Vuodenvaihteen Metsäalan Ammattilehti 6/2018

Page 1

METSÄALAN METSÄALAN AMMATTILEHTI

33.

vuosi

kerta

AMMATTILEHTI

33 vsk. 1986-2018

KONEURAKOINTI KULJETUS TEOLLISUUS 30 v. JUHLALEHTI 1986 - 2016

Vuodenvaihteen 2019 lehti

Metsäkonealan uusimmat uutiset

Mielenkiintoista kuljetusasiaa

Ammattilehti.fi koeajaa kalustoa

vahvaa uutta vuotta Aloita vuosi 2019 markkinajohtajan vahvoilla suorituskykyisillä ratkaisuilla!

Lue alan uutiset joka päivä ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kiitos luottamuksesta. Vuosi 2018 oli meille ennätyksellinen. Saavutimme yhdessä upean 20 %:n markkinaosuuden raskaissa kuorma-autoissa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI Valtakunnan Metsäteollisuus on metsien 12. inventointi (VMI12):

Suomen puuvarat kasvavat edelleen Suomen viennin vahva veturi.

L

puuston kokonaismäärän nousemista 2,7 miljardiin kuutiometriin vuoteen 2045 mennessä. Näin kolmessakymmenessä vuodessa metsiin jäisi noin kahden vuoden kasvua vastaava puumäärä. Viime vuosina kaakkoisen ja keskisen Suomen maakuntien alueilla hakkuut ovat olleet lähellä suurinta kestävää hakkuumahdollisuutta. Tuorein mitattu puuston määrä on 2,5 - Näissä hakkuumahdollisuusarviossa Vientiteollisuuden taloudelliset Suomessa: miljardia kuutiometriä ja vuotuinen kasvu ei vaikutukset ole otettu huomioon Suomen metsille 107,0 miljoonaa kuutiometriä. Tämä on vuosille 2021-2030 asetettavaa metsien 1,5 miljoonaa kuutiometriä enemmän hiilinieluvelvoitetta. Luke analysoi myös kuin edellisen inventoinnin (VMI11, ilmastotavoitteiden toteutumista eri hakmittausvuodet 2009-2013) mukainen kuuskenaarioissa. Laskelmat ovat pohjalillisten vaikutusten ansiostaneuvotteluiltyötä syntyy ientiteollisuuden yrityksillä kasvu. Inventoinneissa kasvut mitataan na Suomen ja EU:n välisille kaikkiaan lähes 1,1 miljoonalle on taaksepäin, jopa suurempi vaikutus viisi vuotta joten tuoreimmatle ilmastopoliittisesti kestävästäihmiselle. hakkuiVientiteollisuuden palveluelinSuomenedustavat kansantalouteen kin kasvutiedot vuosia 2009den tasosta, sanoovaikutus erikoistutkija Olli keinoihin on erityisen suuri: vientiteollikuin on aiemmin arvioitu. Tuoreen Salminen 2017. Lukesta. selvityksen vientiteolli- Nyt julkaistumukaan kasvuarvio 107 miljoo- suus synnyttää palveluihin yli 500 000 suuden yritykset suoraan ja työpaikkaa eli enemmän kuin on viennaa kuutiometriä onluovat hivenen pienempi Taimikoiden ja nuorten välillisesti yli 46 prosenttia Suomen kuin viime vuonna julkaistu arvio 110 tiyritysten omia työpaikkoja. Merkittäviä tila kohentumassa työllisyysvaikutuksia on myös alkutuobruttokansantuotteesta. Lähes 1,1 metsien miljoonasta kuutiometristä. Tämä johtuu Metsien hakkuumahdollisuusarvioissa tantoon sekä vientiteollisuuden ulkopuomiljoonalla työvuonna 2018 suomalaisella käyttöönotetusta,on entistä on,kuten että metsien uudisliseen jalostukseen, rakentamiseen paikka vientiteollisuuden ansiosta. taustaoletuksena luotettavammasta arviointimenetelmästä, huolehditaan. VMI:n tulokset ja energiahuoltoon. Kymmenen työpaikkaa vientiteollitaustoittaa johtava tutkija Kari T. Korho- tamisesta uudistushakkuun jälkeen KPMG:nettä laatimassa selvityksessä tarsuudessa nen Lukesta.luo 13 työpaikkaa muilla osoittavat, huolehditaan hyvin. kastellaan koko suomalaista vientiteollitoimialoilla. Puuntuotannollisesti suurin kestävä metsänviljelystä ja ensiharvennuksissa suutta. Teknologiateollisuuden, metsätehakkuumahdollisuus 10-vuotiskaudelle Taimikonhoidoissa on kuitenkin rästejä. Viimeisen kolmen ollisuuden ja kemianteollisuuden yritysTiedot perustuvat selvitykseen, jonka 2015-2024 on 84,3 miljoonaa kuutiometnuorten aivan metsien metsänten rooliaikana on viennissä keskeinen. KPMG Oy Ab laati Teknologiateollisuus riä runkopuuta vuodessa. Sitä seuraaval- vuoden tila on lievästikuuluvat kohentunut ja Teknologiateollisuuteen myös ry:n, Kemianteollisuus ry:n ja Metsäteolla 10-vuotiskaudella vuotuinen hakkuu- hoidollinen vähentyneet. tietotekniikka- sekäovat suunnitteluja konlisuus ry:n toimeksiannosta. KPMG hyö- ensiharvennusrästit mahdollisuus nousee edelleen 93 miljooVakavat metsätuhot ovat Suomessa palveluyritykset. dynsikuutiometriin. laskelmien 2010-luvulla teossa myöshakkuut Oulun sultointialan naan harvinaisia ja pienialaisia. Talven 2017 Selvitys perustuu Tilastokeskuksen yliopiston ovat olleetasiantuntemusta. keskimäärin 80 Selvityksessä prosenttia ja lumituhottilinpitoon, näkyivät panos-tuotoskesällä 2018 kansantalouden tarkasteltiin vuotta 2017. viime vuotena- /2018 ennätyksellisinä kolmena koealoilla. laskelmiin Tuhojen seurannan malliin pohjautuviin sekä vekinVientiteollisuuden vain 83 prosenttia kokonaisvaikutus suurimmasta kes- mitatuilla merkitys on jatkossa korostumassa, rohallinnon tilastoihin. Laskelmissa jos on arvonlisään oli viime vuonna 90 miljardia tävästä hakkuumahdollisuudesta. laajoilla alueilla otettu huomioon lisää vientiteollisuuden yrieuroa yli 46 prosenttia Suomen BKT:n ilmastonmuutos - Joselihakkuut lisääntyisivät puuntuomyrsky-, kuivuustai lumitysten jatkuva toiminta ja investoinnit, arvonlisäyksestä, joka oli 193,3 miljardia tannollisesti kestävälle tasolle, myös esimerkiksi sekä näiden seurauksena myös niiden välilliset kokonaisvaikutukset sekä euroa vuonna 2017. Tämä sisältää vien- tuhoja luonnonhoitoon ja suojeluun on panostetvientiyritysten synnyttämän verokertytiyritysten suoran vaikutuksen, välillisen tava metsien monimuotoisuuden säilyttä- hyönteistuhoja. vaikutuksen toimialoihin sekä män vaikutukset julkiseen talouteen. miseksi. Lukemuihin ja Suomen ympäristökesvientiyritysten tuoman yhteistutkimusta, lisän yksityiseen kus tekevät parhaillaan kulutukseen ja sitä kautta kansantaloujossa selvitetään lisääntyvien hakkuiden Lue Lue uudet uudet uutiset uutiset teen. Verotuloja vientiteollisuus toi viime vaikutuksia monimuotoisuuteen ja miten joka päivä vuonna Suomeen kokonaisuudessaan yli vaikutuksia voitaisiin lieventää. Tuloksia joka päivä 28 luvassa miljardia euroa. on ensi vuonna, Korhonen kertoo. ammattilehti.fi Vientiteollisuus työllistää Suomessa Hakkuiden nouseminen kestävien hakammattilehti.fi suoraan noin 470 000 tasolle ihmistä,tarkoittaisi mutta väkuumahdollisuuksien uonnonvarakeskus (Luke) on päivittänyt Suomen metsävaratiedot valtakunnan metsien 12. inventoinnin (VMI12) vuosien 2014-2017 mittaustiedoilla. Tuoreimpien mittausten mukaan puuston määrä on edelleen lisääntynyt.

Yli 46 % bruttokansantuotteesta - lähes 1,1 miljoonaa työpaikkaa

V

33 vsk. 1986-2018

Jälleenmyynti:

Eero Kaipainen, puh. (0400) 816 060 eero.kaipainen@reppumedia.fi

22.000 kpl.

19.084 kpl. www.ammattilehti.fi

3


4 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäteollisuus ry:

Puukauppa ennätysvauhdissa - kustannukset nousseet merkittävästi

M

etsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi- marraskuussa puuta 20 prosenttia viime vuoden vastaavaa aikaa enemmän.

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-marraskuussa yksityismetsistä 38,8 miljoonaa kuutiota puuta. Tämä oli 44 prosenttia enemmän kuin vastaavan ajan kymmenen vuoden keskiarvo. Tukkien ostomäärä oli 17,8 miljoonaa kuutiota, mikä on 23 prosenttia enemmän kuin viime vuoden tammi-marraskuussa. Kuitupuun ostomäärä, 19,6 miljoonaa kuutiota, oli 16 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana.

Raakapuukustannusten nousu heikentää metsäteollisuuden kilpailukykyä

Kuusi- ja mäntytukin kantohinta on noussut 13 prosenttia viime vuoden marraskuusta ja koivutukin 8 prosenttia. Kuitupuun kantohinta on noussut 1214 prosenttia viime vuodesta. Marraskuussa mänty- ja kuusitukista maksettiin keskimäärin

Teiden kunto on avainkysymys puuhuollossa. On varmistettava, että puuhuoltomme ei vaarannu alempiasteisen metsätieverkoston rappeutumisen vuoksi.

63-66 euroa kuutiolta, mutta hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 36 ja 70 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 47 euroa kuutiolta ja vaihteli 34 ja 52 euron välillä. Kuitupuiden keskikantohinta oli 17-20 euroa kuutiolta ja hinta vaihteli 11 ja 23 euron välillä. Kantohintojen vaihteluun on useita syitä. Hintatasoon vaikuttavat muun muassa korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmat-

ka, maasto sekä korjuuajankohta ja -olosuhteet. Puun hinta saattaa siis vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä metsäkohteilla. Kantohintojen nousun lisäksi myös korjuu- ja kuljetuskustannukset ovat kohonneet.

Metsätiet avainasemassa tehtaiden häiriöttömässä puuhuollossa

Tehtaat tarvitsevat puuta tasaisesti ympäri vuoden. Tämä edel-

lyttää, että puuta voidaan korjata ja kuljettaa metsistä tehtaille kaikkina vuodenaikoina ja joka säällä. Kausivaihtelu lisää kustannuksia mm. korjuussa, kuljetuksissa ja varastoinnissa. Teiden kunto on avainkysymys puuhuollossa. - On varmistettava, että puuhuoltomme ei vaarannu alempiasteisen metsätieverkoston rappeutumisen vuoksi. Hyväkuntoinen metsätie tehostaa myös metsänhoitotöitä, nostaa kiinteistön arvoa ja metsiin pääsee

myös virkistyskäyttötarkoituksissa, sanoo Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Tomi Salo. Alemman tieverkon toimivuus kannattaa varmistaa kokonaisuutena yli maakuntarajojen. Tiestön kunnossapidon rahoitus on tärkeää pitää pysyvästi riittävällä tasolla. Rahoituksen ja toimenpiteiden kohdentamisen tulisi perustua kustannustehokkuuteen ja tiiviiseen vuoropuheluun teollisuuden kanssa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

AJA JA VOITA

SCANIA DRIVER COMPETITIONS

MAAILMAN SUURIN KULJETTAJAKILPAILU Scania Driver Competitions on maailman suurin kuljettajakilpailu kuljetusalan ammattilaisille. Kilpailuun on osallistunut jo 350 000 kilpailijaa ympäri maailmaa. Ollaksesi kaikkein paras, sinulla tulee olla päättäväisyyttä, kokemusta ja vastuuta. Finaaliin päästäksesi sinun tulee ensimmäiseksi suorittaa kilpailun teoriakoe tai osallistua alkukarsintaan Scania FMSjärjestelmän kautta. Alkukarsintojen parhaat pääsevät aluekilpailuihin Hämeenlinnaan, Jyväskylään tai Ouluun maalis-huhtikuun vaihteessa. Aluekilpailuiden parhaat

kilpailevat Suomen finaalissa 10.-11.5.2019 Helsingissä Kuljetus-Logistiikka 2019 -messujen yhteydessä. Suomen kilpailun voittaja kilpailee Euroopan parhaita kuljettajia vastaan Södertäljessä 24.5.2019. Kilpailun pääpalkintona on oma Scania kuorma-auto. Ilmoittautuminen kilpailuun avautuu 7.1.2019. Teoriakoe on suoritettavissa maaliskuun alkuun saakka.

Ilmoittautumisohjeet ja kilpailun tarkempi aikataulu: www.scania.fi/SDC

Kilpailua tukemassa:


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 7

EU:n ympäristöministerit sopivat ensimmäistä kertaa raskaiden ajoneuvojen päästövähennystavoitteista

E

U:n ympäristöneuvosto saavutti joulun alla 2018 yleisnäkemyksen hiilidioksidin päästörajoista raskaille ajoneuvoille kuten rekoille.

EU:ssa myytävien uusien raskaiden ajoneuvojen päästöjä olisi vähennettävä keskimäärin 15 prosenttia vuosina 2025-2029 ja 30 prosenttia vuodesta 2030 eteenpäin. Vertailutasona on vuosi 2019. Raja-arvot koskisivat muun muassa uusien rekkojen ja kuorma-autojen valmistusta, mutta

työkoneisiin ja linja-autoihin niitä ei sovellettaisi. Autonvalmistajia houkutellaan kehittämään nolla- ja vähäpäästöisiä ajoneuvoja kannustimien avulla. Jos autonvalmistaja valmistaa nolla- ja vähäpäästöisiä ajoneuvoja, se voi hyötyä siitä päästöraja-arvossaan. Kompensaatio olisi kuitenkin enintään kolme prosenttia valmistajakohtaisesta päästöraja-arvosta. - Suomi tavoitteli raskaille ajoneuvoille hieman jyrkempää päästövähennyspolkua, mutta neuvoston kanta on kuitenkin reipas askel eteenpäin. Liiken-

teen rooli päästövähennysten saavuttamisessa ja Pariisin sopimuksen toteuttamisessa on merkittävä, joten jokaisella osaalueella on kiristettävä tahtia ja pyrittävä tulevaisuuden kestäviin ratkaisuihin, Suomea ympäristöneuvostossa edustanut asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sanoo. Seuraavaksi päästörajoista haetaan sopua kolmikantaneuvotteluissa neuvoston, komission ja Euroopan parlamentin kanssa. Tavoitteena on päästä hiilidioksidipäästöjen raja-arvoista yhteisymmärrykseen

Romanian puheenjohtajuuskaudella keväällä 2019.

EU:n pitkän aikavälin ilmastostrategian tulisi tähdätä nollapäästöihin 2050 mennessä

Ympäristöministerit keskustelivat myös komission marraskuun lopussa julkaisemasta pitkän aikavälin ilmastostrategiasta. Ministeri Tiilikainen ja useat muut EU-ministerit korostivat, että strategian tulisi tähdätä nollapäästöihin vuoteen 2050 mennessä, ja että kansallisten ja EU

-tason strategioiden tulisi täydentää toisiaan. - Liian lepsujen tavoitteiden varaan strategiaa ei voi rakentaa. Päämäärän tulee olla kirkas ja kunnianhimoinen. EU:n on säilytettävä edelläkävijyytensä kansainvälisessä ilmastopolitiikassa ja näytettävä suuntaa Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanossa, Tiilikainen tiivistää.

Liikenteen hiilipäästöjä vähennetään EU:ssa - UPM Biopolttoaineet on tyytyväinen EU:n vahvistamaan uusiutuvan energian direktiiviin

E

U:n toimielimet pääsivät lopulliseen sopuun uusiutuvan energian direktiivistä REDII:sta, kun Euroopan neuvosto vahvisti viime kesänä tehdyn sopimuksen.

UPM pitää päätöstä erittäin myönteisenä: sopimus kasvattaa uusiutuvien energialähteiden käytön osuuden 32 %:iin vuoteen 2030 mennessä ja se edellyttää että 14 % liikenteen käyttämästä

energiasta on bioenergiaa. Kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat sopimuksessa sitoutuneet ottamaan kehittyneitä biopolttoaineita käyttöön vuodesta 2022 alkaen. UPM Biopolttoaineet on yksi alan edelläkävijöistä kehittyneissä biopolttoaineissa. UPM Lappeenrannan biojalostamo tuottaa ensimmäisenä maailmassa puupohjaista uusiutuvaa dieseliä ja naftaa kaupallisessa mittakaavassa. Sen avulla yhtiö on osoittanut

kykynsä aidosti kestävien biopolttoaineiden merkittävänä tuottajana. UPM BioVerno, joka vähentää kasvihuonekaasupäästöjä yli 80 % fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna, on saavutta- nut vahvan jalansijan markkinoilla. - Olemme tyytyväisiä sopimukseen, koska se lisää kiinnostusta kaikkein kestävimpiin biopolttoaineisiin ja vahvistaa kehittyneiden, matalan ILUC -riskin polttoaineiden asemaa. Uusiutuva UPM BioVerno -die-

sel ja -nafta eivät kilpaile ravintoketjun kanssa, ja ainutlaatuinen sertifiointi takaa, että niillä on hyvin pieni riski aiheuttaa epäsuoria päästöjä tai maankäytön muutoksia, Ne ovatkin täydellinen vaihtoehto korvaamaan fossiilisia materiaaleja, toteaa Sari Mannonen, UPM Biopolttoaineet -liiketoiminnan johtaja. - Kehittyneiden biopolttoaineiden nähdään nyt ehdottomasti olevan nopea ratkaisu vähähiiliseen liikenteeseen EU:n alueel-

la. Myös äskettäin julkaistussa IPCC:n raportissa korostettiin liikenteen hiilipäästöjen vähentämistoimien kiireellisyyttä. Meistä on hienoa, että yhä useammat maat tunnistavat keinoja vähentää liikenteen päästöjä ja tutkivat tapoja lisätä kehittyneiden biopolttoaineiden käyttöä. Kestävillä biopolttoaineilla on tärkeä rooli Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamisessa, sanoo UPM:n sidosryhmäsuhdejohtaja Marko Janhunen.


8 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kuljetusyrittäjät vaativat realismia päästökeskusteluun I

lmastopoliittisen työryhmän toimenpideohjelman sisäl- tämät keinot liikenteen päästöjen poistamiseksi eivät ole realistisia, arvioi SKAL. Kuljetusyritysten edunvalvoja vaatii, että tavaraliikenteen kaluston erityispiirteet ja niiden soveltuvuus vaihtoehtoisille käyttövoimille otetaan huomioon keskustelussa.

- Kuljetusala haluaa ehdottomasti olla mukana torjumassa ilmastonmuutosta. Nyt tarvitaan todellisuuspohjaa laskelmiin ja rakentavaa keskustelua, sanoo SKAL:n toimitusjohtaja Iiro Lehtonen.

Isompia yhdistelmiä

Kuljetusala on tehnyt pitkään työtä energiankulutuksen vähentämiseksi. Suomen ratkaisu on vuodesta 1975 alkaen ollut yhdistellä kuljetettavaa isompiin yksiköihin. Ajoneuvoyhdistelmien kokonaismassoja on korotettu 40 tonnista asteittain siten, että vuonna 2013 otettiin käyttöön 76 tonnia, kun monessa EU -maassa maksimipaino on edelleen 40 tonnia. Massoja korottamalla on alennettu polttoaineen kulutusta ja päästöjä kuljetettua tonnia kohden. Painonkorotusten taustalla on sekä energiatehokkuustavoitteita että kilpailukykytekijöitä. Samaan tehokkuustavoitteeseen pyritään myös 34,5-metrisillä ajoneuvoyhdistelmillä, jotka ovat tulossa tiestölle vuonna 2019.

SKAL:n laskelmien mukaan vuonna 2045 yli 85 prosenttia raskaan tavaraliikenteen energiankulutuksesta on edelleen nestemäistä dieseliä. Kaasuajoneuvot, kuten kuvassa, eivät sovellu kaikkein raskaimpiin yhdistelmiin, mutta niistä on hyviä kokemuksia esimerkiksi puoliperävaunuyhdistelmissä.

Nestemäinen diesel vahvasti käytössä vielä vuonna 2045 - ratkaisevaa on, mistä se on valmistettu

Maanteiden tavaraliikenteen energiankulutuksesta kaksi kolmasosaa liittyy raskaisiin ajoneuvoyhdistelmiin, jossa nestemäiselle dieselille ei ole ajoneuvoteknisistä syistä vaihtoehtoa. Tällä hetkellä tavaraliikenteen dieselin kulutus on 1,3 miljardia litraa vuodessa.

SKAL:n laskelmien mukaan vuonna 2045 yli 85 prosenttia raskaan tavaraliikenteen energiankulutuksesta on edelleen nestemäistä dieseliä. Sähkö on ajoneuvoteknisesti mahdollista pakettiautoissa, joiden osuus maanteiden tavaraliikenteen energiankulutuksesta on yksi prosentti. Raskaaseen kalustoon ei ole tarjolla sähkömoottoria. Sähköistymisen vaikutus tavaraliikenteen päästövähennyskeinona on siis häviävän pieni. Kaasuajoneuvot eivät sovellu kaikkein

raskaimpiin yhdistelmiin, mutta niistä on hyviä kokemuksia esimerkiksi puoliperävaunuyhdistelmissä. Ilmaston kannalta ratkaisevinta on, mistä diesel on valmistettu. Ilmastoraportin esittämä polttoaineveron korottaminen ei lisää ympäristöystävällisemmän dieselin saatavuutta eikä edistä siirtymää muihin kuljetusmuotoihin. Tavaraliikenteen keskimääräinen kuljetusmatka on vain 60 kilometriä, jolloin raidelogistiikka tai muut kuljetus-

muodot eivät ole kilpailukykyisiä tai edes mahdollisia. Jotta ympäristöystävällisempi diesel saadaan laajasti käyttöön kohtuulliseen hintaan, on raskaan liikenteen käyttämän dieselin polttoaineveroa alennettava. Vain siten saadaan tuotantokustannuksiltaan kalliimpi biodiesel hinnaltaan kilpailukykyiseksi. Biodieselin saatavuutta on parannettava jakeluvelvoitetta kasvattamalla.

Vinjetti etenee eduskuntaan - ulkomaiset kuormaautot maksamaan Suomen tieverkon käytöstä 2021

S

uomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n pitkään ajama ras- kaan liikenteen vinjetti nytkähti eteenpäin 19.12., kun Suomen hallitus antoi esityksensä eduskunnalle. Esitetty tienkäyttövero koskee yli 12 tonnin painoisia kuorma-autoja ja se esitetään kompensoitavaksi suomalaisille kuorma-auton haltijoille käyttövoimaveroa alentamalla.

Hallituksen esityksen mukaan raskas kuorma-autoliikenne alkaisi vuodesta 2021 alkaen maksaa tienkäyttöveroa. Tämä kasvattaisi kotimaisten kuorma-autojen verotaakkaa noin 28 miljoonalla eurolla. Verorasite tasattaisiin alentamalla käyttövoimaveroa vastaavalla euromäärällä. Vero koskisi myös ulkomaisia ajoneuvoja ja sen vuotuinen taso

olisi 400 - 1 122 euron välillä. Päiväkohtainen vero olisi kahdeksan euroa ilman porrastusta. Esityksen vaikutukset kokonaisuutena tarkastellen olisivat nollasummapeliä, sillä suomalaisille kuorma-auton haltijoille lisäkustannukset kompensoitaisiin alentamalla käyttövoimaveroa. Yksittäisten ajoneuvojen osalta muutokset olisivat yleisimmin muutamia satoja euroja suuntaan tai toiseen vuodessa. Kaikista vanhimpien (EURO-0 ja EURO-1) ajoneuvojen kustannusten kasvu voisi olla tätä suurempikin. SKAL on ajanut pitkään tiemaksuja ulkomaiselle kuormaautokalustolle ja on tyytyväinen, että hallitus kautensa viimeisinä kuukausina vei lakiesityksen eduskuntaan. Hallituksen esittämän käyttövoimaveron alentamisen sijaan SKAL on esittänyt tienkäyttöveron kompensaatioon

ammattidieseliä*, joka on turvallisempi vaihtoehto muun muassa EU-säädösten kannalta. Vinjetti kannattaa ajaa maaliin siitä huolimatta: - Malli ei ole täydellinen, mutta suunta ja liike ovat se mitä Suomi nyt tarvitsee. On tärkeää, että istuva eduskunta hyväksyy lain, jotta vinjetin tekninen valmistelu voi alkaa. Eduskunnalla on lainsäätäjänä mahdollisuus ja myös velvollisuus hioa esityksestä mahdollisimman hyvä, sanoo johtaja Petri Murto SKAL:sta.

Hallituksen esityksen keskeisimmät kohdat:

- Uusi vuotuinen vero 1.1. 2021 alkaen kokonaismassaltaan yli 12 t kuorma-autoille - Koskisi Suomessa ja ulkomailla rekisteröityjä kuorma-autoja - Tienkäyttöveron määrä 400

- 1 121 euroa vuodessa EURO -päästöluokan ja akseliluvun mukaan - Käyttökausi 1, 7, 30 tai 365 päivää - Käyttökauden ilmoittaminen olisi sitova. Veroa ei palautettaisi, vaikka kuorma-autoa ei käytettäisi liikenteessä - Kaikki EURO IV:ää puhtaammat ajoneuvot (arviolta 2005 vuosimallista alkaen) pääsisivät alimpaan maksuluokkaan. - Veron kerääjänä Trafi, valvojana poliisi, Tulli sekä Rajavartiolaitos. Veron laiminlyönnistä seuraamusmaksu 1 500 eur; myös käyttökielto olisi mahdollinen. - Arvioitu verokertymä vuosittain 28 miljoonaa euroa kotimaisilta ajoneuvoilta ja 6 miljoonaa euroa ulkomaisilta kuormaautoilta - Käyttövoimaveroa alennet-

taisiin yhteensä 28 miljoonan euron verran ja sen rakenne muutettaisi perustuvaksi akselimäärään ja jousitustyyppiin sekä perävaunun vetokykyyn. - Ilman vetolaitetta kuorma-auton vuotuinen käyttövoimavero vaihtelisi 0 - 537 euroa välillä. - Vetolaitteella varustetun kuorma-auton vuotuinen käyttövoimavero vaihtelisi 465 - 929 euron välillä - Vetolaiteilmoitusmahdollisuus poistuisi *Ammattidieselin (EU-lainsäädännössä termi ”professional diesel”) avulla voidaan alentaa kuorma-autoissa käytettävän dieselin verotusta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

LIVE THE RACE EVERYDAY

TTHIGH HIGH RENAULT RENAULT SPORT SPORT RACING Upeaja janäyttävä näyttävä TT High High Renault Renault Sport Racing on maalattu Upea maalattu Sirius-keltaisella, Sirius-keltaisella, RenaultSport Sport Racing Racing -tallin -tallin ja sen Formula 1 -auton Renault -auton legendaarisella legendaarisellavärillä. värillä. Tienpäällä päällä urheilullinen urheilullinen ulkomuoto ulkomuoto erottuu kauas! Tuotannon Tien Tuotannon laatu laatunäkyy näkyy tämänrajoitetun rajoitetun tuotantoerän tuotantoerän hienoissa yksityiskohdissa, tämän yksityiskohdissa, kuten kuten Recaro®Recaro®nahkaverhoilun koristeompeleissa. koristeompeleissa. Ajomukavuuden Ajomukavuuden ja nahkaverhoilun ja suorituskyvyn suorituskyvyntakaa takaa 13 litranmoottori, moottori, joka joka kehittää kehittää 520 hevosvoimaa, sekä 13 litran sekä automaattinen automaattinen Optidriver-vaihteisto. Optidriver-vaihteisto.

renault-trucks.fi renault-trucks.fi

Käypaikallisella paikallisella Renault Trucks Renault Trucks -jälleenmyyjällä saadaksesi Käy saadaksesi lisätietojaerikoismallista! erikoismallista! lisätietoja


10 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Liikenneväylien korjausvelkaohjelma päättyy - mitä saatiin aikaan?

L

iikenneväylien korjausvelkaohjelmassa 2016-2018 valtioneuvosto myönsi Liikennevirastolle yhteensä 595 miljoonan euron lisärahoituksen. Sen avulla saatiin väylien kunnon huonontuminen ja korjausvelan kasvu hetkeksi pysähtymään. Lisäksi toteutettiin muutama kalliimpi väylänpidon kunnostushanke.

Liikenneväylien korjausvelka ohjelmassa 2016-2018 myönnettiin yhteensä lähes 600 miljoonan euron lisärahoitus käytettäväksi kaikkien väylien, eli maantie-, rata- ja vesiväylien kunnossapitoon sekä niihin liittyvien digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen kolmen vuoden aikana. Korjausvelalla tarkoitetaan sitä rahasummaa, joka tarvittaisiin valtion teiden, ratojen ja vesiväylien saattamiseksi nykytarpeita vastaavaan kuntoon. Korjausvelkaohjelman tavoitteena oli pysäyttää korjausvelan kasvu ja kääntää se laskuun. Ohjelman valmistelussa kysyttiin asiakkailta, mitä väyläkohteita kunnostamalla saataisiin mahdollisimman suuri hyöty elinkeinoelämän kuljetuksille ja

työmatkaliikenteelle. Liikenneviraston johtava asiantuntija Vesa Männistö on tyytyväinen saatuun rahoitukseen, joka toi tervetulleen lisän huonokuntoisten teiden, rataverkon ja vesiväylien kunnostamiseen: - Rahoituksen tärkein saavutus oli se, että väyläverkkojen huonontuminen ja korjausvelan kasvu kyettiin pysäyttämään. Etenkin maantieverkolla pystyttiin panostamaan myös vähäliikenteisen tieverkon kunnostamiseen. Tätä ei oltu voitu tehdä vähään aikaan seutu- ja yhdysteille. Näin pystyttiin tukemaan muun muassa metsä- ja bioteollisuuden toimintaedellytyksiä.

Tienkunnostustoimet ja digitalisointi näkyvät pitkällä aikavälillä

Tienkäyttäjille ei välttämättä näy vielä se, että korjausvelkaohjelman lisärahoituksen käytössä on panostettu laatuun. Teiden päällysteitä on nyt uusittu aiempaa järeämmillä toimilla, kuten paksummalla päällystekerroksella ja kunnostamalla myös teiden rakenteita. - Tämä helpottaa kunnossapitoa tulevaisuudessa, Männistö

kertoo. Osana ohjelmaa pystyttiin edistämään väylien kunnossapidossa myös digitalisaatiota, jonka osuus oli 35 miljoonaa euroa. Digitaalisissa hankkeissa uudistettiin liikenne-, väylä- ja liikkumistietojen tuottamista, ylläpitoa ja jakelua monipuolisesti. Tavoitteena on aiempaa parempi aikataulujen pitävyys, väylien kunto, tiedotuksen reaaliaikaisuus sekä väylien käyttäjien turvallisuus ja tyytyväisyys. - Teiden kunnostuksen tavallista järeämmät toimet ja digitaaliset uudistukset kantavat hedelmää pitkälle tulevaisuuteen. Kaikki tämä olisi jäänyt tekemättä, jos lisärahoitusta ei olisi ollut, Vesa Männistö toteaa.

Merkittäviä kunnostuskohteita: Jännevirta, Aurora ja rataverkon turvalaitteet

Lisärahoitus antoi mahdollisuuden toteuttaa myös joitakin kalliimpia erityishankkeita, joita muutoin ei olisi voitu tehdä. Hyviä esimerkkejä tästä ovat Jännevirran silta, rautateiden turvalaitteiden uusiminen sekä pohjoisessa toteutettu Aurora-hanke, jossa luotiin automaattisen lii-

kenteen testialue ja toteutettiin mittava tienparannushanke valtatiellä 21. Näin mittavien kohteiden mahduttaminen perusväylänpitoon on normaalisti mahdotonta.

Miksi tienkäyttäjien tyytymättömyys edelleen jatkuu?

Tuoreen tutkimuksen mukaan tienkäyttäjien tyytyväisyys tieverkon kuntoon ei kuitenkaan parantunut. Rahoitusjakson aikana saatiin tienkäyttäjien tyytymättömyyden kasvu lähinnä pysähtymään. Syyksi Männistö näkee sen, että vaikka korjausvelkaohjelman rahoitussumma oli suuri, se oli kuitenkin vain pieni osa kokonaistarpeesta. - Käytännössä vuodessa saatiin vain noin 20 % lisä kunnossapidon rahoitukseen ja kun se jaettiin ympäri maata, niin se ei näy tielläliikkujille merkittävänä parannuksena. Vähäliikenteinen maantieverkko oli päässyt niin huonoon kuntoon, että kolmen vuoden lisäpanostus ei saanut sitä hyvälle tasolle, Männistö toteaa. Toisena syynä hän näkee sen, että lisärahoituksella ei kolmen vuoden aikana tehty erityisiä

Pitää tiellä.

Bridgestone Partner ‑palveluverkosto on kuljetusyrityksille tarjottavan Total Tyre Care ‑palvelun kulmakivi. Yhdistämällä kapasiteettinsa ja osaamisensa Bridgestone ja ammattitaitoiset Bridgestone Partner ‑jälleenmyyjät pystyvät tarjoamaan tarvittavat tuotteet ja palvelut kuljetusyritysten käyttökustannusten alentamiseksi.

investointeja talvihoitoon, johon hänen mukaansa yleensä ollaan tyytymättömiä. Tämä korostui etenkin, kun talvet sattuivat olemaan vaihtelevien keliolosuhteiden johdosta poikkeuksellisen haastavia. Tilanteeseen odotetaan parannuksia pidemmällä aikavälillä uusien talvihoidon linjausten ja uuden talvihoidon urakkamallin astuttua voimaan.

Kunnon heikkeneminen huolestuttaa

Kun rahoitus on nyt pudonnut ohjelmaa edeltävälle tasolle, edessä on väyläverkkojen kunnon heikentyminen. Männistö on huolissaan siitä, että korjausvelkaohjelman hyödyt tulevat syötyä aika nopeasti. Tie- ja rataverkon sekä vesiväylien kelvollinen kunnossapito on ehdoton edellytys elinkeinoelämän toimintakyvyn takaamiseksi sekä kaikkien kansalaisten turvallisen liikkumisen varmistamiseksi. Pysyvä lisärahoitus väylien kunnossapitoon tarvitaan kipeästi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 11

VR Transpointin uudet logistiset ratkaisut tehostamaan UPM:n raakapuukuljetuksia

V

R Transpoint ja UPM ovat sopineet uuden logistisen ratkaisun käyttöönotosta raakapuukuljetuksiin. Suunnitelmallinen pendeliliikenne asiakkaalle varatuilla vaunuilla lisää tehokkuutta ja vähentää päästöjä. VR Transpointin ja UPM:n uudessa raakapuiden kuljetusta tehostavassa ratkaisussa käytetään varattuja vaunuja, jotka kulkevat suljetussa kalustonkierrossa suunniteltua reittiä lastausja purkuaseman välillä. Varattujen vaunujen käyttö pitkäjänteisessä raakapuukuljetusten pendeliliikenteessä mahdollistaa molemmille osapuolille aiempaa paremman kuljetusten ennakoitavuuden, mikä tuo tehokkuutta ja lisäkapasiteettia kuljetuksiin. - Pendelit ovat tehokkain tapa kuljettaa raakapuuta rautateitse. Asiakkaalle varatut vaunut pendeliliikenteessä sopivat erityisesti kuljetuksiin, joissa on säännölliset raakapuuvirrat. Uusi toimintamalli edellyttää molemminpuolista sitoutumista tehokkuuden varmistamiseksi, VR Transpointin myynti- ja markkinointijohtaja Tero Kosonen toteaa ja jatkaa: - Kun asiakkaalle merkitty kalusto kiertää pendeliliikenteessä suunnitellusti ja pitkäjänteisesti, resurssihyötyjä saadaan

VR Transpointin ja UPM:n uudessa raakapuiden kuljetusta tehostavassa ratkaisussa käytetään varattuja vaunuja, jotka kulkevat suljetussa kalustonkierrossa suunniteltua reittiä lastaus- ja purkuaseman välillä.

laajemminkin, kuin pelkän vaunuston osalta. Tämä mahdollistaa esimerkiksi junakokojen tarkastelun ja kuljetusmäärän kasvun. Haluamme olla pitkäaikainen ja strateginen kumppani asiakkaillemme ja tarjota heille uudenlaisia logistiikkaratkaisuja. Uudenlainen toimintamalli VR Transpointin kanssa vahvistaa UPM:n asemaa kotimaan puumarkkinassa ja takaa rautatielogistiikan toimivuuden UPM:n investointien myötä kasvavissa puunhankintamäärissä ja mahdollistaa maatieteellisesti laajemman puunhankinnan. - Nyt tehdyllä sopimuksella varmistamme rautatielogistiikan toimivuutta kotimaisille tehtaillemme. Hankimme puuta suomalaisilta metsänomistajilta

kasvavissa määrin, ja nyt tehty sopimus varmistaa tehokkaat junakuljetukset. Pendeliliikenteeseen meille varattujen vaunujen avulla pystymme lisäämään junakuljetuksen osuutta ja varmistamaan tehtaiden puuhuoltoa aikaisempaa paremmin, kertoo UPM:n puunhankinnan ja metsätalouden johtaja Sauli Brander. Varattujen vaunujen pendeliliikenne käynnistetään UPM:n kanssa vaiheittain vuoden 2019 alusta lähtien. Varatuilla vaunuilla tarkoitetaan yksittäiselle asiakkaalle erikseen osoitettua ja muusta kalustosta kokonaan erillään pidettävää vaunustoa. Uusi toimintamalli on osa yhtiöiden pitkäaikaista raakapuulogistiikan kehittämistä.

Hyötyautojen ensirekisteröinnit odotusten mukaisiin lukemiin

H

yötyautojen ensirekisteröinnit päätyivät vuonna 2018 lähes edellisvuoden lukemiin. Kuluneen vuoden myynteihin vaikuttivat paitsi autoverotuksen muutos myös lainsäätäjän ilmoitus mahdollisista uusista mittaja massasäädösmuutoksista.

Raskaiden kuorma-autojen ensirekisteröintien määrää hillitsivät lisäksi päällerakentajien toimitusvaikeudet, mitkä johtuivat suurilta osin ajoneuvoissa tarvittavien komponenttien heikosta saatavuudesta maailmalla. Kuorma-autoja ensirekisteröitiin vuonna 2018 yhteensä 3 897, joka on 12,2 % enemmän kuin vuonna 2017. Raskaiden yli 16 tonnisten ensirekisteröinnit asettuivat 2904 autolla vuoden 2017 tasolle. Myös pakettiautoja ensirekisteröitiin samaan tahtiin kuin vuonna 2017. Keskikokoisten 6-16 tonnin kuorma-autojen rekisteröintien määrä oli 2,9 % pienempi kuin vuonna 2017.

Suurimmat kasvuprosenttilukemat merkittiin kevyiden, alle 6 tonnin kuorma-autoissa, missä kasvua peräti 121 %. Taustalla lava-autoista muuttettujen kevyt kuorma- autojen vahva kysyntä. Vuonna 2018 rekisteröitiin 15 515 uutta pakettiautoa, kun vastaava määrä vuonna 2017 oli 15 525. Uusia linja-autoja rekisteröitiin viime vuonna 475, joka on 7,6 % vuotta 2017 vähemmän.

Maltilliset odotukset vuodelle 2019

Joulukuussa ensirekisteröitiin 319 kuorma-autoa, joka on 17,7 % vuoden 2017 joulukuuta enemmän. Kuorma-autojen kysynnän kasvu johtuu pääosin pienten alle 6 tonnin kuorma-autojen kysynnän kasvusta. Yli 16 tonnin kuorma-autoja rekisteröitiin 2 904, joka on 1,3 % enemmän kuin vuonna 2017. Suurten ja keskikokoisten kuorma-autojen ensirekisteröintien on ennakoitu pysyvän samalla verrattain korkealla tasolla myös tänä vuonna. Pienten kuorma-autojen

kysynnän on ennakoitu kääntyvän maltilliseen vähenemään. Joulukuussa ensirekisteröitiin 1 104 pakettiautoa, sekin saman verran kuin vuoden 2017 joulukuussa. Yli 15 000 pakettiauton rekisteröintimäärä on verrattain korkea, se ylitettiin 2010-luvulla ensimmäisen kerran vasta vuonna 2017. Pakettiautojen ensirekisteröintien määrää jarrutti vuosikymmenen alkuvuosina talouden taantuma. Vuonna 2019 ensirekisteröintien on arvioitu pysyvän noin 15 500 pakettiauton tasolla. Joulukuussa linja-autoja ensirekisteröitiin 25. Linja-autojen ensirekisteröintien määrän on ennakoitu vuonna 2019 kasvavan, sillä tälle vuodelle on tulossa useita kaupunkiliikenteen kilpailutuksia. Sen sijaan kaukoliikenteen kaluston uusimismahdollisuudet ovat nykyisessä kilpailutilanteessa rajallisia. Kokonaiskysynnän on ennakoitu kasvavan 560 linja-autoon.

Edullista varasto / tallitilaa 24-300m2 Pyydä tarjous!

CE


12 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Otto Lahti, johtava asiantuntija, Traficom:

Uudet siltasäännöt V

ireillä olevassa, keväällä lausuntokierroksella olleessa raskaiden yhdistelmien mittoja ja massoja koskevassa asetusmuutoksessa merkittävin asia olisi reilusti nykyistä pidempien yhdistelmien salliminen liikenteeseen. Isoihin muutoksiin yhdistetään tyypillisesti pienempiä samaan asetukseen tai lakiin liittyviä muutoksia. Raskaan kaluston mittojen tarkastelun yhteydessä on huomioitava myös uusista pituuksista johtuvat massoihin liittyvät muutostarpeet. Vakiopalikoista kasattavaan pitkään yhdistelmään tulee yli yhdeksän akselia ja pitkään puoliperävaunuun sopii lavetista ja Ruotsista tuttuja yli 3-akselisia telejä. Näiden syiden takia mittamuutokseen kuuluu uudet massat 10- ja 11 -akselisille yhdistelmille ilman paripyörävaatimusta ja uudet raskaammat 4- ja 5-akseliset telit. Massojen tarkastelun yhteydessä käytiin läpi myös infran kannalta tärkeät siltasäännöt eli ääriakselivälien rajaamat auton ja yhdistelmän suurimmat sallitut massat. Sillan kuormituksen kannalta on hyvin oleellista, kuinka pitkällä matkalle kuormitus jakautuu. Tämän takia akselimassojen ja yhdistelmämassojen lisäksi tarvitaan siltasäännöt. Sillan rasitusten kannalta on sama, syntyykö massa keskittymä autosta, perävaunusta vai auton viimeisestä telistä ja perävaunun ensimmäisestä telistä. Oman lisähaaste määrittelyille on moduuliyhdistelmät, missä pitää huomioida kahden peräkkäisen perävaunun yhteisvaikutus. Lähtökohtana on samat rajat varsinaiselle perävaunulle ja dollyn ja puoliperävaunun yhdistelmälle. Siltasäännöt vaikuttavat nopeasti katsottuna autoilijoiden kiusalta, mutta pohjimmiltaan niillä on merkittäviä positiivisia vaikutuksia autoilijoiden suuntaan. Painorajoituksia ei tarvitse asettaa yhtä herkästi, jos kaikkien ajoneuvojen ja yhdistelmien rasitukset voidaan rajata tarkemmin. Teoreettisena esimerkkinä toimii hyvin 10-metrinen silta, jolle voidaan sallia 42-tonnin 5-akselinen 810 cm ääriakselivälillä oleva ajoneuvo. Lyhyimpien 5-akselisten 42-tonnisten perävaunujen ääriakseliväli on vain hieman yli seitsemän metriä ja joissain puutavarayhdistelmissä auton 27 t teli ja perävaunun 18 t teli mahtuvat kahdeksan metrin sisään. Kaksi jälkimmäistä esimerkkiä voivat olla yli

Yleisin 76-tonninen yhdistelmä raakapuu ja maa-aineskuljetuksissa on 4-akselinen auto yhdellä etuakselilla ja 5-akselinen paripyöräkärry. Siltasääntölaskennassa asiat menevät teori- assa täysin samalla tavoin trippe- lin ja tridemin kohdalla.

2+2-akselisen auton kohdalla vetävä teli on 21-tonninen ja täydellä kuormalla painojakauma on niin takana kuin telin kantavuus mahdollistaa. Massat ja mitat menevät tässä tapauksessa hieman eri tavoin kuin ensimmäisessä esimerkissä.

sillan mitoituskuormitusten ja aiheuttavat huomattavan nopeaa sillan käyttöiän lyhenemistä. Lainsäädäntö ei luonnollisestikaan voi koskaan huomioida yksityiskohtaisen täydellisesti kaikkia vaihtoehtoja, mutta isojen linjojen pitää toimia tasapuolisesti, jotta elinkeinoelämä saa yhteiskunnan infrasta parhaan mahdollisen hyödyn. Esimerkkiin viitaten tarvitaan kaikille raskaille kahden peräkkäisen telin massakeskittymille vastaava siltasääntö kuin autoille on nykyisin. Muuten kriittisten siltojen suojelemiseksi täytyy asettaa ajoneuvo ja telipainorajoituksia, jotka rajaa turhaan pitkien autojen massoja, vaikka vain lyhyet akselivälit aiheuttavat ongelmia. Niin kauan, kun painorajoitukset ovat perinteisiä liikennemerkkejä tien varressa, täytyy niiden olla varsin yksinkertaisia. Monimutkaiset ääriakseliväleihin perustuvat massaa rajoittavat laskentakaavat pitää antaa lainsäädännön puolella.

Kaksi uutta vaatimusta

Toistaiseksi vielä valmistelussa olevassa asetusmuutoksessa on suunnitteilla kaksi uutta siltasääntöä, mitkä on syytä huomi-

oita raakapuu- ja maa-aineskuljetuksissa. Uusilla säännöillä olisi vaikutuksia myös lyhyisiin ja raskaisiin jauhekuljetuksiin valmistettuihin varsinaisiinperävaunuihin. Kuljetusala kommentoi aktiivisesti esitettyjä vaatimuksiin asetuksen lausuntokierroksella, mitkä otettiin luonnollisesti huomioon jatkovalmistelussa. Perävaunun suurinta sallittua massaa rajoitettaisiin samalla laskentakaavalla kuin 5-akselisen auton massaa. 42-tonnisen (18+24) perävaunun ääriakselivälin pitäisi olla vähintään 809 cm. Jokainen sentti tämän alle laskisi perävaunun sallittua massaa 35 kg. 4-akseliselle tyypilliset 38 t ja 36 t massat edellyttävät 695 cm ja 638 cm ääriakselivälejä. Vetävän ajoneuvon takatelin ja vedettävän ajoneuvon etutelin massaa rajattaisiin samalla 5-akselisista autoista tutulla laskentakaavalla. Raskaissa täysperävaunuyhdistelmissä vetoautossa on tyypillisesti 27 t 3-akselinen teli tai 21 t 2-akselinen teli takana. Perävaunujen osalta 18 t etuteli on standardi ratkaisu tällä hetkellä. Täysiin massoihin ei pääse likimainkaan pelkällä nykylainsäädännön mukaisella 3 m auton viimeisen akselin ja

perävaunun ensimmäisen akselin välillä. Peräkkäisten telien 45 tonnia edellyttää 895 cm ääriakseliväliä auton takatelin ensimmäisen ja perävaunun etutelin viimeisen akselin välillä. Tyypillisillä telien sisäisillä akseliväleillä 27- ja 18-tonnisten telien välin pitää olla tasan viisi metriä. 2-akselisen 21-tonnisen auton takatelin ja perävaunun 18-tonnisen etutelin välin pitää vastaavasti olla noin 457 cm. 76-tonnisessa B-linkissä syntyy kaksi vetävän ajoneuvon ja vedettävän ajoneuvon telien paria. Auton vetävän telin massa on useissa tapauksissa 21 t. jolloin auton ja linkin välin tarvitsee olla noin 4,5 metriä. Linkin ja puoliperävaunun 24-tonnisten telien välin pitää olla myös noin 4,5 metriä. Tarkassa laskennassa pitää huomioida linkin telin akselivälit, mitkä ovat usein hieman pidempiä käytettäessä ohjaavaa akselia viimeisenä akselina. Lausuntokierroksella viiden metrin telien välien vaatimusta pidettiin jopa kohtuuttoman suurena vaatimuksena verrattuna Ruotsin neljän metrin vaatimukseen. Vaatimus on käytännössä lähes sama, koska Ruotsissa auton 3-akseliselle telille sallitaan 24 tonnia. Suomalaisella

laskentakaavalla 24 t ja 18 t telin välisen etäisyyden pitää olla vähintään 413 cm. Rajat ylittävässä liikenteessä kaluston mitoitukseen on syytä paneutua entistä huolellisemmin jatkossa, koska Suomen puolella on tulossa uusia vaatimuksia ja Ruotsissa on käytettävistä teistä riippuen vanhat vaatimukset tai uudet Bk 4 verkon (74-tonnisten verkko) vaatimukset. Vanhojen autojen ja perävaunujen käyttöä ei kiellettäisi uuden asetuksen voimaantulon yhteydessä ja niitä uudet siltasäännöt koskisivat vasta viiden vuoden siirtymäajan jälkeen. Useissa tapauksissa pidemmällä aisalla voisi yhdistelmän massan säilyttää entisellään myös viiden vuoden siirtymäajan jälkeen.

Yhdistelmän mitoitus käytännössä

Siltasääntöjä on helpointa lähestyä muutamalla käytännön esimerkillä, mitkä kaikki ovat lyhyillä akseliväleillä olevia 76 -tonnisia yhdistelmiä. Osittain teoreettisen esimerkin tekeminen on helppoa, koska kuorman painopisteen ja kuljettavien esineiden pituuden tai tiheyden voi valita malliin sopivaksi, mikä ei tietenkään todellisuudessa ole


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 13 19,3 m yhdistelmän ääriakselivälin saavuttamiseksi perävaunuun tarvitaan yhdistelmän etupään mitoituksen jälkeen 700 cm ääriakseliväli, jolloin perävaunun siltasääntö rajaa perävaunun massaksi 38200 kg. Varsin tiukasti mitoitetussa yhdistelmässä on kaikista siltasäännöistä huolimatta 675 kg pelivaraa auton ja perävaunun välillä.

76-tonninen B-linkki

Akselimäärän ollessa 5+4 niin auton ja perävaunun osalta jää auton ja perävaunun massajakaumaan paljon enemmän pelivaraa. Massojen jakautuminen voi vaihdella varsin laajalla alueella 42-34…38-38.

Suurimpaan sallittuun yhdistelmämassaan rakennettavaan 9-akseliseen B-linkkiin liittyy paljon haasteita. Useissa ratkaisuissa auton massa jää vajaaksi ja linkin teli menee selkeästi ylikuorman puolelle. Huomioitavia siltasääntöjä on varsin paljon tässä yhdistelmä tyypissä.

aina mahdollista. Esimerkit auttavat kuitenkin hahmottamaan asiaa parhaiten. Viimeisen parin vuoden aikana poliisin valvonnassa on paljastanut valitettavan paljon yhdistelmiä, joissa painojakauma menee väkisin pieleen kuljetettavilla tavaralajeilla. Todellisten yhdistelmien suunnittelussa olisikin sen takia syytä tarkastella nykyistä huolellisemmin miten pahasti akseli- ja telimassat menevät pieleen erilaisilla käytännön kuormauksilla 76 t yhdistelmämassalla.

4+5-akselinen täysperävaunuyhdistelmä

Yleisin 76-tonninen yhdistelmä raakapuu ja maa-aineskuljetuksissa on 4-akselinen auto yhdellä etuakselilla ja 5-akselinen paripyöräkärry. Siltasääntölaskennassa asiat menevät teoriassa täysin samalla tavoin trippelin ja tridemin kohdalla. Auton ääriakseliväliksi on valittu 640 cm saatavilla olevien perusakselivälien kautta, jolloin auton suurin sallittu massa on 34720 kg Auton takatelin etummaisesta akselista perävaunun etutelin taaempaan akseliin on 886 cm, mikä rajaa näille teleille yhteensä 44710 kg massan. Tarkalla laskennalla ylikuormalta välttyy,

kun lastaa auton etuakselille 8000 kg ja takatelille 26710 kg 42000 kg perävaunu edellyttää 809 cm ääriakseliväliä perävaunuun, esimerkin mitoituksessa vaatimus täyttyy tasan 76 tonnin yhdistelmämassa edellyttää 19,3 m ääriakseliväliä yhdistelmää, mikä täyttyy 10 cm marginaalilla Mitoitus on mahdollinen varsin maltillisella aisan pituudella, kun vetokidan voi sijoittaa trippeli puuautoille tyypilliseen tapaan reilusti viimeisen akselin takapuolelle. Sorakasettiyhdistelmissä telien väliä pitää hakea pidemmällä aisalla.

2+2-akselinen vetoauto 76-tonnisessa

2+2-akselisen auton kohdalla vetävä teli on 21-tonninen ja täydellä kuormalla painojakauma on niin takana kuin telin kantavuus mahdollistaa. Massat ja mitat menevät tässä tapauksessa hieman eri tavoin kuin ensimmäisessä esimerkissä. - Auton ketteryyden takia perusakseliväliksi on valittu lyhin mahdollinen, millä saa autolle 34-35 t massan. Tässä tapauksessa auton 630 cm ääriakseliväli rajaa auton massaksi 34400 kg - Auton takatelin 21 t ja perävaunun etutelin 18 t massat edellyttävät 723 cm ääriakseli-

väliä näille teleille, mikä täyttyy tasan kuvan mitoituksessa - 76 t yhdistelmämassan edellyttämän 19,3 m ääriakselivälin saavuttamiseksi varsinaisen perävaunun oikaisupituus on säädetty 33 cm edellistä esimerkkiä pidemmäksi 2+2 akselisella autolla paino jakautuu tasaisemmin, jolloin auton viimeisen akselin ja perävaunun ensimmäisen akselin väli voi olla hieman lyhyempi. Koko yhdistelmän siltasääntö koskee kaikkia ja perävaunujen mitoitukseen tulee oma lisämauste, jos niitä vedetään eri akselijärjestelyllä olevilla autoilla.

5+4-akselinen 76-tonninen

Akselimäärän ollessa näin

päin auton ja perävaunun osalta jää auton ja perävaunun massajakaumaan paljon enemmän pelivaraa. Massojen jakautuminen voi vaihdella varsin laajalla alueella 42-34…38-38. 490 cm perusakselivälillä syntyy 765 cm ääriakseliväli ja 40475 kg kokonaismassa autolle. 430 cm perävaunun aisan Amitalla ja jotenkin sora-autoon sopivalla vetokidan sijainnilla telien ääriakseliväliksi syntyy 876 cm, mikä rajaa telien suurimmaksi sallituksi yhteenlasketuksi massaksi 44360 kg. Perävaunun etutelille voi suunnitella vain 17360 kg kuorman, koska sora-auton takatelin massa on normaalissa käytössä aina täynnä. Tämä onnistuu helposti mitoittamalla kasetin paikka rungolla riittävän taakse.

Suurimpaan sallittuun yhdistelmämassaan rakennettavaan 9-akseliseen B-linkkiin liittyy paljon haasteita. Useissa ratkaisuissa auton massa jää vajaaksi ja linkin teli menee selkeästi ylikuorman puolelle. Huomioitavia siltasääntöjä on varsin paljon tässä yhdistelmä tyypissä, joten ne on syytä käydä läpi. Esimerkin yksinkertaistamiseksi kaikki akselivälit teleillä on 135 cm. Auton ja linkin muodostama 52-tonnisen yhdistelmän ääriakselivälin pitää olla vähintään 1180 cm. Auton telin ja linkin telin siltasäännöstä tulee tässä tapauksessa kovempi vaatimus, joten tämä mitta ei ole rajoittava. Auton vetopöytä sijoitetaan esimerkissä siten, että telille kohdistuu 20 t, jotta linkin teli voidaan tuoda mahdollisimman eteen. 21 t auton takatelillä edellyttäisi 29 cm pidempää akseliväliä auton ja linkin välille. Auton 2. akselin ja linkin 3. akselin välin pitää olla vähintään 866 cm 44 t yhteenlasketun massan perusteella. Linkin ja puoliperävaunun teleille kohdistuu yhteensä 48 t, joten niiden ääriakselivälin pitää olla vähintään 980 cm. Vaatimus koko yhdistelmän 19,3 m ääriakselivälistä edellyttää vielä 8 cm lisää aiempien yhteenlaskettujen akselivälien päälle. Esimerkissä tämä vaatimus on täytetty venyttämällä puoliperävaunu sopivaan mittaan. Esimerkin kuormatilojen mittakuvat osoittavat varsin hyvin alussa B-linkin perushaasteen. Raskaalle tavaralle suunnitellun lyhyen 76 t B-linkin massakeskittymät pitää sijoittaa varsin kauas linkin telistä.


14 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Urakointi J-P Heikkilän Sisu Polar Timber 8x4 kuormanhaussa Hauhon kulmilla - vuoden 2019 ensimmäisinä päivinä pakkasta oli sopivasti puunajoon.

Sisukasta puunajoa ja muuta urakointia

U

rakointi J-P Heikkilä Oy Hauholta tarjoaa monipuolista ura- kointipalvelua laajalle asiakaskunnalle - myös raakapuunajoa. Jari-Pekka Heikkilä aloitti

työuransa isänsä Hannun traktoriurakointiyrityksessä. - Perustin oman toiminimen vuonna 2006 ja alussa tein pääasiassa vuokrakuskikeikkaa ajaen mm. sora-autoa. Sitten hankin oman traktorin urakointikäyttöön mutta jatkoin edelleen

ajohommiakin; puunajon opin ollessani hauholaisella Järvellä kuskina parin vuoden ajan. Kipinän tukkiautoihin sain kuitenkin jo lapsena mummolassa Keminmaalla missä pääsin pappani Jussi Lehtovirran SM- Sisun kyytiin. Enomies Ville Lehto-

virta jatkaa edelleen suvun puunajoperinnettä siellä suunnala, juttelee Jari-Pekka Heikkilä.

Puunajo osaksi monipuolista toimintaa

2010-luvun taitteessa Heikki-

lä alkoi lisätä kalustoa ja alkuvuodesta 2012 oli aika hankkia ensimmäinen puutavara-auto. - Ostin 1,6 miljoonaa kilometriä ajetun nostotelisen Mack-Sisun millä piti vähän harrastella mutta pian puunajoa alettiin tekemään tosissaan. Niinpä vaih-

Joulun alla 2018 J-P Heikkilän Sisun perään saatiin uusi Weckmanin 5-akselinen puutavaraperävaunu varustettuna jämäköillä 11-tonnisilla Terminator XXL 11 tukkipankoilla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI doin loppuvuodesta 2012 uuden kolmiakselisen Sisun, mikä taitaa muuten olla ainut Mercedes- Benzin akseleilla valmistettu Polar. Sillä mentiin hyvin neljä vuotta kunnes oli aika päivittää Sisu tähän uuteen neliakseliseen Euro 6 Polar Timberiin, mikä on ollut ajossa nyt parin vuoden ajan - kilometrejä on mittarissa kohta 450 000 eikä tekniikan kanssa ole ollut mitään murheita, kertoo Heikkilä. Puunajon rinnalla Urakointi J-P Heikkilä tekee monipuolista traktoriurakointia kuten lumenaurausta ja hiekoitusta, pihojen pesua ja kastelua, viheralueiden hoitoa sekä heinän paalausta ja kuljetusta. Lisäksi noutopihalta tarjotaan erilaisia maa- ja kiviaineksia sekä puuhaketta ja kuorikatetta. - Vuonna 2015 aloitimme tehdaspalvelut Riihimäen Fortumin laitosalueella yhdessä Haapaniemen Koneaseman kanssa. Meillä on siellä omaa kalustoa viisi pyöräkuormaaja ja kolme koukkuautoa joista kaksi on Sisuja - toinen niistä on varustettu Keslan nosturilla ja muuttuu tarvittaessa puunajoon pankkolavalla. Ennen tehdaspalveluiden aloittamista meillä oli hakeautokin parin vuoden verran metsähakkeen ajossa, sanoo Heikkilä.

Laaja ajoalue ja pitkiä siirtoja

Puuta Urakointi J-P Heikkilä ajaa tänä päivänä UPM:lle H & P Raution kautta. Lisäksi palvellaan hakeyrityksiä ym. ja jonkin verran puunajoa on myös Biowatille. - Ajoalueemme on aika laaja; kuormat otetaan kyytiin pääasiassa Hauhon ja Hämeenlinnan alueelta mutta välillä pinoja on pitkin koko Kanta-Hämeen aluetta. Kuitupuu ajetaan Kuusanniemen, Kaipolan ja Rauman tehtaille - tukkipuu Korkeakoskelle, Renkoon, Poriin ja Pellokseen. Ajomatkat ovat välillä jopa yli 250 kilometriä suuntaansa ja keskimäärinkin jotain 120-150 kilometriä. Terminaaleihin ajo tuntuu myös lisääntyvän koko ajan, toteaa Heikkilä.

Uusi auto entistäkin parempi

Uuteen Sisu Polar Timberiin Heikkilä ja kuljettaja Antti Viitanen ovat kaikin puolin tyytyväisiä: - Tämä hyvin vääntävällä Euro 6 moottorilla varustettu Sisu on aiempaa Euro 5 mallia polttoainetaloudellisempi, vaikka nyt on yksi akseli enemmän ja kokonaispainoa täydet 76 tonnia. Kulutus per kuljetettu tonni on siis lakenut merkittävästi. Ohjaamo on toimiva kokonaisuus ja sen jousitus on nyt paljon aiempaa miellyttävämpi. Tähän puuautoon ja uu-

KULJETUS 15

denmpaan koukkuautoomme tuli Powershift vaihdeautomatiikka, mikä kyllä toimii ihan hyvin mutta olemme molemmat Fuller-miehiä ja myös välillä maastokin on todella mäkistä, joten seuraavia autoja tilattaessa palaamme kehityksessä taaksepäin. On hienoa että Sisu edelleen tarjoaa Fullerin nykyautoihin sillä se on paras vaihteisto mitä on koskaan valmistettu. Kaupat Sisuista Heikkilä on tehnyt Ville Kaihun kanssa ja yhteistyö toimii. - Hyvässä hengessä on päästy aina yhteisymmärykseen ja suomalainen kuorma-autovalmistaja palvelee muutenkin esimerkillisesti asiakkaitaan. Huolloissa Sisumme käyvät Pirkkalan Veholla ja Hämeenlinnan Raskoneella - lisäksi laitamme autoja omalla hallillamme, Heikkilä kertoo. Nosturina Heikkilän Sisu Polar Timberissä on väkevä Kesla 2114ZT, mikä ostettiin noin vuosi sitten Kongan Konepajalta. - Voin vain todeta että kyllä ihminen on tyhmä kun on aiemmin ajanut L-puomisella nosturilla. Tämä Z-mallin nosturi on aivan omassa luokassaan käyttömukavuuden suhteen, kun nupin tapit saa kuormata huoletta täyteen ilman että tarvitsee miettiä nosturille koloa eikä ajettaessa siltoja. Ja kun päästään tehtaalle niin ei joudu loikkimaan edestakaisin nosturia siirtelemään, mikä on aina turvallisuusriskikin, huomauttaa Heikkilä.

Perässä kulkee kotimaista laatua

Sisun perään urakointi J-P Heikkilä sai loppuvuodesta 2018 tuliterän Weckmanin 5-akselisen puutavaravaunun. - Kotimaista suositaan koko yhdistelmässä ja Weckmanin vaunuilla on todella hyvä maine puuautoilijoiden keskuudessa. Halpoja ne eivät ole mutta laatuhan yleensä hieman maksaa hankittaessa mutta tulee edullisemmaksi pitkässä juoksussa. Uudessa pankonsiirrolla ja paineilmakiristimillä varustetussa vaunussamme on rautajouset ja rumpujarrut eli perinteiseen tekniikkaan luotetaan. Akseleista nousee toinen, kolmas ja viides. Renkaissa päädyimme Bridgestonen laatuun, mihin luotamme myös vetoautossa. Olemme ajaneet W990 vetopyörillä jopa 200 000 kilometriä joten renkaissakin kannattaa panostaa parhaisiin tuotteisiin jos haluaa säästää. Uuden kärryn pankot ovat Terminator XXL:t 11 tonnisina ja 3,30 m pituisilla liukuestetolpilla, mitkä kantavat kuorman kuin kuorman ryhdikkäästi ja silti niiden paino on yllättävänkin alhainen, kertoo Heikkilä.

- Kipinän puunajoon sain jo lapsena mummolassa Keminmaalla, missä pääsin pappani Jussi Lehtovirran SM-Sisun kyytiin ja kai sieltä lähti myös mieltymys suomalaiseen kuorma-autoon, sanoo yrittäjä Jari-Pekka Heikkilä.

Laatua ja tyyliä teilla! lisävar us

Kauttamme laaja valikoima lisä- ja työvaloja: - X-Vison - Seeker - BullPro - Rigid - Hella

Euroopan laajuisen suosion saavuttaneet, huippulaatuiset ja innovatiiviset tuotteet, sekä asiakkaan toiveiden mukaiset ratkaisut jo kymmenien vuosien kokemuksella.

Urakointi J-P Heikkilä Oy:n kuljettaja Antti Viitanen on tyytyväinen uuden Sisu Polarin ajo-ominaisuuksiin ja myös ohjaamon entistä miellyttävämpään jousitukseen.

www.hio-mex.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

16 KULJETUS

Ainutlaatuinen kokeilu osoitti:

Metsäteiden parannustöihin lisäpotkua 3D-mallinnuksella A inutlaatuisessa pilottikokeilussa Suomen metsäkes- kus, Tieto ja Geotrim kartoittivat metsäteiden kuntoa uudella laserkeilausmenetelmällä, jossa metsäteistä saadaan lasersäteiden avulla mittatarkkaa kolmiulotteista tietoa. Menetelmällä saadaan näin entistä tarkempaa tietoa metsäteistä ja niiden kunnosta. Tämä tehostaa esimerkiksi teiden perusparannustöiden suunnittelua ja kunnostustöiden toteutusta.

tiin laserkeilauksella, jossa laserkeilain kiinnitettiin autoon ja kauko-ohjattavaan drone-lennokkiin. Pilotti toteutettiin viidellä metsätiellä Lapuan ja Kauhavan alueella viime keväänä. Metsäteiltä kerätystä keilausja kuvausaineistosta erottuvat hyvin esimerkiksi syvät ajourat ja muut tienkäytöstä aiheutuneet vauriot kuten kuopat ja painaumat sekä roudan kohottamat kivet. Aineiston ja paikkatietoohjelmien avulla voidaan mitata esimerkiksi tien sorastusleveyttä ja selvittää, onko metsätien kääntöpaikka riittävän leveä puunkuljetusautoille.

Pilottikokeilussa hyödynnettiin ensimmäistä kertaa infrarakentamisessa käytettävää laserkeilaukseen perustuvaa mobiilikartoitusmenetelmää metsäteiden kartoittamiseen. Samalla selvitettiin, miten kerättyä dataa ja siitä jalostettua tietoa voidaan hyödyntää metsäteiden perusparannuksen suunnittelussa sekä metsäteiden tarkastuksen ja omavalvonnan digitalisoinnissa. Kokeilu toi myös tietoa koneoh-

Puutavarakuljetukset tehokkaammaksi paremman datan avulla

Hyväkuntoiset metsäautotiet ovat erittäin tärkeässä roolissa metsäteollisuuden puuhuollossa.

jauksen hyödyntämisestä metsäteiden rakentamisessa. - Metsäteiden kunto on herättänyt paljon keskustelua viime aikoina puuhuollon turvaamisen näkökulmasta. Pilottikokeilumme tulokset ovat erittäin lupaa-

via, ja saimme käyttökelpoista aineistoa muun muassa metsäteiden kunnon tarkistamiseen ja parannustöitä varten, kertoo projektipäällikkö Jussi Pasanen Suomen metsäkeskuksesta. Metsäteiden kuntoa selvitet-

www.dealer.volvotrucks.fi/auto-kilta

Laserkeilausmenetelmällä kerättyä aineistoa ja kuvatietoa metsäteistä voidaan käyttää jatkossa moniin tarkoituksiin. Aineistosta erottuvat metsätien ongelmakohdat ja niiden tarkka sijainti, mikä helpottaa tien perusparannustöiden suunnittelua ja käytännön toteutusta.

- Kartoitusmenetelmällä saadaan metsätiestä suuri määrä dataa, josta voidaan tuottaa automaattisesti eri käyttötarkoituksiin soveltuvaa tietoa. Datasta voidaan kaivaa esille esimerkiksi kunnostusta kaipaavat metsätien kohdat, puun kuljetusten kannalta ongelmalliset metsätien paikat ja näin tehostaa puutavarakuljetuksia. Tai datasta voidaan tuottaa visuaalinen videoesitys tiekunnan kokoukseen metsätietä koskevan päätöksenteon tueksi, sanoo Juha Malinen, Senior Consultant Tiedolta. Aineisto hyödyttää myös puutavarakuljetusten suunnittelua tulevaisuudessa, sillä puunkuljetuskaluston automaatioajoa varten tarvitaan tarkkaa paikkatietoaineistoa metsätieverkostosta. Metsäteiden laserkeilaus on yksi mahdollinen menetelmä tämän tiedon tuottamiseen. Metsäteiden kuntokartoituksen uusia menetelmiä on kokeiltu osana hallituksen Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä -kärkihanketta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

9.–11.5.2019 Messukeskus Helsinki Kuljetus-Logistiikka 2019 -messut kokoaa kattavasti koko kuljetus- ja logistiikka-alan yhteen. Kansainvälisessä suurtapahtumassa ovat mukana kaikki alan merkittävimmät toimijat. kuljetuslogistiikka.fi Tapahtumasta ja osallistumisesta lisätietoa: Risto Wuolle +358 400 970 788 tai osoitteesta kuljetuslogistiikka.fi

Tapahtuman toimeksiantajat

Yhteistyössä


METSÄALAN AMMATTILEHTI

18 KULJETUS

Mercedes-Benzin raskaissa kuormaautoissa rekisteröinti- ja markkinaosuusennätys vuonna 2018

V

Mercedes-Benz saavutti vuonna 2018 Suomessa yli 16-tonnisissa kuorma-autoissa historian parhaan markkinaosuuden 20,14 prosenttia.

uonna 2018 Suomessa ensirekisteröitiin ennätykselliset 583 raskasta yli 16-tonnista MercedesBenz-kuorma-autoa. Markkinaosuus nousi 20,14 prosenttiin, joka on kaikkien aikojen ennätys. Rekisteröinnit lisääntyivät 7,8 prosenttia vuodesta 2017. Näillä kappaleilla Mercedes-Benz oli Suomen 3. suosituin kuorma-automerkki.

Mercedes-Benzin kuorma-autojen myyntijohtaja Jouni Kummala muistuttaa, ettei Mercedes-Benzin viime vuoden loistotulos olisi ollut mahdollinen ilman oman myyntiorganisaation asiantuntemusta ja asiakkaiden osoittamaa luottamusta. - Mercedes-Benzin nykyinen kuorma-automallisto on ennätyksellisen laaja ja markkinoiden ajanmukaisin. Mercedes-Benzin taloudellisuutta, luotettavuutta ja teknistä etumatkaa arvostetaan, ja ne tarjoavat yrityksille myös

selvää kilpailukykyä niiden jokapäiväisessä toiminnassa, Kummala painottaa. - Olemme panostaneet vahvasti oman myynti- ja huoltoverkostomme asiantuntemuksen ja asiakaskokemuksen kehittämiseen. Kiitos viime vuoden menestyksestä kuuluukin sekä omalle organisaatiollemme että uskollisille asiakkaillemme, jotka ovat luottaneet meihin ja tähtimerkkisiin kuorma-autoihin, Jouni Kummala kiittää. Mercedes-Benzin jatkuvan

- Veho täyttää 80 vuotta ja Mercedes-Benzin kanssa on tehty hyvää yhteistyötä koko matkan, sanoo toimitusjohtaja Juha Ruotsalainen.

tuotekehityksen tuloksena markkinoille esitellään jälleen aiempaa kehittyneempiä hyötyajoneuvoja. - Syksyllä IAA-näyttelyssä esiteltu uusi Actros mikä on mullistava monella tapaa ja se tuleekin osaltaan vahvistamaan asemaamme markkinoilla entisestään, uskoo Kummala.

Mercedes-Benz kuormaautoilla paras kokonaistyytyväisyys myynnissä ja huollossa

- Myös ratkaisut tulevaisuuden kuljetustarpeisiin on jo Mercedes-Benzillä olemassa, ilmoittaa myyntijohtaja Jouni Kummala.

Mercedes-Benz kuorma-autojen panostus myynti- ja huoltoverkostoon sekä henkilöstön koulutukseen näkyy asiakkaiden kokemuksissa ja tyytyväisyydessä. Vuonna 2018 Mercedes-Benz kuorma-autot saavutti hyvät tu-

lokset Taloustutkimuksen tekemässä Tieliikenteen tavarakuljetukset 2018 CSI-benchmarking -tutkimuksessa. Alle vuosi sitten uuden kuorma-auton ostaneista asiakkaista antoi MercedesBenzille parhaan arvosanan, kun kysyttiin kokemusta kokonaisuudessaan automyynnin palveluihin. Myös merkkihuoltojen osalta Mercedes-Benz kuormaautot sijoittui ensimmäiseksi, kun vertailtiin kokonaiskokemusta huollon toimintaan. Vuosittain toteutettava tutkimus selvittää kuorma-autoalan ammattilaisten näkemyksiä eri yrityksistä ja tuotteista. Vastaajista 62 % oli Suomen kuljetus ja logistiikka SKAL ry:n jäseniä. Maantieteellisesti otos kattoi koko Suomen Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimus to-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 19

Mercedes-Benzin nykyinen kuorma-automallisto on ennätyksellisen laaja ja markkinoiden ajanmukaisin.

teutettiin kirjekyselynä.

Veho 80 vuotta

Mercedes-Benz ajoneuvojen maahantuoja, vuonna 1939 perustettu Veho juhlii tänä vuonna 80 vuotista taivaltaan. Yritys työllistää 1860 henkilöä ja liikevaihtoa syntyi 2018 noin 1,171 miljoonaa euroa. Suomen lisäksi toimintaa on Ruotsissa ja Baltiassa, joista kertyykin jo noin 25 % liikevaihdosta. - Vehon lähitulevaisuuden johtoajatus on Liikuttaa kestä-

västi, mikä kuvaa kestävää ja vastuullista toimintaa kaikessa tekemisessämme. Asiakastyytyväisyys, henkilöstön hyvinvointi ja mahdollisimman vähäinen kuorma ympäristölle ovat meille erittäin tärkeitä asioita, joiden parantamiseksi tehdään jatkuvasti töitä hyvällä fiiliksellä, kiteyttää Vehon toimitusjohtaja Juha Ruotsalainen.

Panostusta verkostoon

Veho on panostanut viime vuosina voimakkaasti hyötyajo-

neuvopuolen asiakaspalveluun sekä oman, koko maan kattavan myynti- ja huoltoverkoston kehittämiseen entisestään. - Vuoden 2018 kesällä valmistui Rovaniemelle uusi asiakaspalvelukeskus ja 2019 syksyllä otetaan käyttöön uusi asiakaspalvelukeskus Kokkolassa. Ja pääkaupunkiseudulla Veho Lommila tulee tulevaisuudessa muuttamaan täysin uusiin tiloihin Vantaalle, kertoo Veho kuormaja linja-autojen liiketoiminnan johtaja Rami Keinänen.

Veho kuorma- ja linja-autojen liiketoiminnan johtaja Rami Keinänen uskoo Mercedes-Benzin markkina-aseman vahvistuvan entisestään.

ASR69

ADR69

AGC53

ATR65

AGC28

HN230+

ATL35

295/80R22,5 315/70R22,5 315/80R22,5 275/70R22,5

295/80R22,5 315/70R22,5 315/80R22,5 275/70R22,5 265/70R19,5 235/75R17,5

315/80R22,5 13R22,5 12R22,5

265/70R19,5 285/70R19,5 385/65R22,5 385/55R22,5 425/65R22,5

265/70R19,5 275/70R22,5 385/55R22,5 385/65R22,5 425/65R22,5

275/70R22,5

215/75R17,5 235/75R17,5 245/70R17,5

Myös kuorma-auton vanteet. Renkaita edullisesti – KOTIIN TOIMITETTUNA!

HETI VARAST OSTA

MYYNTI JÄLLEENMYYJIEN KAUTTA: Leif Norrgård 044 317 1800 leif@gripenwheels.fi Juha Yrjänä 040 510 0566 juha@gripenwheels.fi Björn Martin 040 356 4901 bjorn@gripenwheels.fi Puh. 06 317 1800 • Fax 06 317 1811 e-mail: gripen.wheels@netikka.fi • www.gripenwheels.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

20 KULJETUS

09.–10.8.2019 POWERPARK HÄRMÄ

VARAA PAIKKASI NYT!

POWERTRUCKSHOW.FI

VUODEN MERKITTÄVIN KULJETUSMESSUTAPAHTUMA

Ari 0400 264 116 • Rami 0500 569 522 • Mikko 0400 563 786 • Juha 0400 567 068 • Hannele 040 736 0073

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom aloitti toimintansa 1.1.2019 PTS_210x70.indd 1

15.11.2017 10:08:13

L

iikenne- ja viestintävirasto Traficom aloitti toimintansa kun Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Viestintävirasto sekä Liikenneviraston tietyt toiminnot yhdistyivät 1.1.2019.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on kansalaisia ja organisaatioita palveleva liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteri- ja

valvontaviranomainen. Virasto edistää liikennejärjestelmän toimivuutta ja liikenteen turvallisuutta sekä huolehtii, että Suomessa on käytettävissä laadukkaat ja turvalliset viestintäyhteydet ja -palvelut. Traficom on myös liikenteen ja viestinnän markkinoiden ja -palvelujen valvoja ja edistäjä. Uusi virasto vauhdittaa digiyhteiskunnan kehittymistä esimerkiksi liikenteen ja viestinnän

automatisaation ja robotiikan kokeiluilla. Kokeilut synnyttävät uusia palveluja ja liiketoimintaa. Lisäksi virasto tukee kestävää kehitystä. Aiempien virastojen toiminnot ja niiden palvelut jatkuvat keskeytyksettä ja niitä kehitetään edelleen. Uudistuksella parannetaan viraston kykyä vastata toimintaympäristön muutoksiin ja huomioida asiakkaiden tarpeet entistä paremmin.​

Virastossa työskentelee noin 900 ammattilaista 15 eri paikkakunnalla Suomessa. Liikenne- ja viestintäministeriö pyrkii nimittämään viraston pääjohtajan

marraskuun aikana.

YRITYSJULKAISUT AMMATTITAIDOLLA www.daftrucks.fi

PONSSE NEWS 2015

TUOTTAVAN PUUNKORJUUN KÄRJESSÄ

Ajankohtaista | Uutuuksia |

NEWSletter

www.daftrucks.fi

NEWSletter

CT FINLAND OY:n UUTISLEHTI 1/2012

HYDORING OY 30-v. JUHLAJULKAISU 2017

www.daftrucks.fi

1

hyötyajoa 2016

Suomi

RealMachinery Oy:n asiakaslehti

We keep it running

Örumin asiakaslehti

04

Kolme vahvaa toimialaa

18

Hydraulipumppujen merkkihuoltoa takuulla

Vantaan tuotanto alan suurin Suomessa NAUTINNOLLISEMPAA 10

TYÖNTEKOA 04

6

Jämsä 1.9.-3.9. Osasto 426 ja 428

PONSSE JUHLI 45-VUOTISTA TAIVALTAAN

14

NUORUUDEN INNOLLA PONSSEN OHJAIMISSA

39

s.16

LAPSUUDEN UNELMA -AMMATISSA

2/2017

KOKO MAAN KATTAVAA ASIAKASLÄHTÖISTÄ PALVELUA

DAF XF-sarja:

Ammattilaisen valinta Lappeenrannan Kuljetus Oy MS-Truck Oy palvelee - 60 vuotta DAFfilla Satakunnan alueella sivu 3

CT Finland Oy:n Uutislehti 1/2012

sivu 5

Tampereen myyntipiste uusiin tiloihin sivu 6 1

1

Parker 100 vuotta

Koulutuksen merkitys kasvaa entisestään

Juhlajulkaisu

A Weckman Oy uusiin, mutta tuttuihin käsiin Genius CAB ensiesiteltiin Baumassa Komatsu-metsäkoneuutuudet

Pyydä nyt tarjous oman yrityksesi tai seurasi asiakaslehdestä: taneli.jokela@ammattilehti.fi / 050 3208 174

ammattilehti.fi

Doosan sopii kaikkiin töihin 1

Rakentamisen työkalut

HUOMIO URHEILUSEURAT! Good Company

SB

Since 2003

MAGAZINE

4/2017

Tuotamme yli 20 vuoden kokemuksella ja vankalla ammattitaidolla yritysten asiakaslehdet sekä juhlajulkaisut. Tarjoamme projektit myös ns. avaimet käteen -paketteina, joka sisältää kaiken sisällöstä ulkoasuun, kuviin ja artikkeleihin. Ota yhteyttä ja suunnitellaan Sinun tarpeisiisi sopiva paketti!

Palvelut saman katon alle

VPS yhteistyömedia • VPS samarbetsmedia

Salibandyn erikoislehti vuodesta 2003

2/2017

Champions Cup´17 -

vps match magazine

SPV KOHTAA MAAILMAN HUIPUT SEINÄJOELLA

20/2017

Veli Lammen ympyrä sulkeutui siellä missä AMMATTILAISURA ALKOI

13 Ricardo Duarte tar med sig mångsidigt kunnande till VPS TRÄNARSTAB

VPS - hifk

Markus Jürgenson

pe/fre 29.9.2017 klo/kl. 18.30 / ELISA STADION

TO 5.10. 18:30

26

KUPARISAARI HIFK, HELSINKI

vepsu.fi

06 AIKA JÄLKEEN PULKKISEN

18 BLUE FOX - NUORUUDEN INNOLLA

28 KAUSIENNAKOT

Teemme myös mainos- sekä lehtitöitä eri urheiluseuroille kuten mm. jääkiekon Liigaseura Vaasan Sportille, jalkapallon Veikkausliigajoukkue VPS:lle sekä salibandy- ja golfseuroille/kentille.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 21

Petri Toivonen on Sankarikuljettaja 2018

Ammattina Sankari 2018 -kampanjan voittajan ilmoittanut Harri Ruuska (vas.), kampanjan koordinaattori Jussi Huhta, Sankarikuljettajana palkittu Petri Toivonen ja työministeri Jari Lindström. (kuva Kimmo Levonen).

H

istorian kahdeksas Sankarikuljettaja Petri Toivonen näytti omalla esimerkillään mitä tarkoittaa kun kaveria ei jätetä. Vuonna 2011 Suomessa lanseerattu Ammattina Sankari -kampanja etsii ja palkitsee vuosittain ansioituneita raskaan liikenteen ammattikuljettajia. Tavoitteena on löytää laajasta kuljetusalan ammattilaisten joukosta niitä yksilöitä, jotka ovat toimineet liikenteessä esimerkillisesti, kaveria auttaen ja Sankarin tavoin. Harri Ruuska oli viime kesänä viemässä parvekelaseja Kouvolasta Jyväskylään kun tuli aika siirtää viimeiset lasit kärrystä vetäjään jakelun helpottamiseksi. Saatuaan kuorman kuntoon hän astui epähuomiossa lavalta sivuun pudoten maahan ja lyöden päänsä vieressä olleeseen ajoneuvotrukkiin. Pudotus oli raju, mutta siitä hiukan toivuttuaan Harri lähti kuitenkin ajamaan kohti viimeistä asiakasta. Matkalla kädestä alkoi kuitenkin pian voima häviämään ja ratin pyöritys kävi hankalaksi. Samalla otsassa alkoi tuntua lämmin tunne, ihan kuin jotain valuisi kasvoille mikä osoittautui otsan haavasta valuvaksi vereksi. Harrin oli nyt syytä ajaa suorinta tietä Jyväskylän keskussairaalan ensiapuun. Lääkärin kuultua tapahtumasarjan kulun, hän totesi ettei Harri saisi kahteen

Petri Toivonen palkittiin Helsingissä 15.11.2018 järjestetyssä Ammattina Sankari -palkintogaalassa, mihin osallistui laaja joukko kuljetusalan ammattilaisia.

vuorokauteen nousta ratin taakse. Tämän seurauksena eteen tuli melkoinen ongelma, koska sairaalan parkkipaikalla oli iso kuorma-auto ja Vaajakosken ABC:lla siihen kuuluva peräkärry. Tässä vaiheessa astuu esiin Toivosen Petri. Hän on tullut Harrille tutuksi juttukaverina nykyajan LA -puhelimena toimivan Zeibo -sovelluksen kautta. Juttutuokioissa oli tullut ilmi, että Petri asuu Jyväskylässä ja

koska Petri oli Harrin ainoa tuttu noilla kulmilla laittoi hän viestiä Petrille apua pyytäen. Pian Petri vastasi ja tiedusteli huolissaan kollegansa vointia. Lyhyt yhteenveto tapahtuneesta sai Petrin hylkäämään aurinkoisen vapaapäivänsä ja alkoi järjestelemään apua Harrille. Ensiksi Petri järjesti itselleen serkkupojan avulla kyydin sairaalan pihaan mistä mukaan otettiin Harri ja parkissa ollut kuormaauto. Sen jälkeen matka jatkui

kohti Vaajakosken huoltamoa missä perään kytkettiin pihaan pysäköity kärry. Nyt Harrin työnantaja saisi noudettua yhdistelmän yhdestä osoitteesta ilman pulmia ja Harri saattoi hyvillä mielin jättää yhdistelmän odottamaan noutajaansa. Harrin kokema kiitollisuus sai aikaan sen, että hän ilmoitti Petri Toivosen mukaan Ammattina Sankari kampanjaan herrasmiehenä joka tässä kiireisessä ja itsekkäässä maailmassa on val-

mis pyyteettömästi auttamaan kollegaansa. Kun kyse ei ole lähimmistä kavereista vaan samalla alalla toimivista kaveruksista ei avun pyytäminen eikä avun antaminen ole itsestään selvyyksiä. Kampanjan palkintoraati toteaa: ”Tässä hektisessä maailmassa ei valitettavasti enää usein näe vilpitöntä auttamista kun arjen vaakakupissa on oma vapaa-aika, mukava sohva, tv, sosiaalinen media, kiire ja itsekkyys.” Palkintoraati lisää vielä, että tämän vuotinen sankari edustaa arjen sankaruutta ja lähimmäisen rakkautta ilman vaaraa tai rytinää. Hänessä on lämpöä ja pyyteetöntä auttamishalua. Petri Toivonen palkittiin Helsingissä 15.11.2018 järjestetyssä Ammattina Sankari palkintogaalassa 5.000 euron sekillä. Palkintosummasta puolet, 2.500 euroa Toivonen lahjoitti kampanjan sääntöjen mukaan Keski-Suomen keskussairaalan lastenosastojen tuki Ry:lle auttaakseen lastenosastojen toimintaa. Palkinnon luovutti tilaisuuden juhlapuhuja työministeri Jari Lindström. Ammattina Sankari -kampanja on seitsemän vuoden aikana lahjoittanut eri hyväntekeväisyyskohteisiin yhteensä 37 357 euroa. Ammattina sankari -kampanjan yhteistyökumppaneita ovat Bridgestone Finlandin lisäksi Suomen Rahtarit ry, ABC -ketju, Raskas Kalusto -lehti ja Örum Oy Ab.


22 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Jykylä & Pojat Oy urakoi puuta 15 metsäkoneella, joiden siirtologistiikkaa tehostamaan hankittiin uusi 13,5 m pitkä Volvo FMX 10x4 ritiläauto Ajokoneen toteuttamilla rakenteilla.

Pitkä 5-akselinen ritiläauto tuo tehokkuutta koneiden siirtoihin

J

ykylä & Pojat Oy Ähtäristä urakoi puuta viidellätoista metsäkoneella, jotka siirtyvät leimikolta toiselle kolmella koneenkuljetusautolla.

Jykylä & Pojat Oy on kolmannessa polvessa toimiva metsäalan yritys. Yrityksen toiminta alkoi jo vuonna 1937, jolloin Asser Jykylä aloitti kuorma-autoilun Ähtärin Myllymäellä. Ensimmäisten vuosikymmenten aikana kuljetukset vaihtelivat hiekasta puuhun. Hoitipa Asser sota-aikana myös kenttäsairaalan kuljetuksia. Suuret metsäyhtiöt, kuten Rosenlew, Rauma-Repola, Metsähallitus, Serla ja Engvist olivat yrityksen alkuvuosikymmenien aikana voimissaan. Niinpä puunajo näille yhtiöille oli hyvin merkittävä osa yrityksen toimintaa. Myöhemmin puutavarakuljetusten rinnalla on ollut myös pahviteollisuuden tuotteiden kuljetusta, elintarvikekuljetuksia, rakennusteollisuuden kulje-

tuksia sekä taksitoimintaa. Metsäkoneurakointi aloitettiin 1960-luvun lopulla, jolloin yritykseen hankittiin ensimmäinen ajokone. Aina 1980-luvun lopulta lähtien metsäkoneurakoinnin osuus yrityksen toiminnassa kasvoi tasaisesti. Erityisesti 2000-luvun alku oli koneurakoinnin voimakkaan kasvun aikaa ja tänä päivänä se onkin muodostunut yli 20 henkilöä työllistävän yrityksen päätoimialaksi. - Käytössämme on nykyaikainen ja monipuolinen metsäkonekalusto, joka soveltuu kaikkiin korjuukohteisiin. Yrityksemme ammattitaitoiset kuljettajat sekä osayrittäjät takaavat tehokkaan ja luotettavan toiminnan koneurakoinnissa, kertoo Jorma Jykylä.

korjuumäärät ovat kasvaneet viime aikoina koko ajan ja lisäksi urakoidaan yhdellä koneketjulla UPM:lle Veljekset Lehtomäen kautta. Metsien lannoitusta tehdään ajokoneisiin asennettavilla levityslaitteilla Forest Vitalille. - Puuta korjaamme vuodessa

noin 250 - 300 000 mottia ja päätoiminta-alueemme on suunnilleen sadan kilometrin säteellä Ähtäristä, toteaa Jykylä.

Koneita siirretään todella paljon

Alueen leimikoiden keskikoko on parisataa mottia, mutta

välillä samaa konetta siirretään useitakin kertoja päivässä muutaman kymmenen motin leimikolta toiselle. - Siirtoja tehdään paljon ja siksi otimme alkusyksystä 2018 ajoon kolmannen koneenkuljetusauton, mikä 5-akselisena ja 13,5 metriä pitkänä vastaa isojen

Puuta korjataan suurella volyymilla

Jykylä & Pojat Oy:n suurin asiakas on Metsä Group, jolle tehdään yli puolet puusta. Toisen pääasiakkaan Keitele Forestin

Jykylä & Pojat Oy:n uusi Volvo FMX 10x4 koneenkuljetusauto oli esillä FinnMetko 2018 -näyttelyssä ritilän valmistaneen Pihtiputaan Ajokonekorjaamo Oy:n osastolla, missä sen kyytiin nousi Jykylän reipasta ryhmää.


METSÄALAN AMMATTILEHTI nykykoneiden kuljetusvaatimuksiin. Silti vanhemmilla 4 -akselisillakin Sisuillamme saadaan vielä koneiden akselipainot pysymään sallitun rajoissa mutta määrättyjen konemallien kanssa saa täsmäillä tosissaan, joten autojen vaihtoaika alkaa olla käsillä. Yhdellä autollamme saatetaan tehdä kuukaudessa yli sata koneensiirtoa joten vuodessa puhutaan yhteensä tuhansista siirroista, Jykylä laskeskelee.

Laaja konemallien kirjo haasteellinen ritilälle

Haasteelliseksi Jykylä & Pojat Oy:n koneenkuljetukset tekee laaja konemallien kirjo. - Meillä on kahdeksan John Deereä, viisi Ponssea ja kaksi Komatsua; yhteensä eri mallisia ajokoneita ja motoja on kymmenkunta. Niinpä uuden lavetin mitoitus jouduttiin tekemään kompromissina niin että sillä voidaan kuljettaa kaikkia eri mallisia koneitamme. Ritilärakenteen valmistanut Pihtiputaan Ajokonekorjaamo onnistui kuitenkin suunnittelussa ja toteutuksessa erittäin hyvin, kehuu Jykylä. Hankalimmat konemallit kuljetuskorkeuden kannalta ovat pienemmät 8-pyöräiset ajokoneet, joiden keskimmäiset pyörät jäävät lavetin takapyörien koteloiden päälle. - Tämän uuden lavetin pituus mahdollistaa koneen ajamisen aivan eteen, jolloin takatelin pyörät saa juuri auton koteloiden väliin. Ja koska nämä koneet ovat painoltaan kevyemmästä

KULJETUS 23

päästä niin akselipainoja ei tarvitse murehtia, sanoo Jykylä.

Pitkä Volvo FMX on ketterä 5-akseliseksi

Uuden koneenkuljetusauton alustassa Jykylä & Pojat päätyi uuteen Volvo FMX 10x4:ään, mistä tehtiin kaupat Seinäjoen Käyttöauton kanssa; 2. akselin noston toteutti HF-Autohuolto Riihimäellä. - Kolme kääntyvää akselia tekee alustasta 5-akseliseksi ketterän ja sillä pääsee menemään tiukoissakin paikoissa metsäteillä. Meidän tuoreempi koneenkuljetusauto oli vuodelta 2005 ja vanhin 1998 joten on selvää että tämä uusi Volvo on aivan kuin eri maailmasta ajo-ominaisuuksien ja ohjaamon mukavuuksien suhteen, Jykylä kertoilee. Täysilmajousisessa Volvossa on varusteena vaaka, mikä näyttää akseli- ja kokonaispainot. - Vaaka on riittävän tarkka ja sen avulla voi katsoa mihin kohtaan eri konemallit kannattaa ritilällä ajaa optimaalisen painojakauman saavuttamiseksi, sanoo Jykylä.

Automaattikiristimet ehdoton varuste

Ajokone varusteli uuden ritiläauton mm. hydraulisella ajosillalla ja automaattisilla kiristimillä, joita ohjataan kätevästi kauko-ohjaimella. - Ajokoneen automaattikiristimet toimivat hyvin ja ne nopeuttavat koneiden siirtelyä sekä varmistavat turvallisen kuljetuksen, summaa Jykylä.

Pihtiputaan Ajokonekorjaamo otti ritilärakenteen mitoituksen suunnittelussa huomioon Jykylä & Pojat Oy:n laajan konemallien kirjon, niin että kaikki käytössä olevat koneet sopivat kuljetettavaksi.

Jykylä & Pojat Oy:n metsäkonekalustoa siirretään yhteensä tuhansia kertoja vuodessa leimikolta toiselle sekä aina välillä hallille ja huoltoon.


18 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 25

Pitäviä talvirengasuutuuksia L iikenneturvallisuutta parantavista teknologioistaan tunnettu Bridgestone toi talven kynnyksellä markkinoille kaksi uutta raskaan kaluston vetävän akselin talvirengasmallia: NORDICDRIVE 001 ja RW-DRIVE 001, mitkä korvaavat valmistajan mallistossa ankariin talviolosuhteisiin tarkoitetut W990 ja W970 vetopyörän renkaat.

Täysin uusissa kuorma-auton NORDIC-DRIVE 001 ja RW-DRIVE 001 -talvirenkaissa on minimoitu kulutuspinnan epätasainen kuluminen, mikä parantaa merkittävästi kilometritulosta ja alentaa vierintävastusta, samalla pienentäen kuljetusyritysten polttoaineenkulutusta.

Suomalaisten suosikit

Pohjois-Suomen ja Lapin erittäin ankariin talviolosuhteisiin kehitetty Bridgestone NORDICDRIVE 001 korvaa valmistajan rengasmallistossa erittäin suositun W970 renkaan. Uutuus on tällä hetkellä saatavissa kolmena kokona: 315/70R22.5, 295/80R 22.5 ja 275/70R22.5. Toinen uutuus: RW-DRIVE 001 (RW = Regional Winter) korvaa asteittain vetoakselin renkaan W 990 markkina-alueilla, joilla talvet ovat vaativia. Myös uutta RW-DRIVE 001 -rengastaon tällä hetkellä saatavissa kolmena kokona: 295/80 R22.5, 315/70R22.5 ja 315/80 R22.5 Bridgestonen rengasuutuudet nimettiin yhtiön strategian mukaisesti mahdollisimman yksinkertaisesti ja selkeästi. NORDIC kuvaa pohjoismaisia talviolosuhteita, RW kertoo renkaan sopivan tavallisiin talviolosuhteisiin ja DRIVE kertoo renkaan sopivan vetoakselille. Nimien perässä kulkeva numerosarja 001 ilmaisee, että kyseessä on Bridgestonen uuden premium -valikoiman ensimmäinen sukupolvi.

Pitoa ja kulutuskestävyyttä

Molemmat rengasuutuudet pureutuvat uuden muotoilunsa ansiosta jäähän entistä tehokkaammin ja takaavat erinomaisen kiihdytyksen ja jarrutuksen talvisissa tieolosuhteissa. - NORDIC-DRIVE 001 ‑renkaassa Bridgestonen parannettu anti-slip -palateknologia on yhdistetty maineikkaaseen Multicell -kumiseokseen. Näin renkaaseen on saatu poikkeuksellisen hyvä pito ja erinomaiset kiihdytys- ja jarrutusominaisuudet lumella ja jäällä. Lisäksi rengas tarjoaa hyvän kilometrituloksen ja soveltuu erinomai-

Pohjois-Suomen ja Lapin erittäin ankariin talviolosuhteisiin kehitetty uusi Bridgestone NORDIC-DRIVE 001 korvaa valmistajan rengasmallistossa suositun W970 renkaan. Bridgestonen parannetussa anti-slip -palakuviossa on kolme kertaa enemmän ajoalustaan pureutuvia särmiä kuin tavanomaisissa pintakuvioissa, joten se tarjoaa edeltäjäänsä paremman pidon märillä ja jäätyneillä pinnoilla.

sesti vaihtelevaan maantie- ja maastoajoon Suomen ankarissa olosuhteissa, täsmentää raskaiden renkaiden tuotepäällikkö Janne Ulmanen Bridgestone Finland Oy:stä. Suomessa ja muissa Pohjoismaissa useiden eri kuljetusyritysten kanssa yhteistyössä tehdyt käyttötestit paljastivat, että molemmat rengasuutuudet tarjoavat edeltäjiinsä verrattuna tuntuvasti paremman pidon lumella ja jäällä sekä tehokkaamman kiihdytyksen, mutta myös lyhyemmät jarrutusmatkat. - Suomesta testiin osallistui yhteensä kolme kuljetusyritystä ja palaute on ollut erittäin positiivista, Ulmanen lisää.

kaan kulutuspinnan kerrotaan vaihtavan muotoaan kulumisen mukaan. RW-DRIVE 001:ssä on NORDIC-DRIVE 001:stä poiketen erityinen kovera palakuvio, jossa mutkitteleva lamellikuvio. Nämä tuottavat yhdessä paitsi suuremman pintapaineen palan

Uusi Bridgestone RW-DRIVE 001 (RW= Reginal Winter) korvaa tavallisten talvikelien pitävän W990 renkaan. Pito-ominaisuuksia parantaa vielä osaltaan Bridgestonen maineikas Multicell-kumiseos. Multicell on huokoista, jolloin renkaan kitkan muodostama pintavesi virtaa renkaan sisään. Näin kumi pysyy tiukasti kiinni jäässä, mikä parantaa pitoa lumella ja jäällä.

takareunalle ja ehkäisevät epätasaista kulumista, parantavat myös palan jäykkyyttä ja vähentävät epämuodostumia liukumaalueella. - Bridgestone on kehittänyt talvirenkaat, jotka tarjoavat erinomaista turvallisuutta, luotettavuutta ja suorituskykyä

ympäri vuoden, Ulmanen summaa.

Turvallisuutta talviolosuhteisiin

Ulmasen mukaan uusi NORDIC-DRIVE 001 lyö edeltäjänsä myös polttoaineenkulutuksen vähentämisessä ja renkaan käyttöiässä sekä pinnoituskelpoisuudessa. - Uuteen NORDIC-DRIVE 001:n kehitettiin erityinen kupera palakuvio, mikä minimoi epätasaisen kulumisen ja pidentää renkaan käyttöikää sekä vähentää kivien tarttumista kulutuspintaan. Lisäksi vierintävastus on saatu 15 % edeltävää eli W970:stä pienemmäksi, sanoo Ulmanen. Vetävän akselin talvirengas RW-DRIVE 001 soveltuu myös ympärivuotiseen käyttöön. Ren-

RW-DRIVE 001:n ainutlaatuinen kuviomalli muuttaa sen kuluessaan puhtaasta talvirenkaasta ympärivuotiseksi renkaaksi, jonka suorituskyky on ylivoimainen kaikkina vuodenaikoina renkaita vaihtamatta.


26 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI kuljettajan työtä, Manninen korostaa. Kaukoliikenneautoja myytiin 421 kappaletta, mikä oli 16 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Volvo oli ykkönen 38 prosentin osuudella. - Kokonaismyynnin supistuminen johtui käynnissä olleesta mittojen uudistuksesta. Asiakkaat olivat varovaisia hankinnoissa, koska mitoista ei ollut täyttä varmuutta, Manninen sanoo. Vaihtolava-autoja myytiin 501 kappaletta, mikä oli 2,5 prosenttia edellistä vuotta enemmän. Volvo oli markkinajohtaja 35 prosentin osuudella.

Pitkät asiakassuhteet menestyksen perusta

- Volvo oli markkinajohtaja kuorma-autojen kaikissa painoluokissa Suomessa 2018 ja selkeä ykkönen puutavara-autoissa 40,6 prosentin osuudella, kertoivat tammikuun alussa lehdistölle toimitusjohtaja Magnus Björklund (oik.) ja myyntijohtaja Reino Manninen aiheesta tyytyväisenä.

Volvo markkinajohtaja Suomessa vuonna 2018 V

olvo Kuorma-autot oli markkinajohtaja Suomen kuorma- automarkkinoilla kaikissa painoluokissa vuonna 2018. Vahvalla tuloksella on monta selitystä: hyvät asiakassuhteet, kokonaistaloudellinen tuote, henkilökunnan osaaminen, tehdasvalmiit konseptiautot, palveluverkosto ja Volvo brändi. Vuonna 2019 kuorma-automyynnin volyymin ennakoidaan pysyvän viime vuoden tasolla. Vuonna 2018 Volvo kuormaautot oli suurin merkki Suomen kuorma-automarkkinoilla yli

10-, 16- ja 28-tonnisissa malleissa. Kuorma-autojen myynti oli kappalemääräisesti samaa luokkaa kuin vuonna 2017, sillä kokonaismarkkinat kasvoivat 1 prosentin. - Myynnin kasvu oli suurinta raskaimmissa ajoneuvoissa. Suuremmat kokonaismassat kasvattivat 4- ja 5-akselisten kuorma-autojen kysyntää. Volvon kyky vastata asiakkaiden tarpeisiin kaikissa kolmessa painoluokassa oli vahva, Volvo Finland Ab:n myyntijohtaja Reino Manninen kertoo. Yli 10-tonnisia kuorma-autoja myytiin 3 077 kappaletta, mikä on 2 prosenttia edellistä vuotta enemmän. Volvoja myy-

tiin tässä painoluokassa yhteensä 984 kappaletta. Yli 16-tonnisia kuorma-autoja myytiin 2 876 kappaletta, mikä on 1 prosentin edellistä vuotta enemmän. Volvoja myytiin tässä painoluokassa yhteensä 932 kappaletta. Yli 28-tonnisia kuorma-autoja myytiin 1 276 kappaletta, mikä on 3 prosenttia edellistä vuotta enemmän. Volvoja myytiin tässä painoluokassa yhteensä 507 kappaletta.

Asiakkaat tuntevat Volvon vahvuudet

Volvon vahva suoritus näkyi kaikissa pääkuljetussegmenteissä.

Vuonna 2018 Suomessa myytiin 224 puuautoa, mikä on kolme prosenttia edellistä vuotta vähemmän. Volvo oli ykkönen 40,6 prosentin osuudella. Maansiirtoautoja myyntiin 320 kappaletta, mikä on 4 prosenttia edellisvuotta enemmän. Volvo oli markkinajohtaja 34,1 prosentin osuudella. - Onnistuimme viestimään selkeästi Volvon vahvuudet ja ominaisuudet puunkuljetuksissa ja maansiirrossa. Olimme aktiivisesti mukana alan tapahtumissa, mikä sai tuhannet ihmiset liikkeelle ja koeajamaan Volvoa. On tärkeää, että asiakkaat saavat itse kokea Volvon ominaisuudet, jotka helpottavat ja tehostavat

Manninen toteaa, että Volvon menestys on monen tekijän summa. Pitkäjänteinen asiakassuhteiden hoitaminen mahdollistaa asiakkaiden ymmärtämisen ja heidän tarpeidensa mukaisten ratkaisujen ja palvelujen tarjoamisen. - Kaikki liiketoiminta perustuu viime kädessä ihmisiin. Viettämällä aikaa asiakkaiden kanssa voimme keskustella syvällisesti tuotteista ja palveluista. Volvon tuote on hiottu kaikkia yksityiskohtia myöden parhaaseen mahdolliseen iskuun. Volvo voi esimerkiksi toimittaa suoraan tehtaalta nopealla aikataululla konseptiautoja, jotka ovat päällirakenteita myöden valmiita ajoon. Konseptiautojen kysyntä kasvoi vuonna 2018. Mannisen mukaan Volvon asiakkaat arvostavat huoltoverkoston kattavuutta ja palveluiden saatavuutta. Asiakas saa palvelut ja varaosat oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. - Volvon vahva brändi auttoi meitä markkinoilla. Volvo tunnetaan teknisestä edelläkävijyydestä, ja innovaatiot saavat jatkoa myös vuonna 2019. Lanseeraamme esimerkiksi Volvo kuorma-auton etäohjausjärjestelmän ja Euro VI Step-D -moottorit sekä uusia ominaisuuksia I-Shift -automaattivaihteistoon ja VDS -ohjausjärjestelmään.

Markkinoilla patoutunutta kysyntää

Volvo Finland Ab:n toimitusjohtaja Magnus Björklund sanoo, että kuorma-automarkkinoiden näkymä vuodelle 2019 on linjassa kahden edellisen vuoden kanssa. Kuljetusmäärät eivät kasva, jos volyymeista otetaan pois muutama suurin vientiteollisuuden yritys. Siitä huolimatta kuorma-automarkkinoiden myynti pysynee edellisten vuosien tasolla. - Kuljetusliikkeissä on patoutunutta kaluston tarvetta, joka johtuu mittoihin liittyneestä epävarmuudesta vuoden 2018 aikana. Kun tilanne on kirkastunut, kuljetusyritykset investoivat uuteen kalustoon. Myös metsäteollisuuden hyvä vire näkyy


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 27

Etäyhteydet, logistiikka ja huoltopalvelut kehittyvät

V

Volvo Truck Center on uudistanut organisaatiotaan; Länsi-Suomen aluejohtajana toimii Mikko Rantakare (oik.), Etelä-Suomen aluejohtajana Juha Tahvanainen ja Itä-Suomen aluejohtajana Kalle Hakala.

kuorma-automarkkinoilla. Björklund ei odota uusia lainsäädäntöuudistuksia vuoden 2019 aikana. Uusien mittojen vaikutukset kalustokantaan eivät koske kaikkia kuljetussegmenttejä. - Ajoneuvokanta uudistuu vajaan viiden prosentin vuosivauhtia. Kuljetusyritysten investointitarve ei ainakaan vähene, sillä autojen keskisuoritteet vuositasolla ovat kasvaneet.

Talous vahva, tummia pilviä horisontissa

Björklund arvioi, että Suomen talous näyttää vahvalta vuonna 2019. Tilannetta edistää se, että korot ovat alhaiset ja inflaatiota on sopivalla tasolla. Kun talous ja kulutus ovat vahvoja, se näkyy suoraan kuljetusten volyymeissä.

- Kysynnän ja tarjonnan suhde Euroopan kuljetusmarkkinoilla mahdollistaa sen, että kuljetusten hintoja voidaan korottaa. Myös Venäjällä on sama tilanne. Kuljettajapula on akuutti ongelma: Euroopassa on 200 000 kuljettajan vaje tällä hetkellä. Ilman osaavia ammattilaisia markkina ei voi kasvaa. Björklund muistuttaa että taivaalla on myös tummia pilviä: Yhdysvaltojen ja Euroopan väliset kauppasuhteet eivät ole entisenlaisia ja Iso-Britannia on eroamassa Euroopan unionista. Mikäli hard brexit toteutuu, se vaikuttaa myös kuorma-auton valmistajiin. Volvolla on komponenttivalmistaja Englannissa, ja lisäksi maa on suuri markkina kuorma-autoille.

olvo Kuormaautojen jälkimarkkinapalvelut ovat tärkeä lenkki kaluston käyttöasteen ja kokonaistaloudellisuuden varmistamisessa. Vuonna 2019 huoltopalveluiden laatu ja saatavuus paranevat entisestään, kun uusi varaosalogistiikkakeskus valmistuu vuoden loppupuolella. Etävalvonnan piiriin tulee lisää älykkäitä komponentteja muun muassa renkaat.

Volvo on investoinut merkittävästi kuorma-autojensa etäyhteyksien kehittämiseen. Tällä hetkellä etäyhteys on vakiovaruste kaikissa uusissa Volvo kuorma-autoissa. Maailmassa on noin miljoona etäyhteydellä varustettua Volvoa, ja määrä kasvaa 100 000:lla joka vuosi. Volvon Truck Monitoring Center valvoo etäyhteyden yli kuorma-auton komponenttien kuntoa. - Renkaat ovat myös tulossa etävalvonnan piiriin. Tekoäly, koneoppiminen ja algoritmit mahdollistavat tulevaisuudessa entistä edistyksellisempien palveluiden kehittämisen. Volvo kulkee tässäkin asiassa kehityksen kärjessä, Volvo Finland Ab:n jälkimarkkinajohtaja Tommy Lindholm sanoo.

Lindholm korostaa, että huoltoverkosto, palvelut ja etäyhteydet varmistavat kuorma-auton käyttöasteen. Merkitys on niin suuri, että kuorma-auton hankinnassa kannattaa huomioida huoltopalvelujen vaikutus. Ne varmistavat, että auto on tien päällä tuottavassa työssä.

Uusi logistiikkakeskus nousee Vantaalle

Volvo investoi jatkuvasti myös verkostonsa kehittämiseen jotta palveluiden laatu voidaan varmistaa. Vantaan Volvo Truck Centerin viereiselle tontille rakennetaan par aikaa uutta logistiikkakeskusta, joka valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä. Se parantaa varaosien saatavuutta entisestään koko Suomessa. - Olemme lanseeranneet Truck Monitorin -palvelun, joka valvoo etäyhteyden kautta tiettyjen komponenttien tilaa. Suomi on ensimmäinen maa, jossa Volvo seuraa raskaiden kuorma-autojen (76 GCW) komponentteja etäyhteyden avulla. Algoritmi analysoi datan ja kertoo, milloin komponentit tarvitsee vaihtaa, Lindholm kertoo. Tämä palvelu on tarjolla vuonna 2018 toimitettuihin ja sitä uudempiin autoihin. Truck Monitoring Center sijaitsee Belgian Ghentissä. Paikallinen Service Center ottaa tarvittaessa

Volvo Finland Ab:n jälkimarkkinajohtaja Tommy Lindholm.

yhteyden asiakkaaseen ja suunnittelee, mitkä komponenttien vaihdot tehdään huollon yhteydessä.

2 vuoden takuu SCR-järjestelmälle

Volvo lanseerasi vuonna 2018 aidoille Volvo varaosille 2 vuoden täystakuun, jonka palvelulupaus asiakkaille oli ”Takuulla tien päällä”. Lindholm kertoo, että varaosien takuun laajennus oli menestys, ja se sai paljon positiivista palautetta. - Vuoden 2019 alusta tarjoamme vieläkin kattavampaa turvaa. Annamme SCR-järjestelmällemme 2 vuoden tai 300 000 kilometrin ajoneuvotakuun. Olemme kehittäneet pakokaasujen puhdistusjärjestelmää koko ajan paremmaksi ja luotamme sen toimintavarmuuteen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

28 KULJETUS

Autonominen kuljetusratkaisu kaupalliseen käyttöön Norjassa

V

olvo Trucks on tehnyt merkittävän sopimuksen norja- laisen Brønnøy Kalk AS yhtiön kanssa ensimmäisestä autonomisesta kaupalliseen käyttöön tarkoitetusta kuljetusratkaisusta, jolla ajetaan kalkkikiveä avolouhokselta läheiseen satamaan. Brønnøy Kalk AS ‑yhtiölle toimitettavassa ratkaisussa kalkkikiveä kuljetetaan kuudella itseohjaavalla Volvo FH ‑kuormaautolla viiden kilometrin matka tunneleissa varsinaisen louhoksen ja murskaimen välillä. Ratkaisua on testattu onnistuneesti, testejä jatketaan koko vuoden 2018 ajan, ja ratkaisu on täydessä toimintakunnossa vuoden 2019 loppuun mennessä. Tämä sopimus on jatkoa viimeaikaisille onnistuneille automaatioprojekteille, jotka on toteutettu kaivostoiminnan, sokeriruo’on korjuun ja jätehuollon alueella. Eräässä mielessä tämä

Brønnøy Kalk AS ‑yhtiölle toimitettavassa ratkaisussa kalkkikiveä kuljetetaan kuudella itseohjaavalla Volvo FH ‑kuorma- autolla viiden kilometrin

kaupalliseen käyttöön tarkoitettu ratkaisu on kuitenkin Volvo Trucksille ensimmäinen laatuaan. Brønnøy Kalk ei nimittäin hanki pelkkiä itseohjaavia kuorma-autoja vaan kokonaisen

kuljetusratkaisun - joka on tässä tapauksessa tarkoitettu kalkkikiven kuljettamiseen kahden kuljetuspisteen välillä. - Tämä on meille tärkeä askel. Kilpailu alalla on kovaa. Pyrim-

PALVELEVA LAVETTITALO SIIMET LAVETIT - ASIAKKAILLE RÄÄTÄLÖITY - JÄREÄ RAKENNE - LAADUKKAAT KOMPONENTIT - POHJOLAN OLOSUHTEISIIN SUUNNITELTU KAIKKIEN LAVETTIEN JA PERÄVAUNUJEN KORJAUS-, MUUTOS- JA MAALAUSTYÖT

me parantamaan tehokkuutta ja tuottavuutta johdonmukaisesti pitkällä aikavälillä ja ottamaan hyödyn irti teknologian ja digitaalisten ratkaisujen tuomista uusista mahdollisuuksista. Etsimme luotettavaa ja innovatiivista kumppania, jolle kestävä kehitys ja turvallisuus ovat yhtä tärkeitä kuin meille. Autonominen ratkaisu parantaa merkittävästi kilpailukykyämme maailmanmarkkinoilla kertoo louhoksen toimitusjohtaja Raymond Langfjord. - Olemme ylpeitä siitä, että voimme toimittaa autonomisen ratkaisun, joka vastaa asiakkaidemme haasteisiin niin turvallisuuden, luotettavuuden kuin kannattavuudenkin puolesta. Kuljetusalan tarpeet muuttuvat jatkuvasti ja nopeassa tahdissa kaikkialla maailmassa, ja alalla kaivataankin kipeästi uusia ja kehittyneitä ratkaisuja. Tavoitteenamme on olla edelläkävijä

sellaisten tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä, joilla tähän kysyntään voidaan vastata, kertoo Volvo Trucksin toimitusjohtaja Claes Nilsson. - On hienoa olla vihdoin tilanteessa, jossa voimme aloittaa autonomisten ratkaisujen toteuttamisen käytännössä. Koska kyseessä on rajattu alue ja vakioreitti, voimme hyödyntää ratkaisua parhaalla mahdollisella tavalla ja räätälöidä sen asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaiseksi. Tämä on ennen kaikkea yhteistyötä, jossa tavoitteena on kehittää uusia ratkaisuja sekä parantaa joustavuutta, tehokkuutta ja tuottavuutta, sanoo Volvo Trucksin autonomisten ratkaisujen osaston johtaja Sasko Cuklev. Tässä sopimuksessa asiakas ostaa kuljetusten kokonaisratkaisun, josta veloitetaan kuljetetun tonnimäärän perusteella.

AUTOJEN VARUSTELUT - NOSTURIT - HAKKURIEN ASENNUS - NOUSUPÖYDÄT

Yri$äjänkatu 28 50130 MIKKELI www.siimet.fi

Puh: MyynD:

+35815 321 610 Ari Mäkitalo +35844 321 6131

- On hienoa olla vihdoin tilanteessa, jossa voimme aloittaa autonomisten ratkaisujen toteuttamisen käytännössä, sanoo Volvo Trucksin autonomisten ratkaisujen osaston johtaja Sasko Cuklev.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 29

Volvon asentamilla varaosilla on kahden vuoden täystakuu ilman kilometrirajoituksia, joka kattaa varaosat, työt ja seurannaisvauriot. Takuu koskee myös Volvon alkuperäisiä vaihto-osia ja lisävarusteita.

VENTTIILIEN JA YKSIKKÖSUMUTTIMIEN VÄLYSTEN SÄÄTÖ Välttyäksesi yllättäviltä seisokeilta on tärkeää että venttiilien ja yksikkösumuttimien välykset tarkistetaan säännöllisesti. Samalla parannat polttoainetaloutta sekä ylläpidät moottorin suorituskykyä.

Uusilla Euro 6 Step D ‑määräyksillä pyritään huolehtimaan siitä, että ajoneuvot ovat normaalissa käytössä päästöstandardien mukaisia.

Volvo Trucks tuo asiakkaille polttoainesäästöjä uusilla parannuksilla

V

olvo Trucksin päivitetyt, Volvo FH-, FM- ja FMX-malleihin tarkoitetut D11- ja D13 -dieselmoottorit täyttävät uudet Euro 6 Step D ‑määräykset. Niissä on lukuisia parannuksia, joilla kuljetusyritykset voivat pienentää polttoainekustannuksia.

- Polttoaine muodostaa noin kolmanneksen kuljetusyritysten kustannuksista. Siksi emme jatkossakaan jätä kiveäkään kääntämättä, kun etsimme uusia tapoja pienentää kuorma-autojemme polttoaineenkulutusta. Tällä kertaa luvassa on lukuisia parannuksia, joiden avulla asiakkaamme voivat päästä merkittäviin kustannussäästöihin suorituskyvystä tai tuottavuudesta tinkimättä, kertoo Volvo Trucksin toimitusjohtaja Claes Nilsson.

Euro 6 Step D

Uusilla Euro 6 Step D ‑määräyksillä pyritään huolehtimaan siitä, että ajoneuvot ovat normaalissa käytössä päästöstandardien mukaisia. Volvo Trucks reagoi tiukentuneisiin päästöstandardeihin muun muassa uudella moottoriohjelmistolla

sekä pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmän entistä paremmalla pinnoitteella. Päivitetyssä D13-dieselmoottorissa myös käytetään matalan viskositeetin VDS-5-öljyä, ja männän uudet öljynkaavintarenkaat pienentävät polttoaineenkulutusta ja sisäistä kitkaa. 500 hv:n moottorissa polttoainetta säästäviin ominaisuuksiin kuuluu myös aiempaa suurempi puristussuhde, joka on käytössä myös 460 hv:n ja 420 hv:n versioissa. Karttapohjainen I-See -ohjelmisto säätelee vaihteiden valintaa, kiihdytyksiä ja moottorijarrutuksia reitin topografiaa koskevien ennakkotietojen perusteella. Se on suunniteltu hyödyntämään kuorma-auton liike-energiaa parhaalla mahdollisella tavalla. Siinä on myös paljon parannuksia ja päivityksiä, kuten uusi vaihteidenvalintastrategia sekä valikoiva rullaustoiminto, joka tehostaa I-Roll ‑vapaavaihdetoiminnon käyttämistä entisestään. - Näiden päivitysten ansiosta asiakkaat pysyvät uusien päästömääräysten tasalla, ja ne myös parantavat Volvo FH-, FM- ja FMX ‑kuorma-autojen polttoainetehokkuutta, Claes Nilsson kertoo.

Venttiilikopan tiivisteet veloitetaan erikseen (vaihto tarvittaessa tai asiakkaan pyynnöstä).

160€

Venttiilien ja yksikkösumuttimien välysten säätö

GENERAATTORI ASENNETTUNA Generaattorin toiminnalla on ratkaiseva merkitys auton toiminnalle. Generaattorien työympäristö tulee yhä vaativammaksi. Siksi Volvo asettaa aina tiukimmat vaatimukset kaikille generaattorien osille. Hintaesimerkkejä: Vaihtogeneraattori asennettuna*

Työhön sisältyy laturin irrotus ja kiinnitys sekä kaapeliliitäntöjen ja toiminnan tarkastus.

55A FE/FL

450 € 485 €

110A

530 €

*Hinta edellyttää korjauskelpoisen vaihto-osan palautuksen.

JARRUPALAT JA -LEVYT ASENNETTUNA Varmista oma ja muiden turvallisuus vaihtamalla kuluneet jarrupalat ja -levyt uusiin. Vaihtamalla kuluneet osat alkuperäisosiin varmistat jarrujen moitteettoman toiminnan sekä täydellisen yhteensopivuuden muiden jarrujärjestelmän osien kanssa. Hintaesimerkkejä: FH/FM Jarrupalat asennettuna/etuakseli alk.

295€

Jarrupalat ja -levyt asennettuna/etuakseli alk.

955€

AKSELISTON SUUNTAUKSEN TARKASTUS Säästä polttoainetta ja vähennä renkaiden kulumista oikein suunnatuilla akseleilla ja pyörien kulmilla. Akseliston suuntauksen tarkastus, hinta/akseli

52,50 €

Työhön sisältyy auton ja/tai perävaunun akselien suuntauksen tarkastus. Mahdolliset muutokset/säädöt veloitetaan erikseen.

Ennen akseleiden mahdollista säätöä suositellaan pyörien laakereiden, ohjauksen nivelten, raidetankojen, akseleiden ripustusten ja V-tukien tarkastamista. Pyydä tarjous!

TULOSSA PIAN ... Volvo Trucks älykäs rengaspalvelu Tarjoukset voimassa 28.2.2019 saakka. Kaikki hinnat alv 0 %.

Volvo Trucksin päivitetyt D11- ja D13 -dieselmoottorit täyttävät uudet Euro 6 Step D ‑määräykset.

OULU KOKKOLA KAJAANI KEMI KEMPELE KUUSAMO ROVANIEMI puh. 020 778 870 • www.wetteripower.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Oikea kuorma - auto jokaiseen tehtävään Volvo ja Renault Trucks hyötyajoneuvot nopeasti ja vaivattomasti Volvo Truck Rentalista puh. 010 655 1000 VOLVO TRUCK CENTER VANTAA Osumakuja 4, 01530 Vantaa Vantaalla palvelee:

VOLVO TRUCK CENTER TAMPERE Nuutisarankatu 19, 33900 Tampere Tampereella palvelee:

Joni Tukiainen puh. 010 655 1001

Janne Nurmela puh. 010 655 1002

Jonas Holmström puh. 010 655 1003

truckrental.fi@volvo.com www.truckrental.fi

Volvo Trucks. Driving Progress


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 31

Renault Trucks T 2019

Mukavuutta, polttoainesäästöjä ja pienemmät CO2-päästöt timessä on uusia asetuksia, jotka pienentävät polttoaineenkulutusta. Näiden parannusten sekä uusien varusteiden ansiosta asiakkaiden polttoaineenkulutus pienenee jopa 3 % aiempaan sukupolveen verrattuna.

Ohjaamon ja kuljettajan mukavuus on entistäkin parempi

Vuoden 2019 Renault Trucks T -malliston ohjaamoiden viimeistely on huippuluokkaa. Kojetaulussa on hiilikuitumainen viimeistely, jota on käytetty myös ovipaneeleissa. Mustat

nahkaistuimet ja sisäkaton uusi harmaa verhoilu sointuvat kauniisti kokonaisuuteen. Jäähdyttimen säleikköä ja sivupeilejä voi nyt räätälöidä, sillä värivaihtoehtoja on kaksi: musta (glossy black) ja oranssi (anodised orange). Ajoneuvon tunnuslaatan ilmettä on selkeytetty, ja ajoneuvon nimi sekä teho- ja moottoritiedot erottuvat siitä entistä paremmin. Käytettävissä on myös lisärivi asiakkaan omia tietoja varten. Renault Trucks T- ja T High kuorma-autojen vuoden 2019 mallit ovat nyt tilattavissa.

Renault Trucs on esitellyt uuden T 2019 mallin markkinoille, mikä nostaa auton käyttöominaisuudet uudelle tasolle samalla kun käyttökulut laskevat entisestään. Moottoreina uudet DTI 11 ja DTI 13 Euro 6 Step D.

R

enault Trucks on tuonut T 2019 mallin markkinoille. Uuden Euro 6 Step D moottorilla varustetun Renault Trucks T kuorma-auton vuoden 2019 malli tuo jopa 3 prosentin polttoainesäästöt aiempaan sukupolveen verrattuna. T-malli 2019 on myös varustettu uusilla varusteilla, jotka parantavat ohjaamon turvallisuutta ja kuljettajan mukavuutta.

Sekä polttoaineenkulutus että CO2 -päästöt pienenevät 3 % Vuoden 2019 Renault Trucks T- ja T High mallit on varustettu DTI 11- ja DTI 13 Euro 6 Step D -moottoreilla, jotka ovat 1.9. 2019 voimaan tulevien määräysten mukaisia. Niissä on uuden sukupolven hiukkassuodatin. Järjestelmään on lisätty AdBlue -laatua valvova anturi, ja seitsemäs suutin on poistettu. Renault Trucks T 2019 on

varustettu uuden sukupolven Optivision-järjestelmällä. Tämä ennakoiva nopeudensäädin, joka optimoi vaihteiden vaihtamisen karttapohjaisesti tien pinnanmuotojen mukaan, tallentaa nyt tiedot suoraan ajoneuvoon. Tämä parantaa käyttömukavuutta, sillä yhteys ei enää katkea edes tunneleissa tai muilla GPS:n katvealueilla. Reittitiedot ovat myös aiempaa tarkempia, joten kuljettajat voivat suunnitella reittinsä paremmin. Myös Eco-vakionopeudensää-

T-malli 2019 on myös varustettu uusilla varusteilla, jotka parantavat ohjaamon turvallisuutta ja kuljettajan mukavuutta.

Renault Trucks D 2019 - Polttoainesäästöt jopa 7 %

R

enault Trucks esittelee uuden Renault Trucks D ja D Wide jakeluautojen vuoden 2019 malliston. Aerodynamiikka ja kuljettajan mukavuus ovat uusissa malleissa entistäkin paremmat, ja ajoneuvot on varustettu uusilla Euro 6 Step D -moottoreilla. Parannusten ja uusien varusteiden ansiosta polttoaineenkulutus pienenee jopa 7 % aiempaan sukupolveen verrattuna.

Euro 6 Step D moottorit

DTI 5-, DTI 8- ja DTI 11 -moottorit ovat 1.9.2019 voimaan tulevien Euro 6 Step D määräysten mukaisia. Renault Trucks D- ja D Wide mallien moottoreita on päivitetty, ja niissä on nyt uuden sukupolven hiukkassuodatin. Polttoaineenkulutuksen optimoimiseksi DTI 5- ja DTI 8 moottoreihin on asennettu uudet ohjelmistot. Myös lisävarusteiden valikoima on uudistettu, ja

Renault Trucks D- ja D Wide malleissa on uusi öljynjäähdytysjärjestelmä sekä matalavirtauksinen vesipumppu.

Optimoitu aerodynamiikka

Renault Trucksin viimeaikainen työ Urban Lab 2 konseptiauton parissa on osoittanut, että aerodynamiikan optimointi on eräs tärkeimpiä keinoja, kun erityisesti kaupunkikeskusten alueella ajettavien jakeluautojen polttoaineenkulutusta ja CO2 -päästöjä pyritään pienentämään. Ilmanvirtauksen ja samalla myös polttoaineenkulutuksen pienentämiseksi Renault Trucks D- ja D Wide mallien aerodynamiikka on optimoitu. Vuoden 2019 mallit on varustettu uusilla sivuilmanohjaimilla sekä uudella säädettävällä kattoilmanohjaimella, joka sopii 12 eri säätötason ansiosta kaikenlaisiin korityyppeihin.

Turvallisuus ja ajomukavuus

Renault Trucks D- ja D Wide

Renault Trucksin uudet D- ja D Wide -jakeluautomallit on varustettu uusilla Euro 6 Step D -moottoreilla. Parannusten ja uusien varusteiden ansiosta polttoaineenkulutus pienenee jopa 7 %.

mallit on nyt varustettu uusilla kuljettajan työtä helpottavilla ja turvallisuutta sekä ajomukavuutta parantavilla järjestelmillä. Tutkaohjattu ACC-vakionopeudensäädin pitää automaattisesti turvavälin edelläajavaan. Tämä sujuvoittaa ajamista vilkkaassa liikenteessä sekä parantaa kul-

jettajan jaksamista. Myös säädettävä ASL-nopeudenrajoitin on tärkeä ominaisuus. Molempien järjestelmien hallintalaitteet sijoitetaan kätevästi kuljettajan ulottuville ohjauspyörään, jolloin ajamisesta tulee turvallisempaa ja tehokkaampaa. Näiden parannusten sekä uusien

varusteiden ansiosta asiakkaiden polttoaineenkulutus pienenee jopa 7 % aiempaan sukupolveen verrattuna. Renault Trucks D ja D Wide 2019 ovat nyt tilattavissa. Ne ovat biodieselyhteensopivia (jopa 100 %), ja saatavana on myös CNG-malli.


32 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Renault Trucks Optifuel Lab -konseptiautolla tavoitteena vähentää polttoaineenkulutusta 13 %

R

enault Trucks jatkaa työtä dieselkuormaautojen energia- tehokkuustutkimuksen parissa. FALCON-yhteistyöprojektissa kehitetyn Optifuel Lab 3 ‑konseptiauton avulla Renault Trucks pyrkii vähentämään koko vetoauto-perävaunuyhdistelmän polttoaineenkulutusta 13 %. Optifuel Lab 3 sisältää aerodynamiikkaan, vierintävastukseen, kuljettajaa tukeviin järjestelmiin, energianhallintaan ja voimansiirtolinjaan liittyviä teknologioita.

Optifuel Lab 3 ‑autolla ajetaan ensimmäiset testit tien päällä vuonna 2019. Polttoaineensäästöarviot valmistuvat vuonna 2020. Optifuel Lab 3:ssa yhdistyvät innovatiiviset teknologiat, joita ovat olleet kehittämässä Renault Trucks, Faurecia, Michelin, Total, Fruehauf, Wezzoo, Benomad, Styl’Monde, Polyrim, Enogia, IFP Énergies nouvelles, École centrale de Ly- on (LMFA) ja IFSTTAR (LTE; LES-

Optifuel Lab 3 ‑konseptiauton tavoitteena on parantaa yhdistelmän aerodynamiikkaa merkittävästi, jolloin polttoaineenkulutus pienenee huomattavasti.

COT). Optifuel Lab 3 kuuluu ns. FALCON (Flexible & Aerodynamic Truck for Low CONsumption) ‑projektiin. Optifuel Lab 3:n teknologisessa kehitystyössä painotetaan vetoauto-puoliperävaunuyhdistelmän optimoitua aerodynamiikkaa, yhdistettyjä pienen vierintävastuksen renkaita, ennakoivia ja energiaa säästäviä kuljettajaa tukevia ominaisuuksia ja energianhallintatoimintoja sekä entistä parempaa voiman-

Yhdistelmän aerodynamiikan merkittävään parantamiseen pyritään erityisesti muuttuvageometrisella perävaunulla.

siirtolinjaa.

Koko vetoauto-perävaunuyhdistelmän optimoitu aerodynamiikka

Tavoitteena on parantaa yhdistelmän aerodynamiikkaa merkittävästi, jolloin polttoaineenkulutus pienenee huomattavasti. Tähän pyritään erityisesti muuttuvageometrisella perävaunulla. Tämän ”mukautuvan” perävaunun on kehittänyt Fruehauf, ja Styl’Monde on ollut mukana kehittämässä katteita. Mukautuvan perävaunun on tarkoitus omaksua optimaalinen muoto automaattisesti. Tämä perustuu tyhjän kuormatilan hyödyntämiseen, sisäiseen hallinta-ja komentojärjestelmään sekä antureihin. Vetoauton aerodynamiikkaa parannetaan myös korvaamalla sivupeilit kameroilla sekä käyttämällä uudenlaista A-pilaria. Myös ilmanvirtaus optimoidaan pidentämällä keulaa ja ovea sekä tekemällä pyöräkoteloista linjakkaammat. Myös sivukatteet ovat aiempaa suuremmat ja taipuisat. Sivuilmanohjainten

jatkeiden tavoin ne parantavat kuorma-auton ja perävaunun yhtenäisyyttä.

Yhdistetyt pienen vierintävastuksen renkaat

Kaukokuljetuksissa renkaiden vierintävastus aiheuttaa noin 25 % polttoaineenkulutuksesta. Michelin kehittää konseptiautoon vierintävastukseltaan pienet renkaat integroimalla niihin tutkimusprojekteissa syntyneitä innovatiivisia teknologioita. Renault Trucks ja Michelin hyödyntävät myös renkaisiin asennettujen anturien keräämää dataa.

Ennakoivat ja energiaa säästävät kuljettajaa tukevat ominaisuudet ja energianhallintatoiminnot

Optimoidut ennakoivat nopeus- ja jäähdytysjärjestelmien hallintalaitteet hyödyntävät Optifuel Lab 3:n navigointi- ja liikennedataa (Benomad), säähavaintodataa (Wezzoo) ja rengas-

dataa (Michelin). Uusin järjestelmä varustetaan uusilla aktuaattoreilla, jotta energiaa säästyy mahdollisimman paljon. Näiden uusien innovaatioiden lisäksi autossa on uusi käyttöliittymä, joka on kehitetty yhteistyössä IFSTTAR:n kanssa. Näin kuljettajalla on käytettävissään energiaa säästävä, energiatehokas ja käyttäjäystävällinen työtä tukeva järjestelmä. Laturin hallinta toteutetaan entistäkin älykkäämmin, jotta sähköenergian tuotannon ja sisäisen polttomoottorin polttoaineenkulutuksen välinen tasapaino saadaan mahdollisimman optimaaliseksi. Optifuel Lab 3 ‑projektissa panostetaan myös kahden virtajärjestelmän akkuratkaisun kehittämiseen. Tavoitteena on keventää akkua merkittävästi, parantaa käynnistysakun kylmäkäynnistysominaisuuksia ja kasvattaa oleskeluvirta-akun kapasiteettia ja käyttöikää.

Voimansiirto: alhaisen viskositeetin voiteluaineet ja hukkalämmön talteenottojärjestelmä

Koko voimansiirtolinja hyötyy uuden sukupolven alhaisen viskositeetin voiteluaineista, jotka Total on kehittänyt kitkan pienentämiseksi. Suorituskykytestejä tehdään lisäksi koepenkeissä, ja kahdentyyppiselle Rankinen termodynaamiseen sykliin perustuvalle hukkalämmön talteenottojärjestelmäarkkitehtuurille tehdään integrointitutkimuksia. Tutkimusta tekevät yhteistyössä Renault Trucks, Faurecia, IFPEN ja Enogia.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 33

- Renault Trucks kuorma-autojen myynti kasvoi Suomessa vuonna 2018 kaikki kokonaispainoluokat yhteenlaskettuna peräti 24 prosentilla vuoden 2017 myyntiin verrattuna, kertoivat Volvo Finland Ab:n Renault Trucks myyntijohtaja Pasi Gerpe (vas.) ja Mats Nilsson, Renault Trucks Europe, Vice President, Commercial Trucks.

Renault Trucks tavoitteen mukaisessa kasvussa Suomessa

R

enault Trucks juhlii tänä vuonna merkin 125 -vuotista histo- riaa. Juhlavuoteen lähdetään Suomessa positiivisen kasvun ja uudistuneiden sekä parempaan polttoainetalouteen yltävien kuorma-autopuolen uutuuksien voimin. Renault Trucks kuorma-autojen myynti kasvoi vuonna 2018 kaikki kokonaispainoluokat yhteenlaskettuna peräti 24 prosentilla vuoden 2017 myyntiin verrattuna.

Renault Trucks jatkaa asemansa vahvistamista Suomen kuorma- ja pakettiautomarkkinoilla. Vuoden 2018 aktiviteetit käynnisti tammikuussa järjestetyt jakeluautopäivät ja myöhemmin Suomessa ennennäkemättömän laaja ja koko jälleenmyyjäverkoston kiertänyt Renault Trucks Road Show 2018, missä päätähtinä raskaat kuorma-autot. Myöhemmin kesän kynnyksellä Renault Trucks esitteli useita polttoainetaloutta parantavia Optifuel-kokonaisratkaisuja ja toi markkinoille täysin sähköisten ajoneuvojen toisen Z.E. mallisukupolven. Erityisesti kaupunkikäyttöön tarkoitettuun 3,5-26 tonnin mallistoon kuuluvat Renault Trucks D Z.E. ja Renault Trucks D Wide Z.E sekä Renault Master Z.E.

Suomessa vuoden kärkitapahtumiin kuuluivat näyttelyt ja rekkatapahtumat, joista mainittakoon Power Truck Show, missä Renault Trucks Suomi sai näyttelyjärjestäjiltä Edustava messuosasto -palkinnon hienosti rakennetusta ja näyttävästä osastostaan.

Takana kasvun vuosi

Vuosi 2018 sujui myönteisesti ja asetettujen kasvutavoitteiden mukaisesti. Raskaissa, yli 16 tonnin kuorma-autoissa Renault Trucksin myynti kasvoi liki neljänneksen edellisvuodesta. Pykälää kevyemmässä 6 - 16 tonnin kokonaispainoluokassa kysyntä pysyi tavoitteen mukaisesti edellisvuoden tasolla. Master pakettiautojen ja kevyiden 3,5 - 5,99 tonnin Master kuormaautojen markkinat kasvoivat niin ikään odotusten mukaisesti, uusia asiakkuussuhteita rakentaen. Renault Trucks kuorma-autojen myynti kasvoi, kaikki kokonaispainoluokat yhteenlaskettuna peräti 24 prosentilla vuoden 2017 myyntiin verrattuna. - Asiakkaidemme osoittama kiinnostus ajan tasalla olevaa mallistoamme kohtaan paljastaa, että olemme tehneet oikeita asioita myynnin ja jälkimarkkinan kehityksen eteen. Nyt saavutettua lähes 25 prosentin kasvua kuorma-autojen ensirekisteröintien määrässä voidaan pitää

erittäin positiivisena tuloksena Suomen haastavilla hyötyautomarkkinoilla, maahantuontiyhtiö Volvo Finland Ab:n Renault Trucks myyntijohtaja Pasi Gerpe sanoo.

Tulossa uutuuksia ja mielenkiintoisia tapahtumia

Renault Trucks juhlii 125. juhlavuottaan pitkin vuotta järjestettävien tapahtumien yhteydessä. Lisäksi Renault Trucks tuo entistä vahvemmin esille taustansa moottoriurheilupuolen aktiivisena toimijana ja tukijana. Vuosi käynnistyy uudistuneiden T- ja T High- sekä D- ja D Wide -2019 mallien vauhdittamina. Uuden Euro 6 Step D moottorilla varustetun Renault Trucks T kuorma-auton vuoden 2019 malli tuo jopa 3 prosentin polttoainesäästöt aiempaan sukupolveen verrattuna. Se on myös varustettu uusilla varusteilla, jotka parantavat ohjaamon turvallisuutta ja kuljettajan mukavuutta. Renault Trucks D kuorma-auton aerodynamiikka ja kuljettajan mukavuus ovat uusissa malleissa entistäkin paremmat, ja ajoneuvot on T 2019 kuorma-autojen tavoin varustettu uusilla Euro 6 Step D moottoreilla. Näiden parannusten sekä uusien varusteiden ansiosta Renault Trucks D kuorma-auton poltto-

aineenkulutus pienenee parhaimmillaan jopa 7 prosentilla aiempaan sukupolveen verrattuna. Kevään ja kesän kärkitapahtuma on Helsingin Messukeskuksessa toukokuun 9.-11. järjestettävä Kuljetus - Logistiikka 2019 tapahtuma. Lisäksi Renault Trucks on vahvasti esillä muun muassa Härmän Powerparkissa elokuun 9.-10. järjestettävässä Power Truck Show:ssa ja Hyvinkäällä syyskuun 5.-7. maarakennus- ja ympäristönhoitokoneiden suurtapahtuma Maxpo:ssa.

Koeajo oikeassa työympäristössä

Renault Trucks tarjoaa uutena palveluna mahdollisuuden koeajaa paketti- ja kuorma-automallejaan oikeassa työympäristössä. Volvo Truck Rentalin kautta järjestettävään palveluun tuodaan vuoden kuluessa useita eri auto- ja alustavaihtoehtoja. Kilvellisistä autoista rakentuvassa ajoneuvokalustossa ovat aluksi koeajettavina kokosivuaukeavalla umpikorilla varustettu Renault Trucks D 4x2 jakeluauto ja Renault Trucks D Wide 6x2, missä Hiab Ultima koukkulaite. Raskasta puolta edustavat Renault Trucks K 520 8x4 kiviauto ja Renault Trucks T High 6x2, jossa 6 metrin akseliväli ja EL -kylmäkori. Kuorma-autojen ohella valikoimassa on useisiin eri kuljetustarpeisiin sopivia

pakettiautovaihtoehtoja.

Renault Trucks lyhyesti

Yli satavuotisesta ranskalaisesta kuorma-auto-osaamisesta ja -perinteestä ammentava Renault Trucks toimittaa kuljetusalan ammattilaisille lukuisia erilaisia palveluita ja ajoneuvoja (2,8-120 t), jotka räätälöidään paikallis- ja aluejakelun, maansiirron ja kaukokuljetusten tarpeisiin. Kestävien, luotettavien ja taloudellisten Renault Trucks -ajoneuvojen avulla asiakkaat voivat parantaa tuottavuuttaan ja pitää liiketoimintakustannukset hallinnassa. Renault Trucks -kuorma-autojen jakelusta ja huollosta huolehtii jälleenmyyjäverkosto, jossa on yli 1 500 huoltopalvelupistettä. Renault Trucks on osa Volvo Groupia, joka on maailman johtavia kuorma-autojen, linja-autojen, maansiirtokoneiden sekä meri- ja teollisuusmoottoreiden valmistajia. Volvo Group tarjoaa myös kokonaisvaltaisia rahoitus- ja palveluratkaisuja. Volvo Groupin palveluksessa on noin 95 000 työntekijää. Tuotantolaitoksia yhtiöllä on 18 maassa, ja yhtiön tuotteita myydään yli 190 markkinaalueella.


34 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Wetteri Power Oy:n pääpaikka on Oulussa, missä toimii myynnin ja hallinnon lisäksi varaosalogistiikan keskus ja huoltopalvelut. Mekaanikkoja on yhteensä 27 ja läpiajettavia huoltopaikkoja on 14. Lisäksi kuljetusalan ammattilaisia palvellaan toimipisteissä Kuusamossa, Rovaniemellä, Kemissä, Kokkolassa, Kajaanissa ja Kempeleessä.

Wetteri - pohjoisen autokaupan jätti

Keskiössä asiakkaat ja heidän asiakkaansa

S

uomen metsäteollisuusalan yritykset ovat yhä riippuvai- sempia tasaisena virtana kumipyörien varassa kulkevista puutavara-, hake-, kemikaali- ym. kuljetuksista ja sitä kautta myös hyötyautopuolella toimivien palvelutarjoajien palveluista.

Pohjois-Suomen alueella yhteensä seitsemän palvelupisteen voimin raskasta liikennettä palveleva Wetteri Power Oy on rakentanut verkostonsa asiakkaittensa asiakkaiden tarpeet huomioiden. Se näkyy myös myynnissä, sillä noin joka kolmas Pohjois-Suomessa uutena hankittu kuorma-auto on hankittu Wetteri Powerilta.

Wetteri Yhtiöt - vahva autokaupan toimija

Volvo- ja Renault Trucks kuorma-autojen sekä Volvo linjaautojen ja maansiirtokoneiden huoltopalveluiden tarjontaan. Pohjois-Suomen alueella keskittynyt Wetteri Power Oy on osa Wetteri-konsernia, joka kuuluu neljän suurimman suomalaisen yksityisen autoliikkeen joukkoon. Wetteri Yhtiöt -autoliikekonserni toimii kahdeksalla paikkakunnalla yhteensä seitsemässätoista pisteessä ja työllistää noin 500 autoalan ammattilaista. Uusista henkilöautoista

Vuonna 1996 Volvon palveluksessa aloittanut ja sittemmin Wetterille siirtynyt Antti Ollikainen (43) on toiminut Wetteri Power Oy:n jälkimarkkinajohtajana vuodesta 2008 ja toimitusjohtajana vuodesta 2018 alkaen.

Pohjois- Suomessa joka neljäs ja uusista kuorma-autoista noin joka kolmas myydään Wetteriltä. Wetteri Power Oy:n kokonaisvaltaiseen palveluun sisältyy myynnin ohella oleellisena osana kuorma- ja linja-autojen ja maansiirtokoneiden huolto- ja varaosapalvelut. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Oulussa, muut toimipisteet ovat Kuusamossa,

Rovaniemellä, Kemissä, Kokkolassa, Kajaanissa ja Kempeleessä.

Hallitun kasvun strategia jatkuu

Reilu vuosi sitten Wetteri Power Oy:n vetovastuu siirtyi yhtiötä menestyksekkäästi vuodesta 2002 lähtien johtaneen Håkan Kunnarin eläkkeelle siirtymi-

sen myötä yhtiön jälkimarkkinointijohtaja Antti Ollikaiselle, jolla on nuoresta iästään huolimatta takanaan pitkä ja monivivahteinen ura sekä Volvo Finland Ab:n että Wetteri Power Oy:n leivissä. Ollikaisen ohjaksissa Wetteri Powerissa on jatkettu Kunnarin viitoittamaa vahvan mutta hallitun kasvun tietä. - Vahdinvaihto sujui harkiten ja aikaa käyttäen, mikä on perheyhtiössä mahdollista. Kulunut vuosi 2018 on sujunut suunnitelmien mukaisesti, myyntiä kehittäen sekä jälkimarkkinointia vahvistaen. Jos myyntiä voi pitää jonkinasteisena indikaattorina, niin kappalemäärät ja merkkiemme markkinaosuudet ovat edelleen kasvaneet alueellamme. Ja nyt puhutaan koko Wetteri Power Oy:n myyntialueesta, mihin lukeutuu koko pohjoinen Suomi Kokkolan ja Kajaanin tasolta alkaen, Ollikainen kertoo.

Renault Trucks laajentanut tarjontaa

Kuorma-autojen myyntitilastot tukevat Ollikaisen puhetta. Volvolla on vakaa asema kaikilla suoritealoilla ja noin 50 prosentin markkinaosuus puutavara-automarkkinoilla, mistä suuri osa liikennöi Wetteri Powerin vaikutusalueella. Vuoden 2017 taitteessa käynnistynyt Renault

Trucks jälleenmyynti on sekin saanut hyvän nosteen Wetteri Powerin verkostossa. - Volvon mallistosta löytyy täkälaisiin olosuhteisiin ja asiakkaittemme kuljetustarpeisiin erittäin hyvin sopivat työkalut. Teemme jatkuvaa työtä että tasapaino myös säilyisi nykyisellään muun muassa jälkimarkkinapuolta kehittämällä. Renault Trucksin mukaan tulo antoi hyvän piristyksen ja merkin myynti on saatu lyhyessä ajassa hyvään vauhtiin. Kiinnostusta ovat herättäneet etenkin uudet neliakseliset mallit sekä pakettiautot, mitkä ovat myös meille Powerilaisille vielä uusi aluevaltaus. Aikaisemmin pakettiautoasiakkaat ohjattiin Wetterin henkilöautopuolen suuntaan. Koen etuoikeudeksi, että saamme tarjota asiakkaillemme laajasta mallistosta lukuisia vaihtoehtoja mm. kappale- ja puutavaran kuljetukseen kuin myös maansiirtoon ja hakepuolelle sekä tienhoitoon ja tietysti henkilöliikenteeseen, Ollikainen summaa. Millaisen vastaanoton kevyet tavara-autot ovat saaneet ja millaista lisäarvoa pakettiautoasiakkaat voivat saada ostaessaan kalustoa raskaan puolen myyjältä? - Useissa yhteyksissä esiin nostettu fraasi yhden luukun palveluperiaatteesta ei ole aivan tyhjästä temmattu. Näen tärkeä-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 35

Oulun toimipiste palvelee sijaintinsa puolesta erittäin hyvin kaukoliikennepuolen asiakkaita, mutta myös puutavara-autot ovat tuttu näky huoltohallin puolella.

Puutavara-autoilijat ovat erittäin tärkeä Wetteri Powerin asiakaskunta. Viime vuosina Puunkuormaajamestari -kiertue on vieraillut Wetteri Powerin eri toimipaikoissa; kuvassa ollaan Kuusamossa. Kilpailuissa on nähty huimia suorituksia ja yleisöä on ollut paikalla todella hyvin. Vuonna 2019 perinne jatkuu...

nä etuna että asiakkaamme voivat nyt kääntyä kaikissa tavaraautoihin liittyvissä asioissaan entuudestaan tuttujen automyyjien ja huoltoasentajien puoleen. Lisäarvo muodostuu etenkin kaiken kattavasta ja laajoilla aukioloajoilla toimivasta huoltopalvelustamme, mitkä ovat saaneet erityisen hyvää palautetta uusilta pakettiautoasiakkailtamme. Puhumattakaan kattavista ja vuorokauden ympäri tarjottavista huoltoautopalveluistamme, summaa Ollikainen.

Asiakasta varten

Wetteri Powerin vahvaa myyntiorganisaatiota tukee asiansa osaava jälkimarkkinointi, minkä

kasvusta ja kehityksestä Ollikainen on henkilökohtaisesti vastannut jo usean vuoden ajan. - Tarjottavien palveluiden on vastattava, ei vain asiakkaidemme, vaan asiakkaittemme asiakkaiden tarpeisiin. Eli palveluiden ja aukioloaikojen on pystyttävä joustamaan kuljetusyrittäjän asiakkaan aikataulujen mukaan ja mieluiten vielä ennakoivasti. Tämä mielessä olemme vieneet palveluitamme eteenpäin sillä tuloksella, että lähes kaikki asiakkaittemme tarvitsemat ajoneuvoihin liittyvät palvelut ja ratkaisut ovat kauttamme saatavilla miltei kaikkina vuorokauden aikoina. Eli alamme lähestyä palveluiden kattavuuden puoles-

Renault Trucks kuorma- ja pakettiautojen myynnistä vastaa Arto Matinlassi. - Reilun puolitoista vuotta olen täällä ollut. Taloon tulin ns. sisäisenä siirtona, Wetterin puolelta, Matinlassi kertoo.

ta asian ydintä, Ollikainen arvioi. Kuluneen vuoden aikana Wetteri Power on tehnyt merkittäviä panostuksia jälkimarkkinoinnin kehittämiseen ja toimitilojen laajennushankkeisiin, joista merkittävimpiin lukeutuu Rovaniemen toimipisteeseen pian avattava 700 neliömetrin laajennus. - Kaivattu lisätila hyödynnetään korjaamon ja varaston sekä rengaspalvelun kesken, tarkentaa Ollikainen. Rengaspalvelut ovatkin merkittävässä asemassa Wetteri Power Oy:n palvelutarjonnassa. - Vuosittain seitsemän toimipisteemme kautta kulkee noin 5000 kuorma-auton ja perävaunun rengasta. Tätä palvelupuolta kehitämme aktiivisesti ja päämäärätietoisesti, lupaa Ollikainen. Wetteri Power Oy:n kattavaan huoltopalvelutarjontaan kuuluu Volvo kuorma- ja linja-autojen sekä Renault Trucks kuorma-autojen ja maansiirtokoneiden lisäksi myös Kesla nostureiden huoltopalvelut, jotka ovat tarjolla kaikissa Wetteri Power Oy:n toimipisteissä. -Lisäksi huollamme myös Närko perävaunuja, mutta tarjoamme palvelumme kaikille asiakkaille kaikkiin tuotteisiin. Ovea ei näytetä kenellekään, se on selvää, Ollikainen lupaa.

120 000 tuntia vuodessa

Vaihtoautopällikkö Pekka Karppinen on vielä tuore kasvo Wetteri Powerilla. - Pidetään huoli että ehditään kaikkien kanssa jutuille, Karppinen toteaa.

Ollikaisen mukaan Wetteri Power Oy:n henkilöstön vaihtuvuus on pientä ja yhteishenki on hyvä. - Kaikissa toimipisteissä on jatkuvasti päällä vahva tekemisen meininki, mikä näkyy laskutettujen työtuntien määrässä, joita kertyy noin 85 asentajallemme voimin parhaimmillaan jopa 120 000 vuodessa, ilmoittaa Ollikainen. Wetteri Power Oy:n kattavaan

Joulun alla Wetteri Powerin Oulun toimipisteen hallissa oli valmisteilla myös uusi Renault Trucks paloauto Enontekiön pelastuslaitokselle.

Wetteri Power Oy:n palvelupuolen tarjontaan lukeutuvat oleellisena osana huoltoautot, joita on kaikkiaan tusinan verran. Kuvassa Oulun pisteen uusi Renault Trucks Master.

huoltopalvelutarjontaan kuuluu Volvo kuorma- ja linja-autojen sekä Renault Trucks kuorma-autojen ja maansiirtokoneiden lisäksi myös Kesla nostureiden huoltopalvelut, jotka ovat tarjolla kaikissa Wetteri Power Oy:n toimipisteissä. -Lisäksi huollamme myös Närko perävaunuja, mutta tarjoamme palvelumme kaikille asiakkaille kaikkiin tuotteisiin. Ovea ei näytetä kenellekään, se on selvää, Ollikainen lupaa.

Uusi vaihtoautokeskus Ouluun

Vuodenvaihteen merkittäviin uudistushankkeisiin lukeutuu Rovaniemen toimitilalaajennuksen ohella myös Oulun toimipis-

teen yhteyteen rakenteilla oleva vaihtoautokeskus Wetteri Power Center. Niin ikään tammikuun aikana avattavaksi kaavaillusta pisteestä on tarkoitus myydä keskitetysti aluksi noin 200 tarkastettua ja korkealaatuista vaihtoautoa ja myöhemmin, toimintatapojen vakiintuessa noin 250 - 300 hyötyautoa vuodessa. - Toki vaihtoautojen myyntiä jatketaan myös muissa toimipisteissä. Ouluun on tarkoitus hankkia kalustoa asiakaslähtöisesti, myös omien toimipisteidemme ulkopuolelta, aina ulkomaita myöden, sanoo hiljattain Wetteri Powerin palvelukseen vaihtoautopäälliköksi siirtynyt Pekka Karppinen.


36 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ensimmäinen DAF CF Electric -kuorma-auto liikenteeseen D AF Trucks on toimittanut ensimmäisen täysin sähkökäyttöisen kuorma-autonsa Jumbolle, alankomaalaiselle supermarketketjulle.

CF Electric on DAF:n ja VDL :n kehitysyhteistyön tulosta, ja Jumbo tulee käyttämään sitä Alankomaiden eteläosissa sijaitsevien myymälöidensä tavarantoimituksiin. Jumbon toimitusjohtaja Frits van Eerd vastaanotti DAF CF Electric -kuorma-auton avaimet DAF Trucksin puheenjohtajalta Harry Woltersilta ja VDL Groepin puheenjohtajalta ja toimitusjohtajalta Willem van der Leegteltä. Ensimmäisen DAF CF Electric -kuorma-auton käyttöönotto on iso merkkipaalu DAF Trucksille, VDL:lle ja Jumbolle. Täysin sähkökäyttöisen DAF-hyötyajoneuvon toimitus käynnistää sarjan sähkö- ja hybridikuormaautojen pitkän aikavälin kenttätestejä.

Sähköisiä kuormaautoja kaupunkialueille

- Kuljetussektori tulee muuttumaan merkittävästi tulevaisuudessa. Sähköisistä kuorma-autoista on tulossa kaupunkikuljetusten uusi normi. Ei tänään eikä vielä ensi vuonna, mutta varmasti lähitulevaisuudessa. Olen erityisen ylpeä siitä, että olemme tänään käynnistäneet laajamittaiset kenttätestit, jotka DAF suo-

DAF CF Electric on 4x2-veto- autoyksikkö, joka on kehitetty jopa 37 tonnin tiekuljetuksiin kaupunkialueilla. Kuorma-auton perustana toimii DAF CF ja se on täysin sähkökäyttöinen VDL:n E-Power -tekniikan ansiosta.

autojen latausta varten. V-Storage, VDL Groepin ja Scholt Energy Controlin yhteisyritys, tutkii yhdessä alankomaalaisen tutkimuskeskuksen TNO:n kanssa mahdollisuutta asentaa aurinkopaneeleja latausasemien energianlähteeksi.

rittaa yhteistyössä VDL:n ja Jumbon kanssa. Tämän projektin myötä saamme kerättyä paljon hyödyllistä tietoa ja kokemusta sekä teknisistä että toiminnallisista näkökohdista. Niiden avulla voimme varmistaa, että lopullinen sarjatuotantomallimme tarjoaa ihanteellisen ratkaisun

DAF CF Electric

Edistynyttä voimansiirtoa pyörittää 210 kW:n sähkömoottori, jonka virtalähteenä toimii kokonaiskapasiteetiltaan 170 kWh:n litiumioniakku.

tulevaisuuden markkinoiden tarpeisiin, sanoo Harry Wolters.

Seuraava askel kohti kestävää kehitystä

- Uuden sähkökäyttöisen kuorma-auton käyttöönotto on seuraava askel ajoneuvokalustomme kestävän kehityksen strategiassa. Liiketoimintamme vuoksi olemme läsnä ihmisten arjessa, ja siksi tavoitteenamme on, että 45 % myymälöistämme saa toimituksensa sähkökäyttöisillä kuorma-autoilla. Pyrimme vuoteen 2020 mennessä vähentämään Jumbon ajoneuvokannan CO2-päästöjä 50 % vuoteen 2008 verrattuna, kertoo Frits van Eerd.

Päästötön ja hiljainen

VDL Groepin Willem van der Leegte kertoo: - On hienoa nähdä näiden kolmen pohjoisbrabantilaisen yrityksen yhdistävän voimansa.

Tämän päivän tapahtumat tekevät Jumbosta, DAF:sta ja VDL :stä edelläkävijöitä päästöttömän ja hiljaisen kuljetusliikenteen kehityksessä. Tavoitteenamme on, että tästä tulee yleinen käytäntö kaupunkialueilla. VDL:n E-Power -tekniikkaa hyödyntävä DAF CF Electric -kuorma-auto tarjoaa ihanteellisen ratkaisun kuljetusalan ammattilaisten tarpeisiin, ja se vie alaa suuren harppauksen eteenpäin kestävän kehityksen mukaisessa tavaroiden kuljetuksessa ja jakelussa.

VDL ja TNO tutkivat mahdollisuutta vihreään lataukseen

Erittäin hiljainen DAF CF Electric pystyy tekemään kuljetuksia noin 50 kilometrin toimintasäteellä päästämättä lainkaan paikallisia päästöjä. Jumbon jakelukeskukseen Veghelissä on asennettu latausasema kuorma-

DAF CF Electric on 4x2-vetoautoyksikkö, joka on kehitetty jopa 37 tonnin tiekuljetuksiin kaupunkialueilla, joilla yksi- tai kaksiakseliset perävaunut ovat tavallisia. Kuorma-auton perustana toimii DAF CF (Vuoden 2018 kansainvälinen kuorma-auto) ja se on täysin sähkökäyttöinen VDL:n E-Power -tekniikan ansiosta. Edistynyttä voimansiirtoa pyörittää 210 kW:n sähkömoottori, jonka virtalähteenä toimii kokonaiskapasiteetiltaan 170 kWh:n litiumioniakku. CF Electric -mallin toimintamatka on noin 100 kilometriä, mikä tekee siitä ihanteellisen suurten määrien kuljetukseen kaupunkijakelussa. Akun pikalataus onnistuu 30 minuutissa ja täyteen latautuminen vie vain 1,5 tuntia.

DAF CF Electric - tekniset tiedot:

- Vetoauton paino 9 700 kg - Sähkömoottori 210 kW - Vääntömomentti 2 000 Nm - Akun kapasiteetti 170 kW - Täyteen ladatun kuormaauton toimintamatka 100 km - Akun pikalataus 30 minuuttia - Täysi lataus 1,5 tuntia


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 37

Tieliikenneturvallisuuden tilastokatsaus 2018 - tieliikennekuolemien määrä pysynyt edellisvuoden tasolla

T

perusteella tehtävät korjaukset, lopullisen määrän odotetaan olevan noin 230 - 240 kuollutta. Vuonna 2010 Suomi asetti tavoitteeksi puolittaa tieliikennekuolemien määrän vuoteen 2020 mennessä, jolloin vuonna Tammi-marraskuussa en- (vas.) 2020 kuolisi enintään 136Kobelhenkilöä. VuoKonekeskokuolleita Oy:n Mattioli Pakkala luovutti Maxpossa uuden nakkotietojen perusteella 200.Alajoelle. Kun ote- den 2018 kuolleiden määrä ylittää tämän con yrittäjä Jyri taan huomioon joulukuun liikennekuole- tavoitetason noin sadalla kuolemalla. mat sekä myöhemmin kuolinsyytilaston ieliikenteessä kuoli ennakkotietojen perusteella vuonna 2018 likimain yhtä paljon ihmisiä kuin edellisenä vuonna.

SEINÄJOKI: Markku Salomäki Akkutie 1, 60510 Hyllykallio 0400 415 333 makes@dlc.fi www.techbelar.com

Pohjanmaan Kuorma-autoilla kuljetettu ensimmäinen tavaramäärä vuoden uuden väheni sukupolven 2018 kolmannella neljänneksellä Kobelco luovutettiin prosenttia vähemmän kuin edeltävän uoden 2018 kolmannella vuoden vastaavalla neljänneksellä. Kulneljänneksellä kuormaJyri Alajoki Oy:lle 95 prosenttia ajettiin autoilla kuljetettiin tavaroita jetussuoritteista ammattimaisessa liikenteessä ja 5 pro-

V

K

73 miljoonaa tonnia, mikä oliluovutti 8 proonekesko koneista yrityksellä on myös pitliikenteessä. senttia vähemmänMaxpo-näyttelyssä kuin edeltävän senttia kältäyksityisessä ajalta: vuonna 1996 yritys Tieliikenteen tavarankuljetukset vuoden vastaavallaJyri neljänneksellä. Alajoki Oy:lle hankki ensimmäisen Kobelco - -tilastiedot kerätään neljännesvuosittain Seinäjoelle Kobelco SK140tonmerkkisen kaivukoneen ja sen kuorma-autojen Maa-ainesten määrä kasvoi otostutkimuksella SRkuljetettu -kaivukoneen. jälkeen saman merkkisiä koneita haltiKuljetettu tavaramäärä 1 prosenttia ja muiden kuin maa-ainesten joilta. on hankittu useita lisää. Aiem-on kuorlastatun tavaran paino tonkuljetettu määräKoneen väheniluovutti 14 prosenttia Matti Pak-ma-autoihin mat kokemukset Kobelco -merkuvaa kuljetustyön verrattuna edeltävän vuoden vastaavaan kala Konekeskolta ja koneenneina. kistäTonnikilometri ovat erittäin positiivisia ja se lasketaan tavaramäärän ja neljännekseen.vastaanotti Tiedot ilmenevät Tilastoyrittäjä Jyri Alajoki.määrää luottojatähän uuden sukupolven keskuksen laatimasta Tieliikenteen tava- kuljetusmatkan Luovutettu Kobelco SK140SR koneeseen on tulona. tätä myötä myös rankuljetukset on -tilastosta. varustettu mm. puskulevyllä, kova. Koneet ovat kokemusten Lähde: Vuoden 2018 kolmannella neljänneklisäpainoilla, rototiltillä ja muil- perusteellaTieliikenteen kestäviä jatavarankuljetukset huoltosellä kuorma-autojen kuljetussuorite oli vapaita myös 3/2018 la nykyaikaisilla varusteilla. urakkahommissa, Tilastokeskus 6,3 miljardia tonnikilometriä, mikä oli Seinä10 joissa koneet Jyri Alajoki Oy tekee ovat kovalla rasijoen alueella pääasiassa perin- tuksella. teistä maarakennusalan kokoHankittua Kobelco SK140SR naisurakointia muun muassa -kaivukonetta tullaan käyttäkaupungeille, kunnille, seura- mään Seinäjoen kaupungin keskunnille ja ELY-keskukselle. kustan katujen uudistamisproYritys työllistää keskimäärin 8 jekteissa, joihin tämä hiljainen, työntekijää ja kokemusta ura- vähäpäästöinen ja lyhytperäinen koinnista on jo yli 40 vuoden kone ominaisuuksiensa puolesta ajalta. sopii loistavasti. Kokemusta Kobelco -kaivu-

Pumppukärryt

Koneenkuljetuslavetit ja kaikki erikoiskuljetusperävaunut. Soita Pekalle puh. 0400 376 222

Vaihtotrukit

Trukkivuokraus

Rakennusliike Kuomalle JCB 540-140 Lauso -kurottaja

R

akennusliike Kuoma Oy:lle Kuopioon luovutettiin JCB 540-140 Lauso -kurottaja. Kone on varustettu henkilönnostokorilla ja kaukohallinta laitteilla.

Konetta vastaanottamassa oli vas. Topias Kirjavainen, Jari Toivanen, Matti Räsänen ja

JCB 540-140 Lauso -kurottaja.

Anssi Hiltunen. Koneen luovutti Mateko Oy:n Tero Sihvo.

www.toyotakauppa.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

38 KULJETUS

Raskone on Suomen suurin raskaan kaluston monimerkkikorjaamo, joka palvelee maanlaajuisesti 19 toimipisteellään.

Raskone kasvaa ja kehittyy asiakaspalvelu edellä

S

uomen suurin raskaan kaluston monimerkkikorjaamo Raskone elää vahvan kasvun ja kehityksen aikaa, mikä näkyy entistä parempana asiakaspalveluna toimipisteissä kautta maan. Tänä vuonna 25 vuotta täyttävä Raskone siirtyi maaliskuussa

2018 yksityiseen omistukseen, mikä näkyy jo nyt positiivisesti yhtiön kehityssuunnassa niin investoinneissa kuin liikevaihdon ja henkilökunnan määrän kasvussakin. - Raskone on oikealla tiellä ja omistajien sitoutuminen yhtiön kehittämiseen on lujaa. Vuoden 2018 aikana Raskoneen liikevaihto kasvoi selvästi markki-

noita nopeammin. Myös henkilökunnan määrä on noussut jo lähes viiteensataan ja rekrytointeja on käynnissä parhaillaankin useilla paikkakunnilla; esimerkiksi me- kaanikkoja on palkattu lisää lyhyessä ajassa kolmisenkymmentä. Olemme järjestäneet hyvällä menestyksellä myös ns. rekrytointikoulutuksia, missä mm. alan vaihtajia ja lyhytai-

kaistyöttömiä otetaan puolen vuoden mittaiseen koulutukseen korjaamoihimme ja sitten onnistuneen koulutusjakson jälkeen palvelukseemme. Toimipisteitä Raskoneella on ympäri maata yhteensä 19 ja niihin investoidaan tasaisesti - keväällä 2019 avataan Hämeenlinnaan täysin uusi korjaamo. Tulevaisuudessa Raskone tulee jatkamaan kas-

- Tänä vuonna 25 vuotta täyttävä Raskone elää vahvan kehityksen ja kasvun aikaa; toimipisteisiin investoidaan, henkilökuntaa palkataan lisää ja asiakaspalvelua hiotaan entistäkin paremmaksi, kertovat toimitusjohtaja Jan Popov (oik.) ja liiketoimintajohtaja Tapani Riihijärvi.

vuaan orgaanisesti sekä mahdollisesti myös yritysostojen kautta, mikäli ne tuovat lisäarvoa asiakkaillemme, kertoo toimitusjohtaja Jan Popov Raskone Oy:n hyvistä kuulumisista.

Asiakastyytyväisyys todella hyvällä tasolla

Positiivinen kehitys ja tekemisen meininki näkyy kaikissa korjaamoissa, mikä heijastuu suoraan asiakastyytyväisyyteen. - Raskoneella on palveluksessa yli 300 ammattitaitoista mekaanikkoa, joiden osaamista täydennetään aktiivisella kouluttamisella. Henkilökunta on meidän tärkein voimavaramme jonka kanssa jatkuva vuoropuhelu on erittäin tärkeää niin että pystymme myös jakamaan ammattilaisten tietoa muille. Meillä on käytössä myös toimintamalli, jolla tietyn alan erikoisosaajien ammattitaitoa pystytään hyödyntämään koko verkostossa asiakkaidemme hyväksi, sanoo Popov. Raskone mittaa korjaamoidensa onnistumista jatkuvasti ulkopuolisen tahon tekemällä kyselyllä. - Kun asiakas hakee ajoneuvon huollosta, häneltä kysytään aina tekstiviestillä lyhyesti miten onnistuimme asteikolla 1-5. Vuoden 2018 aikana saimme yli 6600 vastausta palvelustamme


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 39

ja keskiarvoksi tuli 4,3 mikä on jo todella hyvä luku - joulukuussa se oli ennätyksellinen 4,5. Olemme tehneet tätä jatkuvaa tutkimusta viitisen vuotta ja tulos on koko ajan parantunut. Saamme kyselystä korjaamokohtaista ajankohtaista tietoa palvelun tasosta ja jokaiseen huonoon palautteeseen reagoidaan asiakasta kontaktoiden ja kuunnellen, kertoo liiketoimintajohtaja Tapani Riihijärvi, joka on ollut Raskoneen palveluksessa koko yrityksen historian ajan; heinäkuusta 1994 lähtien.

Alan pisimmät aukioloajat - Yölinja menestys

Korkean osaamistason ja palvelualttiuden lisäksi yksi merkittävä asia hyvässä asiakastyytyväisyydessä on Raskoneen aukioloajat, mitkä ovat alan pisimmät. - Pyrimme lyhentämään entisestään huollettavan kaluston läpimenoaikoja, mikä taas näkyy suoraan siinä että asiakkaiden kalusto on enemmän tuottavassa työssä. Kaikki toimipisteemme palvelevat arkisin aamu kuudesta tai seitsemästä kello 20.00 saakka ja suurin osa pisteistä aina 22.00 saakka. Kaikki korjaamot ovat auki myös lauantaisin. Lisäksi lanseerasimme kolmisen vuotta sitten Raskoneen Yölinja -konseptin, mikä tarjoaa huolto- ja korjauspalveluja ympäri vuorokauden. Tällä hetkellä Yölinja on tarjolla Vantaalla, Kouvolassa, Kuopiossa ja Seinäjoella - Espooseen Yölinja avautui tämän vuoden alussa. Palvelu on ollut todellinen menestys ja se tullaan ottamaan vuoden 2019 aikana palveluvalikoimaan myös muutamalla muulla paikkakunnalla, ilmoittaa Riihijärvi.

Kaikki palvelut samasta paikasta

Raskone haluaa jatkossa vahvistaa entisestään yhden luukun palveluperiaatettaan. - Kuorma-autojen huolto ja korjaaminen sekä vauriokorjaukset - tiiviissä yhteistyössä valmistajien kanssa - on toiminnan runko mutta Raskone palvelee asiakasta paljon laajemminkin. Päällirakenteiden ammattitaitoinen huolto on todella tärkeässä roolissa toiminnassamme. Kaikissa pisteissämme on päällirakennepuolen koulutetut expertit ja hallitsemme mm. kuormako-

Raskone huoltaa myös pakettiautot.

Raskoneella on palveluksessa yli 300 ammattitaitoista mekaanikkoa, joiden osaamista täydennetään aktiivisella kouluttamisella. Ja lisää mekaanikkoja rekrytoidaan tasaiseen tahtiin.

rien ja -rakenteiden korjaukset, nostinlaitteiden huollot ja tarkastukset, jätepakkaajien huollot ym. luettelee Popov. Perävaunuhuolloista on kasvanut tärkeä osa Raskoneen toimintaa. - Aloitimme niiden järjestelmällisen huoltamisen vuonna 2006 joten osaamista on kertynyt valtavasti eri pisteisiimme. Vantaan Airport on keskittynyt erityisesti perävaunuhuoltoihin ja vuodessa pelkästään sen läpi kulkee yli 2500 vaunua. Asiakkaiden käytössä on automaattinen sähköportti joten vaunut voi jättää pihaan koska tahansa. Sitten asiakas voi seurata järjestelmän kautta huollon etenemisen vaiheita saaden lopuksi ilmoituksen kun vaunu on valmis noudettavaksi. Vantaan toiminnasta saatua osaamista perävaunuhuolloissa viemme koko ajan eteenpäin muihin toimipaikkoihimme, sanoo Riihijärvi. Viime syksynä Raskone täydensi palveluvalikoimaansa ostamalla lämmönsäätökoneiden huoltopalveluliiketoiminnan Lumikko Huoltopalvelut Oy:ltä. - Liikennöitsijät saavat Raskoneelta nyt myös kaikkien merkkien lämmönsäätökonehuollon muiden töiden yhteydessä Kaupan yhteydessä palvelukseemme tuli 15 alan ammattilaista ja heidän lisäksi koulutamme 34 mekaanikkoa eri pisteistämme kylmä-alan perustutkinnolla yli 3 kilon kylmäkonelaitteiden päteviksi huoltajiksi, Popov kertoo. Hyötyajoneuvojen huolloissa Raskone elää tiiviisti mukana kaasu- ja sähköautojen yleistymisessä sekä vahvistaa asemaansa myös pakettiautohuoltona. - Keskitymme tarjoamaan pakettiautojen huoltoja sekä korjauksia erityisesti niille ammattikäyttäjille, jotka arvostavat laajoja aukioloaikoja, hyvää palvelua ja ammattitaitoista

osaamista niin että autot saadaan nopeasti takaisin töihin, sanoo Popov. Kuljetuskaluston lisäksi Raskone palvelee paikkakuntakoh-

taisesti myös erilaisten työkoneiden huolloissa. - Erityisesti Oulussa, Kouvolassa, Jyväskylässä, Ylivieskassa ja Turussa on vahvaa työkone-

puolen tekemistä mm. maarakennus- ja ympäristökoneissa. Raskone operoi aktiivisesti myös pohjoisen kai- vosten konekaluston parissa, lisää Riihijärvi.


40 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hyötyajoneuvojen laadukasta varustelua haastaviin työtehtäviin - näyttelylaadulla N äit sitten tyylikkäästi työtehtävään varustellun kuorma- autoyhdistelmän rekkanäyttelyssä tai työajossa maantiellä, niin taidokkaiden kiiltävien rosteriosien valmistaja on usein suomalainen Hio-Mex.

Hio-Mexin tuotteet kuten valotelineet ja alleajosuojaputket ovat saavuttaaneet suuren suosion puutavara-autoilijoiden keskuudessa. Ruostumaton teräsmateriaali kestää kovaa käyttöä vaihtelevissa sääolosuhteissa.

Hio-Mex on erikoistunut kuljetuskaluston erikoisvarusteluun. Yritys valmistaa Tuusulan tuotannossaan raskaan kaluston varusteita ruostumattomasta teräksestä; kärkituotteita ovat valotelineet ja alleajosuojaputket. - Joustavuus on yksi valttikorttimme ja kaikki Hio-Mex -tuotteet suunnitellaan erikseen nimenomaisen automerkin ominaisuuksien mukaan - mitään kompromisseja emme tee. Ja kaikki on kiinnitystarvikkeita myöten valmistettu ruostumattomasta teräksestä mikä on Suomen vaihtuvissa sääoloissa tärkeää. Meillä Hio-Mexillä halutaan tehdä asiat oikeasti hyvin ja tarkasti - niin, että asiakas vielä vuosienkin päästä voi ihailla, miten hienosti olemme onnistuneet, kertoo Hio-Mex Oy:n toimitusjohtaja Mika Sassi. Laadun ja ammattitaidon lisäksi Hio-Mex tunnetaan fiksuista ideoista. Metallin ammattilaiset keksivät nokkelia ratkaisuja ja kehittävät koko ajan sekä lisävarusteiden ominaisuuksia että tarjontaa. Tuusulan tehtaassa on käytössä koneet ja laitteet mitkä mahdollistavat teräksen muokkaamisen juuri haluttuun muotoon. Koska tuotannossa käytetään mm. kemiallista sähkökiillotusta, on Hio-Mex investoinut ympäristöstä huolehtimiseen kuten prosessivesien oikeanlaiseen käsittelyyn. - Saamme hyvää palautetta

Hio-Mex tunnetaan komeimpien näyttelyrekkojen rosteriosien hovihankkijana - kuvassa Kuljetus Auvisen Lowrider.

- Meillä Hio-Mexillä halutaan tehdä asiat oikeasti hyvin ja tarkasti, sanoo Mika Sassi.

siitä, että tuotteemme ovat toimivia mutta myös hyvännäköisiä, sillä onhan kuljetuskalusto alan yritysten näkyvin käyntikortti, Sassi sanoo. Hio-Mex tarjoaa laajan merkkikohtaisen malliston varusteita nopeilla toimituksilla suoraan varastosta sekä toteuttaa yksilölliset, täysin räätälöidyt ratkaisut. - Teemme hyvää yhteistyötä kuorma-autoliikkeiden kanssa ja esimerkiksi Veho Hyötyajoneuvot ja Volvo Truck Centerit tarjoavat tuotteitamme toimipisteistään ja Sisu asentaa niitä suoraan tuotannossaan - toki tarjolla on ratkaisut kaikkiin muihinkin automerkkeihin. Myös erilaiset päällerakentajat, perävaunuvalmistajat jne. ovat erittäin tärkeää asiakaskuntaamme. Valopuolella pääyhteistyökumppaneitamme ovat Örum / Hella, Rigid ja Startax. Tarjoamme tuotteitamme myös suoraan loppukäyttäjille joten kannattaa olla yhteydessä, ilmoittaa Sassi.

Metec -yhteistyö

Omaa suunnittelua ja valmistusta olevaa tuotevalikoimaa täydentämään Hio-Mex on aloittanut keväällä 2018 yhteistyön virolaisen Metecin kanssa. - Metec on vuonna 1993 perustettu valmistaja, jonka toi-


METSÄALAN AMMATTILEHTI minta alkoi ruostumattomasta teräksestä tehtyjen pölykapselien toimittamisella kuorma-auteollisuuden tarpeisiin, mikä kertoo jotain laadusta. Tänä päivänä 250 henkilöä työllistävällä Metecillä on Euroopan laajuiset markkinat ja valikoima on todella laaja kattaen mm. valoraudat, karjapuskurit ja alleajosuojaputket eri hyötyajoneuvomerkkeihin. Tuotannossa on käytössä moderni konekanta mihin investoidaan jatkuvasti, kertoo Sassi. Metec -tuotteet tarjotaan suoraan varastosta Hio-Mex -tuotteiden rinnalla. - Metec tekee tiivistä yhteistyötä suoraan hyötyajoneuvovalmistajien tehtaiden kanssa, mikä näkyy korkeassa laadussa ja mm. asennusta helpottavissa ratkaisuissa. Esimerkiksi valotelineissä on valmiit kaapeloinnit ja kytkentäpisteet vakiona mikä takaa että asennustyö tehdään oikein kustannustehokkaasti, sanoo Sassi. Hyvin käyntiin lähtenyt yhteistyö on johtanut myös suunnitteluprojekteihin sekä tuotannolliseen synergiaan. - Tuotekehityspuolella pystymme antamaan paljon toisillemme, mistä hyötyy lopulta asiakas aiempaakin viisaampina tuotteita ja uusina malleina. Olemme siirtämässä myös tiettyjen omien Hio-Mex -sarjatuotteiden valmistusta Metecille mikä takaa kilpailukykyisen hinnoittelun ja antaa omalle Tuusulan tuotannollemme lisää kapasiteettia asiakaskohtaisiin räätälöinteihin, Sassi toteaa.

Hio-Mex tarjoaa varusteet kaikkiin hyötyajoneuvomerkkeihin ja keväällä 2018 aloitettu Metec -yhteistyö laajentaa valikoimaa entisestään.

Todellinen perheyritys

Perheyritys Hio-Mex Oy työllistää viisi työntekijää. Jokainen työpäivä on pienimuotoinen sukukokous, sillä Hio-Mex on työpaikka isälle, pojalle, äidille, tyttärelle, sedälle, serkulle, kuomalle ja kaimalle. - Siitä on paljon etua, koska tunnemme toisemme erittäin hyvin. Yhteistyö on saumatonta ja töissä on hyvä meininki, tuotannon ja logistiikan asiantuntija Sari Huttunen (o.s. Sassi) kertoo. Ilpo Sassi perusti Hio-Mexin vuonna 1979 Nurmijärvelle. Alusta alkaen mukana on ollut myös Tero Sassi. Tuusulaan yritys muutti 1980 -luvun alussa. Aluksi liiketoiminta perustui käsihiontaan ja -kiillotukseen. Vähitellen raskaan kaluston lisävarusteiden osuus kasvoi ja nykyään erikoisvarustelu on bisneksen kivijalka. Sukupolvenvaihdos teki Ilpon pojasta, Mika Sassista, toimitusjohtajan vuonna 2010. Vanha remmi on yhä koossa ja perustajat viihtyvät pajan puolella. - Teemme työtämme iloisella energialla - ja kaipa me sitten tykätään toisistammekin, kun kerran täällä viihdytään, HioMexin jengi nauraa.

Kuorma-autojen lisäksi Hio-Mexiltä löytyy ratkaisut myös kevyemmän kaluston varusteluun.

Hio-Mexin varusteet ovat toimivia ja myös tyylikkäitä mikä on tärkeä asia, sillä onhan kuljetuskalusto alan yritysten näkyvin käyntikortti.

KULJETUS 41


42 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hake- ja turvekaluston luottotoimittaja

I Laurell Oy valmistaa Urjalassa laadukasta hakkeen- ja turpeen kuljetuskalustoa. Rakenteissa on pyritty vastaamaan kasvaneiden yhdistelmien koviin vaatimuksiin. Kuvassa Sistosen Kuljetus Oy:lle valmistettu 76-tonnin ketjupurkava hakeyhdistelmä uusilla mitoilla.

I

Laurell Oy Urjalasta on tunnettu erityisesti hakkeen- ja turpeen kuljetuskaluston valmistajana - lisäksi tehdään kalustoa sora- ja maaainesten kuljetukseen. Kuorma-autokaluston päälirakentamisen aloitti Ilmari Laurell vuonna 1959 kotikylässään Urjalan Annulassa. Rautaa oli perheessä kuitenkin taottu jo pitkään Ilmarin isän Maunon toimesta, joka tunnettiinkin Seppä-Manuna tehden rekiä ja rattaita - aikansa kuljetuskalustoa nekin. Ilmarin pojat Reijo ja Markku Laurell kasvoivat lapsesta kuorma-autokaluston kanssa värkkäämisen parissa ja lavoja pojat pääsivät hitsaamaan jo

12-vuotiaasta kesätöinä. Molemmat ehtivät kuitenkin myös opiskella ja käydä teknillisen koulun Forssassa ennen keskittymistä perheyrityksen toimintaan.

Asiakaskohtaisia räätälöityjä ratkaisuja

I Laurell Oy perustettiin vuonna 1984 valmistamaan sivukaato turve- ja hakekoreja sekä takakippareita ja soralavoja. Annulassa valmistui mm. Suomen ensimmäiset turve- ja hakekorien elementtiseinät mitkä tehtiin liimaamalla vanerista. Toiminnan kasvaessa uusiin tiloihin Levonahontielle muutettiin vuonna 1987, joita on sitten laajennettu jo useaan kertaan - viimeksi 2016.

- Ensimmäisen ketjupurkavan perävaunu ja vetoauton korin valmistimme vuonna 1993 Tarkkalan Kuljetukselle. Ketjupurkurakenne on pitkän kehityksen tulos ja siitä tuli monin tavoin edistyksellinen. Käytimme mm. purkumekanismina Peuralan Konepajan valmistamaa hammasvälityksellä toimivaa vaihdetta ketjuvälitteisen sijaan - eihän auton vaihdelaatikossakaan ketjuja käytetä. Tämä toimiva voimansiirtoratkaisu on käytössä edelleen. Hiljattain meiltä valmistui 230:s ketjupurkuperävaunu. Kuluneen vuoden aikana uusia ketjupurkuyhdistelmiä valmistui 13 kappaletta sekä lisäksi tehtiin koreja, soralavoja ja remontteja omaa valmistetta oleviin laitteisiin. Se on hyvä saavutus kuuden hengen tuotan-

toporukaltamme. Tuotteisiin tehdään paljon räätälöityjä ratkaisuja asiakkaiden tarpeiden mukaan. Täysin samanlaisia yhdistelmiä on tehty vain muutama ja silloinkin ne on mennyt samoille kuljetusliikkeille, kertoo Reijo Laurell.

Jatkuvaa tuotekehitystä

Neljännesvuosisadan aikana Laurellin ketjupurkukorit ja -vaunut ovat kehittyneet merkittävästi rakenteiden sekä käytettyjen materiaalien osalta. - Tämä on jatkuvaa kehitystä asiakkaiden tarpeita kuunnellen sekä uusia teknisiä mahdollisuuksia tutkien. Korirakenteissa siirryttiin aikanaan rungottomiin, reunavahvistettuihin elementteihin ja muovipintaiseen lattiarakenteeseen, mikä lisäsi

kulutuskestävyyttä ja pudotti purkupaineita. Myös teräsmateriaaleissa on tapahtunut merkittävää kehitystä - päämateriaalina käytämme SSAB:n erikoislujia teräksiä. Teräslevytavarat tulee meille maakunnasta alihankkijoilta valmiiksi mittaan leikattuna ja särmättynä samoin kuin koneistusta vaativat osat. Joku vuosi sitten korin alareunassa aiemmin käytössä olleet kolme profiilia korvattiin yhdellä profiililla, jossa on optimaaliset sijoituspaikat sähköjohdoille ja valoille, sanoo Markku Laurell.

Yhdistelmät kasvaneet - rakenteet kestäneet

Suomessa käyttävien yhdistelmien massat ja mitat ovat kasvaneet tasaiseen tahtiin.

Laurell on valmistanut kaksi HCT-hakeyhdistelmää; 84-tonnisen ja 34-metrisen Kuljetusliike Wickström Oy:lle (kuvassa) sekä 100-tonnisen ja 34-metrisen Kalevi Huhtala Oy:lle.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 43

Laurellin valmistavat ketjupurkavat rakenteet ovat tunnettuja kestävyydestään ja varmatoimisuudestaan.

Purkumekanismina käytetään Peuralan Konepajan valmistamaa hammasvälityksellä toimivaa vaihdetta. Hakekorin alareunan rakenne on tehty yhdestä Purson valmistamasta alumiiniprofiilista, mikä on jäykkä, vesitiivis ja siinä on optimaaliset sijoituspaikat johdotuksille sekä valoille

Ylijoen Kuljetus Oy:lle valmistui vuodenvaihteessa 2019 uusia mittasääntöjä hyödyntävä ketjupurkava hakepuolikas jonka perässä on vetokytkin mikä mahdollistaa toisen vaunun perään kytkemisen.

Hakevaunun rungot hitsataan itse jonka jälkeen alkaa vaunun varsinainen kokoonpano.

Ketjupurkulaitteen hydrauliikkaputkitukset ja kiinnikkeet ovat haponkestävää terästä.

- Olemme pyrkineet vastaamaan rakenteillamme uusien 76-tonnisten yhdistelmien koviin vaatimuksiin. Olemme rakentaneet myös kaksi HCT-yhdistelmää; 84-tonnisen ja 34metrisen Kuljetusliike Wickström Oy:lle sekä 100 -tonnisen ja 34-metrisen Kalevi Huhtala Oy:lle, mikä on Euroopan suurin maantieliikenteessä oleva hakeyhdistelmä. HCT yhdistelmien toimivia ratkaisuja tulemme hyödyntämään uusien mittasääntöjen mukaisissa rakenteissa, esimerkiksi Ylijoki Kuljetus Oy:lle juuri valmistuneessa metsähake puoliperävaunussa, toteaa Reijo Laurell.

kenteessä. Tavoitteemme onkin olla pitkässä juoksussa kuljetusyritykselle se kustannustehokkain vaihtoehto, lupaa Markku Laurell.

Pitkä käyttöikä tuo kustannustehokkuuden

Asiakaskohtaisesti erittäin pitkälle räätälöityjen tuotteiden lisäksi Laurell tekee tunnetusti kestäviä rakenteita: - Ketjupurkavalla hakevaunullamme ajetaan helposti kymmenisen vuotta kovalla käyttöasteella ja autojen ketjupurkukori siirretään yleensä 3-4 autoon. Ja toki vanhempiakin on vielä lii-

Laadukas varustelu viimeistelee kokonaisuuden

Hake- ja turvekuljetuksissa käytettävän kaluston varustelun taso on noussut koko ajan. - Laadukkaalla varustelulla haetaan tuottavuutta, turvallisuutta, käyttömukavuutta, polttoainetaloudellisuutta sekä tänä päivänä myös näyttävyyttä, sillä onhan yhdistelmä kuljetusyrityksen näkyvin käyntikortti. Ketjupurkavissa yhdistelmissä radio-ohjaus alkaa olla melkein vakiovaruste sillä se tekee operoinnista helppoa ja turvallista. Myös valoihin panostetaan kehittyneen LED-tekniikan myötä ja alumiinivanteilla saadaan yhdistelmään lisää tärkeitä hyötykuormakiloja - molemmilla toki myös näyttävyyttä, sanoo Markku Laurell.

Asiakaskohtaisesti erittäin pitkälle räätälöityjen tuotteiden lisäksi Laurell tekee tunnetusti kestäviä rakenteita. Tavoitteena onkin olla pitkässä juoksussa kuljetusyritykselle se kustannustehokkain vaihtoehto.

I Laurell Oy valmistaa hake- ja turvekaluston lisäksi tunnetusti laadukkaita lavoja sora- ja maa-ainesten kuljetukseen.


44 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

ALKUPERÄISET VARAOSAT UUSI PUHELINUMERO

MYYNTI 02 6514 1220 varaosat@hiab.com Sekä valtuutetut HIAB huoltopisteet ja jälleenmyyjät.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 45

Dieselpolttoaineen lisäaineesta selvää hyötyä kuorma-autoissa ja työkoneissa

K

Tri-Pak Diesel Booster on dieselpolttoaineen lisäaine, mikä parantaa tavallisen diesellaadun ominaisuuksia oleellisesti. Sen kulutus on pientä sillä yksi 0,5 litran pullo lisäainetta riittää 500 litraan dieseliä - saavutetut hyödyt ovat käyttäjien mukaan merkittäviä.

www.hardatec.fi

Tri-Pak Diesel Booster -lisäainetta käytetään raskaassa kalustossa.

uorma-autoissa ja työkoneissa käytetyn dieselpolttoaineen laatu vaikuttaa suoraan polttoaineenkulutukseen, päästöihin ja moottorin toimintaan. Ruotsalainen TriPak on valmistanut tunnetusti toimivia polttoaineiden lisäaineita jo vuodesta 1984 lähtien. Kyseessä on petrokemiallinen seos, mikä on kehitetty antamaan optimaalisen palotapahtuman moottorissa.

- Oikealla lisäaineistuksella tavallisen diesellaadun ominaisuuksia voidaan parantaa oleellisesti - niinhän tekevät öljy-yhtiötkin tarjotessaan premium -laatuisia erikoisdieseleitä kalliimpaan hintaan. Tri-Pak Diesel Boosterilla parannat polttoainettasi edullisemmin ja saat huomattavasti efektiivisemmän lopputuloksen - sen kulutus on pientä sillä yksi 0,5 litran pullo lisäainetta riittää 500 litraan dieseliä, sanoo myyntijohtaja Petteri Harju Hardatec Oy:stä, joka vastaa Tri-Pak -tuotteiden maahantuonnista ja myynnistä Suomessa sekä myös toiminnan kehittämisestä Baltiassa ja Venäjällä. Polttoaineen joukkoon lisättävä Tri-Pak Diesel Booster -lisäaine nostaa dieselin cetani-lukua noin kolmella yksiköllä, mikä varmistaa polttoaineen täydellisemmän palamisen ja sen että diesel täyttää varmasti sille asetetun EN 590 -normin vaatimukset. Tehokkaamman palotapahtuman ansiosta moottorin hyötysuhde nousee ja päästöt pienevät. Tri-Pak paranta myös polttoainejärjestelmän voitelua ja puhdistusta, mikä on todella tärkeä asia nyt kun siirrytään erilaisiin biodiesel-laatuihin. - Käyttämällä Tri-Pak Diesel Booster -lisäaineistettua peruslaatuista dieseliä, vähenee kulutus todistetusti 2-10 %. Lisäaine myös parantaa EGR-venttiilin toimivuutta ja edesauttaa muuttuvasiipisten turbojen toimivuutta - molemmat ovat kalliitta komponentteja hajotessaan. Partikkelisuodattimen käyttöiän on todettu kasvavan jopa viisinkertaiseksi ja asiakkaat kertovat että automaattisen regeneroinnin eli puhdistamispolton tarve on harventunut merkittävästi, kertoo Harju, joka on tehnyt yhteistyötä suomalaisten kuljetus- ja koneurakointiyritysten sekä korjaamoiden kanssa yli 20 vuoden ajan. Edellä mainittujen merkittävien etujen lisäksi käyttäjät ovat todenneet Tri-Pak Diesel Boosterin parantavan polttoaineen pakkaskestävyyttä ja käynnistyvyyttä sekä estävän kondenssiveden kertymisen ja mikro-orga-

- Oikealla lisäaineistuksella tavallisen diesellaadun ominaisuuksia voidaan parantaa oleellisesti, sanoo myyntijohtaja Petteri Harju Hardatec Oy:stä.

nismien muodostumisen polttoainejärjestelmään; asia mikä on ongelma erityisesti harvoin käytettävissä koneissa ja polttoaineen säilyttämisessä mm. tilatankeissa. Myös moottoriöljy pysyy karstoitumisen vähentyessä puhtaampana, mikä mahdollistaa jopa öljynvaihtovälin pidentämisen. - Tärkeä asia on myös moottorin päästöjen ja savutuksen vähentyminen. Erityisesti sen huomaa vaikkapa kaivoksissa tai tunnelityömailla, missä koneet ja autot liikkuvat ahtaissa tiloissa ja ilmaa on vähän, toteaa Harju.

Mistä lisäainetta saa?

Tri-Pak Diesel Booster -lisä-

ainetta on saatavilla nopeilla toimitusajoilla maahantuojan varastosta. - Lupaamme että toimitus on perillä viikossa mutta käytännössä tuotteet saa lähes aina parissa päivässä. Tarjouksen pyytäminen ja tilaaminen on helppoa verkossa osoitteessa www.hardatec.fi tai puhelimitse. Pakkauskoko on 0,5 litran pullo ja yhdessä laatikossa on 6 pulloa; rahtivapaasti toimitetaan neljä laatikkoa ja isommat tilaukset. Tuotetta voi tiedustella tarvittaessa myös isompinakin pakkauskokoina, ilmoittaa Harju. Tri-Pak Diesel Booster on otettu hyvin vastaan suomalaisten asiakkaiden keskuudessa, jotka kertovat saaneensa lisäaineesta selvää hyötyä. - Niinpä lähes jokainen Boosteria tilannut on myös tilannut sitä uudelleen. Ja annamme tuotteelle myös takuun eli jos et saavuta sillä luvattuja etuja niin voit palauttaa käyttämättömät pullot ja hyvitämme niistä rahasi takaisin. Tähän mennessä asiakastyytyväisyys on ollut hyvällä tasolla sillä yhtään palautusta ei ole meille vielä tullut, sanoo Harju.

Transitar Oy:n kuormaautojen polttoaineen kulutus laski

K

uorma-autojen polttoaineen kulutus laski noin 4-5%, eikä talvikelien muutos nostanut polttoaineen kulutusta aiempien vuosien tapaan. Transitar Oy on kokeillut tuotteita muutamassa autossa ja päättänyt ottaa Tri-Pak Diesel-Boosterin käyttöön koko kalustossa.

Transitar Oy on kuopiolainen kuljetusliike, joka operoi Suomessa, Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön kuljetuskalusto koostuu noin 55 kuorma-autosta. Transitar-konsernilla on oma korjaamo, joka huoltaa ja korjaa yhtiön kalustoa. Toimitusjohtaja Jukka Pekkarinen on kokeillut vastaavia tuotteita huomaamatta isoja muutoksia polttoaineen kulutuksen säästössä. Kuullessaan Tri-Pak Diesel-Boosterista, hän päätti kuitenkin testata tuotetta ja muutti mielipiteensä: - Ajoneuvojen polttoaineen kulutus laski tuntuvasti. Lisäksi uskomme saavuttavamme säästöjä merkittävästi huoltokustannuksissa. Transitarilla kokeiltiin tuotetta aluksi muutamassa autossa ja huomattiin merkittäviä säästöjä polttoaineen kulutuksessa: - Normaalisti syksyn kylmät

Transitar Oy:n toimitusjohtaja Jukka Pekkarinen on tyytyväinen Tri-Pak Diesel Booster -lisäaineen tuomaan hyötyyn yrityksen kuorma-autoissa

ja märät kelit sekä talvirenkaisiin vaihto ovat nostaneet polttoaineen kulutusta tuntuvasti. Otimme Tri-Pak Diesel-Boosterin käyttöön syksyllä ja totesimme ajoneuvoissa kulutuksen laskeneen noin 4-5 %. Talvirenkaisiin vaihdon jälkeen ei polttoaineen kulutuksen nousua tapahtunut kuten aikaisempina syksyinä. Osa kalustostamme ajaa vakioreittiä, joten pääsimme testaamaan aineen hyötyjä luotettavasti. Seuraamme huoltokustannusten alenemista korjaamopäällikkömme kanssa pidemmällä aikajaksolla, jotta voimme todentaa Tri-Pak Diesel Boosterin tehon tarkasti. Olemmekin päättäneet ottaa lisäaineen käyttöön koko kalustossamme.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

46 KULJETUS

Scania R 410 LNG 6x2 on ensimmäinen lajissaan. Edessä on parabeeli- ja takana ilmajousitus. Rahtiajon lisäksi Scanian LNG-autoja on rakenteilla jo mm. nosturikäyttöön.

Scania R410 6x2 LNG

Kehityksen edelläkävijä

V

1000 km tankkausväli

antaalainen Kuljetus T. Sillanpää Oy aloitti uuden Scania R410 LNG -maakaasurekanvetäjän voimin ympäristöystävälliset kappaletavarakuljetukset koko Suomen alueella. Koeajoimme Sillanpään auton vain tunteja ennen sen luovuttamista uudelle omistajalleen. Koeajossa päästiin nyt ensimmäistä kertaa testaamaan Scanian automatisoitua Opticruise vaihteistoa maakaasumoottorin yhteydessä. Kehitys on menossa oikeaan suuntaan. Eroa dieseliin ei enää huomaa.

Kuljetusyrittäjä Toni Sillanpää sanoo hankkineensa LNGScanian puhtaasti kokeilunhalusta ja mielenkiinnosta: - Toki taustalla ovat myös vihreät arvot ja luvattu säästöpoten-

Nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä sopii matkaan yhteensä 740 litraa. Molemmat säiliöt täyttyvät samalla kertaa. LNG on tankissa -162 asteista ja se ei sovi pidempään säilytykseen.

tiaali, ja sitä pitää myös tulla, vähintäänkin hinnanerotuksen verran, muuten ei tässä olisi jär-

keä. Kuljetus T.Sillanpää Oy:n kalustoluettelossa on yhteensä 12 raskasta vetoautoa ja yhdistelmää. Henkilöstöä yrityksessä on parisenkymmentä ja toimialueena on koko Suomi. LNG-Scania liikennöi pääosin eteläisessä Suomessa. - Päivävuoro ajaa jakelua pääkaupunkiseudulla ja yövuoro rahtia maakuntiin. Matkamittariin pitäisi tulla noin 120 000 km ensimmäisenä vuotena, Sillanpää laskeskelee.

Vahvat kehitysnäkymät

Uudistuneen Scanian avara ja valoisa ohjaamo tarjoaa miellyttävän työympäristön. Kaasuautoon saa samat herkut kuin muihinkin.

Scania on ainoana puhtaasti raskaiden kuorma-autojen valmistukseen ja kehitykseen keskittyneenä valmistajana ottanut

poikkeuksellisen avarakatseisen linjan voimalinjojen kehittämisessä. Valmistaja tutkii avoimesti kaikkia vaihtoehtoja. - Lopullisen kehityssuunnan askelmerkit sanellaan kuitenkin markkinavoimien puolelta ja silloin on parempi jos ratkaisut ovat jo valmiina. Vaikuttaa vahvasti siltä että maakaasu on tullut jäädäkseen raskaan liikenteen ja etenkin henkilökuljetuspuolelle, missä Scanian bussit ovat erittäin pitkälle kehitettyjä, sanoo Scania Suomen tuotepäällikkö Ville Nevalainen. - Toki jatkamme entiseen tapaan myös muiden vaihtoehtojen, kuten sähkö- ja hybridi- sekä bioetanoli-voimalinjojen kehitystyötä, Nevalainen lisää.

Scanialla on tarjolla vaikuttava valikoima kaasumoottorivaihtoehtoja vakiokuorma-autoihin, joihin voidaan asentaa suoraan tehtaalla säiliöt sekä CNG:lle että LNG:lle. Kevyempiin ajotehtäviin on tarjolla 9 -litrainen viisisylinterinen moottori, josta on saatavana kaksi tehovaihtoehtoa: 280 ja 340 hv. Nyt koeajettavan R-sarjan Scanian nokalla on valmistajan pari vuotta takaperin esittelemä 13-litrainen maakaasumoottori, joka tuottaa 410 hv tehoa ja 2000 Nm vääntömomenttia kierroslukualueella 1 000 - 1 400 r/min. Kaikki kolme versiota toimivat OTTO-periaatteella, sytytystulppasytytyksellä ja pakokaasujen takaisinkierrätyksellä (EGR). Pakokaasujen jälkikäsittelyssä käytetään bensiinimoottoreista tuttua kolmitiekatalysaattoria; joskin reilusti kookkaampana varianttina. Toisin sanoen kuljettaja välttyy AdBlue-ureanesteen kanssa läträilyltä sekä järjestelmän kanssa painiskelulta. Scanian mukaan kahdella LNG-säiliöllä varustetun kuorma-auton toimintasäde voi olla jopa 1 600 km tai tätäkin enemmän. - Nyt puhutaan teoreettisista lukemista. Suomalaisilla massoilla ja olosuhteissa päästään arviolta noin 800 - 1000 km toimintamatkaan, kun autossa on kaksi LNG säiliötä. CNG variantilla puhutaan parhaimmillaan noin 400 - 500 km toimintamatkasta, mikä riittää varsin hyvin


METSÄALAN AMMATTILEHTI lähiliikenteen tarpeisiin, Nevalainen täsmentää. Huoltokustannukset ovat merkittävä kuluerä auton elinkaaren aikana. Scania maakaasumoottorin määräaikaishuoltoväli on 45 000 km, mikä on samalla myös sytystulppien vaihtoväli. Nevalainen sanoo huoltokustannusten pysyttelevän samalla tasolla dieselin kanssa: - Pitää muistaa että vaikka kaasumoottorissa on sytytystulpat, jotka muuten ovat niitä samoja mitä henkilöautoissakin käytetään, on kaasumoottorissa myös vähemmän jälkikäsittelylaitteistoa huollettavana. Tarjoamme huolto- ja korjaussopimukset myös maakaasuautoihin, samoilla pelisäännöillä ja palveluilla kuin muihinkin Scanioihin. Hiljattain täydellisen mallistouudistuksen läpikäynyt ruotsalaisvalmistaja on useaan otteeseen vihjaillut kansainväliselle lehdistölle jatkavansa tuotekehitystä nimen omaan voimalinjojen ja palveluiden parissa. Kilpailijoilla kaasumoottorien teholukemat alkavat lähestyä jo 500 hv rajaa. Syksyllä IAA:ssa Scanian tuotekehityspuolen johtajia haastatellessamme kaasumoottorit olivat yksi keskeisistä esiin nostetuista teemoista. Uutta on siis tulossa ja vastauksena kysymykseen: mitä ja milloin saimme lupaavan, pian.

Opticruisen saa myös kaasukoneeseen

Koeajolenkki kierrettiin auton

luovutuspäivän aamuna. Omistajan kommentit otettiin viikkoa myöhemmin. Taipaleella lähdettiin Scanian Helsingin toimipisteestä sopivasti aamuruuhkan imuun Kehä I:lle. Edellisen kerran, reilu vuosi takaperin koeajettiin vastaavalla moottorilla varustettua autoa, reitti oli sama, mutta auto edellistä mallisukupolvea ja keppivaihteinen. Uudessa ”ärrässä” on nyt Scanian jouhevatoiminen Opticruise automaatti, mikä tekee kaasumoottorilla varustetusta autosta merkittävästi keppivaihteista mukavamman ja helpomman ajettavan. Kaasumoottoriin saa nyt myös adaptiivisen vakionopeudensäätimen ja kaikki muutkin Scania-herkut. Vain pakokaasujarru puuttuu - se ei puolusta paikkaansa otto-moottorissa. Sen tilalla on tehokas ja varmatoiminen hidastin, joka on tarjolla lisähinnasta ja pakollinen varuste, mikäli autoon valitaan adaptiivinen vakionopeudensäädin. 410 heppainen moottori vie puoliperäyhdistelmää varmaotteisesti eteen päin. Tasamaalla 80 km/h nopeudessa koneen kierrokset pysyttelevät 1100 1200 r/min. välimaastossa. Kierroslukumittarin lukema ja moottorin matala ja korvia miellyttävä käyntiääni ovatkin oikeastaan ainoat ohjaamoon välittyvät viitteet vaihtoehtoisella polttoaineella käyvästä voimanlähteestä. - Tuosta olen pitkälti samaa mieltä, sillä meillä on ajossa

KULJETUS 47

Teliautolle tavallista reilumpi eli 3,75 metrin akseliväli ja teräksestä tehdyt polttoainesäiliöt antavat positiivista särmää ja uskottavuutta rekanvetäjän ulkonäköön.

myös 410 hv dieselversio, ja se tosiaan pitää matalampia kierroksia sekä antaa vääntömomenttia hieman alemmilta kierroksilta. Polttoaineenkulutuksesta ei voida vielä näin lyhyen jakson jälkeen sanoa kuin että suunta on positiivinen ja valmistajan lupaamaan suuntaan, Sillanpää sanoo. Kuljetus T.Sillanpää Oy:n

Scania sai kunnian olla ensimmäinen Scanialta asiakkaalle luovutettu teliakselinen LNG -auto. - Ei tästä varmaan mitään keräilyharvinaisuutta tule, mutta meriitti sekin, Sillanpää naurahtaa. Silmiinpistävää autossa on akseliväli, joka on 3,75 metriä eli reiluhko teliveturille. Syy

piilee molemmin puolin runkoa sovitetuissa LNG-säiliöissä, ja vielä tarkemmin säiliön ja renkaan välisessä minimietäisyydessä, joka on tarkkaan määritelty. - Pitkä akselimitoitus parantaa ajettavuutta entisestään, Sillanpää toteaa.

Jakeluverkosto laajenee - palvelu paranee

E

U ajaa kovalla vauhdilla eteenpäin vaihtoehtoisia liikennepolttoaineita suosivaa lainsäädäntöä. Vahvan lobbauksen tuloksena päättäjien päät on saatu käännettyä sähkön ja maakaasun puolelle. Vihreiden lasien läpi katsottuna tarjolla olisi myös muita kehityskelpoisia uusiutuvista raaka-aineista valmistettavia polttoainevaihtoehtoja, kuten esimerkiksi UPM:n uusiutuva diesel,

UPM BioVerno tai Neste MY uusiutuva diesel. Niiden laajamittainen käyttöönotto kun ei vaatisi uusien tekniikoiden tai mittavien jakeluverkostojen rakentamista, sillä ne sopivat nykyisellään suoraan kaikkiin Euro 6 -päästötason dieselmoottoreihin. Positiivisena maakassun käytön kehityssuuntana voidaan kuitenkin pitää sitä että asiat ovat myös edenneet myös konkreettisella tasolla, mistä osoituksena ovat mm. Euroopan kattavan

TEN-T ydinliikenneverkon laajennukseen sisältyvät maakaasunjakeluverkoston rakennushankkeet, joiden on tarkoitus valmistua vuoteen 2030 mennessä. Ja täyteen kukoistukseensa vuoteen 2050 mennessä. TEN-T ydinverkkoon on valittu yhdeksän multimodaalista ydinkäytävää, joiden on tarkoitus yhdistää kaikki EU maat toisiinsa. Ydinkäytävistä Skandinavia-Välimeri ja PohjanmeriItämeri ulottuvat aivan eteläisimpään Suomeen. Tuoreen,

viime kesäkuussa annetun ehdotuksen mukaan Itämeren ydinkäytävää laajennettaisiin ulottumaan Suomen kautta Ruotsin Luulajaan ja siitä Norjan Narvikiin asti. Suomen valtion omistama kaasuyhtiö Gasum on rakentanut pohjoismaista kaasumarkkinaa selkein ja näkyvin toimenpitein. Suomeen on rakennettu lyhyessä ajassa useita CNG- ja LNG -kaasuasemia sekä kaksi LNG -tuontiterminaalia. Gasumin ensimmäiset raskaan liikenteen LNG

-tankkausasemat sijaitsevat Helsingissä, Jyväskylässä, Turussa ja Vantaalla. Parhaillaan LNG -asemaverkostoa laajennetaan TEN-T ydinliikenneverkon tarjoaman rahoituksen myötävaikutuksella Oulussa ja Lahdessa, mikä parantaa merkittävästi ammattiliikenteen mahdollisuuksia hyödyntää maakaasun tarjoamaa potentiaalia lähiliikenteen lisäksi myös kaukokuljetuksissa.

Jouset ja jousiratkaisut raskaan ja kevyen kaluston hyötyajoneuvoihin Vallilan Takomon laajasta valikoimasta taatusti kestävät jouset 70 vuoden kokemuksella nopeasti perille toimitettuna tai luotettavasti alle asennettuna.

NYT MYÖS VERKOSTA! Vallilan Takomon verkkokauppa palvelee 24/7 osoitteessa:

www.vallilantakomo.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

48 KULJETUS

Scanialla vahva veto päällä

S

caniasta puhuttaessa huomio on kiinnittynyt parin viimeisen vuoden ajan pääosin malliston uudistukseen. Kulisseissa on tapahtunut paljon muutakin, kuten esimerkiksi jälleenmyynti- ja huoltoverkoston laajennukset useissa eri maissa. Merkittävää on ollut myös valmistajan ja asiakkaiden lähentyminen entisestään, mikä konkretisoitui runsaslukuisten kiertueiden ja tapahtumien merkeissä.

Suomessa Scanian vuoden 2018 merkkipaaluihin kuuluvat huhtikuussa pidetyt Kuusamon uuden toimipisteen avajaiset ja Keminmaan uusien toimitilojen avajaiset sekä lokakuussa E. Hartikainen Oy:n kanssa laajennettu sopimushuoltoyhteistyö, mikä toi Scanian merkkihuoltopalvelut Joensuun ja Kajaanin lisäksi myös Iisalmen alueelle. Pirkanmaan alueella asioivilta ei varmasti ole jäänyt huomaamatta uuden ja entistä laajemman Scania toimipisteen rakentaminen 29 500 m²:n suuruiselle tontille Linnakallion kunnanosassa, valtatie 3:n välittömässä läheisyydessä. Uusi Scania-keskus korvaa nykyisen Tampereella Lakalaivassa sijaitsevan korjaamon. Suunnitelmien mukaan noin 3300 m²:n suuruiseen Scania-keskukseen tulee 15 raskaan kaluston huolto- ja korjauspaikkaa, varaosavarasto sekä asiakaspalvelu- ja myyntitoiminnot. Toimipisteen avajaisia on tarkoitus viettää vuoden 2019 aikana. Pirkanmaan lisäksi Scania laajentaa palveluitaan myös Hämeenlinnassa, joista tiedotetaan tarkemmin kevään kuluessa. Scanialla on Suomessa kaikkiaan 21 toimipistettä ja 7 sopimushuoltoa sekä suoraan valmistajan alaisuudessa toimiva päällerakenne-osasto Jyväskylässä ja asiakaskorjaamo Suomen suurimmassa kultakaivoksessa Kittilässä.

Ajoneuvovalmistusta

Jälleenmyyntiverkoston ohella Scanialla on Suomessa myös ajoneuvovalmistusta. Lahden linja-autotehdas on yksi merkittävimmistä ajoneuvoteollisuu-

Puutavara-autot ovat keskeisessä osassa Scanian mallistoa. Uudet ja odotetut neliakseliset mallit saatiin liikenteeseen alkuvuodesta 2018, joita asiakkaat pääsivät koeajamaan laajalla kiertueella.

den tuotantolaitoksista Suomessa, mistä valmistuvat autot päätyvät enimmäkseen vientiin.

Vahva vuosi 2018

Vuosi 2018 käynnistyi Scanialla odotettujen neliakselisten autojen lanseerauksella, mikä sai jatkoa myöhemmin keväällä uusien kaupunkijakelumallien esittelyllä. Samalla Scania toi tarjolle joukon uusia ja päivitettyjä telematiikkapalveluita, mitkä ovat saaneet erittäin hyvän vastaanoton asiakkaiden puolella. Neliakselisia uutuuksia esiteltiin koko maan kattavan ja poikkeuksellisen suuren menestyksen saavuttaneen Scania Kevätkiertue 2018 merkeissä. Merkillepantavaa kiertueessa oli näyttävän koeajokaluston lisäksi se että kiertuekalustoon kuuluvat ajoneuvot käyttivät polttoaineenaan pelkästään Neste MY uusiutuvaa dieseliä. Uusiutuvan dieselin avulla kiertuekaluston CO2-päästöt jäivät jopa 90 % pienemmiksi normaalidieselin käyttöön verrattuna. Kiertuekalustoon kuului yhteensä seitsemän koeajettavaa ajoneuvoa. Lisäksi mukana kulkivat tavaroiden kuljettamiseen tarkoitetut autot ja tankkausyhdistelmä. Kaikkiaan 10 ajoneuvoa, mistä merkittävä osa myös puutavara-autoja. - Kiertue oli todellinen menestys. Tuhannen koeajajan rajapyykki saavutettiin jo kiertueen

Scanialla on Suomessa kaikkiaan 21 toimipistettä ja 7 sopimushuoltoa sekä suoraan valmistajan alaisuudessa toimiva päällerakenne-osasto Jyväskylässä ja asiakaskorjaamo Suomen suurimmassa kultakaivoksessa Kittilässä.

puolivälissä, mikä kertoo Scanian uusien mallien kiinnostuksesta kuljetusyrittäjien puolelta. Halusimme tehdä koeajot niin ympäristöystävällisesti kuin mahdollista ja uusiutuvan Neste MY dieselin käytöllä pystyimme siihen, kertoo Scanian markkinointipäällikkö Olli Heikkinen. Kesän ohjelmaan kuuluivat merkittävimpiin rekkatapahtumiin kuten Power Truck Showhun osallistuminen. Syksyn alla Scanialla valmistauduttiin jälleen kiertueelle. Nyt oli vuoros-

sa yhdessä Liebherrin kanssa masinoitu Koe Menestys 2018 kiertue, mistä raportoimme kattavasti juuri julkaistussa Kivirock -lehdessä. Syyskuussa järjestetyn ja ennätyksellisen suosion saavuttaneen FinnMETKO tapahtuman jälkeen Scania kiersi lokakuussa maata uuden kaupunkijakelumallistonsa kanssa, mikä keräsi muiden tapahtumien tapaan sankan joukon merkin uudistuneista malleista ja maakaasumoottorilla varustetusta jakeluautosta. - Vuosi on ollut varsin vauhdikas ja työn täyteinen. Kiertueiden lisäksi vuoteen mahtui myös Saksan IAA hyötyautonäyttely ja Scania Top Team -kilpailu, missä suomalaiset yltivät jälleen huippusuorituksiin. Kiitos vauhdikkaan vuoden onnistumisista kuuluu sekä asiakkaillemme että Scania Suomen ja sopimushuoltopisteidemme henkilökunnalle, jotka ovat antaneet täyden panostuksensa asioiden eteen päin viemisessä, Heikkinen summaa.

Vauhti jatkuu 2019

Heikkisen mukaan vuosi 2019 käynnistyy uudistuneella Scania Driver Competition -kilpailulla, missä palkitaan kuljettajia, jotka pystyvät tekemään muutoksen ratin takana. Turvallisuus, ympäristöystävällisyys, kokonaistaloudellisuus ja tietenkin ajotaito, ovat ominaisuuksia, joita voittajalta vaaditaan.

Scania Driver Competitions on maailman suurin kuljettajakilpailu ja sillä on yli 350 000 osallistujaa maailmanlaajuisesti. Kilpailu on tarkoitettu kaikille ammattikuljettajille. - Ollaksesi voittaja, sinulla tulee olla päättäväisyyttä, rohkeutta ja kykyä olla uuden sukupolven paras kuljettaja, Heikkinen lisää. Kuljettajilla on nyt mahdollisuus päästä mukaan joko teoriakoemenestyksen tai hyvän ajosuorituksen avulla. - Osallistumisreittejä on nyt kaksi: teoriakoe verkossa tai ajotaitojen osoittaminen Fleet Management Services (FMS) -seurantajakson kautta. Jos pärjäät hyvin, pääset mukaan kilpailun seuraavaan vaiheeseen. Meillä on myös iloisia uutisia niille, jotka eivät ikänsä vuoksi ole päässeet kilpailemaan: aikaisempien kilpailujen 35 vuoden yläikäraja on nyt poistettu. Kaikki kuorma-autonkuljettajat ovat tervetulleita kilpailuun ikään katsomatta, Heikkinen ilmoittaa. Ilmoittautuminen kilpailuun on avattu. Suomen finaali ajetaan toukokuussa Helsingin Kuljetusnäyttelyn yhteydessä.

Scania jatkaa vahvaa tekemistään kentällä asiakkaiden parissa myös 2019, jolloin ollaan jälleen aktiivisesti mukana alan näyttelyissä ym.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

UUDISTETTU

OHJELMISTO KESTÄVÄMMÄT

OSAT

TAMTRON TIMBER WIRELESS -PUUTAVARANOSTURIVAAKA ⊲ Helppokäyttöinen punnitus kuormauksen aikana ⊲ Kuittaus jo nostovaiheessa ⊲ Langaton anturi – kuormaustavan vaikutus vähäinen punnitustuloksiin

GATONT N A LA

224,3 T

A

RK

A

KG

T T KUU

KYSY LISÄÄ! | Puh. 03 3143 5000 | weighing@tamtron.fi | www.tamtron.fi


50 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kotimaiset KESLA-puutavaranosturit on suunniteltu ja tehty ammattilaisten käyttöön pohjolan haastavissa olosuhteissa. Niissä yhdistyy vuosikymmenten jatkuva tuotekehitystyö, laadukkaat materiaalit ja viimeisin valmistustekniikka.

Kongan Konepaja laajentaa KESLA-nostureiden myyntiä K ongan Konepaja on Mäntyharjulla sijaitseva perhe- yritys, joka tekee kuormaautojen päällirakenteita, huoltaa raskasta kalustoa

ja myy sekä KESLA -nostureita että Närkö-puutavaraperävaunuja.

Kongan Konepaja laajentaa nyt nosturimyyntiään Pohjois- ja

Etelä-Karjalaan sekä PohjoisSavon alueelle.

Toimintaa jo kolmessa sukupolvessa

Kongan Konepaja aloitti ko-

Kongan Konepaja Oy:n toimitusjohtaja Jarkko Konga (kesk.), KESLA-nosturimyyjä Petri Lievonen (vas.) ja Kesla Oyj:n vt. liiketoimintajohtaja Ari Pirhonen kättelevät laajentuvan yhteistyön kunniaksi.

nepajatoiminnan vuonna 1958. Sittemmin toiminta on siirtynyt päällirakentamiseen ja siihen liittyviin myyntiartikkeleihin, puutavaraperävaunuihin ja nostureihin. Yritystä pyörittää nyt järjestyksessä jo kolmas sukupolvi. - KESLA-nosturit ovat sopineet hyvin palvelu- ja tuotevalikoimaamme. Olemme myyneet KESLA-nostureita jo 15 vuoden ajan ja Närhi Oy:n nosturimyynnistä vetäytymisen myötä meille tarjoutui tilaisuus laajentaa nosturimyyntialuettamme, minkä otimme ilolla vastaan, kertoo Kongan Konepaja Oy:n toimitusjohtaja Jarkko Konga. - Olemme olleet oikein tyytyväisiä tähänastiseen yhteistyöhön Keslan kanssa: tuotteet ovat hyvällä mallilla ja yhteistyö on sujuvaa. Ja kotimaisuus on tietenkin plussaa nosturikaupassa, jatkaa Konga. Kongan nosturimyyntiä tulee uudella toimialueella hoitamaan Petri Lievonen, joka on tehnyt KESLA-myyntiä tähän saakka Närhen palkkalistoilla. Petrille tulee toimisto Joensuuhun Pro Truckille Ivontielle, mutta lisäksi hän kiertää aktiivisesti asiak-

kaiden luona kentällä - Siirtyminen työskentelemään Kongalle on tässä tilanteessa varsin luontevaa, sillä myyntialue ja sen asiakkaat ovat varsin tuttuja. Pystyn palvelemaan asiakkaita heti alusta alkaen täydellä ammattitaidolla, sillä takana on jo lähes 10 vuotta KESLA -nostureiden myyntiä ja kaiken kaikkiaan melkein 30 vuotta raskaan kaluston tuotteisiin liittyvää myyntiä, sanoo Lievonen.

Ihanteellinen ratkaisu

Keslan kannalta Kongan toiminnan laajentaminen on ihanteellinen ratkaisu, sillä nosturimyynti saadaan täyteen vauhtiin heti vuoden 2019 alusta. - Kongan Konepaja on pitkäaikainen ja luotettava yhteistyökumppanimme, jonka kanssa myyntiä alueella on helppo lähteä kehittämään. Lisäksi Petrillä on taustalla vankka KESLA -tuotteiden ammattitaito, mikä helpottaa huomattavasti myynnin käynnistämistä, toteaa vt. liiketoimintajohtaja Ari Pirhonen Keslalta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kongan Konepaja tekee myös puutavara-autojen teräksiset päällerakenteet. Laajasta KESLA -nosturimallistosta löytyy ratkaisut kaikkiin tarpeisiin. Kuvassa KESLA 2112T.

KESLA -nostureita käytetään kasvavassa määrin myös erilaisissa kierrätysmateriaalien käsittelytehtävissä. Kuvassa KESLA 2112T -ohjaamonosturi.

Kongan Konepaja tekee nostureiden asennukset ja huollot vankalla ammattitaidolla.

KULJETUS 51

Kesla tarjoaa myös Z-mallin nosturit joiden käyttö on lisääntynyt viime vuosina Suomessakin. Kuvassa KESLA 2114ZT.

Petri Lievonen on myynyt KESLA -nostureita jo lähes 10 vuoden ajan. Kuvassa FinnMetkossa luovutuksessa 10.000:s Keslan valmistama nosturi, malliltaan KESLA 2117T Jaku Yhtiöt Oy:n Janne ja Jarkko Kuroselle, joille tuli jo kolmas uusi Kesla vuoden sisään.


52 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kesla solmi kummisopimuksen kahden ampumahiihtäjälupauksen kanssa

K

esla Oyj on solminut kummisopimuksen kahden Kontiolahden Urheilijoiden ampumahiihtäjälupauksen, Johanna Pykäläisen ja Otto-Eemil Karvisen, kanssa. Molemmat ovat nuoria ampumahiihtäjiä, joilta voidaan odottaa paljon lähivuosina.

Kummisopimukset ja yritystuki mahdollistavat täysipainoisen valmentautumisen

Kontiolahden urheilijoille ampumahiihto on seuran selkeä painopistelaji. Lisenssiurheilijoita lajin parissa on yli 50 ja lisäksi toiminnassa on mukana parisenkymmentä junioria. Ampumahiihto on kasvanut Kontiolahden urheiluseuran lajiksi luontaisesti stadionin läheisyyden vuoksi ja lajin kasvua ovat luonnollisesti vauhdittaneet seuran menestyksekkäät urheilijat. Kuten muissakin lajeissa, ampumahiihdossakin menestys ei tule itsestään. - Ampumahiihdossa menestyminen vaatii 16-vuotiaasta

Kesla Oyj on solminut kummisopimuksen Kontiolahden Urheilijoiden ampumahiihtäjien Johanna Pykäläisen ja Otto-Eemil Karvisen kanssa.

eteenpäin vahvaa panostusta niin urheilijalta, hänen perheeltään kuin seuraltakin. Täysipainoinen valmentautuminen tarkoittaa luonnollisesti myös kustannuksia. Kummiurheilijasopimus helpottaa valmentautumista siltä osin, toteaa Kontiolahden urhei-

lijoiden vt. toiminnanjohtaja Jarno Lautamatti.

Kummisopimukset Johanna Pykäläiselle ja Otto-Eemil Karviselle

Kesla lähtee tukemaan kahta

Kontiolahden urheilijoiden ampumahiihtäjälupausta, Johanna Pykäläistä ja Otto-Eemil Karvista. Johanna Pykäläisellä (22) on vahvat näytöt takana esim. vuonna 2017 hän oli nuorten SM-kisojen 1. ja MM-kisojen 26. Vii-

me kaudella hän oli naisten SM -kisojen viestissä 1. ja henkilökohtaisessa kilpailussa 8. IBU Cupissa hän sijoittui 36:ksi. Johannan tavoitteena on tänä vuonna mm. on päästä kiertämään IBU Cupia ja sijoittua siellä TOP 20 joukkoon sekä tietenkin nousta kohti Suomen naisten kärkeä. Otto-Eemil Karvinen (19) oli puolestaan Suomen edustajana nuorten olympialaisissa vuonna 2016. Tällä hetkellä hän kuuluu myös Suomen maajoukkueeseen. Ampumahiihdon valinta tuettavaksi kohteeksi oli Keslalle luontaista. - Ampumahiihto on paikallisesti vahvasti näkyvä laji ja se sopii siten hyvin ajatusmaailmaamme. Ampumahiihto on varsin suosittu laji myös monissa vientimaissamme, joten myös siltä kannalta se tukee toimintaamme, kertoo Kesla Oyj:n toimitusjohtaja Simo Saastamoinen.

Lue uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 53

Edistykselliset nosturit järkevään hintaan

ri ja uskon että vuoden 2019 aikana myymme 15-20 uutta V-Krania, arvioi Huikko. Hyvän alkumenestyksen siivittämänä V-Kran vahvistaa nyt myynti- ja huoltoverkostoaan. - Myyntiin tulee eri alueille lisää voimaa 2019 aikana. VKran sopimushuoltoja on maassa nyt kuusi ja määrä tulee tuplaantumaan jatkossa. Ja varaosien kilpailukykyisen hinnoittelun takaa suorat tehdastoimitukset sopimushuolloille, sanoo Huikko. V-Kranin tehtaalla Bäckeforsissa nostureita valmistetaan kasvavalla volyymilla. - Tehdas tehostaa toimintoja entisestään ja rekrytoi lisää väkeä vastatakseen kasvavaan kysyntään. Uusien nostureiden tehdastoimitusajat ovat tällä hetkellä 12-14 viikkoa ja meillä on Suomeen varattuna tasaisesti tuotantopaikkoja, mitkä mahdollistavat nopeammankin nosturin saannin, ilmoittaa Huikko.

V-Kran V11PZ -nosturin ulottuvuus ja ominaisuudet ovat omaa luokkaansa sen ainutlaatuisen parallel-rakenteisen ww-puomiston ansiosta. Nosturin liikeratojen tuomat vahvuudet ovat nopea ja helppo lastaus, hyvä tarkkuus sekä pitkä ulottuma.

L

egendaariset ruotsalaiset V-Kran puutavaranosturit aloittivat kesällä 2018 uuden paluun tekemisen Suomen vaativille markkinoille; aikanaanhan V-Krania myytiin meilläkin todella hyvin. Tänä päivänä V-Kran tarjoaa laajan ja edistyksellisen

nosturimalliston pohjoismaiseen puunajoon. Tiukassa hintakilpailussa VKran on päättänyt myydä nosturit Suomeen suorilla tehdaskaupoilla, mikä on osaltaan edesauttanut myynnin vauhtiin saamista. - V-Kranin kysyntä on yllättä-

nyt todella positiivisesti vaikka markkinointityötä olemme ehtineet tehdä vasta hetken. FinnMetko oli tärkeä paikka missä puuautoilijat pääsivät tutustumaan eri nosturimalleihin sekä toteamaan V-Kranin edistykselliset rakenneratkaisut ja korkean ruotsalaisen valmistuslaadun, kertoo V-Kran myynnistä Suo-

Suomeen toimitettiin vuodenvaihteessa 2019 ensimmäinen V11PZ -parallel nosturi. Nosturin edistyksellinen puomirakenne kiinnostaa puutavara-autoilijoita kovasti, mikä näkyy tarjouspyyntöjen määrässä.

messa vastaava Pekka Huikko. Kesän ja syksyn aikana Suomeen onkin myyty jo puolen tusinaa uutta V-Kran nosturia. - Entiset V-Kran asiakkaat ovat ottaaneet merkin vahvan paluun ilolla vastaan ja erityisen hyvin kauppa on lähtenyt käyntiin rannikkoalueilla. Nytkin tilauskannassa on useampi nostu-

V-Kran V15Z on keskikokoinen nosturi puutavara-autoihin, joissa on rajoitetusti tilaa nosturille - erinomainen myös jätemateriaalin käsittelyyn. Nosturin omapaino on pieni, letkut ovat suojassa rakenteiden sisällä ja käyttäjäystävällisyys on hyvä.

Kevyt, kätevä ja tehokas V-Kran V10CX perustuu suosittuun V-Kran V10-nosturiin. Nosturin omapaino on pieni, rakenne on vakaa ja jalustassa on rullalaakeri. Lisäksi sen nostogeometria on erinomainen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

54 KULJETUS

Puunkuormaajamestari 2019 -kilpailu - nosturimestareita haetaan 34. kerran

C

argoteciin kuuluva Hiab, Volvo Trucks sekä Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry ovat sopineet Puunkuormaajamestari-perinteen jatkumisesta.

Puunkuormaajamestari 2019 -kiertue käynnistyy Mansen Mörinöiltä Tampereen osakilpailulla 5.-6.4.2019. Alustava kiertuesuunnitelma kattaa lähes kaksikymmentä paikkakuntaa. Uusi osakilpailupaikka on metsäalan tapahtuma Proforest

Haapavedellä. Puunkuormaajamestari-kilpailussa etsitään puunkuormauksen Suomen parasta ammattilaista. Kilpailussa suorituksen kesto sekä tarkkuus ratkaisevat. Loppukilpailuun pääsevät viisi parasta miestä osakilpailujen suoritusten perusteella sekä viisi parasta entisten läänijakojen mukaan. Naisten loppukilpailuun pääsee osakilpailujen kuusi parasta naista. - Järjestyksessään 34. Puunkuormaajamestaria lähdetään metsästämään tuttujen yhteistyö-

kumppaneiden kanssa. Kiertueen suunnitelmat sekä järjestelyt ovat hioutuneet hyvin yhteen ja meillä on yhdessä tekemisen meininki, toteaa Janna Wolin Hiabilta. Puunkuormaajamestari 2019 -finaalitapahtuma järjestetään Alucarilla Maxmossa 15.6.2019. Kiertueen virallinen ohjelma vahvistetaan tammikuussa 2019. Puunkuormauskiertueen ajankohtaiset uutiset ja tuleva aikataulu löytyvät Facebookista, osoitteesta www.facebook.com/ puunkuormaajamestari

Naisten sarjan mestaruuden voitti 2018 Jonna Matikainen.

Alkukilpailuihin osallistuu noin tuhat kuormaajaa ja alan yleisöä käy paikanpäällä mukavasti.

Pekka Villman voitti FinnMetko 2018 -näyttelyn yhteydessä järjestetyn kovatasoisen Puunkuormaaja 2018 -finaalin, hopeaa otti Kai Sirén ja pronssia Jari Sarajärvi. Nouseeko 2019 kilpailussa voittotaistoon uusia nimiä vai ratkaistaanko mestaruus kokeneiden konkareiden kesken?

Langaton

NOSTURIVAAKAUUTUUS!

ScaleLog nosturivaakauutuus on langaton, jossa akunkesto on vähintään vuoden. Scalelog on tarkka, helppokäyttöinen ja kestävä vaaka kaikkiin nosturimalleihin. Vaaka on kehitetty ja valmistettu Pohjoismaissa.

Maahantuonti ja myynti: Jesse Holopainen 0440 373 473


METSÄALAN AMMATTILEHTI

LUOKKANSA TEHOKKAIN Z-NOSTURI

LOGLIFT 140Z JA 150Z

Uuden nosturisarjan suorituskyky, turvallisuus ja käyttömukavuus sekä 14-15 tonnimetrin nostokapasiteetti on tehty vastaamaan tarpeitasi. Nosturiin on saatavilla monipuoliset ohjausjärjestelmät joiden ansiosta nosturia on helppo ja kevyt ohjata. Uusissa Z-malleissa on SafetyPlusTM-järjestelmä sekä letkuja suojaava HPL-riipuke. Edistyksellinen ja ympäristöystävällinen nDuranceTM -maalausprosessi takaa markkinoiden parhaan korroosionkestävyyden. Oikealla nosturivalinnalla pystyt vaikuttamaan merkittävästi kokonaiskustannuksiin. LOGLIFT 140Z ja 150Z-malleille myönnetään kolmen vuoden runkotakuu sekä laajan huolto- ja varaosaverkostomme tuki. Kun etsit nosturia joka on kestävä ja luotettava, ota meihin yhteyttä. hiab.fi


56 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Maija Pohjankivi aloitti puutavara-auton kuljettajana 7 vuotta sitten ja on tyytyväinen uravalintansa. - Haastetta riittää ja päivät eivät ole samanlaisia; tykkään myös liikkua metsässä.

Maija Pohjankivi - puunkuormauksen tuplamestari

Naiset pärjää puunajossakin M Tuplamestari toivoo alalle lisää naisia

aija Pohjankivi Noormarkusta tunnetaan puun- kuljetusalalla Puunkuormaajamestari -kilpailun kestomenestyjänä; mestaruuksia on kaksi, pronssia yksi ja nelostiloja kaksi. Menestyksen taustalla on jatkuva harjoittelu mitä puutavarankuljettajan ammatti tarjoaakin joka päivä.

Maija Pohjankivi kiinnostui kuljetusalasta parikymppisenä miettiessään uravalintaansa. - Asuin silloin Tampereella ja ajoin ensin C-kortin. Olin yhteydessä mieheni Antin serkkuun Hannu Pohjankiveen ja kysyin työharjoittelupaikkaa. Korttihan ei oikein riittänyt mihinkään ja Hannu kannusti ajamaan yhdistelmäkortin. Kun olin sen saanut niin soitin uudelleen ja sovimme että lähden kokeilemaan puunajoa. Niin sitten muutin vuonna 2011 takaisin kotipaikkakunnalle ja aloitin Metsäkone Pohjankivi Oy:n puutavara-auton kuljettajana, kertoilee Maija Pohjankivi.

Kuormanteon opettelijasta mestariksi

Alussa Maija ajoi yhdistelmää ja Antti tai Hannu tekivät kuor-

Maija Pohjankiven mies Antti Pohjankivi (oik.) toimii myös puutavara-auton kuljettajana. Metsäkone Pohjankivi Oy:n palveluksessa on laajasti omaa sukua; yrittäjinä toimivat veljekset Hannu (vas.) ja Markku Pohjankivi.

mat. Pikku hiljaa myös nosturinkäyttö alkoi sujua. - Kun opettelin kuorman tekoa niin ajoimme paljon kahdella autolla samoista paikoista. Lastasin autoani sen määrän minkä ehdin sillä aikaa kun Antti teki oman yhdistelmänsä täyteen, jonka jälkeen hän teki loput

kuormastani niin että ajoaikataulut eivät liikaa venyneet. Kuorma kuormalta sain sitten tehtyä enemmän puuta, toteaa Maija. - Nyt jos kuormattaisiin samalla systeemillä niin taitaisi Maija tehdä osan minunkin kuormastani, naurahtaa Antti Pohjankivi, joka osallistuu itse-

kin aktiivisesti Puunkuormaajamestari -kisoihin: - Kieltämättä välillä on tullut tehtyä aika kovia kuormausaikoja mutta sakkoajat ovat sitten vieneet käsistä suuret menestykset. Maija on meidän perheen selkeä ykköskuski kun lähdetään tosissaan kisaamaan.

Kahdesti naisten sarjan Puunkuormaajamestaruuden nimiinsä vienyt Maija otti viime syksyn Metko-finaalissa pronssia. - Tytöt ovat kehittyneet ja tekevät kovia suorituksia. Toki annoin finaalissa tasoitusta jättämällä yhden tukin ainakin metrin pitkäksi ja peli oli sillä selvä. Ensi vuonna sitten uudelleen ja vähän tarkemmin niin... Puunkuormaajakilpailu on tosi hyvä juttu koko alalle ja toivottavasti se innostaa naisia lähtemään alalle, sillä tämä on mukavaa hommaa mistä haastetta ei puutu. Meillä on uusioperheessä yhteensä kuusi lasta, joten välillä aikataulujen sovittamisessa työn ja perheen suhteen on omat haasteensa mutta kaiken kaikkiaan hyvin tämä sujuu. Poikamme Eetu on 10-vuotias ja hän haluaa aina mukaan ajoon kun vain mahdollista ja Antin vanhin poika käy jo Kullaan metsäkoulua, sanoo Maija tyytyväisenä ammattiinsa ja elämäänsä.

Kuormat 4-vipuisella - ajossa pirtää olla tarkka

Nosturina Maijalla on aina ollut 4-vipuinen Jonsered: - Olen pari kertaa kokeillut kuormantekoa hydraulisella esi-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kahdesti naisten sarjan Puunkuormaajamestaruuden nimiinsä vienyt Maija otti viime syksyn Metko-finaalissa pronssia.

ohjauksella varustetulla Palfinger Epsilonilla sekä saman merkin sähköohjatullakin, jotka molemmat löytyvät talon autoista. Mutta kyllä nelivipuinen sopii itselle parhaiten ja samallahan pysyy tuntuma kisanosturiinkin. Rannikon metsissä on usein haastavat, kivikkoiset maastot. - Tarkkana saa olla ettei vanne osu kiveen ja kääntöpaikat ovat yleensä aika ahtaita. Pitää ajaa järkevästi mutta liian varovainenkaan ei saa olla, tuumii Maija.

Metsäkoneista siirryttiin puutavara-autoihin

Metsäkone Pohjankivi Oy on tänä päivänä puunajoon keskittyvä perheyhtiö, mitä johtaa toinen sukupolvi ja kolmaskin polvi on alaan kasvamassa. - Isäni Kari Pohjankivi perusti yrityksen vuonna 1989 ja sitä ennen hän ajoi Ahlströmin puutavara-autoja isänsä Pentti Pohjankiven kanssa. Alussa

KULJETUS 57

Maija Pohjankivi ajaa puuta 68-tonnisella yhdistelmällä ja kuormat hän tekee 4-vipuisella Jonseredilla

Metsäkone Pohjankivellä oli nimensä mukaisesti metsäkoneita - ensimmäinen kone oli Marttiinin häntämoto ja ajokone Lokomo FMG Supernalle. Ensimmäinen Ponsse tuli taloon vuonna 1990 ja merkki pysyi metsäkoneurakoinnin loppuun asti, kertoilee Hannu Pohjankivi, joka vastaa yrityksestä veljensä Markun kanssa. Kymmenen henkilöä työllistävän perheyrityksen palveluksessa onkin laajasti Pohjankiven sukua. - Välillä monelta menee sekaisin kuka on veli ja kuka serkku. Yllättävän hyvin tulemme keskenään toimeen vaikka painetta ja kiirettä on aina riittävästi, Hannu Pohjankivi toteaa. Vuonna 2004 Metsäkone Pohjankivi myi pois metsäkoneet ja siirtyi puutavaran autokuljetuksiin. - Hiljalleen autojen määrä on kasvanut ja tänä päivänä meillä on ajossa kuusi yhdistelmää. Kaikissa veturina Scania ja viisi on 76-tonnista sekä yksi 68-ton-

ninen. Autojen varustelut ovat Alucarin ja Weckmanin käsialaa - perävaunuissa löytyy kotimaista Weckmania, Jykiä ja yksi Laurinaho. Nosturit menevät tasan Loglift/Jonsered ja Palfinger Epsilonin kanssa - molemmissa on hyvät puolensa, sanoo Pohjankivi. Metsäkone Pohjankivi ajaa puuta Metsä Groupille Westasille ja Ahlströmille. - Puut kerätään tästä Satakunnan alueelta ja ajetaan pääasiassa Raumalle, Kaskisiin, Poriin ja välillä myös Suolahteen, minne kertyy matkaa kolmisenstaaa kilometriä suuntaansa. Kesä ajettiin ihan täyttä, alkusyksystä hetkeksi vähän rauhoittui mutta sitten taas puu alkoi kovasti liikkumaan, kertoo Hannu Pohjankivi.

- Puunajossa pitää olla tarkka ja huolellinen mutta ei liian varovainen, toteaa Maija Pohjankivi saatuaan kuorman valmiiksi.

Metsäkone Pohjankivi Oy:n uusin yhdistelmä koostuu ilmajousitteisesta Scania R 650 6x4 autosta, missä on robottivaihteiston lisänä hyväksi todettu kytkinpoljin. Myös uusi Weckmanin 5-akselinen perävaunu on varustettu ilmajousilla.


58 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Liikennevirasto on nyt Väylä

L

iikennehallinnon uudistukset astuivat voimaan 1.1.2019. Liikennevirasto on nyt Väylävirasto, virastosta ensisijaisesti käytettävä nimi on Väylä.

Väylä keskittyy tie-, rata- ja meriliikenneverkon suunnitteluun, kehittämiseen ja kunnossapitoon. Väylä vastaa osaltaan myös liikenteen ja maankäytön yhteensovittamisesta sekä liikenteenohjauksen ja talvimerenkulun järjestämisestä.

Vastuulla yli 20 miljardin väyläomaisuus

Väylän pääjohtajana jatkaa Kari Wihlman. Väylässä työskentelee 400 asiantuntijaa, mutta investointihankkeiden, suunnittelun ja kunnossapidon kautta työllistämme välillisesti yli 12 000 henkeä. Viraston vuosibudjetti on 2 miljardia euroa, ja sen vastuulla on yli 20 miljardin väyläomaisuus.

Yhteistyössä asiakasta palvellen

Väylä tekee tiivistä yhteistyötä liikenteen eri toimijoiden kanssa. Tammikuun 1. päivä aloitti toimintansa kaikkien kulkumuotojen liikenteenohjauksesta vastaava yhtiö Traffic Management Finland Group. Samoin tänään toimintansa aloitti toimintansa uusi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, joka vastaa mm. liiken-

teen luvista, pätevyyksistä ja valvonnasta. Alueelliset ELY-keskukset vastaavat Väylän ohjaamina maantieliikenteen sujuvuudesta ja turvallisuudesta sekä mm. kunnossapidosta alueillaan.

Kansalaisen palautekanavat ennallaan

Liikenneväyliin liittyvää palautetta voi antaa seuraavasti: - Kiireelliset palautteet tien kunnosta tai liikenteen ongelmista 24/7: Tienkäyttäjän linja 0200 2100 (palvelun tuottaa Traffic Management Finland Group) - Liikenteen asiakaspalveluun voit antaa palautetta, esittää kysymyksiä ja kehitysehdotuksia ja tehdä ilmoituksia maanteihin, rata- ja vesiväyliin liittyen. - Yhteydenotot verkossa https://liikenne.palautevayla.fi/ tai numeroon 0295 020 600 (palvelun tuottaa ELY-keskus).

Lue kuljetusalan uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Terminator XXL -pankkomallisto tuotiin markkinoille 2009.

Superkuormatilaa jo 10 vuotta!

M

arkkinat mullistaneen Terminator XXL -pankkomalliston kehitystyö aloitettiin alkuvuodesta 2009; tasan kymmenen vuotta sitten. Malliston vankkana perustana oli ultralujien terästen kehitystyössä aiemmin mukana ollut irtotolppainen kuumasinkitty teräspankkomalli. Mallisuojan ja tuotesuojaukset XXL mallistolle haettiin 1.3.2009. Siirtyminen kiinteätolppaiseen mallistoon vastasi pohjoismaisten yhdistelmien kokonaispainokorotusten mukanaan tuomaan kuormatilan maksimointitarpeeseen Samalla irtotolppaisissa pankoissa hyväksi todetut tolppien viisikulmainen muoto ja koko kuormapinnan kattavat terävät liukuestesermit siirtyivät myös XXL mallistoon. XXL pankkomallistossa yhdistyivät maksimaalinen kuormatilakoko,

Terminator XXL on mm. nostanut puutavara-autojen kuormatilan uuteen kokoluokkaan vastaamaan kasvaneiden kokonaispainojen tarpeisiin.

aerodynaamisten ominaisuuksien tuomat hyödyt sekä pitävät kitkapinnat ja ennenkokematon lujuus. XXL pankkomallisto sai parhaan kilpailuetunsa n. 10 m3 alumiinipankkomalleja suuremmasta kuormatilakoostaaan, joka aikaansaatiin uusien terästen ominaisuuksilla ja pitkälle kehittyneellä muotoilulla. Aerodynaamiset ominaisuudet sekä tehokkaat kitkapinnat olivat mahtava lisäetu käyttäjäkunnan tarpeisiin ja tuleviin pankoille ja kuorman nippusidonnoille asetettaviin vaatimuksiin. Kasvaneet kuormakoot ja laajentuneet markkinat kasvattivat malliston lujuusluokkia ja hintakilpailu toi mukaan uuden rinnakkaispankkomalliston. Terminator XXL -mallisto onkin kymmenen kehitysvuotensa aikana kasvanut pankkomarkkinoitten kaikkien aikojen tuottavimmaksi, turvallisimmaksi sekä mallistoltaan kattavimmaksi kymmenellä Terminatorominaisuudet omaavilla vaihtoehtopankoillaan. Tämä kaikki on ollut mahdollista vuosikymmenten kiinteällä yhteistyöllä suomalaisten alan huippuosaajien kanssa ja käyttämällä tuotteissa SUOMALAISTA TERÄSTÄ sekä suomalaista teräsosaamista; alumiinipankkojen kehitystyöstä saatuja aikaisempia kokemuksia unohtamatta.

KULJETUS 59


METSÄALAN AMMATTILEHTI

60 KULJETUS

Luistele jäällä - älä liikenteessä

J

yväskyläläinen JYPin kannattaja, Koura-Autojen Harri Ojanperä on taas hyvällä asialla Jypinkylässä. Koura-Autot lanserasi junioreiden varainkeruukampanjan, jossa myydään 700 sepeliämpäriä 10 euron kappalehintaan teemalla Luistele jäällä - älä liikenteessä.

Mäntyharju: Joensuu:

Koura-Autot H. Ojanperä Ky yhteistyökumppaneineen ympäri Suomen on toteuttamassa tätä hienoa kampanjaa. Ammattilehti.fi on myös mukana hienossa projektissa. - Junioreiden harrastaminen on tänä päivänä melko kallista puuhaa ja mietimme, miten voisimme omalta osaltamme hieman helpottaa paikallisten junioreiden taakkaa. Keksimme pakata hiekoitussepeliä 10 litran muoviämpäreihin ja myydä niitä yhteistyökumppaneidemme avulla eteenpäin niin, että 10 euron ämpärin tuotosta puolet menee JYPin juniorikiekkoilun tukemiseksi. Yhteistyökumppanimme sekä JYPin edustusjoukkueen pelaajat lähtivät innolla mukaan kampanjaan ja ämpäreitä myydään kovaan tahtiin. JYPin tähtipelaaja Eric Perrin luovuttaa kampanjan tuoton junioreille Liigan runkosarjan viimeisessä kotiottelussa Jyväskylän Lähitapiola areenalla 8.3., kertoo Harri Ojanperä. Sepeliämpärikampanja on otettu hyvin vastaan myös Jyväskylän ulkopuolella. - Olimme Tampereen jäähallissa mukana Timo Jutilan Jetsetclubilla seuraamassa, kun kiekkolegendan maajoukkuepaita nostettiin kattoon juhlallisessa tilaisuudessa. Esittelimme ideaa Jutille sekä muille kiekkolegendoille ja idea sai hyvän vastaanoton. Iltatilaisuudessa Kalervo Kummola otti ämpärin käteensä ja pisti nimikirjoituksensa siihen. Loppuillasta ämpärissä oli iso määrä suomalaisten kiekkolegendojen nimikirjoituksia. Saimme ostotarjouksen tästä ainutlaatuisesta ämpäristä jo paikan päällä, mutta emme vielä malttaneet ämpäristä luopua. Nimikirjotuksilla varustetun ämpärin huutokauppa on käynnissä ja minulle voi soittaa, jos haluaa tarjousta korottaa. Sydämeltään Tapparan-mies Juti on ollut mukana tässä Jypin junnukeräyksessä. Kiekkoilun ulkopuoleltakin on tullut tukea. - Rallin nelinkertainen maailmanmestari ja Toyotan tallipäällikkö Tommi Mäkinen pitää junnukeräystä tärkeänä ja häneltä tulikin osuva kampanjan slogan Luistele jäällä - älä liikenteessä. Myöskään paikallisten sekä ulkopaikkakuntalaisten yrityksien panosta ei saa unohtaa - yritykset ovat lähteneet innolla mukaan ja ämpäreitä on toimitettu muun muassa pääkaupunkiseudulle, Raumalle ja Kouvolaan. Esimerkiksi joulun alla Jyväskeskus Jyväskylästä osti 150 ämpäriä, jotka jaettiin kauppakeskuksen asiakkaille. Millpoint ja LKV Savolin ovat myös tukeneet kampanjaa ostamalla ämpäreitä jaettavaksi asiakkailleen.

Juniorit bussilla pelimatkalle

Yhteistyössä Viitasaaren Tilausliikenne Oy:n kanssa toteutettiin ensimmäinen hyvä teko. Hiekoitusämpärit edistävät omalta osaltaan turvallisuutta ja sillä tee-

Sepeliämpäreiden myynnillä tuetaan junioreiden jääkiekkoharrastusta. Kuvassa kiekkolegendojen signeeraama ämpäri.

malla haluttiin tehdä ensimmäinen tuki junioreille. - Varsinkin pienet juniorit matkaavat pelimatkansa kustannussyistä vanhempien autoilla, joka talvisäässä on aina haastavaa. Halusimme taata JYPin F09 -junioreille turvallisen ja unohtumattoman pelireissun Kouvolaan. Juniorit pääsivät matkaamaan Viitasaaren Tilausliikenteen tyylikkäällä turistibussilla itse asiassa samalla bussilla jolla Jypin edustusjoukkuekin kulkee. Matkalla pojat myivät myös ämpäreitä paikallisille yrittäjille. Jarmo Oikarinen Kuljetusjaot Oy:stä sekä LH-Kuljetus Lappeenrannasta ostivat ensimmäiset Kouvolaan kuljetetut hiekoitussepeliämpärit. Myös vahva KooKoo-tukija, Orpe Kuljetus Oy:n Seppo Ora sekä JR-Kuljetuksen Kari Rahikka ovat hankkimassa kasan ämpäreitä. Hienoa yhteistyötä suomalaisten yrittäjien kesken, kiittelee Ojanperä. Talvi on vasta alkamassa, joten sepeliämpäreistä on hyötyä vielä pitkään. Koura-Autojen jo tutuksi tullut 640 l suursäkki, jossa on n. 850 kg laadukasta hiekoitussepeliä on saamassa saman muodon hyväntekeväisyydessä. Säkin hinta on 60 eur ja tuotosta lahjoitetaan myös osa juriorityöhön. - Sakari Kouhian omistama SK-Lisäapu Keuruulta toimitti tammikuussa Kuopioon KalPa - JYP peliin rekallisen sepelisäkkejä. Sepelit säkkeihin toimitti J. Jääskeläinen Ky Leivonmäeltä. Suursäkistä on helppo täyttää hiekoittimet, että ei tarvitse luistella liikenteessä. Säkistä hiekoitus onnistuu nosturin avulla myös vaikeampiinkin kohteisiin. Kuopion alueen puutavara- ja nosturiautoyrittäjät ovat vahvasti mukana auttamassa meitä. A-Vakuutus osti 30 ämpäriä, jotka paikalliset SKAL-yrittäjät jakavat alueellaan tarpeellisiin paikkoihin. Jos haluat tilata yrityksellesi sepeliämpäreitä tai hiekoitussepeliä suursäkissä soita 050-3700 509. Sepeliämpäri maksaa 10 euroa kappale ja 640 litran suursäkki maksaa 60 euroa per säkki. Tehkää alueellanne yhteistilaus ja SK-Lisäapu toimittaa säkit yhteiskuljetuksella alueellenne kustannustehokkaasti, toteaa Ojanperä. JYPin edustusjoukkueen mukana kulkeutuu ämpäreitä liigapaikkakunnille seuraavasti: 19.1. Tampere, 26.1. Tampere, 1.2. Mikkeli, 8.2. Vaasa, 13.2. Turku, 20.2. Pori, 23.2. Hämeenlinna ja 2.3. Lahti.


MOTORSPORT

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 61

Sami-Matti Trogenin ura vahvassa nousussa - RX Academyn mestaruus, hyvää vauhtia MM-sarjassa ja pääsy Olympiakomitean tukiurheilijaksi hdissa Mukana vau i.fi! ammattileht

M

Sami-Matti trogen voitti kansainvälisen RX Academy -luokan kaudella 2018 ja pääsi hyvään vauhtiin myös RX2 -luokan MM-sarjassa.

enestyksekkään kauden Rallicrossin kansainvälisessä RX Academy -luokassa ajanut lohjalainen 16-vuotias Sami-Matti Trogen juhli yhdessä teaminsa ja yhteistyökumppanien kanssa nousujohteista ja sarjamestaruuteen johtaneen kilpakauden päätösjuhlia Lohjalla joulukuun alussa. Ammattilehti on mukana nuoren superlupauksen vauhdissa. RX2 Academy on rallicrossin korkeakoulu. Academy-luokassa oli tänä vuonna yhteensä viisi osakilpailua, joista kolme Suomessa ja kaksi Ruotsissa. Äärimmäisen tasaisessa luokassa kilpaili vuonna 2018 yhteensä 11 kuljettajaa. - Luokka on erittäin vaativa, sillä autot ovat kaikilla samanlaisia, kuljettajan taidot määräävät sijoituksen. Tasaisuudesta kertoo parhaiten se että maaliin

tultaessa saman sekunnin sisään mahtuu helposti puolen kymmentä kuljettajaa, kertoo SamiMatti Trogenin tiedottaja Toni Lönnroos.

Onnistuneen kauden ansaittu päätösjuhla

Toiminnallinen kisakauden päätösjuhla vietettiin Pois Tieltä Safarit -toimitiloissa. Viralliset juhlallisuudet käynnistyivät Toni Lönnroosin tervetulopuheella ja Sami-Matin tämän hetken teamin esittelyllä. Tallipäällikkö Jussi Pinomäki kertoi kuluneen kauden kuulumisia. RX Academyn Sami Puumalainen esitteli runsaslukuisesti paikalle saapuneille yhteistyökumppaneille akatemian toimintaa ja tavoitteita: - Kilpailutoiminnan rinnalla valmennamme nuoria sekä henkisesti että fyysisesti. Lisäksi koulutamme nuoria esiintymään luontevasti eri tilaisuuksissa. Näyttävään ilotulitukseen ja perinteisiin kakkukahveihin

päättyneen tilaisuuden loppupuheenvuoro annettiin nuorelle mestarille, Sami-Matti Trogenille, joka avasi paikalle saapuneelle, lähes 50:lle kutsuvieraalle tulevan kauden suunnitelmia. - Talven ja kevään aikana on tarkoitus ajaa kokeilu- ja harjoittelumielessä pari nuorten SM -sarjan rallia, mihin osallistun osaavan kartturin Mikko Lagerströmin kanssa Renault Cliolla. Rallicross jatkuu huhtikuun lopulla Espanjassa. Koko kausi on tarkoitus ajaa MM-sarjan yhteydessä ajettavassa RX2 -luokassa. Autona 310 hevosvoimainen ja nelivetoinen Ford Fiesta.

Olympiakomitean tukiurheilija

Menestyksekkään kauden päätösjuhlien alla Sami-Matti Trogen sai tiedon valinnastaan Suomen Olympiakomitean tukiurheilijaksi. Valinta on historiallinen, sillä aiemmin autourheilijoita ei ole valittu Olympiakomi-

tean Huippu-urheiluyksikön piiriin. Sokos Hotel Presidentissä marraskuun lopulla järjestetyssä tiedotustilaisuudessa kerrottiin myös AKK:n ja Suomen Olympiakomitean kädenpuristuksesta, autourheilu tulee näin entistä kiinteämmäksi osaksi yhteistä suomalaista huippu-urheilujärjestelmää. - Tämä on suuri kunnianosoitus rakentamaani autourheiluuraa kohtaan, on hienoa liittyä suomalaisen huippu-urheilun kärkinimiin. Tämä tulee auttamaan minua matkallani kohti autourheilun huippua. Koskaan aikaisemmin ei ole valittu autourheilijoita Olympiakomitean tukiurheilijoiksi, vaikka ovathan suomalaiset aina olleet maailmalla kärkikahinoissa lajista riippumatta. Lupaan omalta osalta jatkaa työtäni näiden arvojen mukaisesti ja tulen tekemään kovasti työtä urani eteen jatkossakin, iloitsee Trogen.

Hyvää vauhtia RX2 MM-sarjassa

RX Academy -luokan voittanut Lohjalainen Sami-Matti

Ammattilehti.fi on ollut mukana Sami-Matti Trogenin vauhdissa jo vuosia.

Trogen päätti kautensa jännittävien vaiheiden jälkeen MM-finaalin viidenteen sijaan RX2 -sarjan päätöskilpailussa EteläAfrikan Kapkaupungissa. Killarney International Raceway -radalla ajettu kilpailu toi 16-vuotiaalle lohjalaiselle kauden kolmannen MM-finaalipaikan, paras sijoitus tuli Ranskasta missä hän ajoi toiseksi. Trogenin debyyttikauden sijoitus sarjassa oli kymmenes. Sami-Matti Trogenin debyyttikausi MM-sarjassa oli nousujohteinen. Kanadan kilpailuun tullut uusi auto siivitti lohjalaisen siellä finaaliin, Ranskassa hän ajoi toiseksi ja Etelä-Afrikassa hiillosti kilpailun voittanutta Gundersenia. Uran ensimmäinen voitto nelivetoisissa jäi siis odottamaan tuloaan, kenties sen aika on ensi kaudella. - Kiitos perheelle ja kaikille tukijoille kannustuksesta, faneille kivoista viesteistä ja tietenkin tiimille. Oli aika pitkä, mutta mahtava kausi. Nyt vedetään hetki henkeä ja treenataan jokaista osa-aluetta vielä vähän paremmaksi ensi vuotta varten, Trogen päättää.

Kauden päätösjuhlat yhteistyökumppaneille järjestettiin Lohjalla.


62 KULJETUS

MOTORSPORT

METSÄALAN AMMATTILEHTI

hdissa Mukana vau i.fi! ammattileht Rallicrossin RX Academy -luokassa kaikki kuljettajat ajavat teknisesti täysin identtisillä Renault Clio RS RX kilpa-autoilla. Jonne Ollikainen ajaa Renault Trucksin väreissä.

Jonne Ollikainen Rallicrossin RX Academyn kuljettajaksi J

onne Ollikainen, 16-vuotias kilpaautoilija Limingasta, Oulun läheltä ottaa tarkkaan harkitun askeleen pitkän kartinguran jatkoksi ja siirtyy kaudelle 2019 ajamaan Rallicrossia RX Academy sarjaan. Ollikainen on järjestyksessään jo toinen Ammattilehden kanssa mediayhteistyön aloittanut nuori moottoriurheilija kansainvälisillä rallicross areenoilla. Rallicross-luokan akatemiassa kaikki kuljettajat ajavat teknisesti täysin identtisillä Renault Clio RS RX kilpa-autoilla. Kilpailukalenterissa on kaikkiaan kuusi osakilpailua, joista yksi ajetaan rallicrossin SM-sarjan yhteydessä ja osa pohjoismaisen RallyX Nordic-sarjan yhteydessä. Kilpailuille on tunnusomaista tiivis ajorytmi ja vauhdikkaat ajolinjat. Maaliviivalle tultaessa kaikki erän kuljettajat saattavat mahtua saman sekunnin sisään. RX Academyssä kilpa-autona käytetään Renault Sportin sarjaan rakentamaa täysiveristä kilpa-autoa. Etuvetoisessa Cliossa on 1,6 litrainen turbomoottori, jossa on 220 hevosvoimaa. Vaihteisto on 6-vaihteinen Sadevin valmistama seqventaalivaihteisto, missä vaihteensiirto tapahtuu viivamaisesti, vaihde

ohjelmalla. Nuoresta iästään huolimatta Ollikaisella on selkeä suunnitelma uran kehityksen suhteen. - Vuosi 2019 kuluu lajiin ja etuvetoiseen autoon sekä tietysti kilpakumppaneihin tutustuessa. Suunnitelmissa on myös lihaskunnon ja hapenottokyvyn kehitys, unohtamatta tietenkään opiskelua ja yhdessäoloa kavereiden kanssa. Ollikaisen urasuunnitelmat eivät koske vain tätä kautta. Myös kausien 2020 ja 2021 nuotit ovat jo kirkastuneet. - Pitkän ajan tavoitteena on luonnollisesti mestaruus, mutta sitä ennen on vielä tehtävä paljon töitä ja opittava virheistä, sanoo Ollikainen konkarimaisesti.

kerrallaan, sekä ylös- että alas päin vaihtaessa. Seqventaalivaihteisto löytyy mm. moottoripyöristä. Auto kiihtyy 0 - 100 km/h nopeuteen noin 5,5 sekunnissa, joten vauhtia ei tästä lajista tule puuttumaan.

RX Academy on askel kohti kansainvälistä Rallicross -sarjaa

RX Academy on kansainvälisen RX Rallicross sarjan alla toimiva luokka, joka toimii samalla pääluokan ponnahduslautana. RX luokassa autot ovat nelivetoisia ja putkirungollisia, mikä näkyy myös autojen pitkälle toiselle sadalle nousevissa nopeuksissa. RX Academyn toteutuksesta vastaa suomalainen SET Promotion Oy, joka on pitkän linjan toimija kansainvälisessä Rallicrossissa. SET Promotion -tallin kuljettajat ovat muun muassa saavuttaneet useita Euroopan mestaruuksia monissa eri Rallicross-luokissa 2000-luvun aikana. RX Academy tarjoaa turvallisen ja ammattitaitoisen ympäristön nuorille kuljettajille oppia ja kehittyä matkalla ammattimaiseksi kilpa-auton kuljettajaksi. Rallicross on maailman nopeimmin kasvava autourheilulaji ja tulevaisuuden tähdet luodaan tänään. Tämän päivän

Seuraa Jonnen kautta!

Jonne Ollikainen on RX Academyn kuljettaja kaudella 2019.

Rallicross -kuljettaja tarvitsee paljon taitoja jotka ovat osa RX Academyn koulutusohjelmaa.

Jonne Ollikainen

Vasta 16-vuotias Jonne Ollikainen aloitti kilpailemisen kartingin Cadet-luokassa vuonna 2009. Kartingratoja on siis kierretty Suomessa ja Euroopassa jo lähes kymmenen vuoden ajan. Kilpa-autoilun ohella Jonne opiskelee lukion ensimmäisellä luokalla.

- On todella mahtavaa siirtyä kartingista isompiin autoihin. Kävin syksyllä testaamassa RX Academyn Clioa, ja homma tuntui tosi mukavalta, kertoo Jonne Ollikainen. Ensimmäiseen kauteen uudessa luokassa ja uudella autolla täytyy silti lähteä jalat maassa opettelemaan uudet asiat. Toki talvikaudella tullaan tekemään hyvää valmistautumista omalla harjoitusautolla, samoin kuin kuntopohjaa vahvistetaan säännöllisellä harjoitus-

Ammattilehti seuraa tiiviisti nuoren mediayhteistyökumppaninsa Jonne Ollikaisen kilpailukautta Metsäalan Ammattilehden ja Kivirock-lehden Motorsport -osioissa, ammattilehti.fi ja kivirock.fi uutispalveluissa sekä molempien sosiaalisen median kanavilla. RX Academyä voit seurata sekä Facebookissa että Instagramissa; RXAcademyOfficial. Jonne Ollikaisen kauden etenemistä seuraat Jonnen sosiaalisen median kanavilta @jonneollikainen.


MOTORSPORT

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 63


64 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Lava-autot ovat suosittuja urakointikäytössä. Mitsubishi L200 Club Cab on erinomainen valinta työmailla liikkumiseen ja tavaran kuljetukseen vaikeissa maastoissa.

Mitsubishi L 200 Club Cab 2.4 Di-D Magnum

Perinteet kunniaan

M

itsubishi L200 Club Cab osoittaa perinteisen lujara- kenteisen lava-auton puolustavan yhä paikkaansa kilpailussa nelivetoisia umpipakettiautoja vastaan ammattikäyttäjien jokapaikan höylänä.

Pari vuotta takaperin uudistunutta Mitsubishi L200 lava-autoa tarjotaan kahtena eri mallivaihtoehtona: Club Cab ja Double Cab. Akseliväli on molemmissa sama eli tasan 3 metriä, mikä on vajaat kymmenen senttimetriä lähimpiä kilpailijoita vähemmän ja tekee L200:sta ketterän käänneltävän ahtaissa paikoissa. Neliovista DoubleCabia saa sekä kahdelle että viidelle rekisteröitynä. Sen lavan hyötypituus on muovikaukalon kanssa vajaa 1,5 m. Double Cab on aina kaksipaikkainen ja sen suurin lavapituus on kaukalon kanssa noin 1,8 m. Kokonaismassaltaan, mallista riippuen, 2900 kilon molemmin puolin asettuvan auton kantavuus on 900 kg luokka, mikä riittää asiallisesti vaikkapa polttoainesäiliölle tai sitten hiekoituslaitteelle ja aurausvarusteille. Suurin sallittu perävaunumassa on 3000 - 3100 kg. Voimanlähteenä on tehokas ja polttoainetaloudellinen 2.4-litran dieselmoottori, jota tarjotaan kahtena eri tehovaihtoehtona: 153 hv / 380 Nm ja 181 hv / 430 Nm. Alempitehoista moottoria tarjotaan ainoastaan edullisim-

Mitsubishi L200:ssa yhdistyy onnistuneesti lava-auton kuormauskapasiteetti ja maasturin etenemiskyky. Kiitokset koeajoauton lainasta lähtevät Nummelaan, Vihdin Autotalo Oy:lle!

Neliveto on peruja valmistajan legendaarisesta Pajero-maasturista.

man eli PRO -mallin yhteydessä. Vaihteistopuolella on tarjolla 6-vaihteinen manuaali ja 5-portainen automaatti, mikä on tar-

jolla vain DoubleCab -malleihin. Syy miksi L200:n on niin suosittu juuri ammattikäyttäjien keskuudessa piilee sen neliveto-

järjestelmässä, mikä perustuu erinomaisen maastokelpoiseen, tosin nyt jo Suomen maahantuontiohjelmasta pois jätetyn

Mitsubishi Pajeron Super Select 4WD-II -järjestelmään. Kuljettaja voi valita neljästä eri ajotilasta. Näistä 2H eli takavetotila tuo parhaan polttoainetalouden. Nelivedolle on kolme eri ajotilaa 4H, 4HLc ja 4LLc, mitkä soveltuvat päivittäisestä ajosta aina vaikeakulkuiseen maastoon. Vahvan etenemiskyvyn ohella L200 tunnetaan jämäkästä alustasta, joka ottaa raskaat kuormat ja tienpinnan rasitukset väsymättä ja vankkumatta vastaan. Tehokkaammalla moottorivaihtoehdolla ja perinteisellä manuaalivaihteistolla varustetun koeajoauton kulku on kaikin puolin sujuvaa. Auton käyttötarkoitus raskaiden kuormien ja vaativien olosuhteiden kuormajuhtana paljastuu vain kuormatta ajettaessa etäisenä takajousituksen töksähtelynä. Kiitoksen sanan ansaitsee myös kattava vakiovarustelu, joka pitää sisällään: peruutuskameran, kaistavahdin, perävaunun vakautusjärjestelmän, mäkilähtöavustimen, sadetunnistimen ja vakionopeudensäätimen. Koeajettavan auton Magnum -varusteluun kuuluvat näiden lisäksi vielä ainakin automaattinen ilmastointi, lavakaukalo ja astinlaudat.

Positiivinen kokemus

Mitsubishi L200:n ajettavuudessa on positiivista työkalumaisuutta. Ohjausvaste on asiallinen ja poljintuntuma hyvä, etenkin kytkimen osalta, mistä on etua


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 65

Käyttäjäystävälliset uuden sukupolven Dräger-alkolukot nyt saatavana!

Pitkän lavan kuormapituus on reilut 180 cm. Kuormansidontalenkkejä on kuusin kappalein. Auton kantavuus on 900 kg luokka, mikä riittää asiallisesti vaikkapa polttoainesäiliölle.

Konehuoneen täyttää tehokas 2,4-litran moottori. Alumiinimoottorista irrotetaan kääntyväsiipisen ahtimen javälijäähdytyksen avuin tehoa 181 hv ja vääntömomenttia jopa 430 Nm.

vaikeakulkuisessa maastossa ajettaessa. Myös manuaalivaihteiston vaihteensiirto ansaitsee kiitosta. Vaihdevivun liikerata on nykymittapuun mukaan reippaan puoleinen, silti pykälät siirtyvät loviinsa vaivattomasti. Kuljettajan paikalla on reilusti tilaa ja kaikin puolin leppoisat oltavat. Mittariston ja kojelaudan muotoilussa ja hallintalaitteiden asettelussa on edetty käytännöllisyyden ehdoilla. Kaikin puolin toimiva kokonaisuus. L200:n alusta on toteutettu perinteisin ratkaisuin. Jäykkä, lehtijousien varaan tuettu taka-akseli ja erillisjousitettu etuakselisto kiinnittyy tukevasti jämäkkään erillisrunkoon. Jo koeajon ensimetrit paljastavat että jousitus on kehittynyt havaittavasti parempaan suuntaan edeltävästä mallisukupolvesta. Takaylitystä on auton lajityypille ominaiseen tapaan reippaasti, jopa 1,33 metriä. Lyhytlavaisessa vielä sitäkin enemmän, joka on osattava huomioida vaikkapa peräkärryn kanssa peruuteltaessa tai kivikkoisessa maastossa ajettaessa, missä takapuskuri saattaa äkkiä ottaa kiinni kiveen tai kantoon. Vetotavan vaihto käy kilpailijoiden tapaan sähköisesti keskikonsolin kiertokytkimestä kääntämällä. Koeajoauton alle väännetyt Continental IceContact 2 nastarenkaat tarjosivat hyvän pidon jo pelkän takavedon kanssa. Nelivedon ominaisuuksia haastettiin metsätiellä ja osin maastossakin. Valittu vetotapa ei liioin vaikuta Mitsun menohaluihin. Mitsubishi on sovittanut onnistuneesti uusimmat ajoavustimet lava-autoonsa. Vakiovarusteisiin sisältyy ajonvakautus- ja luistonestojärjestelmän lisäksi

mäkilähtöavustin ja perävaunun vakautus. Kaistavahti on tarjolla lisähinnasta Club Cabiin, mutta vakiona Double Cabissa.

Hintapuolesta

L200:sta tarjotaan Suomessa Club Cabja Double Cab -versioina. Malliston verolliset hinnat alkavat noin 32 400 eurosta. Sillä saa kaksipaikkaisen ja manuaalivaihteisen ClubCab PRO -mallin, jossa on riittävät varusteet työkäyttöön. Nyt ajettava Magnum varustelutason auto on hinnastossa seuraavana. Sen hinta asettuu 34 000 euron kantimiin. Parin tonnin lisähinnalla saa tehokkamman moottorin ja reilusti kattavamman varustelun. Neliovisten mallien hinnat lähtevät vajaasta 38 000 eurosta ja viisipaikkaisten noin 48 000 eurosta. Mitsubishi tarjoaa L200:een viiden vuoden takuun ja kilpailukykyisesti hinnoitellut huoltosopimukset, mitä tarjotaan koko maan kattavan jälleenmyynti ja huoltoverkoston kautta.

Valmiina lähtöön. Dräger Interlock® 7000 ja 5000. Alkolukkojen edelläkävijän Drägerin uudet käyttäjäystävälliset Interlock® 7000 ja 5000 mallit ovat nyt saatavana Suomessa. Niissä Drägerin tunnetut tekniset huippuominaisuudet yhdistyvät nykyajoneuvoihin sopivaan tyylikkääseen ulkonäköön. • Nopeasti käyttövalmis lyhyen lämpenemisajan ansiosta. • Pienikokoinen, tyylikkäästi muotoiltu käsiosa. • Helppo ja luonteva käyttöergonomia. • Laaja käyttölämpötila-alue -45°C...+85°C. • Alhainen virrankulutus lepotilassa < 1 mA. • Hyväksynnät uuden eurooppalaisen EN 50436 2014 -standardin mukaisesti. • Tunnettua ja arvostettua Dräger-huippulaatua.

Nopea. Tarkka. Luotettava. Dräger.

www.drager.fi Dräger-alkolukkojen markkinointi ja tukkumyynti: Oy KAHA Ab L200:n yltää Euro 6 päästötasolle ilman Adblue urealiuosta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

DAILY LUXUS MATKAILUAUTO • • • •

Voi ajaa B-kortilla 100 km/h Vuode kahdelle Perävaunun vetopaino jopa 3.500 kg

• Saatavissa myös Hi-Matic automaattivaihteistolla • Hinta alkaen 69.560 € sis. alv 24% * • Autovero 0 €

Zenec tai Kenwood multimediasoitin peruutuskameralla ja navigaattorilla.

Luxussisustus ja isuimet 1+1+ 4:lle henkilölle.

IVECO MYYNTIVERKOSTO ESPOO, Iveco Finland Oy Kiilaniityntie 10, 02920 Espoo Arto Mäkinen p. +358 45 320 7701 arto.makinen@iveco.com Juhani Havia p. +358 45 320 7702, juhani.havia@iveco.com Petri Simonaho p. +358 40 750 0916 petri simonaho@iveco.com IISALMI, Iveco huolto ja myynti Team Marjahaankierto 2-4, 74130 Iisalmi Antti Krogerus p. +358 40 774 2830 antti.krogerus@driv.fi JYVÄSKYLÄ, Iveco Finland Oy Palokärjentie 6, 40320 Jyväskylä Kari Lahtela p. +358 400 158 580, kari.lahtela@iveco.fi

JYVÄSKYLÄ, Niemi-Korpi Oy Sorastajantie 4, 40320 Jyväskylä Ville Venäläinen p. +358 400 325 165 ville.venalainen@niemikorpi.com

LAHTI, Iveco Finland Oy Höylääjänkatu 2, 15520 Lahti Timo Akkanen p. +358 45 320 7747 timo.akkanen@iveco.com

KOKKOLA, Niemi-Korpi Oy Isotanhu 2, 67600 Kokkola Kari Nurmimäki p. +358 400 681 008, kari@niemikorpi.com

OULU, Niemi-Korpi Oy Rytiniementie 2, 91910 Tupos Jouni Niemi-Korpi p. +358 40 7344 310 jouni@niemikorpioy.com

KOUVOLA, Iveco Finland Oy Kaupinkatu 5, 45130 KOUVOLA Timo Akkanen p. +358 45 320 7747 timo.akkanen@iveco.com

TAMPERE, Iveco Finland Oy Perkkoonkatu 9, 33850 TAMPERE Pekka Eerola p. +358 40 721 0926 pekka.eerola@iveco.fi

KUOPIO, Iveco huolto ja myynti Team Virranniementie 14, 70460 Kuopio Martti Säkkinen p. +358 40 057 6343 martti.sakkinen@driv.fi

TURKU, Niemi-Korpi Oy Verstaskatu 1, 20360 TURKU Pentti Maksula p. +358 400 263 860 pentti@niemikorpi.com

Tavaratila on eristetty ja vaneroitu.

Kuvan auto luxusvarustelulla Iveco Daily 35S18A8V sisältäen mm: • Moottori 3,0 litrainen 180 hv • Hi-Matic automaattivaihteisto, 8-portainen • Nahkaverhoilu • Vesi- ja ilma -webasto • Multimediasoitin peruutuskameralla ja navilla • Kahdet renkaat, kesärenkaat aluvanteilla • Kyljessä rosteriastinlaudat

W W W. I V E C O. C O M


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 67

Mercedes-Benz Sprinter 314 FWD keskipitkä A2

Etuveto - jo oli aikakin!

U

sovellus sisältää myös automaatttisesti päivittyvän, mutta tarvittaessa pois kytkettävän, digitaalisen ajopäiväkirjan. Kahteen suuntaan toimiva lähetys mahdollistaa esimerkiksi osoitetietojen välittämisen autojen välillä.

utena vaihtoehtona Mercedes-Benzin mallistoon tuotu etuvetoinen Sprinter tarjoaa perinteisiä taka- ja nelivetovaihtoehtoja paremman kantavuuden ja suuremman kuormatilan. Uutta on myös 9-vaihteinen automaattivaihteisto, mikä on ensimmäinen lajissaan tässä autoluokassa.

Kauan odotettu etuvetoisuus tekee Mercedes-Benz Sprinteristä peräti 8 cm takavetoista matalamman. Saavutettu lisätila hyödynnetään suoraan sisäkorkeudessa. Kuormauskorkeus on nyt vain noin 57 cm, mikä helpottaa merkittävästi raskaiden laitteiden sekä pyörien päällä olevien kuormien kuormausta.

Yhdeksän vaihdetta

Etuveto-Sprinteriä on saatavana kolmessa painoluokassa: 3, 3,5 ja 4,1 tonnia, ja kahtena eri akselivälivaihtoehtona: 3259 tai 3924 mm. Etuvetoisuus nostaa auton kantavuutta. Parhaimillaan jopa 50 kilolla. Kuormatilaa on mallista riippuen 7,8 -11 kuutiometriä. Takavetomallin painoluokat yltävät aina 5,5 tonniin, ja akselivälivaihtoehtoja on kaikkiaan viisi. Nyt koeajettava keskipitkän ja korkeakattoisen auton kuormatilan tilavuudeksi ilmoitetaan 11 kuutiometriä. Kokonaispainoltaan 3 500 kg auton kantavuudeksi annetaan noin 1400 kg mikä on hyvä lukema. Etuvetoisen ja automaattivaihteistolla varustetun Sprinterin suurin sallittu vetopaino on tasan kaksi tonnia, millä se asemoituu kilpailussa sopivasti lähimpien kilpailijoidensa välimaastoon. Etuvetoisen Sprinterin voimanlähteenä on aina 4-sylinterinen 2,1- litrainen dieselmoottori, jota tarjotaan kahdessa eri teholuokassa 114 ja 143 hv. Vaihteistovaihtoehtoina ovat täysin uusi

Etuveto-Sprinterin muotoilua voi luonnehtia onnistuneeksi ja hinnoittelua mielenkiintoiseksi. Edullisimmillaan 3,5 tonnin variantin saa alta neljän kympin. Kevyempien 3,2 tonnisten hinnat lähtevät muutamaa sataa korkeammalta. Nyt koeajettavan auton verollinen hintapyynti on lisävarusteineen noin 67 500 euroa.

9-vaihteinen automaatti sekä 6-vaihteinen manuaali. Taka- ja nelivetomalleissa on tyytyminen 7-vaihteiseen 7G-Tronic-automaattivaihteistoon. Koeajokkimme liikkuu 143 hv moottorin ja 9-portaisen automaatin voimin. Uusi automaattivaihteisto pelaa äärimmäisen hienosti ja pykälät vaihtuvat lähes huomaamatta. Etuvetoisen Sprinterin ajettavuus on kaikin puolin kohdillaan. Mercedes on tehnyt kotiläksynsä, ajovakautus ja vetoluistonesto on nyt markkinoiden kirkkainta kärkeä. Talvisissa olosuhteissa ajettaessa arvostelupisteet kääntyvät nyt vahvasti etuvetomallin puolelle.

Avustimia kaikkiin tarpeisiin

Mercedes-Benz tunnetaan innovatiivisena autovalmistajana, mikä näkyy mm. kuljettajaa avustavien järjestelmien ja avustimien runsautena.

muassa sivutuuliavustin sekä ajonopeuden mukaan säätyvä sähköinen ohjaustehostin EPS, joka tarjoaa hyvän ohjaustuntuman.

11 kuution tavaratila riittää useimmille. Suurin kuormapituus on hieman yli 3,2 metriä ja korkeus reilut 190 cm. Etuvedon ansiosta lattia on noin 57 cm korkeudella eli 8 cm takavetoa alempana. Myös takaovet ovat 8 cm korkeammat.

Telematiikkaa

Sprinterin ohjaamossa on nyt entistä enemmän säilytystiloja. Monitoimiohjauspyörä on lainattu henkilöautopuolelta.

Sprinteriin on tarjolla esimerkiksi aktiivinen Distronic-etäisyysavustin, aktiivinen jarruavustin, aktiivinen kaista-ajoavustin sekä vireystila-avustin Attention Assist. Vakiovarusteita ovat muun

Raskaista kuorma-autoista tutut telematiikkapalvelut tekevät vahvaa tuloaan kevyelle puolelle. Mercedeksen ”pakettiautopalvelu” kulkee nimellä Mercedes PRO connect, mikä on käytössä ensi kertaa Sprinterissä. Tehdasasenteinen järjestelmä hyödyntää auton dataliittymää ja sen avulla saadaan välitettyä vaikapa ajoneuvon sijaintiin, polttonesteen kulutukseen tai huoltoihin liittyviä tietoja, joko kuljettajalle tai ajojärjestelijälle. Palvelu mahdollistaa myös ajoneuvon toimintojen kuten seisontalämmityksen käytön, ovien, ikkunoiden ja takaluukun tilan tarkistamisen sekä keskuslukituksen käytön puhelinsovelluksen avuin. Helppokäyttöinen

Etuveto-Sprinterissä etupyörien tuenta on toteutettu kierrejousin ja McPherson -joustintuin. Takavetoisessa etujousituksen tehtävät hoitaa poikittainen komposiittijousi. Molemmat suoriutuvat tehtävistään onnistuneesti.


68 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

MAN TGE 3.180 2.0 TDI 4X4 ”Jaeger Van”

Metsästäjän unelmapeli

H

yötyautopuolen Full-Range -palveluntarjoaja MAN toi monipuolisesti eri kuljetusja työtehtäviin sopivasta MAN TGE pakettiautosta tarjolle myös metsästäjien vaativiin tarpeisiin taipuvan Jaeger Van -mallin. Suomessa maahantuojan toimesta varusteltava metsästys-MAN saa kiitosta alan harrastajalta.

Metsästys on kalastuksen rinnalla yksi Suomen suosituimmista harrastusmuodoista. Metsästysluvista vastaavan Suomen Riistakeskuksen mukaan metsästyskortin lunastaa Suomessa vuosittain noin 300 000 ihmistä. Väkilukuun suhteutettuna määrä on korkea verrattuna muihin Euroopan maihin. Vaikka suositun harrastuksen ympärille on kehittynyt oma teollisuudenalansa, niin metsästyskäyttöön sopivien ajoneuvojen ja etenkin ajoneuvojenvarusteiden tarjonta on jäänyt maltilliseksi.

Tyylikkäästi metsälle

Nyt koeajettava MAN TGE 3.180 4X4 umpipakettiauto täyttää sekä ominaisuuksiensa että varustelun osalta edellä mainitun aukon. Metsästyskäyttöön räätälöidyn MAN TGE 4x4 ”Jaeger Vanin” suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa MAN Center Espoon erikoishyötyajoneuvojen myyntipäällikkö ja intohimoinen metsästäjä Janne Laaksonen joka on oikeutetusti varsin tyytyväinen lopputulokseen: - Useat metsästystä ja kalastusta harrastavat yrittäjät ajavat pääosan päivittäisistä ajoistaan pakettiautolla, mikä ei sinänsä ole ihme, kun mietitään miten mukavia ja käytännöllisiä nykyaikaiset pakettiautot, MAN TGE etunenässä, oikeastaan ovat. Nopea markkinakatsaus paljasti ettei tällä hetkellä liioin ole tarjontaa valmiiksi metsästyskäyttöön räätälöidyistä ajoneuvoista. No nyt on, ja kaiken lisäksi kahdella eri varustelutasolla: Perus ja Premium.

Koeajettu metsästäjän unelma-auto MAN TGE 4x4 Jaeger Van on varustettu korkealla katolla ja vahvistetulla etuakselilla sekä tasauspyörästön lukolla, mistä on hyötyä vaativissa olosuhteissa ja raskailla kuormilla ajettaessa.

Koeteltua tekniikkaa

MAN TGE:n voimanlähteenä on vetotavasta riippumatta aina nelisylinterinen, tilavuudeltaan 2,0-litrainen TDI-moottori. Nelivetoista mallia tarjotaan 140 hv ja 177 hv tehovaihtoehtoina, joko 6-portaisella manuaalivaihteistolla tai 8-pykäläisellä automaatilla. Nyt koeajettavan auton keulalla on näistä tehokkaampi eli 177 hevosvoimainen variantti ja markkinoiden parhaimmistoon lukeutuva 8-vaihteinen automaattivaihteisto. Varmatoimisessa ja jatkuvavälitteisessä nelivetojärjestelmässä taka-ak-

Jaeger Van on varusteltu Suomessa viimeisen päälle vastaamaan metsästysharrastuksen kaikkiin tarpeisiin. Kooikerhondje -rotuinen lintukoira Amber antoi hyväksyntänsä matkustusmukavuudelle.

selin yhteyteen viety Haldexkytkin jakaa moottorilta irrotettavan voiman, tarpeen mukaan, etu- ja taka-akseleiden välillä. Taka-akselille on viety lisähinnasta tarjottava lukko.

Tarkkasilmäinen huomaa että Jaeger Vanin lattia on muutaman senttimetrin perusmallia korkeammalla. Se on alustaan tehdyn Seikel -jousitusmuutoksen sekä korkeampien ja karkeammalla

kuviolla varustettujen renkaiden ansiota. - Jousitusmuutoksella haettiin hieman vakioalustaa laajempia joustovaroja ja tehtiin tilaa suuremmille renkaille, Laaksonen tarkentaa. Ajossa jousitus toimii erittäin hyvin ja BF Goodrich All Terrain A/T -renkaat osoittautuvat ajokäytökseltään positiivisiksi tuttavuuksiksi - niin pidon kuin rengasmelunkin osalta. Auton voimalinja pelaa esimerkillisesti kaikilla osa-alueilla ja alustoilla. Vaihteet vaihtuvat molempiin suuntiin jouheasti ja lähes huomaamatta. Manuaalikäyttö sujuu keskikonsoliin viedystä vaihdevivusta. Nelivetoa sekä alle vietyjen All Terrain -renkaiden pito-ominaisuuksia koeteltiin sekä soramontulla että mutaisella metsätiellä, missä kaksivetoisella autolla ei olisi ollut tekoa. Molemmista selvittiin kiitettävin arvosanoin. Lukkoa ei tarvittu missään vastaan tulleessa tilanteessa. Toisin voi olla lumella ja jäällä taivallettaessa, tai perävaunun kanssa koneurilla sompailtaessa. Liikenteessä MAN TGE ”Jaeger Van” on miellyttävä tuttavuus. Korkealta ohjaamosta näkee hyvin ympäristöön ja kohtuullisesta lisähinnasta tarjottava, hieronnalla maustettu kuljettajan jousitettu mukavuusistuin tarjoaa ylellisyyttä matkantekoon. MAN TGE:n ohjaamo on vi-

Metsästysaseet sopivat asiallisesti lukittavaan asekaappiin. - Tästä kokonaisuudesta on vaikea pistää paremmaksi, kehuu kymmeniä vuosia metsästystä harrastanut Janne Oldenburg.

ritetty verhoilumateriaaleja myöden ammattikäyttäjiä ja vaivatonta puhdistusta silmälläpitäen. Myös runsaat säilytystilat ansaitsevat kiitosta. Nyt on useampikin puhelimelle sopiva paikka tarjolla.

Käytännöllinen ja turvallinen

Varsinaiset metsästysherkut on sovitettu rahtiosaston puolelle. Kahdelle isokokoiselle koiralle tarkoitettu kahteen tilavaan osastoon jaettu ja kotimaista tekoa oleva koirahäkki on asennettu sivuovien kohdalle. Ovet aukeavat auton oikealle puolelle.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 69

Alvilliset Pick Upit heti toimitukseen! FIAT FULLBACK 2,4 Double Cab Pack Premium 4x4 vm. 2018

36 890 € sis. alv

FIAT FULLBACK 2,4 Extended Cab 4x4 Pack Premium vm. 2018

33 980 € sis. alv

ISUZU D-MAX Double Cab 1,9 TDi 4WD 6AT LS Two-Seater vm. 2019 ISUZU D-MAX Space Cap 1,9 TDi 4WD 6AT LS Black Edition vm. 2018 44 980 € sis. alv

Latvalantie 5, 60510 Seinäjoki (Hyllykallio) Jaeger Vanissa on liukuovi myös kuljettajan puolella. Sen kautta pääsee näppärästi käsiksi paitsi liukukiskojen varassa kulkeviin tarvikelaatikoihin ja tukevalla lukituksella varustettuun Modul System -asekaappiin, myös autoon integroituun vesipisteeseen. Lattiaverhous on toteutettu hyvin kulutusta kestävällä turkkilevyllä, seinien verhoilu on vaneria. Lattiakiskot mahdollistavat häkin siirron tai nopean poiston, mikä runsaiden sekä sivuseiniin että lattiaan vietyjen kuormansidontakiinnikkeiden kanssa mahdollistaa auton käytön myös arjen kuljetuksissa. - Kuten jo aikaisemmin mainittiin Jaeger Vania tarjotaan Perus- ja Premium varustelulla. Perusvarustelu sisältää nyt nähtävät kamppeet, eli lattian ja seinien verhouksen, ase- ja tar-

37 800 € sis. alv

Automyynti 010 764 9000 (0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min) Ma-pe 9-18, la 10-15 essautotalo.fi • facebook.com/essautotalo den ja vaatimusten mukaan.

Metsästäjän arvio

Takapuskuriin lisätty kätevä askelma helpottaa tavaratilaan nousua.

vikekaapiston sekä koirahäkin ja vesipisteen. Premiumiin tulee edellä mainittujen lisäksi ilmalämmitin, tehokas invertteri ja vinssi, millä on tarkoitus vetää suurriistanpyynnissä apuna käytettävä ahkio sisään kuormatilaan, Laaksonen summaa ja jatkaa että aika näyttää millaisia varusteita asiakkaat tulevat autoihinsa pyytämään. Tämä on nyt ensimmäinen ja helposti räätälöitävissä eri käyttötarpei-

TGE irrotettiin koeajolle suoraan varustelusta. Koeajoreitti rakennettiin monipuoliseksi, mutta päähuomio annettiin metsästysominaisuuksille. Matkaan lähti Espoolainen metsäalan yrittäjä ja metsästäjä Janne Oldenburg. - Idea ja toteutus on onnistunut. Kiväärit sopii tähtäinlaitteineen aselaatikoihin ja koirakin hyväksyi häkin mukisematta. Hyvä valaistus ja esteetön pääsy kuormatilaan ovat myös plussaa. Lisäksi on kehuttava auton äänettömyyttä ja hyvää etenemiskykyä. Molemmat merkittäviä asioita metsästyskäytössä. Kokonaisuutena varsin vakuuttava, kunhan vain löytyy maksukykyä, Oldenburg arvioi.

Kustannuspuolesta

BF Goodrich All Terrain A/T -renkaat osoittautuivat erittäin hyväksi rengasvalinnaksi, niin pidon kuin ajomukavuudenkin osalta. Pidon rajamailla vetoapua antoi TGE:n erinomainen nelivetojärjestelmä.

MAN TGE malliston verolliset hinnat alkavat reilusta 36 000 eurosta. Sillä saa etuvetoisen, 10-kuutioisen, kokonaispainoltaan 3 tonnisen ja 102 hv moottorilla varustetun TGE 2.100 -pakun. Koeajokkimme edustaa pykälää raskaampaa eli 3,5 tonnin kokonaispainoluokkaa, mitä tarjotaan etu-, taka- ja nelivetovaihtoehtoina. Tässä, Suomessa suositussa luokassa edullisimman eli jälleen 10-kuutioisen hintapyynnit alkavat noin 39 000 eurosta, nelivetoisten 48 000

Läpikuljettava ohjaamo noudattaa sisarmalli VW Crafterin esimerkkiä. Kaikki tarvittava on hyvin käsillä.

eurosta. Koeajokkimme TGE 3.180 edustaa hinnaston prameinta päätä. Sen verollinen hintapyynti on varusteineen reilut 80 000 euroa, mistä Seikel -alustakorotuksen osuus on noin 4000 euroa ja Modul System

-kokonaisuuden vajaat 6000 euroa. Kaiken kaikkiaan TGE hinnastossa on kymmeniä eri vaihtoehtoja, ja tässä esitellyn varustelun saa niistä useimpiin.

Kuormatilaa on korkekattoisessa versiossa reilut 12 kuutiota. MAN TGE on erinomainen valinta erilaisiin työkäyttöihin mm. huoltoautoksi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

FR48

FR28

HR46X

Nurmes Kuopio Kristiinankaupunki Ähtäri

Jyväskylä


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 71

EU:n LULUCF-asetuksen mukainen arvio Suomen metsien hiilinielutasosta 2021-2025 on valmistunut

E

U:n maankäyttöä koskeva LULUCF -asetus edellyttää, että jäsenmaat toimittavat komissiolle vuoden 2018 loppuun mennessä metsiensä hiilinielutasoa kaudella 2021-2025 kuvaavat laskennalliset arvioluvut, joihin kauden todellisia metsien hiilinieluarvoja verrataan, kun aikanaan arvioidaan Suomen maankäyttösektorin päästötavoitteen saavuttamista.

Vertailutasoksi ollaan 12.12. 2018 julkistetun raporttiluonnoksen mukaan esittämässä puutuotteet mukaan luettuina -34,77 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (CO2-ekv) vuodessa ja ilman puutuotteita -27,88 milj. tonnia vuodessa. Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) yhdessä laatima raporttiluonnos esiteltiin eduskunnan ympäristövaliokunnalle ja sitten se esiteltiin EU-asioita Suomessa koordinoiville metsäja ympäristöjaostoille. Komissiolle raportti toimitetaan sen jälkeen, kun energia- ja ympäristöasioita käsittelevä virkamiesten yhdysverkko on vielä käsitellyt asian. Kun komissio on saanut kaik-

kien jäsenmaiden raportit, ne arvioidaan vuoden 2019 kuluessa LULUCF-asetuksen mukaisesti. Arviointiin osallistuu jäsenmaiden edustajia ja komission nimeämiä riippumattomia asiantuntijoita sekä asiantuntijoita tutkimuslaitoksista ja sidosryhmistä. Lopulliset vertailutasot komissio vahvistaa vuonna 2020.

Arvio pohjautuu kauden 2000-2009 lukuihin

Arvio Suomen metsien hiilinielutasosta pohjautuu LULUCF -asetuksen kriteerien mukaisesti tarkastelukauden 2000-2009 toteutuneisiin metsien käyttöä kuvaaviin lukuihin sekä oletukseen siitä, että hoitokäytännöt jatkuvat samanlaisina myös tulevalla velvoitekaudella. Arviossa on otettu asetuksen vaatimusten mukaisesti huomioon myös metsien ikäluokkajakauma ja se, että nielu- ja päästöarvioiden tulee olla yhdenmukaisia kasvihuonekaasuinventaarion menetelmien kanssa. MMM on osallistunut raportin valmisteluun tuottamalla siihen yleiset Suomen metsäpolitiikkaa koskevat osiot sekä tulkitsemalla LULUCF-asetuksen kriteerejä yhdessä Luken tutkijoiden kanssa. Varsinaiset laskelmat on

Metsänielusta saatava hyöty tai rasite lasketaan jatkotarkastelussa osaksi koko maankäyttösektorin ilmastotavoitetta.

tehty Lukessa eri alojen tutkijoiden yhteistyönä. Vuoropuhelu komission, muiden jäsenmaiden sekä alan muiden asiantuntijoiden kesken on ollut valmistelun aikana tiivistä, koska tavoitteena on ollut tuottaa myös tulevan kansainvälisen arvioinnin näkökulmasta hyväksyttävä lopputulos. Valmistelun aikana arvioitiin erilaisten mallien, tietojen ja aineistojen käyttökelpoisuutta ja laskennassa käytettiin parasta saatavilla olevaa tietoa ja menetelmiä. Luonnos vertailutasoraportiksi sisältää yksityiskohtaiset tiedot LULUCF-asetuksen laskennalle asettamista vaatimuksista ja arvion perusteista.

Metsänielu on osa koko maankäyttösektorin päästötavoitetta

Metsänielusta saatava hyöty tai rasite lasketaan jatkotarkastelussa osaksi koko maankäyttösektorin ilmastotavoitetta. Metsien lisäksi sektoriin lasketaan mukaan metsityksen, metsäkadon ja maatalousmaan päästöt ja nielut. Metsistä mahdollisesti saatavaa hyötyä rajoitetaan kuitenkin päästölaskelmissa vuoden 1990 päästöihin sidotulla kattoluvulla, joka on Suomen osalta 2,5 miljoonaa hiilidioksiditonnia vuodessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mahdollisesta hyö-

dystä voidaan käyttää vain osa muiden maankäytöstä aiheutuvien päästöjen kattamiseen. Jokaiselle jäsenmaalle on lisäksi määritelty joustovara siltä varalta, että todelliset nielut jäävätkin velvoitekaudella vertailutasoa pienemmiksi. Suomen joustovara kaudella 2021–2030 on yhteensä 44 miljoonaa hiilidioksiditonnia eli 4,4 miljoonaa tonnia vuodessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vertailutasoa pienempi nielu otetaan laskelmissa huomioon nollana, jos ero vertailutasoon on pienempi kuin 44 miljoonaa tonnia. Mahdollinen tätä suurempi erotus on laskennallista päästöä. Suomelle myönnettiin lisäksi LULUCF-neuvotteluissa hyvin metsäisenä maana enintään 10 miljoonan hiilidioksiditonnin erillisjousto, jonka avulla se voi tarvittaessa lopuksi kompensoida esimerkiksi maankäytön muutoksesta aiheutuvia päästöjä. EU:n tavoitteena on, että koko maankäyttösektorin hiilinielu on kaudella 2021-2030 vähintään yhtä suuri kuin sektorin päästöt. LULUCF-sektorin lopullinen vaikutus jäsenmaiden päästövähennystavoitteisiin arvioidaan vuosina 2027 (kaudelle 2021-2025) ja 2032 (kaudelle 2026-2030).


72 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Wood U Make It Happen -kilpailun voittajat Milla-Mari Vastavuo ja Mikko Niemeläinen Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulusta. Kuva: Mirkku Merimaa

Luonnonhoitoa ilman välikäsiä

Haketusta ja kuljetusta vuosien ammattitaidolla

Sellutehtaan hukkavirtoja hyödyntävä kasvihuone voitti Metsäteollisuuden innovaatiokilpailun

M

etsäteollisuuden Wood U Make It Happen -innovaatiokilpailun ovat voittaneet Aalto-yliopiston opiskelijat Mikko Niemeläinen ja Milla-Mari Vastavuo. Kaksikon kehittelemä Relaps on ekosysteemi, joka hyödyntää sellutehtaan hukkalämpöä ja mineraalivirtoja älykkäässä kasvihuoneviljelyssä. - Innovaatiomme perustuu vahvasti kiertotalousajatteluun: haluamme saada aiemmin hukkaan menneet raaka-ainevirrat hyötykäyttöön. Lisäksi Relaps tarjoaa mallin, miten ruoantuotannossa voidaan vastata väestönkasvun ja ilmastonmuutoksen aiheuttamiin paineisiin, Niemeläinen ja Vastavuo kertovat. Kaksikon mielestä Suomesta löytyy erittäin korkeatasoista kasvihuoneteknologian ja metsäteollisuuden osaamista, joiden yhteistyö luo tulevaisuudessa ennennäkemättömiä mahdollisuuksia ruoantuotannolle. - Haimme neuvoja eri alojen asiantuntijoilta ja yhdistimme niitä. Kiertotalousajattelu ei ole uutta metsäteollisuudessa, mutta sen yhdistäminen kasvihuoneviljelyyn näin kokonaisvaltaisesti on. Täytyy

vain uskaltaa kokeilla ja leikitellä villeilläkin ideoilla ilman ennakkoluuloja, opiskelijakaksikko kannustaa. Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtajan Timo Jaatisen mukaan voittajatyöllä on hyvät kehitysmahdollisuudet ja skaalauspotentiaali. - Relapsin kaltainen ekosysteemi lähestyy uudella tavalla ruoantuotantoa ja energiankulutusta. Se tarttuu rohkeasti globaalien megatrendien luomiin haasteisiin, kuten ympäristöongelmiin ja väestönkasvuun, Jaatinen kiittelee.

Innovaatiokilpailu katsoo tulevaisuuteen

Innovaatiokilpailun kolmen kärki palkittiin 4.12. Metsäteollisuus ry:n satavuotisjuhlassa, jonka yhtenä teemana on uusiutuminen ja tulevaisuuteen katsominen. - Koko metsäteollisuus etsii tällä hetkellä vastauksia siihen, miten pystymme tuottamaan kuluttajille kestävimpiä vaihtoehtoja. Innovaatiokilpailun osallistujat ovat omilla ratkaisuillaan osoittaneet, että metsäteollisuuden tulevaisuutta rakennetaan jo nyt, sanoo Jaatinen.

Ilkka Hämälä jatkaa Metsäteollisuus ry:n puheenjohtajana

M

etsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä jatkaa Metsäteollisuus ry:n puheen- johtajana vuonna 2019. Metsäteollisuus ry valitsi Hämälän jatkokaudelle marraskuussa pidetyssä yhdistyksen syyskokouksessa.

Tilaukset puh. 040 563 8593 info@kotimaisetenergiat.fi

www.kotimaisetenergiat.fi

Uudelle kaudelle valittu puheenjohtaja toivottaa tervetulleeksi julkisen keskustelun metsäteollisuuden merkityksestä ilmastonmuutoksessa. - On tärkeää, että puun teollista käyttöä muistetaan arvostaa. Vastuullinen suomalainen metsäteollisuus on ilmastomyönteisine tuotteineen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua, eikä osa ongelmaa, Hämälä sanoo. Kokouksen avauspuheenvuorossaan

Hämälä muistutti, että juuri nyt Suomella ja suurella osalla metsäteollisuutta menee paremmin kuin vuosiin: - Ei katkaista tätä myönteistä kehitystä omilla toimillamme. Pidetään sen sijaan huoli puuraaka-aineen käytön arvostuksesta, uudistetaan suomalaista työelämää, rakennetaan kilpailukykyistä energia- ja liikennepolitiikkaa ja huolehditaan kestävästä ympäristöpolitiikasta. Syyskokouksessa päätettiin, että Metsäteollisuus ry:n hallituksessa on 30 jäsentä vuonna 2019. Uusina jäseninä hallitukseen nousivat Haapajärven HaSa:n toimitusjohtaja Kasperi Pitkäkangas, Puusepänteollisuus ry:n edustajana toimitusjohtaja Arto Tiitinen sekä DS Smith Packagingin toimitusjohtaja Ari Viinikkala.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

74 KONEURAKOINTI Metsä Fibre, Vilppulan saha

Erinomaista laatua korkealla hyötysuhteella

Jatkuvan kehitystyön ja merkittävien investointien avuin Metsä Fibren Vilppulan saha on säilyttänyt asemansa Suomen johtavana sahalaitoksena. Vuonna 2018 sahatavaran tuotantomäärä oli yli puoli miljoonaa kuutiometriä, millä Vilppula on Suomen suurin sahalaitos.

S

uomessa on yhteensä noin 80 merkittävän kokoista sahalaitosta. Suurin niistä on Metsä Fibren Vilppulan saha. Sen vuosituotanto ylitti vuonna 2018 puolen miljoonan kuutiometrin rajapyykin. Suomalainen sahatavara on kysyttyä maailmalla. Puhtaus, jäljitettävyys ja kestävästi toteutettu jalostus ovat asioita joista

maailmalla ollaan valmiita maksamaan. Metsäteollisuuden julkaisemien tilastojen mukaan noin kolme neljäsosaa Suomen sahateollisuuden vuotuisesta tuotannosta päätyy vientiin. Metsä Fibren suurimmalla sahalla eli Vilppulan sahalla viennin osuus on vielä tätäkin korkeampi, peräti 90 prosenttia. Metsä Fibrellä on sahalaitokset Rengossa, Lappeenrannassa, Merikarvialla, Kyrössä ja Vilppulassa. Työntekijöitä sahoilla

on yhteensä noin 350. Vuosituotannon yltäessä lähes 1,55 miljoonaan kuutiometriin. Suomen lisäksi Metsä Fibrellä on sahalaitos Venäjällä, missä tytäryhtiö Metsä Svir tuottaa 275 000 kuutiometriä kuusisahatavaraa vuodessa. Vielä reilut viisi vuotta takaperin tärkeimmät vientimarkkinat olivat Euroopassa. Sittemmin markkinat ovat muuttuneet ja suurin osa tänään sahalle vietävistä havutukeista päätyy

Vilppulan sahan raaka-aine on havupuutukki, jota laitos käyttää noin 1 045 000 m3 vuodessa, mikä tarkoittaa noin 40 puutavarayhdistelmän verran puuta vuoden jokaisena päivänä.

jalostettuna sahatavarana Kiinan ja muun Aasian sekä Lähi-Idän ja Euroopan markkinoille. Pitkäkuituinen kuusisahatavara, mitä Metsä Fibre tuottaa yli 1,1 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, soveltuu erityisen hyvin huonekalujen, sisä- ja ulkoverhouspaneelien ja liimapuun sekä betonivalumuottien raaka-aineeksi. Vastaavankaltaisiin käyttökohteisiin soveltuu myös mäntysahatavara jota tuotetaan Metsä Fibren puolesta noin 800 000

kuutiometriä vuodessa.

Vaiheikas historia

Pirkanmaalla, Vilppulassa on sahattu puuta vuodesta 1980 lähtien. Vilppulan saha rakennettiin Pohjan Saha Oy:n toimesta korvaamaan Ruovedellä edellisenä vuotena tulipalossa tuhoutuneen Jäminkipohjan sahan. Valmistuessaan Vilppulan saha ylti 335 000 m³ vuosituotannollaan maailman suurimpien sahalaitosten joukkoon.

Vuoden 2013 lopulla Vilppulan sahalla avattiin uusi sahansyöttö, sahalinja ja uudet tuorekäsittelylinjat.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

TXL ATE ULTIM

KONEURAKOINTI 75

ATF ALL-TER

TION FLOTA

N E N I L A A MAKSIM US

RAIN FL O TAT

ION

SUORITU SKYKYÄ MAASTO SSA KUI N MA

U V A T N KA

A

STOSSA Taattu k antavuu s ja pito l umella, j ä savikois sa ja tu ällä, rvemail la.

sin tykselli s i d e n oide eille Markkin tava tela pehm lle ai kan korjuum

LEVEYS

ON TÄRKEÄÄ

OTA YHTEYTTÄ NIIN RÄÄTÄLÖIMME TELAN TARPEISIISI

www.clarktracks.fi • info@clarktracks.fi • 0207 927 511 CT134 FI_4

vuoden takainen rimoituskoneiden uusinta. Investointien myötä ja automaatiota lisäämällä laitoksen saanto on saatu muutamassa vuodessa takaisin nousujohteiseksi.

Puoli miljoonaa kuutiometriä vuodessa

Jopa 90 prosenttia Vilppulassa jalostetusta sahatavarasta päätyy vientiin. Viime vuosina Kiinan ja muun Aasian merkitys on kasvanut merkittävästi.

Kuten suomalaisten sahojen yleisesti myös Vilppulan sahan tähän astiseen elinkaareen sopii monia yrityskauppoja ja toimijoiden yhteensulaumia. Vuonna 1983 sahan omistus siirtyi G.A. Serlachiukselle. Vain neljä vuotta myöhemmin sahan katolle ilmestyi Metsä-Serlan tunnukset. Silloin Metsäliitto ja Serlachius sulautuivat Metsä-Serla Oy:ksi. Yhtenäinen Metsä identiteetti tuotantolaitoksille luotiin vuonna 2012, jolloin puutuoteteollisuudesta tuli Metsä Wood. Viimeisin merkkipaalu tapahtui vuonna 2016, jolloin Metsä

Groupin suomalaiset sahat liitettiin osaksi Metsä Fibreä.

Tehokkuutta investoinneilla

Jatkuvan kehitystyön ja merkittävien investointien avuin Vilppulan saha on säilyttänyt asemansa Suomen johtavana sahalaitoksena. 2000 luvun merkittävimpiin investointeihin lukeutuu vuonna 2003 käyttöönotettu automaattinen lajittelu, mikä tehosti ja nopeutti sahalaitoksen prosesseja merkittävästi. Vain vuotta myöhemmin käynnistettiin sähköntuotanto kuori-

ketta omassa biovoimalaitoksessa polttamalla. Neljä vuoden päästä vuonna 2008 sahalaitoksen yhteyteen rakennettiin Vapon pellettitehdas. Tälle vuosikymmenelle tultaessa tukkien mittaustekniikoiden ja käsittelyprosessin tarkkuus nostettiin silloin ennennäkemättömän korkealle tasolle. Ja vuoden 2013 lopulla Vilppulan sahalla avattiin uusi sahansyöttö, sahalinja ja uudet tuorekäsittelylinjat. Samalla sahan työntekijämäärä väheni 40 henkilöllä. Viimeisimpiin merkittäviin investointeihin lukeutuu parin

Kuten aikaisemmin todettiin jopa 90 prosenttia Vilppulassa jalostetusta sahatavarasta päätyy vientiin. Loppu 10 prosenttia jää kotimarkkinoille. Hake ja puunkäsittelyn sivuvirtoina saatava sahanpuru ja kuorike päätyvät selluteollisuuden ja bioenergiatuotannon loppukäyttöön. Vuonna 2018 saha työllisti yhteensä noin 80 henkilöä ja vuosituotanto ylittää 500 000 m³ rajan, millä Vilppula on Suomen suurin sahalaitos, mutta maailman mittakaavassa enää keskikastia. Se missä Vilppulan saha, kuin

myös muut Metsäliitto Osuuskunnan omistaman Metsä Groupin tuotantolaitokset selättävät ulkomaiset kilpailijansa on lopputuotteen alkuperän jäljitettävyys ja kestävästi toteutetut korjuu- ja kuljetusmenetelmät. Vilppulan sahan raaka-aine on havupuutukki, jota laitos käyttää noin miljoona kuutiota vuodessa, mikä tarkoittaa noin 40 puutavarayhdistelmän verran puuta vuoden jokaisena päivänä. Sahattava puu on 100 prosenttisesti jäljitettävissä kestävän kehityksen mukaisesti hoidettuihin metsiin. Tukeista jopa 97 prosenttia on sertifioitua. Puut hankitaan pääasiassa Jyväskylän, Tampereen, Seinäjoen ja Viitasaaren hankintapiireiltä. Metsä Fibreltä kerrotaan keskimääräisen kuljetusmatkan asiakkaalta sahalle olevan hieman yli sata kilometriä.

Investointien myötä ja automaatiota lisäämällä laitoksen saanto on saatu muutamassa vuodessa takaisin nousujohteiseksi.


76 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Energiatehokkuuden rooli nousussa sekä kone- että autoyrityksissä

I

yrittäjien listan neljän kärki oli: akselien määrä ja maksimipainojen (76 tonnia) hyödyntäminen puutavara-autoissa, autojen luotettavuus sekä energiatehokkuus. Vastaavasti puunkorjuuyrittäjien listalla energiatehokkuus viime vuosien koneinvestoinneissa oli vasta sijalla kymmenen, analysoi Kärhä tutkimuksen tuloksia.

tä-Suomen yliopisto selvitti Stora Enso Metsän laajavastuisten kone- ja autoyritysten energiatehokkuuden nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä. Yrittäjät suhtautuvat positiivisesti energiatehokkuuteen ja uskovat energiatehokkuuden merkityksen kasvuun heidän yrityksensä toiminnassa.

Kun hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli (IPCC) julkaisi 8. lokakuuta 2018 raporttinsa, jossa vaaditaan ripeitä toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi, viimeisten kuukausien yleisimpiä puheenaiheita Suomessa ovat olleet metsien rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä sekä hiilensidonta, hiilinielut ja sähköautoilu. Myös energiatehokkuus on ollut vahvasti esillä ilmastonmuutoskeskusteluissa.

Stora Enso mukana ilmastotalkoissa

Stora Enso julkaisi vuonna 2017 strategisen energia- ja ilmastolinjauksensa (Stora Enso´s Policy for Energy and Carbon), jossa tavoitteena on vähentää: 1) sähkön ja lämmön ominaiskulutusta myytyä sellu-, paperi- ja kartonkitonnia kohden yhteensä 15 prosenttia vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuoteen 2010 ja 2) hiilidioksidipäästöjä myytyä sellu-, paperi- ja kartonkitonnia kohden yhteensä 35 prosenttia vuoteen 2025 mennessä vuoden 2006 tasosta. - Stora Ensossa asettuja strategisia energia- ja ilmastotavoitteita johdetaan ISO 50001 -standardin mukaisen energiatehokkuuden johtamisjärjestelmän avulla. Stora Enso Metsä otti käyttöön ISO 50001:n mukaisen energiatehokkuuden johtamisjärjestelmän ja energiatehokkuusohjelman vuonna 2015. Stora Enso Metsässä tavoitteena on parantaa energiatehokkuutta

Polttoainetehokkuuden rooli erilainen

Mitäpä jos korjuuketjun polttoainesäiliöistä säästyisi keskimäärin 40 litraa jokaiselta hakkuutyömalta seuraavalle savotalle tänä vuonna? - Kuinka paljon pienempi polttoainelasku siitä muodostuisi?

neljä prosenttia vuoteen 2020 mennessä vuodesta 2015. Jotta asetettu energiatehokkuustavoite voidaan saavuttaa, on energiatehokkuus otettava yhä keskeisemmäksi osaksi läpi koko puunhankintaketjun. Erittäin tärkeässä roolissa on sekä puunkorjuu että puutavaran kaukokuljetus ja niiden energiatehokkuus ja päästöt, kertoo Stora Enson Kalle Kärhä. Itä-Suomen yliopisto selvitti energiatehokkuuden nykytilaa Stora Enso Metsälle urakoivissa puunkorjuu- ja puutavaran kaukokuljetusyrityksissä ja kuvasi yrittäjien tulevaisuuden tarpeita sekä näkemyksiä liittyen energiatehokkuuteen ja sen parantamiseen. Tutkimukseen haastateltiin 25 puunkorjuu- ja 25 puutavaran kaukokuljetusyrittäjää vuosi sitten marras-joulukuussa 2017.

Energiatehokkuuskoulutusta tarvitaan lisää

Haastatellut yrittäjät kertoivat,

Haastateltujen puunkorjuuyrittäjien listaamat kaksitoista tärkeintä tekijää, joilla on eniten vaikutusta energiatehokkaaseen puunkorjuuseen. Koneyrittäjät arvioivat tutkimuksessa yhteensä 36 tekijän vaikutusta energiatehokkaaseen puunkorjuuseen.

että heidän yrityksensä kuljettajat ovat olleet energiatehokkuuteen liittyvässä koulutuksessa kuluneen kahden vuoden (2016 ja 2017) aikana. Yleisimmin mainittu energiatehokkuuskoulutus oli kone- ja autovalmistajien järjestämät käyttökoulutukset uusien metsäkone- ja puutavara-autotoimitusten yhteydessä. - Käyttökoulutuksissa on käyty läpi koneiden ja autojen tuottavaa ja energiatehokasta käyttöä sekä erilaisiin tilanteisiin soveltuvia teknisiä säätöjä. Lisäksi kaukokuljetusyrittäjistä lähes kolme neljäsosaa kertoi, että heidän yrityksensä kuljettajat olivat osallistuneet lakisääteisille ennakoivan ajon koulutuksille kahden viime vuoden aikana, sanoo Kärhä. Puunkorjuuyrittäjistä yli kolme neljäsosaa ja kaukokuljetusyrittäjistä yli 90 prosenttia sanoi, että energiatehokkuuskoulutuksille on tarvetta heidän yrityksissään tulevina vuosina.

- Puunkorjuuyrittäjistä moni nosti esille koulutukset liittyen erityisesti energiatehokkaisiin työmenetelmiin ja koneiden optimaalisiin säätöihin. Kaukokuljetusyrittäjistä yli puolet kertoi, että heidän yrityksensä kuljettajat osallistuvat ennakkoivan ajon koulutuksiin vuosina 2018 ja 2019, Kärhä kertoo.

Luotettavuus tärkein tekijä investoinneissa

Yrittäjiltä kysyttiin, mitkä ovat olleet tärkeimmät kriteerit, kun heidän yritykseensä oli hankittu uutta puunkorjuu- ja puutavaran kaukokuljetuskalustoa kahden viime vuoden (2016 ja 2017) aikana. Tutkimuksen perusteella puunkorjuuyrityksissä tärkeimmät kriteerit koneinvestoinneissa olivat olleet koneiden luotettavuus ja huoltoverkoston kattavuus, ostetun metsäkoneen soveltuvuus niin harvennuksille kuin päätehakkuille sekä koneiden ergonomia. - Puutavaran kaukokuljetus-

Haastateltujen puutavara-autoyrittäjien listaamat kaksitoista tärkeintä tekijää, joilla on eniten vaikutusta energiatehokkaaseen puutavaran kaukokuljetukseen. Autoyrittäjät arvioivat tutkimuksessa niin ikään yhteensä 36 tekijän vaikutusta energiatehokkaaseen kaukokuljetukseen.

Yrittäjiltä kysyttiin myös, mitkä ovat tärkeimmät tekijät energiatehokkaan puunkorjuun ja puutavaran kaukokuljetuksen kannalta. Puutavaran kaukokuljetusyrittäjät korostivat puutavara-autojen polttoainetehokkuutta enemmän kuin puunkorjuuyrittäjät metsäkoneiden polttoainetehokkuutta: puunkorjuuyrityksissä metsäkoneiden polttoainetehokkuus (litraa per m3) oli sijalla yksitoista, kun puutavaraautojen polttoainetehokkuus (litraa per tonnikilometri) nähtiin tärkeimpänä tekijänä energiatehokkaan puutavaran kaukokuljetuksen kannalta. - Puunkorjuuyrittäjät näkivät tärkeimpinä tekijöinä energiatehokkaan puunkorjuun kannalta metsäkoneen kuljettajien ammattitaidon, motivaation ja asenteen, leimikoiden koon (m 3/ työmaa), pystyvarantojen riittävyyden, korjuuta haittaavan alikasvoksen määrän, metsäkuljetusmatkan ja puutavaralajien määrän korjuutyömaalla, listaa Kärhä.

Yhdessä energiatehokkuutta parantamaan

Yrittäjät suhtautuivat positiivisesti energiatehokkuuteen ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Esimerkiksi 92 prosenttia puunkorjuuyrittäjistä ja 88 prosenttia kaukokuljetusyrittäjistä arvioi, että energiatehokkuus tulee jatkossa korostumaan heidän yrityksensä toiminnassa. - Lisäksi lähes kaikki yrittäjät kokivat, että energiatehokkuudella on positiivinen vaikutus heidän yrityksensä kannattavuuteen. Yrittäjät ennustivat myös, että tehdessään jatkossa metsäkone- ja puutavara-autoinventointejaan energiatehokkuuden rooli korostuu, toteaa Kärhä. Myönteinen suhtautuminen energiatehokkuutta kohtaan luo hyvän asetelman olla edelläkävijänä kehittämässä tulevaisuuden energiatehokasta puunhankintaa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

MaxiFleet

Komatsu Forestin kehittämä MaxiFleet-palvelu tarjoaa kaiken oleellisen tiedon urakointiyrityksen korjuuoperaation tehokkuuden tarkastelemiseksi. Järjestelmä seuraa oman yrityksen avainlukujen kehittymistä ja antaa mahdollisuuden vertailla eri koneiden ja niiden miehistöjen käyttämiä työskentelytapoja sekä näin syntynyttä tulosta. MaxiFleet kertoo myös, mille tuottavuuden tasolle samoissa olosuhteissa toimivat koneyksiköt keskimäärin yltävät. Selainpohjaisessa järjestelmässä on helppoa valita seurattavat tapahtumat ja räätälöidä palvelun tuottamaa raportointia, jonka perusteella

www.komatsuforest.fi

voidaan rakentaa oikea tilannekuva ja suunnitella toimenpiteitä operaatioiden kehittämiseksi. Komatsu Forestilla on vuosien kokemus MaxiFleet-palveluiden hyödyntämisestä monenlaisissa ympäristöissä. Tarjoamme tukeamme MaxiFleet-palvelun käyttöönoton yhteydessä niin pitkään, että tuottavuuden tunnukset näyttävät vakaasti ylöspäin. Ota yhteyttä ja pyydä meidät paikan päälle. Jari Tyrväinen, puh. 020 770 1355 Mikko Jokipelto, puh. 020 770 1365


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Forest Machine Magazine

Customer Testimonials “ Great job with the magazine. well done, interesting read”

“ Thanks for a great magazine” “ That’s a great read Rab, you are quite the editor.”

Subscribe

• Bi-monthly • Great features • Free classifieds • Latest equipment • From £30* per year • Current industry news

Subscribe online at www.forestmachinemagazine.com

• Written by loggers for loggers

2017 February Issue 3

2016 October Issue 1

8568

ISSN 2398-

8568

ISSN 2398www.forest

ech.at www.westt

Rab: 07582055748 Wendy: 07951473846 www.forestmachinemagazine.com forestmachinemagazine@mail.com

Working along with Metsäalan Ammattilehti

ttech.at office@wes

+43 (0) 7277

m agazine.co machinem

27730

er 2017 Decemb Issue 8 8568

ISSN 2398-

Demo Days - See pag

e 22 For Neuson full Detail on 103 HVT s sional soluti The profes second thinning. and for first

all rry s ou e g y ry m istma e Chr av

hin

Wis UK LTD Park PONSSE Business 4 Annan DG12 6TZ Annan 207 510 Tel: 01461 207 511 Fax: 01461

Sales Machine nd / Engla 868 519 nd WalesWilliams 07801 Sales Machine / Northern Engla Paul 414 482 Scotland n 07862 Craig Verno


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 79

Rottnen metsäkonemallistoon kuuluu neljä eri kokoista harvesteria ja kuusi kuormatraktoria. Kuvassa uusi ROTTNE H21D mikä on saatavilla 6- tai 8-pyöräisenä versiona. Kyseessä on luotettava, vakaa ja moderni erittäin suuren kapasiteetin harvesteri vaativiin päätehakkuisiin.

Rottne - First in Forest V

uonna 1955 perustetun ruotsalaisen metsäkonevalmistaja Rottnen slogan ”First in Forest” kertoo sen tosiasian, että yli 60 vuotias perheyritys on pitkäikäisin toimija metsäkonealalla ja edelleen Karlssonin perustajasuvun omistuksessa. Rottnen hienolle historialle luodaan joka päivä ahkeralla työllä loistavaa tulevaisuutta. Metsäkonemarkkinat ovat muuttuneet koko ajan entistäkin haastavammiksi pysyä mukana kovassa kilpailussa ja alati muuttuvassa toimintaympäristössä.

Rottne on pystynyt pitämään kotimaan markkinoilla oman vahvan roolinsa ja vientitoiminnoissa on keskitytty määrätyille alueille hyvällä menestyksellä. - Menestyksen taustalla on jatkuva tuotteiden ja palveluiden kehittäminen asiakkaiden ehdoilla sekä asiakkaista huolehtiminen koko koneen elinkaaren ajan. Rottnen tämän hetken harvesteri - ja kuormatraktorimallisto edustaa markkinoiden kehityksen kärkeä niin tehokkuudeltaan, luotettavuudeltaan ja käyttöergonomialtaan. Kokonaiskustannuksiltaan edulliset Rottnen koneet mahdollistavat tuottavan puunkorjuun, sanoo Rottne Industri Ab:n toimitus-

Börje Karlssonin kehittämän ensimmäisen tuotteen eli Rottne -puutavaranosturin valmistus alkoi vuonna 1955. Börje Karlsson on edelleen 85-vuotiaana mukana Rottnen toiminnassa ja pääomistaja.

johtaja Tobias Johansson.

Johtavaa teknistä kehitystä - valmistus vahvasti omissa käsissä

Rottne on aina tuonut markkinoille uusia teknisiä innovaatioita ja ratkaisuja. - Hyvänä esimerkkinä voi mainita vaikkapa edistyksellisen Comfort Line -ohjaamon vaimennuksen, minkä toimme markkinoille vuonna 2007 eli yli vuosikymmen sitten. Rottne toi myös ensimmäisenä metsäkonevalmistajana tuotantoon ympäristöystävällisen Tier 4F -päästötason moottoriteknologian vuoden 2013 Elmia Woodissa

esitellyssä uudessa ROTTNE H21D harvesterissa. Tänä päivänä koko Rottne -metsäkonemallisto on Tier 4F -päästötasolla ja koneissa käytettävä edistyksellinen John Deeren moottoriteknologia yhdessä Rottnen teknisten ratkaisuiden kanssa mahdollistaa helpon siirtymisen myös seuraavalle Tier 5 -päästötasolle ensi vuoden aikana. Ja Elmia Woodissa 2017 esittelimme Rottne Connect -pilvipalvelun mikä antaa urakoitsijalle laajasti arvokasta tietoa koneista ja niiden toiminnasta, kertoo Johansson. Rottne valmistaa metsäkoneet kolmessa tehtaassaan Rottnessa missä tehdään koneiden pääko-

koonpano sekä Lenhovdassa ja Stenselessä joissa valmistetaan erilaisia komponentteja. - Olemme kehittäneet tuotantoa entistäkin tehokkaammaksi ja nyt jokainen yksikkö fokusoi aiempaa enemmän tiettyjen komponenttien valmistukseen sekä kokoonpanoihin. Rottnen filosofia on ollut aina valmistaa mahdollisimman paljon koneista itse joten kaikki tärkeimmät komponentit kuten mm. rungot, nosturit, ohjaamot ja harvesteripäät valmistetaan edelleen omassa tuotannossa. Ja muutenkin käytämme vain johtavien länsimaisten valmistajien tuotteita koneissamme, vakuuttaa jatkuu... Johansson.

Ensimmäisen varsinaisen kuormatraktorin Rottne esitteli markkinoille vuonna 1968. Edistyksellisestä Rottne Blondinista tuli menestys ja todellinen legenda - myös Suomen metsissä.


80 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Marraskuun alkupuolella 2018 ryhmä suomalaisia metsäalan ammattilaisia pääsi tutustumaan Rottnen tuotantoihin Rottnessa (kuva) ja Lenhovdassa. ...jatkuu

Kasvua haetaan kotimarkkinoilta ja valituista vientimaista

Tehokkaaksi hiotusta tuotannosta valmistuu tällä hetkellä uusia koneita hyvää tahtia. - CTL-markkinoilla kysyntä on hyvällä tasolla ja Rottnen vuosituotanto on ollut viime aikoina noin 150 konetta vuodessa. Nyt kehitämme myyntitoimintojamme, laajennamme markkina-aluettamme sekä nostamme valmistuskapasiteettiamme niin että tavoitteena on valmistaa noin 200 konetta vuonna 2020, ilmoittaa Johansson.

Myynnistä tavoite ei ainakaan jää kiinni sillä tällä hetkellä Rottnella on historiallisen vahva tilauskanta: - Metsäkoneiden kysyntä on erittäin hyvällä tasolla ja olemme onnistuneet omassa roolissamme. Nyt marraskuun alussa 2018 tilauskirjoissa on yli 250 myytyä uutta Rottne -metsäkonetta. Ruotsissa Rottne on ollut aina vahvassa markkina-asemassa. - Vaikka kilpailu on koko ajan koventunut olemme pystyneet pitämään asemamme hyvänä ja markkinaosuutemme on noin 13-16 % luokkaa; Ruotsiin metsäkonemarkkina on tällä hetkel-

lä kokonaisuudessan n. 600 uutta konetta vuodessa. Meillä on kotimarkkinoilla hyvät jälleenmyyjät ja kattava huoltopalveluverkosto erityisesti Etelä- Ruotsissa, mikä on Rottnen todella vahvaa aluetta. Viime aikoina olemme kehittäneet toimintaamme hakien kasvua entisestään myös pohjoisemmassa, sanoo Rottne Industries Ab:n myyntija markkinointipäällikkö Arne Isaksson. Skandinavia on edelleen Rottnen tärkein markkina-alue jatkossakin. - Olemme aloittaneet kolmisen vuotta sitten pitkän tauon jälkeen myynnin Suomessa,

jonne ei koneitamme ole oikeastaan myyty sitten Rottne Blondinin menestysaikojen. Suomessa on päästy hyvin matkaan ja sinne on toimitettu mukavasti uusia koneita sekä runsaasti käytettyjä Rottneja. Meillä on vankka usko siihen että Rottne vakiinnuttaa paikkansa Suomen

erittäin haastavilla markkinoilla. Lisäksi Rottneja myydään Tanskaan ja Norjaan, toteaa Isaksson. Kauemmas vientimarkkinoille Rottne lähti jo 1980-luvulla. - Silloin myytiin ensimmäiset Rottnet USA:an ja Kanadaan, minne on viime aikoinakin myyty koko ajan hyvin koneita. Ja

Metsäkoneurakoitsijat Mats-Erik (vas.), Mathias ja Andre Perjus olivat vakuuttuneita näkemäänsä Rottnen tuotannossa. Ajokoneena kotona Närpiössä on Rottne F15.

- Rottnella on tällä hetkellä historian suurin tilauskanta ja tulemmekin nostamaan valmistuskapasiteettia nykyisestä, ilmoittaa Rottne Industri Ab:n toimitusjohtaja Tobias Johansson.

Rottne -maahantuonnista vastaavan Suomen Työkone Oy:n myyjä Henrik Fridlund (oik.) ja Rottne Industries Ab:n myynti- ja markkinointipäällikkö Arne Isaksson esittelivät koneiden teknisiä ratkaisuja.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Rottne -metsäkoneiden järeät teräskomponentit kuten rungot valmistetaan Lenhovdan tehtaassa.

Lenhovdan tuotantoa on automatisoitu mahdollisimman pitkälle ja mm. hitsausta tehdään roboteilla.

Rottnen tehtaalla tehdään kokoonpanon lisäksi teräksisiä erikoiskomponentteja, kuten sylitereitä, modernilla CNC-työstökonekalustolla.

toisella puolella maailmaa Australiassa Rottnen koneita on myös paljon käytössä. Euroopassa tärkeitä maita Rottnelle ovat Saksa ja Ranska sekä Tsekki, missä Rottne on todella vahvassa markkina-asemassa - ja Puolaan on mennyt hyvin käytettyjä Rottneja. Venäjällä Rottne on myös läsnä ja siellä toiminnot

Koneyrittäjä Pekka Lappalainen (oik.) Oulusta ja kokenut metsäkonekuljettaja Vesa Kariniemi kehuivat Rottne ohjaamoa.

Rottne valmistaa itse harvesteripäitä mutta koneet voidaan varustaa myös muilla kourilla. Kuvassa Metsä Groupin Mikko Välikoski mittailee järeää SP -kouraa.

KONEURAKOINTI 81

Rottne valmistaa ohjaamotkin itse alusta loppuun. Näin voidaan vastata myös asiakkaiden räätälöintitoiveisiin.

Kokoonpanossa metsäkoneet valmistuvat virtautetulla LEAN-tuotantomenetelmällä. Laadunvalvonta on jatkuvaa ja erittäin tarkkaa.

Suomen Työkone Oy:n jälkimarkkinoinnista vastaava Tatu Rintamäki on tyytyväinen Rottne myynnin kehitykseen Suomessa. Voimanlähteinä Rottneissa käytetään polttoainetaloudellisia ja tehokkaista John Deeren Tier 4 -päästötason moottoreita. Ensi vuoden 2019 aikana siirrytään Tier 5 -päästötason moottoreihin mikä käy helposti.

kehittyvät koko ajan hyvään suuntaan joten odotukset laajalta idän markkinalta ovat korkealla tulevina vuosina. Rottnella on hyvä maine metsäisessä maailmassa ja saamme paljon kyselyjä eri maista mutta keskitymme tällä hetkellä pääasi valittuihin vientimaihin, analysoivat Johansson ja Isaksson. Koneyrittäjä Tomas Nyström Loviisasta urakoi puuta harvestereilla itäisellä Uudellamaalla.

Uusia Rottne -metsäkoneita valmistuu kokoonpanosta tasaiseen tahtiin. Ennen asiakkaille luovuttamista ne koeajetaan ja säädetään iskuun.

Lue metsäkonealan uudet uutiset joka päivä

Rottnessa on päävaraosavarasto, mistä osat saadaan Suomeen seuraavaksi päiväksi. Rottne tarjoaa myös kunnostettuja XParts -osia edulliseen hintaan ja tehdastakuulla.

Metsä Groupin Seinäjoen hankintapiirin operaatioesimies Tobias Käld tutki Rottnen itse valmistamien nostureiden rakennetta.

ammattilehti.fi


82 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Outokummun Metalli on valmistanut jo yli 12 000 metsäkoneen harvesteripäätä

O

utokummun Metalli Oy:llä vuosi 2018 päättyi harvesteri- päiden tuotannossa vaikuttaviin lukemiin, kun yhtiön 12 000:s harvesteripään runko valmistui Outokummun tehtaalla 18.12.2018.

Outokummun Metallin toimitusjohtaja Jarmo Paakkunainen. Seuraamme H215E-harvesteripään etenemistä maailmalla ja kerromme 12 000:n harvesteripään lopullisesta sijainnista, kunhan se on asennettu loppuasiakkaan peruskoneeseen.

12 000:s harvesteripää on malliltaan H215E. Kyseinen malli on tehokas, uuden sukupolven kuoriva harvesteripää eukalyptuspuiden käsittelyyn. Tuote jatkoi matkaansa valmistumista seuraavana päivänä Waratah OM Oy:lle Joensuuhun loppukokoonpanoon ja sieltä harvesteripää toimitetaan Waratah-myyntiorganisaation kautta Australiaan. Metsäkoneiden harvesteripäiden valmistusosaaminen on Outokummun Metallin liiketoiminnan ytimessä. Yhtiö valmisti ensimmäisen harvesteripään vuonna 1984, joten 12 000 kappaleen tuotantomäärään on ahkeroitu lukuisia työtunteja 34 vuoden aikana. Avainasemassa harvesteripäätuotannon kehittämisessä on ollut perheyrityksen pitkäjänteinen asenne, suomalaisen laadukkaan työn arvostus ja

Outokummun Metalli Oy

joulutauon jälkeen tuotanto on saatu hyvään vauhtiin, ja tämänhetkinen tilauskanta tuo positiivisen startin tähän vuoteen. Kehitämme tuotantoa totta kai jatkuvalla periaatteella, mutta

vuoden 2019 aikana on luvassa tavallista isompia tuotannon kehitystoimia mm. konekannan uudistamisen kautta, joten odotettavissa on mielenkiintoinen ja työntäyteinen vuosi, kertoo

Outokummun Metalli on vuonna 1980 perustettu perheyritys, joka valmistaa John Deere ja Waratah -tuotemerkeillä myytävien harvesteripäiden runkoja ja niiden varaosia. Outokummun Metallin tehtaassa harvesteripäiden rungot tehdään mekaanisesti valmiiksi sisältäen hitsauksen, koneistuksen, maalauksen ja kokoonpanon. Loppukokoonpano ja testaus tehdään Waratah OM Oy:n tehtaassa Joensuussa. Outokummun Metalli Oy:n palveluksessa oli 85 henkilöä ja liikevaihto oli noin 17,5 miljoonaa euroa vuonna 2017. Toimitilat sijaitsevat Outokummussa, Pohjois-Karjalassa. Modernin tehtaan kokonaispinta-ala on 7000 m².

H215-harvesteripään runko koneistuskeskuksen käsittelyssä.

Maalauslinjalla H215:n pinta komistuu Waratahin punaisella.

H215-harvesteripää Outokummun Metallin kokoonpanolinjalla.

Outokummun Metallin kokoonpanon asentajia yhtiön 12 000:n harvesteripään ympärillä. Kyseisen harvesteripään kokoonpanoasennuksen tehnyt Seppo Smolander kuvassa harvesteripään vas. puolella etualalla.

tiivis yhteistyö maailman suurimman metsäkonevalmistajan John Deeren kanssa. - Oli mukavaa saavuttaa uusi tuhatlukema harvesterituotannossa juuri ennen Joulua. Pienen

hyväkuntoisia metsäkoneita!

Harvesteripää etenee Waratah OM Oy:n kokoonpanolinjalle Joensuuhun sähkö- ja hydrauliikkaasennukseen.

H 2 1 5 - h a rvesteripää kokoonpanon jälkeen testipenkissä.

H215-harvesteripää valmiina asiakastoimitukseen Waratah OM Oy:n tuotannon työntekijöiden saattelemana.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

TÄSMÄLLINEN

TIETO

16,5 m3 kuusikuitua valitulla ajouralla. Tarkka sijainti pölkyn tarkkuudella. Lopeta arvailu.

deere.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

84 KONEURAKOINTI

Hans Gummerus:

”Koneiden uusi teknologia tehostaa puunkorjuuta”

Hans Gummerus aloitti metsäkoneyrittäjänä 18-vuotiaana heti lukion ja armeijan käynnin jälkeen. Koneiden kehitystä hän seuraa tarkasti aitiopaikalta kuljettajan roolissa.

H

ans Gummerus Kannonkoskelta on nuoren polven metsäkoneurakoitsija, joka perusti yrityksensä Gummerus Forest Oy:n vuonna 2008 heti lukion ja armeijan käynnin jälkeen.

neille Paperitehtaille. Tämä yhteistyö jatkuu osaltamme katkeamattomana edelleen tänä päivänä UPM:n ja Viitaforest Oy:n välillä, missä olemme osakasyrityksenä, kertoo Hans Gummerus.

- Olin silloin 18-vuotias ja uravalinta oli selvä asia jo lapsesta. Edesmennyt isäni Jorma Gummerus aloitti metsäkoneurakoinnin vuonna 1974 Yhty-

Vuonna 2006 perustettu Viitaforest Oy tarjoaa puunkorjuuta seitsemän ammattitaitoisen metsäkoneyrityksen voimin UPM Metsälle: vuodessa pyöreää

Hyvää yhteistyötä

puuta korjataan yli 400 000 kuutiota. Viitaforest Oy:n osakasyrityksiä ovat Gummerus Forestin lisäksi Koneyhtymä Veikko Pasanen ja pojat, Lahtinen Forest Oy, Metsäkone Honkoset Ay, Metsäkoneurakointi Välipakka, Moisio Forest Oy ja Puunkorjuu J. Valkeinen Oy. Aliurakoitsijoina toimivat lisäksi Koneurakointi Kananen Oy, Koneurakointi Pekka Närhi Ky ja Veli Paananen. Viitaforestin toimialuetta on

pohjoinen Keski-Suomi: Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Pihtipudas, Viitasaari ja Keitele. Toimenkuvaan kuuluu myös saaripuun korjuu Keitelejärvellä ja lähialueen vesistöissä, mihin kanavia myöten pääsee. Konekalustoa Viitaforestin käytössä on tällä hetkellä 11 ketjua puunkorjuussa sekä 5 kaivuria maanmuokkauksissa. Viitaforestilla on palkattuna kaksi toimihenkilöä, jotka vastaavat yrityksen korjuuohjauksesta. Yhteensä

osakasyrityksien palveluksessa on henkilöstöä nelisenkymmentä. - Yhteistyö Viitaforestin osakasyritysten välillä sujuu mallikkaasti hyvässä hengessä ja toiminta on kaikin puolin tehokasta. Itse olen mieltynyt yhdellä koneketjulla operointiin; siinä saa omalla työpanoksella vaikuttaa vahvasti tekemiseen ja pystyy keskittymään koneella ajoon enemmän kuin hallinnollisiin asioihin. Alueellamme leimikkorakenne on hyvä joten saamme toimia noin 70 kilometrin säteellä kotoa eikä siirtojakaan tarvitse tehdä liikaa, toteaa Gummerus.

Kokemusta kaikista valtamerkeistä

Syksyllä 2018 Gummerus Forest Oy:lle tuli harvesteriksi uusi 8-pyöräinen John Deere 1170G varustettuna IBC-kärkiohjauksella. ” Kun kärkiohjaukseen tottuu ei enää tee mieli ajaa konetta missä joutuu itse käyttämään yletintä”, kommentoi Hans Gummerus.

Hans Gummeruksen isän ensimmäinen metsätraktori oli vuonna 1974 Ford ja sitten alkoi Valmetien aika; ensimmäinen harvesteri, nelipyöräinen 901 tuli ajoon 1980-luvun lopulla: - Timberjackeihin meillä siirryttiin 1990-luvun alussa ja ensimmäinen vihreä kone oli 1270 harvesteri. Itse aloitin harvesterihommat Komatsulla joita tuli sitten kaksi peräkkäin ja ajokoneina oli viimeiset kymmenisen vuotta Ponsseja. Viime syksyn FinnMetkon jälkeen harvesteriksi vaihtui uusi 8-pyöräinen John Deere 1170G ja nyt talvella kuormatraktoriksi tulee uusi John Deere 1210G, joista kaupat tehtiin John Deere Forestryn Herkko Saukkomaan kanssa. Kertomuksesta voi päätellä että kokemusta on kertynyt johtavista metsäkonemerkeistä eikä yhteen väriin ole sitouduttu ”ikuisesti”. - Yhden ketjun yrittäjänä ajaa


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 85

itse paljon joten koneiden teknistä kehitystä saa seurata aitiopaikalta. Olemme tehneet kaikkien valmistajien kanssa hyvää yhteistyötä eikä konemerkin vaihtopäätöstä ole tehty koskaan kovin nopeasti eikä ikinä hätiköiden. John Deereen vaihtamisen perusteina oli tekninen edistyksellisyys ja erityisesti uudet innovatiiviset ratkaisut kuten IBC-kärkiohjaus ja kuormatraktoriin tuleva TimberMatic Kartat -järjestelmä. John Deeren G-sarjalaiset ovat lisäksi luotettavan ja tehokkaan koneen maineessa urakoitsijoiden keskuudessa. Tärkeä asia on tietenkin myös toimivat huoltopalvelut, perustelee Gummerus.

Kärkiohjaus saa kiitosta

Haastatteluhetkellä joulukuun alkupuolella 2018 Gummeruksen John Deere 1170G -harvesterissa on käyttötunteja n. 900. - Ajamme kahdessa vuorossa sekä motolla että ajokoneella. Tämä uusi John Deeren harvesteri on jo nyt vakuuttanut minut siitä että, konevalinta osui oikeaan. Pääsin nopeasti sinuiksi Deeren minivipujen kanssa ja myös koneen keskellä sijaitsevaan nosturiin alkaa tottua. 8-pyöräisenä kone on erittäin vakaa vaikka nosturina on pitkäpuominen CH6 11-metrin ulottuvuudella. Kouraksi valitsin John Deere H413 -mallin, mikä on sopivan kokoinen pitkän puomin päähän sekä meidän alueen

Gummerus Forest Oy on osakasyrityksenä Viitaforest Oy:ssä, mikä korjaa puuta UPM Metsälle noin 400 000 kuutiota vuodessa seitsemän urakointiyrityksen yhteisvoimin pohjoisen Keski-Suomen alueelta. Gummerus Forestin koneketju tekee pääasiassa harvennushakkuita.

puulle: teemme pääosin harvennuksia ja aukollakin puu on yleensä melko pientä. Toki kourassa riittää kapasiteettia isommallekin puulle jos niitä kohdalle osuu ja H413 prosessoi niin järeän puun kuin kouraan mahtuu. Rullina on kumitetut mutta silti aggressiiviset Moipu-rullat, jotka pitävät eivätkä jätä puuhun liikaa jälkiä. Mitalletulon voi

tehdä vauhdikkaasti ja silti mittatarkkuudessä päästään aina yhtiön asettamiin vaatimuksiin. Ja kun tarkkuus pysyy kohdillaan niin ylimääräisiä kouralle hyppimisiä ei tarvitse ohjaamosta tehdä, mikä onkin todella viihtyisä ja hiljainen työpaikka, kertoo Gummerus. John Deeren harvesterin IBC -kärkiohjaus on ainutlaatuinen

metsäkonemaailmassa ja sen kehittämisestä Gummerus antaa valmistajlle ansaitut kehut: - Kun kärkiohjaukseen tottuu ei enää tee mieli ajaa konetta missä joutuu itse käyttämään yletintä. Kärkiohjaus helpottaa oleellisesti kuljettajan työtä ja antaa aikaa keskittyä vaikka puuvalintoihin kuin ylettimen käyttöön tai nosturin liikkeiden

Suomen keskeisin metsäalan suurtapahtuma

PRO FOREST HAAPAVEDELLÄ Pe - la 3.-4.5.2019 Perjantai 3.5. 10.00-17.00 • Lauantai 4.5. 10.00-16.00 • Liput 12€ alle 12v ilmaiseksi

• Juontaja Satu Aarnio • Puunkuormaajamestari osakilpailu 2019 • Liput 12€ alle 12v ilmaiseksi www.proforestjtm.com

korjailuun. Ja minusta tuntuu että kärkiohjauksella on vaikutusta myös siihen että pysyy töissä virkeämpänä. Odotankin innolla kun saamme IBC:n talvella myös kuormatraktorikäyttöön samoin kuin TimberMatic Kartat -järjestelmän, mistä tulee olemaan varmasti apua koko korjuutyön tehostamisessa, toteaa Gummerus.

Prost e r o f 19 20

Pääyhteistyökumppanit

proforestjtm PUU

AAJ UORM AMES NK

I TAR

HEEN R E P O K O K TERVETULOAUURTAPAHTUMAAN! S METSÄ-ALAN

KOULUTUSKESKUS

2019


86 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Vienti nousi yhdeksän prosenttia marraskuussa

Paperin, sellun ja öljyjalosteiden viennin arvon nousu jatkui

S

uomen tavaraviennin arvo oli marraskuussa Tullin ennak- kotilaston mukaan lähes 5,8 miljardia euroa. Viennin arvo oli yhdeksän prosenttia suurempi kuin vuoden 2017 marraskuussa. Tuonti nousi marraskuussa viisi prosenttia ja oli arvoltaan hieman yli 5,8 miljardia euroa. Tammi-marraskuussa sekä yhteenlaskettu vienti että tuonti nousivat seitsemän prosenttia vuoden 2017 vastaavalta ajanjaksolta.

Kauppatase oli marraskuussa 60 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-marraskuussa kauppataseen alijäämää kertyi 2,2 miljardia euroa. Vuoden 2017 marraskuussa kauppatase oli 238 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-marraskuussa 2,4 miljardia euroa alijäämäinen. Kemiallisen metsäteollisuuden tuotteiden viennin kasvu oli marraskuussa nopeaa, vaikkakin se hidastui hieman lokakuusta. Öljyjalosteiden viennin arvon kasvu säilyi sen sijaan lokakuun nopeassa tahdissa. Myös koneiden ja laitteiden viennin arvo

nousi marraskuussa. Kasvua tilastoitiin myös raudan ja teräksen sekä nikkelin vientiin. Marraskuussa vietiin lisäksi kaasuputkia avomerelle, Ruotsiin ja Venäjälle noin 109 miljoonan euron edestä. Laskua tuli kojeiden ja mittareiden, kuparin ja sinkin viennin arvoon. Polttoaineiden tuonnin arvon kasvu jatkui marraskuussa loppuvuoden tapaan. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden sekä kojeiden ja mittareiden tuonti oli niin ikään nousussa. Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonnin arvoon tilastoitiin laskua.

Myös kuljetusvälineiden, metallien ja malmien tuonnin arvo laski. Vienti EU-maihin nousi marraskuussa yhdeksän prosenttia ja tuonti EU:sta kaksi prosenttia. Vienti EU:n ulkopuolelle nousi kahdeksan prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta kymmenen prosenttia. Tammi-marraskuussa vienti EU-maihin kasvoi kuusi prosenttia ja ulkokaupan vienti yhdeksän prosenttia. Tuonti EU-maista nousi tuolloin neljä prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta kymmenen prosenttia. Vienti kaikkiin suurimpiin

kauppakumppaneihin kasvoi marraskuussa Yhdysvaltoihin vientiä lukuun ottamatta. Viennin kasvu oli melko tasaista kaikkiin päävientimaihin. Tuonti Venäjältä kasvoi jyrkästi marraskuussa, mutta tuonti laski Isosta-Britanniasta ja Saksasta. Tuonti Ruotsista, Yhdysvalloista ja Kiinasta kasvoi Venäjän-tuontia hitaammin.

Metsähallitus ei lomauta metsureita tänä talvena

T

oisin kuin kahtena aiempana vuotena, Metsähallituksen metsureita ei ole tarpeen lomauttaa tänä talvena.

Metsähallitus perusti alkuvuodesta metsureiden talvityöllistä-

mistä pohtivan työryhmän, missä ideoitujen toimenpiteiden myötä talviaikainen lomautustarve pystyttiin minimoimaan. Työryhmässä etsittiin monialaisena yhteistyönä konkreettisia vaihtoehtoja talviaikaiselle metsurityölle sekä tehostettiin kesä-

aikaista työntekoa paikallisten sopimusten avulla. Esimerkiksi kannustesopimuksen avulla metsureita motivoitiin vapaiden kerryttämiseen talvea varten. Lisäksi Metsähallitus oli mukana TE-keskuksen Matkailudiilihankkeessa, josta kiinnostui 39

metsuria. Luonnonvarakeskuksen susi-tutkimus työllistää samoin muutamia metsureita. Työmahdollisuuksia etsittiin aiempaa aktiivisemmin myös Metsähallituksesta, muun muassa suunnittelua ja puunkorjuuta avustavia sekä tienpitoon liitty-

viä töitä. Metsähallituksessa työskentelee kaikkiaan 230 metsuria. Metsurien talvityöllistämisen edistämiseksi tehty työ on osa Metsähallituksen vastuullisuusohjelmaa.


MOTORSPORT

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 87

Kalle Rovanperä ja John Deere aloittavat yhteistyön R alliautoilija Kalle Rovanperä ja metsäkonevalmistaja John Deere Forestry Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen.

Kaudella 2019 Kalle Rovanperä ja hänen kartanlukijansa Jonne Halttunen jatkavat Skoda Motorsports -tehdastallissa tavoitteenaan WRC2-luokan maailmanmestaruus.

Sensaatiomaisen nuorena ral- liautoilun huipulle noussut Kalle Rovanperä varmisti WRC2 -luokan MM-pronssin kaudella 2018 voitoilla Walesin ja Katalonian MM-osakilpailuissa.

Sensaatiomaisen nuorena ralliautoilun huipulle noussut Kalle Rovanperä varmisti WRC2 -luokan MM-pronssin kaudella 2018 voitoilla Walesin ja Katalonian MM-osakilpailuissa. Kaudella 2019 Rovanperä ja hänen kartanlukijansa Jonne Halttunen jatkavat Skoda Motorsports -tehdastallissa tavoitteenaan WRC2-luokan maailmanmestaruus. Kalle nousi julkisuuteen 8vuotiaana YouTube-videolla, jossa hän esitteli rallitaitojaan täydessä kilpailuvauhdissa. Virallisia kilpailuja Rovanperä on ajanut 10-vuotiaasta alkaen Baltian maissa, joissa rallikilpailuihin osallistuvilta ei vaadita ajokorttia. Siirtymät yleisillä teillä ajoi autokunnan kartanlukija Risto Pietiläinen. Kaikkiaan Rovanperä on voittanut kolme Latvian mestaruutta. Kaudella 2016 Rovanperä voitti Latvian mestaruuden yleisessä luokassa ja hänestä tuli 16-vuotiaana kaikkien aikojen nuorin kuljettaja, joka on voittanut minkään maan mestaruuden yleisessä luokassa. Kaudella 2017 Rovanperä sai erikoisluvan osallistua alaikäisenä Suomessa kansallisiin ralleihin ja SM-sarjan osakilpailuihin. Kauden 2017 lopulla Rovanperä ajoi Walesissa ensimmäisen MM -rallinsa ja sai kiinnityksen Skoda Motorsports -tehdastalliin. World Rally Championship-2

(WRC2) -sarjaa ajetaan nelivetoisilla tehdastuotantoautoilla ralliautoilun MM-sarjan yhteydessä ja täysin samoilla erikoiskokeilla. Legendaarisessa Puuppolassa asuva ja lokakuussa 2018 ajokortti-iän saavuttanut Kalle Rovanperä on toisen polven rallitähti. Isä Harri Rovanperä ajoi urallaan WRC-autolla 111 MM-rallia vuosien 1993 ja 2006 välillä ja sijoittui MM-osakilpailuissa palkintokorokkeelle 17 kertaa. - Sopimus Kallen kanssa tuo asiakkaillemme kiinnostavaa seurattavaa suomalaisille rakkaassa ralliurheilussa. Kallen tarina on ainutlaatuinen. Hän on vakuuttanut huikeilla ajosuorituksillaan ja sopii henkilönä erinomaisesti John Deeren yhteistyökumppaniksi. Jatkamme yhteistyötä myös Suomen seuratuimman urheilijan, ampumahiihtäjä Kaisa Mäkäräisen, jääkiekon SM-liigaseurojen Tapparan ja Ilveksen sekä koripallojoukkueen Joensuun Katajan kanssa, kertoo John Deere Forestryn myyntijohtaja Janne Märkälä.

Ohjausjärjestelmät John Deeren kokopuuteknologian koneisiin kehitetään Suomessa

J

ohn Deeren kaatokoneiden, telaharvesterien sekä juon- tokoneiden automaatio- ja ohjausjärjestelmien kehitystyö siirtyy Pohjois-Amerikasta Suomeen. Tämä luo toistakymmentä uutta työpaikkaa John Deere Forestry Oy:lle Tampereelle. Tampereen tuotekehitysyksikön kehittämä TimberMatic -ohjausjärjestelmä toimii alustana myös kokopuumenetelmän koneiden ohjausjärjestelmien kehitystyössä. Ensimmäiset tuotekehitysprojektit kokopuume-

netelmän koneisiin toteutetaan tela-alustaisen harvesterin ja tela-alustaisen kaatokoneen ohjausjärjestelmiin. John Deere Forestry Oy:n tuotekehitysosastolla on 40 vuoden kokemus automaatio- ja ohjausjärjestelmien kehitystyöstä. Metsäkoneiden ohjausjärjestelmien kehittäminen keskitetysti yhdessä paikassa tarjoaa huomattavia synergiaetuja tuotelinjojen välillä. John Deeren vahvat tuotekehitysprosessit, konserninlaajuinen yhteistyö ja suomalainen asiantuntemus tulevat näkymään jatkossa myös kaatokoneiden, telaharvesterien sekä

juontokoneiden automaatio- ja ohjausjärjestelmien kehityksessä. Suomalainen asiantuntemus metsäkoneiden ohjausjärjestelmien kehitystyössä on vahvaa. Uuden G-sarjan metsäkoneiden automaatio- ja sähköjärjestelmät ovat saaneet erinomaisen vastaanoton markkinoilla maailmanlaajuisesti. John Deere Forestry Oy on valmistanut metsäkoneita Suomessa, Joensuussa vuodesta 1972 lähtien. Aiemmin Timberjack -nimellä toiminut yritys tuli vuonna 2000 osaksi kansainvälistä Deere & Company -yhti-

John Deere juontokone.

ötä. Yhtiö työllistää Suomessa noin 700 työntekijää. Metsäkoneiden tuotekehitys on Tampereella ja yli 90 % John Deeren pyöräalustaisista harvestereista

ja kuormatraktoreista menee vientiin. Tunnustuksena suomalaisesta valmistuksesta John Deere Forestry Oy:lle on myönnetty Avainlippu-tunnus.


88 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsätyön Hämeenlinnan toimipiste palvelee urakoitsijoita ammattitaidolla

Metsätyö Oy:n Hämeenlinnan toimipisteen metsäkonevarustemyyjät Veli-Matti Varis (vas.), Petri Haakana ja Kari Kemppainen esittelevät kattavaa Iggesund -motolaippavarastoa, mistä löytyy kaikki mallit ja mitat heti toimitukseen.

M

etsätyö Oy maahantuo, markkinoi ja myy metsäkone- varusteita, työkoneiden tieteriä, kauhateräksiä ja kaivinkynsiä sekä muita urakoinnissa tarvittavia varusteita ja tarvikkeita. Liikevaihdosta jopa 70 % on konsernin omavalmisteisia Olofsfors- ja Iggesundtuotteita, joiden lisäksi maahantuodaan alansa johtavien valmistajien varusteita ja tarvikkeita. Metsätyö Oy on perustettu vuonna 1945; toiminta alkoi Helsingissä. Aluksi tuotteina olivat metsätöissä käytettävät käsityökalut. Vuonna 1974 omistajavaihdoksen myötä aloitettiin metsäkonevarusteiden maahantuonti ja markkinointi. Viisi vuotta myöhemmin tuotevalikoima täydentyi tieterillä ja kulutusteräksillä; samana vuonna 1979 muutettiin Jyväskylään. Vuonna 1989 Metsätyö Oy siirtyi osaksi Olofsfors-konsernia, minkä myötä yritys on jat-

kanut metsäkonevarusteiden ja kulutusterästuotteiden markkinointia, tuotevalikoiman laajentamista ja tasaista kasvua. Tänä päivänä Metsätyön palveluksessa on yhteensä 26 henkilöä. Pääkonttori sijaitsee Jy-

väskylässä ja myyntikonttorit varastoineen Hämeenlinnassa ja Rovaniemellä.

Hämeenlinnan toimipiste palvellut vuodesta 1981 Metsätyö perusti myyntikont-

torin Hämeenlinnaan vuonna 1981 Pietiläntielle. Toiminnasta vastasivat alussa Osmo Kivensalo ja Kalevi Kinnunen, joka teki vuosikymmenten uran yrityksen palveluksessa. Varastohallin yhteyteen nikkaroitiin

lastulevystä tilat myynnin käyttöön ja innokkaalla tekemisellä toiminta lähti hyvin matkaan. Hämeen alue oli vahvaa aluetta puunkorjuussa - kuten on edelleen - ja koneellistumisen myötä laadukkaiden metsäkonevarusteiden kysyntä kasvoi voimakkaasti. Metsätyön miehet kiersivät ahkerasti asiakkaiden luona ja myyntityötä tehtiin myös iltaisin koska päivällä ei asiakkaita lankapuhelimien aikaan tietenkään tavoittanut; asiaan saatiin helpotusta sitten kun ARP -matkapuhelimet alkoivat yleistyä. Toiminnan kulmakiviä oli alusta saakka paikallisten urakoitsijoiden ja heidän erityistarpeiden tunteminen sekä suuri varasto, mistä tuotteet saatiin heti matkaan.

Varastomäärät kasvaneet oleellisesti

Myymälän hyllyistä löytyy todella laajasti erilaisia urakoinnissa tarvittavia varusteita ja tarvikkeita. Kannattaa poiketa ja samalla saa asiantuntijoiden opastuksen mikä takaa onnistuneet valinnat.

1980-luvun aikana Metsätyön Hämeenlinnan piste muutti muutaman kerran eri vuokratiloihin kunnes 1987 hankittiin omat tilat nykyisestä osoitteesta Kiltintieltä. Ajan kuluessa tiloja on kehi-

Metsätyö Oy:n Hämeenlinnan toimipiste palvelee osoitteessa Kiltintie 13. Piha-alueella on laajat varastot Olofsfors -kulutusteräksiä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Lasse Lindsten esittelee suosittuja ja teknisesti edistyksellisiä Olofsfors -tieteriä joiden Suomen keskusvarasto on Hämeenlinnassa.

Olofsfors -metsäkoneteloja on tarjolla todella laaja valikoima - kuvassa uusi Kovax-Soft -malli.

Jari-Petri Heikkinen vastaa Hämeenlinna toimipisteen varastotoiminnoista. Materiaalivirrat ovat päivittäin suuria ja logistiikka pelaa.

Varastoitavien tuotteiden määrää on koko ajan kasvatettu. Kesällä 2018 käyttöön otettiin uusi varastohalli.

KONEURAKOINTI 89

- Metsätyö tarjoaa paljon tuotteita myös maarakennuspuolelle. Olofsfors -kulutusterästen lisäksi tarjolla on mm. kaivinkynnet, kovametallitapit, X-Tapp kartiotapit ja iDig kaivuavustimet, muistuttaa Ari Auerranta.

tetty vastaamaan kasvaviin tarpeisiin ja viimeisimpänä investointina käyttöön valmistui kesällä 2018 uusi varastohalli. - Varastoitavien tuotteiden määrät ovat kasvaneet entisestään joten lisätila tuli tarpeeseen. Palvelemme Hämeenlinnan varastolla alueemme asiakkaiden lisäksi Olofsfors LLC:tä Pietarissa sekä teemme Baltian asiakastoimituksia, kertoo Metsätyö Oy:n Veli-Matti Varis, jonka lisäksi Hämeenlinnan pisteessä myynnissä asiakkaita palvelevat vankalla ammattitaidolla Kari Kemppainen, Petri Haakana, Isto-Markus Järvinen, Ari Auerranta ja Lasse Lindsten - varastotoiminnoista vastaa Jari-Petri Heikkinen. Varastomäärien kasvun taustalla on Metsätyön vahva asema urakoitsijatuotteiden toimittajana, asiakkaiden konekannan ja niillä ajettujen tuntimäärien kasvu sekä tekninen kehitys, mikä on johtanut siihen että tuotevalikoimaa on laajennettu oleellisesti. - Kun aikanaan Olofsfors valmisti kolmea eri metsäkonetelamallia - ottavaa, kantavaa ja sekatelaa - niin nykyään erilaisia telatuotteita on tarjolla toistatuhatta tuotenumeroa. Ja variaatioiden määrä kasvaa edelleen mm. koneiden telimittojen ja rengasmittojen/-mallien muuttuessa. Uusia ja olemassa olevia telamalleja kehitetään jatkuvasti eri korjuuolosuhteisiin mahdollistamaan tehokas puunkorjuu sekä siisti- ja ympäristöystävällinen työjälki. Metsäkoneilla pitää pystyä työskentelemään ympärivuotisesti ja pehmeiden maiden korjuu lisääntyy koko ajan. Näissä tarpeissa telavalmistajan rooli on ensiarvoisen tärkeä, toteaa Varis. Sama kehitys on tapahtunut myös motolaipoissa ja kääntäjissä: - Iggesund tarjoaa nykyään

lähes 100 erilaista laippamallia ja ne pitää löytyä varastosta. Ja jos mietitään maahantuontiohjelmaamme kuuluvia Indexator -kääntäjiä, niitäkin on tarjolla metsäkonekäyttöön kymmeniä eri malleja, kertovat Kari Kemppainen ja Petri Haakana. Kuljetusalalle Metsätyö tarjoaa mm. Nordchain -kitkaketjut

Metsätyö on teknisen asiantuntijan roolissa

Edellä mainittu kehitys vaatii metsäkonevarusteiden myyjältä todella paljon ammattitaitoa ja tuoteosaamista; lisäksi pitää tuntea asiakkaan käyttöolosuhteet sekä tietää metsäkoneiden rakenteet ja tekniset ominaisuudet. - Metsätyöllä kaikki lähtee pitkäaikaisista asiakassuhteista, mikä mahdollistaa asiakkaan tarpeiden tiedostamisen sekä entistäkin parempien ratkaisuiden tarjoamisen. Liikummekin paljon kentällä asiakkaiden parissa sillä uskomme vankasti henkilökohtaiseen palveluun ja paikalliseen läsnäoloon - toki modernia teknologiaa hydyntäen. Ja koska päätuotteemme ovat oman konsernin valmistamia, menee asiakkailta saatu palaute varmasti perille tuotekehitykseen ja sitä kautta valmistettaviin tuotteisiin. Olofsforsin ja Metsätyön erittäin tiivis yhteistyö metsäkonevalmistajien kanssa pitää meidät ajan hermolla koneiden kehityksen suhteen

- Kaivinkynsissä tarjoamme Italricambin laatua, sanoo IstoMarkus Järvinen.

ja mahdollistaa aina parhaiden varusteratkaisuiden ehdottamisen asiakkaalle, sanoo Varis.

Myymälä palvelee - logistiikka pelaa

Metsätyön Hämeenlinnan myymälän hyllyistä löytyy todella laajasti erilaisia urakoinnissa tarvittavia varusteita ja tarvikkeita. - Myymälässä käy edelleen asiakkaita tasaisesti mutta tänä päivänä urakoitsijat keskittyvät omaan tekemiseensä joten meidän tulee hoitaa oikeat tuotteet perille ja nopeasti toimitettuna. Koska suuresta varastostamme löytyy oikeastaan kaikki tuotteet niin asiakas saa ne aina seuraavaksi päiväksi tilauksesta - ja pikatoimituksena tai itse hakemalla vaikka samana päivänäkin, ilmoittaa Varis.


90 KONEURAKOINTI 70

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ylispuun poistossa isompi hakkuulaite on etu

V

Smooth Ride on yksinkertainen ja kestävä ratkaisu ohjaamon jousitukseen, sillä järjestelmä ei sisällä hydraulisia tai sähköisiä osia.

Smooth Ride luo paremman ajoympäristön kuljettajalle

L

ogset on kulkenut omaa tietään metsäkoneen ohjaamojousituksen suhteen. Yhtiö on suunnitellut Smooth Ride -ohjaamojousituksen, joka toimii neljän kierrejousen ja neljän iskunvaimentimen avulla.

Smooth Ride on yksinkertainen ja kestävä ratkaisu, sillä järjestelmä ei sisällä hydraulisia tai sähköisiä osia. - Halusimme suunnitella ratkaisun, joka ei olisi tyyris kukkarolle. Siksi järjestelmässä ei ole hydraulisylintereitä, jotka kuluvat nopeasti ja ovat kalliita vaihtaa, sanoo Logsetin kehitysinsinööri Markus Storsjö. Yksi ohjaamojousituksen vaatimuksista oli, ettei ohjaamon

korkeus saisi nousta. Smooth Ride -ohjaamo onkin vain 5 cm korkeampi kuin tavallinen Logset-ohjaamo. Smooth Ride -ohjaamojousitus on suhteellisen jäykkä, minkä vuoksi se reagoi hyvin ympäristön äärimmäisiin tilanteisiin. Samalla kuljettaja säilyttää hyvän ajotuntuman koneeseen. - Smooth Riden jäykkyys on säädettävissä säätöruuvilla. Näin kuljettaja voi löytää itselleen sopivan asetuksen, jossa jousitus on sopivan pehmeä, muttei liian huojuva, Storsjö selittää, ja lisää vielä: - Kuljettajalle hyvä ergonomia on työn a ja o. Kuljettaja voi ajaa kovempaa sellaisella koneella jossa on ohjaamojousitus, mikä tietenkin samalla lisää tuottavuutta.

uodenkosken kyläseudun kuusimetsässä on meneillään ylispuun poisto, jonka aikana metsästä otetaan koivut pois jotta jäljelle jäävät kuuset saavat enemmän kasvutilaa.

Puiden lomassa Ilari Märkjärvi ohjaa tottuneesti 2015 vuosimallista Logset 8H GTE harvesteria, joka on varustettu Logset TH75 hakkuulaitteella. Hän nappaa koivuista kiinni kuin ne olisivat keveitä kynttilöitä ja kaataa koivut nätisti kuusien väliin. - Olen ollut alalla 20 vuotta ja ajanut motoa 13 vuotta. Tämä kyseinen leimikko on kaksi hehtaaria, mutta työ kestää yli kaksi päivää koska täällä ei kannata kiirehtiä. Yleensä työskentelen järeiden puiden avohakkuilla, Märkjärvi sanoo. Metsänomistaja Esko Vehmas sattuu myös paikalle. Hän kertoo, että kyseisellä paikalla oli ennen pelto, jolle hän istutti koivuja 48 vuotta sitten. Kuuset ovat kasvaneet paikalle luontaisesti. - Ilarin työ on vastuullinen tehtävä. Hän tekee tulevan metsän. Kun työ tehdään isolla ko-

Metsäkoneurakointi Risto Kangassalon kuljettaja Ilari Märkjärvi teki siistiä hakkuutyötä Logset 8H GTE -harvesterilla Vuodenkoskella.

neella, jäljelle jäävät puut eivät vaurioidu, Vehmas tuumaa.

Mittatarkkuuteen täytyy pystyä luottamaan

Märkjärvi on selvästi tunnollinen kuljettaja, joka tekee työn huolella ja hoitaa konetta hyvin. Hän kertoo huoltavansa Logset koneen itse ja hänen mielestään eri osiin on yleisesti ottaen helppo päästä käsiksi. Elo-syyskuun aikana Märkjärvi huomasi, ettei hakkuulaitteen mittatarkkuus ollut tavallisella tasolla. Hänen hakkaamaat puut toimitetaan Koskitukki Oy:lle, joka vaatii yli 90 % mittatarkkuutta. - Se on motokuljettajalle pahinta, jos mittaan ei voi luottaa.

Joka päivä yritin säätää mittatarkkuuden kohdilleen, mutta en onnistunut. Soitin Logsetin teknisen tuen Juha Pukkalalle. Hänen kanssa teimme mittapyörään muutoksia ja säätöjä, minkä jälkeen hakkuulaite on taas toiminut kuin unelma, noin 95 % tarkkuudella, Märkjärvi kertoo. Märkjärvi on ajanut harvesterilla siitä lähtien kun Metsäkoneurakointi Risto Kangassalo hankki sen käyttöön uutena. Koneen TOC ohjausjärjestelmä on niin joustava, että Märkjärvi sai sen ohjelmoitua omien tottumuksien mukaan, jotka hänellä oli toisen metsäkonemerkin ajamisen jälkeen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäpäivä Maalahdessa

KONEURAKOINTI 91

Maalahden metsäpäivässä esiintyi työnäytöksissä Logset 8H GT -harvesteri ja Logset 6F GT -kuormatraktori. Puuta syntyi tehokkaasti ja ympäristöä kunnioittaen.

M

etsäkonevalmistaja Logset Oy järjesti yhteistyössä Rinta- Joupin Autoliikkeen kanssa Metsäpäivän Vaasan kupeessa Maalahdessa joulukuun puolivälissä. Hienossa talvisessa säässä pidetty tapahtuma keräsi mukavasti alan ihmisiä niin lähialueilta kuin kauempaakin. Työnäytöksessä nähtiin Petolahtelaisen KS-Forestin uusi Logset 8H GT -harvesteri, joka on varustettu Logset TH65 -hakkuulaitteella sekä Leif Erik Wiikin uusin Logset 6F GT -kuormatraktori. KS-Forestin yrittäjä Kenneth Storsjö on ollut tyytyväinen kuukauden päivät käytössä ol-

leeseen uuteen hakkuriin. - Teemme harvennustöitä rannikko Pohjanmaan alueella ja uusi kone on erittäin tasapainoinen haastavissakin maastoissa. Tämä on vanhaa merenpohjaa, joten kiviä ja vaihtelevaa maastoa löytyy. Meillä oli aikaisempana koneena edellinen 8H-malli ja tämä uusi on vielä sitäkin parempi kone; voimaa löytyy, se on työtehokas ja kuljettajan ergonomia on hyvä, sanoo Storsjö. Logsetin koneet on varustettu Nordic Lightsin LED-valoilla. - Aikaisemmassa koneessa oli Xenonit ja hieman olin alkuun epäileväinen LEDien tehon sekä kestävyyden suhteen. Huoli oli turhaa, sillä näissä valoissa on erittäin tasainen ja kattava valo, joka tekee kaikissa olosuhteissa

työskentelystä päivänvaloa vastaavaa, kommentoi Storsjö. Metsäpäivässä esiteltiin myös huoltoajoon ja miehistönkuljetukseen sopivia Toyota Hilux lava-autoja. - Metsäkoneurakoitsijat ovat yksi tärkeistä asiakasryhmistämme. He tarvitsevat riittävän tilavat, tehokkaat ja haastavissa maastoissa kulkevat autot käyttöönsä. Toyota Hiluxin lava-autojen nelivetomallit ovat kuin tehtyjä heille. Tilavalla lavalla

on helppo kuljettaa mm. polttoainesäiliöt työmaille ja ohjaamot on saatavissa niin kaksi- kuin

neliovisinakin, kertoo RintaJoupin Autoliike Oy:n myyjä Andreas Jansson.

Leif Erik Wiikin uusi Logset 6F GT -kuormatraktori keräsi tekniikasta kiinnostuneita työnäytösten välillä.

Kaukaisimmat vieraat saapuivat Logsetin Maalahden näytökseen Slovakiasta saakka.

- Metsäkoneurakoitsijat ovat yksi tärkeistä asiakasryhmistämme ja Toyota Hiluxin lava-autojen nelivetomallit ovat kuin tehtyjä heille, sanoo Rinta-Joupin Autoliike Oy:n myyjä Andreas Jansson.

Oikeat telavalinnat ovat tärkeässä roolissa; Logset 8H GT harvesterissa oli Olofsforsin siniset.

KS-Forestin Kenneth Storsjö on ollut tyytyväinen uuteen Logset 8H GT -harvesteriinsa.

KS-Forestin Logset 8H GT -harvesteri on varustettu Logset TH65 -hakkuulaitteella


92 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäkonepalvelun kuljettaja Jyrki Juurinen (vas.) ja Logsetin teknisen tuen Juha Pukkala käyvät läpi kuormatraktorin näytöllä näkyvät nosturiasetukset.

Säätöpäivästä hyötyä koneelle ja kuljettajalle

L

ogset Oy:n teknisen tuen Juha Pukkala tapaa Metsäkonepalvelu Oy:n kuljettajat Jyrki Juurisen ja Janne Koskisen lounaalla, jonka jälkeen on takoitus lähteä työmaalle katsomaan yhtiölle joulukuussa 2017 toimitettua Logset 5F GT -kuormatraktoria. Lokakuuhun 2018 mennessä konetta on ajettu kahdessa vuorossa noin 3 200 tuntia. Lounaan aikana Pukkala kuulee miten asiat ovat lähteneet käyntiin ja hän saa vastailla ensimmäisiin kysymyksiin. - Kone on toiminut todella hyvin. Olen erittäin iloinen hallintalaitteista. Niissä kädet lepäävät koska käsinojat ovat monipuolisesti säädettävissä. Napeissa on taustavalot ja napit ovat sormien ulottuvilla, Juurinen kertoo ja kysyy: - Voimmeko kerrata miten se vakionopeuden säädin toimii? Ja voinko jotenkin nostaa rappuset ylös vaikka ohjaamon ovi on auki? Lounaan jälkeen Pukkala seuraa Juurista ja Koskista työmaalle, joka sijaitsee Hämeenlinnassa teollisuusalue Moreenin takana. Kaatopaikan laajennustyön vieressä Pukkala pitää säätöpäivän kuormatraktorille, mutta ohjelmasta on tietenkin hyötyä myös kuljettajille.

Työ- ja ajohydrauliikan paineet, nosturiasetukset ja Webasto kuntoon

Säätöpäivän aikana Pukkala kippaa kuormatraktorin ohjaamon ja tarkistaa, että työ- ja ajohydrauliikkapaineet ovat kunnossa. Hän varmistaa myös, että webasto toimii tulevan talven varalle. Ohjaa-

mossa Pukkala käy kuljettajien kanssa läpi vuorotellen nosturiasetukset ja mahdolliset muut kysymykset. - Logset on aika erilainen muihin verrattuna. Sehän on kuin uudempi auto, joka laitetaan napista käyntiin. Olen kyllä tykännyt paljonkin tällä ajamisesta, kertoo äskettäin metsäkoneenkuljettajaksi valmistunut Koskinen. Kun Pukkala vierailee työmaalla, Koskinen on ehtinyt ajaa Logset-kuormatraktorilla vasta kolme päivää. Tähän mennessä hän on ajanut Juurisen nosturiasetuksilla, joten yhdessä miehet luovat Koskiselle oman USB avaimen hänen omilla asetuksillaan. He tarkistavat myös muun muassa minimivirran asetukset Koskiselle sopiviksi. - En ole ennen säätänyt minimivirtaa, mutta nythän nosturi on paljon virkeämpi. Uudet asetukset sopivat minulle. Onhan se mukavaa, että joku näyttää missä kaikki on, Koskinen kommentoi. Säätöpäivän jälkeen Juurinen ja Koskinen ovat hyvillä mielin. - Tämä päivä oli hyödyllinen. Minulle tuli paljon vanhan kertausta, ja opin uudestaan kaikki hienoudet jotka olivat päässeet unohtumaan, Juurinen nauraa. Pukkalan mielestä Logset 5F GT oli hyvässä kunnossa ja hän huomasi, että kuljettajat ovat hoitaneet koneen rasvaukset huolella. - Ja niin, jos on tarvetta nostaa rappuset ylös samalla kun ohjaamon ovi on auki, esimerkiksi lavetille ajettaessa, se onnistuu tuplaklikkaamalla ohjauspaneelissa olevaa ohjauspyörä (vaihtoehtoinen ohjaustapa) näppäintä, Pukkala vinkkaa lopuksi.

Metsäkonepalvelun kuljettajat Janne Koskinen (vas.) ja Jyrki Juurinen sekä Logsetin Juha Pukkala hyvillä mielin onnistuneen säätöpäivän jälkeen.


MOTORSPORT

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 93

Keski-Suomesta maailmalle - yhdessä

N

isula Forest ja Toyota Gazoo Racing WRT:n yhteistyö jatkuu kaudella 2019.

Nisula Forest on ollut mukana Tommi Mäkisen johtaman, Toyota Gazoo Racing WRT toiminnassa alkumetreistä lähtien. Kausilla 2016 ja 2017 Nisula teki yhteistyötä Juho Hännisen kanssa ja Juhon siirryttyä tallin testikuljettajaksi kauden 2017 päätteeksi, Nisula ja Toyota Gazoo Racing allekirjoittivat yhteistyösopimuksen. - Pystyimme vuoden 2018 aikana tarjoamaan dealereille, asiakkaille sekä yhteistyökumppaneille ainutlaatuisia elämyksiä rallin maailmasta tiiviissä yhteistyössä Puuppolan tiimin kanssa. Yhteistyö Tommin johtaman tiimin kanssa sujui todella joustavasti. Nisula otti myös brändinä selkeitä askeleita eteenpäin, kertoo Kalle Mattsson Nisulalta. - Jos yritysmaailmassa haluaa mennä eteenpäin, on laadukkaiden tuotteiden lisäksi huolehdittava brändin rakentamisesta. Yhteistyösopimuksen jatko kaudelle 2019 Toyotan tehdastiimin kanssa antaa meille loistavan mahdollisuuden ottaa jälleen

Nisula Forest tekee hyvää yhteistyötä Toyota Gazoo Racing WRT:n kanssa - kuvassa WRC Toyota ja Nisulan tiimi FinnMetkossa.

uusia askelia eteenpäin. Huippuammattilaisista koostuva, maailman paras rallitiimi on

myös mitä parhain esimerkki siitä, mitä tavoitteiden saavuttaminen tarkoittaa käytännön

työssä. On hienoa näyttää tätä menestystarinaa omille yhteistyökumppaneille. Sieltä varmas-

ti tarttuu uusia ajatuksia omaan päivittäiseen tekemiseen, Mattsson jatkaa


METSÄALAN AMMATTILEHTI

94 KONEURAKOINTI

Yli 45 vuotta yrittäjänä - Pertti Lehtomäki tuntee kone- ja kuljetusalan haasteet

Metsäalan ääntä tarvitaan eduskunnassa

P

Koneyrittäjä Pertti Lehtomäki on ehdolla eduskuntavaaleissa huhtikuussa 2019 Suomen Keskustan listoilta. Metsäalan ääntä tarvitaan Arkadianmäellä - yli puoluerajojen.

ertti Lehtomäki Multialta tunnetaan pitkän linjan metsä- koneyrittäjänä ja aktiivisena alan asioiden eteenpäin viejänä. Viime vuosina hän on löytänyt vaikutuskana-

van politiikasta. Pertti Lehtomäki (64) aloitti yrittäjänä heti 18-vuotiaana, suoritettuaan ensin varusmiespalveluksen normaalia aikaisemmin vapaahtoisena.

- Lähdimme metsäkoneyrittäjiksi veljieni kanssa vuonna 1973, jolloin puunkorjuu alkoi koneellistumaan. Sitä savottaa on jatkettu jo yli 45 vuoden ajan ja toinen polvikin on ollut vahvassa roolissa tekemisessä jo

Yli 45 vuoden ajan alan yrittäjänä toimineen Pertti Lehtomäen arki kuluu metsäkoneyritystä johtaessa yleensä lavettiauton ratissa missä on liikkuva toimisto.

pitkään, kertoo Lehtomäki joka kantaa edelleen perheyhtiössä toimitusjohtajan vastuun. Lehtomäellä on ollut aina halu vaikuttaa asioihin niin että kehitys menee eteenpäin ja asiat olisi huomenna paremmin kuin eilen tai tänään: - Yrittäjänä on nähnyt paljon ja huomannut että yksikin ihminen voi saada positiivista muutosta aikaan tekemällä yhdessä muiden kanssa. Positiivinen asenne ja elämänilo ovat voimavaroja joita kannattaa vaalia sekä ehdottomasti jakaa ympärilleen. Lehtomäki toimi 2000-luvun alkupuolella 10 vuoden ajan Koneyrittäjien liiton puheenjohtana, mikä antoi kattavan kuvan alan haasteista ja mahdollisuuksista. - Vaikka yrittäjän arki on kiireistä niin politiikan kautta vaikuttaminen maan asioihin alkoi kiinnostamaan ja niin lupauduin neljä vuotta sitten ehdolle eduskuntavaaleihin Suomen Keskustan Keski-Suomen piiristä. Ensikertalaisena pärjäsin ihan hyvin ja kansanedustajan paikka ei jäänyt kovinkaan kauas, toteaa Lehtomäki

Viime vuodet politiikan näköalapaikalla

Politiikka vei miehen mukanaan ja viimeiset kolme vuotta hän on toiminut Suomen Keskustan Keski-Suomen piirin puheenjohtajana sekä istunut Suomen Keskustan hallituksessa - molepien tehtävien jatkuessa edelleen. Lisäksi Lehtomäki toimii Multian kunnanhallituksen puheenjohtajana kolmatta vuotta ja Multian Osuuspankin hallituksen varapuheenjohtajana hän on toiminut lähes 30 vuoden ajan; nämä tehtävät ovat tuoneet kunnallistason päätöksenteon sekä yrittämisen todella tutuksi. - On ollut etuoikeutettua seurata viime vuodet valtion tekemistä aitiopaikalta sekä myös osaltaan vaikuttaa asioihin aktiivisesti. Pääministeripuolue Keskustaa arvostellaan paljon mutta kun katsoo saavutettuja faktoja niin voidaan todeta että Suomea on laitettu viimeisen hallituksen toimesta todellakin kuntoon mm. talouden tasapainottamisella. Nyt alkaa valtion kivijalka olla kunnossa mihin on hyvä rakentaa tulevaisuutta, Lehtomäki kommentoi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI Metsäalan ja yrittäjien asioiden ajaja

Pertti Lehtomäki haluaa eduskuntaan ajamaan erityisesti yrittäjien sekä kaikkien metsäalalla työskentelevien asioita - toki myös perheiden, opiskelijoiden, vanhusten ja vähäosaisten elämänlaadun parantaminen ovat Lehtomäelle sydämen asioita. - Jos jotain on 45-vuoden yrittäjän uralla oppinut niin sen että olemme kaikki samassa veneessä ja meidän tulee pitää huoli toisistamme. PK-yritykset ovat Suomen tärkein voimavara ja suurin työllistäjä eli ne luovat kaikille hyvää. Metsäteollisuudessa on eletty vahvan kasvun ja investointien aikaa, mikä näkyy korjuumäärien nousuna ja sitä kautta kone- ja kuljetusyritysten entistä tärkeämpänä roolina koko yhteiskunnassa, sillä jälleen voidaan sanoa että Suomi elää metsästä. Alan urakointiyritykset ovat pystyneet vastaamaan teollisuuden kasvavaan puun tarpeeseen ja hakkuita pystytään edelleen kasvattamaan nykyisestä ekologisesti. Suomen metsät kasvavat noin 110 miljoonaa kuutiota vuodessa ja tällä hetkellä teollisuuspuun hakkuumäärä on noin 70 miljoonaa kuutiota. Tutkittu asia on se että nuoret kasvavat metsät ovat paljon tehokkaampi hiilinielu kuin iäkkäät metsät. Ja kun harvennukset hoidetaan ajallaan niin tuloksena syntyy maailman parasta tukkipuuta - ensiharvennukset olisi-

kin saatava metsänomistajille verovapaiksi. Suomessa on tällä hetkellä aivan liikaa eli jopa 7 % pinta-alasta kitu- ja joutomaata, mitkä pitäisi saada puuntuottoon ja sitä kautta uusiksi hiilinieluiksi, visioi Lehtomäki. Metsäalan tulevaisuus näyttää hyvälle mutta myös haasteita riittää. - Yrittäjätasolla todella suuri ongelma on jo nyt ammattitaitoisen työvoiman saanti ja aktiivisten tekijöiden keski-ikä alkaa olla korkea. Valtion tulisi tehdä kaikkensa sen eteen että nuoret löytäisivät hienon alan mikä on koko kansantalouden kannalta erittäin merkittävä. Myös työttömien kouluttaminen alalle saisi olla aktiivisempaa ja valtiolta olisi saatava porkkanoita varsinkin yrityksille, jotka itse kouluttavat alan osaajia, vaatii Lehtomäki. Maantiekuljetuksissa on yhdistelmien painot ja koot kasvaneet, mutta tienhoito on Lehtomäen mukaan huonossa tilassa: - Vaikka teillä kulkee entistä isompia yhdistelmiä ja suoritemäärät kasvaa, niin maamme verisuonista päästetään tätä tahtia pahasti rapautumaan. Meillä on käsissä myös vakava siltaongelma, joiden korjauksissa on jääty pahasti jälkeen. Tiestön hoitoon tarvitaan vähintään 300400 miljoonaa euroa vuodessa jatkuvasti, yli vaalikausien. Näin korjausvelkaa saataisiin kurottua kiinni ja myös metsäteollisuuden

KONEURAKOINTI 95

kannalta erittäin tärkeä alempiasteinen tieverkosto saataisiin parempaan kuntoon, ilmoittaa Lehtomäki. Kasvaneet korjuumäärät sekä yhdistelmäkoot ovat johtaneet metsäalan kone- ja kuljetusyrityksissä entistä kalliimpiin investointeihin. Ja kun kalusto on kovassa käytössä niin vaihtosyklitkin ovat nopeutuneet. - Näin ollen kone- ja kuljetusalan yritysten nykyisiin poistooikeuksiin ei missään nimessä pidä mennä verottajan tekemään muutoksia, sanoo Lehtomäki.

Kotimainen puhtaan energian käyttö ylös

Metsäalan tulevaisuudessa kotimainen puhdas energia on todella suuressa roolissa. - Metsästä saatavan energiapuun hyödyntäminen pitää nostaa aivan uudelle tasolle ja sitä pitää tukea kaikin keinoin. Meidän pitää päästä eroon hiilen poltosta ja muista ilmastoa tuhoavista energiamuodoista, joita hankittaessa rahat virtaavat ulos Suomesta. Metsäenergia työllistää valtavasti maakunnissa ja se mahdollistaa laajan energiaomavaraisuuden sekä takaa osaltaan huoltovarmuuden. Ja kotimaisella turpeella on tärkeä rooli vielä pitkään energiatuotannossamme sillä se tukee energiapuun käytön lisäämistä sekä työllistää laajasti, sanoo Lehtomäki.

Vapaa-aikana Pertti Lehtomäki suuntaa Lappiin missä luonnossa liikkuminen on henkinen ja fyysinen voimavara arjen vastapainoksi. - Vaalityössä tuuli puhaltaa oikeasta suunnasta ja lento venytetään huippulukemiin, näyttää Lehtomäki mäkihyppy tyylillä.


96 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Eläkepäiville siitynyt Ponsse-myyjä Seppo Alanne ja Aatsin Kone Oy:n Topi, Sari ja Arto Seppälä yrityksen uuden Ponsse Puffalo 8W AF:n kanssa.

Ponssen Kouvolan huoltopalvelukeskus sijaitsee Korjalan teollisuusalueella osoitteessa Kaupinkuja 3, missä on toimittu vuodesta 2009.

20-vuotta paikallista palvelua

Kouvolassa ja Rovaniemellä juhlittiin Ponssen huoltopalvelukeskuksia H yvien koneiden lisäksi Ponssen erittäin vahvan kotimaan markkinaosuuden taustalla on jatkuva panostus paikalliseen palveluun.

Loppuvuosi 2018 oli Ponsselle ja asiakkaille juhlan aikaa kun sekä Kouvolan että Rovaniemen huoltopalvelukeskukset täyttivät 20 vuotta. Kouvolassa vietettin avoimien ovien päivää 9.11. ja Rovanie-

mellä markkinapäivää joulun alla 14.12. Väkeä riitti, kauppaa tehtiin ja tunnelma oli katossa kuten Ponsse-henkeen kuuluu. Ja tietenkin esittelyssä oli myös uusimmat PONSSE -metsäkonemallit, joista tehtiin päivien aikana kauppojakin. Lisäksi molemmilla paikkakunnilla järjestettiin mukavat iltatilaisuudet, missä kutsuvierailla oli aikaa vaihtaa rauhassa kuulumisia sekä nauttia ohjelmasta ja tarjoilusta.

Kouvola 9.11.2018

Kouvolan huoltopalvelukeskuksen 20-vuotisjuhlia vietettiin 9.11. avoimien ovien merkeissä.

Myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén kertoili Kouvolan avoimien ovien päivässä Ponssen kuulumisista meiltä ja maailmalta.

Nykyinen aluemyyntipäällikkö Ville Kautonen (vas.) ja Ponsse-myynnistä 20 vuoden ajan vastannut Seppo Alanne legendaarisen HS10 Cobran vierellä. Seppo jäi ansaitulle eläkkeelle viime syksynä.

Hugo (2,5 v) sai tietoa metsäkoneista isältään huoltoesimies Matias Kuhlmanilta ja tekniikan tohtori Juho Nummelalta (vas.).

Auto-Kymin Mika Liimatainen (vas.) ja Envionin Lauri Eskola ovat yrittäjiä samalla teollisuusalueella Ponssen kanssa; yhteistyö on hyvää.

Iltajuhlassa kuultiin Seppo Alanteen mielenkiintoisia tarinoita vuosikymmenten varrelta - ja tarjoilu pelasi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 97

Rovaniemen varaosissa asiakkaita palvelevat positiivisella asenteella Keijo Blomster, Pasi Pokka ja Tenho Tiikkaja.

Ponssen aluemyyntipäällikkö Sampo pulju tuntee pohjoisen Suomen asiakkaiden konetarpeet.

Suomen maajohtaja Jani Liukkonen esitteli viimeisintä Ponsse-muotia.

Ponssen Rovaniemen huoltopalvelukeskus löytyy Teollisuuskylästä osoitteesta Teletie 14. Nykyisiin tiloihin muutettiin vuonna 2015.

Rovaniemi 14.12.2018

Rovaniemen markkinoilla oli väkeä ja tunnelmaa - sanotaanhan se laulussakin.

Emilia Kuisman haastattelussa tapahtuman superjulkkis Joulupukki, joka on jopa Vuoden Liikemiestäkin tunnetumpi globaalisti.

Tankkaa sitä ykköstä Air1® on kansainväliset ISO-laatukriteerit täyttävä AdBlue®-lisäaine, jota saat kätevästi erikokoisina pakkauksina jälleenmyyjiltämme. Lisäksi käytössäsi on yli 300 jakelukumppanimme D-asemaa ympäri Suomea. Ensiluokkaisen Air1 AdBluen avulla varmistat SCR-teknologialla saavutettavat säästöt ja dieselajoneuvon matalat pakokaasupäästöt. Suomessa Yara valmistaa AdBlueta Valkeakoskella. Vaadi tankkiin ykköstä!

Lisätietoja www.yara.fi tai puh. 010 215 1025 Air1® on Yara International ASA:n rekisteröimä tavaramerkki. AdBlue® on Verband der Automobilindustrien e.V (VDA) rekisteröimä tavaramerkki.


98 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ponssen Norjan tytäryhtiö täytti 20-vuotta

P

onssen norjalainen tytäryhtiö Ponsse AS juhli 20-vuotista taivaltaan marraskuussa 2018. Juhlat järjestettiin Oslossa pitkän kaavan mukaan seminaareineen. Ponsse AS:llä on pääkonttori Kongsvingerissä sekä viisi sopimushuoltajaa eri puolilla Norjaa. Maan PONSSE konekanta on nykyään n. 400 kappaletta.

Ponsse AS:n ensimmäinen toimitusjohtaja, nykyään ansaitulla eläkkeellä oleva Lyder Ellevold muisteli toiminnan alkuaikoja.

Muistelot naurattivat Ponsse AS:n ensimmäistä työntekijää Geir Brendeniä ja nykyistä toimitusjohtajaa Sigurd Skottea.

Ponsse AS:n 20-vuotisjuhlat järjestettiin Oslossa ja ne aloitettiin mielenkiintoisella seminaarilla. Norjassa korjataan puuta vuosittain reilut 12 miljoonaa kuutiota ja maan PONSSE -konekanta on noin 400 kappaletta.

Työkoneiden ja kuljetuskaluston uusimmat tiedonsiirtoratkaisut!

KESKI-SUOMEN VIESTILAITEHUOLTO OY Hämeentie 1, Äänekoski puh. (014) 513 661 Jori Lieska 0400 643 464 * info@vlh.fi * facebook.com/viestilaitehuolto

www.vlh.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Japanissa hyvät näkymät metsäalalla

KONEURAKOINTI 99

Irtohakkuupäämarkkinat ovat Japanissa suuret ja H6 on Ponssen eniten myyty malli. Kuvassa oik. tuore Miss Forestry of Japan Risto Kääriäisen ja Teemu Vidgrenin onniteltavana.

M

arraskuussa järjestetyssä Annual Forest Expossa Japanissa Ponsse oli näyttävästi esillä omalla messuosastolla. Ponssen tuotteita on toimitettu Japanin markkinoille jo 1990 -luvun puolesta välistä saakka ja kanta on kasvusuunnassa. Suurin konekanta löytyy Hokkaidon saarelta Japanin pohjoisosasta. Japanin metsäkonemarkkina ja metsäteollisuus kehittyvät ja näkymät ovat suopeat tällä hetkellä. Ponsse-tuotteita on edustanut Japanissa jo 10-vuoden ajan paikallinen jälleenmyyjä, Shingu Shoko. Japanilaisittain tyypillinen metsäkone eroaa selkeästi meikäläisestä konekannasta. Merkittävä osa hakkuista tehdään tela-alustaisilla, yleensä kaivinkonepohjaisilla koneilla, joihin on asennettu samanlainen hakkuupää kuin suomalaisessa harvestereissa. Korjuukohteet ovat yleensä pieniä ja ahtaita, joten peruskoneet ovat maltillisen kokoisia. Tyypillinen yhdistelmä on 14-16 tonnin alustakone varustettuna Ponsse H6 -harvesteripäällä. Japanista löytyy toki myös CTL harvestereita ja ajokoneita, joiden kokoluokka on perinteisesti ollut meikäläistä harvennuskoneiden kokoluokkaa (Beaver ja Gazelle), mutta kehityssuunta on suurempiin koneisiin päin. - Tavaralajimenetelmän jalansija vahvistuu Japanissakin jatkuvasti istutusmetsien yleistyessä. Tuotteemme ovat juuri passeleita Japanin markkinoille,

Annual Forest Expo on Japanin vuoden päätapahtuma ja Ponssen osastolla oli hyvä meininki - mukana oli vahva edustus Suomestakin.

Shingu Shokon omistajat Eijiro ja Keitaro Sakaguchi tervehtimässä asiakkaita yhdessä Ponssen Juha Vidgrénin kanssa.

Ponsse Gazelle on kooltaan ja tehokkuudeltaan Japanin markkinoille hyvin soveltuva kuormatraktori.

Japanin metsäkonemarkkina ja metsäteollisuus kehittyvät ja näkymät ovat suopeat tällä hetkellä, mikä näkyi messujen hengessä.

Japanin maa- ja metsätalousministeriön johtaja Mr. Koji Makimoto ja Juha Vidgrén vaihtamassa ajatuksia koneellisesta puunkorjuusta.

Simulaattori oli erittäin suosittu väline messuyleisön keskuudessa ja Ponssen pitkälle kehitteyt VR360-koulutusympäristöt saivat kehuja.

lausuu Risto Kääriäinen, Ponssen Japanin markkinasta vastaava aluejohtaja. Messuilla Ponsse esitteli FinnMetkossa näyttävästi lanseerattuja tuoteuutuuksia, kuten Bison,

Cobra ja Ponsse Manager. Myös koulutusympäristöt olivat mukana simulaattorien ja VR360-teknologian osalta. Japanin hakkuumäärät ovat noin 20 miljoonaa kuutiota vuo-

sittain. Annual Forest Expo järjestettiin Japanissa Akirunon kaupungissa, Tokion läheisyydessä 18.-19. marraskuuta 2018. Kyseinen tapahtuma on Japanin metsäalan päätapahtuma, joka

järjestetään vuosittain paikallisen puunkasvatusjuhlan, treegrowing ceremonyn yhteydessä. Tänä vuonna tapahtuma keräsi ennätysyleisön 28000:lla kävijällä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KAHMARIT

VILPPULA

KUOPIO

LAPPEENRANTA

020 755 1240 Teollisuustie 5

020 755 1243 Saaristokatu 5

020 755 1245 Toikansuontie 7

Avoinna arkisin klo 7.30-16.30 • www.koneosapalvelu.fi • info@koneosapalvelu.fi Puheluhinnat 0207-alkuisiin numeroihin kiinteästä verkosta ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 101

Yli 30 vuoden kokemuksella.

AIDOT AMMATTILEHDET by ammattilehti.fi

32. METSÄALAN

by ammattilehti.fi

METSÄALAN AMMATTILEHTI

vuosik

erta

1986-2017

KONEURAKOINTI KULJETUS TEOLLISUUS 30 v. JUHLALEHTI 1986 - 2016

N:o 4/2017

Maarakennus- ja kaivosalan ammattilehti 2/2017

by ammattilehti.fi

260

Maarakennusja kaivosalan järkälemäinen lukupaketti

172

Hydrauliikan uudet tuulet

Asiaa pehmeiden maiden korjuusta

Puunajossa hyvä vauhti päällä

KÄRKIOHJAUS HARVESTEREILLE

sivua!

Paljon asiaa pneumatiikasta Kone- ja laitevalmistus hyvässä vauhdissa

Ammattilehti koeajaa kalustoa

John Deere tunnetaan uraauurtavista innovaatioista. Älykäs puominohjaus on jo mullistanut John Deere -kuormatraktoreiden käytön ja vie nyt myös harvestereiden käytön aivan uudelle tasolle. Puomin kärkiohjaus on saatavana 1270G-harvesterin CH7-puomiin.

SYKSY 2017

HYDRAULIIKAN, PNEUMATIIKAN ja VOITELUN AMMATTILEHTI

sivua!

AMMATTILEHTI

32 vsk.

Runsaasti kivenkovaa kuljetusasiaa

JohnDeere.fi

Lue alan uutiset joka päivä ammattilehti.fi

Kuljetus- ja konealan uutiset joka päivä:

ammattilehti.fi

www.kivirock.fi

Paljon mielenkiintoista koneasiaa

Alan uutiset joka päivä: www.kivirock.fi

KIVIROCK 2/2017

1

Maarakennus- ja kaivosalan uutiset joka päivä:

kivirock.fi

Vermeer pienkuormaajat soveltuvat monenlaiseen hyötykäyttöön. Kuvassa puutavarakouralla varustettu CTX100 kuormain (40 hv moottorilla) syöttää arboristin kaatamia pihapuita Vermeer hakkuriin.

Alan uutiset joka päivä - www.fluidfinland.fi

Hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan uutiset joka päivä:

fluidfinland.fi

Tela-alustainen Vermeer S925TX pienkuormain (25 hv tai 35 hv moottorilla) on tehokas peli myös lumitöihin.

Vermeer pienkuormaajat valloittavat Eurooppaa - myynti lähtenyt hyvin matkaan Suomessakin

E

tsitkö voimaa, monipuolisuutta ja luotettavuutta? Älä etsi enää. Vermeer pienkuormaajissa on se mitä tarvitaan kovimpia haasteita varten. Tehokkaalla nostokapasiteetilla ja vaunu-tyyppisellä ohjausasemalla, Vermeer pienkuor-

maajat on suunniteltu tuottavuutta ja mukavuutta varten. Vakiovarusteena tela-alustaisissa maastokykyissä koneissa on mm. kaksois-hydraulijärjestelmä. Suomessa tunnetaan jo laajasti Vermeer kantojyrsimet, hakkurit, murskaimet ja suuntaporat. - Nyt on alkanut myös Ver-

meerin pienkuormaajien kysyntä kasvamaan, eikä suotta. Several on jo toimittanut koneita mm. rakennusteollisuuden ja arboristien käyttöön, sanoo maahantuoja Several Oy:n Henrik Hedberg.

Vermeer pienkuormaajien edut:

• Ergonominen työasento

• Nopeasti ohjaksille ja pois • Omaa luokkaansa oleva näkyvyys kaikkiin suuntiin (vertaa ohjainkopissa istumiseen) • Laaja valikoima lisälaitteita • Kääntyy paikallaan • Mahtuu ahtaisiin tiloihin • Kaatokuorma jopa 1341 kg - Tehokkaan moottorin ansiosta myös talvella tämä pieni tehopakkaus on omiaan poistamaan

lumet joko lingolla tai kauhalla. Ja yli 1000 kilon nostokapasiteetin ansiosta myös suuretkin puun rungot on nostettavissa puukouralla, kertoo Hedberg. Lisätietoja Vermeer pienkuormaajista ja muista tuotteista löydät www.several.fi


102 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Harvennusten 6-pyöräinen tehokone

Nisula N5 -harvennushakkuu koneesta on tuotu markkinoille 6-pyöräinen versio, mikä tarjoaa mielenkiintoisen vaihtoehdon kustannustehokkaaseen urakointiin harvennuksilla.

N

isula Forestin N5 -harvennushakkuukone mallisto on laajentunut. Nyt saatavilla on myös 6-pyöräinen versio, joka on ylivoimainen ykkönen olosuhteissa, joissa metsämaan kantavuus on rajallinen.

Nisula N5 harvennushakkuukoneiden ominaisuudet ovat suunniteltu harvennushakkuiden ehdoilla ilman kompromisseja. - N5 ei ole yleiskone vaan puhdasverinen harvennuskone ensi- ja kakkosharvennuksille. Se on toteutettu mahdollisimman luotettavilla ja yksinkertaisilla ratkaisuilla, jolla saavutetaan korkea toimintavarmuus. Harvennuksilla tulos tehdään hyvällä tuottavuudella yhdistettynä minimoituihin kustannuksiin. Liiallisia investointeja harvennuksille ei yksinkertaisesti kannata tehdä ja tuotoksen maksimoinnin lisäksi on hyvä keskittyä kulujen hallintaan - tak-

Urjala 11.12.2018

10 m ulottuvuuden joten koneella pystyy tekemään isoa uraväliä, mistä ajokoneen on helppo korjata puut. Ja kun ulottuvan nosturin päässä on kevyt 640 kiloinen Nisula 500H -koura niin kohteen voi todellakin tehdä harvennuksen ehdoilla - kustannustehokkaasti, ilmoittaa Mattsson.

Vaihtoehto isojen koneiden rinnalle

Hydrostaattis-mekaaninen voimansiirto lukollisilla akseleilla takaa tasaisen ja varman kulun vaikeissakin maastoissa. Maksimi nopeus siirtoajossa on 40 km/h.

soihin ei oikein voi vaikuttaa mutta kuluihin voi. Mielestämme viivan alle jäävät eurot ratkaisevat. Jos järkevällä konevalinnalla säästää kuluissa esimerkiksi 10 euroa tunti niin aika paljon pitää tehdä harvennuksilta liikevaihtoa että erotuksen

Nisula Forest Oy:n Kalle Mattsson (vas.) ja Ali Nisula ovat tyytyväisiä; 6-pyöräisen N5 -harvesterin myynti on lähtenyt hyvin matkaan.

hakkaa kiinni kalliimmalla koneella, sanoo Nisula Forest Oy:n Kalle Mattsson.

Kevyt tehokone

Uusi 6-pyöräinen versio N5 -harvennushakkuu koneesta ensiesiteltiin FinnMetko 2018 näyttelyssä ja työnäytöksissä siihen pääsi tutustumaan joulukuussa Urjalassa ja Sonkajärvellä. Lisää näytöksiä on luvassa talvella ja keväällä 2019. - 6-pyöräinen N5 on pehmeillä turvemailla kantavuudessa omassa luokassaan, sillä se painaa telojen ja ketjujen kanssa vain 16 500 kiloa ja ilman niitä 14 850 kiloa. Pintapaineet ovat todella pienet jos niitä vertaa isoihin 25 tonnin painoisiin koneisiin, mitkä painivat hinnaltaan aivan eri sarjassa. Metsän-

omistajat haluavat muutenkin nähdä harvennuksilla fyysisesti pienempiä koneita, joilla työ sujuu tehokkaasti ja jälkiä jää mahdollisimman vähän. Silti kompaktikokoisen N5:n jatkeeton Nisula P99 nosturi tai jatkeellinen P99T malli tarjoavat

Nisula N5 -harvennuskoneen edut ovat huomanneet myös isommilla koneilla urakoivat metsäkoneyritykset: - Varsinkin uusi 6-pyöräinen versio on herättänyt huomiota ja niitä onkin jo myyty täydentämään isojen metsäkoneiden valikoimaa. Harvennusten erikoiskoneelle on paikkansa ammattimaisessa urakoinnissa ja sillä pystytään myös tasaamaan kausivaihteluita. N5 on yksi työkalu lisää isoilla koneilla urakoivien yritysten pakkiin, toteaa Mattsson. Uuden 6-pyöräisen N5 harvennuskoneen myynti on lähte-

Urjalassa metsäurakoinnin ammattilaiset keskustelivat uuden 6-pyöräisen koneen eduista harvennuksilla - samalla juotiin joulukahvit.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 103

Nisula N5 -harvennuskoneen edut ovat huomanneet myös isommilla koneilla urakoivat metsäkoneyritykset.

- Kevyt, vain 640 kiloinen Nisula 500H -koura on järkevän kokoinen harvennuksille, sanoo Tapani Mitronen.

Uusi 6-pyöräinen N5 on toteutettu yksinkertaisella, mutta toimivalla ratkaisulla. Koneen lisäpyörien sylinterit pitävät koneen pituussuuntaisen painojakauman ajon aikana aina optimina ja työskenneltäessä sylinterit lukittuvat maaston mukaan. Tämä patentoitu ratkaisu pitää myös telat aina sopivassa kireydessä.

Uusi 6-pyöräinen malli on mitä parhain valinta pehmeille maille sekä rinteisiin. Koneen tukevuus on erinomainen kaikissa olosuhteissa.

nyt hyvin käyntiin. - Tilauskanta on vahva mutta silti koneita saa melko hyvillä toimitusajoilla. Suomen lisäksi uutuusmallia on myyty jo useisiin Keski-Euroopan maihin, Baltiaan ja Valko-Venäjälle, luettelee Mattsson.

Uutta kourapuolelle

Nisula Forestin tuotekehitys-

työ on jatkuvaa ja mielenkiintoisia uutuuksia on luvassa mm. harvesteripäihin, joiden valmistusmäärät ovat tasaisessa kasvussa: - Uuden järeän Nisula 755X -kouran tuotanto alkaa 2019 puolivälissä, Se on tarkoitettu kaivukoneisiin ja järeimpiin pyöräharvestereihin, kertoo Mattsson.

Sonkajärvi 13.12.2018 Sonkajärven työnäytökseen saapui todella runsaasti urakoitsijoita ja metsänomistajia tutustumaan kustannustehokkaaseen harvennuskoneeseen, minkä työnjälki on erinomaista.

Erittäin hiljainen ohjaamo takaa työssä viihtymisen ja jaksamisen. Isot lasipinnat antavat erinomaisen näkyvyyden työskentelyalueelle, ylös puiden latvoihin sekä alas koneen viereen. Harvesterin ohjausjärjestelmä NCU3X on varustettu isolla 12,1” kosketusnäytöllä. X-malli pitää sisällään arvo- ja jakauma-apteerauksen sekä tiedonsiirtovalmiuden.

Nisula P99 on uusi 10 metrin liikeeratakuormain ilman hydraulista jatketta, mikä säästää painoa noin 150 kg jatkeelliseen verrattuna. Nosturin nostovoima suhteessa kuormaimen painoon on erinomainen ja voimaa on riittävästi koko liikealueella. Tämä takaa sujuvan hakkuutyön harvennuskohteilla.


104 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

LOGSET KUORMATRAKTORIT Parempi tuottavuus. Alhaisempi polttoaineenkulutus.

NYT LISÄVARUSTEENA SMOOTH RIDE -OHJAAMOJOUSITUS!

Logset Oy Hännisentie 2 66530 Koivulahti Puh. 010 286 3200

Myynti Erno Mäntynen 040 849 3115 erno.mantynen@logset.fi

Päivitä harvesterisi tuottavuus uudelle tasolle!

www.logset.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 105

Cat B35

Satasen peruspuhelin työkäyttöön

M

atkapuhelinmarkkinoilla ei 100 euron hinta- luokassa ole tarjonnan puutetta. Kosketusnäytöllisten puhelimien vyöryn seasta nousi esiin perinteinen Cat B35 näppäinpuhelin, jolle valmistaja lupaa korkeaa kestävyyttä ja nykymittapuun mukaan varsin pitkät valmius- ja puheajat.

Perinteisillä kuminäppäimillä ja pienikokoisella 2.4 tuuman QVGA -värinäytöllä sekä 2 megapikselin takakameralla varustettu Cat B35 näppäinpuhelin vaikuttaa ominaisuuksiltaan perin vaatimattomalle, kun sitä verrataan samaan hintaluokkaan asettuviin kosketusnäytöllisiin puhelimiin. Valmistaja luokitteleekin Cat B35:n peruspuhelimeksi mille on maailmalla edelleen vahva kysyntä. Perinteisten näppäinten käyttö on vanhan lihasmuistin ansiosta melko sujuvaa. Tosin jälkikasvut eivät olleet lainkaan samalla aaltopituudella puhelimen helppokäyttöisyydestä. Tekstin tuottaminen nähdään vaivalloiseksi ja näyttö koetaan turhan pieneksi ja kuvan laadussa olisi parannettavaa, eikä tiettyjen some-sukupolven edustajille jokapäiväisten sovellusten puuttuminen aiheuta hurraa huutoja. Toisaalta edellä mainitut puutteet ovat myös Cat B35:n vahvuuksia, ainakin jos puhelin on työkäytössä ja asiaa tarkastellaan työnantajan vinkkelistä. Eipähän kallista työaikaa tuhraannu somen pyörteisiin.

Lisenssillä

Cat puhelimet valmistetaan Caterpillarin myöntämän lisenssin turvin Taiwanissa englantilaisen Bullit Groupin toimesta. Bullit vastaa myös Land Rover Explore -puhelinten valmistuksesta. Bullitin mukaan uusi Cat B35 -mobiilipuhelin on kestävä ja erityisen pitkäkestoisella

TESTAA

kaa puheajan kestoa ei tällä kertaa mitattu. Äärimmäisestä lämpötilasta kävi reilun vuorokauden mittainen pakastus - 17 asteessa. Kova pakkanen söi lähes puolet puhelimen akun kapasiteetista ja näytössä oli viesti liian kylmästä käyttölämpötilasta, mutta parin minuutin lämmittelyn jälkeen luuri toimi taas entiseen tapaan ja hieman myöhemmin akun kapasiteetti nousi puolivälistä pykälän verran korkeammaksi.

Työkäyttöön

Cat -puhelinmalliston uusin tulokas sopii erinomaisesti henkilöille, jotka tarvitsevat luotettavan ja hyvällä akun kestolla varustetun peruspuhelimen ja yrityksille, jotka haluavat antaa työntekijöilleen kohtuuhintaisen ja kovaa käyttöä kestävän puhelimen päivittäiseen käyttöön.

Kahdella korttipaikalla varustettu, MIL Spec 810G ja IP68 -luokiteltu Cat B35 puhelin istuu muotoilunsa puolesta hyvin käteen. Akku on asennettu kiinteästi puhelimen sisään.

akulla varustettu ammattikäyttöön sopiva puhelin. Käyttöjärjestelmän pyörittämisestä vastaava suoritin on kaksiytiminen 1.3GHz. Puhelimen muistia (4GB ROM ja 512 RAM) voi tarvittaessa laajentaa muistikortilla. Äärimmäisissä

lämpötiloissa toimivan, IP68 -sertifioidun uutuuden kerrotaan olevan vesitiivis 1,2 metrin syvyydessä jopa 35 minuutin ajan ja kestävän toistuvia pudotuksia 1,8 metrin korkeudesta betoniin. Kiinteästi puhelimen sisään asennetun akun kapasiteetiksi

Cat B35:n käyttöjärjestelmänä on edullisiin peruspuhelimiin kehitetty ja KaiOS 2.5, jossa sovellukset perustuvat laajasti verkkosivutekniikoille, kuten HTML5:lle, CSS:lle ja Java Scriptille. Puhelin toimii 4GLTE -verkoissa ja se tukee VoLTE -puheluita, eli korkealaatuisia laajakaistapuheluita, sekä VoWiFi-äänipuhelutekniikkaa. Puhelimella voi käyttää sähköpostia, sosiaalisen median sovelluksia, karttoja sekä Google Assistant -toimintoa. Valitettavasti tuiki hyödyllistä Whatsupp -sovellusta ei ole toistaiseksi KaiOS sovelluksena tarjolla Cat B35:een. Cat-malliston uusin tulokas sopii erinomaisesti henkilöille, jotka tarvitsevat luotettavan ja hyvällä akun kestolla varustetun peruspuhelimen ja yrityksille, jotka haluavat antaa työntekijöilleen kohtuuhintaisen ja kovaa käyttöä kestävän puhelimen päivittäiseen käyttöön. Cat B35 4G -puhelimen suositushinta on tällä hetkellä 109 euroa. Suomessa puhelinta myyvät Gigantti, Verkkokauppa.com ja Veikon Kone myymälät sekä DNA, Elisa ja Telia operaattorit.

ilmoitetaan 2300 mAh, mikä antaa 12 tuntia puheaikaa ja parhaimmillaan jopa 30 päivän valmiusajan. Kokeilussa puhelimen valmiusajaksi saatiin 4G verkossa ja wifi päällä kiitettävät 17 päivää, jolloin akun varaustilan ilmaisin näytti tyhjää. Tark-

Investointi huolettomaan tulevaisuuteen

• CE-hyväksytyt ovet • palo-ovet • 50 ja 60 mm eristevahvuudet www.arilahtiky.fi

WWW.FINDOOR.FI • 0400 384 939


METSÄALAN AMMATTILEHTI

106 KONEURAKOINTI

Komatsu Forestin MaxiFleet on ainutlaatuinen verkkopohjainen konekalustonhallintajärjestelmä metsäkoneille.

Komatsu Forestin Jari Tyrväinen:

Innostus MaxiFleetin hyödyntämiseen yllätti - kiinnostukseen on monia hyviä syitä

Meidän järjestelmässä kaikki tieto on pilvessä, helposti saavutettavissa missä tahansa ja millä tahansa laitteella, jossa on internetselain. MaxiFleetin hyödyt ja teknologia hallitaan, koska edellä mainitut perusratkaisut ovat olleet olemassa jo vuosia, heti ensimmäisestä versiosta alkaen. Se tarkoittaa myös, että Komatsu Forest voi sujuvasti jatkaa palvelun kehittämistä ja uusien ominaisuuksien käyttöönottoa, kertoo Komatsu Forest Oy:n jälkimarkkinointipäällikkö Jari Tyrväinen.

MaxiFleetin kokoama tieto palautuu koneyrittäjälle hyötykäyttöä ajatellen helposti jäsennettävässä ja havainnollisessa muodossa. Eniten tässä yhteydessä on puhuttu yrityksen johtamiseen ja kehittämiseen soveltuvasta tiedosta.

- Tämä tuntuu kiinnostavan jokaista koneyrittäjää, jolle MaxiFleetiä olen ollut esittelemässä. Se, onko yrittäjällä yksi vai kymmenen konetta, on vähemmän oleellista. Hyötyä kertyy per koneyksikkö. On luonnollista, että isompien yritysten omistajat etsivät luotettavaa tietoa toiminnan ohjaamiseen ja ajan säästämiseen kaikilla tasoilla, eikä vähiten johtamisessa, toteaa Tyrväinen. Pienissä yrityksissä päästään nopeasti asian ytimeen: mitä metsässä todella tapahtuu, missä aika kuluu ja kuinka asiat korjataan paremmalle tolalle. - Kuten moneen kertaan on todettu, MaxiFleet-palvelun tuottama tieto tarjoaa valtavan resurssin yrityksen kehittämiseen, siinä on nyt myös uusia mielenkiintoisia ominaisuuksia kuljettajan työsuorituksen tukemiseen, esimerkiksi hakkuukoneen paikkatietoon yhdistettyjen tuotantotietojen avulla voidaan laatia perässä tulevalle kuorma-

tai vertailla? - Tässä nähdään metsätiedon standardisoinnin edut: MaxiFleet voi käsitellä myös muunmerkkisiltä koneilta tulevan tiedon, kunhan se on StanForD 2010:n mukainen, Tyrväinen ilmoittaa.

Tarkkaa tietoa ja toimenpiteitä

- MaxiFleet-palvelun tuottama tieto tarjoaa valtavan resurssin metsäkoneyrityksen kehittämiseen, sanoo Komatsu Forest Oy:n jälkimarkkinointipäällikkö Jari Tyrväinen.

koneelle tuottavampia suoritusvaihtoehtoja, opastaa Tyrväinen. Yhä useammin Tyrväinen on

joutunut vastaamaan kysymykseen koskien yrityksen muun merkkisiä koneita; kuinka niistä saatavaa tietoa voidaan käyttää

MaxiFleet voi antaa oikean ja riittävän tarkan tiedon tuotannon kehittämiseen. Kun tuotantoyksikkönä on metsässä työtään tekevä kone ja sen miehistö, kehittymiseen tarvitaan yhteinen kiinnostus siihen, mitä siellä todella tapahtuu. Analyyttinen tieto taustamuuttujineen kerääntyy millisekunti kerrallaan, sitä tarkastellaan viikkojen, kuukausien tai vuosien jaksoina. Vain tällainen informaatio on käyttökelpoista kehittämispäätöksiä tehtäessä. Se on saatavissa MaxiFleet-palvelusta.

- Kun ollaan ratkaisemassa MaxiFleet -palvelun hankkimista, yritän muistuttaa aina, että sen on yrittäjälle satsaus, joka kannattaa tehdä perehtyen perusteellisesti kaikkeen, mistä tietää olevan hyötyä omassa toiminnassa; poimia käyttöön sitä tukevat palvelun osiot, toteaa Tyrväinen. Käyttöliittymä antaa jokaiselle yrittäjälle vapauden räätälöidä itselleen tulevan tiedon. Vaikka palvelu ulottuu koko organisaatioon, koneisiin saakka, lisätehtäviä se ei metsäpäässä aiheuta. - Uusi iso asia se yrityksessä kuitenkin on, siksi koulutus, motivointi ja perehdyttäminen on tehtävä huolellisesti. Komatsu-organisaatiolla on vuosien kokemus MaxiFleetin jalkauttamisesta koneyrityksiin monenlaisissa ympäristöissä. Komatsu Forest Oy tukeekin parhaillaan monia koneyrittäjiä Suomessa ja Baltiassa MaxiFleet-palvelun käytössä. Asiakkaan mukana olemme niin kauan, että rutiinit saadaan rullaamaan, ja palvelusta on tullut osa koneyrittäjän ja miehistöjen arkea, lupaa Tyrväinen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 107 €

MaxiFleet sai hiljattain aikaisempaa loogisemman ja ystävällisemmän käyttöliittymän. Riippumatta siitä mistä laitteesta MaxiFleetiin kirjaudutaan, vastassa on nyt helpompi ja nopeampi reitti sinne missä tapahtuu. Koneiden yleisnäkymästä selviää heti eri työmailla olevien koneiden tilanne ja työkohde. Sieltä päästään yhdellä klikkauksella valitun koneen yksityiskohtaisiin tietoihin: tarkkaan sijaintiin ja teknisiin avaintietoihin.

MaxiFleet

K

omatsu Forestin MaxiFleet on ainutlaatuinen verkkopohjainen konekaluston- hallintajärjestelmä metsäkoneille. Yhdistämällä edistyksellisen verkko- ja mobiiliteknologian viiden vuosikymmenen metsäosaamiseen MaxiFleet on todellinen tuotantotehokkuuden seuraava askel.

MaxiFleet mahdollistaa kaikkien koneiden paikantamisen, yksittäisten koneiden tilan tarkistamisen, tuotos- ja konetietojen valvonnan, koko konekannan koordinoinnin/optimoinnin ja ennalta ehkäisevät huoltotoimenpiteet. Se näyttää täydelliset yhteenvetotiedot älypuhelimessa, tabletissa tai toimistosi tietokoneella. MaxiFleet voidaan kiteyttää näillä tehokkailla toiminnoilla:

Koneiden täydellinen hallinta

MaxiFleetillä näet aina, missä metsäkoneesi ovat. Tämän jatkuvan yleiskatsauksen ja valvonnan ansiosta voit suunnitella ja optimoida nopeasti ja tehokkaasti kapasiteetin ja resurssit sekä minimoida tehokkaasti luvattoman käytön ja varkauksien riskit. Koko kaluston 24/7-valvonta tuo myös mielenrauhan ja parantaa koneenkuljettajien henkilöturvallisuutta.

Täydellinen tiedonhallinta

MaxiFleetillä voit hakea kaikenlaiset tiedot metsäkoneistasi reaaliajassa Internetin kautta - milloin ja missä tahansa. Sinulla on aina pääsy tärkeiden tunnuslukujen 3 kuukauden jaksoissa tehtäviin yhteenvetoihin. Tämä helpottaa konekannan seurantaa ja auttaa havaitsemaan, jos jokin kone poikkeaa muista. Järjestelmä tarjoaa tehokkaat työkalut eri koneiden, mallien, hakkuulaitteiden jne. yksityiskohtaisten tietojen analysointiin ja vertailuun. Näiden tietojen avulla on mahdollista luoda optimaalinen koneresurssien ”tiimi” jokaista työkomennusta varten.

Täydelliset konetiedot

MaxiFleet tarjoaa myös jatkuvan yleiskuvan ja pääsyn reaaliajassa kaikkiin metsäkoneiden ohjaus- ja tietojärjestel-

män, MaxiXplorerin, luomiin konetietoihin. Matkapuhelimeen Internetin kautta tai sähköpostilla tulevat varoitukset ja hälytykset mahdollistavat ennakoivien huoltojen toteutuksen ja estävät näin laajat korjaustyöt ja kalliit seisokit. Sinulla on täysi pääsy kaikkiin arvoihin ja historiatietoihin ajalta, jonka kone on ollut yhdistettynä MaxiFleet-järjestelmään. Tämä faktoihin perustuvien konetietojen visualisointitapa tarjoaa selkeän vastauksen sille, käytetäänkö kaikkia koneita optimaalisella tavalla.

Systemaattiset edut

Komatsu Forestin ohjaus- ja tietojärjestelmä MaxiXplorer on avain MaxiFleetin kaikkiin etuihin. Periaatteessa voit hakea ja käsitellä haluamiasi tietoja MaxiXplorerin laajasta tietomäärästä muutamalla MaxiFleetin painikkeen painalluksella: Näytölle saadaan kaikki koneen KPI-luvut, konetunnus, sijainti, konetunnit, tuottavuuden KPI-luvut, käytettävyys, polttoaineenkulutus, hälytykset, varoitukset, korjaukset jne. Ne kaikki on värikoodattu havaitsemisen ja vertailun helpottamiseksi ja tiedot voidaan viedä PDF- tai XML-tiedostoon. Tehokas raporttitoiminto valitsee ja analysoi koneiden halutut tiedot käden käänteessä. Tietoja voidaan myös suodattaa ja valita halutulla tavalla - mukaan lukien alku- ja loppupäivä - ja luoda niistä erilaisia raportteja. Haluttaessa on luonnollisesti mahdollista päästä kaikkiin alkuperäisiin tuotostiedostoihin: Valitse vain päivämääräalue ja lataa tiedostot. Kaiken tämän lisäksi on mahdollista luoda käyttöoikeustasot eri käyttäjille ja rooleille. Siksi MaxiFleetiä voidaan käyttää koko organisaatiossa kuljettajasta ja mekaanikosta yrityksen yleisemmälle tasolle.

Verkkopohjainen käyttö

Koska MaxiFleet-järjestelmä on verkkopohjainen, se on aina päivitetty ja käytettävissä Internetiin-yhdistetyssä tietokoneessa, tabletissa tai älypuhelimessa. Käyttöliittymä mukautuu automaattisesti käytettävän laitteen mukaan. Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana ja MaxiFleetin koko teho on käytössäsi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

108 KONEURAKOINTI

Työkone lämpimäksi matkapuhelimella

E

distyksellinen Webasto ThermoConnect moottori- lämmittimen etäohjausjärjestelmätuo erillisestä kauko-ohjaimesta tutut ohjaustoiminnot mobiililaitteen näytölle. Sovelluspohjainen palvelu näyttää samalla akun jännitteen ja paljastaa ajoneuvon tai työkoneen sijainnin. Lisäpalveluna ohjelmaan voidaan liittää myös ajopäiväkirja ja ilmalämmittimen tai vaikkapa Hydra Liner hydrauliikkaöljyn esilämmittimen ohjaus.

SIM-kortin sisältävä Webasto ThermoConnect lisälaite on asennettavissa lähes kaikkiin tehdas ja jälkiasenteisiin Webasto -vesilämmittimiin 12/24V järjestelmissä. Lämmittimen ohjaaminen ja ajastaminen tapahtuu applikaation kautta, mikä muuttaa älypuhelimen reaaliaikaiseksi lämmittimen kaukosäätimeksi. Kiinteällä vuosimaksulla tarjottava palvelu toimii lähes kaikissa Euroopan maissa samalla hinnalla ja mahdollistaa teoriassa jopa sadan puhelimen liittämisen yhteen lämmittimeen. Näin kone on käyttäjästä riippumatta aina valmiiksi lämmitettynä työmaalla. - Jokainen käyttäjä voi ohjelmoida Webasto -lämmittimen omien käyttötarpeidensa mukaan. Kahden tai useamman käyttäjän ryhmissä yksi on nimetty pääkäyttäjäksi, joka hyväksyy ja vahvistaa muiden toivomat muutokset. Sovellus näyttää reaaliaikaisena ajoneuvon sisälämpötilan ja akun jännitteen. Ominaisuuden avulla vältytään turhilta lämmityskerroilta sekä säästetään akkua ja polttoainetta, sanoo Webastoa maahantuovan KAHA Oy:n tuotepäällikkö Juuso Pahlstén.

Myös lisälaitteille

Webasto ThermoConnectissa on myös vapaita portteja, mikä mahdollistaa lisälaitteitteiden, kuten esimerkiksi hydrauliikkaöljyn lämmityskierukan tai erillisen Webasto -ilmalämmittimen päälle-/pois -kytkennän sovelluksen kautta. - Uusi palvelumme antaa mahdollisuuden töiden aloittamisen esilämmitetyllä, parhaassa tapauksessa jopa täysin toimintavalmiilla ajoneuvolla tai työkoneella. Esilämmitys säästää sekä aikaa että konetta; tehostuneesta työskentelystä puhumattakaan, Pahlstén huomauttaa.

- Webasto ThermoConnectin käyttö maksaa tällä hetkellä alta 35 euroa vuodessa. Yksi maksu, ja vaikka kymmenen käyttäjää, mikä on reilusti edullisempaa kuin usean, pitkälti toista sataa maksavan perinteisen kaukosäätimen kustannus. Lisähinnasta tarjottava ajopäiväkirja puolestaan kustantaa noin 175 euroa vuodessa. Kaikki lisäpalvelut ovat yrittäjäystävällisesti hinnoiteltuja, sanoo KAHA Oy:n tuotepäällikkö Juuso Pahlstén.

hyväksyä pyyntö. Datayhteys avaa täysin uusia ja lämmittimissä ennennäkemättömiä mahdollisuuksia, kuten esimerkiksi laitteen diagnostiikkaraportin lähetyksen, mikä saattaa tietyissä tilanteissa nopeuttaa huollon työskentelyä. Webasto lisälämmittimet ja

Webasto ThermoConnect -ohjainyksiköt ovat saatavilla valtuutetuilta Webasto jälleenmyyjiltä kautta Suomen. Ilmainen Webasto Thermo Connect sovellus on tarjolla Android- ja Apple -käyttöjärjestelmiin ja applikaatio on ladattavissa App Storesta ja Google Playsta.

Kaikkia sovelluksen tarjoamia toimintoja voidaan ohjata myös tietokoneen työpöytäsovelluksesta. Paikannuspalvelu näyttää työkoneen tai ajoneuvon sijainnin reaaliajassa.

Monikäyttöinen

Webasto ThermoConnect sisältää myös reaaliaikaisesti ajoneuvon sijainnin näyttävän paikannuspalvelun. Pahlsténin mukaan paikannusta voidaan hyödyntää monilla eri tavoilla, esimerkiksi silloin kun käyttäjä ei itse muista tai tiedä, missä auto tai työkone on sijaitsee, mutta myös varkaus- ja väärinkäyttötilanteissa: - Webasto ThermoConnect on alunperin Suomessa Oululaisen Embelin Oy:n kehittämä Remuc -palvelu, joka syntyi tarpeesta. Sittemmin Webaston omistukseen siirtyneen palvelun sisältöä ja toimintoja lisätään asiakasläh-

töisesti, tarpeen mukaan. Yksi kysytyimmistä palveluista on mahdollisuus sähköisen ajopäiväkirjan tuomisesta sovelluksen yhteyteen. Ilokseni voin kertoa että ajopäiväkirja on nyt valmiina ja se on pienestä lisämaksusta tarjolla sovelluksen yhteyteen.

Kustannustehokas

Pahlstén kertoo etäohjauksen tuovan konkreettisia ja rahanarvoisia etuja myös laitteiden huoltopuolelle. - Jokaisessa laitteessa on oma QR-koodi, joka mahdollistaa laitteen toimintojen hallinnan vaikkapa nyt matkapuhelimella, tosin pääkäyttäjän tulee ensin

Ilmaisella ThermoConnect-sovelluksella pystyt tarkkailemaan myös esimerkiksi auton sisälämpötilaa sekä akun jännitettä. Jos akku näyttää olevan jo valmiiksi ihan lopussa, ei lämmitystä kannata välttämättä aloittaa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


110 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Sampo saapui isompien koneiden kentälle - uusi vaihtoehto otettu hyvin vastaan

Uusi kiinteäohjaamoinen 12 tonninen Sampo Rosenlew FR48 kuormatraktori on saanut hyvän vastaanoton urakoitsijoiden keskuudessa. Moottorina on Agco Powerin 4-sylinterinen 124/127 kW malli. Uutuuskonetta esiteltiin loppuvuodesta myös työnäytöksissä Ulvilassa ja Kontiolahdella.

H

arvennushakkuiden erikoiskoneita yli kaksi vuosikymmen- tä valmistanut Sampo Rosenlew lanseerasi viime syksynä FinnMetko 2018 -näyttelyssä koneet myös järeämpään urakointiin. FinnMetkossa esiteltiin kolme täysin uutta metsäkonemallia eli Sampo Rosenlew FR48 ja FR68 kuormatraktorit pari vuotta sit-

ten esitellyn FR28 koneen rinnalle sekä uusi yleisharvesteri Sampo Rosenlew HR86, mikä tulee täydentämään valikoimaa menestyneen HR46X harvennuskoneen rinnalla. - Uudet isommat mallit on otettu vastaan suurella mielenkiinnolla, sillä ne tuovat asiakkaille uuden kustannustehokkaan vaihtoehdon hieman erilaisella konseptilla. Harvennuskoneemme ovat hyvässä maineessa

ja niitä pidetään toimintavarmoina ja rakenteeltaan selkeinä, kaikin puolin tehokkaina koneina joiden yksi valtti on keveys pehmeille maille mentäessä. Metsäkoneurakoitsijat myös kokevat Sampon riittävän kokoiseksi toimijaksi johon luotetaan tärkeitä investointeja pitkälle tulevaisuuteen mietittäessä, sanoo Ahti Sormunen Sampo Rosenlewin metsäkonemyynnistä yli 30 vuoden kokemuksellaan

alalta.

12 tonnisen FR48 kuormatraktorin myynti lähtenyt vauhdilla matkaan

Uusista konemalleista ensimmäisenä myyntiin ja sarjatuotantoon on otettu FR48 kuormatraktori, minkä asiakastoimitukset alkoivat loppuvuodesta 2018. - Uuden 12 tonnisen ajokoneen kauppa on lähtenyt käyntiin todella hyvin ja niitä on myyty

12 tonnisessa FR48:ssa käytetään pykälää isompia, tuplakeinulaakeroituja ja tasapainotettuja HD-telistöjä mitkä on tehty 14 tonniseen koneeseen. Kone painaa täysin työhön varusteltuna 4-pankolla ja 26.5 renkailla, ilman teloja ja ketjuja 17 060 kiloa joten se menee hyvin pehmeillä mailla.

loppuvuoden aikana merkittävä määrä. Markkinoilla on selvästi ollut kysyntää tämän kokoluokan koneelle ja Suomessa FR48 mallia onkin myyty hyvin ns. isojen koneiden taloille. Kotimaan lisäksi uutuuskonetta on lähdössä asiakkaille Ruotsiin, Saksaan, Kanadaan ja Puolaan. Sampo Rosenlewin Porin tehdas toimii tehokkaasti ja tasaisesti rullaava sarjatuotanto mahdollistaa sen että Sampo metsäkoneita saa hyvillä toimitusajoilla vielä keväälle ja kesälle 2019. Tämä on mahdollista myös sen takia että Sampo Rosenlew tilasi rohkeasti ennakoiden komponentteja tuotantoon hyvissä ajoin - komponenttien toimitusajat ovat todella pitkiä nykyisessä markkinatilanteessa, ilmoittaa Sormunen. FR48:ssa käytetään paljon samoja komponentteja kuten hydrostaatit, työhydrauliikka, moottori, keskinivelet, kardaanit ym. kuin hyvin menestyneessä 10 tonnisessa FR28:ssa, mikä jo alunperin suunniteltiin niin että jatkossa markkinoille tuodaan sille isoveli. - Niinpä komponenttivalinnat hieman ylimitoitettiin mikä mahdollistaa niiden käyttämisen FR48:ssa, toteaa Sormunen. Isomman kokoluokan koneeseen on toki tehty myös paljon erilaisia rakenneratkaisuja. - Esimerkiksi runkoa on vahvistettu ja kuormatilan mitoituksia muutettu mahdollistamaan suuremmat kuormat. Ja erittäin tärkeä asia on 12 tonnisessa FR48 :ssa käytettävät pykälää isommat, tuplakeinulaakeroidut ja tasapainotetut HD-telistöt, mitkä on tehty 14 tonniseen koneeseen. Kuormatraktoreiden elinkaaressa yksi erittäin suuri kuluerä on juuri telistö, joten FR48:ssa on nyt tarjolla ainutlaatuista kestävyyttä ja luotettavuutta. Samaa telistöä tullaan käyttämään myös suurimmassa FR68 kuormatraktorissa ja HR86 harvesterissa, Sormunen kertoo. Järeästä kestävästä rakenteestaan huolimatta uuden HR48 kuormatraktorin omapaino on saatu pidettyä yllättävänkin alhaisena. - Kone painaa täysin työhön varusteltuna 4-pankolla ja 26.5 renkailla, ilman teloja ja ketjuja 17060 kiloa. Oikealla telavarustelulla kevyt FR48 onkin todella kova sana pehmeille maille, lupaa Sormunen. Nosturina FR48:ssa on kotimainen Mesera 83 tai 71. - Nyt myydyt koneet on varustettu järjestään 83-mallin nosturilla, mikä tarjoaa vahvaa voimaa ja 10 metrin ulottuman. Letkut ja sylinterit ovat suojassa puomin sisällä ja Y-linkki rakenteen ansiosta letkut menevät myös kääntäjälle siististi raken-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 111

PEHMEIDEN MAASTOJEN TELA

Sampo Rosenlew on valmistanut jo yli kaksi vuosikymmentä harvennusharvestereita ja nyt suositun HR46X:n rinnalle tuodaan myös järeisiin päätehakkuisiin sopiva HR86 -yleisharvesteri varustettuna mm. pyörivällä ja vakaavalla ohjaamolla.

Finnraiva Oy

teiden sisällä suojassa, sanoo Sormunen.

www.finnraiva.fi

Iso FR68 kuormatraktori ja HR 86 yleisharvesteri tulossa sarjatuotantoon

Sampo Rosenlewin uusi, malliston järein 14 tonnin kuormatraktori FR68 ja yleisharvesteri HR86 ovat tulossa sarjatuotantoon vuoden 2019 aikana. - Koneet ovat parhaillaan kenttätestivaiheessa ja niille on saatu tehtyä kaikki tarvittavat hyväksynnät, moottoritestit jne. Testikoneille ajetaan koko ajan metsässä lisää tunteja ja seuraavaksi valmistetaan 0-sarjan koneet, joista saadaan palautetta tuotekehitykseen kaiken viimeistelemistä sarjatuotantoa varten, kommentoi Sormunen.

Huolto- ja varaosapalveluihin panostetaan

Sampo Rosenlew metsäkoneiden huolto- ja varaosapalvelut pelaavat asiakaspalautteen mukaan luotettavasti, mikä on osaltaan mahdollistanut konemyynnin suotuisan kehityksen. - Nyt kun valmistukseen on otettu aiempaa järeämpiä metsäkoneita, panostamme huoltoasioihin entistä vahvemmin, lupaa syksyllä 2018 Sampo Rosenlewin palveluksessa aloittanut jälkimarkkinointijohtaja Vesa Jauhiainen, joka työskenteli aiemmin pitkään Valtran palveluksessa kotimaassa ja Euroopassakin. Tärkeässä roolissa Sampo metsäkoneiden huolloissa on yhteistyö huoltoverkoston kanssa, jota rakennetaan koko maan alueelle. - Sampo Rosenlew tekee verkoston kanssa tiivistä yhteistyötä puimureissa ja myös metsäkoneissa toimintaa on rakennettu jo pitkään. Sampo Rosenlewmetsäkoneissa käytetään Agcon Linnavuoressa valmistamia moottoreita, kuten Valtran traktoreissakin, mikä takaa moottori-

– Sopii kesä ja talvikäyttöön – Valmistettu puskukoneiden telalapuista – Korkeat sivuohjaimet – Telarautojen sisäpuolella liukuesteet – Leveys 1000 mm – Kantavuus 60–70 % suurempi kuin joillakin talviteloilla – Varustettuna riittävillä liukuesteillä toimii myös talviolosuhteissa mäkisillä maastoilla Matti Malinen 0400 308 998

Katso esittelyvideo kotisivuiltamme

Sampo Rosenlewin metsäkonemalliston järein ajokone, uusi pyöriväohjaamoinen FR68 on varustettu 14 tonnin kuormankantokyvyllä tarjoten tehokasta ajokapasiteettia päätehakkuille. Se pohjautuu osittain Logman kuormatraktoreihin. Moottorina on Agco Powerin vahva mutta polttoainetaloudellinen 6-sylinterinen 170 kW tehoversiona.

puolen korkean osaamisen ja varaosien varman löytymisen koko maassa. Teemme hyvää koulutusyhteistyötä huoltopisteiden kanssa ja viemme heille osaamisen mitä tarvitaan kuormatraktoreiden ja harvestereiden huollossa sekä rakennamme yhdessä varaosavarastoja, sanoo Jauhiainen. Huoltotoimintojen lisäksi Sampo Rosenlew vahvistaa jatkossa myös metsäkoneiden

myyntiorganisaatiota erityisesti vientipuolella. - Sampo metsäkoneiden maailma kehittyy hyvään suuntaan ja uudet mallit mahdollistavat asiakkaiden erilaisiin puunkorjuun tarpeisiin vastaamisen kustannustehokkaasti, sanoo Sampo Rosenlewin liiketoimintajohtaja Hannu Hietikko.

Uutta sekä kunnostettua rullaa, takuulla. EVO-syöttörullat ovat uusia ja niitä saa yleisimmille kouratyypeille. Ripatyyppiset rullat eivät tukkeudu, joten ne pysyvät puhtaina. Niiden piikit ovat tehty aihioon koneistamalla, joten käyttöikä on normaalia huomattavasti pidempi. Käyttöikää ja pitoa lisää myös helppo teroitettavuus, karkaisu sekä oikeat materiaalivalinnat. Rungot ovat suunniteltu kevyiksi jolla saadaan pienennettyä polttoaineen kulutusta. Myönnämme rullille takuun. Kunnostetut rullat ovat alkuperäisistä läpikäytyjä ja täysin kunnostettuja. Syottorullat.fi / Evemet Oy Voimankatu 4, 35820 MÄNTTÄ Ville Eklöf, 040 594 7057 ville.eklof@evemet.fi

www.syottorullat.fi Metsä-Majoinen Oy:lle Rääkkylään toimitettiin loppuvuodesta uusi Sampo Rosenlew FR48 kuormatraktori. Kuvassa ollaan ensihuollossa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 113

SATOI TAI PAISTOI!

Mönkijä on tänä päivänä monikäyttöinen laite työn- ja vapaa-ajan käyttötarpeisiin. Erityisesti traktorimönkijöiden myynti on vahvassa kasvussa.

Mönkijöiden myynti vahvassa kasvussa - turhakkeesta tuli työkone

M

önkijöistä on tullut mökkiläisten ja maaseudulla asuvien työkoneita, joiden käytettävyyttä ja turvallisuutta parannetaan koko ajan. Vahvaksi trendiksi noussut hyötykäyttö näkyy myös kasvaneissa myyntiluvuissa.

Traktorimönkijöiden myynti on ollut vuonna 2018 hyvässä vauhdissa. Tilastokeskuksen mukaan myynti on kasvanut 14 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. - Markkinakehitys kuvaa hyvin pitkään jatkunutta trendiä, jossa mönkijöiden käyttö varsinkin maa- ja metsätaloudessa painottuu vahvasti hyötykäyttöön. Myös ajokorttilain uudistus on vauhdittanut traktorimönkijöiden kauppaa tänä vuonna, sanoo Teknisen Kaupan Liiton maastoajoneuvojaoston puheenjohtaja, myyntipäällikkö Jari Turunen BRP Finland Oy:stä. Mönkijät olivat esillä myös marraskuun alussa Rovaniemellä järjestetyssä Kelekkamessut 2018 -tapahtumassa Rovaniemellä. Turusen mukaan paikalla vieraili tänä vuonna ennätysmäiset 18 280 henkeä eli noin 2000 enemmän kuin viime vuonna. - Kävijämäärät ovat kasvaneet voimakkaasti viime vuosina. Yhdessä kasvaneen jälleenmyynnin kanssa tämä antaa positiivista nostetta alalle. Oman osuutensa nosteeseen tuo myös se, että mönkijät ovat kehittyneet entistä monikäyttöisemmiksi. T-ajoneuvoluokkaan rekisteröitävät mönkijät ovat yleistyneet, ja markkinoilla on jopa neljän henkilön kuljettamisen mahdollistava traktorimalli. Umpinaisella hytillä varus-

tetut SSV-ajoneuvot mahdollistavat miellyttävän ympärivuotisen käytön. Myös turvallisuuteen on panostettu, ja osa valmistajista on tuonut markkinoille muun muassa ABS -teknologialla varustettuja mönkijöitä.

Ei enää turhake

Suomen Luonnonsuojeluliitto valitsi mönkijän vuoden turhakkeeksi vuonna 2007. Noista ajoista on tultu pitkälle mönkijöiden lainsäädännöllisen ja teknologisen kehityksen saralla, mutta suurin muutos on kuitenkin tapahtunut mönkijöiden käyttötavoissa. - Tämän päivän traktorimönkijälle turhakkeen viitta ei enää istu, sillä se on monikäyttöinen ja parhaimmillaan koko perhettä hyödyttävä ajoneuvo erilaisiin työn- ja vapaa-ajan käyttötarpeisiin. Mönkijä on oiva apuväline kevyeen hyötykäyttöön mökeillä tai maatiloilla, Turunen muistuttaa ja jatkaa: - Lisäksi mönkijä on monen nuoren kulkuneuvo harrastuksiin, kouluun ja kavereiden luokse, jos julkista liikennettä ei ole saatavilla. Kaksipaikkaiset mönkijät tarjoavat mukavat ja turvalliset oltavat myös kaverille tai toisille perheenjäsenille. Ja toki mönkijöistä on edelleen myös hauskanpitoon ja laajempaan vapaa-ajankäyttöön. - Sportti-mallit vastaavat adrenaliinin kaipuuseen ja 6×6 -mönkijät puolestaan mahdollistavat suurenkin tavaramäärän kuljettamisen esimerkiksi kalastus- tai metsästysreissuille. SSV -ajoneuvoilla puolestaan pidemmätkin seikkailut hoituvat mukavasti, vaikkapa isommallakin porukalla.

RANGER 570 EFI LE PRO FIT CABIN 4X4

Pakettihinta 18 490 € (sh. 21 895 €) +tk

• • • • •

sis. hytin, lämmityslaitteen ja ikkunanpyyhkijän pesurilla maailman ylivoimaisesti ostetuin traktorirekisteröity kahdelle automaattinen 100 % neliveto/TURF 1x4 veto kippilavan kantavuus 227 kg

ETUSI 3405 €

POLARIS.FI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

ESCHLBÖCK BIBER -hakkurit

Laadukkaat • Polttoainetaloudelliset • Ammattilaisille

Markkinoiden halutuimmat Biber Power Truck -tehdasvalmisteiset autohakkurit

Erittäin suosittu Eschlböckin täysin tehdasvalmiista autohakkurimalleista pisimpään markkinoilla on olleet MAN -kuorma-autojen päälle rakennetut RPZ-autohakkurit, joissa käytetään Biber 84, 85 tai 92 -hakkureita.

Vican on Volvo FH 16 750 hv 8x4 kuorma-auton päälle tehty terminaalikäyttöön suuren tuottavuuden tarjoava autohakkuri. Toimii myös myös metsäteillä; hakkurina tehokas Biber 92.

Vaikeisiin ja haastaviin off-road olosuhteisiin metsässä tapahtuvaan haketukseen tarkoitettu Turox -malli on rakennettu erittäin maastokelpoisen Mercedes-Benz Arocs 8x8 kuorma-auton päälle hakkurina Biber 92.

Muista myös Huipputehokkaat ammattilaisten traktorihakkurit LVS metsäkoneet maastoon maastoa ja puustoa säästäen • Taloudelliset Cummins moottorit • Luotettava Sauer Danfoss/Rexroth hydrauliikka • Ketterä 8-pyöräinen, 8x8 vetotapa • Kääntyvällä valoisalla ohjaamolla • Painot alkaen 4500 – 8000kg • Kantavuudet 5000 – 8000kg

Video LVS 720 https://youtu.be/kqzpjxveYFY Video LVS 520 https://youtu.be/0WXxIojq2uk Video LVS 511 https://youtu.be/nh0Mz6q7So8

info@salo-machinery.com | Teijo 040 540 9614

RUOTSISSA HY VÄN SUOSION SA AVUT TANUT


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

115

Bioenergia kivihiiltä parempi vaihtoehto

M

onitieteinen BIOS -tutkimusyksikkö järjesti 11.12.2018 julkaisutilaisuuden, missä se luovutti konsulttiyhtiö Valorilla teettämänsä selvityksen hiilineutraalista kaukolämmön tuotannosta Helsingissä. Julkaisutilaisuudessa väitettiin, että Helsingin tilanteessa biolämpölaitokset eivät vähentäisi ilmastopäästöjä.

Selvityksen ja sen jälkeen jatkuneen viestinnän peruslähtökohta on ollut, että vaihtoehtojen arviointia tulisi tehdä piipunpään päästöjen mukaisesti ottamatta huomioon hallitustenvälisen ilmastopaneelin (IPCC) ohjeistuksia. Toinen peruslähtökohta on, että ilmastonmuutoksen kannalta relevantti tarkasteluväli on seuraavat 10-20 vuotta, eikä sen jälkeisellä ajalla ole merkitystä. - On vaarallinen virhekäsitys, että uusiutuvan bioenergian käyttö olisi ilmaston kannalta haitallisempaa kuin fossiilisen kivihiilen. Nykyiset ja tulevat sukupolvet tekevät ilmastotoimia myös vuosisadan loppupuolella. Politiikka ja investoinnit, jotka lyhyellä aikavälillä vähentävät päästöjä - mutta lisäävät niitä pitkällä aikavälillä - eivät ole kestäviä, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Lau-

On vaarallinen virhekäsitys, että uusiutuvan bioenergian käyttö olisi ilmaston kannalta haitallisempaa kuin fossiilisen kivihiilen.

rikka. Suomessa bioenergia perustuu pääosin erilaisiin metsätalouden ja -teollisuuden sivuvirtoihin. Puun käytön päästöt otetaan jo nyt huomioon ja myös raportoidaan YK:n ilmastosopimuksen ja IPCC:n ohjeistuksen mukaisesti maankäyttösektorilla. EU:n maankäyttösektorin päästöjä ohjaavan LULUCF-asetuksen myötä Suomella on nyt myös tällä sektorilla hyvin konkreettinen tavoite nielujen ylläpitämiseksi. Jos korjattu puu lasketaan

päästöksi myös energiasektorilla Valorin selvityksen mukaisesti, päästö lasketaan kahteen kertaan. Sivuvirtojen käyttämättä jättäminen taas ei lähtökohtaisesti johda tilanteeseen, jossa hiilidioksidi sitoutuisi tehokkaasti luontoon. Luonto vapauttaa kuolleen eloperäisen hiilen pääosin ilmaan, ja nopeus riippuu jakeesta ja sijainnista. Vaarana on, että pidemmällä (mutta silti ilmastonmuutoksen torjunnan näkökulmasta hyvin relevantilla

aikavälillä, esim. 20-100 vuotta) aikavälillä ilmaan päätyvät lähivuosina puun sijasta käyttämämme fossiilisen polttoaineen päästöjen lisäksi myös metsään jätetyn puun päästöt. Valorin selvityksessä on lisäksi karkeasti virheellinen väite, että biomassan poltto verrattuna kivihiileen lisäisi hiukkaspäästöjä kaukolämmön tuotannossa. Lukuarvoina on käytetty puun pienpolton hiukkaspäästömäärää ja sitä on verrattu kivihiilen polttoon suuressa laitoksessa.

Todellisuudessa EU:n teollisuuspäästödirektiivi asettaa puun käytölle suuressa laitoksessa kivihiiltä tiukemmat päästörajat. Vuoden 2018 tammi-syyskuussa puupolttoaineiden käyttö on ollut -5 % laskussa samaan aikaan kuin fossiilisista polttoaineista maakaasu kasvoi 9 %, öljyn käyttö pysyi edellisvuoden tasolla ja hiilen käyttö laski vain -2%.

HEINOLA HAKKURIT

YKSINKERTAINEN on ylivertainen SUORA HAKKEENKULKU TERÄRUMMULTA HAKETORVEEN Pieni polttoaineen kulutus

Tasainen hakelaatu

Sopii runko- ja kokopuulle sekä oksamassalle

Varaosat heti hyllystä

NYT SAATAVILLA uusi 1400 mm leveä HEINOLA 1014 TRUCK!

Heinolan Sahakoneet Oy p. 03 848 411 www.heinolasm.fi

SOITA MATILLE! p. 050 354 5242


METSÄALAN AMMATTILEHTI

116

METSÄENERGIA

Puutavaran käsittelyä yli 70-vuoden kokemuksella

Kuljetusliike Viikari Oy:n uusi nopeakierroksinen vasaramurskain Doppstadt AK 560 Eco-Power otettiin käyttöön jouluna. Syöttöautona Mercedes-Benz ja nosturina Jonsered 1080S.

P

uuenergian tuottamiseen ja kuljetuksiin keskittyvä Kuljetusliike Viikari Oy Vesilahdelta vietti marraskuussa 70-vuotisjuhliaan. Vuonna 1948 perustettu yhtiö on kuljettanut koko historiansa ajan puuta ja puunmurskaus aloitettiin vuonna 1981. Veikko Viikari lähti kuljetusyrittäjäksi heti sotien jälkeen ja poika Raimo kasvoi alaan tänä päivänä yritystoiminnassa on vahvassa roolissa jo kolmas polvi Viikareita eli Raimon pojat Juho ja Joni, jotka myös ovat olleet mukana urakoinnissa jo nuoresta lähtien. Yhteensä hen-

kilökuntaa on palveluksessa yli 20 ja alihankkijat mukaan laskettuna työllistävä vaikutus on jopa lähes viisikymmentä. - Puutavara-autoja meillä on ollut aina - nykyäänkin niitä on kaksi yhdistelmää. Ammattimainen hakkeen ja murskeen tuottaminen sekä kuljettaminen alkoi nelisen vuosikymmentä sitten. Silloin meille valmistui maailman ensimmäinen kuorma-auton päälle asennettu murskain; Rauma-Repolan valmistama Lokomo MS9 mikä asennettiin Mercedes-Benzin päälle ja nosturiin Aarno Järvinen Oy teki edistyksellisen ylettimen. Vuosikymmeniä palvelleen murskaimen vahva roottori olisi edelleen käyttökunnossa, kehuu Raimo Viikari.

Laaja operointia

Tänä päivänä Kuljetus Viika-

rin kaluston rungon muodostaa kuusi murskainta (2 hitaasti pyörivää ja 4 nopeakäyntistä) sekä yksi puoliperävaunun päälle asennettu hakkuri, joilla tuotetaan kotimaista puhdasta energiaa eli mursketta ja haketta suurella volyymilla pääasiakkaille UPM:lle ja Westas Groupille. - Operoimme niillä pääosin metsässä missä tehdään haketta ja mursketta pääasiassa hakkuutähteistä. Lisäksi terminaaleissa Vesilahdella ja Lempäälässä käsitellään pyöreää puuta, kantoa ja kierrätyspuuta. Kuljetukset tapahtuu seitsemällä omalla hakeautolla sekä alihankkijoiden kalustolla; eniten lopputuotetta toimitetaan Tervasaaren ja Naantalin voimalaitoksiin sekä lukuisiin pienempiin laitoksiin aika laajalla alueella. Lastauskäytössä terminaaleissa on pyöräkuormaajakalustoa ja kannonnostossa sekä pilkonnassa tela-alustai-

Raimo Viikari ja pojat Juho (oik.) ja Joni ovat pitkän linjan ammattilaisia energiapuun tuottamisessa. Lämmityskausi on talvella kuumimmillaan ja muutenkin markkinat ovat kehittyneet viime aikoina suotuisasti.

nen kaivukone. Hakkuutähteen ja kantojen metsäkuljetukset ostetaan metsäkoneyrittäjiltä, kertoilevat Juho ja Joni Viikari.

Toimivat koneet ja jälkimarkkinointipalvelut

Ensimmäisen saksalaisvalmisteisen Doppstadt -murskan Kuljetus Viikari hankki kymmenen vuotta sitten. - Malli oli AK 430 Profi ja se on meillä edelleen aktiivikäytössä mikä kertoo jotain murskaimen lujuudesta, toteaa Raimo Viikari. Loppusyksystä 2018 käyttöön otettiin uusi Doppstadt DH-811 Puma hakkuri, mikä asennettiin Jykin puoliperävaunun päälle. - Konsepti on meidän käyttöön toimiva ja hakkuri on asennettu kääntyväksi, mikä mahdollistaa haketuksen molemmilta puolilta metsätietä. Ja Pumassa riittää paukkuja terminaalihaketukseenkin, sanoo Juho Viikari. Uusin kone, nopeakierroksinen vasaramurskain Doppstadt AK 560 Eco-Power otettiin käyt-

töön joulun välipäivinä. Se korvasi hyvin palvelleen Doppstadt AK 635 murskaimen. - Puoliperävaunuasenteinen AK 560 murskain liikkuu nosturilla varustetulla syöttöautolla terminaalissa ja lyhyt 9 metrin pituinen laite taittuu myös metsäautoteillä, missä se syö risua suurella kapasiteetilla epäpuhtauksista välittämättä, Joni Viikari toteaa. Doppstadt -koneiden lisäksi Viikarit ovat tyytyväisiä maahantuoja OP Systemin varaosaja huoltopalveluihin sekä tekniseen tukeen. - OP System on panostanut uuteen Tuusulan toimipaikkaansa mikä näkyy varaosavalikoiman laajentumisena, mihin vaikuttaa varmasti lisäksi Suomen kasvanut Doppstadt -konekanta. Myös varaosien hinnoittelu on nyt järkevällä tasolla. Meillä on itsellä varastossa aina kattavasti kulutusosia - Doppstadtissa on hyvää se että eri mallisiin koneisiin käy osittain samat osat, kertovat Viikarit.

Terminaalissa Doppstadt AK 560 murskaan syötettiin kierrätyspuuta nosturilla ja sekaan esimurskattua tavaraa pyöräkuormaajalla.


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

117

Doppstadt DH-811 Puma hakkuri on asennettu Jykin puoliperävaunun päälle kääntyväksi - syöttöauto Mercedes-Benz Actros ja nosturina Kesla 2010T.

Kuljetusliike Viikarilla on laajasti hakkeen kuljetuskalustoa. Uusimmat Mercedes-Benz Arocsit on varustettu Ajardos Oy:n maahantuomilla TAM-koukkulaitteilla ja Laurinahon lavarakenteilla.

Kuljetusliike Viikarin terminaalissa Vesilahdessa käsitellään puumateriaaleja suurella volyymilla ja monipuolisella kalustolla. Toinen terminaali sijaitsee Lempäälässä.

Tapio Viikari vastaa suuren kalustomäärän ajojärjestelyistä. Apuna on Route-Tracker järjestelmä millä nähdään mm. kaluston tarkka sijainti.

Kuljetusliike Viikarille valmistui vuonna 1981 maailman ensimmäinen kuorma-auton päälle asennettu murskain; kotimainen Lokomo MS9.

Kantojen nostossa ja terminaalikäsittelyssä käytetään tela-alustaista Doosan DX 180 LC-R kaivukonetta varustettuna Väkevä -kantopilkkurilla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

118

METSÄENERGIA

ossa Mukana men i.fi! ammattileht Salo-Machineryn Anssi Salo päätti tehdä elämäntapamuutoksen ja Spartan-juoksu antoi motivaation treenaamiselle; kuvassa viilletetään yli tulisten hiilien kohti maalia Berliinissä.

Spartan-Salo:

Kovakuntoinen hakkurikauppias

K

onemyyjän arki on autossa ja toimistolla istumista, epäsään- nöllistä ja usein epäterveellistä syömistä, pitkiä päiviä ja unenpuutetta - messut ja asiakkaiden kanssa illanvietot tuovat aina välillä vielä alkoholinkin mukaan jo muutenkin raskaaseen elämäntapaan. Metsäenergiakoneita kansainvälisesti myyvän Salo-Machineryn Anssi Salo (40) on elänyt myyntimiehen reissuelämää jo nuoresta saakka. - Olin 7-vuotias kun muutimme Saksaan ja siitä lähtien olen asunut Euroopassa. Tänä päivänä kotiosoite on Virossa sillä Baltia on Salo-Machineryn yksi tärkein markkina-alue, mutta olen paljon myös Saksassa mistä käsin hoidan päämiessuhteita, vaihtokonekauppaa sekä kehitän Iso-Britannian myyntiä, sanoo Anssi.

Elämäntapamuutos toi lisää energiaa työntekoon

Vuonna 2017 hän huomasi että nuorikin mies alkaa hiljalleen ikääntyä ja kunto ei enää ollut sitä mitä joskus aiemmin. - Päätin tehdä asialle jotain ja kokeilin käydä crossfit -treeneis-

Spartan-juoksussa on paljon erilaisia esteitä, jotka vaativat juoksukunnon lisäksi fyysistä voimaa, notkeutta, lihaskestävyyttä ja pelisilmääkin.

sä, mihin innostuin tosissani. Crossfit on kuntoilumuoto, jossa tavoitteena on kehittää tasaisesti eri fyysisiä ominaisuuksia. Siihen kuuluu lihasvoima-, kestävyys-, nopeus- ja notkeusharjoitteita. Sitten kuitenkin arjen kiireet meinasivat viedä motivaation treenaamisesta ja aloin

etsiä tavoitetta millä into pysyy yllä. Kaverin kautta sain tietää Spartan -juoksusta, mikä on eräänlaista estejuoksua ja kuuluu Obstacle Course Racing (OCR) lajeihin. Otin tavoitteeksi Spartan -sprinttikisaan osallistumisen ja kesäkuussa 2018 kilpailin ensimmäistä kertaa Maastrichtis-

sa Hollannissa, kertoilee Anssi.

Spartan -kisat vaatii monipuolista kuntoa

Spartan -kilpailut ovat suuressa suosiossa Keski-Euroopassa - osallistujamäärät kasvavat koko ajan ja nuorekasta lajia seurataan sosiaalisessa mediassa,

YouTubessa sekä EM- ja MM -tasolla aina televisiokanavia myöten. - Spartanissa on kolme matkaa eli sprintti missä juostaan vähintään 5 km, super vähintään 13 km ja beast vähintään 22 km käytännössä kisat ovat aina minimatkoja pidempiä. Juoksun lisäksi matkan varrella on paljon erilaisia esteitä kuten puuseiniä, aitoja, ojia tulisia hiiliä jne. sekä kiipeilyä, tukkien ja kivien kantoa, mutaa, vesiesteitä ja pidempiäkin uimamatkoja ym. mukavaa. Myös keihäänheitto tauluun kuuluu Spartan -perinteeseen tuomareiden valvoessa tarkasti suorituksia - virheistä rangaistaan erilaisilla liikesarjoilla. Nämä tehtävät ovat lajin suola ja tekevät siitä fyysisesti haastavan, sillä juoksukunnon lisäksi tarvitaan voimaa, notkeutta, lihaskestävyyttä ja pelisilmääkin, Anssi toteaa.

Elämäntapamuutos toi lisää energiaa työntekoon

Ensimmäisestä sprinttikisasta myyntimies Anssi oli myyty lajille: - Spartan on antanut minulle motivaation ja viikossa treenaan ainakin seitsemän kertaa - joskus kun on aikaa niin jopa 2-3 kertaa päivässäkin. Tulokset alkavat


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

119

Spartan-kisoissa saa olla ulkona luonnossa ja lajista löytyy hakkurikauppiaalle tuttuja elementtejä mm. tukinkannon muodossa. Suomesta Anssin tukena lajissa ovat FB Pontoons ja Ammattilehti.fi.

näkyä ja kuntoni on ehkä parempi kuin koskaan. Myös ruokavalio on muuttunut terveellisemmäsi ja uni maistuu. Elämäntapamuutos on antanut todella paljon lisää energiaa työntekoon - toki joskus voi edelleen käydä asiakkaiden kanssa illanvietossakin mutta nyt niistäkin reissuista toipuu nopeammin. Ja tupakinpolttokin on harrastuksen myötä loppunut kokonaan.

Kohti MM-kisoja

Syyskuun lopussa Anssi juoksi Berliinissä yli 13 kilometrin super-luokan kisan ja marras-

kuussa oli vuorossa yli 22 kilometrin beast-kisa Hollannissa. - Kunto kesti juoksun hyvin mutta esteet olivat raskaita ja uintirasteja oli useampi +5 asteisessa vedessä oten välillä fysiikkaa ja henkistä kanttiakin koeteltiin. Maalissa läähätti väsynyt mutta onnellinen mies, kertoo Anssi. Seuraavan kerran Anssi osallistuu Spartaniin talvella Tsekeissä. - Reitti tulee olemaan raskas sillä lumessa juostaan ja muutenkin kylmä keli tekee kaikesta asteen rankempaa, Anssi miettii.

Sopivasti kilpailuhenkisen Anssin tavoite on vuodelle 2019 selvä: - Spartanin säännöt mahdollistavat avoimen luokan MM -kisaan osallistumisen mikäli suorittaa kaikki kolme matkaa saman viikonlopun aikana. Treenaan kuntoa niin että pystyisin siihen ja pääsisin mukaan 2019 MM-kisaan mikä järjestetään marraskuussa Kreikassa. Ammattilehti.fi on mukana Anssin hienossa harrastuksessa ja kannustaa häntä kohti MM-kisoja, missä eurooppalaistunut Laukaalainen pärjää suomalaisella sisulla!

Välillä reitillä joudutaan uimaankin; marraskuussa Hollannissa veden lämpötila oli vain +5 astetta.


120

METSÄALAN AMMATTILEHTI

METSÄENERGIA

Pollutec 2018 ympäristöja energiamessut

P

ollutec 2018 -messut järjestettiin 27.-30.10. Ranskassa Lyonin kaupungissa, joka on erityisesti kaupunkina vierailemisen arvoinen.

Energiaan, kierrätykseen sekä ekologisuuteen keskittyneet kansainväliset messut olivat jälleen vertaansa vailla ja näytteilleasettajat olivat saapuneet ympäri maailman esittelemään prosessit, teknologiat ja innovaatiot. Pollutec ei ole läheskään kaikille Suomessa tuttu tapahtuma, mutta voimme lämpimästi suositella tapahtumaa kansainvälisen liiketoiminnan ponnahduslautana kierrätys alalla. Erityisesti Ranskassa järjestetyt messut keräsivät kattavan määrän näytteilleasettajia Ranskan siirtomaista, joita harvemmin pääsee tapaamaan. Vaikka maailmaa on tullut kierrettyä, messut oli erittäin oivallinen paikka verkostoitua ja keskittyä kuumaan aiheeseen kierrätyksen, uusiokäytön ja energian osa-alueilla. Pollutec 2018 keskittyi kierrätys- ja uusiokäyttö materiaaleihin aina vastaanotto-, lajitteluja prosessivaiheesta loppusijoitus paikkoihin. Mukana oli edustettuna erityisen hyvin myös mobilekalusto ja täten tapahtuma tarjosi oivan tilaisuuden päästä vertaamaan liikkuvaa kalustoa kiinteisiin ratkaisuihin monilla eri tavoin. Kolmen päivän aikana messuja kiertäessä huomasi, miten laajasta aiheesta on todella kyse ja miten nuori koko ala todellisuudessa on. Tarjolla on valtava määrä erilaisia tapoja prosessoida eri partikkelit toisistaan erilaisten laitteiden tai prosessien kautta. Kierrätysmateriaalien monipuolisuus, loppusijoitus tai käyttömahdollisuudet vaihtelevat paljon ja täten kustannus tehokkuutta täytyy hakea erilaisin tavoin, jolloin varmasti myös tulevaisuudessa on tarpeita uusille innovaatioille. Suomesta oli esillä mm. Zen Robotics, joka oli esittelemässä vallankumouksellista robottiteknologiaa materiaalien lajittelussa.

Minimum Agentin Kalle Tuominiemi oli messuilla verkostoitumassa alan toimijoiden kanssa ja samalla edustamassa Laitex Oy:n kuljetin ratkaisuja.

Konttiratkaisut ovat tärkeässä roolissa jätteiden ja kierrätysmateriaalien käsittelyssä.

Pollutec 2018 -messuilta löytyi paljon nähtävää niin laitosteknologioista kuin materiaalien käsittelystä liikkuvalla kalustolla. Kuvassa Hammelin tela-alustainen murskain ja Sennebogen materiaalinkäsittelykone.

Liebherrin laajasta konevalikoimasta löytyy tehokkaat ratkaisut kierrätysprosesseihin.

Valmet Oy:n Jouko Latva-Somppi (vas.) kertoi uusimmista kattilateknologioista Laitex Oy:n Sami Koskelalle.

Zen Roboticsin Thomas Baldt ja Panu Kallio olivat esittelemässä vallankumouksellista robottiteknologiaa materiaalien lajitteluun.

Muovi on yleinen ongelma maailman merissä, joka voisi olla oikein käytettynä pelkkää energiaa.

Yksityiskohtaisilla pienoismalleilla on hyvä esitellä suurten prosessilaitteiden kokonaisuuksia.

Sveitsiläinen SID SA kehittää tehokasta murskainteknolgiaa erilaisten jätteiden käsittelyyn laitoksissa.

Pollutech 2018 -messuilla löytyi innovatiiviset ratkaisut kaiken jätemateriaalin käsittelyyn. Pakkausjätteiden määrät ovat hurjassa kasvussa.


METSÄENERGIA

Mesera Cranes Finland Oy

METSÄALAN AMMATTILEHTI

puh. 0400 219 129

sales@mesera.fi

121

www.mesera.fi


122 120

METSÄALAN AMMATTILEHTI

METSÄENERGIA METSÄENERGIA

Hakevelhot Oy tuottaa suurella volyymilla haketta tienvarresta laajasti eteläisen Suomen alueella. Käytössä on yhteensä viisi maastokelpoista hakkuriautoa. Kuvassa syksyllä 2018 käyttöön otettu uusi HEINOLA 1310 TRUCK -hakkuri Sisu Polar 6x4 -kuorma-auton päälle rakennettuna.

Hakevelhot loihtii puhdasta kotimaista energiaa metsästä H akevelhot Oy on laajasti eteläisen Suomen alueella toimiva bioenergiaa ja haketuspalveluja tuottava yritys. Haketta tehdään lämpövoimaloiden ja maatalouden käyttöön kuorma-auton alustalle rakennetuilla hakkureilla. Hakkeen tuotannon lisäksi ostetaan haketukseen sopivaa puuraakaainetta sekä myydään ja kuljetetaan haketta.

Yhteistyökumppaneita ovat energia- ja metsäteollisuus, metsänhoitoyhdistykset ja maatilat. Ylivoimaisesti suurin asiakas on Stora Enso, jolle Hakevelhot hoitaa kaikki haketukset Jyväskylästä alaspäin: idässä Savonlinnaan ja lännessä Saloon saakka sekä etelässä aina Hankoa myö- ten. - Toiminta-alue on laaja mutta koska Stora Enso myy suuren osan hakkeesta ulkopuolisille lämmöntuottajille niin hakkeen

kuljetusmatkat eri laitoksiin pysyvät hallinnassa. Tuotamme vuodessa haketta tienvarresta noin 400 000 mottia, mikä ajetaan pääasiassa Mikkelin, Lahden, Porvoon, Järvenpään, Hämeenlinnan, Heinolan ja Varkauden lämpölaitoksiin, kertoo Hakevelhot Oy:n yrittäjä Mika Eerola, jolla on pitkä historia metsäalalla: - Kävin ensin metsäkonekuljettajan koulun Kurussa ja sitten metsäkoneasentajan koulutuk-

sen Hirvaalla, jonka jälkeen aloitin Veljekset Alhaisten ajokonekuskina vuonna 1982 ja 1989 siirryin harvesterin kuljettajaksi Metsäkonepalvelulle, mihin Alhaisten yritys fuusioitiin. Kävin ajamassa metsäkonetta Saksassa kahteen otteeseen noin vuoden reissuina 1990 & 1997 ja myös Venäjän savotoilla olin vuoden päivät 1996. Isäni Raimo teki pitkän uran metsurina Yhtyneille Paperitehtaille ja myöhemmin UPM:lle joten juu-

ret ovat sitäkin kautta vahvasti metsässä.

Hakealalle kuljettajaksi ja sitten yrittäjäksi

Vuonna 2000 Eerola totesi että nyt on metsäkonetta ajettu tarpeeksi ja hän siirtyi ajamaan hakkuriautoa Hakeyhtymä Kankaanmäelle yli neljäksi vuodeksi. - Yrittäminen on kiinnostanut aina ja vuonna 2005 olin mukana perustamassa Hakesampo Oy:tä, mille rakennettiin kaksi hakkuriautoa - Sisujen päälle asennettiin HEINOLA hakkurit. Sitten yhtiökumppanini osti minut ulos yrityksestä ja päätin lähteä hakealalle omillani koska näin että kotimaisen metsäenergian käyttö tulee edelleen kasvamaan. Perustin Hakevelhot Oy:n ja sain tehtyä sopimuksen PäijätHämeen Metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Tilasin uuden HEINOLA 1310 RML hakkurin ja toinen samanlainen ostettiin heti perään toiminnan kasvaessa mukavasti, sanoo Eerola.

Hakeurakointia suurella kalustomäärällä

Tammikuun ensimmäisinä päivinä 2019 Hakevelhot Oy otti käyttöön toisen identtisen HEINOLA/Sisu -hakkuriauton; matka Hauhon hallilta kohti ensimmäistä hakkuutähdekasaa voi alkaa uuden vuoden kunniaksi.

Alussa asiakkaita oli useampia mutta sitten yhteistyö Stora Enson kanssa alkoi kehittyä laajemmaksi ja kalustomäärä


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hakevelhot Oy:n yrittäjä Mika Eerolalla on pitkä kokemus metsäalalta ja hakkeen tuottamisesta lämmityskäyttöön. Kuvassa ollaan esittelemässä uutta hakkuriautoa FinnMetko 2018 -näyttelyssä Heinolan Sahakoneiden osatolla.

sitä myöten kasvaa. - Tänä päivänä meillä on viisi HEINOLA hakkuriautoa ja neljä hakeautoa - lisäksi työllistämme seitsemän alihankkijoiden autoa. Henkilökuntaa on Hakevelhoilla palveluksessa tusinan verran, toteaa Eerola.

Uudet hakkuriautot toimivia kokonaisuuksia

Hakevelhot Oy on hiljattain uusinut hakkuriautokantaansa kahdella uudella yksiköllä. - Syksyllä otimme käyttöön uuden täysin kotimaisen hakkuriauton, mikä muodostuu HEINOLA 1310 TRUCK -hakkurista, Sisu Polar 6x4 -kuorma-autosta ja Mesera 142 -nosturista. Sisu rakennettiin Karjaan tehtaalla mahdollisimman pitkälle valmiiksi käyttötehtävää varten, jonka jälkeen hakkurin ja nosturin asennukset sujuivat vaivattomasti. Kokonaisuudesta tulikin erittäin onnistunut ja kaikin puolin laadukas sillä yhteistyö osapuolten välillä pelasi saumattomasti. Toki uudessa konseptissa on alussa aina parantamisen varaakin ja ensimmäisestä autosta saadut opit on nyt hyödynnetty tässä tammikuun 2019 alussa

käyttöön otettavassa vastaavanlaisessa hakkuriautossa, sanoo Eerola.

olleet mm. siirtyminen puhallinkoneista heitinkoneisiin ja lamellikuljettimiin.

Uusi voimansiirto - hakkuria käytetään kuorma-autosta

Sisu Polar erinomainen hakkuriauton alusta

HEINOLA 1310 TRUCK ottaa käyttövoiman nyt jakolaatikolla Sisu Polarin 625 hevosvoimaisesta moottorista. - Uusi voimansiirto on toimiva ja hakkurille saadaan kunnolla voimaa. Hakkuriautosta saatiin tarkalla suunnittelulla myös mahdollisimman lyhytrakenteinen, mikä helpottaa metsässä liikkumista. Ja kun hakkurin käyttö tapahtuu suoraan auton ohjaamosta niin kuljettajan työmukavuus ja -turvallisuus on paras mahdollinen, pohtii Eerola.

Hakkurit kehittyvät

HEINOLA -hakkureiden kehityskaarta parikymmentä vuotta tiivisti seurannut Eerola on tyytyväinen uusimpiin malleihin: - Taas on menty monessa asiassa eteenpäin tehokkuuden ja luotettavuuden kasvaessa entisestään. Matkan varrella tärkeitä hakkurin kehitysvaiheita ovat

Kotimainen Sisu saa Eerolalta pelkkä kehua hakkurin alustana. - Uuden Sisu Polarin alusta on erinomainen maastossa ja loistava maantiellä, missä se kulkee tasaisesti kuin juna. Ja Sisu on ainoa kuorma-autovalmistaja joka tarjoaa synkronoimattoman manuaalisen Fuller -vaihteiston autoon - se on ainut vaihteisto mikä kestää hakkuriautokäytössä. Myös uusi Euro 6 moottoriteknologia on edistyksellistä ja luotettavaa polttoainekulutuksen ollessa alhaisella tasolla. Meille tuli hiljattain koukkuautoksi uusi Sisu Polar ja poikani Aku - armoton Fuller mies - kommentoi, että on tosi tyytyväinen kun saa ajaa maailman parhaalla autolla. Myös tyttäreni Oona on meillä töissä hoitaen toimistoasioita ja osallistuen myös remonttihommiin, kertoo Eerola.

121 123

Tilaa alan suurin lukupaketti!

Vain 55 eur / vuosi / 6 numeroa Soita 050 412 9030 Tilaukset kätevästi netissä:

ammattilehti.fi

Luonnonhoitoa ilman välikäsiä

- Pitkä yhteistyö Hakevelhojen kanssa on erinomaista ja uudesta täysin kotimaisesta hakkuriautosta on saatu tehtyä erittäin toimiva kokonaisuus yhdessä autovalmistaja Sisun ja nosturivalmistaja Meseran kanssa, kiittelee Heinolan Sahakoneet Oy:n myyntipäällikkö Matti Takatalo.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

124

METSÄENERGIA

Sulvalle avataan terminaali kantojen käsittelyyn ja välivarastointiin kylässä valmistaa halkoja kuivaa ja toimittaa lähialueelle. Maarakennustyöt suoritti S&T Östman ja maa aines tuli Sundströms Ab Oy:ltä. Kaikki yrittajät ovat paikallisia joka on Ovelle tärkeää tuoda esille. - Aloitamme alle hehtaarin alueella ja jos toiminta on tehokasta sekä asiakkaan kannalta järkevää niin tilaa on kyllä laajentaa, toteaa Ljungqvist.

S

ulvan ja Maalahden rajalla, Vaasan läheisyydessä ollaan ottamassa käyttöön terminaalia energiaksi hyödynnettävien kantojen käsittelyyn ja välivarastointiin.

Hankkeen takana on metsäalan tunnettu puuhamies Ove Ljungqvist, joka päätyönään vastaa Log Max -harvesteripäiden myynnistä Suomessa. - Vaimollani Soffilla ja minulla on alue rantatien varrella, missä olemme mm. järjestäneet muutaman kerran metsäalan tapahtumia - viimeksi nyt loppusyksystä. Viitisen vuotta sitten haimme tarvittavat luvat murskepohjaisen alueen käyttöön myös puumateriaalien käsittelyyn ja varastointiin. Alueella tehtiinkin rankapuun välivarastointia parin vuoden ajan, kertoilee Ljungqvist. Kantojen käsittelyä ja välivarastointia tullaan tekemään yhteistyössä Vaskiluodon Voiman kanssa. - Vaskiluodon Voima tulee käyttämään puhdistettuja ja käsiteltyjä kantoja Vaskiluodon

Työsuojelupäivä Sulvalla 13.4.2019

Uusi kantoterminaali perustetaan Sulvan ja Maalahden rajalle; samassa paikassa on järjestetty useana vuonna metsäalan yleisötapahtumia.

voimalaitoksella Vaasassa puhtaan kotimaisen energian tuottamiseen. Terminaalia käyttävät metsäyhtiöt, jotka toimittavat kannoista tehtyä metsäenergiaa Vaskiluotoon. Kantojen käsittely tehdään terminaalissa urakoitsijoiden toimesta, joten projektilla on työllistävää vaikutusta kotiseudullemme. Isot ja epäpuhtaat kannot paloitellaan ensin kaivukoneella missä on kantopilkkuri, jolloin niistä saadaan irti maa-aines, kivet ym. Sitten kannot joko murskataan terminaalissa murs-

kaimella ja materiaali kuljetetaan hakekontissa Vaskiluotoon tai sitten pilkotut ja puhdistetut kannot ajetaan kantoautolla Vaskiluotoon, missä ne käsitellään paikallismurskalla ennen energiaksi polttoa, sanoo Ljungqvist. Projektia lähdetään kehittämään rauhassa ja toimintaa kasvatetaan tarpeen mukaan. Terminaalin puun kaadot suoritti Castor Tree Works sekä Skogsservice Martin Björk. Puutavaran korjasi pois Thomas Sund, joka

Keväällä, 13. huhtikuuta 2019 Sulvan keskustassa järjestetään Työsuojelupäivä, mihin on jo nyt ilmoittautunut yli 50 osallistujaa esittelemään tuotteitaan ja palveluitaan turvallisen työnteon edistämiseksi. Yrityksiä saapuu paikalle myös Ruotsista. - Pyyntö Työsuojelupäivän järjestämiseen tuli alueen maanviljeypuolelta ja koska itsellä on hyvä yhteistyöverkosto erityisesti metsäpuolella, tulee päivä tarjoamaan paljon hyödyllistä infoa metsäalankin toimijoille. Odotamme tapahtumaan noin 1500 kävijää. Jos haluat lähteä mukaan esittelijäksi niin soita 0500 169 037, kutsuu Ljungqvist.

KESLA PROCHIPPER

KESLA-hakkurit ovat uusiutuneet parin vuoden aikana huimasti niin KESLA logCUT-roottorin, terien, haketorven kuin monien käyttöä ja huoltoa helpottavien yksityiskohtien osalta. Erityinen ylpeytemme on KESLA proCHIPPER-ohjausjärjestelmä, jolla säädät niin nosturia kuin hakkuriakin mielesi mukaan. Kysy lisää! Autohakkurit: Kesla Oyj Jouni Kainulainen puh. 040 7647 713

www.kesla.com

Traktorihakkureiden myynti: AGCOSUOMI.FI tai tehtaan yhteyshenkilö myyntipäällikkö Jyrki Sahinjoki puh. 040 1786 635.


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

125

P Eschlböck Vican on uuden ajan autohakkuri mistä on tullut parissa vuodessa todellinen myyntimenestys ympäri Eurooppaa.

Uuden ajan superhakkuri I

tävaltalainen hakkurivalmistaja Eschlböck esitteli pari vuotta sitten markkinoille edistyksellisen uuden ajan autohakkurimallin, mistä on tullut jo nyt todellinen myyntimenestys.

Eschlböck Victor -autohakkuri perustuu vahvaan ja tehokkaaseen Biber -hakkuriin, mikä rakennetaan tehtävään täysin räätälöidyn Volvo FH:n alustalle. Syöttö tapahtuu Palfinger Epsilonin Victoria varten modifioimalla nosturilla kuorma-auton viihtyisästä ohjaamosta. - Victor on optimoitu kaikin puolin ammattimaiseen hakkeen tuottamiseen suurella volyymilla, maastossa tai terminaalissa. Tuloksena on kokonaisuus mikä nostaa autohakkureiden tehokkuuden uudelle tasolle. Korkealaatuista haketta syntyy ennätystahtia polttoaine- ja kokonaistaloudellisesti, sillä huoltokustannukset ovat pienet ja Victorin suosion ansiosta myös jälleenmyyntiarvo on hyvä, kertoo Eschlböck hakkureiden maahantuonnista Suomessa, Baltiassa ja Iso-Britanniassa vastaavan SaloMachineryn Pertti Salo.

Victor voidaan varustaa kolmella eri kokoisella hakkurilla; tarjolla on mallit Biber 84, 85 ja 92. - Biber 84:ssä haketusroottorin leikkuuleveys on 122 cm, Biber 85:ssa 147 cm ja Biber 92:ssa 122 cm, missä roottorin halkaisija on malliston suurin kovien puulajien haketusta varten. Biber 85 on suuren leikkuuleveytensä ansiosta tehokkain malli hakkuutähteelle. Biber 84:ssa ja Biber 92:ssa voidaan molemmissa käyttää 20 tai 10 isoa tai pientä terää kun taas Biber 85:n roottoriin sopii 24 tai 12 isoa tai pientä terää, opastaa Salo. Victor Volvossa on 16-litran 550 hevosvoiman moottori. - Eschlböckin suunnitteleman ainutlaatuisen rakenteen ansiosta voimansiirto tulee hakkurille suoraan moottorista, ilman välilaatikkoa ja ilman auton vaihdelaatikkoa, sanoo Salo. Victorin suuresta, valoisasta ja erittäin ergonomisesta ohjaamosta on hyvä näkyvyys haketuspöydälle ja puukasalle. - Hakkuria siirrettäessä haketuskasalla haketusroottoria ei tarvitse pysäyttää, mikä tietää polttoaineen ja ajan selvää sääs-

Eschlböck Victor -autohakkuri perustuu vahvaan ja tehokkaaseen Biber -hakkuriin, mikä rakennetaan tehtävään täysin räätälöidyn Volvo FH:n alustalle. Syöttö tapahtuu Palfinger Epsilonin Victoria varten modifioimalla nosturilla kuorma-auton viihtyisästä ohjaamosta. Huolloissa hyödynnetään etäyhteyttä tehtaalta.

töä. Kuljettajan ei myöskään tarvitse poistua hakettajan istuimelta autoa siirrettäessä haketuskasalla, kertoo Salo.

Myyntimenestys

Uusi Victor autohakkuri on

ollut todellinen myyntimenestys ja Eschlböck valmistaa niitä tasaiseen tahtiin asiakkaille ympäri Eurooppaa. - Salo-Machinery on myynyt Victor -malleja jo yli puolenkymmentä Baltiaan. Suomessa

Victor sai osakseen suurta huomiota viime syksyn FinnMetkossa, missä se esiintyi työnäytöksissä. Useita mielenkiintoisia kaupallisia keskusteluja onkin meneillään, vihjaa Salo.


126

METSÄALAN AMMATTILEHTI

METSÄENERGIA

Optinen tilavuusvaaka mittaa tuotetut kuutiot

Itävaltalaisen H-Sensortechnikin valmistama optinen tilavuusvaaka asennetaan koneen poistokuljettimeen.

M

inimum Agent on tuonut markkinoille erittäin mielenkiin- toisen laitteen, millä onnistuu mitata reaaliaikaisesti murskan, hakkurin tai seulan tuottaman hakkeen tai muun materiaalin määrä kuutioina. Itävaltalaisen H-Sensortechnikin valmistama optinen tilavuusvaaka asennetaan koneen poistokuljettimeen. Alumiinirunkoinen vaaka on tehty kestämään kovaa köyttöä liikkuvassa kalustossa. Se kerää tiedot tehdyistä kuutioista lasermittauksella jopa 99,8 % tarkkuudella, jonka jälkeen tiedot on helppo lukea mobiililaitteella, analysoida niitä SensorManager ohjelmalla sekä tarvittaessa myös tulostaa paperille mukana kulkevalla langattomalla kuittitulostimella. - Optinen tilavuusvaaka on ennenkaikkea operatiivinen seurantatyökalu liiketoiminnan harjoittamiseen. Koneen virtalukosta virran ottava laite antaa tiedon milloin kone on käynnistetty, paljonko on kuutioita milläkin hetkellä tehty sekä mikä on ollut koneen suorituskyky. Vaaka toki tuo nyt mahdollisuuden raportoida todelliset tehdyt irtokuutiomäärät, joka on jo sinänsä mullistava mahdollisuus alan urakoitsijoille, mutta työn seurantalaitteena H-Sensortechnik tilavuusvaaka on vertaansa vailla oleva työkalu, sanoo maahantuonnista vastaavan Minimum Agentin Kalle Tuominiemi. Tilavuusvaa´an avulla voi operatiiviselle taholle löytää uusia toimintatapoja, jotka tehostavat urakointia entisestään. Ja vaa´an ansiosta urakoitsijalla on heti työn suorituksen jälkeen peruste/todiste tehdystä työstä. - H-Sensortechnik tilavuusvakaa on hankintahinnaltaan

Pohjaset Oy on testannut optista tilavuusvaakaa hyvällä menestyksellä uudessa CBI 5400 MultiFlex murskassaan.

SensorManager ohjelmalla hallitaan mittalaitetta Bluetoothin välityksellä esim. vaa´an mukana toimitettavalla Cat S30 älypuhelimella.

järkevä ja se maksaa itsensä nopeasti takaisin sekä mahdollistaa urakoinnin kannattavuuden parantamisen. Käyttövalmis vaakatoimitus sisältää aina myös tulostimen ja Cat S30 älypuhelimen, toteaa Tuominiemi.

Pohjaset Oy:llä testikäytöstä hyviä tuloksia

Moni urakoitsija on miettinyt miten voidaan ylipäätään arvioida kantokasojen, kierrätyspuun tai muiden irtomateriaalien todellista kuutiomäärää? Kun Pohjaset Oy sai tiedon uudesta H-Sensortechnikin optisesta tila-

Esimerkiksi kierrätyspuusta tehtyä lopputuotteen määrää on todella vaikea arvioida ilman luotettavaa mittalaitetta.

H-Sensortechnik tilavuusvaaka on tehty kestämään kovaa käyttöä liikuvassa konekalustossa.

vuusvaa´asta, päättivät he ottaa laitteen testikäyttöön uudessa CBI 5400 MultiFlex murskassaan. - Vaaka yllätti heti alussa yksinkertaisella ja nopealla asennuksella. Ei muuta kuin kevytrakenteinen mutta kestävä laite kiinni postokuljettimen päähän ja virta/maa johdon veto koneen virtalukosta vaakaan, mikä on myös tarvittaessa nopea irroittaa, kertoo Pohjaset Oy:n Tomi Pohjanen. Tilavuusvaaka on ensikokemusten mukaan osoittautunut luotettavasti toimivaksi tarkaksi

Mittalaite sopii useissa koneissa poistokuljettimelle myös kuljetuasennossa; toki alumiinirunkoinen kevyt laite on helppo ottaa irtikin.

laitteeksi. - Uskon että sillä päästään pyöräkuormaajavaakojen tarkkuuteen ja jopa ylikin, koska optinen vaaka mittaa koko ajan kaiken hihnalta purkautuvan materiaalin ilman inhimillisten virheiden mahdollisuutta. Kerättyä tietoa on kätevä analysoida puhelimen kautta ja helppokäyttöinen järjestelmä mahdollistaa myös mm. hakkeen ominaispai-

non syöttämisen ja kuutioiden muuttamisen tonneiksi. Toki materiaalien tarkka kuutiotieto antaa paljon mahdollisuuksia operoinnin tehostamiseen, koneiden tuottavuuden seuraamiseen jne. Myös vaakatoimittajan nopea reagointi toiveisiimme saa kiitosta; esimerkiksi suomenkielisen käyttövalikon räätälöinti tarpeisiimme kesti vain pari päivää, kehuu Pohjanen.


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

127

Suuren kapasiteetin terminaali murskain

A

merikkalaiset Vermeer-murskaimet ovat saavuttaneet laajan suosion Suomessa mm. metsäenergia urakoitsijoiden keskuudessa. Nyt markkinoille on tuotu todellinen terminaalien tehokone hurjalla murskauskapasiteetilla.

Täysin uusi murskainmalli on Vermeer HG6800, mikä tarjoaa ennenkokemattoman tuottavuuden puumateriaalien murskaukseen. Ensimmäisenä Euroopan markkinoille on tuotu CE-hyväksytty tela-alustainen TX-malli. - HG6800 nostaa käsityksen murskaimella tuotettavasta maksimaalisesta lopputuotemäärästä uudelle tasolle; tehden sen silti polttoainetaloudellisesti - moottorina luotettava CAT C27 Tier 4F 950 hv - ja pienillä ylläpitokuluilla. HG6800:ssa on täysin aukeava yläsyöttörulla tarjoten lähes rajattoman syöttökorkeuden, joten käytössä on markkinoiden suurin syöttöaukko materiaalille. Koneen paino on tela-alustaisena TX-mallina 41,7 tonnia, kuljetusleveys on 3.1 metriä, pituus 14.7 metriä ja korkeus 3.7 metriä, joten koneen siirto ei vaadi erikoistoimenpiteitä, kertoo maahantuoja Several Oy:n Tero Tirkkonen.

Vermeer HG6800 nostaa käsityksen murskaimella tuotettavasta maksimaalisesta lopputuotemäärästä uudelle tasolle - polttoainetaloudellisesti.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

129

Hakealan yrittäjä ja vaikuttaja Tommi Lahti:

Metsähakkeen kysyntä kasvaa talvisin - kausivaihtelujen tasaaminen yksi monista alan haasteista

T

Talvella lämmityskauden keskellä metsähaketta tuotetaan suurella volyymilla lämpölaitosten tarpeisiin. Kausivaihtelu on kuitenkin suurta ja kesällä työt ovat vähissa.

alvella lämmityskauden keskellä metsäenergiayrit- täjillä riittää töitä. Silti kotimaisen puhtaan metsäenergian käytön lisäämistavoitteiden saavuttaminen vaatii paljon muutoksia ja asioiden eteenpäin viemiseksi tarvitaan myös valtiovallalta oikeita päätöksiä. Pakkasten paukkuessa lämpölaitokset nielevät metsähaketta suurella volyymilla mikä on hyvä asia. Silti urakoitsijat ovat kovilla; kalustolla joudutaan ajamaan välillä aivan liian kylmässä mikä tietää kalliita remontteja sekä työskentelemään 7 vuorokautena viikossa jopa ympäripyöreitä päiviä, jolloin palkka ym. kulut karkaavat käsistä - myös työ- ja ajoaikalaitkin tulevat koko ajan vastaan. - Metsäenegia-alan yksi isoin ongelma on kausivaihtelu. Puolisen vuotta mennään ihan täyttä ja sitten kalusto seisoo puolet vuodesta eikä kuljettajille ole töitä. Alalla on eletty pitkään todella haastavia aikoja kun kotimaisen hakkeen kysyntä oli jopa talvisinkin melko alhaalla, tuontihake ym. polkivat hinnoittelua ja laitokset käyttivät edullisempia fossiilisia polttoaineita kuten kivihiiltä. Nyt kun hakkeen kysyntä on lähtenyt kasvuun niin monella alan urakoitsijalla on ongelmia jopa siihen vastaamisessa, sillä kalustoa on jouduttu vähentämään pitkän huonon ajan ja kausivaihtelun takia. Ja jos vaikka hakkuri hajoaa niin varakonetta ei löydy, jolloin huoltovarmuus vaarantuu. Tuotantoketjussa on koko ajan yhä vähemmän euroja jaossa ja yrittäjien tilanne kiristyy entisestään. Tämä kaikki on

niin tavoitteeseen oltaisiin päästy. Myös esimerkiksi tuulivoimatukia olisi ollut järkevämpää kohdistaa puusähkön tuottamiseen kesäaikaan, mikä olisi tasannut alan kausivaihtelua sekä luonut valtavasti työpaikkoja maakuntiin. Seuraavan hallituksen toiminnan suhteen olen melko positiivinen, sillä viimeisen viiden vuoden aikana oikeastaan kaikki virheelliset päätökset metsäenergian suhteen on jo tehty, joten asiat eivät voi kun parantua, naurahtaa Lahti.

täysin ristiriidassa Suomen ja EU:n tavoitteiden kanssa, joilla pyritään merkittävään fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiseen tai pitkällä aikavälillä jopa kokonaan lopettamiseen, sanoo Tommi Lahti, joka toimii hakealan yrittäjänä ja laitevalmistuksestakin on kokemusta vuosikymmeniä - lisäksi hän toimii Koneyrittäjien liiton energiavaliokunnan varapuheenjohtajana.

Urakoitsijat ajettu ahtaalle

Merkittävä osa energia-alan urakoitsijoista tekee tappiota ja voittoa tehdään koko alalla kokonaisuudessaan todella vähän. - Kun katsoo hakealan yritysten tuloksia niin keskimääräisesti ei investointeja oikein enää voisikaan tehdä. Mutta silti korvaavia todella kalliita laitehankintoja on pakko tehdä ja myös tulevaisuuteen löytyy vielä onneksi uskoa, vaikka markkinoiden heilahtelut vain jyrkkenee entisestään ja tulevan lukeminen on mahdotonta. Aika iso osa urakoitsijoista on lisäksi viime vuosina purkanut kalustomäärää mikä osaltaan vääristää kuvaa taloudellisesta tilanteesta. Hyvä kysymys onkin että kauanko voidaan pysyä hengissä toimintoja pienentämällä, kysyy Lahti.

Huoltovarmuuskin vaarassa

Hakkeen hinnoittelussa on tapahtunut hieman korjausta oikeaan suuntaan, mutta se ei vielä riitä urakoitsijoiden tilanteen korjaamisessa. - Hinnan korjausliikkeet tulee aivan liian hitaalla viiveellä ja isot asiakkaat saavat oikeastaan sanella hintatason urakoitsijoi-

Markkinavoimat ohjaa murroksen kautta

- Kotimaisen metsäenergian hyödyntämisessä olisi valtavasti potentiaalia mutta rakenteisiin tarvitaan muutoksia, vaatii Tommi Lahti.

den kantaessa sitten riskit. Muutaman vuoden ajan meillä oli ylitarjontaa hakkeesta ja energiapolttoon kelpaavista metsäteollisuuden sivutuotteista. Viime talvi muutti tilanteen kysynnän kasvaessa merkittävästi jolloin kaikki varastot sivutuotteineen käytettiin pos. Ja kun hakevarastoja ei ole saanut tehdä, konekapasiteettia on vähemmän eikä metsäkonepuolella ole enää energiapuun tekijöitä nimeksikään sellu- ja sahapuun kysynnän ollessa historiallisen kovalla tasolla, ollaan lämpölaitosten huoltovarmuuden kanssa todella krittisessä vaiheessa. Tilanteen pelastaa tällä hetkellä oikeastaan

vain erittäin hyvä turvekesä 2018, huomauttaa Lahti.

Metsähakkeen käytön tavoite ei toteudu

Kansallisessa metsäohjelmassa ja Valtioneuvoston selonteossa kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta on asetettu metsähakkeen käytön tavoitteeksi 13,5 miljoonaa kuutiota vuoteen 2020 mennessä. - Tällä hetkellä ollaan jossain 8 miljoonassa kuutiossa joten tuo tavoite ei tule lähellekään toteutumaan. 2010-luvun alussa tehdyissä päätöksissä olisi pitänyt pysyä mm. investointitukien suhteen koko vuosikymmen,

Markkinavoimat ohjaavat Lahden mukaan aina lopulta asiat oikeaan uomaan, mutta järkevillä poliittisilla päätöksillä kaikki olisi sujunut kivuttomammin kun pyrimme osaltamme hidastamaan ilmastonmuutosta sekä myös tavoittelemaan suurempaa energia omavaraisuutta - samalla työllisyyttä ja yrittäjyyttä lisäten. - Ennakointi ja tasainen asioiden rakentaminen on aina järkevämpää kuin murrosten ja kriisien aiheuttamat rajut pakolliset muutokset, Lahti muistuttaa.

Potentiaalia olisi

Meillä on Suomessa valtavat metsävarat, jotka tarjoavat puhdasta energiaa samalla kasvavina hiilinieluina toimien. - Tanskassa on tehty päätös kivihiilen korvaamisesta hakkeella sekä maakaasun pelletillä lyhyessä ajassa. Ja kun Kööpenhaminan ja Tukholman kokoiset kaupungit pystytään lämmittämään pääosin jo puulla, niin on ihme että osaaminen katoaa itäänpäin mentäessä, pohtii Lahti.


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

130

Tela-alustainen Rotochopper B66L -murskain on uusi, suositun B66-sarjan järein versio. Moottorina 1050 hv Caterpillar C27.

Tehokkaat ratkaisut kaikkiin murskaustarpeisiin A

merikkalaiset Rotochopper murskaimet soveltuvat laajasti erilaisille materiaaleille ja ne ovat tunnettuja hyvästä loppumateriaalin koon hallinnasta, mitä kuvaa hyvin tuotteiden slogan ”Täydellistä yhdellä ajolla”.

Rotochopper tarjoaa laajan valikoiman erilaisia konemalleja dieselmoottorilla varustettuna sekä myös sähkökäyttöisenä. Murskaimista löytyy pyöräalustaiset trailerimallit, telaversiot ja kiinteät käyttöpaikkaversiot. Ja tela-alustaisia koneita saa siirrettyä lisä-dollyn avulla pelkällä vetoautolla.

Saatavilla myös leikkaavat hakkuriterät

B66 -sarjan koneisiin saa lisävarusteena myös leikkaavan hakkurinteräpaketin (KeyKnife package), jotka sopii samaan rumpuun kuin murskaavat terät ilman että rumpua tarvitsee vaihtaa. - KeyKnife -paketti on toteutettu erittäin fiksuilla käännettävillä pari kertaa teroitettavilla

terillä, sanoo Lund.

Kevyemmät mallit ja sähkäversiot

Rotochopperin mallit MC266 ja MP2 soveltuvat hyvin pienemmälle murskaustarpeelle

esimerkiksi kierrätyspuulle, pienpuulle, risulle sekä hakkeen värjäykseen. - Sähkökäyttöisenä on saatavissa B66E malli jopa 1000 hv:n sähkömoottorilla sekä EC256 ja EC366 mallit, lisää Lund.

Rotochopperin teräksinen kestävä syöttömatto mahdollistaa eri maateriaalien helpon syötön. Kaikissa murskainmalleissa seulaverkot on varustettu murtopulteilla eli jos koneeseen ajetaan esimerkiksi metallia, murtopultit päästää seulat liikkumaan eteenpäin ja antavat vieraalle esineelle tilaa mikä estää isomman vaurion syntymisen. - Ja koneiden sisällä on iso kammiotila mistä saa helposti vaihdettua seulat yhdenkin miehen voimin, toteaa Lund.

Magneetit metallin erotteluun ja säätyvä vastaterähylly

Järeää murskauskapasiteettia

B66 -sarjan murskaimet ovat Rotochopperin järeimpiä murskainmalleja. - Suuren kapasiteetin mobiilimurskaimet, suositut B66 -mallit sekä uusi vieläkin isompi B66L ovat saatavilla jopa 1050 hevosvoiman Caterpillar C27 moottoreilla. Tarjolla on myös metsäpäässä liikkumiseen paremmin soveltuva B66FP-versio (Forestry Package); kyseessä on samalla isolla syöttöpöydällä tehty hieman kevyempi murskain 750 hv voimanlähteellä varustettuna. Nämä Rotochopperin isomman pään koneet soveltuvat kaikelle metsäteollisuusalalla murskattavalle materiaalille kuten kannoille, pyöreälle puulle, kierrätyspuulle sekä myös hakkeen värjäykseen, kertoo Rotochopper -koneiden maahantuonnista vastaavan Sawcenter Oy:n myyntijohtaja Joakim Lund.

Teräksinen syöttömatto - seulaverkot varustettu murtopulteilla

B66 -sarjan murskaimet ovat Rotochopperin järeimpiä murskainmalleja. Niitä on saatavilla pyörä- ja tela-alustaisena sekä kiinteinä käyttöpaikkaversioina. Dieselmoottoriversiot 750 - 1000 hv sekä 1000 hv sähkömalli.

Rotochopper murskaimiin on saatavissa myös poistokuljettimen yläpuoliset magneetit metallien erotteluun puusta. - Ja viiteen eri asentoon säätyvä ”Slab Ramp” vastaterähylly auttaa kun ajetaan murskalle haastavaa ohutta ja sitkeää materiaalia kuten tuoretta risua tai levymateriaalia, niin murska ei ylisyötä itseään, kertoo Lund.

RotoLink -etäyhteys

B66FP -malli (Forestry Package) on tehty metsäpäässä liikkumiseen. Kyseessä on samalla B66 -murskan isolla syöttöpöydällä varustettu, hieman kevyempi murskain 750 hv voimanlähteellä.

Kaikkiin Rotochopper -koneisiin on saatavissa RotoLink -etäyhteys, jolloin mahdolliset ongelmat koneissa voidaan ratkaista etänä ja saada ne nopeasti taas ajokuntoon. - Meillä on tarjota vankka tekninen osaaminen asiakkaidemme investointeja tukemaan, sanoo Sawcenter Oy:n Björn Backman, joka vastaa liikkuvan kaluston huolto- ja varaosapalveluista.


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

131 Slab Ramp alhaalla

Slab Ramp ylhäällä

Viiteen eri asentoon säätyvä ”Slab Ramp” vastaterähylly auttaa kun ajetaan murskalle haastavaa ohutta ja sitkeää materiaalia kuten tuoretta risua tai levymateriaalia, niin murska ei ylisyötä itseään.

Rotochopperin keskikokoinen murskainmalli MC266 soveltuu hyvin esimerkiksi kierrätyspuulle, pyöreälle puulle ja hakkuutähteelle sekä myös hakkeen värjäystehtäviin. Saatavilla on myös sähkökäyttöiset versiot EC256 ja EC366 (kuvassa ylhäällä). Rotochopper murskaimiin saa kätevän ja toimivan järjestelmän hakkeen värjäämiseen maisemointi ja puutarhakäyttöön.

Pyöräalustaisena saatava Rotochopper MP2 murskain on valmistajan pienin malli joka soveltyy hyvin mm. kierrätyspuulle, hakkuutähteelle sekä myös hakkeen värjäykseen. Painonsa ansiosta sitä voidaan vetää myös isohkolla traktorilla.

B66 -sarjan koneisiin saa lisävarusteena myös leikkaavan hakkurinteräpaketin (KeyKnife package), jotka sopii samaan rumpuun kuin murskaavat terät ilman että rumpua tarvitsee vaihtaa.

Rotochopper tarjoaa myös sähkökäyttöiset murskaimet. Suurimmasta B66E mallista löytyy jopa 1000 hv:n sähkömoottoriversio.

Kaikkiin Rotochopper -koneisiin on saatavissa RotoLink -etäyhteys, jolloin mahdolliset ongelmat koneissa voidaan ratkaista etänä ja saada ne nopeasti taas ajokuntoon.


132

METSÄALAN AMMATTILEHTI

METSÄENERGIA

Energiapäivä 2019

järjestetään Askolassa 15. maaliskuuta - kaikki mukaan!

Askolan Vahijärvellä, Hakevuori Oy:n terminaalissa järjestetään perjantaina 15.3. Energiapäivä 2019 tapahtuma. Kuva edellisestä onnistuneesta Energiapäivästä vuodelta 2015.

H

akevuori Oy järjestää yhteistyökumppaneineen 15.3. perjantaina Energiapäivä 2019 -tapahtuman terminaalissaan Askolan Vahijärvellä. Tapahtuman tarkoituksena on nostaa metsäenergia- alan arvostusta ja avata keskustelua kotimaisen uusiutuvan energian mahdollisuuksista. Edellisen Energiapäivä järjestettiin Askolassa maaliskuussa 2015 - neljä vuotta sitten juuri eduskuntavaalien alla kuten nytkin 2019. - Viime vuosina metsäenergia-

alalla on eletty todella haastavia aikoja mutta nyt tilanne on kääntynyt hieman parempaan suuntaa. Siksi onkin erittäin tärkeää että päättäjät tekevät oikeita ratkaisuja, mitkä edesauttavat alan kehitystä ja lisäävät sitä kautta kotimaisen puhtaan uusiutuvan energian käyttöä, mikä on ensiarvoisen tärkeää päästötavoitteisiin pääsemisessä, ilmastonmuutoksen torjunnassa, energiaomavaraisuutemme nostamisessa sekä huoltovarmuuden takaamisessa, sanoo Energiapäivä 2019 -tapahtuman puuhamies Reijo Wuorio. Tapahtumaan odotetaan saapuvaksi parituhatta metsäener-

Energiapäivä 2019 -tapahtumassa pääsee tutustumaan mm. metsäenergian tuottamisessa käytettävien koneiden työnäytöksiin.

gia-alan ammattilaista tai alasta kiinnostunutta kävijää laajasti eri puolilta maata, jotka pääsevät tutustumaan hakkureiden, metsäkoneiden ja muiden laitteiden työnäytöksiin sekä kuuntelemaan mielenkiintoista paneelikeskustelua, johon osallistuvat poliitikot pääministeri Juha Si-

pilän ja Keskustan eduskuntaryhmän pj. Antti Kaikkosen johdolla sekä metsäteollisuuden, voimalaitosten ja bioenergiatalouden asiantuntijat. Tilaisuudessa tarjoillaan keittolounas ja munkkikahvit - kaikille kävijöille on luvassa myös paketti savustuspurua. Lisäksi kaikkien

kävijöiden kesken arvotaan klapikuorma! Mukaan mahtuu vielä tuoteesittelypaikallakin, joten jos kiinnostuit niin soita 0400 494 878 tai 0400 952 377. Lisätietoja tapahtumasta löydät osoitteista www.hakevuori.fi sekä www. ammattilehti.fi

- Kotimaisen puhtaan uusiutuvan metsäenergian käyttöä tulee lisätä kaikin keinoin. Metsäenergia-ala luo laajasti myös työllisyyttä toisin kuin tuontienergia, muistuttaa alan pitkän linjan yrittäjä Reijo Wuorio.

Tapahtuman aikataulun löydät: www.hakevuori.fi www.ammattilehti.fi

Neljä vuotta sitten Askolassa järjestettiin Energiapäivä eduskuntavaalien alla - kuten nytkin 2019. Paneelikeskusteluun osallistuu mm. poliitikot pääministeri Juha Sipilän johdolla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

VERMEER HG4000

UUSI MOOTTORI Tier 4 Final 515 HP Uudet tuotekehitykset parantavat markkinajohtajaa entisestään!

Saatavilla hydraulisella ajolaitteistolla terminaaliajoon.

Duplex II murskarumpu

Uutuus: Nosturi optiona seulojen vaihtoon.

Hakkurirumpu

Vetoaisamalli

DIESEL TAI SÄHKÖ, MOBIILI TAI KIINTEÄ Kova tuotto ja matalat kustannukset. Lue lisää ja katso videot: www.several.fi TAKKATIE 10 E 00370 HELSINKI PUH: 09 - 348 9110

WWW.SEVERAL.FI


METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka-Extra

HYDRAULIIKAN HUIPPUOSAAMISTA WWW.FLUICONNECTO.FI

Letkuasennelmat Ristikudos- ja spiraaliletkut

Asennustarvikkeet BSP-, JIC- ja ORFS-liittimet Leikkuurengasliittimet

Komponentit Patruunaventtiilit Pumput ja mobileventtiilit Putkistoasenteiset venttiilit Putkistoasenteiset venttiilit Suodattimet ja tarvikkeet Tarvikkeet ja varusteet

Fluiconnecto Oy on jo vuosikymmenten ajan toiminut merkittävänä öljy- ja vesihydrauliikan komponenttien ja -järjestelmien valmistajana sekä maahantuojana. Fluiconnecto Oy, Jyväskylä Itä-Päijänteentie 57 40320 Jyväskylä Puh: 010 613 7000 www.fluiconnecto.fi info@fluiconnecto.fi

Fluiconnecto Oy, Joensuu Puh: 010 613 7280

Fluiconnecto Oy, Lahti Puh: 010 613 7290

Fluiconnecto Oy, Pohjanmaa Puh: 010 613 7237 Puh: 010 613 7235

Fluiconnecto Oy, Pori Puh: 010 613 7160

Fluiconnecto Oy, Oulu Puh: 010 613 7310

Fluiconnecto Oy, Tampere Puh: 010 613 7150

Fluiconnecto Oy, Tampere, Vesihydrauliikka Puh: 010 613 7150

Fluiconnecto Oy, Turku Puh: 010 613 7364

Fluiconnecto Oy, Vantaa Puh: 010 613 7270

WE KEEP IT RUNNING


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Teknisen Kaupan markkinakatsaus 3Q 2018:

Kovin kasvu on tasaantumassa

T

eknisen kaupan myynti jatkoi hyvässä nousussa myös kolmannella vuosineljänneksellä ja kaikki päätoimialat olivat edelleen plussalla. Teknisen kaupan lukuja ajaa yhä enemmän teollisuuden vahva kokonaiskysyntä.

Teknisen kaupan jäsenyritysten myynti kasvoi vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä noin viisi prosenttia edellisestä vuodesta. Kasvu hidastui hieman alkuvuoden korkeista lukemista. Alkuvuoden osalta tekninen kauppa lisäsi myyntiään lähes seitsemän prosenttia. Nopeimmin kasvava toimiala oli edelleen tuotteet ja palvelut teollisuudelle, jonka myynti on myös vuoden alusta ollut reilun kymmenen prosentin kasvussa. Raaka-ainekaupan myynti kohosi vajaat kolme prosenttia vuodentakaista korkeammalle. Rakentamisessa päädyttiin pari prosenttia vuodentakaisen tason yläpuolelle. Kuluttajakauppa pysyi kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden lukemissa. Poikkeuksellisen kuuma kesä vaikutti kuluttajakauppaan kahdella tavalla: osassa tuotteita se yhdistettynä vahvaan kuluttajaluottamukseen piristi myyntiä huomattavasti, toisissa kuivuus

135

Teollisuuden liikevaihto kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä lähes 8 %

T

eollisuuden liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan heinä-syyskuussa 7,7 prosenttia suurempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Kotimaan myynti kasvoi 5,1 prosenttia ja vientiliikevaihto 9,6 prosenttia vuodentakaisesta.

Teknisen kaupan jäsenyritysten myynti kasvoi vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä noin viisi prosenttia edellisestä vuodesta.

puolestaan pysäytti kaupanteon lähes kokonaan. Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Markku Uiton mukaan Teknisen Kaupan jäsenyritysten näkymät ovat edelleen kohtuullisen hyvät, mutta epävarmuus on kasvanut alkuvuodesta. Tämä näkyy erityisesti seuraavan vuoden myyntiin kohdistuvissa odotuksissa: - Etenkin rakentamisessa eletään nyt todennäköisesti suhdannehuippua, josta alkaa loiva lasku ensi vuonna. Rakentamiseen toimittavien jäsenten luvut olivat edelleen kohtuulliset, mutta odotukset tulevasta ovat

laskeneet selvästi viime kesästä. 30 prosenttia Teknisen Kaupan jäsenyrityksistä odottaa henkilöstömäärän nousevan seuraavan vuoden aikana. Jo pitkään jatkunut pula henkilöstöstä voi kuitenkin jarruttaa lähiajan kasvua. - Osaavista työntekijöistä on pulaa niin tuotemyynnin kuin asennus- ja huoltopalveluidenkin puolella. Myös pitkät toimitusajat aiheuttavat edelleen päänvaivaa jäsenyrityksille ja heidän asiakkaille, Uitto sanoo. Markkinakatsaus julkaistu 12.11.2018

Liikevaihto kasvoi lähes kaikilla teollisuuden alatoimialoilla edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Kasvu oli voimakkainta kemianteollisuudessa, 16,7 prosenttia, sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa, 10,5 prosenttia, ja metsäteollisuudessa, 7,8 prosenttia. Hitainta kasvu oli elintarviketeollisuudessa, 1,1 prosenttia vuodentakaisesta. Liikevaihto laski edellisvuodesta ainoastaan tekstiili-, vaatetusja nahkateollisuudessa, 2,7 prosenttia. Kaikkien teollisten toimialojen pääluokkien liikevaihto kasvoi vuodentakaisesta. Voimakkainta liikevaihdon kasvu oli toimialalla sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto, 14,7 prosenttia. Kaivostoiminta ja louhinta toimialalla liikevaihto kasvoi 6,5 prosenttia ja toimi-

alalla vesi- ja jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 6,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Teollisuuden liikevaihtokuvaaja kuvaa yrityksiä, joiden päätoimiala on teollisuus. Indeksien laskenta perustuu Verohallinnon oma-aloitteisten verojen aineiston tietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen myyntitiedustelun aineistolla. Teollisuusyritysten kuukausittaisissa liikevaihdoissa voi olla isojakin vaihteluita etenkin metalliteollisuuden toimialoilla. Vaihtelut johtuvat pääasiassa laskutuskäytännöistä. Suurten konetoimitusten ja projektien loppulasku voi näkyä myyntinä yhdellä kuukaudella, vaikka toimitusta varten olisi tehty työtä useita kuukausia tai vuosia.

Lähde: Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2018, syyskuu, Tilastokeskus

Lue hydrauliikka-alan uudet uutiset joka päivä fluidfinland.fi

POWER MOTION CONTROL

A new SUN rise with PMC Hydraulics AT SUN HYDRAULICS, we have expanded our relationship with PMC Hydraulics from Denmark and Finland to Sweden. Their hard work and the deep understanding of our products, as well as the creative hydraulic control solutions of the PMC Hydraulic experts, will ensure that the Sun Hydraulics technology brands are in good hands throughout the Nordics. PMC Hydraulics provides Sun Hydraulics products in the Nordics For PMC Hydraulics, this means that the state-of-the-art Sun Hydraulics product range is now available from us throughout the Nordics. For you as our customer, this new era of extended cooperation with Sun Hydraulics means a complete selection of innovative hydraulic valves and other world-class products are easily available in Nordic markets, including Sweden. www.pmchydraulics.com

®

hydraulics


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

136

Hydroscand LetkuExpress

IsoBar 350 CO

Letkut paikan päällä!

SPIRAALILETKU Notkea ja käytössä erittäin kestävä Enemmän käyttötunteja

www.hydroscand.fi Jyväskylä • Mikkeli • Oulu • Pori • Raahe • Rovaniemi • Seinäjoki • Turku • Vaasa • Ylivieska

Vain original varaosia!

p eShokokauppa

th Rexro

verk

Uudistunut verkkokauppamme tarjoaa yli 1000 Rexrothin alkuperäistä hydrauliikkakomponenttia sekä paljon muita varaosia – mallista ja merkistä riippumatta. Tuotteidemme toimitusaika on 2-4 päivää + kuljetusaika. Sinun tarvitsee syöttää vain valmistajanumero tuotehakuun. Ja verkkokauppamme näyttää automaattisesti Rexrothin alkuperäisosan, joka sopii sinun tarpeisiisi. Tuotteemme ovat helposti ulottuvillasi missä ja milloin vain! Rekisteröidy eShoppiimme veloituksetta jo tänään ja hyödynnä laaja palveluvalikoimamme. www.boschrexroth.fi/eshop


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

137

EATON DYNAMAX E850 letku- ja liitinsarja soveltuu erityisesti liikkuvan kaluston suurta voimaa vaativiin hydrauliikkaratkaisuihin sekä muihin korkeaa painetta edellyttäviin kohteisiin.

Eatonin uusi vaativien sovellusten letku- ja liitinsarja nyt Suomessa

P

MC Hydraulics tuo Suomen markkinoille 500 barin hydrauliik- kaletkun ja sen liittimet EATONin laajasta tuotevalikoimasta. Uusi DYNAMAX E850 on erittäin vaativien sovelluskohteiden letku- ja liitinsarja. PMC Hydraulics kehittää jatkuvasti letkutuotantoaan vastatakseen asiakkaidensa alati

kasvaviin kestävyysvaatimuksiin niin letkujen paineen- kuin kulutuksenkin osalta. - Esimerkiksi metsäkoneiden ajovoimasiirron paineet ovat tänä päivänä jo noin 480 - 500 barin luokkaa, mikä edellyttää letkujen ja liittimien toimittajilta jatkuvaa tuotekehitystä riittävän kestävyyden aikaansaamiseksi, kertoo PMC Hydraulicsin letkuja liitin tuoteryhmän tuotepäällikkö Jari Ruis.

Uusimpien materiaaliteknologioiden tulos

Eaton DYNAMAX E850 on spiraaliletku, joka on syntynyt kaikkein uusimpien materiaaliteknologioiden tuloksena. Se on kehitetty äärimmäisen notkeaksi, ja sen pintakumi on kahdeksan kertaa kestävämpi kuin muiden kulutusta kestävien Dura Tuff -pinnoitettujen letkujen.

Manuli Rotofit -liitin ehkäisee letkun kiertymistä

H

ydrauliletkun kiertyminen voi lyhentää letku- asennelman odotettua elinikää jopa 90 %. Tätä ongelmaa ehkäisemään Manuli Hydraulics on esitellyt suoraan letkuun asennettavan Manuli Rotofit -kiertoliittimen, joka ehkäisee tehokkaasti letkun kiertymistä. Koska Manuli Rotofit asennetaan suoraan letkuun mahdollisia vuotokohtia on vähemmän kuin perinteisen asennuksen kanssa. Rotofit on mahdollista asentaa myös suoraan komponentin lähtökierteeseen. Asennus on peruslittiimiä nopeampaa ja asennusvirheiden mahdollisuus on pienempi, mikä tehostaa tuotantoa sekä lisää käyttäjien turvallisuutta. - Manuli Rotofit on suunnitel-

tu siten, että liittimen virtausaukko ei supistu missään vaiheessa. Tämä takaa mahdollisimman pienen painehäviön liittimessä. Rotofit on saatavilla sekä ristikudos- että spiraaliletkuihin Manulin Multifit ja Interlock -liittiminä. Paineenkesto on 350 - 420 bar riippuen liittimen tyypistä. Rotofit -liittimistä on saatu erittäin hyviä kokemuksia mm. vaativissa kaivoskonesovelluksissa missä ne ovat oleellisesti vähentäneet kalliita ylimääräisiä seisokkeja, kertoo Fluiconnecto Oy Hytarin johdinkomponenttien tuotepäällikkö Sampsa Virta. Tutustu tarkemmin tuotteeseen Manuli Hydraulicsin YouTube kanavalla.

Rotofit on saatavilla sekä ristikudos- että spiraaliletkuihin Manulin Multifit ja Interlock -liittiminä. Paineenkesto 350 - 420 bar.

24/7

- Letku on testattu jopa yli kolmen miljoonan iskun impulssitestijaksolla SAE J1176 mukaisesti, ja se täytti kaikkein kovimman luokan vaatimukset, Ruis jatkaa.

Mitä korkeampi paine sitä suurempi voima

Uusi letku- ja liitinsarja soveltuu erityisesti liikkuvan kaluston suurta voimaa vaativiin hydrauliikkaratkaisuihin sekä myöskin

kaikkiin muihin korkeaa painetta edellyttäviin kohteisiin. -Tuotetta voi tiedustella PCM Hydraulicsilta valmiina asennelmana, ilmoittaa Ruis.


136 138

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio Hydrauliikka&Automaatio

SUN Hydraulics -tuotteet nyt kaikkialla Pohjoismaissa S UN HYDRAULICS ja PMC Hydraulics -kumppanuus kasvaa Tanskan ja Suomen lisäksi Ruotsiin. Tämä tarkoittaa sitä, että Sun Hydraulicsin huipputuotteet ovat nyt helposti saatavilla pohjoismaisilla markkinoilla PMC Hydraulicsin edustamana.

Asiakkaat saavat maailmanluokan tuotebrändin yhdistettynä PMC Hydraulicsin asiantuntemukseen nyt myös Ruotsissa.

Yhdistä hydrauliikan asiantuntemus ja maailmanluokan brändi

Sun Hydraulics on maailmanlaajuisesti yksi johtavista hydrauliikkaventtiilien valmistaja. Kattavan tuotevalikoimaan kuuluvat hydrauliset patruunaventtiilit, venttiililohkot sekä elektroniikkakomponentit. Floridan tuotantolaitoksista valmistuu venttiileitä ja lohkoja volyymivalmistuksena sekä asiakastarpeisiin räätälöitynä, joiden valmistusmäärät lasketaan miljoonissa kappaleissa vuodessa. - Sun Hydraulics -tuotteiden korkea laatu sekä huipputeknologia takaavat tarkan ja luotettavan toiminnan voiman ja liikkeen hallintaa vaativissa sovelluksissa. Laaja valikoima erilaisia optioita tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden integroida automatisoituja pakettiratkaisuja vain muutamassa minuutissa. Integroidut ratkaisut - sekä standardit että kustomoidut - lisäävät suorituskykyä moniin muihin vaihtoehtoihin verrattuna, kertoo PMC Hydraulics Oy:n tuotepäällikkö Ville Lampinen.

Sun Hydraulics panostaa vahvasti tuotekehitykseen. Uusi edistyksellinen Sun Flex -solenoidiventtiili tuoteperhe on hiljattain laajentunut.

Sun Hydraulicsin patruunaventtiilivalikoima on erittäin kattava ja innovaatinen - kuvassa suodatinpartuunoita.

Sun Hydraulics on tehnyt pitkään tutkimus- ja kehitystyötä digitaalisissa ratkaisuissa, jonka tuloksena on syntynyt mm. Digital Logic Valve (DLV) -tuoteperhe.

PMC Hydraulicsilla vankka kokemus Sun Hydraulicsista

Sun Hydraulics myy tuotteitaan maailmanlaajuisesti omien tytäryhtiöidensä sekä itsenäisten jälleenmyyjien kautta. PMC Hydraulics on toiminut jo pitkään Sun Hydraulicsin tuotteiden edustajana Suomessa ja Tanskassa. - Ansiokas työ ja ymmärrys tuotteista sekä omat luovat asiantuntijaratkaisumme vakuuttivat Sun Hydraulicsin siitä, että PMC Hydraulicsin edustamana Sun -tuotteet ovat parhaissa käsissä kaikkialla Pohjoismaissa. PMC Hydraulics on Pohjoismaiden johtava innovatiivisten hydrauliikkajärjestelmien toimittaja. Kattava tuotevalikoima koostuu osaavan ja kokeneen tuotekehityksen suunnittelemista järjestelmistä ja tuotteista, valmistamistetuista asiakaskoh-

Venttiililohkojen suunnitteluun on tarjolla kätevä Sun QuickDesign -ohjelma.

taisista ratkaisuista sekä johtavien hydrauliikkavalmistajien korkealaatuisista standardituotteista.

- Asiakkaanamme voit luottaa siihen, että saat aina sovelluskohteen ja tarpeesi mukaisen parhaan mahdollisen asiantunti-

jaratkaisun. Nyt saat saman asiantuntijuuden yhdistettynä maailman johtaviin venttiiliratkaisuihin kaikkialla Pohjois-

Sun Hydraulicsin patruunaventtiileihin on saatavilla yhä enemmän älykästä ohjausta.

maissa - myös Ruotsissa, toteaa Lampinen.


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

139

Nopeus ja asentoanturit äärimmäisiin sovelluksiin

kotisivu: www.oem.fi asiakaspalvelu: puh. 0207 499 499 e-mail: info@oem.fi

Kehittynyttä suodatinteknologiaa

H

ydrauliikkajärjestelmien suodatuksen laatu ja luotettavuus on erittäin merkittävässä roolissa esimerkiksi metsäkoneiden haastavissa olosuhteissa, joissa koneiden toiminta halutaan varmistaa koko huoltovälin ajan ja välttää järjestelmän komponenttien rikkoutuminen tai kuluminen.

PMC Hydraulics Oy on suodatinvalmistaja Filtration Groupin valtuutettu Premium Partner Suomessa. Suodatinten käyttäjille Filtration Group on tuttu entisestä Mahle -tuotenimestä; yrityskaupan myötä Filtration Group omistaa nykyisin Mahlen suodatusliiketoiminnan. Eli tuotteet ovat samat tutut ja tulevat samalta tehtaalta - vain nimi tuotteen kyljessä on muuttunut.

Uuden sukupolven suodatinelementti

Filtration Groupin on tuonut markkinoille rakenteeltaan uudenlaisen FG PulseShield -suodatinelementin.

- Elementin uusi patentoitu ShrinkFit -pintakerros estää mahdollisten painepulssien aiheuttamaa suodatinlaskoksen liikkumista toisiaan vasten. Se myös vähentää merkittävästi suodatinlaskoksen pulssimaista liikettä elementin sisäputkea vasten ja estää näin ollen laskoksen hankautumista ja rikkoutumista, kertoo PMC Hydraulics Oy:n tuotepäällikkö Jarkko Huttunen. Suodatinelementeissä pulssit ja virtauksen voimakkaat vaihtelut voivat repiä elementtiä, jolloin suodattimen kuituraken-

ne pääsee liikkumaan ja suodatustiheys voi kärsiä ja partikkelit pääsevät järjestelmään. - Filtration Groupin kehittämällä PulseShield -elementillä tämä pystytään välttämään. Uudenlaisella elementillä on lisäksi korkeampi liankeruukapasiteetti joten se säilyttää suodatuskykynsä ja Beta-arvonsa koko elinkaaren ajan. Asiakkaalle uusi rakenne tarjoaa pidemmän suodattimen vaihtovälin, paremman suodatuskyvyn, pienemmän painehäviön sekä järjestelmän luotettavuuden, luettelee Huttunen.

FG PulseShield -elementin uusi patentoitu ShrinkFit -pintakerros estää mahdollisten painepulssien aiheuttamaa suodatinlaskoksen liikkumista toisiaan vasten. Se myös vähentää merkittävästi suodatinlaskoksen pulssimaista liikettä elementin sisäputkea vasten ja estää näin ollen laskoksen hankautumista ja rikkoutumista.

Filtration Group on tuonut markkinoille rakenteeltaan uudenlaisen FG PulseShield -suodatinelementin.


140

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

Letkuhuollot paikan päällä - kustannustehokkaasti

Hydroscand on tuonut LetkuExpress -palvelun nyt myös Suomeen. Tilaamalla auton paikan päälle säästetään aikaa ja työkone saadaan nopeasti takaisin tuottavaan työhön.

H

ydroscand tarjoaa pohjoismaiden laajimman vali- koiman letkuja ja liittimiä hydrauliikan, pneumatiikan sekä teollisuuden alalle. Saatavana on myöskin kattava valikoima alan muita tuotteita ja tarvikkeita. Kokenut henkilökunta kahdeksassa Hydroscandin Suomen toimipisteessä sekä yli 70 jälleenmyyjää tarjoavat asiakkaille nopeaa ammattitaitoista palvelua. - Joustavan ja ammattitaitoisen palvelun lisäksi meillä on laaja valikoima letkuja ja johdinkomponentteja sekä kattava jakeluverkosto, jonka ansiosta voimme palvella sinua siellä missä ikinä oletkin, sanoo Hyd-

roscand Oy:n toimitusjohtaja Henry Tuomola.

Liikkuva letkupalvelu menestys maailmalla

Tehostaakseen joustavaa asiakaspalvelua entisestään Hydroscand on ottanut käyttöön maaliskuussa 2018 täysin varustellun LetkuExpress -auton, millä liikutaan kentällä asiakkaiden kohteissa. - Hydroscandilla on Ruotsissa jo 63 LetkuExpress -autoa eri puolilla maata ja niistä on saatu erittäin hyviä kokemuksia joten määrää kasvatetaan edelleen. Ja koko konsernista, joka työllistää yli 1200 henkilöä, löytyy yhteensä 120 letkuhuoltoautoa, ilmoittaa Tuomola.

LetkuExpress -autolla liikutaan tällä hetkellä Turusta noin 100 kilometrin säteellä. Talven aikana palvelua laajennetaan muuallekin.

kilometrin säteellä kentällä operoiva LetkuExpress on otettu hyvin vastaan ja monelle asiak-

kaalle palvelun käyttö on jo arkipäivää. Niinpä Hydroscandille on parhaillaan valmistumassa

toinen LetkuExpress -auto. - Ajatuksena on viedä letkupalvelu niin lähelle kuin mahdollista eli pääsemme tekemään asennelmat kohteen vieressä oli kyseessä sitten metsäkone leimikolla, puutavara-auto pinolla, kaivukone rakennustyömaalla tai työvene satamassa. Letkurikon sattuessa apua saadaan paikan päälle todella nopeasti ja kone saadaan takaisin tuottavaan työhön. LetkuExpress -palvelu minimoi kaluston seisonta-ajan ja on asiakkaalle kustannustehokas, vielä kun ottaa huomioon sen että koneen kuljettajan ei tarvitse lähteä hakemaan uutta letkuasennelmaa myymälästä, kertoilee LetkuExpress -operoinnista vastaava Hydroscand

LetkuExpress tuo letkuhuollon paikan päälle

Turun toimipaikasta noin 100

- Uusi palvelu on otettu ilolla vastaan asiakkaiden keskuudessa ja autolla riittää töitä. Silti pystymme vastaamaan nopeasti hälytyksiin, sanoo LetkuExpress -operoinnista vastaava Hydroscandin Antti Purtanen.

Volkswagen Crafter -pakettiauto on varusteltu täydellisesti letkuasennelmien tekoon maasto-olosuhteissa; hyllystöt ovat ModulSystemin.


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Oy:n Antti Purtanen. Soittamalla LetkuExpressin numeroon 020 78 62 570 saat palvelua letkuasioihin todella nopeasti (tällä hetkellä Turun alueella): - Riippuen tilanteesta olemme paikalla viimeistään muutamassa tunnissa mutta yleensä nopeamminkin - joskus olemme päässeet auttamaan kohteeseen vartin kuluessa soitosta, toteaa Purtanen.

LetkuExpress -autosta löytyy kaikki laadukkaiden letkuasennelmien vamistuksessa tarvittavat laitteet ja työkalut. - Käytössä on mm. sähkö- ja käsikäyttöiset letkupuristimet, letkusaha, letkusakset, ilmapuhallin asennelmien puhtauden varmistamiseen sekä invertteri mistä saadaan virtaa erilaisille työkaluille. Autossa oleva ModulSystemin laadukas hyllyvarustelu mahdollistaa suuren komponenttimäärän kuljettamisen aina mukana ja työkalut pysyvät ajossa turvallisesti omilla paikoillaan, kertoo Purtanen.

HYDRAULIIKAN, PNEUMATIIKAN ja VOITELUN AMMATTILEHTI

tuli metsään

LetkuExpress -autolla päästään kätevästi vaikkapa metsäkoneen viereen leimikolle.

Hydrauliikka

Esittelyssä laajasti alan uutuuksia Pneumatiikka

Mielenkiintoinen ja kattava pneumatiikkaosio

Alan uutiset joka päivä - www.fluidfinland.fi LetkuExpress -autossa on tarjolla korkealaatuiset kudos- ja spiraaliletkut koossa 1/4”-1 1/2” joilla katetaan työkoneiden kaikki letkutarpeet.

TILAA HYDRAULIIKKA- JA PNEUMATIIKKA-ALAN ERIKOISLEHTI VELOITUKSETTA! Autosta löytyy tietenkin myös erittäin kattava valikoima littimiä ja muita tarvikkeita siististi hyllytettynä.

Laadukkaat letkuasennelmat syntyvät uusilla laitteilla ja työkaluilla. Myös asennelmien puhtaus varmistetaan.

Spiraaliletkuissa laadun takaa japanissa valmistettu Isobar Rock.

1/2016

Hybriditekniikka

Tarjolla parasta laatua letkuissa ja liittimissä

LetkuExpress -autosta löytyy korkealaatuiset kudos- ja spiraaliletkut koossa 1/4” - 1 1/2”. - Spiraaliletkuissa laadun takaa japanissa valmistettu Isobar Rock. Kyseessä on joustava letku, jolla on erinomainen erinomainen kulutuksen- ja säänkestävyys - se on loistava tuote esimerkiksi vaativaan metsäkonekäyttöön. Sileän pinnan ansiosta letku on helppo asentaa ja liitos voidaan tehdä kätevästi kuorimattomana omalla holkilla puristaen. Ja koska Isobar Rock on niin notkea, LetkuExpress autossa ei tarvitse kuljettaa mukana enää 3-kudosletkuja, toteaa Purtanen.

by ammattilehti.fi

148 sivua!

Apua saa nopeasti

Täydellinen varustelu letkuasennelmien tekoon

141

Uusi letkuasennelma syntyy nopeasti ja kustannustehokkasti paikan päällä.

LUE MYÖS ALAN TUOREET UUTISET JOKA PÄIVÄ OSOITTEESSA: www.fluidfinland.fi


142

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

Hydrauliikkaa kuorma-autoihin ja päällerakentamiseen S alhydro Oy tuo maahan ja myy hydrauliikkaa, pneumatiikkaa, teollisuusletkuja, liittimiä ja kunnossapitotarvikkeita alan parhailta valmistajilta.

Salhydron tuotevalikoima laajenee ja kehittyy jatkuvasti asiakkaiden tarpeiden mukaan. - Kuorma-autopuolen ja päällerakentamisen hydrauliikan tarpeisiin meillä on tarjota todella kattava valikoima laadukkaita komponentteja sekä teknistä osaamista asiakkaiden projekteihin, sanoo Salhydro Oy:n toimitusjohtaja Marko Salminen. Salhydron toiminnan kulmakivi on suuret varastot ja nopeat toimitukset Nurmijärven, Tampereen ja Jyväskylän toimipisteistä; lisäksi pääkaupunkiseudulla asiakkaita palvele HydroMarket myymälät Suutarilassa, Konalassa ja Keravalla. - Meiltä saat tiskin tasaa osaavaa palvelua ja lisäksi tuotteita voi toki tilata puhelimitse ja verkon kautta; toimitukset saamme perille usein jo seuraavaksi päiväksi, lupaa Salminen.

OMFB kuormaautohydrauliikkaa

OMFB on suuri Italialainen perheyhtiö joka on toiminut alalla 70 vuotta työllistäen tänä päivänä 250 henkilöä ja liikevaihdon ollessa yli 60 miljoonaa euroa. Erittäin modernin tuotannon käytössä on mm. noin 180 pitkälle automatisoitua työstökonetta. - Salhydro on tehnyt pitkään hyvää yhteistyötä OMFB:n kanssa mutta nyt tuotteiden myyntiin panostetaan vahvasti yhdessä tehtaan kanssa, Salmi-

Salhydro Oy:n maahantuontiohjelmaan kuuluva italialainen OMFB on viiden suurimman kuorma-autopumppuvalmistajan joukossa maailmassa; vuodessa valmistuu 40 000 mäntäpumppua, 70 000 hammaspyöräpumppua ja 60 000 voiman ulosottoa.

niin kuorma-auton rungon sivuun kuin hytin taaksekin sijoitettavaksi. Säiliöt on varustettu reilun kokoisilla imuyhteillä ja paluusuodattimilla pohjoisiin olosuhteisiin. Jokainen säiliö koeponnistetaan tehtaalla testipaineessa.

nen ilmoittaa. OMFB:n filosofiana on valmistaa kaikkea kuorma-auton hydrauliikkaan: voimanulosotot vaihdelaatikkoon, vakiotilavuuspumput, säätyvätilavuuspumput, öljysäiliöt, venttiilit, hydraulimoottorit jne. OMFB on viiden suurimman kuorma-autopumppuvalmistajan joukossa maailmassa; vuodessa valmistuu 40 000 mäntäpumppua, 70 000 hammaspyöräpump-

Vime vinssit

OMFB tarjoaa laajan valikoiman myös erilaisia venttiileitä liikkuvan kaluston tarpeisiin.

OMFB osti DAL Barco -nimisen säiliövalmistajan vuonna 2016 ja on sitä myötä tullut mukaan säiliövalmistukseen. Pääasialliset materiaalit hydrauliöljysäiliöissä ovat alumiini, teräs ja RST sekä malleja löytyy niin kuorma-auton rungon sivuun kuin hytin taaksekin sijoitettavaksi.

pua ja 60 000 voiman ulosottoa. Kaikki pumput koeajetaan - suurimman testipenkin koko on 500 kW ja se jäähdytetään vesikierrolla maan sisään. OMFB mäntäpumput ovat valurautakuorisia ja varustettu tukevilla kartiorullalaakereilla. Valurautakuori mahdollistaa alumiiniin verrattuna pienemmät ulkomitat. Vakiotilavuusmäntäpumppujen lisäksi tarjolla on säätyvätilavuuksiset LS-pumput 60 cm3, 75 cm3, 90 cm3 ja 110 cm3 koossa. - Suurin LS-pumppumalli 130 cm 3 on tulossa markkinoille vuoden 2019 alussa. Tuote joka

on julkaistu 2017 mutta sitä on testattu jo 5 vuotta tehtaan sisäisesti, mikä kertoo OMFB:n perusteellisesta laadun varmistuksesta, sanoo Salminen. OMFB tarjoaa myös bent axis -tyyppiset mäntämoottorit kokoluokissa 17-130 cm3 esimerkiksi tuotepumppu- ja erilaisiin puhallinkäyttöihin. Kiinnitys ja akselivaihtoehdot ovat SAE ja ISOstandardin mukaisia. OMFB osti DAL Barco -nimisen säiliövalmistajan vuonna 2016 ja on sitä myötä tullut mukaan säiliövalmistukseen. Pääasialliset materiaalit hydrauliöljysäiliöissä ovat alumiini, teräs ja RST sekä malleja löytyy

Vime on yli 40 vuotta vanha Italialainen vinssivalmistaja joka tarjoaa vetovinssejä 2,2-30 t kokoluokassa. Valikoimissa on niin planeettavaihde- kuin kierukkavaihdevinssejäkin; parhaat hyötysuhteet saavutetaan planeettavaihteella. - Salhydro varastoi pääasiassa Vime -planeettavaihdevinssejä, joissa on hydraulinen jarru, jarrunohjausventtiili sekä kuormanlaskuventtiili. Vinsseissä on vakiona myös mekaaninen vaijerinvapautus, mutta ne voidaan varustaa tarvittaessa myös pneumaattisella vapautuksella, kertoo Salminen.

Cemo yhdistelmäsäiliö dieselille ja urealle

Salhydron tuoteohjelmaan kuuluva säiliövalmistaja Cemo on esitellyt mielenkiintoisen DT Mobile Easy Combi 440/50 litran yhdestelmäsäiliön, missä on yhdessä ja samassa paketissa dieselsäiliö ja pumppu sekä ureasäiliö ja pumppu. Kuten


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

HAWE Hydraulik järjestelmät vaativiin olosuhteisiin.

Lähimmät jälleenmyyjät löydät: www.hawe.fi HAWE Finland Oy Kellonsoittajantie 2 | FIN-02770 Espoo Puh +358 (0)10 821 26-00 | info.finland@hawe.fi

Vime on yli 40 vuotta vanha Italialainen vinssivalmistaja joka tarjoaa vetovinssejä 2,2-30 t ko- koluokassa. Valikoimissa on niin planeettavaihde- kuin kierukkavaihdevinssejäkin; parhaat hyötysuhteet saavutetaan planeettavaihteella.

muutkin Cemo säiliöt, tässäkin on letkut ja pistoolit mukana sekä suojakansi. - Uusi Cemon Combi tankki on tervetullut uutuus koneurakoitsijoille - tässä versiossa on 440 litran dieselsäiliön lisäksi toivottu 50 litran säiliö urealle, molemmat omilla tankkausvarustuksilla ja 12 V sähköpumpuin, sanoo Salminen.

Kätevä kokonaisuus on selkeästi käytettävissä tuetun suojakannen alla; silti paketti ei ole juuri perinteistä dieselsäiliötä kookkaampi. - Varsinkin urean tankkaus on nyt helpompaa ja siistimpää kunhan muistaa että pakkasraja urealle on talvisin -10 °C, muistuttaa Salminen.

Salhydron tuoteohjelmaan kuuluva säiliövalmistaja Cemo on esitellyt mielenkiintoisen DT Mobile Easy Combi 440/50 litran yhdestelmäsäiliön, missä on yhdessä ja samassa paketissa dieselsäiliö ja pumppu sekä ureasäiliö ja pumppu.

143


METSÄALAN AMMATTILEHTI

HYDRAULIIKAN JA PNEUMATIIKAN KOKONAISTOIMITTAJA PALVELUKSESSASI NURMIJÄRVI

TAMPERE

JYVÄSKYLÄ

• • • • • • •

• • •

• • •

Noutomyynti Letkuasennelmat Päävarasto, maahantuonti Pääkonttori, hallinto Sunnittelu Komposiittiletkujen valmistus Koneikkovalmistus

Noutomyynti Varasto Letkuasennelmat

Noutomyynti Varasto Letkuasennelmat

Kuusirinne 3 01900 Nurmijärvi

Juvelankatu 6 33730 Tampere

Ahjokatu 13 40320 Jyväskylä

P:

P:

P:

+358 - 20 - 1133 500

salhydro@salhydro.fi

+358 - 20 - 1133 560

tampere@salhydro.fi

+358 - 20 - 1133 570

jyvaskyla@salhydro.fi

www.salhydro.fi


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

145

Rexrothilta uusi versio M4-konfiguraattorista M4-tuoteperheen kuormantuntevien venttiileiden konfigurointiin

Helposti konfiguroitu ja nopeasti toimitukseen

Osana venttiilikokoonpanon laajentamista Tampereella on otettu käyttöön uusi testipenkki venttiileiden säätöön ja testaukseen. Testipenkin teho on 75 kW ja sillä voi koeajaa venttiileitä yli 400 l/min virtaukseen saakka. Penkkiä voi käyttää joko kuormantuntevana tai vakiopaineisena. Rexrothin uudistetun M4 konfiguraattorin avulla koneenrakentajat saavat käyttöönsä lisää vaihtoehtoja sekä nopeamman suunnittelu- ja hankintaprosessin M4 kuormantunteville venttiileille.

J

atkuvasti lyhenevät tuotekehityssyklit koneenrakennuk- sessa on lisännyt tarvetta entistä nopeammille suunnitteluprosesseille. Bosch Rexrothin päivitetty, verkossa oleva M4-konfiguraattori, auttaa mobilekoneiden rakentajia kahdella tavalla: helppokäyttöisellä ja opastavalla työkalulla on helppo ja nopea hallita suurta määrää venttiiliperheen eri vaihtoehtoja ja saada välittömästi kaikki suunnittelussa tarvittavat dokumentit ja mallit. Konfiguraattori tarjoaa laa-

jennetun määrän suositeltavia komponentteja pikatoimitukseen verkkokauppamme, eShopin, yhteydellä, mikä tekee hankintaprosessista entistä nopeamman ja helpomman. Monipuoliset M4-12 ja M4-15 -venttiilit soveltuvat tarkkuutensa, herkkyytensä ja turvallisuutensa vuoksi hyvin monenlaisiin mobiletyökoneisiin ja niiden toimintoihin, kuten kuormantuntevaan puominohjaukseen, metsäkoneisiin, henkilönostimiin, avoimen piirin ajoon, poralaitteisiin ja moneen muuhun sovellukseen. Eri konfiguraatioiden määrä M4 -venttiilissä on vas-

taavasti laaja. Rexroth tarjoaa M4-konfiguraattorin tuotekehityksen ja suunnittelun tueksi. Sen avulla tuotekehittäjät ja suunnittelijat pystyvät helposti luomaan oikeanlaisen venttiilirakenteen. Julkaistussa työkalussa on nyt merkittävästi suurempi määrä eri vaihtoehtoja. Avustettu valintaprosessi avaa aina soveltuvat vaihtoehdot sen mukaan mitä kriteereitä käyttäjä valitsee (esim. monoblock, keskisisääntulo, eri ohjaustavat ja päätylevyt jne.) Heti kun konfiguraatio on valmis, työkalusta saadaan kattava dokumentaatio sisältäen

kaavion, mittakuvan ja 3D-mallin. Nämä voidaan ottaa välittömästi käyttöön koneen suunnittelussa ja dokumentoinnissa. Rekisteröity käyttäjä voi lisäksi palata vanhoihin, talletettuihin projekteihin ja nopeuttaa suunnittelua entisestään.

Venttiileiden kokoonpanoa myös Tampereella

Myös Tampereen Rexrothin toimipaikassa kokoonpannaan mobileventtiileitä. Toimipisteessä on laaja varasto M4-12, M415, M4-22 ja ED-venttiiliperheiden osia. Prototyyppien ja piensarjojen toimitus Tampereelta onnistuu nopeasti, parhaimmillaan muutamassa päivässä. Vent-

tiileiden konfigurointi voidaan tehdä joko M4-konfiguraattorilla, CHoose-ilmaisohjelmalla tai Rexrothin myynnin avustuksella. Eri venttiiliperheitä voidaan myös yhdistää. Nämä ns. hybridiventtiilit soveltuvat erityisesti kohteisiin, joissa toimilaitteiden tilavuusvirta- ja painevaatimukset poikkeavat toisistaan. Esimerkiksi mobilelaitteen päätoiminnot, kuten ajo- ja puomiventtiilit voidaan toteuttaa M4-tuoteperheen venttiilisiivuilla ja aputoiminnot, kuten maatuet jne. voidaan toteuttaa ED-tuoteperheen osilla. Näin saadaan kuhunkin kohteeseen sopiva mahdollisimman kompakti ja edullinen venttiiliratkaisu.

Pikaliittimet hydrauliikan vaativiin kohteisiin

525-sarja, perusliittimet

Flat-face -liittimet

Kierreliittimet

Liitinlevyt Maahantuoja: PNEUMACON OY ● Palo-ojantie 5 05810 HYVINKÄÄ ● Puh. 010 778 1400 info@pneumacon.fi ● www.pneumacon.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

Metsäalan Ammattihakemisto Raivauslaitteet Raivauslaitteet

www.grutech.fi www.grutech.fi

www.ajotek.fi www.ajotek.fi

www.voiteluaineita.fi www.voiteluaineita.fi

Sammutusjärjestelmät Sammutusjärjestelmät

mercedes-benz.fi/kuorma-auto mercedes-benz.fi/kuorma-autot t

www.kannettavat.fi www.kannettavat.fi Puutavaraperävaunut Puutavaraperävaunut

www.facebook.com/zaslawsuomi www.facebook.com/zaslawsuomi

Kuormansidonta Kuormansidonta

Vetolaitteet Vetolaitteet

www.nwe.fi www.nwe.fi

www.tav.fi www.tav.fi

www.skuba.fi Puutavaranosturihuollot Puutavaranosturihuollot

www.orginator.fi www.orginator.fi

www.flexit-finland.fi www.flexit-finland.fi

www.fluiconnecto.com/fi www.fluiconnecto.com/fi

www.nummi.fi www.nummi.fi

www.pikkumattioy.fi www.pikkumattioy.fi


2018

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

www.opsystem.fi www.opsystem.fi

Kevään Talven jättikokoinen Metsäalan Ammattilehti painetaan 7.5.2018 28.2.2019

Ota yhteyttä ja suunnitellaan yrityksellesi tehokas mainospaketti. Soita 050 412 9030 janne.jokela@ammattilehti.fi www.ammattilehti.fi

www.nordictruckcenter.com/fi www.nordictruckcenter.com/fi

www.nurmihydro.fi www.nurmihydro.fi

A U T A A L I HANK I ASIANTUNTIJALTA LUOTET TAVAST

E Stoneridge t Digipiirturi

Timer TachoDrive Ajoaikalaskuri

xa k t D u o

2

idgen piirturilla ”Uudella Stoner in!”* m pa pident yy jo 30

on helpot ta”Ajoaikalaskuri äni öt i st nut valtava ty eniä ä pi hd te in vo t – Ny n aikana!” uo ta s siirtoja myö

äivä kuljettajan ajop

itusjohtaja piirtureihin – Heikki, toim kupolven digi nhemman su va na *verrattu

Digipiirturi

lu n etälatauspalve

to rttitietojen au Piirturi- javekolu 8 € / kk al sp au lat

www.bucherhydraulics.com www.bucherhydraulics.com

maattinen

www.hydx.se/fin www.hydx.se/fin

www.hydman.fi www.hydman.fi

VERKKOK AUPPA.PIIRL A.FI PIIRL A @ PIIRL A.FI

»

»

PIIRL A.FI

017 283 1595

ja – Mat ti, kuljetta man vanhem eihin *verrattunan di pi gi irtur sukupolve

Dignita AL-10

0 Alkolukko

s Hyväksyt ty myö uteen oike valvot tuun ajo-


METSÄALAN AMMATTILEHTI HARVESTERIPÄÄ H5, H6, H7

NOSTURI C50

OHJAAMO Markkinoiden mukavin ohjaamo mahdollistaa ennennäkemättömän tuottavuuden.

OHJAUSJÄRJESTELMÄT valvovat koneen ja nosturin asentoa ja pitävät koneen parhaassa mahdollisessa tasapainossa.

HYDRAULIIKKAJÄRJESTELMÄ Jopa 62% avarampi hydrauliikkajärjestelmä tarjoaa suuremman tuottavuuden pienemmällä polttoaineen kulutuksella.

SCORPION Se näyttää samanlaiselta kuin ennen, mutta sisällä on paljon uutta. Moottori, hydrauliikka ja ohjausjärjestelmät ovat kokeneet suuria uudistuksia. Uudessa Scorpionissa hydrauliikkajärjestelmä on jopa 62% avarampi. Se merkitsee suurempaa tuottavuutta pienemmällä polttoainemäärällä.

MOOTTORI Vahva ja polttoainetehokas Mercedes Benz/MTU Stage V moottori.

A logger’s best friend www.ponsse.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.