AORTA jaarverslag 2020 - De veerkrachtige stad

Page 1

DE VEERKRACHTIGE STAD

JAARVERANTWOORDING 2020


STATIONSPLEIN TIJDENS DAG VAN DE ARCHITECTUUR 2020. // FOTO: AORTA


INLEIDING

AORTA begint dit kalenderjaar vol goede moed met twee

verantwoording wel opgenomen, omdat ze ver waren

inspirerende bijeenkomsten. We konden niet voorzien

voorbereid. Alle rondleidingen zijn gecanceld, en er

dat dit het laatste publieksprogramma in een aantal

kwamen ook geen nieuwe aanvragen meer binnen.

maanden zou worden. Net als iedereen in Nederland,

Nadat vlak na de zomer opnieuw werd besloten tot een

was het ineens zoeken naar wat er wel kon en inschatten

lock-down, zijn we ons gaan richten op het ombouwen

hoe lang de ingrijpende maatregelen zouden duren. Voor

naar een online programma, iets wat voor alle activiteiten

elke publieksinstelling waren de beperkingen enorm.

om een behoorlijke omslag vroeg. Online programma’s

Tijdens de eerste lock-down leek het mogelijk om in de

ken die we in meer kleine stappen bespreken. Daarnaast

zomer weer op te kunnen starten. We kozen ervoor om

is er online minder kans om te netwerken. Niet alleen

het programma voor de Dag van de Architectuur door te

vraagt dit veel meer voorbereiding, het levert ook minder

zetten, in de verwachting dat de zomer voldoende ruimte

output dan we gewend waren met fysieke bijeenkomsten.

zou brengen. Het leidde uiteindelijk tot een afgeslankte

Naast de aanpassingen in de program­matische opbouw,

versie want alleen die samenwerkingspartners die

zijn technische vaardigheden en faciliteiten onontbeerlijk.

flexibel en snel konden mee bewegen binnen de onzeker-

Dat vraagt tijd om te kunnen leren en oefenen. Al met al

heden van de corona pandemie bleven aangehaakt.

is dit een uitzonderlijk jaar geweest waarin we binnen alle

Het uiteindelijke programma werd zeer gewaardeerd.

beperkingen toch een aantal aangepaste activiteiten heb-

Bezoekers vonden het heerlijk om weer onder begeleiding

ben kunnen organiseren en voorbereiden.

vragen om een andere opbouw en eenvoudiger vraagstuk-

het verhaal over de ontwikkeling van de stad te horen. Toch is het op deze manier niet voor herhaling vatbaar

De steun van onze financiers is hierin onontbeerlijk

omdat de organisatorische belasting te groot is.

geweest. AORTA dankt iedereen die begrip heeft getoond voor deze situatie en coulance naar onze resultaten!

Andere programma’s waarvoor samen werd gewerkt in het kader van culturele evenementen zijn allemaal

Eveline Paalvast

afgelast door de organisatoren. We hebben ze in deze

Mei 2021

3


4 XXX


5

NIEUWE VRAAGSTUKKEN... EN DE KRACHT VAN ONTWERP WOONMILIEUS VAN DE TOEKOMST 06 WAT ALS? WAT NU! 06 BLOGS 07

NIEUWE OMGANG MET ERFGOED... EN DE KRACHT VAN ONTWERP LUNCHLEZING, NAAR EEN NIEUWE ONTWERPGRAMMATICA 08 PRESENTATIE STEDENBOUW VOOR EXTREMEN 10 RESULTATEN 10 PUBLICATIE STEDENBOUW VOOR EXTREMEN 11 DE THERMOMETER 11 PUBLIEK GEINFORMEERD... EN BELEVING VAN ONTWERP CHOREOGRAFIE VAN DE ZWERM

12 PASEO EN BICICLETA 13 DAG VAN DE ARCHITECTUUR 14 URBAN TOURS 19 EDUCATIE STRAATBEELDEN 20 CREATE YOUR CITY 20 CREATE YOUR CITY – EDUCATIE DE NIEUWE GENERATIE 21 AORTA ONLINE 22 JAARCIJFERS 23

OVER AORTA 26 Missie en koers 26 Medewerkers 27 Colofon 28


6

NIEUWE VRAAGSTUKKEN... EN DE KRACHT VAN ONTWERP

WOONMILIEUS VAN DE TOEKOMST

WAT ALS? / WAT NU!

LOCATIE: De Vrije Wolf - De LiK // DATUM: 21 FEBRUARI 2020 //

LOCATIE: ONLINE // DATA: DOORLOPEND NAAR 2021 // VORM:

DEELNEMERS: 25 // RESULTAAT #5: 84 bezoekers en #6: 142 //

INTERVIEWS EN ONLINE WERKEVENTS (IN 2021) ONLINE MAGAZINE//

VORM: INSPIRATIE SESSIE // SAMENWERKINGSPARTNERS: de samen-

SAMENWERKINGSPARTNERS: GEMEENTE UTRECHT, MINISTERIE VAN

werkende overheden in de U16, de provincie Utrecht en ministerie van BZK

BINNENLANDSE ZAKEN EN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT //

Gemeente Utrecht // FINANCIERS: UNED MIRT

FINANCIERS: STIMULERINGSFONDS CREATIEVE INDUSTRIE, SPONSOREN AORTA, MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Een inspiratiesessie over de woonvraag van de toekomst,

EN GEMEENTE UTRECHT

één van de meest essentiële vragen voor de lange termijn. Welke regio willen we zijn voor welke bevolkingsgroepen?

Een ontwerpend onderzoek naar de nieuwe verstedelij-

Hoe past dit bij ons regionale economische profiel? Wat is

kingsstrategieën en hun betekenis voor vraagstukken als

hoogstedelijk bouwen in 2040 en wat betekent dat voor de

ruimtebeslag, identiteit, klimaat en energie. De opgaven

stad en ons landschap?

rond wonen en werken, mobiliteit, voorzieningen en

De verwachte groei van wonen en werken in 2040 in de

duurzaamheid, zijn veelal complex, met conflicterende

metro­poolregio Utrecht is enorm en maakt andere knel-

belangen en ruimteclaims. Op dit moment worden op

lende opgaven rond bereikbaarheid en leefbaarheid

verschillende schaalniveaus van de stad en regio Utrecht

urgenter dan ooit. Daarom is afgelopen jaar de Woondeal

gediscussieerd over de toekomst van de stad (RSU, UNed-

regio Utrecht gesloten en is in 2018 gestart met het ver-

MIRT, RES, REP, Omgevingsvisie, etc.). Het project valt

stedelijkings- en bereikbaarheidsprogramma van U Ned,

uiteen in twee delen: In het deel Wat als? publiceren we

met als doel om de gezonde groei van wonen, werken en

drie vergezichten over toekomstige ontwikkelingen die

verblijven in balans te brengen met goede bereikbaarheid.

de inrichting van de stad gaan bepalen. We interviewden

Ook de provinciale omgevingsvisie (POVI) en de ruimtelijke

daarnaast uiteenlopende belanghebbenden over hun

strategie van de U16 (REP) zijn in opbouw. Samen met de

belangrijkste visies op de toekomst van de stad en het

provincie Utrecht, de U16 en het rijk moet richting 2040 een

landschap. Die hebben we benut voor het tweede deel

Utrechts antwoord worden gevonden op de verwachte groei

Wat nu! . In dit deel gaan we in werkevents aan de slag

van de Randstad en steden als aantrekkende metropolen.

met de verwachte knooppuntontwikkeling voor Lunetten/

Willen we de woningbehoefte zoveel mogelijk binnenstedelijk

Koningsweg. Deze ontwikkeling is een verstedelijkings-

faciliteren, en wat voor een stedelijk gebied levert dat op?

strategie uit de vernieuwde ruimtelijke strategie Utrecht,

Tijdens deze interactieve middag stonden vragen en

om de groei van de stad op te kunnen vangen.

dilemma’s van de deelnemers aan de vier thematafels

De resultaten van de interviews zijn voorafgaand aan de

centraal. Het programma werd afgewisseld met prikke-

start van Wat Nu! gepubliceerd.

lende pitches. Tijdens de afsluitende talkshow reflecteer-

De oorspronkelijke geplande manifestatie is verplaatst

den Josse de Voogd - zelfstandig geografisch onderzoeker,

naar het najaar 2020 zodat we de uitgangspunten van de

Ad de Bont – stedenbouwkundige, partner van Urhahn,

RSU konden inzetten, waar station Lunetten/Koningsweg

Jos Gadet - hoofdplanoloog gemeente Amsterdam en

nadrukkelijk als een van de nieuwe knooppunten wordt

Dionne Baaré - strategisch adviseur bij gemeente

genoemd.

Nieuwe­gein, op de uitkomsten van de thematafels.

Helaas gooide corona roet in het eten: een manifestatie

Met de blog Woonmilieus van de toekomst werd een

op locatie kon door de tweede lockdown van het najaar

inspirerende middag afgerond.

opnieuw niet doorgaan. Daarom besloten we een online


HET AGENDERENDE PROGRAMMA

werkevent te gaan organiseren. Dit vroeg om echter om

BLOGS

een nieuwe en deels andere opzet van het programma.

De toekomst van mobiliteit,

Allerlei uitwisseling, zoals rondleidingen door het gebied

interview met Harm Jansen en Eveline Keizer BPD over

om kennis te maken met de ruimtelijke kwaliteiten en de

toekomstige mobiliteitsconcepten en de relatie met hoog

opgave, konden we niet aanbieden. Deze nieuwe voor-

stedelijk wonen

bereiding betekende dat we twee events organiseren die beide plaatsvinden in 2021. In 2020 heeft de selectie van

Hoe minder auto’s, hoe eerlijker de stad

de ontwerpbureaus plaatsgevonden, experts geïnterviewd,

interview met Martine Das over de voordelen van autodelen

redactie op de teksten van de vergezichten, deze zijn later geplaatst zodat ze als serie functioneren met de resulta-

Nederland is verre van af, we moeten aan de bak!

ten van het ontwerpend onderzoek. Ook hebben we deel-

Interview met Co Verdaas over lef en keuzes durven

nemers geselecteerd, de opgave en het online programma

maken voor nieuwe landschappen

uitgewerkt. Uiteindelijk publiceren we alle resultaten in een online magazine.

Morele stedenbouw Interview met Wouter Velthuis over rechtvaardige steden en steden met incasseringsvermogen

7


8

NIEUWE OMGANG MET ERFGOED... EN DE KRACHT VAN ONTWERP

Ontwerp verbindt historie met nieuwe opgaven! Veel

LUNCHLEZING

partijen werken in de naoorlogse wijken aan slimme

NAAR EEN NIEUWE ONTWERPGRAMMATICA

oplossingen voor nieuwe vraagstukken zoals energie en

LOCATIE: STADSKANTOOR // DATUM: 26 FEBRUARI // VORM: LUNCH­

het klimaat. Er zijn plannen om de woningvoorraad te

LEZING // DEELNEMERS: GILDE RUIMTE GEMEENTE UTRECHT // SAMEN­

differentiëren, en te verdichten. Dat veronderstelt kennis

WERKINGSPARTNERS: GEMEENTE UTRECHT PMB, (stedenbouw, erfgoed,

over de oorspronkelijke ontwerpprincipes van deze wijken.

water en beheer): RIJKSDIENST CULTUREEL ERFGOED; MITROS; HNSR;

Wijken die ontworpen zijn met bevlogen ideeën over de

TAUW

samenhang tussen bebouwing, de openbare ruimte en het groen. Met licht, lucht en ruimte werden wijken

Nieuwe opgaven zoals klimaatadaptatie en energie-

ontwikkeld als een totale compositie: iedere functie kreeg

transitie vragen om slimme oplossingen in naoorlogse

zijn plek, met veel ruimte voor groen en ontmoeting.

wijken zoals Kanaleneiland. Ook zijn er wensen om de

Hoe kunnen we deze principes opnieuw laten meewegen

woningvoorraad te differentiëren, en te verdichten. AORTA

om de wijken een nieuwe toekomst te bieden?

startte met ontwerpend onderzoek naar de toepassing van de oorspronkelijke principes voor een klimaatbestendige omgeving voor Kanaleneiland Midden Noord. De kennis over de ontwerpprincipes achter het groen van toen en de relatie tussen bebouwing en groen, mist in het idioom van de gemeente, waterschap en corporaties. We hebben een voorbeeld gevende, toekomstbestendige ontwerpgrammatica gemaakt voor vergelijkbare naoorlogse wijken. Wat zijn de generieke principes van de naoorlogse stedenbouw, en hoe zien we die terug in Kanaleneiland? Het laat zien dat er samenhang is tussen de groenstructuren op wijkniveau en in de straten. Met deze ontwerpgrammatica kun je beter bepalen hoe nieuwe ingrepen passen in de gehele compositie van de wijk, waar architectuur, stedenbouw en groen als geheel zijn ontworpen. De ontwerpgrammatica is onderdeel van de routekaart CIAM 2.0, die bestaat uit een begeleidend essay over de rol van de ontwerpgrammatica voor het welzijn en schoonheid in de naoorlogse wijk en alle studies. In dit programma is de verbinding gelegd tussen erfgoed, ontwerp en hedendaagse vraagstukken.


KANALENEILAND // FOTO: ROBERT OOSTERBROEK


10 HET AGENDERENDE PROGRAMMA

PRESENTATIE STEDENBOUW VOOR EXTREMEN LOCATIE: RIJKSDIENST CULTUREEL ERFGOED // DATA: TELKENS VER-

De resultaten van dit onderzoek zijn rijk. Door de struc-

PLAATST IVM CORONA MAATREGELEN, IN 2021 AANGEPAST NAAR EEN

turerende samenhang tussen het grote schaalniveau (dat

WEBINAR ISM DE ERFGOEDACADEMIE // SAMENWERKINGSPARTNERS:

van de gehele wijk) en de inrichting van de straat, is de

GEMEENTE UTRECHT PMB, (stedenbouw, erfgoed, water en beheer):

opgehaalde kennis complex. Het een hangt samen met

RIJKSDIENST CULTUREEL ERFGOED; MITROS; HNSR; TAUW

het ander.

// UITGESTELD DOOR DE CORONA MAATREGELEN

Er is een voorbeeld gevende, toekomstbestendige ontwerp­­grammatica gemaakt. Met deze ontwerpgram-

Presentatie van alle resultaten van het ontwerpend onder-

matica kun je beter bepalen hoe nieuwe ingrepen passen

zoek dat AORTA naar de toepassing van de oorspronkelijke

in de gehele compositie van de wijk, waar architectuur,

ontwerpprincipes voor een klimaatbestendige omgeving in

stedenbouw en groen als geheel zijn ontworpen. Deze

Kanaleneiland.

ontwerpgrammatica is ook in te zetten voor andere vraagstukken die ingrijpen in de publieke ruimte, zoals

Aanleiding voor het onderzoek. De naoorlogse wijken

de energietransitie en verdichten, of voor vergelijkbare

kennen een traditie van een gelaagde, rationele opbouw.

andere naoorlogse wijken.

Groen, stedenbouw en architectuur gaan hand in hand, als één bedachte compositie. Groen werkt in deze compositie

RESULTATEN

als overgang, afronding of juist als contrapunt. De steden­

De resultaten zijn verbeeld in de zogenaamde Routekaart

bouwkundige blokken zijn ritmisch geordend en staan

met ontwerpprincipes. De Routekaart geeft handvatten

in een ruime opzet in het groen. Het is juist deze veel

hoe oorspronkelijke ontwerpprincipes gekoppeld kunnen

geroemde overmaat, die de contramal vormt met de maat

worden aan de techniek van de klimaatopgave in de

van de blokken. Ze hebben elkaar nodig om als geheel te

naoorlogse wijken. Deze aanpak is niet alleen bruikbaar

functioneren.

voor Kanaleneiland, maar ook voor naoorlogse uit­

Dat geeft tegelijkertijd de kwetsbaarheid aan: met de

breidingswijken in het algemeen. Het essay duidt de

toenemende parkeerdruk, onzorgvuldig onderhoud en

meerwaarde en de bruikbaarheid van de oorspronkelijke

het projectmatig toevoegen van nieuwe functies is de

ontwerpprincipes.

openbare ruimte versnipperd. De kennis over de principes achter het groen van toen en de relatie tussen bebouwing

Het onderzoek vond plaats in het kader van het Ontwerp-

en groen, mist in het idioom van de gemeente, het water-

programma Erfgoed en Ruimte van het Stimuleringsfonds

schap en corporaties. Inzicht in deze oorspronkelijke

Creatieve Industrie en de Rijksdienst voor het Cultureel

systematische samenhang is essentieel om met de juiste

Erfgoed. Dat programma betrok ontwerpers en erfgoed-

argumenten deze wel, of niet, te benutten.

professionals bij actuele vraagstukken op het snijvlak van klimaat, energie, ruimte en erfgoed met als doel

Met dit onderzoek beschrijft AORTA de generieke prin-

een toekomstgerichte benadering van het Nederlandse

cipes van de naoorlogse stedenbouw aan de hand van de

cultuurlandschap en een duurzame ontwikkeling van onze

specifieke context van Kanaleneiland. Het slaat een brug

dagelijkse leefomgeving. Het onderzoek van AORTA is één

tussen cultuurhistorie, de complexe samenhang van de

van de 16 projecten in Nederland waarin de onderlinge

oorspronkelijke ontwerpprincipes en hoe deze in te zetten

relatie tussen klimaatadaptatie, energietransitie, erfgoed,

zijn voor hedendaagse vraagstukken.

ruimte en rol van ontwerp worden verkend.


HET AGENDERENDE PROGRAMMA

PUBLICATIE STEDENBOUW VOOR EXTREMEN In 2020 heeft AORTA hard gewerkt aan het verder ontwikkelen van een nieuwe publicatietool voor complexe dossiers, door het bouwen van een infrastructuur voor een online magazine. Het online magazine is een manier om complexe informatie te ordenen en makkelijk te delen, en te vinden via internet. Zo kunnen lezers zelf kiezen vanuit welke invalshoek ze de kennis tot zich nemen. Het biedt ook de kans om zowel dynamisch als statische informatie te bundelen, en dwarsverbanden te leggen tussen de informatie. Met de publicatie Stedenbouw voor extremen hebben we voor het eerst film, beeld en tekst gecombineerd ingezet. Het vertellen van het verhaal in beelden heeft een grote toegevoegde waarde op de interviews, de routekaart, historisch onderzoek en het essay. Zo worden de belangrijkste principes van de ontwerpgrammatica, en de schoonheid van de naoorlogse wijken on the spot getoond in een vlog met landschapsarchitect Paul Achterberg. DE THERMOMETER Er zijn een aantal blogs gepubliceerd, deze worden bij de diverse programmaonderdelen benoemd. Tegelijkertijd hebben we er voor gekozen om onze informatie beter te gaan bundelen, door het verder uitwerken van het online magazineconcept.

11


12

PUBLIEK GEINFORMEERD…… EN DE BELEVING VAN ONTWERP

Het laagdrempelig programma stelt de beleving van

momenteel op de agenda staan van de gemeente. Fiets-

architectuur, stedenbouw en fenomenen van de stad

gedrag vraagt om steeds meer aandacht, en om nieuwe

centraal. De tours, vlogs, presentaties, evenementen

ruimtelijke oplossingen.

en educatieprogramma’s vertellen over belangrijke

In ons programma vermengen we de huidige stand van

ontwikkelingen in de stad. Ze vertellen persoonlijke

zaken met verrassende en inspirerende beschouwingen

fascinaties en inspiraties, maar ook achterliggende

op het gedrag van fietsers in onze stad Utrecht. We orga-

motieven en redenen: waarom is de stad ontworpen

niseren ‘bike talks’ on het format van de Pecha Kucha. Van

zoals ze is. AORTA sluit waar het kan aan bij grotere

filosoof Peter Delpeut over de kern van onze fietscultuur

culturele evenementen, en verzorgt een aanvullend

tot ontwerpers van nieuwe fietsen, fietsprofessor Marco

programma. Met een reeks educatieprogramma’s

te Brommelstoet over de omgeschreven regels van het

bereikt AORTA ook al jaren de scholieren en studenten

fietsen in een zwerm tot de oplossingen van de gemeente

van primair, voortgezet en hoger onderwijs.

om fietsfiles te managen. Met een heuse fietsroast over de grootste fietsenstalling van Nederland en tot slot een serie fietsportretten van verschillende typen fietsers.

CHOREOGRAFIE VAN DE ZWERM

Deze bike talks vormen tevens de aftrap van de Dag van de

LOCATIE: BIBLIOTHEEK NEUDE // DATUM: 19 JUNI // DEELNEMERS:

Architectuur 2020.

n.v.t. // VORM: BIKE TALKS // SAMENWERKINGSPARTNERS: GEMEENTE UTRECHT – PECHA KUCHA NIGHT - BIBLIOTHEEK NEUDE//

Dit geplande programma in samenwerking met La Vuelta

FINANCIERS: LA VUEALTE HOLANDA GEMEENTE UTRECHT

Holanda, Bibliotheek Utrecht en Pecha Kucha Night

// AFGELAST DOOR CORONA

Utrecht ging niet door, ook niet in een online-variant. La Vuelta Holanda is geannuleerd, Bibliotheek Utrecht heeft

Met de komst van de derde grote wielerronde naar Utrecht,

besloten geen grote bijeenkomsten te faciliteren en PKNU

La Vuelta Hollanda, wordt opnieuw een gezamenlijk

had organisatorisch geen ruimte een tweede – nu online -

cultureel programma opgezet. AORTA bedacht een

programma uit te voeren.

tweeledig programma: via een laagdrempelig programma vieren we het fietsgebruik en volgen we de ontwikkelingen van fietsstad Utrecht, met een kwinkslag. Waar we eerder bij de komst van de Tour de France de focus legde op het de keuzes van het nieuwe beleid en de rol van de beleving van de fietser, zijn vijf jaar later allerlei ingrepen in het fietsnetwerk en voorzieningen, zichtbaar en voelbaar. Het stimuleren van de fiets heeft een grote impuls gekregen. Zo kreeg fietsen een hoofdrol in de gemeentelijke koers Gezond stedelijk leven, en is recent de ‘grootste fietsenstalling van de wereld’ voltooid. Utrecht is in gebruik, beleving en identiteit een echte fietsstad geworden. De stad kent al vele fiets-subculturen, maar ook nieuwe uitdagingen als een moeilijke doorstroom van het fietsverkeer en fietsparkeren. Zaken die


HET AGENDERENDE PROGRAMMA 13

PASEO EN BICICLETA

niet ontbreken, fietsen we over de Daphne Schippersbrug

LOCATIE: DIVERSE GEBIEDEN // DATUM: VANAF 20 JUNI TOT 14 AUGUSTUS

die als eerste fietsbrug infrastructuur en een school

// DEELNEMERS: n.v.t. // VORM: FIETSTOURS // SAMENWERKINGS­

combineert, en bezoeken we in Leidsche Rijn het nieuwe

PARTNER EN FINANCIERs: LA VUELTA HOLANDA EN VERKOOP TICKECTS

centrum. Het Utrecht Science Park komt als finishplaats

// AFGELAST DOOR CORONA

ook aan bod. We organiseren met het oog op bereikbaarheid een drietal verschillende tours die we een aantal

AORTA wil de bezoekers van La Vuelta Holanda graag

keren uitzetten.

laten kennismaken met de Utrechtse architectonische

Wat is er architectonisch – stedenbouwkundig en land-

rijkdom. Een speciale editie die markante fietsinfra-

schappelijk te zien? Wat voor moois in Utrecht en de directe

structuur verbindt met de gebouwde omgeving. AORTA

omgeving van de routes “ziet de wielrenner niet.” De

ontwikkelt fietstours die zoveel mogelijk aansluiten bij de

proloog wordt beleefd op een toeristisch fietstempo. Deze

routes van beide etappes van de Vuelta. We kiezen voor

tours lanceren we tijdens de Dag van de Architectuur, en

de architectonische en landschappelijke highlights. Zo

bieden ze telkens aan tot de startdag van de Vuelta. Hierna

mag bijvoorbeeld de grootste fietsenstalling van Europa

worden ze onderdeel van het rondleidingenprogramma.

DAFNE SCHIPPERSBRUG // FOTO: JURI HIENSCH


14 HET AGENDERENDE PROGRAMMA

DAG VAN DE ARCHITECTUUR

gehele programma on hold, en in de maanden erna was

LOCATIES: STATIONSGEBIED // LEIDSCHE RIJN CENTRUM – HOF VAN

het veel overleggen en ‘werken met dagkoersen’. Het

CARTESIUS - NEUDE -HAVENLOODS – WERKSPOORFABRIEK –

programma is sterk afhankelijk van medewerking van

DE NIJVERHEID // DATUM: ZATERDAG 20 JUNI // DEELNEMERS: ± 600 //

bouwplaatsen, bijzondere gebouwen, hun gebruikers en

ONLINE BEREIK ISM PARTNERS ± 120.000 [LOKAAL EN REGIONAAL]

architectenbureaus, en bijna allen trokken zich bij voort-

± 60.000 [LANDELIJK] // VORM: OPENSTELLING GEBIEDEN –

durende onzekerheid terug. De gebouwen, bouwers en

RONDLEIDINGEN – PODCASTS – PRESENTATIES – ARTIKELEN

bouwplaatsen in het stationsgebied namen een gezamen-

// SAMENWERKINGSPARTNERS: DE MAAKRUIMTE - HAMPTON BY

lijk besluit om niet deel te nemen. Hierdoor waren er geen

HILTON UTRECHT – CROWN PLAZA HOTEL – RAUM - ZECC ARCHITECTEN

openstellingen en was er geen financiële bijdrage vanuit

– NIJVERHEID – HOF VAN CARTESIUS - HAVENLOODS // FINANCIERS:

de projectorganisatie voor de communicatie van de Dag.

GEMEENTE UTRECHT – VSB FONDS – ELISE MATHILDEFONDS – BPD –

Ook geplande combinatie-programma’s werden in die

SYNCHROON – BOUWINVEST – AM

maanden afgeblazen: presentaties op bouwplaatsen bij

// AFGESLANKT DOOR CORONA

de Dag van de Bouw, want ook dit landelijke evenement werd afgelast; tours binnen het openingsprogramma

INLEIDING

Catharijne­singel; het activatieprogramma van La Vuelta

Jaarlijks organiseren vele architectuurcentra en – initia-

Holanda en de Pecha Kucha Night Utrecht. Vanuit de

tieven – de landelijke Dag van de Architectuur. Bevlogen

landelijke stichting was besloten de Dag, in landelijke

initiatiefnemers en enthousiaste architecten nemen het

afstemming en communicatie op te schorten naar 2021.

publiek mee door opengestelde gebouwen, bouwplaatsen en nieuwe ontwikkelgebieden. De culturele waarde van

Alleen AORTA waagde zich wel aan openstellingen. Want

architectuur en stedenbouw wordt belicht, alsook haar

de noodzaak voor begrip en betrokkenheid in het denken

sociaal-maatschappelijke rol: Waarom wordt de stad nu

over de eigen leefomgeving en ruimtelijke opgaven bleef

zó ontworpen en gebouwd? Met inspirerende activiteiten,

en blijft, zeker in een 1,5-metersamenleving. In mei is, na

discussie, lezingen en artikelen kijkt men eens met heel

versoepeling van de strengste coronamaatregelen met be-

andere ogen naar architectuur en de nieuwe ontwikkelingen

trokken partners, financiers en (nieuwe) locaties, besloten

voor de stad van morgen. De landelijke stichting Coör-

toch een light versie met openstellingen en tours door-

dinatie Lokale Architectuurinitiatieven heeft als doel het

gang te laten vinden. In aansluiting op het landelijk thema

vergroten van de zichtbaarheid van de ca. 40 lokale archi-

‘Architectuur, een publieke zaak’ zijn enkele bijzondere

tectuurinitiatieven en hun programma, als onderdeel van

recente architectonische ontwerpen en herontwikkelingen

landelijk architectuur- en ruimtelijk kwaliteitsbeleid. De

van zogenaamde publieke functie en belang uitgelicht. Met

stichting stelt het jaarlijkse thema van de landelijke Dag

de locaties hebben we hard gewerkt om (extern én intern)

van de Architectuur vast en verzorgt de landelijke publici-

zaken als omgangsregels, verzekeringen, aansprakelijk-

teit. Voor 2020 was het landelijke thema van de Dag van de

heid en verantwoordelijkheden af te stemmen. De gebou-

Architectuur: ‘Architectuur – een publieke zaak’.

wen waren elk met eigen aantallen en groepsgroottes, op reservering en met de nodige corona-bestendige aanpas-

IMPACT CORONA MAATREGELEN

singen te bezoeken. Dat was veel last-minute schakelen,

Ook de Dag van de Architectuur heeft flinke gevolgen

met gebruikers in gebouwen tot gezamenlijke communica-

ondervonden van corona en de coronamaatregelen.

tie. Desalniettemin kijken we terug op een geslaagde dag,

De lockdown in maart zette de voorbereidingen van het

met volgeboekte tours en vele enthousiaste reacties!


WERKSPOORFABRIEK // FOTO: AORTA


16 HET AGENDERENDE PROGRAMMA

PROGRAMMA LIGHT

schakelen, en samen aandacht besteden aan dit (her)­

Zaterdag 20 juni was een selectie ‘ruimere’ locaties open-

ontwikkelingsgebied en de rol van deze creatieve hotspots.

gesteld voor publiek, met presentaties, rondleidingen,

De Werkspoorfabriek, een imposante industriële loods

audio- en fluistertours. Door tijdens tours gebruik te

van 175 meter is herontwikkeld naar ontwerp van ZECC

maken van fluistersets, een soort walkie talkies, bekend

architecten en in samenwerking met Sustainer Homes.

van musea, konden groepsleden 1,5 m afstand aanhouden,

Stadstuin verhuurt er unieke project- en eventruimtes

zich vrij door de publieke ruimte bewegen en nog steeds

en werkplekken, ateliers en studio’s voor zo’n 35 jonge

de gids verstaan. Zo hebben we enkele tours in en door

bedrijven in de creatieve en maakindustrie. In een aantal

het stationsgebied georganiseerd. In het kader van het

rondleidingen gaf Bart Kellerhuis van ZECC een korte

thema van de Dag was er extra aandacht voor de relatie,

lezing over de transformatie waarna het publiek door de

gebruikersbeleving en architectonische uitwerking van het

ruimtes van De Stadstuin werd geleid.

publieke en private domein. Vanaf Bibliotheek Leidsche

Ook De Havenloods, met buitengebied de Haventuin waren

Rijn Centrum voerden twee rondleidingen door Leidsche

opengesteld. De oude industriële loods van 1500 m2 en

Rijn Centrum, eindigend in stadslab RAUM. Onderweg

10 meter hoog is circulair verbouwd naar ontwerp van

werd ingegaan op de architectuur en stedenbouwkundige

Urbanizer. De Plaatsmaker verhuurt er nu 65 kantoren,

opzet van Leidsche Rijn Centrum en nieuwbouwprojecten

werkplaatsen en oefenruimtes, met gemeenschappelijke

in aanbouw zoals appartementencomplex Greenville.

ruimtes waar de huurders elkaar kunnen ontmoeten.

In het stationsgebied was het onlangs opgeleverde Poort­

Met een podcast, gemaakt door Sjaan van Riel van De

gebouw opengesteld. Elke tien minuten startte een klein

Maakruimte, volgde het publiek een individuele corona-

gezelschap voor een speciale tour door de nieuwe hotels

proof rondleiding op maat.

Hampton by Hilton Utrecht Central Station en Crowne

Het naastgelegen De Nijverheid verzorgde een speciaal

Plaza Utrecht - Central Station. In de net geopende

Dag van de Architectuur programma. Dit ruige buiten­

Bibliotheek Neude kon het publiek in kleine groepen het

terrein met voormalige prostitutieboten op de kade, kunst

gebouw bezoeken. De tour belichtte de Amsterdamse

en een oude loods met werkplekken van wel 50 auto-

schoolstijl van het voormalig postkantoor en de architec-

nome kunstenaars en vormgevers was opengesteld, met

tuur- en interieuraanpassingen voor de nieuwe biblio-

bijzondere routing, ‘uitleg op volume’ en dichtkunst vanaf

theek. Er was ook een virtuele variant om zelf thuis online

de zeepkist.

te ‘lopen’. Uiteindelijk kon een deel van de light versie van

Het Hof van Cartesius was met een tweetal tours te

het programma van de Dag toch niet doorgaan wegens

bezoeken. De rondleidingen toonden de innovaties in

aanpassingen van coronaregels en intern beleid. De speci-

circulair bouwen die toegepast zijn in de huidige en toe-

ale coronaproof presentaties in het Informatiecentrum

komstige werkruimtes voor creatieve ondernemers.

Stationsgebied, rondleidingen in het pas gerenoveerde Stadhuis en presentaties in de voormalige kerk BUNK

In het kader van de Dag van de Architectuur verschenen

last-minute werden geannuleerd.

twee artikelen op www.aorta.nu. Architectuurhistoricus Leon Sebregts onderzoekt het nieuwe normaal van de

Het zwaartepunt van het programma van de Dag van de

post-corona stad getiteld ‘De nieuwe, vertrouwde stad’.

Architectuur lag daardoor in de Cartesiusdriehoek. De

Een longread over keuzes tussen stad en land, functie-

ruime verzamelgebouwen De Havenloods, De Nijverheid,

menging van wonen, werken en voorzieningen en heden-

Werkspoorfabriek en Hof van Cartesius konden snel

daagse verdichtings-stress. Schrijver Maurice Hengeveld


HET AGENDERENDE PROGRAMMA 17

schreef ook over de post-coronastad onder de noemer ‘Ruimte delen in het nieuwe normaal!’. Gezien vanuit een stadswandeling ‘in tijden van corona’ beschouwde hij het gezamenlijk gebruik en het delen van de publieke ruimte in de Utrechtse binnenstad. COMMUNICATIE Er is veel energie gestoken in landelijke en lokale pers. De landelijke communicatie van de Dag, gecoördineerd vanuit de stichting Coördinatie Lokale Architectuurinitiatieven is vanwege corona opgeschort naar 2021. Vele steden hebben hun programma geannuleerd, uitgesteld of in aangepaste vorm (online) gecommuniceerd, en geplaatst op de landelijke website www.architectuurdag.nl. De Dag van de Architectuur Utrecht is goed meegenomen in de regionale en lokale pers/media. De deelnemende partijen, locaties en architecten als ZECC, Urbanizer, De Stadstuin, Hof van Cartesius hebben de Dag van de Architectuur - met natuurlijk veelal hun aandeel - uitgelicht via hun eigen (social media) kanalen. De Dag van de Architectuur is met bezoekers, deelnemende locaties en vrijwilligers geëvalueerd. De formule van de Dag is een bewezen succes. Bezoekers nemen graag een kijkje in nieuwe gebouwen, en dan met name veelbesproken gebouwen met een bijzondere architectuur. De openstellingen, tours, lezingen, poëzievoordrachten tot audiotours waren zeer gewaardeerd onder de bezoekers. We kregen vele positieve reacties, van verbazing over de architectuur tot ‘fijn dat het weer mag’ dat er in tijden van corona wel ruimte en mogelijkheid is voor ontmoeting en culturele ervaringen/events. Alle tours moesten met een online reserveringssysteem geboekt worden, een flinke drempel, desalniettemin waren alle tours volgeboekt! Al met al kijken we terug op een bijzondere, binnen de mogelijkheden maximaal bezochte dag met vele positieve reacties. En dat tijdens corona!


18 STATIONSGEBIED // FOTO: AORTA


HET AGENDERENDE PROGRAMMA 19

URBAN TOURS LOCATIES: STATIONSGEBIED – UTRECHT SCIENCE PARK – ROTSOORD – UTRECHTSE WOONWIJKEN – STADSKANTOOR – MODERNE ARCHI­ TECTUUR IN DE BINNENSTAD – RIETVELD EN TIJDGENOTEN // DATUM: DOORLOPEND // DEELNEMERS: n.v.t // VORM: RONDLEIDINGEN // FINANCIERS: GEMEENTE UTRECHT – EIGEN INKOMSTEN // GEANNULEERD DOOR DE CORONA MAATREGELEN

AORTA verzorgt al jaren rondleidingen door ontwikkel­ gebieden, langs moderne architectuur en stedenbouw vanaf de twintigste eeuw. Private groepen, werkbezoeken van overheid en architectenbureaus tot scholieren leren over de stad en haar architectuur, van Rietveld tot Leidsche Rijn. Daarnaast organiseert AORTA regelmatig tours voor individuele inschrijving, aansluitend op evenementen, op thema of langs bijzondere locaties die eenmalig zijn opengesteld. Rondleidingen konden in 2020 niet doorgaan, of werden geannuleerd door de aanvragers. Alleen de specifieke rondleidingen van de Dag van de Architectuur zijn doorgegaan.


20 EDUCATIE

STRAATBEELDEN

Juist door alle opgebouwde kennis en implementatie van

LOCATIES: BLAUWE AVENTURIJN – PIETERSKERKHOF - BOOMGAARD //

de lessen in de afgelopen jaren, lag er een basis waardoor

DATUM: JANUAR-DECEMBER 2020 // DEELNEMERS: 1.150 [MEERDERE

we ‘vanuit huis’ voldoende konden werken aan het opleve-

LESSEN] // VORM: DOORLOPENDE LEERLIJN OMGEVINGSEDUCATIE //

ren en actualiseren van al het materiaal, of het vervangen

SAMENWERKINGSPARTNERS: BLAUWE AVENTURIJN PIETERSKERKHOF

van coaching door een filmpje.

– DE BOOMGAARD – CLICK F1 – GEMEENTE UTRECHT – HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN // FINANCIERS: GEMEENTE UTRECHT – FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

CREATE YOUR CITY LOCATIES: VILLA JONGERIUS EN AMADEUS LYCEUM // DATUM: MAART

In Straatbeelden werkt AORTA samen met Click F1 en drie

// DEELNEMERS: 20 // VORM: PROJECTWEEK // FINANCIERS: AMADEUS

Utrechtse basisscholen aan de ontwik¬keling van een cul-

LYCEUM

tureel onderwijscurriculum voor het primair onderwijs op

// GEANNULEERD DOOR DE CORONA MAATREGELEN

het gebied van omgevings-¬ en media-¬educatie. Het doel is om het creatief vermogen een integrale plek te geven in

Voor het Amadeus Lyceum zou AORTA opnieuw de project-

het basisonderwijs. Creatief vermogen is een nieuwe skill

week stedenbouw opnieuw organiseren. Helaas is deze

waarmee leerlingen leren onderzoeken, experimenteren,

projectweek in maart kort voor aanvang afgeblazen.

nieuwe ideeën bedenken en maken. Straatbeelden is een leerlijn waarin de stem van leerlingen tot zijn recht komt door middel van media- en omgevingseducatie. • Media educatie: leerlingen krijgen een stem en leren zich presenteren in deze omgeving. Leerlingen communiceren met elkaar en de omgeving. • Omgevingseducatie: waarom ziet mijn omgeving er zo uit, hoe sta ik hierin, hoe staan wij hierin, en hoe kan ik hier invloed op uitoefenen. • Omgevingseducatie in combinatie met media educatie: leerlingen leren de omgeving in al zijn culturele rijkdom herkennen en er onderdeel van te zijn Deze doorgaande leerlijn valt onder kunstzinnige oriën­ tatie en sluit aan bij de kerndoelen van oriëntatie op jezelf en de wereld, geschiedenis, natuur en zaakvakken zoals techniek. Ook voor de deelnemende scholen vroeg de situatie rondom corona veel van hen. Veel afspraken konden niet doorgaan. Omdat dit het laatste jaar was van de partnerschappen met het Pieterskerkhof, de Blauwe Aventurijn en de Boomgaard, konden we hard werken om Straatbeelden af te maken en over te dragen naar de scholen.


EDUCATIE 21

CREATE YOUR CITY – EDUCATIE DE NIEUWE GENERATIE

manager gemeente Utrecht. De gebruikelijke rondleiding

LOCATIES: ONLINE EN AMADEUS LYCEUM // DATUM: 7 – 10 DECEMBER

door het gebied is vervangen door 7 filmpjes, die ieder een

// DEELNEMERS: 120 leerlingen 4VWO en 30 leerlingen 4GYMNASIUM //

aspect van de Merwedekanaalzone belichten in beeld en

VORM: PROJECTWEEK // FINANCIERS: AMADEUS LYCEUM

met een toelichting van architectuurgids Leon Sebregts. Ook heeft AORTA gedurende de week online calls met

Leerlingen van 4VWO kregen de opdracht om deelgebied

architecten-, stedenbouwkundig of landschapsontwerp­

4 van de Merwedekanaalzone te ontwerpen, aan de hand

bureaus geregeld. De leerlingen konden vragen stellen

van de ambities van de gemeente. Zo maakten ze kennis

over het vak: Hoe ziet een dag van een architect, steden-

met het vak stedenbouw, analyseren, procesvraagstukken

bouwkundige of landschapsontwerper eruit? Wat is het

en rollen. Zij kregen echter ook de ruimte om zelf inno-

mooiste project van het bureau? Hoe ziet het ontwerp-

vatieve voorstellen te maken. Na een ruimtelijke analyse

proces eruit, waar denkt hij/zij over na en wanneer is een

maken de leerlingen hun eigen ontwerp en een maquette.

ontwerp goed? Zijn er ook thema’s of toekomstverwachtingen die hij/zij belangrijk vindt? Aan het einde van de

De projectweek is volledig aangepast aan de coronamaat-

week werden de visies en maquettes van de leerlingen

regelen. De introductie vond plenair plaats op school met

gepresenteerd aan de jury. Die bestond uit Ron te Veldhuis

een korte introductie op stedenbouw door AORTA. Gevolgd

gemeente Utrecht; Paul Dijkstra AORTA, Leon Sebregts –

door een presentatie door Ron te Veldhuis, senior project-

AORTA en Annita Swenneker, rector Amadeus College.


22 AORTA ONLINE

PUBLICATIES Deze kunt u vinden via onze SITE en onder de verschillende programma’s

SOCIAL MEDIA LINKEDIN // www.linkedin.com/in/architectuurcentrum-aorta TWITTER // www.twitter.com/AortaUtrecht YOUTUBE https://www.youtube.com/user/AortaUtrecht FACEBOOK // www.facebook.com/AortaUtrecht PINTEREST www.pinterest.com/aortautrecht/


JAARCIJFERS 23

BALANS PER 31 DECEMBER 2019 31 12 2020

31 12 2019

ACTIVA Materiele vaste activa Vorderingen Liquide middelen

-

297

38.088

26.554

257.375

170.135

295.463

196.986

Stichtingsvermogen

118.019

112.040

Kortlopende schulden

177.444

84.946

295.463

196.986

PASSIVA

BATEN EN LASTEN OVER 2019

2020

2019

Subsidies gemeente Utrecht

86.351

78.191

Subsidies SCI

14.000

28.600

Stimuleringsregeling Cultuureducatie

15.000

15.000

Baten

Baten van vermogensfondsen

7.000

12.500

Baten als tegenprestatie van geleverde diensten

62.643

60.860

Baten van bedrijfsleven

11.000

15.745

100

100

196.094

210.996

164.072

174.881

6.082

12.688

19.768

18.318

6.172

5.109

Overige baten SOM DER BATEN Lasten Besteed aan doelstellingen Wervingskosten Beheer en administratie Saldo voor financiële baten en lasten Rentebaten

-

36

Rentelasten

-193

-177

5.979

4.968

SALDO VAN BATEN EN LASTEN


24 JAARCIJFERS

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Liquide middelen

Algemeen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale

De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijn kleine

waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije

fondswervende organisaties en de algemene bepalingen

beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct

voor kleine organisatie zonder winststreven, zoals gepu-

opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmid-

bliceerd door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

delen.

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis

Reserves

van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grond-

Het eigen vermogen van Stichting Aorta wordt verdeeld

slag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld,

over diverse reserves. Jaarlijks wordt het resultaat door

worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale

het bestuur bestemd. Eerst wordt de continuiteïtsreserve

waarde.

opgebouwd. Vervolgens worden bestemmingsreserves gevormd. De bestemmingsreserves worden goedgekeurd

Materiële vaste activa

door de Raad van Toezicht.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op ver­ krijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met

Continuïteitsreserve

de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing

De continuïteitsreserve is gevormd voor de dekking van

met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen

risico’s op korte termijn om zeker te stellen dat in de

worden gebaseerd op de geschatte economische levens-

toekomst aan de verplichtingen kan worden voldaan.

duur en worden berekend op basis van een vast percentage

De Stichting streeft naar een reserve ter hoogte van

van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening

eenmaal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie.

houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Bestemmingsreserves

Op terreinen wordt niet afgeschreven.

De bestemmingsreserves zijn gevormd voor toekomstige scholingsuitgaven en onderhoud aan de website.

Vorderingen De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met

Kortlopende schulden

een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een

verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervol-

looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste ver-

gens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De

werking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens

reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.


JAARCIJFERS 25

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Overige baten

Algemeen

Onder de overige baten worden diverse kleine baten

Het overschot of tekort wordt bepaald als het verschil

verantwoord.

tussen de som van de baten en de som van de lasten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop

Lasten

deze betrekking hebben. Bij deze toerekening wordt

De lasten bestaan uit kosten besteed aan de doelstellingen,

rekening gehouden met de aan een periode toe te rekenen

werving baten en beheer en administratie. De kosten

bedragen die in een andere periode zijn of worden ont-

worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij be-

vangen dan wel betaald. Verliezen worden verantwoord

trekking hebben. Directe activiteitkosten worden meteen

als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als

toegewezen waarop ze betrekking hebben. Indirecte kosten

deze gerealiseerd zijn.

worden verdeeld op basis van een kostenverdeelsleutel. Deze kostenverdeelsleutel is gebaseerd op de verhouding

Baten van subsidies

van bestede uren van de medewerkers van Stichting Aorta

Onder baten van subsidies worden subsidies verantwoord

over de doelstellingen, werving baten en beheer en

welke zijn ontvangen van Gemeente Utrecht, SCI en de

administratie. Hierbij is geen wegingsfactor toegepast.

stimuleringsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit.

De berekening wordt jaarlijks geactualiseerd.

De toegekende voorschotten op subsidies die de Stichting ontvangt worden direct verantwoord in de staat van baten en

Financiële baten en lasten

lasten. Een eventuele afwijking op het voorschot worden

De financiële baten en lasten betreffen de op de verslag-

verwerkt na afronding van een project als de beschikking

periode betrekking hebbende renteopbrengsten en -kosten

definitief is. In het geval dat een subsidies (ook) betrekking

van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

heeft op een volgend boekjaar, wordt een deel van de subsidie opgenomen onder de post overlopende passiva. Baten van vermogensfondsen Onder baten van vermogensfondsen wordt verstaan ontvangen bijdragen van vermogensfondsen en andere stichtingen. Baten van bedrijven Onder de baten van bedrijven wordt verstaan ontvangen sponsorgelden. Baten als tegenprestatie voor levering van diensten Onder baten als tegenprestatie voor diensten worden onder andere verantwoord baten ontvangen van rond­ leidingen en lezingen, alsmede door Stichting Aorta uitgevoerde en doorbelaste werkzaamheden.


26 OVER AORTA

MISSIE

KOERS 2020-2024

AORTA is het onafhankelijk platform voor ontwerp van de

AORTA is een onafhankelijk, neutraal platform waar al

leefomgeving van Utrecht. Dit doet AORTA door de rol van

ruim 25 jaar de belangrijkste ontwerpopgaven van de

ontwerp voor grote maatschappelijke vraagstukken te

stad worden bediscussieerd. Deze positie willen we met

onderzoeken, en haar betekenis te verbinden aan actuele

nog meer verve, vanzelfsprekendheid en vindbaarheid

stedelijke opgaven. We betrekken de meer thematische

bekleden. We zijn sterk in het identificeren van nieuwe

ontwikkelingen als zelforganisatie, de energietransitie,

vraagstukken. Met ons eigen programma agenderen we

klimaat, circulaire economie, duurzaamheid en techno-

voortdurend de rol van ontwerp. Het is een pleidooi om de

logische ontwikkelingen. We laten ontwerpers, opdracht­

inclusieve kracht vanontwerpend onderzoek te benutten

gevers, bouwers, burgers en initiatiefnemers aan het

voor complexe maatschappelijkevraagstukken.

woord. Om de agenda van buurt, stad en regio te inspireren en

In 2020 heeft AORTA haar strategie herijkt. We willen

bediscussiëren, organiseren wij ateliers en dialogen over

robuuster worden, meer partijen aan ons binden en zo

urgente maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken.

meer slagkracht organiseren. Vier uitdagingen pakken

Daarnaast hebben wij een doorlopend educatief pro-

we op:

gramma voor basis- en voortgezet onderwijs ontwikkeld.

- blijvend inzetten van digitale formats waar het past

Met de jaarlijkse Dag van de Architectuur, de stadstours

- steviger communiceren van AORTA’s doelstellingen

en deelname aan culturele evenementen betrekt AORTA

- Ontwikkelen van andere vormen van kennisdeling

al ruim 20 jaar een breed publiek bij het gesprek over de

- stapsgewijze groei van de organisatie

kwaliteit van de ontwikkeling van stad en regio. Ons kleine team is gedreven in het verbinden van de juiste mensen en netwerken en het samenstellen, organiseren en communiceren van toegankelijk programma over de meest urgente ruimtelijke uitdagingen. Samen met een breed netwerk van organisaties, bedrijven, kennisinstellingen en bewonersplatforms zetten wij ons in voor het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving.


OVER AORTA 27

PUBLICATIES

MEDEWERKERS

Deze kunt u vinden via onze site en onder de verschil-

Eveline Paalvast directeur | bestuurder (0,8 fte)

lende programma’s

Paul Dijkstra programmamaker (0,8 fte)

Hier vindt u het online magazine Stad van Morgen Hier vindt u het onlinemagazine Stedenbouw voor extremen

VRIJWILLIGERS Het werk van Architectuurcentrum AORTA zou niet mogelijk zijn zonder de energie en inzet van vrijwilligers.

SOCIAL MEDIA

Aorta werd in 2020 bijgestaan door de volgende enthou-

LINKEDIN

siaste vrijwilligers: Michiel Moll, MarieCatrien Goddijn,

www.linkedin.com/in/architectuurcentrum-aorta

Sacha Beekman, Kees Jan van Dijk, Dirk van Haastrecht, Marie Verhoeff.

TWITTER www.twitter.com/AortaUtrecht

GIDSEN In 2020 zijn de gidsen niet ingezet door de gevolgen van de

YOUTUBE

corona pandemie. Onze gidsen zijn: Marlies Adriaansen,

https://www.youtube.com/user/AortaUtrecht

Go Bruens, Jan Maarten Dalmeijer, Andy Kilian, Renette Niekerk, Cora Rooker, Leon Sebregts, Norman Vervat,

FACEBOOK

Xandra Knoth, Femke van Dongen, Jolie Kalmijn.

www.facebook.com/AortaUtrecht SAMENWERKEN PINTEREST

AORTA wordt per project geadviseerd over haar programma

www.pinterest.com/aortautrecht/

en gebruikt daarbij haar uitgebreide netwerk. AORTA werkt intensief samen met diverse projectpartners voor de uitvoering van haar programma. Zo sluit het programma goed aan bij actuele ontwikkelingen en activiteiten in Utrecht. RAAD VAN TOEZICHT De Raad van Toezicht bestond in 2020 uit: Voorzitter: Robert-Jaap Voorn, partner bij Andersson Elffers Felix HR: Helene Wust, programmadirecteur Erasmus centrum voor Zorgbestuur (tot december 2020) Financiën: Robert Oonk, financieel manager bij Alfen Leden: Marjon van Caspel, vml. gebiedsmanager Centrum en Uithof Gemeente Utrecht Oedzge Atzema, gepensioneerd hoogleraar economische geografie universiteit Utrecht Bob van Ree, manager projectontwikkeling Alliantie ontwikkeling B.V.


28

COLOFON © Architectuurcentrum AORTA, mei 2021. Niets in deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden. REDACTIE: Eveline Paalvast, Niels Huizinga ONTWERP EN LAYOUT: Atelier Oost, Utrecht COVERBEELD: Luitspeler van Dirck van Baburen in Kanalen­eiland. Foto: Robert Oosterbroek Met dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het jaarboek 2020. Niet alle rechthebbenden van de gebruikte illustraties konden worden achterhaald.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.