Jaarverslag 2016 / appendix

Page 1

DE UTRECHTSE OPGAVE 2016

JAARVERANTWOORDING


2 rietveld flats hoograven, foto: het Utrechts Archief

DE UTRECHTSE OPGAVE 2016 In 2016 stond de publieke ruimte in de jaarprogrammering van AORTA centraal. Met het jaarthema Shared Space zijn diverse opgaven in de stad verkend, bediscussieerd en onderzocht. De uitkomsten van dit jaar vol onderzoek, inzichten en relevante stakeholders zijn gebundeld in de publicatie SharedSpace 2016. De publicatie vormt hiermee het startpunt van het meerjaren programma. De appendix De Utrechtse opgave 2016 / Jaarverantwoording is een bijlage bij de thematische publicatie. Deze appendix bevat vermelding van de culturele programmering en activiteiten in de stad; overige functies van het platform en de financiĂŤle cijfers van 2016. In deze bijlage vooral aandacht voor de herwaardering van Na-oorlogse wijken in Utrecht en de grootschalige ontwikkelingen in de stad.

Opgaven in de stad verkend, bediscussieerd en onderzocht


3

PUBLIEKSPROGRAMMERING // CULTUUR & ERFGOED Naoorlogs Erfgoed [lezing en 3 wandelingen] Terug naar de Wijkgedachte Dag van de Architectuur Open Monumentendag/ Culturele Zondagen

004 006 008 010

ACTUALITEIT // THERMOMETER Blog 1// Le Mirage: nieuwe impuls voor toppunt van leegstand in een lastig gebied Blog 2 // Wetenschap en architectuur in Utrecht Blog 3// De Amsterdamse school in Utrecht: een bijzondere kennismaking Blog 4// Leeuwesteyn: nieuwe en verbindende ontwikkeling in Leidsche Rijn Blog 5// Plannen Kruisvaartkade kritisch ontvangen Blog 6// De transformatie van het Werkspoorkwartier Blog 7// Wensen omwonenden centraal in plan Van Lieflandpark

012 012 012 012 012 012 012

EDUCATIE Kinderrondleidingen Stadskantoor Straatbeelden [Creatieve Partnerschappen] Creating Cities Jouw Perspectief [Technasium]

014 014 014 014

CITYZINE Website 016 Thermometer 016 Publicaties 016 Social Media 016 Rondleidingen algemeen 016 OVER AORTA Jaarcijfers 018 Bereik 020 Missie en visie 022 Koers 023 Medewerkers 024 Sponsoren en subsidieverstrekkers 025 Colofon 026


4

actualiteit

AANDACHT VOOR WEDEROPBOUW

NAOORLOGS ERFGOED

21.05.2016 & 25.09.2016

LOCATIES: HOOGRAVEN / KROMME RIJN / OVERVECHT / KANALEN-

Kromme Rijn // Er zijn maar weinig wijken in Utrecht

EILAND / DE HALVE MAAN // DATUM: MEI 2016 // DEELNEMERS: 177

zoals de jaren vijftig wijk Kromme Rijn. Er staan villa’s

[MEERDERE ACTIVITEITEN] // VORM: LEZING/ RONDLEIDING/ARTIKELEN

en huurflats, bejaardenwoning en luxe appartementen,

// SAMENWERKINGSPARTNERS: GEMEENTE UTRECHT ERFGOED /

duplexwoningen en middenstandswoningen.

CUYPERSGEZELDSCHAP / FENTENER VAN VLISSINGEN FONDS EN

Al die verschillende woningtypen hebben uitzicht op het

PRINS BERNARD CULTUURFONDS

fantastische Krommerijnpark.

Naoorlogs erfgoed staat steeds meer in de belang­

28.05.2016 & 2.10.2016

stelling. Ook in Utrecht. Onlangs heeft het college van

Hoograven // Hoograven is na de grenswijziging van

B en W een selectie van architectuur en stedenbouw uit

1954 de eerste échte naoorlogse wijk van Utrecht. Hier

de periode 1940 – 1970 vastgesteld die in aanmerking

wordt op een geheel nieuwe manier een nieuwbouwwijk

komt voor de status van gemeentelijk monument. Het

gemaakt met de introductie van de zogenaamde stempels:

gaat om flats, bruggen en kunstwerken, maar ook om een

een buurteenheid als een minisamenleving.

nieuwe aanpak van stedenbouw en ruimtelijke ordening,

Bekende architecten hebben er aan meegewerkt. Maar

die kenmerkend is voor de naoorlogse uitbreidingswijken.

het bijzondere zit soms ook in de details, van een gevel of

Veel naoorlogs erfgoed is daarom te vinden in wijken zoals

van een brug.

Hoograven, Kromme Rijn, Overvecht, Kanaleneiland en De Halve Maan. AORTA heeft in het voorjaar 2016 aan-

09.10.2016

dacht besteed aan deze ‘aanwijzing’ van het naoorlogs

Kanaleneiland // Kanaleneiland is gebouwd volgens

erfgoed met een uitgebreid activiteitenprogramma met

de idealen van de functionele stad. Een wijk als een stad

een lezing, diverse wandelingen en artikelen.

op zich, waar de bewoners hun hele leven konden blijven wonen. Het resultaat is een ruim opgezette wijk, met veel

10.05.2016

groen en hoogbouw die heel snel kon worden gerealiseerd

Lezing // Wat maakt de ogenschijnlijk gewone Utrechtse

door het grootschalige gebruik van geprefabriceerde

wijken van na de oorlog zo bijzonder? Een bevlogen

elementen. Recente nieuwbouw en transformatieprojecten

verhaal van Bettina van Santen, erfgoeddeskundige

geven de wijk een nieuwe impuls.

Gemeente Utrecht. 16.10.2016 Wederopbouw wandelingen //

De Halve Maan // Bij de bouw van ‘De Halve Maan’ stond

14.05.2016 & 1.10.2016

de wijkgedachte centraal, een netwerk van buurten met

Overvecht // Overvecht is één van de grootste naoor-

veel ruimte en groen, met alle voorzieningen op loopafstand

logse wijken en ondertussen na 50 jaar ook onderdeel

én levensloopbestendig. Deze bijzondere wijk in Utrecht

geworden van ons erfgoed. De wijk lijkt op het oog te be-

is door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed als voorbeeld van

staan uit flats, maar er valt nog zoveel meer te ontdekken

een wederopbouwwijk benoemd met nationaal belang.

aan bijzondere architectuur, bijzondere woonvormen van

[RCE - De Halve Maan Utrecht van nationaal belang]. Waar

experimenteel tot doorzon, kunst op onverwachte plekken,

die wijkgedachte anno 2016 uit beeld lijkt bieden actuele

en veel groene parken.

ontwikkelingen weer perspectief!


Herderplein Halve Maan 1960, Foto: Het Utrechts Archief

Onlangs heeft het college van B en W een selectie van architectuur en stedenbouw uit de periode 1940 – 1970 vastgesteld als gemeentelijk monument. Wat maakt de ogenschijnlijk gewone Utrechtse wijken van na de oorlog zo bijzonder? Actualiteit // # WAT MAAKT EEN NAOORLOGSE WIJK ZO BIJZONDER GASTAUTEUR // BETTINA VAN SANTEN De aanwijzing van nieuwe monumenten uit de periode 1940-1970 brengt op een andere manier de naoorlogse wijken onder de aandacht. Sommige wijken hebben over aandacht weliswaar niet te klagen, maar het gaat vaak maar over één onderwerp en dat is de sociale proble­ matiek. Met de aanwijzing van naoorlogs erfgoed komen de wijken eens op een andere manier voor het voetlicht. In het actuele kader van discussies over gezonde verstedelijking en de vraag naar extra sociale woningbouw, kan het zelfs interessant zijn om juist die naoorlogse wijken eens nader te bekijken. # HET NAOORLOGS ERFGOED VAN DE UITHOF GASTAUTEUR // WIM BOUWHUIJZEN Het aanzien van De Uithof wordt nog steeds gedomineerd door de erfenis uit de naoorlogse periode. Het hoogste gebouw, het W.C van Unnikgebouw, gebouwd als Transitorium 2, domineert de skyline en is nog steeds de maat en het middelpunt voor de ontwikkeling van het Utrecht Science Park. Er gaan stemmen op voor sloop van deze asbestdragende mastodonten van de nieuwe zakelijkheid uit de jaren zestig. Toch zijn deze gebouwen de moeite van het herbestemmen waard. Meer informatie: www.aorta.nu

5


6 Marco Poloplantsoen Kanaleneiland, foto: gemeente Utrecht erfgoed

TERUG NAAR DE WIJKGEDACHTE

Verslag

LOCATIES: OVERVECHT / HALVE MAAN // DATUM: DEC-2016-JAN2017 //

# HOU HET KLEIN. BLAAS ME WEG

DEELNEMERS: 50 // VORM: DIALOOG // SAMENWERKINGSPARTNERS:

GASTAUTEUR // MARTINE BAKKER

GEMEENTE UTRECHT ERFGOED / RIJKSDIENST CULTUREEL ERFGOED

Op woensdag 18 januari organiseerde AORTA in samenwerking met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed [RCE] een

Veel naoorlogse gebouwen en structuren worden met de

bijeenkomst over de nu veelal leegstaande winkelplinten

sloop bedreigd terwijl hergebruik ook een goede optie

en voorzieningenclusters in na-oorlogse wijken. Met

kan zijn. Om de meest bijzondere eigenschappen van deze

gemeente, eigenaren, ontwikkelaars, ontwerpers en

gebieden te beschermen, heeft de programmalijn Weder-

bewoners gingen we in gesprek over nieuwe invullingen.

opbouw van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed 30 gebieden

Martine Bakker [stedelijk redacteur] vat de avond samen

aangewezen. Het gaat hierbij niet alleen om een bescher-

in een blog.

ming van de stenen, maar ook om de uitgangspunten, zoals de wijkgedachte. Ontmoetingsplekken en voorzie-

# AANBEVELINGEN

ningen op wijkniveau waren in deze wijken een gegeven.

OUTPUT VAN DE AVOND

Nu staan veel van deze winkelplinten of voorzieningen-

Het manifest aan het einde van de avond bevat zo’n vijf-

clusters leeg. Hoe geven we daar weer invulling aan?

tien punten, waaronder Neem buurtinitiatieven serieus.

Daarover zijn we in gesprek gegaan met gemeente,

Kopieer niet zomaar een succesvol initiatief naar andere

eigenaren, ontwikkelaars, ontwerpers en bewoners.

wijken. Lokaal, laagdrempelig en levendig komt neer op maatwerk! En: Toon lef! De vraag waar Arets de avond

Met Frank Buchner/ RCE – programmaleider Weder­

mee begon is daarmee niet beantwoord. Maar het

opbouw; Leon Borlée / gemeente Utrecht – programma-

manifest bleek een goede manier om het debat te

manager Overvecht; Jorine de Soet / KiR – conceptont-

concretiseren. Er is duidelijk richting gegeven.

wikkeling revitalisatie winkelstrips; Baudouin Knaapen / WijkAdvies – leefbaarheidsadviseur & wijkonderzoeker; Jan Willem van der Sman / op ten noort blijdenstein – architect; Arjan de Nooijer, Ernst Haagsman en Sander Gelinck winnaars van de prijsvraag ‘Werk aan de Winkel’/ De Buurtwinkel als Banenmotor; Yuen-Kwan Lam / Wijkconsulent Mitros – o.a. Herderplein; Timothy Driessen / Wijkinitiatief Burezina Overvecht; Bettina van Santen, Erfgoed adviseur gemeente Utrecht; en anderen. Moderator Daniëlle Arets / debatleider en Associate Lector strategische creativiteit en docent (design for debate) aan Design Academy Eindhoven.

Meer informatie: www.aorta.nu


7

Het gaat niet alleen om het beschermen van de stenen, maar om de waardevolle uitgangspunten zoals de wijkgedachte!


8

CULTURELE EVENEMENTEN Stadskantoor detail, Foto: Stijl Poelstra www.stijnstijl.nl

dag van de architectuur LOCATIES: DIVERS // DATUM: 17-18-19 JUNI 2016 //

Activiteiten/ locaties

DEELNEMERS: 1.800 // VORM: OPEN HUIZEN / ROND-

[PECHAKUCHA]

LEIDINGEN / PRESENTATIES / EXPOSITIE // SAMENWER-

[NIGHTWALKS]

KINGSPARTNERS: EXPODIUM, MEER MERWEDE, POST

[SECRET CINEMA]

PLANJER, PROJECTORGANISATIE STATIONSGEBIED, TIVOLIVREDENBURG, HUURDERS CEREOLFABRIEK /

[STATIONSGEBIED]

USINE / VRIENDEN VAN HET JONGERIUSCOMPLEX /

[STADSKANTOOR]

STADSDORP WOLVENBURG / RIJKSBOUWMEESTER /

[STADSKANTOOR KIDS]

ARCHITECTUUR LOKAAL / GEMEENTE UTRECHT [ERF-

[STATIONBOUWMEESTER]

GOED] / DOMSTAD ARCHITECTUUR / UTRECHTS ARHI-

[25 JAAR RIETVELDPRIJS]

TECTENCAFE / e.a.// FINANCIERS: GEMEENTE UTRECHT - STIMULERINGSFONDS CREATIEVE INDUSTRIE –KF

[CEREOLFABRIEK]

HEIN FONDS – ELISE MATHILDE FONDS – VSB FONDS –

[CENTRAAL MUSEUM]

PROGRAMMABUREAU STATIONSGEBIED

[GEVANGENIS WOLVENPLEIN] [MEYSTERS BUITEN]

In het weekend van vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag

[NEUDEFLAT]

19 juni stond architectuur in de stad Utrecht centraal. Een

[STADSSCHOUWBURG]

weekend met bijzondere openstellingen en presentaties

[TIVOLIVREDENBURG]

van de makers. Een dag om kennis te maken, te leren en

[VAN SCHIJNDELHUIS]

je laten inspireren voor jong en oud.

[VEEMARKT]

Bijzondere aandacht was er dit jaar voor het Stations-

[VILLA JONGERIUS]

gebied. In 2016 werd de OV Terminal opgeleverd. Het

[WATERTOREN ROTSOORD]

stationsgebied – van het Jaarbeursterrein tot de oude binnenstad – vormt straks één toegankelijk geheel. Een overdekte boulevard van zo’n 300 meter over het spoor heen verbindt de stad. Het station krijgt aan beide zijden een duidelijke entree aan twee vernieuwde stationspleinen, waarvan er een al echt vorm krijgt: het Jaarbeursplein. Op de Dag van de Architectuur 2016 was er de mogelijkheid in gesprek te gaan met de architecten en de spoorbouwmeester.

‘Mooie line up @ pechakucha030 @aortautrecht! 17/6 @centraalmuseum’ - bezoeker –


9 Bert Dirrix [spoorbouwmeester]: Op de dag van opening van AmsterdamCentraal in 1889 is de eerste verbouwing begonnen, het is nooit af.

Over het Stationsgebied // # EEN DUIDELIJK GEBOUW MET EEN BEGIN EN EEN EIND

# BEELDVERSLAG DAG V/D ARCHITECTUUR 2016

GASTAUTEUR // MAURICE HENGEVELD

GASTAUTEUR // ANDRE RUSSCHER

Inmiddels vordert de bouw gestaag en wordt langzaam

André Russcher is fotograaf in Utrecht. In woord en beeld

aan zichtbaar hoe het nieuwe Stationsgebied er uit gaat

beschrijft hij de stad vanuit zijn eigen [fotografische] per-

zien met de OV-terminal als belangrijke verbindende

spectief. Een beeldverslag van de Dag van de Architectuur

schakel. [LINK NAAR WEBSITE ITEM: BLOG]

2016. [LINK NAAR WEBSITE ITEM: BLOG]

# HET NIEUWE CENTRUM ALS HEALTHY URBAN LIVING

# STATIONSGEBIED IN BEELD

LAB

GASTAUTEUR // MATHIJS CREMERS

GASTAUTEUR // MAURICE HENGEVELD

Stationsgebied in beeld gebracht voor de Dag van de

Het Utrecht Sustainability Institute, TNO, Deltares en de

Architectuur 2016 door PostPanjer.. [LINK NAAR WEB-

Universiteit Utrecht ontwikkelden de tafel voor Utrecht

SITE ITEM: BLOG]

binnen het Europese innovatieproject Smart Sustainable Districts. Een update van de ontwikkelingen. [LINK NAAR

Meer informatie: www.aorta.nu

WEBSITE ITEM: BLOG] # BLAUWE BLOKJES VOOR IEDEREEN GASTAUTEUR // MARTINE BAKKER Sinds kort is er in het Utrechtse Stadskantoor een heus stedenbouwkundig laboratorium. [LINK NAAR WEBSITE ITEM: BLOG]

‘Naar @dvdarchitectuur geweest: @neudeflat, @villajongerius en watertoren rotsoord met rond­ leiding van @daanbriede.’ - bezoeker –

# DE MOREELSE BRUG GASTAUTEUR // MASCHA VAN DAMME De gemeente vroeg met de brug “een icoon voor de stad”. In het Programma van Eisen waren onder meer de ligging, de constructie en de gewenste uitstraling opgenomen. [LINK NAAR WEBSITE ITEM: BLOG]


10 CULTURELE EVENEMENTEN Stadhuis, Foto: AORTA


11

OPEN MONUMENTENDAG

OPEN MONUMENTENDAG LOCATIE: ARCHITECTUURCENTRUM AORTA // DEEL­ NEMERS: 60 // DATUM: SEPTEMBER 2016 // VORM: OPEN HUIS / RONDLEIDINGEN // SAMENWERKINGSPARTNERS: OPEN MONUMENTENDAG UTRECHT – GEMEENTE UTRECHT // FINANCIERS: EIGEN BIJDRAGE AORTA Dit jaar stond de Open Monumentendag in het teken van iconen van de stad Utrecht. En daarin mag het Stadhuis/ het huis van de stad natuurlijk niet ontbreken. AORTA ontving bezoekers voor een rondleiding door en langs de acht versmolten middeleeuwse panden! Inmiddels zijn wij zelf ook bewoners van dit mooie huis in de stad. Wij zijn trots op dit historische stukje stad. Het gebouw In 1996 won Enric Miralles de prijsvraag voor de uitbreiding van het Stadhuis. Met name door zijn grote betrokkenheid met het bestaande gebouw, “Het afleesbaar worden van de geschiedenis staat voorop” zei hij zelf. Miralles had het plan opgezet in samenwerking met Bjarne Mastenbroek. In maart 1999 werd de bouw gestart. Helaas is Enric Miralles gestorven nog voor de realisatie, in juni 2000, en is het Stadhuis Utrecht het laatste kunstwerk van zijn hand.


12 ACTUALITEIT Collage Van Lieflandpark, collage Heren 5

THERMOMETER Het gehele jaar zet Aorta de Thermometer in projecten in de stad. Via deze interactieve blog volgt Aorta continu de actuele architectuurdiscussie in de stad.

#1

#5

LE MIRAGE: NIEUWE IMPULS VOOR TOPPUNT VAN

PLANNEN KRUISVAARTKADE KRITISCH ONTVANGEN

LEEGSTAND IN EEN LASTIG GEBIED!

GASTAUTEUR // MAURICE HENGEVELD

GASTAUTEUR // MAURICE HENGEVELD

Na jaren van stagnatie nieuwe plannen voor nieuwe woon-

De kantoorleegstand in Utrecht de afgelopen jaren fors

buurt langs de Kruisvaartkade [Dichterswijk]. In februari

gestegen, van 10,1 procent begin 2014 naar 13,2 procent

2016 werd het startdocument vastgesteld voor de bouw

begin 2015. Niet eerder was de leegstand qua volume (in

van circa 215 vrije sector koopwoningen. Veel omwonenden

totaal 331 duizend vierkante meter) en aandeel van de

blijken echter vooral sceptisch over het participatietraject.

voorraad zo groot. #6 #2

DE TRANSFORMATIE VAN HET WERKSPOORKWARTIER

WETENSCHAP EN ARCHITECTUUR IN UTRECHT

GASTAUTEUR // MAURICE HENGEVELD

GASTAUTEUR // ANDRE RUSSCHER

In het Cartesiusgebied zijn de eerste contouren van de

André Russcher is fotograaf en architectuurliefhebber.

gebiedstransformatie zichtbaar. Verkeersroutes, de haven

Met zijn camera verkent hij Utrecht. Hij schrijft erover op

en openbare ruimte van de Werkspoorkathedraal, de ont-

zijn blog. Deze keer een ingezonden blog op de Thermo-

wikkeling van de Cartesius Driehoek. Er gebeurt van alles

meter van Aorta: Science Park Utrecht in beeld!

terwijl in het Werkspoorkwartier vooralsnog het rauwe randje behouden blijft.

#3 DE AMSTERDAMSE SCHOOL IN UTRECHT:

#7

EEN BIJZONDERE KENNISMAKING

WENSEN OMWONENDEN CENTRAAL IN PLAN VAN

GASTAUTEUR // MAURICE HENGEVELD

LIEFLANDPARK

Een expressieve, sierlijke bouwstijl met gebruik van eerlijke

GASTAUTEUR // MAURICE HENGEVELD

materialen, zoals baksteen en hout, versierde gevels en

Wensen uit de buurt zijn in het ontwerp Van Lieflandpark

laddervensters: de Amsterdamse School bestaat honderd

meer dan waar gemaakt. Er zijn nogal wat tot de verbeel-

jaar en dat wordt groots gevierd. Ook in Utrecht zijn veel

ding sprekende onderdelen die het plan bijzonder maken:

meer gebouwen dan algemeen bekend gebouwd in

het met zorg ingestoken participatietraject; de keuze voor

Amsterdamse Schoolstijl.

beduidend meer en kwalitatief hoogwaardig openbaar groen; de duurzaamheidsambitie met het gebruik van

#4

natuurlijke materialen, groene daken en zonnepanelen.

LEEUWESTEYN: NIEUWE EN VERBINDENDE ONTWIKKELING IN LEIDSCHE RIJN GASTAUTEUR // MAURICE HENGEVELD Groen, duurzaam en verbindend. Dat zijn de kwalificaties waarmee recent Leeuwesteyn werd aangekondigd als nieuwe ontwikkeling in Leidsche Rijn.

Meer informatie: www.aorta.nu


13


14 EDUCATIE Creating Cities, Foto: Charlotte Ernst

Ontwerpen aan de stad

KINDERRONDLEIDINGEN

CREATING CITIES / MIDDELBAAR ONDERWIJS

STADSKANTOOR / BASISONDERWIJS

LOCATIES: AMADEUS LYCEUM [LEIDSCHE RIJN] //

LOCATIES: STADSKANTOOR UTRECHT // DATUM:

DATUM: JUNI-JULI 2016 // DEELNEMERS: 150 [MEERDERE

GEHELE JAAR // VORM: RONDLEIDING & ROUTEKAART

LESSEN] // VORM: ONDERZOEK & ONTWERPOPGAVE //

// SAMENWERKINGSPARTNERS: GEMEENTE UTRECHT

SAMENWERKINGSPARTNERS: AMADEUS LYCEUM –

/ BIEN ARCHITECTUUR / ATELIER OOST // FINANCIERS:

GEMEENTE UTRECHT // FINANCIERS: AMADEUS LYCEUM

GEMEENTE UTRECHT

Vijf dagen, zeven klassen, 150 jonge stedelingen. In de

Een gebouw ontwerpen zoals het Stadskantoor, hoe doe je

laatste schoolweek gingen leerlingen van Havo en VWO 4

dat? Architectuurcentrum Aorta ontwikkelde in opdracht

van het Amadeus Lyceum met elkaar de strijd aan. Welke

van de gemeente Utrecht een kinderrondleiding en route-

klas maakt het beste ontwerp voor de toekomstige wijk

kaart door het nieuwe huis van de stad. Kinderen kruipen

Leeuwesteyn? In een projectweek, begeleid door ontwerp­

in de huid van de architect en ontdekken wat er allemaal

coaches van Architectuurcentrum Aorta ontdekten de

komt kijken bij het ontwerpen van zo’n geweldig groot

deelnemers wat er allemaal komt kijken bij het maken van

gebouw. Is het de architect gelukt om een goed gebouw te

een nieuwe wijk.

maken? JOUW PERSPECTIEF / MIDDELBAAR ONDERWIJS STRAATBEELDEN / BASISONDERWIJS

LOCATIES: GERRIT RIETVELD COLLEGE // DATUM:

LOCATIES: BLAUWE AVENTURIJN – PIETERSKERKHOF

SEPTEMBER-OKTOBER 2016 // DEELNEMERS: 75

- BOOMGAARD // DATUM: JANUARI-DECEMBER 2016

[MEERDERE LESSEN] // VORM: TECHNASIUM EDUCATIE

// DEELNEMERS: 1150 [MEERDERE LESSEN] // VORM:

// SAMENWERKINGSPARTNERS: GERRIT RIETVELD

DOORLOPENDE LEERLIJN OMGEVINGSEDUCATIE //

COLLEGE

SAMENWERKINGSPARTNERS: BLAUWE AVENTUR-

In 2014 ontwikkelde Architectuurcentrum AORTA in

IJN - PIETERSKERKHOF – DE BOOMGAARD – CLICK F1

samenwerking met FARO Architecten een onderwijs­

– GEMEENTE UTRECHT – UTRECHTS CENTRUM VOOR

programma voor het Gerrit Rietveld College. Onder- en

DE KUNSTEN – Hogeschool voor de Kunsten

bovenbouw leerlingen van het Gerrit Rietveldcollege

Utrecht // FINANCIERS: GEMEENTE UTRECHT –

Utrecht werkten binnen het technasium aan een mini-

FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

maatschappij voor Polder Rijnenburg waarin ze hun

In Straatbeelden werkt Architectuurcentrum Aorta samen

perspectief op een klimaatneutraal Utrecht geven. Het

met Click F1 en Utrechtse basisscholen aan de ontwik-

technasium is een onderwijsstroom voor havo en vwo

keling van een cultureel onderwijscurriculum voor het

waarin het nieuwe examenvak Onderzoek en Ontwerpen

primair onderwijs op het gebied van omgevings- en

centraal staat. In 2016 werd het programma opnieuw uit-

media-educatie. In 2014 werkten we samen met de

gevoerd.

Blauwe Aventurijn, Pieterskerkhof en De Boomgaard aan de ontwikkeling van een leerlijn binnen het curriculum en onderwijsmethodes van de school.

Meer informatie: www.aorta.nu


15


16 cityzine Neudeflat DvdA 2016, Foto: AndrĂŠ Russcher

WWW.AORTA.NU

RONDLEIDINGEN

Onze website is geactualiseerd en aangepast aan de in-

LOCATIE: DE STAD // DATUM: GEHELE JAAR // DEELNEMERS: 1.406 //

formatiebehoefte van deze tijd. Wij laten niet alleen meer

VORM: RONDLEIDINGEN //

onze activiteiten zien in een overzichtelijke agenda, maar bieden ook clusters van kennisdomeinen aan. De domeinen

Utrecht staat vooral bekend om zijn historisch centrum,

zijn gebaseerd op actuele maatschappelijke thema’s die in

maar heeft ook een schat aan moderne architectuur.

het ontwikkelen van de stad een rol spelen. De website als

Architectuurcentrum Aorta biedt een kennismaking met

online kennisplatform.

de rijkdommen op architectuurgebied. Het hele jaar door kunnen bezoekers deelnemen aan rondleidingen waarin

PUBLICATIES

de moderne architectuur en actuele ruimtelijke opgaven in

Onderzoek van AORTA wordt geregeld gepubliceerd in een

de stad worden uitgelicht. Naast architectuurliefhebbers,

[online] publicatie. De publicaties zijn op onze website te

is er veel animo voor onze rondleidingen onder ontwerpers

vinden.

en architectuurstudenten uit binnen- en buitenland. Ook raadsleden en bestuurders laten zich door gidsen van

SOCIAL MEDIA

Aorta graag informeren over de ruimtelijke ontwikkelingen

LINKEDIN (klik hier)

in de stad.

TWITTER (klik hier)

Incidenteel organiseert Aorta rondleidingen door recent

YOUTUBE (klik hier)

opgeleverde gebouwen.

FACEBOOK (klik hier) PINTEREST (klik hier)


17


18 over aorta Watertoren in aanbouw, foto INDYMAH

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING Aorta heeft het jaar met een positief resultaat weten af te sluiten. Na jaren van recessie merken ook wij dat er weer meer ruimte is voor belanghebbende partijen in de stad om bij te dragen aan het gesprek over hoe ruimtelijke kwaliteit bijdraagt aan de leefomgeving. Het resultaat van 2016 komt ten goede aan het eigen vermogen en wordt deels ingezet om te innoveren op bestaande producten en het ontwikkelen van nieuwe producten om te kunnen blijven agenderen, inspireren en activeren.

BATEN Subsidie gemeente Utrecht

LASTEN

Financiële bijdrage van Gemeente Utrecht, Stadsontwik-

Directe programmakosten

keling

Totale kosten voor de uitvoering van het activiteiten­ programma

Subsidie basisprogramma Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Personeelskosten

Financiële bijdrage activiteitenprogramma Stimulerings-

Salaris, sociale- en pensioenlasten personeel en inhuur

fonds Creatieve Industrie

van derden

Jaarsponsoren en vriendenbijdragen

Afschrijvingen materiële vaste activa

Financiële bijdragen van sponsoren en vrienden van Aorta

Afschrijving op de kantoorinventaris en computer­

voor het totale activiteitenprogramma 2015

apparatuur

Programma sponsoren

Huisvestingskosten

Financiële bijdragen van sponsoren, fondsen en subsi­

Kosten van huur, energie, schoonmaak en onderhoud

diënten voor onderdelen van het activiteitenprogramma Verkoopkosten Rondleidingen

Reclame, advertentie- en representatiekosten

Opbrengsten uit de organisatie van rondleidingen Kantoorkosten Financiële baten

Kosten kopiëren, kantoorbenodigdheden, netwerkbeheer,

De ontvangen bankrente minus kosten

telefoon, porti en drukwerk

Overige baten

Algemene kosten

Opbrengsten uit entreegelden

Accountants- en administratiekosten, verzekeringen


jaarcijfers 19

balans per 31 december 2016 31 12 2016

31 12 2015

31 12 2014

1.482

2.052

2.209

Activa Materiele vaste activa Vorderingen Liquide middelen

49.240

27.929

38.244

255.728

186.431

215.577

306.450

216.412

253.030

102.183

93.558

99.398

Passiva Stichtingsvermogen Kortlopende schulden

204.267

122.854

153.632

306.450

216.412

253.030

baten en lasten over 2016

2016

2015

Subsidie gemeente Utrecht

70.000

70.000

Af: deel bestemd voor Architectencafé

-2.269

-2.269

Subsidie basisprogramma SCI

76.000

71.593

Subsidie SCI, overige programma

12.240

-

Bijdrage UCK

22.500

22.500

Baten van subsidies van overheden

48.000

20.000

Baten als tegenprestatie van geleverde diensten

56.514

77.931

Baten van vermogensfondsen

14.250

12.000

Baten van bedrijven

19.500

6.500

Baten

Baten van particulieren

200

225

Rondleidingen

7.847

9.044

Entreegelden

2.454

553

713

1.143

Financiële baten Overige baten

200

365

328.149

289.585

Directe programmakosten en uren SCI

162.924

113.295

Personeelskosten

119.536

128.130

Som der baten Lasten

Afschrijvingen materiële vaste activa

570

1.244

11.160

14.295

Verkoopkosten

837

1.061

Kantoorkosten

7.668

6.917

Huisvestingskosten

Algemene kosten

16.829

18.561

Som der lasten

319.524

283.503

8.625

6.082

Totaal resultaat


20 bereik Watertoren Rotsoord, Foto: AndrĂŠ Russcher


21

2016 Bezoekers rondleiding

2015

1.458 1.666

Bezoekers programma [incl educatie & eindmanifestatie] 14.066

10.169

Bezoekers website 83.357 (uniek 51.402) 78.235 (uniek 46.344) Followers Social Media 6.195 5.761 Totaal vermelding media

>2.000.000 >2.000.000


22 over aorta TivoliVredenburg, Foto: Luuk Kramer

MISSIE

IN DIALOOG

Een bijdrage te leveren aan de brede discussie over de

Aorta doet dit door denkbeelden herkenbaar te maken

kwaliteit van onze gebouwde en landelijke omgeving – en

en uit te wisselen voor alle betrokkenen bij het ruimtelijk

dus onze leefomgeving – beter te maken. Architectuur-

domein en door de belangstelling van het brede publiek

centrum Aorta is een plek voor het maatschappelijk debat,

voor architectuur te bevorderen. Met informerende

kennisvergaring en informatie over nieuwe ontwikkelingen

programma’s en opiniërende of agenderende programma’s

en visies in het ruimtelijk domein. Een ontmoetingspunt

bevordert Aorta het debat. Aorta legt de verbinding tussen

voor de vakgemeenschap, burgerinitiatieven én een

professie, initiatieven, overheid, kennisinstellingen,

kennis­centrum voor het brede publiek, om zo de eigen

bedrijven en de gebruiker, teneinde een groter begrip voor

omgeving beter te begrijpen.

wederzijdse belangen en wensen te creëren.

VISIE

ONTMOETEN

Aorta ziet architectuur als een culturele waarde. Het is

Aorta is een inspirerende ontmoetingsplek voor ontwer-

per definitie méér dan ontwerpen, méér dan een stapeling

pers, bewoners, initiatiefnemers, corporaties, vastgoed­

van stenen: het raakt aan maatschappelijke, economische,

beleggers en – fondsen, overheid, ontwikkelaars en

technologische, sociale en politieke ontwikkelingen. Aorta

bouwers. Het centrum weet wat er speelt, neemt initia-

hanteert een ruime opvatting van architectuur: steden-

tieven en ontwikkelt projecten. De organisatie is profes-

bouw, ruimtelijke ordening, landschap, tuin en interieur

sioneel, initiërend, levert maatwerk en reageert adequaat

en inrichting van de openbare ruimte. Architectuur geeft

op actuele ontwikkelingen. Kortom: alles wat op grote

een positieve meerwaarde aan de leefomgeving. Wezenlijk

en kleine schaal bijdraagt aan een betere leefomgeving.

is hoe mensen architectuur ervaren en beleven. Het komt

Aorta communiceert doorlopend over de stad en haar

tot in het huis van elke burger en roept dus veel reacties

ontwikkeling.

op. Architectuur is een instrument waarmee de gebouwde en groene omgeving wordt vormgegeven en verhoogt de

SAMEN

leefbaarheid van de leefomgeving.

Aorta staat niet alleen. Het centrum wil zijn missie en doelen realiseren in goede samenwerking met andere culturele instellingen en initiatieven, maatschappelijke organisaties, gemeenten, de provincie, het bedrijfsleven en het publiek.


visie en koers 23

KOERS 2016 – 2017

Aorta zal –nog meer dan nu- aan de voorkant van ontwik-

Aorta agendeert als onafhankelijk platform nieuwe maat-

kelingen gaan anticiperen op de maatschappelijk relevante

schappelijke ontwikkelingen en verbindt uiteenlopende

vraagstukken en de consequenties daarvan voor de

partijen gericht op het versterken van de (ruimtelijke)

gebouwde omgeving.

kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Het programma

Dit zijn: nieuwe woon- en leefconcepten voor de groei-

van Aorta fungeert als een katalysator en verbindt gebrui-

ende groep senioren, hoe wordt gezonde verstedelijking

kers. Het koppelt de sociale vraag aan de ruimtelijke

verbonden met maatschappelijke vraagstukken en de

opgave. De kernactiviteiten van Aorta worden in 2017

groei van de stad. De meer thematische ontwikkelingen

gecontinueerd. De belangrijkste activiteiten zijn:

als zelforganisatie, circulaire economie, duurzaamheid en technologische ontwikkelingen doorkruizen de traditio-

Agenderen ->door openbare debatten en gesprekken

nele sectoren. Als onafhankelijk platform kan Aorta juist

Verbinden en organiseren ->door faciliteren van dialoog,

aanhaken op de behoefte van uiteenlopende gebruikers

coalities en co-creatie

om meer samen te gaan werken. Vanuit een inhoudelijk

Verdiepen ->door (ontwerpend) onderzoek en inventarisatie

vraagstuk dragen de activiteiten van Aorta bij aan het

Inspireren en Informeren ->door lezingen, tentoon­

zoeken én vinden van de juiste argumenten om ketens te

stellingen, rondleidingen en (online) publicaties

doorbreken! Zo wil Aorta een krachtiger pleidooi voeren

Onderwijzen ->door training, overdraagbaar lesmateriaal

voor de voortdurende zoektocht naar de juiste vraag.

en workshops De volgende speerpunten zijn geformuleerd: De wereld van de gebouwde omgeving krabbelt langzaam uit een diep dal. Langzaam begint de bouwproductie weer

> samenwerken met nieuwe partijen uit het domein van de zorg, techniek, economie, e-culture en duurzaamheid.

op gang te komen. De belangrijkste uitdaging is hoe de

> allianties met kennisinstellingen en initiatiefnemers

bouwkolom zich verbindt aan belangrijke maatschappe-

> uitbouwen van de educatieve allianties met het basis–

lijke vraagstukken. Voor opdrachtgevers en ontwerpers

onderwijs en het voortgezet onderwijs

leidt dit tot de vraag van herdefiniëring van opgaven en werkpraktijken.

en organisatorisch: > geleidelijke groei > uitbouwen van een slimme communicatiestrategie


24 medewerkers_programma raad raad van toezicht_sponsoren subsidieverstrekkers

MEDEWERKERS

RAAD VAN TOEZICHT

Eveline Paalvast directeur | bestuurder (0,8 fte)

De Raad van Toezicht bestond in 2016 uit:

Lindy Schuin projectleider (0,8 fte)

Oedzge Atzema, hoogleraar economische geografie

Rianne Pruis projectleider (0,8 fte)

universiteit Utrecht Emmylou Aben, senior adviseur beleid en strategie

VRIJWILLIGERS

woningcorporatie Trudo

Het werk van Architectuurcentrum Aorta zou niet mogelijk

Helene Wust, raad van bestuur woonzorg concern IJssel-

zijn zonder de energie en inzet van vrijwilligers. Aorta werd

heem

in 2016 bijgestaan door de volgende enthousiaste vrijwil­ ligers: Paul Peek, Rinse Tjeerdsma, Michiel Moll, Anja Romar, Marijke Overbeek, Norma Luijten en Ido Boltendal. GIDSEN In 2016 zijn veel gidsen voor Aorta actief geweest: Marlies Adriaansen, Ingeborg Behari, Go Bruens, Jan Maarten Dalmeijer, Martin de Jong, Andy Kilian, Renette Niekerk, Arco Ooms, Cora Rooker, Sabine Todd, Petra Vossestein, Norman Vervat, Joris Roovers, Jolie Kalmijn, Xandra Knoth en Robbert Jongerius. PROGRAMMARAAD De programmaraad is het inhoudelijk klankbord van Aorta. De programmaraad adviseert het Aorta team over de diverse programmaonderdelen. De raad bestond in 2016 uit: Hans-Lars Boetes, accountmanager erfgoed en ruimte Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Marjolein Bracht, senior stedenbouwkundige Gemeente Utrecht Ronald van der Heide, landschapsarchitect en beeldmaker Erik Lamfers, senior planeconoom & adviseur gebiedsontwikkeling Pas BV Michael van Leeuwen, architect Sluijmer & Van LeeuwenArnold Meijer, stedenbouwkundige Inbo


colofon 25 Dag van de Architectuur 2017, Foto: André Russcher

SPONSOREN EN SUBSIDIËNTEN Architectuurcentrum Aorta kon in 2016 rekenen op de financiële steun van de volgende bedrijven en instellingen: BESCHIKBAARHEIDSSUBSIDIËNTEN Gemeente Utrecht [Stadsontwikkeling] Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie Rijksdienst Cultureel Erfgoed BESCHIKBAARHEIDSSPONSOREN AM Bouwinvest BPD Synchroon Tauw PROJECTSPONSOREN EN -SUBSIDIËNTEN Click F1 Elise Mathildefonds Gemeente Utrecht [Erfgoed] Gemeente Utrecht [Maatschappelijke Ontwikkeling] Gemeente Utrecht [Programmabureau Stationsgebied] Inbo Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam K.F. Heinfonds RIVM Projectorganisatie Stationsgebied VSBfonds OPDRACHTGEVERS Amadeus College Gemeente Utrecht Rijksdienst Cultureel Erfgoed


26

COLOFON Š Architectuurcentrum Aorta, maart 2017. Niets in deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de recht­ hebbenden. Redactie: Lindy Schuin, Eveline Paalvast en Rianne Pruis Ontwerp en layout: Atelier Oost, Utrecht Foto omslag: Stadskantoor, Stijn Poelstra Met dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het jaarboek 2016. Niet alle rechthebbenden van de gebruikte illustraties konden worden achterhaald.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.