Page 1

У. Д. Глс у

Кк о к ш

Christliche Literatur-Verbreitung e.V. Postfach 110135 · 33661 Bielefeld


Na vnutrennej storone obloΩki: Vperedi: s tex por, kak suwestvuüt lüdi, oni vosxiwaütsä beskoneçnym noçnym zvezdnym nebom i razmy‚läüt o mire, v kotorom Ωivut. Szadi: klimatiçeskie izmeneniä, proizo‚ed‚ie posle poträs‚ej Zemlü gigantskoj katastrofy, vyzvali rezkoe poniΩenie temperatury, snegopady i oledeneniä. I vse Ωe mnogie rasteniä i Ωivotnye smogli prisposobit´sä k novym usloviäm Ωizni.

Nazvanie originala: Het onstaan van de wereld © russkogo izdaniä 1994 by CLV · Christliche Literatur-Verbreitung Postfach 110135 · 33661 Bielefeld Perevod s nemeckogo: I. Reimer, A. Pellegrom Nabor: Enns Schrift & Bild, Bielefeld Tipografiä: Druckhaus Gummersbach ISBN 3-89397-341-9


SoderΩanie

1. Ävläetsä li Bibliä istoriheski dostovernoj knigoj?

11

2. ProisxoΩdenie Vselennoj

27

3. Vozrast Zemli

43

4. ProisxoΩdenie Ωizni

55

5. ProisxoΩdenie vidov

73

6. Okamenelosti govorät

89

7. ProisxoΩdenie heloveka

107

8. Vsemirnyj potop i geoxronologiheskaä ‚kala 127 9. Noev kovheg 10. Mir posle potopa

145 157


Predislovie MoΩno li verit´ Biblii – ne tol´ko v voprosax spaseniä du‚i, no i tam, gde ona govorit ob istorii i prirode? MoΩet li sovremennyj mysläwij i nauçno obrazovannyj çelovek verit´ tomu, çto napisano v pervyx odinnadcati glavax knigi Bytiä, pervoj knigi Biblii? Za 140 let, pro‚ed‚ix so dnä opublikovaniä knigi Darvina £ProisxoΩdenie vidov“, qvolücionnaä teoriä gluboko ukorenilas´ v my‚lenii i Ωizni na‚ego obwestva. Povestvovanie Biblii o sotvorenii vsego Ωivogo vsemoguwim Tvorcom, vsego neskol´ko tysäç let nazad, kaΩetsä bol´‚instvu lüdej sover‚enno nesovmestimym s sovremennymi otkrytiämi nauki. UΩe v ‚kole nam prepodnosät poçti zaver‚ennuü i zaçastuü kaΩuwuüsä sover‚enno oçevidnoj kartinu qvolücii: sluçaj, vremä i zakony prirody pozabotilis´ o tom, çtoby za milliony let postepenno razvilis´ segodnä‚nie formy Ωizni. V dejstvitel´nosti Ωe rastuwee çislo estestvennonauçnyx otkrytij ukazyvaet na to, hto qvolücionnaä teoriä byla sli‚kom pospe‚no prinäta za fakt. Sledstviem qtix otkrytij ävläetsä to, çto daΩe krupnej‚ie uçenye-qvolücionisty stavät pod vopros osnovnye poloΩeniä qvolücionnoj teorii. Izvestnyj pisatel´ i uçenyj Artur Kostler metko opisyvaet sloΩiv‚uüsä situaciü: argument, çto, naprimer, glaz nikogda ne mog vozniknut´ po vole slepogo sluçaä, £priobrel k seredine veka vse bol´‚ij ves, tak çto poçti ne ostalos´ vidnyx qvolücionistov, kotorye ne pozvolili by sebe kakix-libo eretiçeskix vyskazyvanij ob opredelennyx aspektax fundamental´nogo uçeniä, v to Ωe vremä re‚itel´no otvergaä eres´ svoix kolleg. Xotä qti kritiçeskie vyskazyvaniä i somneniä probili izrädnuü bre‚´ v stene, zamok neodarvinizma vse ewe proçno stoit – kak govorät, v osnovnom potomu, çto nikto ne moΩet predloΩit´ udovletvoritel´noj al´ternativy“ (A. Koestler, The Ghost in the Machine. New York, 1967 p.115). Odin iz kritiçeski nastroennyx qvolücionistov – G.A. Kirkut, rukovoditel´ fiziologiçeskogo i bioximiçeskogo otdeleniä universiteta Sautxemptona. On utverΩdaet, çto net nikakix dokazatel´stv tomu, çto Ωizn´ sluçajnym obrazom voznikla iz neΩivoj materii. On takΩe sçitaet neveroätnym, çto vse segodnä‚nie formy Ωizni proizo‚li ot odnokletoçnyx organizmov. Tot fakt, çto qvolücionnaä teoriä povsemestno prinimaetsä sover‚enno nekritiçno, on obßäsnäet sleduüwim obrazom: £Bol´‚instvo studentov usvaivaet rasxoΩie qvolücionnye predstavleniä biologii ewe v ‚kole – to est´ v takom vozraste, kogda bol´‚instvo lüdej nastroeno nekritiçno. Esli oni pozΩe glubΩe izuçaüt teoriü qvolücii, v ix soznanii uΩe ukorenilis´ razliçnye iskaΩennye fakty i predpoloΩeniä, kotorye me‚aüt im uvidet´ poloΩenie del s drugoj storony. K tomu Ωe bol´‚instvo studentov, zanimav‚ixsä v ‚kole po odnoj programme, çawe vsego byvaüt vospitany v odnoj srede, poqtomu oni zanimaüt v diskussiäx odnu i tu Ωe loΩnuü poziciü i soglasny drug s drugom v vyvodax, kotorye sleduüt iz ix obwix zabluΩdenij“ (G.A. Kerkut, Implications of Evolution. Oxford, 1960, p. 160). LeΩawaä pered vami kniga ävläetsä populärnym vvedeniem v nauçnuü teoriü proisxoΩdeniä mira, ävläüwuüsä al´ternativoj qvolücionizmu i nosäwuü nazvanie kreacionizma. Kreacionizm isxodit iz istoriçeskoj dostovernosti vsej Biblii, vklüçaä i pervye odinnadcat´ glav knigi Bytiä, i utverΩdaet, çto estestvennonauçnye znaniä i otkrytiä o proisxoΩdenii vselennoj, Ωizni, geologiçeskix qpoxax i t.d. obßäsnäütsä kreacionno-potopnoj model´ü namnogo luç‚e i s men´‚im koliçestvom nerazre‚ennyx protivoreçij, çem qvolücionnoj. Qta kniga byla napisana v ramkax provodimoj U. DΩ. Glasxauqrom v Niderlandax serii publikacij pod nazvaniem £Otkrytaä Bibliä“, pri qtom parallel´no s knigami byla podgotovlena i seriä sootvetstvuüwix teleprogramm. Iz vy‚eupomänutoj serii publikacij na russkom äzyke takΩe vy‚la kniga: U. DΩ. Glasxauqr, Kak voznikla Bibliä, FRG, Bilefel´d, 1992 G. Al´berts

9


Ävläetsä li Bibliä istoriçeski dostovernoj knigoj ?

Devu‚ka: £Milyj, posmotri Ωe, kak çudesno zaxodit solnce!“ Paren´: £Solnce voobwe ne zaxodit. Qto tak tol´ko kaΩetsä, çto Solnce zaxodit, iz-za vraweniä Zemli. Na samom dele Solnce stoit nepodviΩno, a Zemlä vertitsä. Krome togo, Solnce vovse ne krasnoe. My vidim zdes´ qffekt prelomleniä solneçnyx luçej v zemnoj atmosfere.“ K sçast´ü, Bibliä ne govorit nauçnym äzykom, a ispol´zuet privyçnye nam ponätiä razgovornoj reçi. No so vremen Rene Dekarta çelovek stavit svoj razum vy‚e avtoriteta Biblii.

Cogito ergo sum Noç´ü s 10 na 11-e noäbrä 1619 goda v voennoj palatke otdyxal soldatfrancuz, uçastnik krovavyx bitv, kotorye v teçenie tridcati let veli meΩdu soboj francuzskie i nemeckie feodaly. Qtot francuz – ego zvali Rene Dekart – stal soldatom ne iz lübvi k sraΩeniäm, a potomu çto sluΩba davala emu vozmoΩnost´ povidat´ mir. A mir neodolimo vlek k sebe Dekarta. Dolgie gody on zanimalsä izuçeniem razliçnyx oblastej nauki, ot geometrii do alximii, no çem bol´‚e uçil, tem nesçastnee stanovilsä. Tak mnogo vewej protivoreçilo drug drugu, odin uçenyj utverΩdal odno, drugoj – kak raz protivopoloΩnoe. V konce koncov Dekart stal podvergat´ somneniü vse, çto videl. NeuΩeli net niçego, na çto moΩno bylo by poloΩit´sä? Ni odnoj toçki opory, kotoroj moΩno doverät´? Vdrug ego molniej osenila mysl´: £Je pense, donc je suis! Cogito ergo sum! Ä myslü – sledovatel´no, ä suwestvuü! Ä mogu somnevat´sä vo vsem, daΩe v tom, çto est´ Bog i çto suwestvuet mir, no v odnom ä somnevat´sä ne mogu: v tom, çto ä v qtot moment somnevaüs´! V moej golove proisxodät razliçnye myslitel´nye processy. Takim obrazom, ä mogu byt´ uverennym v tom, çto ä dumaü! Znaçit, suwestvuüt mysläwie suwestva, i esli ä dumaü, znaçit, suwestvuü i ä“. Na qtom tverdom osnovanii Dekart stal stroit´ svoi teorii. Dlä nas sejças ne tak vaΩno znat´, o çem dal´‚e dumal Dekart – ne tol´ko v toj 11


palatke, no i v svoem dome v nezavisimoj v to vremä Gollandii, gde iskali i naxodili ubeΩiwe podobnye emu mysliteli. TakΩe v Gollandii, v gorode Lejdene, v 1637 godu vyxodit pervoe izdanie knigi Dekarta £RassuΩdenie o metode“, gde on izlagaet svoi osnovnye mysli. Ego podxod byl naçalom i po sej den´ ne zaver‚iv‚ejsä revolücii soznaniä: çelovek iwet naçalo svoego bytiä ne v Boge, a v svoem razume, v sebe samom. On prinimaet tol´ko to, çto moΩet oxvatit´ i ponät´ svoim razumom. Poslednee slovo ostaetsä ne za sverxßestestvennym otkroveniem, Cerkov´ü ili Sväwennym Pisaniem, a za reç´ü, razumom, logiçeskim my‚leniem. Qtot process naçalsä stoletiä nazad uΩe v samoj Cerkvi i dostig svoej ver‚iny v trudax italæänca Fomy V srednie veka Foma Akvinskij provel razdelenie meΩdu oblast´ü prirody, poznavaemoj razumom i çuvstvami, i oblast´ü sverxßestestvennogo, poznavaemogo çerez otkrovenie svy‚e, gde poslednee slovo ostaetsä za cerkov´ü i veroj. Foma Akvinskij i segodnä sçitaetsä odnim iz samyx bol´‚ix avtoritetov rimsko-katoliçeskoj cerkvi.

Akvinskogo, Ωiv‚ego v srednevekov´e (1225-1274). Buduçi katoliçeskim teologom i filosofom, on pod vliäniem greçeskoj filosofii pri‚el k sleduüwej mysli: çelovek dolΩen nauçit´sä provodit´ razliçie meΩdu dvumä oblastämi. S odnoj storony ego okruΩaet £priroda“, mir, kotoryj on moΩet videt´, osäzat´ i issledovat´ razumom. S drugoj storony naxoditsä sverxßestestvennyj mir, oblast´ £blagodati“, very, gde Ωivet Bog. Po mneniü Fomy Akvinskogo, qti oblasti ne protivoreçat odna drugoj, no otdeleny drug ot druga. Kak vyäsnilos´ pozΩe, qta ideä Fomy Akvinskogo privela k posledstviäm, kotoryx on vovse ne Ωelal. Soglasno qtomu vozzreniü, razliçnye £nejtral´nye“ nauki mogli spokojno zanimat´sä izuçeniem vidimogo mira, v to vremä kak Bibliä, buduçi duxovnoj i nravstvennoj knigoj, äkoby govorila isklüçitel´no o vys‚em, nevidimom mire. Qto razdelenie meΩdu £estestvennym“ (prirodoj) i £sverxßestestvennym“ (blagodat´ü) Foma Akvinskij detal´no izloΩil v svoem trude £Summa teologii“. On sçital, çto v oblasti estestvennogo (prirody) vys‚im avtoritetom ävläetsä greçeskij uçenyj i filosof Aristotel´. Vzglädy Fomy Akvinskogo byli v to vremä prinäty Cerkov´ü, i on byl i ostaetsä odnim iz krupnej‚ix avtoritetov rimsko-katoliçeskoj cerkvi. Çto natolknulo Fomu Akvinskogo na takie idei? On pital bol´‚oe doverie k çeloveçeskomu razumu, k soznaniü. On uçil, çto grexopadenie pervyx lüdej izvratilo ix volü, no ne razum. Esli u Fomy Akvinskogo 12


znanie i vera ewe sovmewalis´ drug s drugom, to spustä sovsem nemnogo vremeni meΩdu qtimi oblastämi naçali voznikat´ konflikty. Oblast´ razuma vse dal´‚e vtorgalas´ v oblast´ boΩestvennogo. Oblast´ dejstviä Boga stanovilas´ vse men´‚e i v konce koncov okonçatel´no isçezla. Imenno qto privelo k tomu, çto mnogo pozΩe, vo vremena Francuzskoj revolücii, pri triumfal´nom ‚estvii po ulicam PariΩa nesli statuü bogini razuma... Odin iz pervyx konfliktov meΩdu cerkov´ü i obosobiv‚ejsä £nejtral´noj“ naukoj vyzval Galilej (1564-1642). Reç´ ‚la o voprose, vertitsä li Solnce vokrug Zemli ili, naoborot, Zemlä vokrug Solnca? Galilej byl soglasen s Kopernikom, ç´i trudy byli zapreweny inkviGalilej (vverxu) vo‚el v konflikt s cerkov´ü togo vremeni. On sçital, çto Solnce stoit nepodviΩno, a Zemlä vertitsä vokrug nego, no cerkov´ pod vliäniem idej Fomy Akvinskogo utverΩdala: net, vse proisxodit kak raz naoborot! Galilej izbeΩal muçeniçeskoj smerti, otkazav‚is´ ot svoix idej. No na smertnom odre on skazal: £I vse Ωe ona vertitsä!“ Revolücionnye trudy Fomy Akvinskogo, Dekarta i drugix priveli k tomu, çto vo vremä Francuzskoj revolücii boginä razuma sover‚ala triumfal´noe ‚estvie po ulicam PariΩa (sprava). Zdes´ ona nastavläet Teologiü, s Bibliej v rukax stoäwuü pered nej na kolenäx. Na risunke izobraΩena obloΩka £Qnciklopedii“ (1751-1780) – sobraniä veliçaj‚ix trudov qpoxi francuzskogo Prosveweniä.

13


ziciej uΩe v 1616 godu, i utverΩdal, çto Solnce stoit nepodviΩno, a Zemlä vertitsä. No cerkov´ pod vliäniem idej Fomy Akvinskogo i Aristotelä vozraΩala: ob qtom ne moΩet byt´ i reçi! Vse proisxodit naoborot! Vo vremä debatov v kaçestve avtoriteta ispol´zovali i Bibliü. Pri qtom citirovali knigu Iisusa Navina, 10,12-14, gde napisano, çto Iisus Navin povelel Solncu i Lune ostanovit´sä, çtoby den´ prodlilsä i izrail´täne mogli pobedit´ svoix vragov. Vidi‚´, govorili Galileü predstaviteli cerkvi, i Bibliä uçit, çto Zemlä stoit nepodviΩno, a Solnce dviΩetsä. Çtoby spasti svoü Ωizn´, Galilej v 1632 godu otreksä ot svoix utverΩdenij: za eres´ cerkov´ v te vremena karala smert´ü. No na smertnom odre Galilej skazal: £I vse Ωe ona vertitsä!“

Amerikanskie astronavty çitali v roΩdestvenskuü noç´ 1968 goda v kabine svoego £Apollona“ iz knigi Bytiä: £V naçale sotvoril Bog nebo i zemlü...“ Kogda sovetskij kosmonavt Titov vernulsä iz kosmosa, on skazal: £Ä nigde ne vstretil Boga...“ Kopernik (vnizu) pervym vyskazal predpoloΩenie, çto Zemlä ävläetsä odnoj iz planet, vrawaüwixsä vokrug Solnca. Galilej pozΩe ssylalsä na nego.

Poskol´ku Bibliä ne ispol´zuet nauçnyj äzyk, moΩno, koneçno, sprosit´, dejstvitel´no li ona uçit, çto Solnce dviΩetsä? Bibliä ispol´zuet simvoly razgovornoj reçi, kotorymi lüdi pol´zuütsä v obydennoj Ωizni. Lüdi dvadcatogo veka toΩe govorät, çto solnce vsxodit i zaxodit – prosto potomu, çto qto sootvetstvuet na‚emu vospriätiü mira. I pri qtom vse ponimaüt, çto my xotim skazat´.

Slovarnyj zapas Biblii Kak i çelovek v svoej obydennoj Ωizni, Bibliä govorit bytovym äzykom, ne äzykom issledovatel´skoj laboratorii ili universitetskoj auditorii, ne nauçnym, a prednauçnym, ili, ewe toçnee, sverxnauçnym äzykom. My ne moΩem oΩidat´ najti v Biblii nauçnuü kartinu mira. Tem ne menee Bibliä soderΩit opredelennuü kartinu mira (predstavleniä o dejstvitel´nosti). Suwestvuüt razliçnye kartiny mira, i ix moΩno grubo razdelit´ sleduüwim obrazom: a) Sozercatel´naä – bytovaä, obixodnaä kartina mira. Ona sootvetstvuet subßektivnomu çeloveçeskomu vospriätiü. V nej my govorim o solnce, kotoroe vsxodit i zaxodit. Qtu kartinu mira moΩno bylo by nazvat´ naivnoj. b) Formal´naä – model´naä kartina mira, ispol´zuemaä estestvennymi naukami, v osobennosti predstavleniä o forme Zemli (‚aroob14


Do otkrytiä Kopernika povsemestno byla prinäta geocentriçeskaä sistema mira (geos = Zemlä). Qtu kartinu mira s Zemlej v centre izobrel astronom Klavdij Ptolemej iz Aleksandrii (ok. 85-160). Privedennaä kartina otnositsä k 17-mu veku. Kopernik zamenil qtu kartinu mira geliocentriçeskoj (gelios = Solnce).

raznaä, a ne ploskaä), o meste Zemli vo Vselennoj, v Solneçnoj sisteme, vo Mleçnom Puti i t.d. Qta kartina mira predstavläet na‚ mir ne s subßektivnoj toçki zreniä, a v vide opisannyx formal´nym äzykom modelej. v) Smyslovaä – summa znanij i predstavlenij, v pervuü oçered´ voprosy proisxoΩdeniä, smysla i prednaznaheniä na‚ego mira. Qto razdelenie opravdano, potomu çto pomogaet nam ponät´ dve vaΩnye istiny: 1. Bibliä ne daet nam formal´noj kartiny mira, to est´ ne govorit ni ob ustarev‚ej, ni o sovremennoj nauçnoj kartine mira. Poqtomu Bibliä ne moΩet vstupat´ v konflikt s kakoj-libo nauçnoj kartinoj mira. 2. Nauka ne daet nam smyslovuü kartinu mira, vo vsäkom sluçae togda, kogda ona ne prevy‚aet svoi polnomoçiä. Nauçnaä kartina mira niçego ne moΩet skazat´ nam o proisxoΩdenii, smysle i prednaznaçenii qtogo mira, potomu çto qti voprosy leΩat za predelami nauçnogo qksperimenta. Takim obrazom, segodnä‚nää zamknutaä kartina mira (v kotoroj net mesta dlä çudes i sverxßestestvennyx ävlenij) uΩe ne ävläetsä formal´noj, ee skoree moΩno nazvat´ smyslovoj. Ona ävläetsä preΩde vsego sledstviem materialistiçeskogo, qvolücionistskogo i neodarvi15


nistskogo my‚leniä, a ne produktom nauçnyx issledovanij. Poqtomu biblejskaä smyslovaä kartina mira naxoditsä v konflikte ne s formal´noj kartinoj mira, a li‚´ so smyslovoj kaptinoj mira opredelennyx filosofskix napravlenij. Bog govorit nam v Biblii o prirode i istorii, no ne dlä udovletvoreniä na‚ego issledovatel´skogo lübopytstva, a dlä togo, çtoby my ponäli, kakim Bog vidit mir i kak On privodit v ispolnenie Svoi plany. PreΩde vsego v pervoj glave knigi Bytiä my naxodim celyj räd primerov, illüstriruüwix razliçiä meΩdu smyslovoj i formal´noj kartinami mira. 1. £V naçale sotvoril Bog nebo i zemlü“ (stix 1). V sluçae formal´-

MeΩdu 1774 i 1781 godami Qjze Qjzinga postroil vo Franekere (Niderlandy) svoj znamenityj planetarij, v kotorom toçno izobraΩalos´ dviΩenie Solnca, Luny i planet. Blagodarä caräwemu vo vselennoj porädku i neizmennym zakonomernostäm, qta model´ i segodnä toçna i bezupreçna.

noj modeli ne bylo by neobxodimosti otdel´no upominat´ Zemlü, potomu çto ona li‚´ obyçnoe nebesnoe telo, kakix milliardy. No biblejskaä smyslovaä kartina mira stavit Zemlü kak raz v centr, potomu çto ona prednaznaçena dlä Ωizni lüdej, i na nej Bog osuwestvläet Svoj plan spaseniä. 2. V 11-m stixe my vidim opisanie zemnoj flory. Odnako i zdes´ net neobxodimoj dlä formal´noj kartiny klassifikacii: my imeem li‚´ smyslovuü kartinu. Rasteniä, vaΩnye dlä Ωizni çeloveka i Ωivotnyx, li‚´ upominaütsä i pri qtom podeleny na gruppy po ix znaçimosti (sr. st. 29-30). 3. I pri opisanii nebesnyx tel (st. 14-19) my stalkivaemsä s sozercatel´nym i smyslovym opisaniem. V formal´nom opisanii nel´zä bylo by skazat´, çto nebesnye tela razmeweny na nebosvode (tverdi nebesnoj), no s toçki zreniä smyslovogo opisaniä oni kak raz tam i naxodätsä. Krome togo, v formal´noj kartine mira navernäka byli by opisany vaΩnye funkcii nebesnyx tel vo Vselennoj, no smyslovaä kartina v pervoj glave Bytiä nazyvaet tol´ko te funkcii solnca, luny i zvezd, kotorye imeüt znaçenie dlä çeloveka, a oni proävläütsä imenno na nebosvode, imenno oni opredeläüt nastuplenie dnä i noçi, smenu vremen goda i teçenie let. Tak, naprimer, zvezdy v smyslovoj kartine mira li‚´ £malye svetila“, xotä formal´naä model´ govorit o zvezdax, po veliçine vo mnogo raz prevy‚aüwix Solnce. 16


Çto Ωe bylo dal´‚e? K sçast´ü, Bibliä govorit obyçnym razgovornym äzykom, poqtomu lüdi vo vse vremena mogli ponät´ ee. Predstavim sebe na mgnovenie, çto Bibliä byla by napisana nauçnym äzykom. No kakim togda? Äzykom nauki 16-go, 19-go, 20-go ili 21-go veka? Pri qtom my ewe daΩe ne zatronuli problemu, zanimav‚uü Galileä: dejstvitel´no li ostanavlivalos´ solnce vo vremena Iisusa Navina? Govorä nauçnym äzykom, dejstvitel´no li nastol´ko zamedlilos´ vrawenie Zemli ili proizo‚lo kakoe-to drugoe çudo, tak çto solnce ostavalos´ vidimym na nebe i den´ prodlilsä namnogo dol´‚e poloΩennogo? Galilej veril, çto tak ono i bylo. Vopros zaklüçaetsä v sle-

Krabovidnaä tumannost´ v rajone sozvezdiä Tel´ca predstavläet soboj ostatki zvezdy, vzorvav‚ejsä v 1054 godu. Nesmoträ na bol´‚oj porädok, caräwij vo vselennoj, bol´‚ie i malye katastrofy v nej – vovse ne isklüçenie. Naxodäwiesä v kosmose meteority, komety i asteroidnye kol´ca ukazyvaüt na proizo‚ed‚ie katastrofy podobnogo roda. Zemlä takΩe preterpela gigantskie preobrazovaniä.

duüwem: opisannyj v Biblii fakt dostoveren ili net? Otveçaä na qtot vopros, Galilej ne vstal na storonu sovremennyx kritikov, on ostalsä na storone tex, kto i segodnä sçitaet Bibliü istoriçeski dostovernoj. Galilej veril sobytiü iz 10-j glavy knigi Iisusa Navina! On tol´ko po-drugomu obßäsnäl qto çudo. Posle provedennogo Fomoj Akvinskim razdeleniä meΩdu prirodnym i sverxßestestvennym, konflikta meΩdu Galileem i Cerkov´ü i perevorota, osuwestvennogo Dekartom, vozved‚ego my‚lenie i razum v rang vys‚ego avtoriteta çeloveçestva, qtot process nepreryvno nabiraet skorost´. Otvergnuv avtoritet Slova BoΩiä, £nejtral´nye“ nauki perexodät v nastuplenie. Central´noe mesto zanimaet çeloveçeskij, prirodnyj razum, svodä oblast´ boΩestvennogo na net. Estestvennye nauki i çeloveçeskaä svoboda vse bol´‚e vozvodätsä lüd´mi v rang ideala. Velikij filosof 18-go veka Immanuil Kant soznaval, çto qta idealizaciä stavit pod ugrozu vse vys‚ie cennosti i preΩde vsego obwenie s Bogom, i s cel´ü ix zawity on otdelil £duxovnye“ nauki ot £svetskix“. Takim obrazom, razdelenie meΩdu naukoj i veroj stalo na Zapade okonçatel´nym: v rezul´tate £pomowi“ Fomy Akvinskogo, Dekarta, Kanta i mnogix drugix filosofov vera uΩe ne dolΩna byla byt´ nauçno (i daΩe istoriçeski) dostovernoj. S togo momenta, kogda nauka otdelilas´ ot Slova BoΩ´ego, ona naçala razvivat´sä svoimi putämi i 17


otliçat´sä ot vyskazyvanij Biblii. Qto proisxodilo ne potomu, çto nauka £otkryvala“ nauçnuü ili istoriçeskuü nedostovernost´ opredelennyx mest Biblii, a potomu, çto ee razvitie ‚lo v sovsem inom napravlenii. A kakova situaciä segodnä? Nauka daleko prodvinulas´ vo vsex oblastäx, sover‚ila nastoäwie texniçeskie çudesa. Nezavisimyj çelovek, çelovek bez Boga, na‚el otvet i na velikie voprosy svoego bytiä. V pro‚lom veke Çarl´z Darvin (1809-1882) dal dolgoΩdannyj otvet na muçiv‚ij çeloveçestvo vopros: kto my, otkuda my, kak proizo‚el na‚ mir? Do togo vremeni v celom ewe verili v to, çto mir sotvoren Bogom, no, soglasno uçeniü Darvina, vse suwestvuüwee – produkt qvolücii, Çarlz Darvin (sprava) dal otvet na vopros: kak proizo‚lo vse Ωivoe? Po mneniü Darvina, qto sdelali qvolüciä, sluçajnost´ i vremä. Bog dlä obßäsneniä proisxoΩdeniä mira bol´‚e ne byl nuΩen. Zigmund Frejd (dal´‚e sprava) re‚il vopros o çeloveçeskom sçast´e. Putem psixoanaliza moΩno vyzvat´ iz podsoznaniä polovye frustracii – priçinu du‚evnyx konfliktov – i manipulirovat´ imi. V Boge on ne nuΩdalsä. Karl Marks (vnizu) razre‚il problemu: kak postroit´ ideal´noe, sçastlivoe obwestvo? Suwestvuüwie formy proizvodstva i obwestvennyx otno‚enij dolΩny byli byt´ otvergnuty i na ix meste postroeny novye, v kotoryx vse blaga raspredelälis´ by ravnomerno. I on ne nuΩdalsä v Boge.

sluçaä i dlitel´nogo razvitiä. V Boge qta teoriä ne nuΩdalas´ (xotä Darvin poroj i vspominal o Boge). V qto Ωe vremä Karl Marks (1818-1883) opublikoval svoj £Manifest Kommunistiçeskoj Partii“ i obßäsnil v nem lüdäm, kak moΩno obnovit´ obwestvo putem proletarskoj revolücii i sozdat´ civilizaciü absolütnoj spravedlivosti, kommunizm, v kotoroj vse zemnye blaga raspredelälis´ by spravedlivo i po potrebnostäm. Bog i Ego zakony dlä qtogo ne byli nuΩny. Nakonec, Zigmund Frejd (1856-1939) dal otvet na vopros, kak sdelat´ çeloveka sçastlivym, kak izbavit´ ego ot du‚evnyx konfliktov i frustracij. Putem psixoanaliza on raskryl suwnost´ podsoznaniä s ego agressivnymi reakciämi i polovymi instinktami. Soglasno Frejdu, ispoved´, du‚epopeçitel´stvo i liçnoe obwenie s Bogom v molitve çeloveku dlä ego liçnogo sçast´ä ne nuΩny. Osnovnye trudy qtix trex uçenyx segodnä beznadeΩno ustareli, no oni zaloΩili osnovanie dlä nauki, razvivaüwejsä v qtom stoletii gigantskimi skaçkami. Xotä oblasti issledovanij qtix uçenyx sover‚enno razliçny, ix obßedinäet odno: vse oni obxodätsä bez Boga, bolee togo, oni daΩe oçen´ çasto pozvoläli sebe rezkie vypady protiv Nego. Biblejskogo Boga oni otvergli. Po ix mneniü, çeloveçestvo Ωivet v zamknutom mire, v kotorom vse obßäsnäetsä priçinno-sledstvennymi sväzämi. Mesta dlä vsemoguwego Boga, upravläüwego vsem proisxodäwim, v nem prosto net. 18


Istoriçeskaä dostovernost´ nevaΩna? Nekotorye lüdi govorät: zaçem stol´ko ‚umu iz niçego? Ved´ razdelenie meΩdu veroj i naukoj sover‚enno estestvenno! Na odnoj storone my vidim veru, a na drugoj – nauku. I qti lüdi utverΩdaüt, çto ot qtogo znaçenie very niskol´ko ne umen´‚aetsä: ved´ ona imeet delo s çuvstvami, razmy‚leniämi i religioznoj mistikoj, ee nado çetko otdelät´ ot razuma i my‚leniä. I teologi na‚ego stoletiä s uspexom proveli qto razgraniçenie. Oni otdelili veru (ili to, çto ponimali pod nej) ot voprosa ob istoriçeskoj dostovernosti faktov, upominaemyx Bibliej. Qti fakty, po ix mneniü, nevaΩny dlä £çistoj very“.

ObloΩka knigi Dekarta, izdannoj v 1637 godu (vverxu). Razum, v vys‚ej stepeni prevoznosimyj Dekartom, vsego za neskol´ko vekov privel çeloveçestvo k tomu, çto ono bol´‚e ne nuΩdalos´ v Boge dlä obßäsneniä mira. V 1867 godu Marks opublikoval svoj znamenityj trud £Kapital“ (sprava). Odin qkzemplär qtoj knigi on podaril Darvinu, kotorogo oçen´ uvaΩal.

Geksli (1825-1895), drug i zawitnik Darvina, proloΩiv‚ij put´ ego ideäm, predvidel qto razdelenie. On s izdevkoj govoril: £Vot uvidite, pridet vremä, kogda nauka dokaΩet, çto vse fakty i osnovaniä very loΩny i çto poqtomu, da, imenno poqtomu vera budet veçno prodolΩat´ svoe pobednoe ‚estvie! Vozvysiv‚is´ nad faktami i tem samym stav nedosägaemoj dlä kritiki...“ Vera dejstvitel´no stala dlä mnogix lüdej çem-to vrode pryΩka v temnotu. My govorim: £Qto nedokazuemo, qtomu nado verit´. Esli by veru moΩno bylo dokazat´, ona perestala by byt´ veroj“. Samo po sebe qto verno. No, s toçki zreniä Biblii, verit´ oznaçaet: liçno doverät´ tomu, çto govorit Bibliä, i polagat´sä na qto. Potomu çto vera v Bibliü est´ vera v fakty. Verit´ – da, no ne tol´ko uçeniü ob Iisuse, no i v samu istoriçeskuü liçnost´ Iisusa, voskres‚ego iz mertvyx (2 Tim. 2,8). Esli by voskresenie Xrista ne bylo istoriçeskim faktom, to ne bylo by i xristianstva. Fakt voskreseniä ävläetsä centrom xristianskoj very. Iisus Xristos voskres iz mertvyx v tele, pere‚ed‚em v bessmertie. Esli by qto bylo ne tak, na‚los´ by nemnogo lüdej, gotovyx poΩertvovat´ soboj radi evangeliä. Togda boäzlivye uçeniki Iisusa navernäka na‚li by çto-to luç‚ee, çem umeret´ muçeniçeskoj smert´ü za kakuü-to loΩ´ ili vydumku. Togda v istorii xristianstva besçislennoe mnoΩestvo lüdej Ωilo li‚´ radi mifa i umerlo ni za çto. Qto znaçit, çto oni 19


vsü svoü Ωizn´ ceplälis´ za to, çto prosto loΩno, verili v krasivuü skazku. Apostol Pavel pi‚et ob qtom: £Kak nekotorye iz vas govorät, çto net voskreseniä mertvyx? Esli net voskreseniä mertvyx, to i Xristos ne voskres; a esli Xristos ne voskres, to i propoved´ na‚a twetna, twetna i vera va‚a. Pritom my okazalis´ by i lΩesvidetelämi o Boge, potomu çto svidetel´stvovali by o Boge, çto On voskresil Xrista, Kotorogo On ne voskre‚al... I esli my tol´ko v qtoj Ωizni nadeemsä na Xrista, to my nesçastnee vsex çelovekov. No Xristos voskres iz mertvyx, pervenec iz umer‚ix“ (1 Kor. 15,12-20). Apostoly propovedovali preΩde vsego ne vero- ili nravouçenie, a istoriçeskij, neoproverΩimyj fakt voskreseniä, svidetelämi koto-

Pustaä grobnica v sadu v Ierusalime. Xotä net polnoj uverennosti v tom, çto imenno zdes´ byl pogreben Iisus, qta kartina daet xoro‚ee predstavlenie o tom, kak qto moglo vyglädet´. Xristianskaä vera est´ uverennost´ v tom, çto opisannye v Biblii sobytiä dejstvitel´no proisxodili. £Esli Xristos ne voskres, to vera va‚a twetna“, – pisal pozΩe apostol Pavel.

rogo oni byli: £Sego Iisusa Bog voskresil, çemu my vse svideteli“ (Deän. 2,32; sm. takΩe Deän. 1,8,22; 3,15; 4,33; 5,32; 10,39; 13,31). Blagodarä qtoj unikal´nosti evangeliä xristianstvo segodnä tak otliçaetsä ot drugix religioznyx i filosofskix teçenij mira. Evangelie – qto blagaä vest´, uçenie, duxovnaä cennost´ kotorogo nerazryvno sväzana s ego istoriçeskoj dostovernost´ü. Narädu s nekotorymi vnebiblejskimi istoçnikami, podtverΩdaüwimi istoriçeskij fakt Ωizni Iisusa, Bibliä sama soderΩit vaΩnej‚ee opisanie qtix svätyx dlä nas faktov. Poqtomu duxovnaä cennost´ xristianstva prämo zavisit ot istoriçeskoj dostovernosti Biblii.

Tol´ko voskresenie istinno? Segodnä mnogo lüdej, Ωelaüwix nazyvat´sä xristianami, govorät, çto oni gotovy priznat´ fundamental´noe znaçenie osnovnyx sobytij Biblii, no çto pri qtom ix vera osnovyvaetsä na Xriste, a ne, skaΩem, na Adame. Soglasno ix utverΩdeniäm, çtoby byt´ xristianinom, dostatoçno verit´ v Iisusa, no vovse ne obäzatel´no verit´ v istoriçeskuü dostovernost´ fakta Ωizni Adama. No tak li qto? Na pervyj vzgläd, dejstvitel´no verno, çto na‚e spasenie ne zavisit ot Adama. Naoborot, Adam byl pervym çelovekom, kotoryj vmeste so svoej Ωenoj pome‚al ispolneniü BoΩ´ix planov. My i pravda £ne verim“ v Adama – tak Ωe, 20


Apostoly byli preΩde vsego ne propovednikami novogo uçeniä, a svidetelämi voskreseniä Iisusa. Podobno tomu, kak Xristos govoril o sotvorenii lüdej Bogom, i apostoly govorili o sotvorenii Adama kak pervogo iz lüdej, ot kotorogo proizo‚el ves´ çeloveçeskij rod. (Beato AndΩeliko: Noli me tangere – Ne prikasajsä ko mne).

kak xristiane £ne verät“ i v drugix gre‚nikov. No £ne verit´“ (ne sväzyvat´ s nim svoi mysli o spasenii) ne oznaçaet pri qtom somnevat´sä v tom, çto takoj çelovek suwestvoval. My ne osnovyvaem svoej very na Adame, no pri qtom verim, çto on dejstvitel´no Ωil. My verim tomu, çto govorit Bibliä, a ona nastoätel´no podçerkivaet i pokazyvaet, poçemu nam tak vaΩno verit´ v istoriçeskuü dostovernost´ fakta Ωizni Adama. Principy biblejskoj germenevtiki (tolkovaniä) utratät svoe znaçenie, esli my budem rassmatrivat´ odni istoriçeskie soobweniä Biblii kak absolütno istinnye, a drugie – net. Kakie est´ u nas osnovaniä sçitat´ povestvovanie o voskresenii Iisusa dostovernym, a sobytiä iz knigi Bytiä, gl. 1-11, nedostovernymi, esli te Ωe Evangeliä, povestvuüwie o fakte voskreseniä, prämo ukazyvaüt na istinnost´ pervyx glav knigi Bytiä? Neskol´ko primerov tomu: a) Xristos znal, çto pervye muΩçina i Ωenwina byli sozdany v dni tvoreniä, a ne çetyre milliarda let spustä (Matf. 19,4; Mar. 10,6; sr. Byt. 1,27). b) Xristos znal o soglasovanii poroj sçitaemyx protivoreçivymi £istorij sotvoreniä mira“ v pervoj i vtoroj glavax knigi Bytiä (Matf. 19,4 i Mar. 10,6; sr. Byt. 1,27 i 2,24). v) Xristos osnovyval nerastorΩimost´ braka na istoriçeskoj dostovernosti istorii sotvoreniä mira (Matf. 19,6; Mar. 10,8). g) Xristos znal, çto Vselennaä suwestvuet ne veçno, a imeet svoe naçalo (Matf. 24,21), i çto ves´ mir sotvoren Bogom i ne voznik v rezul´tate £dlitel´nogo estestvennogo razvitiä“ (Mar. 13,19; Ioan. 17,24; sr. Byt. 1,1). d) Xristos podçerkival neizmennost´ sotvorennyx form Ωizni (Matf. 7,16-18; sr. Byt. 1,11; 1,20-25); sm dalee gl. 5. e) Xristos upominal subbotu kak den´ pokoä v pamät´ o zaver‚ennom tvorenii BoΩ´em (Mar. 2,28; sr. Byt. 2,2). Ω) Xristos ssylalsä na Noä kak na istoriçeskuü liçnost´ i govoril o potope kak ob istoriçeskom sobytii (Luk. 17,26; Matf. 24,37-39; sr. Byt. 6-7 glavy). Veliçaj‚im propovednikom smerti i voskreseniä Xrista sredi narodov byl Pavel, i on takΩe nimalo ne somnevalsä v podlinnosti sobytij i liçnostej, nazyvaemyx v knige Bytiä. Pavel pi‚et o sotvorenii Adama i ego Ωizni, ob istoriheskom fakte grexopadeniä (Rim. 5,12-19; 1 Tim. 2,13; sr. Byt. 2,22-24 i 3,6), o tom, kakim obrazom Bog sotvoril pervyx lüdej (1 Kor. 11,8; 15,45-47; sr. Byt. 2,7+22), o proisxoΩdenii Evy i ee sohetanii s Adamom (Ef. 5,28-31; sr. Byt. 2,22-24) i o sovrawenii Evy zmeem (2 Kor. 11,3; sr. Byt. 3,4). I nakonec, Poslanie k Evreäm govorit ob qtom takimi slovami: £Veroü poznaem, çto veki ustroeny slovom BoΩiim, tak çto iz nevidimogo proizo‚lo vidimoe“ (Evr. 1,13). Est´ ewe odna priçina, po kotoroj Bibliä sama prizyvaet nas sçitat´ sobytiä iz Byt. 1-11 istoriçeski vernymi. Esli ne bylo istoriçeskogo Adama, to ne bylo i istoriçeskogo fakta grexopadeniä. Esli qto tak, to vse, çto my segodnä nazyvaem grexovnost´ü çeloveçeskoj prirody, çto svojstvenno çeloveku çut´ li ne s naçala ego suwestvovaniä – ne çto inoe, kak ostatok Ωivotnyx instinktov, unasledovannyx çelovekom ot svoix Ωivotnyx predkov. Esli qto tak, to Bog, pozvoliv‚ij çeloveku proizojti ot Ωivotnogo, otvetstvenen i za ego grexovnost´ i za vse posledstviä grexa v istorii çeloveçestva. Esli qto tak, to dejstvitel´noe iskuplenie 21


çeloveçestva nevozmoΩno, potomu çto esli grex ävläetsä neotßemlemoj çast´ü çeloveka, to on ne neset moral´noj otvetstvennosti za svoi postupki i ne moΩet byt´ osvoboΩden ot grexa. Togda ne moΩet byt´ zamestitel´noj Ωertvy, togda Xristos naprasno umer, togda net i evangeliä – vesti ob iskuplenii. No tot, kto vser´ez prinimaet evangelie, budet verit´ i povestvovaniü o grexopadenii Adama i Evy, potomu çto qto sobytie – dobrovol´nyj vybor çelovekom zla i otverΩenie Boga, proizo‚ed‚ee v naçale na‚ej istorii, – dokazyvaet neobxodimost´ na‚ego iskupleniä.

Çto takoe nauka, osnovyvaüwaäsä na Biblii? Ävläetsä li zanätie naukoj samo po sebe çem-to loΩnym? Net, naprotiv, imenno pod vliäniem Reformacii nauka sdelala gigantskie ‚agi vpered. No N´üton i drugie estestvoispytateli pro‚lyx stoletij, takie, kak Paskal´, Frqnsis Bqkon i Faradej, byli gluboko ubeΩdeny v istinnosti Biblii. Na qtom oni osnovyvalis´, zanimaäs´ naukoj: oni imeli delo s Tvorcom i Ego tvoreniem. Oni pytalis´ sledovat´ svoimi myslämi za myslämi Boga. Sovremennye uçenye toΩe znaüt ob qtom. V 1962 godu Robert Oppengejmer, znamenityj uçenyj v oblasti ädernoj fiziki, priznal, çto sovremennaä nauka obäzana svoim proisxoΩdeniem xristianskoj vere. I filosof Al´fred Uajtxed kak-to skazal, çto xristianskaä vera ävläetsä sterΩnem nauki. Frqnsis ∏effer pi‚et: £Koneçno, ne vse uçenye byli xristianami. No oni Ωili v xristianskom mire, ispytyvali na sebe ego vozdejstvie. Poqtomu ix rabota imela pod soboj poçvu, na kotoroj ona mogla rasti i razvivat´sä. UbeΩdenie, çto Vselennaä sotvorena Bogom, vdoxnovilo uçenyx na ee issledovanie. Bez qtix predposylok nauka nikogda by ne voznikla. Imenno iz-za otsutstviä qtoj osnovy kitajskaä nauka tak i ne smogla rascvesti v polnuü silu. To Ωe samoe moΩno skazat´ ob arabax. Ne imeä xristianskoj osnovy, oni teräli interes k nauke“. Istinnaä (t.e. xristianskaä) nauka iwet svoe naçalo i smysl ne v racionalizme, qmpirizme, idealizme, qvolücionizme, qkzistencia22


lizme, marksizme, (neo)pozitivizme ili ewe kakom-nibud´ £izme“, a v Biblii, i poqtomu otliçaetsä dvumä xarakternymi çertami: a) Ona uçityvaet biblejskie fakty. Pri qtom my, zanimaäs´ sejças voprosom vozniknoveniä mira, dumaem preΩde vsego o biblejskom opisanii sotvoreniä mira, o grexopadenii i vsemirnom potope. Tot, kto ignoriruet qti biblejskie fakty, otkazyvaetsä ot informacii, imeüwej osnovopolagaüwee znaçenie dlä nauki. b) Ona rukovodstvuetsä biblejskimi normami. Bibliä – ne tol´ko sokroviwnica prednauçnoj informacii o prirode i istorii, kotoruü nam neobxodimo uçityvat´, ona soderΩit Pavel v Afinax (sleva, kartina Aracco Rafaqlesko) £...na‚el Ωertvennik, na kotorom napisano: £nevedomomu bogu“. Sego-to, kotorogo vy, ne znaä, çtite, ä propoveduü vam. Bog, sotvoriv‚ij mir i vse, çto v nem... Ot odnoj krovi proizvel On ves´ rod çeloveçeskij dlä obitaniä po vsemu licu zemli, naznaçiv predopredelennye vremena i predely dlä ix obitaniä, daby oni iskali Boga, ne owutät li Ego i ne najdut li, xotä On i nedaleko ot kaΩdogo iz nas“ (Deän. 17,23-27). Grexopadenie i izgnanie pervyx lüdej iz raä v teçenie stoletij vdoxnovläli xudoΩnikov, çasto s xarakternymi dlä ix vremeni dobavleniämi. V samoj Biblii my ne naxodim takix £primitivnyx“ predstavlenij.

takΩe normy i mas‚taby dlä nauki. Bibliä imeet boΩestvennyj avtoritet v Ωizni lüdej, a sledovatel´no, i v nauçnoj rabote. Poqtomu nauka dolΩna proverät´ svoi predposylki, predpoloΩeniä i metody po Biblii, a esli qto vozmoΩno, daΩe zaimstvovat´ ix iz Biblii. Naprimer, nauka izuçaet zakony prirody, no ne moΩet vozvesti ix v rang absolütnogo zakona, potomu çto qto oznaçalo by nevozmoΩnost´ sverxßestestvennyx ävlenij.

Kartina mira avtorov Biblii DaΩe esli my imeem v Biblii li‚´ sozercatel´nuü i smyslovuü kartiny mira, my vse ravno zameçaem, çto avtory Biblii dolΩny byli imet´ svoe predstavlenie o mire – koneçno Ωe, ustarev‚ee, primitivnoe predstavlenie, ne iduwee ni v kakoe sravnenie s estestvennonauçnoj formal´noj kartinoj mira dvadcatogo veka. Napra‚ivaetsä vopros: razve my ne vstreçaem v Biblii qlementy ustarev‚ej i sover‚enno nevernoj kartiny mira? Predstavlenij o Zemle kak o ploskoj poverxnosti, okruΩennoj morem i nakrytoj sverxu nebesnym kupolom, pod kotorym naxoditsä podzemnyj mir (£trexqtaΩnyj mir“)? Qtimi voprosami my dolΩny zanät´sä vser´ez. Odnako, my ne moΩem utverΩdat´, çto Moisej, David i Daniil dejstvitel´no sçitali, çto na‚ mir sostoit iz trex komponent, raspoloΩennyx odin nad drugim 23


Suwestvuet mnogo primitivnyx kartin mira, podobnyx qtoj: ploskaä zemlä, plavaüwaä po vodam, nakrytaä nebesnym kupolom – tak nazyvaemyj £trexqtaΩnyj mir“. Avtory knig Biblii, takie, kak Moisej i Daniil, byli xoro‚o znakomy s predstavleniämi drugix narodov o proisxoΩdenii mira: oni byli posväweny v znaniä egipetskoj i vavilonskoj civilizacij. No my ne naxodim v Biblii nikakix sledov qtix predstavlenij.

(£trexqtaΩnyj mir“). UΩe vo vremena antiçnosti grek Aristarx Samosskij predpolagal, çto Zemlä vertitsä vokrug Solnca, a ne naoborot. Poçemu stol´ mudryj çelovek, kak Solomon, ne mog raspolagat´ podobnymi znaniämi? No, esli smotret´ glubΩe, delo ne v tom, kakim predstavläli sebe mir lüdi togo vremeni, a v tom, dopustil li Bog, çtoby qlementy qtix ustarev‚ix predstavlenij o mire popali v Bibliü. UΩe bylo vremä, kogda lüdi verili, çto obnaruΩili qti predstavleniä v Biblii, naprimer, v vyraΩenii £v vode niΩe zemli“ (Isx. 20,4; Vtor. 4,18), priçem v qtix podzemnyx vodax ewe dolΩny byli obitat´ Ωivye suwestva. No neverno na osnovanii qtogo utverΩdat´, çto Bibliä govorit o suwestvovanii podzemnyx vmestiliw vod, v kotoryx k tomu Ωe 24


plavaüt ryby. Esli by qto bylo tak, kak Bog mog zapretit´ izrail´tänam delat´ izobraΩeniä tainstvennyx podzemnyx ryb, kotoryx oni nikogda ne videli i videt´ ne mogli? Razgadka tut namnogo prowe. Govorä o £vode niΩe zemli“, Bibliä ukazyvaet na to, çto uroven´ poverxnosti morä vsegda niΩe poverxnosti zemli, toçno tak Ωe, kak my ispol´zuem vyraΩenie £pod goroj“, ponimaä pri qtom £u podnoΩiä gory“ (Isx. 24,4; 32,19; Vtor. 4,11; Is. Nav. 11,17; 13,5). V svete skazannogo my moΩem rassmotret´ i Psalom 23 (£Gospod´ osnoval zemlü na moräx“), gde £na moräx“ nado ponimat´ kak £posredi morej“ ili £nad morämi“. Esli by Bibliä dejstvitel´no soderΩala qlementy primitivnoj kartiny mira, my na‚li by v nej tysäçi o‚ibok istoriçeskogo, kosmologiçeskogo i biologiçeskogo xaraktera. Razve avtory Biblii ne byli bol´‚ej çast´ü maloobrazovannymi lüd´mi? I daΩe esli nekotorye iz nix poluçili solidnoe dlä togo vremeni obrazovanie, kak Moisej pri dvore faraona ili Daniil pri dvore vavilonskogo carä (Deän. 7,22; Dan. 1,4), razve oni imeli ot qtogo kakie-libo preimuwestva? Naprotiv, togda ix knigi byli by polny legend i predanij egiptän, vavilonän i drugix drevnix civilizacij. Moisej byl znakom s egipetskimi legendami o sotvorenii mira, takΩe kak Daniil – s vavilonskimi predaniämi o potope. No legendy egiptän ne priveli v zame‚atel´stvo Moiseä, i vavilonskaä nauka ne smutila Daniila, toçno tak Ωe kak mify Drevnej Grecii niskol´ko ne povliäli na vzglädy apostola Pavla (sm. dalee gl. 2). Vo vnebiblejskix istoçnikax my naxodim loΩnye s nauçnoj toçki zreniä vyskazyvaniä o material´nom mire, naprimer, u rannix otcov Cerkvi Amvrosiä i Avgustina. MoΩet byt´, u avtorov knig Biblii i byli svoi, primitivnye predstavleniä o mire, no v samoj Biblii my ix ne naxodim. Prosto poträsaüwe, kak Bog soxranil Svoe Slovo i kak On vdoxnovläl avtorov Biblii (podrobnee ob qtom sm. pervuü knigu qtoj serii – £Kak voznikla Bibliä“).

Isaak N´üton (vverxu) opublikoval bol´‚e bogoslovskix trudov, çem nauçnyx. On pervym opisal zakony tägoteniä i postroil v 1670 godu zerkal´nyj teleskop dlä izuçeniä neba. Vavilonskie £nauçnye issledovaniä“ do‚li do nas na glinänyx tabliçkax. Oni opisyvali Zemlü i planety takimi, kak ix videli (vnizu).

Vyvody Çto my xotim pokazat´ v qtoj knige? My verim, çto tak nazyvaemye qlementy primitivnogo mirovozzreniä, kotorye äkoby vstreçaütsä v Biblii, faktiçeski ävläütsä sledstviem ee nevernogo ponimaniä ili neznaniä original´nogo teksta, xaraktera biblejskoj kartiny mira, slovarnogo zapasa Biblii ili nauçnyx faktov. My ubeΩdeny, çto Bibliä soderΩit porazitel´no mnogo cennoj s nauçnoj toçki zreniä informacii. Na qtix dannyx, koneçno, nel´zä postroit´ celuü nauku. No nam neobxodimo twatel´noe i posledovatel´noe izuçenie Biblii, provodimoe v sootvetstvii s nauçnymi normami i metodami. My polagaem, çto nastoäwij uçenyj ne moΩet ignorirovat´ prednauçnye dannye Biblii, esli on dejstvitel´no xoçet prijti k pravil´noj nauçnoj modeli mira. My xotim predostavit´ slovo samoj Biblii. My xotim proçitat´ knigu Bytie, glavy 1-11, i issledovat´ soderΩawiesä tam vyskazyvaniä otnositel´no proisxoΩdeniä na‚ego mira. Qtu informaciü my popytaemsä proanalizirovat´ i dopolnit´ znaniämi, poluçennymi v rezul´tate nauçnyx issledovanij.

25


ProisxoΩdenie Vselennoj

Sleva: v dvadcatom veke çelovek vpervye posetil kosmos. Qto veliçaj‚ee dostiΩenie, no na‚a drevnää Bibliä daet nam bol´‚e znanij o proisxoΩdenii vselennoj, çem sovremennye kosmiçeskie issledovaniä. Sprava: sfinksy vstreçaütsä ne tol´ko v Egipte (qtot snimok sdelan v pustyne DΩizex), no i v Grecii i u drugix antiçnyx narodov BliΩnego Vostoka. Predpolagaüt, çto sfinks ävläetsä simvolom poäsa Zodiaka, naçinaüwegosä Devoj i konçaüwegosä L´vom.

Astrologiä So vremen naçala svoego suwestvovaniä na zemle lüdi zadavalis´ voprosom o prednaznaçenii mnogoçislennyx svetil na nebosvode: zvezd, planet, Solnca i Luny. UΩe s nezapamätnyx vremen egiptäne, kitajcy i vavilonäne stali delit´ nebosvod na dvenadcat´ çastej. KaΩdaä iz qtix çastej poluçila svoe nazvanie: Deva, Vesy, Skorpion, Strelec, Kozerog i t.d., konçaä L´vom (poäs Zodiaka). Zodiak, cep´ dvenadcati sozvezdij na nebosvode, sovpadal s putem, kotoryj za god prodelyvaet Solnce (esli smotret´ s Zemli). Xotä segodnä otsçet çasto naçinaetsä s Kozeroga, v antiçnosti on, po-vidimomu, naçinalsä s Devy i konçalsä L´vom. Qto moΩno uvidet´ v xramax Dendery i Qsny, gde meΩdu znakami L´va i Devy izobraΩen sfinks: napolovinu lev, napolovinu deva. Delenie nebosvoda oblegçalo zapis´ astronomiçeskix nablüdenij. Delenie na dvenadcat´ sozvezdij privelo k deleniü goda na dvenadcat´ mesäcev, potomu çto Solnce primerno za çetyre nedeli perexodit v sleduüwee sozvezdie. K tomu Ωe mesäc primerno sootvetstvoval periodu obraweniä Luny, otsüda i rodstvo v ix nazvaniäx. No nebesnye svetila ispol´zovalis´ ne tol´ko dlä deleniä vremeni na gody, mesäcy, nedeli i dni. Lüdi naçali poklonät´sä svetilam i pytalis´ ugadat´ po nim buduwee. Gadanie po zvezdam, ili astrologiä, suwestvuet s glubokoj drevnosti. UΩe vskore posle potopa Solnce, 27


Cikkuratom nazyvalas´ ba‚nä v vavilonskom xrame, ispol´zovav‚aäsä, pomimo idolosluΩenij, dlä nablüdeniä za zvezdami. Astrologiä suwestvovala uΩe oçen´ davno, toçnee, ona voznikla vmeste s çeloveçestvom. Qtot snimok pokazyvaet raskopki cikkurata v xrame Bel. Vavilonskaä ba‚nä skoree vsego toΩe byla cikkuratom, to est´, po suti dela, centrom idolopoklonstva.

Luna, planety i zvezdy byli vozvedeny lüd´mi v rang boΩestv, upravläüwix sud´boj çeloveçestva. Vpolne veroätno, çto Vavilonskaä ba‚nä, opisannaä v knige Bytiä, glave 11, byla £cikkuratom“: semistupençatoj piramidoj, stupeni kotoroj simvolizirovali sem´ izvestnyx v to vremä planet, i zakruglennoj ver‚inoj s izobraΩennymi na nej simvolami dvenadcati sozvezdij Zodiaka. To est´, vozmoΩno, qto byla ba‚nä ne £vysotoj do neba“, a £s nebom na ver‚ine“, vo vse storony ot kotoroj dolΩny byli rasselät´sä lüdi. Narädu s kul´tom bogini Luny na BliΩnem Vostoke poluçil sil´noe rasprostranenie kul´t Solnca. V Egipte boga Solnca nazyvali Ra; çasto ego izobraΩali kak çeloveka s sokolinoj golovoj. Emu byl posväwen gorod Iliopolæ. Inogda Ra izobraΩali v soüze s drugimi bogami, naprimer, s bogom goroda Fivy Amonom. Vo vremä 18-j dinastii faraonov v egipetskom kul´te Solnca proizo‚li korennye peremeny. Samymi izvestnymi faraonami qtoj dinastii byli Amenxotep i Tutmos, v qti Ωe vremena pravila i carica Xat‚epsut (podrobnee ob qtom sm. v tret´ej knige qtoj serii – £Kak voznik Izrail´“). Vo vremä pravleniä faraona Amenxotepa IV, ili Qxnatona IV, kul´t Amona-Ra smenäetsä kul´tom Atona. Faraon smenäet svoe sobstvennoe imä na Qxnaton, to est´ £blagovoläwij Atonu“. On pokidaet Fivy, tradicionnyj centr pokloneniä Amonu, i osnovyvaet novyj gorod, nazvannyj im Axet-Aton – £Strana sveta Atona“. Qto 28


segodnä‚nij gorod Tel´-Ql´-Amarna. Tam Ωil faraon so svoej prekrasnoj Ωenoj Nefertiti. No poklonenie Atonu prodolΩalos´ nedolgo. Syn praväwej çety, Tut-Qnx-Aton, izmenil svoe imä na Tut-Qnx-Amon i vernulsä v Fivy. Buduçi neznaçitel´nym pravitelem, qtot faraon izvesten tem, çto ego grobnica so mnoΩestvom sokroviw toj qpoxi soxranilas´ nerazgrablennoj. Na stenax grobnicy odnogo iz pribliΩennyx Qxnatona byl najden velikij gimn bogu Atonu. Qtot gimn privoditsä zdes´ v sravnenii so 103-im Psalmom Davida.

Solncu, Lune i zvezdam lüdi s davnix vremen poklonälis´ kak bogam. V Egipte faraon Qxnaton obßävil Solnce edinstvennym bogom. Vverxu: Amon-Ra, obweizvestnyj bog Solnca. Vnizu: soçinennye pri Qxnatone gimny Atonu vospevaüt Solnce kak tvorca Ωizni.

Gimn Atonu

Psalom 103

Esli ty (Aton) nisxodi‚´ na zapade neba, to zemlä temna kak smert´. L´vy vyxodät iz ubeΩiw svoix, i zmei Ωalät... Pri nastuplenii utra, kogda ty vosxodi‚´ na gorizonte, çtoby dnem svetit´ nam kak Aton, ty izgonäe‚´ t´mu i dari‚´ nam svoi luçi... Vsä zemlä naçinaet rabotu, skot dovolen na lugax svoix, derev´ä i rasteniä cvetut, pticy vyletaüt iz svoix gnezd. Ix kryl´ä rasprosterty dlä proslavleniä tvoego duxa. Vse zveri stoät na lapax svoix, vse, çto letaet i saditsä: oni oΩivaüt, esli ty ävläe‚´sä im. Skol´ko del tvoix (Aton), oni skryty ot lica lüdej. O, edinyj bog, kotoromu net ravnyx, ty sotvoril mir po svoemu Ωelaniü, kogda byl odin. Vse imeüt propitanie, i dni ix soçteny. Ty, Aton dnä, velik v veliçii svoem, ty dae‚´ Ωizn´ i dalekim stranam, potomu çto ty sotvoril velikij Nil na nebesax, çtoby on stekal i daval goram potoki vod.

On sotvoril lunu dlä ukazaniä vremen; solnce znaet svoj zapad. Ty prostirae‚´ t´mu, i byvaet noç´: vo vremä nee brodät vse lesnye zveri; l´vy rykaüt o dobyçe (st. 19-20). Ty poslal istoçniki v doliny: meΩdu gorami tekut, poät vsex polevyx zverej; dikie osly utoläüt ΩaΩdu svoü. Pri nix obitaüt pticy nebesnye, iz sredy vetvej izdaüt golos. Ty napoäe‚´ gory s vysot Tvoix, plodami del Tvoix nasywaetsä zemlä. Ty proizrawae‚´ travu dlä skota, i zelen´ na pol´zu çeloveka (st. 10-14). Kak mnogoçislenny dela Tvoi, Gospodi! Vse sodelal Ty premudro; zemlä polna proizvedenij Tvoix (st. 24). Vse oni ot Tebä oΩidaüt, çtoby Ty dal im piwu ix v svoe vremä. Skroe‚´ lico Tvoe – mätutsä; otnime‚´ dux ix – umiraüt, i v perst´ svoü vozvrawaütsä (st. 27-29). Ty postavil zemlü na tverdyx osnovax: ne pokolebletsä ona vo veki i veki. Bezdnoü, kak odeäniem, pokryl Ty ee; na gorax stoät vody (st. 5-6).

Otryvki iz gimna Atonu vzäty iz knigi „Tell El-Amarna and the Bible“, Charles F. Pfeiffer. Kak my vidim, meΩdu dvumä gimnami suwestvuet porazitel´noe sxodstvo, no qto i neudivitel´no dlä gimna tvoreniä. No est´ i korennoe razliçie. Dlä Izrailä Gospod´ – tvorec neba i zemli, to est´ i tvorec solnca, luny i zvezd. No v gimne Atonu bog, povelevaüwij mirom, sam ävläetsä çast´ü tvoreniä. Aton zdes´ to Ωe samoe, çto i Amon, solnce. No Izrail´ znal, çto solnce – ne çto inoe, kak çast´ tvoreniä, li‚ennyj sobstvennoj voli kusok materii v ruke BoΩ´ej. £Nebesa propoveduüt 29


slavu BoΩiü, i o delax ruk Ego vewaet tverd´... On postavil (v nebesax) Ωiliwe solncu, i ono vyxodit, kak Ωenix iz braçnogo çertoga svoego, raduetsä, kak ispolin, probeΩat´ popriwe. Ot kraä nebes isxod ego, i ‚estvie ego do kraä ix, i niçto ne ukryto ot teploty ego“ (Ps. 18,1-7). Nekotorye issledovateli, naxodäsæ pod vpeçatleniem monoteistiçeskogo kul´ta Qxnatona, na osnovanii 103-go Psalma daΩe utverΩdali, çto Moisej razvil monoteistiçeskuü religiü Izrailä iz monoteizma Qxnatona. K takim predpoloΩeniäm moΩno prijti razve çto çerez rasprostranennyj metod datirovaniä sobytij drevnosti, no v tret´ej knige qtoj serii my pokaΩem, çto est´ veskie svidetel´stva v pol´zu togo, çto Qxnaton Ωil na neskol´ko stoletij pozΩe Moiseä. K

Sprava: bog Solnca plyvet v svoej lad´e po nebosklonu. Vnizu: v drevnix idolosluΩeniäx Solnce zanimalo central´noe mesto. V Vavilone uΩe oçen´ davno byli izvestny astrologiä i goroskopy.

tomu Ωe somnitel´no, çto 103-j Psalom napisan Moiseem. No samoe glavnoe: Moisej ne £izobretal“ monoteistiçeskoj religii dlä Izrailä. Vera v edinogo Boga, tvorca neba i zemli, byla izvestna predkam izrail´tän uΩe v teçenie tysäçeletij (sm. pervuü knigu qtoj serii – £Kak voznikla Bibliä“). Qto oznaçaet, çto suwestvoval narod, ne perenäv‚ij kul´t pokloneniä nebesnym svetilam – qto izrail´skij narod, evrei. Naskol´ko oçevidnym bylo dlä Izrailä, çto tvorec vsego suwego – Bog, a ne bogi Solnca ili Luny, vidno iz pervoj glavy knigi Bytiä: svet byl sotvoren v pervyj den´ BoΩ´ej nedeli tvoreniä. Li‚´ na çetvertyj den´ Bog sotvoril Solnce, Lunu i zvezdy, i poqtomu dlä izrail´tän bylo sover‚enno oçevidno, çto nebesnye tela – ne bogi i çto sam Bog ävläetsä istoçnikom sveta i Ωizni. DaΩe nazvaniä £solnce“ i £luna“ ne upotrebleny v opisanii tvoreniä: nam skazano li‚´ o £svetile malom“ i £svetile bol´‚om“. Poqtomu Bibliä zaprewaet zanätiä astrologiej. Est´ li‚´ Odin, derΩawij v Svoix rukax buduwee, li‚´ na Nego mogut nadeät´sä lüdi: qto Ägve, Gospod´ (Vtor. 18,9-14; Is. 8,19-20 i 47,12-15). Çitaüwij Bibliü najdet takΩe upominanie o Slove BoΩ´em, sotvoriv‚em mir i podderΩivaüwem ego: £V naçale bylo Slovo, i Slovo bylo u Boga, i Slovo bylo Bog. Ono bylo v naçale u Boga. Vse çrez Nego naçalo byt´, i bez Nego niçto ne naçalo byt´, çto naçalo byt´. V Nem byla Ωizn´, i Ωizn´ byla svet çelovekov“ (Ioan. 1,1-4, sm. takΩe Kol. 30


Sprava: Qxnaton i ego prekrasnaä Ωena Nefertiti. Oni vnesli izmeneniä v egipetskij kul´t Solnca i perenesli centr pokloneniä iz goroda Fivy v AxetAton, segodnä‚nij Tel´-Ql´Amarna. Predpolagaetsä, çto Qxnaton stradal ot naru‚eniä obmena vewestv, vsledstvie çego ego telo bylo sil´no deformirovano. Blagodarä rasprostranennomu v iskusstve togo vremeni realizmu, qto otçetlivo vidno na izobraΩeniäx faraona. Vnizu: u antiçnyx narodov Solncu, Lune i zvezdam poklonälis´ kak bogam, sotvoriv‚im svet, Ωizn´ i vse ostal´noe. Dlä Izrailä Ωe Bog odin – Ägve. On sotvoril svet i Ωizn´. Li‚´ na çetvertyj den´ tvoreniä On sotvoril nebesnye svetila i planety.

1,15-20). Iisus Xristos est´ qto Slovo i tem samym i istoçnik sveta i Ωizni. On est´ tvoräwee Slovo. Vse sotvoreno Bogom-Otcom (1 Kor. 8,6), v to vremä kak dux BoΩij vital nad vodami. V pervoj glave Biblii triedinyj Bog – Otec, Syn i Dux Svätoj – tvorit vse suwee.

Drugie predstavleniä o proisxoΩdenii mira £V naçale sotvoril Bog nebo i zemlü“ (Byt. 1,1). Qto protivoreçit mnogoçislennym mneniäm, vkrav‚imsä s teçeniem stoletij v na‚i umy. Naprimer, qti slova protivoreçat predstavleniäm drevnix grekov, soglasno kotorym prostranstvo i materiä suwestvuüt veçno. Drevnegreçeskie filosofy ne mogli sebe predstavit´ naçala qtogo mira ili ego sotvorenie iz niçego. Slova Biblii takΩe porazitel´no otliçaütsä ot legend drevnix egiptän. Egiptäne imeli çetyre razliçnyx legendy o proisxoΩdenii mira, naprimer, çerez boga Ta-C´ena i pervobytnuü goru vozle Memfisa (1). Vtoraä – o Atume, tvorce, pervom iz bogov, rodina kotorogo – gorod Iliopolæ. S nim sväzana i mysl´ o vitav‚em kogda-to v pustom prostranstve gigantskom äjce, iz kotorogo potom vylupilsä mir. Qto äjco dolΩno bylo byt´ sneseno bol´‚im gusem, tak nazyvaemym £velikim kukarekatelem“, kotoryj otoΩdestvläetsä s Atumom (2). Dalee, v drevneegipetskix legendax est´ ewe Neferta, boginä lotosa(3), i Ptax, tvoräwij mir mysl´ü i slovom (4). Oba qtix poslednix predstavleniä proisxodät opät´-taki iz Memfisa. 31


Interesno, çto vse drevnie narody odinakovo delili nebo na dvenadcat´ çastej – po sozvezdiäm Zodiaka. Suwestvuüt predpoloΩeniä, hto pervonahalæno qti sozvezdiä vozvewali lüdäm BoΩij plan spaseniä. Odnako s teçeniem vremeni pod vliäniem razliçnyx mifov i magiçeskix predstavlenij oni priobreli dlä lüdej sover‚enno inoe znaçenie.

V Biblii my ne vstreçaem nikakix sledov ni qtix egipetskix legend, ni vavilonskix. Vavilonäne i assirijcy, veroätno, perenäli svoi predstavleniä o proisxoΩdenii mira u ‚umerov, Ωiv‚ix za neskol´ko tysäç let do n.q. v MeΩdureç´e. ∏umerskaä civilizaciä byla oçen´ vysokorazvitoj, i semitskie zavoevateli mnogoe perenäli ot nee. VaΩnej‚imi ‚umerskimi bogami byli Qnlil, Qnki i An, u vavilonän oni pozΩe nazyvalis´ Qnlil, Qa i Anu. Vavilonskie predaniä o sotvorenii mira do‚li do nas na semi glinänyx tabliçkax, kaΩdaä iz kotoryx soderΩit ot 125 do 160 strok. Qto predanie nazyvaetsä Qnuma Qli‚ (£togda naverxu“, po naçal´nym bukvam). Tabliçki datiruütsä 9-m vekom do n.q., no qti mify, koneçno, namnogo drevnee. No v Biblii my ne naxodim niçego poxoΩego na mnogoboΩie i amoral´nost´ vavilonskogo mifa o sotvorenii mira. Ne naxodim my v Biblii i drevneindijskix predanij. My imeem v vidu preΩde vsego çetyre vedy (£znaniä“), voznik‚ix okolo 1250 g. do n.q., s ix predstavleniämi o pervomaterii i razliçnyx bogax: Agni, boge ognä, i Sarvitare, boge Solnca. V Biblii otsutstvuüt takΩe kakie by to ni byli nameki na suwestvovanie svoego roda supruΩeskoj pary bogov – nebesnogo otca i materi-zemli. Ne naxodim my v nej i çego-nibud´ sravnimogo s bogom Pradçapati, kotoryj kak zolotoj zarody‚ plaval v pervobytnom okeane. V bolee pozdnix literaturno-religioznyx trudax indijcev (£upani‚adax“) vstreçaetsä mysl´ o samorazvivaüwejsä prirode, obrazovannoj tremä 32

255341  
255341