Aorta jaarboek 2017

Page 1

STAD VAN IEDEREEN

JAARVERANTWOORDING 2017


INLEIDING

Naoorlogse wijken komen steeds meer in de belang­

AORTA onderzocht in de wijk Overvecht wat het betekent

stelling te staan. De aanwijzing van jonge monumenten

als je drie actuele thema’s ‘energie en circulaire economie’,

heeft de discussie over de waarde van deze wijken, de

‘water en klimaat’ en ‘gezond en sociaal’, integraal onder­

stedenbouw, groen en de architectuur van de woningen,

zoekt. Niet alleen leverde dat nieuwe energiebronnen op,

nieuw leven ingeblazen. Samenhangende historische

het laat ook zien dat energie of klimaat veel meer kan be­

kennis over de bijzondere eigenschappen van deze

tekenen dan de vaak gekozen technologische benadering

gebieden ontbreekt bij veel mensen. De wijken worden

doet vermoeden. Juist door het te koppelen aan de sociale

te vaak vooral beoordeeld op hun sociale context.

kracht van de wijk. Het team zag een ‘kantel’-proces voor

Terwijl deze wijken zijn ontworpen vanuit de wijkgedachte,

zich. Gedragen door de schouders in de wijk wordt Over­

als één geheel, waar stedenbouw, landschap en archi­

vecht beter verbonden aan de omgeving met een minder

tectuur hand in hand gingen en waarbij alle voorzieningen

centrale plek voor de auto. De publieke ruimte wordt

op loopafstand van de woning beschikbaar waren.

bruikbaarder en rijker geschakeerd. De wijk wordt zachter

Winkels voor de dagelijkse behoeften, de school voor

en er is meer aanleiding voor contact en beweging.

de kinderen om de hoek, ruimten in de plint voor de

Er is voor meer wat wils en er wordt een nieuwe schaal

polikliniek/ zuigelingenzorg, een buurtcentrum of zelfs

geïntroduceerd: die van het overzichtelijke, behapbare en

een wijkbibliotheek. Tegenwoordig worden voorzieningen

het ‘dichterbij’. De gemaakte kansenkaart laat, als een

op buurtniveau weer opnieuw aanbevolen.

“quick scan”, zien hoe de thema’s elkaar kunnen ver­ sterken. “Het is een oefening in hoe Overvecht, op deze

De destijds nog gemeentelijke Dienst Openbare Werken

gebieden, klaar kan zijn voor de toekomst” zo vertelde

dacht na over de aanleg van gebruiksgroen voor alle doel­

ateliermeester JanDirk Hoekstra. Het helpt ook met het

groepen. Kinderen liepen door het groen naar school. Ook

beter begrijpbaar maken van grote systeemvraagstukken

woningen werden ontwikkeld voor elke levensfase, zodat

voor de professional én de bewoners.

men op de oude dag, binnen de wijk kan doorschuiven naar een passende woning. Een levensloopbestendige wijk

De insteek van vorig jaar is nog steeds relevant: organi­

was destijds het uitgangspunt.

seer meer aandacht voor een samenhangende analyse van de opgave. Want stapelen van programma leidt juist

Anno 2017 zijn er veel nieuwe vraagstukken bij gekomen.

tot een sterke leefomgeving, die bereikbaar is voor meer

Behoefte aan kleinschalige voorzieningen voor kleine

mensen. Betrek nadrukkelijk de schaalniveau’s die daarbij

ondernemers, ontmoetingsplekken, gebruiksgroen,

horen, ook als ze buiten de grenzen van het project vallen.

veiligheid, nieuwe wensen om groen te gebruiken.

Dat is nodig voor de grote systeemveranderingen waar

Tegenwoordig worden voorzieningen op buurtniveau weer

wij voor staan: de energietransitie en het veranderende

opnieuw aanbevolen, zij het dat deze vaak geclusterd

klimaat. Het is een pleidooi om de inclusieve kracht van

worden aangeboden in één gebouw. Hoe combineer je dat

ontwerpend onderzoek te benutten voor complexe vraag­

met de energietransitie, extreme klimaatscenario’s zoals

stukken!

wateroverlast en hitte­stress, gezonde verstedelijking en behoefte aan nieuwe woningen?

Eveline Paalvast. April 2018

3


4

5

SHARED SPACE Slotmanifestatie Shared Space Publicatie Shared Space Kennisalliantie Healthy Urban Living

In 2017 richt Aorta zich, na jaren van relatieve stilte opnieuw op de ruimtelijke vernieuwing van de Utrechtse wederopbouwwijken. Hoe kan het stedelijke beleid van Healthy Urban Living daaraan bijdragen? Het activiteitenprogramma 2017 valt onder het meerjarenprogramma SHARED SPACE, dat in 2016 van start is gegaan. De komende jaren onderzoekt Aorta hoe Utrecht kan blijven groeien naar 400.000 bewoners in 2040 en tegelijkertijd ambities voor een leefbare, gezonde, voor iedereen toegankelijke en klimaatbestendige stad kan waar­ maken. In 2017 richten we ons binnen dit onderzoeksthema op de revitalisatie van de naoorlogse stadswijken.

6 8 8

DE KRACHT VAN DE NAOORLOGSE WIJKEN Kracht van [Over]vecht 9 Terug naar de wijkgedachte 12 Culturele Zondagen Utrecht 50-75 13 Kanaleneiland-Centrum 15 CITYZINE Dag van de Architectuur 16 Stijljaar [en open monumentendag] 18 Culturele Zondag Uitgesproken Utrecht 19 Urban Tours 20 Rietveldprijs 21 Secret Cinema 21

In het najaar van 2017 heeft AORTA de volgende activiteiten in voorbereiding. – Het gas eraf – Verduurzamen van de naoorlogse woongebouw

ACTUALITEIT IN DE STAD Blog 1 // Wie stelt de waaromvraag nog? Blog 2 // Liefde voor de stad Blog 3 // Puzzelen op hoog niveau Blog 4 // De nieuwe neudeflat: not there to be average? Blog 5 // Migrantenkerken oplossing voor lege kerkgebouwen? Blog 6 // Winkelcentrum rivierenwijk: buurteconomie tussen de wijken Blog 7 // Gott steckt im detail Blog 8 // Expeditie lage weide Blog 9 // Wat ruig is moet ruig blijven Blog 10 // De trip | Rotsoord Blog 11 // Utrecht Science Park

22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23

EDUCATIE Straatbeelden 24 Creating Cities 24 AORTA ONLINE Nieuwe Website 25 Socials 25

‘We kunnen niet zomaar stellen dat we nu eenmaal een stad voor hoog-opgeleiden zijn’.

OVER AORTA Jaarcijfers 27 Missie en koers 28 Medewerkers 29 Sponsoren en subsidieverstrekkers 30 Colofon 30


6

ONTWERPEND ONDERZOEK

PROGRAMMA

SHARED SPACE

SHARED SPACE!

ondernemers en ruimtelijk ontwerpers. Hierna presenteer­

#BLOG: BOUWEN AAN EEN STERKE ROMEINSE MUUR

gezonde toekomst voor het stadseiland puzzelden,

OVER GEZONDE VERSTEDELIJKING

de zes ontwerpers hun strategieën om waardig oud

AUTEUR ERIC OUWERKERK

uitgaande van verdichting. Na de presentaties opent

te worden, het resultaat van een onderzoekstraject van

Bart Cosijn het gesprek met de vraag of deze tot nieuwe

DATUM: 25 JANUARI 2017 // DEELNEMERS: 228// MANIFESTATIE,

AORTA, het Bartholomeus Gasthuis en het Stimulerings­

In het middagprogramma van de manifestatie Shared

inzichten leiden en we er snel mee aan de slag kunnen.

WALKING DINER // SAMENWERKINGSPARTNERS: GEMEENTE UTRECHT /

fonds Creatieve Industrie. Hoe je waardig oud kunt

Space, 25 januari 2017, stond het veranderend zorg­

Hij legde deze voor aan zijn tafelgasten Peter Steijn

/ STIMULERINGSFONDS CREATIEVE INDUSTRIE / BARTHOLOMEUS

worden, is een vraag die een groeiende groep mensen bezig

systeem in relatie tot de inrichting van de leefomgeving

(programmadirecteur Healthy Urban Living, Gemeente

GASTHUIS / FINANCIERS: GEMEENTE UTRECHT - STIMULERINGSFONDS

houdt. Wensen over wonen, voorzieningen en tijdsbesteding

centraal. Onder andere de inrichting van het zorgsysteem

Utrecht), Paul Roncken (adviseur ruimtelijke kwaliteit

CREATIEVE INDUSTRIE – Het programma SHARED SPACE #2016 is tot

zijn anders dan die van de voorgaande generaties. Het zorg­

volgens de principes van de Romeinse muur kwam aan de

Provincie Utrecht), Paulus Jansen (wethouder van

stand gekomen in samenwerking en met inspirerende bijdragen van bewo­

systeem in Nederland is in transitie. Door grote aanpassin­

orde: “Met alleen maar kleine stenen kom je niet ver, dat

onder meer wonen en sport, Gemeente Utrecht) en

ners en de Gemeente Utrecht (Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling),

gen in de wet worden zorgbehoevenden gestimuleerd een

gaat schuiven. Enkel grote stenen zorgen ook niet voor

Jacob Voorthuis, en aan de zaal.

het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Bouwinvest, Tauw, Synchroon,

beroep te doen op hun eigen netwerk. Om fysiek, emotio­

stevigheid. Het is juist de combinatie van kleine en grote

INBO, State of Flux, IABR, het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Indus­

neel en sociaal vitaal te blijven is een kwalitatieve leefom­

stenen die er voor zorgen dat de muren al eeuwenlang

#BLOG: GEZOND SAMENLEVEN

trie, Bartolomeus Gasthuis, Bureau Westerlengte, Design Academy, Design

geving met een sociaal netwerk en de juiste voorzieningen

overleven.” Deze en andere visies op het zorgsysteem

AUTEUR: MARTINE BAKKER

Innovation Group, Flux Landscape Architecture, Marco Broekman Urba­

van groot belang. Hoe vertaalt een keten van welzijn, wonen

lees je in de blog van Eric Ouwerkerk:

nism, Research Architecture, HIK Ontwerpers, Wieneke van Muiswinkel.

en zorg zich door in de stedenbouwkundige context, en in

www.aorta.nu/blog/bouwen-aan-een-sterke-romeinse-

Architectuurfilosoof Jacob Voorthuis trapt de avond af

de indeling en inrichting van de ruimtes binnen het Bartho­

muur/

met de conclusie dat gezamenlijkheid onmisbaar in het

De manifestatie SHARED SPACE! was een inspirerend

lomeus Gasthuis in het bijzonder?

programma voor iedereen die wil bijdragen aan een

streven naar een gezonde stad is. Er zijn zelfs frisse, Het walking diner werd begeleid door twee krachtige

nieuwsoortige allianties nodig. Minstens zo belangrijk is

gezonde toekomst voor Utrecht. Met prikkelende spre­

Team Stadsatelier Het nieuwe Bartholomeus Gasthuis

presentaties over de historie van gezonde verstedelijking

de definitie van ‘gezonde stedenbouw’ die voortdurend

kers, talkshows, debat, lezingen en gelegenheid tot uit­

Willemieke van den Brink [Echter Ontwerp]

door Bettina van Santen erfgoed gemeente Utrecht:

gezamenlijk dient te worden vastgesteld, om tunnelvisie

wisseling tijdens een lopend diner.

Ester van de Wiel [Ester van de Wiel]

Leren van Fockema Andreae en Steven Delva [Delva

en wijdlopigheid te voorkomen. In de loop van de avond

Met het activiteitenprogramma SHARED SPACE! zocht

Wies Harmeling [Wies | Bureau voor Ruimtelijk Ontwerp]

Landscape] Werken aan gezonde verstedelijking

komen de allianties en de definitie meermaals aan de

Aorta in 2016 antwoord op de vraag wat gezonde verste­

Meintje Delisse [Heren 5 architecten]

delijking betekent voor de inrichting de stad. Waar kunnen

Michou Nanon de Bruijn [nanon.infoen | Studio Makkink]

we extra woningen bouwen? Voldoen bestaande woning­

orde in de presentaties van de stadsateliers Think Big! en AVONDPROGRAMMA DESIGNING DILEMMAS

in de daaropvolgende discussie. Over de richting die de

Architectuurfilosoof Jacob Voorthuis (TU Eindhoven) open­

ateliers inslaan zijn de tafelgasten het eens. Ook zien zij

typologieën nog wel om alle doelgroepen te huisvesten?

Publicatie over de vitaliteit en zelfredzaamheid van thuis­

de het avondprogramma met een verfrissende keynote vol

een belangrijke rol voor de overheid om de regie voor een

Hoe richten we de buitenruimte in? Wat is er nodig om in

wonende ouderen in de binnenstad van Utrecht:

constructieve vragen. Wat vraagt gezonde verstedelijking

gezamenlijke ambitie te voeren met marktpartijen, bewo­

een bekende omgeving waardig oud te kunnen worden?

http://www.aorta.nu/publicatie/design-cares-2/

van ons en van onze onderlinge relaties? Gezamenlijk­

ners en andere belanghebbenden. Er is discussie over

heid was onmisbaar in een streven naar een gezonde

de noodzaak van een ouderwetse ontwikkelpartij versus

Tijdens de manifestatie presenteerden drie teams van twee StadsAteliers hun visies en ontwerpstrategieën die

DESIGN CARES - TALKSHOW

stad. Voor gezonde stedenbouw zijn zelfs onconventionele,

een innovatief verdienmodel waarin energie en mobiliteit

op deze vragen een antwoord geven. Er worden verban­

Talkshow naar aanleiding van StadsAtelier Het Nieuwe

nieuw-soortige allianties nodig, aldus Voorthuis.

bijvoorbeeld geld opleveren naast het wonen.

den gelegd, idealen verwoord en visies aangescherpt, om

Bartholomeus Gasthuis. Hoe kunnen de ruimtelijke

En, minstens zo belangrijk, de definitie van ‘gezonde

Bij zo’n model is er geen behoefte aan een masterplan

daarmee handvatten te bieden voor de gezonde groei van

inrichting van de omgeving en de wijkeconomie bijdragen

stedenbouw’ dient voortdurend gezamenlijk te worden

maar aan samenwerkende partijen. Maar wanneer maak

de Utrecht naar 2040.

aan het waardig ouder worden in de eigen leefomgeving?

vastgesteld om zowel een tunnelvisie als wijdlopigheid

je dan een ontwerp en hoe organiseer je de participatie?

Speciale gasten zijn Hélène Wust [bestuurder woonzorg­

te voorkomen. Beide zaken, alliantie en definitie, kwamen

Lees verder > www.aorta.nu/blog/gezond-samenleven/

ONTWERPEN VOOR ZORG IN DE WIJK

concern IJsselheem], Henk van der Woude [directeur

naar voren in de presentaties over het stadseiland en

Het middagprogramma startte met een key note van

architect Remake] en Inge Niks [directeur Ixin Vastgoed

de daaropvolgende discussie. De presentaties werden

Reimar von Meding, over de uitdagingen die de vernieuwing

Ruimte en Retail] en Reimar von Meding [[KAW Architec­

gegeven door de twee multidisciplinaire teams die de

van de zorg vraagt van zorgprofessionals, burgers,

ten en winnaar Hedy d’Anconaprijs 2015].

afgelopen maanden op uitnodiging van Aorta op een

7


8

ONTWERPEND ONDERZOEK

PROGRAMMA

KRACHT VAN DE NAOORLOGSE WIJKEN

PUBLICATIE SHARED SPACE

KENNISALLIANTIE HEALTHY URBAN LIVING

KRACHT VAN (OVER)VECHT

november 2017 t/m februari 2018 onder leiding van een

STRATEGIEEN VOOR STADSEILAND

LOCATIE: COLOUR KITCHEN // DATUM: 9 JUNI // DEELNEMERS: 10

LOCATIES: WIJKBUREAU // DATUM: WOENSDAG 15 NOVEMBER // DEEL-

ateliermeester aan een kansenkaart voor de Vechtzone.

Met het onderzoeksprogramma SHARED SPACE! levert

// VORM: WORKSHOP // SAMENWERKINGSPARTNERS: GEMEENTE

NEMERS: 45 // VORM: MEETUP #1 // SAMENWERKINGSPARTNERS: TAUW

Kan deze groen-blauwe corridor tussen binnenstad en

Aorta een bijdrage aan de gezonde verstedelijking van

UTRECHT ERFGOED EN PROVINCIE UTRECHT /

- EXCEPT - H+N+S LANDSCHAPSARCHITECTEN - FLUX ARCHITECTURE –

buitengebied meer betekenis krijgen voor de wijk

Utrecht. In de publicatie zijn de resultaten van die zoek-

Op verzoek van de kennisalliantie healthy urban living

BUREAU MA.AN – SOON – LOLA LANDSCAPE ARCHITECTS / // FINAN-

Overvecht?

tocht gebundeld.

verzorgde AORTA een korte workshop over gezonde

CIERS: GEMEENTE UTRECHT - STIMULERINGSFONDS – TAUW.

verstedelijking aan de hand van een casus in een weder­

De gemeente Utrecht ondersteunt het initiatief en wil de

Utrecht staat – als snelst groeiende stad van Nederland

opbouwwijk. De workshop was onderdeel van de conferentie

HET GEHELE ONDERZOEKSPROGRAMMA LIEP VAN NOVEMBER 2017

resultaten gebruiken om een toekomstvisie voor de Vecht­

– voor een grote uitdaging. Enerzijds wil de stad krachtig

over gezonde verstedelijking. Na het plenaire gedeelte

T/M FEBRUARI 2018

zone te ontwikkelen, samen met bewoners, eigenaren

inzetten op economische groei en tegemoet komen aan de

namen de bezoekers deel aan diverse workshops.

grote vraag naar woningen en voorzieningen. Anderzijds

en gebruikers. De kansenkaart is een startpunt voor het De Vecht kan zoveel meer zijn dan waterafvoer van de

gesprek hierover. Deze middag hebben we met bewoners

stad. Een groene en waterrijke omgeving nodigt uit om

en andere belanghebbenden en het team het gebied langs

TEAMS STADSATELIER THINK BIG! STADSEILAND

naar buiten te gaan, te bewegen, uit te rusten of mensen

de Vecht verkend. Onder leiding van Danielle Arets vond

wil de stad anticiperen op toekomstige klimaatscenario’s.

TEAM 1

te ontmoeten. De Vechtzone wordt ook belangrijker omdat

daarna een gesprek plaats over kansen en belemmeringen.

Dit betekent dat we straks met meer mensen gebruik

Marco Broekman [Marco Broekman Urbanism Research Architecture]

het steeds vaker extreem hard zal gaan regenen. De

maken van dezelfde ruimte. En dat we die ruimte voor

Gerwin de Vries [Lint Landscape Architecture]

Vechtzone kan dan grote hoeveelheden water uit de wijk

#BLOG: OVERVECHT AAN DE VECHT

meerdere doeleinden moeten inzetten. Het vraagt om

Marije van Bork [HIK Ontwerpers]

opvangen en afvoeren. Water en groen geven verkoeling

AUTEUR: MARTINE BAKKER

slimme oplossingen bij het inrichten van de beschikbare

TEAM 2

op extreem warme dagen, die in de toekomst vaker voor

woonruimte en openbare ruimte.

Ellen Wilms [Tauw]

komen. Ook kan de Vechtzone een rol spelen bij het op­

Samen met bewoners en ondernemers uit de wijk Over­

Drie vraagstukken zijn ieder op een eigen manier belicht:

Arnold Meijer [Inbo]

wekken van schone energie voor de wijk Overvecht.

vecht wordt in het door Architectuurcentrum Aorta geor­

mobiliteit; ouder worden en verdichting. Aorta stelde

Maria Hoogendijk [Gemeente Utrecht]

Energie opgewekt door wind, zon, aardwarmte of her­

ganiseerde atelier ‘Kracht van (Over)vecht’ gewerkt aan

de vraag: wat kan ontwerp bijdragen aan deze maatschap­

Wieneke van Muiswinkel [Radio, Film, Installaties]

gebruik van restwarmte.

een kansenkaart. Deze kansenkaart kan richting geven als

heeft Utrecht hoge ambities op het gebied van leefbaar­ heid, duurzaamheid, gezondheid en gelijkwaardigheid en

pelijke vraagstukken? En wat is er nodig om een stap

er voor specifieke locaties plannen worden uitgewerkt.

verder te komen?

AORTA heeft het initiatief genomen voor een stadsatelier

Op woensdagmiddag 15 november vond de eerste bijeen­

Verschillende teams zijn gevraagd om de maatschap­

om de potentie van de Vecht voor Overvecht in kaart te

komst plaats. Deze blog gaat over kansen, verbindingen,

pelijke vraagstukken te verbinden in een samenhangende

brengen en krachtig te verbeelden. Tijdens een aantal

dromen en verantwoordelijkheden. “De bewoners en

strategie: want leidt dat stapelen van programma niet juist

atelierbijeenkomsten verkennen drie ontwerpers en

ondernemers zoeken kortom naar hun eigen verantwoor­

tot een ambitie die de leefomgeving veel sterker maakt en

adviseurs samen met gebiedsexperts de kansen die de

delijkheid en wijzen andere partijen op de hunne.”

bereikbaar voor meer doelgroepen? De uitkomsten roepen

Vecht kan bieden. Drie koppels werken één van de drie

www.aorta.nu/blog/kansenkaart-overvecht-inspiratie-

op tot het loslaten van functiescheidingen, ruimte geven

thema’s verder uit: ‘gezond en sociaal’, ‘water en klimaat’,

voor-de-hele-stad

aan pionieren, het inzetten van ontwerpend onderzoek,

‘energie en circulair’. Het team wordt geadviseerd door

het zoeken naar nieuwe allianties en ook tot systeem­

betrokken organisaties, bewoners en ondernemers uit de

sprongen.

omgeving.

Deze publicatie is dan ook een oproep aan alle partijen

De ontdekkingen en de verbanden komen samen in

om door te gaan met het slim verbinden van vraagstuk­

schetsen, kaartbeelden en doorkijken. De kansenkaart die

ken en in de stad ruimte te geven aan experiment. Als een

zo ontstaat brengt ideeën samen die kunnen bijdragen aan

uitnodiging aan alle betrokkenen!

een gezonde leefomgeving; groen, sociaal, met schone

Lees verder > www.aorta.nu/publicatie/shared-space/

energie, en voorbereid op extreme weerscenario’s. Een team van jonge ontwerpers en adviseurs werken van

9


10 ONTWERPEND ONDERZOEK

PROGRAMMA 11

‘Ontwerpen aan de stad’

WOENSDAG 29 NOVEMBER // KRACHT VAN (OVER)VECHT

Overvecht. De ideeën die het team verder wil onderzoeken

energietransitie robuuster en weerbaarder kan worden.

tatie is er tijd voor vragen en opmerkingen. De onderzoe­

Eerste werkbijeenkomst van het team in het wijkbureau

leggen we tijdens deze meet-up voor aan bewoners, orga­

We zien een ‘kantel’-proces voor ons. Gedragen door de

kers van het atelier spitsten zich op verzoek van Aorta toe

Overvecht. Presentatie eerste bevindingen en uitwisseling

nisaties en ondernemers. Na de presentatie van het team

schouders in de wijk wordt Overvecht beter verbonden aan

op drie actuele thema’s: ‘energie en circulaire economie’,

inzichten. Opmaat naar verdere verdieping voor het

gaan we aan thematafels met elkaar in gesprek. Wat zijn

de omgeving met een minder centrale plek voor de auto.

‘water en klimaat’ en ‘gezond en sociaal’. De presentatie

ontwerpend onderzoek.

goede voorstellen en wat juist niet? Wat zijn ideeën om

De publieke ruimte wordt bruikbaarder en rijker gescha­

volgde deze onderverdeling – de onderzoekers tonen per

verder aan te scherpen en uit te werken? Wat mist er?

keerd. De wijk wordt zachter en er is meer aanleiding voor

thema hun uitwerkingen, kaarten en ontwerptekeningen.

contact en beweging. Er is voor meer wat wils en er wordt

Deze resultaten worden door Aorta nog gebundeld in

Het team bestaat uit landschapsontwerpers Eek van der Krogt [Lint Landscape Architecture] en Simon Verbeeck

#BLOG: IS DIT OVERVECHT?

een nieuwe schaal geïntroduceerd: die van het overzichte­

een publicatie. Ateliermeester Jandirk Hoekstra sluit de

[Lola Landscape Interventions], stedenbouwkundig ont­

OP ZOEK NAAR EEN GELIJK SPEELVELD

lijke, behapbare en het ‘dichterbij’.

presentatie af. Hij definieert het onderzoek als een “quick

werper Sven van Oosten [Buro MA.AN], adviseur water en

AUTEUR: MARTINE BAKKER

Onder leiding van Danielle Arets bespraken we de kansen

scan”. De kansenkaart laat volgens hem zien hoe de

die we kunnen aangrijpen om de potentie van de Vechtzo­

thema’s elkaar kunnen versterken. “Het is een oefening

telijke ontwikkeling en klimaatadaptatie Joris Viscaal

Net als de rest van Utrecht krijgt Overvecht er de komende

ne beter te benutten voor de wijk. Wat is daarvoor nodig?

in hoe Overvecht, op deze gebieden, klaar kan zijn voor

[Tauw], adviseur energie, materialenstromen en circulaire

pak hem beet twintig jaar woningen bij, wordt de wijk

En wie moet daarin het voortouw nemen? AORTA nodigt

de toekomst”. De kaart dient dan ook ter inspiratie bij de

economie Jacob Verhaart [Except] en adviseur sociaal en

energieneutraal en zijn er aanpassingen nodig vanwege

betrokken bewoners, ondernemers, organisaties en ge­

huidige en toekomstige ontwikkelingen in de wijk.

duurzaam ondernemerschap Robbert Maas [SOON]. Het

de klimaatveranderingen. In het atelier ‘Kracht van [Over]

biedsdeskundigen uit deel te nemen. De opbrengsten van

www.aorta.nu/blog/kansenkaart-overvecht-inspiratie-

team staat onder de bezielde leiding van landschapsarchi­

vecht’ laat Architectuurcentrum Aorta die opgave deze

deze bijeenkomst verwerkt AORTA samen met de kansen­

voor-de-hele-stad/

tect en adviseur Jandirk Hoekstra [H+N+S Landschapsar­

winter integraal onderzoeken. Het resultaat krijgt zijn

kaart in een online publicatie.

chitecten].

beslag in een kansenkaart. Betrokkenen zoals de

[geo]hydrologie Mark de Weerd [Tauw], adviseur ruim­

gemeente, corporaties en waterschappen kunnen de kaart

OVER HET ATELIER KRACHT VAN [OVER]VECHT

KRACHT VAN (OVER)VECHT

raadplegen bij het maken van hun eigen plannen.

De Vecht kan zoveel meer zijn dan waterafvoer van de

LOCATIE: CANTINA OVERVECHT // DATUM: WOENSDAG 10 JANUARI 2018

Zo ontstaat samenhang op wijkniveau en hebben de toe­

stad. Een groene en waterrijke omgeving nodigt uit om

// DEELNEMERS: 34 // VORM: MEETUP #2 // SAMENWERKINGSPARTNERS:

komstplannen meteen een zekere draagkracht in de wijk.

naar buiten te gaan, te bewegen, uit te rusten of mensen

TAUW - EXCEPT - H+N+S LANDSCHAPSARCHITECTEN - FLUX ARCHI­

www.aorta.nu/blog/is-dit-overvecht/

te ontmoeten. De Vechtzone wordt ook belangrijker omdat het steeds vaker extreem hard zal gaan regenen. De

TECTURE – BUREAU MA.AN – SOON – LOLA LANDSCAPE ARCHITECTS // FINANCIERS: GEMEENTE UTRECHT - STIMULERINGSFONDS - TAUW

KRACHT VAN (OVER)VECHT

Vechtzone kan dan grote hoeveelheden water uit de wijk

LOCATIE: CANTINA OVERVECHT // DATUM: WOENSDAG 21 FEBRUARI

opvangen en afvoeren. Water en groen geven verkoeling

De afgelopen weken heeft het team zich verdiept in de

2018 // DEELNEMERS: 53 // VORM: MEETUP #3 // SAMENWERKINGS-

op extreem warme dagen, die in de toekomst vaker voor

onderwerpen die tijdens de eerste bijeenkomst besproken

PARTNERS: TAUW - EXCEPT - H+N+S LANDSCHAPSARCHITECTEN

komen. Ook kan de Vechtzone een rol spelen bij het

zijn. AORTA heeft het team gevraagd scenario’s te ver­

- FLUX ARCHITECTURE – BUREAU MA.AN – SOON – LOLA LANDSCAPE

opwekken van schone energie voor de wijk Overvecht.

beelden waarbij de Vechtzone meer positieve betekenis

ARCHITECTS // FINANCIERS: GEMEENTE UTRECHT - STIMULERINGS­

Energie opgewekt door wind, zon, aardwarmte of her­

krijgt voor de wijk Overvecht – waarbij ook rekening wordt

FONDS - TAUW

gebruik van restwarmte.

ambities om over te stappen op schone energiebronnen

In deze laatste meetup presenteert AORTA de kansenkaart

#BLOG: KANSENKAART OVERVECHT?

en afvalstromen te minimaliseren. In een aantal sce­

voor Overvecht en de Vechtzone. De kansenkaart brengt in

INSPIRATIE VOOR DE HELE STAD

nario’s blikken we vooruit op een verdere toekomst, om

beeld hoe de wijk zich de komende jaren kan voorbereiden

AUTEUR: MARTINE BAKKER

vervolgens de stappen te beschrijven die we nu kunnen

op toekomstige uitdagingen.

zetten om daarop in te spelen.

Opvallend is de veelbelovende positie van de wijk in stad

Op 21 februari 2018 werden in Fort aan de Klop de resul­

Het team heeft een aantal denkrichtingen uitgewerkt voor

en landschap en de sterke karaktertrekken. Ook zagen

taten gepresenteerd van het ontwerpatelier Kracht van

een kansenkaart voor de Vechtzone in relatie tot de wijk

we dat Overvecht in het licht van klimaatverandering en

[Over]vecht. Het atelier werkte drie maanden aan een

gehouden met toekomstige klimaatontwikkelingen en de

kansenkaart met ideeën voor de toekomst. Na de presen­


12 PROGRAMMA

PROGRAMMA 13

Het gaat niet alleen om het beschermen van de stenen, maar om de waardevolle uitgangspunten zoals de wijkgedachte!

TERUG NAAR DE WIJKGEDACHTE

# AANBEVELINGEN

CULTURELE ZONDAGEN ‘UTRECHT 50-75’

3-IN1 LEZING

LOCATIES: OVERVECHT / HALVE MAAN // DATUM: DEC-2016-JAN2017 //

OUTPUT VAN DE AVOND

GROOTS OPTIMISME GROOTSE AMBITIES.

Bettina van Santen (erfgoeddeskundige, gemeente

DEELNEMERS: 50 // VORM: DIALOOG // SAMENWERKINGSPARTNERS:

Het manifest aan het einde van de avond bevat zo’n vijftien

Stadsontwikkeling van 1950-1975

Utrecht), Paul Achterberg (landschapsarchitect, Atelier

GEMEENTE UTRECHT ERFGOED / RIJKSDIENST CULTUREEL ERFGOED

punten, waaronder: Neem buurtinitiatieven serieus.

Quadrat) en Arjan den Boer (publicist en stadsgids). Drie

Kopieer niet zomaar een succesvol initiatief naar andere

DATUM: 23 april 2017 // DEELNEMERS: 1155 // VORM: 3-in-1 LEZING //

bevlogen vertellers nemen u mee terug in de tijd. Terug

Veel naoorlogse gebouwen en structuren worden met de

wijken. Lokaal, laagdrempelig en levendig komt neer op

SAMENWERKINGSPARTNERS: GEMEENTE UTRECHT / / / CULTUUR­

naar de wijkgedachte van na de oorlog, het geloof in een

sloop bedreigd terwijl hergebruik ook een goede optie

maatwerk! En: Toon lef! De vraag waar Arets de avond

PROMOTIE UTRECHT / FINANCIERS: GEMEENTE UTRECHT -

nieuwe stedenbouw, de kracht van het naoorlogs groen

kan zijn. Om de meest bijzondere eigenschappen van deze

mee begon is daarmee niet beantwoord. Maar het mani­

STIMULERINGSFONDS CREATIEVE INDUSTRIE – K.F. HEINFONDS /

en de functionele architectuur in het straatbeeld van

gebieden te beschermen, heeft de programmalijn Weder­

fest bleek een goede manier om het debat te concretise­

CAREL NEGERMAN FONDS / ELISE MATHILDE FONDS / CULTUUR­

1950 – 1975.

opbouw van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, 30 gebieden

ren. Er is duidelijk richting gegeven.

PROMOTIE UTRECHT

WANDELINGEN

aangewezen. Het gaat hierbij niet alleen om een bescher­ ming van de stenen, maar ook om de uitgangspunten, zo­

VERSLAG //

Culturele Zondagen ‘Utrecht 50-75’ leidde bezoekers

Hoograven is na de grenswijziging van 1954 de eerste

als de wijkgedachte. Ontmoetingsplekken en voorzienin­

# HOU HET KLEIN. BLAAS ME WEG

langs de belangrijke locaties en gebeurtenissen uit de

échte naoorlogse wijk van Utrecht. Op pad met archi­

gen op wijkniveau waren in deze wijken een gegeven. Nu

GASTAUTEUR // MARTINE BAKKER

periode na de oorlog, en brengt middels theater, foto’s,

tectuurgids Go Bruens. Hoograven is na de grenswijziging

film, muziek en persoonlijke verhalen deze markante

van 1954 de eerste échte naoorlogse wijk van Utrecht.

staan veel van deze winkelplinten of voorzieningenclusters leeg. Wat kan deze erkende ruimtelijke kwaliteit bijdragen

Martine Bakker [stedelijk redacteur] vat de avond over

periode tot leven. AORTA neemt u mee in het grootse

Op een geheel nieuwe manier wordt een nieuwbouwwijk

aan het revitaliseren van deze wijken? En kunnen de, leeg­

nieuwe invullingen voor leegstaande plinten samen in

optimisme en de grootse ambities van de stadsplanners

gemaakt met de introductie van de zogenaamde stempels:

staande, winkelstrips daar een motor in zijn? Hoe kan je

deze blog.

van Utrecht na de oorlog. U kunt deelnemen aan buurt­

een buurteenheid als een minisamenleving. Allerlei

de naoorlogse voorzieningenstrips succesvol herbestem­

Lees verder >

wandelingen en fietstochten in de naoorlogse stad of een

beroemde architecten hebben er aan meegewerkt. Maar

men zodat zij weer een functie in de wijk vervullen? Wat is

www.aorta.nu/blog/hou-het-klein-blaas-me-weg/

3-IN-1 lezing bijwonen. Voorafgaand en na afloop van de

het bijzondere zit soms ook in de details van een gevel of

daar voor nodig? Terug naar de wijkgedachte!

lezingen geven Utrechtse stadskenners een toelichting bij

van een brug.

Daarover zijn we in gesprek gegaan met gemeente, eige­

maquettes, originele plankaarten en video’s en foto’s van

naren, ontwikkelaars, ontwerpers en bewoners.

de stadsontwikkeling van na de oorlog.

Met Frank Buchner/ RCE – programmaleider Weder­

Kanaleneiland, Nieuw-Hoograven en Overvecht. Nieuwe

ruimte en groen, met alle voorzieningen op loopafstand

opbouw; Leon Borlée / gemeente Utrecht – programma­

wijken ontsproten tussen 1950 en 1975 uit de drassige

én levensloopbestendig. Waar die wijkgedachte anno

manager Overvecht; Jorine de Soet / KiR – conceptont­

weilanden voorbij de oude stadsgrenzen. Ze werden in

2015 uit beeld lijkt bieden actuele ontwikkelingen weer

wikkeling revitalisatie winkelstrips; Baudouin Knaapen /

rap tempo gebouwd om de groei van de bevolking op te

perspectief! Wandel mee, met architectuurgidsen Xandra

WijkAdvies – leefbaarheidsadviseur & wijkonderzoeker;

vangen. De aandacht van het gemeentebestuur ging ook

Knoth en Go Bruens.

Jan Willem van der Sman / op ten noort blijdenstein –

uit naar oude binnenstad. Hoog Catharijne werd gebouwd

architect; Arjan de Nooijer, Ernst Haagsman en Sander

en veranderde de saaie provinciestad van de jaren na de

Kromme Rijn Er staan villa’s en huurflats, bejaarden­

Gelinck winnaars van de prijsvraag ‘Werk aan de Winkel’/

oorlog in een levendig centrum. Maar de ambities uit die

woning en luxe appartementen, duplexwoningen en

De Buurtwinkel als Banenmotor; Yuen-Kwan Lam / Wijk­

periode reikten verder: plannen voor autowegen dwars

middenstandswoningen. Al die verschillende woningtypen

consulent Mitros – o.a. Herderplein; Timothy Driessen

door de binnenstad en een ringweg op de plek van de

hebben uitzicht op het fantastische Kromme Rijn park.

/ Wijkinitiatief Burezina Overvecht; Bettina van Santen,

huidige singels moest de stad bereikbaar maken voor het

Een wandeling door de wijk met architectuurhistoricus

Erfgoed adviseur gemeente Utrecht; en anderen.

toenemende autoverkeer. Veel van die plannen zijn door

Norman Vervat is één grote ontdekkingstocht van bij­

Moderator Daniëlle Arets / debatleider en Associate

toenemend verzet nooit werkelijkheid geworden, maar

zondere architectuur, subtiele detaillering en kunst op

Lector strategische creativiteit en docent (design for

de bouwwoede van na de oorlog heeft de stad voor altijd

onverwachte plekken.

debate) aan Design Academy Eindhoven.

getekend.

De Halve Maan Bij de bouw van ‘De Halve Maan’ stond de wijkgedachte centraal, een netwerk van buurten met veel


14 PROGRAMMA

PROGRAMMA 15

Ontwerpen aan de stad

Hoog Catharijne In 1973 maakt Hoog Catharijne van

REIZEND RUIMTECAFE KANALENEILAND

Utrecht winkelhart van Nederland. Met een theater,

DATUM: 12 MEI 2017 // DEELNEMERS: 42 // VORM: CAFE // SAMEN­

PROBLEEMWIJK, KRACHTWIJK, HIPSTERWIJK

bioscoop, kantoren, winkels en woningen werd Hoog

WERKINGSPARTNERS: GEM KANALENEILAND / FINANCIERS:

AUTEUR: MAURICE HENGEVELD

Catharijne een stad op zichzelf. AORTA-gids Jan Maarten

STIMULERINGS­FONDS CREATIEVE INDUSTRIE – GEM KANALENEILAND

KANALENEILAND REVISITED.

Na een eerste bijdrage in 2014 bericht Maurice Hengeveld

Daalmeijer neemt u mee naar het Hoog Catharijne van toen. Het winkelcentrum maakte deel uit van een veel

In het Reizend Ruimtecafé brengt AORTA geïnteresseerde

opnieuw over de ontwikkelingen in de naoorlogse stads­

grotere vernieuwingsslag in het Stationsgebied, met aan

stadsbewoners, stadsinitiatieven en ruimtelijk profes­

wijk Kanaleneiland. Daarbij blikt hij onder andere terug

de westkant de Jaarbeurshallen. Al sinds de opening is

sionals op een informele wijze met in elkaar gesprek. Dit

op het Reizend Ruimtecafé dat Aorta organiseerde in mei

er veel kritiek geweest op de massaliteit van het complex,

keer stonden we stil bij de resultaten van de vernieuwing

2017: “Eensluidende conclusie daarbij was dat de neer­

waarvoor een groot deel van de historische Stationswijk

van Kanaleneiland-Centrum.

waartse spiraal waarin de ontwikkelingen in Kanaleneiland

had moeten wijken. Tegelijkertijd is Hoog Catharijne in­

Wat zijn de resultaten, wat kunnen we er van leren voor

zich bevonden is gestopt en de weg terug naar boven lijkt

middels verworden tot monument van functionele

andere wijken, hoe ervaren bewoners de vernieuwing,

te zijn ingezet.”

architectuur.

kortom wat zijn de lessons learned van deze gebiedsont­

www.aorta.nu/blog/kanaleneiland-revisited-

wikkeling die als doel had Kanaleneiland om te vormen

probleemwijk-krachtwijk-hipsterwijk/

FIETSTOCHTEN

tot een levendige, leefbare en gevarieerde woonwijk. Het

Kanaleneiland is gebouwd volgens de idealen van de

GEM, de gemeente, Heijmans en de corporaties Mitros en

functionele stad. Een wijk als een stad op zich waar de

Portaal kijken terug én vooruit. Samen met de zaal gaan

bewoners hun hele leven konden blijven wonen. Stap op

we in gesprek over de betekenis voor de wijk.

de fiets met architectuurgids Xandra Knoth!

Vier sprekers belichten de belangrijkste factoren voor

Kanaleneiland is een ruim opgezette wijk, met veel groen

het succes van deze aanpak worden belicht én de vraag

en hoogbouw die heel snel kon worden gerealiseerd door

beantwoord wat de stad er van kan leren voor toekomstige

het grootschalige gebruik van geprefabriceerde elementen.

gebiedsontwikkelingen. Aan de hand van korte presenta­

Recente nieuwbouw en transformatieprojecten geven de

ties van Jesse Flink (directeur GEM), Reijnder-Jan Spits

wijk een nieuwe impuls.

(manager volkshuisvesting Portaal), Menno Molenaar (ontwikkelingsmanager Heijmans) en Wim Beelen (wijk­

Overvecht is één van de grootste naoorlogse wijken en

manager Gemeente Utrecht) spreken we met speciale

ondertussen na 50 jaar ook onderdeel geworden van

gasten en de zaal over deze grootschalige ontwikkeling in

ons erfgoed. De wijk lijkt op het oog te bestaan uit flats,

de wijk. Onder leiding van Danielle Arets, debatmodera­

maar er valt nog zoveel meer te ontdekken aan bijzondere

tor voor AORTA en lector strategische creativiteit aan de

architectuur en vooral bijzondere woonvormen, van

Design Academy Eindhoven

experimenteel tot doorzon. Ook is er kunst op onver­ wachte plekken en valt er veel te vertellen over de parken. Fietstocht met erfgoeddeskundige Bettina van Santen (gemeente Utrecht).


16 CITYZINE

CITYZINE 17 ‘Mooie line up @pechakucha030 @aortautrecht! - Reactie bezoeker –

DAG VAN DE ARCHITECTUUR

Kucha Night Utrecht. In 2017 was de PechaKucha Night

Het wooncomplex is gebouwd met de ambitie om een

VRIJDAG 16 JUNI

LOCATIES: DIVERS // DATUM: 16-17 JUNI 2017 // DEELNEMERS: 1.916 //

uitverkocht en werd deze bezocht door 160 geïnteresseer­

grote leefgemeenschap te vormen in het nieuwe

Werkspoorkwartier

20:00 – 23:00

VORM: OPEN HUIZEN / ROND­LEIDINGEN / PRESENTATIES /

den. De Nightwalk in de nacht van vrijdag op zaterdag

gebied Ørestad, Kopenhagen. Ila Bêka & Louise Lemoine

PechaKucha Night [TALK] **

20:20 – 22:30

zijn twee Franse filmmakers die het gebouw op geheel

Nightwalk Werkspoor [WALK] **

22:30 – 24:00

REIZEND RUIMTECAFE / EXPOSITIE // SAMENWERKINGSPARTNERS:

trok vervolgens 32 bezoekers.

eigen wijze filmen als 24 uur in het leven in 8 House.

ARCHI­TECTENCAFÉ UTRECHT, ARCHITECTENBUREAU MULLENERS, DE DAKHAAS, EXPODIUM, HOF VAN CARTESIUS, JHK ARCHITECTEN,

Op zaterdag 17 juni lag de nadruk op de Open Huizen Dag;

Een verzameling levensverhalen die allemaal verbonden

LINT LANDSCAPE ARCHITECTURE, MONK ARCHITECTEN, PROJECT­

dit onderdeel van het programma trok maar liefst 1724

zijn door de persoonlijke relatie met het gebouw. Is een

ORGANISATIE STATIONSGEBIED, PECHAKUCHANIGHT, RHAW ARCHITEC­

bezoekers. Dit jaar was het o.a. mogelijk om binnen te

leefgemeenschap te ontwerpen? Hoe ervaren de bewoners

TEN, RIJNBOUTT ARCHITECTEN, SECRET CINEMA/ URBAN UNLIMITED,

kijken in het net duurzaam gerenoveerde a.s.r hoofd­

STADSDORP WOLVENBURG, TEAM V, USINE, VENSTER ARCHITEKTEN,

ZATERDAG 17 JUNI Werkspoorkwartier | Hoofdlocatie

13:00 – 21:00

Werkplaats Hof van Cartesius [OPEN HUIS]

13:00 – 17:00

Bedrijvigheid in Werkspoor [OPEN HUIS]

13:00 – 17:00

het leven in een gebouw dat voor een nieuwe manier van

Werkspoorkathedraal [OPEN HUIS]

13:00 – 17:00

kantoor, het voorbeeldproject voor circulaire stadsontwik­

sociale interactie en collectief samenleven staat? Wat is

Kinderbouwplaats [KIDS]

13:00 – 17:00

WERKSPOOR­KATHEDRAAL, WERKSPOORKWARTIER, ZECC ARCHITEC­

keling op Werkspoor Hof van Cartesius (bouwplaatstour),

de rol van ontwerpers bij het vormgeven en functioneren

Architectenestafette [WALK]

13:00 – 16:30

TEN, ZIJDEBALEN, MRP DEVELOPMENT, A.S.R., STICHTING UTRECHT

De Watertoren op Rotsoord, de voormalige gevangenis

van nieuwe stedelijk gebieden? Bekijk de film en trek je

25 jaar ontwerpkracht [EXPO]

13:00 – 19:00

SCIENCE PARK , ENECO ENERGY CAMPUS. // FINANCIERS: GEMEENTE

Wolvenplein en de nieuwe wereld van de Eneco Energy

conclusies.

Het Utrechts Architectencafé [TALKS]

14:00 – 17:00

Campus in het iconische Pegusgebouw. Ook waren er

Ontwerptool ecosysteemdiensten [DEMO]

13:00 – 17:00

FONDS / ELISE MATHILDE FONDS / VSB FONDS /HURKS – VAN WIJNEN

veel lezingen en rondleidingen met en door architecten

Wij kijken terug op een geslaagde Dag van de Architectuur

Secret Cinema [FILM]

19:00 – 21:00

/ RIVM

en architectuurgidsen in o.a. Werkspoor, Zijdebalen,

en bedanken op deze plaats nogmaals de diverse partners

Op vrijdag 16 en zaterdag 17 juni vond de Dag van de

Rotsoord, Stationsgebied en Utrecht Science Park.

voor hun bijdragen en betrokkenheid.

UTRECHT / STIMULERINGSFONDS CREATIEVE INDUSTRIE / KF HEIN

Architectuur 2017 plaats, met het zwaartepunt op zaterdag 17 juni. In het hele land openden bijzondere gebouwen

Spoorgebied Zuilen [USINE] Extern Entreekosten Stationsgebied

10:00 – 13:30

Post Fossil City [EXPO]

10:00 – 13:00

RaboGroenhuis [OPEN HUIS]

11:00 – 18:00

Stationsgebied, Now! [WALK] **

10:00 – 12:00

Stationsgebied, Tussentijd! [WALK]

10:00 – 12:00

Stationsgebied, What’s next! [TALK]

10:30 – 12:00

Samen met het Utrechtse Architectencafé werd een reizend

Beeldverslag geslaagde dag van de architectuur 2017:

hun deuren voor publiek. Naast de vele open huizen

ruimte café gepresenteerd rondom het thema ‘samen

www.aorta.nu/blog/dag-van-de-architectuur

konden bezoekers deelnemen aan discussies, excursies,

ontwerpen aan de gezonde stad’. Met Jeroen Mens

expedities, lezingen, films, workshops en presentaties

– Lectoraat Building Future Cities, Hogeschool Utrecht

Nightwalk [WALK] **

22:30 – 23:30

waarin ontwerpkracht en de bijdrage aan de leefomgeving

over flexibele bottom-up gebiedsontwikkelingen.

Science Park [INFO]

10:00 – 18:00

wordt gevierd.

Mattijs van ’t Hoff – STIPO over ontwerpen aan de stad

Science park What’s Next?! [WALK]

14:00 – 16:00

In Utrecht was er dit jaar bijzondere aandacht voor het

vanuit oogpunt van de gebruikers. Stadsmaker Frans

Staalkaart moderne architectuur [WALK]

11:00 – 16:00

Soeterbroek – Stadsinitiatief over hoe de betrokkenheid

Central Park botanische tuin [WALK]

11:00 – 14:00

groeit Utrecht naar 400.000 bewoners en heeft tegelijker­

van burgers beter kan worden benut bij de stadsontwik­

Energylab [OPEN HUIS]

13:00 – 17:00

tijd ambities voor een leefbare, gezonde, voor iedereen

keling? En Ton de Nijs – RIVM DMG en Florian Witsenburg

Zerofootprintcampus [EXPO]

12:00 – 18:00

toegankelijke en klimaatbestendige stad. Hoe kunnen wij

– TYGRON over ontwerpen met Ecosysteemdiensten. Hoe

Sterrentoren [WALK

12:00 – 18:00

dit samen waarmaken?

kunnen we omgaan met de bestaande omgeving en op

Nightwalk [WALK]

24:00 – 01:00

Special

10:00 – 16:00

Eneco Energy Campus [WALK-TALK]

10:00 – 13:00

a.s.r. Hoofdkantoor [WALK]

10:00 – 13:00

duurzaam en gezond stad maken. De komende jaren

welke wijze kunnen we het ecosysteem meenemen in de Architectuurcentrum Aorta was verantwoordelijk voor het

planvorming?

stedelijke programma, coördinatie en communicatie van de Dag van de Architectuur in Utrecht. De uitvoering vond

De architectuurdagen werden afgesloten met een

plaats in samenwerking met ruimtelijke initiatieven in de stad Utrecht.

Utrecht Community UCo [WALK]

13:30-15:00

Zijdebalen [WALK]

10:00 – 12:00

Secret Cinema-voorstelling in het Werkspoorgebied.

De Trip, ontwikkeling Rotsoord [WALK]

10:30 – 12:00

The Infinite Happiness [Ila Bêka & Louise Lemoine,

Utrechtse Iconen

10:00 – 17:00

Frankrijk 2015]

Herbestemming Postkantoor Neude [TALK]

13:00 – 14:00

Sinds 2016 is AORTA als Kick-off voor de Dag van de

De documentaire toont het leven in 8 House, ontworpen

Herbestemming Wolvenplein gevangenis [WALK] 13:00 – 17:00

Architectuur een samenwerking aangegaan met Pecha­

door BIG architecten in Kopenhagen van Bjarke Ingels.

Herbestemming Watertoren Rotsoord [WALK]

10:00 – 11:00


18 CITYZINE

CITYZINE 19

Architecten van de stijl

RONDLEIDINGEN IN HET KADER VAN HET STIJLJAAR

een zo driedimensionaal mogelijk resultaat en een gelei­

OPEN MONUMENTENDAG

CULTURELE ZONDAG – UITGESPROKEN UTRECHT

DATUM: 13 MEI; 25 JUNI; 9 JULI; 9 SEPTEMBER 2017 // DEELNEMERS:

delijke overgang tussen binnen en buiten. Arjan den Boer

LOCATIE: ARCHITECTUURCENTRUM AORTA // DEELNEMERS: 120 //

DATUM // ZO 12 MAART 2017 // AANTAL DEELNEMERS: 50 //

110 (WAARVAN CA 60 OP OMD) // VORM: RONDLEIDINGEN // SAMEN-

neemt je in zijn blog mee langs de bekende en minder

DATUM: 9 SEPTEMBER 2017 // VORM: RONDLEIDINGEN // SAMEN­

SAMENWERKINGSPARTNERS: UTRECHTSE RUIMTE­MAKERS //

WERKINGSPARTNERS: UTRECHT MARKETING; CENTRAAL MUSEUM //

bekende etalages van Gerrit Rietveld.

WERKINGSPARTNERS: OPEN MONUMENTENDAG UTRECHT – GEMEENTE

UTRECHT MARKETING

FINANCIERS: TICKETVERKOOP

www.aorta.nu/blog/rietveld-in-de-etalage/HET STIJL

UTRECHT // FINANCIERS: EIGEN BIJDRAGE AORTA

Dit jaar stond de Open Monumentendag in het teken van

We staan dagelijks in contact met elkaar, maar voor

De Utrechtse architect en vormgever Gerrit Rietveld is

JAAR: TOURS RIETVELD&TIJDGENOTEN

het Stijljaar. AORTA programmeerde twee tours: Rietveld

veel mensen is dit door middel van het scherm van hun

wereldberoemd. Tijdens de architectuurfietstour Rietveld

DATUM: 13 MEI; 9 JULI; 9 SEPTEMBER 2017 // DEELNEMERS: 73 (waarvan

en Tijdgenoten laat architectuurgids Jan Maarten Dalmeijer

mobiele telefoon. Sommige beweren zelfs dat wij niet

en de Wederopbouw laat AORTA-gids Go Bruens je zien

60 tijdens OMD) // VORM: RONDLEIDINGEN // SAMENWERKINGSPART-

je zien dat Rietveld zijn tijd ver vooruit was. De in 1964

meer fatsoenlijk met elkaar kunnen communiceren.

hoe Rietveld zijn gedachtengoed heeft toegepast op wijken

NERS: UTRECHT MARKETING // FINANCIERS: TICKETVERKOOP

overleden Utrechtse architect en vormgever Gerrit Rietveld

Echter het gesproken woord, in een hele hoop verschil­

is een icoon van de stad Utrecht. Zijn nalatenschap omvat

lende vormen, is bezig met een opmars. Poëzie, dialogen,

in de stad. De Kromme Rijn en aangrenzend Hoograven is na de grenswijziging van 1954 de eerste échte naoorlogse

Tijdens de architectuurwandeling Rietveld en Tijdgenoten

zowel spraakmakende architectuur als experimentele

stand-up comedy, debatten of rap battles, overal komt

wijk van Utrecht. Nu wordt op een geheel nieuwe manier

laat architectuurgids Jan Maarten Dalmeijer je zien dat

meubels en grafisch werk, onder andere als lid van De Stijl.

de kunst van het gesproken woord in terug. Architectuur­

een nieuwbouwwijk gemaakt met de introductie van de

Rietveld zijn tijd ver vooruit was. De in 1964 overleden

Het Rietveld Schröderhuis aan de Prins Hendriklaan staat

centrum Aorta en de Utrechtse Ruimtemakers nodigen

zogenaamde stempels: een buurteenheid als een mini­

Utrechtse architect en vormgever Gerrit Rietveld is een

inmiddels op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.

u op deze Culturele Zondag uit aan te schuiven bij mode­

samenleving. Allerlei beroemde architecten hebben eraan

icoon van de stad Utrecht. Zijn nalatenschap omvat zowel

meegewerkt waaronder Rietveld. Wat zien we terug van

spraakmakende architectuur als experimentele meubels

En als tweede tour de architectuurfietstour Rietveld en

discussie over stadsontwikkeling in Utrecht.

het gedachtengoed van Rietveld in de wederopbouwwijken?

en grafisch werk, onder andere als lid van De Stijl. Het

de Wederopbouw. AORTA-gids Go Bruens lie zien hoe

Het gesprek wat je normaal bij de borrel voert. In vraag­

Hoe vertaalt hij zijn uitgangspunten naar de principes

Rietveld Schröderhuis aan de Prins Hendriklaan staat

Rietveld zijn gedachtengoed heeft toegepast op wijken in

stukken over stedelijke ontwikkeling lopen verschillende

van het nieuwe bouwen voor de moderne samenleving?

inmiddels op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.

de stad. De Kromme Rijn en aangrenzend Hoograven is

faseringen door elkaar; het nu en morgen van de burger,

Een fietsroute langs de villa’s en duplexwoningen in

Tijdens de rondleiding Rietveld en Tijdgenoten voert een

na de grenswijziging van 1954 de eerste échte naoorlogse

de vier jaren van de politiek, de vijftien van een ontwik­

Kromme Rijn en de stempels en flats van Gerrit Rietveld

Aorta Architectuur-gids u langs gebouwen ontworpen

wijk van Utrecht. Nu wordt op een geheel nieuwe manier

kelaar en de twintig jaren van een beleidsvisie. Mede

in Hoog­raven. Er wordt tevens een bezoek gebracht aan

door Gerrit Rietveld, zoals het Rietveld-Schröderhuis

een nieuwbouwwijk gemaakt met de introductie van de

hierdoor zijn gesprekken over stadsontwikkelingen vaak

de modelwoning Robijnhof van Rietveld [1956-1958]. Dit

(1924), de gerenoveerde woningen aan de Erasmuslaan

zogenaamde stempels: een buurteenheid als een mini­

zo moeilijk, en houden sprekers kaarten tegen de borst.

bijzondere woningbouwcomplex in de wijk Tolsteeg/Hoog­

[1931-1934] en de chauffeurswoning (1927). Daarnaast

samenleving. Allerlei beroemde architecten hebben eraan

Vandaag nodigt Bart Cosijn in samenwerking met

raven is in de afgelopen jaren een gerenoveerd. Het gaat

wordt aandacht besteed aan projecten van tijdgenoten,

meegewerkt waaronder Rietveld. Een fietsroute langs de

De Utrechtse Ruimtemakers en Architectuurcentrum

om 194 woningen die in 1956-’58 naar ontwerp van Gerrit

zoals de eigen woning van S. van Ravesteijn en het pavil­

villa’s en duplexwoningen in Kromme Rijn en de stempels

AORTA de aanwezigen aan tafel uit de kaarten open en

Rietveld zijn gebouwd. Eigenaar woningstichting Bo-Ex

joen in het Wilhelminapark. Dit gebouw wordt wel met de

en flats van Gerrit Rietveld in Hoograven. Er wordt tevens

bloot op tafel te leggen. Pas dan gaan we in gesprek.

knapte de woningen op en in samenwerking met Stads­

Amsterdamse School stijl aangeduid. Rondom het park

een bezoek gebracht aan de modelwoning Robijnhof van

Aan tafel: Paul Roncken (adviseur ruimtelijke kwaliteit

Ontwikkeling en Stadswerken van de gemeente Utrecht is

is een aantal andere voorbeelden te vinden van de

Rietveld [1956-1958]. Dit bijzondere woningbouwcomplex

Provincie Utrecht), Peter Steijn (Healthy Urban Living,

ook de buitenruimte flink verbeterd. Het is allesbehalve

Amsterdamse School, zoals de woningen aan de Frans

in de wijk Tolsteeg/Hoograven is in de afgelopen jaren een

Gemeente Utrecht), Charlotte Ernst (Ruimtemakers).

een doorsnee renovatieproject.

Halsstraat. Verderop aan de rand van het Wilhelminapark

gerenoveerd. Het gaat om 194 woningen die in 1956-’58

staat een rijtje zeer recente en moderne villa’s, waaronder

naar ontwerp van Gerrit Rietveld zijn gebouwd. Eigenaar

RIETVELD IN DE ETALAGE

het Dubbelhuis (MVRDV/Mastenbroek). Een vergelijking

woningstichting Bo-Ex knapte de woningen op en in

AUTEUR: ARJAN DE BOER

tussen het paviljoentje, de moderne villa’s en de gebouwen

samen­werking met StadsOntwikkeling en Stadswerken

“Rietvelds eerste en laatste ontwerpen in Utrecht waren

van Rietveld maakt eens te meer duidelijk, dat Rietveld

van de gemeente Utrecht is ook de buitenruimte flink ver­

winkels. Hij ontwierp graag winkelpuien omdat hij met

zijn tijd ver vooruit was. Tijdens de wandeling wordt een

beterd. Het is allesbehalve een doorsnee renovatieproject.

glazen etalages zijn ideeën over ruimtelijkheid, openheid

bezoek gebracht aan de woning Erasmuslaan 5.

en licht in de praktijk kon brengen. Rietveld streefde naar

rator Bart Cosijn en zijn tafelgasten voor een openhartige


20 URBAN TOURS

CITYZINE 21

AAN DE KADE VAN ROTSOORD

URBAN TOURS

DATUM: 28 OKTOBER 2017 // DEELNEMERS: 34 // VORM: CAFE // SAMENWERKINGSPARTNERS: DDK / REMAKE / STADSINITIATIEF

RIETVELDPRIJS

SECRET CINEMA UTRECHT

LOCATIE: DE STAD // DATUM: GEHELE JAAR // DEEL­NEMERS: 1.406 //

PRIJSUITREIKING RIETVELDPRIJS 2017

LOCATIE: KANTOOR ARCHITECTUURBUREAU SLUIMER EN VAN LEEUWEN

VORM: RONDLEIDINGEN //

DATUM: 12 NOVEMBER 2017 // DEELNEMERS: 120 // SAMENWERKINGS-

// DATUM: DONDERDAG 21 DECEMBER // VORM: FILM // AANTAL

PARTNERS: STICHTING RIETVELDPRIJS // FINANCIERS: STICHTING

BEZOEKERS: 50 // SAMENWERKINGSPARTNERS: SECRET CINEMA //

RIETVELDPRIJS

MEDE FINANCIERS: GEMEENTE UTRECHT STIMULERINGSFONDS

ROTSOORD // FINANCIERS: VERKOOP TICKETS

Al twintig jaar organiseert Aorta tours op het gebied van Sinds juni 2017 is Utrecht weer een hotspot rijker! Direct

architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ontwikkelingen

aan de Vaartsche Rijn in Rotsoord tussen de watertoren

voor (inter)nationale gezelschappen vakgenoten, studenten

Het bestuur van de Stichting Rietveldprijs maakte namens

en De Helling. Op zaterdag 28 oktober kon je kennis

en liefhebbers. In 2017 wordt het aanbod stadstours

de jury bekend dat de Rietveldprijs 2017 werd toegekend

Een film kijken op een geheime locatie, die normaal niet

maken met de initiatiefnemers, de architect en de ideeën

volledig geactualiseerd, de professionele gidsen bijge­

aan de Werkspoorkathedraal van MONK architecten.

toegankelijk is voor publiek. Dat is Secret Cinema.

voor de toekomst.

schoold en worden nieuwe netwerken aangesproken om

De jury onder leiding van Jacq. de Brouwer koos voor de

BIG TIME BIG TIME is de nieuwste architectuurdocumen­

Camping Ganspoort is een ontmoetingsplek voor stede­

internationale bekendheid van Utrecht als architectuur­

transformatie van de Werkspoorkathedraal. Dit project

taire over ster-architect Bjarke Ingels en zijn reis naar

lingen en voor de buurt. Een plek om rustig te werken,

stad te versterken. In de maandelijkse Urban Tours

viert de leegte, en biedt de broodnodige ademruimte in de

de top! Op de leeftijd van 42 jaar heeft Ingels al meer

maar ook om met elkaar in gesprek te gaan. De inrichting

programmeren we een jaar lang tours langs de meest

steeds drukkere stad. De jury vindt het een groots gebaar

iconische gebouwen neergezet dan menig architect kan

en het gebruik van de ruimte kunnen verschillen omdat

actuele ontwikkelingen in de stad. In 2017 organiseerde

om deze ruimte aan het publiek aan te bieden en prijst de

dromen. Niet zonder gevolgen. Zijn gezondheid lijdt er

die naar behoefte kan transformeren van een kinderspeel­

AORTA verschillende bijscholingsactiviteiten voor de

vrijheid die de fabriekshal biedt en het lef van de architect

onder. Een hersencyste en onverklaarbare hoofdpijnen

tuin naar een congrescentrum, van een kroeg naar luxe

gidsen in het Stationsgebied, Utrecht Science Park en

om een stap terug te doen. Met de herbestemming van de

maken hem paranoïde. Het maakt hem onrustig en ge­

restaurant en van een werkplek naar een feestruimte.

Leidsche Rijn.

Werkspoorkathedraal is een kiem gezaaid voor de verdere

dreven om meer te bouwen en na te laten.

Het interieur heeft een natuurlijke uitstraling. De meubels

Naast architectuurliefhebbers, is er veel animo voor onze

ontwikkeling van het gebied. De leegte van het gebouw is

Filmmaker Kaspar Astrup Schröder legt een intiem

zijn optakelbaar, opklapbaar of verrijdbaar.

rondleidingen onder ontwerpers en architectuurstudenten

een belofte aan de stad, waar nog zoveel kan gebeuren.

portret van de architect vast, terwijl hij tussen Kopen­

CREATIEVE INDUSTRIE

uit binnen- en buitenland. Ook raadsleden en bestuurders

Het is die belofte die de doorslag geeft om de Rietveldprijs

hagen en New York reist om de tweede studio van BIG

Met achtereenvolgens: Joris Daalhuisen DDK – initiatief­

laten zich door gidsen van Aorta graag informeren over de

2017 toe te kennen aan de Werkspoorkathedraal.

op te zetten. In een periode van zeven jaar ontwikkelt de

nemer / Joris is de uitgever van DUIC , directeur van DDK

ruimtelijke ontwikkelingen in de stad.

De jury kent tijdens de prijsuitreiking ook de Inspiratie­

firma zich tot grote hoogte met de voltooiing van een reeks

communicatie en initiatiefnemer van Camping Ganspoort.

www.aorta.nu/rondleidingen

prijs toe en licht twee ijkprojecten eruit voor een eervolle

high-profile projecten waaronder VIA 57 West in New

Henk van der Woude REMAKE – het ontwerp en de uit­

vermelding. AORTA was verantwoordelijk voor de com­

York en het Serpentine Gallery Pavilion in Londen. Aan de

voering / De passie van Henk ligt vooral in het scheppen

municatie rond de Rietveldprijs 2017.

buitenkant lijkt het leven van Bjarke Ingels probleemloos.

van een ideale woon- en/of werkomgeving voor (gebruikers)

De film laat echter een aantal grote uitdagingen zien die

groepen.

voortvloeien uit de snelle groei van de architect en zijn

Ron Buiting – Stadsinitiatief Ron is samen met Arjan

bureau.

Biemans initiatiefnemer van het Stadsinitiatief Rotsoord. Marit Overbeek – Rotsoordbrug/Utrechtse Ruimtemakers / Marit groeide van initiatiefnemer van de Rotsoordbrug uit tot een heuse stadmaker.


22 ACTUALITEIT // THERMOMETER

BLOG 1 // WIE STELT DE WAAROMVRAAG NOG?

ACTUALITEIT // THERMOMETER 23

BLOG 4 //DE NIEUWE NEUDEFLAT:

BLOG 7 // GOTT STECKT IM DETAIL

BLOG 10 // DE TRIP | ROTSOORD

Na ongeveer 25 jaar is het Utrechts bulletin voor archi­

NOT THERE TO BE AVERAGE?

AUTEUR MARTINE BAKKER

AUTEUR MAURICE HENGEVELD

tectuur en stedenbouw Post Planjer opgehouden te

“De Neudeflat staat er weer stralend bij. De gevel­

“In 2000 was het gebied van Zijdebalen nog een rafelig

“Hoewel over smaak niet valt te twisten is de Trip zon­

bestaan. In het blad werden ontwikkelingen binnen de

bekleding van aluminium, staal en glas glanst weer.

allegaartje van copyshop, bouwmarkt, woningen, hout­

der enige twijfel een aansprekend eigentijds ensemble

stedenbouw en architectuur onder de aandacht gebracht

De nieuwe balkons volgen mooi de vormen van de flat en

loodsen en een industriële bakkerij.” Martine Bakker

van gebouwen geworden.” Maurice Hengeveld schrijft in

en in een context geplaats; het is de vraag wie nu in

tasten het silhouet nauwelijks aan. Wel was de sloop van

schrijft over de ontwikkeling van het Zijdebalenterrein ten

zijn blog over dit aansprekende voorbeeld van duurzame

Utrecht de waaromvraag nog stelt op dit gebied. In zijn

de oude brandtrap met het melkglazen omhulsel een

tijde van de financiële crisis; een ontwikkeling die ondanks

stadsontwikkeling en besteedt aandacht aan o.a. het

blog inventariseert Maurice Hengeveld het aanbod op dit

flinke aderlating. Wat dat betreft kwam de aanwijzing als

allerhande hindernissen uiteindelijk leidde tot een om­

energieconcept, de keuze voor ontwikkelend beheer en de

moment, besteedt hij aandacht aan “AORTA nu als hét

gemeentelijk monument eind 2016 net iets te laat. Maar

geving waar het ‘prettig toeven’ is.

inpassing in de omgeving.

lokale en onafhankelijke platform voor ontwerp van de

met die monumentenstatus kunnen we onzinnige discus­

www.aorta.nu/blog/gott-steckt-im-detail

www.aorta.nu/blog/aansprekend-voorbeeld-van-

leefomgeving van Utrecht” en richt hij een dankwoord

sies over sloop tenminste afsluiten.” Arjan den Boer

aan de redactie van Post Planjer.

schreef een blog over de voorgeschiedenis en

BLOG 8 // EXPEDITIE LAGE WEIDE

www.aorta.nu/blog/wie-stelt-de-waaromvraag-nog

herontwikkeling van de veelbesproken Neudeflat.

AUTEUR ARJAN DEN BOER

BLOG 11 // UTRECHT SCIENCE PARK

www.aorta.nu/blog/de-nieuwe-neudeflat-not-there-to-

“Om toegang te krijgen tot de Centrale Lage Weide deden

AUTEUR MAURICE HENGEVELD

be-average

we vooraf een online ‘veiligheidsexamen’ vol explosie-

Maurice Hengeveld besteedt in deze blog aandacht aan

BLOG 2 // LIEFDE VOOR DE STAD “Natuurlijk gelden in een stad parallelle werkelijkheden.

duurzame-stadsontwikkeling/

en elektrocutiegevaar.” Voorafgaand aan de Dag van de

de uitbreidingsplannen van het Utrecht Science Park. Hij

BLOG 5 //MIGRANTENKERKEN OPLOSSING VOOR

Architectuur 2017 bezocht Arjen den Boer met fotograaf

staat uitgebreid stil bij het geheel aan plannen en ambities

stad en dan met name hoe we bouwen en voor wie we

LEGE KERKGEBOUWEN?

Renzo Gerritsen de twee energiecentrales aan het Mer­

voor het gebied: “Er werkt dan ook een groeiend aantal

bouwen kwam in het najaar van 2017 onder andere aan

Arjan den Boer ging samen met fotograaf Renzo Gerritsen

wedekanaal en vatte de doorlopen ontwikkeling van het

kennisinstellingen, onderzoeksinstituten en bedrijven in­

de orde in twee debatten en een boekpresentatie. Martine

twee keer naar de kerk voor Aorta en bezocht de Pniëlkerk

gebied en de markante bebouwing samen in een blog.

tensief samen om nieuwe oplossingen te vinden voor een

Bakker inventariseert in haar blog de diverse visies hierop

in Oog en Al en de Marcuskerk in Hoograven. “Dit jaar

www.aorta.nu/nieuws/expeditie-lage-weide/

langer en gezonder leven, nu en in de toekomst.”

en staat uitgebreid stil bij de rol van de gemeente.

sloten er vijf katholieke kerken in Utrecht en ook

www.aorta.nu/blog/liefde-voor-de-stad

protestantse kerkgebouwen komen leeg door vergrijzing en

BLOG 9 // WAT RUIG IS MOET RUIG BLIJVEN

Dat is er juist zo fascinerend aan.”De toekomst van de

www.aorta.nu/blog/utrecht-science-park/

kerkverlating. Herbestemming is lastig, zeker voor minder

AUTEUR MARTINE BAKKER

BLOG 3 // PUZZELEN OP HOOG NIVEAU

traditionele kerkgebouwen in de naoorlogse nieuwbouw­

Martine Bakker sprak met landschapsarchitect Gerwin

“Utrecht Centrum wordt een toonbeeld van duurzame en

wijken.”

de Vries van het bureau Lint. De Vries: “het Werkspoor­

gezonde verstedelijking. Dat was de boodschap tijdens

www.aorta.nu/blog/migrantenkerken-oplossing-voor-

kwartier is een van de weinige plekken waar Utrecht nog

presentatie van de toekomstvisie voor Het Nieuwe Centrum

lege-kerkgebouwen/

een beetje ruig is. Ik woon hier nu vijftien jaar en ben gek

in april 2015, tevens de aftrap voor ontwikkelfase II van

op de stad, maar het is wel erg netjes allemaal.” Martine

het Stationsgebied.” Medio 2017 nam Maurice Hengelveld

BLOG 6 // WINKELCENTRUM RIVIERENWIJK:

schrijft verder onder meer over onderzoek naar een circu­

de stand van zaken op. “Na twee jaar blijken de Utrechtse

BUURTECONOMIE TUSSEN DE WIJKEN

lair systeem in het Werkspoorkwartier, het Werkspoorpad

ambities rond Healthy Urban Living vooralsnog echter een

“Verdichting, gezonde verstedelijking en (nieuwe vormen

en het Hof van Cartesius.

flinke puzzel voor beleidsmakers.”

van) mobiliteit zijn hét gespreksonderwerp van de dag.

www.aorta.nu/blog/ruig-moet-ruig-blijven/

www.aorta.nu/blog/puzzelen-op-hoog-niveau

Maar wat doet de gemeente voor de economie in de oude wijken?” Maurice Hengeveld start een speurtocht naar het beleid en de aanpak met Winkelcentrum Rivierenwijk als voorbeeld. www.aorta.nu/blog/winkelcentrum-rivierenwijk-buurteconomie-tussen-de-wijken/


24 EDUCATIE RAAD VAN TOEZICHT_SPONSOREN SUBSIDIEVERSTREKKERS

AORTA ONLINE 25 DAG VAN DE ARCHITECTUUR 2017, FOTO: ANDRÉ RUSSCHER

Hoe wil jij wonen in Leeuwensteyn-Noord?

STRAATBEELDEN / BASISONDERWIJS

CREATING CITIES / VOORTGEZET ONDERWIJS

NIEUWE WEBSITE

stemmen op de wensen van geïnteresseerden. Buiten­

LOCATIES: BLAUWE AVENTURIJN – PIETERSKERKHOF - BOOMGAARD //

LOCATIES: AMADEUS LYCEUM [LEIDSCHE RIJN] // DATUM: 6-10 maart

In het voorjaar van 2017 is de website aorta.nu vervangen

landse bezoekers vinden snel hun weg op de nieuwe

DATUM: JANUARI-DECEMBER 2016 // DEELNEMERS: 1150 [MEERDERE

2017 // DEELNEMERS: 60 [MEERDERE LESSEN] // VORM: ONDERZOEK &

en aangepast aan de informatiebehoefte van deze tijd

website; voor hen is een Engelstalige pagina ingericht met

LESSEN] // VORM: DOORLOPENDE LEERLIJN OMGEVINGSEDUCATIE //

ONTWERPOPGAVE // SAMENWERKINGSPARTNERS: AMADEUS LYCEUM –

door een nieuwe, eigentijdse website met een overzich­

daarop de meest relevante informatie.

SAMENWERKINGSPARTNERS: BLAUWE AVENTURIJN - PIETERSKERKHOF

GEMEENTE UTRECHT // FINANCIERS: AMADEUS LYCEUM

telijk ontwerp, een frisse kleurstelling en een reeks aan technische en inhoudelijke verbeteringen. De Dag van de

Tot slot is op de website een prominente plaats gereser­

CENTRUM VOOR DE KUNSTEN – HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN //

Creating Cities is een ontwerpchallenge voor het voort­

Architectuur 2017 was het eerste evenement waarbij de

veerd voor de bedrijven en instellingen die het programma

FINANCIERS: GEMEENTE UTRECHT – FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

gezet onderwijs, dit jaar voor de zesde keer uitgevoerd

website werd ingezet voor promotie en kaartverkoop.

of de activiteiten van Aorta mogelijk maken. Met gemid­

met het Amadeus Lyceum.

Met recht een vuurdoop want in mei en juni 2017 trok de

deld ongeveer 8.500 unieke bezoekers per maand is dit

In Straatbeelden werkt Architectuurcentrum Aorta samen

Zestig leerlingen van VWO vier namen deel aan de wedstrijd

website bijna 20.000 unieke bezoekers.

voor sponsoren een goede plek om gezien te worden.

met Click F1 en Utrechtse basisscholen aan de ontwik­

waarin twee klassen een ontwikkelingsvisie en ontwerp

keling van een cultureel onderwijscurriculum voor het

maakten voor de toekomstige woonwijk Leeuwensteyn-

Bij het ontwerpen van de nieuwe website is uitgegaan

op Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest, YouTube en

primair onderwijs op het gebied van omgevings- en

Noord.

van een responsive design: een ontwerp dat zich aanpast

Instagram is Aorta online goed vertegenwoordigd.

media-educatie. In 2017 werkten we samen met de leer­

Hoe ziet de ideale woonwijk eruit? De opdracht werd aan

aan de meest gebruikte devices zoals een tablet en een

www.aorta.nu

krachten van de Blauwe Aventurijn, Pieterskerkhof en

het begin van de week uitgereikt door Liesbeth Groenveld,

mobiele telefoon. Lezingen, instaptours, themabijeen­

De Boomgaard aan de verdere ontwikkeling van de leerlijn

projectleider voor Leeuwensteyn-Noord bij de gemeente

komsten en andere individueel te bezoeken activiteiten

SOCIALS

omgevingseducatie binnen het curriculum en onderwijs­

Utrecht. Aan het eind van de week beoordeelde zij de

worden op de website gemeld in een digitale agenda.

Linkedin [klik hier]

methodes van de school.

producten van de teams.

Aanmelden kan direct via nieuwe buttons op de site en

Twitter [klik hier]

www.straatbeelden.nu

De leerlingen worden begeleidt door ontwerpcoach

waar nodig online betaald. Deelname aan activiteiten is op

Youtube [klik hier]

Charlotte Ernst, stedenbouwkundige en initiatiefnemer

deze manier zo laagdrempelig mogelijk gemaakt.

Facebook [klik hier]

– DE BOOMGAARD – CLICK F1 – GEMEENTE UTRECHT – UTRECHTS

Met de nieuwe website, de nieuwsbrief en de accounts

’t Hof Cartesius. www.aorta.nu/2016/01/creating-cities-5/

Pinterest [klik hier]

De website bevat een schat aan informatie over de thema’s waarop Aorta actief is. De informatie is op dit moment onderverdeeld in vier thema’s, gebaseerd op

actuele maatschappelijke thema’s die in het ontwikkelen van de stad een rol spelen. Per thema zijn de relevante blogs en onderzoeken van het programma te lezen. Informatie uit het archief van de vorige website is groten­ deels overgezet, zodat de nieuwe website vanaf het aller­ eerste moment ook beschikt over een archief. Op de nieuwe website zijn uitgebreide beschrijvingen en standaard aanmeldformulieren voor alle (groeps)tours opgenomen. Met aanmeldformulieren is de aanmelding vereenvoudigt én beschikken de medewerkers van Aorta over alle informatie voor een vlotte afhandeling van de aanmelding. Na afloop van een tour kunnen deelnemers hun ervaring delen in een digitaal evaluatieformulier; dit helpt Aorta om toekomstige tours nog beter af te


26 OVER AORTA

JAARCIJFERS 27

BALANS PER 31 DECEMBER 2017 31 12 2017

31 12 2016

1.087

1.482

ACTIVA TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

Financiële baten

Materiele vaste activa

Aorta heeft het jaar met een licht positief resultaat weten

De ontvangen bankrente minus kosten

Vorderingen

af te sluiten. Na jaren van recessie merken ook wij dat er

Overige baten

Liquide middelen

weer meer ruimte is voor belanghebbende partijen in de

Incidentele baten die niet samenhangen met het

stad om bij te dragen aan het gesprek over ruimtelijke

programma.

kwaliteit. Het jaarresultaat van 2017 komt ten goede aan

Kortlopende schulden

wordt deels ingezet om te innoveren op bestaande pro­

LASTEN

ducten en het ontwikkelen van nieuwe producten om te

Directe programmakosten en uren SCI

kunnen blijven agenderen, inspireren en activeren.

Totale kosten voor de uitvoering van het activiteitenpro­

49.240 255.728

201.486

306.450

105.311

102.183

PASSIVA Stichtingsvermogen

het versterken van het verminderde eigen vermogen en

62.868 137.531

96.175

204.267

201.486

306.450

2017

2016

BATEN EN LASTEN OVER 2016

gramma 2017 SCI

Personeelskosten

Baten

BATEN

Salaris, sociale- en pensioenlasten personeel en inhuur

Subsidie gemeente Utrecht

Subsidie gemeente Utrecht

van derden

Af: deel bestemd voor Architectencafé

Financiële bijdrage van Gemeente Utrecht,

Afschrijvingen materiële vaste activa

Subsidie basisprogramma SCI

Subsidie activiteitenprogramma Stimuleringsfonds

Afschrijving op de kantoorinventaris en computer­

Subsidie SCI, overige programma

Creatieve Industrie

apparatuur

Bijdrage UCK

Financiële bijdrage activiteitenprogramma

Huisvestingskosten

Baten van subsidies van overheden

55.710

48.000

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Kosten van huur, energie, schoonmaak en onderhoud

Baten als tegenprestatie van geleverde diensten

28.347

56.514

Bijdrage UCK

Verkoopkosten

Baten van vermogensfondsen

10.500

14.250

Financiële bijdrage voor Creatief Vermogen

Reclame, advertentie- en representatiekosten

Baten van bedrijven

38.500

19.500

Baten van subsidies van overheden

Kantoorkosten

Baten van particulieren

200

200

Financiële bijdrage van overheden voor onderdelen van

Kosten kopiëren, kantoorbenodigdheden, netwerkbeheer,

Rondleidingen

12.043

7.847

het programma 2017

telefoon, porti en drukwerk

Baten als tegenprestatie van geleverde diensten

Algemene kosten

Entreegelden

2.839

2.454

Baten voor het leveren van diensten

Accountants- en administratiekosten, verzekeringen

Overige baten

Lasten

Baten van vermogensfondsen Financiële bijdragen van fondsen voor onderdelen van het programma 2017 Baten van bedrijven Financiële bijdragen van sponsoren voor het gehele pro­ gramma 2017 Baten van particulieren Financiële bijdragen van particulieren voor de activiteiten van AORTA Rondleidingen Opbrengsten uit de organisatie van rondleidingen Entreegelden Opbrengsten uit entreegelden

Financiële baten

55.000

70.000

-2.269

73.800

76.000

12.240

18.750

22.500

71

713

3.607

200

299.367

328.149

Directe programmakosten en uren SCI

120.732

162.924

Personeelskosten

141.021

119.536

SOM DER BATEN

Afschrijvingen materiële vaste activa Huisvestingskosten

395

570

11.314

11.160

Verkoopkosten

714

837

Kantoorkosten

6.520

7.668

Algemene kosten

15.543

16.829

SOM DER LASTEN

296.239

319.524

3.128

8.625

TOTAAL RESULTAAT


28 OVER AORTA

OVER AORTA 29

MISSIE

KOERS 2017 – 2018

MEDEWERKERS

RAAD VAN TOEZICHT

AORTA is het onafhankelijk platform voor dialoog over

In 2017 zal Aorta –nog meer dan nu– aan de voorkant van

Eveline Paalvast directeur | bestuurder (0,8 fte)

AORTA is een onafhankelijke stichting met een

het ontwerp van de leefomgeving van Utrecht. Met een

ontwikkelingen gaan anticiperen op de maatschappelijk

Lindy Schuin projectleider (0,8 fte) tot 31 december 2017

maatschappelijke doelstelling. Het werkt volgens de

gevarieerde programmering verbinden wij de creatieve

relevante vraagstukken en de consequenties daarvan

Rianne Pruis projectleider (0,8 fte)

Code Cultural Governance, meer specifiek volgens het

industrie en wetenschap met (landelijk en stedelijk)

voor de gebouwde omgeving. Dit zijn: nieuwe woon-en

beleid, bouwende partijen, lokale initiatieven, bewoners

leefconcepten, het verbinden van gezonde verstedelijking

VRIJWILLIGERS

en politiek rond ruimtelijke vraagstukken. We doen dit

verbonden aan maatschappelijke opgaven en de groei van

Het werk van Architectuurcentrum Aorta zou niet mogelijk

Gezamenlijk bevoegd met andere toezichthouders:

samen met een breed netwerk van organisaties, bedrijven,

de stad. De meer thematische ontwikkelingen als zelfor­

zijn zonder de energie en inzet van vrijwilligers. Aorta

Emmy-Lou Aben (voorzitter), Conceptmanager PitZtop

kennisinstellingen en bewonersplatforms.

ganisatie, de energie transitie, circulaire economie, duur­

werd in 2017 bijgestaan door de volgende enthousiaste

Raad van Toezicht model.

zaamheid en technologische ontwikkelingen doorkruizen

vrijwilligers: Paul Peek, Maurice Tuunter, Michiel Moll,

Gezamenlijk bevoegd met andere toezichthouders:

Ons kleine team met ervaren programmamakers is gedre­

de traditio¬nele sectoren. Als onafhankelijk platform kan

Sanne van Drenth, Bart van Lith en Marie Verhoeff.

Oedzge Atzema, Hoogleraar Economische Geografie

ven in het verbinden van de juiste mensen en netwerken

Aorta juist aanhaken op de behoefte van uiteenlopende

en het samenstellen, organiseren en communiceren van

gebruikers en handelende partijen om samen te zoeken

GIDSEN

toegankelijk programma over de meest urgente ruimtelij­

naar de juiste argumenten voor (gebieds)ontwikkelingen.

In 2016 zijn veel gidsen voor Aorta actief geweest:

Gezamenlijk bevoegd met andere toezichthouders:

ke uitdagingen. Samen met onze partners zetten wij ons in

Zo wil Aorta een krachtiger pleidooi voeren voor de voort­

Marlies Adriaansen, Go Bruens, Jan Maarten Dalmeijer,

Helene Wust, Raad van bestuur woonzorg concern

voor het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving.

durende zoektocht naar meer ruimtelijke kwaliteit, het

Martin de Jong, Andy Kilian, Renette Niekerk, Arco Ooms,

IJsselheem

Om de agenda van buurt, stad en regio te inspireren en

goed doordenken door de schalen heen en het verbinden

Cora Rooker, Sabine Todd, Norman Vervat, Xandra Knoth.

bediscussiëren, organiseren wij ateliers, dialogen en

van werk met werk.

Universiteit Utrecht

Gezamenlijk bevoegd met andere toezichthouders: REDACTEUREN

ruimtecafés over urgente maatschappelijke en ruimte­

Jeroen van Rossen, CFO Alfen bv

lijke vraagstukken. Onze Thermometer is de inmiddels

De volgende speerpunten zijn geformuleerd:

Een vast team van stedelijk redacteuren draagt met

vertrouwde kritische graadmeter van de stad waar actuele

> samenwerken met nieuwe partijen uit het domein van de

prikkelende en verdiepende blogs bij aan de informatie­

Gezamenlijk bevoegd met andere toezichthouders:

voorziening en kritische reflectie op de ruimtelijke ontwik­

Marjon van Caspel, voormalig gebiedsmanager Centrum

redactieteam. Daarnaast hebben wij een doorlopend

> allianties met kennisinstellingen en initiatiefnemers

kelingen in de stad. In 2017 bestond het team uit Martine

en Uithof Gemeente Utrecht

educatief programma voor basis- en voortgezet onderwijs

> uitbouwen van de educatieve allianties met het

Bakker, Arjan den Boer en Maurice Hengeveld.

ontwikkelingen uitgelicht worden door een wisselend

zorg, techniek, economie, energie en duurzaamheid.

ontwikkeld. Met de jaarlijkse Dag van de Architectuur,

Beloningsbeleid: om niet

basis– onderwijs en het voortgezet onderwijs en

de stadstours en deelname aan culturele evenementen

organisatorisch:

PROGRAMMARAAD

betrekt AORTA al ruim 20 jaar een breed publiek bij het

> uitbouwen van moderne communicatiemiddelen

De programmaraad is het inhoudelijk klankbord van Aorta.

gesprek over de kwaliteit van de ontwikkeling van stad en

De programmaraad adviseert het Aorta team over de

ruimte.

diverse programmaonderdelen. De raad bestond in 2017 uit: Marianne Lensink Opgavetrekker openbare ruimte en duurzaamheid Ronald van der Heide, landschapsarchitect en beeldmaker Erik Lamfers, senior planeconoom & adviseur gebiedsontwikkeling Pas BV Michael van Leeuwen, architect Sluijmer & Van Leeuwen Arnold Meijer, stedenbouwkundige Inbo


30 OVER AORTA

31

SPONSOREN EN SUBSIDIËNTEN

COLOFON

Architectuurcentrum Aorta kon in 2017 rekenen op de

© Architectuurcentrum Aorta, maart 2017.

financiële steun van de volgende bedrijven en instellingen: Niets in deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of BESCHIKBAARHEIDSSUBSIDIËNTEN:

openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook zonder

Gemeente Utrecht

voorafgaande schriftelijke toestemming van de recht­

Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie

hebbenden.

SPONSOREN, SUBSIDIEGEVERS EN FONDSEN:

Redactie: Eveline Paalvast, Rianne Pruis

AM

Ontwerp en layout: AtelierOost, Utrecht

Bouwinvest

Met tekstbijdragen van: Bart van Lith

BPD

Fotografie omslag: Het Utrechts Archief

Synchroon

Met dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan

Tauw

de totstandkoming van het jaarboek 2017.

Elise Mathildefonds Gemeente Utrecht Fonds voor Cultuurparticipatie K.F. Heinfonds RIVM VSBfonds Carel Nengerman Fonds Hurks Van Wijnen Utrecht Marketing OPDRACHTGEVERS: Amadeus College Gemeente Utrecht Rijksdienst Cultureel Erfgoed Stichting Rietveldprijs GEM Kanaleneiland Provincie Utrecht


32