AORTA jaarverslag 2019: De kracht van ontwerp

Page 1

STAD VAN MORGEN... EN DE KRACHT VAN ONTWERP

JAARVERANTWOORDING 2019


INLEIDING

JAARBEURSPLEINGARAGE // BEELD: ISABELLE RENATE LA POUTRÉ – PHOTOGRAPHY

In de zich verdichtende stad zullen oorspronkelijke idealen

hun toepasbaarheid. De onlosmakelijke samenhang van

en ontwerpprincipes meer dan ooit ingezet moeten

het groen met de stedenbouw is een sterk ontwerpmotief

worden als dé identiteit van bestaande wijken. Inzet van

dat tegenwoordig weer aan waarde wint. Niet alleen voor

kennis over de samenhang tussen verkavelingstypologie,

het klimaatvraagstuk, ook voor de publieke ruimte als

architectuur en groenstructuur op ieder schaalniveau is

plek om te verblijven, waar de overmaat juist nodig is als

onmisbaar als we het eigen karakter van stadsdelen een

contra­mal om kleiner behuisden ook voldoende buiten-

toekomst willen geven. Die kennis geeft niet alleen een

ruimte in het groen te geven.

basis aan bijvoorbeeld de klimaatopgave en verdichtingswijze maar ook aan zaken als gewenste speel- en ont­

We zochten een breder publiek op met de serie Stad van

moetingsplekken. Met de kennis van vroeger, versterken

morgen, een reeks waarin alle grote systeemvraagstukken

we de kwaliteit van onze leefomgeving.

van dit moment aan bod kwamen. In 2019 kregen belichten we de kansen voor de na oorlogse wijken, en sloten we

AORTA agendeert met haar programma voortdurend de

af met de meest prangende vraag van dit moment: hoe

rol van ontwerp als een pleidooi om de inclusieve kracht

kun je verdichten met kwaliteit van leven? Goed bezochte

van ontwerpend onderzoek te benutten voor complexe

avonden die telkens weer aantonen dat innovatie kan, en

maatschappelijke vraagstukken. We richten ons op de

dat ontwerpers met hun vermogen om complexe vraag-

veranderingen in de bestaande stad, en op nieuw ont­

stukken te verbinden aan leefbaar ruimtegebruik, de

worpen stadsdelen, hoe mensen er gaan wonen, werken

leefomgeving aangenamer wordt gemaakt. En tijdens de

en leven.

Dag van de Architectuur kreeg je een voorproefje van hoe dat er uit kan gaan zien!

Veel partijen werken in de naoorlogse wijken aan slimme

‘WIJ NOEMEN DIT BETEKENISVOLLE LEEGTE. DE STAD WORDT NIET ALLEEN GEVORMD DOOR DE GEBOUWEN, MAAR JUIST OOK DOOR DE LEEGTE DIE DAAR TUSSEN LIGT. HOE DICHTER WE GAAN BOUWEN, HOE BELANGRIJKER DIE NIET-BEBOUWDE GEDEELTES WORDEN.’ BART MISPELBLOM BEYER_TANGRAM

oplossingen voor nieuwe vraagstukken zoals energie en

We organiseerden inspirerende en opiniërende bijeen-

klimaat er zijn plannen om de woningvoorraad te differen-

komsten over het wonen in de toekomstige wijken. Welke

tiëren, en waar kan te verdichten. Hoe kunnen we de

behoeftes hebben mensen en, wat verandert er aan onze

oorspronkelijke principes laten meewegen om de wijken

manier van leven? Kunnen we toe met minder automobi-

een nieuwe toekomst te bieden? Met ontwerpend onder-

liteit? Willen we auto’s gaan delen? Willen we leven in een

zoek, blogs, publicaties en tours geven we ook dit jaar weer

appartement? Een vraag die momenteel prangende is dan

veel aandacht aan die wijken waar de oorspronkelijke

ooit: met de kennis van nu, is de spanning tussen een eigen

architectuur en stedebouw aan een herwaardering toe is.

plek, en de publieke ruimte waar je met elkaar ruimte deelt en elkaar ontmoet, toegenomen, en misschien wel

Zo gaven we in Kanaleneiland de oorspronkelijke ontwerp-

blijvend van karakter veranderd.

principes een nieuwe rol voor klimaatvraagstukken. We hebben een routekaart gemaakt waarin de belangrijkste

Eveline Paalvast

ontwerpprincipes worden beschreven en toegelicht op

November 2020

3


4 RIVM // BEELD: BMD & WAX

5

NIEUWE VRAAGSTUKKEN... EN DE KRACHT VAN ONTWERP Stad van morgen Panorama Nederland Stadswijk van de toekomst Evaluatie kwaliteitsgidsen Utrechtse landschappen Workshop dag van de ruimtelijke kwaliteit Wat als? Wat nu! Woonmilieus van de toekomst

06 08 09 10 10 10 10

NIEUWE OMGANG MET ERFGOED... EN DE KRACHT VAN ONTWERP Ontwerpend onderzoek; routekaart Kanaleneiland 12 Routekaart 12 Praatplaten 12 Onderzoek Kanaleneiland in KEER 13 PUBLIEK GEINFORMEERD... EN BELEVING VAN ONTWERP Tours west Utrecht bouwt Dag van de Architectuur Dromen in beton

16 16 17 18

EDUCATIE Straatbeelden Creating cities

19 19

TOURS 21 AORTA ONLINE 22 JAARCIJFERS

23

OVER AORTA 26 Missie en koers 26 Medewerkers 27 Colofon 28


6

NIEUWE VRAAGSTUKKEN... EN DE KRACHT VAN ONTWERP

PROGRAMMA

STAD VAN MORGEN

Met: Paul Achterberg van bureau Quadrat stelt:

Stedenbouwkundige Joram van Otterloo van het bureau

gevarieerde, voor iedereen toegankelijke stad?

LOCATIE: TIVOLIVREDENBURG // DATUM: #5 DINSDAG 22 JANUARI -

“Licht, lucht en ruimte zijn bijna een cliché als we over

IMOSS is gevraagd een ontwerp te maken voor de sloop

In de lecture Dicht, dichter, dichtst gaan we in gesprek

#6 DINSDAG 12 MAART // DEELNEMERS: RESULTAAT #5: 84 bezoekers en

de stadswijken uit 50-60er jaren spreken. In de zich

en nieuwbouw van de 10-hoog flat van woningcorporatie

over de kracht van ontwerp bij één van de grootste topics;

#6: 142 // VORM: OPINIEREND DEBAT // SAMENWERKINGSPARTNERS:

verdichtende stad zullen deze begrippen evenwel meer

Bo-ex aan de Ivoordreef en de Einsteindreef in Utrecht

de verdichtingsopgave van Utrecht.

TIVOLIVREDENBURG EN DUIC // FINANCIERS: STIMULERINGSFONDS

dan ooit ingezet moeten worden als dé identiteit van

Overvecht. Op deze plek wordt in samenwerking met

CREATIEVE INDUSTRIE, TAUW, BPD, SYNCHROON, AM, BOUWINVEST,

die wijken. Inzet van kennis over de samenhang tussen

Amvest en ERA Contour een nieuw soort stedelijkheid

HURKS EN GEMEENTE UTRECHT

verkavelingstypologie, architectuur en groenstructuur op

vormgegeven, waar naast wonen ook plek moet zijn voor

ieder schaalniveau is onmisbaar als we het eigen karakter

een kerk, sport en spel, naar de Utrechtse doelstellingen

In een serie inspirerende bijeenkomsten over de toekomst

van die stadsdelen een toekomst willen geven. Die ken-

van Gezond Stedelijk Leven. Dit plan moet als voorbeeld

van onze leefomgeving ontrafelen we de uitdagingen

nis geeft niet alleen een basis aan de klimaatopgave en

dienen voor andere ontwikkelingen binnen Utrecht-Over-

voor de stad van morgen. Voorafgaand aan elke editie

verdichtingswijze maar ook aan zaken als gewenste speel-

vecht. Joram toont op welke wijze nieuwe ontwikkeling is

publiceerde DUIC een artikel over het onderwerp. Over

en ontmoetingsplekken.” In opdracht van AORTA heeft hij

in te passen in een CIAM-stempelwijk, waarbij de rigide

de avond zelf wordt een blog geschreven, door een

een cultuurhistorische analyse en ontwerpgrammatica

structureren en sterke scheiding van functies (en gebouw

vakjournalist. Het waren goede en levendige discussies,

voor Kanaleneiland gemaakt.

en maaiveld) wordt losgelaten. Uitgangspunten hierbij

met een brede en enthousiaste groep bezoekers van vak­

zijn: de nieuwe menselijke maat, voor elk schaalniveau

genoten, politici, ambtenaren, studenten, ontwikkelaars,

een plek, gebouw=omgeving, thuisvoelen en klimaat­

adviseurs tot bewoners. Aan het einde van de serie is een

adaptieve ontwikkeling.

Drie korte presentaties over de mogelijkheden, en met elkaar een gesprek hoe we deze opgave samen kunnen

samenvattend artikel geschreven dat de presentaties en de uitkomsten van de discussies zal duiden voor het vak-

INTERVIEW met Paul Achterberg en Joram van Otterloo

gebied. De avonden werden gemodereerd door Danielle

HOE ZIEN DE NA OORLOGSE WIJKEN VAN DE TOEKOMST

Arets, associate lector journalistiek en innovatie Fontys

ER UIT?

oppakken: Albert Herder van Studioninedots spreekt over Wisselspoor, het plan voor de historische 11-hectare grote spoor-

Hogeschool en Design Academy Eindhoven. De serie van BLOG: KANSEN VOOR DE NA OORLOGSE WIJKEN

in totaal zes lectures is gestart in 2018.

werf aan de 2e Daalsedijk in Utrecht. De ontwikkeling van Wisselspoor gaat volgens hun stedenbouwkundig Cityplot

Flat met Toekomst, Camera Obscuradreef, Utrecht

STAD VAN MORGEN #5

Concept, bestaande uit compacte, flexibele stadsblokken

Kansen voor de naoorlogse wijken

Lars Zwart van architectenbureau Op ten Noort Blijden-

STAD VAN MORGEN #6

met veel kleinschalige, gemengde typologieën, gebruikers

De groei van de stad richt zich nu vooral op de ontwikkeling

stein (ONB) spreekt over renovatie met aandacht voor

Dicht, dichter, dichtst

en functies. Het plan is een aanvulling op algemene maat-

van Merwedekanaalzone, Stationsgebied en Leidsche Rijn.

erfgoed bij de Welkom-flats in Kanaleneiland en de Flat

Is de Utrechtse tango op de krappe woningmarkt inno­vatief

schappelijke ambities voor het verlagen van het verkeer,

Profiteren de kwetsbare wijken wel genoeg mee van het

met Toekomst in Overvecht. ONB is voor Mitros betrokken

genoeg om aan de grote hoeveelheid en gevarieerde

meer participatie van de gemeenschap en een hoge kwaliteit van de openbare ruimte.

succes van de stad? In deze lecture gaat onze aandacht

bij de renovatie van de KEM flats in Kanaleneiland, beter

woonvraag te voldoen? Kunnen alle uitdagingen die op

uit naar de ruimtelijke ontwikkeling van wijken als

bekend als de ‘Welkom’-flats – vernoemd naar het woord

ons afkomen zoals in de voorgaande lectures besproken

Kanalen­eiland en Overvecht. Hoe gaan we om met de

‘welkom’ dat in vele talen boven de entrees staat.

integraal goed meegenomen worden? Het wordt tijd voor

Martin Knuijt van OKRA landschapsarchitecten gaat in op

oorspronkelijke ontwerpprincipes, erfgoed en architectuur

De Flat met Toekomst in Overvecht is een Nul-op-de-

duidelijke keuzes over waar, welke functies en voor wie

hun plan voor de Merwedekanaalzone. Een groot deel van

bij de nodige aanpassingen voor renovatie, energietransitie

Meter renovatie voor de naoorlogse Intervam flats van

gebouwd wordt. En over de manier waarop. Hoe ‘dicht’

de extra woningen zal gebouwd worden op het Stadseiland.

en de klimaatadaptatie? Bieden de wijken ruimte voor

Mitros. Inmiddels is de bouw van een pilot van 8 portiek­

willen we bouwen? Wat kan een gebied of wijk eigenlijk

OKRA maakte in samenwerking met de gemeente, steden-

het versnellen van de woningopgave, door verdichten en

woningen afgerond naar ontwerp van Nieuw Utrechts Peil,

aan? Zijn de aangewezen (prioriteits)gebieden voldoende

bouwkundigen, eigenaren, ontwikkelaars en gebruikers

differentiëren? En kan de vernieuwings- en verdichtings-

het samenwerkingsverband tussen bouwer VIOS, adviseur

voor de grote vraag. En wat zijn eigenlijk de kwalitatieve

een plan voor de openbare ruimte voor deelgebied 5,

slag bijdragen aan de kwaliteit, vitaliteit en cohesie van

Nieman en ONB.

woonwensen? Welk sturingsmechanismen kan en wil de

gelegen tussen de Balijebrug en Socratesbrug. De ambiti-

gemeente inzetten om bij te dragen aan een kwali­tatieve,

euze wijk, met hoge woningdichtheid, wordt in hoge mate

de wijk en zijn bewoners?

7


8

NIEUWE VRAAGSTUKKEN... EN DE KRACHT VAN ONTWERP

PROGRAMMA

klimaatbestendig, met innovatieve mobiliteitsconcepten.

PANORAMA NEDERLAND

STADSWIJK VAN DE TOEKOMST

het aangenaam is om te verblijven. Wat betekent dat voor

Hoe ontwerp je kwalitatief hoogwaardige buitenruimte in

LOCATIE: STADHUIS // DATUM: 15 MEI // DEELNEMERS: 54 //

LOCATIE: MERWEDEKANAALZONE // DATUM: 3 JULI // DEELNEMERS: 116

de functies op de begane grond, de relatie tussen wonen

hoge woningdichtheden?

VORM: OPINIEREND DEBAT // SAMENWERKINGSPARTNERS: COLLEGE

// VORM: OPINIEREND DEBAT // SAMENWERKINGSPARTNERS:

en werken, wat ervaar je als je er loopt en wat doen hoge

VAN RIJKSADVISEURS, PROVINCIE UTRECHT, GEMEENTE UTRECHT //

GEMEENTE UTRECHT // FINANCIERS: GEMEENTE UTRECHT

dichtheden met je? Hoe maken we een wijk die leefbaar

Bart Mispelblom Beyer van TANGRAM Architecten vertelt

blijft en aantrekkelijk is voor iedereen!

FINANCIERS: GEMEENTE UTRECHT

De toekomst dichterbij

aan de hand van de Galaxy Tower wat hoogstedelijk verdichten op een knooppunt vraagt. Welke ruimtelijke

Van 13 tot en met 21 mei is in het stadhuis van Utrecht

Na jaren van functiescheiding (waarbij wonen en werken op

Michiel van Loon van Mei architects werkt veel aan

principes zijn essentieel om een hoog gebouw een plek

de reizende tentoonstelling Panorama Nederland te zien

aparte plekken werden georganiseerd) worden nu wijken

buurten want compacte en hechte buurten maken een

te geven als onderdeel van de stad. Hoe stimuleer je

geweest, een optimistisch toekomstperspectief voor de

ontworpen waar wonen, werk en recreëren veel meer

gemengde wijk. Michiel vertelt over de ontwerpprincipes

bijvoorbeeld het buurtgevoel en een levendige omgeving?

ruimtelijke inrichting van Nederland. Het laat op bijzondere

door elkaar lopen. Deze wijken worden hoogstedelijker

achter gerealiseerde projecten Lloydkwartier Rotterdam,

En kunnen we deze principes ook op andere knooppunten

wijze zien hoe de grote maatschappelijke vraagstukken

(zoals een hogere dichtheid van woningen op hetzelfde

Kabeldistrict Delft, Fenixlofts Rotterdam, en de Verken-

toepassen? De Galaxy tower, Jaarbeurshotel met 300

van nu de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele

oppervlak) dan we tot nu toe kennen, en functioneren op

ner in Utrecht. Het zijn projecten die ontworpen zijn voor

appartementen, is een schakel tussen de zakelijkheid van

verbeteringen in de toekomst. Woensdag 15 mei was de

een andere manier. Hoe werkt dat, mengen van wonen,

mensen met verschillende achtergronden, uiteenlopende

het Jaarbeursplein en de nieuw te ontwikkelen woon-

openingsbijeenkomst georganiseerd door de gemeente,

werken en voorzieningen in een hogere dichtheid? Welke

overtuigingen, interesses en leeftijden. Waar groen altijd

buurt. De toren wordt opgebouwd uit kleinere, gestapelde

provincie Utrecht en AORTA. Met een bijdrage van Daan

nieuwe concepten hebben we nodig, bijvoorbeeld voor

onderdeel is van de plek en ontmoeting gestimuleerd

bouwvolumes zodat het als hoog stedelijk gebouw ook

Zandbelt, rijksadviseur over Panorama Nederland; Paul

mobiliteit of het gebruik van de publieke ruimte. En hebben

wordt! En Mei wil een sterke relatie onderhouden met

kan aanhaken bij de nieuwe woonwijk. Met een gemengd

Roncken, onafhankelijk adviseur Ruimtelijke Kwaliteit

de stadsbewoners van de toekomst andere woonwensen.

de mensen die er daadwerkelijk gaan wonen, werken en

programma heeft het een scharnierfunctie naar de achter

voor de provincie Utrecht over de aantrekkelijkheid van

Wat is er nodig om deze stadswijken aantrekkelijk en leef-

verblijven. Hoe pakt dat uit?

gelegen woonbuurt, terwijl het ook open staat voor

het platteland voor mensen met een urbane instelling.

baar te maken? Hoe verplaatsen we ons? En wat betekent

gebruikers uit de stad. Met co-referent Marco Broek-

Stedenbouwkundige Judith de Koster, directeur/partner

deze ontwikkeling voor de bestaande buurten eromheen?

man ontstond een levendige discussie met de zaal. Deze

van BGSV – bureau voor stedenbouw, tenslotte stond stil

lecture werd het best bezocht, met opnieuw een brede

bij de thema’s gezond stedelijk leven en duurzaamheid

Presentatie door Daan Zandbelt, rijksadviseur, over

vertegenwoordiging uit de stad.

als belangrijke pijlers binnen het koersdocument voor de

de leidende principes van de Ruimtelijk economische

Cartesiusdriehoek in Utrecht. Hierna volgde een groeps-

ontwikkelstrategie (REOS)advies Metro Mix. Gebieden

gewijze discussie aan de hand van vier thema’s.

met gemengd gebruik zijn cruciaal voor de leefbaarheid

INTERVIEW met Albert Herder en Bart Mispelblom Beyer: UTRECHT BLIJFT GROEIEN. WAAR GAAN DEZE MENSEN WONEN. EN HOE?

boogiewoogie’ en DE STRIP.

van de stad, zo stelt hij. Metro Mix is een advies over drie BLOG over de avond en discussie

hoogstedelijke woon- werkmilieus die zich onderscheiden omdat ze ook de economie van de grootstedelijke regio’s

BLOG: DICHT, DICHTER, DICHTST IS GEEN DOEL OP ZICH

Aantal bezoekers: 116. Lees hier de BLOG ‘Een liefdevolle

versterken. Wat vraagt dat van deze gebieden? Daan Zandbelt gaat in op wat, waarom en hoe. En heeft bijvoorbeeld de Merwedekanaalzone deze mogelijkheden?

STAD VAN MORGEN ESSAY na een succesvolle reeks van zes lectures is de balans

Hans Karssenberg van Stipo (adviesbureau op het gebied

opgemaakt in het essay: ontwerp als voorwaarde voor

van stedelijke ontwikkeling), zet menselijke waarden

kwaliteit door Marieke Berkers. WWW.AORTA.NU/BLOG/

voorop. We kunnen leren van goede voorbeelden die we al

ONTWERP-ALS-VOORWAARDE-VOOR-KWALITEIT/

kennen. Welke ingrediënten hebben we nodig om wijken met een hoge dichtheid aantrekkelijk te maken om te wonen en te werken? Wat kun je doen in de publieke ruimte om ontmoeten te stimuleren en deze zo in te richten dat

9


10

NIEUWE VRAAGSTUKKEN... EN DE KRACHT VAN ONTWERP

EVALUATIE KWALITEITSGIDSEN UTRECHTSE

Het ontwerpend onderzoek naar de nieuwe verstedelijking

LANDSCHAPPEN

strategieën en hun betekenis voor vraagstukken als ruimte-

LOCATIE: DIVERSE KERNEN IN DE PROVINCIE // DATUM: MEI-DECEMBER

beslag, identiteit, klimaat en energie, is gestart in 2019

// DEELNEMERS: 8 // VORM: INTERVIEWS, SURVEY EN ADVIES//

met een vooronderzoek en een serie interviews met uiteen-

SAMENWERKINGSPARTNER EN FINANCIER: PROVINCIE UTRECHT, LNW

lopende belanghebbenden en een drietal experts. De opgaven rond wonen en werken, mobiliteit, voorzieningen

De evaluatie is een opdracht van de provincie Utrecht en

en duurzaamheid, zijn veelal complex, met conflicterende

komt voort uit een advies van de onafhankelijk adviseur

belangen en ruimteclaims. Op dit moment worden op

van de provincie Utrecht waarin hij aangaf dat deze

verschillende schaalniveaus van de stad en regio Utrecht

katernen verbeterd moesten worden. AORTA heeft

gediscussieerd over de toekomst van de stad (RSU, UNed-

voor­gesteld om het gebruik van de gidsen te evalueren

MIRT, RES, REP, Omgevingsvisie, etc.). Het project valt

middels een serie interviews en een online survey. AORTA

uiteen in twee delen: Wat Als? En Wat Nu! Aan de hand van

levert de vragen aan, de provincie stuurt het uit en AORTA

drie vergezichten en de uitkomst van een serie interviews

analyseert de gegevens. En heeft een advies geschreven.

met uiteenlopende belanghebbenden zoeken we inspirerende perspectieven op en verbinden die in het tweede gedeelte aan een casus. In het deel Wat nu! gaan we aan

WORKSHOP DAG VAN DE RUIMTELIJKE KWALITEIT

de slag met de potentie van een van de ontwikkelrichtingen

LOCATIE: ANTRPOPIA DRIEBERGEN // DATUM: 14 FEBRUARI // DEEL­

waar Utrecht voor kiest in de vernieuwde RSU. Dit proces

NEMERS: 24 // VORM: WORKSHOP // SAMENWERKINGSPARTNER EN

van zorgvuldige besluitvorming nam meer tijd in beslag dan

FINANCIER: PROVINCIE UTRECHT, LNW

aanvankelijk gedacht. We sluiten daar op aan en organiseren het werkevent in 2020. De resultaten van de interviews

Op verzoek van de provincie Utrecht verzorgde AORTA een

worden voorafgaand aan de start van Wat Nu! gepubliceerd.

workshop tijdens de Dag van de ruimtelijke kwaliteit. Het doel was om de rol van de kwaliteitsgidsen te bespreken voor het nieuwe vraagstuk energielandschappen. De

WOONMILIEUS VAN DE TOEKOMST

deelnemers gingen in kleinere groepjes met elkaar aan

LOCATIE: DE LIK // DATA: 28 JANUARI 2020 // VORM: INSPIRATIEBIJEEN-

de slag aan de hand van gerichte vragen op de placemats.

KOMST // SAMENWERKINGSPARTNERS: U10/U16, PROVINCIE UTRECHT,

Dit zijn gerichte vragen, de deelnemers schrijven hun

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN // FINANCIER: GEMEENTE

bijdragen op de placemat. De opvallendste bijdragen zijn

UTRECHT

plenair terug gekoppeld. De uitkomsten zijn gebruikt voor de evaluatie gebiedskaternen.

In de zoektocht naar het bundelen van de woonopgave met mobiliteit, en daaraan palende andere opgaven zoals klimaat en energie, worden veel overleggen gedomi-

WAT ALS? WAT NU!

neerd door aantallen en de vraag waar de opgave politiek

LOCATIE: ONLINE // DATA: DOORLOPEND NAAR 2020 // VORM: IN-

wenselijk is. AORTA wil ruimte bieden aan de vraag naar

TERVIEWS EN WERKBIJEENKOMST // SAMENWERKINGSPARTNERS:

inhoudelijke en ruimtelijke inzichten zoals: welke regio

GEMEENTE UTRECHT, MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN IN-

willen we zijn en voor wie? Wat is hoogstedelijk bouwen

FRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT // FINANCIER: STIMULERINGSFONDS

en past dat in het landschap? De bijeenkomst is in 2019

CREATIEVE INDUSTRIE, SPONSOREN AORTA EN GEMEENTE UTRECHT

voorbereid en vond plaats in 2020.

POST UTRECHT // BEELD: RIJNBOUTT


12

NIEUWE OMGANG MET ERFGOED… EN DE KRACHT VAN ONTWERP

PROGRAMMA 13

PRAATPLATEN Over de relatie tussen erfgoed en ontwerp

Veel partijen werken in de naoorlogse wijken aan slimme

De belangrijkste winst was dat deze kennis verbindt:

samenhang in de ontwerpgrammatica is essentieel om

oplossingen voor nieuwe vraagstukken zoals energie en

tussen waterschap, stedenbouw, erfgoed, hydrologen,

met de juiste argumenten deze wel, of niet, te benutten.

voor de verduurzamingsopgave

het klimaat. Er zijn plannen om de woningvoorraad te

projectmanagers en beheer. Ontwerp verbindt historie

In de loop van de tijd is er veel veranderd, bijvoorbeeld

LOCATIE: ONLINE // DATA: MEI - DECEMBER // VORM: INTERVIEWS EN

differentiëren, en te verdichten. Dat veronderstelt kennis

met nieuwe opgaven!

door toegenomen parkeerdruk. Ook houdt de project

KENNISPLATEN // SAMENWERKINGSPARTNERS: ERFGOED GEMEENTE

gedreven aanpak vaak geen rekening met grotere steden-

UTRECHT, ONB ARCHITECTEN, STEENHUISMEURS, RIJKSDIENST

over de oorspronkelijke ontwerpprincipes van deze wijken. Wijken die ontworpen zijn met bevlogen ideeën over de

bouwkundige en landschappelijke structuren. Herstel van

CULTUREEL ERFGOED //FINANCIERING: RIJKSDIENST CULTUREEL

samenhang tussen bebouwing, de openbare ruimte en

ROUTEKAART

de cultuurhistorisch waardevolle structuur van de wijk is,

ERFGOED // SAMENWERKINGSPARTNERS: ARCHITECTENBUREAUS VAN

het groen. Met licht, lucht en ruimte werden wijken

De naoorlogse wijk Kanaleneiland in zuidwest Utrecht

zeker omdat er op veel plekken is gekozen voor renovatie,

DE GESELECTEERDE PROJECTEN

ontwikkeld als een totale compositie: iedere functie kreeg

werd ontwikkeld als één grote compositie, één ontworpen

ook de huidige gemeentelijke ambitie.

zijn plek, met veel ruimte voor groen en ontmoeting. Hoe

systeem. Maar dat was in de jaren vijftig van de vorige

kunnen we deze principes opnieuw laten meewegen om

eeuw. Het is de vraag of dit systeem nog is toegerust

AORTA doet haar onderzoek in het kader van het Ontwerp-

technische oplossing, maar ook een esthetische! Door

de wijken een nieuwe toekomst te bieden?

op actuele opgaven als klimaatadaptatie en energie­

programma Erfgoed en Ruimte van Het Stimuleringsfonds

oorspronkelijk ontwerp te gebruiken krijgt renovatie meer

transitie. Om deze vraag te beantwoorden organiseerde

Creatieve Industrie en de Rijksdienst voor het Cultureel

kwaliteit en draagvlak, zo vertellen ook de corporaties.

Verduurzamen van de na oorlogse flats is niet alleen een

Architectuurcentrum AORTA in het voorjaar van 2019

Erfgoed. Dat programma betrekt ontwerpers en erfgoed

Samen met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed zijn vier

ONTWERPEND ONDERZOEK KANALENEILAND

twee ontwerpateliers met verschillende specialisten,

professionals bij actuele vraagstukken op het snijvlak

informatieve panelen gemaakt waarin de relatie tussen

LOCATIE: WIJKBUREAU KANALENEILAND, STADSKANTOOR //DATA:26

waaronder Paul Achterberg van Atelier Quadrat.

van klimaat, energie, ruimte en erfgoed met als doel

erfgoed en ontwerp en verduurzamen wordt toegelicht

FEBRUARI, 1 APRIL EN 16 MEI EN 16 SEPTEMBER // SAMENWERKINGS­

De resultaten zijn verbeeld in de zogenaamde Routekaart

een toekomstgerichte benadering van het Nederlandse

aan de hand van de drie belangrijkste typologieën. Ook is

PARTNERS: GEMEENTE UTRECHT PMB, (stedenbouw, erfgoed, water en

met ontwerpprincipes voor een klimaatbestendige wijk.

cultuurlandschap en een duurzame ontwikkeling van onze

een procesplaat gemaakt die fungeert als een handleiding:

beheer): RIJKSDIENST CULTUREEL ERFGOED; MITROS; HNSR; TAUW

De Routekaart geeft handvatten hoe oorspronkelijke

dagelijkse leefomgeving. Het onderzoek van AORTA is één

waar moet je aan denken als je onder architectuur wilt

ontwerpprincipes gekoppeld kunnen worden aan de tech-

van de 16 projecten in Nederland waarin de onderlinge

renoveren? Deze panelen zijn inspirerend en in te zetten

De kennis over de principes achter het groen van toen en

niek van de klimaatopgave in de naoorlogse wijken. Deze

relatie tussen klimaatadaptatie, energietransitie, erfgoed,

voor het gesprek over deze opgave, bijvoorbeeld door de

de relatie tussen bebouwing en groen, mist in het idioom

aanpak is niet alleen bruikbaar voor Kanaleneiland, maar

ruimte en rol van ontwerp wordt verkend.

Rijksdienst als zij aan tafel zitten met gemeentes.

van de gemeente, het waterschap en corporaties. AORTA

ook voor andere na oorlogse wijken. Het essay duidt de

startte in 2018 met ontwerpend onderzoek naar de toe-

meerwaarde en de bruikbaarheid van de oorspronkelijke

passing van de oorspronkelijke ontwerpprincipes voor

ontwerpprincipes.

een klimaatbestendige omgeving. De nieuwe opgave van klimaatadaptatie kan goed aansluiten bij de oorspronkelijke

Waardevolle groenstructuur

cultuurhistorische kwaliteiten. Daarvoor hebben we een

De naoorlogse wijk Kanaleneiland wordt landelijk gezien

voorbeeld gevende, toekomstbestendige ontwerpgram-

als één van de betere. De waarde zit met name in het

matica gemaakt. Deze ontwerpgrammatica is ook in te

ruime groen, en de stedenbouwkundige opzet. Deze grote

zetten voor andere vraagstukken die ingrijpen in de

maat biedt veel kansen voor een moderne omgang met

publieke ruimte, zoals de energietransitie en verdichten.

groen, water en klimaatadaptatie. Tegelijkertijd is er een

Of voor vergelijkbare andere na oorlogse wijken. De ont-

kans omdat deze wijken aan de beurt zijn voor grootschalige

werpgrammatica, het historisch onderzoek en het essay

renovatie en herontwikkeling. De fijnzinnige opzet van na-

over de meerwaarde van de oorspronkelijke ontwerp­

oorlogse wijken zoals Kanaleneiland waarbij bebouwing,

principes worden gepubliceerd als routekaart.

openbare ruimte en groen elkaar versterken en aanvullen,

Het ontwerpend onderzoek kende een aantal stappen

is tegelijkertijd erg kwetsbaar. Als op microniveau een

waarin we telkens, samen met betrokken partijen, de

aanpassing wordt gedaan, heeft dat vaak een repeterend

ontwerp grammatica en de toepassing ervan verfijnden.

negatief effect op het totaal. Inzicht in deze oorspronkelijke


14 NIEUWE

OMGANG MET ERFGOED… EN DE KRACHT VAN ONTWERP

KANALENEILAND IN KEER LOCATIE: STADSKANTOOR // DATA: MEI // VORM: TENTOONSTELLING EN PUBLICATIE // SAMENWERKINGSPARTNERS: STIMULERINGSFONDS CREATIEVE INDUSTRIE // FINANCIERING: RIJKSDIENST CULTUREEL ERFGOED

Het onderzoek van AORTA naar het klimaatbestendig maken van Kanaleneiland met inzet van historische ontwerpprincipes is opgenomen in de tentoonstelling (Klimaat-Energie-Erfgoed-Ruimte), van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De zestien projecten uit het ‘Erfgoed & Ruimte Ontwerpprogramma’ laten zien dat lokale en regionale initiatieven richting klimaatadaptatie en energietransitie waarin ons erfgoed de drager vormt, op tal van plekken effectief zijn, maar dat verbinding met het hogere schaalniveau ontbreekt. Juist dit laatste is een voorwaarde voor een goede en kwalitatieve aanpak van de transitieopgaven. Om de ruimtelijke impact van de energietransitie en klimaatadaptatie te borgen, is een nationaal programma nodig en interactie met de regionale strategieën. Dit vraagt om visie, geld, ontwerpkracht en maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak. De tentoonstelling en film werden gecombineerd met een debat. Alle zestien projecten zijn terug te vinden in de begeleidende publicatie: KEER

BEELD: PAUL ACHTERBERG

15


16

PUBLIEK GEINFORMEERD…… EN DE BELEVING VAN ONTWERP

PROGRAMMA 17

Het laagdrempelig programma stelt de beleving van

Tours door Oog in Al

DAG VAN DE ARCHITECTUUR

gebouwd én er komen nog meer markante gebouwen bij,

architectuur, stedenbouw en fenomenen van de stad

Oog in Al, een brave middenstandsbuurt, uitgedacht op de

LOCATIES: STATIONSGEBIED // LEIDSCHE RIJN CENTRUM - UTRECHT

zoals Het Platform bovenop de bus-/tramterminal van

centraal. De tours, vlogs, presentaties, evenementen en

tekentafel vanuit de jaren 30-idealen. Plannen om de stad

SCIENSE PARK - NEUDE -STADHUIS // DATUM: VRIJDAG 14 en ZATERDAG

de Uithoflijn. In het Infocentrum Stationsgebied vind je

educatieprogramma’s vertellen over belangrijke ontwik­

Utrecht naar het westen uit te breiden waren er al in de

15 JUNI // DEELNEMERS: 1216 // ONLINE BEREIK: 4905 // VORM: LEZIN-

maquettes en animaties van de laatste bouwplannen

kelingen in de stad. Ze vertellen persoonlijke fascinaties

17de eeuw. De uitbreidingsplannen werden pas gereali-

GEN RONDLEIDINGEN // SAMENWERKINGSPARTNERS: CU2030; DAG VAN

en ontwikkelingen. Met rondleidingen naar de nieuwe

en inspiraties, maar ook achterliggende motieven en

seerd vanaf de jaren 20 van de vorige eeuw in de vorm van

DE BOIUW- BIBLIOTHEEK UTRECHT – RIVM – HEIJMANS – DIRRIXENDIE-

Parkeergarage Croeselaan. En in The Green House –

redenen: waarom is de stad ontworpen zoals ze is.

de wijk Oog in Al. De wijk is opgezet met ruime woningen

DEREN – RAUM - EXPODIUM // FINANCIERS: GEMEENTE UTRECHT – VSB

misschien het meest circulaire gebouw van Utrecht –

voor de middenstand en veel voorzieningen. Grote namen

FONDS - CU2030 – ELISE MATHILDEFONDS – KF HEINFONDS

zijn presentaties, met rondleidingen over het circulaire

AORTA sluit waar het kan aan bij grotere culturele

uit de architectuur zijn verbonden aan Oog in Al. Anno nu

evenementen, en verzorgt aanvullend programma. Met

is Oog in Al een typische gezinswijk met veel faciliteiten en

Op vrijdag 14 en zaterdag 15 juni vierden wij de Dag van

een reeks educatieprogramma’s bereikt AORTA ook al

een sterke sociale cohesie.

de Architectuur Utrecht! Dé kans om binnen te kijken

LEIDSCHE RIJN CENTRUM

jaren de scholieren van primair, voorgezet en hoger

bij bijzondere gebouwen en bouwplaatsen. Bevlogen

Op geen andere plek is de groei van de stad meer zicht-

onderwijs.

initiatiefnemers, bouwers én enthousiaste architecten

baar dan in Leidsche Rijn Centrum. Met de komst van de

concept.

UTRECHT BOUWT

vertellen hoe zij aan de stad werken en die mooier maken.

nieuwe Bibliotheek Leidsche Rijn Centrum heeft de wijk

LOCATIES: STATIONSGEBIED // HOOGRAVEN - KANALENEILAND // DATUM:

Met rondleidingen, presentaties, theater, radio, video en

al een echt hart gekregen. Hier vertrokken ook speciale

inspirerende activiteiten.

wandelingen met een architectuurgids. Op de bouwplaats

TOURS WEST

25 MEI// DEELNEMERS: 20 // VORM: LEZINGEN EN RONDLEIDINGEN //

LOCATIES: OOG EN AL// HALVE MAAN // DATUM: ZONDAG 14 APRIL //

SAMENWERKINGSPARTNERS: AUTEURS EN EIGENAAR DINGEMANSHUIS

DEELNEMERS: 99 // VORM: RONDLEIDINGEN EN LEZING// SAMEN­

// FINANCIERS: GEMEENTE UTRECHT EN KAARTVERKOOP

van Greenville gaf architect Bert Dirrix uitleg over de Door de ogen van…

groene bouwplannen. En het naastgelegen RAUM was een

In meerdere steden in Nederland stond architectuur in

speciale muziektheatervoorstelling over toekomstvisioenen

Arjan den Boer, Bettina van Santen en Ronald Willemsen

de schijnwerpers. Met dit jaar extra aandacht voor het

en mythes van een nieuwe stad.

schreven over de geschiedenis van de Utrechtse weder­

verhaal van de architect en bouwer, maar ook die van de

In het kader van de Culturele Zondagen - Go West

opbouw na de Tweede Wereldoorlog. Bij het onderzoek

opdrachtgever, gebruiker en bewoner. Markante personen

UTRECHT SCIENCE PARK

organiseert Architectuurcentrum Aorta vier wandelingen

daarvoor stuitten ze op nooit gepubliceerd beeld en

zijn gevraagd naar hun persoonlijke betrokkenheid bij een

Benieuwd wat er bij de entree van het Utrecht Science

door Oog in Al en Halve Maan onder begeleiding van een

andere verrassingen, onder meer over architect Piet

gebouw. Ontdek het verhaal achter het gebouw in de

Park wordt gebouwd? Architect Dick van Wageningen gaf

architectuurgids en een korte lezing over Halve Maan in het

Dingemans (1910-1970). Alle reden voor een lezing met

videoserie DOOR DE OGEN VAN... en bepaal wat jij zelf

een presentatie in de bouwkeet van de nieuwbouw voor

Landhuis in Park Oog in Al. Ontdek de Utrechtse wijken Oog

rondleiding in Dingemans’ voormalige woonhuis en

vindt; hoe de stad mooier, beter en duurzamer kan worden.

het RIVM. Het Utrecht Science Park heeft de laatste jaren

in Al en Halve Maan en de onderliggende idealen uit een

kantoor in Tuindorp Oost. Aanvullend kon een expositie

tijd dat stadsplanning werd uitgedacht achter de teken­

worden bezocht over Bauhaus van galeriecollectief

Vrijdag 14 juni

meerde architecten. Een gids van AORTA vertelde tijdens

tafel van de gemeente.

Vierplus.

Lezingenavond INSPIRATIE UIT ERFGOED., over trans-

een fietstocht over de laatste ontwikkelingen van het

formatie van monumenten. Wethouder Anke Klein opende

grootste science park van Nederland.

Tours door Halve Maan

BLOG Dingemans van het torentje.

WERKINGSPARTNERS: UTRECHT MARKETING // FINANCIERS: GEMEENTE UTRECHT EN UTRECHT MARKETING

flink vertimmerd, met nieuwe gebouwen van gerenom-

deze avond. De architecten van Post Utrecht, het Stadhuis

Bij de bouw van ‘Halve Maan’ stond de wijkgedachte

en Nijenoord vertelden over hun ontwerp, de keuzes en

ICONEN OPEN

centraal, een netwerk van buurten met veel ruimte en

hun inspiratie om de gebouwen van toen aan te passen

Ook in de stad was veel te zien, met rondleidingen door

groen, met alle voorzieningen op loopafstand én levens-

voor de toekomst.

de bouwplaats van Post Utrecht aan de Neude en rond­ leidingen door het pas gerenoveerde Stadhuis.

loopbestendig. Waar die wijkgedachte anno 2015 uit beeld lijkt bieden actuele ontwikkelingen weer perspectief!

Zaterdag 15 juni STATIONSGEBIED Sinds kort kun je van de oude binnenstad zo naar het Jaarbeursterrein lopen. Er is de laatste jaren veel


18

PUBLIEK GEINFORMEERD…… EN DE BELEVING VAN ONTWERP

EDUCATIE 19

DROMEN IN BETON

Fietstocht door Kanaleneiland.

STRAATBEELDEN

CREATE YOUR CITY

LOCATIES: KANALENEILAND // HOOG CATHARIJNE // CENTRAAL

Kanaleneiland is gebouwd volgens de idealen van de

LOCATIES: BLAUWE AVENTURIJN – PIETERSKERKHOF -¬ BOOMGAARD //

LOCATIES: VILLA JONGERIUS EN AMADEUS LYCEUM // DATUM: 4-8

MUSEUM // DATUM: ZATERDAG 26 OKTOBER - en ZATERDAG 9 NOVEM-

functionele stad. Een wijk als een stad op zich waar

DATUM: JANUARI-DECEMBER 2016 // DEELNEMERS: 1150 [MEERDERE

MAART // DEELNEMERS: 20 // VORM: PROJECTWEEK // FINANCIERS:

BER en ZONDAG 1 DECEMBER // DEELNEMERS: 70 // VORM: LEZING EN

de bewoners hun hele leven konden blijven wonen.

LESSEN] // VORM: DOORLOPENDE LEERLIJN OMGEVINGSEDUCATIE //

AMADEUS LYCEUM

RONDLEIDINGEN // SAMENWERKINGSPARTNERS: CENTRAAL MUSEUM

Kanaleneiland is een ruim opgezette wijk, met veel groen

SAMENWERKINGSPARTNERS: BLAUWE AVENTURIJN ¬ PIETERSKERK-

// FINANCIERS: GEMEENTE UTRECHT – CENTRAAL MUSEUM - KAART-

en hoogbouw die heel snel kon worden gerealiseerd door

HOF – DE BOOMGAARD – CLICK F1 – GEMEENTE UTRECHT – UTRECHTS

Voor het Amadeus Lyceum organiseerde AORTA opnieuw

VERKOOP

het grootschalige gebruik van geprefabriceerde elementen.

CENTRUM VOOR DE KUNSTEN/TIVOLIVREDENBURG – HOGESCHOOL

de projectweek stedenbouw. Leerlingen van 4VWO kregen

De hoogtijdagen van het begin verloren hun glans in de

VOOR DE KUNSTEN // FINANCIERS: GEMEENTE UTRECHT – FONDS VOOR

de opdracht om deelgebied 4 van de Merwedekanaal-

Het Centraal Museum presenteerde de expositie Dromen

jaren zeventig en tachtig. Inmiddels ligt de wijk niet meer

CULTUURPARTICIPATIE

zone te ontwerpen, aan de hand van de ambities van de

in beton, over twee utopische bouwprojecten die een

aan de rand van de stad en recente nieuwbouw en trans-

onstuimige levensloop kenden: Kanaleneiland en Hoog

formatieprojecten geven de wijk een nieuwe impuls.

gemeente. Zo maakten ze kennis met het vak stedenbouw, In Straatbeelden werkt Architectuurcentrum Aorta samen

procesvraagstukken en rollen. Zij kregen echter ook de

met Click F1 en drie Utrechtse basisscholen aan de

ruimte om zelf innovatieve voorstellen te maken. De week

laadpalen voor onze elektrische auto’s. Utrecht bouwt aan

Lezing Kanaleneiland als groene oase

ontwikkeling van een cultureel onderwijscurriculum voor

startte met een introductie in AORTA (in de villa Jonge-

de stad van de toekomst. Net zoals in de jaren ’50. Het

De lezing ‘Kanaleneiland als groene oase in een zich

het primair onderwijs op het gebied van omgevings- en

rius) door Paul Dijkstra over het vak stedenbouw en de

Centraal Museum spiegelt de tijdsgeest en idealen van

verdichtende stad’ toonde de resultaten van het onder-

media-educatie. Het doel is om het creatief vermogen

opdracht, en Wim Beelen, de vml gebiedsmanager van dit

toen aan onze dromen van nu. In het kader van Dromen

zoek naar de inzetbaarheid van de ontwerpprincipes van

een integrale plek te geven in het basisonderwijs. Creatief

gebied. Hierna volgde een rondleiding door Parkhaven,

in beton organiseerde AORTA drie activiteiten:

Kanaleneiland.

vermogen is een nieuwe skill waarmee leerlingen leren

als voorbeeld van binnenstedelijke bouw. Tijdens de week

Catharijne. Groene daken, ‘mobiliteits-hubs’ en genoeg

Kanaleneiland is gebouwd volgens de idealen van de

onderzoeken, experimenteren, nieuwe ideeën bedenken

bezochten ze ook OKRA, die als landschapsarchitecten

Tour door Hoog Catharijne

functionele stad. Het is een ruim opgezette wijk met licht,

en maken.

werken aan het openbare ruimte plan. Aan het einde van

In 1973 maakt Hoog Catharijne van Utrecht winkelhart van

lucht en ruimte, met gestapelde woningen omringd door

De leerlijn Straatbeelden wordt in co-creatie met de scholen

de week werden de ontwikkelvisies en maquettes beoor-

Nederland. Met een theater, bioscoop, kantoren, winkels

veel groen. De hoogtijdagen van het begin verloren hun

verder verbeterd, aangevuld en aangepast aan de ver-

deelt door twee projectmanagers van de gemeente.

en woningen werd Hoog Catharijne een stad op zichzelf.

glans in de jaren zeventig en tachtig en ook veel groen is

schillende onderwijsvisies en methoden. Ook worden waar

Het winkelcentrum maakte in de jaren ’70 deel uit van

in de loop van de tijd opgeofferd aan bijvoorbeeld parkeer-

nodig de mediatools geactualiseerd. We werken samen

een veel grotere vernieuwingsslag in het Stationsgebied,

plaatsen. Landschapsarchitect Paul Achterberg van atelier

met de leerkrachten van de Blauwe Aventurijn, Pieters-

met aan de westkant de Jaarbeurshallen. Al sinds de

Quadrat spreekt in zijn lezing over de oorspronkelijke

kerkhof en De Boomgaard aan de verdere ontwikkeling

opening is er veel kritiek geweest op de massaliteit van

ideeën en idealen van het groen, en hoe dit een groene

van de leerlijn omgevingseducatie binnen het curriculum.

het complex, waarvoor een groot deel van de historische

impuls kan geven aan de huidige transformatie- en ver-

De leerlijn is ontwikkeld voor groep 1 tot en met groep 8.

Stationswijk moest wijken. Tegelijkertijd is Hoog Catha-

duurzamingsopgave nodig voor de klimaatadaptatie.

We trainen de leerkrachten en verzorgen ondersteuning

rijne inmiddels verworden tot monument van functionele

tijdens de lessen. Dat vind op elke school in verschillende

architectuur.

werkvormen plaats. Voor de leerkrachten van de Boomgaard en de Blauwe Aventurijn organiseren we studie­

Hoog Catharijne heeft afgelopen jaren een ware transitie ondergaan. Het winkelgebied aan de Jaarbeurszijde van het station en de traverse tussen het station en Hoog Catharijne zijn uit handen gegeven aan de gemeente c.q. de NS, en daarvoor in de plaats heeft Klépierre drie nieuwe gebouwen mogen ontwikkelen: De Vredenburg, het Poortgebouw en het Paviljoen (aan het Stationsplein).

dagen. De invulling wordt per school besproken.


TOURS 21

20 TOURS BEELD:ANDRE RUSSCHER

TOURS LOCATIES: STATIONSGEBIED – UTRECHT SCIENCE PARK – ROTSOORD – UTRECHTSE WOONWIJKEN – STADSKANTOOR – MODERNE ARCHITECTUUR IN DE BINNENSTAD – RIETVELD EN TIJDGENOTEN // DATUM: DOORLOPEND // DEELNEMERS: 1.208 // VORM: RONDLEIDINGEN // FINANCIERS: GEMEENTE UTRECHT – EIGEN INKOMSTEN

AORTA verzorgt al jaren rondleidingen door ontwikkel­ gebieden, langs moderne architectuur en stedenbouw vanaf de twintigste eeuw. Private groepen, werkbezoeken van overheid en architectenbureaus tot scholieren leren over de stad en haar architectuur, van Rietveld tot Leidsche Rijn. Daarnaast organiseert AORTA regel­ matig tours voor individuele inschrijving, aansluitend op evenementen, op thema of langs bijzondere locaties die eenmalig zijn opengesteld. Hierbij werken we regelmatig samen met partners als het Centraal Museum, Erfgoed Utrecht en Marketing Utrecht.


22 AORTA ONLINE

PUBLICATIES

JAARCIJFERS 23

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Deze kunt u vinden via onze SITE en onder de verschillende programma’s

31 12 2019 Materiele vaste activa Vorderingen

SOCIAL MEDIA

31 12 2018

ACTIVA

Liquide middelen

LINKEDIN //

PASSIVA

www.linkedin.com/in/architectuurcentrum-aorta

Stichtingsvermogen Kortlopende schulden

TWITTER //

297

692

26.554

8.031

170.135

256.789

196.986

265.512

112.040

105.311

84.946

96.175

196.986

201.486

2019

2018

www.twitter.com/AortaUtrecht YOUTUBE https://www.youtube.com/user/AortaUtrecht

BATEN EN LASTEN OVER 2019

FACEBOOK //

Subsidies gemeente Utrecht

78.191

86.707

www.facebook.com/AortaUtrecht

Subsidies SCI

28.600

25.400

Stimuleringsregeling Cultuureducatie

15.000

15.000

PINTEREST

Baten van vermogensfondsen

12.500

11.500

www.pinterest.com/aortautrecht/

Baten als tegenprestatie van geleverde diensten

60.860

75.801

Baten van bedrijfsleven

15.745

27.863

100

487

210.996

242.758

Baten

Overige baten SOM DER BATEN Lasten

174.881

191.958

Wervingskosten

Besteed aan doelstellingen

12.688

6.203

Beheer en administratie

18.318

42.715

5.109

1.882

Rentebaten

36

1.882

Rentelasten

-177

-197

4.968

1.761

Saldo voor financiële baten en lasten

SALDO VAN BATEN EN LASTEN


24 JAARCIJFERS

JAARCIJFERS 25

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Liquide middelen

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Overige baten

Algemeen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale

Algemeen

Onder de overige baten worden diverse kleine baten

De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijn kleine

waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije

Het overschot of tekort wordt bepaald als het verschil

verantwoord.

fondswervende organisaties en de algemene bepalingen

beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct

tussen de som van de baten en de som van de lasten.

voor kleine organisatie zonder winststreven, zoals gepu-

opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmid-

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop

Lasten

bliceerd door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

delen.

deze betrekking hebben. Bij deze toerekening wordt

De lasten bestaan uit kosten besteed aan de doelstellingen,

rekening gehouden met de aan een periode toe te rekenen

werving baten en beheer en administratie. De kosten

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis

Reserves

bedragen die in een andere periode zijn of worden ont-

worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij be-

van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grond-

Het eigen vermogen van Stichting Aorta wordt verdeeld

vangen dan wel betaald. Verliezen worden verantwoord

trekking hebben. Directe activiteitkosten worden meteen

slag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld,

over diverse reserves. Jaarlijks wordt het resultaat door

als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als

toegewezen waarop ze betrekking hebben. Indirecte kosten

worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale

het bestuur bestemd. Eerst wordt de continuiteïtsreserve

deze gerealiseerd zijn.

worden verdeeld op basis van een kostenverdeelsleutel.

waarde.

opgebouwd. Vervolgens worden bestemmingsreserves

Materiële vaste activa

Deze kostenverdeelsleutel is gebaseerd op de verhouding

gevormd. De bestemmingsreserves worden goedgekeurd

Baten van subsidies

van bestede uren van de medewerkers van Stichting Aorta

door de Raad van Toezicht.

Onder baten van subsidies worden subsidies verantwoord

over de doelstellingen, werving baten en beheer en

welke zijn ontvangen van Gemeente Utrecht, SCI en de

administratie. Hierbij is geen wegingsfactor toegepast. De berekening wordt jaarlijks geactualiseerd.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op ver­ krijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met

Continuïteitsreserve

stimuleringsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit.

de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing

De continuïteitsreserve is gevormd voor de dekking van

De toegekende voorschotten op subsidies die de Stichting

met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen

risico’s op korte termijn om zeker te stellen dat in de

ontvangt worden direct verantwoord in de staat van baten en

Financiële baten en lasten De financiële baten en lasten

worden gebaseerd op de geschatte economische levens-

toekomst aan de verplichtingen kan worden voldaan.

lasten. Een eventuele afwijking op het voorschot worden

betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende

duur en worden berekend op basis van een vast percentage

De Stichting streeft naar een reserve ter hoogte van

verwerkt na afronding van een project als de beschikking

renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen

van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening

eenmaal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie.

definitief is. In het geval dat een subsidies (ook) betrekking

leningen en tegoeden.

houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt

heeft op een volgend boekjaar, wordt een deel van de

afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Bestemmingsreserves

Op terreinen wordt niet afgeschreven.

De bestemmingsreserves zijn gevormd voor toekomstige scholingsuitgaven en onderhoud aan de website.

Vorderingen

subsidie opgenomen onder de post overlopende passiva. Baten van vermogensfondsen Onder baten van vermogensfondsen wordt verstaan

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met

Kortlopende schulden

ontvangen bijdragen van vermogensfondsen en andere

een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een

stichtingen.

verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervol-

looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste ver-

gens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De

werking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens

Baten van bedrijven

reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs

Onder de baten van bedrijven wordt verstaan ontvangen

de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen

sponsorgelden.

voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van

Baten als tegenprestatie voor levering van diensten

individuele beoordeling van de vorderingen.

Onder baten als tegenprestatie voor diensten worden onder andere verantwoord baten ontvangen van rond­ leidingen en lezingen, alsmede door Stichting Aorta uitgevoerde en doorbelaste werkzaamheden.


26 OVER AORTA

27

MISSIE

KOERS 2018-2019

MEDEWERKERS

RAAD VAN TOEZICHT

AORTA is het onafhankelijk platform voor ontwerp van

In 2018 zal Aorta –nog meer dan nu-aan de voorkant van

Eveline Paalvast directeur | bestuurder (0,8 fte)

De Raad van Toezicht bestond in 2019 uit:

de leefomgeving van Utrecht. Met een gevarieerde

ontwik¬kelingen gaan anticiperen op de maatschappelijk

Paul Dijkstra programmamaker (0,8 fte)

programmering verbinden wij de creatieve industrie en

relevante vraagstukken en de consequenties daarvan voor

wetenschap met (landelijk en stedelijk) beleid, bouwende

de gebouwde omgeving. Dit doet AORTA door de rol van

VRIJWILLIGERS

Emmylou Aben,

partijen, lokale initiatieven, bewoners en politiek rond

ontwerp en de meerwaarde voor grote maatschappe-

Het werk van Architectuurcentrum AORTA zou niet mogelijk

Conceptmanager PitZtop (tot december 2019).

ruimtelijke vraagstukken. We doen dit samen met een

lijke vraagstukken te presenteren. De meer thematische

zijn zonder de energie en inzet van vrijwilligers. Aorta

Robert-Jaap Voorn,

breed netwerk van organisaties, bedrijven, kennisinstel-

ontwikkelingen als zelforganisatie, de energie transitie,

werd in 2019 bijgestaan door de volgende enthousiaste

partner bij Andersson Elffers Felix (vanaf december 2019)

lingen en bewonersplatforms.

klimaat, circulaire economie, duurzaamheid en techno­

vrijwilligers: Michiel Moll, Marie-Catrien Goddijn,

Voorzitter:

logische ontwikkelingen doorkruizen de traditionele

Sacha Beekman, Kees Jan van Dijk, Dirk van Haastrecht,

HR:

Ons kleine team met ervaren programmamakers is

sectoren. Als onafhankelijk platform kan Aorta juist

Jeanne Blok, Anja Romar, Marie Verhoeff, Maurice Tuunter

Helene Wust,

gedreven in het verbinden van de juiste mensen en net-

aanhaken op de behoefte van uiteenlopende gebruikers

en Jeffrey Frenken.

programmadirecteur Erasmus centrum voor Zorgbestuur

werken en het samenstellen, organiseren en communi­

en handelende partijen om samen te zoeken naar de

ceren van toegankelijk programma over de meest urgente

juiste argumenten voor (gebieds)ontwikkelingen. Zo wil

GIDSEN

Financiën:

ruimtelijke uitdagingen. Samen met onze partners zetten

Aorta een krachtiger pleidooi voeren voor de voortdurende

In 2019 zijn de volgende gidsen voor AORTA actief

Jeroen van Rossen,

wij ons in voor het verbeteren van de kwaliteit van de

zoektocht naar meer ruimtelijke kwaliteit, het goed door-

geweest: Marlies Adriaansen, Go Bruens, Jan Maarten

CFO Alfen BV (tot december 2019)

leefomgeving.

denken door de schalen heen en het verbinden van werk

Dalmeijer, Renette Niekerk, Cora Rooker, Sabine Todd

Robert Oonk,

Om de agenda van buurt, stad en regio te inspireren en

met werk.

en Xandra Knoth.

financieel manager bij Alfen, vanaf december 2019)

bediscussiëren, organiseren wij ateliers, dialogen en ruimtecafés over urgente maatschappelijke en ruimte-

De volgende speerpunten zijn geformuleerd:

SAMENWERKEN

Leden:

lijke vraagstukken. Daarnaast hebben wij een doorlopend

> samenwerken met nieuwe partijen uit het domein van

AORTA wordt per project geadviseerd over haar programma

Marjon van Caspel,

en gebruikt daarbij haar uitgebreide netwerk. AORTA

vml. gebiedsmanager Centrum en Uithof Gemeente

werkt intensief samen met diverse projectpartners voor de

Utrecht

uitvoering van haar programma. Zo sluit het programma

Oedzge Atzema,

goed aan bij actuele ontwikkelingen en activiteiten in

hoogleraar economische geografie universiteit Utrecht

Utrecht.

Bob van Ree,

educatief programma voor basis- en voortgezet onderwijs ontwikkeld. Met de jaarlijkse Dag van de Architectuur,

de zorg, techniek, klimaat, energie en duurzaamheid. > allianties met kennisinstellingen, podia en initiatief­

de stadstours en deelname aan culturele evenementen betrekt AORTA al ruim 20 jaar een breed publiek bij het

nemers > uitbouwen van de educatieve allianties met het basis–

gesprek over de kwaliteit van de ontwikkeling van stad en regio.

onderwijs en het voortgezet onderwijs > verder uitbouwen van een slimme communicatie­ strategie

manager projectontwikkeling Alliantie ontwikkeling B.V., vanaf december 2019


COLOFON © Architectuurcentrum Aorta, oktober 2020. Niets in deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de recht­ hebbenden. REDACTIE Eveline Paalvast ONTWERP EN LAYOUT: AtelierOost, Utrecht COVER VenhoevenCS architecture+urbanism, Beeld A2 studio Met dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het jaarboek 2019. Niet alle rechthebbenden van de gebruikte illustraties konden worden achterhaald.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.