__MAIN_TEXT__

Page 1

Toimintakertomus 2017

-1-


-2-


SISÄLLYS Tiivistelmä 5 Alkuvuoden painopisteet 9 Loppuvuoden painopisteet 10 Turkistarhaus 13 Koe-eläimet 14 Muut toimintakohteet 17 Yhteistyötahot 18 Viestintä 21 Vapaaehtoistoiminta 27 Varain- ja jäsenhankinta 30 Talous 33 Henkilöstö 33 Hallitus 35 Yhteiskuntavastuu sekä toimistoja toimintakäytännöt 35

-3-


-4-


1. Tiivistelmä

A

nimalia on olemassa edistääkseen eläinten oikeuksia ja hyvinvointia Suomessa ja kansainvälisesti. Vuonna 2017 Animalia jatkoi toimintaa vakiintunein keinoin. Työskentelimme eläinten oikeuksien puolesta kampanjoimalla, neuvottelemalla, tiedottamalla, kouluttamalla ja tekemällä yhteistyötä eri tahojen kanssa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Edistimme eläinten asemaa lainsäädännön, poliittisen vaikuttamisen, kuluttajiin ja yritysmaailmaan vaikuttamisen sekä yleisen arvokeskustelun kautta. Strategian mukaisesti panostimme erityisesti järjestön kampanjatoiminnan kehittämiseen. Vuonna 2017 työmme pääpainopiste oli vaikuttamistyö eläinsuojelulain kokonaisuudistuksen parissa vuonna 2016 alkaneen Lainsuojaton-kampanjan puitteissa. Laki tulee todennäköisesti olemaan voimassa seuraavat vuosikymmenet ja vaikuttaa yli miljardiin eläimeen. Animalian tavoitteena oli tehdä eläinsuojelulain uudistamisesta laaja yhteiskunnallinen kysymys ja luoda painetta kunnianhimoisempaan lakiin erityisesti Lainsuojaton-kampanjan sekä Paras laki eläimille -yhteiskampanjan kautta. Lakikampanjoinnissa nostettiin esiin lain epäkohtia, erityisesti liittyen tuotantoeläinten käyttäytymistarpeisiin. Animalia tapasi päättäjiä, kampanjoi näkyvästi julkisuudessa ja osallisti ihmisiä mukaan toimintaan eläinten puolesta ja osoittamaan tukensa kunnianhimoiselle ja eläinten kannalta merkittäviä parannuksia sisältävälle uudelle eläinsuojelulaille.

-5-


Kampanjan keskeiset vaatimukset olivat: 1. Eläinten on saatava toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistään. 2. Kivuliaat toimenpiteet ilman asianmukaista kivunlievitystä ja kivun hoitoa on kiellettävä. 3. Viranomaisille on määrättävä velvollisuus kieltää jalostus, joka aiheuttaa eläimille rakenteellisia tai muita terveysongelmia. 4. Eläintuotantotiloilla ja teurastamoilla on otettava käyttöön kansalaisille avoin, säännöllinen ja tehokas valvonta. 5. Koirien ja kissojen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti tulee säätää pakolliseksi. 6. Luonnonvaraisten eläinten käyttö sirkuksissa ja delfinaarioissa on kiellettävä. 7. Eläimille on taattava jatkuva juomavesi niiden pysyvissä pitopaikoissa. 8. Eläimen itseisarvo on kirjattava lakiin.

Keväällä järjestettyjen kuntavaalien puitteissa Animalia teki yhteisen vaalikampanjan SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton kanssa tavoitteena sitouttaa mahdollisimman monta ehdokasta ja tulevaa kuntapäättäjää järjestöjen eläinpoliittisten vaatimusten taakse. Vuonna 2017 Animalian toiminnanjohtaja oli jäsenenä maaja metsätalousministeriön alaisessa tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnassa sekä tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnassa ja eläinsuojeluasiantuntija varajäsenenä seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnassa. Jäsenyyksien kautta Animalia osallistui valtakunnalliseen eläinpoliittiseen keskusteluun ja edisti sitä. Vuonna 2017 halusimme jäsenyyksien kautta muun muassa varmistaa, että neuvottelukunnat ottavat aktiivisesti kantaa eläinsuojelulain uudistukseen. Animalia haluaa parantaa eläinten oikeuksia Suomen lisäksi myös muualla Euroopassa ja koko maailmassa. Vuoden 2017 aikana kansainvälinen yhteistyö keskittyi erityisesti Eurogroup for Animalsin hallitustyöskentelyyn ja toimintaan kansainvälisessä Fur Free Alliance -verkostossa. Animaliassa toimi vuoden aikana alueosasto tai yhteyshenkilö 16 paikkakunnalla sekä kaksi toimintaryhmää. Vapaaehtoistoimintaa tuettiin vuoden aikana monin tavoin, mm. tarjoamalla koulutusta, tukemalla verkostoitumista ja tiedonvaihtoa sekä järjestämällä valtakunnallisia tapaamisia. Vuoden 2017 nuorisotyön pääpainopiste oli kouluvierailuissa. Vuoden aikana tehtiin 60 kouluvierailua, joilla tavoitettiin 1 200 oppilasta 10 paikkakunnalla.

Viestintä tukee Animalian kaikkea toimintaa. Vuonna 2017 Animalian viestintä keskittyi toiminnan painopisteisiin, eli Lainsuojaton-kampanjaan ja kuntavaaleihin. Animalian kaikki päätoimintakohteet, eli tuotantoeläimet, koe-eläimet ja turkiseläimet, olivat vuoden aikana esillä. Animalia on näyttävä toimija sosiaalisessa mediassa, missä pyrittiin vahvistumaan entisestään. Uuden tiedotejakelujärjestelmän avulla tehostettiin Animalian tiedottamista sekä median ja viestinnän mittaamista. Animalian verkkosivua kehitettiin entistä käyttäjäystävällisemmäksi ja visuaalisemmaksi. Vuoden aikana esitteet, banderollit ja messukalusteet uusittiin Animalian vuonna 2016 uusitun visuaalisen ilmeen mukaisiksi. Varainhankinnassa Animalia panosti vuonna 2017 varainhankinnan kehittämisprojektin myötä laaditun uuden strategian jalkauttamiseen. Varainhankinta on keskeinen osa järjestön toimintaa, ja sitä pyrittiin vuoden aikana integroimaan kaikkeen toimintaan. Järjestön rahoituspohja pyrittiin pitämään monipuolisena. Pääpaino oli edelleen yksityisvarainhankinnassa ja erityisesti uusien kuukausilahjoittajien hankinnassa ja olemassa olevien tukijoiden sitouttamisessa. Varainhankinnan onnistumisen mahdollistamiseksi kehitettiin integroitua markkinointiviestintää ja varainhankinnan osallistumistapoja sekä nykyaikaistettiin asiakasprosessien hallintaa ja järjestelmiä. Lahjoittamisen asiakaslähtöisyyttä kehitettiin, uusia hankintakeinoja kokeiltiin ja varainhankinnan mittareita ja seurantaa kehitettiin. Vuoden aikana Animalian tulopohja pysyi vakaana kuukausilahjoittajien ja lahjoitusten myötä sekä tukijoiden sitoutuneisuuteen panostamalla. Vuoden 2017 lopussa Animalialla oli noin 6 800 jäsentä ja säännöllistä tukijaa.

-6-


-7-


-8-


2.

Alkuvuoden painopisteet:

Eläinsuojelulakiin vaikuttaminen ja Lainsuojaton-kampanja

T

urkistuotannon vastaista toimintaa oli koko vuoden ajan. Alkuvuodesta Animalia järjesti tukimielenosoituksen Viron turkistarhauskiellon puolesta Suomen Viron suurlähetystöllä, ja kampanjavastaava piti puheenvuoron Tallinnassa turkistarhauksen vastaisessa mielenosoituksessa. Puheenvuorossa Viron tarhausongelmat liitettiin Suomen tilanteeseen. Keväällä Animalia julkaisi Fur Free Alliancen osana Suomen osuuden kansainvälisestä turkistuotteiden merkintöjä koskevasta raportista. Raportti painettiin paperiversiona ja julkaistiin myös sähköisesti, ja se uutisoitiin Iltalehden muotiosiossa. Keväällä 2017 järjestettyjen kuntavaalien puitteissa Animalia kampanjoi eläinsuojeluasioiden huomioimiseksi kuntapolitiikassa sekä mm. kasvisruokailun edistämiseksi kuntien vastuulla olevissa julkisissa ruokailuissa. Valmistelimme omat vaalitavoitteemme ja tapasimme puolueiden edustajia, jotta aiheemme huomioitaisiin jo vaaliohjelmissa. Vaalityössä teimme yhteistyötä SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton kanssa ja pyrimme sitouttamaan mahdollisimman monia ehdokkaita vaalitavoitteisiimme. Keväällä Lainsuojaton-kampanjan kohokohtia olivat -kirjan julkaiseminen, Animalian pakopeli sekä Voice of Finland -ohjelman vierailu Animalian toimistolla osana Lainsuojaton-paitaprojektia. Uusi eläinlaki -kirja toteutettiin Animalian ja Into Kustannuksen yhteistyönä, ja sen toimittivat Animalian toiminnanjohtaja, eläinsuojeluasiantuntija ja kampanjavastaava. Kirja pohjautuu Animalian esittämiin keskeisiin vaatimuksiin eläinlaissa. Animalia toimitti kirjan kaikille kansanedustajille yhdessä tukijoiden lähettämien viestien kanssa sekä järjesti eduskunnan

pikkuparlamentissa yleisötilaisuuden, jossa oli puhujia jokaisesta eduskuntaryhmästä. Tilaisuutta oli mahdollista seurata myös Facebookin live-lähetyksen kautta. Vuoden aikana tehty poliittinen vaikuttamistyö pohjasi kirjan sisältöihin. Lainsuojaton-kampanjan osana toteutettiin ensimmäinen Animalian laajamittainen joukkorahoituskampanja, jolla kerättiin rahaa kirjan tuotantokustannuksiin ja Pako eläintilalta -pakopelin toteuttamiseen. Kampanjassa Animalian tukijat ostivat kirjoja itselleen ja kansanedustajille, toimittivat niiden mukana viestejä ja ostivat myös itselleen t-paitoja. Lahjoittajia oli yhteensä 139 ja kampanja keräsi Animalialle noin 3 500 euroa. Kesäkuussa julkaistiin ensimmäiset suuntaviivat uuden eläinlain esitysluonnoksesta, ja Animalia kritisoi mediassa lain kunnianhimottomuutta. Kesäkaudella toteutettiin Lainsuojaton-kampanjaan liittyvä tuotantoeläinten oloja kokemuksellisesti konkretisoiva pakopeli. Pakopeli toteutettiin yhteistyössä pelisuunnittelija Eliisa Alatalon kanssa, ja se esiteltiin Maailma kylässä -tapahtumassa. Pakopeli oli 30 minuutin pituinen eläinlain ongelmiin perustuva kokonaisuus, jonka lopuksi käytiin pelaajien kanssa keskustelu tuotantoeläinten oloista. Peli kiersi kesällä eri tapahtumissa, ja se kävi käyttöaikanaan Helsingin lisäksi Turussa, Tampereella, Kouvolassa ja Animalian syysleirillä Uudellamaalla. Yhteensä sitä pelasi yli 100 henkilöä. Lisäksi pelin yhteyteen toteutettu pienemmistä tehtävistä koottu minipeli kiersi eri paikkakuntia. Pelin ja mesenaattikampanjan yhteydessä toteutettiin kaksi eri opinnäytetyötä.

-9-


3.

Loppuvuoden painopisteet: Lainsuojaton-kampanja, yhteistyöprojektit ja joulun kampanjointi

E

läinten päivänä 4.10. aloitettiin Anti Animalia -kampanja. Anti Animalia -palkinnon saaja valittiin ensimmäistä kertaa yleisöäänestyksellä. Kampanjakonsepti mallinnettiin saksalaisen Vier Pfotenin 40 lives -kampanjan mukaan niin, että yleisö sai äänestää, mille turkistuotteita myyvälle vähittäismyyjälle myönnetään Anti Animalia -palkinto. Samalla turkistarhauksen kritiikki oli osa eläinlakikampanjointia, jossa pyrittiin kieltämään tarhaus. Yrityksillä oli mahdollisuus lopettaa turkisten myynti ja vetäytyä kisasta. Äänestyksen voitti Luhta, ja ääniä annettiin yhteensä yli 6 000 kappaletta. Äänestys päättyi Turkittomana perjantaina 24.11. Kohdeyrityksiä kontaktoitiin ennen kampanjan alkua ja sen aikana, mutta dialogia ei juurikaan syntynyt. Yrityksiin kohdistuvaa kampanjointia päätettiin jatkaa myöhemmin. Kampanjan yhteydessä saatiin myös kansainväliseltä Fur Free Alliancelta lausunto, jossa tuomittiin Suomen sinikettujen suuri koko ja ongelmallinen jalostus. Animalian ja SEY:n yhteiseen Paras laki eläimille -vetoomukseen kerättiin allekirjoituksia koko vuoden ajan. Vetoomus luovutetaan eduskunnalle ennen eläinsuojelulaista järjestettävää eduskunnan käsittelyä ja lopullista äänestystä. Tavoitteena on 100 000 allekirjoitusta ennen vetoomuksen luovuttamista. Vuoden lopulla allekirjoituksia oli kerätty 84 000.

Marraskuussa Animalia järjesti Helsingissä Unlocking the Cage -dokumenttielokuvan näytöksen ja keskustelutilaisuuden. Tilaisuudessa puhui yhdysvaltalainen eläinoikeusjuristi Steven Wise, jonka toiminnasta elokuva kertoo. Animalia toi elokuvan ja Wisen Suomeen yhteistyössä Ruotsin Djurens Rätt -järjestön kanssa. Vierailun aikana Wise keskusteli myös maa- ja metsätalousministeriön virkamiesten kanssa eläinten oikeussubjektiudesta ja uudistettavasta eläinsuojelulaista. Suomen 100-vuotisitsenäisyyspäivän lähistöllä toteutettiin 100 tekoa eläinten puolesta -viestintäkampanja, jossa listattiin Animalian 100 konkreettista tekoa vuoden 2017 aikana. 100 tekoa jaettiin somepostauksiksi, joita käytettiin muun muassa varainhankintaan. Jouluna Animalia toteutti edellisvuosien tapaan joulukampanjan, jossa keskityttiin aineettomien lahjojen markkinointiin ja eettisen joulun vieton edistämiseen. Joulukampanjassa teimme yhteistyötä Eläinsuojelukeskus Tuulispään kanssa. Tuulispään asukkaiden kautta konkretisoimme eläinten puolesta tehtävää vaikuttamistyötä.

Eläinlain esitysluonnos julkaistiin 21.12., ja Animalia tiedotti aiheesta seuraavana päivänä. Samalla käynnistettiin tulevan vuoden kampanjointi ja sen osana Animalian eläinlakia koskeva varjolausuntokierros. Joulun alla käynnistettiin myös eläinlakiin parannuksia vaativan Eläinten ääni -mielenosoituksen valmisteleva työ.

- 10 -


- 11 -


Väärinmerkityt turkistuotteet harhaanjohdetut kuluttajat

Animalian selvitys turkissomisteiden merkintĂśjen puutteista

- 12 -


4. Turkiseläimet

T

urkistarhauksen alamäki jatkui vuonna 2017, ja tuotanto laski sekä Suomessa että globaalisti. Turkistarhauskieltoja saatiin uusiin maihin, kun Tšekki ja Saksa päättivät kieltää turkistarhauksen. Lukuisia tunnettuja vaatesuunnittelijoita ja vaateyrityksiä sitoutui turkittomaan tuotepolitiikkaan, joista esimerkkeinä toimivat suomalaiselle turkisteollisuudelle tärkeät lippulaivat Gucci ja Michael Kors. Animalia oli mukana tiedottamassa ja toimimassa aktiivisesti sen puolesta, että myös Suomessa huomataan kansainvälinen kehitys.

ranomaisia ja yritysten edustajia, joiden kanssa keskustelimme myös turkistarhauksen eettisistä ongelmista. Tapasimme myös vaateteollisuuden edustajia ja kerroimme turkiseläinten hyvinvointiongelmista.

Animalia teki tiivistä kansainvälistä yhteistyötä turkistarhauksen vastaisten verkostojen (erityisesti Fur Free Alliance), EU:n laajuisten turkistarhausta vastaan toimivien verkostojen (erityisesti Eurogroup for Animals), aasialaisten turkistarhausta vastustavien järjestöjen (erityisesti ActAsia for Animals) ja naapurimaiden turkistarhausta vastaan työskentelevien järjestöjen (erityisesti Loomus ja Djurens Rätt) kanssa. Laaja kansainvälinen yhteistyö on tärkeää turkiseläinkysymyksissä, jotta tarhauskiellot ja turkittomuus saadaan etenemään eri puolilla maailmaa.

Kannustimme muutoinkin kuluttajia äänestämään jaloillaan ja suosimaan vaateyrityksiä, jotka ovat sitoutuneet myymään vain turkittomia tuotteita. Animalia ylläpiti Suomen osalta kansainvälistä turkittomien vaateyritysten listaa, jota seuraamalla on helppo valita ne yritykset, jotka ovat tehneet eettisen päätöksen olla käyttämättä aitoja turkiksia.

Syksyllä julkistimme Anti Animalia -äänestyksen, jossa yleisö pääsi valitsemaan kuudesta suomalaisesta turkiksia käyttävästä yrityksestä ja äänestämään niistä sitä, jonka ensisijaisesti toivoisi luopuvan turkisten käytöstä.

Animalia oli mukana myös kansainvälisessä aitojen turkistuotteiden merkintää koskevassa selvityksessä. Selvitystyö aloitettiin jo vuonna 2016. Suomen osalta Animalia julkaisi tulokset maaliskuussa. Kansainvälinen raportti julkaistiin syyskuussa, ja sen tulokset olivat vastaavat kuin Suomessa: turkistuotteet ovat niin heikosti merkittyjä, että kuluttaja ei voi ostaessaan varmuudellaan tietää, onko somiste aitoa turkista vai ei. Animalian työ turkiseläinten eteen keskittyi lisäksi pitkälti eläinsuojelulain uudistukseen, jonka yhteydessä vaadittiin turkistarhauksen kieltämistä. Tapasimme kansanedustajia, vi-

- 13 -


5.

Koe-eläimet

A

nimalian koe-eläintyö keskittyi vuonna 2017 kansainväliseen yhteistyöhön sekä kuluttajavaikuttamiseen ja lautakuntatyöhön kotimaassa.

Teimme kansainvälistä yhteistyötä Eurogroup for Animalsin ja European Coalition to End Animal Experimentsin kanssa mm. tiedottamalla eläinkokeisiin ja eläinkokeettomaan tutkimukseen liittyvistä asioista. Animalia osallistui aktiivisesti eläinkokeettomasta kosmetiikasta kertomiseen kuluttajille. Animalia ylläpiti kansainvälistä eläinkokeettoman kosmetiikan listaa Suomen osalta, ja se oli edelleen yksi suosituimmista Animalialta tiedustelluista asioista. Listalle hyväksyttiin vuonna 2017 yksi uusi kotimainen kosmetiikkayritys, Lumo Finland. Animalian edustajia oli jäseninä sekä hankelupalautakunnassa että tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnassa, ja he pitivät näissä esillä lainsäädännöllisiä ja eettisiä velvoitteita koe-eläinten suojelemiseksi ja koe-eläinten määrän minimoimiseksi sekä eläinkokeettoman tutkimuksen edistämiseksi. Animalian edustaja oli hallituksen jäsenenä myös FINCOPA-järjestössä, joka kokoaa yhteen eläinkokeettomien menetelmien tutkijoita, eläinsuojelujärjestöjä, viranomaisia ja teollisuuden edustajia. Animalia teki läheistä yhteistyötä myös Juliana von Wendtin säätiön kanssa, jonka toimisto sijaitsee Animalian toimiston yhteydessä.

- 14 -


- 15 -


- 16 -


6.

Muut toimintakohteet

A

nimalia toimi pääkohteidensa ohella myös metsästykseen, kalastukseen, lemmikkieläimiin ja eläinten viihdekäyttöön liittyvissä kysymyksissä.

Delfinaarioiden vastainen työ keskittyi vuonna 2017 eläinsuojelulain uudistukseen. Lakikampanjamme päätavoitteita oli villieläinten käytön kieltäminen sirkuksissa ja delfinaarioissa. Lisäksi Animalia seurasi Särkänniemen delfiinien tilannetta Kreikassa ja teki kansainvälistä yhteistyötä Dolphinaria Free Europe -koalition kanssa, jotta turvapaikkaprojektit etenisivät ja delfiinit olisi mahdollista tulevaisuudessa siirtää pois Atticasta. Animalia tuki myös kreikkalaisen eläinsuojelujärjestön PFPO:n työtä Attican delfiinien puolesta. Loppuvuodesta Animalia seurasi Ähtäri Zoon Suomeen tuomien isopandojen tilannetta ja julkaisi aiheeseen liittyviä juttuja Animalia-lehdessä sekä Animalian verkkosivuilla. Animalia jatkoi toimintaa Trophy Free EU -työryhmässä, jonka tavoitteena on trofeiden tuontikielto Eurooppaan. Vuoden aikana ryhmä julkaisi mielipidekirjoituksia ja tiedotteita, joissa vaadittiin trofeiden tuontikieltoa EU:n alueelle ja matkanjärjestäjiä lopettamaan trofeisiin liittyvä metsästysmatkailu sekä oli aktiivisesti yhteydessä päättäjiin. Työryhmässä olivat mukana Animalian lisäksi SEY ja Luonto-Liitto.

Eläinsuojelulakikampanjoinnin yhteydessä pidettiin esillä haitallisen jalostuksen aiheuttamia hyvinvointiongelmia lemmikkieläimille sekä vaadittiin koirien ja kissojen pakollisen tunnistusmerkinnän ja rekisteröinnin käyttöönottoa. Animalia oli mukana Kivuton koulutus -kampanjassa, jossa eläinjärjestöt pyrkivät edistämään koirien palkitsemiseen perustuvaa koulutusta. Animalia oli myös mukana eri eläinjärjestöjen yhteisessä eläinsuojelutyöryhmässä, jossa keskusteltiin ajankohtaisista lemmikkieläimiin liittyvistä eläinsuojeluasioista ja etsittiin niihin ratkaisuja. Animalian edustaja toimi myös varajäsenenä seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnassa. Kansainvälistä koiriin liittyvää eläinsuojelutyötä edistettiin tukemalla rahallisesti löytökoiraprojekteja Bulgariassa (4-Legged Friends -eläinsuojelukeskus), Romaniassa (Rescueyhdistys Kulkurit ry:n Carpe-koiratarhaprojekti) ja Venäjällä (Viipurin koirat -järjestön kautta). Animalian karhuryhmä jatkoi työtänsä Aasian karhujen puolesta. Ryhmä toimii ennen kaikkea tiedottamalla ja keräämällä varoja karhujen suojelutyöhön. Animals Asia myönsi Karhuryhmälle Rupert Bronze Award -tunnustuspalkinnon.

Vuoden aikana Animalia päivitti linjauksensa kalastuksesta ja metsästyksestä. Animalia osallistui ahman metsästystä vastustavaan kampanjointiin ja adressiin yhdessä luonnonsuojelujärjestöjen kanssa. Kiinnitimme huomiota myös jousimetsästyksen ongelmiin.

- 17 -


7.

Yhteistyötahot Kotimaan yhteistyötahot

Kansainväliset yhteistyötahot

Animalian yhteistyötahoja Suomessa ovat muun muassa erilaiset kansalaisjärjestöt, säätiöt, yritykset, median edustajat, poliittiset puolueet ja erilaiset eläinsuojelun, eläintuotannon ja koe-eläintoiminnan sidosryhmät. Animalia noudattaa toiminnassaan uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumatonta linjaa.

Kansainvälisessä toiminnassa jatkui tiivis yhteistyö kattojärjestömme Eurogroup for Animalsin kanssa. Animalian toiminnanjohtaja oli Eurogroupin hallituksen jäsen alkuvuoden ja Eurogroupin vuosikokouksessa kesäkuussa 2017 Eurogroupin hallitukseen valittiin Animalian hallituksen puheenjohtaja. Animalia on edistänyt ja edustanut Eurogroupissa erityisesti eläinoikeusnäkökulmaa. Animalian työntekijöitä osallistui kattojärjestön työryhmätyöskentelyyn, mm. kampanjakohtaisiin viestintäryhmiin sekä mm. koe-eläin-ryhmään, koira/kissaryhmään ja hevosryhmään. Lisäksi Animalia osallistui Eurogroupin ja muiden kansainvälisten verkostojen kampanja- ja lobbaustyöhön.

Eläinsuojelukeskus Tuulispää, Eläinten hyvinvointikeskus, Tampereen vaihtoehtomenetelmäkeskus FICAM, Juliana von Wendtin säätiö ja eduskunnan eläinsuojeluryhmä ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita. Muita sidosryhmiä, joihin ylläpidetään kontakteja, ovat erilaiset kuluttajajärjestöt, Suomen Eläinlääkäriliitto, muut eläinoikeus- ja eläinsuojelujärjestöt, eläinten hyvinvointikysymysten parissa työskentelevät virkamiehet, ympäristöjärjestöt, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ja muut tuottajajärjestöt. Vuonna 2017 yhteydenpito erilaisten yhteistyötahojen kanssa jatkui ja eri yhteistyön muotoja kehitettiin koko ajan. Jatkoimme tiivistä yhteistyötä erityisesti SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton ja Vegaaniliiton kanssa. Eläinsuojelulain uudistuksen suhteen keskeisiä yhteistyökumppaneita olivat SEY, Eläinsuojelukeskus Tuulispää ja eduskunnan eläinsuojeluryhmä. Eläinlakikampanjointia tukivat myös useat muut järjestöt ja julkisuuden henkilöt. Animalia pitää Suomessa yllä kansainvälistä turkittomien vaateliikkeiden järjestelmää (Fur Free Retailer) ja kansainvälistä eläinkokeettoman kosmetiikan ja kodinkemikaalien standardia. Vuoden aikana teimme yhteistyötä eläineettisiin standardeihin sitoutuneiden yritysten kanssa ja olimme yhteydessä suomalaisiin yrityksiin kasvattaaksemme eläineettisiä vaihtoehtoja tarjoavien liikkeiden ja brändien valikoimaa ja lisätäksemme yrittäjien ja yritysten tietoisuutta eläineettisistä ratkaisuista.

Muut keskeiset kansainväliset yhteenliittymät, joiden toimintaan osallistuimme aktiivisesti ovat Fur Free Alliance (FFA), Open Wing Alliance (OWA), European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE) ja Dolphinaria Free Europe -koalitio (DFE). Vuonna 2017 ylläpidimme yhteistyötä ja kommunikointia erityisesti Pohjoismaiden ja Viron järjestöjen kanssa. Näistä tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat Viron Loomus ja Ruotsin Djurens Rätt. Animalia osallistui myös Tallinnan Taimetoidumess -vegemessuille. Animalian karhuryhmä toimi Aasian sappikarhujen puolesta. Karhuryhmä keräsi rahaa Animals Asia -järjestön toiminnan tukemiseksi Kiinassa ja Vietnamissa. Vuonna 2017 Animals Asia myönsi karhuryhmälle Rupert Bronze Award -tunnustuspalkinnon.

- 18 -


- 19 -


- 20 -


8.

Viestintä

A

nimalian viestinnän pääteema koko vuoden ajan oli Lainsuojaton-kampanja. Keväällä viestintää hallitsi lisäksi kuntavaalit ja loppuvuonna Anti Animalia -kampanja. Animalian kaikki päätoimintakohteet, eli tuotantoeläimet, koe-eläimet ja turkiseläimet, olivat koko vuoden säännöllisesti esillä. Animalia otti kantaa myös lemmikkeihin ja harraste-eläimiin, eläinviihteeseen sekä metsästykseen ja kalastukseen liittyviin kysymyksiin. Tavoitteena oli nostaa ajankohtaiset eläinaiheet julkiseen keskusteluun kotimaassa ja myös kansainvälisesti.

suuren huomion aihe Suomessa ja kansainvälisesti. Animalia käänsi jättikettuaiheisia tiedotteitaan englanniksi ja jakoi niitä aktiivisesti kansainvälisille kontakteille. Uutinen saavutti maailmanlaajuista huomiota.

Keväällä kampanjoitiin kuntavaaliteemalla. SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistyksen kanssa avattiin eläinpoliittinen vaalikone Eläinpolitiikka.fi-sivulle. Myös eläinsuojelulain uudistus oli keväällä voimakkaasti esillä, kun Animalia julkaisi Uusi eläinlaki -kirjan.

Turkistarhausaiheet olivat koko loppuvuoden voimakkaasti esillä, kun ensin muotitalo Gucci ja sitten Michael Kors sitoutuivat turkittomuuteen. Tämä oli suuri voitto eläinjärjestöille ja niistä viestittiin runsaasti Suomessa ja kansainvälisesti. Vuoden lopulla maa- ja metsätalousministeriö julkaisi esityksen laiksi eläinten hyvinvoinnista ja se oli kesällä tiedotetun kaltainen. Animalia aloitti jo heti joulukuussa kampanjoinnin ja viestinnän lain valmisteluun palauttamisen puolesta.

Kesällä ja syksyllä jatkettiin eläinsuojelulain ja Lainsuojaton-kampanjan parissa. Kesällä viestittiin paljon Lainsuojaton-teemaisesta kesäkiertueesta ja Pako eläintilalta -pakopelistä. Maa- ja metsätalousministeriö järjesti kesäkuussa tiedotustilaisuuden, jossa se avasi tulevaa esitystään laiksi eläinten hyvinvoinnista. Lakiin ei ollut otettu juuri mitään eläinjärjestöjen, lain ohjausryhmän ja muiden asiantuntijoiden vaatimia suurimpia parannuksia mukaan. Tämä ohjasi viestintää lain osalta loppuvuoden. Kesällä ja syksyllä viestittiin eläinsuojelulain lisäksi erityisesti turkiseläimiin liittyen. Eläinsuojelutarkastuksissa paljastui rikkeitä suomalaisilla tarhoilla, muualta maailmasta saatiin taas uutisia turkistarhauskielloista. Suomessa Oikeutta eläimille julkaisi kuvia ylilihavista jättiketuista turkistarhoilla, ja tämä oli

Anti Animalia -kampanjan puitteissa viestittiin monipuolisesti turkistuotannon epäkohdista. Kampanjalle luotiin oma antianimalia.fi-sivu. Anti Animalia -kampanja oli uusi formaatti, jota tullaan todennäköisesti jatkamaan ja sen viestintää kehittämään ensi vuonna.

Kansainvälistä viestintää tehtiin yhteistyössä muun muassa Eurogroup for Animalsin ja Fur Free Alliancen kanssa. Animalia oli näkyvästi mukana Eurogroup for Animalsin Stop the Trucks -kampanjassa, jossa vaadittiin elävien eläinten pitkien teuraskuljetusten lopettamista. Kampanja aloitettiin vuonna 2016 ja se jatkui kevääseen 2017. Kampanja toteutettiin sosiaalisessa mediassa, ja sen tavoitteena oli saada miljoona allekirjoittajaa kuljetuksia vastustavaan vetoomukseen. Tavoite saavutettiin. Animalia viesti aiheesta yhteistyössä SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistyksen kanssa. Keväällä Eurogroup for Animals avasi uuden End Pig Pain -kampanjan, joka ajaa sioille tehtävien kivuliaiden toimenpiteiden kieltämistä EU:ssa. Myös tässä kam-

- 21 -


panjassa Animalia oli SEYn kanssa mukana. Kampanja jatkuu myös vuonna 2018. Lisäksi Animalia viesti Fur Free Alliancen ja sen jäsenjärjestöjen kanssa tehdystä kansainvälisestä selvityksestä, jonka Suomea koskevan osuuden Animalia toteutti.

laista pois jäävää parannusta – tavoitti lähes 350 000 henkilöä ja sai 10 970 reaktiota, mikä oli poikkeuksellista. Muut vuoden 2017 parhaat julkaisut olivat kattavuudeltaan noin 40 000– 110 000 henkilöä.

Animalian viestintäryhmä kokoontui kerran keskustelemaan esitteiden uudistamisesta sekä sosiaalisen median strategiasta. Vuoden aikana alettiin työstää Animalian sisältö- ja sosiaalisen median strategiaa sekä viestintästrategiaa, ja työ jatkuu vuonna 2018. Kriisiviestinnän ohjeistus uudistettiin.

Twitterissä Animalialla oli noin 3 600 seuraajaa (3 200 vuonna 2016), Instagramissa seuraajia oli noin 4 500 (4 300 vuonna 2016) ja Youtubessa noin 460 tilaajaa (117 vuonna 2016).

Viestintäkanavat ja seuranta Animalian pääviestintäkanavat vuonna 2017 olivat neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Animalia-lehti, uutiskirjeet jäsenille, kuukausilahjoittajille ja tilaajille, sosiaalinen media ja verkkosivut, kuten animalia.fi, eläinpolitiikka.fi, lainsuojaton.fi ja loppuvuonna avattu antianimalia.fi. Lehdessä julkaistiin artikkeleita ja uutisia eläinlaista ja Lainsuojaton-kampanjasta, Animalian kotimaisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä ja kuntavaaleista. Kaikista päätoimintakohteista julkaistiin vuoden aikana juttuja. Lisäksi lehdessä käsiteltiin eläinviihdettä, kaloja, pandoja, delfiinejä, hyönteisiä ja lemmikkejä. Lehdessä julkaistiin myös kasvisruokaa tai vegaanista elämäntapaa sekä eläinten oikeuksia käsitteleviä juttua. Pääkirjoituksissa aiheina olivat turkistarhaus, kansainvälinen yhteistyö ja eläinsuojelulaki. Kolumnin kirjoittivat kulttuurintutkija Liisa Kaski, näyttelijä Antti Launonen, kansanedustaja Tytti Tuppurainen ja Loomuksen puheenjohtaja Kadri Taperson. Lehtiryhmä kokoontui neljä kertaa. Loppuvuodesta 2017 Animalia aloitti Suomen ensimmäisen eläinoikeusaiheisen podcastin julkaisemisen. Marras-joulukuussa julkaistiin kaksi podcast-jaksoa, joissa käsiteltiin eläinten oikeudellista asemaa ja yleisimpiä eläinten oikeuksia koskevia myyttejä. Podcast-jaksot keräsivät lyhyessä ajassa noin 500 kuuntelukertaa. Sosiaalisessa mediassa Animalia oli vahvasti esillä erityisesti Facebookissa kahdella eri sivulla. Lisäksi Animalia oli aktiivinen Twitterissä ja Instagramissa. Myös Youtubessa julkaistiin enemmän kuin edellisvuonna. Niin Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa kuin Youtubessakin Animalian seuraajien määrä nousi vuodesta 2016. Facebookissa Animalian pääsivulla oli joulukuussa 2017 noin 44 500 tykkääjää (42 000 vuonna 2016), Turkistarhaton Suomi -sivulla tykkääjiä oli noin 30 000 (ei muutosta). Eläinkokeettoman kosmetiikan ja Animalian valasryhmän sivut poistettiin käytöstä vuonna 2017 ja niiden viestintä keskitettiin pääsivulle. Facebookin tekemien algoritmimuutosten takia julkaisujen kattavuus ja reaktiot laskivat edellisvuoteen nähden. Vuonna 2017 Animalian Facebook-sivun kattavuus teki aikajanalla selkeän piikin 9 kertaa, jolloin kattavuus nousi yli 50 000 henkilön (17 kertaa vuonna 2016), ja reaktioiden määrä nousi aikajanalla kunnolla neljä kertaa, milloin reaktioita oli kyseisellä ajanjaksolla yli 2 000 (8 kertaa vuonna 2016). Kattavuudeltaan suurin julkaisu – jakokuva, jossa listattiin kuusi eläinsuojelu-

Uutiskirjeet jäsenille, kuukausilahjoittajille ja tilaajille lähettiin Mailchimp-sovelluksella. Uutiskirje lähetettiin kerran kuukaudessa, tilanteen vaatiessa useamminkin. Lisäksi lähetettiin useita varainhankinnallisia kirjeitä kohdistetulle joukolle tärkeinä ajankohtina, esimerkiksi äitienpäivän ja joulun aikaan. Animalian uutiskirjeen saajien määrä nousi vuodesta 2016. Uutiskirje meni joulukuussa 2017 noin 4 400 jäsenelle (4 200 vuonna 2016) ja vajaalle 500 kuukausilahjoittajalle (400 vuonna 2016). Tilattava uutiskirje meni joulukuussa 2017 noin 26 000 henkilölle (20 000 vuonna 2016).  Animalian verkkosivulla julkaistiin runsaasti sisältöä. Uutisia julkaistiin 27 kappaletta. Tiedotteiden ja uutisten lisäksi sivulla julkaistiin 27 blogikirjoitusta, joita tekivät animalialaisten lisäksi vierailevat kirjoittajat, kuten asiantutijat, mielipidevaikuttajat ja Animalian tukijat. Nuori Animaali -sarjassa ääneen pääsivät nuoret. Animalialla oli käytössä useita sähköpostilistoja sisäiseen viestintään ja myös alueosastojen välillä. Toimiston henkilöstön kesken käytettiin tiedonjakoon Sharepointia. Google Driveä käytettiin sekä henkilökunnan että alueosastojen kanssa. Kokouksissa Suomessa ja kansainvälisesti käytettiin hyväksi Skypeä. Animalialla oli paljon erilaista viestintämateriaalia, jota jaettiin netin ja tilauksien ohella erilaisissa tilaisuuksissa ja tempauksissa. Roll upit ja useat esitteet uusittiin vuoden 2017 aikana vastaamaan Animalian uutta visuaalista linjaa. Animalia mainosti muutamissa julkaisuissa, kuten Le Monde Diplomatiquessa. Lisäksi käytettiin hyväksi Facebookin mainontatyökaluja.   

Tiedotteet, media ja seuranta Vuoden aikana julkaistiin 40 tiedotetta, ja niiden perusteella tai suorien yhteydenottojen kautta tehtiin 365 mediaseurantaan tarttunutta uutista (vuonna 2016 osumia oli 484 kpl). Erityisesti turkistarhausaiheet ja jättiketut saivat paljon mediahuomiota. Lisäksi eläinsuojelulaki näkyi osumissa. Tiedotejakelussa ja mediaseurannassa käytettiin Meltwaterin palvelua. Mediaosumien määrä on laskenut viime vuodesta niin Animalialla kuin muillakin seuratuilla järjestöillä. Eniten osumia tuli suurten suomalaisten medioiden, kuten Ylen, Helsingin Sanomien ja Aamulehden sekä Maaseudun tulevaisuuden ja Iltalehden kautta. Viestinnän ja kampanjatoiminnan onnistumista voi mitata myös eläinsuojelulakiaiheisen keskustelun lisääntymisenä. Vuonna 2017 eläinlakiaiheisia uutisia oli mediaosumissa 882 kappaletta (edellisvuonna 627 kpl). Näissä Animalia mainittiin 129 kertaa.

- 22 -


- 23 -


10.2. Erittäin uhanalaisen ahman tappamisen salliminen on väärä päätös

30.5. Ministeriö haluaa sioille ulkoilukiellon

22.9. Euroopan komissio lupaa tarttua elävien eläinten kuljetusten ongelmaan

- 24 -


Julkaistut tiedotteet: 13.1. Mai Kivelästä Animalian uusi toiminnanjohtaja 27.1. Attican loput delfiinit saatava turvakotiin 7.2. Lumo Finland eläinkokeettoman kosmetiikan listalle 10.2. Erittäin uhanalaisen ahman tappamisen salliminen on väärä päätös 10.2. Sikoja koskevaa lainsäädäntöä uusitaan – talouden annetaan jyrätä sikojen hyvinvoinnin parannukset 7.3. Tutkimus paljastaa eläinten julman kohtelun Euroopan ulkopuolelle suuntautuvissa teuraskuljetuksissa 14.3. Eläinpoliittinen vaalikone listaa eläinten edustajat kuntavaaleissa (kunnallisvaalit) 22.3. Turkista myydään tekstiilinä – kuluttajaa johdetaan harhaan 23.3. Kansalaiset ovat huolissaan riittämättömästä eläinsuojeluvalvonnasta (kunnallisvaalit) 28.3. Animalian uusi hallitus: kansainvälisellä yhteistyöllä turkistarhaus saadaan kiellettyä 29.3. Kuntien ateriapalveluihin enemmän kasvisruokaa ja vähemmän lihaa (kunnallisvaalit) 4.4. Löytöeläimiä ja loukkaantuneita luonnoneläimiä ei saa jättää heitteille (kunnallisvaalit) 27.4. Uusi eläinlaki -kirja näyttää eläintuotannon nykytilan Suomessa 3.5. Kurittaminen ei ole ratkaisu eläimen käytösongelmiin – eläinlähtöinen koulutus hyvän koirasuhteen ja oppimisen avaintekijä 4.5. Euroopan eläinasiajärjestöt puuttuvat porsaiden kaltoinkohteluun 8.5. Heidi Kivekkäästä Animalian vs. toiminnanjohtaja, 16.5. Uusi eläinlaki -kirja kaikille kansanedustajille 23.5. Kaikki puolueet suhtautuvat pääsääntöisesti positiivisesti eläinten hyvinvoinnin parannusvaatimuksiin 24.5. Pako eläintilalta -peli tuo tehotuotannon olosuhteet pelaajien silmien eteen 30.5. Ministeriö haluaa sioille ulkoilukiellon 1.6. Turkistarhoilla aiempaakin enemmän eläinsuojeluongelmia 7.6. Uusi eläinsuojelulaki vanhentunut jo ennen voimaantuloaan 20.6. Yli miljoona eurooppalaista vaatii pitkien eläinkuljetusten lopettamista 22.6. Animalian puheenjohtaja Eurogroup for Animalsin hallitukseen 24.7. Turkistarhauskiellot etenevät Euroopassa – Tšekissä senaatti tukee kieltoa 15.8. Turkistarhoilla jalostetaan entistä sairaampia kettuja 23.8. Särkänniemi hylkäsi delfiininsä – nyt päätöksestä kärsii Veera 31.8. Turkisalan ulostulo tyhjää täynnä 4.9. Jousimetsästystä ei tule laajentaa uusiin eläinlajeihin 20.9. Jo 750 muotialan yritystä liputtaa turkittomuuden puolesta 22.9. Euroopan komissio lupaa tarttua elävien eläinten kuljetusten ongelmaan 27.9. Turkistuotteita myydään tekstiilinä ympäri Eurooppaa 3.10. Tunnistusmerkintä ja rekisteröinti ovat lemmikin henkivakuutus 4.10. Yrityksiä kannustetaan äänestyksessä luopumaan turkiksista, ”voittajalle” Anti Animalia 11.10. Gucci luopuu turkiksista 26.10. Lähes puolet tarkastetuista tiloista ei päästä lehmiä ulos lainkaan 8.11. Kansainväliset järjestöt vaativat Suomea lopettamaan jättikettujen jalostamisen 23.11. Yleisö äänesti Luhdalle Anti Animalian, syynä turkisten käyttö 15.12. Michael Kors luopuu turkiksista 22.12. Eläinlakiluonnos rimanalitus – Animalia vaatii palauttamista valmisteluun

- 25 -


- 26 -


9.

Vapaaehtoistoiminta

V

uonna 2017 Animalialla oli alueosasto tai yhteyshenkilö 16 paikkakunnalla: Hämeenlinna, Itä-Lappi, Jyväskylä, Joensuu, Kajaani, Kerava, Kotka, Kouvola, Kuopio, Mikkeli, Oulu, Pori, Pääkaupunkiseutu, Rovaniemi, Tampere ja Turku. Lisäksi Animalian alaisuudessa toimi kaksi toimintaryhmää: karhuryhmä ja Helsingissä alkuvuodesta uudelleen perustettu opiskelijaryhmä. Alueosastojen, yhteyshenkilöiden ja toimintaryhmien toiminnan tukena toimistolla työskenteli vapaaehtoiskoordinaattori. Vuoden aikana vapaaehtoisnäkökulma pyrittiin huomioimaan kaikessa toiminnassa. Kampanjasuunnittelua tehtiin vapaaehtoistoiminnan näkökulma huomioiden. Vapaaehtoisilla oli mahdollisuus osallistua kampanjasuunnitteluun valtakunnallisissa tapaamisissa pidetyissä työpajoissa. Alueellisen tasa-arvon edistämiseksi erilaisiin luentotilaisuuksiin pyrittiin järjestämään mahdollisuus etäosallistumiseen. Vapaaehtoisia tuettiin mm. tarjoamalla koulutuksia, erityisesti valtakunnallisten tapaamisten puitteissa. Keväällä järjestetyssä kevätpäivässä Visa Kurki luennoi eläinten oikeussubjektiudesta ja Carina Räihä itsensä voittamisesta. Syysleirillä kirjailija Risto Isomäki puhui eläintuotannon tulevaisuudesta Suomessa ja OTT Tarja Koskela otsikolla ”Passiiviset eläinsuojeluviranomaiset laitettava kuriin”. Lisäksi leirillä järjestettiin työpajat moninaisuudesta Animalian toiminnassa sekä rakentavasta vuorovaikutuksesta. Koulutuksen lisäksi tapahtumien tarkoitus on edistää hyvinvointia ja yhteishenkeä, minkä vuoksi tapahtumissa järjestettiin myös iltajuhlat ja muuta oheisohjelmaa. Syysleirillä oli mahdollisuus pelata Lainsuojaton-kampanjan osana toteutettua pakopeliä.

Alueosastojen keskinäistä ja alueosastojen ja toimiston välistä verkostoitumista ja tiedonjakoa tuettiin. Valtakunnallisten tapaamisten lisäksi toimiston tai hallituksen väkeä vieraili vuoden aikana seitsemän eri alueosaston tapahtumassa tai tapaamisissa. Ryhmien sisäiseen keskusteluun ja verkostoitumiseen perustettu Facebook-ryhmä aktivoitui hyvin vuoden aikana ja toimistolta useampi ihminen käytti ryhmää tavoittaakseen aktiivisia toimijoita. Ryhmän kautta jaettiin tietoa kampanjoista ja suunniteltiin toimintaa. Alueosastoilla oli myös mahdollisuus hakea rahallista tukea toiminnalleen. Alueosastoille tarjottiin myös tukea viestinnässä ja mainonnassa, esittelymateriaaleja, tilaa omalle kotisivulle ja sähköpostilistoja tarpeen mukaan. Alueosastot ja toimintaryhmät järjestivät vuoden aikana runsaasti erilaista toimintaa omilla paikkakunnillaan. Vuoden aikana tapahtumissa näkyi erityisesti Animalian Lainsuojaton-kampanja, jonka puitteissa järjestettiin kahviloita ja luentotilaisuuksia ja kerättiin nimiä Parempi laki eläimille -vetoomukseen. Alueosastot toteuttivat Animalian eläinlakiteemaisen kesäkiertueen osallistumalla tai järjestämällä useita tapahtumia omilla paikkakunnillaan. Tapahtumissa oli mukana Animalian pakopeli tai minipeli ja muuta kampanjamateriaalia. Yhteistyössä muiden paikallisten järjestöjen kanssa pääkaupunkiseudun Animalia järjesti Eläinten Helsinki -tapahtuman kesäkuussa ja Tampereen Animalia Eläinten Tampere -tapahtuman elokuussa. Kouvola osallistui Eläinten Kouvola -tapahtumaan info- ja myyntipöydällä. Valokuvanäyttelyitä, elokuvailtoja ja keskustelutilaisuuksia järjestettiin useita. Kouvola järjesti laajan eläinoikeusteemaisen elokuvanäytösten sarjan keväällä. Opiskelijaryhmä järjesti kol-

- 27 -


me elokuvailtaa, joissa näytettiin Maximum Tolerated Dose, Inside Fur ja Ghosts in Our Machine. Keväällä palkittu valokuvaaja Jo-Anne McArthur vieraili Suomessa, jolloin järjestettiin sekä hänen työstään kertovan Ghosts in Our Machine -elokuvan näytös kahvila Kolossa, että keskustelutilaisuus vapaaehtoistoimijoiden kanssa Animalian toimistolla. Oulun Animalia tuotti 13 eläinkohtaloa -valokuvanäyttelyn, joka kiersi vuoden aikana Suomea alueosastojen järjestämissä näyttelyissä Helsingissä, Espoossa ja Kouvolassa. Kotkan Animalia järjesti yhdessä Kohtuu Kymenlaaksossa -liikkeen ja Kotkan Ympäristöseuran kanssa luento- ja keskustelutilaisuuden Lihansyöjien maa -kirjan pohjalta. Joensuu järjesti perinteisen maaliskuun luentotilaisuuden Etiikkaa painokoneissa -teemalla. Opiskelijaryhmä järjesti huhtikuussa Eläinsuojelulaki – uhka vai mahdollisuus -luentotilaisuuden ja lokakuussa samaan teemaan liittyvän luennon Esineitä vai henkilöitä – eläimet oikeudessa. Pääkaupunkiseudun Animalia järjesti lokakuussa luentotilaisuuden otsikolla Ruokakulttuuri – tausta ja tulevaisuus sekä osana 13 eläinkohtaloa -näyttelyä yhteistyössä kulttuurikeskus Stoan kanssa keskustelutilaisuuden Eläimet Laura Gustafssonin tuotannossa. Lukupiirejä järjestettiin useampia. Animalian Uusi eläinlaki -kirjaa tarjottiin edullisesti alueosastoille lukupiirin järjestämistä varten. Lukupiirit järjestettiin Helsingissä, Kouvolassa, Tampereella ja Turussa. Pääkaupunkiseudun Animalia järjesti lisäksi lukupiirin kirjasta Eläin ja ihminen. Alueosastot osallistuivat myös nuorten tapahtumiin. Kotkassa Nuoret valtaavat kaupungintalon -tapahtumassa lokakuussa tavoitettiin n. 1 000 nuorta. Kouvolan alueosasto osallistui Lasten lauantai -tapahtumaan toukokuussa. Joensuussa askarreltiin vegaanisia virpomisoksia koko perheen tapahtumassa huhtikuussa. Vegaaninen ruoka ja elämäntapa oli yksi alueosastojen ta-

pahtumien teema. Pääkaupunkiseudun Animalia järjesti maaliskuussa urheilijoille ja liikuntaa harrastaville suunnatun Vegeillan sekä Lainsuojaton-teemaisen ravintolapäivän tapahtuman. Oulussa järjestettiin syyskuussa ja joulukuussa Vegelicious -ravintolapäivän kahvilat ja muulloinkin kokoonnuttiin yhdessä vegaanikahveille. Kouvolan Animalia piti syksyllä vegaanista kokkauskerhoa yhdessä Vegaaniliiton ja Kohtuus Kymenlaaksossa -verkoston kanssa sekä piti vegaanista kahvilaa Kulttuuritallien musiikkitapahtumissa. Jyväskylässä järjestettiin vegaanimaistatusta kesäkiertueella ja kaikille avoin grilli-ilta syksyllä. Kotkan Animalia oli mukana kansankeittiötoiminnassa Koko Kotkan Keittiössä. Turun Animalia kokoontui vuoden aikana useampaan kertaan Vegeterde-tapahtuman merkeissä sekä järjesti kauppakeskus Forumissa kuusi päivää kestävän Vegcafen yhteistyössä Oikeutta eläimille -yhdistyksen ja Vegaaniliiton kanssa. Joensuun Animalia oli mukana järjestämässä tammikuun vegaanihaastetta Oikeutta eläimille -yhdistyksen ja Vegaaniliiton kanssa sekä järjesti vegaanibrunssin. Opiskelijaryhmä järjesti mm. vegaaniset sitsit ja vappupiknikin. Mikkelissä järjestettiin toukokuussa Vegaanituotteet tutuksi – opastettu kauppakierros ja Hämeenlinnassa jaettiin vegaanisia reseptejä Citymarketilla heinäkuussa. Tampereella järjestettiin kaikille avoin Vegeherkkuilta marraskuussa. Koe-eläinpäivän aikaan järjestettiin katutempaus Joensuussa, opiskelijaryhmä järjesti eläinkoeteemaisen elokuvanäytöksen Helsingissä, Kouvolassa pidettiin infopöytää Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla ja järjestettiin eläinkoeteemainen elokuvanäytös ja Kotkassa esiteltiin toimintaa kirjastolla. Tampereen alueosasto järjesti vierailun vaihtoehtomenetelmäkeskus FICAMiin kesäkuussa. Eläinten viikolla järjestettiin Helsingissä, Joensuussa, Jyväskylässä, Kotkassa ja Kouvolassa perinteinen Eläinten päivän kynttilätilaisuus. Turkittoman perjantain aikaan Pääkaupunkiseudun, Joensuun ja Jyväskylän alueosastot järjestivät katu-

- 28 -


tempaukset ja Kouvolassa oli hiljainen mielenosoitus. Oulun alueosasto otti ja julkaisi omia kantaa ottavia kuvia turkittoman perjantain kunniaksi. Joulun alla järjestettiin Possut Pipareina -tempauksia Helsingissä, Turussa ja Oulussa. Jyväskylän alueosasto julkaisi oman joulukalenterin blogissaan. Lisäksi alueosastot osallistuivat lukuisiin erilaisiin tapahtumiin esittely- ja myyntipöydällä, mm. Vegemessut, Turun ja Helsingin Kirjamessut, Tallinnan Vegemessut, Kouvolan Erämessut, Lasten lauantai, Viranomaiset Manskilla, Yläkaupungin yö, Kymin kyläjuhlat, Qstock, Joutomaa Fest, Vegånia -vegemessut, Turku Pride, Ilosaarirock ja Joen yö. Varainhankintaa tehtiin ahkerasti eri tapahtumissa: lipaskeräystä, kirpputoritapahtumaa, kahviloita, myyjäisiä ja messuja. Kotkan Animalia perusti askartelukerhon myyntituotteiden valmistamista varten. Tampereen, Turun ja Kouvolan alueosastoilla on omat kokoustilat. Opiskelijaryhmä on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan alainen harrastejärjestö, jolla on mahdollisuus käyttää ylioppilaskunnan tiloja. Pääkaupunkiseudun Animalia kokoontuu Animalian toimistolla. Yhteistyötä alueosastoissa tehtiin mm. Vegaaniliiton ja sen alueellisten ryhmien kanssa, Oikeutta eläimille -yhdistyksen, kulttuurikeskus STOAn, Kohtuus Kymenlaaksossa -verkoston, Kulttuuritallien, Luonto-Liiton, Trofeettoman EU-työryhmän, Kotkan Ympäristöseuran ja Turun akateemisen eläinoikeusseuran kanssa. Tapahtumien, tempausten ja kampanjatyön lisäksi vapaaehtoiset osallistuivat monenlaiseen muuhun toimintaan. Vapaaehtoistyönä tehtiin mm. jäsenlehteä, nimien keruuta eläinlakivetoomukseen, valokuvausta ja messujen ja muiden tapahtumien järjestämistä. Tarkempaa tietoa alueosastotoiminnasta löytyy erillisestä vapaaehtoistoiminnan toimintakertomuksesta, johon on kerätty toimijoiden omat vuosikertomukset.

Nuorisotyö Vuoden 2017 nuorisotyön pääpainopiste oli kouluvierailuissa. Vuoden aikana tehtiin 60 kouluvierailua, joilla tavoitettiin 1 200 oppilasta 10 paikkakunnalla. Kouluvierailukoulutus järjestettiin Helsingissä 2.9.2017. Huhtikuussa Animalia osallistui Espoon nuorisovaltuuston järjestämään kansalaisvaikuttamisen tapahtumaan Vaikuttamoon. Syksyllä järjestettiin työpaja Helsingin kaupungin nuorten vaikuttamistapahtumassa Ruutiexpossa. Myös alueosastot osallistuivat nuorisotyön tekemiseen. Kotkassa alueosasto osallistui Kotkan kaupungintalolla järjestettyyn Nuoret valtaavat kaupungintalon -tapahtumaan ja Kouvolan alueosasto Lasten lauantai -tapahtumaan. Opettajille tarjottiin Animalian opetusmateriaalia Subject Aid -palvelun kautta. Erilaista materiaalia toimitettiin yli 500 päiväkotiin ja kouluun yli 13 000 kappaletta. Materiaalia tarjottiin myös Animalian kotisivuilla. Materiaalit ovat opettajille maksuttomia. Animalian toimistolla työskenteli vuoden aikana useampi TET-harjoittelija, jotka muun muassa osallistuivat Animalian blogin Nuori animaali -kirjoitussarjan tekemiseen.

- 29 -


10.

Varain- ja jäsenhankinta

A

nimalian varainhankinta painottui kuukausilahjoittajien hankintaan ja sitouttamiseen sekä varainhankintapyyntöjen ja muiden viestintä- ja kampanjasisältöjen keskinäisen integroinnin kehittämiseen. Varainhankkijan opintovapaa alkuvuodesta ja henkilöstövaihdokset kesken vuotta sirpaloittivat varainhankintaa, mutta yksityisvarainhankinnasta saatavaa tuloa kertyi silti tasaisesti ja edellisten vuosien tapaan. Kuukausilahjoittajien osuus kaikista uusista tukijoista kasvoi huomattavasti. Varainhankinnan haasteita olivat tiivistyvä kilpailutilanne saman alan järjestöjen kesken ja sähköisen viestinnän nopeat muutokset. Notkea ja nokkela, mutta myös pitkäjänteisesti ja monikanavaisesti toteutettu sisällöntuotanto on keskeinen tekijä onnistuneessa varainhankinnassa. Tukijoille viestittiin säännöllisesti järjestön omissa medioissa erilaisilla kohdekärjillä. Keskityimme myös kertomaan tarkemmin järjestön saavutuksista ja rahojen käytöstä muulloinkin kuin vuosikatsauksen yhteydessä. Asiakasrekisteriuudistus käynnistyi syksyllä 2017. Uudistuksen myötä Animalian jäsen- ja tukijarekisteri päivitetään nykyaikaisemmaksi ja EU:n uuden, toukokuusta 2018 sovellettavan tietosuojadirektiivin mukaiseksi. Uudistus mahdollistaa myös sidosryhmäviestinnän ja varainhankinnan toimintojen tehostamisen ja virtaviivaistamisen. Palveluntarjoajapuolesta johtuen projekti viivästyi yli vuodenvaihteen, mutta saadaan päätökseen kevään 2018 aikana. Tuotemyynti toi hyvin tuloja Animalialle, ja etenkin Lainsuojaton-kampanjan osana lanseeratut t-paidat kiinnostivat yleisöä. Tuotemyyntiä pyritään jatkossakin kehittämään suuntaan, jossa tuotteita tehdään myyntiin ainoastaan pienet erät kerrallaan, tuotteet kytkeytyvät meneillään olevaan kampanjaan ja tuotteet ovat varta vasten Animalian käyttöön tehtyjä. Vuonna 2017 toteutettiin telemarkkinointikampanjointia tuloksellisesti. Myös joulunajan Aineeton lahja -kampanja toteutettiin kustannustehokkaasti pääasiallisesti sähköiseen viestintään tukeutuen. Animalia oli edelleen mukana VaLa ry:n Hyvä Testamentti -kampanjassa ja järjesti yhden testamentti-infotilaisuuden VaLa ry:n lakiasiantuntijankanssa syyskaudella.

- 30 -


- 31 -


- 32 -


11.

Talous

Vuoden 2017 talousarvio laadittiin toimintasuunnitelman pohjalta. Hallitus hyväksyi vuoden 2017 talousarvion kokouksessaan 21.10.2016 edelleen esitettäväksi järjestön vuosikokoukselle. Vuoden aikana realisoituneiden suurempien testamenttilahjoituksien ansiosta tilikauden ylijäämä oli 178 307,10 euroa. Ylijäämä pidetään sijoitettuna toiminnan jatkumisen turvaamiseksi. Hallitus hyväksyi vuoden 2017 tilinpäätöksen kokouksessaan 1.3.2018. Animalian talous on vakaalla pohjalla ja toiminta suunniteltiin jatkuvasti talousnäkökulmasta siten, että tehokas ja pitkäjänteinen toiminta on turvattu. Hallitus seurasi talousarvion toteutumista säännöllisesti läpi vuoden ja tarvittaessa teki tarkistuksia talousarvioon. Hallitus nimitti keskuudestaan kaksi tositetarkastajaa, jotka toimivat ylimääräisinä taloudentarkastajina.

12.

Henkilöstö Animalia on laatinut henkilöstöstrategian, jota noudatetaan kaikissa henkilöstön palkkaukseen ja työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Henkilöstöstrategiassa painotetaan erityisesti henkilöstön työhyvinvointia. Vuonna 2017 Animaliassa työskentelivät seuraavat työntekijät: Tarja Balding, talouspäällikkö Irina Karosjoki, siivooja Heta Kasurinen, taittaja (30.6.2017 alkaen) Heidi Kivekäs, vs. toiminnanjohtaja (26.4.2017 alkaen) Mai Kivelä, toimi nnanjohtaja (perhevapaalla 9.5.2017 alkaen) Veikka Lahtinen, kampanjavastaava Hanna Partanen, varainhankinnan suunnittelija (7.8.2017 asti) Ninni Pehkonen, aluepäällikkö (perhevapaalla) Kanerva Pelli, vapaaehtoiskoordinaattori Annu Piensoho, varainhankkija (13.2.–18.5.2017) Emmi Pääkkönen, markkinointiviestinnän suunnittelija (31.7.2017 alkaen) Taija Rinne, viestintäpäällikkö Laura Uotila, eläinsuojeluasiantuntija Lisäksi toimistolla työskenteli useita henkilöitä erimittaisissa jaksoissa korkeakouluharjoittelussa, kuntouttavassa työtoiminnassa ja TET-harjoittelussa.

- 33 -


- 34 -


13.

Hallitus Animalian vuosikokous pidettiin lauantaina 25.3.2017. Vuosikokouksesta lähtien Animalian hallitukseen kuuluivat: Sami Säynevirta, MTI, Helsinki, järjestön puheenjohtaja Roope Kanninen, OTyo, Oulu, järjestön varapuheenjohtaja Johanna Hiekkala, merkonomi, Helsinki Minna Hjort, FM, Helsinki Pauliina Klemola, FM, Kouvola Tarja Koskela, OTT, Hämeenlinna Senni Puustinen, medianomi, Helsinki Tuuli Solhagen, FM, Espoo Inna Somersalo, kasviskokki, Helsinki Erja Laakkonen, KT, FM, Joensuu Sari Ung-Lanki, YTM, Kuopio

Hallitus vastasi yhdistyksen toiminnan suunnittelemisesta ja kehittämisestä, talouden ja omaisuuden hoidosta ja valvoi, että yhdistykselle annettujen lahjoitusten ehdot täytetään. Animalian hallitus kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Yhdistyksen toimintaa kehittivät ja suunnittelivat työryhmät, jotka koostuivat työntekijöistä ja hallituksen jäsenistä sekä vapaaehtoisista. Vuonna 2017 toiminnassa olivat henkilöstö-, talous-, lehti-, viestintä-, varainhankinta, leiri- ja kansainvälisten asioiden työryhmät. Vuonna 2017 jäsenistön ja vapaaehtoisten osallistumista järjestön vuosikokoukseen pyrittiin kannustamaan mm. järjestämällä järjestön vuosikokous valtakunnallisen vapaaehtoistapaamisen yhteydessä.

14.

Yhteiskuntavastuu sekä toimisto- ja toimintakäytännöt

V

uonna 2017 otettiin käyttöön vuonna 2016 valmistunut Animalian ensimmäinen strategia. Sitä jalkautettiin kaikkeen toimintaan.

malian tapahtumissa ja tarjoiluissa suosittiin luomu- ja reilun kaupan elintarvikkeita. Animalian tapahtumissa tarjottiin vain vegaanista ruokaa.

Animalia huomioi toiminnassaan myös ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin. Animalian työntekijät käyttivät matkoissaan joukko- tai kevyttä liikennettä aina, kun se oli mahdollista. Lentomatkoista maksettiin vapaaehtoista lentoveroa. Lennoissa suosittiin taloudellisten resurssien asettamissa rajoissa välilaskuttomia lentoja. Animalian toimistolla vältettiin turhaa kulutusta ja kierrätys on kattavasti järjestetty.

Animalia on Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n (VaLa) jäsenjärjestö, ja Animalialle suunnatut lahjoitukset käytettiin VaLan suositusten mukaisesti. Animalia on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö.

Myyntimateriaaleissa huomioitiin tarkasti tuotteiden alkuperä ja käytettiin mahdollisuuksien mukaan kierrätysmateriaaleista valmistettuja, luomu- ja reilun kaupan tuotteita. Ani-

Animalia vastustaa syrjinnän eri muotoja, kuten rasismia, seksismiä ja transfobiaa. Eri vähemmistöryhmien osallistumisen esteet pyrittiin huomioimaan eri tavoin, kuten kiinnittämällä huomiota tapahtumien puhujien moninaisiin taustoihin, esteettömyyteen ja tapahtumien tallentamisen avulla alueelliseen tasa-arvoon. Animalia on syrjinnästä vapaa alue.

- 35 -


- 36 -

Profile for Animalia ry

Animalian toimintakertomus 2017  

Animalian toimintakertomus 2017  

Advertisement