Page 1

Vol´fgang Büne

MoΩet li lübov´ byt´ grexom? DruΩba, lübov´, seksual´nye otno‚eniä i sledovanie Xristu

Christliche Literatur-Verbreitung e.V. Postfach 110135 · 33661 Bielefeld


Pervoe izdanie 1991 Vtoroe izdanie 1993 Tretæe izdanie 1999 © originala 1986 by CLV · Christliche Literatur-Verbreitung Postfach 110135 · 33661 Bielefeld Nazvanie originala: Sich selbst lieben? © russkogo izdaniä 1991 by CLV · Christliche Literatur-Verbreitung Postfach 110135 · 33661 Bielefeld Perevod s nemeckogo: Aleksandr Fedoza Oformlenie obloΩki: Dieter Otten, Bergneustadt Nabor: C·S·E · Computer-Satzservice Enns, Bielefeld Tipografiä: Elsnerdruck Berlin ISBN 3-89397-180-7


SoderΩanie V hem prihina? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hto my imeem? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mesto seksual´nyx otno‚enij v na‚ej Ωizni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bor´ba za histotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £DruΩba“ s protivopoloΩnym polom – loΩnyj put´! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Samoudovletvorenie – tupik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posledstviä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pervaä pomow´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Disciplina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Est´ li volä BoΩiä na moj brak? . . . . . . . . . . . . . . . Vybor sputnika Ωizni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kak ä mogu poznat´ volü BoΩ´ü v qtom voprose? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pod sen´ü kresta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sebälübie v svete Biblii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blagodat´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 9 13 19 23 27 31 35 45 49 57 71 87 97 103

5


£Lübäwij du‚u svoü pogubit ee; a nenavidäwij du‚u svoü v mire sem soxranit ee v Ωizn´ veçnuü“. Ioan. 12,25.

£Moä Ωizn´ sli‚kom dragocenna dlä togo, çtoby ä mog sebe pozvolit´ rastoçit´ ee dlä samogo sebä“. Stenli Dejl, missioner, v vozraste 52 let ubityj tuzemcami plemeni äli 25.09.68 g.

£Vovse ne glupec, kto otdaet to, çto vse ravno ne smoΩet uderΩat´, çtoby obresti veçnye sokroviwa“. DΩim Qlliot, pervyj missioner v plemeni aukov, v vozraste 29 let umer‚ij muçeniçeskoj smert´ü 8.01.1956 g.


V çem priçina? Rasskazyvaüt, çto neskol´ko let tomu nazad v Lipperlande proizo‚la odna istoriä. Uçenik kamenwika po kakoj-to tam priçine razozlilsä na svoego nastavnika i re‚il prouçit´ ego. OdnaΩdy veçerom emu udalos´ stänut´ izmeritel´nuü planku i, nemalo popyxtev, ukorotit´ ee santimetra na dva. Na sleduüwij den´ kamenwik, niçego ne podozrevaä, vzäl linejku i, vzmaxnuv masterkom, prinälsä klast´ fronton doma, kuda na sleduüwij den´ nuΩno bylo vstavit´ okno. Kogda Ωe nakonec plotnik popytalsä sdelat´ qto, to okno nikak ne moglo vojti v proem. Tut oba stali obvinät´ drug druga v xalture, da tak, çto delo edva ne do‚lo do draki. Oni to i delo uverenno prikladyvali kaΩdyj svoü linejku i dokazyvali drug drugu, çto odin iz nix o‚ibsä v rasçetax. Izmeriv i peremeriv neskol´ko raz okno i proem v stene i obviniv drug druga v blizorukosti, oni vdrug nastoroΩilis´, poçuvstvovav, çto zdes´ delo neçisto. V konce koncov oni dogadalis´ priloΩit´ i sravnit´ svoi linejki. Tut vse i proäsnilos´. Linejka kamenwika byla na dva santimetra koroçe. VozmoΩno, çto vsä qta istoriä i vydumana, no ona naglädno pokazyvaet, kak otsutstvie soglasovannosti v kriteriäx ocenki poroΩdaet v Ωizni bol´‚uü putanicu. Ä sçitaü, çto, kogda my spali, d´ävolu udalos´ tajkom podmenit´ na‚i xristianskie kriterii. I teper´ my çuvstvuem, çto v na‚ej Ωizni çto-to ne tak, no ne dogadyvaemsä, gde sokryta priçina, i obvinäem drug druga. 7


Vsem izvestno, kakoe re‚aüwee znaçenie v texnike i nauke imeet toçnoe sootvetstvie norm mer i vesov. Vot poqtomu i byla sozdana MeΩdunarodnaä Palata Mer i Vesov, gde uΩe mnogie gody xranitsä metr-qtalon, sdelannyj iz splava iridiuma i platiny. Qto metr – s toçnost´ü do odnoj millionnoj doli millimetra. Po nemu ravnäütsä vse drugie ispol´zuemye v mire edinicy izmereniä dlin. Nel´zä daΩe sebe predstavit´, kakoj by xaos naçalsä v mire, esli by qtot qtalon vdrug kakim-to obrazom izmenili xot´ na malost´! V vetxozavetnye vremena v Izraile vse giri dlä vzve‚ivaniä ravnälis´ po £sväwennomu sikelü“. Giri-qtalony vsex gir´, kotorye v te vremena ispol´zovalis´ izrail´tänami, xranilis´ v prisutstvii BoΩiem v svätiliwe skinii. Suwestvuüt absolütnye normativy i v sfere nravstvennoj i duxovnoj Ωizni. Bog ostavil ix nam v Slove Svoem. Bibliä – edinstvennyj bezo‚iboçnyj qtalon na‚ej qtiki i bogosloviä. Nam, xristianam, sleduet vsegda bodrstvovat´, çtoby qtot qtalon tajkom ne izmenili. Oçen´ xoro‚o, çto vremä ot vremeni my sveräem na‚i obweprinätye normy povedeniä s biblejskimi. Gore nam, esli vmesto £sväwennogo sikelä“ my naçinaem sverät´sä s poznaniämi psixologov i proçimi nedolgoveçnymi veäniämi vremeni!

8


Çto my imeem? Kogda mne v pro‚ed‚ie gody vremä ot vremeni prixodilos´ besedovat´ s molodymi lüd´mi o druΩbe, lübvi i seksual´nyx otno‚eniäx, ä vnaçale vsegda zadaval vopros: £Kak opisana v Biblii triedinaä priroda çeloveka?“ V devänosta sluçaäx iz sta ä sly‚al: £Telo, du‚a i dux“. Qtot tipiçnyj otvet – otraΩenie na‚ej podsoznatel´noj Ωiznennoj pozicii. Telo s ego voΩdeleniämi i pritäzaniämi zanälo u nas pervoe mesto, a du‚e i duxu my otveli podçinennuü rol´. To, çto ävläetsä biblejskim porädkom – £dux, du‚a, telo“ – my faktiçeski perevernuli s nog na golovu. Vne somnenij, qto i ävläetsä priçinoj Ωalkogo, bessil´nogo sostoäniä nekotoryx xristian i obwin. Zerkalo na‚ej vannoj komnaty moglo by zasvidetel´stvovat´, çto o svoem tele my peçemsä bol´‚e, çem ob oçiwenii na‚ego vnutrennego çeloveka. Trex- ili çetyrexrazovoe pitanie my prinimaem kak neçto samo soboj razumeüweesä. Stoit nam ne pozavtrakat´ ili ne poobedat´, kak na‚e telo srazu Ωe podast signal vozmuweniä. I naprotiv, dux i du‚u my posadili na dietu i do togo oslabili ix, çto na otsutstvie utrennego tixogo çasa molitvy, çteniä Slova BoΩiä oni, poΩaluj, uΩe sovsem i ne reagiruüt. My nastol´ko stali zavisimy ot potrebnostej na‚ego tela v ede, pit´e, sne i t. d., çto slovo £samootverΩennost´“ prevratilos´ dlä nas v kakoj-to pugaüwij prizrak. Teper´ bezrazliçie vstreti‚´ ne tol´ko sredi opustiv‚ixsä na dno Ωizni lüdej, no, esli govorit´ v otno‚enii duxovnoj bor´by, i v 9


na‚ej xristianskoj srede. Blagosostoänie i nebiblejskoe otno‚enie k Ωizni sdelali iz nas Ωadnymi ko vsäçeskim mirskim naslaΩdeniäm vo vsex sferax Ωizni, prevratili nas v gurmanov. I, vsledstvie qtogo, my stali stradat´ ody‚koj v molitve, bezduxovnost´ü v izuçenii Biblii, bessiliem v poslu‚anii v vere. V na‚ej srede voznik takoj tip xristianstva, kotoryj uΩe ne vyzyvaet doveriä u lüdej i ne ävläetsä vyzovom miru. Veçerinki, prazdnovaniä dnej roΩdeniä i razliçnye zastol´ä zastavläüt na‚i serdca bit´sä uçawenno, v to vremä kak o molitvennyx noçax, o molitvennom borenii nam ili niçego neizvestno, ili Ωe my znaem o nix tol´ko po kniΩkam. Boüs´, no mnogie xristiane stali luç‚e razbirat´sä v markax avtomobilej, çem v obetovaniäx BoΩiix. Do togo kak otpravit´sä missionerom k plemeni äli na Novuü Gvineü, çernokoΩij avstraliec Stqn Dejl sluΩil v odnom iz korpusov otbornyx çastej desantnyx vojsk soüznikov v vojne s Äponiej. Kakto vo vremä odnogo zati‚´ä meΩdu boämi on progulivalsä vozle amerikanskoj çasti. Proxodä mimo malen´kogo derevännogo sarajçika, on vdrug usly‚al gromkie bul´kaüwie zvuki, za kotorymi razdalsä kak by protäΩnyj vzdox. Stqn obratilsä k proxodiv‚emu mimo amerikancu: £Izvini, druΩiwe, çto qto za strannyj ‚um? Vy çto tam kakogo-to zverä v kletke derΩite?“ – £Da net, mister, qto Ωe ‚umit voda v unitaze!“ – £Unitaz na linii fronta?!“ – voskliknul Stqn oskorblennym tonom, slovno teper´ reputaciä vsex voüüwix na fronte belyx byla zapaçkana samym neispravimym obrazom. A posle togo, kak on uvidel, kak kakoj-to amerikanskij sol10


dat dovol´no namazyval na xleb Ωele, Stqn vozvratilsä v raspoloΩenie svoej çasti i provorçal odnomu iz svoix tovariwej: £Ä-to dumal, u nas est´ ‚ansy pobedit´ äponcev, no teper´ ä v qtom ne uveren“. Qtot qpizod moΩet sluΩit´ oçen´ toçnoj illüstraciej duxovnoj situacii v nekotoryx na‚ix obwinax. Svirepyj i re‚itel´nyj vrag derΩit oruΩie nagotove, v to vremä kak my uütno i udobno raspoloΩilis´ na otdyx i, terää vsäkij ‚ans na pobedu, Ωivem sebe pod devizom: £Vozlübi sebä samogo!“ Ä razmy‚läü o tom momente, kogda Iisus v pervyj raz sobral vokrug sebä uçenikov, çtoby soobwit´ im, çto Emu predstoit postradat´ i umeret´. Petr, kotoromu podobnaä perspektiva pokazalas´ nemyslimoj, otvel Gospoda v storonu i skazal slova, prozvuçav‚ie kak udar: £Bud´ milostiv k Sebe, Gospodi!“ Kak Ωe, dolΩno byt´, vzdrognul Petr, kogda Uçitelü pri‚los´ skazat´ emu v otvet: £Otojdi ot Menä, satana! Ty Mne soblazn, potomu çto dumae‚´ ne o tom, çto BoΩie, no çto çeloveçeskoe“. I dalee na‚ Gospod´ proiznosit oçen´ vaΩnye slova: £Esli kto xoçet idti za Mnoü, otvergnis´ sebä i voz´mi krest svoj i sleduj za Mnoü“ (Matf. 16,21-24). V Ioan. 12,25 Gospod´ govorit: £Lübäwij du‚u svoü pogubit ee; a nenavidäwij du‚u svoü v mire sem soxranit ee v Ωizn´ veçnuü“. UΩe sam tot fakt, çto v na‚e vremä stala vozmoΩnoj propoved´ sebälübiä bez kakix-to ni bylo vozmuwennyx protestov so storony xristian, nedvusmyslenno ukazyvaet na duxovnuü degradaciü. Ved´ ne suwestvuet bolee protivoloΩnyx ponätij, neΩeli samootverΩennost´ i sebälübie. 11


Mesto seksual´nyx otno‚enij v na‚ej Ωizni a) V mire Polagaü, çto tot fakt, çto v mire segodnä pod seksual´nymi otno‚eniämi v bol´‚instve sluçaev ponimaüt udovletvorenie, kotorogo trebuet polovoj instinkt, ne nuΩdaetsä v podrobnyx obßäsneniäx. Qti otno‚eniä otnosät k çislu Ωiznenno neobxodimyx çeloveçeskix potrebnostej. ∏iroko rasprostraneno mnenie o tom, çto, esli polovoj instinkt ne poluçaet neobxodimogo udovletvoreniä, u çeloveka voznikaüt razliçnye kompleksy, nevrozy i agressivnye sostoäniä. Êizn´ davno dokazala, çto podobnye utverΩdeniä ävläütsä loΩ´ü, imeüwej täΩelye posledstviä. Skaçkoobrazno vozros‚ee v poslednie gody koliçestvo razvodov, psixiçeskix rasstrojstv, seksual´nyx izvrawenij i nasiliä sluΩit dokazatel´stvom togo, çto £seksual´naä revolüciä“ ne osvobodila, a obmanula i porabotila lüdej. DΩordΩ Xantemann v svoej knige £Vosstanie besstydnyx“ opisyvaet prem´eru p´esy pod nazvaniem £Krysinaä oxota“, sostoäv‚uüsä v 1971 godu na scene Venskogo narodnogo teatra. Na scene – musornaä svalka so starym avtomobilem posredine. Kapot ego otkryt, a ewe celye fary napravleny prämo na zritelej. I vot na fone qtix dekoracij proisxodit sluçajnaä vstreça Ωenwiny i muΩçiny, xobbi kotorogo – otstrel krys. Xotä oni nikogda do qtogo ne videlis´ i ne znaüt daΩe imen drug druga, oni 13


vstupaüt v polovuü sväz´ na boçke iz-pod benzina. V finale na scene poävläütsä dvoe muΩçin s ruΩ´ämi i pristrelivaüt oboix. Dve £çeloveko-krysy“ podyxaüt na musornoj svalke. Qta p´esa – poträsaüwee svidetel´stvo. Ona pokazyvaet vsü beznadeΩnost´ i otçaänie sovremennogo çeloveka. Mir poxoΩ na musornuü kuçu. Posle togo, kak isprobovano vse, ne ostaetsä nikakix celej, k kotorym moΩno bylo by stremit´sä, odni pustye konservnye banki. V naliçii – li‚´ seksual´naä poxot´, v kotoroj net mesta lübvi. Zdes´ odin li‚´ ledänoj qgoistiçeskij instinkt trebuet svoego prava na udovletvorenie. Posle korotkogo vspleska çuvstv vse stanovitsä ewe bolee opusto‚ennym, çem preΩde, i ostaetsä li‚´ odno – nasilie i smert´. b) V xristianstve Sredi xristian my vstreçaem preΩde vsego dva krajnix suΩdeniä otnositel´no seksual´nyx otno‚enij. Odni ubeΩdeny v tom, çto supruΩeskie otno‚eniä prednaznaçeny isklüçitel´no dlä proizvodstva na svet potomstva, vse inoe – sladostrastie, razre‚ennoe Bogom v ustupku tem, kto ne v silax sderΩat´ sebä. Pravda, qtoj krajnej i nebiblejskoj pozicii segodnä priderΩivaütsä oçen´ nemnogie. Podobnye utverΩdeniä nel´zä obosnovat´ Bibliej. £Posemu ostavit çelovek otca svoego i mat´ i prilepitsä k Ωene svoej, i budut dvoe odna plot´. Tajna siä velika; ä govorü po otno‚eniü ko Xristu i k Cerkvi“ (Efes. 5,31). £Ne uklonäjtes´ drug ot druga, razve po soglasiü, na vremä, dlä upraΩneniä v poste i molitve, a potom 14


opät´ bud´te vmeste, çtoby ne isku‚al vas satana nevozderΩaniem va‚im“ (1 Kor. 7,5). ProtivopoloΩnaä toçka zreniä, po-moemu, vyzyvaet segodnä namnogo bol´‚e trevogi, tak kak ona naxodit vse bolee ‚irokoe rasprostranenie, ee propagandiruüt vo mnogix knigax i Ωurnalax. Esli soglasit´sä s qtim vtorym suΩdeniem otnositel´no seksual´nyx otno‚enij, to kaΩdyj neΩenatyj xristianin dolΩen byl by byt´ podverΩen depressiäm, tak kak emu otkazano v podobnom opyte. Ä ni v koem sluçae ne xoçu umalit´ radost´ polnocennoj seksual´noj Ωizni, ibo v konce koncov zdes´ reç´ idet o podarke BoΩiem suprugam. No ä re‚itel´no protiv togo predstavleniä, çto Ωizn´ bez seksual´nogo udovletvoreniä nepremenno pusta i skuçna. Est´ tol´ko odna radost´, udovletvoräüwaä nas polnost´ü i delaüwaä nas predel´no sçastlivymi, stoäwaä absolütno vne konkurencii s drugimi radostämi Ωizni. Qto – radost´ prebyvaniä s Gospodom i v Gospode, radost´ obweniä s Lübäwim nas, s Otdav‚im Sebä za kaΩdogo iz nas. Qta radost´ dostupna kaΩdomu: üno‚e i stariku, bednomu i bogatomu, bol´nomu i zdorovomu, semejnomu ili odinokomu çeloveku. Xristiane, ne znaüwie qtoj radosti v Gospode, dostojny soΩaleniä, ibo u nix otsutstvuet qtalon radosti i sçast´ä. Neudivitel´no, çto oni cepläütsä za vtorostepennye ili tret´estepennye mirskie radosti, kotorye nam sleduet toΩe s blagodarnost´ü prinimat´ iz ruki BoΩiej i pol´zovat´sä imi, no kotorye vse Ωe ne mogut sravnit´sä s toj istinnoj radost´ü, kotoruü Bog xranit dlä kaΩdogo iz Svoix detej. 15


Kogda Pavel pisal v rimskoj tür´me (togda ewe ne bylo gumannyx form otbyvaniä nakazaniä) Poslanie k Filippijwam, on byl ne tol´ko neΩenatym çelovekom, no i naxodilsä v krajne täΩelyx Ωiznennyx obstoätel´stvax. I, nesmoträ na qto, nam ne najti v Novom Zavete drugogo takogo poslaniä, kotoroe by tak pul´sirovalo radost´ü i gde by stol´ çasto govorilos´ o radosti v Gospode. Priçina sostoit v tom, çto Pavel mog skazat´: £Ibo dlä menä Ωizn´ – Xristos“ (Fil. 1,21). Sam Gospod´ byl smyslom i polnotoj ego Ωizni. Pavel mog skazat´ o sebe: £Ä poluçil vse i izbytoçestvuü“ (Fil. 4,18), ibo on imel Xrista, i po qtoj priçine vne‚nie obstoätel´stva ne byli dlä nego stol´ vaΩny. Esli ne o‚ibaüs´, Eva Tile-Vinkler odnaΩdy oçen´ toçno vyrazila qtu mysl´ v prekrasnyx slovax: £Istinnaä radost´ ne zavisit ot vne‚nix obstoätel´stv, ibo ee neissäkaemyj istoçnik – v Boge“. Ä sover‚enno ubeΩden, çto samyj suwestvennyj nedostatok mnogix sovremennyx xristian sostoit v tom, çto oni ne poznali na sobstvennom opyte, çto znaçit £lübov´ k Gospodu Iisusu“. Vot poqtomu stol´ redka segodnä radost´ ot prebyvaniä s Gospodom i polnaä otdaça sebä Iskupitelü. Neskol´ko mesäcev tomu nazad mne dovelos´ prisutstvovat´ v Bilefel´de na svad´be odnogo iz moix druzej. Qto byl oçen´ bol´‚oj i oçen´ prostoj duxovnyj prazdnik, na kotoryj byli prigla‚eny bolee 500 gostej. Vo vtoroj polovine dnä posle vençaniä gosti poluçili vozmoΩnost´ prodolΩit´ torΩestvo korotkimi dokladami, pesnämi, stixami i t. p. I vot posredi oΩivlennoj atmosfery qtoj çasti prazdnika vdrug podymaetsä novoispeçennyj suprug i naçinaet delit´sä s prisutstvuüwimi od16


nim svoim duxovnym pereΩivaniem. Ego rasskaz proizvel na menä i vsex gostej bol´‚oe vpeçatlenie. Êenix povedal nam o tom, kak neskol´ko nedel´ tomu nazad on vozvrawalsä domoj ot nevesty. Pravda, ego mysli byli zanäty ne nevestoj. On udivlälsä i radovalsä lübvi Gospodnej. Pri qtom on vdrug osoznal svoe pravo byt´ ditem BoΩiim v takoj polnote, çto vpervye v Ωizni zaplakal ot radosti, çto moΩet naxodit´sä so svoim Spasitelem. I zatem noç´ü on dolgo ne mog usnut´ ot perepolniv‚ego ego çuvstva radosti, ottogo çto Gospod´ otkryl emu çast´ Svoego veliçiä i slavy. Êenix okonçil svoe svidetel´stvo slovami: £Segodnä ä toΩe sçastliv i ispolnen radost´ü, no qta radost´ ne moΩet sravnit´sä s radost´ü prebyvaniä s moim Gospodom!“ Kakim Ωalkim i neestestvennym vyglädit sledovanie Xristu, kogda ego pobuditel´nym motivom ne sluΩit çuvstvo glubokoj blagodarnosti i radosti. Za pleçami Xadsona Tejlora uΩe byli gody missionerskoj raboty v Kitae, kogda on napisal svoemu drugu: £Ä polagaü, çto peredo mnoü zabrezΩil rassvet novogo dnä. Ä privetstvuü ego s droΩ´ü, no i s doveriem. Mne kaΩetsä, çto ä dostig li‚´ kraä bezbreΩnogo morä, çto ä sdelal li‚´ odin glotok togo, çto prinosit polnoe udovletvorenie. Xristos sejças dlä menä stal bukval´no vsem: siloj, edinstvennoj siloj dlä sluΩeniä, edinstvennoj priçinoj neizmennoj radosti... Ne stremlenie k vere ... a vziranie na Vernogo – qto, kaΩetsä, vse, v çem my nuΩdaemsä, qto sover‚ennyj pokoj v Vozlüblennom, pokoj i vremennyj, i veçnyj“. S togo dnä Tejlor stal sçastlivym i radostnym xristianinom. Zaboty i trevogi ugnetali ego ne men´‚e, çem preΩde, no on, soznatel´no vozlagaä vse 17


na Boga, udeläl teper´ bol´‚e vremeni molitve. Vmesto togo, çtoby rabotat´ do pozdnej noçi, on naçal ran´‚e loΩit´sä v postel´, çtoby podymat´sä v 5 çasov utra i takim obrazom imet´ bol´‚e vremeni dlä izuçeniä Biblii i molitvy do naçala trudovogo dnä. Tol´ko togda, kogda na‚e obwenie s Bogom niçem ne omraçeno, a serdce preispolneno Im Samim, my moΩem postavit´ seksual´nye otno‚eniä na to mesto na ‚kale Ωiznennyx cennostej, kotoroe polagaetsä im soglasno Biblii. £Ute‚ajsä Gospodom, i On ispolnit Ωelaniä serdca tvoego“ (Ps. 36,4). V zaklüçenie sleduet skazat´, çto Bibliä opredeläet seksual´nye otno‚eniä kak dar Boga çeloveku. Dar, kotoryj çelovek moΩet osuwestvlät´ dlä vzaimnoj radosti v ramkax braka. £Intimnye otno‚eniä – qto ne tol´ko proizvodstvo potomstva, no i normal´noe sledstvie sçastlivogo duxovnogo i serdeçnogo obweniä, vyraΩenie garmoniçnogo edineniä v duxe, du‚e i tele pri vzaimnom uvaΩenii drug ko drugu. Poqtomu izrail´täninu-molodoΩenu bylo razre‚eno ne idti na vojnu. Emu polagalos´ uveselät´ svoü Ωenu (Vtor. 24,5), on imel pravo ute‚at´sä eü“ (Prit. 5,18-19) (DΩ. Graf).

18


Bor´ba za çistotu Itak, my ustanovili, çto Bog opredelil brak kak ramki, v kotoryx mogut osuwestvlät´sä seksual´nye otno‚eniä. Vsäkoe ispol´zovanie seksual´nyx otno‚enij vne braka Bibliä nazyvaet prelübodeäniem, bludom, razvratom i neçistotoj. Esli isxodit´ iz togo, çto, kak pravilo, otvetstvennost´ za sem´ü molodoj çelovek v sostoänii nesti tol´ko s 19-25-letnego vozrasta, to qto oznaçaet, çto molodoj xristianin, ser´ezno re‚iv‚ij sledovat´ Xristu, 6-12 let do vstupleniä v brak dolΩen Ωit´ v seksual´nom vozderΩanii. Qti re‚aüwie dlä Ωizni kaΩdogo xristianina gody – vremä isku‚enij i ispytanij, vremä, kogda prokladyvaütsä rel´sy dlä vsej buduwej Ωizni. V qti burnye gody on ili sozreet kak polnocennaä liçnost´ i s pomow´ü BoΩiej nauçitsä pobeΩdat´ poxot´ i grex, ili Ωe sam padet, pobeΩdennyj imi, i stanet çelovekom, li‚ennym vaΩnej‚ix predposylok dlä togo, çtoby v dal´nej‚ej Ωizni byt´ prigodnym Bogu. Ot naxlynuv‚ix na nego voln isku‚enij i soblaznov on ili tesnee priΩmetsä k Bogu, çtoby ustoät´, ili Ωe sdastsä, çtoby v konce koncov stat´ mäçikom v igre kaprizov i voΩdelenij. Ne udivitel´no, çto d´ävol prilagaet vse usiliä dlä togo, çtoby imenno v qto vremä sovratit´ i obmanut´ molodyx xristian i tem samym sdelat´ ix neboesposobnymi uçenikami Xristovymi na vsü posleduüwuü Ωizn´. Pered tem, kak pristupit´ k bitve s Goliafom, David mog zasvidetel´stvovat´ otçaäv‚emusä Saulu, 19


çto emu uΩe udalos´ vystoät´ v boäx sover‚enno inogo roda, provedennyx v bezvestnosti v pustyne: £I l´va i medvedä ubival rab tvoj, i s qtim Filistimläninom neobrezannym budet to Ωe, çto s nimi“ (1 Car. 17,36). Tam, v uedinenii, vdaleke ot lüdskix glaz, David priobrel opyt sraΩenij so l´vami i medvedämi i opyt prebyvaniä s Bogom. Qta surovaä, no blagoslovennaä ‚kola BoΩiä sdelala Davida sposobnym spokojno i besstra‚no vystupit´ protiv velikana Goliafa, pered kotorym drognuli boevye rädy izrail´tän. Qti tajnye sraΩeniä so l´vami i medvedämi poxoΩi na vnutrennie duxovnye bitvy mnogix molodyx xristian. Çasto roditeli, brat´ä i sestry daΩe i ne podozrevaüt, kakie volny isku‚enij i soblaznov zalivaüt molodyx xristian, kotorye v svoej nuΩde mogut vzyvat´ o pomowi k odnomu tol´ko Bogu. No imenno v takix buräx formiruetsä xarakter, kotoryj pozΩe smoΩet okazat´ soprotivlenie silam sover‚enno inogo roda. Bor´ba za çistotu üno‚eskix let sväzana s bol´‚imi trudnostämi i s bol´‚imi blagosloveniämi. Vse pervye plody uroΩaä i vsex pervencev skota narod izrail´skij dolΩen byl predostavlät´ v rasporäΩenie Bogu. Tak Ωe i kaΩdyj molodoj xristianin stoit pered vyborom: posvätit´ li svoi luç‚ie sily duxa, du‚i i tela svoemu Tvorcu i Spasitelü, postavit´ ix Emu na sluΩenie ili Ωe svoekorystno rastratit´ ix popustu. £Çti Gospoda ot imeniä tvoego i ot naçatkov vsex pribytkov tvoix; i napolnätsä Ωitnicy tvoi do izbytka, i toçila tvoi budut perepolnät´sä novym vinom“ (Prit. 3,9-10). Ne zdes´ li sokryta pervopriçina togo, çto Ωizn´ mnogix xristian stol´ uboga, besplodna i bezradostna? 20


Ne dostoin li na‚ Gospod´, obniwav‚ij radi na‚ego obogaweniä, togo, çtoby my predloΩili Emu bol´‚e, çem prosto ostatok na‚ix let, proΩityx v sebälübii? Samaä populärnaä, poΩaluj, pop-pevica 70-x godov Êennis DΩoplin nazvala Ωizn´ £tancem vokrug zolotoj svin´i“ i priznalas´: £Luç‚e proΩit´ desät´ let pripevaüçi, çem sem´desät let stareüçi“. Ej ne bylo i tridcati, kogda ona umerla, prinäv sli‚kom bol´‚uü dozu geroina. Posle sebä ona ostavila nekotoruü summu deneg, kotorye po ee zavewaniü byli propity ee druz´ämi na odnoj iz veçerinok v San-Anzel´mo. DΩimu Qlliotu ispolnilsä dvadcat´ odin god, kogda on pomolilsä takoj molitvoj: £Gospodi, vosplameni bespoleznuü kuçu xvorosta moej Ωizni, daruj mne vospylat´ i sgoret´ dlä Tebä. Upotrebi moü Ωizn´, Gospodi, ibo ona – Tvoä. Podobno Tebe, Gospodi Iisuse, ä iwu Ωizni ne dolgoj, no polnocennoj“. Emu ne ispolnilos´ i tridcati, kogda on byl zamuçen v Qkvadore indejcami plemeni aukov. Posle nego ostalis´ dnevniki (£Pod sen´ü Vsemoguwego“), pobudiv‚ie sotni molodyx xristian predostavit´ svoi Ωizni na sluΩenie Iisusu. A çto my smoΩem prinesti Bogu, esli On segodnä prizovet nas v veçnost´, i çto my ostavim lüdäm posle sebä? O, prinesi Emu ne Ωalkie ostatki Sil, poglowennyx v poxotej igre, Otdaj emu vse luç‚ie naçatki, Poka ix ne kosnulsä grex. 21


£DruΩba“ s protivopoloΩnym polom – loΩnyj put´! K soΩaleniü, qto stalo obweizvestnym faktom, çto mnogie molodye xristiane uklonäütsä ot bor´by za çistotu i vozderΩanie i naçinaüt iskat´ sebe druga ili podrugu. Da, Bibliä ves´ma äsno vyskazyvaetsä v otno‚enii supruΩestva i pomolvki, no togo, çto nazyvaüt £druΩboj“ ili £otno‚eniämi“ meΩdu üno‚ami i devu‚kami, my v Slove BoΩiem ne naxodim. V biblejskie vremena s qtim ne bylo stol´ uΩ bol´‚ix problem, ibo üno‚i i devu‚ki vospityvalis´, kak pravilo, strogo razdel´no. Segodnä usloviä Ωizni izmenilis´, no imenno poqtomu mne i xotelos´ by ubeditel´no predostereç´ molodyx xristian ot takogo roda druΩby. Razumeetsä, kogda molodoj çelovek vlübläetsä v devu‚ku ili ona v nego i oni naçinaüt ispytyvat´ vleçenie drug k drugu, v qtom net niçego strannogo. Ä takΩe ne sçitaü, çto esli molodoj xristianin stremitsä k takoj druΩbe, to im s samogo naçala obäzatel´no rukovodät kakie-to neçistye pobuΩdeniä. Vo mnogix sluçaäx qto sväzano s toskoj po intimnosti, doveriü, priznaniü, kotoryx çasto ne najti v roditel´skom dome. K soΩaleniü, k takogo roda otno‚eniäm molodyx xristian çasto tolkaet atmosfera roditel´skogo doma. V bol´‚instve sluçaev qto zakançivaetsä ves´ma peçal´no. DruΩby meΩdu üno‚ami i devu‚kami, kotoraä zaklüçalas´ by tol´ko v igre v ‚axmaty, razgovorax i poseweniäx kafe £MoroΩenoe“, ne suwestvuet. V 23


kakoj-to moment delo doxodit i do pervogo prikosnoveniä, pervogo poceluä, i moΩno s uverennost´ü skazat´, çto suwestvuet oçen´ bol´‚aä veroätnost´ togo, çto, esli üno‚a i devu‚ka zdorovy i normal´no razvity, qtim vse ne okonçitsä. Polagat´, çto takie otno‚eniä mogut isklüçat´ seks, est´ ne çto inoe kak samoobman. Skol´ çasto ko mne prixodili ünye paroçki v vozraste ot 15 do 18 let so slovami: £Bog svel nas drug s drugom!“ Bez takix blagoçestivyx £predznamenovanij“ vräd li naçinalas´ xot´ odna druΩba meΩdu molodymi xristianami protivopoloΩnogo pola. Ä ne otricaü, çto qti slova proiznosilis´ sover‚enno ser´ezno, no esli i suwestvuet takoe vremä, kogda poçti nevozmoΩno otliçit´ volü BoΩiü ot sobstvennyx Ωelanij, to qto imenno üno‚eskij period Ωizni. V bol´‚instve sluçaev ä otveçal molodym lüdäm: £Vy obmanyvaetes´. Ne Bog, a va‚i sobstvennye çuvstva sveli vas drug s drugom“. Ili: £Esli Bog dejstvitel´no vas prednaznaçil drug dlä druga, to podoΩdite i molites´ drug o druge do tex por, poka ne dostignete togo vozrasta, kogda smoΩete otkryto obruçit´sä“. Koneçno, govorä qto, ä otliçno ponimal, çto vse moi slova idut na veter. V takix sluçaäx molodye xristiane osobo podçerkivaüt to, kakoe çudesnoe molitvennoe obwenie oni imeüt meΩdu soboj, kak revnostno oni xotät vmeste sluΩit´ Bogu i t. p. Togda mne ne ostaetsä niçego inogo kak skazat´ im: £Davajte pogovorim s vami ob qtom çerez dva goda“. Bol´‚instvo podobnyx istorij obyçno okançivaetsä tem, çto gluboko razoçarovannaä i oskorblennaä devu‚ka stanovitsä Ωertvoj obmana ili Ωe çerez 24


neskol´ko let delo doxodit do svad´by, kotoroj oba molodoΩena uΩe ne oçen´-to i rady, ibo vzaimnoe uvaΩenie drug ko drugu davno utraçeno. Esli molodoj çelovek ‚estnadcati ili semnadcati let ubeΩden v tom, çto Bog äsno ukazal emu na sputnicu Ωizni, to emu sleduet molit´sä o nej i prosto spokojno oΩidat´ ee. Esli Bog dejstvitel´no opredelil ee dlä nego, to nikakaä sila v mire ne izmenit plana BoΩiä. KaΩdoj molodoj devu‚ke ä xotel by skazat´: £Kogda k tebe prixodit molodoj çelovek so slovami: £Ä lüblü tebä!“, ty dolΩna prosto imet´ v vidu, çto qti slova, poΩaluj, znaçat sleduüwee: £Ä lüblü sebä!.. I dlä qtogo mne nuΩna ty!“ V luç‚em sluçae on budet lübit´ tvoe telo, potomu çto molodoj muΩçina, kak by blagoçestivo ne govoril, vnaçale putaet lübov´ s seksual´nymi otno‚eniämi i tol´ko s teçeniem let poznaet, çto, sobstvenno, est´ lübov´ i iz çego ona sostoit. Takaä obyçno raspadaüwaäsä çerez neskol´ko mesäcev druΩba ostavläet v bol´‚instve sluçaev, osobenno u devu‚ek, ‚ramy na vsü Ωizn´. Odnovremenno razru‚aütsä predoxranitel´nye bar´ery, dannye nam Bogom dlä zawity i oxrany, çtoby, podobno svetoforu, predosteregat´ nas ot proezda perekrestka na krasnyj svet. Ni odin ser´eznyj xristianin ne poΩelaet sebe Ωeny, kotoraä uΩe pro‚la çerez ruki mnogix muΩçin. No razve ne sledovalo by i devu‚ke predßävlät´ takie Ωe trebovaniä k svoemu buduwemu muΩu? Ostaütsä ne tol´ko ‚ramy i razru‚ennye predoxranitel´nye bar´ery, no i uçenik Iisusa s nadlomlennym duxovnym xrebtom, ostaviv‚ij svoü £pervuü lübov´“, otkryv‚ij vragu ‚irokij placdarm 25


dlä napadeniä. I esli v takom xristianine Bog ne proizvedet glubokogo i osnovatel´nogo pokaäniä, to on uΩe nikogda ne smoΩet stat´ voinom peredovoj v Carstvii BoΩiem.

26


Samoudovletvorenie – tupik Tot fakt, çto problemu samoudovletvoreniä povsüdu umalçivaüt i podymaüt li‚´ çastiçno, imeet opredelennye priçiny. OtvaΩiv‚ijsä segodnä nazvat´ samoudovletvorenie grexom vyzovet protiv sebä celuü burü negodovaniä ili Ωe budet podvergnut vseobwemu osmeäniü. K soΩaleniü, sredi evangel´skix xristian mnoΩatsä golosa, utverΩdaüwie, çto samoudovletvorenie est´ neçto normal´noe i reç´ zdes´ idet o £neser´eznoj stupeni üno‚eskogo polovogo sozrevaniä“. Sleduüwaä priçina strannogo umalhivaniä qtoj temy zaklüçaetsä v izvestnoj bespomownosti razre‚it´ ee, tak kak budto by okolo 90% vsex molodyx muΩçin stradaüt qtim. Samoudovletvoreniem nazyvaüt polovoe sladostrastnoe pereΩivanie, vyzyvaemoe prednamerennym razdraΩeniem sobstvennyx polovyx organov. Specialisty v bol´‚instve sluçaev opredeläüt ego kak £masturbaciü“ ili obyçno upotrebläüt termin £onanizm“, loΩnym obrazom obrazovannyj ot imeni Onana (Byt. 38,8-10), (Onan sogre‚il ne samoudovletvoreniem, a otkazom proizvesti naslednikov umer‚emu bratu). S probuΩdeniem polovogo instinkta bol´‚instvo üno‚ej naçinaet zanimat´sä samoudovletvoreniem potomu, çto ix sovrawaüt star‚ie druz´ä. Zdes´ osobenno tragiçeski skazyvaetsä, k soΩaleniü, nedostatok ili polnoe otsutstvie roditel´skogo razßäsneniä qtogo voprosa. Poçti vse üno‚i, s kotorymi mne prixodilos´ besedovat´ ob qtoj probleme, na moment 27


sovraweniä ne poluçili ot roditelej nikakix razßäsnenij otnositel´no samoudovletvoreniä. Bol´‚instvo iz qtix molodyx lüdej polagalo, çto qto prosto svoego roda fiziçeski neobxodimyj £ventil´“. Im niçego ne bylo izvestno o suwestvovanii estestvennoj razrädki, proisxodäwej çerez pollücii. Drugie Ωe ne byli priuçeny k soblüdeniü liçnoj gigieny. Do samoudovletvoreniä ix doveli razliçnye vospalitel´nye processy, vyzyvav‚ie muçitel´nyj zud i razdraΩenie. Ä vspominaü ob odnom molodom çeloveke, kotorogo godami muçili ugryzeniä sovesti iz-za togo, çto on dumal, çto pollücii i est´ samoudovletvorenie. I kak oblegçenno on vzdoxnul, kogda ä obßäsnil emu, çto ego predpolagaemyj grex v dejstvitel´nosti est´ dokazatel´stvo normal´nyx zdorovyx reakcij ego organizma. Vse qti primery pokazyvaüt, çto vo mnogix sluçaäx sootvetstvuüwee vozrastu roditel´skoe razßäsnenie moΩet predotvratit´ vozniknovenie mnogix problem i konfliktnyx situacij v Ωizni molodyx xristian. V Biblii my ne najdem prämyx vyskazyvanij otnositel´no samoudovletvoreniä. Na ee osnovanii qtot grex moΩno opredelit´ po krajnej mere kak £neçistotu“ (Kol. 3,5). Kogda my govorim o samoudovletvorenii, to reç´ idet o zloupotreblenii seksual´nost´ü dlä sobstvennogo udovletvoreniä. Poqtomu-to posle takogo samoudovletvoreniä ne poävläetsä nikakogo çuvstva udovletvorennosti, a, naoborot, poävläetsä owuwenie glubokoj razbitosti i opusto‚ennosti, a vo mnogix sluçaäx naçinaütsä muki sovesti. £Onanizm – qto porok, potomu çto on prestupaet zakon oboüdnogo podçineniä v polovoj Ωizni. On ävlä28


etsä takΩe grexom protiv obwnosti. Onanizm – qto polovoe vozdejstvie bez vozmoΩnosti lübit´. Sledovatel´no, ono usilivaet v çeloveke sklonnost´ Ωit´ dlä sebä samogo, vmesto togo çtoby rassmatrivat´ Ωizn´ kak dar, kotoryj sleduet upotreblät´ dlä drugix lüdej“ (O. Pajper). Oçen´ mnogo moΩet obßäsnit´ tot fakt, çto daΩe te molodye muΩçiny, kotorye vospitany ne po xristianskim normam, posle akta samoudovletvoreniä toΩe ispytyvaüt çuvstvo viny. Mne vspominaetsä odin molodoj çelovek, vyros‚ij v neveruüwej srede i obrativ‚ijsä gde-to v devätnadcatiletnem vozraste. Posle odnogo evagelizacionnogo çasa on pytalsä poΩalovat´sä na neustojçivost´ svoej duxovnoj Ωizni. Kogda ä, Ωelaä vyäsnit´ priçiny takogo sostoäniä, sprosil ego o samoudovletvorenii, on skazal ispuganno: £A razve qto grex?“ Posle moego utverditel´nogo otveta on zadumalsä i zametil: £Stranno, vse, vklüçaä pastora i rukovoditelä molodeΩi, vsegda govorili mne, çto qto ne grex, a ä vse Ωe pri qtom postoänno çuvstvoval, çto qto ne tak“.

29

255180  

Christliche Literatur-Verbreitung e.V. Postfach 110135 · 33661 Bielefeld DruΩba, lübov´, seksual´nye otno‚eniä i sledovanie Xristu Vol´fgang...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you