Jaarplan 2017

Page 1

2017 JAARPLAN

Stichting Sailing Kids

2017


2017 JAARPLAN

Beste Vrienden, In 2016 vierden wij het 10-jarig bestaan van de stichting Sailing Kids. Zo’n 10 jarig jubileum is een mooi moment om eens terug te kijken naar wat er allemaal bereikt is. In haar tienjarig bestaan heeft de stichting haar bestaansrecht ruimschoots bewezen, wat mag blijken uit de brede steun waarop we elk jaar weer mogen rekenen en de enthousiaste reacties van onze deelnemers. Tegelijkertijd willen we als stichting vooruit blijven kijken en daarom laten we hier alvast het jaarplan voor 2017 van de helling lopen. We hebben de stichting weer eens goed onder de loep genomen en inmiddels heeft het bestuur nieuwe plannen voor een verdere verbetering van de stichting op organisatorisch en praktisch vlak. Er zijn een aantal duidelijke doelen opgesteld met betrekking tot de missie, visie en doelstellingen van de stichting. Om die te verwezenlijken zijn nieuwe mensen gezocht en gevonden die zich hierin herkennen. 2017 zal dan ook een jaar van vernieuwing inleiden op allerlei gebied. Bestuurlijk, organisatorisch, maar ook praktisch zal er gewerkt worden aan de Stichting Sailing Kids 2.0 ! De website wordt vernieuwd er komen coördinatoren en adviseurs bij en er zal gewerkt worden aan een goed marketingplan om de stichting aan een broodnodige financiële buffer te helpen. Hijs de zeilen!

“Trossen los & laat je zorgen varen”

Maik Koster - Voorzitter 2


2017 INHOUDSOPGAVE

JAARPLAN | 2017

Voorwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 2. Inhoudsopgave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 3. Missie en Visie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 5. Kerncijfers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 6. Doelstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 8. Activiteiten 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 10. Begroting 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 12. Organigram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 14. Schepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 15. Opleiding en training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 16. Public Relations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 17.

T R O S S E N L O S , S A I L I N G K I D S L A AT J E Z O R G E N VA R E N

3


4

MISSIE & VISIE

2017


MISSIE & VISIE

2017

JAARPLAN | 2017

Sailing Kids vierde in 2016 alweer haar 10-jarig bestaan. Een mooi moment om met een duidelijke visie het beleid en meerjaren plan van de stichting Sailing Kids richting te geven en zo gelijk een lijn uit te zetten naar de toekomst. Verdere professionalisering doorvoeren zonder het kleinschalige karakter van de stichting uit het oog te verliezen is de uitdaging waarvoor het bestuur zich gesteld ziet. In dit jaarplan 2017 vindt u een opzet van deze missie en een inventarisatie van de mogelijkheden waarmee het bestuur dit denkt te kunnen realiseren

Onze missie Elk gezin met een ernstig- of chronisch ziek kind of jongeren in dezelfde situatie, de kans te bieden om een onvergetelijke en zorgeloze zeiltocht te maken met lotgenoten onder begeleiding van professionele zorg vrijwilligers.

Ons aanbod Gezinnen met zieke kinderen staan er niet alleen voor: Stichting Sailingkids organiseert sinds 2006 kosteloze zeilvakantieweken voor kinderen met een chronische en/of ernstige aandoening samen met hun ouders/ verzorgers, broertjes en zusjes. Daarnaast zijn er vakantieweken (bikkeltochten) voor jongeren die als groep, zonder hun ouders of verzorgers, meevaren. Aan boord van één van onze zeilschepen is iedereen even uit de dagelijkse zorgen en kan nieuwe energie opdoen.

met ernstig en chronisch zieke kinderen, variërend in leeftijd van 4 - 24 jaar oud op de Waddenzee, het IJsselmeer en Zeeuwse en Zuid-Hollandse wateren zoals het Grevelingenmeer. Als je eenmaal hebt gezien wat een week met de Stichting Sailing Kids oplevert voor de betrokkenen, wil je nog maar één ding: dit aan zoveel mogelijk mensen kunnen aanbieden.

Onze visie Het idee dat gezonde mensen zich belangeloos inzetten voor ernstig zieke medemensen is voor Sailing Kids een kernwaarde. Door het samenwerken als team aan boord is de som meer dan de delen en worden dromen tot werkelijkheid. Zeilen met Sailingkids haalt de zorg eruit en brengt de lach erin! Daarom luidt ons motto voor 2017:

“Trossen los, Sailing Kids laat je zorgen varen”

Onze competenties Hoe maken we dit waar en waarin onderscheiden we ons? Professionele zorgverleners en toegewijde vrijwilligers, maken het mogelijk om kind en ouders daadwerkelijk te ontzorgen. Door middel van sponsoring bieden wij kosteloze zeiltochten van een week aan, voor gezinnen

T R O S S E N L O S , S A I L I N G K I D S L A AT J E Z O R G E N VA R E N

5


2017 KERNCIJFERS

Prognose kerncijfers van Sailing Kids over 2017: Sailing Kids wil in 2017 weer 10 zeiltochtentochten realiseren, waarvan vier tochten met duitse deelnemers. In totaal zullen er ongeveer 300 deelnemers aan boord zijn uit 75 families tijdens deze zeiltochten. Het aanbod van Sailing Kids voorziet hiermee duidelijk in een groeiende behoefte. Alle tochten worden volledig volgeboekt. Met de inzet van ruim 420 vrijwilligers mensdagen worden in 2017 in totaal 50 onvergetelijke dagen gerealiseerd. Eén week varen met een volledig uitgerust en bezet schip en bemanning kost gemiddeld € 10.000,- incl. de overhead en catering kosten. De kosten per deelnemer in 2017 worden gemiddeld geraamd op € 300,-.

De Stichting Sailing Kids is ANBI gecertificeerd

300 deelnemers

60

vrijwilligers

10

zeilweken realiseren in 2017 6


2017 DOELSTELLINGEN

JAARPLAN | 2017

T R O S S E N L O S , S A I L I N G K I D S L A AT J E Z O R G E N VA R E N

7


2017 DOELSTELLINGEN

De doelen die we willen bereiken worden afgeleid van onze missie en visie. Van hier uit gaan we onze strategie uitvoeren om deze doelen te realiseren. Doelstellingen zijn tastbare resultaten die we nastreven om de missie, visie en strategie van onze stichting te verwezenlijken. Om doelstellingen te kunnen halen moeten we ze SMART maken: Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden.

1. Wanneer zijn wij succesvol?

3. Werken aan succes factoren

Onze kerntaak is het varen met chronisch en ernstig zieke kinderen en hun naaste familie. Juist ook mensen met ziektes die minder bekend zijn willen we bereiken en uitnodigen. De kracht zit hem in het samen een team zijn, samen zorgen voor de gasten en samen zien wat daarvan het resultaat is. Doel is: gezinnen met zieke kinderen met nieuwe energie van boord laten gaan

Aandacht geven aan de volgende factoren; Vrijwilligers • Aantal vrijwilligers, aanwas nieuwe vrijwilligers • Inzet van de vrijwilligers • Kwaliteit van de vrijwilligers (scholing) Schepen • De juiste schepen (voorzieningen) • De juiste schipper en bemanning Naamsbekendheid • Beter in de behoefte voorzien, de vraag is groter dan het aanbod • De naamsbekendheid onder patiënten doelgroepen en patiënten verenigingen vergroten. • Actief werven bij academische ziekenhuizen • Persberichten uitgeven, lokaal en landelijk Netwerk en communicatie • Relatiebeheer zorgsector en patiëntenverenigingen • Actief sponsors werven in bedrijfsleven • Fondsen aanschrijven • Public relations uitbouwen • Marketing toepassen

2. Wat maakt ons uniek? Het aanbieden van meerdaagse, gratis zeiltochten aan gezinnen met zieke kinderen maakt Sailing Kids uniek. Onze zeilvakanties zijn voor de deelnemers geheel kosteloos, met aandacht voor het hele gezin, inclusief professionele medische zorg. Dit is niet vanzelfsprekend bij vergelijkbare organisaties. Er zijn medici en verpleegkundigen op vrijwillige basis aan boord die hoog complexe zorg kunnen verlenen, aangevuld met ervaringsdeskundige vrijwilligers (vaak zelf ouder van een ziek kind) in de rol van kok, activiteitenbegeleider of pedagogisch medewerker vanuit de ziekenhuizen.

8


JAARPLAN | 2017

Welke factoren zijn van belang voor het voortbestaan van de stichting Sailing Kids? • Vernieuwing in de organisatie • Kritisch blijven op veranderingen • Transparant en overdraagbaar blijven

Meetbare doelstellingen: 1. Eenduidige communicatie. Het bestuur van de organisatie moet eenduidig communiceren. Het jaarplan en financiële verantwoording zijn hierin leidend. Er dient een bepaalde mate van expertise binnen het bestuur aanwezig te zijn, waardoor besluitvorming degelijk en onderbouwd kan worden gepresenteerd. Het bestuur zal in grote lijnen de strategie vanuit haar missie en visie moeten vertolken naar vrijwilligers en financiers. 2. Functionaliteit vergroten. Om de stichting goed te laten functioneren, hebben we een viertal coördinatoren benoemd. De coördinatoren worden ingezet op de volgende items; • Fondsenwerving • Vrijwilligers • Deelnemers en hun gezin • Schepen 3. Eigen vermogen vergroten. Het vermogen van Sailing Kids zou zo groot moeten zijn dat in ieder geval de vaste lasten, zoals voor bedrijfsbureau, de huur van de schepen en overige overhead kosten voor ten minste een jaar vooruit in kas is. Hierdoor wordt een betere planning mogelijk.

Rekening houdend met: • Een jaarlijkse groei van 1 extra tocht per jaar. Tot een maximum van 10 Nederlandse tochten. • De eigen kosten onder de CBF-norm brengen en houden. • 80% van de vrijwilligers is actief betrokken bij de stichting. • Een PR-budget voor de ontwikkeling van de organisatie-infrastructuur, 10% van de bruto jaaropbrengst; 4. Marketingdoelstellingen. Het vrijwilligersbestand mee laten groeien met de uitbreiding van de tochten, het sluiten van twee langlopende sponsorcontracten en het laten stijgen van donateurschappen met 5% binnen de komende twee jaar in de Nederlandse markt. 5. Voldoen aan CBF-keurmerk. Transparant blijven over wat er met de gelden gebeurt, waardoor we aantrekkelijk zijn voor donateurs en sponsoren, middels een cyclus van jaar- en kwartaalrapportage, die openbaar zijn. 6. Verdergaande professionalisering. Stichting Sailingkids laten uitgroeien tot een professionele organisatie met een onbezoldigd bestuur. 7. Stakeholders informeren. Van deelnemers, sponsoren en vrijwilligers de tevredenheid meten middels een enquete met als gemiddeld streefcijfer een 8.

T R O S S E N L O S , S A I L I N G K I D S L A AT J E Z O R G E N VA R E N

9


2017 TRAININGEN 10

Vrijwilliger kok Cius met z’n beroemde saté!


2017

JAARPLAN | 2017

is 2017

AKTIVITEITEN

Furieade Maasslu

elm Zeiltochten IJss

eer en Grevelin

gen

Sailing Kids op beur

s Boot Holland 2017

T R O S S E N L O S , S A I L I N G K I D S L A AT J E Z O R G E N VA R E N

11


2017 BEGROTING

Begroting 2017

Realisatie 2015 Donaties Directe uitvoeringskosten Kantoorkosten tbv tochten

63.805 -­‐25.139 -­‐2.783

100%

Bruto exploitatieresultaat

35.883

56%

Lonen en salarissen Marketing-­‐ en reclamekosten SK Bus Huisvestingskosten Afschrijving Overige exploitatiekosten Vrijwilligers onkostenvergoeding Financiele baten en lasten Vrijwilligersweekend

-­‐ 9.028 2.953

0% 14%

10.162 313

-­‐39% -­‐4%

4% 0% 0% 16% 0% 0%

-­‐

Totale kosten

22.456

35%

Netto-­‐resultaat

13.427

21%

Bron jaarverslag 2015

12


JAARPLAN | 2017

Realisatie 2016

Begroting 2017 a

63.284 -­‐40.144 -­‐2.700

100%

100%

-­‐4%

66.000 -­‐40.144 -­‐2.900

20.440

32%

-­‐ 8.416 3.007

0% 13%

12.496 853

-­‐63%

5% 0% 0% 20% 1% 0%

Prognose 2017 januari 100%

-­‐4%

66.000 -­‐36.455 -­‐2.900

22.956

35%

26.645

40%

-­‐ 7.200 3.000

0% 11%

-­‐ 7.200 3.000

0% 11%

8.000 541

-­‐61%

5% 0% 0% 12% 1% 0%

8.000 541

-­‐55% -­‐4%

5% 0% 0% 12% 1% 0%

1.249

2%

1.150

2%

1.150

2%

26.021

41%

19.891

30%

19.891

30%

-­‐5.581

-­‐9%

3.065

5%

6.754

11%

conceptbalans klaar, kerstweek nog 3ooo binnengekomen

Basisversie vastgesteld in december

Op basis van vastgestelde vaarschema

6 nl tochten

6 nl tochten

5 nl tochten

T R O S S E N L O S , S A I L I N G K I D S L A AT J E Z O R G E N VA R E N

13


2017 ORGANIGRAM

De organisatie van de Stichting in 2017 Organisatorisch hebben zich de volgende wijzigingen voorgedaan; Maik Koster is met ingang van dit seizoen de nieuwe voorzitter van de stichting. Annelies Blom kan zich hierdoor volledig richten op de public relations. Er zijn 4 nieuwe coördinatoren aangesteld die zich achtereenvolgens bezig gaan houden met: Vrijwilligers, Schepen, Deelnemers en Sponsoring. Ook is een nieuwe vertrouwenspersoon aangesteld in de persoon van Katrientje Hofland. Zij is het onafhankelijk aanspreekpunt mocht er een geschil of klacht zijn.

Het comité van aanbeveling is anno 2017 als volgt samengesteld; Drs. Pieter Duisenberg lid van de Tweede kamer der Staten-Generaal, woordvoerder onderwijs, voorzitter Tweede Kamercommissie financiën. Prof. Dr. R. M. H. Wijnen, hoogleraar, afdelingshoofd kinderchirurgie, Erasmus MC-Sophia kinderziekenhuis Rotterdam. Drs. Anneke Sanderse lid raad van bestuur Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht Dhr. Pedro Peters CEO RET Rotterdam. Dhr. Harm-Jan van Schaik Burgemeester Harderwijk. Dr. D. van Boven Hoofd kinder- en tienerafdeling en Hoofd Kinderpoli ziekenhuis St. Jansdal Harderwijk.

Stichtingsbestuur

Operationele organisatie

Stichting Sailing Kids organisatie februari 2017

Voorzitter Maik Koster

Secretaris Vincent Verloop

Bedrijfsbureau Ludo Kwak

Coördinator vrijwilligers Laura Hoefsloot

Penningmeester Theo Bakker

Coördinator Schepen Geert Heidekamp

Adviesraad Coerd de Heer

Public Relations Annelies Blom

Coördinator Deelnemers Kees Abbes

Vrijwilligers en Ambassadeurs

14

Vertrouwenspersoon Katrientje Hofland

Coördinator Sponsoring Rob van den Heuvel


2017 DE SCHEPEN

JAARPLAN | 2017

In 2017 wordt gevaren met 4 verschillende schepen. De Meridiaan en de Vrijheid zeilen vanuit Enkhuizen over het IJsselmeer en de Wadden. De Oostvogel zal weer vertrekken uit Hellevoetsluis en varen over de Grevelingen en Zuid-Hollandse wateren. Nieuw dit jaar is de Tjalk Medusa die eveneens vanuit Enkhuizen het ruime sop zal kiezen.

De Vrijheid - 36 personen

De Meridiaan - 24 personen

Is een topzeilgaffelschoener, met een diepgang van 2.10 mtr. Een mooie dame uit bouwjaar 1898 en het vlaggeschip van de stichting Sailing Kids.

Heeft als bouwjaar 1903 en is een tweemast klipper met een jeugdig karakter en daarom zeer geschikt voor onze bikkeltochten met jongeren.

De Oostvogel - 24 personen

Tjalk Medusa - 20 personen

Is een sfeervolle driemast klipper uit 1898 en vormt een perfecte ambiance voor zeiltochten met een nautisch karakter op de Zuid-Hollandse wateren.

De Tjalk Medusa maakt avontuurlijke tochten over het IJsselmeer, de Waddenzee en de binnenwateren van Friesland en Overijssel.

T R O S S E N L O S , S A I L I N G K I D S L A AT J E Z O R G E N VA R E N

15


2017 OPLEIDING

Opleiding en trainingen in 2017 De stichting biedt stageplaatsen voor diverse disciplines; - Verpleegkundigen - Koks - Event & leisure studenten - Pedagogische medewerkers - Maatschappelijke stages Patient Family Centered Care

Omdat de Stichting Sailing Kids al jarenlang volgens de laatste inzichten in de zorg, de Patient Family Centered Care methode toepast, is dit ook interessant voor medisch studenten en verpleegkundigen op MBO, HBO en WO niveau. Daarnaast zijn de tochten geschikt voor onderzoek naar de effecten van de zeiltochten op de deelnemers en hun naasten.

16

Kwaliteit en veiligheid Staan bij de stichting hoog in het vaandel. Alle vrijwilligers dienen een VOG verklaring te kunnen overleggen tijdens aanmelding of het intake gesprek. Medische zorgverleners wordt gevraagd naar hun BIG registratie.

Trainingen Nieuw dit jaar zijn EHBO trainingen voor alle vrijwilligers; Aan boord en tijdens het vrijwilligersweekend zullen we starten met deze trainingen


P U B L I C R E L AT I O N S

2017

JAARPLAN | 2017

In 2017 willen we meer werken aan public relations en communicatie. De organisatie is versterkt met nieuwe coördinatoren, waardoor de krachten beter verdeeld worden en er meer focus gelegd kan worden op de diverse taken binnen het bestuur. Op het programma staan o.a. deelname aan Boot Holland, Furieade te Maasluis, de week van Stichting Sailing Kids in de laatste week van juni. De Stichting Sailing is gevraagd om plaats te nemen in de denktank van de Volvo Ocean Race in 2018.

Website

Campagne

De website wordt vernieuwd en voorzien van een heldere structuur en vereenvoudigde inschrijf- en boekingsmogelijkheden om de inschrijvingen van de tochten nog toegankelijker te maken. Daarnaast komt er een digitale toolkit voor vrijwilligers beschikbaar die te downloaden is.

Beurzen en evenementen In het komende jaar staan er ook weer diverse beurzen op het programma. Zo zal de Stichting Sailing Kids aanwezig zijn op de beurs Boot Holland, die dit jaar weer plaatsvinden in de WTC EXPO te Leeuwarden en de Furieade te Maassluis.

In de laatste week van juni gaan we de “Week van de Stichting Sailing Kids” houden om extra aandacht te vragen voor het ernstig chronisch zieke kind en hun naaste familie.

CBF keurmerk en VOG verklaringen In 2017 hopen we de aanvraag voor het CBF keurmerk rond te krijgen en een gezamelijke VOG verklaring aan te kunnen vragen voor al onze vrijwilligers.

Menheerse havendagen Ook dit jaar presenteren we ons op de Zuid Hollandse eilanden op de Menheerse havendagen in Middelharnis. Een leuk evenement met veel zeil liefhebbers en regionale aandacht.

Volvo Ocean Race 2018 In de aanloop naar het wereld event van de Volvo Ocean Race in 2018 willen we een teaser campagne houden om hiervoor alvast sponsors en deelnemers te interesseren. Hierbij gaan we intensief samenwerken met de jachthaven Scheveningen.

T R O S S E N L O S , S A I L I N G K I D S L A AT J E Z O R G E N VA R E N

17


“ Tr o s s e n l o s & l a a t j e z o r g e n va r e n”

Stichting Sailing Kids Rozenlaan 75 3135 XN Vlaardingen info@sailingkids.eu www.sailingkids.eu

Jaarplan 2017 © www.artpack.nl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.