Metsäalan Ammattilehti 4/2017

Page 1

METSÄALAN METSÄALAN AMMATTILEHTI

32.

vuosi

kerta

AMMATTILEHTI

32 vsk. 1986-2017

KONEURAKOINTI KULJETUS TEOLLISUUS 30 v. JUHLALEHTI 1986 - 2016

N:o 4/2017

Asiaa pehmeiden maiden korjuusta

Puunajossa hyvä vauhti päällä

KÄRKIOHJAUS HARVESTEREILLE

Ammattilehti koeajaa kalustoa

John Deere tunnetaan uraauurtavista innovaatioista. Älykäs puominohjaus on jo mullistanut John Deere -kuormatraktoreiden käytön ja vie nyt myös harvestereiden käytön aivan uudelle tasolle. Puomin kärkiohjaus on saatavana 1270G-harvesterin CH7-puomiin.

JohnDeere.fi

Lue alan uutiset joka päivä ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Vahvempi kuin koskaan

Uusi XT ja V8


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Sahatavaran vienti ja hakkuut jälleen uusiin ennätyksiin

M

arkkinahakkuut sekä Suomen metsäteollisuuden tuotanto- ja vientimäärät kasvavat reippaasti viime vuodesta paperia lukuun ottamatta. Vientihintojen kehitys pysyy kuitenkin vaisuna kiristyneen kilpailun ja ylitarjonnan vuoksi.

Kiina nousee tänä vuonna sahatavaran viennin tärkeimmäksi kohdemaaksi sekä viennin määrällä että arvolla mitattuna. Kuusisahatavaran lisäksi myös mäntysahatavaran vienti on voimakkaassa kasvussa Kiinaan, jonne kauppavirtoja on pystytty kääntämään ongelmien vaivaamilta Pohjois-Afrikan markkinoilta. Kilpailun kiristyminen ja sahatavaran ylitarjonta vientimarkkinoilla ovat painaneet etenkin mäntysahatavaran vientihintoja ja vaikuttaneet männyn sahauksen kannattavuuteen. Loppuvuoden aikana hintakehityksen odotetaan tasaantuvan. - Vuonna 2017 sahatavaran viennin ennakoidaan nousevan yhdeksään miljoonaan kuutiometriin, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Ensi vuonna vienti kasvaa edelleen. Rakentamisen elpyminen Euroopassa sekä kysynnän hyvä taso teollisissa käyttökohteissa pitävät vanerin tuotanto- ja vientimäärät hyvällä tasolla, arvioi Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkija Antti Mutanen.

Kartongin sekä sellun tuotanto ja vienti kasvavat

Sellun tuotanto- ja vientimäärät kasvavat tänä ja erityisesti ensi vuonna, jolloin uusi tuotantokapasiteetti Suomessa on saatu kokonaan käyttöön. Sellun vientihinta nousee tänä vuonna viime vuoden reilun pudotuksen jälkeen. Ensi vuonna vientihinnan ennakoidaan hieman laskevan havu- ja lehtisellun tuotannon kasvaessa maailmalla. Tuotantokapasiteetin kasvu Suomessa sekä pakkaamisen kasvu maailmalla lisäävät kartongin tuotantoa ja vientiä sekä tänä että ensi vuonna. Uuden kapasiteetin käyttöönotto ja paperikoneiden kääntäminen kartongille lisäävät kuitenkin tarjontaa Euroopassa ja pitävät kartongin markkinahintojen kehityksen vaisuna. Painopapereiden kulutus maailmalla jat-

kaa laskuaan. Suomessa paperin tuotantoja vientimäärät alenevat edelleen. Sellun ja kartongin myönteisen kysyntäkehityksen ansiosta massa- ja paperiteollisuuden kannattavuus säilyy sekä tänä että ensi vuonna hyvällä tasolla.

Myös hakkuut uuteen ennätykseen - raakapuun hinnoissa pientä nousua

Metsäteollisuuden puun käytön kasvaessa kotimaan markkinahakkuut nousevat tänä vuonna 63,6 miljoonaan kuutiometriin ja ensi vuonna 65 miljoonaan kuutiometriin. Raakapuun tuonti laskee neljä prosenttia viime vuodesta. Kuusisahatavaran hyvän kysynnän myötä kuusitukin kantohinta nousee tänä vuonna tukeista eniten. Kuusi- ja mäntykuitupuiden lisääntyvä käyttö kartongin ja sellun tuotannossa nostaa niiden kantohintoja tänä vuonna. Ensi vuodeksi ei odoteta merkittäviä muutoksia kantohintoihin. Yksityismetsätaloudessa bruttokantorahatulot nousevat tänä vuonna noin 1,9 miljardiin euroon ja ensi vuonna hieman enemmän. Yksityismetsien hehtaarikohtainen liiketulos nousee 126 euroon vuonna 2017 ja 129 euroon vuonna 2018.

Metsähakkeen käyttö kasvaa hitaasti

Fossiilisten polttoaineiden alhaiset hinnat, halvat päästöoikeudet ja epävarmuudet tukipolitiikassa ovat jarruttaneet investointipäätöksiä ja metsäenergian käytön kasvua. Metsähakkeen käytön arvioidaan kasvavan tänä vuonna pari prosenttia viime vuodesta, ja käytön ennakoidaan kasvavan 8,5 milj. kuutiometriin vuonna 2018. Tänä vuonna metsähakkeen keskimääräinen laitoshinta pysyy viime vuoden tasolla ja ensi vuonna hinta nousee hieman. Puupellettien tuotanto Suomessa elpyy tänä vuonna viime vuoden voimakkaan tuotantomäärän laskun jälkeen.

Lue uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi

32 vsk. 1986-2017 TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ: Tero Lahtinen, puh. (050) 464 7972 tero.lahtinen@ammattilehti.fi

21.000 kpl.

19.013 kpl.

3


4 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Puukauppa piristynyt syksyä kohti

M

etsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-elo- kuussa yksityismetsistä 19,8 miljoonaa kuutiota puuta, mikä oli 11 prosenttia enemmän kuin vastaavan ajan kymmenen vuoden keskiarvo. Kasvavan puunkäytön rinnalla toimia metsäluonnon monimuotoisuuden edistämiseksi tehostetaan entisestään.

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten puun ostomäärä oli prosentin viime vuoden vastaavaa aikaa pienempi - kymmenen vuoden keskiarvolla mitattuna ostomäärä on kasvanut 11 prosenttia. - Puukauppa on piristynyt viikko viikolta lomakauden jälkeen ja tahdin odotetaan jatkuvan hyvänä myös loppuvuoden. Kaikelle puulle on kysyntää ja alkavan syksyn hakkuisiin tarvitaan etenkin sulan maan aikana korjattavia kohteita, sanoo Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Tomi Salo. Tukkien ostomäärä oli 8,8 miljoonaa kuutiota, mikä on 13 prosenttia enemmän kuin keskimäärin tammi-elokuussa kymmenenä edellisenä vuotena. Kuitupuun ostomäärä, 10,3 miljoonaa kuutiota, oli 9 prosenttia enemmän kuin keskimää-

Puukauppa on piristynyt viikko viikolta lomakauden jälkeen ja tahdin odotetaan jatkuvan hyvänä myös loppuvuoden. Kaikelle puulle on kysyntää ja alkavan syksyn hakkuisiin tarvitaan etenkin sulan maan aikana korjattavia kohteita. (kuva: Metsä Group)

rin kymmenen vuoden vastaavana ajanjaksona.

Kantohinnat pysyneet vakaina

Elokuussa mänty- ja kuusitukista maksettiin keskimäärin 54-57 euroa kuutiolta, mutta hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 39 ja 59 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 42 euroa kuutiolta ja vaihteli 32 ja 46 euron välillä. Kuitupuiden keskikantohinta oli 15-17 euroa kuutiolta ja hinta vaihteli 10 ja 19 euron välillä. Kantohintojen vaihteluun vaikuttaa korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto

sekä korjuuajankohta. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä kohteilla.

Kasvavia panostuksia metsäluonnon monimuotoisuuteen

Suomi on kestävän metsätalouden edelläkävijä ja suunnannäyttäjä. Metsiemme vuotuinen kasvu on liki kaksinkertaistunut viimeisen 50 vuoden aikana. Kestävyyden tarkastelussa tulee huomioida kaikki kestävyyden osa-alueet: taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys. Puunkäytön kasvaessa käynnistetty metsäteollisuuden yhteinen metsäympäristöohjelma on hyvä esimerkki ekologisen kestävyy-

den tehostetusta huomioimisesta. - Osana metsäympäristöohjelmaa korostamme esimerkiksi metsäluonnon kannalta arvokkaan lahopuun lisäämisen tärkeyttä talousmetsissä. Metsänomistajat päättävät omien metsiensä hoidosta, joten on tärkeää lisätä heidän tietoisuutta lahopuusta aktiivisen ja monikanavaisen viestinnän kautta. Rakennetaan yhdessä ja kasvavasti toimintakulttuuria, jossa hyvään ja ammattimaiseen metsänhoitoon kuuluu myös tietoisesti jätetty ja aikaansaatu metsien monimuotoisuutta rikastava lahopuu, toteaa Salo. Metsäteollisuus ry:n puuta hankkivat jäsenyritykset ovat

myös kouluttaneet henkilöstöään ja yhteistyöyrittäjiä sekä nostaneet lahopuukysymykset esille puukauppojen yhteydessä. Salo esitteli metsäteollisuuden metsäympäristöohjelman etenemistä ministerien Jari Leppä ja Kimmo Tiilikainen pyöreän pöydän keskustelutilaisuudessa Hyvinkään Löytlammilla.

Lue metsäalan uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

UUSI NISULA 555H – VÄHÄN PAINOA, PALJON VOIMAA Uusi 555H on suunniteltu harvennuksille ja pienirunkoisille päätehakkuille. Huippuluokan valmistuslaatu, selkeä rakenne, huoltoystävällisyys, laadukkaat materiaalit ja komponentit takaavat sen, että voit keskittyä itse työhön. 800 cm3:n vetomoottorit takaavat sen, että voima riittää. TEKNISET TIEDOT Paino, kg Puhtaaksikarsinta Ø, mm Kertakatkaisu Ø, mm (1 runko) Työpaine, bar Öljyntarve, l/min

810-840 430 550 200-240 150-200

SOITA JA KYSY VAIHTOTARJOUS! MYYNTI SUORAAN TEHTAALTA Kalle Mattsson 040-8676494 kalle.mattsson@nisulaforest.com

TUOTTAVUUTTA LISÄÄVIÄ JA YLLÄPITOA HELPOTTAVIA YKSITYISKOHTIA

1

2

Täysin uusi hydrauliikka 150-250 l/min virtaukselle.

3

Patentoitu Nisula Goldfinger-veitsikatkaisu (lisävaruste).

4

Uusi pituusmittauspaketti, mittapyörän hydraulinen nosto, kosketukseton anturointi.

5

Täysin uudentyyppinen, tehokas Nisula NSUsahalaitteisto 19 cm3 sahamoottorilla (Parker).

6

Uusi paksuusmittaus; välyksetön välitys, kosketukseton anturointi.

Pulttikiinnitteinen sahakotelo, jossa teränvoitelusäiliö ja pumppu.

LISÄTIETOJA KOURASTA www.nisulaforest.com


6 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Haukivuoren pehmeiden maiden korjuunäytös oli kaikin puolin onnistunut tapahtuma. Kuvassa puuta turvemaalla tekee kevyt 4-pyöräinen Rottne H8B -harvesteri Pewag -ketjuilla.

Puuta pehmeiltä mailta

H

aukivuorella 21. syyskuuta järjestetyssä turvemaiden puunkorjuunäytöksessä nähtiin kattava läpileikkaus markkinoiden metsäkonetarjonnasta sekä niiden varustelumahdollisuuksista pehmeiden maiden korjuuseen.

Turvemaan korjuunäytös toteutettiin Metsä Groupin hakkuutyömaalla Mikkelin kaupun-

gin metsätilalla. Näytökseen osallistui yhteensä 17 konetta konevalmistajilta John Deere, Ponsse, Komatsu, Sampo Rosenlew, Rottne, Logset, Prosilva, Nisula ja Volvo. Näytöstä pääsi seuraamaan myös kamerakopterin perspektiivistä. Pehmeiden maiden korjuu puhuttaa laajasti koko metsäalaa - sen todisti myös Haukivuoren näytös. Paikalle saapui reilusti toistatuhatta aiheesta kiinnostunutta puunkorjuun ammattilais-

ta, metsänomistajaa ja korjuuorganisaatioiden väkeä laajasti eri puolilta maata. Todella pehmeästä suosta kantavaan kankaaseen vaihdelleessa maastossa toteutettu laaja näytös antoi hyvän kuvan nykypäivän metsäkonekalustosta sekä niiden varustelusta silloin kun mennään pehmeille maille. Parasta antia oli tapahtuman saama laaja julkisuus sekä sen herättämä keskustelu. Metsänomistajille saatiin hyvää viestiä siitä että puut

saadaan korjattua siististi turvemailtakin, mikä on erittäin tärkeä asia korjuumäärien kasvaessa. Metsä Groupin organisoima tapahtuma oli osa Turvemaiden kesäaikainen puunkorjuu ja maaperän vahvistaminen -hanketta, mitä rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja sitä toteuttaa Mikkelin ammattikorkeakoulu yhteistyössä Etelä-Savon ammattiopiston kanssa.

Pahimien suokohtien yli oli tehty yleisölle kunnon pitkospuut.

Paikalle saapui reilusti toistatuhatta aiheesta kiinnostunutta puunkorjuun ammattilaista, metsänomistajaa ja korjuuorganisaatioiden väkeä laajasti eri puolilta maata.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 7

>>

Nisula Forest lanseerasi tapahtumassa yhdessä Volvon kanssa todellisen metsäkaivinkoneen. Kone on varustettu joustavalla Flex-14 alustaratkaisulla, uudella Nisula XB14 -lisäpuomilla ja uudella Nisula 555H -hakkuupäällä. Paketti teki puuta vaivatta todella pehmeässäkin. Komatsu-malliston pienimmän yleiskoneen, Komatsu 901 -harvesterin suokorjuukykyä oli parannettu kantavilla Kopa -teloilla; etutelillä 900 mm levyisenä ja takana 900 mm pyörätelat.

Näytösvieraat seurasivat tarkasti koneiden työskentelyä.

Komatsu 845 -kuormatraktorin omapaino on maltillinen varrattuna korkeaan kuormakapasiteettiin. Metsäpalvelu Hiekkala Oy:n koneessa oli näytöksessä edessä Kopa 900 mm ja takana 1000 mm leveät kantavat telat. Kuvassa aiheesta keskustelevat kuljettajat Tommi Saarela (vas.) ja Tuomas Hiekkala sekä Komatsu Forestin Seppo Konttel ja Metsä Groupin. Jouni Liukkonen.

Parasta antia oli tapahtuman saama laaja julkisuus sekä sen herättämä keskustelu.

Metsäkone Martti Sjöholm Oy:n Logset 6HP GTE -harvesteri eteni vaivatta pehmeällä turvemaalla; teloina edessä ja takana Olofsfors Eco Magnum 1000 mm.

Rottne F10B -kuormatraktori on tehty harvennuksiin ja kevyisiin päätehakkuisiin. Näytöksessä alla oli Pewag -telat: takana 1020 mm Flow Wide ja edessä Perfect/Flow yhdistelmätelat.

Telavalmistaja Olofsforsin Daniel Domeij (vas.) sekä Metsätyön Jouni Nurminen ja Hannu Hypén esittelivät tehokkaita telaratkaisuja pehmeille maille sekä lupailivat että uusia innovaatioita on lähiaikoina tulossa...

Logsetin Erno Mäntynen näytti peukkua että hyvin menee - taustalla täyden kuorman pehmeältä maalta hakenut Logset 5F GT -kuormatraktori varustettuna Olofsfors Eco Magnum 1000 mm teloilla.


8 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ponsse Elk 10WD -kuormatraktorin hydraulisesti toimiva lisäakseli parantaa koneen ominaisuuksia pehmeillä mailla oleellisesti. Näytöskoneessa, Metsä-Multian ”Putinissa” oli alla Kopan 900 mm leveät telat.

Koneosapalvelun Ville Nevalainen (vas.) ja Mika Aliranta (oik.) kertoivat kantavien Kopa -telojen uusimmista kehitysvaiheista Metsänkorjuu Pulkkisen Seppo Pulkkiselle.

8-pyöräisessa Ponsse Fox -harvesterissa on alhaiset pintapaineet ja tilanne vain paranee leveillä teloilla. Näytöskoneen teloina 1000 mm Olofsfors Magnum ja 1100 mm Clark TXL.

Kaikin puolin onnistunut korjuunäytös järjestettiin Metsä Groupin metsäasiantuntija Timo Seppäsen kotikentällä.

ProSilva valmistaa tela-alustaisia harvestereita ja kuormatraktoreita, jotka ovat kuin kotonaan suokorjuilla. Kuvassa tutkitaan ProSilva F2 -kuormatraktoria missä telat sekä pyörät.

Nordic Tractionin Jarmo Mäkelä (oik.) esitteli Komatsu Forestin Janne Kauppilalle laajan Clark -telamalliston vaihtoehtoja eri koneisiin.

Sampo Rosenlew FR 28 on kokoisekseen kevyt kuormatraktori. Näytöskone oli varustettu Kopan kantavilla 1000 mm ja 900 mm teloilla - Mikkelissä koneen kokonaispainoksi punnittiin 17 860 kiloa telojen kanssa.

Sampo Rosenlew HR 46X -harvesteri oli varustettu ketjuilla ja Olofsfors Eco-Tracks 710 mm pyöräteloilla. Näytöskone painoi 10 000 kiloa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 9

Pehmeiden maiden korjuu puhuttaa laajasti koko metsäalaa - sen todisti myös Haukivuoren näytöksen yleisöryntäys.

Sampo Rosenlewin Ahti Sormunen (vas.) jutteli Matti Hännisen ja Hannu Moilaisen kanssa.

Ponssen Tumo Moilanen (vas.) ja Metsä Groupin Kari Moilanen turvemittatikun kanssa.

Koneurakoitsija Osmo Tuurinkoski saapui näytökseen Lehmäjoelta Pohjanmaalta.

Uutuusharvesteri 8-pyöräinen John Deere 1170 G on kokoisekseen kevyt kone - näytöksessä kantavuutta paransi 900 mm Clark TXL -telat.

Metsä-Multian Aki Laaja kävi katsomassa miten suolla pärjätään ja hyvältähän se näytti.

Suomen Työkoneen Tatu Rintamäki oli tyytyväinen Rottne -koneiden esiintymiseen.

Mesera Cranesin Kari Mäkinen totesi että aika monessa näytöskoneessa oli Meseran nosturi.

John Deeren Antti Harala (vas.) ja MetsäVahoksen Jorma Vahos suotunnelmissa.

Pitkätelinen John Deere 1210 G -kuormatraktori Kopan 900 mm ja 1000 mm teloilla suoriutuu hyvin märemmistäkin leimikoista.

Sakketechin Sakari Silvennoinen on nähnyt monenlaista korjuuta meillä ja maailmalla.

TP -syöttörullien isä Timo Penttimies miettii aina uusia teknisiä ratkaisuja metsäkoneisiin.

Sampo Rosenlewin Hannu Hietikko on tyytyväinen paluusta metsäkonealalle.

Luonnonvarakeskus käynnistää hankkeen suometsien ja -peltojen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi

L

uonnonvarakeskus (Luke) aloittaa hankkeen, jossa kehite- tään ekologisesti ja taloudellisesti kestäviä keinoja hoitaa suometsiä ja -peltoja niin, että samalla hillitään ilmastonmuutosta. Keinoja etsitään yhdessä maan omistajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Hanke on saanut rahoituksen Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvos-

tolta. - Suomessa maatalouden päästöjä ei ole vielä onnistuttu vähentämään muiden sektorien tapaan. Päätehakkuiden lisääntyessä suometsien maaperäpäästöjen odotetaan vielä lisääntyvän. Lisäksi puuston hiilinielu pienenee metsien käytön lisääntyessä ja tarvitaan uusia keinoja kokonaispäästöjen vähentämiseksi, kertoo hankkeen taustoista tutkimuskonsortion johtaja Raisa Mäkipää Lukesta. Tutkimusryhmän tavoite on

tuottaa uutta tieteellistä tietoa turvemaiden metaani- ja hiilidioksidipäästöjen muodostumista säätelevistä toimista, jotta päästöjä voidaan vähentää taloudellisesti kannattavasti. Tutkimusryhmä laatii myös kasvihuonekaasupäästöskenaarioita metsäteollisuuden, turvemaiden käytön ja ruoan kulutuksen trendien perusteella. Skenaarioiden avulla ilmastopolitiikan valmistelijat ja päätöksentekijät voivat vertailla eri päästövähennystoimien

kokonaisvaikutusta ja riittävyyttä. Tutkimuksessa kehitettävät hillinnän keinot auttavat Suomea saavuttamaan päästövähennystavoitteet. - Suopellot aiheuttavat nykyisin 10 % Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Metsien hiilinielu puolestaan olisi neljänneksen nykyistä suurempi, jos suometsien maaperästä ei syntyisi nykyistä määrää päästöjä. Uusia menetelmiä kehittämällä tavoitteena on vähentää turvemaiden

päästöjä neljäsosalla nykyisestä. Hanke, Uudet maatalous- ja metsämaan viljely- ja hoitomenetelmät - avain kestävään biotalouteen ja ilmastonmuutoksen hillintään (SOMPA), on saanut Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen rahoituksen. Hanketta koordinoi Luke, ja sen toteuttamiseen osallistuvat lisäksi Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto, Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Tyrsky Consulting.


10 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Käytäväharvennus - tehokas menetelmä nuorten männiköiden ensimmäiseen koneelliseen harvennukseen

N

uorten mäntyvaltaisten metsien ensim- mäiseen harvennuk- seen kehitetään Luonnonvarakeskuksen (Luke) koordinoimassa hankkeessa kustannustehokasta menetelmää. Käytäväharvennusta voidaan käyttää nykyisillä hakkuukoneteknologioilla. Työmenetelmä täyttää Suomen metsäkeskuksen soveltamat hyvän metsänhoidon ja korjuujäljen kriteerit. Käytäväharvennuksen soveltuvuutta paikallisiin hakkuuympäristöihin on selvitetty aikaisemmin myös Ruotsissa, Yhdysvalloissa ja Keski-Euroopassa. Testihakkuissa kehitetään koneellista harvennushakkuuta edistävä työmenetelmä, jossa puut kaadetaan ajourien välistä noin 1-2 metrin levyisissä käytävissä. - Kerätystä tutkimusaineistosta selvitetään käytäväharvennuksen vaikutukset hakkuun tehokkuuteen, kasvamaan jätettävään puustoon, harvennuskertymään sekä korjuuvaurioihin perinteiseen valikoivaan harvennusta-

Käytäväharvennusta voidaan käyttää nykyisillä hakkuukoneteknologioilla nuorten mäntyvaltaisten metsien ensimmäiseen harvennukseen.

paan verrattuna, kertoo tutkija Yrjö Nuutinen Lukesta. Perinteinen valikoiva harvennus on Suomessa yleisimmin käytetty harvennusmenetelmä. Siinä poistettavat puut valitaan yksilöittäin ajourien välimaastosta. Aineistosta simuloidaan käytäväharvennusmenetelmän vaikutukset metsikön tulevaan kasvuun ja verrataan niitä perinteiseen harvennusmenetelmään. Lisäksi laaditaan käytäväharvennuksen koulutuspaketti hyödynnettäväksi.

Harvennusmenetelmästä monia hyötyjä

Tuloksena syntyy harvennusmenetelmä, joka nopeuttaa ensiharvennushakkuuta ja laskee puun hankintakustannuksia energian tuotannon ja metsäteollisuuden raaka-aineeksi. Menetelmä täyttää hyvän metsänhoidon suositukset ja tuottaa lisäarvoa korjuuyrittäjille. Työmenetelmä lisää nuorten metsien hakkuiden määrää, jolloin niiden metsänhoidollinen tila paranee ja hoitamattomien

metsien määrä vähenee. Hanke tuottaa konkreettisen käytäväharvennusmenetelmän kaikkien toimijoiden käyttöön. Hankkeessa saadaan tutkimusaineisto tutkimusmetsiköiden jatkokehityksen seurantaan sekä uutta opetusmateriaalia käytäväharvennuksesta metsänomistajien ja metsäammattilaisten koulutukseen. Hankkeella edistetään käytäväharvennukseen soveltuvan hakkuukoneteknologian kehittämistä ja siinä perustetut seurantakoealat mahdollistavat käytä-

väharvennettujen metsiköiden kehityksen pitemmän ajan seurannan verrattuna perinteiseen valikoivaan harvennukseen. Käytäväharvennus - menetelmä nuorten männiköiden ensimmäiseen koneelliseen harvennukseen -hankkeen rahoittavat Suomen Metsäsäätiö ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Hankkeen budjetti vuosille 2017-2018 on 125 600 euroa. Hankkeen toteuttavat Luonnonvarakeskus, Suomen metsäkeskus ja UPM Metsä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Lisää kantavuutta pehmeille oikeilla telavalinnoilla

Tila alan suurin

KONEURAKOINTI 11

METSÄ METSÄ

ALAN AM

AMMAT

31 vsk.

1986-2016

KONE 30UR v.AKO

JUH INLA TI

ALAN

MATTILE HT

I

30

TILEHT VU

OT TA

KUH LE LJTET US I 19

TE-OLL 86 20IS UU 16

S

LISÄVALOT TASKULAM TYÖVALOT VILKU INVERTTERPUT OTSALAMP T JA MAJAKAT POLTTIMO IT JA LATU UT PERU T RIT ASENNUST UTUSKAMERAT ARVIKKEET

Metsäkon hyvä vau ealalla hti jatk uu

lukupaketti!

Puunaj o ja tehost kehittyy uu

Lue ala n joka päi uutiset vä ammattil ehti.fi

Vain 49 eur / vuosi / 6 numeroa Soita 050 412 9030 Tilaukset kätevästi netissä:

ammattilehti.fi

Erikoiskantavien Olofsfors Magnum -telojen telakenkäpituudet ovat 816-1060 mm rengaskoon mukaan. Erikoiskohteisiin ja -koneisiin on mahdollista saada jopa 1210 mm pitkät telakengät. Tarjolla on myös pyörätelat harvesterikäyttöön.

S

uomessa rikotaan ennätyksiä sademäärissä ja samalla metsässä hakataan puuta ennätystahtiin teollisuuden tarpeisiin - yhä enemmän pehmeiltä alueilta. Kehittyneiden koneiden ja korjuumenetelmien lisäksi oikein valitut metsäkonetelat auttavat urakoitsijoita vaikeissa olosuhteissa. Pehmeiköllä on erityisen tär-

keää, että kone ei käännettäessäkään riko maapohjaa ja siksi Olofsfors Magnum -telakenkien päät on käännetty maaperään nähden ylöspäin. Lisäksi telakenkien pitkät päät suojaavat telan sivulenkkilinjaa ja renkaiden sivuja. Magnum on saatavana sekä symmetrisenä, että epäsymmetrisillä telakengillä. Epäsymmetrisessä telakengän pää on koneen rungon puolella lyhempi kuin koneen ulkopuolella. Magnum telakenkäpituu-

det ovat 816-1060 mm rengaskoon mukaan. Erikoiskohteisiin ja -koneisiin on mahdollista saada jopa 1210 mm pitkät telakengät. Tarjolla on myös pyörätelat harvesterikäyttöön. Lisätietoa laajasta Olofsfors -telavalikoimasta on saatavilla Metsätyö Oy:n myyntihenkilöstöltä Hämeenlinnassa, Jyväskylässä ja Rovaniemellä sekä www.metsatyo.fi.

www.arilahtiky.fi

Kantava korjuukalusto kostean kesän ja syksyn pelastus

S

ateinen kesä oli puunkorjuussa haastava ja märät kelit ovat jatkuneet koko syksyn ajan. Metsähallituksen sopimusyrittäjien koneiden käyttöasteeseen sateilla ei kuitenkaan ollut varsinaisesti vaikutusta, vaan yrittäjille löytyi aina korjuukohde.

- Monet sopimusyrittäjämme ovat omaehtoisesti lähteneet kehittämään kalustoaan ja hakemaan ratkaisuja kantavuuden parantamiseksi. Pehmeillä mailla kantavat telaratkaisut ovat olleet tänä kesänä ja syksynä ahkerassa käytössä, hankintapäällikkö Markku Eklund kertoo. - Puunkorjuun ohjelmoinnissa pitkiä korjuuohjelmia ei voitu tehdä, vaan tilanne katsottiin aina sään mukaan, Eklund pahoittelee. Pehmeiden maiden ohessa puunkorjuun haasteita on ollut

nyt jopa kivennäismailla. Ilman kantavia teloja ei tietyille kivennäismaa-alueillekaan olisi voitu mennä. Sateiden myötä suunniteltuja korjuukohteita vaihdettiin paitsi maaston, mutta myös tiestön vuoksi. Tiestön merkitys puunkorjuussa korostuu nykyisin entisestään ja alempaan tieverkostoon panostamiseen kohdistuu paljon paineita. Talvet ovat lyhentyneet ja kesät ja syksyt tulleet kosteammiksi. Sen myötä uutena ilmiönä on perinteisen

kevätkelirikon rinnalle tullut syyskelirikko. - Tämä oli säiden puolesta kolmas peräkkäinen huonompi kesä ja puunkorjuun kannalta ehdottomasti huonoin. Esimerkiksi turvemaakorjuutavoitteisiin ei tulla pääsemään, Markku Eklund toteaa ja jatkaa: - Vaikka kantavat telat pelastavat paljon, toivotaan kuitenkin, että korjuukelit jatkuisi tulevaisuudessa hieman kuivemmissa merkeissä.

Pehmeillä mailla kantavat telaratkaisut ovat olleet tänä kesänä ja syksynä ahkerassa käytössä.

I

N:o 5/20 16

Monipuol alan luk inen koneupaket ti

metsuri.fi

!


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäkoneasentaja parhaiMMillaan – luovuutta, rationaalisia työtapoja, sosiaalisia taitoja Tapani Väyrynen aloitti metsäkoneasentajan työnsä 42 vuotta sitten. Hän on yhden merkin mies ja nähnyt kymmenien konesukupolvien syntyvän ja siirtyvän ajallaan unohduksiin. Jokaisesta konemallista on tarttunut ammattilaisen matkaan jotain mitä on kannattanut säilyttää – jonain päivänä siirtää kaikki oleellinen seuraajilleen. Tapanin tarina jatkuu osoitteessa komatsuforest.fi

www.komatsuforest.fi

Komatsu Forest Oy otti käyttöön uudet hyvin suunnitellut metsä­ koneiden huoltotilat Pirkkalan Linnakalliossa. Yhtiö investoi energia­ säästöihin, työviihtyvyyteen, ergonomiaan, työturvallisuuteen sekä asiakastöiden nopeampaan läpimenoon. Uusien työtilojen kanssa samaan aikaan aloitettiin siirtyminen japanilaiseen 5S­järjestelmään, Lean­työkaluun, jonka ansiosta koneiden huoltaminen ja korjaami­ nen sujuu entistä tehokkaammin ja turvallisemmin. Kuten tähänkin saakka, asentajat ovat tärkein resurssi Komatsu Forest Oy:n huollon asiakaspalvelun liiketoiminnassa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 13

KOPA-telat ovat nyt entistäkin paremmat

K

parantaa telalapun kestävyyttä. Teloissa on nyt myös uudenlainen telaliitin, joka pultataan kiinni sivulta helpottaen asennusta. Kaikki tämä parantaa KOPA-telojen ominaisuuksia ja toimivuutta käytössä, toteaa Nevalainen.

oneosapalvelu Oy ensiesitteli vuosi sitten FinnMetkossa uudenlaiset erittäin kantavat KOPA-metsäkonetelat, jotka ovat olleet todellinen myyntimenestys.

KOPA -kantavissa teloissa pintapaine jakautuu tasaisesti koko telakengän alueelle, koska telakenkä on tasainen. Telakenkien väli on alle 2 cm eli huomattavasti pienempi kuin perinteisissä metsäkoneteloissa. Leveän, tasaisen telakengän ja telakenkien kapean välin ansiosta yhtä aikaa maahan kosketuksessa olevan telaketjun pinta-ala on suurempi kuin millään muulla metsäkonetelalla. Tästä hyötyy sekä urakoitsija että luonto sillä pienempi vierintävastus säästää polttoainetta, koneiden uppoaminen ja kalustovauriot vähenevät, maaperän ja metsäteiden vauriot vähenevät; myös korjuuajankohta on joustavampi pehmeän maaston leimikoissa. Lisäksi KOPA -kantavilla teloilla varustetulla koneella ajaminen on kuljettajalle miellyttävämpää. Telat vähentävät koneen heiluntaa ja tekevät ajosta tasaisempaa. Koneella pystyy myös ajamaan kovempaa vauhtia, mikä parantaa työtehoa. - Kantavat KOPA -telat tuotiin

KOPA -kantavien telojen rakenne on hiottu aiempaakin paremmiksi. Nyt telalappuvalmistaja tekee Koneosapalvelulle täysin metsäkonekäyttöön tarkoitetut telalaput, joissa ei ole enää kaivukoneen asennusreikiä.

markkinoille perusteellisesti testattuina joten ne ovat kestävät ja luotettavat, mikä näkyy asiakaspalautteessa muiden hyvien ominaisuuksien rinnalla. Olemme toimittaneet jo yli 300 telaparia joten kysyntä on ylittänyt kaikki odotuksemme. Kotimaan lisäksi KOPA-teloja on jo mennyt Ruotsiin, Saksaan, Hollantiin, Venäjälle ja Baltiaan vaikka aloitamme vientimarkkinoinnin vasta nyt syksyllä, kertoo Koneosapalvelu Oy:n toimitusjohtaja Ville Nevalainen.

Tuotantoa kehitetty vastaamaan kysyntään ja rakennetta hiottu entistäkin paremmaksi

Nopeasti kasvanut myynti on asettanut haasteensa tuotannolle. - Olemme tehneet paljon töitä telatuotannon kehittämisen eteen ja investoineet työmenetelmiin sekä palkanneet lisää tuotantohenkilökuntaa Vilppulaan. Nyt valmistus on iskussa ja pystymme vastaamaan kasvavaan kysyntään hyvillä toimitusajoilla,

lupaa Nevalainen. KOPA -kantavia teloja valmistetaan 800, 900, 1000, 1100 ja 1200 mm levyisinä sekä myös pyörätelana. - Jatkuvan tuotekehitystön ansiosta telojen rakennetta on saatu hiottua entistä paremmaksi. Nyt telalappuvalmistaja tekee Koneosapalvelulle täysin metsäkonekäyttöön tarkoitetut telalaput, joissa ei ole enää kaivukoneen asennusreikiä asennusreikiä. Lappujen päiden taivutus tehdään ennen karkaisua, mikä

Telalappujen päiden taivutus optimaaliseksi tehdään tuotannossa ennen karkaisua.

Tarjolla on myös erittäin kantavat KOPA-pyörätelat.


14 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Komatsu Forest muutti kesän aikana Pirkkalassa uusiin toimitiloihin osoitteessa Haikanvuori 10. Avajaiset järjestettiin 21.-22.9. iltajuhlan ja avoimien ovien päivän merkeissä.

Haikanvuori kymppi on Komatsu metsäkoneiden uusi koti

K

omatsu Forest Oy on muuttanut kesän aikana uusiin toimi- tiloihin Pirkkalassa ja syk-

syn tullen oli aika viettää virallisia avajaisia 21.-22.9. iltajuhlan ja avoimien ovien päivän merkeissä.

Avajaisiltaan saapui lähes 400 kutsuvierasta nauttimaan mukavasta tunnelmasta, hyvästä ohjelmasta ja maittavasta tarjoilus-

ta. Seuraavana päivänä avoimien ovien tapahtumassa tarjoilu ja iloinen tunnelman jatkui höystettynä erinomaisilla avajaistar-

jouksilla sekä mahdollisuudella tutustua tarkemmin Komatsu metsäkoneiden uuteen kotipesään.

Avajaisissa Pirkkalan uudessa Pro Select -myymälässä tutustuttiin tarjontaan ja vaihdettiin kuulumisia soppatarjoilun merkeissä.

Komatsu Forestilla on nyt Pirkkalassa aiempaa suuremmat tilat metsäkoneiden huoltotoimintoihin. Toiminta uudessa huollossa on saatu hyvin käyntiin kesän ja alkusyksyn aikana.

Pro Select -myymälän hyllyt tarjoavat suuren valikoiman laadukkaita tarvikkeita metsäkoneurakointiin. Kannattaa käydä tutustumassa...

Avoimien ovien päivään saapui mukavasti väkeä. Esillä oli laajasti uusia Komatsu -metsäkoneita, joita tutkittiin tarkasti ostomielellä.

Jälkimarkkinointipäällikkö Jari Tyrväinen kertoi Komatsun uudesta varaosalogistiikasta.

Komatsu Forestin konemyyjät Janne Kauppila, Markku Tuomikoski ja Jiri Järventausta hieroivat porukalla kauppaa. Taustalla Skogstjänst Karlssonille Raaseporiin toimitettava uusi Komatsu 901.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Komatsu Forestin konserninjohtaja Mitsuero Ueno piti puheen avajaisvieraille.

Metsäkoneyrittäjä Tomi Reinikainen saapui juhliin Kangasniemeltä.

KONEURAKOINTI 15

Lähes 400 kutsuvierasta nautti Komatsu Forestin Pirkkalan uusien toimitilojen avajaisillasta ja tietenkin punaisessa tunnelmavalaistuksessa.

Koneyrittäjä Asko Piirainen (vas.) keskusteli johtaja Mitsuero Uenon kanssa koneiden kehityksestä ja paljasti myös jo tilanneensa uuden 8-pyöräisen 901 XC:n... Komatsu Forest Oy:n toimitusjohtaja Timo Korhonen kiitti Komatsu -asiakkaita luottamuksesta merkkiä kohtaan ja lupasi että uudet tilat parantavat entisestään palvelua.

Metsäteho Oy:n toimitusjohtaja Heikki Pajuoja tapasi avajaisillassa paljon tuttuja.

Kone- ja kuljetusyrittäjä Olli Mäkinen Laitilasta nautti harvinaisesta töistä vapaasta illasta.

Hietasen sisarukset esittivät kauniita lauluja juhlaväelle.

Komatsu Forestin Antero ”Valmet” Siurolla (vas.) ja Metsätyön Hannu Hypénillä on yhteensä yli 80 vuotta kokemusta ja näkemystä metsäalasta - myös liki pari vuotta yhteistäkin työhistoriaa....

Komatsu Forestin Jiri Järventausta (toinen vas.) illallisella koneurakoitsijoiden Harri Antinahon (vas.) ja Juha Vaittisen kanssa, jotka viettivät mukavaa avajaisiltaa vaimojensa kanssa.

Investointi huolettomaan tulevaisuuteen

• CE-hyväksytyt ovet • palo-ovet • 50 ja 60 mm eristevahvuudet Juhlaillan esityksessä vilahti screenillä uusi 8-pyöräinen Komatsu 901 XC -harvesteri, mikä tulee markkinoille jo lähiaikoina.

WWW.FINDOOR.FI • 0400 384 939


16 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Stora Enso kokeilee uudenlaista menetelmää korjata puut metsästä mikä perustuu huolelliseen ennakkosuunnitteluun. Kuva Porvoossa tehdyltä koeleimikolta.

Stora Enso kokeilee uutta korjuumenetelmää nyt myös Suomessa

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

S

tora Enso on tutkinut Ruotsissa jo pitkään uuden- laista tapaa korjata puut leimikosta sekä harvennuksissa että päätehakkuilla. Tästä ns. Rätt Metod -menetelmästä on saatu erittäin hyviä tuloksia. Nyt menetelmää on sovellettu koeluontoisesti Suomen korjuuolosuhteisiin ja toimintatapaan.

Stora Enson Suomen toimihenkilöt ovat käyneet Ruotsissa tutustumassa Rätt Metod -menetelmään ja tuoneet oppeja meillä hyödynnettäväksi. - Rätt Metod -menetelmä perustuu korjattavan leimikon huolelliseen ennakkosuunnitteluun ja leimikosta saatavien tietojen hyödyntämiseen. Menetelmässä ei tehdä perinteisiä hakkuu-uria jotka päättyvät leimikon rajaan ja joissa on läpiajettavat lenkit vaan leimikkoon suunnitellaan pääura, joka havutetaan huolellisesti maaston säästämiseksi sekä ajon nopeuttamiseksi - pääurasta lähtee sitten keräilyuria josta kerätään myös havut, lyhyempiä pistouria tai haamuuria. Pääura sijoitetaan niin että se kiertää pehmeimmät

Nyt Suomessakin kokeiltavassa menetelmässä ei tehdä perinteisiä hakkuu-uria jotka päättyvät leimikon rajaan ja joissa on läpiajettavat lenkit (kuva vas.) vaan leimikkoon suunnitellaan pääura, joka havutetaan huolellisesti maaston säästämiseksi sekä ajon nopeuttamiseksi - pääurasta lähtee sitten keräilyuria josta kerätään myös havut, lyhyempiä pistouria tai haamuuria (kuva oik.).

ja jyrkimmät kohdat. Menetelmässä harvesteri tekee totuttua enemmän töitä sen eteen että ajokoneelle saadaan luotua paremmat olosuhteet. Tuloksena on kuitenkin tehokkaampi korjuu ja parempi korjuujälki, mikä on metsänomistajien mieleen,

kertoo Stora Enson Metsän metsäasiantuntija Staffan Henriksson.

Ennakkosuunnittelu mahdollistaa korjuun tehostamisen

Yksi uuden menetelmän

eduista on myös siinä että sen avulla voidaan tehdä kesällä leimikoita jotka aiemmin merkittiin talvella korjattavaksi pehmeän kohdan takia. Oikein sijoitetulla ja pohjustetulla pääuralla kohteen korjuu voi onnistua kesälläkin mikä tasaa korjuu-

urakoinnin kausivaihteluita. Myös metsäenergian talteenotto tehostuu kun risut kerätään kestäviltä kohdilta myös sellaisessakin kohteessa mistä ei metsäenergiaa olisi muuten korjattu. - Olemme tehneet nyt kesän aikana uudella menetelmällä


METSÄALAN AMMATTILEHTI Porvoon alueella koeluontoisesti leimikoita joissa puunkorjuun on suorittanut yhteistyökumppanimme Greenway Logging. Korjuun toteutuksessa on lähdetty liikkeelle yrittäjälähtöisesti niin että urakoitsija voi itse suunnitella ja optimoida kohteen korjuun sopivana aikana. Onnistuneessa suunnittelussa työnjohto ja koneiden kuljettajat ovat avainasemassa. Koekohteissa hakkuusuunnitelmat tehtiin tietokoneavusteisesti ja apuna käytettiin mm. maasto- ja korjuukelpoisuuskarttoja sekä Karttakeskuksen demovaiheessa olevaa Ajourakone-sovellusta. On huomioitava että suunnite-

KONEURAKOINTI 17

lussa hyödynnettävä data ja työkalut ovat vasta kehitysvaiheessa. Tulevaisuudessa suunnittelu tehostuu huomattavasti jos käyttöön saadaan vaikkapa dynaamisia korjuukelpoisuuskarttoja mitkä huomioivat mm. sateet ja haihtumisen sekä pohjaveden määrän nykyisten puusto-, maapohja- ja ojitustietojen lisäksi. Myös laserkeilauksen tietoa kohteen puustosta ja maastosta voitaisiin hyödyntää jatkossa korjuusuunnitelmia tehtäessä, visioi Henriksson.

Hyviä kokemuksia koeleimikoilta

Jo nykyisillä olemassa olevil-

Koeleimikoiden korjuujälki on saanut kiitosta metsänomistajilta. Urakoitsijalle menetelmä tuo myös selkeitä etuja; se mahdollistaa kausivaihteluiden tasaamisen, korjuun tehokkuuden ja tuottavuuden parantumisen mm. ajon nopeutumisena sekä polttoaineenkulutuksen pienentymisenä.

Korjuun toteutuksessa on lähdetty liikkeelle yrittäjälähtöisesti niin että urakoitsija voi itse suunnitella ja optimoida kohteen korjuun sopivana aikana.

la työkaluilla ja tarkalla kohteen suunnittelulla on päästy hyvään lopputulokseen Porvoon koeleimikoilla. - Korjuujälki on saanut kiitosta metsänomistajilta mikä on erittäin tärkeä asia meille puunostajina. Urapainumat ovat vähentyneet ja Ruotsin kokemusten perusteella harvennuk-

silla pystyyn jäävän puuston vauriot ovat pienemmät. Urakoitsijalle menetelmä tuo myös selkeitä etuja; se mahdollistaa kausivaihteluiden tasaamisen, korjuun tehokkuuden ja tuottavuuden parantumisen mm. ajon nopeutumisena sekä polttoaineenkulutuksen pienentymisenä. Myös kuljettajat ovat suhtautu-

neet uuteen työskentelytapaan positiivisesti sillä hyvän suunnittelun ansiosta kaikilla on tarkkaan tiedossa mistä on paras ajaa eikä yllätyksiä tule vastaan, toteaa Henriksson.

Kuvassa KOVAX-SOFT

Se on

KOVAX SOFT! mutta se voi olla myös

-telauutuudet ovat Kovax ja Kovax-Soft.

Kovax on ns. normaalimittaisella telakengällä oleva maastoystävällinen, kahdella vetoharjalla oleva perustela. Kovax-Softin kenkäprofiili on sama mutta telakengät ovat pidemmät, ylittävät sivulenkkilinjan ja ovat päistään pyöristetyt. Kovax-Softin telakenkäpituudet ovat 903 mm tai 955 mm rengaskoon mukaan. Hämeenlinna Kiltintie 13,13130 Hämeenlinna Puh 03 644 0400

Jyväskylä Kiilatie 5, 40351 Jyväskylä Puh 014 338 8700

Rovaniemi Alakorkalontie 42, 96300 Rovaniemi Puh 016 321 0100


18 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Lounais-Suomen Konepäivät keräsi metsäväen Oripäähän

Lounais-Suomen Konepäivien työnäytösalue sijaitsi komealla kankaalla, jossa mm. Komatsu 931 XC -harvesteri kaatoi puuta ja Komatsu 855 -kuormatraktori ajoi ne pinolle.

N

äyttelykansalle tuttu Oripään lentokenttä sai tänä vuonna alu- eelleen uuden tapahtuman, kun Lounais-Suomen Koneyrittäjät Ry järjesti siellä L-S Konepäivät 29.-30.9. Lounais-Suomessa perinteikkäästi joka neljäs vuosi järjestetty ammattilaistapahtuma kasvoi nyt kaksipäiväiseksi näyttelyksi. Alueella oli paljon nähtävää ja koettavaa; koneita ja laitteita oli paljolti myös tositoimissa työnäytösalueella minne pääsi kätevästi siirtymään hyvin toimineella junakuljetuksella. Metsäalan kalustoa esiteltiin laidasta laitaan, suurista hakkuukoneista aina moottorisahoihin

asti - esillä oli laajasti myös kuljetuskalustoa sekä bioenergia-alan laitteistoa ja maarakennuskonekalustoakin. Vaikka keli oli syksyisen viileä ja sumuinen, saapui Oripäähän alueelliseksi näyttelytapahtumaksi mukavasti väkeä joista suurin osa koostui metsäalan ammattilaisista. Erityisesti työnäytösalueella kävijät viihtyivät komeassa kangasmetsikössä leppoisassa savottatunnelmassa koneiden työskentelyä seuraten ja tarjoilusta nauttien. Mukava oli huomata että matkaan oli otettu jälkikasvuakin, jotka ovat alan kaipaamia tärkeitä tulevaisuuden tekijöitä.

Kun järeä Eco Log 590E -harvesteri piti taukoa puunkaadosta päästiin sitä tutkimaan tarkemmin nuotion äärellä. Kone on varustettu 320 hevosvoimaisella mutta polttoainepihillä Volvo Penta moottorilla.

John Deere tarjosi mahdollisuuden kokeilla uutta harvesterin IBC -kärkiohjausta uudella John Deere 1270G -koneella, samoin kuin erittäin suosittua kuormatraktorin kärkiohjausta.

Nisula Forest esitteli kourien lisäksi tapahtumassa Nisula N5 -harvennuskonetta sekä Volvon kanssa kehitettyä uutta metsäkaivinkonetta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 19

Moisio Forestin Taneli (oik.) ja Petrus Moisio esittelivät uutta Moipu 240 -kouramallia.

Puunkorjuu Juha Holmin todella näyttävä Scania R730 puutavara-yhdistelmä keräsi ihailevia katseita - auto otti pronssia Nordic Trophyssä.

Vallius Forestryn Klaus Huhtala kertoi innovatiivisesta CUTLINK -raivauslaitteesta.

Puunkorjuu Juha Holmin Ponsse -metsäkoneet siirtyvät savotoille komealla Volvo FH -ritilä-autolla.

Uusi Scania R650 XT - Suomeen on jo tulossa asiakkaalle uusi vastaava 3-akselinen puuauto.

Isuzu D-Max lava-auto varusteltuna kiinteistönhuoltotöihin on räyhäkkään näköinen.

Nallekarhu Teemu Puustinen (vas.) ja merikarhu Petri Kananen esittelivät Sisu Polar puutavara-autoa.

MAN -kuorma-autoja myydään yhä enemmän myös metsäalan kuljetustarpeisiin.

Niemi-Korpi Oy on myynyt vuoden aikana tusinan verran uusia Iveco Trakker -ritiläautoja.

Oripään Hakepalvelu tarjoaa haketusta tasokkaalla ja tehokkaalla Bruks -autohakkurikalustolla.

Arctic Trucksin varustelema Toyota Hilux on todella maastokykyinen urakoitsijan pick-up.

Antero Siuron vuosikymmenten vertaansa vailla oleva ura Valmet ja Komatsu metsäkoneiden parissa päättyi virallisesti Oripään näytökseen. Mutta ei mies metsästä kokonaan katoa...

Marko Sormusen ympärillä riitti väkeä tungokseen asti, hänen esitellessään uutta hakkuupään JPS R5500 -sahayksikköä.

Suomen Työkoneen Timo Yli-Hakola oli syystä tyytyväinen mies; Rottne -metsäkoneita on myyty viime aikoina useampikin.

Ponsse esitteli työnäytöksessä useamman koneen; kuvassa Tuomo Koivunen ja Joel Uusi-Mikkola kertovat kävijöille tarkemmin Ponsse Scorpion -harvesterin ominaisuuksista.

Logsetin leimikolla ahkeroi Logset 8 H GTE -harvesteri ja Logset 5 F GT -kuormatraktori.

Sampo-Rosenlew esitteli todelliset tehokoneet harvennushakkuille.


20 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Jatkuva mittaaminen parantaa puunkorjuun kantavuutta ja laatua

M

etsäteollisuuden ympärivuotinen puuntarve edellyt- tää korjuuta myös pehmeiltä mailta. Luonnonvarakeskus (Luke) hakee ratkaisua pehmeiden kohtien paikallistamiseen ja niiden välttämiseen CAN-väylätiedon ja laserskannereiden avulla yhdessä konevalmistajien kanssa.

Puustosta noin neljäsosa on Luken johtavan tutkijan Jori Uusitalon mukaan turvemailla ja viidennes kivennäismaista hienojakoisilla kivennäismailla. Noin 40 prosentilla kaikista puunkorjuukohteista on merkittäviä ongelmia maaperän kantavuudessa. Puunkorjuumäärät putoavat touko-heinäkuussa noin kolmasosaan helmi-maaliskuun määristä suurelta osin kantavuuden vuoksi. Luken johdolla etsitään metsäkoneisiin asennettavien laitteiden ja paikkatiedon avulla ratkaisua kantavuuden ongelmaan. - Tällä hetkellä lupaavampia ovat koneiden toiminnanohjaukseen liittyvän CAN-väylätiedon hyödyntäminen ja 2D skannerit, Luken johtava tutkija Jori Uusitalo kertoo. CAN-väylästä saadaan tietoa moottorin kulloisestakin tehosta. Koneen painuessa moottorin teho nousee ja koneen kulkiessa kevyesti pinnalla pärjätään pienemmällä teholla. Tämä tieto saadaan automaattisesti jo nyt nykyisistä metsäkoneista. Kun moottorin teho yhdistetään paikkaan, saadaan selville maaston pehmeät kohdat. - Monitoimikone kevyempänä koneena antaa tietoa jäljessä tulevalle raskaammalle ja useaan kertaan samaa reittiä kulkevalle ajokoneelle pehmeistä paikoista, joita ajokone voi sitten välttää, Luken erikoistutkija Jari AlaIlomäki sanoo.

Kantavuutta ennustavilla menetelmillä pyritään välttämään koneiden uppoamiset ja kiinnijuuttumiset sekä pienentämään maaperän kuormitusta. (kuva: Jari Ala-Ilomäki)

koneiden taakse keskelle. - Skannerit ovat olleet käytössä vasta tutkimuskohteissa, Ala-Ilomäki selittää. Skannereissa on Harri Lindemanin mukaan ollut haasteena ajouralle koholle jäävästä hakkuutähteestä tulleet virheelliset havainnot. Alustavissa tuloksissa monitoimikoneeseen ja kuormatraktoriin kiinnitettyjen skannereiden tulokset poikkesivat vain 3,5 senttimetriä vastaavista käsin mitatuista raiteensyvyyksistä. Haasteita oli raiteiden ulkopuolisen koskemattoman maanpinnan tason määrityksessä. Virhehavaintoja tuli hakkuutähteiden, kivien ja kantojen aiheuttamista ääriarvoista sekä paikannuksen epätarkkuudesta. - Yhdessä avoimen paikkatiedon sekä metsäkoneen CAN väylän tehon käyttötiedon kanssa lasermittalaitteella kerättävä ajan ja paikan suhteen kattava urapainumatieto on erityisen tärkeää kantavuuden mallintamiselle ja ennustamiselle, sanoo tutkija Aura Salmivaara Lukesta. Salmivaaran mukaan metsäkoneen heilunta aiheuttaa hankaluuksia maanpinnan ja uran tasojen määrittämiseen, mutta tarkkuus on kuitenkin riittävä käytännön puunkorjuun tarpeisiin.

Julkaisija: LUKE Teksti: Aimo Jokela

Tämä 2D-laserkeilain on asennettu hakkuukoneeseen. (kuva: Harri Lindeman).

- Tarkka paikannus on myös yksi käytännön haasteista. Tutkimuksissa on havaittu useidenkin metrien heittoja pehmeiden paikkojen määrittämisessä, tut-

kija Harri Lindeman jatkaa. Tavoitteena on saada pehmeiden kohtien paikannus käytännön puunkorjuukohteilla osaksi normaalia kerättävää tietoa. Se-

kä monitoimikoneeseen, että ajokoneeseen voi asentaa 2D-laserskannereita, jotka mittaavat jatkuvasti ajourien painaumia. Kokeissa skannerit on asennettu

Monilähdetiedolla eväitä ympärivuotiseen korjuuseen

T

alvi ei riitä enää kuusikoiden ja suometsien har- vennuksiin. Korjuun ympärivuotisuuden ehtona on hyväksyttävä korjuujälki.

- Vaikealta tuntuva yhtälö ei ole mahdoton. Keskiössä ovat pitkään olleet koneiden kehitys ja varustelu, mutta nyt yhä enemmän korjuun suunnittelu ja tiedonkeruu, sanoo erikoistutkija Matti Sirén Luonnonvarakeskuksesta (Luke). Korjuukelpoisuuden määrittäminen on onnistumisen kannalta keskeistä. Vanhan jaon talvi-, kesä- ja kelirikkoleimikoihin

teki työnjohto. Päätöstä avitti kokemus ja keskustelu metsänomistajan kanssa. Kesä- ja kelirikkokohteissa määrittelytyökalujen puute johti usein ylivarovaisuuteen Työnjohdon tehtävät ovat paljolti siirtyneet yrittäjille. Kohteille sopivien korjuuajankohtien hyödyntäminen on heille tärkeää, jotta koneita voidaan käyttää tehokkaasti ja korjuujälki on hyvä. Tänä syksynä on Suomen metsäkeskuksen kautta tulossa jakeluun Arbonautin ja alan toimijoiden kehittämä korjuukelpoisuuden luokitus. Se kattaa ensivaiheessa osan Etelä- ja

Keski-Suomea. Luokitus on staattinen. Seuraava askel voi olla dynaaminen, olosuhteiden muutoksiin reagoiva luokitus, jota kehitetään Lukessa. Laserkeilaukseen perustuvalle puusto- ja maastotiedolle on monta käyttöä. Tieto puuston rakenteesta yhdistettynä metsänomistajan toiveisiin antaa mahdollisuuden vaihteleviin käsittelyihin kohteen sisälläkin. Optimaalinen varastojen sijoittelu lyhentää ajomatkoja, lisää metsäkuljetuksen tuottavuutta ja vähentää maaperävaurioita. Hakkuukoneen tuottama tieto heikosti kantavista kohdista ja

puutavaran sijainnista antaa myös monia mahdollisuuksia metsäkuljetuksen tuottavuuden

ja laadun optimointiin.

Julkaisija: LUKE Teksti: Aimo Jokela

Puunkorjuussa suunnittelu ja tiedonkeruu ovat entistä tärkeämpiä. (kuva: Erkki Oksanen)


METSÄALAN AMMATTILEHTI

MYYTÄV14Ä7NÄ p. 0400 642

Entracon EC 60 -yhdistelmäkone

METSÄNOMISTAJAN UNELMA

Nyt on mahdollisuus saada näyttelykäytöstä poistuva yhdistelmäkone erikoishintaan erinomaisilla varusteilla. Kyseessä on 400–500 h ajettu Entracon EC 60 -yhdistelmäkone, jonka avulla hakkaat ja ajat puut tienvarteen harvennusalueilta ison koneen tuotantotahdilla. Koneen erikoisominaisuuksia ovat alhainen pintapaine sekä alle 2,2 metrin leveys. Tällä koneella säilytät metsäsi kasvukunnossa ilman suuria ajouria ja juurivaurioita. Varusteet: Telat eteen ja taakse, 2x ketjupari, työvalot, ilmastointi, Webasto, radio, ääni- ja lämpöeristetty hytti, vararenkaat, aurinkoverhot, mittasakset, teriä, laippoja, Procop-pikakiinnike hakkuu- ja ajokouran väliin. Kauppaan sisältyy täysimittainen uuden koneen takuu. Hintahyöty yli 50 000 euroa uuteen verrattuna. LISÄTIETOJA Harri Sorvoja, p. 0400 642 147

TEKNISET TIEDOT Valmistaja / malli: Entracon EC 60 Paino: 7,5 t Vetotapa: 8x8 Hakkupää: Nisula 425 C Nosturi: Cranab 53 (8,5 m ylettymä) Käyttötunnit: 400–500 h

HS Tekniikka Oy | Leikontie 8, 05820 Hyvinkää harri.sorvoja@hstekniikka.com | www.hstekniikka.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Forestry of tomorro w

The key to more efficient forestry. We are Eco Log - we make your forestry more effective. www.ecologforestry.com Myynti Suomessa: www.machinecenter.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 23

Soiden ojittaminen näkyy vesistöissä yhä enemmän

S

uomessa on ollut vallalla käsitys, että metsäojitus ei aiheuttaisi pitkäaikaisia muutoksia ravinteiden huuhtoumissa vesistöihin. Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) yhteistutkimuksessa kuitenkin havaittiin, että valumavesien ravinnepitoisuudet ovat sitä suuremmat, mitä enemmän suon ojittamisesta on kulunut aikaa. Tutkimustulokset osoittavat, että 50-60 vuotta sitten ojitetuilla soilla valumavesien typpi- ja fosforipitoisuudet voivat olla jopa kahdesta kolmeen kertaa suurempia kuin 20-30 vuotta ojitettuna olleilla alueilla. Aiempia arvioita suuremmat vesistökuormat viidellä miljoonalla ojitushehtaarilla eli noin neljäsosalla metsäpintaalastamme merkitsevät sitä, että nykyiset kuormituslaskelmat aliarvioivat metsätalouden vesistövaikutuksia Suomessa.

Soiden ojittamisen merkitys arveltua suurempi

Kaikki tähän mennessä tehdyt laskelmat ojituksen ja laajemminkin koko soiden metsätalouskäytön vesistövaikutuksista perustuvat siihen, että metsätaloustoimien vaikutukset ovat suhteellisen lyhytaikaisia. - Uudet tulokset ravinnepitoisuuksien jatkuvasta kasvusta ojitusalueiden valumavesissä muuttavat perusteellisesti aiempia käsityksiämme. Koko maassa nykyiset metsätalouden kuormitusarviot tulee kertoa kahdella tai jopa kolmella. Suovaltaisilla alueilla vesistökuormat voivat olla moninkertaiset aiempiin arvioihin verrattuna, kertoo johtava tutkija Mika Nieminen Lukesta. Niemisen mukaan suurena huolena on, että vesistökuormat tästä edelleen kasvavat tulevaisuudessa.

Turve maatuu - ravinteet huuhtoutuvat

- Todennäköisenä syynä ravinnepitoisuuksien kasvuun on ojituksen käynnistämä yhä pidemmälle etenevä turpeen maatuminen. Maatunut turve on alttiimpaa eroosiolle kuin vähän maatunut. Tämä lisää erityisesti partikkelimaisen typen ja fosforin huuhtoumia, toteaa tutkija Sakari Sarkkola Lukesta. Lisäksi turpeen maatuessa ravinteita vapautuu koko ajan enemmän helppoliukoiseen muotoon, mikä lisää myös vedessä liuenneena kulkeutuvien ravinteiden huuhtoutumisriskiä.

Kohonneita typpipitoisuuksia havaittu yleisesti

Monet muutkin tutkimusryhmät ovat havainneet kohonneita typpipitoisuuksia ojitusalueiden valumavesissä. - Typpipitoisuudet ovat olleet korkeita ojitettujen turvevaltaisten valuma-alueiden alapuolisissa vesistöissä, kertovat Seppo Hellsten SYKEstä ja Hannu Marttila Oulun yliopistosta. Jo päättyneessä BioTar -hankkeessa havaittiin turvemaiden ojituksien kohottavan typpipitoisuuksia etenkin latvavesistöissä. Myös kansallisissa vesistöseurannoissa on todettu typpipitoisuuksien olevan kasvussa turvevaltaisilla alueilla. Ilmiön on aiemmin oletettu johtuvan pikemminkin ilmaston muutoksesta kuin ojituksesta. - Toki kyse voi olla myös siitä, että ilmaston muutos ja ojitus yhdessä lisäävät huuhtoumia. Eli hapekkaissa oloissa ojitetuilla soilla ilmaston lämpeneminen lisää turpeen hajoamista ja ravinteiden vapautumista enemmän kuin hapettomissa oloissa luonnontilaisilla soilla, jatkaa Seppo Hellsten. Pitoisuuksien kasvu viittaa myös siihen, että vesiensuojelu ojitusalueilla ei ole ollut riittävän tehokasta.

PEHMEIDEN MAASTOJEN TELA

Metsä Groupin biotuotetehdas vihittiin Äänekoskella

M

etsä Group juhli uuden sukupolven biotuotetehtaan vihkiäisiä Äänekos- kella keskiviikkona 18.10.2017. Tehtaan vihki käyttöön tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Sellua ja lukuisia muita biotuotteita valmistava biotuotetehdas on metsäteollisuuden historian suurin investointi Suomessa, 1,2 miljardia euroa. Sen perustana on kestävästi tuotetun sellukuidun ja muiden biotuotteiden kysynnän maailmanlaajuinen kasvu. Vihkiäispuheessaan presidentti Sauli Niinistö totesi, että Suomen hyvinvointi perustuu paljolti vientiteollisuuteen: - Metsäteollisuus on edelleen keskeinen vientiala ja suuri työllistäjä Suomessa. Sen taloudellista merkitystä korostaa, että tuotannossa tarvittavat raaka-aineet ja palvelut hankitaan valtaosin kotimaasta. Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdas on esimerkki uuden ajan metsäteollisuudesta. Sen positiiviset vaikutukset Suomen kansantalouteen ovat merkittäviä. Metsä Groupin pääjohtaja Kari Jordan korosti puheessaan, että talouden kasvu Suomessa edellyttää investointeja:

- Metsä Group investoi vuosina 20152017 yhteensä noin kaksi miljardia euroa, josta n. 85 prosenttia Suomeen. Biotuotetehtaan vaikutukset yltävät koko maahamme. Tehdas kasvattaa Suomen vuotuista vientiä puoli miljardia euroa, luo noin 1 500 uutta työpaikkaa suorassa arvoketjussaan ja vaikuttaa puunhankintaan valtakunnanlaajuisesti. Itsenäisen Suomen täyttäessä 100 vuotta on Metsä Groupin kunnia-asia olla mukana rakentamassa Suomen taloudesta entistä vahvempaa.

– Sopii kesä ja talvikäyttöön – Valmistettu puskukoneiden telalapuista – Korkeat sivuohjaimet – Telarautojen sisäpuolella liukuesteet – Leveys 1000 mm – Kantavuus 60–70 % suurempi kuin joillakin talviteloilla – Varustettuna riittävillä liukuesteillä toimii myös talviolosuhteissa mäkisillä maastoilla

Finnraiva Oy www.finnraiva.fi

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Metsä Groupin pääjohtaja Kari Jordan leikkasivat tehtaan avajaisnauhan.

Matti Malinen 0400 308 998

Katso esittelyvideo kotisivuiltamme


24 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kotimaiset työvalot ovat kustannustehokas investointi

Äärimmäistä valotehoa ja suorituskykyä sekä kestävyyttä tarjoavan PRO -valomalliston rinnalle NORDIC LIGHTS® on tuonut kaksi uutta jälkimarkkinoille suunnattua LED -työvalolinjaa: GO ja KL. Kuvassa uudet Scorpius GO (vas.) ja Canis GO.

S

uomalainen työvalovalmistaja NORDIC LIGHTS® kehittää tuotteitaan vastatakseen globaalisti johtavien työkonevalmistajien sekä loppukäyttäjien korkeisiin vaatimuksiin. NORDIC LIGHTS® valojen valtakunnallisesta jakelusta vastaa Suomessa Startax Finland Oy.

NORDIC LIGHTS® suunnittelee ja valmistaa tehtaallaan Pietarsaaressa innovatiivisia LED, HID (Xenon) ja halogeenityövaloja vaativaan työkoneja kuljetuskalustokäyttöön. Niihin luottaa ensiasennuskäytössä maailman johtavat työkonevalmistajat kuten Caterpillar sekä metsäkonepuolella mm. Ponsse ja Logset. NORDIC LIGHTS ® pyrkii tarjoamaan jokaiselle OEM-asiakkaalle juuri oikean ratkaisun. Suuri osa valmistetuista tuotteista tehdäänkin konevalmistajille mittatilaustyönä. Jotta valaistus olisi optimaalista erilaisia käyttötarkoituksia ja erityisiä olosuhteita varten, käyttöön voidaan ottaa erilaisia valokuvioiden, kiinnitinten, tärinänvaimentimien ja johtoliitäntöjen yhdistelmiä.

NORDIC LIGHTS® ‑tuotteiden menestys perustuu valotehon lisäksi niiden kestävyyteen, mikä on asiakkaille tärkein kriteeri. Näin on syntynyt myös yrityksen tunnuslause ”Lights for Heavy Duty”. Kaikki tuotteet läpäisevät laajat testit ennen kuin ne lasketaan markkinoille ja valoissa käytetään mm. patentoituja vaimennusratkaisuja. NORDIC LIGHTS® ‑työvaloja käytetään hankalimmissa ja vaativimmissa työympäristöissä ympäri maailmaa. Laadukkaan optiikan takaaman näkyvyyden ansiosta voit käyttää koneita tehokkaasti myös pimeään aikaan tehtävissä töissä. Itse valot puolestaan vaativat vain hyvin vähän huoltoa. NORDIC LIGHTS® ‑tuotteita käyttämällä varmistat, että pimeys, tärinä, iskut, pöly ja kosteus eivät vaikuta näkyvyyteen, kun työtulokset ja turvallisuus riippuvat tehokkaasta valaistuksesta.

Uudet kustannustehokkaat GO ja KL -työvalomallit

Äärimmäistä valotehoa ja suorituskykyä sekä kestävyyttä tarjoavan PRO -valomalliston rinnalle NORDIC LIGHTS® on tuonut kaksi uutta jälkimarkki-

noille suunnattua LED -työvalolinjaa: GO ja KL. - Uudet GO ja KL -malliston LED -valot mahdollistavat valaistuksen parantamisen edullisesti. Ne vastaavat vaativan valaistuksen perustarpeisiin ja ovat kustannustehokas valinta yksityiskäytöstä aina OEM-tason asennuksiin. Edullisesta hankintahinnastaan huolimatta GO ja KL -sarjan valot ovat taattua NORDIC LIGHTS® laatua ja ne ovat läpäisseet vaativat tärinä, lämpötila, pöly ym. testit ja ylittävät niiden osalta standardien vaatimukset, joten ne ovat mm. täysin häiriöttömiä kaikissa olosuhteissa mille tahansa muille sähkölaitteille, kertoo NORDIC LIGHTS® valojen tuotevastaava, Startax Oy:n Jyri Haukijärvi. Startax tarjoaa NORDIC LIGHTS® -valot suoraan suuresta varastosta jälleenmyyjilleen, joita on laajasti ympäri maata aina lähellä loppukäyttäjää. - Kun hankkii työvaloja vaikkapa metsäkoneeseen tai puutavara-autoon niin tulee ensin miettiä paljonko tarvin valotehoa ja mihin käyttöön. Niistä lähtökohdista on hyvä optimoida valokuvio ja tarvittu teho käytön mukaan - valovalinnassa apua

saa tarvittaessa myös suoraan Startaxin ammattitaitoiselta henkilökunnalta sekä osaavilta jälleenmyyjiltä, neuvoo Haukijärvi. Oikein valitut työvalot tehostavat koneen työtehoa, parantavat turvallisuutta ja tekevät kuljettajan työskentelystä miellyttävämpää nostaen mm. vireys tasoa. - Työvaloja valittaessa ei pidä

tuijottaa ainoastaan pakkauslaatikon kylkeen printattuja lumen-lukuja sillä ne ovat usein teoreettisia ja liitoiteltujakin. NORDIC LIGHTS® ilmoittaa lumen-tehot aina valolaboratoriossa tarkasti mitattuina teoreettisina sekä operatiivisina arvoina, mikä kertoo todellisen valotehon työskentelyn aikana silloin kun lamppu on lämmennyt, opastaa Haukijärvi.

Edullisesta hankintahinnastaan huolimatta uudet GO ja KL -sarjan valot ovat taattua NORDIC LIGHTS® laatua ja ne ovat läpäisseet vaativat tärinä, lämpötila, pöly ym. testit ja ylittävät niiden osalta standardien vaatimukset. Kuvassa uusi Antares GO.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

”Meillä teet reilua kauppaa suoraan konevalmistajan kanssa”

PONSSE

– JUSSI HENTUNEN Vaihtokoneiden tuotepäällikkö

VAIHTOKONEET VOIMALLA 24 PISTEEN PALVELUVERKOSTON! Ponssen erinomainen palveluverkosto on vaihtokoneasiakkaamme apuna kautta maan. Aina läheltä löytyvät asiantuntijat, laaja varaosavalikoima ja vankka konevalmistaja ovat palvelun laadun tae. PONSSE-vaihtokoneisiin tarjoamme myös tuottavuutta parantavia päivityksiä ja koulutuksia. Reilusti käymään, ja tervetuloa asiakkaaksi!

1. KEMIJÄRVI METSÄKONEHUOLTO J. LAHTELA OY

2. ROVANIEMI PONSSE OYJ

3. PUDASJÄRVI PONSSE OYJ

4. KIIMINKI PONSSE OYJ

5. PUOLANKA TMI MATTI JUNTUNEN

6. SUOMUSSALMI TRAKTORIHUOLTO T. JUNTUNEN

PALVELUKSESSASI

7. KAJAANI PONSSE OYJ

8. KUHMO JOUNI KYLLÖNEN

9. OULAINEN OULAISTEN METSÄKONEHUOLTO

10. IISALMI PONSSE OYJ

11. NURMES PONSSE OYJ

12. PIHTIPUDAS KONEHUOLTO PASANEN OY

13. SEINÄJOKI PONSSE OYJ

14. KUOPIO PONSSE OYJ

15. ILOMANTSI PONSSE OYJ

16. JOENSUU PONSSE OYJ

17. JYVÄSKYLÄ PONSSE OYJ

18. JOUTSA KONELIIKE P. NIEMINEN KY

19. MIKKELI PONSSE OYJ

20. TAMPERE PONSSE OYJ

21. PUNKAHARJU PUNKAHARJUN AM-ASENNUS OY

22. PÖYTYÄ KONEHUOLTO P. KULA

23. HYVINKÄÄ PONSSE OYJ

24. KOUVOLA PONSSE OYJ

Hannu Eloranta Vieremä

Risto Suorsa Joensuu

Seppo Alanne Kouvola

Puh. 040 050 9479

Puh. 040 565 3933

Puh. 040 721 2617

Jani Liukkonen maajohtaja

Pekka Rajala Jyväskylä

Joel Uusi-Mikkola Tampere

Sampo Pulju Rovaniemi

Puh. 040 095 3847

Puh. 040 528 2875

Puh. 040 080 3741

Puh. 040 531 7541

Reijo Puska Seinäjoki

Petteri Mella Hyvinkää

Asko Heikkinen Kajaani

Puh. 040 027 2158

Puh. 040 521 8657

Puh. 040 593 6366

www.ponsse.com/fi/vaihtokoneet


METSÄALAN AMMATTILEHTI

26 KONEURAKOINTI

Ponsse ja Epec perustavat tuotekehitysyksikön Tampereelle

Uutta sekä kunnostettua rullaa, takuulla. EVO-syöttörullat ovat uusia ja niitä saa yleisimmille kouratyypeille. Ripatyyppiset rullat eivät tukkeudu, joten ne pysyvät puhtaina. Niiden piikit ovat tehty aihioon koneistamalla, joten käyttöikä on normaalia huomattavasti pidempi. Käyttöikää ja pitoa lisää myös helppo teroitettavuus, karkaisu sekä oikeat materiaalivalinnat. Rungot ovat suunniteltu kevyiksi jolla saadaan pienennettyä polttoaineen kulutusta. Myönnämme rullille takuun. Kunnostetut rullat ovat alkuperäisistä läpikäytyjä ja täysin kunnostettuja. Syottorullat.fi / Evemet Oy Voimankatu 4, 35820 MÄNTTÄ Ville Eklöf, 040 594 7057 ville.eklof@evemet.fi

www.syottorullat.fi

P

onsse perustaa yhdessä Epec Oy:n kanssa Tampereelle tuotekehitysyksikön, joka keskittyy liikkuvien työkoneiden ohjelmisto- ja automaatiosuunnitteluun. Tavoitteena on varmistaa ohjelmisto- ja automaatioalan huippuosaajien saatavuus myös tulevaisuudessa. Kilpailu eri alojen parhaista tekijöistä on tiivistynyt Suomen parantuneessa taloustilanteessa. Ponssen ja Epecin kilpailukyky ja työvoiman saatavuus halutaan varmistaa laajentamalla yhtiöiden tuotekehitystoimintoja eteläiseen Suomeen. Teknologian nopean kehityksen myötä ohjelmistojen merkitys metsäkoneissa kasvaa vauhdilla. Ponsse haluaa olla kehityksen kärjessä myös tulevaisuudessa. Uuden yksikön sijaintipaikaksi valikoitui Tampere, joka on muodostunut työkoneteollisuuden kasvukeskukseksi. Paikkakunnalla on myös vahvaa ohjelmisto- ja automaatioalan koulutusta ja yritystoimintaa. - Ponssen tuotekehitys tulee jatkossakin keskittymään pääasiassa Vieremälle ja Kajaaniin, jolloin tiedonkulku asiakkaiden, tuotannon ja tuotekehityksen välillä pysyy tiiviinä. Tampereen yksiköllä pyrimme varmistamaan osaavan työvoiman saannin myös tulevaisuudessa, Ponsse Oyj:n tuotekehitys- ja teknologiajohtaja Juha Inberg kertoo.

Ponsse Oyj:n tuotekehitys- ja teknologiajohtaja Juha Inberg (vas.) sekä Epec Oy:n toimitusjohtaja Teemu Raitis kertoivat uudesta tuotekehitysyksiköstä.

Tampereelle tullaan rekrytoimaan suunnittelijoita myös Ponssen tytäryhtiön Epec Oy:n tarpeisiin. Epec hakee voimakkaasti kasvua älykkäiden ohjausjärjestelmäratkaisujen toimittajana. Toimitusjohtaja Teemu Raittiin mukaan Tampereen sijainti mahdollistaa yhtiölle myös entistä läheisemmän yhteistyön Etelä- Suomen asiakkaiden kanssa. Epecin tuotekehityksen painopiste säilyy yhtiön pääpaikalla Seinäjoella. Uusi tuotekehitysyksikkö aloittaa Tampereen teknillisen yliopiston kampuksen keskellä sijaitsevalla Kampusareenalla loppuvuodesta. Uusissa tiloissa järjestetään rekry- ja infotilaisuus 3. marraskuuta 2017. Tampereen tuotekehitysyksikön henkilöstömääräksi arvioidaan noin 20 henkilöä ensi vuoden loppuun mennessä.

Ponssen Vieremän tehtaalla investoidaan aurinkosähköön

P

onssen Vieremän tehtaan kattopintaalasta lähes 2000 m2 valjastetaan aurinkosähkön tuottamiseen. Rakennettavan aurinkovoimalan toteuttaa Savon Voima. Valmistuttuaan Ponssen aurinkovoimala on suurin teollisuusyrityksiin Pohjois-Savossa tähän mennessä asennettu järjestelmä. Aurinkopaneeleita on kaikkiaan 640 kappaletta ja parhaissa aurinko-olosuhteissa niistä saadaan sähköä tehtaan tarpeisiin lähes 200 kWp teholla. Vuodessa järjestelmällä saadaan käyttöön energiamäärä, joka vastaa noin sadan kerrostaloasunnon vuotuista sähkönkäyttöä. Voimalan asennustyöt alkoivat syyskuun alussa ja se kytketään sähköverkkoon lokakuussa.

Hyvää yhteistyötä Savon Voiman kanssa

- Ponssen kannalta investointi aurinkosähköön on luonteva lisäys tavoitteessamme huomioida kestävä kehitys kaikessa toiminnassamme. Pystymme hyödyntämään lähes kaiken tuottamamme aurinkosähkön tehtaalla ja näin saamme pienennettyä sähkölaskuamme, kertoo Ponssen toimitusketjusta vastaava johtaja Tommi Väänänen. - Päädyimme Savon Voimaan

järjestelmätoimittajana, koska pyrimme tekemään yhteistyötä paikallisten kumppanien kanssa. Mielestämme Savon Voimalla on myös näkemystä sähkömarkkinoista kokonaisuutena. Aurinkovoimalan hankinnan yhteydessä olemme keskustelleet myös mahdollisuuksista liittää kokonaisuuteen sähköautojen lataus. Tutkimme myös kysyntäjouston mahdollisuuksia sähkömarkkinoilla. - Meillä on pitkäaikainen kumppanuus Ponssen kanssa ja tietysti olemme tyytyväisiä, että aurinkosähköjärjestelmän toteuttamisen myötä se laajenee uusien energiaratkaisujen maailmaan, kertoo liiketoimintapäällikkö Antti Martikainen Savon Voimasta. - Haluamme tässäkin toteutuksessa olla enemmän kuin pelkkä järjestelmätoimittaja. Elinkaaripalveluiden ajatuksella tarjoamme järjestelmän käyttöönoton jälkeen Ponsselle monipuoliset tuotannon raportointipalvelut sekä aurinkosähköjärjestelmän huolto- ja kunnossapitopalvelut. Palveluiden avulla järjestelmästä saadaan paras hyöty asiakkaalle.

Valmistuttuaan Ponssen aurinkovoimala on suurin teollisuusyrityksiin Pohjois-Savossa tähän mennessä asennettu järjestelmä. Vuodessa järjestelmällä saadaan käyttöön energiamäärä, joka vastaa noin sadan kerrostaloasunnon vuotuista sähkönkäyttöä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 27

Demo Forest 2017 -messut keräsi arvion mukaan jopa 40 000 kävijää tutustumaan uusimpaan metsäteknologiaan. Kuvassa seurataan Ponsse Ergo -harvesterin työskentelyä.

Belgian Demo Forest -messut esitteli uusinta metsäteknologiaa

P

onsse oli näyttävästi esillä Demo Forest -messuilla Belgiassa Bertrixissa 1.-2. elokuuta.

Metsänäyttelyssä tuotteitaan esitteli yli 200 yritystä 180 hehtaarin työnäytösalueilla. Kävijöitä tapahtumassa oli arvion mukaan jopa 40 000. - Mukava palata lomalta suoraan etulinjaan tarkastamaan tilannetta missä markkinalla mennään. Samalla saa verestää myös ranskankielen taitoa joka on ol-

lut hieman ruosteessa, tuumaili palkittu toimitusjohtaja Juho Nummela. - Belgiassa myydään 10 tonnia kantavaa Gazellea kuin jäätelöä kesähelteellä ja nyt maahan on toimitettu myös ensimmäinen Scorpion josta asiakkaalta saatu palaute oli mainiota kuultavaa, Nummela jatkoi. Ponssen ranskalainen tytäryhtiö hoitaa Belgian markkinaa ja huoltotoiminnot on järjestetty sopimushuolto pohjalta.

Pihtipankolla varustettu Ponsse Buffalo on varsin suosittu yhdistelmä Belgiassa, silloin kun puu tuodaan pitkänä tienvarteen.

Toimitusjohtaja Juho Nummela (vas.) ja Ponssen markkinointipäällikkö Juha-Matti Raatikainen (oik.) lounaalla Belgian suurimman Ponsse asiakkaan eli Roger Lejeunen kanssa. Lejeune työskentelee Keski-Euroopan lisäksi Chilessä ja Venäjällä.

Telat tiukalle kertavedolla

Terosa Tela-Tiukka Käy kaikille telamalleille

www.terosa.fi Belgiaan on toimitettu nyt myös ensimmäinen Ponsse Scorpion harvesteri ja saadun palautteen perusteella niitä menee varmasti lisää.

Heikki Pulkkinen 040 525 2123 Veikko Komulainen 040 564 6123


28 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ponsse vahvana USA:ssa

P

onsse panostaa vahvasti USA:n markkinaan ja Great Lakes Logging Expossa Escanabassa Michiganissa 7.-9.9. olikin esillä ennätysmäärä koneita ja palveluja. Great Lakes Logging Expo on Pohjois-Amerikan suurimpia puunkorjuukoneiden ja laitteiden messuja. Messut järjestetään vuosittain ja ne vuorottelevat Michiganin Escanaban sekä Wisconsinin Oshkoshin kanssa. Messujen kävijäkunta koostuu pääasiassa suurten järvien alueen urakoitsijoista joista suurin osa tulee Michiganin, Wisconsinin ja Minnesotan alueelta. Messuosastolla oli mukana harvestereista suosituimmat eli Ergo ja ScorpionKing -mallit jotka ovat myyneet USA:ssa erittäin hyvin, missä ne lanseerattiin vuonna 2014. Ajokonepuolelta mukana olivat Wisent, Elk, Buffalo sekä BuffaloKing. USA on suurin markkina-alue Ponssen ykkösvaihdokille, eli tehdaskunnostetulle koneelle ja mukana messuilla olikin kuusipyöräinen Ergo tehdaskunnostettuna versiona.

Great Lakes Logging Expo on Pohjois-Amerikan suurimpia puunkorjuukoneiden ja laitteiden messuja. CTL-menetelmän käyttö yleistyy koko ajan joten Ponssen osastolla riitti väkeä ja kauppaa tehtiin.

Ponsse satsaa hakkuupäämyyntiin

Pohjois-Amerikassa hakkupäämarkkinat ovat suuret ja Ponsse on niiden markkinoissa voimakkaasti sisällä. Kesällä hakkuupäämyyntiin saatiin uutta voimaa kun alan konkari Håkan Berg aloitti kouraspesialistina Rhinelanderin toimipisteessä. Håkan olikin messuilla ehkä yksi suosituimmista osaston asiantuntijoista hänen esitellessä Ponssen kouravalikoimaa kolmella esittelykouralla. - Ponssen laaja kouravalikoima, erityisesti hiljattain esitellyt H8HD ja H10 mallit sopivat hyvin Pohjois-Amerikan markkinoille. Opti -tietojärjestelmän ja helpon asennettavuutensa vuoksi Ponssen kouria käytetään laajalti erilaisessa kohteissa telaalustaisista harvestereista aina kaivinkoneisiin saakka, tuumaa

Ponsse Ergo -harvesteri on suosittu valinta CTL-urakoitsijoiden keskuudessa Pohjois-Amerikassakin.

tuore kouraspesialisti Håkan Berg.

Vahva huolto- ja palveluverkosto asiakkaiden tukena

Avain Ponssen menestykseen USA:n markkinoilla on kattava

palveluverkosto ja erinomainen varaosien saatavuus. - Toimipisteissämme pystymme vastaamaan asiakkaidemme varaosatarpeisiin erittäin hyvin. Esimerkiksi Rhinelanderista löytyy lähes 97 % varaosista heti hyllystä, toteaa Ponsse North American toimitusjohtaja Pekka

Ponsse North American toimitusjohtaja Pekka Ruuskanen (vas.) on syystä tyytyväinen: myynti käy hyvin ja asiakkaat kehuvat koneita sekä palvelua.

Ponsse Scorpion King -harvesteri on myynyt erittäin hyvin USA:ssa vuonna 2014 tapahtuneen lanseerauksen jälkeen.

Ruuskanen. Suuressa maassa välimatkat voivat kuitenkin olla pitkiä ja tästä syystä Ponsse onkin kehittänyt Ponsse Parts Online -sovelluksen, jolla asiakas pääsee omien koneidensa varaosa- ja huoltokirjallisuuteen kiinni toimistolta tai vaikkapa metsästä.

Parts Online sovellus toimii tietokoneella, tabletilla ja matkapuhelimilla. Sovelluksen kautta asiakas voi lähettää varaosatilauksen suoraan lähimpään Ponssen toimipisteeseen josta osat voidaan noutaa tai toimittaa kulloisenkin tarpeen mukaan. - Halusimme lanseerata Parts

USA on suurin markkina-alue Ponssen ykkösvaihdokille, eli tehdaskunnostetulle koneelle ja mukana messuilla olikin kuusipyöräinen Ergo -harvesteri tehdaskunnostettuna versiona.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

USA:ssa messuilla käydään myös konekauppaa. Messupäivien aikana Ponssen koneisiin ja hakkuupäihin alkoikin kiihtyvällä tahdilla ilmestyä myyty-lappuja.

Onlinen USA:ssa ensimmäisten markkinoiden joukossa koska täällä on suuri konekanta pitkät välimatkat. Näin voimme helpottaa asiakkaiden arkea huiman paljon, toteaa Parts Online -järjestelmän pääarkkitehti Pasi Luoto. Ponsse Parts Online on käytössä USA:n lisäksi Suomen ja Ruotsin markkinoilla.

Messuilla käydään myös kauppaa

USA:ssa messuilla käydään myös konekauppaa. Messupäivien aikana koneisiin ja hakkuupäihin alkoikin kiihtyvällä tahdilla ilmestyä myyty-lappuja ja messujen loputtua koneet suuntaavatkin töihin asiakkaille.

KONEURAKOINTI 29

Ponssen kouraspesialisti Håkan Berg (vas.) ja myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén keskustelemassa hyväntuulisena.

- Ponssella on hyvä kysyntä Amerikan markkinoilla ja uniikit innovaatiot kuten Scorpion ja ActiveFrame (nyt saatavilla myös Ergo -harvesteriin) tukevat tätä kehitystä toteaa, myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén.

Ponsse arvostaa asiakkaitaan ja suosii suomalaista

Ponsse järjesti messuilla asiakkailleen iltatapahtuman jossa yhdistyivät Ponssen arvon mukaisesti asiakkaista huolehtiminen ja suomalaisen osaamisen arvostaminen. Iltatapahtumassa musiikista piti huolen savolaislähtöinen Steven N’ Seagulls. Ponssella on toimipisteet

Ponssen hallituksen puheen johtaja Juha Vidgrén (kesk.) tapasi messuilla sekä pitkän linjan Ponsse-asiakkaita että uusia tuttavuuksia.

USA:ssa Wisconsinin Rhinelanderissa, Michiganin Escanabassa sekä Gaylordissa, Minnesotan Grand Rapidsissa sekä Oregonin Coburgissa. Näiden lisäksi asiakkaita palvelee laaja verkosto sopimushuoltopisteitä ympäri maata.

Samuel ja Selma Vidgren olivat tulleet messuille Floridasta. ”Kerta kaikkiaan mukavat messut, täällä viihtyy pitempäänkin” kertoili Selma Vidgren joka on alun perin Iisalmesta.

- Halusimme lanseerata Parts Onlinen USA:ssa ensimmäisten markkinoiden joukossa koska täällä on suuri konekanta pitkät välimatkat. Näin voimme helpottaa asiakkaiden arkea huiman paljon, toteaa Ponsse Parts Online -järjestelmän pääarkkitehti Pasi Luoto. Parts Online on käytössä USA:n lisäksi Suomen ja Ruotsin markkinoilla.

Ponssen nykyaikainen huoltoautokalusto mahdollistaa vaativienkin toimenpiteiden suorittamisen metsässä.

Ponsse Oyj:ssä vasta aloittanut markkinointipäällikkö Juha-Matti Raatikainen (vas.) vauhdissa Ponsse North American Pekka Ruuskasen kanssa. ”Aivan mahtavaa tutustua Ponssen toimintaan täällä ja päästä vielä harrastamaan minulle niin tuttua possu-hippaa jota olen harrastanut jo lapsesta lähtien” tuumi Raatikainen.


30 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ponsse metsäkoneita toimitetaan yhä enemmän myös kenguruiden maahan

Australiassa on valtavan kokoinen maa johon mahtuu myös laajoja metsäalueita.

Australiaan on toimitettu hiljattain mm. järeitä Ponsse Elephant King -kuormatraktoreita. Kuvassa tehdään kuormaa suoraan tukkirekan kyytiin.

P

onsse metsäkoneita toimitetaan yhä enemmän myös Australiaan. Ponssen jälleenmyyjä Ran-

dalls Equipment Company tekee hyvää työtä markkinoilla ja kehittää koko ajan toimintojaan. Viime aikoina on panostettu erityisesti huoltoverkoston kasvattamiseen eri puolilla suuren

maan metsäisiä alueita. Australian metsäpinta-ala on 149 miljoonaa hehtaaria mikä tarkoittaa 19 % osuutta koko maan pintaalasta. Australian metsävalikoima on runsain maailmassa.

Ponssen jälleenmyyjä Randalls Equipment Company on panostanut viime aikoina erityisesti huoltoverkoston kasvattamiseen. Kuvassa syyskuussa 2017 valmistuneet uudet tilat Mount Gambierissa, mikä sijaitsee Etelä-Australian länsipuolella.

VILPPULA

KUOPIO

LAPPEENRANTA

020 755 1240 Teollisuustie 5

020 755 1243 Saaristokatu 5

020 755 1245 Toikansuontie 7

Avoinna arkisin klo 7.30-16.30 • www.koneosapalvelu.fi • info@koneosapalvelu.fi Puheluhinnat 0207-alkuisiin numeroihin lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 6,91 snt/min, matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (sis. alv 24%).


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 31

Sahalaipoissa Mototarvikkeet.fi tarjoaa ruotsalaista laatua; Flex -sahalaipat ovat lyöneet läpi markkinoilla ja käyttäjät kehuvat niitä kaikin puolin kustannustehokkaiksi sekä kestäviksi. Flex tarjoaa myös hyvin puuhun purevat teräketjut.

Varaosat ja tarvikkeet verkosta

- taustalla vankka tekninen osaaminen ja kattava oma varasto

M

ototarvikkeet.fi on tehnyt metsäkonetarvikekauppaa netissä 24/7 jo vuodesta 2009 - edelläkävijänä koko toimialalla lähes vuosikymmenen ajan.

Mototarvikkeet.fi on alusta saakka panostanut vankkaan tekniseen osaamiseen, laajaan tuotevalikoimaan sekä omaan kattavaan varastointiin, joten valtaosa tilauksista toimitetaan parissa päivässä suoraan toimipisteestä Jyväskylästä, joka palvelee myös noutoasiakkaita. - Edustamiemme laadukkaiden tuotteiden valikoimasta löytyy sopivat osat valtaosaan eri konemerkkejä; lisäksi valikoimaan kuuluu erilaiset urakoinnissa tarvittavat varusteet ja tarvikkeet. Asiakas voi valita itselleen sopivimman maksutavan monista eri vaihtoehdoista, kuten verkkopankki, luottokortti, postiennakko tai laskulla, kertoo Mototarvikkeet.fi palvelua alusta saakka luotsannut Jari Lääperi.

Nostureiden varaosat ammattitaidolla - valikoimassa myös kahmarit

Mototarvikkeet.fi palvelun taustalla on ammattitaitoinen henkilökunta, jolta löytyy vahvaa osaamista metsäkoneista ja niiden tekniikasta. Vaikka kauppaa tehdään paljon verkossa, mistä löytyy hyvät kattavat kuvat ja tekniset speksit, niin edelleen tuotteiden tekninen tuki ja puhelinmyynti ovat osa palvelukokonaisuutta. - Hyvänä esimerkkinä tuotteista mitkä vaativat asiantuntemusta on Mesera -metsänostureiden varaosat, jotka otimme valikoimaamme viime FinnMetkon aikoihin; todellinen nosturispesialistimme on Esa Mäki vuosikymmenten kokemuksella. Nosturiosien myynti onkin kehittynyt hyvin ja Mesera -nostureiden lisäksi voimme palvella kilpailukykyiseen hintaan melko kattavasti John Deere -metsäkoneissa käytettävien nostureiden varaosissa jotka perustuvat Loglift -nostureihin, sanoo Lääperi.

Mototarvikkeet.fi valikoimasta löytyy myös korkealaatuiset kotimaiset Mesera -kahmarit. - Erityisesti kuormatraktoreiden kahmarit Mesera MF26 ja MF36 ovat myyneet hyvin asiakkaiden kehuessa niiden käyttöominaisuuksia sekä kestävyyttä, Lääperi toteaa.

Pehmeille mennään - Clark kantaa

Viime aikoina telojen myynti on ollut kasvussa koko metsäkonealalla ja Mototarvikkeet.fi myykin merkittäviä määriä laadukkaita Clark -metsäkoneteloja hyvässä yhteistyössä valmistajan kanssa. - Puuta haetaan yhä pehmeämmiltä mailta, kasvavat sademäärät tekevät oman haasteensa ja myös korjuiden kausivaihtelua pyritään tasaamaan. Urakoitsijat miettivät nyt tela-asioita aiempaa tarkemmin ja varustelevat koneensa optimaalisilla telaratkaisuilla. Olemme keskittyneet Clark -erikoisteloihin eli erikoisleveisiin ja -kantaviin malleihin - toki tarjolla on myös perinteisemmät yleistelat. Telavaihtoehtoja miettiessä kannattaa soittaa ja jutella asiantuntijoidemme kanssa, neuvoo Lääperi.

Flex -laipat ja ketjut - luotettavaa puun katkaisua

Sahalaipoissa Mototarvikkeet. fi tarjoaa ruotsalaista laatua. - Flex -sahalaipat ovat lyöneet läpi markkinoilla ja käyttäjät kehuvat niitä kaikin puolin kustannustehokkaiksi sekä kestäviksi. Viimeistään tämän kesäkauden urealaippasesonki on todistanut Flex -laippojen laadun, sillä olemme saaneet viimeisetkin epäilijät hyvien käyttökokemusten kautta luottamaan Flex -laatuun, kommentoi Lääperi ja jatkaa: - Flex -teräketju on edustamistamme teräketjumerkeistä se edullisempi vaihtoehto, mutta silti kestävä ja luotettava ketju tehokkaaseen puun katkaisuun.

Stihl teräketjut - huippulaatua saksasta

Saksalainen Stihl on toinen

Viime aikoina telojen myynti on ollut kasvussa koko metsäkonealalla ja Mototarvikkeet.fi myykin merkittäviä määriä laadukkaita Clark -metsäkoneteloja hyvässä yhteistyössä valmistajan kanssa. Kuvassa Clark TXL kantava tela erittäin pehmeille korjuumaille.

Mototarvikkeet.fi edustama teräketjumerkki. Stihl teräketjut ovat saavuttaneet merkittävän markkina-aseman myös Suomen metsäkoneasiakkaiden keskuudessa. Mototarvikkeet.fi tarjoaa ketjut valmiiksi tehtyinä pätkinä sekä rullatavarana.

Mototarvikkeet.fi investoinut valmisketjutuotantoon

on yleisin metsäkonepuolella käytetty pumppumerkki, joten tarjoamalla näitä pumppuja metsäkoneasiakkaillemme, pystymme palvelemaan heitä entistäkin kokonaisvaltaisemmin. Soita ja kysy lisää asiantuntijoiltamme, sanoo Lääperi. Kun koneesi tarvitsee varaosia tai tarvikkeita, muista Mototarvikkeet.fi.

Mototarvikkeet.fi investoi kesän aikana valmisketjujen katkaisu ja niittauslaitteistoon. - Tällä laitteella tehdyt ketjujen liitokset ovat 100 % samaa laatua kuin mitä ketjutehtaalla tehdyt alkuperäiset liitokset ovat, vakuuttaa Lääperi

Hydrauliikkaa kattavasti

Mototarvikkeet.fi valikoimasta löytyy myös laajasti metsäkoneissa tarvittavaa hydrauliikkaa. - Hakkupääpuolelle tarjoamme mm. Danfoss, Poclain sekä Rexroth -syöttömoottorit, sekä Parker että Bucher -sahanmoottorit. Uutuutena olemme ottaneet valikoimaamme Rexroth työ- ja ajohydrauliikkapumput. Rexroth

Mototarvikkeet.fi valikoimasta löytyy myös korkealaatuiset kotimaiset Mesera -kahmarit.

Mototarvikkeet.fi on ottanut hydrauliikkavalikoimaansa Rexroth työ- ja ajopumput.


32 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Laadukkaat suodattimet ja öljyt pitävät metsäkoneet iskussa

M

etsäkone Martti Sjöholm Oy Imatran kupeesta Puntalas- ta on toiminut metsäkoneurakoinnin parissa jo vuodesta 1984 lähtien. - Tarjoamme vuosikymmenten ammattitaidolla monipuoliset metsätalouden palvelut. Kauttamme järjestyy koneelliset puiden kokonaisurakoinnit hakkuista ja puunkaadoista lähtien aina kuljetuksiin asti. Toimimme pääsääntöisesti Etelä-Karjalan alueella kymmenellä metsäkoneella, jotka tekevät puuta Metsä Groupille ja Stora Ensolle. Ammattitaitoista henkilökuntaa palveluksessamme on noin kaksikymmentä, kertoo Metsäkone Martti Sjöholm Oy:n toimitusjohtaja Asko Löppönen. Urakointiyritys korjaa puuta noin 250 000 kuutiota vuodessa. - Korjuumäärät ovat alueellamme nousussa mm. Äänekosken uuden sellutehtaan kasvaneen puuntarpeen ansiosta, toteaa Löppönen.

Suodattimissa ja öljyissä luotetaan Voitelukeskuksen laatuun & palveluun

Metsäkone Martti Sjöholm Oy:n konekalusto koostuu seitsemästä Logsetin koneesta ja kolmesta John Deerestä, jotka muodostavat viisi korjuuketjua. - Hyödynnämme konevalmistajien huoltosopimuksia mutta itsekin toki välihuoltoja ym. vielä tehdään. Teräketjut huollamme hallillamme neljällä

Metsäkone Martti Sjöholm Oy:n konekalusto koostuu seitsemästä Logsetin koneesta ja kolmesta John Deerestä, jotka muodostavat viisi korjuuketjua. Suodattimissa ja öljyissä on luotettu Voitelukeskus Tonttilan laadukkaisiin tuotteisiin jo parinkymmenen vuoden ajan.

Markusson -teroituskoneella poikani Jyri vasta siitä että ketjut pysyvät iskussa omien töidensä ohella, kertoo Löppönen. Suodattimissa ja öljyissä on luotettu Voitelukeskus Tonttilan laadukkaisiin tuotteisiin jo parinkymmenen vuoden ajan. - Fleetguardin suodattimet ja Petro Canadan moottori-, hyd-

rauliikka- ja voimansiirron öljyt sopivat erittäin hyvin vaativaan metsäkonekäyttöön. Voiteluaineista erityisesti Petro Canada Hydrex MV 46 -hydrauliikkaöljy on loistava tuote mitä voidaan käyttää ympäri vuoden eikä meillä ole ollut sitä käytettäessä komponenttiongelmia. Ja Petro Canadan UHP -moottoriöljyä

Metsäkone Martti Sjöholm Oy:n Asko Löppönen esittelee huoltohallin Fleetguard -suodatinvarastoa; hyllystä löytyy aina kaikki tarvittavat suodattimet käytössä oleviin metsäkoneisiin.

voidaan käyttää sekä vanhemmissa moottoreissa kuin myös uusissa Tier 4F -ureamoottoreissa, kertoo Löppönen. Suodattimet saa tilattua Voitelukeskukselta kätevästi konekohtaisina sarjoina. - Voitelukeskuksen myyjä Jarkko Kalliolepo palvelee meitä ammattitaitoisesti ja toimitukset Pirkkalasta hallillemme tapahtuvat nopeasti. Hydrauliikkaöljyn tilaamme yleensä 1000 litran kontissa ja moottoriöljy tulee 200 litran tynnyreissä, kehuu Löppönen.

- Voitelukeskukselta saa metsäkoneisiin suodattimet kätevästi konekohtaisina sarjoina ja nopeilla toimitusajoilla, lupaa myyjä Jarkko Kalliolepo.

Petro Canadan UHP -moottoriöljyä voidaan käyttää sekä vanhemmissa moottoreissa kuin myös uusissa Tier 4F -ureamoottoreissa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 33

TEHOA JA TARKKUUTTA KETO-51 ECO LD3

› Erittäin ketterä ja tarkka harvennuskoura - uutuutena kiinteä sahausyksikkö ja takaterä.

WWW.KONE-KETONEN.FI Kehätie 25 I 64100 Kristiinankaupunki I p. +358 20 734 4640

Turvatankki -pankkasäiliö kuormatraktorikäyttöön

M

etsätyö Oy:n tuotevalikoimaan on tullut uutuutena Turvatankki -pankkasäiliö täydentämään aiempia säiliömalleja. Uutuussäiliö on muiden Turvatankki -säiliöiden tapaan ns. UN-hyväksytty IBC-suurpakkaus, jolla on hyväksynnät dieselja polttoöljyn kuljettamiseen ja lisäksi varastoimiseen Suomessa. Pankkasäiliö on nimensä mukaan suunniteltu kuljetettavaksi metsähakkuutyömaille kuormatraktorin pankkojen päällä. Säiliön tilavuus on 1000 litraa, mikä on suurin mahdollinen vapaarajan puitteissa eli säiliön kuljettamiseen tankattuna ei tarvita ns. ADR-perusajolupaa. - Kuljetuksessa pankkasäiliö lasketaan kuormaimella kuormatraktorin pankkojen päälle. Samalla säiliön karikkatuki lasketuu karikoiden taakse, mikä varmistaa säiliön turvallisen kuljetuksen, opastaa Metsätyö Oy:n Hannu Hypén.

Kätevä kuljettaa kuormatraktorilla

Säiliön sijoittaminen kuljetuksessa pankkojen päälle vapauttaa kuormatilan nosturille, jolloin nosturin kuljetusasento säiliökuljetuksesta huolimatta on

normaali. - Pankkasäiliön karikkatuki on kiinnitetty säiliön päissä oleviin poikittaisjalaksiin, jolloin karikkatuki on pisin mahdollinen, mikä puolestaan mahdollistaa kuormatraktorin karikoiden pitkän keskinäisen etäisyyden. Karikkatuki on säädettävissä kahteen etäisyyteen säiliön kylkeen nähden ja se on poistettavissa tarvittaessa kokonaan, mikäli säiliötä halutaan käyttää normaalina IBC-säiliönä, sanoo Hypén.

Viisas rakenne tekee tankkaamisesta helppoa

Turvatankki -pankkasäiliön yhteet on koottu tilavaan suojakaappiin tarkastusluukun kanteen. Tankkaus säiliöstä voidaan suorittaa suojakaappiin sopivalla sähköpumpulla tai asentamalla imuyhteeseen imuliitin, mikäli polttoaineen siirtopumppu on työkoneessa. - Lisätietoa uutuustuotteesta ja muista Turvatankki-säiliöistä on saatavilla Metsätyö Oy:n myyntihenkilöstöltä Hämeenlinnassa, Jyväskylässä ja Rovaniemellä sekä www.metsatyo.fi ilmoittaa Hypén.

Kuljetuksessa uusi Turvatankki -pankkasäiliö lasketaan kuormaimella kuormatraktorin pankkojen päälle. Samalla säiliön karikkatuki lasketuu karikoiden taakse, mikä varmistaa säiliön turvallisen kuljetuksen. Turvatankki -pankkasäiliön yhteet on koottu tilavaan suojakaappiin tarkastusluukun kanteen. Tankkaus säiliöstä voidaan suorittaa suojakaappiin sopivalla sähköpumpulla tai asentamalla imuyhteeseen imuliitin, mikäli polttoaineen siirtopumppu on työkoneessa.


30 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI PATENT PENDIN G

HAGGIS-LENKIN EDUT • • • • • •

Kosketuspintojen samat halkaisijat Maksimaalinen kosketuspinta Vähentää pintapainetta Vähentää kulutusta Suojaa C-lenkkiä ennenaikaiselta kulumiselta Vähentää kiristysten ja säätämisten aiheuttamaa ylläpitoa ja seisokkeja • Normaalia suuremmat reunatuet estävät lenkin kiertymisen ~900 Kosketuspinta Pieni pintapaine C-lenkki

Haggis-lenkki

PERINTEINEN TELALENKKI • • • •

Kosketuspinnoissa eri halkaisijat Pienempi kosketuspinta Suurempi pintapaine kosketuspinnoilla ~170 Kosketuspinta Korkea C-lenkin ja kiinteän lenkin kulumisaste Suuri pintapaine alkukäytön aikana • Enemmän kiristyksiä ja säätöjä etenkin alkukäytössä C-lenkki

Pyöreätappinen vakiolenkki

HAGGIS-LENKKEJÄ ON SAATAVISSA PÄIVITYKSENÄ KAIKKIIN CLARK-TELOIHIN, JOISSA 28MM:N SIVULENKIT

www.clarktracks.com E: info@clarktracks.fi Puh: 0207 927 511

C-lenkki

Haggis-lenkki


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 35

EnviOnin harvestereiden 100 %:sti biohajoavien merkintävärien käyttö kasvaa hyvää vauhtia myös vientimarkkinoilla.

Uusia kotimaisia tuotteita metsäkonekäyttöön

Biohajoava Eco -merkintäspray ei pelkää pakkasta ja se toimii vaikka -30C asteessa. Ponneaineena toimii puhdas ilma.

Kaikissa merkkareissa toimivan EnviOn merkkausvärin pakkauskoot ovat 10 litran vahva kannu (kuva), 200 litran tynnyri ja 1000 litran IBC kontti. Väreinä sininen ja punainen.

H

arvestereiden merkintäväreistään tunnettu EnviOn Oy on tuonut markkinoille uusia mielenkiintoisia tuotteita metsäkoneurakointiin. EnviOnin glykolipohjaiset ja synteettiset, 100 %:sti biohajoavat merkkausvärit eli pöllivärit ovat saaneet suuren suosion suomalaisten käyttäjien keskuudessa. - Olemme tehneet aktiivisesti työtä myös vientimarkkinoilla mikä näkyy pöllivärien myynnin kasvuna Ruotsissa, Norjassa, Venäjällä, Ranskassa, Saksassa, Irlannissa, Puolassa, Baltiassa

sekä myös Etelä- ja PohjoisAmerikassa. Esimerkiksi Ruotsissa jälleenmyyjien määrä on nelinkertaistunut lyhyessä ajassa, mihin vaikutti myös osallistumisemme Emia Wood 2017 -messuille, kertoo EnviOn Oy:n Lauri Eskola.

Eco -merkintäspray

Uutuustuotteena EnviOn on tuonut joku aika sitten markkinoille Biohajoava Eco -merkintäsprayn, jolla voi tehdä esim. omistajamerkkauksen. - Eco -merkintäspray ei pelkää pakkasta ja se toimii vaikka -30C asteessa. Ponneaineena toimii puhdas ilma, joten hätätilassa

sprayta voi käyttää vaikka ensisammutukseen, heittää Eskola.

Moto -lasinhoitoaine

Uusimpana innovaationa EnviOn on lanseerannut nano-tekniikkaan perustuvan metsäkoneiden ja muidenkin työkoneiden polykarbonaattilasien puhdistus- ja hoitoaineen. - EnviOn Moto tekee lasin pinnan vettä, lunta, jäätä ja likaa hylkiväksi. Aineen vahvuutena on metsäkonekäytössä mm. rasvan ja pihkan helpompi irtoaminen lasia pestessä. Se auttaa myös parantamaan näkyvyyttä sateisella säällä, lisää Eskola. Käyttö on helppoa; puhdistat

Uusimpana innovaationa EnviOn on lanseerannut nano-tekniikkaan perustuvan metsäkoneiden ja muidenkin työkoneiden polykarbonaattilasien puhdistus- ja hoitoaineen.

lasit aineella sienen tai mikrokuituliinan avulla, jonka jälkeen lasit tulee pyyhkiä huolellisesti kuivaksi. Aine ei vangoita käsi-

teltäviä polykarbonaattipintoja. - Ja voit käyttää tuotetta käsittelyn jälkeen myös lasinpesuaineena, opastaa Eskola.


36 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Logset ja Fabick USA toimivat näyttelyn pääsponsorina ja myös avajaisillan isäntänä.

Great Lakes Logging Expossa metsäalan ammattilaisia kiinnosti todella tehokas CTL-korjuuketju Amerikan savotoille: Logsetin 8 H GTE harvesteri ja 8 F GT ajokone.

Logset ja Fabick CAT näyttävästi esillä Great Lakes Logging Expossa Michiganissa

S

uomalainen metsäkonevalmistaja Logset esiintyi näyt- tävästi yhdessä jälleenmyyjänsä Fabick CAT:in kanssa USA:ssa Michiganissa 7.9.9 järjestetyssä Great Lakes Logging Expossa. Toukokuussa 2017 Logset solmi merkittävät jälleenmyyntisopimukset amerikkalaisten yhtiöiden Fabick CAT (John Fabick Tractor Company Inc.) ja

Milton CAT (Southworth Milton Inc.) kanssa. Jälleenmyyntisopimukset kattavat USA:ssa Fabick CAT:in kautta Illinoisin, Missourin ja Wisconsinin osavaltiot, sekä Michiganin pohjoisosat ja Milton CAT:in kautta Uuden Englannin alueen (kuusi osavaltiota), sekä New Yorkin pohjoisosat. Yhteistyö on lähtenyt hyvin käyntiin ja Logset -metsäkoneiden toimitukset Atlantin yli ovat alkaneet kesällä.

Messujen aikana Logsetin koneiden hytteihin oli jonoja ja yhteen markkinoiden edistyksellisempään työympäristöön tutustui moni merkin vaihtaja. Logsetin erinomaiset tekniset ratkaisut saivat Wisconsinin loggereilta varauksettomat kiitokset: ”This is cool”. Logsetin vientijohtaja Pascal Rety (vas.) esitteli Logset -metsäkoneiden edistyksellisiä ominaisuuksia tuleville asiakkaille.

Fabick CATin miehet saivat näyttelyn aikoihin perusteellisen tuotekoulutuksen Logset-koneisiin.

Suurten Järvien alueen ensimmäiset Logset-asiakkaat Travis ja Patty Roush tyytyväisinä Escanaban Logging Showssa. ”Jatkossa pääsemme urakoimaan kunnon koneilla”, Travis myhäili ja jatkoi: ”Fabick CAT on sata vuotta huolehtinut asiakkaistaan ja myös me olemme olleet tyytyväisiä.” Travis sai 8H GTE:nsä messun jälkeen; Logsetin miehet olivat käyttökouluttajina mukana varmistamassa onnistunutta starttia.

Logset metsäkoneiden myynti on lähtenyt hyvin käyntiin Pohjois-Amerikassa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 37

Toimitusjohtaja Jussi Malmi:

Logset valmis nousemaan seuraavalle tasolle

L

ogset Oy:n toimitusjohtajana aloitti syyskuun alussa 2017 Jussi Malmi (47), jolla on vankka metsäkonealan kansainvälinen kokemus.

Jussi Malmi on koulutukseltaan insinööri ja MBA. Hän siirtyi tehtävään Fortaco Oy:n Senior Vice President asemasta. Fortacolla hän vastasi työkoneiden ohjaamoiden tuotannosta sekä työkoneiden asennus- ja kokoonpanoliiketoiminnoista. Malmilla on vankka kokemus metsäkonealalta. Hän on toiminut vuosia John Deere Forestryn ja Timberjackin ylimmän johdon tehtävissä Suomessa ja Kanadassa, viimeksi John Deere Forestryn General Managerina vuosina 2010-2013. - Tunsin toki Logsetin melko hyvin metsäkonealan historiani kautta ja Fortaco toimittaa Logset -koneisiin ohjaamoiden rungot joten myös tuotteet olivat tuttuja. Mutta ensimmäiset viikot yrityksen palveluksessa ovat yllättäneet minut erittäin positiivisesti monessa asiassa. Todella kovan kehitystyön tuloksena Logsetin tuotteet edustavat ehdotonta kärkeä metsäkonealalla, yrityksessä on päällä loistava draivi ja osaavalla henkilökunnalla on tahtotila nostaa yritys

seuraavalle tasolle yhdessä hyvien jälleenmyyjien kanssa ympäri maailmaa, kehuu Malmi. Vaikka aikaa on kulunut vasta hetki niin Malmi on ehtinyt jo kiertää tutustumassa Logsetin maailmaan. - Olin Yhdysvalloissa Great Lakes Logging Expossa missä pääsin tutustumaan paikallisiin asiakkaisiin ja uusiin jälleenmyyjiin; erittäin vahvat konealan toimijat Fabick CAT ja Milton CAT antavat Logsetin tekemisen aivan uuden mahdollisuuden. Kävimme myös Venäjällä missä asiat etenevät hyvää tahtia ja loppuvuoden kierrän Euroopan dealereita ja asiakkaita. Jo nyt on ollut selvästi aistittavissa että Logsetin koneet ja toiminta ovat kovassa arvossa maailmalla. Teen jatkossa paljon töitä jakelukanavien kehittämisen ja hoitamisen parissa, kertoo Malmi. Myös kotimaan markkinoilla Logset on hyvässä nosteessa ja siihen panostetaan jatkossa entistäkin enemmän: - Suomeen on myyty viime aikoina mukavasti uusia koneita ja käytössä oleva kanta on merkittävä myös jälkimarkkinan kannalta. Kokonaisuudessaan kuluva syksy on ollut Logsetille historiallisen hyvää aikaa metsäkoneiden myynnissä, Malmi

Jussi Malmi aloitti Logsetin toimitusjohtajan syyskuun alussa 2017. - Ensimmäiset viikon yrityksen palveluksessa ovat yllättäneet minut erittäin positiivisesti monessa asiassa. Todella kovan kehitystyön tuloksena Logsetin tuotteet edustavat ehdotonta kärkeä metsäkonealalla, yrityksessä on päällä loistava draivi ja osaavalla henkilökunnalla on tahtotila nostaa yritys seuraavalle tasolle yhdessä hyvien jälleenmyyjien kanssa ympäri maailmaa, kertoili Malmi Lounais-Suomen Konepäivillä.

toteaa. Koivulahden tehtaalla Malmi pyrkii olemaan pari päivää viikossa. - Olemme aloittaneet tuotan-

non tehostamiseen liittyviä projekteja, joilla valmistaudutaan kasvaviin tuotantomääriin sekä tuotteiden laadun hiomiseksi entistäkin paremmaksi. Tuoteke-

hityspuolen tekeminen jatkuu vahvana ja tällä hetkellä tapetilla on mm. Tier 5 -päästötason moottorit, jotka tulevat käyttöön 2019 alussa, kertoo Malmi.

Yli 30 vuoden kokemuksella.

AIDOT AMMATTILEHDET by ammattilehti.fi

by ammattilehti.fi Maarakennus- ja kaivosalan ammattilehti 2/2017

by ammattilehti.fi

www.kivirock.fi

Kuljetus- ja konealan uutiset joka päivä:

ammattilehti.fi

sivua!

172

Hydrauliikan uudet tuulet

Runsaasti kivenkovaa kuljetusasiaa

SYKSY 2017

HYDRAULIIKAN, PNEUMATIIKAN ja VOITELUN AMMATTILEHTI

260

Maarakennusja kaivosalan järkälemäinen lukupaketti

sivua!

Paljon asiaa pneumatiikasta Kone- ja laitevalmistus hyvässä vauhdissa

Paljon mielenkiintoista koneasiaa

Alan uutiset joka päivä: www.kivirock.fi

KIVIROCK 2/2017

1

Maarakennus- ja kaivosalan uutiset joka päivä:

kivirock.fi

Alan uutiset joka päivä - www.fluidfinland.fi

Hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan uutiset joka päivä:

fluidfinland.fi


38 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Mesera toimittaa nostureita suuria määriä metsäkonekäyttöön; kuvassa järeä Logset 12F GT -kuormatraktori varustettuna Mesera 142 F -nosturilla

Kotimaisia metsänostureita asiakkaiden tarpeisiin räätälöitynä

M

esera Cranes Finland Oy suunnittelee ja valmistaa Paimiossa nostureita metsäkoneisiin, hakkureihin, traktoreihin ja teollisuuskäyttöön. Nosturivalmistuksen vahvat juuret ovat Fiskars ja Loglift off-road nostureissa, joiden valmistus jatkui 2009 Mesera-tuotemerkillä.

Johtavat eurooppalaiset autohakkurivalmistajat luottavat Mesera -nostureiden tehokkuuteen, kestävyyteen ja käyttömukavuuteen. Kuvassa Mesera 122 F -nosturi ruotsalaisessa Bruks 1006 PT -autohakkurissa.

Mesera on tehnyt viime vuodet vahvasti töitä vientimarkkinoilla ja tulosta alkaa syntyä; suomalaisten konevalmistajien ja teollisuuden lisäksi Mesera -nostureita toimitetaan yhä enemmän vientiin eri puolille Eurooppaa. - Alkuvuosi sujui myynnissä jopa ennätystahtia mutta toisella vuosipuoliskolla kysyntä on hieman tasaantunut. Silti vuosi on kaikin puolin hyvä ja toimitamme asiakkaille lähes 300 nosturia, kertoo Mesera Cranes Finland Oy:n myyntijohtaja Kari Mäkinen.

Vienti kasvaa ja kotimaassa hyvä tahti

Mesera Cranes Finland Oy:n myyntijohtaja Kari Mäkinen esittelee Paimion tuotannosta valmistuvia nostureita; omien tuotteiden lisäksi yritys tekee Cargotecille erikoisvarusteluja Loglift- ja Jonsered -nostureihin.

Vientimarkkinoilla Mesera myy nosturit suoraan liikkuvan kaluston OEM-valmistajille ja teollisuusnostureissa tehdään hyvää yhteistyötä Cargotecin kanssa. - Teemme lisäksi Cargotecille erikoisvarusteluja pääasiassa

järeämpiin Loglift- ja Jonsered -nostureihin silloin kun tarvitaan laajempaa räätälöintiä Näitä nostureita lähtee tehtaaltamme Paimiosta asiakkaille ympäri maailmaa, toteaa Mäkinen. Suomessa Mesera vastaa nosturimyynnistä OEM-konevalmistajille sekä myös teollisuudelle. Jälleenmyyjinä toimii lisäksi Koneosapalvelu lähinnä metsäkonepuolella, Ideachip Machine hakkuri- ja erikoisautonostureissa sekä AFM-Forest / mototarvikkeet.fi kourissa. Varaosissa kotimaisia asiakkaita palvelee Meseran verkkokauppa sekä jälleenmyyjät. - Suurin yksittäinen asiakaamme kotimaassa on Logset, jonka metsäkoneiden valmistusmäärät ovat vahvassa kasvussa. Logsetille valmistamme kaikki harvesteri- ja kuormatraktorinosturit, sanoo Mäkinen. Suomessa Meseran nostureita toimitetaan metsäkoneiden lisäksi hakkureihin, autokäyttöön ja teollisuuden tarpeisiin. - Hakkuriautoissa nosturilla syötetään koko ajan joten nosturin pitää olla vahvarakenteinen. Liikeradat pitää olla tehokkaita ja liikkeet nopeita sekä ulottuvuutta tarpeeksi että puunsyöttö pysyy suuritehoisten hakkureiden tahdissa, Mäkinen toteaa.

Erikoisnostureita räätälintyönä

Mesera tunnetaan aktiivisesta


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 39

Continental ProViu®ASL360 – kamerajärjestelmä, joka näkee 360° ajoneuvon ympärille Continental ProViu ASL360 on hyötyajoneuvoihin ja työkoneisiin tarkoitettu kamerajärjestelmä, joka yhdistää neljän laajakuvakameran kuvan yhdeksi ajoneuvon yläpuolelta nähtäväksi 360° kuvaksi.

Maansiirtokone työskentelee rakennuspaikoilla, joilla on paljon ihmisiä ja kiinteitä esteitä. Koneella liikkuminen sekä työlaitteen käyttö on turvallisempaa, kun kuljettaja näkee ympärilleen yhdellä silmäyksellä. Kysy tarjousta lähimmältä Continental ProViu ASL360-asennusliikkeeltä. Maahantuoja:

Kaha Oy Ansatie 2, 01740 Vantaa tuotekehitystyöstä ja asiakkaiden toiveiden kuuntelemisesta tarkalla korvalla. - Olemme joustava valmistaja ja pystymme tarvittaessa tekemään erikoisnostureita sekä asiakasräätälöintejä pienissäkin sarjoissa - jopa yksittäiskappalein, kertoo Mäkinen. Hyvänä esimerkkinä tästä on Dovelana Oy:lle pari vuotta sitten puutavara-autokäyttöön suunniteltu ja toimitettu Mesera M142 -erikoisnosturi X-Cab -ohjaamolla ja sähköohjauksella. - Puunkuormaajamestari, kuljetusyrittäjä Kari Heinonen hallitsee nosturinkäytön ja vaatii paljon työkalultaan, sillä heidän ajossa on kuormaamista ja purkamista erittäin paljon. Niinpä Heinonen halusi Meseralta vahvan ja tehokkaan erikoisnosturin, mikä kestää kovaa mättämistä. Otimme projektin perustaksi Mesera 142 F -metsäkonenosturin ja kehitimme sen rakennetta autokäyttöön soveltuvaksi, kertoo Mäkinen. Kari Heinonen on ollut Meseraan niin tyytyväinen että hän halusi hiljattain tilata uuden vastaavan nosturin. - Tuotekehityksemme teki töitä edellisestä nosturista saadun palautteen perusteella ja parhaillaan valmistuvassa erikoisnosturissa on hiottu nostopuomin geometriaa vieläkin paremmin autokäyttöön soveltuvaksi sekä myös nostosylinteri on uusi, kertoo Mäkinen.

puh. 09 615 68 300 fax. 09 615 68 303

www.kaha.fi www.autoluettelo.fi

Mesera toimitti pari vuotta sitten Dovelana Oy:lle puutavara-autokäyttöön suunniteltu ja toimitettu Mesera M142 -erikoisnosturi X-Cab -ohjaamolla ja sähköohjauksella.

Mesera on tuonut markkinoille kattavan puutavarakahmarimalliston, minkä myynti kehittyy hyvään suuntaan niin laitevalmistajien kuin loppukäyttäjienkin keskuudessa. Laadukkaat kahmarit valmistetaan Paimon nosturitehtaassa.

The Future in Motion

Paimion tehtaasta valmistuu tänä vuonna noin 300 Mesera nosturia.


40 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

LAAJA VALIKOIMA POLTTOAINESÄILIÖITÄ KULJETUKSEEN JA VARASTOINTIIN DPU -tankkausasema

DTD-2990 Nafta-Catti Jerry 450

NAFTA-NASU® JA -CATTI, 3000 LITRAA SEKÄ NAFTA 6000, 5800 LITRAA

Tutustu: finncont.com/tuoteluettelo

www.finncont.com 03 485 411 tai 044 743 0440

DT Jerry 250

UUTUUS DT JERRY 250 JA -450 Polttoainesäiliöt alumiinilaatikossa. Runsaasti lisävarusteita. Täyttää vuodonhallinnan vaatimukset maastossa.

Mallistossamme myös kantourea-, AdBlue- ja vesisäiliöt!


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 41

Uudet Eco Log E-sarjan kuormatraktorimallit

E

co Log toi keväällä markkinoille uudet kuormatraktorimallit 574 E (14 tn) ja 594 E (20 tn). E-sarjan kuormatraktoreissa on täysin uusi ohjaamo, mikä nostaa kuljettajan ergonomian ja näkyyvyden työskentelyalueelle aivan uudelle tasolle. Moottoreina on Eco Login uusista E-sarjan harvestereista tuttu Volvo Penta D8, tehoversioina 252 hv ja 320 hv. Uusien E-sarjan koneiden myynti on lähtenyt hyvin käyntiin eri markkina-alueilla.

40 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Yli 20 vuotta Toughbook -lai

P

1996: Toughbook CF-25 ammattilaiskäyttöön. Lopulta Panasonic Toughbook -tuoteToughbook-tuoteperhe saa Panasonic perusti Japanin Ko- perhe on aina ollut edelläkävijä, been oman tehtaan juuri tällais- sillä yhtiössä on kuunneltu asi- alkunsa 1999: Toughbook CF-27 ten laitteiden valmistusta varten. akkaita ja panostettu niin tutkiEnsimmäisenä maailmassa Kaksikymmentä vuotta myö- mukseen, kehitystyöhön, testaahemmin tutkimusyhtiö VDC miseen, valmistukseen kuin GSM- ja WAN-tuki sekä kosketusnäyttö Researchin uusin analyysi ker- markkinointiinkin. 2001: Toughbook CF-07 too Panasonicin hallitsevan EuPanasonicin viimeiseen pariin Innovatiivinen lujitettu miroopan lujitettujen kannettavien vuosikymmeneen mahtuu monja tablettien myyntitilastoja. ta tärkeää merkkipaalua lujite- ni-PC, jossa erillinen näyttö 2008: Toughbook CF-U1 Jo hyvin aikaisessa vaiheessa Toughbook- ja Toughpad-laittei- tuissa laitteissa: Maailman ensimmäinen Ultra 1994: CF-41 kävi ilmi, että markkinoille kai- ta myytiin vuonna 2015 enemPC, joka yhdisti kannetmän kuljettajan kuin muita lujitettuja kan- ja näkyvyyden Maailman ensimmäinen kan- Mobile uudelle vataan lujitettuja ja ohjaamo omistuskus-nostaa Eco Log 574 E ja 594 E -kuormatraktoreiden uusi ergonomian työskentelyalueelle tasolle. tavan ja käsimikron nettava CD-ROM-asemalla tannuksiltaan edullisia laitteita nettavia ja tabletteja yhteensä. anasonicin lujitetut laitteet täyttivät syyskuussa 2016 20 vuotta mutta Toughbookien historia ulottuu liki 30 vuoden taakse, vuoteen 1987, jolloin Panasonic ryhtyi valmistamaan kannettavia tietokoneita.

Tulossa markkinoille mullistava telauutuus

ECO LOG

lan

dil

K

To ka ku tar tel me kä pu nä Pro mi

am To sen ma tee mo no na

ke su hy en täe pia vo pit Int pin

To pu av -p

P

läh to pu do 34

Uudet Fomatec Hybrid Tracks -metsäkonetelat muuttuvat kätevästi kantaviksi ja takaisin pitoteloiksi.

F

omatec Oy on tuomassa lähiaikoina markkinoille täysin uudenlaiset metsäkonetelat. Uudet rakenteeltaan mullistavat Fomatec Hybrid Tracks -telat saadaan muutettua kantaviksi teloiksi 45 minuutissa metsässä

ja takaisin pitotelaksi poistamalla lisälaput noin 30 minuutissa. - Nopeata verrattuna normaaliin menetelmään jossa vaihdetaan pitotelat kantaviin; yleensä halli keikka ja tarvitaan lavettia, sanoo Fomatecin Marko Korhonen. Lisätietoja teloista ja muusta www.fomateckauppa.fi

To ko ses va ka FZ va ha rin ka ha ma kil

oli ku na


METSĂ„ALAN AMMATTILEHTI

42 KONEURAKOINTI

Ruotsalainen Rottne lähti mukaan Etelä-Amerikan metsäkonemarkkinoille

R

laajentaa tarjontaa merkittävästi - ainakin alussa Inderfor keskittyy kuitenkin myymään tiettyjä kuormatraktorimalleja. Inderforilla on laaja metsäalan asiakaskunta erityisesti Koillis-Argentiinassa sekä Etelä-Brasiliassa ja Uruguayn pohjoisosissakin. - Olemme onnellisia ja ylpeitä siitä, että Inderfor on Rotten ensimmäinen Etelä-Amerikassa toimiva jälleenmyyjä. YhtiÜmme jakavat samoja arvoja, eli me molemmat haluamme tarjota luotettavia koneita sekä asiantuntevaa ja helppokäyttÜistä palvelua, sanoo Indroforin toimitusjohtaja Darío Rodríguez.

ottne Industri Ab on allekirjoittanut Rottne -metsäkoneiden jälleenmyyntisopimuksen argentiinalaisen yrityksen Inderforin kanssa. Sopimuksen myÜtä Rottne laajentaa markkina-aluettaan myÜs Etelä-Amerikkaan.

Inderfor on toiminut aktiivisesti Argentiinan metsämarkkinoilla jo yli 20 vuoden ajan edustaen useita eri brändejä ja tuotteita, joista jotkut tulevat Skandinaviastakin. Rottnen kattava CTL-metsäkonemallisto

Ensimmäinen metsäkone, jonka Rottne toimittaa Inderforille, on Rottne F15D -kuormatraktor, mikä soveltuu hyvin Argentiinan puunkorjuuseen. - Inderforin kanssa tehty sopimus on erittäin ajankohtainen, sillä Argentiina otti hiljattain käyttÜÜn uusia tullisäännÜksiä. Metsäkoneita koskeva tulli on hiljattain laskenut 35 prosentista kahteen prosenttiin, minkä antaa markkinoille tulollemme paremmat mahdollisuudet, toteaa Rottnen toimitusjohtaja Tobias Johansson.

Rottnen toimitusjohtaja Tobias Johansson (vas.) ja Indroforin toimitusjohtaja Darío Rodríguez kättelivät alkaneen yhteistyÜn kunniaksi.

Rottne H8D - päivitetty klassikko ensiharvennuksille

R

ottne H8D on harvesteri ainutlaatuisilla ominaisuuksilla. Heilurivarsitekniikka yhdistettynä koneen keskipisteeseen sijoitettuun runko-ohjaukseen saa aikaan erittäin hyvät ja helpot ajo-ominaisuudet haastavassakin maastossa. Uusi Rottne H8D on sama tehokas kone kuin ennen, mutta lukuisilla parannuksilla: uusittu voimansiirtojärjestelmä luistonesto-ominaisuudella, hiljaisem-

Heilurivarsitekniikalla varustettu Rottne H8D on erittäin maastokykyinen ja ketterä kone.

pi äänimaailma, kehittyneempi ja yksinkertaisempi letkujen reititys peruskoneessa, uusi Ül-

jynlauhdutin, EGS406 harvesteripäässä uusi letkujen reititys sekä parempi sylinterigeometria,

FT4 päästÜluokan moottori, sähkÜisesti kallistettava ohjaamo ja avattava konepeitto, iso yksi-

osainen polttoainetankki ,paranneltu nosturi ja isompi kantokäsittelyn vesitankki.

†† „

Â?

‡ˆ‰ƒ � …

Â

Â?

� €‚ƒ

„

�­

 � �

Â?Â? ­Â€ Â‚Â?Â?€ Âƒ €„„… „ „ † „ „ ‡ „  Â† ˆ ‡ „ ‡ †

Â? Â

Â?

Â?Â?

� Š

Â? Â?

 � �

† „ �

Â? Â

†

‚ � €‚ƒ „

Â? Â

Â?

Â

Â? Â?

Â

Â? Â?­Â…

Â? Â?Â?Â…

‰ž  ‚ƒ”‚“‘ƒ œœ‡‚  ˜‚ƒ ˆ”š”‰Â&#x; ” ‘‡‡‚‘ž Â?

› �

Â?

Â? Â?

�  Š

� €€€ ‹Œ Ž‚ ‰ˆˆ‘ ‰‚’“”••‰ ˆ–ƒ ‚—˜ ™ ˆš› œˆ

Â?

ÂĄ    ‹   Â? Â? Â? €€€ Œ‘‡‡‚‘ž Ž‚

Â? Â

 Â‰Â? Â? Â? Â?   ­Â€ ‚ ƒ­Â„ ­Â… † Â?   Â?Â?  Â‡ÂˆÂ‰­­ ˆ Â? Š


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 43

Kaasumoottorit tulevat dieseleiden rinnalle

Kurkistus DEUTZ ‑tulevaisuuteen

T

iukentuvien päästömääräysten johdosta (EU Stage V) DEUTZ tuo markkinoille alkuvuodesta 2019 dieselmoottoreidensa rinnalle LPG -kaasumoottoriversiot suosituista 2.2 ja 2.9 ‑moottorisarjoista.

ROPRO

Tiukentuvien päästömääräysten johdosta (EU Stage V) DEUTZ tuo markkinoille alkuvuodesta 2019 dieselmoottoreidensa rinnalle LPG -kaasumoottoriversiot suosituista 2.2 ja 2.9 ‑moottorisarjoista. Kuvassa vasemmalla TCD 2.9 dieselmoottori ja vieressä G 2.9 kaasumootoriversio. Laitevalmistaja saa näin meidän kautta mahdollisuuden tarjota asiakkailleen tulevaisuudessa samaa laitetta joko kaasu- tai dieselkäyttöisenä, sillä moottorisarjojen koko, varusteet ja liitettävyys vastaavat toisiaan.

sovellukset sitten kiinteitä generaattoreita, liikkuvia työkoneita tai kelluvia aluksia. Siitä huolimatta kaasukäyttökään ei ole DEUTZ:lle uusi asia, sillä jo yhtiön alkujuurien ensimmäinen kone vuonna 1867 oli kaasukäyttöinen. Kaasukäyttöisiä paikallismoottoreita on ollut valikoimissa jo pitkään kuten ilmajäähdytetty G 914 ja nestejäähdytteiset TCG 2015 V6 ja V8 ‑moot-

torit. - Laitevalmistaja saa näin meidän kautta mahdollisuuden tarjota asiakkailleen tulevaisuudessa samaa laitetta joko kaasu- tai dieselkäyttöisenä, sillä moottorisarjojen koko, varusteet ja liitettävyys vastaavat toisiaan. Käytännössä pystytään jo laitetta suunnitellessa varaamaan tilaa mahdollisille kaasusäiliöille tai dieselmoottorin pakokaasujen

jälkikäsittelylle ja näin saadaan aikaiseksi laitteen voimantuotolle laaja vaihtoehtokirjo. Pienten teollisuusmoottoreiden valikoimassa tulevat kaasumoottorit sijoittuvat hyväksi vaihtoehdoiksi esimerkiksi välijäähdyttämättömille turbodieseleille, opastaa Hieta.

Lyhyesti kaasusta

LPG eli Liquified Petroleum

Gas on propaanin ja butaanin seos joka on nestemäistä huoneenlämmössä alhaisilla paineilla ja käytetään siksi esim. Grilleissä, trukeissa ja sisäkäyttöön tarkoitetuissa laitteissa. CNG eli Compressed Natural Gas on tutummalta nimitykseltään maakaasua, joka koostuu pääasiassa metaanista. Liikennepolttoaineena käytetään Suomessa CNG:tä.

156

sidor!

sidor!

Skandinaviska dinaviska

2017

Transporterna blir tyngre

Skogen – en oändlig energikälla

2017

ProMagazine.se ProMagazine.se

Transporterna blir tyngre

on ilmestynyt! on ilmestynyt!

Ensimmäinen, 156 sivuinen oli ProMagazine.se oli Ensimmäinen, 156 sivuinen ProMagazine.se ensijakelussa Wood 2017 -tapahtumassa ensijakelussa Elmia Wood 2017Elmia -tapahtumassa Jönköpingissä Ja jatkoa on luvassa. Jönköpingissä kesäkuun alussa.kesäkuun Ja jatkoa alussa. on luvassa.

Skogen – en oändlig energikälla

CTL-maskiner maskiner gör världssuccé

rldssuccé

by ammattilehti.fi

Ruotsinkielinen Ruotsinkielinen TRANSPORT TRANSPORT metsäalan AGAMAGA BIOENERGI BIOENERGI metsäalan ammattilehti ammattilehti .se .se ZINE NE SKOG SKOG

by ammattilehti.fi

Moottorityypit ovat suosittuja materiaalinkäsittelyn sovelluksissa kuten esimerkiksi trukeissa, henkilönostimissa ja pienissä kauhakuormaajissa. - Suomalaisia konevalmistajia varmasti kiinnostavat DEUTZ CNG -kaasumoottoriversiot ovat jo tuotekehityslinjalla ja esisarjoja tullee saataville alkuvuodesta 2019. Tosin vielä tässä yhteydessä tarkoitetaan saatavuudella sitä, että moottoreita on silloin tilattavissa ja toimitusaikoja on vaikea arvioida näin pitkälle tulevaisuuteen, kertoo maahantuoja Oy Grönblom Ab:n dieselmoottoriosaston Henrik Hieta. Kaasukäytöllä päästään Stage V ‑päästötasolle ilman kalliita pakokaasujen jälkikäsittelylaitteita, vaan pelkkä kolmitoimikatalysaattori riittää. Lisäksi kaasulla palaminen tapahtuu niin puhtaasti, että moottoreita voi käyttää tietyin edellytyksin sisätiloissa. DEUTZ on tunnettu työkonedieselmoottoreistaan, olivatpa

Läs de senaste nyheterna från skogsvärlden: www.promagazine.se aste nyheterna från skogsvärlden: www.promagazine.se

uksetta a t t i t lo e e s v k i u t t i h eloa mallile lehtiTvila e romagazine.se .s e Tilaa malli n i z a .p g w a w wwows.p irtotemesta w a o t s e e t t i o os


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 45

Latviassa kiinnostavat jatkossa alle 8000 kg painoiset metsäkoneet

Salo-Machinery esitteli lokakuun alussa Novotny -metsäkoneita Priekuļissa Latviassa. Kuvassa 8-pyöräinen Novotny LVS 520 -kuormatraktori purkaa kuormaa laaniin.

S

alo-Machinery on ottanut maahantuontiohjelmaansa tsekkiläiset Novotny -metsäkoneet laajan metsäenergialaitteiden valikoimansa rinnalle. Salo-Machinery vastaa jatkossa Novotny -metsäkoneiden maahantuonnista ja myynnistä Baltiassa sekä Suomessa. - Olemme esitelleet Novotny -metsäkoneita nyt keväällä Maamess -messuilla Tartossa Virossa ja lokakuussa työnäytöstapahtumassa Priekuļissa Latviassa, mikä oli kaikin puolin erittäin onnistunut tapahtuma. Metsäkoneväkeä ja metsänomistajia vieraili näytöksessä paljon sillä Novotnyn kokoluokan koneet ovat tällä hetkellä maassa puheenaihe; Latvian valtio ei päästä vuoden 2019 alun jälkeen omistamiinsa metsiin enää ollenkaan yli 8000 kg painavia metsäkoneita, kertoo Salo-Machineryn Pertti Salo. Tsekkiläinen Novotny valmistaa kolmea kuormankantokyvyltään 5-7 tonnista kuormatraktorimallia sekä yhtä harvesteria. - Tehtaalta toimitetaan koneita hyvää tahtia asiakkaille ympäri Eurooppaa - esimerkiksi Ruotsissa Novotny -metsäkoneita on aktiivikäytössä jo lähes 40 kappaletta, ilmoittaa Salo. Suomessakin löytyy varmasti tulevaisuudessa käyttöä Novotnyn kokoluokan koneille harvennuksilla ja koko ajan lisään-

Metsäkonealan ammattilaiset tutkivat mielenkiinnolla Novotny LVS 520 -kuormatraktorin teknistä rakennetta.

Vielä ehdit varata osaston alan tärkeimpään tapahtumaan

Demopäivässä tarjoilu pelasi ja väki viihtyi. Latviassa kevyemmät metsäkoneet kiinnostavat tällä hetkellä kovasti.

tyvässä pehmeiden maiden korjuussa. - Pitää muistaa että koostaan huolimatta Novotny on tehty täysin ammattikäyttöön ja sillä puunkorjuu on todella tehokasta, toteaa Salo.

Latvian näytöksessä esiintyi myös Eschlböck Biber 84 -autohakkuri; maahantuonnista ja myynnistä vastaa Salo-Machinery.

Päivitä metsäkoneesi harvesteripää uudelle tuottavuustasolle

Fma Ove Ljungqvist Puhelin: 0500 169 037 Email: ove@seffris.fi


46 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Slagkraft tarjoaa erilaisia dieselmoottorivaihtoehtoja, ulottuvuudeltaan 5-11 metrin nostureita ja raivauslaitteita heinän tai vesakon ammattimaiseen raivaamiseen tienvarsilta.

Tienvarsien raivauslaitteet tehokkaaseen ammattikäyttöön

Y

li 40 vuoden kokemus on tehnyt ruotsalaisesta Slagkraftista Skandinavian johtavan ammattikäyttöön tarkoitettujen tienvarsiraivauskoneiden toimittajan. Nyt tuotteet tekevät vahvasti tuloaan myös Suomen markkinoille.

Raivaamattomat ojat ja pientareet huonontavat näkyvyyttä ja suurentavat autoilijoiden riskiä joutua onnettomuuteen. Tienvarsien kunnossapidon ja liikenneturvallisuuden välillä on suora yhteys. - Slagkraft tarjoaa kaiken, mitä tarvitaan teiden raivamiseen turvallisiksi. Valmistetut laitteet ovat tehokkaita sekä helppohuoltoisia ja niiden ajoominaisuudet ovat huippuluokkaa. Järjestelmät ovat ympäristöhyväksyttyjä ja helppokäyttöisiä. Slagkraftin heinikon- ja vesakonraivauslaitteilla levennät turvallisesti ja tehokkaasti tienja pellonpientareet ja pengerrykset. Ammattikäyttöön tarkoitetut laitteet on suunniteltu kovaan työntekoon ja ne mahdollistavat osaltaan kannattavan urakoinnin, sanoo maahantuoja Grutech Oy:n toimitusjohtaja Jan Andersson.

Slagkraft -kokonaispaketti on tehokkain ratkaisu raivaukseen

Slagkraft tarjoaa täydelliset

Slagkraftin laitteita voi yhdistellä monin eri tavoin eri peruskoneisiin sopiviksi. Moottoripaketti valitaan koneen painon ja tarvittavan ulottuvuuden mukaan. Kuvassa Craft W17 -moottoripaketti pyöräkuormaajaan.

kokonaispaketit tienvarsiraivaukseen sekä toki myös irralliset raivauslaitteet ja nosturit. - Ammattikäyttöön ehdottomasti viisain valinta on Slagkraftin omalla dieselmoottorilla varustettu kokonaispaketti mihin kuuluu lisäksi nosturi ja raivauslaite. Moottoripaketiksi valitaan peruskoneen (yleisimmin pyöräkuormaaja) painon ja tarvittavan nosturiulottuvuuden mukaan joko Craft W10 tai Craft W17, jotka on varustettu CAT C4.4 dieselmoottoreilla (100 hv / 175

hv). Lisäksi tiehöyläkäyttöön on tarjolla Craft G17 -moottoripaketti (175 hv), kertoo Grutech Oy:n Slagkraft -myynnistä vastaava Christoffer Weber. Sopivaan moottoripakettiin valitaan raivauskäyttöön suunniteltu nosturi, mitkä valmistaa Slagkraftin kanssa samaan konserniin kuuluva Cranab. Ulottumaltaan erilaisia nosturivaihtoehtoja on viisi. - Raivauslaitteita on tarjolla vesakonraivaukseen tehdyt SH -ketjuraivainmallit, kaivukonei-

siin ja kaivurikuormaajiin tarkoitetut TW -maastoraivauslaitteet sekä heinikon raivaamiseen soveltuvat V-mallit, missä on leikkaavat terät kiinni akselissa, opastaa Weber. SH -ketjuraivain katkoo vesakon aina ranteen paksuiseen puuhun asti. - Ketjuina käytetään Gunnebon Slagkraftille valmistamaa erikoiskarkaistua ketjua (10 ja 13 mm) mikä kestää pitkään kovassa raivauskäytössä, sanoo Weber.

Omalla voimanlähteellä varustettu raivauslaite toimii tehokkaammin ja hydrauliikan tuotto on koko ajan optimaalinen huolimatta alustakoneen liikkeistä. Samaan aikaan alustakoneen oma moottori käy lähes tyhjäkäynnillä vaikka työskennellään täydellä teholla, joten moottoreiden yhteenlaskettu polttoaineenkulutus on alhainen suhteessa tehtyyn raivaukseen. - Slagkraft -moottoripaketilla, nosturilla ja raivauslaitteella varustettu pyöräkuormaaja on ehdottomasti kustannustehokkain kone tehdä ammattimaista tienvarsiraivausta. Ohjaamosta näkee koko ajan raivauslaitteen ja työskentelyalueen mikä lisää myös turvallisuutta. Ajonopeus on hyvä ja pyöräkuormaajan linkkurungon sekä nosturin yhteispelin ansiosta sillä on nopea kiertää raivausreitin edessä olevat esteet kuten vaikkapa liikennemerkit, kertoo Weber. Slagkraft -tuotteet on suunniteltu maksimaalisen tehokkuuden lisäksi kuljettajaa ajatellen. - Koko konetta ohjataan sujuvasti Slagkraft -moottoripaketin mukana tulevalla uudentyyppisellä Parker IQAN -järjestelmän ohjausvivulla ja kosketusnäytöllä, mikä tarjoaa kuljettajalle kaiken tarvittavan tiedon moottoripaketin toiminnasta sekä antaa mahdollisuuden säätää kätevästi nosturin toimintoja. Ja koska paketissa on oma voimanlähde ja hydrauliikka, ei perus-


METSÄALAN AMMATTILEHTI koneeseen tarvitse asentaa kuin yksi kaapeli missä olevalla moninapapistokkeella kokonaisuus kytketään pyöräkuormaajaan. Näin ollen Slagkraft -paketti on yhtä nopea vaihtaa paikalleen pyöräkoneeseen kuin vaikkapa kauha ja sitä voidaan heposti käyttää missä tahansa yrityksen pyöräkuormaajassa sillä näyttö ja ohjausvipu ovat kätevästi siirrettävissä, kertoo Weber.

Suomessa panostetaan jatkossa enemmän am- mattimaiseen kalustoon

Cranab-Slagkraft valmistaa tehtaallaan Vindelnissä vuodessa noin 60-70 moottoripakettia ja yli tuplamäärän raivauslaitteita, joista suurin osa menee Ruotsiin ja Norjaan. - Olemme tehneet aktiivisesti töitä Suomen markkinoilla nyt noin vuoden ajan eli viime FinnMetkosta lähtien, missä saimme erittäin hyvää palautetta Slagkraftin tuotteista alan ammattilaisilta samoin kuin muutama viikko sitten Maxpo-näyttelyssä. Slagkraft tunnetaan meillä tehokkaana raivauslaitteena ja sillä on erittäin hyvä maine. Olemme juuri toimittaneet Craft W10 -moottoripaketilla varustetun kokonaisuuden pyöräkuormaajaan VR Trackin käyttöön, millä raivataan rata-alueiden reunoja. Lisäksi Suomessa on käytössä myös järeämpi Craft W17 -raivauspaketti sekä lukui-

KONEURAKOINTI 47

sia Slagkraft -raivauspäitä joita on asennettu mm. metsäkoneisiin ja kaivukoneisiin. Uskon että myynti kasvaa tulevaisuudessa kun tienvarsien raivaaminen muuttuu meillä yhä suuremmiksi kokonaisurakoiksi, missä tarvitaan tehokasta ammattikalustoa. Ja kun talvet ovat nykyään leutoja pitenee raivauskausi mikä osaltaan mahdollistaa investoimisen kunnon laitteisiin, toteaa Jan Andersson.

Tuotteiden markkinaalue kasvussa - Fassin omistajuus alkaa näkyä

Ruotsalaisen Cranab-Slagkraft -yhtiön tuotteita ovat Cranab -puutavaranosturit ja -metsäkonenosturit sekä Slagkraft -raivaimet. Cranab-Slagkraft omistaa lisäksi metsäkoneita valmistavan Vimekin ja metsänistutuslaitteita valmistavan Bracken. Konsernin koko omistus on siirtynyt italialaiselle Fassille, mikä on globaalisti toimiva suuri nosturivalmistaja. - Fassin omistajuus alkaa nyt näkyä myös Slagkraft -tuotteiden markkina-alueen laajentumisena. Tuotteita myydään jo Kanadaan ja Fassin myyntiverkoston kautta myyntiä pystytään kehittämään nyt eri puolille Eurooppaa, sanoo Andersson.

Omalla voimanlähteellä varustettu raivauslaite toimii tehokkaammin ja hydrauliikan tuotto on koko ajan optimaalinen huolimatta alustakoneen liikkeistä. Samaan aikaan alustakoneen moottori käy lähes tyhjäkäynnillä vaikka työskennellään täydellä teholla, joten yhteenlaskettu polttoaineenkulutus on alhainen.

Suomessa Slagkraft -tuotteiden maahantuonnista vastaa Grutech Oy; kuvassa Christoffer Weber (oik.) luovuttaa Craft W10 -moottoripaketilla varustettua kokonaisuutta VR Trackin Tero Hiltuselle.

Slagkraft -moottoripaketilla, nosturilla ja raivauslaitteella varustettu pyöräkuormaaja on kustannustehokkain kone tehdä ammattimaista tienvarsiraivausta.

Tiehöyläkäyttöön Slagkraftilla on tarjolla Craft G17 -moottoripaketti. Lisäksi Slagkraft -raivauslaitteita asennetaan mm. metsäkoneisiin ja kaivukoneisiin.

Slagkraft -moottoripaketin suunnittelussa ja valmistuksessa on paneuduttu käyttövarmuuteen ja helposti tehtäviin huoltotöihin.

Raivauslaitetta ohjataan tarkasti ja kätevästi ergonomisella ohjausvivulla.

Ohjausnäyttö antaa tietoa moottoripaketista ja sen kautta tapahtuu myös nosturin säätäminen.

Lisävarusteena saatavan sylinterisarjan avulla raivauslaite voidaan pitää vaakatasossa.


48 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI vässä verraton vaihtoehto ja tekee vääjäämättä tuloaan myös maastolaitteisiin. Painavat ja jossain määrin olosuhteille arat akut saattavat kuitenkin vaikuttaa koneen etenemiskykyyn hankalissa olosuhteissa. Toki akkuteknologia kehittyy koko ajan, Ylä-Outinen miettii.

Laaja mallisto

Markkinajohtaja Polaris Sportsman sai tälle vuodelle uuden Velocity Blue värityksen. Uudelleen suunnitellut kylkikatteet ulottuvat entistä alemmaksi. Näin koneen lämpöä voidaan ohjata paremmin pois kuljettajan jaloilta.

Markkinat muutoksessa - Polaris vahvassa asemassa

A

merikkalaisten Polaris -mönkijöiden ja moottorikelkkojen maahantuoja Brandt-Polaris esitteli syykuussa lehdistölle Vantaan Vauhtipuistossa, perinteisten kauppiaspäivien yhteydessä vuoden 2018 Polaris -mönkijämallit sekä lisälaitteet usean laitevalmistajan toimesta. Polaris on markkinaosuuksien vertailussa mönkijämarkkinoiden ykkönen kaikilla mantereil-

la ja markkina-alueilla; Suomessakin jo vuodesta 1999 lähtien. Polariksen vahvuutena on laaja, moneen taipuva ja markkinoilla syntyvän kysynnän mukaan uusiutuva mönkijämallisto, jossa yhdistyvät erinomainen mukavuus ja parhaat ajo-ominaisuudet erinomaiseen veto- ja kantavuuskykyyn. - Honda oli aikanaan pitkään maailman ykkönen, mutta nyt Polaris on noussut Hondan ohi selkeäksi markkinajohtajaksi, sanoo Brandt-Polariksen tuotepäällikkö Vesa Ylä-Outinen.

Markkinat muutoksessa

Merkittävä kehityssuunta maailman mönkijämarkkinoilla tapahtui vuonna 2014, jolloin rinnakkainistuttavien side-by-side -mönkijöiden myyntimäärät kirivät perinteisten ATV-mönkijöiden ohi. Tuoreimman, vuodelta 2016 olevan tilaston mukaan side-by-side -mönkijöiden kokonaismarkkinoiden koko on pyöreästi 480 000 laitetta perinteisten ATV-mallien myynnin jäädessä alle 400 000 laitteeseen. Suomessa mönkijöiden kokonaismyynti on yltänyt vuoden

Polaris Sportsman 570 EFI EPS on yhä Suomen myydyin mönkijä. Tälle vuodelle mallistoon tuotiin takaisin SP -malli (vas.) jonka etujousitus on XP-mallien tapaan toteutettu A-tukivarsin. Perusmallissa (oik.) on yhä McPherson joustintuet.

2017 ensimmäisen kahdeksan kuukauden tarkastelujaksolla 4000 laitteen tasoon ja koko vuoden 2017 myyntiarvio on noin 6000 kappaletta. Polaris on 1280 koneella ja pyöreästi 33 prosentin markkinaosuudella selkeä markkinajohtaja. Vesa Ylä-Outisen mukaan viime vuonna side-by-side -mallit kattoivat jo 16 prosentin osuuden Polariksen Suomen kokonaismyynnistä. Tänä vuonna osuuden arvioidaan kasvavan jo 20 prosenttiin: - Suurin osa side-by-side -laitteista myydään täydellä, lasinpyyhkimet, pesimet ja lämmittimen sisältävällä hyttipaketilla. Haluamme viedä markkinoita hytillisten mallien suuntaan ja haemme segmentiltä noin 5 prosentin vuotuista kasvua. Peruste investoinnille löytyy monikäyttöisyydestä ja myös turvallisuudesta. - Hytillinen Ranger on täysiveroinen maastolaite ja se sopii yhtälailla 15 kesäiselle koulumatkoihin, kuin varttuneemmalle mökki- tai vaikkapa maatalouskäyttöön. Nyt asiakkailla on edessään laite, jota ei tarvitse vaihtaa kahden tai kolmen vuoden välein, sanoo Ylä-Outinen. Suurin osa myydyistä Polaris -malleista myydään bensiinikoneilla: dieselien ja sähkövaihtoehtojen myyntimäärät ovat suhteellisen pieniä, yhteensä noin 100 kappaletta vuodessa. - Sähkö on monessa työtehtä-

Polariksen vuoden 2018 mallistossa vaihtoehtoina ovat 50, 110 ja 170 cc -moottoreilla varustetut juniorimallit, automaattisella nelivedolla varustetut Sportsman 570-1000 cc -mönkijämallit, tilavat hyötykäyttöön sopivat 2-3-6 paikkaiset Ranger side-by-side -mallit, joita on tarjolla bensiinimoottorilla (5701000 cc) ja 1000 kuutioisella dieselmoottorilla sekä myös sähkömoottorilla. Urheilulliseen vapaa-ajan käyttöön on myynnissä RZR ja General -mallistot 570-1000 cc turbo-moottoreilla varustettuna; malleja saa 2- tai 4-paikkaisina. Laajasta, runsailla tehdaslisävarusteilla täydennettävissä olevasta Polaris-mallistosta löytyy vaihtoehdot kaikkiin työtehtäviin ja käyttötarpeisiin.

Mitä uutta?

Junnuluokkaan tuodaan yksipaikkainen, turvakaarilla ja ohjauspyörällä varustettu Sportsman 150 EFi ACE ja kaksipaikkainen RZR 170 EFi -malli. Kun katseet käännetään kohti monivuotista Suomen markkinajohtajaa eli Sportsman 570 ATV-mallistoa kiinnittyvät havainnot ensimmäisenä uuteen Velocity Blue -värivaihtoehtoon, joka tuodaan tarjolle ohjaustehostimella varustettuun mallistoon. Mallivuodelle 2018 kaikki Polaris Sportsman 570:it saavat XP -mallista tutun digitaalimittariston ja ajovalon sekä täysin suojatut puslat jousitukseen. Uutena mallina esitellään Sportsman 570 SP, joka omaa useita 1000 kuutioisesta XP -mallista tuttuja ominaisuuksia, kuten esimerkiksi A-tukivarsin tuetun etujousituksen, moottorijarrun ja alamäkihidastimen sekä maalatut katemuovit. Puolustusvoimien ja pelastuslaitosten sekä muiden ammattikäyttäjien suosima Sportsman 570 6x6 Big Boss säilyy nykyisellään eli 40 km/h kulkevana mallina. Ylä-Outisen mukaan 6x6:n on alkanut saavuttaa suosiota myös yksityiskäyttäjien puolella, sillä mallin kuormauskyky ja sen kestämä aisapaino ovat täysin eri luokkaa muihin Sportsman malleihin verrattuna: - Meillä on nyt tarjolla kunnon kampe tukkikärryn eteen. Lisäksi 6x6:n ajettavuutta on parannettu mm. lisäämällä ohjaustehostin ja siirtämällä painopistettä enemmän etupainotteiseksi. Muutoksilla koneen ajettavuus on saatu sellaiseksi kuin sen pitää ollakin, Ylä-Outinen tarkentaa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI Ohjauspyörälliset

Polaris on kehittänyt päämäärätietoisesti side-by-side -mönkijöiden mallistoa ja lisävarustetarjontaa. - Monella valmistajalla on tarjolla tähän luokkaan vain puhtaita työkoneita. Meillä on täysi kattaus: RZR on urheilullinen, General vähän siltä väliltä ja Ranger on puhdasverinen työkone, luettelee Ylä-Outinen. Kippilavallinen General saa tulevalle kaudelle uudet ovisaranat ja hiljaisemman voimansiirron sekä uusia värivaihtoehtoja. - Lämmitettävän kabiinin kanssa noin 33 000 euron hintainen General LE puhuttelee Premium-luokan kulkulaitteisiin mieltynyttä asiakaskuntaa. Ilmastointia ei vielä ole tarjolla Euroopassa, mutta sekin on tulossa. Ilmastointi voi monista tuntua järjettömältä, mutta todellisuudessa se pitää kabiinin lasit huuruttomina ja sisätilat kuivina, Ylä-Outinen huomauttaa. Työkäyttöön tarkoitetun Rangerin merkittävimmät uudistusaskeleet ovat kolmipaikkaisen Ranger XP 1000 EPS:n ja kuusipaikkaisen Ranger XP 1000

KONEURAKOINTI 49

EPS Crew -mallien tuominen mallistoon. XP:n kaksisylinterisestä ProStar -moottorista irrotetaan 82 hv ja 82 Nm vääntömomenttia. Ranger 900 ja Diesel -mallien jousitukset saavat täysin suojatut ja nykyistä paremmin rasitusta kestävät puslat. Sporttisimmassa RZR -mallistossa RZR 570 4x4 mallia on myyty parissa vuodessa jo yli 400 kappaletta Suomeen. Viisi senttimetriä leveämmistä RZR 900 ja 1000 malleista tuodaan uusina vaihtoehtoina kabiinilla varustetut mallivaihtoehdot. Teknisesti laitteet pysyvät entisellään. Värit vaihtuvat ja RZR XP Turbo saa tulevalle kaudelle uuden selkeälukuisen digitaalimittariston. Täysin uutena mallina ohjauspyörälliseen mallistoon esitellään yhden istuttava Spm ACE 570 EFI 4x4, jota on tarjolla kabiinilla tai ilman.

Pollen sporttilaitteiden lippulaivamalli ja hintahaitarin yläpäähän sijoittuva RZR XP Turbo EPS tarjoaa räjähtävää suorituskykyä. Traktoriversiossa 60 km/h nopeus ja sen myötä nopeudenrajoitin tulee ajossa yllättävän nopeasti vastaan. Hauskuusasteikolla laite ansaitsee täyden kympin.

Rammy Oy:n toimitusjohtaja Tommi Piiroisen kehittämät Rammy lumilingot ja niittyleikkurit ovat vahvoja vientituotteita.

Brandt-Polariksen tuotepäällikkö Vesa Ylä-Outinen antamassa lehdistölle ajo-ohjeita. Kuvassa Polaris oleva Sportsman 570 6x6 Big Boss on tehokas peli vaativaan ammattikäyttöön.

Suurin osa Polariksen side-by-side -laitteista myydään täydellä, lasinpyyhkimet, pesimet ja lämmittimen sisältävällä hyttipaketilla. Kuvassa Polaris RZR 570 hyttipaketilla.

ATV-lisälaitevalmistaja Ultratecilta löytyy myös saunakärry: - Tästä on tullut menestystuote, sanoo Mika Hölttä.

Uudenmaan Metsäurakointi Oy:n Anssi Vainiola on tyytyväinen Vahva Jussi -tukkivaunuun. - Kärryssä on ajokoneen hydrauliikka pienoiskoossa. Tällä nousevat isommatkin tukit vaivattomasti metsästä, Vainiola kertoo nuori isäntä sylissään.

Vierumäkeläisen Latvo Oy:n hydrauliikalla ja kauhalaitteella varustelema Sportsman 570.

Osaavissa käsissä Scrambler XP 1000 EPS tarjoaa traktoriksi rajoitettunakin räväkkää suorituskykyä..


50 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

SATOI TAI PAISTOI!

Polarikselta 80 km/h traktori tieliikenteeseen

POLARIS RZR 570 EFI CABIN 4X4 EUT • sis. hytin, lämmityslaitteen ja ikkunanpyyhkijän pesurilla • Turvallinen ja mukava • Ympärivuotinen käyttö • Erittäin edulliset käyttökustannukset • Automaattinen 100 % neliveto ja Turf 1x4 veto • Vetokyky peräkärrylle 680 kg

Pakettihinta vain

16 590 €

Polaris julkaisee nyt uuden General XP 1000 EPS DL ABS -mallin traktori.luokkaan ja sillä saa ajaa liikenteessä laillisesti 80 km/h.

P ETUSI 4150 €

+tk (sis. alv 3210,97 €)

(Sh. 20 740 €)

olaris julkaisee uuden General XP 1000 EPS DL ABS -mallin traktori- luokkaan ja sillä saa ajaa liikenteessä laillisesti 80 km/h. Maailman suurin mönkijöiden valmistaja Polaris vie mönkijämaailman jälleen uudelle tasolle. Vuoden 2017 alusta Suomen markkinajohtaja toi markkinoille uudet kahdenistuttavat ja 60 km/h nopeudelle sallitut T1b ja T3b traktorimönkijät. Alle vuodessa markkinat ovat kääntyneet lähes täysiin uusiin luokkiin. On ollut selvää, että 60km/h nopeus on mönkijälle turvallista ja mukavaa. Ja se säästää matka-aikoja selvästi. Samalla traktorimönkijöiden kysyntä on siirtynyt nopeaa vauhtia rinnakkain istuttaviin

lämpöhytillisiin malleihin. Eikä ihme, kun sadetta piisaa Suomessa keskimäärin lähes 200 päivää vuodessa. Uudet EU säädökset sallivat traktorimönkijöihin myös korkeammat nopeudet, mikäli ne varustetaan lukkiutumattomilla ABS jarruilla ja muilla säädöksien mukaisilla ominaisuuksilla kuten lisääntyneisiin nopeuksiin hyväksytyillä renkailla. Polaris julkaisee nyt uuden General XP 1000 EPS DL ABS -mallin tähän luokkaan ja sillä saa ajaa liikenteessä laillisesti 80 km/h. Polariksen Euroopan insinöörit ovat tehneet lujasti töitä mallin kehittämisen eteen, sillä maastoajoneuvon ABS järjestelmän pitää toimia moitteettomasti mudassa, savessa, sorateillä, jäällä ja asfaltilla, siis siellä missä traktorimönkijöillä ajetaan.

Sähkö-Polaris vakuutti messuilla RANGER 570 EFI EPS CABIN 4X4 EUT

Pakettihinta 18 490 € (sh. 22 194 €) +tk (sis. alv 3578,71 €)

ETUSI 3704 € • paketin normaalihinta: (Ranger 570 EPS 15990€ + hytti 5405€ + peräkärry 799€, yht. 22194€) • alkuperäinen Polaris Pro Fit -hytti lämmityslaitteineen (arvo 5405€) • monikäyttöinen kippaava Forest peräkärry (arvo 799€) • maailman ylivoimaisesti ostetuin • traktorirekisteröity kahdelle • automaattinen 100 % neliveto/TURF 1x4 veto • kippilavan kantavuus 227 kg • EPS-ohjaustehostin

POLARIS.FI

Ammattilehti julkisti uuden Promagazine.se metsäalan ammattilehden Ruotsin markkinoille Elmia Wood 2017 -messuilla Jönköpingissä. Uutuslehden kenttäjakelu hoidettiin Polaris Ranger EV 4x4 EUT sähkömönkijällä, mikä sai osakseen paljon ihailua äänettömyydestään. Laitteen toimintasäde osoittautui pitkäksi ja maastossa mennään kuin polttomoottorisella. Lavalla kulki lehtien lisäksi myös hakekuormat.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 51

Takkapuut vaivatta ja turvallisesti

V

alurautaista Kindling Cracker -halkaisulaitetta markkinoidaan maailman turvallisimmaksi polttopuiden pilkontavälineeksi. Kokeilimme onko manuaalisesta klapikoneesta kirveen syrjäyttäjäksi.

Hiljattain myös Suomen markkinoille tuotu Kindling Cracker (suomeksi klapin halkaisija) sai alkunsa 17-vuotiaan uusiseelantilaisen Ayla Hutchinsonin muutama vuosi takaperin aloittamasta kouluprojektista. Valuraudasta valmistettua Kindling Crackeria tarjotaan kahtena eri kokovaihtoehtona: Original (170 mm / 5 kg) ja King XXL (220 mm /10 kg). Saimme kokeiltavaksemme suuremman eli 10 kg painoisen King XXL

-mallin. Se sopii hyvin Suomalaisissa takoissa ja saunan pesissä poltettavien puiden tekoon.

Vaivatonta pilkontaa

Kindling Crackerin jalustapannassa on reilun kokoiset reijät, joista sen voi halutessaan kiinnittää vaikkapa pilkontapölliin. Nyt kokeiltava suurempi halkaisija pysyi massansa ansiosta aloillaan pöllin päällä. Laitteen nerous perustuu yksinkertaisuuteen. Tukevien, ylä- ja alakaarien, välissä on ikään kuin pysty suuntaan käännetty kirveen terä, jota vasten halko tai klapi halkaistaan. Halkaistava puu pysyy joko reunojen tai terän varassa pystyssä. Halkaisu käy esimerkiksi moskalla tai millä tahansa lyömiseen sopivalla esineellä. Teimme viikonlopun puut yhdellä kertaa vaihdellen kirveen

Terän muodon ansiosta halkaisujälki on siistiä.

ja Kindling Crackerin välillä. Jo lyhyt kokeilu paljasti eri puuntekotapojen erot. Kirveen etuna on iskuvoima, kun sille on tarve. Pienemmässä pilkonnassa ja varsinkin vinoon sahattujen halkojen pilkonnassa nyt kokeiltu Kindling Cracker on perinteistä kirvestä miellyttävämpi ja käyttömukavampi sekä turvallisempi vaihtoehto. Viimeisellä viittaamme huti-iskujen pienenevään määrään ja halkaisussa ympäristöön sinkoilevien puukappaleiden vähenemiseen. Kokeilussa Crackerilla halkaistut klapit putosivat poikkeuksetta hienosti laitteen sivuille, kun taas kirveellä työskennellessä puukappaleita sinkoili ympäristöön.

Käytön jälkeen

Valurautarakenteen ansiosta Kindling Cracker kestää kovempaakin käsittelyä. Musta rauta on kuitenkin herkkä korroosiolle, joten suosittelemme Crackerin säilyttämistä vähintäänkin sateelta suojattuna. Valmistaja suosittelee ajoittaista puhdistusta ja pintojen käsittelyä mehiläisvahalla - öljy on pahaksi luonnolle. Terähuolloksi riittää valmistajan mukaan puhdistus. Terä ei tarvitse olla veitsen terävä ja teroitukseen suositellaan hienojakoista viilaa. Kindling Cracker oli pirteä

Kindling Cracker halkojen halkaisurauta on yksinkertaisuudessaan nerokas keksintö. Puu pysyy iskettäessä terää vasten paikoillaan, mikä lisää turvallisuutta ja helpottaa halkaisua.

kokemus. Sen avuin puiden halkaisu on siistiä ja vaivatonta. Lisäksi puiden halkaisu luonnistuu vähäisellä voimalla, mikä puhuttelee etenkin varttuneempaa väestöä. Laite tulee varmasti saavuttamaan suosiota koti- ja

kesämökki- ja miksei myös leirintäaluekäytössä. Kindling Cracker on toistaiseksi myynnissä vain verkossa osoitteessa www.kindlingcrackerfinland.com.

Laadukkaat voiteluaineet ja suoda0met kaikkiin koneisiin, suoraan maahantuojan varastosta!

Laturitie 12,

Turkkirata 10, 33960 Pirkkala Puhelin, myyn, 03-­‐358 7660 voitelukeskus@voitelukeskus.com www.voitelukeskus.com

Marcus Sirén 0400-291276

www.rottne.fi Työnäytökset ja konepäivät jatkuu!


52 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

65 vuotta innovatiivista työkoneiden valmistusta

M

ateriaalinkäsittelykoneita ja nostureita valmistava perheyritys, saksalainen Sennebogen vietti syyskuussa 65 -vuotisjuhliaan tehtaallaan Straubingissa. Paikanpäälle saapui yli 2000 kutsuvierasta eri puolilta maailmaa juhlimaan Sennebogenin hienoa historiaa ja uusien tuotantotilojen avajaisia sekä tutustumaan kymmeneen täysin uuteen SENNEBOGEN -malliin. Skandinavian maahantuoja OP Gruppen toi tapahtumaan noin 40 asiakasta Suomesta, Ruotsista ja Tanskasta.

Vuonna 1952 yrityksen perustaja Erich Sennebogen Sr. antoi sydämensä ja sielunsa Pillingiin perustamalleen yritykselle, joka ei nykyään voisi olla innovatiivisempi, kansainvälisempi tai mielenkiintoisempi. Nyt 65 vuotta myöhemmin yhtiöllä on palveluksessa 1400 henkilöä yhtiön kolmessa Baijerin alueella sijaitsevassa tehtaassa (Straubing, Pilling ja Wackersdorf), Unkarin tuotantoyksikössä sekä tytäryrityksissä USA:ssa ja Singaporessa. Laaja myynti- ja huoltoverkosto koostuu 150 jälleenmyyjästä ympäri maailmaa, jotka vastaavat vihreiden materiaalinkäsittelykoneiden ja nostureiden myynnistä. Yhteensä järeitä SENNEBOGEN -koneita valmistuu juhlavuotena noin 1000 kappaletta.

Kehittyvä perheyhtiö

Viime vuosina Sennebogen on investoinut jatkuvasti tehtaisiinsa modernisoiden ja laajentaen tuotantoja - viimeisimpänä 2017 tehty 35 000 neliön Straubing Plant 2:n laajennus - samaan aikaan kun yrityksen liikevaihto ja henkilökunnan määrä on ollut

Sennebogen vietti syyskuussa 65-vuotisjuhliaan tehtaallaan Straubingissa, missä otettiin käyttöön samalla jälleen uusi tehdaslaajennus.

vahvassa kasvussa. Mutta yksi asia on ja pysyy aina samana: Sennebogen on perheyhtiö jota johtaa tänä päivänä toinen sukupolvi eli veljekset Erich ja Walter Sennebogen. - Moni asia on muuttunut 65 vuodessa; ei pelkästään se että koneet ovat koko ajan kasvaneet. Tuotevalikoimamme on laajentunut jatkuvasti ja mietimme koko ajan uusia kehitysprojekteja pitkälle tulevaisuuteen. Samaan aikaan maailman taloudelliset olosuhteet muuttuvat. Materiaalinkäsittely- ja nostosektoreiden markkinat ovat kehittyneet. Liiketoiminta-alueet ovat muuttuneet monipuolisemmiksi ja asiakkaidemme laatuvaatimukset jatkuvasti kasvavat.

Nykyisin globalisoituvilla markkinoilla toimitamme tuotteita asiakkaille yli 100 maassa kaikissa maanosissa. Jotta voisimme pysyä kilpailun edellä, panostamme tuotevalikoimaamme sekä tuotantolaitoksiimme vuosittain toteuttaen modernisointija laajennustöitä, kertoo johtaja Erich Sennebogen.

Hieno menestystarina saa jatkoa

65 vuoden perinteet ja kokemus hyödynnetään SENNEBOGEN -materiaalinkäsittelykoneiden ja nostureiden kehittämiseen, suunnitteluun sekä tuotantoon, joiden paino on jopa 350 tonnia. Yhtiö on aina keskittynyt sekä erityisiin asiakaskohtaisiin

Globaalisti toimiva, materiaalinkäsittelykoneiden ja nostureiden johtava valmistaja Sennebogen on perheyhtiö jota johtaa tänä päivänä toinen sukupolvi eli veljekset Erich (vas.) ja Walter Sennebogen.

ratkaisuihin että yksilöllisesti konfiguroitaviin sarjakoneisiin. - Ei ole olemassa sellaista, mitä ei voida asiakkaan tarpeeseen tehdä. Se on ollut Sennebogenin filosofia jo alusta lähtien; se yhdistetään lupaukseen luoda jotain pysyvää, ajattelua eteenpäin ja kohdata vaikeimmatkin haasteet innovatiivisilla ratkaisuilla, sanoo Erich Sennebogen. Jo varhain yrityksen perustaja Erich Sennebogen Sr. kehitti ainutlaatuisia teknisiä ratkaisuja jotka johtivat uudenlaisiin koneisiin ja laajojen markkina-alueiden saavuttamiseen. Yksi tärkeä askel matkalla oli Straubingin tehtaan perustaminen vuonna 1959, mikä oli välttämätöntä nuoren yrityksen ensimmäisten seitsemän vuoden nopean liikevaihdon kehityksen vuoksi. 1000:s valmistettu materiaalinkäsittelykone valmistui kokoonpanolinjalta vuonna 1960 ja sen jälkeen seurasi monia uusia kehityssuuntia maailman ensimmäisestä täysin hydraulisesta työmaanosturista aina kaivukoneen GAUH -nivelpuomiin. Uusien markkinoiden laajentaminen jo vuonna 1973 arabimaissa ja Afrikassa sekä Wackersdorfin tehtaan rakentaminen olivat nekin kukoistavan kehityksen merkittäviä hedelmiä. Tänä päivänä Sennebogen -konserniin kuuluvan Unkarin terästuotteiden toimittajan integrointi vuonna 1996, Plant 2:n rakentaminen Straubing Portin teollisuusalueella vuonna 2008 ja SENNEBOGEN -akatemian

perustaminen vuonna 2014 ovat osoituksia siitä että perheyritys jatkaa uusien lukujen lisäämistä menestystarinaan. Näitä seurasi myös laajat laajennus- ja modernisointityöt Unkarissa ja Wackersdorfissa vuosina 2015 ja 2016. Hiljattain valmistuneen Straubing Plant 2:n laajentumisen myötä yhtiön kehitys on saavuttanut jälleen uuden virstanpylvään. Johtaja Walter Sennebogen onkin optimistinen tulevaisuuden suhteen: - Asiakkaamme ovat hämmästyneet yhtiön dynaamisesta kehityksestä ja olemme vakuuttuneita siitä, että investoinnit tehtaan laajennukseen vaikuttavat erittäin myönteisesti yhtiön kehitykseen myös jatkossa.

Suomen markkinoilla hyvää tekemistä

Suomessa SENNEBOGEN -materiaalinkäsittelykoneiden

Sennebogenin Pohjois-Euroopan myyntijohtaja Robert Aumüller esitteli yrityksen hienoa historiaa tehtaan museossa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 53

Täysin uusia kone- ja nosturimalleja Sennebohgen esitteli juhlissa yhteensä 10 kappaletta. Kuvassa taivaalle kurkottaa uusi SENNEBOGEN 870 E varustettuna todella pitkällä puomilla vaativiin purkutöihin.

Suomesta Sennebogenin 65-vuotisjuhliin osallistui Kuusakoski Oy:n Petri Ihainen (oik.) ja Lasse Leinonen, OP jaston Urho Voutilainen sekä Iivari Mononen Oy:n Pekka Tahvanainen ja Sami Lehtoranta.

Uusi SENNEBOGEN SLC 4000 on erikoiskone terästeollisuudessa kuonan puhdistamiseen.

Sennebogen on tuonut markkinoille uuden version Maxcab -ohjaamosta, mikä tarjoaa kuljettajalle entistäkin enemmän tilaa, mukavuutta, parempaa näkyvyyttä ja aiempaakin hiljaisemman työpaikan.

maahantuonnista, myynnistä ja huollosta vastaa OP jasto. - SENNEBOGEN -koneita on maassamme käytössä jo nelisenkymmentä ja määrä kasvaa jatkossakin. Kauppoja on vireillä mukavasti ja parhaillaankin yksi SENNEBOGEN -kone on valmistumassa tehtaalta asiakkaallemme. Viime aikoina kiinnostus sähkökäyttöisiin koneisiin on kasvanut merkittävästi. OP jastolla on käytössä tällä hetkellä kaksi pyöräalustaista demokonetta, SENNEBOGEN 818 M lajittelukouralla ja SENNEBOGEN 825 M romukouralla, joita asiakkaat pääsevät halutessaan kokeilemaan omalla työmaallaan. Kannattaa olla yh- teydessä ja tiedustella demokonetta käyttöön, ilmoittaa OP jaston myyntijohtaja Urho Voutilainen.

Tehtaan kalustoesittelyssä oli mukana myös Suomeen asiakkaalle toimitettava uusi SENNEBOGEN 821E -materiaalinkäsittelykone.

Baijerissa kun ollaan niin hyvä paikallinen olut kuuluu kruunaamaan onnistuneen päivän.

Sennebogenin kolmesta Baijerin alueella sijaitsevasta tehtaasta valmistuu tänä vuonna yhteensä noin 1000 järeää materiaalinkäsittelykonetta ja nosturia toimitettavaksi asiakkaille ympäri maailmaa.

SENNEBOGEN työmaanosturi tarjosi mahdollisuuden katsella tapahtumaa lintuperspektiivistä.


54 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

OP jasto Oy:lle 14 asentajaa palvelemaan Doppstadt, Sennebogen, Magni ja MTB asiakkaita

O

P gruppen, Olofsson-Persson AB osti 25.9.2017 teh- dyllä kaupalla Tuusulassa sijaitsevan Vantaan Kone ja Laite Oy:n. Yrityskaupan myötä OP gruppenin suomalaisen tytäryhtiön, OP jasto Oy:n jälkimarkkinoinnin kyky palvella asiakkaitaan paranee merkittävästi. Koko Vantaan Kone ja Laitteen nykyinen henkilökunta jatkaa vanhoina työntekijöinä. OP jasto Oy:n jälkimarkkinointipalvelut, kuten varaosakeskus, tekninen tuki, uusien koneiden varustelu ja korjaamotoiminta keskittyvät jatkossa Tuusulaan. Myös konemyynti saa toimisto- ja esittelytilan Tuusulan toimipisteestä. Vantaan Kone ja Laite Oy:n nykyinen omistaja Jouni Puttonen jatkaa työntekijänä uuden työnantajan palveluksessa. Yrityskauppa on Jounille päätepiste 17 vuotta jatkuneelle yrittäjäuralle voimakkaasti kasvaneen yrityksen omistajana. Tunnelmat ovat yhtä aikaa haikeat, mutta myös helpottuneet, kun uuden omistajan resurssit takaavat nykyisille työntekijöille paljon töitä ja hyvät kasvunäkymät. Jouni on myös tyytyväinen uu-

Vantaan Kone ja Laite Oy:n Jouni Puttonen (edessä oik.) ja OP gruppenin pääomistaja Mats Olofsson kättelivät yrityskaupan kunniaksi. Koko Vantaan Kone ja Laitteen nykyinen henkilökunta jatkaa vanhoina työntekijöinä.

den omistajan myötä asentajille tarjoutuviin mahdollisuuksiin kehittää ammattitaitoaan OP jasto Oy:n edustamien tuotemerkkien tehdaskoulutuksissa. OP gruppenin pääomistaja, Mats Olofsson kertoo toimivan jälkimarkkinoinnin olevan ainoa kivijalka, jolle kannattavan liiketoiminnan konekaupassa voi rakentaa. Mats on ollut erittäin vaikuttunut Vantaan Kone ja Laite Oy:n asentajien monipuo-

lisesta ammattitaidosta ja työmotivaatiosta. Hän on kiitollinen Jounin kovalla työllä rakentaman hyvin toimivan korjaamon saamisesta palvelemaan OP jaston tuotemerkkien jälkimarkkinointia.

OP jasto kasvattaa myös myyntivoimaansa

Lokakuun alussa yrityksen palveluksessa aloittaa konemyyjänä Tero Auresto. Tero asuu

Jyväskylän alueella ja ottaa haltuunsa Keski-Suomesta myöhemmin tarkemmin määriteltävän myyntialueen. Tero on aiemmin myynyt hyvällä menestyksellä Kobelco ja Kubota tuotteita. Ruotsalaisella Olofsson-Persson AB on noin 35 vuotta toiminut konekaupassa, pääasiassa erilaisten kierrätys- ja materiaalinkäsittelykoneiden parissa Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa

ja viimeiset kolme vuotta myös Suomessa. Tuotemerkkeinä mm Doppstadt, Sennebogen, Rubblemaster ja Suomessa nyt myös Magni kurottajat ja MTB työlaitteet. Yrityksessä on yli 200 työntekijää ja liikevaihto reilut 60 miljoonaa euroa.

Valitse alansa ykkönen –

SKF keskusvoitelu Moottorin sarjanumerolla varmistat varaosasi sopivuuden!

Tuote ja sopivuus

Hinta

Polttoaineen lisäaine InSyPro 0,25 l

6,13 €

DEUTZ huoltosarja TD 2011 L4W / F3L 2011

18,73 €

01319142 Ilmansuodattimen patruuna

51,00 €

DEUTZ huoltosarja TCD 2013 L06

124,74 €

(Moottorisarjat, joissa osatyyppiä käytetty) riittoisuus: puhdistusseos: 50 l ylläpitoseos: 125 l

Lisätietoja 020 7400 800 www.skf.fi

(Öljynsuodatin sekä polttoainesuodatin) ( 91X / 1011 / 2011 )

(Öljynsuodatin sekä polttoainesuodattimet)

alkaen

Tarjoukset voimassa 31.12.2017 saakka. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (alv 0%) Valikoimissamme kaikki huolto-osat! Kysy lisää varaosamyynnistämme.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 45


METSÄALAN AMMATTILEHTI

56 KONEURAKOINTI

”Jos 2D:stä oli paljon apua, niin XLpro 3D Trianglesta sitä on todella paljon”

I

lmajokelainen Tmi Sasira urakoi kahden kaivurin voimin Pohjanmaalla. Yrityksellä on ollut puolitoista vuotta käytössään HMPStronic XLpro langaton koneenohjausjärjestelmä, joka on toukokuussa 2017 päivitetty 3D Triangle -laitteeksi. Ensitunnelmat ovat erittäin positiiviset.

Raine Sirén on urakoinut omalla yrityksellään vuodesta 2010 saakka, mutta kokemusta alalta on jo paljon pitemmältä ajalta. Urakoita yritys tekee pääosin Ilmajoen ja Seinäjoen seuduilla, mutta työmaita on ollut myös mm. Kurikassa, Teuvalla, Laihialla ja Vaasassa. HMPStronic mittalaitteisiin Sirén tutustui ensi kerran työskennellessään konekuljettajana Tampereen seudulla. - Jo silloisesta HMPStronicista jäi mielikuva, että se on helppo ja tehokas käyttää. Nimi jäi mieleen ja nyt muutama vuosi sitten kun tuli ajankohtaiseksi hankkia mittalaite omaan koneeseen oli luonnollinen valinta HMPStronicin uusi XLpro, kertoo Sirén.

2D:stä nopeasti päivittämällä 3D Triangle Sirén työskenteli puolisentois-

HMPSTronic XLpro 3D Triangle on helppokäyttöinen, kosketusnäyttöinen 3D-koneenohjausjärjestelmä.

ta vuotta XLpron 2D-laitteella ja toukokuussa se päivitettiin uuteen XLpro 3D Triangle -malliin. Muutamien viikkojen työskentelyn aikana 3D Triangle on osoittanut toimivuutensa: - Onhan tämä toisenlainen maailma 2D:hen verrattuna. Jos 2D:stä oli paljon hyötyä niin 3D Trianglesta on todella paljon hyötyä. Sillä näkee mm. suoraan mallin minkä mukaan tehdään eikä tarvi koko ajan hyppiä pois koneesta. Konetta liikutettaessa se nollaa itsensä ja ottaa kiintopisteen automaattisesti, joka nopeuttaa huomattavasti työs-

esim. puomissa ettei osumia tule. XLpro -järjestelmät toimivat kaikki nykyaikaisilla kosketusnäytöillä. Helppokäyttöinen ja toimiva laite saa Siréniltä kiitosta: - Kosketusnäyttö toimii erittäin hyvin ja selkeän käyttöjärjestelmän takia XLpro on todella helppokäyttöinen. Toiminnot ovat selkeän yksinkertaiset ja kun pitää vaikka mittapiste laittaa niin ei tarvi seitsemästä eri kohdasta painaa vaan toiminnot ovat nopeasti saatavilla yhdellä painalluksella. Yksi mielenkiintoinen ratkaisu on myös Googlen pilvipalvelun käyttö työmallien tallennuksessa sekä latauksessa. Lisäksi XLpron tarjoama tekninen tuki auttaa tarvittaessa nopeasti eri neuvoa vaativissa tilanteissa.

Hyödyllinen lisälaite

Raine Sirén urakoi Etelä-Pohjanmaalla.

kentelyä. Haastatteluhetkellä Sirén oli tekemässä viimeistelytöitä Seinäjoen itäisen ohitustien työmaalla. XLpron tarkkuus on tarpeen myös näissä töissä. - Uusi 3D Triangle on todella tarkka, parhaimmillaan senttitarkka, GNSS-paikannusteknologian avulla toimiva laite.

lisiin malleihin altistuu se vähemmän vaurioille. - Mitä vähemmän ylimääräisiä johtoja, sen parempi. Langaton järjestelmä on helppo asentaa ja tarvittaessa siirtää toiseen koneeseen. Lisäksi kaivuutöissä kone on altis erilaisille iskuille ja langattomat anturit ovat helppo asentaa sellaisiin paikkoihin

Koneenohjausjärjestelmä on hyödyllinen ja kustannustehokkuutta nostava lisälaite. 3D Triangle tuo entistä enemmän mahdollisuuksia tehostaa työntekoa. - Kun aikanaan opetteli 2D -mallia käyttämään kunnolla niin hyppy 3D-maailmaan ei ollut niin iso kuin voisi olettaa. Toki onhan tämä visuaalisesti ja ominaisuuksiltaan astetta parempi. Ohjausjärjestelmä on oiva lisälaite, jota käyttämällä säästää paljon aikaa työmailla. Lisäksi tänä päivänä yhä useampi työmaa suosittelee tai jopa vaatii 3D-järjestelmiä ja XLpro 3D Trianglen avulla ei työmaan saanti jää ainakaan laitteista kiinni. Erittäin hyvä ja suositeltava laite muillekin, päättää Sirén.

Langaton ja helppokäyttöinen

XLpron antennit ovat sijoitettu koneen takaosaan.

XLpro 3D Triangle on täysin langaton koneenohjausjärjestelmä. Kaikki anturit toimivat langattomasti ja verrattuna johdol-

KARTIONIVELTAPIT

HMTStronic XLpro 3D Triangle on oiva lisälaite koneurakointiin.

metsä- ja maansiirtokoneiden niveliin Edullista varasto / tallitilaa

AM Bonus Oy OULAINEN

www.ambonus.fi

Ari Mattila puh. 0400-474685

24-300m2 Pyydä tarjous!

CE


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 57

Ammattilehti vahvana Maxpossa

AVS Yhtiöiden patruuna Antero Parma (kesk.) kertoi panssarivaunu manöövereistaan Rotatorin Marcus (oik.) ja Janne Wartiovaaralle.

Ammattilehden Mediarekka oli paalupaikalla MAXPO 2017 -näyttelyn pääportilla Hyvinkään Lentokentällä; veturina uusi Iveco Stralis NP maakaasuversio. Tapahtumassa oli ensijakelussa uusin Kivirock - maarakennusalan ammattilehti sekä muut Ammattilehden julkaisut.

Ammattilehden kanssa samalla osastolla oli Several Oy, joka esitteli uusimmat Vermeet -murskaimet, hakkurit, suuntaporat ja ketjukaivurit sekä paljon muuta mielenkiintoista urakointikäyttöön.

Mediarekassa tarjoilu pelasi ja väki viihtyi; yläkuvassa Junttanin Kari Pöllänen (oik.) Lähi-Idän vieraineen ja alla Suomen Rakennuskoneen Jari Salomäki (oik.) iskee tarinaa Kalle Tuominiemen kanssa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

VERMEER HG4000

UUSI MOOTTORI Tier 4 Final 515 HP Uudet tuotekehitykset parantavat markkinajohtajaa entisestään!

Saatavilla hydraulisella ajolaitteistolla terminaaliajoon.

Duplex II murskarumpu

Uutuus: Nosturi optiona seulojen vaihtoon.

Hakkurirumpu

Vetoaisamalli

DIESEL TAI SÄHKÖ, MOBIILI TAI KIINTEÄ Kova tuotto ja matalat kustannukset. Lue lisää ja katso videot: www.several.fi TAKKATIE 10 E 00370 HELSINKI PUH: 09 - 348 9110

WWW.SEVERAL.FI


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uusiutuvan energian EU-kestävyyskriteerit uhkaavat rajoittaa puuaineksen ja turvemaiden energiakäyttöä

ja Kylläst ynyt haisevaan mmittimeesi? lä lse ie d en se ni ää va ko

MTK:n mielestä kestävyyskriteerien tulee sallia bioenergian tuotanto myös kestävästi hoidetuista turvemetsistä.

E

U:ssa valmistellaan parhaillaan uusiutuvan energian direktiiviä (RED II). Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK näkee direktiivin kiinteän biomassan kestävyyskriteerit merkittävänä uhkana Suomen metsä- ja maataloudelle, sillä Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta luokittelisi turvemetsien puun ja turvemaiden nurmen uusiutumattomiksi energianlähteiksi. Ympäristövaliokunta rajoittaisi myös pieniläpimittaisen runkopuun, kantojen ja mäntyöljyn energiakäyttöä ns. kaskadiperiaatteella. Ympäristövaliokunta äänestää asiasta tämän kuun lopussa. MTK:n mielestä kestävyyskriteerien tulee sallia bioenergian tuotanto myös kestävästi hoidetuista turvemetsistä ja -pelloilta peräisin olevilla raaka-aineilla. Puutavaralle ja muille raaka-aineille ei voida eikä tarvitse soveltaa puun läpimittaan perustuvaa kaskadiperiaatetta, sillä markkinat ohjaavat raaka-aineen käyttöä joustavasti parhaimpiin käyttökohteisiin. EU-komissio on linjannut, ettei kaskadiperiaate sovellu EU:n lainsäädäntöön. Komission mielestä riittää, että se tekee periaatteesta yleisen, vapaaehtoisuuteen perustuvan ohjeistuksen. Tämän ohjeistuksen on tarkoitus valmistua ensi vuoden aikana. Näin ollen parlamentin ei missään nimessä tulisi ujuttaa periaatetta EU:n lainsäädäntöön. Komission kanssa samalla linjalla on myös Euroopan parlamentin maatalousvaliokunta. MTK kannattaa komission ja Euroopan parlamentin maatalousvaliokunnan esittämää kestävyyden riskiperusteista maakohtaista arviointitapaa REDII -direktiiviin. Parlamentin ympäristövaliokunnan mietintöluonnos sen sijaan rajaisi puuaineksen käyttöä eri käyttötarkoituksiin, mikä vesittäisi biotalousinvestointeja Suomessa ja lisäisi tarpeetonta byrokratiaa metsäalalle. - Ympäristövaliokunnan nykyinen linja veisi pohjan EU:n pitkän aikavälin strategialta kohti hiilineutraalia yhteis-

kuntaa, jossa kiinteillä biomassoilla on merkittävä rooli. Turvemaiden energiakäytön rajoittaminen lamaannuttaisi biotalouden kehitystä Suomessa. Pitkällä aikavälillä kuivattujen suometsien rooli biotalouden raaka-aineen lähteenä korostuu, sillä Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan ojitusalueiden osuuden Suomen metsien hakkuumahdollisuuksista ennakoidaan nousevan noin viidennekseen, sanoo MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola. Vaikka komission esitys sopii suomalaisille metsänomistajille ja maanviljelijöille paremmin, kyseenalaistaa sekin turvemaiden viljelysten energiakäytön. MTK:n mielestä komission esitys onkin tältä osin ristiriidassa Pariisin ilmastosopimuksen. Ilmastosopimus korostaa ruuantuotannon turvaamista ilmastopolitiikassa. - Esitys on vastoin kestävän kehityksen kaikkia kolmea. sosiaalista, taloudellista ja ekologista, ulottuvuutta. Maataloudesta energiantuotantoon menevät biomassat ovat merkittäviltä osin sivuvirtoja joiden käyttöä ei ole perusteltua rajoittaa, pellon maapohjasta riippumatta, Pietola sanoo. Turvemaiden biomassojen kestämättömyydestä on lyhyt matka turvepelloilla kasvavan ruuan ja rehun kestämättömyyteen. Turvepellot tarvitsevat kasvintuotantoa ja kasvipeitteisyyttä, jotta hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää. Siksi direktiivi ei saa estää maatalousbiomassojen käyttöä bioenergiaksi, Pietola korostaa. - Maatalouden turvemaan määritelmä tarvitsee selkeät kriteerit ja mittavan maaperäkartoituksen yhtenäisillä kriteereillä. Suomessa hyvin ohuetkin turve- tai multamaat on luokiteltu eloperäisiksi (hiilirikkaiksi). Kestävyyskriteerien tarkoituksena on hillitä maankäytön muutoksista syntyviä epäsuoria päästöjä ja varmistaa että raaka-aineet on tuotettu sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävästi. Nyt valmisteilla olevassa RED II-direktiivissä ovat mukana biopolttoaineiden lisäksi myös kiinteät biomassat, Pietola summaa.

59

! Nyt löytyy vaihtoehto AIRREX AH-200 / AH-300 / AH-800

Hajuton ja hiljainen diesel infrapunalämmitin 100% hyötysuhteella. • • • • • • • • •

Ei tarvitse pakoputkea ulos Erittäin pieni kulutus Biodiesel, diesel tai polttoöljy Ei puhallinta, ei nosta pölyä Termostaattiohjattu (0–40°C) Siirreltävä, ei asennusta Hiljainen, vain 48 dB Ei polttavan kuumia pintoja 13kW, 15kW ja 22kW -mallit

KULUTUSESIMERKKI Eristetty teollisuushalli, tilavuus: 500m³ Lämpötila ulkona: -0ºc, sisällä: +15ºc Polttoaineen kulutus n. 2,5L / vrk

Katso lähin jälleenmyyjäsi tai soita: www.rexnordic.com • 040 180 11 11


METSÄALAN AMMATTILEHTI

60

RISUPAKETTI

Loimaan Hakepalvelu Oy suorittaa haketusta ja hakeen kuljetusta läntisen ja eteläisen Suomen alueella; kuvassa vauhdissa yrityksen uusin Jenz HEM 583 -autohakkuri.

Investointi kalustoon takaa toiminnan tehokkuuden

L

oimaan Konepalvelu Oy suorittaa haketusta ja hakkeen kuljetusta läntisessä ja ete-

läisessä Suomessa tehokkaalla kalustolla, joka on hiljattain saanut jälleen vahvistusta.

Loimaan Konepalvelu Oy on toiminut haketusten parissa jo yli kahdentoista vuoden ajan. Oskari Heikkilä aloitti urakoinnin

vuonna 2005 Kesla -traktorihakkurilla ja siitä toiminta lähti hiljalleen laajenemaan niin että tänä päivänä kalustoon kuuluu

Jenz HEM 583 -hakkuri tuottaa haketta suurella kapasiteetilla niin metsäpäässä kuin terminaalissakin. Loimaan Konepalvelulla on hakkeen kuljetuksessa kolme omaa koukkuautoa sekä yhteistyökumppaneiden kalustoa.

vuonna 2011 hankittu Jenz HEM 581 -autohakkuri, loppuvuodesta 2014 käyttöön otettu Jenz HEM 583 -autohakkuri ja alkuvuodesta 2017 ajoon tuli uusi Jenz HEM 583 -autohakkuri myös ensimmäinen traktorihakkurikin on vielä arsenaalissa. Hakkeen kuljetus tapahtuu yrityksen kolmella omalla koukkuautolla sekä yhteistyökumppaneiden kalustolla. - Viime vuodet ovat olleet haketusalalla vähintään haastavia ja moni asia kotimaisen puhtaan metsäenergian hyödyntämisessä vaatisi muutosta. Olemme silti pystyneet kovalla työllä pitämään toiminnan yllä ja työllistämään henkilökuntamme. Yksi alan suuri ongelma on kausivaihtelut, jotka tuntuvat vain vahvistuvan eli kesällä töitä ei ole juuri ollenkaan ja talvella mennään välillä liiankin kovalla tahdilla. Toki metsäenergian ympärillä tapahtuu positiivisiakin asioita kuten Naantalin uusi laitos mikä lisää hakkeen kysyntää jatkossa Lounais-Suomen alueella ja toivottavasti osaltaan tasaa myös kausivaihteluita. Olemme jo päässeet toimittamaan Naantaliin joitain kuormiakin. Haketus- ja kuljetuspalveluiden tarjoamisen lisäksi teemme jonkin verran


RISUPAKETTI myös hakkeen myyntiä pääasiassa lähialueiden maatiloille ja kasvihuoneille, kertoilee yrittäjä Oskari Heikkilä.

Investoinneilla pidetään toiminta tehokkaana

Vaikka metsäenergia-alalla haasteita riittää niin yrittäjillä riittää uskoa parempaan tulevaisuuteen ja investointejakin tehdään. - Ei tässä voi jäädä laakereilleen lepäämään vaan omaa toimintaa pitää pyrkiä tehostamaan ja asiakaskuntaakin laajentamaan. Kalusto pitää olla iskussa joten investoimme hiljattain uuteen Jenz -autohakkuriin mikä on siis jo kolmas saman valmistajan tekemä hakkuri. Meillä on hyvät kokemukset Jenzin hakkureista; ne ovat toimintavarmoja ja tehokkaita tuottaen hyvälaatuista haketta mikä kelpaa niin suurempiin laitoksiin kuin maatiloillekin. Myös maahantuoja Ideachip Machinen palvelu pelaa niin autohakkurin rakentamisessa kuin varaosapalveluissakin, kehuu Heikkilä. Loimaan Konepalvelun vanhimmassa Jenzissä on tunteja mittarissa jo yli 8000 ja kone pelaa edelleen hyvin. - Olemme ajaneet joulukuussa 2014 käyttöön tulleella pitkittäissyöttöisellä Jenz HEM 583 -hakkurilla nyt lähes 3000 tuntia ja siitä saadut kokemukset ovat niin hyviä että päädyimme uutta investointia miettiessä samanlai-

METSÄALAN AMMATTILEHTI seen hakkuriin. Myös kuljettajien on helpompi toimia kun hakkurit ovat tekniikaltaan yhteneviä. Tehokas hakkuri on varustettu omalla polttoainetaloudellisella Mercedes-Benzin 530 hv moottorilla ja aggressiivinen syöttölaitteisto sekä 1200 mm leveä rumpu takaa sen että hakkuri nielee suurella kapasiteetilla niin pyöreää puuta, rankaa kuin risuakin. Tässä uudessa Jenzissä on nyt avoin rumpurakenne kun vanhemmassa on umpinainen. Avoin rumpu syö puuta vieläkin paremmin mutta toki sen kanssa on oltava tarkempi epäpuhtauksien suhteen. Jenzin hakkurin heittimen hydraulinen voimansiirto on myös erinomainen ratkaisu ja sen ansiosta moottorin kaikki teho saadaan käyttöön rummulle, toteaa Heikkilä. Alusta-autoksi Heikkilä valitsi Volvo FMX 8x6 mallin mikä on erittäin maastokykyinen ja mukava ajaa myös tiellä. - Muut autohakkurimme ovat kolmiakselisia mutta kyllä neljäs akseli tekee ajosta vakaampaa kun hakkurin paino jakaantuu tasaisemmin. Nosturina on tässä uudessakin hakkurissa kotimainen Mesera mikä on luja ja ulottuva, nopealiikkeinen nosturi, sanoo Heikkilä.

61

Loimaan Konepalvelu Oy:n kuljettaja Pertti Viinikanoja on tyytyväinen uuden Jenz HEM 583 -autohakkurin tehokkuutteen sekä käyttöominaisuuksiin.

Ideachip Machine Oy toimitti Volvo FMX 8x6 alustan päälle rakennetun kokonaisuuden, mikä koostuu Jenz HEM 583 -hakkurista ja Mesera 142F -nosturista.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hiilinielujen laskennassa hyvä kompromissi

E

uroopan parlamentti hyväksyi maankäyttösektorin päästölaskentaan muutoksen, joka on jäsenmaille tasa-arvoinen. Äänestys kumosi metsien hiilinielujen sattumanvaraisen laskennan, joka olisi nojannut historialliseen käyttötasoon.

Euroopan parlamentti päätti 13.9.2017 kantansa maankäyttösektorin (ns. LULUCF) päästölaskentaan. Täysistunnon äänestyksessä hyväksyttiin äänin 365 -310 raportööri Norbert Linsin (EPP) tekemä muutosesitys. - Euroopan parlamentti totesi nyt selkeästi, ettei metsien hiilinielujen käsittelyyn ole pakko soveltaa kaavamaista ja sattumanvaraista, metsien historialliseen käyttötasoon nojaavaa laskentaa. Lopputulos on nyt jäsenmaiden kannalta tasa-arvoisempi. Tämä oli Suomen ja koko Euroopan biotalouden kehittämisen kannalta tärkeä päätös, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka. Parlamentin kannassa maiden tulee muodostaa hoidetun metsämaan hiilinielulle uusi vertailutaso vuosien 2000-2012 parhaiden metsänhoitotietojen pohjalta. Sellaisille maille, joissa

Suomella on erittäin hyvät edellytykset olla Pariisin ilmastosopimuksen edellyttämällä tavalla hiilineutraali jo selvästi ennen vuotta 2050.

hakkuita Suomen tapaan lisätään, asetettiin lisäehtoja. Hakkuiden kasvun tulee perustua kestävään metsätalouteen ja kansalliseen politiikkaan. Niiden tulee varmistaa, että metsämaa ei lisääntyvien hakkuiden seurauksena muutu hiilinielusta päästöksi. Maiden tulee myös pitkän aikavälin strategiassaan kertoa, miten ne hiilinielujen suhteen aikovat toimia Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. - Olemme tyytyväisiä kantaan ja haluamme kiittää suomalaisia europarlamentaarikkoja hyvästä työstä sen saavuttamisessa. Toivottavasti myös jäsenmaat myöhemmin syksyllä löytävät komp-

romissiratkaisun, joka vastaavalla tavalla tunnustaa metsäisten maiden hiilinielujen ilmastohyödyt, eikä rankaise niistä. Suomella on erittäin hyvät edellytykset olla Pariisin ilmastosopimuksen edellyttämällä tavalla hiilineutraali jo selvästi ennen vuotta 2050, Laurikka jatkaa. Jäsenmaiden neuvoston odotetaan muodostavan oman kantansa komission ehdotukseen lokakuussa. Vuoden lopulla edessä ovat vielä komission, parlamentin ja neuvoston väliset neuvottelut, ennen kuin lopullinen EU-säädös on selvillä. Käydyissä neuvotteluissa on ollut kyse vain EU:n metsien päästölaskennasta. EU-alueella maankäyttösektori on kokonaisuutena merkittävä hiilinielu (n. 300 Mt vuonna 2015) ja siten viilentää ilmastoa. Suomen hiilinielu samana vuonna oli 26 Mt, mikä oli 47 % Suomen kasvihuonekaasupäästöistä (EU:n keskiarvo 7 %). YK:n ilmastoneuvotteluissa maankäyttösektorin laskentasääntöihin osana Pariisin ilmastosopimusta on erillinen käsittely, joka on vasta alkamassa. Kehitysmaiden metsäkadon ja metsien heikkenemisen torjuntaan (ns. REDD+ mekanismi) säännöt on jo neuvoteltu 2013.

hakkurit

Yksinkertainen on ylivertainen SUORA HAKKEENKULKU TERÄRUMMULTA HAKETORVEEN Pieni polttoaineen kulutus

Valmistettu Suomessa

Sopii runko- ja kokopuulle sekä oksamassalle

Varaosat heti hyllystä

Tasainen hakelaatu

Vahva rakenne

Soita Matille! P. 050 354 5242 Heinolan Sahakoneet Oy Puh 03 848 411 • info@heinolasm.fi • www.heinolasm.fi Katso HEINOLA hakkureiden videot: youtube.com/heinolasm

63

ERÄ HEINOLA 1310 painimia

1000€

/kpl

0400-546701


METSÄALAN AMMATTILEHTI

64

RISUPAKETTI

Rakennusjätteiden erottelulinjasto vastaa uuden jätelain vaatimuksiin - soveltuu myös kantojen ja kenttäkuoren käsittelyyn

Kaiwur Oy on kehittänyt monipuolisen linjaston millä ongelmallisesta rakennusjätteestä saadaan eroteltua jopa kuutta eri lopputuotetta edelleen hyödynnettäväksi.

Tärkeä osa Kaiwur Oy:n linjastoa on Keestrack K6 Frontier -tasoseula, mistä syntyy kolmea haluttua jaetta. Suuri seulatasojen pinta mahdollistaa laitoskäyttöönkin riittävän kapasiteetin.

H

yvinkääläinen Kaiwur Oy on maanrakennustöiden lisäksi erikoistunut erilaisien maamassojen ja kierrätysjakeiden käsittelyyn; toimenkuvaan kuuluvat myös kompostointi, seulonta ja muut ympäristötekniikan työt.

Kaiwur Oy:n käytössä on alan uusin tekniikka jätteiden ja jätettä sisältävien materiaalien käsittelyyn hyötykäyttöä varten. - Olemme vuosia testanneet ja kehittäneet linjastoa millä vastata uuden jätelain asettamiin vaatimuksiin. Vuoden 2016 alusta lähtien kaatopaikoille ei ole saanut enää loppusijoittaa orgaanista ainesta eikä poltto ole

Jätteenkäsittelylaitoksille syntyy suuria määriä sekalaista rakennusjätettä, mikä ei kelpaa poltoon eikä sitä saa sijoittaa penkkaan. Myöskään sen koneellinen lajittelu ei ole mahdollista.

edullinen tapa ratkaista sekalaisten kasojen käsittelyä, kertoo Kaiwur Oy:n Janne Nokkala. Kehitystyön tuloksena on syntynyt tehokas linjasto erityisesti rakennusjätteen erotteluun. - Jätteenkäsittelylaitoksille syntyy paljon sekalaista rakennusjätettä, mikä ei kelpaa poltoon eikä sitä saa laittaa penkkaan. Myöskään sen manuaalinen koneellinen lajittelu ei ole taloudellisesti järkevää. Tämän ongelmamateriaalin käsittelyn ratkaisussamme on useampi laite millä murskataan, magneettierotellaan, tuuliseulotaan sekä rumpu- ja tasoseulotaan sekajäte haluttuihin jakeisiin, sanoo Nokkala. Kun koko linjasto on käytössä syntyy jopa kuutta eri lopputuo-

MITTATILAUSTUOTTEET NOPEASTI

• jatkopuomit ja adapterit • kantopilkkurit • mätästimet • kourat ja piikit • korjaukset ja varaosat

• kauhat • harat

A. Hirvonen Oy, Kitee • GSM 0400 824 848 • www.väkevä.fi

tetta. Rakennusjätteestä erotellaan esimerkiksi kivi, betoni ja klinkkerit sekä puu, lasivilla, muovi, metallit, hienoaines jne. - Laitteisto muuntautuu eri massoille joten sitä voi myös käyttää kantojätteen ja kenttäkuoren käsittelyyn, jolloin saadaan tehokkaasti eroteltua hiekka ja kiviaines polttoon soveltuvasta puumateriaalista, toteaa Nokkala. Kaiwur Oy on operoinut linjastollaan vuoden verran laajasti eri puolilla maata. - Kokonaisuus on toimiva ja rakenteeltaan ainutlaatuinen joten kysyntää urakointiin on tullut jopa Ruotsista ja Norjasta saakka. Pystymme muuttamaan linjaston teknistä toteutusta kohteen mukaan ja olemme kehittäneet omia rakenneratkaisuja laitteistoihin. Koko linjaston kuljettamiseen tarvitaan puolen tusinaa lavettikuormaa mikä on jo logistisestikin aina haastava tehtävä. Mutta kun linjasto on saatu rullaamaan niin se pyörii minimissään kahdella miehellä, jotka hoitavat materiaalin syötön ja altakannon mutta yleensä mukana on vielä kolmas linjaston ylläpitäjänä, kertoo Nokkala. Tärkeän osan linjastoa muodostavat HS Tekniikka Oy:n maahantuomat Keestrack ja Neuenhauser -koneet. - Meillä on itsellä kaksi Keestrack K6 Frontier -tasoseulaa ja

Erottelussa rakennusjätteestä syntyy merkittäviä määriä energiantuotannossa poltettavaksi kelpaavaa materiaalia.

Rakennusjätteen kivi, betoni ja klinkkeri erottuu omaan kasaansa ja sitä voidaan hyödyntää pohjamateriaalina jne.

lisäksi olemme kiireisinä aikoina vuokranneet kolmannen koneen HS Rentiltä. Samoin Neuenhauser -rumpuseulan olemme vuok-

ranneet osaksi linjastoa silloin kun rumpuseula on ollut tarpeen haluttujen lopputuotteiden jalostamisessa, sanoo Nokkala.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

66

Suomeen on myyty jo kolme uutta Bruks 1006 -hakkuria täydellisinä tehdasvalmiina autohakkuripaketteina. Kuvassa Flisap Oy:n Bruks 1006 ST varustettuna omalla moottorilla.

Haketusta suurella volyymilla R uotsalainen hakkurivalmistaja Bruks toi markkinoille alkuvuodesta 2015 mallistonsa suurimman mobiilihakkurimallin. Uusi Bruks 1006 on vakuuttanut asiakkaat suurella haketusteholla, edistyksellisillä rakenneratkaisuilla ja luotettavuudella.

- Järeä Bruks 1006 on kapasiteetiltaan markkinoiden tehokkain hakkuri risulle ja kokopuulle, joka tuottaa ensiluokkaista haketta. Hakkurin suuri syöttöaukko, järeä rumpu sekä ainutlaatuinen seula ja heitin pitävät huolen erittäin kustannustehokkaasta haketuksesta. Bruks 1006 hakkuri on saatavilla joko omalla moottorilla tai auton moottorista voiman ottavana. Molemmissa versioissa Bruks 1006 hakkurin kokonaispolttoaineenkulutus liikkuu 0,3-0,5 l/m3 ta-

solla, kertoo maahantuoja Sawcenter Oy:n myyntijohtaja Joakim Lund.

Voima auton moottorista tai erillismoottorista

Bruks 1006 PT Truck eli auton moottorista voiman ottava malli on saatavilla täysin päällirakennettuna 3-akselisen auton päälle. - Kokonaistaloudellisessa PT Truck -autohakkurissa on vain yksi moottori huollettavana, autosta saadaan tehtyä lyhyempi ja

huomattavasti kevyempi. Myös päällerakenteisiin on helppo asentaa tankkeja, työkalulaatikoita yms. kun tilaa on käytössä enemmän, sanoo Lund. Bruks 1006 ST hakkuri on varustettu omalla voimanlähteellä - moottorina 768 hevosvoimainen polttoainetaloudellinen Volvo Penta. - ST-malli voidaan rakentaa myös täysin ympäripyöriväksi ja pituussuuntaisesti liikkuva, mikä tekee hakkurin syötöstä helppoa

molemmilta puolilta autoa. Ympäripyörivyydestä huolimatta sivustasyötettävä Bruks ST -hakkuri on aina auton suuntaisessa asennossa joten se ei haittaa niin paljon muuta tien liikennettä, sanoo Lund.

Viisaita rakenneratkaisuja

Bruks 1006 -hakkuri on varustettu 1200 mm leveällä syöttöaukolla ja 1000 mm halkaisijan rummulla, minkä leveys on 1200 Rungon sisällä on irroitettava Hardox-kaarilevy mikä on helppo vaihtaa ilman rummun irroittamista.

Vastaterähylly on kiinni murtopulteilla ja siinä on saranointi sekä anturit mitkä valvovat sen asentoa ja stoppaavat syötön heti jos vahinko sattuu.

Uusi Bruks 1006 on ruotsalaisvalmistajan suurin mobiilihakkurimalli.

Hakkurin rummun halkaisija on 1000 mm, leveys 1200 mm ja painoa sillä on lähes 3000 kg.

Rummussa on neljä teräpaikkaa joihin voi asentaa joko kahteen riviin 4 puolikasta terää tai neljään paikkaan puolikkaat terät.


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hakkurin pitkä rullasyöttöpöytä tehostaa materiaalin syöttöä. Pöydän viiden rullan ylätaso on huomattavasti korkeammalla kuin pöydän välitasot, jolloin kivet, hiekka ym. seulaantuu pois.

mm ja paino lähes 3000 kiloa. - Hakkurin pitkä rullasyöttöpöytä tehostaa materiaalin syöttöä. Pöydän viiden rullan ylätaso on huomattavasti korkeammalla kuin pöydän välitasot, jolloin kivet, hiekka ym. seulaantuu pois eikä mene hakkurin sisään. Ja kun kasa on tehty niin pöydän saa käännettyä ylös ja rullia edes-takaisin pyörittämällä pöytä ja rullien taskut ym. puhdistuvat. Taskut on muotoiltu niin että ne ei eivät mene tukkoon eivätkä jäädy. Syöttöpöytä nousee kuljetusasennon lisäksi myös huoltoasentoon, jolloin päästään edestä päin rumpuun käsiksi tarkistamaan ja vaihtamaan vastaterät sekä puhdistamaan rumpu kivistä yms. toteaa Lund. Pöydältä materiaali siirtyy sisään rummulle suuren aggressiivisen yläsyöttörullan avulla, missä on isot Hardox-piikit. - Rungon sisällä on irroitettava Hardox-kaarilevy mikä on helppo vaihtaa ilman rummun irroittamista. Rummussa on neljä teräpaikkaa joihin voi asentaa joko kahteen riviin 4 puolikasta terää tai neljään paikkaan puolikkaat terät, mikä on parempi ratkaisu pyöreälle puulle. Bruksin rumpurakenteessa myös haketustaskut, teränpainimet ja teränaluslevyt ovat vaihdettavissa.Vastaterähylly saranoitu ja kiinni murtopulteilla. Jos hakkuriin ajetaan esim. rautaa niin murtopultit katkeaa ja vastaterähylly tippuu alas jolloin jää enemmän tilaa. Hyllyssä on myös anturit mitkä valvovat sen asentoa ja stoppaavat syötön heti jos vahinko sattuu, kertoo Lund. Bruks 1006 -hakkurin heitin on torvessa, siinä on vaihdettavat Hardox-levyt ja se toimii portaattomasti hydrostaattisesti; jos moottorin kierrokset tippuvat niin järjestelmä avaa virtausta pumpulta mikä ylläpitää heittimen kierrosluvun. Näin saadaan aikaan aina tasainen ja tarkka hakesuihku. - Bruksin uusi pitkä haketorvi kääntyy päästään ylös ja alas, joten sillä pystyy hakettamaan vaikka 4 metriä korkeasta hallin ovesta sisään tai tehdä siistejä kasoja terminaalissa yli 5,5 metrin heittokorkeudesta. Ja ympäripyöriväsä ST-mallissa pitkä

torvi mahdollistaa moottoritilan yli syöttämisen, sanoo Lund.

Uutuus saanut hyvän vastaanoton

Uuden Bruks 1006 -hakkurin myynti on lähtenyt hyvin matkaan. - Asiakkaat ovat hakkuriin erittäin tyytyväisiä ja vaikka kyseessä on täysin uusi malli niin perusteellisen kehitystyön ansiosta ensimmäisissäkään yksilöissä ei ole ollut juurikaan lastentauteja. Suomeen on toimitettu jo kolme Bruks 1006 ST -hakkuria; kaksi omalla moottorilla varustettua ympäripyörivää ST-mallia ja yksi Volvo FH 16 750 hv kuorma-autosta voiman ottava PT Truck -malli. Lisäksi Bruks on toimittanut 1006-mallia hyvää tahtia myös Ruotsiin ja eri puolille Eurooppaa, ilmoittaa Lund.

67

Kun kasa on tehty niin pöydän saa käännettyä ylös ja rullia edes-takaisin pyörittämällä pöytä ja rullien taskut ym. puhdistuvat. Syöttöpöytä nousee kuljetusasennon lisäksi myös huoltoasentoon (kuva oikealla), jolloin päästään edestä päin rumpuun käsiksi.

osoittanut suuren haketustehonsa suomalaisten vaativien asiakkaiden käytössä. - Kaikki hakkurit syö pyöreää puuta mutta risun haketuksessa Bruks on perinteisesti ollut omaa luokkaansa. Uusi Bruks 1006 tekee terminaalissa hyvällä pyöreällä puulla jatkuvassa työssä tuntituotoksia mitkä alkavat kolmosella. Ja metsässä risukasoillakin haketta syntyy suurella volyymilla. Olin esimerkiksi katsomassa kun asiakas haketti normaali työtahtia 11 noin 40 kuution lavaa tahtiin 11 minuuttia per lava plus siirrot ym. Uudella Bruks 1006 -hakkurilla risua tehtäessä haaste on saada syöttö toimimaan tarpeeksi tehokkaasti, mihin vaikuttaa nosturin käyttönopeus, materiaalin laatu sekä kasojen sijoittelu, toteaa Lund.

Ja haketta syntyy...

Bruksin uusi pitkä haketorvi kääntyy päästään ylös ja alas, mikä mahdollistaa tehokkaamman hakettamisen ahtaissa paikoissa ja korkeita kasoja tehdessä - alakuvassa torvi kuljetusasennossa.

Järeä Bruks 1006 -hakkuri on

Haretek Oy:n Bruks 1006 PT Truck ottaa voiman Volvo FH 16 kuorma-auton 750 hv moottorista. Laatuhaketta syntyy suurella kapasiteetilla.

Oy Sawcenter Ab etsii tiimiinsä jälkimarkkinointihenkilöä - jos kiinnostuit ota yhteyttä! Työtehtävät mm. - Hakkureiden/murskien/kiinteiden sahalinjalaitteiden ensiapuhuoltoa sekä teknistä tukea yhdessä tehtaiden huoltohenkilöiden kanssa. - CNC yleishiomakoneiden/muiden hiomakoneiden teknistä tukea/mahdollisesti myös huoltoa - Huollon/jälkimarkkinoinnin kehitystä - Varaosien myyntiä - Varaosavaraston ylläpitoa

Osaamisalueet: - Sähkö- ja hydrauliikka osaaminen, sekä teoria että käytäntö. Sekä vahva että heikkovirta - Can-väylä osaamista/kokemusta - Olet tehnyt sähkö-/hydrauliikka-asennuksia myös käytännössä etkä pelkää käsien likaantumista Kielitaito: Suomi + vähintään sujuva Englanti, Ruotsi katsotaan eduksi Tulet toimeen ihmisten kanssa - olet ulospäin suuntautunut ja tiimipeluri! Lisätietoja antaa Joakim Lund 050-563 8902 tai Harri Aaltonen 0400-305 738


METSÄALAN AMMATTILEHTI

68

RISUPAKETTI

Biberfest keräsi lähes 1200 hakkurialan ammattilaista ympäri Eurooppaa juhlimaan Eschlböckin tehtaalle syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna.

Biberfest keräsi Itävaltaan hakkurialan ammattilaiset ympäri Eurooppaa

I

tävaltalainen hakkurivalmistaja Eschlböck järjesti syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna jo perinteeksi muodostuneen Biberfest -tapahtuman tehtaallaan Prambachkirchenissä.

Juhlissa oli lähes 1200 kutsuvierasta pääosin Itävallasta ja Saksasta sekä eri puolilta Eurooppaa. Salo-Machineryn matkassa paikalle saapui asiakkaita myös Suomesta ja Baltiasta sekä Englannistakin. Tapahtumassa juhlistettiin jälleen Eschlböckin tehtaalla tehtyä laajennusta, mikä kertoo metsäenergia-alan hyvästä vedosta etenkin Keski-Euroopassa. Jo 61 vuotta toiminut Eschlböck valmistaa hakkureita ennätystahtia ja tuotantoon panostaminen mahdollistaa kasvavaan kysyntään vastaamisen. Tärkeä osa tapahtumaa oli uusimpien Eschlböck Biber -hakkurimallien esittely työnäytöksissä.

Perheyhtiö Eschlböckin omistajat Rudolf (oik.) ja Maria Eschlböck sekä tekninen johtaja Markus Altenstrasse kertoivat hakkureiden hyvästä menestyksestä ympäri Eurooppaa.

Suuritehoinen ja erittäin maastokykyinen Biber Power Truck TUROX on tehty Mercedes-Benz Arocsin päälle - kuvan kone lähti asiakkaalle juhlan jälkeen.

Eschlböckin tehdas sijaitsee Itävallassa Prambachkirchenissä, missä on tehty viime vuosina tasaiseen tahtiin laajennuksia.

Uudet Volvo FH16 750 kuorma-auton alustat jonottivat pääsyä tuotantoon mistä niistä syntyy Biber Power Truck VICAN autohakkureita.

Yksi Biberfestin kohokohdista oli Eschlböck Biber -hakkureiden työnäytös, missä pääsi näkemään eri hakkurimallien ominaisuudet tositoimissa.


RISUPAKETTI

69

Useita uusia autohakkureita luovutettiin asiakkaille juhlissa useita kappaleita; kuvassa nosturiohjaamolla varustettu Biber RBZ 84 autohakkuri mikä meni Salo-Machineryn asiakkaalle Liettuaan.

PRO

Vieraat pääsivät myös tutustumaan Eschlböckin tehtaan tehokkaaseen tuotantoon missä otettiin käyttöön jälleen uusi laajennus.

MAGA ZINE.se sidor!

156

SKOG

2017

TRANSPORT

BIOENERGI

Transporterna blir tyngre

Skogen – en oändlig energikälla

Skandinaviska

CTL-maskiner gör världssuccé

Läs de senaste nyheterna från skogsvärlden: www.promagazine.se

Kirkkoherra siunasi uuden laajennuksen paikallisten perinteiden mukaan.

Ruotsinkielinen metsäalan ammattilehti

by ammattilehti.fi

Juhlissa tarjoiltiin grillikanaa ja laadukkaita makkaroita, oluen ja viinin kera. Kanoja grillimeisteri kertoi grillanneensa lähes 2000 kappaletta.

METSÄALAN AMMATTILEHTI

ProMagazine.se on ilmestynyt!

Ensimmäinen, 156 sivuinen ProMagazine.se oli ensijakelussa Elmia Wood 2017 -tapahtumassa Jönköpingissä kesäkuun alussa. Ja jatkoa on luvassa.

loituksetta e v i t h le i ll Tilaa ma zine.se a g a m o r .p a www osoitteest


METSÄALAN AMMATTILEHTI

70

Bioenergiapäivä

S

uomi juhlii 1.9. bioenergiapäivää. Syyskuun ensimmäisestä päivästä vuoden loppuun Suomi pärjäisi laskennallisesti pelkällä bioenergialla. Eurostatin ja eurooppalaisen bioenergiajärjestö AEBIOMin mukaan bioenergian osuus Suomen kokonais loppukulutuksesta on 33 %. - bioenergia on suurin kaikista energianlähteistä.

Bioenergia on Euroopan johtava uusiutuvan energian muoto. Eurostatin ja AEBIOM:n (European Biomassa Association) mukaan bioenergia tulee kattamaan 11 % unionin energian kokonaiskulutuksesta tänä vuonna. Muut uusiutuvat energiat, kuten vesivoima, tuulivoima, aurinkoenergia ja maalämpö kattavat 7 %. Silti ei-uusiutuvat polttoaineet muodostavat 82 % EU:n energiankulutuksesta. Marraskuun 21. päivästä lähtien unionin energiatarve olisi mahdollista kattaa täysinbioenergialla. Tästä syystä AEBIOM juhlistaa Euroopan Bioenergiapäivää 21.11. Suomessa tämä päivä on jo 1.9. Ruotsi juhli bioenergiapäiväänsä 21.8. ja 26 EU-maata juhlii bioenergiapäivää myöhemmin tänä vuonna. Syyskuun alusta Suomi kattaa laskennallisesti loppuvuoden

energiatarpeen pelkästään bioenergialla. Suomessa bioenergian osuus energian loppukulutuksesta onkin Euroopan toiseksi suurin 33 %:lla. Kokonaisuudessaan uusiutuvan energian osuus oli 39 % v. 2016 verrattuna Euroopan unionin keskiarvoon 18 %. - Vaikka bioenergia on johtava uusiutuvan energian muoto EU :ssa ja Suomessa, sen rooli usein unohtuu julkisessa keskustelussa. Tästä syystä osallistumme kampanjaan, jonka tavoitteena on tarjota selkeämpi käsitys siitä, mikä bioenergian kehityksen tilanne on EU:n ja sen jäsenvaltioiden tasolla, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka. Bioenergiaa hyödynnetään monella alalla Suomessa, kuten sähköntuotannossa, lämmityksessä sekä liikenteessä. Potentiaali erityisesti lämmityksessä ja liikenteessä on merkittävä. Biopolttoaineiden tuottamisessa Suomi on kansainvälinen edelläkävijä. Vuonna 2015 biopolttoaineiden osuus liikenteessä oli 13,5 % ja hallituksen tavoitteena on nostaa osuus 30 %:iin vuoteen 2030 mennessä.Vaikka bioenergiaa käytetään Suomessa moniin tarkoituksiin, kestävän metsänhoidon ansiosta puuston määrä on melkein kaksinkertaistunut 1920-luvulta.

RISUPAKETTI

Ilmastosuunnitelman seuraava askel on avata EU-keskustelua lämmityksen siirrosta päästökauppaan

E

nergiateollisuus (ET) tukee ministeri Tiilikaisen tavoitetta laatia Suomelle suunnitelma hiilineutraaliudesta vuonna 2045. Kovimmat linjaukset tullaan tekemään päästökaupan ulkopuolisella sektorilla erityisesti liikenteessä ja kiinteistökohtaisessa lämmityksessä.

Koska samat ongelmat jaetaan yleisesti EU:ssa, Suomen tulisi tavoitella merkittävämpää roolia lämmityssektorin ratkaisijana. - Suomella on kaikki mahdollisuudet saattaa päästöt ja nielut tasapainoon jo ennen vuosisadan puoliväliä. Ratkaisujamme tulisikin rohkeasti tarjota muulle Euroopalle, ja lämmityksen siirtäminen päästökauppaan olisi yksi isoimmista aloitteista. Tämä edellyttäisi pohjoismaisen yhteistyön lisäämistä, toteaa ET:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä. Kansallinen ilmastosuunnitelma tunnistaa hyvin öljyn käyttöön liittyvät ongelmakohdat. Merkittävä osa päästöjen vähentämisestä tapahtuu irtautumalla fossiilisesta öljystä. Lähes 80 % ilmastosuunnitelman lisätoimista tulee suunnata liikenteen ja rakennusten erillislämmityksen

päästöjen vähentämiseen. Suunnitelmassa on huomioitu hyvin sähköisen liikenteen potentiaali. Liikenteen sähköistämisen alkusysäyksen varmistamiseksi on tärkeää, että konkreettiset ohjaustoimenpiteet otetaan käyttöön välittömästi. Toimenpiteisiin tulee varautua vuoden 2018 budjetissa. Lämmityssektoriin liittyy riski, joka päättäjien tulisi huomata. Ilmasto- ja energiapolitiikan tehokkuuden kannalta kilpailevaa sähkön- ja lämmöntuotantoa tulisi ohjata samoin markkinalähtöisin perustein. Päästökaupasta erillisenä lämmityssektori uhkaa ajautua yhä syvemmälle poliittiseen mikrojohtamisen syövereihin. Arviolta 75 % EU:n lämmityksen päästöjen vähentämisestä edellyttää kansallisia päätöksiä. Kiinteistökohtainen lämmitys on EU:n toiseksi suurin päästölähde (24 %) liikenteen (34 %) jälkeen. - Lämmityssektorin siirto EU:n päästökauppaan olisi iso askel, josta hyötyisi niin Eurooppa kuin Suomi. Päästökauppa päästövähennystavoitteineen pakottaisi energiayhtiöt etsimään kustannustehokkaita vähennystoimia. Tällä hetkellä eurooppalaiset rakennukset läm-

piävät talokohtaisilla järjestelmillä, joiden polttoaineena on 75 -prosenttisesti fossiiliset. Myös suomalaisen kaukolämpöosaamisen vienti hyötyisi lämmityksen kytkemisestä päästökauppaan, Leskelä sanoo. Valtioneuvoston käsittelemä keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma (KAISU) tarkastelee taakanjakosektorin ilmastopäästöjä. Suunnitelmaan liittyvällä kansallisella energiapolitiikalla vaikutetaan muun muassa liikenteen, erillislämmityksen, maatalouden ja pienteollisuuden päästökehitykseen. Sähköntuotannon ja raskaan teollisuuden päästöt sisältyvät EU:n päästökauppaan ja vähenevät asetetun suunnitelman mukaisesti.

Lue uudet metsäalan uutiset joka päivä ammattilehti.fi

Huippulaatua edullisesti. Huippulaatua edullisesti. Huippulaatua edul Huippulaatua edullisesti.

Saksalaiset Humbaur-täysperävaunut. Saksalaiset Humbaur-täysperävaunut. Saksalaiset Humbaur-täys Saksalaiset Humbaur-täysperävaunut.

Humbaur HTD HTD 12m 12m pitkä, pitkä,HTD hp. 51.000€ 51.000€ UUSI Humbaur HTD 9,8m pitkä, hp. 44.000€ UUSI Humbaur hp. UUSI Humbaur HTD 9,8m pitkä, hp. 44.000€ UUSI 12m pitkä, hp. 51.000€ UUSI Humbaur HTD 9,8m pitkä,UUSI hp.UUSI 44.000€Humba UUS Humbaur HTD 12mpitkä, pitkä, hp. 51.000€ Humbaur HTD Humbaur 12m pitkä, hp. 51.000€ UUSI Humbaur HTD 9,8m hp. 44.000€ QR-koodi QR-koodi QR-koodi

Humbaur HTD 12m pitkä, hp. 51.000€

0500-684 463/Alpo 0500-684 463/Alpo 463/Alpo 0500-684 463/Alpo 0500-684 0500-684 462/Harri hinnat UUSI hinnat Humbaur HTD 9,8m pitkä, hp. 44.000€ UUSI 0500-684 462/Harri 0500-684 462/Harri hinnat hinnat 0500-684 462/Harri + alv 0500-684 464/Aimo + alv + alv 0500-684 464/Aimo 0500-684 464/Aimo + alv 0500-684 464/Aimo

hinnat + alv

+ alv

0500-684 464/Aimo

QR-koodi

0500-684 463/Alpo KATSO www.ojalamachine.com www.ojalamachine.com KATSO KATSO www.ojalamachine.com KATSO www.ojalamac 0500-684 462/Harri hinnat KATSO www.ojalamachine.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

t myös Meiltä ny etsäkoneet! -m Novotny


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Yksityistielaki uudistetaan vastaamaan nykypäivän tarpeita

V

uodelta 1963 peräisin oleva yksityistielaki uudistetaan vastaamaan nykypäivän tarpeita. Uudistuksen tavoitteena on luoda edellytykset yksityistieverkon kehittämiselle ja ylläpidolle. Suurin osa Suomen teistä on yksityisteitä.

Lakiesityksen keskeiset uudistukset koskevat tieosakkaiden päätösvallan lisäämistä, kuntien tielautakuntien tehtävien siirtoa muille toimijoille sekä yksityisteiden valtionavustusten kriteereitä ja jakotapaa. Lisäksi lakiuudistuksella selkiytetään eri osapuolten vastuita yksityisteiden rakentamisen, ylläpidon ja liikku-

misen suhteen ja tehdään mahdolliseksi kuntien, maakuntien tai valtion tuleminen tieosakkaaksi. - Yksityistielaki saa kaivatun päivityksen. Uudistuksella tuetaan uuden elinkeinotoiminnan syntymistä ja turvataan elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuus. Samalla uudistus parantaa yksityisteiden varrella asuvien liikkumisen edellytyksiä, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner. Hallitus antoi esityksen eduskunnalle yksityistielaista 19. lokakuuta. Esityksellä toteutetaan hallituksen norminpurun kärkihanketta ja vähennetään kuntien tehtäviä. Lain esitetään tulevan voimaan 1.1.2020.

Ajokorttiuudistus etenee

H

allitus on antanut eduskunnalle esityksen ajokorttilain muuttamisesta. Esityksen tarkoituksena on selkeyttää ja keventää ajokorttikoulutuksen sääntelyä sekä edistää uusien vaihtoehtoisten opetus- ja oppimismenetelmien käyttöä.

Esitetyt muutokset koskevat muita kuin kuorma- ja linja-autokortteja. - Muutoksilla otetaan nykyistä paremmin huomioon oppilas: mitä hän osaa, mikä koulutusvaihtoehto sopii hänelle ja kuinka paljon opetusta hän tarvitsee.

Ajokorttikoulutuksen hankkimiseen tulee enemmän vaihtoehtoja, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner toteaa. Uudistuksessa kiinnitetään erityistä huomiota liikenteen turvallisuuteen. - Liikenneturvallisuuden ylläpitämiseksi sekä teoria- että ajokokeiden vaativuutta lisätään, ja henkilöautokorttien suorittajille esitetään pakolliseksi kahdeksan tunnin mittaista riskientunnistamiskoulutusta, Berner sanoo.

Lue uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi

KULJETUS 73

Homma hallussa. Tässä on maailman kätevin työväline, se ...tekee tuntikirjanpidon ...kirjaa laskutettavat asiat ...laskee ylityöt ja päivärahat ...raportoi työtehon ...kertoo seuraavan työn ...näyttää työkaverien sijainnit

Paikannus

...tallentaa reitit ...laskee käyttöasteen

Työajanseuranta ...lämmittää auton valmiiksi ...muistuttaa huollot ...kirjaa tankkaukset ...ja paljon muuta. Lisätietoja puh. 045 131 8462

www.kiho.fi


74 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

SKAL Kuljetusbarometri 3/2017:

Parhaat kuljetusalan suhdannenäkymät 7 vuoteen

Kuljetusalalla pyörät pyörivät tällä hetkellä vauhdilla. Kaikista SKAL Kuljetusbarometriin 3/2017 vastanneista yrityksistä myynnin kasvusta raportoi 39 prosenttia (3/2016: 35 %). Loppuvuodelta 30 prosenttia vastanneista odottaa liikevaihdon kasvua.

K

uljetusyritysten odotukset kuljetusmäärien ja liikevaih- don kehitykseltä ovat korkeimmalla tasolla sitten vuoden 2011, mutta kannattavuus laahaa edelleen, kertoo SKAL Kuljetusbarometri. Kuljetusyritysten kansainvälistymisen aste osoittautui matalaksi kaikilla mittareilla. Esimerkiksi kabotaasiliikennettä ulkomaille vähintään kerran kuussa harjoittaa noin 2 prosenttia lähes 600 vastanneesta yrittäjästä. Kuljetusyrittäjät ennustivat niin kuljetusmäärien kuin liikevaihdonkin kehityksen oikein toukokuun 2017 Kuljetusbarometrissa. Myönteiset odotukset toteutuivat vahvana kysyntänä kesäkaudella. Tullin mukaan Suomen viennin arvo kasvoi heinäkuussa 20 prosenttia ja tuonti 17 prosenttia edellisvuodesta. Tämä heijastui satamiin, ja 40 % ulkomaan liikennettä harjoittavista kuljetusyrityksistä lisäsi kuljetusmääriään kesällä (vrt. 3/2016: 21 %). Kaikista vastanneista 28 prosenttia nosti kuljetusmääriään (3/2016:26 %).

Ulkomaan-, sopimus- ja säiliöliikennettä harjoittavista yrityksistä puolet (51 %) oli kasvattanut liikevaihtoaan kesän aikana (vrt. 3/2016: 26 %). Alueellisesti liikevaihtoaan kasvattaneita oli eniten pääkaupunkiseudulla ja Keski-Suomessa. Kuljetuslajeittain tarkasteltuna vain puutavarakuljetuksissa liikevaihto laski useammalla kuin nousi, mikä selittyy tavanomaisella kausivaihtelulla. Suotuisin kehitys oli kappaletavarakuljetuksissa, joihin sisältyvät esimerkiksi isojen infrahankkeiden vaatimat rakennustarvikekuljetukset. Kaikista vastanneista yrityksistä myynnin kasvusta raportoi 39 prosenttia (3/2016: 35 %). Loppuvuodelta 30 prosenttia vastanneista odottaa liikevaihdon kasvua. Kysynnästä huolimatta kannattavuuskehitys oli vaatimatonta. Runsas viidennes (22 %) onnistui parantamaan kannattavuuttaan kesällä, kun joka neljännen (25 %) kannattavuus laski. Tilanne kertoo kuljetusalan kovasta kilpailutilanteesta ja kapeista marginaaleista. Kuljetuskapasiteettia on tarjolla runsaasti monilla suoritealoilla,

jolloin hinnoista neuvottelu on haastavaa. Myös investointihalukkuus uuteen kuljetuskalustoon on varovaista. Vain noin joka kuudes oli hankkinut (14 %) tai aikeissa hankkia (13 %) uutta kuljetuskalustoa. Kuljetustalouden pitkän aikavälin tarkastelussa ollaan vahvalla nousukäyrällä. Tie- ja infrarakentamista kannattaa jatkaa, sillä se palvelee kotimaan elinkeinoelämää ja vientiä sekä parantaa työllisyyttä.

Miksi kuljetusala ei kansainvälisty?

Pk-yritysbarometri 11.9.2017 osoitti, että 22 prosentilla pk-yrityksistä on kansainvälistä liiketoimintaa ja kansainvälistyminen on yrityksille kasvukeino. SKAL Kuljetusbarometrin perusteella tämä ei päde kuljetusyrityksiin, jotka myyvät ennen kaikkea palvelua eivätkä hyödykkeitä. Kyselyyn vastanneista 582 yrityksestä 13 prosenttia harjoittaa kansainvälistä liikennettä jollain tasolla ja 4 prosenttia harjoittaa sitä merkittävässä määrin (> 40 % liiketoiminnasta). SKAL:n toimitusjohtaja Iiro

Lehtonen näkee kansainvälisen liikenteen harjoittamisen esteenä ennen kaikkea kustannustason: - Ulkomainen työvoima on yksinkertaisesti halvempaa. Suomalaisella kustannustasolla ei pärjää Keski-Euroopassa. Kabotaasi on nimitys tavaraliikenteelle, jota harjoitetaan toisesta EU- tai ETA-valtiosta tulevalla kuorma-autolla kansainvälisen kuorman purun jälkeen. EU salli kolme tällaista maan sisäistä kuljetusta viikon sisällä. Kuljetusbarometrin perusteella suomalaisyrityksistä 2 prosenttia harjoittaa kabotaasia Suomen ulkopuolella vähintään kerran kuukaudessa. Tyypillisesti kyseessä on Suomesta toiseen Pohjoismaahan suuntautuva kuljetus, jonka päätyttyä tehdään siirtokuljetus kohdemaassa ennen maasta poistumista. Myös tytäryritysten perustaminen ulkomaille on varovaista. Noin prosentti vastanneista on perustanut kuljetusyrityksen ulkomaille ja alle prosentti harkitsee yrityksen perustamista.

Tilastoviranomaisen tiedot eivät täsmää

Lehtonen hämmästelee Euros-

tatin tilastoja, joiden mukaan Suomi ei olisi erityisen houkutteleva kohdemaa kabotaasiliikenteelle. EU:n tilastoviranomaisen mukaan Suomessa harjoitettu kabotaasiliikenne olisi vain runsaat 0,2 % maanteiden tavaraliikenteen kuljetussuoritteesta. Suomen sisäinen vuotuinen kabotaasiliikenne, 65 miljoonaa tonnikilometriä vuodessa (2016), perustuu muiden valtioiden ilmoitukseen kabotaasiliikenteestä kohdemaassa. Koko Suomen maantieliikenne käsittää lähes 25 miljardia tonnikilometriä. SKAL:n kesäkuussa 2017 teettämä valtakunnallinen liikennelaskenta osoittaa, että ulkomaisten kuorma-autojen määrä Suomen tieverkolla on yli 9 prosenttia. - Laskentamme kattoi keskeiset liikennepaikat 24 tunnin aikana. Tulos antaa erilaisia viitteitä kuin Eurostat. Tiemaksujärjestelmä eli vinjetti helpottaisi Suomeen tulevan liikenteen määrän selvittämistä. Tämän hetkinen tarkka tieto puuttuu, Lehtonen toteaa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 75

RASKAAN KALUSTON VARAOSIEN VANKKAA PERHEOSAAMISTA JO VUODESTA 1977 Laajan, huolella valitun kansainvälisen toimittajaverkostomme kautta pystymme tarjoamaan kaikki yleisimmät raskaan kaluston varaosat, merkistä ja mallista riippumatta. Osa tuotteistamme kehitetään, testataan ja valmistetaan Suomessa! Lähes 20 000 varastotuotetta Helsingissä takaa nopeat toimitukset koko Suomeen. Uusittu verkkokauppamme palvelee 24/7! Maahantuomme mm. seuraavia tuotemerkkejä:

www.onninauto.fi OnninAuto_Kivirock_A5.indd 1

28.2.2017 12.32

Niemi-Korpi avasi myyntipisteen Vantaalle Kehä III varrelle

U

usien ja käytettyjen kuorma-autojen sekä muun kuljetuskalus- ton ja varusteiden myyjä Niemi-Korpi Oy on avannut uuden toimipisteen Vantaalle. Pirkkalassa päätoimipaikkaa pitävällä Niemi-Korvella on toimipisteet lisäksi Turussa, Kokkolassa, Oulussa, Jyväskylässä ja nyt myös Vantaalla. Niemi-Korpi myy myös uudet Iveco -kuorma- ja pakettiautot.

Vantaan myyntipiste löytyy Kehä III:n varrelta osoitteesta Virkatie 5. Suurelle piha-alueelle kerätään laajasti hyviä vaihtoautoja varusteltuna eri ajotehtäviin - kannattaa poiketa katsomassa. Asiakkaita paikanpäällä palvelee kuorma-autokaupan ja kuljetusalan kokenut osaaja Hannu Timonen, jonka tavoittaa numerosta 0400 178 272 ja sähköpostilla hannu@niemikorpioy.com

Niemi-Korpi Oy tarjoaa Vantaan toimipaikassaan laajan valikoiman kuljetuskalustoa heti ajoon; asiakkaita palvelee Hannu Timonen.

TULOKSENTEON TYÖKALUJA

T HIGH

T

K

Palveluverkosto 28 toimipisteessä kautta maan. Olemme myös Facebookissa! renault-trucks.fi

C

D

Instagram: renaulttruckssuomi

D

Master


METSÄALAN AMMATTILEHTI

HAE LEIJONASI MEILTÄ. MAN CENTER Automyynti 010 533 3900 Kartanonherrantie 5, Espoo mancenter.fi

Rauno Järvenpää Etelä-Suomi

Janne Laaksonen Etelä- ja Itä-Suomi

p. 0500 736 689

p. 050 365 8948

Mikko Leskinen Etelä-Suomi ja vaihtoautot p. 050 593 3848

Marko Laine Etelä-Suomi p. 050 338 2506

Kimmo Tolonen Pohjois-Suomi, PohjoisPohjanmaa, Kainuu, Ylä-Savo p. 050 363 1403


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 77

Uusi erikoiskuljetusmääräys tuo helpotuksia arkeen ja yhtenäistää eurooppalaisia käytäntöjä

E

rikoiskuljetuksia koskeva lainsäädäntö uudistuu. Jatkos- sa suuri osa erikoiskuljetuksista hoituu ilman erikoiskuljetuslupaa, muutoksia tulee niin ikään erikoiskuljetusmerkintöihin. Myös henkilö- ja pakettiautolla tehtäviin erikoiskuljetuksiin tulee muutoksia ja esim. veneiden kuljetus helpottuu. Traktoria voi myös käyttää jatkossa laajemmin erikoiskuljetuksissa.

Trafin uusi määräys erikoiskuljetuksista kattaa koko erikoiskuljetusten toimialan ajoneuvojen hyväksymisestä luvan myöntämisen ehtoihin, liikenteenohjaukseen ja itse kuljetukseen. - Kysymyksessä on erikoiskuljetussääntelyn kokonaisuudistus. Nykyiset säädökset perustuvat 1990-luvun päätöksiin, joihin on tehty vain välttämättömiä muutoksia viime vuosien aikana. Nyt erikoiskuljetuksia koskevat asiat on koottu määräykseen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ja samalla virtaviivaistamme monia käytänteitä, kertoo erikoiskuljetusten parissa vuosikymmeniä toiminut Trafin eri-

tyisasiantuntija Seppo Terävä. Uudessa määräyksessä yksinkertaistetaan erikoiskuljetusten merkintöjä. - Otamme käyttöön EU:ssa yleisesti käytössä olevat merkinnät, mikä helpottaa rajojen yli liikkuvia erikoiskuljetuksia EU:n alueella, kertoo Terävä.

Poikkeuslupien ja erikoiskuljetuslupien tarve vähenee

Jatkossa suurimmalle osalle erikoiskuljetuksista ei enää tarvitse hakea poikkeuslupaa. Myöskään moottorityökoneiden hyväksymiseen ei enää uuden määräyksen aikana tarvita lupaa. - Erikoiskuljetuslupa tulee hakea vain niille erikoiskuljetuksille, joiden mitat ylittävät määräyksessä määritellyt vapaat mittarajat tai yleisesti sallitut massat eli vain suurimmille ja raskaimmille ajoneuvoille vaaditaan lupia jatkossa, selventää Terävä.

Veneiden kuljetus helpottuu - myös traktoria saa käyttää jatkossa erikoiskuljetuksiin

Henkilö- ja pakettiautolla voi

Jatkossa suurimmalle osalle erikoiskuljetuksista ei enää tarvitse hakea poikkeuslupaa. Erikoiskuljetuslupa tulee hakea vain niille erikoiskuljetuksille, joiden mitat ylittävät määräyksessä määritellyt vapaat mittarajat tai yleisesti sallitut massat eli vain suurimmille ja raskaimmille ajoneuvoille vaaditaan lupia jatkossa.

jatkossa kuljettaa 3,5 metrin levyisiä kuljetuksia, mikä helpottaa mm. veneiden kuljettamista. Edellytyksenä on, että kuljetuksessa käytetään vähintään 2,5 metriä leveää perävaunua. - Muista myös merkitä kuljetus määräysten mukaisesti ja huomioi perävaunun liike, ettet

osu muihin tiellä liikkuviin, muistuttaa Terävä. Jatkossa venettä voi myös kuljettaa kuorma-autolla, jos autossa on veneen nostoon ja tukemiseen tarvittava nosturi ja laitteet. Venekuljetus voi myös ylittää kuorma-autolle yleisesti sallitun pituuden.

Pitää tiellä.

Bridgestone Partner ‑palveluverkosto on kuljetusyrityksille tarjottavan Total Tyre Care ‑palvelun kulmakivi. Yhdistämällä kapasiteettinsa ja osaamisensa Bridgestone ja ammattitaitoiset Bridgestone Partner ‑jälleenmyyjät pystyvät tarjoamaan tarvittavat tuotteet ja palvelut kuljetusyritysten käyttökustannusten alentamiseksi.

Traktoria saa käyttää jatkossa erikoiskuljetusten vetämiseen, mikä helpottaa esim. parakkien, kioskien tai pienten rakennusten kuten rantasaunojen siirtoja. Traktorikuljetusten enimmäisleveys on 4 metriä ja se tulee merkitä määräysten mukaisesti.


78 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

WoodForce järjestelmä yllätti positiivisesti metsänhoitotöissä

Keväällä yrittäjät suhtautuivat varovaisen pelokkaasti uuteen tietojärjestelmään, mutta positiivisena yllätyksenä kaikki onkin toiminut hyvin, Metsähallituksen kehittämisasiantuntija Pekka A. Häkkinen toteaa tyytyväisenä.

Toiminnanohjausjärjestelmä WoodForce on Metsähallitus Metsätalous Oy:n, MetsäGroupin ja StoraEnson korjuu- ja metsäpalveluyrittäjien suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä. Metsähallituksessa metsänhoidon ja tienrakennuksen tietojärjestelmäkokonaisuutta kutsutaan nimellä Ohjas. - Yrittäjät saavat työlohkot

sähköisenä. He voivat järjestellä lohkot koneiden ja työntekijöiden kalentereihin sekä lähettää edelleen puhelimella tai tabletilla toimivaan WoodForce -sovellukseen, Pekka A. Häkkinen kertoo. Tehdyistä töistä tulee tieto heti työn valmistuttua. Kun esimies on hyväksynyt työt tehdyksi palvelukuvauksen mukaisina, lähtee maksu yrittäjän tilille. Aiemmin metsänhoitoa on ohjattu useilla välineillä, mikä on aiheuttanut haasteita tiedonkulkuun. Metsänhoidon työt ojitusta ja lannoitusta lukuun ottamatta on ohjattu Ohjaksen avulla. Myös metsänhoitoesimiehet ovat olleet tyytyväisiä uuteen Ohjakseen. - Ohjauksen käyttöönotto on

helpottanut töiden hallintaa merkittävästi. Enää ei tarvita excel -taulukoita, koska määräseuranta löytyy Ohjaksesta. Yrittäjät ovat olleet pääsäntöisesti Wood Forceen tyytyväisiä, työkohdepapereiden pyörittely on jäänyt pois ja laskutus toimii jouhevasti. Entiseen ei ole kaipuuta, metsänhoitoesimies Riikka Herukka-Seilonen vakuuttaa. - Ohjelma on toiminut erinomaisen hyvin. Metsänhoitoesimiehet ovat voineet keskittyä lähinnä uudesta toimintatavasta opastamiseen, toteaa myös kehittämisasiantuntija Hanna Karppinen. Metsähallituksella on lähes 140 metsänhoidon yritystä, joiden kanssa on 300 sopimusta.

Koko liikennejärjestelmä mukaan liikennepalvelulakiin

Lue kuljetusalan uudet uutiset

ammattilehti.fi

L

iikennepalvelulaki kokoaa yhteen liikennemarkkinoiden lainsäädännön ja luo edellytykset liikenteen digitalisaatiolle ja uusille liiketoimintamalleille. Ensimmäisessä vaiheessa lakiin koottiin tieliikennettä kos-

kevat säädökset. Toisessa vaiheessa mukaan liitetään lento-, meri- ja raideliikenteen markkinoita ja kuljetushenkilöstön pätevyyksiä koskevat säädökset. Liikennepalvelulain keskeisenä tarkoituksena on edistää liikenteen palvelujen digitalisointia ja tiedon tehokkaampaa hyödyntämistä. Tiedon avaamis-

ta jatketaan liikennepalvelulain toisessa vaiheessa. Myös liikenteen rekisterisääntelyä uudistetaan. Koko uudistuksen lähtökohtana on ollut tarjota liikenteen käyttäjille hyviä ja joustavia palveluja ja valinnanvapautta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ammattina Sankari jatkuu uusilla jaksoilla. Viides tuotantokausi alkaa lauantaina 4.11. klo 18.30 TV Kutosella.


80 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kesälahden Konesavotta Oy on päivittänyt metsäkoneiden kuljetusautonsa uuteen tyylikkään harmaaseen Iveco Trakker 10x4:een F-Koneen ritilävarustelulla.

Tehokkaat siirtokuljetukset tärkeä osa metsäkoneurakointia

M

etsäkoneet ovat entistä tehokkaampia ja samalla myös niiden koko on kasvanut, mikä asettaa uudet vaati-

mukset koneiden kuljetuksiin. Kesälahden Konesavotta Oy tehosti siirtokuljetuksiaan investoimalla uuteen 5-akseliseen Iveco

Trakker 10x4 -ritiläautoon.

Kesälahden Konesavotta Oy on Reijo Päivisen työtoverinsa Erkki Puronahon kanssa vuon-

na 1986 perustama metsäkoneurakointiyritys. - Sitä ennen ajoin metsäkoneita 14 vuoden ajan E ja P Pennaselle ja ensimmäisen oman

koneen, Valmet 886 varustettuna Marttiinin prosessorilla, hankin heiltä. Vuonna 2003 ostimme samalla ansaitulle eläkkeelle siirtyneiden Pennasten liiketoiminnan, jolloin toimenkuvaamme tuli puun kaadon lisäksi lähikuljetukset ajokoneilla. Vuonna 2016 yritys siirtyi kokonaan vastuulleni Erkki Puronahon eläköityessä. Tänä päivänä kalustoomme kuuluu kolme Ponssen harvesteria (Scorpion, Fox ja Beaver) ja kolme Ponssen kuormatraktoria (Elk ja 2xWisent) joista kaupat on tehty hyvässä hengessä Risto Suorsan kanssa. Ensimmäinen Ponsse, keltavihreä HS15, meille tuli vuonna 1987 Erkki Karppisen myymänä ja siitä lähtien olemme urakoineet vieremäläisillä koneilla, kertoilee Päivinen.

Sukupolvenvaihdos takaa savotan jatkumisen

Reijo (vas.) ja poikansa Jukka Päivinen ovat kokeneita metsäkonealan ammattilaisia. Vuonna 1986 perustetussa Kesälahden Konesavotta Oy:ssä on parhaillaan meneillään sukupolvenvaihdos mikä saadaan valmiiksi ensi vuoden aikana.

Päivisen yritys työllistää tänä päivänä kahdeksan vakituista kuljettajaa ja lisäksi kausityöntekijöitä. - Poikani Jukka on ollut ajamassa koneita jo nuoresta lähtien ja meillä onkin parhaillaan meneillään sukupolvenvaihdos,


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 81

Jukka Päivinen sai leimikon valmiiksi Ponsse Fox -harvesterilla jonka jälkeen edessä oli siirto seuraavaan kohteeseen.

- Iveco Trakker 10x4 etenee luotettavasti haastavassakin maastossa ja myös maantiellä ajo-ominaisuudet ovat hyvät, kehuu Reijo Päivinen.

mikä saadaan valmiiksi ensi vuoden aikana. On hienoa että vuosikymmenten savotta jatkuu tulevaisuudessakin, sanoo Päivinen. Puuta urakoidaan UPM:n Keski-Karjalalle pääasiassa Kiteen ja Tohmajärven alueella. - Olemme olleet yritystoiminnan alusta saakka UPM:n kanssa yhteistyössä. Nykyinen alueurakointisopimus on Rajaforest Oy:llä, missä olemme osakkaana kolmasosalla. Muut osakkaat ovat Veljekset Mustonen Oy jolla on myös kuusi metsäkonettaja sekä kaukokuljetuksista vastaava Hirvonen & Kojo Oy. Lisäksi Rajaforestilla on lämpölaitosliiketoimintaa Tohmajärvellä ja Kesälahdella, Päivinen kertoo.

Suuret koneet vaatii 5-akselisen auton

Metsäkoneiden kuljetukset leimikolta toiselle Kesälahden Konesavotta hoiti yli kymmenen vuotta 4-akselisella vuosimallin 2002 Sisulla, mikä rakennettiin ritilä-autoksi vuonna 2006. - Sisu palveli tehtävässään hyvin ja laskeskelin että teimme sillä metsäkoneiden siirtoja yli

300 000 kilometriä. Siirtoauton vaihto alkoi siis olla varsin ajankohtainen asia samalla kun koneet ovat kasvaneet järeämmiksi, joten 4-akselinen rakenne ei enää niiden kuljetukseen tahdo riittää, toteaa Päivinen.

Iveco Trakker F-Koneen ritilällä on kaikin puolin onnistunut valinta

Alan ammattilehdessä ollut 5-akselinen Iveco Trakker herätti Päivisen mielenkiinnon ja hän otti yhteyttä Niemi-Korpi Oy:n Jouni Niemi-Korpeen. - Ivecoja ei ole alueellamme oikein missään ajossa ja kun kyselin kuljetusalan ihmisten mielipiteitä, ne perustuivat enemmän huhupuheisiin tai luuloihin kuin faktoihin. Niinpä kun Niemi-Korpi teki erittäin hyvän tarjouksen Trakkerista F-Koneen kelvollisen oloisella ritilärakenteella, päätin tarttua siihen varsinkin kun toimitusaika oli todella nopea. Teimme kaupat heinäkuun puolivälissä ja valmiin ritiläauton saimme jo syyskuun alkupäivinä, kehuu Päivinen ripeää toimintaa. Ivecon akselivälit sopivat nä-

tisti tämän päivän metsäkoneenkuljetusauton vaatimuksiin ja F-Koneen tekemä tarkasti mitoitettu ritilärakenne mahdollistaa suurimpienkin koneiden kuljetuksen. - Ponsse Scorpion on rakenteeltaan haastava kuljettaa mutta nyt se sopii Ivecon päälle kuin hansikas käteen. F-Kone on tehnyt laadukasta työtä päällerakenteiden osalta ja ritilärakenne on kokonaisuudessan toimiva, sanoo Päivinen. Iveco Trakker on jo nyt näyttänyt kyntensä vaikeissa paikoissa sekä mukavuutensa maantiellä. - Trakkerin 10x4 alustarakenne on tehty maastossa liikkumiseen ja kolme kääntyvää akselia tekevät autosta ketterän kääntää. Olemme jo nyt hakeneet koneita paikoista mihin ei vanhalla 4-akselisella olisi ollut asiaa. Ivecon ohjaamo on viihtyisä työpaikka ja maavaraa löytyy niin että puskurit ym. eivät ota kiinni metsässä ryskätessä. Auton manuaalinen ZF-laatikko on mukava vaihtaa ja pykälät napsahtelevat tarkasti paikalleen, toteaa Päivinen.

Iveco Trakker 10x4 kolmella kääntyvällä akselilla on tehty liikkumaan maastossa mikä näkyy mm. hyvänä maavarana; puskurit ja helmat eivät ole Trakkerissa osumavaarassa.

Ponsse Fox nousee nätisti ja vauhdilla F-Koneen matalarakenteisen ritilän päälle.

Reijo Päivinen nostaa hydraulisen ajosillan ylös ja matka kohti seuraavaa leimikkoa voi alkaa.

Metsäkoneet ovat kasvaneet koko ajan suuremmiksi. Iveco Trakkerissa etu- ja taka-akseleiden väliin jää riittävästi tilaa optimaalisen ritilärakenteen toteuttamiseksi. F-Kone on suunnitelut ritilän huolellisesti ja niin että koneiden telit istuvat nätisti paikoilleen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Vain Bosch takaa Bosch-laadun

Kaikki vaihdetut osat ovat takuulla 100 % alkuperäisiä Bosch-osia Kunnostettujen dieselosien hankinnassa laatu ratkaisee. Boschin kattava vaihto-ohjelma (eXchange) sisältää yli 1 000 Boschin tehtailla OE-vaatimusten mukaisesti kunnostettua tuotenimikettä. Boschin valtuuttamien dieselkorjaamojen kunnostamat Bosch Common rail -ruiskutussuuttimet ja-pumput merkitään aina yksilöllisillä korjaustunnisteilla, joiden tiedot ja IMA-koodit voidaan lukea mobiilisovelluksella (Bosch Quality Scan). Uusi laite, Boschin tehtaalla kunnostettu vaihtolaite tai valtuutetun dieselkorjaamon kunnostama laite on aina 100 % Bosch-laatua. www.bosch.fi

What drives you drives us Apple

Android


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 83

Kuljetus Auvisen Mercedes-Benz Lowrider nosti kuorma-autojen näyttelyrakentamisen aivan uudelle tasolle.

Mercedes-Benz Actros Lowrider on näyttävä voittaja

K

uljetus Auvisen Lowrider voitti ensin Alahärmän Power Truck Showssa tavoitellun Best in Show -palkinnon ja sen jälkeen elokuun lopussa Ruotsissa arvostetun Nordic Trophyn.

Upeasti käsinmaalattu, lowrider-teemainen Mercedes-Benz Actros B-link-yhdistelmä voitti elokuussa järjestetyssä Power Truck Shown kansainvälisessä autonäyttelyssä yleisöäänestyksen Best in Show-palkinnon. Voittokulku jatkui muutamaa viikkoa myöhemmin Ruotsissa, kun Lowrider voitti arvostetun Nordic Trophy 2017 -palkinnon Trailer Truckin Festivaaleilla Mantorp Parkissa. Nordic Trophyn voitto oli Kuljetus Auviselle jo seitsemäs. Kenelläkään muulla ei ole enempää voittoja. Mercedekselle voitto oli kolmas. Lowriderin omistajan Mika Auvisen mukaan ei ollut itsestäänselvyys, että suureen suosioon nousseen Highway Heron

jälkeen tulisi aloitettua uutta projektia. - Mietin tämän B-link-yhdistelmän olevan niin erilainen aihio, että jos kerran tekisimme vielä. Ja pian mopo niin sanotusti karkasikin käsistä, Mika muistelee. Suunnittelija Perttu Papunen teki Auviselle mielenkiintoisen ehdotuksen maalauksen teemasta. Se kumpusi hänen omasta kiinnostuksestaan 1940-1950 luvun Amerikan meksikaanien lowrider-rakentelutyyliin, jossa moottoreiden sijasta keskityttiin madalluksiin ja näyttävään ulkonäköön. Mika ja tiimi ihastuivat ideaan. Jokainen autoa koristavista kuvista on tarkkaan mietitty pala kokonaisuutta. Vahvassa roolissa ovat meksikaanien taiteellinen sekä symbolinen kuvamaailma, jossa korostuvat perhe ja uskonto. Omaksi suosikikseen rekan lukuisista maalauksista Perttu mainitsee kuljettajan puoleista sivua koristavan teoksen, jossa on meksikolaisia juuria

omaavan näyttelijä Danny Trejon kuva. Tärkeä osa auton ilmettä ovat valitut värit, jotka Pertun mukaan tekevät tästä rekasta ainutlaatuisen. - Auton värimaailma on täynnä blinblingiä, jota en ole aikaisemmin nähnyt rekkamaailmassa, ainakaan näin pitkälle vietynä, Perttu kertoo. Lowrider keräsi Power Truck Showssa viisi pääpalkintoa luokissa: - Puoliperävaunun vetoautot + traileri - Paras maalaus - Valoshow - Haastajaluokka - Best in Show Nordic Trophy 2017 -kilpailussa Ruotsissa Lowrider puolestaan voitti palkinnot: - Nordic Trophy 2017 - Svempas Best in Show - Mestariluokka - Paras ajoneuvoyhdistelmä - Paras maalaus - Valoshow - Sisustuksen 3. palkinto Erityisen tyytyväinen Auvi-

nen on ruotsalaisen custom-kuninkaan Svempaksen myöntämään Best in Show -palkintoon: - Se on meille kova juttu, koska koskaan aiemmin ei Mercedes ole palkintoa voittanut. Mikalle tärkeä tuki koko projektissa on ollut kotijoukot, kaikki tiimin jäsenet sekä yhteistyökumppanit. - Haluan kiittää kaikkia projektiin osallistuneita. He ovat mahdollistaneet kaiken tämän,

Mika summaa tyytyväisenä. Kuljetus Auvisen ja Lowriderin yhteistyökumppaneita ovat Billackeringen i Mjölby AB, Bridgestone, Hella, HBA, HioMex Oy, Mercedes-Benz, Milcoa/Alcoa Wheels, O ME.P.S. Srl, PAMA Service, PP Design & Art / Perttu Papunen, PPG, Tank Pro, Ristimaa Customs, Veho Hyötyajoneuvot, Verhoomo Prima ja Örum.

Lowriderin värimaailma on täynnä blinblingiä, jota ei ole aikaisemmin nähty rekkamaailmassa; ainakaan näin pitkälle vietynä.

Jouset ja jousiratkaisut raskaan ja kevyen kaluston hyötyajoneuvoihin Vallilan Takomon laajasta valikoimasta taatusti kestävät jouset 70 vuoden kokemuksella nopeasti perille toimitettuna tai luotettavasti alle asennettuna.

NYT MYÖS VERKOSTA! Vallilan Takomon verkkokauppa palvelee 24/7 osoitteessa:

www.vallilantakomo.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

84 KULJETUS

Hyväriset Piippolasta

70 vuotta kuljetusalalla

H

yväriset Piippolasta ovat toimineet yrittäjinä kuljetus- alalla vuodesta 1947 lähtien - jo 70 vuoden ajan.

- Kuljetusyrittämisen aloittivat isämme Reijon isä Paavo ja isoisä Valtteri heti sotien jälkeen 1947. Puutavarankuljetuksiin on keskitytty jo puolen vuosisadan ajan jostain 60-luvun alkupuolelta lähtien. Vielä joku vuosi sitten meillä oli ajossa seitsemän puutavarayhdistelmää ja tänä päivänä mennään neljällä yhdistelmällä, missä siinäkin kyllä riittää tekemistä, kertovat Hyvärisen Puukuljetus Oy:n veljekset Mika ja Jarmo Hyvärinen. Hyvärisen autot ovat Keitele Timberin sekä Suomen Kuljetuskeskuksen kautta Stora Enson ajossa. - Ajamme puuta Keiteleeseen, Alajärvelle, Pietarsaareen, Ouluun, Kemiin ja Kajaaniin. Autoihin tulee vuodessa mittariin noin 200 000 kilometriä ja kuljettajina toimii meidän veljesten lisäksi poikani Jani ja Ville sekä kuljettajat Antti Mähönen, Antti Lehtovirta ja Jarmo Halonen. Vaimoni Tiina hoitaa yrityksen paperityöt ja nuorin poikamme Saku saa kortin vuodenvaihteessa ja tulee sitten mukaan ajoporukkaan joten Hyväristen suvussa riittää automiehiä tulevaisuudessakin, toteaa Mika Hyvärinen tyytyväisenä.

Saksalaista väriä ruotsalaiseen perinteeseen

Hyvärisen Puunkuljetus Oy kuljettaa puuta neljällä yhdistelmällä. Kesän ja syksyn aikana kalustoon on tullut kaksi saksalaista MAN -kuorma-autoa. Kuvassa MAN TGX 35.560 8x4 tekitukkikuormaa Piippolan läheisyydessä lokakuun sateessa.

autokanta muodostuu kahdesta Volvo FH:sta ja kahdesta hiljattain hankitusta MAN TGX:stä. Autoista kolmessa on nosturi; kaksi Logliftia ja yksi Palfinger Epsilon, ja yksi Volvo toimii

siirtoautona. - Perinteisesti olemme ajaneet aina ruotsalaisilla kuorma-autoilla; 1980-luvulla oli Scaniaa ja sitten taas Volvoa. Kiinnostus saksalaista MAN:ia kohtaan al-

koi kasvaa kun isä ensin keskusteli toukokuussa Pro Forest -tapahtumassa Haapavedellä MAN myyjä Kimmo Tolosen kanssa ja sen jälkeen kävimme kokeile-

massa esittelyautoja. Koeajossa MAN vakuutti kaikin puolin ja vielä kun myyjä oli aktiivinen sekä hinta kohdillaan niin ostim-

Hyvärisen Puukuljetuksen

Mika (oik.) ja Jarmo ovat tyytyväisiä Hyvärisille uuteen kuorma-automerkkiin; taustalla tyylikkään valkoiset MAN TGX 35.580 8x4 ja MAN TGX 35.560 8x4 puutavara-autot.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 85

Hyvärisen Puunkuljetus Oy:n autot kuljettavat puuta Keitele Forestille sekä Suomen Kuljetuskeskuksen kautta Stora Ensolle.

me esittelykäytössä olleen, parikymmentätuhatta kilometriä ajetun valkoisen puimuritelisen MAN TGX 35.560 8x4 auton missä oli Alucarin puuvarusteet ja Logliftin nosturi. Samalla teimme kaupat myös Espoossa valmiina olleesta uudesta puimuritelisestä MAN TGX 35.580 8x4 alustasta, minkä sitten Alucar varusteli ja kuormat tehdään myös Logliftilla, kertoilee Mika Hyvärinen. Esittelykäytöstä vapautunut MAN saatiin ajoon heinäkuussa ja siinä oli lokakuun alussa mittarissa reilut 80 000 kilometriä.

Auton perässä kulkee 5-akselinen Briab ja yhdistelmällä ajetaan 76 tonnin kokonaismassoilla. - MAN on todella hyvä auto ajaa niin maantiellä kuin maastossakin, missä se on luotettava menijä. Polttoainetalous on hyvällä tasolla eikä teknisiä ongelmia ole ollut mitään. Huollamme autot Oulun Raskoneella ja jatkossa palvelu paranee näillä kulmilla entisestään kun E. Hartikainen aloittaa MAN-huollot toimipisteisssään, toteaa Mika Hyvärinen. Uudemman MAN:in Hyväri-

set ottivat hiljattain ajoon - kyseessä on mm. moottorin osalta päivitetty versio. - Vanhempi versiokin on vahva mutta tämä uudempi MAN vetää vieläkin virkeämmin sillä onhan tehoakin hieman enemmän. Perävaununa on 4-akselinen Närko ja yhdistelmällä ajetaan tällä hetkellä 68 tonnin kokonaismassoilla, sanoo Jarmo Hyvärinen.

- MAN on todella hyvä auto ajaa niin maantiellä kuin maastossakin ja ohjaamo on viihtyisä työpaikka, sanoo Mika Hyvärinen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 87

Mad-Croc Racingin Mäkinen varmisti Sisullaan brittien ratakuorma-autojen mestaruuden

M

ad-Croc Racingin Mika Mäkinen on Britannian avoimen ratakuorma-autojen BTRC (British Truck Race Championship) -sarjan mestari. Mäkinen varmisti mestaruutensa komealla tavalla: hän nousi Sisulla viikonlopun neljännessä ja viimeisessä lähdössä viimeisestä lähtöruudusta voittoon.

Mika Mäkinen oli luonnollisesti erittäin tyytyväinen, kun kauden alussa asetettu mestaruustavoite saavutettiin jo ennen finaaliviikonlopun neljää kilpailustarttia: - Olihan se hauskaa, kun viimeisestä ruudusta lähdin ja voitin. Mestaruus oli se, jota täältä lähdettiin rohkeasti kotimaisin voimin viime keväänä tavoittelemaan. Sisu toimi loistavasti ja iso kiitos mestaruudesta kuuluu erityisesti luottomekaanikko Kauko Koivistolle. Olemme tehneet Kaken kanssa viisi kautta (2006-2009 ja 2017) yhteistyötä ja jokaisella kaudella olemme voittaneet mestaruuden. - Iso kiitos myös koko tiimimme henkilökunnalle. Meidän tavoite oli pitää suomalaiskuljettajien ja Sisun mainetta Britanniassa yllä, ja onnistuimme tavoitteessamme loistavasti, Mäkinen muistutti. Mäkisen ja Sisun kauden loppua kohden kiihtynyt vauhti aiheutti tietysti parranpärinää kanssakilpailijoiden keskuudessa. Mäkinen haluttaisiin siirtää selvästi enemmän viritettyjen kuorma-autojen A-sarjaan. - Muistutin heitä tuomariston kokouksessa siitä, että luokkajako muodostetaan luokitusmääräysten eikä kierrosaikojen mukaisesti. Saisimme Kaken kans-

Mad-Croc Racingin Mika Mäkinen voitti Britannian avoimen ratakuorma-autojen BTRC (British Truck Race Championship) -sarjan mestaruuden 2017 mustalla Mad-Croc Sisullaan.

sa Sisusta vieläkin nopeamman, mutta meillä ei ole ollut aikaa testaamiseen, eikä siihen ole ollut edes tarvetta. Mad-Croc Racingin Pembreyn viikonlopun kruunu oli jo lauantain avauslähtö, jossa paalupaikalta startannut Mäkinen ja tiimikaveri Sami Ojanen Ivecollaan ajoivat komeasti kaksoisvoittoon. - Meillä on mennyt tiiminä kaikin puolin hienosti. Olemme pärjänneet täällä sekä myös Suomen V1600-luokassa Emman (Mäkinen) ja Tuomaksen (Pöntinen) voimin, Mäkinen muistutti. Mestaruuden ratkettua paikallinen toimittaja tiedusteli Mäkiseltä, mikä oli hänelle tämän

kauden kohokohta? Mäkisen vastaus kuului: - Se on edessä vielä kauden viimeisessä kisassa Brands Hatchissä. Kukaan ei ole voittanut viikonlopun jokaista neljää starttia, ja tätä aion finaalissa tavoitella, Mäkinen vastasi. Tehtävä on kova, sillä BTRC -sarjassa aika-ajon mukaisessa järjestyksessä startataan ainoastaan viikonlopun ensimmäiseen lähtöön, jonka jälkeen kolmeen seuraavaan starttiin lähdetään aina tulosluettelon käännetyssä järjestyksessä Britannian avoin BTRC -ratakuorma-autosarjan kauden finaaliviikonloppu ajetaan marraskuun alkupuolella Brands Hatchin moottoriradalla Englannissa.

Myös Mad-Croc Racingin Sami Ojanen on ollut Euroopan radoilla hyvässä lennossa Ivecollaan.


88 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Volvon uudet FH ja FM LNG kaasukuorma-autot pienentävät CO2-päästöjä jopa 100 %

V

olvo tuo markkinoille kuorma-autot, jotka voivat pienentää hiilidioksidipäästöjä 20-100 %. Uudet raskaisiin alue- ja kaukokuljetuksiin tarkoitetut Volvo FH LNG- ja Volvo FM LNG kuorma-autot tulevat myyntiin vuoden 2018 aikana. Painopisteen ollessa kaasukäyttöisten ajoneuvojen uudessa energiatehokkaassa teknologiassa, on Volvo Trucks asiakkaiden mahdollista pienentää raskaiden alue- ja kaukokuljetusten ilmastovaikutuksia merkittävästi. Volvo Trucks julkistaa Euro 6 yhteensopivia raskaita kuormaautoja, jotka toimivat nesteytetyllä maakaasulla tai biokaasulla. Suorituskyvyltään, ajettavuudeltaan ja polttoaineenkulutukseltaan nämä uudet raskaat kuorma-autot ovat Volvon dieselkäyttöisten mallien veroisia. Uusien kuorma-autojen hiilidioksidipäästöt ovat valitun polttoaineen mukaan kuitenkin 20-100 prosenttia dieselkäyttöisiä pienemmät. Uudet Volvo FH LNG- ja Volvo FM LNG (Liquefied Natural Gas) kuorma-autot toimivat sekä biokaasulla, joka pienentää hiilidioksidipäästöjä jopa 100 prosenttia, tai nesteytetyllä maakaasulla, joka pienentää hiilidioksidipäästöjä 20 prosenttia dieseliin verrattuna. Tällä tarkoitetaan ajoneuvon käytönaikaisia päästöjä, joista käytetään nimitystä

Uudet Volvo FH LNG- ja Volvo FM LNG (Liquefied Natural Gas) kuorma-autot toimivat sekä biokaasulla, joka pienentää hiilidioksidipäästöjä jopa 100 prosenttia, tai nesteytetyllä maakaasulla, joka pienentää hiilidioksidipäästöjä 20 prosenttia dieseliin verrattuna.

”tankista pyöriin”. Markkinoiden nykyisiin kaasukäyttöisiin kuorma-autoihin verrattuna Volvo Trucksin uudet ajoneuvot kuluttavat polttoainetta 15-25 prosenttia vähemmän. Parhaan mahdollisen käyttösäteen turvaamiseksi kuorma-autojen käyttövoimana toimii nesteytetty maakaasu (LNG). - Uusien nesteytetyllä maakaasulla tai biokaasulla toimivien kuorma-autojemme ilmastojalanjälki on huomattavasti dieselkuorma-autoja pienempi. Ne Markkinoiden nykyisiin kaasukäyttöisiin kuorma-autoihin verrattuna Volvon uudet ajoneuvot kuluttavat polttoainetta 15-25 % vähemmän.

ovat myös huomattavasti polttoainetehokkaampia kuin markkinoiden tämänhetkiset kaasukäyttöiset kuorma-autot. Siksi kaasu onkin erittäin hyvä vaihtoehto dieselille myös raskaissa kaukokuljetuksissa, kertoo Mats Franzén, joka toimii Volvo Trucksin moottoriyksikön tuotepäällikkönä. - Koska uudet kuorma-automme toimivat nesteytetyllä maakaasulla tai biokaasulla, tarjolla on nyt ilmastovaikutuksiltaan merkittävästi kevyempi vaihtoehto joka kuitenkin täyttää korkeat suorituskyky-, polttoainetalous- ja toimintasädevaatimukset. Alue- ja kaukokuljetusasiakkaillemme tämä on välttämätön yhdistelmä, kertoo Volvo Trucksin ympäristö- ja innovaatiojohtaja Lars Mårtensson. Kuljetusyritys, joka ajaa raskaita kuljetuksia 120 000 km vuodessa, voi pienentää hiilidioksidipäästöjä 18-20 tonnia vuodessa käyttämällä dieselin sijaan maakaasua. Pelkästään viime vuonna EU:ssa rekisteröitiin 264 000 raskasta kuorma-autoa, joten

mahdollisuudet pienentää raskaan hyötyajoneuvoliikenteen päästöjä ovat globaalilla tasolla valtavia. Maakaasun saatavuus on erinomainen, ja se on hinnoiteltu monissa maissa kilpailukykyisesti. LNG-infrastruktuuria laajennetaan kaikkialla Euroopassa - pitkän aikavälin energiansaannin turvaamiseen tarkoitettujen Euroopan komission ja jäsenmaiden toimintasuunnitelmien mukaisesti. - Tämän vuoksi pidämme LNG:tä parhaana pitkän aikavälin vaihtoehtona dieselille niin alue- kuin kaukokuljetuksissakin, joissa polttoainetalouden, hyötykuorman ja tuottavuuden merkitys on huomattava. Biokaasun osuutta lisäämällä ilmastovaikutuksia voidaan pienentää entisestään. Kaupunkiympäristöjen kuljetuksissa, joissa toimintasäde ei ole ratkaiseva tekijä, sähköajoneuvot ovat tulevaisuudessa entistäkin tärkeämmässä asemassa. Visiomme mukaan Volvon kuorma-autot ovat tulevaisuudessa täysin päästöttömiä. Siihen ei kuitenkaan päästä millään yksittäisellä ratkaisulla

vaan soveltamalla monia ratkaisuja rinnakkain. LNG on eräs niistä, kertoo Mårtensson. Volvo FM LNG ja Volvo FH LNG: Raskaita kuorma-autoja käyttävät yritykset voivat pienentää ilmastovaikutuksia merkittävästi Kaasukäyttöisissä ajoneuvoissa perinteisesti käytettävän ottotyökierrolla toimivan moottorin sijaan Volvo FH LNG- ja Volvo FM LNG kuorma-autojen voimanlähteenä on diesel-työkierrolla toimiva kaasumoottori. Tämä tarkoittaa, että kuljetusyritys voi valita kaasun ajettavuudesta, polttoainetaloudesta tai luotettavuudesta tinkimättä. Volvon 460-hevosvoimainen kaasumoottori tuottaa 2 300 Nm:n enimmäisväännön, kun taas 420-hevosvoimainen versio tuottaa 2 100 Nm. Luku on sama kuin Volvon vastaavissa dieselmoottoreissa. Myös polttoaineenkulutus on Volvon dieselmoottoreiden veroinen mutta 15-25 prosenttia perinteisiä kaasumoottoreita pienempi. Polttoaineena käytetään nesteytettyä LNG (Liquefied Natural Gas) maakaasua tai biokaasua eli bio-LNG:tä. Molemmat polttoaineet koostuvat metaanista. Toimintasäteen maksimoimiseksi säiliöihin tankataan LNG:tä, jota säilytetään 4-10 baarin paineessa lämpötilassa, joka on välillä -140 ja -125 °C. Suurin LNG-säiliömalli mahdollistaa jopa tuhannen kilometrin toimintasäteen. LNG:n tankkaaminen kestää kutakuinkin yhtä kauan kuin dieselpolttoaineen. Ajettaessa polttoaine lämmitetään, paineistetaan ja muutetaan kaasuksi ennen ruiskuttamista moottoriin. Kaasu sytytetään pienellä dieselmäärällä, joka lisätään ruiskutushetkellä. Jos hiilidioksidipäästöjä halutaan pienentää 100 prosenttia, fossiilinen dieselpolttoaine on korvattava HVO:lla (Hydrogenated Vegetable Oil) ja sitä on käytettävä yhdessä bio-LNG:n kanssa. Volvo Trucks pyrkiikin nyt laajentamaan LNG-infrastruktuuria tekemällä yhteistyötä kaasuntoimittajien ja asiakkaiden kanssa eri puolilla Eurooppaa. - Maakaasun käytöllä on selkeitä ilmastoetuja, se on monessa maassa kilpailukykyisesti hinnoiteltua, ja myös maakaasuvarannot riittävät laajamittaiseen käyttöön. Samalla raskaita kuorma-autoja käyttävät yritykset voivat pienentää ilmastovaikutuksiaan merkittävästi, Mårtensson toteaa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Volvo Finland Ab:n markkinointi- ja viestintäjohtajaksi Christoffer Lundén

C

hristoffer Lundén (46) on valittu Volvo Finland Ab:n markkinointi- ja viestintä- johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävässään 23.10. 2017.

Christoffer Lundén on viimeksi toiminut KSF Median Markkinointijohtajana jossa hän vastasi kuluttajamyynnistä ja -markkinoinnista. Christoffer tuo myös mukanaan laajan kokemuksen Nokian eri johto- ja asiantuntijatehtävistä markkinoinnin, myynnin, crm:n ja digipalveluiden osalta. Koulutukseltaan Christoffer on kauppatieteiden maisteri. Lundén raportoi Volvo Finland Ab:n toimitusjohtaja Magnus Björklundille

Christoffer Lundén.

ja toimii Volvo Finland Ab:n markkinointiviestintätiimin esimiehenä, sekä Volvo Finland Ab:n johtoryhmän jäsenenä.

Mikko Aules Volvo Trucks tuotepäälliköksi

V

olvo Trucks tuotepäälliköksi on nimitetty Mikko Aules 16.10.2017 alkaen. Aules toimi aikaisemmin Volvo Finlandilla neljä vuotta Renault Trucks tuotepäällikkönä. Hän palaa nyt Volvo Finland Ab:n palvelukseen, toimittuaan tammikuusta 2017 alkaen Nordic Automotive Services Oy:llä, jossa hän vastasi Renault tavara-autoista ja Dacia tuotteista.

Mikko Aules tulee uudessa tehtävässään Volvolla vastaamaan siitä, että Volvo -verkostolla on tarjolla parhaat mahdolliset Volvo Trucks tuotteet ja tekniset ratkaisut, nyt ja tulevaisuudessa. Mikko vastaa jatkossa tuotteisiin liittyvistä yhteyksistä Volvo Trucks pääkonttorin Göteborgiin, ja toimii Suomen lehdistön Volvo Trucks tuoteasiantuntijana. - Iloitsemme siitä, että Mikko Aules

WETTERIN WÄ K E WÄT VARAUDU TALVEEN, VOLVON KATTAVA TALVIHUOLTO. Varmista ajoneuvosi kunto hyvissä ajoin ennen ensimmäisiä talvipakkasia. Talvihuoltopakettiin sisältyy: Polttonestejärjestelmä • Polttonestesuodattimen vaihto • Polttonestesäiliön ja ilmanvaihtosuodattimen tarkastus • Polttonesteen siirtopaineen tarkastus Jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmä • Pakkaskestävyyden mittaus • Vuotojen tarkastus • Raitisilmasuodattimen tarkastus • Lämmityslaitteen toimintatarkastus • Lisälämmittimen toimintatarkastus Moottorin imujärjestelmä • Ilmansuodattimen vaihto tarvittaessa • Imuilman sihdin tarkastus • Hehkun toiminnan tarkastus Paineilmajärjestelmä • Ilmankuivaimen toimintatarkastus • Veden tyhjennys paineilmasäiliöstä Sähköjärjestelmä • Akkujen ominaispainomittaus • Napojen puhdistus ja voitelu • Akkujen nesteen tarkastus (HD akut) • Latausjännitteen mittaus • Valojen ja heijastimien tarkastus ja säätö Muut • Kytkin- ja jarrunesteen vesipitoisuuden mittaus • Hihnojen ja hihnankiristimien tarkastus ja säätö Vaihdetut suodattimet veloitetaan erikseen.

160 €

YKSIKKÖSUMUTTIMET JA HOLKIT

Mikko Aules.

palaa Volvo Finland Ab:lle. Hänen kokemustaustansa tuotepäällikkönä tulee tukemaan toimintaamme loistavasti ja tulee varmistamaan Volvo Trucks ensiluokkaisen tuotetuntemuksen jatkossa, Volvo Finland Ab:n toimitusjohtaja Magnus Björklund kertoo. Volvo Finlandille palkataan Auleksen lisäksi myös toinen Volvo Trucks tuotepäällikkö, joka tulee vastaamaan automyynnin tuoteteknisestä tuesta.

Renault Trucks Suomen myyntijohtajaksi Pasi Gerpe

P

asi Gerpe (39) on nimitetty Renault Trucks Suomen myyntijohtajaksi ja Volvo Finland Ab:n johtoryhmän jäseneksi 6.11.2017 alkaen.

Pasi Gerpe tulee tehtävässään vastaamaan Renault Trucks kuorma- ja pakettiautojen myynnistä Suomessa ja raportoi Volvo Finland Ab:n toimitusjohtaja Magnus Björklundille. Gerpellä on pitkä tausta eri autoalan tehtävistä vuodesta 2001 lähtien, ja on viimeiset 5,5 vuotta toiminut kuorma-auto maahantuonnin johtavissa tehtävissä. - Renault Trucks kuorma- ja pakettiautojen myynti on kehittynyt Suomessa viime vuosien aikana. Täysin uudistuneesta mallistosta saamme suomalaisilta autoilijoilta jatkuvasti erinomaista palau-

KULJETUS 89

Varmista moottorin suorituskyky ja polttoainetaloudellisuus vaihtamalla kuluneet yksikkösumuttimet ajoissa. Vaihtoyksikkösumuttimet asennettuna* D12A/C/D D13A/C D16C/E/G

3700€

SUMUTTIMIEN HOLKIT ja niiden asennus kuuluvat hintaan! Työhön sisältyy toiminta- ja tiiviystarkastus lämmityskäytön jälkeen. Venttiilikopan tiivisteidenvaihto tarvittaessa tai mikäli asiakas niin haluaa (veloitetaan erikseen). *Vaihto-osien hinnat edellyttävät korjauskelpoisen vaihtoosan palautuksen.

Hintaesimerkkejä: Eturengas 315/70R22.5

W958

470 €

154/150L HSW2 SCAN

460 €

XFN2AS M+S 154/150K

540 €

Rengashinnat kpl hintoja. Rengashinnat sisältävät kierrätysmaksun. Myös muut Bridgestone, Continental ja Michelin tuotteet sekä pinnoitetut renkaat valikoimissa. Pyydä tarjous!

Tarjoukset voimassa 31.12.2017 saakka. Kaikki hinnat alv 0 %. Christoffer Lundén.

tetta. Kasvun potentiaali on merkittävä. Jatkamme panostusta Renault Trucks myynnin kehittämiseksi. Gerpen laaja kokemus ja autoalan tausta tulee auttamaan meitä tässä työssä, toimitusjohtaja Magnus Björklund sanoo.

OULU KOKKOLA KAJAANI KEMI KEMPELE KUUSAMO ROVANIEMI puh. 020 778 810 • www.wetteripower.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

”Kaksoiskytkinvaihteisto oli valtavan hyvä; maantieajossa saumaton, kaupunkiajossa loistava ja peruuttaminen onnistui helposti.”

ÄLYKÄS KULJETUS Lue lisää kuljettajien kommentteja ja tilaa testijaksoraportti www.volvotrucks.fi/alykaskuljetus

SÄILYTÄ NOPEUS. SÄÄSTÄ POLTTOAINETTA.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 91

Tankkaa sitä ykköstä Air1® on kansainväliset ISO-laatukriteerit täyttävä AdBlue® lisäaine, jota saat jo yli 300 jakelukumppanimme D-asemalta ympäri Suomea. Ensiluokkaisen Air1 AdBluen avulla varmistat SCR-teknologialla saavutettavat säästöt ja dieselajoneuvon matalat pakokaasupäästöt. Suomessa Yara valmistaa AdBlueta Valkeakoskella. Tervetuloa tankille!

Lisätietoja www.yara.fi tai puh. 010 215 1025

Lataa ilmainen Air1-sovellus iPhone- ja iPad-mobiililaitteellesi.

Air1® on Yara International ASA:n rekisteröimä tavaramerkki. AdBlue® on Verband der Automobilindustrien e.V (VDA) rekisteröimä tavaramerkki.

Joakim Ehrnsten voitti taloudellisen ajon Renault Trucks Optifuel Challenge Suomen osakilpailun

T

aloudellisen ajotavan Optifuel Challenge Suomen osakilpailu järjestettiin Volvo Truck Center Vantaalla 15.9.2017. Voiton vei Transmito Oy:n kuljettaja Joakim Ehrnsten tuloksella 28,37 l/100km. Kilpailu ajettiin kahdella Renault Trucks T460 6x2 vetoautolla, joihin oli kytketty PNO:n puoliperävaunut. Yhdistelmät olivat kokonaispainoiltaan 30 tonnia ja ajoreitti 40 kilometriä. Renault Trucks Optifuel Challenge 2017 on maailmanlaajuinen kilpailu, johon osallistuu yhteensä noin kuljettajaa. Jokaisen maan voittaja lähti kisaamaan kansainväliseen finaaliin, joka järjestettiin Madridissa 17.-19.10.2017. Suomea kisassa edusti Transmito Oy:n Joakim Ehrnsten sijoittuen 12:sta. Kilpailussa toiseksi sijoittui M. Transport Oy:n Marko Äijö tuloksella 29,55 l/100km, ja kolmanneksi Kuljetus Virtanen & Tenhu Oy:n Juha Virtanen, tuloksella 29,75 l/100km.

Polttoainetaloudellinen T-sarja ja ammattitaitoiset kuljettajat

- Kilpailu osoitti vahvasti sen,

että Suomessa on erittäin ammattitaitoisia kuorma-auton kuljettajia. Kuljettajat osallistuivat kilpailuun aktiivisesti. Heti alussa kun kävimme läpi kilpailun sääntöjä, syntyi hyvää keskustelua. Jännitystä oli ilmassa! Kuljettajat vaikuttivat olevan tyytyväisiä ajoihin ja tapahtumaan. Kaiken kaikkiaan tulokset olivat yllättävän tasaisia, Volvo Finland Ab:lla palvelutuotteiden päällikkö Vesa Soppi kertoo. - T-sarjalaisten polttoainekulutukset olivat todella matalat, kuljettajakoulutuksista vastaava ja toisen T-sarjalaisen ajattaja, kuljettajakouluttaja Teemu Hämäläinen summasi. - Kilpailun voittaneen kuljettajan, Transmito Oy:n, Joakim Ehrnstenin strategia oli pettämätön. Hän piti ajonopeuden maantiellä, ts. siellä missä polttoainetta kuluu eniten, pienimpänä, jolloin myös auton oli mahdollista rullata enemmän. Hän ennakoi hyvin taajamassa ja otti siellä aikaa kiinni, Hämäläinen jatkaa. Joakim Ehrnsten ajaa Transmitolla T-sarjaisella. Transmitolla on tällä hetkellä 39 kuormaautoa, joista 10 on Renault Trucks merkkisiä. Transmiton ajossa on mm. kolme T-sarjalais-

Transmito Oy:n Joakim Ehrnsten voitti taloudellisen ajon Renault Trucks Optifuel Challenge Suomen osakilpailun ja hän edusti hienosti maatamme kansainvälisessä finaalissa Madridissa lokakuussa 2017.

ta, yksi Renault Trucks DWide, yksi Midlum ja yksi Premium. - Yleisesti kuljettajien taso kilpailussa oli kova, näimme monia todella hienoja suorituksia, Teemu Hämäläinen sanoi. Kilpailun tulokset kirjattiin taloudelliseen ajoon ohjaavalla Renault Trucks Optifleet -seu-

rantajärjestelmällä, jonka avulla pystytään analysoimaan polttoaineen kulutukseen vaikuttavia tekijöitä.

Optiroll -rullaustoiminto sai kiitosta

Kilpailuautoina toimi kaksi T-sarjalaista Renault Trucks

T460 6x2 vetoautoa, joissa oli 460 hevosvoiman moottorit, automatisoidut 12-vaihteiset Optidriver vaihteistot Optiroll -rullaustoiminnot. T-sarjalaisiin oli kytketty kylkiaukeavat puoliperävaunut PNO:lta. Lastina oli pihakiviä ja yhdistelmän kokonaispaino oli n. 30 tonnia. Reitti joka ajettiin, mukaili perinteistä Etelä-Suomalaista tiestöä. Aluksi ajettiin moottoritietä, jonka jälkeen siirryttiin ylä- ja alamäkiä sisältävälle maantielle. Loppumatkasta ajettiin vielä ”taajamasimulaatio” useine liikenneympyröineen. Kokonaismatkaa kertyi hieman yli 40 kilometriä. - Reitin mäkisyydestä johtuen auton rullaustoiminto Optiroll sai kiitosta usealta kuljettajalta. Auto rullasi suorastaan niin hyvin, että lähes jokainen kilpailija yllättyi siitä, ja joutui tästä syystä jarruttelemaan välttääkseen ylinopeudet ja liian lujaa risteyksiin ajot. Kisassa ajetut kulutukset jäivät alle sen mitä kilpailijat etukäteen arvioivat, Renault Trucks tuotepäällikkö Ville Mamia kertoi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

92 KULJETUS

PALVELEVA LAVETTITALO SIIMET LAVETIT - ASIAKKAILLE RÄÄTÄLÖITY - JÄREÄ RAKENNE - LAADUKKAAT KOMPONENTIT - POHJOLAN OLOSUHTEISIIN SUUNNITELTU KAIKKIEN LAVETTIEN JA PERÄVAUNUJEN KORJAUS-, MUUTOS- JA MAALAUSTYÖT AUTOJEN VARUSTELUT - NOSTURIT - HAKKURIEN ASENNUS - NOUSUPÖYDÄT MAXPOSSA OSASTOLLA A20

Yri$äjänkatu 28 50130 MIKKELI www.siimet.fi

Urakointi- ja kuljetusalalla laadukkaista polttoainehuollon tuotteistaan tunnettu Finncont tarjoaa jatkossa asiakkailleen myös vaihtolavat.

Finncontin tuotetarjonta laajenee vaihtolavoihin

Puh: MyynD:

+35815 321 610 Ari Mäkitalo +35844 321 6131

F

inncont Oy:n tuotetarjonta laajeni, kun se osti lahtelaisen Flaaming Oy:n liiketoiminnan.

Turvallisen polttoainehuollon tuotteiden lisäksi tarjoamassa on jatkossa erilai-

set vaihtolavat. Finncont on perustettu vuonna 1974 ja on nykyään Euroopan johtavia metallisten ja muovisten IBC-säiliöiden (Intermediate Bulk Container) valmistajia sekä Pohjoismaiden johtava rotaatiovalettujen muovituotteiden sopimusvalmistaja.

ASR69

ADR69

AGC53

ATR65

AGC28

HN230+

ATL35

295/80R22,5 315/70R22,5 315/80R22,5 275/70R22,5

295/80R22,5 315/70R22,5 315/80R22,5 275/70R22,5 265/70R19,5 235/75R17,5

315/80R22,5 13R22,5 12R22,5

265/70R19,5 285/70R19,5 385/65R22,5 385/55R22,5 425/65R22,5

265/70R19,5 275/70R22,5 385/55R22,5 385/65R22,5 425/65R22,5

275/70R22,5

215/75R17,5 235/75R17,5 245/70R17,5

Myös kuorma-auton vanteet. Renkaita edullisesti – KOTIIN TOIMITETTUNA!

HETI VARAST OSTA

MYYNTI JÄLLEENMYYJIEN KAUTTA: Leif Norrgård

044 317 1800 leif@gripenwheels.fi

Juha Yrjänä 040 510 0566 juha@gripenwheels.fi Björn Martin 040 356 4901 bjorn@gripenwheels.fi Puh. 06 317 1800 • Fax 06 317 1811 e-mail: gripen.wheels@netikka.fi • www.gripenwheels.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

94 KULJETUS

Erityisesti puutavara- ja sora-autoasiakkaita puhutteleva Scanian uusi ja järeä XT-varustelu on saatavilla kaikkiin mallivaihtoehtoihin.

Scanian mallistouudistus saa jatkoa

Varusteita, tehoa ja ulkonäköä S canian viime vuonna R- ja S-mallien myötä käynnistämä mallistouudistus saa nyt jatkoa täysin uuden, haastaviin työtehtäviin tarkoitetun XT-varustelun myötä. XT-varustelun lanseerauksen yhteydessä syyskuun alkupuolella Scania toi esille uuden P- ja kesällä esitellyn G-sarjan päiväja makuuohjaamot sekä joukon voimalinjapäivityksiä. Alustakokoonpanoihin tuotiin kaivattuja 6x4 tai 8x4 vaihtoehtoja, joskin suomalaisten suosimat takaohjaavat sekä trippelivaihtoehdot jäivät vielä odotuslistalle. Raskailla massoilla operoivien asiakkaiden iloksi V8-moot-

torivalikoiman järeää päätä kasvatettiin uudella 650 hv vaihtoehdolla. Vaihteistopuolella kytkinpoljin tekee paluun automatisoidun Opticruisen yhteyteen (clutch on demand). Jarrupuolelle esiteltiin uusi mäkilähtöavustin sekä sähkötoiminen seisontajarru.

XT - Extra Tough

XT-varustelu on tarjolla kaikkiin ohjaamoihin (P, G, R, ja S) ja moottorikokovaihtoehtoihin, alustasta tai kokoonpanosta riippumatta. Puutavara- ja sora-autoasiakkaita puhuttelevan XT-mallin tunnistaa etumaskiin viedyn oranssisävyisen logon lisäksi jykevästä, 150 mm vakioetupus-

XT-mallin tunnistaa etumaskiin viedyn oranssisävyisen logon lisäksi jykevästä, 150 mm vakioetupuskuria edemmäs työntyvästä, liukulevyllä täydennetystä ja 40 tonnin hinaustapilla varustetusta teräspuskurista. Puskurin ylityskulma on valitusta varustuksesta, rengastuksesta ja alustatyypistä riippuen noin 25 astetta. Alimmaisen askelman saa nyt joustavana ja sivupeilit kovaan käyttöön tarkoitetulla kotelolla.

kuria edemmäs työntyvästä, liukulevyllä täydennetystä ja 40 tonnin hinaustapilla varustetusta teräspuskurista. Puskurin ylityskulma on valitusta varustuksesta, rengastuksesta ja alustatyypistä riippuen noin 25 astetta. Teräspuskurin lisäksi XT-varustelu sisältää joukon vaihtoehtoisia varusteita, kuten esimerkiksi sivupeilien iskunkestävät kuoret ja näyttävän työmaakäyttöä varten räätälöidyn XT -tyylipaketin sisustaan. Pystypakoputkista on tarjolla kaksi ja imuilmanotoista kolme eri vaihtoehtoa. Järeimmässä versiossa on tuplasuodatus ja imuputkessa erillinen luukku, jonka kautta voi poistaa osan pölystä. Ruotsalaisille ominai-

seen tapaan autoon on tarjolla runsas joukko järkeviä ja työturvallisuutta kohentavia varusteita. Esimerkiksi päiväohjaamon kylkiin saa nyt eturenkaan kohdalle askelmat ja katolle vastaavaan kohtaan kaiteet, joita hyödyntämälla kuljettajan tai apumiehen on helppo katsoa mitä lavan puolella tapahtuu. Uutta on tarjolla myös hytin jousitukseen. Ilmajousituksen rinnalla on tarjolla kaksi mekaanista jousitusta: tavallinen ja Heavy Duty. Näistä varsinkin jälkimmäinen paljastui koeajossa asialliseksi vaihtoehdoksi. Jousituksesta puheen ollen XT -mallit, 9-tonnin etuakselilla, voidaan nyt tilata uudella 2x33 mm parabeelijousituksella sekä toinen akseli jatkojalostetulla vakaajatangolla. Edellä mainittujen kerrotaan parantavan ajettavuutta ja kippausvakautta. Sähköinen EBS-jarrujärjestelmä voidaan nyt yhdistää rumpujarruihin 3-akselissa autoissa. Lisäksi 26 tonnin telin (RBP735) saa jatkossa levyjarruilla. Scania ilmoittaa samalla siirtyneensä käyttämään vinohampaisia hammaspyöriä napavälityksissään, parantaakseen akselien käyttöikää ja madaltaakseen melutasoja.

Keppiä ja porkkanaa

Uuden XT-malliston ohella lähtemättömän vaikutuksen jätti täysin uusi, parhaalta teholtaan

650 hv moottori, joka tuo kaivatun lisän Scanian V8 moottoriperheeseen. Sopivasti 580 hv ja 730 hv vaihtoehtojen väliin sijoittuva moottoriuutuus jää huippuväännössä vain 200 Nm verran takamatkalle 730 hv vaihtoehdolle ja sopii siten kuin nakutettu suomalaisille maksimimassoille. Uuden moottorin ilmoitetaan olevan, ajotehtävästä riippuen, 7-10 % tehomyllyä polttoainetaloudellisempi. Scania esitteli kesällä päivitetyt 16,3-litraiset V8-moottorit, joihin tehtiin samankaltaisia muutoksia kuin valmistajan syksyllä 2016 uuden Scania NextGen eli S- ja R-sarjan mallien yhteydessä julkistetuissa uusissa 13-litraisissa rivikoneissa. Tehokkainta eli 16,4-litraista ja 730 heppaista myllyä lukuun ottamatta vinkkelikoneiden pakokaasujen jälkikäsittelyyn käytetään pelkästään valikoivaa katalyyttistä pelkistystä (SCR). Samalla turboahtimet vaihtuivat kiinteäsiipisiksi. Muutosten myötä moottorin massaa on saatu kevennettyä peräti 80 kg ja rakennetta yksinkertaistettua. Lisäksi öljynjäähdytys on nyt termostaattiohjattu ja vesipumppu viskokytkimellä, jolloin se pyörii vain tarvittaessa. Parantunut polttoainetalous on nyt tosiasia, myös kulmakoneissa. Kulmakoneuutuuden lisäksi Södertäljen insinöörit toivat kytkinpolkimen takaisin Opticrui-


METSÄALAN AMMATTILEHTI sen yhteyteen. Se on tarjolla kohtuullisesta reilun 300 euron lisähinnasta. Uutta on se että kytkinpoljinta voi nyt käytellä silloin kun kuljettaja näkee sen tarpeelliseksi tai ei lainkaan. Tervetullut päivitys on tehty myös manuaalivaihteistojen yhteyteen. Tanko-ohjattu vaihteensiirto heitettiin sivuun ja tilalle tuotiin vaijerivälitteinen paineilmaservon avustama järjestelmä. Sitä kokeiltiin niin ikään uutuutena esitellyn G-sarjan ohjaamolla varustetun sementtiauton puikoissa. Nyt keppivaihteisen Scanian pykälät vaihtuvat henkilöautomaailmasta tutulla tarkkuudella ja keveydellä.

KULJETUS 95

Södertäljen insinöörit toivat kytkinpolkimen takaisin Opticruisen yhteyteen. Se on tarjolla kohtuullisesta reilun 300 euron lisähinnasta.

Nasta lautaan

Koettelimme 650 heppaisen vinkkelin voimavaroja sekä Södertäljen ympäristön mäissä ja liikenneympyröissä että Scanian Demo Centerin testiradalla, jonka kohokohtana on vastamäki 18 % nousulla. Testiautona oli kolmeakselinen R 650 XT -puutavara-auto, jonka jatkeena oli 4-akselinen kärry. Kokonaispainoa yhdistelmälle kertyi 64-tonnia. Testirupeama käynnistyi pikaisella visiitillä testiradalle, jossa yhdistelmä pysäytettiin edellä mainitun vastamäen jyrkimpään kohtaan. Liikkeellelähtö luonnistui tyylikkäästi kaasuun koskematta. Auto lähtee verkkaisesti ryömimään nyppylän harjanteen suuntaan. Polkimen pohjaan runttaus toi eloa konehuoneeseen ja yhdistelmä lähti vaivattoman oloisesti kiipeämään kohti mäen lakea. Onneksemme sain puhuttua ympäri testiajoa järjestäjän toimesta apukuljettajan paikalta valvovan tahon ja siirryimme testialueen ulkopuolelle aistimaan koneuutuuden voimavaroja maantieliikenteessä hieman tavallista pidemmällä reitillä. Uuden sähkötoimisen kytkinpolkimen poljinvaste vaikuttaa työkengän alla nopeasti arvioituna asialliselta ja liikerata riittävältä. Se että, kytkintä ei enää

Uutta on tarjolla myös hytin jousitukseen. Ilmajousituksen rinnalla on tarjolla kaksi mekaanista jousitusta: tavallinen ja Heavy Duty.

Nyt myös Scania on mahdollista varustaa ohjelmoitavalla sähkötoimisella seisontajarrulla. Sen myötä mäkilähtöavustin toimii ilman aikarajoitusta ts. pitää auton paikallaan kunnes kuljettaja päättää toisin. Seisontajarrulla merkkivalo on punainen, mäkijarrulla vihreä.

tarvitse polkaista liikkeelle lähdettäessä tai pysähdyttäessä, on selkeä parannus. Maantiellä ajettaessa ylimääräiselle polkimelle on vaikea löytää selkää perustetta, mutta haastavassa puutavara- ja maansiirtoajossa tai vaikkapa vaihtolava-ajossa sille on varmasti oma kannattajakuntansa. Ylimääräisen polkimen hankinta ei ole ainakaan hinnasta kiinni. Voimavaroja ja kiihtyvyyttä kokeiltiin maantiellä parissakin eri mäessä. Uuden moottorin suoritusarvot 479 kW (650 hp) per 1,900 r/min ja 3,300 Nm per 950 - 1,350 r/min ja sen jatkeeksi liitetyn 14-pykäläisen Opticruise -vaihteiston nopeatempoinen vaihteensiirto tekivät etenemisestä joutuisaa ja miellyttävää, etenkin kun täysi 3300 Nm vääntömomentti oli tarjolla

Uuden sukupolven mallien rungoissa on nyt entistä enemmän valmiita reikiä päällerakentajia varten. Runkopituuksia on 25 mm välein.

Manuaalivaihteistoissa pykälät vaihtuvat nyt vaijerivälitteisesti. Koeajossa vaihteensiirto pelasi kevyesti ja takertelematta.

kaikilla vaihteilla ja nopeuksilla. Testiautossa oli konejarrun rinnalla 4100 Nm tehoinen Scania 4100D retarderi, joka suoriutui

Täysin uusi, parhaalta teholtaan 650 hv moottori sijoittuu sopivasti 580 hv ja 730 hv vaihtoehtojen väliin Scanian V8 moottoriperheessä.

tehtävästään erinomaisin kouluarvosanoin. Jarrupolkimeen turvauduttiin reitillä vain parissa liikenneympyrässä; silloinkin lähinnä kanssa-autoilijoiden ansiosta. Scanian uusi 650 heppainen talouskone ansaitsee paikkansa myös suomalaisten puutavaraautojen voimanlähteenä ja tuo kaivatun lisän valmistajan maineikkaaseen V8-moottorien sarjaan.

Sementille ja kivelle kyytiä

Pienet tahtovat helposti jäädä isompiensa varjoon. Ja niin oli lähellä käydä myös tällä kertaa. Onneksi pieni on kaunista ja Demo Centerin pihamaalla silmään pisti 3-akselinen, kokonaispainoltaan 26-tonninen G 360 sementtiauto, jolla lähdettiin saman tien taipaleelle. Scanian uudessa G-sarjan hytissä tehtyjen uudistusten vaikutukset ovat erittäin selkeästi havaittavissa sekä parantuneena kuljettajanäkemänä että kohentuneena ohjaamomukavuutena. Se että koeajetun G-sarjalaisen vaihteistona oli perinteinen keppivaihteisto oli positiivinen yllätys, sillä valmistajan suunnalta ei pahemmin ääntä korotettu uudistetun vaihteistonsiirron suhteen, joka toimii nyt kuin henkilöautossa konsanaan.

Demo Centerin testialueen reunamille tehdyllä metsätien pätkällä oli mahdollisuus kokeilla useampiakselisia vaihtoehtoja. Mielenkiintoista oli kokeilla Allison automaattivaihteistolla varustettua kiviautoa. Suomessa harvinainen, mutta länsinaapurissa yleisempi voimalinjavaihtoehto toimii ajossa hienosti ja tekee etenemisestä helppoa, ainakin kovalla alustalla. Allisonin yhteydessä on aina retarderi. Se hoitaa momentinmuunninvaihteistossa moottorijarrun virkaa. Suomessa Allison valitaan lähinnä pelastus- ja jätehoitoautoihin.

Puhetta palveluista

Useita autoja omistava liikennöitsijä voi esimerkiksi valita Scania Fleet Caren. Se on palvelu, joka perustuu siihen, että kaikki Scania-ajoneuvot ovat etäyhteydellä kytkettyjä. Scania Fleet Caren avulla varmistetaan parempi käytettävyys, korkeampi käyttöaste sekä koko kaluston kustannusten ja tuottojen tarkka seuranta ja hallinta. Huoltopuolen kumppanuus Scanian kanssa on siksi kuljetusyritykselle oikea tapa saavuttaa kestävä kannattavuus. Scanian uudet kehittyneet ja räätälöidyt maansiirto- ja rakennusalan kuljettajakoulutukset ovat jälleen uusi innovaatio tällä sektorilla.


76 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ratkaisut metsäalan kuljetustarpeisiin

PIRKKALA 040 578 8669 / Tuomas 040 569 2927 / Sami 040 582 4516 / Miika Teollisuustie 22, Pirkkala etunimi@niemikorpi.com

OULU Moreenikuja 2, 90630 Oulu 040 7344 310 / Jouni

KOKKOLA Isotanhu 2, 67600 Kokkola 0400 681 008

TURKU Verstaskatu 1, 20360 Turku 0400 263 860 / Pentti

Meiltä uudet ja käytetyt hyötyajoneuvot


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 97

Veljekset Kauppisen kuljettaja Harri Eskelisen arkeen pääsee tutustumaan marraskuussa alkavassa Ammattina Sankari TV-sarjassa.

Puutavarakuskin arki saapuu olohuoneisiin

R

askaan kaluston kuljettajien arkea seuraava Ammattina Sankari TV-sarja alkaa TV Kutosella marraskuun alussa - kyseessä on jo sarjan viides tuotantokausi. Tällä kertaa mukana on myös puutavaran ajon ammattilainen Harri Eskelinen Iisalmen kupeesta Hernejärveltä.

Harri Eskelinen (36 v.) toimii kuljettajana Veljekset Kauppinen Ay:ssa. - Puutavara-autoa olen ajanut reilun 12 vuotta ja Kauppisen palveluksessa olen ollut kohta kuuden vuoden ajan. Ennen autohommiin siirtymistä ajoin viitisen vuotta metsässä kuormatraktoria. Operoin Kauppisen Mercedes-Benz Arocsilla yhdessä veljeni Jarin kanssa, kertoo Eskelinen. Ammattina Sankari TV-ohjelmaan Eskelinen päätyi kun työnantaja Juha Kauppinen soitti ja kysyi olisiko mielenkiintoa lähteä hieman erilaiseen projektiin. Juhaan oli ollut aiheesta yhteydessä puolestaan Veho Hyötyajoneuvojen myyjä Jukka Pulkkinen. - Kyllä sitä yön yli tuli asiaa mietittyä mutta sitten rohkaisin itseni ja päätin lähteä mukaan.

Ammattina Sankari -sarja on hyvällä asialla ja toivottavasti joku nuori innostuu näkemästään ja lähtee alalle, sanoo Eskelinen. Sarjan kuvaukset tehtiin syksyn 2017 aikana joten marraskuussa televisiossa alkavat jaksot tuovat ruutuihin tuoreita tunnelmia kuljettajien arjesta. - Kyllähän kuvaukset alussa jännittivät ja oli vähän vaikeaa kertoa ääneen katsojille mitä seuraavaksi työssään tekee. Mutta siitä se lähti sujumaan ja juttuakin alkoi kameralle tulemaan, toteaa Eskelinen. Kotona isän TV-seikkailuja odottaa innolla neljä lasta: Anni 16 v, Ville 13 v, Kalle 12 v ja Elli 8 v. - Isällä taitaa kuitenkin olla enemmän perhosia vatsassa. Lisäyleisöä TV:n ääreen saadaan kotikatsomossa hoitolapsista sillä vaimoni Sirpa on yksityinen perhepäivähoitaja, kertoilee Eskelinen.

Veljekset Kauppinen kuljettaa puuta ja muuta

Veljekset Kauppinen Sonkajärveltä ajaa puuta Metsä Groupille kahdella puutavarayhdistelmällä Ylä-Savon alueelta. Neljän ammattilaisen - Harri ja Jari Eskelisen sekä Marko Sutisen ja Tero Kauppisen ajamat kuor-

mat kulkevat pääosin Kiuruveden aseman terminaaliin, Soinlahteen, Suolahteen, Pihtiputaalle ja Äänekoskelle. - Junapuuta on ajettu viime aikoina paljon joten kuormaamista riittää; siksi nostureiksi on valittu 15 tonnimetrin Palfinger Epsilon Q150L -mallit, kertoilee Juha Kauppinen. Veljekset Kauppisen historia juontaa aina 1970-luvun lopulle, jolloin yritystoiminta alkoi traktoriurakoinnilla mm. turvesoilla. Tänä päivänä ajetaan myös kolmella sorakasettiyhdistelmällä joiden ajoista vastaa Seppo Kauppinen ja lisäksi tehdään mm. tienvarsien vesakonraivausta Slagkraft -raivaimella varustetulla traktorilla sekä pitkäpuomisilla vesakkoleikkurikoneilla. - Puutavara-autot tulivat mukaan toimintaamme 2000-luvun taitteessa, toteaa Kauppinen.

kaisella Iisalmessa. - Turbohidastinkytkin on loistava keksintö helpottamaan pahoista paikoista ja jyrkemmistä mäistä liikkellelähtöä - liukkailla sillä voi luistattaa mielin määrin. Hidastimen jarrutusteho on lisäksi todella suuri varsinkin hitailla nopeuksilla. Myös maastokelpoisen Arocsin 2+2 akselirakenne on juuri sopiva puunajoon; auto kääntyy hyvin eikä puske koskaan, kommentoi Harri Eskelinen. Sonkajärvellä ollaan muutenkin tyytyväisiä Mercedes-Ben-

ziin. - Meillä on ollut tähtikeuloja jo aiemmin soranajossa mutta kyllä tässä uudessa Arocsissa näkee miten paljon tekniikka on jälleen kehittynyt, miettii Juha Kauppinen. Arocsissa on tasokas teräksinen RIIKO -puuvarustelu, perässä kulkee siirtotelinen viisiakselinen Kilafors -perävaunu ja 76 tonnisen yhdistelmän maksimaalisen kuormatilan takaa Terminator XXL -pankot. Renkaat ostetaan PJ Myynnistä Iisalmen Soinlahdesta.

Uusi yhdistelmä onnistunut kokonaisuus

Uusin puutavara-auto on puolitoistavuotta sitten käyttöön otettu Mercedes-Benz Arocs 3763 8x4 varustettuna turbohidastinkytkimellä. Kaupat autosta tehtiin Veho Hyötyajoneuvojen Jukka Pulkkisen kanssa ja Vehon huolenpitosopimuksella olevaa autoa huolletaan E. Harti-

AMMATTINA SANKARI 5. tuotantokausi alkaa Kutosella la 4.11.2017 klo 18.30 - uusi jakso viikottain ja uusintoja lisäksi myös TV5. Raskaan kaluston kuljettajien työtä seuraava sarja tarjoaa uudella kaudella entistä laajemman kattauksen. Mukana Suomen ja Euroopan teillä ovat Vähälä Yhtiöiden ylipitkän HCT-rekan kuski Kimmo, puuautokuski Harri Veljekset Kauppiselta, FSN Transportin pitkäaikainen luottokuski Jouko, jauhekuljetuksia Powder Transilla hoitava Santtu, Gli Yhtiöiden nuori mutta kokenut Arttu sekä TTS:n kouluttajat, kuorma-autokuski Mika ja bussikuski Jussi. (Kotimainen tosi-tv, 2017)


98 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

DAF uutuusmallien esittelytilaisuudessa päästiin koajamaan myös telivetoista DAF XF 530 FAT (6x4) -puutavarayhdistelmää Alucarin varusteilla ja Logfliftin Z-nosturilla.

DAF uutuudet vastaavat Suomen markkinoiden vaatimuksiin

D

AF jatkaa alkukesällä käynnistämäänsä CF ja XF -mallistopäivitystä esittelemällä uudet moniakseliset vetopöytä- ja alustamallit joista löytyy hyvät vaihtoehdot myös puutavaranajoon. Ammattilehti koeajoi malliston järeimmän pään vaihtoehtoja Espanjan auringon alla Barcelonan läheisyydessä.

DAF on uudistanut mallistoaan ja Pohjoismaiden jälleenmyyntiverkostoaan kuluvan vuoden aikana hyvällä draivilla. Kesän kynnyksellä DAF toi tarjolle uudet entistä polttoainetaloudellisemmat ja kevyemmät CF ja XF -maantiemallit. Samalla 11- ja 13 -litraisten PACCAR -moottorien teho- ja vääntömomenttilukemia tarkastettiin ylöspäin. Tehokkaimman 13-litraisen PACCAR MX-13 moottorin

teholukemaa nostetiin 510:stä 530:een hevosvoimaan ja vääntömomentti 2600 Newtonmetriin kierrosluvulla 1000 r/min. Uuden tehokoneen myötä DAF yltää mukaan Suomalaisille 76-tonnisten tarjouskilpailuihin. Kaikissa uusissa CF ja XF -malleissa on jatkossa vakiovaihteistona automatisoitu ZF TraXon -vaihteisto, joko 12- tai 16-pykäläisenä. Monen kilpailijankin käyttämä vaihteisto tun-

Lisähintainen Gognac -sisäväriteema on erittäin onnistunut. Kojelaudan paneloinniksi voi valita näyttävän puupaneloinnin lisäksi harjatun alumiinin. Ergonomisesti muotoiltu ja ilmastoitu kuljettajan istuin tarjoaa ensiluokkaista mukavuutta. Ovien ja luukkujen yölukot tulevat tarpeeseen Euroopassa operoitaessa.

netaan rahtiautopiireissä asiallisesta ja nopeasta vaihtamislogiikastaan sekä hyvistä rullausominaisuuksista. Lisäksi saatavilla on manuaalivaihteistotkin. CF ja XF -malleissa on täysin uusi sähkö- ja elektroniikkajärjestelmä. Uusi Dynamic Cruise -toiminto sopeuttaa vakionopeudensäätimen luonnetta eri ajoolosuhteisiin ja ajotehtäviin. Ennakoivan vakionopeudensäätimen (PCC) ja EcoRoll integroinnin ansiosta PCC pystyy nyt aktivoimaan EcoRollin käyttöön aikaisemmassa vaiheessa kun ajetaan ylämäkeen. Nyt puoli vuotta myöhemmin DAF kasvattaa CF ja XF -mallisarjoja yhteensä 11 uudella akse-

likokoonpanolla. Näistä kahdeksan on 2-, 3- ja 4-akselisia nuppiautoja ja kolme 3- ja 4-akselisia rekanvetäjiä. CF ja XF -mallien kerrotaan olevan 100 - 250 kg nykyistä kevyempiä ja yltävän 7-9 prosenttia parempaan polttoainetalouteen.

Akselit uusiksi

Kova juttu on 6x2 veturi- ja alustamalleihin sekä 8x2 alustamalleihin tarjottava sähköhydraulisesti kääntyvä takateli (EHS). Painon säästämiseksi akselin ohjauslaite on viety akselin läheisyyteen ja ohjauksen pumppu pyörii vain tarvittaessa. Ajonopeuden ylittäessä 40 km/h ohjaus keskittyy ja lukittuu. Ta-

Mittarinäkymä on selkeän asiallinen ja DAF tunnistaa vaihtaa automaattisesti ajotietokoneen kielen kuljettajan digikortin mukaiseksi. Akkuvahti ja renkaiden ilmanpaineen valvontajärjestelmä, joka mittaa myös renkaan lämpötilan, ovat uusia, käyttöastetta pitkässä juoksussa parantavia lisäpalveluita.


METSÄALAN AMMATTILEHTI kaohjaavassa 6x2 mallissa EHS -järjestelmä on saanut tuekseen uuden nopealiikkeisen ilmajousituksen, joka sallii entistä nopeammat ja suuremmat liikeradat. Liike alaspäin on nyt 90 mm ja ylöspäin 185 mm. Jousitusratkaisu nopeuttaa vaikkapa jalkakonttien vaihtoa. Uutta on myös 10 tonnin paripyöräinen teliakseli, 34 tonnin teknisellä kantavuudella. Reippaasta kantavuudesta on hyötyä mm. vaihtolavatehtävissä, jossa viimeinen akseli joutuu hetkellisesti kantamaan erittäin korkeita massoja. Uusi akseli on 25 kg kevyempi ja tuo muiden mallin uudistusten kanssa jopa 125 kg paremman hyötykuorman. Lisäksi akseli mahdollistaa 28 tonnin ajoneuvonkokonaispainon hyödyntämisen entistä useammassa tehtävässä. Uusi paripyöräinen teliakseli on tarjolla 6x2 veturi- ja alustamalleihin sekä 8x2 alustamalleihin. Kolmas merkittävä akseliuutuus on toistuvaan maastoajoon tarkoitettu napavälitteinen telivetoinen teliakselisto, joka on valurautaisen ripustuksen ansiosta noin 60 kg nykyistä kevyempi. Uudet perävälitysvaihtoehdot mahdollistavat entistä matalammat moottorin käyntinopeudet. Kokonaistalouden parantamiseksi napaperän huoltoväli on korotettu kolmeen vuoteen ja öljynvaihtoväli on 450 000 kilometriä.

KULJETUS 99

Keskiakseliperävaunun jatkeekseen saanut DAF XF 530 FAN (6x2) ansaitsee ajettavuuden ja ajomukavuuden osalta täydet pisteet. Henkilöauton peräkärryn tapaan taipuvan vasikka-kärryn peruuttelu sujuu helposti tottumattomaltakin.

Keveyden ehdoilla

Tilan ja massan sekä tuotantokustannusten säästämiseksi pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmän (EAS) kokoa on pienennetty 40 prosentilla ja painoa 50 kilolla. EAS-yksikkö mahtuu nyt kokonaisuudessaan aina samalle puolelle alustaa. 2+2 malleissa se voidaan sovittaa myös etutelin väliin. Tämä mahdollistaa vapautuvan tilan käytön esimerkiksi nosturin tukijaloille, työkalulaatikoille tai suuremmille polttoainesäiliölle. Uutta ajattelua edustaa myös ultrakevyt (omapaino 9150 kg) 2+2 akselinen sementtiautoalusta. Alun perin Englannin markkinoille tehtyä mallia saa jatkossa koko Euroopan markkinaalueella. Uusi laajennettu rungon reikäkuvio alustan takaosassa helpottaa niin perälaudan kuin vetovarustuksenkin asennusta ja lyhentää ajoneuvojen toimitusaikaa.

Ajotuntumia

DAF toi koeajettavaksi runsaan joukon erilaisia ja erilaisin päällerakentein varustettuja koeajoautoja. Ensimmäiseksi autoksi valikoitui takatelinen XF 530 FAN (6x2) vasikkayhdistelmä ja reitiksi moottoritie. Ensikilometrit moottoritiellä paljastivat heti miksi DAF on niin suosittu kaukoliikenteen kuljettajien keskuudessa. Hytti on lähes äänetön ja hallintalaitteet oikeilla paikoillaan; tosin CAN-väylä mahdol-

Järeän kappaletavaranosturin sisältävät rautakauppa-autot ovat kysyttyjä Suomessa. Nyt sellainen löytyy myös DAF CF-mallistosta. DAF CF 450 FAQ (8x2) -mallissa kääntyvät sekä kaksi etummaista että viimeinen akseli.

Uuden turboahtimen, teräsmäntien ja uusien injektorien sekä älykkäiden apulaitteiden avuin tehokkaimmasta 13 litran PACCAR MX-13 -moottorista irrotetaan jopa 390 kW (530 hv) / 2600 Nm suoritusarvot, entistä pienemmällä polttoaineenkulutuksella.

listaa kojalaudan nappuloiden siirtelyn myös omavalintaisiin paikkoihin. Uutta on se että järjestelmä tunnistaa automaattisesti missä mikäkin nappi sijaitsee. Vanhaa on vaihteen valitsin, joka on yhä mallia kiertokytkin. 38-tonnin kokonaispainoon lastattu yhdistelmä ei antanut täyttä kuvaa uuden moottorin voimavaroista tai puutteista. Kulku oli tasaisen varmaa niin myötä kuin vastamäissäkin. Positiivinen kuva jäi herkästi käyn-

nistyvästä rullauksesta sekä moottorijarrun ja retarderin yhdistelmästä, joka puollustaa paikkaansa etenkin Espanjan jyrkissä myötämäissä, jotka jyrkkyydestä riippumatta tahtovat, ainakin taajama-alueella, päättyä meikäläisittäin ajoneuvoyhdistelmälle ahtaaksi luokiteltavaan liikenneympyrään. Samankaltaiset hyvät ajokokemukset jäivät myös telivetoisesta XF 530 FAT (6x4) puutavarayhdistelmästä; sekin noin 40

DAF on jäänyt paitsi kiviautopuolen kaupoista Suomessa. Uusi maansiirtoautovarusteltu CF 8x4 muuttaa tilanteen ja viisiakselista kaipaavalle tarjotaan Ginaf -lisäakselia. Pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmä (EAS) voidaan sijoittaa akseliväliin tai etutelin väliin.

-tonnin kokonaispainossa. Yhdistelmien lisäksi kokeiltavaksi osui myös XF 450 6x2 ja useampi LF-malli, joiden koeajotunnelmiin palaamme seuraavassa numerossa.

Odotukset hyvät Suomen suhteen

Näytön paikka uusille DAF -malleille tulee eteen, kun ensimmäiset autot saadaan pohjolan talveen ja kuormat meikäläisille painoille. Nyt nähdyn ja

koetun perusteella tulevaisuus näyttää DAF-merkille kuitenkin Suomessakin reilusti nykyistä valoisammalta ja kaupallisemmalle. Maahantuonnista meillä vastaa Nordic Truckcenter Oy.

Lue kuljetusalan uutiset joka päivä ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Suomalaisella osaamisella ratkotaan automaattisen liikenteen talviolosuhteiden ongelmia

L

iikennevirasto ja Trafi ovat käynnistäneet Arctic Challenge -tutkimushankkeen, jossa ratkaistaan tieliikenteen automaation ongelmia talvisissa ja pohjoisissa olosuhteissa. Hankkeessa tehdään kenttäkokeita automaattiajoneuvoilla Tunturi-Lapissa sijaitsevalla Aurora-koealueella vuosina 2017-2019. Tutkimussopimukset on tehty kolmen yrityksistä ja tutkimuslaitoksista koostuvan ryhmittymän kanssa.

Tieliikenteen automaation odotetaan tulevaisuudessa parantavan liikenneturvallisuutta, vähentävän tieliikenteen päästöjä ja mahdollistavan sujuvamman liikennevirran. - Ratkaisun avaimet tieliikenteen automaation talvihaasteisiin ovat meillä suomalaisilla, ja tämän tutkimushankkeen avulla pystymmekin tuomaan osaamistamme esille myös kansainvälisessä automaatiokeskustelussa. Suomessa on lumista keskimäärin noin kolmesta kahdeksaan kuukauteen vuodessa ja myös noina kuukausina automaattisten ajoneuvojen on tulevaisuudessa pystyttävä liikkumaan turvallisesti. Esimerkiksi ajoneuvon sijaintiin tarvitaan entistä tarkempaa paikannusta ja karttoja, kun tien pinnan peittää lumi ja jää, painottaa johtava asiantuntija Anna Schirokoff Trafista.

Älykäs infra tiedon tuottajana

Tulevaisuuden älykäs infra tuottaa tietoa ajoneuvojen käyttöön. Hankkeessa tutkitaan ajoneuvon paikantamista kahdella tavalla: kartta- ja satelliittitietoon perustuen sekä tienvarressa oleviin reunapaaluihin ja aurauskeppeihin perustuen. - Tavoitteena on selvittää minkälaisia ja missä aurauskeppien ja reunapaalujen tulisi olla, jotta automaattinen ajoneuvo pystyisi niiden avulla määrittämään sijaintinsa tiellä, kertoo Liikenneviraston projektipäällikkö Ilkka Kotilainen.

Pohjoisen lumiset ja jäiset olosuhteet haastavat automaattiset ajoneuvot

Hankkeen toisena painopisteenä tutkitaan ajoneuvojen etäohjausta vaikeissa olosuhteissa sekä turvallisuuteen liittyviä kuljettajille ja ajoneuvoille automaattisesti lähetettäviä viestejä liikenteen häiriöistä ja vaikeista olosuhteista. - Automaattinen ajoneuvo hyötyy häiriöviestien lisäksi myös joissain tilanteissa etäohjauksesta, jota tulevaisuudessa voivat käyttää esimerkiksi logistiikkayritykset kuorma-autojensa etävalvonnan osana, jatkaa Schirokoff.

oden u v 0 Yli 3 uksella! kokem

KULJETUS 101


METSÄALAN AMMATTILEHTI

102 KULJETUS

Tivico Oy:llä ajossa neljä yhdistelmää

Puunajossa luotetaan skandinaaviseen kalustoon

T

ivico Oy Parkanosta otti alkusyksystä ajoon uuden Sisu Polar Timber 625 hv 8x4 puutavara-auton täydentämään skandinaavista autokalustoaan.

Tivico Oy:n Anssi Haapaniemi lähti kaivukoneenkuljettajan palkkatöistä kuljetusyrittäjäksi maaliskuussa 2012. - Kaverillani on metsäkoneita ja hänelle oli tarjottu puutavaran maantiekuljetuksiakin, joita hän ehdotti edelleen minulle. Päätin lähteä kokeilemaan ja sillä tiellä on nyt menty yli viisi vuotta. Automäärä on kasvanut yhdestä neljään, joista kolme on puutavaravarusteltuja ja yhdessä on sora/puutavara-autoksi vaihdettavat päällerakenteet, kertoo Haapaniemi.

Skandinaavinen autokalusto

Kolmen ruotsalaisen Scanian rinnalle hankittiin syksyksi suomalainen Sisu. - Scaniat ovat pelanneet tehtävässään oikein hyvin ja nyt ajattelin kokeilla miten kotimainen kuorma-autonvalmistus on pysynyt kehityksessä mukana. Koeajoin Sisu Polaria ja se tuntui hyvältä autolta joten tein kaupat Sisu-myyjä Ville Kaihan kanssa; päätös sopii myös Suomi 100 henkeen. Oli mukava käydä hakemassa auto suoraan Karjaan tehtaalta ja tutustua samalla kuorma-autojen valmistukseen. Sisuista on sen verran aiempaa kokemusta että meillä on ollut joku vuosi sitten iäkkäämpi Sisu SM lähinnä vara-auton roolissa ja se pelasi hyvin, kommentoi

Tivico Oy:n tyylikkään musta uusi Sisu Polar Timber 8x4 haki lokakuun alkupuolella tukkikuorman Ikaalisten ruskamaisemista, mistä matka jatkui kohti Isojoen sahaa.

Haapaniemi.

Energiapuutakin ajetaan paljon

Tivico Oy kuljettaa puuta Pir-

kanmaan MHY:lle ja KihniöParkanon MHY:lle. - Ajamme tukkipuun Isojoen, Luvian ja Soinin sahoille - kuitu menee Raumalle sekä junaan

Ylöjärven ja Parkanon asemille. Merkittävä osa, jopa 40 % ajoistamme on energiapuuta mitä viedään paikallisiin terminaaleihin jatkojalostettavaksi puhtaak-

si kotimaiseksi energiaksi. Energiapuu asettaa omat vaatimuksensa kuormatilalle mitä olemme maksimoineet pankkovalinnalla ja Z-mallin nosturilla, to-

Sisuun asennettiin uusi Loglift 140Z -nosturi, mikä antaa lisää kaivattua kuormatilaa sekä tarjoaa paljon päivittäistä käyttöä helpottavia ominaisuuksia.


METSÄALAN METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI teaa Haapaniemi.

103 KULJETUS TUS 103 KULJETUS KULJE

raa ja trippeli nousee ylös täy-

Trippeliteliseen Sisu Polar dessäkin kuormassaValkeakoskelle mikä helUusi AdBlue -liuotuspiste UPM Tervasaaren tehdasalueelle

Yara laajentaa Air1 AdBlue -tuotantoaan Suomessa Timber 8x4 autoon on asennettu Loglift 140Z 2-vipunosturi ja perässä kulkee Laurinaho-Yhtiöiden valmistama 5-akselinen perävaunu missä viimeinen akseli on vapaasti ohjaava. Pankkoina on suurikuormatilaiset Terminator XXL 8 Aero -teräspankot. AdBlue - Itseuomen olen ehtinyt ajaa Sisulla -markkinoiden onmutvasta muutaman kuorman, ennustettu kasvata ensikokemukset autosta ovat van. Pystyäkseen pitämään kaiken kaikkiaan positiiviset ja vahvan markkina-asemanse on tullut jo selväksi että Suosa Yara tarvitsee Air1 Ad messa valmistetaan edelleen Blue -tuotannolleen lisäkamaailmanluokan kuorma-autoja, pasiteettia. Yara on päättäsanoo Haapaniemi. nyt rakentaa toisen AdBlue -liuotuspisteen Sisu erityisen Harjavallan rinnalle. Yaran kumppanivahva maastossa na toimii Movere. Tivico Oy:n uutta Sisua kuljettavat Teemu Koivisto ja OlliUusi liuotuspiste rakennetaan Pekka Mäki. Valkeakoskelle UPM Tervasaa- Haapaniemen Anssin kanssa ren tehdasalueella olevaan entiollaan oltu pitkään kavereita ja seen sellun keittämöön. Liuoteimme molemmat kaivukonetuspiste palvelee Itä-Suomen ja hommia. Oman kaivukoneeni Suur-Helsingin aluetta ja tuo myin pois joku aika sitten ja Yaralle logistiikkasäästöjä. Uusi puuta olen ajanut viitisen vuotta. piste sijaitsee 120 km päässä Olen tällä hetkellä Anssilla vaViinikkalan kulutuskeskittykituisesti kuljettajana, kertoo mästä, missä sijaitsee niin NesTeemu Koivisto, jolla on aiemte, St1 kuin Teboil -yhtiöiden paa kokemusta Sisuista SM-malasemat. lin lavettiautosta ja tienhoitoauYaran AdBlue Business Matosta. nager Juha Sarlund kertoo, että Uuden Sisu Polar Timberin laitteistoa rakennetaan parhailkanssa puunajo on lähtenyt mulaan ja tuotanto käynnistyy lopkavasti matkaan. puvuodesta 2013. - Sisu on erityisen hyvä maasAir1AdBlue on Yaran valmistossa, siinä on riittävästi maavatama, korkealaatuinen urea-liu-

S

pottaa kääntelyä. Fullerin legendaarinen, paljon pykäliä tarjoava manuaalivaihteisto istuu hyvin yhteen Mercedes- Benzin luotettavan voimalinjan kanssa. Moottorin 625 hevosta alkaa nyt sisäänajon jälkeen heräilemään täyteen laukkaansa ja moottori tarjoaa laajan vääntöalueen 1000-2000 rpm välillä. Väkevä vääntö alkaa alhaalta ja vetoa riittää täydessä kuormassa yläkierroksillakin joten Sisu ei hyydy mäkeen. Ohjaus on tarkka ja auto menee jämptisti sinne minne haluaa, kehuu Koivisto. Myös Sisun ohjaamo on osoittautunut kaikin puolin viihtyisäksi työpaikaksi. - Varustelutaso on riittävä näihin hommiin kuljettaja istuu korkealla joten näkyvyys on hyvä. Tasalattia antaa tilaa vaikka haalareiden vaihtoon ja se on selkeytensä ansiosta helppo siivota, sanoo Koivisto. Suomessa valmistettavaa Yaran Air1 -lisäainetta on saatavilla kätevissä 10 ja 30 litran kannuissa, 200 litran tynnyreissä sekä 1000 litran konttisäiliöissä. Lisäksi Suomessa on jo 200 hyvin varusteltua huoltoasemaa, jotka myyvät Air1 AdBlueta jakelumittarista.

os. Sen avulla vähennetään raskaiden dieselajoneuvojen typpioksidipäästöjä (NOx). Liuos ruiskutetaan ajoneuvon pakokaasuvirtaan, missä siitä muo-

ympäristölle. Yhdessä rikkidioksidin kanssa ne ovat happosateiden pääaiheuttajia ja edesauttavat otsonin muodostumista. NOx-päästöt lisäävät astman, allergioiden ja keuhkosairauksien riskiä. Lisäksi nämä päästöt aiheuttavat rehevöitymistä. Liikenteen lisäksi teollisuus aiheuttaa NOx-päästöjä.

peria. Tervasaaren paperikoneisiin on viime vuosina investoitu merkittävästi. UPM:n palveluksessa Tervasaaressa työskentelee yhteensä noin 350 henkilöä. Lisäksi tehdasalueella toimii Billerud-Korsnäs Oy:n omistama paperikone sekä useita muita yrityksiä.

Tivico Oy:n kuljettaja Teemu Koiviston ensikokemukset uudesta Sisu Polarista ovat positiivisia: - Sisu on Yara Air1 lyhyesti: erityisen hyvä maastossa ja voimalinja on vahva, hän kommentoi.

Movere lyhyesti:

Movere on kuljetuksiin ja tavaravirtojen ohjaukseen keskittynyt logistiikkayritys, joka tuottaa myös laivaus- ja varastointi- sekä logistiikkaprosessien suunnittelupalveluja. Päätoimialoja ovat maatalous, rakennusaineteollisuus, kauppa sekä metsä- ja kemianteollisuus.

Yara on maailman suurin Ad Blue -lisäaineen valmistaja, joka toimitti vuonna 2012 yli 600 000 tonnia Air1 -nimellä markkinoitavaa Ad Blue -lisäainetta. Yara on markkinajohtaja Ad Blue -markkinoilla Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Brasiliassa. Euroopassa AdBlue markkina on pisimmälle kehittynyt ja kokonaismarkkina oli viime vuonna noin 1 500 000 tonnia josta Yaran markkinaosuus oli yli 35 %. Pohjoismaissa Yaran markkinaosuus AdBlue -lisäaineessa on yli 70 %. Vahva asema tuo myös vastuun Ad Bluen saatavuudesta.

dostuu ammoniakkia. Ammoniakki reagoi pakokaasun sisältä- UPM Tervasaari lyhyesti: UPM Tervasaari on nykyaimien typenoksidien kanssa, jolloin syntyy vaaratonta typpeä ja kainen ja tehokas tehdaskokovettä. AdBlue-lisäaine on kirkas naisuus Valkeakoskella. UPM ja tuoreena hajuton, erittäin Tervasaaren kahdella paperikopuhdas urean vesiliuos (32,5%) nelinjalla valmistetaan irrokepajoka valmistetaan ISO 22241 - pereita tarralaminaatin valmistukseen ja muihin teknisiin lopstandardin mukaisesti. Sisun perässä kulkee Laurinaho-Yhtiöiden valmistama 5-akselinen perävaunu missä viimeinen akseli on pukäyttöihin. VuosituotantokyNOx-päästöt ovat haitallisiapankkoina vapaasti ohjaava. Yhdistelmän on suurikuormatilaiset Terminator XXL 8 Aero -teräspankot. sekä ihmisten terveydelle että ky on 290.000 tonnia irrokepa-

A Weckman Oy Paininpuuntie 23, 18100 Heinola Puh. (03) 874 220 myynti@aweckman.fi www.aweckman.fi


104 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Suomalainen Sisu Auto on editellyt edistyksellisen hybridijärjestelmän, mikä on merkittävä innovaatio koko kuorma-automaailman mittakaavassa.

Sisu hybridijärjestelmä sarjatuotantoon alkuvuodesta ´18 A

mmattilehdelle avautui ainutkertainen tilaisuus koeajaa Sisu Auton uudella dieselsähkö hybridijärjestelmällä varustettua Sisu Polar Hybrid -prototyyppiautoa. Toukokuussa Kuljetus 2017 -näyttelyssä ensimmäisen kerran julkisuudessa esitelty järjestelmä on toiminut testikäytössä niin hyvin,

että se päätettiin tuoda sarjatuotantoon jo alkuvuodesta 2018. Huomattavaa hyötyä kuorma-autokäyttöön tuovan järjestelmän saa Sisu Polariin järkevään hintaan. Tämän vuoden merkittävimpiin hyötyautopuolen uutuuksiin koko Euroopassa lukeutuu kiistatta Sisu Auton uusi diesel-säh-

kö hybridivoimalinja. Innovaatissa ovat keskiössä MercedesBenzin moottori ja suomalaisen Visedo Oy:n valmistama PowerDRUM -kestomagneettimoottori sekä tehokaasti energiaa varastoiva ja luovuttava Visedo PowerCAP-superkondensaattori. Sähkömoottori on sijoitettu moottorin ja Fuller-vaihteiston väliin, jotta sähkömoottorin tarjoama voima saadaan johdettua

myös vaihteiston yhteyteen liitetyn voimanulosoton käyttötarpeisiin. Järjestelmä on kehitetty tukemaan dieselmoottoria ylämäissä, ja lataamaan energiaa myötämäissä. Sähkömoottorin virransyötöstä vastaa älykästä tekniikkaa sisältävä PowerMaster -invertteri, joka mahdollistaa tarkasti halutun vääntömomentin tuoton sähkömoottorilla. Moottorinohjaus voidaan rakentaan täysin auton käyttötehtävän asettamien vaatimusten mukaiseksi. Hybridilinjan CAN -väylää hyödyntävä käyttö- ja ohjausjärjestelmä on seinäjokelaisen Exertus Oy:n käsialaa.

Hybridijärjestelmä toimii jo metsäkoneissa

Sisu Polar Hybrid tarjoaa polttoaineensäästöä ja pienemmät päästöt samalla kun vääntömomentti kasvaa. Järjestelmän ansiosta jarrujen ja muiden voimalinjakomponenttien kuluminen vähenee. Kuljettaja huomaa hybridijärjestelmän parantavan kuorma-auton käytettävyyttä merkittävästi.

Sisu Auton tuotekehitysosasto ja Oulun Yliopiston konetekniikan osasto ovat testanneet mm. kaivosajoneuvotarpeisiin soveltuvaa rinnakkaishybridijärjestelmää sora- ja maantiekäytössä jo hyvän tovin. Tulokset ovat olleet erittäin positiivisia. - Sarjahybridiä on sovellettu jo metsäkonekäyttöön menestyksellisesti. Vastaava työkonekäyttöön kehitetty Visedo -järjestelmä löytyy jo sarjatuotannossa olevasta suomalaisesta

Logset Oy:n 12H GTE Hybrid -harvesterista, jossa se tarjoaa parhaimmillaan 30 prosentin säästöpotentiaalin polttoaineenkulutuksessa. Säästö syntyy kun moton moottoria voidaan käyttää puita kaadettaessa tasaisemmilla ja huomattavasti alhaisilla kierroksilla. Sähkövoimalla avitetaan nosturin ja harvesteripään hydrauliikkapiiriä moottoria rasittavissa tehopiikeissä, kertoo Sisu Auton toimitusjohtaja Timo Korhonen.

Lisäarvoa

Suuri kysymys on tarjoaako uusi hybridivoimalinja saman lisäarvon myös kuorma-autokäytössä, sillä järjestelmä nostaa hankintahintaa sekä kasvattaa auton massaakin usealla sadalla kilolla, joka siten pienentää kantavuutta? Tosin uusi laki tarjoaa vaihtoehtoisilla voimalähteillä toimiville ajoneuvoille tiettyjä massaan liittyviä etuja. - Polttoaineensäästöpotentiaali riippuu paljolti käyttötehtävästä, mutta tekemiemme testien mukaan 30 prosentin säästö on mahdollista. Polttoaineensäästön lisäksi uusi voimalinjamme parantaa työtehokkuutta ja etenemiskykyä sekä nostaa maantieajossa keskinopeutta helposti


METSÄALAN AMMATTILEHTI usealla kilometrillä tunnissa. Esimerkiksi tekniikkaa rasittavat liikkeellelähdöt voidaan hybridijärjestelmässä tehdä sähköllä, jolloin kytkin ei rasitu. Sähkömoottorin pääasiallinen työtehtävä on paikata polttomoottorin rakenteellisia puutteita, joista merkittävin on laiha vääntömomentti alle 900 r/min alueella. Puute korjaantuu nyt sähkömoottorin avuin, kertoo Korhonen. Kymmenien tuhansien ongelmattomien testikilometrien pohjalta Sisu Autossa on tehty uraa uurtava ja kansainvälisestikin mitattuna merkittävän päätös hybridivoimalinjan sarjavalmistuksen käynnistämisestä. Ensimmäisten Hybridi-Polarien kerrotaan olevan asiakkaiden käytössä ja tien päällä heti alkuvuodesta 2018. Sisun hybridivoimalinja on aluksi tarjolla vain Fuller -manuaalivaihteiston yhteyteen. Tiekäyttöön soveltuvan järjestelmän hinta vahvistetaan loppuvuodesta, mutta alustava arvio asettuu noin 30 000 euroon. Hinnoitteluun vaikuttavat eniten sähkömoottorin teho ja superkondensaattorien lukumäärä, joka vaikuttaa suoraan sähkömoottorin käyttöaikaan. Sisu Autolla ohimennen kuullun keskustelun mukaan järjestelmän saattaminen automatisoidun PowerShift-vaihteiston yhteyteen on enää vain ajan kysymys. Järjestelmät ovat kuulemma jo valmiina. Isossa kuvassa tarkasteltuna ei voida jättää spekuloimatta, etteikö Sisu Auton tekniikkatoimittaja eli Daimler -konserni olisi jossain roolissa mukana hankkeessa.

Uskomattoman hieno

Sisu Polar Hybrid -mallin kuljettajan paikalta ohjaamoa tarkasteltaessa huomio kiinnittyy ensimmäisenä kojelautaan nostettuun näyttöön ja sen viereen vietyyn joystick-ohjaimeen. Muutoin konttori on tuttua ja turvallista Sisu-laatua. Nyt koeajettavan Polar Hybridin, joka on myös Sisu Auton kenttätestiauto, moottorina on teholtaan 510 hv ja vääntömomentiltaan 2500 Nm suoritusarvoihin yltävä Mercedes-Benz moottori. Vaihteistona testiautossa on Sisu-asiakkaat kahteen koulukuntaan jakava manuaali-

Sisu Polar Hybridin kehityksestä vastaavan projektipäällikkö Juha Markkasen mukaan järjestelmä voidaan ohjelmoida auton omien järjestelmien yhteyteen.

nen Fuller-vaihteisto. Sähkömoottorin avuin testiauton tehoja voidaan hetkellisesti nostaa n. parilla sadalla hevosvoimalla ja yli 500 Nm vääntömomentilla. Lopullisessa tuotteessa päästään miltei kolmensadan hevosvoiman ja 1000 Nm lisäavustukseen. Liikkeellelähtö ja autolla ajo noin muutenkin sujuu kuten millä tahansa Fuller-Sisulla, paitsi että sähkömoottorin ansiosta autolla voi lähteä liikkeelle pelkän sähkön voimalla. Silloin kytkinpoljin pidetään lattiassa ja voimaa annostellaan kojelaudan joystickistä. Kantavuuskuormaan lastattu maansiirtoauto nytkähtää liikkeelle junan pehmeydellä. Sähkömoottorin tarjoamaa iloa ei kuitenkaan ole kovin kauan tarjolla; mutta kuitenkin riittävästi että keltanokkakin saa Fuller-Sisun asiallisesti liikkeelle vaikka pahemmastakin paikasta. Hybridivoimalinjan tapahtumia voi seurata helppolukuisesta näytöstä. Perusasetuksella näytössä on 20:stä pystypalkista koostuva ja virrankulutuksen mukaan väriä vaihtava palkisto. Palkin alla näyttäytyvät käytössä oleva teho Kilowatteina ja vääntömomentti Newtonmetreinä. Superkondensaattori käyttäytyy latautuessaan tehokkaan moottorijarrun tavoin. Se latautuu täyteen noin 10 sekunnissa. Kondensaattorin etuna on lähes rajaton lataus- ja purkukertojen määrä ja mahdollisuus ladatun virran nopeaan purkuun, joka sujuu vastamäen jyrkkyydestä riippuen samassa ajassa kuin lataus. Älykkään moottorinohjauksen ansiosta kuljettajan ei tarvitse vaivata päätään järjestelmän käytön kanssa. Automatiikka huolehtii virransäännöstelystä ja sähkömoottorin ohjauksesta. ”Virta-avun” huomaa siitä kun koneen kierroksista ja nopeusmittarista, jotka pysyttelevät vastamäissäkin tavoitenopeudessa. Toki mäen jyrkkyyden ja pituuden asettamissa rajoissa. Halutessaan kuljettaja voi antaa moottorille ”virta-apua” kesken ajon. Se käy vain joystick -ohjaimesta kevyesti eteen päin työntämällä. Ohjaimesta taakse päin vedettäessä moottori aloittaa vastaavasti superkondensaattorin latauksen. Lataus luonnistuu myös paikallaan oltaessa, joten sähkömoottorin voimaa saa hyödynnettyä esimerkiksi kiinnijuuttuneen auton irrotukseen tai voiman ulosoton tarpeisiin. Hybridin kehityksestä vastaavan projektipäällikkö Juha Markkasen mukaan järjestelmä voidaan ohjelmoida auton omien järjestelmien yhteyteen: - Koeajoauton ECO- ja Power -tilat saadaan toimimaan kuten ne on suunniteltukin.

Salamannopea suunnanvaihto

Sähkömoottorin ansiosta auton kulkusuunnan vaihto sujuu

KULJETUS 105

Sisun hybridijärjestelmää hallitaan kojelautaan viedyn kosketusnäytön kautta. Protyyppimallissa sähkömoottorin manuaalinen ohjaus hoituu näppärästi joystickin avuin.

Superkondensaattorit toimivat tehokkaimmin kylminä. Niille on varattu oma vesikiertoinen jäähdytysjärjestelmä auton ohjaamon taakse. Suomen sääolosuhteissa ylikuumenemisen kanssa ei tule ongelmia.

Auton alustan puolelta tarkasteltuna hybridijärjestelmän läsnäolon paljastaa vain Visedon PowerDRUM -kestomagneettimoottori ja sen jäähdytysputket.

Sisu Auton toimitusjohtaja Timo Korhonen (oik.) ja tuotepäällikkö Teemu Puustinen uskovat että hybridijärtestelmän käyttö yleistyy nopeasti mm. puutavara- ja sora-autoissa.

samassa ajassa missä mekaanikko vaihtaa jakoavaimen kädestä toiseen. Pykälä silmässä ja kytkipoljin alas painettuna autoa voi nytkytellä edes takaisin, ilman vaihteiston mekaanisia viiveitä. Ja kytkimen noston jälkeen matka jatkuu valittuun kulkusuuntaan. Todella asiallisesti pelaava toiminto, joka tulee melkoisella

todennäköisyydellä keräämään sekä maansiirto- että puutavarapuolen kuljettajien suosiot puolelleen, kunhan ensimmäiset järjestelmät saadaan laajempaan kokeiluun. Koeajossa Sisu Polar Hybrid jätti lähtemättömän vaikutuksen ja järjestelmälle on helppo povata valoisaa tulevaisuutta. Jos tässä saa heittää arvion niin nyt

esitelty ja entisestään varmasti kehittyvä hybridijärjestelmä tulee seuraavan viiden vuoden kuluessa löytämään tiensä todella monen autoilijan lisävarustelistalle. Karjaan tehtaalla korviin kantautui tieto että ensimmäinen asiakkaalle toimitettava Sisu Polar Hybrid on puutavara-auto...


106 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uudet sähköveturit tehostavat metsäteollisuuden kuljetuksia V R Groupin uusi työjuhta Sr3 -veturi monipuolisine ominaisuuksineen on otettu käyttöön Metsä Groupin uuden biotuotetehtaan sellukuljetuksissa Äänekoskelta Vuosaaren satamaan.

Saksalaisen Siemensin Suomen haastaviin sääolosuhteisiin räätälöimät Vectron -veturit tulevat seuraavien vuosikymmenten kuluessa korvaamaan nykyiset Sr1 -tyypin veturit joita on 109 kpl, mahdollistaen uudenlaiset ja tehokkaat toimintamallit sekä henkilö- että tavaraliikenteessä. VR Group on tilannut Siemensiltä kaikkiaan 80 uutta energiapihiä ja tehokasta veturia. Kaupan arvo on yli 300 miljoonaa euroa. Veturihankinta on osa merkittävää VR Groupin kalustoinvestointien sarjaa. Vetureiden sarjavalmistus alkaa kesällä 2018, ja koko kalustoerä toimitetaan vuoteen 2026 mennessä. Nyt tilattujen veturien lisäksi kauppaan on sidottu optio 97 lisäveturin tilauksesta. - Olemme saaneet uudet Sr3 -veturit, toiselta nimeltään Vectronit, kaupalliseen liikenteeseen suunnitellussa aikataulussa. Ensimmäiset kymmenen sähköveturia siirtyivät Siemensiltä VR Groupin omistukseen touko-kesäkuussa. Seuraavat kahdeksan veturia on tarkoitus tulla liikenteeseen ensi vuoden loppuun mennessä. Takana on laaja ja perusteellinen testausohjelma ja nyt etenemme veturihankkeessa pienin askelin kohti sarjatuotantoa. Äänekosken hanke on meille erityisen tärkeä, sillä se on täyttä totta. Muilta osin kokeilemme Sr3:sta erityyppisissä liikenteissä ja keräämme siltä osin käyttökokemuksia. Uuteen veturityyppiin siirtyminen luo myös koulutustarpeen. Olemme jo kouluttaneet noin 100 veturin kuljettajaa 900 kokonaismäärästä. Samaan aikaan koulutamme

Äänekosken biotuotetehtaan sellunviennin vetureina toimivat VR Groupin uudet Siemens Vectron Sr3 -sähköveturit, jotka on suunniteltu Suomen talvisiin olosuhteisiin. Veturin keula on muista Euroopan maista poiketen terästä ja nokan alle on viety lumiaura.

myös huolto- ja kenttähenkilöstöä tulevaa varten. Hanke on siis kokonaisuutena valtavan laaja, VR Groupin liikennejohtaja Petri Auno kertoo. Sr3 -sähköveturi on suunniteltu Suomen olosuhteisiin ja suomalaisen teollisuuden tarpeisiin. Käytännössä se tarkoittaa panostusta pakkasen ja lumiolosuhteiden kestävyyteen. Alun perin Vectron -veturit ovat suunniteltu korkeintaan -25 C asteen pakkasiin. Suomeen tilatut veturit kestävät lukuisten muutostöiden ansiosta jopa -40 C asteen lämpötiloja. Veturin kumi- ja muoviosia on vaihdettu paremmin pakkasta kestäviin materiaaleihin. Lisäksi keulaan on lisätty lumiaura ja kaikki kaapelit sekä antennit on suojattu jäältä ja lumelta. Veturin ilman- ottoaukot on siirretty kyljistä katolle, jotteivat ne tukkeutuisi pöllyävästä lumesta. Suomessa rautatiekalusto on muuta Eurooppaa alt-

Sähkö ja dieselvoimalla kulkevan Siemens Vectron Sr3 -veturin koneteho on 6400 kW ja vääntömomentti 350 kN. Voimalinja on varustettu energian takaisinkeräysärjestelmällä. Sen avulla veturi voi syöttää jopa 10 % energiankulutuksesta takaisin sähköverkkoon.

VR Groupin liikennejohtaja Petri Auno (vas.) ja Metsä Groupin logistiikkajohtaja Jari Voutilainen tutusmassa sellutehtaan viennin veturiin.

tiimpi hirvikolareille. Sen johdosta Sr3 -veturien keulan osat ovat vaihdettavia ja valmistettu lasikuidun sijasta kestävästä teräksestä. Petri Aunon mukaan suurim-

man haasteen uuden veturikaluston käyttöönotossa loi yleiseuroopplainen kulunvalvontajärjestelmä, joka poikkeaa täysin Suomessa käytettävästä järjestelmästä. - Meillä ei vielä missään muussa junakalustossa ole käytössä yleiseurooppalaista kulunvalvontajärjestelmää. Uusissa vetureissa se on, mutta kun koko rataverkosto on rakennettu kansallisen kulunvalvontajärjestelmän varaan, on eri järjestelmien yhteensovittamisessa luonnollisesti melkoisia haasteita. Sr3-veturissa käyttöön otetun kulunvalvontajärjestelmien yhteensovitusmoduulin on valmistanut italialaisen Ansaldon ruotsalainen maayhtiö. Käytännössä se tarkoittaa sitä että veturinkuljettajien täytyy jatkossa hallita sekä perinteisiä että uusia tietokonepohjaisia käyttöjärjestelmiä yhtäaikaisesti. Veturinkuljettajien koulutus onkin asia johon paneu-

dumme, kun suunnittelemme mihin maantieteelliseen suuntaan tulemme uusien veturien käyttöä laajentamaan, Auno lisää. Suomi siirtyy kansallisesta kulunvalontajärjestelmästä yleiseurooppalaiseen 2020-luvulla. - Se on pitkä ja kustannuksiltaan korkea tie, joka vaatii mittavia rataverkon uudistamiseen liittyviä rakenteellisia uudistuksia. Nykyinen järjestelmä toimii hyvin, mutta ei anna mahdollisuutta kaikkien tarjolla olevien uusien teknologioiden hyödyntämiselle. Tämänkaltaisen kaluston poistoikä on noin 30 vuotta, mutta käyttöikä vähintään 40 vuotta. Elinkaaren aikana tekniikka kehittyy ja onkin oletettavaa että kalustoa päivitetään tuona aikana, Auno tarkentaa.

Eri työvaiheet yhdellä veturilla

Sr3 -veturi soveltuu sekä ras-

Sähköveturit on varustettu lisäksi kahdella teholtaan 180 kW dieselillä, jotka tuottavat sähkövirtaa moottoreille linjaverkon ulkopuolella. Moottorit on varustettu talvikelejä ajatellen Webasto lisälämmittimillä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI kaaseen tavaraliikenteeseen että nopeaan matkustajaliikenteeseen. Matkustajaliikenteessä junan huippunopeus on 200 km/h ja tavaraliikenteessä 100 km/h. Käytännössä nopeudet pysyttelevät usein matalampina, sillä rataverkostostamme vain osa on suunniteltu 200 km/h nopeudelle. Tehokas työjuhta pystyy vetämään aiempaa suurempaa, yli 2000 tonnin tavarajunaa. Veturin monipuolisia ominaisuuksia on hyödynnetty alusta alkaen uudenlaisissa kuljetusratkaisuissa. Äänekosken sellujunassa on veturin jatkeena yhteensä 22 vaunua ja junan kokonaismassa on noin 2000 tonnia. Uudessa Sr3 -veturissa on sähkömoottorin lisäksi kaksi itävaltalaisen SteyrMotors:in kuusisylinteristä, yhteisteholtaan 360 kW dieselmoottoriyksikköä, joiden avulla veturi pystyy kulkemaan myös lyhyillä sähköistämättömillä rataosuuksilla sekä satama- ja tehdasraiteilla. Lisäksi veturissa on radio-ohjauslaitteisto, jonka avulla kuljettaja voi liikuttaa veturia sen ulkopuolelta ja työskennellä itsenäisesti ilman muuta ratapihahenkilökuntaa. Ennen käyttöönottoa uudet veturit läpäisivät perusteellisen, noin 1,5 vuotta kestäneen testiohjelman, jota kätiin läpi parhaimilaan jopa kolmessa vuorossa. Testissä käytettiin vaunukuormana mm. Metsä Groupilta lainattuja puita. - Veturin monipuoliset ominaisuudet mahdollistavat uudenlaiset ja kilpailukykyiset logistiikan ratkaisut. Kuljetusketju voidaan hoitaa yhdellä veturilla alusta loppuun, koska erillisiä dieselvetureita ei tarvita lähtö- ja purkupäihin. Aikaa säästyy, kun välivaiheita jää pois. Uusien veturien kasvanut vetokyky mahdollistaa vaunumäärien kasvattamisen vähintäänkin 10 prosentilla. Tämä näkyy asiakkaalle logistisena tehokkuutena, VR Transpointin rautatielogistiikan myynti- ja markkinointijohtaja Tero Kosonen toteaa. Kososen mukaan merkittävimmät hyödyt uudesta Vectron -kalustosta saavutetaan tavaraliikenteessä, teollisuudessa ja satamaympäristöissä, joissa operaatiot sujuvoituvat merkittävästi, kun kuljettaja voi hoitaa junan

KULJETUS 107

lastauksen ja purun alusta loppuun saakka: - Muutaman strategisen rataosuuden sähköistyksellä tavaraliikenne saataisiin 90 prosenttisesti kuljetustehokkaiden Vectron -veturien vaikutuspiiriin. Tällaisia rataosuuksia olisivat Iisalmi-Ylivieska, Hanko-Hyvinkää, Niirala-Säkäniemi sekä Joensuu-Uimaharju.

Tehokkuutta sellukuljetuksiin

Uusien Sr3 -vetureiden pitkälle kehittyneitä ominaisuuksia hyödynnetään Metsä Groupin biotuotetehtaan sellukuljetuksissa Äänekoski-Vuosaari -välillä. VR Transpoint on rakentanut yhdessä Metsä Groupin, Vuosaaren sataman ja satamatoiminnoista vastaavan Oy M. Rauanheimo Ab:n kanssa uudenlaisen ja tehokkaan logistiikan kokonaisuuden, jossa tehtaan toiminnot, kuljetukset ja satamaoperointi on yhdistetty sujuvasti. Kaluston kierto on huippuunsa viritetty. Äänekosken rautatiekuljetuslogistiikka on rakennettu puhtaasti Vectron -kalustoa varten, niin että lastaus ja kuormaus luonnistuisi linjaveturilla alusta loppuun saakka. Tehokas malli mahdollistaa biotuotetehtaan vientikuljetusten rakentamisen täysin junakuljetusten varaan. Kolmella veturilla, kahdella junalla ja 66 vaunulla kierto on saatu sellaiseksi, että selluvaunut kiertävät 1,5 vuorokaudessa ja veturit vuorokaudessa. - Keskimääräinen selluvaunujen kierto on viisi vuorokautta. Tässä päästään aivan eri lukemiin, joilla metsäteollisuus yltää kaivosteollisuuden kiertotahtiin, sanoo Kosonen. Kun tuotantovolyymit ovat täysmääräisiä, biotuotetehtaalta kulkee vuosittain 800 000 sellutonnia rautateitse Vuosaaren satamaan ja sieltä edelleen vientiin. - On ensisijaisen tärkeää, että logistiikkaketju toimii saumattomasti ja tehokkaasti, Metsä Groupin logistiikkajohtaja Jari Voutilainen sanoo.

Veturin kuljettaja Kai Rosenberg esittelee Sr3 -veturin kehittyneitä ohjainjärjestelmiä: - Tietotekniikka helpottaa ja parantaa merkittävästi junan hallintaa kaikilla osa-alueilla, Rosenberg sanoo.

Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaalla junat lastataan automaattisesti. Yhden 22 junavaunusta koostuvan junan kokonaismassa on noin 2000 tonnia ja sen lastaus vie vain kuutisen tuntia. Sellu on pakattu 2000 kg:n vientiyksiköihin. Yhteen vaunuun sopii yhteensä 32 yksikköä.

Lisää sähkövetoista liikennettä

VR Groupin tavoitteena on

- Äänekosken biotuotetehtaan sellutuotannosta reilu kolmannes kulutetaan Suomessa ja loput menevät vientiin; pääasiassa Kiinaan, kertoo Metsä Groupin logistiikkajohtaja Jari Voutilainen.

- VR Transpoint Oy toimii kolmella eri liiketoiminta-alueella: rautatie, kotimaan kumipyöräliikenne ja kansainvälinen kumipyöräliikenne. Määristä puhuttaessa käsittelemme keskimäärin 350 tavarajunaa päivässä ja noin 4000 maantiekuormaa viikossa. Positiivista on kuljetusmäärien kasvu viimeisen vuoden aikana, sanoo VR Transpointin rautatielogistiikan myynti- ja markkinointijohtaja Tero Kosonen

parantaa rautateiden matkustajaja tavaraliikenteen energiatehokkuutta 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Rautatielogistiikassa keskeinen keino energiatehokkuuden parantamiseksi on

sähkövedon osuuden lisääminen. Uudet Sr3 -sähköveturit tukevat tätä tarkoitusta. Kun dieselvetureiden sijaan käytetään sähkövetureita, myös päästö- ja meluhaitat vähenevät. Jo

yli 76 prosenttia tavarajunista kulkee sähköllä, joka on tuotettu uusiutuvalla vesivoimalla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

108 KULJETUS

www.porokka.fi

JP:LTÄ SALPAKADULTA JOENSUUSTA! MYÖS VUOKRATTAVANA!

VOLVO FH16 700 -12 VOLVO FH16 -05 Exte alupankot, mahdollisuus myös myydä yhdessä 1 110 000 km, nosturi myydään erikseen nosturin ja pv:n kanssa Hinta: 39.500€ Hinta: 14.700€

SISU E525 -97 SISU E14M 8x2 Puuauto, nosturi Kesla Foresteri 2010 sis. hintaan! Hinta: 20.000€ Hinta:

SCANIA R124 GB 6x2 Hakekontti LIPE 50m3 Hinta:

JYKI 5-AKS EXTE alumiinipankot Hinta:

-97 15.500€

11.000€

VOLVO FL12 Volvo tienhoitovarustuksella Hinta:

9.800€

-14

KESLA FORESTERI 2010T

-13

-03

38.500€

Hinta:

-98

37.500€

KUUKAUDEN TUOTE! Nosturin askelma H. 375 € + alv.

KESLA FORESTERI 2009 TH -10 Kunnostettu/maalattu, huom! uusi koura mukaan Hinta: 24.900€

UUDET KOURAT JA KÄÄNTÄJÄT ERIKOISHINNOIN!

Kiinteistöjen kulunvalvonta - kätevää ja edullista

A

itoSolutionsin edistyksellinen kiinteistöjen kulunvalvonta mahdollistaa joustavan ja samalla hallitun kulunvalvonnan tehdasalueilla, satamissa, logistiikkakeskuksissa, toimistoissa ja myymälöissä. Uudet lukijat tuovat kulunvalvonnan luotettavuuden ja huolettomuuden aivan uudelle tasolle. AitoSolutionsin RFID teknologiaan perustuvat lukijat takaavat käytettävyyden ja ohjaavat portti-/ovikoneistot suoraan. Kokonaisjärjestelmä muodostuu moduuleista joista asiakkaan tarpeen mukaan valitaan kuhunkin käyttökohteeseen optimaalinen ratkaisu. Valittavissa on henkilöiden kulunvalvonta, ajoneuvojen kulunvalvonta, työajanseuranta, tuntikirjaukset, työvuorosuunnittelu ja matkalasku. Uudet lukijat ovat integroitu koko Aito Solutionsin kokonaisjärjestelmään. Tämän ansiosta kulunvalvonta toimii itsenäisesti jopa ilman jatkuvaa verkkoyhteyttä. Verkkoyhteyden avulla järjestelmään ladataan tiedot kulkuoikeuksista, jonka jälkeen järjestelmä hallitsee kulunvalvonnan automaattisesti. Samalla on saatu aikaan edullinen ratkaisu joka on tullut suosituksi kaiken kokoisissa organisaatioissa. AitoSolutions on toimittanut RFID pohjaisia kulun- valvontaratkaisuja: - puu- ja paperiteollisuuteen - satamiin - jätteen käsittelypisteisiin - logistiikkakeskuksiin - elintarviketeollisuuteen - metalliyrityksiin - vaakaintegraatioihin - pkt-yrityksiin - kilparadoille - yhteensä yli 1000 toimitusta erilaisiin käyttökohteisiin AitoSolutionsilla on yli 20-vuoden kokemus kulunvalvonnasta. Osaaminen takaa onnistuneen lopputuloksen ja pitkän aikavälin luotettavuuden. AitoSolutionsin RFID teknologian edut kulunvalvonnassa: - kattava valikoima - kohteen mukaan valittu oikea tunnistustekniikka - toimintavarma ja olosuhderiippumaton - luotettava ja kestävä

- edullinen - kotimainen kokkonaisratkaisu ylläpito- ja tukipalvelut lähellä

Rekisterikilpitunnistus

Rekisterikilpitunnistus on nopeimmin kasvava ajoneuvojen tunnistustekniikka. Automaattinen tunnistus mahdollistaa kätevän suurten ajoneuvomäärien tunnistamisen. Rekisterikilpitunnistus voi olla itsenäinen tai integroitu AitoSolutionsin kokonaisjärjestelmään. Kulkuoikeuksien lisääminen ja poistaminen tapahtuvat vaivattomasti suojatusta pilvipalvelusta. Käytönseuranta ja analyysit ovat osa toimivaa AitoSolutions kokonaisuutta. Tyypilliset sovelluskohteet: - satamat - teollisuusyritykset - parkkihallit - ostoskeskukset - lentokentät - raja-asemat AitoSolutionsin rekisterikilpitunnistuksen edut: - kompakti ratkaisu - soveltuu suurillekin ajoneuvomäärille - toimintavarma - toimii kaikissa olosuhteissa - helppo integroitavuus - kotimainen kokonaisratkaisu ylläpito- ja tukipalvelut lähellä

Kotimainen Aito Expert Group kasvaa ja kehittyy

Aito Expert Group muodostuu kulunvalvonta-, työajanseuranta ja matkalaskujärjestelmien osaajasta AitoSolutions Oyj:stä (toimipisteet Espoossa ja Tampereella), liikkuvaan työhön ja kovaan käyttöön tarkoitettujen tablettien ja vastaavien ammattilaisesta Aito Hand Held Oy:stä, groupin Euroopan logistiikka yritys Aito Eesti Ou:stä, rahoitusyhtiö Aito Finance Oy:stä ja Kiinan markkinoilla menestyvästä Aito China Ltd:stä.

Nimityksiä Veho Hyötyajoneuvoissa 1.9.2017 alkaen VARASTO MYYDÄÄN NYT SOPIVASTI. MYÖS NOSTUREIDEN PURKUOSIA mm. VAAKARIIPUKKEITA KYSY UUSIA / KÄYTETTYJÄ PANKKOJA! MEILTÄ NYT MYÖS GUNNEBO-KETJUT. Kysy myös rahoitusta ja muita ehtoja. Yli 35 vuoden kokemuksella raskaan sarjan kauppaa koko puualan parhaaksi!

Salpakatu 12, 80100 Joensuu Jouni Porokka 0500 373 473 jouni@porokka.fi www.porokka.fi

Mika Liljeström on nimitetty EteläSuomen aluejohtajaksi vastuualueenaan Raaseporin, Espoon, Vantaan, Lahden, Kouvolan ja Lappeenrannan toimipisteet. Jussi Jalonen on nimitetty LounaisSuomen aluejohtajaksi vastuualueenaan Liedon, Porin ja Salon toimipisteet. Pasi Rautiainen on nimitetty Itä-Suomen aluejohtajaksi vastuualueenaan Jyväskylän ja Kuopion toimipisteet. Pasi Karjalainen jatkaa Pohjois-Suomen aluejohtajana vastuualueenaan Kokkolan, Oulun ja Rovaniemen toimipisteet. Rami Keinänen jatkaa aluejohtajana vastuualueenaan Tampereen, Seinäjoen

ja Vaasan toimipisteet. Lisäksi hän ottaa vastuulleen koko Veho Hyötyajoneuvojen oman huoltoverkoston ketjuohjauksen sekä sen edelleen kehittämisen. Mika Simolin on nimitetty verkoston varaosapäälliköksi vastuullaan Veho Hyötyajoneuvojen verkoston varaosatoiminnot ja niiden kehittäminen osana ketjuohjausta. Juha Anttila on nimitetty pakettiautojen myyntipäälliköksi Seinäjoen ja Vaasan alueelle. Jari Vesala on nimitetty kuorma-autojen myyntipäälliköksi Tampereen ja Kanta-Hämeen alueelle.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

TAMTRON TIMBER WIRELESS

-PUUTAVARANOSTURIVAAKA

LANGATONTA TARKKUUTTA ⊲

Erinomainen tarkkuus, noin 1 % normaalissa käytössä

Luotettavat mittaustulokset, joihin lämpötila ja kuormaustapa vaikuttavat langattoman ratkaisun ansiosta häviävän vähän

Häiriötöntä työskentelyä helposti vaihdettavien paristojen ja jopa kaksi kuukautta kestävän akun myötä

USB-tiedonsiirto metsäyhtiöiden tietojärjestelmiin XML-muodossa

KYSY LISÄÄ! Puh. 03 3143 5000 | weighing@tamtron.fi | www.tamtron.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Konekesko Oy:n Matti Pakkala (vas.) luovutti Maxpossa uuden Kobelcon yrittäjä Jyri Alajoelle.

Pohjanmaan Talvinopeudet käyttöön ensimmäinen uuden sukupolven lokakuun lopulla

M

aanteillä siirrytään talvinopeuksiin pääosin 26.10. aikana. Liikennevirasto ja Liikenneturva muistuttavat, että pimeys ja syksyn ensimmäiset liukkaat kelit vaativat kuljettajilta varovaisuutta. Moottoriteiden suurin sallittu ajonopeus alennetaan 100 kilometriin tunnissa ja valtaosalla maanteistä 80 kilometriin tunnissa. Poikkeuksiakin on. Sadan kilometrin nopeusrajoitus jää voimaan osalla maanteistä. Joillakin tieosuuksilla nopeusrajoitus taas pudotetaan 70 tai 60 kilometriin tunnissa. Poikkeuksiin vaikuttavat muun muassa tien kunto ja liikenteen määrä. - Matalammat talvinopeudet vähentävät tutkitusti onnettomuuksia, päästöjä ja päällysteen kulumista. Tutkimuksemme mukaan talvinopeudet säästävät vuosittain myös kahdeksan ihmisen hengen, toteaa Liikenneviraston liikenteen ohjauksen asiantuntija Tuomas Österman. Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoituksille on myös vahva kansan kannatus. Viime talvena tehdyssä tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksessa 87 % yksityishenkilöistä ja 74 % raskaan

Kobelco luovutettiin Jyri Alajoki Oy:lle

- Nyt on syytä ottaa liukkaat liikenteen kuljettajista kertoi hyväksyvänsä talvinopeusrajoi- riskipaikat omilla reiteillä huomioon. Erittäin tärkeä asia liuktukset. onekesko luovutti koneista yrityksellä on myös kailla keleillä on myös se, pitettä Vaihtuvien nopeusrajoitusten Maxpo-näyttelyssä kältä ajalta: vuonna 1996 yritys kuljettajahankki itse ensimmäisen tiedostaa,Kobelco millaimoottoritiejaksoilla voidaan Jyri Alajoki Oy:lle Seinäjoelle Kobelco SK140 merkkisen kaivukoneen sen silla renkailla ajaa ja missäjakunkäyttää hyvissä keliolosuhteissa SR -kaivukoneen. merkkisiä koneita ovat, saman sanoo Savolainen. 120 kilometrin rajoitusta vielä nossa ne jälkeen on hankittu useita lisää. Aiemlokakuun loppuun asti.Koneen Takaisin luovutti Matti Pak- mat kokemukset Kobelco -merkala Konekeskolta kistä ovat erittäin positiivisia ja kesänopeuksiin siirrytään taval- ja koneen vinkkiä vastaanotti yrittäjä JyriViisi Alajoki. luotto tähän uuden sukupolven lisesti maalis-huhtikuun vaihLuovutettu Kobelco SK140SR koneeseen on tätä myötä myös liukkaiden varalle: on varustettu mm. teessa, kun päivät pitenevät ja puskulevyllä, kova. Koneet ovat kokemusten Valitse nopeus liikenteen, lisäpainoilla, rototiltillä ja1. muilperusteella kestäviä ja huoltokelit paranevat. nykyaikaisilla varusteilla. vapaita myös kelin ja oman mukaan. Konekesko Oy:n Matti la Pakkala (vas.) luovutti Maxpossa uudenajotaidon Kobel-urakkahommissa, Jyri Alajoki Oy tekee Seinä- joissa koneet ovat kovalla rasicon yrittäjä Jyri Alajoelle. Ajokelin voit tarkistaa ennakVaraudu ensimmäisiin joen alueella pääasiassa perin- tuksella. koon Liikenteistä maarakennusalan koko-Liikenneviraston Hankittua Kobelco SK140SR liukkaisiin keleihin naisurakointia muunnetilanne-palvelusta muassa -kaivukonetta tullaan käyttäkunnille, seura- mään Seinäjoen kaupungin kesPäättyneen kesän kaupungeille, ja alkusyk2. Pidäkustan riittävä turvaväli edelkunnille ja ELY-keskukselle. katujen uudistamisprosyn vakaat ajo-olosuhteet ovat Yritys työllistää keskimäärin 8 jekteissa, joihin tämä hiljainen, lä ajavaan totuttaneet kuljettajattyöntekijää käyttäytyja kokemusta ura- vähäpäästöinen ja lyhytperäinen 3. Vältä voimakkaita ohjauskoinnista jo yli 40 vuoden kone ominaisuuksiensa puolesta mään tietyllä tavalla. Kun onololiikkeitä sopii loistavasti. ajalta. suhteet äkillisesti muuttuvat, Kokemusta ei Kobelco -kaivu4. Aja kaarteisiin maltillisella reagointi ja ajokäyttäytymisen nopeudella, jotta renkaiden ja muutos välttämättä ole riittävä. Rakennusliike Kuomalle tienpinnan välinen pito ei vähe- Liukkaalla kelillä auton pyJCB 540-140 Lauso -kurottaja ne äkillisesti sähtymismatka pidentyy huoakennusliike onekesko luovutti koneista yrityksellä myös pit- tarkkaan 5. Mieti on ohitustarve Kuoma Oy:lle Kuo-vuonna 1996 yritys mattavasti. Esimerkiksi 80 kiloMaxpo-näyttelyssä kältä ajalta: huonossa tai vaihtelevassa kelispioon hankki luovutettiin Jyri Alajoki Oy:lle ensimmäisen Kobelco metrin tuntinopeudella kuivalla JCB 540-140 Lausosä. -kurotVaromattomat ohitukset Seinäjoelle Kobelco SK140 merkkisen kaivukoneen ja sen tiellä ajettaessa pysähtymismattaja. Kone on varustettu liukkailla johtaa ajoneujälkeenvoivat saman henkilönnostokorilla jamerkkisiä koneita ka SR on -kaivukoneen. 50 metriä, mutta jäisellä hankittu useita lisää.menetykseen. Aiemvon hallinnan kaukohallintaonlaitteilla. JCB 540-140 Lauso -kurottaja. tielläKoneen jopa yli 180 metriä, muisluovutti Matti Pakmat kokemukset Kobelco -mervastaanottamassa oli Anssi Hiltunen. tuttaa koulutuskalaLiikenneturvan Konekeskolta ja Konetta koneen kistä ovat erittäin positiivisia ja Koneen luoTopias Kirjavainen, Jari vutti Mateko Oy:n Tero Sihvo. vastaanotti yrittäjä Jyrivas. Alajoki. luotto tähän uuden sukupolven ohjaaja Erkka Savolainen. Toivanen, Matti Räsänen ja Luovutettu Kobelco SK140SR koneeseen on tätä myötä myös Savolainen myös huomauttaa, on varustettu mm. puskulevyllä, kova. Koneet ovat kokemusten että liukkaus itsessään ei aiheuta lisäpainoilla, rototiltillä ja muil- perusteella kestäviä ja huoltoonnettomuuksia, vaan kuljettala nykyaikaisilla varusteilla. vapaita myös urakkahommissa, jan oma toiminta tai Seinämonessa Jyri Alajoki Oy tekee joissa koneet ovat kovalla rasitapauksessa joen alueellatoimimattomuus. pääasiassa perin- tuksella.

K

Koneenkuljetuslavetit SEINÄJOKI: Markku Salomäki Akkutie 1, 60510 Hyllykallio 0400 erikois415 333 makes@dlc.fi www.techbelar.com ja kaikki kuljetusperävaunut. Soita Pekalle puh. 0400 376 222

Pohjanmaan ensimmäinen uuden sukupolven Kobelco luovutettiin Jyri Alajoki Oy:lle

K

R

teistä maarakennusalan kokonaisurakointia muun muassa kaupungeille, kunnille, seurakunnille ja ELY-keskukselle. Yritys työllistää keskimäärin 8 työntekijää ja kokemusta urakoinnista on jo yli 40 vuoden ajalta. Kokemusta Kobelco -kaivu-

Koneenkuljetuslavetit ja kaikki erikoiskuljetusperävaunut. Soita Pekalle puh. 0400 376 222

Hankittua Kobelco SK140SR -kaivukonetta tullaan käyttämään Seinäjoen kaupungin keskustan katujen uudistamisprojekteissa, joihin tämä hiljainen, vähäpäästöinen ja lyhytperäinen kone ominaisuuksiensa puolesta sopii loistavasti.

Rakennusliike Kuomalle JCB 540-140 Lauso -kurottaja

R

akennusliike Kuoma Oy:lle Kuopioon luovutettiin JCB 540-140 Lauso -kurottaja. Kone on varustettu henkilönnostokorilla ja kaukohallinta laitteilla.

Konetta vastaanottamassa oli vas. Topias Kirjavainen, Jari Toivanen, Matti Räsänen ja

KATSO VIDEO KESLA 2117T -NOSTURISTA!

JCB 540-140 Lauso -kurottaja.

Anssi Hiltunen. Koneen luovutti Mateko Oy:n Tero Sihvo.

KESLA - metsäteknologian moniosaaja Kesla on metsäteknologian moniosaaja jo yli 55 vuoden kokemuksella. Nosturimme on suunniteltu suomalaisiin olosuhteisiin ja makuun. Valikoimastamme löytyy ratkaisu erilaisiin tarpeisiin, niin puunkuljetukseen kuin terminaalilastaukseenkin. TERVETULOA TUTUSTUMAAN!

www.kesla.com www.kesla.com

MYYNTI: JOENSUU: Närhi Oy | narhi.com KAUTTUA: EHM Oy | ehm.fi MÄNTYHARJU: Kongan Konepaja Oy | kongan.fi SOINI: Saleston Oy | saleston.fi


112 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Sarah Lindahl, 21-v.

”Puunajo on parasta hommaa!”

E

nnakkoluulottomuus, oikea asenne ja opettajan kannustus saivat porilaisen Sarah Lindahlin innostumaan kumipyöräkuljetusten kuninkuusluokasta. Lyhyessä ajassa nuoresta naisesta on kehittynyt auton ja nosturin käsittelyn ammattilainen. Tämän vuoden Puunkuormaajamestari -kilpailun naisten luokan finaalinäytöskisassa Tuurissa ansiokkaasti hopeaa ottanut 21-vuotias Sarah Lindahl vie lavialaisen Kuljetus Saarivirta Oy:n punahyttistä, manuaali-

vaihteista Volvo FH 16:sta kokeneen ammattilaisen varmuudella Varsinais-Suomen kumpuilevissa maisemissa; yhdistelmäpainon ollessa jopa 76 tonnia. - Tykkään ajaa manuaalivaihteisella. Saan itse valita millä vaihteella edetään tilanteen mukaan, Sarah Lindahl lisää. Pinolle saavuttuamme Sarah kiipeää auton perään kytketyn Loglift 115Z -nosturin sarviin ja lappaa nuppiautoon pankkojen täydeltä tukkipuuta, nosturihydrauliikan äärirajoja koettelevalla vauhdilla. Vasta vähän myöhemmin selviää, että Sarah on tänään toista kertaa Z-nosturin ohjaimissa ja alan kokemustakin on karttunut vasta reilun vuoden ajalta. - Tänään ollaan tuuraamassa, kun vakikuski on puintilomalla. Tämä on muuten sama, mutta oma autoni on kevyempi, kolmeakselinen ja perinteisellä puominosturilla. Äkkiä tämän Z:n kanssa pääsi sinuiksi, Sarah toteaa.

Opettajan ehdotuksesta

Ammattikuljettajaksi Sarah Lindahl opiskeli Uudessakaupungissa ammattiopisto Novidassa. Kiinnostus autohin ja kuorma-autoihin on syntynyt jo vuosia sitten. - Olen jo ihan pienestä pitäen ollut kiinnostunut työkaluista ja autoista, etenkin rekoista. Meillä ei ole perheessä kuorma-autoja, eikä tietääkseni koko suvussakaan autoilutaustaa. Sitä kyllä jatkuvasti kysytään ja kaveritkin välistä hieman ihmettelevät. Ammattikuljettan ura sai varmaan jonkinlaisen alkusysäyksen siitä kun pääsin naapurissa asuvan maitoautonkuljettajan matkassa Fazerin tehtaille. Alun perin minusta piti tullakin säiliöautonkuljettaja, mutta opiston opettaja kannusti kokeilemaan puutavara-autonkuljettajan työtä. Sanoin että mikäs siinä ja opettaja ohjasi minut tänne Saarivirralle työharjoitteluun. Ennen tätä alaa olin jonkin aikaa autoasentajana Satakunnan Liikenteen linja-autohuollossa. Sekin oli mukavaa työtä! Asentajan koulutuksesta sai onneksi vähennyksiä ammattikuljettajan tutkintoon. Sen ansiosta sain kortin ja pätevyydet suoritettua noin 1,5 vuodessa, Sarah summaa.

Mukava työyhteisö

Sarah Lindahl 21-v. on puunajon ammattilainen jolta sujuu kuorman teko nopeasti ja tarkasti. - Puutavaranajo on kaikin puolin mielekästä ja vaihtelevaa työtä. Ei tarvitse olla paikallaan ja saa toimia itsenäisesti, Sarah sanoo.

Kuljetus Saarivirta Oy tarjoaa 13 puutavara-auton ja yhden kantoauton voimin puutavarakuljetuksia laaja-alaiselle asiakaskunnalle Pietarsaari-Lappeenranta välisen sektorin eteläpuolella. Volvojen lisäksi kalustoluettelossa on myös Scanioita ja Mercedes-Benzejä. Nuorekas, reilun 30 työntekijän työyhteisö on tiivis ja aktiivisesti yhteistyössä myös työajan ulkopuolella. - Saarivirralla on hyvä olla töissä ja työkaverit ovat tosi kivoja sekä avuliaita. Tuuriparini Jesse Valve on ikäiseni ja tulemme tosi hyvin toimeen keskenämme, Sarah kehuu. Puutavaranajo on kaikin puolin mielekästä ja vaihtelevaa työtä. Ei tarvitse olla paikallaan ja saa toimia itsenäisesti, Sarah sanoo. Puutavara-auton kuljettajan työssä vastaan tulevista haasteista puhuttaessa Sarah nostaa esiin kuormansidontaliinat ja vetopyörien ketjuttamisen. - Kun pituutta on tasan 150 cm niin heitä siinä sitten liinat yli nelimetrisen kuorman yli. Ketjuttaminen oli alussa haaste kun ne painavatkin minua enemmän, mutta oikea tekniikka siinäkin aika äkkiä löytyi, Sarah sanoo hymyillen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 113

Kuljetus Saarivirta Oy tarjoaa 13 puutavara-auton ja yhden kantoauton voimin puutavarakuljetuksia laaja-alaiselle asiakaskunnalle Pietarsaari-Lappeenranta välisen sektorin eteläpuolella.

Viime aikojen leudot talvet ja suuret sademäärät tuovat oman haasteensa maastossa ajamiseen. - Tiepohjat ovat välillä mitä ovat mutta harvoin pinot ovat saavuttamattomien taipaleiden

päässä, kun keskittyy huolella ajamiseen. Ja mitä pinoihin tulee niin terveisiä vaan alueemme konekuskeille: Kaikki on kunnossa jatkakaa vaan samaan malliin, kehuu Sarah. Sarahin mielestä puutavara-auton kuljettajan työ on vapaata ja sopii erittäin hyvin myös naisille. Huomaa urakka-nuppi ja manuaalivaihteet - ne kielivät ajotehtävien vaativuudesta.

Kuljetus Saarivirta Oy:n Erkki Saarivirta ja vaimonsa Eeva-Liisa sekä yrityksen kuljettaja Jesse Valve olivat Tuurissa Puunkuormaajamestari 2017 -finaalitapahtumassa kannustamassa Sarah Lindahlin hienosti näytöskisan hopealle, jonka katse on jo ensi vuoden kisassa...

Sarah Lindahl vie lavialaisen Kuljetus Saarivirta Oy:n Volvo FH 16:sta kokeneen ammattilaisen varmuudella Varsinais-Suomen kumpuilevissa maisemissa; yhdistelmäpainon ollessa jopa 76 tonnia.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

114 KULJETUS

Katso via u lisää k naalista fi Tuurin lehti.fi tti amma

Vaikka Puunkuormaajamestari 2017 finaali kisattiin Tuurin Onnenkylässä, ratkaisivat nämä nosturivirtuoosit mestaruuden puhtaalla taidolla. Voittajaksi kuormasi jo seitsemännen kerran Kai Sirén, hopeaa otti Petri Varkoi ja pronssia Reijo Niskanen. Vuoden 2018 finaali järjestetään FinnMetko 2018 -näyttelyn yhteydessä missä on revanssin paikka...

Nosturivelho Sirénin seitsemäs!

C

argoteciin kuuluvan Hiabin sekä Volvo Trucksin ja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n järjestämän Puunkuormaajamestari 2017 -kilpailun finaali kisattiin 30.9.2017 Tuurin Kyläkaupalla Onnenkylässä. - Olemme järjestäneet osakilpailuja kevään ja syksyn aikana yhteensä 20 paikkakunnalla ympäri Suomen. Osakilpailuihin on osallistunut liki tuhat puunkuormaajaa, mikä vahvistaa 32.

kerran järjestetyn kiertueen olevan edelleen merkityksellinen alan toimijoille. Osakilpailu on odotettu tapahtuma paikkakunnilla ja vuosittainen perinne kokoontua yhteen, kertoo Hiabin myyntipäällikkö Jani Koskinen. Puunkuormaajamestari 2017 -finaalissa kilpailivat viiden eri läänin mestarit sekä seitsemän nopeinta kilpailijaa aikojen perusteella. Voittajaksi taituroi loppuajalla 06:33 nosturivelho Kai Sirén jo seitsemännen ker-

ran - finaalipaikkoja hänellä on neljätoista. Hopeaa otti hyvällä suorituksella Petri Varkoi ajalla 07:00 ja pronssi meni Reijo Niskaselle ajalla 07:02 - vain kahden sekunnin erolla hopeaan. Jännittävän kilpailun lisäksi tarjolla oli ohjelmaa koko perheelle. Esimerkiksi Volvo Trucks tarjosi ”Pysähdy, katso, vilkuta” -turvallisuusopetusta lapsille ja Michelin-ukko ”Bibendum” oli tavattavissa alueella. Paikan päällä oli myös Sairaalaklovnit

ry, jolle Puunkuormaajamestari 2017 -kilpailun järjestäjät keräsivät lahjoitusvaroja. Lisäksi

alueella pääsi tutustumaan monipuoliseen yhteistyökumppaneiden kalusto- ja palvelutarjontaan. Pääjärjestäjien lisäksi kiertueella olivat mukana A-Vakuutus Alucar, Blåkläder, Bosch Rexroth, BPW Kraatz, Ilmarinen, Jyki, Michelin, Nordea, Tamtron, Teboil, Trailcon ja SKF.

Jo 32. kerran peräkkäin järjestetty Puunkuormaajamestari 2017 -kiertue oli kokonaisuudessaan onnistunut tapahtuma - ja ensi vuonna kierretään taas!


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 115

Katsojia saapui Tuuriin mukavasti suosikkejaan kannustamaan.

Puunkuormaajamestari 2017 finaalissa kilpailivat voittajakolmikon lisäksi sijoitusjärjestyksessä Arvo Kananen, Jori Laine, Pentti Lammi, Antti Lappi, Jussi Hintikka, Tommi Pesonen, Samuli Rönkkönen, Pentti Karvonen ja Tommi Matikainen. Kovia kuormaajia koko porukka!

Alkukilpailuiden yhteydessä kisatun Veteraanisarjan mestaruuden vei Kari Rahikka.

Naisten kuormaajamestaruuden 2017 voitti alkukilpailuiden perusteella Maija Pohjankivi.

Kisa-alueella oli esillä näyttävää kalustoa - uutta ja vanhaa.

HiVision kutsukilpailun voittoon 3D-laseilla taituroi Niko Luoma, hopealle kuormasi Ismo Pesonen ja pronssia otti Mikko Hartikainen; kisan neljäs oli Kai Komulainen ja viides Niko Ahola.

Jonna Matikainen voitti Tuurissa järjestetyn naisten näytöskilpailun.


116 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kuljetusyrittäjä Niclas Hautanen:

Hyvä puutavaranosturi on sähköohjattu ja Z-mallinen N

iclas Hautanen Vöyriltä lähti kymmenen vuotta sitten maara- kennusalan yrittäjäksi ja autot tulivat mukaan kuvioon vuonna 2010. Toiminta on kasvanut tasaista tahtia; tänä päivänä ajossa on jo viisi puutavarayhdistelmää ja yksi sorakasettiyhdistelmä. Puutavaranostureissa on siirrytty sähköohjaukseen ja uusimmat koneet ovat Z-mallisia.

- Kuljetusyrittämiseni alkoi kasettiyhdistelmällä ja ensimmäisen puutavarayhdistelmän ostin vuonna 2012 Mikael Karlssonilta, jonka yrityksessä toimin aiemmin kuljettajana. Perheessä meillä ei ollut mitään kontaktia kuljetusalaan sillä isä on poliisi ja äiti sairaanhoitaja, kertoo Niclas Hautanen. Pohjanmaa on erikoista aluetta monella tapaa - myös puhutun kielen suhteen. Rannikolla on alueita joissa kieli vaihtuu niin että ojan toisella puolella maatalossa on puhuttu ruotsia vuosisatoja ja toisella puolella suomea. - Se on jännä asia että kielet eivät ole aikanaan kovin sekoittuneet eikä toisella puolella ole opittu naapurin kieltä. Itse olen kaksikielinen koska kotona puhuttiin isän kanssa suomea ja äidin kanssa ruotsia. Molempien kielien hyvä osaaminen on näillä alueilla tosi tärkeä asia yritystoiminnankin kannalta, pohdiskelee Hautanen.

Puunajossa on hyvä tahti päällä

Nostureissa kuljetusyrittäjä Niclas Hautanen Vöyriltä on luottanut uransa alusta saakka Hiabin tuotteisiin Logliftiin ja Jonserediin. Kuvassa uusin nosturi Loglift 140Z sähköohjauksella ja X-Cab ohjaamolla.

Hautasen yritys työllistää tällä hetkellä 10 kuljettajaa ja sesonkeina enemmänkin. - Meillä on hyvä porukka ja kuljettajat ovat ammattilaisia, kehuu Hautanen. Puutavara-autot ovat Metsä Groupin ja Metsänhoitoyhdistys Rannikon ajossa. Puut kuljetetaan metsästä pääasiassa Pietarsaareen, Kaskisiin, Vilppulaan, Merikarvialle ja Äänekoskelle. Sorayhdistelmä ajaa Sundström Oy:lle ja tekee lisäksi omia keikkoja. - Neljä puutavarayhdistelmää on 76 tonnisia ja yksi 68 tonninen, joista yhdessä on ns. combirakenne eli sen saa muutettua tarvittaessa puutavara-autosta sora-autoksi. Autoissa on ollut aina vahva luotto Volvoon ja lisäksi meillä on tällä hetkellä yksi Scania. Puuvarustelut ovat Alucarin kevyestä alumiinista tekemiä ja perävaunuista neljä on Briabia ja kaksi ruotsalaista


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 117

Z-mallin Loglift taittuu kätevästi nuppikuorman perään mikä antaa lisää kuormatilaa ja helpottaa muutenkin kuljettajan työtä.

Logliftin Z-mallin nosturin liikeradat ovat hyvin lähellä perinteistä L-mallia joten kuormaamaan sillä tottuu nopeasti. Vahva 14 tonnimetrin Loglift 140Z on tehty kovaan kuormauskäyttöön.

valmistajina SLP ja MST, luettelee Hautanen.

Sähköohjaus ja Z-malli ovat tätä päivää

Nostureissa Niclas Hautanen on luottanut uransa alusta saakka Hiabin tuotteisiin Logliftiin ja Jonserediin. - Tällä hetkellä meillä on ajossa kolme sähköohjattua Z-mallin Logliftia, 2x140Z ja yksi 115Z, sekä kaksi Jonsered 1080 -mallia

L-puomistolla joista uudempi on sähköohjattu ja vanhempi 2-vipuinen, listaa Hautanen. Viimeisimmät nosturit ovat tulleet Z-mallisina mikä on vakuuttanut käyttöominaisuuksillaan. - Z-mallin nosturin liikeradat ovat hyvin lähellä perinteistä L-mallia joten kuormaamaan sillä tottuu nopeasti. Ja kun puomille ei tarvitse tehdä nuppiin tilaa saadaan lisää arvokasta

kuormatilaa samalla kun aikaa säästyy paljon; Z-malli taittuu nätisti ja nopeasti kuormatilan perään ilman säätämistä. Sitten kun tullaan tehtaalle niin liinat vain auki ja purkukone purkaa nuppikuorman ilman nosturin siirtelyä, missä säästetään ajan lisäksi turhaa ohjaamoon kiipeilyä mikä on työturvallisuusasiakin. Myös kuormatilan putsaaminen käy nätisti kun nosturi on perässä ja auton päällä voi va-

paasti liikkua harjan kanssa, kertoo Hautanen. Sähköohjauksen edut ovat olleet puunajossa niin selkeät että Hautanen ja kuljettajat eivät enää vipuohjauksiin suostuisi palaamaan. - Sähköohjaus on käyttömukavuudeltaan aivan omassa luokassaan. Kun kuormataan ja puretaan paljon, välillä jopa 6-7 kuormaakin päivässä, niin kyllä vipuvehkeillä alkaa hartiat ja niskat kipeytymään. Ja kun kuormaaminen sujuu ainakin yhtä tehokkaasti modernilla sähköohjauksella niin miksi tehdä työstä raskaampaa ja leikkiä terveydellä? Ainut etu mekaanisessa nosturissa on se että jos sitä käyttäisi edelleen pärjäisi ehkä paremmin Puukuormaajamestari-kisassa, heittää Hautanen joka teki kelpo suorituksen Seinäjoen alkukilpailussa. - Joka vuosi sitä pitää puukko käydä hakemassa, hän toteaa. Myös kuljettaja Johan Sund on täysin sähköohjauksen ja Z -mallin kannalla: - Ajoin ensin kuusi vuotta kaksivipuisella ja kun lähdin Ruotsiin vuodeksi ajoon niin siellä käytettiin sähköohjausta, mihin totuin nopeasti. Sen jälkeen en ole mekaanista ohjausta kaivannut. Ja Logliftin Z-malli on ominaisuuksiltaan kaikin puolin erinomainen käyttää.

Hiabin palvelu pelaa

Niclas Hautanen Vöyriltä pyörittää kuljetusyritystä jolla on ajossa viisi puutavara-autoyhdistelmää ja yksi sorakasettiyhdistelmä.

Nostureiden lisäksi Niclas Hautanen on tyytyväinen Hiabin asiakaspalveluun sekä huolto- ja varaosatoimintoihin: - Ensimmäisen nosturikaupan tein Henry Hagerlundin kanssa ja sen jälkeen on tehty oikein hyvää yhteistyötä Mika Kalliosaaren kanssa. Hiabilta saa aina juuri sellaisen nosturin kun haluaa ja toimitukset pelaavat. Huollamme nosturit pääasiassa Hiabilla Raisiossa missä ammat-

Kuljettaja Johan Sund ei ole kaivannut mekaanisen ohjauksen perään.

titaito on korkealla tasolla ja homma pelaa; Silanderin Kari osaa vastata teknisiin kysymyksiin vaikka unissaan. Raision lisäksi käymme jonkin verran myös Nivalassa Aittomäki Oy:n Hiab-huollossa missä sielläkin palvelu toimii.

Pitkäaikaista yhteistyötä

Hautasen mielestä pitkä yhteistyö on parempi asia kuin yksittäisessä kaupassa saavutetut mahdolliset pikavoitot. - Hiabin lisäksi yhteistyö sujuu hienosti Volvon ja Käyttöauton kanssa sekä varusteluissa Alucarin kanssa. Ostin ensimmäisen kuorma-autoni Käyttöauton myyjältä Kjell Finneltä ja nyt kaupat on tehty jo kahdeksasta uudesta Volvosta ja yhdestä käytetystä. Tänä päivänä kaikissa Volvoissamme on kattava Gold -huoltosopimus mihin kuuluu kaikki renkaita myöten, joten tiedän tarkalleen mitkä ovat autojen kulut tulevinakin kuukausina. Volvon kanssa on ilo tehdä yhteistyötä sillä he kuuntelevat asiakasta ja heillä on hyvä organisaatio, mikä on kiinnostunut siitä mitä teen. Volvon kanssa voikin puhua ennemmin yrityskumppaanuudesta kuin autokaupan tekemisestä, sanoo Hautanen.


AAJ UORM AMES K N OLETKO SINÄ PUUNKUORMAAJAMESTARI 2016?

OLETKO SINÄ PUUNKUORMAAJAMESTARI 2016? I TAR

PUU

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kilpailussa puretaan ja lastataan Volvo FH16 8x4R WoodPro:n tukkikuorma LOGLIFT 118S-nosturilla. Nopeus ja suorituksen laatu ratkaisevat. Säännöt ovat nähtävissä kilpailupaikoilla ja tapahtumasivuilla. Alkukilpailuissa valitaan viisi lääninmestaria ja heidän haastajikseen seuraavat seitsemän nopeinta.

Kilpailussa puretaan ja lastataan Volvo FH16 8x4R WoodPro:n tukkikuorma LOGLIFT 118S-nosturilla. Nopeus ja suorituksen laatu ratkaisevat. Säännöt ovat nähtävissä kilpailupaikoilla ja tapahtumasivuilla. Alkukilpailuissa valitaan viisi lääninmestaria ja heidän haastajikseen seuraavat seitsemän nopeinta.

Tule lähimmälle kiertuepaikkakunnalle kisaamaan tuleeko sinusta seuraava Puunkuormaajamestari! Kilpailuaika klo 9.00 – 17.00, ilmoittautuminen klo 16.15 mennessä. Suomen mestaruus sekä Puunkuormaajamestarin arvonimi ratkaistaan 2.9.2016 klo 15.00 FinnMetkossa Jämsässä. Tule tapaamaan yhteistyökumppaniemme edustajia, tutustumaan LOGLIFT ja JONSERED-nostureihin sekä koeajamaan Volvo kuorma-autoja, kuulemaan lisää tekniikasta ja tuotteista sekä hyödyntämään kiertuetarjoukset. Ma 18.4. Vantaa Ti 19.4.

Forssa

Ke 20.4. Rauma To 21.4. Pori Pe 22.4. Tampere Ma 25.4. Lahti Ti 26.4.

Volvo Truck Center, Nuutisarankatu 19

Ke 27.4. Savonlinna

Ma 30.5. Nivala

Ma 18.4. Vantaa

KTK, Revontulentie 4

Ke 1.6.

Ti-Ke 24-25.5. Rovaniemi

Wetteri Power Oy, Teollisuustie 29B*

Auto-Kilta Trucks Oy, Taitajantie 8 Ke 20.4. Rauma

Rauman Diesel ja Autosähkö Pe 2.9 Loppukilpailu klo15 FinnMetko, (Ruokaravintola Soffi) Jämsä

To 26.5. Kemi

Wetteri Power Oy, Valiontie 8

Pe 27.5. Oulu

Wetteri Power Oy, Poikkimaantie 31

Volvo Truck Center, Jatkokatu 1

Seinäjoki Käyttöauto Oy, Pohjankaari 2 Volvo Truck Center, Aukeentie 3

To-Pe 2-3.6. Jyväskylä

Facebook “f ” Logo

Ke-To 11-12.5. Kuopio Pe 13.5. Kajaani

KIITTÄÄ KAIKKIA OSALLISTUJIA SEKÄ YHTEISTYKUMPPANEITA Ma 23.5. Kuusamo

Ti 19.4.Oy, Kinnarinkatu Forssa 3A Raskaspari

To-Pe 28-29.4. Lappeenranta Auto-Kilta Trucks, Terminaalinkatu 27* Ma-Ti 9-10.5. Joensuu

Neste, Urheilutie 2

Volvo Truck Center, Vetotie 4 10 Ti 31.5. Pietarsaari Ess-Crane Yrittäjänkatu

2017

Mikkeli

PUUNKUORMAAJAMESTARI 2017

Tule lähimmälle kiertuepaikkakunnalle kisaamaan tuleeko sinusta seuraava Puunkuormaajamestari! Kilpailuaika klo 9.00 – 17.00, ilmoittautuminen klo Volvo Truck Center, Vetotie 4 Ma 23.5. Kuusamo KTK, Revontulentie 4 16.15 mennessä. Suomen mestaruus sekä Puunkuormaajamestarin arvonimi ratkaistaan 2.9.2016 klo 15.00 FinnMetkossa Jämsässä. Volvo Truck Center, Aukeentie 3 Ti-Ke 24-25.5. Rovaniemi Wetteri Power Oy, Teollisuustie 29B* Tule tapaamaan yhteistyökumppaniemme edustajia, Rauman Diesel ja Autosähkö To 26.5. Kemi Wetteri tutustumaan Power Oy, Valiontie 8LOGLIFT ja JONSERED-nostureihin sekä koeajamaan Volvo kuorma-autoja, (Ruokaravintola Soffi) Pe 27.5. Oulu Wetteri Power Oy, Poikkimaantie 31 kuulemaan lisää tekniikasta ja tuotteista sekä hyödyntämään kiertuetarjoukset. Volvo Truck Center, Korjaamonkatu 1

To 21.4.Oy, Lukkotie Pori 9* Raskaspari Volvo Truck Center, Mestarinkatu 3*

Pe 22.4. Tampere Wetteri Power Oy, Sokajärventie 2

*) 1. päivä klo 9-18, 2. päivä klo 9-15

Ma 25.4. Lahti Ti 26.4.

Mikkeli

Ke 27.4. Savonlinna

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

Volvo Truck Center, Kuormaajantie 8*

CMYK / .eps

Volvo Truck Center, Korjaamonkatu 1 Puunkuormaajamestari 2016 Volvo Truck Center, Nuutisarankatu 19

Katso reitti ja lisätiedot osoitteesta: www.hiab.fi ja www.volvotrucks.fi

TM

Volvo Truck Center, Jatkokatu 1 Raskaspari Oy, Kinnarinkatu 3A

To-Pe 28-29.4. Lappeenranta Auto-Kilta Trucks, Terminaalinkatu 27* Facebook “f ” Logo

Raskaspari Oy, Lukkotie 9*

Ke-To 11-12.5. Kuopio

Volvo Truck Center, Mestarinkatu 3*

Pe 13.5. Kajaani

Wetteri Power Oy, Sokajärventie 2

Neste, Urheilutie 2

Ti 31.5.

Pietarsaari

Ess-Crane Yrittäjänkatu 10

Ke 1.6.

Seinäjoki

To-Pe 2-3.6. Jyväskylä

Auto-Kilta Trucks Oy, Taitajantie 8

Ma-Ti 9-10.5. Joensuu

Ma 30.5. Nivala

Käyttöauto Oy, Pohjankaari 2 Volvo Truck Center, Kuormaajantie 8*

Pe 2.9 Loppukilpailu klo15 FinnMetko, Jämsä CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

PUUNKUORMAAJAMESTARI

Puunkuormaajamestari 2016 Katso reitti ja lisätiedot osoitteesta: www.hiab.fi ja www.volvotrucks.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 119

Metsärahtipäivät Tupaswillassa

N

ärhi Oy järjesti yhteistyökumppaneineen jo perinteeksi muodostuneen Metsärahtipäivät Laukaan Tupaswillassa 7.10.

Esillä oli todella laajasti metsäalan uusinta kuljetuskalustoa mikä saikin alan ammattilaiset liikkeelle sankoin joukoin. Mukana olivat näytteilleasettajina Tamtron, Kesla, ExxonMobil, YTM Industrial, Volvo, Iveco, MAN, Viestilaitehuolto, AutoKillan historialliset autot, Veho, Sisu, Wilma Vaunut, NT-Cab, John Deere, HAWE, Metsätyö, Alakaari ja Pihtiputaan Ajokone. Onnistunut päivä jatkui mukavan iltajuhlan merkeissä.

Metsärahtipäivässä oli esillä todella laajasti alan kuljetuskalustoa joten väkeä Tupaswillaan saapuikin satamäärin.

Keslan Taitokuormaajakilpailussa punnittiin nosturinkäytön tarkkuutta puutavara-auton kuljettajien kesken.

Närhi Oy:n nosturi- ja perävaunumyyjä Petri Lievonen palkitsi Taitokuormaajakisan parhaat.

Juontaja Helena Riihitupa jututti näytteilleasettajia jotka kertoivat alan uutuuksista.

Metsässä tarvitaan tietotekniikkaa; Viestilaitehuollon Jori Lieska esitteli Panasonicin laitteet.


120 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Puutavara-autoilijat löytäneet tiensä Ideachipille Mäntyharjulle

Ideachip Machine Oy:n yrittäjäveljekset Jukka (oik.) ja Teppo Humalainen ovat syystä tyytyväisiä; puutavara-autoilijat ovat löytäneet hyvin Mäntyharjun huolto- ja varaosapalvelut.

I

deachip Machine Oy on toiminut nyt reilun vuoden päivät uusis- sa toimitiloissa Mäntyharjulla Kaupinkankaan teollisuusalueella osoitteessa Vihantasalmentie 421 A. Ideachip Machine maahantuo Jenz -hakkurit, amerikkalaiset

murskaimet ja Serrus Stokota -perävaunut sekä myy alueellaan Palfinger Epsilon -nosturit ja Jyki -perävaunut. - Kaikkien maahantuomiemme ja edustamiemme merkkien varaosapalvelut hoidetaan Mäntyharjulta jossa tehdään lisäksi osaavien ammattilaisten toimesta myös asennukset ja huollot;

huollamme edustamiemme tuotteiden lisäksi myös kaiken merkkisiä nostureita ja perävaunuja. Lisäksi teemme vaihtonostureiden kunnostukset itse, kertoo Teppo Humalainen. Jo heti muuton jälkeen alkoivat puutavara-autot löytää uuteen toimipaikkaan ja vuoden toiminnan jälkeen voidaan tode-

ta että huoltopalveluiden käyttö on jo merkittävällä tasolla. - Sijaintimme on loistava ajatellen puutavaran kuljetusreittejä ja autokanta on vahva lähialueilla joten meillä on helppo piketa huollossa tai varaosia hakemassa, toteaa Humalainen. Vaikka metsäenergia-alalla on eletty viime vuodet haastavia

aikoja, ovat Ideachip Machinen huoltomiehet päässeet jo myös Jenz -autohakkureita huoltamaan. - Jenzin tehdas on kouluttanut asentajiamme ja ammattitaitoa löytyy jo varsin vaativiin kunnostuksiin sekä asennuksiin, sanoo Jukka Humalainen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 121

S TO KOTA

HUOM! Max.ulottuma 10,5m Z-mallissa! Siisti paketti Z-mallista kiinnostuneille!

NOSTURIT JA PERÄVAUNUT - 1UUDET JALSKÄYTEYT Uudet M sarjan nosturit nyt myynnissä. Hydraulinen esiohjaus tai 2 piirisenä myös 2 tai 4 -vipuisena. Käytetyt perävaunut:

» Jyki kiinteäpuuvaunu -05 4-akselinen ja -06 (5 akseliset) > Jykivm. kiinteä vm. -03 > Weckman jatkettava vm. -99 » Jyki kiinteäpuuvaunu vm. -094-akselinen ja -10 (4 akseliset) > Tulossa lisääjatkettava vaihtovaunuja kannattaa kysyä! » Jyki vm. -02 (4 akselinen) Soita kysy muita vaihdokkejamme » Närkö kiinteäpuuvaunu vm. myös -07, -04 ja -00 (4 akselinen) tai katso www.mascus.com Kraker kävelevälattiainen puoliperävaunu norjantelillä vm. -11

Käytetyt nosturit:

uusiin u t s u t e Tu uihimm com v i s i t o k achip. e d i . w ww

»> Jonsered sähkö Loglift 96 1080 ST hytillä vm.vm. -08-07 x 2 kpl ja -11 Loglift 96 115ST ZTvm. hytillä »> Loglift -07vm. -13 Jonsered 1080 T hytillä vm. -07, -08, -09 ja -11 »> Kesla 2010 LT avo vm. -09 Kesla 2010 hytillä -10/-11 »> Jonsered 1080 avovm. vm. -08 ja -11 > Palfinger Epsilon Q150L hytilläwww.mascus.com. vm. -13 kysy myös vanhempia tai katso

Teppo Humalainen 0400 359 359, teppo@ideachip.com Arto Moilanen 0400 780949, arto@ideachip.com Jokimäentie 1,421 16320 Pennala Osoite: Vihantasalmentie A, 52700 Mäntyharju

TYÖVÄLINEITÄ 30 VUODEN KOKEMUKSELLA


122 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI Terminator -mallisto on palaamassa kolmen vuoden takaiseen markkinaosuuteensa Suomen pankkomarkkinoilla

MARKKINAJOHTAJAKSI

TAKAISIN PAALUPAIKALLE. Kuormatilaltaan ja muiltakin ominaisuuksiltaan omassa luokassa oleva Terminator XXL -pankkomallisto on palannut omalle paikalleen Suomen pankkomarkkinoilla - markkinajohtajaksi. Markkinajohtajuuden saavuttamiseen oli ratkaisevana apuna edullinen ja nykyaikainen uutuuspankkomalli XXL aero.

SITKEYS PALKITAAN. Terminatorimiesten sitkeys on nyt palkittu ja paluu markkinajohtajuuteen on tehty entistä vahvemmin tuottein ja kattavammalla valikoimalla. Terminatorien mallivalikoimassa on nyt kaksi rinnakkaista mallistoa, jotka molemmat ovat nykytekniikan pankkoja tunnetuin Terminator-ominaisuuksin. Molemmat pankkomallit ovat korkealaatuisia ja huipputilavia - lisäksi ne ovat turvallisuusominaisuuksiltaan sekä aerodynamiikaltaan aivan omassa luokassaan. Kuormatilan koko antaa tilaa puille mutta ei selittelylle; siksi niillä on saavutettu markkinajohtajuus myös terminaalikalustossa ja HCT-koeyhdistelmissä.

SUPERHEINÄKUU. Heinäkuu 2017 oli Terminatorimiehille yllättävän suotuisa 284 kappaleen myynnillä - nyt saatiin todeta se että puutavara-automiesten ammattikunnalle on selkeytynyt totuus kuormatilojen kokoeroista, pankkojen painoista ja eri pankkomallien liikenneturvallisuusominaisuuksista - pienetkin tärkeät yksityiskohdat ja eroavuudet eri kehitelmien välillä alkavat nekin jo selkeytyä. Pankkomyynti on jatkunut loppukesän ja syksyn edelleen markkinajohtajuustasolla; suuruusluokaltaan 200 pankon kuukausimyynneillä.

KUORMATILAA 2017 KIERTUE. Terminaort XXL -esittelykierros on kiertänyt Suomen puutavaratehtaita ja autoliikkeitä koko alkuvuoden ajan. Kierros jatkuu myös koko loppuvuoden palaten Raumalle ja jatkuen Kirkniemeen ja siitä Itä-Suomeen. Markkinointityön ohella keskitytään tuotannon tuplaamiseen sekä XX-Express 24h/7vrk toimituksien tehostamiseen entisestäänkin. Lisätietoja kiertueesta ja tuotteista löydät www.terminator.fi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Iveco Daily matkailuauto Iveco Daily Daily matkailuauto matkailuauto Iveco • •• •• ••• ••• •

Voi ajaa B-kortilla Voi ajaa B-kortilla 100 km/h Voi ajaa B-kortilla 100 km/h Vuode kahdelle 100 km/h Vuode kahdelle Perävaunun vetopaino Vuode kahdelle Perävaunun vetopaino jopa 3.500 kg Perävaunun jopa 3.500 kgvetopaino jopa 3.500 kg

• • • • • ••• ••• •

Saatavissa myös Hi-Matic Saatavissa myös Hi-Matic automaattivaihteistolla Saatavissa myös Hi-Matic automaattivaihteistolla Hinta alkaen 44.700 € automaattivaihteistolla Hinta alkaen 44.700 € sis. alv alkaen 24% * 44.700 Hinta € sis. alv 24%0*€ Autovero sis. alv 24%0*€ Autovero Autovero 0 €

* Hinta alkaen mallille Daily 35S13V 16m3, hinta sisältää toimituskulun 600 €. * Hinta mallille Daily 35S13V Kuvanalkaen auto lisävarustein. 16m3, hinta sisältää toimituskulun 600 €. * Hinta alkaen mallille Daily 35S13V Kuvan auto lisävarustein. 16m3, hinta sisältää toimituskulun 600 €. Kuvan auto lisävarustein.

IVECO MYYNTIVERKOSTO IVECO MYYNTIVERKOSTO ESPOO, Iveco Finland Oy JYVÄSKYLÄ, Iveco Finland Oy KiilaniityntieMYYNTIVERKOSTO 10, 02920 Espoo Palokärjentie 6, 40320 Jyväskylä IVECO ESPOO, Iveco Finland Oy 7701, Arto Mäkinen p. +358 45 320 Kiilaniityntie 10, 02920 Espoo arto.makinen@iveco.com ESPOO, Iveco Finland Oy Arto p.p+358 45 Timo Mäkinen Hytönen +358Espoo 40320 7727701, 6376, Kiilaniityntie 10, 02920 arto.makinen@iveco.com timo.hytonen@iveco.com Arto Mäkinen p. +358 45 320 7701, Timo p +358 772 6376, Juhani Hytönen Havia p. +358 4540 320 7702, arto.makinen@iveco.com timo.hytonen@iveco.com juhani.havia@iveco.com Timo Hytönen p +358 40 772 6376, Juhani Paavola Havia p.p.+358 Janne +35845 40320 774 7702, 1519, timo.hytonen@iveco.com juhani.havia@iveco.com janne.paavola@iveco.com IISALMI, huolto Juhani HaviaIveco p. +358 45 320 7702, ja myynti Team Petri Simonaho p. +358 40 750 0916, juhani.havia@iveco.com IISALMI, Iveco huolto Kivirannantie 7, 74130 Iisalmi petri.simonaho@iveco.com ja myynti Team Antti Krogerus IISALMI, Iveco huolto Kivirannantie 7, 74130 p. +358 40Team 774 2830, Iisalmi ja myynti Antti Krogerus antti.krogerus@driv.fi Kivirannantie 7, 74130 Iisalmi p. +358 40 774 2830, Antti Krogerus antti.krogerus@driv.fi p. +358 40 774 2830, antti.krogerus@driv.fi

JYVÄSKYLÄ, Iveco Finland Oy Kari Lahtela p. +358 400 158 580, Palokärjentie 6, 40320 Jyväskylä kari.lahtela@iveco.fi JYVÄSKYLÄ, Iveco Finland Oy Kari Lahtela p. +358 400 158 580, Palokärjentie 6, 40320 Jyväskylä kari.lahtela@iveco.fi KERAVA, Kari Lahtela Iveco p. +358Finland 400 158Oy 580, Alikeravantie 83, 04250 Kerava kari.lahtela@iveco.fi KERAVA, Iveco Pasi Lämsä p. +358Finland 400 170Oy 840, Alikeravantie 83, 04250 Kerava pasi.lamsa@iveco.fi KERAVA, Iveco Finland Oy Pasi Lämsä p. +358 400 170 840, Alikeravantie 83, 04250 Kerava pasi.lamsa@iveco.fi KOKKOLA, Niemi-Korpi Oy Pasi Lämsä p. +358 400 170 840, Isotanhu 2, 67600 Kokkola pasi.lamsa@iveco.fi KOKKOLA, Niemi-Korpi Oy Miika Niemi-Korpi Isotanhu 2, 67600 Kokkola p. +358 40 5824 516, KOKKOLA, Niemi-Korpi Oy Miika Niemi-Korpi miika@niemikorpioy.com Isotanhu 2, 67600 Kokkola p. +358 40 5824 516, Miika Niemi-Korpi miika@niemikorpioy.com p. +358 40 5824 516, miika@niemikorpioy.com

KOUVOLA, Iveco Finland Oy Savonsuontie 8, 45720 Kuusankoski KOUVOLA, Finland Timo AkkanenIveco p. +358 45 320 Oy 7747, Savonsuontie 8, 45720 Kuusankoski timo.akkanen@iveco.com KOUVOLA, Iveco Finland Oy Timo Akkanen p. +358 45 320 7747, Savonsuontie 8, 45720 Kuusankoski timo.akkanen@iveco.com KUOPIO, Iveco huolto Timo Akkanen p. +358 45 320 7747, ja myynti Team timo.akkanen@iveco.com KUOPIO, Iveco huolto Kellolahdentie 25, 70460 Kuopio ja myynti Team Martti Säkkinen p. +358 40 057 6343, KUOPIO, Iveco huolto Kellolahdentie 25, 70460 Kuopio martti.sakkinen@driv.fi ja myynti Team Martti Säkkinen p. +358 40 057 6343, Kellolahdentie 25, 70460 Kuopio martti.sakkinen@driv.fi LAHTI, Ivecop.Finland Martti Säkkinen +358 40Oy 057 6343, Höylääjänkatu 2, 15520 Lahti martti.sakkinen@driv.fi LAHTI, Ivecop.Finland Timo Akkanen +358 45Oy 320 7747, Höylääjänkatu 2, 15520 Lahti timo.akkanen@iveco.com LAHTI, Iveco Finland Oy Timo Akkanen p. +358 45 320 7747, Höylääjänkatu 2, 15520 Lahti timo.akkanen@iveco.com Timo Akkanen p. +358 45 320 7747, timo.akkanen@iveco.com

OULU, Niemi-Korpi Oy Moreenikuja 2, 90630 Oulu OULU, Niemi-Korpi Oy Jouni Niemi-Korpi Moreenikuja 2, 90630 p. +358 40 7344 310, Oulu OULU, Niemi-Korpi Oy Jouni Niemi-Korpi jouni@niemikorpioy.com Moreenikuja 2, 90630 Oulu p. +358 40 7344 310, Jouni Niemi-Korpi jouni@niemikorpioy.com TAMPERE, Iveco p. +358 40 7344 310,Finland Oy Perkkoonkatu 9, 33850 TAMPERE jouni@niemikorpioy.com TAMPERE, Iveco Oy Pekka Eerola p. +358Finland 40 721 0926, Perkkoonkatu 9, 33850 TAMPERE pekka.eerola@iveco.fi TAMPERE, Iveco Finland Oy Pekka Eerola +358 40204 721493, 0926, Olli Eerola p. p. +358 400 Perkkoonkatu 9, 33850 TAMPERE pekka.eerola@iveco.fi olli.eerola@iveco.fi Pekka Eerola p. +358 40 721 0926, Olli Eerola p. +358 400 204 493, pekka.eerola@iveco.fi olli.eerola@iveco.fi Olli Eerola p. +358 400 204 493, olli.eerola@iveco.fi

TURKU, Niemi-Korpi Oy Verstaskatu 1, 20360 TURKU TURKU, Niemi-Korpi Pentti Maksula p. +358 400Oy 263 860 Verstaskatu 1, 20360 TURKU pentti@niemikorpi.com TURKU, Niemi-Korpi Oy Pentti Maksula p. +358 400 263 860 Verstaskatu 1, 20360 TURKU pentti@niemikorpi.com Pentti Maksula p. +358 400 263 860 pentti@niemikorpi.com


124 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Renault Trucks Adventure Day

Slovakiassa järjestetyn Renault Trucks Adventure Day -tapahtuman osallistujat saivat ikuimuistoista kyytiä Mammoet Rallysportin Renault Trucks K520 4x4 -aavikkoralliautolla.

R

enault Trucks järjesti syksyllä Slovakiassa kan- sainvälisille C- ja K-sarjan kuorma-autoasiakkailleen ikimuistoisen seikkailupäivän joka avasi ikkunan täysin toisenlaiseen kuorma-autojen toimintaympäristöön. Valmistajan vahva

panostus uutuusmalleihin luo pohjaa vahvalle myynnin kasvulle myös Suomessa. Onnistuneelle Adventure Day -tapahtumalle onkin luvassa jatkoa myös suomalaisille asiakkaille. Renault Trucksin ja MKR Technology -kilpatallin suuren

suosion saavuttaneet Adventure Day -seikkailupäivät kokosivat tänä vuonna yhteen lähes 800 vierasta, yhteensä 23 eri maasta. Slovakian Sekulessa aivan Tsekin ja Itävallan rajojen kainalossa, entisellä armeijan harjoitusalueella järjestettyyn asiakastapahtumaan osallistui ensimmäistä kertaa myös Suomalaisia

Renault Trucks -asiakkaita. Sekulessa innokkaita vieraita odotti valmiiksi suunniteltu, sekä Renault Trucks kilpakuorma-autojen tekniikkaan ja rakenteeseen että uuden K-sarjan soraauton käsittelyyn keskittynyt tapahtuma. Tekniikkapainotteisen ohjelman väliin oli sovitettu sopivassa suhteessa leikkimie-

listä kilpailuohjelmaa. Teemapäivä huipentui mahdollisuuteen istua ja aistia aavikkorallin tunnelmia aavikkoralleja Renault Trucks K -sarjaan pohjautuvilla kuorma-autoilla kiertävän Mammoet Rallysport / MKR Technology -kilpatallin kuorma-autojen kyydissä; tallin hollantilaisten kilpakuljettajien ohjaamina.

Äärimmäistä rasitusta, kestävää tekniikkaa

Neliakselinen, päiväohjaamolla varustettu Renault Trucks K 480 sora-auto eteni 20-tonnin kuorman kanssa ilman moitteen sanaa maastoon tehdyllä testilenkillä. - Tämä on kunnon maansiirtoauto, eikä mikään citymaasturi, sanoi Turkulaisen Soraliike Jouni Ojalan yrittäjä Jouni Ojala koeajon päätteeksi uudesta K-sarjasta; 50 vuoden kokemuksella alalta.

Kilpakuorma-autojen tekniikasta vastaavan MKR Technologyn omistaja Mario Kress esitteli mielenkiintoisesti aavikkorallien rasituksiin rakennetun kuorma-auton moottorin ja vaihteiston rakennetta sekä kertoi millaisia haasteita autot ja kuljettajat kohtaavat tuhansien kilometrien mittaisissa kilpailuissa: - Aavikolla käytettävä auto on nelivetoinen ja pohjautuu Renault Trucks K 520 -malliin. Kilpailutilanteessa irrotamme Renault Trucksin 12,8-litraisesta DXI 13 -moottorista Volvo Penta -mallistosta lainattujen ahtimien avuin 920 hv teho- ja 4200 Nm vääntömomenttilukemat. Vaihteistona on ZF:n 7-portainen automaattivaihteisto, joka on muutettu viisivaihteiseksi. Kaksi vaihdetta poistamalla auton massa kevenee arviolta 5060 kilolla, samalla vaihtamistarve vähenee. Huippunopeus on rajoitettu 140 km/h. Samaan kilpailuun saattaa mahtua lähelle +50 C -asteessa


METSÄALAN AMMATTILEHTI ajettavia aavikko-osuuksia sekä vuoristoa, jossa lämpötila voi laskea nollaan. Se asettaa tekniikan ja moottorinohjauksen todella koville. - Hetkellisellä 1,2 kg ahtopaineella saadaan irti aina 1040 hv / 4600 Nm suoritusarvot, Kress jatkaa ja lisää: testejä varten rakensimme moottorista 1100 hv ja 5000 Nm version, mutta huomasimme, että männät joutuvat liian koville ja otimme askeleen taakse päin. Tässä kilpailulajissa erikoiskokeet ovat pitkiä ja haastavia. Voimalinjan käyttöikä on noin vuosi, joten tekniikan tulee kestää tuhansien kilometrin rasitukset. Meillä on ollut todella vähän tekniikkamurheita, kiitos siitä Renault Trucksille. Suurin tekninen haaste on lämmön hallinta. Kaikki kuorma-autoilla ajavat tietävät että lämpöä muodostuu jo ihan tavallisessakin liikenteessä yli tarpeiden. Lämpötilan hallinnan merkitys korostuu etenkin kun mennään yli 4000 m korkeuksiin, jossa moottorista irrotetaan ohuella ilmalla viimeisetkin voimavarat.

KULJETUS 125

- Onneksemme olemme saaneet avuksemme sekä Renault Trucksin että voiteluainetoimittajiemme kemistit, jotka ovat kehittäneet meille erityisen hyvin lämpöä johtavan jäähdytysnesteen sekä vaihteistoöljyn, joka pysyttelee korkean rasituksen alla noin +55 C -asteisena, siinä missä aikaisempi vaihteistoöljymme lämpesi jopa +120 C -asteiseksi. Lisäksi meillä on käytössämme synteettistä, jopa +400 C asteen lämpötiloja kestävää rasvaa. Maaliin tultaessa menestys on paljolti kiinni tekniikan kestävyydestä, Kress summaa.

Tarkkuusajoa K-sarjalla

Aavikkokilpurien ohella tapahtumassa oli mahdollisuus kokeilla Renault Trucks K-sarjan kuorma-autoja haastavissa olosuhteissa. Tämä mahdollisuus otettiin erityisen kiitollisena vastaan suomalaisten Renault Trucks asiakkaiden puolelta. Lämminhenkisen seikkailupäivän rennompaa puolta edusti mahdollisuus ottaa muista tapahtumaan osallistuneista mittaa

Renault Trucks K-sarjaan tyytyväiset suomalaiset seikkailijat: Jan Sjöman, Transport Sjöman Ab; Mika Saari, Volvo Truck Center Vantaa; Jouni Ojala, Soraliike Ojala; Ville Mamia, tuotepäällikkö Renault Trucks Volvo Finland Ab; Ossi Hänninen, Volvo Truck Center Turku; Annika Martas markkinointi- ja viestintäpäällikkö Renault Trucks - Volvo Finland Ab; Seija Isberg, Kuljetus Isberg ja Tero Lahtinen, Ammattilehti.

mönkijän ohjauspyörän takana. Päivän päätteeksi ja adrenaliinitasojen madaltamiseksi oli vuorossa vapaaehtoinen kanoottikilpailu, jonka jälkeen päästiin nauttimaan grilliherkuista nuo-

tiolla. Kokonaisuutena tapahtuma oli hienosti järjestetty ja tarjosi roppakaupalla uutta opittavaa kaikille paikalla olleille. Renault Trucks Suomen suun-

nalta kuultiin tapahtuman kuluessa sellaista, että ensi vuonna tapahtumaan tultaisiin mahdollisesti isommalla Renault Trucks asiakasryhmällä...

Mammoet Rallysport Renault Trucks K520 4x4 kuorma-auton tekniikasta vastaa MKR Technology. Moottorina Renaultin 12,8 litran rivikuutonen: teho 920 hv ja vääntöä 4200 Nm. Akselit ovat AxleTech Int. valmistamia ja koville joutuvat jarrut tulevat Meritorilta.

MKR-Technologyn omistaja Mario Kress (oik.) kertoi Renault Trucks DXI 13 -kilpamoottorin tekniikasta suomalaisille vieraille.

Nokkamallinen Sherpa perustuu Renaultin armeijakäyttöön valmistamaan mallistoon. Kilpa-auton tekniikka on jousitusta ja muutamia yksityiskohtia lukuunottamatta sama kuin K-mallissa. Kuljettajana toimii hollantilainen Martin van den Brink, jolla on ansiolistallaan mm. viisi etappivoittoa viimevuoden Silk Way -rallista.

Tuotepäällikkö Ville Mamia ylti maahantuojien välillä käydyssä soutu ym. kilpailussa hienosti toiseksi - hyvä Suomi!

Seikkailupäivän aikana kisattiin myös kanooteilla ja mönkijöillä - nuotiolla grillaillessa oli mukava käydä läpi porukalla tapahtuman ainutlaatuisia kokemuksia.


126 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Mercedes-Benz 6x6:set painivat maastoajossa aivan omassa sarjassaan maastossa. Jyhkeä Zetros uhkuu katu- ja maastouskottavuutta. Ja myös lunastaa sen, kun tie loppuu.

Maastoautokarkelot Padasjoella

M

ercedes-Benz ja Veho Hyötyajoneuvot järjestivät syyskuussa Padasjoella, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön leiri- ja kurssikeskus Palotauruksen alueella sekä puolustusvoimien maastoajoradoilla asiakkailleen Mercedes-Benz maastoajopäivän, jossa oli esillä ja koeajettavana laajasti ammattikäyttöön soveltuvaa maastokelpoista hyötyajoneuvokalustoa.

Maastoajon saloihin ja eri autojen erikoisominaisuuksiin tutustuttiin rastikoulutustyyppisesti. Leppoisassa ilmapiirissä läpi viedyn päivän annin pääpaino oli selkeästi autojen ajamisessa ja niihin tutustumisessa. Kevyemmällä Vito 4x4 pakettiautokalustoon keskittyneellä rastilla kokeiltiin pääosin maan-

tieliikenteeseen tarkoitettujen kuormajuhtien maastokelpoisuutta maastoon rakennetulla käsittelyradalla. Yllätykseksi Vito 4x4 osoittautui matalasta maavarasta huolimatta ketteräksi ja kykeneväksi kulkineeksi, myös oman mukavuusalueensa ulkopuolella eli haasteellisessa maastoajossa ja liejussa. Raskaan hyötyautokaluston rastilla oli koeajettavana ja tutustuttavana laaja valikoima Mercedes-Benz ja Fuso Canter -hyötyajoneuvoja sekä kevyempiä, maastokäyttöön räätälöityjä Sprinter malleja, kuten esimerkiksi Sprinter 4x4 One alennusvaihteella (B-kortilla ajettava retkeilyauto), Sprinter 4x4 Oberaignerin erikoisversio, Kombi tila-autona ja Sprinter 6x6 Obereignerin erikoisversio kapellilavalla. Näistä erityisesti viimeksi mainittu keräsi ansaitusti koeajajien kiitokset. Sprinterien

maastokelpoisuus yllätti ja samalla vakuutti niin eri yritysten kuin paikalle tulleet lehdistön edustajat. Kovaksi, sanan varsinaisessa merkityksessä, menijäksi paljastunut Fuso Canter 4x4 eteni maastossa varmaotteisesti. Todellisiin maastoesteisiin iskettiin kiinni Mercedeksen G, ja Unimog sekä Zetros -kalustolla. Edellä mainituilla onnistuu kiitettävin arvosanoin, tosin osaavan opettajan ohjeistuksella, kävelykelvottomien mäkien ja kiviröykkiöiden ylitykset. Tarkka ohjaus ja lukittavat akselistot ja tasauspyörästöt pääsivät tällä rastilla oikeuksiinsa. Ajorastien lisäksi Suomen Mr. Unimog eli Risto Eränen Veho Erikoisajoneuvoista kertoi kattavasti Unimog -kaluston historiasta ja mallivaihtoehdoista sekä lisälaitteista. Mielenkiintoista ja harvem-

Fuso Canter 4x4 on hankintahinnaltaan edullisin maastokelpoisista kuorma-autoista. 4x4-mallissa on kytkettävä neliveto ja alennusvaihde. Canterin nousukyky on jopa 60 % ja ohjaamon leveys 2 metriä.

min tässä laajuudessa nähtyä hyötyautokalustoa edustivat paikalle tuodut pelastuslaitoksen ja puolustusvoimien Sprinter- ja G-sarjan autot sekä Atego Saurus sammutusyksikkö. Työkonepuolta tapahtumassa edusti Unimog 427 työkonealusta Mulag

-vesakkoleikkurilla. Tapahtuma antoi hyvän kuvan maailman suurimman hyötyautovalmistajan ajoneuvokalustosta ja niiden käyttömahdollisuuksista. Mercedes-Benziltä löytyy malli kaikkiin käyttötarkoituksiin.

Mercedes-Benz hyötyautomallisto on markkinoiden laajin sekä mallien että tehdasvaihtoehtojen määrässä mitattuna. Kuvassa vas. Unimog varustettuna Mulag -vesakkoleikkurilla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 127

Mercedes-Benz G 350 d Professional eli kuorma-autoksi muutettu G-sarjalainen on todellinen maastoauto - ei citymaasturi.

Daimler ja itävaltalais-saksalainen Oberaigner ovat tehneet pitkään yhteistyötä eri automallien alustojen kanssa. Kuvassa Sprinter 6x6 Obereignerin erikoisversio kapellilavalla mikä menee melkein mistä vain.

Lue kuljetusalan uudet uutiset

ammattilehti.fi Mercedes-Benz Unimogit esittäytyivät tapahtumassa laajalla valikoimalla. Maastoajorastilla päästiin maistelemaan U5023 -mallista energiasektorin PowerLine- varustelulla sekä miehistöohjaamolla.

Talvivarusteet kiinteistöhuoltoon

Mercdes-Benz Sprinter 4x4 on todella maastokykyinen pakettiautoksi. Viisas valinta esimerkiksi urakoitsijoille ja huoltoyhtiöille silloin kun pitää päästä työkoneen luokse.

Kevyet nivelaurat ja alueaurat pick-upeille, traktoreille, kuormaajille ja kuorma-autoille.

Hilltip IceStrikerTM Monitoimisirotin, GPS-ohjaimella ja hiekoituspäiväkirjalla.

Valmistettu suomessa Mercedes-Benz Vito 4x4:n meno ei hyydy edes syvään pehmeään hiekkaan.

Oy Hilltip Ab Pukkisaarentie 6 68600 Pietarsaari

www.hilltip.com info@hilltip.com 0505983026


128 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Dacia Dokker Van

Etenemiskykyä ja kuormatilaa kohtuuhintaan

K

alleimmillaankin vain alle 20 tuhatta euroa maksava Dacia Dokker tarjoaa rahalle erinomaisen vastineen. Koeajoimme Dokker-mallistosta kaikilla herkuilla varustellun Navi Plus mallin. Se hätyyttelee tilojen ja varusteiden osalta puolta kalliimpia kilpailijoitaan.

Dacian myynti teki viime vuonna huikean 70 prosentin kasvun Suomessa. Maailmanlaajuisesti uuden sukupolven Dacioita on myyty jo pari miljoonaa kappaletta. Suurimman siivun kasvun kakusta Suomessa vei katumaasturi Duster, mutta kakusta riitti kermaisia siivuja myös muille malleille; kuten nyt koeajettavalle ja hiljattain kevyesti mallipäivitetylle Dokkerille. Mallipäivitys toi Dokkeriin uuden etumaskin, joka jakaa valmistajan ”konserni-ilmeen”. Ohjaamon puolelle tuotiin nelipuolainen, kehältään entistä pienempi ohjauspyörä, jossa on nyt optiona eri toimintoja. Aiemmin kaksivärinen kojelauta on nyt kokomusta. Suurimmat uudistukset tehtiin valinnaisvarusteisiin, joita on entistä enemmän tarjolla. Niistä mielenkiintoisimpiin lukeutuu avattava verkkoväliseinä. Sen ja lisähinnasta tarjottavan, apumiehen jalkatilaan taiteteltavan EasySeat etuistuimen avuin kuormatila kasvaa noin 3,3:sta jopa 3,9 neliömetriin.

Vaihtoehdoissa riittää

Dokker Vania on saatavana Suomessa peräti kolmella eri moottorivaihtoehdolla ja kolmessa eri varustelutasossa: Dokker, Ambiance ja Navi Edition. Näistä ensin mainittu on tarjolla vain bensiinimoottorin yhteydessä ja viimeksi mainittu on maahantuojan toimesta meikäläisille markkinoille varustelema. Moottorin malli kulkee käsi kädessä auton varustelutason kanssa. Perus eli Dokker-varustelutasossa voimanlähteenä on ahtamaton, tilavuudeltaan 1,6

Dacia Dokker Van -tavara-auto sai malliuudistuksessa mm. uuden etumaskin. Kantavuus on parhaimmillaan 695 kg, hyötytilavuus on vakiona 3,3 m3 ja verkkoväliseinällä 3,9 m3.

-litrainen mylly, josta irrotetaan tehoa tasan sata hevosvoimaa. Seuraavana on vuorossa Ambience varustelu, jossa voimanlähteenä on joko ahdettu 1,2-litrainen, teholtaan 115 hv bensiinimoottori tai ahdettu 1,5 litran diesel 90 hv teholla, joka toimii myös nyt koeajettavan Navi Plus varustelutasoa edustavan auton voimanlähteenä. Vaihteistona on mallista riippumatta 5-portainen manuaali. Voimalinja- ja varustelutasovaihtoehtojen osalta Dokker lukeutuu kokoluokkansa kärkikastiin. Dokkeria hankittaessa tulee moottorien lisäksi keskittyä myös muihin varusteisiin. Edullisimman Dokker vaihtoehdon hintapyynti on karvan yli 14 000 euroa ja kalleimman vähän päältä 18 000 euroa. Hinnat alkaen mallissa on vain välttämättömimmät varusteet. Ilmastointia ei ole tarjolla edes lisähinnasta ja kantavuus on 555 kg, mikä on yli 100 kg muita pienempi. Kattavin Navi Plus varustelu sisältää lähes kaiken mitä Dacialla on tähän malliin

Takaovet avautuvat 60/40-suhteessa. Lastausaukon leveys on 1,08 m ja suurin sisäkorkeus on 1,25 m.

Uusi monitoimiohjauspyörä istuu hyvin käteen. Ohjaamossa on runsaasti käytännöllistä säilytystilaa. Tuulilasin yläpuolella ja kojelaudan päällä keskellä on tilavat säilytyslokerot. Ovikoteloissa on tilaa isolle juomapullolle.

tarjolla, kuten esimerkiksi suomenkielisen 7-tuuman kosketusnäytöllä, navigaattorilla ja liitettävyyspalveluilla täydennetyn ja tarvittaessa esimerkiksi peruutuskameratoiminnoilla laajennettavan Media Nav 2.0 Evolution -multimediakeskuksen.

Ajossa

Dokkerin keulalle sovitettu,

Sivuoven, joka on lisähinnasta tarjolla myös vasemmalle kyljelle, leveys on 70 cm.

Renaultin moottorimallistosta suoraan irrotettu 90-hevosvoimainen 1.5 dCi -dieselmoottori on ajossa joustava ja polttoainetaloudellinen. 5-pykäläisen vaihteiston välitykset on sovitettu hyvin yhteen koneen parhaan vääntömomenttialueen kanssa. Dokkerin kuljettajan paikalle kulku käy vaivattomasti ja hyvän ajoasennon löytää hetkessä. Ohjaamossa on hyvin tilaa tavallista isokokoisemmallekin kuljettajalle. Dacia Dokkerin ajotuntuma ja jousituksen käytös on parempi mitä matala hankitahinta antaa odottaa. Suunnittelijat ovat selvästi huomioineet sen seikan että suuri osa merkin myynnistä sijoittuu kehittyville alueille, joissa tieinfrastruktuuri on hyvinkin vaihtelevaa. Dokkerissa se näkyy reippaana maavarana ja tuntuu positiivisena jousituksessa, joka tarjoaa myös alemman kuntoluokan tiestöllä asiallista matkantekoa. Ohjaustuntuma on maantienopeuksilla hieman etäinen ja kulmikas, mutta

Suurikokoisessa, halkaisijaltaan 7” kosketusnäytöllä varustetussa, käyttöominaisuuksiltaan intuitiivisessa ja suomen kielisessä Media Nav 2.0 -multimediajärjestelmässä on radio ja Bluetooth sekä USB -liitännät ja GPS -navigointijärjestelmä.

johdonmukainen. Mittasimme Dokkerin yhdistetyn ajotavan koeajokulutukseksi 6,2 l/100 km. Maantiellä lukema laskee reilusti alle 6 litran.

Ostaisinko Dacia Dokkerin?

Dacia Dokker antaa lähes 700 kg kantavuudellaan ja valmistajan ilmoittaman 3,3 kuutiometrin kuormatilallaan sekä mallista riippuen 14 - 18 000 euron hinnallaan kovan vastuksen omassa kokoluokassaan. Haastavassa ja kuluttavassa ammattikäytössä, kuten esimerkiksi työmaiden välisessä liikenteessä ja tavaroiden kuljettamisessa tai vaikkapa metsurin työjuhtana Dokker on yhtä lailla omassa elementissään kuin taajamassa pikalähetin kiitoautona.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

TÄYSIN UUSI ISUZU D-MAX SPACE CAB -erikoismalli

TRUCK DNA

BLACK EDITION etusi yli NYT MYÖS A! TIN AUTOMAAT

TAKUU VIISI (5) VUOTTA

VETOKYKY kg

3 500

HILJAINEN OHJAAMO

PERUUTUSKAMERA

Nykyaikaisin moottori. Ei lisäaineita. Ei ongelmia. Uusi Isuzu D-MAX -pickup on testattu kaikista haastavimmissa olosuhteissa. Uuteen D-MAXiin on koottu Isuzun yli 90 vuoden tietotaito raskaan kaluston ja yli 80 vuoden kokemus dieselmoottoreiden valmistuksesta. Isuzu on ainoa pickup-valmistaja, joka valmistaa vain hyötyajoneuvoja. Raskaan kaluston DNA näkyy ja tuntuu. Markkinoiden nykyaikaisimmassa dieselmoottorissa tehontuotto ja polttoaineenkulutus ovat optimoitu. Moottori ei myöskään vaadi -11°C:ssa jäätyvää AdBlue®-nestettä uusien Euro6-päästönormien täyttämiseksi. Markkinoiden paras vetokyky 3 500 kg ja yli 1 000 kg kantavuus tekevät D-MAXista markkinoiden parhaan työkalun. D-Max -mallisto alkaen Space Cab 1.9 TDi 4WD 6MT LX 30 595 € (sis. tk 600 €). D-Max Space Cab 1.9 TDi 4WD 6MT LS Black Edition 31 495 € (sis. tk 600 €). D-Max Space Cab 1.9 TDi 4WD 6AT LS Black Edition 35 095 € (sis. tk 600 €). Malliston EU-yhd. 7,0–7,8 l/100 km, CO2-päästöt 183–205 g/km. Kuvan auto erikoisvarustein. Autoja määräerä.

4 000 €

METALLIVÄRI

EI TARVITA AdBlue®:ta

Erikoishintaan, vain

30 895 € + tk 600 €

TAKUU 5 v TAI 100 000 km


130 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Mitsubishi L200 DoubleCab 2.4 DiD AT Magnum

Monipuoliseen työkäyttöön

M

Viidennen sukupolven Mitsubishi L200 pick-up soveltuu monenlaisiin työtehtäviin - sen saa varusteltua vaikka kiinteistöhuollon monitoimilaitteeksi.

itsubishi L200 on monipuolinen ja kustannustehokas lava-auto monenlaiseen työkäyttöön; oikealla varustelulla se muuntuu myös useimpiin kiinteistöhuollon tehtäviin. Suomalaisen Hill Tipin nivelauralla ja yhdistelmähiekoittimella varustettu L200 edustaa lajityyppinsä kirkkainta kärkeä. Mitsubishin pari vuotta sitten ensiesittelemä ja kilpailukykyisesti hinnoittelema viidennen sukupolven L200-malli on saanut erittäin hyvän vastaanoton Suomalaisten lava-autoasiakkaiden puolelta. L200:n voimanlähteenä on malliversiosta riippumatta väkivahva 2.4-litrainen MIVEC -turboahdettu dieselmoottori. Alumiinilohkoinen ja nelisylinterinen moottori tuottaa tehoa malliversiosta riippuen joko 153 tai 181 hv ja vääntöä 430 Nm. Huippuvääntö saavutetaan 2500 r/min kohdalla, joka

sopii vallan hyvin momentinmuuntimella varustetun 5-vaihteisen automaattivaihteiston luonteelle.

Aura irti ja menoksi

Nyt koeajettavan L200:n ajoominaisuuksiin tutustuminen vaatii ensin keulaan kytketyn auran irrotusta. Pikalukituksen ansiosta se sujuu vajaassa minuutissa. Kun ajettavuutta verrataan edeltävään neljännen sukupolven L200-malliin on ensimmäisenä nostettava esiin parantunut matkustajamukavuus ja kohentunut ohjaustuntuma sekä moottorin tarjoama vääntömomentti, jota on runsaasti tarjolla leveällä kierrosalueella. Kiitoksen sanan ansaitsee myös kattava vakiovarustelu, joka pitää sisällään: peruutuskameran, kaistavahdin, perävaunun vakautusjärjestelmän, mäkilähtöavustimen, sadetunnistimen ja vakionopeudensäätimen. Kaikkein tasokkaimpaan Mag-

num Instyle -varusteluun kuuluvat näiden lisäksi vielä nahkaverhoilu, navigointijärjestelmä, avaimeton käynnistys ja LED -päiväajovalot.

Vetopitoa ja kuormaa

Mitsubishi L200 -malli käyttää Super Select 4WD-II -voimalinjaa, joka on kevennetty versio Mitsubishi Pajeron järjestelmästä. Kuljettaja voi valitta neljästä eri ajotilasta, joista 2WD maksimoi parhaan polttoainetalouden. Kolme 4WD -ajotilaa soveltuvat päivittäisestä ajosta aina vaikeakulkuiseen maastoon. Vahvan etenemiskyvyn ohella L200 tunnetaan jämäkästä alustastaan, joka ottaa raskaat kuormat ja tienpinnan rasitukset väsymättä ja vankkumatta vastaan. DoubleCab -mallissa lavan hyötypituus on muovikaukalon kanssa vajaa 1,5 m ja ClubCabissa noin 1,8 m. Kokonaismassaltaan 2910 kiloisen auton kantavuudeksi ilmoitetaan noin 900 kg. Se riittää hyvin hiekoituslaitteelle ja aurausvarusteille. Suurin sallittu perävaunumassa on 3100 kg.

Edistyksellistä tekniikkaa

HillTip IceBreaker 550 hiekoitin painaa asennusvalmiina 145 kg. Tilavuudeltaan 500 l (kukkurallaan 630 l) polyeteenisäiliö sopii lyhyimmillään 120 cm pituiselle ja 90 cm levyiselle lavalle. Säiliön rakenne on helposti muunnettavissa suolaliuokselle soveltuvaksi. Ylös taitettava ruostumattomasta teräksestä valmistettu levitystorni on suunniteltu suolan levittämiseen suurella kosteudella.

Kiinteistöhuoltoon varustellun Mitsubishi L200:n keulaan on sovitettu Pietarsaarelaisen HillTip Oy:n lumiauramallistosta SnowStriker 2250 VP -nivelaura. Quick Hitch -kiinnikkeen ansiosta lumiaura on helposti kiinnitettävä ja irrotettava. Nivelauralevy-hydrauliikkapaketin irrotus ja takaisin paikalleen asennus sujuu tottumattomaltakin parissa minuutissa. Siitä on kiittäminen auravalmistajaa joka

Auran kaksiosainen Hardox-kulutusterä on varustettu laukaisujousilla. Näiden tehtävänä on suojata auraa ja ajoneuvoa. Järjestelmän vastapainetoiminto painaa terää alustaa vasten. Tässä luokassa uusi toiminto auttaa mm. polanteiden tasoituksessa.

Pikakiinnityksen ansiosta auran irrotus on todella nopeaa. Kaikki tarvittava tieto kulkee yhden kaapelin kautta. Hydrauliikka on viety kokonaisuudessaan auran rakenteisiin. Auran vaihto autosta toiseen vaatii vain alaraudan ja johtojen viennin puskuriin.

on sovittanut auraterien liikuttelemiseen tarvittavan sähköhydraulisen käyttöyksikön valotornin yhteyteen. Koko paketti kytketään paikalleen kahdella jousikuormitteisella pikalukolla. Auran helposti omaksuttava ohjainlaite on viety ohjaamoon, kuljettajan istuimen viereen. Kompakti, sähkötoiminen Hill Tip IceStriker 550 -yhdistelmähiekoitin tarjoaa merkittäviä etuja perinteisiin kiinteäasenteisen ajoneuvohydrauliikan avulla toimiviin malleihin nähden. Ice

Striker -malliston pienin hiekoitin toimii sen rakenteisiin sovitettujen 12V sähkömoottoreiden voimin, mikä helpottaa ja nopeuttaa laitteen asennusta ja irrottamista sekä myöhempää siirtoa mahdolliselle uudelle autoalustalle. Väyläohjaus ja värinäytöllinen ohjausyksikkö mahdollistavat erittäin tarkan annostelun. Levitettävän materiaalin raekoosta riippuen noin 0,1-0,5 m tarkkuudella. ”Viuhkan” leveys on valittavissa 1 ja 6 m väliltä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI GPS -paikannusta hyödyntävä ohja- usjärjestelmä ohjaa materiaalin määrän (g/m2) automaattisesti ajoneuvon nopeuden mukaan. Manuaalitilassa materiaalin määrä ja levitysnopeus sekä viuhkan koko on määriteltävissä levitystarpeen mukaan. Järjestelmään sisältyvä automaattinen hiekoitus & auraus päiväkirja kerää talteen ajoneuvon sijantitietojen lisäksi ajonopeuden ja levitetyn soran määrän ja levitysleveyden. Palvelua on mahdollista laajentaa lisäshintaisella HTrack seurantajärjestelmällä, joka mahdollistaa hiekoitus ja auraustietojen seurannan sekä tallentamisen reaaliajassa, joko puhelimen tai tietokoneen kautta. Järjestelmään voidaan liittää rajoittamaton määrä ajoneuvoja.

Matkustamon puolella on reilusti tilaa työkaluille ja vaatteille.

KULJETUS 131

Hintapuolesta

Mitsubishi L200:sta tarjotaan Suomessa Club Cab ja Double Cab -versioina. Malliston verolliset hinnat alkavat noin 32 400 eurosta. Sillä saa kaksipaikkaisen ja manuaalivaihteisen ClubCab PRO -mallin, jossa on riittävät perusvarusteet vaikkapa metsäkoneurakoinnin tarpeisiin ja kiinteistöhuoltokäyttöönkin. Neliovisten DoubleCab mallien hinnat alkavat noin 37 500 eurosta. Nyt koeajettavan, 2-paikkaisen Mitsubishi L200 DoubleCab 2.4 DiD AT Magnumin hintapyynti on tällä hetkellä noin 39 990 euroa. Mitsubishi on räätälöinyt yhdessä HillTip Oy:n kanssa vaihtoehtoisia kiinteistöhuoltopaketteja L200:n ympärille. Esimerkiksi nyt esiteltävän, auran ja hiekoituslaitteen sisältävän paketin verollinen kokonaishinta on asennettuna noin 18 000 euroa. Aurauspäiväkirja ja 1-9 autolle sopiva HTTRACK -hiekoituspäiväkirja kustantavat yhteensä pyöreästi 1 150 euroa (kertamaksu). Valitsemalla nivelauran tilalle sileän alueauraterän lisälaitteiden hinta putoaa noin 1500 eurolla. Syksyinen Helsinki tarjosi verraten onnettomat puitteet kiinteistön talvihuoltolaitteiden syvälliseen kokeiluun ja tarkasteluun. Lopulta lunta kuitenkin löytyi ja auraa työnnettiin innolla kinoksiin...

Auravarustus poistettuna Mitsubishi L200 muuttuu nopeasti täysiveriseksi lava-maasturiksi. Maantierenkaiden pito-ominaisuudet loppuivat heti ensimetreillä. Onneksi on neliveto!

Mitsubishi L200 tarjoaa luokassaan asiallisen ajomukavuuden ja kattavat varusteet. Perinteinen automaattivaihteisto on tarjolla vain nelioviseen DoubleCab -malliin. Hiekottimen ohjausyksikkö on käännettävän varren päässä.

SINUN 4WD SPESIALISTI

Arctic Trucks Arkisin 7.00–17.00 | Hiekkamäentie 7 | 01150 SIPOONLAHTI puh. 0400 44 10 44 | info@arctictrucks.fi | www.arctictrucks.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

132 KULJETUS

”Mercedes-Benz S-sarja (saksan kielen sanasta Sonderklass, erikoisluokka) on Mercedes-Benz -henkilöautomalliston suurin ajoneuvoluokka, jota on valmistettu vuodesta 1972 lähtien. S-sarjan malleissa on perinteisesti esitelty paljon omaisuuksia ja varusteita, jotka ovat myöhemmin yleistyneet muissakin autoissa, kuten ABS-jarrut ja vakionopeudensäädin, jotka tulivat S-sarjaan jo vuonna 1978.” Mercedes-Benzin lippulaivamalli oli maailman eniten myyty luksusauto vuonna 2016; S-mallia on myyty vuodesta 2013 lukien yli 300 000 kappaletta.

Mercedes Benz S 350 4Matic

Elämysmatkailua automaailman huipulta

M

ercedes-Benzin uudistunutta pomomallia vievät jatkossa eteenpäin täysin uudet voimanlähdevaihtoehdot. Ne tekevät kunniaa S-sarjan ensiluokkaiselle ajettavuudelle. Kuljettajaa avustaviin varusteisiin lisättiin älykkään tekniikan tuoreimmat innovaatiot.

Mercedes-Benz toi uuteen S-sarjaan peräti kolme täysin uutta moottoria: 6-sylinterisen rivimoottorin uudet diesel- ja bensiinivariantit sekä kaksoisahdetun V8 -bensiinimoottorin. Vain V12 -moottori säilyy entisellään. Lanseerausvaiheessa kaikki Suomen maahantuontiohjelmaan sisältyvät vaihtoehdot ovat nelivetoisia eli 4Matic -malleja. Uudesta kuusisylinterisestä ja iskutilavuudeltaan 3-litraisesta rividieselmoottorista tuodaan aluksi tarjolle kaksi eri tehovaihtoehtoa: S 350 / 210 kW (286 hv) ja 600 Nm sekä S 400 / 250 kW (340 hv) ja 700 Nm. Yhdistetyn ajotavan polttoaineen kulutuslukemiksi ilmoitetaan 5,5 ja 5,6 l/100 km ja CO2 -päästöksi 145

Sisustan muotoilu ja väriteemat sekä materiaalien laatu ja tasokas viimeistely muodostavat tasapainoisen arvokkaan harmonian.

ja 147 g/km. V6 moottorista luovuttiin osin kustannussyistä. Rivikoneen kanssa pakokaasut saadaan pelkistettyä yhdellä jälkikäsittelylaitteistolla kahden asemesta. Bensiinimoottoreiden puolella on tarjolla 6- ja 8- ja 12 -sylinteriset vaihtoehdot teholukemissa 367-630 hevosvoimaa. Vääntömomenttilukemat ovat vastaavasti 500-1000 Nm. Myöhemmin S-sarjan mallitarjontaa kasvatetaan päivitetyllä S500 plug-in-hybridillä, jossa on nykyistä tehokkaammat, noin

Myös ovien lukitsemisen ja lukituksen avaamisen yhteydessä näkyvä takavalokuvio on uudistettu. Takapuskuriin on integroitu krominen pakoputkien kehys on nyt vakiona kaikissa mallivaihtoehdoissa.

50 km matkaan riittävät akut. S-sarjassa hyödynnetään ensimmäistä kertaa 48 V:n jännitteellä toimivia älykkäitä apulaitteita, kuten esimerkiksi käynnistysmoottori/generaattori -yhdistelmää ja sähkötoimista kompressoria, joka tukee perinteisiä turboahtimia matalilla koneen kierroksilla. Vaihteistona on jatkossa todella sulavasti vaihtava uusi 9-portainen 9G-TRONIC -automaattivaihteisto.

Assistentti tarkkailee

Mercedes-Benzin aikaisemmin esittelemään ja erinomaisesti toimivaan Intelligent Drive -järjestelmään on nyt lisätty aktiivinen Distronic -etäisyysvakionopeussäädin ja aktiivinen ohjausavustin. Niiden avuin auto säilyttää turvavälin edellä ajavaan autoon ja säilyttää oikean ajolinjan ja avustaa ohituksissa aina 210 km/h nopeuteen saakka. Vakionopeudesäätimen voi säätää noudattamaan tiekohtaisia nopeusrajoituksia, joskin ajonopeus säätyy pääosin navigaattorin karttatietokannasta saatavien nopeustietojen perusteella, ei siis välttämättä liiken-

Takamatkustajan tilat ovat peruspituisessa mallissa hyvät ja L-mallissa yltäkylläiset. Istuinmukavuus on molemmissa huippuluokkaa.

nemerkkien mukaan. Seikka, joka tulee ottaa huomioon sekä muuttuvien- että talvinopeusrajoitusten alueella. Uutena toimintona vakionopeudensäädin vähentää ajonopeutta hetkellisesti, esimerkiksi tien mutkaa, risteystä tai liikenneympyrää lähestyttäessä. S-sarjan kaiken kattavalta tehdaslisävarustelistalta löytyy joukko kuljettajaa avustavia järjestelmiä, jotka valvovat mm. kuljettajan vireystilan ohella kanssaliikennettä ja erityisesti jalankulkijoiden liikkeitä. Vaaratilanteen uhatessa järjestelmät ensin varoittavat ja sitten joko jarruttavat tai vaihtoehtoisesti avustavat väistöliikkeessä. Mikäli kuljettaja ei tietyn ajanjakson kuluessa koske ohjauspyörään tai muuten reagoi alkavat auton järjestelmät varovaisesti herätellä kuljettajaa. Ensin mittarivalojen ja myöhemmin äänimerkkien säestyksellä. Mikäli kuljettaja ei sittenkään reagoi auto hiljentää automaattisesti nopeutta ja lopulta pysähtyy tiensivuun, ottaen samalla yhteyden Mercedes-Benzin hätäpuhelupalveluun.

Edellä mainittujen lisäksi autoon on tarjolla erityinen Car-toX -kommunikaatiojärjestelmä, joka antaa muiden autojen kuljettajille ennakkovaroituksen matkan varrella havaitsemistaan vaarallisista tilanteista. Mielenkiintoinen assistentti on muistakin Mercedes-Benz -malleista tuttu etäpysäköintiavustin, jossa kuljettaja voi älypuhelinsovellusta käyttämällä ohjata auton ahtaisiin pysäköintipaikkoihin tai autotalliin tai niistä pois auton ulkopuolelta. Explore-tilassa autoa voidaan ohjata suoraan eteen- tai taaksepäin jopa viisitoista metriä. Uutta on myös tiessä olevat töyssyt rekisteröivä kamera ja kaarrekallistustoiminto, jossa auto kallistuu noin kolmen asteen verran sisäkurvin suuntaan, jotta renkaiden pito paranee ja matkustajat välttyvät sivuttaisvoimien rasituksilta. Kokonaisuutena tarkasteltaessa uuden S-sarjan kehitysprosessia voi arvioida todella kattavaksi, sillä sarjan malleihin tuli lopulta yli 1600 uutta osaa.

Laajakuvaa

Uuden S-sarjan ohjaamon


METSÄALAN AMMATTILEHTI

keskipisteenä on kaksi 12,3-tuumaista korkean resoluution näyttöä, jotka on yhdistetty saman suojalasin taakse yhdeksi näyttöjärjestelmäksi. Uudessa ohjauspyörässä on Touch Control -kosketuspainikkeet, jotka tukevat myös pyyhkäisyliikkeitä älypuhelimen tavoin. Painikkeiden avulla käyttäjä voi hallita kaikkia tietoviihdejärjestelmän toimintoja irrottamatta käsiään ohjauspyörästä. Hipaisunäppäimiin tottuu jo muutaman minuutin käytön jälkeen. Toinen uutuusominaisuus on Distronic -järjestelmän ja vakionopeudensäätimen intuitiivinen käyttö suoraan ohjauspyö-

rästä. Kattavaa ja suomenkielistä tietoviihdejärjestelmää voidaan käyttää myös Touch Pad -kosketuslevyllä, keskikonsolin ohjaimella sekä puheohjauksella. Puheohjaus on nyt ensimmäistä kertaa laajennettu kattamaan myös auton toimintoja.

Loppuun saakka vietyä viimeistelyä

Huolellinen paneutuminen materiaalivalintoihin ja yksityiskohtiin sekä käsityön korkea määrä ovat Mercedes-Benz S -sarjan tavaramerkkejä, jotka takaavat mallin kuuluisan ja ainutlaatuisen laadun.

Sisävalaistus on toteutettu led -valojen voimin. Lisävarusteena saatava laajennettu tunnelmavalaistus tarjoaa laajan vaihtoehdon yksilöllisiä säätömahdollisuuksia 64 eri värisävyn ansiosta. Kaikissa S-sarjan malleissa on vakiovarusteena avaimeton käynnistystoiminto. Uusi kuljettajan ja matkustajien mukavuutta ja kuljettajan ajokykyä parantava Energizing -mukavuusjärjestelmä on ensimmäinen laatuaan tuotantoautossa. Lisävarusteena saatava toiminto yhdistää auton eri mukavuusjärjestelmät toisiinsa. Se käyttää ilmastointijärjestelmän toimintoja (parfymointi mukaan

lukien), istuinten eri mukavuustoimintoja (lämmitys, tuuletus ja hieronta), ovipaneelien lämmitystä, valaistusta sekä äänentoistoa ja mahdollistaa omien mieltymysten ja tarpeiden mukaisten mukavuusasetusten valitsemisen. Valittavissa on kuusi eri ohjelmaa. Kaikkien ohjelmien kesto on kymmenen minuuttia. Eri ohjelmat osoitetaan pääyksikössä värigrafiikoilla ja niihin on valittavissa tilanteeseen sopiva taustamusiikki.

Pitkää ja vielä pidempää

Mercedes-Benz S-sarjaa tarjotaan joko tavallisen pituisena mallina tai parikymmentä sent-

KULJETUS 133

timetriä pidemmän akselivälin omaavana L- eli Lang -mallina. Peruspituisen ässän saattaa mittojen perusteella sekoittaa valmistajan tuoreimman sukupolven E-sarjaan. Mikäli konsernijohtaja päättää perusmittaisen version hankkia ja MercedesBenzin mallliston tunnistaminen ei jostain syystä ole kunnolla hallussa, on uusi S-malli helppo tunnistaa ajovaloista, joissa on nyt kolme led-valoraitaa, kun C:ssä on yksi ja E:ssä kaksi. Lanseerausvaiheessa S-sarjan hinnat alkavat noin 134 800 eurosta (S 350 d 4Matic) ja pitkän L-mallin 137 200 eurosta (S 350 d 4Matic L).

Dacia Dokker Van Navi Edition. Ammattilaisen monikäyttöauto. Navi Edition -mallissa vakiovarusteina mm. kattokaiteet, korinväriset puskurit ja ulkopeilien kotelot, liukuovi oikealla, kauko-ohjattu keskuslukitus, sähkösäätöiset peilit, ilmastointi, Media Nav 2.0 Evolution -multimediajärjestelmä sekä vakionopeudensäädin ja nopeudenrajoitin.

RAHOITUSTARJOUS

1,9

TAVARATILA

3,3 m3

%

Rahoitusesimerkki: auton hinta 18 599 € (sis. tk), vaihtoauto/käsiraha 6 600 €, rahoitettava osuus 12 189 €, perustamiskulu 190 €, rahoitusaika max. 72 kk, käsittelymaksu 9 €/erä, korko 1,9 %, kk-erä 188,26 €. Todellinen vuosikorko 4,18 %. Luoton ja luottokustannusten yhteissumma 13 554,61 €. Auton todellinen luottohinta yhteensä 20 154,61 € Rahoituksen tarjoaa Nordea Rahoitus Suomi Oy tai OP Yrityspankki Oy. Rahoitus edellyttää myönteisen luottopäätöksen sekä rahoitus- ja kaskovakuutuksen. Rahoitustarjous on voimassa toistaiseksi Dacia Dokker Van- ja Dacia Duster -tavara-autoihin, autot on rekisteroitävä 31.12.2017 mennessä. Tarjousta ei voi yhdistää muihin etuihin eikä koske aiemmin tehtyjä tilaussopimuksia.

www.dacia.fi

Dokker Van SCe 100 S&S 3,3m3, 14 199 €. + tk 600 €. EU-yhd. 6,2 l/100 km, CO2-päästöt 140 g/km. Dokker Van TCe 115 S&S Ambiance 3,3m3, 17 699 € + tk 600 €. EU-yhd. 6,0 l/100 km, CO2-päästöt 135 g/km. Dokker Van dCi 90 S&S Ambiance 3,3m3, 17 999 €. + tk 600 €. EU-yhd. 4,1 l/100 km, CO2-päästöt 108 g/km. Dokker Van dCi 90 S&S Navi Edition 3,3m3, 18 299 €. + tk 600 €. EU-yhd. 4,1 l/100 km, CO2-päästöt 108 g/km. Kuvan auto erikoisvarustein.

SL-media_187x130_Dacia_Dokker_Van_NaviEdit_1710.indd 1

3TAKUU VUODEN TAI 100 000 KM

SISÄLTÄÄ 24 h TIEPALVELUN

12.10.2017 15.51


134 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Iveco Daily 35S18A8 V matkailuauto

Käyttötestissä Mediamobiili A

mmattilehden syyskussa 2016 ajoon ottama Iveco Daily ”Mediamobiili” palveli vuoden ajan erinomaisesti tehtävässään; sillä kierrettiin alan messut, konepäivät ja muut tapahtumat sekä reissattiin jutunteossa ja asiakkaiden luona. Niinpä lokakuussa 2017 Ammattilehti päivitti käyttöönsä uuden Iveco Dailyn - jatkossa tiellä liikkuu Mediamobiili 2.0.

Iveco Daily Retkeilyauto teknisiä tietoja: Moottori R4, turboahdettu, välijäähdytin Iskutilavuus cm3 2998 Päästönormi Euro 6 Teho, hv 180 Vääntömomentti, Nm 430 Vaihteisto Hi-Matic automaattivaihteisto, 8-vaihdetta Ajoavustimet ABS -jarrut, EBD jarruvoiman tasausjärjestelmä, Hill holder -mäkijarru, HBA -jarruassistentti, ESP -ajonvakautusjärjestelmä Alusta Erillisrunko. Levyjarrut edessä ja takana. Edessä poikittainen lehtijousitus, takana lehtijouset

Hyvien ajo-ominaisuuksien ja monipuolisen retkeilyautovarustelun ohella Iveco Daily on osoittautunut matalien käyttö- ja ylläpitokulujen muodossa myös erittäin kustannustehokkaaksi hyötyautoksi. Retkeilyautoa saa ajaa B -kortilla, muiden pakettiautojen tapaan max. 100 km/h ja sillä saa vetää 3500 kg painoista perävaunua. Helsinkiläisen Verhoomo Sorsa Oy:n retkeilyautoksi varustelema ja Mediamobiiliksi nimetty, vaasalaisen Mainos PS Oy:n näyttävästi teippaama Iveco Daily ehti vierailla vuoden aikana kymmenissä alan tapahtumissa Suomessa ja ulkomaillakin. Usein toimitukselliset työmatkat ovat suuntautuneet myös päätieverkon ulkopuolisille tiestöille ja jopa polanteisille tukkiteille. Kaikista koettelemuksista on selvitty kuivin jaloin ja puhtain paperein. Iveco Daily on toiminut koko seurantajakson moitteetta ja täysin ongelmitta.

Moottorin määräaikaishuoltoväli on 50 000 km, joka täyttää vaativammankin ammattikäyttäjän vaatimukset. Autoa käyttöön otettaessa oletuksenamme oli, että uusi auto veisi jonkin verran öljyä ensimmäisten tuhansien ajokilometrien aikana. Öljytasoa valvottiin sekä ajotietokoneen kautta että öljytikusta katsomalla. Öljyn lisäystarvetta ei kuitenkaan huoltovälillä ilmennyt.

Huolettomia kilometrejä

Edullinen ylläpitää

Ivecon 3-litraisesta, huipputeholtaan 180 heppaisesta, ahdetusta ja yhteispaineruiskutuksella varustetusta moottorista sekä sen jatkeeksi liitetystä uudesta 8-portaisesta automaattivaihteistosta muodostuva voimalinja tarjoaa hyvän suorituskyvyn ja polttoainetalouden kuormatta sekä täyteen kantavuuskuormaan lastattuna. Polttoaineenkulutus pysyttelee ajotavasta, ajonopeudesta sekä kuormasta ja ajokeleistä riippuen noin 9-11 l / 100 km välillä, mikä onhyvä lukema ottaen huomion ajoneuvon suuren koon ja otsapinta-alan.

Mitat ja massat: Pituus 7 130 mm Akseliväli 4 100mm Kokonaispaino 3 500 kg Omamassa 2 760 kg Kantavuus valmiilla autolla n. 740 kg Tavaratilan sisäpituus 3 200 mm

Ammattilehden Mediamobiili on tuttu näky alan tapahtumissa; Iveco Dailyn retkeilyautoversio on kuin tehty lehtien markkinointityöhön kentällä. Kuvassa hoidetaan Kivirock-lehden jakelua Mansen Mörinöillä.

Mediamobiili saatettiin ensihuoltoon kun matkamittariin oli kertynyt noin 45 000 km. Määräaikaishuolto sisältää tavallisten tarkastusten lisäksi öljyjen ja suodattimien vaihtotyöt. Hintaa tälle operaatiolle jäi pyöreästi 300 euroa, joka jättää tähän mennessä kerääntyneiden huoltokulujen osuudeksi alle 1 snt. / km. Määräaikaishuoltojen ohella valmistaja suosittelee jarru- ja jäähdytysnesteiden vaihdattamista parin vuoden välein. Ne ovat lisähintaisia töitä. Huoltoa varatessa automiestä huoletti automaattivaihteiston huoltotarve, mutta vaihteiston huoltotoi-

menpiteet tulevat ajankohtaiseksi vasta 200 000 km kohdalla, silloinkin vain vaihteistoöljyn vaihtotyön merkeissä. Ja vielä kun jakopääkin on ketjuvetoinen, voi Ivecon huoltokustannuksia luonnehtia vähintäänkin kohtuullisiksi. Mediamobiilin ajopäiväkirjan huollot ja korjaukset -kohta on pysynyt määräaikaishuoltomerkintää ja tuulilasin vaihtotyötä lukuun ottamatta puhtaana.

konepäivilläkin. Edellä mainittujen ominaisuuksien ansiosta tyylikäs ja monikäyttöinen Iveco Daily retkeilyauto on myös eri moottoriurheilulajien harrastajien ja kilpailijoiden suosiossa. Ajelee sellaisella muuan Kimi Räikkönenkin Suomessa ollessaan... Lisävarustelistalta ruksitettu matkustamon/rahtitilan lisälämmitin on maksanut itsensä takaisin kohonneena mukavuutena.

Runsain mitoin eripuolille auton korirakenteita lisätyt lämpöeristykset pitävät matkustamon ja rahtiosaston lämpötilan siedettävänä myös pakkaskeleillä ajettaessa sekä tekevät autosta hiljaisen kovemmillakin ajonopeuksilla. Yöpymiseen tarkoitetun laverin pystytys on sujuvaa, joskin pohja jää verhottomien mutta toki tummennettujen sivuikkunoiden tasolle. Erillisen patjan ja ikkunapeitteiden avuin autossa nukkuu kelvollisesti pidemmätkin yöunet. Vakiovarusteisiin kuuluu lain vähimmäisvaatimukset täyttävä, ulkoisen virran avuin toimiva keittolevy. Onneksi matkailuvarustusta voi tarvittaessa laajentaa esimerkiksi tehokkaalla invertterillä sekä mikroaaltouunilla, jolloin työmiehen peruseväiden eli kiekkopitsan ja lihapiirakoiden lämmitys sujuu vaivattomasti kentällä touhutessa. Matkustamon verhoilumateriaalit kestävät hyvin kulutusta ja ovat kohtuullisen helposti puhdistettavissa. Pöytätaso on sopivalla korkeudella päätetyöskentelyä ajatellen ja asiallisen led-valaistuksen ansiosta konttorissa pärjää myös pimeään vuodenaikaan. Myös auton ympärillä ulkopuolen aleet ovat hyvin valaistut. Pitkän laitteen peruuttelua helpottaa oleellisesti hyvä peruutuskamera ja kun auto on saatu paikoilleen messuosastolle löytyy myös äänentoistosta paukkuja. Seuraa Mediamobiilin matkaa ammattilehti.fi ja Facebook sivuiltamme.

Käyttökokemuksia

Retkeilyautomuutoksen myötä alun perin noin 4,7 metriä pitkä kuormatila lyhenee noin 1,5 metrillä, jättäen silti konttiin lattiatasosta mitattuna käyttökelpoisen 3,2 metrin kuormauspituuden. Pituus ja suuri korkeus riittää niin rakennuslevyjen kuin lavatavarankin kuljettamiseen. Matkustamon puolelle avautunut edustaston avara tila tarjoaa hyvän matkustus- ja työskentelymukavuuden lisäksi asialliset tilat yöpymiseen sekä työvaatteiden vaihtoon. Mediamobiilikäytössä asiakkaat viihtyivät tilassa nin messuilla kuin

Viime kesän Power Truck Show 2017 -tapahtumassa Ammattilehden lehtiosaston muodostivat kaksi Iveco Daily retkeilyautoa: Mediamobiili 1.0 ja syksyllä käyttöön tullut Mediamobiili 2.0.

Lokakuussa 2017 Ammattilehti päivitti käyttöönsä uuden Iveco Dailyn - jatkossa tiellä liikkuu Mediamobiili 2.0 -versio (teippaukset MainosPS).

Verhoomo Sorsan toteuttama Mediamobiilin matkustamotila tarjoaa loistavat puitteet asiakkaiden käyttöön ulkoilmatapahtumissa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

www.mitsubishi.fi

KOE LUOKKANSA YLIVERTAISIN NELIVETO.

L200 yhdistää henkilöauton mukavuuden kovaankin työkäyttöön riittävillä ominaisuuksilla. Nämä yhdistettynä ylivertaiseen 4WD-järjestelmään tekevät L200-mallista täydellisen valinnan käyttöösi.

L200 MAGNUM-MALLISTO ALKAEN 34.990 € LUOKKANSA EDULLISIN DOUBLE CAB AT 39.990 € Moottorin teho 181hv ja vääntömomentti 430 Nm Loistava varustelu: mm. automaattinen ilmastointi, vakionopeudensäädin, Bluetooth ja peruutustutka Yli 1.000 kg kantavuus 5 vuoden/100 000 kilometrin takuu 5 vuoden maksuton MAP-ajoturva-palvelu

Mitsubishi L200 Magnum -mallisto alk.: autoveroton hinta 29.859,96 € + arvioitu autovero 5.130,04 € + tk 600 € = kokonaishinta 35.590 €. EU-yhd. 6,9-7,5 l/100 km, CO2-päästöt 180-196 g/km. Mitsubishi-huolenpitosopimus alk. 47 €/kk, 36 kk, 10 tkm/vuosi. Kuvien autot erikoisvarustein.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

POWER MOTION CONTROL

PMC Hydraulics on erikoistunut liikkuvan kaluston, valmistavan teollisuuden, meriteollisuuden ja energiantuotannon komponent ti- ja hydrauliikkaratkaisuihin sekä niiden huolto- ja elinkaaripalveluihin. Vankkaan toimialaosaamiseen perustuva monipuolinen tarjoamamme ulottuu komponenteista avaimet käteen -kokonaisratkaisuihin. Voit luottaa alan kokeneimpien asiantuntijoiden laatuun niin tuotteissa kuin palveluissa. PMC Hydraulics on oikea ratkaisu, kun tarvitset luotettavaa voiman ja liikkeen hallintaa. www.pmchydraulics.fi


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI

137

Jauheet tuotekehityksen tulevaisuuden askel

VTT vahvistaa metallien 3d-tulostuksen pilotointiympäristöä

T

eknologian tutkimuskeskus VTT:n uusi plasmakäsittely- laitteisto vauhdittaa teolli- suuden tuotantoprosesseja ja uusien tuotteiden syntymistä. Koko valmistusketju raaka-aineesta tuotteeksi nopeutuu ja virtaviivaistuu. Materiaalikehitys on 3d-tulostuksen seuraava kehitysaskel. VTT:lle on asennettu 3d-tulostuksen jauheiden kehitykseen ja pilotointiin tarkoitettu plasmalaitteisto Tampereelle. Plasmakäsittelyllä vaikutetaan eri raaka-ainejauheiden ominaisuuksiin, esimerkiksi materiaalin juoksevuus saadaan 3d-tulostuslaitteistojen vaatimalle tasolle. Tulevaisuudessa plasmakäsittelyn rooli korostuu merkittävästi metalli-keraami -komposiittijauheiden prosessoinnissa. Vastaavia laitteistoja on vain muutamia Euroopassa, ja ne ovat pääosin tutkimusosastojen omassa käytössä. VTT:n laitteisto on kaikkien hyödynnettävissä. VTT:n valmiudet tarjota erilaisia materiaalikoostumuksia teollisuuden ja tutkimusryhmien tarpeisiin laajenevat nyt huomattavasti. Plasmakäsittelylaitteesta hyötyvät erityisesti kone- ja laitevalmistajat sekä energiateollisuus. Myös tutkimuslaitokset ja korkeakoulut voivat

VTT:lle on asennettu 3d-tulostuksen jauheiden kehitykseen ja pilotointiin tarkoitettu plasmalaitteisto Tampereelle.

hyödyntää sitä. Uusi laitteisto on osa VTT:n jauhemaisten materiaalien pilotointiympäristöä. Tämä mahdollistaa pilot-mittakaavan demonstroinnin koko valmistusketjun jauheesta tuotteeksi. - Tarjoamme helpon tavan viedä ideoita ja tutkimustuloksia selvästi lähemmäs teollista hyödyntämistä. Yhden luukun periaatteella toimiva pilotointiympäristömme nopeuttaa tulosten valmistumista merkittävästä. Mahdollistamme koko tuotantoketjun raaka-aineesta valmiin komponentin testaukseen, jolloin yrityksen oma tuotantoprosessi ei keskeydy, sanoo tutkimustiimin päällikkö Tomi Lindroos VTT:ltä.

Vuoden Päähankkija 2017 -palkinto John Deere Forestry Oy:lle

HYDRAULIIKAN ASIANTUNTIJA

Vuoden Päähankkija 2017 -palkinnon vastaanottivat 26.9. Tanpereella John Deere Forestryn toimitusjohtaja Timo Ylänen (oik.) ja hankintajohtaja Tarmo Rautiainen.

J

ohn Deere Forestry Oy on valittu Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n Vuoden 2017 Päähankkija -palkinnon saajaksi. Vuodesta 1987 lähtien jaetulla tunnustuksella halutaan edistää suomalaisen valmistavan teollisuuden kilpailukykyä ja verkostoitumista. Palkinto jaettiin Alihankinta 2017 -messujen avajaisissa Tampereella 26.9.2017. John Deere Forestry Oy on valmistanut metsäkoneita Joensuussa vuodesta 1972 lähtien. Aiemmin Timberjack-nimellä toiminut yritys tuli vuonna 2000 osaksi kansainvälistä Deere & Company -yhtiötä. Koneiden tuotekehitys on Tampereel-

la, ja yli 90 % John Deeren pyöräalustaisista harvestereista ja kuormatraktoreista menee vientiin. Suomalainen metsäkoneosaaminen, innovatiiviset tuotteet sekä asiakasta lähellä oleva palvelu ovat luoneet satoja työpaikkoja Suomeen ja yhtiölle menestystä kansainvälisillä markkinoilla. Yli 50 % tehtaan suorista hankinnoista tulee suomalaisilta toimittajilta, ja oma osavalmistus mukaan lukien John Deere -metsäkoneiden kotimaisuusaste on 80 %. Oman henkilöstön lisäksi yritys työllistää alihankkijoita Joensuu tehtaan ympärille kehittyneessä toimittajapuistossa kuin myös kauempana Suomessa.

• asiantunteva henkilökunta • huoltokorjaamo • kestävät letkut • letkuasennelmat • liikkuvan kaluston komponentit • yli 8500 tuotetta heti varastossa

www.tehohydro.fi

ma-pe 8-16.30 • Ruukintie 16, Lappeenranta p. 05 615 8100 • info@tehohydro.fi


138

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka-Extra

Vahva satavuotias Parker

H - 100-vuotiaalla Parkerilla on kova halu ja tahto kehittyä koko ajan paremmaksi sekä vahvemmaksi toimijaksi. Suomessa monilla Parkerin yksiköillä on takanaan 50 vuotta teollista toimintaa ja suomalaista osaamista on hyödynnetty monissa merkittävissä hankkeissa globaalisti, kertoo Parker Hannifin Oy:n toimitusjohtaja Tapio Lehti.

P

arker juhlii tänä vuonna 100-vuotista historiaansa. Parke- rin tuotteet ja osaaminen ovat olleet mukana monessa merkittävässä tapahtumassa aina ensimmäisestä yksin tehdystä Atlantin ylilennosta ensimmäiseen kuulentoon. Amerikkalaiset Arthur Parker ja Carl Klamm perustivat pneumaattisia jarrujärjestelmiä kuorma-autoihin, linja- autoihin ja juniin valmistavan Parker Appliance Companyn Clevelandiin vuonna 1917. Sadassa vuodessa kahden miehen ja yhden tuotteen yrityksestä on kasvanut globaali suuryhtiö, jolla on noin 50 000 työntekijää, 400 000 asiakasta, 800 000 tuotetta ja noin 12 miljardin dollarin vuosimyynti. - Parkerilla on kova halu ja tahto kehittyä koko ajan paremmaksi ja vahvemmaksi toimijaksi. Yritys haastaa ja mittaa itseään mm. valitsemalla 20 hyvin menestyvää globaalia teknologiapörssiyritystä vertailuun tavoitteenaan päästä heidän joukossaan parhaaseen neljännekseen. Seura on äärimmäisen kova ja pitkäjänteisellä työllä Parker on noussut jo paremmalle puolikkaalle listalla. Asetettu tavoite on vahvasti tähtäimessä ja saavutettavissa, kertoo Parker Hannifin Oy:n toimitusjohtaja Tapio Lehti. Pitkäjänteisestä työstä kertoo myös tasainen ja jatkuva kasvu: yritys on yli 50 vuoden ajan kasvattanut osinkoa jaettavaksi joka vuosi. - Meillä parkerilaisilla on suuri kunnia saada toimia yhteis-

työssä hienojen ja menestyvien asiakasyritysten sekä kumppanien kanssa niin paikallisella kuin globaalillakin tasolla. Ilman laadukasta yhteistyöverkostoa ei tasainen kasvu olisi mahdollista, toteaa Lehti.

Nykyinen Parkerin Tampereen tehdas, silloinen Lokomec, oli vuonna 1987 vahvasti mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa venäläisiä Mir -syvänmeren sukelluspalloja.

Suomalainen osaaminen korkeassa arvossa

Suomessa monilla Parkerin yksiköillä on takanaan 50 vuotta teollista toimintaa ja suomalaista osaamista on hyödynnetty monissa merkittävissä hankkeissa. - Nykyinen Tampereen tehtaamme, silloinen Lokomec, oli esimerkiksi vahvasti vuonna 1987 mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa venäläisiä Mir -syvänmeren sukelluspalloja. Hydraulisen puolen avainkomponentit kehitettiin Lokomecin toimesta Tampereella, jossa sukelluspallot myös rakennettiin. Mirit olivat 1980-luvun lopussa ainutlaatuisia ja edustivat oman aikansa vedenalaista huipputekniikkaa. Niillä sukellettiin jopa 6 kilometrin syvyyteen, joka oli mullistava syvyys siihen aikaan

ja on sitä vielä nykypäivänäkin, sanoo Lehti. Suomalainen tuotekehitysosaaminen on korkeassa arvossa myös tämän päivän Parkerilla. - Meillä on Suomessa monta yksikköä, jotka tekevät jatkuvaa tuotekehitystyötä sekä omina projekteinaan että yhteistyössä eri OEM-valmistajien kanssa. Tuotekehitystä löytyy niin Tampereen, Forssan ja Urjalan tehtailta ja lisäksi myyntiyhtiömme Vantaalla tekee sovelluskehitystä. Ylöjärvellä meillä on letkuasennelmatehdas ja Joensuuhun on hiljattain avattu oma palvelukeskus, kertoo Lehti.

Jälleenmyyjäverkosto iso osa kokonaisuutta

Globaalin yrityksen vahvuuksiin kuuluu myös paikallisuus ja Parkerilla jälleenmyyjäverkosto näyttelee isoa roolia. - ParkerStore -jälleenmyyjäketjumme on tärkeässä osassa pyrkiessämme palvelemaan yhteistyökumppaneitamme ja loppuasiakkaitamme ammattitaidolla ja laadukkaasti. Suomessa myymälöitä on yli 30 paikkakunnalla ja olemme saaneet mukaan hyvät kumppanit, joista jokaisella on oma kenttänsä, millä toimia ja keskittyä omiin kohdeasiakkaisiinsa. Paikallisosaaminen ja -tuntemus yhdistettynä ammattitaitoiseen palveluun takaavat parhaan lopputuloksen, toteaa Lehti. Parkerilla arvostetaan jälleenmyyjien panosta. - Koulutamme jälleenmyyjiämme jatkuvasti korkeatasoisen asiakaspalvelun ylläpitämiseksi ja pyrimme luomaan heille parhaat mahdolliset työkalut ja edellytykset toimia. Kun jälleen-

myyjällä menee hyvin, näkyy se positiivisesti myös meidän toiminnassamme, sanoo Lehti.

Luottavaisin mielin eteenpäin

Jatkuva kehitystyö sekä tuotesuunnittelussa että palvelupuolella vievät Parkeria tasaisesti

eteenpäin. - Palvelukokonaisuus toimii joka osa-alueella hyvin ja korkean tason ylläpitämiseksi teemme joka päivä töitä. Yhdessä hienojen yhteistyökumppaneidemme kanssa voimme luottavaisina käydä kohti seuraavaa vuosisataa, päättää Lehti.


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI

139

Parker juhlisti 100-vuotista historiaansa Vantaan toimipaikassa 10.10.2017 järjestetyssä tyylikkäässä iltajuhlassa, jonne saapui noin 120 kutsuvierasta. Juhlapuheista vastasivat Parker Hannifin Oy:n toimitusjohtaja Tapio Lehti (vas.) ja Parker Hannifin Corporationin Joachim Guhe; President - Europe, Middle East and Africa (EMEA) Group.

Parker 100 juhlat Vantaalla 10.10.2017

Maittavan illallisen ja hyvien pöytäkeskusteluiden jälkeen oli tarjolla mukavaa ohjelmaa tarinoinnin jatkuessa baarin puolella.

Metsäkonesuunnittelun huippuosaamista juhlissa edustivat mm. Logsetin Jukka Kivipelto (vas.) ja Ponssen Anssi Pitkäranta.

Hienosti järjestetyn ja ikimuistoisen iltajuhlan järjestelytiimiin kuuluivat Parkerin Laura Saarinen, Patrik Pykäri, Jan Mansner ja Jari Piippo.

Laura Voutilaisen esiintyminen nosti juhlan tunnelman kattoon; menossa mukana mm. Sandvik Mining and Constructionin Pentti Enlund.


140

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka-Extra

HydX palvelee OEM-asiakkaita kaikessa hydrauliikassa R uotsalainen Volito Automation kehittää hydrauliikka-alan toimintojaan uudenlaisella toimintamallilla, missä Hydrosystem Oy keskittyy jatkossa MRO-liiketoimintoihin eli hydrauliikan huoltoon ja kunnossapitoon. Suomessa OEM-asiakkaiden uusien tuotteiden ja järjestelmien myynti on siirtynyt kevään 2017 aikana HydX:lle mikä on erittäin vahva toimija Ruotsin OEM -hydrauliikkamarkkinoilla toimien laajasti myös viennissä. Huoltopuolesta vastaa Ruotsissa puolestaan samaan konserniin kuuluva Hydraulic Supplier i Norden.

HydX AB:n pääkonttori ja tuotantotilat sijaitsevat Ystadissa Ruotsissa; myyntikonttorit ovat lisäksi Tukholmassa ja Göteborgissa. Yhteensä yrityksen palveluksesa on yli 40 hydrauliikan ammattilaista Ruotsissa ja nyt kaksi henkilöä Suomessa, missä palvelukseen haetaan jatkossa lisää osaajia.

Liikkuvan kaluston valmistajille HydX tarjoaa huolellisesti kootun valikoiman mobilehydrauliikan komponentteja sekä kokonaiset järjestelmät. Kuvassa olevaan raiteilla liikkuvaan huoltoauton kokonaistoimitukseen kuului hydrostaattiset ajovoimansiirrot, säätötilavuuspumput, kiinteät pumput ja moottorit, proportionaaliventtiilit, ohjausjärjestelmät ja anturit, radio-ohjaus, alennusvaihteet, putkiliittimet, integroidut lohkoratkaisut ja puhallinkäytöt.

- Suomessa HydX toimii Tampereella samoissa tiloissa Hydrosystemin kanssa, jonka päätoimipaikka on Jyväskylässä missä tehdään myös hydrauliikan vaativimmatkin huollot - molemmissa pisteissä toimii myös ParkerStore myymälät. Yhteistyö ja synergia näiden kahden,

samaan konserniin kuuluvien yritysten kanssa tulee olemaan saumatonta, mikä tuottaa asiakkaille selvää hyötyä. Myös tuotemerkeissä luotetaan samoihin maailman johtaviin vamistajiin kuten Parker, Danfoss, Black Bruin, Scanreco, Turolla jne. sanoo HydX Suomen asiakkuus-

HydX:llä on myös merkittävää omaa valmistusta esimerkiksi venttiilien kokoonpanossa ja hydraulikoneikoissa, joissa on erikoistuttu suuriin ja teknisesti vaativiin asiakasräätälöityihin koneikkoihin.

päällikkö Jari Hämäläinen, jolla on pitkä historia Hydosystemin ja sitä ennen Sampo Hydraulicsin palveluksessa. Toisena hydrauliikan osaajana asiakkaita palvelee Toni Liimatainen, joka tuli aikanaan Sampo Hydraulicsin ja Metson kautta Hydrosystemille ja on nyt siirtynyt HydX:lle. HydX:llä on Ruotsissa vahva ja joustava organisaatio OEM -asiakkaiden tekniseen palveluun. - Pystymme hyödyntämään suunnittelua ja teknistä tukea tehokkaasti suomalaisten asiakkaiden palvelussa niin mobilekuin teollisuushydrauliikassakin - lisäksi suunnitteluosaamista löytyy mekaniikasta ja logiikkojen ohjelmoinnista. HydX:llä on myös merkittävää omaa valmistusta esimerkiksi venttiilien kokoonpanossa ja hydraulikoneikoissa, joissa on erikoistuttu suuriin ja teknisesti vaativiin asiakasräätälöityihin koneikkoihin, toteaa Hämäläinen.

Mobilehydrauliikan vankkaa osaamista

jille HydX tarjoaa huolellisesti kootun valikoiman mobilehydrauliikan komponentteja sekä kokonaiset järjestelmät. Maailman arvostetuimpia brändejä edustavat tuotteet on suunniteltu nimenomaan älykkäisiin ajoneuvojärjestelmiin. Tuotteilla saat aina optimaalisen yhdistelmän toimivuutta, polttoainetaloutta ja käyttömukavuutta. - Suunnittelijoillamme on pitkä kokemus kustannustehokkaiden hydrauliikkajärjestelmien suunnittelusta ja konstruoinnista lukemattomiin eri sovelluksiin. Kun pakettiin lisätään syvällinen asiakastoimialojen tuntemus ja tiiviit suhteet laitevalmistajiin, pystymme lupaamaan vankkaa asiantuntemusta kaikkien tuotteidemme tueksi, lupaa Hämäläinen. Yhteistyö HydX:n kanssa on helppoa, turvallista ja kannattavaa. - Saat kaiken samalta luukulta, voit parantaa kilpailukykyäsi ja saat käyttöösi huipputason ajoneuvohydrauliikkaa - johdonmukaisesti, luotettavasti ja kustannustehokkaasti, Hämäläinen kiteyttää. HydX on lanseerannut uuden Smart HydrauliX -konseptin. - Smart HydrauliX tarkoittaa sitä että HydX:n osaamisella ja tuotteilla optimoidaan sekä parannetaan koneen toimivuutta, tehokkuutta ja turvallisuutta, mutta samalla myös tapaa miten hydrauliikkaa ohjataan ja integroidaan. Smart HydauliX tarjoaa asiakkaalle laajan kartoituksen, suunnitelman järjestelmästä ja ehdotuksen järkevistä muutoksista toimintoihin ja integrointeihin. Tämä antaa HydX:n asiakkaalle paremman kustannusten hallinnan sekä aiempaa innovatiivisen sekä houkuttelevamman tuotteen mitä tarjota omille asiakkailleen, kertoo Hämäläinen.

Liikkuvan kaluston valmista-

Smart HydrauliX on uusi konsepti missä HydX:n osaamisella ja tuotteilla optimoidaan sekä parannetaan koneen toimivuutta, tehokkuutta ja turvallisuutta, mutta samalla myös tapaa miten hydrauliikkaa ohjataan ja integroidaan.

- HydX tarjoaa OEM-valmistajille vankan kokemuksen hydraulijärjestelmien suunnittelussa sekä maailmanluokan komponentit niiden toteuttamiseen, sanoo HydX Suomen asiakkuuspäällikkö Jari Hämäläinen.


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI

141

Olemme mukana Teknogia17 messuilla Helsingissä 10-12.10.2017 Tervetuloa osastollemme 6h18

Specma tarjoaa osaamista, palvelua ja käyttövarmuutta hydrauliikkaan, pneumatiikkaan ja voiteluun

Letkut ja liittimet

Komponentit

Pneumatiikka

Korjaamotuotteet

Yli 40 jälleenmyyjää ympäri Suomen

Teollisuustuotteet

www.specma.fi

Pikaliittimet hydrauliikan vaativiin kohteisiin

525-sarja, perusliittimet

Flat-face -liittimet

Kierreliittimet

Liitinlevyt Maahantuoja: PNEUMACON OY ● Palo-ojantie 5 05810 HYVINKÄÄ ● Puh. 010 778 1400 info@pneumacon.fi ● www.pneumacon.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

142

Hydrauliikka-Extra

Vain original varaosia!

eShrkokopkauppa

h ve Rexrot

Uudistunut verkkokauppamme tarjoaa yli 1000 Rexrothin alkuperäistä hydrauliikkakomponenttia sekä paljon muita varaosia – mallista ja merkistä riippumatta. Tuotteidemme toimitusaika on 2-4 päivää + kuljetusaika. Sinun tarvitsee syöttää vain valmistajanumero tuotehakuun. Ja verkkokauppamme näyttää automaattisesti Rexrothin alkuperäisosan, joka sopii sinun tarpeisiisi. Tuotteemme ovat helposti ulottuvillasi missä ja milloin vain! Rekisteröidy eShoppiimme veloituksetta jo tänään ja hyödynnä laaja palveluvalikoimamme. www.boschrexroth.fi/eshop


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI

143

HAWE Finland Partner -jälleenmyyjäverkostoon kuuluu tällä hetkellä kymmenkunta alueellaan vahvaa toimijaa, joiden osaaminen liikkuvan kaluston hydrauliikassa on korkealla tasolla. Närhi Oy toimii HAWE Finland Partner -jälleenmyyjänä Joensuussa ja Jyväskylässä; kuvassa Jouni Behm esittelee Joensuun myymälän HAWE- ja Sunfab -pumppuvalikoimaa.

Laadukkaat kuorma-autopumput suoraan jälleenmyyjän hyllystä

H

AWE- ja Sunfab -hydrauliikkatuotteiden jälleenmyyjä- verkostoa on kehitetty merkittävästi viime aikoina, mikä parantaa niiden saatavuutta loppukäyttäjien keskuudessa.

Uuteen HAWE Finland Partner -jälleenmyyjäverkostoon kuuluu tällä hetkellä kymmenkunta alueellaan vahvaa toimijaa, joiden osaaminen liikkuvan kaluston hydrauliikassa on korkealla tasolla. Verkostoa myös laajennetaan jatkossa asiakkaiden tarpeen mukaan. Lähimmän HAWE Finland Partner -jälleenmyyjän yhteystiedot löydät osoitteesta www.hawe.fi Yhteys -valikon alta. - Jälleenmyyjät varastoivat yleisimmin kysyttyjä HAWE- ja Sunfab -pumppuja, mikä takaa sen että käyttäjät saavat pumput heti mukaansa asioidessaan paikallisessa myymälässä. Tapauskohtaisesti jälleenmyyjiltä löytyy pumppujen lisäksi myös

Narhi Oy myy, huoltaa ja asentaa alueellaan KESLA -nosturit. Asiakkaiden keskuudessa erityisesti HAWE V60N 130 -säätötilavuuspumppu on suosittu valinta nosturikäyttöön.

muita HAWE -komponenetteja kuten mooottoreita ja venttiileitä. Myyjät kehittävät tarjolla olevaa valikoimaa asiakaskunnan tarpeita herkällä korvalla kuunnellen. Ja lisäksi tietenkin

komponenetteja saadaan nopeilla toimitusajoilla maakuntaan Espoon maahantuontivarastostamme, sanoo HAWE Finland Oy:n myynti-insinööri Juha Äyräs.

Puutavara-autoilijoiden suosikkipumput suoraan hyllystä

Raskaan kaluston varaosien maahantuoja ja myyjä Närhi Oy

on aloittanut HAWE Finland Partner -jälleenmyyjänä Joensuun ja Jyväskylän toimipisteissään alkuvuodesta 2017. Närhi Oy toimii myös KESLA -nostureiden ja JYKI -perävaunujen myyjänä alueellaan vastaten myös asennus- ja huoltopalveluista. - Olemme toki myyneet jokauan HAWEn ja Sunfabin tuotteita mutta nyt yhteistyö on tiivistynyt ja varastoimme pumppuja aiempaa laajemmin. Laadukkaiden pumppujen myynti onkin kehittynyt viime aikoina positiivisesti. Puutavaraautoilijoiden keskuudessa erityisesti HAWE V60N 130 -säätötilavuuspumppu on laadukkaan ja tehokkaan pumpun maineessa joten sitä asennetaan paljon myös uusien KESLA -nostureiden yhteydessä. Toinen suosikkituote kuorma-autokäytössä on kaksipiirinen Sunfab SC 76/76 -pumppu, kertoo Jouni Behm Närhi Oy:n Joensuun myymälästä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Parkerin korkealaatuisten tuotteiden ja järjestelmien avulla on kuluneiden sadan vuoden aikana saatu aikaan lukuisia merkittäviä teknologian kehitysharppauksia niin teollisuuden kuin ilmailunkin alalla. Kilpailuhenkinen ja toisista välittämisen kulttuuri mahdollistaa menestyksemme myös jatkossa, kun nyt siirrymme seuraavalle 100-vuotiskaudelle. Lue lisää Parkerin historiasta www.parker.com/centennial


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI

145

Traktoriyhdistelmä maastokykyisemmäksi

P

MC Hydraulics on kehittänyt uuden edistyksellisen teknologian mikä synkronoi traktorin ja perävaunun erittäin maastokykyiseksi vetäväksi yhdistelmäksi.

Copro-Drive System on täysautomaattinen avustava vetojärjestelmä mikä asennetaan perävaunun yhdelle pyöräparille. Se kontrolloi ajosuuntaa ja nopeutta käyttäen traktorin ISO Bus -väylää. Järjestelmä parantaa perävaunuyhdistelmän liikkeellelähtökykyä 20-25 % ja antaa 10-15 % enemmän ajovoimaa sekä vähentää myös vierintävastusta ja polttoaineenkulutusta. Copro-Drive System antaa voimaa aina 20 km/h nopeuteen saakka jonka jälkeen se kytkeytyy ns. freewheeling tilaan ja ajonopeutta voidaan nostaa aina 60 km/h asti. - Copro-Drive System parantaa isojen perävaunuyhdistelmien maasto-ominaisuuksia oleellisesti ja se mahdollistaa myös pienemmän traktorin käytön työssä mikä aiemmin vaati paljon suuremman vetäjän. Rakenteeltaan yksinkertainen ja luotettava järjestelmä koostuu SAI -hydrauliikkamoottorista, venttiililohkosta sekä kehittyneestä ohjausjärjestelmästä. CoproDrive System voidaan helposti kustomoida juuri OEM-asiak-

Rakenteeltaan yksinkertainen ja luotettava järjestelmä koostuu SAI -hydrauliikkamoottorista, venttiililohkosta sekä kehittyneestä ohjausjärjestelmästä.

Täysautomaattinen avustava vetojärjestelmä Copro-Drive System on kehitetty erityisesti suurempiin maatalous-, maansiirto- ja metsäperävaunuihin parantamaan niiden maasto-ominaisuuksia.

kaiden tarpeisiin ja se on erittäin kätevä asentaa. Ja täysautomaattisen järjestelmän käyttö on huoletonta: kytket sen vain päälle ja ajat - lisäksi kuljettajan käytössä on vääntömomentin säätö, kertoo PMC Hydraulics

Oyn myyntipäällikkö Ville Korkki. Copro-Drive System on kehitetty erityisesti suurempiin maatalous-, maansiirto- ja metsäperävaunuihin. - Copro-Drive System ensiesi-

teltiin kesäkuussa Ruotsissa Elmia Wood 2017 -messuilla ja järjestelmä sai osakseen pajon huomiota myös lokakuussa Teknologia17 -messusosastollamme Helsingissä. Se on kiinnostanut jo nyt kovasti perävaunuvalmis-

tajia jotka haluavat tarjota asiakkailleen entistä maastokykyisemmän tuotteen kustannustehokkaasti, sanoo Korkki.

VAADI SINÄKIN LAATUA JA PALVELUA HYDROSCANDILTA SAAT HYDRAULIIKKA- JA TEOLLISUUSLETKUT, LIITTIMET SEKÄ TARVIKKEET

Kuttanen

Sodankylä

Meltaus Kemijärvi

ROVANIEMI

Siikajoki

RAAHE Kopsa

YLIVIESKA Himanka

Kokkola

Kannus

OULU

Paavola Rantsila Pulkkila Vihanti

Ristijärvi Paltamo

Pyhäntä Kajaani Haapajärvi

Sievi

Pensala Vöyri

Pirttikylä Närpiö

Teuva

Seinäjoki Kurikka

PORI

Saarijärvi Äänekoski

Leppävirta Varkaus

Jyväskylä

Vatajankoski Kankaanpää Honkakoski

Jämsä

Lieksa

Nilsiä

Vesanto

Viitasaari

JYVÄSKYLÄ

Isojoki Honkajoki Söörmarkku

Pielavesi

Härmä

Isokyrö

VAASA

Sotkamo Nurmes

Uusikaarlepyy

Kangasniemi Kuortti

Savonranta

Lauteala

Harjavalta Kokemäki Peipohja Ristiina Huittinen Eurajoki Punkalaidun Mäntyharju Suomenniemi Rauma Eura Lammi Laitila Uusikartano Loimaa Janakkala Kouvola Uusikaupunki Ypäjä Vahto Forssa Liljendal Somero TURKU Tuusula Koski Tl Lohja Kotka Maarianhamina Loviisa Sauvo Salo Parainen Espoo Helsinki

Kitee

Punkaharju Parikkala

Tammisaari

Kehitämme jakeluverkostoamme Kysy lisää: hydroscand@hydroscand.fi

Tilaa oma tuoteluettelosi www.hydroscand.fi/tuoteluettelo 20 vuotta Suomessa


146

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka-Extra

Hydroscand toiminut 20 vuotta Suomessa

Hydroscand Oy:n päätoimipaikka on sijainnut alusta saakka Turussa Orikedonkadulla. Toiminnan kasvaessa on uusia tiloja otettu lisää käyttöön kadun varrelta useaan kertaan.

H

ydroscand Oy aloitti toimintansa Turussa vuonna 1997 keväällä ja avajaiset pidettiin syksyllä. Aloittaessa yrityksessä oli mukana neljä henkilöä - vuosikymmenten aikana yrityksestä on kasvanut yksi merkittävimmistä hydrauliikka-alan toimijoista Suomessa, mikä keskittyy erityisesti johdinkomponentteihin. Hydroscand Oy on osa vuonna 1969 perustettua Hydroscand-konsernia mikä aloitti toiminnan 1969 Tukholmassa, ollen nykyisin Skandinavian markkinajohtaja letkuissa ja joh dinkomponenteissa. Konsernin 185 miljoonan euron liikevaihdolla ja noin 1000 työntekijällä palvellaan kymmeniätuhansia asiakkaita Euroopassa, Aasiassa ja Afrikassa. - Hydroscandilla on tarjota täydellinen valikoima hydrauliikkaletkuja ja johdinkomponentteja yli 20 000 artikkelin varastosta. Sen lisäksi löytyy kaikentyyppisiä letkuliittimiä,

adaptereita, leikkuurengasliittimiä, ORFS-liittimiä, putkenkiinnittimiä, venttiilejä sekä laajasti tarvikkeita. Meillä on myös kattava valikoima teollisuusletkuja ja liittimiä. Perustuotteiden lisäksi pystymme tarjoamaan myös räätälöityjä ratkaisuja, kertoo Hydroscand Oy:n toimitusjohtaja Henry Tuomola vuosikymmenten alan kokemuksellaan. Hydroscand Oy:n ensimmäinen huomattava OEM-sopimus oli Tamrockin, nykyinen Sandvik, kanssa vuonna 1998 letkuasennelmista kaivoskuormaimiin - tämä yhteistyö jatkuu edelleen tänäkin päivänä. - Hydroscand palvelee asennelmissa niin suuria sarjavalmistajia kuin yksittäisiäkin koneiden rakentajia sekä tietenkin loppukäyttäjiä, Tuomola toteaa. Alusta lähtien letkuasennelmien lisäksi toimintaan on kuulunut korkeapaineputkien taivutus mittatarkasti CNC-koneella. - Yksi merkittävä asiakas putkitoimituksissa on mm. vuodesta 2012 lähtien ollut Rolls Royce Marine. Lisäksi esimerkiksi

Käytännönläheinen asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden koulutusja toimintapäivät ovat alusta asti olleet keskeinen osa Hydroscandin toimintaperiaattetta. Kuvassa toimitusjohtaja Henry Tuomola pitää koulutusta vuonna 1999.

metsäkonepuolella putkistotoimituksia on tehty John Deerelle ja Ponsselle, sanoo Tuomola

Kasvua myös yritysostoin

Merkittävä aluevaltaus tapahtui vuonna 1999, kun Hydroscand Oy osti Teräskonttorin hydrauliikkaosaston liiketoiminnan. Osastoa pyöritettiin erillisenä liiketoimintana kaksi vuotta Helsingissä, kunnes sulautettiin Turkuun. Seuraava yritysosto tapahtui vuonna 2000 kun Hydroscand Oy osti Patec-Hydrauliikka Oy:n.

Toimipisteet ja jakeluverkosto

Vuosien varrella Hydroscand on perustanut toimipisteitä ympäri Suomen. - Ensimmäisenä toimipisteenä Turun ulkopuolella vuonna 1997 avattiin uusi toimipiste Vaasaan ja vuonna 1999 Poriin. Tänä päivänä toimipisteitä on jo 10 kappaletta ja jälleenmyyjiä yli 100 ympäri Suomea, ilmoittaa Tuomola. Hydroscand Oy:n päätoimitilat sijaitsivat alkuun Turussa, Orikedonkatu 17:sta. Vuonna 2004 liikevaihto ja toiminta kasvoivat niin suureksi että toimitilat kävivät pieniksi, jolloin

putki- ja letkutuotanto siirrettiin uusiin tiloihin Orikedonkatu 5:een. Vuonna 2011 Orikedonkatu 5:een rakennettiin uusi myymälä ja letkutuotanto siirtyi takaisin vanhoihin tiloihin Orikedonkatu 17:sta. Keväällä 2015 valmistui uusi tuotantohalli osoitteeseen Orikedonkatu 3, johon siirtyivät letku- ja putkituotanto ja Orikedonkatu 17 jäi varastotilaksi. - Nyt vuonna 2017 sitä kunnostetaan jälleen tuotantotilaksi, koska tuotantotilat ovat jääneet kasvun myötä ahtaiksi, kertoo Tuomola.

Hydrauliikkamarkkina muuttunut - Hydroscand kehittyy mukana

Hydroscandin kasvu on ollut Suomessa melko tasaista, lukuun ottamatta vuoden 2008 maailmanlaajuista finanssikriisiä mikä vaikutti hydrauliikkamarkkinoihin erittäin paljon. - Markkinat ovat kuitenkin pikku hiljaa toipuneet pudotuksesta ja Hydroscand on pystynyt sinnikkäällä työllä vahvistamaan asemaansa. Näillä näkymin onkin mahdollista, että vuoden 2017 liikevaihto rikkoo 10 miljoonan euron rajan, kommentoi Tuomola.

Ensimmäisenä toimipisteenä Turun ulkopuolella vuonna 1997 avattiin uusi toimipiste Vaasaan ja vuonna 1999 Poriin, mistä ohessa kuva avajaisvuodelta. Tänä päivänä Hydroscandin toimipisteitä on jo 10 kappaletta ja jälleenmyyjiä yli 100 ympäri Suomea.

Hydrauliikkamarkkina ja koko valmistava teollisuus on muuttunut paljon parin viimeisen vuosikymmenen aikana. - OEM-markkina on muuttunut todella sykliseksi vuoden 2008 jälkeen ja jotenkin se korostuu erityisesti Suomen konepajateollisuudessa. Meidän komponenttitoimittajana täytyy pystyä reagoimaan asiakkaiden tuotantojen jatkuvaan jarruttamiseen ja kaasuttamiseen niin oman työvoimamme sopeuttamisen kuin materiaalihallinnankin osalta. Ilmiö ei ole ollut yhtä vahva Ruotsissa joten pääkonttoriltamme usein kysytäänkin että koittakaa jo päättää haluatteko lisätä volyymia vai pienentää, hymähtää Tuomola. Myös hydrauliikan jälkimarkkinat ovat hyvin erilaiset kuin viime vuosituhannella. - Aiemmin tiskille tuleva asiakas tiesi lähes aina tarkalleen millaisen hydrauliikkaosan tarvitsee, jolloin myyjän tarvitsi vain kuunnella ja poimia tuote varastosta. Nykyään urakoitsijat keskittyvät leipätyöhönsä eikä koneiden korjaamiseen joten hydrauliikan tuntemus on luonnollisesti vähentynyt - koneet huolletaan pääosin ammattihuolloissa ja niissä on usein huoltosopimukset. Niinpä kun hydrauliikassa ilmenee ongelmia ei sen aiheuttajaa useinkaan enää osata kertoa meille vaan joudumme lähtemään paikan päälle selvittämään asian ja hoitamaan koneen kuntoon. Näin ollen panostamme jatkossa entistäkin enemmän kentällä operointiin varustelluilla huoltoautoilla ympäri maata, sanoo Tuomola. Työkoneiden valmistajat ovat tehneet loistavaa kehitystä koneiden tekniikassa ja hydrauliikassa, minkä luotettavuus on


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI

147

noussut aivan eri tasolle tasolle. - Aikanaan kuljettaja lähti työvuoroon mukanaan kieppi letkua ja kierrettäviä liittimiä eväänä itselleen kieppi lenkkimakkaraa. Nykyään ei töihin lähdetä letkukiepin kanssa ja makkarakin taitaa olla vaihtunut muihin einekseen. Hydrauliikan erikoismyymälöiden myynnissä se näkyy siinä että perusletkuja ei myydä enää loppukäyttäjille samalla tavoin kuin ennen. Meiltä haetaan myymälöistä yhä enemmän haastavia ja harvinaisempia komponenetteja mikä vaatii henkilökunnalta osaamista sekä laajaa varastoa, vaikka yksittäisvolyymit ovatkin pienemmät, toteaa Tuomola.

Hydroscand näkyy asiakkaiden parissa kentällä

Hydroscand on ollut aktiivisesti mukana vuosi vuoden jälkeen mm. joka toinen vuosi järjestettävillä Metko-messuilla Jämsässä sekä nykyisiin Helsingissä järjestettävillä Hydrauliikka- ja Pneumatiikkamessuilla. Messujen lisäksi Hydroscand on pitänyt erilaisia teemapäiviä, avajaisia ja syys-/kevätpäiviä sekä osallistunut erilaisiin konepäiviin ym. - Haluamme olla läsnä asiakkaiden parissa kentällä ja erilaiset tapahtumat ovat yksi hyvä keino saada asiakaspalautetta sekä luoda uusia kontakteja, sanoo Tuomola.

Hydroscandin OEM-letkuasennelmavalmistus on keskitetty Turkuun tehokkaaseen ja moderniin tuotantoon.

Turun tuotannosta valmistuu laadukkaita letkuasennelmia suurella volyymilla johtaville kone- ja laitevalmistajille.

Alusta lähtien letkuasennelmien lisäksi Hydroscandin toimintaan on kuulunut korkeapaineputkien taivutus mittatarkasti CNC-koneella.

-suodattimet hydrauliikkaan ja kaikkiin dieselmoottoreihin


148

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka-Extra

KUS tarjoaa erittäin laajan tuotevalikoiman erilaisia antureita ja mittareita liikkuvan kaluston tarpeisiin.

KUS anturi ja mittarit liikkuvaan kalustoon

P

romaatio Oy on tehnyt uuden merkittävän yhteistyösopi- muksen. Uusi yhteistyökumppani KUS® on suunnitellut ja valmistanut pintaantureita ja niihin liittyviä muita tuotteita kuten mittareita jo yli 30 vuotta ja oli ensimmäinen joka otti reed-

koskettimet käyttöön pintaantureissaan.

Yrityksen palveluksessa on yli 3500 työtekijää jotka valmistavat tuotteita maailman suurimmille ja tunnetuimmille kuorma-auto, offroad, moottori, SCR-järjestelmä ja marine asiakkaille. Moderni tehdas, jossa

on tuotantotilaa yli 100 000 m2, sijaitsee Dongguanissa noin 2 tunnin ajomatkan päästä Hong Kongista. Tehtaasta valmistuu yli 5 milj. tuotetta vuodessa. Valikoimassa on mm. polttoaineanturit, AD Blue anturit (myös laatuanturilla), sekä pintaanturit myös muille nesteille, lämpötila-anturit ja paineanturit

sekä todella laajasti erilaiset mittarit. Liikkuvan kaluston lisäksi KUS tarjoaa kattavan tuoteohjelman marine-puolelle. - Tehtaan valmistamat anturit ovat jo monelle Suomessakin tuttuja sillä niitä myytiin aiemmin myös nimellä Wema. Nyt KUS on lähtenyt markkinoimaan tuotteita omalla merkillään ja viime aikoina on rakennettu myyntikanavat Eurooppaan ja Amerikkaan. Hollannissa on käynnistetty Euroopan varastotoiminnot ja Suomen myynnistä vastaa jatkossa Promaatio Oy, ilmoittaa Heikki Harjula.

KUS tarjoaa korkealaatuiset AD Blue -anturit myös laatuanturilla, mikä takaa sen että järjstelmässä käytetty neste täyttää laatuvaatimukset.

Ad Blue antureiden lisäksi valikoimassa on mm. polttoaineanturit, sekä pinta-anturit myös muille nesteille.

Muita hyviä KUS -tuotteita liikkuvan kaluston tarpeisiin on esimerkiksi lämpötila- ja paineanturit sekä kattavasti erilaiset mittarit.


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI

149

Räätälöityjä ratkaisuja ihmisten ja koneiden väliseen viestintään

Griessbach CAN I/O näppäinmoduulit (oik.) on tehty korvaamaan perinteiset yksittäiset painonapit. Griessbach valmistaa myös räätälöityjä kokonaisia ohjainpaneeleja eli jos uusi käyttöliittymä on suunnitelmissa niin kannatta ottaa yhteyttä Promaatioon.

A

Promaatio Oy:n edustuksiin kuuluu Topconin Opus ajoneuvonäytöt, STW anturit ja logiikat, Rota Engineering lineerianturit, Motec kamerasovellukset sekä uusimpina tuotelinjoina APEM käyttöliittymätuotteet sekä KUS anturit ja mittarit. - Nyt tuotevalikoimaamme on tullut täydentämään lisäksi laadukkaat saksalaiset Griessbach CAN I/O näppäinmoduulit ja räätälöidyt ohjauspaneelit, mitkä tarjoavat paljon uusia mahdollisuuksia koneiden ja laitteiden rakentajille, ilmoittaa Promaatio Oy:n Heikki Harjula.

lästä sillä jokaiseen nappiin pitää vetää erikseen johdot. - CAN I/O moduulit on helppo asentaa suoraan työkoneen väylään jolloin säästetään input-liitäntöjä logiikoille ja muille I/O moduuleille. Yhteen näppäinmoduuliin voidaan räätälöidä tarvittu määrä toimintoja halutuilla symboleilla ja valaistuksella. Itse näppäimet ovat pitkäikäisiä ja mukavia käyttää, kertoo Harjula. Skaalattavissa olevat Griessbach CAN I/O moduulit tukevat monenlaisia ratkaisuja joilla laitevalmistaja pitää kehityskustannukset alhaisina myös lyhyillä tuotantosarjoilla. - Nämä edistykselliset CAN I/O moduulit ovat yksilöllisesti konfiguroitavia näppäimistöjä ja vakiomuotoisia moduuleja, jotka sopivat neljästä aina kahdentoista näppäimen moduuliin, Harjula opastaa.

Griessbach CAN I/O näppäinmoduulit

Kokonaiset ohjauspaneelit

utomaatio- ja ajoneuvokomponenttien maahantuontiin erikoistunut Promaatio Oy tarjoaa asiakkailleen maailman johtavien valmistajien tuotteet sekä teknisen osaamisen.

Griessbach CAN I/O näppäinmoduulit on tehty korvaamaan perinteiset yksittäiset painonapit, joiden asentaminen on työ-

Griessbach tarjoaa työkone- ja ajoneuvovalmistajille myös kokonaisia ohjauspaneeleita täysin heidän erityistarpeisiinsa räätä-

löitynä. - Ohjauspaneelit nopeuttavat koneiden valmistusta ja niiden kautta pystytään hoitamaan kaikki koneen toiminnot, toteaa Harjula.

Rota -lineaarianturit saaneet hyvän vastaanoton

Promaatio Oy toi noin vuosi sitten Suomen markkinoille englantilaiset sylintereihin asennettavat Rota -lineaarianturit, joissa asennus tapahtuu sylinterin sisään tai ulkopuolelle, jolloin mäntään tulee lisäksi magneetti. Yleensä vastaavat anturit ovat magnetostriktiivisiä mutta Rotan tuotteet on toteutettu luotettavalla ja edullisella Hall-tekniikalla. - Innovatiiviset Rota -lineaarianturit ovat herättäneet paljon mielenkiintoa suomalaisten konevalmistajien keskuudessa ja niiden ympäriltä on meneillään mielenkiintoisia projekteja. Esimerkiksi uusi lähiaikoina markkinoille tuleva metsäkuormaimen kärkiohjaus on toteutettu Rota -antureilla, sanoo Harjula.

Yhteen näppäinmoduuliin voidaan räätälöidä tarvittu määrä toimintoja halutuilla symboleilla ja valaistuksella. Itse näppäimet ovat pitkäikäisiä ja mukavia käyttää.

Rota -lineaarianturin asennus tapahtuu sylinterin sisään tai ulkopuolelle jolloin mäntään tulee lisäksi magneetti. Ratkaisu sopii esimerkiksi läpimenevään sylinteriin kuten esimerkiksi ohjausakseliin.


150

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka-Extra

Kattavaa putkistopuolen kokonaispalvelua

R

aiha Hydraulics Oy panostaa jatkossa vahvasti hydraulii- kan putkistotuotteisiin ja kokonaisratkaisuihin.

Raihasta on tullut ensimmäinen suomalainen Parker Complete Piping Solutions -kumppani. Näin ollen Raiha tuo Parkerin huipputeknologian toimittamiinsa hydrauliikkajärjestelmiin ja ratkaisuihin. - Meillä on pitkä kokemus putkistoasennelmien toteuttamisesta mutta nyt panostamme toimintaan oleellisesti aiempaa vahvemmin. Kaarinaan on rakennettu kesän aikana kattava varasto putkistotuotteita putkimateriaaleista laajaan liitinvalikoimaan, johon kuuluu 1000 Psi, 3000 Psi, 6000 Psi ja ISO 6164 laippasarjat sekä Parkerin edistyksellinen HPF -laippamallisto, mikä mahdollistaa paksuseinämäisten putkien kaulustamisen sekä tarjoaa kehittyneet tiivistysratkaisut. Olemme investoineet hiljattain mm. Parker HPF -kaulustuskoneeseen - toki meiltä löytyy perinteiset putkentekokoneet ja huuhtelulaitteet, sanoo Raiha Hydraulics Oy:n toimitusjohtaja Aarno Immonen.

Pääpaino suuremmissa putkistokokoluokissa

Raiha Hydraulicsin toiminnassa on pääpaino suuremmissa putkistokokoluokissa joita toimitetaan niin teollisuuden kuin mobilekaluston ja marine-sektorin tarpeisiin. - Hiljattain teimme esimerkiksi HPF -laipoilla 130x15 mm putkiston järeään murskaimeen. Toinen mielenkiintoinen projek-

ti oli sellutehtaaseen toteutettu laajan 73 mm putkiston uudistusprojekti, missä vanhasta järjestelmästä otettiin laserskannauksella mitat ja tilalle tehtiin CNC-taivutinkoneella mittatarkasti uusi putkitus. Raiha Hydraulics toimii paljon myös marinepuolella minne toimitetaan varmasti jatkossa entistä enemmän putkistojakin, kertoo Immonen.

Parker löysi Suomesta hyvän kumppanin

Parker on hakenut Suomesta putkistopuolen partneria, jolla on vahva osaaminen ja hyvä maine asiakkaiden keskuudessa. - Putkistojen toimittaminen ei ole pelkkää tuotteiden varastointia ja materiaalimyyntiä vaan se vaatii suunnitteluosaamista, projektinhoitokykyä, laadukkaiden asennelmien valmistusta sekä asennusosaamista kentällä. Tätä kaikkea löytyy Raiha Hydraulicsilta, jonka ansiosta yritys on jatkossa Suomen ensimmäinen Parker Complete Piping Solutions -kumppani. Parkerilla on Complete Piping Solutions -kumppaneita jo useissa eri maissa ympäri maailmaa. Putkistotoimintojen pääpaikka on Saksassa, missä valmistetaan laippa ym. komponenttien lisäksi halkaisijaltaan todella isojen putkien taivutukset järeillä kylmätaivutuskoneilla. Raiha Hydraulics voi täydentää tarjontaansa Parkerin Saksan tuotannolla aina 273 mm putkihalkaisijaan asti, kertoo Parker Hannifin Oy:n toimitusjohtaja Tapio Lehti. - Olemme investoineet hiljattain mm. Parker HPF -kaulustuskoneeseen - toki meiltä löytyy perinteiset putkentekokoneet ja huuhtelulaitteet, esittelee Raiha Hydraulics Oy:n toimitusjohtaja Aarno Immonen.

Parkerin edistyksellinen HPF -laippamallisto mahdollistaa paksuseinämäisten putkien kaulustamisen sekä tarjoaa kehittyneet tiivistysratkaisut.

- Kaarinaan on rakennettu kesän aikana kattava varasto putkistotuotteita putkimateriaaleista laajaan liitinvalikoimaan, esittelee Aarno Immonen.

Raiha Hyraulicsin toimitilat sijaitsevat Kaarinassa osoitteessa Hallimestarinkatu 26, josta käsin asiakkaita palvellaan ympäri maata ja ulkomaillakin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

HYDRAULIIKAN HUIPPUOSAAMISTA Letkuasennelmat Ristikudos- ja spiraaliletkut

Asennustarvikkeet BSP-, JIC- ja ORFS-liittimet Leikkuurengasliittimet

Komponentit Patruunaventtiilit Pumput ja mobileventtiilit Putkistoasenteiset venttiilit Putkistoasenteiset venttiilit Suodattimet ja tarvikkeet Tarvikkeet ja varusteet

Hytar Oy on jo vuosikymmenten ajan toiminut merkittävänä öljy- ja vesihydrauliikan komponenttien ja -järjestelmien valmistajana sekä maahantuojana. Hytar Oy, Jyväskylä Itä-Päijänteentie 57 40320 Jyväskylä Puh: 010 613 7000 www.hytar.fi info@hytar.fi

Hytar Oy, Joensuu Puh: 010 613 7280

Hytar Oy, Lahti Puh: 010 613 7290

Hytar Oy, Pohjanmaa Puh: 010 613 7237 Puh: 010 613 7235

Hytar Oy, Pori Puh: 010 613 7160

Hytar Oy, Oulu Puh: 010 613 7310

Hytar Oy, Tampere Puh: 010 613 7150

Hytar Oy, Tampere, Vesihydrauliikka Puh: 010 613 7150

Hytar Oy, Turku Puh: 010 613 7364

Hytar Oy, Vantaa Puh: 010 613 7270


152

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka-Extra

Teknologia17 -tapahtuma

M

essukeskuksessa 10.-12.10. pidetty Teknologia 17 -tapahtumakokonaisuus esitteli kolmen päivän ajan teollisen tuotannon uusia teknologioita, jotka hyödyntävät mm. robotiikkaa, tekoälyä ja esineiden internetiä. Tulevaisuuden älykkäät ratkaisut keräsivät mukaan lähes 14 500 kiinnostunutta messukävijää.

Sekä näytteilleasettajien että kävijöiden määrä oli Teknologia -tapahtuman historiassa ennätyksellinen. Mukana oli lähes 450 näytteilleasettajayritystä, jotka tarjosivat uusimmat tekniset ratkaisut, monipuolisia demoja ja ohjelmaa omilla osastoillaan. Tapahtumakokonaisuudessa olivat Automaatio, Elkom, Hydrauliikka & Pneumatiikka, MecaTec, Levytyö, Kunnossapito, Robosteam ja LOGYiSCM. Onnistunut tapahtuma saa jatkoa sillä Teknologia 19 -tapahtuma järjestetään Messukeskuksessa 8.-10.10.2019. Tärkeänä osana Teknologia17 -kokonaisuutta oli Hydrauliikka & Pneumatiikka, mikä esitteli alan uusimmat innovaatiot johtavien yristysten osastoilla. - Jo vuodesta 1978 säännöllisesti järjestetty Hydrauliikka & Pneumatiikka -messu on ajan saatossa kehittynyt ja muuttunut vastamaan asiakkaiden tarpeisiin. On hienoa että erityisalallamme on edelleen oma messutapahtuma ja osana suurta Teknologia -kokonaisuutta sen hyöty vain korostuu. Hydrauliikka ja Pneumatiikkayhdistyksen kehitysryhmä on mukana tapahtuman kehittämisessä Suomen Messujen kanssa, sanoo 40-vuotiaan Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistyksen puheenjohtaja Kalle Tuohimaa.

Katso lisää kuvia fluidfinland.fi Tärkeänä osana Teknologia17 -kokonaisuutta oli Hydrauliikka & Pneumatiikka, mikä esitteli alan uusimmat innovaatiot johtavien yristysten osastoilla. Kuvassa Hytarin Harri Sairiala (vas.) näytti liitinlevyn toimintaa messuvieraille.

HAWE Finlandin Juha Äyräs (vas.) ja Seppo Alaranta esittelivät suosittuja HAWE ja Sunfab -pumppumalleja kuorma-autokäyttöön.

Bosch Rexrothin näyttävältä osastolta löytyi edistykselliset ratkaisut liikkuvan kaluston ja teollisuuden hydrauliikkaan.

Etola Yhtiöiden osastolla hydrauliikkaa esitteli Nestepaineen, Tiivistekeskuksen ja Hydrollin asiantuntijat.

Specman Jukka Kivipuro (vas.) ja Fredrik Karlsson kertoivat innovatiivisesta hydrauliletkujen 3D-simulointijärjestelmästä Sim Systemsistä.

Ammattilehteen kuuluva FLUID Finland - hydrauliikan ja pneumatiikan ammattilehti oli alansa virallinen messujulkaisu.

Promaation osastolla yhtenä uutuutena esiteltiin Griessbach CAN I/O -näppäinmoduulit joiden kosteudenkestoa demottiin vesisäiliössä.

Koneosapalvelun osastolla sai tietoa mm. Denison Gold Cup pumppujen huollosta.

Parker Hannifinin 100 v. juhlaosastolta löytyi mm. sähkötoiminen kilpamoottoripyörä; Parker moottorissa vääntöä 1200 Nm.


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI

153 by ammattilehti.fi

148 sivua!

HYDRAULIIKAN, PNEUMATIIKAN ja VOITELUN AMMATTILEHTI

1/2016

Hybriditekniikka

tuli metsään

Dunlop Hiflexin Ari Oinonen esitteli Alfagommaan kuuluvan yrityksen todella laajaa johdintuotteiden tarjontaa.

Top-Osa tarjoaa tiivisteratkaisut kaikkiin tarpeisiin.

Hydrauliikka

Esittelyssä laajasti alan uutuuksia Pneumatiikka

- HydX palvelee OEM-asiakkaita kaikessa hydrauliikassa, ilmoitti Jari Hämäläinen.

Pneumacon tarjoaa liittimet kaikkiin tarpeisiin - kuvassa Stucchi liitinlevyjä.

Mielenkiintoinen ja kattava pneumatiikkaosio

FlexIT Finland tekee letkuasennelmat konevalmistajien tarpeisiin tehtaassaan Ylöjärvellä. Saatavilla on myös niputetut kokonaisuudet.

Salhydro on ollut viime vuodet vahvassa kasvussa - osastolta saikin kaiken mitä koneenrakentaja tai loppuasiakas hydrauliikassa tarvitsee.

Hydroscandin osastolla tehtiin kauppaa Henry Tuomolan johdolla. Tarjolla oli myös JYMY -luomujäätelöä sen kunniaksi että Hydroscand on ollut Suomessa jo 20 vuoden ajan.

PMC Hydraulicsin Ville Korkki (oik.) esitteli täysautomaattista avustavaa vetojärjestelmää Ponssen Mikko Oinoselle.

FHPA:n stipendi Jyrki Tirkkoselle

H

ydrauliikka- ja pneumatiikkayhdistys ry (FHPA) palkitsi jälleen Teknologia -messuilla alan nuoren kyvyn ja myönsi 500 euron stipendin opiskelija Jyrki Tirkkoselle.

Tirkkonen suorittaa tällä hetkellä DI-opintoja Tampereen Teknillisessä Yliopistossa ja tekee diplomityötä aiheesta teollisuuden ennakoiva kunnossapito. Stipendin Tirkkoselle luovutti FHPA:n messuosastolla Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistyksen puheenjohtaja Kalle Tuohimaa.

500 euron arvoisen stipendin Jyrki Tirkkoselle luovutti FHPA:n messuosastolla Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistyksen puheenjohtaja Kalle Tuohimaa (oik.).

Alan uutiset joka päivä - www.fluidfinland.fi

TILAA HYDRAULIIKKA- JA PNEUMATIIKKA-ALAN ERIKOISLEHTI VELOITUKSETTA! LUE MYÖS ALAN TUOREET UUTISET JOKA PÄIVÄ OSOITTEESSA: www.fluidfinland.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäalan Ammattihakemisto


2017

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

Seuraava jättikokoinen Metsäalan Ammattilehti numero 5/2017 painetaan 30.11.2017

Ota yhteyttä ja suunnitellaan yrityksellesi tehokas mainospaketti. Soita 050 412 9030 janne.jokela@ammattilehti.fi www.ammattilehti.fi

A U T A A L I K H AN UNTIJALTA T LUOTET TAVAS – Stoneridge

I ASIANT

Digipiirturit

ISE ILMULAUT KOOTDILL

STIK PO

A

”MAA1up6as”ta

vain verkkoka

rit Vaihtopiirtseut ja korjauk

tallentimet Winycam -ajo

, Ohjelmistojatetälatausratkaisut tallennus-

aitejärjestelmät al rv u -t e y e il Mob

Dignita kometrit Alkolukot ja al

VERKKOK AUPPA.PIIRL A.FI » PIIRL A.FI PIIRL A@PIIRL A.FI » 017 283 1595


METSÄALAN AMMATTILEHTI


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.