__MAIN_TEXT__

Page 1

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Pain 22.00 os 0 kpl!

METSÄALAN AMMATTILEHTI 28 vsk. 1986-2013

KONEURAKOINTI • KULJETUS • TEOLLISUUS

N:o 3/13

-RSDNJSDLQRQV¦¦VW¸DMRQHXYRVVDŘ-RXVLWWDPDWWRPDVWDNXRUPDVWDMRSDSDLQRQV¦¦VW¸S\¸U¦¦NRKGHQ

Uudet mitat ja massat astuvat voimaan 1.10.2013

7DRWWX\KGHVW¦NDSSDOHHVWDVXXUOXMXXVDOXPLLQLVWDŘ1HOM¦NHUWDDWHU¦VW¦YDKYHPSL

Kuljetus 2013 -messukooste

Tommi Matikainen Puunkuormaajamestari 2013!

ZZZPLOFRDŵ puh. 050 387 2146

www.alcoawheels.com

Ponsse Scorpion Elmia Woodin tähti

ammattilehti.fi


METSĂ„ALAN AMMATTILEHTI

Olemme mukana Hy

drauliikka & Pneumat iikka 201 3 Osasto 6 h121 Helsingin Messuke skus 1.-3.10.20 13


METSÄALAN AMMATTILEHTI

3

Kilpailukykyä parannetaan raskaan liikenteen uusilla mitoilla ja massoilla uomen logistista kilpailukykyä parannetaan nostamalla raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien suurimpia sallittuja mittoja ja massoja.

S

Valtioneuvosto antoi asiasta asetuksen 6. kesäkuuta. Asetus tulee voimaan 1. lokakuuta 2013. Uudistuksen tavoitteena on parantaa Suomen kilpailukykyä ja päästä kuljetuskustannuksissa lähemmäksi keskieurooppalaista tasoa. Kuljetuskustannukset ovat Suomessa pitkien etäisyyksien vuoksi suuremmat kuin useissa muissa maissa. Säästö logistiikkakustannuksissa olisi Liikenneviraston mukaan 20 vuodessa noin 1,6 - 3,2 miljardia euroa. Lisäksi liikenteen hiilidioksidipäästöjen arvioidaan vähenevän uudistuksen myötä noin kaksi prosenttia vuodessa. Strategisesti tärkeät kuljetusreitit arvi-

oidaan yhteistyössä Liikenneviraston, kuntien, ELY-keskusten ja elinkeinoelämän kanssa. Teiden ja siltojen parannustoimet aloitetaan valtion tieverkolla vuonna 2014. Kunnat päättävät omat aikataulunsa ja voivat suunnitella katujen ja siltojen parannuksia niille sopivaan tahtiin. Tienpitäjät voivat liikennemerkkien avulla päättää, millä väylillä rekat ajavat. Ajoneuvon suurin sallittu korkeus nousee 4,2 metristä 4,4 metriin ja massa 60 tonnista 76 tonniin. Viiden vuoden siirtymäaikana sallitaan tämänhetkiselle kalustolle nykyistä suuremmat kuormat. Edellytyksenä kuitenkin on, että ajoneuvot täyttävät niitä koskevat turvallisuusvaatimukset myös suuremmilla massoilla. Hallitus on osoittanut tiestön kunnostukseen kehyskaudella yhteensä 55 miljoonaa euroa lisärahoitusta, jolla voidaan korjata logistisesti kriittisimpiä kohteita.

Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä väheni hiukan vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä uoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita 60 miljoonaa tonnia, mikä oli prosentin vähemmän kuin edeltävän vuoden vastaavalla neljänneksellä.

V

Maa-ainesten kuljetettu määrä väheni 18 prosenttia ja muiden kuin maa-ainesten kuljetettu määrä kasvoi 6 prosenttia verrattuna edeltävän vuoden vastaavaan neljännekseen. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilastosta. Vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä kuorma-autojen kuljetussuorite oli 5,3 miljardia tonnikilometriä, mikä

oli 6 prosenttia enemmän kuin edeltävän vuoden vastaavalla neljänneksellä. Kuljetussuoritteista 95 prosenttia ajettiin ammattimaisessa liikenteessä ja 5 prosenttia yksityisessä liikenteessä. Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilaston tiedot kerätään neljännesvuosittain otostutkimuksella kuorma-autojen haltijoilta. Kuljetettu tavaramäärä on kuormaautoihin lastatun tavaran paino tonneina. Tonnikilometri kuvaa kuljetustyön määrää ja se lasketaan tavaramäärän ja kuljetusmatkan tulona.

Uudet uutiset joka päivä:

ammattilehti.fi

METSÄALAN AMMATTILEHTI KONEURAKOINTI * KULJETUS * TEOLLISUUS Vironkatu 9, 00170 Helsinki (09) 698 0442 1986-2013 www.ammattilehti.fi Janne Jokela, puh. (050) 412 9030 janne.jokela@ammattilehti.fi Taneli Jokela, puh. (050) 320 8174 TOIMITTAJAT: taneli.jokela@ammattilehti.fi Jaakko Jokela, puh. (050) 555 9186 jaakko.jokela@ammattilehti.fi PAINOSMÄÄRÄ: 22.000 kpl. Tämän lehden osoitteellinen kohdepostitus: 18.032 kpl. OSOITE: PUHELIN: INTERNET: PÄÄTOIMITTAJA:

28 vsk.

Metsäalan Ammattilehti on puolueeton julkaisu metsäalan kuljetus-, koneurakointi- ja teollisuussektoreille. Lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Lehden tilaaminen maksaa 49 EUR / 6 nroa. Tilaajapalvelu ja ilmoitusasiat: puh. (09) 698 0442

Tampere Keskuojankatu 12 010 548 9900

Espoo Rusthollarinkatu 7 010 548 9920


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJE TUS 7 KULJETUS

SKAL kalustopäätöksistä:

Volyymihyödyt edellyttävät nopeita tie- ja verotuspäätöksiä V altioneuvoston 6. kesäkuuta 2013 antamalla asetuksella Suomen tieverkkoa liikennöi lokakuun alusta lähtien nykyistä suurempaa kuljetuskalustoa. Kuljetusyritykset ovat odottaneet päätöksiä pitkään. Nyt tarvitaan pikaisesti tietoa suurimmille yhdistelmille soveltuvista kuljetusreiteistä. Massamuutosten hyödyt on varmistettava keventämällä polttoaineen verotusta. Asetus pureutuu kuljetuskaluston teknisiin vaatimuksiin, joihin SKAL esitti muutoksia. Näistä toteutui vain kuorma-auton 2-akselisen telin telimassan nosto 21 tonniin, millä lisättiin hyötykuormaa yli 10 prosentilla. Nykykaluston enimmäismassan korotus 64 tonniin jäi valitettavasti määräaikaiseksi. Asetuksella määrätty suurimpien massojen paripyörävaatimus kasvattaa merkittävästi polttoaineen kulutusta ja rengaskustannuksia sekä pienentää hyötykuormaa. Tämä alentaa volyymihyötyjä. Liikennevirasto on arvioinut saavansa tiemerkinnät valmiiksi

Lokakuun 1. päivästä lähtien tieverkkoa liikennöi nykyistä suurempaa kuljetuskalustoa. Ajoneuvon suurin sallittu korkeus nousee 4,2 metristä 4,4 metriin ja massa 60 tonnista 76 tonniin. Kuvassa 8-akselinen puutavarayhdistelmä, jolla voidaan ajaa 68 tonnin kokonaispainolla; 76 tonnia vaatii veturiin neljännen akselin.

syyskuun alkuun mennessä. Tieto liikennöitävistä reiteistä ja silloista olisi saatava jo alkukesällä, jotta kuljetusyritykset voivat käynnistää kalustoinvestoin-

nit. Kalustomuutosten seurauksena kuljetusyritysten on laskettava kokonaiskustannukset entistä tarkemmin ja mitoitettava kuljetuskalustonsa optimaali-

sesti. Kohonneet kustannukset näkyvät kuljetushinnoissa. SKAL ei usko Valtioneuvoston esittämiin laskelmiin, joiden mukaan kalustomuutoksista

koituu 1,6-3,2 miljardin euron säästöt 20 vuoden ajalla. Reitteihin vaadittavat investoinnit haukkaavat säästöistä merkittävän osan. Volyymeistä suoraan hyötyviä suoritealoja on vain muutama. Muutosten seurauksena voi kuljettaa esimerkiksi metsäteollisuuden raaka-aineita alkutuotannosta jalostuslaitoksille kustannustehokkaammin. Isommat yhdistelmät hyödyttävät myös maanrakennuskuljetuksia. SKAL toivoo, että tämä askel auttaa osaltaan pitämään teollista tuotantoa maassamme. Kalustomuutokset parantavat suomalaisten kuljetusyritysten kilpailukykyä. Jotta kotimaiset kuljetusliikkeet pystyisivät palvelemaan elinkeinoelämää kannattavasti, tarvitaan koko kuljetusalaa hyödyttäviä toimia. Viiden sentin alennus polttoainelitraa kohden alentaisi kuljetuskustannuksia 50 miljoonaa euroa. SKAL odottaa tätä järkevää veroratkaisua elokuun budjettiriihestä.

Lue lisää kokonaispaino-asiasta www.ammattilehti.fi hakusanalla: puu76


TUS KULJETUS 8 KULJE

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Testauksessa käytetyt ajoneuvoyhdistelmät oli koottu tällä hetkellä käytössä olevista puunkuljetusmoduleista. Yhdistelmillä pystyttiin kuljettamaan neljää puunippua.

UPM testasi 100 tonnia painavia ja yli 25,25 metriä pitkiä yhdistelmiä PM on mukana Metsäteollisuus ry:n ja Metsätehon koordinoimassa hankkeessa ja tutkii yhteistyössä kuljetusyrittäjien ja Oulun yliopiston kanssa suuren hyötykuorman (HCT) ajoneuvoyhdistelmien kehittämistä.

U

Puukuljetuksiin sopivia ajoneuvoyhdistelmiä, joiden kokonaispaino on yli 76 tonnia ja pituus yli 25,25 metriä on ideoitu yhdessä yrittäjien kanssa. Kesäkuun 25. päivä testattiin Lappeenrannan lentokentällä OrpeKuljetuksen kehittämän kahden eri HCT-ajoneuvoinnovaation turvallisuutta, kääntyvyyttä ja

vakautta kuormattuna. Testauksessa käytetty ajoneuvoyhdistelmä oli koottu tällä hetkellä käytössä olevista puunkuljetusmoduuleista. Niitä eri tavoin yhdistelemällä vetoauton perässä kulki nykyisen kolmen puunipun sijasta neljä nippua. Testattujen yhdistelmien kokonaispaino oli noin 100 tonnia. Molemmat testiyhdistelmät selviytyivät Orpen ammattilaisten ohjaamina hyvin sekä lentokentälle simuloidusta liikenneympyrästä että T-liittymästä. Lisäksi ajettiin kaistanvaihtotestejä eri nopeuksilla. Silmämääräisen arvioinnin lisäksi mitattiin yhdistelmissä eri kohtiin asennettujen antureiden avulla ohjauspyörän kiertokulmaa, eri yk-

siköiden sivuttaiskiihtyvyyksiä ja ajoneuvoyksiköiden kiertymää pystyakselin ympäri. Tutkimustulokset analysoidaan ja niiden perusteella arvioidaan ajoneuvoyhdistelmän ja sen yksiköiden liikenneturvallisuuden tasoa ja mahdollisia puutteita. Ajokokeiden tuloksien perusteella asiantuntijaryhmä määrittää jatkossa suoritettavien ajokokeiden tarpeen eri ajoneuvoyhdistelmillä ottaen huomioon muun muassa syys- ja talvikauden tie- ja sääolosuhteet. - Haluamme kehittää ennakkoluulottomasti uusia toimintatapoja ja tekniikoita, parantaaksemme toimintamme kustannustehokkuutta, turvallisuutta ja ympäristösuorituskykyä, sanoo

Molemmat testiyhdistelmät selviytyivät Orpen ammattilaisten ohjaamina hyvin mm. lentokentälle simuloidusta liikenneympyrästä ja T-liittymästä.

UPM:n puunhankinnan aluejohtaja Esa Korhonen. - Lokakuun alussa voimaan tuleva asetus, joka sallii maantiekuljetuksille 76 tonnin kokonaismassan, on selkeä askel tähän suuntaan. Kun yhdellä kerralla voidaan kuljettaa enemmän, alenevat sekä energian kulutus, kustannukset että myös päästöt kuljetettua yksikköä kohti, Korhonen perustelee. Valtioneuvoston 6.6.2013 antamassa asetuksessa laajennetaan Liikenteen turvallisuusviraston (Trafin) mahdollisuuksia myöntää yksittäisille ajoneuvoille tai ajoneuvoyhdistelmille poikkeuslupia säädöksistä uuden tekniikan testaukseen tai tuotekehitystarkoituksiin. Luvan edellytyksenä on, että poikkeus ei vaaranna liikenneturvallisuutta eikä vääristä kilpailua. - Haluamme käyttää tätä mahdollisuutta kehittääksemme puutavarakuljetusten tekniikkaa ja logistiikkaketjua, ja valmistelemme poikkeuslupa-anomusta. Testaamalla käytännössä eri

vaihtoehtoja voimme kehittää uusia teknisiä ratkaisuja turvallisuudesta tinkimättä, toteaa Esa Korhonen. Testiajoja Lappeenrannan lentokentällä seurasivat Liikenteen turvallisuusviraston, Metsätehon ja Metsäteollisuus ry:n asiantuntijat. Professori Mauri Haataja Oulun yliopiston konetekniikan osastolta mittasi tutkimusryhmänsä kanssa testiyhdistelmien ajodynamiikkaa. Tutkimusryhmä on keskittynyt ajoneuvoyhdistelmien ajodynamiikkaan liittyvien tekijöiden tutkimiseen vuodesta 2005. Vuonna 2010 Haataja kutsuttiin Oulun yliopiston auto- ja työkonetekniikan professoriksi. - Testauspäivä antoi paljon lisätietoa ja uusia ideoita kaluston edelleen kehittämiseen. Erityisen antoisaa oli se, että paikalla oli alan asiantuntijoita eri organisaatioista pohtimassa yhdessä testatun kaluston toiminnallisuutta ja innovoimassa uutta, sanoo Haataja.

UPM:n puunhankinnan aluejohtaja Esa Korhonen (oik.) ja aluehankintapäällikkö Janne Kukkura kertoivat että UPM haluaa kehittää ennakkoluulottomasti uusia toimintatapoja ja tekniikoita.


METSÄALAN AMMATTILEHTI Orpe-Kuljetuksella on pitkä kokemus puutavarakuljetuksista ja yritys tunnetaan alalla myös innovatiivisuudestaan ja halusta kehittää sekä toimintaa että tekniikkaa. Orpe-Kuljetuksen toimitusjohtaja Seppo Ora seurasi testejä tarkkaan ja totesi: - Antoisa päivä. Olemme mielellämme mukana kehittämässä uusia kustannustehokkaita ratkaisuja. Tekniikan kehittäminen jatkuu Lappeenrannan testitulosten pohjalta. Myös muu poikkeuslupa-anomukseen tarvittava selvitystyö jatkuu kesän ja syksyn aikana. - Olemme kartoittaneet testaukseen sopivia reitistöjä tehdasintegraattiemme ympäristössä eri puolilla Suomea ja teemme niiden osalta turvallisuus- ja riskikartoitusta. Reitistöt suunnitellaan niin, että toiminta on turvallista ja vastuullista sekä voimassa olevien lakien, asetusten mukaista, kertoo aluehankintapäällikkö Janne Kukkura UPM:n metsälogistiikan hankinnasta. - Mikäli kaikki etenee suunnitelmien mukaisesti, voimme ehkä jo ensi kesänä testata jollain rajatulla tieosuudella puutavarakuljetuksissa tällaista suuren hyötykuorman ajoneuvoyhdistelmää, toteaa Esa Korhonen.

Professori Mauri Haataja Oulun yliopiston konetekniikan osastolta mittasi tutkimusryhmänsä kanssa testiyhdistelmien ajodynamiikkaa.

Metsätehon erikoistutkija Antti Korpilahti (vas.), Oulun yliopiston opiskelija ja diplomityötä tekevä Ville Pirnes sekä Oulun yliopiston tutkija ja väitöskirjaa tekevä Perttu Niskanen olivat mukana testiryhmässä.

KULJE TUS 9 KULJETUS

Puoliperävaunukuljetuksia, raskas- ja leveäkuljetuksia sekä erikoiskuljetuksia koko Euroopan alueella - myös haalaus- ja nostot

ATC Kuljetus- ja rakentamispalvelut Ky VANTAA Arto Tammelin 0400 480 068 atc.kuljetus@elisanet.fi info@atckuljetus.fi Yhdistelmien kokonaispainot olivat noin 100 tonnia. Vaa´alla punnittiin myös tarkat teli- ja akselipainot.

www.atckuljetus.com

Yli-insinööri Olavi H. Koskinen (vas.) ja UPM Metsän puumarkkinaasiantuntija Tomi Närhi keskustelivat testien tuloksista UPM:n puunhakinnan aluejohtaja Esa Korhosen kanssa.

Orpe-Kuljetuksen toimitusjohtaja Seppo Ora seurasi testejä tarkkaan ja totesi: - Antoisa päivä. Olemme mielellämme mukana kehittämässä uusia kustannustehokkaita ratkaisuja.

Euro 4/5/6 Moottoreille 1000 L Konteissa


TUS 10 KULJE KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Pääpalkinto Reijo Kankaiselle

Ideakilpailun tuomaristo päätti palkita yhden idean 10 000 euron pääpalkinnolla ja kolme ideaa kunniamaininnoilla etsäteho Oy:n julistama puutavaran kaukokuljetuslogistiikan ideakilpailu on ratkennut. Kilpailuun tuli kaikkiaan 50 ideaa jakaantuen puoliksi erilaisten toimintamallien kehittämiseen sekä puutavara-autojen teknisiin ratkaisuihin liittyen.

M

Lähiaikoina nousevat kuorma-autojen kokonaispainot olivat innoittaneet ideoijia uusien autokonseptien ja teknisten ratkaisujen suunnitteluun. Toimintamallien kehittämiseen saatiin runsaasti ideoita toimintojen muuttamiseksi sujuvammiksi ja kustannustehokkaammiksi. Ideakilpailun tarkoituksena oli vauhdittaa logistiikan kehittämistä aines- ja energiapuutavaran kaukokuljetusketjussa sisältäen terminaalitoiminnot. Kehittämisen tavoitteena oli parantaa aines- ja energiapuukuljetusten logistiikan kustannustehokkuutta ja kuljetusten kannattavuutta. Kaukokuljetuslogistiikan ideakilpailun tuomaristo päätti palkita yhden idean 10 000 euron pääpalkinnolla ja kolme ideaa kunniamaininnoilla. Pääpalkinnon idea suuntautuu autoteknisiin ratkaisuihin. Kunniamaininnan saajien ideoista kaksi liittyy autoteknisiin ratkaisuihin ja yksi kuljetusten ohjaukseen.

Pääpalkinto 10 000 eur: Reijo Kankainen Äänekoskelta idealla Ajotehtävän mukaan muuntuvan kuljetusjärjestelmän kehittäminen.

Palkitsemisperuste:

Metsäteho Oy:n kaukokuljetuslogistiikan ideakilpailun palkintojenjako suoritettiin Jyväskylän Paviljongissa 24.5.2013 Kuljetus 2013 -näyttelyn yhteydessä. Pääpalkinnon 10 000 euroa voitti Reijo Kankainen Äänekoskelta idealla Ajotehtävän mukaan muuntuvan kuljetusjärjestelmän kehittäminen.

Kuvassa ideakilpailussa palkitut (vas.) Tomi Karvonen, Pentti Karvonen, Simo Marttala, Reijo Kankainen, Ilkka Kananen ja Mauno Väyrynen. Kuvasta puuttuu Teppo Alvoittu.

Ehdotus käsittää useita kalustoteknisiä innovaatioita. Osa on sinänsä sovellettavia ja osassa arvioidaan olevan esitetyn lisäksi merkittävää kehityspotentiaa-

lia: - perävaunun pidentäminen jatko-osalla, jossa on akseli ja joka on nostettavissa täysin ylös - uusi kuormaimen kiinnitysalusta ja mekanismi, joka sisältää öljysäiliönkin - pankkojen siirto- ja pikalukitusmekanismi - teleskooppinen perävaunun vetoaisa - kuorman sidontamekanismin sijoitus. Esitettyjä ratkaisuja voidaan hyödyntää laajasti puutavara- ja metsäenergiakuljetuksissa. Ratkaisut voidaan arvioida melko helpoiksi ja edullisiksi toteuttaa ja ottaa käyttöön. Ratkaisut voivat vähentää kuormausvaiheen ajanmenekkiä, pienentää ajoneuvojen omamassaa sekä vähentävät kuljetuksen polttoaineen kulutusta ja päästöjä.

Kunniamaininnat: Simo Marttala ja Ilkka Kananen Sahatavaran ja pyöreän puun autotekninen meno-paluukuljetus -idea. Mauno Väyrynen ja Teppo Alvoittu Sähköinen tarjouskilpailusivusto kuljetuksiin -idea. Tomi Karvonen ja Pentti Karvonen B-junayhdistelmä puutavarankuljetuksiin -idea.

Palkitsemisperusteet: Kunniamainitut ideat ovat jossain määrin tunnettuja alan toimijoiden keskuudessa maailmalla. Keksijät ovat tuoneet kuitenkin ideoihin sellaista uutta, mikä parantaa ideoiden hyödynnettävyyttä. Näin ollen nämä ideat nähtiin potentiaalisina kustannustehokkuuden ja kannattavuuden lisääjinä.

Uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi

Metsäteho Oy:n toimitusjohtaja Heikki Pajuoja (oik.) onnitteli Reijo Kankaista ideakilpailun voitosta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJE TUS 11 KULJETUS


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJE TUS 13 KULJETUS

Volvo Trucks uudisti koko kuorma-automallistonsa kahdeksan kuukauden aikana

Volvolla on tarjota asiakkailleen nyt täysin uudistunut kuorma-automallisto; vas. FL, FMX, FH, FH16, FM ja FE.

yyskuusta 2012 alkaen Volvo Trucks on julkistanut viisi uutta kuorma-automallia toukokuuhun 2013 mennessä. Kaikki alkoi viime vuonna uuden Volvo FH sarjan näyttävästä julkistuksesta. Sitä seurasivat tänä vuonna uudet Volvo FM, Volvo FMX, Volvo FE ja Volvo FL. Kaikissa uusissa malleissa on innovaatioita ja ominaisuuksia, jotka helpottavat ja tehostavat kuljettajan työtä.

S

- Tämä on ollut koko yhtiön historian intensiivisimpiä ja jännittävimpiä ajanjaksoja. Nyt kun koko Volvo mallisto on nykyaikaisempi ja teknologisesti kehittyneempi kuin koskaan, meillä on erinomaiset valmiudet auttaa asiakkaita kaikissa segmenteissä parantamaan tuotta-

vuuttaan ja kannattavuuttaan, kertoo Volvo Trucksin toimitusjohtaja Claes Nilsson. Volvo malliston sukulaisuussuhteet näkyvät nyt voimakkaammin kuin koskaan koko mallistossa - tehokkaimmasta Volvo FH16 -kuorma-autosta aina kevyempiin sisarmalleihin saakka. Volvon perinteikästä Rautamerkkiä on siirretty kaikissa malleissa ylöspäin uuteen paikkaan tuulilasin alle. Yhtenäinen ilme korostuu myös uusissa ajovaloissa ja niiden omaleimaisissa huomiovaloissa.

ergonominen, mukava ja turvallinen työympäristö. - Kuljettajan työskentelyolosuhteet ovat aina tärkeällä sijalla, kun kehitämme uusia kuorma-autoja. Mullistava Volvo Dynamic Steering -ohjausjärjestelmä on loistava esimerkki siitä, kuinka olemme tehneet ajamisesta vaivattomampaa. IFS etupään erillisjousitus, jonka Volvo on tuonut ensimmäisenä maailmassa raskaisiin kuormaautoihin, parantaa sekä mukavuutta että vakautta, Nilsson kertoo.

Entistä parempi työympäristö kuljettajille

Kuljetuskustannukset kuriin

Kaikissa uusissa Volvo kuorma-autoissa on laaja joukko ominaisuuksia, joista on hyötyä kuljettajille. Ohjaamoympäristöt on kauttaaltaan uusittu tai uudistettu, ja tavoitteena niissä kaikissa on ollut luoda tehokas,

Volvo Trucks on myös esitellyt uusia innovatiivisia tekniikoita ja uusia palveluita, jotka on suunniteltu pienentämään asiakkaiden kuljetuskustannuksia. Mahdollisuus seurata kuorma-auton eri osien kuntoa tieto-

Volvon Euro 6 -moottorit olvo Trucks on esitellyt uusia Euro 6 -moottoreilla varustettuja kuorma-autoja keskiraskaasta 5-litraisella moottorilla varustetusta kuorma-autosta aina raskaaseen 13 litran malliin saakka.

V

Volvo D13 Euro 6 -moottori.

Keväällä 2014 saataville tulee myös 16-litraisella Euro 6 moottorilla varustettuja Volvo kuorma-autoja, ja uusi I-Torque -voimansiirtolinja tulee saataville 13 litran moottoriin. - Kokonaispolttoainetalous on asiakkaillemme erittäin tärkeä asia, ja tekniikka- ja palveluntarjontamme muodostavatkin yhdistelmän, jota kilpailijoiden on hankala päihittää, Volvo Trucksin voimansiirtolinjojen tuotepäällikkö Astrid Drewsen kertoo.

Tehostunut pakokaasujen jälkikäsittely Raskaiden moottoreiden valikoimassa, joka koostuu D11- ja D13-moottoreista sekä tulevasta D16-moottorista, Volvo Trucks on hyödyntänyt edelleen hyväk-

si todettua SCR (Selective Catalytic Reduction) -tekniikkaa. SCR on osoittautunut erittäin tehokkaaksi päästöjen jälkikäsittelyssä, ja se myös soveltuu Euro 6 -määräysten täyttämiseen täydellisesti. Volvo Trucks on myös parantanut SCR-yksikön katalyyttistä pinnoitetta sekä AdBlue-ruiskutusjärjestelmää.

Taloudellista tekniikkaa Euro 6 -määräysten täyttäminen edellyttää, että pakokaasujärjestelmän lämpötila pidetään yhtäjaksoisesti tasaisen korkeana. Siksi Volvo Trucks on täydentänyt SCR-ratkaisua Euro 6 -määräykset täyttävissä D11- ja D13-moottoreissa jäähdyttämättömällä pakokaasujen kierrätysjärjestelmällä (EGR, Exhaust Gas Recirculation) ja diesel-

hiukkassuodattimella (DPF, Diesel Particulate Filter). D5- ja D8-moottoreissa puolestaan käytetään jäähdytettyä EGRjärjestelmää, hiukkassuodatinta ja SCR-ratkaisua. - Ajatus polttoainetehokkaasta, taloudellisesta ja yksinkertaisemmasta moottoriteknologiasta perustuu kokemukseemme pakokaasulainsäädännöstä eri puolilta maailmaa. Olemme erittäin tyytyväisiä Euro 6 -tarjontaamme, etenkin kun ympäristöstä huolehtiminen kuuluu perusarvoihimme, Drewsen toteaa.

Volvo Trucksin Euro 6 -tarjonta - Syyskuussa 2012 Volvo Trucks toi myyntiin ensimmäisen Euro 6 -moottorin, 460-hevosvoimaisen D13-yksikön. - Uudet D5-, D8-, D11- ja D13-moottorit tulevat myyntiin kesäkuussa 2013. - Keväästä 2014 alkaen saataville tulee 16-litraisella Euro 6 -moottorilla varustettuja Volvo kuorma-autoja ja uusi I-Torque -voimansiirtolinja tulee saataville 13 litran moottoriin.

liikenneyhteyden avulla tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Volvo FH-, Volvo FM-, Volvo FE- ja Volvo FL -malleihin saa nyt entistä parempia Gold-huoltosopimuksia, jotka auttavat kuljetusyritystä saavuttamaan parhaan mahdollisen käyttöasteen. Volvo kuljettajien käytettävissä on monia polttoainetta säästäviä ominaisuuksia ja palveluita, kuten Dynafleet- Kuljetusten tietojärjestelmän Polttoaine ja ympäristö -palvelu, Fuel Advice -palvelu ja taloudellisen ajon koulutus. Mainetta niittänyt, polttoainetta säästävä IShift -vaihteisto, joka voidaan räätälöidä erilaisiin käyttötarkoituksiin, on myös nyt saatavana paitsi Volvo FH-, Volvo FMja Volvo FMX -kuorma-autoihin myös Volvo FE -kuorma-autoon. I-See -järjestelmä on eräs tärkeimmistä uusista polttoainetta säästävistä ominaisuuksista. Se on kuin autopilotti, joka huolehtii vaihteiden valinnasta, kiihdytyksestä ja moottorijarru-

tuksesta mäkisillä teillä mahdollisimman polttoainetehokkaasti vakionopeudensäädintä käytettäessä. Kun uusimmalla I-See -versiolla varustettu kuorma-auto ajaa mäkisellä tieosuudella ensimmäisen kerran, paikalliset tien pinnavaihtelutiedot lähetetään langattomasti Volvo Trucksin palvelimelle. Kun jokin toinen I-See -järjestelmällä varustettu kuorma-auto ajaa samalla tiellä, järjestelmä saa pinnanvaihtelutiedot palvelimelta automaattisesti. Näin varmistetaan, että vaihteiden valinta, kiihdytykset ja jarrutukset tehdään polttoainetehokkaasti jo ensimmäisellä ajokerralla. Polttoainetta voi säästyä kaukokuljetuksissa jopa viisi prosenttia. - Kaikille kuorma-autoillemme on yhteistä se, että kuljettaja hyötyy loistavista ajo-ominaisuuksista ja kuljetusyrittäjä erinomaisesta käyttöasteesta ja pienemmistä polttoainekustannuksista, Nilsson kiteyttää.


TUS KULJETUS 14 KULJE

METSÄALAN AMMATTILEHTI

elta e u t er a ki i i v ku ti.f sää ttileh i l a so Kat w.amm ww

Mercedes-Benz On the Road 2013 -kiertue vieraili 18 paikkakunnalla 28.5.-19.6. Kuvassa uusi Arocs 2651 -puutavarayhdistelmä ja uusi Actros 1845LS -puoliperävaunuyhdistelmä.

Mercedes-Benz On the Road 2013 -kiertueella oli koeajettavina uudet tähdet Arocs, Actros ja Antos pea, uudistunut Mercedes-Benz raskas kuorma-automallisto oli koeajettavana alkukesästä näyttävällä Mercedes-Benz On the Road 2013 -kiertueella.

U

Kiertue starttasi heti Kuljetusnäyttelyn jälkeen Espoon Lommilasta 28.5. ja päättyi Kouvolaan 19.6. kierrettyään halki Suomen 18 eri paikkakunnalla. - Kiertue onnistui kaikin puolin loistavasti ja koeajoja tehtiin noin tuhat mikä on erittäin hyvä määrä suhteessa kiertueen kes-

toon ja koeajokaluston määrään. Usealla paikkakunnalla uudet Mercedes-Benz -mallit kiinnostivat niin paljon että koeajoihin jonotettiin. Eniten koeajosuorituksia tehtiin Oulussa missä oli 78 koeajoa päivän aikana ja monella muullakin paikkakunnalla koeajojen määrä nousi pitkälle yli viidenkymmenen, kertoo Veho Hyötyajonevojen myyntijohtaja Rami Ainiala. Mercedes-Benz On the Road 2013 -kiertueella oli koeajettavana uusi Actros 2551L -täysperävaunuyhdistelmä, uusi Actros 1845LS -puoliperävaunuyhdistelmä, uusi Arocs 2651 -

puutavarayhdistelmä, uusi Arocs 3251K -sorakasettiyhdistelmä ja uusi Antos 1830L -jakeluauto. - Uusi Arocs sai runsaasti huomiota puutavara- ja sora-autoilijoilta. Koeajettavissa oli Arocs näihin molempiin kuljetustarpeisiin ja ammattilaisilta kiertueella saatu palaute oli ylistävää; uudessa alusta saakka raskaisiin kuljetuksiin suunnitellussa Arocsissa yhdistyy ainutlaatuisella tavalla voima, kestävyys ja tehokkuus sekä ajomukavuus niin maastossa kuin maantielläkin, kommentoi Ainiala.

Mercedes-Benzin uudet vähäpäästöiset Euro 6 -moottorit ovat tehokkaita mutta alhaisia polttoainekulutukseltaan. - Euro 6 -moottorit ovat osoittaneet käytössä luotettavuutensa ja edistyksellisyytensä. Moni asiakas on silti halunnut vielä Euro 5 -moottorin mikä näkyi meillä heinäkuunkin myyntimäärissä selvänä piikkinä. Joitain Mercedes-Benz Euro 5 malleja on vielä saatavilla jos pitää kiirettä, sanoo Ainiala. Myös massa- ja mitta-asioihin saatiin viimein päätös mikä tietenkin piristää kuorma-autokauppaa Suomessa.

- Moni asiakas valitsee nyt 4akselisen auton ja olemme myyneet 5-akselisiakin, jotka Mercedes-Benz tarjoaa tehdasvalmiina. Vaikka nyt on mahdollista nostaa yhdistelmän kokonaismassa 68 tai 76 tonniin, myydään 3-akselisia autoja edelleen. Mikäli haluaa hyödyntää 7-akselisille yhdistelmille myönnetyn 5 vuoden siirtymäajan korotetun 64 kokonaispainon optimaalisesti, tulee uudet 3-akseliset autot katsastaa 28 tonnin painolle ennen marraskuun ensimmäistä päivää 2013. Sen jälkeen niitä ei saa katsastettua kuin 26 tonnisiksi, opastaa Ainiala.

Espoo 28.5.

Espoossa kiertueella käynyt Hakevuori Oy:n Reijo Wuorio luottaa mm. hakkuriautoissa Mercedes-Benziin.

Veho Hyötyajoneuvojen aluejohtaja Mika Liljeström (oik.) ja Ajardos Oy:n Jyki-myyjä Pekka Halme kiertuekahvilla - taustalla uusi Arocs.

Komea Mercedes-Benz kiertueautojen rivistö oli 3. kesäkuuta valmiina koeajoon Tampereella Veho Hyötyajoneuvojen Pirkkalan toimipisteen pihalla. Kiertueella tehtiin yhteensä noin 1000 koeajosuoritusta.

Uusi Mercedes-Benz Antos on kehitetty etenkin jakeluliikenteeseen 18 tonnista ylöspäin.

- Uudet Mercedes-Benz -kuorma-automallit olivat kiertueella jatkuvassa koeajossa ja asiakkailta saatu palaute oli suorastaan ylistävää, sanoo Veho Hyötyajoneuvojen kuljetusneuvoja Ari Lyijynen.

Tampere 3.6.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Lahti 4.6.

KULJE TUS 15 KULJETUS

Oulu 11.6.

Oululaiset turvekuljetusten ammattilaiset Simo Riekki (vas.) ja Erkki Alajarva antoivat hyvää palautetta uudesta Actroksesta Veho Hyötyajoneuvojen aluejohtaja Pasi Karjalaiselle.

Lahdessa koeajoja tehtiin päivän aikana 57. Mervi Timonen (ratin takana) ja Anne Rumpunen ajoivat uudella Arocs -puutavarayhdistelmällä.

Uusi Arocs on suunniteltu alusta lähtien raskaisiin ajotehtäviin kuten maa-ainesten ja puutavaran ajoon.

Närkon perävaunumyyjä Jorma Määttä (vas.), I-Logistics Oy:n toimitusjohtaja Risto Leppiaho, Veho Hyötyajoneuvojen aluejohtaja Pasi Karjalainen ja Veho Hyötyajoneuvojen Oulun hyötyajoneuvomyyjä Jarno Hietasaari kiertuetunnelmissa.

Puutavara-autoilijoita kiinnosti uuden Arocsin ohjaamon lisäksi Hiabin uusi nosturiohjaamo.


TUS KULJETUS 16 KULJE

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kesäkuussa 4-akselinen Jyki puutavaraperävaunu vuosimallia 2001 päivitettiin 5-akseliseksi uusille kokonaispainoille. Samalla vaunu peruskunnostettiin.

Pihtiputaan Ajokonekorjaamo päivittää käytetyt 4-akseliset puutavaravaunut 5-akselisiksi uusille kokonaispainoille ihtiputaan Ajokonekorjaamo Oy on aloittanut kesän aikana 4-akselisten puutavaraperävaunujen päivitykset 5-akselisiksi vastaamaan 1.10. 2013 voimaan astuvien uusien korotettujen kokonaispainojen tarpeisiin.

P

- Akselilisäyksellä käytetystä 4-akselisesta vaunusta saadaan edullisesti tehtyä tuottava ratkaisu uusille painoille. Vaunu saadaan katsastettua jopa 42 tonnin kokonaispainolle jolloin 3-akselisella vetoautolla päästään 68 tonnin yhdistelmän kokonaispainoon ja 4-akselisella 76 tonniin asti. Käytettyjen 4-akselisten vaunujen vetoaisa täyttää yleensä vaatimukset 68 tonnin kokonaispainoon asti mutta jos tavoitellaan 76 tonnia pitää vetoaisa uusia, neuvoo Pihtiputaan Ajokonekorjaamo Oy:n Markku Pihlajamäki. Akselilisäys tehdään Ajokoneella ammattitaidolla, mikä on syntynyt ritiläautojen valmistuksessa sekä perävaunujen huolloissa. - Ensin kaksi taka-akselit irroitetaan niin että vain takimmaisen akselin korvakkeet jää paikoilleen. Sitten runkoon kiinnitetään kahdet uudet keinut lyhyellä 1360 mm välillä. Keskimmäiseen takaakseliin tulee painatuspussi mikä tekee kolmannesta ja viidennestä akselista

nousevan. Tämä helpottaa perävaunun kääntelyä ahtaissa paikoissa, kertoo Pihlajamäki. Kun akselityö on valmis, tehdään akseleille lasersuuntaus ja hoidetaan paperit muutoskatsastusta varten, jonka Ajokone myös hoitaa. - Teemme vaunun täysin valmiiksi ajoon, toteaa Pihlajamäki. Koska akselisäyksellä käytetystä puutavaraperävaunusta halutaan pitkäikäinen työkalu, teettää asiakas usein vaunuun samalla myös peruskunnostuksen. - Vaunuun tehdään täydellinen huolto, runko puhalletaan ja maalataan sekä pankot päivitetään, sanoo Pihlajamäki. Ensimmäinen 4-akselinen käytetty Jyki vuosimallia 2001 tehtiin 5-akseliseksi kesäkuussa. - Jykin tehdas antaa luvat akselimuutoksiin ja yhteistyötä on tehty hyvässä hengessä. Tilauksia akselilisäyksistä on jo kymmenkunta ja lisää tuntuu olevan tulossa. Meillä on hyvin kapasiteettia toteuttaa vaunujen päivityksiä ja suoraan omasta varastosta löytyy parikymmentä Gigant -akselia joihin tarjoamme hyvään hintaan Hankook -renkaat - toki asiakas voi toimittaa meille myös omat renkaansa. Itse akselilisäys tapahtuu nopeasti eli noin viikossa ja jos tehdään perusteellinen kunnostus vie se aikaa toisen viikon, laskee Pihlajamäki.

Puutavaraperävaunuun lisätty viides akseli mahdollistaa 68 tonnin tai jopa 76 tonnin yhdistelmän kokonaispainon. Keskimmäisen taka-akselin painatuspussi tekee kolmannesta ja viidennestä akselista nousevan.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJE TUS 17 KULJETUS

Veteraanikuorma-autoseura Vetkun Hankoniemen keikka starttasi Sisun Karjaan tehtaalta isu Auton Karjaan tehtaalla oli ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua uusiin ja vanhoihin kuorma-autoihin perjantaina 14.6. Sisu Auto järjesti tehtaalla avoimien ovien päivän samanaikaisesti Veteraanikuorma-autoseura Vetkun Hankoniemen keikan kanssa.

S

Hankoniemen keikka starttasi Sisu Auton pihalta perjantaina klo 12.00, jolloin Raaseporin kaupunginjohtaja Mårten Jo-

hansson, Sisu Auton toimitusjohtaja Timo Korhonen ja Vetkun puheenjohtaja Markku Koskinen avasivat näyttelyn ja lähettivät lähes 120 vanhan kuorma-auton letkan liikkeelle. Hankoniemen keikkaan osallistuneet veteraanikuorma-autot järjestäytyivät näyttelyyn Sisu Auton tehtaan yläpihalle klo 10. Veteraaniautoista lähes kolmannes oli Suomen Autoteollisuuden valmistamia Sisu tai Vanaja -merkkisiä autoja. Letkan vanhin Sisu oli turkulaisten Jari ja Jarmo Lehtovaaran Sisu L 60

vuodelta 1951. Näyttelystä toki löytyi myös vielä vanhempia Sisuja. Kunniavieraana oli entisöinnin loppusuoralla oleva Sisu SH-4 vuodelta 1935 eli neljä vuotta Suomen Autoteollisuuden perustamisen jälkeen valmistettu auto. Sisu SH-4 on yksi Suomen vanhimmista vielä säilyneistä Sisuista ja sen omistaa nykyisin Veteraanikuorma-autoseura, jolle Sisu Auto lahjoitti auton vuonna 2006. Yksi näyttelyn harvinaisuuksia oli myös Sisu SR340 rata-

kilpuri, jolla Jouko Kallio voitti Truck Racing EM kultaa vuonna 1991-92. Auto on edelleen ajokunnossa. Letkassa mukana olleista autoista nuorimmat olivat 1970-80 luvun vaihteesta, sillä museoautorekisteriin pääsevat 30 vuotta vanhemmat autot. - Vetkun Hankoniemen keikan järjestäminen yhteistyössä Sisu Auton kanssa muistuttaa vahvaa nykypäivää elävän suomalaisen kuorma-autoteollisuuden ja erityisesti Sisu kuormaauton pitkästä historiasta, sanoo Sisu Auton toimitusjohtaja Ti-

mo Korhonen. Sisu ja Vanaja -merkkisten autojen suuri määrä keikan autoluettelossa kertoo Korhosen mukaan myös siitä, että kotimaisella kuorma-autolla on aina ollut merkittävä rooli suomalaisessa kuljetuselinkeinossa. - Haluamme olla omalta osaltamme varmistamassa, että kotimaiseen autoteollisuuteen keskeisesti liittyvä laaja teknologinen osaamien, ammattitaito ja yhteistyöverkosto säilyvät myös tulevaisuudessa suomalaisissa käsissä, Korhonen sanoo.

uvia ja video Katso lisää k ilehti.fi www.ammatt

Lähes 120 ainutlaatuista veteraanikuorma-autoa keräsi suuren joukon yleisöä Sisun Karjaan tehtaalle 14.6. jossa järjestettiin samalla myös avoimien ovien päivä.


TUS 18 KULJE KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uusien painojen mukainen Sisu Timber 8x4 on lähtenyt esittelykiertueelle. Jykin 4-akselisella perävaunulla varustettuna yhdistelmän omapaino ilman nosturia on vain 20 tonnia, joten raakapuuta kulkee 48 tonnia uusilla 68 tonnin kokonaispainoilla.

Uusien mittojen Sisu Timber esittelykierroksella usien mittojen mukainen Sisu Polar 4+4 puutavara-autoyhdistelmä on lähtenyt esittely- ja koeajokierrokselle. Omapainoltaan kevyessä yhdistelmässä on Sisu Timber 8x4 vetoauto ja 4-akselinen Jyki perävaunu.

U

Koko maan kattavalla Sisu Auton esittelykierroksella oleva yhdistelmä on mitoitettu 1.10. voimaan tuleville 68 tonnin kokonaispainoille. Yhdistelmän

omapaino ilman nosturia on vain 20 tonnia, joten auton hyötykuorma on 48 tonnia, kun ajetaan tulevilla 68 tonnin kokonaispainoilla. Viisiakselisella perävaunulla yhdistelmään saadaan tarvittaessa myös 76 tonnin kokonaispainot. Autossa on tunnetusti luotettava ja taloudellinen M-B V8 moottori, jonka teho on 440 kW/ 600 hv ja vääntö 2800 Nm. Vaihteistona on automatisoitu 16-portainen PowerShift. Sisu Polarin vääntöjäykkä ja

vahva 8 mm erikoisteräksestä valmistettu 460 mm korkea runko on ihanteellinen uusien painojen mukaisen puutavara-auton alustaksi. Sisut on jo pitkään mitoitettu kantamaan nykyistä suuremmat painot, joten Sisuun ei tarvitse tehdä lisätestejä tai mitoittaa jarru- ja ohjauslaitteita uudestaan tulevien painojen mukaisiksi. Korkearunkoisista Sisuista on todellisia käyttökokemuksia jo parinkymmenen vuoden ajalta Suomessa sekä runsaan neljän vuoden ja sadan auton käyttöko-

kemus yliraskailla kokonaispainoilla äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa Siperiassa. Samalla kun Sisu on vankka ja vakaa ajettava, on se omapainoltaan poikkeuksellisen kevyt apurungottoman alustaratkaisun ansiosta: 4-akselisen Sisu Timber 8x4 esittelyauton omapaino on vain 13,5 tonnia. Ajo-ominaisuuksia ja irtiottokykyä vaativissa ajo-olosuhteissa täydentää kallistuksenvakaajalla varustettu napavälitteinen Sisu teliakselisto. Edessä on 9 tonnin levyjarrullinen akseli, joka on myös

Sisu Akselien valmistama. Koeajokierroksella oleva yhdistelmä on kuormattu 60 tonnin kokonaispainoon. Autossa on Kesla 2010 -puutavaranosturi ja perävaunu on neliakselinen Jyki. Auton esittelystä ja koeajosta voi sopia suoraan Sisu Auton kuorma-automyyjien kanssa. Yhteystiedot löytyvät Sisun nettisivulta osoitteesta www.sisuauto.com. Auto on esittelyssä myös Power Truck Show näyttelyssä 9.-10.8. Keslan osastolla.

Sisu Polar Euro 6 -malliston myynti käynnistyy loppuvuodesta 2013 uomalainen kuormaautovalmistaja Sisu tukee asiakkaittensa liiketoimintaa tuottamalla ajotehtävän mukaan räätälöityjä erikoisajoneuvoja maamme vaativiin ajo-olosuhteisiin.

S

Tämän päämäärän toteuttami-

seksi Sisu on kuluneen alkuvuoden aikana kehittänyt myös kokonaan uusia tuotteita, mm. erilaisin vaihtolavalaittein varustettuja Works Plus- tienhoitoautoja. Keväällä 2011 esitelty Sisu Polar -mallisto on nyt täydessä laajuudessaan, sisältäen tuotteita kaikille Sisu Auton tavoittele-

ammattilehti.fi lue kuljetusalan uudet uutiset joka päivä! (arkistossa jo yli 6000 uutista!)

mille asiakas- ja markkinasegmenteille. Ensi vuoden alussa voimaan astuva Euro 6 -päästörajoitus tuo Sisu-tuotteisiin mm. uudet moottorit sekä ohjaamot. Sisu Polar Euro 6 -malliston voimanlähteenä tulevat olemaan täysin uudet, 6-sylinteriset Mercedes-Benz-rivimoottorit. 13 litran OM 471 tehovaihtoehdot ovat 420, 480 ja 510 hv, 16 litran OM 473 moottoreiden tehovaihtoehdot ovat 520, 580 ja 625 hv. Uuden sukupolven PowerShift 3 -vaihteistoista on tarjolla sekä automatisoituun että manuaaliseen vaihteensiirtoon perustuvat versiot. Synkronoimaton Eaton Fuller RTLOvaihteisto tulee mallistoon mukaan myöhemmin. Sisu Polar malliston perusrunkovaihtoehdot ovat edelleen

matala U300 ja korkea C460, joten päällirakenteet ovat siirrettävissä nykyisistä autoista uuteen mallistoon. Myös nykyiset akselistot, jousitusratkaisut ja vetotapavaihtoehdot säilyvät pääosin ennallaan. Euro 6 -malliston perusohjaamoita on kaksi, matala 2,3 m ja korkea 2,5 m. Leveämmässä, moottoritunnelittomassa makuuohjaamossa on tasalattia. Molempiin ohjaamoihin on tarjolla useita kattoversioita. - Tiukkenevan lainsäädännön edellyttämä uusi teknologia asettaa kuorma-autovalmistajille myös haasteita; asiakasräätälöityjen erikoisajoneuvojen tuottamisessa tarvittava komponenttien sijoittelun vapaus rajoittuu, mm. eri käyttötehtävien edellyttämien pakoputkistoratkaisujen osalta. Pyrimme näiden

osalta tietysti mahdollisimman innovatiivisiin ratkaisuihin, jotta jatkossakin pystymme tarjoamaan asiakkaillemme hyvin toimivia tuotteita, sanoo Sisu Auton toimitusjohtaja Timo Korhonen - Uuden malliston todennäköisten teknisten rajoitteiden ja uuden Euro 6 -teknologian kustannuslisän takia valmistaudumme kuitenkin Euro 5-malliston kysyntäpiikkiin kasvattamalla tilapäisesti tuotantokapasiteettiamme loppuvuoden ajaksi, jatkaa Korhonen. Uuden Sisu Polar Euro 6 malliston myynti käynnistyy malliston esittellyllä lokakuussa. Ensimmäiset asiakastoimitukset tapahtuvat vuoden 2014 toisella neljänneksellä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJE TUS 19 KULJETUS

Kysyntäpiikki voi yllättää Ensimmäiset kuorma-automarkkinoilla 76 tonnin Sisut isu Auto arvioi, että ensi vuoden alusta voimaan tuleva Euro 6 -päästönormi aiheuttaa vielä tämän vuoden loppupuolella selvän kysyntäpiikin kuorma-automarkkinoilla.

S

Järeimmän luokan kuormaautojen kysyntää lisäävät myös 1.10.2013 voimaan astuvat raskaan liikenteen 76- ja 68 tonnin yhdistelmäpainot. Asiasta kirjoittaa Sisu Auton toimitusjohtaja ja pääomistaja Timo Korhonen blogissaan Sisun nettisivuilla. - Nyt on oikea aika varmistaa, ettei meneillään oleva Euro 5 kysyntäpiikki pääse yllättä-

mään, Korhonen kirjoittaa. Mitta- ja massauudistuksen vaikutuksista Korhonen muistuttaa, että uusien mitoitusten täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää tarkkaa mitta- ja painolaskelmaa koko yhdistelmän ja päällirakenteiden osalta. - Suomalainen Sisu Polar on varma ja vahva valinta myös 1.10.2013 voimaan tulevan massa- ja mittamuutoksen mukaisiin kuorma-autoihin. Sisut on jo pitkään mitoitettu kantamaan nykyistä suuremmat painot, joten Sisuun ei tarvitse tehdä lisätestejä tai mitoittaa jarruja ohjauslaitteita uudestaan tulevien painojen mukaisiksi, Korhonen kirjoittaa. Uudet, suuremmat massat

vaativat erityisesti runko- ja alustarakenteilta suurta käyttövarmuutta. Sisun apurungoton korkea runko tekee sen alustasta poikkeuksellisen kevyen, vääntöjäykän ja kippausvakavuudeltaan erinomaisen. - Korkearunkoisten Sisujen rakenteiden lujuudesta kertovat parhaiten parinkymmenen vuoden kokemus lukuisista ajotehtävistä Suomessa sekä runsaan neljän vuoden ja sadan auton käyttökokemus yliraskailla kokonaispainoilla vaikeissa olosuhteissa Siperiassa, Korhonen toteaa. Timon Blogi on luettavissa kokonaisuudessaan Sisu Auton nettisivuilla www.sisuauto.com.

toimitettu isu Auto on toimittanut ensimmäiset uusien massamuutosten mukaiset autot asiakkaille.

S

Autoista kaksi on neliakselisia Sisu Timber mallisarjan

puutavara-autoja, kaksi Sisu Rock 8x4 maansiirtoautojen yhdistelmiä. Kaikki autot soveltuvat 1.10. alkaen yhdessä 5-akselisten perävaunujen kanssa 76 tonnin yhdistelmien vetoautoiksi.

Mäkivaaralle kaksi uusien mittojen Sisua

Mäkivaaran Sisu yhdistelmät luovutettiin Ajardoksen pihalla Nummelassa. Kuvassa Ajardoksen Pekka Halme (vas.), Markku ja Markus Mäkivaara ja Sisun Länsi-Suomen ja Satakunnan myyjä Reijo Virtamo.

orilaiselle Kuljetus Mäkivaara Oy:lle on luovutettu kaksi Sisu Rock 8x4 sorakasettiyhdistelmää. Autot on mitoitettu lokakuun alusta voimaan tulevien uusien

P

painojen mukaan. - Kun painonkorotus alkoi varmistua, päätimme että se pitää päästä hyödyntämään heti kun uudet painot tulevat voimaan, sanoo kuljetusyrittäjä

Markku Mäkivaara. Yhdistelmät on mitoitettu 68 tonnin kokonaispainoille. Yhdistelmän omapaino on vain 24,7 tonnia, joten hyötykuormaa saadaan 43,3 tonnia. Autoja tullaankin käyttämään pidemmissä siirtoajoissa. Sisu Polar 8x4 vetoautoissa on 550 hv MB V8 moottori ja automatisoitu PowerShift vaihtamisjärjestelmä. Neliakseliset Jyki perävaunut ja Elg automaattikasetit on toimittanut Ajardos Oy. Tänä vuonna 50 vuotta täyttänyt Kuljetus Mäkivaara toimittaa maa- ja kiviaineksia Satakunnan alueelle. Yritys hoitaa myös teollisuuden kuljetuksia, esimerkiksi läjityksiä ja murskausjätekuljetuksia. Maansiirtoautoja yrityksellä on yli 10.

Sisu Timber DK16M K-AKK-8x4/355+140+137 Uuden mitoituksen mukainen puutavara-auto, perusakseliväli 4950 mm. Yhdistelmän kokonaispaino 5-akselisella perävaunulla76 t, 4-akselisella perävaunulla 68 t Akselit: Sisu vetävä teli, tekninen kantavuus 26 t, trippeliakseli 7,5 t. Sisu etuakseli 9 t Moottori: M-B V8 16 l 440 kW/598 hv, vaihteisto Eaton Fuller RTLO20918 Asiakas: Koneurakointi Tapani Koukkula Oy, Ranua Myyjä: Pasi Kivelä, Sisu Auto

Holmbergille tulee uusien mittojen Sisu enholalainen kuljetusliike Br. Holmberg Transport Ab on tilannut uuden Sisu Timber 8x4 puutavara-auton.

T Staffan Holmberg ja Länsi-Uusimaan Sisumyyjä Tomi Siltanen kättelivät uusien massojen mukaisen Sisu Timber kaupan heinäkuussa. Taustalla Holmbergin nykyisistä autoista toinen, joka oli pari vuotta sitten ensimmäisiä Sisu Polar puutavara-autoja.

Staffan Holmberg myöntää, että uuden auton hankintaa joudutti uusien massamuutosten lisäksi Euro 5 autojen myynnin loppuminen vuodenvaihteessa. Uusi Sisu Polar on mitoitettu 68 tonnin kokonaispainoille 4akselisella perävaunulla. Holmberg arvioi, että 8-akselinen 68 tonnin yhdistelmä tulee jatkossa olemaan yleisin puutavara-auto Etelä-Suomen mäkisillä pikku-

Sisu myynti uusiin tiloihin Oulussa

Oulun Sisu myynnin avajaisissa kuorma-automyyjä Liisa Kaattari luovutti uuden Sisu Polar sora-auton Olli, Anse ja Oiva Lehdolle.

teillä. Metsäliitolle ja nykyiselle Metsä Groupille aina puuta ajanut Holmberg laskee, että loppuvuodesta liikenteeseen tulevalla Sisulla saadaan joka kuormaan useampi tonni lisää hyötykuormaa. - Sillä on suuri merkitys, kun meilläkin keskimääräinen ajomatka on suuntaansa 110 kilometrin luokkaa, hän sanoo. Holmbergille tulevassa Sisussa on taloudellinen 600 hv:n MB V8 moottori. Ja vaihteistona tietysti Fuller. - Se nyt vaan on ainoa oikea vaihteisto puunajoon, hän kuittaa 12 Sisun kokemuksella. ohjois-Suomen Sisu myynti muutti kesäkuun alussa uusiin tiloihin Raskoneen kanssa samaan osoitteeseen Moreenikuja 2.

P

- Avajaisissa luovutettiin uusi Sisu Polar sora-auto A & O Lehdolle, kertoo kuorma-automyyjä Liisa Kaattari.

Sisu Timber DK-16M K-AKK 8x4 / 335+140+137 Uuden mitoituksen mukainen tehdasvalmis puutavara-auto, perusakseliväli 4750 mm. Ihanteellinen yhdistelmä 68 t kokonaispainolle 4-akselisella perävaunulla, soveltuu myös 5-akselisen veturiksi. Lyhyt ohjaamo, enemmän kuormatilaa. Akselit: Sisu FR-2P-26-S-0465 napavälitteinen teliveto, 7,5 t ohjaava trippeliakseli, 9t etuakseli. Moottori: M-B V8 16 l 440 kW/598 hv, vaihteisto automatisoitu PowerShift. Asiakas: Kuljetusliike Pihkaniska Oy, Kiihtelysvaara. Myyjä: Petri Lievonen, Sisu Auto

Sisu Rock 8x4 DK-16M K-AKK 8x4 / 355+140+137 Uuden mitoituksen mukainen maansiirto- ja tienhoitoauto, perusakseliväli 4950 mm. Yhdistelmän kokonaispaino 5-akselisella perävaunulla 76 t, 4akselisella perävaunulla 68 t. Akselit: Sisu FR-2P-26-S-0465 napavälitteinen teliveto, 7,5 t ohjaava trippeliakseli, 9t etuakseli. Moottori: M-B V8 16 l 440 kW/598 hv, vaihteisto automatisoitu PowerShift, toisessa autossa Eaton Fuller. KOME automaattikasetti, 4-akselinen perävaunu Asiakas: Lemminkäinen Infra Oy, asiakkaalle toimitettu kaksi yhdistelmää Myyjä: Petri Lievonen, Sisu Auto


TUS 20 KULJE KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Laadukas alumiinivanne tuo selkeää hyötyä kuljetusyrityksille nen vanne murtuu, niin Alcoavanne läpäisee testin hienosti.

ilcoa Oy on vuonna 2011 perustettu perheyritys, joka toimii Alcoa -vanteiden ja tarvikkeiden tukkumyyjänä Suomessa ja Virossa.

M

Yrityksen toimipiste ja varasto sijaitsevat Rauman paperiteollisuusalueella, jossa tuhannen vanteen valikoimasta löytyy viitisenkymmentä eri vannetyyppiä ja pintamallia. Varaston sijainti mahdollistaa nopeat toimitukset Suomeen ja Viroon. Milcoan edustamat takoalumiiniset Alcoa-vanteet valmistetaan Unkarissa. Laadukkaat vanteet ovat markkinoiden vahvimpia ja kevyimpiä. Tehtaalla on kapasiteettia tuottaa jopa yli miljoona Alcoa -vannetta vuodessa Euroopan markkinoille. Tämän lisäksi Alcoalla on tehtaita Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa, joissa valmistetaan vanteita näille markkina-alueille. Alcoan Euroopan keskusvarasto sijaitsee Belgiassa, jossa varastoidaan Euroopan kahden viikon vannetarpeet. Milcoan edustamilla Alcoa -vanteilla on Suomessa noin 27 % markkinaosuus kaikista raskaista kuormaautoista. Alumiinivanteiden markkinaosuus on Alcoalla Suomessa noin 80 %. Vahva asema maailman markkinoilla on saavutettu pitkäjänteisellä työllä - Alcoa täyttää tänä vuonna 125 vuotta ja Alcoa Wheels 65 vuotta.

Vankka kokemus alalta Milcoa Oy:n perustajalla, Erkki Huttelalla, on vankka kokemus niin raskaan- kuin kevyenkin ajokaluston parissa. - Meillä on kotona kuljetusliike ja lisäksi erilaisista autokorjaamotehtävistä on kertynyt osaamista jarrurumpujen vaihtamisesta vanteiden kiristämiseen ja alan muihin töihin. Raskaan kaluston alumiinivanteiden myynnin parissa olen tehnyt töitä vuodesta 2009. Monipuolinen alan osaaminen ja kokemus on kasvattanut ammattitaidon, joka auttaa tunnistamaan asiakkaiden tarpeet kokonaisvaltaisesti, kertoo Huttela. Tulevaisuuden haasteena Milcoalla on Alcoa -vanteiden markkinaosuuden kasvattaminen Suomessa. Yrityksen tavoitteena on myös toimia voimakkaammin ensiasennuspuolella. - Alcoa -vanteita myyvät johtavat rengasliikkeet ja varaosaliikkeet ympäri maata. Meillä on vahva ja toimiva jälleenmyyntiverkosto, jonka kanssa teemme entistä tiiviimpää yhteistyötä asiakaspalvelun parantamiseksi. Viime aikoina olemme päässeet paremmin yhteistyöhön myös

Enemmän hyötylastia Alcoa -vanteet ovat paljon kevyemmät kuin teräsvanteet ja valetut alumiinivanteet. Hyötylastin määrää voidaan siis lisätä.

Renkaat kuluvat vähemmän - jarrujen ja jousituksen käyttöikä pidentyy

Jokainen Alcoa -vanne saa alkunsa yhdestä kappaleesta, joka on erittäin kestävää ruostumatonta alumiiniseosta. Alcoa -vanteet ovat keveitä ja kestäviä; ne tuovat paljon rahanarvoista hyötyä kuljetusyrityksille.

ensiasennuspuolen kanssa; Alcoa vanteita toimitetaan kasvavia määriä johtaville kotimaisille perävaunuvalmistajille joiden tuotteisiin Alcoa -vanteet tuovat keveyttä, kestävyyyttä ja tyylikkään ulkonäön, listaa Huttela.

Taotaan yhdestä kappaleesta Jokainen Alcoa -vanne saa alkunsa yhdestä kappaleesta, joka on erittäin kestävää ruostumatonta alumiiniseosta. 8000 tonnin prässillä harkko taotaan vanteen muotoon. Taonnan jälkeen vanne lämpökäsitellään mekaanisen kokonaislujuuden maksimoimiseksi. Alcoan taontapro-

sessi suuntaa alumiinin raerakenteen vanteen muodon mukaisesti, jopa kriittisellä alueella, jossa kiinnityslaippa ja muu vanne kohtaavat. Prosessin tuloksena saadaan vanteet, joiden taottu lujuus on ylivertainen ja jotka läpäisevät vaativimmatkin testit kuten TÜV, LBF ja JWLT. - Alcoan taotuilla alumiinivanteilla on 5 vuoden valmistusvirhetakuu ilman kilometrirajoitusta, ilmoittaa Huttela.

Lujuustestien tulokset Testit ovat osoittaneet, että Alcoa-vanteet ovat paljon kestävämmät kuin teräsvanteet ja va-

lualumiiniset vanteet. - Taottu Alcoa-vanne kestää 71 200 kg:n kuorman ennen kuin se vääntyy 5 cm. Teräsvanteen reuna vääntyy saman verran jo 13 600 kg:n kuormalla, kertoo Huttela.

Iskunkestävyystestin tulokset Japanilainen JWL-testi simuloi kuorma-auton renkaan iskeytymistä korkeaan kadunreunakiveykseen 50 kilometrin tuntivauhdilla. 910 kilon paino pudotetaan rengas-vanne -kokonaisuuden päälle. Kun teräsvanteen reuna vääntyy ja ilma tyhjenee renkaasta ja valualumiini-

Koska Alcoan alumiinivanteet on taottu ja 100-prosenttisesti CNC-sorvattu, ne pyörivät tasapainoisemmin ja aiheuttavat vähemmän renkaiden kulumista kuin prässätty ja hitsattu teräsvanne. Alumiinin lämmönjohtokyky on myös kolme kertaa parempi kun teräksen. Alumiini on valittu materiaaliksi esim. kannettavien tietokoneiden jäähdytysripojen ja henkilö- ja kuorma-autojen jäähdyttimien siipien materiaaliksi sen hyvän lämmönjohtavuuden vuoksi. Kuumuus onkin renkaiden kestävyyden, jarrutustehon ja jarrupalojen keston pahin vihollinen.

Pienempi polttoaineen kulutus Koska vanteet ovat jousittamatonta painoa, polttoaineen säästyminen tapahtuu massan hitausmomentin ansiosta. Tarvitaan vähemmän voimaa pyörittämään taottua alumiinivannetta, joka painaa puolta vähemmän kuin teräsvanne. Puolueettoman testaus- ja tutkimusorganisaation suorittamat testit osoittivat, että Alcoan alumiinivanteilla renkaiden pyörimisvastus oli 3 % alempi teräsvanteisiin verrattuna. Tämä pienempi pyörimisvastus merkitsee polttoaineenkulutuksessa 1,0 %:n säästöä.

Alhaisemmat huoltokustannukset

Alcoa Dura-Bright® vanteissa on kestävä pintakäsittely, jonka puhdistat vedellä ja saippualla. Dura-Bright® ei ole pinnoite vaan pintakäsittely, joka tunkeutuu alumiiniin ja muodostuu yhtenäiseksi osaksi vannetta. Se ei halkeile, hilseile tai syövy, kuten perinteiset pinnoitteet.

Alcoan taotusta alumiinista valmistetuilla vanteilla on 5 vuoden takuu ilman kilometrirajoitusta. Ne on valmistettu erittäin kestävästä alumiiniseoksesta eikä niissä ole pinnoitetta. Ne eivät tarvitse hiekkapuhallusta ja uudelleenmaalausta pysyäkseen toimintakelpoisina. Teräsvanteet, joissa näkyy paljon kuoppaista tai muuta korroosiota, on vaihdettava uusiin. Lisäksi uudelleen maalattujen teräsvanteiden maalipinnan paksuuden on oltava alle 75 µ. Liian paksu maalikerros voi aiheuttaa kiinnitysten löyhtymistä, ennenaikaista kulumista tai jopa vanteen irtoamisen. Uudelleen maalatuissa vanteissa maalin on kuivuttava kunnolla, sillä alikovettuneella maalilla


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJE TUS 21 KULJETUS

Reka alupankot

Kevyet Alcoa -alumiinivanteet tuovat merkittäviä lisäkiloja yhdistelmän kantavuuteen mikä on tulevilla korotetuilla kokonaispainoilla ja mitoilla entistäkin tärkeämpää. Alcoa -vanteita käytetään yhä enemmän myös puutavaran ajossa; kuvassa uusi 5-akselinen Briab varustettuna Alcoa Dura-Bright® -vanteilla.

voi olla sama vaikutus kuin liian paksulla maalilla.

Alcoa Dura-Bright® - hieno ulkonäkö ja helppo kunnossapito Alcoa Dura-Bright® vanteissa on kestävä pintakäsittely, jonka puhdistat vedellä ja saippualla. Nyt vanteesi ovat parhaimmillaan vähemmällä vaivalla kuin muut teräs- tai alumiinivanteet. Säästät aikaa ja rahaa, ja samalla saat hyvännäköiset vanteet kuorma-autoosi, perävaunuusi tai linja-autoosi. DuraBright ® ei ole pinnoite vaan pintakäsittely, joka tunkeutuu alumiiniin ja muodostuu yhtenäiseksi osaksi vannetta. Se ei halkeile, hilseile tai syövy, kuten perinteiset pinnoitteet. Näitä vanteita ei tarvitse kiillottaa, vaan tavallinen pesu vedellä ja saippualla pitää ne kirkkaina pesusta pesuun, tuhansienkin kilometrien jälkeen. Dura-Bright® vanteet tunnistaa mustasta Alcoa Dura-Bright® -tarrasta. - Ensi vuoden alusta DuraBright ® mallin jo nyt erittäin kestävä pintakäsittely muuttuu entistäkin kestävämmäksi. Niinpä DuraBright® kestää jatkossa vieläkin paremmin vaikkapa perävaunun taka-akselilla missä vanteet ovat jatkuvassa “hiekkapuhalluksessa”. Ja mikäli haluaa mattapintaisen vanteen löytyy Alcoalta tietenkin myös harjatut Brushed -mallit, lisää Huttela.

Alcoa Dura-Flange® - lisäsuojaa pidentämään huoltoväliä entisestään Alcoa Dura-Flange® -vanteissa on patentoitu käsittely, joka muodostaa suojaavan kilven vanteen olka-alueelle ja estää reunan kulumista. Alcoa DuraFlange® -vanteet ovat markkinoiden ainoat vanteet, jotka on suojattu tämäntyyppiseltä kulumiselta. Näin suojattujen vanteiden käyttöikä on vähintään kaksinkertainen verrattuna muihin alumiinivanteisiin samoissa käyttöolosuhteissa. Alcoa testasi Dura-Flange ® -vanteet, eikä niissä ollut 240 000 kilometrin

Edistyksellinen Reka-nosturiteline nyt sarjatuotannossa!

- Alcoan tuotekehityksen tuloksena markkinoille tulee loppuvuodesta Dura-Bright®-malli entistäkin paksummalla pintakäsittelyllä, 22.5x11.75 -vannekoko 0-offsetilla ja 5000 kg kantavuudella sekä alumiinivanteet inloader-perävaunuihin joita käytetään mm. lasikuljetuksissa, luettelee Milcoa Oy:n Erkki Huttela.

Milcoalla on Raumalla varasto, jossa tuhannen vanteen valikoimasta löytyy viitisenkymmentä eri vannetyyppiä ja pintamallia. Varaston sijainti mahdollistaa nopeat toimitukset Suomeen ja Viroon.

jälkeen havaittavissa merkkiäkään vanteen reunan kulumisesta. Tämä käsittely tekee DuraFlange® -vanteista sopivimmat kuljetuksiin, joissa kuormat ovat raskaita ja painopiste vaihtelee, aiheuttaen renkaan hankautumista vanteen olka-alueelle: kuljetukset erittäin vaikeissa olosuhteissa kuten kaivostoimintaan liittyvä ajo, raskas rahti kuten tukkikuormat, säiliöautot pienemmillä teillä kuten maitoautot tai polttoaineen jakeluautot sekä bussilinjat.

Alcoa WorkHorse® - jarrulevyjen suojaus ja suurempi kantavuus Vastauksena asiakkaiden tarpeisiin ja markkinoiden vaatimuksiin Alcoa Wheel Products

kehitti vanteen Euroopan vaativiin oloihin, ajoneuvoille, joissa on levyjarrut. Tämä uusi vanne on suunniteltu tuuletusreiättömäksi veto- ja etuakseleiden levyjarrujen suojaamiseksi hiekalta ja soralta. WorkHorse® -vanne on löytänyt tiensä useisiin muihinkin käyttökohteisiin, myös perävaunuihin. Vanteen erityinen muotoilu tuo Alcoan asiakkaille todellista lisäarvoa vähentämällä huoltokustannuksia, pidentämällä jarrujen käyttöikää sekä parantamalla suorituskykyä. Vahvemman rakenteen ansiosta myös vanteiden elinikä on kasvanut. WorkHorse® -vanteiden kiinnitysominaisuudet ovat samat kuin muissakin vanteissa. WorkHorse® -vanteet ovat saatavissa mattapintaisina (harjattu).


TUS 22 KULJE KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uusi Iveco Trakker nyt Suomessa - koeajokiertue tulossa alkusyksystä

Uusi Iveco Trakker on saapunut Suomeen tarjoten tehokkuutta ja luotettavuutta raskaiden kuormien kuljetukseen vaikeissakin maastoissa.

veco esitteli täysin uuden Trakkerin huhtikuun lopulla Bauma 2013 -näyttelyssä Saksassa. Nyt Suomeen on saatu ensimmäiset uudet Trakkerit ja lisää on tulossa sillä uutuuden myynti on lähtenyt hyvin matkaan.

I

Uusi Trakker on Ivecon vaati-

viin olosuhteisiin tarkoitettu raskaiden kuljetusten ajoneuvo, mikä selviytyy raskaista kuormituksista vaikeissakin maastoissa erinomaisella tehokkuudella - tarjoten toki hyvät ajoominaisuudet myös maantiellä. - Jo edellinen Iveco Trakker saavutti Suomessa laajan asiakaskunnan erityisesti maa-ainesten ajossa. Lisäksi sitä myy-

tiin muihin raskaisiin ajotehtäviin kuten puutavara-autoksi. Nyt esitelty uusi Trakker nostaa kaikki ominaisuudet aivan uudelle tasolle, joten uskon että Trakkeria tullaan myymään Suomeen mukavasti, sanoo Iveco Finland Oy:n myynnin teknisestä tuesta vastaava Jarmo Mäki. Uudessa Trakkerissa on voimanlähteenä Cursor 8 ja Cursor 13 moottorit, joiden tehoalue on 310-500 hv. - Suomeen myydään nyt 6-sylinteristä 13-litraista Cursor 13 -moottoria, josta on tarjolla 450 hv ja 500 hv tehovaihtoehdot. Muuttuvageometrisen turbon ansiosta moottori tuottaa erittäin suuren väännön alhaisilla kierrosluvuilla. Moottori on polttoainetaloudellinen ja tehokas kokonaisuus, lupaa Mäki. Kaikki Cursor -moottorit täyttävät Euro 5 -vaatimukset sekä tilauksesta myös vapaaehtoisen EEV (Enhanced Environmentally-Friendly Vehicles) -ympäristöstandardin vieläkin tiukemmat vaatimukset. - Iveco on esitellyt myös uudet Euro 6 -moottorit joten tehtaalla on tarjota edistyksellistä moottoritekniikkaa tulevallekin päästötasolle, toteaa Mäki. Ensimmäiset uudet Trakkerit on saatu Suomeen ja niiden asiakastoimitukset ovat alkaneet. - Uskomme että maa-ainesten ajossa 68 tonnin yhdistelmät tulevat olemaan volyymituote eli 4-akselinen auto ja 4-akselinen perävaunu. Tähän tarpeeseen

uusi Trakker on erittäin viisas vaihtoehto. Trakkerin soveltuvuus puutavara-ajoonkin on jo todistettu, tosin 76 tn painorajaan emme tällä hetkellä tarjoa Trakker kalustoa 5 kw/tn teho-

säännön vuoksi, toteaa Mäki. Uuden Trakkerin sekä uuden Stralis Hi-Wayn pääsee koeajamaan Ivecon alkusyksyn kiertueella, josta saat lisätietoja osoitteessa www.iveco.fi

- Tervetuloa koeajamaan uusi Trakker alkusyksyn esittelykiertueella, kutsuu Iveco Finland Oy:n Jarmo Mäki.

Uusien Iveco Euro 6 -moottoreiden ja ainutlaatuisen Hi-eSCR -katalysaattorin ansiosta palotapahtumaan ei tarvita EGR -järjestelmää. Näin moottoriin tulee vain suodatettua ilmaa kierrätettyjen pakokaasujen sijasta, jolloin moottorin kuluminen on hyvin vähäistä, öljynvaihto ja huoltovälit ovat pitkiä.


METSร„ALAN AMMATTILEHTI

- myรถs kattava Z-nosturi mallisto! Kuussillantie 23, 01230 Vantaa Puhelin 010 55 080 Fax 010 550 8190

www.vta.fi etunimi.sukunimi@vta.fi

Tampere VTA: Timo Kallio 010 550 8210, Sami Munck 0400-752 560


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJE TUS 25 KULJETUS

Lasse (oik.) ja Rami Tynjälä ovat pitkän linjan hakekuljetusten ammattilaisia. Ajossa on 6 hakeyhdistelmää joilla ajetaan mepana mm. sahatavaraa, terästä ja teollisuuden tuotteita.

Pohjanmaalla hake kulkee komiasti uljetusliike Lasse Tynjälä Oy Alajärveltä tunnetaan näyttävistä hakeyhdistelmistään.

K

Kuljetusliikkeen tarina alkoi vuonna 1956 kun Unto Tynjälä aloitti liikennöinnin sora-autolla. Unton poika Lasse jatkoi isänsä viitoittamaa tietä jatkaen yrittäjänä vuodesta 1969. - Hakkeen ajo alkoi vuonna 1970 Kontio-Sisulla ja puoliperävaunulla Pietarsaareen ja Mänttään. Jo silloin tehtiin mepa-ajoa; Pietarsaaresta tuotiin paluukuormassa sementtiä, Kokkolasta apulantaa ja Vilppulasta sahatavaraa, muistelee Lasse Tynjälä. 80-luvun alkupuolella Tynjälä suunnitteli yhdessä Erkki Rautiaisen kanssa ketjupurkavaan perävaunuun käsiavattavat sivuovet jotka tehtiin Liperissä. - Ensimmäinen hydraulisesti sivuaukeava hakeperävaunu tuli meille 80-luvun lopulla, sanoo

Tynjälä. Lassen poika Rami sai yhdistelmäkortin vuonna 1990 ja niin Tynjälän kuljetushistoria sai jatkoa kolmannessa polvessa. - Ammatinvalinta oli minulle selvä asia jo pikkupojasta. 90luvun aikana kalustomäärä alkoi hiljalleen kasvaa ja parhaillaan meillä oli seitsemän yhdistelmää ja tällä hetkellä niitä on kuusi. Kaksi yhdistelmistä on ketjupurkavia umpikaappeja, kaksi ketjupurkavaa sivuaukeavaa ja kaksi sivukaatavaa nousevaseinäistä, luettelee Rami Tynjälä. Yritys työllistää Lassen ja Ramin lisäksi 12 henkilöä. - Itse keskityin reilu vuosi sitten ajojärjestelyihin joten en ehdi paljonkaan enää ajamaan. Aiemmin merkittävä osa kalustostamme oli yhden asiakkaan ajossa mutta nyt asiakkaita on paljon enemmän ja yhteistyökumppaneiden verkosto laaja, joten ajojärjestelyt vaativat enemmän aikaa. Tärkeänä työkaluna meillä on Econen -järjestelmä, millä saavuttaa myös säästöjä poltto-

ainekuluissa, kertoo Tynjälä. Kuljetusliike Lasse Tynjälä Oy:n kuljetuskalusto pidetään hyvässä kunnossa ja sitä uusitaan tasaisesti. - Meille valmistuu parhaillaan uusi ketjupurkava sivuaukeava hakeyhdistelmä MatecTrailerilla Soinissa, joka on tehnyt meille neljä viimeistä yhdistelmää. Veturiksi siihen tulee Scanioidemme rinnalle uusi Volvo FH. Vaikka nyt olisi mahdollisuus kasvattaa yhdistelmän massaa ja korkeutta, teimme uudesta yhdistelmästä edelleen 8akselisen jolla ajetaan 64 tonnin kokonaispainolla ja perävaunussa on singlepyörät. Korkeutta nostimme 5 senttiä eli sitä on nyt 4250 mm ja leveyttä 2600 mm, niin että ajamamme teollisuuden tuotteet mahtuu ja ne saa sidottua. Pitää jatkossa rauhassa katsoa saisiko suuremmista kokonaispainoista hyötyä logistiikkaamme, miettivät Tynjälät. Ja kuten Tynjälän autoista yleensä, uudesta kokonaisuudesta tulee näyttävä ja ulkonäköön panostetaan. - Uusi yhdistelmä valmistuu esille Power Truck Showhun ja

Kuljetusliike Lasse Tynjälä Oy:n hakeyhdistelmät ovat perinteisesti viimeisen päälle näyttäviä. Kuvan ketjupurkavan yhdistelmän on tehnyt Matec-Trailer.

Kuljetusliike Lasse Tynjälä Oy:n uusin ketjupurkava sivuaukeava hakeyhdistelmä valmistuu Power Truck Showhun. Autona on uusi Volvo FH 520; kuormakori ja perävaunu on Matec-Trailerin valmistusta.

elokuun lopulla suuntaamme Ruotsiin Lastbil -näyttelyyn Hell Cat Scanialla, jolla voitimme arvostetun Nordic Trophyn puu- ja hakeautoluokassa vuonna 2011. Kakkos- ja kolmossijoja meillä on Nordic Trophystä useampikin, sanoo Tynjälä. Ensimmäisen kerran Tynjälän auto nähtiin näyttelyssä Ruotsissa vuonna 1996 ja siitä lähtien kuorma-autojen rakentelu on

kuulunut “harrastuksiin”. - Olen ollut mukana järjestämässä Power Truck Showta Nukalan Mikon ja Arin sekä Ristimaan Juhan kanssa alusta saakka eli vuodesta 2005. Tänä vuonna Power Truck Show on kasvanut entisestään ja ensi vuonna 2014 Härmässä on 10vuotisjuhlatapahtuma mistä tehdään aiempaakin komiampi, lupaa Rami Tynjälä.

- Elokuussa Härmässä jyrähtää kun Power Truck Show 2013 kokoaa paikalle Euroopan komeimmat kuorma-autot, sanoo Rami Tynjälä.


TUS 26 KULJE KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Knapen tarjoaa markkinoiden johtavat kävelevälattiaiset puoli- ja täysperävaunut sekä kuormakorit mm. metsäenergiakuljetusten tarpeisiin.

Knapen erikoistunut kävelevälattiaisiin perävaunuihin ja kuormakoreihin ollantilainen Knapen Trailers valmisti Euroopan ensimmäisen kävelevälattiaisen perävaunun vuonna 1984.

H

Vuoteen 2001 saakka valikoimaan kuului myös kippiperävaunut mutta sen jälkeen yhtiö on valmistanut ainoastaan kävelevälattiaisia perävaunuja sekä kuormakoreja.

- Koska olemme jo kohta 30 vuoden ajan keskittyneet kävelevälattiaisiin tuotteisiin, olemme kehittäneet niiden rakenteet ylivertaisiksi. Knapen tarjoaa mm. ainutlaatuisen itsekantavan runkoratkaisun, mikä tekee perävaunusta kevyemmän ja kestävämmän. Toimme myös aikanaan ensimmäisenä markkinoille alumiinisen runkorakenteen kävelevälattiaisiin vaunuihin. Lisäksi valmistamme runkoja

myös ultralujasta erikoisteräksestä, kertoo Knapen Trailersin myyntijohtaja Jandrik Knapen.

Markkinajohtaja kävelevälattiaisissa Knapen on tänä päivänä markkinajohtaja Euroopassa kävelevälattiaisissa perävaunuissa ja kuormakoreissa. - Euroopan kokonaismarkkina kävelevälattiaisissa perävau-

nuissa on noin 3200 kappaletta hyvänä vuotena ja Knapen valmistaa vuodessa noin 700 vaunua, laskee Knapen. Knapenilla on euroopanlaajuinen jälleenmyyjäverkosto, jolle annetaan tehtaalta osaava tekninen tuki ja tarjotaan tehokkaasti toimivat varaosapalvelut.

Markkinoiden laadukkain tuote Knapen tarjoaa erikoistuot-

teet, joilla asiakkaiden on mahdollista tehdä kannattavaa liiketoimintaa. - Tuotteemme tarjoavat markkinoiden parhaat ominaisuudet joten myös hinta/laatu -suhde on kohdallaan. Emme ole halvin mutta varmasti laadukkain; tuotteen edullinen ostohinta ei yksin ratkaise kannattavaa investointia, vaan on otettava huomioon sen ominaisuudet sekä koko elinkaaren kustannukset. Laadukkaat rakenteet yhdistettynä vähäiseen huoltotarpeeseen takaa asiakkaidemme tyytyväisyyden. Knapen antaa kävelevälattiaisille vaunuille ja kuormatiloille täyden kahden vuoden takuun ja maalipinnalla viiden vuoden takuun. Tämä kertoo jotain siitä miten vahvasti luotamme tuotteisiimme, ilmoittaa Knapen.

Jatkuvaa kehitystötä asiakkaiden eduksi

Knapen Trailersin tehdas sijaitsee Deurnessa eteläisessä Hollannissa, Eindhovenista itään. Juhannuksen jälkeisellä viikolla tehtaalla vieraili maahantuoja Salo-Machineryn johdolla joukko suomalaisia kuljetusalan ammattilaisia. Kuvassa oik. Knapenin myyntijohtaja Jandrik Knapen, Salo-Machineryn Pertti Salo, Antti Karppinen, Heikki Virtanen, Jarmo Aholin, Risto Pohjanen, Janne Ukkola, Jouko Hakala, Marko Ylijoki, Matti Partanen ja Knapenin myyntiexpertti Ben Kampwart.

Knapen tekee jatkuvaa kehitystyötä kävelevälattiaisissa ratkaisuissa. - Meillä on erittäin vahvaa osaamista tuotekehityksessä ja kuuntelemme tarkasti asiakkaidemme toiveita, että pystymme tarjoamaan juuri heidän käyttötarpeisiinsa parhaiten soveltuvat tuotteet. Knapen tarjoaa aina erittäin kevyet ja kestävät ratkaisut maksimaalisella kuormatilalla sekä asiakkaan haluamilla erikoisratkaisuilla, toteaa Knapen. Laadun pohja luodaan suunnittelussa ja tuotannossa. - Suunnitteluosastomme kehittämät edistykselliset tekniset


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJE TUS 27 KULJETUS

ratkaisut toteutetaan tasokkaassa tuotannossa huippumateriaaleista ja komponenteista - laadukkailla työkaluilla ja koneilla todellisten ammattilaisten toimesta, toteaa Knapen.

Räätälöintiä asiakastarpeisiin

Knapenin itsekantava runkoratkaisu on ainutlaatuinen; se tekee perävaunusta kevyemmän ja kestävämmän.

Knapen räätälöi kävelevälattiaiset puoli- ja täysperävaunut sekä kuormatilat juuri asiakkaan erikoistarpeisiin. - Knapenilla on paljon toimivia erikoisratkaisuja kuten kokosivuaukeavat ratkaisut, erilaiset hydrauliset tai pneumaattiset kuormapeitteet, radio-ohjattavat kääntyvät akselit, järeät ovirakenteet ja niiden lukitukset jne. Myös lattiarakenteita on tarjolla useita erilaisia; yleisimmin käytetään 6 tai 10 mm alumiinista lattiarakennetta, kertoo Knapen.

Vaunujen maalauksessa hyödynnetään maalausrobottia; päädyt viimeistellään käsityönä. Maalipinnalle annetaan viiden vuoden takuu.

Järeät rakenteet kestävät Suomessakin

Kävelevälattiarakenne Cargo Floor asennetaan paikoilleen. Tarjolla on myös Heavy-duty -versiot vaikkapa teräsromun kuljetukseen.

Knapenin vaunuilla ja koreilla kuljetetaan mm. haketta, turvetta, kierrätysmateriaaleja, maatalouden tuotteita ja erilaisia kappaletavaroita. - Hollannissa sallitaan 50 tonnin kokonaispainot joten tuotteemme on tehty alusta saakka järeämmiksi kuin Euroopan maissa, joissa käytetään 40 tonnin kokonaispainoja. Niinpä Knapen on osoittanut kestäyytensä myös Suomessa ja Ruotsissa, jossa olosuhteet ovat vaativat ja kokonaispainot korkeita, sanoo Knapen.

Maalatut perävaunut viimeistellään ja varustellaan asiakkaiden erikoistoivomusten mukaan.

Suomessa myynnistä vastaa Salo-Machinery Kun kävelevälattia on asennettu runkoon, kiinnitetään vaunuun alumiiniseinät. Seinävahvuuksia on tarjolla lukuisia.

Tuotannon kaikki vaiheet tapahtuvat tehokkaasti ja tuotantotilat ovat todella siistit. Kuvassa viimeistellään perusrakenteita.

Kävelevälattiaiset Knapen perävaunut ja kuormakorit tuo Suomeen Salo-Machinery. - Ensimmäisen kävelevättiaisen perävaunun toin Suomeen 90-luvun alussa Laukaan Rahtiautoille ja se oli Knapen. Nyt tarjoamme suomalaisille asiakkaille koko Knapenin laajan ja laadukkaan tuotevalikoiman. Knapenin kävelevälattiaiset perävaunut ja kuormakorit ovat hyvässä maineessa Suomessa. Niinpä niiden myynti on lähtenyt mukavasti matkaan - olemme myyneet Knapenin uusia kävelevälattiaisia perävanuja mm. energiahakkeen ajoon, kertoo Salo-Machineryn Pertti Salo.

Kokosivuaukeavat ratkaisut ja hydrauliset kuormapeitteet ovat erittäin lujaa tekoa joten ne kestävät myös Suomen käyttöolosuhteissa.

Kävelevälattiainen perävaunu on erittäin monipuolinen ja se tarjoaa mahdollisuuden kuljettaa erilaisia materiaaleja ja kappaletavaraa.

Knapenin tehtaalta lähtee vaunuja asiakkaille tasaiseen tahtiin; vuodessa vaunuja valmistuu noin 700 kappaletta sekä lisäksi tehdään kuormakoreja.


TUS KULJETUS 28 KULJE

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Suomalaisvoitto Volvo VISTA -finaalissa ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN HUOLTO Testaamme ilmastointilaitteen oikean toiminnan. Mikäli jotain tarvitsee korjata, hyväksytämme työn suorittamisen sinulla. Pakettiin sisältyy: Tarvittava kylmäaine. Öljy ilmastointilaitteen kompressorille. Tiiviyden tarkistus ja kylmäaineen lisäys. Mahdolliset muut ilmastointilaitteeseen liittyvät korjaukset ja varaosat veloitetaan erikseen.

VDS-4 ÖLJYNVAIHTOTARJOUS PIKAHUOLLOSTA

100 € WAECO COOLAIR TAUKOILMASTOINTILAITE

VISTA 2012-2013 -maailmanmestarit, Team Harju -joukkue, johon kuuluvat Juha Keskifrantti, Jesse Laukkanen, Immo Harju ja Atte Almonkari.

esäkuun 26. päivä suomalaisjoukkue Team Harju kruunattiin VISTA 20122013 -kilpailun voittajaksi. VISTA on Volvon maailmanlaajuinen jälkimarkkinahenkilöstölle järjestetty kilpailu.

K

Teetä kuorma-autoosi edullinen moottoriöljyn ja öljynsuodattimien vaihto! • VDS-4 -moottoriöljyt • Suodattimet • Vaihtotyö • Jätteenkäsittelymaksut

189 € Esim. Volvo D13 -moottoriin 36 litraa öljyä alkuperäisillä normaaleilla suodattimilla

Longlife suodattimilla 209 €

Tekniset tiedot: Ilmastointilaite CoolAir RT880 Tuotenro WAE9105305551 Maks. jäähdytysteho: 850 wattia Nimellinen tulojännite: 24 volttia DC Tulojännitealue: 20 volttia DC – 30 volttia DC Virrankulutus: 12 – 22 ampeeria Alijännitekatkaisu: konfiguroitavissa Paino: n. 21 kg

1380 € Pyydä asennustarjous!

- Olemme erittäin iloisia ja ylpeitä saavutuksestamme. Kilpailu on ollut haastava ja päivä oli rankka. Monessa tehtävässä oli aikapaineita, mutta tunnemme toisemme hyvin ja yhteistyö sujuu saumattomasti, maailmanmestareiden joukkuejohtaja Immo Harju kommentoi heti voiton selvittyä. Volvon VISTA-kilpailu on maailman suurin laatuaan ja alkoi viime vuoden syyskuussa. Kilpailuun osallistui yli 17000 työntekijää 93 maasta. Usean teoriakierroksen ja alueellisten semifinaalien jälkeen mukana oli enää 32 joukkuetta ympäri maailman, jotka matkustivat kisaamaan maailmanmestaruudesta Göteborgiin. Joukkueet ansaitsivat pisteitä muun muassa yhteistyökyvystä, ongelmanratkaisusta ja Volvon ohjeiden seuraamisesta. Nämä kaikki ovat tekijöitä, joista laadukas asiakaspalvelu koostuu.

Upeaa suomalaisosaamista läpi kilpailun

Muista vierailla Wetterin ja Volvon osastolla Power Truck Showssa 9-10.8.2013 Tarjoukset voimassa 15.8.2013 saakka. Kaikki hinnat alv 0 %.

OULU KOKKOLA KAJAANI KEMI KUUSAMO ROVANIEMI puh. 020 778 810 • www.wetteripower.fi

- Kaiken kaikkiaan suomalaisten joukkueiden osaaminen kilpailussa oli huippuluokkaa. Team Harju on VISTA-kilpailun veteraani ja nyt monivuotinen työ palkittiin maailmanmestaruudella. Olemme suomalaisten joukkueiden menestyksestä todella ylpeitä. Suomessa henkilökunnan osaamisen kehittämiseen on viime vuosina panostettu erityisen paljon. Tämä näkyy asiakkaillemme laadukkaana palveluna, lisää työntekijöiden motivaatiota ja toi nyt tietenkin upeaa kisamenestystä, kertoo Suomessa VISTAkilpailusta vastaava Marcus Hällström tyytyväisenä. Ylpeät voittajat esiteltiin gaala-illalli-

sella 26.kesäkuuta. VISTA-kilpailun päätyttyä on arvioitu, että sen myötä on syntynyt noin 475 680 tuntia lisäkoulutusta Volvo kuorma- ja linja-autojen jälkimarkkinahenkilöstölle. Kilpailusta saatavat hyödyt ulottuvat pidemmällekin. - VISTA on erittäin tärkeä osa Volvon osaamisen kehittämistyötä. Tulokset hyödynnetään maailmanlaajuisesti. Näin jälkimarkkinapalveluiden laatu asiakkaille on mahdollisimman korkea, sanoo Hayder Wokil, Volvo Trucksin laatupäällikkö.

VISTA 2012-2013 -finaalin tulokset Ensimmäinen sija: Team Harju, Suomi Toinen sija: NTC 1, Sveitsi Kolmas sija: MC Hammers, Englanti Paras tiimihenki: Benecia, Korea Paras tiimijohtaja: Matheus Henrique de Avila, Brasilia Paras tulokas: Wetteri Power Oy, Finland

VISTA tietoa VISTA on maailman suurin jälkimarkkinahenkilöstölle järjestetty kilpailu. Volvo järjesti ensimmäisen kilpailun mekaanikoille vuonna 1957 Ruotsissa, jonka jälkeen kilpailu on kasvanut kansainväliseksi tapahtumaksi. Kilpailun tavoitteena on kehittää ja parantaa työntekijöiden tietoa ja taitoa sekä parantaa jälkimarkkinoiden asiakaspalvelua. Kilpailu on avoin kaikille Volvo kuorma- ja linjaautoverkoston jälkimarkkinahenkilöstölle maailmanlaajuisesti. VISTA 20122013 -kilpailu on ollut tähänastisista kilpailuista suurin ja siihen osallistui yli 17 000 henkilöä 93 maasta.

Lue uudet uutiset joka päivä: ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJE TUS 29 KULJETUS

Öström Pro Trans Oy:llä on 11 näyttävää yhdistelmää, jotka ovat tuttuja myös Power Truck Shown palkintosijoilta. Kuvassa X-1R testissä olevat Scania R730 (oik.) ja R620.

X-1R lisäaineet käyttötestissä kierrätysmetallin ajossa Ö ström Pro Trans Oy Kristiinankaupungista tekee mm. lämpösäädeltyjä kuljetuksia, vaihtolavakuljetuksia, elintarvikekuljetuksia ja kierrätysmateriaalikuljetuksia 11 näyttävällä yhdistelmällä, jotka on tarkoin valittu ja suunniteltu tehokkaisiin kuljetuksiin.

Huhtikuussa 2013 Kuusakosken kierrätysmetallia kuljettavaan Scania R730 -kuorma-autoon vuosimallia 2011 otettiin testikäyttöön X-1R tuotteet eli Diesel+Booster polttoaineen lisäaine ja X-1R Metallinhoitoaine moottorin, vaihteiston ja perän öljyihin. - Seuraamme tarkasti aineiden vaikutuksia ja teemme testijakson jälkeen tuloksista laajan raportin. Heti alusta kun lisäaineet otettiin käyttöön, mottorin ääni muuttui tasaisemmaksi ja hiljaisemmaksi. X-1R metallinhoitoaine parantaa moottorin voitelua, ja vähentää moottorin osien kulumista huomattavasti. Diesel+Booster voitelee polttoainejärjestelmää, parantaa kylmäkäynnistystä, palauttaa tehon ja samalla pysyvät myös venttiilit, männänrenkaanurat ja

palotilat puhtaina. Myös muuttuvageometrinen turbo pysyy liikkeessä ja puhtaana eikä se tarttuile. Kun hyötysuhde on parempi ja moottori pelaa tasaisesti niin sen huomaa ajaessa äänen lisäksi siitä, että moottorin pohjavääntö on parempi kuin aiemmin ja moottori reagoi kaasuun nopeammin, kertoo Tony Nyholm, joka toimii Öström Pro Trans Oy:n kuljettajana. Nyholmilla on myös oma yritys Trade Center Finland, joka toimii Lappfjärdissä tehden raskaan kaluston huoltoja ja korjauksia, ongelmaratkaisua, diagnostiikkaa, akseleiden säätöä jne. asiakkaiden luona. Yritys myös myy X-1R tuotteet. X-1R Metallinhoitoaine vähentää kitkaa mikä näkyy selvästi myös käytännössä. - Kun aiemmin päästin auton vapaarullaukseen 1,2 km ennen liikenneympyrää, oli vauhtia 55 km/h siinä kohtaa missä piti alkaa jarruttamaan. Sen jälkeen kun autoon laitettiin X-1R Metallinhoitoaine olen päästänyt auton vapaarullaukseen 1,6 km ennen liikenneympyrää ja jarru-

tuskohdassa nopeutta on nyt GPS:n mukaan 60 km/h, ilmoittaa Nyholm. Diesel+Booster polttoaineen lisäainetta käytettiin viiden viikon testijakso, jonka jälkeen käyttö lopetettiin erojen havaitsemiseksi. - Polttoaineen kulutus laski 3 litraa sadalla kilometrillä. Kun lisäaineen käyttö lopetettiin ja sen vaikutus loppui 3-4 viikon päästä, nousi polttoaineen kulutus takaisin, sanoo Nyholm. Nykyisissä dieselmoottoreissa käytetään huippumoderneja polttoaineen korkeapaineruiskutusjärjestelmiä. - Ruiskutuspaineet ovat jopa 3000 baria ja dieselpolttoaineista on tehty entistä biopohjaisempia jolloin niiden voiteluominaisuudet ovat laskeneet. X-1R Diesel+Booster parantaa voitelua ja kone käy tasaisesti sillä polttoaine palaa tasaisesti jokaisessa sylinterissä. Lisäaineesta tulee olemaan erityisen paljon hyötyä talvella, jolloin ajetaan talvilaadun dieselillä ja polttoaineenkulutukset nousevat korkeiksi. Myös lisälämmitin pelaa huomattavasti paremmin Diesel +Boosterillä, suutin ja palokam-

Öström Pro Trans Oy:n Scaniat sopivat X-1R testiautoiksi erittäin hyvin, sillä niillä ajetaan kierrätysmetallia meno-paluuna ja kokonaispainoa on aina noin 60 tonnia eikä tyhjänä ajeta juuri ollenkaan. Vuodessa molemmilla autoilla ajetaan noin 150 000 km. Testistä saadut tulokset ovat siis hyvin vertailukelpoisia.

mio pysyvät puhtaana ja veden lämpötila pysyy tasaisen lämpöisenä mistä on hyötyä talvella, toteaa Nyholm. Heinäkuun alussa 2013 X-1R testiin otettiin toinenkin Öström Pro Trans Oy:n auto - Scania R620 vuosimallia 2007. - Vanhemmassa autossa moottorin ääni muuttui X-1R tuotteiden lisäyksen jälkeen kuivan metallisesta tasaisen kehrääväksi; nyt moottori käy tasaisesti ja paljon hiljaisemmin kuin ilman lisäainetta. Muutoksen huomaa myös ajossa auton vetä-

essä paljon paremmin. Autossa käytetään nyt myös Diesel+ Booster polttoaineen lisäainetta ja syksyn aikana selviää miten paljon se vähentää polttoaineenkulutusta, sanoo Nyholm. Öström Pro Trans Oy:n Scaniat sopivat tesiautoiksi erittäin hyvin. - Autoilla ajetaan kierrätysmetallia meno-paluuna, joten kokonaispainoa on aina noin 60 tonnia eikä tyhjänä ajeta juuri ollenkaan. Näin saadut tulokset ovat vertailukelpoisia, kertoo Nyholm.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Täydet viisi tähteä. Perusteellisesti uudistunut Mercedes-Benz kuorma-automallisto.. Mercedes-Benz on ollut aina edelläkävijä, kun puhe on kääntynyt kuorma-autojen taloudellisuuteen, turvallisuuteen ja kuljettajamukavuuteen. Ja nyt Mercedes kulkee väkevästi eteenpäin täysin uudistuneella EURO VI -mallistolla – monipuolisemmin kuin koskaan aikaisemmin. Erittäin tyylikkäät uusi Actros, uusi Antos, uusi Arocs, uusi Atego ja uusi Econic ovat valmiina ajoon.

ACTROS

ANTOS

Kaukoliikenteeseen

Raskaaseen jakeluliikenteeseen

www.mercedes-benz.fi/kuorma-autot


METSÄALAN AMMATTILEHTI

AROCS

ATEGO

ECONIC

Monipuolisiin tehtäviin, kuten työmaa- ja puutavaraliikenteeseen

Keskiraskaaseen jakeluliikenteeseen

Ympäristöhuollon tehtäviin ja erikoiskäyttöön


TUS KULJETUS 32 KULJE

METSÄALAN AMMATTILEHTI

- Näyttävien ja teknisesti laadukkaiden autoteippausten tarkoitus on kasvattaa asiakkaidemme liiketoimintaa, ilmoittaa Timo Peri.

Autoteippauksissa taiteellisuus ei saa mennä kaupallisten tavoitteiden edelle T imo Teipin Navetasta Pyhtäältä valmistuu tasaiseen tahtiin vaativia ja näyttäviä autoteippauksia kokonaispalveluna suunnittelusta toteutukseen. - Tänä vuonna tavoitteemme on tehdä noin 250 autoteippausta mikä on meille nykyään normaali hyvä vuosi - määrästä noin 70 % on kuorma-autoja. Marraskuussa 2011 Timo Teipille tuli täyteen 10 000 tehtyä vaa-

tivaa autoteippausta. Joskus aikoinaan teimme töitä määrällisesti enemmänkin vuodessa mutta sitten päätimme keskittyä vaativimpiin töihin ja ajatella asiakkaan tarpeita laajempana kokonaisuutena. Riemastuttavaa on se että töiden vaikeusaste nousee koko ajan mikä tekee työstämme mielenkiintoista ja haasteellista. Tämä on jatkuvaa oppimista, kertoo Timo Peri, joka perusti Timo Teipin vuonna 1983. Ensi toukokuussa Navetassa vietetäänkin yrityksen 30-

Puutavara-autoilijat ovat Timo Teipin tärkeää asiakaskuntaa. J. JS Kuljetus Oy:n Volvo FH16:sta teipattiin virtaviivainen kokonaisuus.

vuotisjuhlia. - Navetta on kaiken toimintamme keskipiste. Emme tee keikkoja vaan teippaukset toteutetaan aina omissa tiloissamme mikä takaa parhaan mahdollisen lopputuloksen. Lopullisen suunnittelun ja toteutuksen kiertyminen yhtäaikaiseksi prosessiksi mahdollistaa huippusuorituksen, sanoo Peri.

Tavoitteena asiakkaan menestyminen Timo Teippi laittaa jokaisessa työssä peliin maksimaalisen ammattitaitaitonsa niin että asiakas saa investointinsa tuottamaan. - Meidän tehtävänä on nostaa asiakkaidemme tunnettavuutta ja imagoa niin että asiakkaiden oma liiketoiminta kasvaa. Perusteellisesti suunniteltu, visuaalisesti kestävä kokonaisuus ja identiteetti kantaa vuosikausia jopa kymmeniä - vaikka maailma ympärillä muuttuu. Kun asiakkaalle rakennetaan tunnettavuutta on oltava samaan aikaan sekä järkevä että rohkea. Taiteellisuus ei saa mennä koskaan kaupallisten tavoitteiden edelle ja annetuissa budjeteissa tulee pysyä. Tässä kaikessa näkemys ja suunnittelu on kaiken perusta;

käytämme työssämme enemmän aivoja kuin käsiä. Toteutettujen töiden tulee olla teknisesti laadukkaita ja toimia psykologisesti oikein niin että asiakkaamme pääsee tavoitteeseensa. Tyytyväinen asiakas on meidän tärkein markkinoijamme, kiteyttää Peri.

Koneurakointialalla panostetaan yhä enemmän yrityskuvaan

Teippi suunnittelee ja toteuttaa teippauksia yhä enemmän myös koneurakointiyrityksille mm. maarakennus- ja metsätyökoneisiin. - Koneurakointiyritykset haluavat luoda positiivista yrityskuvaa ja tunnettavuutta mikä johtaa tilaisuuksiin saada enemmän töitä. Ja niin kuin kuljetusalallakin yrityksen tunnettavuus auttaa moneen asiaan kuten mm. ammattitaitoisten kuljettajien saamiseen, sanoo Peri.

Kuljetusalan lisäksi Timo

Perusteellisesti suunnitellulla teippauksella luodaan juuri halutunlainen visuaalinen ilme. Kuvassa Transport Raukko Oy:n DAF XF.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Timo Teipin Navetassa mahtuu teippaamaan koko yhdistelmän kerralla. Kuvassa Maanrakennus Jalo Oy:n komea Scania lähdössä ajoon.

Koneyritykset panostavat yhä enemmän yritysilmeeseen. JK-Koneurakoinnin Caterpillar kaivukoneen teippaus hohtaa pimeässäkin.

Huoltoautot ovat yrityksen tärkeä käyntikortti. Kuvassa Mantsinen Oy:n tyylikäs Renault, joka oli Timo Teipille tullessaan harmaa.

Timo Teipin materiaalivarasto on erittäin suuri - jonkin teipin värisävy saattaa muuttua prosessin edetessä ja vaihtoehtoja pitää löytyä.

Timo Peri seuraa tarkasti kuorma-autojen muotoilun kehittymistä ja tulevaisuuden konseptiautot viitoittavat myös teippausten tietä.

Koneenkuljetuslavetit ja kaikki erikoiskuljetusperävaunut. Soita Pekalle puh. 0400 376 222

KULJE TUS 33 KULJETUS


METSÄALAN AMMATTILEHTI

/RJOLIWORLVWDYDWQlN\PlW 8XVL+LDERKMDDPRWDUMRDDHQQHQQlNHPlWW|PlQODDMDWMDHVWHHWW|PlWQlN\PlWNRNRW\|VNHQWHO\DOXHHOOH 3DUDQQHWWXHUJRQRPLDHQWLVWlPXNDYDPSLNlVLQRMLQYDUXVWHWWXLVWXLQVHNlOXNXLVDWSLHQHWSDUDQQXNVHWWDNDD YDWWXUYDOOLVHQMDQRSHDQNXRUPDQNlVLWWHO\QKDQNDOLVVDNLQRORVXKWHLVVD 7LPEHU7URQLFVVlKN|RKMDXVMDPXXWOLVlYDUXVWHHWPDKGROOLVWDYDWQRVWXULQUllWlO|LQQLQMXXULVHOODLVHNVLNXLQ Nl\WWlMlWDUYLWVHH,QWHJURLGXOODYDDNDQl\W|OOlYRLVHXUDWDNlVLWHOO\QSXXQPllUll0DKGROOLVWHQRQJHOPD WLODQWHLGHQYDUDOOHQRVWXULVVDRQKlLUL|GLDJQRVWLLNND .DLNNLXXGHQ+LDERKMDDPRQRPLQDLVXXGHWRQNHKLWHWW\SDUDQWDPDDQW\|VNHQWHO\QWXRWWDYXXWWDMDPXNDYXXWWD VHNlKHOSRWWDPDDQNXOMHWWDMDQW\|Wl 8XVLRKMDDPRRQVXXQQLWHOWXYDDWLYDQNl\WWlMlQWDUSHLVLLQROLSDQRVWXULYDOLQWDVLWWHQ/RJOLIWWDL-RQVHUHG /LVlWLHWRMD+LDE6XRPL +HQU\+DJHUOXQG (WHOl6XRPL SXK+DQQX,LYDQDLQHQ .HVNLMD,Wl6XRPL SXK 0LND.DOOLRVDDUL 3RKMRLV6XRPL SXKZZZKLDE¿


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Puutavarayhdistelmän kuormatilakoon merkitys selkenee

Vasemmalla auton XXL -paketti ja oikealla alupaketti: kuormapinta-alaero XXL -paketin hyväksi autossa 0.87 m2 (kukkuran osuus) ja perävaunussa 0.64 m2. Kun auto kuormataan kahdella kolmosnipulla on yksin auton kuormakokoero 0.87 m2 x 6 m = 5.22 m3 ja 2088 kg. Perävaunussa vastaavasti kolmella kolmosella lastattuna tilakokoero on 0.64 m2 x 9 m = 5.76 m3 ja 2304 kg lastattuna 400 irtokuutiopainoisella kolmoskuidulla. Yhdistelmien kuormakokoero on 10.98 m3 ja yli 4000 kg XXL -pakettien hyväksi.

uutavarayhdistelmien kuormakokojen kasvu tuo nyky-yhdistelmiin 4 000 kg lisäbonuksen, yksi lisäakseli antaa kuormalisää 7 000 kg ja kaksi 14 000 kg.

P

Kun tämänhetkisistä kuormista suuri osa ajetaan täysillä tapeilla ja silti usein vajaakuormilla - niin mihin nuo uudet lisätonnit lastataan ?

Mikä on lisätilan tarve? Neljä tonnia kesäkuitua tarvitsee n. 10 m3 lisäkuormatilan, seitsemän tonnia 17,5 m3 ja neljätoista tonnia kaipaa jo 35 m3:n lisätilan. Kuormakorkeuden kasvu 4.4 metriin kasvattaa kuormatilaa 2.88 m3 irtokuutiolla, joten kuormatilan kasvattaminen on tarpeen jopa seitsemänakselisilla yhdistelmillä. Kahdeksas akseli kaipaa lisätilaa 10 m3 ja yhdeksänakselinen 76 tonninen huimat 28 m3.

Mistä tilaa saadaan? Kuormatilaa voidaan kasvattaa vain madaltamalla apurunkoa ja kasvattamalla pankkojen kuormapinta-alaa ja nippupituuksia. Perävaunussa lisätilaa tuovat matala runko ja matalat renkaat yhdistettynä suurikuormatilaisiin pankkoihin. Pankkojen kuormapinta-ala määräytyy tolppakorkeuden osalta ajoneuvojen runkokorkeuksista. Pankkojen runkoleveyden määrittää yhdistelmän kokonaispituus siten, että alle 22 metrisissä pankkoleveys saa olla 2.60 m ja yli 22 metrisissä maksimileveys on 2.55 m. Kuormapintaalan kokoon on suuri merkitys myös itse pankon rakennemitoilla ja -muodoilla. Nippupituuksien yhteispituuteen vaikuttaa ajettavan puutavaralajikkeen katkaisupituudet sekä auton ja perävaunun kuormatilamitat sallittuine ylityksineen. Lue lisää kokonaispaino-asiasta www.ammattilehti.fi, hakusanalla: puu76

XXL-paketin ja alupaketin kuormatilaeron näkee suoraan silmälläkin. Ja mittaamalla erot saa tutkittua tarkasti ja laskettua miten paljon enemmän puuta mahtuu kyytiin kehityksen kärkeä edustavilla, kevyillä ja suurikuormatilaisilla XXL-paketeilla.

KULJE TUS 35 KULJETUS


TUS 36 KULJE KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Tommi Matikainen on Puunkuormaajamestari 2013!

Taistelu on tauonnut ja Puunkuormaajamestari 2013 on keskellä korkeimmalla pöllillä tuulettava Tommi Matikainen Kouvolasta. Kuusamon Jari Sarajärvi (vas.) kisasi hienosti hopealle ja Kari Heinonen Mikkelistä otti pronssia häviten hopean Sarajärvelle vain yhdellä sekunnilla.

uunkuormauksen Suomen mestaruusfinaali 2013 kisattiin perjantaina 7.6. Kuopion kauniissa matkustajasatamassa SKAL:n liittokokouksen yhteydessä. Kilpailun voitti kymmenen sekunnin turvin kouvolalainen Tommi Matikainen ajalla 5.48.

P

Alkukilpailuiden perusteella ennakkosuosikkien joukkoon kuuluneet sijoittuivat myös kärkeen. Jari Sarajärvi Kuusamosta tuli kakkoseksi (5.58), ja Kari Heinonen Mikkelistä sijoittui pronssille (5.59). Viime vuoden voittaja, viisinkertainen mestari Kai Sirén Pornaisista kisasi tällä kertaa neljänneksi (6.23).

Puunkuormauksessa kilpaillaan tukkikuorman kuormaamisessa puutavara-autoon. Paremmuuden ratkaisee tehtävään käytetty aika ja kuormaamisen virheettömyys. - Olin finaalissa ensimmäinen kisapari Laineen Jorin kanssa. Suoritus lähti mukavan vauhdikkaasti liikkeelle eikä virheitä sattunut - toki pari kertaa oli lä-

hellä piti -tilanteita ja yksi pudotus oli tosi lähellä mutta tukki pysyi kourassa. Aika 5.48 riitti tänä vuonna voittoon, kertoo mestari Matikainen. Kun Suomen - ja todennäköisesti maailman kovimmat puutavaranosturin käyttäjät ottavat yhteen - ei virheisiin ole tiukassa sekuntipelissä varaa. Matikainen voitti kakkoseksi tulleen Ja-

ri Sarajärven kymmenellä sekunnilla mutta kolmoseksi kisannut Kari Heinonen hävisi hopean Sarajärvelle vain yhdellä sekunnilla. - Viime vuoden finaalissa Metkossa olin viides ja hävisin voittajalle kahdeksan sekuntia. Siinä oli monta kovaa kaveria sekuntien sisällä, muistelee Matikainen Tämän vuoden alkukilpailussa Valkealassa Kuljetusliike T. Matikainen Oy:n kuljetusyrittäjä Tommi Matikainen ja myös finaalissa kisannut yrityksen kuljettaja Jari Aho kävivät historiallisen tiukan taistelun alkukilpailun voitosta. - Meillä oli molemmilla sama ajoaika 4.36 ja sama lisäaika 1.15. Minulla oli yksi pankkokilkka vähemmän kuin Jarilla mutta tukissa päätyheittoa 5 cm enemmän. Tuomaristo tutki asiaa ja päätyi lopulta sääntökirjan perusteella siihen että päätyheitto tulkittiin määrääväksi ja Jari sai alkukilpailupokaalin ilman että sitä tarvitsi alkaa sahailemaan kahtia. Nyt sitten finaalissa ratkesi välillämme Valkealan herruus mikä on lähes yhtä kova juttu kuin Suomen mestaruus, heittää Matikainen. Tommi Matikainen osallistui ensimmäisen kerran Puunkuormaajakilpailuun 90-luvun alussa, joten kokemusta on jo parinkymmenen kilpailun verran. - Yhden kerran on tainnut jäädä alkukilpailu väliin ja finaalissa olen ollut kuusi kertaa. Aiem-

Suomen parhaat puunkuormaajat 2013 yhteiskuvassa paremmuusjärjestyksessä. Voittajakolmikon Matikainen-Sarajärvi-Heinonen vierellä Kai Sirén (Pornainen), Reijo Niskanen (Rovaniemi), Saku Simpanen (Pielavesi), Juha Kemppainen (Joensuu), Jori Laine (Orivesi), Seppo Lavikka (Savitaipale), Jussi Hintikka (Petäjävesi), Jouni Torvinen (Juankoski) ja Jari Aho (Kouvola). Metsäalan Ammattilehti onnittelee koko finaaliporukkaa huimista suorituksista sekä alan tunnettavuuden ja arvostuksen nostamisesta! Voittaja Tommi Matikainen saa Ammattilehdeltä palkinnoksi liput Power Truck Showhun koko porukalleen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJE TUS 37 KULJETUS

alista Katso kuvat fina ta ja alkukilpailuis hti.fi www.ammattile

SKAL:n liittokokouksen yhteydessä Kuopion kauniissa matkustajasatamassa käyty Puunkuormaajamestari 2013 finaali keräsi paikalle suuren joukon kuljetusalan yleisöä.

min sijoitukset ovat olleet parhaimmillaan viidensiä mutta nyt nousin ensimmäistä kertaa palkintopallille ja heti korkeimmalle korokkeelle vaikka vastassa olivat varmasti tämän hetken kovimmat kaverit, kertoo Matikainen tyytyväisenä. Matikainen ajaa työkseen energiapuuta eli kantoja ja risuja. - Pyöreää puuta en ole ajanut vuoden 2007 jälkeen. Kantoja ja risuja ajaessa saa nosturia käyttää paljon sillä yhden kuorman tekoon menee aikaa jopa tunnin verran. Silti pyöreän puun kuormaaminen on aivan erilaista kuin energiapuun, joten kyllä kisaa ennen piti käydä treenaamassa Lehtisen Veijon kisanosturilla legendaarisessa Sipilän montussa Heinolassa yhdessä Ahon Jarin kanssa, tunnustaa Matikainen. Puunkuormaajamestari 2013 voittaja sai perinteiseen tapaan palkinnoksi Buster alumiiniveneen. - Olemme jo vuosia sitten Ahon Jarin kanssa sopineet että jos jompi kumpi voittaa mestaruuden niin toinen saa ostaa veneeseen perämoottorin. Eli parikymppistä Terhiä odotellessa... toteaa Matikainen. * * * Puunkuormaajamestarikiertueen 27 alkukilpailuun osallistui kevään aikana ennätykselliset 1051 kilpailijaa. Suomen mestaruudesta kilvoitteli alkukilpailutulosten perusteella 12 osanottajaa, joista viisi lääninmestaria ja seitsemän parasta aikojen perusteella. Alkukilpailujen yhteydessä kamppailtiin myös yli 60-vuotiaiden veteraanien ja naisten mestaruuksista. Naisten mestari on Riikka Kekäläinen Suonenjoelta ajalla 8.42 ja veteraanien Seppo Lavikka Savitaipaleelta loistavalla ajalla 5.45. Kilpailukiertueen pääjärjestäjinä olivat Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, Cargotec Finland Oy ja Veho Hyötyajoneuvot. Mukana oli myös useita yhteistyökumppaneita.

Veho Hyötyajoneuvojen johtaja Juha Ruotsalainen ja finaalin komeat pokaalit. Puunkuormaajamestaruus on alan keskuudessa erittäin arvostettu saavutus, josta kisataan tosissaan.

Ammattilaisten tosissaan käymä sekuntipeli vaatii tarkkaa tekemistä tuomareilta - kuvassa Hiabin myyntipäällikkö Arto Moilanen seuraa kisasuoritusta vankalla rutiinillaan.

Myös nosturivaakojen sekä keskusvoitelujärjestelmien asennukset ja huolto.

050 594 4053

Finaalin ratkettua Bridgestone Finland Oy:n Tuomas Virén pakkasi mainosbanderollit ja matkasi kohti uusia seikkailuja. Taustalla finaalin kuuluttanut Harri Pöntinen sytyttää jännityksestä vapisevin käsin tupakan - lähellä oli ettei Metsäalan Ammattilehden Janne Jokelan kanssa lyöty Sarajärvi-Sirén -veto koitunut Harrille kalliiksi. Sarajärvi voitti Sirénin mutta voittajasta lyöty veto todettiin Harrin onneksi ratkaisemattomaksi. Ensi vuonna panoksena on siis tuplapotti!

Metsäalan Ammattilehti! Vain 49 eur/vuosi ! (6 numeroa) Tilaa Puh. (09) 698 0442

www.ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJE TUS 39 KULJETUS

Viisiakselisia puutavaraperävaunuja valmistetaan nyt hyvää tahtia ome Oy:n tehtailta valmistuu tasaiseen tahtiin uusia 5-akselisia puutavaraperävaunuja.

K

- Kun päätös uusista korotetuista massoista ja mitoista viimein saatiin, alkoi perävaunuissa selkeä kysyntäpiikki sillä nyt tarvitaan uutta kalustoa millä uudet massat ja mitat voidaan hyödyntää. Toki päätöstä edelsi pitkä kaupallisesti hiljainen aika joten nyt ikääntynyt kalusto vaatii muutenkin uusimista, kertoo Kome Oy:n toimitusjohtaja Harri Komulainen. Komen tehtaat Haapajärvellä, Nummelassa ja Iisalmessa ovat olleet käynnissä koko kesän. - Samaan aikaan kun massaja mittapäätös piristi kotimaan myynnin alkoi kysyntä kasvaa myös Venäjällä ja Ruotsissa. Venäjälle menee Briab- ja Kome -puutavaraperävaunuja hyvää tahtia ja uusia kauppoja on tuloillaan. Ruotsiin toimitamme sora-, puu- ja vaihtolavavaunuja kasvavassa määrin, ilmoittaa Komulainen.

Vaunuja saa vielä loppuvuodelle - kiire alkaa olla Vaikka Komella on useiden

Uusi 5-akselinen Briab -puutavaraperävaunu on optimoitu uusille massoille ja mitoille. Vaunu on tehty mahdollisimman kevyeksi hyötykuorman maksimoimiseksi - toki kestävyys on ainakin yhtä tärkeä asia.

tehtaiden synergiasta syntyvä suuri kapasiteetti perävaunujen valmistukseen, alkaa tuotanto olla melko täynnä syksyksi ja kohta koko loppuvuodeksikin. - Meillä on mahdollisuuksia saada vaunuja toimitukseen vielä loppuvuodelle, mutta nyt alkaakin olla kiire tehdä päätöksiä ja tilata vaunu mikäli haluaa ottaa 1.10.2013 voimaan astuvien

tavaravaunu toimitetaan asiakkaalle alkusyksyn aikana. - Viisiakselisten vaunujen runkomitta hakee vielä asiakkaiden keskuudessa muotoaan sillä niin tekee metsäyhtiöiden puunmittakin; tällä hetkellä asiakkaat tilaavat jopa 11,3 metristä vaunua mikä on yli metrin pidempi kuin mitä 4-akseliset. Olemme valmistaneet 5-akselisia vaunuja siirto- ja kiinteätelisinä. Meillä on myös valmiiksi suunniteltuna uusi jatkettava 5-akselinen vaunu ja ensimmäinen sellainen valmistuu syksyn aikana. Aika näyttääkin nähdäänkö Suomessa uusien massojen ja mittojen ansiosta jatkovaunun uusi tuleminen, sillä jatkovaunu helpottaa paljon pitkän 9-akselisen yhdistelmän liikkumista metsässä ahtailla kääntöpaikoilla, miettii Komulainen.

uusien massojen ja mittojen tuoman hyödyn käyttöön tämän vuoden aikana, kehoittaa Komulainen.

Vaunut pidentyvät - jatkovaunu tulee..? Ensimmäiset 5-akseliset Briab -puutavaraperävaunut valmistuivat toukokuussa ja ensimmäinen 5-akselinen Kome -puu-

Uudet EHM EnergyBoxxit!

Kome on toimittanut asiakkaille myös 5-akselisia kasettiperävaunuja, joilla ajetaan pidempiä siirtoja “terminaaliajona”.

XXBoxx laitasarjat!

EHM Hakkuriasennukset kaikille merkeille!

Uudet ja käytetyt pankot varastosta. Kysy TERMINATOR vaihtotarjousta!


TUS KULJETUS 40 KULJE

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Raimo Perälä Oy:n komea Volvo puutavara-autojen rivistö ehti samaan kuvaan heinäkuun iltana.

Kun nosturi kulkee paljon mukana on sen keveys ratkaisevan tärkeää aimo Perälä Oy Alajärveltä kuljettaa puuta viidellä yhdistelmällä pääasiassa Metsäliitolle ja Stora Ensolle.

R

- Ajoa on ollut tänä vuonna hyvin, talvi mentiin kahdessa vuorossa ja hyvä tahti on jatkunut myös kesän yli. Kuljettajat ovat olleet vuorotellen ansaitulla kesälomalla mutta muuten on menty kahta vuoroa kesäkin eli kyllä puu kulkee, toteaa Raimo Perälä joka aloitti kuljetusyrittäjänä vuonna 1973 jatkaen isänsä ja isoisänsä tietä. Perälän viisi Volvoa ovat melko identtiset; kaikissa on Alucarin puutavaravarustelu, Alucarin tai ExTen alumiinipankot, Palfinger Epsilon ohjaamonosturit ja perässä kulkee Jykin perävaunut. - Uusin 4-akselinen Volvo on mitoitettu uusien kokonaispainojen mukaan eli ajamme sillä lokakuusta lähtien 68 tonnin kokonaispainolla. Siinä on myös astetta järeämpi nosturi Palfinger Epsilon Q150L kun muissa autoissa nosturina on Palfinger Epsilon M110L, luettelee Perälä. Ensimmäinen Epsilon Palfinger tuli Perälälle vuonna 2010. - Nosturi on ollut oikein hyvä ja niinpä Kivelän Erkin kanssa on tehty kauppaa ja reilussa parissa vuodessa kaikki nosturit on vaihtuneet Palfinger Epsiloniksi. Ajamme paljon nosturi koko ajan mukana joten Palfinger Epsilonin keveys on erittäin tärkeä asia sillä jokainen kilo hyötykuormaa on kotiinpäin. Nosturi on muutenkin hyvä käyttää ja

Perälän autoilla ajetaan paljon nosturi mukana joten jokaisessa autossa on kevyt Palfinger Epsilon ohjaamonosturi.

voimaa löytyy. Ohjaamo on asiallinen työpaikka eikä teknisiä ongelmia ole ollut - 2010 mallin nosturiin vaihdoimme hiljattain tehtaan suosituksen mukaan sisäpuoliset ylettimen letkut ja kun otimme ne ulos totesimme että letkut olivat vielä hyvässä kunnossa eivätkä ne olleet vuotaneet yhtään. Palfinger Epsilon on kyllä kaiken kaikkiaan hyvä nosturi ja niitä onkin tullut koko ajan Pohjanmaalle lisää, kommentoi Perälä.

Kun uudet kokonaispainot astuvat voimaan 1.10.2013 ajetaan tällä 4-akselisella Volvolla ja 4-akselisella Jykillä 68 tonnin kokonaiskuormia. Nosturina Palfinger Epsilon Q150L mikä on tehty kovaan kuormaamiseen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Luottamus.

Teemme liikenteen turvalliseksi Pitäytymällä alkuperäislaatuisissa tuotemerkeissä Örum Oy Ab on saavuttanut asiakkaidensa luottamuksen ja pystynyt osaltaan parantamaan myös liikenteen turvallisuutta. Johtavat suomalaiset OEM-valmistajat luottavat tuotteissaan Örumin laatumerkkeihin ja ammattitaitoon. Luota sinäkin.

orum.fi

valoasi.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJE TUS 43 KULJETUS

Korjaamo2013 messuilla on paljon nähtävää - tapahtuma tarjoaa kävijöille asiasisällön lisäksi myös viihdettä. Hyötyajoneuvojen messualue on laajentunut entisestään joten myös raskaan kuljetuskaluston ammattilaisille on paljon tarjontaa.

Korjaamo2013 kokoaa autoja korjaamoalan ammattilaiset Tampereen Messukeskukseen 22.-23.11. uoden 2013 ainoa auto- ja korjaamoalan ammattilaisten tapahtuma Korjaamo2013 kokoaa alan parhaat ammattilaiset Tampereen Messukeskukseen eli Pirkka halliin 22.-23. marraskuuta.

V

Korjaamo2013 -tapahtuman järjestää Örum Oy ja Autoasi korjaamoketju. Edellisvuosilta saadun kävijäpalautteen perusteella tapahtumasta tulee nyt kaksipäiväinen. Näin yhä useammalla on mahdollisuus vierailla messuille. Eikä mikään estä vierailemasta messuille vaikka molempina

päivinä, perjantaina ja lauantaina. Messukäynnistä jää varmasti paljon käteen ja mieleen. Vuosi vuodelta tapahtuma on laajentunut ja sitä myötä tarjonta monipuolistunut. Niin nähtävää kuin korjaamoille hankittavaa laitteistoa on tulossa esille entistä enemmän. Jo nyt marraskuun näyttely on saanut aikaan suurta kiinnostusta näytteilleasettajien keskuudessa. Moni on ilmoittanut halukkuudestaan tulla mukaan tähän ainoaa vuosittaiseen korjaamoalan ammattitapahtumaan. Osastot tulevat olemaan entistä monipuolisempia tarjonnaltaan: tietoiskuja, teknistä osaamista

korjaamoille, käytännön vinkkejä jokapäiväiseen toimintaan, uutuuksia ja paljon muuta. Mitä kaikkea messupäivät tuleekaan pitämään sisällään? Siihen saat vastauksen vain tulemalla itse paikalle. Messuilla on nähtävillä mm. aito vuoden 2013 huipputallin WRC auto ja myös huippukuljettajan vierailu on odotettavissa. Viime vuodesta hyötyajoneuvojen messualue tulee laajenemaan entisestään. Myös koko muu tarjonta messuilla sekä messualue laajenee. Nähtävää ja koettavaa on siis tiedossa entistä enemmän. Joten Korjaamo2013 messuille kannattaa tulla tutustumaan kauempaakin.

Korjaamo2013 -tapahtumassa on tarjolla laajasti laadukkaita varaosia ja tarvikkeita varmasti edulliseen messuhintaan. Tarjoustorilta voi tehdä löytöjä todella halvalla.

Korjaamo2013 messujen yhteydessä olevat pikkujoulut kannattaa myös jo nyt laittaa kalenteriin. Lauantaina 23. marraskuuta on Tampereen messukeskuksen uuden E-hallin rakenteet kovilla kun lavalle nousevat niin Svoboda kuin Suomen kovin bilebändi JeanS. Menoa ja mäiskettä on siis tiedossa. Eikä kuuma ja tulinen Tigers-tanssiryhmäkään jätä ketään kylmäksi. Tytöt ovat mukana myös molempina messupäivinä useammalla kuumalla esityksellä. Tigers tyttöjä löydät myös usealta messuosastolta. Ennakkorekisteröitymissivusto aukeaa heti kesän jälkeen internet osoitteessa www.orum.fi/

korjaamo2013. Sieltä löytyy myös lauantain ilmaisten bussikuljetusten aikataulut. Samasta paikasta voi lunastaa pääsyliput lauantain pikkujouluihin. Lippujen lunastaminen on entistä helpompaa, nyt teet varauksen ja maksat pääsyliput helposti verkkokaupassa. Korjaamo2013 messujen yhteydessä järjestetään palo- ja pelastusalan ammattimessut, Turva2013. Turva2013 antaa ammattilaisille laajan katsauksen palo- ja pelastusalan tämän päivän trendeistä ja uusimmista tuotteista. Turva2013 messut järjestää Turvata Oy yhdessä Örum Oy:n kanssa.

Osastoilla tarjotaan kävijöille tietoiskuja, teknistä osaamista korjaamoille, käytännön vinkkejä jokapäiväiseen toimintaan, uutuuksia ja paljon muuta.


TUS 44 KULJE KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

VAMU palvelee raskasta kalustoa Vaasan kupeessa, Mustasaaren kunnassa Lintuvuoren teollisuusalueella osoitteessa Kauppatie 22.

VAMU tekee raskaan kaluston huollot ammattitaidolla ja tarjoaa varaosat

VAMU huoltaa ja korjaa ammattitaidolla laajasti erilaista kuljetuskalustoa sekä työkoneita.

- Meiltä löytyy erittäin laaja valikoima raskaan kaluston varaosia, lisälaitteita ja erilaisia tarvikkeita suoraan hyllystä. Valikoima kasvoi entisestään kun liityimme mukaan Raskassarja-ketjuun, kertoo Bjarne Teir.

b VAMU Truckservice & Parts Oy toimii Mustasaaren kunnassa Lintuvuoren teollisuusalueella, joka sijaitsee noin 6 kilometriä Vaasan keskustasta pohjoiseen.

A

Vuonna 2010 perustettu VAMU työllistää tällä hetkellä kuusi henkeä. Yrityksellä on sekä varaosaliike ja korjaamo, jotka toimivat noin 600 neliön tiloissa ja lisäksi käytössä on erillinen parinsadan neliön varasto. - Varaosamyynnin lisäksi VAMU tekee raskaaseen kalustoon, niin kuljetuspuoleen kuin työkoneisiin liittyviä remontteja ja huoltoja sekä rengastöitä ja myyntiä. Yrityksen palveluihin kuuluvat myös hydrauliikkatyöt

ja -letkujen valmistus, sanoo VAMUn toimitusjohtaja Bjarne Teir. VAMUn korjaamossa on kaksi moduulimittaista läpiajettavaa kaistaa - Päivittäiseen työhömme kuuluu isojen ja raskaitten ajoneuvojen huolto ja korjaus. Isoja dumppereita, rekkoja ja kaivinkoneita seisoo hallissamme rivissä, jossa kokeneet korjaajamme korjaavat mitä vain. Vaihdamme renkaat, öljyt, valot ja suodattimet. Hitsaamme, ruuvaamme, hiomme, sorvaamme ja poraamme, kertoilee Teir. VAMU tarjoaa erittäin kattavan valikoiman raskaan kaluston varaosia, lisälaitteita ja erilaisia tarvikkeita - Käytämme vain turvallisia toimittajia ja tunnettuja merkki-

tuotteita. Meillä on tuotteista usein myös erikoistarjouksia joten kannattaa käydä myymälässämme tai osoitteessa www. vamu.fi, neuvoo Teir.

VAMU mukaan Raskassarja-ketjuun Helmikuussa 2013 VAMU liittyi Raskassarja-ketjuun, jolloin tuotevalikoimaa tuli täydentämään Raskassarja-merkkituotteet ja muut ketjun edustamat varaosat ja tarvikkeet. Yritys toimii nyt myös yhtenä Raskassarja-nettitilausjärjestelmän tavarantoimittajana asiakkaille. - VAMUn tasainen kasvu jatkuu ja Raskassarja-ketjuun liittyminen parantaa asiakaspalveluamme entisestään, toteaa Teir.

Rengashuolto pelaa tehokkaasti. VAMU myy uudet Bridgestone- ja Hankook -renkaat sekä tarjoaa Bandag -pinnoitukset.

VAMUn myymälässä vierailee asiakkaita kasvavaan tahtiin. Tietoa tuotteista ja tarjouksia löytyy myös osoitteesta www.vamu.fi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJE TUS 39 KULJETUS


TUS 46 KULJE KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Tositarkoituksella DAF tuli Suomeen etsimään ystäviä – tällä kertaa tositarkoituksella. Kattava mallisto, ja joustavat rahoitusvaihtoehdot yhdessä laajan palveluverkoston kanssa tekevät DAF:sta oikean valinnan sinulle, joka etsit mukavaa ja luotettavaa kumppania. DAF jaksaa väsymättä niin ylä- kuin alamäetkin. Se ei nalkuta eikä vaadi liikoja, vaan palvelee nöyrästi, jotta työsi olisi helpompaa

pitkällä yhteisellä taipaleella.

Uusi DAF on viisas valinta kaikkiin kuljetuksiin. DAF on vahva, luotettava ja taloudellinen vaihtoehto kaikkiin ajotehtäviin. Yhä useampi suomalainen kuljetusyritys tietää sen.

Myynti ja maahantuonti

CT FINLAND OY Rahtarinkatu 5, 00980 Helsinki puh. (09) 855 3900

ZZZGDIWUXFNV¿ Toughbook CF-19

Markkinoiden kestävin kannettava! Panasonic Toughbook CF-19 on täysin vahvistettu kannettava! Käyttökohteet: Metsäkoneet, kuorma-autot, maasto. Markkinoiden johtava, muunneltava kannettava tietokone, jossa on kääntyvä näyttö. CF-19 määrittää vankkuuden kriteerit. Saatavana erilaisia kiinnitysratkaisuja työkoneisiin ja autoihin!

yös Meiltä m a tj alkoluko om VoimaaC ri-mootto nnit! optimoi

Asennamme ajoneuvotietokoneita Metsäliiton, UPM:n, Stora Enson, Metsähallituksen, Harvestian, Koskitukin, Biowattin ja Vapon ohjelmistoilla autoihin ja metsäkoneisiin. Tietokoneeseen voidaan liittää GPS-paikannus ja tiedonsiirtoon esimerkiksi 3G tai GPRS, joiden avulla voidaan tehdä nopeita päätöksiä ja optimoimaan mahdollisimman tehokas työpanos.

www.ajoneuvopc.fi

Keski-Suomen Viestilaitehuolto Oy Hämeentie 1, 44100 Äänekoski Puh. 014 513 661, Fax 014 512 661 Jori Lieska 0400 643 464


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJE TUS 47 KULJETUS

Laadukas Air1 AdBlue -lisäaine tulee käytössä edullisimmaksi Yaran Air1 -lisäainetta on saatavilla kätevissä 10 ja 30 litran kannuissa, 200 litran tynnyreissä sekä 1000 litran konttisäiliöissä. Lisäksi Suomessa on jo 200 hyvin varusteltua huoltoasemaa, jotka myyvät Air1 AdBlueta jakelumittarista.

auringon valolta suojassa 10–25 °C lämpötilassa. AdBlue jäätyy talviolosuhteissa -11 °C lämpötilassa, mutta tämä ei vaikuta aineen ominaisuuksiin, kun liuos on jälleen täysin sulanut. Jos Ad Blue pääsee jäätymään ajoneuvon tankissa, syöttöjärjestelmään asennettu lämmitys sulattaa sen ja ajoa voi jatkaa normaalisti. Lisäaine tulisi käyttää noin 12 kuukauden sisään sen valmistusajankohdasta. Vanhentuneen AdBluen väri ja koostumus muuttuvat sen sisältämän ammoniakin määrän kasvaessa.

Kuljetus Jottei ainetta mene hukkaan tai ureaa joudu ajoneuvoon, kuljeta tuoteastiat aina ehdottomasti pystyasennossa ja kiinnitettyinä paikoilleen. Urea on erittäin juokseva aine ja se valuu helposti ulos pienimmistäkin raoista. Varmista siis, että astioiden korkit ovat tiiviisti kiinni.

Käsittely

ir1® on korkealaatuinen AdBlue® -lisäaine, joka pienentää kemiallisesti dieselajoneuvojen typpioksidipäästöjä laissa vaaditulle tasolle. Yara Suomen valmistamaa Air1-lisäainetta käytetään SCR katalysaattorilla (Selective Catalytic Reduction) varustetuissa dieselautoissa ja työkoneissa.

A

AdBlue-lisäaine on kirkas ja tuoreena hajuton, erittäin puhdas urean vesiliuos (32,5%) joka valmistetaan ISO 22241 standardin mukaisesti. Ajoneuvon pakoputkistossa sijaitsevassa jälkikäsittelyjärjestelmässä AdBlue-lisäainetta ruiskutetaan

moottorista tulevan pakokaasun joukkoon, jossa se muuttaa suuren osan typen oksideista (NOx) vesihöyryksi ja vaarattomaksi typeksi. Uusi tekniikka vähentää ajosta aiheutuneita myrkyllisiä NOx-arvoja jopa 95 %. Uudella teknologialla ja Ad Blue-säiliöllä varustettujen ajoneuvojen moottorit on säädetty optimaaliselle, isovääntöiselle teholle, joten polttoainetta kuluu noin 5-10 % vähemmän.

Tankkaus AdBlue ei ole polttoainetta tai sen lisäainetta, vaan se tankataan aina omaan säiliöönsä. Ajo-

neuvon ajotietokone annostelee AdBlue-lisäainetta automaattisesti ja ilmoittaa tankkaustarpeesta. Jos säiliö on tyhjä, ajoneuvon valvontajärjestelmä vähentää automaattisesti vääntöä, jotta auton päästöt pysyvät määräyksien mukaisissa rajoissa. Yaran Air1-lisäainetta on saatavilla kätevissä 10 ja 30 litran kannuissa, 200 litran tynnyreissä sekä 1000 litran konttisäiliöissä. Suomessa on jo 200 hyvin varusteltua huoltoasemaa, jotka

myyvät Air1 AdBlueta jakelumittarista. On hyvä huomioida, että D-asemien tankkauspistoolit sopivat varmuudella vain raskaiden dieselajoneuvojen Ad Blue-säiliöihin. Tarkista ajoneuvosi valmistajalta, minkälainen tankkisuulake ajoneuvossa on. Tällöin kätevin vaihtoehto saattaa olla esimerkiksi 10 litran Air1 AdBlue kanisteri.

AdBlue on myrkytön lisäaine, mutta yli litran roiskeita ei saa huuhdella viemäriin. Suojaa iho tankatessa. Jos liuosta kuitenkin joutuu iholle, huuhtele se välittömästi runsaalla vedellä. Suuremmat määrät pitää imeyttää tai kerätä muutoin talteen hävittämistä varten. Ylijäämä tuote on hävitettävä valtuutetulla ongelmajätelaitoksella. AdBluen puhtaudesta on pidettävä huolta, jotta vältytään tuhansien eurojen korjauskustannuksilta, mitkä kelvoton urealiuos voi aiheuttaa. Laadukas Air1 AdBlue on edullinen vakuutus SCR-katalysaattorille. Huomaa, että esimerkiksi pakosarjoihin syntyneet jäämät sisältävät sekä urean sivutuotteita että moottorin päästöissä olevia aineita.

Säilytys Säilytä AdBlue sisätiloissa,

Yara maailman suurin AdBlue valmistaja - Air1 tehdas myös Suomessa ara on maailman suurin AdBlue -lisäaineen valmistaja, joka toimitti vuonna 2012 yli 600 000 tonnia Air1 -nimellä markkinoitavaa Ad Blue -lisäainetta.

Y

- Yara on markkinajohtaja Ad Blue -markkinoilla Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Brasiliassa. Viime vuonna vielä kehitysvaiheessa oleva PohjoisAmerikan AdBlue -kokonaismarkkina kasvoi yli 20 % ja Yara vahvisti siellä entisestään asemiaan. Euroopassa AdBlue -

markkina on pisimmälle kehittynyt ja kokonaismarkkina oli viime vuonna noin 1 500 000 tonnia josta Yaran markkinaosuus oli yli 35 %. Euroopan AdBlue -markkinoilla eletään muutosten aikoja mutta Yara urean tuottajana ja tehokkaan jakeluverkoston omaavana toimittajana on jatkossa entistäkin vahvemmassa asemassa. Kasvua Euroopan AdBlue -markkinaan tuo jatkossa mm. Euro 5 ja Euro 6 -moottoreiden käytön lisääntyminen kuorma-autoissa sekä työkoneissa käyttöön otettavat Tier 4 Final -päästötason moottorit,

joissa käytetään laajasti AdBlue -lisäainetta, kertoo Yara Oy:n Air 1 liiketoimintapäällikkö Juha Sarlund. Pohjoismaissa Yaran markkinaosuus AdBlue -lisäaineessa on yli 70 %. Vahva asema tuo myös vastuun AdBluen saatavuudesta. - Yaralla on Suomessa Ad Blue -tehdas Harjavallassa, jonka valmistuskapasiteetti on noin 55 000 tonnia vuodessa. Suurin osa tehtaan kapasiteetista menee kotimaan markkinoiden tarpeeseen, kertoo Sarlund. AdBlue -lisäaineessa laadusta

ei kannata tinkiä. - Käyttämällä laadukasta Air 1 -lisäainetta voit olla varma siitä että aine täyttää kaikki laatuvaatimukset. Markkinoilla esiintyy myös laadultaan heikkoja aineita, jotka eivät täytä Ad Blue -lisäaineelle asetettuja vaatimuksia. Niiden hankintahinta voi olla laatutuotetta edullisempi mutta niiden käyttö tulee yleensä aina kalliimmaksi viimeistään silloin, kun ajoneuvon AdBlue -järjestelmä hajoaa. Lisäksi heikkolaatuisen lisäaineen kulutus on usein paljon suurempaa joten ostohetkellä saavutettu

hyöty menetetään käytössä. Ja moottoreihin tehtävät AdBlue järjestelmän ohitusohjelmoinnit ovat järjettömiä; ohitus maksaa yleensä noin vuoden AdBlue kulutuksen hinnan, ajoneuvon koko moottorijärjestelmä toimii ohituksen jälkeen väärin ja usein tuloksena on kalliita teknisiä murheita joita takuu ei kata jos ohitus ilmenee huollossa. Myös ajoneuvon jälleenmyyntiarvo luonnollisesti laskee, sanoo Sarlund.


TUS KULJETUS 48 KULJE

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Turbotekniikka kehittynyt viime vuosina suurin harppauksin Turbotekniikka Oy maahantuo johtavien hyötyajoneuvo- ja työkonevalmistajien ajoneuvoissaan ja koneissaan käyttämät turbot. Kuvassa muuttuvageometrinen Holset VGT -ahdin.

noille noin puolessa vuodessa kun aiemmin kuorma-autovalmistajan kanssa sovittu karenssi kesti jopa 5 vuotta, kertoo Sulin.

Aina alkuperäislaatua!

urbotekniikka Oy tuo maahan Honeywellin valmistamia Garrett -merkkisiä turboja ja Cumminsin valmistamia Holset -merkkisiä, sekä BorgWarner Turbo Systemsin KKK- ja Schwitzer-ahtimia. Yritys toimittaa myös Toyotan, Mitsubishin ja IHI:n ahtimia ja niiden varaosia.

T

- Toimialaamme ovat turboahtimet, joten turbovalmistajien kouluttama ja vankan kokemuksen omaaava henkilökuntamme hallitsee niin raskaan kaluston, henkilöautojen kuin veneidenkin tarpeet, mutta myös viritys-

turbot. Jälleenmyyjäverkostomme kattaa koko maan ja raskaalle kalustolle tarjotaan alkuperäisvalmistajien turboja läheltä asiakasta ammattitaitoisten jälleenmyyjien toimesta. Jos tarvittavaa ahdinmallia tai varaosaa ei jo ole varastossamme Helsingissä tai jälleenmyyjillämme, se

saadaan valmistajalta nopeasti, kertoo Turbotekniikka Oy:n toimitusjohtaja Kim Sulin. Vuonna 1995 perustettu Turbotekniikka Oy kuuluu Tammer Diesel -konserniin. - Holset on kuulunut yrityksen maahantuontiohjelmaan heti alusta saakka. 90-luvun lopulla maahantuontiohjelma laajeni Garretilla ja muilla merkeillä sillä valmistajat totesivat että Suomi on heille markkina-alueena pieni ja on parempi että yksi pelkästään turboihin erikoistunut yritys hoitaa maahantuonnin ammattitaidolla. Uusimpana merkkinä valikoimaan on tullut loppuvuodesta 2009 Mitsubishi -turboahtimet. Vuonna 2009 laajensimme myös Ruotsin markkinoille kun Turbohuset Ab perustettiin, kertoo Sulin.

Turbosta tullut jo nyt vaihdettava varaosa

Muuttuvageometriset turboahtimet - kuten kuvan Garrett VNT - ovat teknisesti erittäin kehittyneitä ja niitä ei saa huoltaa, vaan ne on aina vaihdettava uuteen yksikköön.

Suomessa myydään raskaalle kalustolle turboja jälkimarkkinoilla runsaasti suhteessa kaluston määrään. - Meillä ajoneuvon elinkaari on pitkä ja siihen saatetaan vaihtaa useampikin turbo kun mittariin kertyy suuria lukemia. Pohjolassa myös käyttöolosuhteet ovat turboille haastavat mikä lisää turbojen vaihtoja. Uudet teknistä hi-techiä edustavat muuttuvageometriset turbot ovat kovassa kulutuksessa uusissa matalapäästömoottoreissa, joten ne ovatkin jatkossa vaihdettava varaosa siinä missä jarrupalat tai muut kuluvat osat; toki vaihtovälit ovat normaalisti melko pitkät. Osaksi tämän kehityksen ansiosta saamme nykyään turbojen valmistajilta uuden kuorma-auton alkuperäisen turbomallin myyntiin jälkimarkki-

Turbotekniikka Oy toimittaa vain alkuperäisvalmistajien turboja kuorma-autoihin ja työkoneisiin. Alkuperäisvalmistajat eivät toimita ns. tarviketurboja laisinkaan vaan kyseessä on juuri se sama ahdin joka ajoneuvossa on alkujaankin, vaikka se toimitetaankin jälkimarkkinoilta. Turbotekniikka Oy myöntää maahantuomilleen turboahtimille 24 kuukauden rajoitetun takuun. - Kun moottorin turbo joudutaan vaihtamaan, tulee tilalle asentaa aina alkuperäisvalmistajan turbo tai korvaava malli jonka ajoneuvon valmistaja on hyväksynyt. Vain alkuperäisvalmistajan turbolla varustettuna moottori ja koko ajoneuvo toimii kuten sen kuuluu, Sulin opastaa. Kopioturbon suuret lupaukset kestävyydestä ja laatumateriaaleista huippuhalpaan hintaan ovat kuitenkin katteettomia: lopputuloksena saattaa olla suurikin tuho ja moninkertaisesti alkuperäistä ahdinta kalliimpi menoerä. Kopioturboja käytettäessä yleensä myös moottorin teho laskee ja polttoaineenkulutus kasvaa. - Alkuperäinen turbo on aina turvallisempi, taloudellisempi ja ympäristöystävällisempi valinta. On kuitenkin hyvä varmistaa, että myyjä on oikea edustaja, koska kopioturbojen valmistajat usein väärentävät myös logoja ja tuotemerkkejä mahdollisimman harhaanjohtaviksi. Valitse alkuperäinen ahdin, jos autosi tai työkalusi on sinulle tärkeä: vain aidolla pääset pidemmälle, muistuttaa Sulin.

Muuttuvageometrisia turboja ei saa huoltaa Normaalirakenteiset "vanhanaikaiset" eli liukulaakereilla ja hukkaportilla varustetut turboahtimet voidaan huoltaa, sen sijaan muuttuvageometrisiä turboahtimia ei saa huoltaa, vaan ne on aina vaihdettava uuteen yksikköön. Muuttuvageometrisia ahtimia ovat Garretin VNT, Borg Warnerin VTG ja Holsetin VGT turboahtimet. - VNT-, VTG- ja VGT-ahtimien säätäminen ja moitteeton toiminta edellyttää tarkkoja tietokoneanalyysejä ja huipputason mittauslaitteistoja. Siksi muuttuvageometrisia ahtimia valmistavat tehtaat eivät edes toimita niihin varaosia eivätkä myönnä kenellekään lupaa nii-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJE TUS 49 KULJETUS

Mikä on turboahdin? urboahtimen pääasiallinen tehtävä on kompressoida ilmaa moottorille. Kun sylinteriin saadaan enemmän ilmaa kuin normaalisti eli vapaasti hengittäen, moottoriin voidaan myös syöttää enemmän polttoainetta. Moottori polttaa ilman ja polttoaineen seoksen, ja tämä palamisenergia muodostaa mekaanista voimaa. Mitä enemmän polttoainetta ja ilmaa voidaan syöttää, sitä tehokkaampi moottori on.

T

Johtavat turbovalmistajat tekevät jopa 10 000 turboa päivässä yhdestä tehtaasta ja tehtaita on useita eri mantereilla. Laadunvalvonta on viety tuotannoissa erittäin pitkälle. Kuvassa valmistuu Garrett -turboja.

den huoltamiseen. Markkinoilla on yrityksiä, jotka tarjoavat huoltopalveluita. Niillä ei kuitenkaan ole asianmukaista laitteistoa ahtimen oikeanlaisen toiminnan varmistamiseksi. Vastoin valmistajan ohjeita huollettu muuttuvageometrinen ahdin saattaa tulla yllättävän kalliiksi sillä yleensä kun turbo vaurioituu hajoaa myös muuta moottorista. Käänny sen vuoksi VNT-, VTG- ja VGT-ahtimiin liittyvissä kysymyksissä aina vain valtuutetun jälleenmyyjän puoleen, neuvoo Sulin.

Muuttuvageometristen turbojen siipiteknologia ja aerodynamiikka on kehittynyt viime vuosina merkittävästi.

Turbot kehittyneet viime vuosina huimaa vauhtia Muuttuvageometrisia turboahtimia on ollut saatavilla jo melko kauan, mutta todellinen ahdinvallankumous on tapahtunut vasta viime vuosina, kun suuret ahdinvalmistajat ovat tarttuneet toden teolla moottoriteknologian huikean edistyksen ja kiristyvien päästönormien haasteisiin. Markkinoille on tullut hyvin lyhyellä aikavälillä erittäin tehokkaita, nopeasti reagoivia ja polttoaineen kulutusta olennaisesti vähentäviä turboahtimia. - Nykyään muuttuvageometristen ahtimien rooli on kiistaton, kun tavoitellaan tehokkaita mutta ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Tiukentuneiden päästömääräysten ansiosta turboahtimen johdinsiivikon ohjausjärjestelmät ovat kehittyneet nopeasti. Paineohjatuista kalvorasioista on siirrytty toinen toistaan hienompiin sähkökäyttöisiin säätimiin: ali- ja ylipainetoimisten järjestelmien rinnalle ovat tulleet SREA (Simply Rotatory Electronic Actuator) ja REA (Rotatory Electronic Actuator). Niiden avulla moottorinohjausjärjestelmä kontrolloi erittäin tarkasti turboahtimen toimintaa. Myös muuttuvageometristen turbojen siipiteknologia ja aerodynamiikka on kehittynyt merkittävästi, toteaa Sulin. Uusissa Euro 6 -moottoreissa, samoin kuin nyt työkoneisiin

Turbotekniikka Oy toimittaa alkuperäisvalmistajien turboahtimet hyötyajoneuvojen lisäksi myös työkoneisiin kuten maarakennus- ja kaivoskoneisiin sekä metsäkoneisiin. Ammattitaitoisen jälleenmyyjäverkoston kautta oikea ahdin löytyy varmasti.

Toimitusjohtaja Kim Sulin esittelee johtavien turbovalmistajien Turbotekniikka Oy:lle myöntämiä sertifikaatteja ja palkintoja.

tulevissa Tier 4 Final -moottoreissa, turbotekniikan kehityksellä on ollut erittäin suuri rooli. - Turbotekniikan kehitys on mahdollistanut päästörajojen alittamisen ja tehojen säilymisen tai jopa kasvattamisen. Eu-

ro6 -moottorista vaaditaan turbolta suurempia massavirtoja entistä korkeammalla painesuhteella, jolloin moottorista luonnollisesti saavutetaan selvästi aikaisempaa parempi hyötysuhde Sulin kertoo.

Turboahtimen osat ovat turbiinikotelo, turbiiniakseli, kompressorikotelo ja kompressorisiipi. Lisäksi joissakin malleissa on hukkaportin ohjauskello, muuttuvageometrisiin VNTahtimiin (variable nozzle turbine) taas kuuluu johdinsiivikon ohjauskello. Turboahdin hyödyntää pakokaasun hukkaenergiaa ja pyörittää turbiiniakselia, joka on liitetty aksiaalisesti kompressoriin. Akselin pyöriessä ilma kompressoituu polttoaineen kera poltettavaksi. Turboahdetun moottorin kokonaishyötysuhde on huomattavasti korkeampi kuin vapaasti hengittävän moottorin hyötysuhde, mikä johtuu ahtopaineesta ja polttoaineen määrästä samoilla kierrosluvuilla. Itse turbiini koostuu turbiiniakselista ja turbiinikotelosta. Pakokaasu johdetaan turbiinikoteloon, jossa sen energiaa käytetään turbiiniakselin pyöritysvoimana ennen kaasun päätymistä pakoputkeen.

Kompressorissa on kaksi vastaavaa komponenttia; kompressoripyörä ja kompressorikotelo. Alumiininen kompressoripyörä on liitetty teräksiseen turbiiniakseliin. Pyöriessään kotelossaan se imee ilmaa ja kompressoi sen niin, että ilmanpaine nousee ja kehittyy ylipaineeksi. Prosessia kutsutaan diffuusioksi. Jotta ilmaa voitaisiin ahtaa, ahtimen pyörintänopeuden on oltava hyvin korkea. Normaalirakenteisen turboahtimen pyörintänopeus on 30-kertainen moottorin pyörintänopeuteen verrattuna, noin 150 000 kierrosta minuutissa. Pyörintään tarvittava voima on peräisin moottorissa jo tapahtuneesta palotapahtumasta, koska pyörintäenergia saadaan pakokaasusta. Tämän vuoksi lämpötila turbiinikotelossa kohoaa erittäin korkeaksi. Vastaavasti lämpöä kehittyy myös kompressorin puristaessa ilmaa ylipaineeksi ja moottorin imuilmaksi tarkoitetun ilman lämpötila saattaa normaaliolosuhteissakin nousta jopa 200 celsiusasteeseen. Siksi turboteknologiassa joudutaan ottamaan huomioon myös ilman jäähdytykseen liittyvät kysymykset kuten välijäähdytys (intercooler). Turboahtimen voitelee moottorin oma öljykierto. Työskennellessään ahdin tarvitsee koko ajan paineistettua öljyä laakeripesäänsä. Voiteluöljy toimii myös korkeiden lämpötilojen jäähdyttäjänä. Öljyn laadulla on väliä, koska voiteluöljyn lämpötila laakerin pinnalla saattaa kohota 600 celsiusasteeseen. Myös ajon jälkeinen jäähdytys pidentää turboahtimen ikää.


TUS 50 KULJE KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Raskassarja-ketju kasvaa Etelä-Pohjanmaalla amperelainen Raskassarja-jäsenliike Tavo Oy avasi Seinäjoelle raskaan kaluston uuden varaosamyymälän 27. toukokuuta. Myymälästä on saatavissa kaikkia ketjun valikoimissa olevia varaosia ja tarvikkeita raskaaseen kalustoon.

T

Tavon Seinäjoen myymälä avattiin upouusiin tiloihin Puurtajantien varteen uudelle Roveksen alueelle, josta on hyvää vauhtia muodostumassa vahva logistiikka-alan keskittymä. Myymälässä on noin 550 neliömetriä myymälä- ja varastotilaa. Tavossa nähdään, että Seinäjoen myymälälle oli selvä tilaus. Alueella on paljon kuljetusyrityksiä ja vahvaa kiinnostusta Raskassarja -ketjun myymiä tuotteita kohtaan. - Kun kiersin yrityksissä Pohjanmaalla, varsin usein kysyttiin, että miksette perusta liikettä Seinäjoelle. Täällä onkin melkoinen kuljetusliikkeiden keskittymä. Laskimme, että pienellä alueella on lähes sata kuljetusyritystä, joissa on vähintään viisi autoa, Tavon uuden liikkeen vetäjä Marko Äikäs kertoo. Seinäjoen Tavo pyrkii toimin-

Tavon uudessa Seinäjoen myymälässä asiakkaita palvelevat vasemmalta lukien Marko Äikäs, Keijo Viero, Tuomo Pesonen ja Jari Kiuttu.

nassaan joustavuuteen ja palveluhenkisyyteen kuten Raskassarja-ketjun myymälät yleensäkin. Se näkyy muun muassa aukioloajoissa. Arkisin liike on avoinna aamuseitsemästä iltaviiteen, ja asiakkaita palvellaan myös lauantaisin. Äikästä lukuun ottamatta koko henkilökunta on monille kuljetusyrittäjille tuttuja kasvoja. Myynnistä vastaavat Tuomo Pesonen, Jari Kiuttu ja Keijo Viero. Tavo on perhekeskeinen, pitkään toiminut kotimainen yritys. Sen juuret juontavat aina vuo-

teen 1976, jolloin Seppo Korpinen ja Pekka Laakso perustivat Tampereen Autovaraosan. Molemmat ovat jo eläkkeellä, ja yritys on heidän poikiensa Tapio Korpisen ja Perttu Laakson omistuksessa. Seinäjoen liikkeen myötä yritys työllistää noin 30 ihmistä. Yrityksen varastossa on yli 18 000 tuotetta. Seinäjoen liikkeen avaamisen jälkeen Raskassarja-ketjussa on 19 raskaan kaluston varaosamyymälää ja 12 raskaan kaluston korjaamoa. Raskassarja-ketju työllistää n. 200 ihmistä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


TUS 52 KULJE KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

kuvaa Katso yli 600 elystä tt ä -n 3 1 0 2 s Kuljetu ehti.fi il t t a m m .a w ww

Cargoteciin kuuluva Hiab esitteli Kuljetus 2013 -messuilla kuormankäsittelylaitteiden tuoreimmat ratkaisut. Suurella ja näyttävällä osastolla esillä olivat mm. uusi Hiab Multilift ohjausjärjestelmä, uusi Hiab C912 -ohjaamo ja uusi TimberTronics -sähköohjausjärjestelmä Hiab Loglift ja Hiab Jonsered -puutavaranostureihin, uusi Hiab Multilift XC -vaijerivaihtolavalaite, uusi Hiab XS 544 -kuormausnosturi sekä uudet Zepro-takalaitanostimet.

Jyväskylän Kuljetus 2013 -näyttely oli menestys yväskylän Paviljongissa 23.-25.5. järjestetty Kuljetus 2013 -erikoisnäyttely oli menestys. Kolmen päivän aikana Paviljongissa kävi lähes 17 000 vierasta.

J

Tietoykkönen Oy:n tekemän kävijätutkimuksen (torstain ja perjantain kävijöiden) mukaan näyttelyyn tuli vieraita tasaisesti kaikkialta Suomesta. Vastaus kysymykseen, mikä on tai on ollut paras paikka järjestää Kul-

jetus-näyttely, jakautui seuraavasti: Jyväskylä 76 %, Helsinki 10 %, Jokin muu / Ei osaa sanoa 14 %. Myös näytteilleasettajat olivat heiltä saadun palautteen perusteella tyytyväisiä messuihin. Erityisesti näytteilleasettajat kiittelivät sitä, että liikkeellä olivat juuri kuljetusalan ammattilaiset. Kuljetus 2013 -näyttelyn järjestivät yhteistyössä Autotuojat ry ja Jyväskylän Messut Oy. Lisäksi järjestelyissä oli aktiivises-

Mäkysentie 1, 61850 Kauhajoki Puh. (06) 23 21 707 Fax (06) 23 21 741

AUTOKORIELEMENTIT PÄÄLLERAKENTAJILLE

*lattiat *katot *seinät *ovet *hakekorielementit *turvekorielementit *pakastekorielementit *jakelukorielementit *kevytkorielementit

www.thermocon.fi

Scania esitteli poikkeuksellisen laajasti tuotteitaan Kuljetus 2013 -näyttelyssä. Osastolla oli esillä mm. kolme 76 tonnin yhdistelmämassoille tarkoitettua alustaa ja uusi Scania Streamline -rekanveturi. Näyttelyn yhteydessä pääsi Keski-Suomen Scania-keskuksessa Laukaan Leppävedellä tutustumaan erittäin laajaan valikoimaan päällirakennettuja autoja. Ja perjantaina 24.5. järjestettiin Jyväskylän uusiutuvassa satamassa paljon yleisöä kerännyt Scania Trucking and Rolling -puistokonsertti missä esiintyi mm. Paula Koivuniemi ja Agents.

ti mukana Teknologiateollisuuden Perävaunut- ja päällirakenteet -toimialaryhmä. Käytössä oli yhteensä 23 000 neliömetriä myytyä näyttelytilaa, jossa olivat esillä autot, perävaunut ja päällirakenteet sekä

kuljetusalaa tukeva tuote- ja palvelutarjonta. Kesän 2013 aikana Jyväskylän Paviljonkiin valmistuu 10 000 bruttoneliömetriä uutta ulkonäyttelytilaa. Paviljongin näyttelytoimintaan ja oheispal-

veluihin on viime vuosien aikana tehty mittavat investoinnit. Uusien ulkonäyttelyalueiden lisäksi Paviljongin yhteyteen on valmistunut messu- ja kongressihotelli sekä uusi pysäköintitalo.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kunta- ja hallintoministeri Henna Virkkunen avasi 23.5. Kuljetus 2013 -näyttelyn yhdessä Jyväskylän Messut Oy:n toimitusjohtaja Leo Potkosen (oik.) ja Autoruojat ry:n toimitusjohtaja Tero Kallion kanssa.

KULJE TUS 53 KULJETUS

DAF-maahantuoja CT Finland Oy esitteli näyttelyssä uuden DAF XF Euro 6 -kuorma-automalliston. Näyttävän oranssit esittelyautot saivat osakseen suurta huomiota ja Kuljetus -näyttelyn jälkeen uutta DAFia pääsi koeajamaan New DAF XF on Tour -kiertueella Tampereella, Lappeenrannassa, Helsingissä, Kokkolassa, Oulussa, Porissa ja Turussa.

Kuljetusala pitää Suomen pyörimässä uomen sisäisistä kuljetetuista tavaratonneista 90 % kulkee maanteillä ja henkilöliikenteestä 93 %.

S

- Siksi on tärkeää, että tiestön kunnosta pidetään huolta ja hallitus osoittaakin kehyskaudella tiestön kunnostukseen 55 miljoonaa euroa lisärahoitusta, jotta logistisesti kriittisimmät kohdat saadaan korjattua. Samoin on huolehdittava yrittäjien mahdollisuuksista investoida ajantasaiseen kalustoon, totesi kunta- ja hallintoministeri Henna Virkkunen Jyväskylässä Kuljetus 2013 -näyttelyn avauksessa. Kuljetus 2013 -näyttely oli suurin koskaan Jyväskylän Messuilla järjestetty messutapahtuma. Autotuojat ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio otti avauspuheessaan esiin raskaan kaluston mitta- ja massauudistuksen. Kallio tähdensi puheessaan, että autokaupan normalisoitumiseksi on tärkeää, että päätös asiasta saadaan mahdollisimman pian (päätös asiaan saatiin pian Kuljetus 2013 -näyttelyn jälkeen kun Valtioneuvosto antoi asiasta asetuksen 6. kesäkuuta. Asetus tulee voimaan 1. lokakuuta 2013). Jotta liikenneturvalli-

suutta ei tarpeettomasti vaarannettaisi ja päästöt pysyisivät kurissa olisi myös tärkeää, että vanhan kaluston muuttaminen rajoitettaisiin EURO IV -päästönormin täyttävään tai sitä uudempaan kalustoon.

Autotuojat ry jakoi stipendejä Kuljetus 2013-näyttelyn yhteydessä ojennettiin stipendit kahdelle Jyväskylän ammattikorkeakoulun logistiikan opiskelijoille. Teijo Syrjälän logistiikan ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyön aiheena oli ”Yhteiskuljetusten edellytykset”. Tänä päivänä yritykset etsivät uusia ja vaihtoehtoisia kuljetustapoja, koska kustannus- ja ympäristönäkökohdat ovat huomioitava tulevaisuudessa nykyistä tehokkaammin. Erik Söderholmin logistiikan ammattikorkeakoulun opinnäytetyön aiheena oli ”Poikkeamien sähköisen hallinnan ja käsittelyprosessin tehostaminen kuljetuksiin liittyvässä informaatiovirrassa”. Tavoitteena oli tehostaa kohdeyrityksen sähköisen poikkeamaraportointisovelluksen käyttöä. Molemmat saivat 1 500 euron arvoisen stipendin.

Autotuojat ry palkitsi stipendeillä Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijat Teijo Syrjälän (vas.) ja Erik Söderholmin.

Volvo Trucksin osastolla pääsi tutustumaan mm. kattavasti uuden Volvo FH-sarjan ominaisuuksiin, tekniikkaan ja uudistuneisiin palveluihin, jotka tuovat kuljetusyritykselle konkreettisia säästöjä, lisää tehokkuutta ja lisäävät kuljettajien tyytyväisyyttä. Näyttelyn aikana Volvo järjesti myös tietoiskut aiheina Volvo malliston esittely ja alustaratkaisut sekä Volvon uutuudet päällirakentajien näkökulmasta. Kalustosta osastolla sekä uusi Volvo FH että uusi Volvo FH16 olivat esillä hyvin erilaisilla ohjaamoilla ja varusteilla varustettuina. Osastolla pääsi ottamaan ensikosketuksen myös uuteen Volvo FMX -kuorma-autoon ja sen uusiin innovaatioihin, jota kuvassa esittelevät Volvo Finland Ab:n myyntijohtaja Kimmo Ahonen (oik.), tuotepäällikkö JuhaMatti Raatikainen ja toimitusjohtaja Magnus Björklund.

Veho Hyötyajoneuvojen osastolla oli esillä koko Mercedes-Benzin uusiutunut mallisto pakettiautoista raskaaseen kalustoon, toisin sanoen Citanista Actrosiin. Vuonna 2013 Mercedes-Benz jatkaa tuoteuudistuksiensa raskaan kaluston sarjaa, jotka perustuvat uusille vähäpäästöisille Euro VI -moottoreille. Vuonna 2011 uusi Actros aloitti uusien mallien vyöryn pitkän matkan kuljetuksiin erikoistuneena. Viime vuonna sitä seurasi Antos, jakeluliikenteen moniottelijana. Ja nyt vuorostaan parrasvaloihin ajaa Arocs, joka on erikoistunut maansiirtoon, työmaaliikenteeseen ja puutavaran kuljetuksiin. Nämä kolme raskaan kuljetuskaluston edustajaa perustuvat samalle moduulirakenteelle ja ne tukevat hienosti tätä uutta tuotantomallia. Lisäksi MercedesBenz kuorma-autoperheessä on myös uusi jäsen Mercedes-Benz Atego Euro VI, mikä jatkaa merkin perinteitä markkinajohtajana 6.5-16 tonnin kuorma-autoluokassa.


TUS KULJETUS 54 KULJE

METSĂ„ALAN AMMATTILEHTI

Timo Teipin personaallisella osastolla Timo Peri kertoi autoteippauksen mahdollisuuksista nostaa kuljetusyrityksen profiilia ja parantaa tunnettavuutta.

Renault Trucks Finland Oy oli Kuljetus 2013 -näyttelyssä mukana näyttävällä mallistolla. Näyttelyn vetonaula oli maantieliikenteen erikoismalli Renault Premium Route 460.18T Racing Edition, joka on maalattu Truck Racing EM sarjan voittajatiimin Renault Trucks MKR Tecnologyn väreihin.

- Närko luovutti asiakkaalle toukokuun alussa 30.000 valmistamansa perävaunun, kertoi myyntipäällikkÜ Krister Nyholm.

Keski-Suomen Scania-keskuksessa Laukaan Leppävedellä pääsi vuoden 2011 näyttelyn tapaan tutustumaan valmiiksi päällirakennettuihin autoihin. Esillä oli 45 kappaletta tÜihin valmiita autoja kuljetusalan kaikilta sektoreilta. Jyväskylän paviljongista oli messupäivien aikana maksuttomat nonstop-bussikuljetukset Scanianäyttelyyn ja takaisin. Paviljongin ja Scania-keskuksen välillä liikennÜi neljä jääkiekon MM-kisoissa kisajoukkueiden kuljetuksissa ollutta ja viralliseen kisailmeeseen teipattua Scania OmniExpress -bussia.

Olisiko tämä jotain?

Valikoimasta lÜytyy kuormapeite kaikkiin avolavakuljetuksiin! 0MFNNFNVLBOB1PXFS5SVDL4IPX messuilla, osastot U 301-302. Tervetuloa käymään!

Maahantuoja:

Transcoverissa yhdistyy kustannustehokkuus, ympäristÜystävällisyys sekä tyÜturvallisuus.

YmpäristÜystävällisyys TyÜturvallisuus Kustannustehokkuus Vain yksi päätÜs!

Transcover: t4VVOOJUFMUVLBJLLJJOUVSWBMMJTVVEFOKBUFIPLLVVEFOUBSQFJTJJO t.BBTUBPIKBUUBWB t/PQFBKBIFMQQPBTFOUBB t1VIUBVTUZĂšTTĂŠFJUBSWJUBLPTLFUVTUBQFJUUFFTFFO t1BSBOUBBLVMKFUUBKBOUZĂšUVSWBMMJTVVUUB t4ĂŠĂŠTUĂŠĂŠBJLBBKBSBIBB t.POFMMBUBWBMMBUPJNJOOBOMBBUVB parantava elementti

Systems ,BVQQBUJF .VTUBTBBSJ 1VI

Lisää tietoa verkkosivuillamme:

www.transcover.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJE TUS 55 KULJETUS

Katso yli 600 kuvaa Kuljetus 2013 -nättelystä www.ammattilehti.fi

Matec-Trailer Oy:n osastolla pääsi tutustumaan hake- ja turvekuljetusten uusimpiin perävaunu- ja kuormakoriratkaisuihin.

Iveco Finland Oy:n myyntijohtaja Pasi Gerpe esitteli uusia malleja; maantieliikenteeseen on tarjolla uusi Iveco Hi-Way Euro 6 ja uusi Iveco Trakker tuo tehokkuutta mm. maa-ainesten ja puutavaran kuljetuksiin.

Hilkka Perttilä oli mukana onnistuneen Kuljetus 2013 -näyttelyn järjestelyissä. Näytteilleasettajat - kuten Hiabin Artoi Moilainen - olivat erittäin tyytyväisiä tapahtumaan.

Euro 6 -moottorit olivat yksi näyttelyn kuumimmista puheenaiheista.

Olympiavoittaja Lasse Virén on aina paikalla kun kuljetusalalla tapahtuu.

Örum Oy:n Antti Norva (kesk.) esitteli Wabcon pneumaattisia ja sähköohjattuja raskaan kaluston jarrujärjestelmiä.

Sisu Auton painopiste Kuljetus 2013 -näyttelyssä oli asiakaskohtaisesti räätälöidyn tehdasvalmiin auton suunnittelun ja tuotannon esittely. Kuvassa lehdistölle Sisun malleista ja tehokkaasta toiminnasta kertoivat myyntijohtaja Ossi-Pekka Rossi (vas.), toimitusjohtaja Timo Korhonen ja tuotantojohtaja Petri Reinilä.

Kuljetusnäyttelystä löytyi laajasti kuljetuskalustoa varusteltuna erilaisiin käyttötarkoituksiin, kuvassa Sisu Polar Heinolan hakkurilla.

Keslan osastolla ensiesiteltiin uusi KESLA 2110T -nosturi, joka on peräti 200 kg kevyempi kuin edeltäjänsä KESLA 2010LT. Tuotekehityksessä erityisesti nosturin käytettävyys, ominaisuudet ja huollettavuus ovat olleet huomion kohteina keveyden ja kestävyyden lisäksi.

Ammattilehden osastolla jaettiin uusinta Metsäalan Ammattilehteä sekä esiteltiin kuljetus- ja konealan mediatuotantoa. Messujen aikana www.ammattilehti.fi sivuille syötettiin yli 600 messukuvaa. Uutena asiana Ammattilehti teki jokaisena messupäivänä Messusosastouutiset -lehden mikä sai näytteilleasettajilta hyvän vastaanoton.


TUS 56 KULJE KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

HAWE Finland Oy:n pumppuosastolla Juha Äyräs esitteli uutta säätyvätilavuuksista HAWE V60N-130 korkeapainepumppua, mikä tarjoaa ylivertaiset ominaisuudet kuormantunteviin järjestelmiin.

Konekesko Oy esitteli messuilla uusitun Euro 6 -päästövaatimukset täyttävän MAN -kuorma-automalliston. Ensiesittelyssä olivat Euro 6 MAN TGL 8.180 4x2, MAN TGM 15.250 4x2, MAN TGS 26.360 6x2-2 alustat ja MAN TGX 26.480 6x2-2 rekanveturi.

Pro Lift Oy panostaa V-Kran -puutavaranostureiden myyntiin. Uusi VKran V10CX varustettuna NTcab ALi -ohjaamolla kiinnosti kovasti puutavara-autoilijoita ja tarjouksia tehtiin.

Hiabin uusi puutavaranosturiohjaamo kiinnosti niin paljon että sisälle pääsyä jonotettiin.

Hiabin Henry Hagerlund odotteli jo innolla Puunkuormaajamestari -finaalia. Nosturikauppaa tehtiin Jyväskylän messuilla hyvin.

Teboilin osastolla kerrottiin kuljetusyrityksille tarjottavista tuotteista sekä palveluista.

- Puutavara-autoja rakennetaan syksyn aikana hyvää tahtia, kun massa- ja mittapäätös saadaan kuntoon, sanoi Alucar Oy:n Anssi Alasaari.

Porokka Forest Oy:n Jouni Porokka (vas.) vaihtoi kuulumisia pitkän uran Nurmen päällerakenteiden kanssa tehneen Jouko Norvan kanssa, jonka aika kuluu eläkkeellä hyvin maata viljellessä ja rakennellessa.

Keski-Suomen Viestilaitehuoto Oy:n Jori Lieska esitteli uusimmat ajoneuvotietokonemallit ja niiden lisälaitteet ohjelmistoineen.

METSÄ- JA MAANRAKENNUSKONEIDEN KULJETUSAUTOT - täysileveät hydrauliperät - hydraulisesti säätyvät kuormatasot - monikäyttö päälirakenteet - teemme akselivälimuutokset, lisäakseliasennukset ja katsastuskunnostukset

puh. 015-668 7161, fax. 015-668 7104 E-mail:arilahti.ky@kolumbus.fi, www.finnlink.net/arilahti

FinnMetko 2014 -näyttely järjestetään Jämsässä 28.-30.8.2014; sen tietää myös Pro Liftin kauniit messutytöt.

Kome Oy:n osastolla puutavara-autoilijoita kiinnosti 5-akselinen Briab -puutavaraperävaunu uusille korotetuille kokonaispainoille.


KULJE TUS 57 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Katso yli 600 kuvaa Kuljetus 2013 -nättelystä www.ammattilehti.fi Car Office Oy maahantuo pitkällä kokemuksella Faymonville -erikoiskuljetusperävaunut.

Piirla Oy:n osastolla pääsi kokeilemaan Dignita -alkometrin toimintaa käytännössä kauniin opastajan kanssa.

Laurinaho-Yhtiöiden Aimo Mäkinen oli katselemassa messu-uutuuksia. Parkanosta valmistuu kuljetuskalustoa hyvää tahtia.

Car Officen Pekka Roponen (oik) esitteli Faymonvillen uusimpia rakenneratkaisuja erikoiskuljetusten ammattilaisille.

La-Lo Point Oy:n Pasi (oik.) ja Rami Sivula ovat ajoneuvotiedonsiirron ammattilaisia. Jalasjärven miehet asentavat laitteita ympäri maata.

Ammattilehti teki joka messupäivä Messuosastouutiset. Sinikka ja Sakari Siikaluoma Kuusamosta ihastelivat kätevää “taplettikoon” lehteä.

KEVYESTI KESTÄVIMMÄT Ratkaisut hakkeen ja turpeen kuljetukseen Siimetin erikoiskuljetusperävaunun päällä oli messujen ajan esillä SuperCont -komposiittikontti - molemmat laatutuotteet Mikkelistä.

Myynti: Taisto Ikäheimonen puh. 0400 658 793 Toyotan osastolla huomiota herätti Arctic Trucksin maastokäyttöön varustelema Toyota Hilux. Kova peli vaikka huoltoautoksi.

Tutustu tuotteisiimme www.toplift.fi


TUS KULJETUS 58 KULJE

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrosystem Oy esitteli osastollaan uusimmat mobilehydrauliikan tuotteet ja ratkaisut.

Bridgestone Finland Oy:n osastolla pääsi tutkimaan renkaita joka puolelta. Osastolla sai tietoa myös Bandag -pinnoituksista.

Kotimainen Tamtron tarjoaa punnitusratkaisut liikkuvan kaluston tarpeisiin oli sitten kyseessä vaikka puutavara-auto tai pyöräkuormaaja.

Vehon Juha Ruotsalainen on ammattitason puhuja; tässä hän kertoo uudesta M-B Arocsista.

Raimo Pohjanen Kemistä (vas.) ja Timo Tahvanainen Kiihtelysvaarasta ovat metsäenergia-alan ja kuljetusten ammattilaisia.

Renaultin myyntipäällikö Erkki Evilä kertoi kesällä esiteltävistä täysin uusista Renault-malleista.

Konekorjaamo Riikonen Oy:n Jari Riikonen kertoi että Joensuusta valmistuu puutavaravarusteluja tasaiseen tahtiin.

NDI Finland Oy tarjoaa renkaat niin kuljetuskalustoon kun erilaisiin työkoneisiinkin.

Vallilan Takomo Oy:n Teemu Punkka (oik.) ja Marko Sirén kertoivat jousipalveluista kaikkiin ajoneuvoihin.

Tilaa säästävät kotimaiset Findoor taitto-ovet ovat toimiva ratkaisu useimpiin ovitarpeisiin. Katso lisää tuotteista www.findoor.fi.

VTA Tekniikka Oy:n maahantuoma Palfinger Epsilon kasvattaa koko ajan suosiotaan Suomen puutavaranosturimarkkinoilla.

Kaarlo Rundgrenin komea Sisu Polar Punahilkka oli esillä Paviljongin pääovella. Autossa on Terminator XXL -pankot maksimi kuormatilalla.

Scania Suomi Oy:n myyntijohtaja Seppo Hallikainen uskoo että kuorma-autojen myynti piristyy kesän ja syksyn aikana.

BPW Kraatz Oy:n Rolf Sirviö (vas.) esitteli uutta BPW ECO Air Compact ilmajousitusta ja BPW:n uusimpia akselimalleja.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJE TUS 59 KULJETUS

Katso yli 600 kuvaa Kuljetus 2013 -nättelystä www.ammattilehti.fi

Ajardos Oy:n osastolla oli esillä komea uusi 4-akselinen MercedesBenz Arocs soranajoon varustettuna Elg -automaattikasetilla.

Jykin osastolla oli esillä laajasti perävaunualustoja eri käyttötarpeisiin. Tarjolla on tuotantovalmiit ratkaisut uusille korotetuille kokonaispainoille. Puutavaraperävaunuja myydään jo hyvää tahtia 5-akselisina. Kranic Oy:n Mikko Halme esitteli Atlas -kappaletavaranostureita ja ensiesittelyssä oli uusi Gierkink GMT -energiapuukoura.

Onnin Auton osastolta löytyi laadukkaat varaosat kaikkiin kuormaautoihin ja perävaunuihin.

Jykin toimitusjohtaja Aki Sirén kertoi että perävaunutehtaan uudistus ja laajennus alkaa olla loppusuoralla Längelmäellä.

Toplift Oy:n Kauko Ikäheinonen (vas.) ja eläkkeellä oleva Jyki-mies Esko Nurmi tapasivat jälleen Kuljetus-näyttelyssä - perinteisesti.


TUS 60 KULJE KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Antti Horto siirtyi Top Fuel EM-sarjan pistejohtoon!

uvat Katso k asta n EM-kis Alastaro ilehti.fi ammatt

Top Fuel nitrodragster kehittää jopa 9000 hv tehon, kiihtyvyys 0-100 km/h on 0,6 sekuntia ja loppunopeus 1000 jalan päässä lähes 500 km/h! Kuvassa taistelevat Alastaron Top Fuel EMosakilpailussa Antti Horto Ammattilehti.fi ja Jari Halinen Sisu Polar -dragstereillaan. Horto voitti pudotuslähdön ja eteni kohti finaalia.

E

agle Racingin kuljettaja Antti Horto ajoi hienosti toiseksi Drag Racingin FIA Top Fuel EM sarjan kolmannessa osakilpailussa Alastarolla 4.-7.7. Antti siirtyi samalla hienosti EM sarjan pistejohtoon kolmannen osakilpailun jälkeen. Ammattilehti.fi on Antin ja Eagle Racingin vauhdissa mukana. Antti oli Alastaron kilpailussa aika-ajon neljäs, vaatimattomalla 4,51 sekunnin ajalla. Alastaron rata oli ongelmallinen kaikille tiimeille ja tulostaso jäi aika-ajoissa vaisuksi. Antti sai kuitenkin kohtuullisen pudotuskaaviopaikan. Pudotuskilpailussa sunnuntaina Antti voitti en-

simmäisellä kierroksella maailman nopeimman puutavaraautoilijan, Sisu Polar Top Fuel dragsterilla ajavan Mäntyharjun miehen Jari Halisen, voittoaika 4,20 sek oli viikonlopun paras Antille ja koko kilpailussa. Toisella kierroksella vastaan asettui EM sarjan johdossa ollut Norjan Thomas Nataas, ja lähdön voitti Antti 0,006 sekunnin erolla pitovaikeuksista huolimatta. Loistava voitto nuorukaiselle. Finaalissa Antti sai vastaansa maailman nopeimman kanafarmarin, Vilppulan Anita Mäkelän, joka voitti lähdön ajamalla viikonlopun parhaan aikansa 4,25 sekuntia. Antin auton pito irtosi finaalilähdössä noin 200 metrin kohdalla ja ahtimen hihna katkesi, joten peli loppui siihen.

Lähde mukaan Eagle BMW-ratakisaan!

Kakkostila nosti Antin kuitenkin EM pistejohtoon ja Eagle Racing talli on erittäin tyytyväinen kolmen ensimmäisen kilpailun tuloksiin. EM sarjan kauden neljäs osakilpailu ajetaan Saksan Hockenheimissa 9.-11. elokuuta. Siellä Antti Horto aikoo iskeä tauluun kovat lukemat

mikäli vain tekniikka kestää; tekihän mies oman ennätyksenä 4.071 s tuhannella jalalla tämän kauden toisessa EM-osakilpailussa Ruotsin Tierpissä.

KH-Koneiden Jari Salomäki kiihdyttää kilpaa moottorikelkoilla. Alastaron nitro jytinää oli katsomassa myös poika Tony.

Omena Hotelsin Janne Wartiovaara ajoi lähdön kaksipaikkaisella dragsterilla. Aika oli 8.1 s ja loppunopeus 263 km/h!

2. Thomas Nataas 234 p 3. Anita Mäkelä 216 p 4. Stig Neergaard 182 p 5. Jari Halinen 130 p 6. Mikael Kågered 101 p 7. Timo Lehtimäki 91 p

Tilanne EM sarjassa kolmen osakilpailun jälkeen: 1. Antti Horto 236 p

Iveco Finlandin Juhani Havia on moottoriurheilumiehiä. Alastarolla Jussi seurasi tarkasti joka lähdön.

Toistakymmentä rata-Bemaria yhteislähdössä takaa elämyksen mikä kannattaa kokea. Katso lisätietoja www.eagleracing.fi tai ota yhteyttä Mikko Almgreniin puh. 044 555 8999.

J

ärjestä asiakkaillesi tai henkilökunnallesi vauhdikas Eagle Racing Day ajotapahtuma Alastaron tai Ahveniston moottoriradalla. Käytössäsi on Suomen suurimman ajotilaisuusjärjestäjän

ammattitaitoinen palvelu sekä täysiveriset BMW rata-autot! Eagle BMW 325i ratakisa on se "ainoa ja oikea" kisa, jossa otetaan radalla miehestä mittaa. Katso www.eagleracing.fi tai ota yhteyttä Mikko Almgreniin puh. 044 555 8999.

Ammattilehti tekee yhteistyötä Eagle Racingin kanssa ja Ammattilehti.fi näkyy myös Antti Horton (oik.) Top Fuel dragsterissa EM-sarjassa. Kuvassa päätoimittaja Janne Jokela toivottaa Antille tsemppiä lähtöön!


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAK OINTI 63 ONEURAKOINTI

Puukauppa reippaassa vauhdissa vuoden alkupuoliskolla

Y

ksityismetsien puukauppa on käynyt vilkkaana vuoden alkupuoliskolla. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat puuta 16,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli noin neljänneksen enemmän kuin edeltävällä kymmenvuotiskaudella. Alkuvuoden nousussa olleet kantohinnat kääntyivät laskuun kesäkuussa. Puukauppaa on käyty nor-

maalivuotta reippaampaa tahtia vuoden 2013 alkupuoliskolla. Kesäkuun loppuun mennessä Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset olivat ostaneet yksityismetsien puuta 16,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 10 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tukkipuun ostomäärät lisääntyivät 12 prosentilla ja kuitupuun ostot 8 prosentilla edellisvuodesta. Kasvu tuli pystykaupoilla ostetusta puusta (+13 %) hankintapuun määrän vähennyttyä 6 prosentilla. Puu-

Kesäkuun loppuun mennessä Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset olivat ostaneet yksityismetsien puuta 16,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 10 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

kaupan määrä tammi-kesäkuussa 2013 oli suurin sitten ennätysvuoden 2007, ja verrattuna edeltävään kymmenvuotiskauteen lisäystä oli lähes neljännes. Yksityismetsien puun tarjontaa on lisännyt yli talven kestänyt kantohintojen nousu, joka kuitenkin taittui kesäkuuhun tultaessa. Kesäkuun keskimääräinen kantohintataso oli prosentin alempi kuin toukokuussa laskun kohdistuessa kaikkiin puutavaralajeihin. Mäntytukista maksettiin kesäkuun pystykaupoissa keskimäärin 56 euroa ja kuusitukista 57 euroa kuutiometriltä. Mänty- ja koivukuitupuun kantohinnat laskivat alle 16 euroon kuutiometriltä, ja kuusikuitupuusta maksettiin keskimäärin vajaat 18 euroa kuutiolta. Myös yksityismetsien hankintahinnat olivat kesäkuussa keskimäärin noin prosentin laskussa toukokuussa maksettuihin hintoihin verrattuna. Kesäkuussa yksityismetsien puuta tuli markkinoille 3,2 miljoonaa kuutiometriä eli prosentin verran enemmän kuin vuosi sitten. Kesäkuun puumäärä vastasi myös pitkän jakson keskiarvoa. Tukkipuun ostomäärät lisääntyivät tasaisesti 6-8 prosenttia edellisvuodesta, kun taas kui-

tupuun ostot vähenivät 5 prosentilla. Heinäkuu on perinteisesti puukaupan hiljaisin kuukausi, ja viikolla 27 teollisuuden ostot putosivatkin jo alle puoleen miljoonaan kuutiometriin. Metsäteollisuuden puuhuoltotilanteeseen vaikuttaa myös

puun tuonti, joka ylitti tammihuhtikuussa 2013 kolmanneksella edellisvuoden tason. Puun kokonaistuonti nousi 3,7 miljoonaan kuutiometriin, josta koivukuitupuuta oli 1,4 ja haketta 1,1 miljoonaa kuutiometriä

Jätä myrskypuiden korjuu ammattilaisille

H

elteiden keskellä riehuneet ukkosmyrskyt antoivat taas kesän aikana näytteen tuhovoimistaan. Koneyrittäjät muistuttavat, että myrskyn kaatamien puiden korjuu on tehokkainta ja turvallisinta konetyönä ja ammattitaitoisten tekijöiden tekemänä. Myrskytuhojen korjuu on vaarallisimpia metsäalan töitä ja se vaatii erittäin hyvää ammattitaitoa. Ihmisten turvallisuutta vaarantavat puut taikka sähkö- ja

tielinjoja haittaavat puut pitää poistaa ammattilaisten toimesta niin nopeasti kuin mahdollista. Turvallisuutta haittaavien puiden poisto on pelastuslaitosten tehtävä. Sähkölinjojen päälle kaatuneiden puiden poisto on myös pelastuslaitosten ja sähköyhtiöiden vastuulla. Mikäli myrskyn runtelemista puista ei ole haittaa turvallisuudelle tai verkostojen toiminnalle, niiden korjuun kanssa ei kannata hosua, vaan sopia korjuuajankohdasta rauhassa ammattilaisten kanssa, muistuttavat Koneyrittäjät.


64 KONEURAK OINTI ONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

laippa! ia g r e n e a n Uutuute


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAK OINTI 65 ONEURAKOINTI

00 kuvaa Katso lähes 6 ta Elmia Woodis tilehti.fi www.ammat

Elmia Wood 2013 oli ennätyksellisen suuri metsäalan tapahtuma kaikin tavoin. Kävijöitä erittäin kansainvälisessä tapahtumassa oli yhteensä 54 215!

Elmia Wood 2013 oli metsäalan voimannäyttö! E

lmia Wood 2013 järjestettiin 5.-8. kesäkuuta Ruotsissa Jönköpingin lähellä keräten koko metsäkonealan huomion. Perinteisesti vahva metsäkonealan näyttely kasvoi jälleen entistä suurempiin mittoihin ja entistäkin kansainväliseksi; kävijöitä tapahtumassa oli yhteensä huimat 54 215 joille tuotteitaan ja palveluitaan esitteli lähes 500 näytteilleasettajaa. Eniten messukävijöitä oli perjantaina jolloin paikalle saapui 18 400 kävijää. Aurinkoinen keli suosi

tapahtumaa ja vaikka väkeä oli erittäin paljon niin järjestelyt toimivat todella mallikkaasti.

Metsäalan voimannäyttö Elmia Wood oli todellinen piristysruiske koko metsäalalle. Se näytti alan voiman ja osoitti että metsäala on vahvassa roolissa myös tulevaisuudessa ympäri maailman. Perinteinen metsäteollisuus kehittyy ja mukautuu markkinoiden mukaan sekä laajenee uusille markkina-alueille samalla kun myös metsäenergia-ala kasvaa vahvasti. Tavaralajimenetelmän (CTL) yleistyminen ympäri maailmaa

Seuraavan kerran metsäkoneväki tapaa samoissa maisemissa 4.-6.6. 2015 jolloin vuorossa on pohjoismainen SkogsElmia. Kansainvälinen Elmia Wood järjestetään 7.-10.6.2017.

näkyi selkeästi Elmia Woodissa. Yhä useampi messuvieras saapui paikalle mm. Keski-Euroopasta, Venäjältä, Aasiasta sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikasta. Ja toki myös suomalaisia messuvieraita oli Elmiassa todella paljon - samoin kuin näytteilleasettajia. Näyttely varmisti sen tosiasian että Suomessa kehitetään alan teknologioita ja tuotteita maailman kärjessä.

Näyttelyssä esiteltiin erittäin mielenkiintoisia uutustuotteita, jotka näyttävät uusia suuntia kehitykselle. Ja tapahtumassa tehtiin myös kauppaa joten vaikka maailmantalous heilahtelee niin metsäalalla uskotaan hyvään tulevaisuuteen. Seuraavan kerran metsäkoneväki tapaa samoissa maisemissa 4.-6.6.2015 jolloin vuorossa on pohjoismainen SkogsElmia.

Kansainvälinen Elmia Wood järjestetään 7.-10.6.2017 josta voidaan odottaa jälleen entistä suurempaa tapahtumaa. Metsäalan Ammattilehti oli paikalla Elmia Woodissa tarjoten messukuvat ja uutiset livenä osoitteessa www.ammattilehti.fi - tarjolla on mm. lähes 600 kuvaa eli käy katsomassa!


66 KONEURAK OINTI ONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

ja video ia v u k n o lj a P Scorpionista tilehti.fi www.ammat

Tarkoin varjeltu salaisuus, uusi PONSSE Scorpion harvesteri astui Elmia Woodissa ensi kerran tuhatpäisen yleisön eteen keskiviikkona 5.6.2013 kello 13.00.

PONSSE Scorpion nosti harvesterin uudelle tasolle E

lmia Wood 2013 -näyttelyn ehdottomasti odotetuin uutuus oli PONSSE Scorpion -harvesteri, josta oli ennakkoon näytetty vain väläyksiä. Niinpä Ponssen osastolle ahtautui tuhansia metsäkonealan ammattilaisia ympäri maailman kun tarkoin varjeltu salaisuus, uusi PONSSE Scorpion astui ensi kerran yleisön eteen keskiviikkona 5.6.2013 kello 13.00. Odotus palkittiin sillä täysin uudenlainen PONSSE Scorpion -harvesteri on uusi jäsen maailman parhaiden metsäkoneiden mallistossa. Uskomaton näkyvyys ja ohjattavuus, vakaudeltaan voittamaton, tehoa ja tuottavuutta ympäristön ehdoilla ja pienin pintapainein.

mikä tarjoaa hyvän näkyvyyden harvesteripäälle myös tiheimmillä harvennuksilla - Uusi PONSSE C50 -haarapuominosturin rakenne mahdollistaa parhaan mahdollisen näkyvyyden eteen, molemmille sivuille, ylös ja taakse. Näkyvyys ei rajoita työntekoa: poistettavien puiden valinta, kaatosuunnat ja kasojen sijoittelu voidaan tehdä kaikissa tilanteissa työn tehokkuuden ja laadun ehdoilla. Näkyvyyden kruunaa ohjaamon laajat ikkunat kapeilla pilareilla ja ohjaamossa on myös kattoikkuna, sanoo Vidgrén.

Ohjaamon ja nosturin levellointi Scorpionin levellointi eroaa merkittävästi kilpailevista ratkaisuista. Sivuttaislevelloinnin nivelpiste on koneen kolmiosaisen rungon avulla saatu mahdollisimman alas, joten ohjaamo ja nosturi eivät ainoastaan pysy vaakasuorassa, vaan myös sivusuuntainen liike on minimoitu. Koneessa on älykäs vakautusjärjestelmä.

Uusi PONSSE C50 -haarapuominosturin rakenne mahdollistaa parhaan mahdollisen näkyvyyden eteen, molemmille sivuille, ylös ja taakse. Ergomia ja kuljettajan työympäristö on nyt aivan uudella tasolla.

- Uusi PONSSE Scorpion vie puunkorjuun tuottavuuden ja ergonomian aivan uudelle tasolle, ja asettaa uuden standardin kuljettajan työympäristölle. Työn taloudellisuus ja mukavuus on huomioitu myös huoltokohteiden sijoittelussa. Uusi 4Fmoottori ja parannettu hydrauliikka ovat mahdollistaneet huoltovälien pidentämisen aikaisemmasta 600/1200 tunnista 900/1800 tuntiin, kertoo Ponsse Oyj:n myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén. PONSSE Scorpion on yleisharvesteri tehokkaalla ja ympäristöystävällisellä Euromot 4F päästötason 6-sylinterisellä

Mercedes-Benz -moottorilla sekä suurella 210 cm3 työpumpulla. Vielä enemmän tehoa kaipaaville on tarjolla PONSSE ScorpionKing kaksipiirihydrauliikalla. Koneen vakaus, kuljettajan näkyvyys sekä ohjaamon ja nosturin levellointi on toteutettu ilman kompromisseja. Nosturin hallittavuus on jouhevaa ja loogista.

Paras mahdollinen näkyvyys kaikkiin suuntiin, kaikissa tilanteissa PONSSE Scorpionissa on täysin symmetrinen nosturi ja ohjaamo samalla kääntökehällä,

Scorpionin levellointi eroaa merkittävästi kilpailevista ratkaisuista. Sivuttaislevelloinnin nivelpiste on koneen kolmiosaisen rungon avulla saatu mahdollisimman alas, joten ohjaamo ja nosturi eivät ainoastaan pysy vaakasuorassa, vaan myös sivusuuntainen liike on minimoitu. - Tämä lisää kuljettajan mukavuutta sekä pitää nosturin ja ohjaamon painopisteen aina koneen keskilinjalla, parantaen koneen vakautta, toteaa Vidgrén.

Koneen vakautus PONSSE Scorpionin älykäs vakautusjärjestelmä seuraa nosturin asentoa ja kuormaa. Vakautussylinterit painattavat takarunkoa ja -renkaita nosturin suuntaan antaen koneelle tukea työskennellessä koneen sivuilla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAK OINTI 67 ONEURAKOINTI

Vakautus toimii myös koneella ajettaessa sallien työskentelyn myös koneen liikkuessa. Turvalogiikka pysäyttää ajon huomatessaan, että vakautuksen voima ei enää riitä pitämään konetta pystyssä - Scorpionin uskomaton vakaus sallii työskentelyn aivan uusilla tavoilla, ilmoittaa Vidgrén.

Nosturin jouheva ja looginen hallittavuus PONSSE C50 -nosturi on helpon hallittavuuden ja loogisen geometriansa ansiosta helppo omaksua. Se on toteutettu C22- ja C44-malleista tutulla hydraulisella liikeratatoiminnolla, jonka ansiosta rakenne on kevyt ja yksinkertainen ja toiminta erittäin taloudellista. C50-mallin kaksihaarainen nostopuomi on täysin symmetrinen näkyvyyden, ohjailtavuuden ja painopisteen suhteen, joten työskentely on yhtä helppoa molemmin puolin konetta, ja koneen vakaus on erinomainen kaikissa asennoissa. PONSSE C50 -nosturin liikeratatoiminto on toteutettu yhdellä monikammiosylinterillä, joka taittopuomin liikkeen ohella pumppaa öljyä myös nostosylintereille. Näin rakenne on entistä yksinkertaisempi ja lujempi. (Ulottuma H5 tai H6: 11m, H7: 10 m. Nostomomentti brutto 252 kNm. Kääntömomentti brutto 57 kNm. Kääntökulma 280°).

Kova työ palkitaan! Ponssen toimitusjohtaja Juho Nummelan (oik.) ja harvestereiden tuotepäällikkö Risto Vidgrénin ilmeet kertoivat ansaitusta onnistumisen riemusta Scorpionin ensiesittelyssä.

Ponssen messuteltta oli täynnä metsäkonealan ammattilaisia ympäri maailmaa. Aluejohtaja Janne Vidgrén kuunteli pöydän päässä konemiesten erittäin hyvää palautetta uudesta Scorpionista.

Vaikka Scorpion sai osakseen koko messujen suurimman huomion, oli Ponssen osastolla esillä koko laaja mallisto ja paljon mielenkiintoisia uutuuksia kuten PONSSE OptiForwarder PC-järjestelmän vakioominaisuudeksi tullut EcoDrive ominaisuus sekä uusi PONSSE C5 teleskooppinosturi PONSSE Ergo -harvestereihin.

Ponssen teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg (vas.) keskusteli Scorpionin edistyksellisistä teknisistä ratkaisuista Sauer-Danfossin OEM-myyntijohtaja Iiro Lindbergin kanssa.

Mukavuus ja ergonomia Tesitkoneista saatu asiakaspalaute on osoittanut, että uusi PONSSE Scorpion tarjoaa kuljettajalleen ennennäkemättömän miellyttävät työskentelyolosuhteet. - Poistamalla työskentelyä häiritsevät ja väsymystä aiheuttavat tekijät nousee sekä kuljettajan mukavuus että työn tuottavuus uudelle tasolle, sanoo Vidgrén.

Euromot 4F -päästötason Mercedes-Benz -moottori PONSSE Scorpionin moottorina on tehokkaasti vääntävä 6sylinterinen Mercedes-Benz, joka täyttää tulevatkin päästörajat. Moottori on varustettu SCR-pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmällä sekä jäähdytetyllä EGRjärjestelmällä (pakokaasun takaisinkierrätys), jotka merkittävästi pienentävät typen oksidija hiukkaspäästöjä. Uuden teknologian etuina ovat puhtaamman ympäristön lisäksi parempi reagointi tehontarpeeseen sekä pienempi polttoaineen kulutus. PONSSE Scorpion tulee sarjatuotantoon vuoden 2014 alussa. - Elmia Woodin ensiesittelyn jälkeen Scorpionin myynti lähti vauhdilla matkaan, ilmoittaa Vidgrén.

Metsäkoneyrittäjät Pertti Lehtomäki (vas.) ja Janne Oldenburg seurasivat Scorpionin ensisiintymistä suurella mielenkiinnolla, taustalla Ponssen erikoisteräksen lujaa suunniteluryhmää.

OOO Ponssen toimitusjohtaja Jaakko Laurila saapui Elmiaan venäläisten asiakkaiden kanssa.

Suunnittelupäällikkö Anssi Pitkäranta vastaa hydrauliikka- ja automaatiosuunnittelusta.

Ponssen myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén (vas.) ja hallituksen puheenjohtaja Juha Vidgrén johtivat Ponssen kaikkien aikojen messumenestykseen Elmia Woodissa. Einarin elämäntyö jatkuu...

NDI Finland Oy Kukonkyläntie 197, 85310 Sievi 08-410 420, 050-55 66 982 Ponsse Ab:n toimitusjohtaja Eero Lukkarinen on saanut Ponssen hienoon nousuun Ruotsin vaativilla markkinoilla.

www.ndi.fi


68 KONEURAK OINTI ONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäkoneenkuljettajien MM-kisoista neljäs sija Suomeen

Metsäkoneenkuljettajien MM -kisat pidettiin 6.-7.6. Elmia Wood -metsäalan messujen yhteydessä Ruotsissa. Koneina olivat John Deere ja Komatsu.

M

italisija karkasi niukasti suomalaisedustajalta metsäkoneenkuljettajien MM-kisoissa. Mitalit matkasivat Norjaan, Saksaan ja Ruotsiin. Metsäkoneenkuljettajien MM

-kisat pidettiin 6.-7.6. Elmia Wood -metsäalan messujen yhteydessä Ruotsissa. Suomea kisoissa edustivat moninkertainen arvokisaedustaja ja vuoden 2005 maailmanmestari Timo Nieminen Janakkalasta sekä Finnmetko 2012 -näyttelyssä pidettyjen SM-kisojen kakkonen

Pauli Nikunen Kannuksesta. 18 kilpailijasta karsittiin jatkoon 8 kuljettajaa ajan perusteella. Timo Nieminen sijoittui neljänneksi häviten pronssin niukasti vuoden 2009 maailmanmestarille Ruotsin Martin Svenssonille. Pauli Nikunen sijoittui kovatasoisessa kisassa

kahdeksanneksi. Maailmanmestaruuden vei Tobias Sletten Norjasta ja hopealle ajoi Günter Weismann Saksasta. Maailmanmestaruudesta oli kilpailemassa 18 kuljettajaa kymmenestä eri maasta. Koneina olivat Komatsu ja John Deere. Metsämiesten säätiö oli

mukana tukemassa Suomen joukkuetta. Koneenkuljettajien SM-kisat pidetään seuraavan kerran vuonna 2014 Finnmetko-messujen yhteydessä Jämsässä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAK OINTI 69 ONEURAKOINTI

Komatsu Forest esitteli kehitystyön seuraavat askeleet M etsäspektaakkeli nimeltä Elmia Wood 2013 oli kaikilta osiltaan toimiva tapahtuma kuten osasi odottaakin. Komatsu Forestille se on perinteisesti tapahtuma, jossa esitellään lähitulevaisuudessa markkinoille tulevat tuotteet kehitystyön seuraavat askeleet.

Komatsu 845 -kuormatraktori Komatsu Forestin pian markkinoille tuleva aivan uusi kuormatraktori Komatsu 845 on suunniteltu vastamaan pienikokoisille kuormatraktoreille asetettuja vaatimuksia. 845 on ketterä, kompakti, ympäristöä säästävä ja silti erittäin tuottava kone. Uuden rungon, uuden moottorin, uuden kuormaimen ja uuden kuormatilan ansiosta Komatsu 845 on tähän päivään suunniteltu yleiskuormatraktori.

Rengaskokoa kasvatettu

Komatsu Forest oli tuttuun tapaan vahvasti mukana Elmia Woodissa. Uusiin metsäkonemalleihin pääsi tutustumaan myös työnäytöksissä.

Komatsu 845 kuormatraktorin uudessa jaetussa runkorakenteessa on kantava akseli ja uusi rajapinta rungon ja akselin välillä. Rungon pohja on suunniteltu helpottamaan ajoa vaikeassa maastossa. Yhdessä 26,5 tuuman pyörien kanssa maavara nousee korkeaksi ja pintapaine pysyy pienenä. Uusi hydrostaattinen voimansiirtojärjestelmä optimoi tehonkäytön tehokkaasti. Järjestelmä mukautuu nopeasti kuormituksen vaihteluun maaston, esteiden, kaltevuuksien ja kuormaimen käytön mukaan. Kuormaintoimintojen ja voimansiirron hyvät yhteiskäyttöominaisuudet mahdollistavat koneen työskentelyn ilman häiritseviä tehokatkoja hydrauliikassa.

Nelisylinterinen Stage 4 -moottori Komatsu 845:ssä on Agco Powerin Linnavuoressa valmistama uusi nelisylinterinen 4,9 litran moottori, joka tuottaa suuren vääntömomentin alhaisilla kierrosnopeuksilla. Uusi moottori täyttää Euromot Stage 4/Epa Tier 4 Final -päästömääräysten tiukat ympäristövaatimukset jotka astuvat voimaan v. 2014. Komatsu 845:n kuormaimen ulottuma on pitkä, 10 metriä, ja ProTec-kärjellä varustettu yhdistelmätaittopuomi pitää letkut ja hydrauliikan suojassa tiheiden leimikkojen harvennuksessa. Korkean työpaineen ansiosta hydrauliikka toimii pienillä virtauksilla, ja koska kuormaimeen kulkevat letkut on mitoitettu reilusti, kone reagoi käskyihin tar-

melukilpi estää äänien siirtymisen ohjaamoon. Uusi ergonominen istuin on kehitetty erityisesti metsäkoneita varten. Komatsu 845:n uutuuksiin kuuluu myös joustava puutavaraverkko FlexGate, joka myötää sekä ylös- että alaspäin, mikäli kuormain osuu siihen. Sen ainutlaatuinen rakenne parantaa sekä näkyvyyttä että suojausta. Lisäksi myös kuormatilan pankot joustavat sekä leveysettä korkeussuunnassa. Komatsu 845 tulee markkinoille ensi talvena.

Uusia hakkuulaitteita

Komatsu Forest ensiesitteli täysin uuden Komatsu 845 kuormatraktorin. Uuden rungon, uuden moottorin, uuden kuormaimen ja uuden kuormatilan ansiosta Komatsu 845 on tähän päivään suunniteltu yleiskuormatraktori. Komatsu 845 tulee markkinoille ensi talvena.

vittavalla nopeudella.

Ergonomia Kuljettajalla on ohjaamossa

reilusti tilaa joka suuntaan. Myös näkyvyyttä on parannettu merkittävästi sekä sivuille että ylöspäin. Ohjaamo on myös hy-

Komatsu Forestin Venäjän toiminnoista vastaava Jari Alahuhtala (vas.) vaihtoi kuulumisia koneyrittäjä Asko Piiraisen kanssa.

vin hiljainen. Paremmin tiivistetty ohjaamo katkaisee melun vapaan kulkemisen, ja moottorin ja ohjaamon väliin asennettu

- Meillä on mallisto erittäin hyvässä iskussa, totesi Komatsu Forest Oy:n toimitusjohtaja Timo Korhonen.

Komatsu Forest tuo markkinoille mielenkiintoisia hakkuulaiteuutuuksia. Uusi Komatsu C93 -hakkuulaite on varustettu kolmella syöttöpyörällä, jossa on uusia ratkaisuja mitkä tekevät siitä aikasempia sukupolvia tehokkaamman. Komatsu C144 on uusi neljällä pyörällä syöttävä hakkuulaite vaativaan työskentelyyn järeissä leimikoissa. Uusi luotettava yleishakkuulaite Komatsu S92 syöttää kahdella pyörällä. Se on erittäin tuottava ja varmatoiminen yleishakkuulaite, joka soveltuu useimpiin tehtäviin harvennuksista päätehakkuisiin kaikkein vaativimmissakin leimikoissa.

Katso lähes 600 kuvaa Elmia Woodista www.ammattilehti.fi


70 KONEURAK OINTI ONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

John Deere esitteli paljon uutuuksia Elmia Woodissa

Kuormatraktorin älykäs puominohjausjärjestelmä, E-sarjan IT4-malleja, 8-pyöräinen harvesteri, kiinteä ohjaamovaihtoehto kuormatraktoriin sekä alan parhaat automaatiojärjestelmät ohn Deere Forestry esitteli Elmia Wood 2013 -metsäkonemessuilla joukon uusia metsäkoneita, niihin liittyviä uusia toimintoja ja ominaisuuksia sekä automaatio- ja huoltoratkaisuja.

J

Uutuuksien taustalla on John Deeren halu tukea asiakkaidensa liiketoimintaa ja menestystä mahdollisimman tuottavilla, luotettavilla ja älykkäillä koneilla sekä huolto- ja tukipalveluilla.

Älykäs IBC puominohjausjärjestelmä

John Deere esitteli Elmia Woodissa 8-pyöräisen version suositusta 1270E-harvesterista. Uusi 8-pyöräinen harvesteri on suunniteltu työskentelyyn jyrkissä rinteissä ja pehmeäpohjaisessa maastossa.

John Deeren suureen messutelttaan kulki konealan ammattilaisia katkeamattomana letkana. Teltan takana aukesi suuri ulkonäyttelyalue missä oli esillä laaja valikoima uusimpia John Deere -metsäkonemalleja.

John Deeren IT4 -harvesterimallisto täydentyy nyt pienempien kokoluokkien malleilla 1070E ja 1170E. Näissä ketterissä ja tehokkaissa harvestereissa on voimaa ja vääntöä entistä enemmän.

Intuitiivisesta puomin ja kouran ohjauksesta on puhuttu metsäkonealalla jo 30 vuotta. John Deere’llä on nyt ilo esitellä älykäs puominohjausjärjestelmä (Intelligent Boom Control eli IBC). IBC:n avulla puomin ohjaus on entistä tarkempaa, nopeampaa ja helpompaa, koska kuljettaja voi keskittyä kouran ohjaamiseen puomin nivelten liikuttelun sijasta. IBC:n ansiosta tarvittavat ohjausparametrit ja yksittäiset ohjausliikkeet vähenevät, mikä parantaa puomin rakenteiden ja hydraulisylintereiden kestävyyttä. Käyttötesteissä IBC-puominohjaus on nopeuttanut huomattavasti kokeneidenkin kuljettajien työtä. Aloittelevien kuljettajien työn tuottavuus kasvaa todella merkittävästi. IBC tarjoaa monta etua yhdessä paketissa: se parantaa tuottavuutta, optimoi polttoaineenkulutusta sekä lisää puomin kestävyyttä ja käyttöikää.

Ensiesittelyssä 8-pyöräinen 1270E ja pienempien kokoluokkien IT4-harvesterit John Deere esitteli Elmia Woodissa 8-pyöräisen version suositusta 1270E-harvesterista. Uusi 8-pyöräinen harvesteri on suunniteltu työskentelyyn jyrkissä rinteissä ja pehmeäpohjaisessa maastossa. Uudessa mallissa on entistäkin enemmän tehoa ja kestävät, tasapainotetut Duraxle-akselistot, joiden ansiosta harvesteri liikkuu ja vetää erinomaisesti mäkisessä maastossa. Harvesteri on myös erittäin vakaa ja korkea maavara sekä laaja kohtaamiskulma takaavat, että hankalatkaan maastoolosuhteet eivät ole erinomaisen työtuloksen esteenä. Ketterissä ja tehokkaissa 1070E IT4 ja 1170E IT4 -harvestereissa on Tier-3-malleihin verrattuna suuremmat pumput, joiden ansiosta voimaa ja vääntöä on saatu lisää. 1170E IT4 -

mallissa on 175 cm³:n pumppu ja 1070E IT4 -mallissa on puolestaan 160 cm³:n pumppu. Suuremman tilavuuden ansiosta öljyn virtaus paranee, ja näin uudesta PPC-tehonsäätöjärjestelmästä (Processing Power Control) saadaan irti paras mahdollinen hyöty. Kummassakin uudessa harvesterimallissa on John Deere 6068 PowerTech Plus sarjan turboahdettu 6-sylinterinen 6,8 litran moottori. Kestävyyden sekä työn tarkkuuden ja nopeuden osalta John Deere -harvesterien puomit ja harvesteripäät ovat maailman huippua. Kun massa- ja energiapuun käsittelyä halutaan entisestään nopeuttaa, harvesteripäähän voidaan lisätä joukkokäsittelyvarustus.

John Deeren PPC -tehonsäätöjärjestelmä PPC-tehonsäätöjärjestelmä (Processing Power Control) on osoitus John Deeren uraauurtavasta tuotekehitystyöstä. PPC on vakiovarusteena kaikissa uusissa harvestereissa. Kolmitasoinen tehonsäätö sopeuttaa moottoritehon leimikon vaatimusten mukaan sekä parantaa koneiden tuottavuutta ja energiataloutta. Energiansäästötila optimoi moottoritehon ja polttoaineenkulutuksen. Keskitaso säätää tehon normaalivahvuisen puuston korjuuseen sopivaksi. Kun käsiteltävänä on tavallista paksumpia ja raskaampia runkoja, korkeimmalla tehotasolla koneesta saadaan irti suurin mahdollinen suorituskyky. PPC:n avulla on mahdollista sekä optimoida polttoaineenkulutus että maksimoida tuottavuus erilaisissa työskentelyolosuhteissa. Teho ei lopu vaativissakaan savotoissa, ja toisaalta harvennushakkuut ja pienten puiden käsittely vievät entistä vähemmän polttoainetta.

Uudet keskikokoiset E-sarjan IT4-kuormatraktorit ja kiinteän ohjaamon paluu John Deere esitteli Elmia Woodissa uudet 1210E IT4 - ja 1510E IT4 -mallit. John Deere 1210E IT4 -kuormatraktorissa on entistä enemmän tehoa ja vääntöä. Myös puominohjausta on parannettu. Uusissa malleissa on vahva akselisto, parannettu, V-urainen akselinkiinnitys vahva runko sekä luja keskinivel, jotka yhdessä parantavat käyttöastetta koko kuormatraktorin elinkaaren ajan. John Deere 1510E IT4 on yksi tehokkaimmista kuormatraktoreista, ja nyt kapasiteettia ja tehoa on entisestäänkin lisätty


METSÄALAN AMMATTILEHTI suuremmalla hydraulipumpulla ja voimakkaammalla moottorilla. 1210E IT4 -mallin tavoin siinäkin on tuottavuutta ja käyttöastetta parantava akselisto, Vurainen akselinkiinnitys, vahva runko ja luja keskinivel. 1510E IT4:ssa erinomaiset kuljetusominaisuudet yhdistyvät luotettavaan laatuun. Molemmissa uusissa kuormatraktoreissa on uudistettu sermi, jonka ansiosta kuljettaja pystyy paremmin seuraamaan puomin ja kouran liikkeitä. Hyvä näkyvyys ohjaamosta lisää etenkin kuorman purkunopeutta. 1210E IT4 -mallin leveää kuormatilaa on mahdollista kasvattaa 4,7 m²:iin. 1510E IT4 -mallin leveää kuormatilaa voidaan kasvattaa 5,3 m²:iin. John Deere 1210E IT4- ja 1510E IT4 -kuormatraktoreissa on John Deere 6068 PowerTech Plus -sarjan turboahdetut 6-sylinteriset, 6,8-litraiset moottorit. 1510E -kuormatraktorit ovat markkina-aluekohtaisesti saatavana myös EPA:n Tier 3 -päästövaatimusten sekä EU stage II -päästömääräysten mukaisilla moottoreilla. Myös 1210E-malliin on saatavana EU stage II:n mukainen moottori. John Deeren E-sarjan kuormatraktoreihin tulee kääntyvän ja vakaavan ohjaamon vaihtoehtona saatavaksi myös kiinteä ohjaamo. Kiinteässä ohjaamossa on samanlaiset käsipaneelit ja istuinvaihtoehdot kuin kääntyvässäkin mallissa. Myös muut komponentit ja lisävarusteet ovat samanlaiset kuin kääntyvissä malleissa, mikä varmistaa hyvän huollettavuuden ja varaosien saatavuuden. Vaikka konsepti onkin erilainen, kuljettajalla on kiinteästä ohjaamosta erinomainen näkyvyys ja työskentelyolosuhteet ovat ergonomiset.

suorituskykyä, paremman reaktiokyvyn ja tehokkaan jäähdytyksen. Markkina-aluekohtaisesti saatavana ovat myös EPA Tier 3 - ja EPA Interim Tier 4 päästöstandardien mukaiset moottorimallit.

Ainutlaatuisia ohjelmistosovelluksia sekä kuljettajalle että toimistoon

John Deeren E-sarjan kuormatraktoreihin tulee kääntyvän ja vakaavan ohjaamon vaihtoehtona saatavaksi myös kiinteä ohjaamo.

Messuilla esiteltiin uudet 1210E IT4 ja 1510E IT4 -kuormatraktorimallit. Kuvassa Järeä 1910E IT4 -kuormatraktori kääntyvällä ohjaamolla.

Lisää huipputason innovaatioita automaatiojärjestelmiin Älykkään puominohjauksen IBC:n ja PPC-tehonsäädön lisäksi John Deere esitteli joukon E-sarjan harvestereiden ja kuormatraktoreiden ohjausjärjestelmien innovaatioita. Uudet TimberMatic-ohjausjärjestelmät H12 (harvesteri) ja F-12 (kuormatraktori) parantavat koneiden tuottavuutta ja käyttöastetta sekä vähentävät päivittäisiä käyttökuluja mm. seuraavien toimintojen ja ominaisuuksien avulla: - Puominhallintajärjestelmä Smooth Boom Control (SBC) tekee harvesterien ja kuormatraktoreiden puomeista entistäkin tarkempia ja vakaampia. SBC helpottaa kuljettajan työtä, nopeuttaa kuormaamista ja parantaa koneiden tuottavuutta. - Vakionopeussäätimen ansiosta John Deere -kuormatraktoreiden nopeuden voi vakioida samoin kuin henkilöautoissa. Säätimen voi jälkiasentaa myös vanhempiin malleihin. - Muokattava TimberMatic-

John Deeren osastolla vieraili runsaasti myös suomalaisia asiakkaita, tässä Armi Lahtinen vaihtaa kuulumisia Jussi Hörkön kanssa.

käyttöliittymä lisää käyttöastetta ja työajan tuottavuutta. Edistyksellinen näyttö helpottaa ja selkeyttää hallintajärjestelmän käyttöä. - Työajanseurannan alityövuorojen ansiosta kahden kuljettajan työskentelyä voi seurata samanaikaisesti. Tämä parantaa koneiden toiminnan ja kuljettajien työn seurantaa.

John Deeren IT4 -mallien PowerTech Plus -moottorit pitävät päästöt kurissa John Deeren tehokkaat, polttoaineenkulutukseltaan talou-

delliset moottorit ovat luotettavia ja niiden käyttökustannukset pysyvät edullisina. IT4-moottorit täyttävät amerikkalaiset EPA Interim Tier -päästövaatimukset sekä EU stage IIIB:n päästömääräykset ilman DEF:iä (Diesel Exhaust Fuel). Tämä on mahdollista jäähdytetyn pakokaasun uudelleenkierrätyksen (EGR) ja ylimääräisen pakokaasun suodattimen (ATD) ansiosta. IT4-moottori siis tuottaa enemmän tehoa ja vääntöä mutta vähemmän päästöjä. Tämän lisäksi uudistuneet moottorit tarjoavat käyttäjälleen lukuisia muitakin etuja, kuten pienemmät ylläpitokustannukset, lisää

Täysin uudistunut TimberOffice 5 tarjoaa markkinoiden edistyksellisimmän ratkaisun konekannan työsuoritusten seurantaan ja tiedonhallintaan. TimberOffice-ohjelmisto auttaa koneyrityksen päätöksenteossa ja voi näin parantaa liiketoiminnan kilpailukykyä ja kannattavuutta. Järjestelmä tukee myös muista kuin John Deeren koneista saadun tiedon käsittelyä. JDLink-etähallintajärjestelmän avulla koneyrittäjä tai jälleenmyyjän edustaja voi kytkeytyä metsäkoneen tietojärjestelmään ja seurata mm. koneiden sijaintia, käyttötunteja, polttoaineenkulutusta ja ylläpitoa. JD Link-järjestelmän avulla moottorin ohjelmistopäivitykset voidaan tehdä automaattisesti, mikä auttaa ylläpitoa ja huoltoa. Koneen tiedot siirtyvät langattomasti JDLink-palvelimelle, josta ne ovat luettavissa Internetyhteyden avulla. John Deere tarjoaa JDLinkin ilman veloitusta kolmeksi vuodeksi E-sarjan IT4 -mallien omistajille. John Deeren ainutlaatuinen TimberLink-seurantajärjestelmä auttaa optimoimaan konekannan tuottavuuden. Yksityiskohtaisten raporttien avulla on nyt

KONEURAK OINTI 71 ONEURAKOINTI myös mahdollista verrata eri koneiden ja kuljettajien suorituksia keskenään. Järjestelmä auttaa myös kuljettajien työmenetelmien tehostamisessa.

Alan pisimmät huoltovälit Asiakkaat haluavat alentaa huoltokustannuksia - ja John Deere vastaa nyt haasteeseen. Uusien E-sarjan IT4-mallin koneiden huoltovälit ovat entistä pidempiä. Aikaisempien 500, 1000 ja 2000 tunnin huoltovälien sijaan John Deere tarjoaa nyt alan pisimmät huoltovälit: 750, 1500 ja 3000 tuntia. Suodatinten, huoltonesteiden sekä koneiden kehityksen ansiosta huoltoja ei tarvita yhtä usein kuin ennen. Pidemmän huoltovälin ohjelma on tarjolla asiakkaille, jotka käyttävät John Deeren voiteluöljyjä, jäähdytysnesteitä sekä suodattimia ja ovat mukana John Deeren öljynseurantaohjelmassa. Pidempien huoltovälien ansiosta asiakkaat voivat säästää jopa 25 % huoltokustannuksissa. Kun koneet eivät seiso huollossa, niiden käyttöaika lisääntyy jopa 30 %. Samalla säästyy myös kuljetuskustannuksia. John Deere uudistaa Timber Care-huoltopalvelujaan vastaamaan E-sarjan IT4-koneiden vaatimuksia. Säätöpäivät, kuljettajien koulutus sekä Timber Link-kone- ja -kuljettajaraportit palvelevat E-sarjan IT4-koneiden omistajia nyt entistäkin paremmin. Lisäksi Performance Plus -ohjelmassa on nyt monia uusia varaosia.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAK OINTI 73 ONEURAKOINTI

Logsetilla menestyksekkäät Elmia Wood messut lmia Wood -tapahtuman messuvieraat saapuivat suurella joukolla Logsetin osastolle katsomaan uutta GT-mallistoa sekä keskustelemaan Logsetin henkilökunnan ja uusien jälleenmyyjien kanssa.

E

Messujen aikana Logset esitteli uuden jälleenmyyjäverkostonsa Ruotsissa ja Saksassa. Logset myynnistä ja huollosta Ruotsissa huolehtivat Lögenäs Maskin AB, D. Olssons Maskin AB, JC Teknik AB ja Gustafs Maskiner AB. Saksan markkinoilla puolestaan toimii tästä eteenpäin, MHD - Forsttechnik Müller-Habbel, vastaten myynnistä ja huoltopalveluista. Logset on vakuuttunut siitä, että uudet jälleenmyyjät yhdessä vanhojen kanssa muodostavat vahvan ammattiverkoston koko Logsetin markkina-alueella ja kykenevät kukin hoitamaan Logset asiakkaita heidän omissa maissaan parhaalla mahdollisella tavalla. Elmia Wood näyttely alkoikin menestyksekkäästi Logsetin saadessa ilmoittaa heti ensimmäisenä päivänä kolmen uuden koneen kaupasta Ruotsin jälleenmyyjänsä D. Olssons Maskin AB:n kanssa.

Logset GT-mallisto esiintyi näyttävästi Elmia Woodissa. Kuvassa uusi Logset 8H GT -harvesteri pyörivällä ja kääntyvällä ohjaamolla.

Uusi Logset 5F GT täydentää kuormatraktorimallistoa Uusi GT-mallisto oli näyttävästi esillä Logset suurella osastolla. Viimeisin GT-malli on uusi Logset 5F GT joka lanseerattiin Elmia Wood näyttelyssä. Se on kompakti 12-tonninen kuormatraktori, jossa yhdistyvät kokoluokan parhaimmat ominaisuudet. Osastolla oli myös esillä Logset 6F GT. Se on puolestaan 14 tonninen kuormatraktori, jossa on moderni 6-sylinterinen moottori SCR-tekniikalla ja 150 kW:n teholla. Näyttelyssä ollut kone oli varustettu myös laajennettavalla kuormatilalla sekä Mesera Cranes 91 nosturilla suojatuin ja integroiduin letkuin. Myös ajokoneiden lippulaiva, 10F GT esiteltiin Elmiassa. Juhlava 18 tonnin ajokone piilottaa konepeltinsä alle 7,4 litraisen, 205 kW moottorin SCR tekniikalla. 10F GT omaa ykkösvaihteella laajan nopeusalueen, kiitos kahden hydrostaattisen moottorin. Logset 4F GT on ajokoneperheen pienokainen, mikä on myös päivitetty GT -sarjan huippuominaisuuksiin. Näin ollen koko ajokonepesue on uudistunut ja ottanut lisää etumatkaa edukseen.

Logsetin kuormatraktorimallisto on erittäin kattava, kuvassa oikealla 18 tonnin 10F GT ja vierellä viimeisin GT-malli 12 tonnin Logset 5F GT.

Logset Oy:n toimitusjohtaja Esa Rantala (oik.) ja tekninen johtaja Jukka Kivipelto olivat tyytyväisiä miehiä; Elmia Wood oli Logsetille menestys.

Molemmat harvesterit olivat varustettuna pyörivällä ja kääntyvällä ohjaamolla.

Logset TH55 ja TH75 hakkuupäät Hakkuupäissä esillä oli kaksi

Logsetin kauniit messutytöt saavat aina paljon huomiota osakseen niin myös Elmia Woodissa.

Uudet Logset 6HP GT ja 8H GT harvesterit Harvesterit 6HP GT ja 8H GT esiteltiin myös. 6HP GT on erittäin monipuolinen hakkuukone myöhempiin harvennuksiin ja päätehakkuille. Harvesteriin on

asennettu vakaa ja tarkka TOC ohjausjärjestelmä ja Dasan mittalaite, millä ollaan saavutettu loistavia tuloksia Ruotsissa. 8H GT oli uutukainen Ruotsissa. Pumppukapasiteetti on kehitetty riittämään sekä nosturille että harvesteripään toiminnoille.

päätä: TH55 ja TH75. TH55 on suunniteltu varttuneemman puuston harvennuksille mutta vakuuttaa myös pienillä päätehakkuilla. TH75 on puolestaan ratkaisu isoimpiin päätehakkuisiin ja painaville puille.


74 KONEURAK OINTI ONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

0 kuvaa 0 6 s e h lä o ts Ka ta Elmia Woodis tilehti.fi t a m m .a w w w

Varmasti yksi Elmia Wood 2013 -näyttelyn eniten huomiota herättänyt kokonaan uudenlainen ratkaisu oli Eco Login esittelemä ELGP (Eco Log Low Ground Pressure) -kuormatraktori. Kone mahdollistaa erittäin suuren hyötykuorman ja kuljetustehokkuuden matalilla pintapaineilla. Koneen ohjaamo on edessä ilmassa ja voimanlähde takavaunussa. ELGP:n suuresta koosta huolimatta sen pintapaine on jopa 20 % alhaisempi kuin perinteisen 14 tonnin kuormatraktorin vaikka se kuljettaa noin 6000 kg enemmän puuta. Kolmella ajokerralla ELGP kuljettaa siis saman määrän puuta mitä 14 tonnin kuormatraktori 4,5 ajokerralla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAK OINTI 75 ONEURAKOINTI

Koneenkuljetuslavetit vankalla ammattitaidolla

MenSe Oy esitteli uuden tuotteensa RT25 raivausterän. Raivausterä on harvesterikouraan pikakiinnitteisesti liitettävä lisälaite. Se voidaan jälkiasentaa lähes mihin tahansa kouraan.

Puutavaraperävaunujen akselilisäykset ProfiPro Oy:n Tarmo Vuolteenaho (oik.) ja Juhana Männikkö esittelivät Elmia Woodissa kahta harvesteria - Profi 40 ja Profi 50 kiinnostivat konemiehiä ympäri maailmaa.

Kaikkien hakkurimerkkien asennukset

Olofsforsin osastolla Metsätyö Oy:n Hannu Hypén esitteli uutta nerokasta Iggesund laippaa, missä ketju pysyy paikoillaan energiapuuhakkuissa ja raivaamattomissa metsissä.

Mesera Cranes Finland esitteli useita uusia mielenkiintoisia nosturimalleja metsäkoneisiin sekä myös hakkurikäyttöön. Meseran uusi logo ja yritysilme on erittäin onnistunut.


76 KONEURAK OINTI ONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Maailman johtava metsäkoneiden rengasteknologia tulee Suomesta aailman johtava CTL-metsäkonerenkaiden valmistaja Nokian Raskaat Renkaat esitteli Elmia Woodissa mielenkiintoisia uutuuksia, jotka näyttävät jälleen metsäkonerenkaiden kehityksen uuden suunnan.

M

- Elmia Wood oli meille menestys monessa mielessä. Skandinavian metsäkonemarkkinat ovat meille erittäin tärkeä markkina-alue ja ruotsalaisten asiakkaiden lisäksi näyttelyssä vieraili todella runsaasti suomalaisia asiakkaitamme, joille pääsimme esittelemään uusimmat mallimme ja erityisesti uuden Nokian Forest King F2:n. Se mikä teki Elmia Woodista erittäin hienon tapahtuman oli sen kansainvälisyys; paikalle saapui huomattavan paljon konealan ammattilaisia Keski-Euroopasta ja kauempaa ympäri metsäistä maailmaa. Heille meillä oli esitellä mm. uusi TRS2 mitä on odotettu erityisesti Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa. Uutuus sai näiltä asiakkailta hyvän palautteen ja he kertoivat että nyt meillä on heidän markkinoille oikein hyvä tuote. Nokian Raskaat Renkaat on vahvistanut entisestään myös juontokonerengasmallistoaan ja nyt on tarjolla myös isoin koko 35.5-32. Rengasta testataan Pohjois-Amerikassa ja Uudessa Seelannissa; Uuden-Seelannin testiasiakas vierailikin osastollamme ja kehui rengasta kovasti 1000 tunnin käytön jälkeen, kertoo Nokian Raskaiden Renkaiden myynti- ja markkinointijohtaja Vesa Sampakoski.

CTL-metsäkoneiden kuumin rengasuutuus Elmia Wood 2013 näyttelyssä oli uusi Nokian Forest King F2, mikä tuo testatusti parempaa telapitoa vaativaan metsäkäyttöön.

Nokian Raskaat Renkaat tarjoaa johtavan rengasmalliston josta löytyy tuotteet CTL-koneiden lisäksi myös pitkän puun korjuuteknologian koneisiin.

Nokian Forest King F2 - telapitoa vaativaan metsäkäyttöön CTL-koneiden kuumin rengasuutuus näyttelyssä oli uusi Nokian Forest King F2, mikä tuo testatusti parempaa telapitoa vaativaan metsäkäyttöön. Renkaan kehityksessä on kiinnitetty erityistä huomiota renkaan toimivuuteen telojen kanssa. - Uusi Nokian Forest King F2 tarjoaa telalle täydellisen tuen pinnan joka kohdassa, minkä ansiosta telakenkä pysyy suorana renkaan pinnalla. Renkaan ja telojen välistä pitoa on parannettu kasvattamalla ripojen suoraa osuutta ja uritusta keskiosassa. Tämä uusi kuviointi yhdessä olkapäiden muotoilun kanssa lisää telojen tukea ja päällä pysymistä, sanoo Nokian Raskaiden Renkaiden metsärenkaiden tuotepäällikkö Jarkko Heinämäki. Pitävän kuvion ansiosta telaa ei tarvitse pitää kireällä, mikä vähentää renkaisiin ja telikoteloihin kohdistuvaa rasitusta.

Erityisesti vaikeissa olosuhteissa tämä vähentää sekä renkaiden että telikoteloiden rikkoutumisen vaaraa. Myös renkaan pistonkestävyyttä on parannettu entisestään kasvattamalla materiaalivahvuutta renkaan olkapäillä.

Täysin uusi rengaskoko Uuden Nokian Forest King F2 -tuoteperheen ensimmäinen tuote on samalla myös täysin uusi 780/50-28.5 PR 24 rengaskoko metsäkoneisiin. Vannehalkaisijaa on kasvatettu 28.5 tuumaan vastaamaan koneiden kasvaneita vetovoimia ja ehkäisemään vanteella pyörähtämistä. Renkaan kasvanut halkaisija mahdollistaa korkean kantavuuden painetasoa nostamatta ja parantaa koneen etenemiskykyä ja maastokelpoisuutta. Uusi rengaskoko on käyttövarma ratkaisu järeimpiin yli 20 tonnin metsäkoneisiin. - Elmia Woodissa moni oli käynyt Komatsun osastolla katsomassa Komatsu 895 -kuormatraktoria ja sen jälkeen he tulivat meidän osastolle tutkimaan tarkemmin uuden vannekoon 28.5 rengasta. Moni kyseli saako uutta isoa vannekokoa muihin metsäkonemalleihin jatkossa. Asiakkaat kysyivät meiltä myös näyttelyn aikana satoja kertoja että koska uudesta Nokian Forest King F2:sta on tulossa muita kokoja? Ja tuleehan niitä, seuraavaksi esittelemme suuren volyymin koon 710/45-26.5, ilmoittaa Sampakoski.

Made in Finland Yhteistä kaikille Nokian Raskaiden Renkaiden tuotteille on oman, asiakkaiden kanssa tiiviissä yhteistyössä tehdyn tutkimus- ja kehitystyön tuottamat innovatiiviset ratkaisut, laatu ja kestävyys. - Nokian Raskaat Renkaat tunnetaan ammattitaitoisesta ja joustavasta, alansa parhaasta palvelusta. Kaikki Nokian Raskaiden Renkaiden metsäkonerenkaat on suunniteltu ja valmistettu Suomessa, muistuttaa Sampakoski.

Nokian Raskaiden Renkaiden myynti- ja markkinointijohtaja Vesa Sampakoski tarjosi osastolla messuvieraille hot dogeja.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAK OINTI 77 ONEURAKOINTI

Ruotsalainen metsäkonevalmistaja Rottne on aina näyttävästi esillä kotikentällään mutta Suomen markkinoille yritys ei lähde vaikka vientitoimintaa on muualle runsaastikin. Mallisto on kattava ja teknisesti hyvällä tasolla; Elmia Woodissa esiteltiin uutuutena mm. Rottne H21D -harvesteri.

600 kuvaa Katso lähes ista Elmia Wood ilehti.fi tt www.amma

Tervolan Konepajan Pallari -tuotteet nostavat kantoja muuallakin kuin Härmässä - vientiä on moneen maahan.

Pentin Pajan Häikiöt ja Naarva kourat ovat paikalla oli messut sitten missä päin maailmaa tahansa.

Saksalainen HSM tarjoaa koneet sekä tavaralajimenetelmään että pitkän puun korjuuseen.

- Logbear on ratkaisu pehmeiden maiden korjuuseen sekä myös muille harvennuksille, kertoi Håkan Stenman.

Lauri Ketosen ideat ja kädenjälki näkyy Keto -harvestereissa ympäri metsäistä maailmaa.

Koneosapalvelu on ollut Elmiassa vahvana jo vuosikymmenten ajan. Liikevaihdosta merkittävä osa tulee vientimarkkinoilta.

Agco Powerin Linnavuoren tehtaalta tulee maailman johtavaa dieselmoottoritekniikkaa.

Michel Gierkink esitteli GMT -energiakouraa; Suomessa kourat myy Kranic Oy:n Mikko Halme.

Lako Forestin Turkka Lastunen on aina kouramaailman tapahtumien keskellä - uudet Lako -mallit saivat Elmiassa osakseen suurta mielenkiintoa.


78 KONEURAK OINTI ONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

uvaa 00 k 6 s e o läh ista Kats a Wood tilehti.fi i a Elm .amm t www

Ennen metsäkoneiden vallankumousta hakkuut vaati kovaa kuntoa ja vahvoja käsiä. Toki maailman puusta merkittävä osa korjataan edelleen käsin eli uutta markkinaa metsäkoneille riittää. Palfinger Epsilon esitteli täysin uudistuneen puutavaranosturin ohjaamon, mikä vie käyttömukavuuden ja ergonomian uudelle tasolle.

Juha Äyräs esitteli teräksisiä Nurmi -puutavarapankkoja joita viedään Eurooppaan kasvavia määriä.

Suomalainen Tamtron puutavaranosturivaaka on erittäin suosittu myös Ruotsissa sekä muualla Euroopassa. Puutavara-auto- ja ajokonekäyttöön löytyy omat mallinsa.

Logmanin miehet Keijo Rajaniemi (vas.) ja Arto Lindroos esittelivät 821H harvesteria.

Keslan toimitusjohtaja Jari Nevalainen esitteli täydentynyttä ja uudistunutta KESLA -harvesteripäämallistoa, jonka myynti sujuu Ruotsissa nousujohtoisesti.

AFM-Forest Oy toimittaa harvesteripäitä tehtaaltaan Jyväskylästä laajasti vientiin maailman metsiin.

Grillimestari Jari Lääperi piti huolen siitä että AFM:n osaston vieraita ei päässyt nälkä yllättämään.

Kun maisemat muuttuvat vuoristoksi, tarvitaan korjuukalustoa kuten itävaltalainen Highlander.

Keslan uusi Z-autonosturimallisto on nyt erittäin kattava.

Kuormatraktorin ohjaamon ja kuormatilan kääntyvyyteen kehitetään erilaisia ratkaisuja.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ofa Oy:n Tero Järvinen esitteli pitävimmät metsäkoneketjut.

KONEURAK OINTI 79 ONEURAKOINTI

Sennebogen -materiaalinkäsittelykoneet olivat esillä isosti.

Silvatec -metsäkoneet tulevat Tanskasta.

Nordic Lightsin Robert Hedström (oik.) esitteli uusinta valotekniikkaa Ponssen Petteri Härköselle.

Sampo Rosenlew HR46 on harvennusten tehokone. Moipu -kouria myydään yhä enemmän myös Ruotsiin.

V-Kran puutavaranosturit tekevät paluun nyt myös Suomeen.

Pyöräkuormaaja on tärkeä osa metsäteollisuuden logistiikkaa.

Puu kulkee myös vaihtolavalaitteilla.


80 KONEURAK OINTI ONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Energiakoneet vahvasti esillä

Bruks esitteli Elmia Woodissa uuden Bruks 806 -hakkurin mikä voidaan asentaa metsäkoneen lisäksi toki myös kuorma-autoon kiinteänä tai kääntyvänä asennuksena. Hakkurissa on uusi tehokas Scanian 500 hv moottori, isompi ja pidempi syöttöpöytä, isompi jäähdytin ja hydrauliöljyn tankki sekä entistä tehokkaampi säädettävä hakkeen heitin. Bruksit maahantuo Suomeen Sawcenter Oy.

Elmia Wood 2013 -näyttelyssä metsäenergiakoneet olivat vahvassa roolissa. Kuvassa Salo-Machineryn Pertti Salo (vas.) ja TK-Bioenergy Oy:n Teijo Kekäläinen kättelevät Eschlböck Biber 84 RBZ -hakkuriautosta tehdyn kaupan kunniaksi. Salo on muuten hakkurimaailman nopein mies jääradan lähtösuoralla... .

Silvator 2000 -hakkureita on Suomessa jo useampia. Nyt tehdas on esitellyt uudet mallin Silvatorin rinnalle: Diamant 2000 on muuten pääpiirteittäin sama kone mutta nopeampi eli sillä saa ajaa 70 km/h.

Metsäalan Ammattilehden Risupaketti -enegiateemaa seurataan kotimaan lisäksi myös maailmalla; kuvassa Silvator 2000-hakkureita valmistavan saksalaisen Albach Maschinenbaun johtaja Richard Alzinger tutkii tyytyväisenä tehtaansa esittelyartikkelia sekä raporttia uudesta Diamant 2000 -suurtehohakkurista. Koneet tuo maahan SaloMachinery. Seuraava Ammattilehti 4/13 sisältää suuren Risupaketti teeman ja se on lisäjakelussa Lahden Bioenergia-NYT! -näyttelyssä syyskuun lopulla.

Bruksin osastolla oli esillä laajasti erilaisia hakkureita ja sovelluksia; kuvassa Ruotsissa tyypillinen etukontilla varustettu hakkuriauto.

.

Keslan autohakkuripaketti sai paljon huomiota kansainväliseltä yleisöltä.

Sawcenter Oy toimii myös työnäytöksissä esiintyneiden amerikkalaisten Rotochopper -murskainten maahantuojana.

Sawcenterin Tero Tirkkonen päivysti Rotochopperin osastolla ja Joakim Lund Bruksin osastolla.

Moto-Olli Oy:n Olli Mäkinen urakoi suurella määrällä CBI -murskaimia ja -hakkureita.

Kia Bruks Thyrén vastasi Allan Bruks Ab:n osaston juontotehtävistä ammattitaidolla.

CBI tunnetaan murskaimistaan mutta mallistosta löytyy myös tehokas ChipMax -autohakkuri, joka näytti työnäytöksissä miten laadukasta haketta syntyy tehokkaasti. Suomessa CBI:t myy Allan Bruks Oy:n Ulf Österroos.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAK OINTI 81 ONEURAKOINTI

- Vermeer HG6000 T4i/Stage IIIB -murskain sekä uusi HG4000 -murskain ovat nyt saatavilla myös täysverisellä hakkurirummulla, jolla syntyy suurella kapasiteetilla uskomattoman laadukasta haketta, kertoi Vermeer koneiden Suomen maahantuojan Several Oy:n Chris Wegelius.

600 kuvaa Katso lähes ista Elmia Wood ilehti.fi www.ammatt

Heinolan Sahakoneet Oy:n Matti Takatalo (vas.) ja Hake-Energian Kari Vainikka esittelivät Vainikan uutta näyttävää Sisu Polarin päälle rakennettua HEINOLA 1313 ES -hakkuriautoa, mikä nähtiin messuilla myös tositoimissa.

Doppstadt esitteli messuilla laajaa mallistoaan - Suomen maahantuonnista vastaa Jasto Oy.

Vermeer HG4000 on täysin uusi murskainmalli mikä on kokoisekseen erittäin tuottava. Moottorina pienikulutuksinen Iveco FPT Tier 4i 450 hv.

- Ensimmäinen uusi Bandit -murskain on myyty Suomeen, ilmoitti SRHarvesting Oy:n Ahti Sormunen.

Komptech tarjoaa laadukkaat ratkaisut biomateriaalin käsittelyn eri vaiheisiin. Suomeen Komptechit tuo Vimelco Oy.

Bandit tarjoaa laajan murskain- ja hakkurimalliston, kuvassa Bandit Model 2540 hakkuri. Lisäksi mallistosta löytyy myös kantojyrsimet.

Lehdessä on mukana laaja Risupaketti -energiateema ja lehti on lisäjakelussa BioenergiaNYT! -näyttelyssä Lahdessa 27.-28.9.2013. Varmista tehokas näkyvyys ja varaa yrityksellesi mainospaketti.

Jenz on aina vahvasti läsnä siellä missä tarvitaan hakkureita - Suomessa Jenzit myy ja hakkuriautot rakentaa menestyksellä Ideacip Machine Oy.

TANA BioChipper sai Elmia Woodissa työnäytöksissä paljon kiinnostusta osakseen. Kotimaiset älykkäät TANA BioChipper hakkurit myy Suomessa HS Tekniikka Oy:n Harri Sorvoja.

Metsäalan Ammattilehti 4/2013 painetaan 13.9.

Suomen ensimmäisen TANA BioChipperin omistaja Ari Junttila (oik.) ja Tana Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kari Kangas (kesk.) kertoivat hakkurin ominaisuuksista messuvieraille. Suomeen on myyty jo toinenkin Bio Chipper ja kiinnostus konetta kohtaan on suurta.

Soita ja suunnitellaan toimiva kokonaisuus 050 412 9030 janne.jokela @ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI ZE.Metsä ostaa 5 900 hehtaaria metsää UPM:ltä E.Metsä, joka on osa kansainvälistä sijoitusyhtiötä, ostaa UPM:ltä noin 5 900 hehtaaria metsää.

Z

Ostajan neuvonantajana on toiminut saksalaisen Latifundium Management GmbH, joka on myös hoitanut kaupan. Tilat sijaitsevat Kuhmossa, Joensuussa ja Vieremällä. Kiinteistökaupan lisäksi osapuolet ovat solmineet pitkäaikaisen puukauppa- ja metsäpalvelusopimuksen.

Osapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa ei julkaista. - Teimme vuosi sitten UPM:n kanssa sopimuksen 7 200 hehtaarin metsätilakaupasta hallitsemamme rahaston nimiin. Kokemuksemme metsäsijoittamisesta Suomessa on positiivinen ja siksi olemme päättäneet laajentaa toimintaamme täällä, sanoo Latifundiumin edustaja kreivi Maximilian von Maldeghem. - Olemme tyytyväisiä, että myös ulkomaiset sijoittajat ovat

enenevässä kiinnostuneita ostamaan metsäomaisuutta UPM :ltä. Se on osoitus siitä, että he ovat tunnistaneet kestävästi hoidettujen suomalaismetsien arvon tuottavana sijoituskohteena, toteaa UPM:n metsäliiketoiminnan johtaja Sauli Brander. UPM on myynyt säännöllisesti metsäomaisuuttaan osana kiinteistönjalostusta. Viimeisin tarjouskilpailu suurista metsätilakokonaisuuksista päättyi toukokuun lopussa.

Varkauden tehtaan hienopaperikone aaltopahvin raaka-ainetta tuottavaksi koneeksi? tora Enso on päättänyt aloittaa kannattavuustutkimuksen pyrkimyksenään muuntaa Varkauden tehtaan hienopaperikone tuottamaan ensikuituun pohjautuvaa aaltopahvin raaka-ainetta.

S

260 henkilöä työllistävällä Varkauden tehtaalla on yksi paperikone, jonka vuosikapasiteetti on 285 000 tonnia päällystämätöntä hienopaperia. Aaltopahvin raaka-ainetta valmistavan koneen potentiaalinen kapasiteetti olisi noin 350 000 tonnia vuodessa. Äskettäin valmistuneen alus-

tavan kannattavuustutkimuksen tulokset puoltavat prosessin jatkamista. Tutkimuksen tavoitteena on arvioida aaltopahvin raaka-aineen valmistamisen kannattavuutta Varkauden tehtaalla, ja se arvioidaan saatavan päätökseen vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä. - Voimme hyödyntää tässä kahta markkinavoimaa. Globaalisti paperin kysyntä vähenee, mutta toisaalta kartongin kysyntä kasvaa. Nyt meillä on mahdollisuus kasvaa aaltopahvin raaka-ainemarkkinoilla siten, että investointikustannus on kilpailukykyinen, sanoo Packaging Solutions -liiketoimintayksikön johtaja Hannu Alalauri.

Mahdollisuus olemassa olevan laitekapasiteetin hyödyntämiseen muokkaamalla vanhasta uusi tuotantolinja on osa Stora Enson muutosmatkaa arvoa tuottavaksi kasvumarkkinoihin keskittyväksi uusiutuvien materiaalien yritykseksi. - Aaltopahvin raaka-aine on Stora Ensolle tärkeä kasvumarkkina. Olemme jo investoineet 280 miljoonaa euroa kierrätyspaperipohjaista aaltopahvin raaka-ainetta valmistavaan tehtaaseen Puolan Ostroekassa ja nyt arvioimme seuraavaa askelta ensikuituun pohjautuvissa pakkauslaaduissa, Alalauri sanoo.

KONEURAK OINTI 83 ONEURAKOINTI

Koneurakointi Mutikainen Oy:lle uusi Logset 6F GT ajokone oneurakointi Mutikainen Oy Savonlinnasta hankki uuden Logset 6F GT ajokoneen. Mutikaiset ovat korjanneet puuta Itä-Savon ja Etelä-Karjalan metsistä jo reilut 30 vuotta.

K

Tällä hetkellä he toimivat Metsä Groupin alueyrittäjinä Simpeleen ympäristössä. Tuttujen koneyrittäjien myönteiset kokemukset ja Logsetin asiakaskeskeinen toimintatapa saivat Mutikaiset kiinnostumaan Logset koneista. - Käynti kahden eri yrittäjän

Koneurakointi Mutikainen Oy:n Janne Mutikainen Savonlinnasta on tyytyväinen uuteen Logset 6F GT ajokoneeseen.

savotoilla koeajolla vakuuttivat ja kauppa syntyi muitta mutkitta, kertoo Janne Mutikainen.

Uusi Logset 8H GT harvesteri Kaj Erikssonille - jo kymmenes Logset aj Erikssonille Porvoosta toimitettiin uusi Logset 8H GT harvesteri. Erikssonin uusi kone on varustettu Logset TH65 hakkuupäällä.

K Kaj Holmberg otti käyttöön jo järjestyksessään kymmenennen Logset -harvesteri. Uusi kone on mallia 8H GT.

Eriksson urakoi Eteläiselle Metsäreviirille Porvoon alueella ja hän on pitkäaikainen Logset asiakas. Kyseinen uusi kone on jo järjestyksessään kymmenes Logset harvesteri Kaj Erikssonille.


84 KONEURAK OINTI ONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Lämpimiä maittavia Hotcan aterioita on tarjolla mm. lihapullia ja papuja, currykanaa riisillä, tortellini bolognese, juusto ravioli tomaattikastikkeella sekä makkaroita ja papuja.

Hotcan tuo maittavan lämpimän aterian työkoneeseen tai kuorma-autoon otcan on itsestäänlämpiävä ateria mikä tuo uusia erittäin hyviä makuelämyksiä ja terveellisen lämpimän ruuan saatavaksi missä ja milloin vain - ilman sähköä, tulta tai muita lämmittimiä eikä vettäkään tarvitse lisätä. Hotcan purkissa on kaikki mitä tarvitset lämpimän aterian valmistamiseen.

H

Hotcan on kehitetty Englan-

nissa jo 30 vuotta sitten armeijan ja viranomaisten tarpeisiin, jotka edelleen luottavat Hotcan ruokaan haastavissa olosuhteissa tapahtuvissa tehtävisssä ympäri maailmaa. Nykyään Hotcan tarjoaa laajan valikoiman maukkaita aterioita nautittavakasi vaikkapa työkoneen tai kuorma-auton ohjaamossa, huoltokeikalla, työmaaruokalassa, toimistolla, eräretkellä tai missä tahansa kun haluat syödä lämpimän ja maittavan aterian helposti.

Maukkaat lämpimät ateriavaihteoehdot Hotcan aterioita on tarjolla mm. lihapullia ja papuja, currykanaa riisillä, tortellini bolognese, juusto ravioli tomaattikastikkeella sekä makkaroita ja papuja. Maukkaan ruuan valmistaa euroopan johtavat elintarvikkeiden tuottajat kuten Heinz. Lisää uusia ruokia on tulossa ja tarjolle saadaan mm. kansallisia makuja. Yhdessä Hotcan annoksessa on ravitsevaa syömistä 400 grammaa. Hotcan tuo vaikkapa työkoneen tai kuorma-auton kuljettajalle vaihtelua ruokailuun - ne perinteiset eväsleivät voi nauttia Hotcan aterian lisukkeena. Samalla Hotcan pitää huolen siitä että tärkeä lämmin ateria on nautittavissa missä tahansa.

Helppo käyttää Hotcan on helppokäyttöinen - avaat vain kannen, puhkaiset mukana tulevalla piikillä kuoren sisällä olevan vesipussin kolmesta kohtaa ja odotat 8-12 minuuttia ruoan lämpiämistä. Valmis ruoka pysyy astiassa lämpimänä 45 minuuttia. Valmistustapa on täysin ympäristöystävällinen ja turvallinen. Hotcania helpommaksi maittavan ruuan valmistaminen ei voi enää tulla vielä kun sen hintakin on edullinen ja ruokien maut erittäin hyviä.

Mistä Hotcan ruokia saa?

Hotcan purkissa on kaikki mitä tarvitset lämpimän aterian valmistamiseen; kuvassa lihapullia ja papuja.

Suomessa Hotcan -ruokia edustaa Finn-Savotta Oy, jolta saat tietoa jälleenmyyjistä sekä voit myös tilata tuotteita: Puh. 014 417 1400 www.savotta.fi

Hotcan on helppokäyttöinen - avaat vain kannen, puhkaiset mukana tulevalla piikillä kuoren sisällä olevan vesipussin kolmesta kohtaa ja odotat 8-12 minuuttia ruoan lämpiämistä. Avaa purkin kansi ja nauti!


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAK OINTI 85 ONEURAKOINTI


86 KONEURAK OINTI ONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäkoneiden Timo Ylänen John Deeren CTL -metsäkoneliiketoiminnan johtajaksi kustannukset imo Ylänen on nimimetsäkoneliiketoimintaansa ja nousivat kesäkuussa tetty John Deeren asiakaspalveluaan lukuisilla Euroopan metsäkomuutoksilla organisaatio- ja raneliiketoiminnasta sekä portointirakenteisiin Euroopan 1,2 prosenttia pyöräalustaisten tavaralamyynti- ja markkinointiorgani-

T

ilastokeskuksen mukaan metsäkoneiden kustannukset nousivat 1,2 prosenttia vuoden 2012 kesäkuusta vuoden 2013 kesäkuuhun.

T

Hakkuukoneiden kustannukset nousivat 1,3 prosenttia vuodessa ja metsätraktoreiden kustannukset 1,2 prosenttia. Puutavarayhdistelmän kustannukset nousivat 1,1 prosenttia ja hakkurien 0,8 prosenttia. Metsäkoneiden kustannusten

vuosinousuun vaikutti erityisesti työvoimakustannusten kallistuminen. Kustannusten nousua hillitsi erityisesti polttoaineiden halpeneminen. Ilman polttoaineita kustannukset nousivat 1,7 prosenttia. Lähde: Metsäalan kone- ja autokustannusindeksi 2013, kesäkuu. Tilastokeskus

jimenetelmän metsäkoneiden maailmanlaajuisista markkinoista vastaavaksi johtajaksi (Director, Woldwide Wheeled Cut-ToLength Products & Forestry Europe). Uudessa tehtävässä 1.7.2013 aloittava Timo Ylänen vastaa John Deeren Euroopan metsäkoneliiketoiminnasta kokonaisuudessaan sekä pyöräalustaisten tavaralajimenetelmän metsäkoneiden markkinoista maailmanlaajuisesti. Uuden tehtävän kautta John Deere pystyy panostamaan metsäkoneliiketoimintaan ja asiakaspalveluun, kehittämään tuotevalikoimaansa ja tuotejohtamista sekä vahvistamaan asemaansa kansainvälisillä markkinoilla. Yläsellä on metsänhoitajan tutkinto Helsingin yliopistosta sekä ekonomin tutkinto Helsingin kauppakorkeakoulusta. Uransa aikana hän on toiminut metsäteollisuudessa lukuisissa eri tehtävissä. Vuosina 19942006 hän työskenteli Timberjac-

Timo Ylänen on nimitetty John Deeren Euroopan metsäkoneliiketoiminnasta sekä pyöräalustaisten tavaralajimenetelmän metsäkoneiden maailmanlaajuisista markkinoista vastaavaksi johtajaksi.

kin, Deere & Companyn sekä Waratahin palveluksessa edeten yhä vastuullisempiin tehtäviin. Vuonna 2007 hän siirtyi suomalaisen Komatsu Forest Oy:n toimitusjohtajaksi ja yleni myöhemmin Komatsu Forestin markkinointijohtajaksi vastuualueenaan yhtiön maailmanlaajuinen myynti ja markkinointi.

Nimityksiä myyntija markkinointiorganisaatiossa John Deere Forestry kehittää

saatioissa. Muutoksilla tehostetaan yhtiön strategista ja taktista johtamista. Jari Mennala on nimitetty Euroopan myyntitoiminnasta vastaavaksi johtajaksi (General Manager, European Sales Operations). Hän vastaa koneiden, varaosien ja huoltoratkaisujen myynnistä Euroopassa sekä teknisen tuen ja jälkimarkkinoinnin kehittämisestä. John Deeren omistamat jälleenmyyntiyhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Britanniassa ja Irlannissa raportoivat Mennalalle. Janne Märkälä on nimitetty markkinoinnista ja tilausten toimittamisesta vastaavaksi johtajaksi (General Manager, Marketing and Order Fulfillment). Uudessa tehtävässään hän vastaa tilausten toimitusprosessista, markkinointiviestinnästä, hinnoittelusta sekä pyöräalustaisten tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myynnin tuesta ja teknisestä dokumentaatiosta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAK OINTI 87 ONEURAKOINTI

Ponssen markkinapävä Iisalmessa

Uuden logistiikkakeskuksen pinta-ala on 4500 m2 ja varastotilaa on 42 000 m3.

esäkuun 20. päivä vietettiin perinteistä Ponssen markkinapäivää tarjousten merkeissä Iisalmen huoltopalvelukeskuksen toimitiloissa.

K Ponssen markkinapäivä järjestettiin Iisalmen huoltopalvelukeskuksessa 20.6. Päivän aikana oli mahdollisuus tutustua myös uuteen logistiikkakeskukseen.

Tapahtumaan saapui koneväkeä todella runsaasti ympäri Suomea. Puolilta päivin järjestetty huutokauppa keräsi tuttuun tapaan suuren joukon kiinnostuneita huutamaan itselleen tarpeellista tavaraa. Markkinapäivän yhteydessä järjestettiin myös hakkuunäytös, jossa uusi PONSSE Scorpion harvesteri keräsi huomion. Lisäksi markkinapäivän aika-

na oli mahdollisuus tutustua uuteen logistiikkakeskukseen. Uusi 4500 m² logistiikkakeskus, jossa on 42 000 m3 varastotilaa on erittäin tärkeä osa Ponssen huoltopalveluiden kokonaisuutta. Logistiikkakeskuksen tärkeyttä kuvaa myös varaston arvo, noin 20 miljoonaa euroa. Keskukseen on nyt sijoitettu varaosien keskusvarasto, joka ylläpitää Ponssen maa- ja maanosakohtaisesti räätälöityjä paikallisia varaosavarastoja ja huolehtii niiden säännöllisistä runkotoimituksista. Ponssella on kansainvälisessä palveluverkostossaan yhteensä 150 huolto- ja varaosakeskusta.

Markkinapäivän aikana myytiin osia ja tarvikkeita edulliseen markkinahintaan.

Markkinapäivän suurimman huomion sai konemiehiltä uusi PONSSE Scorpion -harvesteri, joka esiintyi myös työnäytöksissä.

Uusi Ponsse huoltopalvelukeskus Venäjän Pitkärantaan onssen huoltopalveluiden investoinnit saivat jatkoa kun uusi Pitkärannan huoltopalvelu- ja koulutuskeskus avajaisia vietettiin 19.6. Uudet toimitilat sijaitsevat Karjalan tasavallan Pitkärannassa, Laatokan pohjoisrannalla.

P

Modernit tilat pitävät sisällään huoltotoimintojen lisäksi koulutustilat. Pitkärannan huoltopalvelukeskuksen lähialueella on hyvät maastot käytännön koulutukseen ja näin ollen mm. asiakaskoulutuksia on helppo järjestää. Ponssella on Venäjällä Pitkärannan ohella omat huoltopalvelukeskukset lisäksi Pietarissa ja Tomskissa.

metsuri.fi

Pitkärannan huoltopalvelukeskuksen avajaisia vietettiin 19.6.


88 KONEURAK OINTI ONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kun ketju ei pysy laipan urassa...

Iggesundilta uutuuslaippa energiahakkuisiin ja raivaamattomiin metsiin eräketjun pysyminen laipan ketjuurassa on usein ongelma hakattaessa monitoimikoneella raivaamattomia metsiä tai energiapuuta.

T

Energiametsässä samalta kannolta voi lähteä suuri määrä “onkivapapuita” ja niitä kaadettaessa teräketju lentää helposti laipan urasta ja työ keskeytyy. Teräketju vaurioituu tai häviää kokonaan, mikä lisää keskeytysten lisäksi hakkuutyön kustannuksia merkittävästi. Joissain tilanteissa työskentely voi olla niin vaikeaa, että monitoimikoneella hakkuutyö on jopa keskeytettävä.

Ongelmaa on yritetty ratkaista Teräketjuongelmaa edellä kuvatuissa tilanteissa on pyritty ratkaisemaan monella tavalla. On kokeiltu järeää, pienemmällä teräketjunopeudella sahaavaa ¾”-laippa/teräketjuyhdistelmää tai ketjusahan tilalle on asennettu ns. “giljotiini”. Nämä vaihtoehdot vaativat rakennemuutoksia kaato- tai hakkuupäähän ja usein esim. harvesterin yleiskäyttö hakkuutyössä heikkenee.

Normaalilaipalla teräketju laipan vääntyessä lähtee laipan urasta aina kärjen kautta. Iggesund -energialaipassa on ketju-ura suojattu karkaistuin, muotoilluin teräslevyin kärkipyörän ympäriltä. Teräketju kulkee siis seinämien välissä, jolloin ketjun on lähes mahdoton sinkoutua urastaan.

Idea käytännöstä Koneyrittäjältä saadun idean ja yhteistyön pohjalta Iggesund Forest Ab on kehittänyt erikoislaipan, jonka ketju-urassa teräketju pysyy lähes kaikissa olosuhteissa. Normaalilaipalla teräketju laipan vääntyessä lähtee laipan urasta aina kärjen kautta. Iggesund -energialaipassa on ketju-ura suojattu karkaistuin, muotoilluin teräslevyin kärkipyörän ympäriltä. Teräketju kulkee siis seinämien välissä, jolloin ketjun on lähes mahdoton sinkoutua urastaan. Energialaippa soveltuu suoraan normaalilaipan tilalle.

Hakkuutekniikkaa hiottava Hakattaessa raivaamatonta tai tiheäkasvuista metsää vaatii Iggesund-energialaippa vähän oman hakkuutekniikan. Laipan kärkiosa ei luonnollisesti leikkaa ja mikäli puun takana kasvaa aivan lähellä toinen, johon kärkiosa osuisi, on hakkuupäätä sahattaessa vähän käännettävä. Kääntö mahdollistaa laipan kärjelle tarvittavan tilan.

Laippa soveltuu myös normaalihakkuisiin Energialaipalla voidaan kaataa myös normaalihakkuissa puita. Laipan pituus määrittää

Uusi Iggesund -energialaippa soveltuu suoraan normaalilaipan tilalle. Se on parhaimmillaan energiametsässä ja kaatuneiden myrskypuiden sahauksessa - toki se soveltuu myös normaalihakkuisiin.

kaadettavan puun halkaisijan. Esim. testiharvesterissa 75 cm pituisella Iggesund-energialaipalla kaadettiin tyvihalkaisijaltaan jopa yli 40 cm:n puita, mikä yleishakkuissa on usein riittävä mitta.

Helpotusta myrskymetsiin Myrskypuut eli kaatuneet puut ovat olleet monitoimikoneella sahattaessa ongelmallisia. Iggesund-energialaippa helpot-

taa tätäkin työtä. Maahan kaatuneena oleva puu joudutaan sahaamaan irti kannosta ja tällöin laipan kärjessä teräketju osuu helposti maahan ja tylsyy. Iggesund-energialaipassa teräketju on täysin kärkilevyjen välissä,

jolloin “maasahauksessa” teräketjuvaurion riski pienenee. Iggesund-laipoista lisätietoja kertovat mielellään “metsätyöläiset”. Metsätyö Oy, Hämeenlinna, Jyväskylä ja Rovaniemi, www.metsatyo.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAK OINTI 89 ONEURAKOINTI

Yksinkertaisesti parempi Ensimmäinen Logset tuli taloon 2011, sen jälkeen niitä on tullut kolme uutta: Logset 8H GT, Logset 6F GT ja Logset 6H GT. Logsetkoneemme tuntuvat päivä päivältä paremmilta. Ne ovat osoittautuneet todella tehokkaiksi työkoneiksi, joihin voi luottaa kaikissa tilanteissa. Kuten myös Logsetiin! Kun palvelua on kaivattu, sitä on saatu. Risto Kangassalo Metsäkoneurakointi Risto Kangassalo

Logset Oy Hännisentie 2 66530, Koivulahti Puh 010 286 3200 Fax 06 210 3216

Myynti: Erno Mäntynen 040 849 3115 010 286 3224 erno.mantynen@logset.fi

Keijo Ojala 050 397 7228 010 286 3228 keijo.ojala@logset.fi

S I M P LY B E T T E R

www. logset.com

Metsälakiuudistus lisää metsänomistajien valintamahdollisuuksia - ehdotetun kaltaisesta metsänhoitoyhdistyslaista voitaisiin luopua etsälainsäädännön kokonaisuudistus on tuomassa metsänomistajille selvästi nykyistä laajemmat valintamahdollisuudet metsätalouden harjoittamiseen.

M

- Tämä on myönteistä, mutta säädösehdotuksissa on vielä työstämistä; metsätuholain tulee olla tarkoituksenmukainen ja ottaa huomioon metsänomistajille lain noudattamisesta aiheutuvat kustannukset. Metsänhoitoyhdistyslaista olisi luontevaa luopua kokonaan, kun tavoite on tehdä yhdistyksistä täysin markkinaehtoisia, totesi Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion johtaja Ritva Toivonen OPPohjolan Metsäpäivillä Joensuussa. - Luonnos laiksi metsänhoitoyhdistyksistä on väljä. Käytännössä sen merkittävin vaikutus olisi ”metsänhoitoyhdistys” -nimen käytön rajaaminen. Uudistuksen pääasialliseksi tavoitteeksi esitetty metsänomistajien valinnanvapauden lisääminen hoituisi tarkoituksenmukaisimmin luopumalla koko ehdotetun kaltaisesta laista, jolloin metsänhoitoyhdistykset siirtyvät toimimaan puhtaasti yhdistyslain

puitteissa. Säädöksestä luopuminen edistäisi myös laajempaa tavoitetta väljentää metsäalan sääntelyä ylipäätään, arvioi Toivonen. - On tärkeää, että kun metsänhoitoyhdistysten, Tapion ja metsäkeskuksen toiminta muutetaan poliittisilla päätöksillä lakisääteisistä politiikan toteuttamisorganisaatioista markkinaehtoisiksi, pidetään samalla huolta siitä, ettei näille organisaatioille jää valtion suoraan palveluun liittyneestä toiminnasta merkittäviä kilpailuhaittoja. Tämä noudattaisi linjaa, jonka mukaan valtion säätelemistä toimijoista tulee tasa-arvoisia markkinaehtoisten toimijoiden kanssa, sanoo Toivonen.

Metsälaki saa tuekseen uudet metsänhoitosuositukset vuoden lopulla Varsinaisen metsälain uudistus tuo metsänomistajille uusia vaihtoehtoja metsien käsittelyyn, muun muassa jatkuvan kasvatuksen. - Kun erilaisille metsänkasvatustavoille saadaan selkeä mandaatti, niiden tehokkaita toteutusmalleja voidaan kehittää edelleen. Uudet toteutusmallit

julkaistaan tämän vuoden lopussa valmistuvissa Hyvän metsänhoidon suosituksissa. Vaihtoehtojen lisääntyminen tuo metsänomistajille myös lisää haastetta valintojen vertailuun. Alan ammattilaisten on tarpeen kouluttautua, jotta he pystyvät esittelemään metsänomistajille heidän tavoitteitaan parhaiten tukevat mallit, muistuttaa Toivonen.

Tuholaki on tarpeellinen - tarkoituksenmukaisuus varmistettava - Laki metsien hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta on erittäin tarpeellinen metsänomistajien ja yhteiskunnan näkökulmasta. Myrskyjen puustolle aiheuttamat laajat tuhot lisäävät riskiä tuhohyönteisten massaesiintymille. Käsillä oleva luonnos lakiuudistukseksi asettaa kuitenkin jo niin tiukkoja vaateita tuoreen tuhopuuston minimimäärälle, että asiasta uhkaa tulla maanomistajille kohtuuton tehtävä. Nykyisen lain asettamia rajoja ei tältä osin ole tarkoituksenmukaista alentaa. Puiden pois korjaamisen ajankohtaa sen sijaan on suositeltavaa aikaistaa, kuten on ehdotettukin, Toivonen toteaa.

Komatsu Forestin järjestämä Pirkkala-päivä keräsi yli kolmesataa metsäkonealan ammattilaista viettämään mukavaa kevätpäivää.

Pirkkala-päivä oli hyväntuulisten ihmisten kohtauspaikka erjantaina 17.5. sääkartoilla möllötti Pirkkalan kohdalla pelkkiä auringonkuvia. Yli kolmesataa vierasta nautti olostaan ja päivän menosta Komatsu Forest Oy:n Pirkkalan toimipaikassa järjestämässä tapahtumassa. Oli koko päivä aikaa, mutta paljon oli nähtävääkin.

P

Paikalle saapui sopivasti suurin Komatsu -kuormatraktori 895, puolilta päivin pidettiin

käytettyjen koneiden huutokauppa missä kohtasivat asiantuntevat asiakkaat ja höveli meklari, yhteistyökumppaneilla oli edustavat osastot tarjouksineen, Komatsu Shopissa teemana edullinen hinta ja hyvä palvelu. Oli paljon tuttuja, vieraita läheltä ja kaukaa. Mukavaa markkinahumua. Arvonnan onnekkaimmat olivat: Kyösti Paavilainen voitti työkalusalkun, Heikki Hallberg palohälyttimen ja Jari Toivola termospullon.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

90 KONEURAK OINTI ONEURAKOINTI

Massa- ja paperiteollisuuden hiilidioksidipäästöt vähenivät 12 prosenttia etsäteollisuus on julkaissut vuoden 2012 massa- ja paperiteollisuuden ympäristötilastot.

M

Alan tuottamat fossiiliset hiilidioksidipäästöt vähenivät merkittävästi, 12 prosenttia, tuotantomäärään suhteutettuna vuoteen 2011 verrattuna. Tämä johtui tuotantolaitosten bioenergian käytön lisäämisestä. Puupohjaisten polttoaineiden osuus massa- ja paperiteollisuuden käyttämistä polttoaineista on kasvanut tasaisesti. Metsäteollisuuden energiantuotannosta vuonna 2012 puupohjaista energiaa oli 82 prosenttia, kun 1990-luvun alussa osuus oli 60 prosenttia. Biopolttoaineiden käytön lisääntyessä öljyn ja kivihiilen käyttö on vähentynyt yli 75 prosenttia. Metsäteollisuus tuottaa kaksi kolmasosaa Suomen uusiutuvasta energiasta. Alalla on näin ratkaiseva merkitys Suomen uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamisessa.

Pitkäjänteistä panostusta ympäristöasioihin Metsäteollisuus on julkaissut

päästötietonsa jo kahdenkymmenen vuoden ajan, minkä aikana päästöt ovat vähentyneet merkittävästi. Esimerkiksi 1990 -luvun alkuun verrattuna tuotantomäärään suhteutetut rikkipäästöt ilmaan ovat vähentyneet 95 prosenttia ja fosforipäästöt vesistöihin 77 prosenttia. Vuonna 2012 massa- ja paperiteollisuus käytti ympäristönsuojeluun noin 134 miljoonaa euroa, mistä ympäristöinvestointien osuus oli 52 miljoonaa euroa ja käyttökustannukset lähes 82 miljoonaa euroa. Taloustilanteesta huolimatta ympäristöinvestoinnit yli kaksinkertaistuvat edelliseen vuoteen verrattuna.

Metsäteollisuus raportoi avoimesti ympäristö- ja vastuullisuusasioista Metsäteollisuus on sitoutunut kertomaan avoimesti ympäristöja vastuullisuusasioista. Ala tilastoi ja raportoi vuosittain ilmaan ja veteen kohdistuvat päästömäärät sekä jätteiden määrän kehityksen. Tavoitteena on, että metsäteollisuuden ympäristövaikutukset pienevät jatkuvasti.

Metallien jalostus edelleen Suomen viennin selkärankaa - alkuvuoden tuotanto pysynyt vakaana etallien jalostuksen osuus Suomen viennistä on edelleen historiallisen korkealla tasolla ankarasta hintakilpailusta huolimatta. Investointeja on tehty kolmannes taantumaa edeltänyttä tasoa enemmän, eli yli 550 miljoonaa euroa vuonna 2012. Lupailtu väylämaksujen alentaminen on tärkeä osa kilpailukyvyn kohentamista.

M

Metallien jalostus on edelleen tärkeä osa Suomen teollista selkärankaa. Sen osuus koko Suomen tavaraviennistä oli vuonna 2012 peräti 12 prosenttia. Noin joka kahdeksas vientieuro tuli metallien jalostuksen tuotteista. Ala on yksi merkittävimmistä nettovientialoista Suomessa nettoviennin ollessa lähes 4,2 miljardia euroa vuonna 2012. Alan liikevaihto Suomessa oli vuonna 2012 9,4 miljardia euroa. Vuoden 2013 tammi-toukokuun tuotantomäärät ovat pysyneet vakaina, kehityksestä on vielä vaikea päätellä mahdollisen trendin suuntaa. Vaikka tuotannon volyymi on pysynyt Suomessa melko va-

Metallien jalostuksen osuus koko Suomen tavaraviennistä oli vuonna 2012 peräti 12 %.

kaana, ankara hintakilpailu on yhä suurempi haaste. Markkinoiden epävarmuus ja lainsäädännöllä luodut yksipuoliset lisäkustannukset ovat isoja ongelmia. EU on metallien jalostukselle keskeinen vientimarkkina-alue, mutta sen osuus on kriisin seurauksena romahtanut. EU-alueen osuus alan viennistä vuonna 2008 oli 79 prosenttia, mutta vuonna 2012 enää 69 prosenttia. - Suomen kustannuskilpailukyvyn parantamiseen on pakko kiinnittää enemmän huomiota. Teollisuudelle säädetään lisärasitteita, joita on mahdotonta sisällyttää hintoihin. Yhtälö uhkaa suomalaisia työpaikkoja, toteaa

Metallinjalostajat ry:n toimitusjohtaja Mika Nykänen. On erittäin tärkeää, että osana rikkikompensaatiota hallitus tekee lupaillun päätöksen merenkulun väylämaksuja alentamisesta. - Se korostuu alalla, joka tuo pääosan raaka-aineista maailmanlaajuisesti ja vie leijonanosan tuotannostaan - tällöin lisäarvon pitää Suomessa syntyä kilpailukykyisesti. Määräaikaisesti väylämaksun voisi poistaa lastialuksilta kokonaan ja nostaa asteittain normaalille tasolle, ehdottaa Nykänen. Suomen on perusteltua ottaa käyttöön myös EU:n hyväksymä päästökauppakompensaatio, kuten keskeinen kilpailijamme Saksa on jo päättänyt. - Metallien jalostus on Suomessa korkean osaamisen ala. Uuteen huippuosaamiseen on tärkeää investoida. Siksi hallituksen on peruttava kaavaillut Tekesin määrärahojen leikkaukset. Tekes, strategisen huippuosaamisen keskittymät SHOKit ja yliopistot ovat keskeisiä, kun uutta menestystä rakennetaan. Nyt pitäisi lisätä eikä vähentää menestykseen tähtäävää toimintaa, toteaa Nykänen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAK OINTI 91 ONEURAKOINTI


RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

93

Markkinahakkuiden nykytasolla metsähakkeen käytön suurin kasvumahdollisuus on harvennuspuussa etsähaketta on koko maan tasolla riittävästi vuoden 2020 kansallisten käyttötavoitteiden saavuttamiseksi. Paikallisesti hakkeesta on kuitenkin kilpailua, koska hakkeen käyttöpaikat eivät välttämättä sijaitse alueilla, joilla potentiaali on suurin.

M

Käyttömäärien kasvaessa joudutaan käyttämään kalliimpia energiajakeita ja/tai kuljettamaan osa hakkeesta kauempaa. Tilanne on sama myös silloin, jos teollisuuden ainespuuhakkuut laskevat alle viime vuosien keskitason ja päätehakkuilta korjattavan metsähakkeen saatavuus vähenee. Metsäntutkimuslaitoksen laskelmien perusteella metsähakkeen käytön suurin kasvumahdollisuus on varttuneiden taimikoiden hoidosta ja nuorten metsien harvennuksilta tulevassa puussa. Sen sijaan latvusmassaja kantopotentiaalit ovat länsirannikolla ja kantopotentiaali myös Pohjois-Suomessa jo täyskäytössä, mikäli markkinahakkuut jatkuvat nykytasolla. Suu-

rin kestävä hakkuukertymä mahdollistaisi ainespuuhakkuiden tason noston sekä latvusmassan ja kantojen korjuumäärien kasvun lähes koko maassa. Tulokset ilmenevät tutkimuksesta, jossa verrattiin metsähakkeen alueellista korjuupotentiaalia metsähakkeen käyttöön. Tutkimuksessa arvioitiin alueellisesti 1) metsähakkeen teknistä korjuupotentiaalia, 2) metsähakkeen käyttöä lämpö- ja voimalaitoksissa sekä 3) näiden kahden välistä erotusta eli ns. metsähaketasetta. Pienpuupotentiaali on rankana 6,2, kokopuuna 8,3 ja korjattuna ainespuun kanssa integroidusti 6,6-10,4 miljoonaa kuutiota vuodessa. Jos hakkuut pysyisivät vuosien 2002-2011 keskimääräisellä tasolla, olisi latvusmassapotentiaali 5,7 miljoonaa kuutiota. Vuoden 2007 ennätyksellisten hakkuiden tasolla potentiaali olisi 6,6 miljoonaa kuutiota, mutta laskisi 4,0 miljoonaan kuutioon, jos hakkuut olisivat vuoden 2009 tasolla. Näitä hakkuutasoja vastaavat kuusen kantopotentiaalit ovat 2,2, 2,5 ja 1,5 miljoonaa kuutiota. Vertailun vuoksi suurimman

Alkaneen turvetuotantokauden tavoitteet ovat kovat. Jotta päästäisiin tavoiteltuun 6-8 terawattitunnin ylivuotiseen varastotasoon, turvetta pitäisi nousta reilusti yli 30 miljoonaa kuutiometriä.

kestävän hakkuukertymän mukainen laskelma osoittaa, että latvusmassan teknis-taloudellinen potentiaali on 6,7 ja kantobiomassan 4,0 milj. kuutiota. Nuorten metsien pienpuun potentiaalin laskenta pohjautui valtakunnan metsien inventoinnin koealatietoihin ja päätehakkuiden teknisen latvus- ja kantobiomassapotentiaalin laskenta kuusi- ja mäntytukkien markkinahakkuutilastoihin. Potentiaalit laskettiin kuntatasolla, ja niistä vähennettiin metsähakkeen käyttö, joka perustui lämpö- ja voimalaitosten vuoden 2011 käyttötilastoon. Jokaiselle laitokselle määritettiin lisäksi hankinta-alue käyttömäärän mukaan. Tutkimus kuuluu Metlan ja VTT:n yhteiseen ForestEnergy2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaan.

Energiaturpeen varastot ennätyksellisen pienet nergiaturpeen varastot painuivat kuluneen lämmityskauden jälkeen alle kahteen terawattituntiin eli ennätyksellisen alhaiselle tasolle, kertoo Bioenergia ry tiedotteessaan.

E

Suhteellisen leudosta talvesta huolimatta turvevarastot ovat alhaisemmalla tasolla kuin kymmeniin vuosiin. Energiaturve on perinteisesti turvannut huoltovarmuutta, ja varastotilanne on uuden tuotantokauden alussa vaihdellut kolmen ja kuuden terawattitunnin välillä. Bioenergia ry:n jäsenkyselyn mukaan toukokuun alussa energiaturveaumoissa oli vain 1998 gigawattituntia. Kuivikkeeksi ja

kasvuturpeeksi käytettävää turvetta varastoissa ei ollut käytännössä lainkaan.

Tuotantokauden tavoitteet kovat Monilla alueilla päästiin aloittamaan noston ensimmäisiä työvaiheita toukokuun toisella viikolla. Alkaneen turvetuotantokauden tavoitteet ovat kovat. Jotta päästäisiin tavoiteltuun 6 - 8 terawattitunnin ylivuotiseen varastotasoon, turvetta pitäisi nousta reilusti yli 30 miljoonaa kuutiometriä. Tähän on vanhoilla ja mataloituneilla tuotantokentillä vaikea päästä enää edes huippukesän 2006 kaltaisissa tuotanto-olosuhteissa.

Doppstadt - mobiilimurskaimien markkinajohtaja Suomessa DZ 750 Kombi - samassa hidas / nopeakierroksinen murska

AK 600 nopeakierroksiset vasaramurskaimet

- kannot - risut/risutukit - ratapölkyt - ruokohelpipaalit teollisuusjäte - rakennusjäte - muovi ym. - 2 kpl magneettia minimoivat rautojen aiheuttamat vahingot - taloudellinen MB mottori - Suomessa laitteita on jo yli 10 kappaletta!

- rakennusjäte - risut/risutukit - kuormalavat, ruokohelpipaalit ym. - vapaasti pyörivät vasarat ja avautuva takaseulaverkko päästävät suuret metallikappaleet ulos ja minimoivat vahingot, tämä on ainut toimiva järjestelmä!

DH-910SA -rumpuhakkuri - moottoriteho 610 hv

DW-sarja hidaskierroksiset murskaimet - kannot - risut - kuormalavat - teollisuusjäte - jätepuu - muovi ym. - hydraulisesti avautuva vastakampa päästää metallikappaleet vaurioittamatta konetta

Kysy myös käytettyjä murskaimia ja hakkureita!


94

METSÄALAN METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

Selvitys: metsähake ja energiaturve merkittäviä alueellisia työllistäjiä ellervon taloustutkimus PTT selvitti Bioenergia ry:n toimeksiannosta metsähakkeen, energiaturpeen ja teollisuuden puutähteen alueellisia työllisyysvaikutuksia. Selvityksen mukaan etenkin metsähake ja energiaturve ovat erittäin merkittäviä alueellisia työllistäjiä.

P

Erityisen merkittäviä työllisyysvaikutukset ovat bioenergiavaltaisissa Keski-Suomessa, Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Yhteensä nämä maakunnat vastaavat noin puolesta koko Suomen energiaturvetta ja metsähaketta koskevista työllisyysvaikutuksista. Energiaturve työllistää etenkin turvemaavaltaisilla Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin alueilla, mutta sillä on myös merkittävää työllisyysvaikutusta muualla Suomessa. Metsähakkeen työllisyysvaikutukset jakautuvat energiaturvetta tasaisemmin koko maahan. Yksin metsähakkeen, energiaturpeen ja teollisuuden puutähteen kokonaistyöllisyysvaikutus nousee 16 600 henkilötyövuoteen. Tässä tarkastelun ulkopuolelle on kuitenkin jätetty mm. teollisuuden jäteliemet, biokaasut, bionesteet ja puun pienkäyttö. Kaiken kaikkiaan voidaan arvioida, että bioenergian työllisyysvaikutukset koko maassa

(kuoret, sahanpurut jne.)

(teollisuuden jäteliemet)

Bioenergiantuotanto polttoaineittain (GWh) vuonna 2011. Bioenergialla tarkoitetaan biopolttoaineilla tuotettua energiaa. Energian kokonaiskulutus oli 385 TWh vuonna 2011 josta bioenergian osuus yhteensä 28,9 %.

nousevat kaikkiaan kymmeniin tuhansiin työpaikkoihin.

Tulevaisuusskenaarioissa suuret vaihtelut maakunnittain Selvityksessä tarkasteltiin myös erilaisten tulevaisuusskenaarioiden alueellisia vaikutuk-

sia. Metsähakkeen osalta hallitus on linjannut tavoittelevansa merkittävää kasvua 25 TWh:iin nykyisestä vajaasta 14 TWh:sta vuoteen 2020 mennessä. Metsähake on tällä hetkellä tavoitteen vaatimalla kasvuuralla. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kuitenkin jatkossa voimakkaita edistämistoimia.

Epävarmuutta kasvulle luo vuoden alusta toteutunut metsähakkeen tuen raju leikkaaminen. Energiaturpeen osalta hallitus tavoittelee turpeen käytön hallittua vähentämistä. Tällä hetkellä tilanne vaikuttaa kuitenkin huomattavasti hallituksen tavoittelemaa heikommalta. Mikäli nykytrendi jatkuu, uhkaa

turvetuotanto vähentyä 22,5 TWh:sta 11 TWh:iin vuoteen 2020 mennessä. Turvetuotantoa uhkaa etenkin uusien tuotantoalueiden luvitus. Lupia uusille tuotantoalueille ei ole saatu riittävästi ja hallintoon on syntynyt lupasuma. Tästä johtuen tuotantoalaa poistuu joka vuosi moninkertaisesti enemmän kuin uutta saadaan tilalle. Myös turpeen veroa on vuoden alusta nostettu merkittävästi. Selvityksessä tuli esille varsin suuri maakunnittainen vaihtelu eri skenaarioissa. Nykytrendiskenaariossa oletetaan metsähakkeen tavoite saavutettavan, mutta turpeen osalta lupasuman vuoksi tuotannon jäävän puoleen nykyisestä. Tämän skenaarion mukaan Suomeen syntyisi uusia työpaikkoja 900 htv:n edestä kerrannaisvaikutukset huomioiden. Maakunnista Lappi, Pohjois-Pohjanmaa ja Pohjanmaan alueet jopa menettäisivät merkittävästi alan työpaikkoja uusien syntymisen sijaan. Kotimaisuusskenaariossa energiaturpeen tuotanto pidetään nykytasolla ja kasvava metsähakkeen osuus suunnataan korvaamaan fossiilista tuontienergiaa. Näin toimien Suomeen syntyisi aidosti 4 100 uutta työpaikkaa ympäri maata. Selvitys julkaistiin kokonaisuudessaan Bioenergia ry:n kevätpäivillä 24. 4.2013. Selvityksestä on aikaisemmin julkaistu joitakin maakuntakohtaisia tarkasteluita.

VTT: Metsätähteistä uusilla kaasutusmenetelmillä biopolttonesteitä alle euron litrahinnalla TT:n tutkimustulosten mukaan puubiomassasta on mahdollista tuottaa korkealaatuisia biopolttonesteitä alle yhden euron litrahinnalla. Suomessa kehitetyllä teknologialla on mahdollista siirtää yli puolet puuraaka-aineen energiasta lopputuotteeseen. Teknologia on valmis kaupallisen kokoluokan tuotantolaitoksen rakentamiseen Euroopassa.

V

VTT selvitti miten tehokkaasti metsätähteistä saadaan tuotettua liikennekäyttöön soveltuvia uusiutuvia polttonesteitä. Tarkasteltavana oli neljän eri biopolttonesteen tuotanto paineis-

tettuun leijukerroskaasutukseen perustuvalla menetelmällä. Tarkastellut biopolttonesteet olivat metanoli, dimetyylieetteri, Fischer-Tropsch-nesteet ja synteettinen bensiini. Tutkimustulosten mukaan puubiomassasta, pääasiassa päätehakkuiden ja harvennusten metsätähteistä, on mahdollista tuottaa uusiutuvia biopolttonesteitä 50-67 %:n energiahyötysuhteella lopputuotteesta ja prosessiolosuhteista riippuen. Mikäli sivutuotteena syntyvä lämpöenergia pystytään hyödyntämään esim. kaukolämpönä tai teollisuushöyrynä, nousee biomassan käytön kokonaishyötysuhde 74-80 %:n tasolle. Tutkimuksessa arvioitiin, että teknologian kaupallistuttua sen avulla voitaisiin tuottaa liiken-

nepolttonesteitä 58-78 eur/ MWh:n kustannuksella. Bensiiniin verrattaviksi litrahinnoiksi muutettuna tuotantokustannusarviot ovat 0,5-0,7 eur/litra. Uusiutuvat vaihtoehdot olisivat siis samalla tasolla fossiilisten liikennepolttonesteiden nykyiseen verottomaan hintaan verrattuina ja siten myös halvempia kuin nykyiset tuontibiopolttoaineet. Tarkastelujen kohteena oli kaikissa tapauksissa suurta kaukolämpövoimalaa vastaava 300 MW:n tehoinen tuotantolaitos. Tämänsuuruinen biojalostamo tuottaisi polttonesteitä noin viidelle prosentille Suomen teillä liikkuvista autoista. Pitkäjänteisen kehitystyön jälkeen prosessin tekninen toimivuus on todennettu pilot-ko-

keissa VTT:n koelaitteistolla Varkaudessa ja USA:ssa. Teknologia on nyt valmis ensimmäiseen kaupallisen kokoluokan demonstrointiin. Ensimmäiset uraauurtavat tuotantolaitokset edellyttävät kuitenkin toteutuakseen merkittävää julkista riskirahoitusta, kuten on suunnitteilla sekä kansallisella että EU:n tasolla. Tutkimustulosten mukaan paras hyötysuhde ja alhaisin tuotantokustannus saavutetaan biometanolin tuotannossa. Myös biometanolilaitoksen kaupallistamisriski arvioitiin synteesiteknologian osalta muita vaihtoehtoja pienemmäksi. Metanoli on alkoholipolttoaine, jota voidaan käyttää pieninä, enintään 3 til%:n pitoisuuksina nykyautojen

bensiinin seassa tai etanolin tapaan korkeina pitoisuuksina tähän soveltuvissa FlexFuel-autoissa. Metanolia voidaan myös jalostaa edelleen synteettiseksi bensiiniksi, tai käyttää uusiutuvana raaka-aineena monenlaisten kemikaalien ja biomateriaalien valmistuksessa. EU:n tavoite on, että v. 2020 mennessä 10 % liikenteessä käytettävästä energiasta on tuotettu uusiutuvista energialähteistä ja Suomen osalta tavoite on 20 %. Kaasutusteknologiaan perustuvat prosessit pystyvät hyödyntämään raaka-aineena metsätähteitä, teollisuuden jätepuuta sekä olkea ja niistä valmistetut polttonesteet täyttävät tiukimmatkin EU:n asettamat laatu-, ympäristö- ja kestävyyskriteerit.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


96

METSÄALAN METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

Tällä hetkellä toimialan liikevaihto on noin 45 miljoonaa euroa

Biolämpöliiketoiminta kolminkertaiseksi tulevaisuudessa iolämpölaitoksista on kehittynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävä liiketoiminta-ala Suomeen. Tällä hetkellä toimialan liikevaihto on noin 45 miljoonaa euroa. Alaa edustava Bioenergia ry odottaa alan liikevaihdon kolminkertaistuvan tulevaisuudessa. Haasteina on muun muassa biolämpöhankkeiden rahoituksen varmistaminen.

B

Biolämpöliiketoiminnan kasvu on syntynyt samalla, kun alan ammattimaisuus on lisääntynyt. Se on lyhyessä ajassa kasvanut sivutoimisesta elinkeinosta itsenäiseksi toimialaksi. Alueellisten kehittämisyhtiöiden ja tutkimuslaitosten selvitysten mukaan Suomessa on tuhansia mahdollisia lisäkohteita biolämpölaitoksille. Kesäkuussa Helsingissä järjestetyssä Biolämpölaitosten investointirahoitus seminaarissa pohdittiin erityisesti alan rahoitushaasteita. Biolämpölaitosten toi-

minta on pitkäkestoisten sopimusten ansiosta matalariskistä toimintaa, jonka tuotto on vastaavasti maltillista. Lämpöyrittäjien investointirahoituksen varmistaminen on tärkeää erityisesti kuntien säästöjen kannalta. Kun kuntien ei tarvitse itse investoida lämpölaitoksiin, ne voivat siirtyä pois kalliista fossiilisista polttoaineista ilman omia investointeja. Apulaisjohtaja Unto Väkeväinen Finnvera Oyj:stä kertoo, että uusiutuvaan energiaan liittyvä rahoitus on yksi Finnveran strategisista painopistealueista. Rahoitettavalla liiketoiminnalla tulee olla kannattavuuden edellytykset sekä terve rahoituspohja, joka sisältää biolämpölaitoshankkeen oman rahoituksen sekä pankkilainan, jonka vakuutena voi käyttää Finnveran takausta. Lämpölaitosten etuina ovat edullisuus verrattuna fossiiliseen lämmöntuotantoon. Suurimpana etuna pidetään kuitenkin uusiutuvuuden lisäämistä ja helppoutta lämmön ostajalle eli kunnille, yrityksille tai asunto-osakeyhtiöille.

Eurooppalaisen biopohjaisen teollisuuden edistämiseen lähes 4 miljardin euron rahoitus uroopan komissio ja 48 Euroopassa toimivaa yritystä ovat 10.7.2013 perustaneet ainutlaatuisen julkisen ja yksityisen sektorin biopohjaisen teollisuuden kumppanuuden (public private partnership, PPP). Sen puitteissa käytetään 3,8 miljardia euroa eurooppalaisen biotalouden edistämiseen. Euroopan sellu- ja paperiteollisuus on hankkeessa vahvasti mukana, sillä kumppanuuteen osallistuvista yrityksistä 13 edustaa paperi- ja selluteollisuutta. Lisäksi Euroopan paperi- ja sellujärjestö CEPI on mukana hankkeessa.

E

Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso esitteli kumppanuushanketta osana EU:n Innovaatio- ja investointipakettia. Biopohjaisen teollisuuden tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan käytetään seuraavien seitsemän vuoden aikana yhteensä 3,8 miljardia euroa. Tästä valtaosa eli 2,8 miljardia tulee teollisuudelta, EU-komissio rahoittaa hanketta yhden miljardin osuudella osana EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa (Horisontti 2020). Kumppanuushankkeen tarkoituksena on luoda uusia markkinoita ja arvoketjuja biopohjaisille tuotteille ja sitä kautta synnyttää uusia työpaikkoja ja kasvua Eurooppaan. - Euroopan paperi- ja sellujärjestö on tehnyt paljon työtä sen eteen, että biopohjaisen teollisuuden kumppanuushanke on nyt toteutunut. Puun hyödyntämi-

seen perustuva teollisuus on biotalouden keskiössä, ja tämä hanke auttaa pitämään toimialan investointeja Euroopassa ja luo uusia kasvumahdollisuuksia, sanoo CEPI:n toimitusjohtaja Teresa Presas. Suomalaisista metsäteollisuusyhtiöistä kumppanuushankkeessa ovat mukana Metsä Group, Stora Enso sekä UPM. Lisäksi siihen osallistuvat mm. Billerud Korsnäs, SAPPI, SCA, Finnish Bioeconomy Cluster FIBIC sekä Kemira. Nyt perustettu kumppanuushanke yhdistää tehokkaasti biotalouden osaamista eri toimialoilta ja etsii ratkaisuja innovaatioiden kaupallistamiseen pilottihankkeiden kautta. Biopohjaisille tuotteille on jatkossa yhä enemmän kysyntää, sillä niillä korvataan uusiutumattomista ja fossiilisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita. Tulevaisuuden uusia biopohjaisia tuotteita ovat muun muassa mikrofibrilliselluloosasta ja puu/muovikomposiitista valmistetut tuotteet, toisen sukupolven biojalostamoiden tuottamat nestemäiset biopolttoaineet sekä biokemikaalit ja biopolymeerit kemian-, elintarvike- sekä lääketeollisuuden tarpeisiin.

Lue uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi


RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Puuenergian käyttö rajussa kasvussa Pirkanmaalla etsäntutkimuslaitoksen tuoreen puun energiakäyttötilaston mukaan vuonna 2012 kiinteiden puupolttoaineiden lämpö- ja voimalaitoskäyttö kasvoi Pirkanmaalla 30 prosenttia vuoteen 2011 verrattuna.

M

Käyttö lisääntyi suhteellisesti eniten Pirkanmaan ja Häme-Uusimaan alueella.

Metsähakkeen käytössä uusi ennätys Valtakunnallisesti metsähaketta käytettiin 8,3 miljoonaa kuutiometriä, mikä on uusi ennätys. Pirkanmaalla Metsähaketta käytettiin 712 000 kiintokuutiometriä ja metsäteollisuuden sivutuotteita yhteensä 341 000 kiintokuutiometriä. Vuoteen 2011 verrattuna hakkeen käyttö kasvoi 180 000 kiintokuutiometrillä ja sivutuotteiden 82 000 m 3. Metsähakkeen raaka-aineista pienpuun, hakkuutähteiden, kantojen ja juurakoiden osuus kasvoi, sen sijaan järeän runkopuun käyttö supistui liki kolmanneksen.

Moteista Megawateiksi edistää Pirkanmaalla Laaja-alainen puuenergian käytön edistämishanke Moteista Megawateiksi on ollut käynnissä Pirkanmaalla kaksi vuotta. Projektia hallinnoi Suomen metsäkeskuksen Pirkanmaan alueyksikkö. Hanketta rahoittaa Pirkanmaan ELY -keskus Manner-Suomen maaseutuohjelmasta. Hankkeessa kaikki tavoitteet ovat tässä vaiheessa täyttyneet hyvin. Päätavoite on edistää puuenergian käyttöä Pirkanmaan maakunnan alueella. Tavoitteisiin pääsemisen keinoina käytetään neuvontaa, tiedottamista ja koulutusta. Hankkeessa tehdään myös alustavia selvityksiä ja laskelmia potentiaalisista puuenergiakohteista alkaen maatilakokoluokasta aina laajempiin aluelämpöverkkoihin saakka. Hankkeen projektivastaava Perttu Ojakoski kertoo, että hankkeen päätavoite on metsähakkeen käytön lisääminen ja jopa tuplaaminen vuodesta 2010. Tavoitteen saavuttaminen on täysin mahdollista hankkeen aikana. Vuonna 2010 Pirkanmaalla käytettiin metsähaketta isoissa laitoksissa 434 000 km3 ja kasvu on jatkunut. Vuonna 2012 metsähaketta käytettiin isoissa laitoksissa Pirkanmaalla jo ennätykselliset 712 000 km3. Metsähakkeen laajamittaisella käytöllä Pirkanmaalla on merkittävät metsänhoidolliset ja

aluetaloudelliset vaikutukset. Myös Suomen ilmastopoliittiset linjaukset edellyttävät uusiutuvan energian käytön merkittävää lisäämistä.

Maatilat hyödyntämään lähienergiaa Hankkeen kohderyhmänä ovat myös maatilayritykset. Maatiloilla eletään välillä epävarmoissa tunnelmissa mm. tukipolitiikan epävarmuuden ja yleisen kustannustason nousun

seurauksena. Alustavia hake- ja pellettilämmityssuunnitelmia sekä kannatta-vuuslaskelmia tehdään maatiloillekin kuitenkin jatkuvasti. Erityisesti tänä vuonna lämpökeskuksia on suunniteltu vilkkaasti, johtuen aiempaa paremmasta investointituesta. - Valoa tunnelin päässä näkyy sikäli, että kuluttajat haluavat kotimaisen ruuantuotannon säilyvän. Lähiruuan arvostus on nousussa ja samalla tavalla myös kotimainen puuenergia mielletään lähienergiaksi. Jatkossakin maatiloille suunnatulla bioenergianeuvonnalla on selvää tarvetta olemassa, koska muiden energiamuotojen hinta on noussut nopeasti. Maatilojen kannattavuuden parantaminen on-

nistuu pitämällä tuotantokustannukset kohtuullisina, ja edullinen energia on yksi tärkeä tuotannontekijä kertoo maatiloihin erikoistunut hankkeen puuenergianeuvoja Juha Hiitelä. - Edullisen energian lisäksi tulee kiinnittää huomiota myös tilan energiatehokkuuteen. Jatkossa Metsäkeskuksen kautta on mahdollista teettää myös maatilan energiasuunnitelma, johon on mahdollista saada tukea jopa 85 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista Hiitelä täydentää.

Lämpöyrittäjyys tunnetuksi - Lämpöyrityskohteet ovat merkittäviä puuenergian käytön lisääjiä. Lämpöyrittäjien puun-

97 käytöllä on suuri merkitys paikallistalouteen, työllistävyyteen ja metsänhoidon tasoon. Energianeuvoja Hiitelä kertoo, että lämpöyrittäjyyden edistäminen on pitkäjänteistä työtä, jonka tulokset näkyvät usein vasta vuosia hankkeen päättymisen jälkeen. Joissakin tapauksissa saattaa sopimus syntyä nopeastikin ja johtaa toteutukseen ripeästi. Tässä alkaa näkyä hyvien esimerkkikohteiden lisääntyminen Pirkanmaalla ja lämpöyrittäjyyden pitkäjänteinen tunnetuksi tekeminen edeltävissä hankkeissa. Pirkanmaalla on nyt jo ennätykselliset 40-50 lämpöyrityskohdetta.


METSÄALAN METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

98

RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

Metsä Group mukana eurooppalaisessa biotalouden yhteistyössä etsä Group ja 47 muuta eurooppalaista yritystä sekä Euroopan komissio ehdottavat julkisen ja yksityisen sektorin yhteisen organisaation perustamista. Organisaatio pyrkisi vahvistamaan Euroopan biotalouden kilpailukykyä koordinoimalla ja rahoittamalla alan kehityshankkeita.

M

Neuvottelut yhteisestä, niin sanotusta public-private partnership (PPP) -ehdotuksesta saatiin päätökseen 10.7.2013. Teollisuutta neuvotteluissa edusti vuoden 2012 joulukuussa perustettu Biobased Industries Consortium -yhteisö, jonka perustajajäseniin ja aktiivisiin toimijoihin Metsä Group kuuluu. Yhteinen ehdotus etenee seuraavaksi Euroopan parlamentin ja

EU:n neuvoston käsittelyihin. Biotalouden PPP (engl. Biobased Industries PPP) pyrkii erityisesti kiihdyttämään tutkimustulosten kaupallistamista. PPP:n toiminta käynnistynee virallisesti alkuvuonna 2014. Toiminnan budjetiksi vuosina 20142023 on arvioitu vajaat neljä miljardia euroa, josta Euroopan komission osuus on miljardi euroa. Loput rahoituksesta on te-

ollisuusrahoitusta ja muuta julkista rahoitusta. Biotalouden PPP siivittää suomalaisen metsäteollisuuden uudistumista ja lujittaa sen asemaa tulevaisuuden kestävässä biotaloudessa. Uusi yhteistyömalli tukee Metsä Groupin tavoitetta edistää biotaloutta käyttämällä uusiutuvia raaka- ja polttoaineita sekä tuottamalla turvallisia ja kierrätettäviä tuot-

teita. Biotalous kuuluu Euroopan unionin ydintoimialoihin, jonka vahvistaminen toisi työpaikkoja erityisesti maaseudulle. Euroopan komissio julkisti 10.7. kaikkiaan viisi PPP:tä. Näiden julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien pyrkimyksenä on luoda Eurooppaan talouskasvua ja työllisyyttä.

BIOENERGIA-NYT! -näyttely syyskuussa oneyrittäjät ja Finnmetko Oy järjestävät Lahden Messukeskuksessa 27.-28.9.2013 järjestyksessään neljännen RATKAISEVAT TEKIJÄT -seminaarin ja siihen liittyvän yleisölle suunnatun BIOENERGIA-NYT! näyttelyn.

K

Ratkaisevat Tekijät seminaari koostuu kolmen toimialan semi-

naareista; energia-ala, maarakennus ja puunkorjuu. Perjantaina 27.9. aamupäivällä kokoonnutaan kolmen toimialan yhteiseen aloitusseminaariin. Kullakin toimialalla on oma seminaarinsa perjantaina iltapäivällä. Lahti Hallissa ja sen piha-alueella on varattu reilusti tilaa näyttelyosastoille; näyttelyn pääpaino on Bioenergia-alassa. Finnmetko Oy toivottaa terve-

tulleeksi mukaan kaikki eri toimialojen yritykset, joille koneyrittäjät ovat keskeinen asiakastaho. Näyttelyn kävijämarkkinointi kohdistetaan Päijät-Hämeeseen ja Lahden kaupunkiin mutta toki tapahtumaan saapuu runsaasti alan ihmisiä ympäri maata sillä tapahtumaa markkinoidaan alan johtavissa medioissa. Keskeiset kohderyhmät ovat maan- ja metsänomistajat, koneyrittäjät, kuntapäättäjät se-

kä ammattiin hakeutuvat nuoret. BIOENERGIA-NYT! näyttelyyn on vapaa sisäänpääsy. Näyttelyosastojen hinnoittelu on edullista. RATKAISETVAT TEKIJÄT seminaariin osallistumisen hinnat kahdelle päivälle ilman majoitusta ovat: - Koneyrittäjien liiton jäsenille 220 eur +alv/hlö - Muille, ei jäsenille 300 eur +alv/hlö.

www.bioenergianyt.fi Katso lisätietoja osoitteesta www.bioenergianyt.fi ja varaa yrityksellesi messuosasto! Tiedustelut: mirva.revontuli@koneyrittajat Osastovaraukset: tapio.hirvikoski@koneyrittajat

Jälleen uusi Eschlböck Biber -hakkuriauto Suomeen

Puutavara- ja kierrätysnosturit Itä-Suomen alueella MAXLIFT OY Pamilonkatu 29, 80130 Joensuu Jani Karhu puh. 040 413 2243

www.maxlift.fi

TK-Bioenergy Oy hankki uuden Eschlböck Biber 84 RBZ / MAN TGS 26.540 6x6 hakkuriauton, jolla haketetaan tienvarressa hakkuutähteitä ja rankapuuta.

alo-Machinery toimitti heinäkuun lopulla uuden Eschlböck Biber 84 RBZ / MAN hakkuriauton TK-Bioenergy Oy:lle Siilinjärvelle.

S

Hakkuriautossa nosturia käytetään kuorma-auton laajennetun ohjaamon sisältä mikä takaa erittäin mukavan työskentelyympäristön, josta näkyvyys on hyvä eikä kuljettajan tarvitse juosta nosturin ja auton väliä mikä lisää myös työturvallisuutta.

- TK-Bioenergy Oy:n hakkuriautossa on kaikki mahdolliset varusteet kuten mm. hakkurin täydellinen keskuvoitelu sekä viimeisen päälle mietityt työkalulaatikot ja muut rakenteet. Itävaltalainen Eschlböck on saanut MAN -kuorma-autovalmistajalta - ainoana hakkurivalmistajana - luvan toteuttaa erittäin tehokkaan moottorinjäähdytysjärjestelmän. Lisäksi hakkuriautossa on neljä erillistä jäähdyttäjää hydrauliikalle ja vaihteistolle. Kyseistä järjestelmää on testattu kolmen vuoden ajan työkäytös-

sä Espanjan jopa +45 asteen helteissä eikä lämpenemisen kanssa ole ollut ongelmia, kertoo Salo-Machineryn Pertti Salo. Biber -hakkuri on tehokas ja luotettava kone. - Esimerkiksi sen syöttöjärjestelmä on niin hyvä että nyt muut valmistajat ovat alkaneet kopioimaan sitä, toteaa Salo. MAN TGS 26.540 6x6 kuorma-auto on erittäin hyvä maastokelpoinen hakkurin alusta. - MAN on ainoa kuorma-auto minkä voimanotto kestää 8000 Nm tehon, sanoo Salo.


RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

99

Ratkaisut uusille kokonaispainoille!

Maxpo 2013okenttä 5.-7.9.

Hyvinkään lent tollemme B 188! Tervetuloa osas


100

METSÄALAN METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI


RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

101

osallistuminen Energiaosaamisen Suomen kansainväliseen energiatutkimukseen on tärkeää vienti kasvaa S asiakasta kuuntelemalla T ekesin Green Growth -ohjelman arvoverkkohanke - Development of Energy Efficiency Solution Business Concept for the Chinese Industrial Market - etsii suomalaisia energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja kiinalaisille teollisuusyrityksille. Samalla suomalaiset teknologiatoimittajat ovat luomassa uutta toimintamallia kansainvälistymiseen.

Kaksivuotisen hankkeen tavoitteena on selvittää millaista energiaosaamista Kiinaan kannattaisi viedä. - Asiakaslähtöisen markkinatiedon tuottaminen on kriittisen tärkeää. Tuotteita ei kannata väkisin työntää kohdemarkkinoille, sillä kaikille hyvillekään tuotteille ei välttämättä löydy kysyntää. Tavoitteenamme on yhtälailla tunnistaa millaisia ratkaisuja kiinalaiset tarvitsevat ja mitä heiltä löytyy omasta takaa, kertoo hankkeen koordinaattori Pirita Mikkanen GreenStream -rahoitusyhtiöstä. Arvoverkkohankkeen tavoitteena on ymmärtää Kiinan markkinoita ja yhdistää suomalaisia pk-yrityksiä suurempiin kiinalaisyrityksiin. Samalla halutaan selvittää, millaiset liiketoimintamallit Kiinassa toimivat. Mikkasen mukaan kiinalainen asiakas vaatii paljon maksutonta palvelua ja läsnäoloa. - Suomalaisten pk-yritysten ketteryyttä ja kykyä mukautua asiakkaan vaatimuksiin arvostetaan, ja näillä luodaan myös kestäviä ja kannattavia asiakassuhteita. Markkina on kuitenkin erittäin kilpailtu, joten tuotteen on oltava nerokas ja kilpailukykyinen. Hankkeessa on tällä hetkellä mukana seitsemän teknologiayritystä: Global 4g-Service, Merus Power, Jusatek Systems, Motiva, Sarlin, Kaukomarkkinat ja Lifa Air, mutta mukaan etsitään jatkuvasti uusia yrityksiä. Yritysten tavoitteena on kehittää Kiinan energiatehokkuusmarkkinoille uudenlainen liiketoimintakonsepti, jonka kautta suomalaista osaamista olisi mahdollista tarjota laajempina kokonaisuuksina. Yritykset edustavat eri toimialoja, mutta koska niiden tuotteet ja palvelut liittyvät energiatehokkuuteen, tuottaa yhteistyö synergiaetuja. - Yritykset painivat saman-

laisten kysymysten parissa, joten yhteistyötä kannattaa tehdä. Varsinkin pk-yritysten on yksin vaikea hankkia riittävää Kiinaosaamista. Yhteistyössä kansainvälistyminen käy helpommin, edullisemmin ja pienemmällä riskillä, kertoo Green Growth -ohjelman päällikkö Kari Herlevi. Hankkeen kautta yritykset saavat tietoa esimerkiksi Kiinassa myytäviä tuotteita koskevista standardeista. Tieto auttaa yrityksiä arvioimaan, kannattaako tuotetta räätälöidä kohdemarkkinoiden vaatimuksia vastaaviksi.

Verkostot ovat avain markkinaymmärrykseen Suomalaisyritysten näkökulmasta Kiina on lähes rajaton markkina-alue energiaa säästäville kokonaisratkaisuille, sillä teollisuudessa on paljon kehitettävää. Silti monet suomalaisyritykset epäröivät katsoa itään, koska liiketoiminta Kiinassa koetaan haastavaksi. Yhteyksiä paikallisiin elinkeinoelämän vaikuttajiin ja viranomaisiin olisi ylläpidettävä aktiivisesti, mutta verkostojen luominen on vaikeaa. - Hankkeessa hyödynnämme Tekesin ja Finpron suhteita viranomaisiin. GreenStreamin

olemassa olevat verkostot puolestaan auttoivat ensimmäisen projektimme käynnistämisessä. Yksittäinen firma ei tällaisia verkostoja pystyisi hankkimaan, Mikkanen toteaa. Hanke on edennyt nopeasti kohti käytäntöä. Esimerkiksi Motiva suorittaa jo auditointia kiinalaisella paperitehtaalla, joka on kiinnostunut suomalaisyritysten energiatehokkuusratkaisuista. Parhaassa tapauksessa selvitys tuo kauppaa suomalaisyrityksille, joiden tavoitteena on tarjota tehtaalle yritysten osaamisia yhdistelevä ratkaisu. Kasvun ja kansainvälistymisen tukeminen suomalaisyrityksiä verkottamalla onkin yksi Green Growth -ohjelman seuraavan vaiheen tavoitteista. Yhteistyön muodot ja projektien sisältö räätälöidään kuitenkin tarpeen mukaan. - Green Growth -ohjelmassa tavoitteenamme on käynnistää 3-5 hanketta eri teollisuudenaloille. Toivon, että resurssitehokkaista ratkaisuista liiketoimintaa rakentavat yritykset tulisivat mukaan ohjelman toimintaan. Verkostoon kannattaa kuulua, sillä pystymme tarjoamaan yrityksille tietoa ja yhteistyökumppaneita, joita he eivät hakukoneilla löydä, Herlevi päättää.

uomi on ollut kansainvälisen energiajärjestön IEA:n jäsenenä jo yli 20 vuotta. IEAtutkimusyhteistyön tuloksellisuuden ja hyödynnettävyyden selvittämiseksi Tekes toteutti ulkopuolisen arvioinnin. Arvioinnissa haluttiin selvittää sopimusten kohdistumista, tavoitteita ja saatuja kokemuksia sekä merkittävimpiä tuloksia. Lisäksi haluttiin kehittää prosessia ja osallistumiskriteerejä sopimuksiin osallistumisen tueksi. Arvioinnissa etsittiin myös eri toimijoille parhaiten soveltuvaa työnjakoa.

IEA-yhteistyö on hyödyllistä Arviointiraportissa todetaan, että IEA-yhteistyö on ollut Suomelle hyödyllistä. Ohjelmiin

osallistuneet tutkijat ovat hyötyneet mukana olosta erityisesti ohjelmissa, joissa tavoitteena on ollut synnyttää uutta. Suomalainen osaaminen on tällöin verkottunut onnistuneesti globaalisti muiden kyseisen tutkimusalueen tutkijoiden kanssa. Tiedon levittäminen laajemmalle, erityisesti yrityksiin vaatii kuitenkin kehittämistä. Kansallisesti olisi suunniteltava IEA-strategia, joka tarkistetaan esimerkiksi joka toinen vuosi. Strategiassa määritellään Suomen kannalta tärkeät painotukset, tavoitteet, panostustaso ja päävastuut. Strategia luo perustan resurssien suuntaamiselle ja ohjelmien valinnalle. Arvioitsijat ehdottavat, että kansallisesta strategiasta vastaa TEM:n energiaosasto ja sen suunnittelussa käytetään Tekesin, tutkimuksen ja liike-elämän osaamista.

- myös metsäenergiapuoli vahvasti mukana!

TUOTTAVIA LAITTEITA MONIPUOLISEEN PUUNKORJUUSEEN

K20 KAATOPÄÄ MAATALOUSTRAKTORISSA

UUTUUS S23 SYKEHARVESTERI

EV28 KIINTEÄ KERÄÄVÄ ENERGIAKOURA KAIVINKONEESEEN

EF28 SYÖTTÄVÄ ENERGIAKOURA

info@pentinpaja.fi  puh.013825051 

VIDEOT:www.naarva.fi 0400Ǧ193455,040Ǧ7330405


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Tervetuloa Maxpo 2013 -näyttelyyn osastollemme B 220!

Kapasiteetti mullalla yli 200-300 m3 tunnissa...


RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

103

VTT mukana kehittämässä biotaloudesta ratkaisua Etelä-Australian heikkenevään metsäteollisuuteen telä-Australian metsäteollisuudella on edessään huomattavia haasteita tuotantomäärien vähentyessä ja viennin kilpailukyvyn heikentyessä. Keinoja metsäteollisuuden kilpailukyvyn parantamiseksi etsitään parhaillaan. Etelä-Australian osavaltion hallitus (DMITRE, Department for Manufacturing, Innovation, Trade, Resources and Energy) kutsui VTT:n asiantuntijat selvittämään keinoja alueen metsäteollisuuden uudistamiseksi.

E

Etelä-Australian metsäteollisuuden kestävä tulevaisuus perustuu kahteen tekijään: paikallisten yritysten tuottavuuden parantamiseen ja yritysten tuotannon suuntaamiseen kohti korkeamman lisäarvon tuotteita. VTT selvittää, miten teollisuuden tuottavuutta voidaan nostaa ja miten Etelä-Australian Limestone Coastin, erityisesti Mount Gambierin alueen, metsävarannoista voidaan kehittää kestäviä ja korkean lisäarvon tuotteita. VTT tekee yhteistyötä paikallisen teollisuuden ja ministeriön kanssa määritelläkseen saavutettavissa olevia lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin mahdollisuuksia.

Tutkimus toteutetaan osana Etelä-Australian osavaltion hallituksen Manufacturing Works strategiaa. Se on myös yksi tärkeimmistä toimista, jotka on määritelty Limestone Coastin talouden monipuolistamista käsittelevässä raportissa. Tutkimuksen lähtökohta on se, että perinteistä sahatavaran tuotantoa on jatkuvasti parannettava ja kehitettävä, mutta tulevaisuuden biotaloudessa perinteisen sahateollisuuden kehittäminen ei enää yksistään riitä. Tämä tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa hyödynnetään laajemmin bioenergian, biokemikaalien ja biomateriaalien tarjoamia uusia mahdollisuuksia. Tämän lisäksi alueen metsäteollisuudella on mahdollisuuksia myös perinteisemmillä kasvavilla aloilla, kuten rakennuselementtien, puujätteestä valmistettujen laminaattien, puuta ja muovia sisältävien komposiittituotteiden ja uusien pakkausmateriaalien valmistuksessa. Paikallista metsäteollisuutta kehitetään siten sekä tuottavuutta parantamalla että tuotevalikoimaa laajentamalla. Alueelle voidaan tulevaisuudessa perustaa myös uuden sukupolven biojalostamoja, joissa hyödynnetään metsäteollisuuden sivuvirtoja tai käyttämättömiä raaka-ainevirtoja bioenergian, biokemi-

kaalien ja biomateriaalien valmistukseen. Tutkimusprojektin tavoitteena onkin tunnistaa paikallisille yrityksille sopivia uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä nostaa alueen teollisuuden teknologista tasoa vastaamaan kilpailukykyisen, modernin kuitupohjaisen teollisuuden vaatimuksia.

VTT:n projektille myönteinen vastaanotto Tutkimuksen lisäksi osavaltion hallitus on käynnistänyt South East Forestry Partnerships Program nimisen ohjelman. Kyseessä on 27 miljoonan Australian dollarin arvoinen osavaltion hallituksen avustuspaketti, jolla tuetaan alueen sahateollisuutta sen vahvistamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi. VTT:n toteuttamassa projektin ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltiin Mount Gambierin alueen metsäteollisuuden nykyistä yritysrakennetta. Tulosten perusteella nykytilanne on vaikea, mutta sitä voidaan parantaa soveltamalla muualla jo käytössä olevia ratkaisuja ja lähestymistapoja. VTT:n kansainvälisten toimintojen päällikkö John Kettle toteaa, että alueen metsäteollisuutta kehittävät toimenpiteet toteutetaan kahdessa rinnakkai-

sessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa parannetaan nykyisten toimintojen tuottavuutta. Samalla kasvatetaan yritysten kykyä arvon lisäämiseen niiden nykyisissä tai rinnakkaisissa arvoketjuissa. Toisessa vaiheessa nykyiseen arvoketjuun pyritään lisäämään korkeaaa lisäarvoa luovia toimintoja, jotka hyödyntävät uusia teknologioita. Näin alueen metsäteollisuus pyritään kytkemään myös osaksi uusia kuitupohjaisia arvoketjuja, esimerkkeinä bioenergia, biokemikaalit ja biomateriaalit. - Halvoilla tuotteilla käytävän kilpailun lisääntyessä perinteinen kustannusperusteinen malli ei ole enää elinkelpoinen korkeiden toimintakustannusten maassa yrityksille, joiden liiketoiminta on viennin ja siihen perustuvien arvoketjujen varassa. Metsäteollisuuden täytyy siirtyä arvoperusteiseen ajattelumalliin kilpailukyvyn takaamiseksi. Tutkimuksen tarkoituksena on auttaa pieniä yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä kohti tehokkaampaa korkeamman lisäarvon tuotantoa, Kettle kertoo. Kettlen mukaan paikalliset yritykset ovat suhtautuneet VTT:n projektiin myönteisesti. Ensimmäisen vaiheen tulosten perusteella alueen toimijat jakavat samat tavoitteet: metsät nähdään edelleen Mount Gambierin

alueen tulevaisuuden ankkureina ja teollisuus halutaan saada uuteen nousuun pitkäjänteisellä työllä. Tutkimuksen käsillä olevassa toisessa vaiheessa kartoitetaan Mount Gambierin alueen metsäteollisuuden tulevaisuutta sekä korkeamman lisäarvon tuotannon mahdollisuuksia. Toisessa vaiheessa VTT:n asiantuntijat tekevät metsäteollisuuden tulevaisuutta luotaavia tiekarttoja ja arvioita, joiden tavoitteena on ohjata uuden kuitupohjaisen teollisuuden kehitystä Mount Gambierin alueella sekä tunnistaa uusia teknologioita hyödyntäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Etelä-Australian osavaltion ja Australian liittovaltion hallitukset ovat myöntäneet tarvittavan rahoituksen tutkimuksen kumpaankin vaiheeseen. Projektin ohjausryhmään kuuluu Australian metsäteollisuuden, yliopistomaailman ja ammattijärjestön keskeisiä toimijoita sekä liittovaltion, osavaltion ja paikallisen hallituksen edustajia. Projektiin osallistuu myös alueellinen kehitysorganisaatio RDA (Regional Development Australia Limestone Coast). Lue metsäalan uudet uutiset joka päivä www.ammattilehti.fi

www.heinolasm.fi

UUDET HEINOLA 1310 ES sekä HEINOLA 910 ES -mobiilihakkurit ENTISTÄ KESTÄVÄMPIÄ, TEHOKKAAMPIA JA KÄYTÄNNÖLLISEMPIÄ

HEINOLA 910 ES

HEINOLA 1310 ES


METSÄALAN METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

104

RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

Tulipalon sattuessa Dafo -sammutusjärjestelmä reagoi täysin automaattisesti. Sammuteaineena on Forrex AB-30.

Lufex Oy on erikoistunut Dafo -sammutusjärjestelmien asentamiseen hakkureihin ja murskaimiin. Kuvassa asennetaan sammutusjärjestelmää Silvator -hakkuriin.

Sammutusjärjestelmät ja hengitysilman suodatusjärjestelmät ammattitaidolla hakkureihin ja murskaimiin ufex Oy Seinäjoelta on erikoistunut asentamaan hakkureihin ja murskaimiin automaattisia Dafo -sammutusjärjestelmiä ja maahantuomiaan BMAir -hengitysilman suodatusjärjestelmiä.

L

BMAirin lisäksi vuonna 2002 perustetun Lufexin maahantuontiohjelmaan kuuluu Lufex ja Allfett -keskusvoitelujärjestelmät sekä voitelutarvikkeet. - Meillä on vankka kokemus edustamiemme laitteiden asennuksista erilaisiin työkoneisiin ja kuljetuskalustoon. Viime vuosina metsäenergiakoneiden

myynnin kasvaessa olemme tehneet hyvää yhteistyötä hakkureiden ja murskien maahantuojien sekä myös valmistajien kanssa. Tunnemme nämä erikoiskoneet ja tiedämme miten sammutusjärjestelmät tulee niihin asentaa. Oikeanlaisella ja oikein asennetulla sammutusjärjestelmällä vältetään koneiden palamiset - hakkurit ja murskat ovat tunnetusti paloherkkiä kohteita ja niiden suojaaminen on ehdottoman tärkeää, sanoo Lufex Oy:n Jarno Manner.

Asennukset tehdään itse Lufex myy ja asentaa tuotteet itse asiakkaille ympäri maata.

- Meillä on ammattitaitoa tehdä asennukset oikein ja tehokkaasti silloin kun se asiakkaalle parhaiten sopii. Käytössämme on kaksi täysin varusteltua huoltoautoa. Asennamme usein pakettina vaikkapa sammutusjärjestelmän ja ohjaamoon hengitysilman suodatusjärjestelmän sekä samalla asennetaan lisälämmittimiä ym. Ohut mutta tehokas organisaatiomme mahdollistaa joustavan toiminnan sekä varmasti hyvän hinta-laatu suhteen, ilmoittaa Manner. Jotain Lufexin ammattitaidosta ja luotettavuudesta kertoo se, että yritys asentaa ja huoltaa paljon järeitä kaivoskoneita. - Kaivoksissa koneet ovat osa prosessia mikä ei saa pysähtyä. Siksi laitteiden toimittajilta ja huoltajilta vaaditaan tarkkaa toimintaa, toteaa Manner.

metrikorvauksia tms., huomauttaa Manner.

BMAir suojaa terveyttä BMAir on ylipaineeseen perustuva suodatinjärjestelmä, jossa ohjaamon suodatinlaite tuottaa raikasta ilmaa ilmatiiviisti suljettuun ohjaamoon. - Hakkurin ja murskan syötössä syntyy valtavasti pölyä mikä on syöttökoneen tai nosturin ohjaamoon päästessään terveydelle haitallista; varsinkin kun mukana on usein homeitiöitä. BMAir hengitysilman suodatusjärjestelmä puhdistaa ohjaamon ilman ja turvaa kuljettajan terveyden, sanoo Manner.

BMAir -hengitysilman suodatusjärjestelmässä ohjaamon suodatinlaite tuottaa raikasta ilmaa ilmatiiviisti suljettuun työkoneen tai nosturin ohjaamoon.

Sammutusjärjestelmien vuositarkastukset

Automaattinen Dafo -sammutusjärjestelmä asennettuna TANA -murskaimeen. Laadukas järjestelmä ja oikea asennus turvaa kaluston.

Sammutusjärjestelmien luotettavuus varmistetaan vuositarkastuksilla. - Soitamme hyvissä ajoin asiakkaalle ja sovimme hänelle sopivan ajan tarkastukselle. Meillä on käytössä kiinteä tarkastusmaksu eli emme laskuta kilo-

- Palvelemme kentällä ammattitaidolla kahdella täysin varustellulla huoltoautolla, kertoo Lufex Oy:n Jarno Manner. Lufex toimii myös Baltiassa tehden asennuksia ja huoltoja; Virossa on Lubex Kone Oü jonka palvelukseen haetaan nyt omatoimista myynti/huoltomiestä.


RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Nyt meiltä myös kävelevälattiaiset KNAPEN -perävaunut ja -kuormakorit!

105


kivirock.fi

MAARAKENNUSJA KAIVOSALA METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kiviainesten CE-merkintää ei kannata jättää tekemättä ähes kaikilta kiviaineksilta vaaditaan CE-merkintää 1.7. 2013 alkaen. CE-merkinnän ulkopuolelle jäävät vain rakeisuudeltaan yli 90-milliset kiviainekset ja hiekoitussepeli sekä tuotteet, jotka on toimitettu työmaalle tai jälleenmyyjän varastoon ennen heinäkuuta.

L

- Jos jälkeenpäin huomataan, että kohteessa käytetty kiviaines ei ole laillista eli CE-merkintä puuttuu, joudutaan työläisiin menettelyihin ja kohteen valmistuminen saattaa viivästyä, johtaja Antti Koponen Rakennusteollisuus RT ry:stä muistuttaa. Kiviainespuolella CE-merkintöjä valvotaan kilpailijoiden ja asiakkaiden toimesta. Nämä ilmoittavat epäilemistään epäkohdista viranomaisille. Myös TUKESin valvontaresurssit kasvavat koko ajan. Rakennuttajan onkin syytä huolehtia siitä, että urakoitsija huolehtii käyttämiensä rakennustuotteiden kelpoisuudesta. Esimerkiksi Kunnat.net -sivustolta löytyy ohjeita siihen, miten tämä kannattaa tehdä. Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu myös huolehtia siitä, että tuote soveltuu käyttökohteeseensa. Rakennustuotteen

ominaisuudet esitetään CE-merkinnässä uudella yhteisellä eurooppalaisella tavalla. - CE-merkintätietojen perusteella voi olla vaikea päätellä, mikä arvo tai luokka riittää käyttökohteessa. Onneksi valmistajat ovat laatineet kiviainespuolella kansallisia soveltamisstandardeja, joita ollaan päivittämässä ajan tasalle, kertoo Koponen. Valmistaja voi CE-merkitä rakennustuotteensa, jos ne täyttävät tuotestandardin vaatimukset. Jos kiviaineksen käyttökohteessa on korkeat turvallisuusvaatimukset, CE-merkinnän käyttöönotto edellyttää myös kolmannen osapuolen eli ilmoitetun laitoksen varmennusta eli testaus- ja valvontatoimia. Lisäksi on laadittava standardin mukainen laadunvalvontajärjestelmä. Tämä vaatimus koskee kaikkia CE-merkittyjä kiviainestuotteita.

Lue maarakennusja kaivosalan uudet uutiset joka päivä www.kivirock.fi

Kiviainesala kisaa työturvallisuudessa urvallisuuden teemavuotena 2013 INFRA ry edistää työturvallisuusmittarien käyttöä. Mittarien avulla eri työmaiden turvallisuustasoa pystytään seuraamaan ja vertailemaan luotettavasti.

T

Työmaalla käydään läpi mittarissa luetellut turvallisuustekijät ja arvioidaan niiden tilaa selkeällä asteikolla. Yhteisellä mittarilla saadaan palautetta kehittämisen tueksi. Mittari mahdollistaa myös työturvallisuuskilpailut. Murskamittariin perustuva kiviainesalan turvallisuuskilpailu järjestetään tänä vuonna kahdeksatta kertaa. Turvallisuusteemavuoden kunniaksi kilpailu julkistettiin nyt tavallista juhlavammissa puitteissa Ruduksen Turvapuistossa 6.7.2013 osana Euroopan kiviainestuottajien, UEPG:n, Suomen vierailua. Erilaisille infratyömaille on omat mittarinsa. Murskamittaria käyttävät kiviainesalan yritykset. Asfalttimittari palvelee asfaltintekijöitä, joilla on kesäisin oma turvallisuuskilpailunsa. Mvr-mittari

soveltuu useimmille maa- ja vesirakentajille. Mvr-mittaus voi tietyin edellytyksin korvata myös lakisääteiset viikkotarkastukset.

Suurkilpailupilotti etenee - kunnatkin mukana Turvallisuusaiheiseen teemavuoteen liittyen INFRA ry lanseerasi keväällä uutuutena myös valtakunnallisen, kaikille Suomen infrarakentajille suunnatun työturvallisuuskilpailun. Turvallinen infratyömaa 2013 -kisassa turvallisuustason mittauksesta huolehtivat aluehallintovirastojen tarkastajat mvr-mittaria käyttäen. Kaikki osallistujat saavat puolueetonta palautetta turvallisuustilanteestaan. Pilottina järjestettävään uutuuskilpailuun ilmoittautui määräaikaan mennessä 20 suurta ja keskisuurta yritystä. Järjestäjien iloiseksi yllätykseksi mukaan lähtivät myös pk-seudun kuntien teknisen palvelun tuottajat - Espoon kaupunkitekniikan liikelaitos, Vantaan kuntatekniikan keskus sekä Helsingin rakentamispalvelu Stara.

107


108

MAARAKENNUSJA KAIVOSALA METSÄALAN AMMATTILEHTI

kivirock.fi

Ari-Pekka Huunonen osti Suomen ensimmäisen hybridikaivinkoneen

Edullista, ekologista ja terveellistä urakointia ri-Pekka Huunonen osti Suomen ensimmäisen hybridikaivinkoneen. Polttoainetta säästävällä ja huippuvarustellulla Komatsulla kunnostetaan Turun Topinojan kaatopaikkaa.

A

Maanrakennusurakoitsija ja Silkoa Oy:n yrittäjä Ari-Pekka Huunonen Littoisista on hankkinut käyttöönsä Suomen ensimmäisen hybriditeknologiaa hyödyntävän kaivinkoneen. Ekokemin työmaalla Turun Topinojan jätekeskuksessa työskentelevän Huunosen huippuvarusteltu ja ympäristöystävällinen kaivinkone on merkiltään Komatsu HB215LC-1. Myyjänä oli Suomen Rakennuskone Oy. - Vähäiset polttoainekustannukset olivat tärkein syy koneen hankintaan. Kaatopaikan kunnostus on juuri sellaista työtä, jossa hybriditekniikka säästää reilusti polttoainetta. Lisäksi arvostan japanilaista laatua, sanoo Ari-Pekka Huunonen. Suomen ensimmäinen hybridikaivinkone on periaatteessa aivan tavallinen, perinteinen Komatsu. - Erikoisominaisuutena siinä ovat sähköä varaavat kondensaattorit, jotka ottavat voimansa koneen liikkeistä. Kun koneen liikkeitä jarrutellaan ja ylävaunua liikutellaan, siitä vapautuva energia otetaan talteen kondensaattoreihin. Ja kun kone tarvitsee taas voimaa uuteen liikkeeseen, sähköenergia otetaan käyttöön. Polttoainetta säästyy tietyissä liikeradoissa huomattavasti, selvittää koneen myynyt Suomen Rakennuskoneen Lounais-Suomen aluemyyntipäällikkö Pertti Tuomi. Muualla Euroopassa hybridi-

Maanrakennusurakoitsija ja Silkoa Oy:n yrittäjä Ari-Pekka Huunonen Littoisista on hankkinut käyttöönsä Suomen ensimmäisen hybriditeknologiaa hyödyntävän kaivinkoneen merkiltään Komatsu HB215LC-1.

Komatsuja on myyty jo kymmeniä, mutta Suomessa ensimmäiset kaupat tehtiin nyt toukokuun lopulla. - Päästöjä vähentävät hybridikaivinkoneet alkavat varmasti yleistyä Suomessakin vauhdilla. Odotuksemme ovat korkealla. Japanissa valmistetun koneen tekniikka on testattu niin huolellisesti, että Komatsu myöntää koneen kondensaattoritekniikalle 10 000 työtunnin takuun, Tuomi kertoo. Topinojan kaatopaikan kunnostustöistä vastaavan Ekoke-

min työmaapäällikkö Jukka Pohjola uskoo hänkin hybridikaivinkoneiden yleistyvän Topinojan tapaisilla työmailla. - Ekokemin tunnuslause on ”Säästämme luonnonvaroja”. Polttoainetta säästävä hybridiratkaisu istuu erittäin hyvin arvoihimme, Jukka Pohjola sanoo. Ari-Pekka Huunosen Komatsu kuluttaa dieseliä noin kolmanneksen vähemmän kuin saman kokoluokan (21,5 tonnia) tavanomainen kaivinkone. - Tämäntapaisessa työskente-

Hybridi-Komatsussa on sähköä varaavat kondensaattorit, jotka ottavat voimansa koneen liikkeistä. Kun koneen liikkeitä jarrutellaan ja ylävaunua liikutellaan, siitä vapautuva energia otetaan talteen kondensaattoreihin. Ja kun kone tarvitsee taas voimaa uuteen liikkeeseen, sähköenergia otetaan käyttöön. Polttoainetta säästyy tietyissä liikerdoissa huomattavasti.

lyssä polttoainesäästö on suurimmillaan; kaatopaikan maisemoinnissa, jätteen peittämisessä ja suojamaan rakentamisessa kone tekee hyvin paljon ylävaunun kääntöliikettä, jolloin jarruvoimaa saadaan mahdollisimman paljon talteen. Hybridikoneet sopivat erityisen hyvin materiaalinkäsittelyyn, purkuun ja lastaukseen, Pertti Tuomi kertoo.

Modernia kaatopaikkarakentamista Ari-Pekka Huunosen hybridikaivinkone on varusteltu muun muassa ylipaineohjaamolla sekä partikkeli- ja aktiivihiilisuodattimilla, jotka pitävät kaatopaikan hajut ja pölyt pois ohjaamosta. Lisäksi koneeseen on asennettu älykäs Scanlaser-paikannusjärjestelmä. Modernin kaatopaikan rakentamisessa käytetään huipputekniikkaa, ja

kaivinkoneen ohjaamossa oleva tietokone hyödyntää kaatopaikan profiilin 3D-mallinnusta. Kuljettaja tietää tarkasti, missä milloinkin mennään. - Koneessa on GPS:ään perustuvat 3D-järjestelmät, joihin maastomallit on syötetty. Kaasunkeräyskerroksia, tiiviste- ja kuivatuskerroksia sekä verhoilukerroksia ei mitata yli neljän hehtaarin työmaallamme mittakeppien vaan GPS:n avulla, Jukka Pohjola kertoo. Kaatopaikkarakentamisessa saattaa pöllähtää ilmoille ikäviä kaasuja. - Halusimme, että kuljettajilla on mahdollisimman hyvät ja terveelliset työskentelyolot. Suodattimet estävät myös esimerkiksi kumirouheesta ja polttotuhkasta syntyvien pölyjen pääsyn ohjaamoon, sanoo yli 30 vuotta maanrakennustöitä tehnyt Ari-Pekka Huunonen.


kivirock.fi

MAARAKENNUSJA KAIVOSALA METSÄALAN AMMATTILEHTI

109

Uusi DINO 105TL henkilönostin

Ultrakevyt ja helppokäyttöinen DINO 105TL, jossa on 10,5 m työskentelykorkeus, on odotettu tulokas Dinoliftin henkilönostinvalikoiman “pieneen päähän”. Rotator Oy:lle valmistuu vuoden 2013 loppuun mennessä uusi Itä-Suomen palvelukeskus Kuopion Sorsasaloon, osoitteeseen Lukkokuja 2.

Rotator avaa Itä-Suomen palvelukeskuksen Kuopioon otator Oy on käynnistänyt uusien toimitilojen rakentamisen Kuopioon osoitteessa Lukkokuja 2.

R

Tavoitteena on, että uusi ItäSuomen palvelukeskus parantaa sekä Rotatorin konemyynnin että huolto- ja varaosamyynnin palvelumahdollisuuksia, ja että markkinaosuus alueella kasvaa

huomattavasti. Uudet toimitilat sijaitsevat Sorsasalossa heti Kuopion pohjoispuolella, johon tulevina vuosina on tulossa suuri yritysalue. Rakennuksen koko on noin 1000 m2, johon kuuluu 3 korjaamolohkoa, pesuhalli, toimistoja neuvottelu/koulutustilat, varaosien myyntipiste ja varasto sekä kylmä katos.

Rakennustyöt alkoivat toukokuussa ja tarkoitus on saada tilat käyttöön vuoden loppuun mennessä. Rotator aloittaa rekrytoinnin heti kesän jälkeen ja palvelukseen haetaan aluksi yhtä maarakennuskonemyyjää, yhtä työnjohtajaa/varaosamyyjää sekä 25 asentajaa jotka voisivat aloittaa syksyllä.

inolift esitteli Bauma messuilla huhtikuussa uuden DINO 105TL henkilönostimen jossa yhdistyy lyömätön monipuolisuus ja Dinoliftin laadukas kädenjälki.

D

Ultrakevyt ja helppokäyttöinen DINO 105TL, jossa on 10,5 m työskentelykorkeus, on odotettu tulokas Dinoliftin henkilönostinvalikoiman “pieneen päähän”. Tällä nostimella DINO suuntautuu sekä nykyisille että uusille markkinoille joilla vuokraamot ja urakoitsijat toivovat helppokäyttöistä, turvallista ja luotettavaa, mutta myös kevyttä ja kustannustehokasta nostinta.

Dinoliftille uusi nostin on looginen askel, ei pelkästään kevyiden ja pienten nostinten kasvavan kysynnän takia, vaan myös koska se tuo mahdollisuuden Dinon jälleenmyyjille ja yhteistyökumppaneille täydentää DINO valikoimaansa tällä odotetulla uutuudella. Kuten koko Dinoliftin muu valikoima, DINO 105TL on suunniteltu ja valmisteltu ammattitaidolla ja huolellisesti. Laadun takaa Dinoliftin osaava henkilöstö. DINO 105TL esitellään Suomessa Maxpo messuilla syyskuussa 5.-7.9.2013 Rotator Oy:n osastolla, toimitukset alkavat kesällä 2013.


kivirock.fi

MAARAKENNUSJA KAIVOSALA METSÄALAN AMMATTILEHTI

111

Metla tutkii kaivostoiminnan ja matkailun yhteensovittamista Koillismaalla etsäntutkimuslaitos aloittaa kaivostoiminnan ja matkailun yhteensovittamista koskevan tutkimuksen Koillismaalla. Tutkimus kohdistuu Rukan matkailukeskuksen läheisyyteen kaavaillun kultakaivoksen ja Taivalkosken rauta-vanadiini-titaani -kaivoksen vaikutusalueille.

M

Konekesko Oy:n Uudenmaan konemyyjä Raino Simoinen (oik.) luovutti Vantaalla uuden Case 921F -pyöräkuormaajan Kaivinpalvelu Raimo Kesselin Oy:n toimitusjohtaja Raimo Kesselille.

Case 921F -pyöräkuormaaja Kaivinpalvelu Raimo Kesseli Oy:lle onekesko luovutti Case 921F -pyöräkuormaajan toukokuun lopussa Kaivinpalvelu Raimo Kesseli Oy:lle.

K

Luovutuksesta vastasi konemyyjä Raino Simoinen Konekesko Oy:stä ja koneen otti vas-

taan toimitusjohtaja Raimo Kesseli Kaivinpalvelu Raimo Kesseli Oy:stä. Kaivinpalvelu Raimo Kesseli Oy on perustettu vuonna 1989 ja työllistää tällä hetkellä yli 30 henkilöä. Yritys tekee mm. maarakennustöitä, rakennusjätteen kierrätystä ja muita maansiirto-

töitä. Tämä oli firman ensimmäinen Case-merkkinen pyöräkuormaaja. Kokemusta merkistä on kuitenkin aiemmin kaivinkoneiden osalta ja mm. huoltotöiden helppous sekä suorituskyky ratkaisi konevalinnassa.

- Käynnistyneen tutkimuksen tavoitteena on selvittää matkailijoiden, matkailuyritysten ja kaivannaisalan näkemyksiä kaivostoiminnan yhteensovittamisesta Koillismaalla. Tutkimus kohdistuu molempien kaivoshankkeiden vaikutusalueille,

projektin vastuullinen johtaja Mikko Jokinen Metlasta kertoo. Tutkimus on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa selvitetään kaivostoiminnan ja luontoon perustuvien elinkeinojen yhteensovittamista matkailullisesti tärkeillä alueilla. Vastaava tutkimus on käynnissä esimerkiksi Lapissa Kolarin alueella. Tutkimukseen liittyvät matkailijoiden haastattelut aloitetaan elokuussa 2013 ja viimeiset tehdään huhtikuussa 2014. Tutkimustulokset valmistuvat 30.6. 2014 mennessä. Kaivostoiminnan ja matkailun yhteensovittaminen Koillismaalla -tutkimuksen päärahoittaja on Tekes.

Maarakennusalan konekustannukset nousivat kesäkuussa 1,9 prosenttia ilastokeskuksen mukaan maarakennusalan konekustannukset nousivat 1,9 prosenttia vuoden 2012 kesäkuusta vuoden 2013 kesäkuuhun.

T

Perinteisten maarakennuskoneiden kustannukset nousivat

2,1 prosenttia ja hoito- ja kunnossapitokoneiden 1,6 prosenttia. Ajoneuvonostureiden kustannukset nousivat 1,7 prosenttia. Kustannuksia nosti etenkin työvoimakustannusten nousu vuoden aikana. Kustannusten nousua hillitsi polttoaineiden halpeneminen.

MISSÄ NE KAIKKI KONEMIEHET ON?


112

MAARAKENNUSJA KAIVOSALA METSÄALAN AMMATTILEHTI

kivirock.fi

Teknologia avain polttonestetehokkuuden parantamiseen P maan polttonestetehokkaimmalla tavalla ja tiedot voidaan tulevissa konsepteissa näyttää tuulilasinäytössä ja muilla innovatiivisilla tavoilla. Jos kaikki työmaan koneet on varustettu tällä teknologialla, koneet voidaan konekannan tehokkuuden optimoimiseksi yhdistää keskusyksikköön - kuten työmaan päällikön tablettitietokoneeseen. Tästä projektista saadut tulokset ratkaisevat, tuleeko tämä teknologia markkinoille, ja milloin ja miten, toteaa Wallin.

olttonestetehokkuus on maarakennuskoneiden omistajien ensisijainen tavoite. Tästä syystä sadat insinöörit Volvo Construction Equipmentin (Volvo CE:n) teknisellä osastolla työskentelevät älykkäiden innovaatioiden parissa tehdäkseen koneista mahdollisimman polttonestetehokkaita.

Yksi teknologisen kehityksen alue on koneiden keskinäinen viestintä (M2M) ja koneiden ja infrastruktuurin välinen viestintä (M2I). - Yksi edistyksellisimmistä tämänhetkisistä kehitysprojekteistamme on langaton koneen viestintäteknologia. Nostamalla koneiden älykkyyttä ja antamalla niille kyvyn "puhua” toisilleen voimme vähentää käyttökustannuksia parantamalla polttoainetaloutta, ja lisätä myös turvallisuutta ja ylläpitää tuottavuuden. Toistaiseksi olemme keskittyneet louhos- ja kiviainessektoriin sekä tierakennukseen - mutta tätä teknologiaa voidaan käyttää kaikissa töissä, joita Volvo-koneilla tehdään, sanoo Peter Wallin, Volvo CE:n tutkimuskoordinaattori.

Konekannan optimointi Volvo CE on tehnyt testejä laskeakseen potentiaaliset polttonestesäästöt, joita M2M-viestinnällä voidaan saada dumpperien työskentelyssä louhos- ja kivitöissä. Projektissa tutkittiin kivimurskaamoon ajavaa dumpperia, jonka kaivukone oli kuormannut kivillä. Kone oli varus-

Aktiivinen turvallisuus Yhdistämällä M2M-teknologialla varustetut maarakennuskoneensa keskusyksikköön työmaan johtaja voi optimoida konekantansa tehokkuuden.

tettu sisäisellä mittausjärjestelmällä polttonesteenkulutuksen todentamiseksi. Dumpperia ajoivat eri kuljettajat, sekä vakionopeudella että vaihtelevilla nopeuksilla, joutokäyntiaikojen pituudet olivat myös vaihtelevia ja matkan aikana sekä oli että ei ollut pysähdyksiä. Testit osoittivat, että jos dumpperin nopeus murskaamoon ajettaessa oli turhan suuri ja se joutui tämän takia odottamaan ennen kuorman purkua, polttonesteenkulutus oli jopa 30 % suurempi verrattuna dumpperiin, joka ajoi vakionopeudella ja saapui paikalle parhaaseen aikaan. - Ruotsissa Braåsissa suoritettujen testien yhteydessä vierailimme asiakkaiden työmailla ja tarkkailimme, kuinka koneita käytettiin. Nykyisin työmaat eivät ole optimoituja eikä niissä ole järjestelmää, joka ilmoittaisi, milloin dumpperien tulisi saa-

pua murskaamoon. Koneita ajetaan usein maksiminopeudella, mutta katsottaessa joutokäyntiajan määrää käy selväksi, että suuri nopeus ei ole aina tarpeen. Kun koneet ovat paikallaan odottaen kuorman purkamista, ne tuhlaavat aikaa ja rahaa. Käyttämällä M2M-viestintää kuljettaja tietäisi tarkkaan, milloin murskaamoon tulee saapua ja millä nopeudella sinne tulee ajaa. Vähentämällä koneen nopeutta ja joutokäyntiaikaa vähennämme polttonesteenkulutusta ja koneen kulumista sekä helpotamme koneiden kulun sujuvuutta, Wallin sanoo.

Katse tulevaisuuteen Projektin seuraava vaihe on antaa kuljettajalle tietoa - kuten tavoiteltava nopeus ja saapumisaika - ohjaamossa. - Tämä ajantasainen tieto tukee ja opastaa kuljettajia toimi-

UUDET JA KÄYTETYT MAARAKENNUSKONEET

Kiistaton etu koneen älykkyyden lisäämisestä on sen käyttö

aktiivisen turvallisuuden lisäämiseen. - Volvo on asettanut itselleen tavoitteeksi vähentää koneidensa onnettomuudet nollaan - ja tulevaisuuden teknologialla kuten M2M-viestinnällä on tärkeä osa tässä pyrkimyksessä. Esimerkiksi, jos yhdistämme M2M -viestintäteknologian automaattiseen jarrujärjestelmään, sillä voitaisiin estää kahden Volvokoneen törmäys toisiinsa - ja jos varustamme työmaan työntekijät langattomalla päätelaitteella tai lähettimellä, koneet voivat havaita lähellä olevat ihmiset ja välttää törmäämästä heihin, visioi Wallin.

Kausityöt vähensivät rakennusalan työttömyyttä esätöiden alkaminen on alkanut sulattaa vähitellen rakennusalan työttömyyttä. Se oli kuitenkin edelleen toukokuussakin poikkeuksellisen korkea eli 19,8%. Ilman työtä oli toukokuun aikana 11 650 Rakennusalan työttömyyskassan jäsentä.

K

Viime vuoden vastaavana ajankohtana työttömiä oli 1793 vähemmän. Työttömyysprosentiksi kirjattiin vuoden 2012 toukokuussa 16,5 eli nyt ollaan 3,3 % korkeammalla kuin edellisvuonna. Yli 30 prosentin työttömyyslukuihin päästiin toukokuussakin Lapissa (32,2 %) ja Kainuussa (32,0 %). Vähäisintä työttömyys oli

Uudellamaalla, jossa kassan jäsenistä oli vailla työtä 12,4 %. Työttömyysluvuissa on nähtävissä selvästi, että esimerkiksi tienparannustyöt alkoivat tänä vuonna myöhään ja niitä on ollut tarjolla varsin vähän. Toukokuussa asfalttialan jäsenistä oli edelleen työttömänä 50,4 %. Rakennuskassan suurimmalla alalla eli talonrakennuksessa pysyttiin yli 20 prosentin kannassa, sillä toukokuussa oli työttömänä vielä 7359 talonrakentajaa (21,2 %). Kalkki- ja sementtiteollisuuden muita aloja alhaisempi työttömyys (10,3 %) saattaisi antaa viitteitä siitä, että elementtejä on valmistunut ja tämä tulee näkymään talonrakennuksessa myöhemmin kesällä.

Maarakennusalan konekustannukset nousivat kesäkuussa 1,9 prosenttia ilastokeskuksen mukaan maarakennusalan konekustannukset nousivat 1,9 prosenttia vuoden 2012 kesäkuusta vuoden 2013 kesäkuuhun.

T

Perinteisten maarakennuskoneiden kustannukset nousivat

2,1 prosenttia ja hoito- ja kunnossapitokoneiden 1,6 prosenttia. Ajoneuvonostureiden kustannukset nousivat 1,7 prosenttia. Kustannuksia nosti etenkin työvoimakustannusten nousu vuoden aikana. Kustannusten nousua hillitsi polttoaineiden halpeneminen.

Kestävän kaivannaisteollisuuden ohjausryhmä aloittaa toimintansa yö- ja elinkeinoministeriö on asettanut ohjausryhmän, joka koordinoi Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi -toimintaohjelman toteutusta.

T SEINÄJOKI: Markku Salomäki Akkutie 1, 60510 Hyllykallio 0400 415 333 makes@dlc.fi www.techbelar.com

Ryhmä kokoaa kaivannaisteollisuuden intressiryhmät yh-

teen ja rakentaa yhteistä näkemystä keskeisissä linjakysymyksissä. Ohjausryhmä raportoi säännöllisesti työnsä edistymisestä hallituksen talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle. Lue maarakennus- ja kaivosalan uudet uutiset joka päivä www.kivirock.fi


kivirock.fi

MAARAKENNUSJA KAIVOSALA METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uusinta Metso toimittaa täydellisen sovellusteknologiaa murskaus- ja seulontalaitoksen Toimitus sisältää useita MetColas Centre Ouestille Ranskaan so-laitteita, joissa on käytetty usi louhoslaitos tuo tehokkaita, turvallisia ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja tienrakennukseen.

U

Metso toimittaa täydellisen uuden louhoslaitoksen Colas Groupille Ranskaan. Suurtilaukseen kuuluu ensimmäisen, toisen ja kolmannen vaiheen murskausasemat sekä huoltosopimus, joka kattaa laitoksen tarkastukset ja laajennetut takuut. Louhoksella louhittua mursketta käytetään pääasiassa teiden rakentamiseen. Tilauksen arvoa ei julkisteta. Metson Colas Groupille toimittama ratkaisu ottaa huomioon asiakkaan korkeat terveysja turvallisuuskriteerit, ja sen vaikutukset ympäristöön ovat vanhanaikaisempia laitoksia pienemmät. Viimeisintä teknologiaa hyödyntävä murskaus- ja seulontajärjestelmä alentaa huomattavasti energia-, tuotanto-, kuljetus- ja huoltokustannuksia, riskeeraamatta kuitenkaan turvallisia ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja.

Vastuullista kumppanuutta läpi prosessin - Räätälöidyt ratkaisut, jotka takaavat huipputuoton, energiatehokkaiden laitteiden avulla

saavutettavat säästöt ja automaattinen käsittely ovat suurimpia etuja, joita asiakas saa tämän toimituksen myötä. Colas ei halunnut pelkästään laitetoimittajaa vaan vastuullisen kumppanin sijoitukselleen. Olemme asettaneet kunnianhimoiset tavoitteet, ja uskomme myös saavuttavamme ne, sanoo Metson Kaivos- ja maarakennuksen Ranskan myyntijohtaja Philippe Portevin. - Tie on ollut pitkä, mutta projektissa alusta asti vallinneen hyvän hengen ja tiiviin yhteistyön ansiosta olemme iloisia tästä sopimuksesta Metson kanssa, kommentoi Colas Ouestin johto sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa. - Hyvä yhteistyö soveltuvuusarviosta suunnitteluun on ollut avainasemassa prosessissa, jolla asiakas säästää aikaa, tehokkuutta ja kokonaiskustannuksia, lisää François Wintergerst, Metson Kaivos- ja maarakennussegmentin kaivosmurskainratkaisuista vastaava liiketoimintapäällikkö. Metson Colas Groupilta saama tilaus sisältyy Kaivos- ja maarakennuksen vuoden 2013 toisen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin. Toimitus valmistuu vuoden 2015 toisella neljänneksellä.

uusinta, kovan kiven murskaamiseen tarvittavaa teknologiaa: C160 leukamurskain, HP500 kartiomurskain, kaksi HP6 kartiomurskainta, yli 12 TS-, CVBja VF -sarjoihin kuuluvaa tärylaitetta sekä yli 2 kilometriä Metson kuljettimia. Kokonaissuunnittelun piiriin kuuluvat myös rekkojen kuormausasema, automaatio ja voimantuotanto, 2000 tonnia teräsrakenteita, pölynhallinta sekä pystytys ja käyttöönotto. Laitoksen vuosittainen tavoitetuotanto on 1,5 miljoonaa tonnia ja se toimii 4000 kilovattitunnin voimalla. Colas on tienrakennuksen ja -ylläpidon markkinajohtaja. Sillä on 63 000 työntekijää lähes 50 maassa viidellä mantereella. Se toteuttaa vuosittain 100 000 projektia hyödyntäen 800 laitostaan ja 1 400 materiaalintuotantoyksikköään. Vuonna 2012 Colasin liikevaihto oli 13 miljardia euroa, jota 44 % tuli Ranskan ulkopuolelta. Konsernin liikevoitto vuonna 2012 oli 302 miljoonaa euroa.

Lue maarakennusja kaivosalan uudet uutiset joka päivä www.kivirock.fi

JCB koneita asiakkaille

Tornion Arpelaan luovutettiin Jari Nahkaisojalle ja Juha Lääkkölälle uusi JCB JZ 140 kaivuukone. Taustalla näkyvä JCB TM 320 S kurottaja luovutettiin heille toukokuussa. uusimman hankinnan vastaanotti Jari Nahkaisoja ja luovutti Matekon konemyyjä Harri Leppälä.

Ensimmäinen uusi JCB 427HT pyöräkuormaaja luovutettiin Oululaiselle JKT-Vuokratrukit Oy:lle. Koneen vastaanotti Kimmo Törmänen ja luovutti Matekon Harri Leppälä.

Talvivaara Sotkamon kaivokselle luovutettiin JCB TLT 35 4x4 teletrukki. Nelivetotrukin vastaanotti Talvivaaran Toni Mustonen ja luovutti Matekon Harri Leppälä.

113


METSĂ„ALAN AMMATTILEHTI

er usi Trakk a u ja a e o K kiertueell ly e t it s e yn alkusyks


kivirock.fi

MAARAKENNUSJA KAIVOSALA METSÄALAN AMMATTILEHTI

115

Vuoden ympäristöteko 2013 palkitaan kaivosalan EuroMining -messuilla yksyllä järjestettävät uudet EuroMining 2013 -messut ovat herättäneet laajaa kiinnostusta sekä kotimaassa että ulkomailla. Kaivosteknologian ammattimessujen näyttelypinta-alaa on lisätty suuren ennakkosuosion myötä. Tampereella 11.-12. 9.2013 pidettäville messuille on tulossa myös odotettua enemmän kansainvälisiä kävijöitä.

S

EuroMining 2013 -messut avaa työ- ja elinkeinoministeriön strateginen johtaja Mari Pantsar-Kallio. Alan uusi tunnustuspalkinto Vuoden ympäristöteko 2013 jaetaan kansainvälisessä avajaisseminaarissa. EuroMining on ensimmäinen tapahtuma, joka järjestetään Tampereen Messu- ja Urheilukeskukseen syyskuussa valmistuvassa uudessa E-hallissa. - EuroMining 2013 -messujen suosio on yllättänyt meidät todella positiivisesti. Odotettua isomman kysynnän vuoksi kasvatimme tapahtuman näyttelypinta-alaa parilla tuhannella näyttelyneliöllä. EuroMiningissa on nyt yli 5000 näyttelyneliötä eli 25 prosenttia enemmän kuin alun perin suunnittelimme. Alan merkittävät toimijat ovat näyttävästi mukana messuilla. Esimerkiksi Metso ja Sandvik Mining and Construction Oy panostavat messuosallistumiseen merkittävästi. Näiden kahden yrityksen messuosastot ovat kooltaan yhteensä jo yli 1200 neliötä, kertoo projektipäällikkö Mikael Wänskä Tampereen Messut Oy:stä.

Kävijöitä ja näytteilleasettajia useista maista Tampereen Messut Oy toteuttaa uuden tapahtuman yhteistyössä Vuorimiesyhdistys ry:n ja Tekesin Green Mining -ohjelman kanssa. EuroMining 2013 on yksi odotetuimmista kaivosteknologiamessuista Euroopassa. Suomen ykkössija kiinnosta-

vimpana kaivosmaana Fraserinstituutin tekemässä tutkimuksessa näkyy myös EuroMiningin globaalissa kiinnostavuudessa. - Messut ovat matkakohteena herättäneet kiinnostusta muun muassa Intiassa, Venäjällä, Etelä-Afrikassa, Australiassa, Kanadassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Ruotsissa. Näytteilleasettajia on tämänhetkisten tietojen mukaan tulossa messuille Suomen lisäksi kuudesta eri maasta. Tavoitteenamme on luoda EuroMiningista Euroopan johtava kaivosteknologian ammattimessutapahtuma, toteaa myyntijohtaja Ville Keskinen Tampereen Messut Oy:stä.

Yli 60 tonnia painavia kaivosteollisuuden koneita ja laitteita - EuroMiningissa on ainutlaatuinen mahdollisuus nähdä suuria kaivosteollisuuden koneita ja laitteita, joita Tampereella ei ole aiemmin messuhallissa nähty. EuroMiningia ja tulevia tapahtumia silmällä pitäen Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy päätti investoida lisää syyskuussa valmistuvan E-hallin lattiaan, jotta sitä saatiin vahvistettua alkuperäisiin suunnitelmiin nähden. Nyt näitä jopa yli 60 tonnia painavia koneita ja laitteita voi tuoda messuille useampia, sanoo toimitusjohtaja Hannu Vähätalo Tampereen Messut Oy:stä. Tampereen Messu- ja Urheilukeskukseen rakennettava uusi E-halli on ensimmäisen kerran käytössä EuroMining-messuilla. E-hallin 11 223 neliötä sisältävät 5263 neliötä näyttelytilaa, 3103 neliön logistiikkakeskuksen tapahtumien alihankkijoiden varasto- ja tuotantotiloiksi sekä ravintolatiloja. Uusi halli tulee olemaan jatkossa erilaisten tapahtumien ensisijainen järjestämispaikka. Messuilla hallista käytetään kansainvälisen tavan mukaan nimeä E-halli, mutta muissa tapahtumissa se tunnetaan nimellä TähtiAreena.

Tampereella järjestetään 11.-12.9. EuroMining 2013 -messut, jossa on ainutlaatuinen tilaisuus nähdä myös kaivosalan suuria koneita ja laitteita.

Vuoden ympäristöteko 2013 palkitaan kansainvälisessä avajaisseminaarissa Messujen seminaareissa puhuttavat muun muassa kaivosteknologiaan, rahoitukseen, turvallisuuteen, maineenhallintaan, sosiaaliseen vastuuseen, ympäristöasioihin ja kestävään kehitykseen liittyvät asiat. Keskiviikkona 11.9. toteutetaan kansainvälinen avajaisseminaari EuroMining Opening Seminar, jossa avauspuheen pitää strateginen johtaja Mari PantsarKallio työ- ja elinkeinoministeriöstä. Lisäksi seminaarissa puhuvat toimitusjohtaja Pekka Perä, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, toimitusjohtaja Alp Malazgirt, Yildirim Holding Inc., Metals and Mining, Turkki, professori Robin Batterham, Melbournen yliopisto, Australia, Vice President (vedenkäsittely) Tim Lilley, Pall Corporation, Iso-Britannia ja Business Development Manager Taina Heimonen, Sandvik Mining and Construction Oy. Seminaarissa palkitaan Vuoden ympäristöteko 2013. Alan uusi tunnustuspalkinto jaetaan kaivosalan toimijalle, joka huo-

mioi esimerkillisesti ympäristöasiat toiminnassaan. Palkintoraatiin kuuluvat GTK:n pääjohtaja Elias Ekdahl, Kaivannaisteollisuus ry:n puheenjohtaja Tarmo Tuominen ja Vuorimiesyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Harri Natunen.

Green Mining näkyvänä teemana messuilla Ympäristöystävällisyyden kehittäminen ja kestävän kehityksen edistäminen ovat kaivosteollisuuden toimijoiden keskeisiä tavoitteita. EuroMining tarjoaa hyvän tilaisuuden tuoda esille Green Mining -ajattelua ja innostaa yrityksiä mukaan kaivosteollisuuden vahvaan kasvuun. Messujen ohjelmassa on muun muassa Green Mining pk -työpaja, jossa esitellään lyhyesti Green Mining -ohjelma sekä Tekesin mahdollisuudet auttaa yrityksiä oman toimintansa kehittämisessä. Green Mining Seminar tutustuttaa messuvieraat Tekesin Green Mining -ohjelmaan, jonka päämääränä on nostaa Suomi vuoteen 2020 mennessä kaivosalan ekotehokkuuden edelläkävijäksi. Ohjelman pääteemat ovat mineraalivarannot sekä huomaamaton ja älykäs kaivos-

tuotanto. Ohjelmassa luodaan kasvavan ja perinteisen kaivostoiminnan rinnalle uutta, erityisosaamista vaativaa liiketoimintaa. Keskeisenä tavoitteena on kasvattaa vientiin tähtäävien pkyritysten määrää mineraaliklusterissa ja nostaa tutkimus maailman huipulle valituilla sektoreilla.

EuroMining - kaivosalan ammattilaisten uusi kohtauspaikka EuroMining kokoaa saman katon alle kaivos- ja louhintateollisuuden, geologian, rikastusja prosessiteollisuuden sekä metallurgian ammattilaiset. Messut tarjoavat kovassa noususuhdanteessa olevan alan toimijoille odotetun foorumin luoda kansainvälisiä kontakteja, esitellä uutuuksia ja keskustella tulevaisuuden ratkaisuista. Messuilla luodaan katsaus koko tuotantoketjun keskeisiin näkymiin.

Lue maarakennusja kaivosalan uudet uutiset joka päivä www.kivirock.fi


116

MAARAKENNUSJA KAIVOSALA METSÄALAN AMMATTILEHTI

kivirock.fi

Heinosen Sisu Polar 5+4 yhdistelmä on ihanteellinen 76 tonnin kasettijunaksi

Etunojassa uusiin painoihin nia! pa 50 ton jo a a m r Hyötykuo

Viisiakselinen Sisu Polar 10x4 ja neliakselinen KOME automaattikasetti yhdistelmä on omapainoltaan markkinoiden kevyimpiä. Yhdistelmän hyötykuorma tulee olemaan 50 tonnia.

isu Auto on toimittanut ensimmäisen täysille 76 tonnin kokonaispainoille mitoitetun Sisu Polar sorakasettiyhdistelmän, jonka hyötykuorma on peräti 50 tonnia.

S

Omapainoltaan poikkeuksellisen kevyen yhdistelmän vetoauto on 5-akselinen Sisu Rock 10x4 maansiirtoauto ja perävaunu automaattikasetilla varustettu 4-akselinen KOME. - Kyllä tässä vähän etunojassa ja riskillä mentiin, mutta valinta oli tietoinen, sanoo uuden yhdistelmän omistaja, Sora ja Kallio Heinonen Oy:n toimitusjohtaja Jari Heinonen. Laitilassa toimiva Heinosen perheyritys toimittaa mursketta eri puolille Vakka-Suomea ja Satakuntaa, pääasiassa Uudenkaupungin ja Rauman rakentajien tarpeisiin. Omia autoja on yksi, mutta konekantaa on enemmän: oman murskausaseman lisäksi yrityksellä on viisi pyöräkuormaaja ja kaksi kaivinkonetta. Oman auton lisäksi ringissä pyörii myös useampi alihankkijan auto ajamassa mursketta. Oman vuodelta 2008 olleen Sisu C600 yhdistelmän vaihto alkoi tulla ajankohtaisesti viime vuoden lopulla, jolloin aloitettiin ensimmäiset keskustelut uuden auton hankinnasta. Autokauppa meni kuitenkin jäihin, kun keskusteluun nousi tulossa oleva mahdollinen massa- ja mittamuutos. - Moni oli sitä mieltä, että korotettujen painojen toteutumiseen menee vielä vuosia. Mutta kun muutos meni EU:ssa läpi, alkoi tuntua siltä, että nyt voisi jo riskiä ottaa, Heinonen muistelee.

5+4 on optimaalinen Yhdessä Varsinais-Suomen kuorma-automyyjä Reijo Virtamon ja tehtaan tuotekehitysinsinööri Petri Kanasen kanssa

Ensimmäinen uusien painojen mukainen 76 tonnin Sisu Rock maansiirtoautoyhdistelmä luovutettiin 10.7. perheyhtiö Sora ja Kallio Heinonen Oy:lle. Kuvassa Sisu Auton Karjaan tehtaalla kuorma-automyyjä Reijo Virtamo (vas), toimitusjohtaja Jari Heinonen ja auton kuljettajana toimiva Paavo Heinonen.

alkoi tammi-helmikuussa uuden yhdistelmän suunnittelu, niin että sillä voitaisiin hyödyntää täysimääräisesti tulossa olevat 76 tonnin kokonaispainot. Sisu Auton asiantuntijoiden vahva näkemys oli silloin ja on edelleen, että juuri Heinosen kaltaisen yrityksen ajoihin ihanteellinen yhdistelmä on viisiakselinen vetoauto ja neliakselinen perävaunu. Laskelma lähtee erityisesti siitä, että Heinosen autolla ajetaan maansiirtoautolle suhteellisen pitkää sivua, mutta perille joudutaan kasetoimaan usein hyvinkin ahtailla purkupaikoilla ja työmailla. Sisun Auton Petri Kanasen mukaan 5-akselinen vetoauto ja 4-akselinen perävaunu ovat optimaalinen yhdistelmä, kun halutaan hyödyntää täydet 76 tonnin kokonaispainot. - Ääriakseliväliltään 19,3 metrin 5+4 yhdistelmä on mittasuhteiltaan sopusuhtainen, helppo käsitellä ja kääntyvyydeltään varsin hyvä verrattuna siihen, jos vetoautona olisi 4-akselinen ja perävaununa olisi pitkä 5-akselinen, Kananen sanoo. Sopusuhtaisuudella Kananen tarkoittaa sitä, että vetoauton ja

perävaunun keskinäiset mittasuhteet toisiinsa nähden eivät olennaisesti muutu, kun siirrytään nykyisen mitoituksen mukaisesta 4-akselista vetoautosta ja 3-akselista perävaunusta 5+4 -yhdistelmään. - Vetoauton osalta yhdistelmämassojen korotus tällaisessa yhdistelmässä ei tuota vaikeuksia. Vetoauto vastaa mitoitukseltaan lähes täysin jo pitkään käytössä olleita Sisu Rock 10x4 nuppiautoja. Ainoastaan takapään kallistusjäykkyyteen on kiinnitetty enemmän huomiota Sisun hyvän kippausvakavuuden säilyttämiseksi myös ison kasettilaatikon kanssa kipatessa. Sisut on myös valmiiksi tyyppihyväksytty huomattavasti suuremmille akseli- ja yhdistelmämassoille kuin mitä laki tulee asetusmuutoksen myötäkään sallimaan, Kananen sanoo.

Valmis 76 t painoille heti 1.10.2013 Lokakuun alusta Heinosen yhdistelmä muutoskatsastetaan uusille 76 tonnin kokonaispainoille. Silloin yhdistelmän kantavuus tulee olemaan pyöreästi 50 tonnia, kun koko yhdistel-

män omapaino on 26 tn. Kantavuudeltaan Sisu onkin omaa luokkaansa sora-autoissa. - Suurempiin painoihin siirtyminen tuo yli 10 tonnia lisää hyötykuormaa entiseen 4+3 -akseliseen Sisu yhdistelmään verrattuna. Yli 10 tonnin lisäys hyötykuormaan merkitsee paljon, kun ajamme mursketta Laitilasta esimerkiksi Raumalle yli 30 kilometrin päähän seitsemän kuormaa päivässä, laskee Heinonen.

Fuller toimii parhaiten Heinosen Sisu Polarissa on 440 kW600 hv M-B V8 moottori ja legendaarinen Eaton Fuller RTLO20918 vaihteisto. Synkronoimaton Fuller oli itsestään selvä valinta. - Fullerilla on totuttu ajamaan ja kyllä se on ehdoton peli, mitä vaikeammissa olosuhteissa joudutaan ajamaan, Heinonen sanoo. Samaa vakuuttaa Jarin poika Paavo Heinonen, joka toimii kasettiyhdistelmän kuljettajana. Myös Paavolla on jo pitkä kokemus Fullerista ja uudistettu vaihteensiirtojärjestelmä tuntuu ensikokemuksella toimivan en-

tistäkin nopeammin, täsmällisemmin ja kevyemmin. Myös Sisun runkorakenne antaa hyvän pohjan suurempien painojen käsittelyyn. Autossa on 8 mm erikoisteräksestä valmistettu vääntöjäykkä 460 mm korkea runko, joka erityisesti kasetoinnissa ja kippauksessa tekee autosta vankan ja vakaan. Sisu Polar onkin kippausominaisuuksiltaan tunnetusti markkinoiden vakain samalla kun korkea runko tekee rakenteesta kevyen, koska erillistä apurunkoa ei tarvita. Autossa on kaikkiaan kolme ohjaavaa akselia, joista toinen ja viimeinen nousevat tarvittaessa myös täydellä kuormalla. Perävaunu on 4-akselinen KOME automaattikasetilla, jossa viimeinen akseli on nouseva.

Edelläkävijän vikaa Laitilassa toimiva Sora ja Kallio Heinonen Oy on vuonna 1988 perustettu perheyritys. Yritystoiminnan aloitti Jari Heinosen isä Esko Heinonen jo vuonna 1955. Nykyisin Jarin ja Paavon lisäksi yhtiön osakkaina ja työntekijöinä ovat Jarin vaimo Tarja Heinonen ja Paavon veli Lauri Heinonen. Sisu on ollut aina vahvasti mukana yrityksen toiminnassa. Jari Heinonen muistelee olleensa pikkupoikana mukana, kun isä haki ensimmäisen Sisu Kontion Fleminginkadun tehtaalta Helsingistä vuonna 1958. Tämä auto vaihdettiin uuteen Kontioon 1963. Vaikka merkki on välillä vaihtunut, nyt on menossa taas jo kuudes Sisu. Ja edelläkävijän vikaa Heinosilla on ollut aina. Lisää hyötykuormaa on pyritty saamaan aina, kun lainsäädäntö on sallinut akseleiden ja painojen lisäämisen. Tämä perinne jatkuu nyt, kun Heinosen 9-akselinen Sisu Polar yhdistelmä pääsee 76 tonnin tositoimiin muutoskatsastuksen jälkeen heti lokakuun alusta.


kivirock.fi

MAARAKENNUSJA KAIVOSALA METSÄALAN AMMATTILEHTI

117

HUIPPUKONEET SIEVISTÄ! Doosan DX225LC UUSI 800mm telat, lisäh, ilmast, hp 119 000 € NTP10,

Volvo FMX500 10X4

ϯϵƚŬŵ͕/ͲƐŚŝŌ͕ŶĂƉĂƉĞƌćƚ͕ϰϬƚŽŶs>ŬŽƵŬhp 149 000 € kulaite, kuin uusi

490tkm, rasvari, rissat, ĂƵƚ͘ŬĂƐĞĞƟƉǀǀŵͲϬϮ hp 89 000 €

Jenz 561Z

Volvo FH13 480 8X2

Sisu E12 480 10X4

UUSI

vm.-11

vm. -07

Sisu R500 8x2

vm. -06

vm. -03

leveät renkaat, pitkä piippu, rasvari ũŶĞ͘,ĞƟƚŽŝŵŝƚƵŬƐĞĞŶhp 179 000 €

630tkm, keppiv, rissat, Elg –aut.kasethp 99 000 € Ɵ͕ũŶĞ

490tkm, rasvari, ilmast, hyvä lava hp 59 000€

Vermeer HG6000

Humbaur HTD409525

UUSI

Chevrolet Silverado 2500 LTZ vm. -08

9,8m kansi, ilmajouset, levikkeet, hydraulirampit, jne hp 44 000 €

vain 1500 km, Duramax Diesel 6,5L, kaikki herkut, erikoismaalaus, alusta, kromit, jne hp 68 000 € +alv.24%

vm.-05

ϯϴϬϬŚ͕ĂƚϭϲŵŽŽƩŽƌŝ͕ŚLJǀćŬƵŶƚŽ͕ hp 149 000 €

www.ojalamachine.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI

119

Teknologia 13 -tapahtumakokonaisuus Helsingin Messukeskuksessa 1.-3.10.2013

Ideoita, ihmisiä ja innovaatioita! N Hydrauliikka & Pneumatiikka 13 esittelee liikkuvan kaluston hydrauliikkaa, teollisuushydrauliikkaa ja pneumatiikkaa sekä laiva- ja vesihydrauliikkaa. Messut järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1979. Mecatec 13 on koneenrakennuksen ammattitapahtuma, jossa esitellään mekaanista voimansiirtoa, ja komponentteja, pumppuja, moottoreita sekä kompressoreita. Tapahtumat toteutetaan yhdessä alan toimialajärjestöjen kanssa.

eljän ammattimessun muodostama Teknologia 13 -kokonaisuus Helsingin Messukeskuksessa lokakuussa 2013 korostaa tänä vuonna yhteispelin ja verkottumisen merkitystä. Teknologia syntyy ihmisistä ja tulee toimivaksi vain yhdessä ideoiden. Näin voimme kaikki hyötyä uusista, luovista ratkaisuista.

Teknologia 13 muodostuu Automaatio, Elkom, Hydrauliikka & Pneumatiikka ja Meca Tec -messuista. Kokonaisuus on kohtaamispaikka, jossa alan asiantuntijat, kollegat ja tulevaisuuden tekijät tapaavat toisiaan ja solmivat kumppanuuksia. Luvassa on laadukasta ohjelmaa, korkeatasoisia seminaareja, demoja ja puheenvuoroja. Huippupuhujien ECT Forum sisältää tuttuun tapaan mielenkiintoisia keskustelunavauksia ja uutta luotaavia paneeleita. Viimeksi vuoden 2011 syksyllä järjestetty tapahtuma onnistui näytteilleasettajien ja kävijöiden mielestä hyvin. Tapahtumakokonaisuudessa vieraili yli 18 000 alan ammattilaista, joista päättäjiä oli noin 60 prosenttia. Mukana oli lähes 400

Teknologia 13 Helsingin Messukeskus 1.-3.10.2013 Messut avoinna ti-ke klo 9-17, to klo 9-16 www.teknologia13.fi

Teknologia 13 -messukokonaisuuden yksi tärkeä osa on Hydrauliikka & Pneumatiikka. Tapahtumassa alan johtavat toimijat esittelevät uusimmat tuotteensa ja palvelunsa.

yritystä esittelemässä tuotteitaan ja palveluitaan.

Itämeren alueen johtavat ammattitapahtumat Automaatio 13 esittelee automaatioalan viimeisimmät ratkai-

sut eri teollisuudenalojen tarpeisiin, mm. prosessi- ja kappaletavara-automaatioon, robotiikkaan, teollisuuden tietojärjestelmiin sekä mittaukseen ja analysointiin. Elkom 13 on Itämeren alueen

johtava teollisuuselektroniikan, tietoliikenteen, sopimusvalmistuksen sekä tietotekniikan komponenttien ja laiteratkaisujen messutapahtuma. Elkom toteutetaan vuonna 2013 jo 20. kerran.

ammattilehti.fi tarjoaa Teknologia 13 -messujen kuvat livenä! Sivuilta löydät kuvat myös vuoden 2011 tapahtumasta!


METSÄALAN METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

120

Hydrauliikka-Extra

Uusi hydrauliikka- ja teollisuustarvikemyymälä Hytar Hydroshop palvelee Pirkanmaan alueen asiakkaita Tampereen Sarankulmassa osoitteessa Keskuojankatu 12.

Uusi Hytar Hydroshop palvelee Tampereen Sarankulmassa H ytar Oy on avannut Tampereen Sarankulmaan osoitteeseen Keskuojankatu 12 uuden hydrauliikka- ja teollisuustarvikemyymäläkonseptin Hytar Hydroshopin.

Yhteensä 2000 m2:n tiloissa on huhtikuusta 2013 lähtien toiminut täysin uudistunut 350 m2:n Hytar Hydroshop myymälä, varasto ja letkuasennelmapiste sekä asiantunteva palveleva henkilökunta. Uuden toimipisteen virallisia avajaisia vietettiin 7.-8. kesäkuuta 2013 jolloin paikalle saapui runsaasti asiakkaita. - Uusi Hytar Hydroshop parantaa oleellisesti koko Pirkanmaan alueen asiakkaidemme palvelua. Suoraan hyllystä löytyy oleellisesti aiempaa laajempi valikoima hydraulikkaa ja pneumatiikkaa sekä laajasti erilaisia työkaluja, tarvikkeita, kompressorit, painepesurit, voiteluaineet, nostovälineet ym. Varasto on kasvanut merkittävästi uusien tilojen ansiosta ja tuotteiden määrä kasvatetaan jatkossakin määrätietoisesti asiakkaiden tarpeiden mukaan, kertoo Hytar Oy:n toimitusjohtaja Raimo Tuominen.

Täysin uudenlainen Hytar Hydroshop -myymälä tarjoaa laajan tuotevalikoiman siistissä järjestyksessä. Suuri varasto mahdollistaa sen että asiakas saa yleensä tarvitsemansa komponentit heti mukaansa.

Hytarin Sarankulman toimipisteessä asiakkaita palvelee yhteensä 10 henkilöä. - Myymälässä asioivat saavat varmasti ammattitaitoista palvelua ja opastusta. Lisäksi toimipisteestä hoidetaan Pirkanmaan alueen OEM-asiakkaita ja tuotteiden hyllyynkantoa. Alueella on paljon konepajateollisuutta, päällirakentajia, huoltoyrityksiä jne. joiden keskuudessa Hytar tekee jatkossa entistäkin aktiivi-

semmin työtä asemansa vahvistamiseksi ja asiakaspalvelun parantamiseksi. Tähän uudet toimitilat, kasvanut henkilökunnan määrä ja suuri varasto antaa hyvät edellytykset, sanoo Tuominen.

Asiakkaat löytäneet uuteen myymälään Asiakkaat ovat löytäneet alusta saakka hyvin Hytarin uuteen Hydroshop -myymälään.

- Myymälän valikoima on kasvanut aivan uudelle tasolle ja asiakkaiden määrä kasvaa koko ajan. Koneurakointi- ja kuljetusalan ammattilaiset ovat merkittävä osa asiakaskuntaamme ja myymälässä käy runsaasti myös mm. teollisuuden ja maatalouspuolen asiakkaita, kertoo Hytar Hydroshopin myymälävastaava Petri Holmberg. Hydrauliikan ja pneumatiikan ammattilaisille suunnattu taso-

- Asiakkaat ovat löytäneet hyvin uuteen myymälään, kiittelee Hytar Hydroshopin myymälävastaava Petri Holmberg.

kas noutomyymälä vaatii paljon henkilökunnalta ja kaikilta toiminnoilta. - Tuotevalikoima tulee olla laadukas ja kattava; juuri alueen asiakaskunnalle suunnattu. Asiakas haluaa tarvitsemansa tuotteet yleensä heti mukaan. Myymälän henkilökunnalla tulee olla laaja tietämys tuotteista sekä siitä missä niitä käytetään eli myös koneista ja laitteista pitää olla hyvä perustieto. Meidän pitää pystyä tarjoamaan asiakkaalle paras ratkaisu hänen ongelmaansa, toteaa Holmberg. Hytar Hydroshopissa valmistuu laadukkaat letkuasennelmat odottaessa. - Teemme myymälän asiakkaille päivittäin ainakin kymmeniä ja joskus yli satakin letkuasennelmaa. Lisäksi meiltä saa putkiasennelmat heti mukaan, sanoo Holmberg.

Komponenttien valikoima kasvanut - Tampereen Hytar Hydroshopissa on tarjolla laaja valikoima venttiileitä, pumppuja ja moottoreita, esittelee Hytar Oy:n komponenttipuolesta vastaava Kimmo Vainio.

- Letkuasennelmat tehdään asiakkaille odottaessa. Letku- ja liitinvalikoima on nyt entistäkin laajempi, kertoo Hytar Oy:n johdinkomponenteista vastaava Sampsa Virta.

Uusi Hytar Hydroshop tarjoaa entistä laajemman valikoiman hydrauliikan komponentte-


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hytar Hydroshopin näkee jo kauas Pirkkalan ohitustietä ajaessa. Vastapäätä sijaitsee Tampereen Messukeskus eli Pirkka halli.

ja. - Hytarin pitkäaikaisten päämiesten valikoimasta on otettu myyntiin uusia tuotteita ja lisäksi valikoima on kasvanut täysin uusilla tuotteilla kuten HAWE ja Sunfab -pumpuilla, kertoo Hytar Oy:n komponenttipuolesta vastaava Kimmo Vainio. Myös letku- ja liitinpuolen tuotevalikoima on entisestään laajentunut. - Manulin laadukkaat letkuja liitintuotteet tarjoavat ratkaisun lähes kaikkiin tarpeisiin; uutuutena sammutusjärjestelmien letkut. Lisäksi meiltä löytyy nyt mm. kumiset ja thermoplastiset tuplaletkut. Pikaliitinpuolella Fasterin kattavaa valikoimaa on täydennetty Cejn, Hansen ja Tema liittimillä, luettelee Hytar Oy:n johdinkomponenteista vastaava Sampsa Virta.

Letkuasennelmia tehdään myymäläasiakkaille jopa yli sata päivässä. Kuvassa Tuomas Hänninen tekee asennelmaa kaivukoneen lisälaitteeseen vankalla lähes miljoonan asennelman ammattitaidollaan.

Hytar Hydroworks Hytarilla on Tampereella toimipaikka myös Turjankadulla. Hytar Hydroworks keskittyy vesihydrauliikkaan sekä suunnittelee ja valmistaa hydrauliikkakoneikot Hytarin koko verkostolle.

Suuren varaston erittäin laajaa tuotevalikoimaa kasvatetaan jatkossakin asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Tampereen uusi Motor Power myymälä otor Power avasi Tampereen Sarankulmaan uuden myymälän samaan osoitteeseen Hytar Hydroshopin kanssa.

M

Keskuojankatu 12:sta löytyy 2000 neliön Motor Power -myymälä, mikä tarjoaa mönkijät, moottoripyörät, mopot, skootterit, mopoautot, traktorit ja niiden tarvikkeet sekä ajovarusteet. Motor Power tarjoaa laitteet niin vapaa-aikaan kuin hyötykäyttöön. Nelivetoiset Goes, Linhai ja Dinli mönkijät sopivat monenlaiseen työkäyttöön. Mönkijöihin löytyy laaja valikoima lisävarusteita lumiaurasta perävaunuihin ja nostimiin. Järeämpään hyötykäyttöön on tarjolla laadukkaat Foton Lovol nelivetotraktorit. Traktori soveltuu erinomaisesti maatilalle, kiinteistönhoitoon tai hevostalleille. Kilpailukykyinen hinta tekee siitä hyvän vaihtoehdon myös mökille tai metsänomistajalle. Foton Lovol on hyväksytty tieliikenteeseen ja se voidaan rekisteröidä normaalisti.

Motor Powerin Tampereen uudesta 2000 neliön myymälästä löytyy mönkijät ja muut menopelit niin huvi- kuin hyötykäyttöön.

Foton Lovol nelivetotraktorista saa tehokkaan työkalun varustelemalla sen vaikkapa etukuormaimella ja perävaunulla tai hakkurilla.

121


METSÄALAN METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

122

HANSEN HKP Laadukas 10HK puutavara-autoihin Koko R 1 1/4” Nimellisvirtaus 288 l/min Paineenkesto max 118 bar Varmuuslukitus vakiona

PMC Polarteknik Dealer -ketju on nyt myös Satakunnassa aanlaajuinen hydrauliikkaja pneumatiikka-alan PMC Polarteknik Dealer -ketju vahvistuu Satakunnassa. Ketjun tuorein lenkki on Porissa toimiva Hydroala Oy.

M

- Ketjuyhteistyöllä varmistamme asiakaspalvelumme laadun myös tulevaisuudessa. Samalla vahvistamme paikallista palvelukykyämme ja läsnäoloamme. Ketjuyhteistyö tarjoaa asiakkaillemme Satakunnassa huippuluokan tuotteet, vahvan tuote- ja asennusosaamisen sekä alan parhaan teknisen tuen, PMC Polarteknik Oy Ab:n myyntijohtaja Pekka Koskinen korostaa. - Vastaamme PMC Polarteknik Dealer

-toiminnalla länsirannikon hydrauliikkatuotteiden kysyntään. Näen ketjun tuottavan merkittävää hyötyä asiakkaillemme. Olemme investoineet koneisiin ja laitteisiin sekä hankkineet mittavan varaston PMC Polarteknikin hydrauliikkaja pneumatiikkatuotteita, Hydroala Oy:n toimitusjohtaja Jokke Viitapohja sanoo. PMC Polarteknik Dealer -ketju muodostuu yrityksistä, joilla on jo entuudestaan vahva ja tunnustettu asema. - Dealer-verkoston tuoteosaaminen ja lähellä asiakkaita sijaitsevat paikallisvarastot ovat nopean ja joustavan asiakaspalvelun kulmakiviä, Koskinen sanoo. Hydroala Oy sijaitsee Porin Kartanon teollisuusalueella osoitteessa Mäkipuistontie 9.

Teollisuuden liikevaihto supistui helmi-huhtikuussa noin 6 % eollisuuden liikevaihto oli puhtaanapito (3,4 %). ElintarviketeolliTilastokeskuksen mukaan suuden liikevaihto pysyi vuodentakaihelmi-huhtikuussa 6,1 % sella tasolla (0,0 %). Teollisuuden liikepienempi kuin vastaavalla ajanjak- vaihtokuvaaja kuvaa yrityksiä, joiden solla vuotta aiemmin. Kotimaan päätoimiala on teollisuus. Indeksien lasmyynti supistui 7,7 % ja vientilii- kenta perustuu verohallinnon arvonlisäkevaihto 4,8 % vuodentakaisesta. verotietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen myyntitiedustelun aineistolla. Liikevaihto supistui lähes kaikilla alaTeollisuusyritysten kuukausittaisissa toimialoilla edellisvuoden vastaavasta liikevaihdoissa voi olla isojakin vaihteajanjaksosta. Nopeinta pudotus oli sähluita etenkin metalliteollisuuden toimikö- ja elektroniikkateollisuudessa (-14,6 aloilla. Vaihtelut johtuvat pääasiassa las%), tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuukutuskäytännöistä. Suurten konetoimidessa (-11,0 %) sekä metalliteollisuudestusten ja projektien loppulasku voi näkyä sa (-9,1 %). Liikevaihto kasvoi hieman myyntinä yhdellä kuukaudella, vaikka ainoastaan toimialoilla sähkö-, kaasu-, työtä toimituksen eteen olisi tehty useita lämpö- ja ilmastointihuolto (4,3 %) ja kuukausia tai vuosia. vesi- ja jätehuolto ja muu ympäristön

T

Osuuskunnatie 31, 0060 Helsinki Puh 010 239 9800 - Fax 09 777 4522 info@suomenpikaliitin.fi www.suomenpikaliitin.fi

Hydrauliikka-Extra


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI

123

Kätevä Stucchi -liitinlevypaketti puutavara-autokäyttöön M obilehydrauliikassa lisälaitteiden yhdistäminen on monesti hankalaa useiden letkujen takia, mutta usein myös lämpötilavaihteluiden vuoksi. Lämpötilojen vaihtelu aiheuttaa usein vastapaineen irralliseen lisälaitteeseen, jolloin kytkeminen on erittäin hankalaa.

Stucchi S.p.A. on kehittänyt ratkaisun tähän ongelmaan: myös vastapaineessa kytkeytyvien liitinlevyjen ansiosta liittimet voidaan irrottaa ja kytkeä, kun letkussa on painetta - kunhan työtoiminto ei kuitenkaan ole päällä. Ja Flat-face -rakenteen vuoksi liittimet on helppo pitää puhtaina eikä kytkettäessä tai irrotettaessa esiinny vuotoja. Levyjä on saatavissa useita eri versioita ja kokoluokkia erilaisiin mobilehydrauliikan käyttötarpeisiin. Yleisimmät on varustettu 2:lla, 4:llä tai 6:lla liittimellä. Liitinlevypaketti käsittää aina peruslevyn kahvalla, mobilelevyn sekä pölysuojan. Lisävarusteena on saatavana myös teline mobilelaitteelle, kun se ei ole koneeseen kytkettynä. Levyjä voidaan myöskin toimittaa erikoispinnoitetuilla ja mutterivarmistetuilla liittimillä varustettuina vaativiin olosuhteisiin. Letkujen koko ja lukumäärä on suhteutettu levyjen kokoon ja letkunipusta ei saa aiheutua liian suurta sivuttaiskuormaa paketille.

Liitinlevypaketti puutavara-autokäyttöön Stucchi -liittimien maahantuoja Pneumacon Oy tarjoaa kätevän liitinlevypaketin mikä on suunniteltu erityisesti puutava-

Puutavara-autoissa nosturi kytketään autoon kiinni ja jätetään pois kyydistä useitakin kertoja päivässä. Stucchi -liitinlevypaketti helpottaa nosturin kytkentää oleellisesti ja siten kuljettajan päivittäistä työskentelyä.

ra-auton nosturikäyttöön. - Puutavara-autoihin tarkoitettu Stucchi -liitinlevypaketti tuli myyntiin keväällä ja siitä saatu palaute sekä päällerakentajilta että puutavara-autoilijoilta on ollut erittäin hyvää. Ruotsissa sitä on toimitettu hyvällä menestyksellä puutavara-autoihin jo parin vuoden ajan. Liitinlevypaketti helpottaa auton varustelua sekä kuljettajan päivittäistä työtä verrattuna irtonaisiin pikaliittimiin. Ja Stucchin liitin-

levypaketti on myös hinnaltaan kilpailukykyinen perinteisten pikaliittimien kanssa, jos otetaan huomioon sen mukanaan tuomat selkeät edut, sanoo Pneumacon Oy:n myyntipäällikkö Tony Redfern. Stucchi -liitinlevypaketti voidaan asentaa uusien puutavaraautojen lisäksi myös jo ajossa oleviin autoihin. - Liitinlevypaketista on tarjolla kolme versiota. Viidellä liittimellä varustetussa paketissa on

Jyväskylän Kuljetus 2013 -näyttelyn yhteydessä Scanialla oli laaja kalustonäyttely Leppävedellä. Kuvassa esillä ollut Weckmanin varustelema uusi Scania -puutavara-auto varustettuna Stucchi -liitinlevypaketilla.

työlinja, paluulinja, kaksi linjaa glykolivedelle (nosturiohjaamon lämmitys) ja yksi linja säätötilavuuspumpulle. Uusissa Euro 6 -moottorisissa kuormaautoissa ei enää saa ottaa vettä moottorin kierrosta, joten niihin löytyy liitinlevypaketti ilman glykolilinjoja. Kaksipiirihydrauliikan tarpeisiin on lisäksi liitinlevypaketti missä on kaksi työlinjaa, yksi paluulinja ja yksi linja säätötilavuuspumpulle, opastaa Redfern. Stucchin vahvarakenteisissa liitinlevyissä käytetään parhaita materiaaleja. - Laadukkaat teräksiset Flatface pikaliittimet on mustanitrattu ja valurautalevyt on pinnoitettu kestämään puutavaran-

ajon käyttöolosuhteita. Ja jos levyssä olevia liittimiä tarvitsee joskus vaihtaa, onnistuu se helposti ja nopeasti sillä levyssä ei ole kierteitä vaan liittimet ovat kiinni mutterilla ja lukitusrenkaalla, kertoo Redfern. Pneumacon Oy tarjoaa jatkossa Stucchi -liitinlevyt puutavara-autoihin suoraan hyllystä. Lisäksi Stucchin laadukkaita liittimiä ja liitinlevyjä myyvät jälleenmyyjät eli johtavat hydrauliikka-alan liikkeet ympäri maata. - Eli kun olet varustelemassa uutta puutavara-autoa ajoon, kysy päällerakentajaltasi kuljettajan työtä oleellisesti helpottavaa Stucchi -liitinlevypakettia, neuvoo Redfern.


METSÄALAN METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

124

Hydrauliikka-Extra

Koneosapalvelu Oy:n Helsingin toimipiste sijaitsee Heikinlaakson teollisuusalueella osoitteessa Tatti 7, josta löytyy nyt myös ParkerStore.

ParkerStore avattiin stadissa elsingin ainoa Parker Store avattiin 24.5. Koneosapalvelu Oy:n tuttuun Helsingin toimipisteeseen Heikinlaakson teollisuusalueelle.

H

Alan parhaat tuotteet yhdistettynä ammattitaitoiseen palveluun löytyy nyt kätevästi Kehä III:n ja Lahden moottoritien risteyksestä. - Koneosapalvelulla on pitkät perinteet jo vuodesta 1985 pääkaupunkiseudun asiakkaiden palvelemisessa. Nyt avattu ParkerStore laajentaa entisestään toimipisteen hydrauliikkapuolen valikoimaa liikkuvan kaluston ja teollisuuden tarpeisiin, kertoo Koneosapalvelu Oy:n myyntipäällikkö Marko Aliran-

Koneosapalvelu tarjoaa Helsingin alueen asiakkaille laajan tuotevalikoiman suoraan hyllystä sekä ammattitaitoisen palvelun.

ta. Koneosapalvelulla on Parker Store myymälät Helsingin lisäksi myös Kuopiossa, Lappeen-

rannassa ja Imatralla. - Ensimmäisen ParkerStoren Koneosapalvelu avasi yli 10 vuotta sitten eli olemme tehneet

Parker Hannifin Oy:n Heikki Järvinen (vas.) luovutti Koneosapalvelu Oy:n Markku Takalalle ja Marko Alirannalle ParkerStore -sertifikaatin.

Parker Hannifinin kanssa hyvää yhteistyötä jo pitkään, kiittelee Aliranta. Koneosapalvelun Helsingin

toimipisteessä asiakkaita palvelee neljä kone- ja teollisuusalan ammattilaista; Ulf Brushane, Sal Genin, Markku Takala ja Jussi Häikiö. - Alueella on paljon asiakaspotentiaalia, jolle pystymme tarjoamaan laadukkaat tuotteet sekä vankan osaamisemme. Parkerin tuotteiden lisäksi Helsingin toimipisteestä saa tietenkin myös koko Koneosapalvelun laajan tuotevalikoiman ja palvelut, lisää Aliranta.

Koneosapalvelun valmistamia VAHVA -kahmareita myydään pääkaupunkiseudun alueella runsaasti kaivukoneisiin. Tarjolla on kätevät pikakiinnikemallit.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Tule tutustumaan uuteen Parker VP1-130 säätötilavuuspumppuun osastolle U377!

Yhdessä pystymme tekemään vaikeimmatkin työt.

Parkerilta löydät oikean kokoiset kiinteä- ja muuttuvatilavuuksiset pumput tarpeisiisi. Useiden vuosikymmenten tiivis yhteistyö vaativien käyttäjien kanssa varmistaa, että pumppumme toimivat luotettavasti ja tehokkaasti vaikeimmissakin ympäristöissä. Lujat ja toimintavarmat pumput ovat kuitenkin vasta alkua antoisalle asiakassuhteelle, sillä niiden lisäksi saat käyttöösi pätevän sovellusosaamisemme sekä paikallisen tuen kaikkialla maailmassa. Yhteistyössä Parkerin kanssa lähes kaikki on mahdollista. Yhdessä pystymme luomaan tuottavampia, toimintavarmempia ja ympäristöä säästäviä koneita. Hiljaisempia, kompaktimpia, vähemmän kuluttavia ja kannattavampia koneita, jotka vahvistavat kilpailukykyäsi!

www.parker.com 020-753 2500


METSÄALAN METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

126

Hydrauliikka-Extra

PP-Hydraulics Oy avasi ParkerStoren reilu vuosi sitten

Hydrauliikan osaamista pohjanmaan lakeuksilla

PP-Hydraulics Oy muutti reilu vuosi sitten uusiin toimitiloihin Lapualla Honkimetsän teollisuusalueella; osoite on Kuusikontie 3.

apualainen vuonna 1986 perustettu PP-Hydraulics Oy myy, suunnittelee ja valmistaa hydraulisia koneita ja laitteita suomalaisille koneenrakentajille, teollisuudelle ja urakoitsijoille. Korkean laadun takaamiseksi

L

käytetään maailman johtavien valmistajien huippulaatuisia tuotteita. PP-Hydraulics Oy muutti Honkimetsän teollisuusalueelle vuonna 2001 ja vuonna 2012 valmistui laajennusosa johon avattiin ParkerStore myymälä.

ParkerStore -myymälästä löytyy hydrauliikka- ja pneumatiikkatuotteet liikkuvan kaluston sekä teollisuuden tarpeisiin.

PP-Hydraulics Oy järjesti asiakkailleen 17.5.2013 kevätpäivän ja samalla vietettiin ParkerStoren yksivuotispäivää.

Yrityksen vahvaa osamista on hydrauliset asennus- ja korjaustyöt sekä suunnittelu. Yrityksen tarvikemyymälästä löytyy mm. Parker Hannifinin hydrauliikkaletkut ja -liittimet, putkistotarvikkeet, erilaiset venttiilit, pumput ja moottorit, suodattimet, tiivisteet sekä Teboilin voiteluaineet. - Olemme paikallinen Parker Store -lähimyyjä ja tarvikemyymälästämme asiakkaat saavat hydrauliikka- ja pneumatiikkatuotteet sekä paljon muuta nopeasti ja vaivattomasti. Asiakkaille mm. valmistetaan laadukkaat letkuasennelmat odottaessa. Parkerin laajan tuotevalikoiman kautta pystymme palvelemaan asiakasta mahdollisimman hyvin, kertoo PP-Hydraulics Oy:n Merja Virrankoski.

ParkerStore tarjoaa laajan tuotevalikoiman Toukokuun 17. päivä 2013 PP-Hydraulics Oy järjesti asiakkailleen kevätpäivän ja samalla vietettiin ParkerStoren yksivuotispäivää. - Asiakkaat ovat löytäneet hyvin uuteen osoitteeseemme ja uusien tilojen myötä myymälätila kasvoi huomattavasti. Nyt tuotteet saa paremmin esille ja asiakas saa paremman käsityksen Parkerin laajasta valikoimasta, toteaa Virrankoski. Vuosijuhlissa oli mukana myös Parker Hannifin Oy:n edustajia esittelemässä tuotteitaan sekä tapaamassa asiakkaita. - Meillä on tällä hetkellä 23 ParkerStorea Suomessa ja määrä kasvaa tasaisesti. Lapuan Par-

PP-Hydraulics Oy:n Merja Virrankoski ja Parker Hannifin Oy:n Jari Tanhuanpää esittelevät ParkerStore -myymälän laajaa valikoimaa.

kerStore on yksi suurimmista ja tilat ovat erittäin toimivat konseptimme kannalta, kertoo Parker Hannifin Oy:n Distribution Manager Jari Tanhuanpää. Myös PP-Hydraulics Oy:n perustaja Pertti Portin on tyytyväinen uusiin tiloihin. -Tilat ja sijainti ovat hyvät. Meillä on ParkerStoren lisäksi oma letkuasennelmaverstas ja samassa rakennuksessa oleva Palfinger Epsilon -nosturihuolto. Asiakaskunta tulee laajalta alueelta, sanoo Portin.

Asennukset, huollot ja suunnittelut PP-Hydraulics Oy:llä on laajasti kokemusta putkistoasennuksista mekaaniselta- ja kemialliselta puunjalostusteollisuudelta, öljynjalostamoilta, vesija tuulivoimalaitoksilta, elintarviketeollisuudesta, metalli- ja konepajateollisuudesta jne. - Käytössämme on digitaali-

sen putkientaivutuskoneen lisäksi hyvä välineistö putkistojen valmistukseen puhdistukseen ja öljyjen puhtausmittauksiin. Suunnittelemme myös kokonaisia hydrauliikkajärjestelmiä dokumentointeineen, kertoo Portin. Lisäksi PP-Hydraulics Oy suorittaa huoltoja, korjauksia, sekä järjestelmien muutoksia ja modifiointeja, joko korjaamotiloissaan tai asiakkaidensa luona.

Kuormausnostureiden huollot ja tarkastukset PP-Hydraulics Oy suorittaa kuormausnostureiden (kappaletavara- tai puutavaranostureiden) käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset. Yrityksen asentajalla on vaadittu nostolaitetarkastajan pätevyystodistus. PP-Hydraulics Oy kuuluu Palfinger Epsilon -huoltoverkostoon.


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI

127

KAIKKI HYDRAULIIKASTA

Patamäentie 3 67100 KOKKOLA Mäkituvantie 11 01510 VANTAA Puh. 0207 65 165, Fax 0207 65 7666 Puh. 0207 65 167, Fax 0207 65 7657

Teollisuustie 5 60100 SEINÄJOKI Puh. 0207 65 164, Fax 0207 65 7444

Hyllilänkatu 2 33730 TAMPERE Puh. 0207 65 163, Fax 0207 65 2940

QHVWHSDLQH#QHVWHSDLQHÀ‡ZZZQHVWHSDLQHÀ


128

METSÄALAN METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

Hydrauliikka-Extra


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI

129

Nestepaine Oy, ETRA Megacenter ja Pameto Oy palvelevat Seinäjoella asiakkaita laajennetuissa tiloissa Kapernaumin teollisuusalueella osoitteessa Teollisuustie 5.

Seinäjoen Nestepaineen toimitilojen laajennus valmis

- Valmistamme Seinäjoella hydrauliikkakoneikkoja kone- ja laitevalmistajille ympäri maata, kertoo paikallisjohtaja Jarmo Kiviluoma.

Uudesta myymälästä löytyy entistä laajempi valikoima hydrauliikkaa sekä työkalut ja tarvikkeet. Kuvassa Nestepaine Oy:n Jarmo Kiviluoma ja Esa Leiviskä esittelevät uusia komponentteja koukkulaitteisiin vaijerimoduleita valmistavan SK-Steel Oy:n Ville Laitalalle.

estepaine Oy:n Seinäjoen toimipisteen laajennus on valmistunut ja uudet tilat otettiin käyttöön kesäkuussa 2013.

N

- Uutta tilaa valmistui 1200 neliötä ja nyt koko rakennuksen pinta-ala on nyt 3500 neliötä. Laajennuksen ansiosta Nestepaine palvelee asiakkaita nyt täysin uudessa suurmyymälässä, tuotantotilat saadaan järjestettyä entistä tehokkaammiksi ja varastotilaa löytyy aiempaa enemmän eli pystymme tarjoamaan suoraan hyllystä aiempaa laajemman tuotevalikoiman, kertoo Nestepaine Oy:n paikallisjohtaja Jarmo Kiviluoma. Seinäjoen Nestepaineella työskentelee tuotannossa, asiakaspalvelussa ja myynnissä yhteensä 15 hydrauliikan osaavaa ammattilaista.

Uutta synergiaa asiakkaiden eduksi Nestepaineen tavoin Etolayhtiöihin kuuluva kiinnitystarvikkeiden erikoisliike Pameto Oy on jo aiemmin toiminut samassa kiinteistössä ja elokuun alussa 2013 tiloihin muuttaa myös teknisen kaupan erikoisliike ETRA Megacenter. - Tämä tuo toimintaan selvää synergiaa ja nyt asiakkaat saavat kaiken samasta rakennuksesta. Teemme kolmen yrityksen ja yli 30 ammattilaisen kesken jatkossa entistä tiivimpää yhteistyötä, jolloin kaikkien asiakaspinta laajenee ja palvelu paranee. Tämä näkyy varmasti myynnin ja asiakasmäärien kasvuna lähivuosina. Voimme mm. tehdä yhteistyössä tuotteiden hyllyynkantoa samoille asiakkaille, mikä tehostaa logistiikan toimivuutta ja parantaa kokonaispal-

velua, toteaa Kiviluoma.

Tuotanto tehostuu Laajennuksen jälkeen Nestepaineen tuotantotilat saadaan entistä tehokkaammiksi. Nestepaine on merkittävä hydraulikan toimittaja maakunnan kone- ja laitevalmistajille, joille toimitetaan komponenttien lisäksi kokonaisia hydraulijärjestelmiä, koneikkoja sekä letku- ja putkiasennelmia. - Tilaa on nyt enemmän järjestää tuotanto iskuun ja saamme kaikki toiminnot saman katon alle. Nyt meillä on mm. uusi 300 neliön puhdashuone, missä tapahtuu hydrauliikkayksiköiden kokoonpano. Olemme tehneet myös koneinvestointeja; elokuussa käyttöön otetaan uusi 12 metrin täysautomaattinen 100 % servo-ohjattu putkenkatkaisulinja, sanoo Kiviluoma.

Hydrauliikkakoneikkojen kokoonpano tapahtuu uudessa 300 neliön puhdashuoneessa.

Seinäjoella tehdään letku- ja putkiasennelmia suurella volyymilla. Kuvassa Mika Kallionpää tekee putkiasennelman myymälän asiakkaalle.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäala Internetissä Koneurakointi Metsäkoneet

ZZZORJVHW¿ Metsäkonerenkaat

Metsäkonenosturit

ZZZ-RKQ'HHUH¿

ZZZSRQVVH¿

ZZZSURVLOYD¿

Metsäkonevarusteet

ZZZSUR¿SUR¿

ZZZPHVHUD¿

Metsäkonehuollot

SAKKETECH ZZZQRNLDQUDVNDDWUHQNDDW¿

ZZZNRQHRVDSDOYHOX¿

www.scsab.com

www.metsakonetekniikka.com

ZZZPHFDQLO¿

ZZZIRUHVWKXROWR¿

Maanrakennuskoneet

.DXKDWMDOLLWWLPHW

Rototiltit

ZZZRIDFKDLQ¿

ZZZURWDWRU¿

ZZZHXURVWHHO¿

www.engcon.com

ZZZGDIWUXFNV¿

ZZZYHKRWUXFNV¿

ZZZYROYRWUXFNV¿

ZZZPDQWUXFNDQGEXV¿

Liukuesteketjut

ZZZVDNNHWHFK¿ Työvalot

orum.fi

valoasi.fi

Kuljetus Kuorma-autot

ZZZLYHFR¿ Digipiirturit

ZZZSLLUOD¿GLJLSLLUWXUL¿

Ajoneuvotietokoneet

ZZZNDKD¿

Kamerajärjestelmät

ZZZKDQGKHOG¿

ZZZYOK¿

Puutavaraperävaunut

ZZZM\NL¿

ZZZNRPH¿

ZZZQDUNR¿QODQG¿

ZZZHOHNWUROLQG¿

www.slpovertornea.com

ZZZWRSOLIW¿

ZZZSQR¿

ZZZYXROD¿

ZZZUDVNDVSDUL¿

ZZZPHVLDXWR¿

5DVNDDQNDOXVWRQKXROWR

ZZZFRQWLQHQWDO¿

ZZZUDVNRQH¿

Nosturit

ZZZYWDWHNQLLNND¿

ZZZODORSRLQW¿ +DNHMDWXUYHSHUlYDXQXW

Renkaat

ZZZEULGJHVWRQH¿

www.niemikorpioy.com

7\|NRQHMDQRVWXULRKMDDPRW

ZZZSRURNND¿

www.kesla.com

ZZZQWFDE¿

Nosturivaa´at

ZZZWDPWURQ¿

5DVNDDQNDOXVWRQYDUDRVDW

ZZZUDVNDVVDUMD¿

Hydrauliikka +\GUDXOLLNND

HYDRO-STORM ZZZQRUUK\GURFRP

ZZZKDZH¿

ZZZMRNLK\GUR¿

www.blackbruin.com

www.pmcpolarteknik.com

ZZZK\GURVWRUP¿

ZZZVXRPHQSLNDOLLWLQ¿

ZZZQLSSD¿

ZZZK\WDU¿

ZZZK\GDF¿

ZZZURWHFHQJLQHHULQJ¿

ZZZJVK\GURFRP

Hydrauliikka, tiivisteet ja automaatio

ZZZSDUNHU¿

ZZZSDUNHUVWRUH¿

Quality Sealing Solutions ZZZWLLYLVWHNHVNXV¿

Metsäenergia ia Automaatiokomponentit

+\GUDXOLLNNDWLLYLVWHHW

ZZZWVVWUHOOHERUJFRP¿

ZZZSURPDDWLR¿

(QHUJLDDPHWVlVWl

ZZZPDWWLNXNNROD¿

Metsäalan ykköslinkit toimialoittain - klikkaa itsesi oikeaan osoitteeseen!


METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

2013 Paalaimet

ZZZ¿[WHUL¿

Harvesteripäät

Lisäjakelu YT Bioenergia-N -näyttelyssä!

Moipu Energiapuukourat

ZZZODNRIRUHVW¿

www.moisioforest.com

www.salo-machinery.com

ZZZDOODQEUXNV¿

Hakkurit

www.lhmhakkuri.com Työkoneiden dieselmoottorit

TEOLLISUUSMOOTTORIT

www.agcosisupower.com

w w w. t e l va . f i

ZZZWDSLPHU¿

ZZZUHQDXOWWUXFNV¿

ZZZYHKRWUXFNV¿ www.sisuauto.com

ZZZNDKWUXFNV¿

Paikannuslaitteet

Radiopuhelimet

Kaluston ohjausjärjestelmät

ZZZJHRWULP¿

ZZZUDGLRSXKHOLPHW¿

Kuormapeitejärjestelmät

Koneenkuljetuslavetit

ZZZWUDQVFRYHU¿ ZZZNXRUPDSHLWH¿

ZZZFDURI¿FH¿

www.paikannin.com Perävaunukomponentit

ZZZNUDDW]¿ Raskaan kaluston jouset

ZZZÀK¿

ZZZYDOOLODQWDNRPR¿

Päällirakenteet

Erikoisteräkset

erkki.krankkala@ssab.com niklas.lofgren@ssab.com

ZZZQXUPLDXWR¿

ZZZHKP¿

www.ssab.com

www.hydoring.com

ZZZK\GURVFDQG¿

ZZZK\GURSLVWH¿

www.raiha.com

ZZZWHKRK\GUR¿

Haketukset ja kuljetukset

ZZZKDNHYXRUL¿

ZZZKDNHOlPS|¿

Alkusyksyn Metsäalan Ammattilehti 4/13 painetaan 13.9.2013.

ZZZSXXQPXUVNDXV¿

Metsäala Internetissä

Ota yhteyttä ja suunnitellaan yrityksellesi tehokas mainospaketti! Soita 050 412 9030 janne.jokela@ammattilehti.fi www.ammattilehti.fi


Profile for Ammattilehti.fi

Metsäalan Ammattilehti 3/2013  

Kesän jättilehti! Postitus noin 18 000 kpl ja lisäjakelu Power Truck Showssa 4000 kpl.

Metsäalan Ammattilehti 3/2013  

Kesän jättilehti! Postitus noin 18 000 kpl ja lisäjakelu Power Truck Showssa 4000 kpl.