Kivirock 1/2020

Page 10

Tehokasta kaivoslouhintaa edistyneen teknologian avulla Maansiirtoliike Manninen Oy operoi Valkeakoskella Dragon Miningin kultakaivoksessa vastaten koko operoinnista mihin kuuluu louhinta, malmin ja sivukiven ajo kasoille sekä malmin rikotus sovittuun lohkarekokoon. Urakoinnissa hyödynnetään laajasti edistyksellisiä digitaalisia järjestelmiä kuten 3D-koneohjausta, GNSS-mittausta sekä dronella tehtävää alueen ja materiaalin kartoitusta. Käytössä on uusimmat IT-sovellukset mm. räjäytyssuunnitelussa ja 3D-kaivumallien teossa.

Valkeakosken kultakaivoksessa Maansiirtoliike Manninen aloitti urakoinnin helmikuussa 2019. Alle puolessatoista vuodessa kiveä on saatu louhittua jo 1,5 miljoonaa kuutiota. Tällä hetkellä avokaivoksen yläpää on halkaisijaltaan noin 130 metriä ja pohjalta 40 metriä.

10 10

KIVIROCK KIVIROCK 1/2020 1/2020

www.kivirock.fi www.kivirock.fi


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.