Page 1


GH<UCA:<?L IkZehf IJBLQB


H]eZ\e_gb_ HlFZln_y HlFZjdZ HlEmdb HlBhZggZ >_ygby BZdh\Z HI_ljZ HI_ljZ HBhZggZ HBhZggZ HBhZggZ Bm^u DJbfeygZf _DhjbgnygZf _DhjbgnygZf D=ZeZlZf D?n_kygZf DNbebiibcpZf DDhehkkygZf _N_kkZehgbdbcpZf _N_kkZehgbdbcpZf _Lbfhn_x _Lbfhn_x DLblm DNbebfhgm D?\j_yf Hldjh\_gb_ IkZelbjv Ijblqb 


HlFZln_y =eZ\Z Jh^hkeh\b_ BbkmkZ OjbklZ KugZ >Z\b^h\Z KugZ :\jZZfh\Z :\jZZf jh^be BkZZdZ BkZZd jh^be BZdh\Z BZdh\jh^beBm^mb[jZlv_\_]h Bm^Z jh^beNZj_kZbAZjmhlNZfZjbNZj_k jh^be ?kjhfZ ?kjhf jh^be :jZfZ :jZf jh^be :fbgZ^Z\Z :fbgZ^Z\ jh^be GZZkkhgZ GZZkkhg jh^be KZe fhgZ KZefhgjh^be<hhaZhlJZoZ\u <hhajh^beH\b^ZhlJmnbH\b^jh^be B_kk_y B_kk_c jh^be >Z\b^Z pZjy >Z\b^pZjvjh^beKhehfhgZhl[u\r_c aZ Mjb_x Khehfhg jh^be Jh\hZfZ Jh\hZf jh^be :\bx :\by jh^be :km :kZ jh^be BhkZnZlZ BhkZnZl jh^be BhjZfZ BhjZf jh^be Habx Haby jh^be BhZnZfZ BhZnZf jh^be :oZaZ :oZa jh^be ?a_dbx ?a_dby jh^be FZgZkkbx FZgZkkby jh^be :fhgZ :fhg jh^be Bhkbx Bhkby jh^be BhZdbfZ BhZdbf jh^be B_ohgbx b [jZlv_\ _]h i_j_^ i_j_k_e_gb_f \ <Z \behgIhi_j_k_e_gbb`_\<Z\behg B_ohgbyjh^beKZeZnbbeyKZeZnbbev jh^be Ahjh\Z\_ey Ahjh\Z\_ev jh^be :\bm^Z :\bm^ jh^be ?ebZdbfZ ?ebZ dbfjh^be:ahjZ:ahjjh^beKZ^hdZ KZ^hd jh^be :obfZ :obf jh^be ?eb m^Z ?ebm^ jh^be ?e_ZaZjZ ?e_ZaZj jh^beFZlnZgZFZlnZgjh^beBZdh\Z BZdh\jh^beBhkbnZfm`ZFZjbbhl Dhlhjhc jh^beky Bbkmk gZau\Z_fuc OjbklhkBlZd\k_ojh^h\hl:\jZZfZ ^h>Z\b^Zq_lujgZ^pZlvjh^h\bhl>Z \b^Z^hi_j_k_e_gby\<Z\behgq_luj gZ^pZlv jh^h\ b hl i_j_k_e_gby \ <Z \behg^hOjbklZq_lujgZ^pZlvjh^h\ Jh`^_kl\hBbkmkZOjbklZ[uehlZd 

ihh[jmq_gbbFZl_jb?]hFZjbbkBh kbnhfij_`^_g_`_ebkhq_lZebkvhgb hdZaZehkv qlh HgZ bf__l \h qj_\_ hl >moZK\ylZ]h Bhkbn`_fm`?_[m ^mqbijZ\_^_gbg_`_eZyh]eZkblv?_ ohl_e lZcgh hlimklblv ?_ Gh dh]^Z hg ihfukebe wlh ± k_ :g]_e =hkih ^_gvy\beky_fm\hkg_bkdZaZeBhkbn kug>Z\b^h\g_[hckyijbgylvFZjbx `_gml\hxb[hjh^b\r__ky\G_c_klv hl >moZ K\ylZ]h jh^bl `_ KugZ b gZj_q_rv?fmbfyBbkmkb[hHgkiZ k_lex^_cK\hbohl]j_oh\bo :\k_ kb_ ijhbahreh ^Z k[m^_lky j_q_ggh_ =hkih^hf q_j_a ijhjhdZ dhlhjuc ]h \hjbl k_ >_\Z \h qj_\_ ijbbf_l b jh^blKugZbgZj_dmlbfy?fm?ffZ gmbeqlhagZqblkgZfb;h]<klZ\hl kgZ Bhkbn ihklmibe dZd ih\_e_e _fm :g]_e=hkih^_gvbijbgye`_gmk\hx bg_agZe?_DZdgZdhg_pHgZjh^beZ KugZK\h_]hi_j\_gpZbhggZj_d?fm bfyBbkmk

=eZ\Z Dh]^Z`_Bbkmkjh^beky\<bne__f_ Bm^_ckdhf\h^gbpZjyBjh^Zijbreb \B_jmkZebf\heo\u k\hklhdZb]h\h jyl]^_jh^b\rbckyPZjvBm^_ckdbc" b[hfu\b^_eba\_a^m?]hgZ\hklhd_b ijbreb ihdehgblvky ?fm MkeurZ\ wlh Bjh^ pZjv \klj_\h`beky b \_kv B_jmkZebfkgbf Bkh[jZ\\k_oi_j \hk\ys_ggbdh\bdgb`gbdh\gZjh^guo kijZrb\Zemgbo]^_^he`ghjh^blvky Ojbklm"Hgb`_kdZaZeb_fm\<bne_ 

 Fm^j_pu


HlFZln_y _f_Bm^_ckdhfb[hlZdgZibkZghq_j_a ijhjhdZ b lu <bne__f a_fey Bm^b gZ gbq_f g_ f_gvr_ \h_\h^kl\ Bm^b guo b[h ba l_[y ijhbahc^_l <h`^v Dhlhjuc miZk_l gZjh^ Fhc BajZbey Lh]^Z Bjh^ lZcgh ijba\Z\ \heo\h\ \u\_^Zehlgbo\j_fyihy\e_gbya\_a^u bihkeZ\bo\<bne__fkdZaZeihc^b l_lsZl_evghjZa\_^Zcl_hFeZ^_gp_b dh]^ZgZc^_l_ba\_klbl_f_gyqlh[ub fg_ihclbihdehgblvky?fm Hgb \ukemrZ\ pZjy ihreb B k_ a\_a^Zdhlhjmx\b^_ebhgbgZ\hklhd_ reZ i_j_^ gbfb dZd gZdhg_p ijbreZ b hklZgh\beZkv gZ^ f_klhf ]^_ [ue FeZ^_g_pM\b^_\`_a\_a^mhgb\ha jZ^h\Zebkv jZ^hklvx \_kvfZ \_ebdhx b \hc^y \ ^hf m\b^_eb FeZ^_gpZ k FZjb_x FZl_jvx ?]h b iZ\ ihdeh gbebkv?fmbhldju\khdjh\bsZk\hb ijbg_keb ?fm ^Zju ahehlh eZ^Zg b kfbjgmBihemqb\\hkg_hldjh\_gb_ g_ \ha\jZsZlvky d Bjh^m bguf iml_f hlhreb\kljZgmk\hx Dh]^Z `_ hgb hlhreb Âą k_ :g]_e =hkih^_gv y\ey_lky \h kg_ Bhkbnm b ]h\hjbl \klZgv \havfb FeZ^_gpZ b FZl_jv?]hb[_]b\?]bi_lb[m^vlZf ^hdhe_ g_ kdZ`m l_[_ b[h Bjh^ ohq_l bkdZlvFeZ^_gpZqlh[uih]m[blv?]h Hg \klZe \aye FeZ^_gpZ b FZl_jv ?]h ghqvx b ihr_e \ ?]bi_l b lZf [ue ^h kf_jlb Bjh^Z ^Z k[m^_lky j_ q_ggh_ =hkih^hf q_j_a ijhjhdZ dhlh juc]h\hjblba?]bilZ\haa\ZeYKugZ Fh_]h Lh]^ZBjh^m\b^_\k_[yhkf_ygguf \heo\Zfb\_kvfZjZa]g_\ZekybihkeZe ba[blv\k_ofeZ^_gp_\\<bne__f_b\h \k_oij_^_eZo_]hhl^\moe_lbgb`_ ih \j_f_gb dhlhjh_ \u\_^Ze hl \he o\h\ Lh]^Z k[uehkv j_q_ggh_ q_j_a ijhjhdZ B_j_fbx dhlhjuc ]h\hjbl

 ]eZk\JZf_keur_gieZqbju^Zgb_ b\hiev\_ebdbcJZobevieZq_lh^_lyo k\hbobg_ohq_lml_rblvkyb[hbog_l Ih kf_jlb `_ Bjh^Z Âą k_ :g]_e =hkih^_gv \h kg_ y\ey_lky Bhkbnm \ ?]bil_ b ]h\hjbl \klZgv \havfb FeZ^_gpZbFZl_jv?]hbb^b\a_fex BajZbe_\mb[hmf_jebbkdZ\rb_^mrb FeZ^_gpZHg\klZe\ayeFeZ^_gpZb FZl_jv?]hbijbr_e\a_fexBajZbe_ \mMkeurZ\`_qlh:jo_eZcpZjkl\m _l \ Bm^__ \f_klh Bjh^Z hlpZ k\h_]h m[hyeky lm^Z b^lb gh ihemqb\ \h kg_ hldjh\_gb_ihr_e\ij_^_eu=Zebe_c kdb_ b ijb^y ihk_ebeky \ ]hjh^_ gZau\Z_fhfGZaZj_l^Zk[m^_lkyj_q_g gh_ q_j_a ijhjhdh\ qlh Hg GZahj__f gZj_q_lky 

=eZ\Z <l_^gbijboh^blBhZggDj_klbl_ev b ijhih\_^m_l \ imklug_ Bm^_ckdhc b ]h\hjbl ihdZcl_kv b[h ijb[ebab ehkv PZjkl\h G_[_kgh_ B[h hg lhl h dhlhjhf kdZaZe ijhjhd BkZby ]eZk \hibxs_]h \ imklug_ ijb]hlh\vl_ imlv=hkih^mijyfufbk^_eZcl_kl_ab ?fm KZf `_ BhZgg bf_e h^_`^m ba \_j[ex`v_]h \hehkZ b ihyk dh`Zguc gZ qj_keZo k\hbo Z ibs_x _]h [ueb Zdjb^ub^bdbcf_^Lh]^ZB_jmkZebf b\kyBm^_yb\kyhdj_klghklvBhj^Zg kdZy\uoh^bebdg_fmbdj_klbebkvhl g_]h\Bhj^Zg_bkih\_^my]j_obk\hb M\b^_\`_BhZggfgh]bonZjbk__\b kZ^^md__\ b^msbo d g_fm dj_klblvky kdZaZe bf ihjh`^_gby _ob^gbgu dlh \gmrbe \Zf [_`Zlv hl [m^ms_]h ]g_ \Z" khl\hjbl_`_^hklhcgucieh^ih dZygby b g_ ^mfZcl_ ]h\hjblv \ k_[_ ©hl_p m gZk :\jZZfª b[h ]h\hjx \Zf qlh ;h] fh`_l ba dZfg_c kbo \ha^\b] gmlv^_l_c:\jZZfmM`_bk_dbjZijb 


HlFZln_y

 dhjg_ ^_j_\ e_`bl \kydh_ ^_j_\h g_ ijbghkys__ ^h[jh]h ieh^Z kjm[Zxl b [jhkZxl\h]hgvYdj_sm\Zk\\h^_\ ihdZygb_ghB^msbcaZfghxkbevg__ f_gyyg_^hklhbgihg_klbh[m\v?]h Hg[m^_ldj_klblv\Zk>mohfK\ylufb h]g_f ehiZlZ ?]h \ jmd_ ?]h b Hg hqbklbl]mfghK\h_bkh[_j_lir_gbpm K\hx \ `blgbpm Z khehfm kh``_l h] g_fg_m]Zkbfuf Lh]^Z ijboh^bl Bbkmk ba =Zebe_b gZBhj^ZgdBhZggmdj_klblvkyhlg_]h BhZgg `_ m^_j`b\Ze ?]h b ]h\hjbe fg_ gZ^h[gh dj_klblvky hl L_[y b Lu ebijboh^brvdhfg_" GhBbkmkkdZ aZe_fm\hl\_lhklZ\vl_i_jvb[hlZd gZ^e_`blgZfbkihegblv\kydmxijZ\ ^m Lh]^Z BhZgg ^himkdZ_l ?]h B dj_klb\rbkv Bbkmk lhlqZk \ur_e ba \h^u ± b k_ hl\_jaebkv ?fm g_[_kZ b m\b^_e BhZgg >moZ ;h`by Dhlhjuc koh^be dZd ]hem[v b gbkimkdZeky gZ G_]h Bk_]eZkkg_[_k]eZ]hexsbc K_c_klvKugFhc\haex[e_gguc\Dh lhjhfFh_[eZ]h\he_gb_

=eZ\Z Lh]^Z Bbkmk \ha\_^_g [ue >mohf \ imklugx ^ey bkdmr_gby hl ^bZ\heZ bihklb\rbkvkhjhd^g_cbkhjhdgh q_cgZihke_^hd\aZedZe Bijbklmibe d G_fm bkdmkbl_ev b kdZaZe _keb Lu Kug ;h`bc kdZ`b qlh[u dZfgb kbb k^_eZebkvoe_[Zfb Hg`_kdZaZe_fm \hl\_lgZibkZghg_oe_[hfh^gbf[m ^_l`blvq_eh\_dgh\kydbfkeh\hfbk oh^ysbfbamkl;h`bbo Ihlhf[_j_l ?]h^bZ\he\k\ylhc]hjh^bihklZ\ey_l ?]h gZ djue_ ojZfZ b ]h\hjbl ?fm _kebLuKug;h`bc[jhkvky\gbab[h 

 Dhlhjhx\_xloe_[

gZibkZgh :g]_eZf K\hbf aZih\_^Z_l hL_[_bgZjmdZoihg_kmlL_[y^Zg_ ij_ldg_rvky h dZf_gv gh]hx L\h_x BbkmkkdZaZe_fmgZibkZghlZd`_g_ bkdmrZc =hkih^Z ;h]Z l\h_]h Hiylv [_j_l ?]h ^bZ\he gZ \_kvfZ \ukhdmx ]hjm b ihdZau\Z_l ?fm \k_ pZjkl\Z fbjZ b keZ\m bo b ]h\hjbl ?fm \k_ wlh ^Zf L_[_ _keb iZ\ ihdehgbrvky fg_Lh]^ZBbkmk]h\hjbl_fmhlhc^b hlF_gykZlZgZb[hgZibkZgh=hkih^m ;h]ml\h_fmihdehgyckyb?fmh^ghfm kem`b Lh]^ZhklZ\ey_l?]h^bZ\heb k_:g]_euijbklmibebbkem`beb?fm MkeurZ\ `_ Bbkmk qlh BhZgg hl ^Zg ih^ kljZ`m m^Zebeky \ =Zebe_x b hklZ\b\ GZaZj_l ijbr_e b ihk_ ebeky\DZi_jgZmf_ijbfhjkdhf\ij_ ^_eZo AZ\mehgh\uo b G_nnZebfh\uo ^Z k[m^_lky j_q_ggh_ q_j_a ijhjhdZ BkZbxdhlhjuc]h\hjbl a_feyAZ\m ehgh\Z b a_fey G_nnZebfh\Z gZ imlb ijbfhjkdhfaZBhj^Zghf=Zebe_yyau q_kdZy gZjh^kb^ysbc\hlvf_m\b ^_e k\_l \_ebdbc b kb^ysbf \ kljZg_ bl_gbkf_jlghc\hkkbyek\_l Klh]h \j_f_gbBbkmkgZqZeijhih\_^u\Zlvb ]h\hjblvihdZcl_kvb[hijb[ebabehkv PZjkl\hG_[_kgh_ Ijhoh^y `_ [eba fhjy =Zebe_ckdh ]hHgm\b^_e^\mo[jZlv_\KbfhgZgZ au\Z_fh]hI_ljhfb:g^j_y[jZlZ_]h aZdb^u\Zxsbo k_lb \ fhj_ b[h hgb [uebju[heh\u b]h\hjblbfb^bl_ aZ Fghx b Y k^_eZx \Zk eh\pZfb q_ eh\_dh\ B hgb lhlqZk hklZ\b\ k_lb ihke_^h\ZebaZGbf Hllm^Zb^y^Z e__ m\b^_e Hg ^jm]bo ^\mo [jZlv_\ BZdh\Z A_\_^__\Z b BhZggZ [jZlZ _]h \eh^d_kA_\_^__fhlphfboihqbgb\Z xsbok_lbk\hbbijba\Zebo Bhgb lhlqZk hklZ\b\ eh^dm b hlpZ k\h_]h ihke_^h\ZebaZGbf


HlFZln_y Boh^beBbkmkih\k_c=Zebe__mqZ \kbgZ]h]Zobobijhih\_^my?\Zg]_eb_ PZjkl\by b bkp_eyy \kydmx [he_agv b \kydmxg_fhsv\ex^yo Bijhr_eh G_fkemoih\k_cKbjbbbijb\h^beb d G_fm \k_o g_fhsguo h^_j`bfuo jZaebqgufb [he_agyfb b ijbiZ^dZfb b [_kgh\Zluo b emgZlbdh\ b jZkkeZ[ e_gguobHgbkp_eyeboBke_^h\Zeh aZGbffgh`_kl\hgZjh^Zba=Zebe_bb >_kylb]jZ^bybB_jmkZebfZbBm^_b bbaaZBhj^ZgZ

=eZ\Z M\b^_\gZjh^Hg\ahr_egZ]hjmb dh]^Zk_eijbklmibebdG_fmmq_gbdb ?]h B Hg hl\_jarb mklZ K\hb mqbe bo]h\hjy ;eZ`_ggugbsb_^mohfb[hbo_klv PZjkl\h G_[_kgh_ ;eZ`_ggu ieZ qmsb_ b[h hgb ml_rZlky ;eZ`_ggu djhldb_ b[h hgb gZke_^mxl a_fex ;eZ`_gguZeqmsb_b`Z`^msb_ijZ\ ^ub[hhgbgZkulylky ;eZ`_ggufb ehklb\u_ b[h hgb ihfbeh\Zgu [m^ml ;eZ`_ggu qbklu_ k_j^p_f b[h hgb ;h]Z majyl ;eZ`_ggu fbjhl\hjpu b[hhgb[m^mlgZj_q_gukugZfb;h`b bfb ;eZ`_gguba]gZggu_aZijZ\^m b[h bo _klv PZjkl\h G_[_kgh_ ;eZ `_ggu \u dh]^Z [m^ml ihghkblv \Zk b ]gZlvb\kyq_kdbg_ijZ\_^ghaehkeh\blv aZF_gyJZ^mcl_kvb\_k_ebl_kvb[h \_ebdZ \ZrZ gZ]jZ^Z gZ g_[_kZo lZd ]gZebbijhjhdh\[u\rboij_`^_\Zk <uÂąkheva_feb?keb`_khevihl_ jy_lkbemlhq_fk^_eZ_rv__khe_ghx" HgZ m`_ gb d q_fm g_]h^gZ dZd jZa\_ \u[jhkblv __ \hg gZ ihijZgb_ ex^yf <u Âą k\_l fbjZ G_ fh`_l mdjulvky ]hjh^klhysbcgZ\_jom]hju BaZ `_]rbk\_qmg_klZ\yl__ih^khkm^hf ghgZih^k\_qgbd_bk\_lbl\k_f\^hf_ 

 LZd^Zk\_lblk\_l\Zrij_^ex^vfb qlh[uhgb\b^_eb\Zrb^h[ju_^_eZb ijhkeZ\eyebHlpZ\Zr_]hG_[_kgh]h G_^mfZcl_qlhYijbr_egZjmrblv aZdhg beb ijhjhdh\ g_ gZjmrblv ijb r_e Y gh bkihegblv B[h bklbggh ]h\hjx \Zf ^hdhe_ g_ ij_c^_l g_[h b a_feygbh^gZbhlZbebgbh^gZq_jlZ g_ ij_c^_l ba aZdhgZ ihdZ g_ bkihe gblky \k_ BlZd dlh gZjmrbl h^gm ba aZih\_^_c kbo fZe_crbo b gZmqbl lZd ex^_c lhl fZe_crbf gZj_q_lky \ PZjkl\_ G_[_kghf Z dlh khl\hjbl b gZmqbl lhl \_ebdbf gZj_q_lky \ PZjk l\_G_[_kghf B[h]h\hjx\Zf_keb ijZ\_^ghklv \ZrZ g_ ij_\ahc^_l ijZ \_^ghklbdgb`gbdh\bnZjbk__\lh\u g_\hc^_l_\PZjkl\hG_[_kgh_ <u keurZeb qlh kdZaZgh ^j_\gbf g_m[b\Zcdlh`_m[v_lih^e_`blkm^m :Y]h\hjx\Zfqlh\kydbc]g_\Zx sbckygZ[jZlZk\h_]hgZijZkghih^e_ `blkm^mdlh`_kdZ`_l[jZlmk\h_fm ©jZdZª ih^e_`blkbg_^jbhgm Zdlh kdZ`_l ©[_amfgucª ih^e_`bl ]__gg_ h]g_gghc BlZd _keb lu ijbg_k_rv ^Zj l\hc d `_jl\_ggbdm b lZf \kihf gbrv qlh [jZl l\hc bf__l qlhgb[m^v ijhlb\ l_[y hklZ\v lZf ^Zj l\hc ij_^ `_jl\_ggbdhf b ihc^b ij_`^_ ijbfbjbkv k [jZlhf l\hbf b lh]^Z ijb^bbijbg_kb^Zjl\hc Fbjbkvk khi_jgbdhfl\hbfkdhj__ihdZlu_s_ gZ imlb k gbf qlh[u khi_jgbd g_ hl ^Zel_[ykm^v_Zkm^vyg_hl^Ze[ul_[y kem]_bg_\\_j]eb[ul_[y\l_fgbpm bklbggh]h\hjxl_[_lug_\uc^_rv hllm^Z ihdZ g_ hl^Zrv ^h ihke_^g_]h dh^jZglZ 

 Imklhcq_eh\_d  <_joh\gh_km^bebs_


HlFZln_y

 <u keurZeb qlh kdZaZgh ^j_\gbf g_ij_ex[h^_ckl\mc:Y]h\hjx\Zf qlh\kydbcdlhkfhljblgZ`_gsbgmk \h`^_e_gb_f m`_ ij_ex[h^_ckl\h\Ze kg_x\k_j^p_k\h_f?keb`_ijZ\uc ]eZal\hckh[eZagy_ll_[y\uj\b_]hb [jhkvhlk_[yb[hemqr_^eyl_[yqlh [uih]b[h^bgbaqe_gh\l\hboZg_\k_ l_ehl\h_[ueh\\_j`_gh\]__ggm B _kebijZ\Zyl\hyjmdZkh[eZagy_ll_[y hlk_db __ b [jhkv hl k_[y b[h emqr_ ^ey l_[y qlh[u ih]b[ h^bg ba qe_gh\ l\hboZg_\k_l_ehl\h_[ueh\\_j`_gh \]__ggm KdZaZghlZd`_qlh_kebdlh jZa\_^_lky k `_ghx k\h_x imklv ^Zkl _c jZa\h^gmx : Y ]h\hjx \Zf dlh jZa\h^blkyk`_ghxk\h_xdjhf_\bgu ij_ex[h^_ygby lhl ih^Z_l _c ih\h^ ij_ex[h^_ckl\h\Zlvbdlh`_gblkygZ jZa\_^_gghclhlij_ex[h^_ckl\m_l ?s_keurZeb\uqlhkdZaZgh^j_\ gbfg_ij_klmiZcdeyl\ughbkihegyc ij_^=hkih^hfdeyl\ul\hb:Y]h\h jx\Zfg_deygbkv\h\k_gbg_[hfih lhfmqlhhghij_klhe;h`bc gba_f e_xihlhfmqlhhgZih^gh`b_gh]?]h gb B_jmkZebfhf ihlhfm qlh hg ]hjh^ \_ebdh]hPZjy gb]heh\hxl\h_xg_ deygbkvihlhfmqlhg_fh`_rvgbh^ gh]h\hehkZk^_eZlv[_eufbebq_jguf Gh ^Z [m^_l keh\h \Zr_ ^Z ^Z g_l g_lZqlhk\_jowlh]hlhhlemdZ\h]h <u keurZeb qlh kdZaZgh hdh aZ hdhbam[aZam[ :Y]h\hjx\Zfg_ ijhlb\vky aehfm Gh dlh m^Zjbl l_[y \ ijZ\mx s_dm l\hx h[jZlb d g_fm b ^jm]mx b dlh aZohq_l km^blvky k lh [hxb\aylvml_[yjm[Zrdmhl^Zc_fm b \_jogxx h^_`^m b dlh ijbgm^bl l_[y b^lb k gbf h^gh ihijbs_ b^b k gbf^\Z Ijhkys_fmml_[y^Zcbhl ohlys_]haZgylvml_[yg_hl\jZsZcky <ukeurZebqlhkdZaZghex[b[eb`

g_]hl\h_]hbg_gZ\b^v\jZ]Zl\h_]h: Y]h\hjx\Zfex[bl_\jZ]h\\Zrbo[eZ ]hkeh\eycl_ ijhdebgZxsbo \Zk [eZ]h l\hjbl_g_gZ\b^ysbf\Zkbfhebl_kvaZ h[b`Zxsbo\Zkb]hgysbo\Zk ^Z[m ^_l_kugZfbHlpZ\Zr_]hG_[_kgh]hb[h Hgih\_e_\Z_lkhegpmK\h_fm\hkoh^blv gZ^aeufbb^h[jufbbihkueZ_l^h`^v gZijZ\_^guobg_ijZ\_^guoB[h_keb \u [m^_l_ ex[blv ex[ysbo \Zk dZdZy \ZfgZ]jZ^Z"G_lh`_eb^_eZxlbfu lZjb "B_keb\uijb\_lkl\m_l_lhevdh [jZlv_\\Zrboqlhhkh[_ggh]h^_eZ_l_" G_ lZd `_ eb ihklmiZxl b yauqgbdb" BlZd[m^vl_kh\_jr_ggudZdkh\_jr_g Hl_p\ZrG_[_kguc

=eZ\Z Kfhljbl_ g_ l\hjbl_ fbehklugb \Zr_c ij_^ ex^vfb k l_f qlh[u hgb \b^_eb\ZkbgZq_g_[m^_l\ZfgZ]jZ^u hlHlpZ\Zr_]hG_[_kgh]hBlZddh]^Z l\hjbrv fbehklugx g_ ljm[b i_j_^ kh[hx dZd ^_eZxl ebp_f_ju \ kbgZ ]h]Zo b gZ mebpZo qlh[u ijhkeZ\eyeb boex^bBklbggh]h\hjx\Zfhgbm`_ ihemqZxl gZ]jZ^m k\hx M l_[y `_ dh]^Zl\hjbrvfbehklugximklve_\Zy jmdZ l\hy g_ agZ_l qlh ^_eZ_l ijZ\Zy qlh[u fbehklugy l\hy [ueZ \lZcg_ b Hl_p l\hc \b^ysbc lZcgh_ \ha^Zkl l_[_y\gh B dh]^Z fhebrvky g_ [m^v dZd eb p_f_judhlhju_ex[yl\kbgZ]h]ZobgZ m]eZo mebp hklZgZ\eb\Zykv fheblvky qlh[uihdZaZlvkyi_j_^ex^vfbBklbg gh ]h\hjx \Zf qlh hgb m`_ ihemqZxl gZ]jZ^mk\hxLu`_dh]^Zfhebrvky \hc^b\dhfgZlml\hxbaZl\hjb\^\_jv l\hxihfhebkvHlpml\h_fmDhlhjuc 

 K[hjsbdbih^Zl_c


HlFZln_y \lZcg_ b Hl_p l\hc \b^ysbc lZcgh_ \ha^Zkl l_[_ y\gh : fheykv g_ ]h\h jbl_ ebrg_]h dZd yauqgbdb b[h hgb ^mfZxlqlh\fgh]hkeh\bbk\h_f[m^ml mkeurZgu g_mih^h[eycl_kvbfb[h agZ_lHl_p\Zr\q_f\ubf__l_gm`^m ij_`^_\Zr_]hijhr_gbymG_]h Fhebl_kv `_ lZd Hlq_ gZr kmsbc gZg_[_kZo^Zk\ylblkybfyL\h_ ^Z ijbb^_l PZjkl\b_ L\h_ ^Z [m^_l \hey L\hybgZa_fe_dZdgZg_[_oe_[gZr gZkmsguc^ZcgZfgZk_c^_gvbijh klbgZf^he]bgZrbdZdbfuijhsZ_f ^he`gbdZf gZrbf b g_ \\_^b gZk \ bkdmr_gb_ gh ba[Z\v gZk hl emdZ\h]h B[hL\h__klvPZjkl\hbkbeZbkeZ\Z\h \_db:fbgvB[h_keb\u[m^_l_ijh sZlvex^yfkh]j_r_gbybolhijhklbl b\ZfHl_p\ZrG_[_kguc Z_kebg_ [m^_l_ ijhsZlv ex^yf kh]j_r_gby bo lhbHl_p\Zrg_ijhklbl\Zfkh]j_r_ gbc\Zrbo LZd`_ dh]^Z ihklbl_kv g_ [m^vl_ mgueu dZd ebp_f_ju b[h hgb ijbgb fZxlgZk_[yfjZqgu_ebpZqlh[uih dZaZlvkyex^yfihklysbfbkyBklbggh ]h\hjx\Zfqlhhgbm`_ihemqZxlgZ ]jZ^m k\hx : lu dh]^Z ihklbrvky ihfZ`v]heh\ml\hxbmfhcebp_l\h_ qlh[u y\blvky ihklysbfky g_ ij_^ ex^vfbghij_^Hlphfl\hbfDhlhjuc \lZcg_ b Hl_p l\hc \b^ysbc lZcgh_ \ha^Zkll_[_y\gh G_ kh[bjZcl_ k_[_ khdjh\bs gZ a_fe_]^_fhevbj`Zbklj_[eyxlb]^_ \hjuih^dZiu\ZxlbdjZ^mlghkh[b jZcl_ k_[_ khdjh\bsZ gZ g_[_ ]^_ gb fhevgbj`Zg_bklj_[eyxlb]^_\hju g_ih^dZiu\Zxlbg_djZ^ml b[h]^_ khdjh\bs_ \Zr_ lZf [m^_l b k_j^p_ \Zr_ K\_lbevgbd ^ey l_eZ _klv hdh BlZd_kebhdhl\h_[m^_lqbklhlh\k_ l_eh l\h_ [m^_l k\_leh _keb `_ hdh

 l\h_[m^_lom^hlh\k_l_ehl\h_[m^_l l_fghBlZd_kebk\_ldhlhjuc\l_[_ lvfZ lh dZdh\Z `_ lvfZ" Gbdlh g_ fh`_lkem`blv^\mf]hkih^Zfb[hbeb h^gh]h[m^_lg_gZ\b^_lvZ^jm]h]hex [blvbebh^ghfmklZg_lmk_j^kl\h\Zlv Zh^jm]hfg_jZ^_lvG_fh`_l_kem`blv ;h]mbfZffhg_ Ihk_fm ]h\hjx \Zf g_ aZ[hlvl_kv ^ey ^mrb \Zr_c qlh \Zf _klv b qlh iblvgb^eyl_eZ\Zr_]h\hqlhh^_lvky >mrZg_[hevr_ebibsbbl_ehh^_` ^u" <a]eygbl_gZilbpg_[_kguohgb gbk_xlgb`gmlgbkh[bjZxl\`blgb pubHl_p\ZrG_[_kguciblZ_lbo<u g_ ]hjZa^h eb emqr_ bo" >Z b dlh ba \ZkaZ[hlykvfh`_lijb[Z\blvk_[_jhk lm ohly gZ h^bg ehdhlv" B h[ h^_`^_ qlhaZ[hlbl_kv"Ihkfhljbl_gZihe_\u_ ebebb dZd hgb jZklml gb ljm^ylky gb ijy^mlgh]h\hjx\ZfqlhbKhehfhg \h\k_ckeZ\_k\h_cg_h^_\ZekylZddZd \kydZybagbo _keb`_ljZ\mihe_\mx dhlhjZyk_]h^gy_klvZaZ\ljZ[m^_l[jh r_gZ \ i_qv ;h] lZd h^_\Z_l dhevfb iZq_ \Zk fZeh\_ju BlZd g_ aZ[hlv l_kvbg_]h\hjbl_qlhgZf_klv"bebqlh iblv"beb\hqlhh^_lvky" ihlhfmqlh \k_]hwlh]hbsmlyauqgbdbbihlhfmqlh Hl_p\ZrG_[_kgucagZ_lqlh\ubf__l_ gm`^m\h\k_fwlhfBsbl_`_ij_`^_ PZjkl\Z;h`bybijZ\^u?]hbwlh\k_ ijbeh`blky \Zf BlZd g_ aZ[hlvl_kv h aZ\ljZrg_f ^g_ b[h aZ\ljZrgbc kZf [m^_laZ[hlblvkyhk\h_f^h\hevgh^ey dZ`^h]h^gyk\h_caZ[hlu

=eZ\Z G_km^bl_^Zg_km^bfu[m^_l_b[h dZdbf km^hf km^bl_ lZdbf [m^_l_ km 

 ;h]Zlkl\m


HlFZln_y

 ^bfubdZdhxf_jhxf_jbl_lZdhxb \Zf[m^mlf_jblv Bqlhlukfhljbrv gZkmqhd\]eZa_[jZlZl\h_]hZ[j_\gZ \l\h_f]eZa_g_qm\kl\m_rv" BebdZd kdZ`_rv[jZlml\h_fm©^Zcy\ugmkm qhdba]eZaZl\h_]hªZ\hl\l\h_f]eZa_ [j_\gh" Ebp_f_j \ugv ij_`^_ [j_\ ghbal\h_]h]eZaZblh]^Zm\b^brvdZd \ugmlvkmqhdba]eZaZ[jZlZl\h_]hG_ ^Z\Zcl_ k\ylugb ikZf b g_ [jhkZcl_ `_fqm]Z\Zr_]hi_j_^k\bgvyfbqlh[u hgb g_ ihijZeb _]h gh]Zfb k\hbfb b h[jZlb\rbkvg_jZkl_jaZeb\Zk Ijhkbl_b^Zgh[m^_l\Zfbsbl_b gZc^_l_ klmqbl_ b hl\hjyl \Zf b[h \kydbc ijhkysbc ihemqZ_l b bsmsbc gZoh^bl b klmqZs_fm hl\hjyl ?klv ebf_`^m\ZfblZdhcq_eh\_ddhlhjuc dh]^Zkug_]hihijhkblmg_]hoe_[Zih ^Ze[u_fmdZf_gv" bdh]^Zihijhkbl ju[uih^Ze[u_fmaf_x" BlZd_keb \u [m^mqb aeu mf__l_ ^Zygby [eZ]b_ ^Z\Zlv^_lyf\Zrbfl_f[he__Hl_p\Zr G_[_kguc^Zkl[eZ]ZijhkysbfmG_]h BlZd \h \k_f dZd ohlbl_ qlh[u k \Zfb ihklmiZeb ex^b lZd ihklmiZcl_ b\ukgbfbb[h\wlhfaZdhgbijhjh db<oh^bl_l_kgufb\jZlZfbihlhfm qlh rbjhdb \jZlZ b ijhkljZg_g imlv \_^msb_ \ ih]b[_ev b fgh]b_ b^ml bfb ihlhfm qlh l_kgu \jZlZ b mahd imlv\_^msb_\`bagvbg_fgh]b_gZ oh^ylbo ;_j_]bl_kv e`_ijhjhdh\ dhlhju_ ijboh^yl d \Zf \ h\_qv_c h^_`^_ Z \gmljbkmlv\hedbobsgu_Ihieh^Zf bomagZ_l_boKh[bjZxlebkl_jgh\gb dZ\bgh]jZ^bebkj_i_cgbdZkfhd\u" LZd \kydh_ ^_j_\h ^h[jh_ ijbghkbl bieh^u^h[ju_Zom^h_^_j_\hijbgh kblbieh^uom^u_ G_fh`_l^_j_\h ^h[jh_ijbghkblvieh^uom^u_gb^_ j_\h om^h_ ijbghkblv ieh^u ^h[ju_

<kydh_ ^_j_\h g_ ijbghkys__ ieh^Z ^h[jh]h kjm[Zxl b [jhkZxl \ h]hgv BlZdihieh^ZfbomagZ_l_bo G_\kydbc]h\hjysbcFg_©=hkih ^b =hkih^bª \hc^_l \ PZjkl\h G_[_k gh_ghbkihegyxsbc\hexHlpZFh_]h G_[_kgh]h Fgh]b_kdZ`mlFg_\lhl ^_gv =hkih^b =hkih^b g_ hl L\h_]h eb bf_gb fu ijhjhq_kl\h\Zeb" b g_ L\hbfebbf_g_f[_kh\ba]hgyeb"bg_ L\hbfebbf_g_ffgh]b_qm^_kZl\hjb eb"Blh]^Zh[ty\exbfYgbdh]^Zg_ agZe\Zkhlhc^bl_hlF_gy^_eZxsb_ [_aaZdhgb_ BlZd\kydh]hdlhkemrZ _lkeh\ZFhbkbbbbkihegy_lbomih ^h[ex fm`m [eZ]hjZamfghfm dhlhjuc ihkljhbe^hfk\hcgZdZfg_bihr_e ^h`^vbjZaebebkvj_dbbih^meb\_l ju b mklj_fbebkv gZ ^hf lhl b hg g_ miZeihlhfmqlhhkgh\Zg[uegZdZfg_ :\kydbcdlhkemrZ_lkbbkeh\ZFhb bg_bkihegy_lbomih^h[blkyq_eh\_dm [_ajZkkm^ghfm dhlhjuc ihkljhbe ^hf k\hcgZi_kd_ bihr_e^h`^vbjZa ebebkvj_dbbih^meb\_ljubgZe_]eb gZ^hflhlbhgmiZeb[uehiZ^_gb_ _]h \_ebdh_ B dh]^Z Bbkmk hdhgqbe keh\Z kbb gZjh^ ^b\beky mq_gbx ?]h b[hHgmqbebodZd\eZklvbf_xsbc Zg_dZddgb`gbdbbnZjbk_b

=eZ\Z Dh]^Z `_ khr_e Hg k ]hju aZ Gbf ihke_^h\Zehfgh`_kl\hgZjh^Z B\hl ih^hr_eijhdZ`_ggucbdeZgyykv?fm kdZaZe=hkih^b_kebohq_rvfh`_rv f_gy hqbklblv Bbkmk ijhkl_jrb jmdmdhkgmeky_]hbkdZaZeohqmhqbk lbkvBhglhlqZkhqbklbekyhlijhdZau B]h\hjbl_fmBbkmkkfhljbgbdhfm g_kdZau\Zcghihc^bihdZ`bk_[yk\y s_ggbdmbijbg_kb^ZjdZdhcih\_e_e Fhbk_c\hk\b^_l_evkl\hbf 


HlFZln_y Dh]^Z`_\hr_eBbkmk\DZi_jgZmf d G_fm ih^hr_e khlgbd b ijhkbe ?]h =hkih^bkem]Zfhce_`bl^hfZ\jZk keZ[e_gbb b `_klhdh kljZ^Z_l Bbkmk ]h\hjbl _fm Y ijb^m b bkp_ex _]h Khlgbd `_ hl\_qZy kdZaZe =hkih^b yg_^hklhbgqlh[uLu\hr_eih^djh\ fhcghkdZ`blhevdhkeh\hb\ua^hjh \__l kem]Z fhc b[h y b ih^\eZklguc q_eh\_dghbf_ymk_[y\ih^qbg_gbb \hbgh\]h\hjxh^ghfmihc^bbb^_l b ^jm]hfm ijb^b b ijboh^bl b kem]_ fh_fmk^_eZclhb^_eZ_l MkeurZ\ kb_ Bbkmk m^b\beky b kdZaZe b^msbf aZGbfbklbggh]h\hjx\Zfb\BajZb e_g_gZr_eYlZdhc\_ju=h\hjx`_ \Zfqlhfgh]b_ijb^mlk\hklhdZbaZ iZ^Zb\haey]mlk:\jZZfhfBkZZdhfb BZdh\hf\PZjkl\_G_[_kghfZkugu pZjkl\Z ba\_j`_gu [m^ml \h lvfm \g_ rgxxlZf[m^_lieZqbkdj_`_lam[h\ B kdZaZe Bbkmk khlgbdm b^b b dZd lu\_jh\Ze^Z[m^_ll_[_B\ua^hjh\_e kem]Z_]h\lhlqZk Ijb^y\^hfI_ljh\Bbkmkm\b^_e l_sm_]he_`Zsmx\]hjyqd_ bdhk gmeky jmdb __ b ]hjyqdZ hklZ\beZ __ bhgZ\klZeZbkem`beZbf Dh]^Z`_ gZklZe \_q_j d G_fm ijb\_eb fgh]bo [_kgh\ZluobHgba]gZe^moh\keh\hf bbkp_ebe\k_o[hevguo ^Zk[m^_lky j_q_ggh_ q_j_a ijhjhdZ BkZbx dhlh juc]h\hjblHg\ayegZK_[ygZrbg_ fhsbbihg_k[he_agb M\b^_\`_Bbkmk\hdjm]K_[yfgh `_kl\hgZjh^Z\_e_emq_gbdZfhlieulv gZ^jm]mxklhjhgm Lh]^Zh^bgdgb` gbd ih^hc^y kdZaZe ?fm Mqbl_ev y ihc^maZLh[hxdm^Z[uLugbihr_e B]h\hjbl_fmBbkmkebkbpubf_xl ghjubilbpug_[_kgu_±]g_a^ZZKug Q_eh\_q_kdbc g_ bf__l ]^_ ijbdeh gblv ]heh\m >jm]hc `_ ba mq_gbdh\

 ?]h kdZaZe ?fm =hkih^b iha\hev fg_ ij_`^_ihclbbihohjhgblvhlpZfh_]h GhBbkmkkdZaZe_fmb^baZFghxb ij_^hklZ\v f_jl\uf ih]j_[Zlv k\hbo f_jl\_ph\ B dh]^Z \hr_e Hg \ eh^dm aZ Gbf ihke_^h\Zeb mq_gbdb?]h B \hl k^_ eZehkv \_ebdh_ \heg_gb_ gZ fhj_ lZd qlh eh^dZ ihdju\ZeZkv \hegZfb Z Hg kiZe Lh]^Z mq_gbdb ?]h ih^hc^y d G_fm jZa[m^beb ?]h b kdZaZeb =hkih ^b kiZkb gZk ih]b[Z_f B ]h\hjbl bfqlh\ulZd[hyaeb\ufZeh\_jgu_" Ihlhf\klZ\aZij_lbe\_ljZfbfhjx b k^_eZeZkv \_ebdZy lbrbgZ Ex^b `_m^b\eyykv]h\hjbebdlhwlhqlhb \_ljubfhj_ih\bgmxlky?fm" Bdh]^ZHgijb[uegZ^jm]hc[_j_] \ kljZgm =_j]_kbgkdmx ?]h \klj_lbeb ^\Z [_kgh\Zlu_ \ur_^rb_ ba ]jh[h\ \_kvfZk\bj_iu_lZdqlhgbdlhg_kf_e ijhoh^blvl_fiml_fB\hlhgbaZdjb qZeb qlh L_[_ ^h gZk Bbkmk Kug ;h `bc" ijbr_e Lu kx^Z ij_`^_ \j_f_gb fmqblv gZk <^Zeb `_ hl gbo iZkehkv [hevrh_klZ^hk\bg_cB[_kuijhkbeb ?]h_keb\u]hgbrvgZklhihrebgZk\ klZ^hk\bg_cBHgkdZaZebfb^bl_B hgb\uc^yihreb\klZ^hk\bgh_B\hl \k_klZ^hk\bg_c[jhkbehkvkdjmlbagu\ fhj_bih]b[eh\\h^_IZklmob`_ih [_`Zebbijb^y\]hjh^jZkkdZaZebh[h \k_fbhlhfqlh[uehk[_kgh\Zlufb B\hl\_kv]hjh^\ur_egZ\klj_qmBb kmkmbm\b^_\?]hijhkbebqlh[uHg hlhr_ehlij_^_eh\bo

=eZ\Z Lh]^ZHg\hc^y\eh^dmi_j_ijZ\be kyh[jZlghbijb[ue\K\hc]hjh^ B 

 Bai_s_j]^_ih]j_[Zeb


 \hl ijbg_keb d G_fm jZkkeZ[e_ggh]h iheh`_ggh]hgZihkl_ebB\b^yBbkmk \_jmbokdZaZejZkkeZ[e_gghfm^_jaZc qZ^hijhsZxlkyl_[_]j_obl\hbIjb k_f g_dhlhju_ ba dgb`gbdh\ kdZaZeb kZfb\k_[_Hg[h]homevkl\m_lBbkmk `_ \b^y ihfure_gby bo kdZaZe ^ey q_]h\ufukebl_om^h_\k_j^pZo\Zrbo" b[hqlhe_]q_kdZaZlvijhsZxlkyl_[_ ]j_obbebkdZaZlv\klZgvboh^b" Gh qlh[u\uagZebqlhKugQ_eh\_q_kdbc bf__l\eZklvgZa_fe_ijhsZlv]j_ob± lh]^Z ]h\hjbl jZkkeZ[e_gghfm \klZgv \havfbihkl_evl\hxbb^b\^hfl\hc Bhg\klZe\ayeihkl_evk\hxbihr_e \^hfk\hc GZjh^`_\b^_\wlhm^b \bekybijhkeZ\be;h]Z^Z\r_]hlZdmx \eZklvq_eh\_dZf Ijhoh^y hllm^Z Bbkmk m\b^_e q_ eh\_dZ kb^ys_]h m k[hjZ ihrebg ih bf_gbFZln_yb]h\hjbl_fmke_^mcaZ FghxBhg\klZebihke_^h\ZeaZGbf Bdh]^ZBbkmk\hae_`Ze\^hf_fgh ]b_ fulZjb b ]j_rgbdb ijbreb b \ha e_]ebkGbfbmq_gbdZfb?]h M\b^_\ lh nZjbk_b kdZaZeb mq_gbdZf ?]h ^ey q_]hMqbl_ev\Zr_klbiv_lkfulZjy fbb]j_rgbdZfb"Bbkmk`_mkeurZ\ wlhkdZaZebfg_a^hjh\u_bf_xlgm` ^m\h\jZq_gh[hevgu_ ihc^bl_gZ mqbl_kvqlhagZqblfbehklbohqmZg_ `_jl\u"B[hYijbr_eijba\Zlvg_ijZ \_^gbdh\gh]j_rgbdh\dihdZygbx Lh]^Zijboh^yldG_fmmq_gbdbBh Zggh\u b ]h\hjyl ihq_fm fu b nZjb k_bihklbfkyfgh]hZL\hbmq_gbdbg_ ihklylky" B kdZaZe bf Bbkmk fh]ml eb i_qZeblvky kugu q_jlh]Z [jZqgh]h ihdZkgbfb`_gbo"Ghijb^ml^gbdh] ^Zhlgbf_lkymgbo`_gboblh]^Z[m^ml ihklblvky B gbdlh d \_lohc h^_`^_ g_ ijbklZ\ey_l aZieZlu ba g_[_e_ghc ldZgb b[h \gh\v ijbrblh_ hl^_j_l hl

HlFZln_y klZjh]h b ^ujZ [m^_l _s_ om`_ G_ \eb\Zxl lZd`_ \bgZ fheh^h]h \ f_ob \_lob_ Z bgZq_ ijhju\Zxlky f_ob b \bgh \ul_dZ_l b f_ob ijhiZ^Zxl gh \bghfheh^h_\eb\Zxl\gh\u_f_obb k[_j_]Z_lkylhb^jm]h_ Dh]^ZHg]h\hjbebfkb_ih^hr_ed G_fmg_dhlhjucgZqZevgbdbdeZgyykv ?fm]h\hjbe^hqvfhyl_i_jvmfbjZ_l ghijb^b\haeh`bgZg__jmdmL\hxb hgZ[m^_l`b\ZB\klZ\Bbkmkihr_e aZgbfbmq_gbdb?]hB\hl`_gsb gZ^\_gZ^pZlve_lkljZ^Z\rZydjh\hl_ q_gb_fih^hc^ykaZ^bijbdhkgmeZkvd djZx h^_`^u ?]h b[h hgZ ]h\hjbeZ kZfZ \ k_[_ _keb lhevdh ijbdhkgmkv d h^_`^_ ?]h \ua^hjh\_x Bbkmk `_ h[jZlb\rbkv b m\b^_\ __ kdZaZe ^_jaZc ^s_jv \_jZ l\hy kiZkeZ l_[y @_gsbgZklh]hqZkZklZeZa^hjh\ZB dh]^Zijbr_eBbkmk\^hfgZqZevgbdZb m\b^_ek\bj_evsbdh\bgZjh^\kfyl_ gbb kdZaZe bf \uc^bl_ \hg b[h g_ mf_jeZ^_\bpZghkiblBkf_yebkvgZ^ GbfDh]^Z`_gZjh^[ue\ukeZgHg \hc^y\aye__aZjmdmb^_\bpZ\klZeZ BjZag_kkykemohk_fih\k_ca_fe_ lhc Dh]^ZBbkmkr_ehllm^ZaZGbfke_ ^h\Zeb ^\h_ ke_iuo b djbqZeb ihfb emc gZk Bbkmk kug >Z\b^h\ Dh]^Z `_Hgijbr_e\^hfke_iu_ijbklmib ebdG_fmB]h\hjblbfBbkmk\_jm_l_ ebqlhYfh]mwlhk^_eZlv"Hgb]h\hjyl ?fm_c=hkih^b Lh]^ZHgdhkgmeky ]eZabobkdZaZeih\_j_\Zr_c^Z[m^_l \Zf B hldjuebkv ]eZaZ bo b Bbkmk kljh]hkdZaZebfkfhljbl_qlh[ugbd lhg_magZe:hgb\uc^yjZa]eZkbeb hG_fih\k_ca_fe_lhc Dh]^Z`_l_ \uoh^beblhijb\_ebdG_fmq_eh\_dZ g_fh]h[_kgh\Zlh]h Bdh]^Z[_k[ue ba]gZg g_fhc klZe ]h\hjblv B gZjh^


HlFZln_y m^b\eyykv]h\hjbegbdh]^Zg_[u\Zeh lZdh]hy\e_gby\BajZbe_ :nZjbk_b ]h\hjbeb Hg ba]hgy_l [_kh\ kbehx dgyay[_kh\kdh]h B oh^be Bbkmk ih \k_f ]hjh^Zf b k_e_gbyfmqZ\kbgZ]h]Zoboijhih\_ ^my?\Zg]_eb_PZjkl\bybbkp_eyy\ky dmx[he_agvb\kydmxg_fhsv\ex^yo <b^ylheiugZjh^ZHgk`ZebekygZ^ gbfb qlh hgb [ueb bagmj_gu b jZk k_ygu dZd h\pu g_ bf_xsb_ iZklu jy Lh]^Z ]h\hjbl mq_gbdZf K\hbf `Zl\ufgh]hZ^_eZl_e_cfZeh blZd fhebl_=hkih^bgZ`Zl\uqlh[u\ukeZe ^_eZl_e_cgZ`Zl\mK\hx

=eZ\Z Bijba\Z\^\_gZ^pZlvmq_gbdh\K\h bo Hg ^Ze bf \eZklv gZ^ g_qbklufb ^moZfbqlh[uba]hgylvbob\jZq_\Zlv \kydmx[he_agvb\kydmxg_fhsv>\_ gZ^pZlb`_:ihklheh\bf_gZkmlvkbb i_j\ucKbfhggZau\Z_fucI_ljhfb :g^j_c[jZl_]hBZdh\A_\_^__\bBh Zgg[jZl_]h Nbebiib<Zjnhehf_c NhfZbFZln_cfulZjvBZdh\:en__\ b E_\\_c ijha\Zgguc NZ^^__f Kb fhgDZgZgblbBm^ZBkdZjbhldhlhjuc bij_^Ze?]h Kbo ^\_gZ^pZlv ihkeZe Bbkmk b aZ ih\_^Zebf]h\hjygZimlvdyauqgbdZf g_ oh^bl_ b \ ]hjh^ KZfZjygkdbc g_ \oh^bl_ Z b^bl_ gZbiZq_ d ih]b[rbf h\pZf^hfZBajZbe_\Zoh^y`_ijhih \_^mcl_qlhijb[ebabehkvPZjkl\hG_ [_kgh_[hevguobkp_eycl_ijhdZ`_g guo hqbsZcl_ f_jl\uo \hkdj_rZcl_ [_kh\ba]hgycl_^Zjhfihemqbeb^Zjhf ^Z\Zcl_ G_[_jbl_kkh[hxgbahehlZ gbk_j_[jZgbf_^b\ihykuk\hb gb kmfugZ^hjh]mgb^\moh^_`^gbh[m \bgbihkhoZb[hljm^ysbcky^hklhbg ijhiblZgby < dZdhc [u ]hjh^ beb 

 k_e_gb_ gb \hreb \u gZ\_^u\Zcl_kv dlh \ g_f ^hklhbg b lZf hklZ\Zcl_kv ihdZ g_ \uc^_l_ Z \oh^y \ ^hf ijb \_lkl\mcl__]h]h\hjyfbj^hfmk_fm b_keb^hf[m^_l^hklhbglhfbj\Zr ijb^_lgZg_]h_keb`_g_[m^_l^hklh bg lh fbj \Zr d \Zf \ha\jZlblky : _kebdlhg_ijbf_l\Zkbg_ihkemrZ_l keh\ \Zrbo lh \uoh^y ba ^hfZ beb ba ]hjh^Z lh]h hljykbl_ ijZo hl gh] \Z rbo bklbggh ]h\hjx \Zf hljZ^g__ [m^_la_fe_Kh^hfkdhcb=hfhjjkdhc\ ^_gvkm^Zg_`_eb]hjh^mlhfm <hlYihkueZx\ZkdZdh\_pkj_^b \hedh\ blZd [m^vl_ fm^ju dZd afbb b ijhklu dZd ]hem[b Hkl_j_]Zcl_kv `_ ex^_c b[h hgb [m^ml hl^Z\Zlv \Zk \ km^bebsZ b \ kbgZ]h]Zo k\hbo [m^ml [blv\Zk bih\_^ml\ZkdijZ\bl_eyf b pZjyf aZ F_gy ^ey k\b^_l_evkl\Z i_j_^ gbfb b yauqgbdZfb Dh]^Z `_ [m^mlij_^Z\Zlv\Zkg_aZ[hlvl_kvdZd bebqlhkdZaZlvb[h\lhlqZk^Zgh[m ^_l\ZfqlhkdZaZlvb[hg_\u[m^_l_ ]h\hjblvgh>moHlpZ\Zr_]h[m^_l]h \hjblv\\ZkIj_^Zkl`_[jZl[jZlZgZ kf_jlvbhl_p±kugZb\hkklZgml^_lb gZjh^bl_e_cbmf_jl\ylbob[m^_l_ g_gZ\b^bfu\k_fbaZbfyFh_ij_l_j i_\rbc `_ ^h dhgpZ kiZk_lky Dh]^Z `_[m^ml]gZlv\Zk\h^ghf]hjh^_[_ ]bl_\^jm]hcB[hbklbggh]h\hjx\Zf g_mki__l_h[hclb]hjh^h\BajZbe_\uo dZdijbb^_lKugQ_eh\_q_kdbc Mq_ gbdg_\ur_mqbl_eybkem]Zg_\ur_ ]hkih^bgZ k\h_]h ^h\hevgh ^ey mq_ gbdZqlh[uhg[uedZdmqbl_ev_]hb ^eykem]bqlh[uhg[uedZd]hkih^bg _]h?kebohaybgZ^hfZgZa\Zeb\__eva_ \mehfg_l_feb[he__^hfZrgbo_]h" BlZd g_ [hcl_kv bo b[h g_l gbq_]h khdjh\_ggh]h qlh g_ hldjuehkv [u b lZcgh]hqlhg_[ueh[umagZgh Qlh


HlFZln_y

 ]h\hjx \Zf \ l_fghl_ ]h\hjbl_ ijb k\_l_ b qlh gZ moh keurbl_ ijhih\_ ^mcl_gZdjh\eyoBg_[hcl_kvm[b\Z xsbol_eh^mrb`_g_fh]msbom[blv Z[hcl_kv[he__Lh]hDlhfh`_lb^mrm b l_eh ih]m[blv \ ]__gg_ G_ ^\_ eb fZeu_ilbpuijh^ZxlkyaZZkkZjbc "B gbh^gZbagbog_miZ^_lgZa_fex[_a \hebHlpZ\Zr_]h m\Zk`_b\hehku gZ]heh\_\k_khql_gug_[hcl_kv`_ \u emqr_ fgh]bo fZeuo ilbp BlZd \kydh]h dlh bkih\_^Z_l F_gy ij_^ ex^vfb lh]h bkih\_^Zx b Y ij_^ Hl p_fFhbfG_[_kgufZdlhhlj_q_lky hlF_gyij_^ex^vfbhlj_dmkvhllh]h bYij_^Hlp_fFhbfG_[_kguf G_ ^mfZcl_ qlh Y ijbr_e ijbg_klb fbj gZa_fexg_fbjijbr_eYijbg_klb gh f_q b[h Y ijbr_e jZa^_eblv q_ eh\_dZkhlphf_]hb^hqvkfZl_jvx__ b g_\_kldm kh k\_djh\vx __ B \jZ]b q_eh\_dm±^hfZrgb__]h Dlhex[bl hlpZ beb fZlv [he__ g_`_eb F_gy g_ ^hklhbg F_gy b dlh ex[bl kugZ beb ^hqv [he__ g_`_eb F_gy g_ ^hklhbg F_gy b dlh g_ [_j_l dj_klZ k\h_ ]h b ke_^m_l aZ Fghx lhl g_ ^hklhbg F_gy K[_j_]rbc ^mrm k\hx ihl_ jy_l__Zihl_jy\rbc^mrmk\hxjZ^b F_gy k[_j_`_l __ Dlh ijbgbfZ_l \ZkijbgbfZ_lF_gyZdlhijbgbfZ_l F_gy ijbgbfZ_l IhkeZ\r_]h F_gy dlh ijbgbfZ_l ijhjhdZ \h bfy ijh jhdZ ihemqbl gZ]jZ^m ijhjhdZ b dlh ijbgbfZ_lijZ\_^gbdZ\hbfyijZ\_^ gbdZihemqblgZ]jZ^mijZ\_^gbdZ B dlhgZihblh^gh]hbafZeuokbolhevdh qZr_xoheh^ghc\h^u\hbfymq_gbdZ bklbggh]h\hjx\Zfg_ihl_jy_lgZ]jZ ^uk\h_c

 F_edZyfhg_lZ

=eZ\Z B dh]^Z hdhgqbe Bbkmk gZklZ\e_gby ^\_gZ^pZlb mq_gbdZf K\hbf i_j_r_e hllm^Zmqblvbijhih\_^u\Zlv\]hjh^Zo bo BhZgg `_ mkeurZ\ \ l_fgbp_ h ^_eZoOjbklh\uoihkeZe^\hbobamq_ gbdh\ k\hbo kdZaZlv ?fm Lu eb Lhl Dhlhjuc ^he`_g ijb^lb beb h`b^Zlv gZf^jm]h]h" BkdZaZebfBbkmk\hl \_lihc^bl_kdZ`bl_BhZggmqlhkeu rbl_ b \b^bl_ ke_iu_ ijhaj_\Zxl b ojhfu_oh^ylijhdZ`_ggu_hqbsZxlky b ]emob_ keurZl f_jl\u_ \hkdj_kZxl bgbsb_[eZ]h\_kl\mxlb[eZ`_gdlh g_kh[eZagblkyhFg_ Dh]^Z `_ hgb ihreb Bbkmk gZqZe ]h\hjblv gZjh^m h[ BhZgg_ qlh kfhl j_lvoh^beb\u\imklugx"ljhklveb \_ljhfdhe_[e_fmx" Qlh`_kfhlj_lv oh^beb\u"q_eh\_dZebh^_lh]h\fy] db_ h^_`^u" Ghkysb_ fy]db_ h^_`^u gZoh^ylky\q_jlh]ZopZjkdbo Qlh`_ kfhlj_lv oh^beb \u" ijhjhdZ" >Z ]h \hjx\Zfb[hevr_ijhjhdZ B[hhg lhlhdhlhjhfgZibkZghk_YihkueZx :g]_eZFh_]hij_^ebp_fL\hbfdhlh jucijb]hlh\blimlvL\hcij_^Lh[hx Bklbggh ]h\hjx \Zf ba jh`^_gguo `_gZfb g_ \hkklZ\Ze [hevrbc BhZg gZ Dj_klbl_ey gh f_gvrbc \ PZjkl\_ G_[_kghf [hevr_ _]h Hl ^g_c `_ BhZggZ Dj_klbl_ey ^hgug_ PZjkl\h G_[_kgh_ kbehx [_j_lky b mihlj_[ey xsb_mkbeb_\hkobsZxl_]hb[h\k_ ijhjhdb b aZdhg ijhj_deb ^h BhZggZ B_kebohlbl_ijbgylvhg_klvBeby dhlhjhfm ^he`gh ijb^lb Dlh bf__l mrbkeurZlv^Zkeurbl Ghdhfmmih^h[exjh^k_c"Hgih ^h[_g ^_lyf dhlhju_ kb^yl gZ mebp_ bh[jZsZykvdk\hbflh\ZjbsZf ]h \hjylfub]jZeb\ZfgZk\bj_ebb\u g_ ieykZeb fu i_eb \Zf i_qZevgu_ 


HlFZln_y i_kgb b \u g_ ju^Zeb B[h ijbr_e BhZgggb_klgbiv_lb]h\hjyl\g_f [_k Ijbr_e Kug Q_eh\_q_kdbc _kl biv_lb]h\hjyl\hlq_eh\_ddhlhjuc ex[bl_klvbiblv\bgh^jm]fulZjyf b]j_rgbdZfBhijZ\^ZgZij_fm^jhklv qZ^Zfb__Lh]^ZgZqZeHgmdhjylv]h jh^Z \ dhlhjuo gZb[he__ y\e_gh [ueh kbe ?]h aZ lh qlh hgb g_ ihdZyebkv ]hj_l_[_OhjZabg]hj_l_[_<bnkZb ^Zb[h_keb[u\Lbj_bKb^hg_y\e_gu [uebkbeuy\e_ggu_\\Zklh^Z\gh[u hgb\h\j_lbs_bi_ie_ihdZyebkvgh ]h\hjx \Zf Lbjm b Kb^hgm hljZ^g__ [m^_l \ ^_gv km^Z g_`_eb \Zf B lu DZi_jgZmf^hg_[Z\hag_krbcky^hZ^Z gba\_j]g_rvky b[h _keb [u \ Kh^hf_ y\e_gu[uebkbeuy\e_ggu_\l_[_lh hghklZ\Zeky[u^hk_]h^gy gh]h\h jx\Zfqlha_fe_Kh^hfkdhchljZ^g__ [m^_l\^_gvkm^Zg_`_ebl_[_ <lh\j_fyijh^he`Zyj_qvBbkmk kdZaZekeZ\exL_[yHlq_=hkih^bg_[Z ba_febqlhLumlZbekb_hlfm^juob jZamfguobhldjuelhfeZ^_gpZf_c Hlq_b[hlZdh\h[uehL\h_[eZ]h\he_ gb_ <k_ ij_^Zgh Fg_ Hlp_f Fhbf b gbdlh g_ agZ_l KugZ djhf_ HlpZ b HlpZ g_ agZ_l gbdlh djhf_ KugZ b dhfmKugohq_lhldjulv Ijb^bl_dh Fg_ \k_ ljm`^Zxsb_ky b h[j_f_g_g gu_ b Y mkihdhx \Zk \havfbl_ b]h Fh_gZk_[ybgZmqbl_kvhlF_gyb[hY djhlhdbkfbj_gk_j^p_fbgZc^_l_ih dhc^mrZf\Zrbfb[hb]hFh_[eZ]h b[j_fyFh_e_]dh

=eZ\Z < lh \j_fy ijhoh^be Bbkmk \ km[ [hlm aZk_yggufb iheyfb mq_gbdb `_ ?]h\aZedZebbgZqZebkju\Zlvdhehkvy b _klv NZjbk_b m\b^_\ wlh kdZaZeb ?fm\hlmq_gbdbL\hb^_eZxlq_]hg_ 

 ^he`gh^_eZlv\km[[hlmHg`_kdZaZe bfjZa\_\ug_qblZebqlhk^_eZe>Z \b^dh]^Z\aZedZekZfb[u\rb_kgbf" dZdhg\hr_e\^hf;h`bcb_eoe_[u ij_^eh`_gbydhlhjuog_^he`gh[ueh _klvgb_fmgb[u\rbfkgbfZlhevdh h^gbf k\ys_ggbdZf" Beb g_ qblZeb eb\u\aZdhg_qlh\km[[hluk\ys_g gbdb\ojZf_gZjmrZxlkm[[hlmh^gZdh g_\bgh\gu" Gh]h\hjx\Zfqlha^_kv Lhl Dlh [hevr_ ojZfZ _keb [u \u agZeb qlh agZqbl fbehklb ohqm Z g_ `_jl\ulhg_hkm^beb[ug_\bgh\guo b[hKugQ_eh\_q_kdbc_klv]hkih^bg bkm[[hluBhlhc^yhllm^Z\hr_eHg \ kbgZ]h]m bo B \hl lZf [ue q_eh \_dbf_xsbckmomxjmdmBkijhkbeb BbkmkZqlh[uh[\bgblv?]hfh`gheb bkp_eylv\km[[hlu"Hg`_kdZaZebf dlh ba \Zk bf_y h^gm h\pm _keb hgZ \ km[[hlm miZ^_l \ yfm g_ \havf_l __ b g_\ulZsbl"Kdhevdh`_emqr_q_eh \_dh\puBlZdfh`gh\km[[hlu^_eZlv ^h[jh Lh]^Z ]h\hjbl q_eh\_dm lhfm ijhlygb jmdm l\hx B hg ijhlygme b klZeZhgZa^hjh\ZdZd^jm]Zy NZjbk_b `_ \uc^y bf_eb kh\_sZ gb_ijhlb\G_]hdZd[uih]m[blv?]h Gh Bbkmk magZ\ m^Zebeky hllm^Z B ihke_^h\Zeh aZ Gbf fgh`_kl\h gZjh ^ZbHgbkp_ebebo\k_o baZij_lbe bf h[ty\eylv h G_f ^Z k[m^_lky j_ q_ggh_ q_j_a ijhjhdZ BkZbx dhlhjuc ]h\hjbl K_ Hljhd Fhc Dhlhjh]h Y ba[jZe<haex[e_ggucFhcDhlhjhfm [eZ]h\hebl^mrZFhyIheh`m^moFhc gZG_]hb\ha\_klblgZjh^Zfkm^ g_ \hkij_dhkeh\blg_\hahib_lbgbdlhg_ mkeurblgZmebpZo]hehkZ?]h ljhk lbgZ^ehfe_gghcg_i_j_ehfblbevgZ dmjys_]hkyg_m]Zkbl^hdhe_g_^hklZ \blkm^mih[_^u bgZbfy?]h[m^ml mih\ZlvgZjh^u


 Lh]^Z ijb\_eb d G_fm [_kgh\Zlh]h ke_ih]h b g_fh]h b bkp_ebe _]h lZd qlh ke_ihc b g_fhc klZe b ]h\hjblv b \b^_lv B^b\beky\_kvgZjh^b]h\h jbe g_ wlh eb Ojbklhk kug >Z\b^h\" NZjbk_b `_ mkeurZ\ kb_ kdZaZeb Hgba]hgy_l[_kh\g_bgZq_dZdkbehx \__eva_\meZdgyay[_kh\kdh]hGhBb kmk agZy ihfure_gby bo kdZaZe bf \kydh_ pZjkl\h jZa^_eb\r__ky kZfh \ k_[_himkl__lb\kydbc]hjh^beb^hf jZa^_eb\rbcky kZf \ k_[_ g_ mklhbl B_kebkZlZgZkZlZgmba]hgy_llhhg jZa^_ebekykZfkkh[hxdZd`_mklhbl pZjkl\h _]h" B _keb Y kbehx \__ev a_\meZba]hgyx[_kh\lhkugh\vy\Zrb qv_x kbehx ba]hgyxl" Ihk_fm hgb [m^ml\Zfkm^vyfb ?keb`_Y>mohf ;h`bbfba]hgyx[_kh\lhdhg_qgh^h klb]eh ^h \Zk PZjkl\b_ ;h`b_ Beb dZd fh`_l dlh \hclb \ ^hf kbevgh]h b jZkoblblv\_sb_]h_kebij_`^_g_k\y `_lkbevgh]h"blh]^ZjZkoblbl^hf_]h Dlhg_khFghxlhlijhlb\F_gyb dlhg_kh[bjZ_lkhFghxlhljZklhqZ _l Ihk_fm ]h\hjx \Zf \kydbc ]j_o b omeZ ijhklylky q_eh\_dZf Z omeZ gZ >moZ g_ ijhklblky q_eh\_dZf _keb dlhkdZ`_lkeh\hgZKugZQ_eh\_q_kdh ]h ijhklblky _fm _keb `_ dlh kdZ`_l gZ>moZK\ylZ]hg_ijhklblky_fmgb\ k_f\_d_gb\[m^ms_fBebijbagZc l_^_j_\hohjhrbfbieh^_]hohjhrbf bebijbagZcl_^_j_\hom^ufbieh^_]h om^ufb[h^_j_\hihagZ_lkyihieh^m Ihjh`^_gby_ob^gbgudZd\ufh`_ l_]h\hjblv^h[jh_[m^mqbaeu"B[hhl ba[uldZk_j^pZ]h\hjylmklZ>h[juc q_eh\_dba^h[jh]hkhdjh\bsZ\ughkbl ^h[jh_Zaehcq_eh\_dbaaeh]hkhdjh \bsZ \ughkbl aeh_ =h\hjx `_ \Zf qlhaZ\kydh_ijZa^gh_keh\hdZdh_kdZ `mlex^b^Z^mlhgbhl\_l\^_gvkm^Z

HlFZln_y b[hhlkeh\k\hbohijZ\^Z_rvkybhl keh\k\hbohkm^brvky Lh]^Z g_dhlhju_ ba dgb`gbdh\ b nZjbk__\ kdZaZeb Mqbl_ev ohl_ehkv [u gZf \b^_lv hl L_[y agZf_gb_ Gh Hg kdZaZe bf \ hl\_l jh^ emdZ\uc b ij_ex[h^_cgucbs_lagZf_gbybagZ f_gb_ g_ ^Zklky _fm djhf_ agZf_gby Bhgu ijhjhdZ b[h dZd BhgZ [ue \h qj_\_ dblZ ljb ^gy b ljb ghqb lZd b KugQ_eh\_q_kdbc[m^_l\k_j^p_a_f eb ljb ^gy b ljb ghqb Gbg_\blyg_ \hkklZgmlgZkm^kjh^hfkbfbhkm^yl _]h b[h hgb ihdZyebkv hl ijhih\_^b Bhgbghc b \hl a^_kv [hevr_ Bhgu PZjbpZ x`gZy \hkklZg_l gZ km^ k jh^hf kbf b hkm^bl _]h b[h hgZ ijb oh^beZ hl ij_^_eh\ a_feb ihkemrZlv fm^jhklb Khehfhgh\hc b \hl a^_kv [hevr_ KhehfhgZ Dh]^Z g_qbkluc ^mo \uc^_l ba q_eh\_dZ lh oh^bl ih [_a\h^guf f_klZf bsZ ihdhy b g_ gZoh^bl lh]^Z ]h\hjbl \ha\jZsmkv \ ^hf fhc hldm^Z y \ur_e B ijb^y gZoh^bl_]hg_aZgyluf\uf_l_ggufb m[jZgguflh]^Zb^_lb[_j_lkkh[hx k_fv ^jm]bo ^moh\ ae_crbo k_[y b \hc^y `b\ml lZf b [u\Z_l ^ey q_eh \_dZlh]hihke_^g__om`_i_j\h]hLZd [m^_lbkwlbfaeufjh^hf Dh]^Z`_Hg_s_]h\hjbedgZjh^m FZl_jv b [jZlvy ?]h klhyeb \g_ ^hfZ `_eZy ]h\hjblv k Gbf B g_dlh kdZ aZe?fm\hlFZl_jvL\hyb[jZlvyL\hb klhyl \g_ `_eZy ]h\hjblv k Lh[hx Hg `_ kdZaZe \ hl\_l ]h\hjb\r_fm dlh FZl_jv Fhy" b dlh [jZlvy Fhb" B mdZaZ\ jmdhx K\h_x gZ mq_gbdh\ K\hbokdZaZe\hlfZl_jvFhyb[jZlvy Fhb b[h dlh [m^_l bkihegylv \hex HlpZFh_]hG_[_kgh]hlhlFg_[jZlb k_kljZbfZl_jv


HlFZln_y

=eZ\Z <uc^y`_\^_gvlhlba^hfZBbkmk k_emfhjy Bkh[jZehkvdG_fmfgh `_kl\hgZjh^ZlZdqlhHg\hr_e\eh^ dmbk_eZ\_kvgZjh^klhyegZ[_j_]mB ihmqZebofgh]hijblqZfb]h\hjy\hl \ur_ek_yl_evk_ylv bdh]^Zhgk_ye bgh_miZehijb^hjh]_bgZe_l_ebilb pubihde_\Zeblhbgh_miZehgZf_k lZdZf_gbklu_]^_g_fgh]h[ueha_feb bkdhjh\ahrehihlhfmqlha_fey[ueZ g_]em[hdZ Dh]^Z `_ \ahreh khegp_ m\yeh b dZd g_ bf_eh dhjgy aZkhoeh bgh_miZeh\l_jgb_b\ujhkehl_jgb_ b aZ]emrbeh _]h bgh_ miZeh gZ ^h[ jmx a_fex b ijbg_keh ieh^ h^gh \h klhdjZlZ^jm]h_\r_klv^_kylbgh_`_ \ ljb^pZlv Dlh bf__l mrb keurZlv ^Z keurbl B ijbklmib\ mq_gbdb kdZaZeb ?fm ^ey q_]h ijblqZfb ]h\h jbrv bf" Hg kdZaZe bf \ hl\_l ^ey lh]h qlh \Zf ^Zgh agZlv lZcgu PZjk l\byG_[_kgh]hZbfg_^Zghb[hdlh bf__llhfm^Zgh[m^_lbijbmfgh`bl kyZdlhg_bf__lmlh]hhlgbf_lkyblh qlhbf__lihlhfm]h\hjxbfijblqZ fbqlhhgb\b^yg_\b^ylbkeurZg_ keurZl b g_ jZamf_xl b k[u\Z_lky gZ^ gbfb ijhjhq_kl\h BkZbb dhlhjh_ ]h\hjblkemohfmkeurbl_±bg_mjZam f__l_b]eZaZfbkfhlj_lv[m^_l_±bg_ m\b^bl_ b[h h]jm[_eh k_j^p_ ex^_c kbo b mrZfb k ljm^hf keurZl b ]eZaZ k\hb khfdgmeb ^Z g_ m\b^yl ]eZaZfb b g_ mkeurZl mrZfb b g_ mjZamf_xl k_j^p_f b ^Z g_ h[jZlylky qlh[u Y bkp_ebe bo <Zrb `_[eZ`_ggu hqb qlh \b^yl b mrb \Zrb qlh keurZl b[hbklbggh]h\hjx\Zfqlhfgh]b_ ijhjhdb b ijZ\_^gbdb `_eZeb \b^_lv qlh\u\b^bl_bg_\b^_ebbkeurZlv qlh\ukeurbl_bg_keurZeb<u`_ \ukemrZcl_ agZq_gb_ ijblqb h k_yl_ 

 e_ dh\kydhfmkemrZxs_fmkeh\hh PZjkl\bbbg_jZamf_xs_fmijboh^bl emdZ\uc b ihobsZ_l ihk_yggh_ \ k_j ^p_ _]h ± \hl dh]h hagZqZ_l ihk_yggh_ ijb^hjh]_ :ihk_yggh_gZdZf_gbk luo f_klZo hagZqZ_l lh]h dlh keurbl keh\h b lhlqZk k jZ^hklvx ijbgbfZ_l _]h gh g_ bf__l \ k_[_ dhjgy b g_ ihklhyg_g dh]^Z gZklZg_l kdhj[v beb ]hg_gb_ aZ keh\h lhlqZk kh[eZagy_lky : ihk_yggh_ \ l_jgbb hagZqZ_l lh]h dlhkeurblkeh\hghaZ[hlZ\_dZk_]hb h[hevs_gb_[h]Zlkl\ZaZ]emrZ_lkeh\h b hgh [u\Z_l [_kieh^gh Ihk_yggh_ `_ gZ ^h[jhc a_fe_ hagZqZ_l keurZ s_]h keh\h b jZamf_xs_]h dhlhjuc b [u\Z_l ieh^hghk_g lZd qlh bghc ijb ghkblieh^\hklhdjZlbghc\r_klv^_ kylZbghc\ljb^pZlv >jm]mx ijblqm ij_^eh`be Hg bf ]h\hjy PZjkl\h G_[_kgh_ ih^h[gh q_eh\_dm ihk_y\r_fm ^h[jh_ k_fy gZ ihe_ k\h_f dh]^Z `_ ex^b kiZeb ijbr_e \jZ] _]h b ihk_ye f_`^m ir_ gbp_xie_\_eubmr_e dh]^Z\ahreZ a_e_gvbihdZaZekyieh^lh]^Zy\bebkv bie_\_eu Ijb^y`_jZ[u^hfh\eZ ^udbkdZaZeb_fm]hkih^bgg_^h[jh_ ebk_fyk_yelugZihe_l\h_f"hldm^Z `_gZg_fie_\_eu"Hg`_kdZaZebf \jZ]q_eh\_dZk^_eZewlh:jZ[ukdZaZ eb_fmohq_rvebfuihc^_f\u[_j_f bo"GhhgkdZaZeg_l±qlh[u\u[b jZy ie_\_eu \u g_\u^_j]Zeb \f_kl_ k gbfbir_gbpu hklZ\vl_jZklb\f_k l_lhb^jm]h_^h`Zl\ub\h\j_fy`Zl \u y kdZ`m `g_pZf kh[_jbl_ ij_`^_ ie_\_eu b k\y`bl_ bo \ k\yadb qlh[u k`_qvboZir_gbpmm[_jbl_\`blgb pmfhx Bgmxijblqmij_^eh`beHg bf]h\hjyPZjkl\hG_[_kgh_ih^h[gh a_jgm]hjqbqghfmdhlhjh_q_eh\_d\aye bihk_yegZihe_k\h_fdhlhjh_ohly


HlFZln_y

 f_gvr_\k_ok_fygghdh]^Z\ujZkl_l [u\Z_l[hevr_\k_oaeZdh\bklZgh\bl ky ^_j_\hf lZd qlh ijbe_lZxl ilbpu g_[_kgu_ b mdju\Zxlky \ \_l\yo _]h BgmxijblqmkdZaZeHgbfPZjkl\h G_[_kgh_ ih^h[gh aZd\Zkd_ dhlhjmx `_gsbgZ \ay\ iheh`beZ \ ljb f_ju fmdb^hdhe_g_\kdbkeh\k_ <k_kb_ Bbkmk]h\hjbegZjh^mijblqZfbb[_a ijblqb g_ ]h\hjbe bf ^Z k[m^_lky j_q_ggh_q_j_aijhjhdZdhlhjuc]h\h jblhl\_jam\ijblqZomklZFhbbaj_dm khdjh\_ggh_hlkha^ZgbyfbjZ Lh]^Z Bbkmkhlimklb\gZjh^\hr_e\^hfB ijbklmib\dG_fmmq_gbdb?]hkdZaZeb batykgbgZfijblqmhie_\_eZogZihe_ Hg `_ kdZaZe bf \ hl\_l k_xsbc ^h[jh_ k_fy _klv Kug Q_eh\_q_kdbc ihe__klvfbj^h[jh_k_fywlhkugu PZjkl\by Z ie_\_eu ± kugu emdZ\h]h \jZ]ihk_y\rbcbo_klv^bZ\he`Zl \Z_klvdhgqbgZ\_dZZ`g_pukmlv:g ]_eu Ihk_fm dZd kh[bjZxl ie_\_eu bh]g_fk`b]ZxllZd[m^_lijbdhgqbg_ \_dZk_]h ihre_lKugQ_eh\_q_kdbc :g]_eh\ K\hbo b kh[_jml ba PZjkl\Z ?]h\k_kh[eZagub^_eZxsbo[_aaZdh gb_ b \\_j]gml bo \ i_qv h]g_ggmx lZf[m^_lieZqbkdj_`_lam[h\ lh] ^ZijZ\_^gbdb\hkkbyxldZdkhegp_\ PZjkl\_ HlpZ bo Dlh bf__l mrb keu rZlv^Zkeurbl ?s_ih^h[ghPZjkl\hG_[_kgh_kh djh\bsm kdjulhfm gZ ihe_ dhlhjh_ gZc^y q_eh\_d mlZbe b hl jZ^hklb h g_f b^_l b ijh^Z_l \k_ qlh bf__l b ihdmiZ_lihe_lh?s_ih^h[ghPZjk l\hG_[_kgh_dmipmbsms_fmohjhrbo `_fqm`bg dhlhjucgZc^yh^gm^jZ ]hp_ggmx`_fqm`bgmihr_ebijh^Ze \k_qlhbf_ebdmibe__?s_ih^h[gh PZjkl\hG_[_kgh_g_\h^maZdbgmlhfm\ fhj_baZo\Zlb\r_fmju[\kydh]hjh^Z

dhlhjuc dh]^Z gZihegbeky \ulZsb eb gZ [_j_] b k_\ ohjhr__ kh[jZeb \ khkm^u Z om^h_ \u[jhkbeb \hg LZd [m^_l ijb dhgqbg_ \_dZ bau^ml :g]_ eubhl^_eylaeuobakj_^uijZ\_^guo b \\_j]gml bo \ i_qv h]g_ggmx lZf [m^_l ieZq b kdj_`_l am[h\ B kijh kbe bo Bbkmk ihgyeb eb \u \k_ wlh" Hgb ]h\hjyl ?fm lZd =hkih^b Hg `_kdZaZebfihwlhfm\kydbcdgb`gbd gZmq_gguc PZjkl\m G_[_kghfm ih^h [_gohaybgmdhlhjuc\ughkblbakhdjh \bsgbpuk\h_cgh\h_bklZjh_ Bdh]^ZhdhgqbeBbkmkijblqbkbb ihr_e hllm^Z B ijb^y \ hl_q_kl\h K\h_ mqbe bo \ kbgZ]h]_ bo lZd qlh hgb bamfeyebkv b ]h\hjbeb hldm^Z m G_]h lZdZy ij_fm^jhklv b kbeu" g_ iehlgbdh\ebHgkug"g_?]hebFZlv gZau\Z_lkyFZjby b [jZlvy ?]h BZdh\ bBhkbcbKbfhgbBm^Z" bk_klju ?]hg_\k_ebf_`^mgZfb"hldm^Z`_m G_]h\k_wlh" Bkh[eZagyebkvhG_f Bbkmk`_kdZaZebfg_[u\Z_lijhjhd [_aq_klbjZa\_lhevdh\hl_q_kl\_k\h _fb\^hf_k\h_fBg_kh\_jrbelZf fgh]boqm^_kihg_\_jbxbo

=eZ\Z < lh \j_fy Bjh^ q_l\_jlh\eZklgbd mkeurZe fhe\m h[ Bbkmk_ b kdZaZe kem`Zsbfijbg_fwlhBhZggDj_klb l_evhg\hkdj_kbaf_jl\uobihlhfm qm^_kZ ^_eZxlky bf B[h Bjh^ \ay\ BhZggZk\yaZe_]hbihkZ^be\l_fgb pm aZ Bjh^bZ^m `_gm NbebiiZ [jZlZ k\h_]h ihlhfm qlh BhZgg ]h\hjbe _fmg_^he`ghl_[_bf_lv__Bohl_e m[blv_]hgh[hyekygZjh^Zihlhfmqlh _]hihqblZebaZijhjhdZ <h\j_fy`_ ijZa^gh\Zgby^gyjh`^_gbyBjh^Z^hqv Bjh^bZ^u ieykZeZ i_j_^ kh[jZgb_f b m]h^beZ Bjh^m ihk_fm hg k deyl\hx 


HlFZln_y h[_sZe _c ^Zlv q_]h hgZ gb ihijhkbl HgZ `_ ih gZms_gbx fZl_jb k\h_c kdZaZeZ ^Zc fg_ a^_kv gZ [ex^_ ]heh \m BhZggZ Dj_klbl_ey B hi_qZebeky pZjv gh jZ^b deyl\u b \hae_`Zsbo k gbfih\_e_e^Zlv_cbihkeZehlk_qv BhZggm]heh\m\l_fgbp_ Bijbg_k eb]heh\m_]hgZ[ex^_b^Zeb^_\bp_ ZhgZhlg_keZfZl_jbk\h_c Mq_gbdb `__]hijb^y\ayebl_eh_]hbih]j_[eb _]hbihreb\ha\_klbebBbkmkm B mkeurZ\ Bbkmk m^Zebeky hllm ^Z gZ eh^d_ \ imkluggh_ f_klh h^bg ZgZjh^mkeurZ\hlhfihr_eaZGbf ba ]hjh^h\ i_rdhf B \uc^y Bbkmk m\b^_e fgh`_kl\h ex^_c b k`Zebe ky gZ^ gbfb b bkp_ebe [hevguo bo Dh]^Z `_ gZklZe \_q_j ijbklmibeb d G_fm mq_gbdb ?]h b kdZaZeb f_klh a^_kv imkluggh_ b \j_fy m`_ iha^g__ hlimklbgZjh^qlh[uhgbihreb\k_ e_gbybdmibebk_[_ibsb GhBbkmk kdZaZebfg_gm`ghbfb^lb\u^Zcl_ bf _klv Hgb `_ ]h\hjyl ?fm m gZk a^_kv lhevdh iylv oe_[h\ b ^\_ ju[u Hg kdZaZe ijbg_kbl_ bo Fg_ kx^Z B \_e_e gZjh^m \hae_qv gZ ljZ\m b \ay\ iylv oe_[h\ b ^\_ ju[u \haaj_e gZ g_[h [eZ]hkeh\be b ij_ehfb\ ^Ze oe_[umq_gbdZfZmq_gbdbgZjh^mB _eb\k_bgZkulbebkvbgZ[jZebhklZ\ rbokydmkdh\^\_gZ^pZlvdhjh[h\ihe guo Z_\rbo[uehhdhehiylblukyq q_eh\_ddjhf_`_gsbgb^_l_c B lhlqZk ihgm^be Bbkmk mq_gbdh\ K\hbo\hclb\eh^dmbhlijZ\blvkyij_ `^_?]hgZ^jm]mxklhjhgmihdZHghl imklblgZjh^ Bhlimklb\gZjh^Hg \ahr_e gZ ]hjm ihfheblvky gZ_^bg_ b \_q_jhfhklZ\ZekylZfh^bg :eh^dZ [ueZ m`_ gZ kj_^bg_ fhjy b __ [beh \hegZfb ihlhfm qlh \_l_j [ue ijh lb\guc <q_l\_jlmx`_kljZ`mghqb

 ihr_edgbfBbkmkb^yihfhjx B mq_gbdbm\b^_\?]hb^ms_]hihfhjx \klj_\h`bebkv b ]h\hjbeb wlh ijb ajZdbhlkljZoZ\kdjbqZebGhBbkmk lhlqZkaZ]h\hjbekgbfbbkdZaZeh[h^ jbl_kvwlhYg_[hcl_kvI_ljkdZaZe ?fm\hl\_l=hkih^b_kebwlhLuih \_eb fg_ ijb^lb d L_[_ ih \h^_ Hg `_kdZaZeb^bB\uc^ybaeh^dbI_lj ihr_eih\h^_qlh[uih^hclbdBbkmkm gh\b^ykbevguc\_l_jbkim]Zekyb gZqZ\mlhiZlvaZdjbqZe=hkih^bkiZkb f_gyBbkmklhlqZkijhkl_jjmdmih^ ^_j`Ze_]hb]h\hjbl_fmfZeh\_jguc aZq_flumkhfgbeky" Bdh]^Z\hreb hgb\eh^dm\_l_jmlbo;u\rb_`_\ eh^d_ih^hrebihdehgbebkv?fmbkdZ aZebbklbgghLuKug;h`bc B i_j_ijZ\b\rbkv ijb[ueb \ a_fex=_ggbkZj_lkdmx @bl_eblh]h f_klZ magZ\ ?]h ihkeZeb \h \kx hd j_klghklv lm b ijbg_keb d G_fm \k_o [hevguo bijhkbeb?]hqlh[ulhev dhijbdhkgmlvkyddjZxh^_`^u?]hb dhlhju_ijbdZkZebkvbkp_eyebkv

=eZ\Z Lh]^Zijboh^yldBbkmkmB_jmkZebf kdb_ dgb`gbdb b nZjbk_b b ]h\hjyl aZq_f mq_gbdb L\hb ij_klmiZxl ij_ ^Zgb_klZjp_\"b[hg_mfu\Zxljmdk\h bodh]^Z_^yloe_[Hg`_kdZaZebf\ hl\_laZq_fb\uij_klmiZ_l_aZih\_^v ;h`bx jZ^b ij_^Zgby \Zr_]h" B[h ;h]aZih\_^ZeihqblZchlpZbfZlvb aehkeh\ysbchlpZbebfZlvkf_jlvx^Z mfj_l:\u]h\hjbl__kebdlhkdZ`_l hlpm beb fZl_jb ^Zj ;h]m lh q_f [u lu hl f_gy ihevah\Zeky lhl fh`_l b g_ihqlblvhlpZk\h_]hbebfZlvk\hx lZdbf h[jZahf \u mkljZgbeb aZih\_^v ;h`bxij_^Zgb_f\Zrbf Ebp_f_ju ohjhrhijhjhq_kl\h\Zeh\ZkBkZby]h 


HlFZln_y

 \hjy ijb[eb`ZxlkydhFg_ex^bkbb mklZfb k\hbfb b qlml F_gy yaudhf k_j^p_ `_ bo ^Ze_dh hlklhbl hl F_gy ghls_lghqlmlF_gymqZmq_gbyfaZ ih\_^yfq_eh\_q_kdbf B ijba\Z\ gZjh^ kdZaZe bf kem rZcl_ b jZamf_cl_ g_ lh qlh \oh^bl \ mklZ hkd\_jgy_l q_eh\_dZ gh lh qlh \uoh^bl ba mkl hkd\_jgy_l q_eh\_dZ Lh]^Zmq_gbdb?]hijbklmib\kdZaZeb ?fm agZ_rv eb qlh nZjbk_b mkeurZ\ keh\h kb_ kh[eZagbebkv" Hg `_ kdZ aZe\hl\_l\kydh_jZkl_gb_dhlhjh_g_ Hl_p Fhc G_[_kguc gZkZ^be bkdhj_ gblky hklZ\vl_bohgb±ke_iu_\h` ^bke_iuoZ_kebke_ihc\_^_lke_ih]h lhh[ZmiZ^ml\yfm I_lj`_hl\_qZy kdZaZe ?fm batykgb gZf ijblqm kbx Bbkmk kdZaZe g_m`_eb b \u _s_ g_ jZamf__l_" _s_ eb g_ ihgbfZ_l_ qlh \k_ \oh^ys__ \ mklZ ijhoh^bl \ qj_\h bba\_j]Z_lky\hg" Zbkoh^ys__bamkl ± ba k_j^pZ bkoh^bl ± kb_ hkd\_jgy_l q_eh\_dZ b[h ba k_j^pZ bkoh^yl aeu_ ihfukeu m[bckl\Z ij_ex[h^_ygby ex[h^_ygby djZ`b e`_k\b^_l_evkl\Z ome_gby ± wlh hkd\_jgy_l q_eh\_dZ Z _klvg_mfulufbjmdZfb±g_hkd\_jgy_l q_eh\_dZ B \uc^y hllm^Z Bbkmk m^Zebeky \ kljZgu Lbjkdb_ b Kb^hgkdb_ B \hl `_gsbgZ OZgZg_ygdZ \uc^y ba l_o f_kldjbqZeZ?fmihfbemcf_gy=hk ih^b kug >Z\b^h\ ^hqv fhy `_klhdh [_kgm_lky Gh Hg g_ hl\_qZe _c gb keh\ZBmq_gbdb?]hijbklmib\ijh kbeb ?]h hlimklb __ ihlhfm qlh djb qblaZgZfb Hg`_kdZaZe\hl\_lY ihkeZglhevdhdih]b[rbfh\pZf^hfZ BajZbe_\Z:hgZih^hc^ydeZgyeZkv ?fmb]h\hjbeZ=hkih^bihfh]bfg_ Hg`_kdZaZe\hl\_lg_ohjhrh\aylv oe_[m^_l_cb[jhkblvikZfHgZkdZ

aZeZ lZd =hkih^b gh b iku _^yl djh obdhlhju_iZ^ZxlkhklheZ]hkih^bo Lh]^ZBbkmkkdZaZe_c\hl\_lh`_g sbgZ\_ebdZ\_jZl\hy^Z[m^_ll_[_ih `_eZgbxl\h_fmBbkp_ebeZkv^hqv__ \lhlqZk I_j_c^y hllm^Z ijbr_e Bbkmk d fhjx =Zebe_ckdhfm b \ahc^y gZ ]hjm k_e lZf B ijbklmibeh d G_fm fgh `_kl\h gZjh^Z bf_y k kh[hx ojhfuo ke_iuo g_fuo m\_qguo b bguo fgh ]bobih\_j]ebbodgh]ZfBbkmkh\uf b Hg bkp_ebe bo lZd qlh gZjh^ ^b \beky \b^y g_fuo ]h\hjysbfb m\_q guo a^hjh\ufb ojhfuo oh^ysbfb b ke_iuo \b^ysbfb b ijhkeZ\eye ;h]Z BajZbe_\Z Bbkmk`_ijba\Z\mq_gb dh\K\hbokdZaZebf`ZevFg_gZjh^Z qlh m`_ ljb ^gy gZoh^ylky ijb Fg_ b g_q_]h bf _klv hlimklblv `_ bo g_ _\rbfb g_ ohqm qlh[u g_ hkeZ[_eb \ ^hjh]_ B ]h\hjyl ?fm mq_gbdb ?]h hldm^ZgZf\aylv\imklug_klhevdhoe_ [h\ qlh[u gZdhjfblv klhevdh gZjh^Z" =h\hjblbfBbkmkkdhevdhm\Zkoe_ [h\" Hgb `_ kdZaZeb k_fv b g_fgh]h ju[hdLh]^Z\_e_egZjh^m\hae_qvgZ a_fex B \ay\ k_fv oe_[h\ b ju[u \ha^Ze [eZ]h^Zj_gb_ ij_ehfbe b ^Ze mq_gbdZfK\hbfZmq_gbdbgZjh^mB _eb\k_bgZkulbebkvbgZ[jZebhklZ\ rboky dmkdh\ k_fv dhjabg iheguo Z _\rbo [ueh q_luj_ lukyqb q_eh\_d djhf_ `_gsbg b ^_l_c B hlimklb\ gZjh^ Hg \hr_e \ eh^dm b ijb[ue \ ij_^_euFZ]^Zebgkdb_

=eZ\Z BijbklmibebnZjbk_bbkZ^^md_bb bkdmrZy?]hijhkbebihdZaZlvbfagZ f_gb_kg_[ZHg`_kdZaZebf\hl\_l \_q_jhf\u]h\hjbl_[m^_l\s^jhihlh fmqlhg_[hdjZkgh bihmljmk_]h^gy 


HlFZln_yg_gZklv_ihlhfmqlhg_[h[Z]jh\hEb p_f_jujZaebqZlvebp_g_[Z\umf__ l_ZagZf_gbc\j_f_gg_fh`_l_ Jh^ emdZ\uc b ij_ex[h^_cguc agZf_gby bs_lbagZf_gb_g_^Zklky_fmdjhf_ agZf_gbyBhguijhjhdZBhklZ\b\bo hlhr_e I_j_ijZ\b\rbkv gZ ^jm]mx klhjhgm mq_gbdb?]haZ[ueb\aylvoe_[h\Bbkmk kdZaZebfkfhljbl_[_j_]bl_kvaZd\Zkdb nZjbk_ckdhc b kZ^^md_ckdhc Hgb `_ ihfureyeb \ k_[_ b ]h\hjbeb wlh agZ qbl qlh oe_[h\ fu g_ \ayeb MjZamf_\ lh Bbkmk kdZaZe bf qlh ihfurey_l_ \ k_[_ fZeh\_jgu_ qlh oe_[h\ g_ \ayeb" ?s_ eb g_ ihgbfZ_l_ b g_ ihfgbl_ h iylb oe_[Zo gZ iylv lukyq q_eh\_d b kdhevdh dhjh[h\ \u gZ[jZeb" gb h k_fboe_[ZogZq_luj_lukyqbbkdhevdh dhjabg \u gZ[jZeb" dZd g_ jZamf__l_ qlhg_hoe_[_kdZaZeY\Zf[_j_]bl_kv aZd\Zkdb nZjbk_ckdhc b kZ^^md_ckdhc" Lh]^Z hgb ihgyeb qlh Hg ]h\hjbe bf [_j_qvkyg_aZd\Zkdboe_[ghcghmq_gby nZjbk_ckdh]hbkZ^^md_ckdh]h Ijb^y`_\kljZguD_kZjbbNbebi ih\hcBbkmkkijZrb\Zemq_gbdh\K\h boaZdh]hex^bihqblZxlF_gyKugZ Q_eh\_q_kdh]h" HgbkdZaZebh^gbaZ BhZggZ Dj_klbl_ey ^jm]b_ aZ Bebx Z bgu_ aZ B_j_fbx beb aZ h^gh]h ba ijhjhdh\Hg]h\hjblbfZ\uaZdh]h ihqblZ_l_F_gy" Kbfhg`_I_ljhl \_qZykdZaZeLu±OjbklhkKug;h]Z @b\Z]h Lh]^ZBbkmkkdZaZe_fm\hl \_l[eZ`_gluKbfhgkugBhgbgih lhfmqlhg_iehlvbdjh\vhldjuebl_[_ wlh gh Hl_p Fhc Kmsbc gZ g_[_kZo bY]h\hjxl_[_lu±I_lj bgZk_f dZfg_Ykha^ZfP_jdh\vFhxb\jZlZ

Z^Zg_h^he_xl__ b^Zfl_[_dexqb PZjkl\Z G_[_kgh]h b qlh k\y`_rv gZ a_fe_ lh [m^_l k\yaZgh gZ g_[_kZo b qlhjZaj_rbrvgZa_fe_lh[m^_ljZaj_ r_ghgZg_[_kZo Lh]^ZBbkmkaZij_ lbemq_gbdZfK\hbfqlh[ugbdhfmg_ kdZau\ZebqlhHg_klvBbkmkOjbklhk K lh]h \j_f_gb Bbkmk gZqZe hldju \Zlv mq_gbdZf K\hbf qlh ?fm ^he`gh b^lb \ B_jmkZebf b fgh]h ihkljZ^Zlv hl klZj_crbg b i_j\hk\ys_ggbdh\ b dgb`gbdh\ b [ulv m[blm b \ lj_lbc ^_gv\hkdj_kgmlvBhlha\Z\?]hI_lj gZqZe ij_dhkeh\blv ?fm [m^v fbehk lb\ d K_[_ =hkih^b ^Z g_ [m^_l wlh]h k Lh[hx Hg `_ h[jZlb\rbkv kdZaZe I_ljmhlhc^bhlF_gykZlZgZluFg_ kh[eZag ihlhfm qlh ^mfZ_rv g_ h lhf qlh;h`b_ghqlhq_eh\_q_kdh_ Lh]^Z Bbkmk kdZaZe mq_gbdZf K\h bf _keb dlh ohq_l b^lb aZ Fghx hl \_j]gbkv k_[y b \havfb dj_kl k\hc b ke_^mcaZFghxb[hdlhohq_l^mrm k\hx k[_j_qv lhl ihl_jy_l __ Z dlh ihl_jy_l^mrmk\hxjZ^bF_gylhlh[ j_l_l__ dZdZyihevaZq_eh\_dm_keb hg ijbh[j_l_l \_kv fbj Z ^mr_ k\h_c ih\j_^bl" beb dZdhc \udmi ^Zkl q_eh \_daZ^mrmk\hx" b[hijbb^_lKug Q_eh\_q_kdbc \h keZ\_ HlpZ K\h_]h k :g]_eZfbK\hbfbblh]^Z\ha^ZkldZ` ^hfm ih ^_eZf _]h Bklbggh ]h\hjx \Zf _klv g_dhlhju_ ba klhysbo a^_kv dhlhju_g_\dmkylkf_jlbdZdm`_m\b ^yl KugZ Q_eh\_q_kdh]h ]jy^ms_]h \ PZjkl\bbK\h_f

 DZf_gv

 @bagv

=eZ\Z Ih ijhr_kl\bb ^g_c r_klb \aye Bbkmk I_ljZ BZdh\Z b BhZggZ [jZ 


HlFZln_y

 lZ _]h b \ha\_e bo gZ ]hjm \ukhdmx h^gbo b ij_h[jZabeky ij_^ gbfb b ijhkbyehebp_?]hdZdkhegp_h^_`^u `_?]hk^_eZebkv[_eufbdZdk\_l B \hly\bebkvbfFhbk_cbBebykGbf [_k_^mxsb_Ijbk_fI_ljkdZaZeBb kmkm=hkih^bohjhrhgZfa^_kv[ulv _keb ohq_rv k^_eZ_f a^_kv ljb dmsb L_[_h^gmbFhbk_xh^gmbh^gmBebb Dh]^Zhg_s_]h\hjbek_h[eZdhk\_l eh_hk_gbehbobk_]eZkbah[eZdZ]eZ ]hexsbc K_c _klv Kug Fhc <haex[ e_gguc \ Dhlhjhf Fh_ [eZ]h\he_gb_ ?]h kemrZcl_ B mkeurZ\ mq_gbdb iZebgZebpZk\hbbhq_gvbkim]Zebkv Gh Bbkmk ijbklmib\ dhkgmeky bo b kdZaZe \klZgvl_ b g_ [hcl_kv <ha\_ ^y`_hqbk\hbhgbgbdh]hg_m\b^_eb djhf_h^gh]hBbkmkZBdh]^Zkoh^beb hgbk]hjuBbkmkaZij_lbebf]h\hjy gbdhfm g_ kdZau\Zcl_ h k_f \b^_gbb ^hdhe_ Kug Q_eh\_q_kdbc g_ \hkdj_k g_lbaf_jl\uo Bkijhkbeb?]hmq_ gbdb?]hdZd`_dgb`gbdb]h\hjylqlh Bebb gZ^e_`bl ijb^lb ij_`^_" Bb kmkkdZaZebf\hl\_lijZ\^ZBeby^he `_gijb^lbij_`^_bmkljhblv\k_gh ]h\hjx\ZfqlhBebym`_ijbr_ebg_ magZeb_]hZihklmibebkgbfdZdohl_ eblZdbKugQ_eh\_q_kdbcihkljZ^Z_l hlgboLh]^Zmq_gbdbihgyebqlhHg ]h\hjbebfh[BhZgg_Dj_klbl_e_ Dh]^ZhgbijbrebdgZjh^mlhih^h r_edG_fmq_eh\_dbij_dehgyyij_^ Gbfdhe_gbkdZaZe=hkih^bihfbemc kugZfh_]hhg\gh\hemgby[_kgm_lkyb ly`dh kljZ^Z_l b[h qZklh [jhkZ_lky \ h]hgv b qZklh \ \h^m y ijb\h^be _]h dmq_gbdZfL\hbfbhgbg_fh]ebbkp_ eblv_]hBbkmk`_hl\_qZykdZaZeh jh^g_\_jgucbjZa\jZs_gguc^hdhe_ [m^m k \Zfb" ^hdhe_ [m^m l_ji_lv \Zk" ijb\_^bl__]hdhFg_kx^Z BaZij_

lbe _fm Bbkmk b [_k \ur_e ba g_]h b hljhd bkp_ebeky \ lhl qZk Lh]^Z mq_gbdbijbklmib\dBbkmkmgZ_^bg_ kdZaZeb ihq_fm fu g_ fh]eb ba]gZlv _]h" Bbkmk`_kdZaZebfihg_\_jbx \Zr_fmb[hbklbggh]h\hjx\Zf_keb \u[m^_l_bf_lv\_jmk]hjqbqgh_a_jgh b kdZ`_l_ ]hj_ k_c ©i_j_c^b hlkx^Z lm^ZªbhgZi_j_c^_lbgbq_]hg_[m^_l g_\hafh`gh]h^ey\Zk k_c`_jh^ba ]hgy_lkylhevdhfhebl\hxbihklhf <h\j_fyij_[u\Zgbybo\=Zebe__ Bbkmk kdZaZe bf Kug Q_eh\_q_kdbc ij_^Zg [m^_l \ jmdb q_eh\_q_kdb_ b m[vxl?]hb\lj_lbc^_gv\hkdj_kg_l Bhgb\_kvfZhi_qZebebkv Dh]^Z`_ ijbreb hgb \ DZi_jgZmf lh ih^hreb d I_ljm kh[bjZl_eb ^b^jZof b kdZaZ ebMqbl_ev\Zrg_^Zkleb^b^jZofu" Hg ]h\hjbl ^Z B dh]^Z \hr_e hg \ ^hflhBbkmkij_^mij_^b\_]hkdZaZe dZdl_[_dZ`_lkyKbfhg"pZjba_fgu_ k dh]h [_jml ihrebgu beb ih^Zlb" k kugh\ eb k\hbo beb k ihklhjhggbo" I_lj ]h\hjbl ?fm k ihklhjhggbo BbkmkkdZaZe_fmblZdkuguk\h[h^gu ghqlh[ugZfg_kh[eZagblvboihc ^b gZ fhj_ [jhkv m^m b i_j\mx ju[m dhlhjZyihiZ^_lky\havfbbhldju\m g_cjhlgZc^_rvklZlbj \havfb_]h bhl^ZcbfaZF_gybaZk_[y

=eZ\Z < lh \j_fy mq_gbdb ijbklmibeb d BbkmkmbkdZaZebdlh[hevr_\PZjkl\_ G_[_kghf" Bbkmk ijba\Z\ ^bly ihk lZ\be_]hihkj_^bgbobkdZaZebklbg gh]h\hjx\Zf_kebg_h[jZlbl_kvbg_ 

 >\_^jZofu±hij_^_e_ggZy^ZgvgZ 

ojZf

  Q_luj_^jZofu


HlFZln_y [m^_l_ dZd ^_lb g_ \hc^_l_ \ PZjkl\h G_[_kgh_ blZddlhmfZeblkydZdwlh ^blylhlb[hevr_\PZjkl\_G_[_kghf b dlh ijbf_l h^gh lZdh_ ^bly \h bfy Fh_ lhl F_gy ijbgbfZ_l Z dlh kh[ eZagblh^gh]hbafZeuokbo\_jmxsbo \F_gylhfmemqr_[ueh[u_keb[u ih\_kbeb _fm f_evgbqguc `_jgh\ gZ r_x b ihlhibeb _]h \h ]em[bg_ fhjk dhc =hj_fbjmhlkh[eZagh\b[hgZ^h[gh ijb^lb kh[eZagZf gh ]hj_ lhfm q_eh \_dm q_j_a dhlhjh]h kh[eZag ijboh^bl ?keb`_jmdZl\hybebgh]Zl\hykh[ eZagy_ll_[yhlk_dbbob[jhkvhlk_[y emqr_l_[_\hclb\`bagv[_ajmdbbeb [_a gh]b g_`_eb k ^\mfy jmdZfb b k ^\mfy gh]Zfb [ulv \\_j`_gm \ h]hgv \_qguc b _keb ]eZa l\hc kh[eZagy_l l_[y\uj\b_]hb[jhkvhlk_[yemqr_ l_[_kh^gbf]eZahf\hclb\`bagvg_ `_ebk^\mfy]eZaZfb[ulv\\_j`_gm\ ]__ggm h]g_ggmx Kfhljbl_ g_ ij_ abjZcl_ gb h^gh]h ba fZeuo kbo b[h ]h\hjx\Zfqlh:g]_eubogZg_[_kZo \k_]^Z \b^yl ebp_ HlpZ Fh_]h G_[_k gh]h B[hKugQ_eh\_q_kdbcijbr_e \aukdZlvbkiZklbih]b[r__ DZd\Zf dZ`_lky"?keb[umdh]h[uehklhh\_p bh^gZbagboaZ[em^beZkvlhg_hklZ\bl ebhg^_\yghklh^_\ylv\]hjZobg_ihc ^_lebbkdZlvaZ[em^b\rmxky"b_keb kemqblkygZclb__lhbklbggh]h\hjx \Zf hg jZ^m_lky h g_c [he__ g_`_eb h ^_\yghklZ ^_\ylb g_aZ[em^b\rboky LZdg_l\hebHlpZ\Zr_]hG_[_kgh]h qlh[uih]b[h^bgbafZeuokbo ?keb`_kh]j_rblijhlb\l_[y[jZl l\hcihc^bbh[ebqb_]hf_`^mlh[hx b bf h^gbf _keb ihkemrZ_l l_[y lh ijbh[j_e lu [jZlZ l\h_]h _keb `_ g_ihkemrZ_l\havfbkkh[hx_s_h^ gh]h beb ^\mo ^Z[u mklZfb ^\mo beb

 lj_o k\b^_l_e_c ih^l\_j^behkv \kydh_ keh\h _keb`_g_ihkemrZ_lbokdZ `b p_jd\b Z _keb b p_jd\b g_ ihkem rZ_llh^Z[m^_lhgl_[_dZdyauqgbd b fulZjv Bklbggh ]h\hjx \Zf qlh \u k\y`_l_ gZ a_fe_ lh [m^_l k\yaZgh gZ g_[_ b qlh jZaj_rbl_ gZ a_fe_ lh [m^_l jZaj_r_gh gZ g_[_ Bklbggh lZd`_]h\hjx\Zfqlh_keb^\h_ba\Zk kh]eZkylky gZ a_fe_ ijhkblv h \kydhf ^_e_ lh q_]h [u gb ihijhkbeb [m^_l bfhlHlpZFh_]hG_[_kgh]hb[h]^_ ^\h_bebljh_kh[jZgu\hbfyFh_lZf Yihkj_^bgbo Lh]^Z I_lj ijbklmibe d G_fm b kdZaZe =hkih^b kdhevdh jZa ijhsZlv [jZlm fh_fm kh]j_rZxs_fm ijhlb\ f_gy"^hk_fbebjZa" Bbkmk]h\hjbl _fm g_ ]h\hjx l_[_ ^h k_fb jZa gh ^h k_^fb`^u k_fb^_kylb jZa Ihk_ fm PZjkl\h G_[_kgh_ ih^h[gh pZjx dhlhjuc aZohl_e khkqblZlvky k jZ[Zfb k\hbfb dh]^Z gZqZe hg kqblZlvky ijb\_^_g [ue d g_fm g_dlh dhlhjuc ^he`_g [ue _fm ^_kylv lukyq lZeZg lh\ ZdZdhgg_bf_eq_faZieZlblv lh]hkm^Zjv_]hijbdZaZeijh^Zlv_]hb `_gm _]h b ^_l_c b \k_ qlh hg bf_e baZieZlblvlh]^ZjZ[lhliZebdeZ gyykv _fm ]h\hjbe ]hkm^Zjv ihl_jib gZfg_b\k_l_[_aZieZqm =hkm^Zjv mfbehk_j^b\rbkv gZ^ jZ[hf l_f hl imklbe_]hb^he]ijhklbe_fmJZ[`_ lhl\uc^ygZr_eh^gh]hbalh\Zjbs_c k\hbodhlhjuc^he`_g[ue_fmklh^b gZjb_\ b ko\Zlb\ _]h ^mrbe ]h\hjy hl^Zcfg_qlh^he`_gLh]^Zlh\Zjbs _]hiZedgh]Zf_]hmfheye_]hb]h\h jbeihl_jibgZfg_b\k_hl^Zfl_[_ Ghlhlg_aZohl_eZihr_ebihkZ^be

 <_kk_j_[jZ


HlFZln_y

 _]h \ l_fgbpm ihdZ g_ hl^Zkl ^he]Z Lh\Zjbsb _]h \b^_\ ijhbkr_^r__ hq_gv h]hjqbebkv b ijb^y jZkkdZaZeb ]hkm^Zjx k\h_fm \k_ [u\r__ Lh]^Z ]hkm^Zjv _]h ijbau\Z_l _]h b ]h\hjbl aehcjZ[\_kv^he]lhlyijhklbel_[_ ihlhfmqlhlumijhkbef_gy g_gZ^ e_`Zehebbl_[_ihfbeh\Zlvlh\ZjbsZ l\h_]h dZd b y ihfbeh\Ze l_[y" B jZa]g_\Z\rbkv ]hkm^Zjv _]h hl^Ze _]h bklyaZl_eyf ihdZ g_ hl^Zkl _fm \k_]h ^he]ZLZdbHl_pFhcG_[_kgucihk lmiblk\Zfb_kebg_ijhklbldZ`^uc ba \Zk hl k_j^pZ k\h_]h [jZlm k\h_fm kh]j_r_gbc_]h

=eZ\Z Dh]^Z Bbkmk hdhgqbe keh\Z kbb lh \ur_eba=Zebe_bbijbr_e\ij_^_eu Bm^_ckdb_ aZ Bhj^Zgkdhx klhjhghx AZ Gbf ihke_^h\Zeh fgh]h ex^_c b Hgbkp_ebebolZf BijbklmibebdG_fmnZjbk_bbbk dmrZy?]h]h\hjbeb?fmih\kydhceb ijbqbg_iha\hebl_evghq_eh\_dmjZa\h ^blvkyk`_ghxk\h_x"HgkdZaZebf\ hl\_l g_ qblZeb eb \u qlh Khl\hjb\ rbc \gZqZe_ fm`qbgm b `_gsbgm kh l\hjbe bo" B kdZaZe ihk_fm hklZ\bl q_eh\_d hlpZ b fZlv b ijbe_iblky d `_g_k\h_cb[m^ml^\Zh^ghxiehlvx lZdqlhhgbm`_g_^\h_ghh^gZiehlv BlZdqlh;h]khq_lZelh]hq_eh\_d^Z g_ jZaemqZ_l Hgb ]h\hjyl ?fm dZd `_Fhbk_caZih\_^Ze^Z\ZlvjZa\h^gh_ ibkvfhbjZa\h^blvkykg_x"Hg]h\h jblbfFhbk_cih`_klhdhk_j^bx\Z r_fmiha\hebe\ZfjZa\h^blvkyk`_gZ fb\ZrbfbZkgZqZeZg_[uehlZd gh Y]h\hjx\ZfdlhjZa\_^_lkyk`_ghx k\h_x g_ aZ ij_ex[h^_ygb_ b `_gbl ky gZ ^jm]hc lhl ij_ex[h^_ckl\m_l b `_gb\rbcky gZ jZa\_^_gghc ij_ex 

[h^_ckl\m_l =h\hjyl ?fm mq_gbdb ?]h _keb lZdh\Z h[yaZgghklv q_eh\_dZ d`_g_lhemqr_g_`_gblvky Hg`_ kdZaZebfg_\k_\f_sZxlkeh\hkb_gh dhfm^Zgh b[h_klvkdhipudhlhju_ baqj_\ZfZl_jg_]hjh^bebkvlZdb_klv kdhipudhlhju_hkdhie_guhlex^_cb _klvkdhipudhlhju_k^_eZebkZfbk_[y kdhipZfb ^ey PZjkl\Z G_[_kgh]h Dlh fh`_l\f_klblv^Z\f_klbl Lh]^Zijb\_^_gu[uebdG_fm^_lb qlh[uHg\haeh`begZgbojmdbbihfh ebekymq_gbdb`_\ha[jZgyebbfGh Bbkmk kdZaZe imklbl_ ^_l_c b g_ ij_ iylkl\mcl_ bf ijboh^blv dh Fg_ b[h lZdh\uo _klv PZjkl\h G_[_kgh_ B \haeh`b\gZgbojmdbihr_ehllm^Z B \hl g_dlh ih^hc^y kdZaZe ?fm Mqbl_ev [eZ]bc qlh k^_eZlv fg_ ^h[ jh]hqlh[ubf_lv`bagv\_qgmx" Hg `_kdZaZe_fmqlhlugZau\Z_rvF_gy [eZ]bf"Gbdlhg_[eZ]dZdlhevdhh^bg ;h]?keb`_ohq_rv\hclb\`bagv\_q gmxkh[ex^baZih\_^b=h\hjbl?fm dZdb_" Bbkmk `_ kdZaZe g_ m[b\Zc g_ ij_ex[h^_ckl\mcg_djZ^bg_e`_k\b ^_l_evkl\mc ihqblZc hlpZ b fZlvb ex[b[eb`g_]hl\h_]hdZdkZfh]hk_[y XghrZ]h\hjbl?fm\k_wlhkhojZgbe y hl xghklb fh_c q_]h _s_ g_^hklZ_l fg_" Bbkmk kdZaZe _fm _keb ohq_rv [ulv kh\_jr_gguf ihc^b ijh^Zc bf_gb_l\h_bjZa^Zcgbsbfb[m^_rv bf_lv khdjh\bs_ gZ g_[_kZo b ijboh ^bbke_^mcaZFghxMkeurZ\keh\h kb_ xghrZ hlhr_e k i_qZevx ihlhfm qlhmg_]h[ueh[hevrh_bf_gb_ Bbkmk `_ kdZaZe mq_gbdZf K\hbf bklbggh]h\hjx\Zfqlhljm^gh[h]Zlh fm\hclb\PZjkl\hG_[_kgh_ b_s_ ]h\hjx \Zf m^h[g__ \_j[ex^m ijhclb kd\havb]hevgu_mrbg_`_eb[h]Zlhfm \hclb\PZjkl\h;h`b_MkeurZ\wlh

255544  

GH&lt;UCA:&lt;?L IkZehf IJBLQB HlFZln_y HlFZjdZ HlEmdb HlBhZggZ &gt;_ygby BZdh\Z HI_ljZ HI_ljZ HBhZggZ HBhZggZ HBhZggZ Bm^u DJbfeygZf _Dh...