3a part: el rei Felip III l'Ardit

Page 1

328

(

I •

EL

�I

FRANC

:Eb:LIP L' ARDIT (1245 - 1285)


EL REI FRAN.C

FELIP L' ARDIT (�2.4J;" - �2.q15)

--------------==�==========�

·1 �

FELIP L' ARDIT ENTRA PEL PAS DE LA L.11.S ::,;;.NA: El rei fran�P.s,instic-at p"!l Pt.pa, ·envae,ix 1' E:mpordà amb un exRrcit d també s

1

0

200.000 hom"'s.Acc,,,pta pasar P""r la l..assana·

en diu Pas do la CaTbass ra.:éin r alitat 0

la Carbass�ra son dos colls: Pal d,, La Lassana,confosos

0

0

0

0

1 Pas do

1 Coll Tarr�s, i ""l Coll dol

n un sol , la 1assana.

la vall d,., la Consolacié ( roi .;& J, s' arriva fins a Vall­ 0

bona,i por P,l collr.ot int rior anornonat Bardorol 0

VP,SSa la Lassana.Dosdo aq_u.i ,.,s baixa a Ea

0

s tra­

11:SPCLL.-\, o a �60s­

baixa cap a ESPOLLA ,s�gons �s vulgui,p r tros camin8: 0


ROSSELLO

EL

\

Coll do Massana

\

'

''

''

''

'

\

\

\

'

\

,L'

EilPORDÀ.

\

'

''

0

0

'

''

\ \

'

\ \

0

0

0

0

0�

0

0

0

0

\

\

El Pas de la r.Jassana, s-.gons 1s "G.ESTA ...:;'._ està v rsus coll m d Ban!uls"= mirant al c-oll d<! Banyuls =Cap al CO 1 a.. Banyuls. ', L' autor con�ixîa molt b� 1s pasos,doncs si "!ns si tu"!m al punt Obs rvador dq la ca­ rr0t<?ra quo d"!l Mas PILScondu ix al Coll Banyuls,quP.da la visi6 ix!Trqsionant,a 1• quP.rra,d 1s 3 coll;s:�SS-A,CARE! Mas FREIXA Ç.ERA,i TARREs,i rnes a la dr<ita • 1 coll dP.l PAL. Efectivamont,sombla qu arir n al Coll dn Banyuls.L'autor dols "Go�"s,,gur quo ols contomplà d s d l osm"l'ltat Coll. 0

\ \

'

''

0

\

\

'

11

\

0

''

'

''

''

''

''

''

'

'


�-30

1 .- Sortint nr:11 Joli :rar1·�s i anant a Corbora; d' aq_u.1, &.. S3POLL�. 2.- Sortint g s,1.•

p r lb. Carbass�ra i ?-"1a."1t a Sant :..arti do :,ausit­ 0

aqui al 1.as i Ermita dn Sant Gonio ]) ..... sprac, i d'

r".a r

0

aqu st s guint cap a E3PCL:..n.,ja sia u�r En.s Vilars, o pel 0

0

Loli DP.sprac. 3.- ::;ortint 0°1 Ooll d."l Pal d

0

la L.assana,baixada fins

a

Corb ra,ja sia p r Fr ixa,ja sia pol Pla do los ��s,o 0

0

0

P.ll lloc d' ana:r a Jorb ra pa�r pnl Coll do BanJ uls; i 0

d° Corb ..... ra cap a E.:JPOLLA,o al Conv nt do St.Quirc. 0

:J""s dP.l Coll d Banyitls tamb� r>S pot sortir a l!SPOLL..1�, amb molta facili.,tat i os passarà prim"':r;, par CORB ERA. :D�sde. lorba.r� "tombe, a. R.46oS 1 pu- CoH d"- 6al,hu.<,- �s de.f S";tjà. J)esde Coll de lè,al)yulc;, a � J per Con'f.?ITT de_ 5,-&vu·c ck Cble:r-d. Les informacions dnls St'>rv is rnilita1..:. ~"ranc,-,::,sos dn divnr0

1

0

sn s �poquas hun d 0 mostrat ostar molt ban inforrr,a.ts dr:,ls pa­ sos pr�cticablos dr:1 la � rra d 0

_._tr�

0

l' Albora, sp c�alm nt sona0

0

0

da la(l)a:,.., FErLIP l' ARùIT.("Ca.mpa:flas en los Pirin .....os a find.l"s d�l si.slo �CVIII 11, S""rvicio Rist 6rico 1.ilit ar,Torno II, 19 51 , l{adrid.)

Ref P.r nt a la traidoria dr=>l "bo ..:é!. ùr:11 Rossol:..6 ° ,s' ha atribui,:; 0

par divorsos cronist s i historiadors,tant d'un pais corn d� 0

l' altrP.,a div0 rsos abats.P�r part franc,...sa,"'S vnu claranont qun no

0

1s int r ssa dosurostigiar a cap dnls sous.L' abat 0

de St.PP.r� d

0

0

RodP.s,l' abat dn Vildbortràn, 1 do Sant ,uirc 0

d° Col 0 ra,l'abat do Surnda,ot.,atc.;�nostirs pro pors,gairo­ b� t ots tal Pas d

0

la

.l'I!5S sa.na. :-ü

porjudicar l' abat do 0t. �luire

ha hagut molta inclinaci 6 a (sogons Tav--rnar pn:r-<�u� ar.::.

dn naci6 francnsa) . .En "R..,,vista d,:, Ci ncids .'!ist6riC:.iS 11 ,ToJ'.l')oIV, 0

d

0

S.;;:;œ;o r,... y t:i 1ual,Irnp.Dorca,1bdG,Jirona,hi ha 0

r-•ra..."l. invu.si6n franc,...sa "La '-'

0

n Cataluna d--1 aflo 1285 11 ,_u r J. 0

Pnlla y ?orgas,pàôs.120-145 : s' acusa dirr:1ctamnnt � l' �bat


...

-

dl:� Vallbona,prà ombdub·tPS.Nossal tr s hom ostablort dofinitj 0

vam nt si QU9 fou l'abat d 0

0

Vallbona n�r nom

�,��q .�1.J.at..r.e..

J1J1;tEh7Qof-.:>mb

ithoo:i! rial.�

monjos s us,traïnt al r i PE'RE D' ARAGÔ; l 1965 l'historiador VICTOR HURTADO català qu o 9studia a fons 9ls passas P"'r l' Albcra,E,adicat a 0

Paris i qu

0

0

0

Espoll�,�ns va assovnrar qu"' ha­

v nia sovint a 0

via sigut l' abat d

0

Vallbona,notici.a qu,,, t nia confirmada 0

p9r una obra consultada a la Bibliot9ca Nacional d Aqu9lla invasi6 fou una gu rra

plan dn croada })rovocada

911

0

Paris.

0

pel Papa l.:ARTI IV' contra 91 rr->i PrnE II �1 GR.:.ilil ,a q_ui

9XCO­

mulgà.Aloshor0-s 1s raligiosos,�s a dir,fsglPsia,bona p:1rt ' sog�lles instrucc�0ns papals t rr nals malgrat 01 contras�n0

0

0

tit d' oposars9 al propi roi i afavorint l'ostablimont do un d9 15 an,As d' i=>dat Lill �tt� forast?r [ Carl s1a9 rFELIP l' APJ)I�J 0

Aixi,s mbla

normal

0

que ol traïdor hagu�s si�t ol d tar si tuat nomPS a 4

0

Vallbona,�� situaci6 ��s

l'"Jll.d"'l Pas do la !1;.a.osana,i a las or­

dos da Font:f:'r,.,da partidaris d l franc�s,y_u 0

anys do la sova fundaci6 ni d pon{a d 0

0

0

f,.,,ia tan sols 43

cap di6c si nmporita0

na. L' abat do Sant �ui_•c

d° Col9ra, no era franc�s, o rrar n °1s 0

que varon dir-ho.R9g1 °1 Conv nt dol 1270 al 1296, 0 ra català 0

d 9 prop do Olot,do la vall d� Bianya,i p r aixb fou con�gut 0

pel .uom do RAILUHDO D-.:: BIAl-:-YA. El rgi franc/4s no li tingu/4

cap considoraci6 i aix6 prova qu� no fou �11 Pl qup li faci­ lità P.l pas,al contrari,l' ox�rcit franc6s acampa a 1°s

0

planad P S dol torritori dol moni=>stir ocasionant gr us d�struc 0

cions qu� var�n tardar molts anys on podor s r r parad s;ai­ x6 consta a una làpida s pulcral d�l �bat qu 0

R.EN'GUER DE VILhT.El�I1'�

qU"!

mor{

1- \, t,oricas . Antigùedados pro·vo1lis •

0

o

1 1322. (D

0

11

0

0

1 succp{ B:E:­

Espolla y Bolera.

l . t, . . .••..• ,par 11.�1t·a, or1cc1s �11S Il

i J.Vilanova,incl 6s a "Bol tin d,.,, la Ri=,al Acad=mia d 0

0

0

0

'ü1

0

,:;i•

la his


\

toria,Tomo xvrr,,àgs.12o-152,18ooJ p,,,r tal do compr ndro la ra6 ciuo tonion ols quo PS posavan 0

d

0

part d�l r i franc�s,tr�slad m aqui un toxt prou aœpli 0

0

dol osm ntat tr ball d"" J .Pnlla y Foreao : 0

11

• •

0

fou donada p,..,l

d.' 11.raie;6 a un fill d

.:>llI

mo Pontif' x la corona 0

la casa do Prança( dnspo -

0

s ïnt nonunal11)<2nt a En P.EilE II <:>l GR..àH)i os pr.::. 0

dicà una Croada p0 r portar a t 0 rmo los rasolucions d l Papa l';..ART1 qu9 °ra franc9s d' origA,n i propbsits ••• 11 0

11 • •

.J!h P.ls prim<>rs mom nt s s' acusa' al comt 0

PON"? HUG D' EKP't.JRIID

0

que obPrtam8nt imp dia als s us vasalls acudir a l' ox�rcit 0

0

r ial i d' aixb s' on va fer publicitat;algun abat com nl 0

d

0

Vilabertràn donant mostra do gran d�safocci6 al tron pa­

sà els Pirin°us i s 'uni'. al Toi d� França; nls do .::iant Pnr? d<:? Roda,St ..tuirc quP. ol bisb

d

0

0

dA Col ra,i Sta.Laria dn Rosas no m"nys 0

Girona, por sospit os os i contraris i'oron m�s

tard P.Xpulsats;�ls s nyors f ud�ls d� Pau,Pont6s,i altr s, 0

0

0

o.s donav n tamb� als franc,.,sos.Uns obrar0n oînsos com Ponq 0

Hug, altr s p r no fé.ltar al Papa ..,üxr estava l' B.rnpordà al 0

0

començar la gu rra dol 1285 •.••." 0

11

• •

• •

'Ell rei Pm.R.rii II �1 •JIWT anà a P rpinyà p r parlar amb 0

0

el seu g0rmà P.l rr.ii dP. I,;a,llorca,prb aq_u"'st s' oscé:.pà i aix6 PER.B s' j:3ndl:_;u� _ l' fins a La

0

pcsr

sposa ( stava pr nyc.da) i •üs fills 0

0

Jonqu�ra ahont llib==?rà nomqs la s,..,va cunyada qu

fou acompanyada pr.ir passar p 1 Coll do Banyuls dos d

1

0

0

ah ont

podia rP.tornar a P rpinyà. fils fills for n portaits pr sos a 0

0

0

Torroi0lla di0 l�ontgr:i'. ,i d spr�s a i3arc lona d' ahont po5u 0

0

0-

ron PSCapar .•... " 11 • • • • •

Iu=�ntros 1' "'X�:.:cit franc,;s pagat amb dinors dol Pc.pa,

portava a la r raeuarda una. mul titut molt variada, done.s ,n°nr�, 0


"',,)

..

otc., P.ll compl9rt dosordr9 i fanàtics p9r gu&nyar l,,,s indtll-

gÀncips ;a la vanguardia hi anav,,.n uns 1o.OOO truhans,lladr9s

i gent do mala vida,atc.,amb un carr,,,t6 do una roda pP.r tran�

portar qUPViuros,farratgt:\ i boti,i una vara d,,. fusta o d,,. f

0-

rro çy•_,,, sorvia d' ar·ma. & c ntro dol r->X6rcit ton:i'.a 5 cosses 0

o divisions;on P.l 1Q d'

11s formav n 5.000 cavall9rs armats. 0

0

LAS alos ostavon Iorn:..ados por 13.OCO ball st rs a p u amb la 0

0

0

cara tc.1:9ada . .Bh el 22 hi ::avia ?c ... 000 ho.m""s d' infant ria.La 0

3g ,tam.bP

6. 000

a'. infantoria.

constava di:>

cavallPrs armats g_u

CHOLEr.Eera d'

11s

0

3.000

0

80. 000

p ons.D9spr6s v niP.n 0

0

acoopan;yavon al le,sat d l 'Pi.,Ja. 0

cavall rs armats custodiant l 1 9stan 0

dart dr.>l roi d° França,li::>s llitior s, 1s carras amb pavollons, 0

0

armaduros i 'pcr fi ,la cort i "l :t.oi i

1s

0

dos ::ïlls Fr.>­

SC\US

lip d,,. Navarra i Carles dP. Valois (non,,=,na t pol Papa roi d I A­ rag6) .f6s,a AigÜas !:ortos si r,=,uni una flotr c1 e 11-0 nau.s ••. •� 11 • • • • •

Dr->sd0 m.na anaren al coll d

cosa qu

0

0

Panissars,tot 1' x�rcit, 0

ni va fP.r .ANIB�L doncs dividi i::>l sou amb tros

por

evitar pasar tots p,,,l matoix indr t.fiQUnst arror culminà amb 0

la

1 � dor•rota do l' ox�rcit franc�s i al shoros

ols hi

0

marxà mol ta g9nt.la 2� dorrota fou al coll d FÜ comto d' Empv..rj_�s atacà un convoi d

0

Banyuls quan

0

1500 anirnals d'-" cà­

rroga amb subrninistras.i vi p rala tropa.Els dos nesos 0

Ross,.,116 lluitar1t contra los

11

n °1

0

\";U rrillt:os 11 d"'l roi P Er'.2 foren 0

fatals pols fra ncosos;e;rou orror militar • ••.. 11 11 • • • • • •

I al -,shoros fou la saprosa dnl l'as d,., la Lassana . .;,. Ca­

talunya os v& d.:.r

y_U"'

4 monj os ,.::_,,, �olosa 4.u"' "'8tav 0n 9n un

mon-stir prop d' Argol�,.. mostra..a:·on ol cami voll dol Pas da

la l aSSWla; ,.,1 s"'u ......bat havi ara-nifos-i;at al Card,.,nal dnl Papa q_u_,-, t ot s

0

rni dn .?rança i

al

1s dj_i:,s ols snus

nav0n a roc0llir 11,,.nya i calç i

0

monj os a­

r"'n iont sos i pràctics: d

la muntanya. Tamb� do 1' abat de St. ��uirc

0

c1° :Jol'°' ra os va

dir qun doncs "!ra franc�s s' h:::..via. -=>S-pavilat

l) 0

0

r i:' r passar 0


AlS franc sOs :P"'l 0011 dn 3Lw."l.yuls prop d...,l

Si:>U

0

al r i d"' França.L 1 historiador Tav rnPr diu

�l quo allotjà q_uo no

0

·��

monostir Pn 0

0

ra pas franc�Sj"'S d ia P..1..1.ca BI.m!A œort -.1 9-11-12�0, 0

i ,..,n ol mon�stir hi t� una Si:>pultura amb l' inscripci6;

p,..,r altr,.,s, s va suuosu.r qu"'

L'.n

0

nicap9-

dr9r fugit do l' lnmpordà p�ls s us d lict,..,s s' acollî al rai 0

0

do 1.allorca i va for do mitjancor d' oll 1 1 &bat d l,..,s muntar:.y,..,s. ?inalffiont: '"'ls .frëncos os daion fo c i sa,d.u,.,ic; d.

1

-d_Uo

0

Sant Po-

ol dia dol

El.r-..a non:PS fou ::;-, rdonat (a. insta cios dnl 0

roi do l.allorca)un individu dit

11

1 bastard d 1 Rossnl - 611

0

0

quo amb al tra�_, lwn,..,s s' hauria r,.,fue::;iat a dt..l t dn un c0.rnpa.­ nar i s"" li atri bu:i'.'.a la malifata •.•... 11 11 • • • • • • .,

un c a!l'ù.

,..,1 bast ard uron,..,t � al r"i i al card nnal ,..,ns nnyarlis • • • • • •

li

I ancara hi 9x:iStqix,.,n rr-�s sos9itcsüs,prb acabar�m aqui.� resumint : q_u

0

1 coll d,.., Panissars.

nom�s ostava bnn dr--fonsat

0

:En "'l Pas do la l..assana hi havi n 30 hom s dorm int i for n 0

dogollats.I al coll d

0

Banyuls

0

0

0

r n malt pocs. 0

L' historiador T_/.i.VJllFJ-r�� a l! R0vista do Ji ncias hist6ricas 11 0

Torno IV ,pàgs. 253-254 publica

11

_•ias

0

11

Il

IIisbria ë.

0

'

los Jond0 s d"" Ampu­

,i roforr:>nt al matoix t ma ';!SCriu

• • • • • • •

FELIP .•• .disposà l' >;ntrada p l coll d,., 3anyuls i 0

d9 la Lassana;pujar·on °1 co□t"! d 'Armanya.c i 91 S nascal dn 0

Tolosa ,,ls primors a dal t do la munt-..!X'ya i s' apod rar.-.n d,,. 0

la Iorro de la lassana ab.ont hi havia ?o hom s d° Cast ll6, 0

0

i ar:ib aixb ol roi FELIP a,.:;_b el S t:>U

0

x�1·ci �

u. 0

nit i molt

sil on ci ç:>samont pasà pol coll dr.> Banyuls i acc..Lpà j LJ_nt al mo­ nostir do ot.-.�ui.i:·c

do Col ra "'l 20-6-1285 •.. ...• 11 0


(Q:��� 0

Aquost tr ball d 0

Polla y Forgas s' ha apo1at on ols autors

sogfü:,nts: Arxiu Corona d' Arago, Rog.45 fol.177.RP.g.58 Fol.99, Rl=!g.57 fol.208 Desclot, cap.CXLVI A.Bo:llaru.11: 11 1lll sitio de Gorona n tiPIDPOS do Poro ol Gran 11 "!Il Asoc.Lit.d Gorona,1875: 0

0

Muntanor,crônica, Cap. CXXII Guillau.rn9 dP Nangis: 11 Croniquo latino 11 ,"Ea.H.Geraud,Tomo I, pàg .264,Puris,1843. Honri l':.artin. "Histoir"' d° Franc pàg.381.

0

11

,Torn IV,4?-od.Paris,

t:ariana: "Historia d,, Espana" ,lib.XIV,cap.IX Guillaume d

0

Nangis: "GPsta Filippi t rtia" 0

1'!Il..s anys 1408-1409 es c l brà a P rpinyà un Concili, 0

0

ss nt bisb

0

0

PP.dro• d

0

0

0

d' ELNA En Frarxisco Ximenoz;

Luna P.ra Bi:on°dict,P. XIII. Entre

0

l'antipapa

1s. assiitonts

hi havia l' Abat dl=! Sant Quirc do Col ra, i tamb� 0

l'

Abat d"! Vallbona. ('Noticias Histôricas" por Monsalvat­ jl=!,Tom.22,pàg.219.) El de Sant, Quirc el dP. Vallbona

r::>S

doia JAUME, i PERE.


No ,,,na rPsistim a inclour tamb� alguns c.om<>ntaris ,p.,­ q_uP PStan a "Historia G ni,,-ral do Espana" ,per Modosto 0

0

Lafu nt 0

0

,

Toma I, C--ap.III, .Ed. Montaner- y Simon, 1877,Ba�

CP10na,qu

0

PERE II

EL GRAN(1276-1285),a les lluit s amb ols

d dica important <>Spai al rognat dol roi 0

0

francPSos i a d ixar molt claros lps maquinacions 0

papals. Abonda

?.Il

r1=>latar i=>l pi=œiodr;, dl'! l' invasi6 dol blpo!_

dà per FELIPL'ARDIT,fins a Girona,l' entrada p<>r· la Massana i la rf.:!tirada fun,:,sta pol c ·o ll do Panissars • .Extractem el SP.gfü:'lnt. :fragm<=>nt (pàg.448) : 11 •

• • • •

DP -

sespP.rados a ndaban ya Pl monarca franc�s y Pl logado pontificio,y dP.scont�ntas y dP.sal0ntadas sus tropas, sin sabPr ni unos ni otros quP. partido tomar,cuando otros dicon da San Podro d<=> Rosas,onviado por ol ray �"' Mallorca al do Francia,dandol0 noticia do un sitio poco dofondido y guardado por los aragon,,,sas,y on quo facilmP.ntP

Se:>

podia abrir un camino para

0

1 pa­

so dol P.j�rcito.�a el llamado Coll,6 Collado d Manzana.Hî�ol� rpconocP.r

0

1 franc�s,y

mil h�mbros do a caballo,dos mil d

0

0

0

la

nviando luPgo

a pi�,Y toda la

gP.ntP dP.l campamPnto quP 11,,,vaba palas,hachas,picos y azadon1=>s,trabajaron con tal ahinco bajo la dirocci6n dP.l a bad y do otro s monj•e

sus compafipros,qu

0

0

n cua

por ol quo po-

tro dias quP.d6 abiPrt.o un camino

dian pasar hasta carros cargadcy.PP.nP.tr-6,puP.s,,,,l gram­ dP. P.jército do los cruzados par PStP sitio

0

n P.l Am­

pu-rdan(d,:ü 2o al 23 d_,,. junio)•••••••• 11 DP la Snva l<>ctura voïo.m com SPguram nt fou 0

historiador qu� va oscriuro

0

1 propi

malamP.nt W.iassana


.

..., Ta interprl'!tar ma.nzana ;no sab"!m si va llP.gir mala-

i

m"!nt o li varPn passar amb l' l'!rror.Tamb� Arg l9s 0

o

Arg lers l' PSCriu malam nt,per P.11 �s ArgPlP,Z. A m�s, 0

0

la referPncia quP. fade Sant PP.ro do Rodos tampoc qS co,rrecta,doncs eonf6n Rodes i RosPs;haur:!a d' b.a.VP.r PScrit San Pedro d� Rodas. S 1 ha do SPr molt prudont a l' hora dP parlar amb tQponims.

tir do VALLBONA.A Arg l6s no hi ha cap monôstir,pP.ro 0

s' ha d' idP.ntificar com

0

1 d"! VALLBONA doncs aqu�st

està a la s va dP.marcaci6. Aqu lls qu 0

0

0

d scon°ix n la 0

contrada,tot sovint com 0 t n molts Prrors. 0

0


1974 . Pr::>nya dP. Santa .&ùà.lia,i Coll del Pal,

a l' AlbP.ra,dr::>s dP.l EMPORDA. El desc 0 ns por aqu 0 st Pas dPgtlP SP.r i::imprat pP.T l' P.X�rcit di::i FELIP L'ARDIT el 1285, desprP.s qui::i milers d' hom 0 s 0� dPiXP.ssin transitab� 0 i carrosabli::i 0 n un rapidissim tr9ball d9 4 diP.s • .Eh aquest sr::>ctor quP.dr::>n r::>ncara rP.stos dP. cami P.IDp9drat P.mpl"'ant-hi 0 n ,::,l arranj amnrrt blocs d9 pP.drP.S dP. gran tamany,qu� ,::,l pas del tP.mps ha altorat convertint Pl sPctor dP.l indrr::>t on un P.Spr::>ctacl 0 dP.sord 0nat. (Foto LL.MASCORT).


-?-3�

En la "Cronica" de BERNAT DE3CLOT ,hem f P.t ùs dP. la col 9 cci6

a cura d9 M.Coll i AlP.ntorn,historiador qup aporta a dita o­ bra alguns com9ntaris pP.rsonals.!h el Vol.IV,Capitol CXLVI , pàgs.163-171,tracta d9

Com los franc9s0s 9ntrarPn 9n Cata­

lunya p9r un mal pas guA P,S sobr9 la vila dP. PP.ralada.A la no.ta-comP.ntari quP. d,gsarrolla forma qu9

l' PSIDP.ntat historiador, l'!ns in de

" •••••• MUNTANER (caps. cx.x: a cxnr) ,coneixPdor

la t,opografia dP. la comarca,com a fill qu9 Pra do Poralada,i quP. p9r ell mateix i pels S9US familiars i conveïns podia te­ nir infor.maci6 fidedigna sobr9 aquests f9ts, dia qu9 la host de Castello def nsava el coll de Banyule,una cinquant 9 na d'ho 0

mes del comte d' .!mpùries

guardaven P.l coll dP. la Maçana

(a uns 8 Km.i .mig al nord d' fflPOLLA),el vescomte de Rocaber­ ti era al Pertus i el rei amb 91 gros de les forces era

al

coll de Paniasars •••••• 11 I continua M.Coll i A1°ntorn: " ••••••• DESCLŒ1 es li.mita a dir que la travessada es va fer por

I.pas guA P,S sabra la vila

de Poralada,p r on P.ls catalans no-s suspitaven qu9 allont 0

pogugss9n 9ntrar,nor rah6 de les mal hes P. de la stretura 0

A

de la legesa de la carrFlra que P.ra ,..n aquell pas ••••••• 11

Ara es r9f er<=!ix M.Coll i Al,=,ntorn als '' GP.sta" (XXVIII, 34), 11 • • • • • • • •

ena di u,=,n que· fou

pP.r alia loca,versus collP.m de

Ban:(_uls,usgue hagc t9mpora ornibus im.II1P,abilia•••••••••••• " Esmenta també M.Coll i Alentorn a GUILLEM DE NANG1S que diu queera rm indret

per .milliare ab exercitu non distantem

que van havor dP. pujar

i

per montem arduum spinis et sentibus

reple�um,et quasi nulli incognitum cum gravi poena et labore • maxima . . . . . . . . . Il

M.Coll i Alentorn toma a citar a MUNTAN.!R (cap.CXXII),qui diu que aquest pas,per altres inno.minat,és el coll dP. la Ma­ çana.Continua explicant que un cronicé diu que Pl pas fou pol coll d� MaçanP.t,i naturalm9nt co mAnta qu� aix6 fou una mala


lectura de Maçana. PP,r altra part,continua,ja diu D!l:3CLCYI' que el coll d� la Maça­ na éa sobre P�ralada,i els

11 G�sta 11 que

és versus collem de Ba­

nyuls (= cap al coll dP. Banyuls ,i tamb9 amb un al trP. sinbnim = mirant al coll do Banyuls) ,aquP.st pas df� la If.ta.ça.na no cons­ ti tuia un lloc habitual dP. pas entrP. l' .Empordà i el RossP.116, com els colla de Panissars i de Banyuls,ppr on SP.gons P.ls ja dits "Gesta" (XXVIII, 41) passava P.l

comnnmP. i tor de comunica-

ci6 amb la tP.rra rossP.llonesa = cam o pas. No hi ha cap dubtP quP. Pl pas de FELIP l' ARDIT de França

P.S

va fer pP.l coll de la Maçana (pas dP. la CarbassP.ra). Segons les conclus.ions del ja mencionat M. Coll i Alentorn,la data de l' atravessada dP. l' .Albora pel coll de la Maçana,P.s

a

va fer l,a. nit del diumenge 8

. que ·

citar a MUNTAN!R que diu jarlo

obrint pas

9 de juny dP.l 1285;i torna

a

van franque-

" ••••• tots quanta h6mP.ns havi a en la host

ab exades,e ab palafangues,P ab pichs,e ab destrals e ab days

..........

Il

.

També M. Coll i lienton, exp li ca com DES CL al' afirma que el coll era guarnit pP.r vuitanta serventa de Castello d' Empùriea que van abandonar llurs posicions

SF>llSP.

de Nangis semblen donar a entondr

0

llui ta; PlB "Gesta" i GuillP.m que el pa s no era vigilat;

MUNTAN!R,en canvi,comP.nta M.Coll i Alentorn,no rPsignant-se a �a VP.rsi6 tan poc gloriosa,afirma que dels cinquanta homP.s que guarnien P.l coll de la Maçana cinch,que m�teren via for a

P.

11 • • • • •

non escaparen mas

fugiren 9nvPrs la hast de Caste­

llo al coll dP. Banyuls•••••••• 11 ,i que tots ,üs altres ren b� pecejate ••••••• 11

11 • • • • •

fo-


Aquest comP.ntari de M.Coll i Alentorn r9ferent a MONTANER, et t robem s obrer,

si considP.rP.m quP. indubtablPment ref9-

ri la veri. tat

hagi o no agradat.l!n lo que MUNTANER va

errar fou

P. ll

d P. terminar P.l traïdor que va facilitar l' infor­

maci6 del antic pas dP. la Maçana.Segons M.Coll i Alentorn,MUN­ TANER atribui el f�t a

11 • • • • • • •

quatrP. manges qui eren fü� Tolo­

�a,qui estavP.n P.ll un monPetir prop d' Argil�s •••••• P. la hu d ' aquests era abat d' aqu9ll

loch••••••• 11 ,i ens diu q_u<=> " ••••corn

aquP.11 monostir•••• 11 quP. ha

0

AndrP.u d P. Sur!"!da

11 • • • • • •

stat id9ntificat amb P.l

dP. Sant

és soffragani del monP.stir de la Gra -

ssa,qui �s a Narbona••••tota hora hi v� abat d' aq,uP.lla te rra•••••••• 11 • La v-=>ritat no fou pas ai.xi, el monP,stir culpablP. fou P.l de Vallbona (

tocai P.l pas dP. la Maçana) amb el seu

abat i quatrP. monjos,qu� dP.pP.nia dP. FontfrPda prop de Narbona. Aixb no ho rectifica M.Coll i Al ntorn,i en canvi dona suport 0

NANG1S1pel qui feu un soldat ross9llonP,s nou per1onat a posteriori pel rei de França , a Elna,i que l' a.noa GfilLL.mM DE

menarien bastard del RossP.116;1' hist'oriador es basa en quP. G. D� NANG1S no tenia cap int�nci6 dP. deformar els fets perqué P.l fet ,ocorregu� dina de les l1niP.B franCP.ses.Aguesta concluai6 n.o ea pot compartir. !h canvi,menysprP,a a MONTANER al creure que aquest només volia exculpar els catalans tant rossellone­ sos com empordanesos,tots catalans;-

..

-

.:, -1'

Vallbona de Sure da no ho era pas. lamevJe.rn que. M.COLL I Al.E.tJTt)RN i rés e) o/'û mooest1r d.t2 51:'.à. Marles ck "'3llbona de. I' Albe.,c:!1, i ilefonalô.lYH!.n\;' MutJ�NER. La nostra versi6 d9l fet q_uP resultà clau P.n aquell moment histbric,juny del 1285,es basa en la descripci6 de M.Coll i Alentorn que menciona el diari que en taules de CP.ra confec­ cioJLe.va �1 franc�s PIERRE D.E COND.t ("Cronica" ,de fü:.rnat Des-


clot,Vol.IV,Capitol CilNI,p' .170,i tambP pàg.172,a la Nota NQ 2 dA M.Coll i Al9ntor

0

n qu

0

hi ha assonyalat ol dia 19

'-t2.

de juny p9r vint lliure(tornesP.s,una altra 9l dia 9 d'octubre a Narbona,i també unes altrAs que no detalla,tot9s ellP.S entrP.gades al bastard del RossellÔ de part d� la administraci6 rnilitar francesa.Probabl ment els fets es produiren aixi: 0

bastard del Rossell6,

L' anoIDAnat

s9r1a un rossellon�s - que va acons Aguir ma.nora,po-

d' alguna

sarse en contacte amb l' exèrcit francés i arri bar a intore­ ssar la cùpula del mateix a fi d9 fer-lis conéix9r un pas per poder atravessar l' Albora i caure a l' !împor­ dà (pas de la Maçana) SP.IlSP. havor de combatr9 amb Pl rei PERE II

el GRA.N;la segona maniobra va ser disposar i oxigir gu.iat­

gP. vers Als pasos de 1 r Albqra als convents o monestirs

dP.

Sant Andreu d9 Sur9da i al de Sta.Maria de Vallbona,aquest u.1t.im di=>l terme de Argi:ùés i gaireb� dalt de la car9na i proper al pas de la Maçana que

os

molt

tractava de atrav':!ssar. ms

monjos d' aquests monestirs actuaren de grat o per for ça,prb seguram,,,nt por lo primer si tenim en compte que aquella guerra era també u.na

II

croada" instigada pel Papa contra el

rei

PERE II per motius terrenals,i després aqu st castigà a nom­ 0

brosaos abats per haverse-li oposat durant aquella guerra.La maniobra de traidoria tinguP.,doncs,varis implicats encapça lats pel bastard

del Rossell6,i el monestir dP. Sta.Maria de

Vallbona dol terme de Arg lers.La pluralitat d' acusats cohdui 0

a

Gada autor la formu.laciô de un relat amb més o menys enc rt.

:m

0

fet qu 9 els autors coetanis s'haguessin oblidat d9 Vallbo­

na rau en que aquP.st monestir P.ra aillat i rP,duït i tan sols f 9 ïa 44 anys quP. havia sigut fundat.


RESPONSABLES ACUSATS DEL PAS DE LA Jlfl.ASSANA

OBS ER.VACI ONS Doscrit p r:

1

0

varis.

- el "bord dc,l Ross 11é 11 0

- un simpl� francAs -un soldat franc0s d l Ross llé

Guillom d

- GUILLEM de PAU

D sclot

0

0

0

- abat dq Sta.Mari'.a d

0

ROSES

- abat de Sta.Mari'.a d

0

Vilabortran

- abat d

0

St.PERE DE RODA

- abat de un mon°stir prop d'Arg 1PS

MUNTANER el d scriu porà 1 co nfén amb 1 d Sor da.

0

0

0

0

- abat d

0

Nangis

0

SOREDA

0

0

MONTAN .ER descriu l' ant rior(quo os P.l d Vallbona,p ré li dàna 1 nom d So­ roda rràniam�nt). 0

0

0

0

0

0

- abat do St.QUIRC d° COLER.A - abat de VALLBONA

TOMIC PELLA I FORG AS De f t,0s 1 quo d scriu MUNTANER sen s an omonarlo pol s u nom. 0

0

0

0

0

- P.l BisbP. dP. Girona - el comtP. PONÇ HUG d' Empùries - -'-'---- ----���,=�a�------------------------------ - - -��=--- ----RESPONSABLES MAXI MS - el "bord d l Ross llé" (natural d� di t1 torritori;p rsonatgo m0s o m nys dis­ tingit,allistat o col.laborador d l P.X�rcit francos o formava part d la g nt d l R i d E.allorca JAUME.Pot�-r ra d' Elna o de l�s rodalios. 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Abat i monjos dol monP.stir d VALLBONA staol rts molt aprop dol Pas La N1a.ssana ). 0

(

0

0

a

0


-.

Pastoriarm 0nt a los inv 0 stigacians sabr 0 la digu 0 m-n°,tra ïda"')

ria qu 0 passibi lità al 9XPrcit franc6s atravassar impun°mont l' Alb 0 ra i pros 0 ntars9 a Cast 0 116 d' .Empùries-P 0 ralada, h 0 m vist unos nat.icios malt curiosos r 0 sp 0 eto a l' anomonat "ol bastard d 01 Rossrül6" a pag. 374 d 0 l' obra franc 0 sa 11

Histoir 0 du Langu 0 doc".

Es ref 0r 0 ix al' atae i eonqu 0 stê d' ELNA per los forces do

FELIP 1 ' ARDIT :

"••••· •• el bastard d 0 l Ross 0 ll6,qu"' hi

manava C,vol dir a 1°s forc�s dnls sitiats d' Eln0 vaïont la Ciutat p 0 rduda

0

s taneà a l' Església

Catodral,i s' hi dofcnsà amb tanta rasoluei6,qua

a causa d9l fum quo

0

s va for al pou dol campanar,

p 0 r lo qu"-" aqu.qst "bastard d 0 l Rossoll6 11 quan do fot ja ostava r""duït (vol dir v 0nçutJ dcmanà quo s I ol sal v�s i

li salvaguard9ssin la vida,faria tot

lo quo li doman°ssin : d' aqu 0 sta manara ol "bas­ tard d 0 l Rosst:?116" no domostrà pas sor ingrat on­ n ol s 0u axprcit,i

v0rs FELIP, volia allistarse

0

li r 0 ndi s 0 rv9is eonsid9rablos,antro quan va

V9UT 0

quo l'

0

0

ls quals

nomie s' havia apod0 rat d9l

pas dt:? l' .ESOLUSA,ah ont amb aixb- el R""i apar""nt­ m0nt p9rd� nombrossos soldats avants qu 0 ols pogu6s v�neor,oll ( �1 ba�tard) li bo rt dP. dificultats i d'

0

0

ns 0 nyà un cami co -

spin°s

0

ntr 0 la pla�Ja i

los munâiany 0 s (vol dir cl nas c� la L.ctssana), quo 9ra do�eonagut gairob6 p9r tothom m 0 nys

i pcr

alguns d-=>l pais, doncs l' ox6reit passà par aqu 0 ll pas,i quan °s trabà a l' altr 0 eastat d 0 aqu 0 stos muntany 0 s, 0 l Roi l' ord 0 nà

0

n plan d 0 batalla amb

l' int9nci6 d' �aear 0 1s anomies qu 0 ostavon aprop d' allà,porb ho va s 0 ntir p 0 rqu�

0

ls

0

n°mies -'abo-


r

r nt quo .ols Franc sos havi n passat i quo v nion 0

0

dir ctam nt contra 0

0

0

0

0

lls,abandonar n la s...,va posici6 0

i os r n tirar n a lns plac s fort s d ls voltants•••• � 0

"bastard d l Ross-=>116

Aqu sta d�nominaci6 °n forma dir cta d..., 0

0

0

n princi pi

0

0

0

0

0

11

ns havia donat l'improssi6 qun °ra p�r nvitar la

id ntificaci 6 d 0

l' individu q_u<>,sospit m,d ur:i'.a sr->r prou con° 0

0

0

gut o ffi6S b n dit, popular • 0

.Ens semblava qu gada d 1 r i d 0

0

0

dnur:i'.a militar

0

�'.a.llorca.P�rb

0

0

0

n algu.n tipus d� força,tal v

1 r i d 0

0

0

_

N�llorca s' alià amb

1s franc s0s,m ntr s ELKA,en t rritori dol susdit roi,s<> s n­ 0

0

0

0

0

t:i'.a prou catalana d l r i Eh PERE i va decidir d fonsarso con­ 0

0

0

tra la invasi6 franc sa i p r aqu st motiu oxaltà ols ànims dol 0

0

0

r,=,i franc6s i fou aniq_uilada p r aqu st. El "bastard del Ross"'0

0

116" llui tava dins amb ,=,ls d f nsors i p rd6 la parti da,dispo­ 0

0

sava d� comandam nt sobr 0

0

0

un roduït nombrP do forc s.Aix:i'. ans 0

ho r.olata la obra "HISTOIRE DU LANGUEDOC". Al veur 's ja pordut 0

aconssogu:i'. atr ur 0

l' at nci6,i amb habilitat salvà la vida i 0

0

doscubr:i'. als franc s0s 0

pordà,a més d

0

0

1 pas d

0

la Massana p r ontrar a l' Em­

una r�comp�nsa oconomica i d

1°s anotacions d

0

0

tr<>ball,porqu�

0

la administraci6 .militar franc sa rnalitzados 0

p 0 r PIERRE DE COlŒ.€ proven qu

0

0

1 "bastard d l Ross,:,116 0

11

cobra­

va dnl ox 6rcit franc6s d t rminadaos quantitats corn a r comp n­ 0

sa.

0

0

0


4t

1,,./,\-- Pt�?Oi°JA�liAt

d�

''bastard dol Rossollo" =

Probabl mnnt natural d' ELNA o de lns rodalios do l' Albora, 0

Pra un homo jov

0

dogu�

conogut p r ol nom do BASTARD quo 0

portar aqu st cognom o prov nir do una casa amb 0

0

0

BASTARD.S guramP.nt,fou d 0

1 motiu

una casa conoguda.

0

Degut al seu caràct r intr�pid,i a la sova jovontut,dogu6 0

ser malt con°gut on °1 Rossoll6,molt popular,i p r aixb s' l 0

con°gup p r "EL BASTARD TI.EL ROSSELLO_ 0

donit i

0

0

q_ualificatiu més arro­

11

nginy6s, ca.riny6s i ironie a la v gada; 0

s'

0

1 d nominà 0

11

DEL ROSSELLÔ", qualificatiu

BORD 11 ,o sia,"BORD omprat amb signifi-

d spr ciatiu,innobl ,d 1 incr dulitat pagosa (on ols

cat

mom nts qu 0

0

0

0

0

0

d .... staca al pais d ]S voltan� un hom 0

taca par algun fat

que:,

0

"'S

d s­ 0

caràct r).

O

0

Por lo tant,català natural d l Ross 116,d mostrà 0

0

bPra i

0

1s s us pasos d

DP.l sou

.. ofici,s 0

0

0

muntanya •

sap ,0u �ra scud�r,q_uorr java com un sol�.�� Gvru.�i" 17& kt��GtSJ dat i probablom nt per l' odat ncara no havia sigut armat 0

0

0

0

0

0

caballP.r,perb aspirava a sor-ho porqu� d gu6 sor fill

do

0

casa nobl

(d uria t nir altros g rmans).

0

0

0

0

Formava part dols d f nsors d' ELNA,assetjada p ls frwico­ 0

sos,ciutat qu

0

0

0

fou anihilada.Ell manava un petit grup do

companys; i:>S tancà a. · l I Església-Cat-,dral i,pnr Ùltim,al campanar,d f ntsant-so amb 0

0

de morir

Amanaçat

0

nargia.

of gat p l fum,hàbilm nt d'-'manà qu 0

0

0

saJ_v6s a canvi do una contraproposta ( 1 del pas d 0

ssana). Por SP.r qui

0

0

s' al

0

la füa­

ra, 0l var n salvar•••i aprofitar. 0

Organitzà aquost plan aprobat p l r i franc6s,obligant als 0

monjos d

0

Sant Andr�u d

VALLBONA m�s

0

0

0

Sor da al guiatg 0

0

inicial,i als d

ndavant,aqu sts amb pap r fonam

tar una nnmtanya prop d

0

0

0

La Ma.ssana d

0

0n

0

tal p r habi­ 0

quin indrot coanixi�n


a la porf cci6 tots ols viaranys i camins,tot s 1°s dofonses 0

0

i forc s dol Comte d' Empùries i d 0

los dol roi Eh P..w.E,

0

i

tots els movim nts d' aquastns. 0

A canvi,obtingu� una gran considcraci6 d l 0

0

x�rcit franc�s

com nçant p 1 propi r i al quo li va solucionar podor ontrar 0

0

0

a l' Empordà,aconssegui una r comp nsa on dinar ofoctiu , i 0

0

ontrà a formar part d 1 °x6rcit franc/2s corn a soldat,formant 0

filos amb l'

0

xPrcit d rrotat i on r tirada d 0

0

0

l' Empordà ,

ess9nt l' Ùltima localitzaci6 d' aqui:>st p rsonatg�, a França. amb l' xorcit franc�s endintsant-s

NARBONA

0

0

0

(Haguora sigut int r ssant sab r corn continuà la carr�ra 0

0

0

d' aqu�st porsonatgo,i llur fina.L). A la "HISTORIA GENERAL DE .ESPAhA"per

0

1 P.JUAN DE :MARIANA,

TOM(' l JI ,Imp. F. Oliva,1839 ,Barcelona ,pàg. 318-319 d l Cap.IX, 0

os d�scriu l'

0

ntrada d l R i !ranc6s FELIP a Cat�lu.ny�;pre­ 0

0

viamont haguP. d"' v';,,ncor ELNA (el P.lu1rü.. na l'anurn .., na G�nova) " ••••••porqui:> ol lugar :Eu,; tomado por fu rza,y todos sus mora­ 0

doros pasados à cuchillo,hasta

0

mas casas y

0

0

ncru 1°cors 0

contra las mis -

0

dificios quo abati ron y qu�maron.EI.. bastardo

de RuysPllon t hombre do nobl

0

hall6, ntrado nl puablo,s

0

subi6 a la torr

vali�ronlo para �scapar d

0

la mu rtp mas los ru 0 gos d l R y

0

Don Jaym

0

linaj

y at r vido' QU"' d ntro 0

d� la igl�sia

0

0

quo la fortalaza y santidad d l lugar 0

Sin °mbargo se mostr6 agradocido

a

0

apodorado d

y ostr churas do los mont s Pyrin°os d 0

0

0

0

las cumbr s d 01 mont

SP pusioron sobro

0

0

1 mismo campo d

y con el ospanto quo

0

staba.

0

la antrada

podor pasar por alli , los

0

a

0

tal suortP quo los

gui6 por unos sand ros qua ,;1 sabia ,por dond doo subioron

n quo

0

0

9nomigos no tanian osp Tanzas d

0

0

los Franc s n s,porqu 0 coma

qui 9 r quo al Roy da Aragon °stuvi s 0

S"'

0

0

O

0

0

0

con ci rto ro­ 0

sin p ligro ningu.no, y 0

los Aragonos 0s.Con °sto

llos dosto cobraron,los R yos con soguri0


dad pasaron ad lant 0

0

0

Ampu.rias.Alli con facilidaŒ s plazas, 0n particular d hasta pon°rso sobr

0

a

hasta ll gar

0

0

la comarca

apodoraron dn algunas

P ralada y Figu ras,sin r parar 0

0

0

Girona,qu

0

PS una ciudad .muy nobl

0

y grandP P.n los puoblos qui:> antiguamont o •

A mb aqu st rPlat,ons aforma 0

11

do

0

• • • • 11

ncara fil6S quo l' anomonat

dol Ros s llo" no ara un quals vol ,ni un miso-­

bastard

0

0

rabl0 traïdor.Era un home dP. llinatgP nobl,.,�i atr vit • 0

P r lo tant,sambla confirmar-nos quo ol sou cognom 0

"BASTARD", d

0

casa nobl

0

i mol t con,..,gut al

Ross ll6. 0

Soguram,.,nt fora

ID6S

corr ct 0

anom narlo 0

0

"Eh BASTARD

de.. Rossollo'' avants do la s va malif,,,ta.D spr6s ,si, 0

0

fou anom nat,amb rab 0

tivamont pals matoixos catalans, 11

El bord del RossP116".

AiYl os compr6n,igualmont, 1 p rqu6 do la int rvonci6 por­ 0

0

sonal-: de-salvam nt p9r part dP.l R<ü d 0

0

0

IVIALL.ORCA .Eh JAUME;

era sobradam nt conogut. 0

Tamb6 SP. sap quP. Als franc sos li var n prim r prom tr� 0

0

0

0

i dospr6s atorgar,ol t{tol do franch,= franc, o sia,con­ VP.rtirso on

11.ill

franCPS

O

franc do pl6 drot.Aquost adpocto

també ajuda a comprondr� p rqu6 for mava part d l ox�rcit 0

0

francRs on r tirada1i la ciutat do NARBONA fou l' ultim 0

punt qui:>

hi fou vis t.


/)_ IvJ,�s dados r,:,for nt al anom<>nat "BASTARD

d l Ross 116 11

0

.Eh el Diccionari

II

0

0

:

�,c.1

Enci:ihl])pedia Catalana" s d""finn� bas­ 0

tard corn nat d' un paroi d 1 una mar no PS consid rada l gîtima; 0

0

0

la uni6 d ls quals 0

0

n català, = bo.rd, = nascut

dA parAS d scron°guts,oxpbstt. 0

Eh el tPma quo

0

ns ocupa,s' ha

bord, bor d d<=>l Ross 116. IV1i::>ntr s quo

talans l' nxpri::>ssi6 0

1s

ti

0

0

mprat por part dols ca­

0

0

scritors franCPSQS i

0

1s quo ho

0

0

scrigu ron °n lla­ 0

bastard,1° bastard d

mplaar n la paraula 0

Un bastard, 0quival,doncs,a fill d 'un hom dona solt ra.No solamnnt

0

0

Rous�il1on.

casat i d'una

.xist ix n cognoms BASTARD, a

0

0

0

0

França i a Catalunya,p r oxomplo,qu 0

s rion dofinits com

0

0

a llinatg s rof,::,ronts a circumstàncios dol noix mo nt sa­ 0

0

gons

pàg. 260 di:> l' obra

II

Els llinatges catalans", par

F.d,:, B.Moll,.E'tl.M.oll,Mallorca,1982 ,que qualifica o d fi­ 0

noix

"bastard" corn un adj ctiu 0

gitim". PP.r si fora poc,apar ix 0

0quivalont

a "fill il.lo­

1 cim do fil6S do 2. ooo mts.

0

ntr° C�rdanya i Confi�nt,con°gut p r Bastard; a la guia t,:,lofànica_actual d la ciutat d Barc lona hi figur n � . 11 p0rsont=!S d,:, cognom BASTARD. L' "Onomasticon Catalonia"'" p r J.CDROM.INE3,Vol.II,està molt d sori,,,ntat amb aqu�st cognom; 1 significat l' nc rta,pnrb l' orig 0n no,i final mont dotormina quo 6S d' origan occità • .Ehs ha cridat l' atenci6,p rb,l 1 int r�s qu li don""n los 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

cr6niqu s d 0

0

0

0

0

rr

0

Guill m d 0 Nangis, i tamb6 ols comptes dn Pia0

0

d° Cond6.Pnr aixb rncorr r m a 0

0

"RECUEIL DE3 HISTORI.E.1-r8 DES G AUL-63 .ET DE LA FRA NCE';Tomo 20, pàg$/il 466-539 : "Gesta Philippi R gis Francia �istoir du roy Ph lipp filz do !Yions 1gn°ur Sam.lllt Loys (i concr tamnnt allb r far nt a l' any 1285 figura a pàgs. L' autor 6s : GUILLEM DE NANGIS. 529-539) A l tractar d la pr sa d' ELNA pels francosos,escriu p àg.53O: "••• Quidam tamon armig r,BATARDUS DE ROSSILIONE 0

0•

0

0

0,

Il

0

0

0

0

0

0

0

dic tus,qui turrim monasterii cum quibusdam aliis asc nd rat,ad voluntatnm r gis Franciao sa ro0

0

0


dd"'!ns mortis dispPnd.inus m ruit obt n°r-=? ••.• " pàg. 531 :

11 • • •

fors qu

I.tout SPUl

0

�("O

0

0

scui r qui avait non

0

0

la bastard do Rousillon qui monta haut sus 1° clochor dP moustior; t av c lui avoit na sc0 0

0

quans compaignons qui sa d ffqndoiant m rvaillou­ 0

0

samant biPn ot aspr mont.Si COII11T.and 0

fust ospargni6 s sa r"!ndi pàg.532:

0

0

i

0

roy quil

0

il SP vouloit randr .Tantost il 0

t pria quo l"'n li sauvast la vi

O• • • • "

"..••S d accndus ad r g m Francia"' pra dictus 0

0

0

0

armig r BATARDUS nomin,,,qui captus apud JANUAM fu rat 0

0

id m,qubd loca cognov rat non long�

significant

0

0

0

à pra dicto passu ECLUSAE distantia,per qua

0

0

ssot socuro sua,, g ntis

po-

X"!rCitus transm ar

0

0

0

t

0,0

sa oos pP-r illa,si v 11Pt,fid litPr conducturos•••• " 0

0

Il • • • •

Ipso aut am rnx,accoptis socum quamplurimi s

militibus

t SPrviantibus armatis,clam

0

gr diuntur

0

0

t porv ni nt s ad locum

do PX-=?rcitu cu..m BATARDO;

0

0

0

0

quP.m BATAR.DUS docu rat. pr:>r milliaro ab 0

0

x rcit,u 0

non d.istantPm,ipso pra�vio,pPr mont 0 m arduum spinis ot sontibus r plotum, t quasi nu.lli incognitum 0

0

cu..m graVi po na Pt lahor pàg.539:

maxima asc,=,nd runt••••• "

0

0

"••. ••• al r i fou portat 0

0

n llit"'ra •••••. amb gt-an

0

dolor i p na arrivar n just a PERPINYÀ.,.el r i ma 0

0

0

lalt ••••••fa tostam nt,i s guidam nt r p 0

0

mont •••••••il rPnd.i la vi

0

natur

0

0

0

0

1 sagra­

0

t saquita du tr 0 u dP

• • • • • • • "

(No indica dia,ni mo8,d La conclusié d"'l rnlat d

0

la mort

0

d l r i franc6S). 0

0

G.d"" NANGIS, 6S molt clara: l' ano­

manat "bas.tard d l Ross 116" ja s'

0

d<=!l fr:,t d' 'ELNA, era un °scud r qu

0

gu rr java.Normalm""nt a­

companyava un cavall r i portava

0

0

1 conaixia aixî avants

0

0

0

0

0

1 s u �ut, o b6 par sor 0


molt jovo

0

ncara no havia sigut armat CQVall r i' 0

por lo tant,ora un hom0) qu

hom

do raça nobln (un g ntil­

0

0

manif stà a la torr 0

d

0

0

n°rg1a qu

0

d' ELNA,era un indic i dn la s va 0

0

jovontut i dol s ou pragmatismo. tard

r'

0

anava f nt la snva c�rrnra.L'

0

11

Qui avait nom 1° bas­

Roussillon". P r lo tant , 01 qualificatiu "bas­ 0

tard" "!ncara qu

li anava mol t rod6 dona t

0

0

1 s u campo� 0

tam nt,no provonia do la snva malif ta,no prov n1a d l 0

0

insult i d spr ci qu 0

0

ral

II

0

va r br 0

a post ri ori" �

0

d�ls catalans

0

n g n° 0

Sr->gur qur.> aqu st homn al qu,..

0

0

�ra

d. 0 ien "BASTARD''

0

0

d l mat ix Ro 0

0

con°gut on

ssollé, .ol torritori

ELNA. Decidi cons rvar la vida

d'

0

i pactar una rncomp,.,nsa,tot s guit l' 0

0

x�rcit franc�s

prim r a l' Empor dà fins a Girona,i despr�s nn la s va 0

0

r tirada fins a Narbona. 0

L s dadns d,., PI ER.."qE DE 0

cmrn.E:,

1 es trov m a : 0

"RECUEIL D.ES HISTORI.EHS :).ES GAULE3 .Er DE LA FRANCE",Torno 22, " Cerati P tri d° Cond to tabula adv rsario­ rum modo ab anno M. CC.LXXXIV ad Annum MC CLXXXVI conscriptao 11

pàgs.468-5 01

0

0

0

0

(i concr tam nt allo r f rnnt als pagam nts f ctuats p r la administraciô militar franc sa al BASTARD d l Ross 116,fi­ furon a l"!S pàgs. s gü nts ) 0

0

0

0

0

0

0

pàg.477: r

pàg.478:

0

0

0

0

0

0

Pagam nt 1 19-juny-1285 al BATARDUS d Ross lion°, ad hPrn°sia••..•....•••.••.•• XX l.Tur. A PERPINYÀ. 0

0

0

0

Pagam nt 1 22-juny-1285••••• XX l.Tur.( ra 1 diV Q dros s-,güont). A BÀS CARA. Pagamont 1 16-juliol-1285,a BASTARDUS dn Rossillon°, ad dona,•.•.••••••••••••••••• X l.Tur. A GIRONA. 0

0

0

0

0

0

Pagam nt 1 8 d' agost,a BASTARDUS d Ross llona, ad dona,•.....•....•••.•..••• X l.Tur.A GIRONA. 0

pàg.482:

0

0

0

Pagam nt 1 9-octubr -1285,a BASTARDUS d Rossnllon�, ad dona,,,, ....•..........••• X l.Tur.A NARBO}!"A. 0

0

0

0

TOTAL: 70 lliures Torn,,,s s, 0 ntr,,gadns "ad dona" = 0


d

0

rogal,d' obs qui,graciosam nt.No 0

0

0

s puntualitza

?, ( t

1 p"rqu�.

0

M. COLL I AL::NT ORN ens indicà qu

0

s' havi n f ot al BASTA!ID 0

Pls pagam nts dP.l dia 19-juny i d 1 9-octubr ,m�s uns al0

0

0

trP.s quo (no sab m pPr quin motiu) no m nci ona.Nosf·altros 0

0

1s h m dotallat tots.

0

0

Lo qu

0

0

si sab�m,s gons aqu�sts compt s,qu" ol pagamnnt 0

0

f ctuat a NARBONA, 0

1 9-octubr�,d"uria s r l'ultim, i 0

0

d s d' aqu ,., sta plaça no sabnm ah ont va anar ni quo fou 0

m�s

0

1 BASTARD o BORD d l Ross 116.�quolla gu rra s' ha­ 0

0

0

via acabat i morir n malts d ls s us actors. 0

La mon�da omprada

0

0

0

n °1s pagam nts f"ts al BASTARD d l 0

0

Rossollo, a ra la nmploada a l' nx�rcit franc,la lliura Tornnsa,monoda oncunyada a la ciutat francnsa d soca rnial franc sa. 0

0

TOURS


L' exp�ssi6 qu� consta qn L�s anotacions d"! P.m CONDt �(� justificant a la paga�nts f�ts al BASTARD d"'! 1 Ross..,, 116, ,{a la d"? AL3NTORN

"ad mrn-1sia",

--

"ad h!!rn"'!si.um",qu� M.COLL

I

DBnciona p"?rb qu"' no tradu"!ix,com tampoc cons­

t.a �n qls diccionaris llatins qu"'! h�m man..,jat.

s� gons

0-omu.nicaci6 � rsonal d"! 1 Prof"! ssor d� gl""! c

ALB.�RICH ( 24-I-1997),s' ha d3 tradutr

h3 rn"1 sia

p"! r

el català ''acompt�s" (FABRA,pàg.81) pqrqu<{ su:pos"!m qu� es tracta dq u.na llatinitzaci6 d"!l mot franc,{s arrhes , e 1 qual fins a principi d"? 1 a�gb XVI fou grafiat e rn? s, � llati tardà aqu3st mot d' orig�n S"!m!tic crit

arr(h)a

=..êô._

"!S

troba ,,s-

(DICCIONARIO LATIN0-!1SPANOL Nm3VO

Valbu3na,p"! r Vic"?nt,:, Salvà,6��d., 1.846 ,Par:i'.s, pag.80). Aixi'.,doncs,"!stà compl"!taDhnt confirmat qu"' al BASTARD IDL ROSS�LLÔ

l' a:Jè rcit franc-.{s li atorgà una gratifi­

caci6 �le �rv""liB p�stats

0

n l' assumpt" d"'!l pas d..,.

la MASSANA,"? BS"!nt-li asignada una quantitat total d.., 70 lliu�s torn"!s"'s qu"! s,'!ri"'!n pagad"'!B qn div�rsos pla­ çoa l'Ùltim d' "!lls à NARBONA,�rqu..: aqu-.st {s l' ùltim d�l qu..,, s' "ln t,{ noticia. AqU"!Sts paga.llP.nta a oompt� d..,l total dq la quantitat qstipulada

S"!

li fql"'!n tant qn t�rritori doDii.nat P"'ls

franc�sos al Ross"!ll6,com �n t"'lrritori d"ll J:mpordà fins

a

GIRONA.La lliura tornasa t3n1a la s�ca

franc"! sa d"! TOURS,"'! ra

"!

mp rada p� 1

q

a

i

la ciutat

ri rcit franc{ s.

La quantitat d� 70 lliuM s tom"!� s no

-:i

ns s--- mbla gai�

important,si la cœnpal"!m amb 1... s 200 lliur:-s qu... d�stinà "!l b�sn,{t J�AN (b..3sn.;t d� �LIP L' ARDIT) p3r encomanar a l' �sgle{sia d"'! NARBONA. un"'s c.,.rimbni-.s comm--morativ.,.s p� 1 s�u b� savi.


�r,

Si està d�mostrat p Pr CONDÉ (cit.anter. 0 n aquP.obra) qu

0

l'

PS

0

x�rc-it :franc6s anava pagant un o s quant.itat s al qu

0

coni:>gut al shor s p r 0

al

1 bord d l Rossi:>ll6� r •sulta u.na pro 1

0

0

ol r con°ixPm nt oficial al homo gu 0 faci-

va aclaparadora lità

110

0

0

0

0

rAi franc6S FELIP el pas p -r la Massana i, vidAntmon t, 0

0

no es tractava de cap abat dP.ls monostirs do l PS rodalies d l 0

-

an.tic Pas.No gi:,nsm nys,tots aqu sts mon°stin hi Pstav n impli 0

0

0

cats voluntària o involu.ntàriam nt a mida qu 0

0

l s tropPS frB.!! 0

ceses discurrif!!l per la Si:>Va demarcaci6 a fi dA conduirlos pP:ls l' Abat i quatrP monjos si:>us del monpstir dP VALLBONA qu� an� rP.n indicant Pls llocs clau,exact s i m4s cimnpromesos 0

pi:>r

ahont havien de transcorrl=!r,pujar,baixar i sor tinz d"'s""mbocant al tamb� mon°stir de Sant Quirc di:, Col�ra,pol sontit comù que VALLBONA su:fragània d 0 l d° Fontfr 0 da

0

ra pro-francés i pro-pa­

pa,aposP.ntats com ningù a los rodaliPs dol mateix Pas do la Massana qu

0

el con°ixien pam a pam,aixî com con°ixien pprfec

tam nt tots els indr ts i traj ct s quo m navon desde allia 0

0

0

muntanya do l' Albera,i sons

0

0

0

quo p 0 r cap motiu hi poguossin

renunciar. Els abats de St.P ro do Roda,amb �1 SP.nyor d 0

0

Pau;l' abat do

Vilatenim,un picapodr 0 r de Figu�r 0 s,l 1 abat d 0 1 mon°st:ir do Sur 0 da, Ptc. 0tc., o s poden acusar dP sor complices d' aqu 0 ll fet t.raic.ioner,pe-rb les Si::>V PS intE?rvoncions for n s cu..ndà 0

0

ries.La cùpula militar franc�sa va fl=!r cas d l "bord" quo com 0

hem dit ante ri orm nt es tractaria di::, un pP'rsonat.g 0

0

ri:>la tiva­

IDPnt important,i P""r aixb s' C?l roco mp Pnsà;m ntr s no conei­ 0

0

XF.m( ni d P bon troç) es dongu.6s nestir,ni al d 0 VALLBONA. Caldria apr ndr 0

0

do tot aixo,i dl=!l lloc l=!Xacto ahont moriol

rPi franc�s FELIP l' ARDIT.Pel qu 0 no sigui coc,s 1 P.ntroveu


., tica · · hwer.t pa rio d A1 s francPsos

claramAnt La posici6

quP.,habitualmont co m hPm vist han fpt Si=>rvir alguns

!

dels si:>us ardits----mai tan bPn dit.----· fondre

c:llS autors d

i dP. histbrios.H0 us aci,qu

con

crbniquos

0

dP dos f ts dP.sali=>ntadors

0

0

corrPspon°nt s a la invasi 6 d�l any 1285, 0 1s d rrotats 0

Tu' obtingu r n CP.rts r sultats tot 0

0

0

0 squivant-n °

0

1 dPS

crPdit do actituts prbpiPs.

DPl "bord dPl Ross 116 11 nom6s S<> sap qu'°' continuà mar­ 0

xant amb los trop s franc SPS cap a l' int rior d 0

França,d'°'spr6S qu ens parlà quo

0

0

0

abandonar n Narbona. Com qu 0

0

0

0

DESCLOT

0

1 r i franc6s ass gurà a la p rsona qu 0

0

li facilit6s l' Pntrada lliur Coll,qu

la

0

1 faria

II

0

0

a atalunya p r un Pas o 0

0

franch'',r,.,sulta "Vid ,,,nt qu"' aqu,,.11

donominat "bord dol Ross ll6 11 satisf t inicial m0 nt por 0

0

Pl pagam nt

O

0

r componsa 0

0

n m tàlic

O

0

mon°da,no r nun­ 0

ciaria a l' a1tra part da la r comp,.,nsa qu 0 ol conv a rtia 0

automàticam nt i par gracia dol r i, o n un franc o lo qu 0

0

PS lo matoix,d

0

naci6 franc sa;no li donnm 0

hOIDP lliuro a l' oxpr ossi6 cas no s' sona no

0

0

11

fra.nch" p rqu� 0

ra un quals vol,pots r

d�l rPi d

0

0

a qu st 0

la g nt

Jo

0

d,

ra d' Elna,o

una casa important.S mbla,doncs, 0 vid nt,qu 0

va optar marxar d ol s u pais (qu 0

0

amb pPrill d

0

avants d'

0

0

0

0

0

la s va p rmanPncia, 0

0

0

ntrar p ol Pas d

0

totos

0

1s franc sos, 0 n un mom nt d' 0

0

d uria s 0 r al Rossoll6)

la Si=>Va vida,i ac ptar int gram nt

lPS avantatg s quô 0

0

0

ahont no haurma sigut acons llabl

0

aqu 0 sta p 0r-

0

0

Mallorca,potsor

0

1 s ntit d '-'Il

0

scau,talm 0 nt corn havi m dit qu 0

0

0

0

0

ufbria,

la W1assana,li conc dir n. 0

0


Final.11.P.nt ht'!m pogut confirmar quP. "EL BASTARD dal Ro-

n

ssell6'' �ra F?f�cti vam�nt un individu fill d� una casa nobl� del Ress�ll6.P�r aixb,haur�m d' inclour� aqui la biograf!a d�l comt� del Rosselle i C�rdanya ,NUNô I (

?

- 1190).

NUNÔ- I d"' Rossell6-CP.rdanya,P.ra nPt d"' RAMON BERENGUER IV, i fet comt� vitalici pP.r PERE I el 1212.Fou armat cava11�r �1 1212 avants dP participar a la batalla d' Ub�da.A la batalla de Mur t arrivà tard i continuà lluïtant contra 0

P.ls francP.sos P.n �l tP.rritori àP. Narbona,o aia,contra Sim6 dP. Montfort quP co.mandava �la croats bPn�ïte papa.Aqu�eta lluïta �1

IDP.�à

p 1 0

a lligareP amb altr s p�rso­ 0

nalitats occitanP.s i catal&n�s.L' any 1215 �s casà, -s crmi à BarcP.lona,amb la comtessa PP.ronP.lla dP. Bigorra, matrimoni anulat p�l papa.D�spr�e d�l 1218 qs caeà amb Teresa L6p�z,filla dP Llop III,sP.nyor dP Biscaia.PPro d� una uni6 f!xtramatri11onial s�mbla hav�r tingut 2 filli!!s , i 1 fill quP. era conegut amb el nom �0 BASTARD DE ROSSELLb, que participà P.n la d�.f ,,,naa d' El.na el 1285; fou fç,t pr"" eoner pP.ls franc�sos i è. �apréa ool .laborà amb P.lls. ( D ... " GRAN

.!NCIOLD.PEDIA CATALANA

11

,VOL. 10,.Eii.&leiclpèdia Catalana,

S.A.,1� �d.,1977,Barc�lona.R•dactat p�r l' historiador MIQUEL COLL I ALEfTORN). A les obr�s consultades ant�riormPn t pn l�s qu 0 M.COLL I ALfflTORN hi participava,no hi havfa aqueeta r�fPrPncia d�­ fini tiva sobr� la p�rsonali tat d1al "BASTARD DE ROSSELLO' Obaervia qu� M.COLL I ALENTORN �na dP. col.laboraci6

intenta dieimlar

quina

aquP.11 prP.stà als franc�sos; no

pP.nSPm pas quP. a causa quP. �1 BASTARD DEL ROSSELLD aigués fill ill�g!tim

«P.

un comt• català .

11

0


356-2. mm d' assqnyalar qu'-' pocs anys d<=!Sp�s: dC?ls f�ts d<=!l 1285 hi bague{ un

al tr.:r

"BASTARD" ,p9 rb aqu� st no 9 s va

d9stacar co m 91 ano&nat d9l "RosS9llé" . Fou 91 qu� s' anormnà

'' S.L BASTARD IB ffiARN" ,p3 rsonatg� qu"l 9 ra

d9

una. casa nobl9 , 9s d9ia BEl RNAT JE. FOIX O lli li ARN,

a1

1Q comt"l d9 M=!dinac9li,fill ill9g1t.im (ll9gitimat 1371) d�l comt

0

GaSTÔ III :Œ FOIX I X Di IBARN;els

s�us d9sc9nd9nts 9S ISAIBL

'31

eognomina�n JE LA ŒRD.A doncs

f'illa ds LLUIS D1: LA CARDA casà a m. b 3 , 11.D'aqu.,,st

matrimoni sorg:i'. GASTô lE LA

œ RDA

( 6

- 1404) 2Q com­

te dt:! �dinac�li,91 qual produi una branca d'-'1S ducs d,,. Ml dina� li

P.

xtinguida 9l 1, 711 •

La branca rosS9llon9sa

d9ls FOll-mARN resultà

GASTô lli FOIX (l{nia de· CANDALS) qu� tingu<=>'

0

d

0

1 fill

ill-=! g{tim GUILIE M lli FOIX-Bis ARN,i aqus sta famlia po­ s� :( 19S 59nyori9s dA BOMP..4.S,SUIBDA, OLTlliRA,STA.�UGÊ:­ NIA , i SANT JOAN ill PLAlli CORTS:.:: (To:ra s 19s dadq s ant9riors les mm 9Xtractad9S d<=!lS Vol. 5 i 7 d� ''ENCICLOPli: DIA CATA LANA 11

Final.rœnt,-wol9.m significar qls probl9rœs qu� la pr->s�n­ cia d' aqu� sts

" bastards" ,pùblicarmnt an ormnats

amb

dit qualificatiu, sol9 n ocasionar als hist,oriadors quan apa�i�n qn t"'!rritoris V9ins i 9n t9mps ta n prbxims.


L' anàlisi d� aquell a part d l r"'lat d' .Eh MUNTAN ER,dona a en­ t P.ndrP. quP. si b6 o n:alarnP.nt va id ntificar P.l monostir diguo� 0

0

llP

dP. la "traici6" ,corn 91 rnonostir d

VALLEONA,sonso anomona_!'.

0

lo perb,situant-lo corr ctam nt al t rm 0

0

0

d' Arg9l9s do la Ma­

0

r.onda,i prop d 'aqu..,,st mu.nici pi, qualsovol p rsona quo "a poste 0

ri.cri Il aprofu.ndoixi o.l sou rolat i PilCara quo no si gui d 1 0

pais P.S

situi davant do un mapa dP. la r9g16,d cidirà 0

.MUNTANER identificà FÜ rnon::>stir amb Pl d

V.ALLBONA,ïefJSe.i')ol"l)e�-\o.

0

El.l cre9-�q_UP dit mon°stir P.ra sufragani d l m s important do 0

0

La Grassa (prop d° Carcassona i Narbona),p,::,rb com t un orror 0

perqu/4 P.ra sufragani d l IDP.S important d° Fontfr da(mos prop 0

0

dP. Narbona),lo qual significa qu9 no a nava pas mal <=>ncarrilat. Sap quP. l' Abat(dP. Fontfr 0 da,9n ol �u r.olat ol d 0 La Grassa), sovintP.java les visitP.s al s 0 u filial dP. VALLBONA.Com qu 0

radicava P.Il t rritori català no fran­

aquP.lls t8mps VALLBONA C9S (malgrat ara

0

0

stava

P.Il

d�l rP.i .JAU ME DE MALLOROA MUNTANER

aconsella qu

9n

0

tPrri tori català sota la sob rania 0

diguem-ne d

man°ra transitbria

0

) '6

P.1S gobP.rnants d'Espanya (vo l dir del

r9gn9 d' Arago= Arago i Catalunya) no hauri n d 0

0

consP.nt ir

P.n P.l s u t rritori cap abat P.strang r (franc�s,vol dir), corn 0

0

0

és o ha sigut fa poc o.l cas do VALLBONA.m tocant aq_uEft puht,

DPspr0s .MUNTANER comenta com 1 ' Abat � Rei dl'! Fran.ça q_u

0

0

0

VALLBON� conf sà al 0

11 i P.lS s us monjos son naturals d,., la ma

�eix� tP.rra q_UP. la d ssin d

0

0

dit RP.i,tot

0

.,

lam ntant q_uP. si s' haguP.0

r tirar 9lS francosos,por PVitar-ho P.S pr9sta a 9IlS nya: 0

0

un lloc p�r ahont passar a l' Empordà,entrar-hi,lloc qu

0

0s ol

Coll d 0 la .Maçana.Vr->t aci p 0 rqu0 malts autors ascriuan quo l'Abat i P.ls monjos.(d

0

la traici6)

0

r n d 0

0

nacio franc sa;olls 0

mat ixos (els monjos) s' hi d�clarar n.Amb tot,co mprovom 0

0

dP.


la q,uantiosa informaci6 dP quo gaudi MUNTANER,com ningù,que obtP.nia por all matP.ix i mitjançà fonts solv 0 nts,r 0 sultant lPS SPVP.S crbniqu 0 s abrumadoram 0 nt compl 0 tPs i d 0 tallistP.s. � molt i molt inter 0 ssant comprovar com MUNTANER relata qu 0 P.1S monjos d?.l Convont d 0 Sant Quirc d° Col9ra tramPt 0 r 0n mi­ ssatgP. a PPralada (o sia,al roi .Eh PERE el GRAN) p 0 r informar lo quo

0

1 roi d° França ja ora al mon�stir d 0 Sant Quirc amb

tota la cavallPria.Aporta la dada qu 0

0

1 franc6s va rornandr0

alli 8 di 0 s. MONTANER aporta,doncs,una prova suficientm 0 nt grata quPn\ 0 ls monjos

.ni l' Abat d 0 Sant Quirc d° ColPra no Pr 0 n franc 0sos

ni pro-francosos i qu 0 malgrat l' am 0 naça d' oxcomuni6 papal ostav 0 n al costat d 0 l s 0 u pais,qu 0

0

ra P 0 ralada i l' .Empordà,

de Catalunya.V 0gin °ls l 0ctors corn 1°s acusacions r 0 bud 0 s p 0 r MONTANER erP.n falsos i m6s qua r6S d 0 gudos al doscon°ix 0 mant quo

P.S

t 0nia d 0 l mon°stir dP VALLBONA quo

0

ra

0

1 m�s prop 0 r

al Pas dP la N.açana. El monestir qll.A' dopania d 0 l monostir m�s important d 0 La Gra­ ssa,P.ra P.l d 0 Sant Andr 0 u d 0 Sur 0 da;airi fou corn factlità l' P.rror d' Eh MUNTAN .ER.

No sabem P"'rqu6 l' his;toriador M.COLL I ALENTORN no identifi­ cà dofinitivam�nt al mon°stir d"' VALLBONA.Ho compr 0 n°m qu 0 no ho hagin fat

0

1s autor s franc 0sos,p0 rqu6 a ningù ols hi agrada

CP.rt tipus do comportam 0 nt.Nom6s calia una p 0 tita d 0 dicaci6 a P.Xaminar los difar 0 ntos opinions,p 0r a compr 0ndr 0 qu 0 la cr6nica d9 MONTANER junt amb la precisi6 d 0 T01ITC donav 0 n

una

r9soluci6 fàcil i d 0 finitiva.L'id 0 ntificaci6 am b ol mon°stir dP Sur 0 da p�r part d 0 M.COLL I ALfilTORN no es compr6n.


VP.gis corn s 1

0

xpr9ssa MUNTANER a

(hem utilitzat una

0

dici6 d

0

11

Cronica•••.••••.•.•.•.•• 11, Tu.

Val�ncia dol 1558,facsi.mil.

Cap.CXXII : 11

• • • • •

Si que qua tro monj s qui ,=,r9n d 0

Tolosa,qui ""S­

0

tavon °n un Mon°stir prop Dargil�s,vogron al Roy do Fran.ça : qu

0

la hu daqu sts 0

0

ra Abat daquoll lloch. Si

p rço or9n daquqlla t rra,com aqu ll MonP.stir 0

0

soffragani d l Mon.,,,stir d 0

P.

0

ai.xi tota hora hi

V9

la Grassa,qui os a Narbona:

0

Abat daqu-=>lla t"'rra: pp·rqw" los

senyors DAspanya farii:m gran saviosa,qu no sofferissP.n qu

0

0

0

monjP.S som naturals do vostra t rra, 0

0

0

n llur torra

hagups Pr.,,,lat,si llur natural

ora. E dix al Rey d° Fran.ça : s nyor,yo, perqu

os

0

s nyor a nos dolria molt,qu 0

0

no

aqu sts altros 0

0

naturals vostros:

vos vos n tornassots 0

0

ab tanta g nt gran dosonor:A aixi s nyor si a vos plaura 0

0

nos vos mostrarqm han pos ts passar.El lloch daquest os 0

varitat ,qu

0

0

s f o rt: ••..••.•••• Si qu

a passar al Comptat homons d

0

0

a voeados com han

p u,passan aqui:6 aquost 0

lloch s 0nyor ha nom lo coll da la Maçana••••••••••.•• 11 " .••••• E corn for en a P""ralada missatgo los v nch d l mo­ 0

0

nostir do S0nct Quirch qui

AS

a l pla passada la munta­

nya dpl coll do la Maçana,quol RP.y d

0

Fran.ça ora al dit

monostir ab tota la cavall ria ••••••••••. Quol Roy do 0

França ost ch VIII j orns al dit lloch d 0

0

S nct Quirch••• 0

D:EECLOT,a "Crénica",Vol.IV,pàg.105, escriu qu

0

cl prin­

C8p FE1LIP respongu6 al s u para RPi do França,i a 0

cardanal l gat,i digu6 al rai : 0

11 • • • • •

9

crats p r c rt qu,:, ARAGO f rà oncara 0

0

0

irPmolar a v6s P a vostra t rra•••..• 11 0

samblava uné;tl)r monici6. 0

al

11


La comunicaci6 P"'sonal

(JU 0

'I

�ns va ft:!r V ...!(T.Rr:'_"l.:0O concorda amb

"'l riolat d l cronista THOW\ \C : · 11 •••••••la ,;intrada aprPs, i llibrn pas a Cathalunya dr-> Ross90

ll6,al

9X 0 rcit

dn Thol osa qu d 1 d 0

d l RPy d° França donà un Atat,y tros mong�s 0

or;:,n d..,. un 11.onostir junt a Arg,.,l�s,suÏraganoo

0

la Grassa 1=>n França dit do Vall bona,sogons dit füOE'.i:.Al; �

0

do Rro�s qu"' FJra tamb,:; Franc�s (sogons THOJICI! cap.40) •••••••.. 11 TB..011\ICH- is dels oubors més b<2n_infor-i"1ots. (Capit.122),als quals ajudà lo Abat d,, Sant Por

Nossaltr�s no sab m si 0

0

0

ra o no franc�s,prb si quo os doia

(1281-1303)� i FJra partida:ri total dEü r�i francP.s.

PlPlR.E

El mon,,,stir de Vallbona ga1.1dia d"'l dr t dn mi tra i bàcul,i 0

consta coma lloc �n la rolaci6 d' aqu sts on ol Vallospir. L.Ol�T .'J;� "?rra por crou.r" qun dn�)nnia dn La Grassa; ho ora do la abadia d Pontfroda. 0

0

"J. D�STRUOCIONS

COL ES�;:; PEE 1' EXERCTT FRJ.NC.&3 AL CONVEW!.1 D� .:iT.

DE J�L�RA:

�UIRC

Ja hem dit ant riorm nt quo sil' abat do St.�uirc 0

hav�s

0

tingut b onr-is r,..,laci ons amb r->l r�i franc� s,hagu ra 0

0

vi tar

d struir bona part dol Convont. 0

Aqu st�s d struccions,dnl 1285,foron soriosos,i hi ha ol ro­ 0

0

cordatori �n una làpida do la sopultura dol' abat do St.Quirc 11 • • • • • •

do Col9ra:

.ID:l l'll any d l i3r-ny or 1322 a 13 lfovombr� mor:i'. Fray Bc­ 0

rAngu0r d� Vilatenim,dr.. bona mamoria, abat d' aquost mo.,.1,,, tir. lID. qual,durant el t mps d 0

0

la s va pr lacia,r parà. on pa rt a­ 0

0

0

qu0st monostir quF> havia trobat dostnü t i asola t pr-ir 10s ho� tAS do l' 9X9TCit d� la naci6 franc sa. Guarn:i'. i dotà l' 0

sia d

0

0

scl�

llur:is,llibr�s i al tr,..,s molt,qs cos�s;i dols r�dits c1u

comprà au,�mantà on 8 sous do la

0

mon°da do Jaca la porci6

dr-, monjar i vostimonta qu9 �s dona als pobr s 0

0

nl�s vigilir-,;�;

do los f9stos majors;i finalmont nianà quo So li fossin

oxo-


ol dia anivorsari

on

mort i "'n "'l dia

D"' " Esuolla y 8olr,,ra • .rl!ltigüodadas protonist6.ricas

�,,

i

hist6ricas ".To�o XVII,18';0,��r JJ'.Jlita i J.Vilanova.

LA

Mog,î

nsL-- Re...l

·'f�f>rf,,f Cf...5

No li va sortir b� al TPi

�&.IP L'�RDIT la

cam

S"'Va

panya contra C ....T�...LU1fY.,._ d"' 1' a ny 1285;

tam-

b� ,-,1 rei P?illE II 3l GK"i.r mor:i'. poc d,-,sr,r�s

a

Vilaîranca d2l F--.n,,,d�s, ol Llatôix any. n' hi havia p1:ou,plovia a

bots i barrals,i

0

n aqu,.,11

paratgt:,\ d l Alt !!1!1lpordà una. mica �nlairat l' ex»rcit 0

0

n

r..,,tirada hi parà,forçat,4-5 di,..,s.Tè!lltos cimcumstànci"s dn oos var"'n &1'5.Var fort 1..:.. 1'.:1ombria dols �- pordannnos qu

0

nl r i franc�s mori a Vilenova do lB- :._uca, quo ,.,nca 0

avui �s lo ùnic

TL

Q_Uo

s' on rocorda. (_.:._

fi

Rovista d,.,

ci,,..ncias Hist6ri cas ", Torno I. , d.g. 262,inclou un trnball do J.Ti,.V .&:ü•�SR

11

Histo1·ia d-=! los Jond s dn .r.mpurias 11 0

,

i

tamb� inclou un tr,,ball a paz. "La gran invasi6n franc�sa d,.., 1285 en Catalunya 1 '. Qu

0

tor

mari·

0

n aqu lla zona,tamb� �s conÏirnat _p-,,r un au-

sicilià,Qu�

0

0

scriu

11

• .... a Pnralada...•. 11 (DI• • • • Jlillt.,

CCLJ.I SP �:JI __LI;:,,lib. II, cap. V). Jou la 3 g d.er1·ota d"' l' ,,.x-::.rci t franc�s.

La costum à.o rnol1B historinè.ors d,::, .f,:,r basant-s,,. nom�s tan t-1 os

11

0

1s :.., ..... 1s tr�balls

0

n ,....ls tr balls â.als alt::ccs ,i cons:i.u.c -

ipso facto

0

If

do lloi 'a Vr.it:;ad s porta ols 0

8':>US

tr balls doctrinals a a�surdos o �rraè.os corn�lusions.És 0

à.o la invasi6 fra11C"-1Sa .1 hom apro:tï tat la rnlaci6


tnniu amb l0s poblaci ons dols f"'ts, font-hi in-

q_u0

v sttgacions p�rsonals

' i

0

concluants on lo

q_UA

�'2

os roforoix al lloc pl'ocis dn la

mort dol roi ]SLIP l' ...RDI'� i la id�ntificaci6 â."'l hoqu� �ra propi tari dol alborg nn nl qual nntrà

0

ID0

qu�ll. Sorti dP. Girona m�s mort qu viu;P.n prou fP.inos arrivà a Cast�ll6.Calgu6 aturars a �ilanova dP. la Nnga, agreujam�nt,IDP.tgP.s, dP-"sconcP.rt,mort,vacilaci ons,l'honor francP.s,discusions,mando militar,incl IllP.ncia atmosf�ri9a, embalsamamP.nt�dP.l cadàvP.r.parlaillP.nt d�l h�r u r ial amb P$RE per aconss�guir SP.gur0tat 0n P.l pas dol coll ttl ea:ni:ssa.ra ...•.. 1!.L rei franc/4s mor:i'. sncons uns i éù. tro s,a Jastoll6 d I E.r::J.0

0

0

fti

0

pùri es,P..,rc.laùa, Vile.nove c..

0

0

lË:. Luga,la Jon(}_u0ra,pol

ca­

ru:i'.,a P rpinyà, n tc. 0 tc. �iv�rsos autors on parlon prb no 0

concr"'t"'n i ols passa dosap�rcobuda la voritat po.,:qu/.; porar"'n quo caigu�s un oscrit a lo::,

SnV"'S

o�

,-,1s

.c1ans qui">

rosolgu�s la qüosti6. Lo c rt �s q_u"',gr0um..,nt malalt al roi FELIP l' ARDIT , 0

mori a la rodalia d"'l pobl0 d,., Vila.nova d"" la L,l)_ga,,)rop do P ralada, An un inc1rnt davant d ....l Puig do Lillot ( 0 0

sia,davant d l n.inùscul poblat con""eut p r Puic Barut0ll 0

0

d l t 0rJ'1n do Vila.nova do la L=uga situat molt rro"Jr.ir 0

a

l' ,-.,staci6 d0 ÏPrrocfl.rril do Pnr2.lada). Es r"'fugià,mo ri.nt­ hi, n l' alb rg di,, m cavall,:::,r anorn"'nat .::,D.. 0 DE VIL .J:c1 0

0

Ai x6 �s tot lo o Ll

0

-

s' '°'n sap i moroix,,,dor d"' cr�di t. ( fil

p2.rà ·raf ant �ri or ont ro Ca.motos ( ) �s nostr.-:. a fi 0

dn

id0ntlficar 1� situaci6 dol Pui5 dq Ldllot • .cils �rrors d0ls oscrif ors snmpr"' han si.gu.t impol'tants i fr q_ü,...nts ,..,n 1,,.,,.r;_ ,.., s puntuals de mat""riu 8el:Jg-ràfica i to­ 0

p onin�ica. 21:n aqu st t..,ma no ha.n. ül.ltat: nossaltrns varr.:>m 0

d 0 tnr.rdnarnos a trepitjar ol torri tori por ra6

'-d_lln

l0s

div r::., s obrr..s ,-,scri tos no proporciona.von cap d,,,fïnici6 0

0


concrota quo tang_u.;.s ol c::. -o.:i'.. tol. L s invr.,sti6aci ons practicad s ''in situ" 0

0

1_996 °ns han proporcionat una soluci6

CToï:::im

qun dr.,fi­

n itiva rosp.,,cto al Ï nt aludit do la mort dol r"'i fran­ C9s FE!LIP l ' �·�RDIT �n r"'tirada d

0

l' .hlt 5L'.!pordà cap

a França. :Jita soluci6 la 9Xpof.>..,m a continuaci 6 prnvian.r.,nt ::.:. una analisi d' alew:1. s notici"'S a:par,,,gudr::>s nn obros d' au0

r.::/4s solv,.,ncia r..n ,.,1 "t.ama g_an ons ocupa.

tors do

Pols franc sos ,.,,1 s "'tl. r"'i no.c1�s .r:..ori a p,.,rpir.yà,,nr mol­ 0

tos <>Vid�nci...,s r1u� hi hae;u,.,ssin on contrari. L' alt cornandac. nt militar 0

'lUP

!� i)(Ol'>�,<_ho

l' acompanyava d"'cidi s-e&amu.flar la

sova mort produida avam;s d' acabr dn sortir do 1' Smpo_I dà;pre�guer9n tal docisi6 pnr oontit co�u;

d spr�s 0

S 1 assao,,,ntar n Q_U podri'>Il transpassar l' ,:.lbor a 0

coll de it3nissars com ai.xi

SUCCP1

0

-pol

5ràci...,s a la .uagnimitat dol roi 1!h P &E

a mi te s doncs aqunot ,pr sont al dit pas, 0

0

on prou foinns pogu� cont,-,nir als s ous homos. Tothom sabia la mort d. 1 franc�s,prà oficialm nt ,,ra nor.;a-'.; i pPr aix6 0

11

0

moria'', don es• .::. Porpinyà....ua Îos airi no cra tan dnni­

grant corn mor:îr <>Il camp

0

n°mic 'a.ospr�s d-,, trcs d-,,rrot,.,.s

.tiq_Uolla mort, tan imp ort,rn.t ,la cl' un 1•oi in vas or, malgra t la confabtùacié

,,(; '.l(

Lïantcnirla nn S0Crot"f'8,,,gu9 Sor cona.

pnl'

guda a l' instant p l p rsonal dol matoix lloc ahont s'al 0

0

b rgava oxtonont-so rapid::d:.:.nnt par la comarca.l!iL pr im�r, 0

...,ncara �u� SUyOSqdamo�t so �i &magu�s o So li urohibis la publicitat,ho rncon,-,ixoria pals sii'.:}los �xtarns inn-


vi ta1Jl"'s d l mom nt tan important i on 1 .... s carc:,s dnls 0

0

divnr sos p,:,rsonat6os d"' l a cort roial i on "'l s movi m"'nts d"' nr..rviosism

do la cùpula militar.La noticia

0

xtt:?sa p r la comarca :r•apidamont,ta.I!lb� innvi tablnmont

0

0

fou co.mpartida pe>r tot l 1 °x6rcit <=>n rotirada qll"' acro� jà rüs s us àni ms ja m.ormats. Els :fiJ.l s d ""l l'"'i f:ra11c�s 0

,-,stav �,

0

·1

abatuts ,i ....1s •llts nclnsiàstics, d.,.n ..,s,nrats .

S�gons P1!1LLA I FORG.A.:3 a

11

La gran invasi6n francesa dq

1285 i:>n Catalunya 11 dins

11

H.nvista d"' Cinnci a� rî.ist6ricas 11

'.i.1 0.CTO IV,pà.F, . 143, quo �s

0

1 m�s bon inÎorm.at prà r1uo

no

a caba d"' concr,..,tar un f t pots,-,r pnr l!B.ssa sabut a l' � 0

poca

0

n quo os produ1,m 0utrqs oll rostava absoriit por

la po1i�ica do partits ,nscri u borgu" d

0

En 0im6n d

0

11 • • • • •

muri 6 on ('\l al -

Vilanova caball,..,ro qu

0

0

staba al

Dir.> dr., Puigam.a1i t c"'rca dn Vilanova dn la kuga a rw,nos d"' 2 l"'gua dr.. Pnra lada•••• 11

Ins nostr"'s inv,-,stiga ci ons

"in si tu" comprovan q_uoël>la gr->nt d"' la contrada no ols hi consta ,,,J_ Puigamoli t ,ni cap alborg u hostal ,ni cap 3im6 f•

aquPll pu.ig �s PUIG Di!l ï-.ITLLOT. !J. Pui g d� Ji.d.llot .,;s une, ,c,ffii1lhncia dol tcrrony,un petit i molt suau puie; a l a zona dnl poblat a nom nat PUIG BA­ 0

RUT �L al Hort d-:> Vilanova d'"' la Luga,comunamnnt ,format per quai�o

nom�s &:. PUIG

dit

masos prop,..,rs

(dos a cada banda do la carrot;nra qu� co::1du ix d"' Vila­ 0

nova â.,.., la I..uga a p,.,,ralada) i molt prop 0 r a l 1

,..,

staci 6

d,., P�....-u. .•JA d�l f,..,1,rocariil B2.rcnlona a Portbou. Continua PEI.LA I PCRG.1'�0

Il• •

••'?Il

0

1 alb,,.rgu 0 do J.11. �ifi;éll

d =' Vila.nova Cè::.ballcro •••• 11, fras"' qu"' no lliga amb .--1 caràct--,r do i1ostal

O

ousada propio t;at do

Uil

11

•••Caballero ••11


+-

1 1 1

l

1

r �

1


No tots Als autor s francesos opinen quP la mort de FELIP L' ARDIT es produis a P0rpinyà.H9m de IDAncionar que a

''Notices hist.origues sur lP.s Com­

munes du Roussillon" per B.Alart,P•=œpinyà,1868, a pàg. 78 ens diu que

"•••la litiÀre qui portait le

roi dP, France,maladP. ou p9Ut-P-tre mP.me mort,avait pu arriver

a

deja

la Jonquera,îranchir le col

de Panissars· et rPdescendrP par la Clusa jusqu' a Perpignan,ou l'on crut pouvoir dP.cJarer

qu'il

avait cess13 de vivre ••• "A nossaltres t:!lllS confirma que passà per el coll dP Panissars ja mort, doncs airi que passà la llitera de� r�i les tropAs �l rei PERE atacaren a mort als francesos,i si aix6 es produi' co m és cert,aquests combat-,-2,nts almogàvers i altres dificils de contPnir pel propi rei no ha­ gueren tingu.t cap miram9nt An a quells momAnt s per un re'i francés ren rP matat

malalt' p rb viu

a poc s

0

m:? tre s

perqué

l' hague

.c;;....;:.o..;:..m;__;,qi.;;u;;.:e::..---'J"'-. a_...;;A...;;s _i:Sl_a_ m_or_ _t_

i ho sabien varen resP7ctar la llitera,m0.1D.�res que si hagués passat viu

l' hagu.erPn mort

avants d' arribar a la Clusa.

Aquest mateix autor,ens dona tamb8 una VP,rsi6 m�s acurada del anompnat "bord d""l Rossello" ,tot diP.nt que és una versi6 d9 BERNAT D.ESCLOT :

11 • • •

l' abbé

de Saint Pere d9 Rodes qui vint au camp des français ab hmcavaller qui ha nom Eh Guillem dP. Pau,pour r n­ 0

drP compte

a

Philipp A II des dispositi ons prisP.s par

lP roi EiPrre d' Aragon,et ce fut sur ces indications que les français prirent 1° ch9min du co l d ssane pour 9ntrer en CatalognP. ••• "

0

la Ma­


BERNAT DESCLOT,a la

II

Cronica•� Cap.CLX.lHI,pàg.133, ens diu qu"',

-ç:z

segons es fama pùblica i comuna,el fill de FELIP L'ARDIT,co­ negut per FELIP el BELL va negociar secr,:,ta1DP.nt amb ,=,l s P.U oncl el rei d' Arago PERE

0

el GRAN per obtindre d' aquPst una CP.rta

benignitat en el mom,=,nt que ell i "'ls SP.US evacuPssin l' Empor­ dà tornant a travessar el coll dP Panissars.Efectivament,"'l rP.i ]h PERE,era onclP. de dit fill major dP.l rei d

0

Prança pP.r sor

fill de la SPVa germana. El cronista esmentat,crqu qu,:, mori a Perpinyà.P rb P.ls cronicons 0

"Barcinonenses"I i II ,Pscrits en Pl SP.gle XIV,diufm qu9 P,l rei dP. França va morir

" •••apud Castilionem Impuriarum•••" Pl dia

que PIERRE DE CONDE Jfrancés)

data les SPVes anotacions a Vila

nova de la Muga,qu.i anotà quP la casa d l r9i dP. França va PSS"'r 0

a Vilanova d

la l'rluga des del.. 2o al 27 dP. set mbr"'. SPmIALE es­

0

0

criu que mori "•••SPCUS PPtralatam oppidum ••• ",que al nostre Pn tendrQ és un autor molt més aclaridor i prP.cis pe·rqup significa t?.lld.r una infor maci6 exacta : prop del.. castP.11 de PPralada, i aquest castell P.ra el dP. VallgornP.ra,i en versi6 de QUINTILil es podria acce-ptar dient

_ al castell (de Vallgornera) junt

al cami que va a Peralada.NEOCAST RO (1273-1293?),coetani dPls fets de l' any 1285, afirma que P.l rei mori a Girona.Qu,:, mori a Girona també ho a.fir.ma l' any 1296(0 sia,11 anys d spr�s) un co 0

"Costuma d,:, Tolosa" .La crénica d

mentarista ds..s "Thalamus" tambP

0

0

:MontpC?ll"'r

scriu qua mori a Girom .Els "Gesta••••.. "

(XXVIII,4 7) consignen que FELIP l 'ARDIT mori "•••• apud Perpi­ nianum ••••" Aquost9s mpne:ions ant,,,riors lPs hPm �xtrPtos

de

uns c·omontaris qui'! fa MIQUEL COLL I ALENT ORN a la pàg.142 del Vol. V

dQ la

II

Cr6nica"d9 BERNAT DE"SCLOT .Amb refe-r�ncia a

la

mencié "•••• apud PPrpinianum••••" es posiblP. qUP la prPposicié d' acusatiu apud s' hagi traduït lleug rament doncs el priIIlPr 0

significat de apud tot diP.nt que

= prop de (d"' un lloc) ,P.ns pQrmP.t jugar

prop dP PPrpinyà

Pn una travPsia dosdP Blan°s


a Perpinyà s' hi trobP...n Cast<=?ll6 d' Empùries, Vilanova fü� la

f

Muga, i P ralada. 0

Com es pot c·omprovar pels PStudis r 0 alitzats p,=,r MIQUEL COLL i ALENTORN ,que aprofundeix tots els autors i totP.s los cr6niques que parlen o noticien ffl lloc do la mort d<=?l rei dP. França,gai rebé tots cauen en erradPS de dates,incloït el francPs PIERRE DE COND:8: que marxa amb el se-guici ri=>ial i practica anotacions diaries. El nostre historiador català tambP 9ns monc.iona que el cronic6 català del nostre manuscrit V (creiP.m es r 0 fer�ix al cronic6 "Barcinonenses V")

diu que

ça a sson lit,a Vilanova prop quina expressi6

"••••mor:i'. lo rFJy di=> Fran-

Castayl6,en Ampurdà•••• ",en

a sson lit,a V.ilanova

no pot qu9dar IDP.s clar

que va morir a dita demarcaci6 i de manera

0

vident.

Ignorem si va morir avants d' arribar a Vilanova,es a dir,en­ tre Vilanova de la Muga i Cast�ll6 d' Empùrie·s. Sopesant totes les dad 0 g al abast hPm de cri:>ure que arribà a Vilanova,a l' e� glisia o en el alberg quel' entraren,agonitzant,morint tot s 0 guit durant el transport o estada a la casa o castPll dPn SI­ Mô DE VILANOVA que era el castell de Vallgornera,aturat (el que en quedava) l' exP-rcit francés sense queviures i amb pocs animals d' abast,i soportant una pluja diluvial dP qua­ tre dies

calu.rosos de setembre,amb molts malalts,i hem de· cr 0 u

re que el cadàver del rei(precisam 0 nt mort de pesta) seria ffm­ halsamat provisionalm 0 nt per prot 0 girse F!l seguici reial dl'! les desagradables emanacions mu.ltiplicades per un transport inade­ quat,el pànic amb gl salconduït del rei PERE,i aixi es poguP. arribar a Perpinyà ahont s'hi CPrtificaria oficialment la mort. Tot pl,=,gat mai s' acusaria al rt=ü PERE II d' Arago d' haver donat

,

"morl" a un rei mort" ( valgui la rpdundànci a) ni hav.er dona·

ordres per fer-ho,lo quP. li hagu,=,ra produït la condPmna histbri9c Tot aixb P.ns porta a doduir i a roblar,qu0

0

1 TPi PERE II demos-


.?. "'a trà un alt grau do tàctica i diplomàcia,apr ofitant sons dubta �-, els moments dP. absoluta sup9rioritat sobr9 ol francP.s;forçà un pactA d' honor amb P.ls s:>us enomics VP.nçu.ts dP. prP.-b�lic d9mostra

qu,:� ja

"?Il

F<l p 0 rio­

lP.s habilitats,astucia i intalig�nc ia ,

proporcionant-li importants r ndim9nts. 0

Per sort dAl francP.s,no va practicar la r 0 tirada pAl matoix pas pP.l

q_UP

havia

n trat a l '' Empordà,per la Massana.Aquosta

0

vegada,pPrb,els monjos dP.l monost.ir dP. Vallbona tocavP.n a morts. Bo,n sogur quo els del convP.nt d9 Sant Quirc d° ColP.ra An douri 0n restar cont 0 nts que la retirada autori tza.da

P.S

practiqu�s p 01

coll dP. Panissars.La croada matPrial dP.l papa do Roma contra el rei PERE II s' havia acabat,

Tant 91 Pa� MARIANA com B!lRNAT BOAIES,a:firl113n qu9 la malal­ tia

'9

pid9 mica qU<=! anihilà als franœ sos

'9 s

tract à d'9 P'.'!s�

"••··•·•sob�vino �St'9 9n 91 Campo d9 los FranC'98'9s••••••• ", " ••••••• grand'9

�st'9 ••••••• "

dos historiadors.

,P. scrigu'9

�n, � SIB cti vaiœnt,0 1s


'

Nossaltr s considor m molt important un f t quo confir0

0

0

stada d l r i FELIP l' ARDIT en °1 con°gut

ma. l' d

0

0

"castoll

0

0

Vallgorn°ra" (casa o albcirg d' Tu. SIMO DE VILANOVA

peu d

Puig d

0

P.l fot qu

�fillot), 0n °1 torm

0

dita casa o alborg qu

0

d

0

0

0

Vilanova do la Uuga,

0

ra m itat masia,moitat 0

cast ll,dotada do una plaça int rior voltada d 0

0

rrP.S dP. dP.f nsa i d 0

potitos

0

guaïta,dP.staquom quo

0

al

0

dotada l' P.SIDP.nta da casa o albP.rg o cast ll,d 0

aspP.CtP. principal_ i fonamontal pol qu

P.sgl�sia,

0

s ' anomonà

0

stava roi

cristian1ssim i pol s u col.laborador ol logat papal CHOLEr, 0

eSpP.cialm nt tinguont on compt 0

los costums d

0

l'Àpoca .

0

TambP. al voltant d 1 dit cast ll,molt propqrs,hi havion 0

0

altrPS masi s do gran capacitat i por lo tant podion albor­ 0

gar prop dol r i,pro p d ls princops,i prop d ls principals 0

0

0

d<=!l s�quit,a nombrossos pPrsonatg s i alts càrr cs d 0

0

0

l'P.­

x�rcit franc6s;tot pl gat molt d' agrair i n°c ssari du­ 0

rant

0

dios d

1s 4-5 di s qu 0

0

0

fort s i co ntinuad s plugP.s qu 0

0

0

tar on aqu ll indr t 0

osporant amb

0

0

0

4

romanguor n alli aguantant ols

0

ntr

Vilanova d

0

0

haguoron do supo�

0

la Muga i P ralada, 0

1 sou r i mort allà mato ix,quo ol roi .Eh 0

PERE ELS AUTORITZ.:fS a passar pel Coll d Panissars. 0

La s l cci6 d l cast ll d 0

0

0

0

poral p l roi franCP.S i 0

Vallgorn°ra co m a rofugi t m­

0

0

1s s us,roprP.S ntà lo ffi6S

0

0

0

quat on aquolls mom nts,i amb tota sogur tat fou 0

0

0

ado­ scolli-

da dita casa o alb rg-cast 11 p r disposar d' _ sgl6sia prbpia. 0

0

0

0


mos rang i no

0

.'!_

ci d' hostalors i tampoc d<> posadors • .E:l cavall r ora un 0

hom qu

0

b n situat 0

0

0

conàmicamont,vassall o snnyor alodial,

os fou horndi1iari,convartintso on una di':. nitat. d"' la

j"rarquia nobilü:.ria inforior al grau do voscomta i q_uo acaba "'ssant d"'l star.iont mili tar. i.loshoros,no "'s s œt00

ni bl0 la pros�ncia do\un hostal pro si quo ol cavall r 0

SII',ô D:El VIL;_�CV.+isposava d� una viv,...nda,ma.nsiô o simi­ lar

0

n la qual s'hi alborgà �1 roi franc�s;aquosta man­

si6 s ria do catogoria,no un ndifici qualsovol i mnnys 0

un vulgar mas dr-> pag�s d I aqur.,,ll t..,.mps com tampoc

lma

d sprociablo posada.L' allotjamon.t o r9fugi quo nocnsi­ 0

tava �1 roi franc�s d rrotat i a punt do morir, ra

u-

0

0

na mansi6 portanyont a un

s"'nyor.

11h Sii.0 :JE VILJ-1.J.,OV.A. era,doncs,un cavallor (tal coœ ol ma­ t0ix P SLL.\. I PORC-AS �scriu),dol p oblo do VIL • ..i.� OV.-.. Di!: LA l'.UG�1.,q_U

:por tal nom

(loVa marr., nra Sod'AVALL nyora dol poblo do VIL.J:OV.A d' .�E;,.I.X(do la Ri.bora) clol 0

S

Al conoixia.La

1

0

Ross 116 ,i tal v,.,gada nll adoptà ol nom fa1r.iliar dn SI0

., 0 D.; VIL..i. 0v�·� �.rrmra.nt

0

1 q_un corr.osponia a la s "va JIJD.rn,

s.,.rvint dl'> nom popular,

0

dol poblo ahont radicava la sr:iva propi tat o mansi6

o

0

r'"'sid'::.ncia,o cast,,,11, quo ,.,ra Vilt.nova d"' la 1:uga i, por lo té:;.llt, <>11 s I anomonà tamb� nopularrnont En �IL.( :J'J VI­ LürCVA.Prb

COID

(lUP

dins ol torm9 d,., Vilanova do la

.l,;Uga

hi ton{a la propiotat o mansi6 CuSt<>ll en ril indr t ano­ 0

m.ona.t V.�LIGO.Rli:!!!RA,( q_ue s rvi P""r alborgar-s'hi cl roi 0

franc�s ) , portava cl nom scnJrorial dt:? SI1.Ô .D1!: V iJ,LGŒil�ERA i d.::- VIL.:J.LOHGA ,quo tania ol domini d l cas 0

t r->ll de VJiL.JGORl� E:RA. Vall.::.;orn0ra, sogons

11

En.ci clop,.dia Catalana",1988, :romo 29,

pàc.421,�s poblo,19 habitants �1 197C,d l mmici�i d,., P2 0

ralada,nntrô a;_unst nobl

0

-:u

s do dicavon al noeo-'

i el dr. Vilélllova d"' la i.u.ga.


fil llinat'-

0

Val1.:;01•n..,,1-a,&,,.sp..:·�s n.�.s tard m1:1rqu,.,.sos d"'

Vc..llgo1•n..,,rJ, sm-,n-tat je nl s n;i;l"' XI,tinl u� ,.,n :f'---u ol 0

ca.st...,11 d .... Vellgo1nnra' ciun h8.Vla :for.I!U:t part d...,l CC!!l­ tat d' Empù1•i...,s;,,,.a 1•,.,sta un gran casul amb du"'s torros Vallgorn°ra

0

str.1. situat al 1;ort

1,ïllot (}:,l].ogarIPt

i al p!"\u d,::,l Puig d""

PUIG :SAP.Dl: ELL à.<J Vilanova cln la 1'.•uea,

i prop n° Pnréllada,on un cami. vnll qun va do p..,rtlada a karsL,a u.na distancia drù Puig dn Lonys d---

5l-0

�n linia r .... cta, nn quin c::c stoll proniotat dl"' JIL.G VILL..i\CVA s' l'ti albl")r•�¾. i norî' ,.,1 r...,i franc�.. ..:·�,IP l' i,RDI'i' l' an.y 1285. " ••••al -ci� û l Puign.molit ...

Al -=>scr::. t-;.r.-. PZL:.A I FO�·}}.S

0

�s v�ri ·tat qua 1 ' cl b,.,rg ù.' '"'n Sir ' d,:, Vila"îova nst� situ.at al

SrsU l")oU.

Pro

la.

fol'□�;. corr ..... c-cn �� PUIG !JE .:'..ILLCT.

Al ,.,scriur..., PEI.L.i1 I PORGAS

11 • • • •

C""rca d"' Yilanovl. d,., la

.Muga•••• 11 69 vnri tat 'd_Ur.i l' ::,J..bnrg "'s trova prop d,.., Vi­

lanova do la D.ica' i a filAS' os ta dins nl dia por raons administ1�....civ"'s l' Vl;;.,

Sf'>U

t rmo •.h.VUi 0

.ju...'ltam,,,nt d,., Vilano­

d,., la I:uea r.)stà agrr.>gat al d,.., p.-,ralada,p!'O Vcll0or­

n,..,rn. corrr.>spon al t"'rmo d,-, Vilanova dn la l.uga. Al oscriuro PSLLA I r.,C'RG11..;

11 • • • •

a

J. r.inos

do k 1°-;:ua dr.i

p,..,ralada •.•• 11, tar.:.b� �s v--.ri tat q_u.-. l' albcrc ..... zth. prop d0 Pnralada i a m,..,nys dn :.i 11P5ua,o sia,s unR 180( 2CvC mts. arroxir_r;adam...,nt. Hom consid,.,rat la 11,..,gua catala�a = 4.198,50 mts. i

Il

i

Il

Il

= 2. ocig,--mts.

conys do .. 11,..,gua = 1860-2C0G .mts.a_prox.

quP SIMÔ DE VILANOVA és sinbnim dP. SIMO DE VALL­ GORNERA.

11


AltrP,s fF?ts importants d' En SIMON DE VALLGORNERA, a Sicilia,ens ela rP.lata una vegada

fil6S. P.l'il.

Ramon

MUNTANER que tamb� v.a dP.splaçarsP. allà 11

e misse-r CARL.ES venc ai Napols q a.II1Pna • • • • • b,P.n trF.s milia cav;allP.rs. soldr-ijats pP.r lo Papa ••• P anarP.n a as sP.tjar la vila do XACA, qui es en la façana dP. forP. e B1C?guramAnt qu,,, es- la plus f P.blP. vila P. la a�nys fort do Si­ c:Clia••• P. ells res no hi pogron fp-r,ans lla on lo s.etgi:i se tP.·nia pus. estre-t P pP.r mar e - tra de n.uit un cavaller do PP.­ pe-r terra,hi 0n ralada,pP.r nom .EN SIMON DE VALLGORNERA,be ab doscents homens do cavall,e ëatalans e d'ara­ goneses,e d 0 pP.-U malts.E apres P.11 fou dins to1IJPron 10 lloc,P.stegrP.n P.ll tal guisa qu,,, poc lo setgo,ans los f<:?iP.n gran. dan••• 11

PS dP. la "Cronica" de MONTANER (.Cap.CXCVII) segons l' obra "GP.nealogias d!'!' la Casa dP. Vallgornora", pp,r Josep Gra.munt i Subi�la,1942.Tarragonaï..Pàg.4. Aqu0sta matrüxa obra con.t� un APffiDIX de rP.SAnya dP. doculllP.nts,pàgs.30-33,dels qu�

0

xtractP.m la so­

güent : Any 1344(XIII kalP.ndas d0 gono•r) .R,=,con1=ÜXP.m"'nt a favor dP. VIDAL d,=, VALLGORNERA fill i hereu dP.l vonP.rabl0 SI Mô DE VALL GORNERA,militar,de-1 ms qu,=, tP.nen en el terme del caste-11 de VALLGOBNERA, parrbquia de Poralada•••••••• (Forma part--�s un fragII1P.nt--de un ma nual del Notari do P,=,ralada,Arch. dP Prot. dP. FiguP.ros:w=) A l'intorior d0 la poblaci6 do VILANOVA DE LA MUGA, hi ha un gran casal fortificat gbtic-renaixentista, situat al NE.,o sia,a la dreta dP la car rP.tAra Cas­ t�llb-P0ralada. 1:s el "MAS DE L.A TORRE. " o

II

CAN TA­

RR:E:S 11 ,que- P.S cr 0 u :fou P.l casal dP.ls Vilanova,i por tant. podria havP.r sigut la casa pairal d l SIMb DE 0

VILANOVA del any 1285.RP.sta molt ID6S co.mplorta quo P.l cast 0 ll dP. Vallgornora,dP. dimonsions .1101t amp,las, pP.l SP.U ùs s' ha cons 0 rvat millor,no os tPnon noti­ ciP.s quP. hagi tingut capP.lla.PP.r l' o-xist�ncia doi�™)torrp ,frP.qÜP.ntm 0 nt ha sigut confosa ( P.ll als llLbrP.s) amb P.l castP.11 dP. VallgornP.ra.


s,:,rv,.,ix d,., la pc.raula 0

n català a

Il•• •

o

arn,.,rgun

o

• o o

:i

-=>(lU.ivalnnt

hostal , posada ,i no sab"'J porqu� no va

Si:>r n�s pr-=>c:i'.s a -'-'o nys ...ll'-' hagu�s C opiat d' algun altr,-, docu m�nt

. Host al i foosada son d "'cla-

· · · un\...ô::,.. ,,. radamont <>Stablimonts publics; e.onsù lteu un d'1c.c1ünor1 tellàno-Cdl:alan •�

PSLL:i. I .l!'O.tlG.t1.u no va se.b�r idnntificar V.!\.LLGC...ü�°!tL"-,prb al 9xpr ssar qu 0

Il

Il

ora do Vilanova digu� ,.,n part la vnri-

0

tat. SII�ô Dl!: VALLGC.'>.r.:f tfil I .JZ VII _..,.J!QV• .;. ,

0

�ri,,ô _JJ VILt­

ROVi1., ">f<>ctiva.m0nt h0m comprovat viu a l' �poca dnls f..,ts; n' ignorqm la s,.,va data dn nnix,.,nça pro no la da la sn­ va mort qu

0

1 castoll d

fou l' any 1339 • .Era dn un l�inatg"' d

0

cava-

V:J...1GO ... l. �1.. ·Jorncn:�•a la s"'Vé.L filiacié au�avi BERilGUER FORT o SORT L el t6ntica amb "'l fPU.�ar"' c:lI.;.Ul."M I Di� Vr1.J.IGCllrJR...o. (mort el 0

S 0 nyor

1271)

0

inf rior à.nl dit castnll ,i la s"'va 0

IlJ.a.I•,-,

SIEIL.L, DE VIL.lLOT�}.A,s9nyora dn VIL�J�OVA D' .s..BAIX (QU

0

s' hauria d' id ntificar com a Vilanova do la Ri­

b�ra)

0

0

n �1 Rossoll6.ts compr6n,doncs,QU,.., tamb� fos co­

n.,,gut p l cognom dn facilia à_,., la .cir�r"' ---VIL'.JWV.,i--­ 0

tot pl�gat podria donar p�u a un c�rt co nfusionism,., on­ trn �ls autors pol fot quo l�s duos poblacions,la dol Rossoll6 i la dn l' 3��o��h,ost�nton °1 mat�ix nom:Vilanova. Casà amb ALEMANDA. .:3Ifu( d

0

7IL�:OV .. ,.

•fra.ncosa a.�1 12�u .J

..1::i:ill.�or n,.,.ra;

Qç-Q.

durant la invasi6 ni r·1anov a d o l a �i.c.U{';a,a · llO ora a 1vl Ja

\\uïtan-\-

d

Giro,,�,

01•a

orosat al roi

franc�sI i d.espr13s dP. la llui ta marxà. a .::iic:i'.lia amb 1s catalans.Si ,-,1s franco8o� l' b�guo�sin trobat a

0

Vall::;orn,.,.ra s,-,n1.r l' hauri,.,n ajusticiat.


.t. SilG' �EVL,_'.;_�UV�;. t:mi dos fills? Serien !!la .. J�.ULS :i-VIDAL. d2 V..iULG0.?1O�..r".. i dE> BL.,.liE:::;,i continua la linia d,ü scu par

:m.

0•

Ell i

0

1s s us fills actuar,:,n mol -es an:ys a Sicilia. 0

noL'l SII O continua en p ostoriors d,..,scancloncios,com fou

Sim6 do Vallgorncra i d"' Castollb,,,11 (nort ,.,,1 1404), i Sim6 d"" Vallgorn°ra i Br�ciforto,collit"' d' ;;J..bons(mort en "!l 1743).1igu.ra 1 altre fill com VIDAL,quP. va t9nir 3: VIDAL,FRANCISCO (A Sicilia) ,i JAUME II ? qup horP.tà ,:,l SP.n_yo­ riu i Cast�ll d9 VallgornP.ra;casà amb BP.rongaria i mari 1373 1

SIMb -�•.arxà a §icilia, 9Ssr>nt company d' armns del cronista 'fill d"' P x·alada -�i��,01-J 1.Ui·:�J.î.7:E!R (1265-1336),<>ls s us

i

0

0

sola.ats P.ron caiâl.ans i almogàv rs. fils dos con pan;y s llui­ 0

tar�n alli al scrv i d,., .2rodcric II contra rils ani;ovins 0

d"' Nàpols.EJ.. 1JC1 ?,.u.nta.n "' r pa.rti i 311( DEVILA-OVA ,1u� aà com a capità o guarda dol castell do l' illa dn G�:.:IB� 1 morint l' any 1339 .L' illa dn Garba si tuada on ol golf do Gab s �s do Tw:isia,prop u�l litoral,da �10 Km.2 ,fou 0

conq_u rida P"'r Rog,..,r a"' Llùria ol 1284 i r,-,cupcrada pnls 0

tunis�ncs 1 1335. P ' l·,.unt an,-,r 1 1 .,a.rnon 0

. o' frar1c,,,s·a) any 12:, .,c:;, ( ol de l' 1· nvas1·

tonia 20 anys,i Cr<=>iom QUn

sn.é

..1.El �,rL.... �lVA �ra si fa o

1285 ja no tornà m�s a Pnralada doncs la s va casa d�gu� 0

s�r d""struida pols f'ranc,,,.sos arran d' aq_unlla invasi 6. $1 13DO J,,;u.nt:::.n -- r anà a Si c:i'.lia segura.mont tot snguit do f,.,,rd

0

G<>rba, foron conqu,,,ridos Dols catalans ol 1286; SnfL1pro

for"'n govnrnaci s conjuntamont a.c:ib l' illa do G.-:.rba,i Lun0

Durant la r,.,tirada dol rni P"];�IP l' .-.�LDI'11 d� França al pas p-.1 torritori �o Vilanova d,-, la LUga,los calacitats de la dn:rrota, et"' la arntir�da, àn la P"'Stèl,d

0

L "'xtr-.!fia -:;'ravote.t

a l rni' i al frit (fLlo plovia a "üots i barrals SnnSn pod�r 0


avançar,l'

0

' me.S

x';:,rcit rntint;ut du2ant f'dios,albr:>rgant-so �U

aqu�ll r i,moribund,"'n <>l cast<>ll d"' Vallgo1•nnra, 0

n' .,.,ra s 0nyor "?l cavallor

_popularm nt 0

COI!l

...,n, ô

q_u"'

..jE -:r;,.1.1G�:-J� E.P..A o con9gu.t

811.Ô DE VILJ.JHNA, produia un espoctaclo

dantP.sc;alli hi moria,finalm nt,ol roi franc�s i

amb

0

911 mort tot aqu�ll

0

x�rcit dosf t continua la rotirada, 0

passant p r P-:.ralada,1°s Cliv,.,s , Yilarnadal,La Jonq_un­ 0

ra,i �1 Portus,continuamont fustigats P"'ls soldats d""l

rr->i PE.:{E �l GP...d{ ,i pnr aix6 °ncara avui IllPS amunt p,-,ralada si cons"rva ..,,1 nom dl"'>

11

cam dols morts II

do

por

la q_v.anti tat cl" s,..,nt ïranc sa. 'l.ll"' hi va q_u.C\dar. (_,.15unns 0

dadns roioraffl, s a Val:::..gorn,.,ra,1 uig :Barutnll,Hamon Lun­

tan0r,Vilanova do la I.:uga,Gorba,q_uo hnm int,,,z;rat dins aqu sta part dol' obra,han siQ.l.t oxtr<>t"'s d.,., l s co­ 0

0

rr"'sDOnnnts ontrados d<> la Gran Encicloo -- dia Catalana).

El t1. tol "l11arqu�s d"' VLllgorn.,.,ra" fou conc--r.it <>l 5-

agost-1796 mitjançà. R,,.aJ. dPspacho dA 3o do so,ti .mbr,., , 0

gmb �1 V �scomtat

Vallgornora i L ontagu.t,B::...r6

Dcsd"' 1941, don

à_,.,

�an Lit_;u,.,l d,., r..,,ra .

.lliduard�llh"" Bull,., y Jampassol,Eoù.Vilas

2 y Pr->iiasco0" ti1 \. arq_u�B, (til,c î:obili�rio <>sna; ol 11 p r Ju­ 11

li O

d_,-,

;.,tiouza, Ed .Aguilar' .-:, .

1

c.l •

0

.JE ..:'di ci 0Il9 s'2 fb nd. 'pb.g.

:393,1954,1.adrid)-viu a Barc lona al carrtor Brnc(any 1996-) 0

LIU(Girona, 1( 59-Espolla 1933) ,casà "'11 s gon°s nùpci s 0

(5-9-1923) ar:ib I•,.]:RCETIS.i

;)!::

0

G.&1! L'V 1::�i I DE K.lL .J (Barc 0

-

lona 1872-Espolla 1923) la qua.l 13ra filla d.,.., Ju. ..;J: . .Jt

C:-� 1 üVBR. I D� }Lll5,d� Vilanant,i dr. Dül'--~·C�.::., D.: B.,LLE natn_'j_"J.S __j_s RUBil.;'.l' ,do '.}irona; i "'Ssnnt ,.,ls avis· �;..:'ù.V.. .JO:::-:. GE'C

V

! ·, ,;-i &,; ,·~ T \., ' '

.••

d

f-)

V r, rc

cl s Q

Q

,.., ' C..,, r,., s j l· n vél


�f7-

IGN;..CIC D:!!: BALLE Y OC':">J�EJO,ue Codos do CacC?ros, i II..ABIA Al�T ONI.A D.:!!: RGBn;AT Y DE BALDRI CH, de Rous, 1.arqu9sa d Vallgorn°ra.P"'r lo tant,1 1 autor d' aq_uns0

ta obra �s n�t-politic do L'..lfil!J �.DE..J .02 GErYuVEh I DE aq_uostçl.' BALLE n°ta,p r via mat rna d 1'..lP.IA AlTTOlHA ].E RUBI 3e. HAT I DE ..:31\.LJJrtlC_! 1'ia:rquesa d Vallgorn,,.rd.. 0

0

0

0

$9gons "œhciclop::.dia Esuasa 11 ,<:>d.d"' 1�94,Tomo 66,:ptg. 1114,

11

torgat

• • • • 0

ol ti tol ô..o .mar,_iu�s dn Vallgornnra fou a­

1 1796,i 9n l' actuali "tat "'l t� D • .:::::Jù.,tRùC DS

BALLE I JJ..:; KOUVILJ1..S •••• '' com sabem atorgat a Ramon dn Vallgornora

,:i,n ol dit any.

D,,.sfü:, 1126 tots

0

ls indivia.t1s ô.' 2.r• .1.11nsta cusa d..,. Vall­

gorn,..,rc2 p2.rtici r;J"'L nn lt:>::5 cong_uostr>.3 i .... :_11ndicions dols R9iS d 1 �rag6..t�.Ob la fi dn tarti I d° Ca tél.lunya-......rag6 0. 0

Gutalnnya-1irag6 i

Sicilia,amb �l qual s 1 oxtingu

la linia dirocta

( 1356-1410) dit l

I

Hurià, r i 0

Ù.r-> o.ol

casal d.<=> Barcnlona,d1:1ixa dn parlar-so d""ls Va116ornnra a Oatalunya i Ara[;O. Una rama dols Vallc;orn°ra, ditu la rama mr.>nor,/4s la quo va nstablirs,.., a 0ic:i'.lia continua­ da sota

1 nom d,.., barons dP Assaro i q_u

0

0

va iniciars�

amb Sil:Ô :,� VI.1...,,J[OVA i r:?ls e. us dos fills. 0

Conoixnm un J.iIGUfil DE Ç11.JVÀ Y D� VJ,LlGO.tŒl�.!--A , ,que supo­ s�m doscnndoix do una Vallgorn°ra. Signà a.n:b �1 franc�s H. S�rroni o C9rroni,a Ll:i'.via, 1 12-11-1660,un �cord 0

0

n nl

qual ,.,rnn no:r::J.inats nls 33 pobl s q_uc d,..,vi n forrri.ar nn °n­ 0

0

davan t la Cnrdanya franc sa.A ,-erot(Vallnspir) portà lAS 0

nogociacions pr�vios al Tractat dnls Pirinous dol 7-111659;r->ra un hidalgo c rnmoni6s,glacial i trist,i no no­ 0

gu� d,=,fonsar la tAsis dol bisb9 d9 Girona. Pujadr..s d"'i,., cu9 tot nl Rossnllé

q_u1:1

ra d' Espanya,don es Larca li

0


ca pgirà tot ( Bxtrac-cat d"" "Roussillon: Album. du Tricont��ro 1659-1959

,tà.(�s.42-4.3-44,n°r L.L:.ir roix,Imp.du lidi, 1959 ,

u

0

P rpinyà), i.( a 0

"La acci6n à"' Francin. ,.,n Catalunya 1640-

1659 11 , por J. Sanabr

0,

Llib • Sala Badal, 1956 ,Barc .,,lona, pàgs.

696-697 ,:Doc.X.CC) <>n aqu,,,sta ultima obra s' inclou "'l do­ cument s"'ncor signat a Llivia

1 12-1 1- 1660 corn un "acord

0

convingut "'ntr,., ols co.missaris

0

spanyol i franc�s sobr,., la

l:i'.nia divisoria d,:, la Cf"'rdanya i la sobnrania d.., Llivia"; al r sp -,,ct,ja h m dit qu 0

0

0

fou signat p,.,r LI GU.EL DS Ç..i�LVÀ

i DE v�LLGOtlNERA(els franc s0s l' anomnnon SALV�),i ara a 0

continuacio incloïro

0

1 paràgraf inicial d

dit docum�nt

0

u Uos Don I..IGU� DE ç_;.LBA y dE> VALLGC,ill�'l!a.:..,cab:ülero ào la ord-,,n do Santiar�o,dnl Cons,..,jo do su Lag,.,stad ,.,n nl Suprnfilo d"' los roynos d..., la Corona do .,,ragon,y Jacinto Cnrroni,o­ bisp o dn Cran.go, consoj,.,ro d,., su J,.• a6ostad chriotian:i'.ssima �n su Cons jo d 0

0

�stLdo,comissarios diputados por l�s Ia� s 0

tad�s cathélica y christian:i'.ssima para la

0

xacci6n d l ul­ 0

tir'!o r·rticulo h'-'!cho y firmado por los .:5rns.pl<>ni potoncia­ rios fü, .Espafia y Francia en la islc.,. dicha do

lüa Faysanos

a 3 1 d"' maye passade do osto afio 1660 •••••• " a

l'-'S

ditns

pàgs.696 i 697.(Ta.mb.ç os pot consultar "El tratado à� los Pirinoos�'por Joan R,,glà,a r,.,vista Hispania,fl, 1s,5·1 ,pàg.126.) llamont L.:i<lUnl d,., Vallgorn,,.ra lpr,.,scindint del cor:;nom nri­ mor Çalvà) ara com diu ""11 matnix d

0

la ord<> d"' .:;antiag o,

ons ho oodnm bon cr,..,urn nnrqu� consta a l I obra nnicciona­ ri o nobili8.rio II pnr J • .A.ti ,,,nza,nàg.678, .Ed.11. ';uilar, 1954,!1..a­ drid,a l'

0

ntrada SJ..V.h lo s gü,,-nL: 0

blnza on la Ordon d"' 3antiago

0

'Catalan.}rob6 su no­

n 1623.�us armas:D

0

PUlos,

un aguila d"' nlata,coronada d,.., oro".Un °xtr2.ct.--. d"' la obra d

0

Sanabrn, "'S troba a

II

El tractat d�ls nirin,.,us i la


mutilaci 6 do Cat alunya",pà.!"s.80-83-88-89,dn la col..,cci6 · l� "llibr"'s d,-, 1' .iVUI 11 , 1989 ,Barc-,,lona. Un al tr d

0

0

v�iiIGO n:ERA cons ta a la obra bà.sica ja m nta da 0

J.Sanabr,, "La acci6n d"' l.t1rancia ,..,n Cataluna",pàg.601,

Nota 89 : " •••• JJIBONIMO JUVAS Y DE VALLGORNERA•••• 11 0mi­ grat habitant d"'l Ross" llb i d"'m�s comarquos -pirinon,tuns cap a l' intcrior d° Catalunya comonçada �l 1652 i intnn­ sificada "'l 1654 al co1... y_uorir l' ox�rcit franc�s nl Con­ flPnt .Aquost porsonatgn formà part do unn�llistns dn pnr­ sonos d' aquollos t"'rrns qu ,.,spanyolos raci6 d

0

0

dnmanavon a loo autoritats

pa dn munici6...a fi d' aliviar la so­

va nùs ra situaci6.Aix.i, doncs,fou un altr 0

0

V�.LLGORNERA

P"'T via mat..,rna, tamb� o-posat als franc"-'SOS. Finalm-,,nt di­ rnm quo aquosts dos ultims Vallgornnra nsmnntats,form2ri�n part d,-,ls Valli,;orn"'ra pat dn Catalunya,dita linia rnajor,1u,., com nçà ,-,1 1435,i 0

1 1 altra linia ja havinm dit ant,.,riorr.1nnt �u,., pessà i d...,­

.J1i

s0nvoluo2 a Jicilia •

EL CA<;1E:,LJ__ 'Df_ \JAL.LGOR.NE:.RA

i

El castell de- VALLGORNERA disposava de capcüla propia, asp ct� quP. VP.Ïem co,nfirmat amb fotografia,a l'obra 0

"InvP.ntari d.' EsglésiP.s:Alt Empordà.Tom.13" ,per Josep M.Gavin,Arxiu Ga-vin, 1 !! ed.1978,Barce-lona.,font constar ostava d dicada a &mt Jaume 0

.UltP,riors invos tiga-

cions quP. hem ef Pct.uat a l' Arxiu DiocPsà do Giro-na, P.ns: p�rmet crP.UrP que la capP.lla del c.astP.11 estava d9dicada a Sant JaumP.,lo quo no és d' ostranyaF tata ll8.Il.P.ra quP. �l parp de- SIMô DE VALLGORNERA ja es dP.ïa JAUME,i amb aq_uest nom SP.guiren varios gpn,=rraci ons aportant alguns individus aquP.st

,·nom

A.D.de G. "LlP.trP.s t294-1334", doc.umP.nt 2421/U-5, q_uin


rP.gF>s-t diu : Als parroquians dq MonP.11s.Vacant ol b n�fici dP. 0

S.JaumP. dP. la capP.lla dol c..a.st�11 pP.r ronùncia do Ramon S1.m6n,Arnau dP. Blan°s,caval1Pr,procurador dP. SIMÔ DE �LGO»JERA ,presonti GuillPm Ponç, � és acceptat,28-juliol-1JJ2,foli 14rv:. bre dP. "LlAtres 1,334-1420", tals son: DocumeRt 4-18•••A Guillem S'u.splana,clf=rrguP. do Sant Foliu. Dispensa d' amonP.stacions per al matrimo­ ni P.ntrP. Bqrnat dP. Villademaya,cavallF>r, i BLANCA,:filla di,:y SIMô DE VALLGORNERA , 10 maig 1334, foli 31. DoculQBlt 916/U-10 •••a ALAMANDA,vidua de SIMô DE VALLGOR­ N.ERA.Llicència d' altar por tàtil al cast oll d' Angl�s,pP.r dificultat d' anar a La C1=>llP ra, 25 octubrP. 1346,foli 1'24 rv. Document 959/U-90 •••A Bornat d� Viladomany,cavalloT, i BALAN CA,filla dP. SIMÔ DE VALLGORNERA.Lli cència per CP.lebrar �l s u matrimoni al cas 0

tell d' Angl�s, 17 gPner 134 7, .f.oli 164.

Ain,

doncs,la SPVa filla BLANCA,va contraur� matrimoni

qu an el s eu pare STMô DE VALLGORNERA ja feœa 8 anys qu,=, era mort• .Al A.D.dA" G. tambP. hem vist al llibre "MANUALS 1-9(12711365)", Document 116.4/M-9•••••JAUME DE VALLGORNERA,donzell,firma dP. dret davant del bisb�. 2 ju.ny 1363,foli 33 v. Aqu�st Jaume crP.ÏP.m fou fill de VIDAL,o sia,nP.t de SIMÔ DE VALLGORNERA,que h,=,retà ol senyoriu i Cast�ll dP. Vall­ gornera i que casà amb Berengaria.


Dtü llibrP. per

"INVENTARI D' .FSGLÊSIES.ALT EMPORD:A.

Tom.1J"

190

A. Emp. 354 Sant Jaum ' 1 uarnera ·' m . Vilanova de la Muga; Cp..:.i.-':2§ fotos:

(al ,·osrat)

· �8'30").

Vista del eonjunt de l'.ed!fici on hi havia la capella (juliol 1969); Un dcls murs de la capella amb la porta d'entrada tapiada (mar �

(a sobre)

SPgons JOAN BADIA I HOMS a

II

Gran Gi:>ografia Colllarcal

dP Catalunya 11 , Fund{¼ci6 .:Eh.c:blbpedia Catalana,Barcelo na, 1 9 .• ,en P.l Vol."L'ilt Empordà - El Baix Em-oordà" i pàg. 138 ,l' advocaci6 no queda pas clara Qoncs P.ns informa que : ,,.._ •• El 1319 Dalmau de CreixPll reté homenatge al bisbe dP Girona pP.l dPlme del' esgl�sia de SANT JAUME DE VALLGORNERA.La capella d P. l castP.11 tambP. fou dedicada a sant FRANCESC••• 11


1 '2

Castell de Vallgornera. Aspecte que ofereix la ma­ sia de can Modes!, la quai conserva molts elements de l'antic castell (loto: F. Tur)

També cont=>guda corn "Can ModPst d

0

lP.s TorrP.S".

Extret de "Catalunya Romànica", V ci.IX (Empordà II), pàg. 63 o.


També 4s important P.l parPr d

0

bra important 0

l' his�oriador català

-1481) ,que d ixà

PERE TOMIC (

llibr

0

fi

0

scrit a la SP.Va o-

Historias i conquost9s d 0 1 R 0i d' Arag6"

editat p r Imp.mohan Ros nbach,Barcolona,1519, 0

0

escllt.i.t uns 234 anys dP.sprAs dP. la dP.rrota d° Folip l' Ar dit, 0 n lo Ca pitol fi • • • • •

LXV:

lo rey do França sabP.nt quA lo r y 0

en PERE ve nia ab son podP.r no guardant la sua strAma malaltia isqu� do Caste116 o feu la via d 0 Palada t_0ralada] e corn fou en una vila qui P.S al mig

-->�

Castell6 P. dP. Poralada aqui diP.n

d9 vila

nova aqui lo rP.y dP. França mari An ca­ sa d9 un cavallP.r qui di n P.nsord apriiï 0

mort dP.l dit rP.y lo rczy on PERE bic len ça los franc�sos s�gons P.n Montan°r raci ta•••• 11


�rb hem considP.rat i d9terrninat que a un aJ..b9rg del 1285 �o

Rr

li podP.m donar el significat que reb 9nguany (hostal,posada), ans b�,els autors coPtanis o post-coetanis dP. dit any

8s

re­

fereixen a un alberg equivalPnt a �,vivenda,mansi6,essP.nt la prim9ra d' aquestes tres acepcions la que usà BERNAT BOA­ DE3 en el "LlibrP de feyt s d' armes d9 Catalunya",Cap:i'.:tol 24: "•••••• el rey de França,pres de gran infirmitat,s'en va anar del siti dP Gerona,e fo portat a Vilanova de la W.ruga,P. mes en la casa

d' 1lrl Sim6 de Vilanova,qui era dins de Gerona •••••• 11

Conforma amb aquest significat de

� la "CRONICA",Cap:i'.:tol . 125,de RAMON MUNTAN ER : " •••••• Tota la vila (Peralada) abrasà

e afo gà,qup,saul los murs,no hi romasPren deu albPrgs en pPus• o

••••••• " Clarament aqu:i'.: deu al bergs equivalen a deu cases a deu vivendes.

Una altra conformaci6 °quivalent a �,viv nda,la trobPm tam 0

b� Pn l'PSID9ntada "Cronica" di:, RAMON MUNTAN.tm

11 • • • • • •

lo rei

mon pare •••.••• 11 , Pns dona P.ntendre quP. el 127 4 Pl rei i la roi na d' Arago s' allotjaren 2 dies a la casa del pare d'En Mun taner,�poca en quP. el cromista era un noiet i ho recordà amb goig. Per lo tant,la versi6 de R.MUNTANER a la seva 138:

11 • • • • • •

11

Cronica"pàg.

E si em dPmanats on mor:i'.:,jo us ho dir�:qu9 mor:i'.:

en un alb�rg d' En Simon de Vilanova,cavaller,qui es al p0u de Puigarnilot,pro p de Vilanova,a menys dP mija llegua dP. P

0-

ralada•••••• " ,confirma quP nom�s alb rg pot significar �' 0

vivonda (i no la de fonda,posada).Al peu d�l Puig de Millot, doncs,mor:i'.: el rei francP.s,allotjat(albergat) en la casa d'En Sim6 de Vilanova,i aquesta casa no �s altra quP Pl castell o mansi6 de VALLGORNERA,avui encara d�mpeus.


D!SC�OT, a 1' obra corn.enta: arribarP.n

�Rr

110R01ncA 1 '

"••••••• "!n I.puget qui �s assats prop d P.

la vila de P ralada,e aqui atendarP.Il-SP. tots••...•• 11 0

R.MUNTANER, a "Cronica" ,ho diu també airi: " ••••••atondaren­ s0 d� Garrigu. lla a la Garriga,e dP. la Garriga a Vallgorne>ra, 0

dP. VallgornP.ra a Puigamilot•••••• 11

i

" ••••••• no hi havia

tenda llP.nguna quP. no la pogués hom v0ure d P. ls murs de Peralada••••••• 11 ReferPnt al Puig de Mi.llot,tal com avui

aixi

és

s'escriu

conegut per la gent dP. la contrada• .&l canvi,per PELLA Y FORGAB és

és Puigamolit,error molt fàcil d� com�tre.PPr R.MONTANER

evidentm�nt Puigamilot(ho r�petP.ix mP.S d' u.na vegada),doncs l' hem de considerar coneixedor de la contrada pPl

SP.U

n�i­

xement tan a prop.Sens dubte avants s' havia exorpsat i

es­

crit com ho fa En MUNTANER,o sia,Puigamilot;tot i aixb, als habitants actuals de Vilanova de la Mu.ga els hi ha sigut di­ ficil identificarlo amb l' actual Puig dP Millot,i si

que

ho va fpr �1 Sr. Gus6 de Vilanova. La situaci6 topogràfica dP.l Puig dP Mi.llot,considerat. l'obs�� vador a la carrP.tera de Vilanova d0 la Mu.ga a P0ralada en el punt situat �n el terme del Puig de Barut�ll,és a la dreta.I consist�ix �n una suau pujada en dirpcci6 al pobl�t dP Marçà paralel.la a la via d�l ferrocarril,i des del �u punk més alt a'albira (l'obsP.rvador mirant cap a P0ralada) a l' altra cos­ tat de la via del ferrocarril i de la carret�ra,al peu del dit Puig de Millot,la VALLGORN� constituida per 4 masos propere essent l'un d' ells l' anomenat antigament cast�ll d 0 VallgoE nera provist de dues torres de vigilància i defensa coneguda vulgarment com

"Mas Modpsto" ,actual-

ment (1996) habitada pP.r la familia Clos,agricultors.La dPno­ minaci6

11

:Mas Modesto" ho fou en rab que avants él' aq_u,,.st

ul -


)

tim el tP.nia aquell (ja mort) en arrendamP.nt.De fP.t,di5tingir)d� u

el pugP.t Pig fü:o N'.d.llot �s malt dificil pP.r la insignificant . , que es com a pu.ig. S 1 �ntra a VALLG0RNERA per un cami VP.11 de P�ralada a Marçà, quP. actualment s' inicia a

dreta de la carrPt ra d� Vila­ 0

nova d� la Muga a P ralada tot just athpssada la via del fP.­ 0

rr ocarril i la carretpra d� Figucr�s a Llansà;aqu st 0

prés de uns 300 mts. passa por VALLG0RNERA,i des d

1

œ.mi

des­

aquest an.­

tic castell ara masia hom s' adona de estar situada efectiva­ ment,en una vall enclotada i minùscula quP. practica�nt impe­ deix distingir el Puig de Millot.

Referent a PUIG BARUT!:LL,o EL PUIG,(del terme d� Vilanova d� la Mu.ga) qu� és una p�tita agrupaci6 composta de quatrp masos en un terreny quelcom més al t que Vilanova i per aixà és co­ n�ix pel PUIG o PUIG BARUT.!:LL,PUIG DE BARUTHiL,en els spus li mits o territori inclou o conté l' es�nta� Puig dP. Millot qu� repres�nta una elevaci6 del terreny,un petit puig,un puget SP­ gons �n c�rtà a expressar DffiCLOT.La denominaci o BARUT.ELL sembla �star

en desùs,doncs el cartell o placa o indicador

de carrptera aituat a l' arribada al grup de masies quP. �l cog formen,avui consta només com a

mi PUIG,i ens han dit q_ue

havia desaparogut anteriormP.nt u.na placa c orrecta amb PUlG BA­ RUTELL,lo que demostra el desconeixement actual.Etimoiàgica ment barutell segons els nostres diccionaris catalans aignifi­ ca = c�daç pPr passar farina.}èrà les nostres investigaci ons ens han indicat que BARUTELL fou una casa senyorial empordane­ sa antigament molt important i que consta a la

11

Cronica",Capi­

tol 41,de BER!NGUER DE PUIGPARDINE3 (que n' hem fet ref(r�ncia en aquest mateix treball) com Casa de barutells vinguda de la SP.ptimània per poblarlo territori del' Empordà(també hi cons­ ta la Casa d� Vallgornl'?ra.);i ai.xi mat eix en 1ü claust r

0

del


V convent del Carme,a P�ralada,hi dPscansen els ossaris medie��� vals d' individus d' importants llinatges empordane330s: els Rocaberti,els Avinyb,els Llimbs,ele Darnius,els VALLGORNERA, els BARUTELL,ele Sarroca,P.ls Ortall,els Agu.llana i IDP.S( del llibl:'P "Els Castelle Catalans",Vol.2,pàg.491,Ed.Dalmau,1 967,

Barcel ona,signat per P.C., M. o. i M.B.).

1n. 1362 és mP.ncionat com

"Castrum df• VallPgorn°ria" i

ol 1372 por motiu del lP,gat que havia fet a l' esgl�sia del convent dP.l CarII1P,,dP PPralada,el JAUME DE VALLGORNERA,a qui se li rf'!tregu.f! ,..1 t� stam_,.nt,s' "ü fa constar com

11 • • • • •

domini

castri seu fer cia de VallPgorneria••••••• 11 Fou un Spnyoriu

f'!Il

feu d�l comte d' .!mpùriea Ponç Hug I,de la

familia o Casa de Vallgornera com a vasalls SP.US: B.

Guillelmi de Valle GuarnP.ra (1123 )

B.de Valle Guarnera (1123) Poncii de Valle Garnera (1164) Raimundi de VallP. Garnera,gPrmà del Poncii (1164) eon dadPs del

"LlibrP Gran dels F!"UB 11 d

0

BERNAT BOADES,i efp,c

tivJUnent els VALLGORNERA eren cavalle rs P.mpor danesos quP. a par­ tir del 1 43 5,com ja hem dit,la Casa es dividi en dues branquf!6: la de Catalunya i la do Sicilia.L' escut dels Vallgornera se� bla sor:dues band�s Vermelles horizontale damunt camp d' ar gont( dP.

11

.l!lls Castella Catalans': Vol.2 pàg.584,obr.cit.)

RAMON MONTANER (1265-1336),fou coetani dPls fets d P. l'any 1285. Mossèn BERNAT BOADES (1370-7444),nasqué 85 anys després dels fets de l' any 1285,i és,per tant,post-coP.tani.A més,alguns historiadors com Mi g_ui:il Coll i .AJ..Pntorn,Marti dP. Riquer,i Enrie Bagué ,han demostr&.t que l' autor de

el

11

LlibrP. dels foïts

d'armes d° Catalunya 11 és fra Gaspar Roig i Jalpi{t624-1691). B ERNAT DES CLOT( se gona meitat d,:ü s egle XIII), fou coetani.


,

y1 Tro,bP.m tambP. a PONÇ GUILLEM DE VALLGOBNERA l' an_) 1124,signant co,m a testi.11oni

P.Il

una P,SCriptura di0

donaai6 feta p�l bisbe dP. Girona Ber�nguP.r,al monP.stir de Sant PPre dP Rodes,de l' esglPsia dP St. Marti de Canyamà.s • ( De "Cronica Univers al dP.l Principado dP. Catalunya",Tom.VIII,pàg.241-242, d

0

J.PUJADES.) E:1 una, escriptura dP.l any 1113 consistont quo la cape-1la de la desprPS anon�nada PSglPsia de Santa Cr!:!U d"' RodF,s fuu convP.rt,ida en l'!SglPsia parroquial, pP.r donacie di=>l biSbP dP Girona Bpronguer a l'abat i mcm.jas dP Sant Pi:>rl!> di:'! RcxLes,figurfm al' acta i com a tP.stimonis lP.s signaturP.s de : Bornat Ponç dP. Vilanova (de la Muga) Ponç Guillem dP. Vallgornera Pere Raman de Podret Ponç di=! V.ilanova (dt:, la Muga) (D� Cronica Un�v •••• ,ob,cit.,PUJADES,Tomo VIII,pàgs. î74-175).

11 • • • • • •

qufüques somainos plus tard la nÎom

0

arm�/!>

françaiSP passait à nouv au par P/!>ralada; ll 0

0

d6cim6o par la p StP.LP roi Philipp/!> mourait 0

0

a

Ptait Puig

Millot,pr�s dP. P ralada ........" Extrait de "PERALADA: 0

Le comt� 2 la villP,le palais",p/!>r MiguPl Golobard!:!S Vila,.Ed.Bibl.de PPralada,1963,pàg.67. A ob.c.it. "CastPlls Catalans';Tomo 2,pàg.556,conoix/!>m que el pare de SIMÔ, el JAUME DE VALLGORNERA,el 1274 tF.nia dirP.ts a Vilasacra i P-ll dit any els va adquirir 1a comunitat de S.Pere dF. Roda.(Tambp confirmat pP.r F.M0nsalvatjP. a "N,o ticias Historicas�Tomo 16,pàgs.17,

35, i 45).

y


RP.fArP.nt al parP. dP. SIMÔ DE VILANOVA, el JAUME DE VALL­ GORNERA,que testà Pl 1271,i quP fou P.l 12 SPnyor (sP.nyor dP. jurisdicci6 inferior), casà amb HUGU.ETA de LAUROUX SP­ gons filiaci6 donada per l' autor J.Gramunt. El SIMÔ DE VILANOV.A;. fou el 2

Q

SP.nyor d1ü castP.11

dP

VALLGORNERA.Perb una altra filiaci6,ens diu quP. la SP.Va :marP. i=œa --com hem dit an teri or.mont.-- SiBIL .LA DE VILA­ LLONGA senyora de VILANOVA D' ABAIX DEL ROSSELLU. Amb tot ,hem de crP.UrP. que P.l SP.U parP. d�uria casans� duP.s VP.gades. SIMÔ DE V.ILANOVA o de VALLGORNERA,casat amb ALAMANDA, tingué tres fills: VIDAL I, fou el 3Q SPnyor VIDAL II

Il

11

4Q

Il

BLANCA La descendP.ncia dP SIMÔ DE VILANOVA o de VALLGORNERA, segons varis autors consultats,no la VPÏP.ID concordP. ; parPix que el VIDAL II SPria un fill d�l VIDAL I.

I

el menci onat JAUME II tes.tà Pl 1372,fou F.l 5•Q scnyor i casà amb BP.rPnguera dP. Sort. AlP. shores en lloc del VIDAL II com a fill,tindriP.m SP­ gons altra filia'1-i6,com a fill FRANCESC

DK VALLGORNE­

RA que havia tingut el castell de Lliçà per compra fe­ ta a la Pia Almoina de la Seu de Barcelona pPr 61.ooo seus·,i també tingué el castell d' Anglés. El e:astell de Lliçà el donà a la seva germana BLANCA (dades extrPtP.s de "Castells Catalans",Vol.2,pàg.226).


389-2 Una ampliaci6 d9 noticig s

:M

f9�nts a SIMÔ IE VILANOVA

les p� S9 nt9m a continuaci6 ,q xtractada.s d9 la obra ti tu "fü SU1E N HISTORIAL lli LAS- GRANJE ZAS ••••••••••••••

lada

••••••de GE RONA" ,pe r JUAN GASPAR ROIG I JALP1 ,Ed .J.An d:r'3u,BarC9lona,1678,C9rta1Il'!nt una obra molt. importa nt • A pàgs.62-76 d9talla qu9 9ll 91 s 9tg9 d9 GIRONA d91 1285 hi

9

stav9n pl:":? s9nts alguns dB stacats nobm s d9 f nsant 0

" •••••Caball9 ros nobilisimos qu9 havia d-:i -

la ciutat xado 91 R,� y

(E.n P� IB ) por c ompafie ros y Cons"' j9 ros d9 l

Vizcond9 d9 Cardona,qu9 9ran,•••••••••••SIMONIE VILANOVA

rn:

LA MUGA•••••••• " ,

11 • • • • • • •

murio el R<�y d9 Fran -

cia por -:il camino.Unos diC9n,qu9 d9ntro d9 su litera • Otros, qu9

9ll

pg rpignan. Y otros, qu9 g n casa de SIMôN IE

VILANOVA,a quien,�gun � dixo arriba,avia 91 R9y

d9

Aragon s9fialado 9ntl:":? los d9 mas para qu9 ayuda� al Viz cond9 d9 Cardona

9

n la d"! f9nsa d9 Ge rona. P8l DRO TOMIC,

dize ,qm murié 9n casa d9 un Cavallo,ro llamado S- o :rd, en la misma villa de Vilanova de la Muga.Si mp� da:v{ 0

mayor cr:{dito a MONT�R en 9sta mat :r:ia,por SC?r d,., a­ 0

qUA

1 ti9mpo,y av9rs

hallado 9ll los

C9

(9n 9l Cap.133) qu9 acab6 su vida 9l fuy PHILIPE: en

0

una casa d9 SIMON

m

SUC"l

SOS ,ci 1 qual di­

VILANOVA Caballero,qu

0

d9l P u j a rn i 1 o t.

9

sta al pi9

,c9rca d9 Vilanova,a fil:!nos

d"l

rœ dia 19 gua d9 P0 ralada••••••••• 11

Tosprds

"!S

p�s=?ntat corn pr0c9d9nt d9 un llinat� nobi­

lissim de sC9nd9nt dg un Princgp auS"!tà : AMUSIT

=

p au89 t'a. 1 Princ,g ., (Tenim not:i'.'.ci s d9 un pr:i'.'.nc9p au­ SP- tà dit AMUSIC-� n lla,ti AMUSI­ CUS--con9gut corn pr:i'.:nc9 p o cap d91s aus"' tans,1' any 21,7)

9

0


389-3

SIT Î

= qus adopta sl nom ds VILANOVA

PE fi D3.: VILANOVA

r

AU JE VILANOVA

GUILIE. M ill VILANOVA (.acompanyarà a GUIFm' I lli BARŒLONA �L Tu:LôS(84o897) cuntra els Normands)

i

lULill

G.UI LD!l M lli VIL.AN OVA

J OFFE. ( gC,

M IB VILAN OVA

IE VILANOV.A IGAUSILÔ __ ,... ,_._,_ ... GUILI.E M

1

m

y RAD110N lli

( ga rmà gran ) (servi al comfa RAMON B� ffiNGŒR ID.:: BARŒLONA �L V&LL(1023-1076) ) .

VILANOVA (servi al Comte RAMON BSIBNGUd:R III lli BARŒLONA

�L GRAN (1082-1131) ).

1, BERTRAN ill

VILAN OV A

'

VILANOVA (també dit ARNAU)

l.AU JE VILANOVA SIMÔ IB VILANOVA

Obsarv�m,doncs,qu� aqu9sta gen�alogia no concorda ambla

q_u9 haviem �xposat ant"lr iorIJ:P,nt.,ignorant fins a guin pu.nt

pot

SP,

r raonable , § rré s o

TIP.

ny s

09

rta.

Lo qu9 si œm d' as�nyalar, la coinoid�ncia d l 9xposat <:?n 0

aqu"l sta d"l sc�nd�ncia En GAUSIL6 ill VILANOVA, servidor

d� 1


389-4 comt9 d9 Barc9 }.ona RAMON IE IB NGU� R I � L W, LL ( 1 023-1 076), �n aqu9st matgix

del qual ja GAUSILÔ <:tn parlamm

d9 scobri� m al':! sho:œ s amb

tI'3 ball .E 1 lligam tan est� t qu9

dit com� ,ara 9ns l' '3xpliqu'ë!m tota manera qu� n9alog:i'.:a figura c;om a

'3ll

aqu9st,a ê

asce:ridAnt di�c�· �d'En 'SI.Mô .IB VILA­

N.OWA comcr3tam,nt ocupant Al lloc d9 pa� d9l �besavi d: aqu9 st. Lo exposat 9ns porta,donos,a d�finir l' actual (1997) GUSô lE VILANOVA,habitant en la vila d

0

propietari agr{cola,com LANOVA i pe r

Vilanova do la Muga

i

desc9nd9nt d' aquqll GAUSJ:LÔ JE VI­

lo tant, �n pOSS"? ssi6 d9 un pa�n� se llunyà

amb E.n SIMô 1E VILAN OVA.

La transformaci6 d9 GAUSILÔ a GUSO,forma part d9 un rm ca­ nisill3 molt là

S'3

nzill dins l' àmbi:t ch l' occi tà i

œ1

cat.a-

pronunciat a la franc'3 sa qœ da transformat

GAU -

9n ŒO - • E.l ch sœ ns gg ogràfic d' Occitània a Catalunya fa modificar la pron.uncia d' aqu9sta O una U, � s� tant-ne

d9 la sllaba GO-

�n

G'U- ; l' intermi tg � ria GUSILÔ, qœ

la cos tum parladae-ihl9·nciar1a b9n aviat la I i tambef la L, p3r lo qu9 el cognom q�daria d9finitiva1mnt r3duït a mot fàcil :

un.

GUS�

Es compra'n qu ,1J1al comam va �Tilar l' actual GUSô d9 Vi­ 0

lanova de la Muga,'31.

S9U

par3 hagués r9but cartes provi -

œnts de França �ncara amb '31 cognom primi tiu sense modi­ :ficar,tal V'3gada podria s�r corI'3u coœrcial pro,c9d9nt d3 una � laci6 mol t antiga,o tal

V'3

gada d' algun familiar

9l

qual tampoc pati latransformaci6 dB llur cognom. T'ornar3 m a parlar d' .Sn GUSÔ rrd s �ndavan t d' aqu� st mat'3 ix tr9 ball. ( pag. 39 3)


BERNAT BOADES a l' obra "Llibre d9 foyts d 1 arm 0 s do Catalunya" Capitol XXIV, P.ns diu qu 0

11

• • • •

P.l rP.y d° França,prP.s d9 gran 1.g

firmitat,s 1 P.n va anar dP.l siti do Gorona,o fo portat a Vilano va de la Nmga,P. dins d

0

IllPS

P.n la casa d 1 .Eh Sim6 de Vilanova,qui P.ra

GProna •••• 11

0 sia,pr cissam nt P.S trobava dins Girona lluitan t contra P.ls 0

0

invassors francP.sos,i si bé P.n fou v ncodor va perdrP. la casa 0

(l'albP.rg) o Pl cast ll d 0

0

Vallgorn°ra quo d uria quodar molt 0

ruïnat i probablom9nt no dositjaria arrantjarlo.S guit d'aixé 0

parti cap a Itàlia;lluitava contra Pls franc s0s,no uodia quodar 0

SA

a Vallgornora,ni a Vilanova,ni a PPralada,ell soguia

rei o

al

so u comto,P.ra un lluitador.

al

s0u


Hem visitat p9rsonalm0 nt ( 1996) iü casti:ùl dP. VALLGORNERA peT tal. dP. con�ixer-ne ol SP.U estat. T· ot, el perimetre dels

llllll'S

s.on

muralla ;esta.n dotats de dos. pisos d' aspitlleres molt rudimentàrie-s,les quala en terio� disposavP.n

. P.l

in

de dues plan tP.s

quP.- P.n aù..guns SP.Ct,ors erP.n d' obra mentres quP. en altres SP.rien

P.�

L' exterior P.ns d9mostra qu"'

t=ÜS-

(i

fortP.s),

fusta. murs o mura­

lles 9stav9n tamb� prot0 gidP.s p�r un fossat i qUP. al s 0 u t9mps· estaria ple ci' aigua. Disposa de dups torres dPsiguals molt malJD.P,s�s P.n esp9cial la torre dP. tramuntana qui:> pr9s 0 nta dUP.S esquerdes v�rticals. importants i d 0 malt abast. L' interior d' aquesta pi:ftita fortoressa i quP donada la situaci6 en un indret baix dona la sensaci6 que la S€Va d�ff"!Ilsa serîa malt d�fP.c­ tuosa i la caiguda ràpida,

�'} f


dieposa dP. u.na pP.tita plaça vorejada per nombrosses

irr�gu� \2

P.

:Lars construccions posteriors i ara agr:i'.'.cola-ramadP.res

q_ui:,

han anat destruïnt lo poc original q_ue q_uedava,conetruccions apoiadee en els mure peri�t.rale que fan el paper di:, muralla. Tot el conjunt esta en estat llastimés,indubtablement és veu molt castigat i arreu s' ob�erven p�dree treballades,grosses, de granit blanc,

indicant tP.nien el seu lloc en unes dep�n

denciee de certa qualitat,p0s-teriorment foren apr ofi tades i resi tuadem en q_ua,lsevol paret i tot plp,gat ens sembla que �s imp0ssible reconstruir el ca sal.La vivenda propiamont dita, se situa en una primera planta accesible per una escala amb accés a la terre Sur,la qual disposa de una escala int 0 rior de fu.sta. Al descriure P.C.,M.B. i M.O. en el Vol.2 pàg.584 de la obra "Elis Caetells Catalans" (ja citada),hP.m de

fer ob-

aervar una errada d' aquestm historiadors al descriur� Vallgo� Al' �smentada obra conata següent

11 • • • • • •

lo

L' edificacié existent,dita castell,ée avui

coneguda per Can Modest i està dotada de terres de vigilància també, i defensa.DuP.S terres de vigilància i defensa hi ha,al Mas dP. lea Torres,restaurat en el segle XVII ••••••• 11 Com ea ben clar, els dits autors donen l' existència de 2 entitats,un

Castell

o maa de Vallgornera,l' altra Mas de les Torre�, 1 una confusié 1eIS' Ieeters.He aclariri:>m tot di9nt que el :Mas Tarrés a J/Jas fü:� 1� Terre està situat din.s el case urbà tei pobli:, dP. Vilai@Ta d�· la. N"ruga. V.allgorn9ra(castf'::ill)_ i �l Nas Tarr�s ,_ambdée d:i,_sposen de "1.6's S:eVP.S rP.SpP.ctive s inrrP.s d"' def P.nsa P.n noure d"' dUP s \taJ..lgornera,i una el Mas Tarr9s. De turaree els francesom al pol:i'.'.gon format per Vilanova d� la Mu.ga,Poralada,La Garriga,Garrigu 0 lla,PP.drP� i Marzà,Vallgor­ nera,!n. Puig de Baru.tell,Vilanova d 0 la Mu.ga,significà p�r aquP.llf: u.na previa localitzaci 6

"ad hoc" de un t13rreny adP.­

q_uat, amb un m:i'.'.nim d� condicions p�rqué �l rei i �ls princeps ôoc. i �ls alts cà.rrP.cs hi passesain quatreô di�s pluviol!os ;al t.o-


car d31 cast911 d'3 VALLGORNE RA hi havien al tre s masos qu-q , sens dubt"'! abandonats a cor!'9-cuita pgls S'3US moradors,s<:i_! viren p9r alb'3rgar aquella g<3nt de g119rra.Prop d'3l Puig ds Millot i ds VALLGORNBRA hi ha el Mas BLANC,ahont · hi vivia ara no fa gai�s anys un.a masovera dei cognom CAST� LLÔ

qu:3

cant,ava FE RALADA

Il

noies maqu'3 s,

VALLGORNERA RL PUIG

no pas tant.

s' emporta la palma

i 9 l Mas BLANC la flor d'3 l ram. " i la masov'3ra sra la mare d'filn P..ci:fil RIPOLL I CAST&LLÔ (a) MI:NGO,de MARZÀ,al qui agraeixo las dades qœ m'ha donait.I en pro va de ls ra cords populars an la page sia d' aa_u9 lls s con trad9s œnt:imdes 9n 91 npla d'3 P&RALADA" de la p�s?lncia de 19 s trop"! s franœ

S9 s

pe r les succe ssiTI s invasions d'3 CATA­

LUNYA,l' e srœntat suara encara ens ha transnés les restes d'una antiga rondalla qU9 s' explicava --tot cantant-- a la maïnada. Bts un e �mpl9 de narraci6 de tipus rondallistic inspirat en f9ts I'3als,amb vigència en 3 · 1 prirœr quart d'a­ quest S"lgl� XX en 91 pobl�s d'3l V'3ïnatge del tlpla d9 WRA­ LADA", sagurarœnt � s tracta d' una rondalla molt alt"'! rada " Corœnœ m prirœraIIE nt p9 l pobl9 de LA JONQUE RA, WRALADA i CASIBLLÔ,i la vil.la dz FIGŒlliS.

........ ..... ...... .............. . .. ..........

.& n

un p oble 4ue e s di u MARZA

nés avall da GARRI GŒ LLA, i en un alt� qu�

9

s diu PE.DfilT

l' armada de FRANÇA

hi

9 ra

A ROffi S varan anar a trobar al Tinent d"l gu9 rra, a V'3U� si s s volia randir

:


92-3 i ":lntr:?gar la fortal'3 sa. --No hi ha lliri sensa flor, ni rosa sens'3 ponœlla, ni nina 53ns-3 galant, ni nau S'3ns� band'9ra. E-111

guardo

500

infants

dins da la fortalq sa, amb tants fus�lls i 500

d<> caball'9 ria bqn aguarnida,

-9 t C • , '3 t C • ,

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • --

"

(s 1 ha p"?rdut la continuaci6 d' aqu"3st minç recull) Aquzst9s tradicions orals son semp:ro d oloroses,pgrb a la fi gaim be{ s3 mpr3 d' alguna o al tra forma s' varà

r.> cord.

"'Il

sa r­


,,

p

Del llibre

"LlibrP. del5 feyts d' armes de Catalunya';pP.r B.ER­

NAT BOADES ,i que és citat a "l!Il.s 6astella 6atalans",Vol.2 , pàg. 584 ( ob. ci t.) hem extret que : " •••••• Fn Gauailo de Vila­ nova de la Muga fou llargamP.nt prfl'miat pF?rRAmon Be-rengu�r "m Vell" comtl"!,en rab d1=ùs BPrveis prestats al camp dP watalla contra el:!, enemics dr-> la Creu ••••••••" Ramon BerehguP.r "ml Vell" (1035-1076).Avui,1:n GUSô de Vilano­ va tal com s' el con�ix,coetani de l' autor d' aquPsta obra , durant la IDPVa visita personal va aclarirme els du•tes entorn del Puig de Millot. L' ant�rior descripci6 o relat historie �m confirma dP,

l' ac­

tual GUS� dP Vilanova,llur procpd�ncia provençal (Septimània) en tempa molt r�culats i la catalanitzaci6 del cognom pas.nt de GAUSIL'b

---�)

GUSb com a fet normal i que fou avalat

pel mateix interessat al notificarme qu� P.ll vida del s�u pa­ re (al que jo també vaig con�ixer)

solipn rPbrP ll tros (co­ 0

rrespond.P.ncia o· correu) ahont �l Spu cognom encara estava usat am.b un diptong franc4s� somblant a Gausilb.


15 • INSCRIPCIO IMPORTANT A VILANOVA IE LA MUGA:

394

A con�inuaci6 aport3m una molt important informacié mal­ grat hagi passat d"" sape? rc"! buda a no:mbrosos historiadors contq mporanis i mod� ms: -A "CRONICA G3m:RAL D� �SPANA", VOLUM:N

"�RONA",diri­

gida per Cay tano Rosqll,2�Ed.,8d.Aquil3S Ronchi, 1866, 0

Madrid,a pàgso 96-97 l' autor d�l p�citat Volum NARCI­ SO BLANCH ILLA (1827-1874) ,hist.oriador,qscriu :

11 • • •

vl;l­

rios autol'<'!s supon9n qu9 :EELIPa: tl:L ATlliVIDO mu.rio 3n VI_­ LLANUsVA D� LA MUGA,y 3n corroboracién ci tan una inscriE ciôn qu� dic9n S9 cons� rvaba aun 9n 1637,-=in una columna d9 la igl9 sia parroquial d9 Santa E:ulalia d3 aqu,.., l pu"' blo". -L' hist,oriador PROSPS RO D� BOFARULL ,parla de la làpida. -L'historiador gironi JOAQUIM PLA I CARGOL,tamb,; inf'orma a la matqixa làpida. -�nsq aut:.or,l' obra ti tulada "VIDA, MILAGROS,y MARTIRIO

m

S.NARCIS'O,HIJO,OBISPO,Y PATRONO

m

LA CIUD.ADlli Gc:RO­

NA" ,Imp .fu ial d,,. Nicolau,Girona,1760,pàg.69,man.if"! sta i l'.Il=!nciona l' inscripci6,ai.ri corn hi aporta la traduccié. � l te ol9 g j� sui ta i hist,oriador R.P.ONOFIB ffi LM S pu blicà

II

HISTORIA APOLOG.sTI CA lli LA VIDA, Y MARTIRIO

lli

S.NARCISO HIJO, OBISPO,y PATRONO D� LA CIUDAD lli GIRON A'; Imp.Mat3vat,Barc'3lona,1679.Indica l' 9Xist�ncia d9 la làpida d9 VILANOVA IB LA MUGA,i ravqla quq un 9nt<{s 9n t�gu,.,' :f9 aut�ntica

91 30-8-1637,docu�nt quq 91 P.fü­

LM S mata ix guarda 9n � 1

S-=!U

podq r. 0 sia,P. 11 9 s qu� dà

amb una Acta Notarial .Nossalt� s h9 m consul tat amb � 1 P.BATLLORI S.J.dq Barc�lona,i ha manif,,,stat qu9 la do­ cu�ntaci6 d9 l P. ONOFID IB LM S li sa mbla impossibl-3 lo­ calitzarla a causa d9 lqs vicisituts histbriquqs sof9r­ te s P9 r la Companyia.


Inscripcio a l' 9sgl�sia dP. Vilanova dP. la Muga La inscripcié qu9 P.S cansPrvaba,e�cara,Pl 1637 a

:

��r

l' P.Sglésia do Vilanova d0 la Muga,q�P 0 stà sota l' advocaci6 d9 Santa Eu.làlia, avui està pP.rduda. PP.r lP.s invPstigacions (lUP hAm practicat "in situ" quo

quP. al nostr 0 P.nt 0 ndr 0,confirmP.n

l'!f PCti vam nt a dita PSgl.6sia P.xisti una inscripci 6. 0

obr9s histbriquP.s

Tot i haver furgat 9ntr�

d' autors corn ZURITA,FLORBZ,MARIANA,TOl\lII C, CARBON ELL, NER,etc.,no

P.IlS

DE3CLOT', MUNTA

ha sigut possibl"" localitzar

cap

rP.ffH�ncia d9 dita inscripci6 e.n ôl°'U��s. � s fonts suara � SI!h ntad� s 1

la noticia dP.

sobl'.'=!

la inscripcio, m?�i�n la màxima atP.nci6 i

la

S"" sap qu 0 P.ncara hi Pra pr9s 0 nt Pl 1637,o sia,uns 5t anys avants q,u"" fos firrnat nP.us. SP.mbla qu"" la inscripcié columna d

0

0

1 Tractat dP.ls Piri­ 0

stava situada ""n una

dita PsglP.sia,p :roaqu sta localitzacié 0

0

tan concrl'!ta P.ns sornbla discutibl

0

i dubtosa.

Nossaltr-is,9n aqu"!sta matc:iixa obra, à 24,tornar-,m a parlar d,q au � st� s fonts,"! sp� cialID=> nt

a d-=: v • .tB LLl S.


L' inscripci6 d fa 0

Hic Philippus tPrtius Gallia

1111

d

0

1 :tC

n.'°'x

0

mons� SP.ptambris MCCLXXXV Caro-

lus d

0

Valois Pjus !ilius t�rrito-

rium istud d�vasta.ns contra P�trum SP.cundum AragonP.m RP.gPm pP.sto orta

ex musf.1.s quaP. .miraculoso

a

/�c

corporP

Sancti Narcisi P.piscopi GP.runda.P exil'!runti:> vi ta diSCF,SSit. Il lt 1!ln cuanto al milagroso hecho do las moscas--afiado un. auto�--,eonoa VP.ngadoras d� la honra y d�sagraV:io dPl patron de GP.rona,P.sta historiado por muches y graves autore5 c.ontemp1tra.neos.,asi como ratificado P.ll r.ù li bro de las Oonstitucions dP. Oatalufia,improsas P.n 1588

.

. . . . . . . . . . Il Aquella iHscripci6,qu� nossaltres dP-sconP.ixiom,avu.i .

I

d"!saparPJ.Xo

no exist eix;supOSP.ID quP

:Dll'!nt por obra dP.ls propis francP.sos

postori or P.ll

la

prim ra ocasi6 qUP. varP.n tP.nir por rP.alitzar un.a no­ 0

va invasi6 dP. l' Empordà i,per tant,dP. Cata::hnya;si no fou a la prim ra,sogur qu"! ho varon for a la sogona • 0

A la inscripci6 notom alguns P.rrors tal v gada tipogr� 0

fics,pP.rb cal dir quo PS una fidol rP.transcripci6 llo­ tra pP.r llP.tra dP.l quP. P.sta impr,,;s a la ,:,sIJLontada. obra. Una traduccio lliurP. podria SP.r la SP.gtiP.nt:

Il

Aqui la vida acabà Al r i d 0

0

la Galia FELIP III

do la pP.sta originada por lP.s mosquos sortidP.S miraculosamont dP.l cos do Sant N2rçis bisb9 d� Girona, mP.nt rA ,:,l s u fi11 CARL ES 0

ac1uest tP.rritori

0

nfront d

:)E 0

VALOI S as clava

PERE II Rei d' Arago.


Do la làpida qu 0 o·xis;ia a VILANOVA DE LA JL1JGA que on d�finitiva

ra una co.mm 0 moraci6 d 0 un

0

fot,an prosontom una Ùltima traducci6

ffi6S

acurada :

11

Aqui FELIP tcrci=>r, roi do França, an ol mas do Satombro do 1285, CARL.ES DE VALOIS, el s 0 u fill, davastant aqu 0 st tarritori contra PERE III rei d' ARAGO, por una posto pro vocada por los mosqui=>s, quo miraculosam 0 nt van �ortir dol cos do Sant NARC1S, bisb 0 d 0 Girona, sa n 'anà do la vida

No qu 0 da ja cap dubt 0 qu0

11

0

ls habitants d 0 l poblo

do VILANOVA DE LA .ù1JGA er 0 n consci 0 nts d' aqu .,, st fat por sor coatanis,i hi astav 0 n d' acord p�r s 0r un fpt qua passà do v�ritat.Vivi 0n �n °1 mat 0 ix t 0rritori qu 0 al fill d' aquoll r 0i, 0 n funcions d� r 0 i, par mort dol sou par 0 (mort disimulada oficialm 0 nt) i=>Stava dP.vastant causant-lis tota mnna d 0 dostralls a lns s 0 v 0 s cas 0 s i a 1°s ""strany qu 0

SP

S 0V 0 S

n' oblid 0 ssin.

finqu0 s.No 6s pas


Nossal tr"!s hP.m f t l' inspecci6 acurada df:. lP.s 6 c-o- ,?tt ô 0

lumnqs,o ID8S bPn dit,dl:=üs 6 pilast rAs o pilars,

fü,1

intP.rior dP.· l' Asgl�sia parroquial dP Sta.Eulàlia de Vilanova d

0

la Ji/ru.ga, quP. son

quadrat .Actualmont no cont. nP."n cap mqna d' inscr:ripci6 0

(ni pintada ni gravada),i ons ha SP.mblat quo mai l'h� tingut ( 1 �� 6) Jiro càCo"(')'>e.l\e.ro \es vex-+,1; v,, ar'\Jired-e. �b un �,è,tarî3dcr. Tampoc ols pilastrAs son lloc adoquat ni

AS

tP pP.r cos

tum practicar-hi inscripcions.Pqr aixb cr 0 ÏP.ID qu 0

la

inscrmpci6 buscada dP.uria P.Star situada An altro

lloc

dol P.difici,i por tant,prop dols pilastros,probabl0 m 0 nt a l' oxt rior do la façana principal. 0

La costum

0

ns diu qu ,si s' ha d 0

0

for constar algun fot

rAll�vant,os fa sorvir una inscripci6 do mat rial 0

du­

radP.r com la pAdra,obrada p 0 r picapP.drP.r,i s 0 la situa An lloc visiblo

a la façana principal dP.

l' P.sglqsia,lloc ahont està situada la porta principal dP. la ent rada. Pr0 cisamP.nt aquosta façana disposa d

0

una làpida sonso

cap inscripci6,situada a l' Asquerra i molt a prop de la porta d' ontrada,quP. ha cridat la nostra atanci6 i que

.mf!!rAiX sigui P.studiada acurade.mimt .P r aixb , 0

obtingut par sonalm nt ( 1996) 0


Situaci6 dP la lpida a la façana dP l' PSgl6sia parroq_uial dP Santa Eu làlia de Vilanova d la Nru.ga. (Foto dBl autor LL.Mascort,1996) 0


Ampliaci6 fotogràfica dP la làpida. El fris disposa visibles 8 SPmiarcs, dels 9 possibl 0 s.La part esquPrra es tà molt malmP.sa,i pr9sonta una P,S -­ quP.rda de dalt a baix.Es una pedra calcària del pa:i'.:s,dP baixa qualitat. (Foto dP.l autor LL.Mascort,1996)


Acon:sspguir9m obtindrP. d"" dos informad.ors locals no"ti­ cies escadusseres quP. feïen r""fAr�ncia a la pAdra 9mpQ trada a la façana principal dA l'

P. sglPsia

qu"",

spns

dubte és prou con�guda pAr tota la poblaci6.Ara b0:l 1 ar gumentaci6 donada p?ls informadors,dP. cairP histàric,r� sulta dP dif1cil accpptaci6 i no sab""m si Plls matiüxos s'ho arriv/:)n a cr 0 UrA.Tampoc,IIIPntros no PS pr 0 sontin IlQ ves not,icir:>s,no sab;c:,m Pl grau d"" Vic>rism 0 qu 0 comportP.n lP.s d 0 claracions do dits informadors.Un d' �11s,p 0 r

XAmplA, diu quo diu;c:,n quA darrpra la pP.dra ompotrada a la façana s' hi sic.pultà un roi francP.s. La pedra, o làpida,As localitzablo fàcilmont,situada

ATI

posici6 molt visiblo a la façana frontal dA l'AsglPsia, just a l' esquerra i prop dP. la porta d' ontrada i con­ cretament a 31 cm. del angle dP parot quA P.nvolta la poE ta i a 203 cm. d' alt.• La SAVa forma

r;c:,ctangular,

P.S

d P.iX 70 cm. X 30 cm •• El seu color �s groguAnC,P.S

ID:!_

una

pedra del pais de baixa qualitat,contrastant amb tots els altres carrpus dA la façana.(Vegis fotografies dP.l autor,del 1996). Aquesta lapida pres 0 nta tot al SAU voltant un rollAU a modo do marc do 5 cm. d' ample,i aqu/:)st

UOIDP,S

0

n °1 SpU

costat suporior presonta nou SPmiarcs.L'intArior dr:>l �mmar caII1P.nt PStà buïdat uns 2 cm. prP.SPntant ·.

superfi ci"'

irregular i SP.nSo gravaci6 dA cap m 0 na,pAr lo qual PilS trob 0 m davant una situaci6 ilbgica que ens m;c:,na a pensar soriosam 0 nt qur:> :


1--la supqrficio roctangular intorior oont nia al-bo� 0

guna gravaci6 i post riorm nt fou Pliminada 0

o

0

destruida.L 1 op raci6 fou fàcil d gut a la poca 0

0

du.rP.sa dP la pP.dra.No ha qu dat cap tPstimoni. 0

2--la sup rficiP. roctangular intP.rior aTotjava una 0

altra p dra probabl IDP.nt dP. m�s qualitat,quP Pll­ 0

0

caixava porfpctam nt i P.ra portadora d' alguna 0

gravaci6.La rP.tirada d' aquAsta podra suplomP.n­ taria ora bP.n fàcil,d 0 spr�s podria sor rPstituf da,dP.struida o b� amagada,i on aquost darror cas podria P.Star en qualsAVOl racb d

0

Vilanova do la

Muga i fins i tot sor posteriormP.nt robada

pF.r

aportarla a algun coloccmonista.

Res no fa ponsar quo la làpida fos aprofitada d' ant riors 0

P.dificacions i s rvirs'qn com un carrou mÀs. Es veu malt 0

clar quo la situaron on aquoll punt pPr un motiu concrot. La data quo intPgrarpn la làpida a la façana do l' osglP­ sia P.ns AS dosconP.guda.Porb si supospm qu

0

P.S

tracta do la

famosa inscripci6,hauria sigut situada dPspr9s dol 1285, probablomont

0

ntrF! 1285 i 1290,pP.riofü" PilCara "molt ca -

lent" a la IDP.mbria d�üs habitants di:> Vilanova do la Mu.ga com a grans perjudicats de l' invasi6 francP.sa i quo d ci­ 0

diren commP,morar P.n un fasts local (làpida a la façana de l' església i al costat dP. la porta) el des""Dllaç vic.­ tori6s. (derro.ta i r tirada dP.l P.X�rcit invasor francés)i 0

l' esment. dl"' la notablP mort fü:,l roi d° Fran.ça (P.1 fot d,:, morir

en �l teu poblP. un rP.i

r6s és un fpt aïllat i ùnic).

0

nemic tan important i pod�­


Que la làpida tP molts anys (sogons ol quo hom tooritzat loi ant P. riorment podria t9nir 700 anys) si quA PS

0

vidont, i

sembla que seguP.iX P.l procés do dP.tP.rioraci6 quo PXpori­ mp..nta la propia façana quo pres0nta nombrosos osquP.rdP.S VP.rticals i traslacions latP.rals dP.ls carr9us por la gran pr8ssi6 produida dP.l pos dol campanari.Fa poc tP.mps s 1 af 0r mà. la façana amb inj cci ons do fo.rmig6; sombla quo mans 0

inexportP.S podr1°n havP.r produït necessaris a la part P.squorra d

0

alguns dPsp�rfoctos in­ la làpida (tal corn pr

SP.nta la foto ampliada,any 1996) quo ha

0-

sigut dismmulada

amb una adici6 dP. ciment,oncara quo no disposom d

0

foto­

grafia antorior a aqui::>st f P.t por podP.r-ho afirmar amb ro­ tunditat.P0r aixb P.l fris sup rior suposadamont de nou 0

semi arcs,nom4s en pr,=,-sonta visi bl s,vuit.Al mat,üx tomps, 0

cal dir quP. la làpida t,amb� presonta una osquorda VP.rt.i­ cal

entre

els, arcs 5Q i 6Q, atravPssant tota la pe -

dra de dalt a baix,esquerda motivada por la dita oxCP.Si­ va pressi6 quP fa el campanari. La data Pn qup la posiblo inscripci6 d

0

la làpida dogu 6

SP.r destruida o retirada del s u lloc,tampoc la sabom,i 0

en tot cas hem dP. continuar f9nt suposicions si PS qu

0

es tracta d0 la làpida quo porta la inscripci6 qu 0 ostu­ diom.La inscripci6 os rpforia a un f0t b�lic,a una d rro­ 0

ta del oxprcit enP.miC i a la mort dol sou rei a causa d

0

hav,=,r controt la pos ta castigat pP.r la profanaci6 dol so­ pulcrP. del quo fou bisbo d0 Girona Sant Narçis.Oom que no t,ardarcn gairo tcmps ols mat i=>ixos P.Ilr:>mics a invadir altrP. vegada l' Empordà,apoderant-so di=> Vilanova do la Muga,a­ quella inscripci6 situada a la façana d0 l' osgl 6sia pa­ rroquial de guP. sor borrada,dP.struida o r tirad� dP bon 0

grat,proventivamont o no,o por la força.Creï m qu 0

0

fou

ret,irada preVP.ntivamont pel matcüx poble,o borrada,p 0 r


pmf/t

evitar r9presàli s.Tal vogada d spr�s,on un p,=,riodo dP 0

0

es procedis a r9intP.grarla al s u lloc;i com quP. oncara

P.S

0

succ9ïrP.n novos invasions,no podem aqui oxtpndrP.ns on novos i pesados suposicions,nom�s fiarnos del autor

NARers BLANCH

I ILLA que ens diu figurava encara la inscripci6 l' any

1637. Seguint aquost fil , cr9ÏP.ID qu9 dPfinitivamont d uria 0

dP.saparèixer.

, -�

Un argumP.nt nostro quo dona posibilitats quo la làpida ro­ presentés nomAS un supo rt a una podra gravada amb una ins­

obtada per picap drP.r d' ofici,PS qun ol SPU

cripci6

0

t.erç esquerra prP.SPnta

gran rust.icitat i porositat d

notant una absencia de troball.Cas qu

0

0-

la inscripci6 ha -

gués sigut dost.ruida,sembla qu<=> tot el fondo,o sia,tota la sup9rficio emmarcada hauria d

0

una finor o disposici6 si milar

n tota olla i no nom6s

0

prosontar la cara amb

en un s,=,ctor. a 1°s v nto­

Aqu9sta façana esta molt sotm9sa a la pluja-

0

lades dP tramuntana i a la humitat d l riu Muga tan prop r. 0

0

Molts carrous s' ,:,ls VPU avui dosintPgrats ru.p rfici�lmont, 0

amb formaci6 do fullol<=>s calcàri9s

que

acab n caï,=,nt; 0

fü3 Sdo

dogut a aquest dosgast 1:ùs doSp/Cf•rf °CtP.S do la parot

el terra fins a uns 2 metres d' al�ada,han sigut rop tida0

111P.nt reparats mi t.jançant

l' arrP.bossat i tal v gada 0

n

0

una op,=,raci6 d' aquostes s' hagués tapat la l àpida.Post9riorment a la nostra presa dP. fotografies, 0 n ,::,l mat,=,ix an.y, es proc d.i a un arranjamont do la plaça d 0

0

l' osgl6sia i

dels carrers quo P.nvolton aquosta,i tambA s' arrobossà la part baixa d

0

la façana frontal perquP. los filadP.S info -

riors d9ls carrous presontavon un °stat llastim6s f nt. p� 0


rillar la solidesa futura del P difici.

La relaci6 quP. hi v eÏP.ID i::,ntrP la là-oida i 1 t mplP do Vilanova d la I'ifu.ga,s.or:î'.a d I asp9cto ri=>ligi6s; 0

0

0

terpr9tarlo valdria la pi:>na fP.r un Psforç traslladant-nos m.ontalmont a la Àpoca dP.1S 1285: mitjançà Pl miraclP

d.o

lP.S mosquP.S al Si:>r profanat. p 1s franCP.sos el scpulcrP. i COS 0

bisbP do Girona Sant Narçis,la poblaci6 ho acolli com un miraclr-:> dP. DPU. Si v ïem al r.oi franc�s 0

arribant agonitzant di:>SdP. la VP.ïna Cast 116 d' Empùries 0

desplazant-s9 cap a Poralada,P.S natural i lbgic quP no paSSPS dP. llarg i l' ontr9ssin a l' 9sglP.sia situada al matAiX p.ou d l cami,pP.r tal dP. donar-li .ols Ùltims sacra­ 0

ments.RP.cordis quP Pntr

0

tota la parafPrnalia d' autori­

tats hi figuraven moltPS dignitats roligosps i càrr cs 0

importants com la d1=ü ll'>gat liel papa J.Chol t (1ü papa 0

havia excomu.lgat al r1=ü En PERE II d 'ARAGO i a tots els rP.ligiosas que l' apoïessin).No podem dP.tindrP. 'ns P.ll co­ mentar les costums rPligios s tan arraigadP.s aloshorP.s. 0

PP.rà �l poble di:> Vilanova do la Wru.ga dl'>gU� qu� aqu.oll roi franC8S ontrà dins la amb Dpu.D spr�s, 0

0

0

nr.ocordar-so

sglPsia parroquial

quan ja tot ra.via pa-

ssat ,d.ocidiron c.olocar una làpida amb una insc.ripci6. FELIP· l' ARDIT, el r9i catblic p r PXC 1Pncia, fou traslla­ 0

0

dat s guid.Rment al proper castP.·11 df� Vallgorn.ora---1'al­ 0

bPrg don SIMO DE VILANOVA---al peu dP.l Puig d.o Ntillot , ahont acaba di=> morir.Els seus r star.on alli com hem dit 0

per n°gociar la r.otirada (entre el fill FELIP el BELL el rei PERE'. II d' ARAGO),reorganitz�t i espP.rant finis la pluja diluvial qu

0

i

Pl comandam nt 0

;;

durant 4/dios ca�

tigà lP.S tropP.S en un mes do set.ombrP. do por si norrnalm.ont


calur6s

Pil

aqu stPs contrades,amb 0

tava tPnir un cadàvP.r-- 1 d l rPi mort--quo PS dPscomponia 0

0

per moments amb

IDP.S

facilitat per haver mort do posta.

Aixi,doncs,la làpida amb la inscripci6,fou una voritablo commemoraci6 histbrico-roligiosa molt rollP.vmt por la Pft t.i ta poblaci 6 ompordanesa dP. Vilanova do la Nluga • .Ehcara ara

veïem com algunPS manifestacions si tu�o

la façana dp les esglJsies parroquials moratives

plaq_uos COmIDP.-

"Santa N.d..ssi6 19.. " , aixi c om al trP,S d

re politic qu

0

a

0

cai

oblidarem.

EL fris amb els somiar�s s mbla conftrmar quo os tracta 0

dP una commpmoraci6.


LPS versions

acl:oal.$

en P.l poblP. de Vilanova d"' la :0 7-

Muga referP.nt al significat dP la làpida,no son,pPrb, concordants;i tal volta,sospitos 0 s d' induir a P.rror. Si més no,ara donarem compta dP. la noticia quP. d,:,

la

làpida ens ofereix l' historiador JOAN BADIA i HOMS (home al qual considP.rP.m com se li escapa rés')

"historiador al qu"' no

a la pàg.624 del Vol.IX( Empordà II)

de "Cat alunya Romànica",de- .1!'tl. :Ehciclopèdia Ca.talana , tualment exposa A la façana dP. panent, 0 ncastada a 1' a­ parP.ll dP carrP.US al costat PSquPrr� dP. la portada,hi ha una làpida malt pP.tita,talla­ da P.n pedra calcària. TP un T9'SSalt llis t,ot al voltant i a la part superior un fris de petits arquets CP.CS dP. mig punt.La part CPn tral AS llisa;no s�mbla qup s'hi hagi borrat cap inscripci6 gravada.La P"'Ça és P.Sp"'cial m�nt trPncada.SP.gons qup hem sentit a dir a la gP.nt del poble,fa uns quants anys qu"' hom l'arrpncà i la tornà a col.locar al mateix lloc.Sempre SP.gons aquPsta matpixa informa­ ci6 verbal,al darrere aparPguP,·ren uns osso,s d' infant..." 11 • • •

Aixi, doncs, a aquest important historiador català s·e li "ha escapa t" i pP.r cripci6 P.SIDP.ntada ·

tant,dP.sconeix,l' insi

f et que la pre·s'oncia de tal inscripci6 s' ha sat dels cercles histories

eclip-

pP.r manca d' ostu-

dis locals i comarcals. Ara b� : PriIDP.r: no crl"!ÏP.m dP. cap manP.ra quP. al darr,=,­ ra dP la làpida s' hi trobessin ossos d' infant;podriPn s,=,r "'ls de qualSP.V0l soldat franc6s.M�s b 0 n dit:rps. SP.gon: la informaci6 VPrbal s' hauria originat per considerar a un fill del r�i FELIP l'ARDIT,que

0

ra

CARL.ES DE VALOIS (1270-1325),d e 15 anys d' "'dat. pn el


moment de la derrota i rotirada del

0

x�rcit franc�s

dif

l' any 1285,com el possible sepultat;DESCLOT i també MONTANER 1 'anomerarC?n "r9y dPl xapo\t

11,

fou coronat

pel papa Marti IV,sobirà de la corona catalano-ara­ gonesa,infructuosamP.nt perb,i de cap man°ra pot S"!r �11 el sopultat perquP. mari P.l 1325 a Lo P rray,Fran­ 0

ça. Una mica més gran era l' altrA fill del rP.i FELIP l'ARDIT,dit FELIP I.V El BELL (1268-1314),que durant a�uell_ an� del 1285 tenia 17 anys d' edat i arribà a ser rei dP. França i de Navarra . La confusi6 es pot havP.r originat perquP la inscripci6 de la làpida mP.n ciona

al

fill del re·i CARL.ES DE VALOIS. Tercer: l' inscripci6 Axisti rPalmAnt, i no­

ssaltrP.s ho donem per cert.No podem assP.gurar fora si­ tuada en un lloc determinat,perb amb probabilitats do havor P.Stat situada a la façana do l' osgl6Sia.Amb el docurs dels anys la veritable historia d' aquoll fpt commP.moratiu ha sigut dP.formada.


À -1

1

rvs CRI r Cl 6

A L C AS1éLL 1)f.- SAN""'\ 5"AL.VA1)o lZ-'Dt- \)fQDEQA �

'1 t" AKi,\U '9E.l.- -:-s>UC. 'DE. \.J\E..-'1)tVACCL\ , Una altra confirmaci6 quP. Pl rP.i francJs FELIP L'ARDI�q mori a l' Empordà,1 1 hem trobada a l' obra ti­ tulada "DocumPntos dP.l Archive y Eibliotoca d l Excmo. 0

Sefior Duque dP. 1v1P.dinacP.li"

P.'ll

P.l seu Vol.I titulat

11

S

0-

riP dP. s us principalPs docum ntos ", 1 !! SPriP. Histérica, 0

A:no 1915, "elegidos por su. Pncargo y publicades a sus pP.nsas por A.PAZ Y MÉLIA(Anos

P.X

860-1814),pàgs.457-458.

Es tracta de un documPnt historial dP. la construcci6 dPl castell dP. Sant Salvador de Rodas,dit cast ll d 0

0

Sant

Salvador dP. VF.rdi:>ra,P.l 1283. Exposa i narra que la primitiva P.dificaci6 cont9nia una iniscripci6 damunt la porta del dit cast 0 ll,inscripci6 qu9 fou. arrencada dP.l SP.U lloc i portada a FiguprP.s pP.r En Juliàn Gonzalez en la primera mPitat dPl S glP XIX 0

sapigu9m ahont P.Stà avui).AfogP.iX quo la di­ n ta transcripci6 llatina crP.U quP. �P l' PXactitut quP.

(SP.IlSP. qu

0

hauria do t nir,ja si a por parts ilPgilblP.s o p r SP.r 0

0

mal copiada.La transcripci6 lla tina diu: " Anno Christi 1283,in Mt:>ns Julii.Illustris Poncius Hugo.Gomes Impuriarum.Vico Comi:>s de Basso P.t Capraria.filius DominaP. Sivilao.Co mi tisse Impuriarum.Cons truxit hoc castrum Sancti Saluatoris,quod castrum una cum comi tatu Impuriaru.m.transacti.la duobus annis,post dictam constructionem.Dominus ComP.s amissit per gueTram(?) gallicorum in mens� Junii,et a VI postoa mP.nsibus prod••••••ca rP.CUporavit manu armata Dominus Petrus.Illustrissime(?) Aragonu.m Regi•••••agra (?) ista Gallicos P.t Regem FranciaP. expellit.et fue-rt.y1t in proP.­ lio ad collum de Pauiscars et Imus Rex Pu••• Francia transmigrauit ab hoc SP.�O •••••• " 0

La traducci6: " En e·l mes d juliol füü an.y de Orist 1283, el Sr.Ponç Hug,ComtP d' Emfiùries,Vgscomte de Bas i d� Cabrera,fill de la SPnyora Si­ hila,Comtesa d' Empùries,construi aq_uP.st fort de Sant Salvador,quin font,junt amb P.l comtat d 9 Empùries,dos anys dosprés d di ta const.rucci6 els pe-rdP. el SPnyor ComtP a ma dPlS francosos F!Il "!l IDPS dP Juny,y rP.CUp�rà a mà armada sis mP.sos dPsprPs d 91 pr dit Juny,PERE,' illustris sim rei d'Ara 0

0

0


4/ o

lnscrip ci(m sohrc la pucrta del ca�tillc, de S. Salvador de Rtda (Segokcl, construido par el Conde de ,\rnr1111a�. Ponce Hugo, en 1 2S:;.

Obsarvis l' "!rror: '3Il lloc d"!

"Sogor�

i t amb{ "! n 11 oc d9

11

ha dq

"Roda 11

Empùrias 11 , ha d'3 dir II V:..rœ :œ. dir

11

11 •


SP.gons 1

1

11

s�gons PELLA I FORGAS

.Ell.s castells catalans 11

ANNO XTI. 1283 IN �.ENSE JVLII.

ANNO Christi 1283 in mens

Julii •f

0

III. PONCIVS HVGO COM:&3 EMPORIA­

Illus Poncius Hugo cornes Ernporia­

RUM,VIC.IDOM.ES DE BASSO Er CAPRA­

rum vicecomos dP, B aso ot do Ca­

RIA, FILIVS D.SIBILAE COMITISSAE

praria filius Domino S ivillo

Dfil'ORIARVM, CONSTRVXIT HOC CAS -

Oomitisse .Emporiarum constl?'U.Xit

TRl'M SANOT:r SALVATORIS,QUOD CAS-

hoc eaatruin Sancti Salvatoris,

TR\M VN� CVM COMITATV EMPORIARVM

4uod castru..m una cum

TRANSACTIS DVOBVS ANNIS

Emporiarum transactis duobus an

POST

comitatu

DIOTAM CONSTRVCTIONEM DO:MINVS

nis post dictam construccionem

C OMES AMISSIT P ER GV ERRAM GALLI­

Dominus com9s amissit pqr guA­

OORVM IN M.fflSE JUNII Er VI POS -

rram gallicorum in m9ns

TEA MBNSIBVS PROXIMIS MANV ARMA.­

ot V. postP,a mP.nsibus proximis

TA DOMINVS PE:rRI REX

namarmata Dominus Petrus

ILLIVS A

0

Junii R x 0

RAGONUM R.IDNIS A TERRA ISTA GA -

Ilmus Aragonum Rogni a torra

LLICO El' RIDEM FRANCIAE EXPELLIT

ista Gallicos P.t RP.gP.m Fram.o

.ET FV ERVNT IN PROELIQ Er DILIG.EN

P.xpollit,P,t fu 0 runt in prolio

TER AD COLLVM DE PANISSARS DOMI­

P.t diligontP,r ad collum d0 Pa­

NVS REX FRANCIAE S.EQUTOS

nissars Dominus RP.x Francio

IPSOS

FRANCIGEROS ,MIGRAVIT AD HOC MVN-

seculus ipS9 migravit ad

DO ANT E DICTAM SPVLSI ONEM.

mundo an t 0 dictam Pxpùlsi�nom.

-

-

-

-

-

-

Hem observat

-

0

-

-

-

-

hoc

-

ntro P.1S dos toxt�s,quo hauri n d' oss r oxactamont 0

0

iguals,23 punts amb dif ronci s; 1°s difP,r�ncios m�s notab l s son 0

0

0

lP.S sqgü nt s: 0

-••. ot VI postoa monsibus•••..•

-9t V.post a m nsibus••••••••.•

- •.• Rex illius Aragonum•••••••.

-Rox Ilmus Aragonum••••••••••••

- ..• soqrtos ipsos francigP.ros .•

-s culus ips

0

0

0

0 • • • • • • • • • • • • • • • • • •


g6,i expelli'. d' aquP.sta tP.rra als francP.sos i.•..•.. de França ,P.ls quals for9n vonçuts en el coll anoIIl(>,nat dP. Panissars,i ql Senyor re-i FELIP de Fran.ça me.ri avants de dita ex­ pelici6 (?) (l1=?ctura dubtosa)"'. Nota.-Els punts intercalats suposon lll.a o dues paraules ilegiblP.s,qUP. tal vegada doïen ••• ••••• i al seu Rei de,que se suposa el nou Rei que succei a FELIP l' ARDIT el Si=?U fill EÜ PRINCE?, ja que aque-11 mori prop a PPralada). Sigui la inscxipci6 quP hP.m IDP.ncionat,amb af gitons 0

o SP.nSP,bastardP.jada i P.xaltada pFœ un fP.t dP. guFœra, ens mer�ix un crPdit està fora dP dubt

0

que el r�i FELIP l' ARDIT mari

prop de P ralada avants 0

tat provinent d

0

i

la P.SPncial quo P.S narra qUP el s u P.XP.rcit dPrro­ 0

Girona. rPbP.s la 3� i Ùltima dP.rro­

ta dP.finitiva al coll do Panissars.

El seu fill,PHILIPP E le BEL,amb 17 anys només,rP.bP. la corona,P.l comandamP.nt del oxércit,i continuà

la

rP.tirada cap a França.Arrivant a Narbona,fou ontPrrar el cadàvP.r dol seu pare a la catPdral d quan

IDP,S

0

Sant Just, i

tard fou transportat a Paris ,la cat.i=>dral d

0

Sant Denis acolli solament els ossos(VAISSETTE,VI , pàg.225). Quat re IDP.sios dPspr�s d' havP.r travessat els Pirineus ,no li que-dav:a d1=?lS seus do.sc . ents .mil comb.a­ tents més que J.000 caballs i 43.000 homes.Els precs del n.ou rei PHILIP�E IV,de 17 anys,el SP.U pare FELIP l' ARDIT prP.sent i n::rl i els lligams familia.r s entrP. les dues c orones,per-meterP.n al rei PERE de Catalunya i Arago concedir una generositat magnànima ambla qual també se salvà Pl lP.gat dP.l papa.( Dades extreti:>s 11

de

Histoir<:? des peuples Pt., des Etats PyrénP.0'ns" ,pP.r J ..

CfflA0 M0NCAUT,Vol.I,2� ed.,pàgs.55-7o-72-126-127-4o3Vol.II,pàg.6,Vol.III,pàg.263-264-266-267-268.)Ja sabem quP PHILIPPE fou coronat dies m�s tard,p ro AX rcî corn a r i anticip§damont. 0

0

0


413 Aque sta transcripci6 d�l mat9 ix PAZ Y IŒLIA també pr=! s,,nta 9rrors : transcriu "PANISCARS" 9n lloc d9 PANISSARS qu9 efs lo c orr=i ct9 • Jutg9m,p9ro,grav1ssim,l'9rror d�l ?,U d9 la fotografia q-u0. forma tata la plana d'3 la pàg.42 d9 dita obra.Consta aixi "Inscripcicn sob:M la pU9 rta d91 castill o d S. Sa1vador d9 Roda ( &'! gorb9),construido p ar 91 Cond9 d9 Ampurias,Poncq Hugo,"ln 1283 11• 0

Hauria d9 dir : •tinscripci6n sob� la pu� rta d9 l castillo d'3 S .Salvador d9 V9 rd9ra(Ampurias), construido por 91 Cond9 d9 Ampurias,Ponc9 Hugo,9n 1283 11 • A la S9 gü.ent obra

9

da d9 l cast9 11 d

St.Salvador dq V rd"! ra

0

s tractat hon"l starmnt 91 t9 ma d9 la làpi0

•� LS CAS'lli LLS l'IE -

DIBVALS 1E CATALUNYA",per LLUIS MONIEAL y MARTJ lli RIQŒR, Ed..Falco,Barc:,lona,1955 ,qm �n 91 s�u VOL. I i pàgs.154-155 subministra informaci6 molt acurada amb inclusi6 d3 fot.ogr�

fia d9 la làpida amb la partic.ularitat qu9 S9 mbla obtinguda di� ct.alD:3 nt ( rmn t:M s qu9 la fotograf:ia qu<=.? nossal tm s apor­ t9m '3Stà 9Vid9ntrœnt r=itocada).L<=.?s pàgs.154-159 9Stan d9di­ cadns a la d3scripci6 histàrica d l cast9ll,rmntms qu:� a la 0

pàg.153 s' inclou un gravat a tot color d9l 9scut d' AR[IIES del cast,, 11 d"' Sant Salvador d9 V0; rd9 ra qu9,pqr C3 rt,figura r9

p9 ti t 11 V9 gad9 s a la mait9 ixa làpida ( COJ!Il pod9m comprobar

tot obs.orvant la fot,o,graf:ia) : 1 3scut d'ar.rrt->s C9ntra]I;:

sos

tingut,i 5 qscuts a cada costat(aq�sts 1o rm's IP.tits); d9s­ criu� m l' 9scut d' AR!IE S com faixat d'or i da gü<>lla d."? sis peC9s.El raprodufm9n aqu:�st tmball.E,ls autors tambd' indi­ qu0 n dubt9 s

fq � nts a la transcripci6 ° xacta,9sp9cial.rrt-> nt

r=!

�ncion9n la d9 JOSEP IE. TAVBRN&R i la d3 FRANCISCO MONSA LVATŒ..Diuen qu

0

han vist 91 gravat publicat p<=?r J.BOTBT

I

SIS ô ( 846-1917) i que s mbla m t.ocat ;e fa ctival'.Il3 nt.,J.BO'.IE T I 0

11

SIS Ô � dactà

9

l VOL.

11

PROVINCIA IE. G1RONA" d3 la "GE OGRAFIA


413-2 ŒNERAL JE, CATALUNYA" dirigida p3r CARffiRAS I CANDI ,i allà concr3ta:n:P.nt a pàgs.540-54-1 d�scriu 31 cast ll d3 St.Salva­ 0

dor d

V9. rd ra, tot corœntant qu"! S'3 cons rva una ins-cripci6

quê!

'311 hi havia,q_u3 �11

0

0

0

9n

CI"'=!U

aut9ntica 3ncara q_u"' r3to­

cada ( s �f9r3ix a la fotografia),quina traducci6 of��ix 0

ess:int la d9ls �sDP,ntats autors L.MONIE.AL i MARTI IB RIQŒ'R qllr.! S9gu"'i�n absolutaIIP.nt tot lo q_u9

'3IlS

diu BOTET I SISÔ;

a qll.9 sta fotografia p� S9ntada p9 r- BOTE T: I SISC a la pàg.541, a fe cti va:n:P. nt ,-; s

Il3

tocada ,no- donant noticia d'3 la

S"l

va proc3 -

d�ncia P9rb si pod'3m dir qu9 no <-{s la mat'3ixa d9 la obra düs L. MONIE AL i MARTI lli, RIQŒ R.Ai:xi qu.9 la fotografia of9 rta P'X B01ET I SISÔ d.eu s9r la ma�ixa inclosa al' obra d9 A.PAZ I Mf.LIA del Arxiu d.91 Duc d� M3 dina� li.

Un d'3 ls 1 0 9 scuts qu"l orl n la làpi da. de 1 Cast-=? 11 d9 St.Salvador d9 V9 rd ra. 0

AR:r.E S

0


Una transcripci6 llatina, s publicada tamb� p r PELLA I 0

FORGAS a la seva

II

0

Historia d l Ampur dàn", pàg. 487,

qu

0

hP.m vist tambA AS incompl ta,ol qual l' ha copiada

d

0

TABERN.ER de

11

Historia d

0

0

0

los Cond s d/C\ Ampurias" (ob. ci t. 0

ant.). Sab=m p r PELLA I FOR GAS,que la inscripci6 qu 0

castoll d/C\ Sant Salvador d sogons ell

0

0

0

0

xistia al

Vordora,ora una làpiŒa

quo

s cons rva a Figu�r s(t nir qn compta l' �PE 0

0

0

ca dP.l autor) quo tA 1°s sogü nts midPS 0

0,92 do llargada (mts,) 11 O, 57 d' amplada 11 o, 1 0 d 0 gru.ix i quo li sombla molt post rior als f ts qu 0

0

P.S

0

a la làuida

d tallon. 0

Corn quo aquosta inscripci6 tambA l' h m ll gida a l' obra 0

0

d<> RAFAEL DALMAU Editor, "Els eastells catalans';Volum II, pàg$.5o2-51a, on una Nota crogut transcriuro conjuntam nt 1°s du s v rsions porquA 0

0

0

d' aquosta man°ra os vagi claram nt ols orrors quo P.S CO 0

IllP,ton quan P.S procodoix a copiar

0

scriptur s i altr s 0

0

crits dolicats,normalm nt pqrquA d spr�s d' hav r 0

la copia no

0

0

0

f ctuat 0

s proc d ix 'CODl �s manat,a una V rificacié 0

d!=!lS dos t xt s 0

0

0

0

0

0


La traducci6 obrada p ls autors citats ant riorm nt,PELLA I 0

0

0

IX-

FORGAS,i la inclosa en "fils castells catalans" , no ons sa­ tisfà i p r tant,incloïm la s gü nt prbpia qup ponsom corr ct 0

0

0

0

6S ffi6S

i afinada :

0

11

Any do Crist, 3 dPl m s Juliol 1283. 0

PONÇ HUG ComtP d' Ernpùries, VP.scomto dP. Bas i do Cabrora, fill do la SPnyora SIBIL.Lk Comtesa d' Empùries, construî aquost castoll dP Sant Salvador, quo junt amb P.l comtat d' .Empùries, dos anys dosprPs dP dita construcci6 P.1S pP.rd6 nl S nyor comta Pn la guarra 0

dP.ls franc s0s el m s do Juny 0

i

6

0

mc.sos d spr6S r cuporà p r la força do l os armPS 0

0

0

1 S nyor PERE Rei df:ù Ragna d' Arago,

0

0

i oxpol.li d' aquasta t9rra als Francosos i al R i da França, 0

i forP.n vc.nçutts Pll combat, i diligontm nt fins al Coll d 0

0

Panissars

sc.guî als mataixos francosos havPnt passat a una altra vida ol Sanyor RP.i da França avants dP dita

0

xpulsi6.

RP.sultat immodiat d9 la l ctura d 0

0

11

la inscripci6 lapidaria

que havia estat situada corn a commP.moraci6,P.n ol castoll do Sant Salvador d

0

Vordera

& Rei do França,guP. ho P.ra FELIP l' ARDIT,moria �ordà avants que l' P.X�rcit franCPS fos oxpulsat pol

Panissars,

al' Em­ Co]l do


Algunps difor�ncios i car�ncios hom obsorvat comparant los v�rsions qu9 donon divorsos autors do la làpiàa quo havia ostat situada pn °1 castoll ne Sant Salvador do Verdora. PP.r sabor oxactam nt la versi6 d� TAVERNER,passem a deta­ 0

llar el procedimi=>nt f -t 0

Dins "R�vista de Cioncias Hist6ricas IV

11

,hi ha fÜ t�ball

"Historia dP. los Conldes do Empùri&s y dP. PPralada" quin au­ tor ho és

Joseph dP. TAVERNER Y DE ARD.ENA.A pàg. 253 ••••••

ens informa de la s va VP.rsi6 tot diont qu 0

0

fou l' abat dP.

Sant Quirc do Colera qui va informar i conduir l' do FELIP l' ARDIT pel Pas d

0

0

Xprcit

La l\assana,acampant en Pl mo­

nostir Pl 2o-juny-1285. A pàg.258,ol dit roi FEI:tIP residia P.ll Pl mon°stir do r li­ 0

giosos m nors dit El Mercadal,durant P.l s otg 0

A pàg.262,afirma amb convicci6 qu

0

d

0

0

Girona.

Pl rPi F.ELIP l' ARDIT ,

mori a l' .Empordà. A pàgs. 262-263,transcriu la inscripci6 de la làpida del castoll dP. Sant Salvador do Verdora " Anno Christi 1283 in IDP.nSe Julii Illus. Poncius Hugo Comas omporiarum,vic comos de 0

Basse P.t do Capraria,filius domiae Sibillao, comitissee omporiarum construxit hoc castrum Sancti Salvatoris,quod castrum una cum coDii.­ tatu �mporiarum transactis duobus annis post dictam constructionem demi.nus com9s amissit per guerran Gallicorum in mP.TISP. junii ot V postoa monsibus pro:ximis manu armata Demi.nus P9tri rax Illus.Aragonum r gnis 0

a

tarra ista

gallico et ragem Franciao o:xp llit ot fuorunt 0

in proelio et diligP.ntor ad collum d

0

Panissars,

dominus rox Franciao soquutos ipsos Francig nos, 0


migravit ad hoc mu.ndo anto dictam spulsionF>m 11•

t,, 'l,.

les s cigü�nts :

A.PAZ Y MÉLIA

TAVERNER !

Illustris. .

• • ! Illus

Impuriarum

. . 1emporiarum

!

VicP. Cornes

.

,=,t •

• ! ViCoCOillPS

. . !et dei

'

DominaP.. .

• !dominao

Sivila"".

• Î Sibilla"" !

Com9s. • .

. . • . !comos

gallicorum .

. . . . !Gallicorum

Junii. • P.t a VI

. . .

.

.

.

. . .

pr"'d .•..•ca Petrus • .

• .

• ! ! • ! !

junii ot V

. . . !proximis !

. . . . .

. . . • • ,rocUpP.ravit 1

• !PPtri 1

Illustrissimo . .

.

R9gi..•.agra ista

• • !r9gnis

Gallicos .

• ! Illus. ! !

a

torra ista

• ! gallico !

. ! rogom 1

pro,=,lio ad •

.! procilio P.t diligontor

Paniscars

•! Panissars

1

. .. 1

Dnus Rox Pu..•. Francia

1

.! dominus rox Francia"' !

transmigravit ab hoc sciculo . . !S,:,quutos ipsos Frwicig,:,nos mi­ gravit ad hoc mundo antP dictam spulsionl'->m. Corn pod9m comprovar,�s mÂs aut�ntica la transcripci6 d

0

TAVERNER;els treballs dP. co pista,son m4s dificils d,:, lo


Hem aconssP,guit,doncs,4 transcripcions do l' inscripcio d9 la làpida qu

0

hi havia en P.l cast ll d 0

0

Sant Salvador

dP Verdera. L9s transcripcions mPs fiablP.s PllS han somblat lo.s contin­ gudes a

II

Œlll.s castells catalans 11, i la d

0

PELLA I FORGAS a

"Historia del Ampurdan". SeguramP.nt quo. l"!S altr"!S han si­ gut transcriptP.s lleugeramont i sense post-VP.rificacio, o bA P.l treball do.ls impressors ha sigut do:ficiont.

Moditant quo. Catalunya disposa,o al menys ha disposat po r­ qu� actualmPnt s' ignora

0

1 lloc ahont so n lP.S làpides d9

Vilan ova do la Muga i la dol castell de Sant Salvador

do

Verdora,a lo.s quP- nossa�tros donem la m�s complPta crpdi­ bilitat der haver tingut demostracio de la llur oxi.StP.ncia en nombrosa documentaci 6 citada en el present tr ball, no 0

ens passaria mai pel cap----Pncara quo fossim do. l' altre estat----descon@.ixor ditos inscripcions i làpides,o b� el contradirles,doncs son de una ovid�ncia tan gran quo no to nen oposicio de bona f9 o correcta,quP hi valgu.i. L' exist�ncia d' aqu"'ll s dues làpides no es product 0

0

do

capriciosos actes d' alguna pArsona; a Catalunya mai s'ha rocorro.gut a fabricar làpidos amb inscripcions per fo.r 09.!!_ viar l' histbria,ni tampoc sab m do cap estam nt do gOVPTn 0

0

o p:i.rticular que presa d' una mania s' hagi d dicat a fa­ 0

bricar làpidos pel s eu compte p r tal de int ntar torgiver 0

0

sar algun fet historie important. Por lo tant,Catalun ya pot prosentar lo.s prOVPS qu

0

han

Pxistit aquelles dues làpidos amb lPS correspo� nts ins­ 0

cripcions,amb total crPdibilitat,que confirmen dt:) manora total quo el rPi franc4s FELIP l'�RDIT mari al' Empordà.


418 -

Ahon.t, es trova avui aqu9 sta làpida ? fugons 9scriv:i'.:a PeiLLA I F ORGAS,fou transportada

a

1

FIGŒIBS

per JULIAN G'ONZÀIEZ en la 1!! rrei1tat d9l S"lgl9 XIX.I ja no ' s' en sap �s ne s. IAs nost�s inv9stigacions 9ns han portat a �sultats n9ga­ tfus en l9s 3ntitats s9gü9nts: Mu.S9U Arq�olbgic d9 fünt P-=i � d

0

Galligants d9 Girona,� rve i d' Arqu ologia d"'! 1 Tu par­ 0

tane nt de Cultura d<> la � ne ralitat d8 Catalunya Museu d'3 l' E.mpordà a Figuàr3s;

�laci6 de

seu dt:!! p9ralada,i Institut rnRa.m6n Muntan9r"

a Girona

p<3 dI'3

a

;

s d3 l Mu-

Figu'3 r:- s.

En aqua sta Ùltima insti tuci6 tingu9�m l' ocasi6 d' apro­ fondir sob� la localitzaci6 ds la p9dra ne reis als grans o:on9i�rrents d9l Prof. Fa:RffiRôS.I aix:i'.:,ans assab9ntar:im qu9 e 1 Pa� franci sca aquell d9scon�gut 9ra JULIÀN GONZALEZ lli SOTO,q_ua proc9d9nt dé! França fou e 1 prirre r dire ctor d91

9

anenta.t Institut

i

p:t-3cissannnt al costat d' aqu":!st i "in rremoriam 11 hi ha en­ cara av;ui

9

1 carI'3 r anone nat

n Gonzàl9 z

d3 Soto" ; aq_u9 st Ca-

iP dràti c s' 9ndugc{ la pedra d9l Cas�ll d9 Sant Salvador de V9rd9ra portant,-la desitg quq no

9S

a

FiguÀ:1!3s s gurarrent amb 91 lloable 0

p9rd<{s,i probabl3rrent la diposità en dit

Institut '3n 91 qual durant alguns anys <>xisti un p9tit mu99u fins quq anys mis tard l' Ajunta.Ill'3nt de Fig'l.1ÀI'3s optà �r la c�aci6 d9l nou ,,-Mu�u d9 l' Elmpor dà" amb l' empla­ ça1IP,nt d"l finitiu qu"l avu.i t::{ a la Rambla d3 dita ciutat , ahont pI'3 sumibl"l JIP. nt si d9 gu9r:,n trasl .ladar tot9 s l'-3 s P"3 ces 9xist9nts a l' Institut;p9rb la Oons9rvadora d9l Mus u 0

ALICIA VINYAS ens ha manifa stat ( 1977) quq en aqu9 st no hi -,{ s i qu9 fa anys que aqu"" st9 s p9 C9 s son trasaladad9s a Gi­ rona. Tambi qns possa�m en contactq amb �1 Cat"ldràtic d' His tbria,jubilat,COMPTfil FIEL.Zii:N�T,qu.e ho fou ds.

dit Institut;

aixi mat9ix,consultada l' obra "FIGUElRAS:NOTAS HISTORICAS" P3 r ElDUARDO ROlli JA,Cat3 dràtic qu� tambef ho fou d�l Institut:


418 - 2 tant un com l' alt:rg ,amb I'=!sultats n�gatius. La conclusi6 S"3mbla S9r obvia : d'3scon9i:x."3m l' ùs qu'3 r.on va f� r o 9l de st:i. qu9 li va donar 91 susdi tP.JULIAN GONZAL3 Z lli SOTO; i si la pedra qu9dà dipositada 9n algùn lloc d' a­ qu911

9

stablim:,nt , avui dia no hi ,{ s ni a 19 s golf9 s.Proba­

bl""? IIPnt, i donat qu9 dit Institut fou malm:{s per guer�s al t� s circunstànci9 s, i corn a 9 � mpl9

va bibliot9ca qu9 havia ost9ntat uns I'3

duida a uns

500,i

9

S.IJ'.P, nta� m q_u13 la

6.000

11�

tirada 11

89 -

e:x9mplars,qu9dà

p9r lo tant no pod9 m d9 scartar qu9

pe dra 9n un molll=!nt donat fos

i

:p9 r

alguna

la

:p9 rsona

gntA s.a i actuaJ..IJ'.P,nt f'iguri � c� ta1JP,nt <>n alguna cob cci6 particular d9 Ja .mat9 ixa CDmarca

o 9n la prbpia ciutat.


Ag

. R� JJt�tJ--�cL � J œ�À-�✓eiuilt 1;u,__ No podPm bandP.jar 1 fü,

11

1

iui -

ultima part dP.l Capital XXVI

Historia: dP.l Ampurdan" ,dP JOSEP PELLA I FORGAS,

Imp.Luis Tasso y Serra,1883,Barc9lona,al quP. rP.co­

neixem com autor màxim dP. la histbria d9l Empordà . filtra estar molt bP.n documP.ntat,afirma catog6rica­

ment que la mort dP.l rei francRs FELIP l' ARDIT te­

ni lloc An el tP.rme dP. Vilanova d

0

la lfru.ga i Pl fot

s 1 intP.ntà mant9nirlo P.n secrP.t pP.r part dP.ls fran­

cesos fins qu� P.l cadàvP.r arrivés a P?.rpinyà. No­

ssaltrP.s soms dP.l matP.ix par9r,i a continuaci6 P.X­ posa.r0m la d scripci6 quo

0

0

RogP.r dP. Llùria acabava d

0

n fa dit historiador.

dP.struir la flota franco­

sa imp dint,pPr tant,subministrar r cursos i qu viu0

0

0

jats principalmP.nt p ls almogàvP.rs: 0

"••••••tot s aqu stps noticiPS arribavon al P.XP.rcit dP.ls cr,=,uats davant dP Girona aba­ tut pP.r lP.s malaltiP.s i cansamP.nt,dPlmat IDRS pP.r la pP.StP. quP pPr lP.s espaSP.SjPls cavallers dol rei d' Arago i 1s almogàvPrs el fusti@aVP.n sonSP. tr va i no hi havia dia, com diu MUNTANER , 11 que 1s francs no tin gupssin que aix cars 3-4 v9gad s corn tam poc els dPixaven dormir•••••• sP.mblava que actuava,P.n contra,Deu irat,doncs dP. les ma­ laltii:>s prPSP.nts la pP.StP. era di:> lPS p0stP.s IDPS grans ". EL camp era un hospital i tambP. un CP.ID9ntiri pl/4 dP. ins pultats,amb molts animals i homps morts n poc P.Spai fP.ï n au_g mentar P.ls dP.stralls dP. la p st ;tot P.ra tris tor,incertPssa i n°guit,i arrivà la noticia­ d0 la dPsf ta d la Flota francesa,compron guont ol drama d qu dar s0ns0 IDP.njar.El més d"'safortunat fou 1 matPix rP.i di:> França;pl6 do dubtos,onfonsat p r la tristor,malalti i SP.cr tam nt P.l trasladar n cap a CastP116 d' .Ernpùries•••••s ntia v nir ols s us ultiwB mom nts i 1 final d l' 0xp dici6 i la rui­ na dP molta g nt;parlà carinyosam nt amb i:Qs el s us dos fills als qui acons 11à:FELIP ran,fill p r CPrt d' una gormana d PERE g EL' GRAN,i CARLES fill d' una altra dona i no i:rn menat roi d I Arago pol -papa,i mori Il l' albPrg d' ]h Simo de Vilanova cavallor, qu9 i:>stava al pPU de Puigamilot prop dP. Vila 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

O

O


nova a m.:>nys do

llAgUa d

½

0

Pf'.)ralada•••••• 11

bi

s gons MUNTANER cap. CXXXIII; molt a prop de 0

aquost lloc passa avui

0

1 FArrocarril dA Ta­

rragona,Barc0lona i França.AltrP.S suposAn mo

ri a CastP.116,altres on ol pas dAl Portus;D.E3 CLa.r i els historiadors francASOS

0

scriuP.n

que FELIP l' ARJJIT mori a Perpinyà.Elmés pro quA

babll=! P.S quP. mori a la casa i al 11oc

MUNTANER indica i s 1 en guardà SocrP.t fins quo

l' l'!X�rcit arribà a P0rpinyà sogons PXplica

TABERNER a la "Historia de los condP.S de Ampu­

rias". El --

siciliano NICOLAI SPE'CIALIS,lib. II

cap.V,escrigup tambp on aquella qpoca quP. mo­ ri F.ELIP

" •••••junt a Peralada•••• 11

.Eh aquest lloc dl=!l cami d° Castoll6 a Poralada

0

n dirocci6 al pas dP.l Portus qu

int ntava

0

0

assolir,mori doncs FELIP l' ARJJIT fugint i de� follant la flor d

·-./..

lis franc sa,s gons frasP. 0

0

0

po6tica dP. DANTE al trobar la ombra d' aquest roi �n el purgatori

disfiorando ' 1

11

• • • •

mori fuggEmdo 9

giglio.•••• 11 cap. VII dP. l' obra

Pnrgatorio. La SPVa mort Sl'?gons Al vulgo l'aco_!!! panyàrP.n prodigis sobrPnaturals;os va VP.UrP. un

comP.ta espant6s al c l marxant rapid i sinis�re 0

env�rs Occid0nt com si Al mateix sol caigu�s

dels

0

spais,aspect s escrits a lib.II,cap.V 0

del' obra do NICO!A.S SPECIALIS, i en la dA TA 1 B.ERNER ilHistoria de los condAS dA Ampurias. \

Amb aixb 4 6 5 di0s os parà l' ox/4rcit a Viàa nova d

0

la Muga,EL Puig i Peralada no tant por

acabar la construcci6 dA 50 gàbi s d 0

0

fusta amb

1°s quP. imaginaven portariP.n mps bf'.)n protogits


2 9lS .malalts i fArits dP. la nobl,:,sa,i quo on por- h ( tavP.n molts.D,:,spr�s l' 9XPrcit comonçà a mour 's molt a poc a poc pols ntrP.bancs,p""r la pluja qu"" mplonava 9lS cbrrACS,camins i torr nts i di fi cul tava albP.rgars dîns los t,:,ndos,asp0 cto qu l'au= tor G.DE NANGIS escri v:i'. " ••••tantam pluviarmm moli:>stiam pP.rp ssi sunt,quod vix praP. mollit,iaA t 0 rraP. possP.nt aut podibus aut in oquis incid ro, vol propt�r aquam d cursus in suis pampilionibus habitarP. ••••• " , i pPls dubt i:>S do un fi dosastr6s qu v ïon ffi6S clar aixi avançavP.n,majormont quand pararon a La Jonqu 0 ra;doncs a 1°s muntanyP.s propor s advP.rtirP.n molta g9nt aixi corn junt al pas d Panissars Al campam1<>nt dP.l r i d' A.ragé, i ja p 0 l cam:i'. v 0 iP.n v0 nir la lluïta por causa dols pP.tits combat s quP. mantoniP.n continuamP.nt.Doncs haviAn arribat lP.s miliciP.S dASpP.didos al comP.n�a mP.nt di:> la guArra,lP.s IDAsnadP.s foudals,ols tripu= lants dP. l' osquadra amb ordro à' apostarso a l'al trP. éostat dP.l Portus i molta g nt dP.l Emporaa a­ fi de procodir al saque·ig. P 0 rb pail costat dP. Fran­ ça se situà un P.X�rcit francPS for.mat a Tolosa,Car­ casona i Narbona i un cos do cavalloria dol rP.i dP. Mallorca,nom4s pP.r facilitar la r tirada;pArquP. arribat el tP.mut momP.nt va corrP. la VAU a lP.s hosts que Al rei d' Arago havia prOID6S al Sou n°bot l'in­ fant hP.rP.u Don FELIP de França (al qui s mbla quo li gti,rdava l' af9ctB do la sang) g;u 0 à""i xari a pa ssar el cos d9l rei mort,i als dP. la SP.Va cort qu9 'es Junt9ssin al voltant dP. l' oriflama,lo quo pro­ vocà una sorprP.sa i un nou incid nt a la famosa rotirada. lipas dramà.tic dels crP.uats P""l c.oll d l Pontus· dcs­ cri t pP.r Al cronista ""mp·ordan6s MUNTANER, cont !=! mpora ni i tP.stimoni d l fqt, és: " •••••Mons nyor FELIP cridà als seus Barnns; i formà una davant ra n la qual hi anava lo comt dP. Foix amb 500 cavalls armats,rA�a la qual hi anava Pll amb l' oriflama, 1 s"rn gor­ 1 Card nal,i 1000 ca mà,91 cos d 1 SPU par valls armats.D spr6S s gui n tots P.ls mulosla T""raguarda i la gP.nt p 0 tita a p 0 u ; i a 1°s r 0 st9s d la cavall ria composta pAr uns 1500 cavalls armats.D' aquosta forma avança­ ron dos d Puigamilot,i tratar9n d' arrivar aquAll matoix dia a La JonquP.ra;porb aquost matE=ÜX dia ja l' Almirall amb tots i:>ls homl'IB di:> mar,Ps trovaba al coll dP. Panissars.DP.u sap la nit qui:> passar""n P.ls francPsos,doncs cap P.S trP.gu� l' armadura ni dormi,nomPS SP. s�ntiP.n plors i g m9cs,doncs ls almogàvP.rs, criats i homP.s dP mar P.IDbP.stiren pPls flancs, matar 0 n molta gPnt,tr ncarP.11 P.ls baguls i ai­ x6 produi molt soroll.El. cardenal,nom�s sortit dP. PP.ralada,P.s va posar a rP.sar fins a P rpinyà pPnsant quA d' un mom nt a l' altrP. SPria dP.go­ llat.Aixi pasarP.n la nit.Al mati dP.l sogüP.nt dia,el SP.nyor Rei d' Arago fou prP.gonar qu tot lo mbn s9guis la s 0 va bandP.ra i quP. toqu ssin trompes i nàcarP.s,aixi quP. tothom P.S rouni junt a la S.:>nypra fü,1 ·sP.nyor rPi d I Arago•.•••• Il 11 • • • • • • .Eh marxa el RAi dn França,i passant la s�va davantP.ra pP.l Portus,i:>ls dP.ixà passar ol 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

,

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


senyor R,ü d' Arago, ml'!ntrP.s tota la s 0 va gpnt cridava :

4? 2

- A Plls,s 0nyor,a olls ! !! ,porb �l

SP.nyor P.ls manava quP. no ho focin pas.Vingu6 dosprPS l' oriflama,amb

0

l r9i dP. França,qu 0

9ra 91 SPU n o bot,91 gprmà d' aqu 0 st, 0 1 cos dP.l sou paro i

ol

cardonal s 0 gons l' ord 0 dit avants,

i tratar 0 n d 0 passar pol r9f o rit pa s dol Portus; i alP.shor�s la g,::,nt d 0 l s 0nyor ri::>i d' Arago cri­ -S9nyor quina vorgonya,Sonyor

daVP.n molt fort : a 9lls

!!!!

' p 0 rb 91 SPnyor Rei d 1 Arago PS mag

tP.nia fort, fins quP hagu6s passat 01 rl'!i dP. França i aqlll=üls quo anavcn amb

0

11 prop d"' l' oriflama•.• "

" •••••comi::mçarP.n dPspr�s a passar

0

1s mu.los i d 0-

IDP.S gent IDP.nuda,i al v 0 uro-ho la gP.nt dol S0nyor Rei,ja rP.s P.ls va contP.nir pP.rqu� on tota la host cridarP.n :

A Plls,a P.lls !!!!! , i ros 01s va po­

dP.r fr9nar,tothom corronts sobrP. l' P.nomic;haguP.­ ssiu vist corn trP.ncavon ols baguls,saqu0ixavon los t 0ndos i oquipatgos,i l' or,i la plata i din°rs i vaixo ll 0 s i tanta riquP.sa,�UP fou suficiPnt por o nriquir a tothom quo hi va anar. QUP volou quo us digui? Ja var 0 n tonir sort aquolls quo varP.n passar p 0 rb lP.S mulos i la gont qu0 anava a pou i ols cavall�rs do la r 0 raguarda no s' on salvà ni un, tots morir 0n i

0

1s oquipatgPS s4quPjats.Foron

tan forts 01s crits durant l' atac quo Sc sontion lluny d 0 4 ll9gii 0 s,i corn qu0 P.ls va sontir 91 card 0nal comP.ntà al rP.i de Fran.ça :

Qué

PS aix6,

scnyor? .:Eatem tots morts!! - i li cont 0 stà aixi r-ü rr-ü d9 ffiança : - SP.ns dubt"' qu9· 91 nostr 0 oncl o, el rei d' Arag6,no ha pogut cont 0 nir la s 0 va gont, i prou foina va tonir

0

1 d oixarnos passar;doncs


var<=?u

sontir bè mP.ntres passava la nostra davantP.ra,

que tots li cridavP.n :

- S nyor,a P.lls

-

! ! ! !

0

i ja var9u

qu"! P.ls. fr"!nava amb una llança dP. montar qu"! porta­

VP.Ur9

va a la mà;d9spr�s quP nossaltrP.s hagu9r m passat li cri­ 0

- A olls, a

daren tambP. :

0

11s

! ! !

i P.ncara tractava

! -

dP. contenirlos;pP.rb ara quo ja h9m passat,la sova gP.nt veïent ols mulos i cobdiciant P.l bot:i'. qu

0

hi hav:i'.a,sogur

que no P.ls ha pogut contP.nir;p"!r lo tant,ja pod u calcu­ 0

lar quP no P.n qUf�darà ni un,i mirem d •

anar-nos••••• "

Fins aqui,la dP.scripci6 f"!ta pP.r J.P.ELLA I FORGAS.

RP.alm nt,la d scripci6 quP. on fa MUNTANER és com una pP.0

0

1,licula,va P.star p rsonalmont all:i'. 0

0

n totos 1°s fasos_

d' aqu lla d rrota do l' 9X�rcit franCPS j yoj6 0

0

j

cam­

provà tots 9ls d talls quo ol confirmavP.n do la mort 0

do FELIP

l' ARDIT en territori P.n°mic,a Catalunya, a

l' Ernpordà,derrotat , i simulant pP.r P.Vitar P.ncara IDP.s doshonra 91

SPU

que o-1 s:-u pare

hP.rPu i succP.ssor FELIP

mor:i'. arribat a PP.rpinyà. La "Cronica " d' Eh MUNTANER.,creïP.m sincoram"!nt qu9 no es pot r9batrP.,talmont fou oxact� 7 conei:x:a.i@Jcom "corresponsal do guorra" los

S 0 VP.S

avui

el

pe-t-

c r6niqUP.S dos del front mat ix i 0

primora linoa d� foc,

pri-

vil giat per SP.r MONTANER un home nascut i habitant dol 0

no

pais do la trag dia; 0

contrari nossaltros pP.nSP.ID qu

0

0

s g ns 9xag rat ans 0

SP.mbla m4s aviat fr d 0

amb caract r:i'.stiqu""s d"! corrAsponsal d 0

en

0

0

pa:i'.s n°utral,

0

1

i

si

certa manora ton:i'.a drot a P.Xagorar dona¼ quo era fill

do Poralada,pat:i'. la do strucci6 d

0

la sova casa i propio­

tats,vP.iP. caurP. amics,parents i coneguts


pobl s v9ïns,i comprovà pP.rsonalm nt,bi va P.SSP.r pr s9nt, 0

0

0

corn era saquP.jat i d struït P.l s u P.Stimat tP.rritori quo 0

0

P.n un sol P.Stiu va VP.UTP. Pl flux p r dUP.S v gados

d' un

0

0

ex�rcit t"'!rriblP. i o.rgu.116s (i dPspr6s tP.rriblR,malalt

i

df'?rrotat). La VP.rsi6 dP. MUNTANER,perà ,pP.r nossaltr s .::';s 0

la VP.ridica i l' argum1=mtaci6 quP. assisti pP'rsonalm""nt als fots quo son dP.scrits i

0

1s contactos continuats quP.

amb altrP. gP.nt i amb 9stamr.>nts

degu.P. t9nir

d8 tota IDP.na durant aquP.lla campanya, ns 0

nista més bP.n docum ntat 0

0

1 fan

c ro­

pP.ls f ts quP. son Pl tP.ma co�­ 0

tral de l.a S,P.gona part füü nostrP. troball. Qu da b n clar 0

que PlS franc sos 0

i Pls aÏrancP.sats qu

0

0

Pn aqu lls t�mps 0

i P.Il P.ls postP.riors tractarP.n aquP.sta qupsti6, 1s dolguP.­ 0

ssin la df'?rrota i la mort dP.l rP.i FE:LIP l'ARDIT, i desvir­ tuP.ssin Als tr9ts principals.


4 M.GOLOBARD E3 i VILA (1909-1971) ,si bé una critica pod ria indicarnos qu 0 no P.S un histor iador

comparabl 0 als nos

trP.s histori adors catalans d 0 m9s sol 0 ra,h 0 m ro nsid�rat quo l'opini6 d' aqu 0st autor t6 la màxima importància quan fou la catP.gbrica afirmaci6 qu 0

0

l r 0 i franc6s F.ELIP l'ARJ)IT

mori a Vilanova de la Muga,/4s a dir,�n conco rdància

amb

la crbnica d 0 R.MUNTANER. G@LOBARDES,un home cult,no sols fou l'arxiv 0 r i bibliotoca­ ri dol Palau d 0 P 0 ralada,qu 0 aixb p 0 r soja ol q ualifica do forma notablo;ol conoixP.m b� por hav r sigut ol nostro 0

prof 0 sor d 0 llati i gr0 c on ol batxill 0 rat.Por los ditos circumstànci�s,ons consta qu 0 oscri 6 amb la màxima prud�� cia i pr 0 viam0nt a s 0riosos ostudis d� la qüosti6 quo trac­ tP.m-----amb la qual hi ostava molt intorossat com a histo­ riador-----avalat s i/o facilitats p r la quantiosa informa 0

ci6 qu 0 t 0.nia disponibl 0 a la importantissima bibliot0ca dP.l Pala u d 0 P 0 ralada i qUP. s' 0 n s 0 rvia-----pol s ou càrrP.c--­ amb total llib 0r tat.1lh una de lP.S s 0 v 0 s obr 0 s,titulada

Cor..oD

,

"PP.ralada1condado,villa,palacio",i la homologa

0

(op-ci+.)

n franc6s

"Poralada:lP. comt6,la villo,lo palais' ,aSSPgura quo mori

a

Vilanova d 0 la Muga,i si oll,l' historiador,hav9s tingut dubtP.s o la minima sospita,hauria r 0 dactat aquAst capital amb una v 0 rsi6 dif 0 ront tot

0

xprpssant

0

ls pros i

0

1s con­

tras, 6 s a dir,hagu 0 ra oxposat la v 0 ritat. P 0 r altra part,GQLOBARDE:l s' esp 0 cialitzà

0

n historia giro­

nina, l'>SP"' ci al.mont la d 0 1' Alt Ernpordà,i concretamnnt la ro f 0 rida als voltants d 0 P 0 ralada(P 0 ralada inclosa),tasca quo du� malt satisfactoriamont dngut al s 0 u càrr 0c d' arxivor i bilbiot<C?cari.Ningù m 6 s,qu-=> visi6 histbrica

0

nc 0 rtada

0

11, ,doncs,p 0 r donarnos

una

d 0l fot quo �stom ostudia nt aqui.


,.

CARL.ES BOSCH DE LA TRINXERIA (1831-1897) nascut a Prats de Mollo (Vall spir) i mort a La Jonquora,d'una fa.milia 0

dol' antiga noblosa pirinonca,

fou propiotari d

1

oxtans

patrimoni rural d l Vall spir,la Garrotxa,i l' Empordà. 0

S' educà a Tolosa d

0

0

Ll nguadoc(batxill rat,arts i ll tr s) 0

0

0

0

i d spr�s a Barcolona(comarç).Publicà div rsos obros,ontra 0

0

los qua dastacà "Records d,.., un °xcursionista 11 , Bi.Bibliote­ Cf..

Solocta V0,l.497,Barc lona,3g 0

0

d., 1983.Connixia pam

pam molt ospa cialmont,los muntanyos dos d l Canig6

a

fins

0

cap do Craus,los du9s vortants:la franc sa,i l' ospanyola, 0

ambdu s formant part dP. Catalunya.Vol m r saltar qu 0

0

homi:i contactà amb milors d

0

0

aqu st

0

0

p rSOilAS,pag sos 'com,::,rciants' 0

0

autoritats,atc.,do banda i banda d

la front ra,i 0

0

0

stava

capacitat pc·r considorar i racionalitzar tot s aqu ll s 0

0

0

noticiAS (do tota mana) quo n °1 transcurs d ls S US anys 0

0

0

li arri,arion.�br viant,dirom qu

0

911 tamb6 sab� d

vasi6 .L' any 1285,portada a t""rm

0

p r

de.!' E.MfOl<DA�

0

0

la in-

1 r i d° França FELIP

0

0

0

l'ARDJ'P. ,Li raconaixom al llogir la s va obra, una 0

corr9cci6 quo podriam qualificar com d criu

0

n°utralitat. I

0

, " •••.••. d ospros d' alguna provatura pn•r a forçarlo,hag6 do rocular.Llavors

0

sd vingu� qu 0

0

alguns

traïdors li Qns nyar n 91 coll d<> la Massana.Hi 0

0

onv.ia 3.ooo homos p r a adobar 0

1 ca.mi i la nom­

0

brosa h<lst omprà quatra di s po•r a passar•••••• '.' 0

fü:�ssalti:im qu9 C.BOSCH m nciona 0

"•••• alguns traïdors•• "

significant quo ols traïdors for n varis.Ho h m 0

0

0

:xplicat.

A mos,narra quo l' ox�rcit franc�s n°c sità, mprà,quatro 0

diP.s p r passar.Estava ben informat. 0

0


I continua : 11 • •

Tot 1' Empordà fins a Girona era s 0 mbrat

dP. cadàv rs J'.Ilorts po r les opid�mios i la fam • 0

.El.s pocs que qu darpn for n dostrossats, qn 0

0

passar �l coll do Panissars,p ls almogàv9rs, 0

que P.n fP.r9n una P.Spantosa carnissoria.Sols doixaren passar ol rP.i F.ELIP,que portavon on una llitera malal t i pots r mort. El que hi 0

ra

do C9rt és que a l' arribar a P rpinyà ora 0

ja cadàv9r. 11 .Ehs donem compt9 quo,C.BOSCH no solamont dagu� con�ixor l9s croniq_u s d 0

0

l\'IUNTA1�ER i de DESCLOT, també

al tros

fonts quP. no co ncr9tà;ons ho confirma la forma do la narraci6 quan oxprossa : " ...... malal t i pots r mort ........ '' 13

Il • • • • • •

91 quo hi ha do C9rt �s quo a l' arribar

a P orpinya . ' 9ra Ja . ca d'avor••••••••• Il i aquost Ùltim aspocto do la narraci6 9ns sorpr�n ppr la contund1ncia i spgurr:>tat amb quo ho afirma; li doguoron proporcionar

al tri:>s fonts

d.i ta p<msici6, alguna d"' l9s quals tamb.,; podia hav9r sigut proporcionada p9r

tradici6 oral

algùn mas o en algun llogarrot do la sorralada del matoix Vallospir,consP.rVada p9r lPs g9nPracions. D"ü pas di=> la lviassana,ons diu qu

0

una via romana pa­

ssava p,:,l coll do la neassana;porb aqu�st cami,sia pol t rr ny AS Cabrés qu 0

0

0

r corria,sia pAr tota altra causa·, 0

doixà do sor froqüantat dos do la invasi6 sarraïna. El rei Wamba,qu."" havia dividit Al s0 u part d'

0

0

x�rcit,f�u passar

11 p r dit coll • .Eh el t9mps qu 0

0

proporcionaron

la noticia al r i FELIP d' ARDIT,dit cami era nom 9 s 0

un


mal cami d

0

f�rradura,s ns� cap rastro d 0

0

via romana. �J

EL coll,en ol V9ssant �spanyol,P.s molt rost i bastant pscarpat;p�r la part do França P.S tamb� dificult6s s' hi p�ja pPr .Espolla1

es passa par Sant Gonis Das­

prach,i s' arriba a la N.tassana. Ara b�. Lo m�s important p r a nossaltr s,(,s qua ans 0

0

ass gura qu 0

lloc gu

0

0

0

1 r i franc�s d gu� morir on algun altro 0

0

_ a Parpinyà,aqu st asp�cto raprosanta

no

0

una prova indir cta malt fiablo qu 0

0

mari a Vilanova do

la Muga. C.BOSCH no t nia cap motiu por torgivnrsar la v ritat 0

0

qu

0

oll va trobar,no tonia cap int r�s on dir quo mo­

ri a Porp�nyà ni a Vilanova d

0

0

la Muga;mantros qua allo

quo oll va avoriguar ho trasladà a la s va obra. 0

Un fet d9 tanta transc9nd9ncia a la comarca,s9 mp� d9 i­ xa algun � cord,algun a constància. S9 gons l' historiador CARBONELL,nonés tornar:>n a França i0.0 00 ho�s d' aqUAll 9:x9rcit francis qu9 s�mblava tot­ pod'3 rés.


Al' important obra "Constitucions i altrl'>s dr ts d° Cata� 0

lunya ••• 11 ,d ls anys 1588-1589 ,n' h m consultat 0

0

0

°l

1 facsimil

dP. 1973,de l' Adici6 d.ol any 1704 .Eli.per Joan Pau lVJarti,i pP.r JosP.ph Llopis,a BarcP.lona • "G 0 n9alogia d 0 ls R.oys do Arago ,Y Comtos do

.:&l el Capltol

Barc lona 11 ,al doscriuro al rr:.i PERE II,fill de JAUME I , 0

es llogoix : " •••••ab lo major Ex:ercit qu pogu li ntra p1=>r Sal sos n Cathalunya,y arriba fins a la Ciutat do G rona,ha hont mori lo SPU .Exercit do posti­ loncia,y d9 unas moscas qui:> isqu1=:i-r9n d 1 cors do Sanct Narcis Bisb ,y lo R y CARL.ES se r�tira malalt fins a .Ernpuries,ahont tamb6 fini sos dios•••• " 0

0

0

0

0

0

0

0

Aqu 0·sta importantissima obra dP la GENERALITAT DE CATALUNYA encara qu

0

fou r dactada uns anys 0

rP.prP.S9nta oncara

ffi6S

fidC?litat al f,::,t historie qui=> m nci_Q

IDP.S

0

na en la vida d.ol r i PERE II,fet qu 0

dP. mani:>ra oficial

tard dPl 1285,lo quo

0

no s' oblida,aporta

quA al roi francP.s FELIP l' ARDIT mori

a l' Empordà. Del documant osmi=>ntat,s' i:>n dPSpr�n qu9,sigui corn sigui, lP.s mosqu9s hi jugar.on un dPstacat pap�r on la difusi6 dP. feia la rotirada dP.rrotat i pùries (P.s l' ac pci6 qu 0

0

s dP.tingup a Castoll6 d' .Em -

nossaltr.os li donom;oncara

0

quo

tambP val ac ptar Empordà i no la ciutat-desaparoguda 0

d' Empùries).o sia,qu

0

fini

ries,a 2 Km. dP. Vilanova d

0

SOS

tat dP Catalunya i:il llibr 0 13SS0 nt

0

la �uga 1

L' autor P.ncarragat d' P.Scriur

+

di s a Castollb d' Empù­

11

0

p r 0

0

ncàrr9c do la Gonorali­

Constitucions i altros••••••.• "

Prosid nt FRANCE3C OLIVER DE BOT.ELLER,redactà uns f t s 0

0

histbric·s,vorldics i propoTs (ocorroguts a 135 KM.d

0

Barc lo­ 0

na) ,qu0 no podon S9r controv rtits p rqu6 s' ajust9n a la va 0

ritat:

0

0

1 r i franc�s vançut mori a l' Empordà• .Es una rati­ 0

ficaci6 del més alt ostam nt politic d° Catalnnya 0


"

h"!m advPrti t un °rror que pati l' autor do

"LlibrP d

al tres dr"'!t s do Cathalunya "

0

0

lPS Consti tucions i

donant, quivocadamPnt , 0

com a rP.i mort al CARL.ES per un quan P,Il TP.alitat aquPst

O

"lapsus scriptura,:,"

ra Pl fill dol rPi quo morî

----FELIP l' ARDIT----a qui el papa li havia donat la Corona catalano-aragonC?sa tot dP.spos,,,int-l.o i gant al ri:>i PERE II al començam nt d 0

0

xc·o mul­

la croada-gu rra.

0

0

La confusi6 no aporta cap cam\n ni torgiv rsaci6 a la 0

v ritat his tbrica qu 0

0

aqu st r i do França �ori 0

0

a

l' Empor dà,tant se val,a Cast llb d' Empùries,qu 0 os 0

P.l fot quo l' autor volia

0

xpr,c,ssar.

l' obïo ti

una

0:,-an . i m­

� lo quo aqui s' ha oscrit r9foront

portància;.

a la mort d,:,l r i francP.s F.ELIP l' ARDIT no s' ha 0

passar p r al t ni ll gir-ho amb ll ug r,=rna. 0

0

0

0

de


.En alguns documents hem anant VPÏAnt com ol tractamP.nt quq

dona al fill dol r9i franc�s FELIP 1 'ARDIT, o

P.S

sia, al pr:i'.ncep FELIP el BELL( també FELIP IV

a la s eva II Croni ca II

quan ja

Cap. CXXI,foli Cij versus,ahont no

solam nt r9b Pl tractam�nt d 0

monsonyer dit fill F:ELIP,

0

també el reb el s P.U germà CARL.Efl DE V .AL OIS. TambP ho tor­ na a d tallar on P.l Cap.CXXXIX. en Durant la penosa situaci6 que P.1S dos g9rmans os varon 0

VP.UrP. envoltats, 0 n P.dats molt jOVP.S, do 17 i 15 anys ro � pectivam9nt,MIJNTANER escri u qu

0

Al gran,o sia,FE:iIP,estava

entristit per l' actuaci6 dPl �u par ,P.l r9i Fl!lLIP l' ARDIT, 0

i per aixb,descontent • .lh canvi,el seu gP.rmà CARLJ!S DE VAArago.

Un cop m�s haur9m d9 d tallar qUP. aitl91ou mort t=!l roi fran 0

c�s FELIP l' ARDIT,tothom considerà i

s' t=!l nom nà o s' el 0

tractà,como a(nou) rP.i dP. França,tot no have nt r9but pnca­ ra P.l nom nament oficial que no ol rober:i'.a fins quo 0

P.1S

ma­

toixos francesos ja on t9rritori sogur li donari9n • ID. t1tol del Cap. CXXXIX citat poc avants,és prou signifi­ catiu de lo qUP 11 ,,,,,, .

0

stom di�nt i més ondavant diu la Cronica

Oom lo RP.r. PHiLIP dP. França ab so n

frare,e ab lo cors de son par.o,o ab lo Car� donal,e Oriflama

0

xi de Cathalunya y

ar

lo damnatge qu9 van fer los Almu.gav�rs en matar gP.nts,P trPncar cofrens •••• ••••• 11 Al mateix Cap. foli Cxxj versus,continua :

0


" • • • • • o

lP.ndoma lo Rey di=> Frahça ab lo cors

da son parc,a ab son frar

0

,o

ab lo Ray da

Mallorq_uas••••••• " Daspr�s pi:>rnoctaran al Volé, i marxaran a Pnrpinyà hi 9Stiguoron VIII di'"'s d9 canu dos dol Volé podnr arribar-hi.

i

fins


LA FI reL R!l.I FRANCiS

"F.sLIP IV i:!).L B� 11 11

:

Cal incloul.'9 aqui com �1 suc� ssor d"! F3LIP L' ARDIT � 1 ssu fill �LIP,qua �ra ll"!bot d"!l R"!i

FER:}

�L GRAN,tingui

uns anys d�spr:{s la s�va fi i la mort. �mpanyat aqu"'st l"'!i a la d�saparici6 d"!lB fa mos os T"'mpla­ ris,{s. a dir,la ORD� dJl T�mpl� ,va mant�nir un�s llargu"!s intrigu'1B a mb �ls div�rsos pa:p9s.Fina lllhnt,l 1 11 d"! març 1314,"!lS dos caps d�l T�mpl"! qu�

ôl"'!ll

JACQIDS

ru

MOLAY

(1243-1314) com a gran Illa3Bt:n ,i GODOD!è1DO D3 CHARNAY co­ mndador d"! Nor.mand:!a ,p� sos d� fa t�mps for:,,n conduïts

a

la Cit{ i p�s-:ints �n un judici �p�s.. ntants d,, . l r-,i s'.,.ls volgu{ cond�mnar p:i l.a parau]l:a

rp; tuanr-, nt

tan cats �n una masmorra cont__ra

donada :p9 l papa i �1 propi � i; � n ult1 ma ins -

tància "!lB dos cond-.,mnats

"!S

r:,,b,,,la�n i d-.nuncial""n aqu... st

c.omportaln'!nt,i fo!'l'!n �t-irats d'1 la plaça.M>ntr:-s a ixb co·•­ n�gu.; ,,,1 �i ,s '�nf:u.rismà i �unint urg..,.ntm,,nt ... 1 s-.u Cons,..11 i B<:! ns� cap

O

cl"! siàstic, d� cid� ix qu� aqu"! 11 mat"' ix v,.. sp�

� ls dos cond� mnata fossin c�mats a poc a poc a l' illa d'O\ Palau. La c�rimbnia consisti �n subj"!ctar a un pal �la dos cond.,.m­ n ats,amb un�s cad�n�s.Quan "!l foc collhnçava é. torturarlos, �xclatà la v�u t�rribl�nnnt forta d'O\ JACQŒS D� MOLAY cri­ dant : "CLI�NT, i tu tamba F3LIP,traïdors a la paraula do­ �ada,os amplaço als dos davant �1 Tribunal d"! D{u !A tu , CLI�NT avants d3 40 di3s,i a tu,FsLIP aquJst any ! 11 �l papa mor! d3 dias�nt�ria i vbmits

a

ROQU�MAUR,!; sn la

Vall dal Rhon� ,"!l 9-abril-1314 28 di�s d�sp�s.I F3LIP C:L B�LL

mori al 29-no� mbr, -1314

a

FOINT!!N:i:BLlAU,llancat

p3 l s-� u caball , · als 8 imsoa. &:!gons "HISTOIR!l--

ru

FRANC�"

p3r l' abat V]LLY, " •••••Jncara


fou m{s sospitosa la causa d� FJlLIP �L B:!!.LL •••••••• " Par 3 V3gad�s la d�s�nd;ncia d' aqU"!Bt �i a' -=-xtingir:i'.a amb 3 � rmans.


O_O..+:f:

HPm furgat a difornnt 0 s obr 0s p�rtany 0 nts a autors; fran­ CAS0s,algun0s opinions d' aqu 0sts ja 1°s hnm oxprossat a­ qui d' alg una o altra man°ra,p 0rb ara inclour 0m un°s mos­ tr�s quo ons indiqu0n qu 0 los sov 0 s versions i/o opinions no son pas gair 0s r 00 ixid 0s,cal sab 0rl 0s,cal obs 0 rvar corn costa molt s.or imparcial; ns/Pn a un

aqunsts au tors p rta

i=>Stat m6s pod�r6s quo

'

CA--TALUN '( A- \ A R...A. Go •

0

0

1

dd Re.,·

de


SeguirP.m aprofundint alguns aut ors franc 0 s0s.Ara tractarP.m d'

0

"'6

ntrovi:rnrq i=>l parPr P.xp osat a la notab 1° obra ti­

tulada "Histoiro d 0 Roussillon n , p 0 r D. M. HENRY ,Imprime ri P. Royal P. ,Paris, 1835. Eh el s 0u primP.r T'om pàg.158••.•P.scriu qu° FA1p l' ARDIT no pot entrar a Ca­ talunya pol Coll d 0 Panissars,ostà molt d 0f 0 nsat ol Pas. pàg. 159 ••••ci ta 1' historiador .ospanyol MARIANA qu 0 ,fa d0 l' opini6 qu0 ol qu 0 va faciljtar l' informaci6 d.ol Pas d 0 la Massana fou un s 0nyor qu 0 anom 0 na

11 1ü

bastard dol

Ros s 0116 n quo fou l' ùnic individu quo ol roi do Mallor­ ca va pod 0 r salvar d 0 la massacra d' Elna per p:i.rt dols francqsos.Tamb6 cita l' historiador ospanyol ZURITA

ol

qual cr 0 u qu 0 l' informador fou l' abat do Sant P 0 ro dP. Roda.Traslada tamb6

l' opini6 dP.l

PENA, el qual opina qu 0 fou un

Sl

0

spanyol FELIU DE LA

mpl,:, franc6s.La opini6

d' En MUNTAN.ER tambétl cita,tot di 0 nt qu.o fou l' abat i tres monjos d 01 mon°stir d 0 Soroda. RessaltP.m qu 0, n aqu 0 sta obra d 0 HENRY,s{ que afirma qu 0 0

FELIP l' ARDIT

es rotirà pP.l Coll d 0 Panissars(on al­

tra obra post rior digup quo pol Coll dol pqrtus). 0

pàg.170•••• ,=,scriu qu 0 uno litfhr 0 ••••

11

1P roi 6tant portt moribond dans

".

pàg.171 •••• 0 sm,:,nta quo P.t ils gard 0 nt lo

" •••• lPS historions français

�ilonc 0 sur la maniPrq dont lo roi

morib ond put �tr 0 soustrait •••••••il P.St donc 6Vidont qu'il y a ici quqlg_u 0 nwst6ro ••••.•• 11," • rions français PyrP.ll9Ps,qui

0

• • • • •

l,,,s histo­

ont gliss6 rapid 0mant sur ca passago dos st pourtant la circonstanco la plus ffi6mora­

blo do c 0 tto fatal"? PXpP.diton••••••• " pàg.174.� ••1° roi d° Franc 0,, • • so r 0ndit avac ca qui lui restait do mondo a PPr�ladq, où il tomba maladA •••••• " A,ra


hi af geix lo quo P.SCriu MUNTA..WER a la Crbnica 0

" •••••Ils se mirant ainsi �n mouv m nt do 0

Pujamilot •••••

11

0

I HBNRY,en una Nota, ns aclara qu 0

0

" •••.• c' Ptait 19 quartk du roi,qui y habitait un° maison d9 campagn"'!,aux "'!nvirons d

0

P"'!r�lad

0 • • • • • • "

Por lo tant,HENRY no rebat quP FELIP L' ARDIT s'ins talà a la casa que doscriu MUNTANER,o sia,a la ca­ sa del cavall r SIKÔ DE VILANOVA. 0

pàg.179 ••••dit autor francés

0

ns acaba di nt qu 0

0

MUNTANER

explica quo 91 ri:>i d° França i company:i'.a,passar n 0

la nit a La Clussa.Bh aquest d9tall,comprov m quo 0

HENRY s' ha de fiar d l cronista català. 0

f

MUNTAN .ER i HENRY ten<m rab tots dos : P rquP 0

?

EL rei do França passà la nit a La Clussa( n El 0

Vol6,més cort.) ;si

P.S

era vti. u o -=!ra mort,i

r f r ix a FELIP l 'ARDIT.,o 0

0

0

0

n °1s dos c-assos passà la

nit a La Clussa( n fil Vol6,més cort). 0

I si P.s r f�r ix a FELIP el B.ELL(el pr1ncop,fill 0

0

do FELIP l' ARDIT), com qu e

0

1 s ou � r

0

ora mort i

mori a l' Empordà,ja era ol nou r i francps mal­ 0

grat fos corona t oficialm nt r i a P rpinyà,i 6S 0

0

ovidPnt qu

0

0

passà la nit. a La Clussa(on El Vol6,més

C art).

Vius o morts,tant s

0

val,passaron la nit a La Clu­

ssa (on El Vo1b,més c rt)• O

Naturalmont,com qu° FELIP 1 ' ARDIT mari a l' .Em­ pordà,i pr1nceps i s�quit os dotur��r passar la nit,

0

1 cadàvor d' agu st r 0

0�

passà Ja nit tarnb6

9ll gl lloc d 0 d 0 scans,prop d 0 La Clussa,on El. Vo16.


Afegirem quP. 1

1

esltJoi

hqm f t

• qUP

0

Je

l' obra d l histo-' 0

:u

riador provqnçal D.M.J.H.ENRY (1778-1850),ens ha doixat d� CP.pcionats;historiador,consorvador d

0

la Bibliot ca

dP.

0

PPrpinyà,i tambP. ho fou d�l Arxiu dP Tolo,qspPravP.m malt m�s d 11

publicà

la s va obra PSCri ta. Tanmataj_ x 0

0

1° guidP Pn Roussillon 11 ,P rpinyà,Lib.J.B.Alzin°,1842 , i 0

a pàgs. xj , xij

0

xpr"'ssa:

la prova m�s forta qu° FELIP l' ARDIT maria a Perpinya, s l' i::>pitafi a la tomba tigida a Narbona,cont mprània i digna da f A MUNTAN.ER el quâlifica d' apassionat. A D.ESCLOT,com que scrigu� qu dPgu/2 morir a PPrpi­ nya, 01 consid 0 ra v 0 ridic. Indica quo FELIP es r tirà pPl Coll dPl PPrt,us (i no Pi"'r FÙ C. dP Panissars). I ' int nt d' Pntrada d<=> FELIP a 1' Empordà ,li va essor impossibl<=> p 1 Coll dPl Portus(dPSCOllPiX Pa­ nissars). Rof<=>rPnt a qui va indicar al rqi 0 1 Pas do la Massa­ na co-m quP no ho sap ? aloshor"'s c·i ta a MONTAN ER qui digu.é quP for0 n P.ls màm.jos dPl mon<=>stir d SorP.da, i tamb� cita a D.ESCLOT que digu� qu for<=>n ols monjos dq Sant P0rq dP Roda •

11 • • • • •

0

0

0

O • • • • •

0

0

0

0

0

0

0

.Ba suficient,s gons Pll,instalar un bon °pitafi por do0

mostrar

QUP.

mori Pn ol lloc citat�

Ni

0

11 ni cap 1

franc�s,no Pns han aclarit, 0 ncara,qui va s"'r r"'ialm�nt

0

varon indicar i faci litar al PX�rcit franc�s

0

o

0

1s qu

0

fam6s antic Pas d

0

1

la Massana,porqu� no int0r ssa gons os 0

con ° ixi la v ritat. 0

Tamb�,D.M.J. H.ENRY,escriguP

11

Histoir 0 d 0 Roussillon" ,on

2 Toms,Paris,ImprimP.riP Royal"',1835.Al s u Tom I,"'scriu: 0

pàg.158--rPCOn°ix �UP FELIP no pot entrar pal C.do Panissars(no compronom com l' obra antP.­ rior, 0 ditada postoriormont a aquPsta, ig­ nora al C.dP Panissars). pàg.159--cita al PSpanyol MARIANA,historiador qu"' afirma qUA Va S r un SPni or q_U anom na 11 P.l bastard dPl Ross0ll6 ,p rqu6 fou. l' ùnic individu qu Pl r"'i d lfJaJ.lorca v.a podP.r salvar d la massacrP d' Elna. ci ta al espanyol ZURITA, hist,oriador quo 0

0

0

0

0

0

0


a:firma quo qui: indicà 1 cami d l Pas 1�'} dA la Massana fou l' abat dol mon°atir d Sant P r dA Roda. cita al ospanyol FELIU DELA PENA,que afi!_ ma quo la p rsona quo indicà ol Pas d0 la Wassana,fou un simpl franCAS. tamb� cita a lo quP di u MON.-TANER,de q u for on l' abat i trP.s monjos dPl mon°stir d Sor da-! 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

.Eh aquesta obra,si qu afirma qu° FELIP es rAtirà pol Coll d Panissars. 0

0

.'�1° roi �tant portA moribund dans un° liti,.,.ro ••.• " pàg.171 ••s guPiX di nt ••• "01s historiadors franc sos •••••• qt ils gardant lo sil nc0 sur la mani�rP. dont 1° roi moribond put �tr sous­ trait•••••• il ost donc 6Vid nt qu�· il y a ici quolquo .myst6ro qu 1°s histori 0ns fran­ çais n' ont pas voulu avou 0r••.••• " "••••••c' st qu 0 1° roi d' Aragon voulut bion prot�gor lui-m�m son passago;c' ost 'a hon parco quo l' agrossour do c P'r=>dr droit nommA 1° grand roi pax sos compatrio­ t0 s,parc0 qu c0lui qui voulait lui 0nl 0vor sa couronn° ot sos 6tats 6tait r put6 mort ••• ••••g�n6rositA d c m�ma roi d' Aragon,lour onclo ma..t0rnol•••••Philipo Lo Bol aut paut­ �tr 0 l' id6o do fairo croira qua son p,:,ro 6tait mort ••••••• "

pàg.170 ••rocon°ix qu"'

0-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,

0

0

0

(Lo s-w,ratllat

0

0

n b rmoll �s nostro) 0

Aquost arxivor con°ix los v rsions sobr 0

rACa oscriur

0

tota la V ritat,docidint-s 0

ol f �,porb li

0

0

p r citarn° va­ 0

0

rios.R�s:ultat : confondro als historiadors

to�

eludint r sponsabilitats al 0

tractars� do qui va indicar ol Pas do la W.iassana.L' tratogoma.. d l roi moribund

0

0

ns co nfirma qu 0 tot i

0

los

insogurP.tats domostrados p r H.ENRY on les obr0s qu 0

0

li

con°ix m,sabia qu0 el r i FELIP l' ARDIT arribà mort

a

0

0

Perpinyà;porb pnr domostrar qu0 ol fill FELIP el BELL era m6s intoligont quo ol s u onclo ma..tornal( 1 r i .Eh 0

PERE) enganyà a aquost

0

f nt-lo crour 0

0

qu

0

0

0

1 s u par 0

0

havia mort••••• Ho int n tà ol pr1nc p,ja r i? Do varitat intantà anga­ 1 r i PERE? Creïam qua no va intan nyar al s u oncl 0 tar-ho p r�u6 1 s u par ja ra r alm nt mort;ostavan morts d po p rqup lo lbgic haguAra sigut aixb o forlos pr sson°rs 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0


A

"L'Art dP. VPrifior 1°s dat 0 s dPS fai t s hist or iqUi=>S 11

l' autor PS "un r"'ligi6s di=> la congr gaci6 d 0

obra

r ,:ümp r imida

pP-r Mr .d

0

'

Saint Maur;

0

Saint Allais ,Paris,1818 ,i

0

n "'l

Tom.II,pàg.190 °xprP.ssa lo �gü n t : 0

Philippo III, dit L Har di •••..• pass nsui t l os Py r6nfrP-S p ar lo col Mancana,assi6g Gironne, qu'il forc à so r ndr ,apr S un° r�sistancP d9 sopt mois,ropasso l s Pyr6n6�s avoc do grandos d� ,:fficul t Ps,r vi ont malad.Q è. p-,rpignél.n,C?t Y mourt , l<:1 cinq oct obr 1285••.• " I 91 s u fill FELIP IV,di t El Bell,fou proclama t r i Pi:> rpinyà. do França 1 6-octubr -1285

11 • • • • •

O

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a

0

0

HP-ID subratllat amb b rmP.ll las S VPS incongr uPnci s;ols 0

0

0

topbnims (Mancana = l'f,anzana = Massana) no hi ha man° r a qUP. P.1S francos0s PlS apronguin i TPSpnctin;s sabom qu

--

0

�xpressa

0

t

m sos, 0

son massP.s; r ovi"'nt malade a Porpinyà,aixi t ot

sabP.n t qu

ho

malalti pi:>l camî o ja a Gir ona.

0

0 sia que,p r aqu,.,st au tor,arr ibada la comitiva a P rpinyà 0

0

P.l dia 4 d' octubr ,ol 0

r P.i

tP. mo rint rap idamont l' disposa,p rb 0

roalrnP.n t

FELIP l' ARJ)IT enmalalt ix dn sob 0

ndi:>mà dia 5.Ignor om quins argum nt s

0

0

ns nya.

no ols

0

0

Nombr ossos aut,or s compatriot es s us,s 0

fac ma ts i alguns d'

0

lls

s ntir n m6s b n in­ 0

0

0

0

PXact s oscr iguo r n qUP malalti 0

IDP.S

0

a Gi r ona. Aquost aut or ,p M8s Pndavan t

r

0

lo tant,no m

t ambP

0

r 0ix

cap cr dibilita t . 0

d mostra un al. t grau d' ignorància at r i­ 0

huïn t una dur ada do 7 (s

0

t)

rn°sos al SPtgo d

P.ls ca talans.Tothom ha sabut s mpr

Gir ona cont,ra

0

qu ,d s d

l'

0

ntrada

de FELIP l' ARDIT per La Massana (m6s d o juny 1285)

fins

0

0

0

0

0

) cinc) m""sos. Ropo tim,un altr

0

aut or quo no tP cap cr dibilita t. 0


1,

RPcordom qu9 antoriorm 0 nt on a�tros pàgin°s d' aqu 0 sta obrà,' varF>m moncionar "Noticos historigu 0 s sur los Oomuni:>s du Roussillon" ,p 0 r B.ALART,P 0 rpinyà, 1868,qu "" P.IlS

di u q_u

0

" • • • •

0

n la pàg.68

la liti'bro qui portait 1° roi d° Franc P.'

ja

mort,avait pu arriv 0r

malado ou pout-ôtr 0 m.;mo d 0

a

la

Jonqu ora•••••• 11 Aqu st C6l 0br 0 autor .;s,doncs,un d 0 ls his­ 0

toriadors franc 0 sos qu 0 p 0 nsa qu 0 dia estar ja mort al passar

0

0

1 r 0i FELIP l'ARDIT po­

1 trajoct 0 d 0 Vilanova do la

Muga a La Jonqu ra.Una d claraci6 positiva por la 0

0

s va 0

part,hagu 0 ra sigut una bof 0tada p 0 ls ostami=>nts quo,tots a una,han f t mans i màn°gui:>s p r for-lo morir a 0

0

PArpinyà,P.s clar,do manora oficial.

Quan un P.Scriptor d' historia voritat rofl 0ctida

P.S

rosistoix a oxposar la

n un f 0 t historie ovidP.nt,i SP.mbra

0

P.lS dubt 0 s eitro ols l 0 ctors,m�s valdria quo optant por

una o al--=tra posicT6 pr 0 s 0m 0 s ois argum 0nts-corrospononts. Eh casas aixi,la credibilitat quoda malmosa.


A la magna "Histoiro g�n6ralt:!

dP Languo doc" (op.cit.a.)

t?

dP. DEVIC & VAISS.ErE,en A"l Tom._q la rAtirada dol roi franc6s F.ELIP l' ARDIT,l' autor---en Al primor momant---no 6S tan conclc;;i. nt corn dPsprJs 0

pns

vol�n for crauro;son lP.S Not s qua aporta ol com ntaris0

0

AUGUSTE MOLINER les qui:" subminis-

ta historie

trP.nmoltos m6s dad9s i d talls qua 0

0

1s propis dos autors

P.SID9ntats (DEVIC & VAISS.ErE).Aix:i'.,lo que no var9n vour o

ols prim9rs,a la sova magna obra, 1 comantarista A.MOLINER 0

ho resolt pr cipitadam9nt an favor do la causa francosa , 0

tot afirmant qu

0

ol cronista MUNTANER (és ol d l pais gua0

" ••••• � una mica sospi t6s, i

nyador)

hauria accoptat

una llag 0 nda inv 0 ntada An Pl pais par 9xplicar la rotira­ da d,=ùs franc s0s••••• " .Aqu,.,st s oxpr ssions son 1°s t:i'.­ 0

0

piquP.s dA un mal p�rd dor i no 0

9S

0

podon adm tro. I p�r a­ 0

cabar amb MUNTANER,el dit A.MOLINER comentarista hist.bric d P.·scrigu�

0

la obra da DEVIC & VAISSETE,afegoix qu 11 • • • • •

0

aqu ll 0

FELIP III en un dia va f P.r 16 KM. dos-

de PP.ralada-La Jonquora,i no os pot craur

0

quo ostigu�s

13 diP.s pP.r fP.r,P.n pais amic,P.ls 38 KM.quP. s par9n La Jpn0

' ••••• Il . quP.ra d o P orpinya


Torno 9,pàg.107,ahont concrotar�m s gons

1s aut or s,algun°s

/

0

0

î �

datos do la rotirada dP. F.ELIP l' ARDIT :

rdel 8- '1 _jvr)'( !13/{(C.iA� --passà perla Massana•.•.••.••••• l§- 1 11-14 juny 1285 t:l,1"' . . . . 4 d' ., St...,,.1,c. Il , Il 1.0s o. a --rAs t'a 0

--deixa Girona••••••••••••••••••••13 s tombro --arriba a C�stoll6 d' Empùries (54 Km.) P moloant-hi 7 dios•••.•••••.••••20 s�tombrP, --aLOorgat 1 a Vilanova•..•••..•••••4- dios (mort ?) --d� Vilanova d la Muga a La Jon qu ra•••.•1 dia --arriba a P rpinyà (38 Km.) ••••••4 octubr 0

T

0

0

0

0

--s gons 0

0

1s franCP,SOS mort a P rpinyà•••••5 octubr� 0

--co monta quo do Figu r s a Porpinyà por La Jonquora hi han 54 Km. p r r�cor r r 1s quals os n°cossiton ntrobancs(on pau). 2 dios do marxa a pP.U sons 0

0

0

0

0

0

0

pàg.111, LXXXV : continu n D.EVIC & VAISSETE escribint quo 0

11

• •

ol r,::,i FELIP 1' ARDIT •.•.• establ iX 1 �u quartor a 0

Vilanova,a 1/4 d

0

ll gua d° Cast ll6 d' Empùries.Aloshoros 0

donà 3 cart s a favor d 0

0

0

0

Rogor-Bornard,comto d° Foix,dicta

dos P.n °� camp d vant Vilanova d' Empùries,ol divond ros fos 0


ta dP Sant Mat u (21 d 0

spt.ombrt>) dt:? l' any 1285 .... "

0

SP soguoix co nfirmant qu

0

lanova d 0 la W.uga,aixb

quival a confirmar MONTAN.ER.

0

,:,l roi s' .ostabli al tP.rm.,, d

!!1t1 Vi­

0

pàg.113---a la Nota 3,el com...:mtarista historie AUGUS TE MOLIN.ER,afeg ix

Il • • • • • • • 0

0

P,l 4 octubro (comtPS do Pi rr 0

1 ri:>i arrivà a P rpinyà 0

d° Cond 6).L' PX�rcit

0

0

ntrà al

Ross ll6 p l carni ID9S cur t, 6s a dir,dP.1 Coll dP.l Portus; 0

d

0

0

FiguPrP.S a P rpinyà,p r aqUt>St coll,hi han,Pn linia dr 0 ta ' 0

0

54 Km,Ps a dir,2 di s dP marxa a pPU .on tPmps dP pau; costà 0

14 diAs

.fPr-los.Es veritat qup durant aquesta r.,,tirada no

di=üxarP.n dP. St=!r fustigats p1üs

0

n9miœ i sobrPtot p ls almogà­ 0

VP.rs • • • • • • •hi afP.gim Pl tifus,la manca d 0 qu 0 viurPs, 0l d.osco­

ratgPmP.nt .Ai.XÎ "'!S c;ompr'°nd co m

0

plicar s' PSCap6 S FELIP III

inventar n l' historia

narra MUNTANER de qu 1'!1

lliur

0

0

S1

1s Catalans no podP.nt-s"'

Eh PERE a precs d 1 nPbot Pls co ns di 0

0

0

s donara.n compt

toriador francPS no sols on fa un grà massa,qu 0 0

0

hauria d

0

Catalans babaus i totxos.Haur.om d' af gir qu 0

doncs MONTANER, qui ho ha dit,sino que tardà al roi

0

0

l'hi�

0

1 fà p 0 rdr 0 crPa una ac-

0

0

0

qu

0

0

t nir,pPrb tamb6

ti tut d9 mo.nyspr u al r i .Eh PERE al temps qu

ha._ oscrit qui,:,

quo

0

pas.••·•" • .El.s lectors

la cr dibilitat qu

P.S­

co nsid ra als 0

0

no ha sigut ,

mat ix -�MQ�R_j_ 0

(mort o viu) 14 diP.s

0

n f r la 0

rotirada dPS dP. Vilanova dP. la Muga a Porpinyà.Por aixb,hP.m crPgut convoni 0 nt roll gir dir ctam nt los obr s dols autors 0

0

0

0

s.omprP quP. hP.m pogut, pP.rqu� Pns hPm donat compt prP.SP.nt cas P.xposat,qu inP.xactituts.

0

0,

c om

0

n

Pl

d tprminats historiador s com t n gr us 0

0

0

0


Vol n m for momària a alguns autors ( 0sp�cialm0 nt

ls

0

francosos) quan ols hi pot s0mblar qu n hagu 0 ra sigut impossibl 0 qu 0

0

1 r 0 i franc�s maris a Vilanova d0 la

Muga,o on °1 trajoct 0 fins a La Jonqu 0 ra-Coll d0 Pa­ nissars,i quo do fot

stàn af 0 rrissats amb aqu 0 sta

0

hipbtnsi. Rocordar 0 m,por lo tant,qu 0 la noticia

d0

la mort d0l r 0i frW1c6S no va comonçar a Vilanova d 0 la Kuga,o si m�s no, a Castollb d' Empùries; la �oticia do la mort va com 0nçar

n °1 moment qu0

0

r 0 i franc6s abandonà GIRONA,tot i r 0 sidint

0

1

n alb0rg

0

cbmod0,0n nl convont d 0ls monjos d01 M0rcadal.I aqui

si qu

0

atorguom la probabilitat qu 0 MONTANER (i

tres) hagin °rrat tot

0

al­

scribint quo mari a Cast 0 ll6

d' Ernpùries,Vilanova d0l la Muga,o p0l cami

0

ntr 0

Girona i Vila nova;podria molt b 0n s 0 r qu0 maris

a

GIRONA,i aquost f0t pr0cipit6s urgontm 0nt la r 0 tira­ da cap a l' Empordà.Perqu�,ropotim,fou d 0 s d 0 l mom 0 nt qu0 abandonà Girona quan s' havia

0

scampà la noticia

qu 0

mort.En el soctor als voltants d 0l pla d 0 P 0-

ralada,s' apl0gar 0 n totos los forc 0 s francosos

quo

rostav 0 n domp 0 US' ja com 0 ndadAS p 0 r un roi nou, o} princop FELIP, que s 0 ria nomonat oficialm0 nt tamb�

q_uan

1 s ou par0 fos r 0 conagut mort oficialm 0 nt.

0

Fou tant fort

0

1 brogit,la r 0 mor,l'

mor0ig quo osclatà i manif0 stà al' perla noticia

0

nr0nou i ol ro­ Alt Empordà

transc0nd 0 ntal d 0 la mort dol roi

franc6s,l'invasor,q_uo no PS g 0 ns

0

strany donad 0 s

los circumstànci 0 s do l' Àpoca,quo solam 0 nt ols m6s bon

informats (com MONTANER) poguessin d 0 finir ol

lloc d 0 la

�ort,o Àss0r s obr 0passats p0r la mat 0i-

xa;6s a dir,qu0 r 0 alm0nt hagu�s mort a GIROKA.

r


Malgrat lo qu lP.s

0

0

aquost fot zill

II

0

xposat,ha posat moltissim qu0

a l' Empordà foren com un gran clam anun

VAUS

ciant qu

hom

0

mori

1 r0i franc/4s ja havia mort.Ehcara que 0

vid nt vulgui sil0nciars ,amb un son­ 0

0

a P rpinyà. 11 s ns 0

0

tecnicam0nt �s molt possibl d

0

una p sta d 0

0

0

0

argum,=,nts và.lids ,

qu

0

moris a Girona

forma saptic�mica la qual l' ha­

gu0ra situat al' al�r

0

mon on 1½-2 dios. �uan 6S

va dir tant i tant,qur=- havia mort a l' Empordà , afirmarem Il

un prov rbi cast llà diu

lo qun

0

Cuando nl rio su na •..••• 0

Il

0

!


417

ConsidP.rant quP. P.ls di 0 s 16-2�

0

nova d 0 la Muga,quo concorda amb

1 r 0 i ostava parat a Vila­ 0

1 fot qu 0 arribà a Porpinyà

4 d' octubr 0, i tardà 14 di 0 s 0n P>ti:ra.da dosd<=!

Vi­

lanova d 0 la Muga a Pcrpinyà,(fustigad 0 s 1°s trop0s constant­ m0nt),probabl0m0nt---s0mpr0 qu 0 0xistissin ditos 3 cartas----­ la data d0l 21 com a data d' 0xp0 dici6 podria s 0 r adm 0 ssa 11

a pri=icari 11 d 0 la mat 0 ixa man°ra qu 0 podri0m consid 0rar fossin

datados amb xifra d0l 21 amb ant 0rioritat,tamb� consid0rar fo­ ssin d0spatxados pi=il nou r0i FELIP el BELL successor dol sou par"! i qu 0 tindria una i:>xplicacio normal i lbgica oncara q'10 donados 1°s circunstànci 0 s d'

0

star situad 0s tot�s 1°s forcos

d,ql r,qi PERE a tots els passos i a tota la muntanya sombl.aria. impossibl0 quo ols corr 0 us havossin pogut traspassar la fron­ tP.ra dP. l' Empordà i lo més probabl 0 -----s 0mpro considorant si P.1S 3 d9spatxos s'hagu 0ssin tram6s---- 6 S qua caiguossin morts a 1 'intont. Tot aixb no invalida qu 0

0

1 r0 i franc 6 S FELIP l'ARDIT esti­

gu�s ja mort a Vilanova d� la �uga ol dia 16 do s 0 tombro, o FÙ 17 •


Amb aixb croïom h m b n cont stat. a AUGUSTE: MOLINER co­ 0

mentarista-histbric d (ob.cit.) , qu

0

0

0

11

0

Hist oir

al gosar com

0n

0

g�n�ral ,q d

Langu doc"

0

0

tar al cronista R.MUNTANJ!R

tot dient quo no podia hab r tardat 13 di s ( 1 s�qu it 0

franc�s on r tirada) d 0

0

0

0

La Jonqu ra à P rpinyà,dit comon 0

0

tarista poc d spr�s i amb una immonsa trangu ilitat afirma 0

P-11 mat1üx,l' A.MOLINER mateix,qu

0

0

1 s�quit on r tirada 0

Vilanova d

0

La Muga à P r

Amb aqu st s contradiccions no sabP.m a qu

0

juga,donant

tardà 14 ( cat11DZP.) di s d,qs d 0

0

0

pinyà •••

0

0

la s nsaci6 qu 0

0

ha p�rdu t la mombri a.DP. totos manor s , 0

aquosts a ut ors no m,qr�ix�n cap cr dibilitat. 0


1I

11

• t-1

Dit aixb, P,llS hP.m d cidi t a consultar 1' obra Cr6nica�.d l 0

0

R. MUNTANER,traduida per l' bistoriador català ANTONIO DE BOFARULL,Imp.Jaume J pus,BarcP.lona,1860• .&ls hem fixat Pn 0

molt8S descripcions quP aport n llum oobr 0

div rsos aspnc­

0

0

tes,i so n a continuaci6 P.ls s güonts 0

Cap.CXX ,. �àg.236••••• 11 ,,m cada un d 0ls dits llocs(Massana, P rtus,Panissars) si dostinar n m rcad rs i altr s gonts 0

0

qu

0

aixi

0

0

0

0

1s hi portav n i v niP.n tot allo qu 0

0

1s r fr:>rits passos

0

0

0

n°c ssitavon;i

0

0

stavon a la v gada b n guardats 0

0

i provistos•••••. 11 Sobr 0n C<ll>montaris,significava tambP un rapid s rvoi d' infor.mac:i.. 6. 0

Cap.C.X:XV,pàg.247 ••••• " •••••doncs era P ralada la vil.la 0

m�s an tigua quo,dPSd9 Pl t mps do CARL.El'n:.ANY i de ROLDAN, 0

-

no havia sigut - dols sarraïns;i avants 4s c rt que CARLEMANY 0

f'undà el monest.ir do St. Quirc do Coh•-ra,dotant-lo "'n p,.,,ra­

lada, .,,ncara que radica "'n aM:re territori,quo PS d l com­ 0

tat d' :Empùries ••••• " V gis la I Part d' aqU"-'Sta obra 0

lo r9feront als prim rs tamps d l Conv nt d una co nfirmaci6 d

0

0

0

0

0

St.Quirc,

0

n �s

l' intArVP.nci6 llunyana do CARLEM.ANY a.l

donar a ASINARI unes ti:>rros ermi:>s "d

0

paraula".

Cap.CXXVI,pàg.250••••• " •••.•i �ùs dr:> Cast 116 manav n r unir 0

consell g n°ral,ahont explicar,.,,n lo qu 0

vants d

0

0

havi n fot;porà 0

sortir d l cons ll,cridarP.n a l' abat d 0

0

0

0

0

Sta.Maria

França i al cardenal,prP.gant a l' Ùltim Îos mitjanc r

da­

0

vant ol r i•••••• " Aqu st fat historie,d mostra qu"' cap do 0

0

0

dits abats intP.rvingu� mostrant P.l Pas d

0

la l\Jassana al r i 0

francP.s,cas d' haver-ho fet,no hagu ssin °stat presents en­ 0

cara als sous respoctius conv nts;aquP.st.a gesti6 tonia por 0

fonam nt 0

0

vitar lo quo

Cap.CXXXVIII,pàg.274 sum tot di�nt qu

0

a

havia passat a

278,de lP.s quals ef ctu m ol s u r 0

t nen molta importància : 0

Elna. 0

0

0-


Apostat Pl r,.,i

]h

PERE a Panissars, el r 0 i FELIP deixà Pl

SPtgo do Girona i anà al plà d

0

P ralada amb tots 0

0

ls quo

li quodavpn d o ls sous.Ni AlS mat ixos francosos n°gu n 91 0

f ot do lo s masquas i tàbacs

Postrat alli

0

d

0

0

Girona,no s'ho

0

xpliquon.

1 roi do Fra.nça,malalt,ol mal 80 li agr ujà i 0

r�uni als dos fills.Al jovo FELIP li digué qun ora m�s savi qu9 °11 i d' hav rli fnt cas ara no moririon,i jo morir� a0

vants q_u

pas si la nit,tamb6 m orira · ' n altros por culpa mova , i moltissims ja han mort---dni·a ol ro1·.El.s ben°1, acons 11à qu dnix ssin f r a la g nt do Castello' lo qu-·- volgU<:>SSin. 0

0

0

0

0

fils digué quo

cl

0

0

0

nviossin an socr ot un nnssa · tg r al vostro on 0

Eh PERE perqu,� us dnixi passar,1· a·lXl' po drou pas sar tu,

ol tou g rmà,i ol mou co s.P rq_u6 si 0

0

11 vol( l r i Eh P.&tE), 0

0

0

ningu s' escaparà; Eh P ..ci:RE us estima i tù tamb�. No vu.lgu u mal 0

al vostr

0

g rma. 0

CARL.z:3 que no

0

n t� la culpa,la culpa

va i dol vostro oncl° CARLES d' ANJOU rei d

0

0

s mo­

Nàpols; stim us 0

0

0

amb CARLES mutuamen t.Us pr go fou tot la possible p r la pau 0

0

ontro 1°s duos casns d' Arago id° França,i quo clP. surti d

0

0

0

0

o stà

LANOVA,caballer,quo llAgua P.Scasa d

0

0

0

r�n, i mori s guidam nt

t

0

on­

la pr�s6.Dit tot aixb, 01s fou a cad scùn un p tb,

ordonà als dos fills qu

a

1 vostr

0

0

s bAS ssin,combr ogà,1•�xtro.munci&­ 0

n l' alborg o casa d

0

Eh SIMb DE VI­

al pPU do Pujamolit prop d

P ralada. 0

0

0

Vilanova,


.. s �un-wN:

o a. ;Çg_A[\jcÉ 1, P.gu. i âIIIPnt consta una NOTA,N2 2, 0n qu� A.do BOFARULL comonta

�' 1-115Jû& A:P

quP. l' _historiador franc0 s BUCHON int rpr 0 ta qu ,p r prot gir 0

al rPi par qu

0

0

0

0

moribund,l'infant FELIP hauria fet corr r la v u

0

0

0

ja havia mort,lo qual podria hav r ocorr 0 gut aixi, P 0 rb 0

lo mos probabl

6S qu

0

digu.0 MUNTAN.ER

0

ol roi FELIP l' ARDIT hagués mort ahont

i no fos divulgat fins al primer punt d' arri­

bada rossPllonAs s�gur al qu

dirigissin i

P.S

0

gu.rs,com ho "'ra al 0 shor s P rpinyà;a m�s qu 0

tenir cap intor0s

0

0

0

s s ntissin s 0

0-

1ruNTANER no podia

n aqu0 sta m ntida. (Com 0

historia(b-

1 a Vilanova

0

0

sap, mori

franc�s BUCHON

munta tamb0 l' argum nt

1 r i francos,

0

0

co nformo ,:,1 roi E.1 P .ERE es cr ia C<>gam nt lPS paraul os 0

mi­

O

0

ssatgo dol s ou nobot i la mort d 1 r i franc�s). El princep 0

0

FELIP manà

gu.ardar

secrPt i tramot0 missatg rs al r i d' Ara­

go a Panissars,comunicant-li quo

0

1 s ou par

doixés passar amb los s vs gonts i qu 0

0

0

0

0

havia mort,qu

m�s li valia fos

0

0

P.l

11

"'l r"'i d"' França quP cap altra. E.1 PERE ho comunicà al srn gPr­ mà JAUME rei d 0 Ma.llorca,instant-lo qu

0

l' an°s a r 0 br

0

a La

Clusa,i dPspros d' aconssoguir passar Panissars arribaron a dit punt

nits,p,,,rnoctant al lloc do El. Vot6.(Fem

.MONTANER

no escriu p r r0s quants dias tardar 0 n fins arrivar 0

0

sm 0nt quo


1, � ...,

a Perpinyà,i doncs,no s'

0

1 pot criticar porno havor dit

alw quP. no va dir.An�m comprovant qu.o

ol rPi FELIP l' convioc.q.ni::ë aportar-n� capµ-ova.S guim con-

franc9s0s nomPS tP.nP.n la fal9ra d ARDIT mori a Perpinyà s�ns

91S historiadors

0

dir qu

0

0

0

sidP,rant a MUNTANER corn la prova més

0

vidP.nt d

0

qu

0

mori a

Vilanova d9 la Muga.

pr sontom ara l' obra titulada

SP.guint aqu sta via

0

0

"Chronigu s 6trang,�r s r latiVPS aux P.xp di tions françai­ 0

0

0

0

S9S pendant 1° XIII si�clo"lp<=>r J.A.C. BUCHON,Ei.Auguste DP.sr<=>z,Paris,1840. .Eh aquesta obra,de los pàgs.216-564,P.s­ tà P.xposada la totalitat d

la Crbnica do R.MUNTANER,tra­

0

duïda al francés. LP.s pàgs.216-736,hi figura la Crànica dP. B.D.ESCLOT,exclussivam9nt on català (aqu<=>st autoir fran­ cés P.l conr-üx par E3CLOT'). BO UCHON'à pag. 356'escriu qUP

" ••••lP. rccit d I ESCLOT est

conform9· à Cr->lui des historiP.n français •••••• ".Es clar,ara si que hi ha concordança,D.l!SCLOT diu que mori s P<=>rpinyà ol 5-octubrP.-1285 l' ond francés

0

0

d' arribar-hi. Ara l' historiador consult<lr, d1r ctam nt l'o-

stà cont<=>nt.P rb,

0

0

bra d<=> DE3CLOT�només lo qu

0

l' historiador franc6s cr -u

0

0

;nossaltrP.s no t nim cap dubt 0

DE3CLOT precissamont dubta d 1 lloc on quP mori 0

franc6S ;vogom :

11

0 . • • • • • • , ., .

do Fran.ça do la malaltia qu

0

0

1 r i 0

0

n l' al tr 0 j orn mor:î' lo r 0 y havia guanyada a Catalunya,

jatsia quo alguns digucron qu P.

qu

0

0

mori a Cast ll6 d 0

0

Ampurias;

altros d y9n quP. mori a Vilanova prop d 0 P ralada;9 al 0

0

trP.s d yon qu 0

0

mori al passant d 1 coll d 0

0

Panissars, 0 n la

gabia hon lo portavon malalt ;mas la prim ra raho 0

0

s pus

vora •••••••• " Nossaltros no li voï m cap convicci6,nom�s 0

"')Il

fa l' a:firma.ci6 s nso· pr9s ntar la m6s minima domostra0

0


ci6,i no va vauro -

0

tan d

1s fots Ùltims

prop corn °1 s hi

0

va v o urP i tonir :.eh MONTANER.Segons BUCHON,lPS crbniqu,:,s do MUNTANER i la de D.ESCLCTr ,es compl m"'nt0 n l' una a l' al­ 0

tra,si bP nossaltr"'s s,:,guim p nsant gu 0 MUNTANER mer"'ix la 0

guan ol lloc d 0 la mort d l roi franc p s, M. COLL I AL.ENTBRN (pàg. 14a_,Nota 18 ,.a 11 Cronica 11 de DEirCJ,CYJ1, no v eu massa clar quan D.ESCLOT afirma moria Perpinyà,i ns comonta qu s mbla qu DESCLOT es rofr ix m�s à v us pùbli­ qu,:,s divorgonts qu no pas a opinions for mulad 0 s 0 n t�xtos historiogràfics) crod.ibilitat

on

0

0

0

0

0

0

0

0

Ehtre tot,:,s aqu st s opinions , 0 ns h,.,m d 0

0

gu

con°ix l' oxist�ncia d l mon°stir d 0

,:,n °1 mat,:,ix indr t do pas gu 0

0

0

fixar qu

0

nin­

Vallbona situat

condunix a La 1:a.ssana

0

i

gair bP alli mat ix;dnp ni n dol important monostir do 0

0

Fontfr da d 0

0

0

S

1

0

prop do Narbona,�r n pro-francosos d�cla­

0

rats i s mbla qu ries

0

0

.on a qu lls importants mom nts histb 0

0

havi n °Vaporat quan ,:,n r alitat toni n olls ol

Pas d,:, la W1assana controlat� tat d

0

0

0

0

assab ntats dol os0

1°s guarnicions prop r s (1'6a.ssana, o tc.,), 0

0

nombr"'

d' hom,:,s qu,:, ,:,ls guardavon, 0tc.,tot pl gat quo jugaron 0

un important rol a favor d l 0

0

xbrcit franc p s d° FELIP l'

ARDIT l' any 1285 en la invasi6 d

0

l' Empordà i gens

0

tranya,doncs,quo aqu st f t hagi sigut int ncionadam nt 0

amagat.

0

0

0


( 1

A continuaci6 pros ntom un

quadr

0

P-Scriptors i/o historiadoœs qu

0

0

ahont hi figur n aqu lls 0

0

consid�r n qu,::, <:>l r i franc6s 0

0

algun lloc dnl trajocto ,m -

FELIP l' ARDIT mori en . tr"" Girona i La

-:-11 I,,.,

· Jonqu ra : 0

A U T OR L L O C OBS ERVACIONS --================----------------�================ == NICOLAI SPECIALIS Vilanova de la KugE PELLA I FORGAS

Vilanova

11

MONTAN.ER

Vilanova

11

TOMIC

Vilanova

11

G:OLOBARDE3

Vilanova

11

NARCIS BLANCH ILLA

Vilanova

Il

TABERNER

VILANOVA

Il

ONOFRE RELL E3

VILanova

JOAQUIN PLA CARGOL

Vilanova

" Il

1A "Consti tucions i ail..tres dr ts d"" Oatalunya " C rtificaci6 oficial

G:EN ERALITAT DE OATALUNYA Empordà ( \(89 - \ ,gt>i)

0

0

Cronicons BAROINON.ENSES '\ Vilanova de la l\:uga NEOCASTRO

Girona

Oostumari de TOLOSA

Girona

Cronica Montp ll r THALA Girona MUS 0

0

GP.sta Oomitatum Barchin. Cami dP P rpinyà 0

Arxiu Casa MEDINACELI

Pla de P ralada Cast 116 d' Emp.

DANTE ALIGHIERI

fugint ••••••

( Cami d

0

Girona

a..,

0

0

De Girona a P rpicy'é 0

--

_ --- - - - -- - - - - AUTORS C,ONSIDERATS .EN T ENIEN DUBT ES --ALART - - - - - - - - - - Vîlanova=-casfëIIo - - - - - - - D.1!SCLOT BUOHON

Porpi:myà Vilanova

o a del autor:La 11 sta NO AS do cap m ora oxhaustiva, tan s 1s r 0 pr9s 0 nta una art d' autors llPgi s o consultats.


COMPORTAMfflT

AUTORS 1

TANCAT

Les 2 inscripcions lapidari 0 s corrospononts a duos làpid 0 s quo

Pil

pr incipi 0stavon situad 0 s a Vilanova

ie la Muga,i al castoll d 0 Sant Salvador do Vordora; al s 0r automàticam 0nt ignoradAs o sil 0nciad 0 s

pals

autors franc 0sos,ha comprom6s la cr 0 dibilitat d' a­ quPsts i ha rafP.rmat qu 0

0�

rP.i FELIP l'ARDIT mori

a l' Empordà.

----------------------

2

Els "CRONICONS BARCHINON.ENSES 11 la

- -

---

,

"CRONICA MONT P .ELL.ERIANA THALAMUS 1 1 , obros qu0 ass 0nyal 0n QUA F.ELIP l' ARDIT mori a

Girona i/o a Vilanova de la Muga,han sigut apartad 0 s i oblidad9s p 0ls autors franc�sos,01s quals comprom 0t0nt llur cr 0 dibilitat ass 0 gur 0n involuntariamant la voracitat d' aqu0ll fast qu0 diu quo FELIP l'A RDIT mori a l' Empordà.

----------------------.Ehs cal afegir : tamb6 alguns autors

lans o no,s0 sumaron a aqu�lls.

0

-

---

spanyols,cata­


Jl� EL Pare jP.suita ONOFRE R.Er.�ES

(a la seva obra apolo g�tica

dP. Sant Narçis publicada An ol SPglo XVII,9smonta dos mo­ numonts,dA gran p s i força 0

1--7làpida quo havia

0

9Il

0

1 ca s quo

0

stom ostudiant:

stat fixada sota los roix s do la pr� 0

sà do Girona,i quo pol ll nguatgo

0

scrit douria sor malt

antiga,in scripci6 qu9 esm nta com

0

1s francP.sos hagu9r9n

0

0

d

0

Girona por fam. (1)

Vilanova d

0

la Nuga (quo indica O.RELL.ES

do d9ixar Al s tg 0

2---làpida d

0

0

no

haver vist),ignorant All quo car act rs fou oscrita,p rb 0

p�rqu� An aqu 11s t mps ols r0is 0

m0 ro d

0

tongs

0

0

0

ncara no usav n . 1 nù­

0

sta.n marcats i aixb no

El Pare O.R0ll 0

AS

0

Aqui v ïom,doncs,qu

0

0

0

1s dip -

s foia on cap làpida dol

fonam nta An llibrAs molt antics • 0

l' historiador català

0

RULL també t� con°ix m nt do la làpida qu 0

0

0

dinastia o num raci6 catalana,i a m�s

2.

Vilanova d

0

0

0

havia oxis tit a

la Muga; s' af g0mx �SO BLANCH ILL�quo 0

hP.m d9scrit ant�riorm nt. 0

( 1) - Aqu,., sta làpida -=i sta. actualfil-? nt ( març-1997) 9Xposada qn �1 Mus.,,u Arqu""?olbgic d"'! Sant P<>r1 d9 Galligants d"'! Girona,i l'� vis­ ta pq rsonalm:.nt. (2) -

la làpida s 1 9Il va t�u� una Acta Notarial qn data 30-8-1637. Tu


� f'RovEs ÀBRVMAYO 'RE-5 !

PROVES""

A13RUMADORES

DOCUM.ENT ACI 0

DONA

QUE

Acta Nota rial,de data

Vilanova d

FE la Mu,a La t nia ol P. j suita ONOFRE RELLE3. No sabem ahont 6S.

0

0

0

30-agost-163 7

LAPIDARI.ES

I NSORIPOI0�3 LAPIDA gue hi havia a l ' 9Sgl sia da Vil anova 0

VilanQva d

0

la Mug L' ultim punt sa but fou Figuè:ri

Alt Empordà .

LA

T RADICIÔ

T E OR À, es /:>- Tor ritori d Vilacf>al Hi1 n�al &i� Ro Po � a- nova d la Muga, t ia3a Îi!f6od� 0 , l a Muga, .e.ncont"orns. .1!mpuries. 1 �è o 0

0

0

0

RAT IFIOAOIO Feta

1s anys 1588 15B9 p r la G n9ra lpr itat. 9dQata Slgla po�unya F.Oliv�r dP �otoll "'T 0

DE TIPUS OFICIAL

0

0

0

A l' Empordà

.

Documentat on �1 ll ibrP do i� Gonc n°ral itat onstj tucions i aI'Er s drots do Catal nye 0


IntP.riossa sobri:>man°ra dirigirnos a l' obra dol Paro OHôFRE RELLE S,jesu.ita,p0 r tal d 0 obtindr 0 m6s dotalls do la làpida quo

0

stava a Vilanova d 0 la Muga.Es tracta de una magna obra

sobr 0 l' historia d.o Sant Wa1 çis :

11

Historia apolog�tica do

la vida,y martirio d 0 S.Narcis so Hijo,Obispo,y Patron do la Ciudad d 0 Girona" ,p 0 r R.P. ONOFRE

R.ELL.E3, Teol 0 g j osui ta ,

Inrp .Mat 0vat,Barc 0 lona,16'/9. Els punts més int 0 rossants p�r nossaltr 0 s son ols sogüonts Cap.XI---pàgs.219-226,

0

s d�talla lo qu 0

0

s conoix

per miracl 0 do lqs mosquos. pàg. 223, al d 0 scriuro la profanacio d,:ü cos d 0 Sant Na rçis, PSCriu :

" •••••• y has ta -=!l m ismo Roy

0

XpP.rimont6 ol cas­

tigo -=!Il su porsona puos,salio d 0 l sitio onformo,y mu.rio on VillanuP.Va d� la Muga •••••• it EL fet do los mos quos t ornà a succoir contra

0

1s francosos l' any 1653.

Cap.XIII---pàgs.2}7-238, fa esment dP.l autor GASPAR ESCOLANO quina opini6 és qu 0 ql r 0 i FELIP l' ARDIT

mor:i. a Perpi::,

nyà;mqntrqs qu 0 tamb� ons diu qu 0 MUNTANER descriu corn mo­ ri on un. alborg d 0 un cavall.<:>r anom 0nat SIMÔ DE VILANOVA prop de la

1

1

vioga 11 d

0

P 0 ralada.

Cap.XIV---pàgs,241-248,P.scriu quo

11

• • • • • • •

.Eh Villanueva

dio la Muga,lugar dondo mu.rio -=!l R-=?y d° Francia FELIPE,qua.n­ do se rot,irava d 0 Gi.rona,ai un.a m 0 moria digna d 0 toda vqnP­ raci6n para e:onfirmar:ion total d 0 PStP milagro : .Bh una co­ lumna de la Igl 0 sia Parroquial d 0 Sancta .Eulalia de dicho lugar,ai una inscripcion dol tonor siguionto. Hic Philippus tort.ius Galliao Rox do monso SP.pt 0 mbris M.C.C.L.XXXV . & Ca­ rolus do Valois qius filius torrit.o iu istud dP.vasta.ns contra Potrum S-=?­ cundum Arag·onü Rqg 0 m post 0 orta P:S: muscis, qua 0 miraculoso à c·orporo Sancti Narcissi Episcopi Gerundo


exiP.runt, � vita dicossit. ( discqssit) Ambla traducci6 s güPnt: 0

Aqui muri6 FELIPE tercqro R,�y de Francia por S ti mbro dol afio 1285 • Y Carlos d 0 vastava 0sto do Valois su hijo t�rritor10 contra Don PEDRO sigundo Rey d 0 Aragon7 por la p sto � so ori­ gin6 dP. las moscas q milagrosam0ta saliqro d l cu�rpo do San Narcisse Obispo d Girona. 0

0

0

0

0

I conti nua RELLE3 : "De la q_ual inscripci6 aunqu,.., consta, y osta pub�icamontq la curiosidad d

0

un °nt ndido hizo 0

sacar una f� aut ntica a JO.do Agosto 1637 .la cual guar 0

do,

i:;n

1üla q

mi podPr : Esta inscripcion muestra muchos afios SC:?

qscrivi6 poco d<>spU6S d

acP.rca dP. P.Sto rarticular s

covença, si es qu ont-;;;dP.r

dP. los

0

sta gu rra;y no 0

s

0

pu,:::,da habP.r cosa qu 0 mas

0

razonqs puP.d

0

0

0

cëtrarios. 11

cov�nc r, 0

0

1 obstinado

eo Ja no pod m dubtar dP. l' P.xist>->ncia (aquolls anys) d 0

làpida. R.ELLE3 ens com nta quo una p rsona 0

0

for f P.r una f6 aut1ntica

0

la

0

va

nt<>sa on

(acta notarial)

0

n data

11 matoix ol tb i al guarda.

30-agost-1637,docum nt quo

0

No sab m si saria possibl

s guir ahont acabaran ""ls do­

0

0

0

0

cum0nts d' aqu st j suita,por r cup rar dit documont. 0

0

0

0

pàgs. 24-9-250 ,l' autor i:>ns r p t:9iX:.l inscripci6 d 0 Vi­ 0

0

lanova d,.., la �uga,P.n llati i corrpspon°nt traducci6

al

castPllà. pàg.249, ons facilita l' inscripci6 tamb6 C6lobro ·qu<> hi havia mur voll do sobro la porta dol carr r d 0

na desota lP.s fin°stres d

0

0

La Forsa do Giro­

la PrPs6; /:>ra on català :

Anno Domini M. C. C.LXXXV • Kal nàas Julij • PHILIP RP.y d° França ab lo podor Sl'>u,y d la Igl<>sia,sitia 0 rona, b combat 0 la P.Scut ' ' 'GP. a .- fortamant,à llansa, '0 ab gins ,' ab cavas, b no la poc av r p r forsa,mas pP.r fam 0

0

0

0

0


ac s aplod�jar nanas Soptombris d aquol �y,À tinguP.ron lu Franc s0s L. iorns , e- p r fam p rdP.rr=>nla, è co.m G rona sia PS provada pP.r VP.rdadora forsa guartse hom d8 aqui avant quo nos pP.rda pP.r fam. Lo qual R y d° França ab so n podP.r fo gitat, Sant è P-Xi VP.nçut dP. Catalufia lo dia d MiquP.l d"!l so br di t any. 0

0

0

0

0

0

0

0

0

pàg.254,1' i:>scriptor toma a m nci01rnar

"la inscripci6

0

quP. P.S trova a Sta. Eulalia de Vilanova do la Muga".

A 1' obra gironina titulada

II

G rona Popular

JOAQUIN PLA CARGOL Acad�mic d

0

la R al d

0

0

11,

p r 0

B llas Ar­

0

0

tP.s do San Fornando,publicada por Ei.Dalmau Carles,Pla S.A.

1944,G rona,on P.l Cap.LXVI,pàg.250,d talla 0

0

" •••••ol mismo roy FELIPE

el ATREVIDO

falleci6 antos do pod r ll gar a la 0

frontP.ra d

0

0

su pa:i'.s.Asi s

dP. una inscripci6n qu

0

0

transcrib

P.RELLES,que dico 9xist:i'.a d

dospr ndo

0

0

n la iglosia

Sta• .Ellalia de Vilanova d

0

P.l

0

0

la Muga ••••

11

A la Nota,af goix 0

" ••••••AquO"lla inscripci6 doc:i'.a,s gun ol P. 0

RELLE3 (Historia Apologética d

S.Narciso)

0

Hic Philippus T rtius Galliao R x d m ns S ptombris M.C.C.LXX:XV,P.t Carolus d Valois ojus filius torritorium istud d vastans con­ tra P ErRUM Së:cundum Aragonum R gam p st orta P.X mus is quo miraculoso a corpori:> Sancti Narcissi Episcope G runda Xii:>rant, vita diSC"'!SSit. 11 0

0

0

0

0

0

0

0

muscis

0

0

0

0

0

0

0

O"

Anotam quo l' arror com�s amb la paraula mu.scis,qu l' oscriu

COIDP.t 0

nt orror,_

t amb� consta on l' obra

0

sm ntada ant riormont 0

qui'> P° rtany a l' aut or BLANCH.

0

i

0


/,� I Tam b6 ol mat 0 ix hist oriador JOAQUIN PLA CARGOL,a l' obra "GP.rona Hist6ri ca",E:LJ)almau Carles,S.A. ,Girona, 1945, 0x­ posa a pàg. 6 O :

11

q_ui::>

0

1 rl'!i franCPS mori avants d' arri-

bar a P 0 rpinyà. pàgs.59-60 : PS rof9r 0 nt a la làpida q_u 0 �stava situada a la mural.la di::>l carrAr d 0 La Forsa d 0 Girona;d 0 talla qu 0 la làpida hi va s�r fins q_uo for 0 n d 0 rruid�s lAS torros d' aq_uP.lla l' any 1856.Actualm0 nt la làpida Astà on ol Mus9u. (No conc r 0ta l' 9xacta localitzaci6 d' aq_u 0st).


P6@:..] ,\(i:.IG\FIÇACi'o ::UE

AS1JroA 12E k R,e.\

(aJ,e,,C'} BUCHON tP on

Pr cisamont 0

'-A bWRTDE.lc�lAWd--<)�

alta considoraci6 a MUNTANER;

'

'10 (

ens n' adonom quo aixi �s, a l' obra "Els a1mogàvers 11 , por JEP PASCOT,Barcelona,Etl.Aymà,S.A.,1972, que a pàgs.22-23 d clara

Il • • • • • •

ol s u rolat amb

0

0

0

0

1°s

quo ha comparat acuradam nt 0

1 d ls cronist s gro�s i qu 0

s mpr"' 0

0

ha roconPgut "'n MUNTAN ER 1 ' avantatge no solam nt d'un 0

espP.rit ass nyat,d'un caract0 r ffi6S f rm,sino tambA d'un 0

0

judici imparcial

0

nv rs

0

0

ls s us 9n°mics i d'un rosp ctP. 0

0

IDAS porsov rant i m�s labori6s do la v ritat••..••. 0

0

11

Com os pot v�uro,un °strang r,i pr cisam nt un franc6s, 0

0

0

vf. a ajudar a .Eh MUNT AN .ER.=T •••••

Tu possible,p 0rb,quo tota una pl�tora d cr guin quo ol roi .Eh P .ERE 0

S

0

oscriptors

empaSAS cOmodamon t la

I

noticia transm sa pP.l s u n°bot FELIP que 0

01

0

r i francPS 0

havia mort? .Eh PERE enviaria a alguna o a al­ gunes person°s do la s va confiança p r tal do vorificar 0

0

l' autP.nticitat do la mort d9l r i franc�s,ho don9m p9r 0

cert.Fou a consoqü0ncia d' aqu"sta g sti6 d'alt niv0ll 0

qu9 sabqnt-lo mŒTt,doixà passar portants qu

0·1

SPquit d 0 parson°s im­

Pnvoltavon i s' amparav n on la

0

llitora

0

0

n la qu° FELIP l' ARDIT ERA TRANSPORTAT

JA.MORT,mP.ntr s qls principals j i n °n gàbi s d fusta o baiards. EL rei .Eh PERE II de Oatalunya i III d' Arag6,mai hagu�s 0

0

0

0

0

pArm6s quo aital r i pass�s davant d ls s us nassos viu 0

0

0

qn compl ta impunitat;un cas aixi hauria significat 0

IDPS vo rgonyosa do 1°s conduct s i un 0

nôgatiu d qu

0

0

contund nt 0

la

judici

la histbria . .Els escriptors i/o historiadors

han jugat amb aquosta ignominiosa probabilitat

son dign°s d

0

cap considqraci6�

no


Sortosa i

tn°spqradamont ql mat Pi X BUCHON v

a ajudar a .Eh

0

R.MtJNTAN ER•••••••• qualificantlo d' imparcial, té r sp ct 0

0

:&i fi,MUNTANER és un cronista fora d

d

0

la voritat,ass nyat, 0

0

s ri .Nossaltr s jo ho sa

0

0

0

0

viom,i ans ho diu tamb� un autor franc6s;si aqu st s virtuts a 0

0

.Eh MtJNTANER .les hi atribu ix un historiador franc6s,no s' aguan­ 0

tqn lPS prqsuncions n°gativ s quo li 0

antrP.

0

0

ncolum n div rsos autors 0

0

11s algun do català i,pqr lo tant,s 1 ha d' ac ptar 0

un ralat varidic incont stablo quo 0

0

1 r i franc6s FELIP l' ARDIT 0

mori a Vilanova de la Muga a la casa-castnll d davant del Puig d

0

corn

0

SIN..Ô DE VILANOVA

Tuhllot.

L'historiador R.T:ASIS,fin,,,ix aixi la biografia d<=\ MUNT.ANSR : "Soldat i diplomàtic,administrador -ascrupulos i horœ d� cor i oo nt.iim nt,11'9 ial i 9 n tusiasta,patriota abrandat i bon cristià, s'':lns apar�ix co.rn un d'3ls horœs œs notabl�rœnt caract9r:Îstics d9 la t�rra catalana.P'3rb S'9IlS9 la S9Va Crbnica,q_u9 corn ixia una .tm :rB

scuda fartuna � di torial ,i qu9 ha pogut

:rB

sistir la prova dl3

19 s confrontacions amb altr3 s textos i amb e 1s

I"3

gi st� s diplomà

tics,dg la S"'Va histbria,com d9 la d'aquells hones agosarats i fgrot�s qug l'acompanyaven gn ter�s fü� Romà.nia,en sabri9m b�n poc .None' s pe r ai:xb ,p9 r haver-nos d� ixat un t9stimoni de tantg s g-est9s exœpcionals de la gent catalana,ja ner=ii�ria de tenir un lloc d<:! stacat

g

ntr=i

9

ls se rvidors n:e' s fide ls de la gl bria dg

Catalunya,qu<-1 911 tant va 9naltir amb els s9us actes com amb gls seus escrits". Consta i b.9.m trasladat literalnent de "DICCIONA­ RI 1E L'ALT EMPORDA,Vol. II, pàg.234-,per CARIES VALLtS I ROV IRA, Imp.Aubert, 19H4, Olot. Amb aixb i la se güe nt biografia qu-"3 incloïm en e1 nostr<-1 tl"3 ball, vol m consti .la catP. goria catalana d' En RAMON MUNTAN2:. R,cat3 go­ 0

ria qu"' va assolir un alt niv,,,11 intci rnaci onal p� r hav<C? r gaudi t d9 la � fici� ncia histbrica propia d9 un rœ.st�. P� :r tant,no s I ha d'3 perlIBt:rn que alguns .ma.J.."Q"�rsact.ors -3,ns el capgirin. -··.. - �·--

--

.. �

.,.

....

, . ..:._ -

-

..


Biografia d..., R.1JJYT AN ER s �gons "ELS ALJijQG .A V ERS "pcr J EP PASCOT .ID:l.Proa,B�rc�lona,1972. Pags:2oJ-2o4. Ramon .'1tuntaner va nciixer el 1265 a P�ralada. petita vil:>. de la comarca de l'Alt Emporda, no lluny de figu�rcs. El seu pare hi posseïa una de les cases més belles del lloc. Els .Vluntaner havien acompanyac el rei Jaume r en les expedicions contra els sarraïns i en les conquestes de Mallorca i València, fonnanc pan del seguici del senyor de Peralada. En recompensa de llurs serveis els foren concedides terres a l'illa de Mallorca, on s'establi una branca de la fami!ia, i a València, on el pare de Ramon fixà la seva residència el 1238, després de la conquesta de la ciutat. El pare de Muntaner fou un ciutadà notable; el rei Jaume i, més tard el rei de Castella, havien estat hostes a la seva casa de Peralada. El 128S, per ta! de retardar l'avançament de l'exèrcit francès de Felip III l'Ardit, que havia envaït Catalunya, els almogo.vers de Pere III d'Aragô practicaren la tàctica de la terra arrasada i incendiaren i destruïren Peralada. Muntaner, que aleshores tenia vint anys, hagué d'abandonar la terra natal. S'allistà ais exèrcits d'Alfons III, fil! de Pere III, per combatre els angevins a Sicilia i al regne de Nàpols. Alli trobà Roger de Fior, del qual esdevingué conseller i intendent. Quan el 1295 el rei Jaume, que havia succeït al seu germà Alfons en el tron d'Aragô, féu la pau amb els an­ gevins i la Santa Seu, després del seu matrimoni amb Blanca d'An­ jou, Muntaner entrà al servei de Frederic, tercer fill de Pere III, i amb els almogàvers continuà la lluita menada per aquest darrer. El 1302 la pau de Caltabellota posà fi de manera defi.nitiva a les hostilitats. Muntaner, que fou dels qui s'havien Uigat a la sort de Roger de Flor i en formaren l'estat major, passà amb ell al servei de l'imperi de Bizanci. Muntaner redactà el text dels pactes conclosos entre Roger de Flor i l'emperador Andronic II Paleoleg i intervingué en l'organitzaciô de la Gran Companyia catalana. Participà en cotes les negociacions i en tores les accions de guerra, a Asia Menor, a Gallipoli, a Tràcia, fins al 1307. En aquesta data se separà de la Gran Companyia, que aleshores s'bavia re­ fugiat a la peninsula de Cassàndria, després de les dissensions sorgides entre els caps almogàvers i del refus que oposà Bernat de Rocafort a reconèb:er l'autoritat del rei Frederic II de Sicilia. Havent restat fidel al seu senyor natural, toroà a Sicilia. Frederic li conlià el governament de les illes de Gerba i Quèrquens, prop de

la costa d'Mrica, al golf de Gabes. Romangué en aquest c.àrrec uns tres anys. Quan, el 1314, !'Infant Ferran de Mallorca reivindic.à els seus drets sobre Morea, heretats per la seva muller Isabel de Sabran de la seva mare Margarida de Villehardouin, Muntaner es reuni amb el! a Sicilia, on l'infant preparava l'ex"J)ediciô militar que ha­ via de conduir-lo a Grècia a la conquesta d'aquell heretatge que li era disputat. Pero l'infant pensà que els serveis de Muntaner li foren més preciosos en una altra banda. La seva jove muller acabava de morir de sobrepart, després d'haver-li donat un fil!. I encarregà a Muntaner de portar el nou nat de Sicilia a Perpinyà i lliurar-lo a la seva àvia Esclarmonda de FoL-x, reina de Mallorca. Havent complert aquesta missiô, Muntaner es volgué embarcar cap a Morea, on Ferran es cobria de gloria; perè> la noticia de la mort del princep, al camp de batalla de Manodala, a Acaia (1316), anuHà la seva decisi6. Muntaner es retiàr a València. Ocupà alguns cààrecs i li foren confiades diverses missions. El 1333 era batlle d'Eivissa i després fou lloctinent i governador d'aquella illa, on mori l'any 1336. La Crèmica fou redactada a València el 1325. Les edicions de l'obra s6n les següents: la de València, 1558; les de Barcelona, 1562 i 1595; la catalana de Stuttgart, 1844; la de Barcelona, 1860; la de Barcelona en nou volums (1927-1952) de Casacuberta i Coll i Alentorn; la de Barcelona ( 1971) de Ferran Soldevila. Les tra­ duccions principals sôn la castellana de 1S95, la francesa de Buchon (1891), l'alemanya de 1842, i la italiana de 1844. Muntaner i la seva obra han tingut malts exegetes i han me­ rescut no pacs elogis. A parer nostre, allo que sobretot cal posar en relleu de la Crèmica -a despit de l'evident intenci6 didàctica i apologètica que la dictà- és la vivacitat del to, la importància del diàleg, el realisme de J'expressi6, que li confereixen un caràc­ ter de «noticia», d'«actualitat», podriem dir, qualitats sorprenents en una escripcura vella de més de sis segles, i que classi.fiquen el seu autor corn un precursor dels nostres grans reponers concem­ poranis. - J. P.

f


Del Llibr9 12Q de nHistoirP. du Langu9doc" ,hPm TPCOllit el cerP.monial fet a la catedral dP. Narbona pP.r P.ls fun� rals dPl rP.i FELIP l' ARDIT : el sou taüt

dPposità

PS

complP.tamP.nt tancadAs;el taüt r cobP.rt dP vollut nP.grP. 0

fins a terra ,tot al voltan t, · hi

varP.n colocar sobrP."

raj ols ,la Corona,el CPptrP. ,la Dalmatica,la Ma dP. Justi­ cia,i la Capa Reial;

s' havia envoltat dP una balaustr§.

da negra bordPjada dP. torXP,S P.llCeSP.S mentres uns Roligio­ sos pregavo,n continuament per l' alma füü r,ü ,i quan les c.erembniPS acabaren :fou s parada de- l' aïgua bullPnta F!ls 0

osos dP. la carn,i s' Pnterrà solament la carn i lqs en­ tranye� en el CP,ntre del Cor de Sant Just de Narbona ,i encara avui es VPU l' indret ahont

e}:!

vmsituar

dine un sppulcre dP. marbrP blanc amb l' efigiP. dP. FELIP da­ mun� la tapa.Al lateral de la sepultura hi ha un epitafi: " C' P.St la Sepul:t.1.œ·e de PhilippP. iadis Roy dP.s François fils dP Sainct Louys,loqu�l mourut à PP.rpignan de fievrp chaude lo VI.Octobro M. CC. LXXXV." (a Paris) Els osos foren portats a San� Donis i posats al pou do Sant Lluis parP, SP.U,P.n una sepultura. En aquesta obra es diu que mori

a PP.rp inyà

1 6 octubrP.;

0

aquesta data �s fluctuant ontr9 °1s mtPixos historiadors francP.sos;

demostra (P.ntre altrPs coses) quP va SPr

un frau la V�Iit,ablP data d9 la mort,p r tal dP. ferlo mo­ rir a Perpinya,la catalana. Hem volgut inclourP. aqui P.l dP.s nvolupamont dels funerals 0

0

p9l rei FELIP l' ARDIT,per crPur -ho intP.ressant. 0

Escriure qu° FELIP l'ARDIT mori a Perpinyà p=rb P.l 6 d'oc tubr�,contra 01 pa r 0 r dP. tots P.ls partidaris dol dia 5, significa una manca d cr dibilitat i d smar ix dols au tors DEVIC & VAISSEl'E•••••o bé-la data d 0 l' 0 pitafi no es la corr 0 cta . Errors i dubtes por tot arr 0u. 0

0

0

0


J.Jf,ASPECT ES OBLIDATS DELS UJ_TIMS DIES DEL REJ: FRANC:FS: De FELIP l' ARDIT,des dP la rotirada d Girona no s conoix d'oll 0

cap act

0

oficial,ni diseurs ,ni actuaci6 alguna p rsonal,talmont

0

0

com si no existis, com si fos mort, xc ptnat J a rofori t ,:,p Ja 0

0

"Cronica 11 do R. MUNTAN.111R , quan el r i 0

als s us fills just mom nts avants qu 0

0

0

0

s dosp d ix i acons lla 0

moris alborgat a Vila.nova

do la Muga a la casa d' .Eh SIMÔ DE VILANOVA que natd,=, Vallgorn °ra,prop d Pr9cissam nt 0

0

0

0

0

stava

P ralada,davant d l Puig d

0

0

0

0

0

n cl v ï­ 0

WJillot.

ls au.tors franc sos i algun altro ospanyol d diquqn 0

0

llurs dP.sc,onfiancos al cronista català,i mPS qu"' d squalificarlo 0

manyosam nt hagu r n d sitjat la prP.S�ncia do un cronista franc�s 0

0

0

0

dP. la catPgoria d' aq,u.611. Tots ols d ta.lls d/Clscrits a la "Cronica" 0

rofprits als ultims mom nts d l roi franc�s,for n COTIPguts 0

p r

0

0

0

MUNTANER corn a primicia pe-rqu� li for n r VPlats dir ctam nt p 1 0

roi

]h

0

0

PERE el GRAN °n °1 prPcis instant d

0

0

0

informar als s us 0

amic·s i importants.fü'!cordom qur.:> cl 1274, PlS r9is d' Arag6 s' allot jarAn a la casa d'

MONTAN ER (dels p.. r s d' .Eh MONTAN ER, i ell

]h

0

ji P.stava prP.sent) 1=?SS1=?nt vulgar i Pl TPi :Eh PERE

0

vid nt qu9 aqu st no 0

0

0

ra cap pcrsonatgP

deuria tonirlo P.ll ,=,stima.Al r i Eh P.ERE 0

li havien sigut participats p�l s u n°bot

0

0

1 pr1nc p FELIP (fill 0

gran--17 anys-- del r i F.ELIP l' ARDIT) qui havia pactat l'oblig� 0

ci6 i el compromis d' informar a En PERE a canvi del salconduit pe-rqu4 ols dos princ ps i llur SP q_uit pogu,=,ssin sortir d,=, Catalu­ 0

nya (Empordà) atravessant cl Coll do Panissars amb la càrroga dol sou par= mort d

0

p=>sta transportat amb una llit ra (ols al­ 0

n un baiard),tot hav nt-s

tros importants

0

"sinP. quaP. non"

0

0

0

produït una situaci6

n la quo 1°s g nt s dPl r i d(> l\f;allorca i d 0

0

forCP.S francos s quo havi n vingut pr cipitadamont d 0

0

0

Tolosa,Carcassona,otc. solam nt PS mantinguPrPll 0

0

0

la zona dP

xpoctants s ns

activitat b�lica i no compromPt r n la r tirada,doncs,d 0

qu dava d' aqu ll orgull6s 0

0

0

0

0

xP.rcit ara d�rrotat.

1°s

0

0

0

lo

0

qu�


Principalm nt son °1s autors franc sos qui guard n sil�nci d 0

0

activitat d l sou roi d9s d 0

0

qu

rona;només m9ncionon,alguns,qu ells,no disposar n

0

0

nmalalti.Dosgraciada.mont

dP. cap cronista,i corn sia qu

0

promptam nt,no disposar n d 0

0

0

0

aquost abandonà ol s tgo do Gi­

0

0

0

/., la

p9r

1 r i mori tan

0

0

0

cap noticia positiva d ixant

1 ca mp

0

lliure al desànim i a la dosm oralitzaci6 por rab d

0

tan d sgra -

0

0

ciat fet.La noticia d 1s 3 d spatxos,ho h m aclarit ad quadam�nt amb antorioritat,i si oxistir n, ls h m d� donar f ts p 1 princP.p. 0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ells només han ac ptat quo mori a P rpinyà tot s guit d' arribar-hi 0

(l' P.nd�mà). Ningù s 1 ha la posta

0

0

0

ntr tingut a informar-s 0

d

0

com

0

ara

quo afôctà a FELIP l' ARDIT.L' infecci6 sogura:m=,nt fou

contrP.ta pol r i ontr 1 s tg

ja abandona

0

0

d

0

�ls dios 6-12 dP. sot mbr 0

0

0

0

0

pP.rqu6 °1 dia 13

Girona tot dirigint-so cap a Castollb d'Em

pùries a causa d' ostar mol t malal t. EL "eost.umari de Tolosa" lai "Cronica montpollP.ronca THALAMUS" ,i NEOCASTRO,ja relat n quo 0

mori P.n °1 SP.tg

0

d

0

Giron:i.

La p sta,al shor s,ordinariam nt ora mortal, 01 pronbstic gr u 0

0

0

0

i

0

la mortalitat g noralmont d 0 l 40 por 100; f bro,tifus,gangronos i 0

0

homorràgios oron consP.qüÀncia d

0

l9S form s do prP.s ntaci6 : cutà­ 0

0

nies,pulmonars,i int st1nals,los qu 0 culminavon °n una situaci6 0

fuilm:i.nant, 6 ambulant., 6 bubbnica;aquPsta,durava 1½ - 2 di s sa­ 0

guida df� la mort .La pP.sta d l rP-i œgu6 s r nPumbnica (pulmonar) i 0

0

intestinal (P.n una obra franc9sa h9m ll"!git molt grP.u,i la vo-rsi6 qu

0

1

1

fi�vr 0 chaud 0

11

)

,o sia,

mori a Vilanova d"" la Muga----cap al 12Q

dia dP. la eixida d� Girona---- P.S po rf ctam nt corrocto dos d l 0

0

0

punt do vista mèdico-1C?pidomiolbgic,m 0ntros no 6S sost nibl 0

pot sostindro quo visqUPS uns 24 di s 0

ni os

0

en : campanya, 0 n mi.tg d

0

una tragPdia,portat d"" un lloc a un al tr ,amb un clima fatal d,:, 0

calor i humi tat ,i

condici. ons higi�nico-sani tàri s n°fast s

""Il

0

0

prbpios do aqµoll sogl"" XIII.P rb tamb6 6S corr cto d s d l punt 0

0

0

0

do vista m�dico-opid miolbgic qu"" moris (tamb� a Vilanova d� la Mu­ 0

ga)P.ntre PlS di�s 16-2],data quo s mbla la v ritabl di=> considP.rar. 0

0

0 ;

i aixi l' hom


Una crbnica molt important: la dP. B.NEOCASTRO Deixant dP. banda alguns autors quP.,pPr motius qu9 no jus­ tifiquP.n tècnicamont,han cuidat de fP.r oposici6 al croni� a

ta català R.MUUTANER,a la rnanera com si el tinguP.ssim

la roserva probablom9nt perqu9 la consulta dP. la s va ob:ia 0

no quP.da a l' abast d 0 molts,pres 0 ntP.m a un autor histo riador conogut perb no prou,BAR THOLOMAEI NEOCASTRO (1252 1293 ?),nat a

Messina,de Sicilia.

Fou jutge dP. Messina,P.n el tP.mps del rei .Eh PERE II el GRAN i personatge molt important,a tal punt quP. desprAs d' aquP.11 r o i,el següont,JAUME,l' envià a 9ntr9vistarsP. amb el papa Honori IV.Escrivi originalment una obra en vors de hP.xàIDP.­ tres cap l' arry 1292,dP.sprés divulgada P.n prosa,titulada: 11

Historia Sicula Ab Anno MCCL AD Annum MCCLCIII

11

.Di ta o­

bra és molt intP.ressant p9ls catalans i gaud ix de un gran 0

respecte i sang frP.da. ContP. P.l Capitol XCVII,titulat "Quo­ modo DP.US ostendi t miracula pro BP.ato Narcisso" (DP. quina mariera DÀu feu un miraclf-? pi=!l Beat Narçis),r f rit 0

palment al

0

princi-­

s�tg. d Girona i mort d,,l r,:ü fr�CAS F..&,.ll:, .l.' 0

ARDIT el 12�.Ara,aquP.st intP.ligent cronista ja no t� l'a­ passionaml'!nt que se li r tregu/4 a .Eh MUNTANER,tampoc és d' 0

aquesta terra,no lluità en aquella guP.rra,i p r lo tant 0

ol consider m com un cronista del més alt rang. 0

"Historia Sicula ••.••. " suara osmentada, o stà publicada

La

pr cissament sota la dirP.cci6 del CP.lebre MURATORI en 0

magna obra italiana

la

" RERUM ITALICARUM SCRIPTORE3 " (Ra -

colta de gli Storici Italiani),en el Tome XIII,Part III ed.Nicola ZanichP.lti,Bologna,1921.Per nossaltres,aquest au tor tan mP.ritori, ens ratifica que el rei d9 Fran.ça FELIP l' ARDIT assetjà Girona l' any 1285,establint-se en el convent dels Predicadors situat davant de la ciutat(anom9nat del


Mercadal),i mort en el curs d' una P.pid,::,mia1P quo fà "'stralls en 9l s ""u P.xèrci t,i ,:,,l succ AS sQr-1:ELJL.IY ,..__r�i fü:, Franç.a,ano­ IllP.na t EL B.ELL,obtè d

0

PERE III la retirada estalvi cap

França,perm9tent doncs,r9tirarse a FELIP EL BELI

a

i a CARL.ES

DE VALOIS,per tot soguit entornar-s""'n a Girona,i després a Barc P.l ona. Corn qu"' t4 tant valor 01 tP.xt de NEOCASTRO,en fem a c·ontinua ci6 una aportaci6 textual de una part do� Capitol XCVII,pàgs. 76-78,respectant totalment la vorsi6 original llatina : " •••••• Foetor cadaverum ad

0

0

aërem infpcit,quod,

licP.t alii morsi non fuissent,prae foP.tore ta men cadaverum,cum aër exindP. fuiss9t inf9ctus , moriebantur. In hac pestil"'ntia Gallici ..n.�JJ,l.l.,i, �.em di um invenerwy; ,nulla val,lli 1j mod::!.,ç_i _n�; alt-3r 0

al t9rum juvare non p")trat, t vid ntur caterva­ 0

0

tim subito ,,,t quasi inexsacrabili mort"' rapi • Prao illa pestilentia mortui fu9runt ibi

de

populo Gallicorum inter nobiles ot populares plusquam soxaginta millia personarum.Similem pestil ntiam passus 0

0

xstiti a Domino populos

Pharaonis propt�r poccatum ,:,,jus. Occastone .1,.­ llius pestilentiae ibi mortuua_fJ.Ut tun.c �a.mi..­

™ PHILIPPUJ:l r

0J

Franc�, "'t magnus num9rus

magnatum interiit. Audi mirum,quod pP.stis

illa

non transiit ultra flumen Tah9rii ( = riu TER) aut ad partes aliquas convicinas;plus P.tiam di­ co quod equi,qui fort,:, 9VassP.rant d

0

illa peste,

ex suspicione pestis Vpndi non potorant • .I,ps� �,sm_aut.e.m...r.eg;Ls E;cançj ê"" populos ipsius exer­ ci tus,�h�y� ::re,maneu�,disp"'rgi jam incipit ; g9mit cunAUS Gallicorum,quod Catalanorum ovilia


subintravit rex FFI'RUS cum exfortio suo;dimissa cam_pi planitie,ad passus cum felici admirato et Sicu1us transvolat;st9rmuntur Galli,vallP.S

0

t colles cadavera

..

non capiu.nt,Pt agri mortuis op 9 riuntur;durat ca�cta,s pP.r octo dies in pas sibJ,l.�

Jam,stragP. facta,itur ad hostium spolia P.t thosauros. Siculi Gallicorum divitiis et scyphis argPnt9is one rantur;ad vasa portant et on9rant.Ambo filii

regis

PHILIPPUS a nomino patris dicitur 9t alter CAROLUS , ad P.ErRUM regens,patruum eorum,adP.unt,9t ait PHILIPPUS ad eum:

/" Domine rex Aragonum, patruus nostP.r es tu.Monstratis ipsis duobus,con­ tra quos acorbaro non debP.s,iracu� dia9 tuao motus,quia tibi non fecit co ntrarias filios noxa patris.FPce pater,quem tibi hosti:>m altBrius cul pa fecerat,de mPdio sublatus est ; mo ox patria successione ad RegPm Francia9 jura vocant,hortantur no­ bilP.s;constituermn.t mihi tompus suscipiendi fuero,fratri

nostro,

d� socundo thora editus,in tui

et

terrae tuae praojudicium aemuli R�g num Franciao conf rent,�t erit 0

no­

vissimus �rror pojor prioro;propter quod,cum ad illud pra ter tui mand.§: 0

tum non possumus acced re,P.a utique 0

supplicationP.,qua patres fl 9cti so­ l 9nt in filios,supllicamus,ut nos tutos abiro pormittas,ot oxire cum gpnt 9 nostra sospit9s torram tuam.


/ • I

Nos VPro,cum filii tui simus,ot pot9ntiam nostram tractabis ut propriam,ot nunquam a nobis aut R9gnP. FranciaP. malovolum ani­ mum substinobis "/. Rex V9ro,hiis auditis,nopotum pro'cibus haprot,manda.:rns ut P.0S et totam seguolam VP.xilii oorum tantum praPt9r periculum permittantur abito;tamon in perdition"'m et jugulum singulorum mandat mortiferos gladios d nudari. 0

Ipsisquo d cursis,itP.rum caP.des fit maxima;tunc Gallia 0

genitus flevit amaros,cum foret habitatoribus praetPr numerum viduata;dum

0 nim

cr9didarit d9 innocuis vindiQ

tam acciper9,gloriam perdP.ns,inmpinatas multiplicit P.r subiit mortes suas.Posito voro fin° jugulis Gallicorllllll, rex,v rsus Gorundam redi Pns,civitatom ipsam 9t 0

alia

loca ,bollo frustrata rostaurat gratiarum munificiP.n tiis ot honora. VicpsimP. saxto aut�m octobris docima9 quarta9 indictiQ nis rP.x,Barcinonam redi9ns,Deum laudamus dP. triumphali victoria hostium,quam sibi mirabilitP.r Daus prapstit�at, gratulatur cum populP.; 9t ••••••••••• 11

Do lo 9xprossat por NEOCASTRO,hem d

0

dostacar :

- pn aquPll sotgo do Girona,no valgu.6 cap mndecina ni cap TPID 0

i.

- les morts oran ràpidos i so btadi::>s (indica so br 0 tot

la

forma s ptic�mica) 0

_ el princP.p franc/4s FELIP declara qu

0

ol s u par 0

0

ol r i 0

da França tambP mori alli,procissam 0 nt d 0 posta. - ostranyà molt als francosos quo la p0 sta no va passar pas cap a l' altra costat dPl riu T9r(on or 0 n P.ls cata�s)


P.S doclara quo l'ox�rcit franCPS,dospr6S do la mort dol s ou rni,quodà

o r f o ,i a s guit dol 0

fot s' anà disp rsant. 0

91S cadàv rs d91S franc9s0s,a mil rs,no podion 0

0

Sor ontorrats,r stav n p r tot arrou,no hi cabi n 0

0

0

0

i augm ntavon °1 nombr9 d' afoctats por la posta. 0

- la mortandat qu

0

l' ox�rcit franCPS o los sovos

rostos tingup on Al lloc dols passos d

0

la r ti­ 0

rada,durà 8 dios (o sia,m�s do 1 sotmana varon sor massacrats a mida qu

0

int ntavon traspassar ol coll 0

do Panissars). VP.Ïontso on porill i.mrnodiat,ol princop FELIP ara ja en funcions do r9i do França,domana par a oll, P"'l SPU gormà CARL.ES DEVALOIS i pels principals quo quodavon) al scu onclo ol r i .Eh PERE el GR.AN, 0

quo ols pormoti rotirarso i passar vius a l' altra costat d9 la frontora.


1 1 1 1 1 1 1 1 k1 1 1 1J &] - � 1 \-fo 1 11�

1 1 l,,hl:, ,.�

(_J_Jl.�

_,__...__.__J_JJ

!_J

'- 1

Jb

SEIEMB E � l1t11 kb"i �6J Rl- Jil

!2012.,J :2aj

j

I t t

1- J ___j___J_ G11�10NAL 1

_,_,_

L

:

-

• 1f_ -

�1_1 1 1 1 �lt1J� J J-1 1 1 H

: ;

, r�. L

.-

21 28

12.41

J-r:11 ttlt1---,-+J-L_, -• •-...

-l-

- m ,sJ_RT od

j2-3I

J-

--

-

j_j_

! lttfFR: VIILÀNdvA . 1 1 n=-----

l-

I. l

DE LA MUê�;

'

- r r _t� - : t4 1·' -� jll - 11· 1 1 t I

MORT

1

p_1epNf 1 C:î N OUjE7rA

1 •

.. i

H---1

--<----l--l -1. 1-1

I v l

PL

t

TI= '----'--'-'

j .,,

_ .

-.. _ - -- _

1

_ � t ! ' ' ' :J 11�- L�-=-� 1

1

1 1

'.

t

t.

1- -J--+ -+

1

-� J--J--+---+------t-+--1· -1--+

1111111""1'1911'

+ ' ,.1- _,1_-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 ..+--1 � -1-+- -+--�1.-l �•�

l L.

+- j

l-l-1·

-J�--

- --

SIJ'\JO-P-l -C ,

t

_Jr

1

.

.

k 1 ,_ l±:Jj__� -- j__li_-t--1 1 1

-+---+---+-- ---1---l-+--t- 1�

-1-1-·1--11

-t

+ (__

-1- -1-+- 1

L___J__J_ __ J

1 . q . : f 1 : : î < :D�H-= Il 1

PER +AT ,NYER �E R, P N À

-1-...._f---f--+---<

ERlA PII CES

A

LN11c11 o,BLs'.__14 'NES 1

..._

--l------J----1--

-c-�--

-Ef--fE--�R ,

---

1 l l- 1 - -

1J

1

1

LL� MA�CORif -

t- 1 1 1 1 1 . -i+

i�

I ·l _... � ,

l-ltl

1- -1�


rt

1

j

1-:-

-

�TT+-�-1 1

i -j --;;

�is�

1 1 -t

,_1

:r!

lliftt.t+-+-r

U , 1 1 1 1-1-l 1 1 1 11

; 1

!'

A

-+--!8--lf-.---.1-1

-+------t-1�·-r,� - i-;-1 -

L·; • ,.. l :- �: :- � 1

°

'

1

=.-;_! �+-d-- "_pào- _ -=�.u�s·j_:_�, -1-r ï ♦ i �t�{ �- -=J- - =-4 - i - ' i i 1 111 i I i 11 ! 111 i 111 i ! i i7 lfF 1

-

( LEC OcY�Jl E LA.. M· AR:G Hf ) _ • 1 ,__ -;-7-- - 1 -' l1 r �--� • r 1t • ;-t·---,-�' ;.-! - ;', __ . - ,. .._ -+� i-r 1 ! 1 1 --i'

a--'-

1

--,

1

,

t

J

=

F�EJ 1t 11 11 I • I ll ---+-. ï -r · ,· , r . . -;1 1---+ _ -, 1 •- 1 _,_ -4.-+-----++-, T' ' l-'-77 - 1tl,-, ffi - �__,_, .. ' - i - Î!-. 'E ·r ,., �i-t..L1 U. ai:1 O J K �R�- - ' :'I_O L O E S.T À O A V I LA K O V .A � 1 : •1• .MORT -� - ..,._!IIP��_..T.. � •-.••-. ••, 1 COLL-1··•· ·- -1-{- - ROSES 'p nE -;- R- � ANI SA R.S p . 1 - - - . • - . . .j. -� -,-, .. -- 1 --. N ___J____ · -�· - - ·• -1 - ,__. �·i � -· - - - -· ---, •- i- j,- ... - 1' ...,-Y,-· A i , , - -- - - - , 1

.

i l

ï

( c. oE Hù rn) - _Jj ,

"1' -

--

......

s uM : - · · - - -�- - I

T


ANALISI

)Di?>�

·ELS A:JT ORS :5'�.AfYCE3 OS

- Com més aprofundi m on l' studi do la possibl� mort dP.l 0

0

r i dP. França F.ELIP L'ARDIT mentr9s os r tirava dP. l' Em­ 0

0

pordà,a consequ�ncia do 19S dorrot s sof rtos pol sou

P.­

0

0

x�rcit (la invasiô d° Catalunya fou instigada pol papa do torn),mPs augm ntava ol caràct r boirôs qu 0

0

0

assoli n,on 0

conjunt,1°s v rsions d' autor s principalm nt d9 naciô f:ran 0

0

c sa qu ,si on principi haurion d' �ss r 0

0

0

0

1s m�s bon

in­

formats dols d l camp gàllic,succ ssivam�nt anav m compro 0

0

0

vant arnb P.Strany9sa i dP.sconc,,,rt corn llur posici. onamont (m/4s o rnonys acad�mic),trontollava i s'ons definia corn a caduc. - PodP.m afirmar qu com.portat ol

0

af.odo d

0

"ball dP bastons" quo

"ball dP. xifrP.s 11

ha

= dat s) i ol lloc ahont

(

0

mari, 11 p9r s,=, 11 ja indica la dificultat do concr tar r-?nc r­ 0

0

tadam9nt ,porb han anat planant a dojo actituts p9r tal d' assogurars

0

una prPVal nça politica .malgrat 0

0

1s consogüo,nts

P.stralls morals dP. la d,=,rrota fisica o militar. - Afotunadamont,la pr valonça politica mat rial ha anat 0

fracassant sornpr

0

quo so ha int ntat;la ùltima,qu 0

0

0

data

dP. 1808-1813 (Gu rra do la Ind p nd�ncia) pot rofr9scar 0

0

0

Ja. m9mbria. DP.sgraciadam nt,p9ro,la influ�ncia dP.ls invassors(diguom­ 0

no la influ�ncia P.Spiritual),ha comportat �poqu s d' hav r 0

0

do soportar una prosi6 d

0

costums,mod s,t nd�nci s,otc., 0

0

0

gair b� dP caràct r obligat por tal d I ostar "a la pago 11; 0

0

�s clar,unos favorablos,altr s indositjablos.A tothora hm 0

apar,..,gut

0

1s "afranc,,,sats" .P r b� do mal, ol nostro pais ha 0

soportat s rnpr 0

0

un °xc�s do prns�ncia d' alguna l1nia fins

i tot d9sll al i contraposada a la prbpia os�ncia. 0


- Els anteriors com ntaris 0

0

/...,( ns port n nr..c ssàriam nt a in0

0

0

clouro tot s guit un.a dPSCripci6 i analisi d 0

0

los posicions

conroados pols autors franc sos ( ls quals tamb� os val n do 0

0

0

fonts oxpr saad s p r autors d' altr s nacionalitats). 0

0

0

- Par portar a t rm

0

0

0

anàlisi,h m oscollit com olom�tibàsic 0

constituït p r una col cci6 d 0

0

ta

11

i

do forma intolig iblo la doscripci6

0

d

monumantal tr ball, 0

16 volums,qua �s la obra di­

DE LANGUEDOC" dels autors franc,qsos

HISTOIRE GENliliALE

DEVIC & VAISSETE,.Etl.Privat,Toulouse,1885,obra a la qua tot­ hom si acull com a oïna bàsica i p r lo tant,gaudoix do pro 0

omin�ncia i ha sorvit d

guiatg

0

tamb� als autors catalans.

0

- Los d9scripcions concr t,qs r f rid,qs al toma quo o ns ocu­ 0

0

0

pa----01 dia i la mort dol r i franc�s FELIP L'ARDIT---- es 0

tan contingudos P.n 91s Vols. V, IX, i X do l' obra.E3perem qu9 °1 lnctor qu

paci ntmant ons llagoix,acabi par lo manys,

0

0

tingu nt dubtos d 1 posicionam nt d ls autors francosos; 0

0

0

i

0

no faci aqu st l ctor corn VICillOR BALAGUER I CIRERA(1824 0

0

1901) que a la pàg.654 d l Vol.II do la s va "HISTbP..IA 0

0

DE

CATA LUNYA 11 afirma que ha qu dat probat quo aqu 11 roi mori 0

0

a PERPINYÀ,contra la veu di:> R.MU1'TTANER que s gons r..11 mantin 0

gu� als historiadors

0

n un °rror (p rb VICTOR BALAGUER 0

no

aporta cap prova,ni propia ni aliena;r cordis allo qu9 hP.m 0

9xpr ssat m�s amunt) .La 9dici6 di:> la obra 0

II

HISTOIRE if.EN'ERA­

LE DE LANGUEDOC" ,en ,:,ls cap:i'.tols i passatg 0 s 9Sp 0 c:i'.fics ro­

f9ronts qu

0

dia i al lloc d

a.J..

0

la mort d l r9i franc�s,( dici6 0

0

os pot consultar lliurôm nt a Bibliot9ca d° Catalunya,a 0

BarcP.lona,dol carr r Hospital nQ 56 ) van acompanyats dr.. no� 0

brosSP.S

1

1

Notos 11

d' Historia

a càrr c dol prastigi6s acad�mic franc�s 0

AUGU ST MOLINI ER,tot advertint nossaltri:>s

dit COIDAntarista historie aporta amb los

11

quP.

Not s 11 nombrossos 0


--------�----I

-, ...,

. no var nn snr inclo� dados aconss 0 gui d s ma's modnr_namont i flUO �E\TIC & VAISbE.r�, resns dins ol toxt original prosontat por 0

cisi6 fins al pu.nt quo , p,n sultant-ni"! una maJ·or clarodat i con arista corn un gran avalador alguns mom n ts aparo1·x di·t comont 0

quo no provoïon ols dos autors

0

_ S'apraciarà a l'obra quo,p r

sm ntats.

0

0

0

x mpl ,un autor discr n pant d 0

0

l' argumontaci6 francosa s 1 1 qualifica com d' 0

d' arrat (por los bonos,sons

0

0

i

quivocat,

ha

d mostrar-ho),i ni s 1 1s hi 0

0

0

ocorrogut ponsar qun nls loctors agra ix n i nncossiton argu­ 0

0

monts m�s int oligant s. Paulatinamont s' .. incr"m nton °1 grau 0

d' autosug sti6 a mida qu,.... tots 0

0

1s participants dosfilon

"!Il

la r"laci6 dn tostimoniatgo favorablo,fins a oxtr"ms d' apor­ tar tostimoniatgos dosfavorablos qun ignorom porqu� foron os­ collits doncs sorvira.n a la s"va contra. �uan �s "'!l momont d' acr ditar d t rminat f t amb una prova matnrial francosa, 0

0

0

0

obviamont no sab m par quina rab concrota no s'osmnnta

cap

0

do los provos matarials prosonts a Catalunya,donant una

im­

prP.ssi6 do pramoditada parcialitat qua si �s inadmisiblo on qualsovol ospocialitat oncara �s m�s grau sopor tarla on l'àm bit historie. - I aix{,ons sap molt grau qua alguns d ls autor s nostr s(sua­ 0

0

ra moncionavom a V.BALAGUER.),i molt rell vants,hagin r stat 0

0

o�

tordits;donant por rosultat vouro'ls sumats als autors dn ca­ sa forast ra lloant llurs posici onam nts qu ,no solam nt 0

0

0

0

no

son ni ols vorita blos,ni ols gonuïns,ni ols aut�ntics, ni P.ls oxactos,sino quo actuant amb c ga parcialitat i do forma ilbgi 0

ca,bandojon comodamont por nlls (s .... nso aportar cap argument fi dndigno i fofaant) a una croma do cronistos dol m�s alt rang o cat gor{a (por 0

0

xomplo,R.MONTANER) tot ignorant algunes pro­

VP.S matorials fonam ntals (làoidos "Pigrafiados,otc.,). 0


- Tant si os vol corn si no 9S vol,�s gaud{ d' un cronista

0

vid9nt qu

1' Emp ordà

0

• r)

excopci onal,co tani ais f ts,i fill do 0

0

PERALADA,amb facultat d' accés a infor maci6 d

0

primP.ra linia;

i p r la amistat i consid raci6 quo li P.ron atorgados 0

p,=,ls

0

rois catalans-aragon9s0s dP.l momont,l' accPs tamb� a informa­ ci6 dol m�s aLt niVP.11 TP.ial. Por tot aixo,i m�s,malgrat

P.lS

d P. foctos qu 9 a tata porsona l' acompanyPn,ols autors francosos m9s ols altr9s quo s'hi han sumat,tot roconoix9nt la sova và­ lua li prodiguon comontaris d9sfavorabl s i hostils al compro­ 0

var quo relata malts i malts dotalls i olls( ls dits autors), 0

d P. sgraciadamont p r o�ls,on los filP.s dol podor6s i bonoït 0

xÀrci t franc�s no varP.n disposar d

cap cronista qu

0

P.Xal t�s

0

ols sous f 9 ts d' armas,a modo do com ols r latà E:l R.lYiUNTANER 0

a la "CHRONICA .••

11•

- S'ha acabat genoralitzant la posici6 d

0

quo

0

1 toma d l dia 0

i lloc da la mort d l rai franc�s FELIP L'ARnIT es�va tancat, 0

P.S a dir,conformant-s'hi tothom,i s gons 1°s t sis dols autcrs 0

0

francosos i contra lP.s t sis d' autors catalans i aLtros;gairP. 0

bP tothom ostà conformat quo aquP.11 r i mor{a PERPINYÀ el 5 0

d' OctubrP. dP.l 1285. Fora l s pol�miqu s doncs. 0

RP.S IDPS oquivocat;do fot,aqu�lls no

0

ho han pas d mostrat,no 0

han pogut;aqu�sts,cootanis algu.ns,i amb croniquos formidabl os, han sigut desvalorats i apagats (porqup son "do casa") 9n tot allo quo no coincidia amb

0

n malts

1 bàndol dols croats.Com

àmbits,hi ha contribuït la costum no cr9ur

0

0

i sil nciar 0

0

valors oixits dol propi pais.Ara,doncs,si hom va ll gint 0

consultant ols nostros autors modP.rns,ons haur m d 0

o

donar comp­

0

t a quo amb ols yol ls argumonts ja axist nts don°n p r 0

1s

0

bona i

imparant la vorsi6 franc sa. 0

- Cam quo no

9s

just;i a consoqü�ncia do la nos tra invostiga-


ci6,hom r mogut 0

a

II

0

1 muntang

0

historie d 8 1 post-1285 ropr9sontat

HISTOIRE GENER.ALE DE LANGUEDOC" ass:,myalant 1°s virtuts pq­ 9IlS

rb principalm nt allo quo P.1S autors 0

am aguon,o disfross o n,

o han ignorat,o han volgut ignorar,tal volta actuar�n do manora involuntària,inconsci nt ••• 0

-Do primor hom

procodit a individualitzar (un por un) ols t 9s­

timonis (siguin porsonos-autors,u obr9s làpid9s P.pigrafiados,o un nùm ro d'ordr 0

0

0

o scritos,manuscrits

,

altros) ,atorgant-lis

pitafis,i / o

bon yisiblo. RP.pr"sonta la fons o infor maci 6.

D' aqu sta, o n dotallaill totos los caractaristiquos quo hom tin­ 0

gut a l' abast.Finalm nt on f9m una anàlisi,li donom un P8S 0

valoraci6 provis a la nostra - Algun°s d

0

0

o

valuaci6 i critica dofinitiva.

l9S disparitats notablP.s s'originar n al comparar 0

P.1S rolats d o ls primors ascriptors,91s dols coatanis;saguramont asjroduî manca do concr9ci6, involuntària,donant l' impr�si6 quq dot9rminats fats com ja oron sobradamant conoguts no calia puntualitzsr-los massa--- ra tan clar i Snnzill---acà:lavan de 0

passar, o stavan °ncara "'n la momària d

tothom. Un aspecte

0

qu9

ha provocat molts maldPcaps �s la multiplici tat do sinonimia 9mpl,e,ada al rpf9rirso a un dotPrminat subjoct tor 9s r9f9r 9 iX a quo tal dia

0

1 r9i

0

0;

aixi,quan un au­

stava a tal poblaci6,un

altro autor rela ta qua la casa dol roi,la cort d ol roi, 9stava a tal poblaci6;6 quan l' ax�rcit d91 roi aix cà al camp tal dia; 0

no s� sap si Pl roi havia marxat un o dos di s avants qu� aquost; 0

o sia,P.l roi ara una cosa,l' ax�rcit una altra.Doncs aqu9sta di� paritat ha donat p9r r sultat l' obtanci6 d 0

quo n� podràn concordar maï

i tal

0

0

3 dad9s dif r�nts 0

stat cont�ibu ix pat ixin 0

0

,e,ls 9Studiosos confusi6 i impot�ncia p r r ssoldr9 °1 probl9ma 0

historie dol 1285.

0


/

- Son d� notar tamb�,variacions oxtr mos,forassonyados,com aqU9 0

llos vorsions qu 15 d

0

0

don°n com a dia do la mort a PERPINYÀ la

del

SP.t mbr ;i una altra ol dia 15 d'Octubra tamb� a PERPINNY1. 0

0

No solament la disparitat d

0

dat s os produoix on aquost sodDr , 0

tambP. succ9{ al concr tar o� Pas do La Massana,la marxa fins a 0

Girona,la r tirada dP.S d 0

Girona,9tc. Pod9m conclouro,doncs,quP.

0

lP.S inconcrocions i incorroccïons formavon part do la �poca. - De la malaltia opid�mica qu

va c onduir

0

0

1 roi franc�s a la mort

s' on parla bon poc.NossMtr s ham suposat quo os tractà do

un

0

brot da posta,porà s gons 0

0

1s historiadors motgos catalans tal

ontitat no aparogu./4---oficial m nt----a .ID.lropa fins uns 50 anys 0

més tard;amb tot,no invalida la possibilitat quo ho fos do pos­ ta.L' opitafi francP.s do Narbona osmontaba quo la. mort fo u d9guda a

II

fï�vro chaudo 11 = fobr"' cal onta (amb doliris, otc.)

quo tampoc d finoix rBS pn concret.Es parlava molt que 0

0

lo

1 roi

ostava gr um nt malalt,ho afirmav n tamb� ols autors francosos. 0

0

0

Fora normal quo s' int

0n

t�s guarirlo

do la França,a m�s quo

0

nviant-li altros motges

molta g9nt notablo qu9 l' acompa-

nyava tamb/4 malalti o mori,i ols motgos qu

0

sogui"'n ---suposom---

1' ox�rcit,douri�n trobarso dosbordats i impot nts.Nom�s hom 11 90

git

0

n un autor francP.S concraci6 amb 1

es tracta d,::, J .CiNAC MONCAUT a

11

1

otiologia d

0

la malaltia,

filSTOIRE DES PIDPL.ES Er .DE3 É­

TATS PYR.EN�filS 11 ,VoJ. III,Cap.I , pàg.268 : " •••••Le roi dP MallorqUP ot los chovaliors do Roussi­ llon,CordagnP,COnfl9nt, (quo osp r n al roi FELIP que 0

0

arribi) ,no r çuront dans l,=,ur capitale (PERi?INYÀ) qu'un 0

fugitif èpuiss� p l tifus, ••.••• 0

11

,i alguns dios dospr�s

r9ndi,=,n ols honors fùn°brPS a los dos pullos mortals dal r�i

d�

França (2 Octubro 1285). A pàg. 266 do la matoixa obra,l' autor torna a

osmontar tifus.


d s d 0

PER.ALADA,fer n cam cap 91 ROSSELLÔ portant el r�i 0

0

moribund P.n una llit ra,m,:,ntr9s qu9 P.l fill d'aquost

va

0

for crouro quA ol par� bavia mort ! • .fils possible qu

0

0

s tract�s d

no pod m Sor m�s clars.Qu 0

0

0

una opidomia do tifus,p9ro avui

91 roi douria

0

star mort molt aviat,

fondadam nt P.S pot cr uro.La sobtada r-:>tirada quo fou d�SdA Gi­ 0

0

rona s ns 0

És

0

acabar la partida,silonciosam�nt,t� un airo sospit6s.

clar que, corn °n aqu9st cas, "ol silonci PS or".

- DEVIC & VAISSE.1:E,en la obra citada,Vol.X,Noto VIII,pàgs. 4o-45,conf ss n quo ols historiadors francosos no 0

0

d' acord sobr

0

ol dia qu

0

9stan

pas

mori ol roi FELIP L'ARDIT,i és alos­

horP.s quan P.xpOsAn • • • 28 opinions ali n9s.Aqu�stos,nossal­ 0

tros lP.S hom incl6s fidolm9nt S9gons la d 9 scripci6 o rolat quo n' han fot dits autors,transformat-los nossaltros P.Il un quadro sinbptic 9n P.l quo inscribim una s�rio do dotalls.Finalmont , on fom una critica acurada por dotorminar-no la viabilitat i cr<>dibi li ta t. - Tanmatoix,nossaltr s aportom altros tostimoniatgos importants, 0

quo no h� sigut m"'ncionats p r D.EWIC& VAISSETE no s abem pas pP.r 0

qu�.Tampoc p r AUGUST NOLINIER.L' adici6 dcls uns i d ls altr9s 0

0

pormotrà for-n9 una valoraci6 dofinitiva qu� m ni a la conclu­ 0

si6 final. A los 28 aludidos s' hi sumar�n

1° s r collidos pP.r 0

nossaltros com hom dit. - VP.urom,a

ID9s,qu9 ols autors franc9sos P.ntr

0

0

lls mat ixos 0

mantonon difor�ncios on totos l9s qü9stions (a vogados abismals); P.nS PS aliona la roforont a corn for n distribuid s los d spulles 0

0

0

dol roi d ospr�s dr->ls actos-funoraris do Narbona,p9ro l s di scu 0

sions int rn8s 9ns doix9n bocabadats.Si aixb passava al sou pais 0

amb 9l cadàvor d 1 roi, !qu� no Soria la noticia do un fet 0


d' arm0s d0 sgraciat a r 0 sult 0 s d0 una fracassada cxpodici6 on t�rritori

0

strangor !

4-E atudi i c ritica datallada dq la obra d"!

mvrc

& VAI­

S� Tt!: , continguda a "HISTOifil G� Nli:.RALl lli LANGUt DOC", de la part

I"'!

f� rida a la invasié d� Catalunya p� r

�LIP L' ARDIT••

,rf'2


&

VA JSSET TE

À


..

l J

t

j-

6 17

•i:_

l ,r hT

-

�!= Tl= IV J=lIR I=

1

8,__ 9

,m b

iTT

1

1':

3

1,1

1

t,:::

7f/_.l)

ttA'

,.

1 j

11

u

of a -

1

'1 1,

IC

1

"l:

')(

1

i

Î II

'isl

1

: if�''

1

'• i

l

~1

,J'i

â

I� �

p� .IJ��r.i ,,_-,...-'-

..,!W• T,M

'

'

V hr .X

1

lro\11] VI bags

1

1

i!-C'-4b

1

1

1

11):JN.J

C

é

V,

1 1

.

oa

1

' • .f P. Fis

1�0 ,_ 1 �

3 IA.

!,

1 �IX1'��l'J _,__ . 1

1

s Il:l.:

1

s

1 as

'

1

muINI �:'1

L....L ,_

1

1

-m,\ b -,,

àri

7

fi

5

1

1

sr.

::n

1 � 1 l]lI ES DE LA JbNhr i;ij l·.p.;'..., ).. b-;.l[]"'C "''., I\

ln<

I'>

1

1

rfilen :

1

.�

ClI UB F

l �js _

1

' <v "°"

,1

�'Jf-1li�

!

S la-Qn$ • MOLI nii:,; I ;i::5 p: /S �

1

bt

,"K

1 -, ' 1 � l'+ 1a:i. es n::atgP. J . , �J 1 iJ 1·

L� , 0:!H,JUJ:M

' '

'

.

')�

IM�h�E'

1 1 ·' LT��-k,fiix.J.,,,-fi-:�TA 1 ' 1 I ' !' ' 1

l

·'•

1

T i::l111 r::tRII=

.....L 1

I'"

1 1

i=

.,� ,�

,')". '(),

)�

1

l

i

,� ,_ ·-

s

!"'I

du 1

1 V!u

1(

LI

(co!VTINUACi'o)

.

'

NCEsr

11

j'

1

11 i

1

1

1

11

,-

''1 1 ,

..,

1

1.1.1 1 ' w '. �

tv-

1 h> rmITI

.

1

' m ·••9 r 1.;:: b ,.oJ. t...c'. lv� l'l1r- �·M � ·; l,r,_ J -_L

1 1 1 (S1 1 1 op. adbri3 :r:rarC'"'iS '11.• aholrn sbb lrP.! ,1 " -1- i-- T '.b,iT•

1

:

1 : l

'

'

'-:,


COMENTARIS DE LL.JllASCORT : -El Rei franc/2s contrau una malaltia çpidbmica.GIRONA sos

0

1 7 S t mbr 0

0

gr0 ujant-s 0

0

0

s r ndoix als franco 0

(VOL.IX,pàg.109 ,s,,gons A.N.OLINIER;à Notes).Afog ix n qu 0

0

0

0

1

a

1 R i,obligà a instal.larlo nn una llit ra. 0

0

-RP.tirant-so do GIRONA P.l dia 20 (sogons si

0

1 dia 13,arribaria a CASTELLU D 0 EMPURI.ES el dia 19 6

0

s compta o no ol dia 13).

-.Els 4-5 dies qua sojornar,,n acampats

0

n °1 camp davant VILANOVA,quo ,fa

un

fçt CP.rt,DBI/IC & VAISS.ETE ho descriuçn lloug 0 ram 0 nt fins al punt d' ass 0nya lar nom�s 3 di s a VILANOVA sons 0

0

donar-hi importància.ts clar,és la s tmana 0

m�s important P"r fixar ol dia d" la mort d l R i francos (MUNTANER). 0

0

-Es produeix 0n dubtos i dif 0r�ncios quan s' oscriu : aix 0 cà

0

1 camp,ostabli

ol sou guartçr g0noral, l' nxqrcit, 0 1 Roi,ol soguici roial, tc.,donant pou a 0

ponsar qu

0

si bq RP.i i ox�rcit ambd6s os movi n,mantos vogados 0

mçnts difP.ronciats l'un d

0

l'altro

0

n horos,1 dia,o poc mos d

0

ron d splaça0

dia.

0

-Es de dostacar quo DEVIC& VAISSE.TE afirmen quo ols historiadors franc sos no 0

0

stan pas d'acord sobro

0

1 dia d

0

la mort d l Rni francos.Excel nt.Ara hauran 0

0

do d 0 mostrar quins son aqu 0lls qu 0 discropon i int 0ntar abatr 0 -los. -L'af�rmaci6 "ostabli ol Quart 0 r G0nqral on ol camp davant VILAN OVA", sumat a variad s notici s d'alguns autors,porm t n confirmar l'ass ntam nt d' aquoll 0

0

0

concr.,.tam,,,nt a l' indr,,t d

0

0

0

VALLGORNERA(del mat ix t<>rma d

0

0

(viu,6 mort·? )allotjat on çl mat ix Castçll d 0

0

VILANOVA) i ol RP.i

Vil,LGORNERA é casa 6

0

alberg

d'.&l SIMô DE VILANOVA = SIMô DE VALLGORI'I.ERA,castell amb osglosia prbpi�.' -lll. la taula sinbptica hi hem trasladat tot allé quç DEVIC & VAISSErE escri guoron,do man°ra dirocta,dins la monum ntal obra,inclosos

ls comontaris dol

0

0

acad�mic A.MOLINIER.R�almnnt son poquos noticiçs,I por aixb

0

lls mat ixos ci­ 0

tP.n i amplien P.scrits d' altros autors pP.r tal do m nar una controvorsia uni­ 0

latoral dP.dicada principalm'lnt als autors franc 0 sos qu 0 no ostan pas d' acord sobr 0 ql dia dg la mort d 0 1 R 0 i franc�s.Nossaltras,doncs,m 0ticulosamont orlrac_ tats ,üs t,;,xtos triats por DEVIC & VAIS SETE, els hom conv rt.it

0

0

n taul s sin�,2. 0

tiqUP.s;advP.rtint quç sor m critics amb ols comontaris do DEVIC & VAISSE.TE per 0

quan °1 fP.t historie dol 1.285 mçr ix sor roconduit por tal d'allunyar aquçlls 0

conformismqs quç han P.rosionat ,dosgraciadam nt ,vori tats histbriqu<>s d 0 cabdal 0

importància p ls qmpordan°sos sobrotot i,tamb.; p<>ls catalans 0

a

-Ultra qualificar ols DE.VIC & VAISSErE

MUNTANER

no soli p�t n°gar, .; s ovidont),aqu�sts autors i d' immoderaci6 tot afirmant qu

0

0

0

n gonoral.

0

"testimoni ocular" (porqu�

s dP.sacroditon d

0

modo vulgar

1 R i PERE II i tamb� ,.1 cronista MONTANER 0

forqn °nganyats p 0 r FELIP EL BELL,de 17 anys,fill d l R 0 i FELIP L'ARDIT..•••. 0

fent.-lo cr ur,. qu 0

0

aquost hab:i'.a mort.D"' cap man°ra:quan ol jov

al R i PERE (i oncle s 0 u) qu 0

0

0

prlnc p avisà 0

P.l Roi franc/2s habia mort,PERE II demostrà sor

astut i audaç i v rificà a1�shor s la mort,porsonalm nt,d 0 l sou contrincant , 0

0

0

allà a VILANOVA;aquosta comprobacié l' hauria f t, n semblants circumstàncios, 0

0

qualsovol altra dignitat victoriosa.DP. manqra qu ,durant 0

EL GRAN s' estava a t.ocar ol pas d l coll d 0

la rqtirada dqls francosos por

0

0

0

1s mom nts quo PERE 0

PANISSARS,obs 0rvant i controlant

11 autoritzats,o sia,ol R i franc<>s mort i ol

SP.gu.ici r'lial,no foia mts quo rotro

0

los honr"S fun°br 0 s acostumados

0

ntr

0

ca


�t.'6

ball0.rs.DP. la rnat'!iXà rnannra, 0 1 prlnc p FELIP EL BELL al qual p o dcrn c onsid,,:iar 0

'!l testimoni m�s irr 9 v ocabl 0 d 0 la fa ni

95

vantà

PERPINYA es , panya d 9

d'!l

d0dicà

mort d"l

S'!U paro a. VILANOVA,mai va for m o

St>U oncl9 ,.,1 R 0i PERE EL GRAN,an s el c o ntrari,arribats a homan°tjar la m moria d l 0

d9 sprostigi

---qu

hagunra

0

s 0u

0

s igut

possibl

0

par 0 i n o SL

0

o riginà cap

à cam-

1 R i franc 0 s 1-no ha 0

guqs ja m o rt a VILANOVA, i 2-hagu0s s o br,.,viscut a PERPINYA--- actuaci6 ll oable d 9l nou Roi franc9s qu ,af ortunadam nt,ta mb0 actuava c om un caball r i honor. 0

-El. pacte ontr

0

caball rs ontro "l R i PERE .EL GRAN i el pr:i'.nc p FELIP a VI�A 0

0

0

NOVA DE LA !l':UGA immcdiatamont DIT,va tenir un d9s nllaç

cialmont,gaudiron

0

ex�rcits invassors cassats

d0 spr 0 s

mor:i'.a

0

d

0

"sui g,.,n,,ris"

0

L' EMPORDA esp

0

la m o rt

d0 l

p<>rquo si

R i franc6s FELIP L 1 AR0

d'una

banda CATALUNYA ,i

dt> l a victori o sa noticia,c rta, qu 0

1 Roi dols

0

0

a la mat0ixa VILANOVA DE LA MUGA,per l' altra, 0ls�

invassors s' adaptar n amb pana a la d claraci6 oficial c o nform 0

0

sou RP.i m o r:i'. tot just arribava a PERPINYA.E1.demos,imagin°m-n o s

0

0

ol

1 dosgav0 ll

que s' hagu 9ra pr odigat a los fil'!s francos s acampadPS on ol pla_ do Porala­ 0

da '!Il el cas quP.

s'

hagu ra oficialitzat all:i'. mat ix la m o rt d l R i francJs, 0

0

0

ja prou malm 0s tot l' ox�rcit qu 0 9n rt>stava d' aquell qu 0

0

ntrà tan ufan6s ;

0

el desb o rdamPnt català haur:i'.a acabat pr o duïnt una t o tal mas sacra i,doncs,s o ­ r:i'.a m:i.llor qu cialm0nt

-A

ningù c o ntribu:i'.s a d9sfisurar

0

on aqu,.,lla part qu

continuaci6.

0

0

xpOS9 � do man°ra sir,optica tambo, ls 0

0

o bra

r nt als quals n o ssaltr'!S hi aport 0

gat por acon ss guir mJs llum i 0

0

m

CP.sos.

un caplt ol d

0

27

t stimo nis qu-:_ ap�r 0

"HISTOIRE GtN}:R/;LE DE LANGU.EDCC." ref,, algun'!s noticio s i aclarim 0 nts,tot pl'!­

diàfinitat

0n o l

es d9cid,,i:lci ----c o rn han f0 t, al:lant s molts altr do

0

prosid:i'. l' h onor.

0

t'!n D.EVTC & VAISSEl'E en la s va

a la 1°ctura

1 f0 t historie d l 1.285 nspe­

la Historia

0

s

mom,,nt qu '-' algun °script. or i n ossaltr s mat 0ixos---0

Catalunya, 0 n uns llibr'!s fran­

1


1

-

1

y

l- •_J_J_

1 ' 1 ·� 1

,l_i..-:._ . ' -

'

';B!fST1:g-:&r��LfîG�j' U��:!,

" segon13-l 11 , t:+:[ li �

,a1

"HIS TD]R$·DE FRAN-C 11 ,de P.DANI.EL, ! ! PREUVES- DE� HIST.dIRE DU

Ii."

l-

- -

fMORT À rERP.INYÀ

- -+

- -1- �-T'1----� _ _ 1- +r -· ...-, i

7-----t-------+-+-+-�

T

• - -1 - -

,--1

El .. :e .• DANI .EI:i PREF ER EIX .AQUESTA. DAT,I\ •. __

,--

- -r

: 1 1 1 ' 1 -r- ---,------1 1 1 -l

t

t

-- l

ffllrRT-A + P'E(PIJJ:\-::-_; �

·e; - - - --· au­J s� ,- altr�gor ons g

·-,-,-

-, � ·· �

r

l-t------,---1

-,-1

j-H

---r-

·d l·

- I,

PERPINY)

.

, _ _ __Segqn.s .,algw:a..s... aut or-s-.

-------

----�-�--�+---�

-,-

,--


//'v COMENTARIS DE LL.MASCORT : -BONIFACI VIII (1220-1303) fou papa l' eny 1294= sia,amb total s gur�tat quan ja 0

-Per lo tant,la data d aquoll no

0

0

0

·9 anys despr6s dol 1285,

o

stava mort FELIP L'ARDir.

la carta s mbla qu"> no pugui s r dol 1285 quan "!ncara 0

0

ra papa.No 68 possibl"! pordro-Jù russa t mps p r la ra6 quo la da­ 0

0

ta do la carta,amb oxactitut,no l' h m pogut llogir 0

-L'oxist1ncia d

la carta

0

ssegura mori ol Roi

ntr

0

0

s convP.rt ix 0

0

0

n cap auto�,

n s cundària • .Eh c�vi,el P.DANIEL a­ 0

GIRONA i VILANOVA (DE LA MUGA) els dios 15

0

i 21

SP.tP.mbrP. (son,du s possibilitats),contra l'opini6 do sols alguns autars

que

0

no . li mP.rP.iXP.n gairP. cr dibilitat i quP. "!l fan morir a P:ERPINYÀ (una possibi­ 0

litat). Ara bé : prqfor 0ix la data d 01 15 S9tombr 0 corn a data d 0 la mort

del

RP.i FELIP L' ARDIT. -.E<lidentm 0 nt, tant si mor:i'. P.l 15 com "!l 21 $9tombr"! no fou a PERPINYÀ,perquA ----no hi ha contradiccié por cap cant6----ol Roi

0

n cap d' aquolls di"!S

P.S-

mentats P.ncara no ostava a PERPINYA (ni viu,ni mort). -Segons "TR'.ESOR DES CHARTES" ,Foix,n.11 (J .332) cit.per D.EVIC-VAISSErE,el Rei

�iv:i'.a el 22 Sot mbro,i doncs,no pOf;U6 anar do VILANOVA à PERPINYÀ en 1 dia= 0

�4 KM. -VOL.X,pàgs.43-44 ;DEVIC & VAISS��E,d' acord amb G.DE NANGIS respocto a la �iutat d' ELNA,contradiuen al P.DANIEL quan aquest 1

1

id ntifica amb la pobl_a 0

�i6 dita (p 1 P.DANIEL),PORT.Es tracta,PORT,de la actual PORTUS,6 PERTUS,b EL 0

FERTUS,b .EL PORTÜS,qua

0

foctivam nt disposa d 0

0

un pas (por anar dol ROSSELLÔ

� l' EMPORDÀ),format p0r dos colla : PORTUS, i PANISSARS,qu i custodiarlo s'

0

0

pPr protogirlo

dificà, 0 n °1 snu trajoctP.,molt post riormP.nt,ol castoll dP. 0

BELLAGARDA • .Eh la zona de PANISSARS Maria d

0

havia P.xistit ol mod st convont. dq Sta. 0

PANISSARS. DEI/IC & VAISSErE opinen qu

NANGIS

0

P.S rP.forfa a la ciu -

tat d' ELNA;a aquesta tamb6 la consid ra porta a CATALUNYA,i antiguamo�t ora 0

anomP.nada JANUA, GENNE (son versions idiomàtiqu s,i on català .&INA );per a 0

clarir P.l probloma hP.m co nsultat dir ctam,,nt l' obra dq G.do NANGIS on "!l sP.U 0

l'lOL, 2 0,pàgs,466-539 a l' obra

"RECUEIL DES HISTORI.ENS D.ES GAULES Er DE

FRANCE".AleshorP.s,EL PORTUS fou un petit llogarrot situat al boll mitg �as,mP.ntrP.s qu

0

LA dP.l

ELNA era una ciutat.I 91 P.DANIEL es va oposar a qu 0 fos ELNA

1-.El. P.DANI.é!.,filbsof,historiador,i jcsuita (1649-1728) nascut a RUAN,ara por­ sona molt m 0 ticulosa i d 0 tallista. -No h m pogut localitzar a DARCELON'A la seva "HISTOIRE DE FRANCE". �De lo oxposat pol P.DANIEL,s' svidnncia ins gurotat n la data d l. dia dP 0

0ls

�a mort dnl Roi franc/2s, montros quo

a1tr s dos grups d' autor s coincidP.:!:_ 0

�P.n P.xactamnnt amb nl P.DANIEL fixant el lloc d �IC & VAISSEr� �s conform n 9n q u 0

0

0

0

0

0

la mort a PERPINYÀ.Els DE -

1 P.DANIEL i sls altr s dos grups d tor0

0

0

1!1linin quo la mort fou à PERPINYÀ.ih canvi,els d 0ixa sorpr 0 sos qu 0 tant Al P. �ANIEL corn un dels grups d' autors p nsin qu 0

15 (p<!r un) i P.l 23 (p 0ls altr 0 s).

0

la mort d l Roi ocorrogu/2 P.l 0


-, -:-1-I·-t-1

-1 -

u.r-•�

-1�7--1---

1 1 u v+ .up.l..10U�1d·OC!: 11, v d1 1• x, No'mg,,.i.. 1..... .L -� .c. -vTr_ ag s_ _, pl_..J___J '�""�Yi'- _,.- ""1i UJ1r-:.1,.L,-,,_,. ' ,-T '� � • , F�anc� �t: .LJ..L""

11 ���J:n ·�� ,�

.

1

t

- ., +-

1•.----+----+--+-1--: -

MORT·

Segons algüns

·a:u-=ecsrs-l

.,. -Î Î ,- T

t--

,- - 7 T, t -�·•-----

� t· -

t � �ORT_

t- � �-

___ _i_

ï --� --

- - j''

-r .. .._-+----,----,' ---1----- -i--- -� ·t 1

-

-- -,

1

T

1-r� 1 i 1--·7==-_ CA

-r-

�--..: - I I I

__;__--t---, ��-

- --c! R-ELL

i-

T

1 -· - j-

' -,_!l--+------'-, 1 1 1 -

·1

I

••----1· ----

--

,

-

III!IIII:ll ' 1II1

1 1 1 1 1 j_l__l I J 1-+

18 I lr1'1----Me:R'l'-+

�h"lg<P11


1

I, -,t> COMENTARIS DE LL.l\:iASCORT -DEVIC & VAISS ETE incompre nsibl mqnt ,no id<>ntifiqu on al "g,mqalogista mod!!rn" 0

i pP.r aquost rnotiu soms

n ossaltrP.s

'!l podriP.m ba nd jar,pqrb no ho hom fP.t pP.rquP 0

tol0rants.

-Abreviadam

n t,aL

0

dP.SCOncigut "gqni:>alogista mod'!rn" l' a n omonar m

Gci.Mo.

0

-DP.staca qUP. GPMO apu.nta fi n s a 5 dat<>s p'!r <>l dia da la mort d l R i fran0

cés,i P.SIDP. n ta pP.r cada data un grup d' aut ors (quq

0

r laci ona) •

no

0

-Personalmqnt, GP.Mo s'inclina p<>r P.l dia 5 d'Octubr ,fonamontat d' acord

(a)

0

amb. la d P.n omin ada

"pP.tita cr6nica d0 Sain t DENIS 11 ( v<?gi s

-Nossaltrqs no h m tingut a l' abast l' obra "Histoir'! Gon',,.alogigu o do la 0

Maisson dn Fran c

0

P.t d s grands offici'!rs " ci tada por DEI/IC & VAISSEJ.'E com 0

la cr6nica de dit G9.lto

i,p r lo tant ,h m hagut dr.o dnp ndr 0 '!XClussivam'!nt. 0

0

0

d<> lo "'xpri:>ssat pr.>r aqu sta dos autors. 0

-EL G3Mo s' in clina pcil dia 5 d'Octubr'! a P.ERPINYÀ,per fixar la mort d l R<>i. 0

-EL GeMo

af,.,g ix qu'! altr s aut o rs assonyalan dat s dif r onts.Tals,son : 0

0

0

0

1--grup d' autors-- J,; ort

0

1 23 SPt<>mbro.

2--grup d' autors-- r.:ort ol

2 Octubr

3--grup d' autors-- i{ort Pl

6 Octubr<>.

0•

4--grup d' autors-- Mort ol 15 OctubrP. pP.rb dP.sconoix m,pnl motiu 0

0

xpr ssat avants, o l lloc ass onyalat. pP.r cada 0

un dP.ls autors int.,grats a cada grup,do la mort d0l R i francPs . 0

a

Podriem insinuar quo 1°s dat'!S dPl 2,d 0 l 5 i d 0 l 15,podrfon rofnrirs0

PERPINYÀ,perb no n' st om gnns sngurs .Tamb6 cal dir quo la data ass0nyala­ 0

da dP.l 23 S'!tombrP. ,insinuari m qu<> tal vogada PStà fixa.da mQs logicam 0 nt, 0

a l' .Empordà. -La carta que os diu nxistnix sig nada pnl BONA

nou

R"'i PELIP EL RELL des d'! NAR-

i d"! data 9 Octubr",sitsn ifica qu,, c·om qu 0

<>l RP.i mort

n tal data i 0n tal lloc

0

stava pr s ont,.j•a no PS pas possiol,, mant 0

0

n ir

0

l' argum nt qui:> 0

aquost moris oncara ffi6S tard,o sia, 1 15 d' Octuor o .D'acord. 0

-Di:>duïm,doncs,qu"' voritabl m<>nt

n omorosos

0

autors franc 0 sos molts d' '!lls

antics,no varon sor o no pogu 0 r 0 n S'!r v 0 raços.Lo r o ma.rcabl 0 ,�s qu 0 un tan dP.stacat,sobr 0 sortit,caodal i pri:>'!min o nt hagi produit

n

0

°1s

fet

'!scri.ptors

i historiadors i .n 19S cr6niqu"s do tota m 0n a, una dispP.rsi6 i discordàn­ 0

cia tan amplios sobro '!l dia i

1 lloc d� la mort d 0 1 R 0 i francQs

0

FELIP

L' ARDIT l'any 1285. -Per aixb,por totPS l os proVPS quo hom pr'!S 0 ntat ant'!riormP.n t,(quP.

son

mol-

tes),por la doclaraci6 dP.l princ p FELIP e n '!l lloc d<> VILANOVA informant 0

al Rei PERE que P.l

s0u

paro FELIP L'ARDIT era mort( l t 0

0

stimon i

m�s v<>r) ,

pi:>r la mani>ra corn ,ü Roi PERE retP "honors fùn°br"s" '!Il ol pas p!Ü Coll de PANISSARS,por corn l' arrioada a PERPINYÀ fou seguida do la imm0 diata d 0 cla­ raci6 oficial quo P.l R'!i allÎ mori,i p l 0

s ilonci

dol princ p i nou R i FEIIP

EL BELL q_uan ja salvat i dins la França manti n gué amo honor calumniant al

sou

caballor6s on cl

0

0

0

no

r0n ° gant

ni

ol R i PERE EL GRAN; co ndueix a una irr� 0

1


futablo concluai6 qu 0 la mort dol Roi franc6s fou prom 0 ditadam 0 nt ommascara­ da dP.s dol prim r momont ( al. castoll do VALLGORN.ERA de VILANOVA DE LA MUGA, 0

o sia,a l' albcrg d' :Eh SIMO DE VILANOVA,e.l m,:,s d,:, Sotombro,i molt probable•.

mont el dia 23 amb poss�bilitat dol div0 ndr 0 s dia 21 f,:,sta do Sant Mat 0u

i

malgrat les cartos o.xp didos al comto d° FOIX),tambo promoditadam nt oficia­ 0

0

.Litzada el dia 5 Octubr

0

à PERPINYÀ;amb la segona conclusi6 pr vista quo ols 0

dos Reis a.L capdavant dols s us Estats,tant cl vonc dor corn ol vonçut manto­ 0

0

nion l' honor b n alt •!l primor,i 0

possibl

0

quo p rdr tl 0

-Don sogur qu

0

0

0

n lo possibl'-'

0

1 s gon.Més valgu� aquost 0

tot.

la prôs�nt pol�mica p rsistirà i s'insistirà

dia 5 d' Octubr

0

0

0

n la data d l 0

a PZRPINYÀ.Pcrb domostrar-ho - d mostrar-ho ,corn? 0

-Si por altra part,hom congr�gat,amunt gat i pros ntat una mu.nific nt muni6 0

de prov s d 0

0

0

0

tata m na,com mai s'havia f t,i h m d sbaratat bon nombr 0

0

0

0

0

de p�

situros,provos i raonam nts omprats i wan�jats p r tots aquolls autors parti 0

0

daria d .l 5 d'Octubro,aconssoguint,croïom,quo s'obtingui ol roconoixomont �o 0

ral conform

0

oatà tambo d mostrat qu 0

LANOVA DE LA MUGA;sabem quo

0

aqu ll 0

0

xpirà ol mos de Sot mbro a VI­ 0

ns acontonta i,p r altra part,la posici6 °sta­

0

0

blorta quoda situada a alt niv ll d 0

0

rnsposta a la fal.làcia.


r. ,

.d�1 1 1 '. 1 1 1 f1 L j _j__t1 1 '' 1 r 1

'

, li· · .,-uli, 1 1 1 1 1 s_. 1 -1 -'- .,

DE

-- -+--.

-,

--

•►·

- 1 .:...

- - -· 1

- -,-;- .. - --. -; -r- -�

. 1- -1 -•-

-- ·r··

_..!.__

- J.. .. -

l_

1 1 ,

,-+-�

1-1

l

� �

' •-4--1' 111

,--, --,-.,-t----T-r-t-t--+-,--->-----+-+--..;......;..

-i--- --,-� '

_J_

�.sEI?UL'IlURA BEATAE .MEMORIA.h."'-, - ,.. ,}- _;___, -PIIlL:rPPI QUONDAM·FRANCORUM-----­ REX:HS. B-EATI LUDOVI CI PILIL-�-- 1-+ · QUI PERPINIANI 0ALIDA FEBRE- - - - 0 ·AB ··HAC LUCE MIGRAVIT -rrr NONAS- 9eTôBRIS" · -� ·ANNO- DOMI:NI -M'CCL-XXXV .-

--

---,.......4

t --;• --- -�

: ���=:__�.EL �ELL

0

.·- ••

-�

,_p er

I I _j"0��9=QC�QBm:;s �

L., ,Z:iiJTS;ïi .•


COM.ENTARIS DE 11,MASCORT : -D.EYIC & VAISS.c."r.l!i afirmGt1qu

0

aqu sta prova

dol .El?ITAFI existant a NARBONA

0

tP. més valor qUP. P.ls s 0ntim nts dP.lS 0

0

scriptors,Aquasta gravaci6 lapidària

ols dP.gu� imprP.SSionar porquo 0s la ùnica franc sa quo ols mP.roix l'atonci6, 0

La ciutat d 0 NARBONA gaudoix d 0 un Mus0 u lapidari oxtraordinari,avui. Aquest :El?ITAFI fou cncarr gat p l fill d l R i mort,F:ELIP iL B.ELL,a honor del 0

0

0

0

SP.U parP., -D.EVIC & VAI SS.t.TE ignoren l' "Xi st:,ncia a 1' .cl'la>ORDJ\.; de du s inscripcions la­ 0

pidari0s importantissirr. s i d finitiv s.Una 0s la d 0

0

0

vu.i P.n lloc dP.scon°gut; i la d l CastP.11 d 0

0

VILANOVA do la MUGA, a­

0

Sant Salvador d

DA .antiga propi tat dol Duc d" ltEDINAC.èl.I ,de la qu 0

0

VERDERA o de RO

poss,.,ïm fotografia.

0

Th

qüesti6 d0 data,la p 0 dra franc 0 sa no concorda amb lP.8 do 1°s du 0s catalanP.s, tampoc amb P.l 11cc d� la mort. -Si corn cr,ü m,l' EPITAFI francés, n ol quai s' P.sm nta a la "f br 0

0

0

0

càlida"

0

com causant do la mort dol RP.i francqs,va t _nir una r dacci6 altP.rada pr me­ 0

0

0

ditadam0nt,,fa un fP.t grP.u.La "fobr

0

càlida" no l' h m SP.ntit anomenar

cr6nica i An CaIIIV"i aparP.ix d"' sobt

0

0

0

0

0

XP.rcit franc9s ( i

1 propi Roi)

0

0

0

pid-:,mia,

arran d l SP.t-go dP. 0

GIRON.A-Ciutat o_n nl 1285,i quo P.ls mat ixos franc sos han divulgat qu

0

P.S contagià d"? la mat"?ixa malaltia,d

0

0

0

la mat ixa opid�mia quo abatia

0

0

"ll RP.i 1 SP.U

exP.rcit,contrP.ta la qual s' agr ujà d una man°ra ràpida,no pogu0 montar s'

0

1 tinguq qu

i

1

0

0-

i on consP.qu�ncia doli­

ris,postraci6,"?tC. ,lo qual no lliga en absolut amb la nominaci6 d 0

n cap

n "l opitaîi lapidari, os un proc4s f

bril ind tP.rminat molt fort i quo causa molta f br tiphus, etc., sofr:i,_da pr.ü

0

0

transportar On llit<>ra arribant a CASTELJ,b D' .EMPtJRI.ES corn

0

a primera etapa d' aqu,:,sta rntirada,poblaci6 ahont s mbla

xisti n moltissims

0

0

0

afrancP.sats. 1 pap<>r d"'lS motgos do la casa r�ia.L francosa,si quo h 0m ll"lgit no­

Ignorem

0

m4s un cop,qu

aquost-s int ntar n fnr le po::1sibln administrant tots ols r"!­

0

meis que t ni n a l' abast 0

0

0

0

0

n aqu l) t mps i situaci6,:iinfructuosam nt; nor­ 0

0

0

malmo.nt "l s m<>tg s tambo d uri"ln passar-ho molt maJ.amc,nt i acabant. amb la sa­ 0

0

lut malm,,.sa. -Cal af gir qu 0

0

no tot s lP.s dP.spullos da FELIP L'ARDIT foren sopultad"?S a 0

NARBONA;una part fou trasladada a l' abadia d

0

N�E de la dibc si normanda 0

dP. EvR.ElJX,i una altra part a la Catedral d� SAINT DENIS à PARIS,Aquest asp c­ 0

tP. "ll considP.rc,m aqui b 0n socundari,m4s aviat l' h 0 m introduit p 0rqu 0

h 0m

obsorvat moltissimos div0 rgbncios r 0 sp0 cte ahont han acabat s 0pultad 0 s

l"?S

diferents dc,spull�s d° FELIP L'ARDIT;i en consc,qübncia,<>ns sorpr0n °1 grau do d"?SCOnc,ixomont d"?lS propis franc sos ( ns rof rim a molts <>rudits) 0

0

qu

0

0

onvors la situaci6 d0 finitiva i actual d 0 1°s d 0 spull 0 s d0 un Roi quP. va for tan soroll,J:h aquest aspnct" no dispos n d 0

0

contrincants

trangors o astranys. El paralclismo d' aqu<>sta dosinformaci6 o d

0

c,s­

tants "?ITOrs

"?Il dit toma socundari por nossaltr�s,ons m0na a consid 0 rarlo s0 mblant al dia i 11cc de, la mort dol Roi franc0s qu ,produïnt abondància dP. diP.S i d 0

0

llocs

acaba imposant-so l' assonyalat p<>r la cùpula i aixl qu 0 da fixat oficialm 0nt.


-D.JWIC & VAISSEI'E reconP.ixqn quq F.P!.IP EI:. BELL :fill. del r 0 1 mort FELIP L ARDIT,despr�s d oncarr gà 0

0

1

les honr�s :fùncbrce Cql.obractos a la Catedral dl'! NARBONA ,

un °p1taf1 por a colocar

0

n la tomba

d' aqu eta man°ra : 0

" SEPULTUHA BEA.TAE MEMORIAE PHILIPP! QUONDAM FRANCORUM RIDIS---B.EATI LUDOVICIS FILII---QUI PERPINIANI CALIDA FEBRE AB HAC LUCE MIGRAVIT

III NONAS OCTOBRIS

MCCLXXX V

ANNO DO.MINIS

Il

5 d' Octubr�.

III Nonas Octohris

L' '!pita:fi l!Stava situat da.rrcra la capçal ra dn la tomba,obrat "'n llotra 0

œjùscula. Aquesta data dP.l 5 d'Octubro P.S la data col!llnamont ac"J)tada p 1S au.tors 0

francesos 1 pro-franccaos;�s la data digu'!m-no,

oficial.

Com podem comprovar,la causa dn la mort dP.l r i '!Btà ovidentmont disimula­ 0

da,malgrat quP. tothom conP.iX quo contragu� una opidqmia----la œtPixa quq x�rcit francPs----1 °1 lloc quo la va contraur�(à

afoctà amb magnitut l'

0

GIRONA) ; l' .,xpr.oei6

''calida f brP."

,fa una forma at nuada pol:l'.ticam•mt 0

0

aceptable p,..r indicar una malalt:1'.a dolcnta 'll nom d

0

la qual no os vol

P.X­

preesar.Probabl0m,:,nt PB tractava do la p�sta (encara qu 0 o:ficialm0n t aparo­ gué pocs anys dospros) o d 0 un tyfue,procosos qu 0 tots dos donav0 n lloc a fP.brce altos. -Deetaquem lo que afirmP.n D!.VIC & VAISSEI'E respecto al valor d' aquost epi­ tafi "aqunst epitafi t� mos val or que "'la sontim0 nte dols i,ecriptors" equiTal à dir que una gravaci6 sobr

0

pPdra----la d' aqu st cae----�s un ar­ 0

gument dA méa pP.e quP. una obra -,scrita. A TP.gaàoe podr:l'.a ser c rt,m�s no on °1 prosont cas quan la data de la mort 0

del Rei franc�s on P.l 5 d'Octubro a• ha posat pn ontrodit 1 no està d P mos­ trada,per �P.S quo amb Pla anys bona part d' eacriptors l' hagin donat per bona.Noesaltr"'e no hom dispoeat d

0

cap 'lVid0ncia 1 hom vist quP. el tema no

a• ha ostudiat a fons,1 pftr lo tant,la data d l 5 d' Octubrq Pncara qu� fos 0

situada .a la tomba i p�r mos quo fos gravada �n pcdra 1 on forllB. d' opita­ fi,no domostra pas qu

0

sigui la corr�cta.

A l' .l!MPORDÀ dieposavem d� 2 p�drP.s,tambP gravad,..a,1 quo hP.m �studiat int�� aa-nt �n ol pros.ont trPball,quo no coincidoix n amb l' opitafi francés, 0

1

s.1 s�guim à D:EVIC & VAISSEI'E hem do dir quo t nP.n m6s valor quP. ll!s obr�s 0

escritP.s. L' epitafi dP. NARBONA �s un P.pitafi pol:1'.tic 1 com a tal no àibilitat.

0

ns mor�ix crP.­


-Hem auficiqntmPnt dqmostrat qUP. d� cap manPra P.l Rei franc�e mori à PEBPI­ dP.

NYÀ i menys el dia 5 d' Octubrq•.Ane q·l contrari : t� mqs probabilitata

veroaim111tut la posici6 mantanida per un bon nombrP d' P.Scriptore qu,. m�­ ri P.l dia 23 SetP.mbre à. l' EMPORDÀ (ja sia à. CASTELLU D' EMPURIE3,VILANOVA DE LA MUGA,PERALADA,cami al pas del coll d

0

PANISSARS,antr,- GIRONA i CASTE

LL'O D' EMPlJRIE3, i en P.l matf.!ix GIRONA). -RP.cordar m tambA l' ac-ord produit ontro ol RP.i PERE EL GRAN i el fill gran 0

dP.l RP.i francqs mort,quP. P.S voi� obligat automàticamont à

0

xP.rc1r de nou R�i

succeseor d l sou paro FELIP L'ARDIT;eesont imposeibl1> 1 inTP.rBP.mblant quP. 0

el català

doiXP.B ontabanar pel nPbot do 17 anys quan pr•cissamP.nt Pl Rei

l'!B

oncle habia donat proves de Jd.l astùciPS dol m�s alt ostil-----quP. no nocq­ saitem r petir aqu!------i prou bP. actuà. VP.rificant la mort de FELIP L' AR­ 0

DIT despr�s quP. aquP.11 l' hi don;a part,comprovant ofectivamont quP. pod!a estar aort des do ja poca dioa,i f�u per aqu st dP.tall quq MONTANER no donà 0

el dia P.Xacte o procia d' aquoll obit.Pf.!rb ols indicis,ola càlculs�i

ols

senyals obgorvata a los liniPB onollligues foron quo corrP.S com la pblvora que el Rei francqs FELIP L'ARDIT mon el dia 23 SP.tP.mbr

0•

-Un epitafi construit 1 voltat d0 tanta sospitosa tergiv 0 reaci6 no pot aor po­

conaidorat com una prova afoctiva.A mqs,aquos-wautors quo ignorP.n los dr"s <>pigrafiad,..a oposad<>s als s"us c rit,.ris,i qu

0

on pr'!s ntom 2,no PB m--­ 0

rP.ixoran mai la crP.dibilitat histbrica.

DE LE3 AUDACI E3 DEL R.EI

PERE EL GRAN

-A la infantil argumentaci6 dP. DE\l'IC & VAISSEI'E per la qual conaidora quo el

a

pr!ncop FZLIP entabanà al R,ü PERE EL GRAN i en consoqii�ncia tambP.

MIJNTANER,pe:r ai 118.teixa 1 por tot allb quo he.11 qxposat 1 oxpoaarq.11,ne s• li pot à.<mar m,,s validesa qul'! aquesta : pu<?ril. -Per inY<>ntariar un poc les audaci s portad"!S a t�rmo por PERE EL GRAN,pre­ 0

•�ntP.m a oontinuacié un pP.tit �xtracto d' algun<?a d' aqu 11.,a,contingudl'!S 0

al' obra d<!l hiatoriador català FERRAN SOLDEYILA : "JAUME I.PERE EL GRAN", Ei.Vicens Vives,VOL.5 da Biografi�s Catalanos,3�

0

d.,Barc0lona,1980.V 0g0 .11

:

pàg.105 •• ," •••• el 31-maig-1283,a bora dP. nonas,arribava disfraçat a l 1 he1rta d

0

BURDIDS,d'incognit,i manà al BellQSCal d0 la ciutat JOAN

AGRILLY for la rodacci6 d

0

d'

una carta tPsti.11onial à.0 la aova com­

par,:,ix,:,nça ••••" "••, .tornà p r BAIONA,d s d' ahont oxp d:!'.a una. ll,:,tra d"! data 1-Juny-1283 •,,•Il 0

0

0

" ••, .a FONTERRA.BIA fou acollit per aubdits d l fü,i d.° CASTELLA. 0

Segu:f por CASTELLA fins a LOGRONYO,ahont passà. el 10-Juny-1283 • .& 20 era a TARASSONA (provincia d� Saragosaa)

0

v1tant el parany


que li havia posat JOAN NUNY!Z DE LARA,s,.myor d

1

ALBARRACI,abat

d,,,1 R,'!i de FRANÇA•••• " pàg.112•••"••••v.na astùcia dol R<!i va salvar al'!shor 0s "!l pa:l'.s,va f,.r "!n cendr<> fogu,.,res p<!r la

muntanya •••• 11

pà.g.113••• 11 • • • • en P.l coll d,. PANISSARS.......... n tal dif:l'.cil situaci6 1?ncara "!l R"!i PERE

va poder r.,stablir,al coll d PANISSARS matoix , 0

un avantatj6s tractat amb P.ls P.mbaixadors dol R,,,1 do TUNIS A BU­ HAFS- OMAR I •.•• Il pàg .113-114•••• " •••• eab:l'.a qu,,, l' r.,stol d0 ROGER DE LLtJRIA,venint d"! SICl!LIA, destrur:l'.a la flota franc,,,ea,i qu,,, llavors s 0 r:l'.a l' hora d' ata carloe 1 d,. pr..,cipitarnn

la r-=1tirada•••• "

Amb efPctiua molt curte,hostilitzava constantm nt ale pod�rosos francesoa 0

fent-lie la

guP.rra d,,, guerrilla,amb grane r•sultate.

I per mar,confià pl nam,,,nt amb ROGER DE LLtJRIA,4omostrant tindra œ.gnifica 0

Yieib de tàctica i P.Btrategia,p,,,rs"!guint i obtingu,,,nt la derrota del' ar­ mada franceea per la qual cosa aconss 0gu:I'. d"!ixar sonse qu,,,viures 1 aprovi­ aionament a tot un nombr6s "!X�rcitquP. acabà r .. tirant-s 0 i compl"!tam 0 nt dP.­ rrG1tat. Ta.llbé,pP.r mar,"'stiJJUJ.à la taeca dP. uns quanta corsaris font-los actuar con­ tra "!le francesoa. FinalmP.nt obtingup "!l 4-Sqt mbr"!-1285,à ROS.PS,una gran victoria contra la 0

armada francesa,p r obra dol citat ROGER DE LLURIA,definitiva. I •11 œ.teix, 0

el 10-0ctubro-1285 al pas dol coll dP. PANISSARS,la victoria total contra ..1 quP. quP.dava d 01 dorrotat P.X�rcit francps. Hi podr:l'. "!m af .. gir molt .. e m�s coBP.s,m�e son suficiP.nta l"!S exposadP.B p r a 0

consid,,,rar qu

0

P.l Roi PERE EL GRAN si que fou astut i ardit i r>ncara que

algù a• ho hagu�s propoeat no haguP.ra .. atat possibl 0 r>nga.nyarlo i IIP�ys en aeeumpt "! tan important.A la f:l'. 1 pP.rb,eab 0 m qu,. no va euccP.ir tal com un autor penaava,i aixb hP.m àemoatrat i ha quodat bP.n palpe qu,,, fou una inV"!nci6. EL œtoix autor FERRAN SOLD.EYILA,a l' altra obra : "PERE II EL GRAN",Colec­ ci6 Popular Barcino N2 155, Barc<>lona,1958,aporta un llarg EPITAFI dedicat al R"!i P.!RE EL GRAN,dol qual �n traeladQm aqui nom�s un p�tit fragmnnt pàg.77••••••••• " EL r(')i PERE, dit d� p0dra, r�posà invictP. : Magnifie, fort,pagà i :l'.nt 0 grP. P.l d0uta dP. la mort. Excel.1:1'. pP.r lPS gP.st�s ; eigui'n tP.etimoni la francesa p<1sta•••••••• "


�


COMENT.ARIS DE LL,MASCORT : -La Crénica de Sant DENIS assenyala la mort '!l dia 5 d' Octubr., ,p.,rb ol lloc d., la mort no ostà assonyalat S'!gons l' obra d'! DEVIS & VAISSh�E.Hem cr'!gut apuntar Pn °1 sinèp�ic qu., fou à PERPIN1'À, -Nossaltres,por tal d'! S'!r ID9S

0

xact'!S ambla Crénica dP Saint D.EN1S,hem ma­

nAjat dU<!S cr6niqu s,qu<> const,m al dit 0

"REC!UEIL D.ES HISTORI.mS DE> GAULES

Er DE LA FRANCE'per l'/AILLY-DELISLE-JOURDAIN,Imp.Nationale ,Paris,1876 .En el VOL.23 : pàg·.101-1•••"RERUM GALLICARUM Er FRANCICARUM SCRIPTORE3" coneguda tamb9 pr.or "CRONICA DE PRIMAT" pàg.1O4,Cap.LXJCVIII,Foli 251 : "••.•• et c rtainn,,m nt 0

0

1� roy dP. Franc ,qup s•nn '!Stoi parti malad (vol dir 0

0

dn iIR0 ...�) ,sitost comm'! il vint à PARP.IDN.lli fu engr"'­ giA '!t gr'!VA dP sa maladi ,ot traspassa do c st sciè­ 0

0

cl O." ( 1 ) (1) La i f n d0 cott'! phraso,omiso dans la chroniqu 0 dP G . D E NANGIS,se r trouvo dans la "VIE D.li: PHILIPPE 0

LE

·HARDI" -p.-!:>38 a. pàg,1 43 -2 .•• "EX BREVI CHRONICO .EX:CL.ESIAE S.DI ONYSII AD CYCLOS PASCHALES Apud Acherium,tom,Il SPICIL.EGII in fol.p.496;in 4Q tom.II,p.813 • Quae proxim., ant c dunt Aa r quiro 0

0

0

tomo nostro XVII,p.422 ) pàg, 145 : MCCLXXXV. HOC ANNO,OBIT PHILIPPUS REX FRANCIAE, FILIUS LUDOVIC! RIDIS, III NONAS OCTOBRIS,

APUD

CASTRUM QUCD DICITUR PARPEGifHN :Sll'ULTUS EST AUT EM IN .EX:CLE3IA BEAT! DIONYSII, III NONAS D.EX:EMBRIS, A V.EN ERABILE

VIRO JOHANNE

CHOL.è.�,TUNC T.EMPORIS S.h!DIS APOSTOLICAE LfilATE. -Ara seguim informant tot allè qu

0

D�IC & VAI SS.!!,,rE no varen f r 0

.En el VOL,2O : pàg,539 -Prociaa qu.,

11

• • • • 0

1 R i fou portat

0

0

n llitora ••••amb gran do­

lori p na arribar,,n a PERPINYÀ •••.. $1 r"'i molt malalt•.•• fa 0

nt aaquita du "t r<>n d" na tur-:•.•..." (.--..1 subrai;lJ.at AS r,ostro,i lE. -t'ras

0

ù.ltima -.r, .:'rar:cAs ] · hait:

transcrit tal corn hi �stà & l' 0ort1. ) Aqu:i'. V<>Ï �m qur.o no ü.dica d:i'..a ui 1,;aa ct

0

1� mcrt. 5. .. .!._ R i franc�s. 0

pàe, 540-54 i .••"�'R.ElJU.ENTfü' D.t. "fII'A .EJUSDil,. rrilLI:?Pl .rtEGfo �i'Rn.i�CIA.C: , AU J:>1,0r:; DIJTI , .:iAt>r.;T.ï: LUJ:>{1Vl ur �'I.uII" Pracisa qu 0

..

" • • • •

-----·- -----------------------------------difunctus .... ''

,

gravi :t'obr 0 corr 0 ptuo,quâ incal 0 sconto epud


I Aqui V<JÏP.m qu<i tampoc indica dia ni m s d 0

Eh el

la mort ,l<>l R i franc/4s. 0

0

:

V0L.22

pàgs.16-17 ••• "EX Jl!<ŒYiliO Rfilm., FR..'U'iCIA.B CHRONICO,CIRCA At�NU!à SCRIP'rO''

ll.:JüJl.111

Es ref r•üx a un acontqix mnnt â.<ù any 1285,dnl qual ,scriu 0

0

" ••.•vol0 naquo rox ind" ult<>rius procod 0 r<> contra Barchinona,o, p:ii.d mia gravis ->Xorta in ox rcitu im­ 0

0

0

p odivit ••••.• R0x aut m Fr&nciao,vid ns 0

0

0

xP.rcitum

suum tanta a<>gri tudin° laborant..,m,r dir"' coopit 0

cum gonto sua;nt in rodita infirmatus,obiit

in

PER.PINIAliO pridio nonas octobris,anno Domini pra� taxato MCCLXXXV' •••••• "

RP.sumint los croniqu s �xoosad<JS ant riorm nt: -Sort:i'. malalt d.,-GIROHA,s' agr.-.ujà a PEH?IHYÀ, 1 aqu:i'. morL 0

0

0

-El Roi P.ELIF de França mor:i'. a PZRPINYh cl? d'Octubr.-..Tamb6 fou s 0pultat al' �sgl�sia d 0 Sant Duon:i'.s,JOHAN CHOLBl' lagat papal. -t.îalalt i transportat an unt:o. llitora,->l R0i arribà a PERPINYA molt malalt,t3stà i rnb� 1•�xtrnmuncié,morint S guidam<>nt. 0

-Va contraurn una f,,br

0

grqu,i a PERPINYA despr�s d

0

r bro 0

nls ùltims sacram nts,mor:i'.. 0

-El Rei

0

s va d<Jsdir d' atacar BARCELONA p�rqu

0

ho impod:i'. una

tal Op<Jraci6 malalt:i'.,morint a PERPINYÀ el 5 d'Octubro. 0 sia,qu 0 do 1°s 5 cr oniquos,nom/4s 2 d' oll0 s concrnton la data do la mort dP.l RP.i francP.s,montr s quo totos 5 °scriu n qun moria à PERPI1'Y�. 0

0

-Al començam nt d_' aqu,.,sts COM.3l'TTAiUS haviem <>X!1rn:;;sat qu 0

los cr6niqu0s d.,

0

havi en ccnsidorat qu.., la mort fou à P ERPniY1 i r,o:;;sal tres ho hom

SANT D:E?HS

apuntat P.n °1 sinàptic,tot oxplicant q_u 0 DEV'IC & Y.idbS..,,'rE no var:m d 0 ixar ma ssa clarotat 0n l'

0

studi d' aqu.-.stns cràniqU'-'S,doncs com

0

s pot CaJ'Il?OVar,l<'

major part df! mat rial inv stigat aqu:i'. pr<>s nt,l' h m obtingut nossaltr s di0

0

0

0

0

ia d0 Saint D<Jnie acoll ix la b pultura ùltima d�l Roi FELIP L'ARDIT. 0

0

Da r.an°ra quo aqu:i'. .,r. dite <>sglésia i

n 1°s s 0 vos cr6niqu 0 s,la concordança

0

P. la date. d., la mort dal R'li fra.nc�s n°c<>ssàriP.!11<>n1; havie d' · · lgrat aq_u ata n->c,.ssi tat,h m pogu1; V<>Ur 0

0

' P.scriuro dP. la Ppoca qu9 sovint PS ni P.n tqmos fonamontals.

0

ssor toi;al.

q::i<> nc,1tés 2 cr6niqu s pr,.,ciss n

0

dia do la mort ;s .,,guraiaont aqu<>st d<>foct

0

0

0

0

és dP.gut a la forll!6. i :-:cstum

1s P.scriptors no �ron concisos ni �xac­


�


,,..__ .._ --

C0MENTARIS DE LL.MASCORT

-D�-YIC & VAISSE'I'E opinen quP. P.n rP.alitat CATEL v olia exprP.ssar quP. P.l RP.i mQ_ ri a P.ERPINYl\. (es rof<>r,.ixP.n a 1'

d' aqu ·at Aut o r "HISTOIRE DS3 COMTES

o bra

0

DE _ TOULOUSE").

11

0s la m6s a.doptada. pals n os 0 trP.s (francP.sos) mi.llors crltics,La voritat s qu 0 hi han difP.r 0 nts dat 0 s,i

-Per DEVIC & VAISSEl'E la data del 5 d' 0ctubr

0

\\

quo nossaltros conoixP.m. V ur 0

0

(J)

-DEVIC & VAISSE"rE,perb,sombla n o ostàn sogurs,p rquo t ot s guit afirmP.n 0

0

hl. ha dificultats d oncs alguns historiadors 6 cr o nistP.s 6 °script ors c o nsi­ derP.n qu., .. 1 RP.i FELIP mori en <>l mP.s dP. SP.tombrP..Aqu 0 st grup d' autors, al c onaidP.rar quP. mari oJl ol mns dP. SEJ'.clliBRE,a'acosten p rill osam nt a la tP.sis 0

0

catalana i,o.ncara més c oncrP.tamont,a la data dP.l r lat d<>l cr o nista MUNTANER. 0

-A co ntinuaci6 trasl .ladem aqui -<>1 tr.ixt dP.l "Cronic6 d

0

Sant Paul dP. NARBONA"

REDACTADA PER G.IBALD DE NARB0NA ABAT DE Si.NT PAUL DE NARll0NA,que figura a la pàg.173 dP. "HISTOIRE D.ES COMTE:i :VE T0L0SE"per l quP. AS el Sl'!güP.nt :

11 • • • • •

I

Abat GUILLAUM� CAT.EL(veur

0

vidP.lic t por la MASSANA,intrav runt CATAL0NIA.M , 0

0

@)

Er C.BPERUNT CIVITAT·&,; G�UND.ENS.ES,El' C0MITATU IMPURIA­ RUili.Er IN ,,.DV.!!NTU,D0MiiifUS R� l!'RANCIAE SAPEDI0TUS MI GRAVIT AD CHRISTUM,IN VILLA P.ERPINiaNI,IN CRASTINUll SAXC:l.'l l'R�J,JCISCI ••••• " 0 sia,mori l' �ndomà dol dib d

0

la f sta d 0

C<>sc (dijous 4 0ctubro) dia 5 0ctubr PINYÂ, & la data oref rida pnr

0

0

Sant �ra.n­

divondros,à PER­

DEVIC & VAISSEI'E.

0

-I tambo 6s la data pr f rida pP.1 c atalà. lrl,C0LL I ALENTORN(1904-19 0

0

apr o f ondf aquP.st tP.ma i ha soguit l' -El.a frances os i

0

opini6

) que no

dols fra.ncasos.

SpPcialni'! nt DD/IC & VAISSSl'E tenP.n m ol ta t<>nd"hncia a SlpP.r­

�al orar al BP.U CATEL.Nossaltres <>ns pr�guntP.m : �porquo tambJ CATEL a' obli dà o desc ornüx� un b on aploc d

0

provP.s quP. tr,,nqupn 1Pa ara,.tm,,ntaci ons fran­

bP.SP.s,moltes dP. l"!s q uals aport .. m nossa.l.tr ..s aqui <>n aqu st traball '? Tan d.!_ 0

�icil ho tingué un tal a.rxivP.r i bibli otP.cari quan ocupava un lloc pr ominPn� 0

· avantatj6s ? Dan

Vol�m P.XprP.asar qu� caldria llogirs

r"!fP.r/4ncia a aquP.st fot lùstbric d

0

0

los obros d a CATEL

la mort i lloc d<> la m ort dal

a .. 1

que

�rancés,i analitzar s 0ri o sam 0nt amb quin mbt o do h o ha ascrit.

- SP.gono DD/IC & V.h.ISSBI'.E altrea aut o rs francosos ni son d.iscr,.pants "!!. la fixaci6 d"! la data d 0 la mort,i BP.guint a lP.S snv 0 s deacripcions P.n la obra P.Sffi"'Jltada dita "HISTO1.RE GÈN.ffiAL& DE LANGUED0C",n o ssaltres lP.B P.Studi'!m

a

c ontimiaci6 :

,_

-··-·

-----------

-----··-- -·--------------·- -··--·


I,, -Aqul ata crbnica d1 gu-{ a,r <i acri ta p, r l' abat d1 SANT PAUL d, NARBONA p, r nom G:!:RALD ru NARBONA. CA'mL

dona

informaci 6 dq varia cronicona

à la sJva "HISTOifil

rus:

COM-

'füS ru TOULOUSC:",p3r l'abat GUILLAU!l8 CATl!!L,Lib.P.Bosc,1623,TOLOS-,,,pàgs. 165 i s3gü3ntB • Aix6 ho eab1m J)"r l' obra d, Di:VIC & VAISS.>T->. -Noasaltr3a h-im consultat al dit CAT-;:L,i à. pàgs. 173 lhgim 11 • • • • • •

vid3 li 01 t p<t r la MASSANA, in trav, run t

Cataloniam,,t c,inrunt Civitat1m G'lrund.,ns,m, ,t Comitatum Impuriarum.�t in advJntu Dominus Ià x Francia, aap<i di ctua mi.gravit ad Chriatum in Villa P,rpiniani,in crastinum Sancti Francisci •••••• " Significa qu, ,ntrà à CATALUNYA p-.r LA MASSANA, i � n 11 Comtat d' l!:ll!PURI., S, a• apod,rar'ln d, la Ciutat d., GIRONA. I , 1 R, i d, Fronça al apropars,

a la

Vil.la d., p.,rpinyà,mor:i'. ,n Crist, l ', nd,, mà d, Sant Franc,,i ac. 0 eia,,s fa morir "ll r-.i à nRPINY)\, J . l dia 5 Octubr� ,div,ndr,s.Aqu,sta .:a la posici6 fixa(i tamb-{ la postura oficial)

d,ls D::VIC & VAISS, . T., .Aqw st

MCrologi d, l' 'lBgl1eia dq Sant Paul d, Narbona,l' inclou.,n a la a-.va obra qn ,1 VOL.X,pàga.)8-50,Anno MCCLXXXV • : " ...... Poetmodum ....... vid,lic,t P'l r la MASSANA•••••••".

-L' obra <>Bm1ntada avants,d., G,Di; CATl!!L,contf altna crbniqu<ts o o.ronicons. Tanmat, ix, la crbnica qu, acav,m d' "studiar no concorda ni amb , 1 "COSTUMA­ RI D:'J TOLOSA" (qu'l diu qu3 ql r'li morf à. GIRONA p,l S<it,mb:M ),ni amb la crb­ nica "PR5C!ARA FRANCORUM FACINORA"(qua diu morf à P3RPINY). 31 23 $3t1mbr, ), ni amb ,1 cronicb dit

"ALIUD CHRONICOlf"(qu, ,1 fé. morir à P::lRPINYÂ 11 29

S1 t,mbr-. ;ni tampoc concorda amb la cr6n1ca d, l mon-. a tir d, St.Sadurn:i'.

d .,

Tolosa (qu., ,1 fé. morir ,1 29 Soit,mbr, f<>ata d, Sant Miqu,l,d' acord pr,­ cieeal!hnt amb MUNTAN1R (pa rb à P:::RPINY).). Coma a v,u,la disparitat d, data i d-> lloc <tB la norma g,n1 ral , nt�

,la

propia frano-, aos. -�gons ,1 nostr, M,COLL I AL'.!:NTORN,qw <!B dil par,r d,n D3SCLOT,VOL.5,pàg. 305 d3 la

11

CRONICA 11 ,vqf1m qa col:llforma ,n qu_,, F.;JLIP L'ARDIT mor:i'. à p_,RPINY:A

el dia 5 d 1 0otub� B<1guint l'IS p,tjad,a d,ls historiadors franc,sos

m-'s

apassionate lo quq cor� spôn a una inv, atigaci6 aupq rficial i -. n cons"' qü�n­ cia ass,ntarsq qn una posici6

d' acomodal!hnt.


�


COMfflTARIS D.C: LL.MASCORT : -No satisfent als DF!IC & VAISS.E.TE que una cr6nica francqsa,la dita "PR.&:11'... RA FRANCORUM FACINORA" b

"CRONICA DE SIMD DE MONFDRT"fixés la mort d,.,l Roi

franc�s lo dia 23 Sot 0mbrP,a la ciutat do PE.'RPINYÀ,tratara.n de r 0 ssoldr 0 aquost probloma ---qUP. 6S expliquP.n sogons consta

0

0

1 SPU probl Wa---sônso acons guir-ho porb. Ths 0

0

n un manuscrit NQ 622 d,, la Bibliotoca d° COASLIN,

quo ol R i mori ol 6 d 0ctubro à PERPINYÀ: 1

0

" Obiit in P.ERPINIANO,pridie nanas octobris, anno Domini pr taxato MCCLXXXV " 0

tot lo qual ostà contingut à

"HISTOIRE DES COMTES DE TOULOUSE"per CATEL

( vegis 1 pP.r aixb,L.DELISL�,à "NOTICE SUR LE3 11ANUSCRITS DE BERNARD GUI", pp.223-226) en ol Profaci dP dita obra d,., CATEL. Segueixon DFIIC & VAISS.E.TE afirrna.nt que s gons l'

0

0

smontat manuscrit,tamb/4

sogons l'odici6 d., CA.TEL esm"!ntada,i s<>gons dita "Cronica PR.&:LARA :E'RANCO­ RUM FACINORA'/tots 3 afirmen qu" mari à PERPINYÀ.I acaben conclo"nt DF!IC & VAUSSErE que ol Roi al 23 de SAtombro lo tant,nc poguQ morir

0

qncara NO

0

stava à PERPINYA,i, per

1 23 3.,tnmbr" à PERPINYÀ ,Al 0 shor 0 s Qs sorpr 0nont

corn Pls dos autat:s DF!IC o: VAlSSSI'.S no conceà,.,ixon possibilitat d füü maris ol dia 23 :3,.t,,mbr

0

..

n algun al tra lloc q_u

0

qu .. .-.1

0

no fora à l' ERPINYJI. ,

perb nossal tr .. s afirmqm por totos los prov s pros<>ntadns ant riorm nt,quo 0

0

0

aquost lloc no pot sor altra quo ol Cast,.11 d� VALLGORN.ERA del tarm 0 d 0 VILANOVA i malt d' acord amb l' afirmac16 d">l cronista R.MUNTANER quan es­ criu

11 ••••••

à Ùltims do Sotombro •••••

& VAISS.E.TE ens ajudon a confirmar quq -La paraula llatina

pridio

0

D' aqu sta man°ra,ols propis D.ElllC 0

11

1 Roi mori

0

0

1 dia 23 Sotombro.

1 dia avants • Aixi 1°s

"III NON:AS OCTD-

BRIS Aquival à 5 d'Octubr.,. un RE3UM de tot lo quq aqui han PXposat P.1S DF!IC & VAISSEI'E,seria Mari Pl RP.i franc�s à PERPINY:ll. perqu4 nossaltr s DEVIC 0

& VAISS.E.TE aixi ho afirmem,pP.rb no hi mori Pl 23 SP.t brP. ni à

0�

ùltims dP Sqt<>mbrP.;si no hi ora,no pogué mo­

rir-hi.PP.rb no mari

0

1 dia 23 Sot 0mbro., ••••

mP.s aqu"st tipus do posicionamP.nt no ">Spot admotro.

-La "ITTSTOIRE D.ES COl,/1.'ES DE T OULOUSE" (tantes vngad s 0

0

sm,,ntada por DEI/IC

& VAISSEr�) per l'Abat GUILLAUME CATEL,Lib.Pieri•o Bosc �:archand,Tolos .. , 16-23,contA 3 cronicons : i--- pàg. 147 ••• CHRONICOH "PRAECLARA PRANCORUJft. FACINORA ( 1200-1311 )" })Sr un Autor Incort : "., •••porv nitqu� usquo ad Gironam,4amquq oba?dit, 0

i c<> pit t->m -;,or

0

astivo, •••• qpidnmia 6 ravis �xorta in "'X"!rcitu im p"­

di vit.•••••R x- au.tPm J,'rancia"l, i cl.ims suum -"xorci tum tant a agri tu<iino 0

labo:rant"m,r,,dirn co0 pii; cum (snnt"' :;ua, 0 t in r"ditu infirmai;us ob-iii; in l'«rpiniano,<.'ii•-• Iiominica an"t" t=stum daacti rdl.chaiüis, anno Domino mil l"!sin:o ducon,;,-simo octuag•simo .:iuinto••••••• ''


-------------------------------------- --

0 sia,s' Axprqsa quo mori à PERPINY,, el dium,,ng" avants d'! la f q sta do Sant MiquPl,p"r lo tant, 0 1 23 $Pt mbrn.L' autor d 0l Chronicon no comot orror 0

indica

0

1 diumqngn (23) avants d

0

la fosta d

°ls D.ëVIC & YAISSi!r�

aconssoguqix0n

0

Sant Miquel 29 i:3qtombro; aix:!

adulterar la font d 0l Chronicon

a la

VAgada quo pAr Alla �sol dom�rit i Pl ridicul. 2---pàg.164 •••"CHROiHCO:l <ll t ALIUD CHRO!HCON", do Autor Anbnim " •••••••anno millF!simo duc ..nt<>simo q_uinto,in fosto Sancti !Jichaiüis,in rPVArsiot,P. partium Aragonum,in villa do P r0

pignan,obi1 t Philippus Rnx l!"'rahcia P. ••••.• • 11 0 sia,AxprP.sa quo mori Al dia d

0

la fosta do St,MiqUAl

29 $ot mbro i di0

aaabt.,,à PERPINYÀ. Aquesta data d .1. dia 23 S<>tambrq,�s molt concordant amb la dn �'IUl'l'rA.lU!:R,en­ 0

cara m�s concordan"t quP. la as1:1°r,yalaaa •in °1 cronicb a11tnrior ''Pra,..;lara .Francorum facinora". L' autor no com,,t ->.rror p rqu� <>Xprosa û1ci tam..,n't al dia d 0

0

.St. lliquol ( =29

SAt r-1br") P"r •witar PqUivocarsF! ai cit�s <>l dia <>n forma dn nùm0ro. 0

El.a DE.VIC & VAISSE.i.'� no aporten aqu0 st Chronic6,no �1 con�ix 0n o no l'han volgut prAS ntar; d' aquosta œan.,ra han ovi tat adul t rarlo .P rsi st.,ix 0

0

BAU prooloma,no

0

0

ol

ls hi satiefà la da-i;a do.l. dia 23 S 0tambro.

.173, . •"ORONICA DE GERALD Dl!; NARBONA,Abat de SANT PAUL DE NARE<NA" � vegis � 11 •••••••••vidolic t p<>r la r.:assana,intrav.,ru.nt Cataloniam, 3-

0

At cqp�runt CivitatAm G rundqns ns,At Comitatu Impuriarum.Et 0

0

in adventu Dominu s Rox Francia" eap<>dictus migravit ad Chrietum, in Villa P,irpiniani,in crastinum Sancti Francis ci•.••••..•. " O sia,mori Al RP.i franc�s l' ondomà d 0l dia d<> la f sto d 0

= dijous 4 OctubrP.) dia, Octubr

0

0

3ant Ii'ranc�sc

div ndrAs,à PEBPINYÀ.Dat� pref 0rida 0

pela DE-/IC & VAISS.fil'E,i par lo tant,amb aqu 0 sta crbnica no hi han fAt cap oposici6. La Pxposici6 dP la cr6nica sombla m�s aviat un t0 l 0 grama oficial•

....


)l, 'i;.')

{,\,


GOME'fTARIS DE LL. MASCORT : -L'Abat FLfilRY és un autor m�s dP.ls qu.-, afirm 0n qu 0 P.l RP.i franc0s mori lo d:à 23 Sotornbrro. Lo qu<i <ill afirma comporta grandissima importància

"n contra dP.

la opini6 df, DEVIC & VAIS.SK1'E,f1ns a tal punt,que ,,na ha PStranyat rnoltissim qu" P.lls l' incloguP.S sin P.n la s va obra. 0

PPr com,,nçar,FLEURY menciona quo divPrs s autoritats

r colzP.n la data

dP.l

0

0

23 SP.t"!mbrP. corn la dP. la mort dol R"li franc�s. (V,,gis "CRONICA DE BARCELONA" citat à "MARCA H!SPANICA SIVE•••••. "c.757 i seg. ; tambô MUN1'AN.IB ).AquestP.s noticiP.s son aportadP.s pr>r DEVIC & VAISSh"T E. -Aquest FLEURY, es d<iïa CLAUDE FLi.URY (1640--1'/23),pedagog i moralista nat à Paris,tambP. fou advocat i finalm.,nt sac<irdot.EI. R ei LLUIS XIV P.l r componsà 0

nombrant-le Abat dP. l' abadia cistP.rc nca dP. Loc-D iP.u;dP.sprôs va r br

0

0

0

0

1

priorat d' ArgP.ntpuil,i tambô ontrà a l' Acadomia Francosa,i fou socr tari 0

dP.l c�lP.bre BOSSUE!'.Confesor d"!l RP.i LLUIS XV,dP.stacà pP.r llur pi tat,modP.s­ 0

tia,r"lctitut i sabiduria,uni vnrsalm,..nt apr<>ciat i rPspoctat. Escri5ué nombx·o­ S•�s obr0 3 r<iligios<is,P.ntrP. )?8 quals

II

HISTOIRE .e\'.:C'IESIASTIQU E'' 1 una obra consi­

derablA quo li costà JO anys d" foïna.El. Musau d' -"rt Dramàti<' d

l'aris,gau­

0

doix do un r trat sou �intat p�r GERARD. 0

-.Ehs heu. pr,,.ocupat dP. prP.s nfa,r aq_uosta abreviada oiografia dP FLEURY,per tal 0

quo aigui con°guda la vàlua p 0 rsonal i P.S considr>ri guP.

�UA

1) oscri -

al.lb qua

0

rofP.rr>nt a la mort dPl Roi franc�s FELIP L'ARDIT NO HO i!>CRIGUE

ma ll 0ugP.ra i on douria

0

de for­

star bon sogur i m<>s bon informat.

-A la s va "HISTCIRE .©:!CL.!iSIASTIQUE" ,de la qual ja h m nxpr.,ssat -�s una obra 0

0

considP.rabl" i important,al •l'OMO 18 (dP. 1260-1300) ,pàg.373

oscriu :

" •• , •• l' .:ix�rcit dl"! França "ntrà a CA'l'ALUNYA <>l 20 i Pls croate profanar 0n lP.S

0

Jtmy••••••

sglABiP.s,amb profusi6 d0

sang

pP.r tot.:is 9arts,violant a lP.s r ligiosP.s,robant tots P.ls ob­ 0

jPCtAs sagrats ••• ,, ....1 R<>i ]'.l:LIP sitià GIRONA la vigilia de Sant P 0r<i (= 28 Juny) ,allotjant- s 0 amb ,,1 card,,nal lP.gat la casa d<!lS Frar"!s 1.: nors•.•••••. morir"'n molts rs nyors 0

una ere.n part d la ur,isa d

0

0

a i

0

lP.s trop,is • Th per aixà pPrqu<> dP.spr<>s dP.

JIRONA,qu,, P.R r.,nài <>l 7 SPt mê>rP, l !toi F.ELIF 0

0

:i' aprssà. a re-tirarsc.,J)"rb durant la rnti rada <>11 mat<>ix ma lalt:!'. dP. l'id'onti na qua a:f',,ctava 1' --x�•rci t,i '-'S va tornar tan f ol,; quo no pud,wt-s o ::1osi;indr•• :;. cabe.11,s' �1 va q_u� t •nir 0

J .. tre.napo1·"\.ar a br�ços amb Uila llitcra (llit) ,Arribè. à PERPINY�,ahont mari �J dium.:ing

0

�J S ot mbr.:i,a l' 0

0

aixi

dat

dn

4-ü anys••••••• " (v"-'ur'-' .DUCH:lliN' E, pàg. 548). -Al' obra de DEVIC & VAI�Si!rE,ells no cit"ln quo moris "'l R 1 à P.ERPINYA 0

tal coJ11 aix:!'. v;a escrititt-;;•ÏlO FL:&JRY. & clar : :::!la ccmprom..., t. J.rl.f!m vP.Ï'lnt,doncs,P.11 .:il transcul!s o.<>l pr,_s.,n,; tr.,ball,com la data dP.l 23i­ tomor'? o"-' la vou arnb môs fr,.qü'oncia.El.a opositora a_., �'L.EüRY,que son

-'!la

D.EVIO & VAISSEl'E,ens -,,:x.p11qu<-n amb U.."la tranyuilitat qnn ..ru, admira,

qu

0


------··--------------

FLEURY s' errè.. P<>r int ntar domostrar-ho DEVIC & "fAIS.3.&r.E expliquon qu 0

dia 23 fou impossiblo porqu� tal dia P.ra dium ng 0

,-,1

0

(p"r olls va s r un di von­ 0

0

drP.s). Tothom s' adona quo la

0

xplicaci6 do DEVIC & VAISSh�E és pu ril,amb la qual 0

RP.cord m qUP. la data d l 23 SP.t mbr ,4s una data molt i molt prop ra a 0

0

0

0

la

0

opini6 dC?l cronista i tos•timoni ocular lf.UN'l'ANER • .Eh .L . ùnic

aspect

1

quo

0

discr p<>n J'LBraY i MUNTANER és <>n P.l lloc ahont ocorr<>gu.o la mort dol R P.i 0

francéa,tal v gada p,uquo FLIDRY volgué r<>sp<>ctar ol f r.it qu<> fins a PERPINYÂ 0

no fou confirmada i atestada la mort oficiaJ. tota manora qu .. MUWTAN ER escrigué

"a Ùltims d<> la Ùltima s<>trnana dP. Sot<>mbrP." s<>ns<> d<>finir <>l dia.

:_ Aixi,doncs,la explicac-i6 quP. m1>r ix c-onsid"!raci-6 os quP P.f ctivamont 1>l Rei FELIP L'ARDIT MOR! el 23 SP.t mbrP., (nat·.iralm,.,:-.t. e. VILANûVA LE t., 1.t.:GA) 0

0

0

fou traneportat mort en la rotirada quo culminà p 1 pas d l Coll d<> PANI 0

0

SSARS fins al Palau d1ll Roi dP. Mallorca à P EitPINYl al q_ue hi

n trà

0

0

1 VP.�

pr1> del dia 4 OctubrP. i l' P.ndP.n� dia 5 ora d clarat oficiaJ.m nt quo on 0

0

tal dia acs.bava d•1 morir-hi. -Estudiada corn cal l' explicaci6 <>sm .ntada,ons n 1 ado11"m d

0

FL:&JRY , de 1 ° honP.StP.tat d

0

0

amb l' honor â<!l R i 0

0

PER.i EL GRAN

i del jov

concorden int l.lig ntm nt 0

de

J,;tJNTAî{ER , les quals concord n pn-rfoctamont 0

-Acabarem Bll-<>Sta / COM.EiTARIS D.i LL.J,J\SCORT / MUNTANER

l' "!lC<>rt

0

0

RP.i F·ELIP EL BELl tot advertint qu° FL.EIJRY

i

on P.1S S<>us r spoctius r lats rosp-,c­ 0

0

t,P. al d:i'.a i lloc d<> la mort d l R i francF>s • 0

.Eh conseqü6ncia,f m tambq nostros 0

0

0

n aqu st t wa quo ans ocupa,los posicions 0

0

de FLIDRY i de :MUHTANER. Com que aquost t<>a_ timoni franc,;s no os pot r batr ,cr I"m qu DEVIC & VAI_­ SSETE no l' haurien hav<>r portat à "HISTOIRE G.iNERALE D.!!': LANGUEDOC"per S'!r 0

0

0

0

virsP.'n do tP.stimoni,porqu,; olls mat'!ixos hi han pordut cr dibi litat. 0

- ··---··------· -- ---·---- ·-·---•·----·-·----

_.,COME:'l"TARIS DE 11.11!.ASCORT -9 Calendas d 1 0ctubr

0

-La cita publicada à

__________________________ �

..:...;___;_.:.,

= 23 SP.t mbrA. 0

"UARCJ, HISPANICA ••••" �a la s gfü>nt 0

IX Kal. Octobris anno Demi.ni MCCLXD..'V.

11

i?HILIPPUS

RP.x FranciaA post advontum galoarum

SiciliaP. tompor AXP.rcitus d

0

PANISSARS dP.c ssit 0

apud CASTILLION El\ HIPU RIARUM,capta G .IBUNDA

11

Traduccié "23 de S"ttombrP. d,ü any dol S,o.nyor 1.285. El Rei dA França,FELIP,presa GIRONA, deaprés de l' arribada dP. lAB gal"lrP.s dP. Sicilia, retirant-se al _mateix te mps que' l' e-xèrcit· cap a. PANISSAHS, mari à CAS'.l.'EuLÙ

D ' ElùPURIE3".

-� curi6s com DEVIC & VA1.3Si:l'E hagin hagut de cumpotir,impot1mts, amt:, -'l gra PEIRE DE I,ARCA també franc6s. El.ls en °1 S<iU 'tr<1ball ,al r spoct<i no fan cap com ntari. 16\RCA 0

0

0

tollar. Notis quo si N.ARCA haguora P.stat partid ari d la mort à PERPINY'.A els autcr a DEVIC & VAISS.hll'E

0

1s fa tron­

una altra data i dP.

l' haguer n colocat

dalt

0

dP. un pP.dostal.Ara,perb,MARCA concorda amb l' Abat FLfilRY i també amb

Al

cronista teatimoni ocular tmNTANER. EL 1'et qu

d<?

MARCA ass nyali

0

0

0

1 lloc

la mort à CASTELLO D' EMPURIES,talment �s corn si l' ass nyal�s à VILAKOVA 0

DE LA MUGA,doncs el füü franc,fo primer passà p r CASTELI:b i tot seguit arr;h 0

bà ( 2 KM. ) à VILANOVA DE LA ru-UGA allotjant-se'l

(cadàver s gons MARCA), 0

en P..l Castell dP. VALLqORN,ERA: b casa b alberg d' .Eh SIMO DE VI LANOVA al peu del Puig dP. Millot ".n ol plà d

0

P ERALADA. per.mot� al prin-

Fou després,pocs diP.S dP.spr�s,com el RP.i PERE EL GRAN

cep FELIP nou R ei dA França �1 funcions,continuar la r tirada portant 0

lo

cadàver dP..L seu pare. -DEV'IC & VAISSErE dria pP.r à

0

son malt pobres sobr"' la "CHONICA DE BARCELONA",més val­

lls no l' haguP.ssin incluït,doncs P.ls contraria.DPfinitivam0nt.

-?tïARCA,à m�s,dona la data dol 23 SqtP.mbrP com dia dP la mort.P r nossaltros 0

no hi ha cap dubt .. q_u<> tingu� P"'rf .. cto fonam,.nt d' ..,.sm ntar aqu st dia, 0

0

i

cap historia.der sigui d' ahont sigui podrà ponaar qu<> 1{ARCA fabulosamont do­ dume,ntat s haguP.B èquivocat i 4ncara m nys,quo f�s partidism<i.Eh tot cas , 1

0

MARCA :rastiguaja ale propis frence,sos, "spocialm nt als D.FNI C à VAISS.1!!'E.l'sr 0

cap mP.na d., cosa YJ,.RCA s' h06UP.S pt>·rro/4s a.Lt ..rar unPS

vid0nci s histbriquP.s;

0

0

malgra, la politica de N�RCA al seu t.,mps (traci:a't dPls Pirin°us d� 1Q?9) afavor1nt la causa fra.�c.,sa (pP.rquP. ..11 hv Rra d,, franc�s) PS oasà

a 0mpr�

en docum .. ntaci6 aut9ntica la qual An fPïa ùs si consictqrava qu� afavcria les s P.VAS tesis.


à

-SP.guida mP.nt aportarP.m informaci6 co mplP.mPntària dols dits cronicons "CRONICONS BARCINONENSE3",dels g_uals hi ha la traducci6 catalana 1--CRONICôBARCELONt I (del any 985 al 1295) 2--CRONICÔ BARCELON1 II (de.l any 985 al 1298) 3--CRONICŒBARCINONENSBSI (del any 985 a.L 1311) 4--CRONIC<NBARCINONEiSl:S II (del any 800 al 814)

ta la unib d<>lS

5--CRONICôBARCINON.ENSEIII (del any 801 al 1323) dos antP.riors. 6--CRONICôDAilCINONl!NSE IV (del any 714 al 1405) Hi han P.lS altros,tamb6 quo son °ls s güpnts 0

1--"THALAMUS ?ARVUS" , d" Montp•!llP.r, 2--CRONICô D:EL CARTULARI DE RAMON EL JOV i,de Tolosa, 3--CRONIC� llati do Sant SP.rni,dP Tolosa. 4--CRONICôDE SAHT PAU D.t,; NARBONA. Tots ells,i altrP..s no c1tats,form»n riart d"' un grup d� t-,xts annalistic,; del LLl!NGUADOC,dsr,ominats "GROlHCONS LLEtmUADUCl;,.NS-CAT_l.1,ANS". -La citaci6 per part dP. ,H:V-IC ,l \tAISSErE de un

monjo d

RIPüLL,vogis@

0

SAguralllP.nt pP.rtany a algun d,,ls "CRONICONS RIVIPULLENSE3" que son tuxts annal:i'.stics ,in llati iniciats al mon°atir dr> RIPOLL. (Dad s 0

0

xtrPt"lB

do la

"ENCICLOP EDIA CATALANA"TOMO '.:>, PP. '/72 -773 ,Barcel ana,1969). -RP.fP.rP.nt a la prAsont part d,üs cronicons 1 °n °Js t mps dP. DEV'IC & VAISSErE 0

reconP.iXP.m quP. P.ncara no

0

stavP.n prou r>studiats,i p0 r lo tant,ag_u0sts

-Acabarom confirmant quP. d' alguns dols cronicone corresponP.nt. informaci6.

P.n ol pr<>S"!nt tr.,ball

:.C---� ·--..··-----·---------·� ---·- -·-- --

sm ntats on don<>m

0

0

n altrP lloc.

0

---·--

�·�- -·--

no

laCOM.J!P.r.lŒIS DE LL .i.fASCORl'

:

-RAMON MONTANER : Cronista coetani,fill d 0 PERALADA,(1265-1336-),amic 1 molt­ b�n considerat pAls sous r 01s.Dl!.VIC & VAISSErE �1 qualifiquon,Ancertadamqnt, dA tsstig ocular,Efectivamont,4s el cronista m�a bqn informat,Al aer incisiu i ooncret,algun opositor l' ha tatxat d' apassionat,1 altr 0 s autora,amb lle� geresa,a'hi han afegit.� el comqntarista quo m/4s dol als autors francqsos en general, -Nosaaltres hem idP.ntifi�at la casa o albqrg d'Fn SIMô DE VILANOVA amb

el

Castell de VALLGORNERA del tqrmq de VILANOVA al peu del Puig dq Millot en el pla dq PERALADA (aquest puig ols escriptors do l•bpoca l' qscribi�n PUIGAMI­ LOT),oastell que gaudia d' esglqSia, -:!1. oronista BERNAT D.ESOLOT ja afirma que malalti el Rei franc4s,greum nt, 0

à VILANOVA,i que mori a PERPINYÀ. -El.a- apas�onats patriotes francqsos afirmqn quo ol fill,de 17 arzys,dit FELIP _ EL BELL,de FELIP L'ARDIT,enganyà al Rei PERE EL GRAN fent-lo crqurq que el B"!U par'! malalt gr'lu acabava dA morir,i per lo tant, Fn 11UNTANER també

B-'

ho

va creure com un babau,1 tamb� ho afirma ZURITA (seguint a Dl!.VIC &: VAISSErE) lo qual 'lquival a afirmar que 'lls catalans or'ln uns 1nf<!r1ors,S"!guint aquqs­ �a classe d'l raonaments menyspreadors,tamb� os podria afirmar quo ols fran cesos perderen aquella guerra i a' 0ls mori el B<!U Roi porquq tambP. eren uns inferiors.Aquestes oonsideracions les f"lm per veure si en lo successiu

al­

guna autors del nostrA pais mantAnen els ulls mP.s obqrts i no siguin tan a� perfioials,

p r se

No hi ha dubtq que el Rei PERE EL GRAN verificà

0

l' autP.nticitat de

la mort del Rei franc4s,noticia que arribà a MUNTANER.A canvi de la verif1cac16 1 del postP.rior salconduït per re:fugiars

0

a França,ql no� Rei francqs

es va compromcitrq amb aque.11 comportant-s<> honorablAmt'!nt. El.a detractco.rs dq .MUNTANER afirmsn que Al cronista peralad<>nc va confondrQ el dia de. la mort (dia 23) amb el dia de. l'inici de la malaltia.Aqu�ata postura P.S un absurd, donos ningù nciga que. el Re.i franc4a coillF!nçà a malal.tir à GIRONA,i per aix� els francesos

"lS

rotiraron d' aqu 0sta ciutat,fins à CASTELLO D' lllPtrRI.ES des

d'ahont tot se.guit acampare.n a VILANOVA e.� el camp de PERALADA;ja co.11enta DECLOT à "CRONICA" ,Cap.CLXVII,pàg,130,que je.fa malalt à CASTELLtl D' lllPU RI.ES en estat molt greu i que no podia donar cons 0 ll a sa gont. El.a !rance­ s os no han parlat de sc:ro6rs sanitaris espll'Cials en cap momqnt,pe.r tal d' atendre nt.llor al Rei,qntretinguqnt-ao molt d 0 t 0mps des d'l PANISSARS

à

PERPIN'Yl.; endemés qu� en el traj-,cto fins al VOLÔ foron 'lBCOll SOB continua­ 0

ment per les force.a de PERE EL GRAN,el cadàver d'll Roi n°c �ssitava uns cu! il.ados eSp'lcials oontinuats per tal d' arribar a PERPINY).. sens" quq l& fetor d,. aquèll poguAa comprollll:!tr"' el plan d'l la cùpUla francosa qu<1 habi'.a fi:xat la mort oficial

pPl dia 5 d'Octubre. à PERPINY:A.

-l!DNTANER fou,prècissament,molt hanest <1n lo rofe.r 0 nt a la data oxacta la mort del Rei frsncP.s;no indicà 'll dia e.xact ment sospitava qu

0

ja mori

0

dci

perquo no ol sabia,sonzill�

antqr1orm 0 nt a la acampada dci VILANOVA (à CAS-


TELL'\) D' ll!PtrRI.ES,b pel cam:! P.ntrq aqu"leta vila i VALLGORNERA) 1 nomée pogué expreeear �ue mori'. P.n la casa o albP.rg d':&l SIMô DE VILANOVA (lloc anotat-­ VILANOVA--e � dia 20 Set<>mbre,pqr 1!l francP.e PI!IŒE DE CONDE,com d' arribada) l' ùitima setmana de SetP.mbre (prqfqribl<>M<\nt P.l dia 23) ; pqr tot aixb ee oomprén ara que nombrosos autors pr"ls,.ntin dieparitats P.n lo rqf"rqnt al � d'! la mort ,perb no tant qn el d:l'.a i quo g nP.ralm,;int està fixat on 0

el

iia _g_)_ Sehmbre. -DB'IIO &: VAISSErE oontradiu(m,i,ncqrtadam nt,a MUNTANER,i a ZURITA,en un punt: 0

en la identitat d'!l mon,.etir quP. va facilitar ale franC'!BOB '!l pas pqr la asana;alhora,perb,D.EVIC & VAISSEI'E cauen qn el matP.ix parany : s

If:!

' P.ntre -

tenqn en dqmostrar que el moneetir dP. Santa Ma.ria dP. ROSl!S no ha depqngut mai del d<> la GRASSA,1 une i altr a d<!acon,.ix"ln la prP.S"'ncia i autor:l'.a pri� 0

cipal d"l fet que P.ns ocupa qu"' ,a m.;s d"ll "baatard d0 l Roea,.116" r 0 caigué qn el moneatir de S�a,Ma.ria d'! VALLBONA P.atablert molt a prop d"ll pas d"l la M.l,­ SSANA. -Si les 3 cartqe qu" ---diu,.n---"l Rei francqa d0 etinà al comt<> do POIX,amb àata li,e 2 ùitim s,del 21 Setqmbre,foeein cortam,.nt d' aqu"!ata data,P.l 0

RP.i

franoéa el dia 21 estari'.a viu 1 aixb permetir:i'.a quq pogué haver mort aqu 0 at aateix dia 21

a la nit,b el 22;1 no poguq dq cap manera ni mort ni viu,anar

iP. VILANOVA à PERPINYl en 1 dia.Aix:!,donce, aquesta qxpoeici6 avala al mateix MONTAN.BR que data la mort d·'!l 23 al 30 SetP.mbrA, -InterprAtP.m que ele 13 diP.B que els francesos diuen s• qmplP.arqn P.n deapla­ çarse de VILANOVA DE LA MUGA à PERPINYl (38 KM.) hi eetan incloite P.l dii,s d' estànoia à VILANOVA;o eia,"ll dia 20 el Rqi franc�e arriba à CASTELLÔ D'Di­ PtrRili'S,l' endemà (nu b mort) dia 21 s' establP.ix à VALLGORNERA (del terme �i,

V!_LANOVA) fine P.l dia 27 (a"!gons lP.s anotac ions dP.l franc�s PIERRE DE CO!

D!),el dia 28 emprenen la rP.tirada fins à LA JONQUERA,el dia 30 surt 0n i pa­ esen oom poden per PANISSARS i,paesat el SP.guici r 0 ial P.'l RP.i PERE 1iL GRAN ordena procP.dir

I

atacar allb quq quqda!a dele frances�a.

-XI.a comentaris d .. Dll.VIC & VAISSEI'E sobre MUUTANER son eecaduss�rs,1 dP.sen­ oertata (ell -.la hi representa un inconvqni<>nt)

0

ls assqesoramqnts qu0 hagin

pogut rebre rqferent a aquP.at tqma de la mort del s 0 u RP.'i i,per lo tant,tam­ poc han si�t e.clP.cti ce. -MU?iTAN.ER,en el Cap.CXXXIX,conta quq estant ja mort

1 Rei franc�e,el seu

0

fill el pr:l'.ncep PELIP 1iI, BELL,actùa en tuncions d,. nou r"i,p r aixb 4e ano­ 0

aenat Rei encara que no hagi sigut encara proclamat qn vistea a Sqr-ho fins ies�rés que s• hagu�s declarat oficialment mort el seu parq FELIP l'ARDIT, acte que es declarà à PERPINYl; 11. , . . . .

Com lo Rei PHALIP DE PRANQA ab son frare,e ab lo cors

de son parP.,P. ab lo Card nal,e Oriflama exi d° Cathalunya y 0

are lo damnatge quq van fer los Almugav.,rs en ma.tar gonts, e trPncar cofrens." I al mateix Cap!tol foli CXXJ v 0reus,conta MONTANER: 11 ... ...

e lqndRma lo fü:,y dt:! França ab lo cors dq son par .. , "'


ab son frar","' ab lo RPy d clara.m�nt qu�da confirmat que Fl!I,IP L'ARDIT

0

MallorquAs •••••• " era �1 roi mort,:mentr"s qu"!

R\!!1 de França j a ho i,ra Al s P.U fill Al pr:!nc� FELIP que r.. inà amb ,ü nom d"! P!!LIP EL BELL.

�----------------------------------------


•-----u-�•' -= �

...

��

�•n•

''

!,

-..11' lfl:il

H��Ql�f;

ïb lsl 161 11! lai 191 hd H ID3I

ru!

f14I

hs hê hl hâJ1� l2ô ri1 22 !:d bJ !2s 2s b� bs{ bd M '1 11 1 1,

1 1 �� 1 1 1 1 1 1 FIB· 1

1

1

ru1 mm 1; 1�

''

�Jf��f�f19e1 L���WE.DPC

�½ii:ITli:IMIAl0li:I I Tl�f-TÎ l I IJ �Fkf / /,���! �f / / / / l / / lsJE/r/e/MakJdfi. .J [cmlLC

·.,

'r/TiU/8/RiE

, 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , , , , (ii� 1 1 , , , , , , 1 , 1 , tj¾ ri� 1 1 , , , , 1 1 o ... 1 ll 1111t * 1 1 1 1 1 , 1 f· -�fJcl 1M•rf 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 l-1'\1:7 1 1 i L_I_ I _ I _ 1

'I1rts� ohili 6™� BE lr.ïi'.Ndusri&cLVot.Îxl ck.nLi.lnm

R

IS♦gçme

1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

·I-R-$JR.mmmlfi��-t*�psl,-lca��� P'.e:if �Iç_Q_:J!.AiLsri::tAtr;,,bîil 11!Mïi.lîiQA lmts�A}fI�Als±v�. t .t Il 'ÂelJ If •J?E1.M.fRU

•I-M-A-RGAbrir.sh.Jub,LgTnf Dl

1 1 1 ·1 1 1 · � 1 1 1· 1 1 ·1 Llf i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

"lnl ,.__l_...l>J_ nl. lu 1:,,,1. ,œL.-�Iue" li:. �c rP� --,---,...,�. �1-"•t

11'1·M9R;r �

PEl;lALAoA:

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 litlilfiJ:I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 ·•·t�-!".

"'l''-'f-.LVLL.P.�P�e.x-p,.;.•.;,, _,q.J_ltl�_l::_c;,t,;.n[t,'

t11111111111111l111111111 111111111i1111111111111111111111�1111111 1111 �


COMmTARIS DE LL.MASCORT -DMC &: VAISSE!rE eacriuP.n 11olt poc de N .SP.PPIALIS.Aqueat cron1eta PS d ls 0

méa autor1tat 1 BP.ri<>tat.TambP cal rP.ssaltar qu<> P.d .. MARCA l'incloguA dine l'obra

11

MARCA HISPANICA SIVE •••• 11 ,aepecto important pP.rqu.; tothom eab d,;i la

vàlua dP. MARCA que ma.n<>jà ingonts quantitats do documontaoi6 quq li s rvirP.n 0

per bene�ic1ar à FRANÇA en el Tractat dole PIRIN:WS del any 1.659.Ë3 com

un

intoc�ble pAr part dP.18 franCP.SOB,i AB clar,DZvIC & VAISSErE aobresoîrlo.1!13 limiten,donce,à exprP.asar quq N.SPIDIALIS eacrigut qu<> P.l R<>i franc�s FELIP L I ARDIT mor! à P ERALADA, à 1 ' :œPORD'.A. -N ICOLA! SPECIALIS NEl'INI sens dubtP. P.B rofproix al dia 23 SP.tombr� pAr

la

mort dP.l RP.i francf.!a,concordant,p.,r lo tant,amb MIJNTANER. -Quan SPECIALIS,sioilià,del SP.glP. xv,fou v1rre1 de Sic!lia l'any 1423,i avants­ mestre raoional del rP.gn°) P.scriu PERALADA,ja estava bP.n informat quP. la mort 4�1 Rei francée no es produ:! dina aqu0sta vil.la aino a la s 0 va domarcaci6 , en el BAU pla �à VALLGOR NERA),lo ùnic que va f<>r Pmplear un topbnim conqgut (PERALADA) arreu abst n1nt-s<> d' �saonyalar .. 1 d<>tall ,pArquJ ,ül s<igu:! 0

la

op:1n16 de MUUTANZR i d • algù al tre. -l!b. el Cap. V dP. l I obra de N. SP ECIALIS ti tulada "DE OBIT U RIDI S PRANCIAE et ROOESSU FRANCORUM DE CATALONIA" ,lleg111 : " ••••••RP.diit itaqu.. GIRUJi!DAM num. roea illa milicia 0

ainP. ducP.,ubi grav1oris flotus mat 0riam inv 0nP.runt. Nam PHILIPPUM RAg<>m <>Orum a<>gri tudo gravie invasso­ rat, quqm ��dirA parant<>m ad propia s0 cus PErRALATAJII oppidum de libro vivPntium qua� sup� n"'rat a<>gri­ 0

tud·o delP.Vi t. Tuno r�aonabant ora Gallorum plangori-. bus,tunc VAStAS pectoribus scind 0 bantur,SAo---pArb no morl. aquqst Rei s nso quA qg produis un prodigi 0

perquA aTante quA el mat<>ix RPi paasta a l' altra Tida,una estr0lla dP.l Cel

AS

dqsplaçà per conduir­

lo,i al poble li S"!mblà un fat moravell6a.u -N.SP:SX::IALIS treballà al ooatat dP. rois posteriors a PERE a GRAN,1 apart de que hem �xpreseat avants quP ooupava càrreca qu

0

ql tan1Pn molt b<>n 1nformat,

deguA tP.llir acc4a directs à inform.c16 rP.ial do pr1JnP.ra mà rqfqrent a l'inva­ eio francP.aa dP.l 1285. -!a,donca,un t�atimoniatgo important:!'.asim aobr� �1 qual D!VIC & VAISSEl'E no poden ni volen donar-hi importància,roprPs nta un ilJP,ortant Paglab dPl g rup 0

quP. asaenyalpn que Pl Rei francta mor:!'. à l' .EMPORDA el dia 23 Set mbre. 0


J\711� -N-1,...' 11 ·'j -=

...

.al■

Ill

1 ...I=IT Fr.J i:::i A F

Î"'

5

,.

fi

17

q

1(

1�

17

·�

n'Ar�r .-,. .... A1n•'JI1□ 1..a --.1'--l __...,. I □ 1 •• l ,_

1'

1..-l 1

ILl

�il- Il 1, ", u: /1 ,r

.�;.

A

..

, '

m)A .l T

!F. I'.!'

..

1 ei OIS

IR

- .. .i.. . ..

C

.1 t.rt Il

"'

,(li

IU

.

".JI�

1C

-

r>t1

l.JI

2' 1

,� 1

·· t 9 ' d_i,

.vyyl,

1

IS l=IT I= 11, DR C

'3

,'Ji.

1

,,

o,

,� .

�i j

j,i

-i;;;�

•n

.lf01

■ ''1..u�n11,1= ���n=oJ.1 F r,1= 1 I\ �•r.1 IFnnr'' � E R:N l 0 GUI O:n '-11.S ')j

b ..,. !'lii

1

11

1

( !T IJ i= Fl

12 13 14

fi

1

1

f,

le:,

1

1

en 1

17

·1Il""

1

, �;• J ,1 i

�i M.1b..L E1

I=

I�,,

J,r

.NCES."

1•

1- 1

.

1

1

1

1

"

!

1

ITMdRTÀ 1

j 1

1

1

1

1

1

-

1

. !; o

PE , RPl,NY� n •'" C •~

!

.�:

:

111[1

_.,

Eli


COMl!NTARIS DE LL.MASCORl' : -BERN�RDUS GUIDONIS (1260-1331) monjo dominic,nat en �1 Ll mosi b LlemotgP.a, 0

exerc! seTorament les !unciona d'inquisidor de la fo P.n ol LL!NGUADOC en el per!ode 1308-1323,1 dl'lTeni bisbP. dP. LODEvA;passà per un dols hol!IP.s m.l;s sans del seu temps. l!acrigué, <>ntrP. al tri,s ob�ea,

"Dl!SCRIPTI O GALLIARUM'' en !;!'l To■o

I:iè "SCRii>TORl!S FRANCORUM COEl'ANEr" par DUCHlSNE, "FLOR.E3 CHRONICORUM",una part publicada à "SCRIPTOR.E3 RERUM ITALICARUM" de MURATORI; i "CHRONICON CO­ MITID4 TOLOSANORUM" contingut dina la "HISTOIRE D.E3 COMUS DE TOULOUSE' per CATEL.AquestP.s dades son extri>tP.S df!l "DICCTIONAIRE GENERAL DE BIOGRAPHIE BI' D'HISTOIRE'

per Dl!ZOBRY-BACH.ELEI'-DARSY,Lib.Delagravo,Paria,182 ed.,1888 ,

TOM. A-K ,pàg.1318.Al matl'lix tomps DF.TIC & VAISSErE escriU<lD : GUIDON! a!irma que FELIP L'ARDIT mori à PERPINYÀ el 6 d'OctubrP. : 11 • • • • pridie nonats octobria•••• 11 i expliquen quo aquP.st manuscrit P.stà idontificat com N2 622 de la Bibliote­ ca d.e COASLIN 1 publicat à "HISTOIRE DE3 COMTES DE TOULOUS.E''per CATEL,en el PREFACI d' aquesta (VP.gis,p<>r aixb, à L.D:tt..ISLE, à "NGrICE SUR LES MANUSCRITS DE BERNARD GUIDON!" ,pàgs.223-226).

-D.&VIO & VAISS.F!rE preaPnten un altrP. autor,francP.a,quo diacr pa.I B.GUIDONIS 0

era un coetani;no s' entén massa bP. com aquP.st aasonyala un dia m.l;a a la mort oficial del Rei frwicP.s à Pl:RPINY>.,1a mort oficial es fixà ol dia 5 ) • N•asaltres ponsem que,com que pr ciasamont aqu lla mort oficial va doterlli­ 0

0

narse per la cùpula militar-rPial francP.sa r"caigu.l;a finalm nt <>n <>l dia 5, 0

à B.GUIDONIS deguP.ron arribarli noticiP.a de loa diacusaiona proviP.a a aques­ ta determinac16 on les quo amb tota 8Pgur tat d,:,gu.l; tambP. inainuarao la del 0

6 d'Ootubro,pero finalmont fou dP.cidida com à m.l;s vàlida 1 oportuna la del esmentat dia 5 d'Octubre tota manera que los condicions dol cadàvor d l RPi 0

eren compromotedores 1 era llP.C�sari arribar com m.l;&,aviat IIillor à NAllBONA. Al morir "l RP.1 francP.s F.FLIP L I ARDIT,el �onj o B.GUIDONIS t,-,n:!a 25 anya

1

no gaire lluny d • all:!----de Pl:RPINYÀ i do NARBONA----r_,b.1; com molta altree la informaci6 oficial,alt.,rada P.ll "l seu cas,pol motiu que hem aas.,nyalat , que fP.Ia r caurP. la mort el dia 5 d 1 0ctubr" dd 1285. 0

-Com Taîem,tampoc hi ha unanimitat �n la data d"l dia,? d'Octubre com

"na

volen fer Teure DEvIC & VAISSErE,a los filns dP.ls m�s importants autore franceeos.


---

-

1 !-1\'-1.rn •• 1

1

■- 11 '

i'""' 5

IS F T F"' i::. i:. i:;; fi

,.

17

R 19

·�

n' 11..,�r •,□ r. 1 ■

Il::

., l..a ■

1(

1'

1

1..a

.,

~ .

1

.......

,_ l.l l /1 l

.

t,,!

tt: li

1�

1(1

11 .,., >11� ,1S: 1�. " 2" 1

H, lt.. ,

ir,'rli� 'I'!'

• �T x,

T

,i, T ll.T

o:m Ml

1

•lr,T J 1

1

li.v: �Tl

VLLAl'JIÎÏ

F IIJ A

)'.

1

1

1

1i,.,

�i

1

,) 1

f

le::,

1�

�iJ, ,1 i,

1

1

i

1

1

Il

oll aliilia

ST r,_ 1 1

'

1

1

·

--,_

1

1

1

1

en '"CESC.

1

i

1

1

!1

' ')

1

1 J:: Q

!..,

�:

, .. ,nJc, 1 1

M�'J:lÜ

.

-=-=

A1IUI-R ■, •� � _GÈ�ÈR .1 I= nF 1 �ri IFn:\i' ,� F 11 R � CIT F ,, ,,, �· ,, ,� DJ ne � I? 1.4 5 17 .

1

1

-

11

'',W f

1

IWlï1ÀT"Pk'ffpf �-�1 ' 1

. �

!

' 1

' l j

" Jl

,;:,


f '':,J. COM!NTARIS DE LL.MASCORT : -DBVIC & VAISSEl'E escriUPn,dP VILLANI,qUP. PS autor contPmporani (vol 0 n dir coetani del tempe de FELIP L'ARDIT).:Escrigué qu0 aqueat R 0i mor:C el 6 d'OctubrP.,à PlCRPINYl.

b un lllée que diecrepa,donce,d,ü g:ru.p eaJ.P. et"! d<> D:E:'vIC & VAISSEr E,que fan re­ oaure el dia de la mort al dia 5 d' Octubre .Aixb noD1�a vol dir que no hi ha gaire aeguretat en la data exacta que ella propoa�r0n. -liosaal tres hem aconaaeguit li>s angü,inta dadea à l' obra "DICCIONAIRE GENE­ RAL DE BIOGRAPHIE Er D'HISTOIRE'' per DEZOBRY-BACHELEl'-DARSY ,Libreria Dela grave,182 ed.,Paria,1888,TOMO L-Z pàg.29O4 : JEAN VILLANI (1280-1348) noix à Flor�ncia,i mort de pesta el 1348.PB ;11urà al comerç,viatjà per França i Flandes aota FELIP EL BFLL (fill i eucceasor de FELIP L'ARDIT); del 1316-1321 fou un dels priora dPl a PU pobl'l natal. !13crigué la 1i part de una historia univereal,que compr 0nia conte.mporanis a l!Uropa fins el 1338, titulada

1s aconteixoments

0

"HISTORIA FL ORJ!NTINA" que fou

continuada p<ll seu germà i p<!lS n�ts.Autor bastant exacte Pn lo rof rP.nt al 0

seu temps i al BP.U pa:(e. A l' obra

"HISTOIRlt DU LANGUEDOC'; pàg. 373 (no

con­

�ondre aquesta obra amb la similar dP DZVIC & VAISSEl'E) es confirma qu"! era abat 1 aqueat càrrec li servi com a font d 0 noticies. -!a un coetani,encara quel' any de la mort del Rei,nomqs ten:Ca 5 anys.Les aeticies que rebè les conegué,pPr lo tant,uns anya mée tard. -No hem pogut localitz�r l' obra de VILLANI.D 1 altra part ignorP.m pP.rqué ele DEVIC & VAISSErE donaren d' ell tan poques not1c1es. -l!Aa extranya que VILLAN! fixés la mort d l RP.1 francJa el dia 6 d'Octubre, 0

118.l.grat baver Tiatjat molt per França.Aixb Pns porta a considerar que no &profond! la realitat polltica d' aquell fet important que culminà amb la derrota del exèrcit francés,li.mitant-so aquest autor a eacriur 0 a la

sova

obra que el Rei mor! el d!a 6 d'OotubrP,tot ignorant quP la mort oficial 1 segons els mateixoa francesos,fou la dPl dia 5. Una prova m�a quq la no­ tic1a dol dia 6 fou �olt PXtP.Sa on el s u tomps coPtani. 0


"'

-v·

'V


COM!NTARIS DE LL.MASCORT -La refer�ncia qu"' Dl.VIC & VAISSBrE donen d tl tol "GAJlIA CHRISTIANA IN ••••

11

la important obra quo porta p"!r

0

0a molt pobro,i afirm n quA <ln <!lla hi con!_ 0

ta quP. la mort dP.l RP.i franc�s t 0.ni lloc Al dia 6 d 1 0ctubr�.ca1 dir,perb,que dita obra tamb� os molt curta en dita noticia. -"GALLIA CHRISTIANA IN ••• ,." coneta dP varia TOMOS d<!dicata a div"!rees r.-­ gions francP.S'!S;airl.,,ü TOMO 6 corr�spon a la NARBCJN.l!NSE,Fau editada à PARIS per ElcTip.Regia,el 1739,Pditada en faceimil el 1899.A pàg,1116 prqsonta una a

refP.r�noia dq la ilADIA DE VALLBONA,situada al peu dol pas de la JM.SSANA l' ALB.ERA,quina monjos colaboraren amb <!l BASTARD dol Rossoll6 tot guiant

als franoeaos pole camna amagata i donant tota clasq d' qxplicacions sobre les poeiciona 1 forces catalanes al Rei dP. França FELIP L'ARDIT= -LamentP.m quP. la. obra,malgrat la B<!Va <!IlVE>rgadura,lloabl ,cont.: un 'lrror i.11.­ 0

a

portantiaaim doncs conf6n aqU<!sta Abadia. amb P.l moneatir c�lPbrq situat

CATALUNYA de VALLBONA DE LES MONG.ES,i a la VALLBONA de La lllASSANA li dona la BPpu.ltura de l'P.sposa dol RP.i JAUME I d'ARAGU a la seva cripta, -La curta notic ia donada par "GALLIA CHIRSTIANA IN, ••• " no os r-,-s m"!s quo une. n°crolbgica de la Cat dral da NARBONA. 0

-D:E.VIC & VAISSEI'E no parlen pas quP. la obra moncionP.s la mort à PERPINY�,no en d1u n ros. Ara bo : nossaltres suposom qu 0

0

tant uns com ele al tros hop��

eaTen. -AquP.st necrologi do la Catodral do NARBClNA,P.6 P.l SP.gü'!nt : " PridiP none.a octobris obiit d. PHILIPPUS rox Francorum illustris,cujus pars corporis ja CP.t in ista PridiP. none.a octubris

=

0

ccl sia,anno MCCLXXXV." 0

Octubro

6

i pPr lo tsnt,P.B un m�s d' aquqlls autora que fan rocaur franc�s

0

1 6 d' Octubro,i no ol dia 5 qu0 0s la

aquosta manca dq coincid�ncia,qu

0

0

la mort dol Roi

data oficial.Bhs estranya

ja hqm qxpr�seat en altrqs caeos;ols au -

tors possibl 0 lllPnt no n' ostavP.n gairo s 0 gurs,i à mos Pns donom oompto

quo

tampoc P.xpress n °1 lloc ahont tinguo la mort.NARBONA 0s molt propqra

à

0

PERPINY� i també a PERALADA-VILANOVA,se mbla.ria qu

0

al no f,r-hi constar t'!l

lloc va s.,r motivat pPr PBtalviar-BP no dir la V<!ritat,i aquosta VPr1tat fora possibl0 qua olls la con.,ixossin i no volgu 0 rpn compromisos.»n certa man.,ra s0 mbla qu .. .. stàn m0s intPrPssats Rn la publicitat tot diont qu 0 lPB rt'!st .. s d l Rei pstàn dipositad.P.B Pn "aquaeta 0

0

sgl�sia".

-Tot pl gat no ropr"!SPnta p r à DE'IIC & VAISSE!' E cap èxi t. 0

0I )

COM!:NTARIS

ru

LL.MASCORT :

-fü1 gone ÜB D::VIC & VAISS.::T.,; qu� cit·rn à PI,RRJ: fü CCNM : F.::LIP L' ARDIT eurt. d3 GIRONA ql 13 lht<imbrei ,i tarda :fins à CAST,LLO D 1 .H<!PU­ RI&S 7 dbs (d�l 1J al 20), '.l!n 31 quad� sinbptic

mm

f'!t une l"!quadr-:ie 'llB quale

r-:ipl"!B<int<in <ilB di'!B aBS'lnyalate p,ir P.D:: CON:Ill ) -Cal.. t.3 nir p:n 8'! nt qu.. PI<:: Rru

ru

C ONfil :1 a d'l splaçava molt prop d, l r, i fran­

eq s, pq rb no n<i�eaariàm,,nt marxava al uni'.son.Pod"m afirmar qu-. hi anavan co­ ordinat,<1ncara qu; deigut a qu.. cin .. 1a trajoict'!B qu-:i r-:ialitzar-:in l;e pobla cions .. ntl"l "lll•s '!Btav<1n e;parad.. s por molt poca dietància,lll'ls 6 111\nys d<1 2 Kld.,podia provocar qu<i lll'!ntr..e <11 r,i cietava a l.,s port<ie d<i VILANOVA i < l

P .m CONfil 3 ncara r-:i stava à CASTSLLÔ D' ..; MPlJRI�S,lo mat:1 ix q a pot dir d, VI­

LANCNA i VALLGORN::RA.Aqwst aep'!Ct<1 ha pogut provocar disCI'<lpàncha

cintl"!

'!Btudie dq d1vqrsos autors.D'I fqt,ho mm cistudiat <1n alt� lloc ant<1riorlll'!nt. -La cr6nica ti tulada " �X ANONYMO �GUM FRANCik!: CHRŒIC01circa annum qw q sté. incl oida 'In q 1 VOL.22, pàgs. 16-17 d1 "fil cm IL MCCCXLII SCRIPTO " _ni:_� S_HI_S_ T_O_R_I_!!.N__' S_ru,_ '_Ll_•'_S_G_A__ ULl', S_t!.'_ T__D_i:_L_A_F_R__ AN c.,;_,,Il p� r WAILLY-fi LISL..: -JOURDAIN' Imp.Nationale,1876,Par!e,qls autore al<\ltqn quq alguns

r.. ta

no s'han anotat

b{ 6 1ncl6e ollt.!eoa,d<1gut a lo p�cipitat d<1ls acont<1ix;m:.nta qu, succ,1rain du1·ant la invaai6 d; CATALUNYA 1 qu1 compGrtà moltqa pr:.cari'ltats(.. ntr-:i be quci .. s� ntar-:i m una d" P .D3 CONfil qw :f-3 ia lci e anotaci one e"ntat dalt d-. un burro). -PISJUœ: ru CONW (1230-1295)----las informacione qu-. s,gu.. ix"n no son con­ tingud-,e à l' obra d"'

D::::VIC & VAIS&:Tt,aclqsiàstic 1 <1scriptor :franc{s,

acompanyà al pal'=! dq FJJLIP L' ARDIT 3 l qu1 fou � 1 dit d" spr{ a SANT LLU!S a lacr,,uada à Tùnisia,1 d"I epl"!'e al matciix F3LIP L' ARDIT contra Arag6-Catalu­ nya, qu.in càrl19 c i misei6 ci �n la d<1 gov,,. rnar l'Adminietraci6-Contabilitat 1 Intqnd,{ncia d<1l '!mrcit,tale com compMe,subminiBtl"!s varie,gratificacioni, l"!paracions,fust'!e 1 mat"trials divcirsos,.. tc.qtc.,qu<1 p<ir qfqctuar tal tr..­ ball qB B<irvia d<i un;s anotacions quq r-:ialitzava, diu<1n, ,n unqs taul"t"e d.. Cq ra

6 "c.,. rat; p.,. tri d<1 Condq to Tabula'!",mol t b<1 n ord.,, nad<i a p, r a, ccione,

anotacione qu<1 mm consultat a l' obra <1Bl!llntada i finalm:,nt h,m ainoptit

-

zat pqr donar m{ s clar, tat aqui. Son mol t importants aqu-. stq a anotaci ons , (.,s tracta d"tl any 1285) �rqu,î' hi conet... n .,,1s pahalll'lnte al d·rnominat " BASTARD D:l:l ROSS.::LLÔ "qw "lxpOBBr'lm "tll aqU'!St matqix tr<iball com a t,ma d' "I Bp'! cial � llqu "n q1 molll'l nt d'l 1 pas p"! 1 coll d-. la MASSANA. -:::n 3 l p� s"' nt muntatg-:i nom{ s : : raf,rid�s

nom{ a hi h{m r"! fi<1 xat l'i s anotaci ona d.,. CONIÊ

lb m d' adv'l rtir qu� l' "'xpl"! ee16 q mprada p'I r algune

Il

14 dh 8 dq 8 d'I VILA-


,-·, / ----------------------------------------.• NOVA à PillRPINYÀ "

hi qw dqn qnglobata qla di'! a d ' q atada :forçoaa �tinguts

à VILANOVA (avui VILANOVA Ds LA MUGA). L3a anotaciona a l<iB quq qna :rq:fqrim son l<iB B<igü-.nta : NOTA.- L'arribada à CAST::LLÔ,3n �tirada d<ia dq GIRONA,qu-. Sqgons <il co�ntarista dq ha NOT:;:S inclorua a l' obra d "I mvrc & VAI SS.i:T� 1 l 1 AUGUSTcl MOLINI;:R,nec-=,aaità 7 di'!B d -. a d-. GIROOA

"-=, stava ja à CAST'.!:-

CASTSLLô;l ' a xpl"! aai6 d' aqu, ll diq nt LLÔ lo dia 20 Sat,mb�"

à

s' ha d' int-=, rpr-=, tar com ai -. 1 20

ja q stq'a à VILANOVA (donada la proximitat d, bs du-. a poblacions

2 KM.) i ql consqgüqnt allotja11t>nt d-. 1 Rd franc{a

qn '!l caat !' l.L d'? VALLGORN:!:RA (amb 3Bgl<i'eia prbpia) havia si­ gut projqctat amb ant<irioritat i ql lloc .. ra prou con,gut pq r hav'! r-hi 6-0j arnat·· <hs �•s .dq l''! ntrada

in·r . la MAS SANA,

p• rlltl t..nt la vall dq Vallgorn, ra acomodar� pqls voltante .n t,nd<ia o maahs -.1 s,guici r.ial i altr..a. p,.r m,,sos,1-=,s anotaciona d-=, P.D;: CONlli' fors1n l3s s�gü,nts MAIG ...........P/i:.RPINYA : dü s

31.

27 , 29

JUNY •••••••••••Prim,, ra Vall d' '.ilmpùri'J a. = Sant Quirc ? Il

� RALADA : 16 , 16, 17, 19, 2o,21 .

Il

B:ASCARA: 22, 24 . Caatrus vr, rsus GIRONA

11 •

26

GIRONA: 27, JO . JULIOL .•••••••• Castris v<irsus GIRONA :7, 10, 13, 16, 2o, 22, 23,24, 28 AGOST •••••••••• GIRONA : 2, 3, 6, 8, 14, 15, 17, 2o, 23, 24, 28

.

Sm.T.:: MBR L ••••••Apud CASTl!!LLÔ : 2 8' 9'

Il

GIRONA

Il

VILANOVA : 2o, 20, 21, 22, 2 3, 27

;

,0 •

.

OCTUBR::. ••••••• Apud o!!L VOLô: 2 Il

P�RPINYA: 4, 5, 6 NARBONA : 8, 9, 11, 12

...,,:.n sl VOL. 7 (�dicat a la r-=,g16 PARISI'!JNSI),pàg.746,any 1282 d::i l' obra " GALLIA CHRISTIANA " hi consta un noon nalll'! nt à PB.Rru ru CONfü',d3 l

qual

�m qxtz-,t aqu.st intit fragm,,nt : "••••••magiatri P©TRI fil CONlli chricorum rqgis

XX!{

• librus Parisi-=, nsqs........" L' AR.DIT

fil AN'l'ISSIADORO

3 l frat, r GUILL-S: M

�l nom,,nà abat p<ir manam,,nt d.,l papa MART:C IV

a,.

Santa G..­

nov� va dq Paris.

1-----------------------------·--··-·CO?ill!NTARIS DE LL.MASCORT -D.FNIC & VAISSETE entreVP.UP.n p_n ZURITA 3 posicions ., lt>S S!lgfümts : 1 •••• ZURITA pP.nsa com Dl!SCLOT : el RP.i franc�s mori à PERPINYA ql 5 Octubre, p r hav r malaltit gr<>u à VILANOVA i rP.stà alli obligat varia di�s. I 0

0

alP.shor 0 s

0

1 fill princP.p FEtIP deoidi parla11P.ntar amb el s� Gnolo el

Rei P.l!RE EL GRAN 1 -----eegons aqu st autor-----va 00m\Ulicarli quP. 0

el

seu parP. (FELIP L'ARDIT) havia mort-----segone dit autor l' P.nganyà---Aixb NO <>S pot cr<>urP. d" cap .11anP.ra; VAgia

tS

pP.r P.Vitar r petici on.a. 0

AfAgeix DE:l'CLOT (1 per lo tant ZURITA) quP. tambP. qu<>dà '!'nganyat MONTA­ NER i aquost cronista anotà a la crbnica q� P.l Rei mori P.l 23 SetP.11 bre quan en rAalitat �l 23 SP.t0mbr!I fou P.l primP.r dia qu.. P.l RP.1 118.lll;! ti. No cal caur?. ,o.n aquosta trampa,Dl!SOLOT no 9B gens

àtic,ell sabia i

tothom sabia qUP. malalti à GIRONA.A mP.S ,MONTANER . reaimënt fixà mort a 1 1 Ùl tima setmana d qu,. hom

0

0

la

Set mbrP. 1 ho d•terminà airl pe-r lP.s raons 0

xposat antP.riorment i tambP p,or �tica.

El. teetimoni ocular qu

0

fou MUNTANER,éa contradit pP.ls DEVIC & VAISSE-­

te amb aqunsta dP.aafortunada P.xprPsei6 : 11 • • qu'il

<>st P.Xc.,aeivam nt pasaionnP. contrP. la FrancP.•••••" 0

p<!rb noeaaltr s no pod m P.vitar afirllallt qu"' : 0

0

" •• <!lls(D.EVIC & VAISSErE) son exoP.sivam•mt apaeionats con­ tra Catalunya-Aragb

1

P.B

manif<>stP.n amb suporbia••• "

Ho anirP.m comprovant a mP.sura quo anP.11 m�s ondavant.

2••••ZURITA opina quP. mori à Pl!RPINYA à començam 0nt d' OctubrP,�e a dir, no deolara pP.r cap dia en concrP.t p?.rquP. no ho tP.nia clar.Aixo �a lo que afirmP.n D:&VIC & VAISSErE.Porb com qu 0 ha d 0 dP.finirs0 ,P.S dP.canta cap a la versi6 donada per Dl!SCLCll'. 3•••• ZURITA,segons DEVIC & VAISSEI'E,afegP.ix qur> si la

data d<> la mort

d 0 l Roi franc�a no fou la de com�nçamP.nts d'OctubrP.,(vol dir si exi� toixP.n argulll'!nta p r conaidArar aquP.sta data no possibl,o),alP.shor s 0

0

P.l ZURITA prP.fP.r ix les datP.s P.xposadP.a pP.l cronista MONTANER que son 0

lP.a dP. l' ùltima setmana dP. Sot mbro. 0

E:Jtà clarissim que ZURITA no <>stà conv�nçut do cap posic16,vol acon­ tP.ntar a tothom.No ba aigut gairP. PRC�rtat P.n aqu at t ma. 0

0

Si -lgrat tot,"!s pot intP.rpretar quE! ZURITA BP.mblà docantareo pP.·r Dl!SCLOT, no oomprenP.m l<>s divagacione d 0 DEVIC & VAISSEl'E. Augaenta la i•eogurotat de D.EVIC & VAISSEl'E a llida que avanc 0 m,a tal punt, que tins e11criuen quo la

"CRONICA DE BARC.ELONA"també va or uro qu 0

0

PERE


m. GRAN havia eigut enganyat p�l pnncP.p FEC,IP doncs,afirmon D�IÂ& VAISSE­ TE,dita orbnica menciona que la mort fou el 23 SP.tombre (vagis .,. ). T al argum ntaci6 no PB hàbil,sino grollera.Per olla,docne,tote aquells que 0

aseeguren qu� la mort ting u6 lloc el dia 23 Setombro,varP.n sor en�anyats. Ben ent6s qu ,on aquest pob�e grup,on forman part K,SPECIALIS 1 també 0

c�l bre franc6s P.DE 1�RCA el qual al inclour 0

0

dine la e va magna obra 0

ol la

de N.SPECIALIS significa que hi està d' acord,on la data dol 23. Set mbrq), 0

Tornem a ropetir quo el parany iniciat por DE3CLOT, 1 soguit grollerament per DEVIC & VAISS.ErE està basat on quo el RP.i franc�s malalti a partir dol 23 Setembre,fet complotament inacoptablP. 1 que els mat ixos francesoa 0

publicat arreu quo mal.alti ja à GIRONA.

han


M·!

...

--

• •11\.1-r111 ■. 1 -

1 .�

, i= T i= � i:. i:;i i;;

i "'

'

5 n i7

g

8

1(

11

,,

LJ /1

,_

,..

1�

Ill

11::

1

1

l

11

·� ��

tfi fi 1$: 1(

lm �T b�

-'-•

-

�--• 01 B • M ,.. , "'.,. � i-"-1P: - :. - ij ... '

1 '

:!

1

-

r)j

-••-•Il

')- y

,.

Ili,

IÎ1

1

1

.. 1

''i.•

Il T

-'l ftJ1

--. □ n'11r�r • • .. __.._ ......�1• 1 - r

,·� ...

,:::,

,TFll

1IA 1,,.,

1� 1 1:1 'n

.l.

I

()eII'

. t'",, .. 0'

,,

,:,

"'

• '1T

Dl CJt.t!,; N

l

'

�,

'T

V

.', '

>T

-"' '"

)à �B

'g

-

.

1

1

� ...Il

'"

1� '),

■ '•� c:Tr11Qi= ���FQ" I i= ni=15 1 a_h.1�11s:nr)"''

,r. ,,

1

EM

EIT s: � R Q C o, t>� l'>i l')c 1

�i

u

1

DE

�1 !1

/\ ltJ �I

( IT Il � 1-,1

I?

13

1.4 1

F

"'

F 17

1

�ij ,i,

-�. lu, "' El 1i,

le:,

:o '"'CES"

1 1

11

....

11

a �,

C I--l

1·a

• C

,�---

J !W f 1 1 9-- B 1 .Il +

.--

..411

1.. -

• ;

5 4 5n IU

j ••

T

1

1

1

' '

'1


QQM:ffiTARIS DE LL.MASC0RT : -Poca cG>ea diuen dP. GUILLEM DE NAGIS ela D:tVIC & VAISS.Ell'E.

•P.rrada P"r r 0 latar quo �l Roi PERE

-Ara bé: aquPet autor co.ll!P.tP una gran

.EL GRAN havia mort el 1.5-Agost-1285 "n ,..1 transcurs d 0 un p,.tit combat.No entonom com oll,cootani,pod:1'.a caur

0

"Il una d scripci6 tan poc a:.t'ortunada, 0

tingu 0nt on compto,a m�s,qu 0 on n.1 plaç màxim do 1 sotmana tothom ja aabia quo P.l R0 i PERE eatara prP.aont.0 aia,una noticia aixi os pot r•bro i quodar i.mprP.sionat,porb

dossoguida on pocs dios �s "Vidont qu- la voritat aura

i éa arrou conoguda.Ponsom qUP nom�a t� una oxplicaciô: la d 1 hav•r copiat la noticia i al tr .. s d" la obra NE, t, 5,pàgs,544-547

"G.E5TA PHILI P P! III" per -.1 franc�s DU CH!S­

soneo VqrificarnP. l' aut ..nticitat.Tan DUCHESNE co.11 el

GUILL.!M DE NANGIS n<i> a ' ela hi pot tP.nir la conaid raci6 dP. gran autor, no 0

aon fiablPa ni l 'un ni l ' altr 0•

-D.!Y'IC & VAISSErE tratan d.' i11preeionar ale loctora quan P.xpoeon qu 0

:

except<'! MONTANER 1 la "CR0NICA DE BAR CELONA",tots els volls autore convP.non quP. F ELIP L'ARDIT

mor:1'. à PERPINYA el dia 5 d'0ctubro do 1285,i coneider�n

88 la P.vid�ncia m�s important d0 quo dieposon.Porb com quo no

0

s pot cr 0ur•

que eigui tal com pP.ns"n o dositjon,a continuaci6 olle matoixoe soguPiX•n

presontant m�s autora,tot ignorant,PS clar,divorsos autors qu 0 tampoc hi son favorabl s. GUILL.Flll DE NANGIS silencia dia i m s d 0

0

0

0

ls

la mort dPl Roi.

-Nosealtr a af girom altroa noticios rofor•nts a GUILLffi DE NANGIS: 0

0

- GUILLEM DE NANGIS (12.,-1302),coetani,fou un monjo do l' Abadia d� Sant DP.nis do Parie.Hietoriador i cronista r ial,�s autor do : "CRONICON" 6 h iatb­ 0

ria dAB d 0l principi d 0l môn fins ol 1370, do la "CRONICA DE LOS Rfil'.ES DE FRAN CIA", i "VIDES DE FELIP L'AR DIT I .EL SEJ GERMA R0B.Em'";aegona SPICILE­ Q1.l!M TOM0 8,pàg.651.

-Dina l I obra ja esmqntada "RIDUEIL D.l!S HIST0RI.ENS DES GAUL.l!S .Ell' DE LA FRANCi' en T0M0 20,pàg . 570 ••••• hi conata "GU ILLELMI DE NANGIAN0 CHR0NIC0N" que narra: "•••,R"!X aut<>m Franciao qui infir11Ue niacum, dP.functue -.et••••• "

aona o concr.,tar ni dia ni m.-a.

pàg.651 •••••hi consta "CHRONIQUE ABRID!:E DE GUILLAUME D.E NANGIS" que narra: "••••Apr',.e co qu un.- mâJ.adio l"! prist, 0

mna ai

COlllll 0

il fu a P rpigni•n vonuz, 0

si tr-,apasea ••••• " e 0neo concrotar ni dia ni

mas,

Uns fote tan importants p<!r a la historia d• la França m"!r"!ix:1..-n uns crenie­ tea méa acurats.El. nivell de molte qup han ox•rcit coma tal e éa œgr.-.


,._ -


COM!NTARIS DE LL.MASCORT : -D:E.VIC &: VAISSErE citen a un "monjo di> RIPOLL" quo acabà una crbnica al 1296. Aqu.,ete autore contqn qua ho han llP.git a la obra

0

emPntada da ZURITA "fil -

LES DE ARAGON"llibre 4,Cap:i'.tol 71 .S�gone qlle,"l 11onjo d<> RIPOLL .. acriu que morf •l RP.i franc�a à PERPINYÀ perb no puntualitzan ni dia ni 11°e. -SupoeP.m qur. aquaet croniata vol!a indicar al dia 5;pqr aixb n ossaltl'Pa he• afegit una Nota 1>n P.l quadr

0

einbptic.

-V-.geu 10 dit ja pPr noasaltrPS à !a un text llati annal!etic. -Po4qm ai'irmar qu" ga1reb0 tots Pla monjoe eiguin d' ahont aiguin r•dactar•n crGniquP.s dqfici�te.Tal VP.gada la concordança qua P.n P.lle obe .. rvq11 (qun no cal confondre amb la concordança dn °xactitut o fiabilitat) oe deguda

ale

frr.qü.,nts dqspla 6Ull<>nts i viatj"a d"ls monjoa insp ctors i abats p r div•r­ 0

0

eoa païeos quo p1>rmotq dipositar una informaci6 cabdal pqrb r•duida a mni11a qxpresi6

i

la

acatant la c•rtificaci6 oficial d� la mort dq FJI.LIP L'

ARDIT el dia 5 d' Octubr" à PXRPINYÀ

seneo cap 110s consid.,raci6 p rqu� s•­ 0

guram.,nt d1>t�rm1.nats aesumptDS P.ron impoeate dns d 0 l' alta j 0 rarqu!a P.Cl•­ siàstica 0011 a doctrina oficial.


,. ..

� c::


1,, -

COMmTARIS DE LL.MASCORr :

-DEVIC & VAISSEl'E citen a aquPsta 2 autora con cGnt"!.11poranis,v.olP.n dir,c0eta­ nis;r<'!J1<'!t"!n a qun <'!B consulti l' obra "SPICILIDIUM"per NICOLAS TRIV.!.T,t.8, p.651,el qual afirma qun P.l RP.1 franCPS mori à P.ERPINYl. el

PerG no �Xpr�ssP.n Pl iia,P.ncara que noaaaltr.-.s supoSPJl que voldri.-.n dir 5 d' Octubr�.PP.r aixb � Pl quadrP. sinbptic hi h.-.m a:f�git una Nota.

-C0ntinuant llPgint ale DEVIC & VAISSErE,sobre NANGIS i NICOLAS TRIVm',llegim que �l comtP. dP. FOIX rP.bP. 3 cartPB d<'!l Rni FELIP L' ARDIT,1 després aqunst comtP. dP FOIX va fP.r comP.ntaria sobrn nl RP.i donant a ent ndr"! qu,.. nncara 0

.-ra viu.AquP.stns cartn a P.stan iatadP.a a : " In caatris antn VILLAMNOVAl\1 UIPURIARUM,din sabbati in crastinum B,MathPi,Anno Dom.ni MCCLXXXV " BP.gons aix:l'. viv!a

1 RP.i "!l 22 Set,.mbrP. (v,.gis tamb�

0

"TR1SOR DES CHARTES";

FOIX,n11 (J.33 2) ,i afirman qUP. no poguP.,dOncs,anar dP. VILANOVA DE LA ?rlUGA à Plim'INYÂ en 1 dia, Nosaaltros ja havinm comP.ntat quP. podia havnr 110rt Pl mat0 ix dia 22 a la nit, 6 bP l' •ndnmà Pl dia 23 quP. P.B un d ls dios m�s r marcats pP.r un grup nolt 0

0

nombr6s d' autors do tota mP.na. -Una carta que li havia somblat al Par<> DANIEL aer d.- FELIP EL Bll.L, a• afirma quo era P.n roalitat dP. FELIP L'ARDIT,S 1 insisteix qun Par.- DANIEL li havia semblat... (v.. gis

al

"PRl!XJV.rS DEL' HISTOIRE DU DIF­

FER:END" ,p:624,que és la historia dP. la c ontrovnrsia). -LPB cartP.s dol vescomt• AIMERIO do NARBONA datad s a PEHPINYl el i1jous 0

avants d0 St,.Miqu<>l,b P.l 27 SP.tP.mbr<>,o sia,spgona P.1 27 S.-.t,;,mbrP.

0

11s Al RP.i encara viv!a

(vP.gis "ARCHIVl!S DE LA VICONT:E DE NARBONNE') i,per lo

tant,

D!.VIC & VAISSEI'E afirmmja sonso P.mbuta quo mori ol 5 d'OctubrP., -NICOLAS TRIVm' (1258-1328) fou un hiatoriador inglés,monjo �om1n1c,

-La naturalP.sa d' aqu<>st"a "provP.s d<1 1Pa cartP.s" no JlP.r.-.ix cap va.1er pP.rqué "p•r sn" contonr.>n 1ndic1e aobrats pP.r consid<>rarlP.B dP. data apanyada.Ja

1 ...s

he• Astudiadns antPriorm�nt;anar m�� Pnllà dP.l 22 SAt<>mbrA soria inoportuna­ ment P.scandalosa.Ihtre aqueat�s cartAa i l' Epitafi rau la declaraci6 oficial d�l dia d� la mort

obligatoriam nt r<>apaldada p':'lB oficialistna amb 0

lP.B

eBIIP.ntades cart<'!S.SP.nSP. lP.B cartP.s aqu<>lla d<>claraci6 oficial hauria si�t fP.ble.


.J

'


COM.mTARIS DE LL.MAS.COR T : -D.h"VIC &: V:·AISSEr E comentP.n molt poc à DESCLOT .Aquest pA.rb, <?scrigu,; quA. ,ü Rei franc?.a mor! à PERPINYÀ, b Il

APUD ••••• "

Analitzarem aqu 0 ata prqposici6 d' acuaatiu.3°gons A.la diccionaria llatins, a pu d

prop dq (do un lloc),a casa dq,junt a,davant d� ; a la pràcti( por P.X Dlpl ,un lloc,una pobla­

ca comprovP.m qu� a'ha intorpr�tat corn � ci6••• ) o sia,on °1 prqs�nt cas

a P rpinyà. 0

Pero ai rP.CUpP.r m el voritablq aqntit dq

a pu d

0

ena donarà l' P.xpreesi6 (6mP.e P.nc rtada 6 no?) 0

D.liSCLOT amb quin sentit va qscriurP. El. propi D.liSCLOT té

6

0

= prop di, (do un lloc), prop d,. PERPINYÀ.

apud?

una manora abrP.viada "'n c•rtes dP.acripcions,com fou

per exeaple,la descripc16 pel pas do la MASSANA com un

"coll que està ei­

tuat sobrl'! PERALADA". Pe-r nosaaltrP.s,quo ccmP.ix:m "!Bp<?cialmP.nt aquP.ll!'!B contrades i,mporitanea, nt.'-'nP.m quP. l' P.xprP.ssi6 dP. Dl!SCLOT e:m.p:ada por aas� 0

nyalar aquell fet hSp cial,va BP.r molt oncP.rtada.!ls una

fraae d' ostrat"'-

0

ga,porb d' estratoga sagaç;i P.ns proguntem :6Qu� aignifica por DESCLOT "prop de P ERPINYA? Semblar!a insinuar quo no mori on ,.1 pro pi PERPINYJi., méa b� avants d' arribar-hi,porb ahont P.8

avants?

te fot on r tirada pP.l ox-.rcit franc�s qu 0

i

.ll�B

0

1 traj•c­

Avants '!B

0

rP.etava procodont d• GIRONA ,

concr0 tam,.nt <?l "traj"!cto d 0 e d<'! VILANOVA DE LA h!UGA fins prop

de

PERPINYA " Aital trajecto �a un cam:( quP. rocorro 38 KM.quo,sogons

0

la matoixos fran­

oesos os prolongà 13 6 14 dioa,donant P"'r b6 quo Al Rei franc'!B fos viu encara,à VIL.ANOVA,el dia 22 Si,tombro,aixb e!,gr 0'1ll1°nt malalt,•n candicione eanitaries inacoptablP.B 1 P.ll condicions climà.tiquos nP.�astP.e qu�,sumat a la moral de un P.xP.roit derrotat en rP.tirada 1 hoatilitzat conetantmP.nt pP.le al.aogàV!'lre 1 a1 trqs, P.ra gair"!b� s,.gur qu,. P.l R,.i caur!a mort � quals,.vol moment deapr�e dP. passar por CASTELLO D' .EMPURI.liS. -.Ena inter�sea P.am,.ntar qu"! DESCLOT era originari d"!l VP.ecomtat do CASTELL­ NOU,en P.l VallP.spir,no P.ra d�l Principat,1 t,.nia à PERPINYA com la eeva ca­ pital.Los poblacions c 0 ntrals dol drama dP. la r 0tirada d 0 1 ox�rcit franc�e tala com VILANOVA DE LA MUGA,CASTELLÔ D' El1PURI.liS,GIRONA,LA JONQUERA,

LA

CLUSA,EL VOLO,VALLGORNERA,PERALADA,etc.,) tot 1 r0 conP.gu 0nt ol papP.r dP. c� ia una d' P.llP.a,quan r 0 dactà la s 0va crbnica prP.fP.rf P.n lo rP.fP.rP.nt a la mort dP.l francJs aubordinarl 0s à la s 0 va PERPINYA atorgant-li a aqueeta l' huQr i' acollir al podAr6a F.ELIP L'ARDIT que morir!a oficialm nt l' 0

à les poquP.s horP.s d' havP.r-hi arrivat.

0

ndP.mà


-Tambq afPgiram,d' acord amb l'int�rprP.taci6 que

"!B

pot donar al

a pu d ,

la concordància amb ale autors francP.808 J .CALMErTE i P,VIDAL à "K[STOIRE DU ROUSSILLON",E:l..Boivin et Ci<>,Par1s,1931,qu0 a la pàg.J1 P.B lll!g�ix " ••••11 mourut P.n arrivant

(à PERPIGNAN), a'il n 1 était ciojà

mort (5 Nov<>mbr� 1285).Uno traditions !ait

0

xpiror lP. fila do

Saint Louis à. PERPIGNAN mêma,dans una maiso · n qui apart.int à la fam!.111! d' ORTAFFA (actuP.llP.mr.-nt ru'! dos Fabriquos d' l!h N.EEOT•••••Il Dite autora dP.moetrP.n claramP.nt quP. ton°n dubt�s i quo Al R<>i podia bav�r mort ja avants d' arrivar à Pml'INYÀ�El.. carrer

0

em ntat , P.ll aquP.lla àpoca 0

radicava a 1°s afores do PERPINYÀ,1 per lo tant,ola divP.rsoa autors ho -.x­ prP.sariP.n dP. diversa manP.ra (P.la autora quP. crP.îon mori à PERPINYÀ). Practicament no

rs va divulgar r 0 s eobrP. FELIP L' ARDIT des quo va

(neeaaltroe ja hom d omoatrat quo va antrar-hi mort) à Pl!RPINYÀ;podia trar en ,ü Palau d!!ls Riüa d"! Mallorca

ntrar

0

en­

1 tamb� h"!a donat c0mpte- de una :m­

nima informaci6----quP. no aabP.m Al grau d' autP.nticitat----quo "!Bll"lnta mo­

n

avants d' arrivar à PERPINYÀ a la casa dels Ortaffa. Tothom pot compro­

var,donce, 1

1

elP.vat tipus d"! desinfor11aci6 rognant quan P.l BAguici r..nal

entrà à PERPINYÀ territori d' amict �l mP.nya oficialm0 nt, 01 ailP.nci 1 lrl.eteri que envoltà durant unes b a la mort d�

pOG[UP.S horl!s tot allo roferant a la vicia

Fl!LIP L' ARDIT,al punt que les aoepitos quo aquest ja hana

•ort anteriorment en torritori �pordan�s

cobrP.n força demoetrativa.

canvi,eetab�rta la d 0claraci6 oficial d 0 la mort,s• osbombà durant uns di 0 s

,,1

manant al pabl 0

qu" f,.a dol eolP.mn,..

l!h

aorollosa■ent


1v1CJJ·tM-i'M-l1-�11E1 1 �AbtlHilJ-rANl·l:iSrM.Sf.fl�����tlë��hl��' J fPP-c_ «

'

-'=c�ElrlEl�al$1 l l l l I i l l J� �fif 1 1,12�! LI l l l l l l l lsÎelrlEIJJJ�J 1 �J.}tcltlulatRIEI 1 1 LLL 1 1 161 111 161 191 �q

�i� 5

�11 �� ��

,5 �4 �lT. Pffs ir. -.i ;

... 1 1 1 1 1 l 1

Il

-, f TT f î T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 "'i

HISTO±Rls GHi.ËRAIL.Ê

EILJ\NGUEIJOC "

:'!

li1

i

fil

1

M�Q�E

\

1 • 1 1 1 1\ 1 1 1 1 • 1 1• 1 1 \If I rw'

;

�'

cliJ---l--l-tlis !s:r!

I\

1

\1

11111 I-H-+1111 /1-++1111ll l l li li 1 1 11 ! 1 1 1-­ l"i

0�: .

- •[ 1 f ('! 4,-:l) T -C �e�;-·

LLliv1'.u,rA I v!1 L��O�AI

li

-------,--r -,

1-T -r--r--.--T--,--r --i

1

1

1

1

T -,

B

,, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 �

..s


I COM!NTARIS DE LL.MASCORT

1

-Segons Dll.VIO-VAISSBl'E el Rfl!i francqe d"!epatxà 3 cart 0e al comt" do FOIX, que d"moetr.,n que P.l 22 Set0mbrq .,ncara fl!Btava viu,Opinfl!m quP. qui dona la noticia no prova de cap mani,ra guP. Al rqi no mor:!s fl!l d!a 8fl!g(ii,nt( 23 Sfl!t!'!,!! b�e) quo �s la � ada mqe divulgada dfl! la BP.Va mort à VILANOVA DE LA MUGA, He• tit,probablP.llfl!nt aquoetfl!B cartos qstavon programades p�r tal à' acom­ panyar fl!l plan fl!Spfl!cial qufl! P.nvoltava la dfl!claraci6 dfl! mort oficial rP.1 frano�s à PERPINYl el dia 5 d• OctubrP..Vogie allb quP. h m dit antorio� 0

ment, a'® -Lee 3 cartes l'!ron,eogons DEVIC Il: VAISS.El'E : •••la 1� ambla data

"••••ou .mois de

c�s.Sospitoeam 0nt,no �a normal

B 0 ptfl!mbri:i•••• "

no hi constés ol dia;apoia,aqu 0 st

butt,qufl! la carta ostava prP.viaa�nt programada qu

"!Scrita on fran -

,1 la data p0l aotiu

fos,no va e"'r co11plim.,ntada •

0

••• la 21 amb la data

" •••• Actu11 in caetris ant"! Villamnovam Impuriaru11,

dio v 0 nArie in ffl!eto B.Math 01,anno MCCLXXXV ••••" El. divendras do St• ••• la 31 amb la data

: la data PB la mat"!ixa àataci6 do la antl'!rior b

eP.gona carta,P.l 21 s.,t.,mbre. La S"!gona 1 t 0rci:ira oarta,d 0 SP.r Cfl!rtAe,aorP.ditarifl!n l'P.stada dol Rfl!i franoP.s al 'èaetfl!ll dP. Vallgorn"!ra" ( = oastrum ) davant d à' l!MPlJRI�

0

VILANOVA

( = VILANOVA DE LA MUGA actÜal)

Taabé podP.n acrfl!ditar,aqu"!etes

cart.,a,la aort dql francqa

"!11

dit

oastP.11 dP. Vallgornora;o aia,sqr:!P.n UD"!B provfl!B francfl!Sfl!B 1ndir c­ 0

tes que confirmari"!n al cronista MUNTAN.l!R. -Ineietirem quo aquP.stes cartP.S han do sqr oxaminad s amb molta cautola. 0

HP.• "!xposat oom DEVIC & VAISSET E

escriuon qu

0

1°s cart"'S (la 2 !! 1 la 3�,

pqrqu� la 1ft no assonyala ql dia ) tP.nP.n la datac16 el 21 S0 t 0 mbro(divqndrfl!e) p.,rb

V"!gin quin comprood'.e ton"!n aquP.ets autora,doncs un altrA dona la da-

taci6 dP.l 22 s.,t,.mbro(dieeabt"!),Aqu�sta eqgona datac16 �stà acl."d.itada n la ebra "SPICILl!:GIUM",p;r TRIVEr,t.8,p.651 (v�gis ®) d' aqu eta man,. ra i 0

0

" In castris ant

0

Villano'V'am Impuriarwo,diq eabbati in crastinum B,Math ..1,

anno Do.mini MCCLXXXV " • 6 Com �s poesibl,. qu,. les cart�s P. S facin rqcaure P.n datP.s difor .. nts? Tant DEVIC Il: VAISSEI'E com TRIVEr,fan servir '!l plural pqr 1,-s 2 cart�s, G1

sia,l"!B 2 cart s tP.nP.n la mat,,ixa dataci6;�ntree qu-, per une 4s la dfl!l 0

21 S etembre tivendres, p-,r l' altr• �e la dP.l 22 Set0mbrP àissabt"!, Pdl!I franoes�e,aqu,.et sist 0 ma dq.mostratiu tan °strany 1 irr,. gular,ja eatistà (1 l 'ARDIT

1

0

1a

P'"r lo tant,conclouqn digu 0nt quo qu,.da d 0moetrat qu ° FELIP

estant à VILANOVA "!ncara '!ra viu 1ù 21 Set�mbrP. (p 0le partidaris

dql 21) 1 P.ra viu qncara

0

1 22 Sotpmbr 0 {pPl8 partidaris dP.l 22).

... v--------------------------------------------..


La poeici6 que� -.ra viu -,1 dia 22 S-,tPmbrP. •e adm•ea à l' obra franc'!­ ea ja 1'Bmentada antAriorm nt : "TR!SOR DES CHARTES",FOIX,n211 @.33 2Jpero,ro­ 0

petim rqs àigu-,m

prova quq fos cqrt;mentres quP. s'ha d' adm�tr,, BP.nso diecussi6(i 6

tamb• .. 1 mat•h: dia 22,p i eignadP.s (?) lqe cartoe,

ad11<itrq) qu'! pogu-, .morl ql mat1'ix d:l'.a 21

te.mps dqspr�s d'l er.r r dactadqs 0

a_, l'!sb.di "1 1nV'!Bt1gac16 d

0

fqts COii aqu•et,

. COii­

porta ei convencill"nt desagradabl'! qu'! s' ha produrt algu.na 1ntrollies16 b alguna altoraci6 1'Btrany•a a la r.. a11tat. -18 11olt significatiu per aclarim 0nt d'!l problP.ma dq lP.a cartP.a,a'!guir al

ce>ate de FOIX lluny dP. VILANOVA DE LA �GA, llolt del

· dosprAs,quan P.B va nta

Rei franc�s FEtIP L'ARDIT amb ol BP.U pobl 0 1 amb ols d0 st1nataris

de PÂMil!B fent-lis saber quq aquP.11 r.ncara l'!ra viu el dia 22 SP.t,,mbro.Ho va pr'!gonar alll com si

l'!B

tract�s d' una gran victbria.

i Perqu� P.l comte d° FOIX tardà

�ant

tes 1 "noàrr-.cs qur. t'!llP.B comportavon? Pot ser

11 foron ontrr.gadAB

, mol.t després

5 d' OctubrP.? PP.r quina rab?

Aqunstes cart"!B quq,d,.. f"!t,no '!ron un cas

"d

qll"!

0

mor:l'.s oficiallll"!llt �i

vida 6 mort" ,no dnur:1'.'!n po-

guqr sortir do VILANOVA com si r�s pP.rqu� qualBAVol. corr 0u hagu 0ra eigut interc'!ptat;tractant-eP. bl.a quP deur1P� sortir

do uns

asi,u11ptPB diguq111-ne,admnietratius,se11-

cap a desti des dr. NARBONA

donca l' •stada

à

PERPINY\. fou curta i dolorosament viscuda a11b 1ntens1tat • .lntre unqa coses 1 altres,les cartP.e arribaril'!n al BAU i•st:I'.

- Sigui

COii

prova, Era

llOlt

11fs tard.

eigui allo qUP. BUCCP.:l'.,ll'!B cartes po P.8 podon coneid rar una 0

l. • any 1285.

- Cal ta11bé passar a 11°gir pres 0 nten lP.B ano•'!nadea

$.llb dot 0 ni11ent@,donc� DEVIC & VAISSEl'E

"Cart..-s d 0 l

Vl'!acomt• AI.MERIC ilo NARBONA"


-l ·:�

� -

l

;--; . ■ ■ AM •■ � S 1

1

. . -

1

OH�E GENE_M

N.GUE,QQ(

I th5tJARTESI DELl_..VEsa:oM½:�À!��r1krieJ,1ARBONIA 1

,,

1 1 1 1 1 1 1 1 IAt-�r-r 1 1, liR15I LI 1 1 1 1 1 1 1 lslelrlEIJalelEI 1 .-.. b�ClilU.iBIRIEI 1 1 1 1 1 t11

i

1

�1

1

tn 10â M Ri 22 °1 b4 f25 126 1 1

1,

il. m0

hd bd' M 111 121 J3I 141

b-j

�i�11J�r1J,l··rii, �j* 1

l

,I

lsl

1,

111 1 1 $ � , j j_.--: 1 1 1 1 111 11111111 f� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ;,,rr,u 11 11 11 j1 1 1 1 1 1 1 11M_� I E 1 � i � ..,..Tï . 1 i , , 1 �� l,,.1nla ,i_.d1 t!tr.EI)Gh , l1

c:r-r-i

•-1..nl..o

i

r iRëmffiSI IÎE ILA °tI�ô�D'l'AE

lt \,.rl,. h,. 1... A..

œ-

111111111111111111111

r,

,.,,

1

1

1

1

1

,

121 11

� ■

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1��r1.G- .t0Jo..y Ai, 11 1 1 1 1 1 1 1 1.IJ 1;., 1 1 µ', 1

,.ô.,, 1 1 11111111111111111 1 1 11111 1 1111ITI11111111 � T�E�� 1 ' ENC-8A-l!l .LNS 1

LP.

10.0.E

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111

11111 .

lticiiJ,.µEkp_,N_WfL

lsqG��JriLcb.�ibsb:�

rr

1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 li

:_\


-----------------COMENTARIS DE LL.MASCORT

- �l

-Segons publiquP.n P.n -.1 s--u. trPball Ple D.!VIC & VAISSErE,existP.iXP.n un-.s cartes dP.stinadas al VP.scolllt-. AIMERIC de NARBONA------nosaaltr-.s cr-.r-.m es tracta d • AIMERIC VI,V E3COMrE DE NARBONA------ datades à P ERPINYA

el

dijaus avants te St,M:l.quP.l ( dia 29 SPt-.mbre ) o sia, datadPs -.1 27 81'! tl'!abre,p•r domostrar qu-. l'!D dit 27 Sl'!t-.mbr• �1 Rl'!i franc�s •ncara viv!a. (Vegie 1 1 obra : "ARCHIV.PS DE LA VICO.MT.€ DE NARBONNE'' ,anotada pele D.EVIC & VAISSErE). -Allb que suara vost�s acabP.n d-. llP.gir �s puP.ril._�_�11poesible t mostrar, 0

lo quP. vol.. n d 0 mostrar. L•e cart-.s no -.e poguer-.n datar à PERPINYA perquq

ni l'!l s guici r-.ial

ni •1 rai or•n à PERPINY'À;que no hi -.rPn,ho 4iuan tete

0

0

le mat0 ixoe

fr&!!

cesos cronist .. s,bietoriadors i oeoriptore (ll�vat d' alguna Pxc pci6 qu-. 0

confirma la rogla). Al�shoros l'!Btav-.n acampate oncara à l' Dt!PORDA en t-.­ rritori do VILAN�VA, El.a .11ateixos DEVIC & VAISSErE afirmen contundontm 0nt quo mor! -.1 dia 5 Octubrl'! �INYA.m. PIERRE DE COND.E: eervoix à. 0 prova. V�gie\!:), -Si 1a pr-.t-.nei6 �e domostrar qu-. -.1 R-.i franc�a -.ncara

etava viu P.l 27

0

te Setembre,ée impoasibla que ho puguin d-.moetrar, Ara bé : nom.;e hi ha ll!la poesibilita_t quP. fos viu,D:I tracta de la "CRONICA" dP. MONTAN.ER, aut or que dona un 11arg-. al dir qua "merl a ü tims i llla

0

la ùlti­

setmana d"! SetembrP." ;acc.,ptant MONTAN.ER tindden la poseibilitat pr" -

santada,ionce pP.� aqUP.St mor! ontro Al 23 i Al 30 S-.t-.mbra,pr 0 f 0 ribl0 m0 nt l'!l 23.m. dia 23 és un d!a molt ase•nyalat. Croi m qua d• cap man°ra es 0

pot considl'!rar quo al roi hav�s allargat la vida mJe -.nllà d0l 28 S-.t-.mbr 0, -Si MUNTANER,donce,fixa la mort pela ùltim di-.e d

0

la ùlti11a e-.tmana d•

S-.t-.mbr-.,al dia s-.güP.nt d0 produ!ra 0 o potsnr •l .mat0 ix dia, 0 e produiren contact<>s '!ntro FELIP EL BELL rei succP.aeor d l sou parn ,actuant d

rl!i_ (aPrla ano.11'!nat r-.i di0 a m�a tard, a França) ,amb "'l Rei 0

11

/l!l'l

funcions

11

P.ŒJ EL GRAN ,aqu�et v ..rificar!a

0

la mort Illitjanç à una prova i e-.guidam,.nt

autoritzar!a ..1 aalconduit porqu� ol prlnc .. p-r"'i poguJs sortir d"' l' Em­ pordà pel coll d!I! Panisears "porta�t a coll" ..1 cadàv'!r d"!l e•u par,., i la resta del e .. guici r ial franc�S.D'!l 28 s-.t.. mbr"' no passà FELIP L'ARBIT, 0

-Quoden en inobgnita ol perqu� fornn datadea 1 .. s cartae à PERPINYA.Perb, rl'pl'!tim,dl'! cap man-.ra ,.ra à PERPINYA ol Fl'LIP L'ARDIT el 27 s ..t mbr,., 0

L' -.xplioaci6 podr!a Bor la continuaci6 d�l poesibln frau comJe p,.r arro­ donir la mort �ficial à PERPINYà;tant aquoat .. a cart ...a co.11 l�s adr çad-.e 0

al colllt"' dP. FOIX no tlubt .. m

forl"n r<>dactad1>a ..1 mat1>ix dia, ..n t rri tari

d"' VILANOVA. A la f!,no d'!m&atron allb quo pr�tanon,

0

,S


-#=>•----�---���--------�-------- ---·---------·-·---····-·-les anotacions f9¼.e p3l frane;{a PI�RR]: D1: CCND! r3V3 l3n qu1 3l 27 �t3 mbr, fou l'Ùltim dia d 1 9etada cl.ale franC-3eoe à. VILANOVA (B'3 ntin en ë1l pla d1 PE:­ RALADA,el 1'31 à VALLGORN...:RA,etc,). P-3ne3m qUe aq�sta enotac16 d1l 27 �t,mb � obliga a ooneidq rar fraudu 1enta la datac16 dq P1!RPINY).,�rqu.{ "'le franeqeoe e•ap�sea�n a mrxar ql dia B<!giliint (dia 28) oap à L A JONQUl!:"RA. O eia, el 27 qncara qStavqn à VILA­ NOVA,1 ql 28 al Vqepr:, aoampar-n à LA JONQlJ'l:RA. Hi V3 Ïq m q1 lloablq dq si tg qUq q1 R,i 1 no mor:l'.s à. l ''!'Ml'ORDl ; 1 si mal.­ grat s• �le hi mor:! qn un d' aquqlls diq e à VILANOVA (q n ql caet,11 dq VALL­ G'ORN�RA) oom Z'llata MUNT�R i qu1 gai�b{ Bqgur fou ql d:i'.a 23,d"cidir-'n imlltl

diata.lll'!nt un,i s cartq s al oomt1 dq FOIX i al Tq ecomt"' dq NARBŒA quin

con­

tingut probabl� 1n1 nt q l mat, 1:x; � i ,n. vida. lq s hi die:tà. 1 manà. qxpr:, eea!lhnt ,nviarlqe al Vqur:,r'e P3rdut 1 "'n mrill prb::d.m d, mort;com aixb eucc-:i:I'. dorx:s q1

mon

dia 23,,, s di oid:! juger amb lq s cart'l e "' epq ciallll> nt, l'l a d" etinad"! s

al Vqeaomt"' AIMl:RIC VI d<i NARBONA,l'-!B quals apr:,eeadal!l,int qe data�n à P':R­

PINYl

amb

data

27

d->l

troyant- e

dia 27 qetari,n ja à MRPINYl.

g,,i

0

ncara,à VILANOVA,;ot mneant

0

,

au,. "P :ta1

p"3rb va B'11"-lie impoeeibl"' �alitzar ql viat­

taJ. com hav:l"n proj"ctat,amb m{e rapid1s1a,p"lrqu,i'

'Ill

'-Il cam:! e'imposal"!n

qle "'ntn,banoe 1 l' hostilitat dqlB qn"!mi.C8 qu-, imp'!dir:in no poguqesin '-llB fran� 808 arriva. r à MRPINYl. fins ,1 4 tbtubr,. L"!e cartqe,qu"! qn principi dubt-,m qu.. "!l propi P.:LIP L'ARDIT ja avants di:ll dia 23 &-it,mbr"! <istis oapacitat p,r eignarl<JB pqrsonal.lnlnt d-,gut a qstar molt agr,ujat dq la ma.laltia contr"!ta à GIRONA;salvate ja .,,1s franc,sos qu, qu'l daV<1 n vius,pi r hav'l r pogut. arri var al pobl,,. d<i 1 VOLô (no avants·· p,rq-uq �m dit qu-,, '!lB oorrque sorti te d'!l l' �MPORDÀ s�ri'3n intqro-,ptate p<ils ca­ talans d, p-;iru ll:L GRAN);p3r çb

1'38 cart,e Sqri.,n tra.llh&>.B a dq et! qn algun,

mo� nt. prop d-i N.RPINYÀ ahont arrivar.Jn db e m{ 11 tard (, l dia 4 Octubr,, ) qUP,

"!l p�viat 27 ,B'!n� ,J)'!rb,qu" hi fos modificada la dataci6 .,n ü lloc

d-i PaRPINYl. ps r quan la "cùpula fran0:1 sa " ooneid, rà cal:!a asa-, gurar prova

qu,i F].LIP L

I

la

ARDIT no mor:! à VILAN OV A 1 s:! à P3 RPINYÀ.

R3p�B<?ntà,e.,ns,i vol'!lr-ho

(p<1rqu'l qncara no <Jstava '!BCrita la crbnica

qU'l m{ s. '! ndavant r, dactà. R.MUNTA�R) cantrarn star aqua sta future.. crbnica ;

p; rb

a la fi,, 1 cure d"' 1,, s cart, e

a,

rv:! J>'! r aminorar

'l l

dq epr,, stigi naoio­

nal 1 int,rnacional franc,{e obtingut amb motiu d'! la fraca.esada 1nvasi6 pl'!! "t.3n&i6

d' ap_od<i rara, d-, CATALUNYA.La incorr, coi 6 '! stava

1

eq rvida.

-S. l dJ53nvolupa�nt dc:, l tqma d, lqs oart<:JB qna porta cada oop m<e

a prop

dq una confirmaci6 qu<1 "'l �1 franc,{s mor:!a à VILANOVA (al cast�ll d1 VALL­ GORNSRA),1 tal co.m anar.,n ,ls aoofltC!i�lll=!nts. postqriors c.onfirma ,l pact.,, d' honor qnt� Pilfü: é:.L GRAN i al nou R,1 ""'n funoione" P.lJLIP .sL B�LL, amb la sola disc.npància qu-3 arrivats '!ls franC'!eos à PSRPINYÀ optarrn mani.:f-i s' tar la mort oficial d"! F.!LIP L'ARDIT l' 3Dd"!mà d' arriver-hi qu, .,,ra .. 1 di­ v,n� s dia 5,. Ootubrq.T·ot..donce,confirma à mNTAN'!lR oom 31 cronista mfe �r:!-


--li!=-=-�-�.��----��--- -h-•• -•-·•�-----•----••-- • -•-- -•· die 1h r q Btar mol t b.. n informat 1 hav.. r eigut. un, t-.. eilmoni ocular. Si p'l r aq"UA st

motiu q ls fran� BOB han �alitzat. tothora int<i nte d'l dq epr:i etigiar­

lo ,no ., s JrS.8 "'Btrany quq algune; au tore afran� eats "le hi hagin f'l t costat egne'l proposara' ho- P'! rb. -Com blm viat,lqS car�s,b'!n qBtudiadA.s ajud,.. n, a Tqur, quq -.1 R <t i franc{e mor:! à VILANOVA 'll dia 23 S qt,,.mbr, o,co.m mol1. i B<!gone MlTNTAN'!lR,ni: un dia d9 la ùJ. tims d'l la Ùltime. Bq tmana d'l &.. t'l mb:r:i .Al t'l mpe qu,,. ,no "xiet., ix cap la

p�esibilitat p'!r ad�t� gu'! mor:l'.s à PS.RPINY'A an cap d!a, L a clau d9 d'!Bfigurao.16 :rqalitzada pql.e franc-,eoe

rau qn la lqntit.ud <½· la marxa . qn-,

tl.'? '!l pas d'! PANISSARS fins à nHPINYl ahont elle t-tniqn proj.. ctat arri bar-hi q1 dia

27 &.. � mb� •

-Tambcî' qu'!da d'!mostrat qu,, lP.s t.rop<i·B qu"' diuqn baixar,in d-, França soobr:rqr

1 prot'! gir la � tirada

p-,r

dqle franc'! 808, 6 l'! e mat" 1 X'l a dq 1 R-, f

JAU1i!i: da MAI.LORCA, si f'! I'<!n aot11 de p�s�ncia no qntaulal."!n batalla con­ tra qle catalans d'l P!!lRcl 1U, GRAN,aleo quals host.ilitza�n tot lo qu" var'ln pogu-..r a lqs �Bt'lB d'l l' "�rcit :francis qn <il: vo.esant dq l I ALBS RA obligant-1o a continu. a parad� s

a,,.pto.nt.rional

1 r.. tards fine: a conv,,. :rtir

la mana fine à �RPINY'A en una lll!na d'! via-crucie a quina ciutat hi arr i­ vav"!n finallD'!nt.,'!l dijoue d!a 4 Ootub� .La paseivitat d' aqu'!lhe tropqe formava part tambr.,' d'll pactq à' honor qu" f'!�n

�™

l!!L GRAN i al nLIP

�L B&LL nou rei franc{e "qn funcione" , pact., d" paseivitat qu-, 'lB va .. x­ t,,nd� '!DtT'l �ru clL GRAN i 31 B'!U g'l rmà-'!n'!miC JAU?.E fui d3 MALLORCA inTOlucrat aqmet p3l R"!i català 'ln 'll mollt!nt d., la mort d"! �LIP L 'i\RDIT p1 r tal qu,., p ogu{ a sortir d"! l' �mp ordà rdal fran�e. N o l' int'!l"!esava

a

PSru

a 1 cadàv" r d., 1 mort 1 "l e� guici &J, GRAN ,ntaular batalhe a camp

ob"rt ni batallqs amb molt'!e troP"!s,al no diepoear d"' un gran

"'x{rcit

i

'!Il camb.1 gai.dl: à:' aetùcia,'!5trat"'gia i d' int'!ligqncia p,r practicar la qu.,, avui '!D dbm la gu"rra d" gll:'lrr illq8, 1 qU"I 11 val"!n proporcionar molt bons rq auJ. tat e. Aqu"!lla l"!t.irada d.,e PANISSARS à P&RPINY'A ,amb tanta bn titud,.,,ne la con­ firma '!l mat<iix historiador franc.,'s AUGUST3 MOLINiti:R,pra cisealll3nt a 11 obra "HISTOI5. G'l;N:!:RAM

ru

LANGfüDOC" d9 IEVIO &: V AISS�T&.

...


1 , 1 , , , , 1 , , , , , , i i 1 , , 1 , , , , , 1 , 1 1 1 1 , , , , , , , 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 , , , , 1 r1 1 1 1 1 1 , , , , , , , ,


JF-��--=�-----·--------------- ---------··------· CO!&:NTARIS ru LL,MASCORT : -lliVIC & VAISS.::Td à "HISTOI&: ruN.;RALl lli LANGfüDOC" lXpoe1n qu1 un Autor Anbnim,cont1mporani,l' any 1296,anota un colll>ntari qacrit .,n .. 1 Dlarg-. d.. un manuecrit sobr-. ha costume dq TOLOSA, manuacrit qu.. havîa poss, ït 1'Abad:!a d9 MOISSAC (v,gis a Bibliot,ca d<! fqu M.FOUCAIJLT,con8'!lhr d'5:stat,bhae. n. 115;avu1 Bibliothlq'll<! National 'l ,ma,lat,9187),4qu,et Autor,al donar l',numi­ raci6 dqls comt9 e � TOLOSA,anota un co�ntari qu,i qecriu qn ql marg, i quq diu qUP. .. 1 R:ii F�LIP L'ARDIT mor:! sl ans d:i S,,t"mbr,, à G I R O N A,d'aqu,,s­ ta man,ra " ...... XIV COIIP.B fuit 1 ultimus d.ALFOUSUS filiue �gis Francia"!,1 post --jus mort"!m clarieeima civitaa ToloB<! i tata t,rra p, rv" nit. ad manum d. r. gi e Fran cia" , p lilLIPPI,qui d"! CqBBit in caatri8

d.

G: I R O N :!l , eub

ann O Domini MCCLXXXV, lll3 nfn B'! pt-. mbriB •• , , ••.•• , , , , . , • 11 Important:!saim, P,r aixb,lli:VIC & VAIS5.!:T.,; ana diu1n qu" no .:a c.. rt,,até. "!quivocat l'Autor d1l manuacrit,.i.Qu:î' argul!h·nt,n Ir.:VIC & VAISS.::TC:. par taxarlo d' qquivocat ? S1.mplqmint una banalitat amb ail"!a d" mal:l'.cia;v-.gin lo qu-. diu,n ":;ls qwi�n quq l' Autor Anbnim fé. morir ,1 füi 9nfront d, GIRONA", J)'!rquq' 'llla VOl"!n qu, qe mari à P'llRPINYA.ArguIIGnt pU'¾ril.I 1acriu1n "......11 p.,ut bbn a•;tr-. tramp,,' aussi quant à 1•;.poqu., p�cis'l d, la mort,i avoir ajout,{ foi trop

lqgq�m,nt,

ainsi quq MUNTA?œ.R,au bruit qu'on plut avoir fait courir dq ea mort loraqu' il tomba malad" ••••••••• " Ara qB quqi:JC'ln d"" l'qpoca d, la mort,o eia,q'e qu,iiJC'ln qu., l'Autor Anbnim q acrigui qu'! mari q 1 � a dq S.,, t<t mb:rq ;qlle volq n qu-. eigui l' Octubr,i •Argu­ m,nt p'll'!ril,Continu,n diqnt que;' l'Autor Anbnim e' qquivocà igual qu-.

:i:n

M!JllTANZ:R p� rqu.; e' qscampà la V'!U qlli'! hav:!a mort quan qn l"! ali tat fou al-. e­ ho:n, s qUP, '!B poar malalt.Ningù "IB pot or,u� aqu,sta afirmac16 dq InVIC & VAIS�T6 quan praciesalll!nt 'lB pùblic 1 notori ac..p-tat,dit 1 no diecutit p,,la propia franC1aoa qu, 11 lr-!i F:.:LIP L' ARDIT malalt:! ja à GI1t0NA o quan mrnye 'In 'l 1 caml d1a d<1 GIRONA à VILANOVA ( P'll RALADA)• il com,ntarieta historie d'! la obra d'! D�VIC & VAISS.::T� acaba d' J �onsar­ los;9 acriu A.MOLINI?;JR qu3 l' Autor Anbnim pat:!'. un 03rror p"\rsonal i acaba ,scr1b1nt d'! forma irànica : "DOL! VAISS'.!:TO:: no lll.lnciona ;ivid1nt�nnt -.1 B'!U t� etimoni nom{e d., JIP.mbria". M{s valdria hagu,'s callat. -5-'lgone D!':VIC & VAISS.::fü,donce,nonûe qlle 'IBté.n �n pose,ies16 d-. la v�ri tat;i tota "\la d'!m{B q\.h no Concord.in amb '!lB B<!US punte d"\ viata,,eté.n <1 n un ""rror 1 han c om{ e una 'l quivocaci é. -Aquqat Autor Anànin1 d"\l Costuma.ri d<1 Toloea,cauaà

amb la anotaci6 <1n ,1

manuscrit , una puny,nt nafra a l' obra d�le ])]VIC & VAISS.::T�,3n ,1 VOL.X, NOTS: VII,pàge,40-45,


-<!!a clar qua MUNTAN&R podria astar q quivocat,p" rb nom{a qn ql cas qu" F'.il­ LIP L'ARDIT haguia mort prop d-. GIRONA (q n 'll conv.,nt d-. le Frar'!e 11!,,nore?) al

qn '!l M!lRCADAL "axtra muroe" d, Gil·ona ah ont e' allotjà,à hagu{e mort

:fP,r la �tirada d'!S d'! GIRONA à CASTSLLÔ D' 3MPURLrn. Son varie 3le autors qu3 coneid"! r'!n i han '!ecrit qu-. mor:l'. à GIRONA.L' Autor Anànim <{s un

m{e

q� si afqg,ix. -� un Autor Anbnim eituat à TOLOSA qscrib:!a qu:i F.::LIP L' ARDIT mori

à

GIRONA Jn 'll .IIP. a d'! S'!t'l mbrq ,<{s natural quq poe<{e n'! rviosoe als D,VIC

&;

VAISSC:T.i:,a 3.lls qua son .,1a capitoat d'l la V'!rei6 oficial a PSRPTNYÀ i 5 d' Octubra. -Sl motiu dal !)"!rqus{ l' Autor Anbnim va B:!r prqcieeam,nt anbnim,b.,.n a.,.gur 41.1,idarà qn m1stq ri. P<!rb consid<1rant la l'a!acci6 produ:!da qn qle capitost di la V'lrai6 oficial (D�VIO &; VAISS�TJ),s• ha d' ant�nd� qu-. l' Autor dit Anbnim volgu{ qxprcissamint cone q rvtU"l' anonimat pqr tal d'qvitar B'!r rep2':!Baliat (consideirant qu-. la sqva anotacié foa c,irta pod:l'.a 8'1r r,pn­ ealiat; i ai la anotaci6 no qra c,i rta p,rb a' apartava d-. la v1 rei6 ofi ..cial tamb{ podria B'lr d,clarat "non grat").:!la probabls qui hagu-{e pr'!f'l­ rit rciaguardar� qn l' anonimat. -�ntim eigui 1mpoaeibb coneultar l' aut1ntic. manuscrit 1,p.. r lo tant,l' anotaci6 qu'l figura qn un marg, (e,gona œvrc &; VAISS.::To:).Donca al havJr -, Berit

11 • • • • • •

in caatrie GIRON� ••...•

d • aqu'l sta, podr:!a t raduïra'l

11

B3gona figura aix:! a l' obra

a la ciutat dq Girona, qn ., 1 ca st-. 11 d-.

Girona ; p-. rb com S'l mbla no corrqctq 'll topbnim amb s final dJ GIRON2:, originalmant qetaria .,.ecrit podr:i'.a int"rpr-.tarB"l

<>.n kS = GIRON.A,!! ; alJehone

i a m{a a m-.'e,

"'!ln un caat3ll d'! GIRONA" com qu, mor! "!n un cast,11

d'!l t'!rritori d'! Girona,d'!l t-:irritori prop"r à Girona,t-.rritori qu-- a, in­ tqrprqtava aqu'lll t'!mpe abarcava dqa d'll l:i'.mit d<1l smpordà fine à Girona; i aq\13 st castrie (no asa,nyalat) podria a-:i r ,1 d-- Vallgorni ra à Vilanova. -R'!cordis qu:i l' Autor Anànim fou un cont,mporani (cO'>tani) qUP. qacrigu-.' l' anotaci6,diU"!n,l' any 1296.No aa�m si participà qn 1•-.xpqdici6 o

si

va r'! brq informaci6 dirqcta,P'!rb b-:in podr:!a B<! r qu-. e:!. Val la pqna 8.88'!D)èl.ar qu-:i la major:i'.a d"l cronicaa .. scritas com a n-. crologis <>.n alguns conv'!nta i qsgl{ehs,algun<1a d<1 be quale '!Vid-:intlll'!nt

1-:is .,.atu­

diqm qn il prqsqnt tl"½ball,concord-:in qn la v"rai6 oficial d-:il 5 Octubr-- à P9RPINYÀ.P3rb h3m d� conaid'lrar qu� aqu�ete monjos no eolal!nnt no anaMn a la croada contra Psru �L GRAN,ei qw forsn informate i acone�llata p-.la aup,riore jqràrquics dq la B<1Va ordq l"!ligioaa,a qu" apunt"'laein a l"'le cr6niqu<ia qu,a t-:ini"'ln �ncarl'"'lgad"e la B'!Va conr.,.cci6,.ta V<irsi6 oficial.Com

à

prova,algunqe d' aqu'!Btqe cr6niqu1e intùOU'!ll la Vqreié oficial dina un con­ junt d'! 1

dat-:i e quq no li corl'\ ap6n,no fou inecrita aquq l.l any aino anye d'! _!

p !'{s,p�cisaallt-!nt qr havqr ai ut insinuada ù obli ada.


i


COM!!NTARIS

ru

-------------------- --·- ·------------LL.MASCORT 1

-Sagons üa füVIC &: VAISS<!!T.!: ,sl

"J;;;AN (6 J�HAN) afsni fila i lbutrnant

du roi d'! Franc-, ,duc d-. Normandi., •.••" 1 fill d... F.llLIP ru VALOIS,sacriu una carta amb data 2-Agoat-1344 dirigida à l' '! agl,i'aia d-. NARBONA ,n la qls hi comunica fa una donac16 d, 200 lliu­ rq a Torn-. 6'! a ala canong'l s d1 l' q agh'sia d-i NARBONA " ••..••pour fair solqunit{ d, lum:inai� ,pour caUB'I d.,, translation d.,, not� t:r; a-ch-. r � ign, ur ., t b-. 1 [corl'l git

a:r.,,u1J ,h roi PHILIPPS,qw Db u absoills,

qui mourut "n ARAGON,qu.,, fairont ou mois d'octobr,i prochain v,inant,ha jour d, l' anniv<ireai� .•••• ," Aqu,sta carta tamb,i' la pod-.m lhgir {nt,gra -.n -,1 mat-, ix D?VIC & VAIS&:Tc!! a la B3Va gran obra qw analitzqm

VOL.X,pàg.954, )80.-CIII, 'Ill la qu-. h-.m

pogut comprovar qll'l '! f<i ctiva� nt ; a llq � ix : " •.•.•. h roi PHILIPP!::. qU3 Di'!u absoill, ,qui nourut. -.n "

A R A G O N

_Concorda aqu�st lloc d-. la mort d-. F.llLIP L'ARDIT amb la Cronica d3l Costu­

mari d'l Tolosa@ qu'! aeab""lm d-. coanntar.:i!e fantàatic sab3r qu3 aquJet

propsr fam:iliar (qu'I tamb{ :fou l"!i) '!SCrigui qu" �LIP L'ARDIT MORÎ

3n

"t3rr1tor1 d' A R A G O ,o sia,a Catalunya,o sia,à Girona 'ln t-.rritori d-.1 �mpordà. cla important!aaim qu3 un familiar d3 tanta cat-.goria ho hagi -.a­ crit.lls ruvrc & VAISS<!!T� no podran justificar qw aqu3 at tamh{ a• ha . - qui vocat. -thgons "GALLIA CHRISTIANAI�, V'!gis NARBONA-. a lhg-.ix :

®

,-.n -il n, crologi d'! l ''! agl,.-aia d-.

" Pridi'! nanas octobrie obiit d.PHILIPPUS l"I x Francorum illustris,cujus pars corporis jac'!t in ista qccl-.sia, anno MCCLXXXV

11

-DSVIC & VAISS.5T� han comis una imprud�ncia al pl"IB�ntar aq�st

tqatimoni

M ial ,., 1 Jl!lAN ,31 qual ., ecriguq' la carta 59 anye d-. epr-{ a d-. la mort d, 1 B'IU �savi :F]LIP L' ARDIT,lo qw �pD!S'!nta un cas insblit aqu-.ata pMocupaci6 B'!nti�ntalmint allargaesada .,n ql t<impe. :Fam:iliar propq r al rq i mort,., etava b-. n informat d'! la trag� dia franC'l sa a con� q_üoi ncia d9 la invaei6 d'! CATALUNY A p� t-.- ngu• nt conqu.,. rir � 1 I'°'I gn�

d' ARAGô-CATALUNYA,i amb total B<igur-.tat tindria inform-.s confid.,.ncials � � rvate - � c� te

d'! l'i a circonstànci" a d-. la mort d<i 1 a� u b'! savi ( vo-

1'1 m dir,d'! lqs circonetànoi'lB v-.ritablqa;no d"I l'!B qu"'! for:1n d"'!clarad,e oficials

i qu-. J'SAN

3n la carte d-il 2-Agoet-1344 '"!Bcrigu{ =tn bona in -

t-.nci6 1 b-.n,vol'lnça ,1scapant-9q-li un d<itall confidqncial,tal com qu,i �1

B'IU b"!Bavi FJLIP L'ARDIT no havia pas port à P�RPINYÀ sino 3Il 31 t�rritori


r --=-�-=-----�-�-----�----------------------- /ir.' d' ARAGÔ ,o aia,à. CATALUNYA,i p<!r la tant,à. l' SMPORDÀ. No cal dir qm no hi ha confussié posaibh amb 'Il ROSSS::LLÔ parqu{ aqu,at a mis '!Btava �git p'll R"!i d-. 1-lALLORCA .'!ln JAUM!: qw ,istava -.n... mistat amb P�ru �L GRAN Jài d' Aragé i Catalunya.�l ROB83ll6 no p'lrtanyia al' ARAGô ..

i m.nys pqr un !'3/i franc{a. La porta cap à. CATALUNYA d,e d-. 1 ROSS'llLL9,tot consid3rant qU'l 'ln aqU'lllB anya '!l ROSS':JLLô 3Stava fora d,l d.omini d, Ps&: C:L GRAN,ara ja 'U PtRT1'S, ja la ciutat d' C:LNA. -J.i!.AN,al sacriun la carta,t... n:!a 25 anya 1 'lra b"'sn;t d"l FmLIP L'ARDIT

qui

mor! 21 anya avants dal n'!i:JC'!llr!nt d' aqu'lll. &!mbla qu,. D'!:VIC & VAISSC:T� pl"3B'lnhn una c,,,rta confusi6 �n"lalbgica amb la familia d-. J'SAN ;a continuaci6 pre B'lnt,. m un � nzill planing familiar l"! i

:mi �LIP III L I ARDI

F'C:LIP�� V.lLOI (1270-1325)

(1245-1285)

FC:LIP

rv·

(1293-1350)

�i

ü filLL

(1268-1314)

F-C:LIP V C:L LLARG (1294-1 322)

>

-Aqu,.ata carta,donca,ha r-,,aultat B'lr à. nna d"l important:!asima,molt B"lnsillq. �r nosaaltr-.s,fru!t d"l la inv�atigac16 qu" port-.m a t,irlD'l ,mm "xpoeat "ll p�a.. nt t... atimani qu'l ha sigut aportat pr...ciaaanr..nt !)'lr la qu" 'ln diri'lm, la part contrària • ll conaida�m d-.finitiu,amb aixb practicam,nt -.atà dit tot. Com nie aprofundim,aura amb uns qVid;ncia qu-. 'Ile historiadors "l spanyole i catalans,"ln g:in'lral,passal'!n aup"!rficialm.nt -.1 contingut d'!I la obra d-.le revrc & VAIS&:T�

dita

"HISTOIM. G!!N�R.Alli fü LANGUC:Dœ" :rn ,1 t,ma rqfq -

�nt à. P.!:LIP L'ARDIT,acontsntant-s, amb l'lB dqscripcione ,.n 'llla contingu­ d'! Er 8-"l llB"l proc-. di r a la a" va acurada anàliai.CO!iENTARIS œ LL.MASOORT -Aqw eta orbnica qu., "'na p:rqe,.nt., n qle n:;:vrc & VAISS�Ti!! ie tamb{ un nq cJ10 logi q� pqrtany a l' "sgl<!' sia dq 1 mon<> stir d"' St. Sadurni d" Tolosa d" Llq !1 guadoc, dit tamb{ St. m rni ,lloc ahont tingu,{ un judici l' any 844 "1 Conv-.nt d,. St.Quirc d.,, Cobra contra .,1 comt" d' lmpùrhs ALARIC,judici i documint qu" com eab'!m ja,qe pos,n qn dubtq, -ale ruvrc & VAIS�T� traelad3n allb qu,. .,acriu CAT3L,qw �a .,,1 qu.,, a la obra '!BID!ntada publica aqu.,sta crbnica o n'!crologi,l:ts al B3gÜ"lnt : " Anno ruCCLXXXV, in f,. ato S. Micha,. lia, in r'!V"'l raion'! partium Aragonum in villa d"I P"' rp1gnan, obiit Philippus

l"!

x Francia" . "

Traducci6: " !lll ni d" França,lll'!ntr'!B

"IB

�tirava d"l

t" rri tori d' ARAGO, mori à la vil.la d"' P�RPINYÀ ,1 dia d1 S-.Miqu.,,1, any 1285

11

-31 29 Sat.,,mb� ,f<!Bta d" St.liliqu'll,c{a una data <!Xpl"'IBBiva d'I MUNTAN,lR,qw afirma mor:i'.

",;ils ùltilllB dha d, la ùltima B"ltmana d-:i S,t,mbr,".P,r lo tant,

la data d-. la "Cronica d.. St.Sedum! d� Toloaa"concorda p.. rf,, cta�nt

amb

la cr6nica d'!n li!UNTAITTR;amb :il lloc ,no hi concorda. Iea altl'!a croniqu,ia qu, T'!lata CAT.SL a la a3va obra,nom{a una:"ALIUD CHRO­ NI CON",concorda amb la data i 11oc amb aqu.,, sta c roni ca d" St. Sadurn! d-. To­ losa, dia 29 S.. t" mbr... i à P� RPINYÀ. Aqw st<i e 4 crbniqu" s, tot 1 a.. r antigu"I a, s.. mbla qu-. hauri-. n d-. s, r concor­ dante 'ln assqnyalar dia i lloc d-. la mort d� FilLIP L' ARDIT,pJrb no ho eoh. Par tant,eon indicia d' alguna irMgularitat produïda aJ. voltant o a l' "n­ tom d' aquqll tràgic succ-{e,irr"'gularitats qu-. -:ist.,,m pr-:ia.. ntant "n .. 1 d"I cure d' aqu-:i et t� ball, -A l' 'lxp<!dic16 dql 'IX�rcit franc{s contra Catalunya-Arag6 si pr:ia .. nta:rqn a JTP.8 dqla militars,bona quantitat d'l nobhe 1 B'lnyore,i no m,nys d'impor­ tants cà.r�gs �ligiosoe "ncaW1ats p"l 1-.gat d,il papa,Sota d• tots -.11s a• hi contav.,,n mil'll'B d" g"lnt important,i tote ile d'!m,'s,Tant d' une com dqlB altr.,, s qn morir...n una bons part '!D '!l transcurs d"I l' ., xp� dici6;ara b{ : no '! n sabqm "1 nonibrci ni tan sols q le noms. Molts d' 'llls,qn acabada aqu'!lla guqrra r,cala�n altr, v,gada als s-.ua llocs d'orig<tn,i/o .. a d'!splaçar'!n a altr,e t"lrrcia,n-.gocie,�tc.,"ltc. Aquq et movi111> nt aportà nombrosa'! s an; cdot1 a,nerracions d-. lo qu� suce�:( 'Il pqn-itrar '!n altr... pais,lqa batall'la,l' qpid;mia,'11 clima,"ltc.,i

CQJD

a

� sultat h s V'! reions d<!la f<t ts m,'s trasC"lnd"lnts i r-. f� rite a la mort d'!l FSLIP L' ARDIT,d:l'.a 1 lloc,J ntn be quale la dominant apal"'! gu.: com qu-. mo-


r:i'. à VILANOVA,o prop d' all:i'.,à uJ.tima d'l S'!t-.mb�,cadaacùn la rüata tal com la visqu.;' b B'l li va qxplicar b ho va a"ntir contar;'!BS'lnt l'ultima V<1rai6 propalada la qu'l 'lB

conatitu!

<1n v.. rai6 oficial aixis

qu" ,il B'lguici I"lial "!ntr{s à P'!IRPINY1 amb 31 ni mort.V-.rai6 "L•,.ntrada d" F"JLIP L-

' ARDIT

oficial

à PC:RPINYÀ 38 produï '!l dia 4,1 1° -. nd.,mà

div'!ndrq a dia 5 Octub?"'l qntl'qgà l' alma à D.u".

-ToiIP.s aqu"llqs notichs 'lntral'qn rapida11P.nt "ln 'Ils conv-.nta,"agl.,'si"l e,'!tc., 1 acapararqn l' atqnci6 d'! l'IB g,.nt s un grapat d'! di,a.L' acumulaci6 d� no­ tici<1B '!ra

0

spqt,.rrant doncala gu"lrra d"s d"!l maig fins a priunre d'octu-'

br"! fou un lapsus '!min-.ntm,nt curt qu-. d'!B,11 proporcionar v-..ritabl-. m>nt

un

allau d' 1nformaci6 molta d'! la qual acabar:i'.a d'lformada.�n d3finitiva,div�� aitat d

' opinions qm condicional"!n cl,.rgma,abats,,qacriptors,historia -

dors,cronist'!s,arxiv"lre,bibliot-,caris,<>ta. ,'!te. ,donant p-..r r,aultat tota una gqrnaci6 d"! pa?"'lra divqraos qu-. h"!m viat r'lfl"lxate

<1n varbe croniqu"a

i ob?"'la d' historia i quq finalm,nt han pqrm{e -..1 poeicionam:,nt d'! du�a po� tul"!a histbriqU'!S 'lnfrontad'!B p'!r aituar una data i un lloc,d.. 1�a quals h"m d' acabar afirmant qu-. la poatura pro-catalana constitu:i'.da p'!r nombroaoa auto.r ai altl'?e prov-.a mat"lri alB,'IB ir?"'batibb.


APORTACIONS T�STIMŒIALS • Rcl.SUM

"Ll3 g1, ., cap.1., � vaig . � fuaar•••••• " FLAVIUS CLAUDIUS JULIANUS � mp3 rador romà (331 - 363)

In m contab ilitzat 1.,, s aportac iona � stimon ials d� la D;3VIC & VAISS�T� aportadas a la s�va obra "IITST'Oifil Gfil.�RATo:

ru.

LANGIBDOC" , i le a nost� a contingud� a

�n aque et t� ball. D' aqu� ata

ID.a.ru,

ra tindl"? m una c-onstància nu�rica

d� 1� s VI'? gad9 s qu<=! D�VIC & VAISfü T.!} amb

3 ls

S-"'?

us

t�atimon ia han s-:inyalitzat un dP.tl'?rminat lloc p1r la mort d'11 :l'!'li franc{s �-LD? L' ARDIT,i qu.ina son aqu� lls di"! s qu'1 � 1s au tors p� r , lls aportats han id�nti�icat. �l mat3ix proc,fs l' ll"!m f�t nostl"=! ,id�ntificëll1t -,ls llocs i 1� s da� s atribu:fdq s � r divq rsos t, stimonis q� !nm aportat tamb{ sobl:l<! la mort d'11 �i franc-{s­ F.JlLIP L' ARDIT.

Las aportacions t9stimanials d.,1s DSVIC & VAIS&:'.fü.: a 1' obra "RISTOIR!l.- ��� fil LANGU�DOC" son

en

n o mb� � 31 ,dist.rihu:!dt:i s p� r lloc i da"t9 s. :an aqœst �etudi �maroal:'"-lm J.ns cor�spon�nts apor­ tacions ala � sos d� &>. t"'! mbl"l i Oct.ub� :


.

- 1

'r � \

1

--

1

-.

. 1·

N2

-1

....

:J

.1

"

j 1

s

:c-

h -,

...-

"'

---

'--:;1

T & M: B. R E. �.l.

·�

J

i

1

....

,.._ -�

--

--

1 .... ,

1

i

1

..,

1 ..

-

NQ 1

1

.. ..

0 (;

�·-�- u�1 ,

T

u

B RE-

.Ll1..1.L ._.,

1

,,

-

1 1

1)

1 1

..1

1

Il

' -�

,-·r i-rT

..

-

- - -

'

LjLCC

-

,,l�

.

1

a.,..,V'Id. u.

,.,.

-,.- --·-- -

1

î-li1�nr ;'! Il

- ,�

Il

·---· ..,.

'

,:

• .L.l

-;,

)

! ... -- ., -.,� ' .u:J es, 1.a::: \P.'.LJ0 a ::.iup

11

1

Q

...

IJ

.

Il?

-

..

-"""'-:: ··

1.

,.,. �

1

1

,· 1

1

:i

T ' 1

:

'

'1

J. ..i:..:.

f<6"'

-

; 1

-

'T

1

1

1 21

1

6

1 !

' 1

1

-

�,

)\­ C'\


Una bona part d"! le tq stimonis p� B"!ntats p� r

mvrc

ru

...

"-

& VAISS&T� a la sava u•HISTOI:Rre GtN&RAM

LANGU�DOC" no son rœ/s qu� un

1 o gi

n � c r o

d I alguna � sglt:.{sia fran� sa r->nom

mvrc

brada;i "!n con� qu,?.ncia no son lo qu,e,

&

VAISS!s� Violen qu� �P� S'"!ntin;o sia, son ir. s­ timoniatgo. s d� poca catcigor.ia t stimonial,p,_! 0

qu{ �ial�nt �v�stP.ix�n molt poc �11�u ja q� un cor�nt d� 1' o. sgl1sia frano-, sa

pujà

al carro d�ls dP-1 pod�r f�nt-5"' s�va la post:!2_; ra of'icial

d'1 l lloc i dia d'"'l la mort d� 1 � i

franc<{ 8 F'.!.:LIP L I Aill)IT, S3 llS<> oblidar qw, "'spi. ri tual� nt formavo. n part d� la croada o. ngi:i ga­ da i dirigida po, l

8"! u

mà.xim cap

O

1 papa.

1P m ob� rvat tamb<{ qu� alguns d I aquo sts no � crologis s' ass"?ntar,,n manuscrits ,n

'"1

ls r-, s­

p� ctius llib� s mol t post'"'! riorffhnt al any dP 1 suco{s d� la mort d'?l �i,donant l' imp�si6 qu-.,. d�urio.n 8'3r ordo.nats o manats p,"!r un sup:_ rior jo.ràrquic. tal v�g�ia p�r un. Visitador In� ctor d"? la mat� ixa ord:r"! � s plaamà amb la constant. p� rpinyà".

:l"'l ligios a,i

qu,.,

: " 5 d' Octub� à


�n 31 pr:!Seint t:t'ëball,nossalt�s h=>m f-,t un"[· a:por­ taci ons t"l stimonials al i

s-:> n�

t.rari d�

a. t. z a r , s.., ns.., r-- b1.13car

in� rv-q nci 6 ci"? cap tA nd.; ncil::i p:rt> via ( al CO!,?;

ruvrc.

&: VAISS.Jili qm "ignora"

C'-'

rt.s t.., Gti­

moniatg� s i �n "pontifica" d' al tr> s) _ Ag_u,,, sta- quadl"'? s o. t,aul"? s sinà:p tiq_uq s no : stav..,n pr->­ "ITistos a la nostra obra; pc> rb- :finalI!l>nt ,,, ls h� m intro­ duit � r arrodonir la facili tat cl,... c.ompr->ri.si6 �n

lo

qu"' �Sp"?cta,sob�tot,!)<'!r -:nt�v"u:r>-> la f:::-agilit-at ch una part dt!! la obra c.hls JEVIC & VAISS::.T� =.: t::ls nostr:? s t<'.! stimor.iatgei s d� S'è t" mbr, i Octub� , son(5 ) t o t a 1

r � s u m

LLOC P� rpinyà

c o m p a r ::it i u

A ?IW:ÇA

.A CA� AL1Ili!YA

27

Cast�llo d'�mpùri�s

3

Vila.nova d� la Iv�uga

12

P� ralada

l

Girona

3

"Àrago 1 ' = iimpordà

jij,

C

27 Cbt� nci 6 d"'! 1 r, sul tut: 26 d� 1 ( 2 ) .;. 1 d� 1 ( 4) = 2 7 ( 5) • 6 d� 1 (2} + 15 d,l (4) = 21 r\ r..) .,

.

T!!!nint "n cont;;}t: lo dit ant�-:rior�nt.,�1 �sultat �stadistic (}e, 21 â l' sMPO�(Catalu.nya) ,qu'3' '!!l �i mor:! â l 'Smpordà ,


!i(f

31- CONCLUSIONS SOBRE LA OBRA DELS AUTORS DEVIC-VAISS.ETE : Acabem d9 r alitzar un acurat ostudi d 0

0

titol

Il

compos�ren sota

D.1!.VTC-VAISS.fil'TE

�ls autors franc s0s

Aquests autors prat ni n d mostrar

0

0

0

0

0

1

LANGUEDOC".

DE

HISTOIRE GmERALE

la magna obra quo

0

n °1 cap1tol do la fra­

casada invasi6 d° Catalunya p r part d l axi:>rcit franc6s co 0

0

mandat p l r i do França F.ELIP l'ARDIT 1 1 any 1285,que 0

1

0

0

r i mori a PERPINYÀ el dia 5 d'Octubr ;rncon°ixont,aixb si, 0

qu

0

0

hi arribà molt malalt a causa d

la mat ixa apid6rnia qu

0

0

al s u axÀrcit habia contr t al satg 0

0

.Eh dita obra i en °1s Volums qu

d

0

GIRONA •

0

h m ass nyalat,DEVIC-VAI­

0

0

0

SS.ErE aportaren nombrosos t stimoniatgos i provas,qu 0

calculat

0

n nombro d

0

0

ham

0

25,amb 1°s quals i,dgu r n domostrar-ho 0

0

i tamb6 contrarrostar d torminats t stimoniatgos quo proson­ 0

0

tavon dif r�ncios. 0

Si b9 l' obra do dits autors �s monum ntal 0

tocant al f9t dol any 1285 obs rvar m qu 0

0

n al sou conjunt,

0

pr s ntava 0

0

0

0

scl t­ 0

x0s i d 0foct s graus qu0 la convorti n on una paça judicato­ 0

0

ria car9nt d9 n°utralitat i,p r lo tant, studiada i bon ostuparcialm0nt, diada a fons 9Staba mancada •do la autoritat ci·tm.tifico-moral 0

0

i 6tica (en la rama historica) quo porm t�,d sgraciadamant , 0

0

qu

0

tants

daris d

0

scriptors hispànics i do Catalunya

0

s f ssin soli­ 0

la mat ixa conclusi6 • 0

0

.Eh el pr s nt,r conr..ixnm qu 0 l 0

0

0

gotados 1°s possibilitats d'

0

roalmont ingrats p r a alguns. 0

I

assumpt

0

0

stà

"tancat"

i

sm nar d t rminats punts foscos 0

0

0


HPfil cont0mplat com DEVIC-VAISSEr'E ( juntament amb ol sou

n62.

com ntarista historie AUGUSTE MOLINI.ER )magnificaven,natu­ 0

ralmPnt,10s provos quo consid rav 0 n favorabl s;montros ros­ 0

0

tavon °n la ignorància---voluntària o involu.ntària---do prQ VP.S qu

0

P. ls hi 0r,::,n compl tam 0 nt d sfavorabl s,i tambo con­ 0

0

0

tP.mplav0m com d t0rminats argum nts o prov s d 0

0

0

corts autor s

0

contraris P.ron sotmosos a una amùacié pu ril convPrtint la 0

controvP.rsia histbrica

0

n una manipulacié barropra.

A rP.dos dP. la nostra posici6 h m passat a aprofondir aqu sta 0

0

qüesti6 histbrica d l dia i lloc ahont mori

0

0

1 r0i franc6s

FELIP L'ARJ)IT,l' any 1285.L' anàlisis peça par p ça

d ls

0

volums d

0

D.EVIC_VAISSEI'E

que han s rvit pr cisam nt com 0

0

0

scriptors,ha tancat al da­

trpball qu

0

0

0

"modt.:>1 11 d' alguns d ls nostrPS rror cap1tol dpl nostr

0

0

ha fat r for�ncia

d 1

0

0

Convr:.nt d,., Sant �uirc d° Col ra. 0

Cada t.Pstimoniatg

pr s ntat p r D.EVIC-VAISS.Er E l' hem id n­ 0

0

0

0

0

tificat amb un Nùm ro clau, 0n total 2 • Cada un d'

lls l'h m

0

0

sinoptitzat amb totos 1°s dados qu

0

dits autors aport n a la

0

0

SPVa obra,p r aixi d scobrir tota la trama ja sia justa o in­ 0

0

justa,ancortada

O

dosonCPrtada,cr ibl 0

0

0

no cr 1blo,r sultant­

nP. un quadra quP,rP.conoix m-ho,no PS habitual 0

D9ssota matoix soguoix n •üs "Co.lllPntaris d 0

son P.lS nostros propis

0

0

0

0

0

n aqu st àmbit. 0

LL.MASCORT" qu 0

n P.lS quals d tall m tots 0

dA dits autor s i dols quP

0

0

0

ls punts

lls pr s nt 0 n,la provinP.nça d 0

0

fonts amb indicaci6 justa i pr cisa d llloc ahont 0

zan.Soguint aquast proc�s,aprofundim

0

0

xposant

0

0

1°s

0

s localit­

rrors o d fi­ 0

ci,::,ncir:.s,mancancos,ampliacions,informacions compl m ntari s, 0

concr 0 cions, 0 tc.;amanit cr1tica r spoctuosa. 0

0

0

n mom nt oportù,quan cal,p r una 0

0

0


V ritablomont pod m conclour 0

0

provar com ta

1 fill d

0

0

com- --T(�

b n infor­

ffi6S

0

0

1 m�s rosp ctat p�ls pro pis rois,admirat pols 0

0

voncodors i d tractat p 1s 0

0

0

P ERALADA .Eh R. MUï'iTANER fou el cronis

0

important,m6s AXact ,m�s s�ductor, 1

IDPS

mat,àdhuc D

ambla satisfacci6 d

0

0

lcs provos a favor qu

0

0

scriptors d' aqu sts. 0

1 rci franc6s mori a l' .Ernpordà,

0

i concretam,.,,nt a VIL.ANOVA DE LA MUGA,al peu d

0

Puig do Wli­

llot a l' alb rg d•ü cavall,;,r En SIKb DE VILANOVA,identifi­ 0

cats corn nl cast<>ll d

0

Vallgorn,,,ra d' Eh SIM'D DE VILANOVA

I / 0 DE VALLGOillî.ERA,i de 1°s làpidAs opigrafiados una la d

0

VIL.ANOVA i l' altra la d l portal dol cast ll d 0

0

Salvador d

0

Vordora o do Roda,nom6s �s possibl

la ovid6ncia roial d' allo �u

0

0

n ollos ostà

0

0

Sant

tr ur n

0

0

0

xprossat.

1 r i franc6s fou d s­

EL problema rau al consià.r->rar qu

0

0

graciat i onval ntonat a causa d

0

una ambici6 t rr nal d l

0

0

0

0

n °1 mat ix camp

papa dP. torn,pordont la vida

0

0

0

0

0

i

n ° mic;

IDP.rP.ix dor ol roi Tu PBR.E EL GRAN de una victoria aconss 0

0-

guida prncissam nt amb P.Stùcia i audàcia. Els francesos no 0

Volon captar qu

0

aquost corn bon militar i

0

strat ga, 0 s p

0

0

m t6 r ndir honors militars fùn°br s al cadàvor d l qu 0

0

0

0

fou

0

al roi F.ELIP III de Fran.ça mantr s ol conduï n p l Coll do 0

0

0

Panissars.Airi pogu6 morir par 2@ va�ada,oficialmant,pr ci­ 0

ssamont a p ERPINYÎi.., en VPrSi 6 franco sa. i\.a ntr s al Llibr 0

0 n­

0

C0ffi"'nat P"r la G"'n°ralitat d° Catalunya "Constitucions i al­ tros drr.:,ts d° Catalunya",da l' any 1585, confirma d oficial , ol gov�rn d° Catalunya,qu C6S

0

0

forma

la mort d�l rai fran­

ocorrogu6 a l' .ETŒORDA.

Si haguessin ols nostr 0 s l ctors dospr6s d 0

0

la l ctura d 0

0

la

pres�nt obra,sobrotot aqu lls favorabl s a la posici6 d ls 0

0

0

autors franc os os,qu dat sotm sos al d nominat b n°fici d l 0

0

dubt�,ons dona�Pm p r satisfPts. 0

0

0

0


32 - L' HIST'bRIA MAL MTA NO .l{S Il

JUSTIFICABIB-

L' Historia justifica allb qu� hom vulgui No �ns�nya absoluta�nt �s,ja qu'1 tot ho t� i dona � x� mplo. s do. tot. l!!s e 1 producto. m{ a �rillos qu� la qu.imica d� l' int':\1'.lo.ci"P, hagi � laborat ••••• ?

11

PAUL VAraRY (1871-1945),a "'R.3 garda sur 1� mond� actuo. l"

La histbria qu� DSVIC & VAISS�T.!: 1"3dacta::Mn �fo.Ibnt a1 dia 1 lloc d� la mort d�l Ro.i fran�s F3LIP L' ARDIT a� mbla volo. r ju.stificar allo q� o. le dos inv<:> st.igadors volg�'.r-:!n •••••••••�rà qu� no r.:s possibl� fo.r-ho passar p�r vo.ritat.L' .apaseiona�nt e:{s -=!ll ��a histories molt mal conso.llo.r aix:! eom Wll orgull o.xaltat i �gapatribtic e! a insuportablq i val la po.na qu" aigui d-, s�ob� rt

tot

aquo.11 histrioms� qu<':! ha comportat distorsionar

Ulla

pa.rt d� la � alitat • L�ntablo. qu� la obra d� D�VIC & VAIS�T� an �ls Cap:!tols do. di cata

al ·t�--JD&. qu, � na oc.upa, hagin eigut P" r nombrosos

autors t� rminant� nt incon trov-, rtibl� s donant p� u i ra6 a allo qu� PAUL VAL°'.!1RY

.3

xp� saa

justifica- al.lb que hClDl vulgui.

: L' Histbria---mal f� ta--­


Una d"' l9 s ob� s m={ s sublims d9 la int9lig.; ncia i inspiraci6 huma.nci s,"!l p�ma �pic CO� DIA"

"LA DIVINA

de DANTE ALIGHII!! RI, S3 rà qui clourà "!1

pD3 S"!nt tr-:! ball. � staqu9 m qu"! DANTE ( 126 5-1321 ) e ra c� tani d<=i ls RAMON MUNTAN8R,SI:Mô d3 VILANOVA,<> l r-:!i PEIB III E!L GRAN,el r-:!i FmiLIP L'ARDIT,en s�u fill princ9p En LIP,il'almirall ROGER de LLORIA.• Indubtabl9 &.nt t9n1a simpatia �nv9rs la politica d9 PB: ffi �L GRAN i e1s historiadors fran� sos no l' han pogut uti­ litzar.En canvi,i malgrat ningù ha tingut pre s,qnt la gran obra qu9 9n politica anà tr:, ballant DAN'IB , fins al punt d3

s=? r

co · nd9 nmat i haguc{ d' 9 xilars,q ,

r=> sulta paradbxic g_u--=? la �va obra

fil:!

st� ,univ"l r­

sal, "LA DIVINA CO�DIA",de proporcions g9gantin<3s i qu9 ha aconsso. guit introduïr la paraula "dan te a­ e:a. 11 9n 9ls diccionaria mundials,ag_u9 sta obra "'!ns cis d9 inigualabl9 valor P9r clou� "'!l9gantIIP,nt 91 nost� tr=- ball. PC? rb tambc{ DAN™ té

a

V9 u�

amb la

1".: tirada

V9 rg�

nyosa d-�l r=>i F!llLIP l' ARDIT,doncs parf--=?cta:m:,nt informat d9ls acontq i� IIP, nts v"" ritat qu9 9s pro duï� n

a

l' E.Jnpordà durant la invasi6---fracasa­

da---franoosa,tingu1 l' inspiraci6 d' introduïr a "LA DIVINA C:OI� DIA" i concre taffi:3 nt a la part tit}! lada PURGATORI,la �tirada i mort d91 r:?i francis F&LIP L'ARDIT. N'o

3

s podrà al<=i gar qU?. DAN'.œ e scrigu<>' l' obra im­

fil:! diataITP. nt o poc d9spr{s d<?ls acont·=dx,.,IIP,nts d9l any 1. 285 ,9 poca qu--=? algù podria consid9 rar � ncara


"massa caJ:"!nta" o "massa prop9 ra", o qu,q podria

9

star

tb6

inf'luït p"!r l9s notie:i9s d9ls catalans.Ans al contra ri:co�nça. a 9scriur9 "LA DIVINA CO:îŒ'DIA" l' any 1307 o sia, 22 anys de sprc{ s d9 la mort d91 � i franc<{ s,quan hauria tingut t� mps sobrat dq sosp"l sar 19 s informa c:ii.ons provin�nts tant, d91S franCS?sos co.m d9ls catalans a d9 alt� s fonts.

&, m utilitzat aqu9 sta obra d9 DANTS 9

dic:i6 italiana,i una

9

S3

rvintnos d"! una

dici6 traduïda al català.

La

prilll"! ra c{s "LA DIVINA 00:&EDIA" ,d3 DANTS ALIGHIBRI Colll3ntada p9 r PI&TRO FRATIŒLLI G.Barbà ra,S...d • Fi�n� , 1902 A la part d9 nomin.ada PURGATORIO , Cap. VII 6 tambi{ dit CANTO Œ TTIMO, pàg. 248 ,3 s 119g<>. ix : 103

"•••&. qU.91 Nas,qtto,ch"'l str"!tto, a consiglio

1o4

Pax con colui c'ha si b9nigno as�tto,

1o5

Motl fugg9ndo

disfiorando'l giglio; ••• 1•

9

i 91 co:rmntarista anota al marg9 19 s NO™ S ss glli nts 103 - 8l.. Qtl.91 NaSP. tto

'

0 ,

costui Filippo IIT

1'Ardita,:r""l di Francia :la c:hiama N.aSP, tta, p9 rch� av9 a piccal nas_a. 1o5 - Filipp� III,sconfitto in battaglia naval9 da Rugg9 ri Doria,ammiraglio d9l r:> Pi"l tro III d'Aragana,si ritirb a p9rpignana,ov9 mor� di dola� : disfiorando'l giglio,ma� chianda P9 r qu, lla sconfitta 1 ' onor,, d·=- üla Francia,cm ha p9r arllt-! i gigli.


,:-Ci Llq gim,don es,q_uq 91 �i franc<{s Fa LIP 1' ARDIT. :fou

vençut

qD

batalla naval p-=i r ROŒ.R

rall d3l :tt!i

�ru

LLbRIA al.mi. -

III d' Aragb,i que fqu �tirada

cap a P�rpinyà,ahont mori amb dolor,d"!shonrant amb aqu9 lla de s:f9 ta 1' honor d9 França. p9 rb f'ix'" m-nos-hi

bq

no <{s DANTE gui imnciona

l.a ciutat d-=i pq rpinyà , sino

9

l coIIP,ntarista-hist.b

rie P.FRATIŒLLI qm ho fà 617 anys d9sp:r--{s d91S a­ con�i��nts;coimntarista qu� ja no 1s imparcial sino qu9 aprofita la NOTA 105

p9r trans�t�-hi

la Sl=!Va v�rsi6 ali9na.E.n ta.Ill=ls his tbrics,aqu.,,st, CQ_ Jm

n tari sta no � :tt! ix cap cl'3dibili tat. Oonfirmaci 6

qu9

9

l "t8 ma d91 dia i lloc d9 la mort d9 l � i fran

cé s

es d9 ixà d

0

banda i �gna la v.� rsi6 oficial

france sa.

La 9dici6 catalana d9 la obra dq DANTE ,és la S9g:li?.nt "LA DIVINA COM: DIA" ,fü� DAN'.œ ALIGHI� RI posada �n català p9 r N. V&RDAGUE R I CALL1S Barc�lona,1921. A la part d9nominada PURGATORI ,Cant �t�,titulat: AVANTPURGATORI: LA VALL JOLIUA. PR1NŒ.l>S AMBICIOSOS IB LA GLbRIA TE.RlliNAL: L' &MP�RADOR RODOtF. OTTCAR II,:œi dr.> BOmMrA,. FE LIP III, :œ i d.9 FRAN ÇA • ENRIC I IB NAVARRA.P�IB III i ALFONS III d'ARAGO', CARIES T D'ANJOU .ENRI C III D'ANGLAIB RRA. GUTLIE M VII IE MON:FE RRATO.


pàg.60

i

, 103 I el Nas&.t,qu9 efs 9l qu<:? ara s'acon&.lla

1o3,

11 • • •

1o4

amb aqu9lla ombra d9 b"?nig� asp9ct9,

1o5

mor:i.. fugint, amb <h shonor dA l lliri.

l 06

Guai t.B u,guait9 u,quins caps al pit es d"6na

1o7

I mi� u l'alt� ,sospirant i f9nt-&.

108

d9 la mà llit on ha ajagut sa galta.

1o9

S6n d9L fla� 11 d� França pa� i sog� :

110

sab8n la vida llur,viciosa i bruta,

111

i 9ls V9 d' aixb 91 sofrir qu9 aci 9ls tur-rmnta.

112

Aqu9ll d9 b9lla planta,qu� s' acobla,

113

p=?r cantâ,amb aqu9ll alt� d9l nas mas.cl9,

114

d� tata valor cint anà amb la corda.

115

I, si m:{ s tr-? mps hagu{ s

116

91

117

la valor be{ al nou vas passat hauria.

"!

IIP.

j OV9 llC9 ll qu9 S9 u al

nat &'3

9

l � gn�

u darr9 ra' 11

l traduct,o.r català N.VE RDAGŒ R iV CALL1S no inc--lou

cap ao�ntari. P�rb h9m c�gu.t conv9niqnt introduïr 9n aqu9st punt L�s NO�S del c.;0lIP.ntarista P.FRATIŒLLI anotad�s a la �dici6 italiana &.ncionada ant.Btio::clIP.n.t : 1o9 - FE LIP III e ra

9

l pa� , i ARRIGO III 9 l so­

g� d9 :EE.LIP 8 L Bis LL, Pœ ta

"qui chiamato

dal

il mal di Francia,P'? rch� fu un catti

vo princip9". 112 - &s

:r3

fq � ix al � i IB IB III D' ARAGÔ,31. qual

ocupà Sicilia. 113 - ms :r3ft:!!"'lix a CARIB.S I comfo d"' Prov9nça i � i d9 Puglia. 115 - E: s

I'3

f9 I"'! ix al j OV9 primo�ni t ALFONS fîll

d9 IB ffi III D' ARAGO qu3 mari j,ov" n� t li S9 n


S9

fills l' an.y 1291.

La paraula italiana

Nas9 tt.o

9quival

9

n cast"' llà a

narigUP. ta i nariguilla qu9 s9gons COROMIN ES 500 d31-

S9U

a

pàg.

"DICCIONARI O CRITICO--S TIMOLOGICO lli LA

IE N GUA CAST.!: LLANA" son dos de ri vats d9

narigudo •

Narigudo ,9n català,vol dir qu9 t{ rms nassos grand-s, o sia, nassut. Nas"!tto = nassut. 0 sia quq ,s,qgons DANTE ALIGHJERI,el �i francefs �LIP III L' ARDIT ara un nas sut. Aqu-3 sta forma fisica d.91 nas, ha sigut. prbpia dP. diV9 rsos sobirans 9n

9

l transcurs d3 1' hist.bria.

�nt�n9m,doncs,allb qu9 va figurar DANTE: 3n 91 p�.ma � pic,quan diu qu9 va morir

"fugint" 1

Si fou 9Vi -

d9nt qu9 9l �i franc<{ s abandonà la ci utat <h GIRO­ NA ':!Il

imnt.�s 9St.ava

"!Il

91

S9U

pod9r (i tardà, ims

�r mcu.p,qrada P9ls catalans) 91 13 89-tP.mb� d'-'.!l

1285

fugint a travis d9 l' E..MPORDl fins al fronte-

�r Coll d9 Panissars p� rs9gui t p9 r l.9 s for� s d'fil � i PS lli &.L GRAN,l' uni V::3 rsal DANTE: sabia i pe r

lo

tant 9 s fïgurava qUP. 91 � i franc<{ s moxi durant

la

travessia tot fugin:t Cs.�116 d' Empùries,6

ja sia

a

a

Gixona,p9l cami, 6

a

Vilanova d9 la Muga,6 a Van

g-orn9ra,6 al pla d9 P.::iralada,�n t.9rritori 9n9mic,suc cé s qu9 v:a plasmarlo a "LA DIVINA C 01'.1!: DIA" amb : 11 • • •

i com

9

morl :fugg,ando 9 disfiorando'l giglio••• " scriu PIETRO FRATIŒ LLI al .marg3 "•••mac..chian­

do � r qu9lla sconfitta 1-' ono� d9 lla Francia,ch=i

ha


J>9 r ar� i gigli

,r.

I 91 conentari final : d9spJ:l=!'s d9 tant--..s d�sagrada­ b,l9 s incorrq ccions histbriqu� s i manques docu.rm ntals, "!IlS

consid9r=lfil afortunats d' hav9r disposat

importants ob� s

tant d� RAMON MONTANER corn

cb d3

d� DAN'.Œ ALIGRE RI ,aixi corn de cla� m 9ns ha sigut

les la d9

gran utili tat la co,l .laboraci6 obtinguda dg nombre� s obr=l s pub.licad� s p9 r di V"! rsos � scriptors i historia dors francg sos.


;:;71 BIBLIOGRAFIA I Part: � L C ONV� NT lli SANT QUIRC lli CO� RA I � L

ru I

FRANC CARLl S � L CALB• �NCICLOP.�DIA CATALANA,Vol.4 ,Miqu3l Coll i Al,,,rntorn. Historia ra LS CATALANS,Vol.II, Ramon d' Abadal ,� d.Ari3l, Barc,:, 1ona, 1961. � NCICL.OTu DIA CATALANA,Vol.13. NOTICIAS .HISTORICAS,Vol.11,F.Monsalvatj3 • .HISTOIIB G6 N� RAU: D.5 LANGU� DOC, Vol.2, :Œ.VIC-VAIS& '.Th: ,�.d. Privat,Toulous3,1875. Nal1ICIAS .HISTORICAS,Vol. 2,F. Monsal vat jg • VIAJ'[!j LI'.M RARIO A LAS IGLl SIAS lli t SPANA,Vol. 13,Villanm va. I

MARCA H SPANICA SIVS LIIYES••••••••• P.d3 Marca. ALFONSO II �.L CASTO Y LA S�O Tu Ck:RONA,al VII Congns.o d3 Historia d la Corona d� Arag6n,1962,Barcglona. 0

BE1SALT1 UN PAIS ASPlli I ANTIC,21!� d.,C:d.Montblanc-Martin, 1968,Granoll3 rs. CRONICA UNIV�RSAL D�L PRINCIPADO lli CATALUNYA,J.Pujad3s L '7S MPORDÀ Bru SSOL lli L' ART ROMA.NIC, A. Tu ulofg u,1961 ,Bar­ C9 lona� "SL PROCè.'S lli FORMACIÔ NACIONAL lli CATALUNYA,J.M.Salrach, 1978,Barc3 lona, � d. 62.

ra LS

VISI GOTS ALS CATALANS,Vol.1,R.d' Abadal ,� d. 62, 1969, Barc3lona.

HISTORIA IBL AMPURDAN, Pella i Forgas,Imp.Tasso,1883,Bar­ c9lona. CATALUNYA ROMANICA,Vol.8

re VISTA

lli CE NOIAS .HISTORICAS,Vol.2,S.Sanpa :œ i Miqu"' 1, Imp.Dorca,1881,�rona.Cont<>' .HISTORIA IB LOS CONTuS lli B.: MPURIB S Y ru P� RALADA,p3 r J •Tav3 rn� r.

L ' AR QUI TE CTVRA M: DI� VAL lli L '.!!! Ml? ORDÀ,Vol • 2B,Joan Badi a i Ho.ms.,Dip .Prov .de Girona, 1978, Girona. HISTORIA G� Nrl: P ti. TJ lli ,!j SPANA,Vol. 1 , M.Lafœ n te ,Ed.Montam r y Sim6,t877,Barc��ona • -. ...

. ....

�-.,.•---:-:...

.....

--

-- .-


IECUC:IL IBS HISTORI�NS lli..S GAUI6S clT ru LA FRANŒ ,Martin Bouqu3 t,Ed.Victor Palm,Vol.5, 1869,Paris. E STUDIO CRITICO-HISTORICO S ORfü LA MONARQUIA ASTURIANA, ruVISTA lli CLlNCIAS HISTORICAS,Vol.2,p9r s.Sanp'3r-3 Miqu91, au tor Mariano Vald::f s, 188O, Madrid.

a

y

LA CRONICA D3i lli fü-NGUi R lli PUIGPARDINcl S, ( ORDINACIONS lli CARM MANY ru Tg S A NARBONA AVANTS D'C:NTRAR A CATALU­ NYA, a IBVISTA lli CilNCIAS HISTORICAS,Vol.2,1881 , Barca lona. HISTORIA NACIONAL 1E CATALUNYA,Vol.J,p3r A.Revira i Virgi­ li, 1924,Barc9 lona. LA GWRIB- AUS ERR:!:URS HISTORIQUiS,A.L3coy d,, la March�, 'l!l d • La t OUZt=! y 9 t .An1 'paris ' s/d • INSTITUTIONS MILITAIIES lli LA FRANC� ,p3r Boutaric,E:d.Plon, 1863,Paris. � DROIT PR-IVt AU XIII2 SI� CU D' APIB S Ll S COUTUM: S lli TOULOUS� � T IB MONTPlLLH.: R,t!: d.Alphonsa Picard,1886, Paris. E:SPANA SAGRADA,Vols.43 al 45,per Florez, INVs NTAIIB SOMJY.tAilli lli S DOCUIY.E NTS COMPitS DANS LA CARTULAIIB lli L ' t: GLISI!.: D' t LN� .ps r M. Fos sa,dins R9 vista RUSCINO Vol.3 d<> 1913,Prad.9s,1914. LLIBIB lli lli Li:Œ S N2 24,Arxiu C: piscopal de Girona. CRONICA •••• ,p<:lr Ramon Muntaner,traduc.d'3 A.Bofarull,1860. � LS PIRIY.E RS COM'lli S CATALANS,R.d' Abadal, 3; LS

Plli SC: IB NTS A LA HISTORIA D� CATALlIT�YA p3 r R.d 'Abadal, Bibliot.S<>��cta Historia XXXI,1967,Èarc9lona.

ANAL3 S Tu: L INSTITUTO lli .!. STUTIIOS G.:i: RUNlli NSi S,Vol.1-2, par p9layo N9g:œ Pastell,1946-1947,Girona. ONOMASTICON CATALONIM ,Vol.2,p3r Joan Coromin3s,td.Curial, 1994 ,Barce1ona. E.SCRIPTUIBS lli SANTA Tu1ARIA ill VILAfilRTRAN (968-1300),per Jos"'p M.Marqll?.'s, 1995,Girona.

s NCICLOPED'IA UNIVC: RS.E:i ILUSTRADA,� spasa-Calpe,S.A.,Vol, 53,1926,Madrid.

DICCIONARI IE L' ALT C: :MPORDÀ,p3 r Carle s Vallef s Rovira, Imp.Aub9rt,1984, Olot. ELS CAST�LLS CATALANS,�d.R.Dalmau,1969,Barc3lona. Pc!l RALADA. CONDADO,VILLA,PALACIO.pe r M.Golobarde s Vila,C: d. Bi bliot .Palacio p3 ralada,1959,p,,, ralada.


II Part

� L PAS lli LA MAS SANA I

C.:

L MO� STIR JE

S.ANTA MARIA lli VALLBONA. LIMITS HISTORICS I fü P& RI' ORI TOPONIMIC lli LS LLOCS HA­ BITATS illLS ANTICS PAISOS lli ROS&LLO-VALL!.;SPIR­ CON:Fu:NT-CAPCIR-C¼ RDANYA-�NOLI.6 JE S, p3 r P.Ponsich, a IDVU� �RRA NOSTRA NQ 37,�mp.J.Legrandm1980,Praœs. LIIB R :EB, UDORUM MAJ Œ ,Vol.1,CARTULARI O ru AL,C. S • de I • C. 1945 ,Bar� 1ona.p9 r F. Miqu'-' 1 Rosq 11. IDVISTA LA Vti.:RNA NQ 2,.&d.Asoc.Cul.La Frat3rnal,1996 , tS.spolla. CATALUNYA ROMANICA,Vol.8 (.&MPORD.A 11 CATALUNYA ROMANICA,Vol.14

I ):;:

ANIBAL,per Sir Gavin de B�er,C.:d.Bruguera,S.A.,1969,Bar­ c310na. LA COSTA BRAVA AMPURTIANi SA VISTA HAili 2. 500 ANOS P-3 r JauID=> MarqU"!S Casanovas,dins IBVISTA ru GtRÔNA NQ 27,Dip.Prov.de Ge rona, 1964, G3 rona. ORIG8NS lliLS PAIS OS CATALANS C.:.N C:LS CLASICS Glli es I LLATINS,per Pe� Villalva Varneda,dins R2:VISTA ru G8RONA NQ 27,&d.Dip.Prov.de Gerona,1964.Girona. HISTORIA lliL AMPURDAN,per Pella y Forgas,�mp.Tasso, 1883,Barcelona. FONS

P'R.ANCESC MACIA,PfüSilliNT Tu LA G!:NtRALITAT D� CA­ TALUNYA ,NQ 264,caixa 45,04040702,Arxiu Nacional de Catalunya,Sant Cugat del Vallis.

LIB Tlli S Tu LA CURIA � CM SIASTICA lli GIRONA 1420-1620, per J 0s3 p Marqu-:{ s ,8; d. Arxiu Dioce sà de Girona , 1991 ,Girona. � SCRIPTUIB-S ru SANTA MARIA Tu VILAfil RTRAN ( 968-1300) per Jose p M.Marquef s, Inst.d ,c; st .c: mpordane sos,199 5, Girona. LLIBID, lli LM Tlli S Tu LA CURIA E.Clli S-IAS.'.I!ICA" lli GIRON.A, d:i 1334-1420,per Josep M.Marquefs. VISIT�S PASTORALS del 1314-1850),Arxiu Diocesà de Girona. DICCI ONARI O œ OGRAFI c� STADISTI CO-HISTORICO ru � SPANA Y SUS POSC.: SI 0Nl!] S lli ULTRAMAR,Pascual Madoz. ANNALS IBL INSTITUT D 1 tSTUDIS GIRONINS,VOl.33,1994, Gi rona. Conti' ra S RUINC.: S ru SANT P6 Ré: lli LS VI LARS ( � SPOLLA,ALT li: MPORDA ) I U: S i SGLl SIC: S ALT-TuE DI�VALS Tu PiiDIBS I FANG,per J.Badia,B.Bofarull, � • Carr9 ras,M. Di dac Pine ro,i p3 re Gay. D' t SGIB Slli S • ALT � MPORDA.Tom 13,p3 r Jos� p INVENTARI M.Gavin, 1 �e d. 198 3,Barc3 lona.


PROŒ. SS OS, S� Gli: S XVI-XVIII. I, INVc. NTARI,pe r Jos� p M.Mar­ q_u<>' s,Arx:iu Dioo:lsà d� Girona. NVOLUCIO lli LA POBLACIO lli L'ALT �MPORJ)A,per Joan Badia i Homs,dins 1 Vol.L'ALT E MPORDA� L BAIX .c": MPORDA, de l' ubra GRAN G3 OGRAFIA COMARCAL D: CATALUNYA, Fund� ci6 Enciclopedia Catalana,Barc9lona. O

RATIONES IECIMARUM HISPANIM 1279-1280,I part,per Mons. Jos"' p Rius � rra,C. S.r. C.1946,Barc� lona EL ARCHIVO CONDAL Dt AMPURIAS,p9r Antoni Sanch�z Gonzal--.z, E d.Ajunta:rœnt d9 Cast� llo d' E mpurie s i Columna �l Pont de P3dra,1993,Girona. NOTICIAS HISTORICAS,Vol.24,p3r F.Monsalvatj3. GALLIA CHRISTIANA,Vol. 6,Congr-, gaci 6 St .:rf..auri.J xTip. R3 gia, Paris,1739,qdicié 1899 facsimil. CfilMINS DU ROUSSILLON,per M.Bouille i J.F.Brouss3,�d. Sous 1' Olivig r, 19 69,Ill; -sur-T'3 t • TE:Rlli CATALAN�.,p'3r J.Ainaud d 1978,Paris.

0

Lasart� i àtr'3s,Ed.�,ola,

ESGLlSI3S RO.MANIQUBS CATALANlS.GUIA.per Vicenç Burona,. Artest.udi E:d.Colacci6 d9 mat"!rials n�1 , 1977, Barcàlona. ROUSSILLON,p'3r M.Mauron,Lib.Hach�tt8 ,1959,Paris. NOTICIAS HISTORICAS,Vol.24,p3r F.Monsalvatj'3 i Fossas, Terra NOSTRA,Ravista. NQ 20, 1975,"COTLLIUIB FA T�MPS 11 , pe r 8 .Cortada ,R. Gual,P .Ponsich.� mp.La grand,Prad� s. NOTIŒ S HISTORIQU6 S SUR 16 S COMMUN� S DU ROUSSILLON, pe r B.Alart .1868.Pqrpinyà. ESCRIPTURA D 1 t.:STABLIJ\IENT EMFIT�UTIC ATORGADA WR MIQU�L FIGU�RAS,ABAT lliL MO:t-ESTIR fil SANTA MARIA lli VALLBONA (VALM SPIR) A FAVOR lli GALŒ RÀ NiAT� U, D'lL LLOC lli �SPOLLA (�mPORDA) autoritzada l'è]R JUAN ANTONIO VIU:LLA NOTARI lli Pl!lRPINYA �L 23]8 Bru R-1527.Original,i traducci6 catalana. t.:SP.ANA SAGRADA,pgr Enriqug Flo�z Setiefn,Vol.44, LLIBIB IE lliL�S N2 24.Arxiu DiOC3Sà d9 Girona. VIAJ� LIIBRARIO A LAS IGLlSIAS Tu �SPANA 1803-1821,p3r Jaint-> Villanu9va i Ast9ngo. Vols.13 i 15. CRONICA UNIVERSAL lliL PRINCIPADO J.Pujado s

ru

CATALUNA,Vol.6,p3r

3:LS PRI:&BRS COMTé:S CATALANS,p3r R.d' Abadal


CAMP ANAS' r;N LOS PIRINi OS -K. ·FINlli S lli L SIGLO XVIII. Ssrvicio Historico Militar,Tomo II,1951,Madrid. ENCICLOW DIA CATALANA,Vol. 6, 1974,p:3 r Antoni Plad�vall. filSTORIA IBLS CATALANS,Vol.2,p3r R.d' Abadal. NIBVO VALBU�NA o DICCl ONARIO LATINO-H:SPANOL,p3r Vic�nt-=? Salvà,6� Ed. ,Lib.Salvà,1846,Paris. HISTORIA G-6N.sRAL re SANTA COLOMA lli GRA�NET,p3r J.Vi­ lasa ca Se gal.{s,3: d.AjuntaIIl3nt Sta.Coloma Gn3t., 1992. L'ARQUITE CTJURA NE DI� VAL lli L 't MPORDA,ps r Joan B adia i Homs,Vol.II-B(Alt Emporda),�d.Dip.Prov.d3 Girona,1981. ORIGE!{gS HISTORICOS lli CATALUNYA,p3r Jos<3p Balari i. Jovany,2�e d.,I 1964,Barc'31 ona. EL S�PULCRO D� Pt RALADA,p3 r M.Golobardes Vila,t:i: d.Biblio­ ts ca Palacio d'3 P�ralada,Suc.Tip.Carr�ras, 1955, Girona.; III Part : � L Rtl.I FRANC Th LIP l' ARDIT (1245-1285)

LA GRAN INVASION FRANŒ SA .ti:N CATALU1�A �L .ANO 1285,p3r J.P,,,lla y Forgas,pàgs.120-145,dins d� IBVISTA ill CiiNCIAS HISTORICAS,Tomo IV,d3 S.Sanp9r-, y N.ti.qu�l, Imp.Dorca,1886,Girona. ESPOLLA eA&OTu: RA.ANTIGlE DAIE S PROTOHISTORICAS & HISTORI­ ,.,.,. •• np2 r F.Fita,y J.Vilanova,dins d9 BO IE- TIN IE LA fü AL ACADMIA lli LA HISOTRIA,Tomo XVII, pàgs. 1'2o-152, 1800. HISTORIA lli LOS CONIBS lli AMPURIAS,par J.Ta�rœr,dins de IEVISTA :Œ CI8NCIAS HISTORIUS,Tomo IV,pàgs.253-254. ARXIU CORONA D ' ARAGÔ. Tu=& 45 fol. 177. H=� g.58 Fol.99. I tambf Reg.57 fol. 208. CRONICA,de D3 sclot.Cap.CXLVI. &.L SITIO lli Œ RONA �N Tlli MPOS ill P� � E:L GRAN.Dins da :r9V. d� la Asociacion Lit3raria d G9rona,1875. 0

CRONICA, d� Ramon Muntan-3 r,Cap.CXXXII. CRONIQŒ LATIN&,per GuillauirP. d� Nangis,Ed.H.G3raud,Tomo I, pàg.264,Paris.1843. HISTOIIB lli FRANŒ ,pe r &. nri N.l8.rtin,Toma IV,4 g Paris.

'3

d., pàg.381,


HISTORIA lE &SP AI1A,p3r P.Ma.riana,Lib.XIV,cap.IX. Gél.STA PHILIPPI T�RTIA,pe r GuillauIIP. dl':! Nangis. NOT'.ICIAS HISTORICAS,p�r Monsalvatj� ,Tom.22,pag.219 HISTORIA GE�RAL JE �SP.ANA,p3r Mod"!sto La:fmnt'3,Tomo I, cap .III,Ed. Montaner y Simén,1877,Bar� lona. HISTOIIB. DU LANGU� DOC. Historia �NE:RAL JE è}SPAHA,p3r P.Mariana,Tomo III,Imp.F. Oliva,1839,Barcelona,pàg.318-319,Cap.IX IECŒ.IL IBS HISTORIBN lliS GAUIES ET lli LA FRANŒ ,Tomo 20, pàgs.466;.539 GRAN RNCICLOIB DIA CAT ALANA,Vol .1O,1 � 3 d.1977 ,Barcelona.Ar­ ticl9 a càr� c de M.Coll i Al"!ntom. Idem, Vol.5 i vol.7 NŒICE: S HISTORIQU8 S SUR Le) S COMMUNES DU ROUSSILLON,p3 r B.Alart,P'3 rpinyà,1868. BARCINONS NS� S I i II.Cronicons. COSTUMS lli TOLOSA. Cronica. THALAMUS,cr6nica d3 Montpel ler.

œ STA

COMITATUM BAR•••••

BARCliNON� NS8 S V,crénic6. ENCICLOPtDI A CATALAN A;Vol.29 d9l 1988,pàg.4a1 ŒNEALOGIAS lli LA CASA lli VALLGORN&R A,per Josep Gramunt i Subiela,1942,Tarragona,pàg.4 N OB'ILIARI O El SP ANOL,pe r Julio d� Atie nz.a,� d.Aguilar,S.A. 21½! d.pàg.993,1954,11adrid. &NCICLOB!:DIA UNlV�RSAL 8SPASA,3d.de 1994,Tomo 66,pàg.1114. ROUSSILLON: ALBUM DU TRIŒNIBNAilli.,1659-1959,pàgs.42-44, pe r L .Min pilix,Imp .du Midi,1959,Pe rpinyà.


LA ACCION IE FRANCIA �N CATALUNYA 1640-1659,psr J.Sanab:re, Llib.Sala Badal,1956,Barcôlona,pàgs.696-697,Doc. XXX. EL TRATADO lli LOS PIRINi OS,per Joan Beglà,dins de Revista HISPANIA,XI,1951,pàg.126 E.L TRACTAT lli LS PIRIN� US I LA MUTILACIO lli CATALUNYA,lli­ bres de l' AVUI,1989,Barcelona,pàgs.8o-89. LA ACCION ID FRANCIA E:N CATALUNYA

1,64o-1659,pà.g.6o1,Nota 89.

INW:.NTARI D' ci:SGlliSIBS:ALT iMPŒDÀ .Tomo 13, par Jos�p Gavin 1 !!e d.1978 ,Barc0 lona. LIB.TIBS 1294-1334. Doc.2421/U-5,Arxiu Diocesà de Girona. LIETIBS 1334-1420.Doc.916/U-10 , i Doc.959/U-90.Arxiu Dio­ cesà d'3 Girona. MANUALS 1-9 (1271-1365) .Doc.1164/M-9.Arxiu Dioœsà da Girona. GRAN ElNCICLPE:DIA COMARCAL lli CATALNYA,Fund.incic.Cat.,Barcelo­ na,Vol. L'ALT EMPŒDÀ-r.:L BAIX tMPORDÀ,pàg.138,per Joan Badia i Homs. CATALUNYA ROMANICA,Vol.IX,sMPORDÀ II , pàg.630. HISTOR.lliS I CONQUl!ISTtl:S lliL IBI D'ARAGÔ,p3r p,..,� To.mic,�d. Imp.Johan Rosanùach,Barc�lona,1519. LLIEffi 1EIS :BE YTS D' AR� S lli CATALUNYA,p9 r B<3 rna t Boad.9 s, Cap .24 CRONICA.Cap.41,dô ��ngu�r d'3 Puigpardin° s. ELS CAST�LLS CATALANS;Vol.2 pàg.491,�d.Dalmau,1967,Barcelona, Il Il Il 584 LLIBRS GRAN lli LS FE US,par � mat Boad� s CRONICA UNIVi RSAL lli.L PRINCIPADO Tom.VIII.

ru

CATALUNYA,p3 r J.Pujad9 s,

W RALADA: Ll. C01f.&" ,LA VILI;i:, ,� PALAIS,p3 r Miguel Golobard� s, &d.Eihliot.d� Pe ralada,1963,pàg. 67 CASIBLLS CATALANS,Tomo 2,pàg.556.


NOTICIAS HISTORI CAS, par Monsalvatj"! , Tomo 16,pàgs. 17, 35, i 45. IB.SUl\ir.;N HISTORICO lli LAS GRANlliZAS •••••• d9 ŒRONA,p3r Juan Gaspar Roig i Jalpi,8d.J.Andnu,1678,Barc"'lona. CRONICA CZNd:RAL lli .DSPANA,Vol.Œ:RONA,pzr Narciso Blanch Illa,�d.Aquiles Ronchi,1866,Madrid. VIDA,MILAGROS,y MARTIRIO lli S.NARCISO,HIJO,OBISPO,Y PATRONO lli LA CIUDAD Tu G:4.:RONA,Imp.Reial dg Nicolau,Girona, 1760. HISTORIA APOLOmTICA lli LA VIDA,Y MARTIRIO lli S.NARCISO HIJO, OBISPO, Y PATRONO Tu LA CIUDAD lli GIRONA,p3 r P. ()nof� � 11'3 s ,Imp.Mat9vat,Barc� lona, 1679. DOCUM]NTOS lli.L ARCHIVO Y BIBLIOTC: CA lliL .C.:XCMO,füNOR DUQUi ru �DINAŒLI, VOL. I füRI� lli SUS PRINCIPAlé:S DOCUM.:NTOS, 1g Serie Historica,Afio 1915, par A. Paz y M:>'lia HISTOIID TuS To:uP�S �T lliS &TATS PYfuN��NS,per J.C'3nac Mon­ ca • ut,Vol .f, 2g3 d,, i Vol .II, i ]fol.III �LS CAST.:;11s M:DiiVALS D� CATALUNYA,par Lluis Monrgal i Marti d9 Riqw� r,Ed. Falc6 ,Barce lona,19 55,Vol.1 GOGRAFIA œm,:RAL ru CATALUNYA,p3r J.Car�ras Candi,Vol. Provincia d'3 Girona,per J.Bot� t i Sis6. HISTORIA lEL .AMPURDAN,p3r J.Pella i Forgas,Imp.L.Tasso, 1883 ,BarC9 lona. FIGUERAS:NOTAS HISTORICAS,p'3r B:duardo Rodeja,Imp.La Rapida, Figue ras,1942 {Vol.I). Vol.II,Imp • .Mat83 rrat,1944, Figu3 raa. Vol.III, Suc.Tip. Car� ras,Girona, 1957, Instituo de 8: studios Ampurdan:i S3 s. IDCORDS lli UN �XCURSIONISTA,per Carles Bosch d� la Trin:xB­ ria,Ed.Bibliot9ca S'3lecta , Vol.497,Barœlona. , 31; 9d.1983. CONSTITUCIONS I ALTffiS DlliTS Tu CATALBIIYA,td.1704 p3r �oan Pau Marti i J 0s3 p., 11opis,BarC'31 ona. HISTOIIE lli FRANŒ ,par l' Abat V:i lly. IE GUilli ci:.N ROUSSILLON,pz r J.llinry,Lib .Alzin3 , 1842 ,P3 rpinyà.


L' ART' lli V.&RIFI�R MS DAT6S lliS FAITS HISTORIQUéiS,per un r:,ligios d9 la congl"3gaci6 de St.Maur,Imp.Mr.d'.3 Saint Allais,Paris,1818,Tom.II HISTOiffi Gè,N�:RALl

ru.

LANGlliDOC,p3r IBVIC & VAISS.:.T..!. ,Vol.9

CRONICA,de R.N.1U.11taner,traduc.A.d3 Bofarull,Imp.J.Jepus , Barc<>lona,1860. CRONIQUES �TRANCM-lliS lli:&ATIVclS AUX �XPci:DITIONS FRANÇAI&:S P�NDANT Ll XIII SI.!. CLl ,per J.A.C.Buchon,�d.Aug. To sr.3 z ,Paris,1840. G2::RONA POPULAR,p3r Joaq.Pla i Cargol,2; d.Dalmau Pla,S.A.,G3rona,1944. GEJRONA HISTORICA,p9·r J.Pla i Cargol,�d.Dalmau Carles,S'.A. Girona,1945. C: LS ALMOGAVrlcRS,p3 r Jla p Pasco::t.,i d. Aymà,Barce 1ona,1972. DICCIONARI IE L' ALT C:MPORDA,p3r• Carl�s Vallés i Roviira, Vol.II,Imp .Aub3 r-t,Olot,1984. COSTUMARI JE TOLOSA. CRONI OA MONTP& LLl.ru..N CA THALAMUS. HISTORIA SICULA AB ANNO MCCL AD .ANNUM MCCLCIII,pe r Barto10:ais Ne ocastro,dins d� ru RUM ITALICARUM SCRIP TOru S,de Ml.ratori,Tom. XIII ,Part III ,ri: d.Nic. Za­ niche 1ti,Bologna,1921. HISTORIA JE CATALUNYA,pe r Victor Balagu� r,Vol.II HISTOilli. Tu,S P�UJ?1�S .c;T TuS' 6TATS PYfüNê:E;NS,,per J.Cenac Moncaut,Vol.III,Cap.I. HISTOIIB lli FRANC6 ,per PaIB Daniel,Tom.2.Citat per Hist.Gral. d'":l Langugdoc,p3r Tovio & Vaisset�. PIDUV�S ru L' HISTOilli DU DIFF�lliNT,per Pa� Dan iel. T:ffiSOR lliS CHAR�S,Foix,n.11 HISTOIIB œ}NIS ALOGIQŒ :œ LA MAIS SON ru FRANŒ ci: T ru.s GRANDS OFFIC:U:RS,Tom.1.Cit.per Tovic & Vais s3t�. JAU:ti.E I.Pilli �L GRAN,per �rran Soldavila,�d.Vicens Viv..,,s, Vol.5 d'3 Biografie s C atalanes, 32-a d.Barce 1ona, 1980.

wre

II �L GRAN,p3r Turran Soldevila,Col.Pop.Barcino NQ 155, Barce 1 ana,1958.


CHRONICON SANCTI DYONISII AD CYCLOS PASCHAIPS,cit. a BI­ BLIOT JE. L' � COL:, ru S CHART� S ,XL ( 1879) i.X BfuVI CHRONICO �CC!tSIM S.DIONYSII AD CYCLOS PASCHAL.<:S, citat a � RUM GALLICARUM 6 T FRANCICARUM SCRIPTOlli S dita Cr6nica de PRIMAT. HISTOIIB ill S COMTu: S lli '11:0ULOUS& ,p3 r Cat3 l. CRONICÔ lli SANT PAUL lli NAREONA,p3r Cèrald d3 Narbona,dins HISTOifil li S COM'fu S Tu TOULOSél ,d3 Cat31. CRONICA Plli.CLARA FRANCORUM FACINORA( o de Simon de Monfort). CRONICô ALIUD CHRONICON. HISTOIRill � CCLl SIASTIQUc. ,li v. 88 ,n. 19,p3r M. Fla ury ,Lib.J':l an Mari'3 tt-=? ,Paris,1740. MARCA HISPANICA srva: LIM.S ••••••• p3r P1n da Niarca. CRONICA IB B:AR�LONA,dins MARCA HISPANICA. i.NCICLOPé.i JDIA CATALANA, Tom. 5, 1969 ,Barca lona. ANAI.B S

ru

ARAGON,p3r Zurita.

BE RUM SICULARUM,lib. VIII ,Lib. 2,pe r Nicolas Sp-3 cialis,dins N.tARCA HISPANICA. Ma.nus•crio NQ 622 dg la Bibliot-:iea d9 Coaslin,sagons D�vic & VaiSS:3 te. Dicctionai� G.!:N&RAIL. lli BIOGRAPHI� �T D 1 HISTOilli ,per Da­ zobry-Bachele t-Dars,y ,Lib.Da lagraV3 ,Paris,18Q 9 dit. ,1888. NOTIŒ SUR Ll S MANUSCRITS Tu

ru RNARD

GUIDONI ,L.Dalisla.

HISTORIA FLOfu.NTINA, p� r J. Villani. GALLIA CHRISTIANA IN•••••, nov .3 d. ,t. 6,c.81 ,3: d .è.i xTip. Re gia, 1739,facsirnil 1899. HISTOilli. lliS GA�S .è!.T lli LA FRANru ,Vol.XXII Gè: T:A PHILIPPI III ,p3 r Duchg sne,T. 5.


SPICILl GIUM,t. 8, pe r Nicolas TriV3 t. CRONI CA lli LOS fu Y� S lli FRANCIS, par G.de :Nangis. VIIES

ru

�LIP L'ARDIT I �L S�U �.RWJÀ ROlliR T,par G.d3 Nangis.

HISTOIIB DU ROUSSILLON,p3r J.Cal1œtt3 i P.Vidal,3d.Boivin at Cie.Paris,1931 LA DIVINA COMl:DIA,par Dant9 Alighi�ri,,Coœnt.per Pietro Fratic3lli,&d.G.Barb3rà,Fi�nz'3, 1902,part PUR­ GAT'ORI,Cap.VII Canto Settimo,pàg. 248. LA DIVINA COM!: DIA,p.a r Dant9 Alighi9 ri ,en català pe r N.Ve rda­ gœ r i Callis,Barcelona,1921,part Purgatori,Cant Seté VIATGE PINTOruSC I HISTORIC,Vol.PRINCIPAT,per Alexand� d9 Labordq,8d.Abadia d9 Montserrat,1974,Bar­ cel ona. HISTORIA CRITICA IE � SPANA Y lli LA CULTURA .&SPANOLA,p� r Juan d,., Masd9u.a d.A.da Sancha,Madrid, 1 783. VIAJE

ra

E SPANA,par Antonio Ponz ,Ed.Vda.Ybarra,Madrid,1785 •

ARXIU FOTOGRAFI C "MAS" • Barce 1 ona. ARXIU FOTOGRAFIC "INSTITUT AMATLIE R" .Barca lona. LA LINGUISTIQW CATALAN� .Act3 s et colloqœ s N2 11 ( Stras­ bourg 1968) .E: d.Klincksia ck,Paris, 1973.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.