__MAIN_TEXT__

Page 1

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Posti 18.12 tus 2 kpl!

METSÄALAN AMMATTILEHTI 28 vsk. 1986-2013

KONEURAKOINTI • KULJETUS • TEOLLISUUS

N:o 4/13

Metsäkonealan syksyn uutuudet ja tapahtumat

Laaja Risupaketti -energiateema

Uudet mitat ja massat astuivat voimaan

Kivirock.fi sivuilla mm. Maxpo ja EuroMining messukoosteet

ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

3

EU:n uuden metsästrategian parannettava metsäsektorin kilpailukykyä

E

U:n komissio on julkaissut uuden, koko metsäsektoria koskevan metsästrategian. Strategia korostaa metsien monipuolista ja kestävää käyttöä sekä koko metsäsektorin merkitystä biotalouden, kasvun ja työllisyyden edistäjänä. Päätäntävalta metsäpolitiikassa on jatkossakin jäsenmailla. Metsästrategia painottaa komission, jäsenmaiden ja sidosryhmien vahvaa yhteistyötä, jolla edistetään puun monipuolista käyttöä kestävänä, uusiutuvana sekä ilmasto- ja ympäristöystävällisenä raakaaineena. Strategia korostaa, että EU:n metsiin liittyvää koordinaatiota on parannettava ja elinkeinonäkökulman painoarvoa lisättävä. Uusien innovaatioiden tukeminen on strategian mukaan myös tärkeä osa puun käytön edistämistä. Komission ja jäsenmaiden on nyt panostettava pitkäjänteiseen tutkimus- ja kehitystyöhön uusien innovaatioiden ja tuotteiden kehittämiseksi. Uudet innovaatiot eivät kuitenkaan

synny ilman olemassa olevaa menestyvää teollisuutta. Strategia nostaa esiin EU:n oman lainsäädännön vaikutukset metsäteollisuuden ja sen arvoketjujen kustannuksiin. Vaikutusten avoin arviointi on välttämätöntä rakennettaessa uusiutuviin luonnonvaroihin pohjautuvaa biotaloutta, ja arviointi on toteutettava strategian linjausten mukaisesti vuoden 2014 loppuun mennessä. Strategian mukaisesti komissio laatii yhdessä jäsenmaiden ja sidosryhmien kanssa kestävän metsätalouden kriteerit, joita voidaan soveltaa puun loppukäytöstä riippumatta. Kestävää metsätaloutta on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti huolimatta siitä, ohjautuuko puu esimerkiksi jalostukseen vai energiantuotantoon. Komission ja jäsenmaiden on pidettävä huolta, että mahdolliset kriteerit perustuvat olemassa oleviin kestävän metsätalouden periaatteisiin, joissa kestävyyttä tarkastellaan maa- ja aluetasolla. Lisäksi kriteerien on otettava huomioon jäsenmaiden erityispiirteet ja kansallinen olemassa oleva metsälainsäädäntö.

Rekkojen massojen ja mittojen korotus ei tuo liikennevirtaan näkyviä muutoksia askaiden tavarankuljetusajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien suurimpia sallittuja mittoja ja massoja koskeva asetusmuutos tuli voimaan 1.10.2013. Tavallinen tienkäyttäjä ei muutosta juuri huomaa, sillä suurimman osan muutoksen piiriin hakeutuvista ajoneuvoista massat nousevat vain muutamia tonneja aikaisemmasta ylärajasta.

R

Asetus mahdollistaa, että ajoneuvot ja yhdistelmät voivat kuljettaa aikaisempaa painavampia lasteja, minkä ansiosta liikenteen hiilidioksidipäästöjen arvellaan laskevan ja Suomen logistisen kilpailukyvyn paranevan. Aikaisemmin liikenteessä on maksimissaan voinut olla mas-

saltaan 60 tonnin ajoneuvoyhdistelmiä, nyt uudistuksen jälkeen maksimipaino on 76 tonnia. Suurin sallittu korkeus nousee 4,2 metristä 4,4 metriin, mikä on esim. Ruotsissa ollut käytössä jo pitkään. Uudistuksen myötä otetaan käyttöön myös raskaiden ajoneuvojen suorityskykyvaatimukset. Niiden tarkoituksena on vähentää rekkojen hyytimistä mäissä ja siten parantaa liikenteen sujuvuutta. Tehovaatimukset koskevat kaikkia yli 60 tonnin yhdistelmiä ja 1.11.2013 jälkeen käyttöönotettuja yli 44 tonnin yhdistelmiä. Lisäksi kaikilla yli 68 tonnin yhdistelmillä on nelivetopakko talviliikennöinnin turvaamiseksi.

Uudet uutiset joka päivä:

ammattilehti.fi

METSÄALAN AMMATTILEHTI KONEURAKOINTI * KULJETUS * TEOLLISUUS Vironkatu 9, 00170 Helsinki (09) 698 0442 1986-2013 www.ammattilehti.fi Janne Jokela, puh. (050) 412 9030 janne.jokela@ammattilehti.fi Taneli Jokela, puh. (050) 320 8174 TOIMITTAJAT: taneli.jokela@ammattilehti.fi Jaakko Jokela, puh. (050) 555 9186 jaakko.jokela@ammattilehti.fi PAINOSMÄÄRÄ: 20.000 kpl. Tämän lehden osoitteellinen kohdepostitus: 18.122 kpl. OSOITE: PUHELIN: INTERNET: PÄÄTOIMITTAJA:

28 vsk.

Metsäalan Ammattilehti on puolueeton julkaisu metsäalan kuljetus-, koneurakointi- ja teollisuussektoreille. Lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Lehden tilaaminen maksaa 49 EUR / 6 nroa. Tilaajapalvelu ja ilmoitusasiat: puh. (09) 698 0442

Tampere Keskuojankatu 12 010 548 9900

Espoo Rusthollarinkatu 7 010 548 9920


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI


6 KONEURAK OINTI ONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäteollisuus on hyötynyt Metsäkoneiden Venäjän WTO-jäsenyydestä kustannukset pysyivät ennallaan V elokuussa

T

ilastokeskuksen mukaan metsäkoneiden kustannukset pysyivät ennallaan vuoden 2012 elokuusta vuoden 2013 elokuuhun. Metsätraktoreiden kustannukset laskivat 0,1 prosenttia ja hakkuukoneiden kustannukset nousivat 0,1 prosenttia vuodessa. Puutavarayhdistelmän kustannukset laskivat 0,2 prosenttia ja hakkurien 0,8 prosenttia.

Metsäkoneiden kustannuksia kasvatti erityisesti työvoima- ja korkokustannusten nousu vuoden aikana. Kustannuksia laski erityisesti polttoaineen halpeneminen. Ilman polttoainetta kustannukset nousivat 1,6 prosenttia. Lähde: Metsäalan kone- ja autokustannusindeksi 2013, elokuu. Tilastokeskus

enäjä liittyi Maailman kauppajärjestö WTO:n jäseneksi noin vuosi sitten. Jäsenyys on laskenut Venäjän tullitasoja, mikä tuo kymmenien miljoonien vuosittaisen kustannussäästöt suomalaiselle metsäteollisuudelle. Vastoin yleistä kaupan kehitystä metsäteollisuustuotteiden vienti Venäjälle kasvaa edelleen ja raakapuun tuonti on lähtenyt monen vuoden jälkeen nousuun.

Venäjä liittyi elokuussa 2012 Maailman kauppajärjestö WTO :n jäseneksi 18 vuoden neuvottelujen jälkeen. Jäsenyyden myötä kaupankäyntiä rasittavat korkeat Venäjän tullit laskivat. Metsäteollisuustuotteiden Venäjän tuontitullit alenivat noin viisi prosenttia ja raakapuun vientitullit puolittuivat euromääräisesti. Venäjän alennetut tuontitullit parantavat metsäteollisuustuotteiden kysyntää ja suomalaisten tuotteiden asemaa Venäjän markkinoilla, sillä suomalaiset tehtaat sijaitsevat muihin kilpailijamaihin nähden lähimpänä Venäjän markkinoita. Paperi- ja kartonkituotteiden vienti Venä-

joissa on vielä hallinnollisesti kehittämisen varaa tuonnin sujuvoittamiseksi. Suomen, EU:n ja Venäjän viranomaiset jatkavat keskusteluja kiintiöjärjestelmän parantamiseksi.

WTO-sopimuksen noudattamisessa vielä parantamisen varaa

Raakapuun tuonti Venäjältä on lähtenyt kasvyyn WTO-jäsenyyden myötä samoin kuin metsäteollisuustuotteiden vienti Venälle.

jälle on tänä keväänä kasvanut viisi prosenttia vuoden 2012 keväästä. Venäjän osuus metsäteollisuuden viennistä on hieman kasvanut. Raakapuun tuonti Venäjältä Suomeen on lähtenyt kasvuun. Koivupuun tuonti on noussut tasaisesti Venäjän WTO-jäsenyyden jälkeen viime syksystä, ja havupuun tuonti on alkuongelmien jälkeen lähtenyt voimakkaaseen kasvuun. Havupuun tuonti alennetuilla Venäjän vientitulleilla perustuu kiintiöihin,

Venäjä jätti osittain WTO-tullitasoja noudattamatta suojatakseen omaa teollista tuotantoaan. Myös metsäteollisuustuotteiden tuontitullitasot ovat olleet korkeampia kuin WTO-sopimuksessa. Metsäteollisuutta koskevista Venäjän tullitasoista on neuvoteltu ja Venäjä alensi keväällä tiettyjen paperi- ja kartonkituotteiden tuontitulleja vastamaan WTO-sopimusta. Venäjän WTO-jäsenyyden alentamat tullitasot hyödyttävät Suomen metsäteollisuutta kymmenien miljoonien eurojen arvosta vuosittain. Maidemme välinen vilkastuva metsäteollisuuden kauppa hyödyttää myös venäläisiä, vahvistaa metsäsektoria ja kasvattaa kantorahatuloja Luoteis-Venäjällä. Lisäksi se lisää ympäristöystävällisten ja kierrätettävien paperi- ja pakkaustuotteiden käyttöä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Euroopan Metsäviikko joulukuussa Rovaniemellä

R

ovaniemi on saanut järjestettäväkseen Euroopan Metsäviikon, joka edellisen kerran pidettiin Roomassa vuonna 2008. Rovaniemellä kokoontuvat 9. -13. joulukuuta koko pohjoisen pallonpuoliskon metsälliset organisaatiot ja metsätalouden ja -teollisuuden vaikuttajat. Myös kaupunkilaisille ja matkailijoille suunnatun tapahtumaviikon keskipisteinä ovat tiedekeskus Pilke ja Lordin aukio. Rovaniemi on valmistautunut metsämaailman huipputapahtumaan jo viime keväästä lähtien. Euroopan Metsäviikko 2013 ajoittuu keskelle Rovaniemen vilkkainta joulumatkailusesonkia. Rovaniemi on joulukuisen viikon ajan koko metsämaailman näyteikkuna. Paikan päälle odotetaan noin 200-400 kokousvierasta, joiden joukossa edustettuina ovat kaikki metsäteollisuusmaat Euroopasta aina Pohjois-Amerikkaan ja KeskiAasian tasavaltoihin saakka. - Viikko on metsäsektorille loistava tilaisuus esittäytyä maailmalle. Rooman kokoisessa kongressimaailman keskuksessa aihe ja tapahtuma hukkuvat hel-

posti muun tarjonnan joukkoon, mutta Rovaniemellä on kaikki mahdollisuudet nostaa metsä ja sen tuotteet paraatipaikalle, toteaa Metsähallituksen yhteyspäällikkö Kristiina Vuopala. - Ennen kaikkea viikko on näytönpaikka lappilaisille ja rovaniemeläisille, jotka aiotaan ottaa mukaan tapahtumiin. Aivan erityisesti mukaan halutaan lapsia ja nuoria, joille on jo suunniteltu omaa roolia esimerkiksi viikon avajaisiin, jatkaa Vuopala. Tapahtuma järjestetään lukuisten yhteistyötahojen voimin. Mukana ovat Maa- ja metsätalousministeriön, Metsähallituksen sekä Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n, Tiedekeskus Pilkkeen ja Arktikumin lisäksi ohjelmapalveluita tarjoavia yrityksiä sekä paikallinen metsähoitoyhdistys. Metsä2013 -viikon merkittävin yksittäinen tapahtuma on YK:n elintarvikejärjestö FAO:n Euroopan metsätalouskomission ja YK:n Euroopan talouskomissio UNECEn yhteiskokous. Kokoukseen odotetaan 120-150 osanottajaa. Yhteiskokouksen vanavedessä kaupunkiin saapuvat kokoustamaan lukuisat metsäsektorin globaalit organisaatiot, ministeriöt ja järjestöt.

KONEURAK OINTI 7 ONEURAKOINTI


8 KONEURAK OINTI ONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Koneosapalvelun syyspäivät keräsivät mukavasti konealan väkeä

Koneosapalvelu Oy järjesti syyspäivät neljässä toimipisteessään. Kuva Lappeenrannan tapahtumasta 26.9. Esillä oli laajasti mielenkiintoisia tuotteita ja hyviä tarjouksia.

K

oneosapalvelu Oy järjesti toimipisteissään Imatralla 25.9. Lappeenrannassa 26.9. Joensuussa 2.10. ja Kuopiossa 3.10. syysmarkkinat.

Tarjolla oli monipuolinen valikoima laadukkaita syystarvikkeita kuten mm. työvaloja, suodattimia, voiteluaineita ja liukuesteitä sekä liikkuvaan kalustoon että teollisuuteen edulli-

Koneosapalvelun kunnostamat hydrauliikkapumput ovat suuressa suosiossa erityisesti metsäkonekäytössä.

seen hintaan. Esittelyssä oli lisäksi huippuluokan hydrauliikkatuotteet kuten pumput, venttiilit, lauhduttimet ja Koneosapalvelun oman hydrauliikahuollon vaihtokomponentit. Tarjolla oli tietenkin myös laaja mallisto Vahva -kahmareita sekä paljon muuta. - Syysmarkkinoilla kävi mukavasti väkeä ja kauppaakin tehtiin. Koneurakoitsijoilla on ollut hyvin töitä ja kelitkin ovat syksyn aikana suosineet. Talvesta näyttää tulevan metsässä kiireinen, joten alan lähitulevaisuus näyttää hyvälle, kertoo Koneosapalvelu Oy:n Marko Aliranta.

Lappeenrannan Koneosapalvelun myyjä Ilari Vilmari (vas.) jututtamassa asiakkaita, joita kävi paikanpäällä mukavasti pitkin päivää.

Koneurakointi Kylliäinen Oy:n tractor pulling peli on nimeltään Forest King. Sisu Dieselin 8,3 litran moottorista irtoaa +1000 hevosvoimaa.

Logset Demonstration Forestière -messuilla Belgiassa

J

oka toinen vuosi järjestetään Demonstration Forestière -metsämessut Belgiassa.

metsuri.fi

Tänä vuonna Logset esitteli kolme konetta. Ensimmäinen kone, Logset 5FP GT, on uuden sukupolven ajokone. 12 tonnin koneessa on 6,6 litran moottori joka kehittää 204 hv, ja kuormatilaan on mahdollista ladata kaksi kolmen metrin puupinoa. Harvestereista oli esillä Logset 8H GT jossa kokonaan vakaava ja kääntyvä ohjaamo - tämä kone on kyllä osoittanut tehokkuutensa puunkorjuussa. Harvesterin lisääntynyt stabiliteetti ja TOC -ohjausjärjestelmä tekevät merkittävän eron tuottavuudessa. Kolmas kone joka esiteltiin oli suosittu Logset 4F-ajokone neljän sylinterin moottorilla joka kehittää 170 hv. Tämä 10 tonnin kapasiteetin kone on tunnettu dynaamisuudestaan ja luotettavuudestaan. Belgian messut olivat Logsetille kaikin puolin onnistunut tapahtuma ja uusi konekin myytiin.

Demonstration Forestière -metsämessu keräsi hyvin alan ammattilaisia ja Logset 8H GT -harvesterin työnäytös kiinnosti kovasti.

Logsetin uusi GT-mallisto on erittäin kattava, kuvassa uuden sukupolven 12 tonnin väkivahva ajokone Logset 5FP GT.


10 KONEURAK OINTI ONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Järeää päätehakkuuta ja ensiharvennuksia Keski-Suomen mäkisissä maisemissa

Motocat Oy:n Eco Log 560D -harvesteri varustettuna AFM 55 -kouralla teki syyskuun loppupuolella järeää tukkileimikkoa Luhangassa haastavissa rinneolosuhteissa.

otocat Oy Tammijärveltä urakoi puuta Harvestialle. Leimikot vaihtelevat järeästä päätehakkuusta ensiharvennuksille ja KeskiSuomen mäkiset maisemat tarjoavat haastetta maaston suhteen.

M

Maatilan poika Kari-Pekka Rundqvist aloitti puunajon nuorena isänsä mukana traktorilla ja reellä. - Metsätyöt ja silloin savotoille tuloaan tehneet metsäkoneet alkoivat kiinnostaa tosissaan ja niin menin vuonna 1980 konekouluun Saarijärvelle ja sitten vielä Jämsänkoskelle. Vuonna 1982 aloitin ajokoneen kuljettajana Antti Niemiselle ja myöhemmin Heikki Riutta-aholle, jonka poika Mikko ajaa puolestaan nykyään minulle ajokonetta. Ensimmäisen oman koneen - Valmet 862 ajokoneen - hankin vuonna 1996 ja sain sopimuksen Vierumäen Teollisuudelle (nyk. Versowood) ja ensimmäisen harvesterin Logman 801:n ostin pari vuotta myöhemmin jonka jälkeen ajoon tuli myös toinen ajokone Timberjack 1010, muistelee Kari-Pekka Rundqvist koneuransa alkuaikoja. Vierumäen Teollisuuden kolmen vuoden sopimuksen päätyttyä Rundqvist alkoi tehdä lyhyitä pätkäsopimuksia Metsähallitukselle. - Silti uskoa tulevaisuuteen

Kari-Pekka Rundqvist ajaa yksin Eco Log 560D -harvesteriaan ja vuodessa tunteja tulee mittariin jopa 2500 tuntia.

löytyi ja ostin uuden Caterpillar 487 -harvesterin vuonna 2000 ja pian sen jälkeen Valmet 840 ajokoneen. Parin vuoden pätkäkeikkojen jälkeen sain onneksi Metsähallituksen sopimuskilpailusta 3+1 vuoden sopimuk-

sen. Ajokoneeksi tuli vuonna 2004 Ponsse Wisent. Ruotsissa Caterpillar vaihtui metsäkonevalmistajana Eco Logiin ja niin myös minun kone kun vuonna 2005 ostin uuden Eco Log 560 B -harvesterin, kertoilee Rund-

qvist. Sopimuksen päätyttyä koneet tekivät töitä Päijänteen Metsänhoitoyhdistykselle sekä pätkäkeikkoja Metsähallitukselle lähinnä Padasjoen alueella. - Töitä ei ollut liikaa ja kun vuonna 2008 kuulin huhuja uudesta puunhakintayhtiö Harvestiasta, soitin numeropalveluun ja sitä kautta puhelu yhdistyi Kari Vuolijoelle. Hän kysyi ensimmäisenä että mistäs sait meidän numeron? Sanoin että numerotiedustelusta. Kerroin että jos yrityksellä on aikomus ostaa puuta täältä päin, olisin valmis urakoimaan. Siitä puhelusta ei mennyt kovinkaan kauaa kun teimme sopimuksen ja siitä lähtien olemme tehneet yhteistyötä, toteaa Rundqvist. Alussa Motocatin koneet urakoivat kaukanakin kotipaikasta Harvestian rakentaessa toimintaansa. Töitä oli niin paljon kuin ehti tehdä; harvesteri vaihtui uuteen Eco Log 590D -koneeseen vuonna 2010 ja samoihin aikoihin ajokoneeksi tuli uusi Ponsse Elg. - Nykyään urakoimme puuta pääasiassa Luhanka-Joutsa-Leivonmäki alueella ja joskus myös Hartolan ja Sysmän pohjoispuolella. Ajan itse marraskuussa 2012 käyttöön otettua Eco Log 590D -harvesteria ja Ponsse Elgilla puut ajaa tienvarteen Mikko Riutta-aho ja kiireisinä aikoina toisena ajokonekuskina on Unto Komppa. Koneet siirtyvät leimikolta toiselle Sisu

Eco Log laskeutuu heilurivarsialustansa ansiosta maantasalle ja ohjaamoon pääsee nousemaan kunnon portaita pitkin joiden alla on työkalulaatikot.

Eco Login minivivut saavat kiitosta Rundqvistilta; ne ovat mukavat käyttää ja yhdessä hyvän hydrauliikan kanssa nosturin ohjaus onnistuu millintarkasti.

E12:lla jonka ritilärakenteen on tehnyt ammattitaidolla Simo Kärnä, kertoo Rundqvist.

Järeää tukkia ja ensiharvennuksia Keski-Suomen mäkisistä rin-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

AFM 55 -koura on kevyt mutta tehokas; sillä onnistuu järeiden tukkien teko ja koura on toimiva myös ensiharvennuksilla.

teistä löytyy järeää tukkipuuta mutta varsinkin talvisin tehdään paljon myös harvennuksia. - Tälläkin komealla rinnepalstalla Luhangassa puu on tasaisen isoa ja seassa on erittäin järeitäkin puita. Niinpä harvesterin tulee soveltua päätehakkuilla isolle tukille ja toisaalta myös ensiharvennusten tekoon. Tähän tarkoitukseen Eco Log on viisas valinta. Koneessa on paljon ainutlaatuisia ominaisuuksia kuten vakaava heilurivarsialusta, mikä tarjoaa ainutlaatuiset maasto-ominaisuudet sekä koneen tasapainoisen työskentelyn jyrkissäkin rinteissä, joissa puun voi ottaa täydellä ulottuvuudella myös koneen alapuolelta. Olemme vaihtaneet nosturiin Marttiinin jatkopuomin joten pystyn tekemään puita aina 13 metristä asti. Tästä on suuri etu erityisesti harvennuksilla jolloin voi tehdä

pidempää uraväliä, kertoo Rundqvist joka aikanaan aloitti harvesteriurakoinnin täysin harvennuksilla: - Muistan kun kerrankin Metsähallituksen hommissa minulle näytettiin 70 hehtaarin ensiharvennustyömaa ja syksyhän siinä meni. Parhaimmillaan olen tehnyt Eco Logilla ensiharvennusta noin 1800 runkoa päivässä. Uuteen Eco Logiin Rundqvist valitsi kouraksi AFM 55:n. - AFM:llä Jyväskylässä olen asioinut iät ajat varusteostoksilla ja kavereita morjestamassa; viime aikoina olen ostanut heiltä KOXin laadukkaita mototarvikkeita. Kun ostin uuden Eco Login niin AFM-Forest Oy:n Jari Lääperi tarjosi minulle kouraa kokeiltavaksi ja sillä hetken ajettuani päätin sen myös ostaa. AFM 55 -koura on kokoisekseen kevyt koura eli se painaa

KONEURAK OINTI 11 ONEURAKOINTI

Tela-asioissa Rundqvist luottaa Olofsforsin laatuun. Harvesterissa on nyt ensimmäistä kertaa pyörätelat mitkä ovat osoittautuneet erittäin hyviksi.

1150 kiloa, joten sillä pystyy tekemään puuta tehokkaasti täydellä 13 metrin ulottuvuudella. Kouran rullat aukeaa 68 cm, etuterät 72 cm ja takaterät 81 cm joten isokin puu menee läpi vielä kun kourassa riittää voimaa ja nopeutta. AFM on ollut myös erittäin luotettava koura eikä siinä ole ollut mitään teknisiä murheita nyt kun tunteja on tehty uudella koneella jo kohta kaksituhatta, sanoo Rundqvist. AFM-Forest Oy saa myös kehuja asiakaspalvelustaan. - Siellä pidetään todella hyvin huolta asiakkaasta samoin kuin tekevät myös Eco Login Petter Sirkka ja Juha Pukkala, kiittelee Rundqvist. Motocatin Eco Logiin kertyy vuodessa parhaimmillaan 2500 tuntia. - Kyllä siinä saa yksi mies tehdä varsinkin kun ei tässä olla

Eco Login vakaava heilurivarsialusta tarjoaa ainutlaatuiset maastoominaisuudet sekä koneen tasapainoisen työskentelyn jyrkissäkin rinteissä. - Alustan rakenne on nerokkaan yksinkertainen eikä teknisiä murheita ole ollut, sanoo Rundqvist neljän koneen kokemuksellaan.

enää ihan poikasia, toteaa 54vuotias Rundqvist. Kulunut kesä tarjosi sopivasti töitä ja aikaa jäi myös harrastuksiin sekä perheelle. - Pojallani Markuksella oli myynnissä crossipyörä ja vaih-

dossa siihen tuli Honda maantiepyörä, millä innostuin ajelemaan - nyt alla on Honda Black Bird. Uusi harrastus on ollut tosi tärkeä löytö tuomaan väriä työntäyttämään elämään, sanoo Rundqvist.

Toughbook CF-19

Markkinoiden kestävin kannettava! Panasonic Toughbook CF-19 on täysin vahvistettu kannettava! Käyttökohteet: Metsäkoneet, kuorma-autot, maasto. Markkinoiden johtava, muunneltava kannettava tietokone, jossa on kääntyvä näyttö. CF-19 määrittää vankkuuden kriteerit. Saatavana erilaisia kiinnitysratkaisuja työkoneisiin ja autoihin!

yös Meiltä m a tj alkoluko om VoimaaC ri-mootto nnit! optimoi

Asennamme ajoneuvotietokoneita Metsäliiton, UPM:n, Stora Enson, Metsähallituksen, Harvestian, Koskitukin, Biowattin ja Vapon ohjelmistoilla autoihin ja metsäkoneisiin. Tietokoneeseen voidaan liittää GPS-paikannus ja tiedonsiirtoon esimerkiksi 3G tai GPRS, joiden avulla voidaan tehdä nopeita päätöksiä ja optimoimaan mahdollisimman tehokas työpanos.

www.ajoneuvopc.fi

Keski-Suomen Viestilaitehuolto Oy Hämeentie 1, 44100 Äänekoski Puh. 014 513 661, Fax 014 512 661 Jori Lieska 0400 643 464


METSÄALAN AMMATTILEHTI

12 KONEURAK OINTI ONEURAKOINTI

Rovaniemi 20.8.

John Deere Forestry järjesti 20.8.-5.9. konepäivän kuudella paikkakunnalla; kuvassa koeajetaan uutta älykästä IBC -puominohjausta Rovaniemellä. Yhteensä koeajajia oli konepäivillä useita satoja ja ammattimiehet kehuivat kärkiohjausta erittäin mekittäväksi uutuudeksi mikä tekee kuormaamisesta paljon aiempaa nopeampaa ja mukavampaa.

Älykäs puominohjaus vakuutti koeajajat John Deeren konepäivillä ympäri Suomea

J

ohn Deere Forestry järjesti 20.8.-5.9. kuudella eri paikkakunnalla eli Rovaniemellä, Joensuussa, Nastolassa, Suolahdella , Seinäjoella ja Tampereella konepäivän, jonka aikana kävijöillä oli mahdollisuus nähdä ja koeajaa kauan odotettu uutuus: puomin kärkiohjaus. Kärkiohjaus oli koeajettavana uudessa 1510E IT4 -kuormatraktorissa. Lisäksi esille tuotiin 1110E-kuormatraktori kiinteällä ohjaamovaihtoehdolla ja kannettava simulaattori uusimmilla ohjelmilla.

Älykäs puominohjaus IBC - odotettu läpimurto helpottaa ja nopeuttaa työskentelyä sekä parantaa tuottavuutta Elmia-messuilla kesäkuussa ensiesitelty älykäs puominohjausjärjestelmä (Intelligent Boom

Ismo ja Pentti Nevala Kuusamosta tutkivat mielenkiinnolla uudistettua kiinteäohjaamoista John Deere 1110E -kuormatraktoria.

Control eli IBC) on kuormatraktoreihin kauan odotettu ominaisuus. Intuitiivisen kärkiohjauksen avulla työskentely on entistä tarkempaa, nopeampaa ja helpompaa, koska kuljettaja voi keskittyä kouran ohjaamiseen puomin erillisten nivelten liikuttelun sijasta. Kärkiohjauksen ansiosta tarvittavat ohjausparametrit ja yksittäiset ohjausliikkeet vähenevät, mikä parantaa puomin rakenteiden ja hydrauli-

Pohjois-Suomen metsäkonemiehet lähtivät suurella joukolla ja kauempaakin katsomaan Rovaniemelle John Deeren uutuuksia. Kuvassa mm. Sääskilahden veljekset Matti ja Janne Ranualta.

sylintereiden kestävyyttä. Käyttötesteissä kärkiohjaus on nopeuttanut huomattavasti kokeneidenkin kuljettajien työtä. Aloittelevien kuljettajien työn tuottavuus kasvaa todella merkittävästi. Kärkiohjaus tarjoaa monta etua yhdessä paketissa: se helpottaa työskentelyä, parantaa tuottavuutta, optimoi polttoaineenkulutusta sekä lisää puomin kestävyyttä ja käyttöikää.

Kiertueella pääsi kokeilemaan uutta kannettavaa pöytämallin simulaattoria.

Kovat konemiehet Pentti Pätsi Kuusamosta (vas.), Kari Vikström Pudasjärveltä, John Deere Forestryn Pohjois-Suomen piiripäällikkö Yrjö Kangas, Valtteri Pirttimaa ja Tapio Kallitsa Torniosta, Suomen jälleenmyynnin aluejohtaja Tommi Ekman sekä Pentti Lilja Rovaniemeltä.

Kärkiohjaus tulee saatavaksi uusiin E-sarjan kuormatraktoreihin.

Keskikokoinen E-sarjan IT4 -kuormatraktori John Deere 1510E IT4 -kuormatraktoriin on lisätty kapasiteettia ja tehoa aiempaa suuremmalla hydraulipumpulla ja voimakkaammalla moottorilla. Siinä on tuottavuutta ja käyttöastetta parantava akselisto, V-

urainen akselinkiinnitys, vahva runko ja luja keskinivel. 1510E IT4:ssa erinomaiset kuljetusominaisuudet yhdistyvät luotettavaan laatuun. Uudistetun sermin ansiosta näkyvyys kuormatilaan on parempi, jolloin kuljettaja pystyy helpommin seuraamaan puomin ja kouran liikkeitä. Hyvä näkyvyys ohjaamosta kuormatilaan lisää etenkin kuorman purkunopeutta. Sermissä on käytetty

Pohjois-Suomen piiripäällikkö Yrjö Kangas (vas.) ja jälkimarkkinointipäällikkö Sami Kulmala arpoivat kaikkien kyselyn täyttäneiden kesken tynnyrillisen voiteluöljyä; arpaonni suosi Keijo Pätsiä Kuusamosta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAK OINTI 13 ONEURAKOINTI

Joensuu 23.8.

Jarmo ja Jorma Ruokolainen Lieksasta olivat tyytyväisiä näkemäänsä; kiinteäohjaamoinen ajokone täydentää hyvin E-sarjan valikoimaa ja älykäs IBC -puominohjaus tuntui erittäin viisaalle varusteelle.

Joensuussa väkeä kävi päivän aikana yli 200 henkilöä. Koneiden lisäksi oli mahdollisuus tutustua maailman suurimman CTL-metsäkonetehtaan tuotantoon. John Deere Forestryn Itä-Suomen piiripäällikkönä toimii raudanlujalla ammattitaidolla Pekka Kettunen, joka tulee miehen ikään marraskuussa...

Suolahti 29.8.

John Deere Forestryn Suolahden toimipisteessaä pääsi kokeilemaan ajokoneen kärkiohjausta ja esillä oli mukavasti myös vaihtokoneita.

suuren lujuusluokan teräksiä, joiden ansiosta rakenteet ovat kevyempiä ja kestävämpiä. Nostosermi puolestaan nousee ylös kokonaan eikä vain osittain, kuten aiemmissa malleissa, jolloin nostosermin toiminta on luotettavampaa. Nostosermin taitettavien karikoiden avulla on myös nostosermin pinta-alaa saatu kasvatettua jopa 5,3 m²:iin. John Deere 1510E IT4 -kuormatraktorissa on John Deere 6068 PowerTech™ Plus -sarjan turboahdettu 6-sylinterinen, 6,8 -litrainen moottori.

Muurinpohjapannulla paistetut muikut ja letut maistuivat Joensuun konepäivässä vierailleille.

Uudistettu kiinteä ohjaamo

Suolahdessa tutkittiin koneita ostomielellä; Keski-Suomen alueella John Deere metsäkoneet myy piiripäällikkö Herkko Saukkomaa.

Seinäjoki 3.9.

John Deeren E-sarjan kuormatraktoreihin tulee kääntyvän ja vakaavan ohjaamon vaihtoehtona saatavaksi myös kiinteä ohjaamo. Kiinteässä ohjaamossa on samanlaiset käsipaneelit ja istuinvaihtoehdot kuin kääntyvässäkin mallissa. Myös muut komponentit ja lisävarusteet ovat samanlaiset kuin kääntyvissä malleissa, mikä varmistaa hyvän huollettavuuden ja varaosien saatavuuden. Vaikka konsepti onkin erilainen, kuljettajalla on kiinteästä ohjaamosta erinomainen näkyvyys alas laskettujen ikkunoiden ansiosta ja työskentelyolosuhteet ovat ergonomiset.

Kannettava simulaattori

Seinäjoella konepäivä järjestettiin John Deeren sopimushuolto Esan Paja Oy:ssä. Koneet pohjanmaalla myy piiripäällikkö Timo Yli-Hakola.

Pohjanmaalla John Deeren uutuudet saivat osakseen suurta huomiota alueen konealan ammattilaisilta.

Kannettavassa eli pöytämallin simulaattorissa on sama ohjelmisto kuin muissakin John Deere -koulutussimulaattoreissa, ja se on helppo kuljettaa paikasta toiseen tai siirtää ja asentaa mihin tahansa luokkatilaan. Kannettavalla simulaattorilla voidaan ajaa E-sarjan kuormatraktoria ja harvesteria. Se on myös mahdollista liittää muihin E-sarjan simulaattoreihin ja työskennellä samalla työmaalla eli useita koneita voi olla samalla työmaalla yhtä aikaa. Grafiikaltaan erinomaisen simulaattorin mukana saa myös uusimman TimberSkills-oppimisympäristön Kustannustehokkaan simulaattorin avulla voidaan opettaa yhdellä kertaa suuriakin opetus-

Konepäivillä oli esillä myös myytyjä koneita. Ohessa Raimo Härköselle Nurmeksen suuntaan menevä 1110E kuormatraktori. Joensuussa oli esillä myös Metsä Majoinen Oy:lle toimitettava 1170/H414 harvesteri.

Tampere 5.9.

John Deere Forestryn Tampereen toimipisteen konepäivässä saatiin nauttia kesäisestä kelistä. Väkeä saapui paikalle mukavasti. Tampere kuuluu Länsi-Suomen piiripäällikkö Antti Haralan myyntialueeseen, joka kertoi että konekauppa on käynyt alueella erittäin hyvin.

ryhmiä. Ensimmäiset pöytämallin simulaattorit ovat jo olleet käytössä oppilaitoksissa eri puolilla Suomea.

Pidennetyt huoltovälit Uusien E-sarjan IT4-mallin koneiden huoltovälit ovat entistä pidempiä. Aikaisempien 500, 1000 ja 2000 tunnin huoltovälien sijaan tarjotaan nyt pidemmät huoltovälit: 750, 1500 ja 3000 tuntia. Suodatinten, huoltonesteiden sekä koneiden kehityksen ansiosta huoltoja ei tarvita yhtä usein kuin ennen. Pidemmän huoltovälin ohjelma on tarjolla asiakkaille, jotka käyttävät John Deeren voiteluöljyjä, jäähdytysnesteitä sekä suodattimia ja ovat mukana John Deeren öljynseurantaohjelmassa. Pidempien huoltovälien ansiosta asiakkaat

voivat säästää jopa 30 % huoltokustannuksissa. Kun koneet eivät seiso huollossa, niiden käyttöaika lisääntyy jopa 30 %. Samalla säästyy myös kuljetuskustannuksia. John Deere uudistaa Timber Care-huoltopalvelujaan vastaamaan E-sarjan IT4-koneiden vaatimuksia. Säätöpäivät, kuljettajien koulutus sekä Timber Link-kone- ja -kuljettajaraportit palvelevat E-sarjan IT4-koneiden omistajia nyt entistäkin paremmin. Lisäksi Performance Plus -ohjelmassa on nyt monia uusia varaosia.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAK OINTI 15 ONEURAKOINTI

Puuntuotannon sijoitustuotto 2 % vuonna 2012

Y

ksityismetsien puuntuotannon reaalinen sijoitustuotto oli 2,2 prosenttia vuonna 2012. Parannusta edellisvuodesta oli 0,3 prosenttiyksikköä, mutta kymmenen edeltäneen vuoden keskiarvosta jäätiin yli prosenttiyksikkö. Liiketuloksen osuus tuotosta oli 2,5 prosenttiyksikköä ja puuston nettokasvun arvon 1,4 prosenttiyksikköä. Kantohintojen reaaliarvon lasku vähensi tuottoa 1,6 prosenttiyksikköä. Vuonna 2012 yksityismetsien puuntuotannon reaalinen sijoitustuotto oli 2,2 prosenttia. Puunmyyntitulojen osuus kokonaistuotosta oli 3,1 prosenttiyksikköä, mikä on 0,6 prosenttiyksikköä alempi kuin kymmenen edeltäneen vuoden keskiarvo. Puuntuotannon kokonaiskustannusten vaikutus tuottoon oli -0,82 prosenttiyksikköä ja valtion tukien 0,14 prosenttiyksikköä. Puuston nettokasvun arvon osuus tuotosta (1,4 % -yks.) oli selvästi korkeampi kuin kymmenen vuoden keskiarvo (0,6 % -yks.). Kantohintojen lasku alensi tuottoa -1,6 prosenttiyksikköä. Vuonna 2012 puuntuotannon reaalituotto oli 0,2 prosenttiyksikköä alempi kuin vuosina

Puuntuotannon reaalinen sijoitustuotto ja kantohintojen vuosimuutoksen vaikutus siihen 1983-2012.

1986-2011 keskimäärin. Rahoitusmarkkinoiden vapauttamisesta alkaneella ja lamaan päättyneellä ajanjaksolla 1986-1992 puuntuotannon reaalituotto oli selvästi negatiivinen kantohintojen laskun takia. Laman pohjalta alkanutta metsäverotuksen siirtymäkautta (1993-2005) leimasi matala inflaatio ja puuntuotannon hyvä, lähes 5 prosentin vuotuinen reaalituotto sekä se, että puuston nettokasvun arvon muutos oli keskimäärin nollan tuntumassa. Vuosina 2006-2011 vuotuiset vaihtelut olivat suuria. Reaalituotto oli keskimäärin vajaat 4 prosenttia, ja nettokasvun arvon osuus tuo-

tosta palasi metsäverotuksen siirtymäkautta edeltäneelle tasolle, vajaaseen prosenttiyksikköön. Koko ajanjaksolla 19862012 puuntuotannon nimellistuotto oli keskimäärin 4,8 ja inflaatio 2,3 prosenttia vuodessa, joten reaalituotoksi jäi 2,5 prosenttia. Vuonna 2012 osakkeet olivat vertailtavista sijoituslajeista tuottoisimpia, vaikka ne eivät noususta huolimatta täysin toipuneet vuoden 2011 kurssilaskusta. Kaikkien Suomessa pörssinoteerattujen osakkeiden nimellistuotto oli 13 prosenttia ja kolmen suurimman metsäteollisuusyrityksen osakkeiden tuotto

16 prosenttia. Vanhojen vapaarahoitteisten osakehuoneistojen sijoitustuotto nousi 7 prosenttiin ja valtion obligaatioiden tuotto oli samalla tasolla. Puuntuotannon nimellinen sijoitustuotto oli 4,5 prosenttia. Rahoitusmarkkinoiden vapauttamisesta (1986) alkaneella ajanjaksolla sijoituslajien reaalinen kumulatiivinen tuottoindeksi on kehittynyt parhaiten osakemarkkinoilla, jossa tuottoindeksi oli 3,6-kertainen (pisteluku 359) alkutilanteeseen verrattuna (pisteluku 100). Puuntuotannon sijoitustuottoindeksi nousi samassa ajassa 196:een. Kun tarkastelu rajataan 2000-luvulle,

muuttuu sijoituslajien järjestys oleellisesti. Paras tuotto on saatu sijoitusasunnoista, joiden pisteluku nousi 114 pistettä, ja seuraavaksi parhaat tuotot tulivat valtion obligaatioista (pisteluku +77) ja puuntuotannosta (pisteluku +60). Osakemarkkinoilla tuottokehitys on ollut huono, sillä sekä metsäteollisuusyhtiöiden (pisteluku -10) että Helsingin pörssissä noteerattavien kaikkien osakkeiden (pisteluku -24) tuottoindeksi oli vuonna 2012 alempi kuin vuonna 2000, jolloin pörssikurssit olivat ”ITkuplan” vetäminä poikkeuksellisen korkealla tasolla. Puuntuotantoon sijoittamisen nimellisriski (tuottojen keskihajonta) oli vuosina 1972-2012 keskimäärin 13 prosenttia. Puuntuotannon riski on alentunut rahamarkkinoiden vapauttamisen (1986) jälkeen, mutta etenkin osakesijoittamisen riskit ovat nousseet. Kun tuottomittarina käytetään ns. Sharpen lukua ja riskittömänä tuottona valtion obligaatioiden tuottoindeksejä, vaihtelevat Sharpen luvut eri sijoituslajeissa -0,3 ja +0,6 välillä. Puuntuotannossa Sharpen luvun vaihteluväli oli -0,3 - +0,3. Sijoittajan näkökulmasta katsottuna parhaita sijoituskohteita ovat sellaiset, joiden Sharpen luku on korkea METLA Metsätilastotiedote 35/2013


16 KONEURAK OINTI ONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ponssen Seinäjoen uusien toimitilojen virallisia avajaisia vietettiin 16.8.2013 osoitteessa Yhdystie 6. Avoimien ovien tapahtumaan saapui runsaasti vieraita.

Ponssen uuden Seinäjoen palvelukeskuksen avajaiset onssen modernit palvelukeskukset saivat jatkoa kun Seinäjoen uusi huoltopalvelukeskus otettiin käyttöön tänä kesänä. Nykyaikaisten korjaamo- ja myymälätilojen lisäksi huoltopalvelukeskuksesta löytyvät myös tilat henkilökunnan ja asiakkaiden koulutuksia varten.

P

Uudessa varaosa- ja tarvikemyymälässä on hyllyssä aiempaa laajempi valikoima laatutuotteita.

Uusista 1000 m2 tiloista löytyy huollettaville koneille kolme huoltopaikkaa, 10 t -siltanosturi ja pesutila. Ulkona huoltoa odottavat koneet ja vaihtokoneet saadaan säältä suojaan konekatoksen alle. Rakennusta lämmitetään ympäristöystävällisellä maalämmöllä. Tällä hetkellä Seinäjoella työskentelee kahdeksan ponsselaista, jotka palvelevat reilun 200 Ponssen konekantaa Seinäjoen alueella. - Avajaisissa vieraili todella runsaasti väkeä ja kauppaakin tehtiin; avajaispäivän aikana myytiin yhteensä viisi uutta konetta ja tarjouksia pyydettiin paljon. Muutenkin kauppa on käynyt mukavasti ja huollossa on jatkuvasti hyvin töitä, kertoo Ponssen aluemyyntipäällikkö Reijo Puska tyytyväisenä.

Ulkona huoltoa odottavat koneet ja vaihtokoneet saadaan säältä suojaan konekatoksen alle. Avajaisissa konemiehet vaihtoivat kuulumisia.

Uuden edistyksellisen Ponsse Scorpion -harvesterin myynti on lähtenyt vauhdilla matkaan.

Ponssen aluemyyntipäällikkö Reijo Puska (vas.) ja Ponssen hallituksen puheenjohtaja Juha Vidgrén ovat tyytyväisiä merkin vahvaan asemaan alueella. Uusi keskus parantaa asiakaspalvelua entisestään.

Ponsse investoi huoltopalveluihin Seinäjoen uudet tilat jatkavat Ponssen investointeja kotimaan huoltopalveluihin. Aiemmin tänä vuonna valmistui uusi huoltopalvelukeskus Jyväskylän alueelle Laukaaseen. Viime vuonna vietettiin uusittujen toimitilojen avajaisia Tampereella ja Mikkelissä, ja Kouvolan uusi huoltopalvelukeskus valmistui 2009. Uusi logistiikkakeskus aloitti toimintansa Iisalmessa kesällä 2013. Ponssella on Suomessa tällä hetkellä 20 PONSSE-huoltopalvelukeskusta ja PONSSEsopimushuoltajaa.

Seinäjoen Ponssen huoltoesimies Juha Valkealahti otti avajaisiin mukaan puolivuotiaan poikansa Santerin, jolle metsäkoneet ovat jo nyt ykkösjuttu.

Iltatilaisuuteen 16.8. saapui noin 150 kutsuvierasta nauttimaan hyvästä ohjelmasta ja maittavasta tarjoilusta.

Juhlaillan kruunasi Elonkerjuun keikka, joka sai pohjalaisyleisön vauhdikkaaseen menoon.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAK OINTI 17 ONEURAKOINTI

Tatarstanin ministeri tutustui Suomen metsäosaamiseen

Tatarstanin metsäministeri tutustui seurueineen puunkorjuuseen Nurmijärvellä, missä savotalla työskentelivät Puistometsäpalvelu Oldenburg Oy:n ja Metsäurakointi Juha Mikkolan Ponsse -koneet. Metsä-Multia Oy:n yhdessä Metsä Groupin ja Ponssen kanssa järjestämässä hakkuunäytöksessä Saarijärvellä suurimman huomion sai osakseen uusi edistyksellinen hakkuukone Ponsse Scorpion.

Hakkuunäytös Saarijärvellä

M

etsä-Multia Oy järjesti yhteistyökumppaneidensa Metsä Goupin ja Ponssen kanssa hakkuutyönäytöksen Saarijärvellä. Esillä olivat uusi edistyksellinen hakkuukone Ponsse Scorpion sekä ketterä Ponsse

Elk ajokone. Päivän aikana vieraat saivat tietoa mm. Ponssen koneiden ominaisuuksista ja kuulivat Metsä Groupin taimiturvasta sekä muista palveluista. MetsäMultia Oy:n työntekijät esittelivät koneita ja antoivat näytteitä

niiden toiminnasta. Vieraiden oli myös mahdollista tutustua Reinin puulajipuistoon. Sää suosi vieraita ja järjestäjiä; paikalla kävikin n 250 henkeä. Ilahduttavan paljon oli liikkeellä myös oppilaitoksien oppilasryhmiä. Maa- ja metsätalousministeriön Luonnonvaraosaston neuvotteleva virkamies Tatu Torniainen (oik.) kertoi vieraille Suomen metsätaloudesta.

T

atarstanin metsäministeri Nail Magdejev vieraili Suomessa 2.-3.9. Hän halusi tutustua metsäsektorin toimintaan sekä kartoittaa uusia kaupallisia yhteistyömahdollisuuksia.

Lämmin ja aurikoinen sää suosi tapahtumaa ja paikanpäälle hakkuunäytökseen saapui noin 250 henkilöä. Liikkeellä oli ilahduttavan paljon myös oppilaitoksien oppilasryhmiä.

Uutta Ponssen varaosissa - Ponsse öljyanalyysi

P

onsse öljyanalyysin avulla tarkistat vaivattomasti koneesi hydrauliikkaöljyn ja -järjestelmän kunnon. Öljyanalyysien avulla vältyt turhilta hydrauliöljynvaihdoilta ja ennakoit mahdollisen hydraulijärjestelmän huoltotarpeen. Valittavanasi on kaksi erilaista analyysiä: - Hydrauliikkaöljyn kunto (viskositeetti, vesipitoisuus, puhtaus) - Hydrauliikkajärjestelmän kunto (viskositeetti, viskositeetti-

indeksi, vesipitoisuus, tarkempi puhtausanalyysi ja alkuaineanalyysi) Analyysipakkaukset sisältävät: - näytepullon - näytteenotto-ohjeet - palautuslomakkeen sekä - palautuspakkauksen, jonka postimaksu on valmiiksi maksettu. Analyysiraportin saat vaivattomasti sähkö- tai kirjepostina. Analyysiraportit on tehty helposti tulkittaviksi liikennevaloperiaatteella ja selkeillä toimenpidesuosituksilla. Lisäksi myös tarkemmat mittaustulokset löy-

Ponsse öljyanalyysin avulla tarkistat vaivattomasti hydrauliikkaöljyn ja -järjestelmän kunnon.

tyvät raporttien liitteenä. Ponsse Öljyanalyysi on saatavilla Ponssen varaosista.

Ponssen Rovaniemen Huoltopalvelukeskus muutti

P

onssen Rovaniemen Huoltopalvelukeskus muutti Jänkätien tiloistaan osoitteeseen Kalliokumpu, 97130 Hirvas (entinen Hirvaan metsäkonekoulu). Palvelut siirtyivät uusiin tiloihin viikon 38. aikana. Ponssen Rovaniemen huolto-

ja varaosatoiminnat jouduttiin siirtämään Jänkätien tiloista vuokrasopimuksen päättyessä. Huoltopalvelukeskus siirtyi tilapäisesti Hirvaalle, mutta Ponsse etsii jatkossa sopivia tiloja lähempää Rovaniemen keskustaa. Rovaniemen palvelukeskuksessa työskentelee tällä hetkellä yhdeksän ponsselaista.

- Olemme sitoutuneet kehittämään huoltopalveluitamme Rovaniemen alueella. Alueella on vahva konekanta ja pitkäaikaisia asiakkuuksia, mikä mahdollistaa palvelutarjontamme kehittämisen paikallisten tarpeiden mukaan, kertoo Ponsse Oyj:n kotimaan huoltopäällikkö Pertti Rönkkö.

Suomalaiset metsäasiantuntijat vierailivat puolestaan viime toukokuussa Tatarstanin tasavallassa, joka on yksi Venäjän voimakkaimmin kehittyvistä alueista. - Tällä hetkellä metsät peittävät alle 20 prosenttia tasavallan pinta-alasta mutta tavoitteemme on lisätä metsien osuus viiteenkymmeneen prosenttiin, jolloin voimme myös kasvattaa puun käyttöä kestävällä tavalla, ministeri Magdejev kertoi. Magdejeville esiteltiin muun muassa koneellista metsänuudistamista, puunkorjuu- ja kul-

Tatarstanin metsäministeri Nail Magdejev lahjoitti Ponssen aluemyyntipäällikkö Petteri Mellalle (vas.) kansallishatun ja mitalin.

jetuskalustoa, sahatoimintaa, puurakentamista ja design-huonekaluja. Läpi käytiin siis koko puun arvoketju metsänistutuksesta aina käyttöön asti. Esittelijöinä olivat mm. UPM Silvesta, Risutec Oy, Ponsse Oyj, Versowood Oy sekä Isku Oy. - Oli ilo saada tatarstanilaiset vieraaksi. Toivottavasti tämä avaa tien myös käytännön yhteistyölle metsäasioissa, maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen totesi.

ammattilehti.fi


18 KONEURAK OINTI ONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ponsse oli näyttävästi mukana Escanabassa Minnesotassa 6.-7.9. järjestetyssä Lake States Logging Congress & Equipment Expo 2013 -tapahtumassa.

Ponsse kasvaa Amerikassa scanabassa Minnesotassa 6.-7.9. järjestetty Lake States Logging Congress & Equipment Expo 2013 osoitti että Pohjois-Amerikan metsäkonekauppa piristyy vauhdilla ja tavaralajimenetelmän koneiden käyttö yleistyy.

E

Kaikki näyttelyssä esillä olleet Ponsset oli jo myyty asiakkaille ja metsäkoneiden kysyntä näyttää vain kiihtyvän loppuvuoden aikana.

Vuonna 1991 toimitettiin Yhdysvaltoihin ensimmäinen Ponsse -kone, alumiinirunkoinen HS15. mikä on edelleen täydessä työkunnossa.

Yhdysvaltojen ensimmäisen Ponssen osti 1991 urakointiyritys St. John, jolla on nykyään käytössä useita Ponsse -koneita. St. John on perheyritys ja messuilla oltiin paikalla neljän sukupolven voimalla; kuvassa vas. Earl, Tom ja Jordan lastensa Jasen ja Caremin kanssa.

Jo 68. kerran järjestetty vuosittainen tapahtuma keräsi yli 200 näytteilleasettajaa esittelemään suurelle kävijämäärälle uusinta teknologiaa puutavaran korjuuseen, kuljetukseen ja jatkokäsittelyyn. - Pohjois-Amerikan talous on lähtenyt nousuun ja puutavaran käyttö kasvaa joten myös metsäkonealalla eletään kasvun aikaa. Ponssen myynti on kehittynyt tämän vuoden aikana koko ajan parempaa suuntaan ja niinpä messuilla esillä olleet koneetkin oli kaikki jo myyty. Erityisesti 8-pyöräinen Ponsse Ergo -harvesteri on kova sana PohjoisAmerikassa samoin kuin Ponsse Buffalo -kuormatraktori, kertoo Ponsse Oyj:n myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén. Ja toki tieto uudesta mullistavasta Ponsse Scorpion -harvesterista oli levinnyt jo Atlantin toiselle puolelle joten Scorpionia kyseltiin paljon. - Scorpionin Pohjois-Amerikan esittely suurelle yleisölle tapahtuu ensi syksynä Logging Congressissa. Suomessa ja Euroopassa Scorpionin myynti on lähtenyt vauhdilla matkaan Elmiassa kesäkuun alussa tapahtuneen lanseerauksen jälkeen. Koskaan aiemmin uusi Ponssen konemalli ei ole saanut yhtä suurta huomiota osakseen ja kauppaa on tehty todella hyvin. Uuden Scorpionin sarjatuotanto ja asiakastoimitukset alkavat tammikuussa 2014, ilmoittaa Vidgrén.

Ponsse NA Inc.:in toimitusjohtaja Pekka Ruuskanen (vas.) ja Ponssen hallituksen puheenjohtaja Juha Vidgrén osoittivat messuilla savolaista vaatimattomuutta pienillä stetsoneillaan.

Logging Congress keräsi paikalle todella paljon metsäalan ammattilaisia laajasti Pohjois-Amerikan alueelta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAK OINTI 19 ONEURAKOINTI

Demo Foret 2013 - Dolbeau-Mistassini Quebec Kanada

Puoliperävaunukuljetuksia, raskas- ja leveäkuljetuksia sekä erikoiskuljetuksia koko Euroopan alueella - myös haalaus- ja nostot Syyskuun 22.-23. järjestettiin Dolbeau-Mistassinissa Quebecin osavaltiossa Kanadassa Demo Forest 2013 -metsämessu, mikä keräsi hyvin yleisöä. Ponsse oli vahvasti esillä jälleenmyyjänsä Hydromec Inc.:in kanssa.

ATC Kuljetus- ja rakentamispalvelut Ky Ponssen tuotekehityksestä hakkuupää tiimin vetäjä Markku Huttunen (vas) ja Pohjois-Amerikan aluejohtaja Marko Mattila olivat tapaamassa asiakkaita ja keräämässä palautetta. “Todella mukava kuulla palautetta asiakkailta, varsikin hakkuupäihimme ollaan täällä enemmän kuin tyytyväisiä”.

Quebecin osavaltion pääministeri kävi tutustumassa Ponsseen ja Hydromeciin. Kuvassa pääministeri Pauline Marois (keskellä) juttelee Hydromecin toimitusjohtaja Jean Trottierin (oik.) ja Mario Gautherin kanssa Kanadan metsäalan hyvistä tulevaisuuden näkymistä.

VANTAA Arto Tammelin 0400 480 068 atc.kuljetus@elisanet.fi info@atckuljetus.fi

www.atckuljetus.com


20 KONEURAK OINTI ONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Nokian metsäkonerenkaiden tuotekehitystyössä tärkein asia on jatkuva kenttätestaus aidoissa olosuhteissa yhdessä asiakkaiden kanssa.

Suomessa tehdään maailman johtavaa metsäkonerenkaiden tuotekehitystyötä

N

okian Raskaat Renkaat on metsäkonerenkaiden markkinajohtaja maailmassa. Yhtiö on suunnitellut erikoisrenkaita Pohjoismaissa kehitetyn, niin sanotun tavaralajimenetelmän metsäkoneisiin 1960luvulta lähtien. Valikoimassa on metsäkonerenkaita sekä Cut To Length (CTL) eli tavaralajikorjuumenetelmän koneisiin että Full Tree (FT) eli kokorunkomenetelmän koneisiin kuten skiddereihin. Valikoima kattaa myös erikoisrenkaat traktoreihin, jotka työskentelevät osin tai pääasiassa metsätöissä. - Nokian metsäkonerenkaat tunnetaan erittäin korkeasta laadusta, joka tuo käyttäjälleen paljon käyttötunteja ja luotettavaa toimivuutta metsänkorjuun vaihtelevissa käyttöolosuhteissa. Tästä osoituksena käytössä on metsäkonerenkaita joilla on ajettu kymmeniäkin tuhansia jopa yli 50 000 tuntia, ilmoittaa Nokian Raskaat Renkaat Oy:n myynti- ja markkinointijohtaja Vesa Sampakoski.

Jatkuvaa tuotekehitystä Yhteistä kaikille tuotteille on oman, asiakkaiden kanssa tii-

viissä yhteistyössä tehdyn tutkimus- ja kehitystyön tuottamat innovatiiviset ratkaisut, laatu ja kestävyys. Nokian Raskaat Renkaat tunnetaan ammattitaitoisesta ja joustavasta, alansa parhaasta palvelusta. Kaikki Nokian Raskaiden Renkaiden tuotteet on suunniteltu ja valmistettu Suomessa. Nokian Raskaat Renkaat työllistää yhteensä noin 250 henkilöä. - Teemme jatkuvaa tuotekehitystyötä kentällä asiakkaiden parissa ja konevalmistajien kanssa sekä Nokian tehtaan tuotekehityksessä. Teknisten kenttämyyjien lisäksi tehtaalla on kymmenen ammattilaisen rengastekninen osasto, joka keskittyy metsärenkaiden tuotekehitykseen, kertoo Nokian Raskaat Renkaat Oy:n teknisen asiakaspalvelun päällikkö Jouni Hietamäki. Nokian rengastehtaalla on tuotekehityksen käytössä laitteet metsärenkaiden testaamiseen kuten testiajolaite jolla voidaan ajaa renkaiden kestävyystestit, tutkia vierinvastuksia, melua, pintapaineita, lämpenemistä jne. - Metsäkonerenkaita varten on kehitetty ainutlaatuinen ns. kantotesti eli voimme mitata laboratorio-oloissa voimaa, millä rengas putoaa vanteelta. Laboratoriosta löytyy myös laite met-

kinä tästä on kehittämämme täysin uusi rengaskoko 780/5028.5 PR 24 metsäkoneisiin, missä vannehalkaisijaa on kasvatettu 28.5 tuumaan vastaamaan koneiden kasvaneita vetovoimia ja ehkäisemään vanteella pyörähtämistä. Renkaan kasvanut halkaisija mahdollistaa korkean kantavuuden painetasoa nostamatta samalla kun se parantaa koneen etenemiskykyä ja maaastokelpoisuutta, kertoo Vainionpää. Nokian Raskaiden Renkaiden jatkuvan työtekehitystyön uusimmat saavutukset ovat erityisesti telakäyttöön kehitetty Forest King F2 (vas.) ja laatua edullisempaan hintaan tarjoava Nordman Forest F. Molemmista malleista esitellään uusia kokoja lähiaikoina.

säkonerenkaiden pistonkeston mittaamiseen. Uusinta teknologiaa edustaa edistyksellinen tietokonemallinnus, ns. FEM-analyysi, jolla voidaan tutkia renkaan kestoa ja jännitteitä eri kuormituksilla, kertoo Nokian Raskaat Renkaat Oy:n projektipäällikkö Teemu Vainionpää. Vaikka metsäkonerenkaita voidaan tutkia paljon laboratoriossa, on aidoissa olosuhteissa tapahtuva kenttätestaus kehitystyön kulmakivi. - Suomessa on jatkuvasti ajossa noin 25 metsäkonetta joissa testataan renkaitamme; saatu palaute ohjataan tuotekehitykseen ja sitä kautta entistä

parempiin tuotteisiin, ilmoittaa Hietamäki.

Koneet kasvaa Metsäkoneiden kehitys on johtanut koneiden kasvuun. - Vetovoima on noussut alle kymmenessä vuodessa 178 kN:stä 255 kN:iin, kuormankantokyky 14 tonnista 20 tonniin ja koneiden painot 16,5 tonnista 24 tonniin, luettelee Vainionpää. Tämä kehitys on vaatinut erittäin paljon rengasvalmistajalta. - Olemme onnistuneet kovan tuotekehitystyön tuloksena pysymään mukana koneiden kasvussa ja johtamaan metsäkonerenkaiden kehitystä. Esimerk-

Uusi Forest King F2 - kehityksen uusi suunta Uusi koko edustaa samalla täysin uutta Forest King F2 rengasmallia, mikä nostaa CTL -metsäkoneiden kehityksen aivan uudelle tasolle. - Forest King F2 -renkaan kehityksessä on kiinnitetty erityistä huomiota renkaan toimivuuteen telojen kanssa. Se tarjoaa telalle täydellisen tuen pinnan joka kohdassa, minkä ansiosta telakenkä pysyy suorana renkaan pinnalla. Renkaan ja telojen välistä pitoa on parannettu kasvattamalla ripojen suoraa osuutta ja uritusta keskiosassa. Uusi kuviointi yhdessä olkapäiden muotoilun kanssa lisää telojen tukea ja päällä pysymistä, opastaa Nokian Raskaat Ren-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAK OINTI 21 ONEURAKOINTI

kaat Oy:n metsärenkaiden tuotepäällikkö Jarkko Heinämäki. Pitävän kuvion ansiosta telaa ei tarvitse pitää kireällä mikä vähentää renkaisiin ja telikoteloihin kohdistuvaa rasitusta. - Myös renkaan pistonkestävyyttä on parannettu entisestään kasvattamalla materiaalivahvuutta renkaan olkapäillä, lisää Heinämäki. Uudesta Forest King F2 -renkaasta esitellään ensi vuoden aikana viisi kokoa jotka kattavat yleisimmät tarpeet.

Uusi Nordman Forest F - laatua edullisesti Nokian Raskaat Renkaat on tuonut markkinoille myös uuden Nokian Nordman Forest F -metsäkonerenkaan, joka tuo uudenlaisen kustannustehokkaan ratkaisun metsäkoneisiin. Uutuuden hinta-laatusuhde on optimoitu luotettavuudesta ja toimivuudesta tinkimättä. Nokian Nordman Forest F -renkaan vahva ja luotettava rakenne on tuttu kaikista Nokian laaturenkaista. - Uuden Nokian Nordman Forest F:n lähtökohtana on asiakastarve. Tahdoimme tuoda markkinoille renkaan, joka olisi asiakkaille helppo ja toimiva valinta silloin, kun tarvitaan kovissa olosuhteissa luotettavasti toimivaa rengasta varaosaksi tai esimerkiksi kilpailukykyistä vaihtoehtoa peruskunnostettavaan metsäkoneeseen. Nokian Nordman Forest F on vastaus tällaiseen tarpeeseen, kertoo Heinämäki. Nokian Nordman Forest F:ssä on käytetty renkaan käyttötarkoitukseen kehitettyä kumiseosta, jonka ansiosta renkaan viillon- ja pistonkestävyys ovat kovissakin olosuhteissa erinomaisia. Vahva ja luotettava rengasrakenne takaa myös korkean kantavuuden ja hyvän kulumiskestävyyden. Renkaan käyttötunnit on optimoitu käytettyjen koneiden elinkaarelle. - Nokian Nordman Forest F:n tuotekehityksen pohjana on ollut markkinoiden suosituin tuote, Nokian Forest King F, jonka pintamalli on todettu erittäin toimivaksi erityisesti telakäytöstä, Heinämäki toteaa Samat telat ja ketjut ovatkin sopivia sekä Nokian Forest King F:n että Nokian Nordman

Täysin uusi rengaskoko, Forest King F2 koossa 780/50-28.5 PR24 otettiin käyttöön uudessa järessä Komatsu 895 kuormatraktorissa.

MOTOLAIPAT

PUHTAASTI PAREMPI Nokian Raskaiden Renkaiden tuotekehityksen käytössä on mm. kuvan testiajolaite, jolla voidaan ajaa renkaiden kestävyystestit, tutkia vierinvastuksia, melua, pintapaineita, lämpenemistä jne.

PYYDÄ TARJOUS

WWW.VIRHYDRO.FI Pirkantie 22 Virrat 044 536 6310

Nokian rengastehdas tekee hyvää yhteistyötä kotimaisten metsäkoneyrittäjien kanssa; kuvassa Puistometsäpalvelu Oldenburg Oy:n edustajat tutustumassa kotimaiseen rengastuotantoon.

Forest F:n kanssa. Uuden Nokian Nordman Forest F:n vanneja sisärengassuositukset ovat samat kuin esikuvana toimineen Nokian Forest King F:n.

Ilma on ilmaista Metsäkonerenkaiden oikea,

suositusten mukainen ilmanpaine on erittäin ratkaisevassa asemassa renkaiden käyttöiän ja käyttöominaisuuksien suhteen. - Ilmanpaineet kannattaa tarkistaa säännöllisesti ja pitää oikeina. Ilmahan on ilmaista, muistuttaa Sampakoski.

Nokian Raskaat Renkaat tarjoaa edistyksellisimmät rengasratkaisut nykyajan harvestereihin.


22 KONEURAK OINTI ONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Viisi syytä valita metsäkonetelat Olofsfors Eco -mallistosta

Laadukkain teloin varustetun metsäkoneen maakosketus rengas/ketjuvarusteisiin verrattuna on laaja ja koneen paino jakautuu oleellisesti suuremmalle alalle.

iedämme että maastot, joissa metsäkoneyrittäjät työskentelevät, asettavat kovat vaatimukset koneelle ja kuljettajalle. Tiedämme myös, että koneen eteneminen metsässä voi kuluttaa maaperää paljon. Tästä johtuen Olofsfors telat on kehitetty huomioiden kone, kuljettaja ja ympäristö.

T

Olofsfors -telat helpottavat kuljettajan työtä, suojaavat samalla maaperää huolehtien, että metsän kasvu säilyy vahvana. - Olofsfors Eco -telojen käyttö hyödyttää metsää ja sinua, joka työskentelet siellä. Teloilla kone etenee eteenpäin, ylöspäin ja esteiden yli riippumatta olosuhteista ja maastosta. Kerromme tässä viisi syytä valita telat Olofsfors Eco -mallistosta. Tervetuloa telojen maailmaan, kutsuu Metsätyö Oy:n Hannu Hypén.

#1 Aja vakaammin ja kuormaa enemmän Suuremman, telojen aikaansaaman kosketuspinta-alan ansiosta kone on vakaampi ja kantokyky on suurempi. Koneen painopiste on matalammalla ja siksi kone etenee tehokkaammin maastossa.

ja maaperää koneella työskenneltäessä. Teloilla varustettu metsäkone edistää puuston uudelleen kasvua ja edesauttaa metsän pitkäaikaista tuottoa. Ilman teloja koneen pyörät painuvat maaperään, jättävät maastoon syvät urat ja vahingoittavat puiden juuristoa. Urissa maaperä pakkautuu ja uriin kerääntyy vettä, joka ei pysty painumaan maahan. Tämä johtaa lopulta siihen, että metsän kasvu ja laatu jää huonoksi ja metsän tuotto laskee - pahimmassa tapauksessa tuotto voi hävitä kokonaan.

#5 Polttoaineen kulutus pienenee

Koneen vakaus pienentää riskiä koneen kaatumiseen. Eteneminen maastossa on nopeampaa ja esimerkiksi kuormatraktorin kuormatilasta puiden putoamista tai kuorman kaatumista ei tarvitse pelätä. Aikaa säästyy ja työ on mielekkäämpää.

Eco -teloilla koneen polttoaineen kulutus pienee, koska koneen pyörät eivät painu maaperään. Moottoritehoa ei tarvita teloin yhtä paljon ja polttoaineenkulutus vähenee. Renkaiden painuminen estyy teloja käytettäessä, koska telat jakavat koneen painon suuremmalle pinta-alalle.

Kysymys / vastaus Ilman teloja

Teloin

Rengasvarusteisen metsäkoneen ajourassa maa pakkautuu ja vesi ei painu urista. Uusien puiden kasvu hidastuu.

Olofsfors Magnum -telan profiili on optimoitu pieneen vierintävastukseen ja samalla tela on metsää ja maaperää suojaava.

telamallissa suunniteltu maastoon, jossa koneella työskennellään.

#2 Parempi pyöräpito ja vetovoima Maaperästä riippumatta Ecoteloin varustetun koneen pyöräpito ja vetokyky on parempi. Tämä johtuu ennen kaikkea kahdesta seikasta; telojen aiheuttaman suuremman kosketuspinnan ansiosta rengasvarustukseen verraten sekä kunkin telamallin ainutlaatuisesta telakenkäprofiilista. Telakenkäprofiili on kussakin

Telat toimivat kontaktipintana maaperään, eivätkä renkaat. Tämä lisää renkaiden käyttöikää. Kuvassa Olofsfors EVO-Soft.

#3 Renkaat kestävät pidempään Eco -telojen käyttö lisää ren-

kaiden käyttöikää todella merkittävästi. Telat toimivat kontaktipintana maaperään, eivätkä renkaat. Useassa tapauksessa kestävät renkaat ilman teloja vain 35004000 tuntia, lisäksi pisto- ja leikkausviiltojen riski kasvaa. Koneella työskentely keskeytyy tarpeettomasti. Telojen käyttö pienentää edellä mainittuja rengasvaurioita ja 7000-8000 käyttötunnin jälkeen voi renkaiden käyttöiästä olla noin 75 % jäljellä.

#4 Metsää ja maaperää suojellaan Eco -telat suojelevat metsää

Kysymys: Kuluttaako Eco -teloin varustettu kone enemmän polttoainetta kovalla maaperällä? Vastaus: Yleinen käsitys on, että teloin varustettu metsäkone kuluttaa paljon enemmän polttoainetta kovalla maaperällä kuin vastaava kone rengasvarustein. Käsitys ei ole paikkansa pitävä. Aihetta tutki SLU:n metsäteknologian osasto ja totesi, että kovalla maaperällä teloilla varustetun koneen polttoaineen kulutus kasvaa marginaalisesti rengasvarusteisseen verrattuna. Välittömästi maaperän muututtua vähänkin pehmeäksi, Eco teloin varustettu kone säästää polttoainetta. Pehmeyden lisääntyessä teloin varustettu kone säästää entistä enemmän polttoainetta. Polttoaineen kulutus

Kova maa

Pehmeä maa

Rengasvarusteinen kone Eco -teloin varustettu kone

Telat jakavat pintapaineen suuremmalle alalle ja telipyörät eivät painu syvälle maaperään. Moottoritehoa ei tarvita teloin yhtä paljon ja polttoaineenkulutus vähenee.

Polttoaineen kulutuksen ero Eco -teloin varustetun koneen ja rengasvarusteisen koneen välillä kovalla ja vastaavasti pehmeällä maaperällä.


24 KONEURAK OINTI ONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Edistyksellistä muotoilua ja tekniikkaa

Uudet kotimaiset LED-työvalot on tehty kovaan käyttöön F ive Watts Oy suunnittelee ja valmistaa kestäviä LED-työvaloja Suomessa. Tuotteet on suunniteltu kestämään äärimmäisiä käyttöympäristöjä.

- Tällä hetkellä markkinoilla saatavilla olevat LED-työvalot ovat usein puutteellisia sekä kestävyyden, että toiminnallisuuden kannalta erityisesti volyymivalmistettujen komponenttien osalta. Ne eivät ole vieneet tuotekehitystä eteenpäin kuten uuden, lupaavan teknologian pitäisi. Mielestämme tämä antaa tilaa hyvälle tuotesuunnittelulle markkinoilla. Otimme tilanteen vastaan haasteena ja Five Watts Oy perustettiin vuonna 2011, sanoo Five Watts Oy:n myynnistä vastaava Fredrik Kindstedt. Tavoitteena oli erittäin vaativiin käyttöihin soveltuvien työvalojen kehittäminen. - Perustajaosakkaamme ovat asiantuntijoita eri aihealueilla; kokemusta on myös käytännön työstä maarakennuskoneurakoinnissa ja sitä kautta koneen käyttäjien toiveista työvalojen suhteen. Suurin ylpeydemme aihe on innovatiivinen ja optimoiva insinöörityö, jota teemme, toteaa Kindsedt. Five Watts Oy on ideaalinen yhteistyökumppani, mikäli suunnittelet koneita tai laitteita, joiden käyttömukavuuden viimeistely riippuu pitkälti työvalaisimen laadusta. - Ymmärrämme asiakkaan tarpeita monissa tapauksissa. Parasta mahdollista käyttökokemusta varten suunnittelemme räätälöityjä ratkaisuja mieluummin kuin toimitamme jälkiasennettuja standardiratkaisuja. Otamme vastaan haastavia valosuunnitteluun ja muuhun elektroniikkasuunnitteluun liittyviä tehtäviä. Ota yhteyttä, niin autamme sinua rakentamaan tuotteita, joista voit olla ylpeä, kehoittaa Kindstedt.

Five Watts Oy suunnittelee ja valmistaa kestäviä LED-työvaloja Suomessa. Kuvassa uudenlaista muotoilua ja erittäin kestävää tekniikkaa oleva uusi Zaurac 4-30 -työvalo kovaan käyttöön. Jyrsitty ja anodisoitu alumiinikuori kestää kovia iskuja, kulutusta ja kemiallista rasitusta.

- Käyttämämme jäähdytys on optimoitu toimimaan mahdollisimman vaikeissa jäähdytysolosuhteissa, eli täysin tuulettomassa tilassa, sanoo Schütt. Tehokkaassa Zaurac 4-30 työvalossa LEDien valoteho on 3000 lumenia, leveällä keilalla 2600 lumenia ja kapealla keilalla 2800 lumenia. Valon arvioitu kestoikä on noin 40 000 käyttötuntia. - Zaurac 4-30 -työvalon asiakastoimitukset ovat alkaneet ja kehitämme Suomeen jälleenmyyntiverkostoa, sanoo Kindstedt. Lisätietoja Zaurac 4-30 työvalosta ja Five Watts Oy:stä löytyy www.5watts.fi

Siron ulkomuotonsa ansiosta Zaurac 4-30 työvalo voidaan asentaa ahtaisiinkin paikkoihin.

Litteän muotoinen Zaurac 4-30 ei häiritse koneenkuljettajan näkökenttää.

Five Watts Oy valmistaa työvalot Suomessa. Kuvassa ennakkoluuloton ryhmä uuden tuotteen taustalla; vas. tekninen myyjä John Morelius, tutkija ja kehittäjä Ville Schütt, teollisesta muotoilusta vastaava Katja Schütt, myynnistä vastaava Fredrik Kindstedt, asiakassuhteita hoitava Markus Kuvaja sekä tutkija ja kehittäjä Thomas Vanhaniemi.

Edistyksellinen Zaurac 4-30 -työvalo Five Watts Oy:n ensimmäinen tuote, erittäin kestävä Zaurac 4-30 -työvalo esiteltiin vuoden 2013 keväällä lukuisten prototyyppien ja kattavan testauksen jälkeen.

Zaurac 4-30 -työvalo on testattu kentällä sekä laboratorio-olosuhteissa perusteellisesti.

-Zaurac 4-30 on uuden sukupolven, kovaan käyttöön suunniteltu työvalo. Uusimman LED ja virransäätöteknologian myötä lampun hyötysuhde kuuluu tämänhetkisten markkinoiden korkeimpiin. Lampun valoteho on puolet suurempi kuin normaalin 35 W Xenonvalon ja LED-tekniikan ansiosta valon värisävy on neutraalin valkoinen 4500 K eli erittäin miellyttävä koneenkuljettajan silmälle. Ja valokeilan voi valita leveäksi tai kapeaksi tilanteen mukaan, ilmoittaa Ville Schütt Five Watts Oy:n tutkimuksesta ja kehityksestä. Siron ulkomuotonsa takia lamppu sopii paikkoihin johon perinteisen muotoiset lamput eivät mahdu tai jossa ne aiheuttavat haittaa. Etuosan lippa suojaa valaisevaa pintaa lialta ja lumelta.

- Jyrsitty ja anodisoitu alumiinikuori kestää kovia iskuja, kulutusta ja kemiallista rasitusta. LEDit itsessään kestävät tärinää paremmin kuin mikään muu tämänhetkinen valonlähde, joten lopputulos on työvalo jota voi käyttää paikoissa joissa muut eivät kestä. Linssin suojus on kovaan käyttöön tarkoitettua naarmusuojattua polykarbonaattia, Schütt sanoo. Zaurac 4-30 -työvalon lukuisat suojaukset tekevät siitä ylivertaisen kestävän. Tuotteen pöly- ja vesitiiviysaste on IP68 luokkaa (myös virtaliitin). Valo on testattu mm. 140 bar painepesurilla noin 5 cm etäisyydeltä joka suunnalta ilman mitään ongelmia. käyttölämpötila-alue -40 - +85 C astetta ja valo on myös täysin radiohäiriötön. Valolla on lukuisia sertifiointeja ja se on VTT:n testaama.

Vain 0,8 kg painoinen työvalo on helppo asentaa ilman monimutkaisia kiinnityksiä.

Valon jäähdytys on optimoitu toimimaan mahdollisimman vaikeissa jäähdytysolosuhteissa, eli täysin tuulettomassa tilassa.

Tuotteen pöly- ja vesitiiviysaste on IP68 luokkaa (myös virtaliitin).


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAK OINTI 25 ONEURAKOINTI


26 KONEURAK OINTI ONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Pokura Ay Savitaipaleelta otti loppukesästä käyttöön uuden Logset 5F GT -kuormatraktorin, jonka luovutustilaisuudessa sitä pääsivät kokeilemaan myös lähialueen muut yrittäjät.

Uusi Logset 5F GT -kuormatraktori Pokura Ay:lle Savitaipaleelle rto ja Sami Puonti Pokura Ay:stä hankkivat uuden Logset 5F GT -kuormatraktorin. Ennestään heillä oli jo Logset 5H -harvesteri.

A

Pokura Ay korjaa puuta StoraEnson savotoilla Juontoketju Oy:n alihankkija-

na Savitaipaleella ja lähiympäristössä. Uusi Logset 5F GT -kuormatraktori luovutettiin paikalle kutsuttujen naapuriyrittäjien seurassa, kauniin sään suosiessa. Tilaisuudessa oli mahdollisuus koeajaa uusi Logset 5F GT ja tarkastella teknisiä ratkaisuja tarkemmin koneiden ollessa parkissa.

Leimikolla kirjanpainaja oli tuhonnut kasvavaa kuusikkoa. Arto Puonti esittelee kuusenkävyssä olevaa kuoriaista Lea vaimolleen: ”Tämä ei ole se kirjanpainaja, vaan joku toinen, mikä lie.”

Sami Puonti on ensikokemusten perusteella tyytyväinen uuteen Logset 5F GT kuormatraktoriin sekä jo pidempään Pokura Ay:llä käytössä olleeseen Logset 5H -harvesteriin.

Savottavieraat nauttivat toistensa seurasta jutustelun merkeissä, nokipannukahvia ja emännän leipomia pullia sekä nuotiomakkaraa maistellen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAK OINTI 27 ONEURAKOINTI

KOX kasvanut nopeasti merkittäväksi toimittajaksi metsäkonevarusteissa

KOX tarjoaa metsurikäyttöön laadukkaat suojavarusteet ja kengät sekä tarvikkeet.

KOX-myyjä Timo Savornin esittelee Jyväskylän varastosta asiakkaille lähdössä olevia Clark -metsäkoneteloja. KOX on kasvanut puolessatoista vuodessa merkittäväksi varustetoimittajaksi Suomen metsäkonealalla.

K

OX on tunnettu jo yli 30 vuoden ajan Keski-Euroopassa luotettavana metsätaloustuotteitten toimittajana. Suomessa KOX aloitti toiminnan puolitoista vuotta sitten keväällä 2012 avatessaan myyntipisteen ja varaston Jyväskylään. KOX toimittaa korkealaatuisia ja edullisia tuotteita puunkorjuuseen suoraan valmistajalta käyttäjälle. KOX on Blount International Inc.:in tytäryhtiö,

joka on maailmanlaajuisesti johtava metsänhoitotarvikkeiden ja harvestereiden sahalaitteiden komponenttivalmistaja. - KOXin erityinen vahvuus ovat terälevyt ja ketjut. Konsernin tunnetuin tuotemerkki on Oregon. Terälevyjen ja ketjujen lisäksi KOX tarjoaa myös laajasti muita metsäkoneissa sekä metsurityössä tarvittavia tuotteita. Ne tuotteet, mitä konserni ei itse valmista, ostetaan tunnetuilta ja luotettavilta valmistajilta, kertoo Timo Savornin Suomen KOX -myynnistä, jonka lisäksi

Metsäkoneiden kustannukset nousivat heinäkuussa 0,9 prosenttia

T

ilastokeskuksen mukaan metsäkoneiden kustannukset nousivat 0,9 prosenttia vuoden 2012 heinäkuusta vuoden 2013 heinäkuuhun. Sekä metsätraktoreiden että hakkuukoneiden kustannukset nousivat 0,9 prosenttia vuodessa. Puutavarayhdistelmän kustannukset nousivat 0,7 prosenttia ja hakkurien 0,4 prosenttia. Metsäkoneiden kustannusten nousuun vaikutti erityisesti työvoima- ja kuljetuskustannusten nousu. Kustannusten nousua hillitsivät muun muassa polttoaineiden halpeneminen sekä korkokustannusten aleneminen. Ilman polttoaineita kustannukset nousivat 1,5 prosenttia. Lähde: Tilastokeskus

asiakkaita palvelevat myös Jari Lääperi ja Jukka Lätti.

Metsäkonetuotteiden myynti kasvaa KOXin myynti on lähtenyt Suomessa vauhdikkaasti matkaan. - Metsäkonepuolella KOX on saavuttanut jo vankan aseman Suomessa; urakoitsijoiden lisäksi KOX-tuotteita toimitetaan kasvavassa määrin myös OEMasiakkaille. Tarjolla on erittäin laaja ja laadukas tuotevalikoima kilpailukykyiseen hintaan. Asi-

akkaiden määrä ja myynti kasvaa tasaiseen tahtiin samoin kuin Jyväskylän varasto, jonka valikoimaa laajennamme jatkossakin kysynnän mukaan. Toki toimitukset KOXin Saksan päävarastosta saadaan jopa päivässä Suomeen, toteaa Savornin.

Suomalaiset metsurit löytäneet KOXin KOX on Euroopassa vahva toimittaja metsurivarusteissa ja viime aikoina suomalaisetkin metsurit ovat löytäneet nämä laatutuotteet.

Syksyn pimeyteen löytyy laaja valikoima erilaisia tehokkaita työvaloja ja vilkkuja.

- KOX tarjoaa erinomaisen hinta/laatu-suhteen suojavaatteissa ja kengissä sekä tarvikkeissa, lupaa Savornin.

Kauppaa tehdään paljon netissä KOX -tuotteista merkittävä osa myydään nykyaikaisesti internetin kautta osoitteesta www. mototarvikkeet.fi. - Netin kautta tilaaminen on helppoa, nopeaa ja edullista. Lisäksi sivuilta löytyy erittäin paljon teknistä tietoa tuotteista, opastaa Savornin.


28 KONEURAK OINTI ONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Teroituspalvelu Kankaanpää Oy teroittaa harvestereiden teräketjuja suurella volyymilla. Käytössä on 12 kappaletta automaattisia nestejäähdytteisiä Anab -teroituskoneita joita käyttävät teroituksen taidokkaasti osaavat ammattimiehet.

Teräketjuhuoltoa tehokkaasti toimivana kokonaispalveluna T eroituspalvelu Kankaanpää Oy teroittaa suurella volyymilla harvestereiden teräketjuja. Kaiken toiminnan perustana ovat korkea laatu, luotettavuus ja hyvä asiakaspalvelu.

Kankaanpään veljekset Juha ja Lauri aloittivat teräketjujen teroituksen vuonna 2007 ja siitä lähtien toimintaa on kasvatettu ja kehitetty järjestelmällisesti. Tänä päivänä Oulussa Voimatiellä sijaitsevassa teollisuushallissa on pitkälle jalostettu viiden ammattimiehen pyörittämä tuotanto, mikä keskittyy täysin harvestereiden teräketjujen teroittamiseen. - Meillä on käytössä 12 kappaletta automaattisia Anab -teroituskoneita. Nykyaikainen nestejäähdytteinen teroituskalustomme mahdollistaa paremman ja kestävämmän ketjujen

pahtuu asiakkaan kanssa sovitusta paikasta omalla jakeluautollamme, sanoo myynnistä ja noutopalvelusta vastaava Juha Kankaanpää.

Nouto ja palautus rahtivapaasti

Teroituspalvelu Kankaanpää Oy:n Juha Kankaanpää (oik.), Lauri Kankaanpää ja Petteri Fröjdholm esittelevät tehokkaaseen iskuun hiottua teroitustoimintaa.

teroituksen. Silti koneet eivät yksin takaa laatua vaan ketjujen teroitus vaatii ammattilaisen osaamista, kärsivällisyyttä ja on todellinen taitolaji. Teroittajan

tulee tietää millainen ketjun pitää olla valmiina eli koneista huolimatta työ on vaativaa käsityötä ja muotoonteroitusta, kertoo tuotannosta vastaava Lassi Kankaanpää.

Teräketjuhuoltoa kokonaispalveluna

Teroituspalvelu Kankaanpää Oy:n toimitilat sijaitsevat Oulussa osoitteessa Voimatie 5 b.

Teroituspalvelu Kankaanpää tarjoaa asiakkailleen teräketjuissa täydellisen kokonaispalvelun, mikä helpottaa urakoitsijoiden omaa työtä merkittävästi ja ammattitaidolla teroitetut teräketjut takaa sen että puuta syntyy maksimaalinen määrä. Tylsä teräketju alentaa koneen tuotosta oleel-

lisesti ja kuluttaa laippaa, vetorissaa ja sahanmoottoria sekä kuormittaa hydrauliikkaa ja sitä kautta lisää polttoaineenkulutusta. Näin ollen ketjun terävyys on erittäin tärkeässä roolissa koko urakoinnin kannattavuuden kannalta. Keskimäärin harvesterissa kuluu yksi ketju per työvuoro; toki ketjuja voi mennä enemmänkin riippuen olosuhteista. - Teroituspalvelumme sisältää ketjujen pesun, teroituksen, puruhampaan alennuksen, niputuksen, öljyämisen, sekä tarvittaessa vetolenkkien hionnan. Ketjujen nouto ja palautus ta-

Teroituspalvelu Kankaanpään kaksi jakeluautoa kiertävät ennakkoon sovitut reitit koko maan alueella. Toki lähialueen urakoitsijat myös itse tuovat ketjuja teroitukseen. - Meillä on tällä hetkellä keräyspisteitä asiakkaiden luona reilu sata kappaletta joista noudamme ketjut teroitukseen ja palautamme ne teroitettuna 3,5 viikon kiertoajalla rahtivapaasti. Metsäkoneyrittäjät ovat ottaneet palvelumme hyvin vastaan ja keräyspisteiden määrä kasvaa koko ajan tasaisesti. Palvelumme luotettavuudesta kertoo jotain se, että tänäkään vuonna ei ole jäänyt yhtään ketjua toimittamatta siitä aikataulusta mitä asiakkaan kanssa on etukäteen sovittu, korostaa Juha Kankaanpää. Koneyrittäjien lisäksi Teroituspalvelu Kankaanpäää tekee hyvää yhteistyötä mm. Ponssen huoltopisteiden kanssa ketjujen teroituksissa. - Toimintamme laajentuessa suunnitelmissa on laittaa toimipiste myös Etelä-Suomeen tulevaisuudessa, visioi Kankaanpää.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Teroituspalvelun ammattilaiset menevät asiakkaiden ketjulaatikot tarkasti läpi ja jokainen ketju tarkistetaan että se on teroituskelpoinen. Katkenneet ketjut korjataan ja täysin loppu olevat poistetaan kierrosta.

KONEURAK OINTI 29 ONEURAKOINTI

Jami Timonen lajittelee teroitettavat ketjut siistiin nippuun. Asiakas saa aina takaisin juuri omat ketjunsa.

Myös nosturivaakojen sekä keskusvoitelujärjestelmien asennukset ja huolto.

050 594 4053 Hiomalaikka muotoillaan muotoilukivellä sopivaksi jokaiselle teräketjulle erikseen.

Jokainen teräketju ajetaan kolme kierrosta teroituskoneen läpi ja lopuksi tehdään vielä yksi ajo jolla alennetaan puruhammastus. Yhden teräketjun teroitusprosessi kestää kaikkine töineen noin 20 minuuttia. Hiomanesteessä on mukana korroosionestoaine ja voiteluöljy.

METSÄ- JA MAANRAKENNUSKONEIDEN KULJETUSAUTOT - täysileveät hydrauliperät - hydraulisesti säätyvät kuormatasot - monikäyttö päälirakenteet - teemme akselivälimuutokset, lisäakseliasennukset ja katsastuskunnostukset

Teräketjupalvelun lisäksi asiakkaille toimitetaan uudet laadukkaat laipat ja teräketjut sekä muut mototarvikkeet.

Myös hydrauliikan komponentteja löytyy laaja valikoima suoraan hyllystä.

Metsäalan Ammattilehti! Vain 49 eur/vuosi ! (6 numeroa) Tilaa Puh. (09) 698 0442

Markkina kasvaa myös Ruotsissa Teroituspalvelu Kankaanpään hyvä maine ja tehokas toimintatapa on levinnyt myös Ruotsin puolelle. - Meillä on paljon asiakkaita Ruotsissa ja jakeluautomme kiertää laajalla alueella aina Jällivaarasta Sundsvalliin asti. Toiminta kasvaa Ruotsissa koko ajan, Juha Kankaanpää toteaa.

Tarvikkeet ja varusteet täydentävät asiakaspalvelua Teroituspalvelu Kankaanpää tarjoaa asiakkailleen myös kaikki laadukkaat mototarvikkeet, hydrauliikkatuotteet, rasvat, öljyt, varaosat ja tarvikkeet. - Jakeluautomme liikkuvat jatkuvasti kentällä asiakkaiden parissa joten nämä tuotteet täydentävät kokonaispalvelua hienosti. Kun palautamme asiakkaalle hänen ketjut teroitettuna toimitamme samalla tarvikkeet kilpailukyiseen hintaan, ilmoittaa Juha Kankaanpää.

puh. 015-668 7161, fax. 015-668 7104 E-mail:arilahti.ky@kolumbus.fi, www.finnlink.net/arilahti

www.ammattilehti.fi Hydrauliikkaletkuja ja liittimiä myydään osana asiakkaille tarjottavaa kokonaispalvelua.

Teräketjupalvelua hoitavien jakeluautojen mukana asiakkaat saavat kätevästi varusteet ja tarvikkeet rahtivapaasti perille toimitettuna.


30 KONEURAK OINTI ONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Brasiliaan toimitettavien harvestereiden peruskoneet ovat Komatsu PC200-8F -kaivureita, jotka varustellaan Komatsu 370E -hakkuulaitteilla ja Komatsu Forest harvesteriteknologialla (kuva). Kuormatraktorit ovat viime keväänä markkinoille tuotuja Komatsu 895 -koneita.

Komatsu Forest voitti jälleen ison kaupan Brasiliassa P

itkän ja vaativan myyntiprosessin jälkeen Suzano Paper valitsi Komatsu-metsäkoneet. Kauppa käsittää yli 130 konetta, harvestereita ja kuormakoneita. Harvestereiden peruskoneet

ovat Komatsu PC200-8F -kaivureita, jotka varustellaan Komatsu 370E -hakkuulaitteilla ja Komatsu Forest harvesteriteknologialla. Kuormatraktorit ovat viime keväänä markkinoille tuotuja Komatsu 895 -koneita. Tulevat työmaat sijaitsevat Sao Paulon, Bahian ja Maranha-

on osavaltioissa. Kauppaan sisältyy ylläpitosopimus, jonka kesto on viisi vuotta. Brasilian eukalyptusplantaaseilla Komatsu PC200:sta on tullut yleinen ratkaisu harvesterin peruskoneena. Se tunnetaan luotettavaksi ja polttoainekustannuksiltaan maltilliseksi. Puu-

tavaran lähikuljetukseen valittu Komatsu 895 -kuormatraktori on viime keväänä ensiesittelyssään ollut uutuuskone. Se on Komatsu-tuoteohjelman suurin lähikuljetuskone 20 tonnin kuormakapasiteetillaan. Brasiliassa metsäteollisuus on ollut eturintamassa kehittämässä

Komatsu-koneiden MaxiFleetetähallintajärjestelmää, joka on saatu tuotantokäyttöön vajaa vuosi sitten. MaxiFleet oli eräs ratkaiseva syy valinnan kääntymiseen Komatsu-koneisiin. Toimitukset tapahtuvat alkaneen syksyn aikana.


KONEURAK OINTI 31 ONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Komatsu osti Valmet -metsäkoneet 2003

Ensimmäinen kymmenen vuotta

A

siakkaat samoin henkilökunta olivat yksiselitteisen tyytyväisiä, kun tieto Koneen ja Komatsun kauppasopimuksesta tuli julkisuuteen marraskuun alkupäivinä vuonna 2003. Siitä eteenpäin kenelläkään ei ole ollut epäilyksiä tulevaisuuden suhteen. Ostaja - Komatsu - tiedettiin yhtiöksi, joka oli ostanut olemassaolonsa aikana kymmeniä yrityksiä mutta ei ollut myynyt ainuttakaan pois. Jo ennestään maanrakennuspuolelta Komatsu tunnettiin laadukkaimpana kaivurina, minkä ansiosta siitä oli tullut oman alansa johtaja. Valmet -metsäkoneet tarvitsivat juuri Komatsun kaltaisen omistajan maailman valloittamiseen. Alkoi tapahtua. Seuraavana keväänä esiteltiin koneiden kolmatta sukupolvea. Komatsun globaali läsnäolo auttoi myyntimiehiä saamaan kotiin aikaisempaa isompia kauppoja. Venäjällä solmittiin sopimus Mondin kanssa koskien tämän eteläafrikkalaisen yhtiön puunkorjuun koneellistamista Komin tasavallassa, kauppa sisälsi myös kaivinkonepohjaista tekniikkaa.

Venäjän asema tärkeänä koneiden vientimaana vahvistui; kohta oli aika irrottaa se omaksi markkina-alueekseen. Brasilia seurasi perässä omine suurine toimituksineen, siellä jos missä keltaiset peruskoneet olivat ratkaisemassa harvesterikauppoja. Ensimmäisten kauppojen kumppani Aracruz on jättimäinen sellunvalmistaja. Brasilia on siitä lähtien ollut näyttämässä tietä laajojen teknisten ylläpitosopimusten rakentamisessa ja soveltamisessa. Kun tultiin vuoden 2008 Metkoon, oli Komatsu Forestilla esitellä täysi sarja neljännen sukupolven harvestereita. Seuraavana vuonna tuotiin markkinoille harvennusten täsmäkoneet. Uusi TX-harvesteri oli myyntimenestys; harvennusten osuus yrittäjien vuotuisesta suoritteesta oli tasaisessa kasvussa. TXkuormakone oli positiivinen poikkeus metsätraktoreiden kehittämisen historiassa, kiitos yhteistyön suomalaisen moottorivalmistajan kanssa: uuden harvennusten kuormatraktorin painoa saatiin radikaalisti pudotettua - uusi nelisylinterinen voimanlähde kevensi ja lyhensi eturunkoa huomattavasti. Vuoden 2010 Metkossa Valmet 840TX

oli kiinnostavin kone. Niin kauan kuin jaksettiin muistaa, punaisia metsäkoneita oli kutsuttu nimellä Valmet. Tammikuussa 2011 nimi vaihtui. Japanilainen omistaja oli varma siitä, että tämä kone tarvitsi keulalleen Komatsu-kyltin laadun ja turvatun tulevaisuuden tunnukseksi. Kuusi vuotta oli hiottu koneiden suunnittelua, laatua ja koko toimintaa. Vauhti ei tulisi tästä hiljenemään, se tiedettiin. Ensimmäinen vuosi Komatsuna meni uutuuksia esitellessä. Jo edellisenä vuonna viides konesukupolvi oli tuotu markkinoille. Siinä yhteydessä Komatsu Forest oli tehnyt irtioton moottoriteknologiassa: pieniruokaisen SCR-moottorin oli saanut ensimmäisenä keulalleen Komatsu 911.5 -harvesteri. Parahiksi oikeaan hetkeen ajoitettu Komatsu 931.1 -yleiskone esiteltiin, uusi pieni hakkuulaite tuotiin markkinoille. Tehdas osti hakkulaitevalmistaja Log Maxin. Kuormakoneiden uusi sarja tuotiin markkinoille, Komatsun 855- ja 865-mallien yhteydessä ohjaamoergonomia siirtyi uuteen aikaan, kun Comfort Ride -vaimennusjärjestelmä otettiin käyttöön. Siirryttiin vuoden

2013 Elmiaan, siellä esiteltiin uusi iso kuormatraktori Komatsu 895 ja sarjan pienempään päähän tänä syksynä markkinoille tuotava Komatsu 845, joka on ensimmäinen moottoreiden ympäristönormi-kilpailussa maaliin päässyt. Sen nelisylinterisessä voimanlähteessä on yhdistettynä kahta puhdistustekniikkaa. Edellä oleva tapahtumien luettelo on raapaisu kymmenen vuoden ajalta, joitain virstanpylväitä taipaleen varrelta, eikä niin ollen kattava luettelo edes kokonaisten koneiden kehittelystä. Tarkoituksena on kuvata asiakkaan kannalta Komatsun tuotekehitysstrategian olennaista piirrettä: tarkkaa, ripeää etenemistä harkituin askelin oikeaan suuntaan. On hyvä muistaa, että aika ja teknologia kulkevat eteenpäin myös tuotekehitystyötä tehtäessä. Tällä alalla ”pitkään kehitelty uutuus” on auttamattomasti ajastaan jäljessä jo ensiesittelyssään. Tällaiseksi maailma on muuttunut. Elokuussa 2013 Antero Siuro

Komatsun Virtain työnäytös pidetään perjantaina 8.11.2013

A

ikaisemmin lokakuulle ilmoitettu Komatsu Forestin työnäytös Virtain Kotalassa siirrettiin marraskuun alkuun. Näin haluttiin varmistaa, että mukaan saadaan kaikkein kiinnostavin kone eli Komatsu 901 TX.1 varustettuna Komatsu C93 -uutuuspäällä. Harvesterin työkohteena on nuorehko mäntyharvennus, josta hakataan sekä energia- että kuitupuuta. Toisena koneena on maastoradalla esiteltävä, yleisön koeajettavaksi tuotu Komatsu 855 -kuormakone, jossa on Comfort Ride ohjaamo. Hakkuukohteen kuljetuskoneina nähdään Komatsu 840TX sekä Komatsu 830.3. Nuotiopiirin puheenaiheiksi nostetaan harvennustyön laatu, rationaaliset hakkuumenetelmät, yleiskoneen tehokas käyttö, kuormakoneiden varustaminen, pintapaineet, luokitukset ja tietysti ergonomia.


32 KONEURAK OINTI ONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Koneenkuljetuslavetit vankalla ammattitaidolla

Keski-Suomen Viestilaitehuolto Oy päivitti kuvan vuosimallia 2006 olevan Valmet 840.3 -kuormatraktorin Maxi -päätteen korvaamalla sen Panasonic Toughbook CF-19 -tietokoneella.

Päivitä Valmet -kuormatraktorin Maxi -pääte uudelle tasolle Puutavaraperävaunujen akselilisäykset

Kaikkien hakkurimerkkien asennukset

K

eski-Suomen Viestilaitehuolto Oy palvelee kone- ja kuljetusalan yrityksiä kaikissa tiedonsiirto- ja ajoneuvotietokoneasioissa laitemyynnistä asennuksiin. Vankka ammattitaito ja asiakkaiden tarpeiden huomioiminen näkyy siinä että Viestilaitehuollolta löytyy viisaat ratkaisut kilpailukykyiseen hintaan - avaimet käteen periaatteella toteutettuna. - Käytettyihin Valmet -kuormatraktoreihin joissa alkuperäinen Maxi -pääte vaatii uusimisen tarjoamme tilalle paljon monipuolisemman ratkaisun eli kovaan käyttöön suunnitellun kestävän ja tehokkaan Panasonic Toughbook CF-19 -tietokoneen suurella ja tarkalla kosketusnäytöllä. Toughbookin kauttaa toimivat kuormatraktorin kaikki toiminnot, mittaristo ja säädöt ohjainkahvoilla kuten alkuperäisessä Maxi -päätteessä mutta lisäksi Toughbook mahdollistaa metsäyhtiöiden karttaohjelmien käytön, paikannuksen sekä tietenkin kaikki Windows -pohjaisen PC:n tarjoamat ominaisuudet. Ja tämä kaikki yhden näytön kautta järkevään hintaan, ilmoittaa Keski-Suomen Viestilaitehuolto Oy:n Jori Lieska. Laitteen, tarvikkeiden ja ohjemien asennukset metsäkoneisiin Viestilaitehuolto suorittaa vaikka maastossa vankalla rutiiinilla. - Toughbookiin löytyy kuormatraktoria varten vankka ja kätevä asennusteline josta kannettavan laitteen saa tarvittaessa myös nopeasti irti, toteaa Lieska. Viestilaitehuollolta löytyy uusien Toughbook -mallien lisäksi myös käytettyjä laitteita edullisesti.

Valmet -kuormatraktoreiden Maxi -pääte voidaan vaihtaa helposti ja kilpailukykyiseen hintaan monipuoliseen Panasonic Toughbookiin.

Panasonic Toughbookin kautta toimivat kuormatraktorin kaikki toiminnot, mittaristo ja säädöt ohjainkahvoilla kuten Maxi -päätteessä.

Lisäksi Toughbook mahdollistaa metsäyhtiöiden karttaohjelmien käytön, paikannuksen sekä tietenkin kaikki Windows -pohjaisen PC:n tarjoamat ominaisuudet.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAK OINTI 33 ONEURAKOINTI

Oikeilla öljynlisäaineilla saavutetaan selkeää hyötyä metsäkonekäytössä

Koneurakointi Veljekset Kurtti urakoi puuta kahdella Ponssella Pölkky Metsä Oy:lle Kuusamon alueella. Molemmissa koneissa käytetään X-1R Metallinhoitoainetta voiteluaineissa ja saadut käyttökokemukset ovat oikein hyviä.

oneurakointi Veljekset Kurtti urakoi puuta Kuusamon alueella Pölkky Metsä Oy:lle yhdellä koneketjulla.

K

Veljekset Pekka ja Janne Kurtti tekivät metsätöitä jo nuoresta pitäen moottorisahalla ja traktorilla. - Koneyritystoimintaan lähdimme vuonna 1995 kun hankimme tela-alustaisen kaivukoneen. Ensimmäinen metsäkone - Lokomo 919 harvesteri -tuli meille vuonna 1998 ja heti perään ajokone Ponsse S15. Urakoimme silloin paikalliselle sahalle ja Metsänhoitoyhdistykselle. Parin vuoden päästä ajoon tuli toinen moto, Ponsse HS15 ja sitten Lokomo vaihtui Ponsse HS16 harvesteriin, muistelevat veljekset konekannan kehitystä. Tänä päivänä käytössä on Ponsse Ergo -harvesteri ja Ponsse Buffalo ADS -ajokone, molemmat vuosimallia 2009. Puuta tehdään Pölkky Metsä Oy:lle ensiharvennuksista päätehakkuisiin. - Meidän Buffalo oli Vieremän tehtaalta valmistunut ensimmäinen ADS -mallin kone eli siinä on aktiivivaimennus mikä tuo ergonomiaa ja tehoa työskentelyyn. Hydraulisesti leviävä ja nouseva kuormatila on myös hyvä asia sillä puu täällä pohjoisessa on usein aika kevyttä ja kuitupuu usein monimittaista. Myös korjuutähteitä ajamme joskus ja silloin tarvi-

taan maksimaalista kuormatilaa, sanoo Kurtti. Töitä on koneille ollut hyvin loppukesästä ja syksy sekä talvi mennään metsässä täydellä vauhdilla. Kurtit tekevät myös metsäteiden kunnossapitoa monipuolisella auravarustuksella olevalla Volvo L120-pyöräkuormaajalla. - Kelirikkoaikana ja alkukesästä kun töitä on vähemmän, teemme maanmuokkausta Doosan 225 -kaivukoneella minkä ostimme Hannun Kone Oy:stä Joensuusta. Hannu Laukkanen se meille pari vuotta sitten suositteli myös X-1R -tuotteita, Kurtti toteaa. Kurttien metsäkoneisiin laitettiin X-1R Metallinhoitoaine voiteluaineisiin. - Ajokoneessa Metallinhoitoaine on kaikkialla missä on öljyä eli mm. moottorissa, hydrauliikassa, nosturin jalassa, telissä, etu- ja takaperässä ja jakolaatikossa. Harvesterissa X-1R :ää on kaikkialla muualla paitsi voimansiirrossa sillä halusimme verrata koneiden eroja lisäaineella ja ilman, sanoo Kurtti. X-1R Metaalinhoitoaineen käytön tuomat edut näkyvät jopa silmällä ja tuntuvat kädellä. - Voimansiirron öljyissä ei ole ollenkaan metallihiukkasia kun taas koneessa missä ei lisäainetta käytetä metallia esiintyy. Olemme aina tehneet itse koneiden huollot joten tiedämme millaista öljyä telikotelosta ja navoista tavallisesti ulos tulee. Nyt kun mukana on X-1R:ää niin

metallia ei irtoa sillä aine muodostaa metallipinnoille suojan mikä vähentää kitkaa ja kulumista, opastaa Kurtti. Myös harvesterissaX-1R on selvästi toiminut ja vähentänyt kitkaa eri toiminnoissa. - H6 -kouran syötön virta-arvot piti säätää uudelleen lisäaineen käyttöön oton jälkeen sillä hydrauliikkaöljyyn lisätty X-1R Metallinhoitoaine vähensi kitkaa niin että venttiilikarat liikkuu kevyemmin eikä niiden liikuttamiseen tarvita yhtä paljon virtaa kuin aiemmin. Ja X-1R laskee myös öljyjen lämpötiloja; moton nosturinkäännän planeettavaihteen lämpötila on laskenut niin merkittävästi että sen huomaa kun kokeilee kädellä, ilmoittaa Kurtti. Nosturin liukupinnoilla Kur-

tit käyttävät X-1R TTL -sprayta mikä voitelee pinnat tehokkaasti. Kuljetuslavetin sidonta vanttiruuvien kierteissä ja mekanismissa on puolestaan hyväksi havaittu X-1R PSL -spray mikä voitelee ja irroittaa ruostetta - ilman että pöly ja hiekka tarttuu aineeseen. Kun kitkat ja kuluminen sekä lämpötilat laskevat, näkyy se huoltokuluissa. - Ja täytyyhän sen näkyä myös polttoaineenkulutuksessa, lisää Janne Kurtti jolta voi kysellä lisää tietoa X-1R -tuotteista numerosta 0400 236 391. X-1R -tuotteiden maahantuoja on Oy U.S. Marine Diesel Import Ltd Tyrnävältä, myynti puh. 0400 784 437 / www.x1r.fi

Ammattilehti.fi tarjoaa konealan uudet uutiset tuoreena joka päivä! Tarjolla myös kuvat alan tapahtumista “livenä”. Käy tutustumassa!

NDI Finland Oy Kukonkyläntie 197, 85310 Sievi 08-410 420, 050-55 66 982

www.ndi.fi


34 KONEURAK OINTI ONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Nuorten metsien hoito lisää energiapuun saatavuutta - metsänomistajat avainroolissa

S

uomen metsistä noin kaksi kolmasosaa on yksityisomistuksessa. Kasvava energiapuun tarve ja siihen vastaaminen edellyttää nyt metsänomistajilta aktiivisuutta metsän hoidossa: Etelä-Savossa metsänomistajia kannustetaan vahvasti huolehtimaan etenkin nuorista metsistä. Kunnostamalla nuoria metsiä saadaan lisää energiapuuta liikkeelle. Oikein ajoitettuna energiapuun korjuu ja ensiharvennus sekä turvemaiden tuhkalannoitus parantavat tuntuvasti metsien tuottavuutta. Vaikutukset näkyvät vielä vuosikymmenten päästäkin. Innovaatio- ja teknologiakeskus Miktech Oy:n koordinoima Biosaimaa-klusteri on ottanut Etelä-Savossa vahvan roolin energiapuun saatavuuden varmistamiseksi. Lisäksi klusteri panostaa energiatuotannon sivuvirtojen eli ennen kaikkea tuhkan hyödyntämiseen metsien tuottavuuden parantamiseksi. - Tarkoitus on taata sekä met-

sänomistajien panoksilleen saama tuotto että raaka-aineen saatavuus nyt ja tulevaisuudessa, toteaa Biosaimaan kehityspäällikkö Mika Muinonen Miktech Oy:stä. Etelä-Savossa on runsaasti hoidon tarpeessa olevia nuoria metsiä, esimerkiksi puuston ensiharvennuksia jää paljon tekemättä, kertoo Metsänomistajien liitto Järvi-Suomen aluejohtaja Hannu Ripatti. - Kun ensiharvennuksia ei tehdä, puuston kasvu heikkenee ja puut riukuuntuvat. Tämä heikentää metsän tuottavuutta ja viivästyttää arvokkaan tukkipuuvaiheen saavuttamista. Ripatin mukaan nuorten metsien hoitotarpeita ja käyttömahdollisuuksia ei aina tunneta riittävästi. Tähän vaikuttavat osaltaan metsänomistajien etääntyminen metsistään ja metsänomistajakunnan ikääntyminen: Etelä-Savossa omistajien keski-ikä on Suomen korkeimpia. Metsien hoitoon ei siten itsellä ole kenties mahdollisuuksia eikä taloudellista tarvetta. Hoitorästien purkamiseksi ja energiapuun käytön lisäämiseksi on Etelä-

Savossa meneillään useita hankkeita, joissa metsänomistajille jaetaan tietoa ensiharvennuksen merkityksestä, metsänhoidon uusista mahdollisuuksista, hoidolla saavutettavista hyödyistä sekä hoitotoimenpiteisiin saatavilla olevasta tuesta. Omistajia halutaan aktivoida käyttämään ja hoitamaan metsiään. Välineinä metsänomistajien herättelemisessä käytetään mm. tietoiskuja ja työnäytöksiä, joissa yleisölle esitetään konkreettisesti, kuinka esimerkiksi energiapuun korjuu tai tuhkalannoitus tapahtuu.

Energiapuun saatavuus nousuun Nuorten metsien hoidolla ja oikein ajoitetuilla ensiharvennuksilla voidaan selvästi parantaa myös energiapuun saatavuutta. Suomen Metsäkeskus kartoittaa Etelä-Savossa nuoria metsiä ja ottaa yhteyttä niiden omistajiin edistääkseen energiapuun tarjontaa. Hakkuutarpeiden kartoittamisessa hyödynnetään verkkopohjaista metsävaratietoa, josta voi löytää sopivia kohteita. - Energiapuun hankinnan haasteena on puun saatavuus ja korjuukohteiden löytäminen. Ostajat ja hankkijat tarvitsevat tietoa kohteista, jotta logistiikka saadaan toimivaksi. Kun kohteita saadaan tarjolle, hankinta

voidaan keskittää seudulle, jossa energiapuulle on kysyntää. Kun löydämme sopivat kohteet, otamme yhteyttä metsänomistajiin. Jaamme heille tietoa energiapuusta, sen markkinoista ja metsänhoidollisista vaikutuksista, selvittää bioenergia-asiantuntija Kyösti Turkia Suomen Metsäkeskuksesta. Erityisesti nuorissa metsissä on valtavasti lisäpotentiaalia energiapuun saantiin. - Yli puolet hakkeesta tulee nuorten metsien harvennuksesta. Jos kysyntää riittää, ensiharvennusten määrä voitaisiin jopa tuplata. Kun käyttöä nostetaan ja nuoria metsiä hoidetaan kannattavasti, niiden tuotto paranee. Hakkuutulot eivät itsessään motivoi riittävästi metsänomistajia, mutta puuston kasvun paraneminen ja puiden järeytyminen tuo heille myös arvokasvua. Harvennushakkuiden viivästyminen puolestaan merkitsee kasvutappiota. Energiapuun korjuuseen ja metsien terveyslannoitukseen voi saada tukea Kestävän metsätalouden rahoituksesta. - Energiapuun korjuuseen on Etelä-Savon alueella varattu tälle vuodelle 1,4 miljoonaa euroa, josta vasta noin kolmasosa on käytetty. Tukirakenne on pian muuttumassa. Jatkossa EU ei hyväksy korjuun tukemista metsäpäässä, vaan valmisteilla

oleva pienpuun energiatuki siirtäisi tuen voimalaitoksille. Hoitohakkuita ja harvennuksia kannattaisikin tehdä nyt, kun niihin on saatavilla tukea, kertoo Turkia. Tällä hetkellä energiapuun saatavuus ja tarjonta kohtaavat Etelä-Savossa tällä hetkellä melko hyvin, kertoo voimalaitosjohtaja Timo Leppänen EteläSavon Energialta. - Energiapuun tarve kasvaa meillä kuitenkin huomattavasti, kun muutamme toisen kattiloistamme puukattilaksi loka-marraskuun vaihteessa. Energiapuun tarve nousee silloin noin 300 tuhannella irtokuutiometrillä. Tukikäytäntöihin tulevat muutokset vaikuttavat myös saatavuuteen, ja saattavat vähentää tarjontaa. Koko toimialan kannattavuuteen olisikin kiinnitettävä huomiota, jotta saatavuus varmistetaan myös tulevaisuudessa. Kun energiapuun ja metsäenergian käyttö lisääntyy, voimalaitoksissa syntyvä tuhka avaa edelleen uusia mahdollisuuksia metsänhoitoon. - Voimalaitostuhkat on tähän saakka pitkälti käsitelty jätteenä. Tuhka on kuitenkin suoraan käyttökelpoista turvemaiden lannoitteeksi, kertoo tutkimuspäällikkö Kati Kontinen Mikkelin ammattikorkeakoulun metsätalouden laitokselta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


36 KONEURAK OINTI ONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

L-S Konepäivä menestys! L

ounais-Suomen Koneyrittäjät ry järjesti 31. elokuuta erittäin onnistuneen metsäalan työnäytöstapahtuman, mihin saapui run saasti yleisöä ja nähtävillä oli laajasti alan koneita ja kuljetuskalustoa sekä paljon muuta.

L-S Konepäivä tarjosi mahdollisuuden seurata metsäkoneiden työskentelyä sekä päästä tutkimaan niitä myös tarkemmin. Paikalle saapui vanhempiensa kanssa mukavasti myös tulevaisuuden tekijöitä - kuvassa tutustutaan Komatsu 855 -kuormatraktorin ohjaamoon.

Tapahtumapaikka oli Oripään ja Mellilän välimaastossa. Tapahtuma järjestetään aina Finn Metkon, välivuotena niin että järjestäjänä on joka toinen kerta Lounais-Suomen Koneyrittäjät ja joka toinen kerta Satakunnan Koneyrittäjät. Yhteensä näitä tapahtumia on järjestetty jo kahdeksan kertaa. Yli odotusten onnistuneessa tapahtumassa kävi arvioiden mukaan yli kaksituhatta henkilöä ja näytteilleasettajien määrä oli kasvanut suureksi. Tapahtuman tarkoitus onkin tuoda esille eri konetyöalojen toimijoita ja heidän yhteistyökumppaneitaan. Myönteisen julkisuuskuvan tuottaminen kuuluu myös tapahtuman tavoitteisiin. Juontajana toimi Reijo Virtamo Uudestakaupungista ja yleisöä viihdytti myös Sorjonen & Sutki -jutustelushow.

OFA -metsäkoneketjut valmistetaan Loimaalla, joten paikalliseen tapahtumaan lähdettiin tietenkin mukaan.

John Deeren koneet olivat näyttävästi esillä ja tekivät puuta myös työnäytöksissä. Metsäkonehuolto Kähkönen Nakkilasta esitteli toimintaansa ja teki kauppaa varusteista sekä John Deere -vaatteista.

Metsäkoneiden uusia kuljetusautoja oli näytillä runsaasti. Koneiden maantiekuljetukset tulee hoitaa tarkoitukseen sopivalla kalustolla.

L-S Konepäivä tarjosi paljon katseltavaa ja osteltavaa; Hydroscand esitteli hydrauliikkaa ja Metsätyö koneiden varusteita kuten teloja, ketjuja, laippoja, kouria, kääntäjiä ym.

Nummek Oy valmistaa Perniössä Biojack -energiapuukourat, joita myydään hyvin myös vientimarkkinoilla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Laadukas Wexman -työvaatemallisto on saavuttanut suuren suosion kone- ja kuljetusyrittäjien keskuudessa.

Uusi Ponsse Scorpion kerää tällä hetkellä metsäkonealalla eniten huomiota - toki myös muut Ponssen mallit kiinnostivat ammattimiehiä.

Profi -harvesteri on pääte- ja harvennushakkuiden hiljainen pikkujättiläinen. Nosturina kevyt ja kestävä Logmer Ultra S. Kuljetus Matti J. Salminen Oy keskittyy metsäenergian tuottamiseen ja kuljettamiseen. Kuvassa Kesla 1060 / Volvo FH 16 -hakkuriauto.

Koneyrittäjien liitto esitteli toimintaansa ja samalla muistutettiin jo tulevasta FinnMetko 2014 -näyttelystä.

Työnäytökset kiinnostivat kovasti yleisöä - kuvassa John Deere E-sarjan kuormatraktori.

Minna Lappalainen kertoi Fixteri -paalaimen tehokkuudesta - Fixteri -yrittäjien määrä kasvaa.

WinNova on monialainen ammatillinen oppilaitos. Käytössä on mm. kuvan komea Volvo FH.

Usewood Tehojätkä -pienmetsäkone mahdollistaa taimikon ja nuoren metsän hoidon.

Nisula Forest Oy:n Kalle Mattsson (oik.) esitteli Nisula -harvestereiden sekä hakkuupäiden ominaisuuksia koneväelle.

Sampo-Rosenlew harvesterit ja kuormatraktori tekivät siistiä jälkeä harvennusleimikossa. Hoidettu metsä tuottaa ja on myös ilo silmälle.

Asla Välimäki 2 v. kokeili puutavaranosturin ohjaamoa ja ilme kertoi että mukavaa oli.

Raunion Saha Oy on merkittävä toimija alueellaan. Sahatavarasta menee vientiin noin 70 %.

KONEURAK OINTI 37 ONEURAKOINTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

SENNEBOGEN on perinteikäs saksalainen perheyhtiö, jolla on yli 60 vuoden kokemus korkealaatuisten materiaalinkäsittelykoneiden ja nostureiden valmistuksesta. Yritys on yksi alan johtavista ja kehittyvimmistä toimijoista ja on saavuttanut vahvan aseman maailmalla. Kuuden vuosikymmenen aikana yritys on panostanut tuotekehitykseen ja omaa kattavaan malliston vastaamaan kaikkiin raskaan materiaalinkäsittelyn ja nostamisen tehtäviin. Sennebogenin Green Line -materiaalinkäsittelykoneita löytyy yli 40 eri mallia 11-270 tonnin kokoluokkiin. Koneet ovat suunniteltu vastamaan muun muassa teollisuuden, bioenergian, purkutöiden, satamien ja kierrätyksen sekä sahojen ja metsäteollisuuden vaativiin tehtäviin. Kaikki koneet ovat modifioitavissa asiakkaiden toiveiden mukaisesti.

Lisätietoja: Urho Voutilainen puh. 050 569 3891 Markku Marjava puh. 0500 253 103


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAK OINTI 39 ONEURAKOINTI

Konekesko Oy on tarjonnut ainutlaatuisen mahdollisuuden päästä kokeilemaan Sennebogen -demokoneita, kuvassa Sennebogen 830 UPM:n Kuusankosken tehtaalla.

Sennebogen osoittanut tehokkuutensa puutavaran käsittelyssä onekesko Oy on tarjonnut viimeisen vuoden aikana Suomessa harvinaisen mahdollisuuden tutustua Sennebogen -materiaalinkäsittelykoneisiin omalla työmaalla.

K

Käytössä on ollut useita uusia erimallisia Sennebogen -demokoneita, joita on kokeiltu mm.

tukkikentillä, pylväiden käsittelyssä, romunkäsittelyssä, erilaisissa kierrätyskäytöissä jne. - Demokonekiertue on ollut menestys ja se on tarjonnut asiakkaille mahdollisuuden kokeilla Sennebogenia käytännön töissä rauhassa omalla työmaalla. Tehdyt demokeikat ovat vakuuttaneet ammattilaiset Sennebogen -koneiden eduista ja demot ovat jo nyt poikineet konekauppoja, kertoo Konekesko Oy:n nostolaitemyynnin myyntipääl-

Sennebogenin yksinkertaisen viisaat ja luotettavat rakenneratkaisut kuten esimerkiksi ohjaamon liukuovi - saavat kiitosta käyttäjiltä.

likkö Urho Voutilainen.

“Heti käteen käypä kone” Joutjärvi & Joutjärvi Ky:n toimialana on puunjalostusteollisuuden sisäiset kuljetukset. Yrityksen vankka osaaminen perustuu lähes 40 vuoden kokemukseen alalta. - Kuusankoskella UPM:n tehtaalla operoimme materiaalinkäsittelykoneilla hoitaen mm. puutavaran varastointia sekä autojen ja junavaunujen purkua, kertoo Markku Joutjärvi. Elokuun loppupuolella Joutjärven koeajoon tuli Sennebogen 830 -materiaalinkäsittely-

kone viikon ajaksi. - Kokeilimme vuosia sitten Sennebogenia ja siitä jäi jo silloin hyvä kuva. Ja nyt kun tämä uusi malli tuli koeajoon oli se heti käteen käypä kone. Itse peruskone on erittäin hyvä; sen yksinkertaisen viisas rakenne on alusta saakka tehty materiaalinkäsittelyyn. Ohjaamo on kuljettajaystävällinen ja asiat on mietitty loppuun kuten esimerkiksi

liukuovi, mikä on oiva ratkaisu. Ja huoltotöiden kannalta Sennebogen on yksi parhaimmista koneista mitä olen nähnyt. Peruskoneeseen voi sitten tehtaalta optimoida puomit, tukijalat ym. oman tarpeen mukaan, mutta kyllä me jo kokeilemallamme demokoneella vakuutuimme Sennebogenin ominaisuuksista, kommentoi Joutjärvi.

- Joutjärvi & Joutjärvi Ky urakoi Kuusankoskella UPM:n tehtaan puutavarankäsittelyssä useilla materiaalinkäsittelykoneilla, kertoo Markku Joutjärvi.


40 KONEURAK OINTI ONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Mönkijöiden hyödyt todettu myös Suomessa - myynti ennätysmäisessä kasvussa

Mönkijöiden hyötykäyttö lisääntyy koko ajan. Kuvassa Polaris Sportsman mönkijä varustettuna ATV-Expertin tukkiperävaunulla ja kuormaimella, jolla syötetään puita mönkijäkäyttöön kehitettyyn Japa -klapikoneeseen josta valmiit klapit siirtyvät ATV-Expertin perävaunuun.

M

önkijöiden myynti on Suomessa noin 10 % kasvussa, ja tänä vuonna kokonaismyynti lähentelee 7 000 kappaletta. Myös USA:ssa rinnakkain istuttavien mallien markkinat ovat olleet kasvussa jo 2000-luvun alusta lähtien ja nyt myös perusmönkijöiden myynti on kääntynyt muutaman alamäkivuoden jälkeen selvään kasvuun.

Markkinat voimakkaassa muutoksessa Maastossa liikkumiseen on jo pitkään kuulunut konevoimien hyväksikäyttö, mikä näkyy etenkin ATV-mastoajoneuvojen eli mönkijöiden suosion kasvuna. Suomessa on käytössä jo yli 90 000 mönkijää, ja kasvutahti jatkuu edelleen niin että 100 000 kappaleen määrä tulee täyteen

muutaman vuoden kuluessa. Selvänä muutoksena maailman suurilla markkinoilla on se, että niin sanotut rinnanistuttavat mallit lisäävät osuuttaan voimakkaasti, ja päämarkkinoilla USA:ssa niiden myynti on jo selvästi ohittanut tavalliset mönkijät. Trendi on saapumassa myös pohjoismaisille markkinoille, ja yhä useammat asiakkaat haluavat nimenomaan rekisteröitävän mallin, sillä ajoneuvolla halutaan päästä metsistä ja tonteilta myös tielle.

Luonnonläheiset harrastukset suomalaisten sydämissä Suomalaiset ovat muuttaneet kovalla tahdilla kaupunkeihin asumaan, mutta viihtyvät silti entistäkin paremmin vapaa-aikanaan maaseudulla kesämökeillään tai maa- ja metsätiloillaan. Suomessa luonnonläheiset

harrastukset ovat nyt erittäin merkittävässä asemassa, sillä jopa yli 1,8 miljoonaa suomalaista ilmoittaa harrastavansa esimerkiksi kalastusta, ja yli 2 miljoonaa kertoo harrastavansa marjastusta tai sienestystä. Suomalaisilla on lähes 500 000 kesämökkiä, joilla juuri luonnon läheisyys on merkittävä tekijä. Lisäksi metsästystä harrastaa yli 300 000 henkilöä. Uusimpien tutkimuksien mukaan suuntauksena on se, että suomalaiset haluavat viettää aikaansa yhdessä läheisten ja ystävien kanssa.

Kaksipaikkainen mönkijä koko perheen yhteiseen harrastukseen - myös ikääntyville Nyt tuo viimeisin liikkumisen trendi on rantautumassa myös Suomeen. Sen myötä mönkijälle halutaan entistäkin laajempaa käyttöä. Sillä pitäisi voida ajella kahdestaan, kolmistaan ja jopa isommallakin porukalla. Ja mielellään myös ympärivuotisesti, vaikka sää meillä asettaakin haasteita. Mönkijästä on hyötyä ja huvia, vaikka taivaalta tulisi vettä, räntää tai varsinkin lunta, sillä silloin lumityöt hoituvat nopeasti ja vaivattomasti.

Polaris Ranger monipuolistaa liikkumista luonnossa - Mönkijöiden myynti on Suomessa noin 10 % kasvussa ja tänä vuonna kokonaismyynti lähentelee jo 7 000 kappaletta. Polaris on vahvassa markkinajohtajan asemassa, kertoo Brandt-Polaris Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Tikkanen esitellessään uutta väkivahvaa 1000 kuutioista ja 107 hevosvoimaista Polaris RZR XP 1000 -mönkijää.

Polaris Ranger -traktorimönkijä on todella monipuolinen ajoneuvo, joka sopii lähes kaikenlaiseen ajoon. Rangerilla saa

nimitäin maastoajon lisäksi liikkua luvallisesti myös yleisillä teillä. Ja mikä parasta, Polaris Rangeriin voi ottaa kyytiin yhden tai useampia matkustajia mallista riippuen. Sen voi lisäksi varustella sateen varalle katolla, tuulilasilla tai jopa täydellisellä hytillä. Rangerilla ajaminen on myös turvallista, sillä varusteina ovat turvavyöt, turvakaaret ja turvaverkot jokaiselle matkustajalle. Lisäksi reilun kokoiselle, kipattavalle lavalle mahtuu jopa 450 kg tavaraa kalastustarvikkeet, marja- ja sieniastiat marjastusreissuille, puutarhaostokset kuten lannoitteet, mullat, taimet ym. Ranger toimii erinomaisesti myös perheen kakkosautona vaikkapa harrastusmatkoihin tai kauppareissuihin. Sen perään voi myös helposti kytkeä venetrailerin ja kuljettaa vene ja kalakaveri kalastusvälineineen rantaan. Ranger on myös erinomainen kulkuneuvo metsästysporukoiden siirtymiseen passipaikoille ja saaliin kuljetukseen. Yleisin käyttökohde on vielä kuitenkin lumityöt ja erilaisten tavaroiden ja maa-ainesten sekä puiden kuljettaminen. Oikeastaan vain mielikuvitus on rajana Rangerin käytölle. Sillä voi kulkea minne tahansa ja kuljettaa mitä tahansa. Siksi Polaris Ranger -mallisto onkin saavuttanut valtavan suosion ympäri maailmaa. Käyttövoimaksi on valittavissa bensiini, diesel tai sähkö. Polaris Rangerissa on nopeasti toimiva ja automaattinen 100 % neliveto sekä ainutlaatui-

nen 1x4 Turf -vetoalue.

Ammattikäyttö kasvaa Mönkijöiden ammattikäyttö lisääntyy koko ajan Suomessa. Esimerkiksi kunnat, laskettelukeskukset, urheilukenttien hoitajat, kaivokset, kiinteistöhuolto, tierakennusurakointi, metsäkoneurakointi, puolustusvoimat, rajavartiosto, sähköyhtiöt, palo- ja pelastuslaitokset, ratahallinto, elämyspalvelut, tutkimuslaitokset, poliisi jne. ovat merkittävästi mönkijöitä ammatikseen käyttäviä ryhmiä.

Traktorimönkijät jo todellinen trendi Suomessa rekisteröitävien traktorimönkijöiden myynti lähentelee tänä vuonna jo 2 500 kappaletta. Tämä tarkoittaa sitä, että niiden osuus tulee olemaan tänä vuonna noin 50 % kaikista myydyistä mönkijöistä ja ensi vuoden aikana jo yli puolet. Suosio perustuu niiden lailliseen käyttöön tiellä, mihin tarvitaan vähintään T-ajokortti (15 vuoden ikä). Lisäksi niiden käyttökustannukset ovat edulliset. Traktorimallit soveltuvat erinomaisesti hyötykäyttöön kuten metsätöihin, peltotöihin, kuljetukseen, kauppa- ja koulukäynteihin ja vapaa-ajalla vaikka kaveriporukan safareille.

Maailman ensimmäinen sähkökäyttöinen nelivetomönkijä Polaris on julkaissut maail-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAK OINTI 41 ONEURAKOINTI

Polaris valmistaa myös erikoisrakenteisia ajoneuvoja puolustusvoimien tarpeisiin.

Polaris Sportsman voidaan varustaa myös hydraulisella kuormaimella; kuvassa Kone Nygårdin maahantuomat Kranman 30-60 -kuormain ja järeä hydraulisesti kippaava Kranman FL250V -perävaunu.

man ensimmäisen sähkökäyttöisen 4-vetoisen mönkijän nyt myös traktorimallina. Uusi Ranger EV 4x4 -sähkömönkijä toimii 30 hv/48 voltin vaihtovirtamoottorilla, jonka käyttömatka on noin 80 km latauskerralla. Huippunopeus on n. 40 km/t. Voimansiirrossa on valittavana 1x4-, 2x4- ja automaattinen 4x4 -veto. Mallin alustarakenne ja jousitus ovat muiden Rangermallien kanssa samanlaiset, joten sen maastoajo-ominaisuudet ovat erinomaiset. Uusi Ranger EV 4x4 on rinnakkaisistuttava

(tilaa kahdelle), sen vetokyky peräkärrylle on 567 kg, takalavan kantavuus on 228 kg ja maavara on 25,4 cm. Polaris uskoo moottoriajoneuvojen sähköistymiseen tulevaisuudessa. Asiakaspotentiaalina ovat ainakin isot teollisuusalueet, teollisuushallit, lentokentät, satamat, kaivokset, asutuskeskukset, urheilukenttien huolto, golfkentät, viheralueiden huolto ym.

rimallin. Moottorina on 3-sylinterinen, 904-kuutioinen Yanmar, jossa on 24 hv:n huipputeho ja erittäin laaja vääntöalue. Ranger Diesel soveltuu mainiosti etenkin isoille tiloille ja raskaisiin ammattimaisiin työtehtäviin. Se on käytännöllinen maa- ja metsätiloilla sekä urakointialueilla, missä dieselpolttoainetta on muutoinkin saatavilla.

Rinnanistuttava Polaris Ranger 4x4 soveltuu monenlaiseen työkäyttöön ja lavalla kulkee vaikka metsurin varusteet.

Uutuus dieselmoottorilla Polaris on tuonut markkinoille myös Ranger Diesel -trakto-

Traktorimönkijöillä saa ajaa yleisellä tiellä joten vaikkapa kauppareissun voi hoitaa mönkijällä (T-ajokortti, 15 vuoden ikä).

Yksinkertaisesti parempi Hankin jo kymmenennen Logset-harvesterin toukokuussa 2013; Logset 8H GT varustettuna TH65 hakkuupäällä. Olen aina ollut tyytyväinen Logsetin laatuun ja koneisiin ja varsinkin tähän uusimpaan Logset 8H GT-harvesteriin. Siinä arvostan mm. ohjaamoa joka kääntyy ja parantaa kuljettajan mukavuutta.

Kaj Eriksson Tmi Kaj Eriksson

Logset Oy Hännisentie 2 66530, Koivulahti Puh 010 286 3200 Fax 06 210 3216

Myynti: Erno Mäntynen 040 849 3115 010 286 3224 erno.mantynen@logset.fi

Keijo Ojala 050 397 7228 010 286 3228 keijo.ojala@logset.fi

www.logset.com

S I M P LY B E T T E R


RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI


RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

MTK:n Tiirola: EU:n uudet biomassojen kestävyyskriteerit voivat tuhota puupohjaisten biopolttoaineiden kehityksen

E

U-komissio valmis telee parhaillaan kiinteiden biomassojen kestävyyskriteereitä. Euroopan parlamentti on päivittämässä nestemäisten biopolttoaineiden kestävyyden direktiiviä jo syyskuussa. On suuri vaara, että EU:ssa tehdään syksyllä rikkidirektiiviäkin kohtalokkaampia päätöksiä Suomelle, varoitteli MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola puheessaan Pielaveden Rantakalaillassa. Kestävyyskriteereissä on kysymys siitä, luokitellaanko puu ja sen eri jakeet uusiutuvaksi energiaksi. Biomassa on merkittävässä roolissa EU:n uusiutuvalle energialle asettaman 20 prosentin tavoitteen saavuttamisessa. Brysselissä on nyt kuitenkin vallalla syvä huoli käytetyn biomassan kestävyydestä. - On muun muassa ehdotettu, että metsänomistajat velvoitettaisiin todentamaan puuraakaaineen kestävyys tilakohtaisesti, mikäli osa korjatusta materiaa-

Tänä syksynä europarlamentaarikot ja hallitus eivät saa olla kesäterässä, kun päätöksiä puun asemasta ja metsien käytöstä tehdään.

lista päätyisi biopolttoaineiden tuotantoon. Kasvattaessaan metsäänsä metsänomistajan on mahdotonta tietää mille markkinoille mikäkin jae tulevaisuudessa päätyy. Tästä syntyisi satojen miljoonien byrokratia, Tii-

rola totesi. - Pelottavaa on, että suomalainen meppi Satu Hassi hehkuttaa blogissaan EU-parlamentin ympäristövaliokunnan kantaa, joka toteutuessaan saattaisi olla tyrmäävä isku toisen sukupolven biopolttoaineiden puupohjaiselle kehitykselle, Tiirola sanoi. Metsäteollisuuden murroksen seurauksena tarvitsemme juuri nyt mahdollisimman monipuolisia uusia käyttökohteita myös runkopuulle. Jätteillä ja hakkuutähteillä ei saada uutta teollisuutta aikaan. - Tänä syksynä europarlamentaarikot ja hallitus eivät saa olla kesäterässä, kun päätöksiä puun asemasta ja metsien käytöstä tehdään. Rikkidirektiivin kaltaisten päätösten luulisi antaneen esimerkin siitä, kuinka kalliita kompromisseja voidaan tehdä. Syksyn väännöt EU-komissiossa ja parlamentissa ovat Suomelle kohtalon kysymyksiä, Tiirola painotti. Tiirola puhui MHY Savotan, MTK Pielaveden ja Pielaveden yrittäjien Rantakalaillassa Pielavedellä 25.7.

43

Energiatukea liikenteen biojalostamoille haussa nyt

L

iikenteen biojalostamohankkeita koskevat energiatukihakemukset kannattaa tehdä syyskuun loppuun mennessä, jotta päätökset tuen myöntämisestä ehditään tehdä vielä vuoden 2013 aikana. Energiatukihakemukset toimitetaan sen ELY-keskuksen kirjaamoon, jonka alueelle hanke kohdistuu. Alueelliset ELY-keskukset toimittavat kaikki biojalostamoja koskevat hakemukset työ- ja elinkeinoministeriöön, joka tekee päätökset tuettavista hankkeista. Harkinnanvaraiseen energia-

tukeen on tälle vuodelle varattu noin 127 miljoonaa euroa. Summaan sisältyy liikennepolttoaineita tuottaville biojalostamohankkeille tarkoitettu noin 90 miljoonaa euroa. Energiatuen tarkoitus on vauhdittaa biojalostamoinvestointeja. Suomi pyrkii nostamaan uusiutuvan energian osuuden liikenteen energiankäytöstä 20 prosenttiin vuonna 2020. Toisen sukupolven biopolttoaineiden laajamittainen kaupallistuminen kuluvan vuosikymmenen puolivälin jälkeen on keskeistä tavoitteen toteutumisen kannalta Uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi

World Bioenergy 2014 -näyttely ja konferenssit Jönköpingissä Ruotsissa 3.-5.6.2014

J

oka toinen vuosi Ruotsissa Jönköpingissä järjestettävä World Bioenergy näyttely ja konferenssitapahtuma kokoaa jälleen yhteen alan toimijat ja vaikuttajat ympäri maailmaa. Vuonna 2012 näyttelyyn osallistui 143 näytteilleasettajaa 19

eri maasta. Näyttelyvieraita saapui 64 eri maasta ja he edustivat 1320 yritystä tai organisaatiota. Konferensseissa kuultiin 100 puhujaa 34 maasta. World Bioenergy 2014 -tapahtuman osastomyynti on käynnissä ja vielä löytyy tilaa yrityksille jotka haluavat esitellä tuotteitaan ja palveluitaan kansainvälisille kävijöille.


44

METSÄALAN METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

Korsnäsin energiapäivä tarjosi mahdollisuuden tutustua kantomurskeen koko tuotantoketjuun

Signar Stenholm Ab:n ABAB 5800 -kuorma-automurskaimen työskentelyä seurasi suuri joukko kantojen kokonaisurakoinnista kiinnostuneita kävijöitä, joita oli yhteensä yli 320.

K

orsnäsissa tarjoutui 20. syyskuuta ainutlaatuinen tilaisuus tutustua kannattavaan biopolttoainetuotantoon kannoista.

tövoimansa suoraan kuorma-auton moottorista, mikä vähentää ylläpitokustannuksia ja polttoaineen kulutusta. Murskain on helppo ja nopea siirtää kohteesta toiseen eikä epäpuhdas materiaali ole ongelma. - ABAB 5800 -kuorma-automurskaimelle on ollut selkeä tarve ja niitä on myyty Suomeen jo neljä kappaletta ja lisää on tulossa. Urakoitsijat ovat olleet tyytyväisiä investointiinsa ja tuotteella on hyvä maine kentällä, toteaa Allan Bruks Oy:n Ulf Österroos.

Tapahtumassa pääsi tutustumaan kantojen nostoon, varastointiin ja murskaukseen eli koko toimintaketjuun sekä keskustelemaan toimijoiden kanssa. Bioenergiapäivän järjestivät Allan Bruks Oy, UPM Kymmene Oy, EPV Oy sekä Metsänhoitoyhdistys Österbotten. Paikanpäälle saapui yli 320 vierasta ympäri Suomea ja myös Ruotsista; metsä- ja energiayhtiöiden edustajia, metsänomistajia, urakoitsijoita, tutkimuslaitosten väkeä jne.

Kantojen koko tuotantoketju yhdellä urakoitsijalla Erittäin onnistuneessa tapahtumassa esiteltiin UPM:n uraauurtavaan ja menestyvään tapaan tuottaa korkealaatuista energiamursketta kannoista. UPM on antanut koko kantomurskeen tuotantoketjun - kantojen nostosta valmiiseen lopputuotteeseen - vastuun yhdelle ainoalle urakoitsijalle. Lopputuotetta toimitetaan EPV:n lämpö-

Uusi ABAB -harvesteri syöttää ja leikkaa

EPV Oy:n Esa Koskiniemi kertoi viime talven erittäin hyvistä kokemuksista, joita on saatu UPM:n korkealaatuisen kantomurskeen käytöstä Vaasan Vaskiluodon voimalaitoksessa.

laitokselle Vaasan Vaskiluotoon. Tuotantoketjussa on monta eri työvaihetta jotka pitää hoitaa oikealla tavalla, jotta tuotanto olisi mahdollisimman kannattavaa sekä laadukasta esim. tuhkapitoisuuden arvo ei saa ylittää lämpölaitoksen vaadittua arvoa. Lopputuote eli kantomurske, on UPM:n projektissa osoittautunut erityisen korkealaatuiseksi koska sen energiasisältö on ollut noin 1 - 1,1 MWh / irtokuutiota

ja tuhkapitoisuus vain 1-1,5 % läpi koko lämmityskauden. Tuotantoketjun eri vaiheet ovat urakoitsijan Signar Stenholm Ab:n osaamisen ja tekniikan ansiosta mahdollisimman tehokkaita. Urakoitsijalla on 12 vuoden kokemus kantojen käsittelystä. Työnäytöksessä nähtiin miten parhaiten nostetaan kantoja, kuljetetaan ne tienvarteen ja varastoidaan sekä murskataan kannot kuorma-autoalustaisella

Myös urakoitsija Daniel Furun työnäytöksissä esittelemä uusi syöttävä ja leikkaava ABAB 255 -bioharvesteri kiinnosti kovasti tapahtumaan ympäri maata ja myös Ruotsista saapunutta metsäenergiaväkeä.

ABAB 5800 -murskaimella. Jokainen yksittäinen työvaihe on tärkeä osa laadukasta kokonaisuutta, mikä mahdollistaa nopean ja joustavan toimituksen sekä korkealaatuisen lopputuotteen.

Maastossa tehokkaasti operoiva murskain Markkinoiden ensimmäinen kuorma-autoon asennettava murskain ABAB 5800 saa käyt-

Urakoitsija Daniel Furu teki tapahtumassa työnäytöksiä ABAB 255 -bioharvesterilla, jossa on uusi tehokas toiminto; oksien katkonta. Hänen toimeksiantajansa Metsähoitoyhdistys Österbotten oli myös paikalla ja tarjosi tapahtuman kävijöille makkaraa ja kahvia. Oksien katkonta mahdollistaa kuitupuun tuotannon, helpottaa kuljetusta ja energiasisältö nousee kun rungot kuivuvat nopeammin. Näin vältytään ketjujen käytöltä sekä öljypäästöistä kun oksat katkotaan giljotiinilla sen sijaan, että niitä sahataan.

Signar Stenholm Ab kokonaisurakoi kannot UPM:lle. Näytöksessä kannot nostettiin Hitachin kaivukoneella missä Väkeä -kantopilkkuri ja kannot ajettiin tienvarteen Ponsse Buffalo -kuormatraktorilla.


RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ylijoki Kuljetus Oy hankki kolmannen hakkuriauton. CBI ChipMaz 484 -hakkuri on asennettu Volvo FMX -alustaan ja nosturina on Kesla 2012T.

Ylijoki Kuljetus lisäsi hakkurikapasiteettia

Y

lijoki Kuljetus Oy on Ylöjärvellä sijaitseva kolmannessa polvessa toimiva kuljetusliike. Yritys on merkittävä toimija sahateollisuuden puru- ja hakekuljetuksissa Etelä- ja Länsi-Suomen alueella. Viimeisen parin vuoden aikana toimintaan ovat tulleet mukaan jälleen myös autohakkurit muutaman vuoden tauon jälkeen. Ylijoki Kuljetus Oy:llä on hakkeen, purun ja sellun ajossa yhteensä 14 yhdistelmää sekä 9 pyöräkuormaajaa. Henkilökuntaa on palveluksessa 30. - Hakkuriautoja meillä on nyt viimeisimmän investoinnin jälkeen kolme; otamme juuri käyttöön uuden CBI Chip Max 484 -hakkurin mikä on asennettu uuden Volvo FMX 460 6x6*2 kuormaauton päälle ja nosturina on Kesla 2012T, kertoo Jarmo Ylijoki. Pääyhteistyökumppanit ovat Metsä-

liitto, Metsänhoitoyhdistys ja Biowatti. - Vuodessa tulemme tekemään haketta yli 400 000 irtokuutiota maastossa karsimattomasta rangasta ja korjuutähteistä sekä terminaaleissa karsitusta rangasta ja lumppipuusta. Kesä oli meillä todella kiireistä aikaa sillä teimme Metsänhoitoyhdistykselle isoon varastokasaan noin 45 000 irtokuutiota haketta ja Metsäliitolle aumaan noin 30 000 irtokuutiota sekä lisäksi jotain haketuksia Biowatille. Myös talvelle on hakkureille töitä luvassa todella hyvin, sanoo Ylijoki. Uusimmassa hakkuriautoprojektissa Ylijoet päätyivät CBI ChipMax 484 hakkuriin, mikä on varustettu omalla CAT C18 765 hv -moottorilla. - Olemme tutkineet hakkuria tarkkaan ja todenneet sen erittäin tehokkaaksi sekä rakenteeltaan kovaan käyttöön tehdyksi. Myös ChipMaxilla hakettavat urakoitsijakollegat ovat antaneet koneesta hyvää palautetta, toteaa Ylijoki.

CBI ChipMax 484 on varustettu omalla CAT C18 765 hv -moottorilla ja hakkuri on asennettu pyöriväksi Volvon päälle.

45


46

METSÄALAN METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

Vermeer HG 6000 Tier 4 murskain voidaan varustaa nyt myös täysin alusta saakka hakkurikäyttöön suunnitellulla rummulla, mikä nostaa kokopuun haketustehon uudelle tasolle. Toki koneeseen saa edelleen myös suositun Duplex II -rummun, mikä mahdollistaa saman koneen toiminnan sekä murskaimena että hakkurina. Kuvassa haketetaan esikäsiteltyä sahapintaa ja lumppipuuta Hakevuori Oy:n terminaalissa Monninkylässä.

RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

Hakevuori Oy on tehnyt kesän aikana suuren hakevaraston tulevaa lämmityskautta varten, korkeutta kasalla on 12 metriä.

Vermeer HG 6000 Tier 4 hakkurirummulla todellinen tehokone terminaalihaketukseen

Hakevuori Oy:n terminaalissa koneeseen syötettiin kokeilumielessä yhtä aikaa sahapintaa pyöräkuormaajalla ja lumppipuuta nosturilla.

V

ermeer -koneiden maahantuoja Several Oy esitteli syyskuussa työnäytöksissä Vermeer HG 6000 Tier 4 -murskaimen varustettuna uudella hakkurirummulla. Vermeer HG 6000 -murskaimeen on jo pitkään saanut edistyksellisen Duplex II -rummun, mikä on mahdollistanut saman koneen toiminnan sekä murskai-

mena että hakkurina. Duplex II -rummun terien vaihto murskaimesta hakkuriksi ja päinvastoin vie noin 3-4 tuntia. - Nyt Vermeer on tuonut markkinoille Duplex II -rummun rinnalle täysiverisen hakkurirummun, joka on alusta saakka suunniteltu pelkästään hakkurikäyttöön. Näin urakoitsijat jotka hakettavat suurella volyymilla terminaalissa voivat valita koneeseen hakkurirum-

Vermeerilla syntyi sahapinnasta ja lumppipuusta laadukasta lopputuotetta lämmityskäyttöön.

mun mikä nostaa koneen tuottavuuden uudelle tasolle kokopuuta haketettaessa. Uuden hakkurirummun saa HG 6000 Tier 4 -murskaimeen sekä uuteen HG 4000 -murskaimeen, kertoo Several Oy:n Chris Wegelius. Uudessa hakkurirummussa voidaan käyttää 14 tai 28 terää tarpeen mukaan. - Hakkeen palakokoa ja laatua voi säätää juuri halutuksi terien määrällä, terien korkeudella,

Hakevuori Oy:n toimitusjohtaja Reijo Wuorio (oik.) kertoi alueen metsäenergia-alan näkymistä Several Oy:n Chris Wegeliukselle sekä Vermeerin bioenergiakoneiden myyntijohtaja Jay Sarverille (USA) sekä Vermeerin bioenergiakoneiden tuote-expertti Dennis Vrolijkille.

vastaterän etäisyydellä sekä koneen syöttönopeudella. Työnäytöksissä haketusalan ammattilaiset kehuivat Vermeerin tekemää hakkeen laatua erittäin hyvälaatuiseksi ja koneen tehokkuutta jopa ihmeteltiin; Vermeer HG 6000 Tier 4 varustettuna hakkurirummulla nielee runkopuuta niin tehokkaasti että syöttökoneen käyttäjällä on oikeasti kiire, toteaa Wegelius. Uuden Vermeer HG 6000 Tier

4 -murskaimen kehitystyössä on kuunneltu tarkkaan suomalaisia asiakkaita. Yhteensä Vermeer murskaimia on käytössä Suomessa jo 16 kappaletta. - Kone on todellinen “suomimalli” eli se on tehty kovaan käyttöön haastavissa olosuhteissa. Uusi CAT C18 755 hv moottori tarjoaa aiempaa mallia yli 20 % paremman väännön mutta pienemmän polttoaineenkulutuksen, sanoo Wegelius.

Kyröskosken Metsä Groupin terminaalissa hakkurirummulla varustettu Vermeer HG 6000 haketti puuta suurella volyymilla. Terminaalin urakoinnista vastaa JH-Metsäenergia Oy.


RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

omeen een! kuri Su ntimme jälk k a h s o k u t u r n B a . h n maa a jo 17 Tuloss 2009 alkanee a vuonn

Bruks 806 PTC

Bruks 806 PT Truck

Tulossa ensimmäinen nyt Suomeen - Ruotsissa suosittu ratkaisu. Täydellinen hakkuriyhdistelmä rakennettuna Volvo FH 600 hv -kuormaauton päälle jossa hakkuri, nosturi ja etukontti - perässä hakeperävaunu. Paketin saa sekä Volvoon aina 750 hv ja Scaniaan 730 hv asti.

Kuvan uusi hakkuripaketti valmistui Oripään Hakepalvelu Oy:lle. Voima Volvo FH -kuorma-auton 700 hv moottorista. Varustettu Palfinger Epsilon M120Z -ohjaamonosturilla. Paketin saa sekä Volvoon aina 750 hv ja Scaniaan 730 hv asti.

47


48

METSÄALAN METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2013 energiaa tuotettiin puupolttoaineilla aiempaa enemmän nergian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan noin 710 petajoulea (PJ) vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mikä oli prosentin enemmän kuin vuotta aiemmin 2012.

E

Sähkön kulutus oli 43,4 terawattituntia (TWh), mikä oli lähes samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Sähkön nettotuonti laski noin 1,8 TWh eli noin 21 prosenttia. Tuontisähköä korvattiin kotimaisella tuotannolla, mutta pääosin tuontipolttoaineilla.Hiilen kulutus kasvoi 24 prosenttia (17 PJ) ja kivihiilellä tuotetun erillissähkön tuotanto kasvoi yli 80 prosenttia. Turpeen kulutus laski 33 prosenttia. Hiilidioksidipäästöt pienentyivät viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 4 prosenttia. Eniten kasvoi hiilen kulutus ja toiseksi eniten puupolttoaineen käyttö. Puun kulutus kasvoi ennakkotietojen mukaan yli 7 prosenttia. Puupolttoaineita käytettiin aiempaa enemmän lämmityksessä ja sillä katettiin yli neljännes Suomen kokonaisenergian kulutuksesta. Ydinenergian kulutus kasvoi 3,5 PJ eli noin 3 prosenttia. Yksittäisistä energialähteistä turpeen kulutus väheni määrällisesti eniten 33 prosentilla (14,6 PJ). Maakaasun kulutus väheni 3 prosentilla (1,9 PJ), joka oli määrällisesti saman verran kuin vesivoiman pienentyminen. Vesivoiman kulutus pienentyi 7 prosenttia (1,9 PJ). Sähkön kotimainen tuotanto kasvoi 5 prosenttia. Suomessa kulutetusta sähkös-

tä noin 18 prosenttia katettiin tuontisähköllä. Sähkön tuonti Venäjältä kääntyi kasvuun viime vuonna alentuneen tuonnin jälkeen. Venäjältä tuotiin sähköä 5 prosenttia enemmän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Lauhdevoiman tuotanto kasvoi yli 80 prosenttia. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto pysyi viime vuoden tasolla. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto kasvoi teollisuuden yhteistuotantolaitoksissa 4 prosenttia, mutta kaukolämpölaitoksissa väheni 4 prosenttia. Suomessa tuulivoimalla tuotettiin sähköä ensimmäisen vuosipuoliskon aikana vain 0,3 PJ, joka oli 22 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2013 ensimmäisellä puolivuotisjaksolla Suomeen tuotiin erilaisia energiatuotteita 6,6 miljardin euron arvosta, joka oli prosentin enemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten energiatuotteita tuotiin Venäjältä 4,5 miljardin euron arvosta. Vastaavasti Suomesta vietiin energiatuotteita 3,3 miljardin euron arvosta, joka oli 7 prosenttia enemmän vuotta aiempaan verrattuna. Energiatuotteita vietiin Suomesta eniten Ruotsiin. Kasvu johtui keskitisleiden ja moottoribensiinin tuonnin ja viennin vilkastumisesta. Kivihiilivarastot olivat kesäkuussa noin 20 TWh eli 27 prosenttia pienemmät kuin vuotta aiemmin. Turvevarastoissa arvioitiin olevan energiaturvetta noin 10 TWh eli 34 prosentti enemmän vuotta aiempaan verrattuna. Lähde: Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus

Kivihiilen ja maakaasun hinnat laskivat toisella vuosineljänneksellä - kotimaisten polttoaineiden hinnat jatkoivat kallistumista

S

ähkön- ja lämmöntuotannossa käytettävän kivihiilen ja maakaasuun hinnat kääntyivät laskuun toisella vuosineljänneksellä. Kotimaisten polttoaineiden hinnat jatkoivat kallistumista Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Kaukolämmön hinnat kallistuivat seitsemästä kahdeksaan prosenttia kulutusluokasta riippuen. Liikennepolttoaineissa dieselin ja bensiinin hinnat laskivat. Sähkön pienkäyttäjien hinnat ovat nousseet alkuvuonna ja myös suurempien sähkön kuluttajien hinnat kääntyivät nousuun toisella vuosineljänneksellä. Pohjoismaisen sähköpörssin hinnat ovat olleet nousussa maaliskuusta lähtien. Edellisvuotta korkeammat hinnat Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla ja alhaiset päästöoikeuksien hinnat mahdollistivat myös kivihiililauhdesähkön tuotannon nelinkertaistumisen alkuvuonna. Lämmöntuotannossa käytettävän jyrsinturpeen valmisteverollinen hinta oli

vuoden toisella neljänneksellä 44 prosenttia kalliimpaa kuin vuotta aiemmin. Metsähakkeen hinta nousi yli 10 prosenttia vuotta aiemmasta ja samaan aikaan kulutus oli kasvussa. Lämmöntuotannossa käytettävän kivihiilen ja maakaasun hinnat halpenivat noin 3 prosenttia vuotta aiemmasta vuoden 2013 toisella neljänneksellä. Liikennepolttoaineista dieselin ja bensiinin hinta halpeni noin 2 prosenttia, kuten kevyen polttoöljyn hinta verrattuna vuotta aiempaan. Kuluttajapelletin hinta kallistui 1,8 prosenttia elokuussa vuotta aiempaan verrattuna. Energian hinnasta suuri osa on valmisteveroja ja arvonlisäveroa. Kuluttajilla lämmityskäytössä olevalla kivihiilellä verojen osuus on jo yli 70 prosenttia, maakaasulla lähes 40 prosenttia ja kevyellä polttoöljyllä yli 30 prosenttia. Lähde: Tilastokeskus, Energian hinnat


RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

49

Fixteri FX15a -runkopuupaalain on osoittanut käytännön työssä toimivuutensa ja paaleja syntyy tehokkaalla tahdilla. Koneita on käytössä Suomessa jo useita ja lisää on tulossa.

Talousvaliokunta vieraili Fixteri -korjuukohteella duskunnan talousvaliokunta vieraili Jyväskylässä 11.9. VTT:llä, Fixterin hakkuutyömaalla ja Jyväskylän Energialla.

E

Vierailun tarkoituksena oli tutustua edistykselliseen uusiutu-

van energian käytössä tarvittavaan teknologiaan ja osaamiseen. Keskustelua herätti myös mm. RES-direktiivin vaikutus uusiutuvan energian käyttöönottoon Suomessa sekä metsähakkeen saatavuus. Talousvaliokunnan jäsenissä Fixteri FX15a -runkopuupaalai-

men työskentely herätti suurta mielenkiintoa ja avasi myös silmiä; kaksi kotimaista Fixteri paalia vastaa energiasisällöltään yhtä tynnyriä ulkomailta tuotua kevyttä polttoöljyä. Lisäksi Fixteri -korjuumenetelmän metsänhoidolliset vaikutukset ovat merkittävät. Suo-

Eduskunnan metsävaliokunnalle havainnollistettiin että kaksi Fixteri -paalia vastaa energiasisällöltään yhtä tynnyriä kevyttä polttoainetta. Suomessa aina ihaillen kadehditaan Norjan fossiilisia öljy- ja kaasuvarantoja vaikka meillä itsellä on metsät täynnä erittäin arvokasta puhdasta uusiutuvaa ja nykyaikaista energiaa.

messa on yli 600 000 hehtaaria ensiharvennusrästejä, joiden hoitamattomuus heikentää metsän kasvua eli kansallisvarantoamme. Fixterilla ensiharvennusleimikoista saanti on kohteesta riippuen 60-100 mottia / hehtaari eli 60-100 tynnyriä polttoöljyä samalla kun metsä hoidetaan

kasvukuntoon. Valiokunnan kanssa pohdittiin myös kotimaisen metsäenergian erittäin merkittävää, tasaisesti koko maan alueella jakautuvaa työllistävää vaikutusta kone- ja laitevalmistuksesta urakointiin, kuljetuksiin ja voimalaitostoimintaan.

Eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja Mauri Pekkarinen (oik.) vastaili keskustelun aikana esitettyihin kysymyksiin. Taustalla Fixteri Oy:n Minna Lappalainen joka kertoi metsäenergian tuottamisesta.

Fixteri esiintyi työnäytöksessä Tampereen Lielahdessa

F

ixteri FX15a -runkopuupaalain esiintyi työnäytöksessä Metsä Groupin työmaakohteella 22.8. Tampereen kupeessa Lielahdessa. Työmaakohde oli Fixterille erittäin hyvin soveltuva kaupungin puistotyömaa. Paikalle saapui mukavasti väkeä tutustumaan tehokkaaseen tapaan tuottaa metsäenergiaa ja samalla kunnostaa metsät.

Arto Peltomaa Isojoelta urakoi Fixteri FX15a -runkopuupalaimellaan Lielahden työnäytöksessä.

Metsä Groupin korjuupäällikkö Mikko Välikoski (oik.) ja JH-Metsäenergia Oy:n energiapuolen toimialapäällikkö Mauri Lielahti seurasivat Fixterin työskentelyä mielenkiinnolla. JH-Metsäenergia Oy on murskannut Fixterin tekemiä paaleja hyvällä menestyksellä.


50

METSÄALAN METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

Hakeyrittäjä Kari Vainikka (vas.) ja kuljettaja Timo Venhomaa luottavat kotimaisuuteen: - Investoimalla kotimaiseen kalustoon tuotetaan työtä ja hyvinvointia suomalaisille.

Kotimaista metsäenergiaa kotimaisella kalustolla H

ake-Energia Kari Vainikka T:mi Salon kupeesta Tuohitusta tuottaa kotimaista metsäenergiaa kotimaisella kalustolla. - Aloitin hakkurihommat vuonna 1982 armeijasta päästyäni käsisyöttöisellä hakkurilla ja vuonna 1984 ostin Perusyhtymän* valmistaman laikkahakkurin. 90-luvulla käytössä oli pari Bruksin hakkuria ja vuonna 2000 meille valmistui uusi Sisu -hakkuriauto HEINOLA 1310 hakkurilla, mikä on meillä edelleen varakoneena. Vuonna 2005 otimme käyttöön toisen Sisu hakkuriauton HEINOLA 1310 hakkurilla ja sekin on toiminut luotettavasti; hakkurissa on käyttötunteja yli 14 000. Uusin Sisu Polar -hakkuriauto uudella tehokkaalla HEINOLA 1310 ES -hakkurilla ja KESLA 1200T ohjaamonosturilla otettiin käyttöön kesäkuussa 2013 eli nyt meillä on kolme hakkuriautoa joista yksi ehtisi vuokrallekin jos joku on kiinnostunut, kertoo Kari Vainikka. (* Vuosina 1982-95 Heinolan Sahakoneet Oy oli osa A. Ahlström Osakeyhtiötä, jolla oli pitkä kokemus hakkureiden val-

Vainikan kanssa hakkuriautoja sekä muuta kalustoa kuljettaa ammattimies Timo Venhomaa. - Tällä hetkellä maatalousoppilaitoksessa opiskeleva tyttäreni Hanne aloitti hakkuriauton kuljettajana 19 vuotiaana nauttien haasteellisesta ja monipuolisesta työstä seitsemän vuoden ajan, mutta ikävä kyllä selkävaivat johtivat uuden ammatin etsimiseen. Hanne näytti silti esimerkillään että hakkuriauton kuljettaminen onnistuu myös tytöiltä, toteaa Vainikka.

Vahva HEINOLA 1310 ES -hakkuri tuottaa laatuhaketta siististi

Uusi HEINOLA 1310 ES -hakkuri on vahvaa tekoa ja se tuottaa laatuhaketta suurella volyymilla. Vaikka kuvassa haketettiin erittäin kuivaa lahotukkia hakkuri pölyttää vähän eikä tiputa pöydän alle haketta.

mistuksesta. Ahlström osti 80luvun puolivälissä Perusyhtymän Bioneer Oy:n hakkuritehtaan Hämeenlinnasta, jonka mukana Heinolaan siirtyi valtavasti hakkuriosaamista. Esimerkiksi traktorilla käytettäviä TT 1000 TU laikkahakkureita on yhä käytössä Suomessa ja maailmalla.).

Suuri määrä pieniä haketuskohteita Hake-Energia Kari Vainikka T:mi operoi laajasti eteläisen Suomen alueella. - Pääasiallinen toiminta-alueemme on Espoosta Turkuun ja pohjoisessa haketamme Forssaan asti. Meillä on myös omaa

hakkeen kuljetuskalustoa ja puutavara-auto sekä kaksi kuormatraktoria risun ja ensiharvennuspuun keräyksessä. Asiakkaita meillä on reilusti yli sata eli liikumme paljon pienistä kasoista toiseen tuottaen metsähaketta maatiloille, kasvihuoneille ja lämpölaitoksille, sanoo Vainikka.

Kesän aikana Hake-Energia Kari Vainikka T:mi aloitti operoinnin uudella hakkuriautolla. - Kyseessä on täysin kotimainen kokonaisuus eli Sisu Polar 6x4 600 hv -kuorma-auto minkä päälle on asennettu HEINOLA 1310 ES -hakkuri ja KESLA 1200T -ohjaamonosturi. Päällirakennustyön teki Heinolan Sahakoneiden alihankkija Parikkalan Kone- ja Laitehuolto Ky, joka on asentanut edellisenkin hakkurimme, kertoo Vainikka. Vainikka on tehnyt pitkään hyvää yhteistyötä Heinolan Sa-


RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI hakoneet Oy:n kanssa. - Heinolassa kuunnellaan oikeasti asiakkaiden toiveita ja hakkureita kehitetään palautteen perusteella. Tuotteet ovat markkinoiden parhaat ja palvelu pelaa, kehuu Vainikka. Uusi HEINOLA 1310 ES hakkuri tuottaa tasalaatuista energiahaketta hakkuutähteistä, harvennuspuusta, rankapuusta ja rungoista. - Moni hakkurimerkki kestää vielä hakkuutähteellä mutta kun mennään kokorunkotavaraan niin HEINOLAn hakkurit ovat omassa luokassaan. Kuivat isot rungot ovat hakkurille yhtä haastellisia hakettaa kuin jäätynyt puu. HEINOLA 1310 ES hakkurin tuottaman hakkeen kokoa pystyy säätämään seulojen avulla sekä syötön nopeudella. Ohjauspaneelista löytyy kolme eri perusnopeutta sekä myös portaaton säätö halutun palakoon tekemiseen erilaisesta materiaalista, opastaa Vainikka. HEINOLA-hakkureiden vankka rakenne on ollut alusta asti tärkein syy Vainikan päätyessä niihin hakkurivalinnoissaan. - Rumpu on todella järeää tekoa ja painava samoin kuin akseli. Niinpä jos hakkuriin pääsee raudanpala niin akseli ei mene vääräksi. Lisäksi vastaterä pääsee putoamaan alas jos hakkuriin menee rautaa tai kiviä. Syöttöpöydän alkupään avoimen rakenteen ansiosta kivet ja maaaines tippuvat pois syöttöakseleiden välistä joten ne eivät kulkeudu sisään hakkuriin. Hakkurirummun terien vaihto on helppo ja nopea toimenpide. Hakkuri on muutenkin tehty huoltoystävälliseksi ja sen rakenne on selkeän yksinkertainen, kehuu Vainikka. Uusissa HEINOLA-hakkureissa on kiinnitetty erityistä huomiota haketuksen ja kuormauksen puhtauteen. - Uusi HEINOLA 1310 ES on todella siisti kone ja se ei tiputa pöydän alle haketta eikä pölytä joten työmaalta voi lähteä ilman että aikaa kuluu siivoamiseen, toteaa Vainikka.

SISU ja KESLA täydentävät kotimaisen huippukokonaisuuden Suomalainen Sisu on asia mistä Vainikka ei luovu. - On hienoa että Sisu on tullut vahvasti takaisin kuorma-automarkkinoille. Hakkuriauton alustana Sisu on todella hyvä maasto-ominaisuuksiensa ja monien rakenteellisten yksityiskohtien ansiosta. Sisun teliveto on yliveto; viime talvena vaikka lunta oli riittävästi emme laittaneet kertaakaan ketjuja hakkuriautoihimme. Ja Fullerin laatikko on ainut oikea valinta kuormaautoon silloin kun lähdetään pois pikitieltä. Sisun tehdas räätälöi auton juuri asiakkaiden tarpeiden mukaan, uudessa Sisussamme on mm. vahvistetut jou-

METSÄALAN AMMATTILEHTI sipakat, toteaa Vainikka. HEINOLA 1310 ES -hakkuri ottaa voimansa kuorma-auton moottorista. - Sisun 600 hevosvoimaisessa Mercedes-Benz -moottorissa riittää voimaa hakkurin pyörittämiseen alhaisella polttoainekulutuksella. Myös kotimainen eli Joensuussa valmistettava KESLA 1200T -ohjaamonosturi on osoittautunut erittäin hyväksi valinnaksi hakkuriautoon. - Nosturissa on ulottuvuutta lähes pari metriä enemmän kuin aiemmassa nosturissamme joten sillä saa nosteltua tavaraa hakkuriin kaukaa ilman että autoa tarvitsee siirrellä. Voimaa on riittävästi, nosturi on tarkka työskennellä ja näkyvyys on hyvä viihtyisästä ohjaamosta, kommentoi Vainikka.

51

HEINOLA 1310ES -hakkuri hakettaa tehokkaasti myös erittäin järeät runkopuut. Seuloilla ja syötön nopeudella voidaan säätää tuotetun hakkeen kokoa.

Uusi KESLA 1200T -nosturi tarjoaa 11,5 metrin ulottuvuuden mikä mahdollistaa hakkurin syötön kaukaa ilman että autoa tarvitsee siirrellä. Tämä tehostaa hakkuriautolla operointia merkittävästi.


52

METSÄALAN METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

Puun energiakäyttö kovassa kasvussa Pirkanmaalla

ENER GIAENERGIAALAN TOIMIJ A!!! OIMIJA!!!

Metsähakkeen käyttö on kasvanut Pirkanmaalla erittäin paljon viimeisen viiden vuoden aikana.

P

uun energiakäyttö oli Pirkanmaalla vuonna 2012 noin miljoona kuutiota. Se on 30 % enemmän kuin edellisenä vuonna ja kaksinkertaistunut viidessä vuodessa.

Tästä metsähakkeen osuus oli noin 0,7 milj.m3 ja loppu koostuu metsäteollisuuden sivutuotteista. Sivutuotteiden määrä on vähäisempi kuin muissa maakunnissa suurten raakapuuta käyttävien laitosten puuttuessa. Sen sijaan metsähakkeen käyttö on kasvanut räjähdysmäisesti viimeisen viiden vuoden aikana, 200 000 kuutiosta yli 700 000 kuutioon. Suurin osa metsähakkeesta tehdään pienpuusta sekä hakkuutähteistä. Kantojen käyttö on vielä pientä noin 10 %. Metsähaketta saadaan edullisimmin kuusikoiden päätehak-

kuiden hakkutähteistä ja kannoista. Myös harvennushakkuiden yhteydessä poistetun puun energiakäytössä on metsäenergian käytön suuri kasvupotentiaali. Metsäenergian käyttö kokonaisuudessaan tuo työtä ja toimeliaisuutta metsätalouteen. Pirkanmaalla käytetyn metsähakkeen energiasisällön lasketaan olevan 1 418 GWh, joka kattaisi koko Naistenlahden voimalaitoksen vuotuisen lämmöntuotannon. Puuta käytäviä laitoksia tulee tasaisesti lisää koko Pirkanmaan alueelle. Esimerkiksi Kyröskoskella tehtiin kartonkitehtaan yhteyteen uusi biovoimalaitos sekä Tampereen sähkölaitoksen Suomen suurin pellettivoimalaitos Tampereen Viinikassa, joka käyttää pellettejä 12 800 tonnia vuodessa. Pelletit valmistetaan Vilppulassa, joten se tukee koko maakunnan työllisyyttä. Myös

kunnilla on herännyt kiinnostus puuenergian käyttöönotolle monissa kohteissa, lisäksi lämpöyrittäjyys on nosteessa ja Pirkanmaalla onkin jo 40-50 lämpöyrityskohdetta. Pientalojen polttopuun käyttö on yhä merkittävä lämmitysmuoto. Pirkanmaalla vuonna 2010, jolloin viimeksi on asiaa tutkittu, käytettiin 580 000 m3 puuta pientalojen lämmitykseen. Omakotiasujan keskikulutus on noin kahdesta neljään kiintokuutiota klapeja vuodessa, joka tarkoittaa kolmesta kuuteen kuutiota puuta pinossa. Joten ei muuta kuin hankkimaan talven lämmityspuut jos niitä ei vielä ole. Toimiva palvelu tähän on Suomen metsäkeskuksen ylläpitämä halkoliiteri.com, josta löytää paikkakunnan polttopuunmyyjät helposti.

Jokaisessa Metsäalan Ammattilehden numerossa on mukana RISUPAKETTI -energiateema! Varmista tehokas näkyvyys ja varaa yrityksellesi mainospaketti. Soita ja suunnitellaan toimiva kokonaisuus 050 412 9030 janne.jokela @ammattilehti.fi


RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

53

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uusi CRAMBO murskain mekaanisella voimansiirrolla “

Komptech CRAMBO on parhaimpia murskaimia kaiken tyyppiselle puulle ja vihermassalle sekä tunnettu erinomaisuudestaan kantojen murskauksessa. Hyvin suosittu hydrauliseen voimansiirtoon perustuva murskain on nyt saatavana myös mekaanisella voimansiirrolla, kertoo maahantuoja Vimelco Oy:n tuotepäällikkö Lauri Rahikainen. Uusi järjestelmä yhdistää hydraulisen järjestelmän toimintavarmuuden mekaanisen voimansiirron tehokkuuteen. Se tarkoittaa hyvin edullisia käyttökustannuksia samalla, kun säilytetään CRAMBOn vahvuudet kuten epäpuhtauksien sieto, peruuttavat telat, monipuoliset käyttökohteet jne. Uudessa mekaanisessa voimansiirrossa dieselmoottori pyörittää hihnapyörää ja sen kaksi hihnaa kahta pyörää yläpuolella, jotka on kytketty vaihteisiin. Kummallakin murskaintelalla on itsenäinen 2+1-nopeuksinen vaihde ylikuormakytkimellä. Edut hydrauliseen malliin verrattuna: - 25-30 % pienempi polttoainekulutus - 2-vaihdeajossa samalla vääntömomentilla korkeampi pyörimisnopeus - Ei suuritehohydrauliikkaa eli pienemmät huoltokulut - Entistäkin parempi pääsy huoltokohteisiin - Hiljaisempi

Komptech CRAMBO on tehokas murskain kaiken tyyppiselle puulle ja vihermassalle - erityisen tunnettu se on erinomaisuudestaan kantojen murskauksessa. Suosittu hydrauliseen voimansiirtoon perustuva murskain on nyt saatavana myös mekaanisella voimansiirrolla.

Huippuhuolellinen tuotekehitys Komptech ei riskeerannut menestystuotteensa mainetta kiirehtimällä uutuutta myyntiin. - Testejä varten tehtiin kaksi murskainyksikköä, ylikuormakytkimestä kokeiltiin 12 eri versiota ja lopulta testiyksiköllä ajettiin 1000 tuntia äärimmäisellä kuormalla, jonka aikana simuloitiin 250 000 epäpuhtauden aiheuttamaa tukosta, kertoo Rahikainen.

Uudessa mekaanisessa voimansiirrossa dieselmoottori pyörittää hihnapyörää ja sen kaksi hihnaa kahta pyörää yläpuolella, jotka on kytketty vaihteisiin. Kummallakin murskaintelalla on itsenäinen 2+1-nopeuksinen vaihde ylikuormakytkimellä.

Uuden CRAMBO -murskaimen perusteellisesti tehdyissä testeissä mm. simuloitiin 250 000 epäpuhtauden aiheuttamaa tukosta.

Uusi moottoritila Caterpillar-moottori on asennettu pitkittäin, mikä uusien Tier 4-päästömääräysten ohella edellytti konetilan uudelleensuunnittelua. - Moottoritila on tämän takia vain hieman pidempi, mutta olosuhteet huoltotöiden tekoon ovat merkittävästi paremmat. Lisähelpotusta tuovat kolmessa osassa avautuvat huolto-ovet. Alkaen 2014 uusi konetila tulee myös hydraulisiin Komptech CRAMBO - ja TERMINATORmurskaimiin, toteaa Rahikainen. Paremman kustannustehokkuuden myötä Caterpillar C13 -moottorilla varustettu (328kW, vastaava kuin hydraulisessa CRAMBO 5000:ssa) murskain on nimetty CRAMBO 5200 Direct:iksi. Muut mallit ovat CRAMBO 4200 Direct (C9, 242kW) ja Crambo 6200 (C18, 429kW); kaikki mallit ovat saatavissa koukkulava-, traileri- tai tela-alustalla.

Kaaviossa on CRAMBOn vääntömomentti pyörimisnopeuden funktiona hydraulisessa ja kahden vaihteen mekaanisessa voimansiirrossa. Kakkosvaihde tuottaa hydraulista voimansiirtoa vahvemman momentin samalla nopeudella.

Caterpillar-moottori on asennettu pitkittäin, mikä uusien Tier 4päästömääräysten ohella edellytti konetilan uudelleensuunnittelua. Olosuhteet huoltotöille ovat nyt merkittävästi paremmat.

Kaikissa uusissa CRAMBO- ja TERMINATOR -murskaimissa on helppokäyttöinen graafinen ohjausjärjestelmä.

CRAMBO Direct taittuu nopeasti työasennosta entistäkin helppopääsyisempään huoltotilaan.


54

METSÄALAN METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

Suomalaiset onnistuneella vierailulla Rotochopperin tehtaalla Amerikassa

Rotochopper B-66 -murskain tuottaa laadukasta mursketta suurella teholla erittäin järeästäkin runkopuusta.

Y

hdysvaltalainen Rotochopper Inc. valmistaa yli 25 vuoden kokemuksella murskaimia erilaisten materiaalien kuten puutavaran, biomassan, kompostija rakennusjätteen jne. käsittelyyn. Laajasta tuotevalikoimasta löytyy lisäksi mm. murskamateriaalin värjäyslaitteet ja säkityskoneet. Rotochopperin tehdas sijait-

see Minnesotan osavaltiossa Keski-Amerikassa, noin sata kilometriä Minneapoliksen kaupungista luoteeseen St. Martin nimisellä paikkakunnalla. Elokuussa 2013 tehtaalla vieraili Suomen maahantuojan Oy Sawcenter Ab:n myyntipäällikkö Joakim Lund ja myynti-insinööri Tero Tirkkonen sekä pitkän linjan kokeneet metsäenergia-alan yrittäjät Saku Leinonen Ruovedeltä, Mikko Alamettälä Parkanosta ja Risto Pohjanen Kemistä.

- Reissu Amerikan maalle oli kokonaisuudessaan erittäin onnistunut ja Rotochopperilla vierailu vakuutti meidät kaikki yrityksen luotettavuudesta sekä tuotteiden laadusta, sanoo Joakim Lund.

Tehtaan tuotanto hyvässä vaudissa Rotochopperin historia juontaa 80-luvun alkuun ja ensimmäiset vaakasyöttöiset murskaimet valmistettiin 90-luvun alussa.

- Tänä päivänä pääjohtaja John Babcock ja muu toimiva johto sekä henkilökunta omistaa yrityksen mikä näkyy hienossa yhteishengessä. Henkilökunnan määrä on noin 120 ja tällä hetkellä tehokas ja siisti tuotanto pyörii kahdessa vuorossa sillä Pohjois-Amerikan myynti vetää hyvin. Pääosa valmistetuista koneista tehdään kotimarkkinoille mutta Rotochopper panostaa koko ajan enemmän myös Euroopan markkinaan ja tarjolla on meidän tarpeisiin soveltuvat

CE-hyväksytyt koneet. Tehdas kuuntelee asiakkaiden palautetta herkällä korvalla ja koneita kehitetään jatkuvasti entistäkin paremmiksi ja eri käyttötehtäviin soveltuviksi. Myös tekninen tuki sekä huolto- ja varaosapalvelut pelaavat luotettavasti, toteaa Lund.

“Perfect In One Pass” Rotochopperin sitoutuminen alusta saakka ajatukseen “Perfect In One Pass” - eli täydellistä yhdellä ajolla - on johtanut vuosikymmenten aikana lukuisten ainutlaatuisten murskauskoneiden, innovaatioiden ja patenttien syntymiseen. - Rotochopper murskaimilla pystytään tuottamaan laadukasta lopputuotetta yhdellä ajokerralla mikä tekee urakoinnista tehokasta ja kannattavaa, sanoo Tero Tirkkonen. Rotochopper murskainten vankka ja tehokkaan yksinkertainen rakenne sekä huollon helppous tekee niistä luotettavia koneita kaikkein vaativimpiinkin käyttökohteisiin. - Tarjolla on laaja mallisto murskaimia eri tarpeisiin pyörätai tela-alustaisena ja dieselmoottoristen murskien lisäksi löytyy myös sähkömallit, luettelee Tirkkonen.

Laaja mallisto tehokkaita murskaimia

Rotochopperin tehtaalla on käytössä useita komeita Kenworth -kuorma-autoja joilla murskaimet toimitetaan asiakkaille Amerikan mantereella. Kuvassa kromin kiiltoa ihailevat vas. Joakim Lund, Saku Leinonen, Risto Pohjanen, Mikko Alamettälä ja Tero Tirkkonen.

Rotochopperin tehdasvierailulla suomalaiset pääsivät näkemään useita murskaimia tositoimissa. - Pyöräalustainen 700 hevosvoimainen Rotochopper B-66,


RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

55

Suomalaiset pääsivät pikareissullaan myös todelliseen Amerikan tunnelmaan Minnesota Twinsin baseball -ottelussa.

Tela-alustainen Rotochopper B-66 -murskain oli varustettu värjäysjärjestelmällä jolla syntyy halutun väristä puumursketta maisemointiin tai puutarhakäyttöön. Näyttävälle materiaalille olisi käyttöä Suomessakin.

NHL-joukkue Minnesota Wildin kotiareena sijaitsee Saint Paulin kaupungissa. Wildin kapteeni on Mikko Koivu.

Sähkökäyttöinen Rotochopper B-66 E -murskain on varustettu 700 hv moottorilla rummulle ja lisäksi koneessa on toinen sähkömoottori muille toiminnoille.

Rotochopper tarjoaa laajan valikoiman puumateriaalin murskaimia eri käyttötarkoituksiin. Kuvassa MC-266 varustettuna 540 hv moottorilla.

Ziegler CAT vastaa Caterpillar -tuotteiden myynnistä Minnesotan ja Iowan osavaltioissa. Suomalaiset kävivät tutustumassa Zieglerin toimipisteessä St. Cloudin kaupungissa Caterpillar -moottoreihin, jotka pyörittävät myös Rotochopper -murskaimia.

eli samanlainen murskain mikä on käytössä Saku Leinosella, murskasi maastossa erittäin järeää, jopa yli 10 metristä runkopuuta todella tehokkaasti. Terminaalissa pääsimme tutustumaan B-66 T -tela-alustaiseen murskaimeen, missä oli lisävarusteena murskeen värjäysjärjestelmä jolla tuotettiin maisemointiin tai puutarhakäyttöön väriä tuovaa mursketta. Terminaalissa työskenteli myös sähkökäyttöinen B-66 E -murskain, missä on 700 hv sähkömoottori rummulle ja toinen sähkömoottori muille toiminnoille. Tutustuimme myös pienimpään mutta yllättävän tehokkaaseen MP-2 murskaimeen 275 hv moottorilla sekä mielenkiintoiseen “välikoon” MC-266 -murskaimeen missä on 540 hv moottori, kertoo Lund.

Rotochopperin pääsuunnittelija tarjosi kotonaan vieraille mahdollisuuden kokeilla amerikkalaisia harrastuksia - kuvassa Parkanon Billy the Kid näyttää miten järeällä Magnum 44 -revolverilla osutaan maaliin.


56

RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

METSÄALAN METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

Puu ja Bioenergia 2013

Puu ja Bioenergia 2013 -messut keräsi 4.-6.9.2013 Jyväskylän Paviljonkiin reilut 5 000 alan ammattilaista. Kotimaiset Energiat Oy esitteli Giant -autohakkuria ja uutta Matec-Trailerin 5-akselista hakevaunua.

Metsäbioenergia-alan COST -hankkeessa yhtenäistettiin standardeja ja tutkimusmenetelmiä

E

U-rahoitteisessa COST-hankkeessa on yhtenäistetty metsäbioenergia-alan standardeja, menetelmiä ja terminologiaa. Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) koordinoiman, kansainvälisen “Development and Harmonisation of New Operational Research and Assessment Procedures for Sustainable Forest Biomass Supply” -hankkeen tuloksia esiteltiin loppuseminaarissa, joka järjestettiin 27.-29.8. 2013 Joensuussa.

Moisio Forest Oy:n osastolla metsäenergiaväkeä kiinnosti Viitasaarella valmistettavat Moipu -energiapuukourat joita menee myös vientiin.

Pentin Paja Oy valmistaa Naarva -energiapuukouria, joita käytetään traktoreissa, metsäkoneissa, kaivukoneissa, nostureissa jne.

Malleja, ohjekirja, verkkosanasto, laaja portaali Metsäbiomassan tuottaminen kustannustehokkaasti ja kestävästi on suuri maailmanlaajuinen haaste - tutkimukselle, teollisuudelle ja koko metsäklusterille. Yleistä tietoisuutta ja yhtenäisiä käytäntöjä metsäbiomassan energiakäytöstä tarvitaan. COST Action FP0902:ssa on yhtenäistetty metsäbioenergia-alan terminologiaa sekä tutkimusmenetelmiä kymmenien

asiantuntijoiden voimin. Loppuseminaari on neljävuotisen, laajalti verkostoituneen hankkeen yhteenvetotilaisuus, jossa esitellään myös konkreettisia tuotoksia. Näitä ovat esimerkiksi malli, joka on suunnattu erityisesti puunkorjuun kustannuslaskentaan (Costing Model: Machine Cost Calculation Testing Model) sekä verkkosanasto, josta löytyy keskeisimmät metsäenergiatermit käännettyinä useille eri kielille. Jo aiemmin hankkeessa on julkaistu “Good Practice Guidelines for Biomass Production Studies” (GPG) -ohjekirja. Hankkeen kotipesänä ja ”tietopankkina” toimii Forest Energy Portal, jossa on runsaasti esillä julkaisuja, tietoa alan tutkimuksesta, ajankohtaisuutisia, videoita, kuvia ja blogi.

Tutkimuksen vaikutukset maailmanlaajuisia Seminaarin yhteydessä järjestetyllä retkeilyllä kuultiin viimeisimmät metsäkonealaan ja energiaurakointiin liittyvät kuulumiset Kesla Oyj:n, Pentin Paja

Oy:n ja Sekera Oy:n edustajilta. Seminaariin osallistui yli 100 asiantuntijaa yli 30 maasta. COST Action FP0902:n puheenjohtajana toimii Metlan tutkija Robert Prinz. Action FP0902:ssa on mukana tutkimusorganisaatioita 29 jäsenmaasta sekä lisäksi Australiasta, Brasiliasta, Kanadasta, Japanista, Uudesta Seelannista, EteläAfrikasta, Venäjältä, Ukrainasta ja Yhdysvalloista. Ei-eurooppalaisten asiantuntijoiden mukaantulo hankkeeseen on nostanut sen vaikutukset maailmanlaajuisiksi.

COST edistää eurooppalaista tieteellisteknistä yhteistyötä COST perustettiin vuonna 1971. Se tukee eurooppalaisia monikansallisia ja tieteidenvälisiä tutkimusverkostoja tarjoamalla yhteistyömahdollisuuksia kansallisesti rahoitetuille tutkimusprojekteille. Toiminta perustuu yhteistyöhankkeisiin (COST Actions), joissa on kyse kansallisesti rahoitetun tutkimuksen yhteensaattamisesta eurooppalaisella tasolla.

Doppstadt - mobiilimurskaimien markkinajohtaja Suomessa DZ 750 Kombi - samassa hidas / nopeakierroksinen murska

AK 600 nopeakierroksiset vasaramurskaimet

- kannot - risut/risutukit - ratapölkyt - ruokohelpipaalit teollisuusjäte - rakennusjäte - muovi ym. - 2 kpl magneettia minimoivat rautojen aiheuttamat vahingot - taloudellinen MB mottori - Suomessa laitteita on jo yli 10 kappaletta!

- rakennusjäte - risut/risutukit - kuormalavat, ruokohelpipaalit ym. - vapaasti pyörivät vasarat ja avautuva takaseulaverkko päästävät suuret metallikappaleet ulos ja minimoivat vahingot, tämä on ainut toimiva järjestelmä!

DH-910SA -rumpuhakkuri - moottoriteho 610 hv

DW-sarja hidaskierroksiset murskaimet - kannot - risut - kuormalavat - teollisuusjäte - jätepuu - muovi ym. - hydraulisesti avautuva vastakampa päästää metallikappaleet vaurioittamatta konetta

Kysy myös käytettyjä murskaimia ja hakkureita!


RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

57

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kahden vuoden välein Eschlböckin tehtaalla Prambachkirchenissa järjestettävä Biberfest kerää hakkurialan ammattilaiset ympäri Eurooppaa nauttimaan hienosta juhlasta.

Biberfest on hakkurialan ykkösjuhla! tävaltalainen hakkurivalmistaja Eschlböck järjestää kahden vuoden välein suuren Biberfest -juhlatapahtuman tehtaallaan Prambachkirchenissa.

I

Tänä vuonna 6.9. järjestetty Biberfest keräsi ennätysmäärän hakealan ammattilaisia tutustumaan tehtaan tuotantoon, uusimpiin hakkurimalleihin sekä juhlimaan hyvässä seurassa. Biberfestiin saapui yli 800 vierasta 17 eri maasta. Vuonna 1954 perustettu Eschlböck Maschinenfabrik valmisti ensimmäisen hakkurin vuonna 1978 ja nykyään yritys on yksi johtavista hakkurivalmistajista. Valmistusmäärät ovat tasaisessa kasvussa ja tehdas pyörii täydellä kapasiteetilla kuutenä päivänä viikossa; silti toimitusajat on pystytty pitämään hyvällä tasolla. - Tänä vuonna hakkureita valmistuu yhteensä yli 250 kappaletta, joista järeitä Biber -kuorma-autohakkureita täysin valmiina avaimet käteen -paketteina on 62 kappaletta. Suomeen tuli taas hiljattain uusi Biber 84 RPZ -autohakkuri ja tarjouksia on mukavasti tehtynä. Baltiaan toimitamme loppuvuoden aikana ainakin kolme Biberia ja Ve-

Yli 800 juhlavierasta pääsi näkemään uusimmat Eschlböck hakkurimallit tositoimissa työnäytöksissä.

Eschlböck Maschinenfabrikin toimitusjohtaja Rudolf Eschlböck (vas.) ja tekninen johtaja Markus Altenstrasse tyytyväisenä Biberfestissa.

Eschlböck esitteli Biberfestissa uusia tuotteita kuten hihnapurkuisen rumpuhakkurimallin.

Salo-Machineryn seuruetta eli Baltian myyjä Tarmo Kärbo ja vaimonsa Maret sekä hakkuriyrittäjät Matti Kukkola Valkealasta ja Juha Heikkinen (oik.) Nurmeksesta - molemmilla Eschlböck Biber -hakkurit. Lisäksi matkassa oli hakkuriyrittäjä Teuvo Kekäläinen Siilinjärveltä, jolle toimitettiin hiljattain uusi Biber 84 RBZ -hakkuriauto sekä huoltoyrittäjä Jere Wennström Toholammilta, joka huoltaa myös Biber -hakkureita.

näjälle menee kaksi konetta, ilmoittaa Suomen, Baltian ja Ve-

näjän myynnistä vastaavan Salo-Machineryn Pertti Salo. Uutta on myös Biber 92 RBZ asennettuna 4-akseliseen MAN -kuormaauton alustaan; yleensä alustat ovat olleet 3-akselisia.

Torvisoittokunta täräytti ilmoille reipasta baijerilaistyylistä musiikkia luoden juhlaan arvokkaan tunnelman.

Myyntijohtaja Karl Eschböckin vaimo Anita vastasi hienon juhlan onnistuneista järjestelyistä.

Kansainvälisessä tapahtumassa oli vieraita 17 maasta. Espanjalaisella Olaf Mulderilla on 18 kpl Eschlböckin hakkureita.

Agropartner Oü urakoi Saarenmaalla Biber 84 RBZ -hakkurilla. Kuvassa yrityksen nuorin edustaja Biberfestissa.


58

RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

METSÄALAN METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

Uusi TANA BioChipper lähtee pohjoisen Suomen hakesavotoille

L

okakuun alussa otetaan jälleen Suomessa käyttöön uusi TANA BioChipper -hakkuri.

RASE-Kuljetus Oy:lle valmistui uusi TANA BioChipper -hakkuri mikä otetaan käyttöön lokakuussa. Hakkurissa yhdistyy luotettava Heinolan hakkureiden rakenne yhdistettynä omaan 660 hv voimanlähteeseen sekä Tanan osaamiseen konevalmistajana; tuloksena on älykäs tehohakkuri.

Siimet Oy teki päällerakennetyöt sekä asensi hakkurin ja nosturin ammattitaidolla Mikkelissä.

Kokonaisuudesta tuli kompakti paketti ja kääntyvällä taka-akselilla varustettu Volvo kääntyy todella pienessä tilassa.

Uusi TANA BioChipper -hakkuri toimitetaan RASE-Kuljetus Oy:lle Kuusamoon. - Meidän päätoimiala on turvepuoli josta lähdemme nyt laajentamaan toimintaa myös metsähakkeen tuottamiseen. Uusi hakkuri lähtee töihin Kemi-Tornio alueelle ja toimitamme metsässä tehdyn hakkeen hakeautollamme Stora Enson Veitsiluodon paperitehtaan voimalaitokseen. Ja jos haketusta tehdään jossain vaiheessa terminaaleissa niin BioChipperissa riittää tehoa siihenkin, kertovat RASE-Kuljetus Oy:n Raimo ja Seppo Koivuranta. Koivurannat etsivät ensin käytettyä hakkuria Suomesta ja ulkomailta mutta TANA BioChipper -konseptiin tutustuttuaan päätyivät siihen: - Meillä oli hakkurivalinnassa edellytyksenä se että hakkurissa on oma moottori. Nyt saimme uuden tehokkaan hakkurin 660 hv moottorilla ja kokonaisuudesta tuli hinnaltaan melko edullinen kun hakkuri asennettiin käytetyn hyväkuntoisen Volvo FH12 8x4 -kuorma-auton päälle ja nosturiksi valittiin käytetty Kesla 2012. Päällerakennetyöt sekä hakkurin ja nosturin asennuksen teki ammattitaidolla Siimet Oy Mikkelissä. - Mielenkiinto TANA Bio Chipper -hakkuria kohtaan on kasvanut nyt kun koneita on töissä kentällä ja asiakkaat ovat olleet niihin tyytyväisiä. Taas on tuotantoon lähdössä uusi kone jolla teemme talven aikana koko maan laajuisen demokiertueen, kuten viime talvenakin. Eli jos haluat saada uuden BioChipper -hakkurin kokeiltavaksesi omalle työmaallesi niin soita 0400 642 147 ja sovitaan koska tulen käymään, ilmoittaa HS Tekniikka Oy:n Harri Sorvoja.


RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

59

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Koneet metsäenergiatuotannon eri vaiheisiin

O

jala Machine Oy Sievistä tarjoaa koneet myös metsäenergian tuotannon eri vaiheisiin. - Olemme myyneet vuosien aikana runsaasti uusia ja käytettyjä hakkureita ja murskia metsäenergiaurakoitsijoille. Nytkin pihasta löytyy pari uutta traktorikäyttöistä Jenziä ja käytetty Vermeer -murska. Hankimme myös kalustoa asiakkaillemme Euroopasta ja varustelemme sen juuri heidän tarpeisiinsa, kertoo Ojala Machine Oy:n Harri Ojala. Ojala Machinen pihasta löytyvä uuden ja käytetyn kone- ja kuljetuskaluston todella suuri valikoima on Suomessa ainut-

Ojala Machine Oy on myynyt viime vuosien aikana runsaasti uusia ja käytettyjä hakkureita metsäenergiaurakoitsijoille. Pihasta löytyy yleensä myös uusia hakkureita heti toimitukseen kuten kuvassa olevat Jenz HEM 561 ja HEM 582 Z -hakkurit.

laatuinen. - Energiatuotannon eri vaiheisiin löytyy mm. pyöräkuormaa-

jat syöttökoneiksi, kaivukoneet vaikkapa kannonnostoon, lavetit työkoneiden siirtelyyn, kuor-

Volvo -pyöräkuormaajia on tarjolla pitkä rivi vaikkapa murskan syöttökoneiksi sekä hakkeen käsittelyyn.

ma-autot ja perävaunut hakkeen kuljetukseen sekä koneiden erilaiset lisälaitteet kuten tukki-

kourat, hakekauhat jne. luettelee Ojala.

Kaivukoneiden ja kuljetuskaluston valikoima on Sievissä aina erittäin suuri - kannattaa poiketa pihalla katsomassa.

www.heinolasm.fi

UUDET HEINOLA 1310 ES sekä HEINOLA 910 ES -mobiilihakkurit HEINOLA 910 ES

ENTISTÄ KESTÄVÄMPIÄ, TEHOKKAAMPIA JA KÄYTÄNNÖLLISEMPIÄ

HEINOLA 1310 ES


60

METSÄALAN METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

Suomessa ennätysmäärä bioneste ja -kaasuhankkeita S

uomessa on ennätysmäärä lähitulevaisuudessa valmistuvia bioneste- ja biokaasuhankkeita. Satoihin miljooniin nousevat laitos- ja muut investoinnit on pitkälti saatu käyntiin valtion tukimekanismien avulla. Bioenergia ry:n bioneste ja kaasuvaliokunnan puheenjohtaja Pasi Torri sanoo, että biomassapohjaisten nesteiden ja kaasujen on vielä hankala kilpailla hinnassa fossiilisten polttoaineiden kanssa. Siksi valtion tarjoamat tuet ovat olleet elintärkeitä. -Alku näyttää nyt lupaavalta. Hankkeita on käynnissä pääasiassa liikenteen biopolttoaineissa, Gasum Oy:n biokaasu ja uusiutuvat -liiketoimintayksikön päällikkönä toimiva Torri toteaa. Merkittävä syy hankkeiden suureen määrään on myös viime vuosina usealla eri taholla tehty alan tutkimus- ja kehitystyö, jonka jälkeen on päästy tekemään konkreettisia investointeja. Nopeasti kasvava ala on myös ensimmäistä kertaa järjestäytynyt. Lisäksi raakaöljyn korkea hinta sekä liikenteen biopolttoaineissa vuonna 2011 voimaan tullut jakeluvelvoite ovat kannustaneet uusiin innovaatioihin. Suurin yksittäinen käynnissä oleva hanke on UPM:n biopolttoaineita valmistava biojalostamo, joka valmistuu ensi vuonna

Suomessa on ennätysmäärä lähitulevaisuudessa valmistuvia bioneste- ja biokaasuhankkeita, joiden investoinnit nousevat satoihin miljooniin euroihin.

Lappeenrantaan. Investointi on noin 150 miljoonan arvoinen. Myös Vapon Forest BTL:n Kemiin ja Kaskisiin kaavailemat biodieselhankkeet ovat satojen miljoonien investointeja. Kymmenien miljoonien eurojen arvoisia biokaasu- ja bionesteinvestointeja on käynnissä muun muassa Gasumilla, Fortumilla ja Stora Ensolla. Fortum puolestaan investoi noin 20 miljoonaa euroa rakentamalla bioöljylaitoksen Joensuun voimalaitoksen yhteyteen. Laitoksen on arvioitu valmistuvan tänä syksynä. Stora Enso

uutisoi juuri 32 miljoonan euron investoinnista biojalostamoon Sunilan sellutehtaalle. Gasumilla on rakenteilla Lahteen Suomen suurin biokaasun tuotantoja jalostuslaitos, joka valmistuu ensi vuonna. Hanke on 16 miljoonan euron investointi. Yhtiö on mukana myös muissa alan investoinneissa. Lisäksi eri puolella maata on

käynnistymässä useita pienempiä hankkeita.

Tulevaisuuden talousmoottori -Investointien määrä ja suuruusluokka kertoo siitä, että ala on tulevaisuudessa entistä merkittävämpi talouden moottori ja työllistäjä Suomessa, Torri toteaa.

Myös raaka-ainepohjassa tapahtuu koko ajan kehitystä. Maailman suurin uusiutuvan dieselin valmistaja Neste Oil Oyj on kasvattamassa raaka-ainevalikoimaansa maa- ja metsätalouden sekä prosessiteollisuuden tähdemateriaaleihin. Yhtiö on muun muassa ottanut käyttöön mäntyöljyteollisuuden tähdettä, mäntyöljypikeä, joka ei ole aiemmin ollut kaupallisessa mittakaavassa käytössä liikennepolttoaineiden valmistuksessa. Torrin mukaan alan haasteena on tuotteiden kilpailukyky joka osin määrittyy tukipolitiikasta. Riskinä voi nähdä myös taloustilanteen negatiiviset muutokset, jotka saattavat jarruttaa investointeja. Tänä vuonna valtion budjetissa on 100 miljoonaa euroa tukia liikenteen biopolttoaineille, mutta niiden hyödyntäminen vaatii tukihakemusten sisään jättämistä tämän vuoden puolella. Torri pitää tärkeänä, että hakuaikaa voitaisiin tarvittaessa venyttää ensi vuodelle.

Lue uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi

Bioenergia ry: Budjettiriihi hallituksen paikka nostaa kotimainen energia tuontienergian edelle

B

ioenergia ry on huolissaan kotimaisen energian kilpailukyvyn jatkuvasta heikentymisestä. Järjestön mukaan hallituksen tulisi pikaisesti reagoida tilanteeseen, jossa etenkin kivihiili vetää kauppatasetta yhä enemmän miinukselle ja uhkaa kotimaisia työpaikkoja. Kotimaisten energialähteiden kilpailukyvyn heikentyminen johtuu Bioenergia ry:n mukaan kivihiilen alhaisesta maailmanmarkkinahinnasta, puuenergian tukien heikentymisestä sekä turpeen verotuksesta ja lupaprosessien hitaudesta. Sekä puu että turve joutuvat tekemään jatkuvasti tilaa kivihiilelle, ja muutos on osoittautumassa pysyväksi. Bioenergia ry näkee, että hallituksen tulisi asettaa budjettiriihessä kotimainen energia tuontienergian edelle. Sen mukaan hallituksen tulisi reagoida tilanteeseen nopeasti alentamalla turpeen veroa ja nostamalla metsähakkeen tukea. Järjestö muistuttaa, että muiden energialähteiden korkeampi verotus ei suoraan auta kotimaisten poltto-

aineiden ahdinkoon, sillä sähköä ei veroteta sen tuotantovaiheessa. Hallituksen on myös parannettava turpeen saatavuutta, erityisesti nopeutettava lupaprosesseja. Turvetuotannossa on alle prosentti Suomen soista, ja turvetuotanto on sitoutunut mittaviin vesiensuojelutoimenpiteisiin.

Pien-CHP- että biokaasuhankkeiden tukijärjestelmiä uudistettava Bioenergia ry:n mukaan lisäksi sekä pien-CHP- että biokaasuhankkeiden tukijärjestelmiä olisi uudistettava, sillä hankkeet eivät nykyisellään edisty. Samoin uusiutuvan energian investointituista on pidettävä kiinni, ja huolehdittava, että lupaavalta näyttävät bionestehankkeet todella etenevät. Pientuotantoon on harkittava pitkäjänteistä ekologista kotitalousvähennystä, kun siirrytään öljy- tai suorasähkökohteista uusiutuviin energialähteisiin.

Työpaikat vaarassa Mikäli kotimainen energia asetettaisiin tuontienergian

edelle, Suomeen syntyisi uusia työpaikkoja ja kauppatasetta saataisiin oikaistua. Jo tällä hetkellä kotimainen energia tuo toimeentulon 20 000 suomalaiselle. Bioenergia ry:n mukaan kotimaisen energian verottamista on vaikea ymmärtää etenkin nykyisessä taloustilanteessa. Ilman hallituksen toimenpiteitä esimerkiksi turvetuotantoala on vaikeuksissa ja uhkana on 3 200 suomalaisen työpaikan menettäminen tilanteessa, jossa yli 300 000 suomalaista on vailla töitä. Panostaminen kotimaiseen energiaan toimisi sekä pitemmällä että lyhyemmällä tähtäimellä. Tällä hetkellä noin 70 prosenttia Suomessa käytetystä energiasta tuodaan ulkomailta. Kallistuneen öljyn tuonti selittää suurelta osin Suomen kauppataseen heikkenemistä. Bioenergia on avainasemassa paitsi kauppataseen korjaajana, myös uusiutuvan energian tavoitteeseen pääsemisessä, sillä bioenergian osuus on 80 prosenttia kaikesta uusiutuvasta energiasta Suomessa.


RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

61

Hakkureiden ja murskainten laadukkaat komponentit Kotila Engineeringiltä

Kotila Engineering Oy valmistaa mm. laadukkaat rumpuhakkureiden teräpainimet kilpailukyiseen hintaan kaikkiin hakkurimerkkeihin ja -malleihin.

K

otila Engineering Oy tekee vankalla konepajaalan kokemuksella Mikkelissä alihankintaa sekä tarjoaa tuotteita hakkureihin ja murskaimiin sekä mekaaniselle puunjalostusteollisuudelle. Myös asennukset ja kunnostukset kuuluvat toimenkuvaan. Hakkureihin ja murskaimiin on tarjolla oikeastaan kaikkea mitä teräksestä voi tehdä. Konepajasta löytyy hyvä konekanta teräksen työstämiseen. - Valmistamme laadukkaat rumpuhakkureiden teräpainimet kilpailukyiseen hintaan kaikkiin hakkurimerkkeihin ja malleihin. Teemme myös hakkureiden ja rumpujen korjausta; pystymme koneistamaan isotkin rummut halkaisijaltaan aina 1000 mm asti. Ja tarpeen vaatiessa valmistamme kokonaan uuden rummun. Olemme tehneet mm. painoltaan jopa 55 tonnisen murskaimen roottorin. Lisäksi meiltä saa hakkureihin ja murskaimiin varaosia juuri asiakkaan tarpeen mukaan tehtynä. Käytössämme on 3D Solid Works -suunnitteluohjelma ja kokemusta haastavistakin projekteista, kertoo Kotila Engineering Oy:n Juhani Kukkonen.

Konepajasta on valmistunut mm. kuljetinteloja kierrätyskoneisiin.

PUUSTA BIOENERGIAAN Ideachip on johtava mobiilihakkureiden ja perävaunujen maahantuoja. Pitkän kokemuksemme ansiosta voimme tarjota aina parasta ratkaisua ammattitaidolla.

Sahalaitoksiin on valmistettu mm. erottelukuljettimia.

Asennukset ammattitaidolla Kotila Engineering tarjoaa myös asennuspalvelua esimerkiksi hakkuriautojen valmistukseen. - Meillä on 500 neliötä asennustilaa ja osaamista hydrauliikasta sekä sähköja automaatiopuolesta, ilmoittaa Kukkonen. Lisätietoja: KOTILA ENGINEERING OY Juhani Kukkonen puh. 0400 546 701

Myös pelkkahakkkureita on tehty sahakäyttöön.

juhani@kotilaengineering.fi

Hakeseuloja voidaan valmistaa juuri asiakkaiden tarpeisiin jopa 6x6 m koossa.

Vaativien 3D-työstöjen osaaminen mahdollistaa mm. muottityökalujen valmistuksen ajoneuvoteollisuudelle.

Jenz hakkurit | Jukka | 0400 - 715 949 Serrus perävaunut | Teppo | 0400 - 359 359 Ideachip Machine Oy Jokimäentie 1, 16320 Pennala Tel: 03 882 140, info@ideachip.com


62

METSÄALAN METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

OBM Barracuda -murskaimella jätteet tehokkaasti hyötykäyttöön

Uusi hitaasti pyörivä OBM Barracuda -murskain käsitteli Lahdessa Kujalan jätekeskuksessa kierrejousipatjoja, joiden metallijouset kiertyvät helposti rummun ympärille ja joustavat vaahtomuovipehmusteet ovat haastavia murskata tarpeeksi pieneen palakokoon. OBM Barracuda selvisi testistä kuitenkin erinomaisesti ja polttoainekulutus oli vain n. 50 l/tunti.

I

deachip Machine Oy ensiesitteli Suomessa työnäytöksissä syyskuun alussa uuden hollantilaisen hitaasti pyörivän OBM Barracuda murskaimen. Murskaimen valmistaja on OBMtec BV, joka on tehnyt Ideachipin kanssa pitkään hyvää yhteistyötä. Vuonna 1979 perustetulla OBMtecilla on vankka kokemus puu- ja kierrätysalan laitteiden kuten murskainten ja hakkureiden maahantuonnista sekä myynnistä ja huollosta. - Tuomme edelleen maahan alan johtavia merkkejä kuten

Morbark. Halusimme lisäksi kehittää asiakkailtamme saadun palautteen perusteella uudenlaisen hitaasti pyörivän murskaimen, johon olemme keränneet kaiken sen osaamisen ja kokemuksen mitä meille on alalta kertynyt. Uusi tehokas ja taloudellinen OBM Barracuda tarjoaakin murskain- ja repijäteknologian parhaat ominaisuudet, sanoo OBMtec BV:n toimitusjohtaja . Päätös OBM Barracuda murskaimen valmistuksesta tehtiin parisen vuotta sitten, jolloin alkoi koneen varsinainen suunnittelu- ja tuotekehitystyö. - Ensimmäinen trailerialustai-

nen OBM Barracuda - eli tämä kone mikä on nyt käymässä Suomessa - valmistui vuoden 2012 lopulla ja sillä on ajettu siitä lähtien paljon testejä hyvällä menestyksellä erilaisilla materiaaleilla. Kesäkuussa 2013 toimitimme ensimmäisen asiakaskoneen, tela-alustaisen OMB Barracudan, kertoo . OBM Barracuda on osoittautunut käytössä erittäin luotettavaksi ja tuottavuudeltaan suureksi mutta polttoainekulutukseltaan pieneksi murskaimeksi. - Rummun ja terien (21 kpl) rakenne sekä muutkin rakenneratkaisut vähentävät kitkaa mikä pienentää tehon tarvetta ja sitä

OBM Barracuda -murskaimen vastaterä taittuu hydraulisesti alas ja koneen huoltokohteisiin on muutenkin helppo päästä käsiksi. Kuvassa vaihdetaan metallisia sovitepaloja millä säädetään vastaterän etäisyyttä rummusta ja siten murskatun materiaalin palakokoa.

kautta laskee Caterpillar C-15 (540 hv) -moottorin polttoaineenkulutusta. OBM Barracudan polttoaineenkulutus on vain noin 70 litraa tunnissa materiaalista riippuen, ilmoittaa . Murskaimen kaikki säädöt ja ohjaukset tapahtuu edistyksellisen OBM -ohjausyksikön kautta, mikä säätää konetta koko ajan niin että polttoainetta kuluu mahdollisimman vähän. - Yksi tärkeä asia murskaimen rakenteessa on kumpaankin suuntaan pyörivä magneettierotin mikä mahdollistaa materiaalin syötön koneen molemmilta puolilta, toteaa Ideachip Machine Oy:n toimitusjohtaja Jukka Humalainen. Koneen kyljestä aukeaa iso huoltoluukku mistä taittuu hydraulisesti alas rummun vastaterä, minkä etäisyyttä muuttamalla voidaan helposti ja nopeasti säätää murskatun materiaalin palakoko halutuksi. - Etäisyyden säätö tapahtuu kätevästi metallisilla sovitekappaleilla. Lisäksi palakokoa voidaan säädellä vaihdettavilla seuloilla, opastaa Humalainen. OBM Barracuda soveltuu erinomaisesti puujätteen, eri-

Vastaterän etäisyyden lisäksi lopputuotteen kokoa voidaan säätää erilaisilla seuloilla.

laisten muovien, renkaiden jne. tehokkaaseen murskaamiseen. - Toki OBM Barracuda toimii myös esimurskaimena esimerkiksi kannoille, lisää Humalainen. Suomessa OBM Barracuda murskasi Turussa auton renkaita ja Lahdessa kierrejousipatjoja sekä muovimateriaaleja. - Valitut materiaalit ovat erittäin haasteellisia murskaimelle ja OBM Barracuda selviytyi niistä hyvin tuottaen laadukasta mursketta tehokkaasti ilman ongelmia pienellä polttoaineen kulutuksella, kehuu Humalainen.

Murskaamisen tarve lisääntyy Suomessa Suomessa jätteiden tehokkaampi hyödyntäminen lisää murskaamisen tarvetta jatkossa. - Erityisesti pienillä paikkakunnilla kierrätys- ja jätehuolto perustuu pienjäteasemiin ja mm. puuaines kannattaa käsitellä jo pienjäteasemalla mobiilimurskaimen avulla kuljettamisen tehostamisen vuoksi, sanoo Humalainen.

Murskaimen kaikki toiminnot säädetään OBM -ohjausyksikön kautta, näyttää OBMtec BV:n toimitusjohtaja .


RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

OBMtec NV:n toimitusjohtaja Mark v.d. Galien (vas.) Delete Oy:n Kimmo Laaksonen, Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n liiketoimintapäällikkö Pekka Kilpeläinen ja Ideachip Machine Oy:n toimitusjohtaja Jukka Humalainen tutkivat murskatun vaahtomuovin maksimi palakokoa jatkokäyttöä ajatellen.

Ideachip Machinen Jukka Humalainen (oik.) esitteli OBM Barracuda -murskaimen työskentelyä Hyötypaperi Oy:n Seppo Hoville. Taustalla murskaamista seurasivat Ideachip Machine Oy:n Teppo Humalainen ja Kärkimurskaus Oy:n Anssi Martikainen.

63

OBM Barracuda on teknisesti ja myös ulkonäöllisesti täysin sarjatuotantoon valmis kone.

Kierrejousipatjoissa on suuri määrä jousiterästä minkä OBM Barracudan magneettierotin poisti tehokkaasti.

Kujalan jätekeskuksen energia- ja puujätteen murskauslaitos

Kujalan jätekeskuksessa Lahdessa otettiin käyttöön vuoden 2012 alussa energia- ja puujätteen murskauslaitos MURRE, mikä pystyy käsittelemään noin 60 000 tonnia jätettä vuodessa.

K

ujalan jätekeskus Lahdessa on PäijätHämeen Jätehuolto Oy:n päätoimipaikka ja jäteterminaali jossa vastaanotetaan jätteitä koko maakunnasta ja kauempaakin. Kujalan jätekeskuksessa vastaanotetaan, välivarastoidaan, käsitellään, hyödynnetään, siirtokuormataan ja loppusijoitetaan yhdyskuntien ja tuotantotoiminnan jätteitä. Kujalan jätekeskuksessa vastaanotettiin vuonna 2012 yhteensä noin 244 300 tonnia jätettä, josta yhdyskuntajätteitä oli noin 86 800 tonnia. Vastaanotetuista yhdyskuntajätteistä hyödynnetään yli 90 %. Kujalan jätekeskuksen alueen laajuus on kaikkiaan 70 ha, josta 8,3 ha on käytössä olevaa kaatopaikka-aluetta ja 23 ha käytöstä poistettua ns. vanhaa kaatopaikka-aluetta. Hyötyjätteiden vas-

taanotto- ja varastointialueita on noin 5,3 ha. Pilaantuneiden maiden käsittelykentän laajuus on 2 ha ja kompostointilaitos toimii noin 5 ha:n alueella. Kujalan jätekeskuksessa on neljä laitosta: energiajätteen murskauslaitos MURRE, lajitteluterminaali LATE, nestemäisten jätteiden käsittelylaitos OILI ja lisäksi alueella sijaitsee Kujalan Komposti Oy:n biohajoavien materiaalin kompostointilaitos. - Energiajätteen murskauslaitos MURRE otettiin käyttöön vuoden 2012 alussa. Laitos valmistaa polttoainetta erilliskerätystä energia- ja puujätteestä. MURRE mahdollistaa muovija kuitupitoiselle materiaalille sekä puuperäiselle materiaalille omat käsittelylinjansa, jolloin jakeet pystytään prosessoimaan optimaalisesti ja lopputuotteille saadaan paras mahdollinen lämpöarvo, kertoo Päijät-Hämeen

Jätehuolto Oy:n liiketoimintapäällikkö Pekka Kilpeläinen. Erilliskerätty energiajäte syötetään murskaimeen, josta murskattu jäte siirretään kuljettimilla magneettiasemalle. Siellä jätteestä erotellaan magneettiset ja ei-magneettiset metallit. Tämän jälkeen energiajäte on valmista SRF -polttoainetta, joka toimitetaan pääosin Lahti Energian Kymijärvi 2 -voimalaitokselle kaasutettavaksi. MURRE pystyy käsittelemään noin 60 000 t jätettä vuodessa: 30 000 t kierrätyspolttoainetta (SRF), 20 000 t kierrätyspuumursketta, 5 000 t risua ja metsätähdemursketta. MURRElle otetaan vastaan myös energia- ja puujätettä murskattavaksi asiakkaan lukuun. Tuotettu puumurska toimitetaan polttoaineeksi useammalle lähialueen voimalaitokselle. - Erilliskerättyä energiajätettä kerätään Päijät-Hämeen Jäte-

Murskauslaitoksessa on omat käsittelylinjat muovi- ja kuitupitoiselle materiaalille seä puuperäiselle materiaalille. Materiaalin syötön hoitaa urakointina J. Rekola Oy Sennebogen -materiaalinkäsittelykoneella.

Energia- ja puujätteen murskauslaitos on erittäin automatisoitu; sitä pyörittää kaksi henkilöä. Kuvassa prosessinhoitaja Tapio Leppinen valvoo murskausta ja koko laitoksen toimintaa.

huollon (PHJ) toimialueen kaikkien 12 kunnan alueella. MURRE-murskauslaitoksessa käsitellään toimialueen asumisesta, teollisuudesta ja kaupasta syntyvä erilliskerätty energiajäte ja sinne vastaanotetaan energiajätettä käsiteltäväksi myös toimialueen ulkopuolelta, sanoo Kilpeläinen.

Energiajätteeksi lajitellaan materiaalina kierrätykseen kelpaamattomat muovi-, paperipuu- ja pahvipohjaiset pakkaukset sekä tekstiilit. Energiajätteeksi eivät kelpaa PVC-muovi, ruoka, metalli, lasikuitu, vaipat, nahka, keinonahka, alumiini ja kumi, koska ne sisältävät haittaaineita.


64

METSÄALAN METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

Tehokasta ja turvallista pihapuiden poistoa R

R-Kuljetus Ky Iisalmesta tarjoaa kuljetus- ja nosturipalvelut ammattitaidolla koko maan alueella.

lä johdotukset tuovat aina mukanaan ongelmia. Nämä vaatimukset täytti Gierkink GMT 035 -koura ja vielä kun maahantuonnista vastaa Kranicin Halme oli ostopäätös helpo tehdä eikä sitä ole hetkeäkään tarvinnut katua, Räisänen kertoo.

- Tarjoamme kuljetus ja siirtopalvelut vaihtolava- sekä lavettikuljetuksina. Kuljetamme erilaisten kappaletavaroiden lisäksi myös työkoneita ja maatalouskoneita. Olemme erikoistuneet nosturipalveluihin ja monipuolisesti varustellulla nosturiautolla hoituu mm. henkilökorityöt ympäripyörivällä nostokorilla, maakahmarityöt, puukouratyöt, taloelementtien ja kattotuolien asennukset sekä puunkaadot, kertoo kuljetusyrittäjä Anssi Räisänen. Aiemmin mm. maarakennusja murskausalan töitä tehnyt 31vuotias Räisänen aloitti yrittäjänä vuonna 2006 ja kuljetusalalle hän siirtyi vuonna 2008. - Isoisä Veikko ja isä Pekka olivat molemmat kuljetusyrittäjiä joten joku vimma meidän sukua näköjään tälle alalle ajaa. Aloitin kevyellä MAN -kuormaautolla ja nosturilla johon sitten lisäiltiin radio-ohjauksia ym. Sitten ajoon tuli Scania johon hankin käytetyn Terex 240 -kappaletavaranosturin Kranic Oy:n Mikko Halmeelta. Nosturi pelasi oikein hienosti samoin kuin yhteistyö Halmeen kanssa, mikä jatkuu tänäkin päivänä, kehuu Räisänen.

Onnistunut kokonaisuus pihapuiden poistoon

Uusi Atlas ja Gierkink GMT 035 -sahakoura Noin vuosi sitten Räisänen osti käytetyn Mercedes-Benz Axor 2533 6x2 -kuorma-auton kääntyvällä takatelillä ja vaihtolavalaitteilla. - Mukana tuli kappaletavaranosturi mutta kun en ollut siihen tyytyväinen päätin hankkia uuden 32 tonnimetrin Atlas -nosturin; niin hyvät olivat kokemukset Terexistä ja Kranicin palve-

RR-Kuljetus Ky on erikoistunut erilaisiin nosturipalveluihin. Nyt asiakkaita palvellaan myös pihapuiden poistossa Atlas 332 -nosturilla ja Gierking GMT 035 -sahakouralla aina 26 metriin asti.

lusta, toteaa Räisänen. Elokuussa Axoriin asennettiin Vieremällä Ville Koljosen pajalla ammattitaidolla uusi Atlas 332 missä on 5+4 (jib) jatketta. - Ulottuvuutta on lähes 25 metriä ja lisäjatkella varustetulla Gierkink GMT 035 -sahakouralla päästään 26 metriin, sanoo

Mercedes-Benz Axor on saanut kylkeensä myös totuuden sisältävää huumoria: “Jos tää helppoa olis niin kaikkihan tätä tekis”.

Räisänen. Jo ennen uuden nosturin tilaamista Räisänen oli huomannut että hänen alueellaan olisi tarvetta sahakouralla varustetulle nosturiautolle. - Pihapuiden poistoja oli aika usein vaikka emme sitä erikseen markkinoineetkaan. Henkilöko-

Sahakatkaisulla varustettu ympäripyörivä Gierkink GMT 035 koura painaa vain 230 kiloa eikä se tarvitse sähköä.

rin kanssa isojen puiden poisto oli työlästä eikä kovin turvallistakaan. Niinpä halusimme nosturiin kouran mikä on tarpeeksi järeä isoillekin puille mutta rakenteeltaan kevyt. Ja helposti nosturiin kytkettävässä sahalla varustetussa kourassa ei missään nimessä saa olla sähköä sil-

Atlas -nosturi varustettuna HAWE V-60N 110 -säätyvätilavuuksisella pumpulla, kaukoohjaimella ja GMT035 -kouralla on toimiva kokonaisuus puiden tekoon. - Nyt pystymme tekemään pihapuut turvallisesti, siististi ja tehokkaasti yhdellä kerralla niin että asiakkaat ovat tyytyväisiä. GMT 035 -koura on nopea asentaa kiinni; tarvitsee vain kytkeä pikaliittimet ja tappi paikalleen. Toimintavarma koura on tehokas ja ympäripyörivänä näppärä käsitellä ahtaissakin paikoissa. Atlaksen tarkat liikeet takaavat turvallisen operoinnin ja uusi 2vipuinen kaukosäädin, jossa lisälaitetoiminnot ovat vipujen päässä sormenpäillä pyöriteltävissä on ehdottoman hyvä sahakourakäytössä, kommentoi Räisänen. GMT 035 -kouralla kaataa yhdellä katkaisulla halkaisijaltaan aina 35 cm puun ja paksummat voi tarvittaessa sahata kahdelta puolelta. - Kouralla on kätevä lähteä latvasta alas päin katkomaan puuta ja oksia. Työ käy nopeasti ja turvallisesti eikä oksia ja rungon paloja tiputella pihamaahan kuten henkilökorista sahalla tehdessä. Toki mukana puuhommissa kulkee aina pitkälaippainen moottorisaha millä tehdään lopuksi järeiden puiden tyvi, mutta muuten homma hoituu hienosti GMT 035 -kouralla, sanoo Räisänen.

RR-Kuljetus Ky palvelee asiakkaita ympäri maata vaativissa tehtävissä missä tarvitaan monipuolisesti varusteltua nosturia ja ammattitaitoa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


66

RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

METSÄALAN METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

Suomen metsäkeskus, Metsäteollisuus ry ja MTK:

Energiapuun korjuuhankkeet kannattaa nyt käynnistää uomen metsäkeskuksen myöntämää tukea energiapuun korjuuseen nuorista metsistä on syyskuun puolivälissä 2013 vielä runsaasti jäljellä. Puu on yksi tärkeimmistä uusiutuvista energianlähteistä Suomessa, mutta sen tuotantokustannukset ovat korkeammat nuorissa kuin varttuneissa metsissä. Korjuuhankkeet kannattaa käynnistää nyt, sillä tukea on saatavilla ja korjuuaika par-

S

haimmillaan. Energiapuun korjuuseen tarkoitettua tukea on käytetty vasta reilu kolmannes siihen budjetoiduista 18 miljoonasta eurosta. Tilanne on poikkeuksellinen, koska tuki on useina aikaisempina vuosina loppunut kesken jo loka-marraskuussa. Nykyinen energiapuun tukijärjestelmä on voimassa vuoden 2014 loppuun asti, joten tilaisuus kannattaa hyödyntää ja käynnistää pikaisesti energiapuun korjuuhankkeet nuorissa

metsissä. Rahoitusta on hyvin saatavissa ja energiapuun korjuuaika on syksyllä parhaimmillaan. Tänä syksynä ja ensi keväänä korjataan energiapuuta lämmityskaudelle 2014-2015.

Lisätalousarviosta tukea myös muihin metsänhoitotöihin Muihin tuettuihin metsätalouden töihin on varoja käytetty hieman alle puolet budjetoidusta 61 miljoonasta eurosta. Kestävän metsätalouden rahoi-

tuslain eli Kemera-lain mukaisiin töihin on esitetty lisättäväksi kolme miljoonaa euroa vielä kuluvana vuonna. Kemera-varoista tuetaan nuoren metsän ja taimikonhoitoa, kulotusta, juurikäävän torjuntaa, kunnostusojitusta, metsäteiden tekoa ja perusparannusta, metsien terveys-lannoitusta sekä metsän uudistamista esimerkiksi luonnontuhon jälkeen. Lisäksi Kemera-varoista maksetaan ympäristötukea ja tukea luonnonhoitohankkeille. Kemera-tukien on arvioitu luovan metsätalou-

teen useita tuhansia työpaikkoja vuosittain, etenkin maaseudulle. Koko metsäala on mukana edistämässä työllisyyttä ja huolehtimassa, että kestävän metsätalouden rahoitus auttaa osaltaan kansantaloutta nousuun. Metsänomistaja voi ottaa yhteyttä kehen tahansa metsäpalvelujen tarjoajaan, kun haluaa saada nuoret metsänsä hyvään kuntoon. Lisätietoja Kemera-varojen käytöstä: www.metsakeskus.fi/ kemeraseuranta

Budjettiriihen energiaveropäätökset nakertavat kilpailukykyä ja hyvinvointia udjettiriihen päätös verottaa vesi-, ydinja tuulivoimaa uudella voimalaitosverolla on Energiateollisuus ry:n mukaan hallituksen omien energia- ja ilmastopoliittisten tavoitteiden vastainen.

B

- Tuottajia epätasa-arvoisesti kohteleva vero vahingoittaisi Suomea investointiympäristönä sekä heikentäisi näin kotimaisten toimijoiden investointiedellytyksiä ja asemaa kansainvälisillä sähkömarkkinoilla. Lausunnolla ollut voimalaitosveroesitys vaikuttaa kaiken lisäksi arveluttavalta niin perustuslain kuin EU-lainsäädännönkin näkökulmasta. Veron toteutuminen olisi karhunpalvelus koko kansantaloudelle, Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen sanoo. - Hallituksen energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteena on nimenomaan ollut kannustaa investointeja päästöttömään sähköntuotantoon sekä parantaa Suomen energiaomavaraisuutta. Uusi voimalaitosvero olisi räikeässä ristiriidassa näiden tärkeiden tavoitteiden kanssa. Valmisteltava vero vaikuttaa kielteisesti sijoittajien näkemyksiin Suomen maariskistä. Kohoava riskitaso nostaa investointeihin vaadittavan lainarahan hintaa ja siten hankkeisiin kohdistuvia kustannuksia. Sotimalla kestävän energiapolitiikan tärkeintä elementtiä, pitkäjänteisyyttä, vastaan vero vaarantaa Suomeen tarvittavat ja suunnitellut energiainvestoinnit. Energiateollisuus ihmettelee myös hallituksen päätöstä nostaa sähköveroa ja heikentää siten kansalaisten ostovoimaa ja palveluliiketoiminnan kilpailukykyä. Verotusta kiristettiin ennätyksellisesti jo vuoden 2011 alussa, jolloin sähkövero lähes kaksinkertaistui. Tuolloisella päätöksellä Suomi nousi kertaheitolla Euroopan kovimpien sähkön verottajien joukkoon.


RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

67

Energiapuun korjuu kannattaa jos käytössä on oikeat välineet kä voidaan myös jälkiasentaa. Kouriin on tarjolla myös uudet kätevästi pulteilla kiinnitettävät keräilykäpälät. Toki Moipu 300 keräilee puuta hyvin jo syöttörulliensa väliin mutta haluttaessa keräilyyn saa lisätehoa käpälillä. Ja pari vuotta sitten markkinoille tuodut molemmin puolin uritetut Moipu-Cut -katkaisuterät tuovat kouraan lisää katkaisutehoa vähentämällä puunleikkuukitkaa ja uritus estää puuta lipeämästä kourasta pois. Uritus myös lisää terien vääntöjäykkyyttä, kertoo Moisio.

Uusi Moipu 500 saanut hyvän vastaanoton

Syöttävä ja keräilevä Moipu 300 -energiapuukoura on osoittautunut tuottavaksi investoinniksi urakoitsijoiden keskuudessa niin kotimaassa kuin vientimarkkinoillakin.

M

oipu -energiapuukourat ovat hioutuneet nykyiseen muotoonsa 2000-luvun alusta kestäneen tuotekehitystyön ansiosta. Nykyiset mallit sopivat alustakoneisiin aina pienistä ajokoneista suuriin harvestereihin. Moipu -energiapuukourat sopivatkin perinteiseen kahden koneen ketjuun sekä kombikonee seen. On tärkeää, että urakoitsijat pystyvät tekemään työllänsä tulosta. Moipu -energiapuukourat onkin suunniteltu tehokasta

työskentelyä varten. Niissä yhdistyvät nopeus, helppokäyttöisyys ja varmuus. - Useampikin Moipu -kouria käyttävä koneyrittäjä, jolla on paljon metsäkoneita, on sanonut että jos kohteet ovat hyvät niin energiakouralla varustettu kone on heidän parhaiten tuottava yksikkö. Meillä on asiakkaita jotka ovat tehneet energiapuuta vuodessa jopa 4000 tuntia Moipu 300 -kouralla ja saaneet koneen keskimääräiseksi tuntituokseksi lähes 100 eur/tunti läpi vuoden - huippukohteissa on päästy hetkellisesti jopa 300 euron tuntituotokseen, kertoo Moisio Forest Oy:n Taneli Moisio.

Moipu 300 -koura sopii asennettvaksi harvestereihin, ajokoneisiin ja kombikoneisiin. Kouraan saa tarpeen mukaan erilaisia lisävarusteita.

Tämä osoittaa että energiapuun korjuu on kannattavaa silloin kun valitaan oikeat välineet ja päästään tekemään oikeita energiapuukohteita. - Pitää muistaa että metsäkoneella ei pidä mennä raivaussahalle tarkoitettuun risumetsään Nyrkkisääntönä voi pitää sitä että puu on liian pientä koneelle eikä urakointi ole kannattavaa jos keskikokoisen ajokoneen täydet kuormat jäävät painoltaan alle 3000 kiloon, laskee Moisio.

Moipu 300 -energiakoura ollut menestys Moisio Forest Oy toi vuonna 2007 markkinoille uuden ja edistyksellisen Moipu 300 energiapuukouran, mistä on tullut myydyin Moipu -kouramalli. - Moipu 300 on tehokas syöttävä ja keräilevä energiapuukoura, mikä sopii harvestereihin, ajokoneisiin sekä kombikoneisiin. Kouraa on asennettu lähes kaiken merkkisiin harvestereihin ja se sopii eri valmistajien mittalaitteisiin. Ajokonekäyttöön Moipu 300 -koura tarjoaa hyvät kuormausominaisuudet. Monikäyttöisyys onkin yksi Moipu 300 -kouran menestyksen salaisuus ja se myös pitää käytetyn kouran jälleenmyyntiarvon hyvänä, Moisio sanoo. Moipu 300 -koura on näyttänyt tehokkuutensa lisäksi myös kestävyytensä. - Asiakkailla on käytössä kouria joilla on tehty puuta jo yli 15 000 tuntia. Ja nyt moni ura-

koitsija ostaakin jo toista Moipu 300 -kouraansa eli se on osoitus siitä että tuote on hyvä, ilmoittaa Moisio.

Pari vuotta sitten esitelty järeä Moipu 500 -koura on saanut hyvän vastaanoton. Moipu 500 koura yhdistää energiapuukouran ja normaalin harvesterikouran parhaat ominaisuudet; sama kapasiteetti kuin normaalissa harvesterikourassa SuperCut sahalaitteella sekä hyödyllisyysmallisuojattu giljotiinisaksikatkaisu energiapuille. - Moipu 500 -kouraa on myyty Suomessa ja vientimarkkinoilla eri harvesterialustoihin ja palaute asiakkailta on ollut erittäin hyvää, toteaa Moisio.

Tuotanto ja laatu iskussa Jatkuvaa kehitystyötä ja uusia tuotteita Moisio Forest Oy tekee jatkuvaa tuotekehitystyötä tuotteilleen ja uutuuksia esitellään tasaiseen tahtiin. - Kuuntelemme asiakkaiden palautetta ja hiomme tuotteita entistäkin paremmiksi kuten on käynyt Moipu 300 -kourankin kohdalla. Nyt Moipu 500 -kouraan saa giljotiinikatkaisun lisäksi sahakatkaisun toteutettuna kätevästi irroitettavalla pulttikiinnitteisellä sahakotelolla, mi-

Moisio Forest Oy työllistää 16 henkilöä Viitasaarella ja laadukas kouratuotanto sekä Moipu -syöttörullien valmistus toimii tehokkaasti. - Meillä on runkoja valmiina varastossa joista moduloimme nopeasti asiakkaalle kouran juuri hänen tarpeisiinsa nopeilla toimitusajoilla. Kotimaan markkinoilla myynti on sujunut tänä vuonna melko hyvin ja vientikin vetää erityisesti Saksaan, kommentoi Moisio.

Järeä Moipu 500 -koura yhdistää energiapuukouran ja normaalin harvesterikouran parhaat ominaisuudet.


68

METSÄALAN METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

Biojack -energiapuukourien laatu syntyy vankalla konepajaosaamisella iojack Oy:n ja Nummek Oy:n yhteistyön tuloksena on kehitetty markkinoille käyttäjäystävällisiä, luotettavia, kestäviä ja helppokäyttöisiä metsäenergian korjuuseen tarkoitettuja Biojack -kouria pienkäyttöön ja urakointiin.

B

Biojack Oy on 2010 perustettu myynti- ja markkinointiyritys pääasiassa Biojack -tuotteille. Yritys toimii Nummek Oy:n toimitiloissa Salossa, VarsinaisSuomessa. Nummek Oy alkoi kehittää Biojack -tuotteita vuonna 2007. Ensimmäinen Biojack - energiapuukoura, Biojack 150, tuli markkinoille 2008. Biojack -energiapuukourat valmistaa Nummek Oy, mikä on osaava kansainvälinen konepajayritys. Automatisoitu tuotanto on erikoistunut joustavaan piensarjavalmistukseen. Nummekilla on pitkä kokemus vaativasta tuotekehityksestä, tuotannosta ja asiakasyhteistyöstä ulkomailla ja kotimaassa. Nummekin toiminta perustuu ISO 9001-laatujärjestelmään. Erityisiä vahvuuksia ovat ripeä toimintatapa ja vankka osaaminen koko ketjussa - tuotekehityksestä täsmällisiin toimituksiin ja asiakassuhteiden kokonaisvaltaiseen hoitamiseen. - Biojack -kourien valmistus on tehokasta ja tuotteiden laatu saa asiakkailta kiitosta samoin kuin täsmälliset ja nopeat toimitusajat. Olemme kasvaneet tasaista tahtia ja tänä vuonna kouria valmistuu parisataa, joista vientiin menee noin 60 %. Viennissä suurimmat myyntimaat ovat Ruotsi, Norja ja Saksa, kertoo Biojack Oy:n toimitusjohtaja Janne Asikainen. Biojack -kourien jälleenmyynnistä Suomessa vastaavat Yrma, Lakkapää, Vöyrin Kone ja Suomen Telakone. Vientimaissa on jo yli kymmenen merkittävää jälleenmyyjää joiden määrää kasvatetaan jatkossakin. - Biojack pyrkii tulevaisuudessa kasvattamaan markkinaosuuttaan niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Yhtiön tarkoituksena on kansainvälistyä sekä tehdä tunnetuksi suomalaista osaamista ja teknologiaa, toteaa Asikainen.

tuote, jonka valmistus ja toimitukset Saksaan Daimlerin kuorma-autotehtaille jatkuvat edelleen. Nummek tarjoaa myös sopimusvalmistusta osa- ja järjestelmätoimittajana metsäkone- ja työkonevalmistajille (mm. Cargotec). Erikoistumisalueita ovat teräsvalu-teräslevyrakenteet, osakokoonpanot ja koko tuotteen valmistaminen alusta loppuun asiakkaan tarpeiden mukaan. Tänä päivänä Nummek Oy ja Biojack Oy ovat Asikaisten perheen yrityksiä.

Katkaisevat ja kuormaavat energiapuukourat

- Biojack -energiapuukourat valmistetaan sarjatuotantona mikä takaa korkean laadun sekä nopeat toimitusajat, sanoo Biojack Oy:n toimitusjohtaja Janne Asikainen.

Biojack 300 (kuva) on energiapuukoura ammattikäyttöön max. 250300 mm puulle, josta on tarjolla myös keräävä malli Biojack 300E.

Vahvat ja kestävärakenteiset Biojack -energiapuukourat katkaisevat ja kuormaavat energiapuun. Biojackissa erityistä on käyttäjäystävällisyys. Työn alkuun pääsee todella helposti. Laite on helppo ja nopea asentaa kuormaajan rotaattoriin. - Biojackin parhaat puolet tulevat esille puun korjuussa ja lastauksessa. Kouralla on selkeä työnkierto: koura tarttuu puuhun, katkaisee sen nopeasti, tiltti kallistuu ja koura avautuu kun puu siirretään pinoon. Eri työvaiheet sujuvat joustavasti, työnjälki on siistiä ja koura on ketterä käyttää vaikeissakin olosuhteissa. Toimintojensa ansiosta sama laite toimii kahma-

Uusi Biojack 400 Combi -energiapuukoura on varustettu sekä veitsiettä sahakatkaisulla. Kouran paino on 350 kiloa.

Pitkä historia konepajatoiminnoissa Nummekin historia ulottuu aina vuoteen 1923, jolloin K W Nummi perusti läkki- ja peltisepän liikkeen Perniöön. Nummek Oy perustettiin 1975. Liiketoiminta alkoi nostotelin kehittelystä raskaisiin Mercedes-Benz kuorma-autoihin. MercedesBenz nostotelistä tuli menestys-

Kaikki Biojack -kourat saa myös kaivukonekiinnikkeillä. Kuvassa Biojack 300E -koura NTP10 -kiinnikkeellä ja joukkokäsittelykourilla.

Biojack tarjoaa ratkaisut myös isäntälinjan koneisiin, kuvassa Biojack 180 peruskourilla. Tarjolla on myös risukourat ja karsivat kourat.


RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

69

rina puun lastauksessa. Mitään erillisiä asennuksia ei kahmarikäyttöön tarvita, vaan Biojack toimii joustavasti joko katkaisevana kourana tai kahmarina aina tarpeen mukaan. Biojack voidaan myös lukita kahmariasentoon, jolloin terä ja tiltti ovat poissa käytöstä, kertoo Asikainen.

Laaja Biojack -energiapuukouramallisto Biojack -energiapuukouria on tarjolla laaja mallisto. Isäntälinjan tarpeisiin Biojack tarjoaa energiapuukourat 150, 150E, 180, 180E sekä 230 ja 230E joita käyttävät myös ammatikseen urakoivat. Tehokkaaseen ja tuottavaan ammattikäyttöön löytyy mallit 300 ja 300E sekä sahaversiot 350S ja 400S, jotka soveltuvat ensiharvennuksiin, energiapuun korjuuseen sekä yhdyskuntarakentamiseen. Uusin Biojack -malli on 400 Combi missä on sekä veitsi- että sahakatkaisu. - Kaikki Biojack -kourat voidaan varustaa normaalien kourien lisäksi risukourilla tai karsivilla kourilla ja puun katkaisu tapahtuu kiertyvällä veitsiterällä Biojackit ovat tehokkaan yksinkertaisia laitteita joissa ei tarvita lisähydrauliikkaa (vain meno- ja paluuletku), opastaa Asikainen. Isäntälinjan malleissa maksimi puun katkaisuläpimitta on 150 -malleissa 140-170 mm, 180 -malleissa 170-220 mm ja 230 -malleissa 200-250 mm. Ammattikäyttöön tarkoitetut 300 ja 300E -energiapuukourat katkaisevat 250-300 mm puut; sahaversiot 350S ja 400S max 400 mm puut. Uudella 400 Combi kouralla onnistuu max 300 mm puun veitsikatkaisu ja max 400 mm sahakatkaisu. - Teemme jatkuvaa tuotekehitystä ja tuomme tarkasti testattuja uusia ratkaisuja markkinoille. Esimerkkinä tästä keräävät Biojack -kourat on saatavilla nyt myös langattomalla kauko-ohjauksella kourien ympäripyörivyyden säilyessä, ilmoittaa Asikainen. Biojack -kouria asennetaan maataloustraktoreihin, kuormatraktoreihin, kappalevaranostureihin ja yhä enemmän myös kaivukoneisiin. - Kaikkia Biojack -malleja on saatavana seuraavilla kaivukonekiinnikkeillä: S40, S45, S50, S60, S70, S80 ja NTP10, luettelee Asikainen.

Biojack -kourien valmistuksessa hyödynnettään uusinta konepajateknologiaa kuten hitsausrobottia.

Biojack -kourien rakenteessa hyödynnetään moduuliajattelua eli eri kouramalleissa käytetään paljon samoja peruskomponentteja.

ammattilehti.fi lue metsäalan uudet uutiset joka päivä! (arkistossa jo n. 7000 uutista!) Biojack -kourien kokoonpano on tehokasta ja jokainen koura koeajetaan sekä säädetään ennen asiakkaalle toimittamista.

- myös metsäenergiapuoli vahvasti mukana! Biojack -kourien valmistaja Nummek Oy toimittaa Daimlerille nostotelejä Mercedes-Benz -kuorma-autoihin, mikä kertoo yrityksen laadusta.

Metsäalan Ammattilehti! Vain 49 eur/vuosi ! (6 numeroa) Tilaa Puh. (09) 698 0442

Biojack -puutavarakahmarit Biojack Oy valmistaa myös laadukkaat puutavarakahmarit ammattikäyttöön. - Meillä on vankka kokemus kahmareiden valmistuksesta mikä takaa laadukaan ja kestävän rakenteen, toteaa Asikainen. Tarjolla on mallit 21, 21E, 27, 27E, 33 ja 33E, joiden paino on 120-170 kg ja avautuma 1370 mm - 1450 mm.

Nummek tarjoaa myös sopimusvalmistusta osa- ja järjestelmätoimittajana metsäkone- ja työkonevalmistajille (mm. Cargotec).

www.ammattilehti.fi


70

RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

METSÄALAN METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

Veli-Matti Lahti keskittyy urakoimaan energiapuu- ja ensiharvennuskohteilla. Hakkuut tehdään Vimek 404 T -harvesterilla jossa NT/AM -koura.

Energiapuuhakkuisiin erikoistuminen oli oikea valinta uudeksi ammatiksi eli-Matti Lahti Kokkolasta ajoi työkseen rekkaa kunnes niskan alueen ongelmat alkoivat olla niin vakavia että edessä oli ammatinvaihto pari vuotta sitten.

V

- Mietin mitä lähtisin tekemään ja metsätyöt alkoivat kiinnostamaan. Ostin käytetyn Tehojätkä -pienmetsäkoneen ja rupesin harjoittelemaan energiapuun hakkuuta ja ensiharvennusten tekoa serkkuni, maanviljelijä Kari Lahden hakkuilla Sievissä. Aloin myös kyselemään töitä ja pääsin tekemään koehakkuun Kokkolan Metsänhoitoyhdistyksen Kälviän osastolle. Sieltä sanottiin että töitä riittäisi jos myös ajohommat hoituu samalla. Niinpä hankimme yhdessä serkkuni kanssa Vimek 606 -kuormatraktorin Tehojätkän perään ja aloimme tekemään hakkuita Metsänhoitoyhdistykselle, kertoo Veli-Matti Lahti. Töiden lisääntyessä Lahti huomasi että hän tarvitsee käyttöönsä hieman isomman ja tehokkaamman harvesterin. - Kun teimme sopimuksen Kalajokilaakson Metsänhoitoyhdistyksen kanssa energiapuun hakkuista ja ensiharvennuksista, ostin tänä kesänä PowerForest Oy:n Atso Viitaselta vuosimallia 2009 olevan siistin ja melko vähän ajetun Vimek 404 T -harvesterin. Olin aiemmin ostanut Tehojätkään vähän käytetyn NT/

NT/AM on toimintavarma ja tehokas harvesteripää energia- ja harvennuspuulle. Syöttörullien väliin onnistuu myös pikkupuiden keräily.

AM -harvesteripään minkä siirsin Vimekiin ja kokonaisuudesta tuli oikein hyvä, kehuu Lahti. Vimek 404 T varustettuna NT/AM -kouralla on osoittautunut juuri oikean kokoiseksi koneeksi Lahden urakointiin. - Vimek on kokoisekseen yllättävän tehokas harvesteri ja sillä energiapuun teko on kannattavaa. Pääomakulut, polttoaine- ja huoltokulut sekä siirtokulut ovat alhaiset ja silti puuta syntyy paljon. Vain 4500 kiloa painava kone etenee pehmeissäkin paikoissa vaivatta eikä kone jätä oikeastaan mitään ajojälkiä maastoon niin kuin ei jätä perässä kulkeva 2300 kiloa painava Vimek 606 -ajokonekkaan. Metsänomistajat ovat tyytyväisiä tekemiimme harvennuksiin ja energiapuuhakkuisiin kun korjuujälki on siistiä, toteaa Lahti. Vimek 404 T -harvesterin

nosturin ulottuvuus on 4,7 metriä ja NT/AM-harvesteri painaa vain 220 kiloa. Kokonaisuus on tasapainoinen ja työskentely tehokasta. - NT/AM on toiminnoiltaan täysiverinen hakkuulaite, joka kaataa, karsii, katkoo ja mittaa puut. Kourassa on nopea syöttö ja sahaus joten tavaraa syntyy. Kouran syöttörullien väliin onnistuu myös useamman pikkupuun nippuun keräily. Energiaja harvennuspuun lisäksi kouralla pystyy kaatamaan kuitupuuta ja pikku pölliäkin jos niitä leimikolla sattuu olemaan. Toki keskitymme vain energiapuu- ja ensiharvennuskohteisiin, joita on tarjolla niin paljon kun ehdimme tehdä, sanoo Lahti. NT/AM -koura on osoittautunut erittäin toimintavarmaksi laitteeksi. - Kourassa ei ole ollut mitään murheita, ilmoittaa Lahti.

Ketjusahalla varustetun NT/AM -harvesteripään maksimi kaatoläpimitta on 30 cm.

Vimek 404 T -harvesterin ohjaamoon mahtuu isompikin kuljettaja. Näkyvyys on hyvä.

Jatkossa Lahti uskoo löytävänsä koneilleen käyttöä myös erilaisista erikoiskohteista. - Kevyet ja pienet mutta te-

hokkaat koneet soveltuvat mm. pehmeille maille, suojelukohteisiin, maisemointeihin jne., luettelee Lahti.

Vimek 606 -kuormatraktorilla puu kulkee tehokkaasti metsästä tienvarteen ilman että ajosta jää metsään rumia jälkiä.


RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Nyt meiltä myös kävelevälattiaiset KNAPEN -perävaunut ja -kuormakorit!

71


METSÄALAN AMMATTILEHTI


kivirock.fi

Infrarakentajat haluavat joustoa julkisiin hankintoihin

I

NFRA ry:n liittopäivillä kannettiin huolta julkisen sektorin hankintaosaamisesta ja kankeista, infraalalle sopimattomista hankintamenettelyistä. Urakoitsijan vapautta lisäävät hankintamallit voisivat säästää miljoonia veroeuroja. Julkisen sektorin - kuntien ja valtion - työntekijämäärä ja taloudellinen liikkumavara vähenevät lähivuosina väestön ikääntyessä. Tulevaisuudessa on ylläpidettävä nykyistä laihemmalla veropohjalla suurin piirtein nykyinen määrä väyliä, siltoja, teknisiä verkostoja ja viheralueita. Infrarakentajat näkevät tilanteen silti valoisaksi. On vielä lukuisia toistaiseksi vähällä käytöllä olevia keinoja, joilla julkista infrarakentamista voidaan tehostaa veroeuroja säästäen. Esimerkiksi suunnittelupalvelujen ostamisessa ja ohjaamisessa on vielä paljon parannettavaa. - Kitsastelu infratyön suunnitteluvaiheessa kostautuu toteutusvaiheessa jopa moninkertai-

73

MAARAKENNUSJA KAIVOSALA METSÄALAN AMMATTILEHTI

sina kustannuksina, kun työmaalla joudutaan tulkitsemaan epäselviä ja puutteellisia suunnitelmia. Urakoitsijoiden kuuleminen jo suunnitteluvaiheessa säästäisi työmaan monelta kustannuksia nostavalta yllätykseltä, Tampereella Liittopäiviään viettänyt INFRA ry muistutti.

Kankea lainsäädäntö jarruttaa muutoksia Myös nykyinen hankintalainsäädäntö tukee heikosti innovointia ja kokonaistaloudellisuutta infrakilpailutuksissa. Usein urakoitsija näkee jo tarjouspyynnön saatuaan, että tilattu työ voitaisiin tehdä halvemmalla ja fiksummin. Vaihtoehtoisten tarjousten tekeminen ei kuitenkaan ole mahdollista. Työmaavaiheessa innovointi hukkuu

jälleen byrokratiaan, koska konsulttivetoisen hankkeen päätöksentekoketju on liian raskas. - Monet nykykäytännöistä soveltuvat huonosti infra-alalle. Yhteistyötä korostavat ja urakoitsijan toimintavapautta lisäävät käytännöt toisivat innovaatiot joustavasti käyttöön niin tarjousvaiheessa kuin työn aikanakin, INFRAn puheenjohtaja Jukka Juola summaa. Jousto toisi myös veronmaksajille selvää säästöä. - Esimerkiksi Tampereen Rantaväylän hankkeessa kustannusarviosta saatiin nipistettyä lähes 20 prosenttia hyödyntämällä yhteistyöhön ja innovaatioihin panostavaa allianssimallia, Lemminkäinen Infra Oy:n toimitusjohtaja Harri Kailasalo kertoo.

Lue maarakennusja kaivosalan uudet uutiset joka päivä www.kivirock.fi

Pienet maarakennusyritykset tarvitsevat yhä työvoimaa ynkkien yt-neuvottelu-uutisten keskellä on hyvä muistaa, että esimerkiksi maarakennus- ja konepalveluyritykset tarvitsevat tulevina vuosina yhä enemmän ammattitaitoista työvoimaa, muistutti Koneyrittäjien Markku Suominen Maxpo 2013 -näyttelyssä Hyvinkäällä.

S

- Tulevien vuosien aikana moni maarakennusalan yrittäjä siirtyy eläkkeelle ja yrityksistä siirtyy osaamista paljon pois. Nyt pitää katsoa tulevaisuuteen ja varmistaa, että jatkossakin meillä on tekijöitä konetöihin. Maarakennuksen ja konepalveluiden työt eivät poistu Suomesta mihinkään. Tarve ammattitaitoisista ja osaavista työntekijöistä on tietyillä alueilla jo nyt polttava, Suominen sanoi. Hiljattain uutisissa on kerrottu, että peruskoulu ei anna riittävää pohjaa työllistymiseen. Työpaikat, joissa peruskoulu riittää pohjakoulutukseksi, ovat vähentyneet. Maarakennusala ei ole aloista mikään poikkeus. Alan vaatimukset ovat kasvaneet. - Lisääntynyt tietotekniikka,

vaihtelevat olosuhteet, tiukentuneet aikataulut ja laatuvaatimukset - kaikki nämä vaativat työntekijöiltä entistä parempaa ammattitaitoa, luetteli Suominen. Maarakennusalan oppilaitosten ja työelämän pitää edelleen tiivistää yhteistyötään, jotta alaa opiskeleva nuori saa riittävän ammattitaidon sekä todellisuutta vastaavan käsityksen tulevasta työstään. - Vaikka takaamme nuorille pääsyn maarakennusalan koulutukseen, se ei vielä takaa, että he saavat työelämän tarpeita vastaavaa opetusta, Suominen kritisoi. Suominen korosti, että tiivis ja toimiva yhteistyö oppilaitosten ja työelämän välillä on erityisen tärkeää pienille yrityksille, koska niillä on rajalliset mahdollisuudet järjestää yksilöllistä koulutusta, mutta niiden tarve ammattitaitoisista tekijöistä on huutava. - Erityisen tärkeää on yhteistyössä saada nuorille ja tuleville alan ammattilaisille mahdollisimman todellinen kuva siitä, mitä konetyö maarakennusalalla nykypäivänä on, sanoi Suominen.

www.eurosteel.fi Käy katsomassa myös tarjoukset! kauhat • liittimet • pilkkurit Eurosteel Oy Kelohongantie 6, 62100 Lapua myynti Mika Piirto 044 329 9800 Kari Töyli 050 413 0338


74

MAARAKENNUSJA KAIVOSALA METSÄALAN AMMATTILEHTI

kivirock.fi

Järeän noin 260 tonnisen Hitachi EX 2600-6 kaivukoneen luovutti Malcolm Edwards (oik.) HCME:ltä E. Hartikainen Oy:n toimitusjohtaja Arto Hartikaiselle.

Uusi Hitachi EX 2600-6 kaivukone Suomeen

R

otator Oy on toimittanut uuden Hitachi EX 2600-6 kaivukoneen E. Hartikainen Oy:lle. Koneen työpaino on noin 260

tonnia ja sen kauhan koko on noin 16 m3. Sama kone oli aikaisemmin esillä Hitachin osastolla Bauma -messuilla Münchenissa huhtikuussa. Kone on töissä Yara Suomi Oy:n Siilinjärven kaivoksella,

jossa E. Hartikainen Oy hoitaa malmin ja sivukiven lastauksen ja kuljetuksen. Siilinjärven kaivoksella yritys on urakoinut jo vuodesta 1979 lähtien. Kaivukoneen luovutti Malcolm Edwards HCME:ltä E.

Hartikainen Oy:n toimitusjohtaja Arto Hartikaiselle. E. Hartikainen Oy:llä on lähes viidenkymmenen vuoden kokemus vaativasta maarakennusurakoinnista Suomessa. Tänään yritys on yksi Suomen suu-

rimmista maarakennusalan urakoitsijoista työllistäen noin 300 henkilöä eri puolella maata. Uudet uutiset joka päivä kivirock.fi

Tracwest Oy / Konevuokraamo Rentti tiivistää yhteistyötään Rotatorin kanssa racwest Oy / Konevuokraamo Rentti tiivistää yhteistyötään Rotatorin kanssa

T

Tracwest Oy /Konevuokraamo Rentti Honkajoella on aloittanut Rotator Oy:n maara-

kennuskoneiden jälleenmyyjänä Pohjois-Satakunnassa sekä osassa Etelä-Pohjanmaata ja Pohjanmaan rannikkoa. Tracwest on aikaisemmin toiminut Rotatorin maahantuomien Merlo -maatalouskurottajien jälleenmyyjänä.

Ari Lepistö Rotarent Oy:n myyntipäälliköksi

A

ri Lepistö, 51 v, on aloittanut Rotarent Oy:n myyntipäällikkönä Vantaan toimipisteessä 1.9.2013. Lepistö on koulutukseltaan insinööri ja hän on toiminut aikaisemmin Rotator Oy:ssä trukkimyynnin piiripäällikkönä vuosina 1998-2002. Viimeksi hän on työskennellyt Fintractor Oy:llä Terex/Atlas tuotteiden tuotepäällikkönä.

Ari Lepistö


kivirock.fi

75

MAARAKENNUSJA KAIVOSALA METSÄALAN AMMATTILEHTI

UUDET JA KÄYTETYT MAARAKENNUSKONEET

SEINÄJOKI: Markku Salomäki Akkutie 1, 60510 Hyllykallio 0400 415 333 makes@dlc.fi www.techbelar.com

Konekesko Oy:n Matti Pakkala (vas.) luovutti Maxpossa uuden Kobelcon yrittäjä Jyri Alajoelle.

Pohjanmaan ensimmäinen uuden sukupolven Kobelco luovutettiin Jyri Alajoki Oy:lle onekesko luovutti Maxpo-näyttelyssä Jyri Alajoki Oy:lle Seinäjoelle Kobelco SK140 SR -kaivukoneen.

K

Koneen luovutti Matti Pakkala Konekeskolta ja koneen vastaanotti yrittäjä Jyri Alajoki. Luovutettu Kobelco SK140SR on varustettu mm. puskulevyllä, lisäpainoilla, rototiltillä ja muilla nykyaikaisilla varusteilla. Jyri Alajoki Oy tekee Seinäjoen alueella pääasiassa perinteistä maarakennusalan kokonaisurakointia muun muassa kaupungeille, kunnille, seurakunnille ja ELY-keskukselle. Yritys työllistää keskimäärin 8 työntekijää ja kokemusta urakoinnista on jo yli 40 vuoden ajalta. Kokemusta Kobelco -kaivu-

koneista yrityksellä on myös pitkältä ajalta: vuonna 1996 yritys hankki ensimmäisen Kobelco merkkisen kaivukoneen ja sen jälkeen saman merkkisiä koneita on hankittu useita lisää. Aiemmat kokemukset Kobelco -merkistä ovat erittäin positiivisia ja luotto tähän uuden sukupolven koneeseen on tätä myötä myös kova. Koneet ovat kokemusten perusteella kestäviä ja huoltovapaita myös urakkahommissa, joissa koneet ovat kovalla rasituksella. Hankittua Kobelco SK140SR -kaivukonetta tullaan käyttämään Seinäjoen kaupungin keskustan katujen uudistamisprojekteissa, joihin tämä hiljainen, vähäpäästöinen ja lyhytperäinen kone ominaisuuksiensa puolesta sopii loistavasti.

Rakennusliike Kuomalle JCB 540-140 Lauso -kurottaja

R

akennusliike Kuoma Oy:lle Kuopioon luovutettiin JCB 540-140 Lauso -kurottaja. Kone on varustettu henkilönnostokorilla ja kaukohallinta laitteilla. Konetta vastaanottamassa oli vas. Topias Kirjavainen, Jari Toivanen, Matti Räsänen ja

JCB 540-140 Lauso -kurottaja.

Anssi Hiltunen. Koneen luovutti Mateko Oy:n Tero Sihvo.

Koneenkuljetuslavetit ja kaikki erikoiskuljetusperävaunut. Soita Pekalle puh. 0400 376 222


kivirock.fi

METSÄALAN AMMATTILEHTI

HUIPPUKONEET SIEVISTÄ! Doosan DX225LC UUSI 800mm telat, lisäh, ilmast, hp 119 000 € NTP10,

Volvo FMX500 10X4

ϯϵƚŬŵ͕/ͲƐŚŝŌ͕ŶĂƉĂƉĞƌćƚ͕ϰϬƚŽŶs>ŬŽƵŬkulaite, kuin uusi hp 149 000 €

490tkm, rasvari, rissat, ĂƵƚ͘ŬĂƐĞĞƟƉǀǀŵͲϬϮ hp 79 000 €

Jenz 561Z

Volvo FH13 480 8X2

Sisu E12 480 10X4

UUSI

vm.-11

vm. -07

Sisu R500 8x2

vm. -06

vm. -03

leveät renkaat, pitkä piippu, rasvari ũŶĞ͘,ĞƟƚŽŝŵŝƚƵŬƐĞĞŶhp 179 000 €

630tkm, keppiv, rissat, Elg –aut.kasethp 89 000 € Ɵ͕ũŶĞ

490tkm, rasvari, ilmast, hyvä lava hp 59 000€

Vermeer HG6000

Humbaur HTD409525

UUSI

Chevrolet Silverado 2500 LTZ vm. -08

9,8m kansi, ilmajouset, levikkeet, hydraulirampit, jne hp 44 000 €

vain 1500 km, Duramax Diesel 6,5L, kaikki herkut, erikoismaalaus, alusta, hp 68 000 € +alv.24% kromit, jne

vm.-05

ϯϴϬϬŚ͕ĂƚϭϲŵŽŽƩŽƌŝ͕ŚLJǀćŬƵŶƚŽ͕ hp 149 000 €

www.ojalamachine.com


kivirock.fi

MAARAKENNUSJA KAIVOSALA METSÄALAN AMMATTILEHTI

77

Teräs vaativiin olosuhteisiin

Kaivosteollisuuden laitteiden on kestettävä valtavaa kulutusta. Raex -kulutusteräkset vastaavat haasteeseen.

R Uusin lisäys Ruukin lujien terästen Optim-tuoteperheeseen on Optim 700 QL -teräksen paksummat mittaalueet aina 60 mm asti.

Ruukki laajentaa lujan Optim -teräksen mittavalikoimaa palvelemaan raskasta nostoväline- ja kaivosteollisuutta

R

uukki on edelläkävijä erikoislujien terästen kehittämisessä ja se on valmistanut Optim -rakenneteräksiä jo vuodesta 2002. Ruukilla on valmistusohjelmassa muun muassa markkinoiden ohuimmat suorasammutusmenetelmällä valmistetut lujat rakenneteräkset. Uusin lisäys Ruukin lujien terästen Optimtuoteperheeseen on Optim 700

QL -teräksen paksummat mittaalueet aina 60 mm asti. - Lujuutensa, korkean iskusitkeytensä ja erinomaisen hitsattavuutensa ansiosta Optim 700 QL soveltuu nostoväline- ja kaivosteollisuuden tarpeisiin. Käyttökohteita ovat muun muassa raskaiden maansiirto- ja kaivoskoneiden sekä offshorenostureiden kuormaa kantavat rakenteet, sanoo johtaja Panu Pitkänen Ruukilta. Komponenttien ja hitsattujen

rakenteiden valmistus on helppoa erikoislujien Optim-terästen hyvien konepajaominaisuuksien sekä erinomaisen pinnanlaadun ja tasomaisuuden ansiosta. Erikoislujia Optim-teräksiä voidaan helposti yhdistää Raex-kulutusteräksiin, jotta saadaan optimaalinen rakenne esimerkiksi kauhoihin. Ruukin tekninen asiakaspalvelu tukee asiakasta tarjoamalla materiaaliosaamista ja tukea erikoisterästen käytössä.

uukin erikoisteräsliiketoiminnan johtaja Thomas Hörnfeldt kertoo, että teräs on loistava materiaali myös kestävän kehityksen kannalta: teräs on teoriassa ikuisesesti kierrätettävä materiaali. Ruukin erikoisteräkset ovat kestävämpiä kuin tavalliset rakenneteräkset, ja ne pidentävät laitteiden elinikää. Kysyimme Thomakselta, miksi Ruukin erikoisteräkset, ja erityisesti uudet paksut Raex -kulutusteräkset, sopivat erityisen hyvin kaivosteollisuuden laitteisiin, joita käytetään kaikkein vaativimmissa olosuhteissa. Minkälaista kehitystyötä on tehty Ruukki Raex -kulutusterästen kehittämiseksi? Ruukki Raex 400, Raex 450, ja Raex 500 -kulutusterästen mitta-alue on laajentunut. Nyt näitä teräksiä on saatavana levyinä aina 80 millimetrin paksuisina. Nyt voimme tarjota kaivosteollisuuden asiakkaillemme paksumpia kulutuskestäviä teräksiä, jotka parantavat laitteiden suorituskykyä ja pidentävät niiden elinikää. Mikä takaa Ruukki Raex kulutusterästen kestävyyden? Raex-kulutusteräkset valmistetaan Ruukin kehittämällä suorasammutusmenetelmällä, joka synnyttää teräksen pintaan kovan ja lujan mikrorakenteen. Menetelmä parantaa kulutusterästen ominaisuuksia ja tekee niistä tasalaatuisia. Tuotteen ta-

Lujuutensa, korkean iskusitkeytensä ja erinomaisen hitsattavuutensa ansiosta Optim 700 QL soveltuu nostoväline- ja kaivosteollisuuden tarpeisiin.

salaatuisuus ja iskusitkeys parantaa sen konepajatyöstettävyyttä edelleen, joka on tärkeää missä tahansa teollisuudessa. Miksi Raex sopii hyvin kaivosteollisuuteen? Kaivosteollisuuden laitteiden on kestettävä valtavaa kulutusta. Lisäksi toimitaan usein syrjäisissä olosuhteissa, joissa laitteiden huolto on vaativaa ja hankalaa. Kaivoslaitteen rikkoutuminen saattaa pysäyttää toiminnan pitkäksi aikaa. Raex-teräkset ovat turvallisia ja kestäviä, ja niitä käyttämällä voi merkittävästi vähentää rakenneosien kulumisen ja rikkoontumisen aiheuttamia huoltoseisokkeja ja siten säästää kustannuksissa. Esimerkiksi Raex 500 -kulutusteräksen kovuus on kolme kertaa kovempaa kuin tavallisen rakenneteräksen. Mitä tapahtuu seuraavaksi erikoisterästen kehityksessä? Erikoisterästemme valmistamiseen tarvitaan vähemmän energiaa ja silti ne ajavat saman asian vähemmällä materiaalimäärällä kuin tavalliset, perinteiset teräkset. Tavoitteena on etsiä uusia käyttömahdollisuuksia erikoisteräskomponenteille ja tuottaa niillä lisäarvoa asiakkaiden tuotteisiin. Raex-kulutusteräkset on kehitetty yhdessä asiakkaidemme kanssa. Etsimme jatkuvasti uusia tapoja kehittää tuotteita, jotka edesauttavat asiakkaitamme heidän omassa liiketoiminnassaan. Viestimme on yksinkertainen: vähemmän materiaalia, joka kestää kauemmin.


kivirock.fi

79

MAARAKENNUS- JA KAIVOSALA

Maxpossa ennätysyleisö - Kivirock.fi tarjoaa lähes tuhat kuvaa!

Maxpo 2013 -näyttely houkutteli 5.-7.9. Hyvinkään lentokentälle 14 835 alan ammattilaista, joille tuotteitaan esitteli 195 näytteilleasettajaa.

axpo 2013 -maarakennusja ympäristöhoitokoneiden erikoisnäyttely keräsi lähes 15 000 raskaskonealan ammattilaista Hyvinkään lentokentälle 5.-7. syyskuuta.

M

Kivirock.fi kuvasi ahkerasti tapahtumaa livenä ja verkkosivuiltamme löydät lähes tuhat kuvaa tapahtumasta sekä Maxpo -uutiset ja tiedotteet ym. Aurinkoinen ja kesäinen sää houkutteli Maxpoon kolmessa päivässä yhteensä 14 835 alan ammattilaista, joista opiskelijoita oli reilu tuhat. - Olemme erittäin tyytyväisiä tapahtumaan. Tapasimme messuilla pitkäaikaisia asiakkaitamme ja myös paljon uusia. Sovimme tapaamisia syksylle runsaasti. Opiskelijoita oli paikalla torstaina hyvin, mikä on hienoa, sillä ala tarvitsee uusia tekijöitä. Maxpo on kasvanut kerta kerralta. Voimme olla erittäin tyytyväisiä, sillä historiansa suurin Maxpo keräsi myös ennätysyleisön, summasi Rakennuskonealan Näyttely-yhdistyksen puheenjohtaja Dae-Tek Oy:n toimitusjohtaja Markku Lappalainen.

Jättialueella lähes 200 näytteilleasettajaa Maxpoon osallistui 195 näytteilleasettajaa, joka sekin on ennätys. Lentokenttäalueen näyttelypinta-ala oli kasvanut viime kerrasta 20 prosentilla 55 590 neliömetriin. TNS Gallupin kävijätutkimuksen mukaan Maxpoon tultiin

tutustumaan uusiin tuotteisiin ja palveluihin (89 %), päivittämään tietoja alan kehityksestä (84 %), tapaamaan kumppaneita (66 %) ja tekemään kauppaa (37 %). Kävijätyytyväisyys (94 %) on korkea, joten kävijät löysivät etsimänsä. TNS Gallupin kävijätutkimukseen haastateltiin 200 Maxpon kävijää. Seuraavan kerran Maxpo järjestetään 10.-12.9.2015 Hyvinkään lentokentällä.

Rakennuskoneala uskoo tulevaisuuteen - Kaikesta näkee, että konekauppa uskoo tulevaisuuteen. Tämän vuoden odotukset ovat kääntyneet varovaisen positiivisiksi, vaikka viime vuosina on kärsitty taantuman vaikutuksista ja myynti on ollut alhaisimmalla tasolla lähes 10 vuoteen, kertoo Lappalainen. - Alkuvuosi oli hiljainen, mutta toinen kvartaali yllätti positiivisesti ja nosti koko vuoden kumulatiivisen myynnin lähelle edellisen vuoden tasoa. Mikäli sama positiivinen vire jatkuu nyt kun synkimmät taantumapuheet alkavat olla takana, niin onnistuminen loppuvuonna voi tehdä vuodesta 2013 konekauppaan kasvuvuoden, arvioi Lappalainen.

Hybriditeknologia vahvasti esillä Maxpossa oli esillä ennätysmäärä uutuuksia. - Tämä vuosi on konemyyjille haastava vuosi. Moottoriteknologia ottaa askeleita kohti puh-

taampia teknologioita, mm. hybridimoottoreita tulee koneisiin. Useat valmistajat tuovat samaan aikaan uusia malleja markkinoille. Paljon muutoksia tulee lyhyessä ajassa. Hinnat nousevat uuden teknologian myötä ja koneista huolehtiminen sekä määräaikaishuoltojen tekeminen ajallaan korostuu. Tämä asettaa haasteita markkinoille, niin myyjille kuin käyttäjillekin. Päästöjen vähentäminen lienee kuitenkin kaikkien hyväksymä tavoite tulevaisuudelle, toteaa Lappalainen.

Koneiden käyttöaste hyvällä tasolla - Kuluneena kesäkautena työtä infra-alalla on ollut kohtuullisen hyvin. Koneiden käyttöaste oli lähes kahden edellisen vuoden tasolla 85 %:ssa. Viime talvikautena maarakentamisen määrä supistui kuitenkin Tilastokeskuksen mukaan noin 10 % vuoden takaisesta. Koko vuoden saldo näyttää menevän keväisen ennakoinnin mukaan selvästi miinukselle. Tuleva talvikausi näyttää hyvin alavireiseltä, sillä kuntien mahdollisuutta pitää kiinni investointisuunnitelmista epäillään. - Kilpailun kireydestä johtuvan urakkahintojen laskun ohella erityinen huoli on maksuaikojen kohtuuton pidentyminen, joka rassaa erityisesti aliurakoitsijoita. Onneksi kuitenkin kustannusten nousu on taittunut viime kuukausina alle yleisen inflaation, kertoo INFRA ry:n toimitusjohtaja Paavo Syrjö alan tilanteesta.

Infrarakentaminen tarvitsee euroja, sitova investointiohjelma auttaisi Syrjö on erityisen huolissaan infran pitkäaikaisesta rahoituksesta. - Budjettiriihessä infra-asiat jäivät oikeasti aika heikolle. Perusväylänpitoon satsataan 44 milj. euroa enemmän kuin viime vuonna, mutta samaan hengenvetoon investoinneista niistetään yli 100 milj. euroa. Tälle vuodelle tuli kyllä lisätalousarviossa 25 milj. euroa perusväylänpitoon ja 200 milj. euroa Finnavian pääomittamiseen, mitkä ovat toki hyviä asioita, summaa Syrjö. Syrjön mielestä yli vaalikausien ulottuva sitova investointiohjelma, joka maalaisi Suomen elinkeinoelämän logistisen näkymän pitkälle tulevaisuuteen, olisi nyt tarpeen: - Suuret väyläinvestoinnit myös kiihdyttävät kaikkea rakentamista alueella, joten infraalan kannalta niillä olisi entistäkin suurempi positiivinen vaikutus. Kunnat, kaupungit ja yksityiset investoisivat tietäen, että alueen logistiikka paranee. Yhtenä mahdollisuutena Syrjö näkee budjettirahoituksen ulkopuolisten rahoitusmallien käytön. - Olisi hienoa nähdä, että hiljattain uutisoidut tienkäyttömaksut kohdistettaisiin tulevaisuudessa infrarahastoon, josta valtio voisi budjettikehyksen estämättä toteuttaa koko yhteiskuntaa hyödyttäviä investointeja

Suomen tieverkosto kaipaa kunnostusta Suomen logistista kilpailukykyä parannetaan nostamalla raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien suurimpia sallittuja mittoja ja massoja. Asetus astui voimaan 1.10.2013 ja sen jälkeen entistä raskaammat ajoneuvot rasittavat tieverkostoa. - Asiantuntija-arvioiden mukaan väyläverkostolle tarvitaan seuraavien kahdenkymmenen vuoden aikana 40-45 milj. euron vuosittaiset lisäpanostukset, jotta mittojen ja massojen noususta saatavat hyödyt täysimääräisesti realisoituisivat. Hyödyiksi on laskettu 155-255 milj. euroa vuodessa, joten hyöty-kustannussuhde on kyllä kohdallaan. Jos tuota 40-45 milj. euroa ei valtiolta vuosittain löydy, eivät hyödytkään realisoidu, kertoo Syrjö. Asia on kuntapuolelle oikeastaan vieläkin isompi ja hankalampi asia kuin valtiolle. Myös kunnilla raha on tiukassa ja käytännössä monet raskaat kuljetukset käyttäisivät kuntien katuverkkoa, jota ei ole mitoitettu kestämään suuria painoja. - Otetaan esimerkiksi vaikkapa omakotirakentaminen, jossa täyttöihin tarvittava kiviaines on ajettava pieniä asuntokatuja myöten omakotitonteille. Jos kadut eivät kestä täyttä kuormaa, on kiviainekset tuotava puolityhjillä autoilla, eivätkä ajatellut hyödyt pääse realisoitumaan, toteaa Syrjö. Katso Maxpo-kuvat www.kivirock.fi


80

MAARAKENNUS- JA KAIVOSALA

kivirock.fi

Maxpossa tehtiin kauppaa... ALLU Finland Oy:n ja Ideachip Machine Oy:n osastolla on perinteisesti totuttu näkemään kunnon show; eikä yleisön tarvinnut pettyä tälläkään kertaa...

Koneosapalvelu Oy myy VAHVA -kahmareita ja niiden lisälaitteita kasvavaa tahtia kaivukoneisiin. Lisäksi konemiehen tavaratalo tarjoaa paljon muutakin maarakennusalalle sopivaa.

at po-kuv x a M o Kats fi virock. www.ki

Rotator Oy:n osastolla pääsi nostalgisiin tunnelmiin kokeilemalla täysin kunnostettua Hitachi UH081 kaivukonetta vuosimallia 1983. Toki osastolta löytyi suuri valikoima myös nykypäivän Hitacheja.

Liebherr esitteli laajasti konevalikoimaansa ja kaupantekoon oli mukava siirtyä viimeisen päälle rakennettuun VIP-rakennukseen, missä myös tarjoilu pelasi tyylikkäästi.


kivirock.fi

Kivirock.fi lÜi ennätykset uusiksi - viikossa yli 100 000 sivulatausta!

K

ivirock.fi:ssä tehtiin Maxpon jälkeisenä maanantaina uusi ennätys sivulatauksissa. Maanantain 9.9. aikana sivulatauksia oli yhteensä peräti 27 144 ja erillisiä kävijÜitä 2 214. Maxpon aikaan Kivirock.fi:ssä oli viikon aikana yli 100 000 sivulatausta.

Maxpon jälkeen Kivirock.fi:ssä ennätykset paukkuivat tiuhaan. Maxpo-lauantaina 7.9. rikottiin ensimmäinen ennätys sivulatauksissa, kun niitä kertyi 15 948 kappaletta. Sunnuntaina lukema nousi 25 643:een. Tämäkään ei vielä riittänyt, vaan maanantaina pistettiin vielä paremmaksi ja sivulatauksia nähtiin peräti 27 144. Ennätys rikkoontui siis kolmena päivänä peräkkäin ja aiempi ennätyslukema kasvoi yli 11 000 sivulatauksella! Maxpoa aiempi ennätys oli Mansen MÜrinÜiden jälkeiseltä maanantailta 8.4. 2013, jolloin sivulatauksia kertyi 15 422. Kivirock.fi tuotti Maxposta runsaasti ennakkouutisia sekä kuvasi tapahtuman

81

MAARAKENNUS- JA KAIVOSALA

*OUSIPALVELUT KAIKKIIN AJONEUVOIHIN JAPERiVAUNUIHIN „LEHTI JAILMAJOUSET „ALUSTANOSAT „ISKUNVAIMENTIMET

usean kuvaajan voimin. Lisäksi Maxpossa jaettiin tuhansia “Katso Maxpo-kuvat livenä Kivirock.fiâ€? -kortteja Kuvia tapahtumasta on kuva-albumissamme lähes 1 000 kappaletta! Kuvat lĂśydät osoitteesta www.kivirock.fi. Kivirock.fi on maarakennus- ja kaivosalan ammattimedia, joka tarjoaa mm. alan uudet uutiset tuoreena joka päivä. Lisäksi sivuilta lĂśytyy koko ajan lisää mielenkiintoisia kuvia, videoita, lehtiä ym.

„KORJAUKSETJAMUUTOSTYyT „ASENNUKSET „PYyRiNSUUNTAUKSET

0ITiJiNMiKI!RINATIE (ELSINKIPUHELIN  6UOSAARENSATAMA2AHTARINKATU (ELSINKI WWWVALLILANTAKOMO½

MISSĂ„ NE KAIKKI KONEMIEHET ON?


82

MAARAKENNUSJA KAIVOSALA METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kaivosteknologian ammattimessu EuroMining sai erinomaisen vastaanoton

Tampereen messukeskuksen lattiat täyttyivät kaivosalan teknologiasta. Näytteilleasettajat olivat tyytyväisiä tapahtuman antiin. Sandvik Mining and Construction Oy toi esille järeitä, Suomessa valmistettuja kaivoskoneita, jotka saivat osakseen paljon huomiota.

Hydrauliikalta vaaditaan erityisen paljon kestävyyttä kaivoskoneissa - Parker Hannifin esitteli tuotteitaan ja osaamistaan näihin haasteisiin.

Normet Utilift -nostinajoneuvoilla tehdään kaivoksissa ja tunneleissa asennustöitä.

T

ampereella järjestettiin 11.-12.9.2013 kansainvälinen kaivosteknologian ammattimessutapahtuma EuroMining 2013.

Lokotrack LT120 on viimeisin ja kehittynein versio Metson tela-alustaisista leukamurskauslaitoksista.

Ruukki Raex -erikoisteräkset kestävät kovaa kulutusta. Kuvassa Eurosteel -kauha missä luotetaan kotimaiseen teräkseen.

Ensimmäistä kertaa pidetyillä messuilla oli 191 näytteilleasettajaa 11 maasta. Messuihin tutustui 3874 kävijää yli kahdestakymmenestä maasta. Erinomaisen vastaanoton saanut tapahtuma kokosi kaikki merkittävät kaivosteollisuuden toimijat saman katon alle. EuroMiningin myötä otettiin käyttöön myös Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen uusi E-halli. Seuraavat EuroMining-messut järjestetään Tampereen Messuja Urheilukeskuksessa 20.-21. toukokuuta 2015. - EuroMining 2013 onnistui hienosti ja olemme todella tyytyväisiä uudesta tapahtumasta saamaamme palautteeseen. Myös kävijämäärä ylitti odotuksemme. Kaivosteknologian messuille on ollut selvästi kysyntää ja Tampere osoitti olevansa oikea paikka tämän alan kansainvälisen tapahtuman toteuttamiseen. EuroMining tarjosi alan toimijoille hyvän tilaisuuden kartoittaa näkymiä ja uutuuksia, keskustella alan ajankohtaisista asioista sekä verkos-

toitua myös ulkomaalaisten toimijoiden kanssa. Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen uusi E-halli eli TähtiAreena valmistui sopivasti näille messuille. Uuden tapahtumahallin avajaisia vietettiin kaivosteemalla messujen yhteydessä. Tästä on hyvä aloittaa vuoden 2015 Euro Mining-messujen suunnittelu, kertoo toimitusjohtaja Hannu Vähätalo Tampereen Messut Oy:stä. Tampereen EuroMining oli hyvin järjestetty kaivosalan uusi messutapahtuma. - Näillä messuilla oli mahdollisuus tavata käytännössä kaikki tämän alan toimijat ja kollegat. On erittäin tärkeää päästä keskustelemaan alan ammattilaisten kesken kaivosteollisuuden haasteista ja mahdollisuuksista sekä tulevaisuuden näkymistä. Keskusteluissa nostettiin laajasti esille myös ympäristökysymykset ja alan toimijoiden vastuu. Kaivosteollisuuden ohella ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyvät asiat koskevat kaikkia teollisuuden aloja, sanoo toimitusjohtaja Pekka Perä Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:stä.

Vuoden ympäristöteko 2013 -palkinto Työ- ja elinkeinoministeriön

strateginen johtaja Mari Pantsar-Kallio piti messujen avauspuheenvuoron, jossa hän käsitteli keinoja saada suomalainen kaivannaisteollisuus kestävämmäksi, houkuttelevammaksi ja kilpailukykyisemmäksi. Pantsar -Kallio totesi, että Suomeen halutaan kaivannaisteollisuutta, mutta ei hinnalla millä hyvänsä. Mari Pantsar-Kallio jakoi avajaisseminaarissa myös historian ensimmäisen Vuoden ympäristöteko -palkinnon. Alan uuden tunnustuspalkinnon sai kairausurakoitsija Oy Kati Ab Kalajoki (KATI). Palkinnon otti vastaan KATI:n liiketoimintajohtaja Matti Rautakoski. - Olemme panostaneet toimintamme ympäristöystävällisyyteen jo yli 10 vuoden ajan. Pidämme Vuoden ympäristöteko 2013 -palkintoa paitsi tunnustuksena tästä työstä, myös kannustimena jatkaa samalla linjalla tulevaisuudessakin. Yrityksemme ydinarvoihin kuuluu ympäröivän luonnon kunnioittaminen ja toiminnan kehittäminen niin, että ympäristövaikutukset jäisivät mahdollisimman vähäisiksi, toteaa KATI:n liiketoimintajohtaja Rautakoski. Katso yli 300 kuvaa EuroMining -messuilta www.kivirock.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI


Vain uutta. Vain parasta. Täysin uudistunut Mercedes-Benz kuorma-automallisto. Mercedes-Benz on ollut aina edelläkävijä, kun puhe on kääntynyt kuorma-autojen taloudellisuuteen, turvallisuuteen ja kuljettajamukavuuteen. Ja nyt Mercedes kulkee väkevästi eteenpäin täysin uudistuneella EURO VI -mallistolla – monipuolisemmin kuin koskaan aikaisemmin. Erittäin tyylikkäät uusi Actros, uusi Antos ja uusi Arocs ovat valmiina ajoon.

ACTROS

ANTOS

AROCS

Kaukoliikenteeseen

Raskaaseen jakeluliikenteeseen

Monipuolisiin tehtäviin, kuten työmaa- ja puutavaraliikenteeseen

www.mercedes-benz.fi/kuorma-autot


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJE TUS 85 KULJETUS

SKAL Kuljetusbarometri 3/2013:

Kuljetusten kysyntä laahaa, kuorma-autokauppa vilkastunut T uoreen SKAL Kuljetusbarometrin mukaan kuljetusten kysyntä kesällä oli kevään arvioita hiljaisempaa.

Kuljetuskaluston mitta- ja massapäätökset piristivät uusien kuorma-autojen kauppaa. Tarve kokonaiskustannusten alentamiseen on edelleen kova. Kuljetusalalla työllistytään etupäässä verkostojen kautta. Kuljetusmäärien toteuma oli synkkä verrattuna kesäkuisiin ennusteisiin. Kuljetusmäärät olivat pudonneet runsaalla kolmanneksella (38 %) ja nousseet kuudenneksella (14 %) vastaajista. Noin kolmannes ennusti kysynnän hiljenevän syksyllä. Myös ajettuja kilometrejä kertyi ennustettua vähemmän. Ajosuorite laski kolmanneksella. Kuljetusten kysynnän laskun taustalla vaikuttavat rakentamisen ja teollisuuden suhdanteet. Liikevaihdon nousua tapahtui yhdellä neljästä yrityksestä ja laskua kahdella viidestä. Liikevaihtoaan kasvattaneita oli hieman keväistä vähemmän (26 % vs. 28 %). Liikevaihdon kasvua loppuvuonna ennusti neljännes

yrittäjistä, laskua kolmannes. Optimistisimmat yrittäjät löytyivät Pohjanmaalta. Myös hämäläisillä sekä länsi- ja itäsuomalaisilla yrittäjillä oli valoisia näkymiä, mutta heistäkin useampi piti liikevaihdon laskua todennäköisempänä kuin nousua. Kannattavuus oli heikentynyt kahdella kolmesta yrityksestä.

Kaluston uusiminen käynnistyi heinäkuussa Alkukesän SKAL Kuljetusbarometrin mukaan noin viidennes yrityksistä oli uusimassa kuljetuskalustoaan kesän aikana. Kesäkuussa julkaistu tieto lokakuussa voimaan astuvasta kuljetuskaluston mitta- ja massa-asetuksesta piristikin kuorma-autokauppaa. Autotuojien mukaan uusien kuorma-autojen tilaukset moninkertaistuivat edellisvuodesta heinäkuussa. Taustalla vaikuttaa myös vuoden vaihteessa uusissa kuorma-autoissa vaadittava Euro 6 -standardin moottori. Kalustokaupan vilkastuminen on havaittavissa tuoreessa barometrissa. Kaluston uusijoita oli nyt neljännes vastaajista. Uusia

mittoja ja massoja hyödynnettiin kalustoinvestoinneilla innokkaimmin Hämeessä, Itä- ja Länsi-Suomessa sekä Pohjanmaalla. Alueellinen painotus oli linjassa liikevaihto-odotusten kanssa. Niin uusien yhdistelmien hankinnat kuin nykyisen kaluston optimointikin kohdistuivat erityisesti 68-tonnisiin. Kalustomuutoksista pidättyvät eivät pystyneet kuljetustehtävässään hyödyntämään isompaa kalustoa (57 %). Kahdella viidestä rahatilanne vaikeutti hankintoja ja yhtä moni halusi ensin katsoa, mitä kuljetusmarkkinoilla tapahtuu. Tieto kuljetusreittien liikennöitävyydestä pidätti investoinneista vain yhtä viidestä vastaajasta. Kyselyä tehtäessä SKAL:n jäsenillä oli jo tieto Liikenneviraston reittipalvelusta.

Tiedotus avainasemassa, todelliset hyödyt laskettava tarkkaan SKAL järjestää jäsenyrityksilleen syksyn mittaan alueellisia tiedotustilaisuuksia kuljetuskaluston mitta- ja massamuutosten tuomista teknisistä sekä kus-

tannusvaikutuksista. Näin yrityksiä tuetaan kustannusten hallinnassa ja estetään virheinvestointeja. Kalustomassojen korottamisella saatava hyöty tulee kuormakoon mukaan määräytyvien yksikkökustannusten laskusta. Hyötyjä laskettaessa on otettava huomioon monien kustannustekijöiden, kuten polttoaine-, rengas- ja työkustannusten kasvu sekä lisärakenteiden paino. Vuoden vaihteessa jälleen kohoavaa polttoaineveroa tulisi palauttaa kuljetusyrityksille verotuksen keinoin. Kuljetusyrityksille kuuluu osansa investointien tuomasta hyödystä.

Kuljetusalan työvoiman tarve Kolmannes yrityksistä tunnistaa kuljettajapulan, alalla työllistytään tuttujen välityksellä. Kuljetusalan työvoiman tarvetta koskeneisiin kysymyksiin vastanneista noin 700 yrittäjästä 42 prosenttia koki, että ammattitaitoisista kuljettajista on pulaa. Työvoiman tarpeesta kärsi 7 yritystä 100:sta, mutta hieman useampi (9 %) arveli markkinoilla olevan riittävästi kuljetta-

jia. Vastaajista enemmistöllä ei ollut työvoiman tarvetta. Niistä 628 yrittäjästä, jotka tunnistivat työvoiman tarpeen markkinoilla, kaksi kolmannesta (73 %) piti alaa säätelevää lainsäädäntöä ja valvontaa merkittävimpänä kuljettajapulan taustatekijänä. Myös alalle tulon kustannuksia pidettiin suurina (66 %). Puolet vastanneista piti alan heikkoa vetovoimaisuutta taustatekijänä kuljettajapulalle. Työntekijöiden rekrytointikysymykseen vastanneista 264 kuljetusyrittäjästä valtaosa (79 %) löysi uudet kuljettajansa verkostojensa avulla, ilman muodollisia hakuprosesseja. Työvoimatoimiston palveluja käytti vajaa kolmannes (31 %). Sosiaalista mediaa käytti yksi kahdestakymmenestä vastaajasta. Viidennes yrittäjistä sai niin paljon kyselyitä töihin pyrkiviltä, että rekrytointitoimia ei tarvinnut erikseen miettiä. Sähköinen barometrikysely lähetettiin elokuussa noin 4 900 SKAL:n jäsenyrittäjälle ja siihen vastasi 694 yrittäjää.


TUS 86 KULJE KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uusi Volvo FH on voittanut International Truck of the Year 2014 -palkinnon

M

iltei päivälleen vuosi julkaisunsa jälkeen Uusi Volvo FH on voittanut International Truck of the Year 2014 -palkinnon. Kilpailun raati koostuu johtavista kuljetusalan toimittajista, jotka edustavat 25 lehteä ympäri Eurooppaa. Volvo Trucksin toimitusjohtaja Claes Nilsson vastaanotti palkinnon juhlallisessa tilaisuudessa Moskovan Comtrans -näyttelyssä 9.9.2013.

Volvo Trucksin toimitusjohtaja Claes Nilsson vastaanotti Truck of the Year 2014 -palkinnon juhlallisessa tilaisuudessa Moskovan Comtrans -näyttelyssä 9.9.2013.

-Volvo Trucks on valmistanut täysin uuden raskaan kuormaauton. Sen innovatiivinen ohjaamo, korkean teknologian komponentit voimansiirtolinjassa ja edistyneet huoltoratkaisut asettavat uuden tason kuljetusalalle, tuomariston äänestyksen summaa Gianenrico Griffini, International Truck of the Year -raadin puheenjohtaja.

Ensiluokkainen, viimeisintä tekniikkaa edustava kuorma-auto

Uuden Volvo FH:n myynti on lähtenyt todella hienosti matkaan ja se on Suomessa erittäin suosittu mm. puutavarakuljetuksissa.

Tämä on kolmas kerta kun Volvo FH -malli on voittanut International Truck of the Year palkinnon. Se korjasi arvostetun voiton myös vuosina 1994 ja 2000. -Olemme palkinnosta otettuja ja onnellisia. Kun julkaisimme uuden FH-kuorma-auton syyskuussa 2012, väitimme, että se rikkoo rajoja siinä mitä ensiluokkainen kuorma-auto voi tarjota. International Truck of the Year -palkinto vahvistaa, että Volvo FH lunastaa tämän lupauksen, sanoo Volvo Trucksin toimitusjohtaja Claes Nilsson. Täysin uusi Volvo FH on valmistettu kuljettajaa ajatellen ja kuljetusyrityksen tuottavuus suunnittelun keskiössä. Kuorma-autossa on tärkeitä innovaatioita kaikilla keskeisillä alueilla: polttoainetaloudellisuudessa, ergonomiassa, ajotuntumassa, aktiivisessa- ja passiivisessa turvallisuudessa ja aikaa säästävissä ominaisuuksissa.

Uusi Volvo FH pähkinänkuoressa: - I-See -järjestelmän avulla voi säästää jopa 5 prosenttia polttoainetta. Järjestelmä käyttää elektronisesti ladattua tietoa tien pinnanvaihteluista ja optimoi sen avulla vaihteiden vaihtamista, nopeutta ja jarrujen käyttöä. - Kuorma-autoon on saatavilla valikoima 13- ja 16-litraisia Euro 6 -moottoreita. - Ohjattavuus ja ajotuntuma on huippuluokkaa kehittyneen alustan ja lisävarusteena saatavan etupään erillisjousituksen ansiosta. - Oikean ajoasennon löytämiseksi on tarjolla enemmän mahdollisuuksia. Esimerkiksi säädettävä ohjauspyörä ja jopa 20 astetta kääntyvä ohjauspylväs parantavat ajomukavuutta. - Kuljettaja näkee tien paremmin muun muassa suuremman ohjaamon ikkunapinta-alan ja peilien innovatiivisen muotoilun ansiosta. - Pystyt A-pilarit lisäävät yhden kuution verran tilaa ohjaamoon. Tämä mahdollistaa 300 litraa lisää säilytystilaa ja huomattavasti paremman asumismukavuuden ohjaamossa. - Volvo Trucksin kehittämä ajoneuvon online-yhteys mahdollistaa lupauksen 100 % käyttöasteesta. Uuden tekniikan ansiosta ajoneuvoa ja huoltosuunnitelmaa voidaan aktiivisesti seurata.

Lisää tuottavuutta omistajalleen -Uusi Volvo FH lisää kuljetusyrityksen tuottavuutta monella eri tavalla, sanoo Claes Nilsson, ja päättää: - Lisäksi kuljettajalle mahdollisuus työskennellä International Truck of the Year -palkinnon voittaneella ajoneuvolla tuo tietenkin lisäarvoa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJE TUS 87 KULJETUS

Kumhon raskaiden kuormien renkaat ovat tehty kestämään huonoimmallakin alustalla ja silti ne ovat maantiellä kuin kotonaan. Renkaat pureutuvat lumeen ja jäähän sekä kestävät kantojen pistoja. Kysy lisää lähimmältä jälleenmyyjältäsi ja pyydä koko mallistomme esite.

KWS01

KWDO1

Jälleenmyyjäsi Iisalmen, Joensuun ja Mikkelin alueella:

Puhelin

010 289 6927

Volvo Trucksin toimitusjohtaja stuntmiehenä laes Nilsson on Volvo Trucksin toimitusjohtaja. Hän tähdittää videota, jossa Volvon uusi Volvo FMX maansiirtoauto laitetaan koville, eikä epäröi seistä parinkymmenen metrin korkeudelle nostetun kuorma-auton nokan päällä.

C

- On myönnettävä, että minulla oli perhosia vatsassa, ja ajattelin monta kertaa, mihin olin oikein lupautunut. En ole mikään vuorikiipeilijä, enkä pidä korkeista paikoista. Olin kuitenkin lupautunut mukaan stunttiin, joten en voinut perääntyäkään, Claes Nilsson kertoo. Nilssonin piti seistä liki kaksi tuntia Göteborgin satamassa veden ylle yli 20 metrin korkeudelle nostetun Volvo FMX maansiirtoauton nokan päällä. - Uusintaotoksia oli tietenkin paljon, ja kuvaaminen on aikaa vievää työtä. Ilma oli melko kylmä - noin 8 astetta - ja tuuli puhalsi kymmenkunta metriä sekunnissa, joten käsiä alkoi kotvan kuluttua paleltaa melkoisesti. Mutta kaikki sujui oikein hyvin. Turvallisuudesta ei tingitty missään vaiheessa, joten ei minua varsinaisesti pelottanut, Nilsson jatkaa.

Sähkökäyttöinen Rotochopper B-66 E -murskain on varustettu 700 hv moottorilla rummulle ja lisäksi koneessa on toinen sähkömoottori muille toiminnoille.

Tämän The Hook -videon tarkoituksena on osoittaa, että kuorma-auton hinauspiste on mitoitettu kestämään huomattavasti suurempaa rasitusta kuin mihin se normaalisti joutuu. - Halusimme näyttää, kuinka vahvarakenteisia ja laadukkaita maansiirtoautomme ovat. Eikä

sitä voi selvemmin tehdä kuin nostamalla 15 tonnin kuormaauto ilmaan sen omasta hinauspisteestä, Nilsson kertoo. Video kuvattiin helikopterista. Kaikki oli valmisteltu etukäteen pienintä yksityiskohtaa myöten. - Kaikkein hankalinta on ku-

vata koko video yhdellä otolla helikopterista. Claes Nilsson teki minuun suuren vaikutuksen pysymällä rauhallisena ja keskittyneenä koko kahden tunnin ajan 20 metrin korkeudella. Kokeilin sitä itsekin, mutta vain 15 minuutin ajan. Voin kyllä sanoa, että siinä rupeaa pelottamaan,

videon ohjannut Folke Film -yhtiön Filip Nilsson kertoi. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Volvo Trucks on kuvannut näyttäviä kuorma-autotestejä. Ballerinaksi nimetty video nousi viraali-ilmiöksi eri puolilla maailmaa, kun se julkaistiin viime vuoden elokuussa. Yli 7 miljoona katsojaa keränneessä YouTube-videossa Faith Dickey tasapainoilee slackline-köydellä kahden täyttä vauhtia kiitävän kuorma-auton välissä. Videolla pyrittiin havainnollistamaan Volvon uuden kaukokuljetuksiin suunnatun kuorma-auton erinomaista vakautta ja huippuluokan ohjausominaisuuksia. - Sittemmin olemme tuoneet markkinoille neljä muuta uudistunutta kuorma-automallia. Suunnitelmissamme on tehdä niille laaja joukko testejä tulevina kuukausina ja havainnollistaa testien avulla näiden mallien entistäkin parempia ominaisuuksia. Eivätkä ne ole mitään tavallisia koeajoja - voin vakuuttaa, että kukaan kuorma-automaailmassa ei ole ennen tehnyt mitään vastaavaa, Claes Nilsson paljastaa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kesän kääntyessä pikku hiljaa syksyyn, Scania-karavaani lähtee jälleen kiertämään Suomea. Tällä kertaa uusien Streamline-mallien ohella kalustoon kuuluu kolme uusien mitta- ja massasäännösten mukaista yhdistelmää.

Scanian 76-tonniset lähtevät syyskaravaaniin Karavaanissa on koeajettavissa seuraavat autot: Puutavara-auto:

Scania R 730 8x4*4 + 5-akselinen vaunu.

Kokonaismassa 76 tonnia.

Hakeauto:

Scania R 730 8x4*4 + 5-akselinen vaunu.

Kokonaismassa 76 tonnia.

Sorakasetti:

Scania R 620 10x4*6 + 4-akselinen vaunu.

Kokonaismassa 76 tonnia.

Puoliperävaunu:

Scania R 490 6x2 Streamline Euro 6

Puoliperävaunu:

Scania R 500 6x2 Streamline

Koukkuauto:

Scania G 360 6x2*4 Euro 6

Jakeluauto:

Scania P 280 4x2

Scanian syyskaravaani lähtee liikkeelle 23. päivänä syyskuuta Kotkasta. Seitsemän karavaaniviikon aikana autot ovat oheisen aikataulun mukaisesti koeajettavissa kaikkiaan 29 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Karavaaniautot ovat päivittäin koeajettavissa klo 11 – 19 välisenä aikana paitsi lauantaina 19.10. Närpiössä klo 9 – 15.

Tervetuloa koeajolle!


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Karavaani 2013 reitti ja aikataulu 23.9.

Kotka

Scania Suomi Oy, Ristinkalliontie 39

Tiistai

24.9.

Kouvola

Scania Suomi Oy, Kaitilankatu 8

Keskiviikko

25.9.

Lappeenranta

Scania Suomi Oy, Myllymäenkatu 8

Torstai

26.9.

Mikkeli

Korjaamo S ja V Varis, Rahulantie 1 A

Perjantai

27.9.

Savonlinna

Kone- ja Asennuspalvelu Oy, Tuottajantie 8

QMaanantai

30.9.

Joensuu

Autotalo E. Hartikainen Oy, Pamilonkatu 31

Tiistai

1.10.

Varkaus

Varkauden Kuorma-autohuolto Oy, Leijukuja 8

Keskiviikko

2.10.

Kuopio

Scania Suomi Oy, Takojantie 15

Torstai

3.10.

Kuopio

Scania Suomi Oy, Takojantie 15

Perjantai

4.10.

Iisalmi

Autotalo E. Hartikainen Oy, Marjahaankierto 11

QMaanantai

7.10.

Kajaani

Autotalo E. Hartikainen Oy, Syväojankatu 5

Tiistai

8.10.

Kuusamo

Kuusamon KTK, Revontulentie 4

Keskiviikko

9.10.

Rovaniemi

Scania Suomi Oy, Alakorkalontie 11

Torstai

10.10.

Kemi

Scania Suomi Oy, Korjaamontie 3

Perjantai

11.10.

Oulu

Scania Suomi Oy, Terminaalitie 2

QMaanantai

14.10.

Oulu

Scania Suomi Oy, Terminaalitie 2

Tiistai

15.10.

Ylivieska

Teboil Ylivieska, Tehdastie 2

Keskiviikko

16.10.

Kokkola

Scania Suomi Oy, Kauppakaari 3

Torstai

17.10.

Kokkola

Scania Suomi Oy, Kauppakaari 3

Perjantai

18.10.

Vaasa

Scania Suomi Oy, Myllärinkatu 5-7

Lauantai

19.10.

Närpiö

Teboil Närpiö, Närpiöntie 621 / Valtatie 8

QMaanantai

21.10.

Seinäjoki

Scania Suomi Oy, Kuortaneentie

Q

Maanantai

Tiistai

22.10.

Seinäjoki

Scania Suomi Oy, Kuortaneentie

Keskiviikko

23.10.

Pori

Scania Suomi Oy, Lounatuulentie 2 b

Torstai

24.10.

Turku

Scania Suomi Oy, Eteläkaari 6

Perjantai

25.10.

Turku

Scania Suomi Oy, Eteläkaari 6

QMaanantai

28.10.

Lohja

Scania Suomi Oy, Mustalahdentie 101

Tiistai

29.10.

Helsinki

Scania Suomi Oy, Muonamiehentie 1

Keskiviikko

30.10.

Porvoo

Porvoon Autotech Oy Ab, Teollisuustie 17

Torstai

31.10.

Lahti

Scania Suomi Oy, Asentajankatu 2

Perjantai

1.11.

Hämeenlinna

Scania Suomi Oy, Varastokatu 1

QMaanantai

4.11.

Hämeenlinna

Scania Suomi Oy, Varastokatu 1

Tiistai

5.11.

Tampere

Scania Suomi Oy, Lakalaivankatu 12

Keskiviikko

6.11.

Jyväskylä

Scania Suomi Oy, Hallaperäntie 8

Torstai

7.11

Jyväskylä

Scania Suomi Oy, Hallaperäntie 8

QTiistai

12.11.

Maarianhamina

Teknikpartner, Vikingagränd 6

www.scania.fi


TUS 90 KULJE KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Mercedes-Benz täysin valmis Euro 6 -moottoriteknologiaan

Veho Hyötyajoneuvojen myyntijohtaja Rami Ainiala näyttää että Mercedes-Benz on täysin valmiina uuteen Euro 6 -moottoriteknologiaan ja kokemusta moottoreista on jo paljon.

V

eho Hyötyajoneuvot on myynyt raskaita Mercedes-Benz -kuormaautoja hyvää tahtia koko kesän ajan. - Elokuu oli meille raskaissa kuorma-autoissa jopa ennätyksellinen. Tähän vaikutti viimein kesällä saatu päätös massa- ja mittamuutosten varmistumisesta sekä Euro 5 -moottorilla varustettujen autojen hyvä kysyntä. Myös syyskuun myynti on jatkunut hyvällä tasolla mutta edellä mainituista asioista johtunut kovin kysynnän piikki on jo tasaantunut. Toki uusien massojen ja mittojen mukaisten yhdistelmien myynti on oikeastaan vasta alkanut, mutta Euro 5 moottorilla varustettuja malleja ehtii saada enää vain muutamia hajamalleja ja niidenkin tilaamisen suhteen eletään aivan viime hetkiä, analysoi Veho Hyötyajoneuvon myyntijohtaja Rami Ainiala. Juuri Euro 5 -moottoristen kuorma-autojen kova kysyntä ympäri Eurooppaa on johtanut siihen, että Mercedes-Benz on valmistanut viime kuukaudet kuorma-autoja täydellä kapasiteetilla. - Wörthin tehtaan tuotantomäärät ovat todella kovalla tasolla, toteaa Ainiala.

Täydellinen Euro 6 -moottorimallisto Mercedes-Benz on ollut hyvissä ajoissa valmis uuteen Euro 6 -moottoriteknologiaan. Moottoreita on toimitettu asiakkaille jo pitkään ja vuodenvaihteessa

tarjolla on täydellinen Euro 6 moottorimallisto; itseasiassa uuden Arocs -kuorma-auton uusien moottorimallien myötä Euro 6 -valikoima on laajempi kuin mitä oli Euro 5 -moottoreiden. - Euro 6 -moottorilla varustettuja raskaita Mercedes-Benz kuorma-autoja on ajossa ympäri Eurooppaa jo toistakymmentätuhatta. Erityisesti Saksassa ja Sveitsissä Euro 6-tasolle on siirrytty hyvissä ajoin sillä saavutettavien selkeiden taloudellisten etujen myötä mm. tietulleissa. Suomessa ensimmäiset Euro 6 -moottorilla varustetut Actros -kuorma-autot otettiin käyttöön jo puolitoista vuotta sitten ja Euro 6 -autoja on myyty sen jälkeen kasvavaa tahtia, sanoo Ainiala. Mercedes-Benzin Euro 6 moottorit ovat osoittaneet käytössä luotettavuutensa, taloudellisuutensa ja tehokkuutensa erittäin tärkeitä ympäristöarvoja unohtamatta. - Kun ensimmäiset edistyksellistä tekniikkaa ja sitä kautta etuja kuljetusyrittäjille tuovat Euro 6 -moottorit julkistettiin, Mercedes-Benz arvioi polttoaineenkulutuksen kasvavan vastaaviin Euro 5-moottoreihin verrattuna noin 3 %. Nyt kuitenkin käytäntö on osoittanut että polttoaineen kulutuksen kasvua on ollut korkeintaan 1 % ja samaan aikaan AdBlue -kulutus on laskenut n. 40 %, ilmoittaa Ainiala.

Siirtyminen helppoa Siirtyminen Euro 5 -moottoreista Euro 6 - moottoreihin on jälleen yksi askel kehityksessä eikä teknisesti normaalin käytön

kannalta ollenkaan niin suuri kuin moni ehkä ajattelee. - Päällepäin Euro 6 -moottorit ja kaikki niihin liittyvä näyttää samalle kuin Euro 5 -moottoreissa. Pitää olla jo hyvin tekniikkaa tunteva ja päästä tutkimaan todella tarkkaan että löytää ulospäin näkyviä eroja esimerkiksi sensoreiden määrässä ja sijoittelussa. Partikkelisuodatin on tullut lisää mutta sekin katalysaattorin sisään ja itse asiassa esimerkiksi Euro 5 -moottoreilla varustetussa uusissa Actroksissa on ollut sille jo tilakin valmiina sillä autot on suunniteltu alusta saakka Euro 6-moottoreille. Merkittävimmät muutokset ovat tapahtuneet elektroniikan sisällä eli moottorin aivoissa, sanoo Ainiala.

Ja ne huhut... Muutaman Euro 6 -moottoreihin liittyvän huhun Ainiala haluaa oikaista ainakin Mercedes-Benz -moottoreiden osalta. - Kentällä on puhuttu että Euro 6 -moottoreiden partikkelisuodatin maksaa jopa tuhansia euroja. Tämä ei pidä ollenkaan paikkaansa. Esimerkiksi Mercedes-Benz Actros -kuorma-autoissa partikkelisuodatin tulee vaihtaa ensimmäisen kerran vasta kolmannessa huollossa ja kun huoltoväli on jopa 100 000 km niin vaihto on edessä vasta jopa 300 000 km ajetun kilometrin jälkeen. Seuraavan kerran vaihto tehdään joka toisen huollon yhteydessä. Veho Hyötyajoneuvot käyttää suodattimina vaihtoosia eli asiakas maksaa itse asiassa partikkelisuodattimen vaihdossa vain sen puhdistustyön

hinnan mikä on edullinen ja jos asiakkaalla on Vehon huolenpitosopimus - niin kuin yli 50 %:lla kuorma-autoasiakkaistamme jo on - sisältyy partikkelisuodattimen vaihto siihen. Näiden erikoissuodattimien puhdistus vaatii erikoislaitteet joita on Saksassa. Vaihto-osilla suodattimet löytyvät suoraan hyllystä ilman odottelua, opastaa Ainiala.

Toinen usein kuultu huhu on se että Euro 6 -moottoreissa ei riitä lämpöä maansiirtoautojen lämpölavan rakentamiseen. - Meillä on tuossa pihassakin parhaillaan uusi Arocs -esittelyauto Euro 6 -moottorilla ja toimivalla lämpölavalla; sen voi vaikka kädellä kokeilla jos on paksunahkainen, heittää Ainiala huumorilla.

Veho Hyötyajoneuvojen verkosto on siirtynyt neljän alueyksikön mallista kolmen alueyksikön malliin

V

eho Hyötyajoneuvot on toteuttanut verkostossaan organisaatiomuutoksia 14.9. 2013 alkaen. Aiemman neljän alueyksikön mallista on siirrytty kolmen alue yksikön malliin.

noista (huolto ja uusien autojen myynti) vastaa kokonaisuudessaan aluejohtaja Rami Keinänen. Alueen myyntivoima vahvistuu entisestään lokakuussa, kun Seinäjoella ja Jyväskylässä palveluksessa aloittaa molemmissa uusi kuorma-automyyjä.

Pohjois-Suomen alue Etelä-Suomen alue Etelä-Suomen alueeseen kuuluu Turun, Salon, Raaseporin, Espoon, Vantaan, Lahden, Kouvolan, Kotkan ja Lappeenrannan alueet. Uusien autojen myynnistä vastaa aluemyyntijohtaja Mika Liljeström ja huolto- ja varaosatoiminnoista, Veho Hyötyajoneuvojen omissa toimipisteissä, aluehuoltojohtaja Jussi Jalonen. Jalonen jatkaa myös Liedon toimipisteen huollon esimiehenä.

Keski-Suomen alue Keski-Suomen alueeseen kuuluu Porin, Vaasan, Seinäjoen, Tampereen, Keuruun, Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun alueet. Hyötyajoneuvoliiketoimin-

Pohjois-Suomen alueeseen kuuluu Kokkolan, Oulun, Rovaniemen ja Kajaanin alueet. Hyötyajoneuvoliiketoiminnoista (huolto ja uusien autojen myynti) vastaa kokonaisuudessaan aluejohtaja Pasi Karjalainen. Samassa yhteydessä aluehuoltojohtaja Jussi Jalonen on kutsuttu Veho Hyötyajoneuvojen laajan johtoryhmän jäseneksi. Veho Hyötyajoneuvojen vaihtoauto- ja erikoismyyntitoimintoihin nyt toteutettavat muutokset eivät vaikuta millään tavalla. Koko maan vaihtoautoliiketoiminnasta vastaa edelleen myyntijohtaja Antti Langinkoski ja erikoismyyntitoiminnoista johtaja Harri Arpalahti.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJE TUS 91 KULJETUS


METSÄALAN AMMATTILEHTI

-RSDNJSDLQRQV¦¦VW¸DMRQHXYRVVDŘ-RXVLWWDPDWWRPDVWDNXRUPDVWDMRSDSDLQRQV¦¦VW¸S\¸U¦¦NRKGHQ

7DRWWX\KGHVW¦NDSSDOHHVWDVXXUOXMXXVDOXPLLQLVWDŘ1HOM¦NHUWDDWHU¦VW¦YDKYHPSL

Hyödynnä uudet kokonaispainot maksimaalisesti - kevennä yhdistelmäsi omapaino myös vanteiden osalta!

ZZZPLOFRDŵ

www.alcoawheels.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJE TUS 93 KULJETUS

Uusi Renault Trucks T tojärjestelmä (Electronic Air Control Unit, EACU), polttoaineen kulutusta alentava muuttuvatilavuuksinen ohjaustehostimen pumppu ja jopa 1475 litran polttoainesäiliö. Huoltotoimintoja helpottavat erilliset sähkö- ja paineilmaputkitukset alustassa, jossa elektroniikka on sijoitettu rungon oikealle ja pneumatiikka vasemmalle puolelle. Tarvittaessa kuljettajalla on käytettävissä 24/7 painike, jonka avulla auto voidaan paikallistaa ja lähettää dataa suoraan auton tietojärjestelmästä vianmääritystä varten lähimmälle Renault Trucksin maailmanlaajan verkoston 1600 huoltopisteestä. T-mallisto on myös inte-

Renault Trucks tarjosi syyskuussa kansainväliselle lehdistölle mahdollisuuden koeajaa uusi Renault Trucks T -mallisto kotikentällään Ranskassa.

R

enault Trucks on hyödyntänyt ensi vuoden alusta voimaan tulevan Euro 6 päästönormin täysimääräisesti uudistamalla koko rahtiliikenteen mallistonsa.

Uusi Renault Trucks T -.mallisto on suunniteltu yhteistyössä 50:n eri puolilla maailmaa toimivan asiakkaan kanssa. Malliston kehittämisen perustana on ollut Renault Trucksin historian laajin ja perusteellisin testiohjelma; sen aikana autoilla on ajettu yli 10 miljoonaa testikilometriä ennen uuden malliston tuomista markkinoille. Tuloksena on ainutlaatuinen, eri ajotehtäviin laajasti muunneltava T-mallisto, jossa on huippuvarusteltu, tilava ja aerodynaamisesti muotoiltu ohjaamo. Renault Trucks T mallisto on ihanteellinen yhdistelmä polttoainetaloutta ja ajomukavuutta - se on suunniteltu palvelemaan parhaalla mahdollisella tavalla niin kuljetusyrityksen kuin kuljettajan tarpeita. Renault Trucksin rahtiliikenteen malliston perusidea on tarjota auto, joka erilaisia moduuliratkaisuja hyödyntämällä soveltuu kaikkiin rahtiliikenteen kuljetustarpeisiin. Renault Trucks T -mallistossa yhdistyy pieni polttoaineen kulutus kaukoliikenteen kuljettajien arvostamaan ohjaamon mukavuuteen. Perusteellisten tuulitunnelitestien pohjalta suunnitellussa aerodynaamisessa ohjaamossa jalostuu Renault Premiumin korkea hyötysuhde ja alhainen polttoaineen kulutus Magnumin mukavuuteen ja ylellisyyteen - yhdessä ja samassa autossa. Kokonaan uutta ohjaamoa täydentää edistyksellinen, Euro 6 -moottoriin perustuva voimalinja. Renault Trucks T -malliston

suunnittelun lähtökohta on ollut valmistaa auto, joka kaikissa yksityiskohdissaan kuvastaa kokonaisvaltaisesti uuden malliston korkeaa laatua. Auto on omistajalleen mahdollisimman tehokas ja taloudellinen työväline. Samalla se on äärimmäisen mukava ja turvallinen ajaa sekä muotoilultaan sellainen, josta kuljetusyritys ja kuljettajat voivat olla ylpeitä. Uusi Renault Trucks T jatkaa rahtiliikenteen Premium malliston vahvaa pyrkimystä auttaa omistajaansa alentamaan polttoainekustannuksia. Tehokkuutta korostava suunnittelu ja uusi voimalinja tekevät T -mallistosta polttoaineen kulutukselta yhden markkinoiden taloudellisimmista rahtiautoista. Samanaikaisesti kun T -mallisto täyttää tiukat Euro 6 vaatimukset, on kulutus laskenut 5 prosenttia aikaisempaan mallisukupolveen verrattuina. Renault Trucks T mallisto tarjoaa lukuisia ennennäkemättömiä etuja. Uusi 2,5 metriä leveä ohjaamo on entistäkin tilavampi ja mukavampi. Leveää vuodetta

täydentää ylävuode, joka voidaan muuttaa ylimääräiseksi säilytystilaksi. Moottoritunneli on vain 200 mm korkea ja vaihtoehtoisesti on tarjolla myös kokonaan tasalattiainen ohjaamo. Ajomukavuuden takaavat erityisesti Renault Trucksille suunnitellut RECARO® istuimet, ergonomisesti toteutettu kojelauta, jossa on markkinoiden suurin 7 tuuman näyttöruutu ja mahdollisuus vaihtaa kytkimien paikkaa yksilöllisten tarpeiden mukaan. T- mallin ohjaamossa on lisäksi sekä sisältä että ulkoa avattava säilytystila sekä 85 asteen kulmassa avautuvat ovet. Kuljettavan mukavuutta ja turvallisuutta lisäävät lukuisat aputoiminnot, esimerkiksi ohjauksen mukaan kääntyvät kaarrevalot ja kolmeen suuntaan säädettävä ohjauspyörä. Uuteen T-mallistoon on tarjolla Euro 6 -normit täyttävät DTI 11 ja DTI 13 moottorit. Koko mallistossa on vakiona automatisoitu Optidriver vaihteisto, jossa on uusi vaihteensiirron ohjausjärjestelmä. Mallistossa on kokonaan uusi paineilman tuot-

Koeajotilaisuuden aikana päästiin tutustumaan myös Renault Trucksin Blainville-sur-Ornen kuorma-autotehtaaseen, mikä sijaitsee Calvadoksen maakunnassa.

Kuljettajan työpaikka on mukava ja ergonominen.

groitu Renault Trucks Optifleet järjestelmään, jolla kuljetusyritys pystyy tehostamaan kuljetuskalustonsa tuottavuutta. Ennakoivan ja taloudellisen ajon Optifuel koulutuksen on osallistunut jo 25 000 kuljettajaa ja sen avulla kuljetusyritys pystyy vähentämään polttoainekuluja jopa 15 %.

Katso lisää kuvia Ranskan koeajotapahtumasta www.ammattilehti.fi

Uuden Renault T -malliston lehdistön koeajo tapahtui Normandian maihinnousun maisemissa. Liittoutuneiden joukkojen suorittama Normandian maihinnousu Arromanchissa Omaha Beachilla on historian suurin meritse tapahtunut valtausoperaatio. Samalla se oli upea logistinen suoritus: 50 000 sotilasta ja yli 10 000 ajoneuvoa siirrettiin esimmäisessä aallossa ensimmäisen aamun ja päivän aikana laivoista maihin. Yhteensä maihinnousuun osallistui yli 150 000 sotilasta; pääasiassa englantilaisia, amerikkalaisia ja kanadalaisia. Maihinnousua turvaamassa oli yli 11 500 lentokonetta ja 6800 erilaista alusta sekä yli 20 000 erilaista ajoneuvoa. Normandian maihinnousu toteutettiin vuonna 1944 kesäkuun 5-6 päivän välisenä yönä. Itse maihinnousu tapahtui kuudessa kohtaa Kanaalin rannikolla klo 6.30-7.30 välisenä aikana. Täältä alkoi eteneminen kohti Saksaa ja maailmansodan loppunäytöstä. Pariisi vallattiin 25. elokuuta ja Saksan rajan liittoutuneiden joukot saavuttivat marraskuussa.


TUS 94 KULJE KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Timo Korhosella vahva usko suomalaisen kuljetusvälineteollisuuden tulevaisuuteen

S

isu Autoa hallitsevan Suomen Erikoisajoneuvot Oy:n osakkaana aiemmin 50 prosentin osuudella ollut toimitusjohtaja Timo Korhonen on lunastanut Olof ja Maija Eleniuksen yhtiön omistusosuudet (yhteensä 50 %) 16.8.2013 julkistetulla kaupalla ja siten saanut haltuunsa konsernin koko osakekannan. Panostuspäätöstään Korhonen perustelee vahvalla uskollaan suomalaisen kuljetusvälineteollisuuden tulevaisuuteen ja haluunsa edistää tuotekehityksen, valmistuksen ja laajan alihankintaverkoston huippuosaamista Suomessa. Tavoitteena on luoda tältä pohjalta kasvavaa vientiliiketoimintaa. Sisu Auton toimitusjohtajana vuodesta 2007 toiminut Olof Elenius (62) sanoo nyt tapahtuneen omistusjärjestelyn toteutuneen suunnitellusti - Toimivan johdon ottaessa yrityksen haltuunsa vuonna 2010, loimme yritykselle kasvot. Omistajien päätoiminen työskentely yrityksessä lujittaa keskinäistä luottamusta oman henkilöstön sekä yrityksen kaikkien sidosryhmien välillä. Sisu Autolla on käynnissä pitkäkestoinen, raskasta työtä vaativa uuden strategian toteutusvaihe, joten aikoinaan tekemäni päätös siirtyä eläkkeelle viimeistään täyttäessäni 63 vuotta on nyt tapahtuneen omistusjärjestelyn taustalla, sanoo Elenius - Viiden vuoden työskentelymme yrityksen johtoparina on vakuuttanut minut Timon kyvyistä ja periksi antamattomuudesta, joten uskon, että Sisu Autolla on hänen johdossaan hyvät mahdollisuudet menestyä myös

Sisu Auton liikevaihto oli 23 Meur vuonna 2012 ja yhtiö on tehnyt kolmena viime vuotena voitollisen tuloksen. Toteutetut investoinnit tuotannon ja kotimaan myynnin haltuunottoon kasvattavat kuluvan vuoden liikevaihtoa, mutta rasittavat lyhyellä tähtäimellä yhtiön tulosta. Nyt toteutunut omistusjärjestely on rahoitettu Korhosen aiemman yritystoiminnan tuloksilla sekä henkilökohtaisella rahoituksella.

Timo Korhonen, (55), on pitkän linjan koneenrakentaja, teknologiajohtaja ja yrittäjä

- Suomessa tapahtuva Sisu kuorma-autojen tuotekehitys ja valmistus ovat jatkossakin keskeinen osa yrityksemme liiketoimintaa, sanoo Sisu Auton toimitusjohtaja ja omistaja Timo Korhonen.

tulevaisuudessa, Elenius jatkaa. Markkinoiden nopeat muutokset edellyttävät myös Sisu Autolta jatkuvaa kehittymistä ja uudistumista toiminnan, tuotteiden sekä koko palvelukonseptin osalta. - ICT-aloille syntyvien uusien yritysten uskotaan lieventävän teknologiateollisuuden vaikeuksien aiheuttamia henkilöstövähennyksiä. Rakennemuutoksen seurauksena meillä tulee kuitenkin olemaan runsain joukoin työttömiä kone- ja metallituoteteollisuuden ammattilaisia, jollei ala itse pysty uudistumisellaan tätä kehitystä hidastamaan, sanoo Korhonen. - Sisu Auton suurin vahvuus on sen yhtenäinen, kyvykäs, palvelualtis, muuntautumiskykyinen ja taistelemaan tottunut henkilöstö, jonka voimin voimme luoda nykyisten kuorma- ja sotilasajoneuvotuotteiden pohjalta

uutta, kannattavaa liiketoimintaa - Suomalaisen kuljetusyrittäjän poikkeuksellisen haastavat tarpeet kehittävät tuotteitamme ja toimintaamme tulevaisuudessakin. Suomessa tapahtuva Sisu kuorma-autojen tuotekehitys ja valmistus ovat jatkossakin keskeinen osa yrityksemme liiketoimintaa. Sen rinnalle pyrimme kehittämään vientitoiminnan vaatimia erikoisjärjestelyjä mm. paikallisen tuotantosisällön osalta sekä tuottamaan ajoneuvoteknologiaan liittyviä konsultointipalveluja mm. kehittyvien maiden markkinoilla toimiville ajoneuvovalmistajille. Tiiviitä keskusteluja näiden tiimoilta on käyty jo pidemmän aikaa, Korhonen kertoo. Vientitoiminnan laajentaminen edellyttää kuitenkin vahvaa asemaa kotimaan markkinoilla. Uuden Sisu Polar -siviilimallis-

ton menestystä on jarruttanut edelleen jatkuva vaikea kotimaan markkinatilanne sekä mm. raskaita ajoneuvoja koskevan mitta- ja massauudistuksen toteutusvaikeudet. Toisaalta Korhonen muistuttaa, että kilpailijoita nopeamman toimitusprosessin ansioista Sisu Auto pystyy tarjoamaan vielä syksyn kuluessa nykymalliston mukaisia asiakaskohtaisesti räätälöitäviä autoja ennen ensi vuoden alusta voimaan tulevia Euro 6 päästömääräyksiä. - Meneillään olevilla Puolustusvoimien ajoneuvohankinnoilla on tässä muutosvaiheessa suuri merkitys toiminnallemme. Toivottavaa siten on, että nämä hankinnat kohdistuvat kotimaisen kuljetusvälineteollisuuden tuottamiin, asiakasvaatimukset hyvin täyttäviin, kotimaista työllisyyttä tukeviin tuotteisiin, sanoo Korhonen.

Vuodesta 1979 lähtien Merivoimien alusten konepäällystötehtävissä toiminut Korhonen siirtyi Sisu Auton palvelukseen tutkimusinsinööriksi v. 1988. Testauspäällikön sekä Sisu Racing -kilpatallin päällikön tehtävät johtivat hänet Sisu Auton kuorma-autoteollisuuden tuotekehitysjohtajaksi ja Sisu-konsernin moottoristrategiksi. Vuonna 1996 Korhonen siirtyi Wärtsilä Diesel Teknologian palvelukseen tuoteryhmän päälliköksi. Yrittäjänä Korhonen on toiminut vuodesta 1997 lähtien ajoneuvoteollisuudelle tuotekehityspalveluja tarjoavan DRT Diesel Engineering Oy:n puitteissa. Vuonna 2006 Korhonen palasi Sisulle projektijohtajaksi oman yrityksensä toimesta. Sisu Auton tuotekehitysjohtajaksi hänet nimitettiin 2007, varatoimitusjohtajaksi 2009 ja toimitusjohtajaksi yrityksen siirtyessä johdon omistukseen 2010. Hallituksen puheenjohtajana hän on toiminut keväästä 2013 saakka.

Erikoisosaamisen vienti Sisu Auton uudeksi tukipilariksi T oimitusjohtaja Timo Korhosen omistukseen siirtynyt Sisu Auto hakee kasvua kolmelta toisiaan yhdistävältä ja täydentävältä osa-alueelta.

- Olemme tuotteistaneet Tekesin tuella siviili- ja sotilaskuorma-autojen suunnitteluun ja valmistukseen kertynyttä suomalaista osaamista vientituotteeksi, jolla pyrimme erityisesti kehittyvien maiden raskaiden ajoneuvojen markkinoille, linjaa Korhonen, joka puhui syuyskuun alussa Maxpo 2013 näyttelyssä

Hyvinkäällä järjestetyssä Sisu Auton lehdistötilaisuudessa. Käytännössä tämä tarkoittaa Korhosen mukaan sitä, että Sisu siviili- ja sotilaskuorma-autojen tuotanto jatkuu nykyisissä puitteissa Suomessa, mutta yhtiön kolmanneksi tukipilariksi on nousemassa niiden suunnitteluun liittyvän erikoisosaamisen vienti. - Emme siis pyri ensisijaisesti viemään valmiita kuorma-autoja muutenkin kypsille markkinoille, vaan lähdemme yhteistyökumppaniksi kehittyvien maiden ajoneuvoteollisuuden omiin

projekteihin. Timo Korhonen näkee Sisu Auton strategian tarkentamisen osana maamme teknologiateollisuuden vaatimaa rakennemuutosta. Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä teollisuus ei enää pärjää pelkästään tuotteita valmistamalla ja niitä viemällä vaan painopistettä tulee siirtää suomalaisen osaamisen markkinointiin. - Meille on kertynyt jopa ylen määrin osaamista, jota ei kuitenkaan pystytä täysimääräisesti hyödyntämään äärimmilleen kilpailuilla markkinoilla, huoma-

uttaa Korhonen. Ajoneuvoteollisuudessa esimerkiksi toimivia ja laadullisesti korkeatasoisia komponentteja valmistetaan edullisesti joka puolella maailmaa, mutta niiden yhdistäminen valmiiksi erikoistuotteiden kokonaisuuksiksi vaatii suunnittelua ja osaamista. - Sisu Auton mahdollisuus kolmansien maiden markkinoilla lähtee siitä, että me pystymme tarjoamaan ainutlaatuista tietotaitoa erityisesti kaikkein vaativimpien ajo-olosuhteiden edellyttämien järeimmän luokan ajoneuvojen suunnitteluun, linjaa

Korhonen. Yhtenä esimerkkinä Korhonen mainitsee raskaiden ajoneuvojen tuotannon Kiinassa ja Intiassa, joissa on selvä tarve alusta- ja maasto-ominaisuuksiltaan kehittyneiden ja hyötykuormaltaan tehokkaiden kuorma-autojen suunnitteluun. - Tämä on yksi alue, jossa voimme tarjota Sisun erikoisosaamista kehittyvien maiden markkinoille. Tiiviitä keskusteluja näiden tiimoilta on käyty jo pidemmän aikaa, Korhonen sanoo.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Suomalainen Sisu on varma valinta uusien säännösten mukaisille massoille myös vaihtoautona.

Uudet kokonaismassat myös Sisu vaihtoautoihin okakuun alusta voimaan tullut kuorma-autojen massa- ja mittamuutos koskee myös käytettynä hankittavia autoja.

L

Korotettujen kokonaismassojen hyödyntäminen edellyttää kuitenkin aina muutoskatsastusta. Perusedellytys on auton valmistajan antama todistus, jossa määritellään auton perustiedot ja valmistajan näiden tietojen perusteella sallimat massat. Valmistajan todistuksen lisäksi auton soveltuvuuteen uusille massoille vaikuttaa usea auton rakenteeseen liittyvä tekijä. Katsastaja määrittelee auton massat perustuen akselien määrään, vetotapaan, jousitustyyppiin sekä siltasääntöön, jolla huomioidaan auton akselivälit. Massoja määritettäessä myös renkaiden kantavuusluokat vaikuttavat sallittuihin akselimassoihin sekä perävaunun kytkentälaite ja auton moottoriteho.

- Suomalainen Sisu on varma valinta uusien säännösten mukaisille massoille myös vaihtoautona. Sisu on aina mitoitettu tieliikenteessä sallittuja kokonaismassoja huomattavasti suuremmalle kantavuudelle, sanoo Sisu Auto Trucks Oy:n vaihtoautopäällikkö Mika Liimatainen. Sisun arvo säilyy hyvin myös käytettynä, sillä alle 15 vuotta vanhoihin Sisuihin saa lähes poikkeuksetta aikaisempaa suuremmat kokonaismassat. Sisu vaihtoauton hankkivat asiakkaat voivat siten hyödyntää suuremman hyötykuorman ja alentaa kutannuksiaan suhteessa kuljetuksista saatavaan tonnihintaan. - Massamuutoksen merkitystä kustannustehokkuuden kannalta lisäävät Sisun monet rakenteelliset vahvuudet varsinkin maansiirto- ja puutavara-autoissa. Eritysesti korostuu neliakselisen Sisun käyttökelpoisuus uusien 64 ja 68 tonnin yhdistelmien vetoautona, sillä sille saadaan käy-

tännössä yli 2000 kg lisää kokonaismassaa. Näissä painoluokissa nostotelinen Sisu on hyötykuormaltaan ylivoimainen, sillä auto on yli 1000 kg kevyempi kuin vastaava telivetoinen. Käyttökelpoisuutta lisää vankka alustarakenne, tunnetusti erinomainen kippausvakavuus ja täydellä kuormalla nouseva teli. Toisaalta telivetoisella Sisulla on mahdollista päästä jopa 76 tonnin yhdistelmämassaan, ilmoittaa Liimatainen. Sisu Auto haluaa tukea asiakkaitaan hyödyntämään myös Sisu vaihtoautojen osalta korotettujen massojen tarjoamat mahdollisuudet kustannustehokkuuden parantamisessa. - Koska muutoskatsastukseen sisältyy lukuisia auton rakenteeseen liittyviä asetuksen ja katsastajan määrittelemiä erityisvaatimuksia, ovat asiantuntijamme ja kuorma-automyyjämme valmiita avustamaan asiakkaitamme tarvittaessa massojen korotuksiin liittyvissä kysymyksissä ja etsimään yhdessä parhaan mahdollisen ratkaisun, sanoo Liimatainen. Nyt varastossa olevien vuoden 2000 ja nuorempien Sisu vaihtoautojen osalta Sisu voi toimittaa asiakaskohtaisesti niin sopimalla autot myös valmiiksi muutoskatsastettuina niille saataville massoille. - Uusille massoille muutoskatsastettu Sisu vaihtoauto on taloudellinen ja kovaa käyttöä kestävä vaihtoehto useissa ajotehtävissä. Käyttövarmuuden tukena on koko maan kattava ammattitaitoinen myynti- ja huoltoverkosto, jolla on kotimaisen valmistajan suora tuki, lisää Liimatainen.

Sisu Punahilkka hopealle Nordic Trophy kisassa Ruotsissa

P

ellolaisen Kaarlo “Kassu” Rundgrenin Sisu Punahilkan menestysputki jatkuu. Punahilkka sijoittui toiseksi puutavara-autojen sarjassa kansainvälisessä Nordic Trophy 2013 kisassa Ruotsin Mantorpissa 23.24.8. Edellinen kakkosijan pokaali puuautojen sarjassa tuli pari viikkoa aikaisemmin Power Truck Showssa Härmässä. - Olin kyllä yllättänyt tästä Ruotsin sijoituksesta. Kilpailu oli kovatasoinen ja osanottajia oli ympäri Eurooppaa. Tässä seurassa hoppee oli voitto, etenkin Sisulle, kuvaili Kassu tunnelmiaan puhelimessa kotimatkalla kohti Kapellskäriä. Torniolaisen Mika Jefremoffin maalaama Sisu Punahilkka osallistui Mantorpin moottoriradalla järjestettyyn kisaan koko kilpailun kovimmassa Mestariluokassa, johon auto nousi viime vuonna saavutetuilla haastajaluokan ja puutavara-autojen

Sisu Punahilkka sijoittui toiseksi puutavara-autojen sarjassa kansainvälisessä Nordic Trophy 2013 kisassa Ruotsin Mantorpissa.

sarjan kakkossijoilla. Tänä vuonna Sisu oli kaikkien aikojen ensimmäinen puutavara-auto rahtiautojen yleensä hallitsemassa Mestariluokassa. Jo 34. kerran järjestetty Nordic Trophy on Pohjoismaiden arvostetuin kustomoitujen kuorma-autojen kisa. Tänä vuonna kilpailuun osallistui kaikkiaan 250 viimeisen päälle maalattua ja varusteltua kuorma-autoa Pohjoismaiden lisäksi Puolasta,

Saksasta, Hollannista, Taekistä ja Itävallasta. Tornionjokilaaksossa puuta ajavan Kassu Rundgrenin Punahilkka on Sisu Polar mallisarjan 6x2 puutavara-auto. Autossa on 550 hv:n M-B V8 moottori ja automatisoitu Power Shift vaihteisto. Motiivimaalausten aiheena on kansansadun Punahilkka ja auto on nimetty Kassun vaimon Hilkka Rundgrenin mukaan.

KULJE TUS 95 KULJETUS


TUS 96 KULJE KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Scanian 76-tonniset lähtevät syyskaravaaniin 23.9.-12.11.

Scanian syyskaravaanilla pääsee koeajamaan mm. kuvan Scania R 730 8x4*4 -puutavara-auton 76 tonnin kokonaispainolla. Kuvassa auto Maxpo 2013 -näyttelyssä Hyvinkäällä.

yyskuun loppupuolella matkaan lähtevän Scania syyskaravaanin suurimmat tähdet ovat 76 tonnin kokonaismassoille suunnitellut yhdistelmät, joita pääsee koeajamaan yhteensä 29 paikkakunnalla 23.9.-12.11. 2013.

S

Mukana on 9-akseliset yhdistelmät puutavaran, hakkeen ja turpeen sekä maa-ainesten kuljettamiseen. Lisäksi karavaanikalustoon kuuluu kaksi Euro 6 -moottorilla varustettua autoa. Esillä on luonnollisesti myös uudet Streamline -ohjaamot.

Mielenkiintoinen koeajokalusto Karavaanin puutavara-auto on 730-hevosvoimaisella V8 moottorilla ja napaperäisellä telivedolla varustettu 4-akselinen R 730 8x4*4. Paraabelijousitetun auton neljäs akseli on ilmajousitettu ja sijaitsee vetävän teliakseliston takapuolella. Päällirakenteet on valmistanut Alucar ja perässä on Jykin 5-akselinen puutavaraperävaunu. Karavaanin hakeyhdistelmä on vetotavaltaan samanlainen R 730 8x4*4 sillä erolla, että auto on täysilmajousitettu ja teliveto on akseliperäinen. Avattavalla

katolla ja kokoketjulla varustetun päällirakenteen samoin kuin 5-akselisen perävaunun on valmistanut Matec-Trailer. Uusille massoille rakennettu sorakasettiyhdistelmä on puolestaan tyyppiä R 620 10x4*6 eli kahden etuakselin ja napaperäisen telivedon lisäksi autossa on ilmajousitettu ohjaava tukiakseli vetävän teliakseliston takapuolella. Lavarakenne samoin kuin 4-akselinen perävaunu on Komen valmistetta. Lisäksi karavaanin kalustoon kuuluu kaksi puoliperävaunuyhdistelmää. Streamline ohjaamolla varustetut autot ovat teknisesti hyvin samankaltaisia mootto-

reita lukuunottamatta. Toinen autoista on varustettu 490-hevosvoimaisella 13-litraisella Euro 6 -moottorilla kun toisen konekopan alla murisee Euro 5 -päästötason 500-hevosvoimainen V8. Nuppiautoja karavaanissa edustavat Euro 6 -päästötason moottorilla varustettu 3-akselinen ja 360-hevosvoimainen koukkuauto sekä 280-hevosvoimainen kokosivuaukeavalla umpikorilla varustettu jakeluauto.

Karavaani kiertää Suomen 23.9.-12.11.

taa liikkeelle Kotkan uuden Scania-keskuksen avajaisten jälkeen 23. päivänä syyskuuta. Sieltä matka kulkee itäistä Suomea pohjoiseen ja läntistä Suomea etelään. Manner-Suomen osalta karavaani päättyy 7 viikon jälkeen 7.11. Jyväskylään josta se jatkaa vielä Maarianhaminaan. Karavaaniautot ovat päivittäin koeajettavissa klo 11-19 välisenä aikana paitsi 19.10. Närpiössä kello 9-15. Katso kiertueaikataulu tämän lehden sivuilta 88-89!

Scanian syyskaravaani start-

Kiertueella koeajettavissa oleva uusille massoille rakennettu sorakasettiyhdistelmä on puolestaan tyyppiä Scania R 620 10x4*6. Kuva Maxpo 2013 -näyttelystä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJE TUS 97 KULJETUS


TUS KULJETUS 98 KULJE

METSĂ„ALAN AMMATTILEHTI

KOME ja BRIAB perävaunujen akselisto- ja runkomuutokset

Käytettyihin KOME- ja BRIAB -perävaunuihin voidaan tehdä akselistoja runkomuutokset uusien massojen ja mittojen vaatimuksiin. Valmistaja antaa ohjeet miten tyÜ tehdään sekä muut tarvittavat dokumentit. KOME:lla on omien tehtaiden lisäksi yhteistyÜkumppaneita eri puolilla Suomea muutostÜiden hoitamiseksi.

altioneuvoston päätÜksen mukaan raskaan kaluston mitat ja massat asetus astuu voimaan 1.10.2013. Kokonaispaino nousee yhdistelmissä sopivin edellytyksin 76 tonniin nykyisestä 60 tonnista ja korkeus 4,20 m  4,40 m.

V

Mikäli perävaunun runkoon tai akselistoon tehdään muutoksia niin Trafin ohjeen mukaan perävaunun valmistaja antaa ohjeet miten tyÜ tehdään. Valmistaja antaa uudet sallitut mitat ja massat sekä teoreettisen jarrulaskelman. KOME- ja BRIAB -perävaunuihin sallitaan yo. muutokset vuosimalliin 2000 ja sitä uudempiin. Mikäli muutostarpeita on vanhempiin vaunuihin ne tutkitaan tapauskohtaisesti. On tärkeää huomata, että ennen muutostyÜn aloittamista

.OPEANPALVELUN

ALUSTAKORJAAMO

6UOSAARENSATAMASSA +5/2-! !54/*%.*!0%2_6!5.5*%. -9d3 0) +! +/ 2*! 5+

3%4

„ALUSTANJAOHJAUKSENOSAT„ „ILMA JALEHTIJOUSETSEKiOSAT„ „ISKUNVAIMENTIMET„ „AKSELIENJAPYyRiNSUUNTAUKSET„

K

!),-!). 4),, %. /2

2!(4!

Si

.!3 ES

TO

LA

P

YD

IN

WWWVALLILANTAKOMO½

RAV

0ALVELEMME 6UOSAARENSATAMA 0ITiJiNMiKI 2AHTARINKATU (ELSINKI !RINATIE (ELSINKI ARKISINKLOÂŻ KLOÂŻAJANVARAUKSELLA PUHELIN  PUHELIN 

ORT

IS S A T Yy N Y

KOME ja Siimet yhteistyÜhÜn OME Oy ja Siimet Oy ovat aloittaneet yhteistyÜn erikoiskuljetusperävaunujen myynnissä ja perävaunujen huoltotoiminnoissa.

5 ,/

2) +

SSA 0IKAKORJAUKSETODOTTAE ARAUKSELLA )LTATYyTKLOÂŻ AJANV  3OITA TAI

HT

E

4ARJOUSONVOIMASSATOISTAISEKSI

asiakas on yhteydessä tehtaalle, josta saa tarkemmat ohjeet. YhteyshenkilÜt ovat seuraavat: - Toimitusjohtaja Harri Komulainen, puh. 0500 161 132, harri.komulainen@kome.fi - Myyntijohtaja Seppo Saarnio, puh. 0400 947 777, seppo.saarnio@kome.fi KOME antaa ohjeet ja / tai suunnittelee muutostyÜn ja samalla sovitaan millä komponenteilla ja missä muutostyÜ tehdään. KOME:lla on omien tehtaiden lisäksi yhteistyÜkumppaneita eri puolilla Suomessa, jossa yo. muutostyÜt pystytään hoitamaan jouhevasta. KOME:lla on valmiina muutospaketti niin 3- akselisen vaunun muuttamisesta 4-akseliseksi kuin 4-akselisen muuttamisesta 5-akseliseksi.

Sovitun yhteistyÜn mukaan KOME myy jatkossa Siimet Oy:n valmistamia Siimet erikoisperävaunuja. KOME tarjoaa jatkossa tehtaillaan myÜs Siimet -perävaunujen huollot ja varaosapalvelut. Siimet Oy huoltaa ja tarjoaa varaosat jatkossa tehtaallaan

Mikkelissä KOME:n valmistamiin KOME- ja BRIAB -perävaunuihin. KOME Oy on neljällä paikkakunnalla (Haapajärvi, Iisalmi, Nummela ja Rautalampi) ja viidessä toimipisteessä toimiva, asiakasläheinen kuorma-autojen perävaunujen ja päällirakenteiden valmistaja. Siimet Oy:llä Mikkelistä on laaja osaamisalue maanteillä ja teollisuudessa käytettävien erikoiskuljetuskalustojen suunnittelussa ja valmistuksessa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Luottamus.

Teemme liikenteen turvalliseksi Pitäytymällä alkuperäislaatuisissa tuotemerkeissä Örum Oy Ab on saavuttanut asiakkaidensa luottamuksen ja pystynyt osaltaan parantamaan myös liikenteen turvallisuutta. Johtavat suomalaiset OEM-valmistajat luottavat tuotteissaan Örumin laatumerkkeihin ja ammattitaitoon. Luota sinäkin.

orum.fi

valoasi.fi

3 -messu 1 0 2 o m a orja . Muista K 22.-23.11 a ll e e r e p ös Tam tävää my ! h ä n n o lj attilaisille m - pa m a n o alust raskaan k toja www.orum.fi ätie Katso lis


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hella on tuonut markkinoille uuden Hella Luminator Compact LED -lisäkaukovalon, jossa edelleen ennakkoluulottomasti sovelletaan kirkasta ja energiatehokasta LED-teknologiaa.

Uutta lisävalotekniikkaa:

Hella Luminator Compact LED

H

ella esitteli ensimmäisen täys-LED lisäkaukovalon, Luminator LED:in, vuonna

2011.

Tämä halkaisijaltaan 220 mm valaisin on lunastanut lupauksensa sekä valotehossa että kestävyydessä. LED-lisäkaukovalot ovat myös oivallinen valinta silloin kun ajetaan paljon öiseen aikaan, koska LEDien kehittämä valaistus on pitkälle päivänvalon kaltainen. Miellyttävän värilämpötilan johdosta silmät pysyvät virkeänä pitempään. Nyt Hella on tuonut markkinoille uuden lisäkaukovalon, jossa edelleen ennakkoluulottomasti sovelletaan kirkasta ja energiatehokasta LED-teknologiaa. Näin lampunvaihdon voi käytännössä unohtaa. Lisäkaukovalo on saanut nimen Luminator Compact LED, toisin sanoen kirkkaasti valaiseva, kompaktinkokoinen ja (viimeisintä) LED-puolijohdetekniikkaa sisältävä. Myös offroad-käyttöön mainiosti soveltuva Luminator Compact LED on vankkaa tekoa, sillä se esimerkiksi kestää

ajoneuvon kahlausta vedessä. Lisäksi on saatavilla mustalla kehyksellä sekä erillisellä tuuletusputkella varustettu versio, joka Luminator-lisävalojen puolesta mahdollistaa vaikka ajoneuvon mudassa rämpimisen. Hella Luminator Compact LED toimii sekä 12 että 24 voltin järjestelmissä. Kaksoisheijastimen ansiosta kaukovalon referenssiluku on peräti 45, mutta sähkötehon tarve vain 11 wattia, joka on aika vähän verrattuna 55 W halogeenipolttimoon tai 35 W kaasupurkauslamppuun. Elektroniikka on integroitu osaksi valonheitintä, jonka takaosassa on kunnollinen jäähdytysrivoitus puolijohteiden (LEDien) lämmönvaihtoa varten. Luminator Compact LED-lisäkaukovalon halkaisijamitta on noin 180 mm ja punnittu paino 1,5 kg. Valonheitin on mahdollista asentaa joko pysty- tai riippuvaan asentoon. Hella Luminator Compact LED-lisäkaukovaloja on hiljattain saapunut Örum Oy:n maahantuonnin varastoon. Verollinen suositushinta on noin 650 euroa.

Moottoriöljy uusiin Ford EcoBoost -moottoreihin otal Quartz 9000 Future EcoB 5W-20 on synteettinen moottoriöljy, joka on kehitetty erityisesti uusiin Ford EcoBoost -moottoreihin.

T

SAE 5W-20 alentaa moottorin sisäistä kitkaa, mahdollistaa täyden tehontuoton ja alentaa polttoaineenkulutusta, virallisessa ACEA -testissä M111FE on mitattu polttoaineensäästöksi 3,55 %. Alhainen fosforipitoisuus tekee siitä yhteensopivan pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmien kanssa. Öljy antaa luokassaan parhaimman mahdollisen suojan kulumista ja epäpuhtauksia vastaan. Täyttää luoki-

tuksen Ford WSS M2C-948-B. Tätä öljyä edellytetään 1.0L 3-sylinterisiin Eco Boost -moottoreihin (paitsi Ford Ka, Focus ST ja Focus RS). Se kattaa vanhemmat luokitukset bensiinimoottoreihin: Ford WSS M2C-913-B, M2C 913-C tai M2C-925-B. Ford automallit, joissa on käytössä Ecoboost -moottorit, voivat käyttää joko M2C-913-C tai M2C-925-B luokituksen täyttävää moottoriöljyä vuoteen 2011 saakka. Mallivuodesta 2012 eteenpäin vain M2C-948-B on sallittu. Luokitukset: Ford WSS M2C-948-B, API SN, AC EA A1/B1. Örum Oy:n maahantuoma uutuustuote tulee saataville lokakuussa.

KULJE TUS 101 KULJETUS


TUS KULJETUS 102 KULJE

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Jousituksen vahvistukset raskaisiin ajotehtäviin ja uusille kokonaispainoille allilan Takomo Oy:stä löytyy maan monipuolisin ja laajin jousivalikoima kaikkiin raskaan kaluston tarpeisiin. Vuonna 1945 perustetun yrityksen perinteinen jousiosaaminen on jalostunut ajan mukana täyden palvelun jousitus- ja alustaratkaisuihin.

V

Vallilan Takomo tarjoaa raskaaseen kalustoon lehti- ja paraabelijouset, ilmajouset, jousituksen osat sekä jousien korjaukset, muutostyöt ja vahvistukset. Lisäksi kokonaispalveluun kuuluu iskunvaimentimet, alustan ja ohjauksen osat, akselinsuuntausmittaukset ja akselinsuuntaukset sekä Dhollandia takalaitanostimien myynti, asennus ja korjaus.

Laatua nopeasti Raskaassa kuljetuskäytössä jousien tulee toimia ja kestää. - Siksi panostamme jousien ja osien korkeaan latuun ja pitkään kestoikään. Ammattikäytössä autoa ei voida seisottaa korjaamolla. Laajasta valikoimastamme toimitamme jouset ja alustan osat nopeasti tai asennamme ne autoosi vaivattomasti ilman pitkiä jonotusaikoja. Jousien valmistuksessa käytämme huippulaatuista erikoisjousiterästä ja huomioimme ajoneuvojen erilaiset käyttötilanteet ja kuormitukset sekä Suomessa vallitsevat erityisen vaativat olosuhteet. Paraabeli- ja ilmajouset tuomme maahan Euroopan johtavilta jousivalmistajilta. Tuotteiden korkea laatu on lähtökohtana myös tavarantoimittajien valinnassa. Jousien maahantuonnin ja oman valmistuksen ansiosta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme maan monipuolisimman jousivalikoiman maahantuojan edullisin hinnoin, kertoo Vallilan Takomo Oy:n toimitusjohtaja Teemu Punkka. Vallilan Takomon osaavat ja kokeneet asentajat huolehtivat asennuksesta vaivattomasti ja ammattitaitoisesti yrityksen toimipisteissä Helsigin Pitäjänmäessä ja Vuosaaressa. - Palveluksessamme on myös neljä jousiseppää joiden ammattitaito takaa oman jousituotantomme korkean tason ja samalla he pitävät yllä ainutlaatuista jousiseppäperinnettä Suomessa, kehuu Punkka. Oman asennuksen lisäksi Vallilan Takomo toimittaa jousia korjaamoille ja loppukäyttäjille ympäri maata.

Vallilan Takomo tarjoaa maan monipuolisimman ja laajimman jousivalikoiman raskaaseen kalustoon vankalla ammattitaidolla. Veikko Punkan poika Teemu Punkka johtaa vuonna 1945 perustettua perheyhtiötä jo neljännessä sukupolvessa ja viides sukupolvikin on jo kasvamassa.

- Vahvistuksia tehdään mm. maansiirto- ja puutavara-autoihin. Käytettyjen autojen lisäksi jousituksia vahvistetaan myös uusiin kuorma-autoihin, jolloin jousitus rakennetaan juuri päällerakenteen todellisen käyttötarpeen ja kuorman kantavuuden sekä yhdistelmän mittojen mukaan, Punkka toteaa.

Jousitus iskuun uusille kokonaispainoille Kokonaispainojen nousu aina

76 tonniin saakka vaatii entistä enemmän kuorma-autoyhdistelmien jousitukselta. - Meillä on valmiudet toteuttaa jousitukseen vaadittavat muutokset korotetuille painoille, ilmoittaa Punkka. Vallilan Takomo on jo vahvistanut kuorma-autojen jousituksia uusille painoille. - Esimerkiksi maansiirtoajossa yleiseen Sisuun jossa on vakiona 13-lehtinen takapakka olemme vaihtaneet parabelijou-

set ja lisänneet iskunvaimentimet vetävälle akselille sekä kallistuksenvakaajat jos niitä ei ole aiemmin ollut. Näillä muutoksilla auton kokonaispaino saadaan nostettua 31 tonnista 35 tonniin jos edessä on 9 tonnin etuakseli, kertoo Punkka.

Lisälehtiratkaisut suosittuja Lisälehtiratkaisuja tehdään paljon eri merkkisiin autoihin. Asiakkailta saatu palaute on hyvää; jousituksen vahvistus tekee autosta entistä stabiilimman erityisesti ääriolosuhteissa. - Esimerkiksi Sisu Polariin ja levyjarruilla varustettuihin Sisuihin on vaihdettu vakio 4-lehtinen etujousi 5-lehtiseen. Vetävätelisien taka-akselille löytyy 4-lehtisten vakiojousien lisäksi vahvistetut 5-lehtiset jouset. Scaniaan löytyy vakiojousien lisäksi mm. erittäin hyvät 4-leh-

tiset etujouset, nousutelisiin 6lehtiset ja vetävätelisiin 5-lehtiset takajouset. Vetävätelisiin Volvoihin on tarjolla vahvin mahdollinen 3-lehtinen takajousi. Raskaimmin kuormitetuissa Volvoissa olemme korvanneet 3-lehtisiä takajousia 9- tai 11lehtisillä pakoilla. MercedesBenziin löytyy mm. 8 ja 9 tonnin etuakseleille vahvistetut 3lehtiset tai 4-lehtiset jouset. Iveco Trakkereihin olemme vaihtaneet 4-lehtisten paraabelijousien tilalle 13-lehtisiä pakkoja tai asentaneet vahvistetut 4-lehtiset paraabelijouset, kertoo Punkka muutamia esimerkkejä jousitusten vahvistuksista. Uusiin tai melko uusiin jousiin ei tarvitse vaihtaa jousta kokonaan vaan jouset voidaan vahvistaa lisälehdillä. Lopputuloksesta tulee uudenveroinen mutta asiakas säästää kustannuksissa.

Osaavat ja kokeneet asentajat huolehtivat asennuksista. Korjausten lisäksi tehdään paljon jousitusten vahvistuksia.

Jousitusten vahvistukset Vallilan Takomo tekee paljon raskaaseen kalustoon jousitusten vahvistuksia.

Puutavara-autoilijat ovat yksi tärkeä asiakaskunta. Vallilan Takomo toimittaa jousia korjaamoille ja loppukäyttäjille ympäri maata.

Vallilan Takomon toimipisteet sijaitsevat Helsingin Pitäjänmäessä sekä Vuosaaren satamassa (kuva).


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJE TUS 103 KULJETUS

Uusi AdBlue -liuotuspiste Valkeakoskelle UPM Tervasaaren tehdasalueelle

Yara laajentaa Air1 AdBlue -tuotantoaan Suomessa uomen AdBlue -markkinoiden on ennustettu kasvavan. Pystyäkseen pitämään vahvan markkina-asemansa Yara tarvitsee Air1 Ad Blue -tuotannolleen lisäkapasiteettia. Yara on päättänyt rakentaa toisen AdBlue -liuotuspisteen Harjavallan rinnalle. Yaran kumppanina toimii Movere.

ympäristölle. Yhdessä rikkidioksidin kanssa ne ovat happosateiden pääaiheuttajia ja edesauttavat otsonin muodostumista. NOx-päästöt lisäävät astman, allergioiden ja keuhkosairauksien riskiä. Lisäksi nämä päästöt aiheuttavat rehevöitymistä. Liikenteen lisäksi teollisuus aiheuttaa NOx-päästöjä.

S

Uusi liuotuspiste rakennetaan Valkeakoskelle UPM Tervasaaren tehdasalueella olevaan entiseen sellun keittämöön. Liuotuspiste palvelee Itä-Suomen ja Suur-Helsingin aluetta ja tuo Yaralle logistiikkasäästöjä. Uusi piste sijaitsee 120 km päässä Viinikkalan kulutuskeskittymästä, missä sijaitsee niin Neste, St1 kuin Teboil -yhtiöiden asemat. Yaran AdBlue Business Manager Juha Sarlund kertoo, että laitteistoa rakennetaan parhaillaan ja tuotanto käynnistyy loppuvuodesta 2013. Air1AdBlue on Yaran valmistama, korkealaatuinen urea-liu-

Movere lyhyesti:

Suomessa valmistettavaa Yaran Air1 -lisäainetta on saatavilla kätevissä 10 ja 30 litran kannuissa, 200 litran tynnyreissä sekä 1000 litran konttisäiliöissä. Lisäksi Suomessa on jo 200 hyvin varusteltua huoltoasemaa, jotka myyvät Air1 AdBlueta jakelumittarista.

os. Sen avulla vähennetään raskaiden dieselajoneuvojen typpioksidipäästöjä (NOx). Liuos ruiskutetaan ajoneuvon pakokaasuvirtaan, missä siitä muo-

Movere on kuljetuksiin ja tavaravirtojen ohjaukseen keskittynyt logistiikkayritys, joka tuottaa myös laivaus- ja varastointi- sekä logistiikkaprosessien suunnittelupalveluja. Päätoimialoja ovat maatalous, rakennusaineteollisuus, kauppa sekä metsä- ja kemianteollisuus. dostuu ammoniakkia. Ammoniakki reagoi pakokaasun sisältämien typenoksidien kanssa, jolloin syntyy vaaratonta typpeä ja vettä. AdBlue-lisäaine on kirkas ja tuoreena hajuton, erittäin puhdas urean vesiliuos (32,5%) joka valmistetaan ISO 22241 standardin mukaisesti. NOx-päästöt ovat haitallisia sekä ihmisten terveydelle että

UPM Tervasaari lyhyesti: UPM Tervasaari on nykyaikainen ja tehokas tehdaskokonaisuus Valkeakoskella. UPM Tervasaaren kahdella paperikonelinjalla valmistetaan irrokepapereita tarralaminaatin valmistukseen ja muihin teknisiin loppukäyttöihin. Vuosituotantokyky on 290.000 tonnia irrokepa-

peria. Tervasaaren paperikoneisiin on viime vuosina investoitu merkittävästi. UPM:n palveluksessa Tervasaaressa työskentelee yhteensä noin 350 henkilöä. Lisäksi tehdasalueella toimii Billerud-Korsnäs Oy:n omistama paperikone sekä useita muita yrityksiä.

Yara Air1 lyhyesti: Yara on maailman suurin Ad Blue -lisäaineen valmistaja, joka toimitti vuonna 2012 yli 600 000 tonnia Air1 -nimellä markkinoitavaa Ad Blue -lisäainetta. Yara on markkinajohtaja Ad Blue -markkinoilla Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Brasiliassa. Euroopassa AdBlue markkina on pisimmälle kehittynyt ja kokonaismarkkina oli viime vuonna noin 1 500 000 tonnia josta Yaran markkinaosuus oli yli 35 %. Pohjoismaissa Yaran markkinaosuus AdBlue -lisäaineessa on yli 70 %. Vahva asema tuo myös vastuun Ad Bluen saatavuudesta.


TUS 104 KULJE KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hiab Suomi on uudistanut organisaatiotaan ja Hiab Suomen johtajana toimii jatkossa Tom Suomela (toinen oik.). Loglift- ja Jonsered puu- ja kierrätysnostureiden tuotemyyntipäällikkönä toimii Henri Kitula (oik.) ja Hiab -kuormausnostureiden, Multilift -vaihtolavalaitteiden, Moffett -ajoneuvotrukkien sekä Zepro -takalaitanostimien tuotemyyntipäällikönä Pauliina Kunvik. Myyntipäällikkö Arto Moilanen (vas.) vastaa vuodenvaihteesta lähtien Hiab Loglift- ja Hiab Jonsered puu- ja kierrätysnostureiden myynnistä Etelä-Suomen alueella nykyisen aluemyyntipäällikön Henry Hagerlundin jäädessä ansaitulle eläkkeelle.

Hiab Suomi uudisti organisaatiotaan H

iab Suomi on uudistanut organisaatiotaan toimintansa tehostamiseksi sekä asiakaspalvelun parantamiseksi entisestään. Hiab Suomen myyntipäällikkönä aiemmin toiminut Tom Suomela aloitti kesällä Hiab Suomen johtajana, kun tehtävässä aikaisemmin toiminut Seppo Heino siirtyi vastaamaan Kalmarin EMEA North alueesta. Hiab Suomi edustaa ja markkinoi Hiab-kuormausnostureita,

Multilift -vaihtolavalaitteita, Loglift ja Jonsered -puu- ja kierrätysnostureita, Moffett-ajoneuvotrukkeja sekä Zepro-takalaitanostimia. Jatkossa Loglift- ja Jonsered puu- ja kierrätysnostureiden tuotemyyntipäällikkönä toimii Henri Kitula ja Hiab -kuormausnostureiden, Multilift -vaihtolavalaitteiden, Moffett -ajoneuvotrukkien sekä Zepro -takalaitanostimien tuotemyyntipäällikönä Pauliina Kunvik. - Tämä vuosi on sujunut Hiab -tuotteiden myynnin kannalta hyvin ja olemme edenneet bud-

Euro 4/5/6 Moottoreille 1000 L Konteissa

jetin mukaan. Uusien laitteiden tilauskanta on nyt syksyllä hyvä ja uskomme että myynti jatkuu melko reipasta tahtia ainakin koko loppuvuoden, ennustaa Tom Suomela.

Raudanlujaa osaamista puutavaranostureiden kenttämyynnissä Loglift- ja Jonsered puu- ja kierrätysnostureiden aluemyyntipäälliköinä toimivat vankalla kokemuksella Arto Moilanen, Henry Hagerlund, Hannu Iivanainen ja Mika Kalliosaari. Baltian alueen myyntipäällikkönä toimii Hanna Lehti ja hän vastaa lisäksi käytettyjen nostureiden myynnistä ulkomaille. - Etelä-Suomen alueen myynnistä vastannut Henry Hagerlund siirtyy vuodenvaihteessa ansaitulle eläkkeelle 45 vuoden komean nosturimyyjän uran jälkeen. Henryn alueen myyntivastuun ottaa jatkossa Arto Moilanen jo lähes 30 vuoden kokemuksella nosturikaupasta. Toki

Arto on aluemyyntipäällikön töiden lisäksi vankalla osaamisellaan vahvassa roolissa mm. tulevan Puunkuormaajamestari -kiertueen järjestelyissä, sanoo Henri Kitula. Mielenkiintoinen yksityiskohta liityy historiaan sillä kun Henry Hagerlund aloitti uransa 45 vuotta Jonsered -nostureiden parissa oli hänen työnantajansa silloin Suomen Hiab Oy - monien yritysmaailman muutosten ja nimenvaihdosten jälkeen Henry jää eläkkeelle yrityksestä nimeltä Hiab Suomi. Henryn komeaan uraan puutavaranostureiden myynnissä palaamme Metsäalan Ammattilehden artikkelissa alkuvuodesta 2014. Aluemyyntipäälliköiden lisäksi Loglift- ja Jonsered puuja kierrätysnostureiden myyntiä hoitavat myös jälleenmyyjät Kuormaväline Oy Kuopiossa ja Ideachip Machine Oy Hollolassa. - Loglift- ja Jonsered puu- ja kierrätysnosturit valmistetaan Ruotsissa Huddiksvallissa missä tuotantoa on viime aikoina te-

hostettu ja organisoitu entistäkin parempaan iskuun. Uusi Hiab -nosturiohjaamo on otettu hyvin markkinoilla vastaan ja loppuvuodesta esitellään uudet nosturimallit Loglift 108 ja Jonsered 1088, kertoo Kitula.

Asennuksia ja huoltoja tehdään täyttä tahtia Hiab Suomella on kolme omaa asennus- ja huoltopistettä Raisiossa, Porvoossa ja Tampereen Ruskossa, joissa asennetaan sekä huolletaan kaikkia Hiab -tuotteita. Pisteissä on myös erittäin kattavat varaosapalvelut. - Asennuksia tehdään oikein hyvää tahtia ja töitä riittää erittäin paljon myös huoltopuolella. Niinpä asiakaspalvelun parantamiseksi Raision pisteen huollon aukioloajat pitenevätkin lokakuun 7. päivästä lähtien niin että asiakkaita palvellaan maanantaista torstaihin kello 6.3021.00 ja perjantaina 7.00-15.30, ilmoittaa Tom Suomela.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hiab on esitellyt uudet X-sarjan kuormausnosturit, kyseessä on Hiabin merkittävin tuotelanseeraus vuosiin. Kuvassa uusi X-HIDUO 188 -nosturi.

Hiabin uudessa kuormausnosturisarjassa yhdistyvät kestävyys, suorituskyky ja käyttäjäystävällisyys argotec-konserniin kuuluva Hiab esitteli syyskuun alussa kansainvälisessä lehdistötapahtumassa Berliinissä neljä uutta kuormausnosturimallia: X-CLX 178, X-DUO 178, X-HIDUO 188 ja X-HIPRO 192. Kyseessä on Hiabin merkittävin tuotelanseeraus vuosiin. Uuden X-sarjan tärkeimmät ominaisuudet perustuvat laajoihin tutkimuksiin, joita Cargotec on tehnyt yhdessä asiakkaiden ja alan asiantuntijoiden kanssa.

C

- Lanseerasimme ensimmäiset kuormausnosturimallit 70 vuotta sitten. Xsarjan lanseeraaminen avaa uuden luvun Hiabin historiassa. Olen vakuuttunut, että sarja toimii tulevaisuuden kuormausnostureiden mittapuuna, toteaa Hiabin johtaja Axel Leijonhufvud. Hiab on viime vuosina kerännyt useilla tutkimuksilla ja kattavilla haastatteluilla palautetta lähes 1 500 asiakkaalta ja alan asiantuntijalta. Palautteen perusteella käynnistetyssä kehityshankkeessa pyrittiin luomaan ennennäkemättömän kestäviä, suorituskykyisiä ja käyttäjäystävällisiä kuormausnostureita.

Kestävyys - Tutkimuksemme osoittavat, että luotettavuus ja mahdollisimman lyhyet seisokit ovat nosturin tärkeimmät ominaisuudet. Olemme hioneet monia yksityiskohtia, jotka parantavat nostureiden kestävyyttä ja pidentävät niiden käyttöikää huomattavasti, sanoo keskiraskaista Hiab-kuormausnostureista vastaava tuotepäällikkö Leif Törnblom. Uudet kuormausnosturit on varustettu toimivilla ratkaisuilla, jotka pidentävät vaurioille ja kulumiselle alttiiden osien käyttöikää. Tällaisia ratkaisuja ovat esimerkiksi puomiston sähköisten komponenttien suojat, letkujen ja kaapeleiden reitityksen suojat ja matalakitkaiset liukupalat. Nostureissa on myös laadukkaat kumitiivisteiset hydrauliliittimet, jotka pitävät koneen kuivana, puhtaana ja kunnossa.

Suorituskyky - Asiakkaamme toimivat hyvin erilaisilla aloilla ja vaativat nostureilta eri ominaisuuksia. Toimialasta riippumatta nosturin käyttäjät kuitenkin edellyttävät no-

peutta, tarkkuutta ja nostokapasiteettia. Siksi olemme parantaneet näitä ominaisuuksia entisestään, sanoo Törnblom. Uusien nostureiden suorituskykyä on optimoitu keskittymällä mm. jatkeiden liikenopeuksiin ja nostokapasiteettiin. Uusi puomin jatkejärjestelmä on lähes kaksi kertaa niin nopea kuin edeltäjänsä. Koko hydraulijärjestelmä on viimeistelty takaamaan polttoainetehokkuus ja tasainen, tarkka käyttö. Ohjausventtiili, hydrauliputket ja -liittimet sekä paineenrajoitusventtiilit on mitoitettu optimaalisiksi tärinän ja ylikuumenemisen välttämiseksi. Parannusten ansiosta nosturi on nopea, sen käyttö on vaivatonta ja tulokset vertaansa vailla. Ne säästävät myös merkittävästi polttoainetta.

Käyttäjäystävällisyys Uudet nosturit tekevät käyttäjien päivittäisestä työstä aiempaa helpompaa, turvallisempaa ja ergonomisempaa. Käyttöpaikka nosturin jalustan yhteydessä on suunniteltu uudelleen. Kauko-ohjattaviin nostureihin on tarjolla vaihtoehtoisesti uusi joystickeillä varustettu kauko-ohjain. Lisäksi täysin uudelleen suunniteltujen tukijalkojen kääntäminen on helppoa ja turvallista. Uusi X-toiminto eli taittopuomin ylitaitto takaa vaivattoman pääsyn ahtaisiin paikkoihin. Se myös parantaa voimalenkkien geometriaa, sillä voimalenkki ei koskaan ulotu taittopuomin. Tämä minimoi nosturin, tavaroiden ja lähiympäristön vahingoittumisriskin. Uusien yksinkertaistettujen nostureiden asentaminen on entistä vaivattomampaa, mikä vähentää päällirakennuskustannuksia ja lyhentää asennusaikaa. Esimerkiksi nosturin asentamiseen kuormaautoon tarvitaan vähemmän pultteja kuin aikaisemmin. Entistä pidempien tukijalkalevitysten ansiosta lisätukijalkoja ei välttämättä tarvita. Nosturiin voi myös tilata integroidun öljysäiliön jolloin kuorma-auton osia ei tarvitse siirtää öljysäiliön tieltä asennuksen yhteydessä. Kattava dokumentaatio sisältää tekniset tiedot, asennusohjeet ja ohjelmiston akselin kuormituksen ja vakavuuden laskentaan. Dokumentaatio helpottaa ja nopeuttaa asennuksia ja vähentää kustannuksia. X-sarjan uudet kuormausnosturit korvaavat nykyiset Hiab XS 166 -mallit. Ne ovat saatavilla markkinoilla syksyllä 2013.

KULJE TUS 105 KULJETUS


TUS 106 KULJE KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Keslan Joensuun tehtaalla osoitteessa Kuurnankatu 24 järjestettiin onnistunut avoimien ovien tapahtuma 30.8. aurinkoisessa ja lämpöisessä kelissä.

Keslan avoimet ovet Joensuussa houkuttivat arviolta 700 vierasta esla Oyj juhlisti Joensuun tehtaan uuden maalaamorakennuksen harjannostajaisia ja uutta varaosakeskusta perjantaina 30.8. avoimilla ovilla.

K

Sää suosi ja tapahtuma keräsi arviolta 700 kävijää tutustumaan Keslan tuotteisiin ja nauttimaan upeasta ilmasta sekä maittavasta tarjoilusta. Mukana oli paljon metsä- ja kuljetusalan ammattilaisia, mutta toki muutkin saapuivat viihtymään tapahtumaan.

kiinnostaneita uutuuksia, kuten KESLA proG -kahmarimallisto, KESLA 2110T-autonosturi, uusimmat KESLA -harvesteripäät, KESLA-hakkurit sekä uusia KESLA -metsäperävaunuja. Päivän aikana huutokaupattiin lähes satakunta laatikollista ylijäämävarastoa - pääsääntöisesti erilaisia varaosia ja työkaluja. Ostettavaa löytyi myös uudistetusta varaosakeskuksesta, jonne oli järjestetty houkuttelevia tarjouksia. Asiakkaita riittikin välillä jopa ruuhkaksi saakka.

Esillä paljon uutuuksia

Taitavin kuormaaja löytyi Viitasaarelta

Keslan pihalta löytyi laaja kirjo yrityksen tuotteita. Mukana oli runsaasti alan ammattilaisia

Päivän ehkä huikein nähtävyys oli kuitenkin Kesla taitokuormaajakilpailu. Kilpailussa

Huutokauppa keräsi paikanpäälle suuren joukon ostajia. Päivän aikana kaupattiin lähes satakunta laatikollista ylijäämävarastoa.

vaadittiin todella huippuluokan nosturin hallintaa. Äkkinäiseltä ei nimittäin onnistu pesäpallon noukkiminen kahmariin ja pal-

Päivän aikana Keslan tapahtumassa vieraili arviolta 700 kävijää joille esiteltiin uusimmat KESLA -tuotteet. Kesla taitokuormaajakilpailua seurattiin mielenkiinnolla ja uusia nosturimalleja pääsi myös kokeilemaan.

Kesla käynnisti Joensuussa viime talvena rakennushankkeen tehdastilojen laajentamiseksi noin 1000 m2:lla nykyisestä 4400 m2:sta. Nyt rakennettavaan laajennukseen sijoitetaan KESLA-tuotteiden uusi pintakäsittelylinja maalaamoineen. Tavoitteena on parantaa tuotteiden viimeistelyä vastaamaan niiden toiminnallista laatua, sekä pienentää valmistuksen ympäristökuormitusta. Keslan varaosakeskuksen uudet tilat otettiin käyttöön loppuvuodesta 2012, ja jälkimarkkinointitoimintojen keskittäminen Joensuuhun on nyt saatu päätökseen. Nyt avatussa varaosakeskuksessa asiakkaita ympäri maailmaa palvelevat varaosamyyjät sekä huoltopäälliköt ja -neuvojat. Tiloissa sijaitsee myös varaosien keskusvarasto.

lon pudotta minen renkaan väliin tai ilmapallon puhkaiseminen kahmarilla. Kilpailuun osallistui 18 kuskia, joista voitta-

Seperaattori Seppo Hämäläinen juonsi huutokaupan ja kertoi samalla hauskoja tarinoitaan.

jaksi kuormasi Niilo Kuulasmaa Viitasaarelta ajalla 2.20, toinen oli Mika Rinta-Könnö ja kolmas Heikki Kananen.

Taitokuormaajakilpailun voittaja Niilo Kuulasmaa tuuletti ansaitusti! Palkinnot kolmelle parhaalla luovuttivat Keslan markkinointipäällikkö Mika Tahvanainen (oik.) ja puutavaranostureiden myyntipäällikkö Marko Härkönen.

Keslan Joensuun tehtaasta valmistuu KESLA -nostureita hyvää tahtia ja koko loppuvuoden tuotantomäärät näyttävät hyvälle.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Pohjanmaan alueella KESLA -nostureiden myynnistä vastaava MatecTrailer Oy:n Mika Rinta-Könnö (kesk.) esitteli uusia nosturimalleja Juha Lemettiselle Seinäjoelta ja Ari Tynjälälle Ruhasta. Lemettiselle tulee marraskuussa uusi KESLA Z2010T -nosturi puutavaran ajoon.

NTcab Oy:n Antti Hyyryläinen ja suuren suosion saanut uusi KESLA ProCab -ohjaamomalli.

Kuljetus- ja Maansiirto Niskanen Oy:n Jari Niskanen (vas.) ja Janne Ukkonen tutkivat nosturiuutuuksia; puutavara-autoja on ajossa useita.

KULJE TUS 107 KULJETUS

Keslan puutavaranostureiden myyntipäällikkö Marko Härkönen (vas.), ostoreskontran Tiina Venäläinen ja puutavaranostureiden huoltopäällikkö Teuvo Leppänen taustallaan upea JP Mäkelä Oy:n Volvo FH 16 monikäyttöauto puutavaran ja enegiapuun ajoon Keslan nosturilla.

Kithydro Oy on ParkerStore Joensuussa tarjoten laajasti hydrauliikan laatutuotteet sekä osaavan palvelun.

Tamtron Oy:n vaakamestari Tom Isaksson on tehnyt pitkään Keslan kanssa hyvää yhteistyötä.

Tamtron esitteli uuden vaakariipukemallin mikä sopii Keslan uusimpiin nosturimalleihin.

Keslan uusi KESLA proG-kahmarimallisto kattaa kokoluokat 0.18 m2 - 0.50 m2 ja koko laajan KESLA kuormain- ja nosturivalikoiman pienimmästä traktoriin asennettavasta kuormaimesta aina järeimpiin metsäkone- ja puutavara-autonostureihin. Porokka Forest Oy:n Markku Penttinen esitteli uusia KESLA -harvesteripäämalleja mm. O-P Konemetsureiden Olli-Pekka Mieloselle.

Puutavara-autoilija Olavi Malinen (vas.) Kuhmosta vaihtoi kuulumisia metsäenergia-alan ammattilaisten Sekera Oy:n Eino Piipposen (Hammaslahti) ja Suomen Mobiilimurskaus Oy:n Timo Tahvanaisen (Kiihtelysvaara) kanssa.

Porokka Forest Oy:n toimitusjohtaja Jouni Porokka (vas.) Joni Gröhn, Kari Gröhn ja Jyrki Korhonen juttelivat puunajosta - tietenkin.

Metsäalan Ammattilehti on mukana alan tapahtumissa ja lehteä lukevat myös auto- ja konemiesten vaimot sekä muu perhe.

Uudet KESLA -autonosturimallit ja uusi ProCab -ohjaamo saivat koeajajilta kovasti kehuja. Kuvassa Jussi Pesonen tyytyväisenä KESLA 2110T:tä kokeiltuaan.

Illalla oli vuorossa Kesla -risteily kauniilla Pielisjoella m/s Vinkeri II aluksella.

Lähes satapäinen Kesla-risteilyporukka viihtyi laivamatkalla nauttien mukavasta seurasta, upeista maisemista ja hyvästä tarjoilusta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

FORESTERI vahva kotimainen

Autoilija Jari-Pekka Mäkelä Juupajoelta laittoi näyttävään FH 16 Volvoon jämerän Kesla-Foresteri 2012T 10,1 metrisen nosturin.

yli

Nostureita esittelykäytöstä nopeaan toimitukseen. Kysy!

Uusi JYKI V52T-0 5-akselinen luovutettiin Puukuljetus Kosonen Oy:lle Kerimäelle.

-LANGATTOMAT VAA’AT

-PUUTAVARAVAA’AT

Foresteriin luotetaan jo toinen uusi tänä vuonna! Hyvin ovat pelanneet käytettynäkin ja hytti on näillä keleillä tarpeen! Tomi ja Niko Vartiainen lähdössä kierrätysajoon uudella Kesla-Foresteri 2012ProCab kierrätysnosturilla.

Tulevaisuuden kantomies Jesse Koponen Keloveska Oy:stä vastaanotti Kesla-Foresteri 2012TProCab nosturin.

NYT POISTOHINTAAN MM. NÄMÄ 9 KPL! Kesla Foresteri 2009T -03 10.000,Kesla Foresteri 2009T/hytti -02 8.500,Kesla Foresteri 2010T/hytti -00 8.500,Kesla Foresteri 2010T/hytti -99 7.800,Jonsered 1090ST -97 6.500,-

Loglift 96S/hytti -03 Loglift 96S -02

11.000,9.900,-

PERÄVAUNUT: mm. Kome SP -94 JYKI + pankot

7.500,5.000,-

KYSY MYÖS PURETTUJA NOSTUREITA JA OSIA: mm. FORESTERI, LOGLIFT, JONSERED, EPSILON!

TARJOUS 9.900 € Man 26.463 6x2

Soralava, sekä lava irroitettavilla alulaidoilla

-01 Clark 125B

JP 0 050 73 4 373

-KÄÄNTÄJÄT

KÄYTETYT: www.porokka.fi

HYTTIKONEET Foresteri 2010T ......... -99, -00, -01, -04 Foresteri 2009TH vaaka ..-02, -04, -05, -08 Foresteri 2008TH ............................ -00 Foresteri 910T siisti ........................ -98 Jonsered 1080 hytti ........................ -09 Loglift 96 ST ............. -02, -04, -05, -07 Loglift 105 ST Hytti .......... -99, -00, -04 Epsilon 110 hytti ............................. -08 Epsilon E100L sähköohjaus, purettu -01 AVOKONEET Foresteri 2012T .............................. -02 Foresteri 2010T ............... -99, -00, -04 Foresteri 2009T ........ -02, -04, -05, -06 Foresteri 2009 kunnost./maalat.-01, -02 Foresteri 810T ................................ -92 Jonsered 1090ST ........................... -97 Jonsered 1090 ........................-97, -99 Jonsered 990 ................................. -91 Loglift 105 ST Avo..... -99, -01, -03, -04

Ma r 05 kku 175 00 433

Loglift 96 S ..................................... -02 Loglift 95 ST ................................... -99 PERÄVAUNUT Jyki 5-akselinen telitetty ................. -04 Jyki SP ..................... -99, -01, -02, -07 Jyki 2+2 SP ilmajousitus ................ -98 Jyki risukärry ........................... -03/-10 Närko SP .................................-99, -06 Kome SP ......................................... -94 Kilafors SP ...................................... -92 MUUT MB Vito 108 .................................... -97 MB Sprinter 313 ............................. -05 Ponsse EH 25 energiakoura ............ -07 Uudet BSW 990 295-22.5 renkaat talvipinnoin, levypyörin Forest pankkoja edullisesti Vetopöytä käytetty

UUDET ALUCAR, JP FOREST, EXTE ja REKA PANKOT

KYSY EDULLISTA RAHOITUSTA! Jyki 2+2 sp juuri kats.

Jyki 3-aks. (1+2)

Imupumppusäiliö vl-sovitus

HUOLLOT JA KORJAUKSET

Epsilon 110

-08 Epsilon 110

-11

Foresteri 2009TH

-05

Foresteri 2010F kunnostettu

-09

Loglift 96St kunnostettu

-07

Jonsered 1080 kunnostettu

-09

Jouni Porokka 0500 373 473 jouni@porokka.fi

Markku Penttinen 0500 175 433 markku.penttinen@porokka.fi

varaosat ja tarvikkeet Timo Törönen 0440 176 910

Salpakatu 12, 80100 JOENSUU puh. (013) 120 220 www.porokka.fi

VMP-KONE OY Marko Pellikka 040 168 3646


TUS KULJETUS 110 KULJE

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Palfinger Epsilon -nosturipäivässä esiteltiin uusi Epscab -ohjaamo

V

TA Tekniikka Oy järjesti perjantaina 30.8.2013 Tampereen toimipisteessään osoitteessa Pyrynkatu 6 Palfinger Epsilon -nosturipäivän. Uusimpien Palfinger Epsilon -puutavara- ja kierrätysnosturimallien esittelyn lisäksi tapahtumassa oli Suomen ensiesittelyssä täysin uusi Epscab -nosturiohjaamo. - Kyseessä on täysin uusi ohjaamo mikä tulee tuotantoon ensi vuoden alussa. Jo aiempi Epscab -ohjaamo on ollut asiakkaiden keskuudessa erittäin pidetty ohjaamo mutta nyt esitelty uusi malli nostaa käyttömukavuuden ja ergonomian entistäkin paremmalle tasolle, sanoo VTA Tekniikka Oy:n tuotepäällikkö Sami Munck. Uudessa Epscab -ohjaamossa on täysin huoltovapaa ohjaamon nostolaite. - Yksinkertaisen viisas ja kevyt nostolaite toimii nyt hydraulisylintereillä eikä siinä tarvita enää kuluvia liukupaloja. Nostolaitteen rakenteen ansiosta ohjaamo on erittäin lähellä nosturin puomia. Ohjaamon runko on itsekantava ja ohjaamo kiinnitetään suoraan kiinni nostolaitteeseen ilman erillistä telinettä. Ja nosturin venttiililohko ei ole enää ohjaamon penkin alla manuaalisesti ohjattavissakaan malleissa, vaan se sijoitetaan puomin alle kuten jo aiemmin on ollut sähköohjatuissa mal-

Palfinger Epsilon -nosturipäivä järjestettiin VTA Tekniikka Oy:n Tampereen toimipisteessä 30.8.2013. Tapahtumassa vieraili mukavasti väkeä ja uudet nosturimallit sekä erityisesti uusi Epscab -nosturiohjaamo saivat paljon huomiota osakseen ammattimiehiltä.

leissa. Tämä tekee ohjaamosta hiljaisemman työpaikan, kertoo Munck. Uudelleen muotoiltu ohjaamo tarjoaa entistäkin paremman näkyvyyden työskentelyalueelle. - Epscabista on tunnetusti hyvä näkyvyys ja uudessa mal-

lissa se on entisestään parantunut erityisesti eteen ja alaspäin. Nyt mm. tuulilasinpyyhkijän moottori on sijoitettu sivuun pois näkökentästä. Ja uudelleen muotoiltu ohjaamo on silti yhtä tilava kuin edellinenkin malli, Munck toteaa. Epscab -ohjaamossa on jatkossa ilmajousitettu penkki vakiona ja näkyvyyden pimeässä takaa uudet 2600 lumenen tehoiset LED -työvalot. Lisävarusteena ohjaamoon saa mm. Tamtron vaa´an tehdasasennettuna sekä oikean ilmastoinnin. - Käyttäjän työskentelyn mukavuus on ollut uuden ohjaamon kehitystyössä ykkösasia ja tämä näkyy varustelussa, ohjaimissa, kytkimissä sekä pienissä yksityiskohdissa jotka tekevät ergonomiasta entistä paremman; nyt mm. sähköohjaukseen on tarjolla viisi erilaista ohjainkahvamallia, tarjolla on myös hydraulinen esiohjaus ja useita uusia lohkovaihtoehtoja, luettelee Munck.

autokäytössä M110L ja Q150L; hakkurikäyttöön toimitetaan Q130LD -mallia. Vaikka nosturimarkkinoilla eletään melko haastellisia aikoja niin tehtaalla

Itävallassa nostettiin juuri tuotantoennustetta ja tänä vuonna Palfinger Epsilon -nostureita valmistuu 2500 kappaletta, ilmoittaa Munck.

Täysin uudelleen muotoillun ohjaamon runko on itsekantava ja nostolaite täysin huoltovapaa.

Erkki Kivelä myy Palfinger Epsilon -nosturit alueellaan vankalla ammattitaidolla.

Vahvassa asemassa

VTA Tekniikka Oy:n tuotepäällikkö Sami Munck esitteli uuden Epscab -ohjaamon ergonomiaa ja uusia innovaatioita.

Palfinger Epsilon -nosturit ovat vuosi vuodelta vahvistaneet asemaansa Suomen nosturimarkkinoilla. - Tuote on kunnossa ja olemme tehneet paljon töitä - niinpä tänä vuonna Palfinger Epsilon -nostureita myydään Suomeen enemmän kuin koskaan. Suosituimmat mallit ovat puutavara-

Palfinger Epsilon vahvistaa koko ajan asemaansa Suomen nosturimarkkinoilla. Uusia nostureita toimitetaan asiakkaille tasaiseen tahtiin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSร„ALAN AMMATTILEHTI

Maailman suurimman puutavaranosturivalmistajan laajasta valikoimasta puutavaranosturit 6 tm - 38 tm - myรถs kattava Z-nosturi mallisto!

2014! Tulossa


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJE TUS 113 KULJETUS

Kuljetuskalustokauppias Erkki Kivelä täytti tasavuosia P itkän linjan kuljetuskalustokauppias Erkki Kivelä täytti 60 vuotta ja järjesti juhlat kotonaan Virroilla 7.9.2013.

Kauhavalta kotoisin oleva Erkki Kivelä teki maatalon töitä lapsesta ja traktorilla työskentely alkoi 14 vuotiaana. - Kun pääsin armeijasta 1974 aloitin traktoriyrittäjänä ja ajoin muutamassa vuodessa yli satatuhatta kilometriä traktorilla kuljettaen mm. tukkia sahalle ja viljaa, kertoo Erkki Kivelä. Vuonna 1978 Kivelä hankki ensimmäisen kuorma-autonsa. - Kuljetusyrittäminen alkoi maitoautolla ja myöhemmin ajoon tuli toinen auto Hankkijan ajoon - autossa oli muuten Suomen ensimmäinen peräasenteinen ajoneuvotrukki - ja kolmas monitoimiauto millä ajettiin mm. kalkkia, viljaa, apulantaa ja KTK:n ajoja. Vuonna 1979 hankin myös Valmet -kuormatraktorin Schaumanin savotoille ja metsäkoneilla urakoin vuoteen 1984 saakka, muistelee Kivelä. Vuonna 1989 Kivelä myi kuljetusyrityksensä ja vuonna 1990 hän lähti Sisu -kuorma-automyyjäksi Seinäjoelle. - Olin ensin reilun pari vuotta töissä Sisulla ja sitten siirryin yrittäjäksi. Kuorma-automyyjän urani aikana myin noin 400 uutta Sisua ja mukavasti myös Renaultin kuorma-autoja. Paras vuosi oli 1998 jolloin myin 40 uutta Sisua, kymmenkunta uutta Renaultia ja viitisenkymmentä vaihtoautoa eli yhteensä noin sata autoa, laskee Kivelä. Vuonna 1998 Kivelä osti poikiensa Pasin ja Veli-Pekan kanssa LTM-myynnin jonka mukana toimenkuva laajeni tammikuussa 1999 Jyki -perävaunujen myyntiedustuksella Pohjanmaan alueella sekä nosturikaupalla. Pojat siirtyivät myöhemmin eteenpäin uusiin haasteisiin yrittäjänurallaan. - Tänä päivänä Virroilla toimiva Markkinointi E. Kivelä Oy mihin LTM-myynti sulautui, edustaa Jyki -perävaunuja ja VTA Tekniikka Oy:n tuotteita kuten Palfinger Epsilon -puutavaranostureita sekä Palfinger kappaletavaranostureita. Kuluva vuosi on sujunut kaupallisesti melko mukavasti; uusia Palfinger Epsilon -nostureita olen myynyt 17 kappaletta ja Jykin 5-akselisia puutavaraperävaunuja kymmenkunta. Lisäksi teemme Virroilla rengaskauppaa ja myymme muutakin kuljetuskalustoa sekä varusteita. Toimin yhteistyökumppani Virtain Peruskoneen tiloissa, joka hoitaa asennukset ym., toteaa Kivelä.

Erkki Kivelä toivotti juhlavieraat tervetulleeksi kotiinsa. Kuvassa vaihdetaan kuulumisia kummipojan, K-Kauppias Sami Rajamäen kanssa.

Erkki Kivelä täytti 60 vuotta ja järjesti hienot juhlat 7.9.2013 kotonaan Virroilla yhdessä Virpi Joutsan kanssa.

Erkki Kivelä on myynyt Jyki -perävaunuja vuodesta 1998 lähtien. Menestynyttä perävaunumyyjää onnittelivat Jyki Oy:n Aki Sirén (vas.) ja Riku Sillman.

Erkki Kivelän pojat ovat kulkeneet isänsä jalanjälkiä. Pasi (vas.) toimii Sisun ja JCB:n myyjänä Seinäjoella ja Veli-Pekka on kuljetusyrittäjänä puutavara-autolla Kauhavalla.

Renault-päällikkö Erkki Evilä on tehnyt kaimansa kanssa pitkään hyvää yhteistyötä. Juhlissa oli mukana vaimo Paula.

Juhliin saapui satakunta sukulaista, kaveria ja työtuttavaa. Tarjoilu oli maittavaa ja juhlaväki viihtyi.

Erkki Kivelää saapuivat onnittelemaan useat kuljetusalan ammattilaiset kuten VTA Tekniikka Oy:n Sami Munck (toinen vas.), Kuljetus Haavisto Oy:n Tapio ja Raija Haavisto sekä Ohraluoma Oy:n Petri Lahtinen.

Musiikki osa elämää Vaikka mieuisa työ ja sen ympärillä olevat mukavat ihmiset ovat täyttäneet suurelta osin Erkki Kivelän elämän, on musiikille löytynyt aina aikaa. Kivelä aloitti keikkamuusikon uransa jo 16-vuotiaana

1960-70-lukujen taitteessa kosketinsoittajana ja taustalaulajana maakunnan kuuluisissa Eino Luostarin ja Kullervo Jylhän yhtyeissä. Sittemmin mies nähtiin monessa muussakin pohjalaiskokoonpanossa. - Keikkailun myötä innostus lauluun kasvoi. Oppia laulutek-

niikkaan sain mm. Kauhavan viihdekuorosta, jossa olin mukana viitisentoista vuotta. Siinä kypsyi vähitellen myös päätös oman orkesterin kasaamisesta, kertoo Kivelä. Vuonna 1984 aika oli kypsä ja puhtaasti kauhavalaismuusikoista koottu Karkelos aloitti tanssilavojen kiertämisen. Tanssikansa innostui ja suosio kasvoi. Erkki Kivelä Karkelos-orkestereineen tanssitti vuosikymmenten varrella satojatuhansia suomalaisia kotikulmilla, Pohjanmaan tanssilavoilla, EteläSuomen tanssipaikoissa sekä kevät-Lapin tunnelmatansseissa

parhaimmillaan 50-80 keikan vuositahdilla. Karkelos hajosi hieman ennen vuosituhannen vaihdetta ja Kivelä kokosi taustalleen uuden tiimin, joka sai nimekseen Karkelos II. Se teki keikkaa vuoden 2003 alkutalveen saakka, jonka jälkeen Kivelä on keikkaillut yksikseen ja vähän harvempaan. - Musiikki on aina läsnä, huhtikuussa 2013 julkaisin viidennen pitkäsoittolevyni “Unta, totta ja unelmaa. Muutamana viime talvena olen käynyt esiintymässä Floridan suomalaisille ja sinne lähden tulevana talvenakin, sanoo Kivelä.

Mäkysentie 1, 61850 Kauhajoki Puh. (06) 23 21 707 Fax (06) 23 21 741

AUTOKORIELEMENTIT PÄÄLLERAKENTAJILLE

*lattiat *katot *seinät *ovet *hakekorielementit *turvekorielementit *pakastekorielementit *jakelukorielementit *kevytkorielementit

www.thermocon.fi


TUS 114 KULJE KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Huittisista lähti liikkeelle V-Kran -nostureiden paluu Suomen metsiin

Kuljetusliike Ano Heikkilä Oy otti alkusyksystä käyttöön Suomen ensimmäisen uuden mallin V-Kran V10CX -ohjaamonosturin. Seuraava V-Kran on sekin tulossa Huittisiin.

S

uomen ensimmäinen uuden mallin V-Kran V10CX -puutavaranosturi on toimitettu Huittisiin ja syksyn aikana samalle paikkakunnalle ilmestyy toinenkin uusi V-Kran.

Kuljetusliike Ano Heikkilä Oy:n juuret juontaa syvälle metsään aina vuoteen 1956, jolloin puutavarankuljetukset aloitettiin Rauma-Repolalle - ja käytännössä saman asiakkaan savotta jatkuu edelleen lähes 60 vuoden jälkeen, kun puuta aje-

taan nykyään UPM:lle. Kuljetusliikettä pyörittävät veljekset Jukka ja Hannu Heikkilä, joilla on myös toinen kuljetusyritys AH-Trans Oy, minkä ajossa on kemikaali- ja merikonttiautoja. Yhteensä kuorma-autoja on yrityksillä

ajossa yli 20 kappaletta. - Puutavara-autoja meillä on viisi ja sellu-puu -mepa-autoja kaksi sekä yksi energiapuuauto. Lisäksi sopimusajossamme on neljä aliurakoitsijoiden autoa, kertoo Jukka Heikkilä. Heikkilän autot ajavat kuitupuun Raumaan ja tukkipuun Porin, Korkeakosken, Luvian ja Kyrön sahoille. Yhteensä puuta liikkuu vuodessa noin 350 000 kuutiota. - Uudet painot hyödynnämme aluksi siirtymälllä 5-akselisiin vaunuihin, jolloin pääsemme 68 tonniin. Meille on tulossa yksi uusi 5-akselinen Weckman ja olemme laittaneet käytettyihin Weckmaneihin lisäakseleita AR-PE Trailer Oy:llä Säkylässä. Jatkossa pitää katsoa jos pariin uusimpaan 6x4 Volvoon laittaisi lisäakselit, jolloin niillä pääsisi 76 tonnin kokonaispainoihin mikäli se osoittautuu järkeväksi tietyissä ajoissa, kommentoi Heikkilä.

Messuilta nosturikaupoille Nurmijärvelle

Kuorma-autoissa Kuljetusliike Heikkilä Oy luottaa Volvoon. Uusia painoja aletaan hyödyntämään aluksi 5akselisilla puutavaraperävaunuilla ja aika näyttää alkaako akselit lisääntymään myös autoissa.

Jyväskylän Kuljetusnäyttelyssä toukokuussa Heikkilät tutkivat tarkkaan Pro Lift Oy:n osastolla uutta V-Kran V10CX -ohjaamonosturia. - V-Krania myytiin Suomeen

aikanaan paljonkin ja naapurilla Mika Heikkilällä oli joskus sellainen. Mikalle jäi nosturista ja maahantuojasta hyvä mielikuva - toki nykynosturit ovat kehittyneet paljon niistä ajoista. VKran on onnistunut vastaamaan nostureiden kehitykseen ja tämä uusi malli on laadukkaasti Ruotsissa tehty kevyt nosturi missä on hyviä rakenneratkaisuja. Ja plussaa on sekin että ohjaamona on suomalainen NTcab ALi mikä on erittäin kevyt ja hyvin varusteltu ohjaamo, kommentoi Heikkilä. Jukka Heikkilä ja kollega naapurista eli Mika Heikkilä lähtivät näyttelyn jälkeen käymään Nurmijärvellä Pro Lift Oy:llä. - Pro Liftillä on asialliset toimitilat ja kunnon asennushallit; kaikesta huomaa että toiminta on ammattimaista, erilaisia nostureita myydään paljon ja kokemusta nostureista löytyy vuosikymmenten ajalta. Niin hullut miehet Huittisista tekivät molemmat kaupat V-Kran -nostureista Vesa Hiekkasen kanssa, heittää Heikkilä huumorilla. (huom. Hullumies Huittisista -sanonta kuvastaa alkuperäisen tarinan mukaan työhullua ja on näin ollen kunnianosoitus ahkeruudelle ja peräänantamattomuudelle.)


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uudella nosturilla syntyy kuormat jo mukavasti Kuljetusliike Ano Heikkilä Oy:n Volvoon asennettiin uusi V-Kran V10CX - sama kone mikä oli esillä Kuljetus -näyttelyssä - Pro Liftillä elokuussa ja viimeistely tehtiin Heikkilän omalla huoltohallilla. Asennuksen jälkeen todettiin että uusi VKran on reilut 150 kiloa edellistä vastaavankokoista nosturia kevyempi. Nyt uudella nosturilla on ehditty ajaa puuta kuukauden päivät. - Tämä on meillä ensimmäinen nosturi kuormantuntevalla LS-hydrauliikalla ja messunosturin toimintoja on hieman säädelty alussa kohdilleen; se kun meinasi liikkua liiankin vauhdilla kunnes saimme hydrauliikan säätöihin. Nyt alkaa kaikki olla iskussa ja nosturihan on vallan mainio käyttää; voimaa on riittävästi, liikeradat hyvät ja liikkeet jouhevia. Nosturissa on myös hyviä rakenteellisia oivalluksia kuten tukijalkapalkki mikä on tuettu koko matkalta ulkoreunaan asti. Kouraksi valitsimme mielenkiinnosta Gripenin, mikä tuntuu heti alusta ihan hyvältä kuormata, toteaa Heikkilä.

Tulossa uuden teknologian hakkuriyhdistelmä Kuljetusliike Ano Heikkilä

KULJE TUS 115 KULJETUS

ammattilehti.fi uudet uutiset joka päivä!

V-Kran -nosturit on varustettu suomalaisella, kevyellä ja käyttömukavuudeltaan markkinoiden huippua edustavalla NTcab ALi -ohjaamolla.

Oy keskittyy jatkossa enemmän myös metsäenergiaan. - Meille tulee loppuvuodesta uusi hakkuriyhdistelmä, mikä edustaa Suomessa täysin uutta

teknologiaa ja toimintamallia tehdä haketta maastossa, vihjaa Heikkilä.


,' 0HUNNLMDPDOOL 2KMDDPR METSÄALAN AMMATTILEHTI

½ -RQVHUHG'7 9)&& 

½ )RUHVWHUL7 9)'$ 

½ )RUHVWHUL7 9)($  .DLNNLKLQQDWDOY+\GU

9LYXW

9P

S

9)%$

)RUHVWHUL7

9)&%

/RJOLIW67

2Q

S

9)&$

-RQVHUHG

2Q

S

9)&%

-RQVHUHG'7S

9)&$

/RJOLIW67

9)'$

/RJOLIW67

9)'% 9)'$ 9)'$

5H[

2Q

S

-RQVHUHG-6S

/RJOLIW67

2Q

S

-RQVHUHG'7S

9)'%

/RJOLIW67

2Q

5H[

9)'$

-RQVHUHG'7

2Q

S

9)'$

-RQVHUHG62OVE

9)'$

-RQVHUHG'7

2Q

S

9)'$

/RJOLIW67

2Q

S

9)'%

-RQVHUHG6S

9)'$

/RJOLIW67

2Q

S

9)'%

-RQVHUHG-'7

2Q

S

9)'$

/RJOLIW67

2Q

S

9)($

)RUHVWHUL

2Q

S

9)($

-RQVHUHG'7

2Q

S

9)($

/RJOLIW67

2Q

S

9)($

/RJOLIW67

2Q

S

9)(%

/RJOLIW67S

9)(%

/RJOLIW)67S

9)(%

/RJOLIW)67

2Q

S

9)(%

/RJOLIW)67

2Q

S

9)($

-RQVHUHG-'7

2Q

2OVE

9)(%

/RJOLIW)67

2Q

/6

,4$19)($

-RQVHUHG-'7

2Q

S

9)(%

/RJOLIW)67S

9)($

/RJOLIW)67

2Q

S

9)($

/RJOLIW)67S

9)($

/RJOLIW)67

2Q9)($

/RJOLIW)67S

9)($

-RQVHUHG-'7

2Q

S

9)($

-RQVHUHG-'7S

9)(%

/RJOLIW)67

2Q

S

9)($

/RJOLIW)675H[

9)($

/RJOLIW)67

2Q

S

.l\WHW\WQRVWXULWWRGHOODHGXOOLVHVWL .DWVROLVllZZZKLDE¿ MDN\V\P\\MLOWlPPH

+LDE6XRPL +HQU\+DJHUOXQG (WHOl6XRPL SXK $UWR0RLODQHQ (WHOl6XRPL SXK +DQQX,LYDQDLQHQ .HVNLMD,Wl6XRPL SXK 0LND.DOOLRVDDUL 3RKMRLV6XRPL SXK ZZZKLDE¿


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kuormatilan koon optimointi ratkaisee puunajossa uusista massoista ja mitoista saavutettavan hyödyn

Rekkojen massojen ja mittojen korotus ei tuo liikennevirtaan näkyviä muutoksia askaiden tavarankuljetusajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien suurimpia sallittuja mittoja ja massoja koskeva asetusmuutos tuli voimaan 1.10.2013. Tavallinen tienkäyttäjä ei muutosta juuri huomaa, sillä suurimman osan muutoksen piiriin hakeutuvista ajoneuvoista massat nousevat vain muutamia tonneja aikaisemmasta ylärajasta.

R

Asetus mahdollistaa, että ajoneuvot ja yhdistelmät voivat kuljettaa aikaisempaa painavampia lasteja, minkä ansiosta liikenteen hiilidioksidipäästöjen arvioidaan laskevan ja Suomen logistisen kilpailukyvyn paranevan. Aikaisemmin liikenteessä on maksimissaan voinut olla massaltaan 60 tonnin ajoneuvoyhdistelmiä, nyt uudistuksen jälkeen maksimipaino on 76 tonnia. Suurin sallittu korkeus nousee 4,2 metristä 4,4 metriin, mikä on esim. Ruotsissa ollut käytössä jo pitkään.

Käytännössä massat ja mitat nousevat maltillisesti useimmilla yhdistelmillä Katsastustoimipaikoille uudistus aiheuttaa kiirettä, sillä uusien massojen käyttöönotto vaatii aina muutoskatsastuksen tuli ajoneuvoon rakenteellisia muutoksia tai ei. Ajoneuvon rekisteriin merkittyjä painoja ei saa koskaan ylittää. Aikaisempien rajoitusten puitteissa raskaat ajoneuvot eivät ole voineet hyödyntää koko kapasiteettiaan, mutta nyt nämä ns. tekniset massat on mahdollista ottaa käyttöön tieliikenteessä suurimpien sallittujen tieliikennemassojen noustessa. - Arvioimme, että muutoskatsastukseen tulee useampia tuhansia ajoneuvoja ja ajoneuvoyhdistelmiä, mutta on hyvä muistaa, että suurimman osan maksimi-

massat nousevat 64-68 tonniin, painottaa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin yksikönpäällikkö Otto Lahti. Muutos 76 tonnin yhdistelmäksi vaatii teknisesti niin paljon, että käytännössä tämä on pitänyt ottaa huomioon jo ajoneuvoa alun perin tilattaessa.

YT VOI N T A V O T E S K U T AISPAINOKORO

MASSA:

A A L I T A J S O ITA ! A A L I T A M R O U K

KO KO N Puutavara-autojen kuormatilan merkitys kasvaa oleellisesti uusien massojen ja mittojen mukaisissa yhdistelmissä. Oikeilla kehityksen kärkeä edustavilla varustevalinnoilla voidaan kuormatilan sisätilaa kasvattaa merkittävästi. Kuvan yhdistelmissä on saman verran puuta mutta toisessa tapeissa on vielä tilaa lisäpuille kun toinen on jo korkeudeltaan lähes ylikuormassa.

POHJOLAN VAHVIN

Terminatorien kolme vaihtoehtoa: XXL 07 XXL 11 XXL 12.5

Terminator XXL 12.5

KULJE TUS 117 KULJETUS

Kymmeniä artikkeleita ja satoja kuvia kokonaispainokorotuksista: ZZZDPPDWWLOHKWL¿(hakukone: puu76)

Pankkojen kuormapinta-alataulukko auttaa laskemaan kuormakokoja ja eri pankkotyyppien kuormatilaeroja korkeus 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300

XXL07 6.55 m2 6.67 m2 6.79 m2 6.91 m2 7.03 m2 7.15 m2 7.27 m2 7.39 m2 7.51 m2 7.63 m2

Alu 6 ja 7 5.96 m2 6.07 m2 6.19 m2 6.30 m2 6.41 m2 6.53 m2 6.64 m2 6.75 m2 6.86 m2 6.97 m2

erotus 0.59 m2 0.60 m2 0.60 m2 0.61 m2 0.62 m2 0.62 m2 0.63 m2 0.64 m2 0.65 m2 0.66 m2

Kun kerrot pankkokorkeuden mukaisen pankkopinta-alamitan kuormatun puun pituudella, saat arvion kuormatilassa olevista irtokuutioista ja vertaamalla eri pankkotyyppien erotuksia pääsee laskemaan kuormakokoerot. (Esim. pankkokorkeus on 3.00 m ja puutavaraa kuormassa 15 metriä on kuutiot XXL07 -pankoilla 6.91m2 x 15m = 103.65 m3 ja alupankoilla vastaavasti 6.30 m2 x 15m = 94.5 m3. Kuormakokoero on 9.15 m3. 400 kg irtokuutioisella puulla tämä merkitsee yhteensä 3.660 kg eroa kuorman laskutuspainossa.)

Taulukko Terminator XXL 07 ja 6/7 tonnisten alumiinipankkojen kuormapinta-aloista ja niiden pinta-alaerot. Pankkojen runkoleveys 2.55 m. Kuormaleveys 2.6 m kasvattaa kuormapinta-aloja 0.13 m2-0.16 m2:lla.

Uudistuksen myötä otetaan käyttöön myös raskaiden ajoneuvojen suorityskykyvaatimukset. Niiden tarkoituksena on vähentää rekkojen hyytymistä mäissä ja siten parantaa liikenteen sujuvuutta. Tehovaatimukset koskevat kaikkia yli 60 tonnin yhdistelmiä ja 1.11.2013 jälkeen käyttöönotettuja yli 44 tonnin yhdistelmiä. Lisäksi kaikilla yli 68 tonnin yhdistelmillä on nelivetopakko talviliikennöinnin turvaamiseksi.

Otamme vaihdossa pankot autosi ja/tai perävaunusi päältä - uudet sekä käytetyt. Lisäksi puhdistamme nyt pihasi sinne kerääntyneistä ja tarpeettomiksi käyneistä irtopankoista, niiden osista, pihanostureista, nosturitelineistä, perävaunuista jne. Toisin sanoen: “kaikki käy vaihdossa”. Tehostetulla vaihtokampanjalla siirrämme vanhanmalliset pankot ja vaihtotavarat kolmansiin maihin. Tilalle tuomme huippunyky-aikaiset ja tuottavat Terminator XXL -kuormatilat. Terminator XXL -kuormatilasi värityksen voit valita nyt koko RAL -kartan kaikenkattavista vaihtoehdoista.Uutuutena metallinhohtovärit ja lakkaus.

HCT-rekkojen kokeiluille haettu muutamia poikkeuslupia

Soita ja tilaa kuormatilaa meiltä.

Rekkojen tehovaatimukset tiukkenevat

Yli 76 tonnin eli ns. high capacity transport (HCT) -rekkojen kokeiluille on haettu muutamia poikkeuslupia. Kokeiluiden tavoitteena on löytää uusia ajoneuvoyhdistelmiä, jotka ovat hyödyllisiä sekä liikenteen turvallisuuden että ympäristöystävällisyyden näkökulmasta. Poikkeuslupahakemukset ovat Trafin käsiteltävinä eikä päätöksiä ole vielä tehty. Lähtökohtaisesti Trafin tavoitteena on mahdollistaa kokeilut, jotka tukevat tuotekehitystä ja tutkimusta. Poikkeuslupia tavallista suuremmille ajoneuvoille ja ajoneuvoyhdistelmille on ollut mahdollista hakea aina. Aikaisemmin luvat myönsi liikenne- ja viestintäministeriö, vuodesta 2012 lähtien Trafi.

Toimitamme Terminator XXL -pankot nopeasti ja rahtivapaasti perille asennuspaikkaan. Toimituksiin kuuluu asennusapu/neuvonta sekä XXLvaihtokampanjapankkojen poiskuljetus. Sekin rahtivapaasti. Mallisto: Terminator XXL 07 paino 128 kg – 135 kg maksimikuorma/ pankko 7.000 kg Maksimi tolppakorkeus 3.150 m

k

24h/7vr

Heikki Jokela (050) 4129 024 Markku Hirvi (040) 123 9973 Myynti myös kuorma-auto- ja perävaunumyyjät

Terminator XXL 11 paino 138 kg – 145 kg maksimikuorma/ pankko 11.000 kg Maksimi tolppakorkeus 3.300 m Terminator XXL 12,5 paino 155kg - 165 kg maksimikuorma/ pankko 12.500kg Maksimi tolppakorkeus 3.500m


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJE TUS 119 KULJETUS

a va sta u 0 k how fi 0 0 i. li 1 ck S leht y u ti tso r Tr mat a K we m Po w.a ww

H

ärmässä 9.-10.8. järjestetty Power Truck Show 2013 oli kaikin puolin loistavasti onnistunut tapahtuma. Paikalle saapui ennätysmäärä näytteilleasettajia kuljetusnäyttelyyn sekä Euroopan komeimmat näyttelyrekat joita katsomaan lähti yleisöä lähes 30 000! Tapahtuman järjestäjät PTS-

Messut Oy:n Mikko ja Ari Nukala, Juha Ristimaa sekä Rami Tynjälä joukkoineen ansaitsevat suuren kiitoksen koko kuljetusalalta. Härmässä tehdään töitä tosissaan sen eteen että tapahtuma kasvaa vuosi vuodelta ja kaikki viihtyvät. Ensi vuonna on luvassa kaikkien aikojen Power Truck Show sillä kyseessä on 10-vuotisjuhlanäyttely mikä järjestetään 8.-9.8.2014.

Power Truck Show 2013 - vain ensi vuoden 10-vuotisnäyttely voi olla parempi kuljetusalan tapahtuma!

Ammattilehti toi Power Truck Showhun näyttelyrekan, missä esiteltiin laajaa kuljetus- ja konealan mediatuotantoa. Tapahtumassa jaettiin Ammattilehti.fi -mönkijöillä lähes 5000 kpl tuoreinta Metsäalan Ammattilehteä. Lisäksi molempina näyttelypäivinä julkaistiin osastouutiset tuoreeltaan. Ja Ammattilehti.fi -sivuille syötettiin livenä yli 1000 kuvaa tapahtumasta - käy siis katsomassa www.ammattilehti.fi ja palaa Powerin tunnelmiin...

Ammattilehden näyttelyrekassa vieraili todella paljon kuljetusalan ammattilaisia. Kuvassa päätoimittaja Janne Jokela (kesk.) keskustelee Bridgestone Finland Oy:n myyntijohtaja Jussi Huhdan sekä Alaku Oy:n Mikko ja Pekka Alamettälän kanssa uusista kokonaispainoista.

Legendaarinen Antti Rannanjärvi esitteli näyttelyrekassa Härmäläistä puukkoperinettä.


TUS KULJETUS 120 KULJE

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Power Truck Show kerää kuljetusalan ammattilaiset perheineen ympäri maata - ja yhä enemmän myös ulkomailta - viettämään mukavaa kesätapahtumaa sekä tutustumaan alan uusimpiin tuotteisiin.

Volvon voimamieskisaa ja muita tapahtumia seurasi suuri yleisö mikä toi niihin hienon tunnelman. Taustalla upea Kuljetus JP Mäkelän monikäyttöinen Volvo FH16 puutavaran ja energiapuun kuljetukseen.

0 kuvaa 0 0 1 i l y Katso howsta S k c u r T Power mattilehti.fi www.am myös - tarjolla osien kuvat edellisvu

Power Truck Showssa nähtiin jo runsaasti uusien massojen ja mittojen mukaisia yhdistelmiä. Ensi vuonna tapahtuma on ainut merkittävä kuljetusalan näyttely Suomessa joten näytteilleasettajia tullaan näkemään entistäkin enemmän. Ja Power Parkin “heinäpellolla” kelpaa kalustoa esitellä...


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Härmässä on autot komeita ja naiset kauniita: Miss Power Truck 2013 oli Tiia Anttila (kesk.). 1. perintöprinsessa Janita Repo (vas.) ja 2. perintöprinsessa Oona Korva.

Power Parkin isäntä, teollisuusneuvos Jorma Lillbacka (vas.) ja Mikko sekä Ari Nukala suunnittelivat jo tulevaa 10-vuotisjuhlanäyttelyä, mikä järjestetään 8.-9. elokuuta 2013.

Power Truck Show 2014 messuosastojen myynti käynnissä! Varaukset ja tiedustelut: Ari 0400 264 116 Mikko 0400 563 786 Rami 0500 569 522 Juha 0400 567 068

tis10-vuo htuma! pa ta juhla

www.powertruckshow.fi

KULJE TUS 121 KULJETUS


METSÄALAN AMMATTILEHTI


Hydrauliikka-Extra

Teknisen kaupan odotukset nousussa heikosta alkuvuodesta huolimatta eknisen kaupan myynti supistui vuoden ensimmäisellä puoliskolla lähes 8 %. Kesäkuu oli erityisen vaikea ja myynti jäi tuolloin reilut 12 % vuoden takaista pienemmäksi. Käännettä parempaan ei ollut havaittavissa heinäkuussakaan, vaan myynnin pudotus jatkui 5 % vauhdilla.

T

- Alkuvuosi oli tekniselle kaupalle vaikea. Varovaisuus on levinnyt myös asiakkaiden hankintaorganisaatioihin ja välttämättömiäkin hankintoja ja huoltoja lykätään eteenpäin. Aikaisemmin odotettu syksyllä tapahtuva käänne parempaan siirtynee alkuvuoteen 2014. Positiivista on kuitenkin yritysjohtajien parantuneet odotukset etenkin seuraavien 12 kuukauden myynnin kehityksestä, toteaa Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksen toimitusjohtaja Markku Uitto. Eniten hankalasta taloustilanteesta kärsi investointitavarakauppa, jonka myynti pieneni ensimmäisellä vuosipuoliskolla lähes 15 %. Heinäkuussa toimialan myynti oli edelleen laskussa, mutta selvästi aikaisempia kuukausia maltillisemmalla neljän prosentin vauhdilla.

123

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Raaka-ainekaupassa alamäki on jatkunut reilut puolitoista vuotta. Tammi-kesäkuun aikana toimialan myynti oli 8 % edellistä vuotta alemmalla tasolla. Kesäkuukausina lasku syveni entisestään kesäkuun jäädessä 19 ja heinäkuun12 prosenttia vuoden takaista pienemmäksi. Rakentamisessa myynti väheni vuoden alkupuolella seitsemän prosenttia edellisestä vuodesta. Heinäkuussa toimialan myynti jäi vajaat kaksi prosenttia edellisen heinäkuun tasosta. Tuotantotarvikekaupassa vuosi alkoi hyvin, mutta loppukevään kuukaudet vetivät alan myynnin puolentoista prosentin laskuun. Myynti supistui myös heinäkuussa lähes 8 % edellisestä heinäkuusta, jolloin toimialan myynti tosin oli poikkeuksellisen korkealla tasolla. Kuluttaja- ja autonvaraosakaupassa vuoden ensimmäiset kuukaudet olivat heikkoja, mutta loppukevät helpotti tilannetta hieman. Edelliseen vuoteen verrattuna toimialan myynti kuitenkin heikkeni 5 % vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Heinäkuussa myynti oli karvan verran vuoden takaista suurempaa.

Odotuksissa positiivisempi vire Jäsenyritysten suhdannenäky-

mät kirkastuivat hieman loppukevään synkistä tunnelmista. Käänne parempaan suuntaan tapahtui jo kesäkuussa, ja trendi vahvistui elokuussa. Lähikuukausia odotettiin edelleen hieman varovaisissa tunnelmissa. Myynnin kasvua seuraavan kolmen kuukauden aikana odotti 17 prosenttia vastaajista, kun laskua ennakoi 26 prosenttia. Kesäkuussa vastaavat osuudet olivat 14 ja 32 prosenttia. Seuraavien 12 kuukauden näkymät olivat elokuussa selvästi lähiajan näkymiä paremmat. Myynnin kasvuun uskovien yritysten osuus kasvoi elokuussa 44 prosenttiin kesäkuun 38 prosentista. Laskevan arvion esitti nyt 23 prosenttia yrityksistä. Arviot henkilöstömäärän kehityksestä kohenivat hieman elokuussa. Edelleenkin varsin harvat yritykset odottavat määrän kasvua, vaikka osuus onkin hieman kasvanut. Elokuussa kasvuun uskoi 13 prosenttia yrityksistä kesäkuun osuuden ollessa 7 prosenttia. Laskua ennakoi nyt 21 prosenttia jäsenistä, kun osuus kesäkuussa oli vielä 29 prosentissa. Katso uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi

Teollisuuden liikevaihto supistui maalis-toukokuussa vajaat 6 % vuodentakaiseen verrattuna

T

eollisuuden liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan maalis-toukokuussa 5,7 prosenttia pienempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Kotimaan myynti supistui 7,4 prosenttia ja vientiliikevaihto 4,2 prosenttia vuodentakaisesta. Liikevaihto supistui lähes kaikilla alatoimialoilla edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Nopeinta liikevaihdon pudotus oli sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa (-16,0 %), metalliteollisuudessa (-9,7 %) sekä tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuudessa (-6,2 %). Suotuisinta kehitys oli toimialalla sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto (7,9 %). Liikevaihto kas-

voi myös elintarviketeollisuudessa (1,8 %) ja toimialalla vesija jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (0,3 %). Teollisuuden liikevaihtokuvaaja kuvaa yrityksiä, joiden päätoimiala on teollisuus. Indeksien laskenta perustuu verohallinnon arvonlisäverotietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen myyntitiedustelun aineistolla. Teollisuusyritysten kuukausittaisissa liikevaihdoissa voi olla isojakin vaihteluita etenkin metalliteollisuuden toimialoilla. Vaihtelut johtuvat pääasiassa laskutuskäytännöistä. Suurten konetoimitusten ja projektien loppulasku voi näkyä myyntinä yhdellä kuukaudella, vaikka työtä toimituksen eteen olisi tehty useita kuukausia tai vuosia. Lähde: Tilastokeskus

Hydrauliikka & Pneumatiikka 13 -messu

N

eljän ammattimessun muodostama Teknologia 13 -kokonaisuus järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 1.-3.10.2013. Teknologia 13 muodostuu Automaatio, Elkom, Hydrauliikka & Pneumatiikka ja Meca

Tec -messuista. Hydrauliikka & Pneumatiikka 13 esittelee liikkuvan kaluston hydrauliikkaa, teollisuushydrauliikkaa ja pneumatiikkaa sekä laiva- ja vesihydrauliikkaa. Helsingin Messukeskus 1.-3.10. Avoinna ti-ke klo 9-17, ti 9-16. www.teknologia13.fi

Tehokas järjestelmäsuunnittelu

Tehokkaat tuotteet

Energian talteenotto

Älykkäät ratkaisut vievät meitä eteenpäin

Oikein Energia tarpeeseen

Bosch Rexroth – kohti energiatehokkaampaa tulevaisuutta Energiaystävällisellä ja älykkäällä järjestelmäsuunnittelulla yhdessä korkealaatuisten ja energiatehokkaiden tuotteiden avulla kohtaamme tulevaisuuden energiahaasteet. Oikea-aikainen energian tuottaminen, järkevä energian käyttö sekä tehokas energian talteenotto ja uudelleen käyttäminen luovat vahvan perustan energiatehokkaille ja taloudellisille järjestelmille. Näillä keinoin yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa luomme yhteisen energiaystävällisemmän tulevaisuuden. Rexroth 4EE.

Bosch Rexroth Oy www.boschrexroth.fi


124

METSÄALAN METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

Hydrauliikka-Extra

Parker Hannifinin ja John Deere Forestryn yhteistyö laajenee - ParkerStore -myymälät avataan Rovaniemelle, Taavettiin ja Suolahteen arker Hannifin on toimittanut pitkään hydrauliikan komponentteja John Deere Forestryn Joensuun metsäkonetehtaaseen.

P

Vuonna 2010 Parker Hannifin ja John Deere Forestry tekivät sopimuksen Parker -letkujen ja liittimien myynnistä John Deere Forestryn metsäkoneiden jälleenmyynti- ja huoltoverkostossa. Tämä oli luontevaa, sillä John Deere Forestry käyttää metsäkoneissaan ensiasennusletkuina ja -liittiminä Parkerin tuotteita. Nyt yhteistyö syvenee entisestään kun

Parker Hannifin ja John Deere Forestry ovat tehneet sertifioidun Parker -jälleenmyyjän sopimuksen ja samalla tehtiin ParkerStore -lisenssisopimus kolmelle paikkakunnalle eli ParkerStoret tulevat John Deere Forestryn toimipisteisiin Rovaniemelle, Taavettiin ja Suolahteen. Tämä parantaa John Deere -metsäkoneasiakkaiden palvelua entisestään. Yhteistyön on tarkoitus laajentua myös muihin maihin jatkossa. Hyvää kokemusta on saatu Virosta, missä John Deere metsäkoneiden jälleenmyyjä Intrac Eesti AS on toiminut ParkerStorena viidellä paikkakunnalla vuodesta 2012.

Sauer-Danfoss on nyt Danfoss auer-Danfoss on vaihtanut nimensä eli jatkossa nimi on Danfoss ja hydrauliikan toiminnot kuuluvat Danfoss Power Solutions -liiketoimintaryhmään Danfoss Groupissa.

S

Edistykselliset hydrauliikkakomponenti ja järjestelmät sekä niihin liittyvä elektroniikka tulevat olemaan jatkossakin yksi yrityksen päätoimialoista. Danfoss Groupin palveluksessa on yhteensä noin 23 000 henkilöä eri puolilla maailmaa.

Komissio patistaa korkeakouluja kansainvälistymään

esimerkiksi Australia, joka on noussut vahvaksi toimijaksi koko ajan kasvavalla koulutusalalla. Myös elinkeinoelämä tähdentää, ettei Euroopassa pidä jumiutua vanhoihin koulutusrakenteisiin, vaan on uskallettava mennä mukaan uudenlaisiin oppimisratkaisuihin, joita alati kehittyvä tieto- ja viestintätekniikka mahdollistavat. Vielä vähemmän suomalaisia yliopistoja ja ammattikorkeakouluja on mukana täysin uudenlaisissa verkko-oppimisympäristöissä eli ns. moocseissa (massive open online courses). Niiden suosio leviää kulovalkean tavoin ja niissä opiskellaan ja opitaan yli rajojen, ajasta ja paikasta riippumatta. Asialla ovat maailman parhaiksi rankatut yliopistot ja myös yritykset osallistuvat näiden oppimisympäristöjen kehittämiseen.

E

uroopan komissio julkisti heinäkuussa tiedonannon eurooppalaisen korkeakoulutuksen kansainvälistymisestä (European higher education in the world).

HANSEN HKP Laadukas 10HK puutavara-autoihin Koko R 1 1/4” Nimellisvirtaus 288 l/min Paineenkesto max 118 bar Varmuuslukitus vakiona

Vaikka komissiolla on koulutusasioissa vain "sparraajan" rooli, tiedonannon viesti on harvinaisen selvä: korkeakoulujen pitää kansainvälistyä ja hakea lisää kumppanuuksia ulkomailta.

Lainsäädäntö tulppana Suomi on koulutuksen mallimaa erityisesti peruskoululaisten oppimistuloksissa, mutta vauhdilla kehittyvässä korkeakouluyhteistyössä jäämme muista jälkeen. Tiedonanto lataa siten paineita Suomen koulutuslainsäädännön uudistamiseen. Lainsäädäntömme kieltää korkeakoulutuksesta perittävät maksut muutamia pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta. Muissa maissa ei ole samanlaista tulppaa. Komissio rahoittaa ns. yhteistutkintoja ja haluaa lisätä niiden määrää nykyisestä 2 500:sta. Osa yhteistutkinnoista on opiskelijoille maksullisia. Harmillista on, että suomalaiset korkeakoulut loistavat poissaolollaan tällaisesta yhteistyöstä. Hyvä esimerkki yhteistutkinnosta on teollisten prosessien ympäristötehokkuuteen ratkaisuja etsivä "Industrial Ecology"-maisteriohjelma, josta valmistuneiden osaamiselle olisi varmasti käyttöä Suomen kehittyvällä clean tech -toimialalla.

Koulutusvientiä lisättävä Osuuskunnatie 31, 0060 Helsinki Puh 010 239 9800 - Fax 09 777 4522 info@suomenpikaliitin.fi www.suomenpikaliitin.fi

Komissio patistaa eurooppalaisia opinahjoja kehittämään brändejään ja koulutustuotteitaan niin, että ne pärjäävät kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla. Varteenotettava kilpailija Euroopalle on

Kohtuulliset lukukausimaksut Kiperä kysymys kuuluu, miten suomalaiset yliopistot saataisiin mukaan uusiin kansainvälisiin verkko-oppimisympäristöihin. Se vaatisi lainsäädännöllisten esteiden raivaamista, esimerkiksi avoimen korkeakouluopetuksen maksukaton (10 euroa opintopisteeltä) poistamista. EK esittää, että kohtuullisia lukukausimaksuja voitaisiin periä kansainvälisissä yhteistutkintokoulutuksissa ja uusissa verkko-oppimisympäristöissä myös Suomessa. Se ei vaarantaisi tasavertaisia mahdollisuuksia opiskeluun, vaan meillä alettaisiin soveltaa muulla Euroopassa toimivaksi havaittua käytäntöä. Kansainvälisessä yhteistyössä ei voi menestyä, jos pelaa eri säännöillä kuin muut. EK vetoaa päättäjiin lainsäädännön korjaamiseksi. Suomalaisten korkeakoulujen on päästävä toteuttamaan myös maksullisia yhteistutkintokoulutuksia. Pikaisin korjausliike tarvitaan EU- ja ETA-ulkopuolisten maiden opiskelijoiden ns. lukukausimaksukokeiluun. Maksut on ulotettava pysyvästi näihin opiskelijoihin kaikissa vieraskielisissä korkeakoulututkintoon johtavissa koulutuksissa.


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI

125


126

Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

KAIKKI HYDRAULIIKASTA

Patamäentie 3 67100 KOKKOLA Mäkituvantie 11 01510 VANTAA Puh. 0207 65 165, Fax 0207 65 7666 Puh. 0207 65 167, Fax 0207 65 7657

Teollisuustie 5 60100 SEINÄJOKI Puh. 0207 65 164, Fax 0207 65 7444

Hyllilänkatu 2 33730 TAMPERE Puh. 0207 65 163, Fax 0207 65 2940

QHVWHSDLQH#QHVWHSDLQHÀ‡ZZZQHVWHSDLQHÀ


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI

127

Lahden Traktorivaruste Oy palvelee osoitteessa Laakerikatu 2. ParkerStore -avajaisia vietettiin 19.9.2013.

ParkerStore on nyt myös Lahdessa

R

eilun vuoden verran Parker Hannifinin sertifioituna lähimyyjänä toiminut Lahden Traktorivaruste Oy laajensi hydrauliikka- ja pneumatiikkapuolen tarjontaansa avaamalla syyskuun lopulla 2013 myymälässään uuden ParkerStoren. Vuodesta 1991 toiminut Lahden Traktorivaruste Oy tarjoaa nimensä mukaan varaosia ja palveluita maatalouspuolelle. Kasvaneen hydrauliikka- ja pneumatiikkatarjonnan myötä asiakaskunta on laajentunut myös muuhun koneurakointiin, kuljetuspuolelle sekä teollisuuteen. - Myymälästä löytyy laaja valikoima erilaisia varaosia, lisälaitteita ja tarvikkeita sekä kas-

Parker Hannifin Oy:n Distribution Manager Jari Tanhuanpää (vas.), Retail Specialist Heikki Järvinen ja Territory Manager Jari Piippo (oik.) luovuttivat ParkerStore -sertifikaatin Lahden Traktorivaruste Oy:n uudessa hydrauliikka- ja pneumatiikkamyymälässä Petri Väisäselle ja Timo Tirronniemelle.

vavassa määrin hydrauliikkaa ja pneumatiikkaa. Meillä oli mielessä hydrauliikkapuolen laajentaminen ja lähdimme reilu vuosi sitten FinnMetko 2012 -messuille ajatuksena etsiä sopiva kumppani ja Parker Hannifin tuntui parhaalta vaihtoehdolta, joten siitä yhteistyömme sitten alkoi, kertoo Lahden Traktorivaruste Oy:n Store Manager Petri Väisänen.

Lahden Traktorivaruste Oy otti ensimmäisenä Suomessa käyttöön liikkuvan Parker Onsite -huoltoyksikön.

Teppo Aaltonen esitteli Lahden Traktorivarusteen letkuasennelmatuotantoa, jossa valmistetaan letkuja myymäläasiakkaille sekä alueen kone- ja laitevalmistajille sekä päällerakentajille. Uutta letkupuolella on uusi Basic -letku OEM-asiakkaiden tarpeisiin.

Polttoaineen tehokkaaseen suodatukseen on tarjolla Parker Racor -suodattimet.

Pumput ja moottorit löytyy suoraan hyllystä, ylh. oikealle uusi VP1-130 sätötilavuuspumppu.

Myynti kasvanut ja asiakaskunta laajentunut Maatalouspuolen lisäksi hydrauliikan ja pneumatiikan myynti on lisääntynyt koko ajan muuhunkin liikkuvaan kalustoon sekä teollisuuteen, joten kasvanut tarve toi ParkerStore -lähimyyjäksi ryhtymisen ajankohtaiseksi. - Myyntimme loppukäyttäjille sekä alueen teollisuudelle, kone- ja laitevalmistajille sekä päällerakentajille on kasvanut hyvää vauhtia ja halusimme tarjota asiakkaillemme mahdollisimman kattavaa palvelua ja ParkerStore -konsepti sopii siihen mainiosti. Tavaraa on jatkossa riittävästi hyllyissä ja tarvittaessa osat liikkuvat meille

nopeasti Parkerin keskusvarastoista, sanoo Väisänen. Lahden Traktorivarusteessa arvostetaan myös Parkerin osaamista ja tietotaitoa. - Tarvitsimme ammattilaisen apua kehittääksemme hydrauliikka- ja pneumatiikkamyyntiämme. Parkerilta olemme saaneet arvokasta tukea ja opastusta. Lisäksi Parker tarjoaa sertifioiduille jälleenmyyjilleen ilmaisen koulutusohjelman mihin sisältyy 12 koulutuspäivää vuodessa Vantaan päätoimipaikassa. Myös se on tärkeää että Parkerin tekniset ammattilaiset kiertävät aktiivisesti kentällä meidän myyjien luona ja käymme yhdessä OEM-asiakkaiden luona, kiittelee Väisänen. Myös Parkerin tuotteet ovat juuri kohdallaan. - Parkerin tuotevalikoima on erittäin laaja ja sieltä löytyy ratkaisu pulmaan kuin pulmaan. Merkki on tunnettu laadustaan ja sitä on helppo myydä; hyvin se on otettu myyntialueellamme vastaan, toteaa Väisänen.

Suomen ensimmäinen Parker Onsite -kontti Lahden ParkerStoren virallisia avajaisia vietettiin 19.9. jolloin julkistettiin myös Suomen ensimmäinen Parker Onsite kontti, joka jää pysyvästi Lahden Traktorivarusteen käyttöön. - Täysin varusteltu liikkuva Onsite -huoltoyksikkö sisältää täydellisen hydrauliikkaletkuasennelmien valmistuslaitteiston sekä kulloinkin tarvittavan huoltovaraston. Onsite -kontti voidaan liikuttaa haluttuun paikkaan ja se tarjoaa myös kaipaamaamme lisätilaa varastointiin, toteaa Väisänen.

HydrauliikkaExtra -teeman löydät jokaisesta Ammattilehden numerosta!


128

METSÄALAN METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

Hydrauliikka-Extra

Hydrauliikkasäiliön optimointi mobilekoneissa O

ptimaalinen ilmanpoisto voidaan toteuttaa hydrauliikkasäiliön muodon, rakenteen ja koon optimoinnilla. Seuratakseen alan trendejä (mm. päästönormit, energiatehokkuus, tehotiheys, elinkaarikustannukset, meluntaso) koneenrakentajien on kehitettävä jatkuvasti konemallistoaan. Nämä trendit aiheuttavat myös muutoksia koneiden hydrauliikkajärjestelmiin, joiden suurena ongelmana on niiden vaatima tilantarve. Yhä useampia komponentteja on sijoitettava yhä pienempään tilaan. Tämä johtaa yleensä muutoksiin hydrauliikkasäiliön rakenteeseen, jolloin sen kokoa, muotoa ja öljyn rauhoittumisaikaa joudutaan muuttamaan. Nämä muutokset voivat aiheuttaa kasvavan riskin öljyn siJatkuvasti kehittyvien konemallien hydrauliikkajärjestelmien suurena ongelmana on niiden vaatima tilantarve. Yhä useampia komponentteja on sijoitettava yhä pienempään tilaan. Tämä johtaa yleensä muutoksiin hydrauliikkasäiliön rakenteeseen, jolloin sen kokoa, muotoa ja öljyn rauhoittumisaikaa joudutaan muuttamaan. Nämä muutokset voivat aiheuttaa kasvavan riskin öljyn sisältämän ilman aiheuttamista ongelmista hydrauliikkajärjestelmässä. Hydac voi auttaa koneenrakentajia suunnittelemaan uusien koneiden hydrauliikkajärjestelmiä mahdollisimman vähän ilmaa sisältäviksi ja mahdollisimman tehokkaasti ilmaa poistaviksi.

Kuva 1. Pilaantuneen (lakkautuneen) öljyn tukkima suodatin.

sältämän ilman aiheuttamista ongelmista hydrauliikkajärjestelmässä. Lisääntynyt ilmapitoisuus voi aiheuttaa pumppujen hyötysuhteen huononemista, komponenttien kavitaatiovauriota, öljyn ennenaikaisen vanhenemisen (mikro-diesel efekti), ongelmia järjestelmän dynamiikkaan, melua ja hukkatehoa ja siten lämpötilan nousua, josta

syystä koneen ominaisuudet voivat huonontua merkittävästi. Kuvassa 1 pilaantuneen (lakkautuneen) öljyn tukkima suodatin ja kuvassa 2 ilman vaikutus pumpun hyötysuhteeseen. Parhaan mahdollisen ilmaerotuksen saavuttamiseksi on järjestelmä tunnettava yksityiskohtaisesti; erityisesti ilman liukenemiskohteiden osalta. Koneen

hydrauliikkasäiliön koko, rakenne ja sijoitus koneeseen on analysoitava. Hydac on yhteistyössä yliopistojen ja asiakkaiden kanssa hankkinut vuosien kokemuksen aiheesta “miten ilma voidaan poistaa hydrauliikkajärjestelmästä”, ja voi siten auttaa koneenrakentajia suunnittelemaan uusien koneiden hydrauliikkajärjestelmiä mah-

dollisimman vähän ilmaa sisältäviksi ja mahdollisimman tehokkaasti ilmaa poistaviksi. CFD -laskennalla on mahdollista simuloida öljyn virtausta tankissa ja siten selvittää miten ilmakuplat liikkuvat ja poistuvat öljystä. Simulointimallin avulla on mahdollista optimoida hydrauliikkasäiliö ja paluusuodattimen sijoitus optimaalisen ilmanpoiston saavuttamiseksi. Hydrauliikkasäiliön simuloitu ilmapitoisuus kuvassa 3. Simuloinnin lisäksi voidaan säiliön ja suodatusjärjestelmän toimintaa testata kokeellisesti. Tätä varten on kehitetty HYDAC-ART (Air Release Test) testipenkki. Tällä testilaitteistolla voidaan mitata säiliöjärjestelmän ilmanpoistokyky ja arvioida tarvittavat muutokset. Suoritettujen muutosten jälkeen voidaan testipenkissä mitata niiden vaikutus. Näiden työkalujen avulla on mahdollista löytää kuhunkin konetyyppiin optimaalinen ja yksilöllinen ratkaisu. Säiliöratkaisun käytännön toiminta voidaan vielä todentaa asiakkaan luona suoritettavalla mittauksella nykyaikaisinta mittaustekniikkaa hyväksikäyttäen. Tämä mahdollistaa koneenrakentajille yksilölliset ja sovelluskohtaiset työkalut koneiden uudistuksiin sekä uusien konekonseptien suunnitteluun. Kenttätestaus asiakkaiden luona kuuluu palveluun.

Jokaisessa Ammattilehdessä on HydrauliikkaExtra -teema. Soita 050 412 9030 ja suunnitellaan yrityksellenne tehokas markkinointipaketti!

Kuva 2. Ilman vaikutus pumpun hyötysuhteeseen.

Kuva 3. Hydrauliikkasäiliön simuloitu ilmapitoisuus.


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI

129

Myynti kasvaa vauhdilla Suomessa

Asiakkaat todenneet Bauer -hydrauliikkakomponentit laadukkaiksi ja kestäviksi

H

ytar Oy otti tuoteohjelmaansa kolme vuotta sitten ensimmäiset Bauer -hydrauliikkakomponentit ja asiakkailta saadun hyvän palautteen myötä tuotevalikoimaa on laajennettu entistä

kattavammaksi. Tällä hetkellä Hytarin maahantuomaan Bauer -tuotevalikoimaan kuuluu geroottorimoottorit, suunta- ja määränsäätöventtiilit sekä sylinterit. - Bauer -hydrauliikkakompo-

Bauer MP, MR, MS, MT ja MV -geroottorimoottoreita löytyy laaja valikoima 53-970 cm3/r koossa.

nentteja toimitetaan kasvavia määriä kone- ja laiterakentajille sekä loppukäyttäjille; Bauer tuotteet löytyvät suoraan hyllystä Hytarin omista toimipisteistä sekä monilta jälleenmyyjiltämme eri puolilta Suomea, kertoo Hytar Oy:n toimitusjohtaja Raimo Tuominen. Bauer -hydrauliikkakomponentit ovat osoittautuneet laadukkaiksi ja luotettaviksi tuotteiksi vaativissakin käyttökohteissa. - Ja hinnaltaan Bauer tuotteet ovat erittäin kilpailukykyisiä, ilmoittaa Tuominen. Tutustu tarkemmin Bauer tuotteisiin sekä Hytarin muuhun laajaan hydrauliikan tarjontaan osoitteessa www.hytar.fi.

Bauerin laadukkaasta ja kattavasta venttiilivalikoimasta löytyy suuntaja määränsäätöventtiilit.

Bauer -sylinterit noudattavat Hytar HPP -sylinterisarjan mitoitusta eli ne ovat keskenään vaihtokelpoisia.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI

131

Säätyvätilavuuksisen HAWE V60N-130 korkepainepumpun myynti lähtenyt hyvin matkaan Suomessa

H

AWE Hydraulik on tekniikaltaan ja laadultaan erinomaisten hydrauliikkakomponenttien ja -järjestelmien johtava valmistaja. Suomessa yhä useampi kone- ja laitevalmistaja, päällerakentaja sekä loppukäyttäjä luottaa HAWE laatuun ja asiakasläheiseen palveluun. HAWE Finland Oy on palvellut suomalaisia asiakkaita vuodesta 2000. - Olemme tehneet pitkäjänteistä työtä asiakkaiden keskuudessa ja päässeet erittäin laadukkailla tuotteilla sekä osaamisella jo merkittäväksi liikkuvan kaluston komponentti- ja järjestelmätoimittajaksi Suomessa. Meillä on tehokas ja joustava organisaatio, joka palvelee asiakkaita ammattitaidolla suunnittelusta projektin toteutukseen. Olemme suoraan tehtaan alainen tytäryhtiö joten tehtaan vahva tuki on asiakkaidemme käytössä ja kentältä saatu palaute kulkee nopeasti tuotekehitykseen, kertoo HAWE Finland Oy:n toimitusjohtaja Mikko Vainio. HAWE -tuotteiden lisäksi HAWE Finland Oy vastaa Suomessa Sunfab -tuotteiden jälleenmyynnistä.

Uusi markkinoiden tehokkain säätyvätilavuuksinen pumppu HAWE Hydraulik toi keväällä 2013 markkinoille uuden aksiaalimäntäpumpun toimilaitekäyttöön. - Uusi säätyvätilavuuksinen HAWE V60N-130 korkeapainepumppu tarjoaa erinomaiset ominaisuudet kuormantunteviin järjestelmiin kuten esimerkiksi puutavaranosturikäyttöön, kappaletavaranostureihin, tienhoitoautoihin ja jäteautoihin sekä myös erilaisiin työkoneisiin. Se asettaa uudet standardit kestävyydelle, tehokkuudelle ja säätötarkkuudelle. Uutuus myös erottuu kompaktin kokonsa (leveys vain 130 mm) ja luotettavan suorituskykynsä ansiosta, kertoo HAWE Finland Oy:n tuotespesialisti Juha Äyräs. Uusi V60N-130 täydentää

HAWE Finland Oy:n Juha Äyräs (oik.) ja Seppo Alaranta esittelevät asiakkaille lähdössä olevia pumpuja ja venttiileitä. Uusi, keväällä 2013 esitelty säätyvätilavuuksinen HAWE V60N-130 korkeapainepumppu on saavuttanut nopeassa ajassa suuren suosion mm. nosturikäytössä.

CAN-väyläohjatut HAWE PSV 2ja PSV 3-venttiilit vähentävät johdotuskustannuksia ja tarjoavat erittäin tarkan ohjattavuuden. HAWE tarjoaa mobilekäyttöön erittäin laajan venttiiliohjelman. Venttiileitä myös räätälöidään Espoossa asiakkaiden erityistarpeisiin.

ajoneuvo- ja työkonekäytössä erittäin suosittua HAWE V60pumppusarjaa, mistä löytyy koot 60, 90, 110 ja 130. - Uusi kierrostilavuudeltaan 130 cm3/rpm ja kierrosluvultaan max 2100 rpm pumppu edustaa markkinoilla suurinta tehokkuutta ja 400 bar jatkuva työpaine (450 bar piikkipaine) on yksi aidon korkeapainepumpun ominaisuuksista, toteaa Äyräs. HAWE V60N-130 pumpussa on huomiotu myös ulosottojen asettamat rajoitukset. Laajan laippa ja säädin valikoiman ansiosta pumppu on muokattavissa tarpeiden mukaiseksi. - Uudessa V60N-130 pumpussa on vakiona sisäänrakennettu tehonsäädin, mikä estää mahdollisen kuorma-auton uloston ylikuormittumisen ja sitä kautta rikkoontumisen. Tehonsäädin leikkaa pumpun tuottoa pienemmälle kulmaa säätämällä

silloin kun ulosotto on vaarassa kuormittua liikaa. Ja auton moottori ei sammu kun ulosotto ei pääse ylikuormittumaan, lisää Äyräs. Muihin V60N -pumppuihin tehonsäätimen saa optiona ja se voidaan myös jälkiasentaa.

Myynti lähtenyt hyvin käyntiin - Uusi iso V60N-130 pumppu on saanut erittäin hyvän vastaanoton asiakkaiden keskuudessa ja sen myynti on lähtenyt mukavasti matkaan; pumppua on myyty Suomessa mm. kappaletavara- ja puutavaranosturikäyttöön sekä tienhoitoautoihin, luettelee Äyräs. HAWE Finland Oy:n lisäksi HAWE- ja Sunfab -tuotteita myyvät Specman Hydro Pisteet ja Hytar sekä muut paikalliset jälleenmyyjät.

HAWE tarjoaa myös omat ohjausyksiköt ja muun elektroniikan sekä ohjelmistot. Kuvassa vasemmalla oleva pieni CAN IO ohjausyksikkö on suosittu mm. kaivukoneiden lisähydrauliikassa yhdessä PSL- ja PSV -venttiileiden kanssa.


132

METSÄALAN METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

Hydrauliikka-Extra

PMC Polarteknik on uusinut organisaationsa onnistuneesti P MC Polarteknik Oy on Pohjoismaiden johtava innovatiivisten hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmien ja palveluiden toimittaja.

- Järjestelmiämme ja palveluitamme käytetään liikkuvan kaluston sovelluksissa, energiantuotannossa, valmistavassa teollisuudessa sekä marine- ja offshore -ratkaisuissa. Toimitamme myös junien ovijärjestelmiä, kertoo PMC Polarteknik Oy:n myyntijohtaja Pekka Koskinen. PMC Polarteknikin kattava tuotevalikoima koostuu osaavan ja kokeneen tuotekehityksen suunnittelemista järjestelmistä ja tuotteista, yrityksen valmistamista asiakaskohtaisista ratkaisuista sekä johtavien hydrauliikka- ja pneumatiikkavalmistajien korkealaatuisista standardituotteista. - PMC Polarteknikiltä saat täyden valikoiman huolto- ja elinkaaripalveluita asennuksesta ja käyttöönotosta ennakoivaan huoltoon, modernisointeihin ja varaosapalveluihin, kiteyttää Koskinen.

tiotaan. - Aiemmin meillä oli käytössä aluemyyntiorganisaatio eli jokaisella myyjällä oli oma maantieteellinen myyntialueensa. Nyt olemme muuttaneet myynnin jaon toimialojen mukaan eli meillä on kolme myyntitiimiä joissa jokaisessa on kymmenkunta toimialansa ammattilaista: Ville Korkin vetämä mobiletiimi, Kimmo Salon vetämä teollisuustiimi ja Keijo Kontiaisen vetämä ns. hybriditiimi mihin kuuluu laivanrakennus, kaivokset ja energiateollisuus, luettelee Koskinen. Kolmen toimialakohtaisen myyntitiimin lisäksi kentällä toimii dealertiimi jonka toiminnasta vastaa tällä hetkellä oman toimensa ohella myyntijohtaja Pekka Koskinen.

- Olemme uusineet koko organisaatiomme niin että pystymme varmistamaan asiakaspalvelumme laadun myös tulevaisuudessa, sanoo PMC Polarteknik Oy:n myyntijohtaja Pekka Koskinen.

ler -verkoston toimintaa myös markkinoinnissa. - Teemme jatkuvasti mainontaa alan lehdissä, internetissä, radiossa jne. ja olemme mukana messuilla markkinoimassa verkostoa, sanoo Koskinen.

Kenttämyynti jaettu toimialakohtaisesti

PMC Polarteknik Dealer -verkosto PMC Polarteknik on uusinut organisaatiotaan viime aikoina merkittävästi tehostaakseen toimintojaan ja asiakaspalveluaan. - Viimeisen parin vuoden aikana omat paikallispisteet on muutettu yrittäjävetoiseksi PMC Polarteknik Dealer -ketjuksi, mikä palvelee jo 25 paikkakunnalla ympäri maata ja verkostoa tullaan laajentamaan jatkossa edelleen. Jo nyt meillä on tarjota paljon aiempaa laajempi jälleenmyyntiverkosto, mikä parantaa paikallista asiakaspalvelua ja läsnäoloa oleellisesti, ilmoittaa Koskinen. Ketjuyhteistyö tarjoaa PMC Polarteknikin asiakkaille huippuluokan tuotteet, vahvan tuoteja asennusosaamisen sekä alan parhaan teknisen tuen. - Dealer-verkoston tuoteosaa-

Vuoden 2013 alussa PMC Polarteknik muutti myös omaa pääasiassa OEM-asiakkaita palvelevaa kenttämyyntiorganisaa-

Merkittävä työllistäjä ja valmistavaa tuotantoa PMC Polarteknik Oy työllistää suoraan yli 250 henkilöä. - Meillä on paljon myös omaa tuotantoa eli valmistamme mm. letku- ja putkiasennelmia, hydrauliikkasylintereitä, venttiilikokonaisuuksia, koneikkoja sekä järjestelmiä asiakkaillemme, joita suunnittelemassa on lähes 20 ammattilaista. Lisäksi Huittisissa sijaitsee pneumatiikan erikoiskomponentteja valmistava tehdas jossa on tuotannossa 30 henkilöä, kertoo Koskinen.

Ville Korkki vastaa mobilemyyntitiimistä, jossa kymmenkunta alan todellista ammattilaista palvelee asiakkaita kentällä ympäri maata.

minen ja lähellä asiakkaita sijaitsevat paikallisvarastot ovat nopean ja joustavan asiakaspalvelun kulmakiviä. PMC Polarteknin Dealereiksi on valikoitunut alansa vahvat ammattilaiset. Pitkän kokemuksen tuoma varmuus, toimialojen ja asiakkaiden tuntemus sekä ammattitaito takaavat asiakaslähtöisen ja yksilöllisen palvelun, Koskinen

PMC Polarteknik Oy:n pääkonttorissa Vantaalla Mestarintiellä halutaan tarjota uusia ajatuksia omalle henkilökunnalle ja vieraille taiteen avulla. Vantaan Taiteilijaseura on järjestänyt tiloihin nyt jo kolmannen näyttelyn, jossa esillä on lähes 80 taideteosta maalauksista veistoksiin.

korostaa. PMC Polarteknik Dealer konsepti on osoittautunut toimivaksi. - Dealer -yrittäjät ovat päässeet mukavasti matkaan myynnissä ja heidän toimintansa hydrauliikan sekä pneumatiikan parissa kasvaa koko ajan. Ja mikä tärkeintä asiakkaat ovat löytäneet myymälät, joiden tuotevalikoimaa kasvatetaan paikallisten tarpeiden mukaan. PMC Polarteknik tukee kaikin tavoin dealereiden toimintaa. Kentällä toimii kolme teknistä myyjää jotka hoitavat kukin oman alueensa dealereiden palvelun. Lisäksi dealereille teknistä osaamista antavat Vantaan tekniset ammattilaiset ja tuotehallinta sekä uusi Jussi Ijäksen vetämä HelpDesk -palvelu, jossa dealereita palvelee kolme hydrauliikan ja pneumatiikan ammattilaista puhelimen sekä internetin välityksellä, kertoo Koskinen. PMC Polarteknik tukee Dea-

PMC Polarteknik Dealer -ketjussa on jo 25 toimipistettä eri puolilla Suomea. Kuvassa Vantaalla PMC Polarteknik Dealerina toimivan Valttori Oy:n Matti Hälikkä (vas.) ja myyntijohtaja Pekka Koskinen.

Jussi Ijäs esittelee uutta HelpDesk -palvelua, mikä tukee Dealer -verkostoa teknisissä asioissa puhelimen ja internetin välityksellä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uutta teh o ja ominais a uuksia kuorman tuntev järjestelm iin kuten esim iin e nosturikä rkiksi yttöihin.


134

METSÄALAN METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

Hydrauliikka-Extra

Uusia mielenkiintoisia hydrauliikkakomponentteja mobilekoneisiin estepaine Oy esittelee jälleen mielenkiintoisia uutuustuotteita mobilehydrauliikan tarpeisiin.

N

Etola-yhtiöihin kuuluvalla Nestepaine Oy:llä on toimipisteet Vantaalla, Tampereella, Seinäjoella ja Kokkolassa. Lisäksi asiakkaita palvelee jälleenmyyjäverkosto eri puolella Suomea.

Uudet laadukkaat Ryco -spiraaliletkut

Nestepaine Oy on täydentänyt letkuvalikoimaansa laadukkailla Ryco -spiraaliletkuilla 3/8”-2” koossa. Ryco -spiraaliletkuissa kaikkien tuumakokojen paineenkesto on sama eli 350 tai 420 bar. Kuvassa Ryco H5000 letku Diehard -kumimateriaalilla paineenkestoltaan 350 bar.

Ryco H6000 -spiraaliletkujen paineenkesto on 420 bar 3/8”-2” koossa. Ryco -spiraaliletkuihin on tarjolla kulutuskeston tarpeen mukaan kolme kumimateriaalia Avenger (kuva), Diehard ja Slider.

Nestepaine tarjoaa jatkossa myös Ryco -liittimet spiraaliletkuihin 1/2”-2” koossa. Kyseessä ovat laadukkaat ns one-piece -liittimet eli liittimissä ei ole irtoavia osia ja ne puristetaan suoraan letkukumin päälle joten letkua ei tarvitse kuoria.

Nestepaineen valikoimaan on pitkään kuulunut laadukkaat Ryco -ristikudosletkut (1- ja 2kudos). Nyt valikoima täydentyy uusilla Ryco -spiraaliletkuilla 3/8”-2” koossa, jotka soveltuvat erinomaisesti mm. metsäkonekäyttöön. - Uudet spiraaliletkut Ryco H5000 ja H6000 ovat ISO-standardin mukaisia eli ne on testattu miljoonalla syklillä kun perinteisten EN-standardin mukaiset letkut testataan 400 000 syklillä. Lisäksi letkuilla on kaikki tärkeimmät luokitukset eli ABS, DNV, GL, LR, MED ja USCG, kertoo Nestepaine Oy:n myyntipäällikkö Jari Pitkäjärvi. Letkujen valintaa ja järjestelmien suunnittelua sekä tuotantoa helpottaa se että Ryco -spiraaliletkuissa kaikkien tuumakokojen paineenkesto on sama. Yleensä paineenkesto pienenee letkun halkaisijan kasvaessa. - Ryco H5000 -letkujen paineenkesto on 350 bar (koot 3/ 8”-2” ja Ryco H6000 -letkujen paineenkesto on 420 bar (koot 3/8”-2”), ilmoittaa Pitkäjärvi. Ryco -spiraaliletkuihin on tarjolla kolme eri kumimateriaalia. - Avenger on hyvä peruskumimateriaali spiraaliletkuun, Diehard on vielä paremmin kulutusta kestävämpi kumimateriaali ja Slider on tehty vieläkin vaativampiin käyttökohteisiin erityisesti kaivospuolelle, opastaa Pitkäjärvi. Nestepaine tarjoaa jatkossa myös Ryco -liittimet spiraaliletkuihin 1/2”-2” koossa ja kromi 3 -pinnoitteella. - Kyseessä ovat laadukkaat ns one-piece -liittimet eli liittimissä ei ole irtoavia osia ja ne puristetaan suoraan letkukumin päälle joten letkua ei tarvitse kuoria. Tämä nopeuttaa huomattavasti letkuasennelmien tekoa, toteaa Pitkäjärvi. Lisäksi Rycolta löytyy liittimet myös ristikudosletkuihin jotka tulevat nekin jatkossa Nestepaineen valikoimaan.

Uusia Bondioli & Pavesi pumppuja ja moottoreita Nestepaineen maahantuomaan italialaiseen Bondioli &

Pavesi hydrauliikan tuoteperheeseen kuuluu laaja valikoima pumppuja, moottoreita, venttiileitä sekä jäähdyttimiä. - Avoimen piirin Bondioli & Pavesi mäntäpumppuja valmistetaan sekä muuttuvatuottoisina LS tai vakiopaine säätimellä alkaen 10 cm3/kierros aina 90 cm3 /kierros asti että kiinteinä 34 cm3 - 65 cm3/kierros. Uutta ovat pienet pumput 10 cm3- 28 cm3 / kierros, kertoo Nestepaine Oy:n tuotepäällikkö Arto Louhio. Suljetun piirin Bondioli & Pavesi säätötilavuuspumppujen koot alkavat 7 cm3 / kierros ja suurimmat pumput ovat kooltaan 125 cm3 / kierros. Bondioli & Pavesin vinolevy moottoreiden koot alkavat 34 cm3 / kierros ja sarja päättyy kokoon 115 cm3 / kierros. Nämä moottorit voivat olla joko kiinteitä tai 2-tilavuusmoottoreita. - Uutena sarjana on nyt tarjolla Bondioli & Pavesi vinoakselimoottorit, joiden tunnusmerkkinä on hyvä mekaaninen hyötysuhde sekä korkea kierrosluku. Kiinteätilavuuksisia moottoreita löytyy välillä 10 cm3 125 cm3 / kierros. Ne soveltuvat loistavasti mm. erilaisten vesipumppujen sekä kompressoreiden pyörityksiin. Kaksitilavuuksisia vinoakselimoottoreita löytyy 80 cm3 ja 110 cm3 / kierros koossa, sanoo Louhio.

Nestepaine panostaa mäntätoimisten Hydroll painevaraajien myyntiin Nestepaine Oy:n osakkuusyhtiö Hydroll Oy valmistaa mäntätoimisia painevaraajia tehtaassaan Lapualla, jossa otetaan juuri käyttöön tuotantotilojen laajennus. Hydroll -tuotteita toimitetaan ympäri maailmaa liikkuviin työkoneisiin, uusiutuvan energian tuottoon kuten tuulivoimaloihin, meri- ja offshore käyttöön sekä erilaisiin teollisiin tarpeisiin. - Nestepaine on pitkään myynyt toimipisteistään Hydroll painevaraajia mutta vuoden 2013 toukokuusta lähtien myyntivastuuta on otettu laajemmin eli nyt Nestepaine vastaa täysin Hydroll -tuotteiden Suomen jälleenmyynnistä; tehdas keskittää voimansa vientimyyntiin hoitaen toki edelleen myös kotimaan OEM-asiakkaat, kertoo Nestepaine Oy:n komponenttimyynnin ja -markkinoinnin Markku Valtonen. Nestepaine on kouluttanut toimipisteidensä henkilökuntaa ja asiakkaille sekä jälleenmyyjille on nyt tarjolla entistä vahvempaa osaamista Hydroll tuotteista. - Mäntätoimisten Hydroll painevaraajien kestoikä on pal-


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI

135

Bondioli & Pavesi on laajentanut avoimen piirin mäntäpumppujen valikoimaa pienillä pumpuilla 10 cm3 - 28 cm3 / kierros. Kuvassa HPA4.

Uusien Bondioli & Pavesi vinoakselimoottoreiden tunnusmerkkinä on hyvä mekaaninen hyötysuhde sekä korkea kierrosluku. Kuvassa kiinteätilavuuksinen vinoakselimoottori SMMF.

Nestepaine Oy on vastannut toukokuusta 2013 lähtien mäntätoimisten Hydroll -painevaraajien kotimaan jälleenmyynnistä.

Hydroll 2-kammiovaraajassa samaan runkoon on integroitu kaksi eri työpaineista paineakkua.

jon pidempi kuin rakko- tai kalvoakkujen ja mäntätoimiset painevaraajat eivät hajoa jos ajetaan ilman kaasua toisin kuin rakko- ja kalvoakut. Hydroll painevaraajia saa juuri halutun kokoisena ja mallisena - vaikka litran välein - kilpailukykyiseen hintaan, joten painevaraajan koon ja mallin voi optimoida juuri halutuksi ahtaaseenkin asennustilaan. Mobilekäyttöön

löytyy mm. mielenkiintoinen 2kammiovaraaja esimerkiksi etukuormaajiin, jossa samaan runkoon on integroitu kaksi eri työpaineista paineakkua jotka voivat toimia yhtä aikaa mutta toisistaan riippumatta täysillä painealueilla. Aiemmin vastaavaan toimintoon on tarvittu melko monimutkainen rakenne eli kaksi paineakkua ja venttiilit, toteaa Valtonen.

Jokaisessa Ammattilehden numerossa on HydrauliikkaExtra -teema. Varaa yrityksellesi tehokasta näkyvyyttä p. 050 412 9030 janne.jokela@ammattilehti.fi


136

METSÄALAN METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

Hydrauliikka-Extra

Bosch Rexroth radiaalimäntämoottori uutuuksia osch Rexroth on esitellyt mielenkiintoisia uusia radiaalimäntämoottorimalleja.

B

Bosch Rexroth MCR radiaalimäntämoottorit soveltuvat erinomaisesti mm. moniin eri metsäkonesovelluksiin, kuten syöttömoottoreiksi, kääntömoottoreiksi, rotaattoreiksi ja ajomoottoreiksi.

Rexroth MCR-W

Rexroth MCR-W raskaansarjan radiaalimäntämoottori MCR-W moottori on kehitetty kaikkein vaativimpiin sovelluksiin. Laakeroinnin vahvistamisella on saavutettu 60 pro-

senttia korkeampi radiaalikuormankesto tavallisiin radiaalimäntämoottoreihin verrattuna, minkä ansiosta moottorit soveltuvat erinomaisesti erittäin vaativiin käyttöihin, kuten harvesteripäiden syöttömoottoreiksi eukalyptuspuun korjuuseen. Moottorilla on hyvät ominaisuudet myös hitailla kierrosnopeuksilla. - Vahvempi akseli ja laakerointi mahdollistavat 60% korkeamman radiaalikuorman - Hyvät ominaisuudet myös hitailla kierrosnopeuksilla - Erinomainen hyötysuhde - Saatavilla myös kaksinopeusmoottorina - Kokoluokat 3,5 ja 10 (painot 27kg, 38kg ja 64kg) - Kierrostilavuudet 160..1340 ccm - Maksimi paine-ero 450 bar

Kompakti MCR-T radiaalimäntämoottori Uusi kompakti ja robusti MCR-T malli soveltuu telamoottoriksi tai esimerkiksi napamoottoriksi vaativiin olosuh-

- Integroitu nopeusanturi - 2-nopeusaluetta, pehmeä kytkentä - Kokoluokat 5, 6 ja 10 - Kierrostilavuudet 380..1340 ccm - Maksimi paine-ero 450 bar

Rexroth MCR-X

MCR-X kääntömoottori Rexroth MCR-T

teisiin. Toisin kuin yleensä, MCR-T moottorissa radiaalikuorma kohdistuu etupään laakereiden väliselle alueelle, jolloin kuormankesto on suurempi. - Kompakti ja robusti rakenne - Hyvä luotettavuus - Erinomainen hyötysuhde - Integroitu jarru

Bosch Rexroth MCR-X on integroidulla käyttöpyörällä ja venttiilistöllä varustettu kääntömoottori. Metsäkoneisiin se soveltuu erinomaisesti niin puomin käännölle, kuin koko hytin kääntöönkin. Korkean vääntömomentin ansiosta vaihteistolle ei ole tarvetta, mikä yhdessä integroidun käyttöpyörän kanssa tekee käytöstä lähes välyksettömän.

- Ei tarvetta vaihteistolle pienet välykset - Integroitu käyttöpyörä - Integroitu jarru viivetoiminnolla - Integroitu nopeusanturi - Kokoluokat 3, 5 ja 10 (painot 39 kg, 58 kg ja 70 kg) - Kierrostilavuudet 160..1340 ccm. Bosch Rexroth on voimansiirron, ohjauksen ja liikkeenhallinnan ratkaisujen maailmanlaajuinen markkinajohtaja. Tuoteohjelmaan kuuluvat teollisuushydrauliikan, mobilehydrauliikan, pneumatiikan, lineaari- ja kokoonpanotekniikan ratkaisut sekä sähkökäytöt ja ohjausjärjestelmät. Bosch Rexroth on kumppani teollisuussovelluksissa ja tehdasautomaatiossa, liikkuvan kaluston sovelluksissa sekä uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisessä. Liikevaihto vuonna 2012 oli 6,5 miljardia euroa ja henkilöstömäärä yhteensä 37 735.


Hydrauliikka-Extra

137

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydoring jatkaa investointeja kotimaiseen konepajatuotantoon ydoring Oy valmistaa sylinterit, hydraulikoneikot ja kokonaiset hydraulijärjestelmät asiakkailleen kotimaassa sekä vientimarkkinoille pääasiassa Pohjoismaihin.

H

yrityksen suurin voimavara on kuitenkin ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta. Hydoringin palveluksessa on tällä hetkellä yhteensä 115 henkilöä. - Panostamme koulutukseen koko ajan. Tänä vuonna tuotantohenkilökuntaamme osallistuu Pukistopassi -koulutukseen jo kolmannen kerran. Lisäksi henkilökunnalle on tarjolla koulutusta mm. sylintereiden ja koneikkojen kokoonpanosta, työturvallisuudesta, englannin kielestä jne. Teemme hyvää yhteistyötä Turun Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa, toteaa Raikko.

Hydoring Oy on tehnyt viime vuosina merkittäviä investointeja tuotantoonsa Kyrössä ja toiminnan tehostamiseen entisestään panostetaan myös jatkossa.

Jälleen uusi työstökone Hydoring ottaa loppusyksystä käyttöön sylinterituotannossa uuden vaakakaraisen Sunnen hoonauskoneen järeille jopa 900 mm sylinteriputkille. - Kyseessä on pohjoismaiden nykyaikaisin laite järeiden sylinteriputkien hoonaukseen, ilmoittaa Hydoring Oy:n toimitusjohtaja Timo Raikko.

Alueella pärjätään työssä ja urheilussa

Uusi kaksitoiminen HD 9000 sylinterisarja Hydoring toimittaa järeitä sylintereitä teollisuudelle, marineja offshore käyttöihin, sillan nostoihin jne. - Jatkuvan tuotekehitystyön uusin tulos on raskaaseen teollisuuskäyttöön sopiva kaksitoiminen sylinterisarja HD 9000, joka kattaa mäntäkoot halkaisijaltaan 320-500 mm. Kutakin mäntäkokoa kohti on kaksi valinnaista varsivaihtoehtoa. Uusi sarja on suunnattu kokoluokiltaan suurempien sylinteritarpeiden kattamiseen, kertoo Raikko.

Hydoring Oy:n toimitusjohtaja Timo Raikko (vas.) ja tehdaspäällikkö Jussi Raikko esittelevät valmistumassa olevaa järeää sylinteriä, mikä toimitetaan sillan nostoon.

Hydoring messuilla 2013

Sylinterit myös mobilekäyttöön Järeiden teollisuus sylintereiden lisäksi Hydoring tarjoaa sylinterit mobilekäyttöön. - Ostimme reilu pari vuotta sitten Salon Konepajan sylinterituotannon mikä lisäsi merkittävästi sylintereiden valmistusmääriämme mobilepuolelle, toteaa Raikko.

Hydoringin Kyrön tehtaassa on käytössä suuri määrä moderneja pitkälle automatisoituja työstökoneita, joihin investoidaan jatkossakin. Silti ammattitaitoinen ja osaava henkilökunta on yrityksen tärkein voimavara.

Uusi Agilon -hyllytysjärjestelmä Tehostaakseen hydraulikoneikkojen tuotantoa Hydoring ottaa loppusyksystä käyttöön uuden Agilon-hyllytysjärjestelmän siihen liittyvine tukipalveluineen. - Agilon -hyllytysjärjestelmä selkeyttää jatkossa merkittävästi komponenttien varastointia, sanoo Raikko.

Osaava henkilökunta tärkein voimavara Vaikka Hydoringilla on käytössä alan edistyksellisin ja pitkälle automatisoitu konekanta,

Hydoring on myös mukana tukemassa lähialueen urheilua ja sitä kautta vahvistuvaa yhteishenkeä sekä tunnettavuutta. - Alueella on edelleen vahvaa konepajateollisuutta ja koneenrakennusta joten seutukunnan kilpailukyky ja osaaminen on erittäin tärkeää tulevaisuutemme kannalta. Siksi haluamme olla mukana tukemassa lentopallon mestaruusliigassa pelaavaa Hurrikaani-Loimaata sekä korisliigassa pelaavaa NilanBisonsia, jotka ovat pärjänneet voitokkaasti ja näyttävät siten esimerkillään että pieneltäkin paikkakunnalta voi nousta pysyvästi alansa huipulle, sanoo Raikko.

Sylintereiden lisäksi Hydoring valmistaa suuria määriä hydraulikoneikkoja. Koneikkovalmistus tehostuu jatkossa entisestään kun loppusyksystä käyttöön otetaan uusi Agilon -hyllytysjärjestelmä komponenttien varastointiin. Kuvan koneikko menee vesivoimalaitokseen.

Tänä vuonna Hydoringilla on kolme merkittävää messutapahtumaa, joissa yritys esittelee tuotteitaan ja osaamistaan näyttävästi. - Kesällä olimme mukana Nor-Shipping 2013 -messuilla Oslossa, syyskuun lopussa osallistumme Alihankinta 2013 messuille Tampereella ja lokakuun alussa Helsingin Messukeskuksessa on alan päätapahtuma eli Hydrauliikka & Pneumatiikka 2013, luettelee Raikko.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäala Internetissä Koneurakointi Metsäkoneet

ZZZORJVHW¿ Metsäkonerenkaat

Metsäkonenosturit

ZZZ-RKQ'HHUH¿

ZZZSRQVVH¿

ZZZSURVLOYD¿

Metsäkonevarusteet

ZZZSUR¿SUR¿

ZZZPHVHUD¿

Metsäkonehuollot

SAKKETECH ZZZQRNLDQUDVNDDWUHQNDDW¿

ZZZNRQHRVDSDOYHOX¿

ZZZPHFDQLO¿

ZZZIRUHVWKXROWR¿

Maanrakennuskoneet

.DXKDWMDOLLWWLPHW

Rototiltit

ZZZRIDFKDLQ¿

ZZZURWDWRU¿

ZZZHXURVWHHO¿

www.engcon.com

ZZZGDIWUXFNV¿

ZZZYHKRWUXFNV¿

ZZZYROYRWUXFNV¿

ZZZPDQWUXFNDQGEXV¿

Liukuesteketjut

www.scsab.com

www.metsakonetekniikka.com

ZZZVDNNHWHFK¿ Työvalot

orum.fi

valoasi.fi

Kuljetus Kuorma-autot

ZZZLYHFR¿ Digipiirturit

ZZZSLLUOD¿GLJLSLLUWXUL¿

Ajoneuvotietokoneet

ZZZNDKD¿

Kamerajärjestelmät

ZZZKDQGKHOG¿

ZZZYOK¿

ZZZNRPH¿

ZZZQDUNR¿QODQG¿

ZZZFRQWLQHQWDO¿

www.slpovertornea.com

ZZZWRSOLIW¿

ZZZSQR¿

ZZZYXROD¿

ZZZUDVNDVSDUL¿

ZZZPHVLDXWR¿

ZZZUDVNRQH¿

7\|NRQHMDQRVWXULRKMDDPRW

Nosturit

ZZZYWDWHNQLLNND¿

ZZZHOHNWUROLQG¿

5DVNDDQNDOXVWRQKXROWR

Renkaat

ZZZEULGJHVWRQH¿

ZZZODORSRLQW¿ +DNHMDWXUYHSHUlYDXQXW

Puutavaraperävaunut

ZZZM\NL¿

www.niemikorpioy.com

ZZZSRURNND¿

ZZZQWFDE¿

www.kesla.com

Nosturivaa´at

ZZZWDPWURQ¿

5DVNDDQNDOXVWRQYDUDRVDW

ZZZUDVNDVVDUMD¿

Hydrauliikka +\GUDXOLLNND

HYDRO-STORM ZZZQRUUK\GURFRP

ZZZKDZH¿

ZZZMRNLK\GUR¿

www.blackbruin.com

www.pmcpolarteknik.com

ZZZK\GURVWRUP¿

ZZZVXRPHQSLNDOLLWLQ¿

ZZZQLSSD¿

ZZZK\WDU¿

ZZZK\GDF¿

ZZZURWHFHQJLQHHULQJ¿

ZZZJVK\GURFRP

Hydrauliikka, tiivisteet ja automaatio +\GUDXOLLNNDWLLYLVWHHW

ZZZSDUNHU¿

ZZZSDUNHUVWRUH¿

Quality Sealing Solutions ZZZWLLYLVWHNHVNXV¿

Metsäenergia ia Automaatiokomponentit

ZZZWVVWUHOOHERUJFRP¿

ZZZSURPDDWLR¿

(QHUJLDDPHWVlVWl

ZZZPDWWLNXNNROD¿

Metsäalan ykköslinkit toimialoittain - klikkaa itsesi oikeaan osoitteeseen!


METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

2013 Paalaimet

ZZZ¿[WHUL¿

Harvesteripäät

Moipu Energiapuukourat

ZZZODNRIRUHVW¿

www.moisioforest.com

www.salo-machinery.com

ZZZDOODQEUXNV¿

Hakkurit

www.lhmhakkuri.com Työkoneiden dieselmoottorit

TEOLLISUUSMOOTTORIT

www.agcosisupower.com

w w w. t e l va . f i

ZZZWDSLPHU¿

ZZZUHQDXOWWUXFNV¿

www.sisuauto.com ZZZYHKRWUXFNV¿

ZZZNDKWUXFNV¿

Paikannuslaitteet

Radiopuhelimet

Kaluston ohjausjärjestelmät

ZZZJHRWULP¿

ZZZUDGLRSXKHOLPHW¿

Kuormapeitejärjestelmät

Koneenkuljetuslavetit

ZZZWUDQVFRYHU¿ ZZZNXRUPDSHLWH¿

ZZZFDURI¿FH¿

www.paikannin.com Perävaunukomponentit

ZZZNUDDW]¿ Raskaan kaluston jouset

ZZZÀK¿

ZZZYDOOLODQWDNRPR¿

Päällirakenteet

Erikoisteräkset

erkki.krankkala@ssab.com niklas.lofgren@ssab.com

ZZZQXUPLDXWR¿

ZZZHKP¿

www.ssab.com

www.hydoring.com

ZZZK\GURVFDQG¿

ZZZK\GURSLVWH¿

ZZZWHKRK\GUR¿

www.raiha.com

Haketukset ja kuljetukset

ZZZKDNHYXRUL¿

ZZZKDNHOlPS|¿

ZZZSXXQPXUVNDXV¿

Metsäala Internetissä

Loppusyksyn Metsäalan Ammattilehti 5/13 painetaan 20.11.2013. Ota yhteyttä ja suunnitellaan yrityksellesi tehokas mainospaketti! Soita 050 412 9030 janne.jokela@ammattilehti.fi www.ammattilehti.fi


Profile for Ammattilehti.fi

Metsäalan Ammattilehti 4-2013  

Syksyn jättilehti - 140 sivua!

Metsäalan Ammattilehti 4-2013  

Syksyn jättilehti - 140 sivua!