Page 1


Ea[`Y]dYK[`fYZ]d


<a]:aZ]dkl]dd]f]flklYee]f$o]fffa[`lYf\]jkYf_]_]Z]f\]j?ml]FY[`ja[`l:aZ]d$ j]na\a]jl]>Ykkmf_$\mj[`_]k]`]f]9mk_YZ]aff]m]jJ][`lk[`j]aZmf_ *(((<]mlk[`]:aZ]d_]k]ddk[`Y^l$Klmll_Yjl

*((0K;EJ&:jg[c`Ymk aeK;E%N]jdY_?eZ@;g&C?$Oall]f Cgehd]ll_]klYdlmf_2ooo&hjgnafr_dm][c&[ge <jm[c2>afa\jk&j&(&$Lk[`][`a]f AK:F21/0%+%,)/%*.*-.%0 :]kl]dd%Fj&2**.&*-.


Inhalt Vorwort 01 Wer nicht wagt, der nicht gewinnt …  

:]o]_mf_kkha]d] & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & / Cj]Ylankha]d]& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & )+ ?]k[`a[cda[`c]alkkha]d]& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & )0

02 Hand in Hand …  

:Ykl]dfmf\O]jc]f

:Ykl]dfealHYha]j$K[`]j]mf\Cd]Z]j& & & & & & & & & & & & *:Ykl]dfealEYl]jaYda]fYmk\]e:Ykl]d_]k[`^l +( O]jc]f & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & +. :Ykl]dfealÚE–ddÉ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ,(

03 Da stimmt die Chemie!  

=ph]jae]fl]mf\Lja[ck

=ph]jae]fl]ealOYkk]j& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ,0 >gjk[`]fmf\=fl\][c]f& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & -* Lja[ckrmeNgj^–`j]f & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .)

04 Leib und Seele zusammenhalten …   

Cm[`]fmf\?]Z[c& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & OYje]EY`dr]al]f& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & CYdl]EY`dr]al]f& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & K–ž]k & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & KfY[ck& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & K]dZkl_]eY[`l]k& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

05 Los geht’s! 

Kha]d]

J]r]hl] ./ /* /1 0) 0+ 0,

9clagf]f

Rm@Ymk]& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 01 Mfl]jo]_kmf\af\]j^j]a]fFYlmj& & & & & & & & & & & & & & & 1+

3


06 Wir sind drin …    

Oakk]f& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & )() FY[`ja[`l]fmf\EY_Yraf] & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & )(+ Meo]dl& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & )(Emkac& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & )(D]jf]f& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & )(. ;`jaklda[`]k& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & )(. R]aln]jlj]aZ& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & )(/ Kh]ra]dd]k& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & )(0

07 Gott sei Dank!  

Afl]jf]l

<]f?dYmZ]faf\]j>Yeada]d]Z]f

?]Z]l]& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ))) Caf\]jafk:]llZjaf_]f & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ))0 9f\Y[`l]f& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ))1 >]kl]^]a]jf& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & )*/

08 Guter Rat ist manchmal teuer …  

Lahhk^–j\]f9ddlY_

?]e]afkYekaf\oajklYjc& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & )+0 <YkeY[`l\YkD]Z]fd]a[`l]j& & & & & & & & & & & & & & & & & & & ),+ J]_]df & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ),.

09 Wer zuletzt lacht …  

K[`]jr^jY_]f& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & )-( Oalr] & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & )-, Rmf_]fZj][`]j&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)..

Register

4

Dmkla_]k


Vorwort K[`‘f$\YkkKa]\Yk>Yeada]f%KhYž%:m[`af@f\]f`Ydl]fAee]j$ o]ffb]lrl\a]k]jd]a[`lim]f_]df\]Mfl]jlgfrm`‘j]fakleal\]j >jY_]2ÚEYeY g\]jHYhY!$oYkkgdda[`\]ffeYYYY[`]f7É$c‘ff]fKa] ]af^Y[`]afZakk[`]faf\a]k]e:m[``af%mf\`]jZdll]jf&9Z]jYm[`$ o]ffKa]^–j\Ykf[`kl]Og[`]f]f\]hdYf]fogdd]f$o]j\]fKa] _YjYfla]jl^–f\a_Z]a\]f`a]jYm^_]^–`jl]fA\]]f$Kha]d]f$:Ykl]dYf% d]almf_]f$=ph]jae]fl]f$J]r]hl]fmf\Lahhk&9m[`_aZl]k9fj]_mf% _]f^–jZ]kgf\]j]9clagf]f$\a]fmjeal\]j_Yfr]f>Yeada]g\]jeal e]`j]j]f>Yeada]fkgja[`la_KhYžeY[`]f&C]jf\]k:m[`]kkaf\Ydkg ]af^Y[`mek]lrZYj]:]k[`^la_mf_kngjk[`d_]& Mf\\Ykakl\YkRa]d\]k:m[`]k2?ml]k>Yeada]fd]Z]fZ]kk]jrmeY% [`]f$af\]eeYf_ml]$k[`‘f]$dmkla_]$YZ]fl]m]jda[`]$]flkhYff]f\] R]al]feal]afYf\]jn]jZjaf_l&Kgkgj_l\Yk:m[`^–j]af]afl]fkan]j] :]ra]`mf_rm]afYf\]j&<mj[`@‘`]hmfcl]ae>Yeada]fYddlY_k[`Y^^]f Ka]k[`‘f]_]e]afkYe]=jaff]jmf_]f&FYl–jda[`kaf\Ydd]kfmjNgj% k[`d_]$dYkk]fKa]ka[`fa[`lmfl]j<jm[ck]lr]f$Ydd]kYmkhjgZa]j]frm e–kk]f& 9mž]j\]e_aZl]k]afCYhal]drmeL`]eY?dYmZ]&9m[``a]jÕf\]fKa] oa]\]jna]d]A\]]f$oa]\]j[`jaklda[`]?dYmZ]af\]f9ddlY_mf\\Yk >Yeada]fd]Z]fafl]_ja]jlo]j\]fcYff&9dd_]e]af]Lahhk`]d^]fA`f]f \YZ]a$\]f9ddlY_af\]j>Yeada]klj]kk^j]a]jrm_]klYdl]f&9mž]j\]eÇ k[`da]žda[`oaj\aeLal]dKhYžn]jkhjg[`]fÇcgeel\]j@megjfa[`l rmcmjr& Oajo–fk[`]fA`f]fealA`j]j>Yeada]na]d]k[`‘f]_]e]afkYe]R]al]f mf\^j]m]fmfk–Z]jJ–[ce]d\mf_]f$9fj]_mf_]fmf\=j^Y`jmf_kZ]% ja[`l]& Ea[`Y]dYK[`fYZ]d Oall]f$aeBmfa*((0 af^g8Zjg[c`Ymk%n]jdY_&\]

5


Wer nicht wagt, der nicht gewinnt â&#x20AC;Ś

01 Kha]d]


01 :]aeKha]d]f_]`l]ke]akl]fkdmkla_rmmf\\a]_Yfr]>Yeada]`Yl na]dKhYž&<Yj–Z]j`afYmkn]jla]^]fka[`_d]a[`r]ala_\a]:]ra]`mf_]f rm]afYf\]jmf\eYfd]jflka[`Z]kk]jc]ff]f&Kha]d]fn]jZaf\]l$o]ad eYf_]e]afkYe]loYk]jd]Zl&=k]flkhYfflmf\cYff\a]9legkh`j] n]jZ]kk]jf&Kha]dr]alakl\a]Z]kl]=jra]`mf_kr]al&

Bewegungsspiele KljYf\ZYdd EYl]jaYd

hjgKha]d]jhYYj]af@Yf\lm[`$eaf\]kl]fk]af:Ydd

Gjl

\jYmž]f

Ealkha]d]j

eaf\]kl]fk,

9dl]j

YZ.BY`j]

Kg_]`lÌk2B]ro]aKha]d]jZad\]f]afHYYj&Ka]^Ykk]f\Yk@Yf\lm[`Yf \]fna]j=[c]f&<a]k]kaklfmf]afK[`omf_lm[`$eal\]kk]f@ad^]\]j :Yddroak[`]f\]fHYYj]f`af%mf\`]j_]k[`d]m\]jlo]j\]femkk&:]a na]d]fEalkha]d]jf$\a]aeCj]akkl]`]f$cYffYm[`eale]`j]j]f:dd]f _d]a[`r]ala__]kha]dlo]j\]f&

FYe]fkZYdd EYl]jaYd

:Ydd

Gjl

\jYmž]f

Ealkha]d]j

na]d]$eaf\]kl]fk,

9dl]j

YZ,BY`j]

Kg_]`lÌk2=af]jkl]ddlka[`af\a]Eall]mf\`Yl\]f:Yddaf\]j@Yf\& <a]Yf\]j]fkl]dd]fka[`fmj[Y&]af]fK[`jallngfa`e]fl^]jflmea`f `]jme&<]j:Ydd`Ydl]joaj^l\]f:Yddkg`g[`oa]e‘_da[`af\a]Dm^l mf\jm^l\]fFYe]f]af]kYf\]j]fEalkha]d]jk&<a]k]jemkk\]f:Ydd ^Yf_]f&<a]Yf\]j]fdYm^]fk[`f]ddo]_&O]ff\]j:Ydd_]^Yf_]fakl$ jm^l\]j>f_]jdYmlÚKlghhÉ&9dd]e–kk]fkl]`]fZd]aZ]fmf\c]af]j \Yj^ka[`e]`jZ]o]_]f&<]jKha]d]jeal\]e:Ydd\Yj^\j]aK[`jall] eY[`]f$\Yffn]jkm[`l]j$]af]fEalkha]d]jYZrmo]j^]f&Lja^^l]j$kgakl \]jb]fa_]\jYf$\]f:Ydd`g[`rmo]j^]f&Lja^^l]jfa[`l$emkk]jk]dZ]j \]f:Ydd`g[`o]j^]fmf\\YkKha]dZ]_afflngfF]m]e&

7


Ka]Z]fZYdd EYl]jaYd

:Ydd

Gjl

\jYmž]f

Ealkha]d]j

ro]a

9dl]j

YZ.BY`j]

Kg_]`lÌk2Ka[`aee]jfmj\]f:Yddrmrmo]j^]fakldYf_o]ada_&<]k`YdZ ^gd_]f\]9fj]_mf_]f2<]j:Yddoaj\À /p `afmf\`]j_]ogj^]f$g`f]\Ykk]j\a]=j\]Z]j–`jl& .p `afmf\`]j_]ogj^]f$YZ]j]jklYm^_]^Yf_]f$fY[`\]e]j]afeYd Ym^\]j=j\]Ym^_]khjmf_]fakl& -p `afmf\`]j_]ogj^]f3ngj\]e9m^^Yf_]femkkeYfaf\a]@f\] cdYlk[`]f& ,p mfl]j\]ej][`l]f:]af`af\mj[`\]eHYjlf]jrm_]ogj^]f& +p `afmf\`]j_]ogj^]f&Rme9m^^Yf_]fZad\]leYfeal\]f9je]f ]af]f:Ykc]lZYddcgjZ& *p j–[cojlkrmeHYjlf]j_]ogj^]f& )p ngf`afl]f–Z]j\]fJ–[c]frmeHYjlf]j_]ogj^]f&

=afLak[`l]ffakZYdd_]`lk[`oaee]f EYl]jaYd

eaf\&]afLak[`l]ffakZYdd _]jf]e]`jYdkJ]k]jn]!

Gjl

:Y\]oYff]g\]jK[`oaeeZY\

Ealkha]d]j

eaf\]kl]fkro]a

9dl]j

YZ,BY`j]

Kg_]`lÌk2EalLak[`l]ffakZdd]fcYffeYfna]d]n]jk[`a]\]f]dmkla_] Kha]d]kha]d]f$Ym[`af\]j:Y\]oYff]g\]jaeK[`oaeeZY\2 œ<]j:Yddoaj\\mj[`\YkOYkk]jYm^]afRa]drm_]hmkl]l& œ<]j:Yddoaj\$oa]Z]aeLak[`l]ffak$roak[`]fro]aKha]d]jf`af%mf\ `]j_]ZdYk]f& œEYf\j–[cl\]f:Yddmfl]jOYkk]jmf\k[`Yml$oa]`g[`]jYmk\]e OYkk]jkhjaf_]fcYff& œMe:Y\]]fl[`]fg&w&oaj\\]j:YddaeKdYdge_]hmkl]l& œAeK[`oaeeZY\kha]d]fro]aEYffk[`Y^l]f_]_]f]afYf\]jmf\ n]jkm[`]f$]afLgjrm]jra]d]f$\Yk`]ažl$\]f:Yddaf\]f_]_f]jak[`]f LgjjYmermhmkl]f r&:&]afKl–[cYe:][c]fjYf\!& œ<]j:Yddlj]aZlaeAff]j]f]af]k@mdY%@ggh%J]a^]fk$\a]L]adf]`e]j$ \a]me\]fJ]a^]fkl]`]fg\]jYm^\]jKl]dd]k[`oaee]f$n]jkm[`]f$

8


01 `fda[`oa]Z]aeOYll]hmkl]f$\]f:Yddngfka[`o]_rmhmkl]fmf\ fa[`lYf\]fJYf\\]kJ]a^]fkcgee]frmdYkk]f&

9cjgZYlacrmro]al Gjl

o]a[`]j>mžZg\]f

Ealkha]d]j

ro]a

9dl]j

YZ.BY`j]

Kg_]`lÌk2 KlYf\Ym^\]eJ–[c]f\]kMfl]jeYffk2<]j Mfl]jeYff_]`laf\]fNa]j^–ž]jklYf\&<]j GZ]jeYffkl]a_lYm^$af\]e]j]af]fk]af]j Z]a\]f>–ž]Ym^\a]K[`mdl]jhYjla]mf\\]f Yf\]j]fYm^\a]D]f\]fhYjla]k]lrl&9[`lmf_2 Fa]eYdkYm^\]fJ–[c]fk]dZklkl]a_]fKgoaj\ \]jJ–[c]f\]kMfl]jeYffk_]k[`gflmf\Z]a% \]c‘ff]f\Yk?d]a[`_]oa[`lZ]kk]j`Ydl]f& K[`mdl]jklYf\2<]jMfl]jeYffda]_lYm^ \]eJ–[c]fealYf_]oafc]dl]f:]af]f&<]j GZ]jeYffd]_lk]af]@f\]Ym^\a]Cfa]\]k Mfl]jeYffkmf\k]af]K[`mdl]jfYm^\]kk]f fY[`gZ]fYmk_]klj][cl]9je]&<Yfffaeel ]jK[`omf_mf\n]jkm[`l$ka[`af\]fCgh^% klYf\Ym^rmja[`l]f&

LYmra]`]frmro]al EYl]jaYd

_jgž]k@Yf\lm[`

Gjl

na]dHdYlr

Ealkha]d]j

ro]a$\a]mf_]^`j_d]a[`klYjckaf\

9dl]j YZ,BY`j] Kg_]`lÌk2Rm]jkloaj\\]jKha]dgjlZ]klaeel&<a]Z]a\]fKha]d]j`Ydl]f \Yk@Yf\lm[`roak[`]fka[`&=afhYYjE]l]j`afl]ja`f]foaj\b]o]adk ]af]Dafa]eYjca]jl&Fmfn]jkm[`]fZ]a\]ealYdd]jCjY^l$\]f?]_f]j –Z]j\a]]a_]f]Dafa]rmra]`]f&

9


D]Z]f\]kHgh[gjf Gjl

HdYlrrme@afd]_]fmf\@–h^]f

Ealkha]d]j

e‘_da[`klna]d]

9dl]j

YZ+BY`j]

Kg_]`lÌk2<a]Caf\]jda]_]fYm^\]e:g\]f&<]jKha]dd]al]j]jr`dl$oa] eYfHgh[gjfeY[`l2ÚKl]ddl]m[`ngj$a`jk]a\cd]af]$`Yjl]EYakc‘jf]j$ \a]af\]jH^Yff]]af]kJa]k]fda]_]f&B]lrloaj\\a]H^Yff]oYjemf\ oje]j$]k^f_lk[`gfYfrmcjaZZ]df&<a]H^Yff]oaj\ja[`la_`]až$ kg`]až$\Ykk\a]C‘jf]jYm^khjaf_]fmf\Ùhghh]fË$Ydkg`–h^]fmf\ `–h^]f&B]lrlklj]ml\]jJa]k]fg[`Rm[c]j–Z]j\a]hghh]f\]fC‘jf]j$ mf\–Z]jYdd\Y$ogka[`\a]C‘jf]jZ]ae@–h^]fZ]j–`j]f$cd]Z]fka] rmkYee]f&B]lrlakl\YkHgh[gjf^]jla_mf\\]jJa]k]cYff]k]kk]fÉ RmeÚ=kk]fÉo]j\]f\a]Caf\]jcmjr_]cfa^^]fg\]j_]calr]dl&

N]jkl][c]f Gjl

Og`fmf_

Ealkha]d]j

e‘_da[`klna]d]

9dl]j

YZ+BY`j]

Kg_]`lÌk2<YkKha]dÚN]jkl][c]fÉc]fflb]\]j&=af]jk[`da]žl\a]9m_]f mf\r`dlZak`mf\]jl$\a]Yf\]j]fn]jkl][c]fka[`o`j]f\\]kk]f& Fmfoaj\_]km[`l&Omj\]b]eYf\_]^mf\]f$dm^l\]jKm[`]f\] k[`f]ddrmeR`dhdYlrmf\jm^l\]fFYe]f\]kb]fa_]f$\]j_]^mf\]f omj\]&9dl]jfYlank[`d]a[`lka[`\]jN]jkl][cl]`]aeda[`Zakrm\a]k]e HdYlrmf\jm^l2Ú=afk$ro]a$\j]a$^j]aÉ&<]j=jkl]$\]j_]^mf\]fomj\]$akl Z]a\]jf[`kl]fJmf\]\]jKm[`]f\]& 9Z]joa]g^l`YZ]fKa]\a]k]kKha]dk[`gf_]e]afkYeealA`j]fCaf% \]jf_]kha]dlÇmf\\YffYm[`fg[`af\]jOg`fmf_7:]kgf\]j]fKhYž eY[`l]k$o]fffg[`]af]Yf\]j]>Yeada]g\]jkgfkla_]?kl]\Ykaf\& <Yffakl]jdYmZl$oYkkgfklfa[`l–Zda[`akl2RmeN]jkl][c]f\Yj^eYf afYdd]Raee]jmf\kg_Yjaf\a]K[`jfc]`af]af$mfl]jk:]ll$`afl]j\a] L–j$`afl]j\]fEYfl]d$\]jYf\]j?Yj\]jgZ]`f_lÀ<]jNYl]j`]Zl \YkCaf\na]dd]a[`lkg_YjYm^\]fK[`jYfc&Ka]o]j\]f\a]Og`fmf_ eal_YfrYf\]j]f9m_]fk]`]f$na]dKhYž`YZ]fÇmf\`g^^]flda[`Ydd] Ealkha]d]joa]\]jÕf\]f&

10

226256  

02Hand in Hand … 03Da stimmt die Chemie! 05Los geht’s! 04Leib und Seele zusammenhalten … 01Wer nicht wagt, der nicht ge...