Page 1


Ç. G. SperdΩen

Po slovu Tvoemu Dlä eΩednevnogo çteniä

Christliche Literatur-Verbreitung e.V. Postfach 110135 · 33661 Bielefeld


Pervoe izdanie 1995 Vtoroe izdanie 1998 © nemeckogo izdaniä 1994 by CLV · Christliche Literatur-Verbreitung © russkogo izdaniä 1995 by CLV · Christliche Literatur-Verbreitung Postfach 110135 · 33661 Bielefeld Sostavitel´: Wolfgang Bühne Perevod s nemeckogo: Maria Wiens Oformlenie obloΩki: Dieter Otten, Gummersbach Nabor: Enns Schrift & Bild, Bielefeld Tipografiä: Graphischer Großbetrieb Pößneck ISBN 389397-363-X

4


PREDISLOVIE OdnaΩdy, propoveduä o vozroΩdenii Petra, SperdΩen sravnil sebä s tem petuxom, kotoryj vo dvore pervosväwennika napomnil Petru slova Iisusa Xrista. £V qtom petuxe ä viΩu podxodäwij obraz, opisyvaüwij menä samogo. Moe propovedovanie – Ωalkoe penie petuxa, no ä nadeüs´, çto vzgläd Uçitelä soedinitsä s moej slaboj propoved´ü. ProdolΩaj kukarekat´, bednaä ptica, esli v qto vremä Iisus posmotrit na çeloveka, to tvoe penie ne budet naprasnym: ono slomit serdce Petra!“ Nastoäwaä kniga dlä eΩednevnogo çteniä sostavlena iz propovedej SperdΩena s tem Ωelaniem i molitvoj, çtoby ona dlä vsäkogo xristianina, do six por naprasno pytav‚egosä sogret´sä u ognä mira, stala peniem petuxa, zovuwego k neotvratimomu sledovaniü za otvergnutym mirom Gospodom Iisusom Xristom. Vol´fgang Büne

5


1 änvarä £I skazal Gospod´ Moiseü: razve ruka Gospodnä korotka?“ Çisla 11,23 Çasto Cerkov´ BoΩiä vedet sebä tak, budto ona uverena v tom, çto ruka Gospodnä korotka. Pravda, ona verit, çto kogda-to BoΩ´ä ruka byla nastolæko sil´noj, çto za odin den´ çerez prostuü propoved´ Petra pobudila k pokaäniü tri tysäçi çelovek. Ona verit, çto Bog nekogda byl stolæ moguwestvennym, çto bednye, neobrazovannye evangelisty mogli diskutirovat´ s uçenikami Sokrata i byli v sostoänii svergnut´ bogov äzyçnikov. Ona verit vo vse qto i vse Ωe çasto dejstvuet segodnä tak, slovno Evangelie stalo bessil´nym i Dux BoΩij sover‚enno pokinul ee! V te pervye svoi dni cerkovæ posylala svoix missionerov na kraj sveta. Oni ne imeli sredstv i hasto otpravlälis´ v put´ bez sumki i me‚ka, tverdo verä, çto tot, kto prizval ix na sluΩenie, pozabotitsä i ob ix propitanii. Oni riskovali Ωizn´ü, no priobretali i mnogo du‚ dlä Xrista, i poçti ne bylo takogo mesta na zemle, izvestnogo lüdäm v to vremä, gde by ni propovedovalos´ by imä Iisusa Xrista. A my – isporçennye synov´ä prekrasnyx predkov – my boimsä doverät´sä Bogu. O, esli by u nas bylo bol´‚e lüdej, prizvannyx Bogom, kotorye propovedovali by Evangelie s veroü v ego duxovnuü silu, s uverennost´ü v tom, çto Dux BoΩij budet s nimi! Somneniä, opaseniä, rasçety, umnye plany sli‚kom bol´‚ogo çisla xristian podtverΩdaüt moe utverΩdenie, çto Cerkov´ BoΩiä verit v to, çto ruka Gospodnä korotka. O Sion, perestan´ podsçityvat´ svoi vojska, tak kak tvoä sila – qto tvoe bessilie; perestan´ podsçityvat´ svoi bogatstva, tak kak tvoe bogatstvo zaklüçalos´ çasto v tvoej bednosti, i tvoä bednost´ – v tvoem bogatstve. Ne dumaj ob obrazovanii ili krasnoreçii tvoix blagovestnikov: ved´ tak çasto qti vewi me‚aüt veçnomu Bogu! Naoborot, dejstvuj, veruä v prostote serdca v Ego obetovaniä, i ty uvidi‚´, sderΩit li On slovo svoe.

7


2 änvarä £Vse, çego ni budete prosit´ v molitve, ver´te, çto poluçite, – i budet vam“. Evangelie ot Marka 11,24 O Bog, Ty dal nam mownoe oruΩie, a my pozvolili emu zarΩavet´. My dopustili, çto qta ogromnaä sila ostalas´ nevostrebovannoj i zasnula. Razve ne bylo by prestupleniem pered sobstvennym telom, esli by çeloveku dali glaz, a on ne zaxotel by ego otkryt´, ili ruku, a on ne zaxotel by ee podnät´? I qto tem bolee kasaetsä nas, ved´ Bog dal nam silu v molitve, nesravnimuü silu dlä nas, a my ne pol´zuemsä qtoj siloj? O Bog, Ty dal solncu svet, i ono siäet qtim svetom. I zvezdam Ty dal mercanie, i oni mercaüt. Ty dal vetru silu, i on duet. A tvoim detäm ty dal dar, kotoryj namnogo luç‚e vsego qtogo; no oni ne pol´zuütsä qtim darom. Oni poçti zabyli, çto mogut raspolagat´ takoj siloj, i tol´ko izredka pol´zuütsä eü, a ved´ qto posluΩilo by blagosloveniem dlä mnogix tysäç lüdej. Rimskij imperator Konstantin videl, çto na monetax staryx vremen imperator izobraΩen stoä, v triumfal´noj poze. On Ωe, naprotiv, prikazal otçekanit´ na monetax svoj portret, gde on stoit na kolenäx. £Tak kak, – skazal on, – imenno takim putem ä dostig pobedy“. My nikogda ne oderΩim pobedu, esli ne budem stoät´ na kolenäx. Nad nami oderΩat pobedu, tol´ko potomu, çto my ne molilis´. O, vernites´ k Bogu i priznajtes´ Emu, çto xotä u vas i bylo oruΩie, xotä vy i imeli luk, no v den´ bitvy vy obratilis´ v begstvo. Pridite k Bogu i priznajtes´ v svoem poraΩenii! Esli du‚i ne prixodät k pokaäniü, to ne potomu, çto Bog ne v silax spasti lüdej, a potomu, çto vy ne borolis´ za pogibaüwix gre‚nikov, ne bilis´ za ix Ωizn´, kak vraç boretsä za Ωizn´ mladenca pri rodax.

8


3 änvarä £Gospod´ Ωe eΩednevno prilagal spasaemyx k Cerkvi“. Deäniä Apostolov 2,47 V to vremä veruüwie ne pytalis´ odni vojti v nebo. Upomänutye v na‚em tekste spasennye du‚i srazu prisoedinilis´ k Cerkvi BoΩiej v Ierusalime. Mogu navernäka skazat´, çto oni – daΩe v to vremä – na‚li by u cerkvi o‚ibki, esli by zaxoteli ee kritikovat´. No qti novoobrawennye çuvstvovali, çto qto sobranie veruüwix v Ierusalime ävlälos´ Cerkov´ü BoΩiej; i poqtomu oni prisoedinilis´ k nej. Esli ty Ωde‚´ sover‚ennoj obwiny, to tebe pridetsä Ωdat´, poka ty ne pride‚´ v nebo; no daΩe, esli ty najde‚´ na zemle sover‚ennuü obwinu, to ona, navernäka, ne primet tebä v svoi rädy, tak kak ty sam nesover‚ennyj. Najdi takix veruüwix, kotorye bol´‚e vsego sootvetstvuüt Evangeliü, priderΩivaütsä istiny v svoix uçeniäx i obrädax i bol´‚e vsego poxoΩi na cerkov´ Novogo Zaveta. Prisoedinis´ k nim, i ty poluçi‚´ blagoslovenie. Esli ty lübi‚´ Uçitelä, to lübi i sluΩitelej, esli ty lübi‚´ polkovodca, to vstupi v ego vojsko i v polk, kotoryj po tvoemu mneniü toçnee vsego priderΩivaetsä slov Uçitelä. V na‚em tekste govoritsä, çto Gospod´ prilagal spasaemyx k Cerkvi. Boüs´, çto segodnä k Cerkvi prilagaütsä li‚æ imena opredelennyx lic, a ne oni sami. Oni uveliçivaüt na‚e koliçestvo, tak kak prilagaütsä slovno cifry na doske, no ne uveliçivaüt na‚u silu. Cerkov´ podobna derevu. Esli vy xotite privit´ çto-nibud´ k derevu, to vy ne moΩete vzät´ mertvuü vetku i priväzat´ ee k derevu; net, nuΩno sväzat´ Ωivuü vetv´ s Ωivym stvolom Ωivoj lentoj. Istinnaä Cerkov´ – qto Ωivoj organizm; i tol´ko takie muΩçiny i Ωenwiny prigodny k £privivke“, kotoryx oΩivil Dux BoΩij. Kogda ä viΩu raznoglasiä i razdory sredi nekotoryx xristian, to ponimaü, çto ne Gospod´ priloΩil ix k Cerkvi. I dlä Cerkvi bylo by bol´‚oj milost´ü, esli by On ubral ix.

9


4 änvarä £No Petr skazal: net, Gospodi, ä nikogda ne el niçego skvernogo ili neçistogo“. Deäniä Apostolov 10,14 £Vetxij“ çelovek v nas, na‚a plotskaä priroda obyçno boretsä protiv duxovnyx principov. Zdes´ byl vopros, v kotorom Petr byl drugogo mneniä, çem ego Gospod´. Qto £net, Gospodi“ otnosilos´ k otmene obrädnogo zakona. Petr dolΩen byl ponät´, çto obrädnye zakony, zaprewaüwie est´ to ili inoe blüdo, otmenäütsä. Bog oçistil ix, i to, çto Bog oçistil, Petr ne dolΩen byl poçitat´ neçistym. Petr snaçala vozmutilsä qtim, i mnogie do segodnä‚nego dnä vraΩduüt s Evangeliem po priçinam obrädov. Pisanie govorit, çto lüdi spasutsä veroj, a formalisty shitaüt: £Koneçno, oni dolΩny vozrodit´sä v krewenii; oni dolΩny pitat´sä tajnoj veçerej“. Vse my moΩem o‚ibat´sä v podobnyx vewax, tak kak my sklonny pridavat´ ogromnuü vaΩnost´ vewam, kotorye sami po sebe umestny i polezny, no ni v koem sluçae ne vaΩny dlä spaseniä. Tam, gde Gospod´ Iisus ne ustanovil nikakix pravil, tam i nam ne sleduet ix ustanavlivat´. My dolΩny prinimat´ vsex lüdej, kotoryx prinäl Xristos. Nikto ne ävläetsä neçistym, esli ego oçistil Xristos; nikogo nel´zä ottalkivat´ v storonu, esli Xristos otkryvaet emu dostup k Svoej lübvi. Odnako qto uçenie nelegko prinimaetsä temi, kto poçitaet formalizm: oni stavät pod somnenie spasenie vsex tex, kto ne sleduet za nimi; i esli im skaΩut, çto oni dolΩny imet´ s nimi obwenie, to oni otpränut s vozglasom Petra v serdce, a, moΩet byt´, i na ustax: £Net, Gospodi“. DaΩe v rasprostranenii Carstva BoΩiä bol´‚oe znaçenie imeet sobstvennaä volä. My ploxo perenosim, esli Bog blagoslovläet lüdej çerez gruppu, v kotoruü my ne vxodim. £Pust´ Bog blagoslovläet ix, no ved´ ne çerez lüdej, protiv kotoryx moΩno zaävit´ stol´ko vozraΩenij!“ My sli‚kom nadmenny i daleki ot togo, çtoby zanät´ nadleΩawee nam poloΩenie rabov. V nas sli‚kom mnogo ot xaraktera Petra, i na‚ äzyk bystro gotov voskliknut´: £Net, Gospodi“.

10


5 änvarä £No Petr skazal: net, Gospodi“.

Deäniä Apostolov 10,14

V nekotoryx voprosax Petr byl sli‚kom konservativnym. Mnogie ispytvaüt to Ωe samoe; v duxovnoj Ωizni oni ne prodvigaütsä ni na millimetr. Gimn, kotoryj oni zapevaüt utrom pered zavtrakom, glasit: £Kak bylo v naçale, kak est´ i kak budet vsegda, vo veki. Amin´“. Odni ne xotät ni delat´ çego-libo, çto ne delalos´ ran´‚e, ni uçit´sä çemu-libo, çego oni ewe ne uçili. Drugie xotät postupat´ tol´ko tak, kak postupaüt vse; oni dumaüt, çto dolΩny orientirovat´sä na modu. Qtogo pravila ä ne prinäl; tak kak ä çasto çuvstvoval neobxodimost´ sdelat´ çto-to, çego do menä nikto ne delal. Ä lübil znakomit´sä s çem-to novym, iskat´ novye, ewe ne primenäemye metody dlä moego sluΩeniä. Novaä forma raboty moΩet byt´ podobna novomu uçastku zemli, kotoryj prineset luç‚ij uroΩaj, çem na‚a staraä, istowennaä zemlä. Ne dumaete li i vy, çto mnogim xristianam grozit opasnost´ ocepenet´ v svoix privyçkax? Oni dolΩny vsegda pet´ stol´ko-to i stol´ko-to kupletov i ne bol´‚e; oni dolΩny vsegda molit´sä v opredelennoe vremä i snaçala obojti v molitve vsü Evropu, Aziü, Afriku i Ameriku, preΩde çem zakonçit´ ee. Nekotorye lüdi dolΩny vsegda delat´ to, çto oni delali ran´‚e, daΩe, esli oni pri qtom zasnut. Takaä ‚ablonnaä Ωizn´ zaprewaet im ras‚irät´ svoü deätel´nost´, me‚aet idti s Evangeliem k lüdäm, kotorye v obyçnyx sluçaäx ne popadaütsä im na puti; umeräet vsäkij pyl i rvenie. Dorogoj brat, pozvol´ tebä rastormo‚it´! Esli ty tak nepristojno stal pristojnym, çto ne moΩe‚´ sover‚it´ pristojnuü nepristojnost´, togda poprosi Boga, çtoby On pomog tebe stat´ menee pristojnym; tak kak est´ mnogo lüdej, dlä spaseniä kotoryx ty nikogda ne smoΩe‚´ stat´ orudiem v BoΩ´ix rukax, esli formalizm ne perestanet byt´ tvoim vys‚im principom.

11


6 änvarä £Çto Bog oçistil, togo ne poçitaj neçistym“. Deäniä Apostolov 10,15 Predstav´te sebe, çto odin evangelist privel na sobranie vsex bednyx lüdej, Ωivuwix po sosedstvu. DaΩe samye nemownye pri‚li, çtoby poslu‚at´ blaguü vest´. Qto dolΩno bylo by sil´no obradovat´ nas. No çasto qto ne tak. Mnogie ne odobräüt qtogo, govorät: £Net, Gospodi. Ä ne xotel by sidet´ rädom s kem-to, kto tak ploxo odet i tak skverno paxnet“. O poçtennye lüdi! Esli by vo‚el muΩçina v raboçej odeΩde ili s gräznym licom, to vy xoteli by, çtoby on sel na poslednej skamejke, a ne na stule rädom s vami? Ä znaü, instinkt çistoplotnosti zastavläet vas stra‚it´sä nemytyx; odnako instinkt novoj Ωizni uçit veruüwix radovat´sä spaseniü du‚ i perenosit´ dlä qtogo bolee krupnye nepriätnosti, çem te, kotorye mogut vozniknut´ ot obweniä s pav‚imi lüd´mi. Ne budem Ωe ustanavlivat´ tiraniü kasty i vozdvigat´ snova stenu, razru‚ennuü na‚im Spasitelem. Budem bespristrastno s odinakovoj ser´eznost´ü Ωelat´ spaseniä barona i niwego, damy i rasputnicy, obrazovannogo i brodägi. To, kak nekotorye lüdi govorät o drugix, vyzyvaet vo mne otvrawenie. Oni govorät o nix tak, budto qto – tol´ko drän´ i vyrodki, ne zasluΩivaüwie vnimaniä. Nekij propovednik imel obyknovenie torΩestvenno osteregat´ svoix slu‚atelej ot takix zlyx lüdej, kak Mudi i Sqnki, potomu çto oni propovedovali Evangelie lüdäm niz‚ix sloev. On govoril: £Nekotorye lüdi po sosedstvu utverΩdaüt, çto oni pokaälis´; odnako do qtogo oni nikogda ne xodili v cerkov´. Poqtomu ä ne verü v ix spasenie; esli by Bog xotel spasti nekotoroe çislo lüdej, to On spas by snaçala tex, kto uΩe mnogo let regulärno posewaet na‚i bogosluΩeniä“. Qto podobno Petru, ego sklonnosti k formalizmu, proäviv‚ejsä v tot moment, kogda on skazal: £Net, Gospodi!“ Esli i v vas est´ takaä sklonnost´, to prosite Boga, çtoby On osvobodil vas ot qtogo.

12


7 änvarä £No Petr skazal: net, Gospodi, ä nikogda ne el niçego skvernogo ili neçistogo“. Deäniä Apostolov 10,14 Petr vse ewe byl Petrom. Dorogie druz´ä, ä dumaü, çto esli by ä nikogda ran´‚e ne çital qtogo mesta v Deänii Apostolov, a znal by tol´ko Ωizn´ Petra, kak ona opisyvaetsä v çetyrex Evangeliäx, i kto-nibud´ pokazal by mne qtot tekst i skazal: £Ä vypustil imä apostola, no odin iz nix, vidä videnie BoΩie i znaä, çto Bog govorit s nim, bespeçno skazal: £Net, Gospodi“. Kto qto byl?“ – to mne ne pri‚los´ by gadat´ dvaΩdy. Ä byl by uveren, çto qto byl Petr. O sebe my, naverno, moΩem skazat´ to Ωe. Ty, Foma, zadumçivyj i zabotlivyj, nemnogo strannyj i boäzlivyj, ty – ditä BoΩie, no ty vse ewe Foma. I ty, Ioann, ty vsegda byl takim laskovym i mägkim, i odnovremenno pylkim v svoem rvenii; a teper´, stav uçenikom Xrista, ty, navernäka, bude‚´ ewe laskovej, çem kogda-libo; odnako ne udivlüs´, esli ty skaΩe‚´: £Gospodi! xoçe‚´ li, my skaΩem, çtoby ogon´ so‚el s neba i istrebil ix?“ Çelovek ostaetsä tem Ωe çelovekom; on oçen´ izmenäetsä, no ne teräet svoej identiçnosti. Kakoe by izmenenie ni proizo‚lo v nem, Petr ostavalsä Petrom. Xotel by, çtoby vy, novoobrawennye, bol´‚e qto uçityvali. MoΩet byt´, vy dumaete, çto v den´ svoego pokaäniä vy polnost´ü pokinuli svoe staroe £Ä“. Mogu uverit´ vas, çto qto ne tak. Vspyl´çivyj xarakter, prisuwaä vam välost´, sklonnost´ k melanxolii, nere‚itel´nost´ i nepostoänstvo ostanutsä. Vam pridetsä vsü Ωizn´ borot´sä s qtim. Vy oçen´ izmenilis´. Bog sover‚il v vas çudo. On dal vam novoe serdce i vloΩil v va‚i usta novuü pesn´, no sklonnost´ ko zlu ne umerla. Petr, posle togo kak Dux Svätoj so‚el na nego, i on skazal prekrasnuü, spasaüwuü du‚i propoved´, vse ewe ostavalsä Petrom, i ton ego slov vydaval ego.

13


8 änvarä £Itak vsäkogo, kto slu‚aet slova Moi sii i ispolnäet ix, upodoblü muΩu blagorazumnomu, kotoryj postroil dom svoj na kamne“. Evangelie ot Matfeä 7,24 Ispytaniä vsegda obnaruΩivaüt, ävläetsä li na‚e veroispovedanie iskrennim ili net. DoΩd´ byl oçen´ sil´nym i grozil unesti dom, no dom byl postroen na kamne, i ne tol´ko dom protivostoäl bure, no i sam xozäin doma ostavalsä sover‚enno spokojnym. On sly‚al, kak doΩd´ bil po kry‚e, i mog pri qtom daΩe pet´. Potom bylo navodnenie. Esli by tak sluhilosæ, to ono podorvalo by osnovanie, no s kamnem ono niçego ne moglo sdelat´. Nesmoträ na silænyj veter, xozäin, naxodäsæ v dome, byl v bezopasnosti i byl shastliv, potomu çto postroil ego na kamne. Xristianin mirno pokoitsä vo Xriste. Gore i nepriätnosti ne obxodät ego storonoj, no oni £ne smetaüt ego“, oni tol´ko zastavläüt ego ewe bol´‚e doroΩit´ svoej nadeΩdoj, imeüwej osnovanie v Iisuse Xriste. I kogda v konce prixodit smert´ – qtot uΩasnyj potok, unosäwij s soboj vse dviΩimoe, to ona ne moΩet pokolebat´ nadeΩdu mudrogo stroitelä. On pokoitsä na tom, çto sdelal dlä nego Xristos, i smert´ ne moΩet otnät´ u nego qto. No posmotrite na çeloveka, kotoryj postroil svoü nadeΩdu na peske! On edva smog vyderΩat´ ispytaniä povsednevnoj Ωizni. Vo vremä presledovanij on derΩal nos po vetru; a teper´ ego oΩidali ewe bolee täΩelye ispytaniä. Nekotorye licemery zabluΩdalis´ daΩe v poslednie minuty Ωizni, poka ne poçuvstvovali, çto pogibli. Ax, dorogoj drug, esli ty zabluΩdae‚´sä, to zamet´ qto sejças, a ne v minutu smerti! Pust´ tvoej molitvoj budut slova: £Gospodi, esli so mnoj dela obstoät tak, to pokaΩi mne qto. Esli moe ispovedanie bylo nevernym, to pomogi mne postroit´ sejças moü Ωizn´ na kamne spaseniä“. Iwi istinnogo Spasitelä i ne uspokaivajsä, poka ne najde‚´ Ego; ved´ esli ty pogibne‚´, to gibel´ budet uΩasnoj.

14


9 änvarä £Byli i lΩeproroki v narode, kak i u vas budut lΩeuçiteli“. 2-e poslanie Petra 2,1 £PredupreΩdaem, çto est´ poddelki!“ V gazetax çasto vstreçaütsä takie predupreΩdeniä, i razumnee vsego prinimat´ ix vser´ez. Osteregajtes´ poddelok Evangeliä, osobenno takix, kotorye stavät sväwennikov na mesto Xrista, kotorye uçat verit´ v sväwennika vmesto togo, çtoby verit´ v krov´ primireniä s Bogom. Dostatoçno li‚´ vnimatel´nee prismotret´sä, çtoby razoblaçit´ poddelku. Osteregajtes´ loΩnoj mudrosti, kotoraä çasto prikryvaetsä nauçnost´ü. Lüdi stroät predpoloΩeniä i, çtoby obosnovat´ ix, ukazyvaüt na mnimye fakty. Kakoe-to vremä uçenye ubeΩdeny v kakom-to novom mnenii i govorät vam, çto nel´zä protivit´sä progressu nauki i duxu vremeni. No uΩe çerez korotkoe vremä samoe novoe mnenie oprovergaetsä bolee novym. Vçera‚nää mudrost´ okazyvaetsä glupost´ü i sluΩit nynhe podoplekoj segodnä‚nej £bezo‚iboçnoj“ mudrosti. No qtu mudrost´ postignet skoro ta Ωe uhastæ, çto i ee pred‚estvennicu. My otnüd´ ne dolΩny prezirat´ poznaniä, a, naoborot, iskat´ ix, kak sokrytoe sokroviwe; no my ne pozvolim duraçit´ sebä nedokazannymi teoriämi. Osteregajtes´ takΩe loΩnogo blagoçestiä – blagoçestiä, kotoroe perestalo borot´sä s vragom, niçego ne znaet o prisuwej çeloveku isporçennosti, verit v svoü bezgre‚nost´, sçitaet, çto ne nuΩdaetsä ni v kakoj bditel´nosti i zabote o spasenii du‚i. Legko sobrat´ mnimoe sostoänie, pokupaä bumagi, imeüwie li‚´ mnimuü cennost´; legko proslyt´ oçen´ naboΩnym i blagoçestivym, esli prinät´ vremennyj poryv za fakty i voobraΩenie za dejstvitel´nost´. Da nauçit nas Dux Svätoj otliçat´ nastoäwee ot nenastoäwego, istinnoe ot loΩnogo!

15


10 änvarä £Veroü Moisej po roΩdenii tri mesäca skryvaem byl roditelämi svoimi; ibo videli oni, çto ditä prekrasno“. Poslanie k Evreäm 11,23 Mat´ Moiseä sprätala svoego rebenka. Dumaü, çto esli by ona i ee muΩ byli zdes´, to oni rasskazali by nam dlinnuü istoriü o tex sobytiäx. Oni mogli by rasskazat´ o ‚pionäwix sosedäx, o tom, kak oni sami boälis´ za svoix detej, kotorye, igraäs´, mogli by kakim-nibud´ neobdumannym slovom vydat´ malen´kogo brata. Materi pri‚los´ pribegnut´ ko mnogim sredstvam, çtoby sprätat´ syna, ispolæzuä vesæ svoj um i zdravyj smysl. Nekotorye lüdi dumaüt, çto esli u nix estæ vera, to oni mogut dejstvovat´ kak glupcy. No vera delaet çeloveka mudrym. Odin iz samyx zameçatel´nyx aspektov very to, çto ona ävläetsä osväwennym, zdorovym umom. Vera – qto ne fanatizm. Vera oznaçaet prinät´ Boga za samyj bol´‚oj faktor v na‚ix rasçetax, a potom sçitat´ po samoj zdravoj logike. Qto ne znaçit, çto my moΩem vsunut´ ruku v kipäwuü vodu, rassçityvaä na to, çto ne oboΩΩemsä. Vera oznaçaet doverät´ Bogu i postupat´ v otno‚enii Boga tak, kak my dolΩny. To est´ obrawat´sä s nim ne kak s nulem, a kak s samoj bol´‚oj cifroj vo vsex na‚ix rasçetax. V qtom smysle vera – dejstvitel´no razum, oduxotvorennyj, vydvinutyj iz obyçnoj sfery razum. Mat´ Ωelaet, çtoby Gospod´ spas ee rebenka; no ona znaet: Bog xoçet, çtoby ona posluΩila dlä qtogo orudiem, i poqtomu ona präçet rebenka. Kritiçeskie tolkovateli sçitaüt, çto vera qtix roditelej byla slabovatoj. Oni, äkoby, podvergli rebenka bol´‚oj opasnosti, ostaviv ego v korzinke iz trostnika na bol´‚oj reke s sil´nym teçeniem. No ä niçego qtogo zdes´ ne viΩu. V vere oni sdelali samoe luç‚ee, çto mogli. Esli Bog ne nazyvaet ix veru slaboj, to bylo by zanosçivo s na‚ej storony izmenät´ Ego suΩdenie.

16


11 änvarä £I podnälsä i leg nad rebenkom, i priloΩil svoi usta k ego ustam, i svoi glaza k ego glazam, i svoi ladoni k ego ladonäm, i prostersä na nem“. 4-ä kniga Carstv 4,34 V qtoj istorii my vidim, çto esli my xotim dat´ rebenku duxovnuü Ωizn´, to sleduet znat´ ego sostoänie. On mertv. Bog xoçet, çtoby ty poçuvstvoval, çto rebenok tak Ωe mertv vo grexax, kak i ty byl kogda-to. Bog xoçet, çtoby ty, dorogoj uçitel´, prikosnulsä k qtoj smerti muçitel´nym, sokru‚aüwim, uniΩaüwim soçuvstviem. Ne dumaü, çto moΩno vytawit´ golovnü iz ognä, ne podstaviv ruku tak blizko, çtoby poçuvstvovat´ Ωar. Ty dolΩen imet´ soznanie stra‚nogo gneva BoΩ´ego i strax pered buduwim sudom; inaçe tebe ne budet dostavat´ svätoj qnergii v tvoej rabote i tem samym odnogo iz samyx vaΩnyx uslovij prineseniä plodov. Vxodä v poloΩenie rebenka i prilagaä svoi usta k ego ustam i svoi ruki k ego rukam, ty dolΩen starat´sä kak moΩno luç‚e prisposobit´sä k nature, privyçkam i temperamentu rebenka. Tvoi usta dolΩny najti takie slova, çtoby rebenok ponimal, çto ty imee‚´ v vidu. Ty dolΩen videt´ vewi glazami rebenka; tvoe serdce dolΩno imet´ çuvstva rebenka, çtoby ty mog byt´ ego drugom i tovariwem. Prorok naklonilsä nad rebenkom. Odin byl vzroslym muΩçinoj, a drugoj – vsego li‚´ mal´çikom. Tot, kto xoçet govorit´ s det´mi, vovse ne glupec. Çtoby uçit´ detej, my nuΩdaemsä v samyx glubokix issledovaniäx, v samyx ser´eznyx mysläx, samyx bol´‚ix silax. Ty ne smoΩe‚´ oΩivit´ rebenka, ne skloniv‚is´ k nemu. Samyj mudryj çelovek dolΩen napräç´ vse svoi sily i ispol´zovat´ vse svoi sposobnosti, esli on Ωelaet uspe‚no uçitæ molodeΩæ.

17


12 änvarä £I pojdet Gospod´ poraΩat´ Egipet, i uvidit krov´ na perekladine i na oboix kosäkax, i projdet Gospod´ mimo dverej, i ne popustit gubitelü vojti v domy va‚i dlä poraΩeniä“. Isxod 12,23 Esli by vy v pasxal´nuü noç´ pro‚lis´ po ulicam Pifoma i Raamsesa, to po odnomu brosaüwemusä v glaza priznaku vy znali by, gde Ωivut izrail´täne, a gde egiptäne. Ne bylo by neobxodimosti prislu‚ivat´sä pod oknom, na kakom äzyke govorät lüdi, ili Ωdat´, poka kto-nibud´ vyjdet na ulicu, çtoby uznat´ ego po odeΩde. Odnogo xvatilo by: nad dver´ü izrail´tän byl znak krovi, u egiptän ego ne bylo. Zamet´te, krov´ vse ewe ävläetsä otliçitel´nym znakom meΩdu det´mi BoΩ´imi i det´mi mira sego. V dejstvitel´nosti v qtom mire imeetsä tol´ko dve kategorii: Cerkov´ BoΩiä i mir; te, kto opravdan vo Xriste, i te, kto budet osuΩden v svoix grexax. Qtot znak dolΩen byl bezo‚iboçno otliçat´ istinnogo izrail´tänina: on pristupil £k Krovi kropleniä, govoräwej luç‚e, neΩeli Aveleva“. Tot, kto verit v Syna BoΩiä kak v edinstvennuü, sover‚ennuü Ωertvu za grex, tot imeet spasenie; kto ne verit v Nego, tot umret v grexax. Istinnyj veruüwij polagaetsä na Ωertvu, prinesennuü odnaΩdy za grex. Qto ego pokoj, ute‚enie, nadeΩda. Kto ne polagaetsä na primiräüwuü Ωertvu, tot otverg Evangelie i dolΩen nesti svoe sobstvennoe zlodeänie. Krov´ byla ne tol´ko otliçitel´nym, no i spasitel´nym znakom. Çto uderΩivalo Angela smerti s meçom? Tol´ko krov´ na perekladine dveri. Oni zakololi ägnenka, okropili svoi doma krov´ü, i poqtomu oni v bezopasnosti. Deti Izrailä ne byli ni bogaçe, ni umnee, ni sil´nee, ni lovçe, çem Egiptäne; no oni byli spaseny krov´ü i poqtomu ostalis´ Ωivy, v to vremä kak vse ostal´nye pogibli.

18


13 änvarä £Kogda Angel Gospoden´ skazal slova sii vsem synam Izrailevym, to narod podnäl gromkij vopl´ i zaplakal“. Kniga Sudej 2,4 Kak qto obnadeΩivaet! Vse oni byli vnimatel´nymi slu‚atelämi. Ni odin iz nix ne smotrel po storonam bluΩdaüwim vzorom, ni odin ne zabyl skazannyx tam strogix slov. Vse sosredotoçenno vnimali BoΩ´im nastavleniäm. Oni stoäli pered Gospodom, udivlennye i smuwennye, poka Angel peredaval im svoü ser´eznuü vest´, posle çego sam vernulsä k poslav‚emu ego. Qti izrail´täne usly‚ali predostereΩenie i prinäli istinu. Oni byli vnimatel´nymi slu‚atelämi, i kaΩdyj iz nix mog skazat´: £Slava Gospodu! Qta propoved´ sover‚ila bol´‚oe delo“. Vo vsem sobranii ne bylo ni odnogo, kto by smeälsä, ni odnogo, kto ostavalsä by ravnodu‚nym, ni odnogo, kto by nasmexalsä nad slovami Angela ili otnessä by k nim s prezreniem. Naoborot, v na‚em tekste govoritsä, çto vse oni podnäli gromkij vopl´ i zaplakali. Çuvstvo ugneteniä oxvatilo ix. Ix du‚i byli gluboko podavleny, ix bol´ vylilas´ v gor´kij vopl´, i oni tak bezute‚no zarydali, çto moΩno bylo podumat´: ewe ne vse poteräno! Qti lüdi byli takΩe ispoveduüwimi slu‚atelämi; kak tol´ko bogosluΩenie zakonçilos´, oni £prinesli tam Ωertvu Gospodu“. Oni priznali sebä rabami Gospoda, vzäli Ωertvu, ustanovlennuü Im, i prinesli ee za svoi grexi. Vse oni byli poçitatelämi Vsevy‚nego, gotovye k iskrennemu pokaäniü. Dorogie druz´ä, vse qto vyglädit ves´ma obnadeΩivaüwim, tak kak my oΩidaem qtogo rezul´tata, esli Bog uvewevaet sovest´ çeloveka i ukazyvaet emu na zakon. Esli çeloveku ukazyvaüt na ego grexi, razve on ne dolΩen zaplakat´? NadeΩda sverkaet v kaΩdoj sleze. O, esli by lüdi byli dostatoçno porädoçnymi, çtoby oplakivat´ svoi grexi. Menä poraΩaet, çto nekotorye iz vas mogut çitat´ Bibliü s suximi glazami. Ne udivitel´no, hto lüdi kriçat i plaçut, a udivitel´no to, çto ne kaΩdoe mesto, v kotorom propoveduetsä zakon i Evangelie, stanovitsä £Boximom“, mestom plaça.

19


14 änvarä £Kogda Angel Gospoden´ skazal slova sii vsem synam Izrailevym, to narod podnäl gromkij vopl´ i zaplakal“. Kniga Sudej 2,4 Teper´ ä xoçu ukazat´ vam na druguü storonu, i vy zametite, çto v potokax slez v Boxime ne bylo niçego postoännogo. Propoved´ Angela zastavila qtix lüdej zaplakat´, no ne budem obmanyvat´sä nasçet qtix slez. Ä dumaü, çto ix priçitaniä i slezy mogli byt´ vyzvany kak liçnost´ü propoveduüwego, tak i lübymi drugimi obstoätel´stvami. Qto Ωe byl Angel Gospoden´, kogo ne tronulo by ego prisutstvie? Nekotorye propoveduüt tak, çto pri qtom poçti nevozmoΩno ostavat´sä ravnodu‚nym. Oni imeüt takuü auru i govorät s takoj glubokoj proniknovennostæü, çto vpolne estestvenno, çto zatragivaüt çuvstva slu‚atelä. No vremennaä priçina ne moΩet privesti k veçnomu izmeneniü. Vy dolΩny rodit´sä svy‚e, £ne ot krovi, ni ot xoteniä ploti, ni ot xoteniä muΩa, no ot Boga“. Slu‚anie seræeznogo propovednika moΩet stat´ dlä vas bol´‚im blagosloveniem, no esli vy xot´ nemnogo poloΩites´ na propovednika, to qto budet pagubno dlä vas. Krome togo, boüs´, çto pokaänie qtix lüdej v bol´‚oj stepeni bylo sväzano s ix estestvennoj mägkost´ü. Lüblü sil´nyx muΩçin, kotorye plaçut v du‚e i skupy na vne‚nie £livni“. Ä znaü poistine mägkoserdeçnyx muΩçin, kotorye ne mogut prolit´ ni odnoj slezy, esli qto kasaetsä ix Ωizni, no ispytyvaüt pri qtom namnogo bolee glubokuü bol´, çem te, ç´e gore poverxnostnoe i £vodänistoe“. Nekotorye obladaüt estestvennoj mägkost´ü, kotoraä me‚aet dostiΩeniü duxovnoj çuvstvitel´nosti. Gotovnost´ zaplakat´, gotovnost´ s radost´ü prinät´ Slovo BoΩie, nemedlenno vstupit´ v veru, vozmoΩno, vsego li‚´ duxovnaä slabost´. Nekotorye lüdi obil´no plaçut, potomu çto byli p´änicami. Qto stra‚naä vew´. Odin gramm very luç‚e tonny slez. Kaplä istinnogo pokaäniä dragocennee, çem potok slez.

20


15 änvarä £Kogda Angel Gospoden´ skazal slova sii vsem synam Izrailevym, to narod podnäl gromkij vopl´ i zaplakal“. Kniga Sudej 2,4 Boüs´, çto izrail´täne plakali ne potomu, çto sogre‚ili, a potomu, çto Bog skazal im, çto bol´‚e ne xoçet izgonät´ ot nix Xananeev. KaΩdyj ubijca raskaivaetsä pered viselicej, to est´, on Ωaleet o tom, çto ego sejças povesät, a ne o tom, çto ubil drugix lüdej. My dolΩny çetko razliçat´ meΩdu estestvennym straxom, vyzyvaemym vyrazitel´nym opisaniem buduwego gneva, i dejstvitel´nym, duxovnym prikosnoveniem BoΩiim, kotoroe razbivaet serdce i zatem izmenäet ego. Qti lüdi obmanyvalis´ nasçet glubiny i iskrennosti svoix sobstvennyx çuvstv. Oni nesomnenno sçitali sebä lüd´mi, polnymi istinnogo raskaäniä, v dejstvitel´nosti Ωe qto byli li‚´ droΩawie trusy, naxodäwiesä pod vlast´ü bespoleznyx i k tomu Ωe prexodäwix vpeçatlenij. Plaç ne sdelal qtix izrail´tän luç‚e, inaçe oni voskliknuli by: £Brat´ä, voz´mem meçi! Pojdem na bitvu s Xetteämi i Ferezeämi, razru‚im ix Ωertvenniki i statui ix bogov i vyrubim ix sväwennye rowi!“ Net, oni ostavili meçi v noΩnax i zaklüçili dogovora s osuΩdennymi narodami. Navernoe, oni priznavali i oplakivali svoe sobstvennoe ravnodu‚ie i daΩe govorili: £Peçal´no, çto my takie uprämye. Dejstvitel´no uΩasno“. Ä sly‚al, kak odnaΩdy kto-to skazal: £UΩasno byt´ rabom rümki, kak bylo by xoro‚o, esli by ä nikogda ne dotragivalsä do nee“. A na sleduüwij den´ on snova byl p´än. Esli vy raskaivaetes´ vo grexe, togda doloj grex! Esli pokaänie sover‚aetsä ot serdca, togda ono ne ostaetsä bezdejstvennym. Esli kto-to dejstvitel´no obrawaetsä k Bogu, to on otvoraçivaetsä ot grexa. Esli satana dejstvitel´no izgnan iz çeloveka, to osvoboΩdennyj vymetaet svoj dom i oçiwaetsä ot gräzi, Ωiv‚ej v nem ran´‚e. Spasenie ne v çuvstvax, a v vere. Spasenie ne v plaçe, a v doverii ko Xristu. £Razdirajte serdca va‚i, a ne odeΩdy va‚i!“

21


16 änvarä £No obodris´ nyne, Zorovavel´, govorit Gospod´, obodris´, Iisus, syn Iosedekov, velikij ierej! obodris´, ves´ narod zemli, govorit Gospod´, i proizvodite raboty!“ Kniga proroka Aggeä 2,4 Malodu‚ie v otno‚enii dobryx vewej – qto sornäk, rastuwij tam, gde ego ne seäli. Nemnogo nuΩno dlä togo, çtoby opustit´ ruki – çasto dostatoçno odnogo slova ili vzgläda. Malodu‚ie i unynie inogda oxvatyvaüt nas, kak togda izrail´tän, kogda my dumaem o tom, kakie velikie dela Bog vprave byl by oΩidat´ ot nas, a my sposobny sluΩit´ Emu vsego li‚´ meloçami. Esli vo vremena Aggeä lüdi dumali o Gospode i Ego xrame, a potom videli to malen´koe pomewenie, vydelennoe dlä qtogo, fundamentom kotoromu sluΩili prostye kamni, to im stanovilos´ stydno. Ne çuvstvuete li i vy, brat´ä, inogda gnetuwuü täΩest´ togo fakta, çto my tak malo moΩem sdelat´ dlä na‚ego Boga; sli‚kom malo dlä togo, kto vozlübil nas i umer za nas? Alavastrovye sosudy s dragocennym mirom – sli‚kom niçtoΩnyj dar dlä Nego. V svoej lübvi nam i v golovu ne prixodit, çto bylo by rastoçitel´no razbit´ na‚i luç‚ie sosudy i obil´no vozlit´ na Nego blagouxaüwee nardovoe maslo. Naprotiv, my boimsä, çto na‚ix nardovyx sosudov sli‚kom malo i na‚e maslo nedostatoçno dragocennoe. Sdelav vse vozmoΩnoe dlä propovedovaniä slavy na‚ego Gospoda, my çuvstvuem, çto na‚i slova sli‚kom bednye i Ωalkie, çtoby v dostatoçnoj mere vydelit´ slavu na‚ego dostojnogo pokloneniä Gospoda. I tak my prixodim v unynie, i vrag soblaznäet nas sdelat´ ves´ma nepravil´nye vyvody. Ne umeä delat´ mnogo, my postepenno voobwe perestaem çto-to delat´. Tak kak to, çto my sdelali, bylo nastol´ko neznaçitel´nym i Ωalkim, to my sklonny otkazat´sä voobwe ot vsäkogo truda. Vrag umeet ispol´zovat´ v svoix celäx kak skromnost´, tak i gordost´. On zastavläet nas libo gordit´sä na‚im trudom, libo sçitat´ ego niçtoΩnym, li‚´ by uderΩat´ nas ot qtogo truda.

22


17 änvarä £Bog vyvel ix iz Egipta“.

Çisla 23,22

Esli Bog naxoditsä sredi svoego naroda, to On vedet ego, tak çto my moΩem s radost´ü pet´: £On vedet menä!“ Esli my imeem Boga, to nam ne nuΩno nikakogo drugogo rukovoditelä v cerkvi. Ego oko i ruka budut rukovodit´ narodom. Mne vsegda ne po sebe, kogda ä sly‚u o çeloveçeskix pravilax v cerkvi. Mne stra‚no, kogda vlast´ predostavläetsä odnomu, dvum ili dvadcati licam; vlast´ dolΩna vsegda ostavat´sä u samogo Gospoda. Cerkov´ü, v centre kotoroj naxoditsä Gospod´ Iisus, rukovodit Svätoj Dux. Takaä cerkov´ budet imet´ edinstvo, ne stremäs´ k odnoobraziü, i idti k pobede, ne podnimaä ‚uma. DviΩenie, rukovodimoe Bogom, vernoe dviΩenie, a to, kotoroe upravläetsä nailuç‚im obrazom, no bez Boga, navernäka, sover‚enno loΩnoe. Organizaciä – xoro‚aä ve‚´, no inogda ä sklonen vmeste s Cvingli voskliknut´ v bitve: £Imenem svätoj Troicy, otpustite vse!“ – tak kak, esli kaΩdyj budet svoboden, to kaΩdyj budet postupat´ pravil´no, pri uslovii, çto Bog s nami. Tam, gde upravläet Bog, tam carit porädok. Tak Ωe kak atomy materii poslu‚ny vlasti BoΩiej, tak i otdel´nye veruüwie poslu‚ny Duxu Svätomu. Pozvolim Ωe Bogu byt´ s Cerkov´ü i rukovodit´ eü! Ne vlübläjsä v osobuü sistemu i ne vozvy‚aj togo ili inogo metoda raboty! Daj Duxu BoΩ´emu rabotat´. Togda poçti lübaä forma, napolnennaä duxovnoj Ωizn´ü, budet otveçat´ suwestvuüwim na dannyj moment potrebnostäm. Bog vsegda pravil´no vedet svoj narod. Va‚e delo – sledovat´ za oblaçnym i ognennym stolpom. Esli On vedet nas çerez pustynü, to my poluçim tam piwu. Esli On privedet nas v Ωarkuü stranu, to my poluçim vodu iz skaly. Glavnoe, çtoby Gospod´ byl s nami, On privedet nas v obetovannyj pokoj.

23


18 änvarä £Veruüwij v Nego ne postyditsä“.

1-e poslanie Petra 2,6

Vy sly‚ali istoriü o muΩçine, kotoryj, zabludiv‚is´ pozdnim veçerom, podumal, çto naxoditsä na kraü propasti? On boälsä upast´ so skaly! V straxe on sxvatilsä za staroe derevo i vsej siloj derΩalsä za qtu slabuü oporu. On byl uveren, çto, esli otpustit svoü oporu, to razob´etsä o kakojnibud´ uΩasnyj utes, leΩawij vnizu. I tak on visel tam, ves´ v potu, vse telo ego iznyvalo ot napräΩeniä. Lixoradka i slabost´ oxvatili ego, i v konce koncov on ne vyderΩal: otpustil ruki, upal i prizemlilsä na mägkoj, poros‚ej mxom zemle, na kotoroj on, celyj i nevredimyj, mog spokojno doΩidat´sä zari. Tak mnogie vo t´me svoego nevedeniä shitaüt, çto oni pogibnut, esli priznaütsä v svoix grexax, ostavät nadeΩdu na samogo sebä i doverätsä v ruki BoΩii. Oni boätsä ostavit´ ‚atkuü nadeΩdu, za kotoruü zacepilis´. Ostav´ vse: veru v svoi dela, svoi molitvy, svoi çuvstva! Otorvis´! Mägkoj i nadeΩnoj budet zemlä, na kotoruü ty upade‚´. Iisus Xristos v svoej lübvi, siloj svoej dragocennoj krovi, v svoej sover‚ennoj pravednosti dast tebe srazu pokoj i mir. Ostav´ samouverennost´ i bros´sä v ruki Iisusa! Net nikakogo osnovaniä boät´sä. Tol´ko neznanie togo, çto ävläetsä va‚ej veçnoj bezopasnost´ü, vyzyvaet strax. Smert´ plotskoj nadeΩdy est´ Ωizn´ very. Dajte umeret´ va‚emu £Ä“, çtoby Xristos mog Ωit´ v vas! Zacepis´ kornämi tvoej slaboj very za kamen´! Sxvatis´ za Iisusa i derΩis´ za nego krepko!

24


19 änvarä £Ibo my imeem ne takogo pervosväwennika, kotoryj ne moΩet sostradat´ nam v nemowax na‚ix, no Kotoryj, podobno nam, isku‚en vo vsem, krome grexa“. Poslanie k Evreäm 4,15 Znanie togo, çto moj Gospod´ ispytal te Ωe isku‚eniä, çto i ä, çasto bylo nektarom dlä moej ustaloj du‚i. On preterpel isku‚eniä podobno nam, poqtomu ne otxodite ot Nego ni na ‚ag. Vy idete çerez temnoe prostranstvo, no Iisus pro‚el ego do vas. Vam pridetsä vesti trudnuü bor´bu, no na‚ Gospod´ borolsä s tem Ωe vragom. Makedoncev v ix täΩelyx poxodax oçen´ obodrälo to, çto Aleksandr delil s nimi vse trudnosti. Esli by Aleksandr exal verxom, v to vremä kak soldaty ‚li pe‚kom, to poslednie vskore utomilis´ by i sdalis´. No on mar‚iroval, kak prostoj soldat, i kogda ne stalo xvatat´ vody, to Aleksandr perenosil ΩaΩdu vmeste s nimi i otkazalsä pit´ iz togo nebol´‚ogo zapasa vody, soxranennogo special´no dlä nego. £Net, – skazal on, – ä xoçu stradat´ vmeste s moimi soldatami“. Oni oderΩali pobedu, gonä persov, kak l´vy gonät stado ovec, vo mnogom blagodarä liçnoj xrabrosti Aleksandra. On pervym prygal v okop, pervym perexodil çerez reku, pervym vzbiralsä na val, pervym riskoval Ωizn´ü, bud´ to na smert´ ili slavu. I kaΩdyj muΩçina pri vide qtogo geroä sam stanovilsä geroem. Davajte tak Ωe sledovat´ za Iisusom! Iisus ne ostaetsä v palatke, v to vremä kak ego brat´ä borätsä; ne odevaetsä v purpur, kak car´, lübäwij pokoj. On pro‚el qtu bor´bu do nas. Druz´ä, bud´te spokojny! Xristos znaet na‚ put´, i my kak by vidim sledy ego nog v peske. On ne zabyvaet isku‚enij, çerez kotorye pro‚el sam, i xoçet pomoç´ nam oderΩat´ v nix pobedu.

25


20 änvarä £Ibo, kak Sam On preterpel, byv isku‚en, to moΩet i isku‚aemym pomoç´“. Poslanie k Evreäm 2,18 Staraä poslovica glasit: £Odna polovina mira ne znaet, kak Ωivet drugaä“. I qto dejstvitel´no tak. Dumaü, çto mnogie bogatye ne imeüt nikakogo predstavleniä o nuΩde bednyx. Oni ne predstavläüt sebe, çto qto znaçit – zarabatyvat´ xleb täΩelym trudom. No na‚ Gospod´ Iisus Xristos znaet na‚i nuΩdy. On uΩe do nas ispytal isku‚eniä i boli. On perenes bolezn´, visä na kreste. On ponimaet ustalost´, ved´ On, ustalyj, sidel u kolodca v Sixare. Bednost´ – On znakom s neü, tak kak vremenami Emu neçego bylo est´, krome xleba, o kotorom mir niçego ne znaet. Ne imet´ kry‚i nad golovoj – i s qtim On znakom, tak kak £lisicy imeüt nory, i pticy nebesnye – gnezda“, a On ne imel, £gde priklonit´ golovu“. Dorogoj xristianin, net takogo mesta, gde tvoj Spasitel´ ne byl by uΩe do tebä – za isklüçeniem mest grexa. V doline smertnoj teni ty uvidi‚´ krovavye sledy Ego nog. Da, daΩe podojdä k glubokim vodam Iordana, ty zameti‚´: £Zdes´ est´ sledy nog çeloveka. Kto byl tam?“ Nagnuv‚is´, ty uvidi‚´ rany ot gvozdej i skaΩe‚´: £Qto sledy moego Spasitelä!“ On byl tam do tebä. On proloΩil tebe put´. On leg v mogilu, çtoby sdelat´ iz nee nebo dlä spasennyx, v kotorom oni snimut svoi budniçnye odeΩdy i odenut odeΩdy veçnogo pokoä. Kakimi by putämi nam ne pri‚los´ idti – Gospod´ byl na‚im pred‚estvennikom. Ä obrawaüs´ k tem, kto naxoditsä v glubokoj skorbi: dorogoj piligrim, obodris´! Xristos proloΩil dorogu i prevratil £uzkij put´“ v carskuü stolbovuü dorogu Ωizni.

26


21 änvarä £Ä esm´ pastyr´ dobryj, i znaü Moix, i Moi znaüt Menä; kak Otec znaet Menä, tak i Ä znaü Otca“. Evangelie ot Ioanna 10,14-15 Xoçu ukazat´ vam na to, v kakom sover‚enstve dobryj pastyr´ Gospod´ Iisus znaet svoix ovec. On znaet ix koliçestvo; On nikogda ne poteräet ni odnoj iz nix. On snova posçitaet ix, kogda ovcy vernutsä v Ego ruki, i togda podvedet toçnye itogi. £Tex, kotoryx Ty dal Mne, Ä soxranil, i nikto iz nix ne pogib“. On znaet koliçestvo tex, za kotoryx zaplatil cenu spaseniä. On znaet xarakter i vozrast kaΩdogo iz prinadleΩawix Emu. On uveräet nas, çto daΩe volosy u nas na golove soçteny. U Gospoda Iisusa net ovec, neznakomyx Emu. On ne moΩet kogo-to ne zametit´ ili zabyt´. On tak xoro‚o znaet tex, kogo spas Svoej dragocennoj krov´ü, çto nikogda nikogo ne pereputaet i nikogda nikomu ne dast nevernuü ocenku. On znaet ix nastroenie, znaet slabyx, nervnyx, boäzlivyx, sil´nyx; znaet predraspoloΩennyx k çaxotke; znaet muΩestvennyx, bol´nyx, ozaboçennyx, utomlennyx, ranenyx. On znaet gonimyx d´ävolom, naxodäwixsä v lapax l´va, pereΩivaüwix takie poträseniä, çto oni çut´ li ne li‚aütsä Ωizni. On znaet na‚i samye sokrovennye mysli i çuvstva luç‚e nas samix. On znaet na‚i ispytaniä – to osoboe ispytanie, kotoroe sejças tak ugnetaet tebä. I trudnosti – tu osobuü trudnost´, kotoraä kak raz sejças vstaet na tvoem puti, dorogoj brat. Vse, çto soderΩitsä v na‚ej gor´koj ça‚e, Emu izvestno. NevozmoΩno predstavit´ sebe znaniä bolee sover‚ennye, çem te, kotorye imeet Otec o Svoem edinorodnom Syne, toçno tak Ωe nevozmoΩno sebe predstavit´ znaniä bolee sover‚ennye, çem te, kotorye Iisus Xristos imeet o kaΩdom izbrannom Im çeloveke.

27

255363  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you