Page 1


Моя жизнь – для Тебя Призыв к полному посвящению

•ÆÏêîÐ1‚²ÊnÓѲÏê¹

Christliche Literatur-Verbreitung e.V. Ravensberger Bleiche 6 · 33649 Bielefeld


1 1

oÖÏÆ1Ѻ1ÙʲIJÑÓ1ÆÑÓºð1µÖº1ÔÓÖϺ¹Ùíçƺ1´Æ´ÏºÇÖÊƺ1âÆزØé1 ÔÕƵº¹ºÑé1ÆÄ1ˆÆÑÓ¹²ÏêÑÓ¶Ó1ÔºÕºµÓ¹²ï nÕٶƺ1ÔºÕºµÓ¹éð1ÆÖÔÓÏêÄÙºÐéº1µ1غÊÖغñ ƒÓµï1†ºÕï1 ƒÓµéÇ1ÔºÕºµÓ¹ ˆÓµÕºÐï1†ºÕï1 ˆÓµÕºÐºÑÑéÇ1ÔºÕºµÓ¹

†ºÕµÓº1ÆĹ²Ñƺ1XVW^1 1ÓÕƶÆѲϲ1W__]1‹¢1 ’••’Š–1 ŠŒ ˜—Š••1 ƒ²Äµ²Ñƺ1ÓÕƶÆѲϲñ1 ¢1 ŽŠ›•ð1 ¢1 ’•Žð1 ¢1 •• jéÔÙçºÑÓ1 ˜œ™Ž•1 ˜•’˜1 ›Žœœð1 ›Š—•1 Š™’•œ 1ÕÙÖÖÊÓ¶Ó1ÆĹ²ÑÆî1XVW^ ‘›’œ••’Œ‘Ž1 ’•Ž›Š•ž›, Ž›‹›Ž’•ž—• ŠŸŽ—œ‹Ž›•Ž›1 •Ž’Œ‘Ž1\1 1YY\Z_1 ’Ž•Ž•Ž••1 1kºÕвÑÆî —•Ž›—Ž•ñ1 Ÿï•Ž †ºÕºµÓ¹1Ö1²Ñ¶ÏÆÇÖÊÓ¶Óñ1…Ï궲1|ºØÏºÕ †ºÕºµÓ¹1ÖØÆàÓµñ1gϺÊֲѹÕ1|ÙÕв㺵 ‡º¹²ÊØÓÕñ1•í¹ÐÆϲ1ˆºÕº¹ÆÑÖêʲ ƒ²´ÓÕ1Æ1ØÆÔÓ¶Õ²ßÆîñ11 ,1ž—•1 ¢™˜œŽ›Ÿ’ŒŽ1 ã› Š••ð1 •Ž’—‘Š•Ž—ð1kºÕвÑÆî …ßÓÕÐϺÑƺ1Ó´ÏÓ¾ÊÆñ1 žŒ’Š—1 ’—•Ž›ð1 Š›’Ž—‘Ž’•Žð1kºÕвÑÆî †ºã²Øêñ1 ð1 ’Žœ£¢—ð1†ÓÏêæ² X[\W_^ 1_]^,Y,^\\__,W_^,_


Содержание

†ºÕµ²î1ã²ÖØêñ1•í´Óµê1Æ1ÏÓ¶Æʲ1ÔÓÖµîçºÑÆî1 •í´Óµê1Æ1ÏÓ¶Æʲ1kÓ϶Óßé1 |ØÓ1زÊÓÇ1xÆÖÙÖõ1 •ØÓ1…Ñ1Ö¹ºÏ²Ï1 |ØÓ1Ðéõ1 o¶Ó1ÔÓغÕîð1Ѳæº1ÔÕÆӴպغÑƺ1

] ^ WX W\ XX X^

jØÓÕ²î1ã²ÖØêñ1†ÓÖµîçºÑƺ1’ÕÆÖØÙð11 ÓØÕ²¾ºÑÑÓº1µ1†ÆÖ²ÑÆÆ1 •ØÓ1زÊÓº1ÔÓÖµîçºÑƺõ1 |²Ê1ÔÓÖµîØÆÏ1Öº´î1’ÕÆÖØÓÖ1 ‡²ÑÑÆÇ1ÄÓµ1 gµÕ²²Ð1 sºÕص²1µÖºÖÓ¾¾ºÑÆî1 ‚ºØʲ1Õ²´²1Ѳ1µÖí1¾ÆÄÑê1 ‡Ùßê1Æ1oÖßÆÕê1 nÕٶƺ1µºØàÓIJµºØÑéº1ÔÕÆкÕé11 †ÓÖµîçºÑƺ1µ1ƒÓµÓÐ1v²µºØº1

Y[ Y\ Y_ Z[ [W \V \Y \] ]X ^X

ŠÕºØêî1ã²ÖØêñ1†ÓÖµîçºÑƺ1µ1ÆÖØÓÕÆÆ1âºÕʵÆ1 †ÓÖµîçºÑƺ1µ1ÔÓĹѺÇ1ÆÖØÓÕÆÆ1âºÕʵÆ1 †ÓÖµîçºÑƺ1µ1ÖӵպкÑÑÓÇ1ÆÖØÓÕÆÆ1âºÕʵÆ1

^_ _V _]

•ºØµºÕزî1ã²ÖØêñ1jéÖæÆÇ1ÔÕÆÄéµ1Ê1ÔÓÖµîçºÑÆí1 ˆØÕºÐÆÖê1Ê1ÄÓÏÓØÙ1 †ÓÖµîçºÑƺ1ÖØÓÆØ1¹ÓÕÓ¶Ó1 iÓ¶1àÓãºØ1Ö²ÐÓ¶Ó1ÏÙã溶Ó1

WV_ WWV WW^ WXZ


•ØÓ1к沺Ø1ѲæºÐÙ1ÔÓÖµîçºÑÆíõ1 ƒºÔÓÏÑÓâºÑÑÓº1ÔÓÖµîçºÑƺ1 sƵ²î1¾ºÕص²1 †ÕÆãÆÑé1¹Ïî1ÔÓÏÑÓ¶Ó1ÓØÕºãºÑÆî1 •µÓÕ²ãƵ²íç²îÖî1¾ºÕص²1 ƒÆãØÓ¾Ñéº1ÖØÕºÐϺÑÆî1 †ºÕºÐºÑ²1ÕÓ¹²1¹ºîغÏêÑÓÖØÆ1

WYZ WZX WZ\ W[] W]X W^Z W^^

†îزî1ã²ÖØêñ1…ÔéØ1ÔÓÖµîçºÑÆî1 •ØÓ1ÊÕÆÄÆÖ1 •ØÓ1ÔÕÓâºÖÖ1 ŠºÔºÕê1Ö¹ºÏ²Çغ1ëØÓ÷1

XVY XVZ XWW XXV


ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

Любовь и логика посвящения


Любовь и логика Голгофы ƒÆãØÓ1µ1ÆÖØÓÕÆÆ1µÖºÏºÑÑÓÇ1Ѻ1ÖÐÓ¾ºØ1ÖÕ²µÑÆØêÖî1 Ö1غÐð1ãØÓ1ÔÕÓÆÄÓæÏÓ1Ѳ1кÖغð1ѲÄéµ²ºÐÓÐ1kÓÏ, ¶ÓßÓÇï1•ØÓ1ÖÔÕºÖÖÓµ²ÑÑÓº1µ1ѺÖÊÓÏêÊÓ1ã²ÖÓµ1ÖÓ´é, Øƺ1 ´²æѺí1µÓĵé沺ØÖî1Ѳ¹1ÕÙÆѲÐÆ1µÕºÐ»Ñ ð1 ʲÊ1ÖʲIJÏ1ÊØÓ,ØÓï jºÕÓîØÑÓ1ÑÆ1Ó1ʲÊÓÐ1¹ÕÙ¶ÓÐ1ÖÓ´éØÆÆ1Ѻ1´éÏÓ1 ÓÔÙ´ÏÆÊÓµ²ÑÓ1 ´ÓÏêæº1 ÊÑƶð1 ѲÔÆÖ²ÑÓ1 ´ÓÏêæº1 ÐÙÄéʲÏêÑéà1 ÔÕÓÆĵº¹ºÑÆÇð1 ÑÆãºÐÙ1 Ѻ1 ÔÓÖµî, çºÑÓ1´ÓÏêæº1ÖØÆàÓµï1ƒºÊÓØÓÕéº1ÆÄ1µºÏÆã²ÇæÆà1 ÔÕÓÆĵº¹ºÑÆÇ1 ÆÖÊÙÖÖص²1 ÔéزÏÆÖê1 ÓØÕ²ÄÆØê1 º¶Ó1 ÖÙØêï1 iºÖãÆÖϺÑÑéº1 ÔÕÓÔÓµº¹Æ1 ÔÓÖµîçºÑé1 ëØÓÇ1 غкï1†Ó1µÖºÐÙ1ÐÆÕÙ1µÖÔÓÐÆѲíØ1Ó1Ñ»Ð1µÓ1µÕºÐî1 ÔÕÆã²ÖØÆîï1x1µÖîÊÆÇ1Õ²Äð1ÊÓ¶¹²1Ðé1µÆ¹ÆÐ1ÊÕºÖØð1 Ðé1µÖÔÓÐÆѲºÐ1Ó1ØÓÐð1|ØÓ1´éÏ1Õ²ÖÔîØ1Ѳ1Ö²ÐÓÐ1 ÆĵºÖØÑÓÐ1 ÆÄ1 µÖºà1 ÊÕºÖØÓµï1 †ÓµºÖصӵ²Ñƺ1 Ó1 غà1 ѺÖÊÓÏêÊÆà1 ã²Ö²à1 µº¹ºØÖî1 ÔÕÓÖØéÐð1 ´ºÄëÐÓâÆÓ, ѲÏêÑéÐ1îÄéÊÓÐð1ÑÓ1µÖ»1¾º1ÆÖØÓÕÆî1Ó1Ñ»Ð1ÑÆÊÓ¶¹²1 Ѻ1ٵºØ1Æ1Ѻ1ÙÖزպµ²ºØï •ØÓ1 ´éÏ1 ¹ºÑêð1 ÊÓ¶¹²1 kÓÖÔÓ¹ê1 xÆÖÙÖ1 ’ÕÆÖØÓÖ1 ÙÐÆÕ²Ïï1o¶Ó1ÖкÕØê1´éϲ1ÙÑÆʲÏêÑÓÇ1.1ÙÑÆʲÏê, ÑÓÇ1 ʲÊ1 ÔÓ1 ÓØÑÓæºÑÆí1 Ê1 Ö²ÐÓÐÙ1 ÙÐÆÕ²íçºÐÙð1 ÔÓ1ÓØÑÓæºÑÆí1Ê1Ïí¹îÐð1Õ²¹Æ1ÊÓØÓÕéà1ÓѲ1´éϲ1 ѺӴàÓ¹Æвð1 زÊ1 Æ1 ÔÓ1 ÓØÑÓæºÑÆí1 Ê1 âºÏÆð1 ¹Ïî1 ÊÓØÓÕÓÇ1 ÓѲ1 ÔÕÓÆÄÓæϲï1 ƒÆÊØÓð1 µ1 ÖµÓÆà1 Ö²Ðéà1 ´ÙÇÑéà1 ß²ÑزÄÆîà1 Ѻ1 ÖÐÓ¶1 ´é1 ÔÕƹÙвØê1 زÊÓÇ1 µºÏÆãºÖصºÑÑÓÇð1 µÑÙæ²íçºÇ1 ´Ï²¶Ó¶ÓµºÑƺ1 Æ1 ¹²ÏºÊÓƹÙçºÇ1 µÓ1 µÕºÐºÑÆ1 Æ1 ÔÓÖϺ¹ÖصÆîà1 ÆÖØÓ, ÕÆÆï1 jé¹²íçƺÖî1 ²µØÓÕé1 ѲÔÆÖ²ÏÆ1 ѺӾƹ²Ñ, ѺÇæƺ1 Æ1 ѺµºÕÓîØѺÇæƺ1 ÔÕÓÆĵº¹ºÑÆîð1 ÑÓ1 ^


ÑÆʲÊÓº1ÆÄ1ÑÆà1Ѻ1ÖÐÓ¶ÏÓ1ÖÕ²µÑÆØêÖî1Ö1ÔÓµºÖصÓ, µ²ÑƺÐ1Ó1kÓ϶Óߺï oÖÏÆ1Ðé1ÔÓÔéزºÐÖî1Ó൲ØÆØê1ÖÓÄѲÑƺÐ1ÔÕÓ, ÆÄÓ溹溺1 µÓ1 µÕºÐî1 ÖкÕØÆ1 ’ÕÆÖزð1 Ðé1 Óʲ, ¾ºÐÖî1ÔºÕº¹1Õî¹ÓÐ1ÖºÕê»ÄÑéà1µÓÔÕÓÖÓµï1nÓϾÑé1 ´éØê1 Ö¹ºÏ²Ñé1 µéµÓ¹éï1 nÓϾÑé1 ´éØê1 ÔÕÆÑîØé1 ÕºæºÑÆîï1 j1 غÑÆ1 ÊÕºÖز1 Ðé1 µéÑÙ¾¹ºÑé1 Ö¹ºÏ²Øê1 µé´ÓÕñ1 µÖ»1 ÆÏÆ1 ÑÆ㺶Óï1 v¹ºÖê1 ѺØ1 кÖز1 ¹Ïî1 ѺÇ, ØÕ²ÏÆغزï1Šºð1ÊØÓ1µºÕÙíØ1µ1kÓÖÔÓ¹²1xÆÖÙÖ²1’ÕÆ, Öزð1 Ѻ1 ÓÖкÏƵ²íØÖî1 ´éØê1 Õ²µÑÓ¹ÙæÑéÐÆ1 ÔÓ1 ÓØÑÓæºÑÆí1 Ê1 o¶Ó1 ÏÆãÑÓÖØÆ1 Æ1 o¶Ó1 ¾ºÕصºð1 ãØÓ´é1 Ѻ1ÓÖÊÓÕ´ÆØê1o¶Ó1µºÏÆãÆî1Æ1Ѻ1ÔÕÓîµÆØê1¶ÏÙ´ÆÑ, ÑÓÇ1 Ѻ´Ï²¶Ó¹²ÕÑÓÖØÆ1 IJ1 ØÓð1 ãØÓ1 …Ñ1 ÖÓµºÕæÆÏï1 ˆ1 IJÊÓÑÑÓÇ1 ÔÕîÐÓØÓÇ1 …Ñ1 ÖʲIJÏ1 •²Ó¹ÆÊÆÇÖÊÓÇ1 âºÕʵÆñ1 ƒÓð1ʲÊ1Øé1Ø»ÔÏð1²1Ѻ1¶ÓÕîã1Æ1Ѻ1àÓÏÓ¹ºÑð1 ØÓ1ÆĵºÕ¶ÑÙ1غ´î1ÆÄ1ÙÖØ1‚ÓÆàï 1û…ØÊÕïYðW\ü •í¹Æð1 IJ1 ÊÓØÓÕéà1 xÆÖÙÖ1 ’ÕÆÖØÓÖ1 ÙкÕð1 Ѻ1 ÐÓ¶ÙØ1ÓصºÕ¶²Øê1o¶Ó1ÖÔÕ²µº¹ÏƵéà1ÔÕÆØîIJÑÆÇ1Ѳ1 ÑÆàï1j1ÔÕÓØƵÑÓÐ1ÖÏÙ㲺1ÓÑÆ1ÔÓ¹¹²¹ÙØÖî1ÆÖÊÙæº, ÑÆí1 ÔÓµºÕàÑÓÖØÑÓ¶Ó1 àÕÆÖØƲÑÖص²1 ÆÏÆ1 ¾ÆÄÑÆ1 ¹Ïî1Ö²ÐÓ¹ÓµÓÏêÑéà1Õ²¹ÓÖغÇï1ƒ²æº1ÖÔ²ÖºÑƺ1ØÕº, ´ÙºØ1Ѳ溶Ó1ÔÓÏÑÓ¶Ó1ÔÓÖµîçºÑÆî1oÐÙï1 Что, если... •ØÓ1 ÔÕÓÆÄÓǹºØð1 ºÖÏÆ1 µºÕÙíçƺ1 ÖÐÓ¶ÙØ1 µÖزØê1 ÔºÕº¹1 ÊÕºÖØÓÐ1 Æ1 µÓ1 µÖºÇ1 ÔÓÏÑÓغ1 ÓÖÓÄѲØêð1 ãØÓ1 ÔÕÓÆÄÓæÏÓ1 زÐ1 µ1 ¹ºÇÖصÆغÏêÑÓÖØÆõ1 †ÓØÕîÖ»Ñ, Ñéº1 µºÏÆãƺÐ1 Æà1 ÖÔ²ÖºÑÆîð1 ÓÑÆ1 ÖزÑÙØ1 ٵϺã»Ñ, ÑéÐÆ1ÔÓÊÏÓÑÑÆʲÐÆï1…ÑÆ1ÑÆÊÓ¶¹²1Ѻ1ÔºÕºÖزÑÙØ1 µÓÖàÆç²ØêÖî1 ٹƵÆغÏêÑÓÇ1 ÐÆÏÓÖØêí1 xÆÖÙÖ²1 Æ1 ´Ù¹ÙØ1¶ÓµÓÕÆØê1Ó1ƒ»Ð1 ʲ¾¹ÓÐÙð1ÊØÓ1IJàÓãºØ1ÖÏÙ, æ²Øêï1nÑ»Ð1Æ1ÑÓãêí1ÓÑÆ1´Ù¹ÙØ1´ºÄÙ¹ºÕ¾ÑÓ1µÓÓ¹Ù, _


溵ϺÑé1 ŠºÐð1 ÊØÓ1 ÔÕÆĵ²Ï1 Æà1 ÆÄ1 ØêÐé1 µ1 ˆµÓÇ1 ãÙ¹ºÖÑéÇ1 ÖµºØï1 ‚ÆÕÖÊƺ1 ²Ð´ÆâÆÆ1 ÆÖÔ²ÕîØÖîð1 ÊÓ¶¹²1 ÓÑÆ1 ÔÓÏÑÓÖØêíð1 ´ºÄ1 ÓÖزØʲð1 Óع²¹ÙØ1 Öº´î1 ’ÕÆÖØÙ1Æ1o¶Ó1ÖÏÙ¾ºÑÆíï1jºÖê1ÐÆÕ1ÙÄѲºØ1´Ï²¶Ùí1 µºÖØêïïï1†ºã²ÏêÑÓð1ãØÓ1ëØÓ1Ѻ1زÊï1”ºÕÊÓµê1µÓÖÔÕÆ, ÑÆвºØ1ÖÓ´éØÆî1kÓ϶Óßé1ʲÊ1Ö²ÐÓ1ÖÓ´ÓÇ1Õ²ÄÙк, í纺Öîï1ˆÐºÕØê1xÆÖÙÖ²1’ÕÆÖز1Ѳ1ÊÕºÖغ1Ѻ1µÏÆ, îºØ1Ѳ1ѲÖ1¹ÓϾÑéÐ1Ó´Õ²ÄÓÐï1ƒ²æº1Ö²ÐÓÐѺÑƺ1 ÐÓ¾ºØ1 ¹²¾º1 ÔÕƵºÖØÆ1 ѲÖ1 Ê1 µéµÓ¹Ùð1 ãØÓ1 ˆéÑ1 iÓ¾ÆÇ1¹ÓϾºÑ1´éÏ1ÙкպØê1IJ1ѲÖï Свет во тьме jÖ»1 ¾º1 ÆÑÓ¶¹²1 ÖÏÙ㲺ØÖîð1 ãØÓ1 ÖÆÏêÑéÇ1 ÏÙã1 ÖµºØ²1 ÔÕÓÕéµ²ºØÖî1 ÖʵÓÄê1 ØêÐÙï1 |Óº,¶¹º1 ØÓØ1 ÆÏÆ1 ÆÑÓÇ1 µºÕÙíçÆÇ1¹ºÇÖصÆغÏêÑÓ1ÓÖزѲµÏƵ²ºØÖî1Ù1kÓÏ, ¶Óßé1Æ1ÐÓÏÆØÖîñ ‚ÓÏíð1kÓÖÔÓ¹êð1ÔÓĵÓÏê1ÔÓÑîØêð ÔÓÖØÆãê1Æ1µÖºÇ1¹ÙæÓÇ1ÔÕÆÑîØêð ʲÊ1ŠµÓÇ1ÔÓ¹µÆ¶1ÔÕÆ1ÖµºØº1¹Ñî1 ÆÄ´²µÆÏ1ÓØ1¶Õºà²1кÑîï 1 1 1 1 1gï‚ï|ºÏÏÆ |Ó¶¹²1ãºÏÓµºÊ1ÓÖÓÄѲºØ1¶ÏÙ´ÓÊÆÇ1ÖÐéÖÏ1ØÓ¶Óð1ãØÓ1 زÐ1ÔÕÓÆÄÓæÏÓð1ÓÑ1Ù¾º1ÑÆÊÓ¶¹²1Ѻ1ÓÖزѺØÖî1غÐ1 ¾ºï1‘²ÊØÆãºÖÊÆ1ÓÑ1¶ÓµÓÕÆØñ xð1ÔÕÓÄÕºµð1ٵƹºÏ1îð ʲÊ1ÑÆãØӾѲ1¾ÆÄÑê1ÐÓîñ1 µÖ»1ʲÊ1µ1ĺÕʲϺ1ÊÕƵÓÐð ºÖÏÆ1¹Ïî1Öº´î1¾Æµ»Ðó

WV


Š²Êƺ1Ïí¹Æ1ÑÆÊÓ¶¹²1Ѻ1´Ù¹ÙØ1ٹӵϺصÓÕºÑé1´ºÖ, ÖÓ¹ºÕ¾²ØºÏêÑÓÇ1 àÕÆÖØƲÑÖÊÓÇ1 ¾ÆÄÑêíï1 …ÑÆ1 Õºæ²íØ1Ù¾º1ÑÆÊÓ¶¹²1´ÓÏêæº1Ѻ1ÔÓ¹¹²µ²ØêÖî1µÏÆ, îÑÆí1 àÓÏÓ¹ÑÓ¶Ó1 ÓÊÕÙ¾ºÑÆîï1 …ÑÆ1 ÓÖÓÄѲíØð1 ãØÓ1 àÕÆÖØƲÑÖصÓð1ÊÓØÓÕÓº1ÓÑÆ1µÆ¹îØ1ÆÄÓ1¹Ñî1µ1¹ºÑêð1 ëØÓ1Ѻ1àÕÆÖØƲÑÖصÓ1ƒÓµÓ¶Ó1v²µºØ²ï1xÐÆ1¹µÆ¾ºØ1 ÑÓµéÇ1ÖØÆÐÙÏï1•1ÑÆà1ºÖØê1ÖØÕ²ÖØêð1ÔÓ¶ÏÓç²íç²î1 µÖº1Æà1µÕºÐîï1iéØê1ÐÓ¾ºØ1ÊØÓ,ØÓ1ÖزѺØ1ѲÄéµ²Øê1 Æà1߲ѲØÆãÑéÐÆð1ÑÓð1µ1ÊÓѺãÑÓÐ1ÖãºØºð1ëØÓ1Æà1Ѻ1 ÓØÔٶѺØï1 oÖÏÆ1 ÓÑÆ1 ÔÓغÕîÏÆ1 Õ²ÄÙÐð1 ØÓ1 ÔÕÆÓ´, ÕºÏÆ1ÐéæϺÑƺ1’ÕÆÖزï1oÖÏÆ1ÓÑÆ1µÑº1Öº´îð1ØÓ1¹Ïî1 iÓ¶²ï1oÖÏÆ1ÓÑÆ1ʲ¾ÙØÖî1ÖØÕ²ÑÑéÐÆ1Æ1Ѻ1ƹÙçÆÐÆ1 µ1ÑÓ¶Ù1ÖÓ1µÕºÐºÑºÐð1ØÓ1ÏÆæê1ÔÓØÓÐÙð1ãØÓ1вÕæÆ, ÕÙíØ1µ1زÊØ1ÆÑÓ¶Ó1•¹²ÕÑÆʲï1…ÑÆ1Ѻ1àÓØîØð1ãØÓ´é1 ãØÓ,ÏÆ´Ó1 µÖزµ²ÏÓ1 к¾¹Ù1 Æà1 ¹ÙæÓÇ1 Æ1 ÔÓÏÑéÐ1 ÔÓÖµîçºÑƺÐ1Öº´î1ˆÔ²ÖÆغÏíï Четыре захватывающих факта •ØÓ1 ¾º1 Ö¹ºÏ²ÏÓ1 ëØÆà1 Ïí¹ºÇ1 ÆÑéÐÆõ1 •ºØéÕº1 ÔÓØÕîÖ²íçÆà1 ß²Êز1 ÖØÓîØ1 IJ1 ëØÓÇ1 ԺպкÑÓÇï1 …ÑÆ1 ٵƹºÏÆð1 ÊØÓ1 زÊÓÇ1 xÆÖÙÖð1 ãØÓ1 …Ñ1 Ö¹ºÏ²Ïð1 ʲÊÓÇ1ÊÓÑØÕ²ÖØ1îµÏîíØ1ÓÑÆ1ÖÓ´ÓÇð1Æ1ʲÊƺ1ѺÖÕ²µ, ÑÆÐéº1 ´Ï²¶ÓÖÏÓµºÑÆî1 ÆÄÏƵ²íØÖî1 Ѳ1 ÑÆà1 ãºÕºÄ1 kÓ϶ÓßÙï †Õº¾¹º1 ãºÐ1 Ðé1 Õ²ÖÖÐÓØÕÆÐ1 ëØÆ1 кÑîíçƺ1 ¾ÆÄÑê1 ÆÖØÆÑéð1 ¹²µ²Çغ1 ´Ù¹ºÐ1 ÐÓÏÆØêÖî1 Ó1 ØÓÐð1 ãØÓ´é1Ðé1ØÓ¾º1ѲÙãÆÏÆÖê1´ÓϺº1¶ÏÙ´ÓÊÓ1âºÑÆØê1 Æà1 Æ1 ÔÓÖµîØÆÏÆ1 ´é1 ÖµÓí1 ¾ÆÄÑê1 ’ÕÆÖØÙ1 ´ÓÏêæºð1 ãºÐ1ÔÕº¾¹ºï1•ØÓ1ÐÓ¾ºØ1ÓÄѲã²Øê1ÕºµÓÏíâÆÓÑÑéº1 ԺպкÑé1µ1ѲæÆà1¾ÆÄÑîàï1n²µ²Çغ1µÖØÕºØÆÐ1Æà1 ÖкÏÓ1Æ1ÓàÓØÑÓï

WW


Кто такой Иисус? n²µ²Çغ1 Ó´Õ²ØÆÐÖî1 Ê1 xÆÖÙÖÙ1 Æ1 IJ¹ÙвºÐÖîð1 ÊØÓ1 …Ñï1 ˆØÓÆØ1 ØÓÏêÊÓ1 ÆÖÊÏíãÆØê1 o¶Óð1 ʲÊ1 ÆÖãºÄ²íØ1 ãºØÊƺ1 ÔÕº¹ÖزµÏºÑÆî1 Ó1 ÖÐéÖϺ1 ¾ÆÄÑÆï1 …Ñ1 .1 ÓÖê1 µÕ²çºÑÆî1 ÆÖØÓÕÆÆð1 ÆÖØÓãÑÆÊ1 ٹӵϺصÓÕºÑÆîð1 µÓÔÏÓçºÑƺ1ÆÖØÆÑéð1âºÑØÕ²ÏêÑéÇ1ß²ÊØ1¾ÆÄÑÆï Он уникален xÆÖÙÖð1 ¹ºµÖصºÑÑÓ1 ÕÓ¾¹»ÑÑéÇ1 ˆéÑ1 ‚²ÕÆÆð1 ÙÑÆ, ʲϺÑ1 ÓØ1 Ѳã²Ï²ï1 xÑéº1 ÕÓ¾¹²íØÖîð1 ãØÓ´é1 ¾ÆØêð1 …Ñ1 ´éÏ1 ÕÓ¾¹ºÑð1 ãØÓ´é1 ÙкպØêï1 jºÖØê1 Ó1 ÕÓ¾¹º, ÑÆÆ1 Ðϲ¹ºÑâ²1 Ó´éãÑÓ1 µéÄéµ²ºØ1 Õ²¹ÓÖØêò1 µºÖØê1 Ó1 o¶Ó1ÕÓ¾¹ºÑÆÆ1Ó´ºÖÔÓÊÓÆϲ1ÔÕ²µÆغÏî1Æ1ÓÊÕÙ¾², í纺1ѲֺϺÑƺï1ƒ²1ÔÕÓØÑÆÆ1µÖºÇ1o¶Ó1¾ÆÄÑÆ1 Ïí¹Æ1 ´éÏÆ1 ÆÏÆ1 IJ1 ƒº¶Óð1 ÆÏÆ1 ÔÕÓØƵ1 ƒº¶Óï1 ƒºÇ, ØÕ²ÏÆغز1Ѻ1ÖÙçºÖصӵ²ÏÓï Он настоящий человек xÆÖÙÖ1 ´éÏ1 ãºÏÓµºÊÓÐï1 …Ñ1 ÆÖÔéØéµ²Ï1 ¶ÓÏÓ¹ð1 ¾²¾¹Ù1 Æ1 ÙÖزÏÓÖØêï1 ˆµÓÆÐ1 ÖӵպкÑÑÆʲÐ1 …Ñ1 ʲIJÏÖî1Ó´éãÑéÐï1jѺæѺ1…Ñ1´éÏ1Ó¹ÑÆÐ1ÆÄ1ѲÖï1 •ºØ1µ1¹µ²¹â²Øê1…Ñ1Õ²´ÓزÏ1ÔÏÓØÑÆÊÓÐ1µ1ƒ²Ä²ÕºØºï1 j1 ØÕƹâ²Øê1 …Ñ1 Ѳã²Ï1 Ó´çºÖصºÑÑÓº1 ÖÏÙ¾ºÑƺð1 ÔÕÓÔÓµº¹Ùîð1 Ùã²1 Æ1 ÆÖâºÏîîï1 ƒÆ1 Ù1 ÊÓ¶Ó1 Ѻ1 ´éÏÓ1 µºÖÊÆà1 ÔÕÆãÆÑ1 ÖÓÐѺµ²ØêÖî1 µ1 o¶Ó1 ãºÏÓµºãºÖÊÓÇ1 ÔÕÆÕÓ¹ºï Он безгрешный человек ƒÓ1´éÏÓ1ãØÓ,ØÓð1ãØÓ1ÓØÏÆã²ÏÓ1ãºÏÓµºãºÖÊÙí1ÔÕÆ, ÕÓ¹Ù1 xÆÖÙÖ²1 ÓØ1 ѲæºÇñ1 …Ñ1 ´éÏ1 ´ºÄ¶ÕºæºÑï1 ƒ²1 WX


ĺÐϺ1 ÖÙçºÖصӵ²Ï1 ãºÏÓµºÊð1 ÖÓµºÕæºÑÑÓ1 ÖµÓ´Ó¹, ÑéÇ1 ÓØ1 ÔÓÄÓÕÑÓ¶Ó1 ÔîØѲ1 ¶Õºà²ï1 ƒÆÊÓ¶¹²1 .1 ÑÆ1 ÔÓÕÓãÑéà1 ÐéÖϺÇð1 ÑÆ1 ÑÆÄкÑÑéà1 ÐÓØƵӵð1 ÑÆ1 ¶ÕºàÓµÑéà1 ÔÓÖØÙÔÊÓµï1 xÖÊÙæºÑÆî1 ÔÕÆàÓ¹ÆÏÆ1 ÆĵѺ1Æ1ÑÆÊÓ¶¹²1ÆÄ1o¶Ó1ÖºÕ¹â²ï1…Ñ1µÖº¶¹²1¹ºÇÖصÓ, µ²Ï1ÏÆæê1ÔÓ1µÓϺ1ˆµÓº¶Ó1…Øâ²1.1²1ëØÓ1ÔÓÏÑÓÖØêí1 ÆÖÊÏíã²ÏÓ1µÖîÊÙí1µÓÄÐÓ¾ÑÓÖØê1¶Õºà²ï n²¾º1Ïí¹Æð1ÊÓØÓÕéà1ѺÏêÄî1Ѳĵ²Øê1o¶Ó1¹ÕÙÄê, îÐÆð1 ´éÏÆ1 µéÑÙ¾¹ºÑé1 ÔÕÆÄѲØê1 o¶Ó1 ´ºÄ¶Õºæ, ÑÓÖØêï1†ÆϲØ1Ѻ1ÐÓ¶1ѲÇØÆ1µ1ƒºÐ1ÑÆʲÊÓÇ1µÆÑéï1 sºÑ²1 †Æϲز1 ѲÄ鵲ϲ1 xÆÖÙÖ²1 ÔÕ²µº¹ÑéÐ1 ãºÏÓ, µºÊÓÐï1xÕÓ¹1ØçºØÑÓ1ÆÖʲÏ1ÙÏÆÊÆð1ֵƹºØºÏêÖصÙ, íçƺ1 ÔÕÓØƵ1 ƒº¶Óï1 •ÐÆÕ²íçÆÇ1 Ѳ1 ÊÕºÖغ1 Õ²Ä, ´ÓÇÑÆÊ1µÓÄÕ²¾²Ï1¹ÕÙ¶ÓÐÙð1ÙصºÕ¾¹²îð1ãØÓ1xÆÖÙÖ1 Ѻ1Ö¹ºÏ²Ï1ÑÆ㺶Ó1ÔÏÓàÓ¶Óï1ˆÓØÑÆÊ1زʾº1ѲÄéµ²Ï1 o¶Ó1ÔÕ²µº¹ÑÆÊÓÐï1g1Ö²Ð1xÙ¹²1ÔÕÆÄѲÏð1ãØÓ1ÔÕº, ¹²Ï1ѺµÆÑÑÙí1ÊÕÓµêï n²ð1Ѳæ1kÓÖÔÓ¹ê1ÙÑÆʲϺÑï1…Ñ1ÔÓ¹ÏÆÑÑÓ1ãºÏÓ, µºÊï1x1…Ñ1´ºÄ¶ÕºæÑéÇ1ãºÏÓµºÊð1ÑÓ1ëØÓ1ºç»1Ѻ1µÖ»ï1 ‚é1ÑÆÊÓ¶¹²1Ѻ1ÔÓÖØƶѺÐ1Æ1ã²ÖØÆâé1µÖº¶Ó1µºÏÆ, ãÆî1 kÓ϶Óßéð1 ¹Ó1 غà1 ÔÓÕð1 ÔÓʲ1 Ѻ1 ÓÖÓÄѲºÐð1 ãØÓ1 ŠÓØð1ÊØÓ1ÙкÕ1زÐð1µ1ÖÙçÑÓÖØÆ1ºÖØê1ѲÐÑÓ¶Ó1´ÓÏê, 溺ï Он Бог n²ï1 ŠÓØð1 ÊØÓ1 ÙкÕ1 Ѳ1 ÖÕº¹ÑºÐ1 ÊÕºÖغ1 ºÖØê1 ÑÆÊØÓ1 ÆÑÓÇð1ʲÊ1iÓ¶ð1ÔÕÆ溹æÆÇ1µÓ1ÔÏÓØÆï1xÖ²Æî1ÔÕº¹, ÖزµÏîºØ1o¶Ó1ѲÐ1ʲÊ1iÓ¶²1ÊÕºÔÊÓ¶Ó1ûxÖï1_ñ\üï1iÓ¶1 …غâ1 Ó´Õ²ç²ÏÖî1 Ê1 ƒºÐÙð1 ʲÊ1 Ê1 iÓ¶Ùñ1 g1 Ó1 ˆéѺñ1 ÔÕºÖØÓÏ1 ŠµÓÇð1 iÓ¾ºð1 µ1 µºÊ1 µºÊ²ïïï 1 ûoµïWñ^üï1 xÓ²ÑÑ1 ¶ÓµÓÕÆØñ1 ïïïÆ1ˆÏÓµÓ1´éÏÓ1iÓ¶ÓÐ 1ûxÑï1WñWüð1²1ØÕÆ, Ѳ¹â²Øê1ÖØÆàÓµ1ÖÔÙÖØî1¶ÓµÓÕÆØñ1 ïïïx1ˆÏÓµÓ1ÖزÏÓ1 WY


ÔÏÓØÆíð1 Æ1 Ó´ÆزÏÓ1 Ö1 ѲÐÆð1 ÔÓÏÑÓº1 ´Ï²¶Ó¹²ØÆ1 Æ1 ÆÖØÆÑéò1Æ1Ðé1µÆ¹ºÏÆ1ÖϲµÙ1o¶Óð1ÖϲµÙð1ʲÊ1o¹ÆÑÓ, ÕÓ¹ÑÓ¶Ó1 ÓØ1 …Øâ² 1 .1 ÓÔÆÖ²Ñƺð1 ÊÓØÓÕÓº1 ÐÓ¾ÑÓ1 ÔÕÆкÑÆØê1 ØÓÏêÊÓ1 Ê1 kÓÖÔÓ¹Ù1 xÆÖÙÖÙï1 ƒ²æ1 kÓÖÔÓ¹ê1 ѲÖزƵ²Ï1 Ѳ1 ØÓÐð1 ãØÓ´é1 o¶Ó1 ãØÆÏÆð1 ʲÊ1 ãØÙØ1…Øâ²1ûxÑï1[ñXYüï1†²µºÏ1¶ÓµÓÕÆÏ1Ó1’ÕÆÖغð1ʲÊ1 Ó1ŠÓÐð1ÊØÓ1 ÖÙçÆÇ1Ѳ¹1µÖºÐ1iÓ¶ð1´Ï²¶ÓÖÏÓµºÑÑéÇ1 µÓ1µºÊÆ 1û‡ÆÐï1_ñ[üï1iÓϺº1Öز1¹ÕÙ¶Æà1кÖØ1ÔÆÖ²ÑÆî1 Ѻ1ÓÖزµÏîíØ1кÖز1¹Ïî1µÓÄÕ²¾ºÑÆÇñ1xÆÖÙÖ1’ÕÆ, ÖØÓÖ1.1iÓ¶ï1 j1ƒ»Ð1Ó´ÆزºØ1µÖî1ÔÓÏÑÓز1´Ó¾ºÖص²1 غϺÖÑÓ 1û|ÓÏï1Xñ_üï n¾ÓÑ1 •ëÖÏÆ1 ÙÏÓµÆÏ1 ãÙ¹Ó1 µÓÔÏÓçºÑÆîð1 ÊÓ¶¹²1 …Ñ1ѲÔÆÖ²Ïñ1 ƒ²æ1iÓ¶1Ö¾²ÏÖî1µ1ÊÕ²ØÊÆÇ1ÔÕÓк, ¾ÙØÓÊ1 µÕºÐºÑÆð1 ѺÔÓÖØƾÆÐÓ1 .1 ¹Ó1 ÖÓĹ²ÑÑÓ¶Ó1 ãºÏÓµºÊ²ï 1g1•ÆÏêîÐ1iÆÏÏÆѶÖð1Ïí´ÆغÏê1ÐÙÄéÊÆ1 Æ1 ÊÓ¾ºµÑÆÊ1 ÔÓ1 ÔÕÓߺÖÖÆÆð1 ÔÕƶϲ沺Ø1 ѲÖñ1 †ÕƹÆð1 µÄ¶ÏîÑÆ1 Ѳ1 Ѳ溶Ó1 iÓ¶²ð1 Ϻ¾²çº¶Ó1 Ѳ1 ÖÓÏÓкï oçº1 Ó¹ÆÑð1 Ù¾º1 IJ´éØéÇ1 ÔÓëØð1 ѲÔÆÖ²Ïñ1 ˆÐÓ, ØÕÆð1µ1îÖÏîà1Ϻ¾ÆØ1ØÓØð1|ØÓ1ÖÓĹ²Ï1ĵºÄ¹ÑÓº1Ѻ´Óï 1 g1ºçº1Ó¹ÆÑ1ѺÆĵºÖØÑéÇ1²µØÓÕ1ÖÓãÆÑÆÏ1ÖϺ¹Ùí, çƺ1ÖØÕÓÊÆñ |²ÔÏÆ1Õ²ÑѺÇ1ÕÓÖé1Ѻ1çºÊÓãÙØ1o¶Óð Ѳ1ÖÓÏÓк1ÖÓÔÆØ1jÓÔÏÓçºÑƺ1jÖº¶Óð Ѳ¹1 Ðϲ¹ºÑâºÐ1 æÙÕæÆØ1 ÊÕéÏ꺵1 ²Ñ¶ºÏêÖÊÆà1 æ»ÏÊð1 Ö1ƒº´²1Õ²¹ÓÖØê1ϺØÆØñ1µº¹ê1ˆÔ²ÖÆغÏê1ÔÕÆæ»Ï÷ iÙß,|ÏÆ´´ÓÕÑð1 ´ÕÆزÑÖÊÆÇ1 ÔÆֲغÏê1 ¶ÆÐÑÓµð1 ÓÖÓÄѲÏð1ãØÓ1ëØÓ1ÑÆÊØÓ1ÆÑÓÇð1ʲÊ1ˆ²Ð1iÓ¶1ÔÕÆæºÏ1 µ1jÆßϺºÐñ WZ


ˆÑÆÄÓǹîð1µÓÄÑ»ÖÖî1…Ñ𠈵ºØ1jֺϺÑÑÓÇ1ÆÖÔÓÊÓÑð µÓÔÏÓØÆÏÖî1µ1غϲ1ÙÄé Ö1ÆкѺÐ1ÖµîØéÐ1xÆÖÙÖ²ï ŸÑéÇ1 xÙ¹ºÇ1 ÆÄ1 ƒ²Ä²ÕºØ²1 ´éÏ1 jºØàÆÇ1 nÑîÐÆ ï1 …Ñ1 ´éÏ1 iÓ¶,ˆéÑð1 ÊÓØÓÕéÇ1 Ѳ¹ºµ²Ï1 ÔºÕº¹ÑÆÊ1 ÔÏÓØÑÆʲ1ÖÕº¹Æ1ÔéÏêÑéà1ÓÔÆÏÓÊ1вÖغÕÖÊÓÇï1…Ñ1 ´éÏ1 iÓ¶ÓãºÏÓµºÊð1 ÊÓØÓÕéÇ1 Ѳ¹ºµ²Ï1 ÔºÕº¹ÑÆÊ1 Õ²´²1 Æ1 ÐéÏ1 ÑÓ¶Æ1 ˆµÓÆà1 ÙãºÑÆÊÓµï1 •ØÓ1 ´éÏ1 ˆéÑ1 iÓ¾ÆÇð1 ÊÓØÓÕéÇ1 ÖÓĹ²Ï1 ÄÕÆغÏêÑéÇ1 Ѻյ1 ÖϺÔÓ, ÕÓ¾¹ºÑÑÓÐÙï1ƒÆÊØÓ1ÊÕÓк1iÓ¶²1Ѻ1ÐÓ¶1ÙÖÔÓÊÓÆØê1 ´ÙæÙíçÆà1 µÓ¹1 k²ÏÆϺÇÖÊÓ¶Ó1 ÐÓÕî1 ÖµÓÆÐ1 ÖÏÓ, µÓÐï1 ŠÓÏêÊÓ1 …Ñ1 ÐÓ¶1 µÓÖÊÕºÖÆØê1 •²Ä²Õîð1 ãºÕºÄ1 ãºØéÕº1¹Ñî1ÔÓÖϺ1o¶Ó1ÖкÕØÆï ƒÆÊÓÆÐ1 Ó´Õ²ÄÓÐ1 Ѻ1 îµÏîºØÖî1 ãÕºÄкÕÑéÐ1 ÙֺչƺÐ1ÔÓ¹ãºÕÊƵ²Ñƺ1ØÓ¶Ó1ß²Êزð1ãØÓ1’ÕÆÖØÓÖ1 Ѳ1 kÓ϶Óߺ1 ŠÓØ1 ˆ²ÐéÇð1 Õ²ÖÔÕÓÖغÕæÆÇ1 Ѻ´Óð1 ÓÖÑÓµ²µæÆÇ1ĺÐÏí1Æ1Ó´Õ²ÄÓµ²µæÆÇ1¹Ùà1ãºÏÓµºÊ²1 µÑÙØÕÆ1Ѻ¶Ó 1ûv²àï1WXñWüï ‚é1ÖÊÏÓÑÑé1ÖÓĹ²µ²Øê1o¶Ó1ÔÓ1ѲæºÐÙ1Ó´Õ²ÄÙ1Æ1 ÑÕ²µÙï1 |²Ê1 …Ñ1 ÖʲIJÏ1 µ1 ÔÖ²Ïк1 Z_ñXW1 ÖµÓºÐÙ1 ѲÕÓ¹Ùñ1 ïïï1Øé1ÔÓ¹ÙвÏð1ãØÓ1î1زÊÓÇ1¾º1ʲÊ1Æ1Øé ï1 ˆÏÓµ²1زÊ1ÔÕºÄÕºÑÑÓ1ѺÔÓÏÑÓâºÑÑéð1ÊÓ¶¹²1Ðé1 ÔéزºÐÖî1 ÓÔÆÖ²Øê1 ÏÆãÑÓÖØê1 kÓÖÔÓ¹²1 xÆÖÙÖ²ï1 ‚ÆÖØÆãºÖÊÆÇ1ÖÓíÄ1iÓ¶²1Æ1•ºÏÓµºÊ²1ÆÖØÓ粺Ø1µÓÄ, ÐÓ¾ÑÓÖØÆ1îÄéÊ²ï ƒÓ1Ѻ1ÖØÓÆØ1ÓÖزѲµÏƵ²ØêÖî1Ѳ1ëØÓÐï1oçº1Ó¹ÑÓ1 ãÙ¹Ó1 ÔÓØÕîÖ²ºØ1 Ѳæº1 ÖÓÄѲÑƺï1 oÖÏÆ1 Ðé1 غԺÕê1 IJ¹ÙвºÐÖî1 Ѳ¹1 غÐð1 ãØÓ1 …Ñ1 Ö¹ºÏ²Ï1 ¹Ïî1 ѲÖð1 Ðé1 ´Ù¹ºÐ1ÔÓ¶ÏÓçºÑé1µÓÏÑÓÇ1ãÙµÖصï1

W[


Что Он сделал oÖÏÆ1 ÏÆãÑÓÖØê1 ’ÕÆÖز1 Ӵϲ¹²ºØ1 ¶ÏÙ´ÆÑÓÇð1 ÊÓØÓ, ÕÙí1 ѺµÓÄÐÓ¾ÑÓ1 ÆÖÖϺ¹Óµ²Øêð1 ØÓ1 o¶Ó1 ÖкÕØê1 Ѳ1 ÊÕºÖغ1Ѳ1кÖغ1¶ÕºæÑÆʲ1µÄÕéµ²ºØ1µÓÓ´Õ²¾ºÑƺï1 v²1ѲÖ1ÙкÕÏÆï1x1ÔÕÆ1ëØÓÐ1Ѻ1ãºÏÓµºÊð1ʲÊ1Ðéð1.1 ãØÓ1 Ù¾º1 ´éÏÓ1 ´é1 ¹ÓÖزØÓãÑÓ1 ÓØպĵÏîíçÆÐ1 Æ1 µéÄéµ²ÏÓ1 ´é1 ´ºÖÊÓѺãÑÙí1 ´Ï²¶Ó¹²ÕÑÓÖØêï1 ƒ²Ð1 ѺӴàÓ¹ÆÐÓ1ÓÖÓÄѲØêð1ãØÓ1ŠÓØð1ÊØÓ1Óع²Ï1ˆº´î1IJ1 ѲÖð1 ºÖØê1 ÑÆÊØÓ1 ÆÑÓÇ1 ʲÊ1 jØÓÕ²î1 •ÆãÑÓÖØê1 ŠÕÓ, Æâéï1•¹ÆµÆغÏêÑÓð1ãØÓ1Ðé1Ѻ1ÖÆÏêÑÓ1ÆÄÙÐϺÑéï ƒÓ1 ¹ºÇÖصÆغÏêÑÓ1 ÏÆ1 iÆ´ÏÆî1 ¶ÓµÓÕÆØð1 ãØÓ1 µÓÔÏÓØƵæÆÇÖî1 iÓ¶1 ÙкÕ1 IJ1 ѲÖõ1 n²ð1 ëØÓ1 زÊï1 †²µºÏ1¶ÓµÓÕÆÏ1ÖزպÇæÆѲÐ1µ1oߺֺ1 Ô²ÖØÆ1âºÕ, ÊÓµê1kÓÖÔÓ¹²1Æ1iÓ¶²ð1ÊÓØÓÕÙí1…Ñ1ÔÕÆÓ´Õ»Ï1ˆº´º1 ÊÕÓµÆí1ˆµÓºí 1ûnºîÑï1XVñX^üï1|ØÓ1ÔÕÆÓ´Õ»Ï1âºÕ, ÊÓµê1 ÊÕÓµÆí1 ˆµÓºíõ1 •ØÓ1 …Ñ 1 ÓØÑÓÖÆØÖî1Ê1 iÓ¶Ùï1 iÓ¶1 ´éÏ1 ÔÓÊÙԲغϺÐð1 ”ºÕÊÓµê1 .1 ØÓµ²ÕÓÐð1 ²1 o¶Ó1 ÊÕÓµê1.1 âºÑÓÇï1•Ù¹Ó1ÖÓÖØÓÆØ1µ1ØÓÐð1ãØÓ1ÙÐÆÕ²í, çÆÇ1g¶Ñºâ1.1iÓ¶1µ1ãºÏÓµºãºÖÊÓÐ1غϺï1ŠÓØð1ÊÓØÓ, ÕéÇ1 ´éÏ1 Õ²ÖÔîØ1 Ѳ1 ÊÕºÖغ1 .1 ëØÓ1 ºÖØê1 ŠÓØð1 ÊÓÐÙ1 ÔÕÆѲ¹Ïº¾ÆØ1µºãÑÓÖØêð1xÐвÑÙÆÏ1.1iÓ¶1Ö1ѲÐÆï j1ÔºÕµÓÇ1¶Ï²µº1†ÓÖϲÑÆî1Ê1|ÓÏÓÖÖîѲÐ1ˆµîØÓÇ1 nÙà1 ѲкպÑÑÓ1 ¹Ó϶Ó1 ÓÖزѲµÏƵ²ºØÖî1 Ѳ1 ´Ó¾º, ÖصºÑÑÓÖØÆ1 kÓÖÔÓ¹²1 xÆÖÙÖ²1 ’ÕÆÖزï1 …Ñ1 .1 Ó´Õ²Ä1 iÓ¶²1 ѺµÆ¹ÆÐÓ¶Óð1 ÕÓ¾¹ºÑÑéÇ1 ÔÕº¾¹º1 µÖîÊÓ¶Ó1 صÓÕºÑÆî1 ûÖØï1 W[üð1 ŠµÓÕºâ1 µÖº¶Ó1 ûÖØï1 W\üð1 ŠÓØð1 |ØÓ1 ÔÕº¾¹º1 µÖº¶Ó1 Æ1 |ºÐ1 µÖ»1 ÖØÓÆØ1 ûÖØï1 W]üï1 j1 ØÓÐ1 ¾º1 ÊÓÑغÊÖغ1 ˆÏÓµÓ1 ¶ÓµÓÕÆØð1 µ1 |ÓØÓÕÓÐ1 Ðé1 ÆкºÐ1 ÆÖÊÙÔϺÑƺ1 |ÕÓµÆí1 o¶Ó1 Æ1 ÔÕÓçºÑƺ1 ¶ÕºàÓµ 1 ûÖØï1WZüï W\


nÕÙ¶ÓÇ1 ÖØÆàð1 ÊÓØÓÕéÇ1 ÙãÆØ1 ѲÖð1 ãØÓ1 ëØÓ1 ´éÏ1 iÓ¶1 µ1 ÔÏÓØÖÊÓÐ1 غϺð1 ÊØÓ1 ÙкÕ1 Ѳ1 |ÕºÖغð1 ëØÓ1 †ÓÖϲÑƺ1 Ê1 oµÕºîÐ1 WñYñ1 ˆºÇð1 ´Ù¹ÙãÆ1 ÖÆîÑƺ1 Öϲµé1 Æ1 Ó´Õ²Ä1 ÆÔÓÖزÖÆ1 o¶Ó1 Æ1 ¹ºÕ¾²1 µÖº1 ÖÏÓµÓÐ1 ÖÆÏé1 ˆµÓºÇð1 ÖÓµºÕæƵ1 ˆÓ´Óí1 ÓãÆçºÑƺ1 ¶ÕºàÓµ1 ѲæÆàð1 µÓÖÖºÏ1 Ó¹ºÖÑÙí1 ÔÕºÖØÓϲ1 µºÏÆãÆî1 Ѳ1 µéÖÓغ ï1jéÕ²¾ºÑƺ1 ÖÆîÑƺ1Öϲµé1Æ1Ó´Õ²Ä1ÆÔÓ, ÖزÖÆ1 o¶Ó 1 ÓÄѲ㲺Øð1 ãØÓ1 kÓÖÔÓ¹ê1 xÆÖÙÖ1 Õ²µºÑ1 iÓ¶Ù1 …ØâÙ1 µÓ1 µÖºà1 ÓØÑÓæºÑÆîàï1 x1 ëØÓ1 …Ñ1 ÖÓµºÕ, æÆÏ1ÓãÆçºÑƺ1ѲæÆà1¶ÕºàÓµð1ÊÓ¶¹²1ÙкÕ1Ѳ1kÓÏ, ¶Óߺï oçº1 Ó¹ÆÑ1 ÄѲãÆغÏêÑéÇ1 ÖØÆà1 Ó1 iÓ¾ºÖصºÑÑÓ, ÖØÆ1’ÕÆÖز1µ1†ÓÖϲÑÆÆ1Ê1‘ÆÏÆÔÔÆÇâ²Ð1Xñ\ï1gÔÓ, ÖØÓÏ1ÔÓ¹ãºÕÊƵ²ºØð1ãØÓ1kÓÖÔÓ¹ê1xÆÖÙÖ1´éÏ1Ó´Õ², ÄÓÐ1 iÓ¾ÆÆÐð1 ãØÓ1 ÓÄѲ㲺Øð1 ãØÓ1 …Ñ1 ÔÓÏÑÓÖØêí1 îµÏîºØÖî1 iÓ¶ÓÐï1 ˆÔ²ÖÆغÏê1 Ѻ1 ÖãÆزÏð1 ãØÓ1 ëØÓ1 àÆçºÑƺð1´éØê1Õ²µÑéÐ1iÓ¶Ùï1x1µ1ØÓ1¾º1µÕºÐî1ŠÓØ1 ˆ²ÐéÇ1 µÓÔÏÓØƵæÆÇÖî1 iÓ¶1 ÖÐÆÕÆÏ1 ˆº´îð1 ´éµ1 ÔÓÖÏÙæÑéÐ1¹²¾º1¹Ó1ÖкÕØÆð1Æ1ÖкÕØÆ1ÊÕºÖØÑÓÇ 1 û‘ÆÏï1Xñ^üï iºÄÙÖÏÓµÑÓð1 ãØÓ1 ŠÓØð1 |Ó¶Ó1 Ö൲ØÆÏÆ1 ´ºÄIJÊÓÑ, Ñéº1ãºÏÓµºãºÖÊƺ1ÕÙÊÆð1Õ²ÖÔîÏÆ1Æ1ÓÖزµÆÏÆ1ÙÐÆ, Õ²Øêð1 ºÖØê1 iÓ¶,ˆéÑï1 j1 ѺÊÓØÓÕéà1 ÕºÏƶÆîà1 ÐÙ¾, ãÆÑéð1 ¾ºÑçÆÑéð1 ²1 ÆÑÓ¶¹²1 Æ1 ¹ºØÆð1 ÙÐÆÕ²íØ1 ¹Ïî1 ÖµÓÆà1 ´Ó¶Óµò1 î1 ÑÆÊÓ¶¹²1 Ѻ1 ÖÏéæ²Ïð1 ãØÓ´é1 ´Ó¾º, ÖصºÑѲî1ÏÆãÑÓÖØê1ÙÐÆղϲ1IJ1ÖµÓº1صÓÕºÑƺï1‚é1 ÑÆÊÓ¶¹²1µ1ÔÓÏÑÓÇ1кպ1Ѻ1ÓÖÓÄѲºÐ1µºÏÆãÆî1kÓÏ, ¶Óßéð1 ÔÓʲ1 Ѻ1 µÖزѺÐ1 ÔºÕº¹1 ÊÕºÖØÓÐð1 Ѻ1 µÄ¶Ïî, ѺÐ1 Ѳ1 nÕ²¶ÓâºÑÑÓ¶Ó1 Æ1 •Ùã溶Óð1 Æ1 Ѻ1 ÓÖÓÄѲºÐð1 ãØÓ1ëØÓ1iÓ¶ð1ÔÕÆ溹æÆÇ1µÓ1ÔÏÓØÆð1Ѳæ1ŠµÓÕºâï

W]


Может ли Бог умереть? Š²ÊÓº1ÙصºÕ¾¹ºÑƺ1µéÄéµ²ºØ1ØÕÆ1µÓÔÕÓÖ²ï1jÓ,ÔºÕ, µéàð1iÓ¶1ºÖØê1nÙà1ûxÑï1ZñXZüð1²1¹Ùà1Ѻ1ÆкºØ1ÔÏÓØÆ1Æ1 ÊÕÓµÆï1•ØÓ1زÊð1ÑÓ1ˆéÑ1iÓ¾ÆÇ1Ó¶Õ²ÑÆãÆÏÖîð1Ùв, ÏÆÏÖî1 ¹Ó1 غϲ1 ÆÄ1 ÔÏÓØÆð1 ÊÓÖغÇ1 Æ1 ÊÕÓµÆð1 ãØÓ´é1 ÆкØê1µÓÄÐÓ¾ÑÓÖØê1ÆÖÊÙÔÆØê1âºÕÊÓµêï jÓ,µØÓÕéàð1 iÓ¶1 ´ºÖÖкÕغÑð1 ÄѲãÆØ1 Ѻ1 ÔÓ¹µÏ², ÖغÑ1 ÖкÕØÆï1 |²Ê1 ÓÑ1 ÐÓ¾ºØ1 ÙкպØêõ1 x1 µÑÓµêð1 ÓصºØ1 ѲàÓ¹ÆØÖî1 µ1 µÓÔÏÓçºÑÆÆï1 iÓ¶1 ÙÊÕéÏ1 ˆµÓí1 ´Ó¾ºÖصºÑÑÓÖØê1 ÔÓ¹1 ÔÓÊÕéµ²ÏÓÐ1 ãºÏÓµºãºÖÊÓ¶Ó1 غϲð1 ãØÓ´é1 …Ñ1 ÐÓ¶1 ÙкպØê1 IJ1 ãºÏÓµºãºÖصÓï1 xÆÖÙÖð1 |ÓØÓÕéÇ1 Ѻ1 ÐÑÓ¶Ó1 ´éÏ1 ÙÑƾºÑ1 ÔÕº¹1 gѶºÏ²ÐÆð1¹²´é1oÐÙð1ÔÓ1´Ï²¶Ó¹²ØÆ1iӾƺÇð1µÊÙ, ÖÆØê1ÖкÕØê1IJ1µÖºà1 1ûoµÕï1Xñ_üï1 kÓÖÔÓ¹ê1xÆÖÙÖ1Ѻ1ÔÕÓÖØÓ1iÓ¶ï1…Ñ1iÓ¶ð1ÊÓØÓÕéÇ1 µÄîÏ1Ѳ1ˆº´î1ѲæÙ1ãºÏÓµºãºÖÊÙí1ÖÙçÑÓÖØêï1xÖ²²Ê1 •ÓØØÖ1 ÓÖÓÄѲÏð1 ãØÓ1 ŠÓØð1 |ØÓ1 ÙкÕ1 IJ1 Ѻ¶Óð1 ´éÏ1 ÑÆÊØÓ1ÆÑÓÇð1ʲÊ1’ÕÆÖØÓÖð1º¶Ó1iÓ¶ñ ‚Ѻ1Ѻ1ÔÓĵÓÏêð1kÓÖÔÓ¹êð1¶ÓÕ¹ÆØêÖî ÐѺ1ÔÕƵϺʲغÏêÑÓÇ1вÑîçºÇ1ÔÙÖØÓØÓÇð j1’ÕÆÖØÓµÓÇ1ÖкÕØÆ1¹²Ç1ÐѺ1µÓÄÕÓ¹ÆØêÖî1 Æ1Õ²ÖصÓÕÆØê1Öº´î1µ1o¶Ó1ÊÕÓµÆ1ÖµîØÓÇï •²ÕÏêÄ1•ëÖÏÆ1ѲÔÆÖ²Ï1ÔºÕº¹1ÏÆâÓÐ1ëØÆà1ß²ÊØÓµ1 ÖϺ¹Ùíçƺ1ѺIJ´éµ²ºÐéº1ÖØÕÓÊÆñ iºÖÖкÕØÑéÇ1ÖкÕØêí1ÙÐÆÕ²ºØó |ØÓ1ÖÐÓ¾ºØ1ëØÓØ1ÖÐéÖÏ1ÔÓÖØÆãêõ ƒºÔÓÖØƾÆÐé1ƒº´²1زÇÑéð µ1ÑÆà1ÖºÕ²ßÆÐÓµ1ØÓѺØ1ÊÏÆãï

W^


Š²ÇѲ1Ѻ1ÔÓкæ²Ï²1•ëÖÏÆ1IJÊÓÑãÆØê1ÐéÖÏêð1µÑÙ, æ²íçÙí1ØÕºÔºØñ •í´Óµê1ƒº´ºÖѲî1Ê1ÆÑÓÐÙñ1 ʲÊ1ÖÙØê1ŠµÓíð1Öʲ¾Æð1ÔÓÑîØêõ ‚ÓÇ1iÓ¶1ÔÕÆæ»Ï1ÊÓ1ÐѺð1ĺÐÑÓÐÙð ãØÓ´ð1Ùкպµð1ÖÔ²ÖØÆ1кÑîó Кто управлял бы вселенной? jÓÄÑÆʲºØ1 ØÕºØÆÇ1 µÓÔÕÓÖï1 oÖÏÆ1 µÖº¹ºÕ¾ÆغÏê1 ÙкÕð1ÊØÓ1ÙÔÕ²µÏîÏ1µÖºÏºÑÑÓÇ1µ1غãºÑƺ1ØÕºà1¹ÑºÇ1 Æ1ÑÓãºÇð1ÔÓʲ1o¶Ó1غÏÓ1Ϻ¾²ÏÓ1µ1¶ÕÓ´Ùõ1o¶Ó1¹Ùà1Æ1 ¹Ùæ²1ÓØÔÕ²µÆÏÆÖê1µ1Õ²Ç1û•Êï1XYñZYüð1Øïºï1Ѳ1Ѻ´ºÖ²1 ûX,Óº1|ÓÕï1WXñXðZüï1ƒº1´éÏÓ1ÑÆ1Ó¹ÑÓ¶Ó1ÔÕÓк¾ÙØʲ1 µÓ1µÕºÐºÑÆð1ÊÓØÓÕéÇ1Ѻ1ѲàÓ¹ÆÏÖî1´é1ÔÓ¹1o¶Ó1ÔÓÏ, ÑéÐ1 ÊÓÑØÕÓϺÐï1 j1 Ó¹ÑÓÐ1 жÑÓµºÑÆÆ1 …Ñ1 ´éÏ1 Ѳ1 ĺÐϺð1¹ºÕ¾²1µÖº1µºçÆ1ÖÏÓµÓÐ1ˆµÓº¶Ó1ÐÓ¶ÙçºÖص²ï1 ‚¶ÑÓµºÑƺ1ÔÓÖϺ1…Ñ1ÓØÔÕ²µÆÏÖî1µ1Õ²Çð1¶¹º1…Ñ1ÔÕÓ, ¹ÓϾ²Ï1´ºÄ1IJ¹ºÕ¾ÊÆ1ÙÔÕ²µÏîØê1µÖºÐ1ÐÆÕÓÐï1 †ÓÕ²ÄÆغÏêѲî1 ÆÖØÆѲð1 ãØÓ1 iºÖÊÓѺãѲî1 ˆÙç, ÑÓÖØê1 Óع²Ï²1 ˆº´î1 µ1 ¾ºÕصÙ1 IJ1 ѲÖð1 IJ൲Øéµ²ºØ1 ¹Ùàï1ˆ²Ðéº1ÏÙãæƺ1´ÏºÖØîçƺ1ÔÓÔéØÊÆ1ÓÔÆÖ²Øê1 ºº1 ÏÆæê1 ãÙØê1 ´ÓÏêæºð1 ãºÐ1 ϺԺØï1 jÖº1 îÄéÊÓµéº1 µÓÄÐÓ¾ÑÓÖØÆ1 ÔÓÖÕ²ÐϺÑéï1 …ÖÓÄѲÑƺ1 ØÓ¶Óð1 ãØÓ1 ÔÕÓÆÖ溹溺1 Ѳ1 kÓ϶Óߺ1 Ѻ1 ´éÏÓ1 ÔÕÓÖØÓ1 Ù´ÆÇ, ÖصÓÐ1Ó¹ÑÓ¶Ó1ãºÏÓµºÊ²1¹ÕÙ¶ÆÐÆ1Ïí¹êÐÆð1ԺպѲ, ÔÕºØ1ÐÓĶï1•ØÓ1Ѻ1´éÏÓ1Ù´ÆÇÖصÓÐ1вÖÖð1ÙÑÆã, ØÓ¾ºÑƺÐ1 Õ²Öé1 ÆÏÆ1 ëØÑÆãºÖÊÓÇ1 ¶ÕÙÔÔéï1 •ØÓ1 ´éÏÓ1Ù´ÆÇÖصÓÐ1iÓ¶²ï •²ÕÏêÄ1ˆÔºÕ¹¾ºÑ1ÖÔÕ²æƵ²ºØñ1 |ØÓ1´é1ÔÓ¹Ù, вÏð1 ãØÓ1 ÖÔÕ²µº¹ÏƵéÇ1 ÔÕ²µÆغÏê1 ÙÐÆÕ²ºØ1 IJ1 ѺÖÔÕ²µº¹ÏƵéà1 ÔÓµÖزÑ⺵õ 1 ƒº1 ÖÙçºÖصٺØ1 W_


ÐÆßÓÏÓ¶ÆãºÖÊÓ¶Ó1ÙãºÑÆî1ÆÏÆ1кãزÑÆÇ1ÔÓëØÆãº, ÖÊÓÇ1 ÐéÖÏÆ1 Ó´1 ëØÓÐï1 Š²ÊÓ¶Ó1 ÕÓ¹²1 ÆÖÊÙÔϺÑƺ1 ÆĵºÖØÑÓ1 ÏÆæê1 ÔÓØÓÐÙð1 ãØÓ1 ëØÓ1 ß²ÊØï1 ƒÆʲʲî1 ß²ÑزÄÆî1Ѻ1ÖÐӶϲ1´é1µé¹ÙвØê1زÊÓ¶Óï1ˆ²Ð1iÓ¶1 ÔÕº¹ÔÆÖ²Ï1ëØÓï1Š²ÊÓº1Ѻ1ÆÄ1ÕÓ¹²1µºçºÇð1ÊÓØÓÕéº1 ÐÓ¾ÑÓ1µÓÓ´Õ²ÄÆØêï 1 ´ÓíÖêð1 ãØÓ1 Ðé1 ղĵƵ²ºÐ1 زÊÙí1 Ù´ÆÇÖصºÑ, ÑÙí1ß²ÐÆÏêîÕÑÓÖØê1ÖÓ1ÖÏÓµ²ÐÆ1†ÆÖ²ÑÆîð1ãØÓ1ÓÑÆ1 غÕîíØ1 ÖµÓº1 µÏÆîÑƺ1 Ѳ1 ѲÖï1 ‚é1 ¶ÓµÓÕÆÐñ1 ˆéÑ1 iÓ¾ÆÇ1µÓÄÏí´ÆÏ1кÑî1Æ1Óع²Ï1ˆº´î1IJ1кÑî ð1ÑÓ1 ëØÓ1 Ù1 ѲÖ1 Ѻ1 IJ൲Øéµ²ºØ1 ¹Ùàð1 Ѻ1 µéÄéµ²ºØ1 Õé¹², ÑÆÇï1 ‚é1 ÖÊÓÕÓ¶ÓµÓÕÊÓÇ1 ÔÕÓÆÄÑÓÖÆÐ1 ÔÓ¹àÓ¹î, çƺ1ÖØÆàÆ1ÔÓãØÆ1ÆÏÆ1²´ÖÓÏíØÑÓ1´ºÄ1ëÐÓâÆÇï1‚é1 ÔÕÓÔÓµº¹ÙºÐ1 ëØÙ1 ÆÖØÆÑÙ1 ѺÄѲãÆغÏêÑÓ1 Æ1 ʲÊ1 Ö²ÐÓ1ÖÓ´ÓÇ1Õ²ÄÙкí纺Öîð1ãØÓ1ëØÓ1Ѻ1ÓÔÙÖʲºØ1ÑÆ1 ѲÖð1 ÑÆ1 ѲæÆà1 ÖÏÙæ²ØºÏºÇ1 Ѳ1 ÊÓϺÑÆï1 ‚é1 µÆÑÓ, µÑé1 µ1 ÔÕÓÊÏîØÆÆ1 àÕÆÖØƲÑÖص²1 ÖÙàÆà1 ¶Ï²Ä ð1 ʲÊ1 µéÕ²ÄÆÏÖî1ÊØÓ,ØÓï1‚é1ÔÓÖØÓîÑÑÓ1¹ÓϾÑé1µÓĵղ, ç²ØêÖî1 Ê1 ÔÓÕ²ÄÆغÏêÑÓÇ1 ¹ºÇÖصÆغÏêÑÓÖØÆð1 ãØÓ1 ëØÓ1´éÏ1Ѳæ1ˆÔ²ÖÆغÏê,iÓ¶ð1ÊØÓ1ÙкÕ1IJ1ѲÖï ‘ï1 jï1 †ÆØØ1IJԺã²ØϺÏ1ã²ÖØê1 ëØÓ¶Ó1ãÙ¹²1µ1ÔÕÆ, кã²ØºÏêÑéà1ÖØÆà²àñ ŠµÓÕºâ1jֺϺÑÑÓÇ1IJ1ÖµÓ»1صÓÕºÑƺ ÔÓæ»Ï1Ѳ1ÖкÕØê1ÔÓ1µÓϺ1ԲϲãºÇð ÊÓØÓÕéà1Ö²Ð1ÓÑ1ѲÙãÆÏ1ÖÏÙ¾ºÑÆí1 Æ1µé¾Æµ²ÑÆí1Ѳ1ÓÖØÕƺ1кãºÇï v²ÊÓÑÙð1ÖÓĹ²ÑÑÓÐÙ1xÐð1…Ñ1ÔÓ¹ãÆÑÆÏÖîð Æ1ÊÙÖØ1غÕÑÓµéÇð1xÐ1ÔÓÖ²¾ºÑÑéÇð1Õ²ÖâµºÏ Æ1IJÊÓµ²Ï1o¶Ó1ãºÏÓ1µ1æÆÔÓµ1غÐÑÆâÙð Æ1¶µÓĹêð1xÐ1ÖÓĹ²ÑÑéÇð1µ1o¶Ó1¾º1ÔÏÓØê1µÓæ»Ïï XV


xÄ1µºÊÓµéà1ÊÓϺâ1xÐ1ÖÓĹ²ÑÑÓ¶Ó1¹Õºµ²ð1 µÓÄÑ»ÖÖî1Ѳ¹1kÓ϶ÓßÓÇ1ÊÕºÖØ1o¶Óð Æ1Ѻ1´éÏÓ1Ӵƹé1µ1ƒ»Ð1Æ1¶Ñºµ²ð1 ÊÓ¶¹²1ÖØÕ²¹²Ï1…Ñ1ÓØ1صÓÕºÑêî1ÖµÓº¶Óï …ØµºØÖصºÑÑÓÖØÆ1ëØÓÇ1ÖØÕ²æÑÓÇ1ÖÆÏÙ ÔÓÑîØê1Ѻ1ÖÙ¾¹ºÑÓ1ÆÑéÐ1µÓµºÊñ ÖµÓÆÐ1صÓÕºÑƺÐ1Ö²Ð1iÓ¶1Öµº¹»Ñ1µ1ÐÓ¶ÆÏÙð ãØÓ´1ÖزÏ1ÖµÓ´Ó¹ÑéÐ1Æ1Öã²ÖØÏƵéÐ1ãºÏÓµºÊï1 jºÏÆãƺ1 ÖкÕØÆ1 ŠÓ¶Óð1 |ØÓ1 кØÑÙÏ1 Óع²Ï»ÑѺÇ, æƺ1 ¶²Ï²ÊØÆÊÆ1 µ1 ÔÕÓÖØÕ²ÑÖصÓð1 µÓÄÕ²ÖزºØð1 ºÖÏÆ1 Ðé1IJ¹ÙÐéµ²ºÐÖî1Ѳ¹1غÐð1ÊØÓ1ëØÆ1Ïí¹Æð1IJ1ÊÓØÓ, Õéà1…Ñ1ÙкÕï1•ØÓ1Ѻ1ÓãºÑê1ÔÕÆîØѲî1ʲÕØÆѲï1

XW


Кто мы? jÖî1 ´Ó¾ºÖصºÑѲî1 ÔÕÓ¶Õ²Ðв1 ÖÔ²ÖºÑÆî1 ÖزÑÓ, µÆØÖî1ºçº1´ÓϺº1ÔÓÕ²ÄÆغÏêÑÓÇð1ºÖÏÆ1Ðé1IJ¹ÙÐé, µ²ºÐÖî1 Ó1 Ïí¹îàð1 IJ1 ÊÓØÓÕéà1 kÓÖÔÓ¹ê1 ÙкÕð1 Ó1 غàð1 IJ1ÊÓ¶Ó1ÓÑ1IJÔϲØÆÏ1ÖµÓºÇ1ÊÕÓµêí1ûnºîÑï1XVñX^üï1 1 ¶ÓµÓÕíð1ÊÓѺãÑÓ1¾ºð1ʲÊ1Ó1µºÕÙíçÆàð1زÊ1Æ1Ó1µÖºÇ1 ãºÏÓµºãºÖÊÓÇ1Õ²Öºï Незначительные jÓ1µÖºÏºÑÑÓÇ1غϺÖÊÓÔ²1 ’²´´Ï 1Ðé1ÐÆÊÕÓÖÊÓÔÆ, ãºÖÊÆ1вÏéï1‚é1¾ÆµºÐ1¹²ÏºÊÓ1Ѻ1Ѳ1Ö²ÐÓÇ1´ÓÏê, æÓÇ1ÔϲѺغ1ÆÄ1ÖÓĹ²ÑÑéà1iÓ¶ÓÐï1j1¹ºÇÖصÆغÏê, ÑÓÖØÆð1 Ѳæ²1 vºÐÏî1 Ѻ1 ´ÓÏêæºð1 ãºÐ1 ÊÓÖÐÆãºÖʲî1 ÔéÏÆÑʲð1 ãØÓ1 ÓÄѲ㲺Øð1 ãØÓ1 Ðé1 ÐÆÊÕÓÖÊÓÔÆãº, ÖÊƺ1 ʲÕÏÆÊÆ1 Ѳ1 ÊÓÖÐÆãºÖÊÓÇ1 ÔéÏÆÑʺï1 …¹ÆÑ1 ßÆÄÆÊ1ÖʲIJÏð1ãØÓ1Ïí¹Æ1.1ëØÓ1 ÑÆãØÓ¾Ñéºð1Ö²ÐÓ, ÔÓµØÓÕîíçƺÖî1 ÊÓÐÓãÊÆ1 вغÕÆÆð1 ÔÓÇвÑÑéº1 Ѳ1вÏíÖºÑêÊÓÇ1ÔϲѺغð1µÕ²ç²íçºÇÖî1Ѳ1Ó¹ÑÓÇ1 ÆÄ1 ÓÕ´ÆØ1 ʲÊÓÇ,ØÓ1 ѺÔÕÆкã²ØºÏêÑÓÇ1 ĵºÄ¹é1 µ1 Ó¹ÑÓÇ1 ÆÄ1 ÐÆÏÏƲչӵ1 ¶²Ï²ÊØÆÊï W1 …ÖÓÄѲÑƺ1 ѲæºÇ1 ѺÄѲãÆغÏêÑÓÖØÆ1 ÔÕƵºÏÓ1 ÔÖ²ÏÐÆÖز1 Ê1 µÓÔÕÓÖÙð1 Ժպ൲Øéµ²íçºÐÙ1 ¹éà²Ñƺñ1 •ØÓ1 ºÖØê1 ãºÏÓµºÊð1 ãØÓ1 Šé1 ÔÓÐÑÆæê1 º¶Óð1 Æ1 ÖéÑ1 ãºÏÓµºãº, ÖÊÆÇð1ãØÓ1Šé1ÔÓֺ粺æê1º¶Óõ 1û†Öï1^ñ[ü Хрупкие ‚é1Ѻ1ØÓÏêÊÓ1ÑÆãØÓ¾ÑÓ1вÏéð1Ðé1àÆÏéº1ÖкÕØ, Ñéºð1 ÖÓĹ²ÑÑéº1 ÆÄ1 㺶Ó,ØÓ1 Ѻ1 ´ÓϺº1 ÖÙçºÖصºÑ, W1

”ÆØï1ÆÄ1

ï1 ï1 Ž œ1Š—•1 ˜›••1 Ž™˜›• 1ÓØ1W^,¶Ó1²µ¶ÙÖز1W__]1¶ïð1ÖØÕï1^[

XX


ÑÓ¶Óð1ãºÐ1ÔéÏê1Æ1µÓ¹²ï1ˆº¶Ó¹Ñî1Ðé1µ1ÔÓÏÑÓÇ1²ØϺ, ØÆãºÖÊÓÇ1 ÖÆϺð1 ²1 IJµØÕ²1 Ðé1 Öµ²ÏºÑé1 Ѳ1 ÔÓµ²Ï1 ʲÊÆÐ,ÑÆ´Ù¹ê1 ѺÄѲÊÓÐéÐ1 µÆÕÙÖÓÐï1 j1 Ó¹ÆÑ1 ÐÓкÑØ1Ðé1µ1ÖÆϲà1ÖÔÕ²µÆØêÖî1Ö1µÓÄÑÆʲíçÆÐÆ1 ÔÕӴϺвÐÆï1 j1 ¹ÕÙ¶ÓÇ1 ÐÓкÑØð1 ÔºÕº¹1 ÏÆâÓÐ1 ѺÖã²ÖØÑÓ¶Ó1 ÖÏÙã²î1ÆÏÆ1 ´ÓϺÄÑÆð1 Ðé1 ղĹ²µÏºÑé1 ѲæÆÐÆ1ëÐÓâÆîÐÆï Бренные ‚é1ÔÕºàÓ¹îçÆï1j1ÖµºØº1µºãÑÓÖØÆ1Ѳæ²1¾ÆÄÑê1Ѳ1 ĺÐϺ1µÕî¹1ÏÆ1IJкØѲ1Ѳ1æʲϺ1µÕºÐºÑÆï1ƒ²æÆ1 ÔÓëØé1 ÖÕ²µÑƵ²ÏÆ1 ãºÏÓµºãºÖÊÙí1 ¾ÆÄÑê1 ÖÓ1 µÄ¹Ó, àÓÐð1 ÖÊÓÕéÐ1 ÊÓÕ²´ÏºÐð1 ÓÕÏÆÑéÐ1 ´ÕÓÖÊÓÐ,Ô²¹º, ÑƺÐð1 Ôî¹êíð1 ÖÑÓÐï1 sÆÄÑê1 ʲÊ1 ¹éÐð1 Ô²Õð1 ØÕ², µÆÑʲð1 ⵺ØÓÊï1 ˆÔºÕ¹¾ºÑ1 ÖÓÊÕ²ØÆÏ1 ѲæÙ1 ´ÆÓ¶Õ²ßÆí1 ¹Ó1 ãºØéÕºà1 ÖÏÓµñ1 ÔÓÖ²¾ºÑéð1 µéÕ², çºÑéð1IJµîÏéºð1IJ´éØéºï Злые ’Ù¾º1 µÖº¶Ó1 ØÓØ1 ß²ÊØð1 ãØÓ1 Ðé1 ¹ºÇÖصÆغÏêÑÓ1 ¹²ÏºÊÓ1 Ѻ1 ÔÕºÊÕ²ÖÑéº1 Ïí¹Æï1 •ØÓ1 µéÖʲÄéµ²Ñƺ1 ÖÊÓÕºº1µÖº¶Ó1ÔÕºÙкÑêæºÑƺ1µºÊ²ï1‚é1µÖº1¶Õºæ, ÑÆÊÆ1Æ1¶Õºà1Ó൲ØÆÏ1µÖº1ã²ÖØÆ1Ѳ溶Ó1ÖÙçºÖص²ï1 ƒºÖÐÓØÕî1Ѳ1ØÓð1ãØÓ1Ðé1ÖÓµºÕæÆÏÆ1Ѻ1µÖº1¶ÕºàÆð1 Ѳĵ²ÑÑéº1 µ1 iÆ´ÏÆÆð1 Ðé1 Ѳ1 ÑÆà1 ÖÔÓÖÓ´Ñéï1 ƒ²Ö1 æÓÊÆÕÙºØ1 ÔÓµº¹ºÑƺ1 ¹ÕÙ¶Æàð1 ÑÓ1 Ðé1 IJ´éµ²ºÐð1 ãØÓ1 Ðé1 ÖÔÓÖÓ´Ñé1 Ѳ1 àٹ溺ï1 ŠÓð1 ʺÐ1 Ðé1 îµÏî, ºÐÖîð1 ѲÐÑÓ¶Ó1 àÙ¾ºð1 ãºÐ1 ØÓð1 ãØÓ1 Ðé1 ÊÓ¶¹²,ÏÆ´Ó1 Ö¹ºÏ²ÏÆï1 ƒ²æ1 ÔÓغÑâƲÏ1 ÊÓ1 ÄÏÙ1 ÔÕÓÖØÓ1 Ù¾², Ö²íçï1 †ÕÓÕÓÊ1 xºÕºÐÆî1 ѲÔÓÐÑÆÏ1 ѲÐð1 ãØÓ1 ãºÏÓµºãºÖÊÓº1 ÖºÕ¹âº1 ÏÙʲµÓ1 ´ÓϺº1 µÖº¶Ó1 Æ1 ÊÕ²ÇѺ1 ÆÖÔÓÕãºÑÓ 1 ûxºÕï1 W]ñ_üï1 ƒÆÊØÓ1 ÆÄ1 ѲÖ1 Ѻ1 XY


ÓÖÓÄѲºØ1 µ1 ÔÓÏÑÓÇ1 кպ1 ¶ÏÙ´ÆÑÙ1 ѲæºÇ1 ÏÆãÑÓÇ1 ÆÖÔÓÕãºÑÑÓÖØÆï Нечистые jÆϹ²¹ð1 Ó¹ÆÑ1 ÆÄ1 زÊ1 ѲÄéµ²ºÐéà1 ÙغæÆغϺÇ1 xÓµ²ð1¹²Ï1ѲÐ1ÓÊÓÑã²ØºÏêÑÓ1ÓØպĵÏîí纺1ÓÔÕº, ¹ºÏºÑƺð1ãØÓ1ºÖÏÆ1Ö1ØÓãÊÆ1ÄÕºÑÆî1iÓ¶²1 ¹²¾º1ÏÙѲð1 Æ1ز1ѺֵºØϲð1Æ1ĵºÄ¹é1ѺãÆÖØé1ÔÕº¹1Óã²ÐÆ1o¶Óð1 غÐ1 кѺº1 ãºÏÓµºÊð1 ÊÓØÓÕéÇ1 ºÖØê1 ãºÕµêð1 Æ1 ÖéÑ1 ãºÏÓµºãºÖÊÆÇð1 ÊÓØÓÕéÇ1 ºÖØê1 ÐÓÏê 1 ûxÓµ1 X[ñ[,\üï1 xÖ²Æî1 ´éÏ1 ãÙØê1 ´ÓϺº1 ¹ºÏÆʲغÑð1 ÊÓ¶¹²1 ÖʲIJÏð1 ãØÓ1¾ÆµÙçƺ1Ѳ1ĺÐϺ1ʲÊ1Ö²Õ²Ñã²1ÔÕº¹1ŠºÐð1ÊØÓ1 µÓÖÖº¹²ºØ1Ѳ¹1ÊÕÙ¶ÓÐ1ĺÐÑéÐ1ûxÖï1ZVñXXüï Богоненавистники nÓ1¹Ñî1Ѳ溶Ó1ÔÓʲîÑÆî1Ðé1Ѻ1Ïí´ÆÏÆ1iÓ¶²1µÖºÇ1 ¹ÙæÓÇð1 Õ²ÄÙÐÓÐð1 ÖºÕ¹âºÐ1 Æ1 ÖÆÏÓÇï1 ˆÊÓÕºº1 Ðé1 ¶ÓµÓÕÆÏÆñ1 …ØÓǹÆ1 ÓØ1 ѲÖð1 Ѻ1 àÓØÆÐ1 Ðé1 ÄѲØê1 ÔÙغÇ1 ŠµÓÆà÷ 1 ûxÓµ1 XWñWZüï1 ƒ²Ð1 ã²ÖØÓ1 ´éÏÓ1 ѺÙ, íØÑÓ1 ¹ÙвØê1 Ó1 iÓ¶ºï1 ˆ1 ¹ÕÙ¶ÆÐÆ1 Ðé1 ÖØé¹ÆÏÆÖê1 ¶ÓµÓÕÆØê1Ó1ƒºÐï1‚é1ÔÕÆÔÓÐÆѲºÐ1µÕºÐºÑ²ð1ÊÓ¶¹²1 Ðé1 ´éÏÆ1 Öã²ÖØÏƵé1 ÏÆæê1 IJ´éµ²î1 Ó1 ƒºÐ1 Æ1 Ôºã²ÏêÑé1µÖÔÓÐÆѲî1o¶Óï1ƒÆʲÊÓÐÙ1´Ó¶Ù1Ѻ1´éÏÓ1 ¹ÓĵÓϺÑÓ1 µÐºæƵ²ØêÖî1 µ1 ѲæÙ1 ¾ÆÄÑêï1 †ÕîÐÓ1 ¶ÓµÓÕîð1 Ðé1 µºÏÆ1 µÓÇÑÙ1 ÔÕÓØƵ1 ƒº¶Óï1 ˆÏÓµ²ÐÆ1 вÇÓÕ²1gѹÕëXñ

X1

•ØÓ1ÖØÕÓÊÆ1ÆÄ1ÔÓëÐé1 ‚Óº1Ù´º¾Æçº ð1ÔÕÆÔÆÖéµ²ºÐéº1n¾ÓÑÙ1gѹÕëð1´ÕÆزÑ, ÖÊÓÐÙ1вÇÓÕÙ1µÓ1µÕºÐî1µÓÇÑé1IJ1ѺIJµÆÖÆÐÓÖØê1ˆ˜gï1…Ñ1´éÏ1ѺÖÔÕ²µº¹ÏƵÓ1 ÔÕƶӵÓÕºÑ1Ê1ÖкÕØÆ1ʲÊ1æÔÆÓÑï1

XZ


‚éð1ÖØÆÖÑÙµ1ÄÙ´éð1ٴƵ²ÏÆ1iÓ¶²ð ÊÓØÓÕéÇ1ÖÓĹ²Ï1ѲÖ1IJغÐð1ãØÓ´é1ÖÔ²ÖØÆï x1 ¹ºÕÄÊÓÇ1 ¶ÓÕ¹ÓÖØÆ1 µ1 ѲÖ1 ´éÏÓ1 ÖÏÆæÊÓÐ1 ÐÑÓ¶Óð ãØÓ´1ÐÆÏÓÖØê1jÖºÐÓ¶Ù纶Ó1ÖѺÖØÆï Убийцы ‚é1 ÑÆÊÓ¶¹²1 Ѻ1 ÙÄѲºÐ1 ÆÖÔÓÕãºÑÑÓÖØÆ1 ãºÏÓµºãº, ÖÊÓ¶Ó1ÖºÕ¹â²ð1ÔÓʲ1Ѻ1µÖزѺÐ1ÔºÕº¹1kÓ϶ÓßÖÊÆÐ1 ÊÕºÖØÓÐ1 Æ1 Ѻ1 µÄ¶ÏîѺÐ1 Ѳ1 ãºÏÓµºÊ²ð1 ٴƵ²í纶Ó1 kÓÖÔÓ¹²1ˆÏ²µéï1•Ø²1ÐéÖÏê1ѺµÓÓ´Õ²ÄÆвð1ÔÓ¶ÏÓ, 粺Ø1 Æ1 IJ൲Øéµ²ºØ1 ¹Ùàï1 iÓ¶,ˆéÑ1 ÔÕÆæºÏ1 Ѳ1 ĺÐÏí1 ÖÔ²ÖØÆ1 ÖµÓÆ1 صÓÕºÑÆîð1 ²1 ÓÑÆ1 Ó´Õ²ØÆÏÆÖê1 ÔÕÓØƵ1 ƒº¶Ó1 Æ1 Ù´ÆÏÆ1 ŠÓ¶Óð1 ÓØ1 |Ó¶Ó1 IJµÆÖÆØ1 Æà1 ÖÙçºÖصӵ²Ñƺï1 |ÓѺãÑÓ1 ¾ºð1 ëØÓ1 ´éÏ1 Ѻ1 ÊÓѺâï1 …Ñ1 µÓÖÖزÏ1 ÆÄ1 кÕصéàð1²1ÔÓÖϺ1µÓÄѺÖÖî1Ѳ1Ѻ´ºÖ²ï1ˆ1غà1ÔÓÕ1…Ñ1 ÔÕº¹ÓÖزµÏîºØ1µºãÑÙí1¾ÆÄÑêð1ʲÊ1ÖµÓ´Ó¹ÑéÇ1¹²Õð1 µÖºÐ1 غÐð1 ÊØÓ1 ÓصղØÆØÖî1 ÓØ1 ÖµÓÆà1 ¶ÕºàÓµ1 Æ1 ÔÕÆ, кØ1o¶Ó1ʲÊ1kÓÖÔÓ¹²1Æ1ˆÔ²ÖÆغÏîð1µºÕîð1ãØÓ1ÖµÓºÇ1 IJкÖØÆغÏêÑÓÇ1 ÖкÕØêí1 …Ñ1 ÔÓѺÖ1 ѲʲIJÑƺ1 IJ1 Æà1¶Õºàï •ØÓ1ʲÊ1Õ²Ä1ØÓð1ãØÓ1ÔÓ¹Õ²ÄÙкµ²ºØ1ÖÓ´ÓÇ1´Ï²¶Ó, ¹²Øêï1 iÓ¶1 ÐÓ¶1 ÓصºÕÑÙØêÖî1 ÓØ1 ãºÏÓµºãºÖÊÓÇ1 Õ²Öéï1 …Ñ1ÐÓ¶1ÔÕºµÕ²ØÆØê1ѲÖ1µ1ÑÆãØÓ1ÑÙÊϺ²ÕÑÓÇ1ʲز, ÖØÕÓßÓÇï1 ƒº1 ÓÖزÏÓÖê1 ´é1 ÑÆÊÓ¶Óð1 ÊØÓ1 ÐÓ¶1 ´é1 ÙÔÕºÊÑÙØê1 o¶Ó1 µ1 ѺÖÔÕ²µº¹ÏƵÓÖØÆï1 jкÖØÓ1 ëØÓ¶Ó1 ÓÑ1ÆÄ´Õ²Ï1ѲֺÏÆØê1Ѻ´ºÖ²1غÐÆð1ÊØÓ1ÔϺµ²Ï1µ1o¶Ó1 ÏÆâÓ1Æ1ÔÕÆ´ÆÏ1o¶Ó1ÊÓ1ÊÕºÖØÙï

X[


Забывчивые и хладнокровные oÖÏÆ1 ´é1 Ðé1 ÔÓÖØÓîÑÑÓ1 ÔÓÐÑÆÏÆð1 ãØÓ1 ’ÕÆÖØÓÖ1 Ö1 kÓ϶Óßé1.1ëØÓ1iÓ¶1µºãÑÓÖØÆð1Ðé1´é1 Õ²ÖزîÏÆ1ÓØ1 ٹƵϺÑÆîð1 Ïí´µÆ1 Æ1 ൲Ïé ï1 ŠÙØ1 ÖºÕ¹â²1 ÐÓ¶ÙØ1 ÏÆæê1 Õé¹²Øêð1 ÓÊÙÑÙµæÆÖê1 µ1 ¶ÏÙ´ÆÑÙ1 ÐÆÏÓÖØÆ1 Æ1 Öϲµé 1û²µØÓÕ1ѺÆĵºÖغÑüï1•ØÓ1ÔÓµºÕ¶ÏÓ1´é1ѲÖ1µ1 زÊÓº1 ÆÄÙÐϺÑƺð1 ãØÓ1 Ðé1 IJàÓغÏÆ1 ´é1 ¹ºÏÆØêÖî1 ëØÆÐ1Ö1ʲ¾¹éÐð1´ºÖÊÓѺãÑÓ1ٹƵÏîîÖêï1‚é1´é1Ѻ1 IJàÓغÏÆ1 ղĶӵ²ÕƵ²Øê1 Ó1 ãºÐ,ÏÆ´Ó1 ¹ÕÙ¶ÓÐï1 •ØÓ1 ÓÔÙÖØÆÏÓ1´é1ѲÖ1Ѳ1ÊÓϺÑÆð1ÔÕƵºÏÓ1´é1Ê1ÖÏÙ¾º, ÑÆí1 Æ1 ÔÓ´Ù¹ÆÏÓ1 ´é1 Ê1 ֵƹºØºÏêÖصÙï1 ƒÓ1 Ðé1 Ѻ1 ÔÓÐÑÆÐ1 Ó´1 ëØÓÐï1 ‚é1 ղĹºÏîºÐ1 ÖØÕ²æÑéÇ1 ¶Õºà1 ÔÕÆÑîØÆî1ëØÓ¶Óð1ʲÊ1Ö²ÐÓ1ÖÓ´ÓÇ1Õ²ÄÙкí纶ÓÖîï ‡²Äµº1 Ðé1 Ѻ1 ÔÓغÕîÏÆ1 ÙкÑƺ1 ٹƵÏîØêÖî1 ëØÓÐÙ1ãÙ¹Ùõ1‚é1âÆØÆÕÓµ²ÏÆ1ÔÆÖ²ÑÆî1زÊ1ã²ÖØÓ1Æ1 زÊ1 кà²ÑÆãºÖÊÆð1 ãØÓ1 ÓÑÆ1 ÔÓØÙÖÊѺÏÆ1 ¹Ïî1 ѲÖï1 •ºÐ1 ÖزÕæº1 Ðé1 ÖزÑÓµÆÐÖîð1 غÐ1 ØÕٹѺº1 ÖزÑÓ, µÆØÖî1 ÖÓàÕ²ÑÆØê1 ´éÏÓÇ1 µÓÖØÓÕ¶ï1 ˆÏÆæÊÓÐ1 ã²ÖØÓ1 ѲÐ1ÔÕÆàÓ¹ÆØÖî1ÖÔÕ²æƵ²Øêñ n²1ʲÊ1¾º1î1ÐÓ¶Ù1´ºÄ1ÖÏ»Ä Ñ²1ÊÕÓµê1ŠµÓí1ÖÐÓØÕºØêõ v²ãºÐ1Šé1¾ÆÄÑê1ÖµÓí1ÔÕÆÑ»Ö Ñ²Ð1µ1¾ºÕصÙð1µé´Õ²µ1ÖкÕØêõ 1 1 1|ÕÆÖØÆѲ1‡ÓĺØØÆ |²Ê1ÐÓ¶1î1¹Ó϶ÆÐÆ1ã²Ö²ÐÆ ÔºÕº¹1ÊÕºÖØÓÐ1ŠµÓÆÐ1ÖØÓîØê1 ´ºÄ1ÖÏ»Äð1´ºÄ1´ÓÏÆð1ÖÏÓµÑÓ1ʲкÑêð ÖÐÓØÕºØêð1ÐÓÏã²Øê1Æ1Ѻ1Õé¹²Øê÷ïï 1 1 1 µØÓÕ1ѺÆĵºÖغÑ1

X\

256198  
256198