Metsäalan Ammattilehti 1/2019 talvi

Page 1

METSÄALAN METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hyviä uutis ia!

AMMATTILEHTI

34 vsk. 1986-2019

KONEURAKOINTI KULJETUS TEOLLISUUS 30 v. JUHLALEHTI 1986 - 2016

N:o 1/2019

KAIKENLAISET HAKKUUTAVAT TAITAVA MONILAHJAKKUUS

Metsäkonealalla hyvä vauhti päällä

Puukuljetuksissa pyörät pyörii

Ammattilehti.fi koeajaa kalustoa

Lue alan uutiset joka päivä ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

UUSI

NISULA N5 HARVENNUSHAKKUUKONE

VÄHEMMÄN ON JOSKUS ENEMMÄN

PAINO 14500-16500 kg

ULOTTUVUUS 10.0 / 10.3 m

(varusteista riippuen)

(hakkuupäästä riippuen) (harvennuksilla)

Lisätietoja koneesta WWW.NISULAFOREST.COM

MYYNTI SUORAAN TEHTAALTA Kalle Mattsson 040-8676494 kalle.mattsson@nisulaforest.com

Seuraa meitä

KULUTUS 6.8-8.8 l/h

Katso video


METSÄALAN AMMATTILEHTI Valtakunnan metsien 12. inventointi (VMI12):

Suomen puuvarat kasvavat edelleen

L

puuston kokonaismäärän nousemista 2,7 miljardiin kuutiometriin vuoteen 2045 mennessä. Näin kolmessakymmenessä vuodessa metsiin jäisi noin kahden vuoden kasvua vastaava puumäärä. Viime vuosina kaakkoisen ja keskisen Suomen maakuntien alueilla hakkuut ovat olleet lähellä suurinta kestävää hakkuumahdollisuutta. Tuorein mitattu puuston määrä on 2,5 - Näissä hakkuumahdollisuusarviossa miljardia kuutiometriä ja vuotuinen kasvu ei ole otettu huomioon Suomen metsille 107,0 miljoonaa kuutiometriä. Tämä on vuosille 2021-2030 asetettavaa metsien 1,5 miljoonaa kuutiometriä enemmän hiilinieluvelvoitetta. Luke analysoi myös Metsäteollisuudella menee hyvin; esim. sellua tuotettiin koko vuoden 2019 aikana 8,152 kuin edellisen inventoinnin (VMI11, toteutumista miljoonaa tonnia, kun aiempi ennätys oli 7,956ilmastotavoitteiden miljoonaa tonnia vuodelta 2006. eri hakmittausvuodet 2009-2013) mukainen kuuskenaarioissa. Laskelmat ovat pohjakasvu. Inventoinneissa kasvut mitataan na Suomen ja EU:n välisille neuvotteluilviisi vuotta taaksepäin, joten tuoreimmat- le ilmastopoliittisesti kestävästä hakkuikin kasvutiedot edustavat vuosia 2009- den tasosta, sanoo erikoistutkija Olli 2017. Salminen Lukesta. - Nyt julkaistu kasvuarvio 107 miljoonaa kuutiometriä on hivenen pienempi Taimikoiden ja nuorten kuin viime vuonna julkaistu arvio 110 miljoonasta kuutiometristä. Tämä johtuu metsien tila kohentumassa Metsien hakkuumahdollisuusarvioissa vuonna 2018 käyttöönotetusta, entistä luotettavammasta arviointimenetelmästä, taustaoletuksena on, että metsien uudisVMI:n tulokset - Vaikkahuolehditaan. globaali kasvu näyttää nyt taustoittaa johtava tutkija Kari T. Korho- tamisesta etsäteollisuuden osoittavat, että uudistushakkuun hieman laantuvan, on itsestämmejälkeen kiinni, nen Lukesta. tuotantomäärät huolehditaan hyvin. sallimmeko metsäteollisuuden kukoistukPuuntuotannollisesti suurin kestävä metsänviljelystä nousivat korkealle Taimikonhoidoissa ja ensiharvennuksissa hakkuumahdollisuus 10-vuotiskaudelle vuonna 2018. Metsäteollisuus ry:n sen jatkuvan. Omilla toimillamme meidän kuitenkinkannata rästejä.heikentää Viimeisenteollisuukolmen ei Suomessa 2015-2024 84,3 miljoonaa kuutiometkeräämienontilastojen mukaan sellun on aikana nuorten metsien metsänden kansainvälistä kilpailukykyä, sanoo riä runkopuuta rikottiin vuodessa.vuosiennätys Sitä seuraaval- vuoden tuotannossa tila on lievästi kohentunutTija Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja la vuotuinen hakkuu- hoidollinen ja 10-vuotiskaudella ainoastaan vanerin tuotantovoovat vähentyneet. mo Jaatinen. mahdollisuus nousee edelleen 93 miljoo- ensiharvennusrästit lyymi laski hieman edellisvuotisesVakavat ovat Suomessa Rivakassametsätuhot kasvussa oli viime vuonna naan ta. kuutiometriin. 2010-luvulla hakkuut harvinaisia ja pienialaisia. Talven 3,8 ovat olleet keskimäärin 80 prosenttia ja myös kartongin tuotanto, joka nousi2017 lumituhot näkyivät kesällä 2018 miljoonaan tonniin. Paperinkin tuotantoennätyksellisinä kolmena viime vuotenaSellua tuotettiin koko vuoden aikana /2018 koealoilla. Tuhojen seurannan määrä kasvoi yhä, tosin vain 1,1 prosentkin vain 83 prosenttia suurimmasta 8,152 miljoonaa tonnia, kun aiempikesen- mitatuilla merkitys on jatkossa korostumassa, jos tävästä nätys olihakkuumahdollisuudesta. 7,956 miljoonaa tonnia vuodel- tia vuotta aiemmasta. laajoilla alueilla Sahoilla vuodenlisää viimeisen vuosineljän- Jos hakkuut lisääntyisivät puuntuota 2006. Sellun tuotantomäärään kirjattiin ilmastonmuutos myrsky-, kuivuuslumineksen tuotantomäärät alenivattaihieman tannollisesti tasolle, myös esimerkiksi koko vuodeltakestävälle 5,8 prosentin kasvu vuotta sekä näiden seurauksena myös vuotta aiemmasta. Vuositasolla sahatavaluonnonhoitoon ja suojeluun on panostetaiemmasta, ja kasvu jatkui myös vuoden tuhoja raa tuotanto kuitenkin kasvoi ja määrä tava metsien monimuotoisuuden säilyttäviimeisellä vuosineljänneksellä loka- hyönteistuhoja. uonnonvarakeskus (Luke) on päivittänyt Suomen metsävaratiedot valtakunnan metsien 12. inventoinnin (VMI12) vuosien 2014-2017 mittaustiedoilla. Tuoreimpien mittausten mukaan puuston määrä on edelleen lisääntynyt.

Metsäteollisuudessa vahva tuotantovuosi; volyymit nousivat miltei kaikissa päätuotteissa

M

miseksi. Luke ja Suomen ympäristökesmarraskuussa. kusSellun tekevät parhaillaan yhteistutkimusta, tuotanto on välttämätön perusjossa selvitetään lisääntyvien prosessi perinteisten paperi- hakkuiden ja kartonvaikutuksia ja miten kituotteidenmonimuotoisuuteen tuotannossa, mutta myös vaikutuksia voitaisiin lieventää.tuotteiden Tuloksia uudenlaisten, innovatiivisten on luvassa ensi vuonna, Korhonen kertoo. tuotannossa. Kemiallista massaa voidaan Hakkuiden nouseminen kestävienvaathakkäyttää nykyään myös esimerkiksi kuumahdollisuuksien tarkoittaisi teisiin, komposiitteihintasolle ja suodattimiin.

nousi 11,8 miljoonaan kuutioon. Vanerin tuotanto taas laski vuotta aiemmasta 0,9 prosenttia. Lue uudet uutiset

Lue päivä uudet uutiset joka joka päivä ammattilehti.fi ammattilehti.fi

33 34 vsk. vsk. 1986-2019 1986-2018

Jälleenmyynti:

Eero Kaipainen, puh. (0400) 816 060 eero.kaipainen@reppumedia.fi

22.000 kpl.

19.084 kpl. www.ammattilehti.fi

3


4 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat vuonna 2018 yksityismetsistä 43,4 miljoonaa kuutiota puuta, mikä oli 23 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Ennätyksellinen puukauppavuosi 2018 - kustannukset nousivat merkittävästi

M

etsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat puuta ennätyksellisen paljon vuonna 2018. Puuraaka-aineen kustannusten nousu haastaa metsäteollisuuden kilpailukykyä. Kasvavan puunkäytön rinnalla lisätään panoksia metsien monimuotoisuuden turvaamiseen.

vuoden. Kulunut vuosi oli myös korjuuolosuhteiltaan erittäin hyvä. Tukkipuuta ostettiin 19,9 miljoonaa kuutiota, mikä on 27 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kuitupuun ostomäärä, 21,9 miljoonaa kuutiota, oli 20 prosenttia edellisvuotta suurempi.

Puukauppa kävi vilkkaana läpi vuoden ja päätyi uuteen ennätykseen. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat vuonna 2018 yksityismetsistä 43,4 miljoonaa kuutiota puuta, mikä oli 23 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Ostomääriä kasvattivat myös alueelliset lumituhot, joita korjattiin läpi

Pöyryn kansainvälinen kustannusvertailu osoittaa, että Suomessa on kilpailijamaihin verrattuna korkeat puuraaka-aineen kustannukset. Kustannusten nousu heikentää koko metsäteollisuuden kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Puuraaka-aineen kansainvälisesti kova kustannustaso uhkaa

Raakapuukustannukset nousivat merkittävästi

erityisesti sahatavaratuotantoa, jolla raaka-ainekustannusten osuus on kaksi kolmasosaa tuotantokustannuksista. Mänty- ja kuusitukin vuoden 2018 keskimääräinen kantohinta nousi 11 prosenttia edellisvuodesta ja koivutukin kantohinta 8 prosenttia. Kuitupuun kantohinnat nousivat noin 10 prosenttia. Kantohintojen nousun lisäksi myös korjuu- ja kuljetuskustannukset kohosivat. Joulukuussa 2018 mäntytukista maksettiin keskimäärin 62 euroa kuutiolta, mutta hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 40 ja 67 euron välillä. Kuusitukin keskihinta oli 66 euroa kuutiolta vaihdellen 41 ja 70 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 47 euroa kuutiolta ja vaihteli 35 ja 53 euron välillä.

Investointi huolettomaan tulevaisuuteen

• CE-hyväksytyt ovet • palo-ovet • 50 ja 60 mm eristevahvuudet

WWW.FINDOOR.FI • 0400 384 939

Kuitupuiden keskikantohinta oli 17–19 euroa kuutiolta ja hinta vaihteli 11 ja 22 euron välillä. Kantohintojen vaihteluun vaikuttavat korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto sekä korjuuajankohta. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä kohteilla. Hankintakauppoina puuta ostettiin vuonna 2018 yhteensä 4,3 miljoonaa kuutiota eli 10 prosenttia kaikista kaupoista. Lähes neljä viidesosaa niiden ostoista oli kuitupuuta. Hankintakaupoissa metsänomistaja toimittaa puut kuljetusreitin varrelle.

Lisää panoksia monimuotoisuuden turvaamiseen

Puulla ja puukuidulla korvataan jo nyt uusiutumattomia raaka-aineita ja tulevaisuudessa siihen on paljon lisämahdollisuuksia. Panostamalla aktiiviseen metsänhoitoon ja metsien kasvun vahvistamiseen varmistamme, että raaka-ainetta on saatavilla häiriöttömästi myös pitkällä aikavälillä. Oikea-aikaiset uudistamis- ja hoitotoimenpiteet sekä jalostetun metsänviljelyaineiston hyödyntäminen ovat avainasemassa. Terveet ja hyväkasvuiset metsät sitovat hiiltä parhaiten ja ovat vastustuskykyisimpiä metsätuhoille. Metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi tehdään tänään

enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Suomen talousmetsistä yli 90 % on sertifioitu, mikä on kattavimpia sertifiointiasteita maailmassa. Vapaaehtoisella Etelä-Suomen metsien suojeluohjelma METSO:lla on suojeltu jo 64 540 hehtaaria arvokkaita luontokohteita. METSO käynnistyi kymmenen vuotta sitten ja ohjelma etenee vuoden 2025 tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi metsäteollisuus tähtää omalla lahopuu-ohjelmallaan talousmetsien lahopuun määrän kääntämiseen kasvuun koko Suomessa. Vastuullisuussitoumusten kautta metsäteollisuus haluaa kääntää metsälajien uhanalaistumiskehityksen laskuun ja vähentää metsätalouden vesistövaikutuksia.

Avoimella metsävaratiedolla hyötyjä metsätalouteen

Metsätietojen julkisuutta koskeva lakimuutos tuli voimaan maaliskuun alussa ja tiedot avautuivat alkukesästä. Avoin metsävaratieto lisäsi jo kuluneen vuoden aikana uusia palveluja metsätalouteen. Metsissä tapahtuvien toimenpiteiden suunnitteluun tarkoitetut paikkatietopalvelut parantavat ympärivuotisen puunkorjuun suunnittelua, korjuun laatua ja monimuotoisuuden huomioonottamista. Metsäteollisuus on ollut kattavasti mukana kehittämässä ja tukemassa sähköisten järjestelmien käyttöönottoa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

FR48

FR28

HR46X

Nurmes Kuopio Kristiinankaupunki Ähtäri

Jyväskylä


6 KONEURAKOINTI

Mesera Cranes Finland Oy

METSÄALAN AMMATTILEHTI

puh. 0400 219 129

sales@mesera.fi

www.mesera.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 7

Suomen ilmastopaneeli:

Talvimyrskytuhot kasvavat Suomessa - metsätuhojen laajuus voi olla tulevaisuudessa jopa kymmeniä miljoonia kuutioita

S

uomen ilmastopaneelin tuoreen metsätuhoraportin mukaan ilmaston lämpeneminen voi tuoda Suomeen aiempaa suurempia metsätuhoja. Eniten tuhoja aiheuttaa tuuli, ja etenkin talvimyrskytuhojen ennakoidaan kasvavan Suomessa. Ilmastopaneelin arvion mukaan tuhoriskit lisääntyvät tulevina vuosikymmeninä.

Ilmastopaneeli on selvittänyt tuoreessa raportissaan ilmastonmuutoksen aiheuttamia metsätuhoja ja niiden vaikutuksia. Tuuli on yksi suurimmista metsätuhojen aiheuttajista. Ilmastonmuutos voi paneelin mukaan tuoda Suomeen jopa kymmenien miljoonien kuution tuulituhoja. - Tuulituho voi tapahtua milloin vain, ja 20-30 miljoonan kuution tuulituho on Suomessa mahdollinen, Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Heli Viiri kertoo. Tähän mennessä suurimmat myrskytuhot nähtiin Suomessa vuonna 2010, jolloin Asta, Veera, Lahja ja Sylvi myrskyjen tuulituhot olivat yhteensä 8,1 miljoonaa kuutiota. Tuhoriskien suuruus kasvaa seuraavina vuosikymmeninä. Todennäköisin myrskyn aiheuttaja Suomessa on Pohjanmereltä tuleva hirmumyrskyn jäänne. - Todella voimakkaita myrskyjä sattuu harvoin, mutta yksi kova myrsky voi tehdä paljon tuhoa: kun tuuli kasvaa pari-kolme metriä sekunnissa, tuulen tuhovaikutus metsissä liki kolminkertaistuu, Ilmatieteen laitoksen tutkija Ilari Lehtonen sanoo. Talvimyrskytuhoihin vaikuttaa myös roudan väheneminen.

kennetta.

Metsätuhojen hiilinieluvaikutus kuriin - puunhankinta keskitettävä tuhoalueille

Ilmastopaneeli on selvittänyt tuoreessa raportissaan ilmastonmuutoksen aiheuttamia metsätuhoja ja niiden vaikutuksia. Tuuli on yksi suurimmista metsätuhojen aiheuttajista. Ilmastonmuutos voi paneelin mukaan tuoda Suomeen jopa kymmenien miljoonien kuution tuulituhoja.

- Jos maa on roudassa, puut eivät kaadu niin helposti. Kaikista pahin on vetinen ja sula maa - silloin puut ovat herkkiä kaatumaan, Lehtonen kertoo.

Kirjanpainaja on vakavasti otettava hyönteistuholainen

Ilmaston lämpeneminen on lisännyt myös kuusen merkittävimmän runkotuholaisen kirjanpainajan aiheuttamia tuhoja. - Kirjanpainaja voi aiheuttaa lähitulevaisuudessa Suomessa muutamien miljoonien kuutioiden tuhoja. Todennäköisyys tuhoille kasvaa seuraavan 30 vuoden aikana, sillä kuuset tulevat kärsimään yhä enemmän Etelä-Suomessa kuivuudesta, Viiri kertoo.

Esimerkiksi Ruotsissa viime kesänä jyllänneet suuret metsäpalot tuhosivat metsää maassa noin 2 miljoonaa kuutiota, kun kirjanpainajatuhot samaan aikaan olivat 3-4 miljoonaa kuutiota. - Viime kesänä Suomessa kertyi lämpösummaa yli 1 500 vuorokausiastetta, joka on kynnysraja kirjanpainajien toisen sukupolven syntymiselle. Tällöin puut ovat alttiina tuhoille koko kesän, Viiri sanoo. Ilmastopaneelin raportin mukaan tuhoseuranta on välttämätöntä. Esimerkiksi kuorellisen puutavaran varastointia metsissä joudutaan edelleen rajoittamaan kaarnakuoriaisten parveiluaikana. Kirjapainajatuhojen riskejä voidaan pienentää myös monipuolistamalla metsiköiden ra-

Metsätuho heikentää metsien kasvua ja sen seurauksena hiilen sidontaa. Suomessa metsätuhojen vaikutus hiilitaseeseen on ollut toistaiseksi vähäinen, sillä Suomessa ei ole ollut yhtä laajoja metsätuhoja kuin esimerkiksi Pohjois-Amerikassa. - Laaja-alaiset metsätuhot voivat muuttaa kokonaisen maan metsät hiilinieluista päästölähteiksi, kuten Kanadassa on tapahtunut metsäpalojen seurauksena, Luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja ja Ilmastopaneelin Ilmastonmuutos ja metsätuhot -hankkeen vetäjä Antti Asikainen sanoo. Tuhon aiheuttamaa hiilinieluvaikutusta voidaan pienentää merkittävästi kohdistamalla hakkuut tuhoalueelle. Myrskytuhoissa kärsinyt puu voidaan hyödyntää teollisuudessa toisin kuin metsäpaloissa tuhoutunut puu, joka kelpaa vain energiakäyttöön. - Jos esimerkiksi myrsky kaataa miljoona kuutiota puuta, ja kaikki vaurioitunut puu saadaan talteen, nielun pieneneminen jää vähäiseksi. Hakkuita voidaan vähentää vastaavasti lähialueilla, Asikainen kertoo. Ilmastopaneelin raportin mukaan Suomen metsäsektori on sopeutumiskykyinen, vaikka metsiin kohdistuisi laaja-alainen tuhoepidemia. - Esimerkiksi vuoden 2010 suurten myrskyjen vaurioittamat

puut korjattiin onnistuneesti yli 8 miljoonan kuution tuhoalueelta, Asikainen sanoo.

Fakta: Metsätuhoja aiheuttavat niin myrskyt, hirvet kuin hyönteisetkin

Lumi ja tuuli ovat merkittäviä abioottisia, eli elottomia metsätuhojen aiheuttajia Suomessa. Bioottisista, eli elollisista tuholaisista, hirvi ja juurikääpä ja ovat pahimpia tuhon aiheuttajia taloudellisesta näkökulmasta. Hyönteistuholaisista merkittävimpiä ovat kirjanpainaja ja ruskomäntypistiäinen. Ilmastopaneelin mukaan tuhoriskejä voi vähentää kattavien riskianalyysien avulla, ja riskitieto pitää ottaa osaksi metsänhoitoa ja metsätaloutta. Metsätuhojen riskiä voidaan alentaa myös lainsäädännöllä, jota on päivitettävä silloin, kun metsätalouden toimintaympäristö muuttuu.

Ilmastonmuutos ja metsätuhot -hanke

Suomen ilmastopaneelin Ilmastonmuutos ja metsätuhot -hankkeessa selvitettiin, mitä tiedetään metsätuhojen esiintymisestä ja niiden leviämiseen vaikuttavista ilmastotekijöistä Suomessa, muualla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Hankkeen yhteenvedossa on myös arvioitu tuhojen vaikutuksia metsien hiilitaseisiin. Osana hanketta järjestettiin myös monitieteinen asiantuntijatyöpaja. Hankkeeseen kuuluu Luonnonvarakeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen tutkijoita.

Luonnonhoitoa ilman välikäsiä


8 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Puun kysynnän on ennustettu kasvavan lähivuosina. Pohjois-Suomen nuoret metsät ovat suurelta osin hyödyntämätön varanto. (kuva: Juha Laitila, Luke.)

Pohjois-Suomen ensiharvennusrästien puu liikkeelle

L

uonnonvarakeskus (Luke) ja Suomen metsäkeskus selvit- tävät Pohjois-Suomen ensiharvennusrästien keskittymät ja niiden puuraaka-ainepotentiaalin. Alustavien selvitysten mukaan Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakuntien alueella on lähes sata laajaa ensiharvennusrästien keskittymää. Puun kysynnän on ennustettu kasvavan lähivuosina. Vaikka hakkuumäärät ovat viime aikoina lisääntyneet huomattavasti, kohdistuvat ne edelleen pääsääntöisesti ensiharvennusleimikoita varttuneempiin kohteisiin. Pohjois-Suomen nuoret metsät ovat suurelta osin hyödyntämätön varanto. Ensiharvennuskohtei-

den määrä on kahden pohjoisimman maakuntamme alueella edelleen hälyttävä, noin 370 000 hehtaaria. - Myöhässä olevat ensiharvennukset ovat myös metsänhoidollinen ongelma, sillä ne hidastavat ainespuun kasvua ja tämä voi puolestaan vaikuttaa negatiivisesti Suomen hiilitaseeseen. Nyt tavoitteena on saada ensiharvennusrästit paikannettua, puu liikkeelle ja parannettua metsänhoidon tasoa, toteaa tutkija MarjaLeena Päätalo Lukesta. Pohjois-Suomen ensiharvennusrästien puu liikkeelle -hankkeessa rästikeskittymistä valitaan joukko esimerkkikohteita, joille laaditaan kolme erilaista puun talteenottoketjua ja näille tarkat talouslaskelmat. Luken ja metsäkeskuksen asiantuntijat

valitsivat kohteet yhdessä metsäalan toimijoiden kanssa hankkeen työpajoissa 15.1. Tervolassa (Lapin keskittymät) ja 17.1. Pudasjärvellä (Pohjois-Pohjanmaan keskittymät). Alustavien selvitysten mukaan Pohjois-Pohjanmaalta on löytynyt 45 yli 30 hehtaarin ensiharvennusrästikeskittymää ja Lapista yli 50 hehtaarin keskittymiä saman verran. Potentiaalisimpia keskittymiä, ts. sellaisia joille on valmis tiestö, on Pohjois-Pohjanmaalla jopa 20 ja Lapissakin 15.

Uutta tietoa ensiharvennusrästien sijainneista, korjuuoloista ja kertymistä

Hankkeessa tehtävien esi-

merkkilaskelmien avulla tarkastellaan, millaisia teknisiä ja taloudellisia edellytyksiä puunkorjuuseen on valituilla kohteilla. Laskelmissa selvitetään myös, miten vaihtoehtoiset puunkorjuutavat vaikuttavat puuston myöhempään kehitykseen. Näin voidaan vertailla eri puunkorjuutapojen vaikutusta puuston rakenteeseen ja määrään päätehakkuuvaiheessa. - Hankkeemme avulla metsänomistajille, koneyrittäjille ja puunostajille tarjotaan aivan uutta tietoa ensiharvennusrästikeskittymien sijainneista, korjuuolosuhteista ja hakkuukertymistä. Tällaista ”usean toimijan tietoa” ei toistaiseksi ole keskitetysti saatavilla Suomessa, kertoo Päätalo. Keskittymien sijainti ja puus-

tomäärä on tarkoitus esittää niin sanotuilla teemakartoilla. - Kartoista on hyötyä muun muassa metsänhoitoyhdistyksille, jotka voivat käyttää tietoja ensiharvennuskohteiden löytämiseksi ja jopa keskittymien omistajien aktivoimiseksi esimerkiksi yhteishakkuisiin, kertoo metsänhoidon asiantuntija Eljas Heikkinen Suomen metsäkeskuksesta. Hankkeen aikana järjestetään myös useita tilaisuuksia metsänomistajille ja metsäalan toimijoille puun osto- ja myyntimahdollisuuksista. Tilaisuudet painottuvat vuoteen 2020. Tutkimusta rahoittaa EAKRKestävää kasvua ja työtä 20142020, Suomen rakennerahastoohjelma.

Ilmastonmuutos lisää metsänhoidon merkitystä

H

yvällä metsänhoidolla parannetaan jo nyt metsien kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen. Päivitetyissä Metsänhoidon suosituksissa on tuotu esille ilmastonmuutoksen tuomat haasteet viimeisimpien ilmastoskenaarioiden pohjalta. Erilaiset metsätuhot ovat keskeisin metsätalouden haavoittuvuus, jonka hallintaan suositukset tarjoavat keinoja. Kun huolehditaan metsien monipuolisesta puu- ja eläinlajistosta sekä puuston terveydestä, lisätään metsien kykyä vastustaa lisääntyviä tuhoriskejä myös tulevaisuudessa. Ilmastonmuutoksen myötä kasvukausi pitenee ja puuston kasvuolosuhteet, esimerkiksi lämpöolosuhteet, muuttuvat puuston hiilensidonnalle ja kas-

vulle otollisemmiksi. Samalla kuitenkin myös erilaiset haitat ja riskit kasvavat. Ilmaston lämpeneminen edistää monien tuhoeläinten ja kasvitautien leviämistä. Sään ääriilmiöt ovat yleistymässä. Esimerkiksi pitkäaikainen kuivuus lisää metsäpalojen riskiä. Ilmaston lämpenemisen edetessä routajaksot lyhenevät, ja Etelä-Suomessa maa voi yhä useammin jäädä talvella roudattomaksi. Tämä heikentää puuston myrskynkestävyyttä, kun sula maanpinta ei tue puiden juuria. Myös maaston kantavuus jää roudan puuttuessa monissa paikoissa huonoksi, jolloin puunkorjuu vaikeutuu.

Ilmastonmuutos huomioon jo metsäsuunnittelussa

Metsän riskikohteet on tär-

keää tunnistaa jo metsäsuunnittelussa. Hyödyntämällä paikkatietoa on mahdollista huomioida esimerkiksi kasvupaikat, jotka ovat alttiita maan kuivumiselle tai tuuli- ja lumituhoille. Arvioitavissa on myös alueen kelpoisuus puunkorjuuseen eri oloissa. Tilatasolla on syytä välttää yksipuolista puustorakennetta käyttämällä metsiköissä monipuolisesti eri metsänkasvatuksen menetelmiä ja puulajeja. Tuhonkestävyyttä edistää sekapuustoisuuden ja lehtipuusekoituksen suosiminen. Luontainen taimiaines on arvokasta sekapuustoisuuden aikaansaamiseksi. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen parantaa koko metsäekosysteemin sopeutumista ilmastonmuutokseen. Lisäksi tarpeetonta ojien kunnostamista turvemailla on syytä välttää. Pohjavedenpinnan tason säätelyssä voidaan monissa tapauk-

sissa hyödyntää puustoisuutta.

Ilmastoriskien pienentäminen melko helppoa

Normaali metsien hoidosta huolehtiminen on hyvä keino pienentää ilmastonmuutoksen riskejä omassa metsätaloudessa. Hyvänä lähtökohtana on kasvatettavien puulajien valinta kasvupaikan ja maalajin mukaan. Erityisesti pitää välttää kuusen kasvatusta sille liian karuilla kasvupaikoilla. Puunkorjuussa on entistäkin tärkeämpää välttää korjuuvaurioita, sekä maaston- että puuston osalta. Juurikääpä, joka on Suomessa taloudellisesti merkittävin tuhonaiheuttaja, hyötyy monin tavoin ilmaston lämpenemisestä. Kun korjuuta tehdään pakkaskauden ulkopuolella, on juurikäävän torjunta tehtävä lakivaatimusten ja Metsänhoidon suo-

situsten mukaisesti. Huonokuntoiset, varttuneet puustot on syytä uudistaa välittömästi. Puuston elinvoimaisuutta voidaan tukea terveyslannoituksin. Puunkorjuun sujumista vaihtelevissa sääoloissa varmistetaan huolehtimalla metsäteiden kantavuudesta kunnossapidon ja perusparannusten avulla. Päivitetyt suositukset metsänhoidon sopeutumisesta ilmastonmuutokseen julkaistaan kevään 2019 aikana. Suositusten teossa on ollut mukana tutkijoita ItäSuomen ja Helsingin yliopistosta, Luonnonvarakeskuksesta, Suomen ympäristökeskuksesta sekä Ilmatieteen laitoksesta. Työn on rahoittanut maa- ja metsätalousministeriö. Tapio Oy projektipäällikkö Arto Koistinen


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 9

Stora Enso kasvattaa puunhankintaa Pohjois-Suomessa

S

tora Enso vahvistaa puunhankintaorganisaatiotaan Pohjois- Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa.

Stora Enso avasi vuodenvaihteen tienoilla Pohjois-Suomessa yhteensä neljä uutta hankintatoimistoa: Limingassa, Kuusamossa, Ristijärvellä ja Sotkamossa. Lisäksi yhtiön asiantuntijaorganisaatioon palkattiin yhteensä 12 uutta kasvoa. He ostavat puuta ja auttavat metsänomistajia esimerkiksi metsänhoitopalveluiden hankkimisessa ja sukupolvenvaihdosten suunnittelussa. Uudet metsäasiantuntijat toimivat seuraavilla paikkakunnilla: Kuusamo, Liminka, Pudasjärvi, Puolanka, Pyhäjärvi, Ranua, Ristijärvi, Sodankylä, Sotkamo. Rekrytointien jälkeen Pohjois-Suomen hankintaalueella on yhteensä jopa 50 metsäasiantuntijaa metsänomistajien tukena metsäasioissa.

Stora Ensolla on monta hyvää syytä ottaa lisää osaajia töihin. - Pohjois-Suomen alueella on runsaasti hyvää metsää. Luonnonvarakeskuksen tekemästä valtakunnallisesta metsäinventoinnista ilmenee, että alueella olisi mahdollisuuksia lisätä hakkuita kestävästi vielä noin viisi miljoonaa kuutiota - samalla metsistä ja niiden tulevaisuudesta huolta pitäen, sanoo Stora Enso Metsän aluejohtaja Esa Ojala. Toinen näkökulma lisärekrytointeihin on luonnon arvaamattomuus. Viime talvi alkoi märissä olosuhteissa ja pahimmillaan metsäkoneet upposivat pehmeään maahan. Puunkorjuu takkusi monilla paikkakunnilla. Henkilöstölisäyksillä Stora Enso pystyy kartuttamaan puuvarantoa ja siten entistä paremmin varmistamaan puuhuoltosuunnitelmiensa toteutumisen. Kolmanneksi yhtiö kykenee rekrytointien avulla palvelemaan

entistä paremmin alueen metsänomistajia henkilökohtaisesti ja huolehtimaan heidän kanssaan metsien hyvinvoinnista. - Olemme ottaneet vuoden 2018 aikana käyttöön uusia digitaalisia palveluita, joita kehitämme jatkuvasti. Tällainen on esimerkiksi Virtuaalimetsä, jossa metsänomistaja näkee omasta metsätilastaan kolmiulotteisen simuloidun kuvan. Sähköisen asioinnin rinnalla panostamme myös henkilökohtaiseen palveluun. Pohjoiset metsät tarjoavat monta ratkaisua tulevaisuuden kysymyksiin ja puusta tehdyille uusiutuville tuotteille on menekkiä maailmalla, kertoo Ojala. Stora Enso hankkii PohjoisSuomesta puuta lähinnä Kemin Veitsiluodon tehtaalle ja Oulun tehtaalle. Stora Enson puunhankintaan on rekrytoitu viimeisen vuoden aikana yli 30 uutta henkilöä. Yhtiön puunhankinnassa työskentelee yhteensä 500 henkilöä ympäri Suomea.

Tilaa alan suurin lukupaketti!

Vain 55 eur / vuosi / 6 numeroa Soita 050 412 9030 Tilaukset kätevästi netissä:

ammattilehti.fi

Metsähallitus palkitsee sopimusyrittäjiään - 500 000 euroa laatupalkkioihin

M

etsähallitus kannustaa sopimusyrittäjiään hyvään työn jälkeen maksamalla kaivinkonemuokkaus- ja puunkorjuuyrittäjille laatupalkkioita. Rahallisen palkkion suuruus vaihtelee 2-4 prosentin välillä yrittäjän vuoden 2018 urakkamaksuista. Metsähallituksen maksamat laatupalkkiot puunkorjuussa ja kaivinkoneella tehtävässä maanmuokkauksessa ovat arvoltaan yhteensä noin 500 000 euroa. Kaivinkonemuokkauksen laatupalkkio maksettiin ensimmäisen kerran viime vuonna. Nyt palkkiomenettely on otettu käyttöön myös puunkorjuussa.

- Haluamme kannustaa yrittäjiä huippulaatuun porkkanan avulla. Laatupalkkiosta yrittäjä saa vastineeksi katetta sille työlle, jonka hän on käyttänyt ammattitaitoisten kuljettajien valintaan ja kouluttamiseen, korkeatasoisen työn tekemiseen ja työjäljen omavalvontaan. Yrittäjien laatutason kehittymisen kautta pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin, Metsähallitus Metsätalous Oy:n asiakkuusjohtaja Heikki Kääriäinen vakuuttaa. Laatupalkkio maksettiin kaikkiaan 22 puunkorjuuyrittäjälle, keskimääräinen palkkio oli 21 000 euroa. - Arvioinnin kohteena olivat korjuumäärätavoitteiden täyttäminen, apteeraus ja puutavaran

laatu, työnjälki maastossa sekä hakkuukoneen mittalaitteen kalibroiminen, Heikki Kääriäinen kertoo. Kaivinkonemuokkauksessa arvioitavia laatutekijöitä olivat urakointiohjelman toteutuminen sekä viljelykelpoisten kohteiden määrä hehtaaria kohden. - Yrittäjäkohtaisten palkkioiden suuruus vaihteli 800-5000 euron välillä, metsänhoitojohtaja Heikki Savolainen toteaa. Metsähallitus hankkii kaikki urakointipalvelut palveluina alan yrittäjiltä julkisten hankintakilpailujen kautta. Laatupalkkio on osa Metsähallitus Metsätalous Oy:n urakointistrategiaa, jonka keskeisenä ajatuksena on hankkia laadukkaita palveluja kustannustehokkaasti.

Metsä Groupin Joutsenon tehtailla saavutettiin kaikkien aikojen vuosituotantoennätykset vuonna 2018

M

etsä Groupiin kuuluvat Metsä Fibren Joutsenon sellutehdas ja Metsä Boardin BCTMP-tehdas saavuttivat vuonna 2018 uudet vuosituotantoennätykset. Aiemmat ennätykset olivat vuosilta 2015 ja 2017.

Metsä Fibre Joutsenon tuotantoennätyksen lisäksi myös avainsuorituskykymittarit, käytettävyys ja tuotelaatu, olivat vuonna 2018 erittäin hyvät. - Ammattitaitoisella, pitkäjän-

teisellä ja sitoutuneella tekemisellä olemme mahdollistaneet nämä huippusuoritukset. Jokaisella osastolla, kaikissa toiminnoissa ja yhteistyössä palvelutoimittajien kanssa tehtiin erinomaista työtä. Kiitos kaikille ennätyksen tekijöille, tästä on hyvä jatkaa kohti uusia ennätyksiä tehtaan 110-vuotisen tuotantohistorian merkeissä, kertoo tehtaanjohtaja Ari Tanninen. Metsä Board Joutsenossa ennätyksen perustana on henkilöstön osaaminen sekä systemaattiset toimintamallit ja prosessit

tehokkuuden kehittämiseksi. Tammikuun alussa Metsä Board Joutsenon tehtaanjohtajana aloittanut Toni Tahvanainen sanoo: - Ensimmäiset tehtaan toimintaan perehtymisen viikot ovat takana. On ollut ilo nähdä, että henkilöstö on erittäin osaavaa ja motivoitunutta. Se on turvallisen ja tehokkaan tekemisen lähtökohta. Yhdessä voimme vielä kehittää toimintaa ja parantaa kilpailukykyä edelleen esim. viime vuonna aloitetun 5S-menetelmän käyttöönottamisen sekä juurisyyanalyysien avulla.

hyväkuntoisia metsäkoneita!


10 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Työkoneiden ja kuljetuskaluston uusimmat tiedonsiirtoratkaisut!

KESKI-SUOMEN VIESTILAITEHUOLTO OY Hämeentie 1, Äänekoski puh. (014) 513 661 Jori Lieska 0400 643 464 * info@vlh.fi * facebook.com/viestilaitehuolto

www.vlh.fi

Metsäkonedata vajaakäytössä - hyötyjä saatavissa erityisesti liiketoiminnan johtamisessa

S

olevan vain osan yrittäjistä ulottuvilla: 30-40 prosenttia vastanneista kokee, ettei heillä ole edes pääsyä konedataan. Tämä vaikuttanee myös siihen, ettei konedataa käytetä läheskään niin paljon kuin Suomessa ja Ruotsissa. Vastaajat Skotlannissa ja Irlannissa toivoivatkin paitsi pääsyä dataan, myös koulutusta sen käyttöönottoon. Tarpeeseen vastataan online-koulutusalustalla, jota FOBIA-hankkeessa kehitetään.

uomessa toimivista metsäkoneyrittäjistä lähes kolmasosa ei pidä metsäkoneen keräämää dataa tärkeänä liiketoiminnassaan, selviää TTS Työtehoseuran toteuttamassa kyselyssä, joka on osa Luonnonvarakeskuksen (Luke) koordinoimaa FOBIA-hanketta. Hankkeessa kehitetään Suomen, Ruotsin, Skotlannin ja Irlannin syrjäseuduilla toimivien metsäpalveluyritysten liiketoimintaosaamista. Konedata tarkoittaa metsäkoneiden puunkorjuusta tuottamaa tietoa, joka käsittää esimerkiksi ajankäyttöä, puutavaran määrää ja laatua sekä olosuhteita ja sijaintia kuvaavia tietoja.

Konedatan hyödyntäminen vaihtelevaa

Kyselyn mukaan 70 % vastaajista piti konedataa vähintään jossain määrin tarpeellisena liiketoiminnalleen, kun taas 30 % ei pidä sitä lainkaan tärkeänä. Konedatan hyödyntämättä jättäminen saattaa kertoa ajan tai taitojen puutteesta, tai siitä että sopivia työvälineitä datan tulkit-

FOBIA-hanke

Konedata tarkoittaa metsäkoneiden puunkorjuusta tuottamaa tietoa, joka käsittää esimerkiksi ajankäyttöä, puutavaran määrää ja laatua sekä olosuhteita ja sijaintia kuvaavia tietoja.

semiseen ei ole saatavilla. - Konedatasta saadaan arvokasta tietoa mm. puunkorjuun kustannuksista, mistä on hyötyä työn hinnoittelussa, sanoo hankkeen koordinaattori, erityistutkija Paula Jylhä Luonnonvarakeskuksesta. Kyselyn mukaan konedataa käytetään kuukausitasolla eniten neuvotteluihin puunkorjuun hinnoittelusta ja hinnoittelun tarkis-

tuksiin. Viikoittain useat vastaajat hyödyntävät dataa koneen ylläpitoon ja kuljettajien ohjeistamiseen. Päivittäin dataa käytetään puunkorjuun suunnitteluun. Vähiten yrittäjillä oli käyttöä konedatalle budjetoinnissa. - Konedataa käytetään vielä melko vähän yritysten talouden ja resurssien johtamiseen. Tähän tarkoitukseen on olemassa joukko toimivia sovellusohjelmia,

joiden avulla pienetkin yritykset voisivat hakea parempaa kannattavuutta, kertoo erikoisasiantuntija Arto Kettunen TTS Työtehoseurasta.

Irlannissa ja Skotlannissa kirittävää datan käytössä

Vastaava kysely toteutettiin myös Irlannin ja Skotlannin metsäkone- ja metsäpalveluyrittäjille. Kysely paljastaa konedatan

FOBIA on kolmivuotinen hanke, jonka 1,9 miljoonan euron rahoitus tulee EU Interreg Northern Periphery and Arctic -ohjelmasta. Hankkeessa ovat mukana Luken ja TTS:n lisäksi Riveria, Tietohippu Oy, Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, SE Skogsentreprenörerna, Inverness College-UHI ja Waterford Institute of Technology. Lisäksi mukana on 11 liitännäispartneria, joihin kuuluvat esimerkiksi suurimmat metsäkonevalmistajat Ponsse, Komatsu Forest ja John Deere Forest sekä suomalaisista tahoista Koneyrittäjien liitto ja Metsäkeskus.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 11

Yli 500 miljoonan euron puukaupat kilpailutettu Kuutiossa

Kuutiossa metsänomistajan käytössä ovat omat Metsään.fi-palvelun metsävaratiedot tai oma sähköinen metsäsuunnitelma. Päätöksentekoa tukevat ajantasaiset puunhintatilastot ja metsävaratietoon perustuvat toimenpidesuositukset.

D

puunostajille, välittäjille, kuten metsänhoitoyhdistyksille ja muille metsäalan toimijoille tarkoitettu puumarkkinapaikka verkossa. Kuutio on helpoin tapa myydä ja ostaa puuta sekä välittää puukauppaan liittyvää neuvontaa ja asiantuntijapalveluita. Kuution käyttö on metsänomistajalle täysin maksutonta. - Metsänomistajat rekisteröityvät Kuutioon pankkitunnuksil-

igitaalinen puumarkkinapaikka Kuutio.fi on ollut auki nyt puolitoista vuotta. Sinä aikana palvelun kautta kilpailutettujen puukauppojen määrä on kasvanut tasaisesti. Lähetettyjen tarjouspyyntöjen määrä on puolentoistavuoden ajalta yhteismäärältään 13 miljoonaan kuutiometriin, mikä vastaa arvoltaan noin 500 miljoonaa euroa. Metsänomistajien lisäksi myös yhä useampi metsäalan toimija on ottanut Kuution käyttöönsä. Rekisteröityneiden organisaatioiden määrä on nyt yli 140, mikä kattaa Suomen puukauppavolyymista 95 prosenttia ja metsänhoitoyhdistyksistä noin 60 prosenttia. - Rekisteröityneiden organisaatioiden määrä kasvoi viime vuonna 40 prosenttia. Se on jo aika hyvin, mutta haluamme toki kaikki loputkin aines- ja energiapuunostajat sekä asiantuntijapalveluita metsänomistajalle myyvät tahot Kuution aktiivisiksi käyttäjiksi, Kuution kehittämisestä vastaavan Suomen Puukauppa Oy:n toimitusjohtaja Aku Mäkelä kertoo. Kuutio on saanut hyvää palautetta myös metsänomistajilta etenkin palvelun helppokäyttöisyys, nykyaikaisuus ja nopeus on korostunut Kuution asiakastyytyväisyyskyselyissä: - Jopa 97 prosenttia niistä metsänomistajista, jotka ovat tilanneet palveluita tai tehneet puukaupat Kuution kautta aikoo

laan ja heillä on täysin maksutta käytössään Metsään.fi-palvelun metsävaratiedot. Metsänomistaja pääsee vaivattomasti hyödyntämään omaa sähköistä metsäsuunnitelmaa. Organisaatiot voivat rekisteröityä Kuution käyttäjiksi lähettämällä rekisteröitymispyynnön Kuution nettisivuilla. Kannattaa siis rekisteröityä heti osoitteessa Kuutio.fi, Mäkelä kannustaa.

Kuutiossa metsänomistaja voi nykyaikaisesti ja luotettavasti kilpailuttaa sekä pysty- että hankintakaupat joko valtuuttamalla siihen asiantuntijan tai lähettämällä puukaupan tarjouspyynnön suoraan itse.

käyttää Kuutiota uudestaan.

Kuution metsänomistajat tarvitsevat apua puukauppoihin

Kuution kautta on kilpailutettu yhteensä jo yli 20 000 metsänomistajan puukaupat. Palveluun rekisteröityneistä metsänomistajista yli kolmannes on uusia ja noin 70 prosenttia etämetsänomistajia. Metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppojen osuus on palvelussa merkittävä. - Olemme saaneet aktivoitua etenkin uusia ja kokemattomia metsänomistajia mukaan, sillä palveluun rekisteröityvistä metsänomistajista 37 % kertoo olevansa tekemässä elämänsä ensimmäistä puukauppaa. Luonnollisesti he tarvitsevat apua puukauppoihin ja tässä onkin metsäpalveluyrittäjillä ja muilla

asiantuntijatahoilla oiva paikka tarjota metsänomistajille apua, toteaa Mäkelä. Metsänomistajia on Suomessa yhteensä yli 600 000. Heillä arvioidaan olevan metsävarallisuutta noin 38 miljardin euron arvosta (Lähteet: Luonnonvarakeskus, Metsälehti ja Finanssialan keskusliitto). - Suomen Puukauppa Oy:n teettämän tutkimuksen mukaan metsänomistajista alle viisi prosenttia sanoo tietävänsä metsänsä tuoton. Tämä on yllättävä tulos, sillä kotitalouksilla on metsävarallisuutta likimain yhtä paljon kuin pörssiosakevaarallisuutta, sanoo Mäkelä.

Kuutio on metsänomistajalle täysin maksuton palvelu

Kuutio on metsänomistajille,

- Jopa 97 % niistä metsänomistajista, jotka ovat tilanneet palveluita tai tehneet puukaupat Kuution kautta aikoo käyttää Kuutiota uudestaan, Suomen Puukauppa Oy:n toimitusjohtaja Aku Mäkelä kertoo.

Edullista varasto / tallitilaa 24-300m2 Pyydä tarjous!

CE


12 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Konenäkö avuksi runkovaurioiden havaitsemiseen

M

Hyvä korjuujälki on puunkorjaajalle kunnia-asia ja siihen on pyrittävä kaikin keinoin, jotta vältytään kasvu- ja laatutappioilta.

etsämiesten Säätiön rahoittamassa ja Itä-Suo- men yliopiston toteuttamassa korjuuvauriotutkimuksessa selvitettiin, miten konenäöllä pystytään tunnistamaan valokuvasta rungot ja niissä olevat runkovauriot harvennuksilla.

inventointitulosten mukaan hieman yli puolella harvennuksista korjuujälki oli suositusten mukainen viime vuonna. Vastaavasti harvennusleimikoista 42 prosentilla korjuujälki oli lain mukainen ja kahdella prosentilla se oli virheellinen.

Suomen metsäkeskuksen tuoreiden harvennusten korjuujäljen

Viime vuonna yleisimmät syyt siihen, ettei korjuujälki ollut

Hyvä korjuujälki on kunnia-asia!

Tutkimusta varten tehtiin yhteensä 248 erikokoista ja -muotoista runkovauriota 54 havupuuhun, jotka menivät tutkimuksen jälkeen hakkuuseen.

suositusten mukainen, olivat liian leveät ajourat ja runsaat puustovauriot. Monet selvitykset ovat osoittaneet, että heikko korjuujälki aiheuttaa kasvu- ja laatutappioita sekä sekundäärituhoja harvennusmetsissä: Puustovauriot aiheuttavat sekä kasvuettä laatutappioita. Sekundäärituhoja ovat hyönteis- ja sienituhot sekä lumi- ja tuulituhot, mitkä ilmenevät usein heikentyneiden puiden seurausvaikutuksina. Tyypillisimpiä sekundäärituhoja aiheuttavia hyönteisiä ja sieniä ovat kirjanpainajat ja juurikäävät. Näin ollen hyvä korjuujälki on puunkorjaajalle kunnia-asia, ja siihen on pyrittävä kaikin kei-

noin, jotta vältytään kasvu- ja laatutappioilta. Nykyisin harvennusleimikoiden korjuujälkeä seurataan kolmella tasolla: 1) Suomen metsäkeskuksen tekemä ja raportoima valtakunnallinen inventointi, 2) toimijoiden, eli puunhankinta- ja puunkorjuuyritysten tekemät inventoinnit sekä 3) metsäkoneen kuljettajien tekemä korjuujäljen omavalvonta.

vennusten korjuujäljen mittaus automatisoidaan mahdollisuuksien mukaan hyvin pitkälle. Kun puustovaurioita ja erityisesti runkovaurioita mitataan automaattisesti harvennuksilla tulevina vuosina, on todennäköistä, että se toteutetaan kuormatraktoreihin kiinnitettyjen kameroiden ottamien valokuvien ja edelleen kuvatulkinnan avulla.

Kohti automaattista korjuujäljen mittausta

Vauriopuut selville konenäöllä?

Kaikki edellä mainitut harvennusten korjuujäljen mittaukset syövät resursseja. Tulevaisuudessa digitalisaatio tuo apuja korjuujäljen mittaukseen. Tavoitteeksi on asetettu, että har-

Runkovaurioiden määrittämistä konenäöllä ei ole paljoa selvitetty aiemmin, joten Jyry Eronen aloitti Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa tutkia niiden määrittämistä kuvatulkin-

Kaikki runkovauriopuut valokuvattiin digitaalikameralla ajouralta päin kolmesta eri suunnasta. Keskimääräinen kuvanottoetäisyys tutkimuksessa oli 6,4 metriä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

nalla omassa väitöskirjatyössään. Väitöskirjaprojekti toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston, Metsätehon ja Stora Enson kanssa. Ohjaajina Jyryn työssä ovat Teijo Palander ItäSuomen yliopistosta, Heikki Ovaskainen Metsätehosta ja Kalle Kärhä Stora Ensosta. ItäSuomen yliopistosta mukana tutkimuksessa ovat myös Antti Matikainen, Aleksi Aarnio, Niklas Peltoniemi ja Akseli Juurinen. Jyry Erosen väitöskirjatyön ensimmäisessä osatutkimuksessa selvitettiin, miten konenäöllä pystytään tunnistamaan valokuvasta puiden rungot ja niissä olevat runkovauriot. Tutkimusta varten yhteensä 248 erikokoista ja -muotoista - pitkulaista ja neliönmuotoista - runkovauriota tehtiin 54 mäntyyn ja kuuseen. Kukin runkovauriopuu numeroitiin ja valokuvattiin Canon EOS 60D -digitaalikameralla kolmesta eri suunnasta ajouralta päin. Valokuvat analysoitiin MATLAB ja ImageJ -ohjelmistoilla.

Tulokset rohkaisevia

Parhaiten runkovauriot pystyttiin tunnistamaan, kun ne kuvattiin kohtisuoraan ajouralta päin ja kun aurinko ei paistanut kuvanottosuuntaan ja lisäksi kun vaurio sijaitsi puussa rinnankorkeudella. Haasteellisesti havaittavia runkovaurioita olivat rungon sivulla kuvanottosuuntaan nähden olevat ja rungossa tyvel-

KONEURAKOINTI 13

Esimerkki runkovauriopuiden (kuva 5) ja runkovaurioiden (kuva 10) tunnistamisesta alkuperäisestä RGB-valokuvasta (kuva 1) sen jälkeen, kun kuvaprosessointivaiheet 2-4 ja 6-9 on tehty.

lä, alle puolen metrin etäisyydellä maanpinnasta, sijainneet runkovauriot. Myös kun valokuva runkovauriopuusta otettiin vasten auringon valoa, runkovaurio oli vaikeasti erotettavissa kuvatulkinnalla. Laaditun mallin avulla runkovauriopuut pystyttiin tunnistamaan jopa lähes 90-prosenttisesti tutkimuksessa. Erottelumallia kehittämällä runkovaurioiden tunnistamista voidaan edelleen parantaa jatkossa. Oman haasteensa luovat lehtipuissa olevat runkovauriot, joiden voidaan olettaa erottuvan heikommin vaalealta taustapinnaltaan kuin havupuiden runkovaurioiden havupuiden tummemmalta taustapinnalta. Teh-

dyssä tutkimuksessa keskityttiin vain havupuiden runkovaurioihin. Jos tutkimus kiinnostaa sinua laajemmin, käy tutustumassa tehdyn tutkimuksen tuloksiin http://www.afrjournal.org/index. php/afr/article/viewFile/1084/ 755 -internet-sivulla: Palander, T., Eronen, J., Kärhä, K. & Ovaskainen, H. 2018. Development of a wood damage monitoring system for mechanized harvesting. Ann. For. Res. 61(2): 243258. Kalle Kärhä, Jyry Eronen, Teijo Palander & Heikki Ovaskainen

Onnistunut runkojen (kuvat c ja d) ja runkovaurioiden (e ja f) havainnointi ilman pieniä numerolappuja ja numerolappujen kera.


14 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsä Majoinen Oy otti loppuvuodesta 2018 käyttöön uuden Sampo Rosenlew FR48 -kuormatraktorin aiemman FR28:n tilalle ja täydentämään laajaa konekantaa.

Sampo täydentää konekantaa M vulla ja haketta tehtiin traktorihakkurilla. Metsäenergiabuumin aikaan 2010-luvun taitteessa meillä oli kaksi autohakkuria ja hakeautoja mutta sitten kotimaisen energian ympärillä tapahtui asioita, jotka johtivat siihen että luovuimme kalustosta ja keskityimme metsäkoneurakointiin. Meillä oli myös pitkään puunkorjussa yhteisyritys Metsä-Karjala alueen muiden urakoitsijoiden kanssa, mikä vastasi laajamittaisesta kokonaisurakoinnista. Vuonna 2015 Metsä-Majoinen osti Veljekset Hannosen toiminnot, jolloin konekantamme kasvoi kolmella ketjulla ja henkilömäärä kahdeksalla. Tänä päivänä osaavaa henkilökuntaa on palveluksessa 17. Yrityksen toiminnasta vastaavat poikani Niko, Sami ja Timo, jotka taitavat kovan työn teon lisäksi myös laskemisen, kehuu Majoinen.

etsä Majoinen Oy Rääkkylästä urakoi puuta viidellä koneketjulla Metsä-Groupille Keski-Karjalan alueella; lisäksi savotassa on mukana kaksi aliurakoitsijan koneketjua. Toimintaa kehitetään koko ajan ja käytössä oleva konekalusto pyritään optimoimaan käyttötehtävien mukaan tehokkuuden maksimoimiseksi.

Metsä Majoisen urakointi alkoi vuonna 1981 kun Esa Majoinen palasi kotiseudulleen etelän työkeikoilta. - Tein monenlaista kuten autokuskin hommia ensin kotikylillä ja sitten pääkaupunkiseudulla. Urakointi lähti turvesuolta missä mm. ajoin kantoja. Ensimmäisen Valmetin virittelin monikäyttöiseksi niin että takapotku traktoriin laitettiin perävaunu häntäohjauksella ja Ösan nosturi millä ajettiin talvet puuta - kone tunnettiin Esa-Valmettina. Sitten puunajo alkoi kasvamaan Metsäliitolle ja hankin Brunetin ajokoneen. Ensimmäinen moto meille tuli vuonna 1995 mikä oli käytetty Norcar-Ponsse. Siihen aikaan meillä oli kolme ajokonetta; kaksi Valmetia ja yksi Loko-

Metsä Majoisen Niko Majoinen (kesk.) ja motokuljettaja Tero Hynninen (oik.) kuuntelivat Petri Honkasen mietteitä uudesta Samposta. Petri on harjoittelujaksolla Metsä Majoisella Valtimon metsäkoulu Riveriasta.

mo. Sopimustilanne kuitenkin muuttui ja myin yhden ajokoneen Englantiin ja vaihdoin kahdella käytetyllä yhden uuden Timberjack 810:n. Siitä jatkettiin yhdellä koneketjulla hankintasavotointia isännille, kunnes

Metsäliitolta kyseltiin jo puolen vuoden päästä että voitaisiinko tekemistä jatkaa motosopimuksella. Sanoin että totta kai mutta hoidamme ensin pois isännille luvatut hakkuut. Yhteistyö nykyisen Metsä Groupin kanssa

jatkuukin edelleen hyvissä merkeissä, kertoilee Esa Majoinen. Puunkorjuun ohella Metsä Majoinen oli välillä vahvasti mukana myös metsäergian tuottamisessa. - Kantojen keräily alkoi 80-lu-

Konevalinnat mietitään tarkkaan

Metsä-Majoisella oli välillä paljon Valmetin ja Komatsun koneita jonka jälkeen yrityksessä on vallinnut John Deere ja Ponsse koneiden aika. - Puolet hakkuista on aukkoa ja puolet harvennusta mikä osaltaan määrittelee konevalintoja.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Sampo Rosenlew FR48 on kevytrakenteinen 12 tonnin kuormatraktori, joten oikeilla telavalinnoilla se menee nätisti pehmeilläkin mailla.

Meillä on tällä hetkellä viisi John Deerea ja neljä Ponssea sekä yksi Sampo Roselew ajokone, mikä päivitettiin Sormusen Ahdilta hiljattain astetta järeämpään 12 tonniseen, täysin uuteen FR48 malliin. Myös aiempi 10 tonnin FR28 oli ihan hyvä kone mutta vähän liian kevytrakenteinen käyttöömme. Kaikki nykykoneet ovat toimivia mutta kaikista tärkein asia on ammattitaitoiset ja motivoituneet kuljetta-

jamme, toteaa Niko Majoinen. Sampo Rosenlewin valinnassa mukaan konearsenaaliin on Majoisella useita perusteluja: - Pyrimme keskittymään kerrallaan pariin eri merkkiin mikä helpottaa mm. huolto- ja varaosatoimintaa mutta haluamme myös seurata muiden valmistajien tekemää kehitystyötä. Sampon ajokoneessa on paljon samaa kuin muissakin merkeissä mutta myös omaa ajatusta. Jä-

KONEURAKOINTI 15

Ulottuvalla Mesera F83 -nosturilla kuormaaminen käy vauhdilla. Sermi on tarpeeksi kaukana ohjaamosta joten se ei peitä näkyvyyttä.

reätelinen kone on pitkärakenteinen ja melko kapea; se menee kevyen 16 500 kilon omapainonsa ansiosta hyvin pehmeillä kantavilla teloilla varustettuna. Ohjaamossa ei ole mitään turhaa mutta silti kaikki tarvittava ja sermi on sen verran kaukana että se ei peitä näkyvyyttä kuormatessa. Ja ulottuva Mesera F83 -nosturi on voimakas millä saa nostettuja isoja kourallisia,mikä osaltaan tehostaa ajoa.

Metsäkoneurakoinnissa kuten kaikessa liiketoiminnassa, kulujen hallinta on tärkeä osa menestystä. - Koneinvestoinneissa pitää katsoa aina koko elinkaaren kustannuksia mutta toki myös hankintahinnan pitää olla kohdillaan. Sampo Rosenlew FR48:n hinta on ominaisuuksiin nähden muita vastaankokoisia edullisempi, sanoo Majoinen.

Kuljettaja Petri Honkanen on tyytyväinen FR48:n ominaisuuksiin ja ohjaamossakin viihtyy.


16 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KiesiTech syöttörullat ovat päässeet lyhyessä ajassa harvesterikuljettajien suosioon. Niiden loistavasta pidosta johtuen kouran puristuspaineita voidaan pudottaa, mikä taas puolestaan vähentää polttoaineenkulutusta ja rullat jättää hyvin matalan jäljen puuhun, säilyttäen arvokkaan pintapuun mahdollisimman ehjänä. Rakenteen ansiosta rullat eivät tukkeudu kuoresta.

Urakoinnin kokemukset näkyy innovatiivisissa tuotteissa K iesiTech -tuotteet eli syöttörullat, kuormankiristin ja kuormainlana ovat tulos halusta parantaa omaa ja muiden työturvallisuutta, työn mukavuutta, sekä työn tehokkuutta. Kaikki innovaatiot ovat syntyneet käytännönläheisistä tilanteista metsäurakoinnissa, joissa on herännyt ajatus ”Kuinka voisi tehdä paremmin?”.

Metsä-Kiesien juuret ulottuvat 1960-luvulle, kun yrityksen perustaja Pentti Kiesiläinen alkoi harjoittaa puunkuljetusta hevospelillä. Kuljetusten määrän ja kysynnän kasvaessa Pentti hankki käyttöönsä ajalle tyypillisen maataloustraktorin. Näin hän pystyi myös kuljettamaan suurempia kuormia kerralla. Pentti Kiesiläisen ensimmäinen varsinainen kuormatraktori oli malliltaan Volvo 462. Joitain vuosia myöhemmin Pentti tosin siirtyi Lokomon koneiden uskolliseksi käyttäjäksi. Vuonna 1997 yritysmuoto vaihtui toiminimestä kommandiittiyhtiöksi. Samalla perheyrityksessä tapahtui osittainen sukupolvenvaihdos Antero Kiesiläisen otettua hoitaakseen toimitusjohtajan tehtävät. Yritykseen hankittiin ensimmäinen hakkuukone vuonna 1998. Toinen oma hakkuukone päätettiin ostaa vuonna 2008, ja samalla toiminta alkoi laajentua. Vuonna 2012 perheyrityksen yhtiömuoto vaihdettiin osakeyh-

KiesiTech syöttörullien kehitystyö alkoi harvesterikuljettajilta saadusta palautteesta ja toiveista, mihin on pystytty onnistuneesti vastaamaan.

tiöksi. Tänään Metsä-Kiesit on 10 henkilöä työllistävä, asiakkaiden ja metsänomistajien arvostama koneellisen metsänkorjuun sekä maanmuokkauksen osaaja. Kalusto koostuu kuudesta Ponsse metsäkoneesta ja Volvo kaivukoneesta metsämaan muokkauksiin. Metsä-Kiesit Oy omistaa osan KSH-Konetiimi Oy:tä joka palkittiin vuoden 2016 UPM:n

Puunkorjuun Avainyrityksenä Itä-Suomen integraattialueella. - Metsä-Kiesit on alusta alkaen sisäistänyt omassa toiminnassaan vahvan asiakaslupauksen merkityksen ja sen laadukkaan lunastamisen vaatimukset. Olemme myös hyödyntäneet toimialan voimakasta teknologia kehitystä kehittäessämme niin kalustoamme kuin henkilöstömme osaamista, sanoo Antero Kiesiläinen.

Kuormankiristimet ensimmäinen tuote

Jatkuva toiminnan kehittäminen ja kaluston optimoiminen mahdollisimman tuottavaksi, on synnyttänyt myös omia kaupallisia tuotteita. - Vuoden 2016 FinnMetkossa lähti ajatus kehittyneemmästä kuormansidonnasta koneenkuljetusautoihin. Syntynyt ratkaisu ei perustu perinteiseen hydraulisylinteriin vaan KiesiTech Com-

pact CB:llä kuorman kiristäminen tapahtuu hydraulimoottorin ja trapetsikierteen avulla, mikä tekee sidonnasta mekaanisen. Trapetsikierre ja mutterit on karkaistu pitkän käyttöiän takaamiseksi, kertoo Kiesiläinen. Lujasta mekaanisesta kuormansidonnasta johtuen erillistä hydraulisylinterien vaatimaa kuormanvalvontaa ei tarvita. Kiristimen täysin suljetun kotelon ansiosta mekaniikka on säältä suojattu ja toimivuus myös talvella on taattu. Voitelu suoritetaan helposti yhden rasvanipan kautta käsin tai liittämällä kiristin kuorma-auton keskusrasvariin. - Kiristimen rakenne mahdollistaa hyvin lyhyen välin sidottavan kappaleen ja kiristimen välillä. Perinteisen vanttikiristimen ongelmaa eli pyörivää ketjua, ei ole. Ketjut on helppo kiristää suoraan ja löystyminen on erittäin vähäistä, Kiesiläinen toteaa. VTT:llä testattuja KiesiTech Compact CB kiristimiä on asennettu koneenkuljetusritilöihin eri valmistajien toimesta. - Käyttäjät ovat olleet niiden helppoon käyttöön, varmaan toimintaan ja luotettavaan sidontaan erittäin tyytyväisiä. Olemme kehittäneet sidontajärjestelmään myös kätevän kuormanvalvontajärjestelmän, mikä on parhaillaan testikäytössä. Kiristimille löytyy varmasti sovelluskohteita kuljetuskaluston lisäksi mm. teollisuudesta ja laivapuolelta, missä tehdään paikkakoh-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 17

KiesiTech syöttörullissa innovatiivinen suunnittelu yhdistyy laadukkaisiin teräsmateriaaleihin ja tasokkaaseen valmistusprosessiin.

Antero Kiesiläinen (vas.) ja Saku Tuhkalainen esittelevät uudesta CNC-työstökonekeskuksesta valmistuvia laadukkaita KiesiTech syöttörullien komponentteja.

KiesiTech Compact CB kuormankiristimiä käytetään koneenkuljetusritilöissä. Kuvassa Otapro Oy:n tuotannosta valmistuvaa autoa esittelevät Seppo Nevalainen (oik.) ja Antero Kiesiläinen.

KiesiTech syöttörullat kuuluvat Ponssen huoltopalvelukeskusten valikoimaan. Ponssen johtoa kävi helmikuun alussa tutustumassa valmistuksesta vastaavan Finconel Oy:n konepajaan Mikkelissä.

taista toistuvaa sidontaa, visioi Kiesiläinen.

Uusia ominaisuuksia syöttörulliin

Toimivat harvesterin syöttörullat ovat todella tärkeässä roolissa puunkorjuussa. - Kuuntelimme vuosia motokuskien mietteitä optimaalisista syöttörullista; niissä korostui toive rullista missä ei olisi pitoongelmaa samalla kun arvokkaan tukkipuun pintaan ei saisi syntyä syviä jälkiä. Myös latvojen katkeamisesta kuitua syötettäessä haluttiin päästä eroon samoin kuin rullien tukkeutumisesta puun kuorista. Palautteen perusteella valmistui ensimmäiset protomallit KiesiTech rullista syksyllä 2017. Niillä ajettiin omilla koneilla ja rakennetta hiottiin kokemusten perusteella paremmaksi mutta pintakuvio pysyi alkuperäisen idean mukaisena koko kehitysvaiheen. Rullien sarjatuotanto alkoi kesällä 2018, Kiesiläinen kertoo. Hitsaussaumattomien, pulteilla kasattavien KiesiTech BOLT -rullien sarjavalmistus alkoi kesällä 2018. Niiden teräpalakiinnityksen ansiosta teräpalat voidaan vaihtaa yksitellen, eikä rullan vaurioituessa sitä tarvitse vaihtaa kokonaan uuteen. Heti

perään markkinoille tuotiin myös WELD-S -sarjan rullat, mitkä yhdistävät ripa- ja levypiikkirullan hyvät ominaisuudet. Rullissa on saavutettu luja ja pitkäikäinen rakenne hitsaamalla teräpalat suoraan runkolaippaan kiinni. Molemmilla rullamalleilla saavutetaan hyvä pito vaikka ajetaan alhaisilla puristuspaineilla, mikä näkyy vähentyneinä puun pintavaurioina sekä alhaisempana polttoaineenkulutuksena. - Viime syksyn Metkon jälkeen syöttörullien kysyntä lähti hyvään vauhtiin ja tälläkin hetkellä tuotannosta on valmistumassa 50 rullaa mitkä sopivat Ponssen kouriin ja 30 rullaa John Deeren mitoilla. KiesiTech syöttörullia saa ostettua tällä hetkellä Ponssen huoltopalvelukeskuksista, Uittokalustolta sekä suoraan valmistajalta. - Rullia on mennyt nyt jo vientimarkkinoillekin, joten uskomme että kyseessä on hyvä tuote jonka valmistusmäärät kasvavat jatkossa, toteaa Kiesiläinen.

Monitoiminen Kuormainlana

KiesiTechin innovatiivisesta ajattelusta hyvä esimerkki on Kuormainlana.

- Se syntyi siitä kun veljeni Hannu pyysi että keksikääs nyt joku ratkaisu kuormatraktorilla tapahtuvaan varastoalueiden tasoitteluun lahopöllin tilalle. Mietimme asiaa ja yhdistimme kaksi asiaa: Kuormainlanan avulla kuljetat vaikeasti sidottavan kuormainvaa´an testipunnuksen turvallisesti ajokoneen kyydissä pankoissa, sekä tasoitat varastoalueet tasaisiksi ja siisteiksi painavien koneiden jäljiltä, sanoo Kiesiläinen.

Konepajaan investoidaan

KiesiTech -tuotteiden valmistus tapahtuu Finconel Oy:n konepajassa Mikkelissä; omistajina ovat Saku Tuhkalainen, Martti Tuhkalainen ja Antero Kiesiläinen: - Konepajassa tehdään koneistukset, hitsaukset ja KiesiTech tuotteiden kokoonpano sekä erilaisia metallialan alihankintatöitä. Laserilla tehdyt levyleikkeet ja särmäykset tulevat hyviltä alihankkijoilta. Olemme investoineet hiljattain mm. uuteen CNC-työstökonekeskukseen ja -sorviin pyörivillä työkaluilla.

KiesiTech Compact CB:llä kuorman kiristäminen tapahtuu hydraulimoottorin ja trapetsikierteen avulla, mikä tekee sidonnasta mekaanisen.


18 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

www.kiesitech.fi

SININEN ON UUSI MUSTA! Suuremmat voitelukanavat.

VAHVEMPI KOVEMPI TALOUDELLISEMPI

Erikoisteräs yhdistettynä uuteen karkaisumenetelmään. Hämeenlinna Kiltintie 13,13130 Hämeenlinna Puh 03 644 0400

Jyväskylä Kiilatie 5, 40351 Jyväskylä Puh 014 338 8700

Optimoitu kärkipyörä, jonka laakerirullat ovat karkaistujen tukilevyjen välissä. Rovaniemi Alakorkalontie 42, 96300 Rovaniemi Puh 016 321 0100


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 19

Vieremän metsäkonetehtaalla juhlittiin 30.1.2019 jo 14.000. Ponssen valmistumista ja luovutusta asiakkaalle.

Elephant King toimitettiin Uruguayhin

14 000. PONSSE

P

onssella luovutettiin 30.1.2019 asiakkaalle 14 000. Vieremällä valmistettu metsäkone. Uruguayhin toimitettavan koneen valmistuminen juhlistaa samalla myös Ponssen onnistunutta tehdaslaajennusta.

Juhlan kohteena ollut PONSSE Elephant King valmistui Ponssen uudelta tuotantolinjalta, joka otettiin käyttöön viime syksynä. Tehdaslaajennuksen viimeinen vaihe valmistui vuoden alussa kun Vieremän tehtaalla otettiin käyttöön uusi nostureiden kokoonpanolinja. Koneen valmistuminen juhlistaa samalla myös Ponssen onnistunutta tehdaslaajennusta. Viime vuoden alussa tehtaalla valmistui 13 000. PONSSE-metsäkone samalla kun tehdaslaajennuksella vietettiin harjannostajaisia. Mittava investointi kasvatti tehtaan pinta-alan neljään hehtaariin ja uudisti täydellisesti tehtaan kokoonpano- ja varastotoiminnot. Muutos oli laajuudeltaan ja vaikuttavuudeltaan suuri ponnistus kaikilta tuotannon työntekijöiltä. Nyt muutos on saatettu loppuun ja Ponssen tehdas on erinomaisessa iskussa sekä turvallisuuden, tuottavuuden kuin joustavuudenkin osalta.

Ponssen toimintaa Uruguayssa

14 000. PONSSE on Ponssen

kuormatraktorimalliston suurin malli. PONSSE Elephant King on varustettu uudella, kaikkein vaativimpiin olosuhteisiin suunnitellulla PONSSE K121-nosturilla. Kone aloitti matkansa Pohjois-Savon pakkasista Uruguayn kesähelteisiin ja se tulee korjaamaan puuta UPM Uruguayn istutusmetsissä paikallisen

sellutuotannon tarpeisiin. UPM Uruguay on ollut Ponssen Full Service -asiakas vuodesta 2014 alkaen. Ponsse aloitti toimintansa Uruguayssa vuonna 2007 ja uusi huoltopalvelukeskus avattiin vuonna 2017. Paikallisesta asiakastuesta vastaa Ponssen tytäryhtiö Ponsse Uruguay, jon-

ka vetovastuussa toimii toimitusjohtaja Martin Toledo. Yhtiön palveluksessa on 96 ponsselaista. Uruguayssa puuta korjataan lähes yksinomaan nykyaikaisella ja ympäristöystävällisellä tavaralajimenetelmän puunkorjuukalustolla. - Uruguayssa paikallisen henkilökuntamme toiminta asiakas-

suhteissa, sitoutumisessa ja yhtiön kehittämisessä on vertaansa vailla. Pitkäjänteisyyttä vaativalla alalla Ponsse Uruguay on luonut verraten lyhyessä ajassa korkealaatuisen palvelutason, johon asiakkaamme luottavat, kertoo Ponsse Oyj:n myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén.

Juhlan kohteena ollut PONSSE Elephant King tulee korjaamaan puuta UPM Uruguayn istutusmetsissä paikallisen sellutuotannon tarpeisiin. UPM Uruguay on ollut Ponssen Full Service -asiakas vuodesta 2014 alkaen.


20 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ponsse avasi Mikkeliin uuden huoltopalvelukeskuksen

P

onssen Mikkelin uusi huoltopalvelukeskus avasi virallisesti ovensa 1.2. uudella Huusharjun teollisuusalueelle, osoitteessa Katajalahdentie 8. Uuden huoltopalvelukeskuksen lisäksi Mikkelin huoltopalvelut juhlivat tänä vuonna 30-vuotista toimintaansa.

Mikkelin huoltopalvelukeskuksen uudessa huoltohallissa on kolme konepaikkaa sekä erillinen pesutila. Tilavasta varaosamyymälästä löytyy varaosien lisäksi laaja valikoima sekä metsäkonetarvikkeita että työkaluja. Huoltopalvelukeskuksessa henkilökuntaa on kaikkiaan 15. - Pienestä on lähdetty aikoinaan liikkeelle Mikkelissä, yhden miehen varaosatoiminnasta laajennettiin huoltotoimintaan. Olemme kasvattaneet huoltopalveluiden toimintoja aina konekannan mukaan, kertoo Ponssen Suomen huoltopäällikkö Pertti Rönkkö. Mikkeli sijaitsee isojen valtaväylien risteyskohdassa, mikä

Ponssen Mikkelin uusi huoltopalvelukeskus palvelee Huusharjun teollisuusalueella osoitteessa Katajalahdentie 8.

tarkoittaa sitä, että Mikkelin huoltopalveluissa asioidaan poikkeuksellisen paljon myös paikan päällä. - Erityisen tyytyväinen olenkin nyt siitä, että olemme saaneet uuden huoltopalvelukeskuksen juuri tänne Mikkeliin. Vahvan

alueellisen konekannan myötä uudet tilat tarjoavat mahdollisuuden kasvattaa korjaamokapasiteettiä, lyhentää huollon läpimenoaikoja sekä parantaa entisestään varaosalogistiikkaa. Lisäkapasiteetin myötä pystymme kasvattamaan huoltosopimus-

Koneyrittäjä Seppo Pulkkinen saapui paikalle Putikosta.

Uuden huoltopalvelukeskuksen avajaisia vietetiiin 1.2.2019. Paikalle saapui suurella joukolla asiakkaita ja yhteistyökumppaneita tutustumaan tiloihin ja vaihtamaan kuulumisia samalla tarjoilusta nauttien.

Metsätyön tela-expertti Hannu Hypén (toinen vas.) on tehnyt hyvää yhteistyötä Ponssen kanssa neljän vuosikymmenen ajan. Avajaisissa muisteltiin menneitä & suunniteltiin tulevaa Juha (oik.) ja Jarmo Vidgrénin sekä Juho Nummelan kanssa.

huoltojen määriä, toteaa Rönkkö ja jatkaa: - Osaava ja sitoutunut henkilökunta on kaiken tekemisen keskiössä. Ihmiset ovat lopulta ratkaisevassa asemassa, kun puhutaan hyvästä ja ainutlaatuisesta asiakaspalvelusta; hyvällä

asenteella saavutetaan paljon. Ponssen huoltopalvelutoiminnot Mikkelissä lähtivät liikkeelle varaosamyynnillä vuonna 1989, metsäkoneiden huolto aloitettiin muutamia vuosia myöhemmin, vuonna 1997.

Tilavassa uudessa myymälässä asiakkaat viihtyy ja palvelu pelaa.

Metsä Groupin Pasi Arkko (vas.) ja Jyrki Husu poikkesivat avajaisissa.

Mikkelin huoltopalvelukeskuksen uudessa huoltohallissa on kolme konepaikkaa sekä erillinen pesutila. Avajaisissa ne muuttuivat onnistuneen iltajuhlan näyttämöksi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Siirrot.fi:n Antti Huhtala (vas.) ja Aatsin Koneen Topi Seppälä kertoivat lavettipalveluista.

KONEURAKOINTI 21

Hokkasen urakoitsijaveljekset nostivat kahvilompit Ponssen uuden huoltopalvelukeskuksen kunniaksi.

Ponssen Mikkelin uuden keskuksen avajaisissa poikkesi myös Aake Kalliala; yksi Suomen hienoimmista näyttelijöistä kautta historian. Ponssen Mikkelin korjaamopäällikkö Marko Turunen on syystä tyytyväinen uusiin tiloihin.

Ponssen maajohtaja Jani Liukkonen (vas.) ja koneyrittäjä Pasi Pynnönen ovat varmoja siitä että Suomi elää metsästä jatkossakin.

OP Rahoituksen Jaana Laiho ja Ponssen aluemyyntipäällikkö Pekka Rajala juttelivat markkinoiden hyvistä näkymistä.

Ponssen Suomen huoltopäällikkö Pertti Rönkkö (oik.) keskusteli korjaamolaitteista TECA:n Jari Tanhuanpään kanssa.

Aluemyyntipäällikö Ville Kautonen ehti esitellä myös Ponssen uusinta vaatemallistoa.

Nordic Tractionin Jarmo Mäkelä kertoili uusimpien Clark-telamallien ominaisuuksista.

Suomen keskeisin metsäalan suurtapahtuma

PRO FOREST HAAPAVEDELLÄ Pe - la 3.-4.5.2019 Perjantai 3.5. 10.00-17.00 • Lauantai 4.5. 10.00-16.00 • Liput 12€ alle 12v ilmaiseksi

• Juontaja Satu Aarnio • Puunkuormaajamestari osakilpailu 2019 • Liput 12€ alle 12v ilmaiseksi www.proforestjtm.com

Prost e r o f 19 20

Pääyhteistyökumppanit

proforestjtm PUU

AAJ UORM AMES NK

I TAR

HEEN R E P O K O K TERVETULOAUURTAPAHTUMAAN! S METSÄ-ALAN

KOULUTUSKESKUS

2019


22 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kaukaloiden virtuoosit iskivät yhteen Kuopiossa - kymmenes Einari Kuppi Beaverille

K

uopiossa pelattiin jo kymmenes Einari Kuppi -jääkiekko- turnaus. Juhlavuoden kunniaksi turnaus aloitettiin Finlandia-hymnillä Sakari Kuosmasen esittämänä.

Ensimmäisessä välierässä oli vastakkain joukkueet Ergo ja Beaver. Kyseessä oli oikea revanssi viime vuodelta, jolloin Ergo voitti rankkareilla. Tällä kertaa Beaver oli päättänyt näyttää kaapin paikan ja aloitti terävästi siirtyen 2-0 johtoon Ruotsin ihmeen Jan Föraren ja Kalle Kermanin maaleilla. Ergo ei lannistunut vaan valmentaja Hannes Kapanen loihti kentälliset iskuun, ja Samuel Vidgren ja Jussi Huttunen pamauttivat pelin tasoihin. Beaver oli kuitenkin oppinut läksynsä viime vuodesta ja onnistui kahdesti. Pasi Lahikainen pyrähti läpiajoon ja Gunnar Puhakan rautaisella laukauksella maskin takaa tilanteeksi 4-2. Ergo kehitti vielä valtaisen kirin, mutta ei pystynyt yllättämään Beaverin maalivahtia Antti ”Rasputin” Tikkasta kuin kerran Joni Kohvakan toimesta. ”Voitto tuntuu kyllä hyvälle, mutta katse on jo finaalissa”, tuumi Timbe Karppinen taistelun päätyttyä. ”Eläissäni en ole mitään voittanut. Jokohan tänään kaikki muuttuu…”, jatkoi Karppinen. Toisessa välierässä oli vastakkain Bear ja Fox. Fox aloitti ottelun erittäin pirteästi siirtyen 1-0 johtoon Jussi ”Nilsiän Sheikki” Hakkaraisen loistavalla yksilösuorituksella. Tästä Bear ei kuitenkaan häkeltynyt vaan tasoitti pelin reilun viiden minuutin jälkeen ja otti pelin komentoonsa vieden ottelun peräti 6-1. Hattutempun pyöräytti Eero Ojasalo, Jukka Väisänen laukoi kaksi maalia ja jopa Kai Laaja sai tehtyä maalin. ”Olipas vauhdikas ottelu. Todella mukava pelata ja kaiken kruunasi puhuttu syöttöpiste meidän en-

Einari Kuppi pelattiin nyt jo 10. kerran Kuopiossa Niiralan montussa. Tasokkaassa hokiturnauksessa nähtiin huimia yksilösuorituksia sekä todellista joukkuepelaamista.

simmäiseen maaliin!” totesi turnauksen ensikertalainen Pekka ”Piruetti” Inkala. Pronssiottelussa vastakkain asettuivat Ergo ja Fox. Pelin henki selvisi jo ensimmäisen 20 minuuttisen aikana, Ergo takoi maaleja kuin liukuhihnalta ja Fox ei pystynyt vastaamaan haasteeseen vaikka voimahyökkääjä Arttu ”Fit” Mykkänen ampui kaksi maalia. Ergo voittoon 9-2, maalin tekijöinä Samuel Vidgren, Kalle Kyllönen, Joni Kohvakka x 2, Heikki Nuopponen, Oskari Piironen x 2, Niki ”Okin poika” Piironen ja Ismo Laitinen. ”Teimme muutoksia kokoonpanoon ja otin itse enemmän vastuuta. Tulosta rupesi heti tulemaan ja olen ylpeä pronssista. Varsinkin maalivahtimme Pasi Kuivalaisen rankkaritorjunnat sykähdyttivät”, kertoi Ergon loistava kapteeni Jukka ”Rytmikone” Mikander.

Finaali Beaverin juhlaa

Beaver ja Bear taistelivat finaalissa todellisessa herrasmieskiekkotunnelmissa, mutta silti

Tiukan finaalin ratkettua Beaverin Eikka Piironen, Timbe Karppinen ja Erkka Hopponen nostivat voittopokaalin ilmaan.

ottelussa jouduttiin viheltämään muutamia rangaistuksia. Beaver saikin tämän ansiosta kolme rangaistuslaukausta ensimmäisen kymmenen minuutin aikana ja teki kaikista maalit. Tekijöinä Kalle Kerman kahdesti ja turnauksen hienoimman rankkarin tehnyt Timbe Karppinen. ”Mailaa tuli kulmassa vähän joka puolelta, joten tuomareilla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin viheltää rike pois. Rankki oli sitten minulle pelkkä rutiinisuoritus”, kertoi Karppinen pelin tuoksinnassa.

Bear meni jo parhaimmillaan 4-0 johtoon ja vaikka Janne Laitinen sekä Matti ”Kallen veli” Pitkänen kavensivat, ote ei löystynyt vaan Beaver mestariksi maalein 7-4. Kerman teki yhteensä neljä maalia sekä kertaalleen Beaverissa onnistuivat Jussi ”Rankki” Virkkunen ja Teemu Tiihonen. Bearin kaksi muuta maalia teki Otto Piiroselle ja Juha-Matti (Jukan poika) Mikanderille. ”Olipas jännä ja tasainen turnaus! Voitto tuli viimeksi vuonna 2011 joten on tätä kyllä

Einarin Kupin joukkueet yhteiskuvassa - voiton vei Beaver tasaisessa finaaliväännössä Bearia vastaan.

odotettukin. Nyt juhlimme hillitysti mestaruutta ja suuntaamme katseemme jo ensi vuoden Kuppiin. Tavoitteena meillä on ottaa ainakin kolmen voiton putki!” hehkutti Beaverin manageri Pasi ”Tykki” Piironen. Turnauksen Kultakypäräksi valittiin Eero Ojasalo, pistepörssin voiton jakoivat Kalle Kerman ja Samuel Vidgren sekä uudella tuomareiden jakamalla Herrasmiespelaaja-palkinnolla palkittiin Juho ”Viilipytty” Nummela.

Jäkipeleissä mentiin perinteisesti maidon voimalla...


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 23

PEHMEIDEN MAASTOJEN TELA

– Sopii kesä ja talvikäyttöön – Valmistettu puskukoneiden telalapuista – Korkeat sivuohjaimet – Telarautojen sisäpuolella liukuesteet – Leveys 1000 mm – Kantavuus 60–70 % suurempi kuin joillakin talviteloilla – Varustettuna riittävillä liukuesteillä toimii myös talviolosuhteissa mäkisillä maastoilla

Finnraiva Oy www.finnraiva.fi

Kaikki iden työkone elut lv a p o siirt tä yhdes sta! osoittee

Matti Malinen 0400 308 998

Katso esittelyvideo kotisivuiltamme

Maailman kovin konemies?

E

mil on todellinen kuningasjätkä - ikää 97 vuotta ja mies viihtyy edelleenkuutena päivänä viikossa ajokoneen puikoissa.

Emil Jelinek, Black River Falls, Wisconsin, USA, täytti 97-vuotta ja osti itselleen uuden Ponsse Buffalo ajokoneen. Jelinekin metsäkoneyrityksessä työskentelee myös hänen poikansa Dave 65-v. ja pojanpoika 45-v. Tekijämies Emil ei suunnittele eläkkeelle jäämistä eikä jännitä lamaakaan...

Suurten järvien alueella metsätalous on tärkeässä roolissa.

Emil Jelinek osti itselleen 97-vuotislahjaksi uuden Ponsse Buffalo ajokoneen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

24 KONEURAKOINTI

LOGSET KUORMATRAKTORIT Parempi tuottavuus. Alhaisempi polttoaineenkulutus.

NYT LISÄVARUSTEENA SMOOTH RIDE -OHJAAMOJOUSITUS!

Logset Oy Hännisentie 2 66530 Koivulahti Puh. 010 286 3200

Myynti Erno Mäntynen 040 849 3115 erno.mantynen@logset.fi

www.logset.com

Kasvatushakkuiden korjuujälki parani edellisvuodesta

L

ämpimät ja sateettomat säät helpottivat puunkorjuuta vuonna 2018. Sääolosuhteiden myönteinen vaikutus näkyi myös Suomen metsäkeskuksen korjuujälkitarkastusten tuloksissa. Kasvatushakkuiden korjuujälki parani edellisvuoteen verrattuna. Eniten huomautuksia tarkastuksissa annettiin puustovaurioista, liian leveistä ajourista sekä liiallisesta harvennusvoimakkuudesta.

Suomen metsäkeskus tarkasti talousmetsien kasvatushakkuiden korjuujälkeä 118 leimikolla vuonna 2018. Tarkastettua pintaalaa oli yhteensä 453 hehtaaria. Korjuujälki arvioitiin hyväksi noin 55 prosentilla kohteista. Tulos oli edellisvuotta selvästi parempi. Tuolloin korjuujälki oli suositusten mukaista vain 37 prosentilla tarkastetuista kohteista. Vuoden 2018 tarkastuksissa huomautettavaa oli alle puolella kohteista. Eniten huomautettavaa tarkastajilla oli puustovaurioista, liian leveistä ajourista sekä

Suomen metsäkeskus tarkasti talousmetsien kasvatushakkuiden korjuujälkeä 118 leimikolla vuonna 2018.

liian voimakkaista harvennuksista. Usealla kohteella huomautuksen aiheutti myös hakkuukoneiden maastoon jättämät ajourapainaumat. Virheelliseksi luokiteltua korjuuta ilmeni neljällä kohteella. Maakunnallisessa vertailussa korjuujälki oli parasta Pohjois-

Savon leimikoissa ja heikointa Varsinais-Suomessa. Talousmetsien kasvatushakkuut ovat harvennushakkuita, joissa metsästä poistetaan osa puustosta. Näin metsään jäävät puut saavat lisää elintilaa ja valoa kasvaakseen järeiksi tukkipuiksi.

Huolellisella puunkorjuun suunnittelulla parhaaseen lopputulokseen

Äärimmäiset sääilmiöt, sateisuus ja maan routaisuuden muutokset ovat lisääntyneet viime vuosina, mikä on aiheuttanut lisääntyviä haasteita leimikoiden

puunkorjuussa sekä metsäteiden kunnon heikentymistä. Laadukkaan korjuujäljen saavuttaminen on tulevaisuudessa entistä vaikeampaa. Erityisesti maastovauriot uhkaavat lisääntyä. Hyvällä puunkorjuun suunnittelulla, oikealla korjuukaluston valinnalla sekä huolellisella toteutuksella voidaan kuitenkin edelleen vähentää korjuuvaurioita. Suomen metsäkeskus julkaisi vuonna 2017 tietotuotteen, joka sisältää Manner-Suomen alueelta korjuukelpoisuuskarttoja. Tieto on tuotettu kaukokartoitusaineistoja ja maastotietokantaa hyödyntäen ilman maastotyötä. Kartat kertovat, missä maasto kantaa puunkorjuukalustoa eri vuodenaikoina. - Käytännössä korjuukelpoisuuteen vaikuttavat maaperän kantavuuden lisäksi myös vaihtuvat olosuhteet. Korjuukelpoisuuden suunnittelun aputyövälineenä korjuukelpoisuuskarttoja kannattaa hyödyntää, sanoo rahoituksen ja tarkastuksen päällikkö Mikko Korhonen Suomen metsäkeskuksesta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

25 KONEURAKOINTI 27

WinNova Cupissa kisattiin ajokonemestaruudesta

Avoimien ovien päivä Kullaalla

Tänä vuonna uutuutena osana tapahtumaa oli Ajokonemestaruus-kilpailu, WinNova Cup. Voittajaksi taituroi Teemu Honkalatva (kesk.), hopealle kisasi Teemu Varjus (toinen vas.) ja pronssille Veli-Matti Anttila; kuvassa vasemmalla Satakunnan Koneyrittäjien puheenjohtaja Jukka Storberg ja oikealla WinNovan koulutuspäällikkö Pekka Hiltunen.

K

va, hopealle kisasi Teemu Varjus ja pronssille Veli-Matti Anttila. - WinNova Cup oli kaikin puolin erittäin hieno kilpailu missä kuljettajien osaaminen oli pääroolissa. Rauhallisen tasainen tekeminen oli avain menestykseen, sanoo John Deere Forestryn piiripäällikkö Antti Harala. - Koko tapahtuma oli onnistunut ja mukava, minkä kohokohta oli WinNova Cup, toteaa Ponssen aluemyyntipäällikkö Joel Uusi-Mikkola.

ullaan metsäoppilaitoksella järjestettiin avoimien ovien päivä 9.2.2019. Tapahtuman tarkoituksena oli parantaa metsäalan ja maarakennuksen näkyvyyttä Satakunnassa yleisesti sekä varsinkin nuorison ja heidän lähipiirinsä keskuudessa. Samalla tarjottiin metsä- ja maarakennusalan yrityksille tilaisuus verkostoitua ja esitellä omaa toimintaansa. Paikalle oli kutsuttu useita konevalmistajia ja mukana toteutuksessa oli Satakunnan Koneyrittäjät. Tänä vuonna uutuutena osana tapahtumaa oli Ajokonemestaruus-kilpailu, WinNova Cup, jossa alan ammattilaiset mittasivat taitojaan kuormatraktorin käytössä. - Päivän aikana yleisöllä oli mahdollisuus kiivetä Metsäoppilaitoksen Ponsse Scorpion harvesterin ohjaamoon, ajaa kierros John Deere 810E kuormatraktorilla, tutustua maarakennuskoneisiin ja puutavaraautoyhdistelmiin & simulaattoreihin sekä uuteen opiskelija-

Metsäalan koulutusta

Ajokonemestaruus-kilpailussa oli taitoa vaativia tehtäviä, jotka suoritettiin Ponssen Buffalo (kuvassa) ja John Deere 1210G -kuormatraktoreilla.

asuntolaan ja muihin koulun tiloihin. Metsän mittausrastilla vierailijoilla oli tilaisuus mitata puun pituutta ja läpimittaa. Lisäksi järjestettiin erikoispuunkaadon näytös sekä moottori- ja raivaussahojen esittelyä. Tarjolla oli erinomaista hernekeittoa sekä makkaran paistoa ja kahvia, kertoo Länsirannikon Koulutus

Oy Win Novan koulutuspäällikkö Pekka Hiltunen. Mielenkiintoinen tapahtuma keräsi yli 700 kävijää ja mukana oli paljon myös perheitä, joten koneala tuli tutuksi tulevaisuudenkin tekijöille. - Olemme järjestäneet avoimen ovien tapahtumia nyt vuosittain ja kävijämäärä on ollut

hyvässä kasvussa. Seuraava tapahtuma järjestetään helmikuussa 2020, lupaa Hiltunen.

Ajokonemestaruus WinNova Cup

Satakunnan metsäkoneenkuljettajien ammattitaitokilpailuun osallistui 11 kuljettajaa. Voittajaksi taituroi Teemu Honkalat-

Länsirannikon Koulutus Oy Win Novan Kullaan metsäoppilaitos kouluttaa vuodessa noin 270 nuorisoasteen ja aikuispuolen opiskelijaa. - Metsäkonealan oppilaita on noin 200, mihin ryhmään kuuluu myös noin viitisentoista puutavara-auton kuljettajaksi koulutettavaa. Lisäksi koulutamme metsureita ja luontoalan osaajia. Uutena toimialana aloitimme pari vuotta sitten maarakennuskoneenkuljettajien koulutuksen mikä kasvaa vahvasti, sanoo Pekka Hiltunen.

Mielenkiintoinen tapahtuma keräsi yli 700 kävijää ja mukana oli paljon myös perheitä, joten koneala tuli tutuksi tulevaisuudenkin tekijöille.


26 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Logsetilla historian paras vuosi - liikevaihto kasvoi 30 %

Logset -metsäkoneiden kysyntä on vahvalla tasolla laajasti eri markkina-alueilla. Kuvassa edistyksellinen Logset 12H Hybrid -harvesteri.

V

uonna 2018 Logset Oy:n liikevaihto nousi ennä- tykselliseen 40.128 miljoonaan euroon (2017: 30.922 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 1,671 miljoonaan euroon (2017: 0,935 miljoonaa euroa).

kana. Kuluneen vuoden aikana yhtiö toi markkinoille myös ensimmäiset Logset-palvelutuotteet, jotka kasvattivat huoltopalveluiden liikevaihtoa. Yrityksen tilauskanta oli tilikauden lopussa ennätykselliset 19,8 miljoonaa euroa (2017: 7,3 miljoonaa euroa).

Logsetin tuotteiden kysyntä jatkui vahvana Euroopassa läpi vuoden. Voimakkain kasvu saavutettiin kuitenkin Venäjän ja Etelä-Amerikan markkina-alueilla. Hakkuulaitteiden kysyntä ylitti kaikki odotukset ja kiinnostus hybridiharvesteria kohtaa kasvoi entisestään. Kuormatraktorit säilyivät myynnin kivijal-

Vahvaa panostusta toimintojen ja tuotteiden kehittämiseen

Vuonna 2018 Logset panosti kasvun lisäksi operatiivisen toiminnan kehittämiseen. Hankintatoimen tehostamisen ansiosta materiaalikustannusten osuus liikevaihdosta laski edelliseen

tilikauteen verrattuna. Materiaali-, varaosa- ja vaihtokonevarastojen kiertonopeus parani merkittävästi ja varastojen euromääräinen arvo laski edellisvuotta alemmaksi kasvusta huolimatta. Materiaalivarastoon tehtiin alaskirjaus ja vaihtokoneiden varastoarvot muutettiin vastaamaan paremmin käypää markkinahintaa uuden arvostuskäytännön mukaisesti. Panostukset tuotannon laaduntuottokyvyn parantamiseen yhdessä tuotteisiin tehtyjen laatuparannusten kanssa laskivat takuu- ja kampanjakustannuksia merkittävästi. Suorien työvoimakustannusten osuus liikevaihdosta kehittyi epäsuotuisasti tilikauden aikana huolimatta sairaspoissaolojen ja työtapatur-

mien vähentymisestä. Metsäkonealaa vaivannut komponenttien saatavuusongelma vaikutti myös Logsetiin. Kasvusta ja komponenttien saatavuudesta huolimatta toimitusajat pystyttiin pitämään kohtuullisina. Tuotekehityspanostukset kohdistuivat uusien Stage-5 päästömääräykset täyttävien tuotteiden kehittämiseen, Smooth Ride -ohjaamojousitusjärjestelmään, laadun parantamiseen, sekä uusiin tuotteisiin jotka lanseerataan vuoden 2019 aikana. Vuoden lopulla perustettiin tytäryhtiö Logset Inc. Kanadaan, jonka tehtävänä on tukea Pohjois- ja Etelä-Amerikan myyntiä ja asiakastukea. Logset Oy:n luottoluokitus nousi luokkaan A vuoden 2018

aikana. - Logsetilla oli erinomainen vuosi. Etenimme lähes kaikilla osa-alueilla suunnitelman mukaisesti ja tulokset ovat sen mukaiset. Kehittyneen operatiivisen toiminnan, ennätyksellisen tilauskannan ja alkuvuonna hyvänä pysyneen kysynnän ansiosta Logset on erinomaisessa asemassa alkavaan vuoteen, kertoo toimitusjohtaja Jussi Malmi. Toimet tuloskunnon ja operatiivisen toiminnan parantamiseksi jatkuvat 2019 yhdessä tehtaan kapasiteetin nostamisen rinnalla. Vuonna 2019 esiteltävien uusien tuotteiden ja palveluratkaisujen odotetaan vahvistavan Logsetin asemaa entisestään.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

TXL ATE ULTIM

ATF ALL-TER

TION FLOTA

EN N I L A A M MAKSI US

A

LEVEYS

ON TÄRKEÄÄ

OTA YHTEYTTÄ NIIN RÄÄTÄLÖIMME TELAN TARPEISIISI

www.clarktracks.fi • info@clarktracks.fi • 0207 927 511 CT134 FI_4

Logsetille testiajorata - Testiajorata on aivan loistava ratkaisu. Meidän loppukatsastajat ja tuotekehitys ovat ottaneet radan innolla vastaan. Nyt saamme paremmin testattua ja säädettyä valmistuvat koneet ennen niiden luovutusta asiakkaille. Tämä tuntuu isolta harppaukselta eteenpäin, hymyilee tekninen johtaja Jukka Kivipelto.

Testiajoradalla on myös erilaisia rataosuuksia, joilla koneille tehdään olosuhdetestejä. Testiajorata paransi merkittävästi koneiden testauksen laatua ja tehokkuutta.

Radalla voidaan tehdä koneille kaikki tarvittavat testit

Testiajoradalla on kuusi eri osuutta: suora rataosuus, jolla

Radan olosuhteet vastaavat metsäolosuhteita ja jokainen tehtaalta valmistuva metsäkone testataan uudella radalla.

ION

STOSSA Taattu k antavuu s ja pito l umella, jä savikois sa ja tu ällä, rvemail la.

sin tykselli s i d e n oide eille Markkin tava tela pehm lle ai kan korjuum

uoden 2018 lopussa Logset rakensi 500 metriä pitkän testi- ajoradan Koivulahteen yhtiön metsäkonetehtaan viereen. Radan olosuhteet vastaavat metsäolosuhteita ja jokainen tehtaalta valmistuva metsäkone testataan uudella radalla.

RAIN FL O TAT

SUORITU S KYKYÄ MAASTO SSA KUI N MA

U V A T N A K

V

KONEURAKOINTI 27

testataan kiihtyvyyttä, hidastuvuutta ja ajonopeutta, mäkiosuus, jolla tarkastellaan vetovoimaa ja kuormituksen vaihtelua rinnemaastoissa, harvestereiden kalibrointi- ja sahausalue, jolla kalibroidaan hakkuulaite syöttämällä ja sahaamalla puuta, kuormausalue, jolla testataan nosturi ja tehdään mallikohtaiset säädöt, sekä pomppurata, jolla testataan ohjaamojousitus, ohjaamon vakausjärjestelmä ja koneen stabiliteetti. Aikaisemmin Logset käytti lyhyempää testiajorataa, jonka jälkeen koneet oli vietävä metsään lopputestejä varten. - Nyt meillä on oma suljettu testiajorata, jolla voimme tehdä kaikki tarvittavat testit. Voimme käyttää uutta testiajorataa myös asiakkaiden koulutukseen ja tuotteiden ominaisuuksien esittelyyn, Kivipelto kertoo. - Nyt meillä on oma suljettu testiajorata, jolla voimme tehdä kaikki tarvittavat testit. Voimme käyttää uutta testiajorataa myös asiakkaiden koulutukseen ja tuotteiden ominaisuuksien esittelyyn, Kivipelto kertoo.


28 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

- Voisin hyvinkin kuvitella ostavani toisenkin hybridiharvesterin. Koneessa on koko ajan riittävä teho ja polttoaineenkulutus on luokkaa 16 l/h, sanoo Dennis Olsson.

Metsäkoneurakoitsija Dennis Olsson:

Logset Hybrid on mahtava ja huoltovapaa ratkaisu

R

uotsin Hällevadsholmissa toimivan D. Olssons Maskin Ab:n omistaja Dennis Olsson on ajanut Logset 12H GTE Hybrid -harvesterillaan lokakuusta 2017. Harvesteri on varustettu Logset TH 85 hakkuulaitteella. Yhtiöllä on useampi metsäkone, jonka vuoksi Olsson ajaa hybridiharvesterilla pääsääntöisesti päätehakkuita.

- Järeässä metsässä hybridiharvesteri pääsee oikeuksiinsa. Voin verrata hybridiharvesteria Logset 10H GT koneeseen joka minulla oli ennen, ja hybridiharvesteri on selvästi tehokkaampi, kun puiden koko kasvaa, Olsson kertoo. Tämän vuoksi hän suositteleekin Logset 12H GTE Hybrid -harvesteria nimenomaan sellaisille kuljettajille jotka toimivat järeässä metsässä. Olssonin ajamilla päätehakkuilla puiden koko on noin 0,6 m3/runko. Alkujaan suurempi hakkuulaite sai hänet kiinnostumaan hybridiharvesterista: - Niissä metsissä joissa liikun puut ovat hiukan liian pieniä hybridiharvesterille. Logset kuitenkin lanseerasi Logset TH85 hakkuulaitteen 2017, ja koska halusin suuren hakkuulaitteen se oli paras yhdistää Logset 12H GTE Hybrid harvesterin kanssa. Minua ei tekniikka hirveästi kiinnosta, hän tunnustaa.

Olsson on ajanut erilaisia metsäkoneita 16-vuotiaasta asti. Vuonna 2019 hän on toiminut metsäkonealalla jo 30 vuotta. - Olen ehtinyt kokeilla kaikenmerkkisiä ja kokoisia metsäkoneita. Mielestäni hybridiharvesteri on mahtava ratkaisu. Koneessa on koko ajan riittävä teho ja polttoainekulutus on luokkaa 16 l/h. Hyvissä olosuhteissa teen puuta noin 70 m3/h, mutta tavallisesti noin 55 m3/h, Olsson kertoo.

Luotettavaa tekniikkaa

Haastattelun tapahtuessa Olsson on ajanut hybridiharvesterilla noin 2 200 tuntia. Olssonin työpäivä alkaa yleensä noin klo 6 aamulla. Keskellä päivää hän pitää lounas- ja huoltotauon, jonka jälkeen hän työskentelee joko klo 17 tai 18 asti. - Tapaan tehdä huoltohommat, kuten koneen rasvauksen tai hakkuulaitteen merkkausvärin täytön, keskellä päivää kun ulkona on valoisaa. Silloin saan raitista ilmaa ja pääsen liikkumaan. Harvesterin hybridijärjestelmä on kuitenkin huoltovapaa. Joskus tarkistan ainoastaan vedenpinnan. Voisin hyvinkin kuvitella ostavani toisenkin hybridiharvesterin, Olsson toteaa.

D. Olssons Maskin Ab:n Logset 12H GTE Hybrid harvesterilla oli ajettu haastatteluhetkellä noin 2 200 tuntia. Kone on toiminut erittäin luotettavasti.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 29

Logsetin koneluovutukset kiinnostavat

Monipuolinen ja kompakti 5H GT on Logsetin suosituin kuormatraktorimalli Suomessa.

Tomas Lassila esitteli tyytyväisenä uutta Logset 5F GT kuormatraktoriaan helmikuun lopulla Uudessakaarlepyyssä. Alan ammattilaisia kävi luovutustilaisuudessa mukavasti.

L

ogset järjestää tasaiseen tahtiin eri puolilla maata koneiden luovutustilaisuuksia savottakahvien kera. Helmikuun loppupuolella oltiin Pohjanmaan rannikolla Uudessakaarlepyyssä, missä asiheesta kiinnostuneet pääsivät tutustumaan Tomas Lassilan uuteen Logset 5F GT ajokoneeseen uudenlaisella kuormatila-

ratkaisulla. - Monipuolinen ja kompakti 5H GT on Logsetin suosituin kuormatraktorimalli Suomessa. Konemallissa yhdistyvät harvennuskoneen näppäryys ja päätehakkuukoneen kapasiteetti. Logset 5F GT kantaa 12 tonnia puuta polttoainetehokkaasti. Suuret 26,5” pyörät, korkea maavara ja erinomaiset kulkuominaisuudet tekevät kuormatraktorista oikean ratkaisun vaihteleviin olosuhteisiin. Oikein varusteltuna Logset

5F GT on myös täydellinen huonosti kantavien korjuukohteiden kone, kertoo Logsetin kotimaan myynnistä vastaava Erno Mäntynen. Logset koneiden kauppa käy hyvin joten luovutustilaisuuksiakin on luvassa pitkin kevättä: - Ennakkotietoa tapahtumista löytyy osoitteesta www.logset. com sekä Facebook sivuiltamme. Tervetuloa paikalle, kutsuu Mäntynen.

Uudenkaarlepyyn näytöksen aikoihin Logsetin Koivulahden tehtaalta lähti uusi 5F GT kuormatraktori myös ATT Forestille Janakkalaan.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

ETÄPALVELU

Nopea oNgelmaNratkaisu aloitetaaN saNoilla: ”aNNas kuN katsoN” Internet tuo teknisen tuen metsäkoneeseen nopeasti lähes minne tahansa. Konttorimaailmasta tuttu etähallinta on tullut savotoille helpottamaan koneenkuljettajan työpäivää tilanteissa, joissa ulkopuolisen tukihenkilön neuvot tai toimenpiteet ovat tarpeen. Komatsu Forest Oy:n teknisen tuen ammattilaisilla on pitkä kokemus ja hiotut rutiinit avun ja tuen antamisesta. Aikaisemmin ongelmaa pyrittiin selvittämään puhelimessa tai lähdettiin paikan päälle, nyt tukihenkilö pyytää kuljettajalta lupaa ottaa koneen PC:n hetkeksi haltuun, kartoittaa tilanteen ja ratkaisee ongelman.

maxiFleet Nopeasti yleistyvä MaxiFleet laajentaa etätuen hyödyntämistä. Niissä korjuuyrityksissä, joissa on käytössä MaxiFleet-palvelu, on luonnollista, että oman organisaation osaamista ja kokemusta otetaan laajempaan käyttöön.

www.komatsuforest.fi

MaxiFleetin etähallinta voi yhtä hyvin olla tarjolla työtoverilta tai korjuuyrityksen työnjohdolta, mikä tekee vaikkapa tulokaskuljettajan perehdyttämisestä havainnollisempaa ja yhteydenpidosta tehokkaampaa. Oman talon kalusto ja sen käyttäytymisen historia on tiedossa, aina porukassa joku on perehtynyt jo aiemmin ongelmaan ja tietää, mitä sen kanssa pitää tehdä. Ratkaiseminen alkaa sanoilla: ”Annas kun katson.” Komatsu Forest Oy:n tekninen tuki: Pohjois-Suomi, Markku Ekholm, puh. 020 770 1361 Itä-Suomi, Tapio Leivo, puh. 020 770 1362 Länsi-Suomi, Jari Ojaniemi, puh. 020 770 1363 Etelä-Suomi, Marko Yrjölä, puh. 020 770 1364 Lounais-Suomi, Herkko Kolu, puh. 050 524 2004 Kaakkois-Suomi, Santeri Soininen, puh. 044 518 8911 Teknisen tuen päivystys, ark. klo 16.00-19.00, puh. 0400 253 400


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 31

RUD Combino Hybrid -tela muuntuu käyttöolosuhteiden mukaan pitotelasta kantavaksi

F

malaisten asiakkaiden tarpeisiin. - Seuraava erä saapuu meille huhtikuussa eli jos uudenlainen innovatiivinen telaratkaisu kiinnostaa, ota meihin yhteyttä ja keskustellaan tarpeistanne, sanoo Korkman. Fomatec ajattelee metsäkoneiden teloja kokonaisvaltaisesti ja pyrkii tarjoamaan asiakkaiden käyttöön ratkaisut mitkä helpottavat arkista tekemistä. - Pyrimme myymään Hybrid -telojen mukana myös Fomatec Easytool -telankiristimen Milwaukee -vääntimen kanssa sekä telojen päälleveto lenkkisarjan. Ne ovat edullinen investointi suhteessa saavutettuun ajan ja vaivan säästöön teloja käytettäessä. Telojemme mukana asiakkaat saavat myös kunnolliset asennus- ja käyttöohjeet, kertoo Korkman.

omatec Oy on aloittanut kehittämiensä RUD Combino Hybrid -metsäkonetelojen asiakastoimitukset alkuvuodesta 2019.

Patentoitu RUD Combino Hybrid -tela on tehty vaativaan urakointikäyttöön suomalaisissa olosuhteissa. - Hybrid -telojen tekninen rakenne mahdollistaa helpon ja nopean muunneltavuuden maaston mukaan sekä pitkän käyttöiän huollettavuuden ansiosta. Telojen ominaisuuksiin kuuluu, että telaa pystyy muokkaamaan ja muuntelemaan erilaisiin käyttöolosuhteisiin soveltuvaksi suoraan metsätyömaalla. Telan runkoon voidaan lisätä kantavat telalaput helposti pikakiinnityksen ansiosta. Telojen muunneltavuuden, edullisen peruskunnostuksen ja pitkän käyttöiän ansiosta telat ovat kannattava ja ekologinen investointi metsäkoneurakointiin, kertoo tuotekehityksestä vastannut Fomatec Oy:n Marko Korhonen. Hybriditelat ovat Fomatecin mukaan noin 40 % pienempi investointi perinteiseen toimintamalliin verrattuna, missä hankitaan erikseen kantavat ja pitotelat. - Myös logistiikka kulut saadaan alhaisiksi koska vaihto voidaan tehdä maastossa. Se säästää luontoa ja polttoainetta, lisää Korhonen.

Telat valmistaa laadulla saksalainen RUD GmbH

Fomatec Oy ja saksalainen

Asiakkaiden ensikokemukset hyviä - asennus ja käyttö helppoa

RUD Combino Hybrid -telan runkoon voidaan lisätä kantavat telalaput kätevästi pikakiinnityksellä. Muunneltavuuden ansiosta Hybrid -tela onkin maastoystävällinen investointi kaikkiin käyttöolosuhteisiin.

RUD GmbH solmivat kesällä 2018 yhteistyösopimuksen jossa RUD valmistaa uutta Fomatecin kehittämää metsäkonetelamallistoa. - Ensimmäiset sarjatuotanto telat on toimitettu asiakkaille tammikuun 2019 aikana. RUD on arvostettu tekijä erityisesti kaivosteollisuudessa ja takomo

tuotteiden tekijänä kansainvälisesti. Hybrid -telojen erittäin kestävät teräskomponentit valmistetaan takomalla. Fomatec vastaa telojen myynnistä Pohjoismaissa ja Baltiassa loppukäyttäjille sekä OEM-asiakkaille. Euroopan maiden myynnin kehittämisessä hyödynnetään yhteistyössä RUDin suhteita ja verkostoja hyödyntäen, kertoo Fomatec Oy:n toimitusjohtaja Mikael Korkman.

Takana perusteellinen kehitystyö ja testaus

Teloja on testattu käytännön

Fomatecille valmistuu Hybrid -teloja tuotannosta tasaisina erinä. Helmikuun lopulla Kuopiosta löytyi vielä muutama myymätön pari ja lisää on tulossa huhtikuussa.

metsäolosuhteissa Suomessa ja Euroopassa. Koko tuotekehitysprojekti on tehty perusteellisesti ja se on vienyt aikaa pari vuotta. - Uudet Hybrid -telat ovat herättäneet kiinnostusta jo myös kansainvälisillä markkinoilla ja kotimarkkinoilla myynti on lähtenyt hyvin käyntiin. Ensimmäisestä tuotantoerästä on toimitettu suurin osa jo asiakkaille mutta silti teloja löytyy Kuopion varastoltamme vielä muutama pari heti toimitukseen, ilmoittaa Korkman. RUD valmistaa jatkossa Hybrid -teloja tasaiseen tahtiin suo-

Metsätyö Markop Oy otti helmikuun lopulla käyttöön uudet RUD Combino Hybrid -telat Ponsse Buffalossa. - Asennus sujui helposti ja lisälappujen kiinnitys tapahtuu kätevästi yhdellä pultilla mikä kiristetään akkukäyttöisellä mutterivääntimellä. Asensimme nyt talvella lisälaput joka toiseen väliin, joten lumi ei pääse pakkaantumaan telojen sisään eikä telit ole lujilla. Keväällä sitten kun mennään oikein pehmeille voi laput pistää joka väliin ja käytössä on todelliset suotelat. Ensikokemukset teloista ajossa ovat hyvät; niiden järeän rakenteen ansiosta koko kone tukevoittuu eikä kärry ala pomputtamaan kantojen tai kivien yli ajettaessa, kommentoi kuljettaja Mauri Karvonen.

Metsätyö Markop Oy otti helmikuun lopulla käyttöön uudet RUD Combino Hybrid -telat Ponsse Buffalossa. Ensikokemukset uutuusteloista ovat positiivisia; myös telojen asennus ja käyttö saa kiitosta.


32 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

John Deeren Kevätkiertue jatkuu vielä huhtikuulle

Kevätkiertueen pääroolissa on uusi 8-pyöräinen John Deere 1010G varustettuna pitkällä telillä, isoilla 26.5 renkailla, kääntyvällä ja vakaavalla ohjaamolla sekä IBC -kärkiohjauksella.

J

ohn Deeren Kevätkiertueella esitellään viikkojen 3-15 aikana eri puolilla Suomea uutta JD 1010G -kuormakonetta työssä sekä urakointia oleellisesti tehostavia TimberMatic Kartat ja TimberManager -sovelluksia.

Uusi 8-pyöräinen 1010G on varustettu pitkällä telillä, isoilla 26.5 renkailla, kääntyvällä ja vakaavalla ohjaamolla sekä IBC -kärkiohjauksella. - Uutuusmalli kiinnostaa todella paljon urakoitsijoita ja koneenkuljettajia, joita on käynytkin joka paikkakunnalla run-

saasti koeajolla, kertoo John Deere Forestryn Suomen aluejohtaja Mika Hannonen. Kiertue lähti matkaan tammikuun puolella Kiteeltä; sitten helmikuussa vuorossa oli Mäntyharju, Luumäki, Salo ja Pomarkku. - Maalis-huhtikuun aikana

koeajonäytöksiä järjestetään ensin Pohjanmaalla ja sitten Keski-Suomessa, josta siirrytään Ylivieskan Ryskypäivien kautta Kainuuseen ja Lappiin. Uusi 1010G on esillä tietenkin myös toukokuussa ProForest messuilla Katso kiertueen tarkempi aikataulu osoitteesta www.deere.

fi ja tervetuloa paikanpäälle, kutsuu Hannonen.

Mäntyharju 1.2.

Puut Mäntyharjulla kaatoi Forest Vihavaisen 1170G harvesteri.

Piiripäällikkö Jussi Mustonen kertoi että kauppa käy hyvin.

Koneyrittäjä Matti Lehto (oik.), John Deere Forestryn Kaakkois-Suomen aluekouluttaja Mikko Borgström, aluejohtaja Mika Hannonen ja Metsätyö Aholaakon kuljettaja Hannu Innanen paistelivat makkaraa samalla koneiden teknisestä kehityksestä keskustellen.

Riku Vartiainen on aloittanut Etelä-Suomen aluekouluttajana.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 33

Kitee 18.1.

Kiteellä oli aamulla arktiset olosuhteet mutta silti väkeä saapui paikalle mukavasti.

Uuden John Deere 101G kuormatraktorin tekniikkaa päästiin tutkimaan tarkemmin koeajojen välissä.

Kiteellä näytöksessä esiintyi myös Veljekset Mustonen Oy:n John Deere 1170G harvesteri.

Salo 13.2.

Salossa järjestetty tapahtuma keräsi laajalta alueelta suuren joukon metsäkonealan ammattilaisia koajolle; samalla oli mukava vaihtaa kuulumisia nuotiolla tuttujen kanssa.

Varsinais-Suomen Motoharvennus Oy:n Juha Simola odotti koeajovuoroaan innolla.

Kenttäasentaja Mika Koivu pitää osaltaan koneet iskussa EteläSuomen alueella.

Harvennuspojat Oy:n Kari Tasanen (vas.) ja John Deere Forestryn piiripäällikkö Antti Harala keskustelivat uuden 1010G:n hienouksista.

Nordells Forestin Leif Nordell (vas.) ja juuri uuden 1110G:n käyttöön ottanut Eero Murtola juttelivat puunkorjuun hyvistä näkymistä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

34 KONEURAKOINTI

IBC-kärkiohjaus on saatavana nyt myös päätehakkuiden John Deere 1470G -harvesteriin

J

ohn Deeren kehittämä IBC on ainutlaatuinen puomin ohjausjärjestelmä. Kyseessä on älykäs ohjausjärjestelmä, jossa anturit tunnistavat harvesteripään sijainnin ja algoritmit sovittavat puomin liikeradat yhdeksi kokonaisuudeksi.

IBC-järjestelmä toimii myös alustana, jolle voimme tulevaisuudessa helposti lisätä uusia työskentelyä helpottavia ominaisuuksia. - Myös päätehakkuissa IBC: stä on huomattavaa etua. IBC:n ansiosta ison ja vahvan CH9-nosturin ohjaaminen on nyt yhtä helppoa ja tarkkaa kuin pienempien harvesterien, ja nosturia voi käyttää samalla nopeudella kuin pienempien konemallien nosturia. IBC helpottaa kuljettajan työtä ja tekee työskentelystä mielekästä. Liikkeitä tehdään vähemmän ja se vaikuttaa kuljettajan työssäjaksamiseen. Se on ominaisuus joka on nykypäivää, kertoo markkinointijohtaja Tommi Ekman.

Tarkkaa ja sujuvaa työntekoa kärkiohjauksella

Harvesterityöskentelyssä

Nyt IBC-kärkiohjaus tulee saatavaksi myös päätehakkuiden John Deere 1470G -harvesterin 11 ja 10-metrisiin CH9 -puomeihin.

IBC:n toiminta on sovitettu koneen työsykliin. Puomin liikeradat ja toiminta mukautuvat automaattisesti puulle vientiin ja kourassa olevaan kuormaan. Kuljettajan ei tarvitse liikutella puomiston osia erikseen. Puomi on helppokäyttöinen ja tarkka

kaikilla puomin pituuksilla. Sähköisten päätyvaimennusten ansiosta puomi toimii pehmeästi. Ääriulottumille mentäessä iskumaiset kuormitukset jäävät pois, mikä tekee kuljettajan työstä miellyttävämpää. Samalla puomin rakenteisiin ja hydrauli-

sylintereihin kohdistuva rasitus vähenee. IBC parantaa työergonomiaa ja ohjaa kuljettajaa puomin oikeanlaiseen käyttöön, mikä näkyy suoraan tuottavuuden kasvuna. Kärkiohjaus tuli John Deeren kuormakoneisiin vuonna 2013.

Vuonna 2017 John Deere esitteli kärkiohjauksen ensimmäisenä 1270G-harvesteriin ja myöhemmin samana vuonna myös 1170 G-malliin. Nyt kärkiohjaus tulee saatavaksi myös päätehakkuiden 1470G-harvesterin 11 ja 10-metrisiin CH9 -puomeihin.

Tankkaa sitä ykköstä Air1® on kansainväliset ISO-laatukriteerit täyttävä AdBlue®-lisäaine, jota saat kätevästi erikokoisina pakkauksina jälleenmyyjiltämme. Lisäksi käytössäsi on yli 300 jakelukumppanimme D-asemaa ympäri Suomea. Ensiluokkaisen Air1 AdBluen avulla varmistat SCR-teknologialla saavutettavat säästöt ja dieselajoneuvon matalat pakokaasupäästöt. Suomessa Yara valmistaa AdBlueta Valkeakoskella. Vaadi tankkiin ykköstä!

Lisätietoja www.yara.fi tai puh. 010 215 1025 Air1® on Yara International ASA:n rekisteröimä tavaramerkki. AdBlue® on Verband der Automobilindustrien e.V (VDA) rekisteröimä tavaramerkki.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

TÄSMÄLLINEN

TIETO

16,5 m3 kuusikuitua valitulla ajouralla. Tarkka sijainti pölkyn tarkkuudella. Lopeta arvailu.

deere.fi


36 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

ATT-Forest Oy urakoi puuta Metsä Groupille pääasiassa Hämeenlinnan, Janakkalan ja Hattulan alueilla sekä osittain myös Tammelan alueella kolmellatoista omalla metsäkoneella. Kuvassa 8-pyöräinen John Deere 1270G harvesteri järeällä päätehakkuulla Hausjärven maisemissa.

Pääroolissa ammattitaitoiset kuljettajat ja hyvät koneet A

TT-Forest Oy tekee metsäkoneurakointia Kanta-Hämeen alu- eella laajalla konekalustolla. ATT-Forest Oy:n perustivat Ari ja Tomi Vihavainen sekä Timo Nieminen vuonna 2002. - Vihavaisten metsäkoneurakointi juontaa aina 60-70 luvun taitteeseen, jolloin veljesten isä

Raimo aloitti savotan. Forest Vihavainen Ky operoi Mäntyharjulta käsin ja tänä päivänä käytössä on viitisentoista metsäkonetta plus aliurakoitsijoiden koneita. Menin heille kuljettajaksi vuonna 1997 ja jossain vaiheessa kun tuli puhetta mitä haluaisin tehdä isona, sanoin että kyllä haavena on oma kone ja yrittäjyys. Niin sitten vuonna 2002 perustimme Arin ja Tomin

kanssa kolmistaan ATT-Forestin (AriTomiTimo) korjaamaan puuta kotiseutuni Janakkalan kulmilla, kertoilee Timo Nieminen.

Osaavat kuljettajat toiminnan kulmakivi

ATT-Forest Oy urakoi puuta Metsä Groupille pääasiassa Hämeenlinnan, Janakkalan ja Hattulan alueilla kolmellatoista

ATT-Forestin Timo Nieminen hoitaa koneiden siirtologistiikan ja hoitelee samalla yrityksen muita asioita. Siimet lavetin päälle sopii nätisti isoimmatkin konemallit ja automaattinen kuormansidonta nopeuttaa hommaa.

omalla metsäkoneella sekä yhdellä aliurakoitsijan koneella. Lisäksi tehdään metsämaanmuokkausta ym. kahdella JCB kaivukoneella. - Puuta korjataan vuodessa yli 200 000 mottia. Olemme laajentaneet toimintaa hiljattain myös osittain Tammelan alueelle joten konemääräkin on hieman kasvanut. Maanmuokkausta tehdään jotain kolmisensataa hehtaaria vuosittain. Henkilökuntaa on palveluksessa parisenkymmentä ja erittäin ammattitaitoiset koneenkuljettajat ovat toimintamme kulmakivi, kehuu Nieminen joka on itse menestynyt metsäkonekilpailuissa: - Suomenmestaruuksia on kuusi, pohjoismaiden mestaruuksia kolme ja kovin saavutus oli vuoden 2005 maailmanmestaruus Ruotsin Elmia Wood messuilla. Lisäksi löytyy kaiken väriset MM, PM ja SM-mitalit. Viimeisin SM-kulta on vuodelta 2013 ja sen jälkeen jätin kilpailemisen; huipulta on hyvä lopettaa, naurahtaa Nieminen. Niemisen aika kuluu nykyään pääasiassa lavettiauton ratissa koneiden siirtologistiikkaa järjestellessä ja samalla saa hoideltua muita yrityksen asioita. - Scanian perässä kulkee kotimainen Siimet lavetti, minkä kyytiin sopivat isoimmatkin koneet niin ettei korkeuksista tai

akselipainoista tarvitse murehtia. Yhdistelmässä on liikennelupa mutta pääasiassa siirretään omaa kalustoa. Lisäksi meillä on vanhempi 4-akselinen Sisun ritiläauto, millä ajetaan myös kiireimpinä aikoina, sanoo Nieminen.

Vihreillä koneilla vuosikymmeniä

ATT-Forestin metsäkonekanta on väriltään lähes täysin metsän vihreää. - Jo ensimmäinen koneketju oli Timberjackia ja siitä lähtien olemme luottaneet Joensuussa valmistettuihin koneisiin samoin kuin Forest Vihavainen, jolla on niistä kokemusta vielä paljon pidemmältäkin ajalta. Tänä päivänä ATT-Forestin konekanta muodostuu kahdestatoista John Deerestä ja yhdestä Logsetin kuormatraktorista, mikä päivittyi juuri uuteen 5F GT malliin. Samoihin aikoihin lopputalvesta käyttöön tuli myös uusi 8-pyöräinen IBC-kärkiohjauksella varustettu John Deere 1170G harvesteri. Ajamme koneilla pääasiassa yhdessä vuorossa jolloin tunteja tulee parituhatta vuoteen. Konekantaa uusitaan tasaiseen tahtiin, mikä mahdollistaa tehokkaan puunkorjuun ja kuljettajat saavat käyttöönsä ansaitsemansa uuden teknologian vehkeet, toteaa Nieminen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Juha Mäkinen on ollut ATT-Forestin palveluksessa koko sen historian ajan. - Motolla olen ajanut vuodesta 1987 ja puuta olen pätkinyt reilusti yli miljoona mottia. Tämä 8-pyöräinen John Deere 1270G harvesteri on lähestulkoon täydellinen moto ja IBC-kärkiohjaus pelaa loistavasti.

John Deeren uudet tekniset innovaatiot saavat Niemiseltä ja kuljettajilta paljon kehuja. - Esimerkiksi IBC- kärkiohjaus nostaa koneenkäytön mukavuuden ja tehokkuuden uudelle tasolle. Meille tuli ensimmäinen IBC:llä varustettu 1510E kuormatraktori kolmisen vuotta sitten ja tällä hetkellä ratkaisu on kolmessa ajokoneessa sekä kahdessa motossa. Motoissa 8-pyöräisyys on tosi hyvä juttu meidän maastoihin ja pitkätelinen kuormatraktori menee nätisti pehmeillä ollen muutenkin tosi stabiili. Moottoripuolella meillä on käytössä kolme konetta 1170G, 1270G ja 1210G urealaitteilla eikä niiden kanssa ole ollut mitään murhetta. Uusinta uutta datapuolella edustava TimberMatic Kartat löytyy jo 1170G motosta ja 1210G ajokoneesta, lisäksi se jälkiasennetaan myös 1510E ajokoneeseen ja 1270G

motoon. Uskon että Kartat -järjestelmä tuo jatkossa oleellisesti lisää tehokkuutta koko operointiiimme, Nieminen pohtii. ATT-Forest tekee John Deeren kanssa hyvää yhteistyötä myös koneiden testauksessa. - Jo kymmenkunta vuotta sitten meillä oli koeajossa protovaiheessa ollut 412 mallin koura. Viime vuosina testityö on lisääntynyt; testasimme mm. harvesterin IBC-kärkiohjausta ja tällä hetkellä ajossa on pitkätelinen versio 1010G ajokoneesta sekä testaamme myös huoltopuolen uusia juttuja, paljastaa Nieminen. John Deere Forestryn kehittämien uusien teknisten ratkaisuiden perusteellinen testaus ennen sarjatuotantoon ottamista näkyy Niemisen mukaan laadussa ja luotettavuudessa: - Lastentauteja ei ole ja asiakas saa keskittyä urakointiin

KONEURAKOINTI 37

Helmikuun puolivälissä ATT-Forestin John Deere -koneketju oli 7,5 hehtaarin kokoisella aukkohakkuulla Hausjärvellä.

ATT-Forestin palveluksessa on parikymmentä ammattitaitoista koneenkuljettajaa. Työmaalta toiselle liikutaan maastokelpoisella pick-up kalustolla kyydissä tarvittavat tarvikkeet ja varusteet.

eikä keskeneräisten kehitysprojektien kanssa painimiseen.

Huoltosopimukset on tätä päivää

John Deeristä konekauppaa ATT-Forest tekee piiripäällikkö Jussi Mustosen kanssa.

Pitkätelinen John Deere 1510E menee nätisti pehmeilläkin mailla; ATT-Forestin koneessa on Suomessa harvinainen säätyvä ALS-kuormatila.

- Jussin kanssa on tehty hyvää yhteistyötä jo parikymmentä vuotta. Huollot koneisiimme tehdään John Deeren Tampereen pisteessä ja kaikissa uusissa koneissamme on huoltosopimuk-

set, mikä on toimiva ratkaisu, sanoo Nieminen.

Mikko Halin on ajanut ATT-Forestilla ajokonetta 7 vuoden ajan: - John Deeren IBC -kärkiohjaus on huippujuttu ja se on koko ajan päällä.


38 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsätyö Oy:n Jyväskylän toimipiste sijaitsee osoitteessa Kiilatie 5, mihin muutettiin vuonna 1991.

Metsätyön päätoimipaikka Jyväskylässä - asiakaspalvelua vuodesta 1979

M

Metsätyö Oy:n omat hitsarit mahdollistavat toimitukset nopeisiin asiakkaiden telatarpeisiin. Tärkeä tukijalkamme ovat isot varastot kaikissa toimipisteissämme. Jyväskylässä sijaitsee suuri telojen keskusvarasto ja maan laajin Olofsfors-tieterävarasto. Lisäksi suoraan hyllystä toimitukseen löytyy tietenkin mm. Iggesund laipat ja teräketjut sekä niiden huoltotyökalut, Hultdins kourat, Indexator kääntäjät, Nordchain ketjut, Turvatankki polttoainesäiliöt, X-Tapp kartiotapit sekä paljon muuta, luettelee Metsätyön markkinointipäällikkönä aloittanut Markku Sivelä.

etsätyö Oy tunnetaan nimensä mukaisesti varusteja tarviketoimittajana metsäkoneisiin; lisäksi yritys on merkittävä tekijä myös mm. kulutusterätuotteissa.

Vuonna 1945 Helsingissä perustettu yhtiö keskittyi aluksi metsätöissä käytettäviin käsityökaluihin ja vuonna 1974 omistajavaihdoksen myötä aloitettiin metsäkonevarusteiden maahantuonti ja markkinointi. Vuonna 1989 Metsätyö tuli osaksi ruotsalaista, vuonna 1762 perustettua Olofsfors-konsernia, minkä myötä yritys on jatkanut metsäkonevarusteiden ja kulutusterätuotteiden markkinointia, tuotevalikoiman laajentamista ja tasaista kasvua. Tänä päivänä Metsätyön palveluksessa on yhteensä 26 osaavaa ammattilaista. Pääkonttori sijaitsee Jyväskylässä ja myyntikonttorit laajoine varastoineen Hämeenlinnassa ja Rovaniemellä.

Jyväskylässä 1979 lähtien

Metsätyö Oy on palvellut asiakkaita Jyväskylässä vuodesta 1979. - Ensimmäiset tilat sijaitsivat Vasarakadulla ja vuonna 1982 muutettiin Kiilatielle nykyistä toimipaikkaa vastapäätä. Uusiin

Tärkeää yhteistyötä telojen kehityksessä

Sami Karjalainen (vas.), Markku Virtanen, Jari Eronen, Topi Iltola ja Juho Asunta vastaavat Jyväskylän toimipisteen myynnistä rautaisella ammattitaidollaan. Kannattaa poiketa myymälässä missä on osaamista!

tiloihin siirryttiin 1991. Näitä tiloja on sen jälkeen laajennettu useaan kertaan erityisesti varastotilojen osalta, kertoo Metsätyö Oy:n Hannu Hypén, joka jäi ansaitulle eläkkeelle markkinointipäällikön tehtävistä maaliskuussa 2019 palveltuaan yritystä vuodesta 1980 lähtien: - Nämä nelisenkymmentä vuotta ovat olleet hienoa aikaa. Matkan aikana on syntynyt pal-

jon hyviä asiakas- ja ystävyyssuhteita, joista osa varmasti jatkuu varsinaisen työuran jälkeenkin. Metsäkoneala on mielenkiintoinen ja jatkuvasti kehittyvä joten tulen seuraamaan sitä tulevaisuudessakin.

Todella suuret varastot ja omaa tuotantoa

Metsätyön Jyväskylän toimipiste on tärkeässä roolissa kes-

keisen sijaintinsa, suuren varastonsa ja oman tuotannon ansiosta - unohtamatta erittäin ammattitaitoista ja kokenutta henkilökuntaa. Jyväskylässä on myös yrityksen hallinto ja markkinoinnin johto. - Yrityksen tärkein tuoteryhmä, Olofsfors-metsäkonetelat, tulevat täysinä rekkakuormina vuorokaudessa Olofsfors Ab:lta Ruotsin Nordmalingista. Lisäksi

Jyväskylästä hoidetaan metsäkonevalmistajien, metsäteollisuuden ja koneyrittäjien kanssa tehtävä tärkeä yhteistyö. - Teloissa on tapahtunut viime vuosina merkittävää kehitystä ja niiden käyttötarpeet ovat muuttuneet mm. kasvaneiden koneiden ja pehmeiden maiden korjuun lisääntymisen myötä. Koska edustamme suoraan johtavaa telavalmistajaa, meidän tehtävä on kuunnella konevalmistajia sekä tietenkin loppukäyttäjiä herkällä korvalla ja viedä tieto ja toiveet Olofsforsin tehtaalle. Telojen kehityksessä tehdään läheistä yhteistyötä myös ren-

Jyväskylän suuresta varastosta löytyy Olofsfors -kulutusterätuotteet joissa merkittäviä asiakkaita ovat urakointiyritysten lisäksi isot infra- ja rakennusalan toimijat sekä julkinen sektori.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsätyö Oy:n tuotannossa hitsataan tehtaan ohjeiden mukaisesti Olofsfors-teloja nopeisiin telatarpeisiin; kuvassa noin 30 vuotta teloja hitsannut Ismo Penttinen.

Varastotoimintoja Jyväskylässä hoitavat, Kimmo Miettinen, Jonne Jokinen ja Timo Kovanen.

gasvalmistajien kanssa, toteaa Sivelä. Näin ollen Suomen merkitys Olofsfors -telojen tuotekehityksessä on ollut aina erittäin tärkeä koko konsernille. - Olofsfors - joka on johtava valmistaja niin metsäkoneteloissa kuin tieterissäkin - haluaa olla tulevaisuudessakin uuden tuoja markkinoille ja osaltaan edistää työkoneiden monipuolisuutta ja työn taloudellisuutta, huomauttaa Hypén. Metsäkoneteloilla optimoidaan koneet eri olosuhteisiin mahdollisimman tehokkaiksi. - Aiemmin metsäkoneisiin valittiin yhdet telat käytettäväksi ympäri vuoden. Nykyisin metsäkoneet mielletään tuotantolaitoksina, jolloin on järkevää valita telat parhaan mahdollisen, ympärivuotisen korjuutehon

saavuttamiseksi ja korjuujälkien minimoimiseksi. Normaalia nykyisin on, että koneissa on telat lumiaikaista ja lumettoman ajan puunkorjuuta varten, sanoo Sivelä.

Konsernin omat tuotteet ja suorat edustukset toiminnan kivijalkana

Noin 65 % Metsätyö Oy:n liikevaihdosta syntyy konsernin omista tuotteista, jotka tulevat yrityksen sisaryrityksista. Olofsfors Ab on toimittaja Olofsfors-metsäkone- ja pienkoneteloille sekä tieterille ja muille kulutusteräksille, joihin kuuluvat mm. pyöräkuormaajien huulilevyt ja kauhan kärjet. Normaaleja tieteriä täydentävät kovametallitieterät, joiden toimittaja on Virossa sijaitseva sisaryritys,

Maanantai aamun kahvitunnilla vaihdetaan viimeisimmät kuulumiset ja suunnitellaan tulevan viikon tehtäviä hyvässä hengessä.

KONEURAKOINTI 39

Valmiiksi hitsattu telaparin neljännes valmiina jälkilämpökäsittelyyn eli päästöön - Tuomo Nieminen on myös telahitsauksen ammattilainen.

Yhteistyö urakoitsijoiden ja konevalmistajien kanssa on tiivistä. Metsätyö Oy:n markkinointipäällikkö Markku Sivelä (vas.) ja ”telanestori” Hannu Hypén kuuntelivat Ponssen Keski-Suomen aluemyyntipäällikkö, Pekka Rajalan mietteitä uusimmasta Olofsfors-telamallista CoverX-telasta.

Grader Service OÜ. Metsäkonevarusteissa telojen lisäksi tärkeimmät tuotteet ovat harvesterilaipat, jotka valmistaa sisaryritys Ruotsin Strömsbrukissa, maailman toiseksi suurin harvesterilaippojen valmistaja, Iggesund Forest Ab. Muut, konsernin ulkopuoliset tuote-edustukset ovat suoria toimituksia metsäkonealan johtavilta varustevalmistajilta, joiden kanssa yhteistyö on jatkunut jo noin 45 vuotta.

Virossa ja uusimpana tavoitemaana yrityksen perustamiseksi on Brasilia, Etelä-Amerikassa. - Tältä pohjalta on hyvä jatkaa ja pysyä alansa johtavana toimit-

tajana nyt ja tulevaisuudessa, toteaa Markku Sivelä.

Kasvava konserni

Metsätyö Oy on osa kasvavaa konsernia, mikä mahdollistaa jatkuvan kehityksen ja näköalapaikan seurata metsäkone- ja kulutusteräsalaa. Konsernissa on Metsätyö Oy:n lisäksi yritykset Ruotsissa, Kanadassa, Venäjällä, Saksassa,

Taloushallintoa hoitaa tehokas kolmikko; (vas.) Johanna Iltola, Kaisu Kuosmanen ja Emma Järvinen.

- Jyväskylässä varastoidaan asiakastarpeisiin monipuolisesti ja suurella varastolla Olofsfors-metsäkoneteloja, esittelee Markku Sivelä.


40 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uusi tuotantoennätys Olofsfors teloille - viikossa valmistui 120 paria uusia metsäkoneteloja

M

etsätyö Oy:n sisaryrityksessä Olofsfors Ab:ssa rikotaan liikevaihto- ja tuotantoennätyksiä. Vuonna 2018 Olofsfors Ab saavutti suurimman vuosittaisen liikevaihtonsa ja vuosi 2019 on alkanut myös erittäin vahvasti. Olofsfors-telatuotannossa tehtiin helmikuun lopulla uusi määräennätys: 120 paria uusia Olofsfors -metsäkoneteloja valmistui tuotannosta viikon aikana.

Olofsfors Ab:lla sisaryrityksineen, joihin myös Metsätyö Oy kuuluu, on ollut erittäin hyvä liikevaihdon kasvu vuonna 2018, konsernin liikevaihto kohosi 600 miljoonaan kruunuun eli n. 60 milj. euroon. Kasvua on ollut kaikissa Olofsforsin valmistamissa tuoteryhmissä; metsäkoneteloissa, tieterissä ja urakointikoneiden muissa kulutusteräksissä. Pitkäaikaiset panostukset kaikkien tuoteryhmien valmistuksessa tuottavat Olofsforsissa tulosta. Arvoketju asiakkaiden tarpeista tuotteisiin hoidetaan ammattimaisessa tuotekehityksessä, tehokkaassa tuotannossa, tuotteiden saatavuudessa ja jälkihuollossa. - Pyöräkuormaajien kauhan

Sami Karjalainen (vas.), Markku Virtanen, Jarilopulla Eronen,uusi Topmääräennätys: Iltola ja Juho Asunta vastaavat Jyväskylän toimiOlofsfors-telatuotannossa tehtiin helmikuun 120 paria uusia Olofsfors -metsäpisteen myynnistä rautaisella ammattitaidollaan. Kannattaa poiketa myymälässämyös missäuusia on osaamista! koneteloja valmistui tuotannosta viikon aikana. Kevään aikana on odotettavissa telamalleja...

kärkien ja huulilevyjen liikevaihto on kasvanut noin 70 % vuoteen 2015 verrattuna. Olemme aloittaneet myös yhteistyön uusien strategisesti tärkeiden asiakkaiden kanssa ja panostaneet valituille sektoreille, kuten kaivosteollisuuteen, kertoo Erik Sollén, Olofsfors Ab:n terästuotteiden markkinointipäällikkö. Metsäkonetelojen markki-

nointipäällikkö Olofsfors AB:ssa, Daniel Domeij, puolestaan sanoo metsäkonetelojen markkinoiden olevan edelleen vahva: - Olemme vahvistaneet panostusta tuotekehitykseen ja jatkuvaan tuotannon tehostamiseen, jonka seurauksena toimitusajat on saatu entistäkin lyhyemmiksi. Pystymme tarjoamaan asiakkaille sitä, mitä he vaativat. Uusia

tuotteita on myös tulossa. Asiakkaat tarpeineen tulee olla koko ajan keskiössä, jolloin saamme myös käsityksen mitä markkinat tulevaisuudessa tarvitsevat.

Useita uutuuksia metsäkoneteloissa kevään aikana

- Panostamme edelleen telojen kulutuskestävyyteen ja uusiin

telamalleihin. Kesäaikaiseen puunkorjuuseen suunniteltu CoverX on kaikkine malleineen tuotannossa, lisäksi testaamme uusia telamalleja ja niiden komponentteja, Domeij kertoo. Metsäkoneet ovat nykyisin entistä suurempia ja tehokkaampia sekä kuormatraktorit kuljettavat painavampia kuormia. Siksi on tärkeää tehdä komponentteja, jotka ovat kevyempiä ja konetta suojaavia. Olofsfors on suunnitellut ja valmistanut tuotantoon esimerkkinä uuden sivuohjurin tiheäjakoiseen M-telaan (MAX). Uuden sivuohjurin muotoilu on pyöreäkulmainen, ohjuri on kevyempi ja vaatii vähemmän tilaa koneen runkoon. Kaikesta tästä on seurauksena myös entistä parempi rengassuojaavuus. Kysyttäessä Domeijlta, mitä uutta ja erikoista uudessa telamallissa on, saadaan vastaukseksi: - Se on jotakin todella uutta ja paljon aiemmista telamalleista poikkeavaa mutta vielä on liian aikaista kertoa tuotteesta enempää.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 41

Säiliöratkaisut työkoneiden toimivaan polttoainehuoltoon I nfraline maahantuo ja valmistaa polttoaineen kuljetus- ja varastointisäiliöitä, erilaisia pumppuja ja tarvikkeita kemikaaleille ja polttoaineille, sekä runsaasti ympäristöja yhdyskuntateknisiä tuotteita.

- Laaja tuotevalikoima alansa huippujen päämiesten kautta takaa runsaan tarjonnan ja laadukkaat tuotteet sekä viimeisimmät uutuudet. Toiminnan keskiössä on erilaiset säiliöt, suurin osa polyeteeniä, mutta myös lujitemuovia, alumiinia ja terästä käytetään. Säiliöiden suurin käyttäjäkunta on urakoitsijat; meiltä löytyy järkevät säiliöratkaisut mm. metsäkoneurakoitsijoiden tarpeisiin, kertoo Infralinen Jukka Rantamäki.

Kattava TENDEX+ säiliömallisto

Eurooppalaista huippulaatua edustavat TENDEX+ säiliöt ovat vahvoja teräksisiä valumaaltaallisia IBC-säiliöitä, joita on tarjolla 500-3000 litran koossa. Kaikki säiliöt ovat täysin kaksoisvaippaisia ja valuma-allas on kooltaan +110 %. Tarjolla on neljä erilaista säiliörunkomallia: perusmalli BASIC ja suuremmalla teknisellä tilalla varustetut XL, K ja KD mallit. Ja vuodesta 2019 alkaen TENDEX+ säiliöt saa tilattua myös kuumasinkityllä ulkovaipalla. - TENDEX+ on täydellinen säiliö työkoneiden polttoainehuoltoon. 995 litraisen ja sitä suuremmat mallit voi tilata myös combi-versiona integroidulla pumpulla varustetulla rosterisella AdBlue -säiliöllä, jolloin työmaalle kulkee polttoaineen lisäksi koneissa tarvittava urealiuos. Infralinelta saa säiliöiden lisäksi myös laadukkaan AdBlue -nesteen varmasti kilpailukykyiseen hintaan halutussa pakkauskoossa asiakkaan osoitteeseen toimitettuna. Ja metsäkoneurakoitsijat voivat kuljettaa combi-

Työtehoseura Nurmijärveltä hankki kuumasinkityn ja ulkopinnaltaan asiakkaan toiveesta maalatun, kaksoisvaipparakenteisen QUADRO-C 700 säiliön metsäkonekoulutuksen käyttöön. Säiliö mahtuu kätevästi pitkäohjaamoisen pick-upin lavalle koon ja kantavuuden puolesta.

säiliössä myös kantoureaa, ilmoittaa Rantamäki.

Säiliöperävaunut urakointikäyttöön

Dieselin ja moottoripolttoöljyn maantiekuljetukseen ja säilytykseen työmaalla on saatavilla 500, 700 ja 995 litraiset 1- ja 2-akseliset TENDEX+ säiliöperävaunut. Lisäksi työmaakäyttöön valmistetaan ns. traktori- tai kaivukonevetoisena suurempia 2200 L ja 3000 L TENDEX+ TRACK malleja. - TENDEX+ säiliöperävaunut ovat täydellinen ja ergonominen ratkaisu polttoaineen jakeluun. Niiden suosio kasvaa Suomessa koko urakoitsijoiden keskuudessa. Kannattaa kysyä näiden erittäin laadukkaiden ja täydellisesti varusteltujen säiliöperävaunujen hintaa, mikä yllättää

Eurooppalaista huippulaatua edustavat TENDEX+ säiliöt ovat vahvoja teräksisiä valuma-altaallisia IBC-säiliöitä, joita on tarjolla 500-3000 litran koossa. Ne ovat suosittuja mm. metsäkoneurakoinnissa.

edullisuudellaan, vihjaa Rantamäki. TENDEX+ säiliöperävaunuissa maantiekäytössä (995 L) on pääasiassa käytetty 995 KD mallia jossa takaovi ja tekniikka on ergonomisesti sitä kautta käytettävissä. - Myös polttoainehuollon turvallisuus on takaovimallissa huipussaan: suuretkin letkukelat (15 m - 30 m) mahtuvat takana olevaan tekniseen tilaan eikä letkut ole maassa ja alttiita rikkoutumiselle. Suojassa olevat tankkausvälineet pysyvät myös siisteinä ja puhtaina, Rantamäki lisää.

Kuumasinkityt QUADRO säiliöt

Kun polttoainesäiliöltä halutaan äärimmäistä kestävyyttä ja todella pitkää ikää vaativissa käyttöolosuhteissa, kannattaa tutustua tuplavaippaiseen kuumasinkittyyn QUADRO säiliömallistoon. Ne soveltuvat mainiosti mm. generaattoreille, lämmittimille ym. polttoainesäiliöksi sekä työkoneiden tankkaukseen. - QUADRO säiliöissä on arvioitu käyttöikä jopa 30-40 vuotta. Määräaikaiskatsastuksesta vapaat mallit 330 & 450L (QUADRO-CV) on tehty pienempään ja kevyen säiliön tarpeeseen. Aggregaatti- ja lämppärikäyttöön puolestaan löytyy UN-tyyppihyväksytyt, hieman muita vastaavia kevyemmät, QUADRO GENU 450-3000 L

säiliöt. Ja työmaakäyttöön on tarjolla UN-tyyppihyväksytyt QUADRO NAFTA säiliöt 500-

3000 L tankkausvarustein, kertoo Rantamäki.

Dieselin & moottoripolttoöljyn maantiekuljetukseen ja säilytykseen työmaalla on saatavilla 500, 700 ja 995 litraiset 1- ja 2-akseliset TENDEX+ säiliöperävaunut. Infralinen noutovarasto palvelee Tuusulassa osoitteessa Högberginhaara 3 D, mistä nopeat toimitukset ympäri maata.

Työmaakäyttöön valmistetaan ns. traktori- tai kaivukonevetoisena suurempia 2200 L ja 3000 L TENDEX+ TRACK säiliöperävaunumalleja.


42 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Tunnettu käytettyjen metsäkoneiden myyntiyhtiö saa näytön paikan

Komatsu-koneiden myynti MFO OÜ:lle Virossa

K

omatsu-metsäkoneiden markkinointivastuu Baltian maissa siirtyi Komatsu Forest Oy:lle vuonna 2012. Jo silloin Komatsun myyntimäärät olivat hetken olleet laskusuunnassa. Muutokset, tavoitteena myyntilukujen parantaminen, aloitettiin Latviassa kaksi vuotta sitten. Sieltä löytyi kokenut ja kasvuhaluinen, metsäkoneiden käytetyn kaupan ammattilainen, Sia Haitek Latvia, joka on nopeasti kääntänyt Komatsu-myynnin kasvu-uralle.

Samanlainen kehitys on tavoitteena nyt Virossa, missä ratkaisuna on uusi työnjako pitkäaikaisten yhteistyöyritysten välillä. Nykyinen myynti- ja huoltoyritys Zeigo Service OÜ luovuttaa myynnin MFO OÜ:lle ja panostaa tästä eteenpäin yksinomaan Komatsu-koneiden huolto- ja varaosatoimintoihin. MFO OÜ on käytettyjen metsäkoneiden johtava myyntiyritys Virossa. Se aloittaa huhtikuun

MFO OÜ on käytettyjen metsäkoneiden johtava myyntiyritys Virossa; kuvassa yhtiön toimitilat, Mustvee, Vilusi.

alussa Komatsujen ja niiden laitteiden myynnin ja maahantuonnin, jälleen­myyntisopimus allekirjoitettiin Tartossa 4. helmikuuta. Huollon ja siihen liittyvän palvelun merkitys on kasvanut myös Baltian markkinoilla. Virossa Komatsu-metsäkoneilla on

vahva ja ammattitaitoinen huoltoverkosto: Zeigo Service OÜ Tartossa, Just Forest AMJ OÜ Jõgevassa sekä JL Hooldus OÜ Pärnun alueella.

Käytetyn koneen kauppiaissa on potentiaalia

- Baltian alueella on todettu

Komatsu Forest Oy:n ja MFO OÜ:n välinen jälleenmyyntisopimus allekirjoitettiin Tartossa 4. helmikuuta 2019.

hyväksi konseptiksi se, että dealerilla on vahva asema käytettyjen metsäkoneiden markki­noinnissa. Markkina-alue on vakiintunut ja tasaisesti kasvava kysyntä käytetyille ja uusille metsäkoneille jatkuu. Vuosittainen metsien kasvu Viron, Latvian ja Liettuan alueella ylittää 30 milj.

m3 vuodessa, kertoo Komatsu Forest Oy:n toimitusjohtaja Jari Alahuhtala.

Komatsu Forest Oy saattoi loppuun markkinoinnin muutostyönsä Baltiassa:

DOJUS Group aloittaa jälleenmyyjänä Liettuassa

L

iettuassa Komatsu Forest Oy:n uusi yhteistyökumppani on DOJUS Group, jonka kanssa jälleenmyyntisopimus allekirjoitettiin 19. helmikuuta 2019 Kaunasissa. Sopimus kattaa Komatsu -metsäkoneet, varaosat ja huoltopalvelut Liettuassa. DOJUS Group on vahva toimija kone- ja laitekaupassa sekä niihin liittyvissä palveluissa. Se myy ja markkinoi tuotteitaan Liettuassa, Latviassa, osassa Valkovenäjää sekä Kaliningradissa ja toimii noilla alueilla pääasiassa maataloustraktoreiden ja maatalouskaluston jäl-

leenmyyjänä. Yhtiöllä on henkilökuntaa 330. DOJUS Groupilla on myös oma osasto metsälaitteiden ja haketuskaluston myyntiä varten. - Sopimuksen myötä saamme edustukseemme yhden maailman johtavista metsäkonebrändeistä, Komatsu-metsäkoneet täydentävät tuotevalikoimaamme erinomaisesti, totesi DOJUS Groupin toimitusjohtaja Audrius Kavaliauskas ja vakuutti, että DOJUS Groupilla on erinomaiset edellytykset palvella Komatsu-asiakkaita ja vahvistaa Komatsu-brändiä Liettuassa. DOJUS groupin pääjohtaja ja omistaja Darius Dailide puolestaan toteaa tyytyväisenä, että

DOJUS Groupin pääjohtaja Donatas Dailide (vas.) ja Komatsu Forest Oy:n toimitusjohtaja Jari Alahuhtala sekä DOJUS Groupin toimitusjohtaja Audrius Kavaliauskas.

metsäsektorin ollessa yksi DOJUKSEN liiketoiminnan paino-

Komatsu-uutinen kokopuuteknologian maailmasta

K

omatsu America Corp, jonka nykyiseen metsäkoneiden tuotevalikoimaan kuuluu pitkäpuuteknologian koneita ja Komatsu Forestin tavaralajikoneet, kertoo ostavansa TimberPro-yhtiön. TimberPro-yhtiö on keskittynyt tela-alustalle rakennettuihin koko- ja pitkäpuukoneisiin ja niiden laitteisiin. Sen tuotantolaitokset sijaitsevat Wisconsinissa. Yhtiö perustettiin vuonna 2002. Kaupan tarkoituksena on vahvistaa Komatsu America

pisteistä, sopimus Komatsu Forestin kanssa tuo heille laajasti uusia mahdollisuuksia metsäkonealalla ja on luonnollisesti loistava uutinen myös liettualaisille metsäkoneasiakkaille. UAB Foretra jatkaa Liettuassa Komatsu Forestin sopimushuoltajana.

Vahaa panostusta Baltiaan

TimberPro-yhtiö on keskittynyt tela-alustalle rakennettuihin koko- ja pitkäpuukoneisiin ja niiden laitteisiin.

Corp’in asemaa puunkorjuun em. segmentillä. Kaupan kerro-

taan saavan lopullisen vahvistuksen 1.4.2019.

- DOJUS Groupin kanssa solmittu sopimus on tärkeä osa Komatsun Forestin rakentamaa uutta toimintatapaa, jolla vahvistamme kilpailukykyämme Baltiassa. Tavoitteena on nostaa markkinaosuutta selkeästi metsäkoneissa ja niihin liittyvissä palveluissa. Liettuan metsätaloudessa on menossa muutosprosessi, jossa valtiojohtoisesta järjestelmästä siirrytään kohti yksityistä omistusta, siinäkin mielessä oli

oikea hetki toimia. Liettuan järjestely on loppunäytös kahden ja puolen vuoden aikana tehdyille vastaaville operaatioille Baltian maissa: Latviassa jälleenmyynti siirtyi Sia Haitek Latvia -nimiselle yritykselle reilu pari vuotta sitten. Kaksi viikkoa takaperin Virossa solmittiin MFO OÜ -yhtiön kanssa jälleenmyyntisopimus, joka astuu voimaan huhtikuun 1. päivänä, samaan aikaan kuin DOJUS Groupin sopimus. Uskon että tämän kaiken jälkeen meillä on kyky palvella balttilaista koneyrittäjää nykyaikaisten vaatimusten mukaisesti, sanoo Komatsu Forest Oy:n toimitusjohtaja Jari Alahuhtala.

Komatsu Forest

Komatsu Forest Oy on Komatsu Forest AB:n suomalainen tytäryhtiö, joka markkinoi ja myy Komatsu-metsäkoneita sekä varaosa- ja huoltopalveluita Suomessa ja Baltian maissa. Komatsu Forest -metsäkoneryhmään kuuluvat Uumajassa skandinaavisen teknologian koneita ja USA:n Chattanoogassa kokorunkokoneita valmistavat tehtaat. Hakkuulaitteita tehdään Ruotsissa ja Kanadassa: Logmax Grangärdessä, Southstar Kamloopsissa ja Quadco Quebecissa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 43 €

Uutta sekä kunnostettua rullaa, takuulla. EVO-syöttörullat ovat uusia ja niitä saa yleisimmille kouratyypeille. Ripatyyppiset rullat eivät tukkeudu, joten ne pysyvät puhtaina. Niiden piikit ovat tehty aihioon koneistamalla, joten käyttöikä on normaalia huomattavasti pidempi. Käyttöikää ja pitoa lisää myös helppo teroitettavuus, karkaisu sekä oikeat materiaalivalinnat. Rungot ovat suunniteltu kevyiksi jolla saadaan pienennettyä polttoaineen kulutusta. Myönnämme rullille takuun. Kunnostetut rullat ovat alkuperäisistä läpikäytyjä ja täysin kunnostettuja. Syottorullat.fi / Evemet Oy Voimankatu 4, 35820 MÄNTTÄ Ville Eklöf, 040 594 7057 ville.eklof@evemet.fi

www.syottorullat.fi

Tuotetukea nyt myös etänä

N

ettiin kytkettyjä metsäkoneita voidaan palvella etäyhteydellä, ratkoa pulmatilanteita, testata ja ladata ohjelmia. Tuotetuen antajien maailmaa tämä muutti, nyt asiantuntijan ei tarvitse arvailla puhelimen välityksellä tullutta ongelmakuvausta, vaan ammattilainen pääsee kiinni kaukana korvessa apua odottavan koneen automatiikkaan ja näkee omin silmin, mistä kiikastaa.

Tukihenkilön ammattitaidosta on kiinni, kuinka laadukkaasti ja nopeasti tukioperaatio sujuu. Tässä ei ole mitään uutta tai sinänsä ihmeellistä; toimistolta toimistolle digietäapua on annettu jo pitkään. Metsäkonehommissa yhteyden toinen pää voi olla missä tahansa katveessa tai kaukana tukiasemista. Ehdoton vähimmäisvaatimus yhteyden muodostamiselle on 3G-verkko.

Toimistolta tai matkan varrelta

Tapio Leivo on Komatsu Forest Oy:n aluekouluttaja, tuotetukihenkilö, etähallintaa ajatellen mielenkiintoinen persoona, koska hänen työalueeseensa kuuluu valtaosa Itä-Suomea sekä

Nettiin kytkettyjä metsäkoneita voidaan palvella kätevästi etäyhteydellä.

Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa, seutuja, joissa yleisesti väitetään mobiiliverkkojen toimivan vain hiihtokeskusten läheisyydessä. - Kyllä täällä yhteyden saa aikaan yllättävän pahoihinkin paikkoihin, itsekin olen sitä ihmetellyt, konetta voi siirtää paremmalle hollille, yleensä otan yhteyden joko Kajaanin toimistolta tai sitten autosta valtatien varresta, jossa yleensä on täydet tolpat, Tapio kertoo. Pitkään yhtäjaksoisesti kestänyt uusien koneiden käyttöönottorumba on haukannut Komatsu -ammattilaisen ajasta suurta osaa, se on syy, miksi hän peukuttaa aikaa säästävää etähallin-

taa: - Kaikki sellainen, joka haittaa kuljettajien työtä, ärsyttää tai pysäyttää koneen, pitää ratkaista nopeasti. Monesti ongelman syy on hyvin inhimillinen, pieni kömmähdys, unohtaminen tai väärä tulkinta. Kun saan koneen PC-ruudun näkymän eteeni, niin asia selviää yleensä saman tien. Akuutti tilanne, joka yhdessä kuljettajan kanssa ratkaistaan, siitä oppii, vakuuttaa Tapio Leivo.

maailmaan. Tapio Leivo on kerännyt kokemusta jo yli kaksikymmentä vuotta. Mitään aivan yllättävää ei vastaan voi tulla. - Uudet koneet ovat minulle koulutustehtävien puolella tärkein alue, niihin saan tarpeen vaatiessa tukea ja tietoa Komatsu Forestin harvesteri- tai kuormakone-eksperteiltä, mutta asiakastuessa pitää luottaa siihen, mitä on itse matkan varrella oppinut. Aktiivisia koneita voi olla jopa kymmenen vuoden takaa, joissa automatiikka, tietotekniikka ohjelmaversioineen ja toiminnan logiikka ovat eri maailmasta. Kaikesta selviää, näin vakuuttaa Tapio Leivo.

päästä sisälle koneyrittäjien ja koneenkuljettajien vaativaan

Koulutusta ja tuotetukea

Tuotetukeen ei voi henkilöä palkata suoraan koulunpenkiltä tai toiselta alalta. Pitää ensin

- Kaikki sellainen, joka haittaa kuljettajien työtä, ärsyttää tai pysäyttää koneen, pitää ratkaista nopeasti, sanoo Komatsu Forestin Tapio Leivo.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

44 KONEURAKOINTI

Toimivaa metsäkoneiden siirtopalvelua

S

kaammin ja taloudellisemmin. Kuljetusyrittäjän kustannukset pienenevät ja liiketoiminnan kannattavuus paranee. Ja Siirrot. fi hoitaa autoilijoiden puolesta asiakashankinnan, markkinoinnin, laskutukset ja tilitykset, listaa Huhtala.

uomessa tehdään noin 1000 metsäkoneen siirtoa päivässä, 1500 eri siirtoautolla, joiden käyttöaste on alle 10 %. Metsäkoneyrittäjillä menee valtavasti aikaa ja työpanosta koneiden siirtämiseen ja silti kuljetuskalustoon investoitu pääoma usein lähinnä makaa hallin pihalla koristeena. Ja kun koneiden koko on viime vuosina jatkuvasti kasvanut niin kuljetuskalusto on laajalti sopimatonta siirtoihin, mitä vaivaa kantavuusongelmat, huonokuntoisuus ja vanhuus. Myös siirtojen saatavuus on vaikeaa silloin kun niitä tarvitsee; urakoitsijalla on useita koneita ja isot työalueet mutta vain yksi oma lavetti mikä ei kerkeä ajoissa joka paikkaan.

Tilanne on haastava myös lavettikuljetuksiin erikoistuneella kuljetusyrittäjällä, jolla on maksettavanaan neljännesmiljoonan euron arvoinen uusi lavetti mutta ei riittävästi ajoja. Samaan aikaan hän joutuu päivittäin kuuntelemaan naapurissa asuvan metsäkoneyrittäjän kiroilua ja taistelua vanhan toimimattoman kalustonsa kanssa.

Asiakkaat tyytyväisiä

Kuljetus ja Urakointi Säisä Oy:n Ari Säisä on tyytyväinen kun lavetin käyttöastetta on saatu nostettua Siirrot. fi palvelun myötä.

- Siirrot.fi -palvelu helpottaa koneyrittäjien kalustojen siirtoa paikasta toiseen. Siirron voi nyt tilata yhdestä paikasta mobiilisovelluksen avulla helposti ja edullisesti. Jatkuvasti kasvava sopimusautoilijoiden verkosto, mihin kuuluu tällä hetkellä noin 20 autoa eri puolilla maata, hoi-

taa siirrot sovittuna aikana ja ennakolta tiedossa olevaan hintaan. Joustavan ja varman palvelun ansiosta koneiden siirtoajat ja työn keskeytykset lyhenevät ja koneet ovat tehokkaammin tuottavassa työssä. Palvelun käyttäjille annetaan ainutlaatuinen siirtotakuu niin että siirto on aina saatavilla 4 tunnin sisällä tilauksesta, kertoo Suomen Konesiirrot Oy:n toimitusjohtaja Antti Huhtala.

sähköisesti hyvissä ajoin ennen siirtoa. Palvelu yhdistelee kuljetuksia, jolloin autojen kapasiteettia voidaan käyttää tehok-

Siirrot.fi palvelu on otettu hyvin vastaan metsäkoneyrittäjien keskuudessa ja kun sen toimivuuteen ollaan tyytyväisiä, joten palvelun käyttö kasvaa koko ajan. - Olemme tehneet jo tuhansia siirtoja, joista yli 95 % on ollut minuutilleen aikataulussa. Tällä hetkellä ydintoiminta-alueitamme ovat Pohjois- ja Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Kymenlaakso ja pohjoinen Suomi Oulusta ylöspäin aina Savukoskelle saakka. Kasvatamme jatkossa Siirrot.fi kuljetuskaluston määrää ja laajennamme sitä kautta toiminta-aluetta. Tavoittelemme vähintään 20% markkinaosuutta metsäkoneiden siirroista vuoteen 2025 mennessä, ilmoittaa Huhtala.

Etuja myös autoilijoille

Suomen Konesiirrot Oy:n Antti Huhtala esittelemässä Siirrot.fi palvelua ja helppokäyttöistä sovellusta koneurakoitsijoille.

24/7 toimivan palvelun ansiosta omaa, kallista kuljetuskalustoa ei enää tarvita, vaan voit hyödyntää Siirrot.fi sopimusautoilijoiden laajaa verkostoa mihin vuorokauden- tai vuodenaikaan hyvänsä - Siirrot.fi palvelu tarjoaa merkittäviä etuja myös autoilijoille. Palvelun avulla koneyrittäjät voivat tilata siirrot helposti ja ne välitetään autoilijoille

Koneurakointi S. Kuittinen Oy:n Petteri Partasen mukaan heillä lavetin odotusajat ovat selvästi vähentyneet kun on alettu käyttämään Siirrot. fi -palvelua.

Esa Jauhiainen, Karttulan Metsätyö Oy:

”Kyydit olleet aina silloin paikalla, kun ne on sinne tilattu”

S

iirrot.fi -palvelun helppous ja toimintavarmuus ovat yllättäneet koneyrittäjä Esa Jauhiaisen positiivisesti: - Kun kuljetus on tilattu sovelluksen kautta, niin sen jälkeen ei ole tarvinnut korvaansa lotkauttaa asialle ja auto on ollut aina siellä mihin on tilattu ja sovittuna aikana, Jauhiainen kehuu.

Karttulan Metsätyö Oy:n toiminta-alueena on Kuopion seutu, jossa urakoidaan 12 metsäkoneen voimin. Kesällä tehdään lisäksi töitä yhdellä kaivurilla. Hakkuutyöt ovat etupäässä Metsä Groupin urakoita seitsemällä

eri alueella, reilun 200 kilometrin säteellä. Jauhiaisen mielestä onnistuneet ja oikealla ajalla tehdyt konesiirrot nopeuttavat työtä ja varmistavat että myös viivan alle jää tulosta vähän enemmän. - Metsäyhtiöt eivät maksa värkkäämisestä ja odottelusta, vain tehtyjen kuutioiden määrä ratkaisee, Jauhiainen tiivistää ja jatkaa: - Kuskitkin ovat tykänneet, kun konesiirrot tulevat ajallaan, eikä tarvitse turhaan hermoilla milloin ja mistä saadaan nopeasti kuljetus järjestymään eikä tuottava työaika mene hukkaan omaa lavettia hakiessa ja siirrellessä koneita.

Karttulan Metsätyön Esa Jauhiainen kehuu Siirrot.fi palvelua.

Oman kuljetuskaluston pitäminen ei kannata

Nykyaikaisten metsäkoneiden koot ovat kasvaneet, eikä monellakaan yrittäjällä ole sellaista kalustoa, jolla koneet liikkuisi-

vat vaivattomasti ja turvallisesti. Esa Jauhiainen sanoo, että uuden kuljetuskaluston hankkiminen on iso investointi ja kuitenkin auto seisoo suurimman osan ajasta ajamattomana. - Sillekin rahalle saisi paremman tuoton sijoittamalla sen johonkin muuhun koneeseen, Jauhiainen laskeskelee. Jauhiainen on seurannut alusta saakka Siirrot.fi -palvelun kehitystyötä. Aamuyöllä liikkuessa tyhjillään vastaan tulleet lavetit ovat panneet ajattelemaan, että tyhjillään ajossa ei ole isommin järkeä. - Huhtalan Antti on tehnyt ison työn palvelun kehittämiseksi. Hänelle täytyy nostaa hattua!

Kyllä tässä on siirtoautojen omistajillekin hyvä mahdollisuus saada autolleen lisää ajoja liittymällä mukaan palvelun tarjoajaksi, Esa Jauhiainen innostaa. - Minusta palvelun hinta on linjassaan sekä koneyrittäjän että autoilijan näkökulmasta. Kun verkosto laajenee, niin autoilla on entistä enemmän ajoja ja myös auton investointi saadaan tuottamaan. - Kannustan kyllä autoilijoita ja koneyrittäjiä kokeilemaan Siirrot.fi -palvelua - ei se ota jos ei annakaan. Minut se on ainakin yllättänyt positiivisesti, Esa Jauhiainen sanoo.


METSÄALAN AMMATTILEHTI Ruut Sjöblom:

Turvataan yrittämisen tulevaisuus

Yhteiskuntamme on yksi maailman kehittyneimmistä ja turvallisimmista maista. Paljon on kuitenkin tehtävää ja tarvitsemme muutoksia, jotta voimme turvata nykyisen kaltaisen yhteiskunnan.

Yksi merkittävä tavoite seuraavalle hallituskaudelle on työllisyyden nostaminen vähintään 75 prosentin tasolle. Toinen merkittävä tavoite koskee verotusta. Tarvitsemme laajan uudistuksen niin, että muutamme työn verotuksen kannustavammaksi sekä yritysverotuksen ja yritystukien kokonaisuuden sellaiseksi, että Suomessa yrittäminen kannattaa. Haluamme myös, että maamme yritykset pystyvät työllistämään ja kasvamaan. Kolmas tärkeä asia on konkurssilain uudistaminen. Suomessa halukkuus lähteä yrittäjäksi on edelleen alhaista. Yksi suurimmista syistä siihen on epäonnistumisen seuraukset. Tutkin väitöskirjassani 1990-luvun laman aikana konkurssin tehneiden ja ylivelkaantuneiden selviytymistä. Yrittäjät tekivät parhaansa, mutta konkurssin kohdatessa he jäivät vuosikymmeniksi maksamaan yritysvelkoja ja henkilökohtaisia takauksia takaisin. Todellisuudessa osa ei koskaan selviytynyt veloista. Vasta 2000-luvulla säädetty laki velan lopullisesta vanhenemisesta 15-20 vuodessa pelasti osan köyhyysloukosta.

Konkurssilainsäädäntö kaipaa uudistusta niin, että konkurssin jälkeen on mahdollisuus työllistyä ja lähteä uudelleen yrittämään. Meidän täytyy kannustaa myös tulevaisuutemme nuoria yrittämään ja saada laman jättämät jäljet parannettua lopullisesti. Pk-yritykset ovat yhteiskunnallemme elinehto ja yksi tärkeimmistä voimavaroistamme. Tehdään yhdessä Suomesta hyvä maa yrittää, asua ja elää.” Ruut Sjöblom Kansanedustajaehdokas Valtuuston puheenjohtaja Perheyrittäjä Teologi Tutkija

Lue lisää Ruutin ajatuksia: wwww.ruutsjoblom.fi

KONEURAKOINTI 45


46 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ponsse panostaa uusimpaan korjaamolaitteiden teknologiaan

projekteja, mitkä ovat olleet haastavia sillä laatuvaatimukset ovat kovalla tasolla. TECA on pystynyt vastaamaan Ponssen toiveisiin ja yhdessä suunnittelemalla on päästy toimiviin ratkaisuihin mikä lopulta näkyy Ponssen asiakkaiden ja korjaamohenkilökunnan tyytyväisyytenä, sanoo TECA Oy:n myyntijohtaja Jari Tanhuanpää. - Mikkelin huoltopalvelukeskuksessa onnistuttiin tavoitteessa eli työskentely ympäristöstä tuli toiminnallinen ja turvallinen mikä takaa tehokkuuden ja ajansäästön metsäkoneiden huolloissa samalla kun ympäristöstä pidetään huolta, kertoo TECAn puolesta projetia hoitanyt myyntipäällikkö Mikko Maunu.

Koneet pestään ennen huoltoa

Ponsse panostaa vahvasti huoltopalvelukeskustensa toimintoihin. Esimerkiksi Mikkelin uudessa keskuksessa on käytössä uusin teknologia korjaamoiden laitteissa. Kuvassa rasvataan Ponsse Scorpion harvesterin telejä TECAn toimittamalla laitteistolla.

T

ECA on yksi Suomen johtavista teollisuustuotteiden, -ratkaisujen ja -palvelujen toimittajista. Vahvaa erityisosaamista on raskaan kaluston korjaamoiden laitteistojen suunnittelu ja toteutus juuri asiakkaan tarpeisiin. Metsäkonevalmistaja Ponsse panostaa vahvasti huoltopalvelukeskuksiinsa ja viimeksi täysin uusiin toimitiloihin muutettiin Mikkelissä alkuvuodesta 2019.

- Ympäri maata sijaitsevat huoltopalvelukeskukset ovat asiakaspalvelumme runko, joten niiden toimintaa kehitetään jatkuvasti, sanoo Ponssen toimitusjohtaja Juho Nummela. Ponssen keskuksissa hyödynnetään kaikessa tekemisessä uusimpia laitteita ja teknologioita, mikä takaa tehokkaan toiminnan koneiden huolloissa ja laajemmissa korjauksisa, ympäristöystävällisyyden ja puhtauden sekä ammattitaitoisen henkilökunnan työturvallisuuden. - Korjaamoiden laitteissa py-

rimme käyttämään mahdollisimman paljon samoja ratkaisuja kaikissa pisteissä, mikä helpottaa asentajien koulutusta ja mahdollistaa tarvittaessa eri toimipisteissä työskentelyn. Niinpä esimerkiksi voiteluaineiden ja nesteiden käsittelyjärjestelmissä, pakokaasujen ja hitsauskäryjen poistossa sekä pesujärjestelmissä teemme laajasti yhteistyötä TECAn kanssa, joka on toimittanut laitteistoja myös hiljattain laajennettuun Vieremän metsäkonetehtaaaseen, kertoo Ponssen huoltopäällikkö Pertti Rönkkö.

Ponssen toimitusjohtaja Juho Nummela (oik.), TECAn myyntijohtaja Jari Tanhuanpää ja Ponssen huoltopäällikkö Pertti Rönkkö olivat syystä tyytyväisiä Mikkelin huoltopalvelukeskuksen avajaisissa: oikeilla laitevalinnoilla ja järkevällä suunnittelulla huoltotoiminnot tapahtuvat tehokkaasti, turvallisesti ja puhtaasti. Taustalla näkyy korjaamon nesteiden jakelukeskus.

Takana useita onnistuneita projekteja

Ponssen uusi Mikkelin huoltopalvelukeskus oli TECAlle mittava ja mielenkiintoinen kokonaisprojekti. - Olemme tehneet Ponssen kanssa jo useita onnistuneita

Kun metsäkone otetaan huoltoon se viedään ensin pesuhalliin, mikä takaa työskentelyn puhtauden. - TECA toimitti Mikkeliin kaksi kappaletta 18 metrisiä pesuratoja letkuineen ja keloineen, missä kulkee vesi, liuotinaine ja pesuaine. Lisäksi toteutimme mm. pesuaineen annosteluyksikön pumppuineen, sanoo tuoteryhmäpäällikkö Jarmo Mäkinen.

Pakokaasut ja hitsauskäryt poistetaan

Pesun jälkeen huoltopaikalleen ajetun metsäkoneen pako-

Jakelukeskuksen teräsrakenteet on Ponssen omaa suunnittelua mihin on liitetty TECAn toimittamat letkut, kelat, pumput, jakeluannostelijat ja -pistoolit.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 47

TECA toimitti Mikkeliin kaksi kappaletta 18 metrisiä pesuratoja letkuineen ja keloineen, missä kulkee vesi, liuotinaine ja pesuaine. Lisäksi toteutettiin mm. pesuaineen annosteluyksikkö pumppuineen.

Pesun jälkeen huoltopaikalleen ajetun metsäkoneen pakoputkeen kiinnitetään laadukas Nederman -pakokaasunpoistojärjestelmä.

Mikkelin huoltohallissa on käytössä laajasti erilaisia TECAn toimittamia letku- ja kaapelikeloja erilaisille nesteille, paineilmalle ja sähkölle.

putkeen kiinnitetään laadukas Nederman -pakokaasunpoistojärjestelmä. - Ponssen tapauksessa käytössä on nivelöidyt puomistot, mikä mahdollistaa saman letkun ja suulakkeen kääntämisen eri huoltopaikoille ilman että koneita tarvii siirtää. Letkut on varustettu kevenninkeloilla joten suulake jää roikkumaan halutulle korkeudelle ja jousipalautuksen ansiosta letku kelaantuu kätevästi ylös joten se ei jää pyörimään korjaamon lattialle. Ja pakoputken päähän tulevassa suulakkeessa on kätevä lukkopihti kiinnitys. Yksi puomistoista on asemoitu niin että sitä voidaan käyttää metsäkoneen hitsauksessa syntyvän käryn poistoon ja lisäksi huoltohallin nurkassa on erillinen hitsauskäryn poistojärjestelmä. Sen imukartiossa on lisävarusteena kätevä led-valo, jonka ansiosta muuten työskentelyä varjostavan suulakkeen saa tuotua tarpeeksi lähelle hitsattavaa kohdetta niin että käryt saadaan imettyä talteen, kertoo TECAn tuotepäällikkö Janne Fremling.

keskuksen kautta, minkä teräsrakenteet on Ponssen omaa suunnittelua mihin on liitetty TECAn toimittamat letkut, kelat, pumput, jakeluannostelijat ja -pistoolit. - Ensin vanhat öljyt ja nesteet imetään koneista kierrätykseen. Sitten tilalle saadaan jakelukeskuksen kautta puhtaasti ja tehokkaasti moottori-, vaihteisto- ja hydrauliöljyt, voiteluaineet, vaseliinit sekä jäähdytinnesteet. Huoltohallissa on erillinen säiliökeskus mistä nesteet siirretään jakeluskeskukseen toteuttamillamme pumppujärjestelmillä. Huoltotehtävien aikana koneiden alla on siirrettävät kaukalot, mihin mahdollisesti valuvat öljyt kerätään ja ne sitten tyhjenne-

Huoltohallin nurkassa on erillinen Nedermanin hitsauskäryn poistojärjestelmä.

tään pumppujärjestelmällämme jäteöljysäiliöihin, opastaa TECAn tuotepäällikkö Simo Korhonen.

Osat pestään osienpesukoneella

Kun koneista irrotetaan erilaisia osia saadaan ne pestyä puhtaiksi TECAn toimittamalla teollisuuskäyttöön tarkoitetulla osienpesukoneella. - Ruostumattomasta teräksestä valmistettu pesukone on varustettu mm. öljynerottimella joka kerää osiin kertyneen öljyn pois pesunesteestä, mitä pystyy sitten käyttämään pidempään, kertoo Jarmo Mäkinen.

Kun koneista irrotetaan erilaisia osia saadaan ne pestyä puhtaiksi teollisuuskäyttöön tarkoitetulla osienpesukoneella.

Nesteet koneisiin kätevän keskuksen kautta

Koneen huollon yhteydessä siihen lisättävät öljyt ja muut nesteet annostellaan kätevän

Huoltohallissa on erillinen säiliökeskus mistä uudet nesteet siirretään jakeluskeskukseen TECAn toteuttamilla pumppujärjestelmillä.

Huoltotehtävien aikana koneiden alla on siirrettävät kaukalot, mihin mahdollisesti valuvat öljyt kerätään ja ne sitten tyhjennetään pumppujärjestelmällä jäteöljysäiliöihin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

48 KONEURAKOINTI

Ympäristö ja kukkaro kiittää M

Ympäristöarvot nostavat päätään urakoinnissakin

ineraaliöljyyn verrattuna pitkäikäisillä PANOLIN-voiteluai- neilla voit vähentää kustannuksia murto-osaan, suojella ympäristöä, säästää uusiutumattomia luonnonvaroja ja energiaa sekä pienentää CO2-päästöjä. PANOLIN AG on vuonna 1949 perustettu sveitsiläinen voiteluainevalmistaja, joka on biohajoavien voiteluaineiden globaali markkinajohtaja. Ympäristöystävällisistä voiteluaineista valmistajalla on yli 35vuoden kokemus. - PANOLINin uskoo, että vain taloudellisesti elinkelpoiset, teknisesti kehittyneet ja ympäristöystävälliset konseptit ovat todella kestäviä. Tämä kiteytyy tuotteiden kustannustehokkuudessa, laadussa ja biohajoavuudessa. Tuoteperheisiin on pyritty kehittämään kaikki alan laitteissa ja koneissa tarvittavat voiteluaineet, öljyt ja rasvat, jotka kaikki ovat ympäristöä säästäviä ja laitteiden hiilijalanjälkeä pienentäviä, kertoo PANOLIN-voiteluaineiden maahantuonnista jo vuodesta 1998 vastanneen, v. 1994 perustetun Ajotek Oy:n toimitusjohtaja Pentti Murremäki.

Hydrauliöljy joka kestää jopa koko koneen elinkaaren

PANOLINin edistyksellisistä tuotteista hyvä esimerkki on työkonekäytössä erinomainen HLP SYNTH -hydrauliöljy, jota ei yleensä tarvitse vaihtaa ollenkaan koko koneen elinaikana. Pisimmillään samoilla öljyillä on ajettu jopa yli 20.000 tuntia. - Olemme toimittaneet PANOLINin ympäristöystävällistä hydrauliöljyä mm. suomalaisille metsäkonevalmistajille jo parinkymmenen vuoden ajan hyvällä menestyksellä. Sen käyttö lisääntyy myös urakoitsijoiden keskuudessa, jotka ovat huomanneet saavuttavansa merkittävää kustannussäästöä samalla, kun ympäristö kiittää, toteaa

PANOLIN AG on sveitsiläinen voiteluainevalmistaja, joka on biohajoavien voiteluaineiden globaali markkinajohtaja. PANOLINin ympäristöystävällisiä ja pitkäikäisiä hydrauliöljyjä toimitetaan mm. metsäkoneisiin.

Murremäki.

Uusi PANOLIN GREENMACHINE -voiteluaineperhe

PANOLIN GREENMACHINE on uusi kustannustehokas ja ympäristöystävällinen voiteluaineperhe mm. metsä- ja maarakennuskoneisiin. Se kattaa koneen kaikki voitelutarpeet. - Konsepti pohjautuu korkealaatuisiin tyydytettyihin synteettisiin estereihin ja parhaisiin mahdollisiin lisäaineisiin. Näiden luontoystävällisten voiteluaineiden ominaisuuksia ovat nopea biohajoavuus ja matala toksisuus sekä synteettisyys ja pitkäikäisyys, mikä näkyy pi-

dempinä öljynvaihtoväleinä ja jopa kertatäyttönä. GREENMACHINE-voiteluaineet myös vähentävät CO2-päästöjä pitkäikäisyytensä sekä hyvien voiteluominaisuuksiensa vuoksi mineraaliöljyyn verrattuna, sanoo Ajotek Oy:n markkinoinnista vastaava Juha Murremäki.

Bioöljyissä on eroja

Voiteluaineita valmistetaan useista raaka-aineista, kuten kasviöljyistä, polyglykolista, synteettisistä hiilivedyistä ja syntettisestä esteristä.

- Tämä onkin yksi viestinnän haasteista, sillä moni niputtaa koko bioöljykategorian samaan nippuun. Joillain on myös vielä mielessä vanhat ongelmat kasviöljyjen kanssa. Lisäksi synteettisestä esteristäkin löytyy tyydyttymättömiä ja tyydytettyjä valmisteita. PANOLINin synteettisen tyydytetyn esterin edut ovat toki selkeät. Varsinkin Keski-Euroopassa PANOLIN on jo suorastaan laatustandardi ja hyviä kokemuksia löytyy jo runsaasti Suomestakin, kertoo Juha Murremäki.

Voiteluainevalmistaja PANOLIN on ollut edelläkävijä näkemään tulevaisuuden suunnan ja myös maahantuoja Ajotek on tehnyt pitkäjänteistä työtä ympäristöystävällisten tuotteiden maahantuonnin ja tunnettuuden parantamisen eteen. - Tuskin kukaan voi olla enää miettimättä ympäristöä ja ilmastonmuutosta. Fokus ei voi olla pelkästään tässä päivässä ja huomisessa, vaan toimia ja seurauksia on mietittävä pidemmällä tähtäimellä. Myöskään kustannusta ei tule ajatella vain hankintahetkellä vaan pidemmällä perspektiivillä. PANOLINin biohajoavien voiteluaineiden kustannus on pitkällä aikavälillä pienempi kuin vastaavalla ympäristöä kuormittavalla tuotteella, mihin vaikuttaa mm. vaihtovälin pituus, kertoo Juha Murremäki. Ympäristöystävällisten tuotteiden käyttäminen on entistä vahvempi kilpailuetu myös urakoitsijoille, joiden asiakkaat ovat aiempaa valveutuneempia ja alkavat pikkuhiljaa jopa vaatia tuotteita, jotka eivät kuormita ympäristöä. - Kiitos maailman megatrendin, Suomessakin on alettu entistä enemmän arvostaa ympäristömyönteisyyttä, mikä on näkynyt meidänkin menestyksessä viime aikoina: vuonna 2018 kasvoimme lähes 40 % ja Kauppalehti luokitteli Ajotekin Suomen menestyneimpien yritysten joukkoon 85 pisteellä. Vastataksemme asiakkaiden kasvaneeseen kysyntään ja palvellaksemme asiakkaita entistäkin paremmin olemme vahvistaneet rivejämme sekä kasvattaneet varastomääriä Vantaalla, mistä toimitukset hoituvat todella nopeasti ympäri maata, ilmoittaa Pentti Murremäki.

Telat tiukalle kertavedolla

Terosa Tela-Tiukka Käy kaikille telamalleille

www.terosa.fi Heikki Pulkkinen 040 525 2123 Veikko Komulainen 040 564 6123

Ajotek Oy:n Pentti (vas.) ja Juha Murremäki vastaavat PANOLIN -voiteluaineiden maahantuonnista ja myynnistä Suomessa. Tuotteet toimitetaan asiakkaille nopeasti suuresta varastosta Vantaalta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 49

Koneosapalvelun nykyisen myymälän ja konepajan sijaintiin Pirkanmaalle Mänttä-Vilppulaan Teollisuustie 5:n tontille nousee noin 2700 neliön uudisrakennus, jonka lisäksi olemassaolevia toimitiloja saneerataan.

Koneosapalvelun uuden toimitilan rakennustyöt käynnistyneet Vilppulassa

K

oneosapalvelun historian mittavin investointihanke on edennyt suunnittelupöydältä käytännön töihin. Päätoimipaikassa Vilppulassa uuden laajennusosan maanrakennustyöt alkoivat helmikuun lopulla.

Laajennusosa valmistuu vuoden 2019 lopussa tuoden Koneosapalvelun käyttöön uutta toimitilaa noin 2700 m². Vilppulan myymälä palvelee normaalisti koko rakennusprojektin ajan.

Uutta toimitilaa sekä tuotantoon että asiakaspalveluun

Koneosapalvelun nykyisen myymälän ja konepajan sijaintiin Pirkanmaalle Mänttä-Vilppulaan Teollisuustie 5:n tontille nousee uudisrakennus, jonka lisäksi olemassaolevia toimitiloja saneerataan. Uutta toimitilaa rakennetaan kahteen kerrokseen yhteensä noin 2700 m², ja tiloihin sijoitetaan hydrauliikkakorjaamo, myymälä ja letkuasennelmien valmistus, keskusvarasto, toimistotilat sekä henkilöstön sosiaali- ja taukotilat. Voimansiirtokorjaamolle ja sylinteriasennukselle saneerataan uusi tuotantotila. Konepaja

jatkaa nykyisessä tilassaan Teollisuustie 5:ssä. Samoin raskaskonekorjaamo ja KOPA-telojen tuotanto jatkavat nykyisessä sijainnissaan Teollisuustie 16:ssa. Nykyisestä hydrauliikkahuollon hallista Kojantiellä luovutaan laajennusosan valmistuttua. - Olemme pitkään ja perusteellisesti suunnitelleet toimitilojen uudistamista, joten nyt on hieno tunne nähdä suunnitelmien etenevän rakennusvaiheeseen. Toki puita kaadettiin uudisrakennuksen alta jo aikaisemmin, ja yksi varastohallikin ehdittiin purkaa pois, mutta projekti pääsi selvästi vauhtiin nyt kun maanrakennuskoneet saapuivat työmaalle, kertoo Koneosapalvelun toimitusjohtaja Ville Nevalainen, ja jatkaa: - Vilppulan myymälässä asioiville tiedoksi, että myymälämme palvelee normaalisti koko rakennusprojektin ajan. Myymälän entisen sisäänajotien kohdalla on tosin työmaa-aitaa, mutta pihalle pääsee koukkaamaan jälkimmäisestä tavaraliikenteen käytössä olevasta liittymästä. Asiakaspysäköinti ja myymälän sisäänkäynti ovat toistaiseksi vanhalla tutulla paikallaan.

Maanrakennusurakka täydessä vauhdissa

Maanrakennusurakoinnista

Koneosapalvelun työmaalla vastaa Kuljetus ja Maanrakennus P. Salonen Oy Järvenpäästä. Yhtiön työnjohtaja Jorma Metso kertoo, että maanrakennustyöt ovat pyörähtäneet sujuvasti käyntiin Vilppulan työmaalla. Ainoa yllätys oli peruskallion määrä, jota tuli vastaan hieman odotettua enemmän, kun maata ruvettiin kaivamaan. Räjäytystöitä on siis luvassa, mutta niistäkin selvitään alkuperäisen aikataulun puitteissa.

- Jatkoa seuraa nopeaan tahtiin maanrakennus- ja perustusurakoiden jälkeen. Uudisrakennuksen runko alkaa nousta paikoilleen suunnitelman mukaan toukokuussa. Silloin Teollisuustien maisema alkaakin hahmottua todenteolla uudennäköiseksi. Uusi rakennus kone- ja laiteinvestointeineen tuo lisää kapasiteettia ja modernit puitteet hydrauliikkahuoltoon, vaihtoosien valmistukseen ja logistiikkatoimintoihin.

- Uuden myymälätilan toivomme vaikuttavan positiivisesti asiakaskokemukseen, ja totta kai uudet toimitilat kokonaisuudessaan ovat tärkeä investointi oman henkilöstön työviihtyvyyteen, toteaa Ville Nevalainen ja jatkaa: - Kerromme rakennusprojektin vaiheista kevään ja kesän mittaan www- ja facebook-sivuillamme, joten sieltä projektin edistymistä voi seurailla.

Maanrakennusurakoinnista Koneosapalvelun työmaalla vastaa Kuljetus ja Maanrakennus P. Salonen Oy Järvenpäästä. Uudisrakennuksen runko alkaa nousta paikoilleen suunnitelman mukaan toukokuussa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

VERMEER HG4000

UUSI MOOTTORI Tier 4 Final 515 HP Uudet tuotekehitykset parantavat markkinajohtajaa entisestään!

Saatavilla hydraulisella ajolaitteistolla terminaaliajoon.

Duplex II murskarumpu

Uutuus: Nosturi optiona seulojen vaihtoon.

Hakkurirumpu

Vetoaisamalli

DIESEL TAI SÄHKÖ, MOBIILI TAI KIINTEÄ Kova tuotto ja matalat kustannukset. Lue lisää ja katso videot: www.several.fi TAKKATIE 10 E 00370 HELSINKI PUH: 09 - 348 9110

WWW.SEVERAL.FI


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

51

Energiapuun kauppa vilkastui 2018

E

velainen arvioi. Näiden tukien määrä oli vuonna 2018 tukikelpoisissa kohteissa yhteensä 430 euroa hehtaarilta. Jos karsitun rangan tai kokopuun hakkuumäärä oli esimerkiksi 50 kuutiometriä hehtaarilla, niin tukea saatiin lähes yhdeksän euroa kuutiometrille. Suomen metsäkeskuksen tietojen mukaan pienpuun korjuun ja nuoren metsän hoidon tukea saaneita kohteita oli vuonna 2018 kaikkiaan noin 33 000 hehtaaria. Niille maksettiin tukea yhteensä 14,2 miljoonaa euroa.

nergiapuusta maksettiin vuonna 2018 metsänomis- tajille pystykaupoissa keskimäärin 3,8 euroa ja hankintakaupoissa 21,0 euroa kuutiometriltä. Pystykaupoissa keskihinta nousi edellisvuodesta reaalisesti kaksi prosenttia, mutta hankintakaupoissa hinta laski kaksi prosenttia.

Pystykauppojen osuus kaikesta vuoden aikana tilastoidusta kaupasta kasvoi runsaaseen kolmeen neljäsosaan. Kokonaismäärästä oli latvusmassaa puolet ja karsittua rankaa runsas kolmannes. Energiapuun kauppa sujui pirteästi, sillä ostoja tilastoitui yhteensä 4,3 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli viidesosan suurempi kuin edellisenä vuonna ja suurempi kuin koskaan vuonna 2014 alkaneen tilastoinnin aikana. Energiapuun tilastoinnin arvioidaan kattavan hieman yli puolet energiapuun kaupasta. - Metsähakkeen raaka-aineeksi tarkoitetusta energiapuusta ostettiin viime vuonna 77 prosenttia pystykaupoissa ja loput 23 prosenttia hankintakaupoissa, kertoo yliaktuaari Jukka Torvelainen Luonnonvarakeskuksesta (Luke). Hänen mukaansa puumäärien

Lämpö- ja voimalaitoksilla käytetyn metsähakkeen määrä nousi tasaisesti 2000-luvulla ja on vaihdellut vuoden 2011 jälkeen vuosittain seitsemän ja kahdeksan miljoonan kuutiometrin välillä.

kehityksessä oli eroja kauppatapojen välillä. Pystykaupoissa ostettiin kaikkia energiapuulajeja vähintään viidesosa edellisvuotta enemmän ja kokonaismäärä kasvoi 30 prosenttia. Hankintakaupoissa karsitun rangan puumäärä pieneni 14 prosenttia ja veti kokonaismäärän viiden prosentin laskuun.

Latvusmassan hinta nousi, karsitun rangan hinta laski

Pystykauppojen energiapuusta oli latvusmassaa lähes kolme

viidesosaa ja karsittua rankaa kolmasosa. Latvusmassasta maksettiin keskimäärin 3,7 euroa kuutiometriltä, mikä oli reaalisesti yhdeksän prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Karsitun rangan keskihinta laski neljä prosenttia 4,5 euroon. Kaikkien energiapuulajien hinnat vaihtelivat huomattavasti alueelta toiselle. Hankintakaupoissa ostetusta energiapuusta oli karsittua rankaa yli puolet ja latvusmassaa neljäsosa. Karsitun rangan keskimääräinen hinta oli 24,1 euroa kuutiometriltä, reaalisesti pro-

HEINOLA HAKKURIT

YKSINKERTAINEN on ylivertainen Heinolan Sahakoneet Oy p. 03 848 411 www.heinolasm.fi

sentin vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Myös latvusmassan hinta laski prosentin 15,6 euroon kuutiometriltä.

Pienpuulle maksetaan lisäksi valtion tukea

Ostajan puusta maksaman korvauksen lisäksi metsänomistajat voivat saada pienpuukohteille myös valtion maksamaa tukea. - Nuoren metsän hoidon ja pienpuun korjuun tuki ei sisälly tilaston hintoihin, mutta vaikuttaa kohteiden toteutuspäätöksiin ja taloudelliseen tulokseen, Tor-

Metsähaketta käytetään yli seitsemän miljoonaa kuutiometriä vuodessa

Lämpö- ja voimalaitoksilla käytetyn metsähakkeen määrä nousi tasaisesti 2000-luvulla ja on vaihdellut vuoden 2011 jälkeen vuosittain seitsemän ja kahdeksan miljoonan kuutiometrin välillä. Vuoden 2018 käyttömääriä ei ole vielä tilastoitu, mutta vuotta aikaisemmin metsähakkeena poltettiin yhteensä 4,0 miljoonaa kuutiometriä pien puuta ja 2,3 miljoonaa kuutiometriä latvusmassaa. Lisäksi käytettiin kantoja 0,5 ja erilaista järeää runkopuuta 0,4 miljoonaa kuutiometriä.

SUORA HAKKEENKULKU TERÄRUMMULTA HAKETORVEEN Pieni polttoaineen kulutus

Tasainen hakelaatu

Sopii runko- ja kokopuulle sekä oksamassalle

Varaosat heti hyllystä

1400 MM LEVEÄ HEINOLA 1014 TRUCK – tehokasta risun syöttämistä!

SOITA MATILLE! p. 050 354 5242


METSÄALAN AMMATTILEHTI

52

METSÄENERGIA

Atte Pesonen on nuoresta iästään huolimatta jo todella kokenut metsäaenergia-alan ammattilainen: - Ensimmäisen hakkurin ostin vuonna 2008 kun olin vielä armeijassa.

Haketuspalvelua ammattitaidolla

H

aketuspalvelu Pesonen Oy Hämeenlinnasta tekee energiapuun haketusta tehokkaalla kalustolla ja vankalla kokemuksella.

- Pääasiassa toimimme Hämeen ja eteläisen Suomen alueella mutta välillä käydään kauempanakin; esimerkiksi viime talvena yksi kone oli töissä

Kittilässä saakka. Ensimmäisen hakkurin - traktorikäyttöisen Keslan - ostin vuonna 2008 kun olin vielä armeijassa, kertoilee Atte Pesonen joka oppi työkoneiden kanssa touhuamisen jo nuorena kotitilalla.

Laajalla kalustolla

Tänä päivänä Haketuspalvelu Pesosen kalusto koostuu neljästä autohakkurista ja suurin asia-

kas on L & T Biowatti muiden metsäyhtiöiden ohella; lisäksi haketta tehdään useille pienemmille lämpölaitoksille ja parillesadalle maatilallekin. - Ensimmäisen autohakkurin hankimme vuonna 2011; nyt käytössä on CBI ChipMax ja Jenz hakkureita. Välillä meillä oli oma CBI 5800 murskakin mutta nykyään tehdään tiivistä yhteistyötä erityisesti kierrätys-

puun murskaukseen keskittyvän Grinding Groupin kanssa. Hakkuutähteet ajetaan tienvarteen John Deere 1510E kuormatraktorilla mikä täysin räätälöity risusavotoille ja hakkureiden alta tavara ajetaan laitoksille kahdella kuorma-autoyhdistelmällä. Lisäksi meillä on hakkeen kuljetuksissa pitkäaikaiset yhteistyökumppanit. Panostamme tehokkaisiin kuljetuksiin ja palve-

luksessamme aloitti hiljattain logistiikkaesimiehenä Kari Törmänen. Koko urakointimme työllistää tusinan verran ammattimiehiä. Toimintaa kehitetään ja kasvatetaan joten haemme palvelukseemme hakkuri- ja hakeauton kuljettajia reippaalla asenteella, ilmoittaa Pesonen.

Parempi huominen...

Kotimaisen metsäenergian

Laurellin valmistama ketjupurkava puoliperävaunu on varustettu VSE-ohjauksella ja nousevalla etuakselilla. Se täyttyy vauhdilla kun CBI ChipMax hakettaa kokopuukasaa.


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

käytössä ja sen urakoinnissa elettiin puoli vuosikymmentä melko vaikeita aikoja mutta nyt näkymät ovat kääntyneet valoisammiksi. - Parempaa huomista odotettiin joka päivä viimeiset viisi vuotta. Vasta nyt alkaa näyttämään siltä että se parempi huominen tulee. Kuluvalla lämmityskaudella töitä on riittänyt hyvin ja bioenergia-ala on muutenkin kehittynyt oikeaan suuntaan, kommentoi Pesonen.

CBI ChipMax on tehokas ja luotettava hakkuri

Ensimmäinen omalla Scanian voimanlähteellä varustettu CBI ChipMax -autohakkuri tuli ajoon reilu kolme vuotta sitten. Alustana on Volvo FMX 540 8x6 ja nosturina Kesla 1200T. Hakkurin asennuksen pyöriväksi ja muun päällerakentamisen teki EHM. Viime syksynä ostettiin CBI:n Ulf Österroosilta toinen ChipMax -hakkuri missä moottorina Caterpillar - kokonaisuus valmistuu Scania R650 8x6 alustan päälle kevään aikana EHM:ltä ja nosturiksi tulee kotimainen Kesla. - Kaikki hakkuriautomme on varustettu etuvedolla mikä helpottaa oleellisesti maastossa liikkumista. Uusi vinkkelikoneinen Scania on muutenkin optimoitu hakkurikäyttöön ja sen jakolaatikosta otetaan voima CBI:n puhaltimelle, Pesonen toteaa.

Haketuspalvelu Pesosella on hyviä kokemuksia CBI ChipMax hakkurista joten käyttöön on tulossa kevään aikana toinen vastaava laite, mikä asennettaan Scanian päälle.

Päätyminen uudessa investoinnissa jälleen CBI ChipMaxiin perustuu hyvin menneseen edelliseen koneeseen: - CBI:n haketusteho ja käyttövarmuus on hyvällä tasolla. Olemme ajaneet hakkurilla nyt reilut 6000 tuntia ilman isompia teknisiä murheita ja kone on viihtynyt työmaalla eikä remontissa. Laatuhaketta tulee torvesta sen mitä autot ehtivät alta ajaa.

ChipMaxissa on hyvää myös sen rakenteiden järkevä yksinkertaisuus. Huollamme itse koneita hallilla ja varaosat tilaamme CBI:lta, missä toimitukset pelaa nopeasti ja tarkasti niin että tilatut osat ovat oikeat. CBI:n Krister Broman antaa osaavaa teknistä tukea puhelimessa ja käy myös tarvittaessa myös paikanpäällä koneella, kehuu Pesonen toimivaa palvelua.

Rakenteiden valmistusta

Haketuspalvelu Pesosen hallilla tehdään koneiden remonttien lisäksi myös erilaisia teräsrakenteita omiin ja tarvittaessa muidenkin hakkureihin. - Olemme suunnitelleet ja valmistaneet mm. syöttöpöytiä ja torven komponentteja, mitkä ovat olleet kaikin puolin toimivia, sanoo Pesonen.

53


54

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Terminaalien hihnapurkava tehohakkuri

METSÄENERGIA

Hakevuori Oy urakoi haketta yhdeksällä Jenz -hakkuriyksiköllä; uusin kone on hihnapurkava Jenz HEM 820 DL terminaalihakkuri puoliperävaunun päälle asennettuna. Syöttöautona Mercedes Benz Arocs 3663 6x4 varustettuna Kesla 1200T -ohjaamonosturilla.

Hihnapurun ansiosta hakkuri ei pölyä ja hake tulee alas juuri sinne minne halutaan. Hihnapurku takaa myös erittäin laadukkaan lopputuotteen.


METSÄENERGIA

E

nergiapuun haketuksessa tarvitaan erilaisia koneita työtehtävän mukaan; metsässä mennään nopeasti kasalta toiselle siirtyvillä autohakkureilla ja terminaalissa haetaan maksimaalista tuotantokapasiteettia. Hakevuori Oy urakoi haketta yhdeksällä Jenz -hakkuriyksiköllä, joista seitsemän on rakennettu kuorma-auton päälle metsäpäässä operointiin ja kaksi on hihnapurkavia hakkureita asennettuna puoliperävaunun päälle ympäripyöriviksi, mitkä on tarkoitettu terminaalihaketukseen suurella volyymilla. - Meille tuli ensimmäinen hihnapurkava Jenz HEM 820 DL -hakkuri vuonna 2010 ja luotettavasti toimineella koneella on tehty jo yli 10 000 tuntia. Nyt helmikuussa otimme käyttöön toisen samanlaisen hakkurin. Tämä uusi Jenz on varustettu Caterpillarin C18 -moottorilla, missä on tehoa 571 kW joten siinä ei tarvita AdBlue ym. laitteistoja. Väkevä tuplaturboinen kone vääntää heti alhaalta ja mahdollistaa hakkurin erittäin suuren tuotantokapasiteetin. Päivätuotos on valmistajan ilmoituksen mukaan jopa yli 3000 kuutiota haketta pyöreästä puusta terminaalissa tehtäessä, kertoilee Hakevuori Oy:n toimitusjohtaja Reijo Wuorio.

Hihnapurusta selkeitä etuja

Moottorin lisäksi Jenz HEM 820 DL:ssä on uusia rakenneratkaisuja, mitkä nostavat sen tehokkuutta ja käytettävyyttä entisestään. - Syöttö on aiempaa aggressiivisempi; mm. ala- ja yläsyöttörullien hampaat ovat pidemmät, toteaa Wuorio. Hakevuoren uusi Jenz on varustettu äänenvaimennus paketilla, mikä tekee työskentelystä todella hiljaista. Rummun ympärillä olevat ovet on vaimennettu erikoispintakäsittelyllä sa-

METSÄALAN AMMATTILEHTI moin kuin mooottoritilan sisäpuoli - lisäksi moottorin jäähdyttimissä ja imuilman puolella on vaimennuselementit. - Koneen hiljaisuus on meille tärkeä asia sillä työskentelemme sillä myös taajamissa ja kaupunkialueilla. Hihnapurun ansiosta hakkuri ei myöskään pölyä ja hake tulee alas juuri sinne minne halutaan mikä takaa siistin työnjäljen, sanoo Wuorio. Hihnapurkava hakkuri tekee erittäin laadukasta haketta. - Heittimellä varustettu hakkuri pieksee haketta ja syntyy hienoainesta, mitä ongelmaa ei hihnapurkavassa ole. Muita hihnapurun etuja on sen rakenteen kestävyys ja luotettavuus sekä energiatehokkuus, sanoo Wuorio. Jenz HEM 820 DL -hakkurissa on kaksiosainen hihna, mikä koostuu koneen alla olevasta vaakakuljettimesta sekä lokerorakenteisestä kasakuljettimesta. - Hakevuoren uudessa koneessa kasakuljetin on yli 7 metriä pitkä, mikä mahdollistaa yli 6 metristen hakekasojen tekemisen, kertoo Jenz-maahantuoja Ideachip Machine Oy:n toimitusjohtaja Jukka Humalainen.

55

Suurelle syöttöpöydälle on hyvä nostella puuta. Kuljettaja Matti Vähätalo on ajanut paljon Hakevuoren vanhempaa Jenz HEM 820 DL:ää ja ensikokemusten mukaan uusi kone on vieläkin parempi.

Saatavilla useita eri rumpuvaihtoehtoja

Rumpuvaihtoehtoja Jenz HEM 820 DL -hakkuriin on tarjolla viisi erilaista. - Tässä koneessa päädyttiin perinteiseen suljettuun rumpurakenteeseen, mikä tuottaa tarkasti halutun kokoista haketta ja suljettu rumpu kestää paremmin hakkuriin vahingossa joutuvia metalleja. Rummussa voidaan käyttää 12 tai 24 lyhyttä 108 mm terää tai vaihtoehtoisesti 12 pitkää 220 mm terää. Muut saatavilla olevat rumpuvaihtoehdot ovat avoin kiekkorakenteinen rumpu, Helix-rumpu missä terät kiertävät spiraalimaisesti, yksileikkoinen H1 -rumpu sekä uusi D1 -rumpu, missä ei käytetä perinteisiä kertakäyttäteriä vaan syvyyssuunnassa pidempiä teriä mitkä voidaan myös teroittaa, sanoo Humalainen.

Hakevuoren uudessa Jenzissä kasakuljetin on yli 7 metriä pitkä, mikä mahdollistaa yli 6 metristen hakekasojen tekemisen.

Lisätietoja: www.kronos.

Kuormain ja vaunu vaativaan metsänhoitoon!

Kotimainen - Innovatiivinen - Arvonsa pitävä - Tarpeisiisi räätälöity

Uudessa Jenz HEM 820 DL:ssä syöttö on aiempaa aggressiivisempi; mm. ala- ja yläsyöttörullien hampaat ovat pidemmät.

Wikar Oy, Wikarintie 12, Kruunupyy

Myynti puh. 040 506 5213 pelle.furubacka@kronos.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

56

METSÄENERGIA

Kaukolämpövuosi 2018:

Kivihiilen käyttö kaukolämmössä vähentynyt K ivihiilen osuus lämmön lähteenä kaukolämmössä putosi viime vuonna 20 prosenttiin. Vuoteen 2017 verrattuna vähennystä kertyi kolme prosenttiyksikköä ja kivihiilellä tuotetun kaukolämmön määrä putosi jopa 16 prosenttia. Kaukolämpöä tuotettiin viime vuonna kaikkiaan 37,1 terawattituntia.

Kivihiilen osuus lämmön lähteenä kaukolämmössä putosi viime vuonna 20 prosenttiin. Vuoteen 2017 verrattuna vähennystä kertyi kolme prosenttiyksikköä ja kivihiilellä tuotetun kaukolämmön määrä putosi jopa 16 prosenttia. Kaukolämpöä tuotettiin viime vuonna kaikkiaan 37,1 terawattituntia. Kaukolämpökunnista 90 prosenttia tuottaa lämpönsä pääosin kotimaisilla energianlähteillä ja 70 prosenttia uusiutuvilla polttoaineilla tai hukkalämmöillä. - Energiayhtiöt ovat investoineet ja investoivat jatkossa kivihiilen käytön vähentämiseksi. Energiateollisuus arvioikin, että kaukolämmityksen ja sähkön tuotantopäästöt puolittuvat nykyisestä ensi vuosikymmenellä painuen marginaaliin 2030-luvulla, ET:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä painottaa.

Kaukolämpö energialähteittäin: Kivihiilen osuus kaukolämmön lähteenä on vähentynyt.

Kaukolämmön päästöt myös vähenevät nopeammin kuin kansallinen energia- ja ilmastostrategia olettaa. Maakaasun osuus puolestaan nousi 10:stä 13 prosenttiin. - Sähkön ja lämmön yhteistuotannossa erityisesti sähkön tukkumarkkinahintojen nousu ja päästöoikeuksien hinnan nousu ovat suosineet vähäpäästöistä maakaasua kivihiilen sijaan, arvioi Leskelä. Lämpötilakorjattu kaukolämmön käyttö kasvoi viime vuonna 0,3 prosenttia vuodesta 2017. Lämmityskuukausiltaan 2018 oli hieman edellistä kylmempi ja kaukolämmön mitattu käyttö

käyttö kasvoi hieman ja niiden osuus kaukolämmön tuotannosta oli 36 prosenttia. Eniten käytettiin uusiutuvista metsäpolttoaineita ja teollisuuden puutähteitä, joiden osuus oli 29 prosenttia. - Päästökaupan luoma hintapaine huolehtii, että turvetta ja fossiilisia polttoaineita poltetaan vain siellä, missä niiden käyttöä ei voida välttää, ET:n Leskelä huomauttaa. Myös hukkalämmön hyödyntäminen on edelleen kasvussa ja siitä on tullut merkittävä kaukolämmön energialähde. Viime vuonna 10 prosenttia Suomen koko kaukolämmöstä katettiin muun muassa jätevesien ja savukaasujen lämmön talteenotolla. Hukkalämpöjä otettiin talteen 3,7 terawattituntia, mikä vastaa Oulun, Lahden ja Kuopion yhteenlaskettua lämmöntarvetta.

Suomalaiset kaipasivat viilennystä - kaukojäähdytyksen myynti kasvoi yli 35 prosenttia

Kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön tuotantoon käytetyt polttoaineet: Biomassa on korvannut fossiilisia polttoaineita kaukolämmön tuotannossa. Biomassan käyttö on kaksinkertaistunut 2010-luvulla.

‐Mainos luotu 30.1.2019 ‐koko 86x125

Kaukojäähdytyksen kysyntä lisääntyi viime vuonna 35 prosenttia ja myynti nousi 301 gigawattituntiin. - Kuuma ja kuiva kesä lisäsi merkittävästi tarvetta jäähdyttää rakennuksia. Myös keskustelu huoneistojen viilentämisestä sai vauhtia pitkään jatkuneista helteistä, Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä korostaa. - Kaupungistumisen edetessä ilmastoystävällisestä lämmityksestä ja viilennyksestä onkin tulossa energiamurroksen isoimpia haasteita. Suomelle tämä on mahdollisuus viedä maailmalle kaukolämpöön liittyvää teknistä ja palveluosaamista, Leskelä muistuttaa.

Faktoja:

Uusiutuvien polttoaineiden käyttö kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön tuotantoon: Kaukolämpöä hyödyntävistä kunnista 70 % tuottaa lämmön uusiutuvilla polttoaineilla tai hyödyntämällä hukkalämpöjä. 90 % tuottaa lämmön pääasiallisesti kotimaisilla energialähteillä.

kasvoi yli kaksi prosenttia. Kokonaisuudessaan Suomessa kaukolämpöä käytettiin viime vuonna 33,7 TWh.

Hiilidioksidipäästöt nousivat prosentin, trendi kuitenkin laskeva

Kaukolämmön hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet kuluvalla vuosikymmenellä peräti 26 prosenttia. Vuonna 2018 kaukolämmön tuotannon ominaispäästöt kuitenkin kasvoivat noin prosentin verrattuna edellisvuoteen. - Muutoksen aiheutti kylmä

alkutalvi ja heikkolaatuinen, märkä energiapuu, jonka vuoksi turpeen käyttö lisääntyi. Kaupunkeja ei ole mahdollista lämmittää pelkällä puuperäisellä polttoaineella, painottaa Leskelä ja jatkaa: - Viime talvi onkin esimerkki siitä, että Suomi tarvitsee laajan polttoainepaletin varmistamaan lämmön ja sähkön toimitusvarmuuden.

Uusiutuvien polttoaineiden käyttö kasvoi

Uusiutuvien polttoaineiden

• Kaukolämmön tuotanto: 37,1 terawattituntia • Hiilidioksidineutraali kaukolämpö: 17,1 terawattituntia • Kotimaiset energialähteet: 24,0 terawattituntia • Kaukolämpötalouksia Suomessa: 1,46 miljoonaa

Lue uudet metsäalan uutiset joka päivä ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

ESCHLBÖCK BIBER -hakkurit

Laadukkaat • Polttoainetaloudelliset • Ammattilaisille

Markkinoiden halutuimmat Biber Power Truck -tehdasvalmisteiset autohakkurit

Erittäin suosittu Eschlböckin täysin tehdasvalmiista autohakkurimalleista pisimpään markkinoilla on olleet MAN -kuorma-autojen päälle rakennetut RPZ-autohakkurit, joissa käytetään Biber 84, 85 tai 92 -hakkureita.

Vican on Volvo FH 16 750 hv 8x4 kuorma-auton päälle tehty terminaalikäyttöön suuren tuottavuuden tarjoava autohakkuri. Toimii myös myös metsäteillä; hakkurina tehokas Biber 92.

Vaikeisiin ja haastaviin off-road olosuhteisiin metsässä tapahtuvaan haketukseen tarkoitettu Turox -malli on rakennettu erittäin maastokelpoisen Mercedes-Benz Arocs 8x8 kuorma-auton päälle hakkurina Biber 92.

Muista myös Huipputehokkaat ammattilaisten traktorihakkurit LVS metsäkoneet maastoon maastoa ja puustoa säästäen • Taloudelliset Cummins moottorit • Luotettava Sauer Danfoss/Rexroth hydrauliikka • Ketterä 8-pyöräinen, 8x8 vetotapa • Kääntyvällä valoisalla ohjaamolla • Painot alkaen 4500 – 8000kg • Kantavuudet 5000 – 8000kg

Video LVS 720 https://youtu.be/kqzpjxveYFY Video LVS 520 https://youtu.be/0WXxIojq2uk Video LVS 511 https://youtu.be/nh0Mz6q7So8

info@salo-machinery.com | Teijo 040 540 9614

RUOTSISSA HY VÄN SUOSION SA AVUT TANUT


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

59

Monipuolinen tehomurskain erilaisille puumateriaaleille

E

rilaisten puumateriaalien murskaaminen lisääntyy Suomessa koko ajan. Mielenkiintoinen vaihtoehto monipuoliseen urakointikäyttöön on Willibald, joka tarjoaa laajan murskainmalliston lisäksi myös seulat ja aumankääntäjät.

Saksalainen perheyritys J. Willibald GmbH on valmistanut urakointikoneita lähes 55 vuoden ajan. Kaikki alkoi vuonna 1965 kun Josef Willibald aloitti kehittämänsä humalan separointilaitteen sarjavalmistuksen. Uusia innovaatioita alkoi tulla sen jälkeen markkinoille tasaiseen tahtiin, kuten laitteet maassa olevan viher- ja puumateriaalin murskaamiseen. Järeän mobilemurskaimen kivenkäsittelyyn Willibald esitteli vuonna 1979. Toiminnan jatkuvasti kasvaessa muutettiin uusiin toimitiloihin Sentenhartiin vuonna 1981; vuotta aiemmin oli aloitettu laitteiden valmistus myös Irlannissa. Ensimmäiset MZA-sarjan murskaimet kompostimateriaalien käsittelyyn esiteltiin vuonna 1984. Willibald keskittyi siitä lähtien vahvasti erityisesti puumateriaalin murskaukseen tarkoitettujen liikkuvien koneiden kehittämiseen ja valmistukseen. 2000-luvun todellisia menestysmalleja ovat olleet MZA 4600 mikä on yksi maailman eniten myyty mobilemurskainmalli, SR 5100 Gigant missä seulojen vaihto käy muutamassa minuutissa sekä EP5500 Shark minkä erittäin aggressiivinen syöttö on tehnyt siitä todella suositun erilaisille puu-, purku- ja vihermateriaaleille, kaatopaikkajätteille ym. Tänä päivänä vahvassa kasvussa oleva Willibald valmistaa koneita asiakkaille ympäri maailmaa; Euroopan lisäksi tärkeitä markkinoita ovat mm. UK, Australia, Japani, Afrikka sekä Pohjoismaat, joista erityisesti Ruotsissa Willibald on saavuttanut vankan roolin markkinoilla.

Tyytyväisiä asiakkaita Suomessa ja Baltiassa

Bioenergia-alan koneisiin keskittyvä Salo-Machinery aloitti yhteistyön Willibaldin kanssa kymmenkunta vuotta sitten Suomen ja Baltian markkinoilla. - Willibaldin Shark ja Gigant murskaimia on myyty muutamia sekä Suomeen että Viroon. Asiakkaat ovat olleet niihin oikein tyytyväisiä: todella monipuoliseen käyttöön soveltuvien koneiden murskauskapasiteetti on suuri ja käyttökulut pienet, sanoo Salo-Machineryn Pertti Salo.

Toisen sukupolven Willibald EP-5500 Shark -mobiilimurskain on erinomainen valinta puumateriaalien tehokkaaseen käsittelyyn. Willibaldin maahantuonnista Suomessa ja Baltiassa vastaa Salo-Machinery.

Willibald EP-5500 Shark -murskaimen erittäin aggressiivinen syöttö on tehnyt siitä todella suositun erilaisille puu-, purku- ja vihermateriaaleille, kaatopaikkajätteille ym. Syöttöaukon korkeus on 900 mm, mikä takaa yhdessä järeän 1450 mm leveän roottorin kanssa sen että haastavimmatkaan materiaalit eivät ole Sharkille ongelma.

Shark tehokone puumateriaaleille

Willibald EP-5500 Shark mobiilimurskain on varustettu 13-litraisella MAN 480/520 hv dieselmoottorilla. Koneen syöttömekanismi on erittäin aggressiivinen verrattuna saman kokoluokan muihin murskaimiin ja syöttöaukon korkeus on 900 mm, mikä takaa yhdessä järeän 1450 mm leveän roottorin kanssa sen että haastavimmatkaan materiaalit eivät ole Sharkille ongelma. Roottorissa on vasaroita tarpeen mukaan 16, 32 tai 48 kappaletta, joita on tarjolla useita eri malleja murskattavan materiaalin mukaan. - Willibald Shark on erinomainen valinta puumateriaalien tehokkaaseen käsittelyyn, lupaa Salo.

Saksalainen perheyritys J. Willibald GmbH on valmistaa tehtaassaan Sentenhartissa murskaimia, seuloja ja aumankääntäjiä suurella volyymilla; kuva 50-vuotisjuhlista vuodelta 2015.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

60

Timantit on ikuisia

T

METSÄENERGIA

Itsekulkeva maastokykyinen suurtehohakkuri Albach Diamant 2000 tarjoaa ainutlaatuisen rakenteensa ansiosta selkeitä etuja metsähakkeen tuottamiseen.

odellinen hakkurimaailman menestys, uuden sukupolven itsekulkeva maastokykyinen suurtehohakkuri Albach Diamant 2000 on nyt suomalaistenkin hakeurakoitsijoiden saatavilla. Saksalaisen Albach Maschinenbaun valmistama Diamant 2000 on ottanut todella vahvan roolin Keski-Euroopan järeiden hakkureiden markkinoilla. - Albachille valmistui reilu pari vuotta sitten täysin uusi tehdas mistä Diamant 2000 hakkureita valmistuu tänä vuonna lähes 80 kappaletta. Euroopan lisäksi niitä toimitetaan mm. IsoBritanniaan, Pohjois-Amerikkaan ja Etelä-Amerikkaan. Myimme aikanaan 2010-luvun alkupuolella edellisen sukupolven Albach hakkureita Suomeen puolen kymmentä ja ne ovat toimineet täällä erittäin hyvin. Eräskin asiakas kertoi että seitsemän vuoden aikana hakkuri on ollut vain kahtena päivänä poissa metsästä teknisen ongelman takia. Työtunteja kyseisessä,

edelleen aktiivikäytössä olevassa hakkurissa on noin 10 000 ja hakkeen tuotantomäärät ovat todella suuria, kertoo maahantuoja Salo-Machineryn Pertti Salo. Diamant 2000 hakkurin rakenne on kaikin puolin ainutlaatuinen, mikä tarjoaa selkeitä etuja metsähakkeen tuottamiseen. - Itsekulkevalla hakkurilla siirtyy todella nopeasti kasalta toiselle - suurin ajonopeus on yli 80 km/h eli koneella saa liikkua myös moottoritiellä. Isojen renkaiden ja hydraulisen alustan ansiosta Diamantin maasto-ominaisuudet ovat omassa luokassaan ja kyyti maantiellä nautinnollista. Hakkurimaailman tasokkain työpaikka, Diamantin ohjaamo nousee yhtä korkealle kuin kuormaajanostureiden ohjaamot mutta tilat ja näkyvyys työalueelle ovat aivan eri tasolla, vakuuttaa Salo. Diamantin voimanlähteenä on Volvon 16,9 litrainen 768 hevosvoimainen polttoainetaloudellinen ja vähäpäästöinen dieselmoottori. Erittäin tehokkaan jäähdytysjärjestelmän ansiosta

Diamantilla operoidaan mm. Saudi-Arabian kuumuudessa ilman lämpöongelmia. - Leikkuulevydeltään 123 cm kokoisia roottoreita on hakkuriin tarjolla kaksi vaihtoehtoa: taval-

lisen 10-40 mm kokoisen hakkeen tuottamiseen tai 38-60 mm teollisuushakkeen tuottamiseen. Seulakoot ovat 30-120 mm. Diamantin suuri syöttöpöytä tekee hakkuutähteen ja rankapuun syö-

töstä tehokasta Palfinger Epsilon nosturilla, mikä on suunniteltu juuri koneeseen. Ja syöttöaukko mahdollistaa jopa halkaisijaltaan 98 cm paksun rungonhakettamisen, kertoo Salo.

Edellisen sukupolven Albach hakkurit ovat näyttäneet kyntensä suomalaisten metsähakeurakoitsijoiden kovassa käytössä. Materiaalin syöttö tapahtuu erittäin aggressiivisilla rullilla ja syöttömatolla.

MITTATILAUSTUOTTEET NOPEASTI

• jatkopuomit ja adapterit • kantopilkkurit • mätästimet • kourat ja piikit • korjaukset ja varaosat

• kauhat • harat

A. Hirvonen Oy, Kitee • GSM 0400 824 848 • www.väkevä.fi

Itsekulkevalla hakkurilla siirtyy todella nopeasti kasalta toiselle - suurin ajonopeus on yli 80 km/h eli koneella saa liikkua myös moottoritiellä.


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

61

Hybridi on hyvästä! Jenz HEM583D Hybridi yhdistää pienen koon ja suuren kapasiteetin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että samalla koneella voidaan tehdä tienvarsihaketusta sekä terminaalikohteita. Uutuutena IPS-vauriontorjuntajärjestelmä, joka tulee vakiona kaikkiin uusiin Jenz hakkurimalleihin.

Jenz HEM583D Hybridi

Energiateollisuus: Suomessa uusiutuvan energian osuus lämmityksessä EU:n toiseksi korkein

E

urostatin vastikään julkaiseman tilaston mukaan Suomessa uusiutuvien osuus lämmityksessä ja jäähdytyksessä on 55 prosenttia, mikä on toiseksi korkein EU:ssa. Ainoastaan Ruotsi kiilaa edellemme. Suomessa uusiutuvan kaukolämmön ja sähkön myönteinen kehitys on mahdollistanut po-

dium-paikan Eurostatin tilastossa ja EU-komission silmissä. Uusiutuvien osuus kaukolämmön tuotannossa on kolminkertaistunut kymmenen vuoden aikana. Energia-alan päästöt ovat samassa ajassa puoliintuneet. Sähköön perustuvilla lämpöpumpuilla on korvattu muun muassa fossiilista öljyä lämmittämisessä mikä nostaa myös Suomen sijoitusta. Tulevaisuudenkaan suhteen ei

tarvitse olla huolissaan. Jo tulevalla vuosikymmenellä on nähtävissä, että kohoava päästöoikeuden hinta sekä olemassa oleva verotus ohjaa uusiutuvien energialähteiden ja hukkalämpöjen merkittävään kasvuun kaukolämpö- ja jäähdytysjärjestelmissä. Meillä ei ole syytä ripotella tuhkaa itsemme eikä toimijoiden niskaan, vaan positiivisin keinoin kannustaa tekemään töitä hyvän kehityksen jatkami-

seksi. Suomi ja Energiateollisuus ajavat kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Tämä tarkoittaa, että EU:n tulisi asettaa tiukat päästökiintiöt vuosille 2040 ja 2050. Keinona tulee käyttää tehokkaasta päästökauppajärjestelmää ja tehdä siitä nykyistä kattavampi laajentamalla se koskemaan koko lämmityssektoria. Tämä varmistaisi positiivisen kehityksen, ei paitsi Suomessa, vaan

koko EU-alueella. Tämä on tehokkain ja tällä hetkellä todennäköisin tapa saada tilaston peränpitäjät mukaan ilmastonmuutoksen torjuntaan.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

62

PowerForest Oy / Atso Viitanen, Varikkotie 89, 40800 Vaajakoski Puh. 040 867 6547

WWW.POWERFOREST.FI

-HAKETUSTEHOA!

Bioenergian käytön kasvulle on vielä tilaa

S

uomella on hyvät edellytykset olla ensimmäisten joukossa hiilineutraali 2030-luvun lopulla. Bioenergian käytön hallitulle lisäämiselle 2020-luvulla on kasvunvaraa edelleen. Suomen energiapolitiikan pitää olla pitkäjänteistä, ennakoitavaa ja markkinaehtoista, ja ohjauksen pitää keskittyä päästöihin, ei yksittäisiin energialähteisiin.

MUSMAX WT 11 XL Syöttöaukko 114 x 75 cm Puun max halkaisija 75 cm Combi-rumpu 10 terää Haketusteho max 300 m3/h Syöttöpöytä 2,7 m Tehontarve 500 hv Uuden toimitusaika n. 8 kk Cranab kuormaajat ja varaosatoimitukset meiltä!

• Uusi syöttörumpu - huippu hyötysuhde • Rummussa pikaterät vakiona • Agressiivinen syöttö hakkuutähteelle • Helppo ja nopea seulan vaihto • Tehokas / tarkka puhallin • Vaihtoehtona myös hydraulinen puhallin • Tehokas lisäjäähdytin Clean-Fixillä • Hakkurin syöttö kuormaajan hytistä tai modifioidusta auton ohjaamosta • Useita eri alusta vaihtoehtoja • Erittäin toimintavarma pohjoisen olosuhteisiin • Etäohjaus mahdollisuus hakkurin parametreille • Varaosat järkevän hintaisia

MUS-MAX

Hakkuripäivä 29.3.2019, Anjalankoski, Retkussuontie 90 Esillä mm. Musmax WT11 Aika: 10.00 - 15.00 Tervetuloa!

Haketusta ja kuljetusta vuosien ammattitaidolla

METSÄENERGIA

Valtioneuvosto julkaisi 28.2.2019 kaksi Suomen tulevan ilmastopolitiikan kannalta tärkeää tutkimusraporttia. PITKO -hankkeessa tarkasteltiin pitkän aikavälin päästökehitystä ja erilaisia polkuja Suomelle kohti hiilineutraaliutta. MALULU -hankkeessa puolestaan arvioitiin maatalous- ja maankäyttösektorien ilmastopäästö- ja hiilinielukehitystä vuoteen 2050. - Kotimaisen energian käytön näkökulmasta hankkeiden tulokset olivat odotettuja: bioenergian käytön hallitulle kasvulle 2020-luvulla on edelleen tilaa. Kokonaisuutena Suomella on hyvät edellytykset pyrkiä ensimmäisten joukossa kohti hiilineutraaliutta 2030-luvun lopulla, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka. PITKO-hankkeen mukaan Suomi voi saavuttaa hiilineutraaliuden jopa ennen vuotta 2040, tarkastellusta polusta ja metsänielun epävarmuuksista riippuen. Hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi päästöjä on merkittävästi vähennettävä nykytasolta ja samalla maankäyttösektorin hiilinielua on ylläpidettävä tai kasvatettava. Bioenergiaa tehdään Suomessa pääasiassa puunkäytön sivuvirroista fossiilisten tuontipolttoaineiden korvaamiseksi.

Ohjauksessa keskityttävä päästöihin

Suomen ilmastopäästöt (pl. maankäyttösektori) olivat 55,5 Mt vuonna 2017. Nykytoimilla päästöt ovat vuonna 2030 noin 47 Mt ja PITKO-hankkeessa tarkastelluissa, EU:n päästötavoitteet toteuttavissa skenaarioissa noin 40-42 Mt. - Edettäessä kohti 2030-tavoitteita on

tärkeää, että energiapolitiikkamme on riittävän pitkäjänteistä, ennakoitavaa ja markkinaehtoista. Energiamarkkinoiden ohjauksen tulee keskittyä päästöihin, ei yksittäisiin energialähteisiin. Se on paras tapa varmistaa energiajärjestelmän taloudellisuus ja huolto- ja toimitusvarmuus, kun päästöjä vähennetään, Laurikka jatkaa. Bioenergia ry:n ÅF:llä teettämän selvityksen mukaan esimerkiksi energiaturpeen käyttö puolittuu nykytilanteessa noin 7 TWh:iin, jos päästöoikeus kallistuu vuoteen 2030 mennessä noin 30 euroon tonnilta ja tuotannon nettomääräinen kehitys on nykyisenkaltainen. Päästöoikeuden hinta on tällä hetkellä noin 22 €/ tCO2. Erillistä kieltoa energiaturpeelle ei Bioenergia ry:n näkemyksen mukaan tarvita.

Hakkuiden rajoittaminen on tehotonta ja kallista

Maankäyttösektorin hiilinielu oli Suomessa 20,4 Mt (37 % päästöistä) vuonna 2017. MALULU-hankkeen skenaarioissa hiilinielu kasvaa merkittävästi (noin 3043 Mt:iin) jo vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2040 hiilinielu on jo 39-85 Mt ja vuonna 2050 noin 50-110 Mt. - Jos metsien kasvunäkymiä tarkastellaan realistisista lähtökohdista, hiilinielun kehitys näyttää Suomessa varsin positiiviselta. Hiilinieluja tulee edistää Suomessa tarkasti harkituilla ja kohdennetuilla keinoilla. Hakkuiden kategorinen rajoittaminen olisi hyvin vaikea toteuttaa käytännössä. Se olisi myös tehoton ja kansantaloudelle kallis keino, koska biotalouden tuottama arvonlisä on niin suuri ja puun tuonti kasvaisi, Laurikka sanoo. Kahdeksan eduskuntapuoluetta linjasi joulukuussa 2018, että Suomeen valmistellaan kokonaisvaltainen maankäyttösektorin nielupolitiikka. Suomen hiilinieluja kasvatetaan pitkäjänteisesti muun muassa lisäämällä metsien kasvua, käynnistämällä laajamittainen metsittäminen, hillitsemällä vahvasti metsäkatoa, vähentämällä turvemaiden päästöjä ja kehittämällä maatalouden hiilensidontaa.

Tilaukset puh. 040 563 8593 info@kotimaisetenergiat.fi

www.kotimaisetenergiat.fi

Bioenergiaa tehdään Suomessa pääasiassa puunkäytön sivuvirroista fossiilisten tuontipolttoaineiden korvaamiseksi.


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

63

Tehdasvalmis autohakkuripaketti toimii luotettavasti

Haketuspalvelu J. Mickos Oy:llä on pitkä kokemus autohakkureista. Viime kesästä lähtien käytössä on ollut uusi Bruks 806.2 PT Truck -autohakkuri, mikä on asennettu Volvo FH 650 hv 6x4 -kuorma-auton päälle ja nosturina on Kesla 2012. Bruksin tehtaalla rakennettu kokonaisuus on toimiva ja eikä siinä ole ollut mitään lastentauteja.

H

aketuspalvelu J. Mickos Oy hankki ensimmäisen Bruks -hakkurin käyttöönsä vuonna 1979. Käsisyöttöisestä laikkahakkurista kehitys on kulkenut vuosikymmenten aikana nykyisiin tehokkaisiin autohakkureihin. Kesällä 2018 Haketuspalvelu J. Mickos päivitti hyvin palvelleen vuosimallia 2012 olleen Bruks 805.2 PT -autohakkurin uuteen Bruks 806.2 PT Truck -malliin. Kyseessä on alusta loppuun tehdasvalmisteinen, CEmerkitty autohakkuripaketti. Tarkka 3D-suunnittelu yhdessä asiakkaan kanssa varmistaa onnistuneen lopputuloksen ja juuri halutunlaisen lopputuloksen. - Uudessa Bruksissa huomaa että kehityksessä on jälleen kuljettu eteenpäin. Tässä autohakkurissa tehdasvalmistuksen laatu on noussut aivan uudelle tasolle: kesästä lähtien on tehty viisi päivää viikossa haketta ihan tosissaan eikä koneessa ole ollut koko aikana yhtään teknistä ongelmaa - ei siis yhtään mitään. Myös Volvon alusta on pelannut luotettavasti ja siihen on tarvinnut tehdä vain kolme huolto-ohjelman mukaista öljynvaihtoa.

Olen välillä oikein ihmetellyt, miten hienosti kaikki pelaa - tämä uusi Bruks on hemmetin hyvä kokonaisuus, kehuu Jonas Mickos.

Kokonaisuus tehtiin juuri tarpeeseen

Mickos oli aktiivisesti mukana autohakkurin suunnitteluvaiheessa Bruksin tehtaan ja maahantuoja Sawcenterin kanssa. - Kokonaisuudesta tuli juuri tarpeisiimme vastaava. Kun hakkurilla oli tehty hetken töitä, halusin muuttaa paria pikku asiaa rakenteissa ja tehdas hoiti ne nopeasti halutunlaisiksi, sanoo Mickos.

Tekniikka kehittyy

Yhdeksän kuukauden käytön jälkeen Mickos on huomannut uudessa koneessaan paljon asioita, mitkä ovat paremmin kuin aiemmissa autohakkureissa. - Hakkuri on järeämmästä teräksestä tehty minkä huomaa mm. siinä että syöttöpöytään ei tule lommoja jos siihen osuu kouralla. Tässä Bruksissa meillä on nyt ns. combi-rumpu jaetulla kahdella 42 cm terällä kun aiemman koneen rumpu oli progressiivinen. Combi-rumpu syö puuta paremmin ja syntyvä hake

Kuorma-auton ohjaamo on erittäin tasokas työpaikka hakkurin käyttäjälle. Bruksin toimintoja ohjataan keskitetysti kosketusnäytöltä. Käyttöjärjestelmä on helppo ja selkeä, vaikka informaatiota on tarjolla paljon.

on hieman karkeampaa mutta tasalaatuisempaa. Nyt hakkuri ei roiski yhtään haketta lavan yli sillä portaattomasti säätyvä hydrostaattinen heitin pitää hakesuihkun aina tasaisena ja haketorven saa sädettyä ylös/alas, analysoi Mickos. Hakkurin syöttö tapahtuu Mickoksen Bruksissa mukavasti Volvon viihtyisästä ohjaamosta, minkä muutostyöt toteutti Auto-Kirmola ennen varsinaista

hakkurin asennustyötä Bruksilla. - Ohjaamon muutos on tehty nyt todella laadukkaasti. Iso yhtenäinen takaikkuna takaa esteettömän näkyvyyden joka suuntaan. Ohjaamo on muutostyön jälkeen myös erittäin hiljainen ja vesitiivis. Ilmatoimisessa ergonomisessa istuimessa jalkatuki kääntyy toiveeni mukaan penkin, mukana minkä ansiosta niska- ja jalkasäryt ovat vähentyneet pitkiä vuoroja hakettaes-

sa, sanoo Mickos. Syöttötyössä Kesla 2012 nosturi on osoittautunut juuri oikeaksi valinnaksi: - Pitkä ulottuma tehostaa syöttämistä ja tämä uusi Kesla on paljon pehmeämpi käytökseltään kuin aiemmat nosturimme. Ja pääpuomissa on paineakulla toteutettu jousitus mikä ottaa tehokkaasti huojumiset pois.


64

METSÄALAN AMMATTILEHTI

METSÄENERGIA

Hakevuori Oy toimii energiapuun hankinnassa, korjuussa, haketuksessa ja myynnissä sekä puunkorjuussa, -hankinnassa ja -kuljetuksessa. Lue lisää palveluistamme:

www.hakevuori.fi


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

65

Energialaitoksissa käytettävästä puusta alle 2 % on järeää puuta

S

ahat maksavat järeästä puusta moninkertaisen hinnan verrattuna energiapuun hintoihin. Energiapuun hinta on huomattavasti alhaisempi, koska energiapuu syntyy metsänhoidon tai metsäteollisuuden sivutuotteena.

EU:n päivitetty uusiutuvan energian direktiivi (RED2) julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 21.12.2018. Juuri valmistuneen direktiiviin sisällytettiin ensimmäistä kertaa puuenergian käyttöön liittyvät kestävyyskriteerit. Yhtenä huomion kohteena ovat olleet järeän puun ja kantojen energiakäyttö, joita käsitellään direktiivissä samoin kuin muitakin energiajakeita. Markkinahinnat pitävät Suomessa huolen siitä, että järeä, metsässä kaadettu puu ohjautuu sahoille aina silloin, kun se on taloudellisesti ja toiminnallisesti järkevää ja puun laatu täyttää sahojen vaatimukset. Mänty- ja kuusitukista maksetaan kantohintana puun myyjälle tällä hetkellä keskimäärin yli 60 eur/m3 ja koivutukista yli 45 eur/m3. Järeästä energiapuusta taas maksetaan kantohintoja, jotka ovat korkeintaan lähellä kuitupuun hintoja eli alle 20 eur/m3 tasolla. On siten selvää, että kannustin järeän puun mahdollisimman järkevään käyttöön on jo olemassa. Järeän puun osuus lämpö- ja voimalaitosten biopolttoaineista on siksi alhainen. 2010-luvulla järeää puuta on käytetty vuosittain 0,3-0,54 milj. m3 ja vuonna 2017 käyttö oli 0,364 milj m3. Suomen lämpö- ja voimalaitoksissa käytettiin kaiken kaikkiaan kiinteitä puupolttoaineita vuonna 2017 kaikkiaan 20,0 miljoonaa kiintokuutiometriä (38,5 terawattituntia), joten järeän puun osuus oli 1,8 %.

Suomen lämpö- ja voimalaitoksissa käytettiin kaiken kaikkiaan kiinteitä puupolttoaineita vuonna 2017 kaikkiaan 20,0 miljoonaa kiintokuutiometriä (38,5 terawattituntia), josta järeän puun osuus oli 1,8 %.

Järeää puuta ohjautuu energiakäyttöön silti eri syistä: - eteläisimmässä Suomessa järeää puuta tulee ennen kaikkea maanousemasienen vaivaamista kuusikoista tai haavasta, missä puun kaadon yhteydessä todetaan laho, jonka aste määrää käytön joko selluntuotantoon tai energiaksi. - kaupunkialueiden rakennettavat tontit hakataan useimmiten niin että lähes kaikki puu viedään pois. Viime vuosina rakentaminen on keskittynyt pääkaupunkiseudulle, minkä seurauksena huomattavat määrät energiapuuta ml järeä puu, kannot ja pienemmät ainespuuerätkin on katsottu kokonaistaloudellisemmaksi viedä energiaksi. Poiskuljettaminen on näissä tilanteissa ensisijainen tehtävä rakentamisen mahdollistamiseksi. - ylijäreä tukkipuu, joka päätyy sahoille on liian järeänä sa-

hauskelvotonta. Raja vaihtelee sahakohtaisesti, mutta yleinen maksimimitta on tyvipäästä enintään 55 cm paksummalta kohdalta. Ylijäreä osa terveestäkin puusta katkotaan usein jo metsässä kuitupuuksi tai energiapuuksi. Järeän puuston määrä on Suomessa kasvanut viime vuosikymmeninä. - järeää energiapuuta syntyy myös luonnontuhojen, kuten kovan tuulen, suuren lumikuorman tai hyönteistuhojen (esim. kaarnakuoriainen) seurauksena. Tuoretta havurunkopuuta ei saa metsätuholain mukaan jättää metsään. Tuhon laadusta riippuen osasta tukkipuukokoisesta puusta saattaa tulla energiapuuta.

messa 2010-luvulla. Kun käyttö vielä vuonna 2013 oli 1,2 milj. m3, oltiin vuonna 2017 enää 0,54 milj. m 3:n tasolla. Nykyinen käyttö perustuu ensisijaisesti vanhoihin varastoihin ja maankäyttömuutosten (rakentaminen, pellonraivaus) aiheuttamaan kannonostoon. Kantojen nostolle on jo nykyisissämetsänhoitosuosituksissa (Tapio 2016) selvät ohjeet, joiden mukaan kantojen nostoa korjuualoilla rajoitetaan

metsäluonnon monimuotoisuuden ja maaperän puuntuotoskyvyn turvaamiseksi. Suositusten mukaan vanhoja kantoja tai halkaisijaltaan alle 20 cm paksuja kantoja ei korjata lainkaan. Halkaisijaltaan suurempia kantoja jätetään vähintään 25-50 kpl/hehtaari. Suositusten mukaan kannot myös jätetään kokonaan korjaamatta tietyillä korjuualoilla, kuten kalliometsissä, jyrkillä rinteillä, vesistöjen ja pienvesien suojakaistoilla ja metsäojien pientareilla. Ruotsalaisen SLU:n 8-vuotisen kantotutkimuksen mukaan kannoista saatu energia on ilmaston näkökulmasta parempi vaihtoehto kuin fossiiliset polttoaineet. Ero on sitä suurempi, mitä pidempää aikaväliä tarkastellaan. Samanlaisia tuloksia on saatu myös Suomessa. Kannot ovat puuenergiajakeista varastoitavuudeltaan selvästi parhaita ja tukevat siten energiahuollon toimitus- ja huoltovarmuutta. Metsäkeskusten vetämässä Monimetsähankkeessa on kehitetty uusia toimintamalleja ja toimintaa monimuotoisuuden turvaamiseksi koulutuksen avulla. Sen lisäksi alan toimijat ovat päivittäneet ohjeistuksiaan ja kiinnittäneet entistä enemmän huomiota monimuotoisuuteen metsissä. Metsäalan järjestöt ovat lisänneet viestintää tietoisuuden lisäämiseksi ja alan toiminnan parantamiseksi.

Kantojen käyttö on puolittunut

Kantojen käyttö energiaksi on vähentynyt voimakkaasti Suo-

Luonnonhoitoa ilman välikäsiä

Kantojen käyttö energiaksi on vähentynyt voimakkaasti Suomessa 2010-luvulla. Kun käyttö vielä vuonna 2013 oli 1,2 milj. m3, oltiin vuonna 2017 enää 0,54 milj. m3:n tasolla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

66

METSÄENERGIA

Suomen Mobiilimurskaus Oy:n uusi Doppstadt DH-811 Puma haketti helmikuun lopulla rankaa Puhas Oy:n tontilla Joensuussa - valmis hake ajettiin Fortumille.

15 vuotta bioenergiaa oransseilla koneilla

S

uomen Mobiilimurskaus Oy tuottaa energiamursketta ja haketta suurella volyymilla bioenergiateollisuuden käyttöön. Joensuun kupeesta Kiihtelysvaarasta käsin operoiva yritys urakoi laajalla alueella eteläisestä Suomesta Keski-Suomeen ja tietenkin kotikentällään Itä-Suomessa. Yrittäjä Timo Tahvanaisella tuli helmikuussa 2019 täyteen 15 vuotta bioenergia-alan toimijana: - Meillä on pitkät perinteet kuljetusyrittämisestä; isäni Tarmo aloitti aikanaan raakapuun kuljettamisen ja 1982 alettiin keskittymään hakekuljetuksiin. Itse olin mukana pennusta lähtien ja armeijasta pääsyn jälkeen 1988 näitä hommia olen tehnyt täysillä. Bioenergia-alalle siirtyminen muutti toiminnan luonnetta ja mukaan kuvioon astuivat murskaimet. Tänä päivänä meillä on käytössä kolme Doppstadt DZ 750 Kombi -murskaa, yksi järeä Doppstadt 910 -terminaalihakkuri, viime syksynä hankittu uusi Doppstadt DH-811 Puma -autohakkuri sekä Doppstadt

620 -rumpuseula. Ja pari päivää sitten investoimme käytettyyn Doppstadt 530 -murskaimeen. Kuorma-autokalusto koostuu Scania -hakeautoista ja murskansyöttöautoista - myös uuden autohakkurin alusta on Scania joita meillä on yhteensä kahdeksan kappaletta. Lisäksi huoltoautoina on puolen kymmentä VW Crafteria ja Transporteria. Vaikka kalusto on laadukasta ja tehokasta niin toiminnan tärkein selkäranka on ammattitaitoinen henkilökunta. - Meitä on tällä hetkellä yhteensä viisitoista ja huippuporukka hoitaa hommat niin että asiakkaat ovat tyytyväisiä, kehuu Tahvanainen.

Metsäpään haketus tullut murskaamisen rinnalle

Suomen Mobiilimurskauksen tärkeimpiä asiakkaita ovat Stora Enso, Metsä Group, kunnalliset

jäteasemat sekä uutena tekijänä Metsän Woima. - Olemme perinteisesti keskittyneet puumateriaalien murskaukseen terminaaleissa mutta kolmisen vuotta sitten aloimme operoimaan myös metsähakkeen parissa. Siihen liittyy myös investointi uuteen autohakkuriin, millä tehdään pääasiassa korjuutähteitä hakkeeksi tienvarressa, toteaa Tahvanainen.

Oranssiin luotetaan

Timo Tahvanainen on luottanut jo 15 vuoden ajan saksalaisiin oranssinvärisiin Doppstadt -koneisiin. - Monipuoliseen käyttöön soveltuva Doppstadt DZ 750 Kombi -kaksivaihemurska on ollut alusta saakka luottokone, millä pystyy tekemään huoletta kierrätyspuuta ym. materiaalia, missä on usein epäpuhtauksia. Nyt kun uuden autohakkurin hankinta tuli ajankohtaiseksi, oli päätös merkin suhteen helppo tehdä,

sillä meillä on Doppstadtista hyviä kokemuksia ja lisäksi se on teknisesti tuttu kone. Myös huolloissa voidaan käydään eri koneissa osittain samoja osia kuten suodattimia ja teriä, perustelee Tahvanainen.

Uusi autohakkuri on toimiva kokonaisuus

Uusi Doppstadt DH-811 Puma -hakkuri ja KESLA 1200T -ohjaamonosturi asennettiin uuden Scania R450 6x6*4 kuormaauton päälle Arskan Koneen toimesta. - Ilomantsin miehet tekivät asennuksessa hienoa työtä ja kehittivät myös viisaita ratkaisuja päällerakenteeseen kuten jalkapalkkiin integroidut nosturin ohjaamoon turvallisesti vievät rappuset, nosturin lauhduttimen lämpöä käyttävä työkalulaatikko missä kuivuu rukkasetkin sekä vetolaatikko täydellisellä asentajan työkalupakilla, luettelee Tahvanainen. Hakkuri asennettiin ympäri-

pyöriväksi, mikä oli Tahvanaiselle ehdoton vaatimus: - Autohakkurilla pitää pystyä hakettamaan molemmilta puolelelta metsäautoteillä operoitaessa. Tämä Puma on järeän luokan autohakkuri mutta silti se saatiin auton päälle niin että sillä sopii liikkumaan metsässä. Omalla 390 kW Mercedes-Benzin moottorilla varustetun koneen metrin leveä rumpu ja suuri syöttöpöytä aggressiivisella nielulla ja tehokkaalla heittimellä takaa suuren kapasiteetin. Nosturiksi pakettiin ostettiin Petri Lievoselta väkevä KESLA 1200T, mitä Tahvanainen oli aikanaan valmistajan kanssa kehittämässä. - Ensimmäinen valmistettu 1200T tuli meille murskansyöttöautoon kahdeksan vuotta sitten ja nyt tuli jo viides samanlainen. Ohjaamona on NTCabin valmistama XL-malli minkä markkinoille tuomisessa olimme aikanaan myös aktiivisesti mukana, kertoilee Tahvanainen.

Uudella autohakkurilla operoidaan pääasiassa metsäpäässä ja haketta tuotetaan korjuutähteistä; välillä toki kohdalle osuu edelleen rankakasojakin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


68

METSÄALAN AMMATTILEHTI

METSÄENERGIA

Heinolan tuotekehitys kuuntelee asiakasta vistä ja maa-aineksesta jopa rautaromuun. Tähän uuteen koneeseenkin on jo mennyt rautaa sisään mutta vahingot ovat olleet minimaalisia; teriä on jouduttu vaihtamaan ja painikkeita vähän säätämään mutta esimerkiksi vastaterien pultitkaan eivät ole halkeilleet mikä kertoo viisaasta suunnittelusta, toteaa Hakala. Haretek Oy:n hankkima uusi HEINOLA 1014 TRUCK oli ensimmäinen laatuaan. - Heinolan Sahakoneet ottaa asiakaspalautteen ja tuotekehitystyön tosissaan. Sain olla aktiivisesti mukana uudenlaisen

hakkurin kehitystyössä ja tuoda esille omia näkemyksiäni. Ja kun laite saatiin viime kesänä töihin niin Heinolan tekniset ammattilaiset ovat käyneet moneen kertaan metsässä katsomassa koneen toimintaa ja keränneet siitä tietoa - myös puhelimitse ollaan minuun tasaisesti yhteydessä. Heinolan jälkimarkkinointi ansaitsee muutenkin kehut sillä varaosa- ja huoltoasiat toimii esimerkillisesti. Uudessa autohakkurissa olen halunnut muuttaa pikkujuttuja rakenteissa: olen ottanut kännykällä kuvan ja kertonut mitä pitäisi muuttaa niin ei kauaakaan kun Heinolasta on tullut uudenlainen osa tilalle, kiittelee Hakala palvelua.

Haretek Oy otti kesällä 2018 käyttöön uuden HEINOLA 1014 TRUCK -autohakkurin. Kokonaisuus on osoittanut toimivuutensa ja tehokkuutensa parintuhannen käyttötunnin aikana.

H

aretek Oy Huittisista urakoi metsähaketta kolmella autohakku- rilla pääasiassa LounaisSuomen alueella. Kesäkuussa 2018 käyttöön otettiin uusin autohakkuri malliltaan HEINOLA 1014 TRUCK mikä on lunastanut sille asetetut korkeat odotukset. Uusi HEINOLA 1014 TRUCK -hakkuri on rakennettu Volvo

FH16 -kuorma-auton päälle, minkä 750 hv moottorista se myös ottaa voimansa. Nosturina on KESLA 2112T ja päällerakentamisen hoiti ammattitaidolla Siimet Oy Mikkelissä. - Kokonaisuudesta tuli oikein toimiva ja autohakkurista kooltaan kompakti, millä on hyvä liikkua ahtaissakin paikoissa metsäpäässä. Hakkurilla on työskennelty nyt noin parituhatta tuntia ilman mitään teknisiä murheita, kehuu Haretek Oy:n

Jouko Hakala. Uudella autohakkurilla on tehty pääasiassa hakkuutähteitä metsätien varressa. - Järeän hakkurin tuottavuus on hyvällä tasolla hakkuutähteelläkin, mitä saa syötettyä tehokkaasti leveään syöttöpöytään ja kone nielee risua aggressiivisesti. Hakkuutähteestä syntyy voimalaitoksiin kelvollista haketta missä ei ole liikaa tikkuja tai kokkareita. Risukasojen varjopuoli on epäpuhtaudet ki-

Haretek Oy:n Jouko Hakala (oik.) kertoo ajatuksia hakkurin rakenteista Heinolan Sahakoneet Oy:n mekaniikkasuunnittelija Mika Toivoselle.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


72 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kiitos luottamuksesta. Vuosi 2018 oli meille ennätyksellinen. Saavutimme yhdessä upean 20 %:n markkinaosuuden raskaissa kuorma-autoissa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 71

Tieliikenteen automaatiota talviolosuhteissa tutkiva hanke huipentuu viimeisiin testiviikkoihin

T

alvitestauksessa ajoneuvoihin välitetään tietoa edessä olevista vaaroista sekä paikannetaan ajoneuvon tarkka sijainti kelistä huolimatta. Arctic Challenge -tutkimushankkeen aikaisempien testiviikkojen tuloksia valmistuu samaan aikaan kun viimeiset testiviikot käynnistyvät maaliskuussa ja huhtikuussa Muonion älytiellä.

Väylän ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin rahoittamassa Arctic Challenge -tutkimushankkeessa etsitään ratkaisuja yhteistyössä 15 yrityksen kanssa tieliikenteen automaation haasteisiin lumisissa ja jäisissä olosuhteissa. Hankkeen kaikki neljä osa-aluetta ovat tutkittavana kevään testiviikoilla: reunapaalut ja aurauskepit, tieliikenteen olosuhdetiedon ennakoivat viestit (esim. varoitus tienviereen pysähtyneestä ajoneuvosta), etäohjaus ja langaton tiedonsiirto sekä paikkatieto ja paikantaminen. Hanke on käynnistynyt vuonna 2017, ja lopputulokset raportoidaan vuonna 2019. - Hankkeessa yritykset etsivät ratkaisuja mahdollistaa automaattiset ajoneuvot tulevaisuu-

Muonion älytiellä testataan mm. robottiautoja.

dessa pohjoisissa haastavissa olosuhteissa. Automaattisen liikenteen turvallisuuteen, sujuvuuteen ja ympäristöön ennakoidut hyödyt mahdollistuvat Suomessa vain, mikäli varmistetaan ajoneuvojen ympärivuotinen toiminta. Hankkeesta vuonna 2019 saatavien lopputulosten avulla voidaan paitsi kehittää automaatiota, myös esittää mahdollisia suosituksia viranomaisten toimenpiteiksi, mm. maanteiden infrastruktuuriin, kertoo projektipäällikkö Niklas Fieandt Väylästä. - Odotamme innolla viimeisiä testiviikkoja, mm. ajoneuvon etäohjaus matkaviestinverkolla tuo varmasti uutta näkökulmaa automaattiautojen toimintaan säällä kuin säällä. Suomalaista näkökulmasta on tärkeää, että tuomme talviliikenteen haasteet

Pumppukärryt

mukaan kansanväliseen automaatiokeskusteluun, painottaa projektipäällikkö Ilkka Kotilainen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista.

Kokeilussa uudet palvelut ja innovaatiot tulevaisuuden tienkäyttäjien hyödyksi

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy yhdessä Infotripla Oy:n, Dynniq Oy:n ja Indagon Oy:n kanssa toteutti keskustelevien ajoneuvojen palvelukokeilun marraskuussa. Kokeilussa välitettiin kuljettajalle varoitus edessä olevasta tienviereen pysähtyneestä ajoneuvosta matkaviestinverkolla. Aikaisemmin vastaava toteutettiin myös lyhyen kantaman radioteknologialla. - Nykyinen matkaviestinverk-

Vaihtotrukit

ko toimii hyvin Muonion älytiellä. Autoilijoille tarjottavissa palveluissa ja niiden yhteentoimivuudessa on kuitenkin vielä kehitettävää, toteaa erikoistutkija Risto Öörni VTT:ltä. Sensible 4 Oy, joka julkaisee yhdessä MUJI:n kanssa ensimmäisen talviajoon soveltuvan robottibussin maaliskuussa Helsingissä, johtaa kahdeksan yrityksen ryhmittymää. Vuodenvaihteen tuloksissa on päästy vertailemana ajoneuvolla eri olosuhteissa kerättyjä pistepilvikartta-aineistoja sekä ajoneuvon sijainnin tarkkuutta. - Laserkeilauksella kesä- ja talviolosuhteissa tuotetulla pistepilvikartalla ajoneuvon sijainti on pystytty määrittelemään n. 20 cm tarkkuudella. Mittaustulosten vaikutuksia tullaan hyödyntämään automaattiajoneuvon kehityksessä sekä analysoimaan myöhemmin julkaistavissa lopputuloksissa, kertoo Sensible 4 Oy:n toimitusjohtaja Harri Santamala. Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Roadscanners Oy:n työyhteenliittymä tuo kokeiluun tienvarsille ensimmäistä kertaa hankkeen aikana kehitetyt muovikoteloidut reunapaalut, joiden sisällä on alumiiniset kulmaheijasteet.

- Testiviikon aikana kokeilemme yli sadalla hankkeen aikana kehitetyllä reunapaalulla, kuinka tutkasensorit kykenevät niitä havaitsemaan ja siten parantamaan automaattiajoneuvon sijainnin paikantamista. Tämän jälkeen pääsemme arvioimaan vaikutuksia, selvittää Lapin Ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Matti Autioniemi.

Muonion älytiellä valmistaudutaan viimeisiin testiviikkoihin

Arctic Challenge -tutkimushankkeen viimeiset testiviikot järjestetään maaliskuussa ja huhtikuussa. Testiviikkojen sijainti Muoniossa, kymmenen kilometrin mittaisella automaattiajamista tukevalla älytiellä, takaa talviset olosuhteet. Viimeisiin testiviikkoihin valmistaudutaan suunnittelemalla mm. ajoneuvon etäohjausta matkaviestinverkolla sekä aikaisempien mittaustulosten ja tieliikenteen olosuhdetietopalveluiden toimivuuden todentamista. Muonion älytiellä tullaan näkemään useampi automaattinen ajoneuvo liikenteessä. Hankkeen lopputulokset julkaistaan vuoden 2019 aikana.

Trukkivuokraus

www.toyotakauppa.fi


72 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Pitkät rekat yleistyvät liikenteessä

2

34,5 -metristä HCT-yhdistelmää ohitettaessa pitää vastaantulijoiden kaistalla ajaa noin 50 metriä pidempään perinteisen 25-metrisen yhdistelmän ohittamiseen nähden.

hin liittyvä tutkimusta on tehty Suomessa erittäin tiiviissä yhteistyössä viranomaisten, elinkeinoelämän ja tutkijoiden kanssa. Toiminnassa on yhdistetty kuljettajien käytännön kokemukset ja tieteellinen tutkimus tuloksekkaalla tavalla. - Uskallankin arvata, ettei tule kestämään montaa viikkoa, kun ensimmäiset sata uutta yli 30 -metristä on liikenteessä, veikkaa Lahti.

1.1.2019 voimaan tulleet lainsäädäntömuutokset mahdollistavat nykyistä pidemmät eli ns. HCT-rekat yleiseen liikenteeseen. Tähän asti HCT -rekat ovat liikkuneet poikkeusluvilla, mutta jatkossa pidemmät rekat ovat osa normaalia liikennettä. Liikenteessä rekat tunnistaa PITKÄ-kyltistä. Nykyisin auton ja puoliperävaunun suurin sallittu yhdistelmäpituus on 16,5 metriä ja auton ja varsinaisen perävaunun sekä moduuliyhdistelmien suurin sallittu pituus on 25,25 metriä. Jatkossa puoliperävaunuyhdistelmät saavat olla noin 22,5-metrisiä, auton ja varsinaisen perävaunun yhdistelmät noin 31metrisiä ja uudet kolminiveliset yhdistelmät jopa 34,5-metrisiä. Suurimmillaan pituuden kasvu on 9 metriä. Näistä pidemmistä yhdistelmistä käytetään yleisesti nimitystä HCT-rekka, mikä tulee englanninkielisestä termistä High Capacity Transport. - Uusissa yli 30-metrisissä yhdistelmissä on keskimäärin kolmannes enemmän hyötykuormaa, jolloin tarvitaan neljännes vähemmän rekkoja pitkän matkan rahtiin, kertoo Traficomin johtava asiantuntija Otto Lahti.

HCT-rekan tunnistaa PITKÄ-kyltistä - varaa riittävästi aikaa ohitukseen

Tavalliselle autoilijalle muutos näkyy maanteillä rekkojen määrän vähentymisenä ja niiden

Taustaa

HCT-rekkoja on käytetty liikenteessä Suomessa reilun viiden vuoden ajan Trafin myöntämillä poikkeusluvilla. 40:llä yli 30-metrisellä yhdistelmällä on ajettu tänä aikana yli 16 milj. km muun liikenteen mukana ilman merkittäviä ongelmia.

pituuden kasvuna yleisten rahtiyhdistelmien osalta. Kaikki uudet yli 25,25 metriä pitkät yhdistelmät on merkitty selkeästi erottuvalla noin 100x50 cm kokoisella PITKÄ-kyltillä ja koko yhdistelmän mittaisilla heijastavilla ääriviivamerkinnöillä. Yhdistelmien suurin sallittu massa säilyy 76 tonnissa. - Perinteiset tukkirekat ja sorakasettiyhdistelmät eivät muutu mihinkään, koska niihin mahtuu nykyisten mittojen puitteissa suurin sallittu 76 tonnin massan mukainen kuorma, muistuttaa Lahti. Kuusi metriä pidemmän yhdistelmän ohittaminen 20 km/h nopeuserolla kestää tasan yhden sekunnin kauemmin, jolloin vas-

taantulijoiden kaistalla pitää ajaa 30 metriä pidempi matka. 34,5 -metristä ohitettaessa pitää vastaantulijoiden kaistalla ajaa noin 50 metriä pidempään perinteisen 25-metrisen ohittamiseen nähden. Merkittävästi pidempi yhdistelmä ottaa hieman enemmän aikaa ja tilaa tiukoissa käännöksissä. Etenkin näin talvella, kun osa kaistamerkinnöistä on lumen alla piilossa, pitää jokaisen autoilijan jättää riittävä pelivara vieressä tiukkaa käännöstä tekevään suureen yhdistelmään. - Autoilijan näkökulmasta pitkän HCT-rekan ohittaminen on kuin ohittaisi normaalin 25metrisen rekan ja sen perässä roikkuvan henkilöauton yhdellä

kertaa. Liikenteessä pitkiä rekkoja on ollut poikkeusluvilla jo runsaasti ja esimerkiksi yli 30 -metrisillä rekoilla on ajettu viimeisen kolmen vuoden aikana 15 miljoonaa kilometriä. Ohituksia ollaan tehty tuhansia ilman merkittäviä ongelmia, painottaa Lahti. Uusien pidempien yhdistelmien turvallisuus on korkealla tasolla niille asetettujen tiukempien turvavarustevaatimusten ansiosta.

Kattavaa yhteistyötä viranomaisten, elinkeinoelämän ja tutkijoiden kesken

HCT-rekkojen kokeilut ja nii-

HCT-rekkoja on käytetty liikenteessä Suomessa reilun viiden vuoden ajan Trafin myöntämillä poikkeusluvilla. 40:llä yli 30-metrisellä yhdistelmällä on ajettu tänä aikana yli 16 milj. km muun liikenteen mukana ilman merkittäviä ongelmia. Kuudella nykyisiä merkittävästi pidemmällä puoliperävaunuyhdistelmällä on ajettu noin 3,5 milj. km tänä aikana. Käytännön kokeilujen seurannan rinnalla on koko ajan tehty laajoja tutkimuksia pidempien yhdistelmien liikenneturvallisuuden ja muiden vaikutusten osalta Trafin ja Liikenneviraston ohjaamana tai tilaamana. Aalto-yliopiston projektissa seurattiin useita satoja pidempien yhdistelmien ja samoilla reiteillä liikkuneiden 25-metristen yhdistelmien ohituksia maateillä. Oulun yliopiston laajassa ajodynamiikan tutkimuskokonaisuudessa selvitettiin suurempien yhdistelmien ajo-ominaisuuksia maantienopuksissa kesä- ja talvikelissä liikenteessä mitaten ja testiradalla ääritilanteita toistaen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 73

Pitää tiellä.

Bridgestone Partner ‑palveluverkosto on kuljetusyrityksille tarjottavan Total Tyre Care ‑palvelun kulmakivi. Yhdistämällä kapasiteettinsa ja osaamisensa Bridgestone ja ammattitaitoiset Bridgestone Partner ‑jälleenmyyjät pystyvät tarjoamaan tarvittavat tuotteet ja palvelut kuljetusyritysten käyttökustannusten alentamiseksi.

Akkusähkökuorma-autoista ei ole ratkaisuksi Suomen kuljetuksissa - avuksi pääteiden sähköistäminen?

A

kkuteknologian kehittyessä myös sähkökuorma-autoja on tulossa kaupallisesti tarjolle. Ne kuitenkin sopivat Suomen oloihin huonommin kuin Keski-Eurooppaan, koska täällä kuljetuksissa käytetään raskaita täysperäkuorma-autoja. Lisäksi suurten akkujen tarvitsemien latausasemien rakentaminen vaatisi muutoksia paikallisiin sähköverkkoihin.

Ratkaisu kuljetusten sähköistämiseen voikin Suomessa löytyä pääteiden sähköistämisestä, ehdottaa tuore tutkimus. Henkilöautojen sähköistäminen etenee nopeasti. Useat kuorma-autovalmistajat, kuten Daimler, Volvo ja Tesla, ovat viime aikoina esitelleet myös suurempia, jakelukuorma-autoiksi tai puoliperävaunujen vetoautoiksi sopivia akkusähköautoja. - Sähkökuorma-autot ovat aiemman tutkimuksen mukaan elinkaarikustannuksiltaan dieselkäyttöisiä edullisempia kevyiden jakelukuorma-autojen kokoluokassa. Akkukustannusten pieneneminen voi tehdä myös suuremmista sähkökuorma-au-

toista taloudellisesti kannattavia, Assistant Professor Heikki Liimatainen Tampereen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernestä kertoo. Vernen tutkijat tarkastelivat yhteistyössä ETH Zürichin kollegojen kanssa sähkökuorma-autojen potentiaalia Suomessa ja Sveitsissä. Applied Energy -journaalissa julkaistujen tulosten mukaan nykyisellä akku- ja latausteknologialla sähkökuorma-autot voisivat Sveitsissä vähentää kuorma-autojen päästöjä 28 %, mutta Suomessa vain 13 %. - Suuri ero maiden välillä johtuu siitä, että Sveitsissä pääosa kuljetuksista tehdään puoliperävaunuilla, mutta Suomessa raskaammilla täysperävaunuyhdistelmillä, Liimatainen selittää. Jos akkukapasiteetti tuplattaisiin ja lataustehot moninkertaistettaisiin, päästöjä voitaisiin vähentää Sveitsissä 70 %, mutta Suomessa silti vain 35 %. Ratkaisua kuljetusten sähköistämiseen Suomessa on siis etsittävä myös muista keinoista.

Tehokkaammat latauspisteet, vaihdettavat akut vai teiden sähköistäminen? Vaikka sähköautot eivät sovi-

Ratkaisu kuljetusten sähköistämiseen voikin Suomessa löytyä pääteiden sähköistämisestä, ehdottaa tuore tutkimus.

kaan hyvin raskaimpiin kuljetuksiin, Suomessakin voitaisiin kuitenkin ajaa sähköllä jopa 75 prosenttia jakelukuorma-autojen kuljetuksista. Tutkijoiden mukaan sähköistämistä voitaisiin edistää sillä, että sähkökuormaautoille sallittaisiin viisi prosenttia suurempi kokonaismassa niiden painavien akkujen vuoksi. Lisäksi pitäisi panostaa vahvasti paikallisiin sähköverkkoihin huoltoasemien ja terminaalien

lähellä. - Suurten akkujen vaatima latausteho on moninkertainen henkilöautojen akkujen lataustehoon verrattuna, Liimatainen sanoo. Yksi vaihtoehto kuljetusliikenteen sähköistämiseen Suomessa olisi, että akut standardoitaisiin ja niitä vaihdettaisiin kuljettajien taukojen aikana. Toinen tutkijoiden ehdottama ratkaisu voisi olla pääteiden

sähköistäminen virtajohtimilla. - Ruotsissa Siemens ja Scania kokeilevat teiden sähköistämistä. Sikäläiset tutkimukset osoittavat, että näin voidaan saada aikaan suuria päästövähennyksiä. Näin voitaisiin tehdä myös meillä. Yhteydet pääteille hoidettaisiin sitten nesteytetyllä biokaasulla tai uusiutuvalla dieselillä, Liimatainen kertoo.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

74 KULJETUS

Käyttäjäystävälliset uuden sukupolven Dräger-alkolukot nyt saatavana!

Kaasu vahvisti asemaansa liikennepolttoaineena

K

aasukäyttöisten henkilöautojen määrä kasvoi Suo messa jälleen. Kasvu oli huimaa, sillä henkilöautojen rekisteröinnit lähes kaksinkertaistuivat verrattuna vuoteen 2017. Vuonna 2018 kaasun käytön yleistymisen takana vaikutti useita tekijöitä, kuten tahto vähentää liikenteestä syntyviä hiilidioksidipäästöjä sekä suuren suosion saavuttanut biokaasun kiinteähintainen tankkauskampanja. Kaasu nähdään puhtaana polttoainevaihtoehtona myös raskaalle maantieliikenteelle. Viime vuoden aikana Suomessa ensirekisteröitiin ennätysmäärä uusia raskaan kaluston ajoneuvoja.

Kaasukuorma-autojen markkinan kehittymiseen vaikuttivat muun muassa uusien ajoneuvomallien lanseeraukset Ivecolta, Scanialta ja Volvolta. Gasum kehittää Pohjoismaista raskaan liikenteen kaasutankkausasemaverkostoa investoimalla noin 50 aseman rakentamiseen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa 2020-luvun alkuun mennessä. - Sekä kevyiden että raskaiden kaasuajoneuvojen kysyntä kasvaa kaikissa segmenteissä, ja olemme hyvin sitoutuneita liikennekaasumarkkinan kehittämi-

Valmiina lähtöön. Dräger Interlock® 7000 ja 5000. Alkolukkojen edelläkävijän Drägerin uudet käyttäjäystävälliset Interlock® 7000 ja 5000 mallit ovat nyt saatavana Suomessa. Niissä Drägerin tunnetut tekniset huippuominaisuudet yhdistyvät nykyajoneuvoihin sopivaan tyylikkääseen ulkonäköön. • Nopeasti käyttövalmis lyhyen lämpenemisajan ansiosta. • Pienikokoinen, tyylikkäästi muotoiltu käsiosa. • Helppo ja luonteva käyttöergonomia. • Laaja käyttölämpötila-alue -45°C...+85°C. • Alhainen virrankulutus lepotilassa < 1 mA. • Hyväksynnät uuden eurooppalaisen EN 50436 2014 -standardin mukaisesti. • Tunnettua ja arvostettua Dräger-huippulaatua.

Nopea. Tarkka. Luotettava. Dräger.

www.drager.fi Dräger-alkolukkojen markkinointi ja tukkumyynti: Oy KAHA Ab

seen. Osoituksena tästä Euroopan Unioni myönsi Gasumille 2,9 miljoonan euron tuen uusien kaasutankkausasemien rakentamiseen. Myös liikenne- ja viestintäministeriön ILMO45-työryhmä nosti erityisesti biokaasun merkittäväksi osaksi ratkaisua liikenteen kasvihuonepäästöjen vähentämisessä, kertoo Gasumin liikenteen myyntipäällikkö Heidi Kuoppala.

Kaasuajoneuvojen käyttö on yrityksille keino pienentää hiilijalanjälkeä

Monet yritykset toimivat hiilijalanjälkensä pienentämiseksi viime vuonna. Kaa- sukäyttöisten ajoneuvojen käyttöön ottaminen logistiikassa oli monille tehokas tapa vähentää hiilidioksidipäästöjä. Esim. Vantti otti käyttöönsä 4 biokaasulla kulkevaa pakettiautoa osana Vantaan kaupungin kunnianhimoisen hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista. Lidl ja Valio aloittivat tavarankuljetusten toimittamisen biokaasulla kulkevilla rekoilla ja osallistuivat biokaasun tuotantoon toimittamalla jätteet biokaasulaitoksille. Postilla taas on käytössä jo 40 kaasukäyttöistä ajoneuvoa. Kaasuajoneuvojen määrän kasvu vuonna 2018 osoittaa että sekä yksityishenkilöt että yritykset valitsevat kaasuajoneuvon käyttöönsä entistä useammin.

Traficom on antanut määräyksen ajoneuvoyhdistelmien teknisistä vaatimuksista

M

ääräyksen antaminen liittyy liikenne- ja viestintäministeriön hankkeeseen (LVM/145/03/2018), jonka tarkoituksena on kehittää raskaan kaluston mittoja ja massoja (HCT-rekat). Hankkeen osana ajoneuvojen käytöstä tiellä annettuun asetukseen (1257/1992) tehtiin muutoksia, joiden nojalla nykyistä pidempiä ja uudentyyppisiä ajoneuvoyhdistelmiä voidaan hyväksyä käytettäväksi liikenteessä.

Asetuksessa säädetään edellä mainituille ajoneuvoyhdistelmille suurimmat sallitut mitat, massat, kääntyvyysvaatimukset sekä ajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien kytkentää ja varusteita koskevia vaatimuksia. Asetusmuutos edellyttää, että nykyistä pidemmille ja uudentyyppisille ajoneuvoyhdistelmille määritetään tarkemmat tekniset vaatimukset, joissa otetaan huomioon ajoneuvoyhdistelmien mitat ja ominaisuudet sekä tieympäristö ja liikenneturvallisuus. Asetuksessa säädetään pitkille mitta- ja massadirektiivin mitat ylittäville ajoneuvoyhdistelmille vaihtoehtoinen 120-asteen kääntyvyysvaatimus vanhan ympyräkokeen vaihtoehdoksi. Lisäksi asetuksessa säädetään uusille kolminivelisille yhdistelmätyypeille vakausvaatimus. Liikenne ja viestintävirasto Traficom antoi ajoneuvolain 27 a §:n 2 momentin 1 kohdan nojalla määräyksen, missä annetaan osoittamistavat uuteen kääntyvyyssääntöön ja vakausvaatimukseen. Määräyksessä annettavilla laskukaavoilla voidaan selvittää pitkän puoliperävaunuyhdistelmän ja erilaisten 2- ja 3-nive-

listen yhdistelmien sisäsäde ja takakulman sivusiirtymä ulkosäteeltään 12,5 -metrisessä 120 asteen käännöksessä. Määräyksessä annetaan myös tarkemmat määritelmät pitkien yhdistelmien lisävaatimuksista turvavarusteiden osalta. Pitkiltä yhdistelmiltä erikseen vaadittuja varusteita ovat paremmat epäsuoran näkemisen laitteet, automaattinen hätäjarrutus, kaistavahti ja elektroninen ajonvakaus. Määräys on erittäin yksityiskohtaista teknistä lainsäädäntöä, mikä täydentää asetustasolla annettuja lainsäädäntöä. Määräyksen valmistelussa on tehty yhteistyötä Oulun yliopiston kanssa. Yliopiston tutkijat ovat olleet aktiivisesti mukana usean vuoden ajan pitkien 3-nivelisten ajodynamiikan tutkimuksessa. Yliopistolla tehtiin Trafin tilauksesta jatkotutkimus määräyksen valmisteluun liittyen, missä kehitettiin tuhansien simulointien pohjalta tilastollinen malli, millä voi selvittää minkä tahansa nyt sallittavan 3-nivelisen yhdistelmän mitoituksen mukaiset ajovakautta kuvaavat arvot.

Valmistelijan sitaatti:

Monet määräyksessä annettavat laskukaavat näyttävät ensimmäisellä silmäyksellä pitkiltä ja monimutkaisilta. Edes ajoneuvovalmistajat tai ajojenjärjestelijät eivät tule laskemaan suoraan perävaunujen yhteen sopivuutta näillä kaavoilla vaan käyttävät sovelluksia, joihin kaavat on ohjelmoitu valmiiksi. Tällöin käyttäjä antaa vain yksinkertaiset mittatiedot ja saa vastauksena kääntyvyyden ja stabiliteetin arvot suhteessa asetuksella annettuihin raja-arvoihin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 75

ASR69

ADR69

AGC53

ATR65

AGC28

HN230+

ATL35

295/80R22,5 315/70R22,5 315/80R22,5 275/70R22,5

295/80R22,5 315/70R22,5 315/80R22,5 275/70R22,5 265/70R19,5 235/75R17,5

315/80R22,5 13R22,5 12R22,5

265/70R19,5 285/70R19,5 385/65R22,5 385/55R22,5 425/65R22,5

265/70R19,5 275/70R22,5 385/55R22,5 385/65R22,5 425/65R22,5

275/70R22,5

215/75R17,5 235/75R17,5 245/70R17,5

Myös kuorma-auton vanteet. Renkaita edullisesti – KOTIIN TOIMITETTUNA!

HETI VARAST OSTA

MYYNTI JÄLLEENMYYJIEN KAUTTA: Leif Norrgård 044 317 1800 leif@gripenwheels.fi Juha Yrjänä 040 510 0566 juha@gripenwheels.fi Björn Martin 040 356 4901 bjorn@gripenwheels.fi Puh. 06 317 1800 • Fax 06 317 1811 e-mail: gripen.wheels@netikka.fi • www.gripenwheels.com

58 KULJETUS

SKAL vaatii miljardin euron lisärahoitusta tiestölle ja avaa keskustelun tavaraliikenteen päästövähennyksen keinoista

K

uljetusala ottaa päästöjen alentamisen tosissaan. Kaasu on vaihtoehto kevyimmissä yhdistelmissä ja sähkö taajamien jakeluliikenteessä. SKAL:n laskelmien mukaan vielä vuonna 2045 yli 80 prosenttia maan- teiden tavaraliikenteen energiankulutuksesta on kuitenkin nestemäistä dieseliä.

Panostus uusiutuvista raaka- aineista valmistettuun dieseliin ja biokaasuun olisi Suomen tava- raliikenteelle paras ympäristövalinta. SKAL vaatii seuraavaa eduskuntaa laittamaan tiet kuntoon, sillä huonokuntoinen tieverkko lisää polttoaineen kulutusta ja heikentää liikenneturvallisuutta. SKAL esittää miljardin euron vuotuista lisäpanostusta tiestön ylläpitoon ja kehittämiseen. Lii- kenneverkkoa tulee kehittää parlamentaarisessa ohjauksessa ja 12 vuoden sykleissä. Miljardin vuotuisesta summasta SKAL ohjaisi 300 miljoonaa euroa perustienpidon rahoitustasoon, toiset 300 miljoonaa euroa tulisi vuosittain tiestön korjausvelan poistamiseen ja suurin erä, 400 miljoonaa euroa, tasokorotukseksi tiestön kehittämisinvestointeihin. Panostus maksaisi itsensä takaisin turvallisuutena ja kilpailukykynä. Maanteiden tavaraliikenne käyttää tällä hetkellä vuosittain noin 1,3 miljardia litraa dieseliä. On tärkeää huomata, että

tavaraliikenteen energiankulutuksesta kaksi kolmasosaa liittyy raskaisiin ajoneuvoyhdistelmiin, joissa ei toistaiseksi ajoneuvoteknisistä syistä ole vaihtoehtoa nestemäiselle dieselille. Viimeaikaisissa päästökeskusteluissa kärkeen nostetulla sähköllä on paikkansa kevyimmissä jakelukuljetuksissa, tosin esimerkiksi pakettiautokuljetukset edustavat vain yhtä prosenttia tavaraliikenteen energiankulutuksesta. Koska dieseliä käytetään vielä pitkään, päästöjen kannalta on ratkaisevaa, mistä se valmistetaan. Ympäristöystävällisemmän dieselin saatavuus kohtuulliseen hintaan edellyttää raskaan liikenteen dieselin polttoaineveron alentamista ja jakeluvelvoitteen kasvattamista. SKAL esittää lii- kenteen verotuksen kokonaisuudistusta, jossa verotuksen tavoitteeksi otettaisiin liikenteen päästöjen vähentäminen ja Suomen kilpailukyvyn tukeminen. Maanteiden tavaraliikenteessä käytettävän polttoaineen verotusta kevennettäisiin ottamalla käyttöön ammattidiesel, jolloin tuettaisiin fossiilista dieselöljyä kalliimman uusiutuvan dieselin osuuden kasvattamista kilpailukyvyn kärsimättä. - Suomi ei voi olla yhtä aikaa Euroopan kovin dieselin verottaja ja kunnianhimoisin biopolttoaineiden edistäjä - on tehtävä valinta, sanoo SKAL:n toimitusjohtaja Iiro Lehtonen.

METSÄALAN AM

L o

L

L to tä

ne ku m so ja

V v

m tu su ty ke eu vä

Y

te 1. ku va G ti vi


76 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Renault Trucks D Wide P6x2 430 E6 varustettuna uudella Multilift Ultima -vaihtolavalaitteella

Päivittäisiin työtehtäviin - vaihteleviin taakkoihin

R

enault Trucks kasvattaa valmiiden konseptiautojen mallistoa Suomessa. Maansiirto- ja kappaletavara-autojen rinnalle tuodaan uutena Trucks D 26 Wide P6x2 missä päällerakenteena markkinajohtaja Hiabin edistyksellinen Multilift Ultima 20ZL.53 PRO -vaihtolavalaite.

Renault Trucks D Wide vaihtolavalaiteauto jatkaa Suomessa tarjottavien ns. tehdasvalmiiden hyötyajoneuvojen konseptia. - Eri työtehtääviin valmiiksi asiakaslähtöisesti varustellut konseptimallimme ovat saaneet erittäin positiivisen vastaanoton. D Wide -vaihtolavalaiteauto suunniteltiin yhdessä Hiabin kanssa. Vaihtolavalaitteeksi valittiin täysin uusi pikatoiminnot ja integroidun vaakajärjestelmän sisältävä Multilift Ultima 20ZL. 53 PRO -koukkulaite. Auton voimanlähteenä on tehokas ja samalla polttoainetaloudellinen 11 litran DTi 11 moottori 430 hv / 2050 Nm suoritusarvoilla, mikä puolustaa paikkaansa aina 60 tonniin asti yltävän yhdistelmämassan kanssa. Vaihteistoksi valittu automatisoitu 12-portainen Optidriver puolestaan tarjoaa koukkuauton kuljettajalle

Renault Trucks D Wide 6x2:n päälle asennetun Hiab Multilft Ultima 20ZL.53 PRO -vaihtolavalaitteen omamassa on reilut 2,5 tonnia. Matalan mallin asennuskorkeus on vain 195 mm. Uusien pikakäyttötoimintojen ansiosta kuormausaika lyhenee merkittävästi.

vaivattomia ajokilometrejä. Tarjoamme uutta Renault Trucks D Wide koukkuautokonseptia nopeaan toimitukseen. Vastaava auto on myös lisätty suurta suosiota saavuttaneen Volvo Trucks Rentalin vuokra-autokalustoon. Missä se on saavuttanut nopeassa ajassa korkean käyttöasteen, sanoo Renault Trucks Suomen tuotepäällikkö Ville Mamia. Reippaan tehorekisterin ansiosta D Widellä ajo sujuu vaivatta muun liikenteen seassa. Tilojen puolesta ahtaimman päiväohjaamon ja tilavimman Day & Nite -ohjaamon väliin asettuva Global -pirtti tarjoaa mukavan

väljät tilat. Runsaiden lasipintojen ja hyvän kääntyvyyden ansiosta, mistä osittainen kiitos kuuluu nousevalle ja ohjaavalle takimmaiselle akselille, D Widellä saa noudettua vaihtolavat tavallista ahtaammista paikoista.

Uutta koukkuteknologiaa

Hyvien ajo- ja kääntyvyysominaisuuksien lisäksi D Widen kovin juttu on uusi Hiab Multilift Ultima koukkulaite. Huolellisen tuotekehityksen myötä aina 20 tonnin nostokapasiteettiin yltävän koukkulaitteen päällevetokulma on markkinoiden loivimpia. Automaattinen koukun korkeusrajoitin tekee lavojen vaih-

dosta helpompaa myös matalissa kohteissa. Markkinoiden uusimman ja kehittyneimmän automatiikan ja anturiteknologian ansiosta kuormaus luonnistuu joko perinteiseen tapaan manuaaliohjauksella tai vaihtoehtoisesti täysin automaattisesti. Kaikkia koukkulaitteen toimintoja ohjataan kuljettajan istuimen viereen sovitetusta MULTILIFT PLC ohjaimesta. Selkein symbolein merkityn ohjaimen ja laajan automatiikan ansiosta koukkulaitteen toimintojen omaksuminen käy nopeasti, kuten kuormauskin. D Wideen asennettu Multilift Flex Vision -kamerajärjestelmä rakentuu kojelautaan viedystä 7-tuuman näytöstä ja kahdesta kamerasta. Näistä toinen on asennettu koukkulaitteen puomiin, mikä nopeuttaa merkittävästi pneumaattisella lukituksella varustetun koukun kohdistamista. Toisen kameran toimiessa perinteisenä peruutuskamerana. Lisähinnasta kamerajärjestelmään voidaan lisätä useampia kameroita. Ultiman hienoksiin lukeutuu myös indikatiivinen, kuorman massatiedot näyttävä vaaka. Täysin uutta nostolaitepuolen teknologiaa edustaa Hiab HiConnect, mikä mahdollistaa tulevaisuudessa esimerkiksi vaa-

ka- ja sijaintitietojen lähetyksen sekä erilaisten etäpalveluiden käyttöönoton.

Toimiva kokonaisuus

Kokonaisuutena Renault D Wide koukkuauto on positiivinen tuttavuus. Hyvät ajo-ominaisuudet sekä koukkulaitteen nopeus ja automatiikan tuoma helppokäyttöisyys ovat useimmin koeajopäiväkirjassa esiintyviä merkintöjä. Kuten aikaisemmin mainittiin on vastaava auto nostettu Renault Trucksin tehdasvalmiiden autojen mallistoon, mistä sellainen on nopeasti irrotettavissa päivittäisiin työtehtäviin, vaihteleville taakoille.

Älykäs Multilift LoadBoost -järjestelmä suojaavalla vaimennuksella mukauttaa koukkulaitteen nopeuden automaattisesti suhteessa taakkaan. Järjestelmään sisältyy myös liu’un rajoitus lyhyelle lavalle.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

78 KULJETUS

Puolikkaan perässä kulkee täysperävaunu - kokonaispituus noin 33 metriä

Uusien mittojen mukainen mielenkiintoinen hakeyhdistelmä

Ylijoki Kuljetus Oy:n uusi hakeyhdistelmä koostuu 14,4 metrisestä puoliperävaunusta ja 13,6 metrisestä täysperävaunusta. Puoliperävaunulla voidaan ajaa hakettaa suoraan hakkurin alta metsästä ja täysperävaunun kanssa mennään terminaaleista voimalaitoksille.

U

usien mittojen mukaista kalustoa otetaan vauhdilla ajoon myös metsäteollisuuden kuljetuksissa. Ylijoki Kuljetus Oy:lle on valmistunut mielenkiintoinen HCT -yhdistelmä 76 tonnin kokonaispainolla energiarankahakkeen. I Laurell Oy:n valmistama ketjupurkava 3-akselinen puoliperävaunu on 14,4 metriä pitkä, siinä VSE-akseleiden ohjausjärjestelmä, 385/55/22.5 koon singlepyörät sekä TAV-vetovarustus. Perään kytketään Laurellin valmistama ketjupurkava 5-akselinen täysperävaunu pituudeltaan 13,6 metriä; vaunussa on kolmella akselilla 265/70/ 19.5 paripyörät - 3. ja 5. akselit ovat nousevat ja niissä on 445/45

/19.5 singlepyörät. Yhdistelmän kokonaispituus on noin 33 metriä, kuormatilan tilavuus noin 200 kuutiota ja omapaino noin 29.500 kiloa. Puoliperävaunulla voidaan ajaa haketta suoraan metsästä hakkurin alta ja täysperävaunun kans-

sa mennään terminaaleista voimalaitoksille. Ylijoki Kuljetus Oy on merkittävä toimija puru- ja hakekuljetuksissa Etelä- ja Länsi-Suomen alueella. Kuljetuksien lisäksi tuotetaan haketta suurella volyymilla.

5-akselinen täysperävaunu istuu nätisi 3-akselisen puoliperävaunun perään. Kääntyvät ja nousevat akselit helpottavat operointia.

Laurellin valmistaman ketjupurkavan hakepuolikaan perässä on TAV -vetovarustus mikä mahdollistaa toisen vaunun perään kytkemisen.

Yhdistelmän kokonaispituus on noin 33 metriä, kuormatilan tilavuus noin 200 kuutiota ja omapaino noin 29.500 kiloa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 79

Metsäteiden kääntymispaikkojen ja liittymien mitoitukset tarkistettu

M

etsäteho teetti tilaustutkimuksen ajoneuvoyhdis- telmien kääntyvyydestä metsäteiden kääntymispaikoilla ja liittymissä. Tutkimus tuotti tietoa Metsätieohjeiston mitoitusten riittävyydestä ja perusteita niiden uudistamiselle. Muun muassa kääntöympyröiden sädettä suositellaan kasvattamaan yhdellä metrillä.

Metsäteiden kääntymispaikkojen ja liittymien mitoitukset kuvataan valtakunnallisessa Metsätehon Metsätieohjeistossa. Nykyinen ohjeisto on valmistunut vuonna 2001, jolloin vallitsevina olivat 60-tonniset 7-akseliset puutavarayhdistelmät. Sallittujen ajoneuvoyhdistelmien mitat ja massat ovat sen jälkeen muuttuneet ja yhdistelmien kirjo lisääntynyt. Nykyään yleisimmin käytössä ovat 76-tonniset 9-akseliset ajoneuvoyhdistelmät. Oulun yliopistolta tilatussa tutkimuksessa selvitettiin kuuden puutavarayhdistelmän ja kahden hakeyhdistelmän kääntyvyyttä metsäteiden kääntymispaikoilla ja liittymissä sekä verrattiin niitä voimassa olevan

Kirjoittaja Markus Strandström Metsätehon tiedote 2/2019 Julkaistu 2019

Tulokset osoittivat, että kääntymispaikkojen ja liittymien nykyiset mitoitukset ovat, kääntöympyröitä lukuun ottamatta, teoriassa riittäviä kaikille tarkastelluille ajoneuvoyhdistelmille.

Metsätieohjeiston mitoituksiin. Tulokset osoittivat, että kääntymispaikkojen ja liittymien nykyiset mitoitukset ovat, kääntöympyröitä lukuun ottamatta, teoriassa riittäviä kaikille tarkastelluille ajoneuvoyhdistelmille. Käytännössä mitoitukset voivat kuitenkin olla ahtaita aiempaa

isommille ajoneuvoyhdistelmille, koska niiden tilantarve on perinteistä 60-tonnista puutavarayhdistelmää suurempi, eikä laskelmissa ollut mahdollista ottaa huomioon olosuhteiden, päällysrakenteen tai kuormakoon vaikutusta kääntyvyyteen. Mitoitusten muutosesitysten

lähtökohtana tutkimuksessa on, että isoimmilla ja pisimmillä ajoneuvoyhdistelmillä on oltava yhtä iso marginaali suhteessa ohjeiston mitoituksiin kuin perinteisellä 7-akselilla puutavarayhdistelmällä oli aikanaan. Metsätieohjeiston kääntymispaikkojen ja liittymien mitoituk-

set on uudistettu edellä mainitun tutkimuksen esitysten ja erillisten asiantuntija-arvioiden perusteella. Muun muassa kääntöympyröiden sädettä on kasvatettu yhdellä metrillä ja liittymien sisäkaarteeseen lisätty tilaa 0,61,0 metriä.


80 KULJETUS

K

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Iveco loistaa puunajossa

Kuljetusliike Pihlajakangas otti helmikuun lopulla ajoon uuden Iveco Stralis X-Way 8x4 puutavara-auton. Yrityksellä on merkistä loistavia kokemuksia puunajossa.

uljetusliike Pihlajakangas Ay Pyhäselältä ajaa puuta neljällä yhdistelmällä. Kokemusta kuljetusalalta on kertynyt kohta 100 vuoden ajalta - jo vuodesta 1923. Tänä päivänä puuta kuljetetaan pääasiassa Stora Ensolle ja Lehmon Koivu Oy:lle; lisäksi on joitain muitakin asiakkaita. - Autokantamme muodostuu puunajossa Suomessa vähemmän käytetyistä merkeistä eli Ivecosta ja MANista. Ne ovat molemmat osoittautuneet erittäin hyviksi ja kokonaistaloudellisiksi puutavara-autoiksi, joita suosittelen ehdottomasti kokeilemaan ilman ennakkoluuloja, sanoo yrittäjä Kari Pihlajakangas, jonka pojat Mikko ja Jimi ovat myös aktiivisesti mukana kuljetusliikkeen toiminnassa.

Kalustoa uusitaan

Kun vanhin MAN alkoi tulla vaihtoikään niin Pihlajakangas päätti tasata merkkien voimasuhteet ostamalla uuden Iveco Stralis X-Wayn. - Hyvin palvelleen vuosimallin 2011 MAN TGS:n myin itse suoraan Serbiaan ja ostin Straliksen suoralla kaupalla Iveco

Pihlajakankaiden kuljetushistoria juontaa vuoteen 1923. - Poikani Mikko ja Jimi edustavat jo neljättä sukupolvea, sanoo Kari Pihlajakangas.

-myyjä Martti Säkkiseltä, joka ansaitsee kehut meille pitämästään perusteellisesta uuteen tuotteeseen perehdyttämisestä. Auton puuvarustelun teki Konekorjaamo Riikonen, mikä todella taitaa teräksen sekä päällerakentamisen. Perään asennettiin

Joensuun Pro Truckilla käytetty KESLA 2010T edellisestä autostamme, Pihlajakangas kertoilee.

Loistava Trakker

Kaksi ja puoli vuotta sitten Pihlajakangas osti käytetyn 3akselisen Iveco Trakkerin Tim-

berMaxx varusteilla, mikä oli silloin kolmen vuoden ikäinen mutta mittarissa oli vain 62 000 kilometriä. Perässä kulkee 5-akselinen Jyki - niin kuin kaikissa yhdistelmissä. - Auto tuntui kaikin puolin viisaalle ja hintakin oli kohdillaan. Muut puukuskit sanoi että jos sillä vuoden kaksi pystyt ajamaan niin se on jo hyvin. Mutta Iveco on näyttänyt että epäily oli turhaan ja auto on ollut aivan uskomattoman hyvä mikä on näkynyt firman taloudessakin. Olemme ajaneet Ivecolla yli 300 000 kilometriä ja kaikki korjauskustannukset ovat olleet yhteensä alle 6000 euroa joten auto on todellakin tienannut enemmän kuin vienyt. Trakkeri on aina valmis niin kuin Melperi sotaan ja sillä on laskettu menemään samalla kun valtamerkeillä ajavat ovat viihtyneet aika paljon korjaamoilla. Ja Ivecon kulutuslukematkin ovat alhaiset: 68 tonnin kokonaispainoilla ajettaessa keskikulutus on noin 55 litraa sadalla kilometrillä. 40-vuoden aikana minulle on sattunut vain yksi yhtä luotettava ja taloudellinen auto mikä oli Mercedes-Benz 1980-luvulla. Mutta myös meillä tällä hetkellä ajossa olevat MANit ovat erit-

täin hyviä puuautoja - erityisesti uudempi 4-akselinen TGS, ilmoittaa Pihlajakangas. Iveco Trakker saa kehuja luotettavuuden ja kokonaistaloudellisuuden lisäksi myös ajo-ominaisuuksistaan: - Autossa on tarkka ja nopea ohjaus, korkea maavara mikä on tarpeen metsäteillä ja tosi hidas peruutusvaihde. Väkevästi vääntävän moottorin 500 hv on aivan riittävä ajotehtävään varsinkin kun kaikki hevoset on kotona eikä laitumella. Meillä on kaikissa puuautoissa 500-570 hevosvoiman moottorit; ne ovat erittäin kestäviä mikä johtuu varmaan osaksi siitä että kyseisen kokoluokan koneita valmistetaan eniten eikä niissä ole lastentauteja.

Täysin uusi Iveco Stralis X-Way

Iveco Stralis X-Way on täysin uusi kuorma-auto missä on yhdistetty Straliksen ja Trakkerin parhaita ominaisuuksia. - Straliksessa on uusi 570 hv moottori, voimalinja ja 16-pykäläinen automaattivaihteisto, mikä pelaa kuin ajatus. Auton jämäkkä runko on aiempaa vahvemmasta 7,7 mm teräksestä tehty. Akselirakenne 2+2 toimii


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 81

Kuljettaja Heimo Hirvonen sai kunnian ajaa ensimmäisen tukkikuorman uudella Iveco Stralis X-Waylla mikä tuntui hyvälle heti alkumetreistä.

meidän ajoissa parhaiten ja Riikosen hydraulinen telinnostin pelaa hienosti ja on täysin huoltovapaa. Rautajouset takaavat että auto ei heilu ja huoju korkeilla kuormilla haastavissa maastoissa ajettaessa. Valitsimme 35 tn alustaan kevyemmät 7,5 tonnin etuakselit niin kakkos akseli on herkempi nostaa ilmaan ja ajo-ominaisuudet ovat paljon paremmat kuin olisi järeämmällä etuakselilla. Autosta saatiin omapainoltaan kevyt eli reilut 13 tonnia ja töihin varusteltuna ohjaamonosturin kanssa vaa´alle ajaessani paino näytti vain hieman yli 16 tonnia.

Alku näyttää lupaavalle

Ensimmäiset tuhannet kilometrit ovat jo näyttäneet että täysin uusi Iveco ei ole menettänyt ominaisuuksiaan puunajossa

vaan jopa päinvastoin: - Kyllä tämä uusi malli tuntuu vieläkin paremmalta ajaa kuin huippuhyvä Trakker. Ja viihtyisä ohjaamo on nykyaikainen missä varustaso on ylellinen ilmastoitune nahkapenkkeineen ja elektronisine apulaitteineen. Ensimmäiset reissut on menty talviolosuhteissa ja ajomatkat ovat olleet melko pitkiä; polttoaineenkulutus on ollut tähän mennessä 56,7 litraa mikä on ihan hyvin 76 tonnin kokonaismassalle vielä vähän uuden jäykälle autolle. Ivecon huollot hoituu Joensuun Raskoneella, missä on osaamista ja palvelu pelaa. - Olemme olleet siellä asiakkaana yhtäjaksoisesti vuodesta 1995 lähtien mikä kertoo jotain toiminnasta, päättää Pihlajakangas.

Uutuusmalli Iveco Stralis X-Wayssa on yhdistetty maantiemalli Straliksen ja maastossa hyvää mainetta niittäneen Trakkerin parhaat ominaisuudet toimivaksi kokonaisuudeksi.

Konekorjaamo Riikosen valmistamassa Riiko -puuvarustelussa näkyy teräksen käsittelyn korkea osaaminen. Yksityiskohdat on mietitty tarkkaan asiakkaan tarpeisiin ja viimeistely on huippuluokkaa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

82 KULJETUS

Uutta tekniikkaa metsässä:

Ensimmäinen hybridipuuauto Stora Enson puukuljetuksiin

HKK-Kuljetus Oy:n uusi Sisu Polar Hybrid -puutavara-auto liikkuu osittain sähköllä jolloin säästetään polttoainetta, kuljettajan työ helpottuu ja päästöt vähentyvät.

P

uut matkaavat Stora Enson tehtaalle entistä ympäristö- ystävällisemmin hybridipuuautolla eli sähköavusteisella tukkirekalla. Uuden auton ansiosta päästöt vähenevät ja kuljettajan työ ratin takana helpottuu. Puuauto on Stora Enson pitkäaikaisen yhteistyökumppanin HKK-Kuljetus Oy:n tuliterä menopeli. Auto näyttää perävaunuineen tuiki tavalliselta tukkirekalta, mutta sen salaisuus on ohjaamon taakse kiinnitetyssä kondensaattorissa. Laite kerää sähköä talteen tiukkoja paikkoja varten. - Puukuljetuksissa vaativin taival on yleensä pieni metsätie mäkien ja hankalien maastonmuotojen takana. Ajoneuvoyhdistelmä tarvitsee vääntöä, kun kuski suuntaa puut kyydissään kohti isompia teitä. Nyt sähkö puskee autoa lisävoimalla eteenpäin, sanoo uutukaisen hybridipuuauton omistaja, kuljetusyrittäjä Heikki Kananen. Sähköllä avustaen puukuorma liikkuu parhaimmillaan jopa yli 900 hevosvoiman teholla, vaikka auton moottorissa hevosvoimia ei ole kuin 625.

HKK-Kuljetus Oy:n yrittäjä Heikki Kananen (vas.) ja Stora Enso Metsän hankintajohtaja Antti Suvinen kertoivat hybridipuuauton tuomista merkittävistä eduista kuljetuksiin sekä ympäristölle.

- Ylämäetkin mennään niin että heilahtaa ja samalla säästetään polttoainetta. Kuljettajan työ helpottuu ja samalla vähennetään päästöjä, sanoo 40 vuotta Stora Ensolle puuta kuljettanut

Kananen. HKK-Kuljetuksen uusi Sisu -merkkinen puutavara-auto liikennöi pääsääntöisesti KeskiSuomen alueella. Auton kotipesä sijaitsee Pihtiputaalla.

Tavoitteena ympäristön huomioiminen, sujuvuus ja tehokkuus

Nykyaikaisen puuauton käyttöönotto on osa vastuullista

puunhankintaa. Muun muassa päästöjen vähentäminen kuuluu Stora Enson laajempiin ympäristötavoitteisiin. - Tavoitteenamme on vähentää Stora Enson hiilijalanjälkeä kolmanneksella vuoteen 2030 mennessä. Siihen kokonaisuuteen HKK-Kuljetuksen hybridipuuauto on erittäin tervetullut uutuus, kertoo Stora Enso Metsän hankintajohtaja Antti Suvinen. Stora Enson puukuljetuksissa otettiin viime vuonna käyttöön ensimmäinen HCT-tukkirekka, jolla voi kuljettaa 25 prosenttia isomman puukuorman kuin perinteisellä tukkirekalla. Päästöjen ja kuljetusten määrä vähenee, kun puita voidaan kuljettaa kerralla enemmän. Lisäksi Stora Enson tehtailla puun vastaanotossa käytetään sähkökäyttöisiä puunkäsittelykoneita, jotka siirtävät puuta autoista ja junanvaunuista kuorintalinjoille. - Puun matka metsästä tehtaalle pitää olla sujuvaa, ympäristöä säästävää ja tehokasta. Teemme kaikkemme sen eteen yhteistyökumppaniemme kanssa, Suvinen sanoo.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 83

Langaton

NOSTURIVAAKAUUTUUS!

ScaleLog nosturivaakauutuus on langaton, jossa akunkesto on vähintään vuoden. Scalelog on tarkka, helppokäyttöinen ja kestävä vaaka kaikkiin nosturimalleihin. Vaaka on kehitetty ja valmistettu Pohjoismaissa.

Maahantuonti ja myynti: Jesse Holopainen 0440 373 473

MAN vahvempana vuoteen 2019

V

uosi 2019 tuo tullessaan joukon mielenkiintoisia uudistuksia autojen moottorivalikoimaan ja lisävarusteisiin. Lisäksi Suomen MAN myyntiverkosto siirtyi vuoden alusta täysin K Auto Oy:lle.

Vuonna 2018 MANin kuorma-autojen rekisteröinnit kasvoivat yli 16 % ja malliston uuden tulokkaan, TGE-malliston, myötä merkin kokonaisrekisteröinnit kasvoivat 46 %. Täysin uusi 9-litrainen D15 -moottoriperhe teholuokissa 330-400 hevosvoimaa täyttää Euro6d -päästönormin ilman pakokaasujen takaisinkierrätystä. MAN Comfort Steering on puolestaan sähköhydraulinen ohjauskonstruktio, jonka myötä uudet kuljettajaa avustavat järjestelmät, ruuhka-avustin ja kaistanpitoavustin, ovat tulleet valikoimaan. Mallivuosi 2019 sisältää myös paljon muita kuljettajaa avustavia turvallisuus- ja mukavuusvarusteita sekä joitain rakenteellisia uudistuksia kuten esimerkiksi uuden etuakselikonstruktion, joka mahdollistaa jopa 10 tonnin etuakselimassan. K Auto Oy:n MAN-yksikkö vastaa vuoden 2019 alusta koko Suomen MAN-myynnistä oman

ketjusta. Jirka Sottinen on aloittanut kuorma-automyyjänä vastuualueenaan Varsinais-Suomi ja asema-paikkanaan Raskone Turku.

Jirkalla on pitkä kokemus myyntityöstä ajoneuvovarustelujen ja päällirakenteiden parista sekä vahva tekninen kokemus raskaskonealalta.

Antti Heinonen

Juha Kärkkäinen

Jarkko Saarela

Jirka Sottinen

Vuonna 2018 MANin kuorma-autojen rekisteröinnit Suomessa kasvoivat yli 16 %.

suoramyyntiorganisaationsa voimin. Jälleenmyyjäyhteistyö Suvanto Trucksin kanssa on päättynyt vuoden 2018 lopussa. - Kiitämme Eetu Suvantoa ja hänen tiimiään helmikuussa 2015 alkaneesta jälleenmyyjäyhteistyöstä. Meille muutos on luonteva jatkumo syksyllä 2018 tehdylle K-Auton sisäiselle organisaatiouudistukselle, jossa MANin vähittäiskauppa- ja maahantuontitoiminnot yhdistettiin yhdeksi organisaatioksi, kertoo Olli Ronkainen, MANyksikön johtaja. Marras-tammikuussa MAN -yksikkö on vahvistunut useilla

ammattilaisilla. Antti Heinonen on aloittanut 12.11.2018 kuorma-autojen tuotepäällikkönä. Antilla on vahva kokemus kuorma-autoalalta korjaamopäällikön ja myynti-insinöörin tehtävistä. Juha Kärkkäinen on aloittanut 7.12.2018 varaosamyyjänä MAN Center Espoossa. Jarkko Saarela on aloittanut 2.1.2019 kehityspäällikkönä vastuualueenaan vaihtoautokaupan ja vuokrausliiketoiminnan kehitys. Jarkolla on yli 10 vuoden kokemus autovuokraamoalalta yhdestä Suomen suurimpiin kuuluvasta autovuokraamo-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

84 KULJETUS

Kuljetus Swahne Oy:llä on ollut reilun vuoden ajossa MAN TGX 580 8x4 ketjupurkavana ja sivuaukeavana yhdistelmänä.

Ketjupurkukuljetuksia leijonakeulalla

K

uljetus Swahne Oy Tohmajärveltä ajaa metsäteollisuuden sivutuotteita ja hoitaa betoniteollisuuden kuljetuksia yli viidenkymmenen vuoden kokemuksella - tällä hetkellä ajossa on kolme kuorma-autoyhdistelmää. Reilu vuosi sitten käyttöön otettiin yrityksen historian ensimmäinen uusi MAN, mikä on ylittänyt sille asetetut odotukset.

- Meille on tullut uutena kaikkia muita eri kuorma-automerkkejä, mutta MANista oli aiemmin kokemusta vain yhden käytetyn osalta: hankimme 2000-luvun alussa miljoonan ajetun rekkaveturin Venäjän hakkeen ajoon ja se pelasi hyvin. Nyt kun uuden auton hankinta tuli ajankohtaiseksi niin päädyimme MANiin, sillä se vakuutti ajoominaisuuksiltaan sekä moottorin käyttäytymiseltään kun kävimme koeajamassa esittelykäytössä ollutta puutavara-autoa, kertoilee kuljetusyrittäjä Jorma Swahne. Kaupat MAN TGX 580 8x4

autosta tehtiin K-Auton myyntipäällikkö Janne Laaksosen kanssa ja auto saatiin ajoon joulukuussa 2017. - K-Auton tarjoama kokonaisuus oli kaikin puolin järkevä. Yksi tärkeä asia siinä että investoinnissa päädyttiin MANiin oli se että Autotalo Hartikainen aloitti merkin huollon Joensuussa - lisäksi huollot hoituu myös Raskoneella. Tämän meidän uuden auton asiakasvarustelun sähköjen ym. osalta hoiti Hartikainen niin että mitään ei ole tarvinnut jälkikäteen säätää, vaikka kyseessä oli heidän ensimäin MAN-varustelu, toteaa Swahne.

Ketjupurkavissa luotetaan LIPE -laatuun

Auton sivuaukeavan ja ketjupurkavan LIPE -päällerakenteen teki Konepaja Antti Ranta. Perässä kulkee sivuaukeava ja ketjupurkava 6-akselinen, kääntyvällä takatelillä varustettu ykköspyöräinen LIPE vuosimalliltaan 2012. - Olemme jo pitkään luottaneet ketjupurkaviin LIPE -koreihin ja perävaunuihin. Rakenteet kestävät ja purkulaitteisto toimii

haasteellisissakin olosuhteissa. Myös Konepaja Antti Rannan jälkimarkkinointi toimii ja apua saa nopeasti silloin kun sitä tarvii, kiittelee Swahne.

MAN näyttänyt leijonan kyntensä

MANilla on ajettu reilussa vuodessa yli 330 000 kilometriä. - Meillä on autoilla aika kovat kilometrisuoritteet; jopa tällä sivuaukeavalla. Autot liikkuvat paljon mm. reiteillä UimaharjuVarkaus-Imatra sekä Uimaharju-Puhos-Imatra. Kyydissä kulkee sahojen sivutuotteita kuten kuorta ja purua sekä betonipuolen lekasoraa ja valmistuotteita, mikä on mahdollista sivuaukeavan rakenteen ansiosta, sanoo Swahne. MAN TGX:n 580 hevosvoimainen moottori on osoittautunut aivan riittävän tehokkaaksi 74 tonnin kokonaispainoilla ajettaessa. - Moottorin vääntöalueet on hyvät ja voimaa löytyy aina sen mitä tarvitaan - MAN onkin osoittautunut hevosvoimiinsa nähden varsinaiseksi ihmemenijäksi. Ja kun tehomäärä on jär-

- MAN TGX on kaikin puolin ylittänyt sille asetetut odotukset, sanoo kuljetusyrittäjä Jorma Swahn.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Konepaja Antti Rannan valmistama ketjupurkulaitteisto pelaa luotettavasti kaikissa tilanteissa.

KULJETUS 85

Kuljetus Swahne Oy:n kuljettaja Jukka Kervinen on tyytyväinen MANin ajo-ominaisuuksiin - myös tasokkaassa ohjaamossa viihtyy.

Sahateollisuuden sivutuotteet puretaan voimalaitokselle ketjupurkuna kärryn ja auton perästä.

kevä suhteessa ajotehtävään niin polttoainetaloudellisuuskin on kohdillaan, Swahne kommentoi. Saksalainen laatu on näkynyt luotettavuudessa: - Tekniikka on pelannut erinomaisesti. Me olemme kyllä pärjänneet hyvin aina kaikkien automerkkien kanssa mistä saa kiittää erittäin ammattitaitoisia

kuljettajiamme, jotka ovat tyytyväisiä MANiin kaikin puolin. Kehuja auto saa ajo-ominaisuuksistaan sekä mm. vetopidostaan minkä ansiosta päästään liikkumaan haastellisissakin paikoissa huonoilla keleillä. Myös erittäin tasokkaan ohjaamon tasalämpöisyys kovilla pakkasilla miellyttää kuljettajia.

Ketjupurkava ja sivuaukeava 6-akselinen ykköspyöräinen LIPE -perävaunu on varustettu kääntyvällä takatelillä, mikä helpotta pitkän yhdistelmän sompailua tiukoissa paikoissa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

STRALIS X-WAY LEGENDAARINEN IVECO -KUORMA-AUTON KESTÄVYYS Stralis X-WAY on rakennettu raskaiden kuormien kuljettamiseen: sen ominaisuudet perustuvat legendaariseen Trakkeriin, josta on tullut kestävyyden vertauskuva erilaisissa kuljetustehtävissä. Stralis X-WAY omaa huippu suorituskyvyn matalan omanpainon ja poikkeuksellisen lujuuden ansiosta. Parhaalla moottoritekniikalla saadaan erinomainen polttoainetehokkuus.

RAKENNA OMA STRALIS X-WAY VASTAAMAAN TARPEITASI Voit valita kolmesta eri set up:sta riippuen siitä, kuinka paljon maansiirtokäyttöä ajoneuvoltasi vaaditaan: ON, ON+ ja OFF – kaksi ensimmäistä versiota on maantiekuljetuksille ja kolmas on maastokelpoisuutta vaativille tehtäville. IVECO MYYNTIVERKOSTO ESPOO, Iveco Finland Oy Kiilaniityntie 10, 02920 Espoo Arto Mäkinen p. +358 45 320 7701 arto.makinen@iveco.com Juhani Havia p. +358 45 320 7702, juhani.havia@iveco.com Petri Simonaho p. +358 40 750 0916 petri simonaho@iveco.com IISALMI, Iveco huolto ja myynti Team Marjahaankierto 2-4, 74130 Iisalmi Antti Krogerus p. +358 40 774 2830 antti.krogerus@driv.fi

JYVÄSKYLÄ, Iveco Finland Oy Keski-Suomen alue Kari Lahtela p. +358 400 158 580, kari.lahtela@iveco.fi JYVÄSKYLÄ, Niemi-Korpi Oy Sorastajantie 4, 40320 Jyväskylä Tuomas Niemi-Korpi p. +358 400 400 32 5165, tuomas@niemikorpi.com KOKKOLA, Niemi-Korpi Oy Isotanhu 2, 67600 Kokkola Kari Nurmimäki p. +358 400 681 008, kari@niemikorpi.com

KOUVOLA, Iveco Finland Oy Kaupinkatu 5, 45130 Kouvola Timo Akkanen p. +358 45 320 7747 timo.akkanen@iveco.com

OULU, Niemi-Korpi Oy Rytiniementie 2, 91910 Tupos Jouni Niemi-Korpi p. +358 40 7344 310 jouni@niemikorpioy.com

KUOPIO, Iveco huolto ja myynti Team Virranniementie 14, 70460 Kuopio Martti Säkkinen p. +358 40 057 6343 martti.sakkinen@driv.fi

PIRKKALA, Niemi-Korpi Oy Teollisuustie 22, 33960 Pirkkala Miika Niemi-Korpi p. +358 40 5824 516 miika@niemikorpi.com

LAHTI, Iveco Finland Oy Höylääjänkatu 2, 15520 Lahti Timo Akkanen p. +358 45 320 7747 timo.akkanen@iveco.com

TAMPERE, Iveco Finland Oy Perkkoonkatu 9, 33850 Tampere Pekka Eerola p. +358 40 721 0926 pekka.eerola@iveco.fi

TURKU, Niemi-Korpi Oy Verstaskatu 1, 20360 Turku Pentti Maksula p. +358 400 263 860 pentti@niemikorpi.com

W W W. I V E C O. C O M


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 87

Puutavara-autonkuljettaja Mika Takala:

Työyhteisön hyvä tyyppi

K

keskuudesta nousi heti Mika Takalan nimi ilmoille. - Mika on todella innostunut ja vastuuntuntoinen kaikessa mitä tekee. Jos jollain tulee mieleen uusi työn tehokkuuteen, turvallisuuteen tai työmukavuuteen parannusta tuova ajatus tai idea, Mika osallistuu innolla sen eteen päin viemiseen. Ja saa myös toiset innostumaan asiasta, mikä on erittäin hienoa. Stipendin myöntämiseen tarvittiin yhteensä viisi suosittelijaa, no ne löytyivät nopeasti. Ja mikä parasta kaksi suosittelijaa saatiin Mikan vastuuasiakkaista eli Metsänhoitoyhdistys Lounametsän henkilöstöstä, Erkki Saarivirta kertoo. Pian Mika Takalan palkitsemisen jälkeen myös toinen Kuljetus Saarivirta Oy:n kuljettaja Jari-Pekka Salmio palkittiin, nyt UPM:n puolelta. - Kuten sanoin meillä näitä hyviä ja palkittavia tyyppejä riittää, Erkki Saarivirta lisää.

uljetus Saarivirta Oy:n puutavaraauton kuljettaja Mika Takalalle myönnettiin historian ensimmäinen Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi.

Lavialaisen Kuljetus Saarivirta Oy:n henkilökunta palkitsi puutavara-auton kuljettaja Mika Takalan Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendillä. Palkinto tuli Mikalle täytenä yllätyksenä. Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendiä esittivät Kuljetus Saarivirta Oy:stä puutavara-auton kuljettaja Sarah Lindahl, toimitusjohtaja Erkki Saarivirta ja toimistonhoitaja Kati Vähä-Vahe sekä Metsänhoitoyhdistys Lounametsästä tiiminvetäjä, metsäasiantuntija Kari Laiho ja metsäesimies Maija Viirros. Stipendin perusteluksi he toteavat seuraavaa: ”Mika Takalasta löytyvät kirkkaasti kaikki Metsämiesten Säätiön esittämät stipendin myöntämisperusteet. Omalla toiminnallaan ja käytöksellään Mika luo positiivista energiaa sekä työyhteisöömme että länsisuomalaisen metsätalouden toimintaympäristöön. Hänen toimintaansa eivät ennakkoluulot ja muutosvastarinta jarruta, vaan mies on aina innokkaasti mukana kehittämässä uutta ja parantamassa vanhoja toimintatapoja. Työkavereille avulias ja toverillinen Mika on tärkeä osa työyhteisöä.”

”Töissä pitää olla myös mukavaa”

Lavialaisen Kuljetus Saarivirta Oy:n henkilökunta palkitsi puutavara-auton kuljettaja Mika Takalan Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendillä. Hän ajaa veljensä Mikon kanssa samaa autoa.

Palkinto tuli täytenä yllätyksenä

Takala on kiitollinen työyhteisöltä saamastaan huomionosoituksesta ja sanoo nimeämisen sekä stipendin tulleen hänelle täytenä yllätyksenä. - Hienointa oli Erkki Saarivirran järjestämä tilaisuus, joka vietettiin yhdessä työporukan kanssa Rauman vesitornin ravintolassa. Vaimo sanoi aamulla että nyt lähdetään Raumalle. Ajattelin että mikäs siinä, meno varmaankin liittyy tulevaan kihlajaispäivän viettoon. Ja olihan tuossa yksi lahjakorttikin vielä käyttämättä. Raumalla vaimo sanoi että paas lakkia silmille. Arvelin siinä että mitäs nyt, liekö tässä siskon luo mennään. Kun auto kääntyi jyrkkään ylämäkeen, äkkäsin että tässähän ollaan menossa vesitornin mäelle. Tornin juurella havaitsin perin tutun näköisen Ford Ranger lava-auton, mutta en sitä sen enempää pohtinut. Tornin aulassa oli vastassa työkaverit Sarah, Jesse ja Timo Tommila sekä Mari Saarivirta ja Kati VähäVahe - sitten aloin jo aavistaa että minuun tämä liittyy.

”Työyhteisön hyvä tyyppi” juhlallisuuksia vietettiin Rauman Vesitornin Kahvila-ravintola Tornissa. Kuvassa vasemmalta lukien Sarah Lindahl, Pia ja Mika Takala sekä Timo Tommila. ”Mika Takalasta löytyvät kirkkaasti kaikki Metsämiesten Säätiön esittämät stipendin myöntämisperusteet.”

Huipulla olivat vastassa Erkki vaimoineen ja Harri Suominen sekä Maija Viirros Metsänhoitoyhdistys Lounametsältä. Silloin oli jo kysyttävä että mitä täällä oikein tapahtuu? Kaikki näyttivät iloisilta ja minua lukuunottamatta tietävän mistä on kyse. Tapahtuman juoni selkeni Takalalle vasta kun esiin kaivettiin kukat ja kunniakirjat. - En olisi ikinä osannut kuvitellakkaan että tällaistakin huomionosoitusta voisi tulla omalle kohdalle. Ja kuinka ikimuistoi-

sen tilaisuuden tietämättäni järjestivätkään. On melkoinen kunnia saada tällainen, työnantajan ja työkavereiden myöntämä tunnustus, Mika Takala sanoo kiitollisena. - Meillä on talo täynnä näitä ”hyviä tyyppejä”, sanoo yrittäjä Erkki Saarivirta ja jatkaa, kuultiin joulukuussa Metsäradion ohjelmasta että Metsämiesten Säätiö on tuomassa tällaisen ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendin, jolla on tarkoitus nostaa esille ja kannustaa työyhteisön sankareita metsäalalla. Radioohjelman innostamina lähdettiin sitten katsomaan tarkemmin mistä tässä oikeastaan on kysymys.

Tutustuttuaan stipendin myöntämisperusteisiin Kuljetus Saarivirta Oy:n henkilöstön

Länsi-Suomen ja Pirkanmaan alueella toimiva Kuljetus Saarivirta Oy liikennöi yhteensä 14 puutavarayhdistelmän ja yhden kantoauton voimin. Kalustona on 13 Scaniaa ja kaksi Mercedes-Benziä sekä runsaasti kevyempää hyötyautokalustoa. Suurimpia asiakkaita ovat mm. Metsänhoitoyhdistys Lounametsä, Pirkanmaan metsänhoitoyhdistys, Otso Metsäpalvelut, UPM, Metsälitto ja Luvian Saha. - Meille on suotu sellainen onni että kaikki kuljettajamme ovat kovia paitsi tekemään töitä myös pohtimaan ja kehittämään asioita kollektiivisesti. Se jos mikä vie asioita eteen päin ja pitää työn teon mukavana. Ja kun töissä on kivaa niin silloin ne eurotkin juoksevat, Erkki Saarivirta sanoo tyytyväisenä henkilökuntaansa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

88 KULJETUS

Rekka-Rastin pihassa keskitalven auringossa kiilsi neljä täyteen kuormattua Sisu Polar Timber -puutavara-autoyhdistelmää.

Sisuja ja zetoja Rekka-Rastilla S isu Auton ja Kongan Konepajan Hyvinkään Rekka-Rastilla tammikuun lopulla järjestämä yhteinen koeajo- ja esit-

telytapahtuma vietettiin iloisissa merkeissä, keskitalven auringon valossa. Järjestäjien mukaan tapahtuma oli erittäin onnistunut

- Keslan zeta-mallit saavat enemmän ja enemmän kannatusta osakseen, kertoili Kongan Konepaja Oy:n toimitusjohtaja Jarkko Konga.

Hannu Sirola Oitista poikkesi tapahtumassa tyylikkäällä vuosimallin 1963 Kontio-Sisulla.

ja saa tulevaisuudessa jatkoa.

Hyvinkäällä, Tampereen moottoritien varressa sijaitseva Rekka-Rasti osoittautui jälleen kerran oivalliseksi raskaan kaluston tapahtumapaikaksi. Sisun koeajoautot: Fuller-vaihteistolla ja matalalla hytillä varustettu Polar Timber puutavarayhdistelmä sekä Polar Rock S sora-auto olivat lähes tauotta koeajolla, mikä runsaslukuisena paikalle saapuneiden tapahtumavieraiden kestitsemisen ohella piti Sisu Auton Ville Kaihun ja Heikki Hiltusen työntouhussa. Esittelyautojen lisäksi RekkaRastilla oli nähtävinä runsaslukuisesti sekä puutavara- että sorapuolen Sisuja, useilta eri vuosikymmeniltä. Suurimman huomion keräsivät, ja ansaitusti, Tuomisen suvun punaiset, Kesla Z-nosturein ja Närko-puutavaravaunuin varustetut Sisu Polar Timber puutavara-autot, jotka kaikki PowerShift 3 -vaihteistoilla. Vuoden vaihteesta alkaen Kesla-nosturimyyntialuettaan Joensuun kulmille laajentaneen, mäntyharjulaisen Kongan Konepaja Oy:n toimitusjohtaja Jarkko Konga oli erittäin tyytyväinen tapahtuman runsaslukuiseen osallistujamäärään: - Puutavaranosturikaupassa

Mauri (vas.), Mika, Tuomas ja Lasse Tuominen ja Tuomisten punaiset Sisut; kaikissa PowerShift 3 -vaihdeautomatiikka ja Keslan Z-nosturit; perässä kulkee 5-akseliset Närköt paitsi Mikalla jolla vaununa Briab.

on nyt hyvä vauhti päällä. Sekä uutta että käytettyä kysytään ja myös myydään kiihtyvässä tahdissa, joten nosturiasennusten määrä on tänä vuonna hyvässä

nousussa. Myyntialueen kasvattaminen tuo luonnollisesti lisää työtä verstaalle, mihin olemme toki hyvin varautuneet.

Fuller -vaihteiselle Sisu Polar Timber esittely-yhdistelmälle riitti koeajajia tasaisena virtana.

Maansiirtopuolen kuljetustarpeisiin oli koeajettavana 4-akselinen Polar Rock S -nuppiauto.

Tapahtumapaikkana toimivassa Rekka-Rastissa toimipaikkaansa pitävä Hyvinkään HRP toimii myös Kesla nosturien huoltopisteenä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Teboil Super HPD ECV -sarja Nyt entistäkin suorituskykyisempi

yös m t y n t ä ylittäv PI CK-4 t y j l ö n Sarja VDS-4.5 ja A Volvo uokitukset -l

Lue lisää tuotteistamme

Toimintavarmuutta raskaaseen ajoon Teboil Super HPD ECV -sarjan öljyt ovat huippulaatuisia, erittäin suorituskykyisiä moottoriöljyjä, joka auttavat pidentämään raskaasti kuormitettujen ja vaativimmissa olosuhteissa toimivien raskaiden ajoneuvojen moottoreiden käyttöikää. Ne sopivat käytettäväksi useissa nykyaikaisilla pakokaasujen jälkikäsittelylaitteilla varustetuissa moottoreissa sekä iäkkäämmissä, perinteisemmän moottoritekniikan ajoneuvoissa. Öljyt sopivat erinomaisesti sekä maantieliikenteeseen että työkonekäyttöön. Valitse sinäkin luotettavinta voitelua jokaiselle ajokilometrille. Lue lisää osoitteesta teboil-voiteluaineet.fi/hd tai soita meille numeroon 020 4700 916


METSÄALAN AMMATTILEHTI

www.teca.fi

KORJAAMOILLE JA HUOLTOKESKUKSIIN

Pakokaasun poisto Letku- ja kaapelikelat Hitsauskäryn poisto Öljysumun poisto Suunnittelu, asennukset, huolto Autamme rakentamaan toimivan huoltokeskuksen! Ota yhteyttä asiantuntijoihimme: Janne Fremling Suodatusratkaisut 050 301 1009 janne.fremling@teca.fi

Jarmo Mäkinen Letku- ja kaapelikelat 0400 414 613 jarmo.makinen@teca.fi

Asiakaspalvelu 029 006 270 asiakaspalvelu@teca.fi www.teca.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 91

SEINÄJOKI: Markku Salomäki Akkutie 1, 60510 Hyllykallio 0400 415 333 makes@dlc.fi www.techbelar.com

Konekesko Oy:n Matti Pakkala (vas.) luovutti Maxpossa uuden Kobelcon yrittäjä Jyri Alajoelle.

Pohjanmaan ensimmäinen sukupolven Vehouuden pidentää paketti- ja Kobelco luovutettiin kuorma-autokorjaamoiden Jyri Alajoki Oy:lle aukioloaikoja / huoltojen Veho on panostanut viime vuosina voimakkaasti asiakaspalveluun sekä oman, koko maan kattavan myynti- ja huoltoverkoston kehittämiseen.

V K

onekesko luovutti yrityksellä on myös pit- yhden-koneista Haluamme panostaa vahvasti ehon pakettija kuormaMaxpo-näyttelyssä mukaisiin kältä ajalta: vuonna 1996 yritys toimintamalleihin sekä palveautokorjaamoiden/huoltojen Jyri Alajoki Oy:lle hankki ensimmäisen Kobelco - näkylutuotteisiin. Asiakkaiden kannalta uudet aukioloajat astuvat Seinäjoelle Kobelco SK140vinmerkkisen toimenpidekaivukoneen tällä hetkelläjaonsen liikkeiden voimaan 4.2.2019. Liikkeiden aukiSR -kaivukoneen. jälkeen saman maanlaajuinen merkkisiä koneitalaajentaoloajat ovat arkisin 7-22 ja lauantai- aukioloaikojen on hankittu useita lisää.tehostamiseksi. Aiemminen asiakaspalvelun sin 7-15. Poikkeuksena ovat KuopiKoneen luovutti Matti Pak-Asiakkaamme mat kokemukset Kobelco -mer- pitkiä ajavat kalustoillaan on ja Salon toimipisteet. Kuopiossa kala Konekeskolta ja koneenmatkoja kistä ovat erittäin positiivisia ja palveSuomen läpi ja käyttävät uudet aukioloajat otetaan käyttöön vastaanotti yrittäjä Jyriovat Alajoki.lujamme luotto tähän uuden sukupolvenSiksi on eri paikkakunnilla. 2.5.2019 ja Salossa aukioloajat koneeseen on tätä myötä myös että aukioloajat ovat yhtenäiset arkisin 7-20.Luovutettu Kobelco SK140SRtärkeää, on varustettu mm. puskulevyllä,ja asiakas kova. Koneet kokemusten tietää,ovat milloin palvelua saa, Veho on panostanut viimerototiltillä vuosina voilisäpainoilla, ja muil-kertoo perusteella ja huolto- huollon Vehonkestäviä vähittäiskaupan makkaasti asiakaspalveluun oman, ketjuohjauksesta la nykyaikaisillasekä varusteilla. vapaita myös urakkahommissa, vastaava huoltojohtaja koko maan kattavan myynti-Oyjatekee huoltoJyri Alajoki Seinä-Miikka joissa Lindström. koneet ovat kovalla rasiverkoston kehittämiseen. joen alueella pääasiassa perin- tuksella. teistä maarakennusalan kokoHankittua Kobelco SK140SR naisurakointia muun muassa -kaivukonetta tullaan käyttäkaupungeille, kunnille, seura- mään Seinäjoen kaupungin keskunnille ja ELY-keskukselle. kustan katujen uudistamisproYritys työllistää keskimäärin 8 jekteissa, joihin tämä hiljainen, työntekijää ja kokemusta ura- vähäpäästöinen ja lyhytperäinen eho on panostanut koinnista on jo yli 40 vuoden kone ominaisuuksiensa puolesta Uusi noin 1700 m2:n kokoinen viime ajalta. vuosina loistavasti. toimitalosopii rakennetaan Kokkovoimakkaasti Kokemusta Kobelco -kaivulaan osoitteeseen Mestarintie 6. asiakaspalveluun sekä oman, koko maan kattavan myynti- ja huoltoverkoston kehittämiseen.

Koneenkuljetuslavetit ja kaikki erikoiskuljetusperävaunut. Soita Pekalle puh. 0400 376 222

Veho investoi uuteen paketti- ja kuormaautojen asiakaspalvelukeskukseen Kokkolassa

V

Rakennusliike Kuomalle JCB 540-140 Lauso -kurottaja

R

akennusliike - Panostamme erityisesti asiOy:lle Kuoakkaiden ajoneuvojenKuoma elinkaaren pioon luovutettiin hallintaan ja siksi olemme invesJCB 540-140 Lauso -kurottoineet määrätietoisesti joko taja. Kone on varustettu täysin uusiin tai uudistettuihin ja toimitiloihin, henkilönnostokorilla nykyaikaisiin ja kaukohallinta laitteilla. turvallisiin työvälineisiin sekä JCB 540-140 Lauso -kurottaja. henkilöstön koulutukseen, kerKonetta vastaanottamassa oli Anssi Hiltunen. Koneen luotoo Vehon kuormaja linja-auvas.johtaja Topias Rami Kirjavainen, Jari vutti Mateko Oy:n Tero Sihvo. toliiketoiminnan Toivanen, Matti Räsänen ja Keinänen. - Kokkolan talousalueen myönteinen kehitys sekä pakettija kuorma-autokannan kasvu laan osoitteeseen Mestarintie 6. niset valmiudet katsastustoiminovat lisänneet palveluidemme Rakentaminen aloitetaan helmi- nalle. Uuden toimitalon valmistarvetta. Tässä tilanteessa on kuussa ja talo valmistuu loka- tuessa Veho jatkaa uusien Mererityisen ajankohtaista ja tärkeää kuussa 2019. Uuteen toimitaloon cedes-Benz paketti-, kuorma-autoteuttaa käynnistetty investoin- tulee kahdeksan raskaan kalus- tojen myyntiä ja vuokrausta, ti, jonka avulla voimme varmis- ton läpiajettavaa huolto- ja kor- sekä käytettyjen autojen myyntaa asiakkaidemme odotusten jauspaikkaa Mercedes-Benz tiä. mukaisen palvelukokemuksen -kuorma-autoille, SISU kuormaUusi asiakaspalvelukeskus toteutumisen, Keinänen jatkaa. autoille sekä erilliset huolto- ja sijaitsee keskeisellä paikalla korjauspaikat pakettiautoille. hyvien liikenneyhteyksien varKokkolaan valmistuu Korjaamon dynamometrihallista rella Jyväskylän tien varressa. uusi toimitalo tulee 38 metriä pitkä, joka hel- Tontin pinta-ala on 1,3 ha, joka pottaa uusien entistä pidempien mahdollistaa hyötyajoneuvojen lokakuussa 2019 Uusi noin 1700 m2:n kokoinen autojen huoltotoimintaa. Lisäksi sujuvan liikennöinnin toimitalon toimitalo rakennetaan Kokko- uudisrakennukseen tehdään tek- pihassa. Ajo tontille tapahtuu

suoraan Mestarintieltä, mikä varmistaa helpon ja turvallisen asiakasliikenteen.

Uudet toimitilat tarjoavat hyvät puitteet asiakaslähtöiseen palveluun huolto- ja korjaustoiminnassa sekä automyynnissä

Kokkolan uusi asiakaspalvelukeskus palvelee asiakkaita laajoilla aukioloajoilla kuutena päivänä viikossa yhden luukun

palveluperiaatteella. Palveluihin kuuluu mm. Service 24h -hätäpalvelu ja CharterWay Rent -autonvuokrauspalvelut. Kokkolassa myydään Vehon maahantuomia Mercedes-Benz -paketti- ja kuorma-autoja sekä Fuso Canter -mallistoa. Valtuutettu monimerkkikorjaamo palvelee kaikkien edellä mainittujen merkkien lisäksi MercedesBenz- ja Setra-linja-autoja sekä SISU-kuorma-autoasiakkaita varaosa- ja huoltopalveluissa.


92 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Voiteluaineidensa jatkuvan tuotekehityksen seurauksena Teboil Super HPD ECV -sarjan moottoriöljyt ylittävät nyt uusia suorituskykyvaatimuksia.

Teboil Super HPD ECV -moottoriöljyt nyt suorituskykyisempänä

T

eboil Super HPD ECV -moottoriöljyt ylittä vät joukon uusia suorituskykyluokkia. Uudistuksen myötä öljy täyttää erityisesti raskaiden Volvojen viimeisimmät VDS-4.5-vaatimukset sekä API CK-4 -luokituksen.

kannalta erityisesti Volvon uusin moottoriluokitus on tärkeä. Suomessa on paljon Volvon raskasta ajoneuvo- ja työkonekalustoa. Nyt voimme tarjota asiakkaillemme uusimman Volvo VDS4.5 -vaatimuksen ylittävät moottoriöljyt, tuoteryhmäpäällikkö Juha-Pekka Riihimäki toteaa.

Teboil on viimeaikoina tuonut markkinoille useita uusia tuotteita eri tuoteryhmiin. Samaan aikaan myös olemassa olevia tuotteita kehitetään jatkuvasti. Voiteluaineidensa jatkuvan tuotekehityksen seurauksena Teboil Super HPD ECV -sarjan moottoriöljyt ylittävät nyt uusia suorituskykyvaatimuksia, kuten API CK-4, Volvo VDS-4.5, Renault RLD-4, Cummins CES 20086 ja Mack EO-S 4.5. - Suomalaisten markkinoiden

Vaihtovälivarmuutta raskaaseen ajoon

Uusitun reseptin myötä Teboil Super HPD ECV -sarjan säilyttävät ominaisuutensa luotettavasti pidempään. Uusien luokitustasojen johdosta öljyillä on nyt parannetut puhtaanapito- ja kulumisenesto-ominaisuudet, jolloin ne antavat tehokkaamman suojan koko öljynvaihtovälin ajan. Vakaiden viskositeettiominaisuuksien sekä tehokkaan ilmanerottumisen ansiosta voitelu-

VARAA MESSUOSASTO NYT!

sessa. Öljyt kestävät myös aikaisempaa paremmin hapettumisesta johtuvaa vanhenemista, jota erityisesti korkeat öljyn lämpötilat nopeuttavat. - Yhä tehokkaammat moottorit, raskaammat kuormat ja pidemmät öljyvaihtovälit asettavat moottoriöljyn ominaisuudet koetukselle. Teboil Super HPD ECV -moottoriöljyt tarjoavat luotettavaa voitelua koko öljynvaihtovälin ajan, Riihimäki toteaa.

Sopii myös vanhempaan kalustoon

Kaikki Teboil-voiteluaineet valmistetaan Haminan tehtaalla.

kalvo säilyy vahvana myös kriittisen korkeassa kuormituk-

laisten raskaan kaluston ammattilaisten keskuudessa. Öljyt sopivat erinomaisesti sekä työkonekalustoon että maantieliikenteeseen. Moderni Mid-SAPS -tyyppinen lisäaineteknologia on yhteensopiva monien pakokaasun jälkikäsittelylaitteilla varustettujen moottorien kanssa. Teboil Super HPD ECV -sarjan uudet luokitukset ovat taaksepäin yhteensopiva. Öljyt sopivat siis erinomaisesti myös vanhempaan kalustoon tarjoten niillekin entistä parempaa suojaa.

Kaikki Teboil-voiteluaineet valmistetaan Haminan voiteluainetehtaalla ja ne on suunniteltu vaativiin pohjoisiin käyttöolosuhteisiin. Teboil Super HPD ECV -moottoriöljyt ovat saavuttaneet vankan suosion suoma-

HÄRMÄSSÄ 9.-10.8.2019

POWERTRUCKSHOW.FI

15.

Juhl -vuosa i

Kuljetusmessutapahtuma ja Kansainvälinen Autonäyttely TIEDUSTELUT JA VARAUKSET: Mikko Nukala 0400 563 786

Ari Nukala 0400 264 116

Juha Ristimaa 0400 567 068 info@ptsmessut.fi

YHTEISTYÖSSÄ:

Rami Tynjälä 0500 569 522

Hannele Loukasmäki 040 736 00732


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 93

Teiden liukkaudesta varoittava suomalaiskeksintö käyttöön

Pilvipohjainen eGrip järjestelmä jakaa tien pinnan liukkaustietoa reaaliaikaisesti. Järjestelmään on tarkoitus tuoda myös muita palvelusovelluksia.

-nostureiden myynti ja huolto Kainuun ja Lapin alueilla Toistaiseksi liukkaustiedot ovat luettavissa Android-pohjaisen eGrip -sovelluksen kautta.

E

EE Innovations Oy:n kehittämä eGrip -järjestelmä tuottaa reaaliaikaista dataa tienpinnan liukkaudesta kuljettajien, liikennöitsijöiden ja muiden tienkäyttäjien hyödyksi. Liukkaustietojen lisäksi järjestelmästä voidaan saada myös muita ajoneuvojen tietokoneen CAN-väylästä kerättäviä tietoja, kuten sijainti- ja ulkolämpötilatietoja sekä tietoja yllättävistä jarrutustilanteista. Patentoitu eGrip -järjestelmä on kehitetty yhteistyössä VTT:n kanssa. Täysin ajoneuvon omia antureita hyödyntävä järjestelmä on asennettu jo yli 200 ajoneuvoon. Esimerkiksi Neste Oy:llä on laitteet jo parissa kymmenessä säiliöautossa. - Järjestelmään liittyminen voidaan toteuttaa yleensä ilman erillisten lisälaitteiden asentamista ohjelmistopäivityksellä, joka lukee dataa ajoneuvon tietokoneen CAN-väylästä. Ajoopastinjärjestelmä voidaan asentaa osaksi jo ajoneuvossa olevaa ohjelmistoa tai se voidaan asentaa myös omana kokonaisuutenaan sisältäen ajo-optimoinnin sekä liukkaudentunnistimen. Tavoitteena on että järjestelmä olisi asennettu vuoden kuluessa kaikkiaan noin tuhanteen ajoneuvoon, sanoo EEE Innovations Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Leino. Järjestelmä kykenee Leinon mukaan opastamaan kuljettajaa myös taloudellisempaan ajoon: - Liikenneturvallisuus para-

nee, kun kuljettajat osaavat ennakoida vaarapaikat. Myös teiden kunnossapitoa saadaan tehostettua, kun systeemi tuottaa tietoa siitä, missä ovat tiestön liukkaimmat osuudet. Lisäksi ajomukavuus tehostuu, kun tienkäyttö muuttuu kaiken kaikkiaan luotettavammaksi. Varoitus havaitusta liukkaudesta voidaan välittää reaaliajassa liikennöitsijän koko kalustolle ja muille toimijoille esimerkiksi karttasovelluksilla. Toistaiseksi liukkaustiedot ovat luettavissa Android-pohjaisen eGrip -sovelluksen kautta. - Järjestelmää tutkitaan yhdessä Metsätehon kanssa myös puukuljetuksissa, muutamien autojen voimin. Puutavara-autoilijat näyttävät datan perusteella ajavan muuhun liikenteeseen nähden poikkeuksellisen liukkailla tienpinnoilla. Karttapohjaan piirtyy jatkuvasti liukkaasta tienpinnasta kertovaa punaista viivaa, kertoo EEE Inmyyntipäällikkö Jarmo Mäki.

- Pilotointikokeiluun mukaan lähtö on tehty kuljetusyrittäjille vaivattomaksi ja kustannuksiltaan kevyeksi. Asennus on helppo ja todella nopea tehdä, sanoo EEE Innovations Oy:n myyntipäällikkö Jarmo Mäki.

A Weckman Oy

Matti Heiman 044 5565 948

TTT Erätaito Oy puh. 050 594 4053 Tero Toivanen


METSÄALAN AMMATTILEHTI

94 KULJETUS

A U T A A L HANKI UNTIJALTA

PALVELEVA LAVETTITALO

NT IA S A I T S A V A T T LUOTE

E Stoneridge t ri tu iir ip Dig

Timer TachoDrive i Ajoaikalaskur

xa k t D u o

2

on helpot ta”Ajoaikalaskuri äni öt nut valtavasti ty eniä ä pi hd te in – Ny t vo uon aikana!” ta s yö m a oj rt sii

kulje idgen piirturilla ”Uudella Stoner in!”* m pident yy jopa 30 aja

ttajan ajopäivä

itusjoht piirtureihin – Heikki, toim kupolven digi nhemman su *verrattuna va

Digipiirturi

lu n etälatauspalve

PIIRL A @ PIIRL A.FI

»

»

ja – Mat ti, kuljetta man vanhem eihin *verrattunan di gipiirtur sukupolve

Dignita AL-10

0 Alkolukko

s Hyväksyt ty myö uteen ke oi oaj un tu ot valv

tomaattinen rttitietojen au Piirturi- javekolu 8 € / kk al latausp

VERKKOK AUPPA.PIIRL A.FI

SIIMET LAVETIT - ASIAKKAILLE RÄÄTÄLÖITY - JÄREÄ RAKENNE - LAADUKKAAT KOMPONENTIT - POHJOLAN OLOSUHTEISIIN SUUNNITELTU KAIKKIEN LAVETTIEN JA PERÄVAUNUJEN KORJAUS-, MUUTOS- JA MAALAUSTYÖT AUTOJEN VARUSTELUT - NOSTURIT - HAKKURIEN ASENNUS - NOUSUPÖYDÄT

Yri$äjänkatu 28 50130 MIKKELI www.siimet.fi

PIIRL A.FI

017 283 1595

Puh: MyynD:

+35815 321 610 Ari Mäkitalo +35844 321 6131

Ympäristöystävällistä logistiikkaa MAN eTruck-kuorma-autolla

P

uhtaasti ja hiljaisesti tehtaalle: Porsche täydentää Stuttgart- Zuffenhausenin tehtaan kuljetuskalustoa täyssähköisellä MAN eTGM -kuorma-autolla.

eTGM on Saksassa ensimmäinen sarjatuotantoauto laatuaan ja tästä eteenpäin nollapäästöinen ja lähes äänetön 32 tonnin kuorma-auto toimii osana tehtaan tuotantologistiikkaa. Porschen päätoimipaikassa valmistaudutaan tällä hetkellä Porschen ensimmäisen täyssähköauton Taycanin tuotantoon. MANille eTGM:n käyttöönotto merkitsee uutta virstanpylvästä sähköisen liikkumisen suunnitelmassa ja ensimmäinen pieni tuotantosarja MANin eTGM:tä esitellään vuonna 2019. - Porsche ottaa jälleen uuden askeleen kohti ”Zero Impact Factorya” - tehdasta, jolla ei ole ympäristövaikutuksia - integroimalla eTruck-täyssähkökuormaauton tuotantologistiikkaansa, kertoo Porschen tuotannosta ja logistiikasta vastaava johtaja Albrecht Reimold. Taustalla on ympäristötietoinen lähestymistapa, jolla pyritään siihen, että yrityksen koko arvoketjusta ei jäisi minkäänlaista ekologista jalanjälkeä. Siirtymässä kohti ”Zero Impact Fac-

Porschen käyttöön ottama täyssähkökuorma-auto on malliltaan MAN TGM 18.360 E 4x2 LL. Energia varastoidaan 149 kWh:n litium-ioniakkuihin, joilla täyssähkökuorma-auton toimintamatka on noin 130 km.

torya” käydään läpi lukuisia vaiheita. Porsche on esimerkiksi viimeisten kahden vuoden ajan käyttänyt kaikilla tuotantolaitoksillaan vain uusiutuvista energianlähteistä tuotettua energiaa. Myös kaikki raidekuljetukset toteutetaan tuotantopaikoilla poikkeuksetta vihreällä sähköllä. Lisäksi Porsche sähköistää jatkuvasti kuljetuksissa käyttämiään paketti- ja kuorma-autoja sekä trukkeja.

Täyssähkökuorma-auto on tarkemmalta malliltaan MAN TGM 18.360 E 4x2 LL. Tyyppimerkintänsä mukaan se luokitellaan 18 tonnin painoluokkaan ja jakelukuljetuksiin tarkoitetun puoliperävaunulla varustetun ajoneuvoyhdistelmän kokonaispaino on 32 tonnia. Numero 360 kertoo 265 kW:n eTruckin tehon hevosvoimissa. Energia varastoidaan 149 kWh:n litium-ioniakkuihin, joilla täyssähkökuor-

ma-auton toimintamatka on noin 130 km. - MAN eTGM:n avulla otetaan suuria askeleita kohti täyssähköisten hyötyajoneuvojen sarjatuotantoa, ja niiden vahvuuksia voidaan hyödyntää luotettavasti päivittäisessä toiminnassa. Porschen tehtaan kuljetuksista saatuja kokemuksia hyödynnetään ensimmäisessä pienessä sarjatuotantoerässä, jonka haluamme tuoda markki-

noille jo tänä vuonna, kertoo MANin ajoneuvojen tuotekehityksestä vastaava Manuel Marx. Hiljaisuuden ja hiilidioksidineutraaliuden lisäksi täyssähköajoneuvojen vahvuuksia ovat myös vähäisempi kuluminen ja huollon tarve. Esimerkiksi jarrutusenergian talteenoton eli rekuperaation avulla ajoneuvojen mekaanisia jarruja käytetään vähemmän ja myös jarrujen osat kuluvat vähemmän. Tätä täyssähköistä kuormaautoa käytetään jakeluliikenteessä lähes 19 kilometrin pituisella reitillä Freibergin ja Neckarin välillä. Täyssähkökuorma-auton käytön ansiosta säästetään vuosittain yli 30 tonnin hiilidioksidipäästöt. Freibergiin sijoitettu latausasema on ensimmäinen malli Porsche Engineeringin kehittämästä uudesta suurteholatausjärjestelmästä, jota tullaan käyttämään myös IONITY-yhteistyöyrityksen suurteholatausverkostossa. Tässä sovelluksessa latausteho on maksimissaan 150 kW/h, jolla eTGM:n lataus 100 kilometrin toimintamatkaan kestää vain 45 minuuttia. Kaikkien Porsche-latausasemien tapaan sähkö tuotetaan ympäristöystävällisesti uusiutuvista energianlähteistä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 95

Vähälä Yhtiöille uusia ympäristöystävällisiä kalustoratkaisuja

Vähälä Yhtiöiden hankkima uusi Iveco Stralis NP 460 6x2 käyttääpolttoaineenaan 100-prosenttisesti nesteytettyä maakaasua (LNG). Perässä kulkee lähes 20-metrinen HCT-puoliperävaunu. Kokonaispainoa yhdistelmällä on 62 tonnia ja pituutta 23 metriä.

L

ogistiikkakonserni Vähälä Yhtiöt ottaa käyttöönsä ensim- mäisenä Suomessa Ivecon raskaan kolmiakselisen, puhtaasti nesteytetyllä maakaasulla (LNG) toimivan rekkaveturin. 8-akselinen 62 tonnin LNG -puoliperävaunuyhdistelmä liikennöi Jyväskylän ja Helsingin välisessä runkoliikenteessä. Dieselkäyttöiseen rekkaan verrattuna se tuottaa 50 tn vähemmän hiilidioksidipäästöjä (CO2) vuodessa. Samaan aikaan Vähälä Yhtiöt ottaa testikäyttöön, ensimmäisenä Pohjoismaissa, sähkökäyttöisen ja päästövapaan The New Cool -thermoperävaunun. Perävaunun kylmäkoneessa ei ole perinteistä dieselmoottoria vaan puhtaasti sähkökäyttöinen kone ottaa voimansa liike- ja jarrutusenergian kautta. Tästä syystä uuden ajan kylmäteknisen ratkaisun käytöstä ei muodostu ympäristöön CO2 ja partikkelipäästöjä. Lisäksi se on poikkeuksellisen hiljainen. Vähälä Yhtiöt päätti investoida ympäristöystävällisempään kalustoon, koska yhtiö etsii aktiivisesti ratkaisuja maantieliikenteen päästöjen vähentämiseksi ja haluaa tarjota asiakkailleen ympäristöystävällisiä ja kustannustehokkaita logistiikkaratkaisuja. Yhtiössä uskotaan vahvasti kestävään kehitykseen. - Vastuullisuus on meille tär-

kein liiketoimintaa ohjaava arvo ja olennainen osa liiketoimintaa myös monelle asiakkaallemme. Haluamme tarjota heille mahdollisuuden vähäpäästöiseen logistiikkaan, toteaa Vähälä Yhtiöiden toimitusjohtaja Ville Vähälä. Vaihtoehtoista polttoainetta käyttäväksi ajoneuvoksi Vähälässä valittiin Ivecon Stralis NP 460 6X2, joka on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Se käyttää 100 %:sti nesteytettyä maakaasua ja tulee vetoautoksi yhtiön 5-akseliselle, lähes 20-metriselle HCT (High Capacity Transport) -puoliperävaunulle. Kokonaispainoa yhdistelmällä on 62 tonnia ja pituutta 23 metriä. Yhdistelmä liikennöi päivittäin Jyväskylän ja Helsingin välisessä runkoliikenteessä n. 230 000 km vuosittaisella ajomäärällä. - Meillä on tilastotietoa tältä väliltä pitkältä ajalta dieselkäyttöisellä kalustolla. Lähdemme mielenkiinnolla tutkimaan, miten LNG-käyttöinen raskas ajoneuvo suoriutuu tällä kovasuoritteisella välillä. Arvioimme, että dieseliin verrattuna se tuottaa vuosittain 50 tonnia vähemmän CO2 päästöjä, kertoo Vähälän hankintapäällikkö Ari Karjalainen. Iveco on toimittanut Vähälä yhtiöille hiljattain myös kolme kappaletta diesel Iveco Eurocargo 150E25/P jakoautoja.

Vähälä Yhtiöt

Vähälä Yhtiöt on logistiikka-

alan edelläkävijä Suomessa. Vuonna 1937 perustetusta yhden miehen kuljetusliikkeestä on kasvanut täyden palvelun logistiikkakonserni, jolla on DB Schenkerin partnerina maailmanlaajuinen verkosto. Vähälä tuottaa asiakkailleen tehokkaimmat logistiikkaratkaisut. Vastuullisuus on Vähälässä kunnia-asia: yhtiö noudattaa kaikessa toiminnassaan lakeja ja asetuksia sekä pitää kiinni lupauksistaan. Vähälä Yhtiöiden liikevaihto vuonna 2017 oli noin 50 miljoonaa euroa. Sen palveluksessa on 340 logistiikan ammattilaista. Perinteikkään perheyhtiön johdossa on kolmas sukupolvi.

Markkinoiden laajin maakaasumallisto

25 vuoden jatkuvan kehitystyön ansiosta Iveco Natural Power -hyötyautomallista hyödyntää tehokkaasti maakaasun ympäristöetuja. Maakaasu on turvallinen ja merkittäviä ympäristöhyötyjä tarjoava polttoainevaihtoehto polttomoottoreille. Se parantaa paikallista ilmanlaatua ja tuottaa huomattavasti vähemmän ilmansaasteita (-70 % NOx, -99 % PM, -90% NMHC vrt. EURO 6 rajoihin) ja hidastaa ilmaston lämpenemistä pienempien CO2 päästöjen ansiosta (n. -15% vrt. dieseliin, jopa -95 % kun kyseessä biometaani). Maakaasumoottoriteknologia mahdollistaa myös merkittävän me-

lusaasteen vähentämisen taajamissa ja kaupungeissa. Tämän vuoksi Euroopan viranomaiset tukevat maakaasun jakeluverkoston nopeaa kehittämistä vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteena on vähentää CNG-asemien välinen etäisyys 150 kilometriin ja LNG-asemien etäisyys 400 kilometriin. Iveco Stralis AS440S46NP -rekkaveturi on ensimmäinen pitkän matkan kuljetuksiin suunniteltu kaasukuorma-auto. Se on varustettu uusimman sukupolven 460 hevosvoimaisella Cursor 13 NP -moottorilla, joka kehitettiin takaamaan tarvittava voima kaikkein vaativimpia tehtäviä varten. Uutta on myös automaattinen 12-nopeuksinen Hi-Tronix -vaihteisto, joka parantaa entisestään ajomukavuut-

ta ja suorituskykyä entiseen 400 hv CNG/LNG moottorivaihtoehtoon nähden ja tuo mukanaan uusia toimintoja, kuten GPS -pohjaisen, ennakoiva vakionopeudensäädin HI-CRUISEn. Parhaimmillaan jopa 1600 km yltävä toimintasäde mahdollistaa teoreettisen matkan Suomen halki ilman tankkausta. Uusi Stralis NP on yhtä hyvä kuin diesel-vastineensa niin suorituskyvyn, hyötykuorman kuin monipuolisuudenkin suhteen ja sen TCO-kustannukset ovat samat tai jopa matalammat. Uudessa Stralis NP 460:ssä käytetään IVECOn kehittyneimpiä polttoaineteknologioita ja siinä on ainutlaatuisen mukava Hi-Way-ohjaamo, joka on suunniteltu pitkän matkan tehtäviin.

Iveco Stralis AS440S46NP -rekkaveturi on ensimmäinen pitkän matkan kuljetuksiin suunniteltu kaasukuorma-auto. Parhaimmillaan jopa 1600 km yltävä toimintasäde mahdollistaa teoreettisen matkan Suomen halki ilman tankkausta.


96 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Suomalaisen kuljetusalan edelläkävijä Scania Suomi täyttää 70 vuotta

S

cania Suomi Oy aiemmalta nimeltään Oy Scan-Auto Ab - täyttää helmikuun 18. päivänä 70 vuotta. Korkealaatuiset tuotteet, pitkäaikaiset, menestykselliset asiakassuhteet ja vahva erikoisosaaminen ovat aina olleet yhtiön toiminnan peruspilareita.

- Yhtiömme on sopeutunut ympäröivään maailmaan oikeilla valinnoilla, kuten keskittymällä raskaan kaluston myyntiin ja rakentamalla vahvan ja kattavan, omassa omistuksessa olevan palveluverkoston, toteaa Scania Suomen toimitusjohtaja Henna Wickström yhtiön 70-vuotispäivänä.

Näin kaikki alkoi

Harald Zetterström, Sven Fazer ja Soini Holopainen perustivat 1949 autojen maahantuontiyhtiön, jonka nimeksi tuli Oy Scan-Auto Ab. Zetterström toi yhtiöön mukanaan ScaniaVabiksen edustuksen ja Holopainen valittiin toimitusjohtajaksi. Alkuvuosina toimitettiin varaosia Scania-Vabis -käyttäjille, kuten kunnallisille liikennelaitoksille ja palolaitoksille. Kuorma- ja linja-autojen ohella panostettiin erillismoottoreihin. Scania-Vabis -dieselmoottoreille luotiinkin vahva asema muun muassa erikoisajoneuvojen, vetureiden, laivojen ja varavoimalaitosten voimanlähteinä.

Saabit maanteillä ja ilmassa

Henkilöautoilla on ollut erittäin merkittävä osa Scan-Auton historiassa. Vuosien varrella merkkejä on ollut lukuisia, mutta yksi oli selvästi ylitse muiden - Saab. Scan-Auto toimi Saabien maahantuojana jo vuodesta 1963 ostettuaan silloisen Saab-maa-

Scania on toiminut Suomessa jo 70 vuoden ajan. Syksyllä 1963 esiteltiin 56-, 66- ja 76-sarjan karavaaniautoja Scan-Auton toimitalon edessä Valimontiellä Helsingissä.

hantuojan, Importer Oy:n osakekannan. Kun vuonna 1968 päätettiin perustaa autotehdas Uuteenkaupunkiin, Scan-Autosta tuli Saabin päämarkkinointikanava. Scan-Auton omistussuhteet muuttuivat, kun tehtaan omistajat Valmet Oy ja AB Saab-Scania ostivat yhdessä yhtiön koko osakekannan suhteessa 50/50. Valmetin ja Rauma-Repolan fuusion seurauksena yhtiön osakekanta siirtyi Scania AB:lle. Scan-Auton luovuttua henkilöautotoiminnoistaan, oli sopiva hetki miettiä uudelleen yhtiön nimeä. Koska päätuotteena olivat nyt Scaniat, yhtiön nimi muutettiin vuoden 2012 alusta muotoon Scania Suomi Oy. Saabin tulo mukaan kuvaan ei tarkoittanut pelkästään henkilöautokaupan kiihtymistä. Monia-

Scania on ollut aina tärkeässä roolissa puutavaran autokuljetuksissa; kuvassa Scania 141 V8.

layhtiön tuotepalettiin kun kuuluivat myös muun muassa Saab Fairchild -lentokoneet ja Hughes -helikopterit.

Kalustoa puolustusvoimille

Scania-Vabis- ja Scania-merkkiset ajoneuvot ovat kuuluneet Suomen puolustusvoimien kalustokantaan jo lähemmäs sata vuotta. Ensimmäiset Scania-Vabis -kuorma-autot saatiin lahjoituksena Ruotsista vuonna 1918. Sittemmin Suomessa on myös koottu Scania-sotilaskuorma-autoja. 1970-luvun loppupuolella Helsingin Pitäjänmäellä koottiin niin kutsutuista CKD-sarjoista (Complete Knocked Down) 33 kappaletta Scania SBAT 6x6 -maastokuorma-autoja.

Myös merivoimaa ja varavoimaa

Scanialla on pitkät perinteet moottoreiden toimittamisesta merivoimien aluksiin ja viimeisin suuri toimitus oli V8-moottoreiden toimittaminen kahteentoista Jehu-luokan maihinnousuveneeseen. Scanian moottoreita on myös toimitettu muun muassa Rajavartiolaitokselle ja luotsiveneisiin. Scanian moottorit turvaavat sähkön saannin monissa julkisissa rakennuksissa silloin, kun normaalissa sähköverkossa ilmenee häiriöitä. Muun muassa presidentinlinnan ja valtioneuvoston linnan sähkönsaanti vikatilanteissa turvataan Scania -aggregaateilla. Viimeisen kymmenen vuoden aikana tehdasvalmiilla miehistöohjaamolla varustetut Scanian

raskaat palo- ja pelastusautot ovat olleet suvereeni markkinajohtaja suomalaisten pelastuslaitosten hankinnoissa. Myös kotimainen puolustusvälineteollisuutemme käyttää Scanian moottoreita. Muun muassa AMV -miehistönkuljetusvaunuja valmistava Patria on valinnut näiden ajoneuvojensa voimanlähteiksi Scanian moottorit.

Joukkoliikenteen eturintamassa

Scania-Vabis- ja Scania-linjaautot ovat olleet olennainen osa suomalaista joukkoliikennettä koko yhtiön toiminnan ajan. Scanian rooli suomalaisessa linja-automaailmailmassa on edelleen merkittävä, koska Lahden Autokorin konkurssin jälkeen Scania päätti jatkaa korivalmistusta Lahden Jokimaan tehtaalla. Tänä päivänä suomalainen koriosaaminen on maailmalla niin arvostettua, että Lahden bussitehtaalla on suunnittelu- ja tuotekehitysvastuu käytännössä Scanian koko bussikorimallistosta.

Panostusta palveluverkostoon

Scan-Auton alkutaipaleella toiminnan painopiste oli pääkaupungissa. Pian kuitenkin kävi selväksi, että palveluntarjontaa olisi laajennettava myös muualle maahan. Ensimmäinen piirikonttori perustettiin Jyväskylään vuonna 1965. Tämän jälkeen vuosituhannen loppua kohden myynti- ja huoltopisteitä avattiin käytännössä kaikkialle Suomeen. Nyt yhtiön omia palvelukeskuksia on 21.

Vuonna 2018 avattiin toimipiste Kuusamossa ja Kemissä toiminta siirrettiin uusiin tiloihin Keminmaalle. Seuraava suuri investointi on kokonaan uuden Scania-keskuksen rakentaminen Tampereelle. Jyväskylään valmistuneen uuden palvelukeskuksen myötä myös tuotevalikoimaa laajennettiin. Mukaan tulivat päällirakenteiden, kuten koukkuvaihtolavalaitteiden ja puutavaravarustusten asennukset. Nykyisin tarjontaan kuuluvat myös erilaisiin päällirakenteisiin sopivat apurungot.

Osana ympäristöä ja yhteiskuntaa

Emoyhtiö Scania on koko historiansa ajan ponnistellut turvallisten, energiatehokkaiden ja ympäristövaikutuksiltaan puhtaiden ajoneuvojen kehittämiseksi. Myös Scan-Auto on ollut osaltaan aktiivinen liikenteen ympäristövaikutusten alentamisessa. Suomen ensimmäinen etanolikuorma-auto luovutettiin alkuvuodesta 2011 ja viime aikoina bio- tai maakaasua polttoaineenaan käyttäviä autoja on otettu käyttöön niin joukkoliikenteessä kuin vaikkapa jätteiden keräilyssä. Kuorma-autovalmistajista Scania toi ensimmäisenä markkinoille Euro 6 -päästönormin täyttävät mallit. Suomen ensimmäinen Euro 6 -auto luovutettiin jo kesällä 2012. Scania Suomi on ollut aktiivisesti mukana suomalaisen kuljetuselämän kehittämisessä. Jo ennen kuin päätös suurimpien sallittujen yhdistelmämassojen


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 97

Kun nosturin hankinta on ajankohtainen, OTA YHTEYTTÄ!

JUUKA: TTT Erätaito Oy erataito.fi SOINI: Saleston Oy saleston.fi

KAUTTUA: EHM Oy ehm.fi

JOENSUU: Kongan Konepaja Oy kongan.fi MÄNTYHARJU: Kongan Konepaja Oy kongan.fi

TUUSULA: Maantec Oy maantec.fi

www.kesla.com korottamisesta 60 tonnista 76 tonniin oli kesäkuussa 2013 saatu, Scania Suomi esitteli kuljetusmessuosastollaan kolme uusille massoille tarkoitettua alustaa. Näistä kaksi - puutavarayhdistelmä ja sorakasetti - annettiin Liikenneviraston käyttöön siltojen kuormitustestejä varten.

Palveluja ja koulutusta

Kuorma-autokauppa on muuttunut pelkän alustan myyjän roolista kokonaisratkaisujen toimittajaksi. Vuosien myötä hyötyajoneuvokauppaan on tullut mukaan erilaiset palvelukonseptit. Huolto- ja korjaussopimusten ja rahoituspalvelujen merkitys on viime vuosina kasvanut voimakkaasti. Nykyiseen palvelutarjontaan kuuluvat tärkeänä osana erilaiset koulutus- ja valmennusohjelmat, joilla pyritään alentamaan polttoaineen kulutusta ja siten kaluston käyttökuluja. Scan-Autossa on panostettu voimakkaasti myös oman henkilökunnan kouluttamiseen. Muun muassa mekaanikot saavat tarvitsemaansa merkkikohtaista oppia sitä varten perustetussa huoltokoulussa.

Scania ja Suomi

Scan-Auto ja Scania Suomi ovat tehneet aktiivisesti yhteistyötä niin kuljetuselinkeinon, kuljettajajärjestöjen kuin liikenneturvallisuusjärjestöjenkin

kanssa. Yhteistyötä on tehty muun muassa Suomen Kuljetus ja Logistiikka ry SKALin, Rahtareiden ja Liikenneturvan kanssa jo kuusi kertaa järjestetyn kansainvälisen nuorten kuljettajien kilpailun järjestämisessä. Tänä vuonna kilpailu järjestetään seitsemännen kerran. Scanialla ja Suomella on muutakin yhteistä kuin Scania Suomi. On laskettu, että Scania CV:n suomalaisilta alihankkijoilta vuosittain tekemien ostojen arvo on suurempi kuin Scania Suomen kaikki vuotuiset ostot Scanialta. Niinpä Scania ja Scania Suomi ovat merkittäviä suomalaisten työllistäjiä. - Kehityksen vauhti kiihtyy, tiedonmäärä moninkertaistuu ja tulevat teknologiat haastavat nykyiset rakenteet. Tulevaisuuden liikenne hyödyntää digitalisaatiota ja on energiatehokasta ja vähäpäästöistä. Varmaa on, että kuljetusliiketoimintaa palveleva yritys ei tule olemaan seuraavan 70 vuoden kuluttua samanlainen kuin nyt. Tulevaisuus on täynnä lukuisia mahdollisuuksia, mutta asiakas on aina kaiken toiminnan keskiössä ilman asiakkaita ei ole yhtiötä. Scania Suomen menestyksen, myös tulevien 70 vuoden aikana, takaavat alan teknologian uusimmat, laadukkaat tuotteet ja palvelut sekä ammattitaitoinen henkilöstö. Scania Suomi on myös tulevaisuudessa osaava ja ajassa liikkuva yritys, vakuuttaa

Henna Wickström. Yli 50 000 Scaniaa on luovutettu suomalaisille asiakkaille. Menestyksekäs tarina on saanut

arvoisensa jatkon ja moninkertainen kuorma-ja linja-autojen markkinajohtaja Scania Suomi jatkaa toimintaansa osana suo-

malaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kehitystä.

Scania Suomi juhli 70-vuotista taivaltaan kakkukahvien merkeissä kaikissa Scanian toimipisteissä ympäri maata maanantaina 18.2.2019.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

9.–11.5.2019 Messukeskus Helsinki Kuljetus-Logistiikka 2019 -messut kokoaa kattavasti koko kuljetus- ja logistiikka-alan yhteen. Kansainvälisessä suurtapahtumassa ovat mukana kaikki alan merkittävimmät toimijat. kuljetuslogistiikka.fi Tapahtumasta ja osallistumisesta lisätietoa: Risto Wuolle +358 400 970 788 tai osoitteesta kuljetuslogistiikka.fi

Tapahtuman toimeksiantajat

Yhteistyössä


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 99

ooono liikennevaroitin

Hintansa väärti!

R

eaaliaikaisia varoituksia nopeusvalvonnasta ja vaaroista tiellä antava ooono liikennevaroitin on saavuttanut räjähdysmäisen suosion suomalaisten autoilijoiden keskuudessa. Parin kuukauden kokeilujakson aikana ooono osoittautui positiiviseksi tuttavuudeksi.

Loppuvuodesta 2018 Suomen markkinoille tuotu tanskalais-innovaatio ooono antaa reaaliaikaisia varoituksia nopeusvalvonnasta ja tieliikenteen vaaroista. Valmistajan mukaan ooonossa on jo valmiiksi kartoitettuna tuhannet kiinteät nopeus- ja liikennevalokamerat ympäri Eurooppaa. Pienikokoisen, noin pilttipurkin kannen kokoisen ja helppokäyttöisen liikennevaroitin-napin jujuna on sekä iOS että Android alustoilla toimiva ooono connect -sovellus, jossa jokaisella ooono ”nappia” käyttävällä on mahdollisuus jakaa nopeasti vaikkapa liikkuvan nopeudenvalvontapisteen, tietyön tai jonkin merkittävän vaaratilanteen sijainti muutamassa sekunissa kaikille sovellusta käyttäville. Varoitus tapahtuu näppärästi paristokäyttöistä ja Bluetooth -yhteydellä älypuhelimeen kytkettyä nappia painelemalla. Yksi painallus varoittaa muita liikkuvasta kamera-autosta tai tutkasta. Kaksi painallusta muusta vaarasta.

Tuhansia käyttäjiä

Ooonoa maahantuovan Startax Oy:n Panu Puskalan mukaan ooonon myynti on lähtenyt erittäin hyvin vauhtiin ja käyttäjien päivittävän aktiivisesti eri varoituksista palveluun. - Suomi oli Tanskan jälkeen ensimmäinen ooonon käyttöön ottanut maa. Laitetta on viime vuoden marraskuussa tehdyn

Näppärän kokoinen ooono liikennevaroitin on helppoa asentaa ja siirtää ajoneuvosta toiseen; laitteen halkaisija on 44 mm ja paino 20 g.

lanseerauksen jälkeen myyty jo useita tuhansia kappaleita Suomeen ja mitä enemmän uusia käyttäjiä tulee, sitä paremmaksi ja ajantasaisemmaksi palvelu kehittyy. Huomionarvoista on se ettei ooonon käytöstä muodostu lainkaan erillisiä maksuja kuluttajille. Tosin matkapuhelimessa tulee olla dataliittymä. Ilmaista palvelua ja sovellusta myös kehitetään jatkuvasti, Puskala kertoo.

Valinnan vapaus

ooono connect antaa käyttäjälleen vapauden valita, millaista tievaaratietoa haluaa saada ja milloin. Asetusten muuttaminen on vaivantonta ja onnistuu melkein milloin tahansa. - Matkapuhelimen GPS-paikannustietoja hyväksi käyttävä sovellus varoittaa nopeusvalvon-

Toiminta-aika on 3V CR2450 paristolla noin kaksi vuotta. Varoitukset äänellä ja valoilla. Äänenvoimakkuus ja varoitusetäisyys säädettävissä.

nasta perinteisten autonavigaattorien tavoin äänimerkillä ja etäisyyden näyttäen. Kyseessä on täysin laillinen liikenneturvallisuuslaite, Puskala lisää. ooono nappi ilmoittaa tulevasta lyhyin äänimerkein ja sinisiä led-valoja muutaman kerran väläyttäen. Nappi väläyttää aika ajoin myös vihreää valoa, muistuttaakseen toiminnastaan. Punainen valo puolestaan kertoo liikkeelle lähdettäessä yhteyden muodostumisesta, mutta myös katkeamisesta. Täysin haasteetonta ooonon käyttö ei kuitenkaan ole. Aktivoituakseen ooono-varoitus tarvitsee muutaman tien päältä, samasta kohdasta annetun ilmoituksen, mikä saattaa muodostua haastavaksi harvaan asutuilla ja vähäliikenteisillä tieosuuksilla.

Vaivaton

Ooonoa on saatavilla useimmista autotarvikemyymälöistä ja automarketeista ympäri Suomen. ooono maksaa ostopaikasta riippuen noin 50 - 60 euroa. Laitteen asennus ja käyttöönotto on valmistajan lupausten mukaisesti vaivatonta. Myyntipakkauksen mukana toimitettava käyttöohje on sisällöltään erittäin tiivis, mutta selkeälukuinen. Kun sovellus on latautunut ja käyttäjätili avattu on laite käytännössä Bluetooth pariliitosta vaille valmis koitoksiin. Virtansa nappi ottaa lithium nappi-paristosta, joka tarjoaa virtaa parhaimmillaan pariksi vuodeksi.

Puhelinsovellus (Android 4.4 tai uudempi / iOS 10 tai uudempi) näyttää kätevästi viisi lähintä varoituspaikkaa, mikä auttaa vaikkapa ajoreitin suunnittelussa.

- Suomessa tulee kuitenkin huomioida vuodenaikojen lämpötilavaihtelut, joten pariston kestoikä voi olla lyhyempikin, Puskala täsmentää. Kokonaisuutena ja kokeilun perusteella ooono on asiallinen ja hintansa väärti oleva autoilun apuväline. Etenkin entuudestaan tuntemattomilla ja valtion täysin

perusteettomilla sakkoansoilla varustetuilla maanteillä liikkuvien kannattaa harkita ooonon tai vastaavan liikennevaroittimen hankintaa. Tärkeää on muistaa että ooonon käyttäjänä olet vastuussa kaikkien tieliikennelakien noudattamisesta ja mahdollisista seuraamuksista.


100 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

- Itse en ole muuta koskaan tehnytkään kuin tätä taidetta, toteaa puutavara-autoilija Pekka Villman pinolla Hirvaskankaan maisemissa.

Puukuormaajamestari ja kuljetusyrittäjä Pekka Villman:

”Metsässä tehdään työt ja vietetään vapaa-aika” P

uunkuormaajamestari 2018 finaalin viime syksynä Finn- Metkossa voittanut Pekka Villman on ollut puunajossa oikeastaan koko ikänsä. - Isä Tauno aloitti metsäkuljetukset Kivijärvellä ensin hevosilla ja ensimmäinen auto hankittiin 1960-luvulla. Puun lisäksi ajettiin soraa niin kuin teemme tänäkin päivänä. Itse en ole muuta koskaan tehnytkään kuin tätä taidetta, kertoilee Pekka Villman puuauton ratissa.

Äänekosken uusi biotuotetehdas erittäin tärkeä koko alueelle

Puunkuormaajamestaruuden kaksi kertaa voittanut ja yhdeksän kertaa finaalissa kisannut Pekka Villman tekee kuorman valmiiksi vauhdilla.

Viitasaarella kotipaikkaansa pitävä Kuljetus Villman Oy on kolmen veljeksen eli Kimmon, Juhan ja Pekan yritys, mikä on kasvanut kooltaan merkittävästi viime vuosina. - Metsä Groupin uusi Äänekosken biotuotetehdas oli meille ja monelle muulle todella merkittävä investointi; ilman sitä tällä alueella olisi alalla melko hiljaista. Ajamme puut välivarastoon terminaaleihin ja niistä


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kuljetus Villman Oy myy omaa Wilma -merkkistä puutavaraperävaunua ja valmistaa alumiiniset Bear XO -puutavarapankot. Asiakkaat ovat tyytyväisiä molempiin tuotteisiin.

syötämme tehdasta. Lisäksi kuljetamme puuta UPM:lle. Autoja meillä on käytössä parisenkymmentä - löytyy Scanioita, Volvoja, Mersuja, Sisuja ja yksi DAFfikin. Nostureissa luotamme Logliftiin ja Keslaan. Puunajon rinnalla toinen tukijalkamme on maa-ainesten kuljetukset ja maarakennustyöt. Myymme lisäksi omia Wilma -puutaravaperävaunuja ja valmistamme Bear XO -alumiinipankkoja. Työntekijöitä meitä on yhteensä n. 50 ja porukallamme on hyvä tekemisen meininki, sanoo Villman.

Nuorista tulee huipputekijöitä

Kuljetus Villmanin kuljettajat tekevät perinteisesti pitkiä työuria mutta uusia nuoria tekijöitä

tarvitaan mukaan savottaan. - Viitasaaren ammattikoulu tekee todella hyvää työtä kuljetusalan koulutuksessa ja sieltä meille tulee 1-2 huipputyyppiä vuodessa joilla on asenne kohdillaan. Esimerkkinä viime vuoden Puunkuormaajamestari finaaliin tiensä taistellut Akseli Pihlajakari, joka aloitti meillä 18-vuotiaana, kehuu Villman.

Puunkuormaajamestari kisoissa vuodesta 1990

Hirvaskankaan maisemissa kohti seuraavaa pinoa suunnistava Villman innostuu heti kun keskustelussa sivutaan Puunkuormaajamestari kisaa. - Onhan se hienoa että alalla on tuollainen tapahtuma, mikä on järjestetty jo 34. vuotena pe-

räkkäin. Itse osallistuin alkukilpailuun ensimmäisen kerran vuonna 1990 kun olin 20-vuotias ja siitä lähtien olen ollut mukana joka vuosi. Vuonna 1996 voitin Pihtiputaan alkukilpailun mutta aika ei riittänyt vielä silloin finaaliin. Ensimmäisen kerran selvisin loppukilpailuun 2004 ja voitin Seinäjoella - se oli minulle todella suuri hetki. Siitä alkoikin hyvä mitaliputki kun 2005 sain hopeaa ja 2006 pronssia. Yhteensä olen ollut mukana finaalissa yhdeksän kertaa: voittoja on kaksi, kakkossijoja kaksi ja kerran olen ollut kolmas, luettelee Villman todella kovia saavutuksiaan. Lajia seuraavat tietävät että Pekka Villmanilla on Puunkuormaajakisojen innokkain ja äänekkäin kannattajajoukko: - Pojat ovat tärkeä henkinen tuki tiukoissa paikoissa ja tuovat myös finaaliin omaan mausteensa. Ja vaikka tunnelmassa eletään täysillä mukana niin homma ei karkaa käsistä - myöskään kanssakilpailijoita ryhmä ei koskaan mollaa vaan päinvastoin kannustavat, kehuvat ja arvostavat.

KULJETUS 101

Pekka Villman suunnistaa seuraavalle pinolle metsäyhtiön ohjeilla mitkä tulevat tarkasti ajoneuvopäätteelle.

Totta kai harmitti mutta näistä taistoista on jäänyt heinoja muistoja varmasti meille kaikille, toteaa Villman ja vihjaa että nyt 2019 hän on jälleen valmiina uuteen mittelöön: - Finaaliin pääseminen on entistä haastavampaa kun paikkojen määrä pudotettiin vuosi sitten kymmeneen. Varsinaista treenaamista en tee; toki päivittäinen puunajo tuo perustuntuman mutta käyttämäni hyttinosturi on kaukana kisanosturista. Eikä alueeltamme oikein löydykkään avokonetta millä pääsisi harjoittelemaan ja tukinajossa on sen verran kiire että aikakin rajoittaa. Ja jos vapaata pystyy järjestämään niin käytän sen

mieluusti kalastelessa kotijärvellä Löytänällä tai mökillä Kivijärvellä. Mutta tärkein harrastukseni on metsästys missä parhaana kaverinani mukana kulkee Venäjän ajokoira Lötkö.

Hienoja taistoja hyvässä hengessä

Kuormat sidotaan huolellisesti ja turvallisuudesta ei koskaan tingitä. - Tämä liinanheitto on taitolaji eikä riuhtoa tarvitse, näyttää Villman.

Kilpakumppaneiden kuten Kai Sirénin, Jari Sarajärven, Petri Varkoin ja Kari Heinosen kanssa on otettu lujaa yhteen mutta aina reilussa hengessä. - Sirénin ja Heinosen kanssa valloitimme podiumin kolmena vuotena peräkkäin 2004-2006. Se oli sitä aikaa kun aloimme tasaamaan niput. Kisa on tiukkaa ja finaali on aina myös hermopeliä. Kaitsulle hävisin sekunnilla FinnMetkossa 2012 ja kahdella sekunnilla Joensuussa 2005.

Puunkuormaajamestaruuden 2018 Pekka Villman voitti FinnMetkon finaalissa tuttujen kilpakumppaneiden tarjotessa jälleen kovan vastuksen. Vierelle podiumille nousi hopeaa ottanut Kai Sirén ja pronssille taiteillut Jari Sarajärvi - neljäs oli Petri Varkoi.


102 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 103

Kokonaispalvelua nosturiasiakkaille

K

ongan Konepaja Oy laajensi alkuvuodesta 2019 KESLA -nostureiden myyntialuettaan Etelä- ja Pohjois-Karjalaan sekä Pohjois-Savon alueelle. Joensuusta käsin myyntiä hoitaa kokenut KESLA -kauppias Petri Lievonen, jonka työpiste löytyy raskaan kaluston täyden palvelun keskuksesta Pro Truckista.

- KESLA -nostureiden kauppa käy hyvää tahtia ja puutavaraautoilijat investoivat tehokkaampaan kalustoon, kun ajomäärät ovat koko ajan kasvaneet. Puuta kuormataan enemmän mikä näkyy siinä että nosturit ovat järentyneet. Eniten myydyt mallit ovat 12 tonnimetriset KESLA 2112T ja 2212ZT - lisäksi olen myynyt myös erittäin järeitä 17 tonnimetrisiä 2117T -malleja. Puunajon lisäksi KESLA kasvattaa suosiotaan kierrätyspuolella, kertoo Petri Lievonen. Vaikka uusia nostureita myydään hyvin niin vaihtonosturivarastot eivät ole kasvaneet: - Päinvastoin meillä on enemmän pula hyvistä suhteellisen tuoreista vaihdokeista, mitkä menevät yleensä heti. Ja vähän vanhemmille vaihdokeille meillä on kanavat vientimarkkinoille

Kongan Konepaja Oy:n Petri Lievonen myy KESLA -nosturit Etelä- ja Pohjois-Karjalan sekä Pohjois-Savon alueilla. Toimistoaan kokenut nosturikauppias pitää Pro Truck Joensuun tiloissa osoitteessa Iivontie 9, missä raskaalle kalustolle tarjotaan kattavat huolto-, korjaamo- ja varaosapalvelut.

Venäjälle, Baltiaan ja eri puolille Eurooppaa, toteaa Lievonen.

Kaikki palvelut samasta osoitteesta

Yhteistyö Pro Truckin kanssa on lähtenyt hienosti liikkeelle. - Pro Truckin uusi raskaan kaluston keskus on ainutlaatuinen koko maan mittakaavassa.

Erittäin tasokkaat huolto- ja korjaamotilat, maalaamo ym. sekä kattava varaosamyymälä ja todella osaavat tekijät on otettu kuljetusalalla kiitoksella vastaan, mikä näkyy suurena asiakasmääränä. Pro Truck tekee meille uusien KESLA -nostureiden ja vaihtonostureiden asennukset sekä niiden huollot ja

kunnostukset. Homma pelaa kaikin puolin hienosti ja asiakkaat saavat yhdistelmiinsä kaik-

ki huoltopalvelut samasta paikasta, kertoo Lievonen.

Hyvärisen Puukuljetus Oy:lle Piippolaan luovutettiin 2 kpl KESLA 2012T nostureita luotettavalla langattomalla Steelyard Peson vaa´alla.

Pro Truck tekee Joensuussa Kongan Konepajalle uusien KESLA -nostureiden ja vaihtonostureiden asennukset sekä niiden huollot ja kunnostukset. Tilat ja laitteet ovat viimeisen päälle sekä tekijät ammattilaisia.

Asiakkaan uuteen kuorma-autoon asennettiin helmikuun lopulla käytetty KESLA -puutavaranosturi, mikä säädettiin iskuun ennen luovutusta.

Jouset ja jousiratkaisut raskaan ja kevyen kaluston hyötyajoneuvoihin Vallilan Takomon laajasta valikoimasta taatusti kestävät jouset 70 vuoden kokemuksella nopeasti perille toimitettuna tai luotettavasti alle asennettuna.

NYT MYÖS VERKOSTA! Vallilan Takomon verkkokauppa palvelee 24/7 osoitteessa:

www.vallilantakomo.fi


104 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Lastinkäsittely muuttuu yhä älykkäämmäksi

H

iab on maailman johtava ajoneuvojen kuormankäsittely- laitteiden sekä älykkäiden palvelujen ja digitaalisten ratkaisujen toimittaja. Sen asiakaskunta ulottuu yksittäisistä kuorma-auton kuljettajista kansainvälisiin kuljetusalan yrityksiin useilla eri teollisuudenaloilla. Alan edelläkävijänä ja ylpeänä 75-vuotisen historiansa aikana Hiab on sitoutunut innoittamaan ja muovaamaan älykkään kuormankäsittelyn tulevaisuutta.

Vuonna 1944 perustetun Hiabin liikevaihto on yli miljardi euroa, henkilöstöä on palveluksessa yli 3000 kolmessakymmenessä maassa; myynti- ja huotoverkosto palvelee yli 100 maassa.

Älykkään lastinkäsittelyn edelläkävijä

Hiabin tuotevalikoimaan kuuluu luokkansa parhaat kuormankäsittelylaitteet, kuten HIAB-, EFFER- ja ARGOS-kuormausnosturit, LOGLIFT- ja JONSERED-puutavara- ja kierrätysnosturit, MOFFETT- ja PRINCETON-ajoneuvotrukit, MULTILIFT-vaihtolavalaitteet sekä ZEPRO-, DEL- ja WALTCOtakalaitanostimet. Hiab ProCare TM -huoltopalvelu, palkittu HiVisionTM -nosturinohjausjärjestelmä ja HiConnectTM -alusta osoittavat, että Hiab haluaa jatkuvasti kehittää älykkäitä palveluja ja liitettäviä ratkaisuja, jotka tuovat lisäarvoa sen asiakkaille. - Visiomme on tulla älykkään lastinkäsittelyn globaaliksi markkinajohtajaksi. Strategian kulmakivet ovat asiakaslähtöisyyden vahvistaminen, digitali-

Pari vuotta sitten markkinoille lanseerattu, innovatiivinen ja edistyksellinen Hiab HiVision 3D -ohjausjärjestelmä kasvattaa suosiotaan hyvää tahtia; järjestelmiä on myyty jo 12 eri maahan ja myös Suomeen.

saation nopeuttaminen, huoltoliiketoiminnan laajentaminen sekä tuottavuus kasvun vauhdittajana, kertoo Hiabin johtaja Scott Phillips. Megatrendit kuten kaupungistuminen ja kulutuksen kasvu lisäävät tehokkuuden tarvetta kaikessa logistiikassa. Digitalisaatio ja liitettävyys puolestaan mahdollistavat uudet liiketoimintaratkaisut. - Rakentaminen, kierrätys &

jätehuolto, logistiikka ja julkiset liiketoimintasegmentit kasvavat jatkuvasti. Niinoä Hiabin maailmassa Pohjois-Amerikka sekä tärkeimmät Euroopan markkinat kasvavat edelleen ja kehittyvillä markkinoilla kuormankäsittelylaitteilla on paljon kasvupotentiaalia tulevaisuudessa. Myös uusilla Hiabin kehittämillä sovelluksilla on valtavasti kasvupotentiaalia eri markkinoilla ja segmenteissä - sähköistämisen

Hiabin Janna Wolin (vas.), Jani Koskinen, Pekka Jaarinen, Hans Ekman ja Emilia Rantala kertoivat lehdistölle tammikuussa 2019 nosturialan hyvistä näkymistä.

ja automaation kysyntä on vahvaa. Varsinaisten laitteiden lisäksi kattaville elinkaaripalveluille ja räätälöidyille liiketoimintaratkaisuille on entistä enemmän kysyntää, analysoi Phillips. Hiabin kasvussa on useita keskeisiä tekijöitä: - Nostureissa tärkeässä roolissa on suurten kuormausnostureiden ja nosturien ydinmarkkinoiden markkinaosuuden kasvattaminen; tähän liittyy osaltaan Efferin osto mikä vahvat tekijä juuri järeissä kuormausnostureissa. Takalaitanostimissa siirrytään nopeasti kasvaville kehittyville markkinoille ja tavoitteena on myös liiketoimintamallin standardisointi ja globalisointi. Ajoneuvotrukeissa tavoitteena on laitteiden käytön levinneisyyden lisääminen Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Hiabin palveluissa panostetaan mm. varaosien myynnin kasvattamiseen, jossa liitettävyys ja verkkokauppa ovat merkittävässä roolissa, kertoo Phillips. Hiab panostaa tuotekehityksessään yhä kestävämpien ratkaisujen tarjoamiseen asiakkailleen. - Näistä esimerkkinä mm. täysin päästötön ja lähes äänetön Moffet E-series sähkömallisto,

kuormausnostureiden sähköinen Hiab ePTO -ulosotto mikä tarjoaa päästötöntä ja hiljaista käyttömukavuutta, kuormausnostureissa käytettävät mullistavat sykloniöljysäiliöt sekä aurinkokennoilla voimivat Waltco -takalaitanostimet, luettelee Phillips.

Loglift ja Jonsered vahvassa asemassa

Loglift ja Jonsered puutavaraja kierrätysnostureissa vahva kasvu tilauksissa jatkui 2018 verrattuna edelliseen vuoteen. - Toimitusketjuhaasteista huolimatta olemme onnistuneet luomaan merkittävää myynnin ja kannattavuuden kasvua tässä kokonaisuudessaan noin 200 miljoonan euron markkinasegmentissä, toteaa Hans Ekman, Vice President, Forestry & Recycling Cranes. Pari vuotta sitten markkinoille lanseerattu, innovatiivinen ja edistyksellinen HiVision 3D -ohjausjärjestelmä kasvattaa suosiotaan hyvää tahtia. - HiVision -järjestelmiä on myyty jo 12 eri maahan ja asiakkaat ovat myös investoineet jo useampiin HiVision -nostureihin, mikä kertoo osaltaan järjestelmän toimivuudesta ja selvistä


METSÄALAN AMMATTILEHTI

- Uusien puutavaranostureiden myynti vetää hyvin ja myös käytettyjen markkina on piristynyt mm. kausivauhteluiden tasaantumisen johdosta, sanoo myyntipäällikkö Jani Koskinen.

hyödyistä erityisesti puutavarankuljetuksissa, sanoo Ekman. Loglift ja Jonsered ovat perinteisesti erittäin vahvoja merkkejä puutavaranostureissa mutta sen rinnalla kierrätyssektori on vahvana osana kasvua nyt ja tulevaisuudessa. - Uusia merkittäviä tuotelanseerauksia on tehty kierrätyspuolelle tasaiseen tahtiin, kuten viime syksynä IAA-näyttelyssä esitellyt Jonsered ”Heavy Recycling” tuoteperheen uudistukset, Ekman toteaa.

Suomessa nosturikauppa käy hyvin

Suomessa metsäteollisuuden tuotteiden kysyntä on jatkunut hyvänä ja historiallisesti ennä-

tyssuuret hakkuut jatkuvat. - Kaukokuljetuksissa kuormaautoiljoilla on töitä hyvin ja kausivaihtelutkin ovat vähentyneet; Suomessa raakapuun kaukokuljetuksista 3/4 tehdään autokuljetuksina. Silti kuljetusyrittäjien toimintaolosuhteet samaan aikaan tiukkenevat: teollisuuden kaukokuljetusten yksikkökustannus on laskenut viimeiset vuodet ja kuljettajapula vaivaa laajalti, kertoo myyntipäällikkö Jani Koskinen. Viime vuosien aikana puutavaranostureiden ominaisuudet ovat olleet murroksessa. - Yhdistelmien kokonaispainot ovat kasvaneet ja kun puuta ajetaan ennätystahtia niin kuormaamista on aiempaa enemmän

KULJETUS 105

Loglift ja Jonsered ovat perinteisesti erittäin vahvoja merkkejä puutavaranostureissa mutta sen rinnalla kierrätyssektori on vahvana osana kasvua nyt ja tulevaisuudessa.

ja aikaa siihen vähemmän, minkä takia nostureiden kapasiteettiluokka on kasvanut. Myös junaanajo ja terminaalien käyttö ovat lisääntyneet jolloin tarvitaan suurta kuormauskapasiteettia ja jatkuvaa käyttöä kestäviä nostureita. Z-mallin nostureiden kysyntä lisääntyy edelleen samoin kuin sähköinen esiohjaus, minkä suosio vaihtelee alueellisesti, Koskinen sanoo. Suomen puutavaranosturimarkkina oli kokonaisuudessaan vuonna 2018 noin 250 kappaletta ja myös alkanut vuosi näyttää myynnin suhteen hyvältä. - Loglift ja Jonsered ovat erittäin vahvassa asemassa markkinoilla ja teemme lujasti töitä palvellaksemme asiakkaitamme

niin hyvin että olemme luottamuksen arvoisia jatkossakin. Uusien myynti vetää hyvin ja myös käytettyjen nostureiden markkina on piristynyt mm. kausivauhteluiden tasaantumisen johdosta, toteaa Koskinen.

Digitaalisuus antaa uusia mahdollisuuksia

Hiab tekee valtavasti töitä kehittääkseen edistyksellisiä digitaalisia ratkaisuja, mitkä vastaavat asiakkaiden tulevaisuuden haasteisiin ja luovat täysin uusia mahdollisuuksia. - Tulevaisuudessa nosturit eivät ole pelkästään irrallisia laitteita vaan ne kytkeytyvät osaksi laajoja järjestelmiä. Esimerkiksi HiConnect -järjestelmä

on laitteisiin liitettävä ratkaisu, joka tehostaa Hiab-laitteiden tuottavuutta. Sen avulla asiakkaat saavat reaaliaikaisen käsityksen laitteiston käyttöasteesta, toiminnasta ja kunnosta. Digitaalisuus tuo jatkossa nosturiasiakkaidemme käyttöön uusia ratkaisualueita mm. tuottavuuteen, tehokkuuteen ja turvallisuuteen sekä mahdollistaa erilaiset (semi-)autonomiset operaatiot, visioi Pekka Jaarinen, Connected Solutions Director.

Puunkuormaajamestari 2019 C argoteciin kuuluva Hiab sekä Volvo Trucks ja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry käynnistävät huhtikuussa vuoden 2019 Puunkuormaajamestarin etsinnän. Ensimmäinen osakilpailu järjestetään Tampereella Mansen Mörinöillä 5.-6.4.2019. Osakilpailuja järjestetään useilla paikkakunnilla toukokuun loppuun mennessä.

Finaaliin pääsee viisi parasta miestä vanhan läänijaon mukaan sekä kilpailuaikojen perusteella viisi parasta osallistujaa. Naisten finaaliin pääsee kuusi parasta kilpailuaikojen perusteella. Mestarit miesten ja naisten sarjoissa ratkotaan 15.6.2019 Alucar Oy:llä Maksamaalla. - Nyt alkava kiertue on järjestyksessään jo 34. Se on muodostunut asiakkaillemme sekä yhteistyökumppaneillemme tärkeäksi kevään avaavaksi alan

Puunkuormaajamestari -kiertue järjestetään nyt 34. kerran peräkkäin. Alkukilpailut järjestetään 18 paikkakunnalla 5.4.-23.5. ja loppukilpailu käydään Maksamaalla 15.6. Kuva 2019 finaalista FinnMetkosta.

tapahtumaksi. Olemme jälleen halunneet tuoda mukaan jotain uutta -yksi osakilpailu järjestetään ProForest -tapahtumassa 3.5.2019, kertoo aluemyyntipäällikkö Janna Wolin Hiabilta. - Tärkeäksi osaksi kiertuetta

on muodostunut oppilaitosyhteistyö. Olemme varmistaneet tänä vuonna jo kolmen oppilaitoksen osallistumisen. Omia alueitaan tulevat edustamaan Ylä-Savon ammattiopisto SAKKY, Tampereen seudun ammat-

tiopisto TREDU sekä Lapin koulutuskeskus REDU. Meillä on ilo olla osana ammattikuljettajien koulutusta, jonka merkitys korostuu jatkossa entisestään, toteaa myyntipäällikkö Jani Koskinen Hiabilta.

Kilpailunosturina toimii sekä karsinnoissa että finaalissa LOGLIFT 118S -puutavaranosturi. Kiertueella on tänä vuonna mahdollisuus myös koeajaa LOGLIFT 140Z -nosturia, jossa on keskipylväsratkaisu. Kilpailupaikkakunnilla on nähtävillä yhteistyökumppaneiden monipuolista kalustoa sekä tutut kiertuejoukot. Volvo Trucksin myyntijohtaja Reino Manninen kertoo: - Volvo juhli vuonna 2018 FH-mallin 25-vuotista taivalta. Tämän vuoden kilpailu- ja koeajoautoina ovat Volvon erikoisvarustellut FH 25 -juhlamallit. Nähtävänä ja koettavana ovat erikoismaalatut ja -varustellut Volvo FH 16 8x4 750 hp -mallit, jotka ovat varustettu monilla kuljettajan työtä helpottavilla ainutlaatuisilla ominaisuuksilla. Puunkuormauskiertueen tarkemmat aikataulut ja uutiset ovat seurattavissa Facebookissa, osoitteessa www.facebook.com/ puunkuormaajamestari


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Puuautojen kuningas


MOTORSPORT

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 107

Renault Trucks ja kilpa-autoilija Jonne Ollikainen yhteistyöhön Volvon asentamilla varaosilla on kahden vuoden täystakuu ilman kilometrirajoituksia, joka kattaa varaosat, työt ja seurannaisvauriot. Takuu koskee myös Volvon alkuperäisiä vaihto-osia ja lisävarusteita.

PYÖRÄNLAAKERIT ASENNETTUNA

Renault Trucks ja kilpa-autoilija Jonne Ollikainen ovat solmineet vuoden 2019 kilpailukauden kattavan yhteistyösopimuksen. Vauhdissa on mukana myös ammattilehti.fi.

V

asta 16-vuotias, menestyksekkään ja nousujohteisen uran kartingautojen parissa tehnyt kilpa-autoilija Jonne Ollikainen siirtyy Renault Trucks Suomen tukemana rallicrossin kansainväliseen RX Academy sarjaan kaudelle 2019. Kaikkiaan kuusi osakilpailua sisältävä RX Academy on askel kohti rallicrossin kansainvälistä RX-pääluokkaa. Renault Trucks ja kilpa-autoilija Jonne Ollikainen ovat solmineet vuoden 2019 kilpailukauden kattavan yhteistyösopimuksen. Nyt sovitun yhteistyön myötä Ollikaisen ajaa kaikki kuusi osakilpailua Renault Clio RS kilpa-autolla, jossa Renault Trucksin näyttävät logot ja valmistajan ikoninen musta-punainen-valkoinen väriteema. - Olemme iloisia että voimme osaltamme tukea nuorta ja lahjakasta suomalaista moottoriurheilijaa matkalla kohti kansainvälistä menestystä. Renault Trucksilla on pitkät, nyt jo kolmelle eri vuosisadalle yltävät perinteet moottoriurheilun parista sen kaikissa eri alalajeissa. Yhteistyön myötä toivotamme Jonne Ollikaisen tervetulleeksi mukaan Renault Trucksin menestyksekkääseen moottoriurheiluperheeseen, sanoo Renault Trucks, Volvo Finland Ab:n myyntijohtaja Pasi Gerpe. Nuorella 16 vuotiaalla suomalaislahjakkuudella Jonne Ollikaisella on takanaan jo kymmenen vuoden kilpailukokemus kotimaisista ja kansainvälisistä kartingautokilpailuista. Kilpailemisen Ollikainen aloitti kartingin Cadet-luokassa vuonna 2009. Kilpa-autoilun ohella Jonne opiskelee parhaillaan lukion ensimmäisellä luokalla. - On todella mahtavaa siirtyä kartingista isompiin autoihin. Kävin syksyllä testaamassa RX Academyn Clioa, ja homma tuntui tosi mukavalta, kertoo Jonne Ollikainen. Ensimmäiseen kauteen uudessa luokassa ja uudella autolla täytyy silti lähteä jalat maassa opettelemaan uudet asiat. Toki talvikaudella tullaan tekemään hyvää valmistautumista omalla harjoitusautolla, samoin kuin kuntopohjaa vahvistetaan säännöllisellä harjoitusohjelmalla, mikä on mahdollista moottoriurheilupiireissä erittäin hyvin tunnetun ja korkealle arvostetun kuorma-autovalmistajan tarjoamalla tuella.

Katsojaystävällinen laji

RX Academyn vuoden 2019 kilpailu-

kalenterissa on yhteensä kuusi osakilpailua, joista yksi ajetaan Suomessa rallicrossin SM-sarjan yhteydessä ja loput Ruotsissa, Norjassa ja Latviassa pohjoismaisen RallyX Nordic-sarjan yhteydessä. Rallicross on erittäin tiivistunnelmainen ja katsojaystävällinen moottoriurheilulaji. Kaikki osakilpailut järjestetään suljetuilla moottoriradoilla, joihin on katsomoista hyvä näkyvyys. RX Academyn toteutuksesta vastaa suomalainen, pitkän linjan toimija kansainvälisessä rallicrossissa, SET Promotion Oy. RX Academyssä kaikki kuljettajat ajavat teknisesti täysin identtisillä Renault Sportin sarjaan rakentamilla etuvetoisilla Renault Clio RS RX kilpa-autoilla, joissa tilavuudeltaan 1,6 litraiset ja 220 hevosvoimaa tuottavat turbomoottorit. 6-vaihteisella seqventaalivaihteistolla varustetut autot kiihtyvät 0-100 km/h jopa 5,5 sekunnissa.

Ajan hermolla

RX Academyä ja Jonne Ollikaisen kauden etenemistä seuraat vaivattomasti sekä Renault Trucks Suomen että Jonne Ollikaisen ja RX Academyn sosiaalisen median kanavilta. Facebookissa: Renault Trucks Suomi, RXAcademyOfficial ja @jonneollikainen Instagram: @renaulttruckssuomi, @ rxacademyofficial ja @jonneollikainen

Kilpailukalenteri 2019 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Holjes, Ruotsi 18.5. Holjes, Ruotsi 19.5. Nysum, Tanska 2.6 Riika, Latvia 21.7. Suomi, Kouvola 25.8. Tierp, Ruotsi 22.9.

Jonne Ollikainen

Tarkistuta ja vaihda autosi pyörien laakerit ajoissa. Vaurioitunut laakeri voi aiheuttaa ylimääräisiä korjauskustannuksia akseliston eri osille. Toimivalaakeri vähentää polttoaineen kulutusta ja renkaiden kulumista sekä lisää turvallisuutta. Hintaesimerkkejä: FM9, FH12/FM12, FH16, FH/FM

Rumpujarru Etupyörät Vetopyörät Telipyörät

Kestovoideltujen napojen pyöränlaakerit asennettuna/akseli

1168 € 1546 € 1446 €

Levyjarru

alk. alk.

1130 € 1696 € 1130 €

AKSELISTON SUUNTAUKSEN TARKASTUS Säästä polttoainetta ja vähennä renkaiden kulumista oikein suunnatuilla akseleilla ja pyörien kulmilla. Akseliston suuntauksen tarkastus, hinta/akseli

52,50 €

Työhön sisältyy auton ja/tai perävaunun akselien suuntauksen tarkastus. Mahdolliset muutokset/säädöt veloitetaan erikseen.

Ennen akseleiden mahdollista säätöä suositellaan pyörien laakereiden, ohjauksen nivelten, raidetankojen, akseleiden ripustusten ja V-tukien tarkastamista. Pyydä tarjous!

TAKALAITANOSTIMEN HUOLTO Öljynvaihto, voitelu sekä takalaitanostimen vuositarkastus yhteishintaan Öljy sisältyy hintaan.

190 €

Huoltosarja Zepro/Focolift asennettuna Hintaesimerkkejä:

ZHD 1500/2000 ZAEHD 1500/2000

520 € 575 €

Huoltosarjan asennus sisältää letkusarjan, solenoidin, suodattimen ja o-renkaan, tukirullat sekä varoitusliput kiinnikkeineen. Öljy veloitetaan erikseen.

SAF AKSELIN JARRUPALAT BPW AKSELIN JARRUPALAT ASENNETTUNA ASENNETTUNA Jarrupalat asennettuna/akseli SAF Wabco 19,5/22,5 SAF Knorr 19,5/22,5 SAF SBS2220 22,5

275€ 253€ 260€

Jarrupalat asennettuna/akseli BPW SB 3745/4309 /4345 BPW TSB 3709/4309/4312 Työhön sisältyy perusteellinen säätö ja testaus.

272€ 303€

Syntynyt Espoossa 10.7.2002 Kotipaikka Liminka Seura Oulun FK-125 Opiskelee Limingan Lukiossa

Saavutukset

Ensimmäinen kartingkilpailu v. 2009 2012 Mini 60 junior -luokka SM 1. 2013 Mini 60 -luokka SM 5. 2014 Mini 60 -luokka SM 1. 2016 OK junior -luokka SM 4. 2016 Suomen edustajana CIK-FIA Academy Trophy 2017 OK -luokan CIK-FIA Euroopan mestaruus sarja sekä SM-sarja 2018 OK -luokka SM 5.

KESÄRENKAIDEN ENNAKKOMYYNTI ON ALKANUT! Tarjoukset voimassa 31.4.2019 saakka. Kaikki hinnat alv 0 %.

OULU KOKKOLA KAJAANI KEMI KEMPELE KUUSAMO ROVANIEMI puh. 020 778 870 • www.wetteripower.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

108 KULJETUS

HF-Autohuollon uudessa korjaamossa on yhteensä kahdeksan läpiajettavaa korjaamopaikkaa ja nykyaikaisimmat korjaamovarusteet.

HF-Autohuolto uusiin korjaamotiloihin

V

olvo ja Renault Trucks -hyötyajoneuvojen ja Valtra traktorien merkkihuolto HFAutohuolto Oy on avannut uuden toimipisteensä ovet Riihimäellä.

Huolto- ja korjaamopalveluiden lisäksi uuden toimipisteen palveluihin sisältyvät nyt myös rengaspuolen palvelut, mitä tarjotaan kokonaisvaltaisesti kaikkiin hyötyajoneuvoluokkiin. Entiset korjaamotilat modernisoidaan päällerakennuspuolen ja korikorjaamon sekä traktorihuollon ja myynnin tarpeisiin. Kun Harri Frankberg avasi HF-Autohuolto Oy:n Riihimäellä, Karankadulla, maaliskuussa 1993 elettiin 1990-luvun alun laman synkimpiä hetkiä. Markka kellui ja työttömyysaste oli 15 prosentissa, rakennusalalla jopa 35 prosentissa. Samana vuonna lähes 7000 yritystä haettiin konkurssiin ja miltei 600 yrityssaneeraukseen. Lähtökohdat korjaamotoiminnan käynnistämiselle olivat vähintäänkin haasteelliset. - Useimmat pitivät hulluna.

HF-Autohuolto Oy:n toimitusjohtaja Harri Frankberg esittelee uudesta huoltohallista löytyvää Suomen suurinta autonosturia, joka nostaa yhdellä kertaa täydet 34,5 metriä pitkän moduliyhdistelmän.

Eihän sinne kukaan löydä, sanottiin. Mutta niin vain kävi, että uusi moottoritie avattiin ja Riihimäki olikin yht´äkkiä useimmille ”sopivasti reitin varrella”, sanoo reilut 25 vuotta HF-Autohuolto Oy:tä luotsannut toimi-

Uusi huolto sijaitsee Tehtaankatu 5:ssa - pihamaata on ympärillä reilut kaksi hehtaaria. Seuraavaksi on työn alla opasteet ja muu julkisivu.

tusjohtaja Harri Frankberg. Vuodesta 1996 lähtien HFAutohuolto Oy on palvellut asiakkaitaan Tehtaankadulla, aikaisemmin Riihimäen Lasitehtaalta tyhjiksi jääneissä, sittemmin useaan otteeseen muokatuissa ja laajennetuissa tiloissa. Volvo ja Renault Trucks -kuorma-autojen merkkihuoltona ja merkittävänä päällerakennevalmistajana HF-Autohuolto on toiminut reilun kymmenen vuoden ajan, joiden rinnalla huolletaan Valtra traktorit, KOME -perävaunut sekä Palfinger -nostolaitteet ja Lumikko -lämmönsäätölaitteet. Työntekijöitä on tällä hetkellä reilut 70. Kiinteä yhteistyö lähiseudun ammattiopistojen kanssa on tuonut taloon jo monta hyvää asentajaa. - Meillä on hyvä yhteishenki porukan kesken, työurat pitkiä ja vaihtuvuus vähäistä. Teemme

yhteistyötä Hyria ammattikoulun kanssa, mistä meillä on tälläkin hetkellä muutamia nuoria opissa. Ja toivottavasti tulevaisuudessa myös työllistettyinä, Frankberg lisää.

joissa tarjoamme yhdessä Volvon kanssa kuljettaja- ja ammattipätevyyskoulutusta. Töiden vastaanotto, korjaamo ja rengaspalvelut ovat jo täydessä vauhdissa, joskin osa työpisteistä ja autonosturipaikoista on vielä viimeistelyä vailla. Myös myymälä ja varaosapuoli saadaan pian valmiiksi. Ja kun myymälä ja korjaamopuoli saadaan täyteen vauhtiin on pihan vuoro, jota on noin parin hehtaarin verran. Ja pitää muistaa, että modernisoimme samanaikaisesti myös entistä korjaamoa päällerakennuspuolen ja vauriokorjaamon sekä traktorihuollon tarpeisiin, Frankberg kertoilee. Tutulla paikallaan Tehtaankatu 17:sta jatkaa edellä mainittujen osastojen lisäksi myös Volvo Trucks ja Renault Trucks hyötyajoneuvojen myynti sekä AGA teollisuuskaasujen myynti ja noutopistepalvelu.

Autonosturi nostaa 34,5 m yhdistelmän

Vielä osin keskeneräisessä huoltohallissa on jo täysi tohina päällä. Osa autoista on määräai-

Modernit toimitilat

Tehtaankadun alkupäässä sijaitseva, entinen kiuastehdas, on kokenut HF Autohuollon omistuksessa melkoisen muodonmuutoksen. Peruskorjattuihin tiloihin Tehtaankatu 5:een siirtyvät kuorma-autojen huolto- ja korjaustoiminta sekä rengaspalvelut ja pääosa hallinnosta. Varaosapalvelua tarjotaan molemmissa toimipisteissä. - Vanhaa on oikeastaan vain hallin runko ja osa toimistotiloista, tosin nekin otetaan käyttöön täydellisesti remontoituina ja modernisoituina. Ensimmäiseksi otimme käyttöön koulutustilat,

Helmikuun lopulla hallissa oli viimeistelyssä Kongan Konepajan päällerakentama näyttävä Volvo FH16 750. Lähiseudulle päätyvä puutavara-auto nähtäneen myös kesän rekkafestareilla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

kaishuollossa ja vielä useampi varusteltavana ja viimeisteltävänä, ennen luovutusta omistajalleen. Uudella huoltohallilla on leveyttä peräti 48 metriä ja korkeutta parhaimmillaan toistakymmentä metriä. Huoltopaikoista kahdeksan on ns. läpiajettavia. Näistä yhdessä on Suomen suurin autonosturi, joka nostaa yhdellä kertaa täydet 34,5 metriä pitkän moduliyhdistelmän. Lisäksi on kaksi pienempää ajoneuvoyhdistelmien nostoon sopivaa ajoneuvonosturia sekä joukko pienempiä nostureita. Frankbergin mukaan mahdollisuus koko ajoneuvoyhdistelmän nostoon lyhentää merkittävästi huollon sekä lisäpalveluna tarjottavan ajoneuvokatsastuksen läpimenoaikoja: - Katsastus ja jarruajot voidaan tehdä sujuvasti sisätiloissa, kun ovet saadaan yhdistelmän perästä kiinni. Asiakkaat ovat olleet tästä mahdollisuudesta erityisen mielissään.

Tilaa on nyt riittävästi

Mielissään olevilta vaikuttavat myös HF-Autohuolto Oy:n työntekijät, sillä tilaa on ainakin toistaiseksi riittämiin. Tarkalleen ottaen, molemmat toimipisteet mukaan lukien yhteensä n. 7 500 neliömetriä: vanhan puolen kattaessa 3 500 ja uuden puolen 4 000 neliömetriä, mistä 3 000 neliötä on korjaamotilaa ja loput noin 1 000 neliömetriä hallinnollisessa käytössä.

KULJETUS 109

Vahvaa rengaspuolen osaamista

Uutta rengaspaineiden etävalvontapalvelua esittelevä Mika Leikama vastaa rengaspuolen asennuksista: - Pakettiautosta aina leikkuupuimuriin ja metsäkoneeseen saakka. Tervetuloa kaupoille, Mika toivottaa.

- Miljoonainvestoinnin taustalla on paitsi liikennemäärien ja kalustokoon kasvu, myös vahva halu tarjota asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua heidän arkirutiinien ja työkiireiden antamissa raameissa, Frankberg summaa. Pikavisiitti entisissä korjaamotiloissa paljastaa päällerakentajapuolen vallanneen entiset huoltopaikat. Rakenteilla parhaillaan useita lavetin vetäjiä sekä neljä- ja viisiakselisia soraautoja. Kiirettä on pitänyt myös HF-Autohuollon 25 metrisellä korinoikaisulinjalla, mihin parhaillaan peruutellaan nuppiautoa rungonoikaisuun.

- Uusien tilojen myötä nostamme hyvään vauhtiin lähteneen rengaspalvelumme täysin uudelle tasolle. Rengaspuolesta vastaa kolme vahvan ammattitaidon omaavaa asentajaa, alan uusimmilla koneilla ja tuoreimmilla menetelmillä. Olemme jo saaneet muutamia suuria kuljetusyrityksiä asiakkaiksemme ja tarjoamme heille kaikki alan palvelut, Frankberg toteaa. Vahva panostus rengaspuoleen paljastuu siirryttäessä hallin pohjoisen puoleiseen päätyyn missä on parhaillaan työn alla paitsi lähiseudulla vaikuttavalle hakekuljetusyritykselle varatut renkaat myös uuden rengaspalveluauton varustelutyöt. - Uuden palvelusovelluksen avuin voimme seurata asiakkaidemme renkaiden paineita ja lämpötiloja reaaliajassa, suoraan kännykän näytöltä ja tarvittaessa käydä tien päällä tarkastamassa tai vaihtamassa viallisen renkaan uuteen. Sovellus hälyttää automaattisesti, mikäli jossain renkaassa tapahtuu odottamattomia lämpötila- tai ilmanpainemuutoksia. Palvelu on jo käytössä muutamalla asiakkaalla, sanoo rengaspalveluasiantuntija Mika Leikama.

Entisessä korjaamossa toimii nyt päällerakennepuoli, missä on hyvin tilaa tehokkaaseen tuotantoon.

Korkeasta laadustaan ja mittatarkkuudestaan tunnetut HF-apurungot valmistaa Matti Juutilainen vuosikymmenten kokemuksella. - Mittaa kahdesti ja sahaa kerran ei riitä; pitää mitata kolmesti. Sitten tulee hyvä, mestarihitsaaja paljastaa.

Rakenteilla oli parhaillaan mm. useita lavetin vetäjiä sekä neljä- ja viisiakselisia sora-autoja.


AAJ UORM AMES K N

I TAR

PUU

METSÄALAN AMMATTILEHTI

2019

SINUSTAKO VUODEN 2019

PUUNKUORMAAJAMESTARI ? LÄHDE MUKAAN KISAAMAAN PUUNKUORMAAJAMESTARIN TITTELISTÄ VUODELLE 2019 Katso aikataulut ja kilpailusäännöt:

www.facebook.com/puunkuormaajamestari

Tule paikan päälle tapaamaan kiertueväkeä, koeajamaan LOGLIFT:n nosturia ja VOLVO:n kalustoa, sekä tutustumaan yhteistyökumppaneiden uusimpiin ratkaisuihin.

5.4. 6.4. 8.4. 9.4. 10.4. 11.4. 12.4. 15.4.

TAMPERE .......... KLO 9-16 TAMPERE .......... KLO 9-12 PORI ................... KLO 9-16 FORSSA ............. KLO 9-16 LAHTI ................. KLO 9-16 LAPPEENRANTA KLO 9-16 SAVONLINNA .. KLO 9-16 MIKKELI ........... KLO 9-16

16.4. 17.4. 23.4. 24.4. 25.4. 26.4. 27.4. 29.4.

KUOPIO ............. KLO 9-16 JOENSUU .......... KLO 9-16 IISALMI ............. KLO 9-16 KAJAANI .......... KLO 9-16 KUUSAMO ........ KLO 9-16 ROVANIEMI ..... KLO 9-16 ROVANIEMI ..... KLO 9-12 OULU .................. KLO 9-16

3.5. 20.5. 21.5. 22.5. 23.5.

HAAPAVESI ....... KLO 9-16 PIETARSAARI ... KLO 9-16 SEINÄJOKI ....... KLO 9-16 JYVÄSKYLÄ ..... KLO 9-16 JYVÄSKYLÄ ..... KLO 9-14

Katso lisätiedot:

www.hiab.fi

15.6. FINAALI, ALUCAR OY MAKSAMAA

PUUNKUORMAAJAMESTARI

HiabSuomi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 111

Jyki panostaa vahvasti huoltopalveluihin

P

Jykin huolto- ja varaosakeskus sijaitsee Längelmäen perävaunutehtaan vieressä. Asiakkaita palvellaan ma-to 7-18 ja pe 6-18.

erävaunuvalmistaja Jyki panostaa vahvasti jälkimarkkinointiin. Hyvin toimivat huoltoja varaosapalvelut minimoi huolto- ja korjaustöihin tarvittavan ajan. Näin vaunut pysyvät tuottavassa ajossa. Jykin hiljattain täysin uudistetun perävaunutehtaan vieressä Längelmällä on huoltokeskus, mikä palvelee kaikissa perävaunuasioissa perushuolloista laajempiin remontteihin ja tarjoaa täydellisen varaosapalvelun. Viihtyisän myymälän puolelta löytyy lisäksi laajasti ajossa tarvittavia varusteita ja tarvikkeita. - Kehitämme huoltopalveluita jatkuvasti taataksemme asiak-

kaidemme investoinnin maksimaalisen hyödyn. Kuuntelemme tarkalla korvalla asiakkaiden muuttuvia tarpeita ja pyrimme parhaamme mukaan vastaamaan niihin. Niinpä olemme mm. jatkaneet huoltopisteen aukioloaikoja; palvelemme ma-to 7-18 ja pe 6-18. Jyki tunnetaan laadukkaista perävaunuistaan joiden käyttöikä on pitkä ja myös jälkimarkkinointipalvelumme saa kentällä kiitosta. Se onkin erittäin tärkeä kriteeri uuden vaunun investointipäätöstä tehtäessä, sanoo Jyki Oy:n toimitusjohtaja Otto Siren.

Täyden palvelun perävaunuhuolto

Jykin Längelmäen modernissa perävaunuhuollossa on 10 vaunupaikkaa ja käytössä on myös

korjauspaikka mihin mahtuu täyspitkä yhdistelmä kerralla sisään. - Yhdistelmää varten löytyy jarrudynamometri ja välystesterit - teemme vuosittain noin 300 jarrusovitusta vaunuihin ja autoihin, kertoo korjaamopäällikkö Jan Merisalo.

hes uudenveroisia 5-akselisia Jyki puuvaunuja. Toki vuokraamme vaunuja myös vaikka oma vaunu ei olisikaan huollossamme. Eri puolilla maata toi-

mivat asiakkaat ovatkin vuokranneet vaunuja päivästä jopa kuukausiin esimerkiksi ruuhkahuippuja tasaamaan, toteaa Merisalo.

Myös vetoautoja huolletaan

Jykin huollosta löytyy apua nykyään myös vetoautoille. - Haluamme helpottaa asiakkaidemme arkea niin että autoihin voidaan tehdä perushuoltoja samalla kun vaunu on huollossa. Olemme hankkineet mm. uudet Josamin suuntauslaitteet joilla onnistuu pyörien suuntaus silloinkin jos autossa on kaksi ohjaavaa akselia. Lisäksi meiltä saa esimerkiksi rajoitintarkastukset ja piirturileimat, ilmoittaa Merisalo.

Ammattitaito ratkaisee

- Perävaunuhuollossa on 10 vaunupaikkaa, huippulaitteet ja osaavat ammattilaiset, esittelee korkaamopäällikkö Jan Merisalo.

Huollon koneet ja laitteet edustavat Jykillä alansa huippua mutta huoltotoimintojen tärkein osa on ammattitaitoinen henkilökunta. - Meillä on korjaamon puolella 14 henkilön osaava motivoitunut porukka ja varaosamyymälässä palvelee kolme perävaunujen osiin erikoistunutta henkilöä - pisteestä hoidetaan myös varaosien lähetykset maakuntaan. Ja kun mennään hallin puolelle, lähtee laadukas tekeminen siitä että paikat on aina siistinä ja työkalut ovat järjestyksessä oikeilla paikoillaan mikä lisää myös työturvallisuutta, muistuttaa Merisalo.

Käytössä on myös korjauspaikka mihin mahtuu täyspitkä yhdistelmä kerralla sisään. Uutena palveluna huolletaan lisäksi vetoautoja.

Vuokravaunupalvelu saa kiitosta

Viihtyisän myymälän puolelta löytyy varaosien lisäksi laajasti ajossa tarvittavia varusteita ja tarvikkeita.

Kun asiakas tuo puutavaraperävaunun Jykille huoltoon hän voi tarvittaessa vuokrata vaunun tilalle järkevään hintaan. - Korjaamon käytössä on lä-

Perävaunujen akseleiden suuntaukset ja oikaisut hoidetaan ammattitaidolla kunnon laitteilla.


112 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uusia pintamalleja P

aljon on vettä virrannut Main ja Rein jokien risteyksessä siitä kun Bernard Anton Nowak Darmstadissa sijaitsevassa pajassaan keksi esivulkanoituun pintakumiin perustuvan pinnoitusmenetelmän. Bandagin pintakumit valmistettiin Saksassa ja vulkanointi rengasrunkoon tapahtui jopa kenttäolosuhteissa Afrikan kuumassa hiekassa.

Tämän jälkeen on tapahtunut kaksi omistajanvaihdosta; vuonna 1957 yhtiön vetovastuun otti Roy Carver Iowasta USA:sta perheineen, ja viimeisenä vuonna 2007 maailman suurin rengasvalmistaja Bridgestone. Vuodesta 1957 on tuotekehitys mennyt suurin harppauksin eteenpäin, ja viimeisimpänä strategiasuuntana omien pintamallien lisäksi Bandag valmistaa myös Bridgestonen kehittämiä pintamalleja. Tässä esitellyt uutuudet ovat Bandagin omia pintamalleja poislukien perävaunun pintamallit RT1 (Regional Trailer 001) ja M852.

Uusi Bandag BDR-WXT+ talvivetopinta tarjoaa premium -kulutuskestävyyden kuitenkin ilman kompromisseja vetopidon suhteen.

Bandag Pro-Winter 3 talvivetopinta on uusi kehitysversio vanhasta suositusta Pro-Winter -pintamallista.

Uusi Bandag RT1 perävaunupinta (vrt. Bridgestone RT1) tarjoaa kaikki leveydet aina 17,5” renkaista leveimpiin 22,5” super singleihin.

Bridgestonen menestyksekäs M852 perävaunupinta on nyt saatavana Bandag M852 pintamallina.

Bandag BDR-WXT+ talvivetopinta

BDR-WXT+:n ensimmäinen kehitysversio tarjoaa premium -kulutuskestävyyden kuitenkin ilman kompromisseja vetopidon suhteen. Kulutuskestävyys on toteutettu uudella + -seoksella, ja vetopito on ylläpidetty lamellointia uudistamalla. Pintamalli on itsetyhjentyvä, ja siten pyörimissuunnaltaan määrätty. Kaikki leveydet saatavilla 22,5” laaturunkoihin.

Bandag Pro-Winter 3 talvivetopinta

Kyseessä on uusi kehitysversio vanhasta suositusta Pro-Winter -pintamallista. Avoin kuvio estää tukkiutumista, ja kuviourasuhdetta on parannettu. Näkyvin uudistus on sik-sak -lamellointi, joka kolminkertaistaa lamellipinta-alan parantaen vetopitoa siten huomattavasti.

Bandag BDR-HT4 kesävetopinta

Tämä kesävetopinta on suunniteltu erityisesti käyttökohteisiin missä erittäin vääntävät moottorit tyypillisesti aiheuttavat kanta-varvaskulumista. Yksi lamelli, joka ulottuu syvään per kuviopala. Erinomainen kilometritulos.

Bandag RT1 perävaunupinta (vrt. Bridgestone RT1)

Uusi perävaunun pintakumi,

josta tarjolla kaikki leveydet aina kapeimmista 17,5” renkaista leveimpiin 22,5” super single -renkaisiin. Leveissä malleissa huomiota kiinnitetty olka-alueen kaksoissäteeseen, mikä antaa vaativissa kolmeakselisissa puoliperävaunuissa takimmaisellakin akselilla uskomattoman

suorituskyvyn murtumatta. Lisäksi olkapään terävähkö muoto antaa suuntavakavuutta.

Bandag M852 perävaunupinta (vrt. Bridgestone M852)

Bridgestonen menestyksekäs

265/70R19,5 M852 on nyt saatavana Bandag M852:na mutta kattaen kaikki perävaununrenkaiden pääkoot, myös 22,5”. Suomalaisilla maanteillä ja metsäpoluilla erittäin suositulle M852 pintamallille luonteenomaista on erittäin tasainen kulumismuoto ja terävät olkapäät,

jotka parantavat suuntavakavuutta. Puukuljetusten ykkösvalinta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


114 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

E ja H Pitkänen Ay ajaa puuta Pölkky Metsä Oy:lle. Kuvassa ollaan ensimmäisellä keikoilla Kuusamon lumisissa maisemissa uudella isänmaallisella Volvo FH 750:lla.

Puunajossa hyvät näkymät Koillismaan kairalla

K

taan Suomussalmen ja Ämmänsaaren asemille sekä Oulun ja Kemin tehtaille, luettelee Pitkänen.

uusamon Pitkäset tunnetaan vuosikymmenten puunajo- savotastaan, mikä jatkuu tänä päivänä uuden sukupolven innolla ja ajatuksilla.

Volvo ollut hyvä valinta

Veljekset Erkki ja Osmo Pitkänen lähtivät puunajoon jo nuorina; ensin kuljettajiksi muille ja 1970-luvun puolivälissä kuljetusyrittäjiksi, jolloin perustettiin O. ja E. Pitkänen ky. - Silloin ajettiin Kuusamon Yhteismetsälle ja meillä oli välillä kaksikin puuautoa sekä muutakin kalustoa kuten sora-, aura- ja vaihtolava-autoja, kertoilee Erkki Pitkänen. Erkin poika Heikki sai yhdistelmäkortin vuonna 2000 uuden vuosituhannen kunniaksi. - Vuonna 2005 Erkki ja Osmo hajauttivat yhteisyrityksensä niin että me perustimme isän kanssa E ja H Pitkänen Ay:n ja Osmon pojat Janne, Jussi ja Matti oman puunajoyrityksen. Itse siirryin E ja H Pitkäsen vetovastuuseen vuonna 2010 ja isä jatkaa edelleen tärkeässä roolissa hoidellen juoksevia asioita sekä myös ajaen puuta viikonloppuisin ja tuuraillen tarpeen mukaan välillä viikollakin, sanoo Heikki Pitkänen.

Pölkyn pölkkyjä

E ja H Pitkänen ajaa puuta Pölkky Metsä Oy:lle yhdellä autolla ja hyvää yhteistyötä kuljetuksissa tehdään Siikaluomat Ay:n kanssa.

Erkki (vas.) ja Heikki Pitkänen hakivat uuden Volvon varusteltuna Joensuusta helmikuun lopulla. Miehet olivat erittäin tyytyväisiä onnistuneeseen kokonaisuuteen.

- Kahdessa tuurissa mennään ja toisena kuljettajana on Petri Tyni. Ajoalueeseemme kuuluu

Kainuu, Oulun lääni ja osittain myös Lappi, joten välillä siirtomatkat on jopa yli 300 kilomet-

riä. Tukkipuu viedään Kuusamon, Kajaanin ja Taivalkosken sahoille kun taas kuitupuu aje-

Vuodessa Pitkäsen auton mittariin kertyy noin 200.000 kilometriä. - Pyrimme vaihtamaan auton noin viiden vuoden välein. Volvoja meillä on ollut koko nykyisen yhtiön toiminnan ajan vuodesta 2005. Tämä uusi 4-akselinen trippelitelinen Volvo FH16 750 tuli ajoon helmikuun lopulla ja kaupat siitä tehtiin Wetteri Powerin Kajaanin kuorma-automyyjä Timo Sarjanojan kanssa. Otimme autoon ensimmäistä kertaa nyt huoltosopimuksen, mikä oli Volvolla järkevässä hinnassa. Se oli varmasti viisasta, sillä haluamme keskittyä puunajoon ja sillä tuloksen tekoon eikä huoltojen kanssa itse pelaaminen auta asiaa. Huoltosopimuksen avulla pystyy arvioimaan myös paremmin auton kokonaiskulut ennakkoon. Ja kun auton huoltoaika alkaa lähestyä niin Wetteriltä katsotaan sopiva kohta koska poiketa ja ajot voi järjestellä sen mukaan, toteaa Pitkänen. Jo ensimmäiset viikot ovat näyttäneet että autovalinta osui nappiin. - Meidän aiempi Volvo oli 3akselinen ja ajoimme sillä 5-akselisen Närkon vaunun kanssa 68 tonnin kokonaismassoilla. Nyt tällä uudella 4-akselisella


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 115

Heikki Pitkänen (vas.) kätteli pohjoisen alueen Kesla-myyjä Tero Toivasen kanssa hyvin alkaneen yhteistyön kunniaksi. Volvoon asennettiin uusi KESLA 2112T -nosturi ProCAB -ohjaamolla ja sähköohjauksella.

päästään 76 tonnin painoihin, mitkä täyttyy kevyemmällä ja mutkaisellakin kuitupuulla, kun koko yhdistelmässä on todella suuren kuormatilan antavat Terminator XXL -pankot. Vuonna 2014 ostettuun uuteen Närkoon tuli Terminatorit ja ne ovat edelleen lähes uuden veroisessa ryhdissä; myös maalit on pysynyt hyvin pankoissa ja kiinnikkeet kestää eikä hitsiä ole tarvittu, sanoo Pitkänen.

Riikonen taitaa teräksen

Uuden Volvon puutavaravarustelun teki Konekorjaamo Riikonen Joensuussa, missä perään asennettiin myös uusi KESLA 2112T -ohjaamonosturi ProC IQAN -sähköohjaukselle. - Tämä on meidän ensimmäinen RIIKO -apurunkovarustelu ja voin kyllä sanoa että puheet Riikosen laadukkaasta teräksen käsittelystä pitävät paikkansa.

Rakenneratkaisut on tehty järjellä toimiviksi eikä mukaan ole ympätty mitään ylimääräistä. Runkorakenne on matala mikä antaa kuormatilaa ja pulttikiinnitysten ansiosta komponentteja on tarvittaessa kätevä vaihtaa, jos niihin tulee osumia, Pitkänen kertoo.

Vuosikymmenet Keslalla

Nostureissa Pitkäset ovat luottaneet aina kotimaiseen Keslaan. - Porokan Jounilta ostettiin Foresteria ja Keslaa vuosikymmenten ajan. Nyt kaupat tehtiin Kainuun ja Lapin alueiden Kesla -myyjän Tero Toivasen kanssa, jonka kanssa yhteistyö on alkanut hyvässä hengessä. Vanha nosturimme oli 9 tonninen ja nyt päädyimme järeään 12 tonniseen sähköohjattuun KESLA 2112T -malliin, sillä kuormausmäärät ovat meillä kasvaneet oleellisesti. Päivässä teemme jopa kah-

deksan kuormaa joten nosturin pitää olla vahvarakenteinen ja väkevä, että se kestää vuosia kovaa käyttöä. Uusi KESLA 2112T sopi käteen heti ensikuormasta ja voiman lisäksi liikkeet ovat nopeat mutta hallitut, sanoo Pitkänen. Kun kuormausta on paljon niin ohjaamon tulee olla hyvä. - Tämä KESLA proCAB on nykyaikainen ohjaamo missä huomio kiinnittyy heti tilavuuteen ja valoisuuteen - myös näkymä on joka suuntaan esteetön. Varustetaso on huippuluokkaa ja vaakana meillä on Tamtronin uunituore kuormainvaaka, joka on suunniteltu vastaamaan toimialan uusia vaatimuksia. Se pelaa nätisti ja näyttö on aivan huippu. Myös vaa´an tarkkuus on kohdillaan: yhdistelmän painot ovat vastanneet hienosti tehtaan punnituksia, päättää Pitkänen.

Tamtronin uusi langaton puutavaranosturivaaka on varustettu selkeällä, helppokäyttöisellä kosketusnäytöllä ja kestävällä riipukkeella.

Tamtronin Juhana Ruupansalo (vas.) opasti Erkki Pitkästä uuden vaakamallin käyttöön, mikä on helppoa ja kätevää.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

PUUTAVARASI PUNNITUKSEEN KATTAVAT RATKAISUT TAMTRONILTA u Vaa’at puutavaranostureihin, materiaalikoneisiin ja kurottajiin – myös auto- ja junavaa’at u Koko Suomen kattava huolto- ja palveluverkosto Puh. 03 3143 5000 I weighing@tamtron.fi I www.tamtron.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

VR Transpoint kuljettaa sellua Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaalta Vuosaareen kahdella junalla päivässä, kuutena päivänä viikossa.

Ennennäkemätöntä tehokkuutta sellukuljetuksissa - jo miljoona tonnia Äänekoskelta Vuosaareen

M

etsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan vientikuljetusten tarpeisiin raken- nettu logistiikkaratkaisu kuuluu suomalaisen teollisuuden tehokkaimpiin. Tehtaan ja Vuosaaren sataman välisissä rautateiden sellukuljetuksissa on ylitetty miljoonan tonnin raja.

Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan vientikuljetusten logistiikkaketju on hiottu mahdollisimman tehokkaaksi. Tehtaan toiminnot, rautatiekuljetukset ja satamaoperointi on yhdistetty saumattomaksi kokonaispalveluksi. Sellu kuljetetaan tehtaalta rautateitse Vuosaaren satamaan, jonka kautta se lähtee vientiin. VR Transpoint kuljettaa sellua Vuosaareen kahdella junalla päivässä, kuutena päivänä viikossa. - Koko logistiikkaketju on hiottu mahdollisimman saumattomaksi ja tehokkaaksi yhdessä asiakkaan kanssa. Logistiikka on suunniteltu yhtenä kokonaisuutena junavaunujen lastauksesta purkuun ja laivanlastaukseen asti, minkä kautta sellukuljetuksiin on saatu ennennäkemätöntä tehokkuutta. Kokonaisuuden toimiminen vaatii myös ennustettavuutta ja suunnitelmallisuutta niin, että häiriöitä ei tule missään päässä ketjua, VR Transpointin johtaja Martti Koskinen sanoo. Biotuotetehtaalla tuotettua sellua viedään Suomen ulkopuolelle vuositasolla noin 800 000 tonnia. - Biotuotetehdas on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos tuottaen 1,3 miljoonaa tonnia sellua vuodessa. Kun on kyse noin suurista määristä, varaston täytyy olla satamassa. Oli

selvää, että tehtaan ja sataman välille piti rakentaa erittäin luotettava logistiikkaketju, Metsä Groupin maalogistiikasta vastaava johtaja Pasi Pulkkinen kertoo.

Huippuunsa viritetty vaunukierto

Äänekosken ja Vuosaaren välisiin sellukuljetuksiin on sidottu kaksi Vectron -veturia ja kolme vaunurunkoa. Kuljetukset hoidetaan 22 vaunusta koostuvina erittäin tehokkaina kokojunakuljetuksina. Kokojunamallissa kahden paikan välillä liikennöivän junan koko kuljetuskapasiteetti on asiakkaan käytössä. Kuljetusjärjestelmän tärkein tehokkuutta lisäävä tekijä on huippuunsa viritetty vaunukierto, joka kestää vain 1,5 vuorokautta. Nopea vaunukierto takaa sen, että sellu ei jää tehtaalle odottamaan kuljetuksia, eikä kuljetuksiin sitoudu ylimääräistä kalustoa. Kun yhtä junaa lastataan Äänekoskella ja toista puretaan Vuosaaressa, kolmas juna ajaa satamasta kohti Äänekoskea. Vientikuljetuksissa käytetään uusia monipuolisia Vectron-sähkövetureita, jotka voivat kulkea myös sähköistämättömillä raiteilla, eikä Äänekoski-Vuosaari-liikenteessä tarvita erillisiä vaihtotyövetureita. Veturinkuljettajat hoitavat biotuotetehtaan sellun vientiliikenteeseen liittyvät vaihtotyöt radio-ohjausta hyödyntäen. - Uuden kaluston pitkälle kehitettyjä ominaisuuksia on päästy hyödyntämään täysimääräisesti. Vectronit on varustettu radio-ohjauksella ja diesel-apumoottoreilla, mikä mahdollistaa uudenlaiset ja tehokkaat toimintamallit tuotannossakin, Martti kertoo.

Kun yhtä junaa lastataan Äänekoskella ja toista puretaan Vuosaaressa (kuvassa), kolmas juna ajaa satamasta kohti Äänekoskea.

KULJETUS 117


118 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Asetuksen 940/1982 vaatimukset täyttävä nippusidonta koostuu sidontalaitteiden ja kitkavoimien yhteisvaikutuksesta. Terminator XXL -pnakkojen liukuestepinnat ovat koko pankkorungon ja tolppien mittaiset.

Superkuormatilaa jo 10 vuotta!

X

XL superkuormatila sai tarpeelliset mallistotäydennykset ja saa valikoimaansa tehokkaat ja turvalliset varustesarjat. Terminator XXL pankkomalliston kehitys aloitettiin alkuvuodesta 2009. Tuoteoikeudet pankkomallille haettiin 1.3. 2009. Pankkomalli suunniteltiin vastaamaan tulevia kokonaispainokorotuksia, EU:n asettamia aerodynamiikkavaatimuksia sekä vastaamaan asetuksen 940/ 1982 asettamia vaatimuksia kasvaville raakapuunippupainoille, ja korkeuksille. Terminator XXL pankkomalliston tehokkain tuotantolisä on sen edelleenkin aivan omassa luokassaan oleva XXL kuormatila, sekä hyvänä apuna tuleva aerodynamiikkataso. Terminator XXL aerodynamiikassa on minimoitu ilmanvastusvomat, sekä lisäksi tolppien ilmanvirtauksien suuntauksilla pienennetään kiusallista ja kallista loiskuorman kokoa, samalla liikennepölytystä pienentäen. Terminator XXL malliston turvallisuusominaisuudet ovat kehitetyt edeltäneestä ultralujateräksisestä, mutta vielä irtotolppaisesta 050/070 kevytpankkomallista - lisättynä kitkapitoa tehostavalla ”rautahammastuksella”. Terminator XXL malliston terävät, ratkaisevasti ympärivuotista kuormatilan ja nipun vä-

listä kitkapitoa tehostavat purevat liukuestepinnat ovat koko pankkorungon ja tolppien mittaiset. Kitkapito-ominaisuuksia ei ole heikennetty kuormatilan miltään osalta käyttöikää pienentävillä ja liukestepintoja häivyttävillä lattarautavahvikkeilla ja ”proteesiliitoksilla”. Terminator XXL malliston pohjoisten raakapuun maantiekuljetusten pankkomallisto on nyt tulevien vuosikymmenten tarpeisiin kaikilta osin täysin valmis. Kymmenen vuoden takaiset perusominaisuudet ovat säilyneet ja ne ovat nyt muidenkin pankkovalmistajien ja käyttäjien osalta välttämättömiksi havaittu. Terminator XXL malliston vuoden 2019 uutuudet ovat XXL 10.9 aero, ja XXL 11.9 CE erikoisvahvat tukkipankkomallit. Näiden pankkomallien tarve on Suomessa kasvamassa painokevennys- ja aerodynamiikkavaatimusten siivittäminä. Terminator XXL pankkomalliston kehitystyö on kuitenkin edelleenkin jatkuvaa. Vuoden 2019 kehityskohteitamme ovat asetuksen 940/1982 vaatimukset täyttävät kuormansidontalaitteet ja kuormapurkua helpottavat sekä ja varusteita suojaavat ”välipankot” eri vaatimustasoille soveltuvine malleineen. Heikki Jokela

puh. 050 4129 024


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 119

Ratkaisukeskeinen koulutus takaa menestyksen

Volvo on markkinajohtaja Suomessa myös puutavara-autojen puolella. Tehokkaasti ja mielenkiintoisesti asiakkaiden tarpeisiin sopivan ajoneuvokaluston kanssa toteutetun myyjäkoulutuksen avuin Volvon hyötyautomyyjän on helpompi auttaa asiakasta käyttötarpeisiin parhaiten sopivan auton valinnassa.

V

olvo on markkinajohtaja Suomessa puutavara-autoissa. Menestysreseptin aineksina ovat paitsi ylivertaiset tuotteet ja palvelut myös koulutetun henkilöstön kyky löytää oikeat vastaukset asiakkaiden kuljetustarpeisiin. Volvo Trucks huolehtii aktiivisella tuotekoulutuksella verkoston kuorma-automyyjien ja asentajien ammattitaidosta. Muusta Euroopasta poikkeavien mitta- ja massamääräysten sekä erilaisten päällerakenteiden takia useat raskaisiin kuorma-autoihin liittyvistä myyjäkoulutuksista annetaan Ruotsin sijaan Suomessa. Tällaisia ajoneuvoja ovat esimerkiksi raskaat puutavara- ja sorayhdistelmät sekä HCT-ajoneuvoyhdistelmät. Suomessa myyjäkoulutuksesta vastaavat

Volvo Finland Ab:n ammattitaitoiset tuotepäälliköt ja kuljettajakouluttajat. Koulutuskalusto irrotetaan Volvo Truck Rentalin kattavasta valikoimasta, jossa on markkinoiden laajin ja monipuolisin raskaiden kuorma-autojen vuokra-autovalikoima.

Ratkaisukeskeisyys

Kuorma-automyyjän työ on erittäin vaativaa. Autojen lisäksi myyjän tulee tuntea eri kuljetussuoritealat ja alojen käytännöt sekä päällerakenteet ja perävaunut. Oman lisävivahteensa työsarkaan ovat tuoneet uudet, alati päivittyvät palvelutuotteet. Hyötyautomyynnin ammattitaidosta huolta pitävän taustaorganisaation tehtävänä varmistaa, että myynnin koulutustaso on ajantasalla. Volvo Trucksilla myyjien koulutustasoa ja ammattitaitoa pidetään yllä säännöllisesti tarjottavan koulutuk-

sen avuin. - On ensiarvoisen tärkeää että myyjämme tuntevat ajoneuvojen tekniikan ja tietävät kuinka esimerkiksi kuljettajaa avustavat, turvallisuutta ja polttoainetaloutta parantavat järjestelmämme toimivat käytännössä. Sopiva ratkaisu löytyy yllättävän paljon nopeammin kun myyjä ja kuljetusammattilainen puhuvat samaa kieltä. Tämän koulutuksen avulla myyjillämme on entistä paremmat tiedot autoistamme ihan käytännön kokemuksen kautta. Sen myötä myös uuden auton luovutus asiakkaalle sujuu mutkattomasti. Auton käyttäjä saa kunnollisen perehdytyksen auton ominaisuuksiin, jotta hän voi hyödyntää niitä tehokkaasti joka päiväisessä työssään sanoo Volvo Finlandin kuljettajakouluttaja Teemu Hämäläinen. Maaliskuun aikana Volvon myyjäkoulutuskiertueella on

Volvo FH WoodPro -puutavara-autosta sekä 5-akselisesta, 10-tonnin BPW-akseleilla varustetusta Zaslaw -puutavaravaunusta muodostettu yhdistelmä matkalla kuormaukseen ja sitten myyjäkoulutuskiertueelle.

teemana Volvo WoodPro -puutavara-auto. - Tarkemmin puutavarayhdistelmä, sillä Volvo FH:n jatkeeksi on varattu 5-akselinen ja pituudeltaan 11-metrinen Zaslaw -puutavarakärry. Koulutus on tarkoitus viedä läpi pienissä ryhmissä ja työkiireiden niin salliessa ns. hands-on koulutuksena eli tutustumme täyteen kantavuuskuormaan lastattuun puutavarayhdistelmään käytännönläheisesti, mikä pitää sisällään runsaasti ajoa ja laitekoulutusta. Myyjämme toki tuntevat ja tietävät millaisia tuotteita asiakkaillemme tarjoavat, mutta ajokokemus kuormatulla yhdistelmällä jää useilta harmillisen vähäisek-

si. Koulutuksen ohessa on myös tarkoitus tutustua uuteen, yhdessä perävaunuvalmistaja PNO:n kanssa toteutettuun uusien mittasäädösten mukaiseen ja kokonaispituudeltaan 34 metriseen Volvo FH EET-kappaletavarayhdistelmään. Volvo FH Wood Pro puutavara-auto ja Volvo FH EET-yhdistelmä sisältyvät Volvon Truck Rentalin vuokrakuorma-autokalustoon. - Yksi koulutuksen tavoitteista on tutustuttaa myyjämme myös tarjoamme vuokra-autokaluston kattavuuteen. Tiedetään sitten tarpeen tullen mitä on tarjolla ja millaiseen käyttöön, Hämäläinen sanoo lopuksi.


120 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Työtehoa ja tuottavuutta järkevillä kalustovalinnoilla

Kuljetus R. Laine Oy:n uusi Mercedes-Benz Arocs 3763 8x4 tukkikuormassa Vilppulassa Kinnaskosken sahalla. Perässä kulkee oman kylän tuote: aito Jyki.

L

ängelmäkeläisen Kuljetus Raimo Laine Oy:n päätoimialana ovat metsäteollisuuden raakapuukuljetukset Keski-Suomen alueella. Työtehokkuuden ja tuottavuuden kohentamiseksi yritykseen hankittiin uusi Mercedes-Benz Arocs 3763 puutavara-auto. Yrittäjä Jarmo Laineen mukaan tulokset ovat olleet toivotun suuntaisia. Kuljetustoiminta käynnistyi kuitenkin jo paljon tätä aikai-

semmin. - Elettiin vuotta 1962 kun isä Raimo aloitti kuljetusyrittäjänä, olin tuolloin kahden viikon ikäinen. Puuta olemme ajaneet velipoika Jorin kanssa koko ikämme. Ensin isä Raimon lukuun ja vuodesta 1992 lähtien yrittäjinä. Tänään työllistämme minut ja veljeni mukaan luettuna yhteensä seitsemän henkilöä. Autoja on kaikkiaan neljä; kolmen Volvon ohella on tämä hiljattain Tampereen Veholta, Kekäläisen Timolta uutena hankittu neliakselinen Mercedes-Benz Arocs 3763 8x4, yrittäjä Jarmo Laine

kertoilee. Puukuljetuksissa luotettiin, aina sukupolvenvaihdokseen saakka pääosin kotimaiseen kalustoon. Toistaiseksi viimeisestä Sisusta Laineet luopuivat uuden Arocsin myötä: - Mercedes on meille tuttu valmistaja. Olemme luottaneet merkkiin jo pitkään, lähes koko yrittäjäuran ajan. Väliin sopii vajaan puolentoista vuoden jakso, jolloin olimme Mersutta. Uusi Arocs 3763:n on jo kolmas perättäinen Mercedes-Benz. Ja järjestyksessään ensimmäinen Veholta uutena hankittu. Uuden

auton hankinta oli niin merkittävä asia, että laitettiin oikein pyhäpuvut päälle auton luovutustilaisuuteen.

Väkevä paketti

Uuden neliakselisen (2+2) RIIKO -puuautovarustellun ja Loglift 118S -nosturilla varustetun Mercedes-Benz Arocs 3763:n voimalinjan ytimen muodostaa poltoainetaloudellinen 15,6-litran OM 473 rivikuutonen. Peräti 460 kW (625 hv) huipputehon ja jopa 3000 Nm vääntömomentin tarjoama teho ja vääntö välitetään läpivetävälle telille auto-

matisoidun ja puukuljetustehtäviin optimoidun PowerShift 3 -vaihteiston välityksellä. - Vaihdossa annettiin, Kekäläisen kanssa käydyn kovan väännön jälkeen, 18-litran pillarikoneella varustettu ja 42 000 tuntia työtehtävissä palvellut vuosimallin 2005 Sisu. Arocsia Jarmon vuoroparina kuljettavan Sebastian Korkeelan mukaan uusi Mercedes-Benz Arocs on tarjoaa erinomaisen työmukavuuden ja yltää erinomaiseen polttoainetalouteen. - Kuljettajan vinkkelistä Mercedes on lähes täydellinen työkalu. Moottorissa on reilusti vääntöä, vaihteisto pelaa hienosti ja ajomukavuus sekä varusteet ovat huippuluokkaa. Kerrassaan väkevä paketti, Korkela kehuu. Arocsin perässä kulkee pyytettömästi viisiakselinen Jyki -puutavarakärry. - Jykin tehdas sijaitsee samalla kylällä joten huolto ym. asiat pelaa nätisti.

Positiiviseen suuntaan

Raakapuuta Kuljetus Raimo Laine Oy kuljettaa UPM:n lukuun Keski-Suomen alueen laitoksiin. Tasainen kuorma syntyy vaivattomasti ja nopeasti toimintavarman Loglift 118S -puutavaranosturin voimin.

Raakapuuta Kuljetus Raimo Laine Oy kuljettaa UPM:n lukuun Keski-Suomen alueen laitoksiin. - Ollaan aina UPM:lle ajettu ja yhteistyö on molemmin puolin erittäin sujuvaa, Laine lisää. Puun korkea kysyntä on pitänyt myös R. Laine Oy:n ajoneuvojen kuljetussuoritteet korkeina. Kuljetuspiiri ulottuu akselille: Juupajoki - Mänttä - Vilppula - Keuruu - Petäjävesi - Jämsä. - Tällä alueella kuljetusmatkat ovat järkeviä. Kolmella autolla ajetaan kahta vuoroa ja velipoika


METSÄALAN AMMATTILEHTI 60 KULJETUS

METSÄALAN KULJETUS 121 AM

L -

J

h r r d k j

t t A s

p m h t p d a p r k k k v P o k a

Yrittäjä Jarmo Laine ja kuljettaja Sebastian Korkeela ajavat kahta vuoroa lumenvalkoisella tähtikeulalla.

paikkaa tarvittaessa neljännellä. Kilometrejä kertyy sellaiset 130 000 - 150 000 vuodessa. Laineen mukaan uudella MercedesBenz Arocsilla haetaan paitsi työmukavuutta ja tehokkuutta myös entistä korkeampaa tuottavuutta. - Mercedeksen hyväksi kehuttu polttoainetalous ei ole aivan tuulesta temmattu. Se näkyy jo nyt positiivisena kehityksenä polttoainelaskussa.

- Hannun kanssa homma pelaa tosi hyvin, kuten nosturitkin. Yksi on ohjaamolla, loput avonaisia ja kaikki kaksivipuisia, Laine summaa. Nosturihuollot hoituu joko Pieksämäen tai Raision toimipisteissä: - Välimatkaa on, mutta vähäinen korjaustarve korjaa sen seikan. Pienemmissä huolloissa ja varaosatarpeissa turvaudumme Koneosapalvelun Vilppulan pisteen ammatitaitoon ja palveluihin.

Huollot ostopalveluna

Vipuvoimaa verkostoitumisella

Kaluston huolto tehdään enimmäkseen ostopalveluna. - Nykykaluston kanssa huoltosopimus on oikeastaan ainoa vaihtoehto. Itse tehdään vain päivittäisiä huolto- ja tarkistustoimenpiteitä, Laine toteaa. Uuden Arocsin mittariin on ehtinyt muutamassa kuukaudessa kertyä jo reilut 54 000 huoletonta kilometriä. - Auto huolletaan joko Tampereen tai Jyväskylän Veholla. Molemmissa on hyvä ja asiantunteva palvelu sekä tutut ihmiset vastassa. Asiat on hoituneet, oli sitten Sisun tai Mersun kanssa asialla.

Toimintavarmat nosturit

Puutavaranostureissa Laineet luottavat Jonseredin ja Logliftin korkeaan laatuun ja tehokkuuteen. Nosturikaupat tehdään Hannu Iivanaisen kanssa.

v

k m p s m v K n ä k m ä v k k s S m

Pitkään alalla toiminut Jarmo Laine painottaa yhteistyön ja verkostoitumisen merkitystä alan toimijoiden keskuudessa: - Oman kaluston ohella meillä on ajossa kaksi vakituista sopimuskuljettajaa. Tilapäistä apua saamme tarvittaessa ja tilanteen salliessa autamme myös muita. Vastavuoroisuudella ja tiiviillä yhteispelillä asiakkaat pysyvät tyytyväisinä ja kaikille riittää työtä. Yhteistyö antaa vipuvoimaa myös tilapäiseen kuljettajapulaan. - Meillä on ollut hyvä onni kuljettajien suhteen. Nuorimmat, vuoropari Sebastian mukaan lukien, ovat tulleet suoraan koulunpenkiltä. Ensin harjoitteluun ja armeijan jälkeen vakituisiksi. Kaikki ovat motivoituneita ja raudan lujia ammattilaisia, sanoo Laine.

Mäntyharju: Joensuu:

t M h L k l j p v k j M k j

J - Arocsin korkealle viety ja tasalattiainen ohjaamo on avara ja viihtyisä. Lisäksi täältä on erittäin hyvä hyvä näkyvyys, sanoo Jarmo Laine.

O h o


122 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Carrier Eco-Drive

Uuden sukupolven jäähdytystekniikkaa

I

lmastoinnin ja jäähdytyksen edelläkävijä Carrier toi markki- noille tehokkaat ja vähäpäästöiset Eco-Drive lämmönsäätölaite-uutuudet. Ajoneuvokäytössä Carrier Eco-Drive ottaa käyttövoimansa hihnattomasti suoraan auton voimalinjasta. Sen ansiosta laite on tehokas ja samalla lähes äänetön. Biokaasumoottorin yhteydessä Carrier Eco-Drive -järjestelmän käytöstä syntyvä CO2 -ympäristökuorma on parhaimmillaan jopa yli 90 prosenttia perinteistä järjestelmää pienempi.

Päivittäistavaroiden maahantuontiin ja tukkukauppaan keskittyvällä Heinon Tukku Oy:llä on pikatukut Helsingin Sörnäisissä ja Vantaan Koivuhaassa. Lisäksi yrityksellä on toimitustukut Espoossa ja Kuopiossa. Tukku toimii valtakunnallisesti, jakelualueena on koko Suomi. Tukkujen kuljetuslogistiikkaa hoidetaan kymmenien jakeluautojen voimin. Kuljetuspalvelut toteutetaan pääosin ulkopuolisten liikennöitsijöiden toimesta.

Ympäristöä kunnioittaen

Vuoden vaihteessa Heinon Tukku Oy:n 120-vuotisessa his-

Heinon Tukku Oy:n Iveco Stralis 330 NP käyttää polttoaineenaan paineistettua biokaasua, mikä kuljetetaan auton alustaan sovitetuissa säiliöissä. Säiliöiden viemän tilan vuoksi Ivecon kylmälaitteeksi on valittu kuormakorin etuseinään asennettu, erittäin tehokas Carrier Eco-Drive Syberia 18 Twincool kylmälaite.

toriassa kääntyi uusi sivu, kun yrityksen pääkaupunkiseudun jakeluautokalustoon liittyi tuoreimman sukupolven maakaasumoottorilla varustettu Iveco Stralis 330 NP kuorma-auto. Käänteentekevää tässä paineistettua biokaasua polttoaineena käyttävässä autossa on uusi, auton Allison-automaattivaihteiston voiman ulosotolta käyttövoimansa saava Carrier Eco-Drive Syberia 18 TwinCool -lämmönsäätölaite. Sen ansiosta uusiutuvalla Gasum-biokaasulla kulkevan jakeluauton on mahdollista vähentää yrityksen vuotuista

CO2 -päästökuormaa yhteensä noin 35 tonnilla, kun vertailukohtana on perinteinen dieselvaihtoehto. - Vastuullisena toimijana kehitämme toimintaamme pakokaasupäästöjen ja meluhaittojen vähentämistä edistävään suuntaan. Viimeisen parin vuoden aikana sekä maakaasumoottorit että lämmönsäätölaitteet ovat kehittyneet merkittävin harppauksin. Kaipaamamme vähäpäästöinen ja helppokäyttöinen kylmälaitevaihtoehto löytyi Carrierin kattavaan mallistoon hiljattain nostetusta Eco-Drive

malliperheestä. Reilun parin kuukauden aikana karttuneiden käyttökokemusten pohjalta olemme erittäin tyytyväisiä valintaamme, kertoo Heinon Tukun kuljetuspäällikkö Tommi Martikainen.

Monipuolisiin käyttökohteisiin

Edistyksellisessä, jatkuvasti kehittyvässä ja laajentuvassa Carrier Eco-Drive -lämmönsäätölaitemallistossa on tällä hetkellä kolme eri tuotelinjaa. Auton alustaan asennettava kylmäkonemallisto kantaa nimeä Iceland

ja perinteisesti kuormakorin etuosaan asennettava kylmäkonemallisto tunnetaan nimellä Syberia. Molemmista mallisarjoista on tarjolla myös moniosastoiset Twincool -vaihtoehdot. Twincool -malleissa on nimensä mukaisesti kaksi erillistä kompressoria, jotka mahdollistavat kaksiosastoisessa kuormatilassa täysin toisistaan riippumattoman lämmönsäädön. Carrier Eco-Drive -generaattoria voidaan hyödyntää myös jo olemassa olevan perävaunun kanssa. Esimerkiksi Vector 1550, 1950, 1950MT, sekä tuleva Vector 19HE, eivät vaadi mitään lisäkomponentteja toimiakseen yhdessä Eco-Drive generaattorin kanssa. Luonnollisesti Iceland-, Siberia- ja Vector-laitetta voidaan myös käyttää yhtäaikaisesti yhdellä Eco-Drive -generaattorilla, jolloin koko yhdistelmässä voi tarvittaessa olla vain yksi moottori ja sekin vetoautossa. Luonnollisesti vetoauton moottori voi käyttää polttoaineenaan niin dieseliä, LNG:tä, CNG:tä tai kuten Heinon Tukun autossa BNG:tä. Carrier Eco-Drive -järjestelmän ytimenä on ajoneuvon moottorin voiman ulosotolta tuodun hydraulivoiman lähes äänettömästi sähkövirraksi muuttava generaattoriyksikkö Eco-


METSÄALAN AMMATTILEHTI Drive. Korkean hyötysuhteen omaava Eco-Drive -generaattori tuottaa laitteiden vaatiman 400V kolmivaihevirran auton moottorin tyhjäkäyntikierroksilta lähtien. Täten Eco-Drive -ratkaisu on omiaan esimerkiksi tiheiden kaupunkien keskustoissa intensiivisessä jakeluajossa tai pitkänmatkan kuljetuksissa yhdessä vetoauton ja useammankin perävaunun kanssa.

Positiivista palautetta

Sekä biokaasun voimin kulkeva Iveco Stralis että Carrier Eco-Drive järjestelmä saa positiivista palautetta juuri päivän ajovuoroaan aloittelevalta Heinon Tukku Oy:n autonkuljettaja Thomas Sandholmilta: - Iveco on toiminut asiallisesti jakeluajotehtävissä. Käyttökokemusten perusteella tekniset ja suorituskyvylliset eroavaisuudet eri tekniikoiden välillä ovat kaventuneet entisestään. Uudentyyppinen kylmälaite on hämmästyttävän tehokas. Esimerkiksi kovina pakkasaamuina, joita tähän vuoteen on jo muutamia osunut, olemme saaneet havaita, että kuormatilan tavoitelämpötila saavutetaan erittäin nopeasti, vain minuuteissa.

Huoltoystävällinen

Eco-Drive lämmönsäätöjärjestelmä on helppohoitoinen ja lähes huoltovapaa. Perinteiset omalla dieselmoottorilla toimivan järjestelmän moottorin öljy-

huoltotyöt sekä hihnankiristysja vaihto-operaatiot ovat nyt historiaa. Carrier ilmoittaa Eco-Drive generaattorin huoltoväliksi suotuisissa olosuhteissa peräti 400 000 km. Vähäisen huoltotarpeen lisäksi Carrier Eco-Driven etuna on keveys. - Heinon Tukun Ivecoon asennettu kaksiosastoinen järjestelmä tuottaa ajoneuvon moottorin tyhjäkäynniltä lähtien yli 18 000 W jäähdytystehoa ja 14 000 W lämmitystehoa, mikä on lähes sama mitä tehokkaimmat perävaunulaitteet tällä hetkellä tuottavat. Laitteiden koossa, painossa, kulutuksessa ja äänentasossa on kuitenkin hyvin suuri ero Eco-Driven hyväksi, kertoo avainasiakaspäällikkö Ilmari Jantunen Carrier lämmönsäätölaitteita maahantuovalta BPW Kraatz Oy:ltä. Eco-Drive -teknologiassa tarvittava voima otetaan hihnattomasti ajoneuvon moottorin voiman ulosotosta (PTO). Kun ajoneuvolla ajetaan liikenteessä, sen moottorin pyörintänopeus muuttuu jatkuvasti. X-Flow teknologian ansiosta Eco-Drive -generaattori pyörii aina samalla kierrosnopeudella, jolloin sen tuottama virta ja jännite pysyvät vakiona. Virta syötetään sen jälkeen lämmönsäätölaitteelle ja täten lämmönsäätölaite käy ilman omaa polttomoottoria. Eco-Drive lisää vetoauton moottorin polttoaineen kulutusta noin 1-2 litraa sadalla kilometrillä, mutta se on kuitenkin huomattavasti vähemmän mitä perinteinen dieselmoottorinen lämmönsäätölaite kuluttaa.

KULJETUS 123

Ohjaamossa kuljettajan yläpuolelle helposti havaittavaan paikkaan viety Carrier Eco-Drive Syberia 18 Twincool kylmälaitteen käyttöpaneeli on helppokäyttöinen ja selkeälukuinen. Syberian käyttöpaneelin yläpuolella on Eco-Drive generaattorin kosketusnäytöllinen käyttöpaneeli. Paineistetun biomaakaasun voimin kulkevan Iveco Stralis NP330 jakeluauton kuormakorin lämpötila säilyy tasaisena lämmönsäätölaitteeksi valitun Carrier ECO-DRIVE Syberia 18 Twincool monilämpötilalaitteen voimin.

Forssalaisen Fokor Oy:n valmistaman FRC luokitellun kylmäkorin alla, alustan suojissa äänettömästi ja huomaamattomasti käyvän Eco-Drive yksikön kotelon sisällä on vakiokierroksilla pyörivä hydrauligeneraattori, mikä auton moottorin käydessä takaa jatkuvan ja tasaisen virrantuoton tehokkaalle lämmönsäätölaitteistolle.

Carrier Eco-Drive Syberia 18 Twincool kylmälaite saa kuljettaja Thomas Sandholmin kiitokset: - Tavoitelämpötila saavutetaan äärimmäisen tehokkaasti ja nopeasti, Sandholm toteaa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Erikoismalli erikoishintaan!

BLACK EDITION etusi yli

4 000€

29.3.-14.5.2019 paikkakunnat ja aikataulut isuzu.fi

NYT MYÖS A! TIN AUTOMAAT TAKUU VIISI (5) VUOTTA

VETOKYKY kg

3 500

HILJAINEN OHJAAMO

PERUUTUSKAMERA

NYT MICHELIN-TALVIRENGASPAKETTI 16” KEVYTMETALLIVANTEIN.

990 €

METALLIVÄRI

EI TARVITSE AdBlue®:ta

BLACK EDITION alk.

32 495 € sis. tk. 600 €

(ovh. 1 550 €) Tarjous voimassa uusiin asiakastilauksiin kiertueen ajan.

D-Max -mallisto alk. Space Cab 1,9 TDi 4WD 6MT LX 31 595 € sis. tk. 600 €, Space Cab 1,9 TDi 4WD 6MT LS Black Edition 32 495 € sis. tk. 600 €. Malliston EU-yhd. 7,0–7,8 l/100 km, CO2-päästöt 183–205 g/km. Kuvan auto erikoisvarustein. isuzu.fi

TAKUU 5 v. ILMAN KM-RAJAA


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 125

Volkswagen Crafter 2,0 TDI 35 4MOTION L2H2

Asiakaskohtaista räätälöintiä

voimaa tarvittaessa akseleiden kesken, mikä onkin tarpeellinen etu vaativissa työmaaolosuhteissa toimivalle huoltoautolle. Ajossa Crafter on merkille ominaiseen tapaan, hyvässä mielessä yllätyksetön. Lyhyesti sanottuna ajettavuus on niin korkealla tasolla ettei siltä voi enää enempää tässä ajoneuvoluokassa odottaa tai vaatia. Tosin nelivetoisuus tekee pienen särön kääntyvyyteen, mikä näkyy lievänä kankeutena ahtaissa paikoissa. Tasan 3500 kg kokonaispaino ja reilun 11 kuutiometrin kuormatila antavat hyvät puitteet huoltoautovarusteille ja työtiloille.

Asiakaskohtaisia ratkaisuja

Hydrauliikan alan toimija, erityisesti letku- ja johdinkomponentteihin keskittyvä Hydroscand Oy luottaa huoltoautokalustossaan Volkswageniin. Uusin auto on lahtelaisen Hyötyajoneuvokeskuksen varustelema. Näyttävästi teipatut huoltoautot toimivat myös yrityksen käyntikorttina.

H

ydroscand laajentaa suosittua hydrauliikan LetkuExpress huoltoautopalveluaan Suomessa. Myös uusin auto on Volkswagen Crafter; nyt 4vetoisena ja Hyötyajoneuvokeskuksen BOTT -ajoneuvokalusteilla varustelemana. - Työkoneiden huoltotyöt ja korjaukset tehdään enenevissä määrin suoraan työmailla ja asiakkaat odottavat yhä monipuolisempaa palvelua. Palvelut pitää pystyä tuomaan asiakkaan luokse. Yritykset jotka pystyvät tähän haasteeseen vastaamaan tulevat erottumaan kilpailijoistaan. Tämä näkyy varustelupyyntöjen ja varusteluiden laajuudessa joita toteutamme. Pitkä kokemus alalta, maahantuomiemme markkinajohtajien tuoteperheet sekä alihankintaverkosto takaavat että asiakkaamme saavat parasta laatua kustannustehokkaasti, sanoo Hyötyajoneuvokeskuksen myyntijohtaja Eemeli Nummela. Nyt koeajettava Hydroscand Oy:lle BOTT -ajoneuvokalustein varustettu Volkswagen Crafter on Nummelan mukaan erittäin hyvä esimerkki asiakasräätälöidystä huoltoautosta: - Kattava BOTT -ajoneuvokalustemallisto rakentuu korkealaatuisten, kestävien ja keveiden kalustevaihtoehtojen ympärille. Teollisuus-, kone- ja ajoneuvohydrauliikan parissa toimivan Hydroscandin toiveesta autoon asennettiin reilusti tarvikelaati-

Korkealaatuiset ja kustannustehokkaat BOTT -ajoneuvokalusteet tuovat järjestyksen ahtaaseen tilaan. Seimomakorkeutta Crafterissa on reilut 190 cm. Huomaa katon led -valokiskot ja esiin taittuva viilapenkki.

koita ja kannellisia, mukaan otettavia tarvikesalkkuja sekä tukevatekoinen työtaso laakeroiduin kiskoin varustetulla laatikostolla. Edellä mainittujen lisäksi varusteluun sisältyy huoltoautossa tuiki tarpeellinen invertteri verkkovirran tuottoon ja viilapenkki, mikä kääntyy näppärästi esiin työtason viereen. Hieman erikoisempiin työkaluvarusteisiin lukeutuu ohjaamon ja työtilan erottavan väliseinän viereen asennettu hydrauliikkaletkujen katkaisukoneen ja letkuliittimien puristukseen tarkoitetun prässin yhdistelmä. - Liukukiskojen päälle asennetun laitteen avuin asentajalla on mahdollisuus valmistaa erilaisia

Letkujen katkaisuun ja liitosten puristukseen tarvittava laitteisto saadaan tarvittaessa nopeasti käyttöön.

Yleisimmät liittimet kulkevat matkassa joko työtason laatikoissa tai kuljettajan puoleisen seinän hyllyn lokeroissa.

letkuasennelmia paikan päällä ns. metritavarasta. Korkealuokkaisen ja loppuun asti viimeistellyn Hyötyajoneuvokeskuksen räätälöimän huoltoautovarustuksen kruunaa tehokas ja koko työtilan kattava led-valaistus, sanoo Nummela.

kava peltinen väliseinä on viety pitkäjalkaisia kuljettajia ajatelleen riittävän etäälle selkeälukuisesta ja runsaasti erilaisia säilytystiloja sisältävästä kojelaudasta. Mittaristo on valmistajalle ominaiseen tapaan selkeälukuinen ja hallintalaitteiden toiminnot helposti omaksuttavia. Nelivetoinen, keskipitkä ja korkeakattoinen Crafter asemoituu valmistajan korimalliston puoliväliin. Voimanlähteenä on hyötyautopuolen tarpeisiin kehitetty 2-litrainen TDI-moottori. Parhaalta teholtaan 140 heppaisen ja 340 Nm vääntömomentin tarjoavan moottorin ja sen jatkeeksi liitetyn, käsin hämmennettävän, 6-vaihteisen vaihteiston toiminta on sujuvaa. Jatkuvavälitteinen Volkswagen 4MOTION nelivetotekniikka jakaa

Kuljettajan ehdoilla

Crafterin ovet aukeavat riittävästi ja askelman korkeus on oikein mitoitettu. Ohjaamoon, kuten auton takaa huoltotilan puolelle, nousu on helppoa ja vaivatonta. Konsernin mukainen muotokieli jatkuu myös ohjaamon puolella. Ohjauspyörässä on riittävät etäisyys ja korkeus säädöt, samoin kuljettajan Comfort istuimessa joka kuuluu Suomessa vakiovarusteisiin. Matkustamon ja rahtitilan ja-

Saksalaisten BOTT -ajoneuvokalusteiden maahantuontiin, myyntiin ja asennukseen erikoistuneen lahtelaisen Hyötyajoneuvokeskus Oy:n Eemeli Nummelan mukaan BOTT 3d -suunnitteluohjelma huomio sentin tarkkuudella ajoneuvojen pienetkin yksityiskohdat. Tämä mahdollistaa ajoneuvon tehokkaan tilan käytön. - Lähes pystysuorilla sivuseinillä varustettu Volkswagen Crafter, kuten useimmat muutkin suuret pakettiautot, mahdollistavat korkeidenkin kalusteiden tukevan kiinnityksen ilman että kalusteen ja seinän väliin jää suurta hukkatilaa, toteaa Nummela. Modulaarisen ja tarvittaessa muunneltavan rakenteensa ansiosta BOTT -ajoneuvokalusteet saadaan sovitettua tilaasäästävästi myös pienempiin ja kaarevilla sisäseinillä varustettuihin autoihin, merkistä ja mallista riippumatta. Valmiiden vaihtoehtojen kirjo on laaja ja lähes kaiken kattava. - Varusteluiden laajuus on kasvava trendi. Syynä on hyvä taloustilanne sekä automyyjien kasvava ammattitaito myydä ja tarjota monipuolisempia kokonaisuuksia joita tarjoamme., Nummela kiteyttää.

Ohjaamon puolella huokuu saksalainen järjestelmällisyys ja käytännöllisyys.


126 KULJETUS

U

udistuneessa Ford Edgessä on enemmän kuljettajaa avustavaa teknologiaa, enemmän tehoa sekä premium-luokan mukavuutta. Edge on Suomessa saatavilla urheilullisena ST-Lineja ylellisenä Vignale-mallina. Koeajoimme näistä jälkimmäisen. Muutama vuosi takaperin Euroopan markkinoille tuotu Edge katumaasturi asettuu kokovertailussa samaan kokoluokkaan Audi Q5:n ja BMW X5:n kanssa. Tälle vuodelle taehdyssä mallipäivityksessä Edgen koria uudistettiin maltillisesti, mutta tunnistettavasti. Etumaski on uusi ja ajovaloihin lisättiin LED -päiväajovalot. Takavalot ovat uudet ja pakoputkien päät ovat nyt kantikkaat.

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Herrain vaunu Ford Edge Vignale 2.0 TDCi Bi-Turbo EcoBlue A8

B&O äänentoistojärjestelmästä. Fordin SYNC 3 järjestelmä tunnistaa nykyisin myös suomenkieliset komennot.

Tilava

Edge tarjoaa reilut tilat ja korkean matkustusmukavuuden viidelle matkustajalle. Tavaratilaa on varapyörä mukaan luettuna jopa 800 litraa ja takaistuimet käännettynä reilut 1,6 kuutiometriä. Tilojen puolesta auton perään mahtuisi myös lisäistuimet kahdelle, mutta sellaisia ei Edgeen valitettavasti ole tarjolla.

Rahalle vastinetta?

Tehokkaalla moottorilla varustettuna Edge Vignalen varusteet ja ajomukavuus ovat luokan kärkeä pitävien saksalaisvalmistajien tasolla, mutta niin on hintapyyntökin: 71 000 euroa. Koe-

ajoautossa on vielä lisänä 450 euron hintainen, mm. aktiivisen vakionopeudensäätimen, kaistaavustimen ja parkkitutkat sekä kahteen suuntaan näyttävät kamerat sisältävä teknologiapaketti. Lisäksi autossa on irrotettava vetokoukku ja erikoisväri. Näin auton verollinen hintapyynti asettuu 73 000 euron paikkeille. Urheilullisen Edge ST-Linen hintapyynti on muutamaa tuhatta edullisempi. Etuvetoinen ja edullisempi Edge Trend saataneen Suomen markkinoille myöhemmin. Hintapyynnin osalta Edge vaikuttaa arvokkaalta lähimpiin kilpailijoihin verrattuna. Puntit kuitenkin tasaantuvat äkkiä vaakakupissa, kun vertailumalleihin lisätään Edge Vignalessa vakiona tarjottavat varusteet.

Suomeen huippumalleilla

Edge on Suomessa saatavilla Ford Performancen innoittamana ST-Line-mallina ja ylellisenä Vignale-mallina. Molemmat nelivetoisia. Moottorina on uusi 2-litrainen EcoBlue dieseli, josta irrotetaan kaksoisahtimen avuin 240 hv / 500 Nm tehoa. Vaihteistona on uusi 8-vaihteinen automaattivaihteisto. Automaattisesti kytkeytyvä iAWD -nelivetojärjestelmä on lainattu Mondeosta. Uusi etuakselisto tuo Edgen ohjaustuntumaan ja jousitukseen Eurooppalaisten arvostamaa jämäkkyyttä. Sähköisesti tehostetun ohjauksen vaste on asiallinen, mutta kääntyvyydessä olisi petrattavaa. Edge on kankeahko kääneltävä ahtaissa paikoissa. Varusteisiin sisältyy myös pysäköintiavustin. Se pelaa asiallisesti. Uuden, taka-akselin yhteyteen liitetyn ATC-viskokytkimen ansiosta automaattisesti tapahtuvaa vetotavan vaihtoa ei huomaa kuin liikkeelle lähdettäessä, ja sillonkin vain jos etupyörien vetopito ei ole riittävä.

Ylellinen

Edgen Amerikkalaiset juuret

Ylellisen Ford Edge Vignalen tunnusmerkkejä ovat krominen etumaski ja 20 tuuman vanteet.

Tavaratilaa on jopa 1,6 kuutiometriä.

tulevat esiin loppuun saakka vietynä ajo- ja matkustusmukavuutena sekä ylellisenä varusteluna ja erittäin vähäisenä sisämeluna. Edgeen on tarjolla vasta melukuulokkeiden tapaan toimiva vastamelujärjestelmää. Järjestelmän sisältymien ylellisen Vignale -mallin varusteisiin jäi epäselväksi. Äärimmäisen hiljainen Edge joka tapauksessa on. Ylellisyys korostuu runsaina sisätiloina ja vaalealla nahalla

verhoiltujen istuimien korkeana mukavuutena. Etuistuimiin tarjotaan lisähinnasta lämmittävää ja viilentävää ilmastointia. Kojelauta ja mittariston ulkoasu on toteutettu perinteitä kunnioittaen. Mittarinäyttö on digitaalinen ja kuljettajan vapaasti mukautettavissa. Edgen vakiovarusteisiin lukeutuu polttoainekäyttöinen, kaukosäätimellä varustettu lisälämmitin. Sille on selvä tilaus, sillä ilman lämmitintä ohjaamon lämpiäminen on tuskaisen hidasta. Fordille tyypilliseen tapaan Edgessä on lämmitettävä tuulilasi. Mitäpä tulisi autolla ajosta ilman langatonta verkkoa? FordPass Connect -modeemiteknologian ansiosta Edgen langattomaan verkkoon voi yhdistää jopa 10 laitetta, näin matkustajat voivat kilvan soittaa mielimusiikkiaan huippuluokan

Kuljettajaa avustaviin teknologioihin sisältyvät mm. aktiivinen vakionopeudensäädin Stop&Go -toiminnolla ja kaistanpitoavustimella, törmäyksenväistöavustin ja risteävänliikenteen hälytin. Liikennemerkkien tunnistus pelaa hyvin yhteen vakionopeudensäätimen kanssa.

Istuimien ja ovien verhoilu on kuusikulmioin kuvioitua vaaleaa Windsor-nahkaa.

Ovet aukeavat lähes 90°. Alahelma yltää kynnyskotelon yli mikä vähentää lahkeiden likaantumista.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

YHTÄ VAHVA KUIN ISOVELJENSÄ. MAN TGE. Tämä ei ole van. Tämä on MAN. Uusi MAN TGE. MAN TGE- mallit alkaen TGE 2.100 umpipakettiauto (75kW) 30 631,58 € (alv 0%, sis. autoveron). Hinta CO2189-234g/km. päästöllä 187g/km. Malliston yhdistetty EU-kulutus 7,2-9,1 l/100km, CO2-päästöt Suositusvähittäishinnasto 1.1.2019, ei sisällä toimituskuluja. www.mantruckandbus.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

128 KULJETUS

Parivertailu: Citroën Berlingo Van ja Peugeot Partner

Puhdikkaat pariisittaret

P

SA-yhtymän palkittujen pakettiauto- uutuuksien: Citroën Berlingo Vanin ja Peugeot Partnerin myynti käynnistyi Suomessa näyttävänä yhteislähtönä. Vaikka autot jakavatkin samat tekniikan ja suurimman osan toiminnoista, ovat molemmat valmistajat saaneet onnistuneesti istutettua merkeille tyypillistä omaleimaisuutta autoihinsa. Malliuudistuksessa ranskattaret saivat täysin uudet, euro 6.2 päästötasolle yltävät 1,5-litraiset dieselvoimanlähteet, jota tarjotaan kahtena eri tehovaihtoehtona: 100 ja 130 hv. Tehokkaamman moottorin yhteyteen on tarjolla uutena vaihtoehtona 8portainen automaattivaihteisto. Myöhemmin voimanlähdevalikoimaa täydennetään 1,2 litran ja parhaalta teholtaan 110 ja 130 hv bensiinimoottorivaihtoehdoilla. Kuten dieselin myös tehokkaamman bensiinimoottorin yhteyteen on valittavissa 8-vaihteinen automaatti. PSA-yhtymä tuo uusiin malleihin runsaasti henkilöautopuolelta tuttuja kuljettajaa avustavia järjestelmiä, mitä on Citroëniin tarjolla kaikkiaan 20 kappaletta ja Peugeotiin yhtä vähemmän. Partnerin mittaristo on jo vakiona nostettu ohjauspyörän yläpuolelle, joten malliin ei tarjota Citroënin tapaan HUD-näyttöä. Täysin uutta tässä pakettiauto-

Citroën Berlingo Van (vas.) ja Peugeot Partner: sama kori, mutta selkeästi toisistaan erottuva ulkonäkö.

myös ohjaustuntuman kohentumista. Nyt ranskattaret tarjoavat ohjaustuntumaa ja ennen kaikkea matalissa nopeuksissa keskittävän ohjauksen. Jarru- ja kytkinpoljintuntuma on asiallinen ja liikeradat sopivia, myös talvikengillä ajettaessa. Valmistajan edustajat eivät säästelleet ylisanojaan auton alustasta puhuttaessa. Pohjalevyssä yhdistyvät onnistuneesti henkilö- ja pakettiauton hyvät puolet. Ja tavara-autoille tyypillinen taka-akseliston kovuus on valmistajan mukaan saatu eliminoitua. Koeajossa osassa autoista oli noin 500 kg kuormaa ja osa oli tyhjiä. Koeajon perusteella alustaa voi luonnehtia kaikin puolin onnistuneeksi ja asialliseksi.

luokassa on ylikuormavaroitin, joka huomauttaa mittaristoon syttyvällä valolla kantavuusrajan lähestymisestä ensin 80 prosentin kohdalla ja vahvemmin kun raja tulee vastaan. Toinen täysin uusi avustin on auton sivupeileihin ympättyjä kameroita hyödyntävä Surround Rear Vision -järjestelmä, joka tarjoaa näkymän myös aiemmin pimentoon jääneeseen kuolleeseen kulmaan.

Kuormatilaa ja kantavuutta

Kaikkiin kuljetustarpeisiin suunniteltuja ja ammattilaisten tarpeisiin mukautuvia uutuusmalleja on saatavana kahtena eri koripituutena: M ja XL. Näistä ensin mainitun pituus on 4,4 metriä ja kuormatilan tilavuus 3,3 m3. Pidemmän eli XL:n pituus on puolestaan 4,75 metriä ja kuormatilan vetoisuus 3,9 kuutiometriä. Suomeen tuotavat mallit ovat 3-paikkaisia. Keskimmäisen istuimen selkänoja kääntyy näppäräksi pöydäksi. Reunimmaisen, taitettavalla istuinosalla varustetun istuimen ja väliseinän ns. Pitkäntavaran luukun (29 cm x 68 cm) ansiosta tavaratilan pituus kasvaa luukun alueelta 1,27 metrillä ja kuormatila jopa 0,5 kuutiometrillä. Kantavuus on mallista ja koripituudesta riippuen jopa noin 900 kg. Vetopainot jopa 1500 kg. Metsäalan ammattilaisia kiinnostava tieto on se että molem-

Kilpailukykyinen hinnoittelu

Citroën Berlingon (ylh.) matkustamon on muotoiltu särmikästä Peugeot Partneria (alh.) maltillisemmin. Tilaa ja mukavuutta molemmissa on yhtälailla - myös pidempijalkaiselle kuljettajalle.

piin malleihin on tarjolla noin 950 euron verolliseen lisähintaan maavaraa 30 mm korottava lisäpaketti, missä mukana myös muita varusteita. Kontin puolella on vakiona muovilattia, ikkunalinjaan asti yltävä vanerointi ja kuusi kuormansidontalenkkiä lattiassa. Lisähinnasta on tarjolla ledvalot ja neljä kuormansidontakoukkua seiniin sekä kattavampi vanerointi yms.

Henkilöauton ajettavuus

Rahtiosaston puolella asiat ovat reilassa; molempiin koripituuksiin sopii kaksi Euro-lavaa kyytiin. Väliseinän ”kyhmy” vaikeuttaa hieman sivuovesta kuormausta.

Molemmat autot kunnioittavat merkeilleen ominaisia piirteitä ja ovat siten helposti erotettavissa toisistaan sekä kolmannesta sisarestaan eli uudesta Opel Combosta, jota koeajoimme jo aikaisemmin. Citroën Berlingo Van noudattelee Peugeot Partneria pehmeämpää muotokieltä. Esimerkiksi auton keula on aavistuksen Partneria loivempi ja sisusta perinteisemmin muotoiltu. Peugeotin kuljettajan paikalla

huomio keskittyy korkealle kojelautaan nostettun mittaristoon ja kulmikkaaseen monitoimiohjauspyörään, mikä on myös kehältään hieman Berlingoa pienempi. Molempien autojen sisustassa on kiinnitetty huomiota kuljettajan henkilökohtaisten tavaroiden säilytystilojen runsauteen. Molemmista löytyy paikat 1,5 litran pulloille ja pikkutavaroille. Positiivinen asia on jäähdytettävä hansikaslokero mikä ei ole päivän selvyys tavara-autopuolella. Ajossa uusi 1,5-litrainen osoittautuu pirteäksi, mutta myös alhaalta vääntäväksi voimanlähteeksi. Keppivaihteiston vaihteensiirto on sujuvaa ja vaihdevälit sopivat. Taajamanopeudet suorituvat yhdellä pykälällä. Uusi japanilaisen Aisinin valmistama momentinmuunnivaihteisto harppaa käyttö- ja ajomukavuuden osalta valovuoden etumatkalle poistuvan mallin robottivaihteistoon verrattuna. Positiivisena voidaan pitää

Samankaltaisuus jatkuu myös hinnoittelussa. Lyhyemmän eli M koripituuden auton saa mopommalla dieselmoottorilla hieman alta 24 000 euron. Kalleimman ja automaattivaihteistolla varustetun XL mallin verollinen hinta ilman tarjolla olevia lisämausteita kipuaa lähelle 31 000 euroa. Lisävarusteilla, jotka ovat varsin kohtuullisesti hinnoiteltuja auton hintaa saa kasvatettua usealla tuhannella eurolla, joskin useimmat varusteet on niputettu kustannustehokkaisiin varustepaketteihin. Ja hyvä niin. Molemmat valmistajat tarjoavat autoilleen viiden vuoden takuun, ilman kilometrirajaa. Se kuvastaa ranskalaisten autojen tänä päivänä tarjoamaa korkeaa laatua. Myös ylläpitokulut ovat kohtuulliset. Huoltosopimuksen hinta, hyvillä ehdoilla, on koko viiden vuoden jaksolle, 30 000 km vuotuisella ajosuoritteella hyväksyttävä 47 euroa kuukaudessa. PSA-yhtymän tuoreet tulokkaat yhtenevät vain nimeltään entisiin malleihin ja nostavat molempien valmistajien osakkeita aimo harppauksella pienten pakettiautojen luokassa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 129

YRITYSJULKAISUT AMMATTITAIDOLLA www.daftrucks.fi

PONSSE NEWS 2015

TUOTTAVAN PUUNKORJUUN KÄRJESSÄ

Ajankohtaista | Uutuuksia |

NEWSletter

www.daftrucks.fi

NEWSletter

CT FINLAND OY:n UUTISLEHTI 1/2012

HYDORING OY 30-v. JUHLAJULKAISU 2017

www.daftrucks.fi

1

hyötyajoa 2016

Suomi

RealMachinery Oy:n asiakaslehti

We keep it running

Örumin asiakaslehti

04

Kolme vahvaa toimialaa

18

Hydraulipumppujen merkkihuoltoa takuulla

Vantaan tuotanto alan suurin Suomessa NAUTINNOLLISEMPAA 10

TYÖNTEKOA 04

6

Jämsä 1.9.-3.9. Osasto 426 ja 428

PONSSE JUHLI 45-VUOTISTA TAIVALTAAN

14

NUORUUDEN INNOLLA PONSSEN OHJAIMISSA

39

s.16

LAPSUUDEN UNELMA -AMMATISSA

2/2017

KOKO MAAN KATTAVAA ASIAKASLÄHTÖISTÄ PALVELUA

DAF XF-sarja:

Ammattilaisen valinta Lappeenrannan Kuljetus Oy MS-Truck Oy palvelee - 60 vuotta DAFfilla Satakunnan alueella sivu 3

CT Finland Oy:n Uutislehti 1/2012

sivu 5

Tampereen myyntipiste uusiin tiloihin sivu 6 1

1

Parker 100 vuotta

Koulutuksen merkitys kasvaa entisestään

Juhlajulkaisu

A Weckman Oy uusiin, mutta tuttuihin käsiin Genius CAB ensiesiteltiin Baumassa Komatsu-metsäkoneuutuudet

Palvelut saman katon alle

Pyydä nyt tarjous oman yrityksesi tai seurasi asiakaslehdestä: taneli.jokela@ammattilehti.fi / 050 3208 174

Rakentamisen työkalut

HUOMIO URHEILUSEURAT! Good Company

SB

Since 2003

MAGAZINE

4/2017

Tuotamme yli 20 vuoden kokemuksella ja vankalla ammattitaidolla yritysten asiakaslehdet sekä juhlajulkaisut. Tarjoamme projektit myös ns. avaimet käteen -paketteina, joka sisältää kaiken sisällöstä ulkoasuun, kuviin ja artikkeleihin. Ota yhteyttä ja suunnitellaan Sinun tarpeisiisi sopiva paketti!

Doosan sopii kaikkiin töihin 1

VPS yhteistyömedia • VPS samarbetsmedia

Salibandyn erikoislehti vuodesta 2003

2/2017

Champions Cup´17 -

vps match magazine

SPV KOHTAA MAAILMAN HUIPUT SEINÄJOELLA

20/2017

Veli Lammen ympyrä sulkeutui siellä missä AMMATTILAISURA ALKOI

VPS - hifk

13 Ricardo Duarte tar med sig mångsidigt kunnande till VPS TRÄNARSTAB

Markus Jürgenson

pe/fre 29.9.2017 klo/kl. 18.30 / ELISA STADION

TO 5.10. 18:30

26

ammattilehti.fi

KUPARISAARI HIFK, HELSINKI

vepsu.fi

06 AIKA JÄLKEEN PULKKISEN

18 BLUE FOX - NUORUUDEN INNOLLA

28 KAUSIENNAKOT

Teemme myös mainos- sekä lehtitöitä eri urheiluseuroille kuten mm. jääkiekon Liigaseura Vaasan Sportille, jalkapallon Veikkausliigajoukkue VPS:lle sekä salibandy- ja golfseuroille/kentille.

Poliisille 15 uutta Mercedes-Benz G280 CDI LAPV 5.4 -ajoneuvoa

P

oliisihallitus hankkii poliisin työturvallisuuden ja omasuojan parantamiseksi poliisiyksiköiden käyttöön 15 kappaletta Mercedes-Benz G280 CDI LAPV 5.4 -ajoneuvoja.

Uusia ajoneuvoja tullaan sijoittamaan Suomen kaikkiin yhteentoista poliisilaitokseen. Kyseiset uudet ajoneuvot ovat kuorma-autoiksi rekisteröitäviä panssaroituja poliisiautoja. Autoissa on Suomen poliisille riittävä suojaustaso. Autot ovat väritykseltään tummansinisiä ja niissä on poliisin hälytysajoneuvojen normaali tekninen varustus. Uusilla autoilla tullaan suorittamaan näkyvää partiointia katukuvassa säännöllisesti vuoden 2019 alkukeväästä alkaen. Autoja käytetään partioinnin lisäksi muun muassa valtiovierailuiden, yleisötapahtumien ja muiden tilaisuuksien turvaamistehtävissä, poliisin hälytystehtävillä sekä tietyissä erityistehtävissä. - Mercedes-Benz G-sarjan viranomaismallisto antaa vahvan pohjan näin laaja-alaisen erikoisajoneuvotoimituksen toteutta-

Poliisin käyttöön tulee käyttöön 15 kappaletta Mercedes-Benz G280 CDI LAPV 5.4 -ajoneuvoja. Kyseiset uudet ajoneuvot ovat kuorma-autoiksi rekisteröitäviä panssaroituja poliisiautoja.

miselle. Hanke edellyttää meiltä laajaa asiantuntemusta sekä vankkaa osaamista ja vahvistaa Vehon asemaa vaativien ajoneuvohankkeiden luotettavana toimittajana Suomessa, toteaa Vehon erikoisajoneuvojen myyntipäällikkö Mikko Nurmi.

40-vuotta täyttävää G-sarjaa valmistettu yli 300 000 kappaletta

Maastureiden ehdotonta huippua edustavaa G-sarjaa on valmistettu yli 300 000 kappaletta vuodesta 1979 lähtien, ja sen

tuotantokaari on kaikista mallisarjoista pisin koko MercedesBenzin historiassa. G-sarja on myös kaikkien kolmisakaraista tähtitunnusta kantavien SUV-autojen esi-isä - siksi kaikki Mercedes-Benzin off-road-mallit kantavat edelleen nimessään G-kir-

jainta. Muotoilun ensiaskelista alkaen kyseessä ei ollut mikään tavanomainen cross-country-auto. Tuotannon suunnittelijat, designerit ja insinöörit suunnittelivat auton, joka tarjosi lyömättömän yhdistelmän luotettavuutta, vankkaa rakennetta ja erinomaisia maastoajo-ominaisuuksia. Tästä huolimatta auto vetosi asiakkaisiin myös täysiveroisena, miellyttävänä, ainutlaatuisena ja ennen kaikkea turvallisena vapaa-ajan autona. G-sarja valmistetaan Itävallan Grazissa Magna Steyrin tehtaalla. Koko G-sarjan historia käynnistyi samassa kaupungissa vuonna 1972 silloisten DaimlerBenz AG:n ja Steyr-DaimlerPuchin välisellä yhteistyösopimuksella. Samoin kuin tuohon aikaan G-sarja valmistetaan yhä suurelta osin käsityönä Grazin kaupungissa.

Lue uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Get your

together.

Bott on huoltoautovarusteluiden ykkösmerkki, kun haluat varustella autosi kestävästi ja luotettavasti juuri omiin tarpeisiin sopivaksi. Korkealaatuisten ja kestävien tuotteiden vuoksi Bott on hinta-laatusuhteeltaan paras valinta niin isojen kuin pienten yritysten sekä julkishallinnollisten organisaatioiden tarpeisiin. Lisäksi hyvin organisoitu kuljetuskalusto tekee työskentelystä tehokkaampaa ja turvallisempaa. Bott-huoltoautokalusteet meiltä nopeasti ja edullisesti, suoraan maahantuojalta ilman välikäsiä. Ota reippaasti yhteyttä: Eemeli Nummela 010 505 2575 eemeli@hyotyajoneuvokeskus.com

bott suomi

www.bott.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 131

Toyota Hilux 2.4 4x4 AT32

Sähköä hydrauliikalla Y

ta voimaan astunut pienkoneiden päästödirektiivi tuo tähän tiettyjä muutoksia.

löjärveläisen Dynaset Oy:n tuotevalikoimaan sisälty- vä ajoneuvokäyttöön tarkoitettu hydraulinen generaattori on tehokas ja tilaa säästävä sekä ympäristöystävällinen vaihtoehto perinteiselle aggregaatille.

Lava-autojen suosio on kasvanut tasaisesti maailmalla, mikä näkyy, paitsi mallitarjonnan merkittävänä kasvuna myös markkinoita hallinneiden valtamerkkien malliuudistuksina. Yksi kaikkien aikojen menestyksekkäimmistä lava-autoista on Toyota Hilux, mikä on nojannut jo vuosikymmenten ajan ja hyvällä menestyksellä hyviksi havaittuihin peruselementteihin; Dieselmoottoriin, tikapuurunkoon ja lehtijousitettuun takaakselistoon. Hiluxin perusrakenne on havaittu jopa niin kestäväksi että englantilainen autoohjelma on nimennyt Hiluxin maailman kestävimmäksi autoksi. Toyota Hiluxin kevyt ja kestävä rakenne on myös mitä otollisin alusta erilaisten päällerakenteiden ja varusteiden asennukselle. Sipoolainen Arctic Trucks Finland on saavuttanut hyvän maineen vaativiin olosuhteisiin tarkoitettujen ajoneuvojen rakentamisessa ja varustelussa. Islantilaislähtöisen yrityksen alkuperäisenä tarkoituksena oli jalostaa maastokelpoisista autoista Islannin ja napajäätiköiden teittömille taipaleille sopivia ajoneuvoja. Lukuisten onnistumisten myötä yrityksen varusteluille on tullut kysyntää myös muualta maailmaa. Tänä päivänä Arctic Trucks toimii useiden autovalmistajien, kuten Toyota, Ford ja Nissan, virallisesti hyväksymänä alihankkijana. Suomessa Arctic Trucks tunnetaan parhaiten edellä mainituille valmistajille räätälöidyistä AT32 ja AT35 koodinimillä tunnetuista malleista. Ajoneuvojen ohella Arctic Trucks Finland on vahvasti mukana, yhdessä Nokian Renkaiden kanssa, vaativiin olosuhteisiin tarkoitettujen renkaiden kehitystyössä. Renkaiden lisäksi

Ratin takaa

Dynasetin HG -hydrauligeneraattorilla varustettu etenemiskykyinen Toyota Hilux 2.4 4x4 AT32 lava-auto sopii erinomaisesti vaativissa olosuhteissa työskentelevien koneiden huoltoon.

Arctic Trucks Finlandin osaamiseen luotetaan myös varuste- ja lisälaitevalmistajien puolelta, mistä osoituksena nyt koeajettava, runsailla vaativiin olosuhteisiin tarkoitetuilla lisävarusteilla ja apulaitteilla varusteltu Toyota Hilux AT32 lava-auto.

Hydrauliikka avuksi

Toyota Hilux AT32:n voimanlähteenä toimii valmistajan oma 2,4 litran yhteispaineruiskutuksella ja ahtimella varustettu dieselmoottori, mikä liikuttaa 6-vaihteisella automaattivaihteistolla ja korotetulla alustalla varustettua nelivetoista lava-autoa varmaotteisesti kuljettajan valitsemaan suuntaan. Tässä autossa moottorin yhteyteen on liitetty Dynaset Oy:n toimesta hihnavälitteinen, teholtaan 6 kW hydraulipumppu, josta saatu hydraulivoima välitetään lavan etuseinään asennetun pienikokoiseen, mutta varsin tehokkaan hydraulimoottorin voimin Dynaset HG 3,5 -hydrauligeneraattoriin, mikä muuntaa konehuoneesta johdetun hydrauliöljyvirtauksen sähköksi. Järjestelmän etuna on keveys, suuri tehon tuotto sekä ympäristölle haitallisten päästöjen, kuten pakokaasujen epäpuhtauksien ja äänen vähäisyys.

Lavakatteen molempiin sivuihin asennetut Seeker ledvalopalkit sekä ympäri autoa sovitetut led työvalot, joiden ohjaus sujuu kätevästi ohjaamoon viedystä kauko-ohjaimesta, takaavat hyvän työskentelymukavuuden myös kaikkein pimeimpinä vuorokaudenaikoina.

Hydrauligeneraattori ja hydrauliikkaöljysäiliö vievät vain vähän tilaa lavalta. Erillisen, samaan 3,5 kVa virrantuottoon yltävän aggregaatin kanssa lava olisikin jo melkein puoliksi täynnä. Nyt kyytiin sopii sekä työkalut että koneet ja miksei huolto-osatkin.

- Dynaset HG -hydrauligeneraattori voidaan asentaa mihin tahansa koneeseen tai ajoneuvoon. Se ottaa käyttövoimansa moottorin tai vaihteiston yhteyteen liitetyltä hydraulipumpulta, mitä on tarjolla useissa eri teholuokissa. Lava- ja pakettiautoihin sopii, tietysti hieman mallista riippuen, jopa teholtaan 30 kW hydraulipumppu. Sen voimin pyörii vaivattomasti jo kolmivaihevirtaa tuottava HG 6,5 generaattori, mikä on suosittu vaihtoehto vaikkapa sähkölaitosten ja rataverkkoyhtiöiden huoltoautoissa ja muiden vaativia huoltoja hitsaustyötehtäviä tekevien asiakkaidemme parissa, kertoo Atte Karppinen Dynaset Oy:stä. Hiluxin konehuoneeseen on mahdollista asentaa vain HG 3,5 generaattorin pyörittämiseen riittävä 6 kW pumppu. Sen teho riittää hyvin useimpiin työmailla käytettäviin sähkötyökaluihin tai vaikkapa painepesurin voimalähteeksi. - Hydraulivoima voidaan asiakkaan halutessa valjastaa myös erilaisten apulaitteiden, kuten aurauskaluston voimaksi. Hydraulilinjat voidaan asentaa sekä auton keulaan että perään, tai

Kuljettajanistuimelle kapuaminen vaatii korkeasta alustasta johtuen hieman tavallista kovempaa ponnistelua. Kyytiin nousua helpottavat A-pilareihin viedyt kunnolliset kahvat. Etuistuimet ovat asialliset ja niissä on riittävät säädöt. Ohjauspyörässä on sekä korkeus että etäisyyssäädöt. Kojelauta on toimiva kokonaisuus, joskin osa ratin vasemmanpuoleisista nappuloista, jää ajettaessa hieman katveeseen. Virta-avaimen kääntämisestä seuraa tuttu, Toyotan hyötyautoille ominainen käynnistysääni. Kuusiportaisen, pehmeästi vaihtavan, automaattivaihteiston ansiosta auton ajo on erittäin sujuvaa. Kovimman ja samalla positiivisimman yllätyksen korotettu Hilux tarjoaa ajo-ominaisuuksiensa osalta. Usein korotussarjalla varustettujen lava- tai maastoautojen ohjausgeometria on tehtyjen muutosten takia kulmikasta ja meno vaappuvaa. Arctic Trucksin muutostyö ei koeajon perusteella vaikuta kumpaankaan edellä mainituista. Lisäpisteitä ansaitsevat Nokian Hakkapeliitta LT3 -nastarenkaat, joista enemmän toisaalla tässä lehdessä. Korkean maavaran ja hyvän jousituksen sekä kojelaudasta kytkettävän nelivetojärjestelmän ja korkeaprofiilisten renkaiden ansiosta Hiluxin voi ajaa huoletta tavallista vaikeakulkuisempiin työkohteisiin tai vaikka syvään hankeen, ja myös sieltä pois.

Järkevä kokonaisuus

Dynaset HG -hydrauligeneraattori ottaa käyttövoimansa moottorin tai vaihteiston yhteyteen liitetyltä hydraulipumpulta

mihin vain, Karppinen lisää. Kiinteästi auton rakenteisiin asennettu hydrauligeneraattori on aina mukana ja käyttövalmiina, mikä vähentää oleellisesti erillisten ja usein painavien sekä tilaa vievien, mutta myös hydraulijärjestelmää kattavampaa huoltoa vaativien aggregaattien tarvetta. Karppisen mukaan hydrauligeneraattori on myös ympäristöystävällinen vaihtoehto. - Nykyisten autojen Euro 6 päästötasolle yltävät moottorit ovat ääniltään hiljaisia ja niiden päästöarvot ovat hyvin tiedossa, monien aggregaattien kohdalla tietojen saaminen voi olla mutkikkaampaa. Tosin vuoden alus-

Arctic Trucksin varustelemassa Toyota Hiluxissa on edellä mainitun hydrauliikkajärjestelmän lisäksi Defan lisäakkujärjestelmä ja lukuisia Led työ- ja lisävaloja, mitkä ovat irrotettu Startax Oy:n maahantuomien laatuvalmistajien valovalikoimista. Tieliikennekelpoinen Arctic Trucks AT32 varustelu on tarjolla useisiin eri lava-automerkkeihin ja malleihin. Saatavuutta ja hintatietoja voi tiedustella lähimmältä jälleenmyyjältä. Hydrauligeneraattoria voi tiedustella Dynaset Oy:n myyjiltä ja asennus hoituu joko Arctic Trucksin tai Dynasetin oman asentajan toimesta. Kuten aina ammattilaisille tarkoitettujen erikoistyökalujen myös tehokkaan ja varmatoimisen hydrauligeneraattoripaketin hinta määräytyy valitun laitteiston koon ja käyttötarpeen mukaan.


Kuva: Jere Salonen

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Tarjolla näkemistä, tekemistä ja viihtymistä!

12.7. 13.7.

HÄMEENLINNAN TORI klo 18–20 AHVENISTON MOOTTORIRATA klo 10–18

Tawastia Truck Weekend on Etelä-Suomen suurin ilmainen rekkatapahtuma, joka tarjoaa jokaiselle jotakin. Lisätietoa osoitteessa www.tawastiatruckweekend.com. Yhteistyössä


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 133

Isuzu D-Max Roadshow 2019 kiertää maan kevään aikana

Menestyskiertue saa jatkoa

Viime vuonna Isuzu D-Max Roadshow 2018 vieraili yhteensä 16 eri paikkakunnalla - tänä vuonna tapahtumapaikkoja on kevään aikana vähintään yhtä monta. Oulussa Isuzua edustavan Er-Wo Oy:n tiloissa Roadshowssa vieraili 2018 runsaasti väkeä. Road Show 2019 kiertueaikataulu vahvistuu maaliskuun aikana ja se löytyy Isuzun kotisivuilta.

K

olimme myyntitilastossa kolmantena tukevan myynnin ansiosta, Rintakallio summaa.

oko maan kattava Isuzu D-Max Roadshow 2019 -kiertue lähtee liikkeelle maaliskuussa ja kiertää Suomea pitkin kevättä. Kiertueen avajaisia vietetään Huittisissa 29.-30.3.2019 maatalousalan AgriHuittinen -tapahtuman yhteydessä. Kiertueella ovat näytillä väkivahvat ja polttoainetaloudelliset Isuzu D-Max lava-autot sekä lava-autojen renkaat ja lisävarusteet. Jo perinteeksi ja kaupalliseksi menestykseksi osoittautunut Isuzu D-Max Roadshow saa tänäkin vuonna jatkoa. Yhteensä lähes 20 eri paikkakunnalla vierailevan Roadshown tähtinä ovat näyttävät ja kattavasti varustellut Isuzu D-Max lava-autot. - Tapahtumapaikasta riippuen koeajettavana on kahdesta kolmeen, kattavasti varusteltua ja eri käyttötarkoituksiin sopivaa autoa. Kiertueen vakiovieraita ovat: reilut viisi senttimetriä alustaa korottavalla Old Man Emu alustan korotussarjalla ja karkeakuvioisilla 18-tuuman BF Goodrich All Terrain renkailla sekä Vindic lavakatteella varustettu Isuzu D-Max SpaceCab LS sekä alumiinisella lavakannella ja tukevalla lavakaarella sekä halkaisijaltaan 18-tuuman Michelin CrossClimate SUV renkailla varustettu Isuzu D-Max DoubleCab LSX. Muiden tapahtumassa esiteltävien D-Maxien malli vaihtelee paikkakuntakohtaisesti. Kiertueaikataulu vahvistuu maaliskuun aikana ja se löytyy Isuzun kotisivuilta, kertoo

Muutoksia päästömääräyksiin

Kiertuekaluston selkäranka rakentuu alustaltaan korotettujen ja runsain varustein täydennettyjen D-Maxien ympärille. - Alustakorotukset ovat Jyväskylässä toimivan Suomen Maastoautotarvikkeen käsialaa, sanoo Isuzu Finland Oy:n tuotepäällikkö Tomi Rintakallio.

Isuzu Motor Finland Oy:n tuotepäällikkö Tomi Rintakallio.

Esillä alan tapahtumissa

Isuzu D-Max Roadshow 2019 -kiertueen lisäksi D-Max on esillä useissa eri tapahtumissa. - Väkevän, 3,5 tonnin, vetokyvyn ja sitkeästi vääntävän 1,9-litraisen moottorin sekä luokassaan kirkkaimpaan kärkeen sijoittuvan automaattivaihteiston ja erittäin kilpailukykyisen hinnoittelun ansiosta Isuzu D-Max on saanut suosiota mm. hevosharrastajien ja maatilayrittäjien sekä tietenkin koneurakoitsijoiden keskuudessa. Siksi tapahtumakalenterissamme on useita edellä mainittuihin liittyvää tapahtumaa kuten esimerkiksi huhtikuun 6.-7. Tampereella järjestettävät Hevosmessut, heinäkuun 3.-6. Oripään lentokentällä pidettävät Okra maatalousmes-

sut ja elokuun puoliväliin sijoittuva puutarha-, viher- ja kiinteistöalan ammattinäyttely Lepaa 2019 sekä maanrakennusalan Hyvinkäälle syyskuun 5.-7. yhteen kokoava vuoden kärkitapahtuma Maxpo 2019 -messut.

Suosittu Suomessa ja Euroopassa

Isuzu D-Max on yltänyt Suomen ja Euroopan lava-automarkkinoilla erittäin vahvaan myyntimenestykseen. - Suomessa menekki on vakaassa kasvussa. Viime vuonna saavutimme kirkkaasti ennalta asetetut tavoitteet. Vajaan 9 prosentin markkinaosuudella nousimme samoihin myyntilukuihin perinteisten valtamerkkien kanssa. Koko Euroopan tasolla tarkasteltuna Isuzu D-Maxin myynti on ollut kasvusuunnassa viimeisten kolmen vuoden ajan.

Kappalemääräisesti myynti on vaihdellut 17 000 - 20 000 kappaleen tasolla, mikä tarkoittaa noin 10 prosentin markkinaosuutta kokonaismarkkinasta. Alkuvuosi on ollut meille erittäin positiivinen Suomessa. Helmi-maaliskuun taitteessa

Henkilöautokauppaan vahvasti vaikuttanut WLTP-päästömittaus otetaan syyskuun alussa käyttöön myös paketti- ja lavaautopuolella. Se tuo tullessaan useita muutoksia. - Isuzu D-Max mallistoa ajatelleen ehkä merkittävin uudistus on se että syyskuusta lähtien valmistettavissa autoissa on oltava AdBlue -pakokaasujen jälkikäsittelylaitteistoo. Vielä toistaiseksi Isuzun tehokkaat ja polttoainetaloudelliset moottorit ovat yltäneet Euro 6 -päästötasolle ilman Adblue -ureajärjestelmää, mikä on otettu ammattikäyttäjien puolella kiitollisena vastaan. Tosin AdBlue-järjestelmän kanssa Isuzu D-Max tulee olemaan yhtä toimintavarma kuin ilmankin, vakuuttaa Rintakallio.

Isuzuun saa nyt lisävarusteena israelilaisia Asfir alustasuojia. Alumiinin vahvuus on 6,35 mm ja sarjan saa joko koko pituudelle tai pelkästään moottorin tai peräpään suojaksi. Koko pituudelle asennetun sarjan hinta on asennettuna noin 1400 euroa.


METSÄALAN METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

THIS IS THIS IS THIS THISIS IS RELIABILITY RELIABILITY RELIABILITY RELIABILITY F3 Kuorma-autopumppu F3 Kuorma-autopumppu F3sisäänrakennetulla Kuorma-autopumppu F3 Kuorma-autopumppu sisäänrakennetulla kytkimellä sisäänrakennetulla sisäänrakennetulla kytkimellä kytkimellä kytkimellä

Tarjoaa polttoaineen säästöä Tarjoaa polttoaineen säästöä Lisää käyttövarmuutta Tarjoaa polttoaineen Tarjoaa polttoaineensäästöä säästöä Lisää käyttövarmuutta Lisää käyttövarmuutta Ideaalinen moottorin voimanottoihin Lisää käyttövarmuutta voimanottoihin Ideaalinen moottorin Ideaalinen moottorin voimanottoihin Ideaalinen moottorin voimanottoihin

F3 -kuorma-autopumpumppu pyörii irroituskytkmensä ansiosta moottoriF3 -kuorma-autopumpumppu pyörii pyörii irroituskytkmensä ansiosta moottoriF3 -kuorma-autopumpumppu irroituskytkmensä ansiosta moottorivoimanotossakin vain, kun sitä tarvitaan. Näin pumppu mahdollistaa voimanotossakin vain, kun sitä tarvitaan. Näin pumppu mahdollistaa F3 -kuorma-autopumpumppu pyörii irroituskytkmensä ansiosta moottorivoimanotossakin vain, kun sitä tarvitaan. Näin pumppu mahdollistaa alhaisemman polttoaineenkulutuksen ja ja melutason sekä pidemmän käyttöiän. alhaisemman polttoaineenkulutuksen melutason sekä pidemmän käyttöiän. voimanotossakin vain, kun sitä tarvitaan. Näin pumppu mahdollistaa alhaisemman polttoaineenkulutuksen ja melutason sekä pidemmän käyttöiän. Mahdollisen hydrauliikkavian ilmetessä auto Mahdollisen hydrauliikkavian ilmetessä autoeieijää jäätielle. tielle.pidemmän käyttöiän. alhaisemman polttoaineenkulutuksen ja melutason sekä Mahdollisen hydrauliikkavian ilmetessä auto ei jää tielle. solutions.parker.com/F3 solutions.parker.com/F3 Mahdollisen hydrauliikkavian ilmetessä auto ei jää tielle. solutions.parker.com/F3 solutions.parker.com/F3


YY

Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Teknisen Kaupan markkinakatsaus 4Q 2018:

135

Kolmas vahvan kasvun vuosi T V

uosi 2018 oli Teknisessä Kaupassa kolmas peräkkäinen voimakkaan kasvun vuosi. Odotukset kuluvasta vuodesta ovat maltillisen positiiviset.

Koko vuoden 2018 aikana jäsenyritysten myynti kohosi reilut kuusi prosenttia ja viimeiselläkin neljänneksellä yli viisi prosenttia edellisestä vuodesta. Nopeimmin kasvanut toimiala oli tuotteet ja palvelut teollisuudelle yli yhdeksän prosentin nousulla. Raaka-aineiden myynti kohosi kuusi prosenttia vuodentakaisesta tasosta. Rakentamisen tuotteissa ja palveluissa myynti parani reilulla neljällä prosentilla. Kuluttajatuotteissa myynti lisääntyi puolellatoista prosentilla. - Toimintaympäristön kovasta turbulenssista huolimatta jäsenyritysten myynnin kehitykset jatkuivat viimeiselläkin vuosineljänneksellä vahvoina. Teknisen kaupan myynti saavutti vihdoin vuoden 2008 tason ja kymmenen vuoden kuopan voi-

daan todeta täyttyneen, kertoo Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Markku Uitto. Odotukset kuluvasta vuodesta ovat maltillisen positiiviset, mutta kasvu ei varmasti tule olemaan yhtä vahvaa kuin edellisinä vuosina. Koko vuoden osalta teollisuuden investointitavaroiden kehitys oli erityisen ilahduttavaa. - Samaan aikaan on toki muistettava, että parin hyvän investointivuoden jälkeenkin teollisuuden tuotantokapasiteetti on vielä selvästi alle vuoden 2008 tason. Tuoreessa VM:n virkamiespuheenvuorossa muistutetaan, että hyvinvoinnin kasvu perustuu tuottavuuden kasvuun, ja että tuottavuuskehitystä voidaan ensisijaisesti edistää huolehtimalla siitä, että Suomi on houkutteleva investointiympäristö, Uitto sanoo ja jatkaa: - Tällöin talouteen saadaan uutta tuottavampaa pääomakantaa ja ulkomaisia investointeja. Toivottavasti Suomen uusi hallitus kuuntelee virkamieskunnan perusteltuja näkemyksiä ja tekee yritysten investointeja ja uudistumista tukevaa politiikkaa.

Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat tammikuussa 3,1 % vuodentakaisesta

Tekninen kauppa on teollisuuden ja rakentamisen tarvitsemien tuotteiden kuten raaka-aineiden, osien, komponenttien, tarvikkeiden, koneiden ja järjestelmien maahantuontia ja myyntiä, sekä niihin liittyvien ratkaisujen ja palveluiden toimittamista. Alan yritykset tuovat maahan myös kuluttajatuotteita, kuten moottoripyöriä, maastoajoneuvoja, puutarhan ja metsänhoidon pienkoneita sekä akkuja ja paristoja. Ala työllistää 20 000 henkeä, ja sen yhteenlaskettu myynti vuonna 2017 oli 9,2 miljardia euroa.

Lue hydrauliikka-alan uudet uutiset joka päivä fluidfinland.fi

eollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2019 tammikuussa 3,1 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Toimialoittain tarkasteltuna uusien tilauksien arvo kasvoi metalliteollisuudessa sekä paperiteollisuudessa vuodentakaisesta. Yritykset saivat tammikuussa uusia tilauksia vuodentakaista enemmän metalliteollisuudessa sekä paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla. Metalliteollisuudessa tilaukset kasvoivat 5,1 prosenttia ja paperiteollisuudessa 3,3 prosenttia edellisestä vuodesta. Kemianteollisuudessa tilaukset laskivat 6,8 prosenttia vuodentakaisesta. Tilastoa tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat kuukausitasolla tyypillisiä. Arvoltaan suuriakaan uusia tilauksia ei jaeta pidemmälle ajanjaksolle, vaan ne kohdistetaan tilastoitavalle kuukaudelle sellaisenaan. Teollisuuden uudet tilaukset -indeksi kuvaa yritysten uusien tilausten arvon kehitystä niiden

hyödykkeiden ja palveluiden osalta, joiden tuotannon on tarkoitettu tapahtuvan Suomessa sijaitsevalla toimipaikalla. Tilasto perustuu harkinnanvaraiseen otokseen, jonka perushavaintoyksikkönä on yritys tai toimialayksikkö. Otokseen kuuluu kuukausittain 400 - 450 yritystä tai näiden toimialayksikköä. Indeksipistelukuja ja vuosimuutosprosentteja julkaistaan kuukausittain neljältä toimialalta. Aikasarjat alkavat tammikuusta 2005 ja aikasarjojen perusvuotena on 2015 (2015=100). Indeksiluvut voivat muuttua hieman aineiston kertymisen ja yritysten ilmoittamien tietojen muutosten vuoksi. Aineiston täydentymisestä johtuen uusimmat 12 kuukautta päivittyvät julkistuksissa. Tilaston tarkempi kuvaus ja laskentamenetelmä löytyvät tilaston kotisivujen laatuselosteesta.

Lähde: Teollisuuden uudet tilaukset 2019, tammikuu. Tilastokeskus

Nopeus ja asentoanturit äärimmäisiin sovelluksiin

kotisivu: www.oem.fi asiakaspalvelu: puh. 0207 499 499 e-mail: info@oem.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

136

Hydrauliikka&Automaatio

Fluiconnecto valmistaa putkiasennelmat nykyaikaisilla CNC-ohjatuilla taivutuskoneilla ja asiakas saa tarvitsemansa asennelmat nopeasti sekä vaivattomasti.

Laadukkaat letku- ja putkiasennelmat Fluiconnectolta

F

luiconnecto Oy (Hytar) valmistaa vuosittain merkittävän määrän letku- ja putkiasennelmia. Letkuasennelmia valmistetaan niin laiterakentajalle kuin loppukäyttäjillekin kaikissa HydroShopeissa. Suurimmat toimituserät valmistetaan keskitetysti kolmessa eri yksikössä, jotka on kehitetty toimimaan erilaisten asiakastarpeiden mukaan. Jokaiseen käyttökohteeseen valitaan letkutyyppi aina kohteen asettamien vaatimusten mukaisesti. Letkuasennelmissa käytetään aina letkuvalmistajan hyväksymiä ja testaamia liittimiä, jolloin letkuille saavutetaan mahdollisimman pitkä elinikä.

Putkisennelmat voidaan valmistaa asiakkaan kuvien pohjalta tai suoraan malliputkesta.

Putkiasennelmat valmistetaan nykyaikaisilla CNC-ohjatuilla taivutuskoneilla ja asiakas saa tarvitsemansa asennelmat nope-

asti sekä vaivattomasti. Asennelmat voidaan valmistaa asiakkaan kuvien pohjalta tai suoraan malliputkesta. Asennelmat voidaan

Letkuasennelmat saat mittaan tehtynä kaikista Fluiconnecton HydroShopeista. Lisäksi asennelmia toimitetaan laajasti OEM-asiakkaille.

varustaa eri liitinjärjestelmillä kuten JIC, ORFS tai DIN. Fluiconnecto toimittaa putkia asiakkaiden vaatimusten mu-

kaan esimerkiksi konekohtaisina setteinä; puhdistettuna ja tulpattuna asiakkaiden vaatimusten mukaan.

Hydrauliikkakomponentteja moneen lähtöön! Hydrauliikkakomponentit - 12-130 cm3 kiinteätuottoiset pumput - 40-150 cm3 säätötilavuuspumput - 130-150 cm3 säätötilavuuspumput puutavaranostureihin - 130 cm3 säätötilavuuspumput läpiakselilla - hydrauliikkamoottorit - vapaakiertoventtiilit ja huuhteluventtiilit

Vaihteistoon asennettavat ulosotot - PZB-voimanulosottoyksiköitä ja hydrauliikkalaitteita jo yli 50 vuoden kokemuksella - Lähes kaikkien maailman johtavien ajoneuvovalmistajien valitsema

Öljysäiliöt - Öljysäiliösarjat alumiinisena tai teräksisenä - Tilavuudet 85 - 200 litraa


METSÄALAN AMMATTILEHTI

HYDRAULIIKAN HUIPPUOSAAMISTA WWW.FLUICONNECTO.FI

Letkuasennelmat Ristikudos- ja spiraaliletkut

Asennustarvikkeet BSP-, JIC- ja ORFS-liittimet Leikkuurengasliittimet

Komponentit Patruunaventtiilit Pumput ja mobileventtiilit Putkistoasenteiset venttiilit Putkistoasenteiset venttiilit Suodattimet ja tarvikkeet Tarvikkeet ja varusteet

Fluiconnecto Oy on jo vuosikymmenten ajan toiminut merkittävänä öljy- ja vesihydrauliikan komponenttien ja -järjestelmien valmistajana sekä maahantuojana. Fluiconnecto Oy, Jyväskylä Itä-Päijänteentie 57 40320 Jyväskylä Puh: 010 613 7000 www.fluiconnecto.fi info@fluiconnecto.fi

Fluiconnecto Oy, Joensuu Puh: 010 613 7280

Fluiconnecto Oy, Lahti Puh: 010 613 7290

Fluiconnecto Oy, Pohjanmaa Puh: 010 613 7237 Puh: 010 613 7235

Fluiconnecto Oy, Pori Puh: 010 613 7160

Fluiconnecto Oy, Oulu Puh: 010 613 7310

Fluiconnecto Oy, Tampere Puh: 010 613 7150

Fluiconnecto Oy, Tampere, Vesihydrauliikka Puh: 010 613 7150

Fluiconnecto Oy, Turku Puh: 010 613 7364

Fluiconnecto Oy, Vantaa Puh: 010 613 7270

WE KEEP IT RUNNING


138

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

Hydrauliikka ratkaisevassa roolissa metsäkoneiden kehityksessä

Sampo Rosenlewin harvennushakkuiden erikoiskoneiden kaikessa suunnittelussa on peruslähtökohtana ollut kompakti koko sekä toimiva perusvarma rakenne, mikä koskee myös hydrauliikkaa. Kuvassa HR46X -harvesterin hydrauliikan komponentteja - koneen voimansiirto on täyshydrostaattinen.

J

o yli kaksi vuosikymmentä harvennushakkuiden erikoiskoneita valmistanut Sampo-Rosenlew on lanseerannut metsäkoneet myös järeämpään urakointiin. Koneiden hydrauliikan järkevään suunnitteluun on panostettu paljon aikaa, mikä näkyy mm. koneiden tehokkuudessa ja polttoainetaloudellisuudessa sekä luotettavuudessa.

Sampo-Rosenlewin menestyksekäs HR46X harvesteri sai pari vuotta sitten rinnalleen 10tonnisen FR28 -kuormatraktorin. - Näiden harvennushakkuiden erikoiskoneiden kaikessa suunnittelussa on peruslähtökohtana ollut kompakti koko sekä toimiva perusvarma rakenne, mikä koskee myös hydrauliikkaa, kertoo Sampo-Rosenlewin tuotekehityspäällikkö Jari Karén. - Toinen merkittävä lähtökohta suunnittelulle on ollut pieni polttoaineenkulutus tavoitteenaan kannattava hakkuu harvennuksilla. Riittävän suuriksi valitut pumput ovat tärkeässä roolissa mahdollistaen alhaiset työkierrokset ja sitä kautta hyvän hyötysuhteen. Myös sillä on merkitystä kokonaiskulutukseen kuinka suuria massoja liikutetaan olipa hyötysuhde sitten mikä tahansa.

Ketterää liikkumista harvennuksilla

Jotta liikkuminen puulta toiselle tapahtuisi mahdollisimman ripeästi kierroksia nostamatta on HR46X -harvesterin voimansiirto täyshydrostaattinen. Black Bruin -moninopeusmoottoreiden vaihteensiirto tapahtuu sähköisesti ja haluttaessa vielä automaattisesti. Ajoautomatiikalta voidaan valita myös ajotila, joka nostaa lopuksi dieselin kierrokset täysille mahdollistaen automaattisesti maksimisiirtonopeuden. - Vaikka kone on kevyt ja ketterä, ei tehosta ole tingitty. Edeltäjäänsä HR46:ta vieläkin tehokkaampi harvesteri on varustettu nyt suuremmalla, Bosch Rexroth 140 cc työpumpulla ja tehokkaammalla Agco Power 49 AWF -moottorilla (Tier 4F). Nämä muutokset lisäävät tehokkuutta, joka näkyy suoraan yrittäjälle harvennuksen kannattavuuden nousuna. Ja HR46X -harvesterin 7,1 metriä pitkän sivutiltiltillisen Kesla -liikeratanosturin reilu 55 kNm nostomomentti mahdollistaa sujuvan työn, Karén toteaa. Sampo-Rosenlew metsäkoneissa käytetään pääasiassa Parkerin venttiileitä. - Tässä H46X -harvesterissa on Parker L90 -nosturiventtiili ja myös useat muut venttiilit kuten ohjaus-, on/off-, propo- ja paineenalennusventtiilit ovat Parkerin toimittamia. Ja koneen

toimintoja ohjataan laajasti Parker IQAN -järjestelmällä. Parker on päätoimittaja myös koneidemme letkuissa ja liittimissä missä olemme tehneet hyvää yhteistyötä parhaimpien ratkaisuiden löytämiseksi. Lisäksi Parkerilta tulee koneisiin joitain suodattimia. Blokiventtiilit toimitetaan suoraan virtautettuun tuotantoomme Parkerin Tampereen tehtaalta ja letkuasennelmat tulee Ylöjärven asennelmatehtaasta, sanoo Karén. Sähköohjauksen tulo hydrauliikkaan näkyy myös HR46 -harvesterimallin kehityksessä. - Nyt mm. koneella voi muuttaa lennossa ajovoimansiirron asetuksia mikä mahdollistaa koneen erittäin hyvät ajo-ominaisuudet. Ohjelma myös hoitaa luistoneston säädön automaattisesti, pohtii Karén. Myös Sampo Rosenlew FR28 -kuormatraktori on suunniteltu harvennuksille. Koneeseen suunniteltiin pienet ulkomitat ja peräylitykset - 22.5 renkailla varustellun koneen kääntökulma on iso eli +- 45°. Alhainen omapaino mahdollistaa kokoon nähden suuren kuormatilan ja hyvän etenemiskyvyn myös pehmeillä mailla. Myös hyvään näkyvyyteen on panostettu. - Agco Powerin 127 kW moottorilla varustetussa FR28 kuormatraktorissa on hydrostaattismekaaninen voimansiirto. Bosch Rexrothin ajopumppu käyttää

mekaanista vaihdelaatikkoa. Voimansiirron akselit jakavat vetovoiman etu- ja taka-akselille. Veto voidaan lukita etu- ja taka-akselin välillä, sekä myös kunkin telin vasemman ja oikean puolen välillä. NAF-telien avulla saadaan aikaan jatkuva 13 tonnin vetovoima, kertoo Karen. Nosturina FR28:ssa on Mesera F59/F71 tai Kesla 700 10-metrin ulottuvuudella. - Parkerin kehittyneellä venttiiliteknologialla kuormaimen ominaisuudet saadaan hyödynnettyä täysimääräisesti, kehuu Karén.

Paljon samaa - paljon uutta

Viime syksyn FinnMetkossa ensiesitelty uusi järeämpi 12 tonnin Sampo Rosenlew FR48 -kuormatraktori on otettu hyvin vastaan markkinoilla. - FR48 on tavallaan tehty pienemmän FR28:n pohjalta - siinä on paljon samaa perusmitoitusta mutta toki järeämmät rungot, isompi kuormatila, vahvat 14 tn telit ja nosturiksi voidaan valita Mesera F71 tai järeämpi F83 joten Parkerin venttiilipöytä on hieman erilainen. Molempien mallien nosturin ja peruskoneen toimintoja ohjataan Parker IQAN -järjestelmällä kätevästi kosketusnäytön kautta. Samasta Agco Powerin 4-sylinterisestä moottorista on otettu isommassa FR48:ssa täysi 127 kW teho irti.

Hydrauliikka on suunniteltu mahdollisimman luotettavaksi ja järjestelmässä hyödynnetään osittain samoja komponentteja kuin pienemmissä malleissa. Bosch Rexrothin ajovoimansiirron komponentit valittiin aina 500 bar paineille saakka sillä koneessa paineet on säädetty korkeammalle sekä ajo- että työpuolella. Uusilla teknisilä ratkaisuilla on saatu käyttöön paljon tehoa hyvällä hyötysuhteella. Parker on tässäkin koneessa venttiileiden päätoimittaja mm. nosturin ohjausventtiilin, blokiventtiileiden ja jarruhydrauliikan osalta, kertoilee Karen.

Järeät koneet myös päätehakkuille

Sampo-Rosenlew on tuomassa myyntiin myös kolmannen kuormatraktorimallin, järeän 14-tonnisen FR68:n mikä tulee sarjatuotantoon tämän vuoden aikana - samoin kuin uusi järeämpi yleisharvesteri HR86. - FR68 -ajokone on varustettu Agco Powerin 6-sylinterisellä 170 kW moottorilla ja HR86 -harvesterissa on sama moottori, mutta tehoa otetaan 195 kW. Ajovoimansiirron komponentit tulevat Bosch Rexrothilta ja työhydrauliikan pumput ovat Linden 165 cc säätyvätilavuuksisia kun taas venttiiliteknologia tulee Parkerilta. Näidenkin konemallien rakenteessa on paljon modulaarisuutta, mikä mahdollistaa


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Viime syksyn FinnMetkossa ensiesitelty uusi järeämpi 12 tonnin Sampo Rosenlew FR48 -kuormatraktori on otettu hyvin vastaan markkinoilla.

osittain samojen komponenttien käytön ja hyödyttää kaikkia aina loppukäyttäjää myöden, toteaa Karén. Uuden FR68 -kuormatraktorin rakenteessa on pikkuveljiinsä verrattuna järeyden lisäksi poikkeavaa pyörivä ohjaamorakenne. - Vahva Mesera -nosturi ja tehokas hydrauliikka isolla Parkerin venttiilipöydällä mahdollistaa nopean kuormaamisen ja voimakas ajovoimansiirto takaa että puut kulkevat metsästä laaniin rivakasti. Koneen jäähdytysjärjestelmä on hoidettu Parkerin uudella P1-sarjan tuottosäätöisellä pumpulla ja erityisesti jäähdytyskäyttöön tarkoitetulla moottorilla, jotka mahdollistavat tuulettimen nopeuden portaattoman säätämisen sekä suun-

Uudessa Sampo Rosenlew FR48 -kuormatraktorissa käytetään laajasti Parkerin venttiiliteknologiaa; kuvassa nosturin Parker L90 -venttiilipöytä.

Sampo Rosenlew metsäkoneiden nosturin ja peruskoneen toimintoja ohjataan Parker IQAN -järjestelmällä kätevästi kosketusnäytön kautta.

nanvaihdon ilman erillisiä ohjausventtiileitä, opastaa Karen. Uudessa isossa Sampo Rosenlew HR86 -harvesterissa on edistyksellinen pyörivä ja levelloiva ohjaamo sekä paljon muitakin teknisiä hienouksia mitkä tehos-

139

tavat oleellisesti puunkorjuutyötä harvennuksista järeisiin päätehakkuisiin. - Työhydrauliikka on toteutettu Linden kaksoispumpulla (2x165 cc LS) joista toinen ohjaa nosturia ja toinen harvesterikou-

FR48 kokoonpanovaiheessa; kuvassa näkyy etualalla Parkerin jarrublokiventtiili paineakuilla ja taustalla aputoimilaitteiden venttiileitä.

raa; tarvittaessa kouralle saadaan lisäöljyä nosturipumpultakin. Kahdella pumpulla saadaan riittävä öljymäärä ja parempi hyötysuhde kouran ja nosturin yhteiskäyttötilanteissa. Parkerin venttiileihin on suunniteltu mahdol-

lisimman hyvät ominaisuudet nosturin kanssa, niin että voimaa riittää myös päätehakkuilla, sanoo Karen.

Pikaliittimet hydrauliikan vaativiin kohteisiin

525-sarja, perusliittimet

Flat-face -liittimet

Kierreliittimet

Liitinlevyt Maahantuoja: PNEUMACON OY ● Palo-ojantie 5 05810 HYVINKÄÄ ● Puh. 010 778 1400 info@pneumacon.fi ● www.pneumacon.fi


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

140

POWER MOTION

A new SUN rise with PMC Hydraulics

CONTROL

AT SUN HYDRAULICS, we have expanded our relationship with PMC Hydraulics from Denmark and Finland to Sweden. Their hard work and the deep understanding of our products, as well as the creative hydraulic control solutions of the PMC Hydraulic experts, will ensure that the Sun Hydraulics technology brands are in good hands throughout the Nordics. PMC Hydraulics provides Sun Hydraulics products in the Nordics For PMC Hydraulics, this means that the state-of-the-art Sun Hydraulics product range is now available from us throughout the Nordics. For you as our customer, this new era of extended cooperation with Sun Hydraulics means a complete selection of innovative hydraulic valves and other world-class products are easily available in Nordic markets, including Sweden. www.pmchydraulics.com

®

hydraulics

Hydroscand LetkuExpress

IsoBar 350 CO

Letkut paikan päällä!

SPIRAALILETKU Notkea ja käytössä erittäin kestävä Enemmän käyttötunteja

www.hydroscand.fi Jyväskylä • Mikkeli • Oulu • Pori • Raahe • Rovaniemi • Seinäjoki • Turku • Vaasa • Ylivieska


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

141

Dunlop Hiflex palvelee uusissa tiloissa Joensuussa D unlop Hiflex Oy parantaa entisestään Joensuun talousalu- een palvelukykyään muuttamalla uusiin ja nykyaikaisiin toimitiloihin Joensuun Raatekankaalle. Telitielle loppuvuodesta 2018 valmistuneeseen kiinteistöön muuttanut Dunlop Hiflex Joensuu tarjoaa alueen OEM, kunnossapito sekä liikkuvan kaluston asiakkaille monipuoliset palvelut yhden oven takaa. Toimipisteen sijainti ja modernit tilat varmistavat alueen asiakkaiden palvelukyvyn säilymisen ja kehittymisen pitkälle tulevaisuuteen. - Joensuumme muutto samoin kun jo aikaisemmin viime vuonna suoritettu Vantaan toimipisteemme muutto Vantaan Petikkoon kertovat Dunlop Hiflex Oy:n tahtotilasta kehittää ennestään jo vahvaa toimipisteverkostoaan Suomessa, kertoo Suomen ja Viron toimipisteverkostosta vastaava myyntijohtaja Jussi Korsi.

Dunlop Hiflexin Joensuun toimipaikka on muuttanut vuodenvaihteessa uusiin tiloihin osoitteeseen Telitie 1 C mikä sijaitsee keskeisellä paikalla Raatekankaan alueella.

Letkuasennelmat OEM-asiakkaille

Dunlop Hiflex Joensuussa jo vuodesta 1995

Joensuussa Dunlop Hiflexilla on pitkät perinteet. Oma myymälä avattiin vuonna 1995 Pankakoskentiellä ja siellä palveltiin asiakaskuntaa yli 23 vuoden ajan. - Muutto näihin uusiin tiloihin Telitielle tapahtui loppuvuoden 2018 aikana. Nyt olemme keskeisellä paikalla mikä kasvaa ja kehittyy. Entiset asiakkaat ovatkin löytäneet hyvin uuteen osoitteeseemme ja olemme saaneet parissa kuukaudessa runsaasti myös uutta asiakaskuntaa. Viralliset avajaiset järjestämme Dunlop Hiflex 50-RoadShow:n yhteydessä 23.5.2019 Tervetuloa silloin Telitielle, kutsuu Dunlop Hiflex Oy:n paikallisjohtaja Jari Muje, joka on ollut yrityksenpalveluksessa pian 20 vuotta.

Alfagomma laatua

Dunlop Hiflex kuuluu italialaiseen Alfagomma Group:in, joka on yksi maailman johtavista hydrauliikka- ja teollisuusletkujen sekä liitinten valmistajista. - Asiakkaiden palautteen perusteella meillä on maailman paras spiraaliletku Dunlop Hiflex PowerflexBio, mikä on erityisesti metsäkoneurakoitsijoiden suosiossa. Myös 2-kudosletku Alfagomma 261E saa kiitosta mm. pakkasenominaisuuksistaan,sanoo Muje. Uudesta Joensuun myymälästä alueen asiakkat löytävät myös muut Alfagomman tuotteet.

- Alfagomman teollisuusletkujen valikoimasta löytyvät uutuustuotteet niin kunnossapidon kuin vaativien erikoissovelluksien tarvitsijalle. Komposiittisekä korkeapaine erikoisletkujen tarvitsijalle Telitie on vierailun arvoinen kohde. Paineilmatuotteissa Cmatic sekä Api tuotteet ovat myymälässämme vahvasti edustettuna; Enerpac valtuutettuna edustajana tarjoamme myös Joensuussa tuotteet myymälästämme heti mukaan. Hydrauliikan johdinkomponenttien erikoisosaajana saat meiltä Alfagomman tuotteet letkut, liittimet, holkit, nipat, pikaliittimet, putket, kiinnikkeet kaikki Alfagomman laadukkaalla TOP COAT -pinnoitteella. Monipuoliseen myymälän valikoimaan sisältyy myös laaja valikoima erilaisia voiteluvarusteita korjaamokäyttöön. Laatumerkit: Flexbimec, Piusi ja Pressol ovat esillä myymälässä. Myös hydrauliikka komponentit, Elesa -mekaaniset komponentit sekä paljon muuta tavaraa odottaa sinua myymälässämme, ilmoittaa Muje.

Joensuun Dunlop Hiflexin ammattilaiset valmiina palvelemaan asiakkaita: oik. Hannu Uotila, paikallisjohtaja Jari Muje, Sami Martikainen ja Ville Mutanen.

Dunlop Hiflex on merkittävä letkuasennelmatoimittaja Joensuun alueen kone- ja laitevalmistajien keskuudessa. - Suuret sarjat toimitetaan Pirkkalan asennelma tehtaasta mutta teemme tässä paikallisesti haastavat piensarjat valmiina kitteinä, jotka menevät sovittuna hetkenä asiakkaiden virtautettuihin tuotantoihin. Tuotamme konevalmistajille myös varaosasarjoja.Tärkeitä asiakkaitamme ovat mm. harvesterikoura-, nosturi- ja materiaalinkäsittelykonevalmistajat sekä erilaiset päällerakentajat ja teollisuuden toimijat, luettelee Muje.

Myymälässä on tarjolla mm. hydrauliikkaa, pneumatiikkaa, teollisuus- ja prosessiletkuja, voitevarausteita...

Tuotannon käyttöön on saatu uudet toimivat tilat. Letkuasennelmat valmistetaan odottaessa laadukkaista Alfagomman komponenteista.

Jari Muje esittelee valmistettuja letkuasennelmia, mitkä toimitetaan OEM-asiakkaan virtautettuun tuotantoon tarkkoina ajankohtina.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

142

Hydrauliikka&Automaatio

Hydrauliikka- ja pneumatiikka-ala on vahvasti esillä Teknologia 19 -messuilla 5.-7. marraskuuta Helsingissä.

Teknologiaa ei ole ilman ihmistä

Teknologia 19 -messut marraskuussa Helsingissä

P

ohjoismaiden johtava teknologiatapahtuma Teknologia 19 järjestetään Messukeskuksessa Helsingissä 5.-7. marraskuuta. Tapahtuman teemana on Ihminen, vastuullisuus ja teknologia, ja se nostaa esille ihmisen tekemän työn ja älyn merkitystä sekä erilaisia vastuullisuus- ja ympäristönäkökulmia tulevaisuuden teknologioiden kehittämisessä.

Teknologia 19 -messutapahtuma esittelee useita eri teknologian aloja. Mukana ovat automaatio, elektroniikka, hydrauliikka ja pneumatiikka, koneenrakennus, levytyö, kunnossapito, AI ja robotiikka sekä ICT. - Ihmisen roolin pohtiminen teknologian rinnalla on tärkeää ja on hyvä juttu, että se näkyy laajalti myös ensi marraskuun Teknologia-messuilla. Teknologiset panostukset automaatioon ja digitalisaatioon ovat edellytys menestymiselle globaalissa kilpailussa, mutta kehityksen ajuri on kuitenkin aina ihminen, joka osaltaan hyötyy muun muassa parantuneena työturvallisuutena ja -hyvinvointina. ABB on teknologioillaan ja ratkaisuillaan rakentamassa teollisuuden digitaalista tulevaisuutta, ja esittelemme messuosastollamme uu-

yhteistyö näkyvät vahvasti ohjelmassa, Latokartano toteaa.

Tarkoituksena herättää ajatuksia ja synnyttää keskustelua teknologisen kehityksen tulevaisuudesta

FLUID Finland lehti oli näyttävästi mukana Teknologia 17 -tapahtumassa. Myös Teknologia 19 -messuilla hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan tuoreet kuulumiset on luettavissa alan johtavasta lehdestä.

simpia digiratkaisuja teollisen tuotannon tuottavuuden, tehokkuuden ja turvallisuuden parantamiseksi, sanoo ABB:n myyntijohtaja Juha Alopaeus. Ihminen ja vastuullisuus -teema lävistää kaikki mukana olevat alat ja näkyy messuilla muun muassa ohjelmissa ja näytteilleasettajien osastoilla. - Teknologia-messujen teema muistuttaa hyvin siitä, että ihminen on vastuussa teknologisesta

kehityksestä ja ohjaa sitä. Tämä on hyvä muistaa esimerkiksi robotiikasta puhuttaessa. Teollinen robotiikka tarvitsee tulevaisuudessakin ihmisälyä ja ihmisen tekemää suunnittelua, eivätkä robotit voi korvata sitä. Robotit pystyvät hoitamaan joitakin manuaalisia tehtäviä, jolloin ihmisille jää enemmän aikaa suunnittelu- ja muihin töihin, sanoo Suomen Robotiikkayhdistyksen puheenjohtaja Jyrki

Latokartano. Suomen Robotiikkayhdistys toteuttaa messuille puheenvuoroja ja esityksiä robotiikasta. Ohjelman suunnittelu on hyvässä vaiheessa. - Eri tahot ovat lähteneet hyvin mukaan ideoimaan robotiikka-ohjelmakokonaisuutta, ja tässä vaiheessa valmiina on jo noin puolet ohjelmasta. Esimerkiksi sisälogistiikan robotisointi ja ihmisen ja robotin välinen

Teknologia 19 -messut esittelee teknologisia uutuuksia ja tulevaisuuden kehityssuuntia. Tapahtuma kokoaa laajan joukon teknologia-alan ammattilaisia. - Tapahtuman suunnittelu on parhaillaan käynnissä, ja Ihminen, vastuullisuus ja teknologia -teema toimii meillä apuna esimerkiksi ohjelman suunnittelussa. Halusimme teeman olevan ajankohtainen, tulevaisuuteen suuntautuva ja sellainen, joka liittyy kaikkiin messuilla esillä oleviin teknologian aloihin. Toivomme että teema herättää keskustelua laajasti eri näkökulmista, toteaa Teknologia 19 -messujen myyntiryhmäpäällikkö Marcus Bergström Messukeskuksesta. Pohjoismaiden johtava teknologiatapahtuma Teknologia 19 järjestetään Messukeskuksessa Helsingissä 5.-7.11.2019. Tapahtuman teemana on Ihminen, vastuullisuus ja teknologia. Teknologia-messut järjestetään kahden vuoden välein, viimeksi tapahtuma oli vuonna 2017.


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

143 by ammattilehti.fi

148 sivua!

HYDRAULIIKAN, PNEUMATIIKAN ja VOITELUN AMMATTILEHTI

1/2016

Hybriditekniikka

tuli metsään

Kuvassa vasemmalta oikealle Bosch Rexrothin Lassi Perämäki ja Jari Peltonen sekä tunnustuksen vastaanottajat Reijo Paaso, Veli-Matti Aalto, Teemu Paaso ja Juha Laukka Ahlsell Oy:sta.

Ahlsell on Bosch Rexrothin vuoden 2018 jälleenmyyjä

B

osch Rexroth Oy:n jälleenmyyntiverkosto kokoontui Jämsään, hiihtokeskus Himoksen maisemiin, helmikuun alussa 2019. Tapahtu-

massa vuoden jälleenmyyjäksi valittiin Ahlsell Oy.

Perusteluina tunnustukselle ovat mm. myynnin kasvu, toimiva yhteistyö sekä vankka Rex-

roth -tuotteiden tietotaito. Ahlsellilla on kattava myyntiverkosto Suomessa ja heillä on vahva pyrkimys kasvattaa sen myötä kaikkien Rexroth- tuotealueiden myyntiä.

Stauff laajentaa Flat-Face -pikaliitinten sarjaa

S

tauff on kehittänyt FF-sarjan pikaliittimet työkoneiden ja lisälaitteiden hydraulikiertojen liittämiseen. Tähän asti saatavana oli jo kolme rakennekokoa. HMI-messuilla Stauff esittelee ensimmäistä kertaa nimellishalkaisijat 6-38 käsittävän koko mallisarjan, joka tulee olemaan saatavilla seuraavien 6 kuukauden sisällä.

Ergonominen, aikaa säästävä käyttö yhdellä kädellä, minimaalinen vuotoriski, eikä ilman tunkeutumista hydraulikiertoon: On olemassa hyviä syitä pikaliitinten käyttöön lisälaitteita rakennuskoneen hydraulikiertoon liitettäessä. FF-sarjalla Stauff on kehittänyt mallisarjan juuri tätä käyttötapausta varten. Ensimmäiset kolme nimellishalkaisijaa 10, 12 ja 19 ovat yleistyneet markkinoilla nopeasti. Nyt koko sarja 6-38 nimellishalkaisijoineen on pian kypsä sarjavalmistukseen. Lyhenne FF tulee sanoista ”Flat Face” ja se kuvaa uuden sarjan keskeistä ominaisuutta: Liittimen puolikkaiden matalat etupinnat mahdollistavat helpon puhdistuksen ja estävät epäpuhtauksien tunkeutumisen järjestelmään. Ilmataskut kytkettäessä rajoittuvat minimiin, ja myös hydrauliaineiden vuotaminen ympäristöön estetään: Liitettäessä ja irrotettaessa syntyy korkeintaan öljykalvo etupinnoille. Edeltäjäsarjaan FH verrattuna FF-sarja tarjoaa suuremman vir-

tauksen samalla rakennekoolla. Näin lisälaitteilla on käytettävissään suuri hydrauliteho. Toinen eroavuus ovat suuremmat varmuudet. Pulssi- ja puhkaisulujuuskokeet normin ISO 18869 mukaisesti tuottivat paremmat arvot kuin FH-sarjalla. Se, ettei maksimipaineen tietoja (350/400 bar) ei ole nostettu, johtuu Stauffin filosofiasta tarjota käyttäjille mieluummin entistä suurempaa turvallisuutta kuin erityisen suuria nimellisluettelotehoja. Vaikka liitinten liitäntämitat ja -muodot on määritetty normissa ISO 16028 yleisen vaihdettavuuden takaamiseksi, käyttäjillä on liitäntäversioiden valinnassa vapaat kädet. Tähän Stauff tarjoaa laajan valikoiman vaihtoehtoja. Tällöin liitännät ovat yleensä kiinteästi kiinni liittimessä tai muhvissa. Myös tämä parantaa FF-sarjan korkeaa turvallisuustasoa: Yksi paineistettu rakenneosa kahden sijaan tarkoittaa vähäisempää vuotoriskiä. Toinen uuden FF-sarjan turva-

ominaisuus on integroitu lukitus. Liittimenpuolikkaiden liittämisen jälkeen käyttäjä voi lukita irtopuolikkaat tiukasti 90°:n kierrolla. Irtoaminen ainoastaan liitinholkkia takaisin vetämällä on silloin poissuljettua, ja liittimen tahaton irtoaminen lähes mahdotonta. Flat-Face-liittimen lisäetu yksinkertaisempaan kierrekytkinliitokseen on siinä, että liitinpuolikkaat pysyvät aksiaalisuunnassa kierrettävissä toisiinsa nähden. Näin letkusta lähtevät vääntömomentit eivät siis vaikuta negatiivisesti kytkinliitokseen. Tämä lisää liitoksen käyttöikää ja varmuutta. Tällä normitetulla sarjalla saavutettavista erinomaisista tehoarvoista ja lisätoiminnoista huolimatta näiden uusien lattatiiviiden pikaliittimien hinta on täysin kilpailukykyinen. Ja ”Stauff Line” -huoltotarjonnan puitteissa Stauff toimittaa myös FF-sarjan liittimillä varustettuja, valmiiksi viimeisteltyjä letkujohtoja.

”Tried and tested:” painepulssitarkastus uusille FF-pikaliittimille Stauff-testikeskuksessa.

Hydrauliikka

Esittelyssä laajasti alan uutuuksia Pneumatiikka

Mielenkiintoinen ja kattava pneumatiikkaosio

Alan uutiset joka päivä - www.fluidfinland.fi

TILAA HYDRAULIIKKA- JA PNEUMATIIKKA-ALAN ERIKOISLEHTI VELOITUKSETTA! LUE MYÖS ALAN TUOREET UUTISET JOKA PÄIVÄ OSOITTEESSA: www.fluidfinland.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

144

DUNLOP HIFLEX

Hydrauliikka&Automaatio

50 V -JUHLAVUODEN

Road Show -kiertue Dunlop Hiflex täyttää tänä vuonna 50 vuotta ollen yksi alansa vanhimmista toimijoista Suomessa ja Pohjoismaissa. Juhlavuoden aikana järjestämme Road Shown, jonka yhteydessä teillä on hyvä tilaisuus tulla tutustumaan eri paikkakunnilla myymälöihimme, joista löydätte aina alan huippumerkit ja tuotteet vaativampaankin käyttöön. Alla olevina Road Show päivämäärinä tarjolla lisäksi tuotetarjouksia, arvontaa sekä ruokatarjoilu.

23.4.2019 24.4.2019 25.4.2019 7.5.2019 8.5.2019 9.5.2019 14.5.2019

TURKU PORI PIRKKALA HÄMEENLINNA LAHTI VANTAA KOTKA

15.5.2019 16.5.2019 21.5.2019 22.5.2019 23.5.2019 28.5.2019

KOUVOLA IMATRA JYVÄSKYLÄ MIKKELI JOENSUU ROVANIEMI

Lisätiedot osoitteesta www.dunlophiflex.fi

www.dunlophiflex.fi

Liitinlevyt yleistyvät puutavara-autokäytössä

P

neumacon Oy tarjoaa edistykselliset ratkaisut kaikkiin liitintarpeisiin johtavien valmistajien Stucchin ja Cejnin laajoista mallistoista. Niiden tuomia selkeitä etuja hyödynnetään yhä enemmän myös puutavaraautokäytössä.

tukkiautoissa. Olimme myös pari kertaa mukana Puunkuormaajakiertueella levyjä esittelemässä, missä käytiin hyviä keskusteluja aiheesta alan ammattilaisten kanssa. Nyt päällerakentajilta kysytään yhä enemmän liitinlevyjä autoihin ja he myös tarjoavat niitä asiakkaille pakettiensa mukana, toteaa Redfern.

Puutavara-autojen päällerakentajat ja nostureiden asentajat ovatkin yksi tärkeä Pneumaconin asiakaskunta: - Toimitamme heille kasvavassa määrin Stucchin liitinlevyjä, mitkä mahdollistavat useampien letkujen kätevän liittämisen yhdellä kertaa ja myös paineen alaisena. Levyissä käytetään laadukkaita ISO-standardin mukaisia flat-face -pikaliittimiä, mitkä on helppo pitää puhtaana metsäajossakin. Ja suojia tulee muistaa käyttää liittimissä silloin kun ne eivät ole kytkettynä. Se takaa osaltaan kestävät liitännät ja puhtaan hydrauliikkajärjestelmän, muistuttaa Pneumacon Oy:n myyjä Tony Redfern.

Laaja Cejn Multi-X mallisto

Stucchilla kytket kaikki letkut kerralla

Stucchin 5-linjaisessa GR-liitinlevyssä kulkee hydrauliikan työlinja ja paluulinja, LS-linja ja kaksi linjaa glygolille millä läm-

Puutavara-autoon nosturikäyttöön tarkoitetussa Stucchin 5-linjaisessa GR-liitinlevyssä kulkee hydrauliikan työlinja ja paluulinja, LS-linja ja kaksi linjaa glygolille millä lämmitetään nosturin ohjaamo.

mitetään nosturin ohjaamo. Myös 2-piiriselle hydraulijärjestelmälle löytyy oma GR-liitinlevymallinsa. Pankonsiirtojärjestelmissä kasvattaa suosiotaan Stucchin 2-paikkainen DP-liitinlevy, mikä on vankkarakenteinen ja kestävä. - Toimitimme ensimmäiset Stucchin liitinlevyt puutavaraautokäyttöön viitisen vuotta sitten ja käyttäjät ovat olleet niihin erittäin tyytyväisiä. Levyt pelaavat luotettavasti ja kestävät kovaa käyttöä haastavissa olosuhteissa. Ja ne helpottavat au-

tomiehen arkea merkittävästi kun kerralla saa kytkettyä nopeasti kaikki letkut. Investoinnin hinta on todella edullinen saavutettuihin etuihin peilattuna, ilmoittaa Redfern.

miehet olivat käyneet Ruotsissa messuilla ja nähneet levyjä

Ruotsissa liitinlevyt erittäin yleisiä

Ruotsissa missä käyttömukavuus on arvossaan, liitinlevyt ovat lähes vakiotuotteita puutavara-autoissa. - Ensimmäiset kyselytkin tulivat meille puupuolelta aikanaan siitä kun suomalaiset auto-

Cejn Multi-X liitinlevymallistosta löytyy hyvät ratkaisut mm. erilaisten työlaitteiden kytkemiseen kuljetus- ja konekalustoon.

Stucchin lisäksi myös ruotsalainen Cejn valmistaa laajaa liitinlevymallistoa. - Cejnin Multi-X -liitinlevyjä toimitetaan ensiasennukseen mm. Valtran traktoreihin sekä tietenkin monille muille kone- ja laitevalmistajille sekä varustelijoille, kertoo Redfern.


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

145

Laadukkaat pumppuhuollot ja johtavien valmistajien komponentit

P

eimarin Hydrauliikka Oy tarjoaa kokonaisvaltaista palvelua hydrauliikassa keskittyen erityisesti hydrauliikkakomponenttien ja -järjestelmien huoltoon monipuolisessa korjaamossaan Turun kupeesssa Piikkiössä, missä on myös hydrauliikkamyymälä. Asiakkaita palvellaan kuitenkin koko maan alueella ja laajemminkin.

Viime aikoina Peimarin Hydrauliikan toiminta on ollut hyvässä kasvussa ja asiakaskunta laajenee koko ajan. - Olemme olleet entistä aktiivisempia markkinoinnin suhteen ja hyvin tehty työ vie viestiä eteenpäin asiakaskunnan keskuudessa. Teemme myös hyvää yhteistyötä muiden hydrauliikka-alan toimijoiden ja raskaskalustohuoltojen kanssa erityisesti pumppuhuolloissa sekä myös komponenttikaupassa. Meillä on toimivat kanavat hankkia alan johtavien valmistajien komponentteja kilpailukykyiseen hintaan ja hyvillä toimitusajoilla, kertoo Peimarin Hydrauliikka Oy:n Jevgeni Suni. Kotimaan lisäksi Piikkiön hydrauliikkahuollosta lähtee kunnostettuja pumppuja kasvavassa määrin myös asiakkaille ympäri maailmaa järeisiin työkoneisiin, laivoihin jne. - Laadukkaalle ja nopealle huollolle tuntuu olevan kysyntää myös rajojemme ulkopuolella, totaa Suni. Eniten tällä hetkellä kunnostetaan kotimaisille asiakkaille maarakennuskoneiden pumppuja mutta myös metsäkoneisiin ja muihin työkoneisiin tehdään pumpuille täydelliset remontit. - Tarjoamme asiakkaille huolloissa nopean ja parhaan palvelun. Asiakkaalle ilmoitetaan aina ennen korjausta kustannusarvio eli yllätyksiä ei tule myöskään laskussa. Korjauksen jälkeen pumput koeajetaan koepenkissä ja tehdään tarvittavat säädöt,

Peimarin Hydrauliikka on panostanut koko toimintansa asiakkaita monipuolisesti palveleviin kotisivuihin osoitteessa www.ph.fi sekä verkkokaupassa www.hydraulics.fi. Sivuilta löytyy mm. erittäin kattavasti hydrauliikan komponentit ja varaosat sekä niiden tekniset speksit.

kertoo Peimarin Hydrauliikka Oy:n Markus Pyökäri.

Chatti palvelee asiakkaita joka päivä klo 8-22

Peimarin Hydrauliikka on panostanut koko toimintansa asiakkaita monipuolisesti palveleviin kotisivuihin osoitteessa www.ph.fi ja ja verkkokauppaan osoiteessa www.hydraulics.fi.

- Sivuiltamme löytyy mm. erittäin kattavasti hydrauliikan komponentit ja varaosat sekä niiden tekniset speksit. Tuotteiden ostaminen on kätevää verkkokaupan kautta ja uutena palveluna sivuillamme on nyt myös chatti, mitä kautta voi tiedustella tuotteista kätevästi joka päivä kello 8-22, ilmoittaa Suni.

Uutena palveluna www.hydraulics.fi sivuilla on nyt myös chatti, mitä kautta voi tiedustella tuotteista kätevästi joka päivä kello 8-22.

Työkoneiden hydrauliikkapumppujen huollot ovat Peimarin Hydrauliikan leipälaji. Osaavien ammattilaisten käytössä on tasokkaat laitteet pumppujen huoltoon ja huolelliseen testaukseen.

Peimarin Hydrauliikka tarjoaa alan johtavien valmistajien komponentteja kilpailukykyiseen hintaan ja hyvillä toimitusajoilla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäalan Ammattihakemisto Raivauslaitteet

www.rottne.fi

www.ajotek.fi

www.grutech.fi

www.voiteluaineita.fi

Sammutusjärjestelmät

mercedes-benz.fi/kuorma-autot Vetolaitteet

www.rengascenter.fi Puutavaraperävaunut

www.tav.fi

Kuormansidonta

www.nwe.fi

www.facebook.com/zaslawsuomi

Trucks and Trailers

www.hf-autohuolto.fi

www.toptruck.fi www.toptruck.fi

www.truckpartner.fi Puutavaranosturihuollot

www.vta.fi

www.originator.fi

www.fluiconnecto.com/fi

www.ph.fi

www.dana.com/brevini

www.hydroala.fi

www.gottwald-hydraulik.com

www.pikkumattioy.fi

www.flexit-hydraulics.fi


2019 2018

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

www.opsystem.fi

www.opsystem.fi

www.nurmihydro.fi www.nurmihydro.fi Päällirakenteet

www.flh.fi

www.elobau.com

www.kraftmek.com www.bucherhydraulics.com

www.hydx.se/fin www.hydx.se/fin

www.hydman.fi www.hydman.fi

Ota yhteyttä ja suunnitellaan yrityksellesi tehokas mainospaketti. Soita 050 412 9030 janne.jokela@ammattilehti.fi www.ammattilehti.fi

www.nordictruckcenter.com/fi www.nordictruckcenter.com/fi

www.tmt.fi

Kevään jättikokoinen Metsäalan Ammattilehti painetaan 7.5.2018 26.5.2019

ssa Lisäjakelu ja t s re Profo 2019 Kuljetus ! la messuil


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Vuosi 2019 on juhlan vuosi

70 VUOTTA SUOMESSA Seuraa juhlavuotemme tarjontaa eri medioissa. Tapahtumia riittää läpi vuoden! Internet: www.scania.fi Facebook, Twitter, Instagram: @ScaniaSuomi LinkedIn: Scania Suomi Oy


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.