Page 1

UTRUSTAD & DELAKTIG FÖR UPPTÄCKAREN

Fredrik Modéus Johan Reftel Marie Wadström Svante Gordh

ARGUMENT


ing ka t t n s v l ä Sj

0 p = stämmer aldrig eller ytterst sällan 1 p= stämmer sällan 2 p = stämmer ganska ofta 3 p = stämmer nästan alltid eller alltid

Mina gåvor 1. Jag tycker om att fundera och analy­ sera. 2. Jag tycker om att organisera och planera saker. 3. Jag tycker om att ta ansvar för grupper och uppgifter. 4. Jag tar på mig ansvaret att prata med den som blir utanför i en grupp. 5. Jag hjälper andra även om det går ut över min egen bekvämlighet. 6. Jag har lätt för att sätta mig in i vad andra känner. 7. Jag uppmuntrar människor att våga lita på att Gud kan och vill hjälpa. 8. Jag känner ett ansvar för att be för människor. 9. Jag tror att andra beskriver mig som bra på hjälpa till där det behövs. 10. Jag trivs när jag arbetar med hän­ derna. 11. Jag har ett behov av att uttrycka mig kreativt. 12. Jag tror andra tycker att jag är bra på att tänka nytt. 13. Jag kan inte låta bli att tala med andra om det jag tror på. 14. Jag är bra på att se potentialen i män­ niskor. 15. Jag är bra på att tillgodogöra mig kunskap från böcker. 16. Jag får energi av att sortera och ordna. 17. Jag får eller tar en framträdande roll i en grupp. 18. Jag anstränger mig för att alla ska få utrymme i en grupp. 19. Jag gör gärna något extra för att upp­ muntra andra. 20. Jag tror att andra uppfattar mig som en person som är bra att samtala med. 21. Jag brottas sällan med tvivel, inte ens i motgångar. 22. Jag längtar ofta efter stillhet, bön eller meditation inför Gud.

23. Jag är den som ser vad som behöver göras och tar tag i det. 24. Jag kan lösa praktiska projekt hemma. 25. Jag får energi av att skapa något som andra kan njuta av. 26. Jag har lätt för att se möjligheter i problematiska situationer. 27. Jag längtar efter att förmedla evan­ geliet till fler. 28. Jag kan förklara på varierande sätt så att olika slags människor förstår. 29. Jag tror att andra uppfattar mig som en skarptänkt person. 30. Jag har lätt för att se i vilken ordning saker behöver göras. 31. Jag får lätt med mig andra människor på mina idéer. 32. Jag tror att andra uppfattar mig som en person som är lätt att få kontakt med. 33. Jag är känslig för om någon verkar ensam eller hamnar utanför. 34. Jag kan säga obekväma saker på ett konstruktivt sätt. 35. Jag tror att det mesta löser sig, bara man litar på Gud. 36. Jag lägger stora och små beslut i Guds händer. 37. Jag har inget emot att arbeta i bak­ grunden utan att synas så mycket. 38. Jag tycker om att hjälpa andra med praktiska saker. 39. Jag tror att andra uppfattar mig som en skapande eller artistisk person. 40. Jag blir frustrerad när andra inte vill förändra och gå vidare. 41. Jag bjuder gärna in nya människor till kyrkan. 42. Jag undervisar, handleder eller utbil­ dar gärna andra. 43. Jag är bra på att hitta och förstå det viktigaste i en text. 44. Jag tar gärna ansvar för att dokumen­ tera eller göra anteckningar i en grupp. 20

Utrustad och delaktig © Modéus, Reftel, Wadström, Gordh och Argument Förlag


45. Jag är bra på att se vad en grupp behö­ ver för att fungera och nå resultat. 46. Jag kan få igång ett samtal med nästan vem som helst. 47. Jag är uppmärksam på andra män­ niskors behov. 48. Jag trivs i rollen som lyssnare, med­ vandrare eller följeslagare. 49. Jag tar steg i tro, när jag känner att Gud utmanar mig att göra det. 50. Jag ber regelbundet. 51. Jag ställer gärna upp när andra behö­ ver hjälp. 52. Jag tror att andra tycker att jag är händig. 53. Jag blir ombedd att bidra artistiskt eller estetiskt i olika sammanhang. 54. Jag tycker att det är roligare att starta nya projekt än att avsluta gamla. 55. Jag tänker ofta på vem som skulle behöva få höra om Jesus. 56. Jag tror att andra tycker att jag klargör saker på ett bra sätt. 57. Jag utgår från fakta snarare än känslor när jag fattar beslut.

58. Jag tror att andra uppfattar mig som en god administratör. 59. Jag kan ta ansvar och fatta beslut även om det innebär konflikt. 60. Jag tar gärna rollen av »minglare« i en grupp, den som kan umgås med alla. 61. Jag tror att andra uppfattar mig som välkomnande och gästfri. 62. Jag är bra på att hjälpa andra hitta lösningar och vägar framåt. 63. Jag tänker mycket på vad Gud vill göra i min församling och i min stad. 64. Jag avsätter gärna tid till bönegemen­ skap med andra. 65. Jag trivs med att vara den som stöttar och hjälper andra. 66. Jag är bra på att se till att saker runt omkring mig fungerar. 67. Jag lägger gärna tid och kraft på att utveckla min kreativa sida. 68. Jag får energi av att tänka fritt och stort. 69. Jag vill ägna tid och kraft åt att göra människor till lärjungar. 70. Jag blir ombedd att förklara eller tyd­ liggöra för andra i olika sammanhang.

0 p = stämmer aldrig eller ytterst sällan 2 p = stämmer ganska ofta

A

B

C

D

E

1 p= stämmer sällan 3 p = stämmer nästan alltid eller alltid

F

G

H

I

J

K

L M N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

21 Utrustad och delaktig © Modéus, Reftel, Wadström, Gordh och Argument Förlag


Mina poäng

H. Bönens gåvor Trofast, andakt, överlåtelse, lovsång, uthållighet

Förbön Tillbedjan Uthållig bön

»Bön är när törsten möter källan.« Richard Foster

Tungotal

En människa med bönens gåvor ägnar gärna tid och kraft åt att be. Han eller hon finner det naturligt att lägga både vardagsbeslut och avgörande vägval i Guds händer. I hjärtats bön anförtror och överlå­ ter man sitt liv åt Gud. Ofta finner bönens människa det naturligt att fortsätta be också i tider av motgång och när bönesvar uteblir, i tillit till Guds omsorg. Den som har bönens gåvor kan ibland fungera som förebedjare för andra människor – ensam, i bönegemenskap med andra eller i gudstjänsten. Meditationer och retreater är ofta uppskat­ tade av bönemänniskan.

Kännetecken »» Ber regelbundet. »» Omvandlar ofta vardagens händelser till bön. »» Ser bönen som ett av de viktigaste sätten att fördjupa relationen med Gud.

Styrkor »» Kan be uthålligt under en lång period. »» Kan »bära« många andra människor och uppgifter genom sin bön. »» Kärleken till och omsorgen om andra människor kommer ofta som en självklar följd av förbönen. »» Kan inspirera och leda andra i bön. »» Ser bönen som en naturlig »första åtgärd« när det händer något.

40 Utrustad och delaktig © Modéus, Reftel, Wadström, Gordh och Argument Förlag


Att tänka på »» Bönens gåvor står inte i motsats till eller är mer andliga än praktiska gåvor. »» Att man själv har en stark bönerela­ tion till Gud betyder inte att andra står längre från Gud bara för att deras rela­ tion har ett annat uttryck. »» Den som ofta ber för andra eller inför andra behöver vara varsam så att inte egna tankar framförs i Guds namn.

Ett bibliskt exempel Nehemja fördes bort i fångenskap till Babylonien, där han blev munskänk vid det persiska hovet. När han nåddes av nyheten att Jerusalems murar var raserade och att hans folk stod utan skydd, blev han förkrossad och bad under flera dagar om möjlighet att få resa hem. När kungen några dagar senare frågade varför Nehemja såg så ledsen ut, bad Nehemja en bön till Gud och berättade sedan vad som hade hänt. Uthållig bön – och blixtsnabb bön! Och Nehemja blev bönhörd: »Kungen gav mig det jag bad om, ty min Gud höll sin skyddande hand över mig.« (Neh 2:8)

Läs hela berättelsen i Neh 1:1–7:3.

»Ropa till mig när du är i nöd, jag skall rädda dig, och du skall ära mig.« Ps 50:15 »Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt jag vill säga.« Ps 139:4 »Ropa till mig och jag skall svara dig och låta dig höra om stora ting, hemligheter du inte känner.« Jer 33:3 »Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas.« Matt 7:7 »Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar.« Fil 4:6 »Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse.« Kol 4:2 »Be ständigt.« 1 Thess 5:17

41 Utrustad och delaktig © Modéus, Reftel, Wadström, Gordh och Argument Förlag


L. Nyskapandets gåvor Idérik, upptäckt, kreativitet, uppfinning, inspiration

Mina poäng

Visionär Entreprenör Nytänkare

»Det är med goda idéer som med svamp – där man hittar en, finns det oftast flera.« Hans Carossa

Initiativtagare

Människor som har nyskapandets gåvor tycks ha en särskild förmåga att tänka annorlunda och våga prova nya sätt. De fastnar inte så lätt i rutiner och trygga vanor, utan kommer med idéer som utmanar det bekanta och kallar andra ut på ny mark. De har något av uppfinna­ rens kreativa sinnelag, vill gärna starta något nytt och är inspiratörer och entreprenörer. De som har nyskapandets gåvor är bra på att tänka »utanför boxen«, kläcka nya idéer och hitta oväntade vägar framåt.

Kännetecken »» Har lätt för att tänka i nya banor, fastnar sällan i gamla hjulspår. »» Trivs bättre med att starta nytt än att förvalta det gamla. »» Har fokus på framtid, vad som kan bli.

Styrkor »» Är duktig på att hitta olika infallsvinklar för att lösa ett problem. »» Utmanar sin omgivning att inte fastna i slentriantänkande och gamla vanor. »» Kan bidra med idéer till hur församlingen kan starta ny verksam­ het eller nya grupper, hitta möjligheter som andra missat. »» Kan engagera andra genom sin entusiasm och få med andra i ett arbete där de behövs. »» Bidrar med energi och framåtanda i en grupp.

48 Utrustad och delaktig © Modéus, Reftel, Wadström, Gordh och Argument Förlag


Att tänka på »» För den som är nyskapande och idérik är det viktigt att inte gå för fort fram, utan låta andra få ta det i den takt de behöver. »» Nyskaparen behöver emellanåt stanna upp och se till att idéer också omsätts i praktiken. »» Den som har nyskapandets gåvor kan behöva påminna sig själv om att gamla, beprövade alternativ också kan vara värdefulla.

Ett bibliskt exempel Hesekiel, en av Gamla testamentets profe­ ter, var en av dem som fördes bort i fången­ skap när det judiska folket besegrades av babylonierna. Hesekiel fick bära fram Guds budskap på allt annat än traditionella sätt! Han belägrade en lertavla som symbolise­ rade Jerusalem, rakade håret med svärd, bakade speciella bröd som han åt liggandes på sidan – allt för att illustrera hur folket hade vänt sig från Gud och hur Gud som följd av detta skulle vända sig från dem. Men han kom också med hoppfulla ord och tröst – läs till exempel Hes 11:19–20.

»Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte? Jag gör en väg genom öknen, stigar i ödemarken.« Jes 43:19 »Allt är möjligt för den som tror.« Mark 9:23 »Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka.« Ef 3:20 »Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit.« 2 Kor 5:17 »Se till att ni förnyas i ande och förstånd.« Ef 4:23

49 Utrustad och delaktig © Modéus, Reftel, Wadström, Gordh och Argument Förlag


Utrustad och delaktig – för upptäckaren är ett material för dig som ingår i en upptäckargrupp. Genom övningar, samtal och reflektioner får du upptäcka mer om: ■■ Din sociala stil: Hur du agerar i olika situationer och i relation till andra. ■■ Dina gåvor: Vilka styrkor du har och på vilket sätt du kan få använda dem. ■■ Andras bild: Vad andra uppfattar som dina gåvor. ■■ Din lust och glädje: Vad du längtar efter att utveckla, förändra och fördjupa.

Det finns mer! På www.utrustad-delaktig.se finns ännu mer att upptäcka! Där kan du dela med dig av tankar och funderingar samt läsa intervjuer med människor som berättar om sina olika gåvor.

www.argument.se

Utrustad och delaktig för upptäckaren  

Detta är ett material tänkt att användas för att arbeta med ökad delaktighet i församlingen. Materialet utgår från upptäckargrupper, som trä...