Metsäalan Ammattilehti vuodenvaihde 2022

Page 1

METSÄALAN METSÄALAN AMMATTILEHTI

AMMATTILEHTI

36 vsk. 1986-2021

KONEURAKOINTI KULJETUS TEOLLISUUS 30 v. JUHLALEHTI 1986 - 2016

Vuodenvaihteen 2021-2022 lehti

Mielenkiintoista metsäkoneasiaa JohnDeere.fi

Kuljetusalan uusimmat tähdet

Ammattilehti.fi koeajaa kalustoa

Näe liiketoiminnan ydin Uuden TimberManager-raportin avulla näet koneidesi toiminnan pintaa syvemmältä. Sinä voit keskittyä olennaiseen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

PALVELUKSESSANNE PUOLANKA KAJAANI SUOMUSSALMI

KEMIJÄRVI

KUHMO ROVANIEMI OULU

OULAINEN PUDASJÄRVI IISALMI

NURMES ILOMANTSI

SEINÄJOKI PIHTIPUDAS

JOENSUU KUOPIO

JYVÄSKYLÄ

PUNKAHARJU

TAMPERE NAKKILA

MIKKELI KOUVOLA

PÖYTYÄ

HYVINKÄÄ

KUOPIO

HYVINKÄÄ

35 9

110 35

24 https://www.ponsse.com/fi/yhteystiedot


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsien kasvuvauhti hidastui mutta puuston tilavuus suureni Puuston tilavuus metsä- ja kitumaalla on 2 506 miljoonaa kuutiometriä ja kasvu 103 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Puuston keskitilavuus metsämaan hehtaarilla on 122 kuutiometriä. Uusimmat tiedot perustuvat vuosina 2016-2020 mitattuun valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) aineistoon.

S

uomen maapinta-alasta 86 prosenttia eli 26,2 miljoonaa hehtaaria on metsätalousmaata. Metsätalousmaasta reilu kolme neljäsosaa on metsämaata. Metsätalousmaasta kymmenen prosenttia on heikompikasvuista kitumaata ja 13 prosenttia lähes tai täysin puutonta joutomaata. Metsäautoteitä ja muita metsätalouden tarvitsemia huoltoaloja on metsätalousmaan pinta-alasta prosentin verran. Metsämaata eli potentiaaliselta puuntuotoskyvyltään hyväkasvuista maata on 66 prosenttia Suomen maa-alasta. - Metsäisin maakunta on Etelä-Savo, jossa metsämaan osuus maapinta-alasta on 85 prosenttia. Myös Pohjois-Karjalassa, Keski-Suomessa ja Kainuussa metsämaan osuus ylittää 80 prosenttia. Alhaisin metsämaan osuus on Ahvenanmaalla, 41 prosenttia maapinta-alasta, kertoo johtava tutkija Kari T. Korhonen Luonnonvarakeskuksesta (Luke). Metsätalousmaasta kolmasosa on soita ja loput kankaita. Yli puolet suoalasta muodostuu rämeistä ja neljäsosa korvista. Avosoiden osuus on 17 prosenttia. Nykyisestä suoalasta reilu puolet on ojitettu.

Yli puolet metsätalousmaasta yksityisomistuksessa

Metsätalousmaasta 52 prosenttia on yksityishenkilöiden omistuksessa, 35 prosenttia kuuluu valtiolle ja seitsemän prosenttia yhtiöille. Loput kuusi prosenttia ovat kuntien, seurakuntien ja yhteisö-

jen omistuksessa. Puuston tilavuus metsä- ja kitumaalla on 2 506 miljoonaa kuutiometriä. Neljäsosa puuston tilavuudesta on soilla ja loput kankailla. Yksityishenkilöt omistavat puuston tilavuudesta kaksi kolmasosaa, yhtiöt vajaan kymmenyksen ja valtio reilu viidesosan. Puuntuotannon maalla on 89 prosenttia puuston tilavuudesta. Puuntuotannon ulkopuolelle jäävät muun muassa suojelualueet. Puuston keskitilavuus metsämaalla on 122 kuutiometriä hehtaarilla. Etelä-Suomessa keskitilavuus on 148 ja PohjoisSuomessa 90 kuutiometriä hehtaarilla. Maakunnittain tarkasteltuna suurin puuston keskitilavuus löytyy Kanta-Hämeestä, 172 kuutiometriä hehtaarilla. Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä ja Ahvenanmaalla puuston keskitilavuus ylittää 160 kuutiometriä hehtaarilla. Lapissa puuston keskitilavuus jää reilusti tämän alle, 78 kuutiometriin hehtaarilla. Suomessa on metsämaalla kuollutta puuta 6,1 kuutiometriä hehtaarilla. Tästä reilu 70 prosenttia on maapuuta ja loput pystypuuta. Etelä-Suomessa kuollutta puuta on 4,8 ja Pohjois-Suomessa 7,7 kuutiometriä hehtaaria kohden.

Puuston vuotuinen kasvu on pienentynyt metsä- ja kitumaalla

Tuoreimman tiedon mukaan kasvu on 103 miljoonaa kuutiometriä ja keskikasvu 4,6 kuutiometriä hehtaarilla. Edelliseen inventointiin verrattuna puuston vuotuinen kasvu on pienentynyt. Vähennystä on ollut männyn kasvussa, sen sijaan kuusen kasvu on suurentunut. VMI13:n kasvunmittausjaksolla (2014-2020) männyn lustonleveysindeksi on ollut alemmalla tasolla kuin pitkän ajan keskiarvo. Lustonleveysindeksin vuotuista vaihtelua aiheuttavat ympäristötekijät kuten lämpötila ja sadanta, puiden siementuotanto ja tuhot. Metsämaalla puuston vuotuinen keskikasvu hehtaarilla on 5,1 kuutiometriä. Maakunnista Kanta-Hämeessä on suurin puuston keskikasvu, 8,5 kuutiometriä metsämaan hehtaarilla. Lapissa keskikasvu jää 2,1 kuutiometriin hehtaarilla.

OSOITE: Vironkatu, 00170 Helsinki PÄÄTOIMITTAJA: Janne Jokela

janne.jokela@ammattilehti.fi puh 050 412 9030

TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ: Tero Lahtinen

tero.lahtinen@ammattilehti.fi puh. 050 464 7972

TOIMITTAJA: Taneli Jokela

taneli.jokela@ammattilehti.fi puh. 050 320 8174

LEHDEN PAINOSMÄÄRÄ: 20.000 kpl.

ammattilehti.fi sosiaalisessa mediassa:

3


4

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäteollisuus elpyy vauhdilla Koronapandemian vähittäinen väistyminen ja talouden elvytystoimien jatkuminen heijastuvat maailmantalouteen ja kasvattavat metsäteollisuustuotteiden tuotantoja vientimääriä vuonna 2021.

nousevat 10-11 prosenttia ja kuitupuiden 4-6 prosenttia. Raakapuun tuonti kasvaa hieman viime vuodesta. Vuonna 2022 teollisuuspuun hakkuiden ennakoidaan pysyvän lähes kuluvan vuoden tasolla. Taustalla ovat aiemmin ostettujen pystyvarantojen hakkuut, sahateollisuuden kapasiteetin merkittävä kasvu ja raakapuun tuonnin väheneminen Venäjältä. Havutukkien keskimääräiset kantohinnat laskevat 4-7 prosenttia sahatavaran alenevien hintojen perässä. Sellun hinnan heikentyminen laskee kuitupuiden kantohintoja 3-4 prosenttia. Venäjän korkeiden vientitullien avulla toteutettavat vienninrajoitukset lopettavat pyöreän havupuun tuonnin Venäjältä Suomeen vuoden 2022 alusta alkaen. Kun myös koivukuitupuun tuonti Suomeen vähenee, raakapuun tuonti vähenee 12 prosenttia. Lisääntyvät hakkuumäärät ja kantohintojen nousu kasvattavat yksityismetsien bruttokantorahatulot 2,2 miljardiin euroon vuonna 2021. Vuonna 2022 kantohintojen lasku pudottaa bruttokantarahatulot kahteen miljardiin euroon.

S

uomessa teollisuuden kasvava puuntarve lisää hakkuumääriä, nostaa kantohintoja ja parantaa työllisyyttä ja yritysten kannattavuutta. Luonnonvarakeskuksen (Luke) metsäsektorin suhdannekatsauksen mukaan tuotanto- ja vientimäärien kasvu hidastuu vuonna 2022.

Sahatavaraa tuotetaan aiempaa enemmän

Koronapandemian aikana sahatavaran kysyntä on ollut odotettua voimakkaampaa, ja vuoden 2021 kevään ja kesän aikana havusahatavaran hinnat ovat nousseet maailmalla jopa ennätyksellisen korkeiksi. Myös suomalaisen sahatavaran vientihinta on noussut jyrkästi. Hintahuippu on monilla markkinoilla kuitenkin jo saavutettu, mikä heijastuu myös sahatavaran vientihinnan kehitykseen loppuvuoden aikana. Vaikka vientihinta kääntyy laskuun, odotetaan sahatavaran koko vuoden 2021 keskimääräisen vientihinnan nousevan 38 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna. Sahatavaran vahva kysyntä nostaa Suomen sahatavaran tuotannon 12 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2021. Samalla sahatavaran viennin ennakoidaan kasvavan 9,2 miljoonaan kuutiometriin. Sahatavaran kysynnän odotetaan säilyvän vientimarkkinoilla vahvana myös vuonna 2022, mutta keskimääräisen vientihinnan ennakoidaan laskevan parikymmentä prosenttia vuoden 2021 tasosta. Sahatavaran tuotanto ja vienti kasvavat edelleen vuonna 2022, kun uutta sahauskapasiteettia otetaan käyttöön. Vanerin keskimääräisen vien-

Metsähakkeen ja puupellettien käyttö kasvussa

tihinnan odotetaan kohoavan vuonna 2021 viisi prosenttia viime vuodesta samalla, kun vienti- ja tuotantomäärät kasvavat vajaat parikymmentä prosenttia. Vuonna 2022 vanerin vientihinnan sekä tuotanto- ja vientimäärien odotetaan laskevan hieman kuluvasta vuodesta.

Sellun hinta korkea

Talouskasvun myötä paperin kysyntä on viime vuoden romahduksen jälkeen kasvanut Euroopassa. Myös vientimäärät Suo-

mesta ovat elpyneet, ja paperikoneiden sulkemiset vaikuttavat odotettua vähemmän. Paperin tuotanto ja vienti kasvavat tänä vuonna hieman viime vuodesta, mutta alenevat jälleen ensi vuonna Veitsiluodon tehtaan sulkemisen seurauksena. Paperin vientihinta nousee tänä ja ensi vuonna prosentin parantuneen kysynnän, vähentyneen tarjonnan sekä nousseiden raaka-ainekustannusten seurauksena. Euroopassa toteutetut merkittävät kapasiteetin leikkaukset nostavat koneiden käyttöasteita selvästi viime vuodesta. Verkkokaupan kasvu on lisännyt kartonkituotteiden kysyntää, ja kysynnän kasvun odotetaan jatkuvan myös lähitulevaisuudessa. Suomessa kartongin tuotantokapasiteetti lisääntyy tänä vuonna Stora Enson Oulun kraftlainerin tuotannon käynnistyttyä, mikä lisää tuotanto- ja vientimääriä 14 prosenttia. Ensi vuonna kasvu on maltillisempaa. Kartonki nousee tänä vuonna paperin ohi Suomen tärkeim-

mäksi metsäteollisuustuotteeksi viennin arvolla mitattuna. Sellun vienti nousee tänä vuonna yhdeksän prosenttia viime vuodesta. Taustalla on sellusta valmistettavien lopputuotteiden kysynnän kasvu. Sellun vienti kasvaa edelleen ensi vuonna, mutta kuluvaa vuotta maltillisemmin. Sellun hinta on ollut maailmalla varsin korkealla, ja sellun keskimääräinen vientihinta on tänä vuonna 36 prosenttia viime vuotta korkeampi. Ensi vuonna hinta alenee, mutta taso pysyy edelleen korkeana.

Teollisuuspuun hakkuut kasvavat

Puumarkkinat ovat vuonna 2021 jälleen huippusuhdanteessa. Vetureina ovat olleet erityisesti sahatavaran mutta myös sellun erinomainen kysyntä ja hintataso maailmanmarkkinoilla. Vuonna 2021 teollisuuspuun hakkuut kasvavat lähes 66 miljoonaan kuutiometriin. Havutukkien keskimääräiset kantohinnat

Viileän alkuvuoden ansiosta metsähakkeen käyttömäärien odotetaan kasvavan tänä vuonna kaksi prosenttia ja ensi vuonna 4-5 prosenttia. Energiaturpeen alasajo ja päästöoikeuksien kasvaneet hinnat lisäävät metsähakkeen käyttömääriä merkittävästi lähivuosina. Puupellettien kotimaisen kulutuksen ja tuotannon ennakoidaan kasvavan edelleen tänä ja ensi vuonna 2022, kun uusia pellettilaitoksia otetaan käyttöön korvaamaan fossiilisia polttoaineita.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

Hyviä uutisia! -uutislähetys

/ammattilehti.fi

tarjoaa kuljetus-, metsä- ja maarakennusalan

@ammattilehti.fi

mielenkiintoisimmat uutiset viikon ajalta aina perjantaisin.

/ammattilehti.fi

5

Katso lähetys Ammattilehden Facebook, Youtube ja Instagram kanavilla lähetyksellä jo kymmeniä tuhansia katsojia viikottain!

MAINOSTAJA! Haluatko yrityksesi uutisjuonnon tai mainosvideon mukaan Hyviin uutisiin? Soita 050 4129 030 ja suunnitellaan teille sopiva mediapaketti!

Puuston määrä on edelleen lisääntynyt mutta hitaammin kuin aikaisemmin Tulokset valtakunnan metsien 13. inventoinnin kahdesta ensimmäisestä mittausvuodesta (20192020) ovat valmistuneet. Tuoreimpien mittausten mukaan puuston määrä on edelleen lisääntynyt, mutta hitaammin kuin aikaisemmin.

P

uuston kasvu on puolestaan pienentynyt. Kasvu on vähentynyt männyllä, ja kasvun vähennys näkyy erityisesti Pohjois-Suomessa. Etelä-Suomessa puuston kokonaiskasvu on pysynyt ennallaan, sillä kuusen kasvun lisäys on kompensoinut männyn kasvun vähenemistä. Valtakunnan metsien 13. inventoinnin eli VMI13:n tuoreimpien tulosten (2019-2020) mukaan puuston määrä Suomessa on 2,505 miljardia kuutiometriä, joka on 30 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin VMI12:ssa (2014-2018). Arvio puuston vuotuisesta kasvusta on nyt 103,5 miljoonaa kuutiometriä, joka on 4,3 miljoonaa kuutiometriä vähemmän kuin VMI12:n kasvuarvio. Puuston kasvua mitataan inventointivuosia edeltävältä viideltä vuodelta. Näin VMI13:n kasvutulos kuvaa puuston kasvua vuosina 2014-2020 ja VMI12:n kasvutulos vuosia 2009-2018.

Männyn keskimääräinen kasvuindeksi oli VMI12:n kasvunmittausjaksolla selkeästi tavanomaista korkeammalla tasolla, ja se on VMI13:n kasvunmittausjaksolla laskenut. Kasvuindeksi kertoo ympäristötekijöiden, kuten sään, tuhojen ja puiden kukinnan sekä siementuotannon, vaikutuksesta kasvuun. Pohjois-Suomen metsien kasvun pienenemisen taustalla on myös se, että suuri osa metsistä on jo ohittanut ikävaiheen, jossa puuston kasvu on nopeinta. - Puuston kasvun tasaantumista on osattu odottaa, mutta tarvitaan lisätutkimusta männyn kasvun alenemisen syistä, kun kasvukauden pituus tai lämpösumma ei ole kehittynyt kasvun kannalta huonoon suuntaan, kertoo valtakunnan metsien inventointeja johtava Kari T. Korhonen Luonnonvarakeskuksesta (Luke). Puuston vuotuinen poistuma, joka sisältää sekä hakkuut että luontaisen poistuman, oli 83 %

Keväällä 2022 on odotettavissa alustavia tuloksia ensimmäisen kesän inventoinnin pohjalta. - Viimeisimmän mittauksen jälkeen metsä- ja suoluonnossa on tapahtunut mittavia muutoksia aiemmin tehtyjen soiden ojitusten, metsänhoidon käytäntöjen muuttumisen ja ilmastonmuutoksen seurauksena. Tämän vuoksi tarvitsemme ajantasaista tietoa myös aluskasvillisuudesta, kertoo tutkimusprofessori Raisa Mäkipää Lukesta. Valtakunnan metsien 13. inventoinnin eli VMI13:n tuoreimpien tulosten (2019-2020) mukaan puuston määrä Suomessa on 2,505 miljardia kuutiometriä, joka on 30 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin VMI12:ssa (2014-2018). Kuva: Erkki Oksanen

kasvusta ajanjaksolla 20142020. Kaikki VMI:n tulokset ovat otantaan perustuvia, joten tuloksiin sisältyy otannasta aiheutuvaa vaihtelua. Kasvutuloksen pieneneminen on niin selvä, että otantavirhe ei sitä selitä.

Kuollutta puuta enemmän

Metsien monimuotoisuuden kannalta tärkeän kuolleen puun määrä on edelleen lisääntynyt Etelä-Suomessa. Kuollutta puuta on Etelä-Suomessa nyt keskimäärin 4,9 kuutiometriä metsämaan hehtaarilla. Pohjois-Suomessa sekä suojelualueilla että talousmetsissä

aiemmin havaittu kuolleen puun määrän väheneminen on pysähtynyt. Pohjois-Suomessa kuollutta puuta on keskimäärin 7,7 kuutiometriä hehtaarilla.

Uutta seurantatietoa metsien aluskasvillisuudesta keväällä 2022

VMI:ssä on seurattu metsien aluskasvillisuuden muutoksia 1950-luvulla, 1980-luvlla ja 1990-luvulla. Kesällä 2021 aloitettiin viimeksi 25 vuotta sitten inventoitujen 3 000 otoskoealan aluskasvillisuuden peittävyyksien inventointi. Maastoinventoinnit jatkuvat myös kesän 2022.

Suomen metsien seurantaa 100 vuotta

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 100 vuotta, kun Suomessa aloitettiin metsien tilan seuranta tilastotieteellisellä koko maan kattavalla otantamenetelmällä, valtakunnan metsien inventoinnilla (VMI). Luonnonvarakeskus juhlisti VMI:n satavuotista taivalta 19. 10.2021 järjestetyllä webinaarilla. Webinaarissa esiteltiin tuoreimmat VMI-pohjaiset tilastot metsistä, tuotiin esille VMI:n tuottamia pitkiä aikasarjoja metsien kehityksestä, esiteltiin skenaariolaskelmia puuntuotantomahdollisuuksista sekä kerrottiin maanlaajuisen metsäkasvillisuusinventoinnin toistamisesta 25 vuoden tauon jälkeen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Enemmän kuin kuormaimen pään ohjaus

Komatsu Smart Crane Smart Crane on Komatsu Forestin uusi teknologia metsäkoneen kuormaimen ohjaamiseen. Nosto-, taitto- ja teleskooppitoimintojen samanaikaisella ohjauksella aikaansaatavat liikkeet on koneen MaxiXT-ohjausjärjestelmässä ohjelmoitu toimimaan automaattisesti, jolloin kuljettajan ohjaustyö kuormain ulos – sisään ja myös ylös – alas -liikkeissä hoituu yhdellä vivulla. Tällaista ratkaisua kutsutaan ”kuormaimen pään ohjaamiseksi”. Kuljettajan käskemää liikettä ohjaa koneen tietojärjestelmään rakennettu algoritmi, joka tekee mahdolliseksi suorittaa nämä eniten aikaa ja energiaa vaativat liikkeet ennakkoon säädetyllä optiminopeudella ja lyhimmällä mahdollisella kouran tai taakan kulkemalla matkalla. Säästyy aikaa, yhdessä työsyklissä vähän mutta ajan mittaan paljon, energiankulutus kuormaintyön osalta pienenee ja mikä parasta,

www.komatsuforest.fi

tuottavuustekijöistä tärkeimmän eli kuljettajan työ helpottuu, vaikka hän koko ajan prosessia ohjaakin. Smart Crane toi kuljettajalle myös uuden tavan ajatella ja toteuttaa kuormaamisen ja kuorman purkamisen eri vaiheisiin sovitetut omat säädöt.

Tarkka ohjaus, lisänä tehokas vaimennus Kun Smart Crane on vienyt kouran tarkasti ja nopeasti noudettavan taakan luo, tulee näkyviin Komatsun SmartFlow’n, digitaalisesti ohjatun kuormainhydrauliikan, ainutlaatuinen etu: vaimennus ja etäisyyden mukaan säätyvä käännön nopeus, jotka poistavat aikaa vievän ja rakenteita kuluttavan kuormaimen kärjen levottomuuden, jopa tahattoman ohjausliikkeen aiheuttaman heilahduksen. Tarkka ohjaus, lisänä tehokas vaimennus, se on Smart Crane.


METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 7 KONEURAKOINTI37

Mahindra & Mahindra kasvattaa omistusosuuttaan Sampo-Rosenlewista

M

ahindra & Mahindra Ltd on 24.9.2020 nostanut osakeomistustaan Sampo-Rosenlew Oy:stä 74,97%:iin. Mahindra on ollut Sampon osakkeenomistajana heinäkuusta 2016 alkaen. Siitä lähtien yritykset ovat työskennelleet tiivissä yhteistyössä kasvattaakseen leikkuupuimureiden ja metsäkoneiden liiketoimintaa eri puolilla maailmaa.

rikassa sekä Pohjois-Afrikassa. Tämän lisäksi Sampo-Rosenlew pystyy hyödyntämään Mahindran vahvuutta valmistuksessa, hankinnoissa ja jakelussa. - Mahindran kasvanut omistusosuus Sampo Rosenlewista mahdollistaa entistä tiiviimmän yhteistyön yhtiöiden välillä. Sampo tulee hyötymään Mahindran maanviljelyskoneiden globaalista kokoluokasta sekä jakelukanavasta ja toisaalta pystymme kasvattamaan Mahindran leikkuupuimuriliiketoimintaa globaalilla osaamisellamme, sanoo Sampo-Rosenlewin toimitusjohtaja.

Mahindran toimintatavan mukaan Sampo-Rosenlew Oy jatkaa edelleen erillisenä itsenäisenä yrityksenä hyödyntäen yhteiSampo-Rosenlewin metsäkonetuotannossa on lomien jälkeen hyvä tahti päällä ja uusia koneita valmistuu siä synergioita mahdollisuuksien Sampo Rosenlew Oy toimitettavaksi kotimaan asiakkaille sekä laajentuville vientimarkkinoille. Kuvassa työn alla FR68 ajokone. mukaan. Sampo Rosenlew Oy sijaitsee Mahindra on kappalemääräl- Porissa. Suomen liikevaihto on Onneksi tilauskantaa oli mukalisesti maailman suurin trakto- noin 50 miljoonaa euroa. Yritykvasti joten tuotanto pyöri lomiin reiden valmistaja. Leikkuupui- sen päätuotteet ovat leikkuupuisaakka lähes normaalisti ja kun murit ovat toiseksi suurin tuote- murit ja metsäkoneet. Sampo elokuussa myynti on taas pirisgategoria maailmanlaajuisessa Rosenlew myy tuotteitaan yli 50 tynyt niin tilauskirjat ovat täytmaataloussektorissa. Mahindran maahan ja viennin osuus myyntyneet joten ihan kädestä suuhun traktorituotannon kokoluokka nistä on noin 90%. Tärkeimmät ei tuotannossa elää,esitys ana- kestävän metsänhoidon ilmastotaksonomiakriteereiksi on kaikkinensa epäonnistunut. yhdistettynä Sampo-Rosenlewin markkina-alueet ovatbyrokratiaan Eurooppa, EU-maidentarvitse hyväksymä Sekava ja monitulkintainen kokonaisuus johtaa turhaan mainittavia etuja.toimiKomission esityksessä ei huomioida nykyisen kestävän ja aktiivisen metsätalouden ilmastohyötyjä. Sen sijaan uhkana on metsänomistajien passivoiminen. lysoi ilman Sampo-Rosenlewin globaaliin asiantuntemukseen IVY-maat, Amerikka ja Pohjoistusjohtaja Jussi Malmi. leikkuupuimureissa antavat Afrikka. molemmille yrityksille mahdollisuuden tarjota laajempi tuote- Mahindra & Mahindra Ltd Metsäkoneisiin Mahindra-konsernin liikevalikoima eri maiden viljelijöipanostetaan vaihto on 19,4 miljardia dollaria. den tarpeisiin. Sampo-Rosenlew Sampo-Rosenlew on viime tuo Mahindralle maailmanluo- Mahidralla on johtava asema vuodet rakentanut järjestelmälkan osaamisen ja teknologian hyötyajoneuvoissa, tietotekniilisesti metsäkoneliiketoimintaa Uutta, kuvassa valmistuvaa järeää HR86 harvesteria toimitetaan nyt sadonkorjuuseen Mahindran kassa, rahoituspalveluissa ja lovahvaksi tukijalaksi puimurituoasiakkaille ja mielenkiinto konetta kohtaan on ollut suurta. ydinmarkkinoilla Intiassa, Aa- maosakeliiketoiminnassa Intiastannon rinnalle: siassa ja Afrikassa. Mahindran sa. Yhtiö on myös maailman - Uskon että kun korona-tilanvalmistelee virallisen uuden de- teereitä, on Suomen vaikutettava Metsäteollisuus on pettynyt, kun EU:n jäsenmaat metsätalouden ilmastohyötyjä. tuki ja jakelukanava mahdollis- suurin traktorien valmistaja. ne alkaa hellittämään pääsemme Sen sijaan uhkana on metsän- legoidun säädöksen luonnon aktiivisesti niin, ettei edelleen tavat Sampo-Rosenlewille kas- Mahindran pääkonttori sijaitsee hyväksyivät taksonomian ilmastokriteerit. Suomamarkkinoilla aivan uudella vauhmonimuotoisuuden osalta. heikennetä suomalaisen metsäomistajien passivoiminen. vun uusilla ja nykyisillä markki- Intiassa ja yritys työllistää yli dilla laisille eteenpäin.yrityksille Tuotteet onja is- metsäomistajille taksonomia - Vaikka tulos oli nyt huono, teollisuuden ja -talouden toimin- EU:n kestävän rahoituksen na-alueillaan Euroopassa, IVY 256 000 henkilöä yli 100 maaskussa ja olemme löytäneet maasääntelyn alkuperäinen tavoite ei työtä saa lopettaa. Kun komis- taedellytyksiä, Timo Jaatinen tarkoittaa lisääntyvää PohjoisEtelä-Ame- sa. ilmalta oikeat kumppanit. Tär- hallinnollista taakkaa ilman on hyvä - saada finanssimarkki- -maissa, sio esittää uusia ja taksonomiakrisummaa. perusteltavissa olevia keä asia tietenkin on myös se hyötyjä ilmastolle. Valmiste- nat mukaan kestävyystalkoisiin että pääomistaja, intialainen lujen jatkuessa on Suomen vaikutettava aktiivises- ja kestävät investoinnit liikkeelMahindra näkee metsäkonebisle. Taksonomia uhkaa kuitenkin ti niin, etteistrategisena edelleen heikennetä suomalaisen met- erkaantua tästä tavoitteesta, Jaaneksen tärkeänä tinen toteaa. toimialanaan ja on valmis ja panossäteollisuuden -talouden toimintaedellytyksiä. Komission ehdotus on nurintamaan siihen vahvasti, sanoo Sampo-Rosenlewin kuormatraktorimalliston pieninsillä ja suurin: 10-tonnin kurinen, Suomi aikoo olla Malmi. FR28 ja pyörivällä ohjaamolla varustettu 14-tonnin FR68. ilmastoneutraali 15 vuotta ennen U-maat hyväksyivät rää muita jäsenmaita, Metsäteol- EU:ta. Metsäsektorilla on tähän 9.12.2021 komission lisuus ry:n toimitusjohtaja Timo tavoitteeseen pääsemisessä merkiistellyn esityksen, joka Jaatinen harmittelee. kittävä rooli. sisältää kestävän metsänhoidon Myös Ruotsi vastusti päätöstä - Tästä tuli nyt kielteinen enniin sanotut taksonomiakriteerit. eli komission ehdotukseen suh- nakkotapaus, joka kertoo komisTaksonomia on keskeinen työ- tautuivat kriittisesti juuri ne maat sion ynseästä suhtautumisesta kalu jolla EU haluaa ohjata yk- joissa metsätalouden kestävyy- kestävään ja aktiiviseen metsäsityisiä pääomia EU:n ympäris- teen panostetaan pitkäjänteises- talouteen. Tämä vähentää entitötavoitteiden mukaisiin kohtei- ti osana arjen metsätaloutta ja sestään metsäteollisuuden ja -tasiin. joissa metsäsektorilla on suuri louden investointiympäristön Suomen hallitus toimi viisaas- merkitys hyvinvoinnin rakenta- ennustettavuutta, Jaatinen sanoo. ti vastustaessaan komission huo- jana. nosti valmisteltua esitystä. YhVyörytys jatkuu teensä 13 maata, mukaan lukien Taksonomia erkaantuu Komission vyörytys muiden Suomi, Ruotsi ja Ranska, vastus- tavoitteestaan taksonomiakriteerien osalta jattivat komission esitystä. Tämä ei EU-maiden hyväksymä esitys kuu. Seuraavaksi komission on Luonnonhoitoa ilman välikäsiä kuitenkaan riittänyt kaatamaan kestävän metsänhoidon ilmasto- määrä julkaista luonnon moniesitystä. taksonomiakriteereiksi on kaik- muotoisuutta koskevat kriteerit. - Valitettavasti Suomen kan- kinensa epäonnistunut. Sekava Niitä koskeva asiantuntijatyönanmuodostus asiassa kesti lu- ja monitulkintainen kokonaisuus ryhmän ensimmäinen ehdotus vattoman pitkään eikä maallem- johtaa turhaan byrokratiaan il- oli täysin kohtuuton ja toteuttame jäänyt aikaa tehdä aktiivista man mainittavia etuja. Komis- miskelvoton. AsiantuntijaryhEU-vaikuttamista ja kerätä nä- sion esityksessä ei huomioida män lopullista esitystä odotetaan kemyksen taakse riittävää mää- nykyisen kestävän ja aktiivisen talvella, jonka jälkeen komissio

Taksonomia lisää byrokratiaa - ei merkittäviä ilmastohyötyjä

E


8

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäteknologian, erityisesti metsätalouden operaatioiden ja logistiikan digitalisaation professori Kalle Kärhä astuu uuteen pestiinsä yritysmaailmasta.

Kalle Kärhä metsäteknologian professoriksi Itä-Suomen yliopistoon

”Meidän suomalaisten pitää itse rakentaa kilpailukykymme ja varmistaa, että pärjäämme globaaleilla markkinoilla” Metsäteknologia on tieteenalana metsäsektorin keskiössä nyt ja erityisesti tulevaisuudessa, kun metsäbiotaloutta digitalisoidaan, puuhuoltoa tehostetaan, arvoketjussa tuotetaan lisäarvoa asiakkaalle sekä monimuotoisuus ja kestävyys tulevat entistä voimakkaammin osaksi jokapäiväistä työtämme puunhankinnassa.

M

etsäteknologia on tieteenalana metsäsektorin keskiössä nyt ja erityisesti tulevaisuudessa, kun metsäbiotaloutta digitalisoidaan, puuhuoltoa tehostetaan, arvoketjussa tuotetaan lisäarvoa asiakkaalle sekä monimuotoisuus ja kestävyys tulevat entistä voimakkaammin osaksi jokapäiväistä työtämme puunhankinnassa. - Kun metsätieteistä valmistu-

vien työelämävalmiudet ovat hyvät, työllistyminen on varmaa, sanoo uusi metsäteknologian professori Kalle Kärhä. Metsäteknologian, erityisesti metsätalouden operaatioiden ja logistiikan digitalisaation professori Kalle Kärhä astuu uuteen pestiinsä yritysmaailmasta. Hän toimi kymmenen viime vuotta operatiivisissa sekä TKI-työtehtävissä Stora Enson puunhankinnassa.

Digitaalisuudella lisää kilpailukykyä puuhuoltoon

Metsäbiotaloutta digitalisoidaan vauhdilla. Näin tavoitellaan kustannustehokkuutta ja laatua puuhuollossa kannolta tehtaalle. Samalla tuotetaan lisäarvoa asiakkaalle. Myös kestävyys ja mo-

nimuotoisuus ovat tulleet osaksi jokapäiväistä työtä puunhankinnassa. - Meidän suomalaisten pitää itse rakentaa kilpailukykymme ja varmistaa, että pärjäämme globaaleilla markkinoilla. Kukaan muu ei tule tekemään sitä puolestamme, Kärhä muistuttaa. Kärhän mukaan yliopiston on oltava visionäärinen suunnannäyttäjä: - Yliopiston on kuunneltava herkällä korvalla työelämän osaamis- ja TKI-tarpeita. Niiden pohjalta on rakennettava koulutustarjontaa ja hankkeita, jotka palvelevat työelämää.

On ymmärrettävä koko arvoketjun toiminta

- Metsäalalla tehdään paljon pioneerihenkistä tutkimusta. Meidän on tuotettava yliopistolla innovaatioiden alkuja, joten perustutkimus ja yhteistyön tekeminen eri tieteiden välillä ovat tärkeässä roolissa, toteaa Kärhä. Kärhä on toiminut paljon opinnäytetöiden ohjaajana. Hänen mukaansa metsätieteistä valmistuvalla on oltava vahva metsäteknologian perusosaaminen, ja hänen on ymmärrettävä koko arvoketju sekä raaka-aineiden erilaiset vaatimukset. On myös osattava johtaa, itseään ja

muita. Ja alalla pärjää, kun oma asenne on kunnossa: - Olemme itse kukin oman elämämme freelancereita, se on minusta nykypäivää. Oma työsarka on tehtävä hyvin, jotta seuraava osa prosessista onnistuu. Tärkeä taito on myös ratkaisukeskeisyys, kun uusia haasteita tulee työpöydällemme.

Sensoriteknologian hyödyntäminen

Metsäalan automatisoinnista on puhuttu pitkään, mutta Kärhän mukaan sinne on vielä matkaa. Yhtenä tavoitteena ovat itse ajavat työkoneet, mutta seuraava askel on kuitenkin avustaa enemmän kuljettajaa työssään uuden sensoriteknologian avulla. Näin parannetaan muun muassa harvennusten laatua ja koneenkuljettajien työviihtyvyyttä. - Digitaalisuuden hyödyntäminen on minulle mieleinen aihe. Digitaalisuudella voimme nostaa puunhankintaoperaatioiden tehokkuutta ja laatua sekä parantaa puunhankintaketjussa toimivien ihmisten työssäjaksamista. Haluan olla mukana erityisesti kuljettajaa opastavien järjestelmien kehittämisessä yhdessä kuljettajien, yrittäjien, kone-, auto- ja laitevalmistajien

sekä palvelun tuottajien kanssa, sanoo Kärhä. - On hienoa, että nyt on kova pöhinä päällä: kone- ja autovalmistajat kehittävät aktiivisesti kuljettajaa opastavia järjestelmiä, mitä tukevat useat tutkimus- ja kehityshankkeet. Tulevissa koneissa ja autoissa on hybridisensorijärjestelmiä, jotka koostuvat erilaisista konenäköja laserkeilainpohjaisista teknologioista, Kärhä ennustaa.

Julkisuus haastaa läpinäkyvyyteen

Julkisuus haastaa meitä läpinäkyvyyteen, kun hankintaketjusta ja siitä, miten hyvin olemme onnistuneet operaatioiden toteutuksessa, raportoidaan metsänomistajille ja viranomaisille. Ihminen tekee edelleen pääosin omavalvonta- ja tarkastusmittaukset, mikä syö resursseja. Esimerkiksi tiedot purojen varsien suojakaistaleista, säästöpuista, tekopökkelöistä ja hiilijalanjäljestä on saatava tarkemmiksi. - Automaattisen raportoinnin myötä vahvistetaan energiatehokkuutta ja varmistetaan tietotarpeet ja eväät tuleville vuosille toimittaessa ainutlaatuisen, uusiutuvan materiaalin - puun kanssa, sanoo Kalle Kärhä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

9

Moipu 310EFI koura NYT UUDEN

kouran ostajalle

PIKAKIINNIKE veloituksetta!

Vahva ja kestävä energiapuukoura ajokoneisiin Kouralla mahdollista myös kuormata Helppo asennus ilman sähköjä Tehokas keräily pienille puille Katkaisee jopa 31cm kerralla

Tarjous voimassa vuoden 2021 loppuun saakka.

KOURAT SAATAVANA MYÖS RAHOITUKSELLA! Kuvan 310EFI koura alkaen 342€/kk, 240EFI koura alkaen 310€/kk (alv 0%)

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

93


AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI 10 KONEURAKOINTI AMMATTILEHTI

a a a an a

77AMMATTILEHTI KONEURAKOINTI KONEURAKOINTI METSÄALAN KONEURAKOINTI71 71 KONEURAKOINTI 7 KONEURAKOINTI71 KONEURAKOINTI

Työturvallisuuskyselyyn saatiin vastauksia yli 2000

an ian ä aiä äononi-

en on en ten utltolen len a, en ta, sa, assen en oen ononsnasn, san, en, eekksa ksa sa aa aa pa aa pa en pa en en en en ös en ös iös aiiyy-iä yviä ja -iä ja sä ja sä tsä katktlä klä ö, jä iö, lä jä oa, ö, ojä la, a. oa, aa. a.

Kyselyn tulosten perusteella työturvallisuutta pidetään metsäalalla tärkeänä.

Tuottajankuja 1 A 1, 60100 Seinäjoki Konemyynti Henrik Fridlund +35840-1539477 henrik@suomentyokone.fi Keijo Rajaniemi +358400-262654 keijo@suomentyokone.fi Konemyynti ja varaosat Timo Yli-Hakola +358400-877600 timo@suomentyokone.fi

Jälkimarkkinointi ja kansainvälinen kauppa Tatu Rintamäki +35840-8367410 tatu@suomentyokone.fi Huolto ja tuki Veijo Järvi +358400-291276 veijo@suomentyokone.fi Janne Hautala +35840-1373476 janne@suomentyokone.fi

Metsäteho toteutti EcoOnlinen kanssa syksyllä 2021 työturvallisuusasennekyselyn, joka kohdistui kaikkiin metsäalan työtehtäviin kaikilla työntekijätasoilla.

K

yselyn tarkoitus oli selvittää yleisesti alan työturvallisuuskulttuuria, ja erityisesti kuinka työturvallisuuteen suhtaudutaan, mitä turvallisuushaasteita koetaan ja mitä haasteille voisi tehdä. Sähköiseen kyselyyn saatiin 2 146 vastausta. Kyselyyn yhteystietonsa jättäneiden kesken on arvottu viisi palkintoa,

joista on ilmoitettu voittaneille. Tulosten perusteella työturvallisuutta pidetään alalla tärkeänä. Suhtautuminen on pääsääntöisesti hyvin myönteistä, ja työntekijät ovat ylpeitä oman organisaationsa vastuullisuudesta työturvallisuusasioissa. Vastauksista välittyi myös viesti, että kysely oli tarpeellinen ja epäkohtiin tulisi puuttua. Työ jatkuu nyt tulosten tarkemmalla analysoinnilla. Tuloksia käsitellään erityisesti Metsätehon työturvallisuuden asiantuntijaryhmässä osana laajempaa työturvallisuusohjelman laadintaa, ja vastauksissa esiintulevista kehityskohteista tehdään konkreettisista nostoja ohjelmaan. Tuloksista julkaistaan myös raportti keväällä 2022.

Metsätehon tiedote 16/2021

Vyöhykeharvennusmenetelmällä korkeampaa tuottavuutta Vuokraa messurekka Vuokraa messurekka n messurekka n näyttelyyn n jaVuokraa mahdollisuuksia monimuotoisuuden lisäämiseen näyttelyyn tai tai kiertueelle kiertueelle

us us a. us a. on a. on a. on aa. an a. an ilan mialilää nää nja lää nja ulyy in ja lyy in le us yy in le us ta mle us ta mnta mnnnnäinälieen äieen eeen euen euen si ruen ksi arat äsi rat än. mat än. mät n. mät iät eiiiken iken ta ken sta ta hta ta heata ehakch ekach sen ksch en an san en kan kakasosaoso-

näyttelyyndentai kiertueelle luomisen. Vertailtavina -- ja asiakkaat viihtyy! ja asiakkaat asiakkaat viihtyy! harvennusmenetelminä olivat: - ja viihtyy! - perinteinen harvennus 20

Metsäteho tutki nk. vyöhykeharvennusmenetelmän vaikutusta harvennushakkuun tuottavuuteen.

metrin ajourauravälillä (kontrollimenetelmä) - vyöhykeharvennus 24 metrin ajouravälillä - vyöhykeharvennus 30 metrin ajouravälillä. yöhykeharvennusmeneVyöhykeharvennusmenetelmä telmän ideana on tehos- kasvatti hakkuutyön tuottavuuttaa koneellista hakkuu- ta ensiharvennuksessa 7-8 % ja työtä alentamalla harvennusvoi- toisessa harvennuksessa 8-10 %. makkuutta kuormaimen maksiMenetelmän ideana on myös, miulottuvuudelta koneen sivuil- että samoja hakkuu-uria ei käyta. Tämä lyhentää puiden keski- tetä toisessa harvennuksessa määräistä ottoetäisyyttä. Lisäksi enää uudestaan, jolloin vältetään menetelmässä jätetään ensihar- ylimääräistä maaperän painuvennuksessa ajourien väliin kä- mista. Lisäksi ensiharvennuksittelemätön vyöhyke johon ajo- sessa harvennettu alue saattaa ura avataan vasta toisessa har- alkaa taimettumaan luontaisesti Valmis henkilökunnalla. vennuksessa. sopivilla kohteilla,osaavalla jolloin alikasValmis kokonaisuus kokonaisuus myös myös asiakaspalvelun asiakaspalvelun osaavalla henkilökunnalla. Toisessakokonaisuus harvennuksessa ei asiakaspalvelun Valmis myös osaavalla henkilökunnalla. voksen hyödyntämisvaihtoehdot harvenneta enää ensiharvennuk- voivat tulla kysymykseen metsessa avatun ajouran varsia, sillä sän jatkokehityksessä. Vyöhykene on harvennettu jo ensiharven- harvennusmenetelmän muuna nuksessa myöhemmän harven- etuna nähdään monimuotoisuusnuksen jälkeiseen tavoitetihey- tekijöiden kasvu ensiharvennusteen. vaiheessa jätettävän käsittelemäTutkimuksessa tehtiin hak- tön vyöhykkeen myötä. kuututkimuksia kokeneiden kulMetsätehon tiedote 14/2021 jettajien toimesta hakkuukonesimulaattorilla, sillä sen ympäristö mahdollisti tutkimusasetelVyöhykeharvennusmenetelmän 2. harvennushakkuun poistettavat puut merkattuina oranssilla. man mukaisten korjuuolosuhteiLisätietoja 050 412 9030 janne.jokela@ammattilehti.fi

V

Lisätietoja 050 412 9030 janne.jokela@ammattilehti.fi Lisätietoja 050 412 9030 janne.jokela@ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

FR48

FR28

HR46X

Nurmes Kuopio Kristiinankaupunki Ähtäri

Jyväskylä


12

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

UPM korvaa avohakkuut korpikohteilla eri-ikäisrakenteisella kasvatuksella UPM varautuu ilmastonmuutokseen yhä ilmastopositiivisemmalla metsänhoidolla sekä lisäämällä luonnon monimuotoisuutta. Uusimpia muutoksia metsätalouden toimenpiteissä ovat eri-ikäisrakenteiseen eli jatkuvapeitteiseen kasvatukseen siirtyminen korpikohteilla sekä lehtipuuosuuden lisääminen metsissä vähentämällä kuusen viljelytiheyttä. tään eri-ikäisrakenteista metsänkasvatusta, kertoo UPM Metsän metsänhoidon kehityspäällikkö Heli Viiri. - Jatkossa toteutamme yhtiön tilojen korpikohteilla poiminta-, pienaukko- ja kaistalehakkuita. Tämä mahdollistaa entistä paremmin myös näillä kohteilla elävien lajien huomioimisen, Viiri jatkaa.

Lisää lehtipuita ja uhanalaiset lajit huomioivia hakkuita

UPM asetti vuonna 2020 tavoitteekseen kasvattaa lehtipuuosuutta omissa metsissään 20 %:iin tilavuudesta. Tavoitteen saavuttamiseksi uudistettiin taimikonhoito- ja harvennusohjeet. - Vähennämme kuusen vilje-

UPM siirtyy yhtiön metsissä eri-ikäisrakenteiseen metsän kasvatukseen rehevillä, ojitetuilla korpikohteilla.

lytiheyttä jättääksemme lehtipuille lisää kasvutilaa. Varaudumme ilmastonmuutokseen lisäämällä lehtipuiden määrää, koska se vähentää tuhoriskejä sekä lisää metsän monimuotoisuutta. Lehtipuuosuuden kasvattaminen on myös taloudellisesti kannattavaa, sillä sopiva lehtipuusekoitus parantaa havupuidenkin kasvua, Viiri sanoo. Metsänhoidon edelläkävijänä UPM on kehittänyt viimeisten vuosien aikana useilla metsätiloillaan yhteistyössä asiantunti-

joiden kanssa mallia, jolla metsätalouden ja luonnon monimuotoisuuden yhdistäminen pystytään huomioimaan entistä paremmin. Hyvällä suunnittelulla on voitu sovittaa yhteen niin lajien suojelutoimet, hiilensidonta kuin puuraaka-aineen hankinta uusiutuviin tuotteisiin. Toimenpiteissä on huomioitu kulloisellakin kohteella suojeltavan lajin, kuten kuukkelin tai aarnisammalien, erityiset elinympäristövaatimukset. - Lajien elinympäristöjä voi-

daan turvata monin tavoin. Suurin merkitys on yhteistyöllä sekä jatkuvasti kehittyvällä talousmetsien luonnonhoidolla, johon kuuluvat mm. säästöpuut, lahopuun lisääminen, vesistöjen suojavyöhykkeet, riistatiheiköt, eri-ikäisrakenteisen kasvatuksen menetelmät sekä sekametsien suosiminen. Toki suojeluakin tarvitaan, ja myös UPM:n omistamissa metsissä toteutetaan esimerkiksi METSO- ja HELMI -ohjelmien suojelua, Viiri tiivistää.

TYÖKONEET VARUSTAA METSÄTYÖ. Meiltä löydät kattavan tuotevalikoiman.

Photo by: NOKIAN, Alexey Polyansky, Siberian Timber Industry Journal

U

PM siirtyy yhtiön metsissä eri-ikäisrakenteiseen metsän kasvatukseen rehevillä, ojitetuilla korpikohteilla. Omaa henkilöstöä sekä sopimusyrittäjiä työntekijöineen koulutetaan laajasti eri-ikäisrakenteisen kasvatuksen vaatimuksiin. Myös metsänomistaja-asiakkaiden metsiin tarjotaan palveluja samalla asiantuntemuksella. Eri-ikäisrakenteiseen kasvatukseen korpikohteilla siirrytään vaiheittain. - Olemme toteuttaneet eriikäisrakenteisia hakkuita siitä saakka, kun metsälain muutos on sen sallinut. Uusimmat tutkimustulokset ovat vahvistaneet ymmärrystä rehevien turvemaiden aiheuttamista vesistö- ja kasvihuonekaasupäästöistä, minkä takia lisäämme entises-

Hämeenlinna, 03 644 0400 • Jyväskylä, 014 338 8700 • Rovaniemi, 016 321 0100 • metsatyo.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

13

Metsäalalla on paljon erilaisia hyviä töitä tarjolla nuorille osaajille.

Metsäala hakee uusia toimintamalleja nuorten koulutukseen Metsämiesten säätiön rahoittama hanke Hybridimallit metsäalan ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2021 tavoitteena oli löytää vastauksia siihen, miten maakunnissa sijaitsevat metsäalan oppilaitokset sekä metsäalan työpaikat saadaan kohtaamaan kasvukeskusten nuorten kanssa.

T

oisen asteen koulutuksenjärjestäjät ovat luoneet omia oppimateriaaleja, käyttäneet erilaisia verkkoaineistoja sekä soveltaneet opetusta aivan uudella tavalla. Hyvät käytänteet kootaan nyt yhteen ja jalostetaan kaikkien käyttöön. Hankkeen ensimmäisen vaiheen kyselytutkimus hybridimalleista tehdään kaikille metsäkoneenkuljettajakoulutusta

sekä tuloksekasta metsurikoulutusta järjestäville oppilaitoksille loka-marraskuun 2021 aikana. Tutkimuksessa selvitetään metsuri- ja metsäkoneenkuljettajakoulutuksessa käytetyt opetusmenetelmät, teknisen sovellukset ja opetusmateriaalit. Tutkimuksen toteuttaa TTS Työtehoseura. Vastaukset käsitellään korkean tutkimusetiikan mukaisesti luottamuksella. Tuloksekkaat hybridimallit tullaan tarkastelemaan tarkemmin vuoden 2022 aikana oppilaitoskohtaisilla haastatteluilla. Maaliskuussa 2023 järjestetään valtakunnallinen Ammatillinen koulutus 2040 -työpaja, jossa parhaista käytänteistä työstetään yhdessä toimivat mallit kaikkien koulutuksenjärjestäjien opetuksen tueksi. Hankeen toteuttaa yhteistyössä Metsäkoulutus ry, Koneyrittäjät ry, Teollisuusliitto, Tredu, Hami ja TTS Työtehoseura ry. Hankkeen on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta.

TERÄKETJUT STIHL sekä TRILINK teräketjut rullatavarana sekä valmiissa mitoissa suoraan varastosta.

Metsä Group perustaa uuden luonnon monimuotoisuutta ja vesistöjen tilan parantamista tukevan ohjelman Metsä Group perustaa vuosien 2021-2030 aikana toteutettavan ohjelman, jonka puitteissa se tukee rahallisin panoksin ja asiantuntemuksellaan Suomessa luonnon monimuotoisuutta ja vesistöjen tilaa parantavia alueellisesti olennaisia ja vaikuttavia kehityshankkeita.

T

ämä talousmetsien ulkopuolella toteutettavat hankkeet voivat liittyä esimerkiksi lintuvesiin ja kosteikkoihin, virtavesireitteihin, pienvesiin ja rantaluontokohteisiin, pölyttäjien elinolosuhteisiin tai uusiin vesiensuojelumenetelmiin. - Yksi Metsä Groupin strategisista kestävän kehityksen tavoitteista on turvata luonnon monimuotoisuutta. Toteutamme talousmetsissä ekologisen kestävyyden ohjelmaamme, jolla turvaamme metsäluonnon monimuotoisuutta. Perustetta-

valla luonnonhoidon ohjelmallamme haluamme olla mukana parantamassa Suomen luonnon tilaa myös talousmetsien ulkopuolella. Panoksillamme, jotka koko ohjelman ajalla nousevat miljooniin euroihin, ei ole taloudellisia tuotto-odotuksia, sanoo Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä. Hankevalinta tehdään puolivuosittain. Ensimmäiset päätökset tehdään joulukuussa 2021 mihin liittyvä hakuaika päättyy marraskuun 2021 lopussa. Hankearvioinnissa Metsä Group tekee yhteistyötä maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran, Itä-Suomen yliopiston sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n kanssa. - Tuemme talousmetsien ulkopuolisia hankkeita, joilla on selkeästi todennettava, luonnon tilaa parantava vaikutus. Eri keinoja ja kohteita on paljon. Toivon että ohjelmamme saa laajaa kiinnostusta sekä rohkaisee myös kokonaan uudentyyppisiin ideoihin, ja täten saamme arvioitavaksi suuren määrän erilaisia hankkeita, jatkaa Ilkka Hämälä.

Telamalli on hyödyllisyysmallisuojattu

NYT ON TELOISSA OMINAISUUDET KOHDILLAAN: * Kantavuus * Vetopito * Sivuttaispito * Sisäpito


14

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Puunkorjuuta punaisilla koneilla Päijät-Hämeen leimikoilla

Suurin osa Cobbgreen Oy:n tekemistä leimikoista on päätehakkuuta - kuvassa ollaan Komatsu 931 harvesterilla Asikkalassa Päijänteen rantamaisemissa.

Cobbgreen Oy urakoi puuta punaisilla metsäkoneilla Lahden ympäristössä, vaikka yrittäjäveljesten Mikko ja Marko Kinnusen juuret ovat Hyrynsalmella. Kainuulaiset ovat kuitenkin nykyään kotonaan Päijät-Hämeessä minne lähdettiin aikanaan työn perään jo kolme vuosikymmentä sitten.

K

- Pitkät suhteet asiakkaisiin on toimintamme perusta. Pyrimme hoitamaan osuutemme jatkossakin niin että palveluillemme on tarvetta ja toiminta on kaikille osapuolille hyödyllistä. Ja ihan ehdottomasti tärkein asia meille on osaavat motivoituneet kuljettajat, kertoo Mikko Kinnunen.

innusten metsäkoneurakointi juontaa 60-luvulle jolloin Martti Kinnunen aloitti puutavaran maantiekuljetukset Valmetin traktorilla ja ensimmäiset oikeat metsätraktorit hankittiin 70-luvun puolella. Vuonna 1990 lähdettiin etelään urakoimaan Koskitukille, kun saha paloi Hyrynsalmella eikä työtä enää löytynyt kotipuolesta. - Veljeni Marko aloitti harvesterilla ajamisen 90-luvun taitteessa ja itse valmistuin Taivalkosken metsäkoulusta 1997 jonka jälkeen olen ajanut harvesteria. Ensimmäinen Valmetin moto tuli taloon vuonna 1989. Siitä lähtien kaikki harvesterit onkin ollut punaisia ja suurin osa ajokoneistakin - tänä päivänä meillä on kaksi 8-pyöräistä Komatsu 931 harves- teria ja yksi 6-pyöräinen 931:nen sekä kaksi Komatsu 855 ajokonetta ja yksi 875:nen. Koneet siirtyy leimikolta toiselle ritiläautolla ja li-

säksi meillä on vielä metsäalustainen Hitachi kaivukone muistona ajasta jolloin teimme maanmuokkausta, sillä pitäähän joka talossa yksi kaivuri aina olla, kertoilevat Mikko ja Marko Kinnunen, jotka ovat toimineet yrittäjinä vuodesta 1996 lähtien.

Pitkät asiakassuhteet toiminnan perusta

Cobbgreen urakoi tänäkin päivänä edelleen Koskiselle sekä Versowoodille, jonka kanssa hyvä yhteistyö alkoi vuonna 1999. Koneet liikkuvat lähinnä Kärkölän, Hämeenkosken, Hollolan ja Asikkalan alueilla. - Pitkät suhteet asiakkaisiin on toimintamme perusta. Pyrimme hoitamaan osuutemme jatkossakin niin että palveluillemme on tarvetta ja toiminta on kaikille osapuolille hyödyllistä. Ja ihan ehdottomasti tärkein asia meille on osaavat motivoituneet kuljettajat - yhteensä meitä on Cobb-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

15

greenin palveluksessa 11 henkilöä ja kaikki puhaltavat yhteen hiileen, kehuu Mikko Kinnunen joka vastaa yrityksessä Versowoodin operoinnista kun velipoika Marko hoitaa Koskisen urakat.

Pääpaino päätehakkuilla

Suurin osa, noin 80 % Cobbgreenin leimikoista on päätehakkuita. - Se näkyy suoraan konekalustossamme: 8-pyöräisissä Komatsu 931 harvestereissa on järeiden puiden 144-mallin kourat joista menee tosi oksaisetkin rivakasti läpi ja 6-pyöräisessä kourana on 124. Saimme nyt kesällä ajoon nämä uudet 8-pyöräiset motot ja ne ovat jopa ylittäneet odotukset. Alueillamme on paljon kivikkoja ja mäkisiä paikkoja joissa lisäakseli tuo selvää vakautta koneeseen. Ja kun kone liikkuu vakaasti niin puutakin syntyy rivakasti samalla kun kuljettajalla on ohjaamossa hyvät oltavat, toteaa Mikko Kinnunen. Ja kun vahvoilla motoilla tehdään isoilla kourilla järeää päätehakkuuta niin ajokoneissa pitää olla riittävästi kuljetuskapasiteettia. - Komatsu 855:lla on pärjätty ihan hyvin mutta pari vuotta sitten sen rinnalle tullut isompi 875:n on osoittautunut niin tehokkaaksi että ensi kesänä meille tulee uusi sellainen neljänneksi ajokoneeksi. Muista ominaisuuksista ehdottomasti maininnan arvoinen on Komatsu SmartFlow älykäs kuormaimen ohjaustekniikka, mikä tekee kuormaamisesta mukavan pehmeää mutta samalla todella nopeaa, Mikko Kinnunen analysoi.

Kantavilla mailla yleisteloilla

Vaikka konekalusto on järeää niin sillä pystytään hoitamaan myös harvemmin kohdille osuvat harvennukset. - Meidän alueella ei ole pehmeiden maiden ongelmaa vaan lähes aina alla on kovaa maata ja kivikkoa. Niinpä emme ole tarvinneet kantavia erikoisteloja vaan kaikissa koneissa on yleiskäyttöön sopivat Olofsforsin Evo-M telat etu- ja takateleillä. Kaupat uusista Komatsuista on tehty Jiri Järventaustan kanssa reilussa hengessä. - Kun tuote on kaikin puolin kunnossa ja huoltopalvelut pelaa niin ei meille ole tullut tarvetta konemerkkiä vaihtaa, vaikka toki seuraamme tarkasti muidenkin valmistajien tekemistä. Kaikissa koneissa on huoltosopimukset ja Pirkkalassa huollot hoituu asiallisesti. Komatsulla on kokonaispaketti iskussa, kiteyttää Mikko Kinnunen.

Tehokkaiden Komatsun harvestereiden perässä tarvitaan päätehakkuilla ajovoimaa - sitä tarjoaa Komatsu 875, jonka älukäs kuormaimen ohjaustekniikka, mikä tekee kuormaamisesta mukavan pehmeää mutta samalla todella nopeaa.

kolmannessa polvessa. - 15-vuotias poikani Mirko on aloitellut meillä työharjoittelijana ja aikoo mennä ensi vuonna Jämsänkoskelle metsäkonekouluun. Ja vanhempi veli Miro 17-v. oli jo kolmevuotiaasta matkassa savotoilla mutta kannustin opiskelemaan kun kerran haluja oli sillä oppineenakin voi palata koneenajoon - nyt hän on lukiossa toisella luokalla. Nuorimmat lapset Martti 12-v. ja Maisa 9-v. käyvät vielä ahkerasti koulua ja tulevaisuus näyttää mitä elämä tuo tullessaan. Metsäkoneala muuttuu vauhdilla ja tulevaisuudessa urakointiyrityksen pyörittämisessä ei välttämättä enää itsellänikin oleva ammattikoulupohja riitä, pohtii Mikko Kinnunen. Pitkän linjan ajokoneenkuljettaja Janne Havumäki kertoo että Komatsu 875 on riski peli ajella puita kasalle ja hipoo ominaisuuksiltaan lähes täydellistä...

Metsäkoneilla jo kolmannessa polvessa...

Kinnusten jo yli 50-vuotta kestänyt metsäkoneurakointi on jatkumassa tulevaisuudessa jo

Koneiden siirtologistiikka hoidetaan 5-akselisella Volvo FH ritiläautolla; kuvassa Marko Kinnunen siirtämässä Komatsua seuraavalle työmaalle.

Ensi vuonna Jämsänkosken metsäkonekouluun aikova 15-vuotias Mirko edustaa Kinnusten metsäkoneilla ajamista jo kolmannessa polvessa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI 16 KONEURAKOINTI ja ennallistamishakkuuUuden sukupolven Komatsu Comfort Ride aikutuksista

Loistouutisia kaikille kuormatraktorin kuljettajille Kuormatraktorikuljettaja viettää useita tunteja päivässä ohjaamossa ja, siksi miellyttävä ja mukava työympäristö on erittäin tärkeä. Metsämaasto on usein epätasainen ja kuljettajaan kohdistuu sekä iskuja että tärinää. Tämä voi olla väsyttävää ja tehdä tasaisen ja korkean tuotantovauhdin ylläpitämisestä haastavaa; pitkällä aikavälillä se voi vaikuttaa kehoosi myös fyysisesti.

lahopuuta kuin talvihakkuissa. Jos lauhat talvet yleistyvät, kuten näyttää käyvän ainakin eteläisessä Suomessa, niin hakkuut lisäävät entisestään lahopuiden tuhoutumista, mikä köyhdyttää monimuotoisuutta, tutkijat epäilevät. Tulosten perusteella tutkijat suosittavat, että säästöpuuston minimimäärä olisi 5-10 prosenttia puuston kokonaistilavuudesta ja elävien säästöpuiden minimiläpimitta palautettaisiin takaisin 20 senttimetriin.

Kulotuksen käyttöä tulisi lisätä

Vaikka kulotusten lisäämistä on suositeltu pitkään monimuotoisuuden ylläpitämiseksi, kulotuspinta-alat ovat pienentyneet. Tutkijoiden mukaan kulotus tulisi ottaa uudelleen käyttöön valtion talousmetsissä, ja jättää kulotusten yhteydessä runsaasti säästöpuita. Yksityismetsätalouomatsu Forest esittelee Comfort Riden uuden den tukijärjestelmä tulisi uudissukupolven, jossa on taa rohkaisemaan metsänomisuseita mukavuutta parantavia tajia kulotuksen käyttöön metinnovaatioita ja odotettuja omisien uudistamisen yhteydessä. naisuuksia. - Käynnissä olevissa sertifiointijärjestelmien päivityksissä Yksi suosituin kuormavoitaisiin vaikuttaa kulotusten traktoreiden lisävaruste Komatsu Forest esittelee uuden sukupolven Comforttutkijayliopettaja Ride -hydraulisen ohjaamon vaimennusjärjestelmän, mikä ensiesiteltiin markkinoille 2013. lisäämiseen, Komatsu Forest lanseerasi Henrik Lindberg Hämeenlinvoidaan kullekin kuljettajal- Tämä takaa kuljettajalle muka- koneen nopeus kasvaa laskee Komatsu Comfort Ride -hydrau- dollisuus säätää ohjaamon sivut- vat, nan ammattikorkeakoulusta topohjoismaisten säästöpuu- ja ennallistamiskokeiden sijainnit. tehdä yksilöllisiä säätöjä ja vamman työskentelyasennon ohjaamo automaattisesti takaisin lisen ohjaamon vaimennusjärjes- taisheilahduksien vaimennusta, leteaa. mikä parantaa kuljettajan muka- asetukset tallennetaan automaat- kuormaimen käytön aikana, vakioasentoon. jo vuonna 2013. HydrauSuomen ympäristökeskuksen lisää eivätkä edes ylläpidä ta- vuutta - Tämä on suurempi määrä tisesti oi- telmän MaxiXT -koneenohjaus- mikä on yleensä suuri osuus entisestään. Vaimennuklisen ohjaamovaimennuksen 4(SYKE) vanhempi tutkija Pekka kuinsäätö yksityismetsien avohak- järjestelmään. k- lousmetsien kuolleen puun mää- sen Kuljettaja voi, työpäivästä. Koneen liikkuessa Kuljettajan mukavuus määritetään koneen pisterakenne vaimentaa tehokPunttila on huolestunut metsä- suuremmilla nopeuksilla, pitkit- kaiken keskiössä kuualoillemukaan, vuosittain jätettyjen ta- rää. Ruotsissa metsäpinta-alasta nopeuden jotta ajami- ajon aikana, muuttaa vaimenkaasti iskuja, heiluntaa ja tärinää. paloista riippuvaisten elävien tilavuus, ita jätetään käsittelemättä peräti 11 nen määrää vastaamaanluontokoh- täisvaimennus on etusijalla, olisi säästöpuiden mahdollisimman mu- nuksen Uusien ominaisuuksien lisäk- Comfort Ridesta tuli nopeastyyppien ja lajienolosuhteisiin. taantumisesta, jolloin vaimennetaan ensisijai- si Comfort Riden entuudestaan 0,3 miljoonaa kuutiota, met- teen k- prosenttia uudistushakkuiden kavaa vaihteleviin riippumatta siitä, ajetaanti yksi Komatsu-kuormatraktoja hän toivoo,säädetään että metsäpaloalusäekologian lehtori Keto- Vaimennusta lta yhteydessä. Suomessa vastaava ko helposti sesti epätasaisen maaston aiheut- tutut ominaisuudet säilyvät. maastoesteen yliPetri tai siirryrien suosituimmista lisävaruseista voitaisiin nykyistä useam- tamat iskut ja tärinä. luku ja onnyt ollut vuosittain yleensä Tokoi Tampereen ammattikoroi- teista käsiohjaimen painikkeella, täänkö kuormaamattomana seuHydraulinen ohjaamovaimennus on aika esitellä Commin perustaa suojelualueita. alleRiden kolmeuusi prosenttia. keakoulusta toteaa. isi fort opastaa. kohteelle. Käytännössä Grabbe vähentää huomattavasti kuljettasukupolvi, jossa raavalle - Myösuusi ennallistamispolttojen Lukenodotettuja raaka-ainetilastojen Näin tapahtuu siitäkin huoliar- on useita Toinen ominaisuus on, Hyvä näkyvyys määrä on progjaan kohdistuvia rasituksia ja ominaisuuk- vaimennuksen ja luonnonja metsänhoidollismukaan jopa puoli miljoonaa matta, ettäjaPEFC-standardin u- sia, uuden sukupolven Comfort myös ajettaessa kasvaa koneen että vaimentaa tehokkaasti iskuja, kertoo Komatsu Forestin ressiivinen ten kulotusten lisääminen olisi kuutiometriä lämpöja voima- nopeuden energiapuukriteerissä yksiselit- Riden automaattinen sivuttaismyötä maksimaalisen Kuormaa purettaessa hyvä heiluntaa ja tärinää sekä ajon kuormatraktorien tuotepäällikkö tärkeää, kuten tuoreissa luonto- näkyvyys työalueelle on tärkeää. että kuormaintyöskentelyn aikalaitosten käyttämästä metsähak- mukavuuden teisesti velvoitetaan olemaan vakautus -ominaisuus oikaisee takaamiseksi. Daniel Grabbe. tyyppien ja lajien uhanalaisuujäreitä lahopuijopa 6 asteen kalte- Comfort Riden, entuudestaan na. - Koska eri kuljettajien miel- ohjaamon i- keesta on haketettu järeästä vahingoittamatta den arvioinneissa on paikalesitetty, tuttu, kuormanpurkutila nostaa runkopuusta, josta suuri osa on tymykset ta. Lisäksiohjaamon sulan maan aikaisissa vuudella ominaisuuksia koneen ollessa optimaali- Komatsu Comfort Ride ykvä Uusia Punttila toteaa. nopeuksissa. ohjaamon yläasentoon. Uuden sinkertaisesti vähentää kuormatpuuta. Yksi uusi ominaisuus on mah- sesta hakkuissa tuhoutuu enemmän tai hiljaisissa vaimennuksesta vaihtele- laan in kuollutta sukupolven Comfort Ridessa raktorikuljettajan fyysistä kuorus ohjaamo pysyy yläasennossa nyt mitusta, kun taas tärinän ja iskusia myös lyhyiden ja hitaasti suori- jen vaimentaminen mahdollistaa sin tettujen siirtymien aikana, jol- korkean keskittymiskyvyn ja än loin kuljettajan hyvä näkyvyys energiatason säilyttämisen pisetyöskentelyalueelle säilyy. Jos dempään, Grabbe päättää. n) Uudet verkkosivut avattu www.prokop.fi Tutustu tuotteisiin www.prokop.fi t tta en aokä se-

tieiysoo ua. oain la. äin vät

K


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

17

Luotettavaa AdBlue®-laatua vaativiin olosuhteisiin Yaran Air1® on kansainväliset ISO-laatukriteerit täyttävä AdBlue®-lisäaine, joka täyttää kaikkien moottorinvalmistajien takuu- ja laatuvaatimukset. Ensiluokkaisen Air1 AdBluen avulla varmistat SCR-teknologian varman toiminnan ja dieselajoneuvon matalat lähipäästöt. Suomessa Yara valmistaa AdBlueta Valkeakoskella.

Lisätietoja www.yara.fi, AdBlue.suomi yara.com tai Asiakaspalvelu puh. 09 4245 1803 Lataa ilmainen Air1-karttasovellus iPhone- tai Android-mobiililaitteellesi. Air1® on Yara International ASA:n rekisteröimä tavaramerkki. AdBlue® on Verband der Automobilindustrien e.V (VDA) rekisteröimä tavaramerkki.

Komatsu Forestin Smart Crane ohjaa automaattisesti nosto-, taitto- ja jatketoimintojen osalta hakkuulaitteen siirtämistä kohteeseen ja sen palauttamista takaisin.

Komatsu Smart Crane hakkuukoneille - fiksumpaa nosturin käyttöä Hakkuukoneen kuljettajalle tehokas nosturin ohjaustyö on tärkeä osa tuottavaa työpäivää.

rennompi ja tehokkaampi kuljettaja.

K

Smart Crane vähentää kuljettajan fyysistä kuormitusta ja mahdollistaa työn korkean tuotoksen koko työvuoron ajan. Hakkuulaitteen täsmällinen oh-

omatsu Smart Cranen avulla kuljettaja ohjaa koko nosturia - nosto- puomista teleskooppipuomin

kärkeen asti - yhdellä sujuvalla kahvan liikkeellä. Nopeamman ja helpomman nosturin käytön tuloksena on

Täsmällinen ohjaus

jaus on helppoa nosturin tarkkuuden, reagointikyvyn ja pehmeiden liikeratojen ansiosta.

Sujuvampi ohjaustyö

Smart Crane ohjaa automaattisesti nosto-, taitto- ja jatketoimintojen osalta hakkuulaitteen siirtämistä kohteeseen ja sen

palauttamista takaisin. Kuljettajan ohjauksessa on tuolloin nosturin kääntö ja hakkuulaitteen korkeus. Työ muuttuu sujuvammaksi, kun suuri osa perinteisestä ohjaustyöstä jää pois kuljettajan harteilta.


18

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Energiapuun korjuukohteet näkyvät nyt uudessa karttapalvelussa tumuksella. Jos tätä mahdollisuutta ei ole, voi työkohteita hakea myös erilaisilla tietopyynnöillä Metsäkeskuksesta. Lisä-

tietoa tietojen käsittelystä ja luovutuksesta on Metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Uudessa karttapalvelussa on yli 58 000 hehtaaria mahdollisia energiapuukohdekeskittymiä.

Suomen metsäkeskus on julkaissut karttapalvelun, josta voi katsoa mahdollisia energiapuun korjuukohteita ja niiden sijaintia. Metsäalan toimijat voivat hyödyntää karttapalvelua puunhankinnan suunnittelussa ja metsänhoitotöiden markkinoinnissa.

P

alvelussa on yli 58 000 hehtaaria mahdollisia energiapuukohdekeskittymiä. Mahdollisten energiapuukohteiden keskittymien sijaintia voi tarkastella nyt avoimesta karttapalvelusta Metsäkeskuksen verkkosivuilta. Karttapalvelussa näkyy mahdollisesti energiapuuta sisältäviä nuoren metsän hoito- ja ensiharvennuskohteita jotka sijaitsevat lähellä toisiaan sekä puunkuljetusreittiä. Metsäalan toimijat voivat löytää karttapalvelun avulla uusia työkohteita. Palvelua voi hyödyntää myös puunhankinnan suunnittelussa ja metsänhoitotöiden markkinoinnissa metsänomistajille. Energiapuun korjuukohteita on haettu yhdistämällä metsävaratietoa ja Väyläviraston Digiroad-aineiston tietoja. Näin on löydetty mahdollisesti pienpuuta sisältäviä metsiä, joissa olisi tarvetta tehdä nuoren metsän hoitoa tai ensiharvennusta. Lisäksi on katsottu, että energiapuukohdekeskittymän lähellä kulkee tie, jotta puun kuljetus

olisi mahdollista. Karttapalvelussa eivät näy kohteet, joille on saapunut kolmen vuoden aikana nuoren metsän hoidon kemera-toteutusilmoitus tai joilla on voimassaoleva metsänkäyttöilmoitus. - Kannattavuutta voidaan parantaa kohdistamalla energiapuun korjuuta isompiin kokonaisuuksiin. Tietoja karttapalveluun päivitetään kaksi kertaa vuodessa, kertoo metsänhoidon asiantuntija Juha Tuononen Suomen metsäkeskuksesta. Karttapalvelu on tuotettu osana Suomen metsäkeskuksen Tule metsään! -kampanjaa jossa kannustetaan metsänomistajia ja metsäalan toimijoita nuoren metsän hoitoon ja energiapuuna käytettävän pienpuun korjuuseen.

Nuorten metsien hoitoa ja energiapuuta tarvitaan nykyistä enemmän

Suomessa on runsaasti hoitamattomia nuoria metsiä, joista olisi mahdollista korjata metsänhoitotöiden yhteydessä energia-

puuta. Uudessa karttapalvelussa mahdollisia energiapuukohdekeskittymiä on yli 58 000 hehtaaria. Suomen metsäkeskus myöntää nuoren metsän hoitoon ja pienpuun korjuuseen valtion kemera-tukea. Viime vuosina nuoren metsän hoitoa ja pienpuun korjuuta on tehty tuella keskimäärin vain noin 27 prosenttia laskennallisista mahdollisuuksista, eli tukea ja työmahdollisuuksia on jäänyt hyödyntämättä. Viime vuosina pienpuuta on korjattu kemera-tuella mahdollisuuksiin nähden eniten Etelä-Pohjanmaalla ja vähiten Pohjois-Karjalassa. - Energiapuun kysyntä kasvaa koko ajan voimakkaasti, kun kivihiilen ja turpeen käyttöä vähennetään energiantuotannossa. Nuorissa metsissä on metsäalan toimijoille paljon työmahdollisuuksia, Tuononen sanoo.

Tietoa työkohteista

Uuden karttapalvelun lisäksi metsäalan toimijat voivat saada tietoa nuoren metsän hoitokohteista tai ensiharvennuskohteista Metsätyöt kartalla -palvelusta, joka on Metsäkeskuksen verkkosivuilla. Tietoja ja monipuolisia karttoja metsänomistajien metsissä olevista hoitokohteista voi saada Metsään.fi-toimijapalvelusta metsänomistajien suos-

Pienpuun keruun toteutus suhteessa mahdollisuuksiin maakunnittain. Pienpuun keruun toteutuneet pinta-alat on laskettu keskiarvona vuosien 2018, 2019 ja 2020 kemera-töistä. Pienpuun keruun teoreettiset mahdollisuudet on saatu laskemalla ne metsävaratiedoista. Pienpuun keruun teoreettisissa mahdollisuuksissa ei ole otettu huomioon kemera-tukiehtojen rajoitteita. Maakunnan lukuarvo kuvaa, kuinka monta prosenttia toteutunut ala on mahdollisuuksista.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäteollisuus pitää metsäkadon vastaisten toimien globaalia tehostamista tärkeänä sekä ilmastonmuutoksen että luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta. 80 % globaalista metsäkadosta aiheutuu maatalouden laajentumisesta; kestävä metsätalous ei aiheuta metsäkatoa.

EU-komissiolta ehdotus metsäkadon pysäyttämiseksi - hallinnollisen taakan vähentäminen nolla painoa työntekoon, paino takaa Kattavat varusteet TGB-mökijöiden tyylikkäässä, vii- huippuluokkaiset veto- ja työntöominaivarmistettava jatkotyössä suudet metsä sekä lumitöihin tai esimermeistellyssä muotoilussa korostuvat TGB 550 EPS SPECIAL EDITION on sama tehokas työkone, kun muutkin 550-mallisarjasta tutut TGB traktorimönkjiät. Maksimi ajonopeus 60 km/h, rekisteröity kahdelle henkilölle.

laatu ja sporttisuus sekä tietenkin käytänEU-komissio esittää nöllisyys. Valinnanvaraa löytyytoimia laajasti erilaisiin tarpeisiin ja mieltymyksiin. globaalin metsäkadon ja metsi- Mönkijän voi varustella telineillä, en tilan heikentymisen vähenlavalla tai takaboksilla, joten mukaan saa niin raivaussahat kuin vaikkapa ostoskastämiseksi. Metsäteollisuus pisit. Lumitöihin on saatavana kotimainen, tää metsäkadon vastaisia toiFinman V-aura joka säädettävissä eri mia tärkeänä ja muistuttaa että asentoihin sekä sen kiinnitys ja irrotus tapahtuu Lisäksi Finman -lisäkestävähetkessä. metsätalous ei aiheulaitteista löytyy erilaiset perävaunut ta metsäkatoa. Metsäteollisuus myös hydraulinen tukkikärry sekä perässä vedettävä hiekoitin, piennarmurskain, on sitoutunut globaalien methalkaisukoneet, ruohonleikkurit, oksasäsertifiointijärjestelmien vaasilppurit ja puuhakkurit, luettelee Sukeva.

timuksiin. Jatkossa on varmisLaaja tettavatraktorimönkijämallisto näiden järjestelmien TGB-mönkijä on markkinoiden edulpainoarvo, kun osoitetaan että lisin laatutraktori. Tarjolla on 550, 600 ja 1000 kuutioiset mallit lukuisine eri versimetsätalous on kestävää eikä oineen. toiminta aiheuta metsäkatoa. - Tärkeimpänä korostuvat ainutlaatui-

set työominaisuudet. Valittavana takaveto tai aito jatkuva 100% neliveto etupään komissio on 17.11.2021 lukollauroopan - ei epävarmaa sähkötoimista ehdottanut toimia EU-kulutuksen automaattinelivetoa, Sukeva huomauttaa. globaalin metsäka- TGBaiheuttaman on traktorimönkijä, jossa on kundon vähentämiseksi. Asetusehdotuksen mukaan EU:n markkinoilla ei saisi myydä tuotteita, joiden tuotanto on aiheuttanut metsäkatoa tai metsien tilan heikentymistä. Metsäkato nostettiin vahvasti esiin myös YK:n ilmastokokouksessa Glasgow’ssa. Metsäteollisuus pitää metsäkadon vastaisten toimien globaalia tehostamista tärkeänä sekä ilmastonmuutoksen että luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta. 80 prosenttia globaalista metsäkadosta aiheutuu maatalouden laajentumisesta. Tästä huolimatta komissio esittää uusia toimia myös puuraaka-aineelle ja puupohjaisille tuotteille, joilla on merkittävä vaikutus korvattaessa fossiilisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita.

E

kiksi hirven ja puunvetoon. TGB mönkimetsien tilan heikentymistä koskevan jöitä käytetään laajalti ammattikäytössä riskin osalta matalan ja korkean ja asiakaskanta koostuukin laajaltiriskin kunmaihin. Riskiluokitus tulee voimaan nista ja kaupungeista, rakennusliikkeistä, implementaatio säädöksellä. kiinteistöhoitoyrityksistä sekäJatkotyössä lasketteluon varmistettava sekä EU:n sisämarkkikeskuksista. noiden toimivuus että parhaat kansainvälisen - Silloin kun tarvitaan työomikaupan toimintaedellytykset. naisuudet, luotettavan laitteen mutta Nykyisinhintaan toimijat puutavaedulliseen onosoittavat valinta TGB. Tällä ran ja puupohjaisten laillisuumönkijällä saa vetää tuotteiden tieliikenteessä jopa den kg EU:n puutavara-asetuksen avulla. 830 painoista jarrullista kärryä! KilNäiden lisäksi toimijoiden jatkossa pailijoiden ”hinnat alkaen”tulisi malleja pitää arvioida sitä, aiheuttaako toiminta metsäaina varustella isolla rahalla, jotta saadaan katoa ja metsien tilan heikentymistä. Tarmönkijä toimintakuntoon. TGB tarjoaa jo vittaessa toimijan tulisi minimoida riskiä. tperusmallissa kaiken mitä kovempaankin Komissiotarvitaan. esittää, että globaaleja mettyöntekoon Todella laadukas ja säsertifiointijärjestelmiä voisi käyttää testejä voittanut 1360 kg vetotehoinen vain täydentävänä työkaluna riskinarvisähkövinssi, takaveto/neliveto sekä 100 oinnissa. Tämä tarkoittaisi sitä, ajovaihettä yri% etupään lukko, erillisjousitus, tystenlisäksi olisi luotava aivan uusia, yksityisteen hidas työvaihde, järeät napkohtaisia järjestelmiä pularenkaat, vetokuula jaosoittaakseen sähköpistoke, metsäkatovapaa ja kestävä puunhankinta. nestejäähdytyksen lisäksi öljynlauhdutin, Esitys veisi pohjaa pois globaalien telinepaketti ja selkänoja jne. MyösmetsäTGB sertifiointijärjestelmien yli 20 vuotta huoltohinnat ovat huomattavasti muita kestäneeltä kehitystyöltä sekälupaa kasvattaisi laatumerkkejä edullisemmat, Suketoimijoiden hallinnollistataakkaa merkitva. tävästi.

Kansainvälisten määritelmien käyttö on varmistettava

Metsäteollisuus korostaa, että globaalia kauppaa koskevassa EU-sääntelyssä tulisi hyödyntää jo olemassa olevia, maailman metsä- ja maatalousjärjestö FAO:n piirissä sovittuja metsäalan määritelmiä. Komissio kuitenkin esittää uutta kirjausta kestävästä hakkuutoimesta (sustainable harvesting operation).Ehdotus perustuu komission heinäkuussa julkaiseman uusiutuvan energian direktiivin kirjaukseen ja tarkoittaa, että energiantuotannossa käytettävät biomassan kestävyyskriteerit laajennettaisiin osin koskemaan kaikkea puunhankintaa. - EU:ssa on valmistelussa useita lainsäädäntöaloitteita, jotka ohjaavat metsien käyttöä. Aloitteista tulevat erilaiset määKomissiolta ehdotus yksityisritelmät ja vaatimukset luovat epävarkohtaiseksi alkuperänhallinta- muutta ja tulkinnanvaraisuutta metsien järjestelmäksi (Due diligence) käyttöön. Jatkotyössä tulee korostaa Komission ehdotuksessa kaakaota, johdonmukaisuutta eri aloitteiden välillä V-twin olevapalmuöljyä, tehopakkaussoijaa TGB 1000 V-TWIN EPS PRO LTX traktorimönkijä on kahvia,moottorilla naudanlihaa, sekä varmistaa hallinnollisen taakan mirekisteröity kahdelle ja tarjoaa voimaa raskaimpiin työtehtäviin. Moottorin rajoittamaton teho ja puutavaraa sekä niiden jalosteitaiskunvaimentimet tuot- nimointi,erillisillä muistuttaa Metsäteollisuus ry:n on 83 hevosvoimaa. Pikasäädettävät öljysäiliöillään, kaksivyötavat maatsähkötoiminen luokiteltaisiinohjaustehostin metsäkatoa ja hykkeinen (EPS)metsäjohtaja sekä tarkasti Karoliina suunniteltu Niemi. erillisjousituksen geometria tekevät tämän mönkijän maasto-ominaisuuksista aivan huippuluokkaa.

KONEURAKOINTI 19 KONEURAKOINTI115


20

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

BY HULTDINS Hultdins SuperGrip on yksi maailman eniten myydyistä kuormainkourista - kevyt mutta erittäin vahva koura kuormatraktoreihin ja puutavara-autoihin. Soveltuu harvennus- ja päätehakkuisiin.

Hultdins jälleenmyyjä Suomessa: Hämeenlinna, 03 644 0400 • Jyväskylä, 014 338 8700 • Rovaniemi, 016 321 0100 • metsatyo.fi

Hultdins-kuormainkourat on kehitetty pitkäikäisiksi ja tehokkaiksi nykyaikaisessa puunkorjuussa. Kouran rakenne, muotoilu ja puristusvoima takaavat helpon käsiteltävyyden.

Lapin koulutuskeskus ja Ponsse lanseeraavat simulaatiopohjaisen oppimisympäristön Ponsse ja Lapin koulutuskeskus REDU lanseerasivat tänään edistyneen simulaatiopohjaisen oppimisympäristön Rovaniemellä. Kyseessä on myös Ponssen historian suurin simulaattorikauppa.

S

imulaatiooppimisympäristö syntyi Ponssen ja REDU:n yhteistyönä, ja Ponsse toimitti yhteensä yhdeksän PONSSE-simulaattoria. Yksi simulaattoreista on ”Basic” -mallisimulaattori, kolme ”Full” -mallisimulaattoria ja viisi on uusia ”Multi”-simulaattoreita. Koulutuskeskuksessa on nyt yhteensä 11 PONSSE -simulaattoria. Opiskelijat käyttävät laitteita oppimispolun eri vaiheissa perusopinnoista pisimmälle johtaviin tehtäviin. - Uudet laitteet mahdollistavat useamman opiskelijan koulutuksen samanaikaisesti. Simulaattorikoulutus tukee tehokkaasti metsäkonekoulutusta ja antaa

Ponssen simulaattorit on varustettu uudella virtuaalimaailmalla, joka vie simulaattoreilla opiskelun aivan uudelle tasolle.

hyvän pohjan työhön ennen kuin opiskelijat alkavat käyttää varsinaista konetta, kertoo lehtori Ilkka Rantahalvari Lapin koulutuskeskus REDUsta. - Simulaattorikoulutus on turvallista, taloudellista ja tehokasta, Ponssen koulutuskehityspäällikkö Harri Savonen sanoo .

Uusi virtuaalimaailma vie opiskelun uudelle tasolle

Ponssen simulaattorit on varustettu uudella virtuaalimaailmalla, joka vie simulaattoreilla opiskelun aivan uudelle tasolle. Virtuaalimaailman lisäksi uusia ominaisuuksia ovat diagnostiikkatyökalu huoltohenkilöstön

kouluttamiseen ja päänseurantatekniikka niille, jotka eivät voi käyttää virtuaalitodellisuusominaisuutta (VR). Lapin koulutuskeskus REDU: lla on meneillään MESOT-investointiprojekti metsäkonesimulointiin, oppimis- ja tutkimusympäristön kehittämiseen. Hank-

keen tarkoituksena on vahvistaa metsäkonekoulutusta Lapissa oppimisympäristöjen ja erilaisten oppimismenetelmien avulla. Ponssen ja REDUn yhteistyö edistää merkittävästi hankkeen toteutumista.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

21 19

Tomsk on Tomskin alueen pääkaupunki Keski-Siperiassa Venäjällä Tomjoen varrella. Kaupungin asukasluku on reilut puoli miljoonaa.

Tomskin uudesta nykyaikaisesta PONSSE -palvelukeskuksesta löytyy huippuvarusteltu korjaamo, kattava varaosavarasto ja pitkien etäisyyksien vaatimat logistiset valmiudet.

Ponsse avasi uuden palvelukeskuksen Tomskissa Länsi-Siperiassa Ponsse on investoinut yli kaksi miljoonaa euroa uuden palvelukeskuksen rakentamiseen Länsi-Siperian Tomskiin. Palvelukeskuksen kattavat varastot ja tehokas logistiikkajärjestelmä takaavat asiakkaille lyhyet huoltoajat ja nopeat varaosatoimitukset.

Keskuksen virallisia avajaisia vietettiin 11.11.2021. Kuvassa Tomskin alueen kuvernööri Sergei Žvatškin (vas.) ja Ponsse Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jarmo Vidgrén televisiohaastattelussa.

- Ponsse on toiminut Tomskissa jo 15 vuoden ajan ja uuden huoltopalvelukeskuksen avaaminen oli luonnollinen jatkumo toiminnallemme, sanoivat OOO Ponssen toimitusjohtaja Jaakko Laurila (vas.) ja Jarmo Vidgrén.

Uudet tilat mahdollistavat aiempaakin laajemmat varaosavarastot. Avajaisissa asiakkaat ja yhteistyökumppanit kiittivät Ponssea investoinnista.

Siperialainen vieraanvaraisuus näkyi myös avajaisten notkuvissa tarjoilupöydissä.

kokeneet, että meillä on hyvä suhde Tomskin alueen hallintoon, ja tämä oli yksi tärkeimpiä syitä, miksi Ponsse päätti investoida alueelle. Ponssen Venäjän palveluverkossa on 44 huoltopalvelukeskusta, joissa työskentelee noin 650 ammattilaista. OOO Ponsse käyttää ESW-palvelustandardia koulutuksen ja kehityksen pohjana.

Avajaisiin osallistui suuri joukko metsäalan ammattilaisia laajalta alueelta.

T

omskin nykyaikaisesta palvelukeskuksesta löytyy huippuvarusteltu korjaamo, kattava varaosavarasto ja pitkien etäisyyksien vaatimat logistiset valmiudet. Palvelukeskus tarjoaa myös PONSSE-tuotteiden huolto- ja tekniikkakoulutusta uudessa simulaattoriluokassa. Työntekijöitä palvelukeskuksessa on 26. - Ponsse on toiminut Tomskissa noin 15 vuotta. Meillä on koko toiminnan ajan ollut alueella aktiivisia ja uskollisia asiakkaita ja kumppaneita, jotka ovat tukeneet ja arvostaneet Ponssen toiminnan kehitystä. Erityisen tuottoisaa yhteistyötä on tehty kokeneen paikallisen yrittäjän Aleksei Maslovin kanssa, jonka yritys on auttanut meitä kasvamaan monen vuoden ajan, kiittää OOO Ponssen toimitusjohtaja Jaakko Laurila, ja jatkaa:

- Uuden Ponsse huoltopalvelukeskuksen avaaminen alueelle oli luonnollinen jatkumo toiminnallemme, koska alueen asiakaskunta ja Ponssen metsäkoneiden määrä lisääntyvät vuosi vuodelta. Tomskin alueen asiakkaamme ovat ammattitaitoisia ja kunnianhimoisia, ja heidän liiketoiminnan kasvun tukeminen edellyttää kehittymistä myös Ponsselta. Olemme ajan saatossa


22

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Tavaralajimenetelmän metsätyössä (CTL) puu käsitellään haluttuun mittaan jo metsässä, minkä ansiosta harvennushakkuut voidaan suorittaa ympäristöystävällisesti. Harvesterinkuljettaja suunnittelee ajourat niin, että ne sopivat myös kuormatraktorille. Näin puut saadaan sekä kaadettua että kuljetettua mahdollisimman vähällä liikkumisilla metsässä.

Ponsselta tuottavat ratkaisut myös harvennushakkuille Tuottavan metsän kasvattaminen vaatii työtä ja toimenpiteitä. Ajoittamalla harvennukset oikein parannetaan metsän kasvuolosuhteita ja nopeutetaan puuston järeytymistä. Harvennushakkuut tukevat metsän monimuotoisuutta, kun osa metsästä on aina kasvuvaiheessa.

Harvennushakkuuta voidaan sanoa myös kasvatushakkuuksi, koska harventamalla varmistetaan metsän tuottavuus, puuston hyvä laatu ja terveys. Mitä paremmin metsä kasvaa, sitä paremmin se sitoo hiiltä. Harventamalla voidaan varmistaa, että puusta saadaan laadukkaita tuotteita, jotka varastoivat hiiltä kymmeniksi tai jopa sadoiksi vuosiksi, kertoo Ponssen Tuomo Moilanen. Tavaralajimenetelmän metsätyössä (CTL) puu käsitellään haluttuun mittaan jo metsässä, minkä ansiosta harvennushakkuut voidaan suorittaa ympäristöystävällisesti. Harvesterinkuljettaja suunnittelee ajourat niin, että ne sopivat myös kuormatraktorille. Näin puut saadaan sekä kaadettua että kuljetettua mahdollisimman vähällä liikkumisilla metsässä. - Ajoura harvennuksilla on noin 20 metrin välein, ja ajouran reunaan jäävät puut kasvavat Suomen olosuhteissa keskimää-

rin 20-25 % nopeammin, koska niille avautuu sekä ilmasta että maasta hyvin tilaa kasvamiselle, Moilanen muistuttaa.

sujuvaa. Molemmat mallit soveltuvat hyvin kahdeksan pyörän ansiosta myös pehmeiden maiden harvennuksille. Ponssen kuormatraktorimalliston Elk ja Wisent ovat suosituimpia harvennustyömaille, mutta myös Buffalo on varteenotettava vaihtoehto varsinkin silloin, kun ajomatkat ovat pitkät ja halutaan parantaa tuottavuutta. Kuormatraktorilla puiden hakeminen harvennushakkuista sujuu hyvin, kun ajourat on hy-

vin havutettu ja suoria; mitä vähemmän on jyrkkiä mutkia, sitä paremmin maan pintavaurioilta vältytään. Harvesteripää harvennustyömaille valitaan valtapuun mukaan, mutta on huomattava, että harvennusten yhteydessä metsästä otetaan myös vaurioituneita tai muuten huonokuntoisia puita, jolloin harvesteripäässä pitää olla sahaus- ja syöttövoimaa. Harvesteripään täytyy harvennuksilla olla luotettava, kos-

ka puuta tehdään kappalemäärällisesti paljon ja nopeasti työvuoron aikana. Harvennustyömaalla metsäkoneenkuljettaja on paljon vartijana, koska hän päättää, mitkä puut otetaan ja mitkä jätetään. Metsänomistaja luottaa omaisuutensa ammattitaitoisen metsäkoneenkuljettajan hoidettavaksi niin, että metsästä saadaan paras mahdollinen tuotto myös jatkossa.

Ponssen ratkaisut harvennuksille

Ponssen pienemmän kokoluokan harvesterit eli kuusipyöräinen PONSSE Beaver ja kahdeksanpyöräinen Fox sopivat ensiharvennuksille. PONSSE Fox on erinomainen valinta varsinkin, kun harvennettavan alueen maa on pehmeää. Lisävarusteena pehmeille maille kannattaa valita lisäksi oikeanlaiset kantavat telat, jotka estävät hyvin pintavaurioiden syntymistä. Järeämmille harvennuksille PONSSE Cobra- ja Scorpion -harvesterit yhdistettynä H5- tai H6 -harvesteripäähän ovat tuottavuudeltaan paras valinta. PONSSE Scorpionissa kuljettajalla on esteetön näkyvyys joka puolelle, ja ohjaamon ja nosturin levellonti tekevät työskentelystä tiheässäkin harvennusmetsässä

Kahdeksanpyöräinen PONSSE Fox on erinomainen valinta varsinkin, kun harvennettavan alueen maa on pehmeää. Lisävarusteena pehmeille maille kannattaa valita lisäksi oikeanlaiset kantavat telat, jotka estävät hyvin pintavaurioiden syntymistä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

23

Ponsse vahvistaa toimintaansa Chilessä Ponsse -konserni vastaa jatkossa itse Chilen myynti-, varaosa- ja huoltopalvelutoiminnoistaan joita hoitamaan Chileen on perustettu tytäryhtiö Ponsse Chile SpA.

T

ätä tarkoitusta varten Ponsse ja sen paikallinen jälleenmyyjä F.C. Ventas Y Servicios Limitada ovat 5.11. 2021 allekirjoittaneet Ponsse -metsäkoneliiketoimintaan liittyvän omaiserien kauppakirjan, jonka mukaan Ponsse Chile SpA ostaa FC Ventakselta yhtiön Chillanissa sijaitsevan huoltopalvelukeskuksen varaosavarastoineen ja huoltoautoineen tiettyjen kaupan edellytysten täytyttyä. Tavoitteena on että PONSSE palvelut siirtyvät Chilessä Ponsse -konsernin vastuulle Q1/2022 loppuun mennessä. F.C. Ventaksen työntekijät siirtyvät kaupan toteutumisen myötä Ponsse-konserniin vanhoina työntekijöinä. Ponsse on valmistellut kattavan integraatiosuunnitelman, joilla varmis-

94

KONEURAKOINTI

tetaan paikallisen liiketoiminnan positiivinen jatkuminen ja työntekijöiden perehdyttäminen. Yritysjärjestely ei muuta aiempaa tulosohjeistusta, jonka mukaan Ponsse-konsernin vuoden 2021 liiketuloksen arvioidaan olevan vuonna 2021 merkittävästi suurempi kuin vuonna 2020. Ponssen vuosittaisen liiketoiminnan laajuus Chilessä on tällä hetkellä noin kymmenen miljoonaa euroa. FC Ventaksen ja Ponssen välisen kaupan hintaa ei yhteisestä sopimuksesta julkaista. Lisäksi kauppahinnalla ei ole merkitystä Ponssen arvonmäärityksen kannalta. Kauppahinta maksetaan käteisellä ehdollisena tiettyjen kaupan toteutumisen edellytysten täyttymisestä. Ponsse rahoittaa yritysoston kassavaroistaan. PONSSE-metsäkoneiden markkinaosuus tavaralajimenetelmään perustuvassa puunkorjuussa on Chilessä noin 40 prosenttia ja maassa on 150 PONSSE-metsäkoneen konekanta. Konekannan odotetaan kasvavan tavaralajimenetelmään perustuvan puunkorjuun kasvun myötä.

Palvelutarjonnan laatu ja jatkuvuus varmistetaan Ponsse Oyj:n toimitusjohtaja

Vuonna 2019 Chilessä korjattiin puuta 47,6 miljoonaa kuutiota saha-, sellu- ja puulevyteollisuuden tarpeisiin. Maan metsätalous perustuu istutusmetsiin, joilla 28 % puunkorjuusta tehdään tavaralajimenetelmällä.

Juho Nummela kertoo, että FC Ventaksen rakentamalle vahvalle pohjalle on hyvä jatkaa palvelutarjonnan kehitystyötä: - Haluamme mahdollistaa kasvavalle Chilen markkinalle parhaan mahdollisen asiakastuen, joka erinomaisilla tuotteilla ja palveluilla varmistaa asiakkaidemme liiketoiminnan jatkuvuuden. Olemme laajentaneet tytäryhtiöverkostoamme harkiten ja

aina asiakastarpeisiin perustuen. Tuotetarjontamme soveltuu hyvin paikallisiin olosuhteisiin ja uskomme PONSSE-tuotteiden ja -palveluiden kasvupotentiaaliin Chilessä. Muutos ei aiheuta katkoksia paikallisiin PONSSE-palveluihin, jotka kattavat konemyynnin lisäksi huolto- ja varaosapalvelut sekä koulutustarjontaa paikallisille asiakkaille. FC Ventaksen

METSÄALAN AMMATTILEHTI

kanssa tehtyyn sopimukseen kuuluva vuonna 2015 valmistunut huoltopalvelukeskus toimii Chillanissa keskellä Chilen metsäaluetta. Ponsse aloitti vientitoiminnan Chileen vuonna 2014, mutta ensimmäiset PONSSE-metsäkoneet ovat urakoineet maassa jo 90-luvulla. Vuosittainen kestävän tason puunkorjuumäärä on kasvanut tasaisesti puun nopean kiertokulun ja hoidettujen istutusmetsien ansiosta. Vuonna 2019 Chilessä korjattiin puuta 47,6 miljoonaa kuutiota saha-, sellu- ja puulevyteollisuuden tarpeisiin. Maan metsätalous perustuu istutusmetsiin, joilla 28 prosenttia puunkorjuusta tehdään tavaralajimenetelmään perustuen. Tällä hetkellä Ponssen Vieremän tehtaan tuotannosta menee vientiin 80 %, ja PONSSE-ratkaisuja myydään ja huolletaan 12 tytäryhtiön ja 44 jälleenmyyjän verkoston kautta. Kansainvälisten tytäryhtiöiden lisäksi Ponsse-konserniin kuuluu teknologiayhtiö Epec Oy Suomessa. Ponsse Chile S.p.A:n lisäksi Ponssella on Etelä-Amerikassa tytäryhtiöt myös Uruguayssa ja Brasiliassa.


voidaan tunnistaa monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden KONEURAKOINTI kosteiden elinympäristöjä ja ra-

24

tilaa, esimerkiksi lumen sulanKartat eivät huomioi maalajin nan tai erityisen pitkäkestoisten vaikutusta kosteusolosuhteisiin METSÄALAN AMMATTILEHTI Aineisto on saatavilla lähes sateiden jälkeen, kuvastaa 0,5 tai tarkasti säätilan vaihteluita,

kosteusolosuhteille

metsäkoneen näytöltä tai suunnittelijan tabletista.

PONSSE Elephant King -kuormatraktori tarjoaa 20-tonnin kantavuuden pitkille kuljetusmatkoille ja suurille puumäärille.

PONSSE Elephant King - enemmän puuta yhdellä ajokerralla PONSSE Elephant King on Ponssen kuormatraktorimalliston voimakkain kone.

K

äyttömukavuudeltaan vertaansa vailla oleva ja erittäin tuottava kuormatraktori soveltuu taloudelliseen ja tehokkaaseen työskentelyyn erityisen hyvin silloin, kun kul-

jetusmatkat ovat pitkiä tai kuljetettavat puut ovat suuria. - Elephant Kingin teknologiaa on testattu sekä ääriolosuhteissa Venäjän pakkasissa että Brasilian helteissä, ja se palvelee sekä työn tuottavuutta että kuljettajan jaksamista. Tässä kuormatraktorissa ohjaamo on viihtyisä ammattilaiselle, joka arvostaa mukavaa, turvallista ja ergonomista työympäristöä. Tehokas moottori ja 20 tonnin kantavuus takaavat, että puut saadaan kuljetettua

tehokkaasti, kertoo Ponssen kuormatraktoreiden tuotepäällikkö Juha Haverinen. Kun Elephant King varustetaan PONSSE Active Cranella, kuormatraktorin kuormaimen hallintajärjestelmällä, työskentely vaativissa olosuhteissa sujuu entisestä tuottavammin. Active Crane -järjestelmällä kuljettaja ohjaa yksittäisten toimintojen sijasta kahmarin liikettä, jolloin kuljettaja kuormittuu vähemmän. Active Cranea hallitaan

helposti kahdella ohjainvivulla, joista toisella ohjataan kahmarin korkeutta maasta ja toisella liikkeen suuntaa. PONSSE K121 -kuormain tarjoaa uudenlaista tehokkuutta ja nopeutta kuormankäsittelyyn vaativissa olosuhteissa. - Elephant King -kuormatraktori K121-kuormaimella on markkinoiden tehokkain yhdistelmä työmailla, joissa kuormankäsittelyä työskentelyajasta on paljon. K121-kuormain myös

helpottaa työskentelyä työmailla joissa käsitellään suurikokoisia puita, sekä rinnetyöskentelyä, jossa kuormaimelta vaaditaan paljon voimaa. Kuormaus- ja purkuaikoja tehostavat suuri kääntö- ja nostovoima, aiempaa parempi ulottuvuus, uudenlainen kuormaimen geometria sekä hyvä hallittavuus, sanoo Juha Haverinen.


36 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI


26

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäkoneketjut ovat pyöräpitoa varten Kitkaketjut metsäkoneen renkaisiin ovat nimensä mukaisesti kitkaa eli pyöräpidon lisäämistä varten. Toinen tärkeä tehtävä metsäkoneen ketjuille on renkaiden suojaaminen.

K

itkaketjut metsäkoneen renkaisiin ovat nimensä mukaisesti kitkaa eli pyöräpidon lisäämistä varten. Toinen tärkeä tehtävä metsäkoneen ketjuille on renkaiden suojaaminen. Metsäkoneet, monitoimikoneet ja kuormatraktorit, ovat tyypillisimmillään 6-tai 8-pyöräisiä, jolloin koneessa on vastaavasti yksi tai kaksi teliä. Näiden lisäksi markkinoilla on monitoimikoneita, jotka ovat kaksiakselisia eli 4-pyöräisiä. - Tyypillisesti 6-pyöräinen metsäkone varustetaan yhdellä tela- ja ketjuparilla, 8-pyöräinen voidaan varustaa kahdella telaparilla tai telaparilla yhteen teliin ja lisäksi yksi tai kaksi ketjuparia toiseen teliin. Mikäli metsäkone on 4-pyöräinen niin varusteina on useimmiten kaksi ketjuparia. Yksi- tai kaksitelinen metsäkone voidaan tarvittaessa varustaa myös niin, että jokaisessa pyöräparissa on kitkaketjut, kertoo Metsätyö Oy:n Markku Sivelä.

Milloin ketjut pyöriin?

Pelkin renkain metsäkone harvoin viedään metsätyömaille.

Pelkin renkain metsäkone harvoin viedään metsätyömaille. Kone joutuu työskentelemään siellä, missä puuta hakataan; kivikoissa, rinteissä, pehmeiköissä ja jäätyneellä maaperällä.

Kone joutuu työskentelemään siellä, missä puuta hakataan; kivikoissa, rinteissä, pehmeiköissä ja jäätyneellä maaperällä. - Pyöräketjut ovat ensimmäiset koneen lisävarusteet olosuhteisiin, joissa koneen pyöriin tarvitaan lisäpitoa. Pelkin kitka-

ketjuin varustettu kone toimii työmailla, joissa maaperä on itsessään riittävän kantava ja tasainen, eikä kone jätä metsään haitallisia ajouria, toteaa Sivelä.

Ketjujen rakenteesta

Metsäkoneketjujen, kuten

Vaakalenkkeihin hitsattu, järeä ns. kaatumaton U-hokki on Olofsfors-metsäkoneketjujen tavaramerkki.

muidenkin kitkaketjujen rakenne perustuu kettinkiin. Kullekin rengaskoolle suunnitellaan ketjumatto, joka rakentuu kettinkilenkeistä, kokoojarenkaista ja kettinkilenkkeihin hitsatuista pitohokeista. - Kokoonpanon jälkeen valmis ketjumatto karkaistaan oi-

keaan kovuuteen ja sitkeyteen kestämään kovaa kulutusta. Karkaisun jälkeen ketjumattoon liitetään lukitusosat ja maalataan valmiin tuotteen merkiksi, sanoo Sivelä. Saatavilla on myös ketjumalleja ilman pitohokkeja, jolloin kyseessä on verkkoketjut. Verk-

Olofsfors Pro-Grip F 16TS on tehokas, jokapaikan metsäkoneketju, kaatumattomat U-hokit, kokoojarenkaat kulutusmatolla ja rengassivuja suojaava sik-sak -kuvio.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

U-hokki pyöräpidon takeena, kokoojarenkaat tasaavat kulumista

koketjut soveltuvat koneisiin, jotka työskentelevät alueilla, joissa joudutaan ylittämään usein teitä. Toinen käyttökohde voi verkkoketjulle olla koneen samassa telissä niin, että toinen pyöräpari varustetaan hokitetuin ketjuin, toinen verkkoketjuin. Viimeksi mainitussa tilanteessa verkkoketju toimii toisen pyöräparin rengassuojana tai telipyörien vapa väli ei mahdollista kahta paria hokitettuja ketjuja samaan teliin. - Koneeseen asennettaessa metsäkoneketjun kulutusmatto liitetään renkaan päällä nastakytkimin ja sivuistaan sakkelein. Ketjujen asennusta voidaan helpottaa kiristystyökalulla, muistuttaa Sivelä.

Kaikki Metsätyö Oy:n markkinoimat ketjumallit on varustettu U-hokein. Vaakalenkkeihin pohjastaan hitsattu kaksisakarainen U-hokki on ns.kaatumaton, eli pysyy vakaasti pystyssä vaikeissakin työkohteissa, hokit pureutuvat maaperään. Lisäksi kulutukselle altis U-hokki on perusketjua järeämpi. Mikäli ketjumatto on 13 mm kettinkiä, on hokki 16 mm materiaalista, vastaavasti 16 mm perusketjun hokkimateriaali on 20 mm, ts. kulutuskestävyyttä sinne missä sitä tarvitaan. - Koottaessa ketjumatto ko-

27

koojarenkain eli ketjumaton kuviossa käytetään kettinkejä yhdistämään teräsrenkaita, saadaan ketjumatto ”istumaan” hyvin renkaalle ja ketjumaton kuluminen on tasaisempaa pyörivien kokoojarenkaiden ansiosta. Olofsfors-metsäkoneketjuissa hyödynnetään kokoojarengasrakennetta, sanoo Sivelä.

Ketjuista lisätietoa

Lisätietoa Olofsfors-metsäkoneketjuista ja ketjuista muihin työkoneisiin sekä kuorma-autoihin on saatavana Metsätyö Oy:n myyntihenkilöiltä Hämeenlinnassa, Jyväskylässä ja Rovaniemellä tai www.metsatyo.fi

Metsäkoneketjut suojaavat renkaita

Rengassuojaus kitkaketjuja käytettäessä perustuu ketjumaton teräksiseen suojamattoon renkaan päällä. Mitä tiheämpi ketjumatto, sen pienempi mahdollisuus on esimerkiksi terävien kivien aiheuttamille renkaan viiltovaurioille. - Tärkeä osa ketjun tarjoamaa rengassuojaa ovat oikeanlaiset, tehokkaat pitohokit, jotka estävät tarpeettoman renkaan pyörähtämisen esimerkiksi rinteessä. Mikäli rengas pyörähtää, ”lyö tyhjää”, seuraa äkkipysähdys, joka voi puolestaan vahingoittaa rengaspintaa. Tehokas pyöräpito vähentää myös riskiä koneen liukumiselle, mikä on luonnollisesti riski rengasvaurioille, koneelle ja kuljettajalle, Sivelä huomauttaa. Metsäkonerenkaat ovat teräspistosuojattuja. Pistosuojaus on renkaan kulutuspinnalla mutta renkaiden sivuille teräspistosuojaus ei ulotu. Metsäkoneketjun kulutusmatolta sivukettingille säteittäisesti menevät kettingit suojaavat renkaiden sivuja, ”työntävät” rengasta kannosta tai kivestä poispäin. Tehokkain renkaan sivusuojaus saavutetaan ketjumalleilla, joissa sivukettinki säteittäisten kettinkien sijaan muodostaa renkaan sivulle sik/ sak-kuvion.

Kitkaketjujen ammattilainen

Metsätyö Oy on markkinoinut ja myynyt metsäkoneketjuja 70-luvun puolivälistä eli lähes koko ajan, kun varsinaisia, ns. pätkityn tavaran metsäkoneita on ollut markkinoilla. Metsätyö Oy:n markkinoimat metsäkoneketjut tunnetaan kauppanimellä Olofsfors-metsäkoneketjut. - Olofsfors-ketjumallisto kattaa ketjut lähes kaikkiin rengaskokoihin ja konemalleihin, joita on käytössä. Samoin kullekin rengaskoolle on vaihtoehtoina useita eri ketjumalleja, kertoo Sivelä. Ketjumallisto pohjautuu markkinoiden tarpeisiin ja pitkäaikaiseen Metsätyö Oy:n ja Olofsfors Ab:n kokemukseen oikeanlaisis-

Olofsfors Pro-Grip SF 16 ketjun rakenteessa on hyödynnetty kettinki- ja taottuja komponentteja. Leveät ja korkeat, kulutuskestävät takohokit ketjumatolla muodostavat poikittaiset V-linjat, joiden ansiosta ketjumallin vetokyky paksussa lumessa tai pehmeikössä on erinomainen. Jääpito saavutetaan vaakalenkkien alapuolelta hitsatuin U-hokein.

VELUN KONEOSAPAL AOSAT VAIHTO- & VAR meiltä myös asennettuna

soita 0400 287 339

Olofsfors Pro-Grip U 16TS ketjumallissa on hyödynnetty kolmen vinoneliön rakennetta. Neliöiden päät on hitsattu vaakalenkeistään yhteen ja samalla on saatu kiinnityspisteet kahdelle rinnakkaiselle U-hokille. Pitotehokas, rengassuojaava ketjumalli.

ta ketjumalleista ja niiden toimivuuteen tarvittavista ominaisuuksista. - Lisäksi yhteistyö kone- ja rengasvalmistajien sekä koneyrittäjien kanssa on ketjutiedon ja siitä syntyneen ketjumalliston perusta, Sivelä toteaa.

Oikea ketjumalli käyttötarpeen mukaan

Olofsfors-metsäkoneketjujen mallistosta on valittavissa ketjumalli käyttötarpeen mukaan. Perussääntönä on kulutuskettingin järeyden valinta konepainon ja rengaskoon mukaan. Koneissa, joissa vannehalkaisija on 22,5”, esimerkiksi 710-22,5 ja koneen omapaino on 8-10 tonnia, ketjumatto voi olla 13 mm

kettinkimateriaalista. Painavampiin koneisiin ja suurempiin renkaisiin suositellaan 16 mm peruskettinkiä. - Satunnaisessa käytössä ja usein ketjuja renkailta poistettaessa soveltuu kevyt, harvempikuvioinen ketjumalli. Vaikeissa maastokohteissa tarvitaan tiheää ketjukuviota, joka takaa suuremman pitohokkien määrän. Suositeltavaa on valita tällöin ketjumalli, jonka sivukettinki tekee renkaiden sivuja suojaavan sik/ sak-kuvion, opastaa Sivelä. Mikäli kone työskentelee paljon paksussa lumessa tai suomaastossa, voidaan ketjumalliksi valita takokomponentteja hyödyntävä ketjumalli, jolloin ketjuun saadaan vetävä otsapinta.

HARVESTERIPÄÄT myynti, asennus, huolto, varaosat

KAIVINKONEIDEN METSÄVARUSTELUT METSÄKONEIDEN HUOLTO

Seppätec Oy, Varastotie 7 Kärsämäki

0400 287 339 • www.seppatec.fi


28

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

John Deeren uusin IBC 3.0 -kärkiohjauksen versio tuo käyttöön kuljettajaa avustavia ominaisuuksia, jotka ohjaavat oikeanlaisiin työmenetelmiin, lisäävät tuottavuutta ja parantavat koneen jälleenmyyntiarvoa

Uusi IBC-versio tuo käyttöön kuljettajan työtä helpottavia ominaisuuksia Metsäkoneteknologian merkkipaalu, John Deeren älykäs puomin kärkiohjaus (IBC - Intelligent Boom Control) on saatavana kaikkiin John Deere WCTL metsäkoneisiin. Uusi IBC 3.0 -versio on jälleen yksi teknologian merkkipaalu, sillä se mahdollistaa älykkäiden, kuljettajan työtä avustavien ja tuottavuutta parantavien toimintojen lanseeraamisen myös tulevaisuudessa.

U

usin IBC 3.0 versio tuo käyttöön kuljettajaa avustavia ominaisuuksia, jotka ohjaavat oikeanlaisiin työmenetelmiin, lisäävät tuottavuutta ja parantavat koneen jälleenmyyntiarvoa: - Harvesteripään ylipyörityksen esto säästää letkuvaurioilta. - Syötön avustin ohjaa kuljettajaa välttämään puun syöttöä konetta tai ohjaamoa kohti. - Sahauksen avustin ohjaa kuljettajaa välttämään sahausta ohjaamoa kohti.

kiohjauksen toiminta on sovitettu harvesterin työsykliin. Puomin liikeradat ja toiminta mukautuvat automaattisesti puulle vientiin ja kourassa olevaan kuormaan. Kuljettajan ei tarvitse liikutella puomiston eri osia erikseen. Kärkiohjaus varmistaa tarkan työskentelyn ja tehokkaat työtavat. Puomin sähköinen päätyvaimennus tekee työskentelystä pehmeää ja sujuvaa, ja samalla koko puomiston rasitus vähenee. Kärkiohjaus parantaa työergonomiaa ja ohjaa kuljettajaa puomin oikeanlaiseen käyttöön, mikä näkyy suoraan koneen tuottavuuden kasvuna sekä kuljettajien päivittäisessä työssä jaksamisessa. IBC-ohjauksessa puomin kärki noudattaa automaattisesti haluttua liikerataa. Rinteessä työskenneltäessä voidaan valita käyttöön rinnemoodi, jolloin liikerata on sovitettu rinteessä ajoon.

Syöttötoiminto hidastuu merkittävästi syötettäessä puuta kohti konetta ja pysähtyy kohdatessaan määritellyn varoalueen. Ohjausjärjestelmän näyttöruudulle ilmestyy ponnahdusikkuna, joka ohjaa oikeaan työmenetelmään. Sahauksen avustin avustaa välttämään sahausta ohjaamoa kohti. Harvesteripään ylipyörityksen esto säästää letkuvaurioilta ja vapauttaa kuljettajan kapasiteettia työn suunnitteluun. Kuljettajaa avustavat sekä oikeanlaisiin työmenetelmiin ohjaavat toiminnot säästävät konetta myös ulkoisilta vaurioilta, alentavat ylläpitokus-

tannuksia ja parantavat koneen jälleenmyyntiarvoa. IBC 3.0 on saatavana John Deere 1270G (H425, H425HD ja H424) ja 1470G (H425 ja H425HD) harvesterimalleihin.

Edistyksellinen IBC-kärkiohjaus

Kärkiohjauksella varustettu puomi on nopea, helppokäyttöinen ja tarkka. Älykkäässä ohjausjärjestelmässä anturit tunnistavat kouran sijainnin ja algoritmit sovittavat puomin liikeradat yhdeksi helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi. Harvesterityöskentelyssä kär-

Harvesteripään ylipyörityksen esto on saatavana uusimmalla kärkiohjauksen versiolla IBC 3.0 varustettuihin John Deere 1270G- ja 1470G-harvestereihin, kun harvesteripää on H424 tai H425.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

29

Mittarissa 40 000 tuntia - ja puuta kaatuu... Luikonlahdella PohjoisSavossa metsäkoneurakoinnin parissa jo viidenkymmenen vuoden ajan toiminut Mauno Vartiainen saavutti joulun alla vuosimallin 2007 John Deere 1270D -harvesterinsa käyttötuntimittariin kunnioitettavan 40 000 tunnin lukeman.

Hyvin on kone toiminut kone, toteaa Metsämanu Oy:n yrittäjä Mauno Var- tiainen John Deere Forestryn piiripäällikkö Pekka Kettuselle. - Hyvin on myös kestänyt tuo puomin päähän sovitettu H411 harvesteripää. Sehän me taidettiin vaihtaa noin 5 000 tunnin paikkeilla, Kettunen muistelee. - Niin se oli. Sitä ennen oli se teidän protomalli. Ikuinen laite tämä, kun ei ole 35 000 käyttötunnissa luovuttanut, Vartiainen vastaa.

Metsätöitä 50 vuotta

Vuosien mittaan Metsämanu Oy:n hakkuut ovat siirtyneet

päätehakkuista vahvemmin harvennusten suuntaan: - Pitkään työt jakautuivat aikalailla tasan, mutta nykyisin harvennusten osuus on jossain 60 prosentin tasolla kokonaistyömäärästä. Metsätyöt Vartiainen aloitti vuonna 1972 ja yrittäjäksi hän lähti vuosikymmen myöhemmin. Urakointi tehdään StoraEnsolle lähialueiden puurikkaissa vaaramaisemissa. - Kun tuossa harvesteripäässä on jo 35 000 tuntia takana, niin paljonko arvelet kalikkaa menneen tuosta läpi, koneen 14 vuotta takaperin uutena Vartiaiselle myynyt Kettunen tiedustelee. - Arviolta sellaiset 700 000 800 000 kuutiota. Saa nähdä meneekö vielä toinen mokoma perään, Vartiainen naurahtaa.

Luotettava ja kestävä

Vartiaisen 1270D:n koneen saavuttamaan tuntimäärään mahtuu monenlaista tapahtumaa. - No sitä tavanomaista vain. Hydrauliikkaletkuja on vaihdettu ja moottori uusittiin 35 000 tunnin kohdalla. Harvesteri olisi kait pitänyt vaihtaa uuteen jo kymmenen vuotta sitten, mutta ajattelin että jään pian eläkkeelle, enkä sitten vaihtanut. Ja niin jäi myös se eläkkeelle jääminen. Ei kun ajetaan vaan, Vartiainen

Metsämanu Oy:n vuosimallin 2007 John Deere 1270D -harvesterilla on ajettu jo 40 000 tuntia. Yrittäjä Mauno Vartiainen aloitti metsätyöt 50 vuotta sitten.

naurahtaa. - Se on hyvä kun viihtyy, Kettunen toteaa. - Kuulemma jotkut ovat jääneet eläkkeelle. Minä viihdyn täällä metsässä. Saan raitista ilmaa, ja sanovat että kun on täällä metsässä, niin elää pidempään, pohdiskelee Mauno Vartiainen.

H411 harvesteripäällä on ajettu 35 000 tuntia ja puuta on mennyt läpi arviolta 700 000 - 800 000 kuutiota.

SISU MARKKINOIDEN JÄREIN YLEISTELA Nyt saatavissa John Deeren, Ponssen, Komatsun ja Logsetin varaosamyynnistä, sekä Mototarvikkeet.fi verkkokaupasta.

Luotettu valinta.

www.ofa.fi


30

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uutta tietoa metsien monimuotoisuuden turvaamisen tueksi METSO-ohjelman tutkimusseminaarissa kerrottiin uutta tietoa metsälajien, kuten kääpien, pölyttäjien ja oravan, esiintymisestä. Seminaarissa kuulltiin myös uusista tavoista hyödyntää paikkatietomenetelmiä metsien luonnonhoidon suunnittelun tukena.

M

ETSO-tutkimusseminaarin järjestivät maaja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, Luke ja SYKE 10.11.2021. Vapaaehtoisuuteen perustuvassa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSOssa turvataan metsien monimuotoisuutta suojelemalla arvokkaita metsäkohteita ja tekemällä talousmetsissä luonnonhoidon toimenpiteitä. - Metsien monimuotoisuutta tukevan tutkimustiedon tuottaminen ja uusien luonnonhoidon menetelmien kehittäminen ja hyödyntäminen ovat olennainen osa METSOa. Talousmetsien luonnonhoidolla on tärkeä rooli

tä. -Tekopökkelöiden sienilajistoa kartoitetaan havainnoimalla itiöemiä ja lisäksi uutena kokeiluna myös geneettisin menetelmin sekvensoimalla poratuista purunäytteistä sienirihmastojen DNA:ta, jatkaa Björklund.

Metsien luonnonhoidon suunnitteluun saadaan uudenlaista paikkatietoa

Suojelualueeseen kytkeytyvä taajamametsä Helsingin Jollaksessa on saanut kehittyä rauhassa luonnontilaiseen suuntaan, mikä hyödyttää lahopuulla elävää lajistoa molemmilla alueilla. Kuva: Aku Korhonen

metsien monimuotoisuuden turvaamisessa, toteaa neuvotteleva virkamies Ville Schildt maa- ja metsätalousministeriöstä.

Kaupunkien virkistys metsissä on merkittäviä monimuotoisuusarvoja

- Kaupunkimetsissä on hyvät edellytykset monipuolisen lahopuuston muodostumiseen. Elävä puusto on keskimäärin jopa järeämpää ja monipuolisempaa kuin METSO-ohjelman suojelukohteissa Uudellamaalla, kertoo tutkija Aku Korhonen Lukesta. Kaupunkimetsien lahopuutihentymissä esiintyy paikoin

harvinaista ja vaateliasta lahottajasienilajistoa. - Metsämaiseman pirstoutuneisuus näyttää silti jossain määrin rajoittavan uhanalaisten kääpälajien esiintymistä kaupunkialueilla. Suojelua tarvitsevien lajien näkökulmasta lupaavimmat kaupunkimetsäalueet löytyvät laajoina ja yhtenäisinä säilyneistä virkistysmetsäkokonaisuuksista, Korhonen jatkaa.

Keinotekoisista pökkelöistä tukea lajistolle

Hakkuualoille jätettävien katkaistujen runkojen eli tekopökkelöiden merkitys lajistolle on tarkentumassa uudessa TEKO-

PÖLY -tutkimushankkeessa. - Pökkelöihin kiinnitetyistä keinopesistä löytyi Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen pistiäistutkija Juho Paukkusen mukaan yllättävän paljon pistiäisten pesintöjä. Ensi talven aikana nähdään, mitä lajeja niistä kuoriutuu, ja saadaan uutta mielenkiintoista tietoa tekopökkelöiden ekologisesta merkityksestä, kertoo projektikoordinaattori Heidi Björklund Luomuksesta. Tekeillä on maisterintutkielmat tekopökkelöiden merkityksestä pistiäisille, sienille ja linnuille sekä ohje tekopökkelöiden tekemisen parhaista käytännöis-

Seminaarissa kerrotaan myös uudenlaisista tavoista tuottaa paikkatietoa metsien luonnonhoidon suunnittelun tueksi. Esimerkiksi Pehmo-GIS-menetelmällä saadaan sähköisten kyselyjen avulla tietoa metsänomistajille merkityksellisistä paikoista, jotta ne voidaan ottaa huomioon toimenpiteiden suunnittelussa. Koneoppimismenetelmää hyödyntämällä on puolestaan saatu tietoa heikosti tunnettujen metsäluhtien ja tulvametsien potentiaalisista esiintymistä. Seminaarissa kerrotaan myös metsien monimuotoisuuskarttojen toimivuudesta ja analyysin päivitystarpeista sekä monimuotoisuuden ja hiiliarvojen yhteispriorisoinnista.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

31

Hirvijahdissa Posiolla Metsäkonealan ammattilaiset suuntasivat tänäkin vuonna perinteiseen Posion hirvijahtiin, missä reippailtiin luonnossa ja saalistakin saatiin.

P

osion yhteismetsän alueella tapahtuneessa jahdissa vierailevina isäntinä toimivat Hannu ja Esa Hokkanen: - Odotettu reissu oli jälleen erittäin onnistunut; hyvässä seurassa päästiin vaihtamaan kuulumisia kollegoiden kanssa jotka saapuivat paikalle eri puolilta maata. Erähenki oli huipussaan, juttu lensi ja vielä kun kaksi hirveäkin kaatui niin paremmin ei voisi pyhäinmiestenpäivän viikonloppua viettää, kommentoivat Kangasniemen metsäkoneveljekset.

Iloiset jahtiveijarit Juho Hiltunen ja Mikko Kellola (oik.).

Kalle Virtala lähti hirvien perään myyntimiehen itsevarmuudella.

Jukka Suomi (vas.) ja Raimo Tiihonen valmiina jahtiin.

Posiota edustanut Tapio Määttä oli kaatoryyppynsä ansainnut. Posion upeissa maisemissa ehdittiin jutustella mukavia nuotiolla. Ajatuksia vaihdettiin myös metsäkonealan tunnelmista ja näkymistä.

Jahti-isännät Esa (vas.) ja Hannu Hokkanen vastasivat Posion perinteisen jahtireissun järjestelyistä.

Juho Nummela passitunnelmissa liipasinsormi rentona.

Timo Tukiainen (vas.) ja Kalle Pitkänen kertasivat ensimmäisen päivän tapahtumia; Timon kovat koirat ajoivat kymmeniä kilometrejä hirviä.

Ismo Kauhanen kuunteli ratissa Janne Vidgrénin suunnitelmia minne seuraavaksi lähdetään passiin.

Metsässä tehtiin töitä hartiavoimin ja tuloksena oli kaksi hirven kaatoa. Posion Himmerkin lomakylässä nautitun maittavan illallisen jälkeen Lahtisen Matti oli voitonvarmana seuraavan aamun jahdin suhteen.

Jukka Mikanderin Sprintteri on Posion jahdin hermokeskus; Janne Jokelan kanssa pohdittiin hirvijahdin perimmäisiä kysymyksiä.


32

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Janne Soini otti marraskuussa käyttöön uuden Rottne F10D kuormatraktorin, millä hän ajaa puuta laaniin Someron seudulla: - Comfort Line ohjaamovaimennus on aivan ehdoton!

Järkiratkaisu ajokoneurakointiin Maanviljelijä Janne Soini Somerolta luopui kolmisen vuotta sitten lypsykarjasta ja aloitti metsäkoneurakoinnin. Nyt marraskuussa käyttöön tuli uusi Rottne F10D kuormatraktori.

E

nnen tosissaan urakoinnin aloittamista Janne Soinilla oli toki aiempaakin kokemusta omien metsien hoidosta traktoreilla ja jossain vaiheessa hankittiin tarkoitukseen vanha Ponsse Beaver ajokonekin. - Kun suunnittelin lähteä metsäkoneurakoitsijaksi katselin netistä käytettyjä muutaman vuoden vanhoja ajokoneita kohtuullisilla tunneilla, sillä Beaveristä oli enää harrastekäyttöön.

Elettiin vuoden 2018 syksyä ja metsäkonemarkkinat kävivät niin kuumina ettei vaihtoehtoja ollut kovin montaa tarjolla. Vuosimallin 2016 Rottne F10B, millä oli ajettu 6000 tuntia, alkoi kiinnostamaan ja otin yhteyttä Suomen Työkoneen Henrik Fridlundiin, jonka kanssa kaupat sitten syntyi kun kävin Seinäjoella koneen katsomassa. Rottne pelasi todella hyvin seuraavat viisituhatta tuntiakin ja nyt kun päätin investoida aivan uuteen ajokoneeseen niin minulla ei ollut henkistä estettä pysyä samassa merkissä vaan päinvastoin; toki otin tarjouksia myös muidenkin konevalmistajien myyjiltä. Myös hyvät kokemukset Rottnen huolto- ja varaosapalveluista painoi vaakakupissa, kertoo Soini.

Someron ympäristössä

Janne Soini ajaa puuta aliurakoitsijana Metsäkoneurakointi J.

Käräjämies Oy:lle, jolla on sopimus Metsä Groupin kanssa. - Käräjämiehellä on Metsä Groupin hakkuilla John Deere 1170D harvesteri, jonka perästä puuta ajaa minun lisäksi Ilpo Venho Komatsullaan. Leimikot ovat tässä Someron ympäristössä ja pääasiassa tehdään harvennuksia mutta toki välillä ajetaan tukkia aukoiltakin, toteaa Soini.

Paljon tuttua - paljon uutta

Uusi Rottne F10D on kokoluokaltaan ja perusrakenteeltaan hyvin pitkälle samanlainen kuin Soinin aiempi F10B-malli. - Uudessa koneessa on kuormatilan pituutta 40 cm enemmän mikä on hyvä juttu. Kantavuutta löytyy 10 tonnia ja uuden koneen omapaino on 13-14 tonnin välissä, eli sitä on hieman tullut lisää edellisen sukupolven malliin verrattuna - toki varustelu ja ominaisuudetkin ovat kehittyneet.

Nosturina uudessa F10D:ssä on Rottnen omaa valmistusta oleva RK105 varustettuna Palfinger Epsilonin jatkeella, mikä tarjoaa aiempaa paremman geometrian ja suuremman nostovoiman.

Moottorina on todella hiljainen ja vahvasti vääntävä Tier4 Final -päästotason John Deere, Bosch Rexrothin pumput, Parkerin venttiilipöydät ja NAFin telit eli tuttua turvallista metsäkonekomponenttia, listaa Soini. Nosturina uudessa F10D:ssä on Rottnen omaa valmistusta oleva RK105 varustettuna Palfinger Epsilonin jatkeella, mikä tarjoaa aiempaa paremman geometrian ja suuremman nostovoiman: - Vanhassa koneessa oli pykälää pienempi RK85 nosturi ja tämä uusi on kyllä paljon väkevämpi sekä jämäkämpi kuormata. Kourana on nyt 28-koon HSP Gripen mikä sopii mainiosti yhteen nosturin kanssa. Rottnen perinteisesti mukavassa ja kaikin puoli ergonomisessa ohjaamossa viihtyy nyt Janne Soinin mukaan paljon aikaisempaakin paremmin sillä uuteen koneeseen valittiin lisävarusteeksi Comfort Line -oh-

jaamovaimennus: - Vaimennus ottaa tosi hienosti pois terävät iskut ja heilahdukset vaikka kun ajaa kiven tai kannon yli. Heti ensimmäisten ajotuntien jälkeen totesin että ilman vaimennusjärjestelmää ei tällainen huonoselkäinen mies enää halua jatkossa kuormatraktoria ajaa.

Kaikkeen varustettu

Someron alueella on monenlaista metsänpohjaa - myös pehmeitä suoalueita. - Normihakkuilla mennään niin että takatelillä on Olofsfors Evo-Soft telat ja etutelillä ketjut. Jos joudutaan oikein pehmeille maille niin taakse laitetaan Olofsfors Magnumit ja Evo-Softit eteen jolloin päästään ajamaan aika pahoistakin paikoista ilman että maastoon jää liikaa jälkiä, kertoo Soini.

Ennen asiakkaalle luovutusta Suomen Työkoneen Tatu Rintamäki esitteli uutta Rottne F10D kuormatraktoria Lakeus Metsä 21 -messukävijöille.


METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

33 KONEURAKOINTI BIOENERGIA 129

Energiateollisuus:

Suomen energia- ja ilmastostrategiasta on tehtävä Fit for 55 -paketin kansallinen toimeenpanosuunnitelma EU:n komissio julkaisi kohtaisessa fossiilisessa lämmi- energiaan sekä lämpöpumppuityksessä ja liikenteessä, siirtää hin. Odotamme yhteiskunnan 14.7.2021 massiivisen ilmastopolitiikan painopistettä mahdollistavan nämä investoinFit for 55 ilmasto- ja EU-tasolle. Tämä on tervetullut- nit myös tulevaisuudessa, sillä ta kehitystä. Samalla on valitetta- päästövähennystavoitteiden saaenergialainsäädäntöpa- vaa, että rohkeutta luopua tar- vuttaminen on mahdollista vain ketin, jolla se tavoittelee peettomasta ja markkinoita vää- yritysten ja ihmisten tekemillä 55 % päästövähennyk- ristävästä EU-tason sääntelystä investoinneilla, Leskelä jatkaa. ei löytynyt, vaan tätä tulee jopa Suomessa valmistellaan enersiä vuoden 1990 tasosta joltain osin lisää. gia- ja ilmastostrategiaa, jonka - Uusiutuvan energian direk- on tarkoitus valmistua syksyllä. vuoteenKiesitech 2030 menneskuormankiristimillä ja syöttörullilla tiiviä avataan toivottua laajem- EU-tasolla asetettavat tavoitteet sä. Energia-ala on pit- min ja direktiiviin näyttäisi tule- ja ilmastopolitiikan painopisteen kään pyytänyt näkymää van paljon yksityiskohtaista siirtyminen EU:n suuntaan onsääntelyä ja tavoitteita sekä kin huomioitava myös strategisiitä, miten päästöjä tu- energian tuottajille että käyttäjil- avalmistelussa. Energia-ala toiLue lisää Jatkovalmistelussa on huo- voo tulevan strategiatyön helpotlee vähentää tulevina le.kiesitech.fi lehdittava, ettei uusi sääntely ja tavan alan yritysten ja energiaa vuosikymmeninä. yksityiskohdat rajoita mahdolli- käyttävien asiakkaiden inves-

Turvallisuutta ja tuottavuutta

suuksia tehdä kustannustehokkaimpia päästövähennyksiä, toteaa ET:n EU-asioiden päällikkö Nyt olemme saaneet esitykset tukemiemme pääs- Antti Kohopää. Nyt julkaistun paketin jatkotövähennystavoitteiden toteutuksesta ja tästä pitää kiittää valmistelussa huomio on kiinnikomissiota. Samalla julkaistu tettävä nimenomaan siihen, että lainsäädäntökokonaisuus tarjoaa yritysten investoinnit päästöjen selvät raamit kotimaiselle ener- vähennyksiin ovat mahdollisia gia- ja ilmastostrategian valmis- ja sujuvia. - Yksistään Suomessa energiatelutyölle, sanoo Energiateollisuus ry:n (ET) toimitusjohtaja ala investoi yli 2,5 miljardia euroa vuodessa hiilineutraaliin tuJukka Leskelä. Päästökaupan kehittäminen ja levaisuuteen kuten tuulivoimaan, Kiesitech Oy | uusilwww.kiesitech.fi | +358 40 sähköverkkoihin, kaukolämpöön, järjestelmän käyttöönotto la sektoreilla, kuten kiinteistö- ydinvoimaan, vesivoimaan, bio-

Mesera Cranes Finland Oy

Tämä on kone juuri minun tarpeisiini

tointeja päästöjä vähentäviin teknologioihin, ratkaisuihin sekä tutkimukseen ja kehitykseen. "Kiinnitin hakkuukonetta valitessani huomiota moneenkin Nyt päästövähennysvelvoitseikkaan, mutta yksi tärkeimmistä oli se, miten kone soveltuu teet ja prosenttiluvut ovat selkeät juuri minun urakoimilleni kohdetyypeille. Pehmeillä mailla ja ne on pitkälti EU-tasolla määtehtävät harvennukset houkuttivat ProSilva S3 -mallin ritelty. Kansallisesti tärkeintä on tehdä Suomesta kilpailukykyivalintaan." nen päästövähennysinvestointien sijoituskohde. Tämä olisi te- Männikkö Reijo ko, jonka tekemisessä ei tarvitse RM Agrikone Oy odottaa.

548 8231

puh. 0400 219 129

» prosilva.fi Yksistään Suomessa energia-ala investoi yli 2,5 miljardia euroa vuodessa

hiilineutraaliin tulevaisuuteen kuten tuulivoimaan, sähköverkkoihin, kaukolämpöön, ydinvoimaan, vesivoimaan, bioenergiaan sekä lämpöpumppuihin.

sales@mesera.fi

www.mesera.fi


34

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

Mäntyharjulle uusi ProSilva S3 -harvesteri

YMPÄRIVUOTISTA KÄYTTÖÄ.

SATOI TAI PAISTOI. RANGER JOKAISELLE MÖKILLE JA TILALLE Saatavana bensa-, diesel- ja EV-sähkömallit ja 2-, 3- ja 6-paikkaiset mallit

KAIKISSA RANGER-MALLEISSA:

- automaattinen 100% neliveto - sähkötoiminen turf 1x4 -tasauspyörästö - kaasuavusteinen kippilava - ROPS-turvakehikko - jouhevasti toimiva nopeudenrajoitin Lue lisää: www.polaris.fi

UUTUUS!

RANGER 2022

CABIN PACK ALK.

19 990 € (SH. 24 621 €) + TK.

ETUSI 4631 €

Koneurakointi Ismo Paasonen Ky on todellinen perheyritys; kuvassa oik. Isto ja Tiina sekä pojat Johannes ja Onni.

Koneurakointi Isto Paasonen Ky hankki uuden ProSilva S3 -harvesterin. Urakoitsija kuvailee konetta huippuvalinnaksi harvennuksille.

I

sto Paasonen on urakoinut Mäntyharjun metsissä jo yli 20 vuotta. Tänä päivänä hänen yrityksensä konekanta kattaa kolme harvesteria, kaksi kuormatraktoria sekä yhden tela-alustaisen kaivinkoneen uudistusalojen mätästyksille. Puunkorjuussa toimintaa tukee lähikuljetuksissa kaksi yhteistyökumppania ajokoneilla. Isto Paasonen kertoo, että hänen yrityksensä on perheyritys sanan todellises-

sa merkityksessä. Perheen äiti Tiina hoitaa yrityksen taloushallinnon ja juoksevat asiat sekä toimii yritystoiminnan kapellimestarina. Hän on hyvä esimerkki siitä, miten tärkeää työtä naisväki yrityksissä tekee. Perheen veljeksistä Onni käy lukion viimeistä vuotta ja harrastaa nuorten maajoukkuetasolla ampumahiihtoa. Johannes on puolestaan nuoresta iästään huolimatta kokenut motokuski. Nyt 32 -vuotias mies oli koneen puikoissa ensimmäistä kertaa jo 14-vuotiaana. Ensivaikutelma ProSilva S3 -harvesterista on Isto Paasosen mukaan todella positiivinen: - Tämä on huippu kone harvennuksille, enkä tiedä mikä voisi olla parempi. Kone on vakaa ja todella nopea napsia runkoja myös täydeltä ulottumalta. Polttoaineen alhainen kulutus on myös positiivinen yllätys.

Uusi ProSilva S5 -harvesteri Laikum OÜ:lle Viroon Virolaisella metsäkoneurakointiyritys Laikum OÜ:lla on jo yli vuosikymmenen mittainen kokemus ProSilvan koneilla työskentelystä.

V 2022 RANGER SP 570 EFI EPS ALKUPERÄISELLÄ PIKAKIINNITTEISELLÄ PRO FIT -LÄMPÖHYTILLÄ

Ä 60 KM/H, SAA AJAA TIELL ORTTI ALK. 15 V/T-K WWW.POLARIS.FI

uonna 1999 perustettu Laikum OÜ tarjoaa virolaisille metsänomistajille laadukkaita puunkorjuu-, harvennushakkuu- ja päätehakkuupalveluita. Yrityksen johdossa toimii Urmas Mürk ja hänen apumiehenään Urmaksen poika Bruno. Työntekijöitä yrityksessä on parisenkymmentä. Laikumin konekanta kattaa kolme harvennushakkuille soveltuvaa harvesteria, yhden päätehakkuukoneen ja kolme ajokonetta. Luottamuksesta yrityksen työn jälkeen kertonee parhaiten se, että sen tärkein sopimuspartneri on Viron valtionmetsäorganisaatio. ProSilvansa Laikum on hankkinut merkin virolaisen jälleenmyyjän OÜ Agrosilva Kaubanduksen kautta. Agrosilvan

Kuljettajat Rasmus Alla, Rainet Liivago ja Laikum OÜ:n toimitusjohtaja Urmas Mürk sekä Viron jälleenmyyjän Agrosilvan Heino Türk.

toimitusjohtaja Heino Türk kertoo, että jo yli vuosikymmenen jatkuneet konehankinnat ovat merkki Laikumin luottamuksesta ProSilvaa kohtaan: - Laikumilla on ollut käytössään neljä ProSilvan metsäkonetta. Ensimmäiset kaksi harvesteria olivat mallia 810 ja kaksi tuoreinta hankintaa ovat ProSilvan S5-harvestereita. Kyllä tämä on osoitus siitä, että ProSilva on Laikumin mielestä osoittautunut toimivaksi valinnaksi silloin, kun työssä halutaan onnistua.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

35

Metsäsuunnittelu Hollanti Oy tarjoaa metsänomistajille Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla kaikkia metsäalan palveluita; erikoisalanaan jatkuvan kasvatuksen hakkuut.

Jatkuva kasvatus on tulevaisuuden metsänhoitoa Jatkuva kasvatus metsänhoidon menetelmänä kasvattaa suosiotaan. Myös metsäalan ammattilainen Osmo Palosaari on tätä mieltä. Jopa niin vakaasti, että on ideoinut yhdessä ProSilvan kanssa itselleen siihen parhaiten soveltuvan hakkuukoneen.

O

ulaisissa asuva Osmo Palosaari on toiminut metsäkoneurakoitsijana jo yli kolmen vuosikymmenen ajan. Hänen edustamansa yritys Metsäsuunnittelu Hollanti Oy tarjoaa metsänomistajille Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla kaikkia metsäalan palveluita; erikoisalanaan jatkuvan kasvatuksen hakkuut. - Suomalainen metsätalous on

oman työurani aikana muuttunut huimasti. Jotta kiristyneessä kilpailussa voi pärjätä, on tehtävä laadukasta työtä sekä jalostettava omia vahvuuksiaan. Minun erikoisosaamistani on jatkuvaan kasvatukseen perustuva metsäomaisuuden hoito, sanoo Palosaari.

”Tiesin mitä halusin”

Osmo Palosaarella on ollut marraskuun 2021 alusta alkaen

Metsäkoneurakoitsija Osmo Palosaari ja Metsäsuunnittelu Hollanti Oy:n toimitusjohtaja Noora Impola kertovat, että heidän yrityksensä toiminnan kokonaismäärästä 30 % on jatkuvan kasvatuksen kohteita.

käytössään ProSilva S4 -harvesteri. Eikä mikä tahansa harvesteri, vaan Osmon itsensä räätälöimä erikoismalli: - Tämä on kolmas juuri minun tarpeisiini räätälöity metsäkone, joten tiesin mitä halusin. Minulle oli tärkeää, että erityisesti hakkuupäästä ja nosturista tehtiin toiveideni mukaiset. ProSilvan toimitusjohtaja Keijo Ojala on samaa mieltä siitä, että jatkuva kasvatus tuo metsäkoneen suunnitteluun aivan omanlaisiaan haasteita: - Tämä hakkuutapa asettaa erityisvaatimuksia erityisesti koneen alustalle ja nosturille. Tehoa pitää koneessa olla jämerästi, sillä jatkuvan kasvatuksen hakkuissa käsitellään aina metsän isoimpia runkoja. Samaan aikaan koneen on oltava kevyt ja ketterä, sillä jatkuvapeitteisessä kasvatuksessa on tärkeää myös se, ettei taimisto hakkuiden aikana vahingoitu. Osmon uudessa S4-harvesterissa on hänen toiveestaan taatusti riittävästi tehoa, mutta samalla myös ketteryyttä. Osmo Palosaari on nyt työskennellyt uudella S4-harvesterillaan parin kuukauden päivät: - Jo tällä kokemuksella voin sanoa, että tämän kaksiakselisen ja vain 2,8 metriä leveän metsäkoneen maasto-ominaisuudet ovat aivan omaa luokkaansa.

Jatkuva kasvatus vaihtoehtona avohakkuille

Jatkuva kasvatus on Osmo

Palosaaren mukaan tulevaisuuden metsänhoitomuoto: - Tätä hakkuutapaa hyödyntämällä voidaan säilyttää metsän monimuotoisuus ja peitteellisyys, mikä lisää sen arvoa ihanteellisena käyttömetsänä. Taloudellisestikin se on järkevää vaikka pikavoittoja ei olekaan saatavilla. Säästöä saadaan, kun uutta metsää ei hakkuiden jälkeen tarvitse istuttaa. Tulovirta on tasainen, koska metsään jää aina hakkuiden jälkeen myös nuoria puita. Hakkuumenetelmä kannattaa valita kohteen mukaan. - Tätä menetelmää kannattaa hyödyntää sellaisissa kohteissa, joissa se on metsänhoidon kannalta järkevää. Kohteesta riippuen se toimii fiksuna vaihtoehtona

avohakkuille. Meidän toimintamme kokonaismäärästä jatkuvan kasvatuksen kohteita on 30 prosenttia. Määrä kasvaa koko ajan, Palosaari toteaa.

Ympäristöystävällistä puunkorjuuta

ProSilva elää ja hengittää metsänhoidon nykyhetkeä voimakkaasti. Keijo Ojalan mukaan jatkuva kasvatus on yksi ProSilvan tuotekehityksen ohjureista: - Me teemme joka päivä kovasti töitä sen eteen, että tänään ja huomenna metsiä voitaisiin hoitaa kaikilla hyväksi havaituilla, nykyaikaisimmilla menetelmillä. Ja koko ajan kokonaistaloudellisemmin sekä ympäristöystävällisemmin.


36

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KATSO VIDEO!

Erkki Hannula Oy urakoi puuta neljällä koneketjulla Pohjois-Pohjanmaan maisemissa Junnikkala Oy:lle, alueen metsänhoitoyhdistyksille sekä yksityisille metsänomistajille.

Puunkorjuuta Pohjois-Pohjanmaalla tehtävään optimoidulla kalustolla Erkki Hannula Oy on vuonna 1973 perustettu puunkorjuuyritys Alavieskasta. Erkki Hannula aloitti heti armeijasta päästyään ajokoneella urakoinnin ja vuonna 1981 yritykseen hankittiin ensimmäinen monitoimikone.

E

rkki Hannula Oy on vuonna 1973 perustettu puunkorjuuyritys Ala- vieskasta. Erkki Hannula aloitti

heti armeijasta päästyään ajokoneella urakoinnin ja vuonna 1981 yritykseen hankittiin ensimmäinen monitoimikone. Tä-

nä päivänä puuta tehdään neljällä koneketjulla Junnikkala Oy:lle, alueen metsänhoitoyhdistyksille sekä yksityisille metsänomistajille Pohjois-Pohjanmaan alueella. - Tarjoamme laadukasta puunkorjuuta ja käytössämme on nykyaikaiset, kuljettajaystävälliset tehokkaat koneet, joilla työt onnistuvat luontoa säästäen. Yrityksellämme on ISO 9001 laatujärjestelmä sekä ISO 14001

Erkki Hannula Oy uusii metsäkonekalustoaan tasaiseen tahtiin, mikä takaa tuottavan urakoinnin ja kuljettajille ensiluokkaiset vehkeet. Marraskuun lopulla käyttöön otettiin uusi John Deere 1510G kuormatraktori.

-ympäristöjärjestelmä. Mitta- ja laatuvaatimuksia seurataan jatkuvasti sekä yrityksen omana työnä että urakanantajien toimesta. Meillä työn laatu on avainasemassa ja siksi mittatarkkuudet ovat huippuluokkaa. Kuljettajamme ovat kokeneita ammattilaisia työssään - yhteensä meitä on yrityksen palveluksessa 17 henkilöä, kertovat Erkki Hannula Oy:n yrittäjäveljekset Harri ja Kari Hannula. Kotikontujen lisäksi Erkki Hannula Oy:n koneet ovat olleet useamman kerran Keski-Euroopassa myrskytuhoja korjaamassa Saksassa ja Ranskassa sekä Ruotsissa. - Meillä on kokemusta ulkomailla operoinnista ja olemme tarvittaessa valmiita lähtemään reissuhommiin tulevaisuudessakin, toteaa Kari Hannula.

1270G malleja, yksi 8-pyöräinen 1170G ja yksi 8-pyöräinen Komatsu 901TX. Kuormatraktorit ovat kaikki vihreitä: yksi 1110G, yksi 1210G ja kaksi kappaletta 1510G malleja. Teemme jotain 80 % päätehakkuuta mikä on ohjannut kalustoamme hieman järeämmäksi - toki harvennusten tekokin onnistuu tehokkaasti erityisesti pienemmillä harvestereilla. Kesäkauteen lisätyötä tuo hakkuutähteiden ajaminen energiakäyttöön, mitä tehtiin tänä kesänä ensimmäistä kertaa laajasti myös Junnikkalalle metsänhoitoyhdistysten ohella. Siihen tehtävää meiltä löytyy jatkoperällä ja levenevällä kuormatilalla varustettu John Deere 1510G mihin laitetaan Vahva-risuhakahmari ja vaaka, kertoo Hannula.

Päätehakkuut pääroolissa

Yrityksen vahva John Deere -historia juontaa vuosikymmenten taakse metsäkonekehityksen eri vaiheisiin: - Ensimmäiset Kockumit tuli 80-luvun alkupuolella jolloin jo isoveljen jalanjäljissä ajoin vähän äestyskoneella. Puunajon makuun päästiin hieman myö-

Tällä hetkellä Erkki Hannula Oy:n konekanta koostuu seitsemästä John Deerestä ja yhdestä Komatsusta, mitkä siirtyvät työmaalta toiselle Volvon ritiläautoilla. - Harvestereina on kaksi kappaletta 6-pyöräisiä John Deere

Kockumeista Deereen


METSÄALAN AMMATTILEHTI

John Deere Forestryn piiripäällikkö Miika Kangaskorte (vas.) vaihtoi joulukuun alussa leimikolla kuulumisia Erkki Hannula Oy:n kuljettaja Osmo Salonpään kanssa, joka ajaa John Deeren kuormatraktoria sekä myös harvesteria ja on niiden ominaisuuksiin oikein tyytyväinen.

hemmin Lokomo 909 -kuormatraktorilla ja motohommia opetetltiin Timberjack 1270 -harvesterilla mikä tuli taloon vuonna 1993. Ajokoneet onkin ollut meillä kaikki aina John Deere -sukujuurta ja harvestereissa on ollut vihreiden koneiden ohella Valmet/Komatsuja.

Erkki Hannula Oy:n metsäkoneisiin kertyy vuodessa jotain 2500-3000 tuntia kahdessa vuorossa ajettaessa. - Vaihtoväli on 4-5 vuotta joten kun koneita on aika monta niin uutta kalustoa tulee joka vuosi. Nyt marraskuun lopulla meille tuli uusi John Deere 1510G kuormatraktori hyvin palvelleen 15 000 tuntia ajetun, vuosimallia 2015 olleen 1210E:n tilalle ja reilu vuosi sitten käyttöön otettiin samanlainen 15-tonnin kuormia kantava vahva 1510G, mikä on pelannut luotettavasti. Keväällä pääsiäisen aikaan harvesterikalusto uudistui 6-pyöräisellä John Deere 1270G mallilla, mikä on jo nyt osoittautunut hakkuiden tehopeliksi. Kauppaa väännetään hyvässä hengessä John Deere Forestryn piiripäällikkö Miika Kangaskortteen kanssa, Hannula toteaa.

tellään puunkorjuuta tehostamaan. - Olemme ottaneet aina melko ennakkoluulottomasti käyttöön uutta teknologiaa ja harvoin on vuosikymmenten aikana joutunut sitä katumaan. Esimerkiksi John Deeren älykäs IBC-kärkiohjaus tuli meille jo vuonna 2015 nyt vaihtoon laitettuun 1210E kuormatraktoriin ja se vakuutti alusta saakka niin että IBC on valittu sen jälkeen jokaiseen ajokoneeseen, joiden kääntyvä ja vakaava ohjaamo on ihan ehdoton juttu. Meillä ei ole ollut IBC:n kanssa mitään teknisiä ongelmia ja se helpottaa kuormaimen käyttöä niin paljon että tuskin kuljettajat siitä olisivat valmiita enää luopumaankaan. Ja muutama vuosi sitten IBC alkoi tehdä tuloaan harvestereihimme ja nyt se löytyy kaikista kolmesta vihreästä motosta joissa se on osoittautunut vähintään yhtä älykkääksi kuin kuormatraktoreissa. Uusi TimberMatic Kartat -järjestelmä löytyy viidestä koneesta, mutta vain yhdellä ketjulla se on ajokoneessa ja motossa parina joten siitä syystä kokemus on vielä vähäistä. Mutta jatkossa sen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä tullaan varmasti lisäämään, sanoo Kari Hannula.

IBC-kärkiohjaus vakuuttanut

Huoltosopimus helpottaa urakointia

Koneita uusitaan tasaiseen tahtiin

Metsäkoneet kehittyvät koko ajan ja uusia innovaatioita esi-

Kaikissa Erkki Hannula Oy:n John Deere metsäkoneissa on

KONEURAKOINTI

37

John Deere Forestrylle valmistui viisi vuotta sitten uusi palvelukeskus Ylivieskaan osoitteeseen Palkkitie 5. Alavieskassa kotipaikkaansa pitävälle Erkki Hannula Oy:lle keskuksen läheinen sijainti on ihanteellinen.

huoltosopimukset. - Se helpottaa urakointia oleellisesti kun koneiden ylläpitokulut pystyy ennakoimaan ja aika ei mene koneita laittaessa vaan puuta tehdessä sillä siitähän meille maksetaan. Viisi vuotta sitten uudistunut John Deere Forestryn Ylivieskan palvelukeskus hoitaa huollot hyvin, varaosapalvelu pelaa ja sijainti on meidän kannalta aivan loistava, kehuu Hannula.

Telat kaikissa koneissa

Pohjois-Pohjanmaalla on paljon pehmeitä maita mikä asettaa omat vaatimuksensa koneiden kantavuudelle. - Käytämma kaikissa koneissa teloja läpi eli myös 6-pyöräisissä harvestereissa on pyörätelat. Mutta toki välillä palstoilla on kivikkoakin joten telavalinnat ovat aina hieman kompromisseja, toteaa Hannula. Reilu vuosi sitten käyttöön otettiin ensimmäisiä itävaltalaisia Pewag -teloja muiden valmistajien tuotteiden rinnalle. - Pewagin teloja on tällä hetkellä kahdessa John Deere kuormatraktorissa takatelillä kantavat Flow -mallit ja tähän uuteen 1510G ajokoneeseen tuli kantavat Pewag Flow Soft -telat takatelille ja Flow Perfect -sekatelat etutelille. Lisäksi 6-pyöräisessä 1270G harvesterissa on etutelissä kantavat Flow -telat ja pyöräteloina Kopat, luettelee Hannula. Jo lisääntynyt kappalemäärä

Yrityksen vahva John Deere -historia juontaa vuosikymmenten taakse metsäkonekehityksen eri vaiheisiin. Tänä päivänä käytössä on yhteensä seitsemän Joensuussa valmistettua vihreää konetta.

Jari Hannula hoitaa John Deere Forestryn Ylivieskan pisteen varaosa- ja tarvikemyyntiä: - Tähän Erkki Hannula Oy:n uuteen 1510G -kuormatraktoriin tuli takatelille kantavat Pewag Flow Soft -telat, joiden lapun vahvuus 20 mm on tehty järeisiin koneisiin ja joka lappu on tuplahokituksella pidon maksimoimiseksi. Sivulenkit on hiilletyskarkaistu ja lenkin tapin vahvuus 26 mm kestää kulutusta kovassa käytössä. Koneen etutelillä on Pewag Flow Perfect -sekatelat.

kertoo siitä että Pewagit ovat vakuuttaneet Alavieskan miehet: - Telat on hyvin tehty laadukkaista materiaaleista, joten ainakaan tähän mennessä ei ole ollut mitään ongelmia kestävyyden kanssa ensimmäisten tuhansien käyttötuntien aikana. Vanhim-

piin käytössä oleviin teloihin pitää kohta alkaa uusia hokkeja hitsailemaan mutta se on normaalia kulumista ja Pewagin hiilletyskarkaistut erikoisteräksestä valmistetut komponentit kestää hyvin.


38

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Käy tutustumassa uusiin kotisivuihin www.vlh.fi

SUOMEN VIESTILAITEHUOLTO OY Hämeentie 1, Äänekoski puh. 0400 123 021 Pispalan valtatie 25, Tampere, Jori Lieska 0400 643 464 * info@flh.fi * facebook.com/viestilaitehuolto

METSÄ TARVITSEE EDELLÄKÄVIJÖITÄ — LIITY JOUKKOON!

Muuta käsitys metsäkoneesta | www.logset.fi LOGSET Oy Hännisentie 2 666530 Koivulahti

Erno Mäntynen 040 849 3115 erno.mantynen@logset.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

39

Yli 11 prosentin nousu metsäkoneurakoinnin kustannuksissa puolessatoista vuodessa Metsäkoneurakoinnin konekustannukset ovat kallistuneet 11,4 prosenttia viime vuoden 2020 toukokuusta tämän vuoden 2021 lokakuuhun.

K

oronapandemian alkuvaiheessa kustannukset laskivat jyrkästi ja met- säalan konekustannusindeksi painui tuolloin alhaisimmalle tasolleen kolmeen vuoteen. Tämä kesti vain hetken ja sen jälkeen kustannukset ovat nousseet nopeasti. Tiedot on laskettu Tilastokeskuksen ylläpitämästä metsäalan konekustannusindeksistä. - Yhä useampi koneyrittäjä on kohdannut vakavia kannattavuusongelmia kuluneen puolen vuoden aikana. Yrittäjät ovat todenneet, että runsaasta kysynnästä huolimatta raha ei tee ollenkaan pesää yritykseen vaan virtaa läpi. Rahat eivät tahdo riittää edes kustannusten kattamiseen, sanoo Koneyrittäjien varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola. Eniten on kallistunut polttoaine: - Polttoaineen hinnannousun vaikutusta lieventää polttoaineklausuulit niillä, joilla sellainen on urakointisopimuksessa. Urakointisopimuksessa oleva polttoaineklausuuli tarkoittaa, että urakointihintoja tarkastetaan määrävälein sopimuskauden aikana polttoaineen hintojen kehityksen mukaisesti. Hinnan noustessa urakointihinta nousee ja hinnan laskiessa myös urakointihinnat laskevat. Kun polttoaineen hintamuutokset poistetaan kustannusindeksistä, ovat muut kustannukset nostaneet urakoinnin kokonaiskustannuksia 4,4 prosenttia viime vuoden toukokuusta tämän

Markku Suominen jatkaa Koneyrittäjien puheenjohtajana vuoden lokakuuhun Tilastokeskuksen konekustannusindeksin mukaan. Muiden kustannusten muutosten vaikutuksista urakoinnin hintoihin pitää koneyrittäjän sopia asiakkaan kanssa. Alan markkinarakenteesta johtuen puunkorjuuyrittäjällä on usein sopimusneuvotteluissa vastassaan metsäteollisuuden suuryritys. - Tilastot osoittavat, että korjuuyrittäjät eivät ole onnistuneet neuvotteluissa siirtämään muiden kustannusten nousua urakointihintoihin kovin hyvin. Tämä näkyy sekä Koneyrittäjien keräämistä hintahistoriatilastoista että metsäteollisuuden puunkorjuun kustannustilastoista. Tosiasiassa metsäkoneurakoin-

nin hintataso ei ole juurikaan muuttunut liki kymmeneen vuoteen. Jos koneyritys ei pysty parantamaan tuottavuuttaan vähintään kustannusnousun verran, heikkenee sen toiminnan kannattavuus vääjäämättä, sanoo Jaakkola ja jatkaa: -Tilanne muuttuu yhä haastavammaksi, sillä tuoreen markkinatilannekyselyn mukaan noin 70 prosentilla vastaajista on odotettavissa vähintään kahden viikon puunkorjuurajoituksia joulukuussa. Lisäksi metsäteollisuutta koskevista työtaisteluista on spekuloitu julkisuudessa. Näiden myötä voi tulla seisahduksia myös puunkorjuuseen, kuten nähtiin viime vuonna.

Koneyrittäjien 52. liittokokous valitsi koneyrittäjä Markku Suomisen Eurajoelta jatkamaan liiton puheenjohtajana tulevan kaksivuotiskauden vuodet 2022 ja 2023.

S

uominen on ollut Koneyrittäjien puheenjohtaja vuodesta 2018 lähtien. Varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2022 ja 2023 valittiin koneyrittäjä Marko Vainionpää Alavudelta. Liiton hallitukseen vuosiksi 2022 ja 2023 valittiin koneyrit-

täjät Teemu Suvanto Oulaisista ja Seppo Saarelainen Lieksasta. Koneyrittäjien hallituksessa jatkavat vuosi sitten kaksivuotiselle kaudelle valitut varapuheenjohtaja Mika Jormakka Parikkalasta ja hallituksen jäsenet Laura Hämäläinen Savonlinnasta, Pasi Mikkonen Pihtiputaalta ja Teemu Tolppa Janakkalasta. Vuodeksi 2022 liiton energiavaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Marko Vainionpää, maarakennusvaliokunnan puheenjohtajaksi Seppo Saarelainen ja metsävaliokunnan puheenjohtajaksi Mika Jormakka. Liittokokous kutsui koneyrittäjä Simo Kuittisen Nurmeksesta liiton kunniajäseneksi.

Improving Road Safety

Meiltä kaikki lokasuojat

kurottajiin pyöräalustaisiin kaivinkoneisiin traktoreihin ja perävaunuihin kauhakuormaajiin sekä muihin työ- ja erikoiskoneisiin

Parlok Trading Oy | www.parlok.fi | myynti@parlok.fi | 03 254 2727


40

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KATSO VIDEO!

Metsäkuutio Oy hoitaa puunkorjuun, piha- ja ongelmapuiden kaadot sekä metsänhoitotyöt. Kuvassa ollaan tekemässä sähkölinjojen vierimetsähakkuuta Ponsse Scorpionilla Vierumäellä.

Monipuoliset metsäalan palvelut ammattitaidolla ja iloisella asenteella Metsäkuutio Oy tarjoaa erittäin monipuolisesti metsäalan palveluita pääasiassa Keski-Suomen alueella mutta myös Etelä-Savossa ja Päijät-Hämeessä. Toimintaa kehitetään ennakkoluulottomasti uudella näkökulmalla, missä verkostoituminen eri alojen toimijoiden kanssa on keskeisessä roolissa.

M

etsäkuutio Oy tarjoaa erittäin monipuolisesti metsäalan palveluita pääasiassa Keski-Suomen alueella mutta myös Etelä-Savossa ja Päijät-Hämeessä. Toimintaa kehitetään ennakkoluulottomasti uudella näkökulmalla, missä verkostoituminen eri alojen toimijoiden kanssa on keskeisessä roolissa. - Tarjoamme kokonaisvaltaista palvelua monipuolisella ja modernilla kalustolla, ammattitaitoisten ja mukavien osaajien tekemänä. Metsurimme ratkaisevat puolestasi puunkorjuutyöt, piha- ja ongelmapuiden kaadot sekä metsänhoitotyöt - toki teemme myös perinteistä hakkuutta metsäkoneilla, kertoo Metsäkuution Antti Toljander, joka aloitti yrittäjänä 22-vuotiaana:

talvena käytetty Ponsse Ergo moto. - Koneellistuminen tapahtui nopealla tahdilla mutta metsurityöt eivät suinkaan vähentyneet vaan sahamiesten määrä on kasvanut melkein yhdellä per vuosi, joten tällä hetkellä palveluksessa on lähes kymmenkunta ammattimiestä. Metsurin työhön voi

kouluttautua mutta kyllä se lopulta on sellaista itse oppimista mitä kautta kokemus karttuu. Tärkeä rooli uusien kavereiden opastamisessa on meillä Pekka Aarniolla, jolla on yli 30 vuoden kokemus sahahommista. Metsäkuution toiminnassa koneet ja metsurit kulkevat käsi kädessä tukien toistensa operointia, tote-

aa Toljander.

Monipuolinen kalusto

Tänä päivänä Metsäkuution metsäkonekalusto muodostuu Ponsse Scorpion ja Ergo harvestereista sekä Ponsse Elk ja Buffalo ajokoneista. Lisäksi käytössä on metsäalustainen Hitachi 135 varustettuna TMK-energia-

- Valmistuin Jämsänkosken metsäkonekoulusta vuonna 2008, perustin toiminimen ja lähdin metsurin hommiin tekemään puunkaatoa ja raivauksia Päijänteen Metsänhoitoyhdistykselle, jonka kanssa tehdään tänäkin päivänä hyvää yhteistyötä. Jo melko alkuvaiheessa sain porukkaan pari osaavaa sahamiestä ja siitä homma lähti kasvamaan.

Koneet ja metsurit tukevat toisiaan

Ensimmäisen metsäkoneen, käytetyn Timberjack 1270 harvesterin Toljander hankki vuonna 2013. Se vaihtui jo puolen vuoden päästä uuteen John Deere 1070E harvesteriin ja pari kuukautta myöhemmin ajoon saatiin uusi John Deere 1010E kuormatraktori. Kolmanneksi koneeksi hankittiin seuraavana

Metsäkuutio tekee hyvää yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa. Vierumäen sähkölinjahakkuita tehtiin Teollisuuden Metsäpalvelu Oy:lle, jonka eteläisen alueen operaatiovastaava Hannu Koponen (oik.) on oikein tyytyväinen palvelun laatuun. Metsäkuution yrittäjä Antti Toljander lupaa että hommat hoidetaan hyvin jatkossakin.


KONEURAKOINTI 73 41 KONEURAKOINTI

AMMATTILEHTI METSÄALANMETSÄALAN AMMATTILEHTI kourilla, millä tehdään monipuolista erikoiskorjuuta. Koneet kulkee tömaalta toiselle Iveco Trakker F-Kone ritiläautolla. Lisäksi käytössä on tietenkin laajasti sahakalustoa, kantojyrisimiä ym. - Meille tuli nyt loppuvuodesta kaksi uutta konetta; Ponssen kanssa hommat pelaa niin kaupanteossa kuin huoltopuolella. Koneet ovat tehokkaita ja kuljettajille mieleisiä. Myös TMK on meille tärkeä yhteistyökumppani ja heidän edistykselliset energiakourat tekevät kaivukoneesta todellisen monitoimikoneen, kehuu Toljander.

Vahvaa kasvua - laaja asiakaskunta

Metsäkuution reipas ote ja raikas ajatusmalli metsäalan palveluiden tuottamiseen on saanut asiakkaiden keskuudessa hyvän vastaanoton, mikä näkyy toiminnan vahvassa kasvussa. - Tänä vuonna ollaan menty jotain 40 % kasvuvauhtia ja tulevaisuuskin näyttää positiiviselle. Tapamme toimia ja palvella asiakasta mahdollisimman hyvin luo koko ajan uusia työtehtäviä. Lisäksi panostamme aktiivisesti markkinointiin ja tunnettuuden lisäämiseen. Kaiken perusta on motivoitunut ja innostunut henkilökunta jonka ammattitaito näkyy jokaisella työmaalla, oltiin sitten isolla päätehakkuutyömaalla tai yksittäistä pihapuuta kaatamassa, sanoo Toljander. Metsäkuution asiakaskunta on todella laaja: - Metsänhoitoyhdistyksen lisäksi sähköyhtiöt yhteistyökumppaneineen työllistävät merkittävästi ja sitten on paljon erilaisia yrityksiä sekä yksityistalouksia joita palvelemme. Laskeskelin juuri että tänä vuonna meillä on ollut noin 370 asiakasta. Näin talvisaikaan peruskorjuut rullaa täydellä vauhdilla ja lisäksi tehdään paljon linjahakkuita sekä myös tonttihakkuita. Kesällä tonttipuoli nousee vahvasti esiin ja silloin ainakin puolet metsureista on tonttihakkuilla samoin kuin iso osa koneistakin.

IBC

Mallikasta yhteistyötä

Metsäkuution yksi tärkeä yhteistyökumppani Teollisuuden Metsäpalvelu on vaativiin hakkuisiin, metsäteiden perusparannuksiin ja metsänhoitoon keskittyvä yritys, joka on erikoistunut palvelemaan sähköyhtiöitä reunavyöhyke- ja vierimetsähakkuissa sekä alustan raivauksissa. - Yhteistyö Metsäkuution kanssa sujuu kaikin puolin mallikkaasti. Heiltä löytyy kaikki palvelut mitä linja-alueiden korjuussa tarvitaan ja erittäin osaavat tekijät. Meidän ei tarvitse oikeastaan kuin antaa seuraavan kohteen osoite ja ohjeistus niin homma hoituu luotettavasti aikataulussa, kehuu Teollisuuden Metsäpalvelu Oy:n eteläisen alueen operaatiovastaava Hannu Koponen.

PIDETÄÄN KONEET LIIKKEESSÄ!

HYDRAULIIKKATUOTTEET JA -HUOLTO

Turvetuotannosta poistuvien alueiden määrä tulee lisääntymään runsaasti lähivuosina turvetuotannon vähentyessä. Alueiden jatkokäyttömahdollisuuksia on monia, esimerkiksi metsitys, peltoviljelyyn siirtyminen tai kosteikon perustaminen.

Uusia menetelmiä suometsien ilmastokestävään käyttöön

• Letkut • Liittimet • Nipat • Pumput ja moottorit • Venttiilit • Ohjausjärjestelmät • Mittaus- ja testilaitteet • Tarvikkeet

KOPA -KANTAVAT TELAT

Hanketta toteuttavat Tapio, Suomen Tapio on käynnistänyt kaksi metsäkeskus, Luonnonvarakeskus ja suometsien ja turvemaiden il- Arbonaut Oy. mastokestävään käyttöön tähPuunkorjuu sähkölinjojen ympäristöstä on erittäin tärkeä asia sähkön täävää hanketta. Hankkeissa Turvetuotantoalueille toimitusvamuuden kannalta. Kun suoja-aluetta on tehty riittävästi niin ilmastokestävää jatkokäyttöä keskitytään parantamaan hiili- päälle. puut eivät kaadu myrskyissä linjojen Turvetuotannosta poistuvien alueiden taseen huomioimista suomet- määrä tulee lisääntymään runsaasti lähisien hoidossa ja selvitetään vuosina turvetuotannon vähentyessä. Alueiden jatkokäyttömahdollisuuksia on turvetuotannosta poistuneiden monia, esimerkiksi metsitys, peltoviljealueiden jatkokäytön nykytilaa lyyn siirtyminen tai kosteikon perustaminen. ja mahdollisuuksia. Turvetuotantoalueiden ilmastokestävät

H

ankkeet ovat osa maa- ja metsätalousministeriön maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta.

Ojat kuntoon kestävästi

jatkokäyttömahdollisuudet (TuIJa) -hankkeen tavoitteena on selvittää turvetuotannosta poistuneiden alueiden jatkokäytön nykytilaa sekä kehittää ja jalkauttaa suonpohjien ilmastoviisasta jatkokäyttöä monimuotoisuusnäkökulmat huomioiden. Hankkeessa luodaan jatkokäyttösuunnitelmat valituille pilottikohteille, kehitetään jatkokäytön suunnittelumenetelmää, toteutetaan maanomistajakysely sekä tuotetaan tietopaketti jatkokäyttötapojen ilmastovaikutuksista. Hankkeen tulokset auttavat maanomistajia ylläpitämään suonpohjan hiilivarastoja sekä muodostamaan monitavoitteisia jatkokäyttötapoja, joiden avulla voidaan myös edistää sopeutumista ilmastonmuutok-seen. Lisäksi hankkeessa tuotetaan maanomistajille tietoa ilmastotoimien tueksi. Hanketta toteuttavat Tapio ja Luonnonvarakeskus.

Suomessa on ojitettu metsätaloutta varten kaikkiaan noin 5,9 miljoonaa hehtaaria soita. Nykyään ojia kunnostetaan noin 40 000 hehtaaria vuodessa. Pohjaveden pinnan tasolla on merkittävä vaikutus turpeen hajoamiseen sekä suometsien hiilinieluihin. Siksi hakkuissa ja ojien kunnostuksen suunnittelussa on tärkeää varmistaa, että veden pinta säilyy puuston kasvun ja hiilensidonnan kannalta sopivalla tasolla. Hydrologisen kytkeytyneisyyden tarkastelu laserkeilausaineistoa hyödyntäen (HYTKY) -hankkeen tavoitteena on parantaa hiilitaseen huomioimista suometsien hoitohankkeissa hyödyntämällä la- Nappaa hiilestä kiinni! Edellä kuvatut hankkeet ovat osa maaserkeilausaineistoja. Hankkeessa kehitettävän menetelmän avulla voidaan tunnis- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 taa kunnostusta vaativat ojat, ja kohdentaa käynnistämää maankäyttösektorin Hiileskunnostustoimenpiteet niihin ojaverkos- tä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutton osiin, joissa niiden toteuttaminen on ta jolla pyritään vähentämään maa- ja mettarpeellisinta sekä puuston että ilmaston sätalouden ja muun maankäytön kasvinäkökulmasta. Optimaalista ojasyvyyttä huonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiihaetaan Suosimulaattori-mallinnuksen linieluja ja varastoja. Hankkeet toteutetaan vuosien 2021-2023 aikana. avulla. Metsäkuution ammattitaitoiset metsurit kaataa vaativimmatkin puut turvallisesti haastavistakin paikoista.

VAHVA-KAHMARIT KAIVINKONEISIIN • KUORMA-AUTOIHIN • METSÄKONEISIIN

VILPPULA

KUOPIO

LAPPEENRANTA

020 755 1240 Teollisuustie 5

020 755 1243 Saaristokatu 5

020 755 1245 Toikansuontie 7

Avoinna arkisin klo 7.30-16.30 www.koneosapalvelu.fi • info@koneosapalvelu.fi Puheluhinnat 0207-alkuisiin numeroihin kiinteästä verkosta ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.

Käy lukemassa metsäalan uusimmat uutiset joka päivä

Metsäalustainen Hitachi kaivukone varustettuna TMK energiakourilla on monipuolinen laite erilaisiin korjuukohteisiin.

ammattilehti.fi


42

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

43

Korkealaatuiset voiteluaineet ja suodattimet suoraan maahantuojalta! Grease L EP 00

G-Energy X Hydro Bio 46

Litium-pohjainen EP-lisäaineistettu yleisrasva keskusvoitelujärjestelmiin. Gazpromneft Grease L EP tarjoaa optimaalisen suorituskyvyn laajalla käyttölämpötila-alueella, -30 °C ja +120 °C välillä, ja erinomaisen suojan kulumista vastaan, jopa äärimmäisen paineen alla. Rasvalla on erinomainen hapettumisen-, korroosion- ja vedenkestävyys. Pakkauskoot 18 ja 180 kg.

on luontaisesti biohajoava korkean suorituskyvyn täyssynteettinen hydrauliikkaöljy nykyaikaisiin hydrauliikkajärjestelmiin. Korkealuokkaiset synteettiset biohajoavat esterit yhdessä tarkkaan valitun lisäaineistuksen kanssa muodostavat erinomaisen suojan kulumista ja korroosiota vastaan sekä optimaalisen suorituskyvyn laajalla käyttölämpötila-alueella. Biohajoavuus on yli 70 % OECD 301B mukaan.

G-SPECIAL UTTO 10W-30

Hydraulic HVLP 32 ja 46

on ”universal tractor transmission oil” (UTTO) ja on suunniteltu toimimaan traktoreiden ja muiden työkoneiden vaihteistoissa, vetopyörästöissä, hydrauliikkajärjestelmissä sekä öljykylpyjarruissa. G-Special UTTO 10W-30 täyttää mm. seuraavat vaatimukset: API GL-4, Allison C-4, Massey Ferguson CMS M1143

Gazpromneft Hydraulic HVLP on korkealaatuinen laajan käyttölämpötila-alueen hydrauliikkaöljy. Korkealuokkaiset perusöljyt yhdessä tarkkaan valitun lisäaineistuksen kanssa muodostavat erinomaisen suojan hapettumista, korroosiota ja kulumista vastaan. Pakkauskoot 20, 205 ja 1000 litraa.

G-SPECIAL STOU 10W-30 ja 10W-40

ovat osasynteettisiä korkealaatuisia monitoimiöljyjä käytettäväksi erityisesti maatalouden työkoneiden moottoreissa, vaihteistoissa, vetopyörästöissä, hydraulijärjestelmissä ja öljykylpyjarruissa. G-Special STOU 10W-30 ja 10W-40 täyttävät mm. seuraavat vaatimukset: ACEA E3, API GL-4, Allison C-4, Caterpillar TO-2

Diesel Premium 10W-40

on ympäri vuotinen Super High Performance Diesel (SHPD) -moottoriöljy EGR- ja SCRjärjestelmillä varustetuihin moottoreihin, joissa ei ole DPF-dieselhiukkassuodatinta. Gazpromneft Diesel Premium 10W-40 -moottoriöljyn luokitukset mm: API CI-4/SL, ACEA E7, MB 228.3, MAN M3275-1, MTU cat.2, Volvo VDS-3, Renault Trucks RLD/RLD-2, Cummins CES 20076/77/78, Deutz DQC III-10, Caterpillar ECF-1a / ECF-2. Pakkauskoot 205 ja 1000 litraa.

Meiltä myös suodattimet kaikkiin koneisiin

Solvera-teräketjuöljyt suoraan varastosta! Kysy tarjous!

Tonttila Group Oy Turkkirata 10, 33960 Pirkkala Puh. 03 358 760 www.tonttilagroup.fi

Myynti Puh. 03 358 7660 myynti@voitelukeskus.com

Kotimainen Kesla aloittaa sammutusperävaunujen myynnin Kesla Oyj on tunnettu useista metsäteknologian ja materiaalinkäsittelyn tuotteistaan - yhtenä esimerkkinä traktorin metsäperävaunut.

modernin, erityismuovista valmistetun 10 kuution vesitankin sekä tietenkin kaikki palonsammutukseen tarvittavat lisävarusteet. Palonsammutusperävaunu on varustettu omalla hydrauliikalla, joten se on helppo yhdistää mihin tahansa isompaan maataloustraktoriin.

V

Joustavaa käyttöä maanteillä ja maastossa

iime vuosina traktorivarusteiden monikäyttöisyyttä on lisätty ja nyt yritys tuokin markkinoille uuden tulipalojen sammutukseen tarkoitetun perävaunun, jonka myynti alkaa välittömästi.

Palonsammutuslaitteisto isoihin traktoreihin

Uusi perävaunupaketti sisältää KESLA-monikäyttöperävaunun, KESLA -kuormaimen ja

Yhdistelmän pystyy ajamaan perille eli erillistä lavettia ei tarvita, mikä helpottaa palopaikalle siirtymistä. Sammutusperävaunu on varustettu aina vedolla - joko rulla tai napavedolla - mikä mahdollistaa sujuvan liikkumisen vaikeissakin maastoissa, esimerkiksi metsäpaloalueilla. Loistava yhdistelmä maantie- ja maasto-ominaisuuksia lisää joustavuutta ja lisää hankinnan

Yhdistelmän pystyy ajamaan perille eli erillistä lavettia ei tarvita, mikä helpottaa palopaikalle siirtymistä. Vesden voi tankata vaikka järvestä.

Monitoimisen ja tehokkaan KESLA -sammutusperävaunun käyttöön tarvitaan vain yksi henkilö.

kannattavuutta.

Kaksi vesitykkiä

KESLA-sammutusperävaunu on varustettu kahdella vesitykillä - toinen näistä on kuormaimen puomissa ja toinen vaunun takana. Kuormaimen puomissa oleva vesitykki yltää jopa 30 metriin ja se on helppo suunnata tarkasti palopesäkkeeseen. Kuormaimen ulottuman ansiosta vesitankki on mahdollista täyttää vesijohtoverkoston lisäksi luonnon vesilähteistä, kuten joista, järvistä tai vaikka isoista ojista. Tämä on iso plussa, kun palopaikka sijaitsee kaukana asutuksesta tai tieverkostosta. KESLA -sammutusperävaunun käyttöön tarvitaan vain yksi

henkilö: sama henkilö ajaa traktoria ja ohjaa vesitykkien toimintaa traktorin hytistä käsin.

Vaunurakenne toimii myös metsäperävaununa

Sammutusperävaunu on erillinen moduuli, joka voidaan irrottaa helposti perävaunurakenteesta. Irrottamisen jälkeen vaunuun voidaan kiinnittää metsäperävaunuista tutut tolpat, jolloin vaunua ja kuormainta voidaan käyttää perinteisiin metsätöihin.

Toimitukset alkaa helmikuussa 2022

Sammutusperävaunukonsepti esiteltiin syyskuun puolessa välissä YouTube-kanavalla jul-

kaistussa videossa. Tuote on herättänyt runsasta kiinnostusta ja kyselyitä ympäri maailman. Sammutusperävaunu on nyt tuotantovalmis. Myynti alkaa heti ja ensimmäisten tuotteiden odotetaan valmistuvan tehtaalta helmikuussa 2022.

Kuormaimen puomissa oleva vesitykki yltää jopa 30 metriin ja se on helppo suunnata tarkasti palopesäkkeeseen.


44

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

Rakennuskonevuokrauksen hyvä kasvu jatkuu myös vuonna 2022 Teknisen Kaupan Liiton rakennuskonejaosto ja Forecon Oy julkaisivat puolivuosittaisen markkina- ja suhdannekatsauksensa sekä markkinaennusteen vuodelle 2022.

T

alouden kasvunäkymät ovat edelleen hyvät niin maailmalla kuin Suomessa. Inflaation vauhdittuminen, tuotannon pullonkaulat tai koronatartuntojen kiihtyminen eivät ole toistaiseksi näkyneet talousennusteiden alaspäin tapahtuvina korjauksina. Suomessa rakentaminen kasvaa sekä kuluvana että ensi vuonna 2022. Tänä vuonna kasvua vetää asuntorakentaminen, ensi vuonna toimitilarakentaminen. Rakennuskonevuokrauksen määrä kasvoi vuonna 2020 noin 3 prosenttia. Vuoden 2021 ennuste on +2 prosenttia (kesäkuussa +1 prosenttia). Rakentamisen painottuminen paljon vuokrakoneita käyttävään toimitilarakentamiseen vuonna 2022 kiihdyttää vuokramarkkinoiden määrän peräti 6 prosentin kasvuun ensi vuonna.

Uhkakuvat eivät hillitse

Valtavat elvytystoimet ja nol-

lakorot maailmalla ovat vauhdittaneet taloutta. Inflaation kiihtyminen sekä tuotteiden saatavuusongelmat ovat jatkuneet kesän jälkeen, mutta toistaiseksi ne eivät ole näkyneet aiempaa hitaampina talouskasvuennusteina. Yritysten luottamus- ja ostopäällikköindeksit olivat lokakuussa edelleen korkealla, mutta ovat laskeneet hieman kesän jälkeen. Matalat korot ja löysä rahapolitiikka jatkuvat edelleen, vaikka ennusteet korkojen nostojen alkamisen ajankohdasta ovat aikaistuneet. Rakentamisen kannalta asuntojen ja kiinteistöjen kiinnostavuus sijoituskohteena jatkuu.

ten kapasiteetin korkea käyttöaste sekä julkisen sektorin panostukset rakentamiseen näkyvät toimitilarakentamisen vahvana kasvuna ensi vuonna. Vuonna 2021 määrä pysyy ennallaan, mutta ensi vuonna kasvua on lähes 10 prosenttia eli toimitilarakentaminen toimii rakentamisen veturina ensi vuonna tukien voimakkaasti konevuokrausta. Rakennuskoneita käytetään toimitilarakentamisessa enemmän kuin asuntorakentamisessa. Toimitilarakentamisen kasvu on laajapohjaista, kasvussa ovat jokseenkin kaikki osasektorit, liike- toimisto- julkiset ja teollisuusrakennukset. Sijoittajienkin kiinnostus toimitilarakennuksiin on kääntynyt taas kasvuun.

kan peruskorjaukset. Infrarakentamisen määrä pysyy korkealla, mutta vähenee hieman sekä kuluvana että ensi vuonna. Suurten kaupunkien liikenneinfrahankkeiden määrä on korkea (raitiotiet, metro…).

Rakennuskoneiden vuokramarkkinoiden kasvu kiihtyy

Vuokraustoiminnan arvo oli viime vuonna 880 miljoonaa euroa, volyymi kasvoi 3 prosenttia. Rakentaminen on ylivoimaisesti suurin vuokrakoneiden käyttäjäsektori, arvo noin 590 miljoonaa euroa. Vuokrakoneiden käytöstä kolmasosa, 300 miljoonaa euroa, on rakentamiRakentaminen kasvaa sen ulkopuolella, huolto-, asenedelleen 2022 Korjausrakentaminen on kas- nus- ym. töissä teollisuudessa, Uusien asuntojen rakentami- vussa ja kasvu kiihtyy ensi vuon- palvelu- ja tapahtumasektorilla, nen toimii rakentamisen veturina na. Viime vuonna korjausraken- julkishallinnossa sekä kuluttajivuonna 2021. Nousun takana tamista ylläpitivät lähinnä DIY en hankkeissa. ovat sekä kuluttajat että sijoitta- -remontit. Ammattimainen korRakennuskoneiden vuokratoijat. Kasvussa ovat mukana myös jaaminen on vauhdittunut sel- miala on kehittynyt useimpia omakoti- ja rivitalot. Asuntora- västi kuluvana vuonna. Seurauk- toimialoja myönteisemmin myös kentamisen rakennusluvat ovat sena ovat olleet työvoimapula, korona-aikana. Vuokramarkkinousseet syyskuussa 46 000 nousevat hinnat ja vaikeudet nat kasvavat vuonna 2021 2 proasunnon tasolle. Aloituksia en- saada tarjouksia. Myös asunto- senttia. Suurinta kasvu on rakennakoidaan tapahtuvan kuluvana yhtiöiden korjausaikomukset tamisen ulkopuolisilla aloilla vuonna 43 000 ja ensi vuonna 38 ovat selvässä kasvussa ensi sekä asuntorakentamisessa. 000 kappaletta. Lasku on paluu- vuonna. Suuria peruskorjaus- Vuonna 2022 kasvu kiihtyy selta ylikorkeista tuotantomääristä hankkeita on myös meneillään västi, noin 6 prosenttiin. Suurinkohti tarpeen mukaista tasoa. ja käynnistymässä, esimerkkeinä ta kasvu on toimitilarakentamiPaluu jatkuu ensi vuoden jäl- Finlandia-talon, Hotel Grand sessa, lähes 20 prosenttia. Rakennuskonevuokraus muilkeenkin. Hansan/Seurahuoneen, HelsinVoimakas talouskasvu, yritys- gin Yliopiston ja Naistenklini- le aloille kasvaa talouden kasvun METSÄALAN AMMATTILEHTI

Toyotan Trukki Vuodeksi Saat nyt kaikki Toyotan riskittömät ja takuukunnostetut trukit käyttöösi edulliseen kuukausihintaan. toyota-forklifts.fi

myötä. Esimerkiksi telinevuokraus hyötyy yleisötapahtumien kasvusta hiljaisen koronakauden jälkeen. Vuokrakoneiden käyttö muilla aloilla yleistyy jatkuvasti ja niitä käytetään yhä useammissa tehtävissä. Porvoon jalostamon suurseisokin konekäyttö lisää vuoden 2021 konekäyttöä merkittävästi. Muiden toimialojen vuokrakäyttö yhteensä kasvaa kuluvana vuonna +10 % mutta supistuu ensi vuonna -1 prosenttia. Korjausrakentamisen konevuokraus on kärsinyt ammattimaisen korjausrakentamisen vähenemisestä, mutta kasvu käynnistyy jo kuluvana vuonna ja kiihtyy ensi vuonna. Korona vauhditti merkittävästi omatoimisten DIY- korjausten määrää, mutta niiden konevuokraus on vähäistä. Telineiden ja sääsuojauskaluston vuokraus kasvaa edelleen muita koneryhmiä enemmän. Rakennuskoneiden myynti ja tuonti pärjäsvät viime vuonna odotuksia selvästi paremmin päätyivät pieneen kasvuun. Tämän vuoden arviot ennakoivat kasvua, kasvuodotukset ovat nousseet +2 - 5 prosenttiin ja ensi vuodelle yli viiteen prosenttiin.

KONEURAKOINTI

123


METSÄALAN AMMATTILEHTI

maailmaan! n : P O a o l u Tervet

TRAILER Voimakas, vakaa sekä aikaa ja rahaa säästävä puunkäsittelykone. 830E Trailer on suunniteltu suurien puumäärien kustannustehokkaaseen lastaukseen, kuljetukseen ja käsittelyyn. Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.

Joakim Monto +358 20 1456 741

www.opsystem.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

VERMEER HG6800TX MURSKAIN. HG6800TX on Vermeerin murskainperheen uusi lippulaiva. Uudet innovaatiot, kuten madalletut syöttöpöydän reunat, takaavat materiaalin vapaan virtauksen rummulle. Uusi Duplex III rumpu toimii koneen sydämenä. Saatavilla myös hakkurirummulla varustettuna. Koneen voimanlähteenä on CAT C27 950 hv moottori.

KYTKINTIE 41, 00770 HELSINKI SEVERAL.FI

Vermeer and the Vermeer logo are trademarks of Vermeer Manufacturing Company in the U.S. and/or other countries. © 2020 SEVERAL OY. All Rights Reserved.


METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

BIOENERGIA

47

Bioenergian mahdollisuudet hyödynnettävä 55-valmiuspaketissa Bioenergia ry on huolissaan että 55-valmiuspaketti ei huomioi riittävän hyvin bioenergia-alan potentiaalia korvata fossiilisia polttoaineita ja mahdollistaa jopa hiilinegatiivisen energiajärjestelmän.

Y

hdistys haluaa tukea luonnon monimuotoisuuden vahvistamista ja on laatinut yhdessä Energiateollisuus ry:n kanssa suosituksen ekologisen kestävyyden huomioimiseksi puupolttoaineiden hankinnassa. Euroopan komissio julkaisi heinäkuussa merkittävän lainsäädäntöpaketin, 55-valmiuspaketin, jolla Unioni pyrkii kohti asettamaansa ilmastopäästöjen vähentämistavoitetta (vähintään -55 % vuoden 1990 tasosta 2030 mennessä). Aiemmin komissio on julkaissut jo biodiversiteettistrategian, jonka tavoitteena on saada Euroopan luonto toipumis uralle 2030 mennessä. 55-valmiuspaketissa komissio näkee bio energiaan kohdistuvat kaavamaiset rajoitukset keinoina luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Toisaalta EU on keskel-

Suomessa ja Pohjoismaissa on hyvin pitkälle kehittynyt metsä- ja bioenergiasektori, joka ohjaa puun sinne, missä sen jalostusarvo on korkein.

lä energiakriisiä. EU:n johtajat keskustelivat lokakuun puolivälissä Eurooppa-neuvostossa mahdollisista toimista kriisiin vastaamiseksi. Bioenergia ry on huolissaan, että EU on luomassa tulevaisuusstrategiaa, jossa alan mahdollisuudet poistaa markkinoilta kustannustehokkaasti fossiilista energiaa hukataan. Bioenergiaa pystytään tuottamaan Euroopan tavoitteiden näkökulmasta erittäin merkittäviä määriä kestävästi. Tulevaisuudessa tähde- ja jätevirtoihin perustuva bioenergia voi mahdollistaa energiajär-

jestelmän, joka on täysin hiilineutraali tai jopa poistaa hiiltä ilmakehästä eli on ilmastopositiivinen (tai hiilinegatiivinen). Alaa koskevan sääntelyn kehitys on kuitenkin viime vuosina ollut tempoilevaa ja epäjohdonmukaista. Bioenergian kestävyyskriteerit sovittiin edellisen kerran vuonna 2018 ja niiden piti olla toimeenpantuina kansalliseen lainsäädäntöön tämän vuoden puoleen väliin mennessä. Komission toimeenpanoa koskeva ohje on kuitenkin vieläkin kesken. Kesällä esitellyssä luonnoksessa

oli kirjauksia, joissa ylitettiin direktiivin antama mandaatti. - Bioenergia-ala haluaa osaltaan edistää toiminnassaan luonnon monimuotoisuutta ja ilmastotoimia. Suomessa ja Pohjoismaissa on hyvin pitkälle kehittynyt metsä- ja bioenergiasektori, joka ohjaa puun sinne, missä sen jalostusarvo on korkein. Luontokriteerien osalta alalla tiedetään kipupisteet ja on myös tahtotila parantaa juoksua. Alan toimijoille harmaita hiuksia tuottavat jatkuvat yllätykset ja kaavamaiset, kaukana markkinoista laaditut toimintaohjeet ja

rajoitukset. Sillä tyylillä tavoitteiden saavuttaminen on vaikeaa ja kallista, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka. Yhdistys haluaa osaltaan tukea työtä luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi. Bioenergia ry ja Energiateollisuus ry ovat valmistelleet yhteistyössä suosituksen ekologisen kestävyyden huomioimisesta puupolttoaineiden hankinnassa. Suositus keskittyy kolmeen teemaan: kestävän metsänhoidon mukaisiin toimiin, lahopuun lisäämiseen sekä biomassan alkuperän raportointiin. - Toivomme, että suositus edelleen vahvistaa ostajien ja koko polttoaineketjun tietoisuutta asian merkityksestä ja tarvittavista toimista. On hienoa, että tätä työtä tehtiin laajapohjaisesti yhdessä, Laurikka jatkaa. Bioenergiaa suoraan käsitteleviä ehdotuksia 55-valmiuspaketissa ovat mm. uusiutuvan energian direktiivi (RED3), päästökauppadirektiivi, energiaverodirektiivi, liikennettä koskevat esitykset (henkilö- ja pakettiautojen päästönormit, vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuri, meriliikennettä koskeva FuelEU ja lentoliikennettä koskeva ReFuelEU). Lisäksi komissio on antamassa uutta ohjeistusta myös jo sovitun lainsäädännön soveltamiseen.

HAKKURIT JA MURSKAIMET Kysy tarjous, ennen kuin on myöhäistä! Sekä kuorma-autojen, että hakkureiden ja nostureiden pidentyneiden toimitusaikojen vuoksi NYT pitäisi kiivaasti miettiä vuoden 2022 hakkuri hankintoja.

Optimaalinen ostohetki on NYT. Jukka Humalainen puh. 0400 715 949 jukka@ideachip.com

IDEACHIP MACHINE OY Vihantasalmentie 421 A, Mäntyharju

www.ideachip.com


48

BIOENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Koneen kaikkia toimintoja ohjataan uudistuneen keskusyksikön kosketusnäytön kautta.

Vermeer tuo markkinoille uuden G2-sukupolven trailerialustaisen HG4000 -vaakatasomurskaimen, minkä sarjatuotanto alkaa vuodenvaihteessa 2022.

Uuden sukupolven HG4000 murskain Amerikkalainen bioenergiakoneiden valmistaja Vermeer tuo markkinoille uuden sukupolven G2-mallin suositusta HG4000 vaakatasomurskaimesta, mikä on kokoluokkansa myydyin murskain maailmassa.

V

ermeer HG4000 murskain on saavuttanut suuren suosion puumateriaalien käsittelyssä ympäri Eurooppaa ja myös Suomessa, missä niitä on käytössä toistakymmentä. - Erittäin luotettavan koneen suosio perustuu ylivertaiseen tehoon suhteessa fyysiseen kokoon, polttoainetaloudellisuuteen ja alhaisiin huoltokustannuksiin. Mursketta syntyy suurella kapasiteetilla ja kompaktin kokoisella koneella voi operoida

terminaalien lisäksi myös metsäpäässä. Ja Vermeerin ainutlaatuinen Duplex -rumpu mahdollistaa murskaavan rummun vaihtamisen hakkurirummuksi ja toisinpäin - lisäksi murskarumpuun on saatavilla leikkaavat terät, kertoo maahantuoja Several Oy:n Chris Wegelius.

Vieläkin parempi...

Vuodenvaihteessa 2022 sarjatuotantoon tuleva G2-mallin uudistukset tekevät HG4000:sta aiempaakin tehokkaamman murskaimen. - Uutena voimanlähteenä toimii CAT C13B dieselmoottori teholtaan 536 hv / 400 kW eli tehoa on parikymmentä hevosvoimaa aiempaa enemmän. Tier 4 Final / Stage 5 -päästötason moottorin polttoaineenkulutus on todella alhainen per tuotettu tonni ja hiljainen käyntiääni mahdollistaa operoinnin asutusten lähettyvilläkin. Koneen kaikkia toimintoja ohjataan uudistuneen keskusyksikön kosketusnäytön kautta ja lisäksi tietyt kriittiset

toimenpiteet voi hoitaa edelleen nappien kautta eli toiminta ei pysähdy jos keskusnäyttö jostain syystä vaurioituisi, toteaa Several Oy:n Tero Tirkkonen. Uuden sukupolven trailerialustainen HG4000 on saatavilla 2-akselisena tappivetoisena ja 3-akselisena aisavetoisena mallina. - Vaikka perusrakenne on tuttua luotettavaa HG4000:sta niin uudessa koneessa on runsaasti asiakaspalautteen perusteella tehtyjä teknisiä parannuksia. Hyvänä esimerkkinä yläsyöttörulla mikä on nyt satoja kiloja aiempaa painavampi ja varustettu todella järeällä, pystysuunnassa ristivahvennetulla taittumattomalla hammastuksella. Myös legendaarisesta Duplex -rummusta on tullut III-malli, missä vasaroiden kiinnitysmekanismi on uudenlainen mikä mahdollistaa niiden nopeamman vaihtamisen. Ja voimansiirron hihnan kiristys tapahtuu nyt rullan painatuksella hydraulisesti, keskusyksiköltä haluttuihin arvoihin

säätämällä ja järjestelmä myös pitää hihnan kireällä automaattisesti, valottaa Tirkkonen joitain uudistuksia.

Nyt kannattaa investoida

Vermeer on varautunut Euroopan suureen kysyntään ja valmistaa ensi vuonna merkittävän määrän HG 4000 G2 -murskainta. Amerikassa mallin myynti alkaa myöhemmin lähitulevai-

suudessa. - Vaikka uutta nelitonnista tulee Eurooppaan runsaasti niin jo ennakkokysyntä on osoittanut että koneet tulevat todennäköisesti loppumaan kesken. Eli nyt kannattaa olla nopea että saa uuden tehomurskaimen käyttöön järkevällä toimitusajalla, ilmoittaa Tirkkonen.

Yläsyöttörulla on nyt satoja kiloja aiempaa painavampi ja varustettu todella järeällä, pystysuunnassa ristivahvennetulla taittumattomalla hammastuksella. Myös legendaarisesta Duplex -rummusta on tullut III-malli.

Edellisen sukupolven Vermeer HG4000 murskain on saavuttanut suuren suosion suomalaisten puumateriaaleja käsittelevien urakoitsijoiden keskuudessa. Jatkossa tarjolla on vieläkin parempi ja kehittyneempi G2-malli...

Voimansiirron hihnan kiristys tapahtuu nyt rullan painatuksella hydraulisesti, keskusyksiköltä haluttuihin arvoihin säätämällä ja järjestelmä myös pitää hihnan kireällä automaattisesti.


Ruukinmestarintie 9, 02330 Espoo | p. 020 7936 700 | myynti@kraatz.fi | www.kraatz.fi

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

BIOENERGIA

49

Kevyet alumiinilavat metsähakkeen ajoon ja muuhunkin

Soita ja kysy miten kevyt vaihtolava voikaan olla...? puh. 045 325 7373

Bioenergia ry:lle päivitetty strategia, uusi puheenjohtaja ja uutta toimintaa Keravan Energia -yhtiöiden toimitusjohtaja Jussi Lehto on valittu Bioenergia ry:n hallituksen puheenjohtajaksi. Hiilensidonnan ja biohiilen edunvalvonta vahvistuu yhdistyksessä vuodenvaihteessa strategian päivityksen myötä.

B

ioenergia ry:n syyskokous valitsi 10.12.2021 yhdistyksen hallituksen vuodelle 2022. Puheenjohtajaksi valittiin Keravan Energia -yhtiöiden toimitusjohtaja Jussi Lehto. Hän seuraa tehtävässä Oulun Energia Oy:n liiketoiminnanjohtaja Pertti Vanhalaa ja on Bioenergia ry:n 10-vuotisen historian neljäs puheenjohtaja. - Todellista kestävyyttä on, että ympäristöystävällisyyden lisäksi varmistetaan energiajärjestelmän ja -huollon toimivuus. Jos tässä halutaan onnistua, tulee bioenergia olemaan vahvassa roolissa sekä Suomessa, että EU-tasolla myös jatkossa, pai-

nottaa Lehto. Syyskokouksessa päätettiin myös yhdistyksen strategian päivityksestä. Yhdistykseen perustetaan uusi Hiilensidontaan ja hiilensidonnan teknisiin ratkaisuihin (CCUS) paneutuva valiokunta ensi vuoden alusta. Lisäksi biohiilen edunvalvonta vahvistuu vuodenvaihteessa, kun Suomen Biohiiliyhdistyksen toiminta siirtyy Bioenergia ry:lle. Uusi biohiiliverkosto tulee ohjaamaan biohiileen liittyvää tiedonvaihtoa ja aktiviteetteja. Päivitetyn strategian osalta yhdistys tähtää siihen, että vuonna 2025: - Suomi on merkittävästi edennyt kohti vuoden 2030 tavoitteita kaikilla sektoreilla ja energian toimitus- ja huoltovarmuus on säilynyt. - Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen on lisääntynyt metsänhakkuissa ja -hoitotöissä. - Biotalous ja siihen liittyvä osaaminen on vahvistunut ja tukee nykyistä paremmin hyvinvointia Suomessa. - Biomassan käytön jalostusarvo Suomessa on kohonnut. Liikenteen polttoaineiden bioosuus on noussut.

- Biomassaa hyödyntävissä järjestelmissä nähdään useita sovelluksia hiilensidonnasta ja hiilidioksidin hyötykäytöstä. - Kansallinen tavoitetila hiilidioksidin varastoinnin osalta on selkiytetty. - Biohiilen tuotanto on kasvanut. Yhdistyksen edunvalvonnan painopisteitä vuonna 2022 ovat mm. RED 3-direktiivi ja LULUCF, Kestävä rahoitus, hiilensidonnan tekniset ratkaisut ja turvetuotantoalueiden sujuva siirtyminen seuraavaan maankäyttöön. Uusi hallitus aloittaa toimintansa vuoden 2022 alusta. Bioenergia ry:n hallitus 2022: Puheenjohtaja: Jussi Lehto, Keravan Energia -yhtiöt Jäsenet: - Rogaciano Cavadas Kaipainen, Metsä Group - Pauli Rintala, MTK ry - Reijo Wuorio, Hakevuori Oy - Juha Räsänen, Savon Voima Oyj - Simo Jaakkola, Koneyrittäjien liitto ry - Mikael Ohlström, Neste Oyj - Maija Henell, Turun Seudun Energiantuotanto Oy - Pasi Rantonen, Neova Oy - Pauli Otava, Versowood Oy - Tomi Vartiamäki, L & T Biowatti Oy - Lotta Forssell, Valmet Oyj

Energiaturpeen tuotanto romahtaa Turvetta tuotettiin kuluneena kesänä kolmanneksen vähemmän kuin vuonna 2020 suotuisista tuotanto-olosuhteista huolimatta.

V

arastoaumoihin ja suoraan kulutukseen nostet tiin yhteensä 6,2 miljoo- naa kuutiometriä eri turvetuotteita. Tästä energiaturpeen osuus oli 43 % ja muiden turvetuotteiden 57 %. Jyrsinpolttoturvetta saatiin 2,2 TWh ja palaturvetta 0,6 TWh:n verran. Bioenergia ry:n turvevaliokunnan puheenjohtaja Pasi Rantonen nosti esiin alan hallitsemattoman muutoksen ja tästä aiheutuvat monet ei-toivotut seuraukset. Tällä hallituskaudella alan kokonaistyöllistävyydestä on kadonnut vähintään 2000 henkilötyövuotta. Paljon puhuttu oikeudenmukainen siirtymä ei näytä toteutuvan, ja alalle luvatut tukitoimet ovat myöhässä tai vesittymässä kokonaan: - Kannamme suurta huolta yrittäjien selviämisestä tässä erittäin haasteellisessa tilanteessa. Tuotannon vähetessä tulot vähenevät ja luvatut tukitoimet viipyvät edelleen.

Rantosen mukaan turvetuotannon kokonaispäästöt romahtavat viime vuosikymmenen lopun tasolta viidesosaan jo vuoteen 2025 mennessä, kun hallitusohjelma asetti tavoitteeksi turpeen päästöjen vähintään puolittumisen vuoteen 2030 mennessä. Merkittävin syy tuotannon ja käytön vähenemiseen on päästöoikeuden hinnan kipuaminen yli 60 euron tason ja vuoden alusta voimaan astunut turveveron korotus. Turpeen kysyntä kasvualustoihin, kuivikkeiksi, kompostin seosaineiksi, aktiivihiileksi ja moniin muihin käyttötarkoituksiin jatkuu vahvana kotimaassa ja maailmalla. Tätä kehitystä vastaan sotii EU:sta tuleva ja kotimainen regulaatio ja investointiympäristön sumeneminen. Pikaisia toimia ja hallinnollisten menettelyjen sujuvoittamista tarvitaan samaan aikaan lähivuosina, kun turvetuotannosta poistuvat tuhannet hehtaarit saadaan nopeasti seuraavaan maankäyttöön hiilinieluiksi - metsiksi, mo- nimuotoisiksi kosteikoiksi ja vaikkapa uusiutuvan energian tai raaka-aineiden tuotantoalueiksi.


50

BIOENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Poikkeusvuosi 2020 supisti biotaloutta Vuonna 2020 biotalouden osuus Suomen kansantalouden arvonlisäyksestä oli 12 prosenttia ja työllisten määrästä 11 prosenttia. Arvonlisäyksen volyymi väheni neljä prosenttia edellisvuodesta ja työllisten määrä kaksi prosenttia.

V

uosi 2020 oli poikkeuksellinen koronapandemian takia, ja tämä näkyi erityisesti biotalouden palveluissa, joiden kasvu taantui viime vuonna. Tämä käy ilmi Luonnonvarakeskuksen (Luke) biotalouden katsauksesta. Biotalouden arvonlisäys oli 24,2 miljardia euroa ja tuotos 68,3 miljardia euroa. Biotalouden tuotoksen volyymi laski neljä prosenttia. Kansantalouden kokonaistuotoksesta biotalous kattoi 16 prosenttia. Biotalouden osuus kansantalouden kokonaistuotoksesta ja arvonlisäyksestä on pysynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana lähes muuttumattomana.

Metsäsektori suurin biotalouden toimiala

Metsäsektori on edelleen biotalouden merkittävin toimiala, vaikka sen osuus koko biotalouden arvonlisäyksestä väheni kaksi prosenttiyksikköä. Metsäsektorin osuus biotalouden arvonlisäyksestä oli 32 prosenttia eli 7,7 miljardia euroa. Koko metsäsektorin arvonlisäyksen volyymi laski edelliseen vuoteen verrattuna neljä prosenttia. Metsäsektorin toimialoista ainoastaan puutuoteteollisuuden arvonlisäyksen volyymi kasvoi.

Biotalouden palveluissa romahdus

Koronapandemian vaikutukset näkyvät selvästi biotalouden palveluissa. - Aikaisempina vuosina biotalouden palveluissa on nähty selvää kasvua, mutta viime vuonna arvonlisäyksen volyymi pieneni jopa 24 prosenttia, kertoo Tiina Sauvula-Seppälä Lukesta.

Elintarvikesektorilla tasaista - puurakentamisessa laskua

Elintarvikesektori on puurakentamisen ohella biotalouden suurimpia toimialoja, molempien osuus biotalouden arvonlisäyksestä oli noin 19 prosenttia. Elintarvikesektorin arvonlisäyksen volyymi pysyi ennallaan, mutta puurakentamisen laski neljä prosenttia. Elintarvikesektorilla ainoastaan maata-

louden arvonlisäyksen volyymi kasvoi. Maataloudessa lisäys oli viisi prosenttia.

Työllisten määrän väheneminen kosketti biotaloudessa erityisesti palveluita

Biotalouden toimialat työllistivät viime vuonna 294 400 henkilöä, eli yhtätoista prosent-

tia Suomen työllisistä. Biotalouden kuten koko kansantaloudenkin työllisten määrä väheni kaksi prosenttia edellisvuodesta. Maatalous oli edelleen biotalouden suurin työllistäjä 63 600 henkilöllä, vaikka työllisten määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna 700 henkilöllä. Viime vuoteen verrattuna työllisten määrä kasvoi muun muassa lääke- ja kemianteollisuudessa,

uusiutuvan energian tuotannossa sekö veden puhdistuksessa ja jakelussa. Näille aloille työllistyi yhteensä 18 400 henkeä. Biotalouden palveluiden työllisten määrä on aiemmin kasvanut koko kymmenen vuoden seurantajakson ajan. Sen sijaan vuonna 2020 työllisten määrä väheni edellisvuodesta 13 prosenttia. Myös metsäsektorilla työllisten määrä väheni edelli-

seen vuoteen verrattuna kolmella prosentilla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

BIOENERGIA

51

VALMISTETTU YLPEYDELLÄ SUOMESSA, TEHTY KESTÄMÄÄN KAIKKIALLA MAAILMASSA.

0400 933 441

WWW.TMKENERGIAKOURA.FI

Nuorten metsien harvennuksista lisää pienpuuta energiakäyttöön Nuorten metsien harvennusten yhteydessä korjataan pienpuuta, jota käytetään energiantuotannossa. Pienpuusta valmistettavan metsähakkeen kysyntä kasvaa voimakkaasti lähivuosina, kun turpeen energiakäytöstä luovutaan. Suomen metsäkeskuksen Tule metsään! -kampanjassa kannustetaan metsänomistajia ja metsäammattilaisia nuorten metsien hoitoon ja pienpuun korjuuseen.

N

uorten metsien harvennuksissa korjataan pienpuuta, jonka tarve kasvaa voimakkaasti lähivuosina. Pienpuusta valmistettavalla metsähakkeella korvataan vähenevää turpeen ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä energiantuotannossa. Suomen nuorissa metsissä monet ensiharvennukset ovat myöhässä, ja samoin pienpuun korjuuta olisi mahdollista lisätä tuntuvasti. Suomessa on yli miljoona hehtaaria hoitamattomia nuoria metsiä, joista olisi mahdollista korjata pienpuuta. - Nuorten metsien hoidosta on monenlaista hyötyä. Sillä varmistetaan puuston nopeampi järeytyminen arvokkaaksi tukkipuuksi. Harvennuksella vahvistetaan myös puuston elinvoimaisuutta, hyvää kasvukuntoa ja

tuhokestävyyttä. Metsänkäsittelyssä tulee säästää lahopuut, koska ne ovat oleellisen tärkeitä luonnon monimuotoisuudelle, sanoo metsänhoidon asiantuntija Juha Tuononen Suomen metsäkeskuksesta. Lämpö- ja voimalaitoksissa käytetystä metsähakkeesta suuri osa on peräisin pienpuusta ja hakkuutähteistä. Pienempi osa on kantoja ja järeää runkopuuta. Metsähaketta poltettiin lämpöja voimalaitoksissa viime vuonna kaikkiaan 7,6 miljoonaa kiintokuutiometriä, josta pienpuun osuus oli 4,3 miljoonaa kiintokuutiometriä. Turpeen käytön korvaaminen täysimääräisesti metsähakkeella lisäisi metsähakkeen kysyntää noin 8 miljoonaa kuutiometriä. Metsänomistajat voivat hakea nuorten metsien hoitoon ja pien-

Lämpö- ja voimalaitoksissa käytetystä metsähakkeesta suuri osa on peräisin pienpuusta ja hakkuutähteistä.

puun korjuuseen kemera-tukea Metsäkeskuksesta. Tukea on hyvin saatavilla, sillä vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossa myönnettiin näihin töihin tälle vuodelle 3,75 miljoonan euron lisämääräraha.

Metsäkeskus kannustaa pienpuun korjuuseen

Metsäkeskus on aloittanut Tule metsään! -kampanjan, jonka tavoitteena on metsänhoidon

edistäminen nuorissa kasvatusmetsissä ja metsäenergian saatavuuden varmistaminen.  Metsäkeskus lähettää valtakunnallisesti noin 16 000 metsänomistajalle kirjeitse tietoa heidän omistamistaan nuorista metsistä, joissa voi olla energiakäyttöön soveltuvaa pienpuuta. Kirjeessä kannustetaan metsänomistajia nuorten metsien hoitoon ja pienpuun korjuuseen omat tavoitteet ja luontoarvot

huomioiden. Syksyn aikana Metsäkeskus järjestää myös kampanjaan liittyviä Tule metsään! -tapahtumia eri puolilla Suomea. Kampanja jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka. Lisätietoa kampanjasta, metsänhoidon tuista ja metsäenergiasta löytyy verkkosivuilla www. metsakeskus.fi.


52

BIOENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Topliftilta valmistui 400. perävaunu 30-juhlavuoden kunniaksi

Metsähakkeen kuljetuksessa tarvitaan tehtävään räätälöidyt ratkaisut

Joulun alla 2021 Toplift Finlandin tuotannosta Joutsenossa valmistui yrityksen 30-vuotisen historian 400. perävaunu. Kyseessä oli 4-akselinen hakkeen kuljetukseen tarkoitettu ketjupurkava puoliperävaunu, joita valmistui samalla asiakkalle kerralla kaksin kappalein.

Toplift Finlandin tuotannosta Joutsenosta valmistui joulun alla kaksi uutta metsähakkeen kuljetukseen tehtyä ketjupurkavaa puoliperävaunua. Vuonna 1991 perustetun yrityksen 30-juhlavuoden kunniaksi toinen vaunuista oli 400. valmistettu perävaunu.

- Hakeperävaunut ja -korit ovat vahvaa erikoisosaamistamme, kertovat Toplift Finland Oy:n toimitusjohtaja Janne Ikäiheimonen (vas.) ja myyjä Jarkko Lempiäinen uuden hakepuolikkaan vierellä.

T

oplift Finland on valmistanut hakkeenkuljetuskalustoa koko historiansa

ajan. - Yritys perustettiin 22.10.1991 ja toiminta käynnistyi 2.1. 1992. Ensimmäinen perävaunu valmistui Imatran Voimalle, mikä meni Tansaniaan maailmanpankin kauppajärjestelyissä. Mutta heti toinen projekti oli ketjupurkava hakeyhdistelmä, mikä toimitettiin asiakkaalle al- kuvuodesta 1992. Toki perävaunujen valmistuksen historia juontaa Joutsenossa aina 60-luvulle ja ensimmäinen ketjupurkava rakenne tetiin JOKA:n toi- mesta vuonna

1978, muistelee Toplift Finland Oy:n vanhempi neuvonantaja Taisto Ikäheimonen.

Jatkuvaa kehitystä

Tänä päivänä Toplift Finland valmistaa perävaunut ja päällerakenteet, tarjoaa laajasti erilaiset korjaamopalvelut ja varaosat sekä toimii Hiab-tuotteiden jälleenmyyjänä alueellaan. Henkilökuntaa on perheyrityksen palveluksessa 26. - Jatkuva toiminnan kehittäminen ja parantaminen ovat keskeinen osa toimintaamme. Alkuvuodesta 2021 yrityksessä otettiin käyttöön ISO 9001:2015

toimintajärjestelmä, ja sen myötä Toplift sai Finlog Audit Oy:n myöntämän PKY-LAATU-sertifikaatin. Tämän lisäksi toteutimme maaliskuussa asiakastyytyväisyysmittauksen, josta saatu palaute luo vahvaa uskoa omaan tekemiseen, mutta osoittaa myös selkeitä kehityskohteita, joissa meidän tulee jatkossa parantaa, sanoo yrityksen vetovastussa vuodesta 2012 lähtien ollut Janne Ikäheimonen.

Hakkeenkuljetuskaluston osaaja

Toplift Finlandin vankkaa erikoisosaamista on ketjupurkavat

Nyt valmistuneiden metsähakepuolikkaiden pituus on 15,6 metriä, korkeus 4,4 metriä ja paino hieman alle 14 tonnia. Hydraulinen kääntöpeite on varmatoiminen ja toimii radio-ohjauksella, samoin kuin haketuslippa mikä on asennettu kuormatilan sisäpuolelle. Peitteen kääntäjät ovat omaa valmistetta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI ja seinänousevat perävaunut & kuormakorit hakkeen sekä turpeen ajoon. - Erityisesti hakepuolen kalusto näyttelee merkittävää osaa valmistuksessa sekä myös huoltopuolella. Kehitämme jatkuvasti metsäenergian kuljetuksessa käytettävää kalustoa tiiviissä yhteistyössä alan johtavien toimijoiden kanssa. Kaiken perusta on vahva suunnitteluosaaminen ja yhdessä joustavan tuotannon kanssa pystytään jokainen vaunu ja korirakenne räätälöimään juuri asiakkaan tarpeeseen kustannustehokkaasti ja sarjatuotannon laadulla, toteaa Ikäheimonen.

hyötykuormaan. - Kantava runko on Z-mallinen jossa runkoleveys on alhaalta 940 mm ja ylhäältä 1240 mm, mikä mahdollistaa sen että ketjupurkulaite on voitu toteuttaa neljällä ketjulla ja kaikki kolat on saman mittaisia, jolloin rasitukset jakautuu ketjuihin tasaisesti. Radio-ohjauksella käytettävä nelimoottorinen ketjupurkulaitteisto on varustettu 2-nopeuksisella hammasratasvaihteistolla, kertoo Lempiäinen ja lisää: - Z-runkorakenteen ansiosta voimme valmistaa metsähakevaunun myös paripyörillä ja ohjaavilla akseleilla.

Metsässä puoliperävaunulta vaaditaan paljon

Varustelu mietitty tehtävää varten

Metsähakkeen kuljetuksissa viisaasti suunniteltu, mitoitettu ja rakennettu puoliperävaunu on moneen käyttöön järkevin vaihtoehto. - Metsähakevaunulta vaaditaan ketteryyttä ja maastokykyä, niin että sillä päästään tyhjänä hakkurin vierelle ahtaissa paikoissa ja haastavissa keliolosuhteissa sekä sitten täydessä lastissa metsästä pois. Kuormatilaa pitää olla riittävästi, rakenteiden tulee kestää vuosien kovaa käyttöä haastavissa olosuhteissa ja purkaminen pitää tapahtua nopeasti lämpölaitoksella, sanoo Ikäheimonen.

Identtiset kaksoset pärjäävät maastossa

Joulun alla asiakkaalle toimitetut uudet 4-akseliset Toplift metsähakeperävaunut täyttävät kaikki edellä mainitut vaatimukset. - Molemmat vaunut optimoitiin identtisiksi asiakkaan toiveiden mukaan. Maastossa liikkumiseen ketteryyden takaa kolme viimeistä kääntyvää akselia ja lisäksi ykkösakseli nousee. Akseleita ohjataan kätevästi ja tarkasti VSE-järjestelmän radioohjaimella, jolloin vaunu saadaan kulkemaan todella tarkasti halutusta kohdasta. Ja jos ollaan oikein tiukassa paikassa, niin hakkurin kuljettaja voi ohjata akseleita vierestä katsoen ja kuljettaja keskittyy peruutteluun. Jotain metsähakepuolikkaiden käytöstä kertoo se että niissä on 2. ja 3. akseleilla irroitettavat lokasuojat niin että oikein liukkailla keleillä pyöriin voidaan asentaa ketjut, sanoo vaunut myynyt Jarkko Lempiäinen.

Hyvä hyötykuorma - luotettava ketjupurku

Nyt valmistuneiden metsähakepuolikkaiden pituus on 15,3 metriä ja korkeus 4,3 metriä. Kuormatilaa on lähes 110 kuutiota, mikä on hyvä määrä korkeilla maastokäyttöön tarkoitetuilla ykköspyörillä. Vaunun paino on katsastusvalmiina 13,5 tonnia, joten 58 tonnin kokonaismassoilla ajettaessa ja 3-akselisella veturilla päästään hyvään

Metsähakevaunujen lattiarakenne perustuu Z-profiileihin joiden päällä on muovipinnoiteut suurlevyvanerit, mikä takaa jäätyneenkin hakkeen tehokkaan purkamisen. Vaunujen seinät on tehty riittävän vahvasta materiaalista että ne kestävät metsäkäyttöä ja hakkeen puhallusta. - Hydraulinen kääntöpeite on varmatoiminen ja toimii radioohjauksella, samoin kuin haketuslippa mikä on asennettu kuormatilan sisäpuolelle. Peitteen kääntäjät ovat omaa valmistetta, kertoo Lempiäinen.

BIOENERGIA

53

Optimoidun Z-runkorakenteen ansiosta ketjupurkulaite on voitu toteuttaa neljällä ketjulla ja kaikki kolat on saman mittaisia, jolloin rasitukset jakautuu ketjuihin tasaisesti. Radio-ohjauksella käytettävä nelimoottorinen ketjupurkulaitteisto on varustettu 2-nopeuksisella hammasratasvaihteistolla.

Toimitukset pelaa

Vuodenvaihteessa 2022 maailmassa eletään edelleen pitkien toimitusaikojen tilanteessa, mikä koskee laajasti myös kuljetuskalustovalmistajia. - Me olemme onnistuneet komponenttien tilauksessa ja ennakoinnissa, joten uusia vaunuja ja korirakenteita pystytään toimittamaan asiakkaille melko hyvillä toimitusajoilla vuoden 2022 aikana. Meillä on esimerkiksi akseleita ym. kriittisiä osia varastossa, joten jos tulee kiireellinen tarve hakkeenkuljetuskalustolle niin kannatta olla yhteydessä, ilmoittaa Lempiäinen.

Huolto palvelee

Myös Toplift Finlandin huolto- ja korjaamopuolella on riittävästi kapasiteettia asiakkaiden palvelemiseen normaaliin tapaan. - Huollon puolella on tasaisesti töitä mutta ehkä vähän normaalia enemmän aaltoliikettä. Viime aikoina oikein laajojen peruskunnostusten määrät ovat vähentyneet, mikä johtuu osaksi siitä että alan toimijoiden yrityskoot ovat kasvaneet ja käytössä oleva kalusto on melko uutta. Huollossa huomaa muutenkin sen että sinne tuleva kalusto on paljon paremmassa kunnossa kuin vaikkapa puoli vuosikymmentä sitten, mikä on tietenkin todella hieno asia kaikkien tiellä liikkujien turvallisuuden kannalta. Ja tämän päivän kovassa kilpailussa ei yksinkertaisesti pärjää huonokuntoisella ja alimitoitetulla kalustolla, sanoo Janne Ikäheimonen.

Maastossa liikkumiseen ketteryyden takaa kolme viimeistä kääntyvää akselia ja lisäksi ykkösakseli nousee. Akseleita ohjataan kätevästi ja tarkasti VSE-järjestelmän radio-ohjaimella, jolloin vaunu saadaan kulkemaan todella tarkasti halutusta kohdasta.

Toplift Finlandin tuotannosta valmistuu perävaunuja ja korirakenteita tasaiseen tahtiin. Vahvaa osaamisaluetta ovat ketjupurkavat ja seinänousevat perävaunut & kuormakorit hakkeen ja turpeen ajoon sekä räätälöidyt pressukapellit ja päällirakenteet mm. kappaletavaran ajoon.


AMMATTILEHTI 54 BIOENERGIA

n

a i-

METSÄALAN 127AMMATTILEHTI

PowerForest Oy Varikkotie 89, 40800 Vaajakoski Atso Viitanen puh. 040 867 6547

WWW.POWERFOREST.FI

- HAKETUSTEHOA! Todellinen risusyöppö!

Yrittäjä ja yhtiön toimitusjohtaja Atte Pesonen jatkaa Ylijoki Metsäenergia -konsernin palveluksessa avainhenkilönä ja hänestä tulee kaupan myötä konsernin merkittävä henkilöosakas.

MUS-MAX WT 11 XL

• Syöttöaukko 138 x 75 cm • Teriä 6 tai 12 kpl / 20 mm tai 10 mm • Puhallin hydraulinen

Laatuhaketta!

oa ä a, n

n ä ouä n nain n ta

ia n. sn

Ylijoki Metsäenergia Group Oy on 1.11.2021 ostanut koko hämeenlinnalaisen Haketuspalvelu Pesonen Oy:n osakekannan.

V MUS-MAX WT 11

• Syöttöaukko 118 x 75 cm • Vaihdettavat ylärullanterät • Teriä 10 kpl / 20 mm tai 10 mm • Seulan pinta-ala 1,9 m2 • Puhallin WT12 mallia

www.mus-max.at

aa tya ä so 5 n ä us

a t5 än n

• Torven jatke 1,6 m • Ylärulla vaihdettavilla terillä • Eri auto- ja kuormainvaihtoehtoja

Haketuspalvelu Pesosen vahva kehitys jatkuu osana Ylijoki Metsäenergiaa

uonna 2011 perustettu Haketuspalvelu Pesonen Oy toimittaa haketta metsäyhtiöille, pienille lämpölaitoksille ja maatiloille Etelä-Suomen alueella. Määrätietoisen kehittämisen ansiosta yhtiön liikevaihto on kolmessa vuodessa kasvanut n. 2,4 miljoonasta eurosta yli 4,0 miljoonan euroon ja yhtiö työllistää tänään n. 16 henkilöä. Yrittäjä ja yhtiön toimitusjohtaja Atte Pesonen jatkaa Ylijoki Metsäenergia -konsernin palveluksessa avainhenkilönä ja hänestä tulee kaupan myötä konsernin merkittävä henkilöosakas. Tehdyllä kaupalla konsernin henkilöstön määrä nousee noin 60:een ja liikevaihto noin 16 miljoonaan euroon. Merkittävänä omistajana on sijoitusyhtiö Helmet Capitalin kokoama sijoittajaryhmä. - Toimintamme keskiössä on asiakkaan

tarpeista huolehtiminen sekä pitkien asiakassuhteiden kunnioittaminen ja yhdessä Ylijoki Metsäenergian kanssa mahdollistamme asiakkaillemme entistä paremmat palvelut. Toimipiste Hämeenlinnassa säilyy ja täydentää Ylijoki Metsäenergian nykyistä toimipistettä Ylöjärvellä. Henkilöstön sekä palvelun ammattimainen taso tulevat säilymään ja vahvistumaan entisestään, sanoo Atte Pesonen. - Nyt tehdyllä järjestelyllä parannamme kilpailukykyämme ja palvelutuotantomme taloudellista asiakasarvoa. Aten ja koko Haketuspalvelu Pesonen Oy:n henkilöstön osaaminen on yleisesti tunnustettu. Kaupan mukanaan tuoma kilpailukyvyn parantuminen ja laaja-alainen osaaminen rakentavat erinomaista perustaa strategiamme mukaiselle kannattavalle kasvulle. Tulemme jatkossakin keskittymään tulokselliseen, asiakaslähtöiseen ja vastuulliseen palvelutuotantoon kasvavilla bioenergiamarkkinoilla - haluamme olla Suomen vetovoimaisin bioenergiaalan palveluyhtiö, toteaa Ylijoki Metsäenergian toimitusjohtaja Arttu Hirvikorpi.

MUS-MAX WT 10 XL

• Syöttöaukko 98 x 75 cm • Seulan pinta-ala 1,7 m2 • Teriä rummussa 5/10/12 kpl • Syöttömatto 2,7 m Cranab kuormaajat ja varaosatoimitukset meiltä!

Vuonna 2011 perustettu Haketuspalvelu Pesonen Oy toimittaa haketta metsäyhtiöille, pienille lämpölaitoksille ja maatiloille Etelä-Suomen alueella. Erittäin ammattitaitoisen henkilökunnan käytössä on tehokas ajanmukainen kalusto.


METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

BIOENERGIA

55

Uuden Scanian ketjupurkava hakekori on Laurellin Urjalassa valmistama.

Haketuspalvelu Pesonen Oy:n uudessa Scania R660 XT 8x4 -hakeautossa akseli- ja telivälit osuivat nappiin. Tridem-akseli on nyt noin 15 senttiä kauempana vetävästä akselista.

Lisää tehokkuutta hakekuljetuksiin Haketuspalvelu Pesonen Oy investoi tehokkaaseen kuljetus- ja haketuskalustoon tasaiseen tahtiin. Joulukuussa käyttöön tuli uusi Scania R660 XT 8x4 hakeauto Laurellin ketjupurkavalla korirakenteella, mikä lisää kuljetuskapasiteettia entisestään.

H

aketuspalvelu Pesonen Oy investoi tehokkaaseen kuljetus- ja haketuskalustoon tasaiseen tahtiin. Joulukuussa käyttöön tuli uusi Scania R660 XT 8x4 -hakeauto Laurellin ketjupurkavalla korirakenteella, mikä lisää kuljetuskapasiteettia entisestään. - Metsähake tuotetaan viidellä hakkurilla ja murskaimella sekä alihankkijoiden kalustolla. Hakkeen kuljetuksessa meillä on kolme täysperävaunu- ja kaksi puoliperävaunuyhdistelmää sekä viisi alihankkijoiden koukkuautoa. Koko Ylijoki Metsäenergia konsernissa kalustomäärä on toki paljon suurempi ja sillä

pystytään vastaamaan asiakkaiden kasvaviin volyymitarpeisiin sekä takaamaan toimitusvarmuus kaikissa tilanteissa, kertoo Atte Pesonen.

”Paras tridem-auto”

Kaupat uudesta Scania hakeautosta tehtiin Hämeenlinnan Scanian automyyjän Ville Mamian kanssa ja asiakaspalvelupäällikkö Joonas Ruponen oli tärkeässä roolissa alustan onnis-

tuneessa mitoituksessa. - Akseli- ja telivälit saatiin onnistumaan ihan nappiin napaperäisen telivetoisen auton käyttöä ajatellen. Tridem-akseli tuli aiempaa noin 15 senttiä kauemmaksi viimeisestä vetävästä akselista joten nyt voi ajaa tridemi ilmassa tarvittaessa täydelläkin kuormalla. Muutenkin tämä uusi Scania on paras tridem-auto millä itse olen ajanut ja samaa mieltä ovat kuljettajammekin, ilmoittaa Pesonen. Vertailupohjaa löytyy sillä Haketuspalvelu Pesosella on käytössä tälläkin hetkellä kaksi tridem-alustaista hakeautoa ja kolme autohakkuria: - Autohakkureissa etupyörät vetää ja tridem nousee ylös joten niillä pääsee maastossa melkein

Uuden Scanian perässä kulkee tilanteen mukaan erilaisia ketjupurkavia hakeperävaunuja. Kuvan Laurellin valmistama 5-akselinen on hiljattain kunnostettu ja sillä on edessä vielä paljon kilometrejä.

mihin vaan ja sieltä pois. Myös Scanian uusi Opticruise -vaihteisto saa Pesoselta kehuja: - Nyt laatikko vaihtaa joka tilanteessa hyvin ja nopeasti.

Auton hakekori luottotoimittajalta

Uuden Scanian ketjupurkavan hakekorirakenteen toteutti metsähakealan ratkaisuihin erikoistunut I. Laurell Oy tuotannossaan Urjalassa. - Laurell on ollut meillä aina ykköstoimittaja hakekoreissa ja -perävaunuissa puhuttiin sitten täysperistä tai puolikkaista. Kun siirrytään maantieltä metsäteille niin Laurellin rakenteiden kiertojäykkyys ja kulutuskestävyys on omassa luokassaan; ne on alusta saakka suunniteltu met-

sässä työskentelyyn. Laidat ei pullistele eikä pauku ja ketjupurkulaitteet ovat todella varmatoimisia. Yksityiskohdat on mietitty tarkkaan käyttäjän näkökulmasta optimaalisiksi esimerkkeinä erittäin hyvä haketuslippa samoin kuin peiton kääntölaitteet, sähkötyöt on tehty niin että ne kestää ja radiolaitteet on sijoitettu oikeisiin paikkoihin, luettelee Pesonen. Hyväkin kori tai perävaunu tarvitsee tietenkin huoltoa ja joskus laajempaa remppaakin. - Laurellin veljeksille kun soittaa niin vehkeet saa työn alle yleensä samantien ja tekeminen on aina laadukasta. Myös Urjalan sijainti on meidän autojen ajoreittien kannalta hyvä, toteaa Atte Pesonen.

Laurellin ketjupurkavat korit ja perävaunut on tehty metsähakkeen ajoon, joten ne kestävät ja toimivat luotettavasti kaikissa tilanteissa.


56

BIOENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäaenergia urakoinnin koneet siirtyy tehokkaasti työmaalta toiselle kotimaisella lavetilla

Ylijoki Metsäenergia otti lokakuun lopulla 2021 käyttöön uuden 3-akselisen Siimet -koneenkuljetus puoliperävaunun, mikä on räätälöity yrityksen monipuolisen konekaluston siirtoihin.

Metsäenergia-alan toiminnassa tarvitaan laajasti erilaista konekalustoa, minkä turvalliset ja tehokkaat siirrot työmaalta toiselle vaatii tehtävään optimoidun kuljetuskaluston.

me ja koneitamme jatkuvasti, huolehtien samalla niiden ekologisuudesta, kertoo kaluston ylläpidosta vastaava Marko Ylijoki.

Uusi kotimainen lavetti

Y

lijoki Metsäenergia on merkittävä toimija sahojen, sellutehtaiden, energialaitosten, kierrätys- ja biopolttoaineidenkuljetuksissa Etelä- ja Länsi-Suomessa. Kuljetusratkaisujen lisäksi tarjotaan

teollisuudelle haketuspalveluja maastossa ja terminaaleissa. - Kalustokapasiteettimme mahdollistaa paitsi laajan toimintamme myös tarkasti asiakkaidemme tarpeisiin vastaavat ratkaisut. Päivitämme autojam-

Lokakuun lopulla 2021 Ylijoki Metsäenergia sai ajoon uuden Siimet -koneenkuljetus puoliperävaunun. - Meille tuli ensimmäinen oma lavetti joskus kymmenkunta vuotta sitten kun konekaluston määrä kasvoi ja niiden siirtolo-

Siimetin lavetilla siirretään myös murskaimet ja hakkurit.

gistiikka piti saada toimimaan mahdollisimman kitkattomasti. Nyt kun hyvin palvelleen Nooteboomin vaihto tuli ajankohtaiseksi, niin päädyimme Siimetiin koska kotimainen valmistaja oli valmis räätälöimään lavetin juuri tarpeitamme vastaavaksi. Ja onhan Siimetillä ihan uskomattoman lujan lavetin maine, mikä myös painoi vaakakupissa päätöstä tehtäessä. Käytetty lavettimme meni vaihdossa mikä sopi Siimetille varsin hyvin, sillä oman valmistuksensa lisäksi he toimivat nykyään Nooteboomin virallisena jälleenmyyjänä, toteaa Ylijoki.

Asiakkaan toiveet toteutettiin tarkasti

Marko Ylijoki näyttää miten kätevästi kaikkia hydraulisesti pakko-ohjattuja akseleita voidaan kääntää myös Tridecin radio-ohjauksella. Pitkä 14,5 metrinen mutta ketterä lavetti selviääkin todella ahtaista paikoista.

Kun kaupat ja perusasiat oli sovittu Siimetin Ari Mäkitalon kanssa, niin sitten alkoi tiivis yhteistyö koneenkuljetuslavetin mitoituksen, rakenteiden ja varustelun suhteen. - Siimetillä kuunneltiin kaikkia tarpeitamme tarkalla korval-

la ja jokainen yksityiskohta mitä toivoimme myös toteutettiin millintarkasti eli jokainen sidontakoukkukin on laitettu juuri siihen mihin halusimme. Kävimme Mikkelin tehtaalla missä asioita mietittiin porukalla ja lopputulokseen voi olla kaikin puolin oikein tyytyväinen. Ja se mikä yllätti todella positiivisesti tässä pitkien toimitusaikojen maailmassa oli se että Siimetin lupaama toimitusaika piti jämptisti kutinsa, kehuu Ylijoki.

Ketterä käännellä

Ylijoki Metsäenergian uusi 3-akselinen Siimet -puoliperävaunu on pituudeltaan 14,5 metriä ja sileäkantisen kehdon pituus on 6,7 metriä. Lavetin keula on leveärakenteinen kuten Siimetin metsäkonelaveteissakin, mihin sopii nätisti kuljetettavien murskainten ja hakkureiden syöttöpöydät sekä pyöräkuormaajien isot hakekauhat. - Kaikki akselit ovat hydraulisesti pakko-ohjattuja ja ne kään-


METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

Järeitä ramppeja pitkin on hyvä ajaa isoimmatkin koneet kyytiin. Rampit nousevat ja laskevat hydraulisesti radio-ohjaimesta.

Sileäkantisen kehdon pituus on 6,7 metriä ja sen päälle voi ajaa mitä tahansa tela- tai pyöräalustaisia koneita.

tyvät ajettaessa automaattisesti tai niitä voidaan kääntää tarpeen mukaan Tridecin radio-ohjauksella. Niinpä melko pitkällä lavetilla pääsee liikkumaan ja kääntymään ahtaissakin paikoissa. Veturina on Scania R500 6x4, mikä on näihin lavettihommiin ihan sopiva auto, kertoilee Ylijoki Metsäenergian kuljettaja Jari Silmu.

Kyydissä kulkee monenlaista laitetta

Siimetin kyydissä kulkee murskaimia ja hakkureita, hakkeenkäsittelyssä käytettäviä järeitä pyöräkuormaajia ja murskien syötössä tarvittavia kaivukoneita. - Lavetin rakenteellinen kantavuus on 45 tonnia joten se riittää mainiosti kaikkiin siirrettäviin laitteisiimme, joiden leveydet ja korkeudet pysyvät niissä rajoissa että saattoautoja ei tarvita. Mitoitukset on muutenkin osunut ihan kohdilleen ja Siime-

BIOENERGIA

57

Lavetin rakenteellinen kantavuus on 45 tonnia joten se riittää mainiosti kaikkiin Ylijoki Metsäenergian siirrettäviin laitteisiin, joiden leveydet ja korkeudet pysyvät niissä rajoissa että saattoautoja ei tarvita.

Lavetin keula on leveärakenteinen kuten Siimetin metsäkonelaveteissakin, mihin sopii nätisti kuljetettavien murskainten ja hakkureiden syöttöpöydät sekä pyöräkuormaajien isot hakekauhat.

tin työnjälki on viimeisteltyä yksityiskohtia myöten. Myös sidontapisteitä on riittävästi mikä on tärkeä asia sillä kuljetettu kalusto on hyvin monenkirjavaa. Kuljettajan työtä helpottaa oleellisesti se että oikeastaan kaikki toiminnot hoituu kätevästi radio-ohjauksella eli akseleiden ohjaus, ramppien nostot ja laskut, ilmajousituksen säädöt, tukijalkojen toiminnot sekä työvalot, luettelee Silmu.

Siirtomatkat vaihtelee - keikkoja useita viikossa

Ylijoki Metsäenergian lavettiautolla on viikossa keskimäärin muutama siirto - välillä enemmän ja joskus vähemmän riippuen käynnissä olevien työmaiden koosta. - Pisimmät siirrot on jopa yli 250 kilometriä suuntaan ja lyhyimmät muutaman kymmenen kilometriä Ylöjärven hallilta tai jopa vähemmän. Joskus jos tehdään peräkkäin useampi no-

Siimetin perävaunut ovat tunnetusti järeää tekoa ja työn jälki on viimeistellyn siistiä. Yksityiskohdat on mietitty yhdessä asiakkaan kanssa kohdalleen jokaista sidontapistettä myöten.

peasti valmistuva työmaa niin lavetti kulkee niiden mukana siirtäen koneita kunnes kiertue on hoidettu, kertoilee Silmu joka ajaa lavetin lisäksi myös pyörä-

koneita.

”Järeä ja tukeva lavetti” Jo ensimmäiset viikot Siimetillä siirtoja tehdessä ovat va-

kuuttaneet ammattikuljettajan: - Siimet on järeärakenteiden ja erittäin tukeva lavetti. Kotimaista laatua millä mennään varmasti pitkään.


METSÄALAN METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

BIOENERGIA

59

Suurin osa puusta päätyy lopulta energiaksi Suomessa käytettiin vuonna 2020 puuta kuiva-aineena mitattuna 36,8 miljoonaa tonnia. Energiaksi päätyi 58 prosenttia kaikesta käytetystä puukuiva-aineesta, kun vielä vuosituhannen vaihteessa osuus oli vajaa puolet.

E

nergiantuotantoon menneistä puun kuiva-aineista valtaosa oli peräisin metsäteollisuuden sivutuotteista. Metsäteollisuustuotteiden, kuten esimerkiksi paperin ja sahatavaran, vuosittain sitoma osuus puun kuiva-aineesta on vastaavasti pienentynyt.

Lämpö- ja voimalaitosten osuus puun kuivaaineen käytöstä on kasvanut

Koronavuonna 2020 puun kuiva-aineen käyttö väheni kuusi prosenttia edellisvuodesta kun kaksi edeltänyttä vuotta olivat molemmat käytön huippuvuosia. - Puuaineen käyttö on vähitellen painottunut energian suuntaan, ja lisäys johtuu lämpö- ja voimalaitoksista. Pientaloissa poltetun puun määrä ei ole oleellisesti muuttunut, toteaa yliaktuaari Aarre Peltola Luonnonvarakeskuksesta (Luke). Energiaksi puun kuiva-aineesta päätyi 21,3 miljoonaa tonnia. Energiaksi mennyt kuiva-aine

oli peräisin seuraavista lähteistä: - Lämpö- ja voimalaitoksissa poltetut puumassateollisuuden jäteliemet eli lähinnä käytännössä mustalipeä (osuus kaikesta energiaksi menneestä kuiva-aineesta 47 prosenttia). - Lämpö- ja voimalaitoksissa palanut kiinteä puupolttoaine, joka on suurimmaksi osaksi metsäteollisuuden sivutuotepuuta sekä lisäksi myös kierrätyspuuta ja pellettejä. Toiskertaista puun käyttöä on myös pientalossa poltettu kierrätyspuu (24 prosenttia). - Metsästä suoraan energiaksi päätynyt puuaine (esimerkiksi metsähake), jota käytetään joko lämpö- ja voimalaitoksissa tai pientaloissa (29 prosenttia). Kaksi ensimmäistä luokkaa ovat puun toiskertaista käyttöä ja viimeinen ensikertaista käyttöä.

osuus on vähentynyt. Puumassoihin sitoutuneen kuiva-aineen osuus on puolestaan ollut kasvussa. Puumassoihin sitoutuneella kuiva-aineella tarkoitetaan niiden vientiä, eli osuuden kasvu kuvaa massaviennin lisääntymistä. Kotimaahan jäävä puumassa menee paperiteollisuuden tuotantoon, ja kuiva-aine näkyy tilastossa sen tuotteina. Suomesta vietiin ulkomaille puuta kuiva-aineena mitattuna 14,5 miljoonaa tonnia. Tästä 13,8 miljoonaa tonnia meni metsäteollisuustuotteina ja 0,7 miljoonaa tonnia raaka- ja jätepuuna. Suomeen tuotu puukuiva-ai-

ne - 6,5 miljoonaa tonnia - oli lähinnä raaka- ja jätepuuta.

Metsätilinpidon massatase muuntaa puuaineen yhteiseen mittayksikköön

Metsätilinpidon käyttö- ja massataseiden avulla kuvataan puun ja metsäteollisuustuotteiden tarjontaa eri lähteistä sekä puuaineen virtoja raaka-aineista tuotteiksi ja energian tuotantoon. Massataseessa puut ja metsäteollisuuden tuotteet muunnetaan yhteiseen mittayksikköön, puun kuiva-ainetonniksi. Näin

voidaan esittää samassa mittayksikössä koko metsäsektoria koskevia materiaalivirtoja. Massataseessa seurataan puun kuiva-aineen kulkua eri metsäteollisuustuotteisiin, polttoaineisiin ja jätteisiin. Käyttötaseessa puun tarjontaa ja käyttöä kuvataan perinteisemmillä metsätilastoinnissa käytetyillä mittayksiköillä eli kiintokuutiometreinä ja tonneina.

Paperiin sitoutuneen puun kuiva-aineen määrä on vähentynyt

Metsäteollisuustuotteisiin sitoutui 15,0 miljoonaa tonnia puukuiva-ainetta vuonna 2020. Osuus - 41 prosenttia kaikesta puukuiva-aineesta - on ollut laskussa. Vielä vuosituhannen vaihteessa metsäteollisuustuotteisiin sitoutui puolet puukuivaaineesta. Suurin muutos on tapahtunut paino- ja kirjoituspapereissa. Niiden osuus kaikesta puun kuiva-aineen käytöstä oli enää kuusi prosenttia, kun se vielä vuosituhannen vaihtuessa ylsi 18 prosenttiin. Myös sahatavaraan sitoutuneen puukuiva-aineen

Energiaksi puun kuiva-aineesta päätyi 21,3 miljoonaa tonnia. Metsästä suoraan energiaksi päätyneen puuaineen (esimerkiksi metsähake), jota käytetään joko lämpö- ja voimalaitoksissa tai pientaloissa osuus oli 29 prosenttia.


60

METSÄALAN AMMATTILEHTI

BIOENERGIA

KATSO VIDEO!

Roteri Oy on ottanut marraskuussa 2021 käyttöön uuden Bruks 1006PT -autohakkurin, mikä on rakennettu Volvo FH16 750 -kuorma-auton päälle mistä hakkuri ottaa myös voimansa.

Tehokasta haketusta yhdellä voimanlähteellä Roteri Oy on energiapuun käsittelyyn ja kuljetukseen erikoistunut yritys Maaningasta, mikä tekee haketoimituksia lämpölaitoksille Pohjois-Savon alueella ja lisäksi tarjotaan haketuspalvelua jonkin verran mm. maatiloille.

V

eljekset Roope ja Teemu Rissanen aloittivat haketusurakoinnin vuonna 2000 ja vuonna 2007 he perustivat JR Lämpö Oy:n jolla on lämpölaitos Maaningassa. - Meillä oli maatilallamme käytössä pieni hakkuri millä tehtiin haketta omiin tarpeisiin ja kun se hajosi niin naapurikylältä löytyi käytetty Normetin laikkahakkuri, minkä urakoitsija suostui myymään sillä ehdolla että hoidamme paikallisen pienen lämpölaitoksen vuosittaisen 1200 irtokuution toimitussopi-

muksen. Siitä käynnistyi lumipalloefekti mikä on johtanut aika merkittävään metsäenergia-alan toimintaan, muistelevat veljekset.

Lämpöä laajasti Pohjois-Savon alueelle

Toiminta on kasvanut alkuajoista aivan eri tasolle sillä tänä vuonna Roteri toimittaa haketta noin 120 000 irtokuutiota, mikä tuotetaan metsäteiden varsilla operoimalla - ainoastaan kelirikkoaikaan haketetaan jonkin verran terminaaleissa. Käytössä on

kaksi autohakkuria ja kaksi puoliperävaunuyhdistelmää sekä lisäksi haketta ajaa kaksi alihankkijan yhdistelmää. Roterin palveluksessa on kymmenkunta ammattitaitoista kuljettajaa yrittäjäveljekset mukaan lukien. - Suurin asiakkaamme on Kaskihake Oy missä olemme myös yhtenä osakkaana; verkostoyhtiön yli 50 osakasta edustavat vahvaa osaamista koko bioenergiaketjussa. Roterin autohakkurit operoivat pääasiassa Heinäveden ja Vieremän välisellä alueella, missä toimittamaamme haketta käyttävät laitokset sijaitsevat pääosin 5-tien läheisyydessä, kertoo Roope Rissanen.

Ensimmäinen autosta voiman ottava hakkuri

Roterilla on kaksi autohakkuria joiden perästä haketta ajetaan lämpölaitoksille kahdella omalla puoliperävaunu yhdistelmällä ja kahdella alihankkijan yhdistelmällä.

Ensimmäisen autohakkurin Roteri hankki vuonna 2006. - Kyseessä oli kuorma-auton päälle rakennettu sivusyöttöinen Jenz 560, mikä jossain vaiheessa vaihtui pitkittäissyöttöiseen 581 -malliin ja vuonna 2012 meille tuli edelleen käytössä oleva sivusyöttöinen Jenz 582 DQ -malli. Hyvin palvelleessa hakkurissa on tunteja reilut 10 000 ja sillä on tarkoitus ajaa vielä jokunen vuosi jos tekniikan kanssa ei tule suurempia yllätyksiä, Rissanen toteaa. Noin vuosi sitten Roteri päät-

ti investoida toiseen autohakkuriin, mikä mahdollistaisi haketuskapasiteetin kasvattamisen ja toimitusvarmuuden parantamisen. - Mietimme hakkurivalintaa pitkään ja päädyimme Bruks 1006PT -autohakkuriin. Meillä on erittäin hyvät kokemukset saksalaisvalmisteisista Jenzeistä mutta nyt halusimme kokeilla välillä ruotsalaisen valmistajan ratkaisua, mikä soveltui tarpeeseemme erinomaisesti. Lähdimme hakemaan pakettia missä hakkurin voima otetaan auton moottorista, jolloin ei tarvita toista isoa dieselmoottoria joten polttoaineen kokonaiskulutus on alhaisempi, päästötö pienemmän ja hakkurin rakenne paljon yksinkertaisempi. Olimme valmiit tinkimään jonkin verran haketustehosta mutta muutaman viikon haketuksen jälkeen olemme huomanneet että Bruks 1006PT:n tuotos on todella kovalla tasolla varsinkin hakkuutähteellä, joten tuottavuus ei todellakaan ole laskenut, Rissanen toteaa. Tärkeä kriteeri oli myös autohakkurin keveys mikä mahdollistaa ketterän liikkumisen huonokuntoisillakin teillä mahdollisimman vähäisillä jäljillä. - Bruksin autosta voimanottavalla rakenteella päästiin noin 10 000 kiloa kevyempään maasto-


METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kesla 1200T -nosturissa on riittävästi ulottuvuutta ja voimaa, mikä mahdollistaa tarpeeksi ripeän materiaalin syötön tehokkaasti tavaraa nielevälle Bruksille.

kykyiseen ratkaisuun, laskeskelee Rissanen.

Avaimet käteen -valmis kokonaisuus Bruksilta

Kaupat uudesta Bruks 1006PT -hakkurista ja Kesla 1200T -ohjaamonosturista tehtiin Bruks -maahantuoja Sawcenter Oy:n kanssa. Alustaksi valittiin Volvo FH16 750 6x4 mikä hankittiin Raskaspari Oy:ltä. - Kokonaisuuden rakensi avaimet käteen -periaatteella Bruks tehtaallaan Ruotsissa todella vankalla ammattitaidolla, mikä näkyy kaikessa työnlaadussa päällerakenteita myöten. Meillä oli aika paljon omia toiveita rakenteiden suhteen ja tehdas toteutti ne juuri kuten halusimme. Ja kun autohakkuri saatiin Suomeen niin sillä päästiin heti töihin eikä jälkiviilausta tarvittu kuin parissa pienessä asiassa. Ja tärkeä asia oli Sawcenterin ja Bruksin järjestämä käyttöönottokoulutus, missä mentiin tarkasti läpi kuljettajillemme täysin uuden hakkurimallin rakenne, käyttäminen ja huoltokohteet, kehuu Rissanen.

Hakkurin syöttöaukko on 1200 mm leveä ja 750 mm korkea mikä mahdollistaa riittävän puumateriaalin saamisen tehokkaalle rummulle. Rullasyöttöpöytä on aggressiivinen ja helppo pitää puhtaana eikä se jäädy talvella.

saamisen tehokkaalle rummulle. Rullasyöttöpöytä on aggressiivinen ja helppo pitää puhtaana eikä se jäädy talvella. - Bruks on tehnyt 1006PT -autohakkurit yleensä 4,3 metrin akselivälillä varustettuihin autoihin mutta Roteri halusi pidemmän 4,6 metrin akselivälin mikä tekee autosta vakaamman ajettavan ja rungolle saatiin lisää tilaa mm. työkalulaatikolle. Bruks 1006 -hakkuriin on tullut parin vuoden kehitystyön tuloksena uuden mallinen torvi, mikä ei tiputa hienoainesta torven päästä, mikä on tärkeää Roterille sillä he hakettavat paljon hakeauton hytin ylitse. Ja heidän toiveesta hakkurin torvea lyhennettin vakiomallista niin että se ei kuljetusasennossa mene auton ohjaamon päälle, jolloin se ei ole edessä silloin kun auton ohjaamo kipataan huollettaessa, kertoo Sawcenter Oy:n myyntipäällikkö Joakim Lund. Bruksin hydrostaattinen heitin pitää muutenkin ympäristön puhtaana ja sen kierrokset pysyy aina asetetun mukaisena auton moottorin kierrosluvusta huolimatta - rakenne myös vähentää heittimen kulumista. - Yhdessä hydrostaattisen heittimen ja portaattomasti ylös-alas säätyvän torven ansiosta hakesuihku saadaan suunnattua tarkasti sinne minne halutaan tehtiin sitten korkeaa kasaa terminaalissa tai täytettiin isännän traktorinkärryä, sanoo Lund.

Tehokas jäähdytys estää moottorin lämpöongelmat

Kuorma-auton moottorista voiman ottavassa hakkurissa riittävä jäähdytinilman saanti on tärkeä asia. - Auton ilmastoinnin kennosto on Bruksilla siirretty auton keu-

BIOENERGIA

61

lasta katolle, mikä keventää keulan jäähdytinpakettia niin että siinä on vain intercooler ja auton moottorin vesijäähdytin. Näin jäähdytinilmaa saadaan enemmän vesijäähdyttimelle mikä on myös helpompi pitää puhtaana. Ennen ensi kesää Roterin autoon tullaan vielä vaihtamaan jäähdytin harvempi kennostoiseksi sekä samalla asennetaan lisäjäähdytin mitä voi käyttää tarvittaessa niin että auton moottorin lämmöt ei pääse nousemaan liikaa kesähelteilläkään, lupaa Lund.

Kuljettajalle mieleinen

Marraskuun loppupuolella Roterin kuljettaja Riku Raatikainen oli liikkeellä Leppävirralla uudella Bruks 1006T -autohakkurilla. - Onhan se upea päästä töihin ihan uudella autohakkurilla mikä on ollut heti startista kaikin puolin käteen käypäinen vehje, kertoilee Raatikainen jolla alkaa kolmas vuosi autohakkurin kuljettajana joten kokemustakin on jo nuorelle miehelle kertynyt. Uusi autohakkuri on vakuuttanut tehokkuudellaan ja monilla työtä helpottavilla ominaisuuksillaan: - Pitkä puolikas täyttyy vauhdilla hakkuutähteestä haketettaessa ja kapasiteettia löytyy todella paljon, vaikka hakkurissa ei omaa moottoria olekkaan. Hydrostaattinen heitin ja torven asennon säätö mahdollistavat hakesuihkun tarkan suuntaamisen, jolloin haketta ei myöskään leviä ympäristöön. Keslan nosturi on väkevä ja tilava ohjaamo viihtyisä. Ja tämä uusi Volvo menee nätisti maastossa ja on oikein nautinnollinen ajaa maantiellä.

Käyttökustannukset ennakkoon hyvin tiedossa

Autosta voimanottavan hakkurin yksinkertaisesta rakenteesta on Rissasen mukaan hyötyä myös laitteen elinkaarikustannuksissa: - Otimme Volvoon Gold-tason huoltosopimuksen mikä kattaa koko alustan ja voimansiirtolinjan; huollot hoidetaan Raskasparilla Iisalmessa. Ja kun hakkurissa ei ole oikeastaan muita mahdollisesti särkyviä osia kuin rumpu ja laakerit niin pystymme laskemaan melko tarkasti koko autohakkurin käyttökustannukset vuosiksi eteenpäin, ilman pelkoa kalliista yllätyksistä.

Hakkurissa paljon edistyksellisiä ratkaisuja

Roterin Bruks 1006PT -hakkurissa on järeä nopeasti pyörivä

Tulossa Energiapäivä Askolan Vahijärvellä maaliskuussa 2022. Roterin kuljettaja Riku Raatikainen kehuu uutta Bruks 1006PT -hakkuria tehokkaaksi ja koko autohakkuria oikein onnistuneeksi kokonaisuudeksi.

rumpu, jonka kahdessa terätaskussa on yhteensä neljä terää peräkkäin. Vaihtehtoisesti saatavilla on myös neljällä terätaskul-

la varustettu rumpu. Hakkurin syöttöaukko on 1200 mm leveä ja 750 mm korkea mikä mahdollistaa riittävän puumateriaalin

Lähde mukaan esittelemään kalustoa alan ammattilaisille. Lisätietoja puh. 0400 494 878 reijo.wuorio@hakevuori.fi


62

METSÄALAN AMMATTILEHTI

BIOENERGIA

VUOKRAUS JA MYYNTI

MURSKAIMET SEULAT MAGNEETIT TUULISEULAT EROTTIMET H S T E K N II K K A

.CO M

HARRI SORVOJA | P. 0400 642 147 | HARRI.SORVOJA@HSTEKNIIKKA.COM

®

Tutkijoiden laskelmat: bioenergialle maltillista kasvua Tutkijat VTT:ltä ja neljästä muusta tutkimusorganisaatiosta ovat valtioneuvoston toimesta laatineet skenaarioita ilmasto- ja energiastrategian taustaselvitykseen. Työn tulokset julkaistiin 1.12.2021.

T

yötä jouduttiin tekemään haastavassa toimintaym päristössä, kun EU:n komissio julkaisi kesken hankkeen, heinäkuussa 2021, 55-valmiuspaketin, jolla EU toimeenpanee keväällä sovitussa ilmastolaissa asettamansa päästövähennystavoitteen -55 % vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi Suomessa hallitus on vuoden aikana tehnyt lisää linjauksia ilmasto- ja energiapolitiikan toteutuksesta, joita ei ole pystytty kaikilta osin ottamaan laskelmissa huomioon. Työssä on tarkasteltu ilmastopäästöjen kehitystä nykytoimin ja lisätoimin, siten että vuosille 2030-2035 asetetut tavoitteet saavutetaan. Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka kommen-

toi tuloksia tuoreeltaan: - Työn skenaariossa näkyy bioenergian maltillisesti kasvava rooli energiajärjestelmässä niin suhteellisesti kuin absoluuttisestikin. Tämä on hyvä pitää mielessä, kun bioenergialle esitetään EU-tasolla yhä uusia esteitä ja rajoitteita. Hiilinieluja luodaan politiikkaskenaariossa myös bioenergiaan perustuvalla hiilidioksidin talteenotto- ja poistoteknologialla. Ennen vuotta 2035 laskentamallissa on suljettu teollisuudessa nämä teknologiat pois. Tämä on hyvä noteerata, sillä päästöjen vähentämisen rajakustannus on samalla rajussa kasvussa, kun taas uuden teknologian kustannukset laskevat. EU:n Innovaatiorahasto on äskettäin päättänyt tukea hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia (CCS) hyödyntäviä hankkeita. Hankerahoituksen saivat Nesteen vety- ja CCS-hanke Porvoossa sekä Tukholman energialaitoksen Stockholm Exergin bioenergian hyödyntämiseen perustuva CCS-hanke sähköä ja lämpöä yhtä aikaa tuottavassa voimalaitoksessa. Hankkeista talteen otettava hiilidioksidi on tarkoitus kuljettaa ja varastoida Pohjanmereen. Raportin laskelmissa päästö-

Turvetuotannon osalta VTT:n politiikkaskenaariossa oletetaan, että tuotannosta vapautuvia alueita metsitetään ja tehdään kosteikoiksi. Kasvuturvetuotannosta siirrytään entisillä energiaturpeen tuotantoaloilla rahkasammalen tuotantoon.

jen vähentämiskustannukset nousevat 2020-luvulla jyrkästi yli 100 euron hiilidioksiditonnia kohden politiikkaskenaariossa, jolla Suomi pääsee ilmastotavoitteisiin. Nousu on erityisen kova, jos erilaisia joustomahdollisuuksia, kuten päästökaupan kertapoistomahdollisuutta (ns. one-off jousto) ja maankäyttösektorin hiilinielujen ns. LULUCF-joustoa ei voida hyödyntää. Bioenergian suhteellinen osuus sähkönhankinnasta hiukan

pienenee, mutta absoluuttinen käyttö kasvaa sähkönkulutuksen kasvaessa. Sähkönhankinta kasvaa etenkin politiikkaskenaariossa. Samalla energian loppukulutus laskee ja siinä bioenergian sekä absoluuttinen että suhteellinen käyttö kasvavat. Uusiutuvan energian osuus loppukulutuksesta saavuttaisi kokonaisuudessaan yli 60 % tason 2030. Turvetuotannon osalta VTT:n politiikkaskenaariossa oletetaan, että tuotannosta vapautuvia alueita metsitetään ja tehdään

kosteikoiksi. Kasvuturvetuotannosta siirrytään entisillä energiaturpeen tuotantoaloilla rahkasammalen tuotantoon. - Energiaturvetuotannosta vapautuvilla aloilla on tärkeää ottaa huomioon maanomistajien tarpeet ja erilaisten jälkikäyttömuotojen mahdollistaminen. Kaikkien alojen osalta ei ole perusteltua tehdä kaavamaista oletusta kasvuturpeen tuotannon muuttamisesta rahkasammaltuotantoon, toteaa Bioenergia ry:n toimialapäällikkö Hannu Salo.


METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

BIOENERGIA

63

Biomassan kestävä hyödyntäminen vauhdittaa vihreää siirtymää Tampereen yliopiston tutkijat kehittävät puhdasta ja vähähiilistä jätteenkäsittelyteknologiaa. Tenure track -professori Chao Hen tutkimusryhmän tavoitteena on esimerkiksi puhdistamolietteen hyötykäyttö märkähiiltotekniikan ja kemiallisen silmukkakaasutustekniikan avulla.

C

hao Hen tutkimushanke Resurssien talteenotto puhdistamolietteestä integroidulla märkähiilto- ja kemiallisella silmukkakaasutusjärjestelmällä (HTC-CLG) käynnistyi syyskuussa. Hen vetämä Circular Economy Innovation (CEI) -tutkimusryhmä kehittää innovatiivista teknologiaa, joka tukee hiilineutraaliuden saavuttamista ja vähentää päästöjä. Chao He on kansainvälisesti tunnustettu edelläkävijä kestävän jätteenkäsittelytekniikan alueella. Hänen tavoitteenaan on rakentaa Tampereesta kansainvälinen jätteenkäsittelyn ja kiertotalouden kehittämisen keskus. - Tutkimme ja kehitämme ympäristöystävällisiä jätteenkäsittelyteknologioita ja -prosesseja, jotka tukevat siirtymää hiilineutraaliin yhteiskuntaan ja resurssitehokkaaseen talouteen, Chao He kertoo. Tutkimusryhmän integroitua järjestelmää voidaan soveltaa korkean kosteus- ja typpipitoisuuden omaavien biomassajätevirtojen käsittelyssä. Lisäksi prosessi voi tarjota uusia mahdollisuuksia hyödyntää hiiltä resurssina. hiilidioksidivaroja. Metsäteollisuuden ja maatalouden sivutuotteena syntyy suuria biomassajätevirtoja, joista osa päätyy polttolaitoksiin. - Me tutkimme, kuinka biomassaa voidaan esikäsitellä tehokkaasti ja tuottaa siitä puhdasta paljon vetyä sisältävää polttoainetta, He sanoo.

Arvokkaita kemikaaleja ja polttoainetta jätteestä

Jätevedenpuhdistamoilla syntyy puhdistamolietettä, joka on käynyt läpi useita fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia puhdistusprosesseja. Lisääntyvän kaupunkirakentamisen ja tiukentuneiden ympäristönsuojelumääräysten seurauksena puhdistamolietettä syntyy yhä enemmän. Chao Hen tutkimusryhmä ke-

Kestävän jätteenkäsittelytekniikan pioneerin Chao Hen tavoite on rakentaa kansainvälinen jätteenkäsittelyn ja kiertotalouden kehittämisen keskittymä Tampereelle. Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto

hittää katalyyttistä termokemiallista prosessia, jonka avulla jätevirroista saadaan talteen arvokkaita ravinteita - esimerkiksi fosforia, joka on rajallinen luonnonvara - sekä ympäristöystävällistä synteettistä polttoainekaasua. - Tavoitteenamme on kehittää integroitu termokemiallinen järjestelmä, jonka toiminta on kattavasti optimoitu katalyytin suunnittelun, kemiallisten reaktioiden, prosessien ohjaamisen ja integroinnin osalta, He sanoo. Hen mukaan puhdistamolietteen kalsiumoksidikäsittelyn ja märkähiiltotekniikan avulla lietteestä saadaan tehokkaammin talteen ravintoaineita, kuten typpeä ja fosforia. Lisäksi ne estävät tervayhdisteiden ja typpioksidien muodostumista kemiallisen silmukkakaasutustekniikan (chemical looping gasification, CLG) sivutuotteena. - Termokemiallisen järjestelmän kehittäminen ja optimointi mahdollistaa hiilidioksidin sidonnan märkähiiltoprosessissa syntyvään märkähiileen sekä puhtaan ja tervayhdisteitä sisältämättömän synteesikaasun muodostamisen, He kertoo.

Monitieteellistä tutkimusta yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa

Chao Hen tutkimusryhmän monitieteellisessä tutkimuksessa

yhdistyy ympäristö- ja energiatekniikan, termokemiallisten ja fysikaaliskemiallisten prosessien, kemiallisen reaktiotekniikan, materiaalikehityksen ja sovelletun katalyysin osaaminen. He toimii tenure track -professorina osana Tampereen yliopiston tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnan bio- ja kiertotalou-

den tutkimusryhmää. Hän vetämäänsä tutkimusryhmään kuuluu tällä hetkellä yksi tutkijatohtori, yksi tutkija ja kaksi tohtoritutkijaa. Vuoden 2026 elokuuhun jatkuvaa HTC-CLG -tutkimushanketta rahoittaa Suomen akatemia. Tampereen yliopisto tekee lisäksi hankkeessa yhteistyötä Nanyangin teknillisen yliopiston

(Singapore), Norjan teknis-luonnontieteellisen yliopiston ja Luulajan teknillisen yliopiston (Ruotsi) kanssa.

Jätevedenpuhdistamoilla syntyy puhdistamolietettä, joka on käynyt läpi useita fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia puhdistusprosesseja. Lisääntyvän kaupunkirakentamisen ja tiukentuneiden ympäristönsuojelumääräysten seurauksena puhdistamolietettä syntyy yhä enemmän. Myös metsäteollisuuden ja maatalouden sivutuotteena syntyy suuria biomassajätevirtoja, joista osa päätyy polttolaitoksiin.


64

BIOENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

TMK Konepäivät

Hankasalmella

Katso tästä Hyviä uutisia! lähetys TMK Konepäiviltä. TMK Konepäivillä kävi runsaasti metsäalan ammattilaisia tutustumassa alan uusimpiin innovaatioihin. Esillä oli todella paljon mielenkiintoista konekalustoa ja myös maittavaa tarjoilua.

TMK Konepäivät keräsi 19.11. suuren jouko metsäalan ammattilaisia Hankasalmelle.

V

iime vuonna onnistuneesti TMK:n tehtaan ensimmäisten syntymä- päivien yhteydessä lanseerattu ja vietetty TMK Konepäivät -tapahtuma järjestettiin myös tänä vuonna ja entistä suurempana. Esillä oli todella laajasti tietenkin TMK Energikouria sekä erilaista konekalustoa ja paljon yhteistyökumppaneita esittelemässä toimintaansa kuten Metsäkuutio, Ponsse, NHK, Nisula, Kiho, Versowood ja Bayerncar. Työnäytöksistä vastasivat Metsäkuutio kalustona Ponsse Scorpion & Buffalo, Hitachi + TMK

300 Energiakoura & MultiKoura), Janne Leikas kalustona Valtra T & Kesla 316T + TMK 200 Energiakoura, Nosto- ja kuljetuspalvelu Ruuska kalustona nosturiauto & kourasaha, haketuksen työnäytöksen toteuttivat Myllyn Mies ja A-Haketus sekä tehtaan vastakkaisella tontilla työnäytöstä veti Versowood kalustona Konehongan Ponsset. Tänä vuonna tapahtuman pääyhteistyökumppanina toimii 30 v juhlavuottaan (koronan vuoksi vuoden myöhässä) viettänyt Jari-Pekka Hankasalmi -liikenneasema, joka mahdollisti Konepäivän loppuhuipentuman livekonsertin Joel Hallikainen johdolla sekä näyttävän ilotulituksen.

Hankasalmelta ponnistava yritys, joka valmistaa energiakouria ja niiden lisävarusteita mm. kaivinkoneisiin, traktoreihin, kurottajiin ja pienkuormaimiin. Yritys on perustettu vuonna 2013, kun yhden miehen harrastuksesta alkoi kehittymään ammattimaista liiketoimintaa. Tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan koko-

naan Suomessa laadukkaista materiaaleista ja niitä viedään jo kymmeniin maihin. - TMK Energiakoura sai alkunsa omasta tarpeesta ja se kehitettiin toimimaan tehokkaasti kaikkein haastavimmissakin työolosuhteissa. Jotta tämä oli mahdollista, tuotteen täytyi olla helppo käyttää, luotettava ja tuottava.

Tarkan suunnittelun ja muotoilun tuloksena syntyi tehokas ja helppokäyttöinen TMK Energiakoura. Tänä päivänä asiakkaille on tarjolla todella laaja tuoteperhe, mitä kehitetään jatkuvasti entistä tehokkaammaksi sekä uusiin käyttötarkoituksiin, kertoo yrityksen perustaja Tenho Markus Koponen.

Tyytyväisiä asiakkaita ympäri maailmaa

TMK Energiakoura Oy on

Naapurissa toimiva Jari-Pekka Hankasalmi -liikenneasema tarjosi Konepäivien päätteeksi upean ilotulituksen.

TMK Energiakouran keksijä ja perustaja Tenho Markus Koponen kertoi tapahtuman avajaisissa yrityksen värikkäistä vaiheista, missä on kuljettu Hankasalmen metsistä maailman markkinoille.

TMK Konepäivien avajaisissa kuultiin mielenkiintoisia puheita ja tarinoita niin isäntäyrityksestä kuin yhteistyökumppaneiden toimesta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

TMK Energiakourat valmistetaan pari vuotta sitten käyttöön otetussa tehtaassa Hankasalmella, mikä toimi Konepäivien upeana näyttämönä.

BIOENERGIA

65

Ponssen Pekka Rajala (oik.) luovutti Konehonka Oy:n Jani Kauppiselle (vas.) ja Jarno Oksaselle uuden Ponsse Elk kuormatraktorin.

- Konepäivät onnistui todella hienosti; siitä suuri kiitos kaikille kävijöille ja yhteistyökumppaneille. Ja eiköhän perinnettä jatketa ensi vuonnakin, sanoo TMK Energiakourien kehitysjohtaja Tony Koponen.

TMK Energiakoura mallisto on tänä päivänä todella laaja tarjoten tehokkaat ratkaisut erilaisiin puunkorjuu tarpeisiin ja monenlaisiin alustakoneisiin. Konepäivillä kourien edistyksellisiä rakenteita tutkittiin tarkasti.

Myyntipäällikkö Robert Kurki esitteli TMK Energiakourien kotimaista tuotantoa ja kourien valmistuksen eri vaiheita.

Metsäkuutio Oy:n Hitachi 135US varustettuna TMK 300 Energiakouralla ja MultiKouralla teki energiapuun korjuuta tehtaan pihan vieressä. Lisäksi näytöksissä esiintyi Metsäkuution Ponsse koneita. Bayerncar toi näytille laajasti autokalustoa kuten urakoitsijoiden suosiossa olevan Mercedes-Benz Sprinter retkeilyauton ja Maxus sähköauton.

TMK Konepäiville saapui urakoitsijoita laajasti ympäri maata. Tunnelma oli positiivinen ja alan näkymät hyvät.

Ammattilehden Hyviä uutisia! lähetys tehtiin TMK Konepäiviltä; Janne Jokela ja Helena Riihitupa kertoivat tapahtumaväelle mistä kaikki sai alkunsa. Lähetyksellä on viikottain kymmeniä tuhansia katsojia.


66

BIOENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ympäristöystävällistä haketusta

Hakevuori Oy operoi metsäpäässä yhdeksällä Jenz -autohakkurilla joita uusitaan tasaiseen tahtiin. Joulukuun alussa käyttöön otettiin jälleen uusi paketti missä Jenz HEM 583 -hakkuri on asennettu Mercedes-Benz Arocs 3351 6x6 alustalle ja nosturina on Kesla 1200T. Hakevuoren juhlavuoden kunniaksi autohakkuri on nimettu HV-20:ksi rekisterikilpeä myöten.

Metsäenergiaa suurella volyymilla tuottava, jo 20-vuotta alalla toiminut Hakevuori Oy on uusinut jälleen autohakkurikalustoaan.

lassa. Niisä operoidaan kahdella terminaalikoneella, kertoo Hakevuori Oy:n toimialajohtaja Markku Eskelinen.

Kaikki hakkurit olleet aina Jenz -merkkisiä

Hakevuori on koko toimintansa ajan luottanut vahvasti saksa-

laisiin Jenz- hakkureihin, joiden maahantuonnista vastaa Ideachip Machine Oy. - Kaikki yhdeksän autohakkuriamme on Jenzejä ja yhteensä niitä on ollut historian aikana lähes kolmekymmentä, laskeskelee Eskelinen. Reilussa puolessatoista vuo-

dessa Hakevuori on uusinut neljä identtistä autohakkuria - uusin otettiin käyttöön joulukuun alussa: - Kaikki nyt tulleet uudet hakkurit ovat sivusyöttöisiä, omalla voimanlähteellä varustettuja Jenz HEM 583 -malleja ja ne on rakennettu Mercedes-Benz Arocs 3351 6x6 alustoille, sillä jos

pyörä ei vedä niin se jarruttaa. Syöttönostureina on kotimaiset Keslat mallia 1200T. Suurin rakenteellinen uudistus viime aikoina on ollut siirtyminen hakkureissa vakiokierroskoneista hydraulisiin heittimiin, mikä tehostaa haketusta ja vähentää ympäristöön pöllyävää haketta.

H

akevuori Oy:n laaja-alaiseen toimialaan kuuluvat energiapuun hankinta, haketus, tienvarsihaketus, hakkeenmyynti, hakkeen kuljetus, puunhankinta, puunkorjuu sekä puunmyynti. Lisäksi tehdään rakennettavien tonttien puuston poistoa, tienvarsien siistimistä ym. joista myös syntyy energiapuuta. Käytössä on laaja konekanta ja osaavat ammattikuljettajat. - Toimitamme haketta lämpöja voimalaitoksille sekä puuta teollisuuteen. Toimimme Uudenmaan, Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson alueilla. Operoimme metsäpäässä yhdeksällä tienvarsihakkurilla. Haketoimitusten tehostamisen ja toimitusvarmuuden turvaamiseksi käytössä on viisi terminaalia, joista pääterminaalimme sijaitsee Vahijärvellä Asko-

Hakevuori on siirtynyt Jenz -autohakkureissa hydraulisella heittimellä varustettuihin malleihin, mitä eivät sotke ympäristöä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

Jenz HEM 583 -hakkurin saa pakattua kuljetusasentoon nopeasti ja kun päästään kasalle niin haketuksen aloittamiseen ei mene montaakaan minuuttia.

HV-20 juhlahakkuri

Joulukuun alkupuolella Hakevuoren kuljettaja Tomi Muhonen oli hakettamassa rankakasaa asuntoalueella Nurmijärvellä viikko sitten käyttöön otetulla uudella autohakkurilla, mikä on nimetty rekisterikilpeä myöten HV-20:ksi Hakevuoren 20-vuotisen taipaleen kunniaksi. - Kyllä tällä paketilla kelpaa töihin lähteä sillä uusi on aina uusi ja kehitystä on jälleen tapahtunut monessa asiassa, sanoo Muhonen tyytyväisenä. Muhonen on ajanut autohakkuria Hakevuorella reilun kymmenen vuoden ajan: - Olen tehnyt haketta aina Jenzillä joten tässä on ehtinyt saada aika vankan kokemuksen kyseisestä merkistä ja nähdä miten tekniikka on koko ajan mennyt eteenpäin.

Uusi edistyksellinen keskusohjausyksikkö

Uudessa Jenz HEM 583 -hakkurissa suurimmaksi muutokseksi Muhonen mainitsee ehdottomasti uuden hakkurin keskusohjausyksikön. Kosketusnäytöllinen suurikokoinen Jenz easy2touch -ohjausyksikkö on sijoitettu nosturiohjaamoon, mistä hallitaan kätevästi hakkurin kaikkia toimintoja. - Uusi selkeä näyttö on looginen käyttää ja järjestelmä tarjoaa paljon aiempaa enemmän säätömahdollisuuksia. Esimerkiksi rummun nopeutta voi muuttaa kätevästi vaikkapa silloin kun ajetaan kovaa puuta, mikä menee paremmin läpi pienemmillä kierroksilla. Samoin hydraulisen heittimen nopeuden säätö tapahtuu täysin portaattomasti kuten lukemattomat muut toiminnot. Ja kun sopivat asetukset on löytyneet ne saa tallennettua muistipaikkoihin, joten kun saapuu kasalle niin säädöt saa kohdalleen yhdellä painalluksella haketettavan materiaalin mukaan eikä yksittäisiä toimintoja tarvitse erikseen säädellä joka kerta. Sitten voi tietenkin tehdä pientä hienosäätöä asetuksiin tilanteen mukaan, kertoo Muhonen. Kuljettaja voi muuttaa näytön näkymän ja valikot haluamikseen.

BIOENERGIA

67

Syöttöpöytä on riittävän iso hakkuutähteellekin. Nyt yläsyöttörullan piikeissä on aiempaa terävämpi hammastus mikä vetää puuta 16-teräiselle rummulla aiempaakin aggressiivisemmin.

- Järjestelmästä saa tietoa ulos todella paljon mutta silti kokonaisuus ei ole sekava. Esimerkiksi lämpötilat ym. on koko ajan helppo seurata ja mahdolliset vikakoodit ilmestyy heti ruudulle, sanoo Muhonen.

Hydraulinen heitin ehdottoman hyvä

Jenzin hydraulisesta heittimestä Muhosella on oikein hyviä kokemuksia jo kolmen vuoden ajalta edellisestä Jenzistä: - Hydraulinen heitin on ihan ehdoton. Se ei sotke haketuspaikan ympäristöä mikä on todella tärkeä asia, sillä haketamme usein asutusalueilla ym. joten työaikaa ei kulu siivoamiseen. Kun esimerkiksi hakettaa perävaunua niin sen ollessa lähes täysi voi heittimen kierroksia laskea jolloin kukkukuormasta ei sinkoa haketta maahan. Ja kun heittimen nopeutta voi säätää, niin sitä ei tarvi koko ajan huudattaa turhaan täysillä, vaan voi tiputtaa kierrokset vaikka neljäänsataan minuutissa kun vanhat mekaaniset heittimet huusi aina 1200 kierrosta minuutissa. Se säästää polttoainetta ja heittimen rakenteita - kun vanhoissa koneissa heittimen sisäpuoliset kulutusosat meni vaihtoon jopa 500 tunnin käytön jälkeen niin hydraulisella heittimellä varustetussa Jenzissä ne kesti yli 2500 tuntia. Toki siihen vaikuttaa myös se että kulutusosat saa nykyään Jenziltä kovalla kulutuskestävällä materiaalilla pinnoitettuna.

Kosketusnäytöllinen suurikokoinen, uusi Jenz easy2touch -ohjausyksikkö on sijoitettu nosturiohjaamoon, mistä hallitaan kätevästi hakkurin kaikkia toimintoja.

on varustettu Mercedes-Benzin 530 hevosvoimaisella Euro 5 -päästötason dieselmoottorilla. - Jo aiemmassa hakkurissa millä ajoin oli AdBlue -järjestelmä mutta tässä on lisäksi regenerointi. AdBluen kanssa ei ole ollut murheita kun muistaa tankatessa että tavara on puhdasta eikä regenerointikaan ole takun-

nut ainakaan nyt alussa vaikka pakkasta on ollut kaksikymmentäkin astetta. Moottorin ohjaus on kehittynyt ja se seuraa tarkasti hakkurin rummun kierrosnopeutta, eli kun rummun kierroksia laskee niin moottorin kierrokset laskee myös mutta hallitusti ilman että se kyykkää ja kun rummun kierroksia nostaa niin

moottorin kierrokset nousee. Kehittynyt ohjaus säästää polttoainetta ja tekee haketuksesta tehokasta. Alusta-auto Mercedes-Benz Actros on hyvä peli niin metsässä kuin maantielläkin ja ulottuvan Kesla 1200T nosturin tilava ohjaamo on mukava työpaikka, kommentoi Tomi Muhonen.

Nielee puuta vauhdilla

Perusrakenne on Jenz HEM 583 -hakkurissa hyvin pitkälle samana kuin aiemminkin mutta toki hyvää on viilattu vieläkin paremmaksi. - Syöttöpöytä on jo ollut pitkään hyvä ja riittävän iso hakkuutähteellekin. Nyt yläsyöttörullan piikeissä on aiempaa terävämpi hammastus mikä vetää puuta 16-teräiselle rummulla aiempaakin aggressiivisemmin, Muhonen kertoo.

Kehittynyttä moottoriteknologiaa

Uusi Jenz HEM 583 -hakkuri

Hakevuoren kuljettaja Tomi Muhonen on tyytyväinen uuteen autohakkuriin: - Kyllä tällä paketilla kelpaa töihin lähteä sillä uusi on aina uusi ja kehitystä on jälleen tapahtunut monessa asiassa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

JUHA MUTANEN

TUOMAS HYYTIÄ

VILLE KAIHU

JANNE VUORINEN

ARTTU SANTASAARI

SAMULI POHJANEN

Uusimaa

Pohjanmaa

Pirkanmaa Kanta-Häme Satakunta

Keski-Suomi Päijät-Häme Savo Karjala

VarsinaisSuomi

Lappi Kainuu Oulu

050 468 1044

0400 546 356

040 747 0030

050 307 1720

050 468 1113

050 411 2225

SISU MYYNTI

www.sisuauto.com


METSÄALAN METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

69 KULJETUS 101 KULJETUS

Elinkeinoelämän järjestöjen laaja yhteiskannanotto:

Tieliikenteen kansalliselle päästökaupalle ei ole Suomessa tarvetta Liikenne- ja viestintäministeriö on luonnostellut tieliikenteen päästökauppaa koskevan arviomuistion. Elinkeinoelämän 18 järjestön 3.12. 2021 jättämässä yhteisessä lausunnossa toteamme, että tieliikenteen kansallisen päästökauppajärjestelmän luominen ei ole kannatettava ratkaisu.

nettä säänneltäisiin sekä päästökaupan että taakanjakosektorin kansallisten toimien ja liikenteen verotuksen kautta. Suomessa liikennepolttoaineiden verotaso on kansainvälisestikin korkea. Tieliikenteeseen kohdentuu päästökaupan lisäksi myös monia muita kustannuksia lisääviä toimia. Tieliikenteen biojakeluvelvoitetta koskeva sääntely nostaa polttoaineiden hintoja tulevien vuosien aikana. Yleinen energiamarkkinoiden heilahtelu heijastuu myös liikennepolttoaineiden hintoihin ja raakaöljyn Kansallinen tieliikenteen hintakehityksen on ennakoitu päästökauppa vaaraksi olevan pitkällä aikavälillä vaSuomen kilpailukyvylle kaasti kasvava. Liikenteen veropohjan sulaminen ja tieliikenKansallisesti toteutettuna tieteen verotuksen uudistaminen ieliikenteen kansalliselle liikenteen päästökauppa koskisi ovat olleet esillä myös Suomespäästökaupalle ei ole tar- yksipuolisesti vain Suomea jolsa, sillä päästöjen vähentyessä ja vetta, sillä tieliikenteen loin polttoaineen hinnannousu liikenteen sähköistyessä liikenVistema-Iveco -päivää vietettiin Visteman päästövähennystavoitteet onaurinkoisissa heikentäisitunnelmissa suomalaisen vienti-Vantaan toimipaikassa Robert Hubeteen verokertymä alenee ilman rintie 7:ssä. Väkeä kävi paikanpäällä oikein mukavasti ja kauppaakin tehtiin... mahdollista saavuttaa jo pääte- teollisuuden kilpailukykyä ja veronkorotuksia. tyillä ja niitä täydentävillä muil- kotitalouksien ostovoimaa. SisäRaskaan kaluston Top Truck antaalla lentokentän la toimenpiteillä. Liikenteen markkinoiden toimivuuden vuok- kokemus. Houkuttelevienpäästökauhuoltotarjous-korjaamoketjuun kuuluva Vis- Tieliikenteen kupeessa päästökehityksen on palveleva syyskuussa si on tärkeää välttää kansallisia ten perässä Vistema-päivään tema on täyden palvelun hyötyhyötyajoneuvojen pan hintakehitys olisi julkaistun päivitetyn ennusteen kilpailukykyä heikentäviä ratkerääntyi mukavasti porukkaa jo autokorjaamo Vantaan Koivu- vaikeasti monimerkkihuolto mukaan arvioitu jäävänVistema vuodel- kaisuja ennakoitavaa erityisesti niissä asioissa, aamusta, mikä loi uskoa haassa. IvecoEU-tasolla merkkihuollon Oy2030 järjesti syyskuun lopul- joissa le asetetusta päästövähenPäästökaupan vaikutukset olemme sitou- heti paikallisesti hintaan järjestettävien taohella yhteisiin Vistemalla onnistuu kai- polttoaineen la yhteisen korjaamoja tuneet nystavoitteestaan noin 1,25 milvaihtelevat tavoitteisiin. pahtumien tarpeellisuudelle. merkkisten autojen koeajopäivän yhdessä Ive- ken joonaa tonnia, mikä on selvästi varten tehdyssä Suomessa hiilen hintahuollot, on jo arviomuistiota Ivecon malliston ja0,04 myynnin likorjaukset osaksi sekä katsastukset. con ja Top kuin Truckvuonna -korjaamovähemmän 2020 sisällytetty eurosta polttoaineen taustaselvityksessä säksi2,09 tapahtumassa olivat paikalErikoisosaamiseen kuuluu myös myös aina ketjun kanssa. Tapahtu- hintaa laaditussa päästöarviossa. ja tieliikenne kuuluu euroon litralta riippuen la myös Top Truck -ketju, Casajoneuvopiirturit, piiriin joiden- pääshuol- päästöjen massa esiteltiin Suomen taakanjakosektorin Valtioneuvoston hyväksymän vähentämistavoitteestrol -öljyt ja System Edström loista ja tarkastuksista Vistemalensimmäinen telivetoinen fossiilittoman liikenteen tiekar- tökaupan toteutuessa tieliiken- ta ja päästökehityksestä. Myös le on kertynyt vuosikymmenten -ajoneuvokalusteet. Iveco X-Way rekanvetäjä.

T

tan ensimmäisen ja toisen vaiheen toimenpiteet ovat konkreettisia askeleita hiilineutraaliin tieliikenteeseen. Myös liikenne- ja logistiikka-alan omien tiekarttojen perusteella vuoden 2030 päästövähennystavoite on saavutettavissa ilman tieliikenteen päästökauppaa tai liikenteen verotuksen kiristämistä. Päästövähennysten lisätoimien tarve kohdistuu EU:n 55-valmiuspaketin toimia vahvistaen ensisijaisesti vaihtoehtoisten polttoaineiden lataus- ja jakeluinfraan.

Hyvän mielen Vistema-Iveco päivä Vantaalla

V

Varmista, että perävaunusi kytkentä pitää kaikissa tilanteissa. Valitse suomalaiset TAV-vetolaitteet vaativiin olosuhteisiin.

EU:n yleisen päästökaupan hin- tannukset kasvaisivat kohtuuttotakehitystä on ollut vaikea enna- masti. koida. Esimerkiksi syksyllä 2018 ”Elinkeinoelämä on laajasti analyytikot arvioivat hiilidioksi- sitoutunut liikenteen päästöväditonnin hinnan liikkuvan 2020 hennystavoitteisiin. Ne voidaan -luvulla 20-35 eurossa, mutta saavuttaa ilman suomalaisyritysviime aikoina hinta on noussut ten kilpailukykyä ja kotitaloukjo 60-75 euron tasolle. Hintake- sien ostovoimaa heikentävää - Huollossa on hyvin on töitä ja varaosakauppa käykansallista sillä asiakkaiden hityksen arvioiminen monin tieliikenteen päästökalustovaikeampaa on liikkeessä, sanoi Visteman Matti Kuokkanen. verroin huutokaupkauppaa. Yhteinen näkemykpaan perustuville liikenteen semme on, että tieliikenteen myyntilupajärjestelmille, sillä kansallista päästökauppaa ei niistä puuttuu selväpiirteinen tule luoda Suomeen.” referenssihinta ja kansallisessa päästökaupassa velvoitteiden Autoalan Keskusliitto ja -teollisuus ry osapuolia, eli polttoaineiden ja- Autotuojat Elinkeinoelämän Keskusliitto ry kelijoita, olisi vain kourallinen. Kaupan liitto Näin ollen tieliikenteen päästö- Kemianteollisuus ry kauppa voisi johtaa huomatta- Keskuskauppakamari Linja-autoliitto ry vasti nyt arvioitua suurempiin Logistiikkayritysten Liitto ry kustannuksiin elinkeinoelämälle Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ja kotitalouksille.

Metsäteollisuus ry Palvelualojen työnantajat Palta ry, Telivetoinen, HCT yhdistelmien veturiksi tarkoitettu Iveco X-Way kierSuomen Huolintaja Logistiikkaliitto ”Ei luoda tää tule syksyn mittaanSuomeen” jälleenmyyjillä koeajettava. - Tarkoituksena on SKAL että Suomen Kuljetus ja Logistiikka Päästökaupan liikkuauto olisi viikonvaikutus päivät per toimipiste, ilmoittiTaksiliitto Juhani Havia Ivecolta. Suomen ry

misen kustannuksiin olisi suurin Suomen Yrittäjät maaseudulla ja kaupunkiseutu- Teknisen Kaupan Liitto jen kehysalueilla sekä kuljetu- Teknologiateollisuus ry Yhteinen Toimialaliitto ry sintensiivisillä toimialoilla. Liikenteen päästökaupan tapaisen hinnoittelumekanismin voidaan arvioida lisäävän alueellisia tuloeroja. Liikenteen hinnoittelun kustannusten nousua olisi välttämätöntä kompensoida niille kotitalouksille ja yrityksille, Samy Olinilla riitti aihetta hymyyn sillä Top Truck -ketju kasvaa odotejoiden liikkumis- ja kuljetuskustusti: - Jäseniä on jo 40 ja syksyn aikana on luvassa lisää hyviä uutisia.


70

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

Kuljetusalalla on nyt työtä - on raivattava kasvun esteitä

Viennin virkistyminen heijastui tavaraliikenteen kuljetusten kysyntään kesän aikana. Koronakuopasta on nyt noustu. Kuljetusyritysten näkymät jatkuvat suotuisina myös syksylle. Kuljetusalalla olisi tarjota työtä isommallekin tekijämäärälle. Osalla kuljetusyrityksistä pula osaavasta työvoimasta nousee kasvun esteeksi. Kuljetusyritysten kannattavuus kärsii voimakkaasta kustannusten noususta.

K

esällä 35 prosenttia yrityksistä onnistui kasvattamaan liikevaihtoaan (vrt. ennuste 32 %). Joka neljäs (24 %) kyselyyn vastanneista ennustaa kuljetusmäärien kasvua syksyn aikana. Liikevaihdon kasvua ennustaa 28 prosenttia. Lähiajan näkymät ovat myönteisimmät ulkomaan liikenteessä, jossa myös kesä oli vilkas. Tullin mukaan Suomen tavaravienti ja -tuonti nousivat heinäkuussa yli viidenneksen (22,5 % ja 20,3 %) viime vuodesta. Myös raskaan liikenteen määrän kehitys Suomen tiestöllä kertoo kuljetusmäärien kasvusta. Sen sijaan kannattavuusennuste ei seuraa kasvavien kuljetusmäärä- ja liikevaihtoennusteiden mukana, vaan jää huolestuttavan alhaiselle tasolle. SKAL Suoritealat ry:n toimitusjohtaja Jari Harjun mukaan ulkomaan kuljetusten kysynnän kasvuun vaikuttaa viennin elpymisen ohella konttipula. Kun Suomeen ei saada riittävästi kontteja vientiin, kuormat viedään laivaan auton päällä. - Tavara saadaan kyllä kuljetettua, mutta se voi viedä pidemmän ajan. Kesän aikana on viety ulkomaille etenkin metsäteollisuuden ja metalliteollisuuden tuotteita, Jari Harju kuvaa. Kesän aikana kannattavuus oli laskenut 28 prosentilla kuljetusyrityksistä, maa-aineskuljetuksissa jopa 40 prosentilla. - Kesä on maanrakentamisen kysyntähuippua. Toisin kuin vientialoilla, maanrakennusala

keskittyy kotimarkkinoille ja kilpailu on ankaraa, mikä vaikuttaa myös kuljetusten kannattavuuteen, kertoo Kuljetuskeskusten Liiton puheenjohtaja Mika Laurén. Trendikuvaaja näyttää, että kannattavuusennuste jatkuu alhaisena myös syksylle. Vain 14 prosenttia kaikista vastanneista odottaa kannattavuuden kasvavan. Kuljetuslajista riippumatta kannattavuuteen vaikuttaa kuorma- ja pakettiautoliikenteen kustannusten voimakas kasvu. Eniten on noussut polttoaineen hinta, osin kansallisten veronkorotusten vuoksi.

Autokauppa käy

Useampi kuin joka viides (22 %) kuljetusyritys aikoo investoida kuorma-autoihin syksyn aikana. Kalustokaupoilla oli käyty ahkerasti myös kesällä. Myös perävaunuja uusitaan. Hankinnoissa on kyse lähinnä kaluston uusimisesta, ei määrällisestä kasvusta. Lähes kaikki (98 %) kuorma-autohankintoja suunnittelevista ovat hankkimassa dieselkalustoa. Paineistettua tai nesteytettyä kaasua hyödyntävää kalustoa on hankkimassa muutama prosentti vastanneista, vaikka kaasuauton ostaja voi saada 15 000 euron hankintatuen. Tuella saa kurottua umpeen kaasuauton kalliimpaa hankintahintaa, mutta tulosten perusteella se ei riitä kannustimeksi.

Pätevän henkilöstön saatavuus haastavaa

Joka kolmannella kuljetusyri-

tyksellä (33 %) on ollut vaikeuksia löytää henkilökuntaa viimeisen vuoden aikana. Rekrytointivaikeudet ovat lisääntyneet koronatilanteen helpotettua. Käsittelimme työvoiman saatavuutta myös ajankohtaiskysymyksissä. Vain kuudennes vastanneista on sitä mieltä, että osaavia kuljettajia on hyvin saatavilla. Sen sijaan 43 prosenttia kertoo, että osaavan työvoiman heikko saatavuus estää yrityksen kasvua. Peräti 69 prosenttia kertoo, että tuuraajien heikko saatavuus vaikeuttaa yrityksen toimintaa. Tilanteeseen tarvitaan tehokkaita ratkaisuja. Kun työtä on tarjolla, koulutusmääriä tulisi lisätä ja alalle tuloa sujuvoittaa. Oppisopimuskoulutusta pidetään yrityksissä hyvänä ja sito-

uttavana mallina, mutta se ei sovellu kaikkiin tilanteisiin. Osaavien kuljettajien saatavuus on varmistettava ja kehitettävä laajasti alalle tulon eri väyliä: - Ammattipätevyyden suorittaminen koemallilla tulisi olla jo käytettävissä. Säädökset ovat olleet valmiina lähes vuoden, mutta silti koetta ei voi suorittaa, sillä kokeen vastaanottajatahoja ei ole vielä ainoatakaan. Tämä kertoo säädösten toimimattomuudesta, sanoo SKAL:n toimitusjohtaja Iiro Lehtonen.

Rekrytointi kaipaa tehostamista

Henkilöstön saatavuudella on vaikutuksia paitsi yrityksen toimintaan ja kasvumahdollisuuksiin, myös yrittäjiin itseensä. Vastanneista 31 prosenttia ei pysty pitämään lainkaan lomaa kesällä. Suurin osa (57 %) kertoo syyksi, että ei ole varahenkilöä, jolle vastuuta voisi siirtää. Yrittäjät myös tuuraavat lomailevia kuljettajia. Kuljetusten yleisin (70 %) rekrytointikanava on omat verkostot, eli niin sanottu puskaradio. Yrityksiin soitetaan myös suoraan ja tarjoudutaan töihin (41 %). On myönteistä, että yritysten verkostot toimivat, mutta rekrytointiprosesseissa on myös parannettavaa. Vain viidennes hyödyntää TE-keskuksen palve-

luita. Yksi selitys tilanteelle on, että kuljettajan nimikkeellä on työnhakijoita joilla ei ole tarvittavia pätevyyksiä, osaamista tai motivaatiota kuljettajan tehtäviin. - SKAL tarjoaa työnhakijoille ja jäsenyrityksilleen työvoimapankkia. Se on toimiva kanava, josta voi löytää muun muassa Puolustusvoimien kuljettajakoulutuksen saaneita osaajia. Työvoimapankki on yksi konkreettinen väline helpottamaan työvoiman saatavuutta, Iiro Lehtonen sanoo.

SKAL Kuljetusbarometri 3/2021

SKAL ry:n vuoden 2021 kolmanteen kuljetusbarometriin vastasi yhteensä 502 kuljetusyrittäjää. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL ry:n erikoisjärjestöjä ja toimialoja. SKAL:n kuljetusbarometri toteutetaan kolme kertaa vuodessa, neljän kuukauden välein. Sähköinen kysely lähetetään noin 4 200 SKAL-jäsenyrittäjälle. Barometrikyselyllä selvitetään kuljetusyritysten taloudellista tilannetta ja lähitulevaisuuden näkymiä. Kysely toteutettiin 19.8.-30.8.2021. Ajankohtaisosiossa kysyttiin kuljetusyritysten työvoimatilanteesta ja kuljetusyrittäjän lomista. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenistöön kuuluu noin 4 400 kuljetusyritystä ympäri Suomea.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


72

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Sellu- ja paperitehtaiden paino-otantamittauksessa tuoretiheyden määritys perustuu otantanippujen valintaan ja näiden mittauksiin. Otantanippujen tuoretiheys määritetään upotusmittauksella. Otanta ja tuoretiheyden määritys on aina tehdaskohtaista. Kuvassa upotuspunnitusta Uimaharjussa. Kuva: Tapio Wall, Luke.

Kuitupuun painomittaukseen valmistellaan sääperusteisten ennustemallien käyttöönottoa Luonnonvarakeskuksessa (Luke) on kehitetty ennustemalleja, joilla voidaan määrittää kuitupuuerän tuoretiheys paikallisten säähavaintotietojen perusteella.

T

uoretiheyttä käytetään kuitupuun punnitun painon muuntamiseen kiintotilavuudeksi. Menetelmää voidaan käyttää sellu- ja paperitehtaiden vastaanottomittauksessa, mutta myös yksityisten metsänomistajien kuitupuuerien mittauksessa. Määräys uusista tuoretiheysmalleista on lausuntokierroksella, ja sen on määrä tulla voimaan vuoden 2022 alussa. Painomittauksessa vaa’alla punnitun kuitupuun painon las-

kennallisessa muuntamisessa kiintotilavuudeksi käytetään tuoretiheyslukua. Tuoretiheys on kuitupuun kuorellisen painon ja kiintotilavuuden suhde (kg m-3). - Tuoretiheyden ennustemallien avulla voidaan määrittää kuitupuun laskennallinen tuoretiheysluku puutavaran varastointiajan ja varastointipaikan säähavaintotietojen perusteella. Oleellisia tuoretiheyteen vaikuttavia tekijöitä ovat vuodenaika, varastointiajan pituus ja säähavainnoista muun muassa varastointiajan keskilämpötila ja sademäärä, kertoo tutkija Jari Lindblad Lukesta. Ennustemallit on kehitetty viidelle puutavaralajille; mänty-, koivu-, kuusi-, lahokuusi- ja haapakuitupuulle. Tuoretiheysmalleja voidaan kalibroida tehtailla tehtävien otantamittausten perusteella. Tuoretiheyden ennustemallien kehittämisen taustalla oli tarve

kehittää toimintatapaa siten, että tuoretiheyden määrittäminen voidaan toteuttaa eri toimijoiden suhteen yhtenäisellä tavalla. Lisäksi tavoitteena oli mittaustarkkuuden parantaminen ja otantamittaustiedon aiempaa parempi hyödyntäminen. Kuitupuun tuoretiheysmallit ja niiden käyttöön perustuva toimintamalli on kehitetty Luken, Metsäteho Oy:n, UPMKymmene Oyj:n, Stora Enso Oyj:n ja Metsä Groupin toteuttamassa projektissa.

Mittauskäytännöistä Nykyisin kuitupuun painomittausta tehdään sellu- ja paperitehtaiden tehdasvastaanoton yhteydessä kiinteillä ajoneuvovaaoilla ja puunkäsittelykoneiden vaaoilla sekä kuljetuksen yhteydessä puutavara-autojen ja jonkin verran metsätraktoreiden kuormainvaaoilla. Kuitupuun tehdasmittauksessa niin sanottu paino-otantamittaus on valtamenetelmä, ja sillä mitataan yli 90 prosenttia kuitupuusta. Kuormainvaakamittaus on merkittävä erityisesti hankintapuun mittauksessa. Sellu- ja paperitehtaiden paino-otantamittauksessa tuoretiheyden määritys perustuu otantanippujen valintaan ja näiden mittauksiin. Otantanippujen tuoretiheys määritetään upotusmittauksella. Otanta ja tuoretiheyden määritys on aina tehdaskohtaista. Vastaavasti kuormainvaakamittauksessa käytetään kiinteitä tuoretiheystaulukoita. Tuoretiheysluvun määritys toteutetaan siis nykyisin eri menettelyllä sen mukaan, toteutetaanko painon mittaus tehtaalla vai kuormainvaa’alla kuljetuksen yhteydessä. Tuoretiheysluvun arvo muodostuu erilaiseksi myös sen mukaan, mille tehdasmittauspaikalle kuitupuu toimitetaan. Kuitupuun tuoretiheyteen tosiasiassa vaikuttavat tekijät, kuten varastointiaika ja sääolosuhteet voidaan ottaa huomioon rajallisesti.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kuljetusten tilaajan vastuu laajenee - myös ylikuormarikkomukset vastuun piiriin Hallituksen esitys tehostaa harmaan talouden torjuntaa kuljetusalalla. Esityksessä myös kuljetusten tilaaja vastaa siitä, ettei kuljetuksia ajeta ylikuormilla. Lisäksi esitys palauttaa lakiin tilaajan vastuun siitä, että kuljettaja noudattaa ajo- ja lepoaikoja.

Y

likuormiin puututaan Suomessa nyt uudella tavalla. Hallitus on 21.10.2021 antanut hallitusohjelmaa toteuttavan esityksen, jolla lisätään merkittävästi kuljetuksen tilaajan vastuita kuljetuksen laillisuudesta ja torjutaan harmaata taloutta tavaraliikenteessä. Ylikuormien kuljettaminen on yksi harmaan talouden muodoista. Ylikuormilla kuljettava saa huomattavaa taloudellista etua suhteessa lainsäädäntöä noudattavaan. Tien päällä suoritettava valvonta yksin ei ole ollut riittävää estämään ylikuormilla kuljettamista. Nyt tilaajan vastuuta ollaan laajentamassa siten, että myös kuljetuksen tilaaja vastaa siitä, että kuljetuksia ei suoriteta ylikuormilla. Samassa yhteydessä lakiin ollaan palauttamassa tilaajan vastuu kuljettajan ajo- ja lepoaikojen noudattamisesta. Jatkossa tilaaja ei voisi edellyttää kuljettajaa rikkomaan ajoaikasäädöksiä esimerkiksi epärealistisia aikatauluja laatimalla. Molempia muutoksia, joilla luodaan terveempää kuljetusmarkkinaa, SKAL on ollut esittämässä. SKAL on tyytyväinen siitä, että esityksiä ollaan nyt viemässä lainsäädäntöön. Tämän lisäksi kabotaasisäädösten rajoituksia ollaan lisäämässä ns. yhdistettyjen kuljetusten maantieosuuksiin. Tällä

Nyt tilaajan vastuuta ollaan laajentamassa siten, että myös kuljetuksen tilaaja vastaa siitä, että kuljetuksia ei suoriteta ylikuormilla.

tukitaan porsaanreikä, joka on mahdollistanut ulkomaisen kuljetuskaluston jatkuvan kuljetustoiminnan Suomen sisäisessä liikenteessä näihin kuljetuksiin liittyen. - Kilpailu kuljetusmarkkinoilla on terveempää, kun harmaata taloutta torjutaan tehokkailla keinoilla. Nyt ehdotetut muutokset ovat tärkeä lisä lainsäädäntöön. Muutokset vahvistavat myös SKAL:n Reilu Kuljetus* -konseptia, korostaa toimitusjohtaja Iiro Lehtonen. Seuraavaksi lakiesitys menee eduskunnan käsiteltäväksi ja uusien säädösten on tarkoitus tulla voimaan 1.2.2022. Valtioneuvosto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi. *Reilu kuljetus SKAL ja ALT ovat yhdessä laatineet Reilun kuljetuksen oppaan kuljetusasiakkaille. Tavoitteena on, että markkinoilla noudatetaan yhteisiä pelisääntöjä ja lakeja, ja sen päälle kilpaillaan rehdisti kukin omalla tarjonnallaan ja osaamisellaan. Lue lisää: www.skal.fi/reilukuljetus #reilukuljetus

EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketti etenee Hallitus esittää muutoksia liikennepalvelulakiin sekä ylikuormamaksusta ja työtekijöiden lähettämisestä annettuihin lakeihin. Muutokset liittyvät niin sanotun EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin voimaan saattamiseen Suomessa.

H

allitus antoi esityksen eduskunnal le 21.10.2021. Esityksen tavoitteena on yhdenmukaistaa raskaan tieliikenteen sosiaali- ja markkinalainsäädäntöä, edistää kuljetusalan reilua ja tasapuolista kilpailua sekä parantaa valvontaviranomaisten toimintaedellytyksiä ja liikenneturvallisuutta. EU-säännösten täytäntöönpanon lisäksi esityksessä ehdotetaan kirjauksia kuljetuksen tilaajan vastuiden laajentamisen osalta ylikuormilla ajamiseen sekä ajo- ja

lepoaikojen rikkomiseen. Ehdotuksilla on tarkoitus ehkäistä hallitusohjelman mukaisesti harmaan talouden ilmentymiä. EU-asetuksesta johtuvia uusia kuljettajien ajo- ja lepoaikoihin liittyviä muutoksia on jo tullut voimaan. Kansallinen säädöshanke on toteutettu yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Mitä seuraavaksi?

Lakiesitykset ovat olleet lausuntokierroksella, ja säännösten valmistelua on jatkettu virkatyönä. Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla (tulevia täysistuntoja). Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.2.2022.

KULJETUS

73


74

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

Scania on taas Super. Ensimmäinen legendaarinen Super-Scania esiteltiin vuonna 1961 silloin 75-sarjan turbomoottorin yhteydessä. Tänään turbo löytyy jokaisesta Scaniasta ja Superilla tarkoitetaan koko uutta 13-litraista voimalinjaa.

Scania Super - Legendan paluu Scania tuo tarjolle täysin uuden ja aikaisempaa suorituskykyisemmän Super-voimalinjan. Sen perustana on uusi 13 -litrainen dieselmoottori, joka, valmistajan mukaan, saattaa jäädä viimeiseksi fossiilisia polttoaineita varten suunnitelluksi moottoriksi Scanian mallistossa. Otimme mittaa uutuudesta Ruotsin Södertäljessä.

S

canian uusi 13 litran moottori konkretisoi valmistajan kaikkien aiko- jen polttoainetaloudellisimmaksi mainostaman kuusisylinterisen ”Super” -voimalinjan kehitystyön. Södertäljessä Scanian tehtaiden ympäristössä suoritetun koeajon yhteydessä paljastunut, rakenteilla oleva akkutehdas antaa viitteitä valmistajan tulevaisuuden suunnitelmista. Sähkö ja uusiutuvista lähteistä jalostetut polttoaineet ovat tosiasia myös Scanian leirissä. Eikä nyt puhuta villeistä tulevaisuuden suunnitelmista sillä nyt esiteltävät Scanian Super -moottorit voivat käyttää HVO:ta, ja kaksi niistä voi tilata 100 % uusiutuvaa biodieseliä käyttävinä.

Traton-yhtymän puitteissa yhteistyössä kehitetty rivikone on nyt yhtenäisellä sylinterinkannella ja kahdella kannen yläpuolisella nokka-akselilla. Uutta on myös lisähinnasta tarjottava noin 350 kW tehoinen moottorijarru.

Kaikki uusiksi

Edellisestä tai paremminkin tätä kirjoittaessa nykyisestä sukupolvesta on jäljellä vain iskutilavuus; 12,74 litraa. Nokka-akselit, joita on kaksi on nostettu yhtenäiseen sylinterinkanteen. Nykymallistossa jokaiselle sylinterille on oma kantensa ja venttiilikoneistoa käytetään sylinterilohkoon, kampiakselin viereen sovitetun nokka-akselin ja työntötankojen voimin. Uuden Super-moottorin jakopää on toteutettu huoltoystäväl-

lisesti ja pitkää käyttöikää silmälläpitäen hammaspyörin. Puristussuhde on nostettu nykymallin 20:1:stä ahdetulle moottorille korkeaksi luokiteltavaan arvoon 23:1 Työtahdin aikana paine sylintereissä nousee jopa 250 bar tasolle. Uudistusten ansiosta kaikista tehovaihtoehdoista irrotetaan nyt huipputehoa 10-20 hv ja vääntömomenttia 100-150 Nm nykyistä enemmän, ja laajemmilla kierroslukualueilla. Teholuokkia on neljä: 420, 460, 500 ja 560 hv.

Voimanlähteet on optimoitu vuoden 2020 puolella esiteltyihin uuden sukupolven, jopa kahdeksalla peruutusvaihteella saatavilla olevien G25 ja G33 Opticruise -vaihteistojen sekä täysin uuteen R756 akselivälitteiseen taka-akselin eteen. Kehityksen edistysaskelista kertoo jotain sekin, että uutta R756:Sta tarjotaan poikkeuksellisen laajalla välityssuhdevalikoimalla: 1,95:1 - 4,11:1. Uusi Super -voimalinja on myös merkittävästi nykyistä kevyempi. Vaihteisto-

jen osalta 60-75 kg ja R756 akselin kohdalla lähes 30 kg, kun verrokkina käytetään nykyistä R780 akselia. Moottorin osalta paino on säilynyt liki entisellään. Scanian moottoripuolen uutuuksiin lukeutuu rivikoneisiin jatkossa valinnaisvarusteena tarjottava Scania CRB (Compression Release Brake) puristusjarru eli moottorijarru. Sähköisesti ohjattu ja moottorin öljynpaineen avuin pakoventtiilien toimintaa muuttavan järjestelmän jarrutusteho on 420 ja 460 hv moottoreissa 346 kW ja 500 ja 560 hv moottoreissa 354 kW. Perinteisen pakokaasujarrun tehoksi ilmoitetaan kaikissa vaihtoehdoissa 200 kW. Lisäksi voimalinjaan on tarjolla uusi 4700 kW tehoon yltävä R4700D hidastin. Scanian laskelmien mukaan uuden Super-voimalinjan avulla voidaan saavuttaa jopa kahdeksan prosentin polttoaineensäästö esimerkiksi tavaraliikenteessä ja kylmäkuljetuksissa Keski-Euroopan tieliikennemassoilla.

Uusia säiliövaihtoehtoja

Scania ei pelkästään esittele moneen eri sovellukseen sopivaa uutta voimansiirtolinjaa, se tuo myös useita muita hyödyllisiä ominaisuuksia alustarakenteeseensa. Polttoainesäiliöitä saa nyt tilavuuksissa 165-700 litraa ja samalla polttoaineen matalapainepumppu, polttoaineen pääsuodatin ja vedenerottelusuodatin on siirretty moottorin yhteydes-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

75

tä pääpolttoainesäiliön kylkeen. Scanian uudessa Super -voimalinjassa haitallisia palokaasupäästöjä hallitaan uuden kaksivaiheisen Twin SCR AdBlue -ruiskutuksen avuin. Valmistaja myöntää järjestelmän vievän entistä enemmän urealiuosta ja sen myötä Scaniaan saa nyt entistä suurempia AdBlue-säiliöitä. Jälkikäsittelyjärjestelmä voidaan nyt asentaa kolmeen eri vakiopaikkaan, ja myös pakoputken sijainti ja suunta on valittavissa. Lisäksi kaikki pakoputket ovat halkaisijaltaan entistä suurempia, mikä vähentää pakokaasujen nopeutta ja potentiaalista pölyongelmaa. Scania esittele myös hydraulisille lisälaitteille (esim. nostimille) tarkoitettuja ”wet kit” säiliöitä, jotka polttoainesäiliöiden tapaan ovat D:n muotoisia. Myös ilmasäiliöille on tullut uusia vaihtoehtoja, joiden kiinnikkeet ja putkitus hyödyntävät joustavan alustarakenteen uusia reikäkuvioita, jotka tuovat uusia mahdollisia asennuspaikkoja.

R 500 vastaan 500 R

Kerrankin mallivaihdoksen yhteydessä oltiin ymmärretty tuoda koeajettavaksi nykyinen ja tuleva mallisarja. Tiukaksi vedetyn ohjelman johdosta koeajoon saatiin mahtumaan mallisarjan tehokkaamman pään vaihtoehdot eli 500 ja 560 heppaiset. Verrokkeina vastaavasti 500 ja 540 hv autot. Viisisataisten mittelö käytiin Scanian testiradalla. Uudelle moottorisukupolvelle on heti alkuun annettava pisteet miellyttävän matalasta, liki valmistajan vinkkelikoneita muistuttavasta käyntiäänestä. Kasvaneen ja aikaisempaa laajemmalla kierrosalueella tarjolla olevan parhaan vääntömomentin ansiosta mäkilähtö kaltevuueltaan noin kahdeksan prosentin vastamäestä on uudella moottorilla huomattavasti sujuvampaa. Vastaavasti alamäessä moottorijarrun tuoma lisä hidastuvuuteen on merkittävä ja matalan jytinän ansiosta myös helposti havaittavissa. Pääosin jyrkistä myötä- ja vastamäistä koostuvalla testiradalla jäi puoliperävaunuilla varustetusta parivaljakosta mieleen uuden moottorisukupolven tuntuvasti suurempi vääntö ja ohjaamoon kantautuva miellyttäväksi luokiteltava äänimaisema.

Kun uusi 500 R ja nykyinen R 500 laitettiin testiradalla rääkkiin, jäi nykyinen malli uuden jalkoihin. Erot ovat pieniä, mutta selkeästi havaittavissa.

vain sitä jotain. Viime vuonna markkinoille tuotujen uusien OptiCruise-vaihteistojen myötä Scanian 12-pykäläinen laatikko sai kaksi lisäpykälää. Yhdet välitysaluuen molempiin päihin. Samalla 12 -vaihde välitettiin suoravälitteiseksi, mikä on valmistajan mukaan uusi normaali maantiellä. Uutta OD eli ylivaihdetta käytetään vain kaikkein suotuisimmissa olosuhteissa. Syynä tähän on OptiCruisen minimaalinen tehohäviö suoralla vaihteella, joka on valmistajan mukaan ainoastaan 0,2 prosenttia. Ylivaih-

teen parina Scanian OptiCruise -vaihteistot saivat yhden ryömintävaihteen. Muilla sellainen on osattava tilata erikseen. Koeajettavien autojen vaihteistot olivat samat G33CM:t, mutta kokonaisvälitykset poikkesivat hieman toisistaan, silti molempien kierroslukumittarit osoittivat 80 km/h nopeudessa noin 900 r/min kohtaa. Suoralla vaihteella neula nousi tuhannen paremmalle puolelle. Molemmissa autoissa oli kaikki malliin tarjolla olevat hidastinvaihtoehdot. Uuden moottorijarrun tuoma lisäapu oli helppo havaita,

paitsi hidastustehosta myös sen käytöstä aiheutuvasta matalasta pörinästä. Vaikka tällä reissulla ei päästy kuin raapaisemaan pintaa, ovat askelemerkit selvät ja eteen päin on taas päästy liki kaikilla tasoilla. Jos Scanian rivikoneet ovat jo aikaisemmin saaneet kiitosta pieniruokaisuudestaan voivat valmistajan nyt

tekemät uudistukset vahvistaa Scanian asemia vielä entisestään polttoainetalouden saralla. Lisäpontta menestykselle tarjoaa Scanian nyt lanseeraama ja vielä kokeiluasteella oleva reaaliaikainen ja 100 prosentin käyttöasteeseen pyrkivä ProCare käytettävyyspalvelu.

Maantielle

Muutaman kymmenen kilometrin mittaiselle maantielenkille saatiin, kenties lievän kyynärpäätaktiikan ansiosta, alle malliston tehokkaimman pään edustajat: nykyinen kingi 540 S ja paluumatkalle valtikan pian perivä 560 R. Harmillisesti 540:n oli tarjolla vain nuppiautona, joten vertailu vääntömomentin osalta jäi osin haaveeksi. Aikaisempi viittaus uudistuneeseen äänimaailmaan sai sen sijaan vahvistuksen. Uuden Super -moottorin käyntiäänessä on

Scania Mirror View Camera (SMVC) -järjestelmä tuo kamerapeilit Scanian valikoimaan. Lisävarusteena myytävät ja 12-tuuman näytöillä varustetut kamerapeilit ovat saatavissa myös jo liikenteessä oleviin autoihin jälkiasennettuna. Kamerat on asennettu sivuikkunoiden alareunan korkeudelle.


76

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Scanian uusi hybridiratkaisu säästää jopa 40 % polttoaineen kulutuksesta Scania esittelee hybridisähköajoneuvoja (Hybrid Electric Vehicles, HEV) sekä lataushybridi- (Plugin Hybrid Electric Vehicle, PHEV) kuorma-autoja, joihin voidaan asentaa erilaisia voimansiirtolinjoja ja latausvaihtoehtoja, jotka täyttävät esimerkiksi kylmäkuljetuksiin, rakennuskuljetuksiin ja alueelliseen jakeluun asetettavat vaatimukset.

T

äysin uusi GE281-vaihteisto toimii yhdessä 7tai 9-litraisen Scania -polttomoottorin kanssa tarjoten ainutlaatuisia mahdollisuuksia toteuttaa fossiilivapaita kuljetusratkaisuja raskailla kuorma-autoilla.

Jopa 40 % säästöt polttoaineen kulutuksessa

Scanian uusi hybridivoimalinja on kehitetty noudattaen yhtiön moduulifilosofiaa. Yhdistämällä kaksi sähkömoottoria Scanian uusimman Opticruise-vaihteiston olennaisimpien rakenteiden kanssa luotiin jotain aivan uutta ja ainutlaatuista. GE281 on vaihteiston ja sähkömoottorin muodostama, voimaa pehmeästi tuottava hybridiratkaisun sydän, jonka voimavarat riittävät kokonaismassaltaan 36 tonnin ajoneuvon liikuttamiseen ilman polttomoottorin tukea. Asiassa on myös toinen puoli: koska sähkökone avustaa polttomoottoria liikkeelle lähdettäessä ja kiihdytettäessä, iskutilavuudeltaan ja teholtaan pienempi moottori riittää mainiosti. Hybridirakenne voi taajamaliikenteessä tuottaa jopa 40 %:n polttoainesäästöt perinteiseen voimansiirtolinjaan verrattuna. - GE281 on jotain aivan uutta raskaiden kuorma-autojen alalla. Scanian neljännen hybridisukupolven myötä olemme tulleet pisteeseen, jossa hybridi on erinomainen vaihtoehto moneen sovellukseen ja käyttöön, jossa panostetaan erityisesti kestävyyteen, vastuullisuuteen ja älykkäisiin ratkaisuihin. Uusien hybridiautojen suorituskyky riittää monenlaisiin tehtäviin ja ne pärjäävät jatkossa erinomaisesti erilaisissa vertailuissa, sanoo Fredrik Allard, Scanian sähköisten ratkaisuiden johtaja. Scanian uusin hybridikuorma-

lä on ehdottomasti tilausta hybrideille, toteaa Allard.

Pienempi, kevyempi ja taloudellisempi polttomoottori

Integroimalla kaksi sähkömoottoria modulaarisesti uusimpien Scania Opticruise -vaihteistojen keskeisiin komponentteihin, Scania on kehittänyt todella nerokkaan sähkökoneen hybridi- ja lataushybridiajoneuvoihinsa.

autojen sukupolvi on saatavana sekä hybridinä että lataushybridinä, ohjaamovaihtoehdot ovat P, G ja L. Autot voidaan tilata sekä kuorma-autona että veturina. DC07-polttomoottorista on kolme tehoversiota, kuten myös DC09 -moottorista. Kaikki Scania Euro 6 -moottorit voivat käyttää polttoaineena vetykäsiteltyä kasviöljyä (HVO), jotkut myös biodiesel FAMEa. Scanian GE281-hybridiyksikkö tarjoaa 230 kW jatkuvan tehon ja 290 hv:n huipputehon vääntömomentin ollessa 2 100 Nm. Kuusiportaisessa vaihteistossa ei ole perinteistä kytkintä, koska planeettavaihteisto huolehtii vaihtamistapahtumasta vääntömomentin tuoton keskeytymättä. Ratkaisussa on myös erittäin tehokas ryömintävaihde, ja voimanotto voidaan kytkeä toimintaan kuorma-auton ollessa liikkeellä, niin sähkökoneen kuin polttomoottorin voimalla. - Ajokokemus muistuttaa läheisesti sitä, jonka saat kaksoiskytkimellä varustetussa henkilöautossa. Tämän ratkaisun myötä voimme myös tarjota kaikki ne kehittyneet avustinjärjestelmät, joihin Scanian asiakkaat ovat tottuneet, kuten Scanian aktiivisesti ennakoivan vakionopeussäätimen ja nopeudenhallinnan alamäkiajossa. Toinen tämän ratkaisun tuoma suuri parannus on se, että energian talteenotto hidastuksen aikana on keskeytymätöntä, mikä onkin tärkeää, koska sähkökone on näiden ajoneuvojen tärkein jarrutusenergian lähde, sanoo Allard.

Uudenlaista ajettavuutta

Scania on niitä harvoja suuria kuorma-autonvalmistajia, jotka ovat sitoutuneet valmistamaan raskaita hybridikäyttöisiä hyötyajoneuvoja. Scania oli tosiasiassa edelläkävijä esitellessään jo

Scanian GE281-hybridiyksikkö on raskaiden kuorma-autojen hybriditekniikan todella innovatiivinen ratkaisu. Ainutlaatuinen ratkaisu koostuu kahdesta peräkkäisestä sähkömoottorista, jotka on yhdistetty Scanian uusimman Opticruise-vaihteistosukupolven keskeisiin komponentteihin. 230 kW jatkuvaa tehoa kehittävä kone, jossa on vaihteistoon asennettu voimanotto riittää hyvin erilaisiin käyttösovelluksiin ilman polttomoottorin antamaa lisätehoa.

vuonna 2014 ensimmäisen hybridiautojen sukupolven, jonka toimintasäde sähkökäyttöisenä oli jopa kaksi kilometriä. - Tuo toimintasäde kuulostaa nykyään kovin vaatimattomalta - onhan se noussut 60 kilometriin mutta se oli alamme ensimmäinen tärkeä askel, Allard sanoo ja jatkaa: Tuon julkistuksen myötä Scania alkoi opettaa sekä itseään että asiakkaitamme nollapäästöjen potentiaalista, hiljaisesta käytöstä ja hybridiratkaisun tuomasta merkittävästä polttoaineensäästöstä. GE281-hybridiyksikön myötä olemme nousseet aivan uudelle tasolle. Sähkökone tarjoaa saman - ja usein jopa enemmän - kuin polttomoottori, ja mahdollistaa siksi pienemmän polttomoottorin käytön, mikä sekä vähentää kulutusta että alentaa massaa. Polttomoottori on tarpeen vain siksi, että se tarjoaa käyttövoiman eri tehtävien välisille, joskus pitkille siirtotaipaleille. Scanian uusi hybridi-/lataushybridisukupolvi tarjoaa aivan uuden tason ajettavuuden; se ei ole ainoastaan vahva, asiakas saa

siihen myös kaikki tarvitsemansa valinnaisvarusteet ja mahdollisuudet. Se tarjoaa ajon, myös täyssähköajon aikana toimivan voimanoton. Käynnistys/pysäytystoiminto eliminoi tarpeettoman joutokäynnin, ja siihen on saatavana myös kehittyneitä avustinjärjestelmiä kuten Scanian aktiivisesti ennakoiva vakionopeussäädin. Valittavana on myös useita ajotiloja. Kun “Power”-tila on valittuna, polttomoottorin huipputehon lisäksi on käytettävissä n. 100 lisähevosvoimaa (n. 74 kW). - Tämä on kypsä ja täysin valmis tuote. Se tarjoaa kaiken sen suorituskyvyn ja kaikki ne toiminnot, joita Scanialta voi odottaa ja lisäksi sähköistyksen, mahdollisuuden käyttää uusiutuvia polttoaineita polttomoottorissa ja merkittäviä polttoaineensäästöjä. Uskomme, että täyssähköajoneuvot jossakin vaiheessa korvaavat tällaiset kuorma-autot. Ennen kuin jokaisella markkina-alueella voidaan saavuttaa pitkiä ajomatkoja sähköllä ja latausinfrastruktuuri on kunnossa, tällä vuosikymmenel-

Lataushybridin akkukapasiteetti on 90 kWh (akut 3 x 30 kWh), kun taas hybridiversiossa on yksi 30 kWh:n akku. Lataushybridi latautuu täyteen 35 minuutissa käytettäessä 95 kW:n tasavirtalatausta. Tämä tarkoittaa, että ajoneuvo voidaan ladata varikoilla, taukojen aikana tai kuormattaessa (eli aina tilaisuuden tullen). Hybridikuorma-auton, jossa on DC09:sta DC07:ksi pienennetty polttomoottori, kantavuus on itse asiassa 250 kg suurempi kuin DC09-moottorilla varustettu rinnakkaismalli: hybridivarustus lisää auton nettomassaa 750 kg:lla, ja EU:ssa sähköauton massa voi olla tonnin suurempi kuin vastaavan polttomoottoriauton. Tällä modulaarisella Scania -ratkaisulla saavutettava polttoaineensäästö riippuu tietysti tavanomaisista tekijöistä kuten ajotehtävästä, reitin mäkisyydestä ja pysähdysten lukumäärästä. Sähkökone on aktiivinen aina, mutta siitä saatava lisäapu on pienimmillään ajettaessa tasaista matkanopeutta moottoritiellä. Suurimmillaan polttoaineensäästö on taajamaliikenteessä, jollaisessa jotkut asiakkaat saavuttavat jopa 40 %:n säästön. Scania tarjoaa myös näille hybridiajoneuvoille tavanomaisia korjaus- ja kunnossapitosopimuksia. Useat suurkaupungit ovat toteuttamassa tiukkoja päästö-, melu- ja turvallisuusvyöhykkeitä. Tämä tarkoittaa, että edistykselliset kuljetusliikkeet, jotka haluavat pysyä mukana kehityksessä ja kilpailussa suuntaavat jo nyt katseensa fossiilittomiin ja sähköistettyihin ratkaisuihin. - Scania-hybridit ovat älykäs tapa ottaa pitkiä askeleita kohti täyssähköistä tulevaisuutta ja kestävää kuljetusjärjestelmää. Ne myös edustavat joustavuuden ja käytettävyyden osalta ehdotonta parhaimmistoa. Sähkökone ja polttomoottori ovat myös tasavertaisia voimantuoton suhteen. Pelkän sähkökoneen käyttäminen taajama-alueella ei tarkoita voiman puuttumista. Scania P320 6x2*4 PHEV olisi täydellinen taajama-alueella toimiva kippiauto, joka tarvittaessa toimii täysin sähkökäyttöisenä siellä, missä vaaditaan päästöttömyyttä ja 72 dB:n alittavaa melutasoa, sanoo Ema Ceco, Scanian sähköistymisen tuotepäällikkö.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

77

Ajotarpeen mukaiset, kestävät ja kilpailukykyiset raskaan kaluston päällirakenteet ja perävaunut Toplift Finlandilla kaluston suunnittelussa on aina lähtökohtana ajon tarkoitus sekä kuljetettava tuote. Kaluston kuntoa on helpompi ylläpitää, kun vaunut suunnitellaan ja mitoitetaan hankintavaiheessa oikein. Kuvassa 400. valmistamamme perävaunu.

Parasta laatua kaikille teille!

www.toplift.fi

Scania kokeilee sähköautoja jo 64 tonnin massoilla

Ruotsalainen kemikaalitoimittaja Wibax on ottamassa ajoon ADR-hyväksytyn 64 tonnin yhdistelmämassalle rekisteröitävän Scania sähkökuorma-auton, mikä on uusi sähkökuorma-autojen ennätys.

Scania käynnistelee Ruotsissa raskaiden ajoneuvoyhdistelmien kenttätestejä täyssähkökuorma-autoilla.

M

allistoaan ja dieselkäyttöisiä voimalinjojaan rivakassa tahdissa uu- distanut Scania on lievällä takamatkalla Volvoon nähden sähkökuorma-autojen kehityksessä. Esimerkiksi Volvolla ovat jo tilauskirjat avoinna koko malliston

laajuudelta. Scania vielä tutkii oman ratkaisunsa mahdollisuuksia yhdessä asiakkaittensa kanssa. Uutta ja mielenkiintoista Scanian leiristä on varmasti odotettavissa, mitä tukee tieto Södertäljeen parhaillaan nousevasta valmistajan omasta akkujen kokoonpanolaitoksesta. Valmistajan sähköisten voimalinjojen tiekartan mukaan vuoden 2023 kuluessa 60 tonnin kokonaismassat kykenesivät kulkemaan sähköllä yhtäjaksoisesti jopa 3 - 3,5 tunnin ajan. Kustannustehokkaaksi ja tuottavaksi sähköauton oletetaan yltävän

seuraavan vuosikymmenen taitteeseen tultaessa.

deltaan 32 metrinen HCT-yhdistelmä, johon sopii kyytiin kaksi täysimittaista laivakonttia. Yksityiskohtainen energiankulutus, optimoidut reittiaikataulut ja lataustarpeet simuloidaan tarkasti etukäteen tälle kuljetusvirralle. Välimatkaa Falköpingin ja Skaran välille kertyy noin 30 kilometriä. Uusi ajoneuvo otetaan käyttöön vuonna 2022. Vastaavilla tonnimäärillä käynnistyvät myös ruotsalaisen kemikaalitoimittaja Wibaxin kuljetukset Piitimen (Piteå) ja Skellefteån välisellä noin 80 kilometrin matkalla. Kenties mielenkiintoisin yhteishanke liittyy puutavarankuljetuksiin. Scanian tiedoteen mukaan vuodesta 2022 alkaen kokonaispainoltaan 64 tonninen ajoneuvoyhdistelmä kuljettaisi

puutavaraa Ruotsin Västerbottenin alueella SCA:n Gimonäsin terminaalin ja sen Uumajan ulkopuolella sijaitsevan Obbolan paperitehtaan välillä. Yksityisteillä massaa voisi tiedotteen mukaan olla jopa 80 tonnia.

Järkeviä projekteja

Traficomin erikoisasiantuntija Otto Lahti näkee edellä mainitut kokeilut järkevinä: - Toiminta on oikeasti todella fiksua, koska aloittamalla raskaiden kuljetusten sähköistäminen sopivan helpoista kohteista, joissa ajot kulkevat aina samoilla reiteillä ja että ajotehtävä mahdollistaa akkujen lataukset. Tällaisista hankkeista kuljetusten sähköistäminen lähtee oikeasti liikkeelle myös taajamien ulkopuolella.

Puuta, palettia ja bulkkia

Scania on julkaissut kolme mielenkiintoista raskaille ajoneuvoyhdistelmille suunnitteilla olevaa säköautokokeilua. Jula Logistics on vuodesta 2015 lähtien käyttänyt Scanian erikoispitkiä yhdistelmiä Falköpingin kuivasataman ja Skarassa sijaitsevan varaston välilä. Vuoden 2022 kuluessa tälle vakioreitille on tarkoitus tuoda Scanian sähkökäyttöinen kokonaispainoltaan 64 tonninen ja pituu-

Scania on tuomassa vuoden 2022 aikana sähkökuorma-autoja raskaisiin ajotehtäviin - myös puutavaran ajoon.


78

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsätie tarvitsee säännöllistä kunnossapitoa Suomen metsäkeskus on tarkastanut metsäteitä, joiden rakentamiseen tai perusparannukseen on käytetty valtion kemera-tukea. Metsäteiden kunnossapitotyöt on tehty kohtuullisen hyvin koko maassa.

S

uomen metsäkeskus on tarkastanut tänä vuonna vajaa 10 vuotta sitten rakennettujen tai perusparannettujen metsäteiden kuntoa. Tarkastetuista metsäteistä reilu 60 prosenttia täytti metsätieohjeiden vaatimukset. Välittömiä kunnossapitotöitä on tarvetta tehdä noin joka kuudennella tiekilometrillä. - Metsätien rakentaminen tai perusparannus sitoo huomattavan paljon rahaa. Jos kunnossapidosta laistetaan, valuvat investoinnin hyödyt hukkaan, sanoo rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Ari Nikkola Suomen metsäkeskuksesta.

Kunnossapito kannattaa

Kemera-rahoitusta saaneiden

Tänä vuonna Metsäkeskus tarkasti yhteensä 431 kilometriä metsäteitä eri puolilla Suomea.

metsäautoteiden kunnossapitoa valvotaan satunnaisotannalla. Tänä vuonna Metsäkeskus tarkasti yhteensä 431 kilometriä metsäteitä eri puolilla Suomea. - Tarkastuksissa nousi esiin kaksi keskeistä metsätien kunnossapitotyötä, jotka jäävät usein tekemättä. Tien vuosittainen lanaus unohtuu liian usein,

ja myös heinän ja vesakon niitto jää tekemättä riittävän ajoissa. Kun nämä muistettaisiin tehdä, olisi metsäteiden kunto jo hyvällä mallilla, sanoo metsäteiden johtava asiantuntija Mika Nousiainen Suomen metsäkeskuksesta. Metsätien rakentaminen tai perusparannus on tieosakkaille

suuri rahallinen panostus, jota ei kannata mitätöidä tien huonolla kunnossapidolla. Tiekunnan aktiivisuus säännöllisine kokouksineen antaa suuntaa myös tien hyvälle kunnossapidolle.

Reunapalle pitää tierungon märkänä

Tien hyvällä kunnossapidolla

voidaan siirtää järeää tien perusparannusta kauemmaksi tulevaisuuteen. Tärkeintä on pitää tien rungon kuivatus kunnossa. - Tien reunapalteen poistaminen esimerkiksi lanaamalla on oiva lääke tierungon kuivatuksessa, sanoo Nousiainen Metsäkeskuksesta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

79

Tehtäväänsä suunniteltu ritiläauto

Metsätyö Pylväläisen uusi Volvo FMX on X Pro Heavy -konseptin mukainen metsäkoneenkuljetusauto, millä operoidaan Keski-Suomessa akselilla Joutsa-Luhanka-Leivonmäki.

Joutsalainen Metsätyö Pylväläinen urakoi puuta kuuden metsäkoneen voimin. Syyskuusta lähtien koneiden siirrot on hoidettu uudella Volvo FMX500 10x4 -ritiläautolla.

Teemme puunkorjuuta UPM:lle kolmen hakkuuja kolmen ajokoneen voi- min Joutsa-Luhanka-Leivonmäki-akselilla. Vuosien kuluessa koneiden koko on kasvanut. Aloitin 3-akselisella autolla, seuraava auto oli 4-akselinen ja nyt samoihin metsäkoneiden kuljetustehtäviin tarvitaan 5-akselinen auto, 40 vuotta puu-urakointia tehnyt Timo Pylväläinen kertoo. Metsätyö Pylväläisen Timo perusti vuonna 2013 ja nykyään perheyrityksessä työskentelee myös hänen kolme poikaansa: Juha, Tomi ja Vesa. Lisäksi yritys työllistää neljä muuta henkilöä.

X Pro Heavy -konseptiauto suunniteltu vaativiin olosuhteisiin

Metsätyö Pylväläisen uusi FMX on X Pro Heavy -konseptin mukainen metsäkoneenkuljetusauto, jossa on Ajokoneen valmistama päällirakenne. Alustaltaan ritiläautoksi suunnitellussa

Pro Heavy -ajoneuvossa on nykyaikainen ilmajousitus, jolla saavutetaan optimaaliset painonsiirto-ominaisuudet tilanteisiin, jossa tarvitaan joko maksimaallista vetopitoa tai apua kääntyvyyteen. Teknisiltä ominaisuuksiltaan autoon on valittu vahvistettu ilmajousitus, joka tuo mukanaan isommat ilmapalkeet ja vahvemmat joustintuet. - Tykkään ilmajousista. Ajettavuus on kuin hyvällä henkilöautolla, Timo Pylväläinen kertoo ajokokemuksistaan.

nopeuden vaatimassa maastossa. Dynaaminen ohjaus parantaa kuljettajan ergonomiaa vähentäen niskaan, selkään ja hartioihin kohdistuvaa rasitusta. - FMX:n ohjaamossa kaikki on käden ulottuvilla. Näen mm. akselipainot kätevästi suoraan näytöiltä. Matala hytti sopii myös meille hyvin. Se helpottaa autoon kiipeämistä ja metsäteillä puun oksat raapivat autoa vähemmän, sanoo Pylväläinen.

kuljettaja edes huomaa, että ajoneuvoa on päivitetty taustalla. Lisäksi Volvo Dynafleetin uudistuessa ja muuttuessa Volvo Connectiksi se tarjoaa kalustonhallintaan entistä kattavammat ominaisuudet ja tarjoaa lukuisia eri seurantaraporttimahdollisuuksia esimerkiksi tuottavuuden parantamiseen.

Täysin uusiutunut ergonominen ohjaamo

Sivukamera tuo lisää turvallisuutta

Turvallisuuspuolen yhtenä suurimpana uudistuksena on ajoneuvon sivukamera, joka on asennettu apukuljettajan peilinvarren alareunaan. Kamera tarjoaa auton kojelaudan uuden sivunäytön kautta tarkan laajakulmanäkymän kuolleenkulman alueesta ajoneuvon oikealta puolelta. Kameran näkymä aktivoituu joko kytkemällä suuntavilkku oikealle tai painamalla kojetaulun katkaisimesta. Sivukamera lisää näkyvyyttä ja siten parantaa turvallisuutta erityisesti risteysalueilla.

Work Remote -kaukosäädin helpottaa paljon kuljettajan työtä erityisesti metsäkonekuljetusten tyyppisissä tehtävissä. - Kauko-ohjain on kätevä ja nopeuttaa paljon työtä. Saan sillä helposti esimerkiksi käytettyä ajosiltaa ja hydraulista sidontalaitetta, kytkettyä työvalot päälle sekä käynnistettyä tai sammutettua auton, Pylväläinen listaa.

Uuden FMX:n ohjaamo on huomattavasti tilavampi kuin aikaisemmin: esimerkiksi ohjaamon a-pilari on entistä pystympi ja suurempi tuulilasi tuo lisää tilantuntua ja näkyvyyttä ohjaamosta. Ohjaamon suunnittelussa on huomioitu erityisesti kuljettajan ergonomia, jotta päivittäinen työskentely olisi vieläkin helpompaa ja miellyttävämpää. Kuljettajan ajoasennon säätäminen on myös entistä helpompaa, kun uutena ominaisuutena FMX -malliin on saatavilla 3-asentoinen neck-tilt-ominaisuus ohjauspyörään. Volvo Dynamic Steering -ohjausjärjestelmän avulla kuljettajan on mahdollista säätää ohjauksen ominaisuuksia omien mieltymysten mukaisesti. Se tarjoaa kuljettajalle vaivattoman ajotuntuman, ja sopii erinomaisesti raskaiden kuormien kuljettamiseen vaikeassa, matalan

Work Remote helpottaa ja nopeuttaa työtä

I-shift vaihtaa juuri oikeaan aikaan

X Pro Heavy -konseptin autossa automatisoitu I-shift -vaihteisto vaihtaa vaihdetta juuri oikeaan aikaan hyödyntääkseen moottorin tehon parhaalla tavalla. Lisäksi I-shift ajotilojen käyttäminen on entistäkin helpompaa. Ryömintävaihteilla varustettu I-shift -vaihteisto tarjoaa optimaalisen liikkeellelähtökyvyn, kun operoidaan pehmeällä tai liukkaalla alustalla. Tyhjäkäyntinopeudella ajaminen toimii hyvin ja on vaivatonta esimerkiksi alamäessä, jolloin nopeus ei karkaa ja eteneminen on turvallista ja hallittua. - Automaattivaihteisto toimii todella hyvin. Aiempi automme oli manuaalivaihteinen ja ero siihen on huima, Timo Pylväläinen päättää.

Uudet digitaaliset ominaisuudet

Uuden mallisarjan myötä ajoneuvon digitaaliset ominaisuudet ovat entistä kehittyneempiä: esimerkkisi osa ajoneuvon järjestelmäpäivityksistä voidaan jatkossa hoitaa etäyhteyksien avulla, jolloin kaikissa tapauksissa auton ei tarvitse vierailla huoltopisteellä tai jopa niin, ettei

Timo Pylväläisen kaikki kolme poikaa työskentelevät perheyrityksessä; kuvassa Juha Pylväläinen siirtämässä John Deere harvesteria.


80

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

21

Uudet Renault Trucks mallit suunniteltu asiakkaiden kanssa Uusien Renault Trucks T-, T High-, C- ja K-sarjojen ulkomuoto on nyt entistä vakuuttavampi ja ajanmukaisempi. Renault Trucksin suunnittelupäällikkö Paul Daintree kertoo uuden, mukavuutta ja tuottavuutta edistävän TCK Evolution -malliston suunnitteluprosessista.

kasvattamalla patjan paksuutta ja tiheyttä sekä kaksinkertaistamalla jousien määrän. Ihanteellista mukavuutta varten on myös lisätty petauspatja. Renault Trucksin uudessa TCK Evolution -mallistossa on myös suuremmat säilytystilat sekä erilliset pidikkeet puhelimille ja tableteille, jonka lähellä USB-latausliitännät ovat. Näkymättömissä oleviin säilytystiloihin sisältyy uusi laatikko, jossa A4 -kokoista muistikirjaa tai tablettia voi säilyttää turvallisesti. Tämän lisäksi sisätilojen kankaita ja värejä on muutettu pehmentämään kontrasteja ja helpottamaan kuljettajan silmien enault Trucks Halle du rasitusta kuormittavien ajoruDesignin tiimit, joiden peamien aikana sekä luomaan Polttomoottori jatkaa rooliaan Volvo Trucksin valikoimassa ja voimansiirtojen uusien edistysaskelten ansiosta parantunut tehokkuus on yksi tärkeä tapa vähentää CO2-päästöjä. johtaja Paul Daintree on, ohjaamoon täydellisen rauhalliovat työskennelleet uusien T-, T nen tunnelma. High-, C- ja K-sarjojen kehityk- Vaikka aikaisempiakin istuisen parissa vuodesta 2018 lähmiamme arvostetaan paljon, tien. Suunnittelu on tapahtunut käytimme tilaisuuden hyväksi tiiviissä yhteistyössä asiakkaipäivittääksemme materiaalit den kanssa. vaihtamalla perinteiset nahkais- Suunnittelijoiden on tärkeää tuimet kohokuvioituun kankaakenttätestit erittäin osalta, lupaaVolvoloppukäyttäjä Trucks esittelee asettaa ajattelun ja ”Kaikkien aikojen paras kuinka uudet voimansiirtoparan- vuorovaikutuksessa moottorin seen. Kutenovat ulkopuolen nukset tekevät I-Savella varuste- kanssa. Päivitetyssä I-Shiftissä olemme via, Björklund jatkaa. polttoainetehokkuus” päätöksenteon keskiöön, Paul ylpeitä Renault Truckuseita tärkeitä uusia päiAlhaisesta polttoaineenkulu- tusta Volvo FH:sta entistä poltto- käytetään uutta vaihteenvaih- sista, joten logolla on kunniaDaintree kertoo ja jatkaa: vityksiä 11- yhteistyöistunja 13-litrai- tuksestaan tunnettu I-Save-toi- ainetehokkaamman, mikä tar- tostrategiaa, joka ei ainoastaan paikka Volvomyös Trucks aikoo - Järjestimme istuimissa, suunnittoja suunnit- minnolla varustettu Volvo FH koittaa suoraan asiakkaillemme takaa nopeampaa vaihtamista, telupäällikkö Paul Daintree fossiilittomaksi siinasiakkaiden Euro 6 kanssa -moottoreitelustudiossa ja vierailimme saa samat päivitykset myös moot- parempaa tulosta. Uusien päivi- vaan myös tasaisemman ja har- kertoo. Volvo Trucksin tavoitteena on, hinsa, mitkä vähentävät kuorma-autojen levähdyspai- toriin ja voimansiirtoon. Vuonna tettyjen voimansiirtojen myynti monisemman ajokokemuksen. että sähköautot muodostavat on alkamassa pian, Björklund Pienempi koilla sekä asiakkaiden toimipispolttoaineenkulutusta ja 2020 polttoainetestissä puolet sen myynnistä vuonna Uuden sukupolvenGreen Renault Trucks TCK Evolution -malliston ilme on nyt entistä polttoaineenkulutus rohkeampi. saavutetaan vähentämällä kitkaa 2030 ja kymmenen vuotta myöteissä tapaamassa kuljetusyritys- Truck Award -testireitillä Münc- kertoo. parantavat ajettavuutta. henin moottorissa ja parannetulla asiakkaidemme toiveistapaoli hemmin, vuonna 2040, kaikkien logoille jne. jää enemmän ti- istuimeksi tai askelmaksi, ja se yksi pohjoispuolella Saksassa ten edustajia ja kuljettajia. Tar- le Hienosäätö, joka lisää lamisprosessilla. Moottorin henkilöautoa muistuttava ajo- myytävien Volvo-kuorma-autoEtuvalot on uusittu kokose saavutti kaikkien aikojen par- pysyy samanlaisena kuljettajien koituksena oli oppia ymmärtä- laa. vääntömomenttia ohjataan älyk- jen tulee olla fossiilivapaita. Paul Daintree jatkoi. LED-tekniikalla, jonka suosion merkittäviä haan tuloksen polttoaineenkuluvuoksi.parannuksia Tämän lisäksi asento, mään asiakkaiden tarpeita ja naan päivitetyn I-See-ominaiPolttoaineenkulutuksen Renault Trucksin uusissa T-, Polttomoottori jatkaa rooliaan, Kun I-Shift lanseerattiin en- käästi on22,7 paitsilitraa parempi valaisutuksella 100 km:llä ja etusäleikössä olevaa Renault vastata niihin entistäkin parem- etuna suuden optimoi on tärkeää teho, High-,avulla, C- ja Kjoka -sarjoissa on ja näiden voimansiirtojen uusien simmäisen kerran vuonna 2001, T myös se, että80,35 ajovaloihin keskinopeudella km/h. Trucks -logoa on suurennettu. min. pienentäminen Tämä suunnittelutiimien moottorin suorituskyvyn otta- edistysaskelten ansiosta parankaikille kuljetusyrityksille, kolmeen suuntaan säädetTrucks vahvistikuormavahvan uusi, mahduttaa entistä enemmän Useat riippumattomat ammatti- Volvo - Meillä on hienoja kenttätyö yhdistettynä jälleen- voi mallaohjauspyörä, huomioon edessä olevan tunut tehokkuus on yksi tärkeä mutta erityisen tärkeää se on ominaisuuksia jalalla käytetuskonsajakytkinpohjaiseen vaih- tävä alueella. lehdistötestit pienellä Ranskassa ovat autoja, olemme todella ylpeimyyjäverkostosta kerättyihin tien pinnan kaukoliikenteessä. ha- Etuosan painikejajaajoneuvon avaimetonpainon. käyn- tapa vähentää CO2-päästöjä. teistojärjestelmään tehokkaimmittasuhteet on uudistänä vuonna vahvistaneet johta- tä tästä uudesta mallistosta, joten tävä tietoihin ja Renault Samalla Trucks insi- Volvon insinöörit ovat todellutaan saavuttaa korkea suori- tettu Tämän ansiosta kuljettapana automaattisen täysin. polttoainetehokkuuKuorma-auton ilme miksi van aseman emme näyttäisi vaihteensitä?, Re- nistys. nöörien asiantuntemukseen - Olemme sitoutuneet Pariisin la onnistuneet tuomaan merkit- ilmastonmuutosta koskevaan tuskyky. Nyt voimansiirtoteknoon helppo säätää ajoasentoa vaihdon mallina. Sittemmin yli jien nyt entistä rohkeampi, siinä dessa. Nyt ennätyslukuja voi- nault Trucksin suunnittelupäälmuodosti perustan uuden kuor- on täviä uusia parannuksia jo val- sopimukseen ja teemme määrälogiamme uusimpien kehonsa ja mieltymystenmiljoona kuorma-autoa on myy- oman asennetta helposti tunnis- likkö daan parantaajaentisestään. intoili. ma-automalliston tyyli-parannusja muka- on miiksi pitkälle kehitettyyn voi- tietoisesti töitä maantiekuljetukten myötä on mahdollista sekä tettava mukaan. ilme, - Meillä onDaintree jo paljonsanoo. todistei- ty maailmanlaajuisesti I-Shift sä vuusmuutoksille. sisätilat Vaikka on hieman siin liittyvien hiilidioksidipääsvähentää polttoaineenkulutusta ta Myös Myös ohjaamossa asuminen -teknologialla. Nyt lisättävät mansiirtoon. etusäleikkö onjotka uudistetkuljetusyrityksiltä, vah- Mukavat Sisätiloissa kuljettajan mukaliian aikaista kertoa tarkkoja töjen vähentämiseksi, Magnus että parantaa ajettavuutta, Volvo tu, tehty mukavammaksi: ajettavuuden paran- on mikä antaa vistavat Volvoautolle FH:n hienostualhaisen merkittävät Rohkea, tyylikäs muotoilu korostuu. voimmeparantaa sanoa, että asi- Björklund toteaa. Finland Ab:n etuosa toimitusjohtaja - Päätimme perusnukset saavutetaan uudella ta- lukuja, säväyksen. taitet- vuus kulutuksen I-Savella.Alas Olemme - Ajoneuvon on uudis- neemman - Mitä ajomukavuuteen tulee, akkaidenvuoteen kanssa mukavuutta, tekemämme Magnus sanoo. jolla I-Shift-vaihteisto on mallisen säleikköinnoissamme voidaan muuttaa siis todella siitä, valla, tettu, jottaBjörklund asiakkaidemme omil- tava

R

Volvo Trucks parantaa entisestään voimansiirron polttoainetehokkuutta ja suorituskykyä


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

81

Raskaan kaluston moottoreiden ja voimansiirron huollot & korjaukset

www.savonraskashuolto.fi Laki vähäpäästöisten ajoneuvojen hankinta- ja muuntotuista voimaan - uutena sähkökäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatuet Tasavallan presidentti vahvisti lain vähäpäästöisten ajoneuvojen hankinta- ja muuntotuista 22.12.2021. Laki tulee voimaan 1.1.2022. Uusi tukiohjelma on määräaikainen.

N

ykyistä täyssähköisten henkilöautojen ja kaasukuorma-autojen hankintatukea sekä henkilöauton muuntotukea on mahdollista hakea vuosina 2022 ja 2023. Lisäksi tukea voi saada sähkökäyttöisen kuorma-auton hankintaan vuosina 2022 ja 2023 sekä sähkö- tai kaasukäyttöisen pakettiauton hankintaan vuonna 2022. Tukea voidaan myöntää, jos tuelle varattua määrärahaa on jäljellä. Ajoneuvojen hankinta- ja muuntotuilla on tarkoitus kannustaa sekä kotitalouksia että yrityksiä siirtymään fossiilisista polttoaineista vaihtoehtoisiin käyttövoimiin, mikä vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä. Uutena hankitut sähköja kaasuautot päätyvät myöhemmin käytettyjen autojen markki-

noille, jolloin ne ovat entistä useampien saatavilla. Lisäksi tarkoituksena on vaikuttaa sähkö- ja kaasuajoneuvojen hankintakustannuksiin, jotta vähäpäästöisen ajoneuvon hankinta olisi mahdollista yhä useammalle ajoneuvon ostajalle. Uudet tuet sekä nykyisten hankinta- ja muuntotukien jatkaminen ovat osa fossiilittoman liikenteen tiekarttaa, josta hallitus päätti toukokuussa 2021. Tiekartan tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta ja pudottaa päästöt nollaan vuoteen 2045 mennessä. Kotimaan liikenteen päästöistä henkilöautojen osuus on noin 54 prosenttia ja paketti- ja kuorma-autojen noin 41 prosenttia. Liikenne sähköistyy nopeasti. Esimerkiksi täyssähköautojen myynti on tänä vuonna vilkastunut ja uusia malleja tulee markkinoille. Vuonna 2021 ensirekisteröidyistä autoista lähes kolmannes on ollut täyssähköautoja ja ladattavia hybridejä.

Kuusi hankintatukea

Lain mukaan voi hakea kuutta eri tukea: 1) Nykyisen täyssähköisen henkilöauton hankintatuen jat-

kaminen Kuten nykyisin, tukea voidaan myöntää kokonaiskustannuksiltaan enintään 50 000 euroa maksavan täyssähköauton hankintaan 2 000 euroa. Tukea voivat hakea yksityiset henkilöt. 2) Nykyisen henkilöauton muuntotuen jatkaminen Kuten nykyisin, tukea voidaan myöntää 200 euroa, kun bensiiniauto konvertoidaan etanolikäyttöiseksi ja 1000 euroa, kun auto konvertoidaan kaasukäyttöiseksi. 3) Uusi sähkökäyttöisen pakettiauton hankintatuki Sähkökäyttöisen pakettiauton hankintatuki on porrastetusti kokoon perustuen 2 000, 4 000 tai 6 000 euroa. Tukea voivat hakea sekä yksityiset henkilöt että yritykset. 4) Uusi kaasukäyttöisen pakettiauton hankintatuki Kaasukäyttöisen pakettiauton hankintatuki on 2 000 euroa. Tukea voivat hakea sekä yksityiset henkilöt että yritykset. 5) Uusi sähkökäyttöisen kuorma-auton hankintatuki Sähkökäyttöisen kuorma-auton hankintatuki on ajoneuvon kokoon perustuen 6 000-50 000 euroa. Tukea voivat hakea sekä yksityiset henkilöt että yritykset.

6) Nykyisen kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintatuen jatkaminen Tukea voidaan myöntää paineistettua kaasua käyttävän kuorma-auton hankintaan 2000, 4000 tai 6000 euroa ja nesteytettyä kaasua käyttävän kuormaauton hankintaan 14 000 euroa. Tukea voivat hakea sekä yksityiset henkilöt että yritykset. Nykyisin tuki on paineistettua kaasua käyttävän kuorma-auton hankintaan 5000 euroa ja nesteytettyä kaasua käyttävän kuorma-auton hankintaan 12 000.

Mitä seuraavaksi?

Uusi laki vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta tulee voimaan 1.1.2022. Laki on voimassa 31.12.2024 asti. Tukikausi on 2022-2023, mutta tukea voi hakea 31.3.2023 asti. Pakettiautoa varten tukea voi hakea 31.12. 2022 asti.

Liikenne- ja viestintävirasto myöntää tuet

Tuen myöntämisestä vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Täyssähköisen henki-

löauton tukea haetaan hankinnan jälkeen. Pakettiauton ja kuorma-auton hankintatuen hakijan tulee toimittaa hakemus ennen ajoneuvon hankintaa Liikenneja viestintävirastolle. Tukea voidaan myöntää, jos tuelle varattua määrärahaa on jäljellä. Eduskunnan hyväksymässä vuoden 2022 talousarviossa on kuuden miljoonan euron määräraha hankinta- ja konversiotukiin. Lisäksi eduskunta päätti, että aiempina vuosina hankintatukiin varattujen määrärahojen käyttämättä jäänyt osuus voidaan käyttää vuonna 2022 uuden tukiohjelman mukaisiin menoihin.


82

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

International Truck of the Year 2022

DAF asettaa uudet standardit Uudet DAF XF, XG ja XG+ mallit voittivat arvostetun International Truck of the Year -palkinnon. Uuden sukupolven automallit ovat suurin hanke DAFin yli 90-vuotisessa historiassa.

”XF, XG ja XG+ asettavat uuden standardin tehokkuudelle, turvallisuudelle ja ajomukavuudelle”, tuomaristo totesi useiden testien jälkeen. Arvostettu palkinto luovutettiin Solutrans-kuljetusnäyttelyssä Lyonissa, Ranskassa. Myös DAFin vetypolttomoottorikuorma-autolle myönnettiin ”2022 Truck Innovation Award” -palkinto.

I

nternational Truck of the Year -palkinnon (IToY) sääntöjen mukaan vuosit- tainen palkinto annetaan kuorma-autolle, joka on otettu käyttöön kuluvan vuoden aikana ja joka on edistänyt maantiekuljetusten tehokkuutta. Arviointi

perustuu kriteereihin joihin kuuluvat muun muassa teknologinen innovaatio, mukavuus, turvallisuus, ajettavuus, polttoainetaloudellisuus, hiilijalanjälki ja kokonaiskäyttökustannukset (TCO). International Truck of the Year -tuomaristo koostuu 24:stä hyö-

tyajoneuvojen ammattilaisesta ja toimittajista, jotka edustavat tärkeimpiä kansainvälisiä kuormaautoliikenteen tiedotusvälineitä.

Alan ensimmäinen

- DAF on ensimmäinen kuorma-autovalmistaja, joka esittelee täysin uuden sukupolven kuorma-autot, jotka on kehitetty uusien kuorma-autojen massoja ja mittoja koskevien eurooppalaisten säännösten mukaisesti, toteaa ”International Truck of the Year” -palkinnon tuomariston puheenjohtaja Gianenrico Griffini ja jatkaa: - Tuloksena on erittäin kiinnostavia ja aerodynaamisia kuormaautoja, joiden tehokkuus, turval-

Arvostettu ”International Truck of the Year 2022” -palkinto luovutettiin DAF Trucksin toimitusjohtajalle Harry Woltersille, joka omisti palkinnon kaikille DAFin 12 000 työntekijälle ympäri maailmaa.

lisuus ja ajomukavuus ovat huippuluokkaa. Uusi XF, XG ja XG+ tarjoaa erinomaisen näkyvyyden suuren kaarevan tuulilasin, matalalla olevien sivuikkunoiden ja apumiehen oven laajakulmaikkunan ansiosta. Nämä ominaisuudet yhdessä perinteisten taustapeilien korvaavan Digital Vision System -järjestelmän ja uuden kulmakameran kanssa tarjoavat näkymän joka suuntaan ja suojavat kevyitä tienkäyttäjiä.

Todellista tiimityötä

Arvostettu ”International Truck of the Year 2022” -palkinto luovutettiin DAF Trucksin toimitusjohtajalle Harry Woltersille, joka omisti palkinnon kaikille DAFin 12 000 työntekijälle ympäri maailmaa. - Tämä ainutlaatuinen saavutus on todellisen tiimityön ansiota! Uuden sukupolven XF, XG ja XG+ ovat suurin hanke yrityksemme yli 90-vuotisessa historiassa. Se on tulosta asiakkaidemme ja heidän kuljettajiensa perusteellisesta kuuntelemisesta ja siitä, että meillä on selkeä näkemys kestävien liikenneratkaisujen tulevaisuudesta sekä siitä, että olemme aina valmiita tekemään kaikkemme toteuttaaksemme parhaita mahdollisia kuljetusratkaisuja. Olemme ensimmäinen kuorma-autovalmistaja, joka hyödyntää täysin uusia kuorma-autojen massoja ja mittoja koskevia eurooppalaisia säädöksiä tarjotaksemme ainutlaatuisia etuja asiakkaillemme. On

hienoa olla ensimmäinen - mutta vielä hienompaa on olla ainutlaatuinen. Tuomariston äänestyksen yhteenvetona IToY-tuomariston puheenjohtaja Gianenrico Griffini kommentoi: - Uuden sukupolven kuormaautojen myötä DAF on tuonut markkinoille huipputeknologisen raskaan sarjan ajoneuvot, joka asettaa alalle uuden standardin. Lisäksi se katsoo tulevaisuuteen, sillä se on myös täydellinen ja erittäin energiatehokas alusta uuden sukupolven vaihtoehtoisille polttoaineille ja voimansiirtojärjestelmille.

Suomalaisten mielenkiinto heräsi

Suomalaisautoilijat huomasivat jo ennen kansainvälistä voittoa DAFin onnistuneen uudessa mallistossaan. Tämä on näkynyt autoa maahantuovassa Nordic Truckcenterissä. - Autoilijat ovat jo tehneet mukavasti tilauksia, vaikka uusia ajoneuvoja vasta odotetaan koeajoon Suomeen. ”International Truck of the Year” -palkinnon myötä DAFin markkinaosuus Suomessa jatkaa vahvasti nousua, joka on tavoitteemme. Jatkamme edelleen DAF-myynnin kehittämistä, Nordic Truckcenterin maajohtaja Sampsa Rouhiainen sanoo. Rouhiainen testasi uuden malliston syksyllä Eindhovenissa: - Vaikka edellisenkin sukupolven XF-mallisto on erittäin hy-


2019 2020

KULJETUS METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

DIESEL BOOSTER Alkusyksyn jättikokoinen Metsäalan Ammattilehti painetaan 28.8.2020

83

BLCS Diesel Booster on petrokemiallinen seos, joka on kehitetty tuottamaan optimaalisen palotapahtuman moottorissa. Tuote soveltuu käytettäväksi kaiken tyyppisten dieselpolttoaineiden kanssa sekä uudessa ja vanhassa moottoriteknologiassa. Tehokkaamman palotapahtuman ansiosta moottorin hyötysuhde nousee ja näin ollen polttoainekustannukset ja päästöt pienenevät. Tuote on saatavilla 0,5 litran pulloissa 12 kappaleen pakkauksissa. Saatavilla myös 5 litran kanistereissa. 0,5 litran pullo riittää 500 litraa dieselpolttoainetta.

BLCS Diesel Boosterin kokonaistaloudelliset hyödyt

Diesel Booster nostaa setaanilukua noin 3 yksikköä, mikä parantaa polttoainetaloudellisuutta ja ajoneuvon kylmäkäynnistysominaisuuksia. Tuote puhdistaa, voitelee, suojaa ja tämän vuoksi vähentää kalliita huolto- ja korjauskustannuksia. Muita Diesel Boosterin käytön etuja:

www.powerforest.fi

www.opsystem.fi www.opsystem.fi

Uusi XF, XG ja XG+ tarjoaa erinomaisen näkyvyyden suuren kaarevan tuulilasin, matalalla olevien sivuikkunoiden ja apumiehen oven laajakulmaikkunan ansiosta. Nämä ominaisuudet yhdessä perinteisten taustapeilien korvaavan Digital Vision System -järjestelmän ja uuden kulmakameran kanssa tarjoavat näkymän joka suuntaan ja suojavat kevyitä tienkäyttäjiä.

Ron Borsboom kommentoi. vä,www.dieselmotornordic.com huomasi helposti, että kuljettajan www.ylikevarindiesel.com Vetyteknologiasta on tullut erittäin työskentelyolosuhteet ovat nyt paremmat. Ohjaamoa on aiempaa mukavampi käyt- kiinnostava vaihtoehto tulevaisuudessa tää ja siellä on upeasti tilaa, Rouhiainen nykyisten kehitteillä olevien sähkö- ja hybridikuorma-autojen lisäksi. kertoo. - ”Truck Innovation Award 2022” -palkinnon saaminen on myös osoitus Truck Innovation siitä, että polttomoottorilla (ICE) on Award 2022 -palkinto www.nordictruckcenter.com/fi edelleen lupaava tulevaisuus käytettäessä www.tavo.fi www.turbolaskenta.fi Erinomainen esimerkki on uusi vetyuuden sukupolven hiilineutraaleita poltpolttomoottoritekniikalla varustettu XF, toaineita. On tärkeää ymmärtää, että jota DAF kehittää. Se teki vaikutuksen fossiilisten polttoaineiden käytön lopetInternational Truck of the Year -tuomataminen ei missään tapauksessa saisi ristoon lokakuussa pidetyssä esittelyssä. www.nurmihydro.fi www.tmt.fi automaattisesti johtaa polttomoottoreiden www.nurmihydro.fi www.tmt.fi Tästä syystä innovatiivinen DAF XF H2 kieltämiseen, etenkään raskaan sarjan -kuorma-auto palkittiin ”Truck InnovatiPäällirakenteet kaukoliikenteen osalta. H2-ICEn jakeluson Award 2022” -palkinnolla. sa voidaan käyttää olemassa olevaa - Tämä palkinto korostaa filosofiaamhuoltoasemien jakeluverkkoa. Ja meillä me, jonka mukaan liikenteen on irtauduton Euroopassa erinomainen tietotaito tava hiilestä seuraavan vuosikymmenen www.flh.fi tässä tekniikassa, sanoo Borsboom. aikana, DAFin tuotekehityksen johtaja

www.vistema.fi

Seuraa meitä facebookissa...

www.konepistemaa.com

Kuljettajakoulutukset

www.teca.fi

www.sakky.fi

www.kraftmek.com www.kraftmek.com

www.hydx.se/fin www.hydx.se/fin

www.hydman.fi www.hydman.fi

Uusi innovatiivinen vetypolttomoottoritekniikalla varustettu DAF XF H2 -kuorma-auto palkittiin ”Truck Innovation Award 2022” -palkinnolla.

Ota yhteyttä ja suunnitellaan yrityksellesi tehokas mainospaketti. • •

Puhdistaa ja voitelee EGR-venttiilin Puhdistaa ruiskutusjärjestelmän ja palotilan

• •

Parantaa dieselin laatua ja säilyvyyttä Parantaa voitelua

Pidentää syöttöpumppujen ja suuttimien sekä partikkeli/hiukkassuodattimien (DPF) elinikää

Vähentää haitallisia pakokaasupäästöjä ja optimoi moottorin tehoa Vähentää karstan muodostumista ja poistaa jo muodostunutta karstaa Vähentää vaahtoamista

Optimoi moottorin toimintaa ja parantaa tehoa

• •

Estää polttonesteen hapettumisen ja neutraloi haitalliset happamat yhdisteet tankissa Estää bakteerikasvuston synnyn

Erottaa veden polttonesteestä

Soita 050 412 9030 janne.jokela@ammattilehti.fi www.ammattilehti.fi www.blcs.fi


84

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Keveyttä ja kestävyyttä metsäteollisuuden kuljetuksiin!

Vehon kasvu jatkuu: yhtiö ostaa Ruotsin Mercedes-Benz-kuorma-autojen maahantuonnin Veho on sopinut Ruotsin Mercedes-Benzin kuorma-autojen maahantuontiliiketoiminnan hankinnasta. Liiketoiminnan myy Mercedes-Benz Sverige AB, joka kuuluu Daimler AG ‑konserniin.

K

auppa kiihdyttää Vehon kasvua Ruotsissa ja on siten linjassa yhtiön pitkän tähtäimen kasvustrategian

kanssa. Samalla Vehon tiivis ja pitkä kumppanuus MercedesBenzin ja Daimler Truckin kanssa syvenee entisestään. Veho maahantuo ja jälleenmyy Mercedes-Benz-henkilöautoja, -pakettiautoja, -kuorma-autoja ja -hyötyajoneuvoja Suomessa, Virossa, Liettuassa ja joulukuun alusta lähtien myös Latviassa sekä toimii merkin jälleenmyyjänä Ruotsissa. Yhtiöllä on myös kattavat huollon sekä kestävän liikkumisen ja digitaalisten ratkaisujen palvelut kuluttajille, yritysasiakkaille ja logistiikka-alalle. Vuonna 2020

Vehon liikevaihto oli 1,1 miljardia euroa ja yhtiö työllisti 2200 henkilöä. Veho perustettiin Suomessa vuonna 1939 MercedesBenzin yhteistyökumppaniksi, ja se on ollut perustamisestaan asti saman perheen omistuksessa. - Olemme äärimmäisen tyytyväisiä, että pitkä ja menestyksekäs yhteistyömme Daimler Truckin kanssa syvenee. Joukuun 7. päivä 2021 julkistettu kauppa on jälleen yksi konkreettinen osoitus siitä että Daimler näkee Vehon strategisena kumppanina Suomessa, Ruotsissa ja Baltian maissa. Tiiviissä yhteistyössä

Daimler Truckilla ja Veholla on takanaan kymmenien vuosien tuloksellinen kumppanuus Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa. Veho perustettiin Suomessa vuonna 1939 Mercedes-Benzin yhteistyökumppaniksi.

Daimler Truckin kanssa luomme luotettavia, sujuvia ja tehokkaita palveluja asiakkaillemme, houkuttelevia urapolkuja henkilöstöllemme ja kasvun mahdollisuuksia kumppaneillemme. Tavoitteenamme on luoda lisäarvoa asiakkaillemme ja ennakoida heidän tarpeitaan hyödyntämällä kaikkien toiminta-alueidemme parhaita käytäntöjä ja toimintatapoja, toteaa Vehon toimitusjohtaja Juha Ruotsalainen. Mercedes-Benz tunnetaan huippulaadustaan ja korkeasta vaatimustasostaan kumppaneilleen. - Tavoitteenamme on että myös muut palvelumme heijastelevat samaa tinkimätöntä laatutasoa ja asiakaskokemuksemme on toimialan paras. Samalla haluamme pitää asiakkaidemme kuormaautojen elinkaaren aikaiset kokonaiskustannukset matalina. Yhteistyön syveneminen maailman johtavan autonvalmistajan kanssa myös Ruotsissa kirittää toimintaamme ja kannustaa jatkuvaan parantamiseen yhdessä Mercedes-Benzin, Daimler Truckin, jälleenmyyjien ja asiakkaidemme kanssa, sanoo Vehon

hallituksen puheenjohtaja Kari Kauniskangas. Daimler Truckilla ja Veholla on takanaan kymmenien vuosien tuloksellinen kumppanuus Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa. - Tätä taustaa vasten yhteistyön johdonmukainen seuraava askel on, että Veho vastaa jatkossa Mercedes-Benz-kuorma-autojen maahantuonnista Ruotsissa. Olen erittäin iloinen, että Daimler Truck on saanut Vehon tähän rooliin. Veho on sitoutunut ja vakaa kumppani ja olen luottavainen, että he jatkavat liiketoiminnan kehitystä ja vahvistavat Mercedes-Benz kuorma-autojen asemaa Ruotsin markkinoilla, kertoo toimitusjohtaja Jens Tittel, Mercedes-Benz Trucks Sweden. Mercedes-Benz-kuorma-autojen Ruotsin maahantuontiliiketoimintaa johdetaan Malmöstä käsin. Liiketoiminnan suunnitellaan siirtyvän Veholle vuoden 2022 toisen kvartaalin aikana. Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

85

Neljännesvuosisata menestystä - 1,4 miljoonaa toimitettua autoa

Jokainen Mercedes-Benz Actros -sukupolvi on vuorollaan määritellyt uusiksi raskailta kuorma-autoilta vaadittavan kokonaistason, turvavarusteet ja suorituskyvyn.

Kun kuljetusyritykset valitsevat omaan käyttöönsä parhaiten sopivia ajoneuvoja, kriteerit ovat selvät: polttoainetaloudellisuus, ajomukavuus ja -turvallisuus eikä vain kuljettajan, vaan koko muun liikenteen näkökulmasta.

M

ercedes-Benz esitteli jo 25 vuotta sitten yrityksille ratkaisun, joka täyttää nämä vaatimukset kerralla: Actros-kuorma-auton, joka on tarkoitettu erityisesti pitkän matkan ajoihin ja kuljetuksiin. Mallin ensimmäinen sukupolvi esiteltiin vuonna 1996 eli tasan sata vuotta sen jälkeen kun Gottlieb Daimler oli julkistanut ensimmäisen kuorma-automallinsa. Nykyisin Actros on oman segmenttinsä terävin keihäänkärki. - Maailmanlaajuisesti Actrosia on myyty 1,4 miljoonaa kappaletta. Mikä voisi paremmin todistaa asiakkaidemme tyytyväisyydestä, Mercedes-Benz Trucksin myynti- ja markkinoin-

tijohtaja Andreas von Wallfeld toteaa. Actrosin menestystä korostaa se, että jokainen mallisukupolvi on vuorollaan voittanut International Truck of the Year -tittelin. Palkinnon myöntävät eurooppalaiset kuljetusalaa seuraavat erikoistoimittajat. Palkinnon saa vuosittain kuorma-automalli, joka parhaiten edistää kuljetusalan innovaatioita tehokkuuden, päästöjenhallinnan, turvallisuuden, ajettavuuden ja ajomukavuuden suhteen.

Menestyksellisiä innovaatioita viidessä sukupolvessa

Jokainen Actros-sukupolvi on vuorollaan määritellyt uusiksi raskailta kuorma-autoilta vaadittavan kokonaistason, turvavarusteet ja suorituskyvyn. Vuonna 1996 esitellyn Actros 1:n innovaatioita olivat elektronisesti ohjattu EBS-jarrujärjestelmä, täysin automatisoitu vaihteensiirto, CAN-väylä sekä Megaspace-ohjaamo. Actros 2 lisäsi listaan mukautuvan vakionopeussäätimen, aktiivisen jarruavustimen, kaista-avustimen, Powershift-vaihteiston sekä uuden tavaransäilytyskonseptin.

Actros 3:ssa debytoivat valoja sadetunnistimet, edelleen kehitetty aktiivinen ABA-hätäjarrujärjestelmä sekä päivitetty Powershift-vaihteisto. Actros 4 puolestaan määritteli kokonaan uudelleen Euro VI -moottorien päästötasot ja suorituskyvyn. Päästöjen edelleen alentamisessa avusti myös uusi GPS-perusteinen ennakoiva PPC-vakionopeussäädin, Powershift-vaihteiston uusi versio, sivuvalvontaavustin sekä ABA 4-hätäjarrutus jalankulkijan tunnistuksella. Actros 5 esiteltiin vuonna 2018 ja mukana oli neljä ajomukavuutta ja turvallisuutta parantavaa uutta avustinjärjestelmää. Aktiivinen kaista-avustin ADA (Active Drive Assist) oli ensimmäinen sarjavalmisteinen Level 2 -tason automaattisen ajamisen mahdollistava kuljettajan tukijärjestelmä. ADA säilyttää automaattisesti etäisyyden edellä ajavaan ajoneuvoon, kiihdyttää ja jarruttaa autoa ja kykenee ohjausliikkeisiin, mikäli tieprofiili ja -merkinnät sen mahdollistavat. Vastaavasti vakiovarusteinen ABA 5 (Active Brake Assist) -hätäjarruavustin kykenee täysjarrutukseen ja auton hätäpysäyttämiseen havaitessaan edessä liikkuvan ihmisen. Autossa on

vakiovarusteena taustapeilit korvaava Mirror Cam -kamera- ja näyttöjärjestelmä sekä kahteen värilliseen monitoiminäyttöön tukeutuva Multimedia Cockpit -ohjaamo. Kesäkuusta 2021 lähtien Actrosiin on saanut valinnaisvarusteena toisen sukupolven ADA 2 -järjestelmän. Autonomiseen ohjausjärjestelmään on nyt lisätty hätäpysäytysavustin. Se puuttuu ajamiseen, mikäli kuljettaja ei enää itse ole kykenevä ohjaamaan tai ei reagoi varoitusääniin ja -merkkeihin. Toinen uusi lisävaruste on aktiivinen sivuvalvonta-avustin, joka lisää huomattavasti kaupunkiliikenteen turvallisuutta. Se ei vain varoita oikealla puolella liikkuvista jalankulkijoista ja pyöräilijöistä, vaan pysäyttää kääntyvän ajoneuvon tarvittaessa automaattisesti ellei kuljettaja reagoi. Erityisesti kevyen liikenteen turvaksi kehitetty sivuvalvontaavustin toimii 20 km/h nopeuteen saakka.

Uusi eActros: Määrätietoisesti kohti puhtaita kuljetusketjuja

Lokakuussa käynnistynyt eActros -sähkökuorma-auton

valmistus on uusi merkkipaalu Actrosin menestyksekkäässä historiassa. Auton akkujärjestelmä koostuu joko kolmesta tai neljästä yhteen liitetystä akustomoduulista, joista jokaisen kapasiteetti on noin 105 kWh. Akuston suurin yhteiskapasiteetti 420 kWh mahdollistaa jopa 400 kilometrin toimintamatkan latauksella. eActros voidaan ladata jopa 160 kW:n teholla. Mikäli lataamiseen käytetään normaalia 400 A:n DC-tasavirtaasemaa noin 20 asteen lämpötilassa, auton kolme akustomoduulia latautuvat 20:stä 80 prosentin varaustasoon hieman yli tunnissa. Jotta eActros olisi mahdollisimman turvallinen myös jalankulkijoille ja pyöräilijöille, auto on varustettu ulkoisella, auton liikkuessa toimivalla AVAS-varoitusäänellä (Acoustic Vehicle Alerting System). Vakiovarusteisiin kuuluvat myös käännöksissä katvealueille jäävistä varoittava sivuvalvonta-avustin sekä viidennen sukupolven aktiivinen jarruavustin jalankulkijatunnistuksella. Järjestelmä pienentää peräkolari- ja törmäysriskiä paitsi kaupunkialueilla, myös maanteillä ja moottoriteillä.


86

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Suomalaisin rekisterikilvin varustetut erikoismatalat Mercedes Benz Actros 1842 LSnrL 4x2 veturit tulevat operoimaan pääsääntöisesti Saksassa ja Benelux maissa.

NCS Finlandille 16 erikoismatalaa Actrosia Kansainvälisiin kuljetus- ja logistiikkapalveluihin erikoistuneelle NCS Finland Oy:lle yhteensä 16 erikoismatalaa Mercedes-Benz Actros rekkaveturia Keski-Euroopan reiteille.

M

arraskuun lopulla Liedon Veholla luovutettiin NCS Finland Oy:lle järjestyksessään jo kahdeksas Mercedes-Benz Actros 1842 LS nrL 4x2 veturi. Nyt luovutettu auto osa yhteensä 16 auton tilausta. Autojen toimitukset ajoittuvat vuosille 2021 ja 2022. Suomeen rekisteröitävien eri-

koismatalien veturien vetopöytäkorkeus on vain 95 cm ja autot menevät NCS Finland Oy:n hiljattain perustaman Thermo Express -liiketoimintayksikön kuljetustehtäviin Keski-Eurooppaan. Viidennen sukupolven Mercedes-Benz Actros kuorma-autojen jatkeena on pääsääntöisesti

kylmälaittein varustettu puoliperävaunu, jolla kuljetetaan lämpötilasäädeltyä rahtia Euroopan ja Suomen välillä.

Isot mukavat ohjaamot - laajasti varusteita

Keskenään identtisten Actrosien ohjaamona on Mercedeksen tilavin ja parhaiten varusteltu Gigaspace -ohjaamo, missä seisontakorkeus istuinten välissä on peräti 213 cm. Automatisoitu ilmastointi ja polttoainetoiminen ohjaamon ja moottorin lisälämmitin kuuluvat auton varusteisiin ja takaavat nautinnolliset ajohet-

ket Actroksen ohjauspyörän takana. Ohjaamot ovat varustettuja kahdella mukavuusvuoteella, jääkaapilla ja kahvinkeittimellä, mitkä takaavat rentouttavat tauko- ja unihetket raskaan työpäivän piristeeksi kestoltaan kolmen viikon työrupeamalla. Kaikkien tilaukseen sisältyvien autojen voimanlähteenä on polttoainetaloudellinen, toisen sukupolven OM471 moottori. Iskutilavuudeltaan 12,8 litran moottorista irrotetaan huipputehoa 421 hv ja vääntömomenttia 2100 Nm. Vaihteistona täysin automatisoitu 12-vaihteinen Powershift 3 -vaihteisto, missä vääntömomentin lisäys suurimmalla vaihteella. Lisäksi autoissa on moottorijarru ja GPS-tuettu vakionopeuden säädin (PPC), mikä Powershift -vaihteiston kanssa takaa mahdollisimman miellyttävän ja polttoainetaloudellisen ajon koko Euroopan alueella. Mukavuuden lisäksi Actrosin vakiovarusteisiin lukeutuu turvallisuus. Viidennen sukupolven ABA5 -hätäjarrutusavustin tunnistaa liikkuvia jalankulkijoita ja tukee kuljettajaa järjestelmän rajoissa jopa täysjarrutuksella.

Mercedes-Benz Uptime - käyttöaste keskiössä

NCS Finland Oy:n varatoimitusjohtaja Jarmo Halonen (vas.), Vehon aluemyyntijohtaja Mika Liljeström, NCS:n liikennepäällikkö Petri Virtanen ja Veho Liedon myyntipäällikkö Tomi Tammi erikoismatalien Actros -rekkavetureiden luovutustilaisuudessa Liedon Veholla.

Lisäksi Mercedes-Benz Actros kuorma-auton kattaviin vakiovarusteisiin lukeutuu Mercedes-Benz Uptime -palvelu, mikä lähettää auton käytettävyyteen

liittyviä tietoja sekä MercedesBenz -huollolle että autojen liikennöinnistä vastaavalle kuljetusyritykselle. Reaaliakaisen valvonnan ansiosta kuljettaja saattaa saada Uptime -asiantuntijalta ilmoituksen mahdollisesta huoltotarpeesta jo ennen kuin varsinainen vika edes ilmenee. Palvelun puitteissa autolle etsitään mahdollisimman joustava ja tehokas korjaamoratkaisu asiakkaan aikataulun ja liiketoiminnan tarpeiden mukaisesti. Uptime-palvelulla Mercedes-Benz pyrkii minimoimaan ongelmien pahenemisen ja vakavien vaurioiden syntymisen. Ennakkoon suunnitellut huollot lyhentävät seisokkiaikoja ja takaavat autojen mahdollisimman tehokkaan käytön. Vetoautojen lisäksi NCS Finland Oy:llä on yhteensä noin 400 puoliperävaunua, mistä noin sata on eristettyjä ja varustettu sopivin kylmälaittein. Loput eli noin 300 yksikköä on kappaletavaran kuljetukseen tarkoitettuja ns. pressukärryjä.

Huolenpitoa ja ennakointia

Kalustosta vastaavan liikennepäällikkö Petri Virtanen arvioi NCS Finland Oy:n autojen keskimääräisten vuotuisten ajomäärien olevan 130 000 - 140 000 km luokkaa, mitä voi pitää kunnioitettavana suoritteena Keski-Euroopan liikenteessä: - Vetoautojen vaihtoväli on kolme vuotta ja vaunujen hie-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

87

MUKANA MATKASSA,

OSANA ARKEA

Olemme mukana kuljetusyrittäjän arjessa. Järjestelminä ja palveluina, jotka pitävät kuljetuskaluston liikkeessä ja tuottavana turvallisesti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Jokaisessa suoritteessa, kaikilla reiteillä ja erilaisissa olosuhteissa. Kun on aika investoida, tarjoamme pitkän kokemuksen tuomalla asiantuntemuksella tarkoin harkittuja ratkaisuja. Osaava ja asiakaslähtöinen suomalainen organisaatio neuvoo ja palvelee kaikissa tilanteissa. Tarjoamme teknistä konsultaatiota, räätälöityjä ratkaisuja sekä kattavat jälkimarkkinapalvelut. Lisäksi tarjoamme alan parhaan takuun kaikkiin avaintuotteisiimme. Se kertoo paitsi luottamuksesta tuotteisiin, myös sitoutumisestamme pitkäjänteiseen toimintaan.

BPW Kraatz Oy Ruukinmestarintie 9, 02330 Espoo | p. 020 7936 700 | myynti@kraatz.fi | www.kraatz.fi

man enemmän. Kaikissa autoissa ja vaunuissa on seurantalaitteet. Kylmälaitevaunuissa on lisäksi etälukumahdollisuus lämpötilaseurantaan. Lisäksi autoissa on täydelliset huolenpito- ja korjaussopimukset sekä ennakoiva Mercedes-Benz Uptime -palvelu. Reaaliaikainen seuranta mahdollistaa kaluston korkean käyttöasteen ja sitä kautta erinomaisen asiakastyytyväisyyden. Mercedeksen uusimman sukupolven kuorma-autot ovat osoittautuneet varsin polttoainetaloudellisiksi. Ajotehtävästä, reitistä ja kuljettajasta riippuen puhumme noin kahden, jopa kolmen litran polttoainesäästöstä sadalla kilometrillä. Se on kolmen vuoden aikajanalla melkoi-

nen säästö, mutta myös päästökuormaan merkittävästi vaikuttava tekijä.

Linkki Eurooppaan

Pian jo 20-vuoden ajan kansainvälisiä kuljetus- ja logistiikkapalveluita laaja-alaiselle asiakaskunnalle tarjonnut NCS Finland Oy on parin vuoden aikana toteutuneiden yritysostojen myötä kasvanut johtavaksi palvelutarjoajaksi kappaletavarakuljetusten ohella myös rajat ylittävissä lämpötilasäädellyissä kuljetuksissa. Yhtiöllä on operatiiviset ohjauskeskukset Espoossa, Turussa ja Vaasassa sekä Saksan Rostockissa. NCS Finlan Oy:n palveluksessa on Suomessa noin 80 henkilöä, mistä noin

NCS Finland Oy:n varatoimitusjohtaja Jarmo Halonen sanoo yhtiön kuunneelleen herkällä korvalla kuljettajien toiveita uusien Actrosien varusteluiden osalta: - Gigaspace -ohjaamo, kunnon vuoteet, riittävästi kaappitilaa ja kääntyvät apumiehenistuimet sekä perinteiset sivupeilit olivat korkealla kuljettajiemme toivelistoilla.

kolmannes on kuljettajia. Suurin osa yhtiön kuljetuksista, joita on noin 50 000 vuodessa, kuljetetaan sopimusyrittäjien kalustolla. - Teimme pari vuotta sitten strategisen päätöksen, että lähdemme mukaan lämpötilasäädeltyhin kuljetuksiin. Laajenemissuunnitelman mukaisesti hankimme vuoden 2020 alussa

Suomen ja Espanjan sekä Portugalin välillä liikennöivän Ibertrans Oy:n ja tämän vuoden alussa toteutuneen yrityskaupan myötä DSV Road Oy:n Thermo -liiketoiminnan. Yrityskaupan myötä palvelutarjontamme laajeni etenkin Saksasta ja Benelux -maista Suomeen kuljetettavan lämpötilasäädellyn rahdin osalta. Kaupan mukana meille siirtyi

runsaat kaksikymmentä Mercedes-Benz Actrosia, joita nyt vaihdetaan aikaisemmin laaditun elinkaarisuunnitelman mukaisesti uudempiin ja vähäpäästöisempiin vetureihin, NCS Finland Oy:n varatoimitusjohtaja Jarmo Halonen kertoo ja jatkaa: Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyökumppaniemme ammattitaitoon ja palveluihin.

Taka-akselin 295/55R22,5 -koon renkaiden ja 95 cm vetopöytäkorkeuden ansiosta auton vetämän lämpötilasäädellyn perävaunun sisäkorkeus voi olla jopa 285 cm, mikä mahdollistaa parhaan mahdollisen kuormauskyvyn ohella erinomaisen ilmankierron kuormatilassa.


88

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Mercedes-Benz Trucks esitteli eActrosin konseptimallin raskaan kaluston IAA-näyttelyssä Hannoverissa 2016. Vuonna 2018 kymmenen prototyyppiautoa aloitti käyttötestisyklin Saksassa ja muualla Euroopassa.

Täyssähköisen eActrosin sarjatuotanto käynnistyi Täysin sähköisen Mercedes-Benz eActrosin valmistus käynnistyi 7. lokakuuta Wörth am Rheinin tehtaalla Saksassa. Sarjatuotantoautot valmistuvat samalla tuotantolinjalla perinteisten Actros-mallien kanssa.

K

orkeajänniteakut, muut sähköjärjestelmän komponentit kuten sähkö- moottorit sekä auton sisäinen laturi asennetaan sen jälkeen tehtaan Future Truck Centerissa. Tässä uudessa tuotantotilassa sähköistetään jatkossa myös muut Mercedes-Benzin CO2 -neutraalit raskaat ajoneuvot. eEconic-mallin tuotanto käynnistyy vuoden 2022 toisella puoliskolla ja eActros Longhaul -version valmistus vuonna 2024. - Nyt käynnistynyt eActrosin

sarjatuotanto on selkeä osoitus siitä, että olemme tosissamme nollapäästöisen kuljetusliikenteen suhteen. Aiomme laajentaa tuotantoamme Wörthissä vielä merkittävästi, Mercedes-Benz Trucksin toimitusjohtaja Karin Rådström vahvistaa. Future Truck Centerissa tapahtuvaan sähköisten kuormaautojen valmistukseen on koulutettu yli 2500 työntekijää vuodesta 2018 alkaen. Koko Wörthin tehdas ja sen tuotanto muuttuvat CO2-neutraaleiksi vuonna 2022 yhtä aikaa Daimler Trucksin muiden eurooppalaisten tehtaiden kanssa. Esimerkiksi käyttöenergia ostetaan ja tuotetaan jatkossa uusiutuvista lähteistä eli tuuli-, aurinko- ja vesivoimalla.

Pitkä toimintamatka ja kunnon teho: 400 kilometriä ja 400 kW

Mercedes-Benz Trucks esitteli eActrosin konseptimallin raskaan kaluston IAA-näyttelyssä Hannoverissa 2016. Vuonna 2018 kymmenen prototyyppiautoa aloitti käyttötestisyklin Saksassa ja muualla Euroopassa. Käyttötestien tuloksena sarjatuotantomallin toimintamatka, suorituskyky ja turvallisuustaso ovat merkittävästi paremmat kuin testisarjan autoissa. Sarjatuotantomallisen eActrosin akkujärjestelmä koostuu joko kolmesta tai neljästä yhteen liitetystä akustomoduulista, joista jokaisen kapasiteetti on noin 105 kWh. Akuston suurin yhteiska-

varrella.

Huippuluokan turvallisuutta

Täysin sähköisen Mercedes-Benz eActrosin valmistus käynnistyi 7. lokakuuta Wörth am Rheinin tehtaalla Saksassa. Sarjatuotantoautot valmistuvat samalla tuotantolinjalla perinteisten Actros-mallien kanssa.

pasiteetti on 420 kWh, joka mahdollistaa jopa 400 kilometrin toimintamatkan latauksella. Sähkökuorma-auton teknologinen keskipiste on ajoyksikkö – vahva sähköinen ajoakseli kahdella integroidulla sähkömoottorilla ja kaksinopeuksisella vaihteistolla. Nestejäähdytteiset moottorit tuottavat yhdessä 330 kW:n jatkuvan tehon ja 400 kW:n huipputehon. eActros voidaan ladata jopa 160 kW:n teholla. Mikäli lataamiseen käytetään 400 A:n latausvirtaa ja DC-tasavirta-asemaa, auton kolme akkua latautuvat 20:stä 80 prosentin varaustasoon hieman yli tunnissa. Ennakoivalla ajotavalla eActros kykenee myös rekuperoimaan hidastus-

ja jarrutusenergiaa, joka talletetaan akustoon toimintamatkan pidentämiseksi. Mercedes-Benz on yhdistänyt uuden eActrosin kokonaiseen liikkumispalvelujen ekosysteemiin. Tarjolla on kuljetusyrityksille suunnattua neuvontaa, palveluja ja digitaalisia ratkaisuja, jotka helpottavat kuorma-auton koko kapasiteetin hyödyntämistä ja kulurakenteen optimointia. Materiaalina voidaan käyttää esimerkiksi asiakkaan olemassa olevia reittisuunnitelmia, joiden pohjalta laaditaan sähkökuorma-autojen realistiset käyttöprofiilit. Lisäksi voidaan ottaa huomioon latausratkaisut ja -mahdollisuudet paitsi autojen kotivarikolla, myös ajoreittien

Uuden eActrosin ajoakut on suojattu alumiinisilla törmäyselementeillä sivutörmäyksen varalta. Mikäli rakenteisiin sijoitetut sensorit havaitsevat törmäysvaaran, korkeajänniteakusto eristetään automaattisesti ajoneuvon muista osista. Lisäksi kuljettajalla on koko ajan mahdollisuus eristää akusto manuaalisesti ohjaamosta käsin. Jotta eActros olisi mahdollisimman turvallinen myös jalankulkijoille ja pyöräilijöille, auto on varustettu ulkoisella, auton liikkuessa toimivalla AVAS-varoitusäänellä (Acoustic Vehicle Alerting System). Vakiovarusteisiin kuuluvat myös käännöksissä katvealueille jäävistä varoittava Sideguard Assist S1R -sivuvalvonta-avustin sekä viidennen sukupolven ABA 5 -aktiivinen jarruavustin jalankulkijatunnistuksella. Järjestelmä pienentää peräkolari- ja törmäysriskiä paitsi kaupunkialueilla, myös maanteillä ja moottoriteillä.

Ensimmäisessä vaiheessa 12 maahan Euroopassa

Uuden eActrosin tilauskirjat avautuivat 1. lokakuuta. Ensimmäisessä vaiheessa myynti käynnistyy 12 markkina-alueella Euroopassa. Maat ovat Saksa, Itävalta, Sveitsi, Italia, Espanja, Ranska, Alankomaat, Belgia, Iso-Britannia, Tanska, Norja ja Ruotsi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

89

Pohjoismaiden suurin hyötyajoneuvokeskus avasi ovensa Vantaan Vehkalassa Kehä III:n varrella Vantaan Vehkalassa sijaitseva Vehola palvelee Daimlerin hyötyajoneuvoasiakkaita vahvalla ammattitaidolla vertaansa vailla olevissa toimitiloissa. Kokonaispinta-alaltaan reilun 10 000 neliömetrin päärakennuksen vesikatolle rakennetun aurinkovoimalan vuotuinen sähköntuotto on 140 MWh/a luokkaa.

Noin 12 000 neliömetrin suuruinen Vehola-hyötyajoneuvokeskus keskittyy Mercedes-Benz-, Fusoja Setra -hyötyajoneuvojen myynti-, huolto- ja korjaustoimintoihin tarjoten liki kaikki ajateltavissa olevat palvelut ammattiautoilijan käyttöön.

V

eholasta löytyvät myös vuokra-ajoneuvot, katsastuspalvelut ja ympärivuorokautisesti käytössä oleva raskaan kaluston pesuhalli. Keskeinen sijainti Kehä III:n varressa, Valtatie 3:n kupeessa, sekä tilava kymmenen hehtaarin pihaalue varmistavat mutkattoman saapumisen raskaalle kalustolle.

Myynnin ja huollon palvelut saman katon alle

Vehkalan uusi hyötyajoneuvokeskus tiivistää Vehon Espoon Lommilan ja Vantaan Ansakujan toimipaikkojen tarjoamat myynnin ja huollon palvelut saman, joskin aikaisempaa huomattavasti avaramman katon alle. Huoltopalvelut Veholassa käynnistettiin marraskuun puolivälissä ja täyteen vauhtiin palvelut saatiin joulukuun alkuun mennessä. Henkilöstöä Veholassa on noin 140, mistä mekaanikkoja liki 60.

Vertaansa vailla olevat asiakastilat

Pohjoismaiden suurin hyötyajoneuvokeskus tarjoaa ennennäkemättömät puitteet huollon lisäksi myös automyynnin puolella. Korkeista lasipinnoista rakentuvan julkisivu valaisee ja avartaa Mercedes-Benzin brändi -ilmeen mukaan rakennettua hyötyautojen esittelytilaa. Pääovista sisään kuljettaessa vasem-

malle puolella ovat MercedesBenz pakettiautot valmistajan MAR2020 -konseptin mukaisessa ja omalla vastaanotolla varustetussa tavara-automyymälässä. Pakettiautojen lisäksi tilaa on jaettu myös raskaille hyötyajoneuvoille, joskin kuorma-autot ovat tällä puolella tyypillisesti luovutusta vailla olevia asiakasautoja. Esittelyhallin yhteydessä on erillinen uusien autojen luovutustila. Autojen varustelulle löytyy omat tilat huoltohallin puolelta. Näyttelytilan perältä avautuu huollon ja varaosamyynnin vastaanottotilat. Jo nyt erinomaisen hyvän keittiön ansiosta positiivista mainetta kerännyt ravintola löytyy talon toisesta kerroksesta, mihin on vaivaton pääsy näyttelytilan yhteydestä. Toisessa kerroksessa sijaitsevat myös toimisto- ja koulutustilat. Näistä viimeksimainitut ovatkin Vehkalassa ahkerassa käytössä, sillä koko henkilöstö on käynyt läpi seikkaperäisen asiakaspalvelukoulutusohjelman, jotta Veho voi vastata entistä paremmin ammattilaisten kaikkiin kalustoon liittyviin tarpeisiin. Vehon uusi hyötyajoneuvokeskus on todella vierailemisen arvoinen paikka - kannattaa ehdottomasti poiketa katsomassa Kehä III:sta ohi kulkiessa...

Huoltopaikkoja on Veholassa on yhteensä 45 Näistä 30 on varattu raskaalle kalustolle ja loput 15 pakettiautoille.

Kuorma-autot lähettävät auton käytettävyyteen liittyviä tietoja sekä huollolle että autoilla liikennöiville kuljetusyrityksille. Veholassa toimiva Mercedes- Benz Uptime-keskus diagnosoi jat- kuvasti auton ja perävaunun tilaa sekä antaa konkreettisia toimintasuosituksia suoraan kuljettajalle. Palvelun piirissä on jo noin tuhat ajoneuvoa Suomessa.

Huoltotilojen lisäksi Veholassa on panostettu kuljettajien tauko- ja odotustiloihin. Pakettiautojen pikahuollosta on suora näkyvyys kattavasti varustettuun odotustilaan. Kuorma-autopuolella tilaa on varattu myös yöpymistä ajatellen.

Avarat ja viihtyisät myyntinäyttelytilat palvelevat niin kevyen kuin raskaan puolen hyötyautoasiakkaita.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

TÄYDELLINEN VALINTA NÄKYVYYDEN JA TURVALLISUUDEN TAKAAMISEKSI ► Silmäystävällinen 4500 K värilämpötila ► Hybridi- ja pistevalokuviot ► Kehyksetön muotoilu ► Gemstone-parkkivalo

Myynti: Autovaraosa- ja asennusliikkeet Maahantuoja: Startax Finland Oy | www.startax.net

► Saatavilla myös lämmitettävällä lasilla ► Double up -toiminto ► 5 vuoden takuu

Seuraa meitä Instagramissa: @thelightsnordic


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

91

Uusi MAN kuorma-autosukupolvi on saavuttanut useita palkintoja, saavutuksiin kuuluvat mm. ”International Truck of the Year 2021” ja nyt ”Sustainable Truck of the Year 2022”

MAN TGX on ”Sustainable Truck of the Year 2022” MANin lippulaivamalliston 510 hv versio palkittiin arvostetulla tunnustuksella puoliperävaunujen vetoauto-kategoriassa Italian Ecomondo -messuilla.

M

essut ovat yksi Euroopan johtavia messuja kestävän kehityksen, ekologisuuden ja kiertotalouden saralla. Tuomaristo, joka koostui merkittävistä kansainvälisistä alan toimittajista, ylistivät TGX 18.510 -mallia erityisesti polttoainetaloudellisuudesta, tehokkuudesta ja ympäristöystävällisyydestä.

Avostettu tunnustus ympäristöarvoista

Tunnustus on yksi useista kansainvälisistä palkinnoista, jotka MANin uusi kuorma-autosukupolvi on voittanut tultuaan markkinoille helmikuussa 2020, sisältäen ”International Truck of the Year 2021” -palkinnon kuten myös Red Dot Design ja German Design Award -muotoilupalkinnot. - MAN TGX:n saavuttama ”The Sustainable Truck of the Year 2022” -palkinto on erityisen tärkeä uusi onnistuminen, sillä se kunnioittaa nimenomaan

ympäristöystävällisyyteen, ekologisiin ja kestäviin kuljetusmuotoihin keskittymistä, ja samalla tekee asiakkaiden vaativasta ja hektisestä päivärytmistä yksinkertaisempaa, turvallisempaa ja niin taloudellista kuin mahdollista. Uuden kuorma-automallistomme saama jatkuva positiivinen palaute, jota olemme saaneet asiakkailtamme, asiantuntijoilta ja yleisöltä malliston lanseeraamisen jälkeen tekee meidät nöyrän ylpeiksi ja kannustaa jatkamaan valitsemallamme tiellä, sanoo MAN Truck & Bus:in myynnistä ja asiakaskokemuksesta vastaava johtaja Göran Nyberg.

Tuomariston perusteet olivat yksimieliset

Nyt jo kuudetta vuotta peräkkäin jaettava ”Sustainable Truck of the Year” -palkinto on saanut alkunsa Italialaisen lehden ”Vado e Torno” -aloitteesta. Lehti on keskittynyt erityisesti ekologisiin ja kestäviin kuljetusmuotoihin. Huomio kohdistuu jo markkinoilla oleviin ekologisiin ja kestäviin rahtikuljetusinnovaatioihin. Haluttu palkinto jaetaan kolmessa ei kategoriassa - puoliperävaunun vetoauto, jakeluauto ja pakettiauto - yksityiskohtaisen ekologisuuteen ja taloudellisuuteen perustuvan arviointikonseptin perusteella. Arvioinnissa otetaan huomioon päästö-

jen vähenemisen lisäksi myös muita näkökulmia kuten ajoneuvon vaikutus ympäristöön, turvallisuuteen ja ihmisten elämänlaatuun sekä koko ajoneuvon elinkaaren aikaisiin päästöihin. Myös käyttömukavuus on yksi vaikuttava arviointitekijä. Tuomariston perusteet MAN TGX 18.510 valintaan olivat yksimieliset: ”Viimeisimmän sukupolven MAN TGX -mallisto nosti laadun ja tehokkuuden rimaa. Uudelleensuunniteltu aerodynamiikka parantaa ilmanvirtauksia ja pienentää ilmanvastusta, jonka tuloksena saavutetaan pienempi polttoaineenkulutus ja alhaisemmat päästöt. Tehokas kulku varmistetaan 12,4-litraisella (510 hv) moottorilla, joka on yhdistetty TipMatic-vaihteistoon. Mukava ja toimiva ohjaamo on suunniteltu niin, että tunnet olevasi kotona niin tienpäällä ajaessasi kuin taukojenkin aikana.”

Laajasti palkittu kuorma-automallisto

Uusi MAN kuorma-autosukupolvi on saavuttanut useita palkintoja, saavutuksiin kuuluvat mm. ”International Truck of the Year 2021” ja nyt ”Sustainable Truck of the Year 2022” ”Sustainable Truck of the Year 2022” -palkinnon lisäksi uusi MAN kuorma-autosukupolvi on saavuttanut useita palkintoja

lanseerauksensa jälkeen. Esimerkiksi uusi MAN TGX voitti arvostetun ”International Truck of the Year 2021” -palkinnon heti debyyttivuonnaan. Kansainvälinen tuomaristo, jotka edustivat 25 eri maata, arvostivat MAN TGX:n erityisen edistykselliseksi ajomukavuuden, työnteon ja lepäämisen olosuhteiden, turvallisuuden, polttoainekustannusten, liitettävyyspalveluiden, innovatiivisten palveluiden ja toiminto- ja näyttöfilosofian puolesta. Kansainvälisen ITOY-palkinnon jälkeen uusi MAN-kuormaautomallisto on saavuttanut useita kansallisia palkintoja niin toimittajien, kuljettajien kuin alan lehtien lukijoiden äänestyksissä. Venäjällä MAN saavutti kaksi palkintoa: MAN TGX palkittiin ”Best Commercial Vehicle of the Year” -palkinnolla ja MAN TGS 33.510 6x6 BB puolestaan ”Dump Truck of the Year 2021” -tunnustuksella. Puolassa hyötyajoneuvolehden Polski Traker lukijat puolestaan äänestivät MAN TGX:n parhaaksi, perusteluinaan kuljettajan optimaalinen ohjaamo sekä kuljetusliikkeiden työn helpommaksi tekeminen ja samalla käyttökustannusten vähentäminen. Liettuassa kuljettajat ja asiantuntijoiden paneeli testasi useita kuorma-automalleja ja -versiota. Loppujen lopuksi MAN TGX

palkittiin ”Lithuanian Truck of the Year” -tunnustuksella. Saksalaisen lehden VerkehrsRundschau tilaaman markkinatutkimuksen perusteella suosituimmat kuljetus- ja logistiikka-alan brändit palkittiin ”Image Award” -palkinnolla. Kuorma-autojen alle 18 tonnia -kategoriassa fleet-päälliköt ylistivät MAN TGL ja TGM -mallien mukavuutta, ensiluokkaista kuljettajakeskeisyyttä ja turvallisuutta. Hyötyajoneuvolehtien lukijat (lastauto omnibus, FERNFAHRER ja trans aktuell) puolestaan vakuuttuivat uudesta MAN -kuorma-autosukupolvesta ja äänestivät uudet MAN TGM, TGS ja TGX -mallit kategorioidensa parhaiksi ajoneuvoiksi. MAN TGX vakuutti myös muotoiluasiantuntijat useista yksityiskohdista mutta erityisesti kuljettajan koko työskentelytilan käytännöllisestä muotoilusta. Se voitti sekä ”Red Dot Design Award” -palkinnon että kaksi ”German Design Award” -palkintoa.


92

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

29

Ivecon korjaamotoiminnot Espoossa uudelle toimijalle PALVELEVA LAVETTITALO

Meiltä saat kaluston, PLC Truck Service Oy varustelun, huollot ja on solminut vuokrasopikorjaukset. muksen Espoon Koskelossa osoitteessa • Siimet lavetit Kiila• Kaikkien lavettien ja niityntie 10 sijaitsevasta perävaunujen korjaus-, kiinteistöstä ja perustaa muutos- ja maalaustyöt Ivecon mäkenä tunnet• Hakkureiden ja tuun murskien paikkaan uuden korjaukset • Autojen varustelut: korjaamon.

Siimet kuljetusmess uilla Jyväskylässä 2022 mukana metsäkonela vetti ja uusi tpv T715 Tervetuloa!!

Liikenneverkon strateginen tilannekuva päivitetty - osa laajempaa kokonaiskuvaa liikennejärjestelmän tilasta Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on yhdessä Väyläviraston kanssa päivittänyt liikenneverkon strategisen tilannekuvan.

T

maantieverkon ja vesiväyläverkon tarkasteluun. Lisäksi tarkastellaan yksityisteitä, katuverkkoa, kävelyn ja pyöräliikenteen infrastruktuuria, joukkoliikenneterminaaleja ja asemia, liityntäpysäköintiä, satamia, lentoasemaverkostoa, rajanylityspaikkoja sekä solmupisteiden esteettömyyttä. Traficom vastaa tilannekuvan koostamisesta ja Väylävirasto tuottaa siihen valtion väyläverkkoaineiston.

ilannekuva on osa laajempaa liikennejärjestelmäanalyysiä eli Yhteinen kehitystyö jatkuu kokonaiskuvaa liikennejärjestelTilannekuva on osa laajempaa liikenmän tilasta ja kehityksestä. Tilannekuvasnejärjestelmäanalyysiä, joka on asiantun• Nosturit sa tarkastellaan sekä valtion väyläverkon tijoiden koostama strategisen tason koko• Hakkurit että muun liikenneverkon kehittämistar- naiskuva liikennejärjestelmän nykytilasiinteistö tullaan päivittä • Nousupöydät peita seuraavan 12 vuoden aikana. Sitä ta ja haasteista sekä tulevaisuuden mahmään nykyaikaiseksi niin hyödynnetään valtakunnallisen liikenne- dollisesta kehityksestä. Liikennejärjestelkorjaamon, toimistotilo• Käytetyt lavetit järjestelmäsuunnitelman toimeenpanossa. mäanalyysi julkaistiin ensimmäistä kertaa jen,•rakennuksen ulkoasun kuin CE –merkityt - Nyt eri osioihin on tehty pieniä lisäyk- lokakuussa. Traficom vastaa liikennejärtalotekniikan osalta. Laajamitteräsrakenteet ja siä, tainen maalaukset saneeraus valmistuu ke- uksen suunnitteluvaiheessa kes- colle tärkeä päivä kuntarkistuksia voimme ja muokkauksia. Ensi jestelmäanalyysin kehitystyöstä, jossa vuoden aikana vään 2022 aikana. Iveco päivitetään valtakunnalli- vuorovaikutus sidosryhmien kanssa on kitymme siihen, että uusista ti- julkistaa tämän uutisen. set liikenne-ennusteet ja tuotetaan erilai- keskeistä. Palfinger - •Uusi korjaamohuolto tulee keskit- loista tulee viihtyisät ja turvalli- myynti- ja maahantuonti on sia liikenneverkkoa ja solmupisteitä - Tänä vuonna perustamassamme niin tymään yhteen merkkiin, Ive- set työskennellä. Kaikki laitetaan toiminut tällä paikalla vuodesta koskevia selvityksiä. Suunnittelemme sanotussa analyysiverkostossa tuomme coon. Se on tärkeää, jotta asenta- kerralla uusiksi, sanoo PLC Truck 1989 ja tulee toimimaan jatkosselvitysten ja sidosryhmäkeskustelujen yhteen liikennejärjestelmän alueellisen jilla on www.facebook.com/siimetoy paras ammattitaito ja Servicen toimitusjohtaja Ilya sakin. Yhdessä uuden, pelkäsPS. Olemme virallinen Nooteboom-jälleenmyyjä pohjalta tilannekuvan osa-alueiden ensi tietopohjan ja liikennejärjestelmäanalyyosaaminen tuotteisiin. Osaava Patruhin ja lisää henkilökunnan tään Ivecoon keskittyvän korjaavuoden päivitystarpeet, kertoo liikenne- sin kehittämisestä kiinnostuneet asiantunhenkilökunta onkin kaiken kes- rekrytoinnin olevan käynnissä. mon kanssa saamme kehitettyä järjestelmäasiantuntija Marko Mäenpää. tijat keskustelemaan eri teemojen ääreen, kiössä ja henkilökunnan kouluIveco myynti jatkuu myös toimintaa entisestään, kertoo PLC Truck Servicen toimitusjohtaja Ilya Patruhin (vas.) ja Iveco Finlandin Tilannekuvassamyyntijohtaja tarkastellaan valtion kertoo johtava asiantuntija Johanna Myynti ARI MÄKITALO tukseen ja viihtyvyyteen tullaan vanhassa tutussa osoitteessa. Iveco Finlandin myyntijohtaja Tuomas Virén ovat tyytyväisiä: Iveco-asiakkaiden Espoon väyläverkkoa, joka jakaantuu rataverkon, Juusela. Yrittäjänkatu 28 / 50130 Mikkeli / siimet.fi 044 321 6131 / ari.makitalo@siimet.fi huoltopalvelut nostetaan jatkossa aivan uudelle tasolle. panostamaan paljon. Jo saneera- Kerrassaan mahtava ja Ive- Tuomas Virén.

K


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

93

Renault Trucksin uusi moottorisukupolvi säästää polttoainetta jopa 10 prosenttia

Renault Trucks vastaa haasteeseen vähentää polttoaineenkulutusta ja CO2-päästöjä. Renault Trucks varustaa T-, T High-, C- ja K-mallistojen kuorma-autot uusilla DE11- ja DE13-moottoreilla.

voidaan ylläpitää tasainen nopeus ilman tarvetta vaihtaa pienemmälle vaihteelle.

Uusi nopea vaihteisto

Renault Trucks kuorma-autot on varustettu uuden sukupolven Optidriver-vaihteistolla, joka sisältää uuden ohjausohjelmiston ja kytkimen toimilaitteen, joka mahdollistaa tasaisemman ja nopeamman vaihteenvaihdon.

Kehittyneet ohjelmistot

Y

hdessä edistyneiden teknologioiden, kuten Turbo Compoundin, ja erityis- ten palvelujen integroinnin kanssa nämä moottorit voivat vähentää polttoaineenkulutusta jopa 10 prosenttia. Renault Trucks toi markkinoille uudet T-, T High-, C- ja K -sarjat vuonna 2021. Uusi mallisto sisältää lukuisia uusia parannuksia ajo- ja matkustusmukavuuteen. Renault Trucks jatkaa nyt tätä kehitystä tuomalla markkinoille uudet 11- ja 13-litraiset Euro VI Step E -standardin mukaiset DE11- ja DE13-moottorit, jotka yhdessä uusien teknologioiden ja erityisten palvelujen kanssa säästävät jopa 10 prosenttia polttoainetta Renault Trucksin edellisen sukupolven moottoreihin verrattuna.

Optimaalinen hyötysuhde

Renault Trucksin uuden sukupolven Euro VI Step E -moottorit DE11 ja DE13 sisältävät uutta teknologiaa, joka vähentää polttoaineenkulutusta ja CO2 -päästöjä merkittävästi. DE11- ja

Optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi Renault Trucksin T-, T High- ja C-sarjat voidaan varustaa DE13 TC -moottorilla, jonka Turbo Compound -teknologia säästää polttoainetta merkittävästi, tinkimättä ajettavuudesta tai ajonopeudesta.

DE13 -moottoreissa on patentoitu Wave Piston -teknologia, joka tehostaa palotapahtumaa. Suuntaamalla liekit uudelleen palotilassa tämä ratkaisu mahdollistaa hapen tehokkaamman käytön ja siten paremman palamisen. Moottorit on myös varustettu uusilla, entistä tarkemmilla suuttimilla, joita on muokattu uutta palotapahtumaa varten. Tehokkuuden parantamiseksi Renault Trucks on keskittynyt myös tehohäviön vähentämiseen: kiertokanget, männät ja kampiakseli on suunniteltu uu-

delleen. Lisäksi malleissa on uusi turboahdin, jossa on parannettu vasteaika ja säätyvätilavuuksinen öljypumppu yhdistettynä matalaviskoosiseen öljyyn. Renault Trucks on optimoinut myös pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmän ja uuden moottorin ohjausyksikön.

Turbo Compound -teknologiaa

Optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi Renault Trucksin T-, T High- ja C-sarjat voidaan varustaa DE13 TC -moot-

torilla, jonka Turbo Compound -teknologia säästää polttoainetta merkittävästi, tinkimättä ajettavuudesta tai ajonopeudesta. Turboahtimen perään sijoitettu lisäturbiini muuntaa pakokaasujen jäännösenergian mekaaniseksi energiaksi ja välittää sen kampiakselille moottorin lisävääntömomentin muodossa. Turbo Compound mahdollistaa siten suuremman vääntömomentin alhaisemmilla moottorin kierrosnopeuksilla. Moottoritiellä vakionopeudensäädintä käytettäessä ja ylämäkeen ajettaessa

Polttoainesäästöjen lisäämiseksi Renault Trucks on valinnut käyttöön myös Smart Torque Control -ratkaisun, joka optimoi moottorin hyötysuhteen ajettavuutta heikentämättä. Renault Trucks on tehnyt parannuksia myös ennakoivaan Optivision-vakionopeudensäätimeen, joka käyttää tien pinnanmuototietoja optimoidakseen vaihteenvaihdot ja vähentääkseen polttoaineenkulutusta. Renault Trucks tarjoaa myös ratkaisuja, jotka auttavat kuljettajia seuraamaan ja vähentämään kalustonsa polttoaineenkulutusta ja CO2-päästöjä. Renault Trucksin Optifleet-kalustonhallintajärjestelmä (Check-palvelu) seuraa kunkin ajoneuvon polttoaineenkulutusta ja analysoi ajotyylejä löytääkseen ne alueet, joilla voidaan ryhtyä toimiin polttoaineenkulutuksen vähentämiseksi. Lisäksi Renault Trucks on kehittänyt kattavan koulutusohjelman, joka auttaa kuljettajia ajamaan entistä järkevämmin ja varmistamaan hyvän polttoainetalouden.


94

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uudet sivupeilit ovat aikaisempaa virtaviivaisemmat.

Evolution -mallipäivitys toi Renault Trucks T-sarjaan uuden etumaskin, puskurin ja entistä tehokkaammat ajovalot. Esittelyautot kiersivät Suomea Diamond Tour 2021 -koeajokierroksen merkeissä marras-joulukuun aikana.

Timantit on ikuisia Tiltti-ratti

Renault Trucks uudisti T, C ja K -sarjan kuormaautot kuljettajia ja kuljetusyrittäjiä kuunnellen.

T, C ja K -sarjojen keskeisimpiin ja toivotuimpiin uudistuksiin lukeutuu kiistatta uusi kahdesta kohtaa nivelletty ohjauspylväs. Lisäksi istuimet ovat nyt aikasempaa tukevammat ja mukavammat. Laajojen säätömahdollisuuksien ansiosta kuljettajat löytävät helposti optimaalisen ajoasennon niin ohjauspyörän kuin istuimen osalta. Uudistuksen myötä Renaultit nousevat kuljettajan työympäristön säätövarojen saralla niin sanotusti divarista valioliigaan eli markkinoita hallitsevien kilpailijoiden tasolle. Renault uutta on myös ajoneuvon käynnistys kojelaudan napista käsin. Virtaavaimet voi jatkossa pitää työtakin taskussa.

K

uljettajien toivelistan kärjessä ollut ohjauspyörän säätövarojen niuk- kuus on nyt historiaa. Kuljetusyrittäjien toiveisiin vastataan polttoainetaloutta parantamalla ja käyttöastetta kohentamalla. Koeajo paljastaa Renaultin ja samaan konserniin kuuluvan Volvon välisen kuilun kaventuneen entisestään. Renault Trucksin raskaiden kuorma-autojen markkinaosuus on jäänyt Suomessa malliston laajuuteen ja sen tarjoamiin ominaisuuksiin nähden ohueksi. Uusi Evolution -mallisarja sai ensiesittelynsä Suomessa joulukuun taitteessa järjestetyn Diamond Tour 2021 -koeajokiertueen merkeissä. Kiertueella haastateltujen kuljettajien ja kuljetusyrittäjien mukaan suurimat puutteet valmistajan mallistossa ovat liittyneet kuljettajamukavuuteen ja erityisesti ohjauspyörän säätövarojen niukkuuteen. Mallipäivityksen myötä edellämainitut puutteet on nyt korjattu ja lisäksi kehitystä on tapahtunut todella laajasti. Renault Trucksin myyntijohtaja Pasi Gerpen mukaan uudis-

Mallipäivityksen myötä Renaultin T-, C- ja K-sarjan autojen kuljettajamukavuus kasvoi suuren harppauksen. Ohjauspyörä säätyy nyt merkittävästi aikaisempaa enemmän.

tunut Evolution -mallisto on saanut kiertueella autoja koeajaneilta ammattikuljettajilta pelkästään positiivista palautetta mikä näkyy myös uusien autojen tilausten määrässä: - Aivan selkeä vaikutus tilauskannassa. Toki uusi mallisarja myy aina hyvin, mutta meillä on nyt todella positiivinen vire päällä. Asiakkaiden kanssa käytyjen keskusteluiden myötä on mukava päästä toteamaan että nyt tehdyt uudistukset kohdistuivat oikeisiin paikkoihin ja asioihin.

Tuimempi ilme

Renault Trucks T- ja C -mallien päivittynyttä ulkoista ilmettä korostavat uudelleen suunnitellut ajovalot ja uusi hunajakennosäleikkö sekä kolmiosainen etupuskuri ja uudet sivupeilit. Raskaisiin maansiirtotehtäviin tarkoitetun ja jykevällä teräksisellä etupuskurilla varustetun K-sarjan ohjaamo säilyy ulkoisesti liki entisellään. Evolution -sarjan T- ja C-autoissa uudistuneet ajovaloumpiot ovat kooltaan hieman aikaisempaa pienemmät ja kehittyneen

LED-tekniikan ansiosta aikaisempaa tehokkaammat ja kestävämmät. Uudelleen muotoiltujen lokasuojan kaarien, sivupeilien ja korin luukkujen tiivisteiden ansiosta ohjaamon aerodynamiikka on kohentunut, mikä tuo valmistajan mukaan kuljetusliikkeelle noin puolen prosentin polttoainesäästöpotentiaalin. Ulkoisten uudistusten lisäksi ohjaamon äänieristystä on lisätty, mikä lisää entisestään ohjaamomukavuutta maantiellä ajettaessa.

Konttori järjestykseen

Evolution -.allipäivitys toi T-, T High-, C- ja K Evolution -sarjan autojen kojelautoihin uuden tabletti- ja älypuhelintelineen, jonka avulla kuljettaja voi vaivattomasti käyttää useita laitteita samanaikaisesti ja ladata niiden akkuja kahden USB-C-liitännän kautta. Uutta on myös kojelaudan vetolaatikko ja A4-kokoisten asiakirjojen säilytyslokero. Matkustajan puolella on kaksi säilytystilaa, joiden kokonaistilavuus on 7 litraa, sisältäen 2 litran jäähdytetyn/lämmitettävän tilan. Mukavuusvarusteiden puolella Renault Trucks on lisännyt parhaan eli Serenity -vuoteen


METSÄALAN AMMATTILEHTI patjan paksuutta 13 prosentilla ja kaksinkertaistanut jousien lukumäärän. Lisäksi ylävuoteen paikalle on tarjolla tehdasasenteiset kaapistot.

Maantielle

Kävimme Renault Trucks Suomen järjestämän koeajokiertueen merkeissä koeajamassa uuden T-sarjan mallistosta täysperävaunu- ja puoliperäyhdistelmät. Molempien yhdistelmien kulkupuolesta vastasi 13-litraisen ja parhaalta teholtaan 520 hv moottorin sekä automatisoidun 12-portaisen Optidriver -vaihteiston ympärille rakentuva 6x2 voimalinja. Renaultin voimalinjassa rauta tulee tunnetusti samasta lähteestä emoyhtiön autojen kanssa. Erot syntyvät polttoaineensyötön ja vaihteiston ohjelmoinnista, jotka ovat molemmilla valmistajilla omaa tuotantoa. Uudistuneen Renaultin kapteeninpaikalta tarkasteltuna hallintalaitteet ovat liki entisellään. Ohjauspyörän säädöt vapautuvat omasta polkimesta painamalla. Säätövaraa on nyt reilusti ja halutessaan kuljettaja voi kääntää ohjauspyörän henkilöautomaisesti syliin. Yhdessä uudelleen muotoilun istuimen kanssa vaikutelma on kuin täysin uuden mallisukupolven autossa. Entinen lievähkö kolkkous on tiessään. Nappistartti ei ole enää mikään ennennäkemätön juttu kuorma-autossa, joten liikkeellelähtö sujuu suuremmitta ihmettelyittä. Ratin runsaiden säätövarojen kanssa perinteiselle paikalleen jätetty virta-avain saattaisikin olla jo haitaksi. Mittaristo vaikuttaisi olevan entisellään ja ohjauspyörässä on yhä kaksi vakionopeudensäätimen muistipaikkaa. Näppärä toiminto, jonka soisi löytyvän myös kilpailijoiden mallistoista. Metallipalkista ja siirrettävästä magneettisesta palikasta rakentuva puhelinpidike on nerokas yksinkertaisuudessaan. Telineeseen sopii likimain kaikki ajateltavissa olevat matkapuhelimet ja myös pienet tablettitietokoneet. Lataus on harmillisesti jätetty vielä johdon varaan. Renaultin T-Sarjan autojen

ajettavuudessa tai jousitusmukavuudessa ei ole aikaisemminkaan ollut moitittavaa. Renault yltää ajettavuudessa luokan kirkkaimman kärjen tasolle. Jos jotain kaipaisi niin emoyhtiön autoista tuttu sähkötehosteinen ja mukautettava VDS-ohjaus olisi tervetullut lisä Renaultin mallistoon. Malliston lanseerauksen yhteydessä kuultiinkin että voimanlähdevalikoimaan on luvassa reilun vuoden kuluttua Volvoista tuttua turbocompound -tekniikkaa, joten ranskalaisten osakkeet vain vahvistuvat kaukoliikenneautopuolella Suomessa.

Tuottavuuden ehdoilla

Hyötyautojen tärkein ominaisuus on kuitenkin tuottavuus. Tänä päivänä tuottavuuden rinnalla tarkastelun alla ovat lisäksi myös ympäristöarvot. Aerodynamiikan ohella Renaultin uusissa T-sarjan autoissa polttoainesäästöjä on haettu matalan vierintävastuksen renkailla, jotka ovat vakiona T- ja T-High -malleissa sekä kehittyneillä kuljettajaa avustavilla ohjelmistoilla. Näistä mainittakoon uusi Fuel Eco -paketti, jossa uusina vakiotoimintoina Pulse&Glide ja Torgue Lock -toiminnot. Uutta on myös kojelaudan Eco Off -nappi, josta polttoainetaloutta kohentavat ja joissain olosuhteissa auton tehoja vähentävät ohjelmat saadaan tilapäisesti pois käytöstä. Uusi Pulse&Glide -toiminto pyrkii käyttämään yhdistelmän massaa ja Eco roll -rullausta myös tasamaalla ajettaessa. Käytännössä järjestelmä nostaa auton nopeuden hetkellisesti tavoitenopeutta korkeammaksi ja antaa vastaavasti auton rullata tavallista kauemmin. Koeajon perusteella pulssijärjestelmän laajempi käyttö muualla kuin

KULJETUS

95

Käynnistys tapahtuu nyt Start-nappulasta. Näytön vasemmalla puolella on säädettävä puhelimen teline. Näytön alle oikealle viedystä Eco Off -nappulasta painamalla kuljettaja saa käyttöönsä kaikki auton tehoreservit.

Kojelaudasta avautuva vetolaatikko on lisätty autoon kuljettajilta saadun asiakaspalautteen myötä.

useampikaistaisilla tieosuuksilla saattaa aiheuttaa närää kanssaautoilijoissa.

Renault Trucks on suunnitellut istuinvalikoimansa uudelleen ja ohjaamossa on nyt aikaisempaa enemmän säilytystiloja. Mukavuusvarusteiden puolella Renault Trucks on lisännyt parhaan eli Serenity -vuoteen patjan paksuutta 13 prosentilla ja kaksinkertaistanut jousien lukumäärän. Lisäksi ylävuoteen paikalle on tarjolla tehdasasenteiset kaapistot.

Isoille areenoille

Uudistusten ja päivitysten ansiosta Renaultin T-sarja on läpäissyt nuorennusleikkauksen hyvin arvosanoin. Jos valmistajan lupaukset jopa kolmen prosentin polttoainesäästöistä ja palvelutarjontaan tuotu ennakoivaan huoltoseurantaan perustuva Start & Drive Excellence Predict -huoltosopimus toimii kuten maahantuoja lupaa, niin Renault Trucksin uusi mallisto haastaa nyt kovin asein Suomen raskaiden kuorma-autojen markkinoita hallitsevan kärkikolmikon.

Renault Trucksin myyntijohtaja Pasi Gerpen mukaan uudistunut Evolution -mallisto on saanut kiertueella autoja koeajaneilta ammattikuljettajilta pelkästään positiivista palautetta mikä näkyy myös uusien autojen tilaus-

Katso tästä Hyviä uutisia! lähetys Diamond kiertueelta

Uudet Evolution -mallisarjan esittelyautot kiersivät Suomea Diamond Tour 2021 -koeajokierroksen merkeissä marras-joulukuun aikana. Asiakkailta saatu palaute oli erittäin positiivista...


96

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

SIVUKAMERAT PELASTAVAT IHMISHENKIÄ IVECO S-WAY CNG -kuorma-autossa on huippuluokan FPT Industrial Cursor 13 -maakaasumoottorit ja 1 052 litran maakaasusäiliöt.

IVECO toimittaa 1 064 kaasukäyttöistä S-WAY-kuorma-autoa Amazonille IVECO, CNH Industrial N.V. -konserniin kuuluva yritys ja vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivien ajoneuvojen kaupallistamisen ja valmistuksen edelläkävijä, ilmoitti tänään merkittävästä edistysaskeleesta liikesuhteessaan Amazonin kanssa.

SIVUKAMERAT – ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISYYN

Brigade sivukamerat auttavat kuljettajaa näkemään ajoneuvon vieressä, kuolleessa kulmassa olevat ihmiset, pyöräilijät. Sivukamerat ehkäisevät tehokkaasti onnettomuuksia ja soveltuvat kaikkiin ajoneuvoihin, kuorma-, paketti- ja linja-autoihin.

A

mazon on jo vastaanottanut eurooppalaisten kumppaniensa käyttöön 216 yksikön erän paineistetulla maakaasulla toimivia IVECO SWAY CNG -kuorma-autoja. Toinen 848 yksikön erä on tilattu, ja sen toimitukset alkavat vuoden 2022 puolivälissä. Kokonaistilaus on siten 1 064 kuorma-autoa. Näissä 1 064 kuorma-autossa on huippuluokan FPT Industrial Cursor 13 -maakaasumoottorit ja 1 052 litran maakaasusäiliöt. Säiliökoko on suurin mahdollinen ja sen ansiosta toimintasäde on yhdellä tankkauksella vaikuttavat 620 kilometriä.

Vuonna 2022 toimitettavissa 848 ajoneuvossa on varusteena myös Amazon Alexan ominaisuuksia hyödyntävä IVECO Driver Pal, kuljettajan innovatiivinen äänikumppani. Iveco-konsernin toimitusjohtaja Gerrit Marx kertoo: - Olemme olleet kaasun käyttövoimateknologian edelläkävijä jo 25 vuoden ajan ja kehittäneet ratkaisuja, joiden avulla toimijat voivat saavuttaa merkittäviä päästövähennyksiä jo nyt. Yhteistyö Amazonin kaltaisten globaalien johtajien kanssa on osoitus innovatiivisten tuotteidemme vahvuudesta ja taipumattomasta sitoutumisestamme alan tavoitteeseen irtautua hiilestä vuoteen 2050 mennessä. Iveco Group jatkaa tiennäyttäjänä uusiutuvilla polttoaineilla käyvien polttomoottoreiden parissa, sillä ne edustavat tällä hetkellä markkinoiden ainoaa toteuttamiskelpoista ratkaisua päästöjen vähentämiseen. Kannattaa muistaa, että biometaanilla toimiva CNG-kuorma-auto voi vähentää hiilidioksidipäästöjä jopa 95 prosenttia well-to-wheel-mittausmenetelmän mukaan ja edistää näin tehokkaasti hiilestä irtautumista.

Markku Kaunola nimitetty MAN Truck&Bus kuorma-automyyntiin

Pyöräilijä näkyy selkeästi kuljettajan näytöllä.

Sivukamera korotus­ palalla vilkun yläpuolella.

BRIGADE SIVUKAMERAT – AMMATTILAISEN VALINTA

Suomen Elektrolind Oy Lautamiehentie 3, 02770 ESPOO • Puh. +358 9 512 2344 elektrolind@elektrolind.fi • www.elektrolind.fi

Markku Kaunola (62) on nimitetty 22.11.2021 alkaen K Auto Oy:n MAN Truck&Bus Finlandin kuorma-automyyjäksi, alueenaan Uusimaa.

M

arkku Kaunola on työskennellyt aikaisemmin raskaan kaluston myynti- sekä hyötyautojen myynti- ja esimiestehtävissä Uudenmaan alueella. Hän raportoi tehtävässään Senior Manager MAN Sales Raimo Haavikolle ja hänen toimipaikkansa sijaitsee MAN Centerissä Espoossa. Markku Kaunola myy jatkossa MAN -hyötyautot Espoosta käsin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

97

Skandinaavijätin edustus Parlokille Raskaan kaluston päällirakentajat saavat jatkossa komponentit yhdeltä ovelta. Sopimus Bevolan kanssa kasvattaa suomalaistukun valikoimaa noin 3000 nimikkeellä.

R

askaan kaluston komponenttien tekninen tukkukauppa Parlok Trading Oy on tehnyt sopimuksen Skandinaviassa toimivan Bevolan kanssa. Parlokille siirtyy Bevolan koko tuotevalikoiman edustus sekä Suomessa että Baltian maissa, kuorma-autojen ja perävaunujen akseleita lukuunottamatta. - Asiakkaat saavat hankittua tuotteet yhdestä paikasta suomalaiselta toimittajalta, tutuilta asiantuntevilta myyjiltä. Aiemmin ostokomponenttien määrä nimikkeissämme on ollut noin neljännes. Sopimuksen myötä valikoimamme kattavuus siirtyy kokonaan uudelle tasolle, luonnehtii Parlok Tradingin liiketoimintajohtaja Jari Nygård sopimuksen merkitystä asiakkaille. Perinteitä kunnioittavalla alalla on edelleen käytössä tuoteka-

Parlok Tradingin raskaan kaluston komponenttinen valikoima laajenee merkittävast, kun yritys vastaa jatkossa Bevolan laajan tuotevalikoiman edustuksesta Suomessa ja Baltian maissa.

talogit. Bevolan tuotekatalogin 620 sivua kertonee syntyneen sopimuksen laajuudesta. Parlokin tuotevalikoima lisääntyy useilla tuhansilla komponenteilla. Toimitusaika varastotuotteilla on vuorokausi ja tilaustuotteilla seitsemän. - Olemme hakeneet luotettavaa yhteistyökumppania voidaksemme palvella asiakkaitamme entistä monipuolisemmin. Bevolan laadukkaat tuotteet ovat hyvin tunnettuja maailmanlaajuisesti, Nygård sanoo. Bevola, perustettu 1968, on

Pohjoismainen raskaan kaluston ajoneuvokomponenttien toimittaja. Yrityksen päätoimipaikka

sijaitsee Tanskassa ja muut toimipaikat ovat Norjassa sekä Ruotsissa, työllistäen 100 työn-

tekijää. Bevolan Tanskassa sijaitseva tuotantolaitos valmistaa TUV hyväksyttyjä tuotteita. 6500 tuotteen tuotevalikoima tekee Bevolasta merkittävän toimittajan raskaan kaluston laadukkaille komponenteille Pohjoismaissa. - Olemme todella iloisia tästä yhteistyöstä ja odotamme innolla mitä voimme yhdessä saavuttaa, iloitsee Bevolan kansainvälisen myynnin myyntipäällikkö Freddy Hansen. Parlok on suomalainen vuonna 1959 perustettu lokasuojia ja roiskeenestojärjestelmiä valmistava yritys. Parlok Trading on raskaan ajoneuvokaluston komponenttien tekninen tukkukauppa, jonka tuotteet on suunniteltu pohjoisen vaativiin sääolosuhteisiin.

Parlok Tradingin päätoimipaikka ja suuri varasto sijaitsee Lahdessa.

UUSI FG53S-V PUUTAVARAKOURA EPSILONILTA OSTAESSASI UUDEN EPSILON NOSTURIN SAAT V-MALLISEN UUTUUSKOURAN ERIKOISHINTAAN VTA Tekniikka Oy Ideachip Machine Oy Markkinointi E.Kivelä Oy Maxlift Oy MoilAr Oy Osaratas Kemi Oy

-010 5508 268 -0400 359 359 -0400 662 010 -040 513 8910 -0400 780 949 -050 469 9636

Tämä tarjous on voimassa vain Suomessa. Tarjous koskee uusien EPSILON-nosturien mukana tilattuja EPSILON FG53S-V -puutavarakouria (1 koura/nosturi). Tarjous voimassa 1.10.2021-31.12.2021 välisenä aikana tilattuihin EPSILON nostureihin.

PALFINGEREPSILON.COM


98

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Raskaan kaluston uusi monipuolinen palvelupiste Hämeenlinnassa

Hämeenlinnan uusi Rekka-Rasti palvelee raskasta kalustoa Moreenin teollisuusalueella osoitteessa Terminaalitie 11-13. Piha-alueelle mahtuu pisimmilläkin yhdistelmilllä.

Hämeen alueen raskaan kaluston palvelut parantuivat merkittävästi lokakuun puolivälissä kun Hämeenlinnan Rekka-Rasti avasi ovensa Moreenin teollisuusalueella E12:n ja vt10:n solmukohdassa. Nyt samasta osoitteesta löytyy Originator Oy:n huolto-, korjaus- ja varaosapalvelut, TeKar Oy:n pesupalvelut ja Rengas-Vekka Oy:n rengaspalvelut.

K

olmen raskaan kaluston toimijan käytössä on Hämeenlinnan Rekka-Rastilla lähes 1500 neliötä tilaa ja runsaan hehtaarin asfaltoitu piha-alue, missä mahtuu sompailemaan pisimmilläkin yhdistelmillä.

Originator palvelee nyt kolmella paikkakunnalla

- Nyt Hämeenlinnastakin saa laajasti palvelua raskaaseen kalustoon saman katon alta, sanoo Originator Oy:n toimitusjohtaja Oskari Hentilä esitellessään viihtyisää myymälätilaa.

Originator tarjoaa huolto- ja korjaamopalvelut laajasti kaikkiin hyötyajoneuvoihin. Myös kuorma-autojen päällerakenteet, nosturit ja perävaunut hoidetaan kuntoon vankalla ammattitaidolla.

45-vuotta raskasta kalustoa palvellut perheyritys Originator Oy toimii nyt kolmella paikkakunnalla Lahdessa, Hyvinkäällä ja Riihimäellä. - Olemme paikallisesti läsnä Päijät-Hämeessä, Kanta-Hämeessä ja Uudellamaalla, mikä on ehdottoman tärkeä asia silloin kun puhutaan huolto- ja korjaamopalveluista, sillä kuljetusyritykset haluavat hoitaa ne yleensä kotipaikkakunnalla jos kyseessä ei ole hätätapaus. Myös varaosat ja tarvikkeet halutaan läheltä nopeilla toimitusajoilla - toki ne kulkevat nopeasti asiakkaalle kauemmaskin. Päätoimipaikkamme Lahden muutti vuosi sitten uusiin moderneihin ja suuriin tiloihin mistä löytyy myös keskusvarastomme. Hyvinkään Rekka-Rastilla myymälätilat päivitettiin nyt kesällä ja tämä Hämeenlinnan uusi piste on otettu hyvin vastaan asiakkaiden keskuudessa heti ensimmäisistä viikoista lähtien, kertoo Originator Oy:n toimitusjohtaja

Oskari Hentilä.

Jatkuvaa kehitystä

Vahvasti toimintaansa kehittävä, valtakunnalliseen Raskassarja-ketjuu kuuluva Originator muuntuu jatkuvasti asiakkaiden tarpeiden mukana. - Tällä alalla ei voi enää nykyään jäädä paikalleen ja toimia kuten aina ennenkin on toimittu. Toki pitkät perinteet antaa kokemusta ja rutiineja tekemiseen mutta kehitystä pitää tapahtua joka päivä, toteaa Hentilä.

Uusi piste syntyi asiakkaiden tarpeesta

Hämeenlinnan alueella oli selvää tilausta merkkivapaalle huolto- ja korjaamopalveluita tarjoavalle toimijalle, jolta saa myös kaikki varaosat ja tarvikkeet nopeilla toimitusajoilla. - Meidän Hyvinkään ja Lahden pisteissä käyneet asiakkaat ovat jo pitkään kyselleet että koska Originatorin palvelukonsepti saataisiin myös Hämeenlinnaan, missä on paikallisten kuljetusalan toimijoiden lisäksi todella paljon logistista läpiajoliikennettä. Vastasimme asiakkaiden toiveeseen ja panostamme tekemisen kehittämiseen pitkällä tähtäimellä, sanoo Heikkilä. Jo lokakuun puolivälissä järjestetty uuden Rekka-Rastin avajaistapahtuma näytti että palve-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Oiriginatorin laaja varaosavarasto kasvaa ja kehittyy jatkossa Hämeenlinnan alueen asiakkaiden tarpeiden mukaan.

lulle on kysyntää. -Paikalla kävi satoja vieraita ja he olivat erittäin tyytyväisiä pisteen monipuoliseen tarjontaan sekä viihtyisään myymälään mistä saa osaavaa palvelua. Originatorin osalta varaosavarasto on jo nyt melkoisen laaja ja sitä kehitetään jatkossa paikallisten tarpeiden mukaan. Nopeiden varaosatoimitusten takuuna on kaksi kertaa päivässä Lahden päävarastolta lähtevä pakettiautokuljetus mikä poikkeaa Hyvinkäällä ja Hämeenlinnassa sekä tarvittaessa matkalla myös suoraan asiakkaiden luona osia viemässä. Näin osia saadaan Lahdesta Hämeenlinnaan nopeasti niin että kun aamulla tilaa niin osat tulee jo puolen päivän aikaan, mikä on

tärkeä asia myös korjaamon tehokkaassa toiminnassa. Huollon puolella onkin ollut jatkuvasti kalustoa työn alla avajaispäivästä lähtien, kommentoi Hentilä.

Osaamista ja palveluasennetta

Originatorin Hämeenlinnan uudessa pisteessä asiakkaita palvelee kolme asentajaa, työnjohtaja ja varaosamyyjä. - Lisäksi vuorottelemme Saarikosken Kain ja Mörskyn Timon kanssa niin että joku meistä kolmesta on Hämeenlinnassa paikalla melkein jokaisena arkipäivänä. Ja kun korjaamotoiminta on lähtenyt vauhdilla matkaan niin haussa on tällä hetkellä neljäs osaava asentaja mukavaan porukkaan, ilmoittaa Hentilä.

TeKar Oy:n pesuhalliin mahtuu sisään pisimmätkin yhdistelmät ja automaattinen pesulinjasto on asiakkaiden käytössä 24/7.

Rengas-Vekka Oy tarjoaa Hämeenlinnan Rekka-Rastilla raskaan kaluston laadukkaat renkaat ja rengastyöt nopealla palvelulla.

KULJETUS

99


100

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KESTÄVYYTTÄ KOVIIN JYKIOLOSUHTEISIIN ULTRA LOW

Uuden sukupolven optimoitu rakenne

Jyki on edelläkävijä, joka vie kuljetuksen uudelle tasolle. Perävaunujen tuotekehitys ja valmistus 50 • Käytettävissä maksimaalinen kuormatila vuoden kokemuksella takaa parhaan mahdollisen • Parannettu rakenne loiskuorman vähentämiseksi käytettävyyden ja tuottavuuden. Asiakkaan kanssa yhteistyössä kehitetyissä Jyki-perävaunuissa näkyy Lisätietoja: ja tuntuu vahva ja korkea laatu, joka ei hätkähdä Jyki Oy, Länkipohja vaativiakaan olosuhteita.

Markkinointi E. Kivelä Oy, Kauhava Ideachip Machine Oy, Mäntyharju

WWW.JYKI.FI

www.jyki.fi

yki.fi

Uusia kokoja Nokian E-Truck ja R-Truck -tuoteperheisiin Raskaille lasteille

Kuljetustyössä on tärkeää, että raskaan kaluston renkaat valitaan tarkoin käsillä olevaan työhön sopiviksi. Nokian E-Truck -rengasperhe on suunniteltu tarjoamaan luotettavia ja taloudellisia kilometrejä alueellisissa ja keskipitkän matkan kuljetuksissa.

N

okian R-Truck -rengasperhe sen sijaan loistaa vaativassa tie- ja maastokäytössä. Nokian Renkaat laajentaa rengasvalikoimaansa uusilla kokovaihtoehdoilla palvellakseen kumpaakin tarvetta entistäkin paremmin. Keski-Euroopan kaltaisissa paikoissa, joissa kaupungit reunustavat teitä tiheänä nauhana, tarvitaan keskipitkillä matkoilla ja alueellisissa kuljetuksissa luotettavasti palvelevia kuormaauton renkaita. Ja vaikka talvet eivät aivan Pohjolan lumisuuteen ylläkään, on huojentavaa tietää renkaiden suoriutuvan säästä kuin säästä- ajoittainen lumi ja loska mukaan lukien. Juuri näihin oloihin kehitettiin erinomaisen kilometrituloksen

Uusi Nokian R-Truck Trailer -rengas 285/70R19.5 -kokoisena on tehty perävaunuihin varta vasten raskaita kuormia ajatellen. - Puutavarakuljetus on tälle renkaalle täydellinen käyttökohde. Siinä yhdistyvät raskaat perävaunut, metsätiesiirtymät ja metsätyömailla ajaminen, sanoo Siltanen.

Koot ja saatavuus

Nokian E-Truck -rengasperhe on tarkoitettu taloudelliseksi joka sään vastaukseksi keskipitkille matkoille ja paikalliskuljetuksiin.

tarjoava, 3PMSF-talvimerkintää kantava Nokian E-Truck -rengasperhe. - Keskipitkät matkat ja paikalliskuljetukset asettavat renkaille omat vaatimuksensa. Nokian E-Truck -rengasperhe on tarkoitettu taloudelliseksi joka sään vastaukseksi näihin vaatimuksiin, kertoo Nokian Renkaiden tuotepäällikkö Teppo Siltanen.

Taloudellinen ohjausakselin rengas

Uusi tuote laajentaa Nokian E-Truck Steer -ohjausakselin renkaiden kokovalikoimaa. Koossa 385/55R22.5 se soveltuu sekä paikalliskujetuksiin että keskipitkän matkan kuljetuksiin tiheästi asutetuilla alueilla.

- Uutuusrengas tarjoaa samaa vakautta ja erinomaisen kilometrituloksen, josta koko Nokian E-Truck -perhe on tunnettu. Lisäksi polttoainetaloutta on parannettu ja lämmönmuodostusta on saatu entistä alhaisemmaksi renkaan matalan vierintävastuksen avulla, sanoo Siltanen.

Perävaunun rengas kahteen maailmaan

On/off-road-kuljetukset vievät renkaat kahteen erilaiseen maailmaan. Maantiesiirtymissä ollaan kulloistenkin tienpäällysteiden ja sääolojen armoilla, kun taas maansiirtotyömaa tai kaukainen metsätyömaa vaatii maasto-ominaisuuksia. Nokian R-Truck -rengasperhe on tehty

toimimaan molemmissa maailmoissa. - Maastokäytössä turvallisesta pidosta pitää huolen avoimen pintakuvion hyvä itsepuhdistuvuus. Turvallisuutta ja taloudellisuutta lisää entisestään viillonja murtumankestävä kumiseos, jonka lämmönmuodostus on vähäistä, Siltanen sanoo. Maantieajossa renkaan käyttöikä on niin ikään Siltasen mukaan yksi avaintekijöistä: - Tasapainoiseksi suunniteltu rengas palvelee hyvin näissä kahdessa erilaisessa ympäristössä. Nokian R-Truck -sarja on yhtä lailla kotonaan sekä tiellä että työmaalla, ja sen ominaisuudet mahdollistavat pitkän ja huolettoman käyttöiän.

Sekä Nokian E-Truck Steer 385/55R22.5 että Nokian RTruck Trailer 285/70R19.5 ovat olleet saatavilla syyskuusta 2021 alkaen.

Uusi Nokian R-Truck Trailer -rengas 285/70R19.5 -kokoisena soveltuu erinomaisesti puutavaraperävaunu käyttöön.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

101

V8 moottoreiden ja voimansiirron korjaukset ammattitaidolla Savon Raskashuolto on erikoistunut ruotsalaisvalmisteisten V8 -moottoreiden ja voimansiirron komponenttien korjauksiin erittäin vankalla ammattitaidolla.

KATSO VIDEO!

Koska keskitymme vain yhteen merkkiin osaamme diagnosoida viat luotetta- vasti etukäteen. Kokemusta löytyy vuosikymmenten ajalta sillä teemme raskaan kaluston korjausta jo viidennessä sukupolvessa. Tunnemme V8 moottoreiden ja voimansiirron komponenttien kuten vaihteistojen ja vetopyörästöjen sielunelämän, joten osaamme hoitaa ne kuntoon niin että asiakkaan auto saadaan mahdollisimman nopeasti takaisin tuottavaan työhön. Lisäksi teemme mm. turboahtimien muutostöitä, ohjelmistojen optimointeja sekä pumppusuuttimien huoltoja ja modifiointeja, kertoo Savon Raskashuollon yrittäjä Mikko Rautiainen, joka oli aikanaan 5-vuotiaana ensimmäisen kerran isänsä mukana V8 moottorin remontissa.

Savon Raskashuolto on keskittynyt ruotsalaisten V8 moottoreiden ja voimansiirron komponenttien korjauksiin. - Esimerkiksi puutavara-autoilijat ympäri maata luottavat osaamiseemme, sanoo yrittäjä Mikko Rautiainen.

Asiakkaita ympäri maata

Savon Raskashuollon osaaminen on arvossaan kuljetusyrittäjien keskuudessa, joten Kuopion korjaamolla käy autoja laajasti ympäri maata. - V8 moottorillisia autoja on paljon erilaisissa raskaissa ajotehtävissä, joten todella tärkeää asiakaskuntaamme ovat esimerkiksi puutavara-autoilijat ja maansiirtopuolen toimijat. Asiakkaat myös lähettävät komponentteja korjattavaksi ja meiltä kannattaa lisäksi kysyä kunnostettuja kohtuuhintaisia vaihtokomponentteja, ilmoittaa Rautiainen.

Ripeää palvelua

Hyvän maineen ja luotettavan

Toiminnan kasvaessa Kuopiossa osoitteessa Telkkistentie 14-16 on saatu käyttöön lisää korjaamotilaa ja koko kiinteistöön on tehty perusteellinen pintaremontti.

palvelun ansiosta Savon Raskashuollon työmäärät ovat kasvaneet paljon viime vuosina. - Silti pyrimme tarjoamaan asiakkaille apua nopeasti vian kartoittamisessa ja esimerkiksi yhden sylinterireiän korjauksissa mutta moottorin laajoissa perus-

Mikon tytär Emilia edustaa Rautiaisen suvun raskaan kaluston osaamista jo viidennessä polvessa. Kuvassa hän kasaa asiakkaan peruskunnostettua V8-moottoria: - Työn on mielenkiintoista ja joka päivä oppii uutta.

kunnostuksissa eletään tällä hetkellä parin kolmen viikon jonotusaikaa, toteaa Rautiainen.

kaan kaluston asentajien puute, joita ei tällä hetkellä koko Suomessa edes kouluteta riittävästi. - Jos olet kiinnostunut mielenkiintoisesta työstä V8 moottoreiden ja voimansiirron maailmassa niin kannattaa ottaa yhteyttä. Meillä on mukava ja kannustava

työporukka - myös toimitilaa on saatu lisää käyttöön samalla kun koko kiinteistöön on tehty hiljattain perusteellinen pintaremontti, kertoo Mikko Rautiainen.

Puutavara-autot ovat tuttu näky Savon Raskashuollon korjaamolla. Suuret tehot ja ajosuoritteet 76-tonnin kokonaismassoilla laittavat moottorin ja voimansiirron lujille, joten vaurioilta ei voida välttyä.

Asentaja Rauno Liimatainen korjaa puuauton V8-moottorin sylinteriputken O-rengasta.

Asentajille töitä tarjolla

Palvelulle on siis paljon kysyntää mutta kapasiteetin nostamisen esteenä on osaavien ras-


102

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Edistyksellistä suomalaista perävaunutekniikkaa autokuljetuksiin

Tanskalaiselle Auto Logik A/S:lle toimitetun erikoismatalan Jyki dolly-puoliperävaunun kyytiin mahtuu seitsemän autoa. Vaunussa on yhteensä kuusi hydrauliikan voimin sekä pituus- että korkeussuunnassa mutta osittain myös keskenään limittäin siirreltävää tasoa.

Suomalainen perävaunuosaaja Jyki Oy on saanut yhtiön laajaan tuotevalikoimaan lukeutuvien autonkuljetusperävaunujen vientikaupan vauhtiin. Längelmäeltä hiljattain valmistunut erikoismatala, jopa seitsemälle autolle tarkoitettu autonkuljetusperävaunu on järjestyksessään jo neljäs tanskalaiselle Auto Logik A/S:lle toimitettu vaunu.

A

utojen kuljetukseen Pohjois-Euroopassa erikoistunut, yli 150 yhdistel- män voimin operoiva Auto Logik A/S hakee pitkäaikaista ja luotettavaa perävaunuvalmistajaa yhtiön kasvavaan kalustotarpeeseen. Kuluvan vuoden aikana kuljetusyhtiöön on tilattu kolmelta eri valmistajalta yhteensä 12 uutta autonkuljetusperävaunua. Tarkoituksena on löytää toimivin ja kustannustehokkain vaihtoehto vaativissa olosuhteissa tehtäviin autokuljetuksiin. Jyki Oy on yksi valituista valmistajista ja kuten myöhemmin paljastui myös ainoa valituista, jolla on mahdollisuus toimittaa perävaunut kokonaistoimituksena, asiakkaan toivomana erikoismatalana dolly-puoliperävaunu -ratkaisuna.

Vahvaa tuotekehitystä

Jykin autonkuljetusperävau-

nujen pohjana on menneiltä vuosikymmeniltä tuttu ja toimiva kotimainen Malkki. Jyki Oy hankki Malkin tuoteoikeudet vuonna 2013, jonka jälkeen tuotetta on kehitetty nykyaikaisilla rakenne- ja tuotantoteknisillä ratkaisuilla. Ennen vaunujen lujuuslaskelmat tehtiin 1300 kg painavan Corollan mukaan. Tänään suurimmat katumaasturit alkavat olla massaltaan kolmen tonnin luokkaa. Sen myötä valmistusmateriaalit ja levyrakenteet tehdään huippulaadukkaista lujista erikoisteräksistä, mikä näkyy kevyemmässä painossa mutta myös hinnassa. Toisaalta samaan aikaan sähköjärjestelmät, valaisimet ja pinnoiteratkaisut kuten sinkitys ovat kehittyneet eteen päin. - Meidän erikoisosaamistamme ovat myös robottihitsaukset ja vaativiin olosuhteisiin kehite-

Jykin autonkuljetustuotteiden tuotepäällikkö Joonas Soininen (vas.) ja toimitusjohtaja Otto Sirén luovuttivat uuden perävaunun Auto Logik A/S:n kalustopäällikkö Jimmy Hanssonille.

tyt hydrauliikkajärjestelmät, mitkä oikeasti toimivat talviolosuhteissa, Jyki autonkuljetustuotteiden tuotepäällikkö Joonas Soininen summaa.

Asiakaslähtöistä palvelua

Jykin ja Auto Logik A/S:n yhteistyö käynnistyi kalustopäällikkö Jimmy Hanssonin

aloitteesta. Hansson on tyytyväinen lopputulokseen ja uskoo uusin vaunujen palvelevan yhtiötä vuosien ajan. - Jyki oli minulle entuudestaan tuttu perävaunuvalmistaja. Olen tutustunut vaunuihin tien päällä ja päätin ottaa heihin yhteyttä. Tämä on järjestyksessään jo neljäs Jykin meidän käyttötar-

peisiimme räätälöimä vaunu. Ihanteellinen perävaunu on nopea kuormata ja kaikin puolin vaivaton käyttää; Jykin vaunu onnistuu molemmissa erinomaisesti. Olemme kaikin puolin tyytyväisiä Jyki-laatuun ja ensiluokkaiseen palveluun, Hansson kiittelee. Kaikkiin Auto Logik A/S:lle


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

103

tiedusteluja maailmalta, Soininen kertoo.

Mekaaninen taidonnäyte

Autot on helppo ajaa vaunun kyytiin tukevia ajoramppeja pitkin.

toimitettuihin vaunuihin sopii seitsemän autoa. Ruotsin laki vaatii noin 25 metrin mittaisessa yhdistelmässä erillisen dolly -vaunun käyttöä. Suomessa vastaavan ratkaisun voi toteuttaa varsinaisena perävaununa. Tuotepäällikkö Soinisen mukaan hankkeen kenties suurimmaksi haasteeksi muodostui edellä mainitun ja tässä kokoonpanossa tarvittavan erikoismatalan dollyn löytäminen markkinoilta. Vetopöytäkorkeudeltaan 900 mm dolly-aihio jäikin lopulta Jykin valmistettavaksi. - Aikamme etsimme sopivaa dollya, mutta kehnoin tuloksin. Dollyn rakenne on kehitelty meidän 4-akselisen autonkuljetusvaunun matalan etuvaunun pohjalta ja dolly-muutoksiin on otet-tu mallia Malkin piirustuksista. Itse kun tekee niin tulee sitten kerralla tukeva ja taatusti kestävä. Ja nopeasti on sana kiirinyt, sillä näistä on jo tullut

Tutustuimme neljänteen Auto Logik A/S tilaamaan vaunuun Jykin tehtaan pihamaalla, missä Auto Logik A/S:n kalustosta vastaava Jimmy teki koekuormausta uudelle neliakseliselle ja kokonaispainoltaan 34 tonniselle vaunulle. Sivustakatsojan silmin tarkasteltuna Jyki 4-akselista dolly-puoliperävaunu yhdistelmää voi kutsua todelliseksi mekaniikan taideteokseksi. Vaunussa on yhteensä kuusi hydrauliikan voimin sekä pituus- että korkeussuunnassa mutta osittain myös keskenään limittäin siirreltävää tasoa. Tasojen liikuttelu sujuu kaikkiaan 12 vivulla varustetun Walvoil -venttiilipöydän avuin. Yksi pöydän venttiileistä on vaihtuvatoiminen, joten vipujen kautta on mahdollista säätää 13 eri toimintoa. Vaunun kuormaus sujuu ammattimieheltä reilussa parissakymmenessä minuutissa ja purku noin vartissa. - Vaunussa on kaikkiaan noin 250 metriä millimetrin tarkasti taivuteltua hydrauliikkaputkea. Meidän erikoisosaamisemme sekä huolellisesti mietittyjen komponentti- ja hydrauliikkaletkuvalintojen ansiosta kaikki toiminnot toimivat myös kovilla pakkasilla. Sen tekee mahdolliseksi hydrauliikkapiirin öljynkierto, mikä toimii tarvittaessa myös ajon aikana. Toisin sanoen öljyt pysyvät pakkasella notkeina. Kaikilla valmistajilla ei vastaavaa ole tarjolla, Soininen

Ennen vaunujen lujuuslaskelmat tehtiin 1300 kg painavan Corollan mukaan. Tänään suurimmat katumaasturit alkavat olla massaltaan kolmen tonnin luokkaa. Sen myötä valmistusmateriaalit ja levyrakenteet tehdään huippulaadukkaista lujista mutta silti keveistä erikoisteräksistä.

toteaa ja jatkaa: - Talvikäyttöä ja kuljettajien turvallisuutta edistääksemme jokainen paljas pinta on päällystetty teräväreunaisella kävelytasolevyllä tai erittäin pitävällä liukuesteteipillä.

tusperävaunuja näkee tienpäällä S.E. Mäkisen väreissä. Vaunun elinkaari on varsin pitkä. Puhutaan helposti parista vuosikymmenestä, tuotepäällikkö Soini-

nen kertoo.

Kysyntä kasvussa

Vaunun tasojen liikuttelu sujuu kaikkiaan 12 vivulla varustetun Valvoil -venttiilipöydän avuin. Yksi pöydän venttiileistä on vaihtuvatoiminen, joten vipujen kautta on mahdollista säätää 13 eri toimintoa. Vaunussa on kaikkiaan n. 250 metriä millimetrin tarkasti taivuteltua hydrauliikkaputkea.

Jykiltä on vuosien mittaan valmistunut jo reilut kolmekymmentä autonkuljetusvaunua. Ja nyt tähän puoleen panostetaan entistäkin vahvemmin. - Ruotsiin toimitettujen neljän perävaunun kauppa on tuonut mukanaan muutamia tarjouspyyntöjä ulkomailta ja tuotannossa on tälläkin hetkellä vaunu asiakkaalle, sanoo Jyki Oy:n toimitusjohtaja Otto Sirén. Jykin autonkuljetusperävaunumallisto sisältää ratkaisut seitsemän, kahdeksan tai jopa yhdeksän henkilö- tai pakettiauton kuljettamiseen. Tarjolla ovat puoliperävaunut erikoismatalalla dollylla tai ilman sekä varsinaiset perävaunut. - Suomessa Jykin autonkulje-

Vaunun kuormaus sujuu ammattimieheltä reilussa parissakymmenessä minuutissa ja purku noin vartissa. Autot kiinnitetään turvallisesti paikoilleen.


66 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RASKAS KULJETUS VAATII LAADUKKAAT VARAOSAT

Onnin Auton laajasta valikoimasta löydät raskaan liikenteen varaosat joka tilanteeseen. Laadun ja saatavuuden takaavat neljäkymmenvuotisen historian aikana valikoituneet luotettavat valmistajat. Asiantunteva ja ystävällinen asiakaspalvelumme auttaa löytämään sopivat varaosat lähes kaikkiin raskaan liikenteen ajoneuvoihin. Soita ja tee tilaus – toimitamme varaosat nopeasti Suomen joka kolkkaan! • Euroricambi: voimansiirron osat • Sabo: iskunvaimentimet & ilmajouset • Gates: hihnat & kiristimet • Frasle: jarrupalat

Soita ja tilaa 010 281 7001 Maahantuomme mm. seuraavia tuotemerkkejä:

www.onninauto.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

105

Kuorma-autoissa länsimerkit ovat kovaa valuuttaa Venäjän raakapuukuljetuksissa. Kuluvan vuoden keväällä käynnistynyt yhteistyö OOO Dizel-S:n kanssa on merkittävä pelinavaus TAV-vetolaitteille Moskovasta itään suuntautuvalle vientikaupalle.

Vienti vetää vetolaitemarkkinoilla Kotimaisten TAV-vetolaitteiden myynti on hyvässä kasvussa Suomen ja Euroopan lisäksi myös Venäjällä.

hin työstökoneisiin, joita lopulta tarvitaan vain harvakseltaan. Se kysyy valmistajalta melkoisia resursseja niin henkilöstön kuin rahoituksen suhteen, kun kaikki on tehtävä käsityönä, rasvanipoista aina pankkojen valmistukseen saakka, kertoo Schroderus. Suuren maan markkinoille mahtuu monenlaista yrittäjää ja tekijää. Laadun varmistamiseksi kuorma-autovalmistajat antavat riittävän korkeaan laatuun yltäville päällerakenne- ja perävaunuvalmistajille merkin sertifioinnin. - Valmistajat myös seuraavat tarkasti että laatu säilyy sertifikaatin vaatimusten mukaisella tasolla, huomauttaa Schroderus.

T

AV-vetolaitteiden valmistaja, ylöjärveläinen M. Korte Oy on saanut pitkäjänteisellä työllä jalansijaa Länsi- ja Itä-Euroopan maiden lisäksi Venäjän valtavasta markkinasta. Suomalaista laaturautaa on nyt saatavilla Irlannin länsirannikolta aina Itä-Siperian perukoille asti.

Kovalla työllä tuloksiin

Kuluvan vuoden keväällä käynnistynyt yhteistyö vuosittain noin 300-500 puutavara-autoa päällerakentavan OOO DizelS:n kanssa on merkittävä vahvistus TAV-vetolaitteille Moskovasta itään suuntautuvalle vientikaupalle. - Olemme toimittaneet vetolaitteitamme jo vuosien ajan mm. Baltian maihin ja Valko-Venäjälle. Venäjän vientiin keskittyminen aloitettiin vuonna 2019 ja tässä jo pari vuotta toimitettu tavaraa päällerakentajille mm Pietariin, Uraliin sekä Siperiaan ja Venäjän Kauko-itään, kertoo M. Korte Oy:n Jarkko Schroderus. Jalansijan saaminen Venäjän markkinoilta on ollut kovan työn tulosta ja vaatinut vuosien tunnustelua sekä kontaktointia varteenotettavien päällerakentajien suuntaan. - Esimerkiksi kun yhteys OOO Dizel-S:n kanssa syntyi ja yhteinen sävel löytyi, niin olemme

Laadulla on ottajansa

Venäjällä on suurin piirtein samat pelisäännöt massojen ja vetolaitevahvuuksien saralla kuin EU-maissa, joten tuotekehitystä ei ole tarvinnut erikseen tehdä; TAV-vetolaitteet kelpaavat sellaisenaan Venäjän liikenteeseen.

päässeet molempia osapuolia palkitsevaan sopimukseen. Lähtökohtaisesti voin todeta että asiakas on erittäin tyytyväinen meiltä saamaansa palveluun ja tietenkin TAV-vetolaitteisiin, joita on toimitettu Uralin suuntaan jo merkittävissä määrin, toteaa Schroderus.

Kulttuureissa eroja

Suomessa tarvittava TAV-vetolaite löytyy yleensä nopealla toimitusajalla joko valmistajan tai jälleenmyyjän varastosta. Venäjällä asiat ovat toisin. Suurista etäisyyksistä ja kehittymät-

tömästä alihankintaverkostosta johtuen päällerakentajat ovat harvassa ja oman osaamisensa varassa. - Suomessa päällerakennus nojaa laajaan ja ammattitaitoiseen alihankintaverkostoon. Venäjällä tällaista mahdollisuutta ei useinkaan ole ja kaikki tarvittava valmistetaan pääsääntöisesti paikallisesti, toisin sanoen itse. Kilpailu ja korkeat laatuvaatimukset pakottavat eri päällerakentajat tekemään meidän silmin katsottuna hurjilta vaikuttavia investointeja tuotantoon, kuten vaikkapa automatisoitui-

Aivan kaikkeen eivät Venäläiset päällerakentajat kuitenkaan taivu. Akselit ja renkaat sekä jarru- ja vetolaitteet sekä puutavaranosturit hankintaan pääsääntöisesti valmiina kokonaisuuksina, mieluiten tunnetuilta valmistajilta, joista useilla on omat tehtaansa Venäjän markkinaa varten. Dizel-S:n päällerakennelinja sijaitsee Kirovissa, noin tuhat kilometriä Moskovasta itään,

Ural-vuorten länsipuolella. Puutavara-autoja linjalta valmistuu parhaimmillaan parin auton päivävauhtia. Ja yhä useamman auton perässä on ehta ”Ylöjärven-sininen” eli pohjolan pölliautokuskien suosima TAV-vetokytkin: - Venäjällä on suurin piirtein samat pelisäännöt massojen ja vetolaitevahvuuksien saralla kuin EU-maissa, joten tuotekehitystä ei ole tarvinnut erikseen tehdä; TAV-vetolaitteet kelpaavat sellaisenaan Venäjän liikenteeseen. Schroderuksen mukaan Venäjältä tulevaan puheluun kannattaa yleensä vastata, ainakin vetolaitemyyjän roolissa. - Meikäläisittäin käsittämättömistä, jopa useiden tuhansien kilometrien etäisyyksistä johtuen materiaalit liikkuvat ja asiat etenevät Venäjällä varsin verkkaisesti. Suomessa arkiset yön yli toimitukset voidaan jättää Venäjällä pois laskuista. Asiakkaat tilaavatkin kerralla suurempia eriä. Toimitusten jouduttamiseksi pyrimme palvelemaan asiakkaita Pietarin varastosta käsin. Nopeus ja toimitusvarmuus ovat elinehto, mikäli mielii pärjätä Venäjän markkinoilla, Schroderus summaa lopuksi.

OOO Dizel-S:n päällerakennelinja sijaitsee Kirovissa, noin tuhat kilometriä Moskovasta itään, Ural-vuorten länsipuolella. Vuosittain puutavara-autoja päällerakennetaan noin 300-500 kappaletta.


106

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Koura ratkaisee kuormauksen sujuvuuden

Palfinger Epsilon on tuonut markkinoille V-mallin uutuuskouran, minkä kehitystyössä ovat olleet keskeisessä roolissa suomalaiset puutavara-autoilijat.

Puutavaranosturin käytössä vain koura koskettaa käsiteltävää materiaalia, joten sen ominaisuudet ovat ratkaisevia kuormauksen tehokkuudessa ja työnteon mukavuudessa.

V

astatakseen suomalaisten asiakkaiden toiveisiin, maailman suurin puutavaranosturivalmistaja Palfinger Epsilon on tuonut markkinoille V-mallin uutuuskouran suosituimpaan 53-kokoluokkaan. Suomessa puutavaranosturi ja -koura joutuu jatkuvaan käyttötestiin sillä meillä kuormataan tiukoilla aikatauluilla Euroopan suurimpia yhdistelmiä, sääolosuhteet ovat haastavat ja kuormausta on muutenkin paljon mm. junaanajosta johtuen. - Asiakkailta on saatu palautetta miten kouraa voisi kehittää paremmaksi ja sen perusteella lähdimme viemään aikanaan projektia eteenpäin Palfinger Epsilonin tehtaan kanssa, kertoo VTA Tekniikka Oy:n jälkimarkkinointipäällikkö Jari Kossi. Uuden V-mallin kouran kenttätestit aloitettiin Suomessa vii-

Vesilahden Kuljetus Ky otti huhtikuussa 2021 käyttöön uuden Palfinger Epsilon FG53S-V kouran. Kuvassa VTA Teknikka Oy:n Jari Kossi (oik.) keskustelee kuljetusyrittäjä Mauri Halisevan kanssa kouraan tehtyjen rakennemuutosten postiivista vaikutuksista kuormaustyöhön.

me vuonna 2020 ja kun tuote oli hioutunut lopulliseen muotoonsa niin sen myynti starttasi nyt alkukesästä. - Protokourista saatu palaute

oli todella kannustavaa. Palfinger Epsilon tekee kaikki tuotekehitysprojektit todella perusteellisesti eikä keskeneräisiä tuotteita oteta sarjatuotantoon. Siitä hyvä-

nä esimerkkinä tämä V-sarjan kouran huolellinen kehityskaari minkä tuloksena asiakkaille on tarjolla nyt aivan loistava tuote ilman lapsentauteja, sanoo VTA

Tekniikka Oy:n tuotepäällikkö Jussi Kanto.

Menee nätisti pinoon...

Uudessa Palfinger Epsilon


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

107

FG53S-V kourassa on tehty useita rakenteellisia muutoksia, jotka eivät kaikki näy silmään mutta tuntuvat käytössä. - Kouran sivuprofiili on muuttunut mikä estää puiden holvaantumisen ja ne rullaavat nätisti kouran pesässä, joten isossakin kourallisessa puut pysyvät siististi suorassa. Samoin leuankärkien muotoilu on uudenlainen, mikä parantaa erityisesti kouran pinoon menoa oleellisesti. Myös käytettyjä erikoisteräksiä on vahvistettu Epsilonin S-sarjan tyyliseksi mutta silti tarkkaan harkiten, joten ison kokoluokan kouran paino on saatu pidettyä alhaisena eli selvästi alle 300 kilossa, ilmoittaa Jari Kossi.

Kestävää tekoa

Palfinger Epsilon kourat ovat meilläkin kestävän kouran maineessa ja uusi V-sarjan malli on vieläkin lujempaa tekoa. - Kaikissa kouramalleissa on hyvät helat ja holkitukset sekä tapit ja laakeroinnit. Valituissa komponenteissa laatu ja kestävyys on ykköskriteeri, puhuttiin sitten Epsilonin kourista tai koko nosturista, huomauttaa Jussi Kanto.

Vesilahden Kuljetuksen käytössä on vuosimallin 2016 Palfinger Epsilon M12Z nosturi, minkä ominaisuuden muuttuivat vieläkin paremmiksi kun päähän asennettiin uusi V-mallin koura.

Yli puolen vuosisadan kokemus nostureista

Vesilahden Kuljetus Ky on Narvan kylässä eteläisellä Pirkanmaalla kotipaikkaansa pitävä yritys jolla on puunajossa yli kuuden vuosikymmenen perinteet. - Isäni Olavi ajoitti kuljetustoiminnan 50-luvun puolella ja puuta kuljetettiin jo silloin Austinin ja piikkinokka-Mersun lavalla. Sitten ajoon tuli KontioSisuja ja kuormanteko muuttui oleellisesti 60-luvulla kun JyrySisuun saatiin Joutsalainen nostin. Siitä lähtien olemmekin olleet puutavaranostureiden ja kourien kanssa tekemisissä, joten monenlaisia kehitysvaiheita on matkan varrella nähty, kertoo kuljetusyrittäjä Mauri Haliseva. Tänä päivänä Vesilahden Kuljetus ajaa puuta yhdellä yhdistelmällä Metsä Groupille Vesilahden ja Nokian alueilta. - Tukki kulkee Renkoon, Vilppulaan, Kyröön, Karinaisiin ja Merikarvialle kun taas kuitupuu Raumalle ja kasvavassa määrin junaan - joskus heitetään keikka Kirkniemeenkin. Tässä meidän alueella ei enää ole jäljellä puuta käyttäviä laitoksia, joten lähimmätkin keikat ovat yli sataa kilometriä suuntaan. Toki junaan kun ajetaan niin siirtomatkat ovat paljon lyhyempiä. Nosturin käyttöä on todella paljon sillä asemallakin puut puretaan auton nosturilla, sanoo Haliseva.

Ennakkoluulot osoittautuneet turhiksi

Vesilahden Kuljetuksen parin vuoden ikäiseen Scania R650 auton mittarin kertyy vuodessa noin 160 000 kilometriä. Perässä kulkee Jykin kärry, päälleraken-

Myös kouran sivuprofiili on muuttunut mikä estää puiden holvaantumisen ja ne rullaavat nätisti kouran pesässä, joten isossakin kourallisessa puut pysyvät siististi suorassa eivätkä varise missään tilanteessa.

V-mallin kourassa leuankärkien muotoilu on uudenlainen, mikä parantaa erityisesti kouran pinoon menoa oleellisesti.

teet on Alucarin tekemät ja nosturina Palfinger Epsilon M12Z. - Ajamme autoa kahdessa vuorossa kuljettaja Jari Viikarin kanssa. Vuonna 2016 hankittu Palfinger Epsilon on ollut kaikin puolin hyvä nosturi vaikka täytyy myöntää että ennakkoluuloja itävaltaismerkkiä kohtaan olikin, mutta ne ovat osoittautuneet täysin turhiksi, tunnustaa Haliseva ja jatkaa: - Hydraulinen esiohjaus on aivan ehdoton asia, sillä vivut ovat köykäiset ja mukavat käyttää. Valoisa ohjaamo on asiallinen työpaikka eikä siellä ole mitään turhaa vaan kaikki tarpeellinen. Nosturin tekniikan kanssa ei ole ollut murheita ja VTA Tekniikan Pirkkalan pisteessä huollot hoidetaan tarkasti.

Uusi V-mallin koura muutti kuormaamisen

Vaikka Z-mallin nosturi oli kaikin puolin hyvä niin Haliseva kaipasi siihen alkuperäistä tehokkaampaa kouraa. - Nosturin mukana tullut 43 -koon koura oli ehkä vähän liian pieni meille mutta sen kestävyyden kanssa ei ollut mitään murheita. Kyselin viime keväänä VTA Tekniikalta paremmin pinoon menevää kouraa ja heiltä löytyi hetken testikäytössä ollut uusi V-sarjan Palfinger Epsilon FG53S-V koura heti käyttöön. Kun se vaihdettiin nosturin päähän niin kuormaaminen muuttui merkittävästi; nyt koura menee hienosti pinoon ja puut pysyvät suorassa kourassa eivätkä varise

missään tilanteessa. Kouran rakenteen ja muotoilun kanssa on onnistuttu nyt todella hyvin, kehuu Haliseva. Uudenmallisella kouralla varustetulla M12Z nosturilla kuormaaminen on nyt aiempaa tehokkaampaa ja mukavampaa. - Ja kun koura on pykälää suurempi niin aina ei tarvitse ahmia

sitä aivan täyteen. Puut pysyvät hyvin kyydissä silloinkin kun käsitellään kuivaa kolmimetristä tavaraa ja leuat jäisivät vähän auki. Reilussa puolessa vuodessa kouralla on mätetty puuta jo paljon ja entistäkin vahvempirakenteisena se kestää varmasti todella pitkään kovaa käyttöä, kertoilee Mauri Haliseva.


108

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Millä päästään vaatimuksen mukaiseen nippusidontaan?

Turvallinen nippusidonta vaatii valituilta laitteilta - etuseiniltä, pankoilta ja sidontalaitteilta - maksimaalisen kyvyn toimia nippujen liikkumista estävinä laitteina. Tämän lisäksi aivan ratkaiseva merkitys on oikein tehdyllä kuormauksella.

Traficomin määräys puutavarayhdistelmän nippusidonnasta on selkeä: ”Kuorma tulee varmistaa siten, että se pysyy paikallaan 8 m/s2 hidastuvuudessa eteenpäin ja 5 m/s2 hidastuvuudessa taakse ja sivuille päin”. Mutta millä päästään vaatimuksen mukaiseen nippusidontaan?

P

uutavaranippujen paikallaanpysymiseen voidaan vaikuttaa kitka voimilla ja nippusidonnalla. Puutavarayhdistelmien pankkoihin vaaditaan terävät, vähintään 10 mm korkuiset liukuesteet ja määräysten mukaiset nippusidonnat. Lisäksi on tietenkin varmistettava kuormakorin eli pankkojen pitävä kiinnitys ajoneuvon rungolle ja pitovarmuutta lisää liukuestepinnat myöskin tolpissa.

Puun laadulla ja lastauksella on ratkaiseva merkitys

Nippujen paikallaan pysyvyyteen vai-

kuttaa kitkavoimien, nippusidonnan ja kuormatilan kiinnityksen lisäksi se, mikä on puutavaran laatu, onko puut liukkaita, ja mitenkä ne on kuormaan ladotut.

Turvallinen nippusidonta on monien tärkeiden osatekijöiden yhteinen summa

Turvallinen nippusidonta vaatii valituilta laitteilta - etuseiniltä, pankoilta ja sidontalaitteilta - maksimaalisen kyvyn toimia nippujen liikkumista estävinä laitteina. Tämän lisäksi aivan ratkaiseva merkitys on kuormauksella, jossa on koko lastauksen ajan huomiotu myöskin yksittäisten puitten paikallaan pysyvyys sekä nipun sidonnan kannalta edullinen pinon ylämuoto.

Puunipun pitovarmuutta lisää liukuestepinnat myöskin pankkojen tolpissa.

Puutavarayhdistelmien pankkoihin vaaditaan terävät, vähintään 10 mm korkuiset liukuesteet ja määräysten mukaiset nippusidonnat. Lisäksi on tietenkin varmistettava kuormakorin eli pankkojen pitävä kiinnitys ajoneuvon rungolle.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

109

Meille Keslalla kuljettaja on kuningas! Meille Keslalla kuljettaja on kuningas. Siksi olemme panostaneet valtavasti nosturin hyttiin ja ohjaukseen. Teknisten ratkaisujen ansiosta pystymme tarjoamaan kuljettajalle kuin kuljettajalle markkinoiden parhaat työskentelyolosuhteet. Ota yhteys jälleenmyyjiimme ja kysy lisää!

www.kesla.com Kongan Konepaja Oy puh. 0400 529 600 ja puh. 015 682 010 | Konekorjaamo Riikonen Oy puh. 0400 371 204 | SNM Oy / Maantec Oy puh. 0400 810 649 | TTT Erätaito Oy puh. 050 5944 053

Pölliralli Oy - vuoden 2021 Verkostoyritys QTeamin Vuoden Verkostoyritys on valittu jo 15 vuoden ajan. Tänä vuonna Vuoden Verkostoyritys -titteli meni Lappiin Pölliralli Oy:lle.

P

ölliralli Oy ajaa puuta Etelä- ja Keski-Lapin alueella. Alpo ja Antti Lappi perustivat yrityksen vuonna 2005. Tällä hetkellä yrityksellä on kolme puutavara-autoa ja kuusi henkilöä vakituisessa työsuhteessa. - Jos Antilla ei olisi astmanpoikasta, niin tuskin olisi koko yritystä. Hän opiskeli muurariksi, muttei kestänyt rakennuspölyä. Itselläni oli pitkä tausta puunajosta, ja niin me päädyimme yhteistuumin yrittäjiksi, kertoo Alpo Lappi yrityksen alkuvaiheista. Alpon entinen työnantaja päätti lopettaa ajot Lapissa, joten isän ja pojan mielessä alkoi kyteä oman puutavara-auton osto. Monien vaiheiden kautta oma auto löytyi ja yritystoiminta käynnistyi. Antti Lappi kertoo kuulleensa QTeam-verkostosta ensimmäisen kerran Stora Enson Veitsi-

luodon tehtaalla: - Näin QTeam-logon tehtaan seinällä ja päätin ottaa hommasta selvää, kertoo Antti. Yritys on kuulunut verkostoon jo lähes 15 vuoden ajan. - Meillä etäisyydet ovat pitkät, joten ajojen optimointi on tärkeää. Verkoston sopimukset tuovat toimintaan joustavuutta ja töitä on riittänyt, Antti kertoo. Alpo lisää, että verkoston kautta ohjelmistot ja jatkuva kehittäminen ovat tulleet osaksi arkea. - Pisimmillään kuljetusetäisyydet ovat jopa 400 kilometrin luokkaa. Parasta tässä hommassa on, ettei yksikään päivä ole samanlainen, sanoo Alpo. Hän

Vuonna 2005 perustettu Pölliralli Oy ajaa puuta Etelä- ja Keski-Lapin alueella tällä hetkellä kolmella puutavarayhdistelmällä. Yrityksen kotipaikka on Saarenkylä Rovaniemen kupeessa.

Pasi Korhonen luovuttamassa palkintoa Pölliralli Oy:n Alpo Lapille. Pölliralli Oy valittiin vuoden 2021 QTeam-Verkostoyritykseksi.

kertoo, että kalustoa myös huolletaan ja korjataan itse minkä pystytään. Monia vaiherikkaita kokemuksia on matkan varrelle mahtunut. Yrityksen joustavuudesta kertoo se, että tällä hetkellä Pöllirallin auto on Taivalkoskella myrskypuita ajamassa. Yritys

toimii asiakaslähtöisesti ja tarttuu toimeen siellä missä apua tarvitaan. Myös työnjälki sai äänestäjiltä kiitosta.

Vuoden Verkostoyrityksen valinta

Tämän vuoden Verkostoyrityksen valintaan vaikutti se, että

Pölliralli on tunnettu joustavuudesta ja hyvästä työn jäljestä. - Toiminta on juuri sellaista kuin sen pitää olla ja yrittäjät ovat hyvin yhteistyökykyisiä ja tulevat kaikkien kanssa toimeen, kertoo QTeam-verkoston toimitusjohtaja Pasi Korhonen.


110

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KATSO VIDEO!

Lähivaara Oy:n syyskuussa 2018 ajoon otetussa Volvo FH16 750 puutavara-autossa on nosturina keskitolppainen Loglift 140Z hydraulisella esiohjauksella. Nosturilla on mätetty puuta tosissaan ja se on kestänyt kovaa käyttöä erittäin hyvin. Niinpä hyvien kokemusten perusteella kyseistä nosturimallia löytyy tällä hetkellä jo yhdeksästä yrityksen autosta.

Keskitolppa-Z Logliftit vakuuttaneet kestävyydellään ja ominaisuuksillaan E

Lähivaara Oy operoi monipuolisesti metsäteollisuuden puuhuollossa Pohjois-Savon alueella. Puutavarayhdistelmiä on tällä hetkellä ajossa noin kaksikymmentä kappaletta ja valtaosassa niistä kuormaus hoidetaan Hiabin nostureilla.

nsimmäiset Fiskarsin valmistamat nosturit otettiin käyttöön puolisen vuosisataa sitten ja sitten siirryttiin Loglifteihin ja Jonseredeihin. - Suurin osa puutavara-autojemme nostureista on tällä hetkellä Logliftia sekä lisäksi löy-

tyy muutama Palfinger Epsilon ja Kesla. Puuterminaaleissa operoivissa lastausautoissa on puolestaan järeitä Jonseredin malleja. Seuraamme nosturivalmistajien kehitystä tarkasti ja pyrimme valitsemaan juuri käyttötarpeeseen parhaiten soveltuvat ratkaisut heidän valikoimastaan kuuntelemalla ammattikuljettajiemme toiveita, kertoo Lähivaara Oy:n Jouni Lähivaara.

Z-mallin nostureissa hyviä ominaisuuksia

Keskitolppaisen Loglift 140Z nosturin ulottuma on yhtä pitkä molempiin suuntiin ja kun kuorma on tehty niin puomi nostetaan ylös ojan puolelta nosturia nippuun pakattaessa, mikä lisää liikenneturvallisuutta.

Z-mallin nostureita alettiin ottamaan käyttöön Lähivaara Oy:ssä kahdeksan vuotta sitten ja tänä päivänä niitä on yli puolet nostureiden kokonaismäärästä. - Z-mallin nosturille ei tarvi jättää nuppikuormaan tilaa joten puuta saadaan enemmän kyytiin ja tehtaalla missä purku tapahtuu koneella niin nosturia ei tarvitse käydä nostamassa sen tieltä pois, mikä helpottaa kuljettajan työtä ja vähentää myös onnettomuuden riskiä kun nosturiin tarvitsee kiipeillä vähemmän. Z-malli taittuu nätisti kuljetusasentoon auton perään ja liikeradatkin ovat sellaiset että kuorman teko käy jouhevasti, toteaa Lähivaara lisäten että toki perinteisessä L-puomisessa nosturissakin on omat etunsa.

Keskitolppa-Z sopii käyttöön parhaiten

Loglifin Z-versioita lähdettiin alussa kokeilemaan 125Z -malleilla mutta sen jälkeen on päädytty keskitolppaisiin, väkeviin 14-tonnimetrin 140Z -malleihin joita on tällä hetkellä käytössä yhdeksän kappaletta. Kaupat Hiabin nostureista tehdään hyvässä hengessä pitkän linjan nosturimyyjä Hannu Iivanaisen kanssa. - Keskitolppa-Z on paras ratkaisu meidän tarpeisiin sillä sen rakenne muistuttaa enemmän L-nosturia. Kulku ohjaamoon on helppoa ja käytettävyys loogista kun pääpuomi on normaalikohdassa. Lastattaessa ulottuma on sama molempiin suuntiin ja kun kuorma on tehty niin puomi nostetaan ylös ojan puolelta nosturia nippuun pakattaessa, mikä lisää liikenneturvallisuutta. Myös tukijalat nousee normaalisti etuviistoon ja ihan ylös eivätkä ne jää roikkumaan kuten Z-malleissa missä pääpuomi on sivussa, perustelee Lähivaara.

Kestävyys ja käytön mukavuus vakuuttanut

Loglift 140Z on vakuuttanut luotettavuudellaan, voimakkuudellaan ja käyttömukavuudellaan. - Meillä nosturit on kovassa


METSÄALAN AMMATTILEHTI käytössä kun 76-tonnisia yhdistelmiä kuormataan ja paljon myös puretaan varsinkin junaanajossa. Nostureiden tulee nopeita kuormata ja luotettavia sillä ajotahti on kiivas eikä ylimääräisiin remontteihin ole aikaa, sanoo Lähivaara. Ensimmäinen Loglift 140Z tuli Lähivaara Oy:n uuteen Weckmanin varustelemaan Volvo FH16 750 malliin vuonna 2018. Näyttäväksi varusteltu auto oli esillä Power Truck Showssa ja uuden nosturin kanssa FinnMetko messuilla, minkä jälkeen se lähti ajoon mikä jatkuu edelleen. - Keskitoppainen Loglift 140Z istui heti käteen ja sen hydraulinen esiohjaus on ihan uskomattoman hyvä mekaanisiin vipuihin verrattuna joten puomi liikkuu kevyesti ja tarkasti kuin ajatus. Riski nosturi kestää kovaa käyttöä ja kuormaaminen on nopeaa isoilla kourallisilla. Silti liikkeet ovat pehmeät ja Loglftin ohjaamo on oikein viihtyisä työpaikka - ei liian iso että se mahtuu pyörimään tilassaan pitkälläkin puulla vaan juuri sopivan kokoinen mihin isompikin mies mahtuu, kertoo Lähivaara Oy:n kuljettaja Rainer Hänninen, joka ajaa kyseistä Volvoa vuorotellen yhdessä poikansa Veeti Hännisen kanssa joka vastasi aikanaan auton tuunaamisestakin: - Veeti aloitti puunajon Lähivaaralla viisi vuotta sitten saatuaan yhdistelmäkortin 19-vuotiaana ja on jo todellinen ammattimies. Itsellä puunajo alkoi virallisesti vuonna 1984 ja silloin nosturina oli Fiskars 65 malli ja ennen ajokortin saamista tein kuormia laaneilla alustalla missä oli Fiskars 6000 nosturi. Itse olen kuormannut puuta Hiabin nostureilla koko urani ajan ja samoin on myös Veeti, joten meillä on vahva luotto Logliftiin.

Todella vähän remonttia

Reilussa kolmessa vuodessa Volvolla on ajettu 550.000 kilometriä ja Loglift 140Z nosturilla on mätetty puuta ihan tosissaan. - Ajoa on ollut onneksi hyvin ja sama tahti jatkuu varmasti koko alkaneen talvenkin. Nosturi on kestänyt todella hienosti eikä siihen ole tehty mitään

KULJETUS

111

Lähivaara Oy:n kuljettaja Rainer Hänninen on todella tyytyväinen keskitolppaisen Loglift 140Z nosturin ominaisuuksiin. Hydraulinen esiohjaus saa kiitosta samoin kuin juuri sopivan kokoinen ohjaamo.

Lähivaara Oy:n kaikissa puutavara-autoissa ja materiaalikoneissa on kotimaiset Tamtron vaa´at. Vuosimallia 2018 olevassa Loglift 140Z nosturissa puut punnitaan tarkasti Tamtronin langattomalla mallilla ja yrityksellä on hyviä kokemuksia myös uusimmasta Tamtron ONE Timber mallista mistä punnitustiedot siirtyvät suoraan pilvipalvelimelle.

muuta ylimääräistä remonttia koko aikana kuin vaihdettu nostosylinterin turvan tiivisteet. Normaalia kuluvien osien huoltoa on tehty niin että ylettimen ketjut ja liukupalat on vaihdettu

RITILÄ- ja SORA-AUTOIKSI SOPIVIA

kerran, sillä Z-nosturissa yletin on jatkuvassa käytössä ja ylettimen sisäpuoliset letkut vaihdettiin huolto-ohjelman mukaisesti, ilmoittaa Rainer Hänninen.

VOLVO FH16 750 2019 10x4 Napaperät, ohjaava/nouseva 5-akseli, I-shift, Arctic varusteella, Euro 6C moottori, VEB-jarru, Hydrauliikka, Teräs/ilmajousitus. Volvon Kultasopimusautoja. Hinnat alkaen: 74000€ Autot Oravaisissa. Lisätiedot: Leif@trucktrading.se

Viikolla 46 tulee 2 kpl samanlaisia mustia VOLVO FH16 750 10x4 MOLEMMAT TEHTAAN UUSILLA MOOTTOREILLA ja VAIHTEISTOILLA Matalahyttinen 2019 hinta 125000€ + alv Globehyttinen 2018 hinta 135000€ + alv Z-nosturi taittuu nättiin pakettiin auton perään. Keskitolppamallissa kulku ohjaamoon on helppoa ja käytettävyys loogista kun pääpuomi on normaalikohdassa L-mallin nostureiden tapaan.

TRUCK TRADING Lundqvist Oy 66800 ORAVAINEN Puh. 050 324 8984


112

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

UU

TU

UUDEN SUKUPOLVEN LANGATON ONE TIMBER -PUUTAVARANOSTURIVAAKA

u u u u u

Käyttäjäystävällistä ja kentällä testattua teknologiaa Helppo asentaa ja ottaa käyttöön Tarkka ja kestävä Etätuki ja ohjelmistopäivitykset automaattisesti One Cloud -pilvipalvelu tiedonhallintaan Puh. 03 3143 5000 I weighing@tamtron.fi I www.tamtron.fi

UUSI AINUTLAATUINEN ETU KOLMEN VUODEN TAKUU Ainoana valmistajana tarjoamme nyt kolmen vuoden täystakuun. Tuotteisiimme syntynyt luottamus on saatu aikaan ensiluokkaisilla materiaaleilla ja korkea-laatuisella työllä. Sen vuoksi tarjoamamme kolmen vuoden täystakuu kattaa rakenteiden lisäksi myös kuluvat osat esimerkiksi: Maalipinta, tiivisteet, hydrauliletkut. KYSY LISÄÄ MYYJÄLTÄSI Hannu Iivanainen p. 0400 377 837 Janna Wolin p. 040 706 7022

hiab.fi

US

!


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

113

FLEETBook digitalisoi kaluston uudella kustannustehokkaalla tavalla Uusi FLEETBook järjestelmä syntyi yritysten tarpeesta hallita kalustoa paremmin, luotettavammin ja kustannustehokkaammin.

Y

ritysten tuotannon kalusto on yritystoiminnan onnistumisen kannalta avainasemassa. Kaluston pitää tehdä tuotantoa mahdollisimman korkealla käyttöasteella, olipa kyseessä sitten konetyö, kuljetus tai teollinen tuotanto. ”Vanhassa maailmassa” mentiin usein eri tahtia, koneet saattoivat odotella erilaisia toimenpiteitä useita päiviäkin tehokkuuden kärsiessä. Kaluston ylläpidon kulut muodostavat yrityksen liikevaihdosta usein 10-30 %. Tätä merkittävää kuluerää ei ole aina kyetty hallitsemaan huolellisesti, vaan kulut on käsitelty usein isompana massana. Nykyisessä korkean tuottavuuden ja hyvän kulunhallinnan maailmassa tähän ei pidä enää tyytyä. Lisäksi kaluston kaikki velvoitteet pitää muistaa hoitaa ajallaan, arjen muuttuvista tilanteista huolimatta. Näistä lähtökohdista on vuoden 2021 aikana kehitetty uusi FLEETBook järjestelmä. Tämä kaikille helposti käyttöönotettava järjestelmä on syntynyt erityisesti käyttävän yrityksen tarpeita ajatellen. Järjestelmä keskittyy kaluston ylläpitoon, kulujen hallintaan, toimintavarmuuden parantamiseen sekä päätösten tekemisen tukeen. FLEETBook on toimiala- ja merkkiriippumaton ja siten sitä voidaan käyttää useilla toimialoilla koneista autoihin ja teollisuuden tuotannon koneiden hallintaan.

Mikä tekee FLEETBookista parhaan kumppanin kalustonhallintaan? Kysytään asiaa toiminnan perustajalta, Pasi Karjalaiselta: -FLEETBook on alusta pitäen suunniteltu yhteistyössä yritysten kanssa siten, että ohjaavina tekijöinä ovat olleet käyttävän yrityksen tarpeet ja järjestelmän helppokäyttöisyys. Kun yritys ajaa oman kalustonsa sisään järjestelmäämme, järjestelmä toimii yrityksen etujen mukaisesti, uudella tavalla huomioiden kaluston erityispiirteet. FLEETBookiin voidaan tallentaa kaikki oleellinen tieto kalustosta ja myös paljon muuta, viranomaisdokumentteja ja kuvia yrityksen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Kun järjestelmää ylläpidetään huolellisesti, se tuottaa yritykselle arvokasta

FLEETBook keskittyy kaluston ylläpitoon, kulujen hallintaan, toimintavarmuuden parantamiseen sekä päätösten tekemisen tukeen. FLEETBookin Pasi Karjalainen (vas.) keskustelee asiakkaiden hyvistä käyttökokemuksista teknologian kehittäneen Tecinsipire Oy:n Teemu Kiviojan kanssa.

dataa, jonka avulla yritys voi säästää kalustokustannuksissa ja pitää huolta siitä, että kaluston toiminta on tehokasta. Kaluston erilaiset tarpeet voidaan myös ennakoida sekä analysoida toimintaa ja sen kannattavuutta. Näin yritys voi ohjata toimintaansa kaluston hallinnassa tiedolla johtaen, mikä on erittäin nykyaikaista. -Etunamme helpon käytettävyyden lisäksi on myös laajaalaisuus. FLEETBook soveltuu tuotteena erinomaisesti koneista kuljetuskalustoon sekä myös teollisen tuotannon erilaisiin tarpeisiin, joten puhunkin tuotannon kalustonhallinnan järjestelmästä, toteaa Karjalainen. Yrityksen tarpeista lähteminen on ollut alusta pitäen järjestelmän kehitystä ohjaava tekijämme. - Tästä johtuen meillä ei ole esimerkiksi erilaisia käyttäjäkohtaisia maksuja, vaan järjestelmämme on avoin kaikille käyttäjille kenelle ostanut yritys haluaa sen avata. Eli yrityksessä voidaan käyttää FLEETBookia todella laajasti eri tehtävissä. Näin FLEETBook toimii hyvin myös viestinnässä ja järjestelmän avulla yritys voi ohjata esimerkiksi kaluston ylläpitoa tekevää alihankkijaansa tai omaa yksikköä, kertoo Karjalainen ja jatkaa: - Tärkein viestimme asiakkaillemme onkin, että olemme kumppani, jonka tuotteen käytettävyys on helppo ja olemme varmoja, että yritys pystyy tekemään säästöä omassa kalustonhallinnassaan. Merkittävänä asiana tulee myös se, että myös kaluston toiminta-aste ja luotet-

tavuus paranevat. Nämä asiat ovat olleet meillä kantavana ideana, kun FLEETBookia on kehitetty.

Taustalla vahvaa osaamista

FLEETBookin taustalla on hieno määrä tarvittavien eri osaalueiden osaamista. Järjestelmän eri alueet; järjestelmäteknologian kehittäminen, toteuttaminen, tuotannon erilaiset alat ja tiedolla johtaminen ovat olleet tiiviisti mukana kehittämisessä alusta pitäen FLEETBookin teknologian kehittänyt Tecinspire Oy on tunnettu korkeasta asiakastyytyväisyydestään ja kehittämistään huippuluokan digiratkaisuista. Toimitusjohtaja Teemu Kivioja kertoo hankkeesta: - Projekti oli äärimmäisen mielenkiintoinen ja laaja. Kehitysvaiheen aikana saimme paljon näkemystä toimialasta. Olen täysin vakuuttunut, että kehitetty FLEETBook -järjestelmä tulee tuottamaan aitoa lisäarvoa ja kilpailuetua käyttäjäyrityksille, lisäämään kaluston luotettavuutta ja toimintavarmuutta sekä tukemaan dataan perustuvaa päätöksentekoa.

Käyttävän yrityksen palautteita

Miltä järjestelmä vaikuttaa käyttävän yrityksen näkökulmasta? Asiaa selventää meille Peura-Trans Oy:n kunnossapitopäällikkö Lauri Leinonen, joka on testannut ja kehittänyt järjestelmää kuukausia. Laurin testeillä on laajempaakin näkökulmaa,

sillä hän osaa havainnoida myös palveluntuottajan näkökulmaa taustakokemuksistaan johtuen. - Aiemmin kaluston hallinta pohjautui pääasiassa useisiin erilaisiin taulukoihin, joiden tehokas käyttö oli haastavaa ja aikaa vievää. Tiedot eivät välttämättä olleet kirjattu vaadittavalla tarkkuudella niiden myöhempää hyödyntämistä ajatellen. FLEETBook antaa nyt hyvän mahdollisuuden kirjata tiedot yhteen verkkopohjaiseen sovellukseen, joka on käytettävissä verkon yli missä ja milloin vain. FLEETBook tuottaa myös dataa kaluston kulurakenteesta helposti luettavaan muotoon, tämä auttaa seuraamaan kuluja reaaliaikaisemmin ja reagoimaan nopeammin, mikäli tietyn kaluston kuluissa havaitaan poikkeamaa: - Järjestelmä muodostaa myös laitekohtaista huoltohistoriaa sekä muistuttaa takuista, joka on tärkeää kaluston operoidessa ympäri Suomea. Myös vahingot saadaan eriteltyä kuluissa ja katsastuksista sekä ATP-tarkastuksista saadaan FLEETBookin kautta muistutukset, sanoo Leinonen. FLEETBookia käyttävä palveluntuottaja saa lisäarvoa toimintaansa esimerkiksi kalente-

ritoiminnon avulla, josta he voivat katsoa tulevia huoltoja ja katsastuksia. - Tämä antaa mahdollisuuden kysyä kalustoa korjaamolle sellaisina ajankohtina, jotka sopivat aikatauluihin parhaiten ja mahdollistavat molemminpuolisen tehokkaan työskentelyn! Myös erilaisten kalustoon liittyvien dokumenttien jakaminen alustan kautta helpottaa molemminpuolista työskentelyä. Dokumentit myös löytyvät helposti, milloin vain, kehuu Leinonen.

Digitalisaatiolla kasvua

- Olemme halunneet tehdä alusta pitäen hiukan erilaisen, edullisen ja hyvin käytettävän järjestelmän ammattilaisilta ammattilaisille! Tarkoituksena on viedä tuote myös kansainvälisille markkinoille piakkoin Suomen aloituksen jälkeen. Näillä kokemuksilla ja palautteilla meillä on mukava lähteä viemään FLEETBookin tuottamaa lisäarvoa eteenpäin yhdessä kaikkien asiakasyritysten kanssa. Voimme olla iloisia siitä, että tuotteemme tulee todella tarpeeseen ja on asiakkaille hyödyllinen, nykyaikainen digitalisaation myötä selkeää lisäarvoa tuottava tuote, ilmoittaa FLEETBookin Pasi Karjalainen.

Lisätietoja FLEETBook järjestelmästä saat osoitteesta www.fleetbook.fi


114

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Tarkkaa punnitusta

Tamtron One Timber -puutavaravaaka on ihanteellinen vaativaan ja jatkuvaan ammattikäyttöön, missä tarkkuus on työnteon perusedellytys. Suuri kosketusnäyttö on helppo käyttää ja muistipaikkoja on riittävästi.

Kuljetusliike E. Nousiainen Oy ajaa puuta kolmellatoista 76-tonnisella puutavarayhdistelmällä. Kuormien punnituksessa luotetaan vahvasti kotimaiseen Tamtronin, jonka uusi One Timber -malli on osoittautunut kaikkien aikojen tarkimmaksi ja erittäin kestäväksi vaa´aksi.

K Kuljetusliike E. Nousiainen Oy:n kuljettaja Mikko Nousiainen on tyytyväinen uuden sukupolven Tamtron One Timber -nosturivaakaan: - Paras vaaka mitä olen käyttänyt seitsemän vuoden urallani - äärettömän tarkka, selkeä kosketusnäyttö toimii ja muistipaikkojakin on riittävästi. Langattoman tiedonsiirron akun kesto on todella hyvä ja sen vaihtaa muutamassa minuutissa riipukkeelle. Tätä autoa ajaa kahdessa vuorossa minun lisäkseni Pyry Autiosalo ja molemmilla osuu vaaka tosin hyvin heittojen ollessa keskimäärin alle prosentin luokkaa. Tuntuu että ihan sama miten vaakaat ja missä kohtaa kuittaat niin kyllä osuus tarkasti kohdalle. Ja kun riipukkeen punnitus ei perustu öljyyn niin esimerkiksi keväällä kun aamulla on pakkasta ja päivällä ollaan plussan puolella niin ei tarvi välyksen kanssa leikkiä.

uljetusliike E. Nousiainen Oy ajaa puuta kolmellatoista 76-tonnisella puutavarayhdistelmällä. Kuormien punnituksessa luotetaan vahvasti kotimaiseen Tamtronin, jonka uusi One Timber -malli on osoittautunut kaikkien aikojen tarkimmaksi ja erittäin kestäväksi vaa´aksi.

Puuta siirtyy vuodessa noin miljoona kuutiota

Hyvinkäältä lähtöisin oleva, kesällä 2021 Lopelle uusiin tiloihin muuttanut Kuljetusliike E.

Nousianen Oy on kuljettanut puuta vuodesta 1954 lähtien, jolloin yrityksen perustaja Usko Nousiainen aloitti kuljetustoiminnan. Tänä päivänä toimitaan jo kolmannessa polvessa kun vetovastuussa on Antti Nousiainen isänsä Eskon ollessa edelleen mukana tekemisessä. - Omien autojen lisäksi meillä kahdeksan aliurakoitsijaa ja yhteensä puuta siirtyy vuodessa autokalustolla noin miljoona kuutiota. Hoidamme myös puiden lastauksia materiaalikoneella terminaaleissa, sahojen pihoil-

KATSO VIDEO!

Kuljetusliike E. Nousiainen ajaa puuta kolmellatoista yhdistelmällä ja lisäksi kahdeksan aliurakoitsijan voimin; puuta siirtyy vuodessa noin miljoona kuutiota.

SG-riipukkeessa punnitus tapahtuu uuden sukupolven venymäliuska-anturilla. Kun punnitus ei perustu öljyyn niin punnitustulokseen ei vaikuta lämpötila- ja ilmankosteustasojen vaihtelu.


METSÄALAN AMMATTILEHTI la sekä puutavara-asemilla suoraan junan vaunuihin. Sopimusasiakkaitamme ovat mm. Metsä Group, Stora Enso, Versowood, Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme, Metsänhoitoyhdistys Lounais-Häme sekä useat piensahat, kertoo Antti Nousiainen.

Nosturivaakoja ollut 80-luvulta lähtien

Kuljetusliike E. Nousiaisen ensimmäiset kosketukset nosturivaakoihin saatiin jo 80-luvun puolella ja 90-luvulla niiden käyttö alkoi yleistyä niin että vuosikymmenen loppupuolella vaa´at löytyi jo kaikista autoista. - 2000-luvun alussa käyttöön tuli Loadmaster 2000 -vaakoja ja sitten Multi-malleja, joista tuli sitten yrityskaupan kautta Tamtronin tuotteita ja kehitys jatkui oikeaan suuntaan. Suurin osa tämän hetken vaaoistamme on langattomia Timber -malleja, joista monet on ollut käytössä jopa kymmenkunta vuotta, sanoo Nousiainen.

Uuden sukupolven vaakateknologiaa

Tampereella on tehty koko ajan aktiivista tuotekehitystä, minkä tuloksena markkinoille on tuotu hiljattain uuden teknologian Tamtron One Timber nosturivaaka. Siinä yhdistyy Tamtron One -kosketusnäytön edistyneet ominaisuudet ja öljytön SG -riipuke uuden sukupolven venymäliuska-anturilla. Punnituksen suorittava anturi ja Tamtron One -näyttö ovat yhteydessä toisiinsa langattomasti. - Meille tuli ensimmäinen testisarjan One Timber -vaaka

käyttöön vuoden 2019 lopulla eli sillä on punnittu puuta nyt kahden vuoden ajan. Vaikka kyseessä oli vielä tuotekehitysvaiheen tuote niin siinä ei ole koko aikana ollut kertaakaan mitään teknistä vikaa. Ainoastaan yksi akku on vaihdettu hiljattain liittimen rikkouduttua kovassa käytössä pakkaskelissä. Ja kun erittäin pitkään ilman laatamista toimivia akkuja on aina matkassa kaksi niin sekään ei aiheuttanut ongelmia punnitsemiseen, Nousiainen toteaa.

KULJETUS

115

Uusissa toimitiloissa tarjotaan huoltopalveluita kuljetuskalustolle

Punnitustarkkuus noussut uudelle tasolle

Nosturivaa´an tärkein tehtävä on tuottaa mahdollisimman laadukasta punnitustietoa ja siinä One Timber on nostanut tarkkuuden uudelle tasolle. - Hydraulisten öljyvaakojen kanssa pelaaminen on aina henkimaailman hommia kun tulokseen vaikuttaa se sataako vettä, onko pakkasta tai hellettä. Nyt kun uudessa Pro Timberissä ei käytetä SG -riipukkeessa öljyä vaan toimivaa venymäliuska-anturia niin punnitustulokset ovat ihan uskomattoman tarkkoja, eikä niihin vaikuta juuri ollenkaan kuka kuormaa ja millä tyylillä, toteaa Nousiainen ja näyttää toimiston tietokoneen ruudulta listoja sadoista kuormista, joissa heittoa on ollut keskimäärin jotain prosentin luokkaa ja jopa allekkin vaikka välillä on ajettu lumisissakin olosuhteissa: - Kun puuta on kyydissä jotain 50-56 tonnia per kuorma niin puhutaan muutaman sadan kilon eroista tehdaspunnitukseen. Nyt aletaan olla sellaisessa tarkkuusluokassa että tuosta on insinöörien vaikea enää parantaa sillä puukuorman painossa on niin paljon muuttuvia tekijöitä.

Lisää tulee...

Hyvin menneen testivaa´an jälkeen Kuljetus E. Nousiaisen nostureihin on tullut kaksi One Timber vaakaa lisää ja niiden tarkkuus on tismalleen samalla tasolla eikä mitään teknisiä ongelmia ole ilmennyt. - Hyvien kokemusten perusteella meille tulee ensi kevään nosturipäivitysten yhteydessä pari One Timberia lisää sekä myös syksyllä niiden määrä kasvaa, ilmoittaa Nousiainen.

Uusi rakennus on pinta-alaltaan 1100 neliötä ja suurella piha-alueella mahtuu liikkumaan pitkillä yhdistelmillä.

Kuljetusliike E. Nousiainen Oy:lle valmistui kesällä uudet upeat toimitilat Riihimäen kupeeseen Kormuun, Lopen kunnan puolelle.

U

udet tilat Silmänkannon teollisuusalueella osoit teessa Silmäntie 4 tarjoavat toimivat puitteet kuljetusyrityksen laajaan toimintaan. - Sijainti on optimaalinen sillä automme ajavat paljon Riihimäen asemalle ja sahalle. Nyt kaluston huoltotoimenpiteille on kunnon läpiajettavat tilat missä asentajien on mukava tehdä töitä. Sisään mahtuu kaksi täysyhdistelmää tai useampikin auto kerralla ja lisäksi käytössä on täysimittainen pesuhalli. Toimiston puolella on viihtyisät oltavat ja tilaa on vieraillekin käydä kahvilla joten tervetuloa, kutsuu yrittäjä Antti Nousiainen. Kunnon tilojen ja osaavan henkilökunnan mahdollistamana tarjotaan raskaan kaluston huolto- ja korjauspalveluita nyt myös muille kuljetusyrityksille. - Korjaamopalveluihin kuuluvat mm. päällirakennetyöt, katsastushuollot sekä erilaiset metallityöt. Olemme aloittaneet Salhydron jälleenmyyjänä ja hyllystä löytyy jo mukavasti hydrauliikkaa liikkuvan kaluston tarpeisiin ja laadukkaat letkuasennelmat tehdään odottaessa. Jatkossa tarjoamme myös rengaspalveluita ja toimintaa kehitetää asiakastarpeiden mukaan, ilmoittaa Nousiainen.

Läpiajettavaan huoltohalliin mahtuu sisään kaksi täysyhdistelmää tai useampikin auto kerralla.

Kuljetusliike E. Nousiainen tekee puutavara-autojensa päällerakenteiden asennukset käyttäen Weckmanin valmistamaa teräsapurunkoa.

Kalusto pidetään puhtaana läpiajettavassa pesuhallissa

Mahdollisuus myös pilvipalvelun käyttöön

Kuljetusliike E. Nousiainen autojen punnitustulokset osoittavat Tamtron One Timber -vaa´an takkuuden. Kun tarkastellaan jopa satoja kuormia niin heittoa on ollut keskimäärin jotain prosentin luokkaa ja jopa allekkin vaikka välillä on ajettu lumisissakin olosuhteissa. Kun puuta on kyydissä jotain 50-56 tonnia per kuorma niin puhutaan muutaman sadan kilon eroista tehdaspunnitukseen.

Haluttaessa Timber One -vaa an tarkka punnitustieto on käytössä sisäisesti ja ulkoisille yhteistyötahoille Tamtronin One Cloud -pilvipalvelussa, mihin punnitustieto siirtyy sähköisesti vaa’asta. - Meillä ei ole vielä ollut tarvetta pilvipalvelun hyödyntämiselle mutta digitalisaation edetessä se voidaan ottaa käyttöön tarvittaessa, sanoo Nousianen.

- Meiltä saa laajasti hydrauliikkaa kuljetus- ja konekaluston tarpeisiin sekä letkuasennelmat odottaessa, sanoo Antti Nousiainen.

Omaan kaluston rengashuolto on hoidettu itse jo pitkään ja jatkossa palvelua tarjotaan myös muille kuljetusyrityksille.


METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

A Weckman Oy

Matti Heiman puh. 044 5565 948

KULJETUS 95


METSÄALAN AMMATTILEHTI

92 KULJETUS

KULJETUS

117

Metsäteollisuuden investoinnit valavat uskoa koko arvoketjuun

”Haluan luoda yrittämällä oman polkuni” Antti Huusko ryhtyi puutavarakuljetusalan yrittäjäksi kolmannessa polvessa.

hakeutumista alalle, kertoo QTeam Systems Oy:n toimitusjohtaja Pasi Korhonen päätöksestä myydä puutavara-auto Huuskolle. QTeam-verkostoon kuuluu yli 150 kumppanijäsentä ympäri Suomen. - Tehtävämme on huolehtia QTeam-verkoston toimitusvarmuudesta kasvavilla markkinoilla. Verkoston asiakkailla on suuria investointeja Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Investointien myötä puuvirrat kasvavat vuodesta 2023 alkaen. Näemme, että nuorentuva yrittäjäsukupolvi luo vetovoimaa ja kiinnostusta puunkuljetusalaa kohtaan, jossa näkymät ovat hyvät,

Korhonen selvittää. Kuljetusliike O Malinen Oy investoi kuluvana vuonna uuteen kalustoon ja siksikin kaupan ajoitus osui sopivaan saumaan. Huuskon ostaman ajoneuvon kohdalla oli huolto- ja korjaussopimus, jonka puitteissa se on pidetty hyvässä toimintakunnossa. - Meillä on kova usko Anttiin - perheyrityksestä saatu työmoraali ja alan kokemus, rauhallinen luonne ja innokkuus yrittäjyyteen luovat kovan potentiaalin, Korhonen sanoo.

Nyt on aivan uskomaton ja jopa hieman epätodellinen fiilis, hymyilee tuore kul- jetusalan yrittäjä Antti Huusko, joka aloitti ajon joulukuun alkupuolella. 23-vuotias Huusko perusti oman yrityksen Kuljetus A Huusko Oy:n ja hankki oman puutavara-auton. Yritys toimii QTeam -verkoston sopimusUuden sukupolven kumppanina. Sopivan auton I-Save-toiminnolla varustetun Volvo FH:n avulla Volvo Trucksin tuotekehittäjät ovat vähentäneet polttoaineenkulutusta entisestään. Huusko löysi Kuhmosta QTeam -verkostoon kuuluvalta Kulje- varustettu Volvo FH on entistäkin tehokkaampi I-Save-toiminnolla tusliike O Maliselta. Huusko kävi urheilulukion Sotkamossa, ja vaikka hiihtoa aktiivisesti harrastikin, hän tiesi, tämiseen, sanoo Jessica Sand- autoon, jonka tavanomaisessa 13 mikä vähentää polttoaineenku- rustettu Volvo FH ei ole merkit-Save-toiminnolla ettei siitä ammattia tule. Armeitävä edistysaskel vain polttoaiström, Volvo Trucksin Senior litran moottorissa ei ole I-Save lutusta Eco-tilassa. varustettu Volvo FH jassa hän ajoi rekkakortin ja netalouden kannalta. Sen optiVice President, Product Mana- -toimintoa. Tämä luku on vahviTämä tulos tarkoittaa sitä, julkaistaan nyt suuntasi palveluksen käytyään gement. tettu riippumattomilla testeillä ja että valitsemalla uuden I Save moitu vääntömomentti laajalla entistä taloudellisempana töihin Lappiin - puutavaran I-Save-toiminnolla varustettu asiakaskokemuksen kautta. -toiminnolla varustetun Volvo kierroslukualueella mahdollistaa versiona, joka voi vähentää ajoon tietenkin: uusi Volvo FH on osa Volvo Pienen polttoaineenkulutukFH:n kuljetusyritykset voivat sujuvan ajon ja tuottaa tarvittapolttoainekustannuksia jo- Halusin edetä omaa tietäni Trucksin uutta eurooppalaista sen, alhaisen melutason ja hyvän vähentää polttoaineenkulutus- van tehon suuren ja tasaisen pa kymmenellä prosentilla. enkä mennä valmiiseen pöytään, tuotevalikoimaa, joka esiteltiin ajettavuuden yhdistelmä on saa- taan jopa kymmenellä prosentil- keskimääräisen nopeuden ylläTämä merkittäHuuskomerkitsee kertoo ja taustoittaa isältänä keväänä. I-Save sisältää nut erittäin myönteisen vastaan- la verrattuna tavalliseen, 13-lit- pitoon jopa haastavassa mäkivää kolmen prosenttiyksilään ja sedällään olevan kuljemonia polttoainetta säästäviä oton. Monet kuljetusyritykset raisella moottorilla varustettuun maastossa. kön parannusta edelliseen tusliikkeen. Puutavaran ajoa - Teemme polttoainetehokratkaisuja, joista tärkein on Vol- näkevät I-Save-toiminnolla va- Volvo FH:hon (Euro 6 step D*). sukupolveen verrattuna. tuli siten seurattua hyvin läheltä kaasta ajamisesta entistä helvo D13TC -moottori. Volvon 13 rustetun Volvo FH:n tapana Käytännössä voidaan saavuttaa jo pienestä pitäen, joten työnku- Kajaanissa asuva 23-vuotias Antti Huusko perusti oman yrityksen KuljePolttoaineenkulutuksen vä- litran turbocompound-moottori, pienentää hiilijalanjälkeään, sa- vieläkin suuremmat säästöt, pompaa ja mukavampaa jopa va- ei tullut uudelle yrittäjälle tus A Huusko Oy:n ja hankki oman puutavara-auton. koska suurin osa I-Save-toimin- mäkisillä teillä. Lisäksi uuden hentäminen ja sen myötä CO2 yllätyksenä. Isoisä ajoi aikanaan joka julkaistiin vuoden 2019 noo Sandström. Volvo FH:n huippulaatuinen alussa, on yhtiön tähän mennesUuden sukupolven I-Save-toi-päästöjen vähentäminen on hevosella ja traktorilla puuta Kajaani-Ristijärvi-akselilla. QTeam-verkosto edistää nolla varustetun uuden Volvo moottori. minnolla varustetun Volvo FH:n FH:n ostavista asiakkaista kor- kuljettajan työympäristö auttaa ratkaisevan tärkeää kaikille sä polttoainetehokkain Entä miltä näyttää tulevaisuus Lapin savotoilla. nuorten hakeutumista Kun ensimmäisen sukupolven avulla Volvo Trucksin tuoteke- vaa sillä vanhemman kuorma- kuljettajia suoriutumaan ihankuljetusyrityksille, etenkin niil- nuoren yrittäjän silmin? - Vähitellen kun aloin hanskaI-Save-toiminnolla varustettu hittäjät ovat vähentäneet poltto- auton, jonka polttoaineenkulutus teellisesti koko työvuoronsa le, jotka suorittavat kaukokuljepuunkuljetusalalle - Tämä on lopulta itsestä kiinta työn, aloin miettiä miksipä en FH lanseerattiin vuonna entisestään. tuksia. Uuden Volvo ja Volvo - Kuljettajarekrytoinnin koke- on suurempi, Jessica Sandström ajan, toteaa Sandström. ni. Tiedostin riskit jo alusta al- aineenkulutusta alkaisi yrittäjäksi. TämäFH:n on mu2019, Volvo Trucks osoitti, että Käyttäjätietoanalyysiin perustuI-Save-toiminnon avulla pyskavaa hommaa ja joka päivä on kaen. Töitä kyllä riittää nyt ja mukset osoittavat, ettei hakijoita selittää. ratkaisu voi alentaa avultymme tarjoamaan kuljetusyri- tämä tule ohjelmistopäivitysten ovista ja ikkunoista. Tämä tulevaisuudessakin tällä polttoalalla. vien erilainen. Polttoainetehokkuus ja aineen (dieselin ja AdBluen) la on hienosäädetty ja optimoitu tyksille entistä paremmat mahKuljetus A Huusko kuljettaa Kova into on päästä tekemään, on yksi keino varmistaa puun Sopivan auton Huusko löysi Kuhmosta QTeam -verkostoon kuuluvalta ajettavuus jopa seitsemällä ja ajet- erinomainen dollisuudet käyttökustannusten Kuljetusliike O Maliselta. kulkemista ja edistää nuorten Kajaanissa asuva Huusko sanoo. polttoaineenkulutuksen puuta enimmäkseen Paltamo- kustannuksia Uusi I-Save-toiminnolla vaja ympäristövaikutusten vähen- prosentilla verrattuna kuorma- tavuuden välistä tasapainoa,

Polttoainesäästöjä jopa 10 prosenttia

I

RIIKO® päällirakenteet

Kilafors Karlavagnen perävaunut ja varaosat Jälleenmyynti ja toimitukset koko Suomen alueelle

Esko Leinonen

JARI RIIKONEN

KEIJO RIIKONEN

Myyntipäällikkö

Toimialajohtaja

Toimitusjohtaja

0504775918

0400371204 0400576541

esko.leinonen@riiko.fi

jari.riikonen@riiko.fi

keijo.riikonen@riiko.fi

www.riiko.fi

@kkriiko

@Riikonen Official


118

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ketjut tukkiauton tiellä pitää Suomen talven lumiset ja liukkaat olosuhteet vaativat pyöräpidolta paljon joten usein pelkät talvirenkaat eivät riitä. Puutavara-autoilla operoidaan haastavissa keliolosuhteissa alemmalla tieverkostolla, mikä vaatii liukkailla keleillä kitkaketjujen käyttöä varmistamaan etenemiskyvyn ja kuljetusten turvallisuuden.

K

uljetus A. Lehti Oy on jämsänkoskelainen vuonna 2002 perustettu kuljetusyritys, joka kuljettaa puuta Keski-Suomen alueella seitsemällä yhdistelmällä UPM :lle ja Versowoodille. - Ketjuja on käytetty puunajossa varmaan melkein siitä lähtien kun pyörä on keksitty, naurahtaa Ari Lehti joka toimi pitkään kuljettajana jo ennen

Liukkailla keleillä varmin tapa varmistaa puutavarayhdistelmän eteneminen metsäautotietä pitkin pinolle ja sieltä kuorman kanssa pois on kitkaketjujen käyttö.

yrittäjäksi lähtemistään. Metsäteollisuutta palvelevien puutavara-autojen logistiikka on viritetty tänä päivänä huippuunsa, aikataulut ovat tiukat eikä ylimääräisille stopeille ole aikaa. - Vaikka kalusto on kehittynyt niin sääolosuhteet asettavat edelleen kuljetuksille omat haasteensa. Yhdistelmien massat ja mitat ovat kasvaneet samaan aikaan kun tieverkoston kunto sekä liukkauden torjunta on mennyt koko ajan huonomaan suuntaan. Se on pitkässä juoksussa kestämätön yhtälö, pohtii Lehti.

Ketjut tuo turvaa

Viime talven alla Kuljetus A. Lehdelle tuli Metsätyöltä norjalaisen Nösted & AS:n valmistamat TRYGG PZ/PZ -paripyöräketjut, joissa on kummallakin renkaalla Z-kuvio ja kaatumattomat U-piikkihokit. Erittäin kestävä kettinkimateriaali on erikoiskarkaistu, kantikas 8 mm. Hokit ovat myös kantikkaat lisäten vetopitoa. Reunimmainen hokki istuu hyvin renkaan kuvion päällä ja hokissa on perinteistä kuorma-autoketjua enemmän kulutuspintaa.

Liukkailla keleillä varmin tapa varmistaa puutavarayhdistelmän eteneminen metsäautotietä pitkin pinolle ja sieltä kuorman kanssa pois on kitkaketjujen käyttö. - Kelin sitä vaatiessa kuljettajamme laittavat kitkaketjut vetäville paripyörille. Eikä olosuhteiden tarvitse olla kaikkein huonoimmat kun ketjuja jo kiinnitellään, sillä on parempi pelata varman päälle kuin lipsauttaa yhdistelmä ojaan tai pahimmassa tapauksessa kolaroida muiden tiellä liikkujien kanssa. Lisäksi osassa autoissamme käytetään hiekoittimia joilla saadaan vähän lisää pitoa renkaan alle, mutta ketjuja ne eivät missään nimessä korvaa. Aikanaan nuo-

rena miehenä laitettiin ketjut 3-akselisen auton kaikkiin pyöriin ja lähdettiin urheilemaan vesijääkeleille mutta tänä päivänä ketjuja käytetään vain vetävillä pyörillä. Ja nykyautoissa astinlaudatkin tuppaa olemaan vähän liian lähellä etupyörien ketjuttamiseen. Myös ajot voidaan suunnitella kelit huomioon ottaen niin että tien ollessa oikein jäinen jätetään ne pinot odottamaan parempaa hetkeä, toteaa Lehti.

Tienhoitoakin tehdään

Taatakseen puutavaralogistiikan asiakkailleen Kuljetus A. Lehdellä on käytössä 3-akselinen sora-auto alusterällä, mihin vedetään tarvittaessa ketjut alle joka pyörälle. - Autolla käydään karhentamassa ja hiekoittamassa liukas metsäautotie niin että puutavaraautot pääsevät hakemaan puut vaikka suurempia pinoja asemalle ajettaessa. Kun tie hoidetaan kuntoon niin myös muut ajoneuvot voivat kulkea sitä pitkin turvallisesti eikä eivätkä liukastele puutavara-auton alle, huomauttaa Lehti.

Laatuketjut Metsätyöltä

Puutavara-autojen kitkaketjut Kuljetus A. Lehti on hankkinut aina Metsätyö Oy:ltä. - Metsätyö on myynyt aina


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

119

Kitkaketjut asennetaan vetäville paripyörille tarpeen vaatiessa. Ne on kätevä ottaa käyttöön oikeassa kohdassa olevasta telineestä.

Laadukkaiden ja hyvin renkaan päälle istuvien itkaketjujen asentaminen käy ammattikuljettajalta nopeasti. Ketjut pitää saada riittävän tiukalle etteivät ne lähde mäessä paikaltaan.

Kuljettaja Jari Kananen on tyytyväinen TRYGG PZ/PZ -paripyöräketjujen ominaisuuksiin ja kestävyyteen.

laadukkaita kovaan käyttöön tarkoitettuja paripyöräketjuja, joita löytyy suoraan varastosta. Kun poikkean Jyväskylän myymälässä niin ketjut saa heti matkaan ja palvelu on kaikin puolin mallikasta, kehaisee Lehti.

Uusi PZ/PZ -paripyöräketju vakuuttanut

Viime talven alla Kuljetus A. Lehdelle tuli Metsätyöltä norjalaisen Nösted & AS:n valmistamat TRYGG PZ/PZ -paripyörä-

ketjut, joissa on kummallakin renkaalla Z-kuvio ja kaatumattomat U-piikkihokit. Erittäin kestävä kettinkimateriaali on erikoiskarkaistu, kantikas 8 mm. Hokit ovat myös kantikkaat lisäten vetopitoa. Reunimmainen hokki istuu hyvin renkaan kuvion päällä ja hokissa on perinteistä kuorma-autoketjua enemmän kulutuspintaa. - Meille uusi ketjumalli vakuutti viime talvena kun kelit oli sellaiset että ketjuja käytettiin

todella paljon 76-tonnisen yhdistelmän vetopyörillä. Ketjujen piikit ovat muutaman millin aiempaa pidemmät joten pitoa tuntuu löytyvän vieläkin paremmin ja silti piikki ei kaadu alle eikä syö rengasta. Nyt joulun alla on ollut täällä Keski-Suomessa varsin talviset kelit joten kyseisiä ketjuja on käytetty tiuhaan. Ne eivät ole kuluneet juuri ollenkaan eikä kestävyyden kanssa ole ollut mitään ongelmia, joten jatkossa hankimme niitä lisää käyttöön koska hintakin on varsin kilpailukykyinen, sanoo Ari Lehti.

”Pitoa löytyy ja ihan huiput käyttää”

Itsenäisyyspäivän alla puutavara-auton kuljettaja Jari Kananen oli Jämsänkoskella hakemassa tukkia Vilppulan sahalle. - Mukavaa kun on saatu pakkasta ja lunta, niin tiet kantaa

eikä tarvitse pimeässä rapakelissä taistella, kertoilee Kananen joka on ollut Kuljetus A. Lehden palveluksessa kesästä lähtien aikaisemmin hän ajoi kolmen vuoden ajan puuta, risua ja säkkitavaraa Koura-Autot Ojanperällä. Kananen kertoo että ketjuja saa asennella vetopyörille talven aikana vähintäänkin riittävän usein: - Parempi se on pelata varman päälle sillä se on lopulta aika pieni vaiva ahertaa hetki ketjujen kanssa siinä vaiheessa kun yhdistelmä on vielä tien puolella. Ilman ketjuja meno olisi melkoista liukastelua, mäkiin jäisi helposti kiinni ja kolarinkin mahdollisuus olisi paljon suurempi. Minulla on oma tyylini laittaa ketjut alle - se ei ehkä ole kaikkein nopein mutta ketjut tulee oikein kiinni ja varmasti kireälle, etteivät ne lähde mäes-

sä paikaltaan. Vaikka puunajossa on tiukat aikataulut niin ei nämä hommat silti minuuteista saa olla kiinni varsinkaan silloin kun puhutaan turvallisuudesta. Uudet TRYGG PZ-PZ -paripyöräketjut ovat vakuuttaneet ammattimiehen ominaisuuksillaan. - Ketjut pitää tosi hyvin joka kelillä ja ovat muutenkin ihan huiput käyttää eikä niissä ole ollut mitään ongelmia, joten hyvillä mielillä saa rallatella menemään vaikka olisi oikein liukastakin, sanoo Jari Kananen kääntäessään Volvon keulan kohti jäistä metsäautotietä.

KATSO VIDEO!

Kuljetus A. Lehti Oy kuljettaa puuta Keski-Suomen alueella seitsemällä yhdistelmällä UPM:lle ja Versowoodille. Kaikki yrityksen autot ovat Volvoja, nostureissa päämerkki on Kesla ja perässä kulkee Weckmanin, Jykin ja MST:n vaunuja.


120

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ammattilehti tutustui Inter-Hinauksen uuteen omavaraiseen raskaan kaluston hätäapupalveluun kenttäolosuhteissa järjestetyn työharjoituksen yhteydessä. Kalusto saatiin kohteeseen suunnitellusti ja Sisu SA-240 6x6:n huoltoauton varusteet ja työkalut osoittautuivat riittäviksi myös raskaan metsäkoneen huoltotarpeisiin.

Hätäapua maasto-olosuhteisiin Inter-Hinaus Oy on palvellut yli kolmen vuosikymmenen ajan kevyen ja raskaan kaluston asiakkaita Uudenmaan alueella. Syksyn aikana kaiken kattavaan hinaus- ja tiepalvelutarjotaan tuotiin uutena elementtinä raskaan kaluston hätäapupalvelu, mikä palvelee myös kantatieverkon ulkopuolella toimivia asiakkaita vuorokauden ympäri.

I

nter-Hinaus Oy:n raskashinurien tukena operoiva vaativien olosuhteiden huoltoauto on rakennettu maastokelpoisen ja jokapyörävetoisen Sisu SA-240 6x6:n alustalle. Monien paremmin Rasina tuntemasta huoltoautosta löytyvät kattavien korjaamotyökalujen lisäksi varusteet muun muassa kuorma-autojen ja työkoneiden tien päällä tehtäviin renkaanvaihtoihin, hydrauliletkuasennelmien tekoon sekä vaativiin korjaustehtäviin. Työkalujen ja laitteiden lisäksi auton varustus sisältää kattavan valikoima auton ja perävaunun välijohtoja ja ilmaletkuja sekä hydrauliikkaasennelmissa tarvittavia komponentteja. Inter-Hinaus Oy:n Ville Happo kertoo palvelun saaneen hyvän vastaanoton asiakkaiden keskuudessa: - Nyt apua saadaan nopeasti

perille vaikka kuinka haastaviin maasto-olosuhteisiin. Sisu täydentää hyvin raskaan kaluston palvelutarjontaamme. Inter-Hinauksen Rasi on valmistettu 1990 luvun alussa ja se on toiminut aiemmin VR:n ratahuollon tehtävissä. - Rasi muuntui oikeastaan yllättävän vähin muutoksin tarpeisiimme sopivaksi. Käytännössä lisäsimme siihen omat varusteemme ja teippasimme auton yrityksen väreihin, Happo summaa.

toon ja sitä kautta mahdollisimman nopeasti tuottavaan työhön. Sisun varustusta kartoitettaessa pyrittiin että autossa olisi kaikki tarpeellinen hätäavun antamiseksi maastossa. - Ja kyseessä on nimenomaan hätäapu koneen saamiseksi joko takaisin työkykyiseksi tai vähintäänkin siirtymään lähimmälle tien tapaiselle jatkokuljetusta varten. Ajoneuvon varustukseen kuuluu tavanomaisten korjaamo-

työkalujen lisäksi mm. imulaitteet polttoainesäiliön tyhjentämiseen, nostotyynyjä, valomasto sekä tunkki- ja vinssauskalustoa. Lisäksi tässä takalaitanosturi, joten esimerkiksi asiakkaan renkaan nouto säilytyksestä ja vaihto työmaalla onnistuu kätevästi myös kestopäällysteen ulkopuolella. Kuten tässä metsäkoneen kanssa tehtävässä harjoituksessa hyvin nähdään lauta toimii myös tukevana ja sopival-

le korkeudelle säätyvänä ja turvallisena työtasona, Ville Happo lisää.

Tukee huoltoautojen toimintaa kentällä

Tuusulassa Senkkerin kiviainestehtaan takamailla järjestetyssä harjoituksessa Sisu huoltoyksikön apuna toimi Effer nosturilla varustettu 8x6 Scania hinausauto. Hyvän ulottuvuuden ja nostotehon ansiosta paikan

Apu saadaan koneen luo pahaankin paikkaan

Sisu huoltoyksikköä kuljettava Ari Puls odottaa jo innolla uusia haasteita: - Melkein sanoisin että sitä parempi, mitä pahemmassa paikassa. Tässä on palkitsevinta se että saadaan asiakkaan auto tai työkone takaisin toimintakun-

Ari ” Raaka-Arska” Puls (vas.) ja Ville Happo esittelivät Inter-Hinauksen palveluita haastavissa olosuhteissa tehtäviin varustelluilla Sisu ja Scania ajoneuvoilla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Sisu huoltoyksikön sisätiloissa on mekaanikon käytössä pienen korjaamon varusteet, joilla onnistuu monenlaiset peruskorjaukset koneen liikkeelle saamiseksi.

Varustukseen kuuluu tavanomaisten korjaamotyökalujen lisäksi mm. imulaitteet polttoainesäiliön tyhjentämiseen, nostotyynyjä, valomasto ja vinssauskalustoa oheistuotteineen.

päällä olisi onnistunut vaikkapa moottorin irrotus ja takaisin asennus. - Tässä raskas hinausauto tukee huoltoautoa vaativassa huoltotehtävässä. Nyt nähdyn perusteella meillä on matkassa kaikki tarvittava, mutta myös valmiudet tämän tyyppisiin tehtäviin. Pienempi metsäkone, työkone tai mikä vain, jossa on hydrostaattinen veto akseleilla saataisiin konerikosta huolimatta saatettua pois metsästä, Sisun matkassa olevan moottoroidun koneikon voimin. Kaikessa lyhykäisyydessään pääsemme maastokykyisen Sisun ansiosta nyt paremmin asiakkaan luo, eikä kaikkea tarvitse enää kantaa käsin koh-

teeseen, Happo kertoo.

Palvelua tehtävään räätälöidyllä kalustolla

Inter-Hinaus Oy:n hinaus- ja tiepalvelukalusto on monenkirjavaa ja täkäläisiin olosuhteisiin sekä erityistarpeisiin räätälöityä. Useimmat autoista ovat monipyörävetoisia ja kattavasti varustettuja, mutta sekaan mahtuu myös perinteisiä hinausautoja. Happo arvioi että liki kaikissa yhtiön noin kahdessakymmenessä autossa on jollain tavoin omassa talossa räätälöidyt hinauslaitteet. Kohteeseen lähetettävä kalusto arvioidaan aina tapauskohtaisesti: - Suomen sääolosuhteet ja

KULJETUS

121

Perälaudan ansiosta korjaamo saadaan maastossa jopa samaan korkoon korjattavan työkoneen kanssa. Ergonominen työskentely on turvallista, nopeaa ja tehokasta.

pääkaupunkiseudun tehtävätyypit sekä sen myötä toistojen määrä aiheuttaa sen, ettei Euroopasta valmiina saatavat kamppeet yksinkertaisesti toimi täällä kuten pitäisi. Ja kun tilausmäärät ovat pieniä, eivät valmistajat ole kovinkaan innokkaita muuttelemaan laitteitaan meidän toivomustemme mukaisiksi. Oman kehityksen ansiosta olemme monessa asiassa edellä suuria valmistajia. Ja olemme myös kehittäneet täysin omiakin laitteita, kuten kuusipyörävetoisessa Sprinterissä olevan Tyfon 3.0

-hinauslaite. Lisäksi ohjausjärjestelmät on omaa valmistusta. Happo nostaa esiin myös kuljettajien ammattitaidon merkityksen: - Sillä miten ja mihin suuntaan vedetään on lopulta tärkeämpi merkitys kuin paikalle tuodun hinurin fyysisellä koolla. Taito karttuu kokemuksen myötä ja Suomessa osaamistaso on alalla huippuluokkaa. Jos siis tarvit hinausapua raskaalle kalustolle maantiellä tai maastossa niin tallenna numero 0800 1 22 333 puhelimesi muis-

tiin ja ota hädän hetkellä yhteyttä Inter-Hinauksen ajojärjestelyyn.

Katso video Sisusta tositoimissa!

KUORMANSIDONTA

TEHOKKAASTI, NOPEASTI JA TURVALLISESTI

• Räätälöidyt konelavat integroiduilla kiristimillä • Jälkiasenteiset kiristinpaketit

Katso lisää: www.finconel.fi

• Kuormankiristimet • Kiesitech -ohjausjärjestelmät

Katso lisää: www.www.kiesitech.fi

KAIKKI TUOTTEET MYÖS ASENNETTUNA!

Ota yhteyttä & kysy lisää: Antero 040 548 8231 / Saku 0400 820 262


122

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Fiat Ducato 2.2 Multijet 3 140 MT L2H2 First Edition

Fiat Ducato Megamix 2021

Fiat Ducaton päivittynyt keulailme on aikaisempaa sivistyneempi. Moottorivalikoima rakentuu uuden 2.2-litraisen Multijet 3 dieselin ympärille. Koeajetun auton moottorista irtoaa tehoa 140 hv ja vääntömomenttia 450 Nm.

Italia juhlii tänä vuonna paitsi Italodiskoa myös kunnioitettavaan 40vuoden ikään ehtinyttä Fiat Ducato-mallistoa. Keski-ikäistymisen merkkejä peitellään kuinkas muuten kuin kevyen kasvojen kohotuksen, päivitetyn sisustan ja tekniikkapäivityksen puitteissa.

lukuisien eri koripituusvaihtoehtojen ja alustamallien kanssa lienevät myös syitä mallin suosioon matkailuautovarustelijoiden keskuudessa. Alkuvaiheessa Ducato-mallistossa on pakettiautoja 8 m³-17 m³ -kokoluokissa ja myöhemmin mallisto täydentyy alusta- ja henkilökuljetusversioilla. Nyt koeajettavassa maahantuojan esittelyautossa on 140 hv moottori ja keppivaihteisto. First Edition-varustelutason autossa on 11,5 kuutiometrin kuormatila ja 1400 kg kantavuus.

P

Uusi Ducato on saatavana neljällä eri varustetasolla (Base, Base PLUS, Pro ja First Edition). Base perusvarustelu pitää sisällään kaiken tarpeellisen manuaalisesta ilmastoinnista ja ajastimella täydennetystä lisälämmittimestä lähtien. Base PLUS varustetaso tuo mukaan vetokoukun ja peruutustutkan. Fiatia maahantuovan Italmotor Finland Oy:n ennakkoarvioissa PRO-varustelu, joka sisältää Base PLUS -varustelun lisäksi esimerkiksi peruutuskameran, lämmitettävän tuulilasin ja LED -päiväajovalot nousee suosituimmaksi varustelutasoksi Suomessa. Kattavin varustetaso First Edition tuo PRO-varustelun päälle kuljettajaa avustavia ja turvallisuutta lisääviä avustimia, Näistä maininnan arvoisia ovat automaattinen hätäjarrutusavustin jalankulkijan tunnistuksella,

äivitetyn Ducaton tunnistaa uudistuneesta etusäleiköstä sekä valmistajan tunnuksesta. Keulan ulkoisiin uudistuksiin lukeutuvat myös LED-ajovalot, joiden valaisutehon luvataan olevan 30 prosenttia halogeenivaloja tehokkaampi. Peräpää on entisellään. Moottoritilan puolella työskentelevat nyt täysin uudet Stellantis-sukuiset Multijet 3 dieselmottorit. Euro 6D Final -päästönormille yltävää, iskutilavuudeltaan 2,2 litran moottoria tarjotaan 120, 140, 160 ja 180 hv tehovaihtoehtoina. Fiatin mukaan uusilla moottoreilla voidaan yltää jopa 10 prosenttia matalampiin CO2-päästöarvoihin. Vaihteistovalikoimassa on 6vaihteinen manuaali ja mallin myynnin Suomessa uuteen nou-

Varusteet tähän päivään

Ohjaamon uutuuksia ovat uusi monitoimiohjauspyörä ja uudelleen muotoiltu kojelauta. Analogisessa mittaristossa on uutena 3,5-tuuman tft-näyttö ajotietokoneen toiminnoille.

suun avittanut 9-vaihteinen automaattilaatikko. Mainittakoon sekin tässä kohtaa, että sisarmallien Peugeot Boxerin ja Citroen Jumperin ostajat joutuvat vielä jonkun aikaa tyytymään aikaisemman sukupolven moottorivaihtoehtoihin ja vaihteistopuolella keppivaihteistoon.

Tehokasta tilankäyttöä

Uutta on tarjolla myös ohjaamon puolella. Monitoimiohjauspyörä on täysin uusi ja kojelauta on muotoiltu uudelleen. Lisäksi kojelaudan ja ovikoteloiden jo entuudestaan runsaita säilytysti-

loja kasvatettiin ja verhoilun värimaailmaa uusittiin. Analogisessa mittaristossa on uutena 3,5-tuuman tft-näyttö ajotietokoneen toiminnoille. Tarjolla on myös täysin digitaalinen 10-tuuman näytöllä varustettu mittaristo. Ikävä kyllä Fiatilla ei tartuttu käyttäjäkunnassa nurinaa aiheuttaneisiin seikkoihin kuten ajoasentoon, istuinmukavuuteen tai lämmityslaitteen säätimiin. Jos pakettiauton kuormatilan optimina halutaan pitää tasaista lattiaa ja suoria seiniä sekä kattoa ja suuria lastaus aukkoja, niin näissä määritteissä ei Ducatossa

Langattomat liitettävyyspalvelut lisäävät työssäviihtymistä ja näihin on Fiatilla panostettu. Puhelin latautuu First Edition mallissa langattomasti ja Applen ja Androidin autosovellukset toimivat nekin langattomasti. Ja hyvin toimivatkin.

ole paljoakaan parantamisen varaa. Edellämainitut seikat yhdessä korkean kantavuuden,


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

123

Rahtiosastolla asiat ovat positiivisessa mielessä entisellään. Koeajoautossa tavaratila oli vaneroitu sekä varustettu led-valoilla ja kumimatolla.

katvealueen valvonta, risteävän liikenteen valvonta peruuttaessa sekä kaistallapitoavustin. Koeajoauton First Edition varustelussa on vakiona 7-tuuman kosketusnäyttö ja langattomasti integroituva Apple Carplay/ Android Auto -älypuhelininliitäntä sekä matkapuhelimen langaton lataus. Edellämainitut puhelimen vaivatonta käyttöä edistävät lisät osoittivat koeajossa paitsi toimivuutensa myös tarpeellisuutensa. Hermoja raastava johtojen kanssa pelailu ei oikein palvele parhaimmillaan yli sata kertaa työpäivän aikana autosta nousevaa pakettiautonkuljettajaa. Plussaa on annettava myös siitä että puhelimen kytkentä toimii Fiatin järjestelmässä saumattomasti. Kun laite on kerran liitetty yhteys säilyy ja toisto jatkuu kuljettajan palatessa kantavuusalueelle. Langattomien liittäntöjen rinnalla autossa on useita USB -portteja ja 230 V pistoke verkkovirtalaitteille.

Toisen tason autonomiaa

Kaikissa malleissa vakiovarusteisiin sisältyvän ajonopeuden mukaan säätyvän sähköisen ohjaustehostimen ja valinnaisvarusteena tarjottavan automaattivaihteiston myötä Ducatoon tuodaan tarjolle adaptiivinen vakionopeudensäädin Stop& Go toiminnolla, ruuhka-ajoavustimella ja kehittyneellä kaistallapitoavustimella lisämaustettuna. Lisäksi autoon on tuolloin saatavilla henkilöautoista tuttu puoliautomaattinen pysäköintiavustin. Osittaisen automaation ansiosta Ducato nousee autonomisen ajon viisiportaisella asteikolla toiselle tasolle. Valmistajan mukaan ensimmäisenä luokassaan.

Pihistelijä

Uusi 2,2 litrainen on ajossa havaitta-

vasti aikaisempaa 2,3 litran moottoria hiljaisempi ja tarjoaa hyvän vääntömomentin laajalla kierroslukualueella. Vaikutelmaa tehostaa jouhevatoiminen ja erinomaisesti uuden moottorin kanssa yhteen pelaava vaihteisto. Teholtaan 140 hevosvoimainen mylly vaikuttaa täsmälleen oikealta vaihtoehdolta L2H2 korikoon yhteydessä. Se on samalla ensimmäinen teholuokka, mihin on tarjolla automaattivaihteisto. Kovin juttu uudistuneessa Ducatossa on sen polttoainetalous. Sekalaisen ajotavan keskikulutus asettui ajotietokoneen mukaan alle yhdeksään litraan. Pienimmillään maantiellä hieman seitsemän litran yläpuolelle. Valmistaja ilmoittaa sekalaisen ajotavan kulutukseksi 9,4 l/100 km (WLTP).

Myynti vauhtiin

Suomeen maahantuontavan malliston hinnat alkavat noin 32 000 eurosta. Kuten aikaisemmin mainittiin ensimmäisenä maahan saapuvat manuaalivaihteistolla varustetut autot. Kuten arvata saattaa vaikuttaa maailmaa vaivaava komponenttipula myös Ducaton saatavuuteen. Tiettyjen lisäherkkujen, kuten LED-ajovalojen ja näyttöjen saatavuuksissa on luvassa viiveitä. Perusmallien saatavuus on hyvällä tasolla ja uusia autoja saapuu maahan jatkuvalla syötöllä, Fiatin maahantuonnista kerrotaan. Nyt koeajettavan auton verollinen hintapyynti lisävarusteineen (tavaratilan vanerointi ja led-valaisu sekä kumimatto) asettuu noin 44 700 euroon. Tuolla summalla saa hyvin varustellun ja polttoainetaloudellisen tavara-auton, jolla pärjää asiallisesti sille suunnitelluissa monipuolisissa tehtävissä.

Hinnat voimassa 31.12.2021 asti. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (alv 0%). Käy kaiken merkkisiin dieselmoottoreihin. Lisätietoja: www.dieselmotornordic.com/

Tatti 13 00760 Helsinki 09 315 46 400

Carl-Olof Söderblom Varaosamyynti 09 315 46 405

Mikael Englund Varaosamyynti 09 315 46 406


124

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hyviä uutisia! -uutislähetys

/ammattilehti.fi

tarjoaa kuljetus-, metsä- ja maarakennusalan

@ammattilehti.fi

mielenkiintoisimmat uutiset viikon ajalta aina perjantaisin.

/ammattilehti.fi

Katso lähetys Ammattilehden Facebook, Youtube ja Instagram kanavilla lähetyksellä jo kymmeniä tuhansia katsojia viikottain!

MAINOSTAJA! Haluatko yrityksesi uutisjuonnon tai mainosvideon mukaan Hyviin uutisiin? Soita 050 4129 030 ja suunnitellaan teille sopiva mediapaketti!


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

125

Vuoden Auto Suomessa 2022 voittaja on Skoda Enyaq Vuoden Auto Suomessa 2022 -äänestyksen ensimmäiselle kierrokselle hyväksyttiin mukaan 27 ehdokasta. Toiselle kierrokselle eli finaaliin jatkoi kuusi uutuutta, joista peräti neljä oli sähköautoja.

T

asaväkinen kamppailu voitosta käytiin polttomoottorisen MercedesBenzin C-sarjan ja sähköauto Škoda Enyaqin välillä, ja taisto päättyi jälkimmäisen voittoon. Päätöikseen autoista ja liikenteestä kirjoittavia toimittajia edutava Auto- ja liikennetoimittajat ry valitsi kahdeksannen kerran Vuoden Auton Suomessa. Tuomareina ovat yhdistyksen 102 jäsentä, joista 55 osallistui äänestykseen molemmilla kierroksilla. Mukana tuomaristossa on myös Ammattilehden Tero Lahtinen. Yhdistyksen kuorma-autoista ja moottoripyöristä kirjoittavat sekä pitkään eläkkeellä olleet jäsenet jättäytyivät pois äänestyksestä.

Perusteellinen valintaprosessi

Ensimmäisellä kierroksella olivat mukana kaikki marraskuun alun 2020 jälkeen ja ennen lokakuun loppua 2021 Suomessa myyntiin tulleet täysin uudet automallit, jotka olivat tuomariston koeajettavana Nummelassa marraskuun alussa. Tuomaristona toimineet AuLin jäsenet valitsivat kukin mielestään kuusi tärkeintä uutuutta. Äänet laskettiin yhteen ja kuusi tuomareil-

Päätöikseen autoista ja liikenteestä kirjoittavia toimittajia edutava Auto- ja liikennetoimittajat ry valitsi kahdeksannen kerran Vuoden Auton Suomessa. Finaalikierroksella Škoda Enyaq keräsi tuomareilta eniten ykkössijoja.

ta eniten ääniä saanutta ehdokasta jatkoi finaaliin.

Runsaasti sähköautoja

Automarkkinoiden nopeasta muutoksesta kertoo hyvin se, että ensimmäisellä kierroksella yli puolet (14) oli sähköautoja. Kaikki mukana olleet ehdokkaat saivat ääniä vähintään kahdelta tuomarilta. Uutuusanti oli niin mainio, että kuuden parhaan valinta oli vaikeaa. Tärkeimpänä kriteerinä Vuoden Autoa valittaessa on rahalle saatava vastine, jonka jokainen tuomari määrittelee oman näkemyksensä mukaan. Niinpä aivan finaaliin päässeiden kannoilla olivat sekä halvin ehdokas, Dacia Sandero, että kallein ehdokas, Mercedes-Benz EQS. Rahalle saatavan vastineen lisäksi

Škoda teki huikean hattutempun, sillä se voitti Vuoden Auto Suomessa -tittelin jo kolmantena peräkkäisenä vuonna. Edelliset voittajat olivat Škoda Octavia (2021) ja Škoda Kamiq (2020).

jokainen tuomariston jäsen painottaa tärkeinä pitämiään ominaisuuksia, kuten teknisiä innovaatioita, ajettavuutta, tiloja ja turvallisuutta. Finaalikierrokselle edenneet kuusi ehdokasta (neljä sähköautoa ja kaksi lataushybridinä saatavaa polttomoottorista autoa), vietiin vielä marraskuun lopulla Nummelaan perusteellista tutus-

tumista varten. Sen jälkeen ensimmäisellä kierroksella äänestäneet tuomariston jäsenet jakoivat toisessa äänestyksessä ehdokkaille 15 ääntä.

Tasainen kärki

Kuudesta ehdokkaasta yksi piti nostaa voittajaksi, jolle sai antaa enintään kuusi ääntä. Äänestyksessä kärkikaksikko, Ško-

da Enyaq ja Mercedes-Benzin C-sarja nousi muiden yläpuolelle. Kia EV6, Polestar 2 ja Hyundai Ioniq 5 muodostivat tiiviin kolmikon, jolle Peugeot 308 jäi vähän. Škoda Enyaq keräsi tuomareilta eniten ykkössijoja (18), mutta Mercedes-Benzin C-sarja sai vain kaksi vähemmän. Ykkössijoilla mitaten kolmas oli Peugeot 308 ennen Polestar 2:ta. Škoda teki huikean hattutempun, sillä se voitti Vuoden Auto Suomessa -tittelin jo kolmantena peräkkäisenä vuonna. Edelliset voittajat olivat Škoda Octavia (2021) ja Škoda Kamiq (2020). Tuomariston jäsenet arvioivat voittajaa muun muassa seuraavasti: ”Paras uusi sähköauto oman konserniperheensä sisällä. Miellyttävä kokonaisuus, josta ei ergonomian, tilojen tai ajo-ominaisuuksien puolesta löydy oikein mitään moitittavaa. Enyaq on oikeastaan suosikkini Vuoden Autoksi, mutta ei kai Škoda voi voittaa ihan joka vuosi edes Suomessa?” Vuoden Auto Suomessa 2022 -lopputulokset:

1. Škoda Enyaq (184 p.) 2. Mercedes-Benz C-sarja (174 p.) 3. Kia EV6 (124 p.) 4. Polestar 2 (122 p.) 5. Hyundai Ioniq 5 (119 p.) 6. Peugeot 308 (102 p.)

Tutustu palveluun: fleetbook.fi


126

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

Ford Ranger erikoismallit

Täyslaidallinen tyyliä ja suorituskykyä

Uudessa Ranger Raptor Special Edition -mallissa on entistä enemmän dramaattista tyyliä, ainutlaatuista viimeistelyä ja parannuksia sisätiloissa.

Ford täydentää Ranger avolava-autojen valikoimaansa neljällä mielenkiintoisella erikoismallilla.

F

ord Ranger lava-automalliston uudet erikoismallit: Raptor Special Edition, Stormtrak, Wolftrak ja MS-RT ovat valmistajan mukaan saaneet vaikutteita niin metsä- ja maataloudesta kuin mestaruuksia voittaneelta M-Sport Ford World Rally Teamilta. Harmillisesti katukäyttöön suunniteltu Ranger MS-RT -erikoismalli jätettiin autoverotukseen liittyvistä syistä pois Suomen maahantuontiohjelmasta. Etäisesti sarjakuvien super-

sankareita muistuttavista mallinimistä huolimatta Ranger-erikoismallit jakavat saman tekniikan, voimalinjan ja alustaratkaisut perus-Rangerien kanssa. Voimalinjan perustana on valmistajan 2,0 litran EcoBlue -dieselmoottori, joko 170 tai 213 hevosvoimaisena, manuaali- tai automaattivaihteistolla. Uusissa erikoismalleissa on runsaasti ulkonäköä, mukavuutta ja käytännöllisyyttä lisääviä ominaisuuksia. Viimeksi mainitusta voi nostaa esille erilaiset kuormatilan tilanjakajat ja suojaavat lavapeitteet.

Sopivaan saumaan

Ranger on ollut useana vuonna perätysten myydyin malli luokassaan Euroopassa. Syyskuun loppuun mennessä yli 40 000 auton myynnillä Ranger säilyttä-

nee paikkansa Euroopan suosituimpana avolava-automallina myös vuoden 2021 osalta. Ford hyötyajoneuvojen tuotepäällikkö Petteri Pajanen sanoo Rangerin myynnin onnistuneen myös Suomessa. - Kevyiden hyötyajoneuvojen markkina on Suomessa vakaa ja helposti ennustettavissa. Lavaautoja ensirekisteröidään 1000 -1300 kappaletta vuodessa ja Rangerin osuus on tästä varsin merkittävä. Meillä on Rangerin kanssa hyvä tilanne siinäkin mielessä, että toimitukset ovat pysyneet kutakuinkin aikatauluissa ja autoja on hyvin saatavilla jälleenmyyjillä. Niin pakettiautoina kuin ajoneuvoverottomina kevyt kuorma-autoina. Ford Ranger erikoismallit tuodaan markkinoille todella sopivaan saumaan sillä tarjolla oleva

avolava-autoja tarjoavien valmistajien kirjo on kaventumassa vuoden vaihteessa nykyisestä. Nissan on ilmoittanut lopettavansa Navaran valmistuksen Espanjassa ja sitä kautta mallin myyntiä ajetaan alas koko Euroopassa. Lisäksi Mitsubishi on antanut ymmärtää luopuvansa lava-autojen myynnistä Euroopassa, kun nykyisen, vasta pari vuotta takaperin uudistuneen mallin moottorit eivät enää täytä EU-vaatimuksia. Ja kuten hyvin tiedetään ovat Fiat, MercedesBenz ja Volkswagen jo jättäytyneet pois pelistä, missä jäljellä on ns. perinteisistä avolava-autojen valmistajista enää Fordin lisäksi vain Toyota ja Isuzu. Koeajojen perusteella pieninä sarjoina (Raptor Special Edition 20 kpl, Stormtrak 100 kpl ja Wolftrak 100 kpl) Suomeen saatavat Ranger erikoismallit täyttävät onnistuneesti valmistajan lupaukset ja aiheuttanevat pienehkön kysyntäpiikin ajoneuvoluokkaan loppuvuodelle.

Ranger Raptor Special Edition

KATSO VIDEO!

Koeajolenkillä Ratorista otettiin mittaa vaativalla maastoradalla missä neliveto oli kytkettävä hitaalle puolelle ja vaihteistot lukittiin ns. pakko-ykköselle. Kovia korkeuseroja, kiviä ja mutaa sisältänyt lenkki paljasti Raptorin alustan sopivan erinomaisesti myös todelliseen off-road-ajoon alustan panssaroinnin hoitaessa tehtävänsä.

Raptor SE:ssä on tehoa 213 hevosvoimaa ja vääntöä 500 Nm. Vaihteistona on aina nopeasti reagoiva 10-vaihteinen automaattivaihteisto. Raptorin parasta antia on Ford Performancen kehittämä alusta sekä ainutlaatuinen Terrain Management -ajotilanhallintajärjestelmä. Mallia alustan suunnitteluun on haettu aavikkokilpuriluokan autoista. Lopputulemana markkinoiden paras ja kehittynein juositus. Ranger -malliston kärkituot-

teesta jalostetussa Raptor SE:ssä on siihen nimenomaisesti suunnitellut mattamustat, punaisella kontrastivärillä reunustetut ralliraidat konepellillä, katolla, kylkien alaosassa, takareunoissa ja takalaidassa. Mattamusta-teema jatkuu pyöräkoteloissa, etu- ja takapuskureiden sekä ovenkahvojen viimeistelyssä ja Ford -tekstillä varustetussa etumaskissa. Erikoismallin tunnelma jatkuu myös Double Cab -ohjaamossa, missä urheilulliset, hyvän sivuttaistuen tarjoavat etuistuimet on verhoiltu korkealaatuisella nahalla ja tunnelmaa korostavilla punaisilla tikkauksilla. Teema jatkuu ohjauspyörässä, kojelaudassa ja oviverhoiluissa. Oman lisänsä tuo vain Special Edition -malliin saatava Raceway Grey -värinen mittaristo. Valmistajan markkinoinnista saa helposti sen kuvan, että Raptorin alusta on viritetty hiekkaerämaalle ja koviin nopeuksiin. Tällä kertaa Raptoreista, joita oli koeajettavana kolmin kappalein, otettiin mittaa vaativalla maastoradalla missä neliveto oli kytkettävä hitaalle puolelle ja vaihteistot lukittiin ns. pakko-ykköselle. Kovia korkeuseroja, kiviä ja mutaa sisältänyt lenkki paljasti Raptorin alustan sopivan erinomaisesti myös todelliseen offroad-ajoon. Raptorin teräksiset ja tavallista leveämmät astinlaudat sekä alustan panssarointi joutui koeajossa todelliselle koetukselle. Ja siksi ne ovat autoon laitettukin!

Ranger Stormtrak

Kattavasti varusteltu Ranger


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

127

Ranger Stormtrakissa on päät kääntävä premium-nahkainen sisustus sekä 213 hv (500 Nm) Ford EcoBlue -dieselmoottori ja 10-vaihteinen automaattivaihteisto. Näyttävä Rapid Red -väri on saatavana vain Ranger Stormtrak -malliin. Väri täydentää mallin etusäleikön punaisia yksityiskohtia. Mallissa on vakiona myös LED-ajovalot ja vahva alustan suojaus.

Stormtrak on stereoideilla terästetty painos Ranger Wildtrak -mallista, tarjoten vieläkin paremman varustelun ja enemmän mukavuutta lisääviä ominaisuuksia. Stormtrakia on saatavana sekä Double Cab -mallina että enemmän lastaustilaa tarjoavana Super Cab -mallina. Kuten Raptor SE:ssä myös kaikissa Ranger Stormtrak -malleissa on parhaalta teholtaan 213 hv ja 500 Nm kaksoisturbodieselmoottori ja automaattivaihteisto. Stormtrakin vetonaulana on näyttävät erikoisvärit, vauhtiraidoin ja kylkiteipein. Mallissa on vakiona 18” Black -kevytmetallivanteet, LED-ajovalot ja alustan panssarointi. Lisäksi vakiovarusteena oleva lavakaukalo, kuormatilan tilanjakaja ja Fordin uusi sähkötoiminen lavapeite parantavat mukavuutta ja käytännöllisyyttä tavarankuljetuksissa. Ranger Stormtrakin kantavuus on korimallista riippuen 895-1030 kg ja vetopaino 3500 kg.

Valtava kehitysloikka

Ranger erikoismalleista Stormtrak ja MS-RT olivat koeajettavina Porvoon ja sen lähiseutujen mutkittelevilla maanteillä, missä ne eittämättä tarjosivat parastaan. Koeajon kuluessa jäi aikaa pohtia lava-autojen kehitystä viimeisen 10-15 vuoden kehityskaarella. Tarkemmin ajateltuna ajoneuvoluokka on tehnyt kehityksessä valtavan loikan eteen päin. Tämän päivän lava-auto kulkee pienellä polttoaineella ja siihen on tarjolla likimain kaikki samat herkut kuin uusimpiin sähköautoihin. Kenties parhaat uudistukset on kuitenkin viety alustaan. Tämän päivän avolava-autolla voi näet ajaa miellyttävästi myös kuormatta mutta yhtä lailla myös kuormattuna. Kun alustaan katsoo, niin sieltä löytyy yhä perinteiset jousitusratkaisut lehtijousineen päivineen. Ja vaikka autojen koko on kasvanut, on kuormauskykyä yhä entiseen tapaan tarjolla tonnin molemmin puolin. Kenties edellä mainituilla on ollut vaikutusta siihen että entistä useampi avolava-auton ostaja on tänä päivänä yksityishenkilö, joskin yritykset ovat edelleen selkeä enemmistö.

Ranger Wolftrak

Ford Ranger Wolftrak on monille kenties se mielenkiintoisin koeajetuista erikoismalleista. Ranger XLT -malliin perustuvassa mallissa on vakiovarusteena sähköisesti lukittuva tasauspyörästön lukko ja all-terrain renkaat. Muista Ranger erikoismalleista poiketen Wolftrakissa on teholtaan 170 hv / 420 Nm suoritusarvoihin yltävä dieselmoottori, ja siihen on valittavissa joko 6-vaihteinen manuaalivaihteisto tai 10-vaihteinen automaattivaihteisto. Wolftrakin tunnistaa muista vaihtoehdoista harmaasta ulkoväristä, jota on korostamassa mattamustan lavakaari ja etusäleikkö, helmojen astinlaudat sekä mustat 17” Asphalt Black -kevytmetallivanteet karkeakuvioisilla renkailla. Mustan tehostevärin käyttö jatkuu sisätiloissa, missä kojelaudan ja ovien koristelistat ovat satiinimustat. Wolftrakin erikoisuutena on lavan pinnoite, joka jatkuu aina lavarakenteen ulkoreunoille saakka. Hyvin kulusta kestävän pinnoitteen ansiosta rahtiosasto ei kaipaa erillistä kaukaloa. Manuaalinen lavapeite on tarjolla lisähinnasta. Wolftrakin ominaisuuksista otettiin mittaa niin ikään maastossa, joskaan ei aivan niin vaativissa olosuhteissa kuin Rapto-

rilla. Maastokoe paljasti Rangerin etenemiskyvyn erinomaiseksi ihan vakioalustallakin. Keppivaihteisto, hidas neliveto ja tarkka ohjaus ovat edelleen tae varmasta etenemisestä.

Mitä maksaa?

Fordilla on halu palvella asiakkaita. Siksi myös nyt esitellyt erikoismallit ovat saatavana N1 -luokan pakettiautoina, alennetun ajoneuvoveron N1-pakettiautona ja N2G-luokan kevytkuorma-autoina, Näin monen muuttujan kanssa lienee paikallaan hieman availla hinnoittelua. Suurimmat hintavaihtelut osuvat Raptor SE -malliin, jota tarjotaan kuitenkin vain yhtenä ohjaamovaihtoehtona. Näistä hintavin on kahdella istuinrivillä varustettu N1-ajoneuvoluokan vaihtoehto, mille jää hintaa autoveron kanssa liki 103 000 euroa. Kevyt kuorma-autona saman auton hintapyynti jää noin 66 500 euroon. Ääripäiden väliin sopii ilman takapenkkiä rekisteröitävä alennetun ajoneuvoveron N1-paku. Sen hintapyynti asettuu 78 500 euron tietämille. Kun hypätään edullisimman eli Wolftrak-Rangerin kimppuun niin nyt verolliset pyyntihinnat asettuvat ovien ja istuimien määrästä riippuen hieman yli 40 000 ja reilun 63 000 euron välimaastoon. Autoverottoman kevyt

Ranger Stormtrakin vakiovarusteinen sähkötoiminen lavapeite, joka on mahdollista avata ja sulkea avaimen painikkeesta tai käyttäen lavassa tai kojelaudassa olevia painikkeita.

kuorma-autona hintahaitari on merkittävästi kapeampi reilusta 42 000 noin 46 000 euroon. Edellisten väliin mahtuu vielä Ranger Stormtrak. Hintapyynnit malliversiosta riippuen noin 55 000 ja 77 000 euron välissä. Kevyt kuorma-autona noin 55 000 euroa.

Vaikka kaikki nyt koeajetuista autoista edustivat niin varusteiden kuin ominaisuuksiensa puolesta liki parasta tarjolla olevaa, jää nelikosta parhaiten mieleen työmaakäytön vaatimuksiin varusteltu Ranger Wolftrak, joka on samalla edullisin nyt koeajetuista vaihtoehdoista.

Katukäyttöön suunnitellussa Ranger MS-RT mallissa on keskitytty ulkonäköä parantaviin seikkoihin. Lavan levitykset, etulokasuojat ja helmalevikkeet sekä etu- ja takapuskuri on valmistettu komposiitista. Ralliautomaista ulkonäköä täydentävät 20-tuumaiset OZ Racing -kevytmetallivanteet ja sisustan MS-RT -logot. Malli ei ole Suomen maahantuontiohjelmassa.

Ranger Wolftrakin sisätiloissa on useita mallille ainutlaatuisia yksityiskohtia, kuten Wolftrak-mallimerkinnät, mattamustat mittaristopaneeli ja ovien koristelistat ja kestävät jokasään matot.

Ford ennakoi Ranger Wolftrakin kiinnostavan sekä yksityisasiakkaita että yritysasiakkaita maataloudessa, metsänhoidossa ja ulkoaktiviteettaja tarjoavissa yrityksissä. Mallin kantavuus on 945 kg – 1080 kg ja 3500 kg vetopaino. Valinnaisvarusteena saatava manuaalinen lavapeite tai Aeroklas-lavakate ovat saatavana ainutlaatuisesti mattamustina sopimaan Ranger Wolftrakin mustiin korin yksityiskohtiin.


HAWE HAWE Finland, Finland,

METSÄALAN AMMATTILEHTI

helppoa hydrauliikkaa! HAWE HAWE -- venttiilit venttiilit ja ja ohjausjärjestelmät ohjausjärjestelmät liikkuvalle liikkuvalle kalustolle, kalustolle, yhdistettävissä mihin tahansa HAWEventtiilisarjoihin. yhdistettävissä mihin tahansa HAWE- venttiilisarjoihin.

EDL- venttiili EDLventtiili Modulaarinen systeemi EDLventtiili Modulaarinen systeemi

Modulaarinen systeemi Useita karavaihtoehtoja karavaihtoehtoja Modulaarinen systeemi Useita Useita karavaihtoehtoja Yhdistettävissä PSL karalohkoihin karalohkoihin Useita karavaihtoehtoja Yhdistettävissä PSL Yhdistettävissä PSL Edullinen propoventtiili propoventtiili Yhdistettävissä PSL karalohkoihin karalohkoihin Edullinen Edullinen Edullinen propoventtiili propoventtiili

PSL(V)-CAN lite PSL(V)-CAN Helppo johdotus johdotuslite =nelinapainen kaapeli kaapeli PSL(V)-CAN lite Helppo =nelinapainen Helppo johdotus Nopea käyttöönotto käyttöönotto Helppo johdotus =nelinapainen =nelinapainen kaapeli kaapeli Nopea Nopea käyttöönotto Integroitu elektroniikka Nopea käyttöönotto Integroitu elektroniikka Integroitu elektroniikka CAN-käyttöliittymä Integroitu elektroniikka CAN-käyttöliittymä CAN-käyttöliittymä Esiasetetut parametrit parametrit CAN-käyttöliittymä Esiasetetut Esiasetetut parametrit Sisäänrakennettu diagnostiikka Esiasetetut parametrit Sisäänrakennettu diagnostiikka Sisäänrakennettu Sisäänrakennettu diagnostiikka diagnostiikka

PSL(V)-CAN PSL(V)-CAN PSL (V) (V) CAN CAN lite lite ominaisuuksien ominaisuuksien lisäksi: lisäksi: PSL(V)-CAN PSL

PSL (V) lite lisäksi: Kattavat monitorointi toiminnot PSL (V) CAN CANmonitorointi lite ominaisuuksien ominaisuuksien lisäksi: Kattavat toiminnot Kattavat monitorointi toiminnot Tarkka proportionaalinen proportionaalinen virtauksen säätö säätö Kattavat monitorointi toiminnot Tarkka virtauksen Tarkka virtauksen = tarkat tarkatproportionaalinen liikkeet proportionaalinen virtauksen säätö säätö =Tarkka liikkeet ==Eitarkat liikkeet hystereesiä liikkeet Eitarkat hystereesiä Ei Ei hystereesiä hystereesiä

HAWE ohjausjärjestelmät - joko valmiiksi ohjelmoituna tai ohjelmointivalmiudella. HAWE ohjausjärjestelmät - joko valmiiksi ohjelmoituna tai ohjelmointivalmiudella. Voidaan myös integroida olemassa oleviin järjestelmiin. Voidaan myös integroida olemassa oleviin järjestelmiin. HAWE CAN I/O 14+ ohjausjärjestelmä HAWE CAN 14+ IP67: kovaan kovaan ulkokäyttöön HAWE CAN I/O I/O 14+ ohjausjärjestelmä ohjausjärjestelmä IP67: ulkokäyttöön

IP67: kovaan Kompakti sekäulkokäyttöön edullinen IP67: kovaan ulkokäyttöön Kompakti sekä edullinen Kompakti sekä Neljä kaksitoimista kaksitoimista liikettä per per yksikkö yksikkö Kompakti sekä edullinen edullinen Neljä liikettä Neljä liikettä yksikkö Mahdollista liittää useampia useampia ohjausyksiköitä samaan järjestelmään järjestelmään Neljä kaksitoimista kaksitoimista liikettä per per yksikkö Mahdollista liittää ohjausyksiköitä samaan Mahdollista liittää useampia ohjausyksiköitä samaan Pääyksiköksiliittää pieniin järjestelmiin tai laajennusyksiköksi laajennusyksiköksi Mahdollista useampia ohjausyksiköitä samaan järjestelmään järjestelmään Pääyksiköksi pieniin järjestelmiin tai Pääyksiköksi pieniin suurempaan kokonaisuuteen kokonaisuuteen Pääyksiköksi pieniin järjestelmiin järjestelmiin tai tai laajennusyksiköksi laajennusyksiköksi suurempaan suurempaan kokonaisuuteen Ohjelmointi eDesign-ohjelmalla eDesign-ohjelmalla tai parametroimalla parametroimalla suurempaan kokonaisuuteen tai Ohjelmointi Ohjelmointi eDesign-ohjelmalla Ohjelmointi eDesign-ohjelmalla tai tai parametroimalla parametroimalla

HAWE ESX - ohjausjärjestelmä HAWE ESX ulkokäyttöön ohjausjärjestelmä IP67: HAWE ESX -- ohjausjärjestelmä IP67: kovaan kovaan ulkokäyttöön IP67: kovaan ulkokäyttöön Nopea ohjauslogiikka IP67: ulkokäyttöön Nopeakovaan ohjauslogiikka Nopea ohjauslogiikka Tarkat liikkeet Nopea ohjauslogiikka Tarkat liikkeet ja ja laajat laajat säätöominaisuudet säätöominaisuudet Tarkat liikkeet ja laajat laajat säätöominaisuudet säätöominaisuudet Vaativiin ohjausjärjestelmiin Tarkat liikkeet ja Vaativiin ohjausjärjestelmiin Vaativiin ohjausjärjestelmiin Myös turvaluokitteisena Vaativiin ohjausjärjestelmiin Myös turvaluokitteisena Myös turvaluokitteisena turvaluokitteisena Myös

H HAAW WEEllllaa llyyhyet ttooimithyet imituussaajat! jat!

Skannaa QR-koodi ja siirry suoraan Päällirakentajaluettelon nettiversioon! Skannaa QR-koodi QR-koodi ja ja siirry siirry suoraan suoraan Päällirakentajaluettelon Päällirakentajaluettelon nettiversioon! nettiversioon! Skannaa

HAWE Finland Oy Koskelontie 15 | 02920 Espoo | Finland | Puhelin +358 (0)10 82126 00 | sales@hawe.fi | www.hawe.fi HAWE Finland Finland Oy Oy Koskelontie Koskelontie 15 15 || 02920 02920 Espoo Espoo || Finland Finland || Puhelin Puhelin +358 +358 (0)10 (0)10 82126 82126 00 00 || sales@hawe.fi sales@hawe.fi || www.hawe.fi HAWE www.hawe.fi


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

129

Uusia osaajia tarvitaan teknisen kaupan toimialalle Nykyiset teknisen kaupan ammattilaiset eläköityvät ja yrityksissä on pulaa uudesta työvoimasta. Nyt kaivataan erityisesti ammatillisen perustutkinnon suorittaneita - myynnin ja markkinoinnin osaaminen teknisen ammattitaidon lisänä on erityisen haluttua.

Kyselyn tulokset osoittavat, että yritysten rekrytoinnin ”ykköskohteita” ovat teknisten alojen asiantuntijat, asentajat ja huoltohenkilöt, jotka taitavat myös myynnin ja markkinoinnin sekä asiakaspalvelun. Myös AMK-insinöörit vastaavalla taustalla kiinnostavat: - Nyt ammatillisen perustutkinnon suorittaneet ovat ensi kerran kyselyn historiassa jopa halutumpia kuin AMK-insinöörit. Vastausten mukaan mukaan tällaisia henkilöitä on kuitenkin vaikea löytää.

T

Yritykset haluavat tarjota työssä oppimisen mahdollisuuksia

eknisen Kaupan Liitto toteutti jäsenyrityksilleen osaamistarvekartoituksen, jossa teknisen kaupan toimialan yritykset vastasivat osaamisen kehittämiseen ja rekrytointiin liittyviin kysymyksiin. - Tänä vuonna tuloksissa tuli selkeästi esiin koko yhteiskuntaamme vaivaava osaajapula. Monet yritykset ovat tilanteessa, jossa nykyiset ammattilaiset eläköityvät, ja on aika löytää uutta voimaa yritykseen. Moni on huolissaan myös siitä, miten hiljainen tieto saadaan siirtymään uudelle polvelle, kiteyttää Teknisen Kaupan Liiton johtava asiantuntija Lauri Leskinen, joka vastaa liitossa osaamisen kehittämisestä.

Osaamistarvekartoituksen tulokset kertovat, että yritysten valmiudet tarjota opiskelijoille harjoittelu- ja opinnäytetyömahdollisuuksia ovat kehittyneet. Yrityksissä ymmärretään, että työssäoppiminen on erinomainen kanava sopivien osaajien löytämiseen ja rekrytointiin. - On hyvä muistaa, että kukaan meistä ei ole ollut täydellinen ammattilainen tutkinnon valmiiksi saatuamme. Olemme kaikki saaneet oppia ja opetella ensimmäisissä työtehtävissämme työelämää, sen yksityiskohtia ja parhaita käytänteitä. Menestyvissä yrityksissä perehdy-

Osaamistarvekartoituksen tulokset kertovat, että yritysten valmiudet tarjota opiskelijoille harjoittelu- ja opinnäytetyömahdollisuuksia ovat kehittyneet. Yrityksissä ymmärretään, että työssäoppiminen on erinomainen kanava sopivien osaajien löytämiseen ja rekrytointiin.

tys tehdään systemaattisesti ja johdetusti, Leskinen sanoo.

Esimiestyötä ja myyntiä halutaan kehittää

Aikaisempiin kyselyihin verrattuna nyt on näkyvissä, että yritykset tulevat panostamaan enemmän myös lähiesimiesosaamisen kehittämiseen. Laadukkaalla esimiestyöllä on yritykselle vain positiivisia vaikutuksia. Myös ratkaisukeskeisen myynnin osaamisen kehittäminen koetaan tärkeäksi.

OLEMME MUUTTANEET UUSIIN TOIMITILOIHIN NURMIJÄRVELLÄ!

Osaamistarvekysely lähetetään jäsenille joka toinen vuosi. Nyt vastauksia tuli enemmän kuin koskaan. - Aktiivinen vastaajamäärä kertoo alan yritysten kollektiivisesta huolesta - osaajapula uhkaa kaikkia, Leskinen toteaa.

Teknisen Kaupan Liitto kehittää oppilaitosyhteistyötä

Oppilaitosyhteistyön kautta liitto pyrkii tuomaan esille alan vetovoimatekijöitä ja sen merki-

tyksellistä roolia esimerkiksi ilmastotyössä, teollisuuden energiatehokkuuden kehittämisessä sekä kiertotalouden ja kestävän kehityksen ratkaisuissa. - Kehitämme vaikutusmahdollisuuksiamme nyt erityisesti ammatillisten oppilaitosten suuntaan, jotta valmistuvilla uusilla osaajilla olisi entistä paremmat valmiudet työssäoppimiseen. Tämä työ jatkuu, Leskinen lupaa.


130

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

Tällä hetkellä oikeastaan kaikkien uusien työkoneiden kehitysprojektien lähtökohta on jollain tasolla sähköistyminen eli erilaiset hybridikäytöt tai täysin sähköiset ratkaisut sekä IoT. Vastatakseen asiakkaiden kohtaamiin haasteisiin Parkerin samoihin tiimeihin kokoama skandinaavinen osaaminen mahdollistaa oikeiden ratkaisumallien löytämisen yhdessä tekemällä.

Parker tuo koko pohjoismaisen osaamisen asiakkaiden käyttöön Parker Hannifin, maailman johtava hydrauliikka-, pneumatiikka- ja automaatioteknologian tuotteiden ja järjestelmien valmistaja, on organisoinut pohjoismaiden eli Nordic-alueen myyntitoiminnot uudelleen. Eri maiden osaaminen ja voimavarat on yhdistetty, mikä mahdollistaa aiempaakin paremman asiakaspalvelun.

P

arker Hannifinin Nordic -alueeseen kuuluu Ruotsi, Norja, Tanska ja Suomi, joka vastaa myös Viron myynnistä. - Liikkuvan kaluston myynti on jaettu off-road ja on-road -myyntitiimeihin. Off-road tiimi hoitaa laajasti erilaiset työkone-

lin, Group Sales Leader Nordic Countries.

Suomi tärkeässä roolissa

- Vuosi 2021 oli uskomaton ja Suomen myynti kasvoi Parkerin Nordic-alueella vahvasti. Vaikka korona piti markkinat jatkuvassa epävarmuudessa ja aiheutti ongelmia tuotantoketjuihin, niin liikkuvan kaluston valmistajien tilauskirjat kasvoivat ennätystasolle, kertoo Jan-Erik Sandelin, Group

valmistajat ja on-road puoli mm. truck-puolen sekä isommat päällerakentajat. Myös Parkerin te-

ollisuus & marine ja energia tiimit toimijat jatkossa Nordictasolla, kertoo Jan-Erik Sande-

Sandelinin vastuulla on liikkuvan kaluston myynti koko Nordic-alueella ja muutenkin suomalaisten rooli on vahva Parkerin uudessa organisaatiossa, erityisesti liikkuvan kaluston puolella. - Meillä on täällä erittäin vahvaa koneenrakennusteollisuutta ja jatkossa kun yhteistyö on syvällistä muiden maiden Parkerilaisten kesken niin pystymme tarjoamaan entistäkin parempaa palvelua ja osaamista konevalmistajille, lupaa Sandelin. - Aiemmin Suomen liikkuvan kaluston myynnistä vastannut Ari Puranen ottaa jatkossa vastuulleen liikkuvan kaluston kaikki Nordic-alueen applikaatio asiantuntijat, suunnittelijat ja teknisen osaajat, jotka vastaavat OEM-asiakkaiden hoidosta. Eri maiden Parker-osaajien yhteen hiileen puhaltamisella ja tietotaidon vaihdolla saadaan asiakkaille uutta ajatusta tuotekehityspro-

jekteihin, uskoo Sandelin.

Uusien teknologioiden erikoisyksikkö

Liikkuvan kaluston kehityksessä ja valmistuksessa eletään suurten muutosten aikaa, kun sähköistyminen tekee vahvasti tuloaan samoin kuin muut uudenlaiset energialähteet ja älykkäät teknologiat kuten IoT. - Parker on perustanut Nordic -tasoisen erikoisyksikön Sales Development -tiimin alle, mikä keskittyy uusien teknologioiden kehittämiseen, löytämiseen ja soveltamiseen asiakkaiden tuotekehitysprojekteissa. Yksikköön on kerätty Parkerin terävintä erikoisosaamista eli henkilöitä, joilla on visioita ja kokemusta uusien teknologioiden hyödyntämisestä erilaisissa applikaatioissa. Hyvänä esimerkkinä pitkän linjan parkerilainen Ville Karlsson, Sales Development Engineer, joka tuo tiimiin vahvaa osaamisesta erityisesti työkoneiden sähköistämisestä ja älykkäistä ohjausjärjestelmistä, sanoo Sandelin.


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Työkoneiden sähköistyminen tuo haasteita ja mahdollisuuksia

Nordic off-road tiimin vetäjä Ari Vuorinen näkee, että uusi organisaatiomuutos tehtiin oikeaan aikaan sillä nyt asiakkaat tarvitsevat aiempaa laajempaa osaamista, kun siirrytään uusien teknologioiden hyödyntämiseen: - Aikanaan kun työkoneissa mietittiin vain hydrauliikkaa niin kaikki oli lopulta aika selkeää. Tällä hetkellä oikeastaan kaikkien uusien kehitysprojektien lähtökohta on jollain tasolla sähköistyminen eli erilaiset hybridikäytöt tai täysin sähköiset ratkaisut sekä IoT. Vastatakseen asiakkaiden kohtaamiin haasteisiin Parkerin samoihin tiimeihin kokoama skandinaavinen osaaminen mahdollistaa oikeiden ratkaisumallien löytämisen yhdessä tekemällä. Kun sähköistymisen ovia aletaan konevalmistajien keskuudessa avaamaan, niin eteen tulee jatkuvasti aivan uusia haasteita mutta myös mahdollisuuksia. - Esimerkiksi järjestelmien energiatehokkuus on jatkossa aiempaakin tärkeämpi asia, sillä minimoimalla sähkönkulutusta voidaan käyttää pienempiä ja edullisempia akkuja, joilla päästään yhdellä latauksella riittäviin ajosuoritteisiin sekä työliikkeisiin. Järjestelmät pitää mitoittaa optimaalisesti mikä vaatii sähkötoimisten koneiden työsyklien ja hyötysuhteiden ymmärtämistä, mitkä poikkeavat aiemmista polttomoottorikoneista merkittävästi. Eli täyssähkö- ja hybridikoneiden käyttäytymisestä kenttäolosuhteissa tarvitaan tietoja ja dataa, mitä saadaan parhaiten erilaisilla IoT-järjestelmillä. Parkerilta löytyy sähkökäyttöihin laajasti komponentit moottoreista inverttereihin ja ohjausjärjestelmiin sekä osaaminen kokonaisuuksien rakentamiseen, sanoo Vuorinen.

Nordic off-road tiimin vetäjä Ari Vuorinen näkee, että uusi organisaatiomuutos tehtiin oikeaan aikaan sillä nyt asiakkaat tarvitsevat aiempaa laajempaa osaamista, kun siirrytään uusien teknologioiden hyödyntämiseen.

Toimitukset ennätystasolla - Suomessa kovin kasvu

Parker Hannifinilla on takanaan historian ennätyksellisin myyntivuosi koko Nordic-alueella. - Vuosi 2021 oli uskomaton ja Suomen myynti kasvoi Parkerin Nordic-alueella vahvasti. Vaikka korona piti markkinat jatkuvassa epävarmuudessa ja aiheutti ongelmia tuotantoketjuihin, niin liikkuvan kaluston valmistajien tilauskirjat kasvoivat ennätystasolle. Ja vaikka suurista tilausmääristä johtuen valmistajat keskittyivät tuotantoihinsa sekä niiden ylläpitoon niin uusiakin tuotekehitysprojekteja aloitettiin jopa yllättävän paljon. Parker onnistui vastaamaan asiakkaiden kysyntään kiitettävästi mutta toki toimituksissa on tällaisilla tilausmäärillä haasteita; ne kuitenkin yritetään ratkaista aina parhaalla mahdollisella tavalla. Komponenttien toimitukset hoidetaan tehokkaalla logistiikalla Saksan suuresta keskusvarastosta sekä suorina tehdastoimituksina. Ja maanlaajuinen ParkerStore ketju sekä vahvat erikoisjälleenmyyjät palvelee alueidensa asiakkaita ja loppukäyttäjiä paikallisiin tarpeisiin mitoitetuilla varastoillaan, sanoo Jan-Erik Sandelin.

Ari Puranen ottaa jatkossa vastuulleen Parkerin liikkuvan kaluston kaikki Nordic-alueen applikaatio asiantuntijat, suunnittelijat ja teknisen osaajat, jotka vastaavat OEM-asiakkaiden hoidosta.

Parker on perustanut Nordic -tasoisen erikoisyksikön Sales Development -tiimin alle, mikä keskittyy uusien teknologioiden kehittämiseen, löytämiseen ja soveltamiseen asiakkaiden tuotekehitysprojekteissa. Ville Karlsson tuo tiimiin vahvaa osaamisesta erityisesti työkoneiden sähköistämisestä ja älykkäistä ohjausjärjestelmistä,

131


132

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

Fluiconnecto liittyi HAWE Finlandin jälleenmyyntiverkostoon HAWE Finland Oy on vahvistanut jälleenmyyntiverkostoaan entisestään tekemällä yhteistyösopimuksen Fluiconnecto Oy:n kanssa.

F

luiconnecto myy jatkossa laajan HydroShop -verkostonsa kautta kaikki HAWE -tuotteet ja Sunfab -pumput. - Fluiconnecton kanssa aloitettu yhteistyö on meille erittäin tärkeä avaus ja se tuo HAWE -tuotteet jatkossa entistä paremmin asiakkaiden saataville. Fluiconnecto on johtavan johdinkomponenttivalmistaja Manulin omistama vahva alan toimija, jolla on laajaa omaa valmistusta ja hyvät suhteet liikkuvan kaluston OEM-valmistajiin. HAWE Finlandin tuotevalikoima täydentää Fluiconnecton tarjontaa loistavasti eikä päällekkäisiä tuotteita juurikaan ole. Olemme tehneet Fluiconnecton kanssa aiemminkin jo jonkin verran yhteistyötä ja nyt tekeminen nostetaan uudelle tasolle asiakkaiden eduksi, kertoo HAWE Finland Oy:n toimitusjohtaja Jari Tanhuanpää.

Maankattava verkosto

Fluiconnectolla on HydroShop myymälät seitsemällä paikkakunnalla Vantaalla, Tampereella, Turussa, Porissa, Lahdessa, Jyväskylässä ja Oulussa sekä

Fuiconnecto myy jatkossa laajan HydroShop -verkostonsa kautta kaikki HAWE -tuotteet ja Sunfab -pumput, joita löytyy hyllystä HydroShop -myymälöistä ympäri maan; kuvassa kesällä uusiin tiloihin muuttanut Lahden HydroShop.

HAWE Finland on kiertänyt kouluttamassa Fluiconnecton pisteiden henkilökunnan HAWE-tuotteisiin. Kuvassa myyntipäällikkö Tomi Kononen (vas.) opastaa Fluiconnecton aluemyyntipäällikkö Jussi Mannista HAWE -venttiileiden tekniikkaan.

Aiemmin pitkään HAWE Finlandin palveluksessa ollut Juha Äyräs (vas.) toimii nykyään Sunfabin tehtaan edustajana Suomessa tarjoten vankan pumppuosaamisensa asiakkaiden käyttöön. Lahden Fluiconnectolla perehdytystä Sunfab -kuorma-autopumppuihin sai myyjä Mikael Sivenius.

yli 20 jälleenmyyjää eri puolilla maata. - Olemme loppuvuoden 2021 aikana tehneet HydroShop pis-

Shopeista löytyy hyllystä yleisimmät HAWE ja Sunfab pumput ja jatkossa valikoimaa täydennetään mm. HAWE-venttii-

teiden henkilökunnan koulutuksen HAWE-tuotteisiin eli jatkossa teknistä osaamista löytyy joka toimipaikasta. Alussa Hydro-

leillä ja muilla komponenteilla paikallisten asiakastarpeiden mukaan, ilmoittaa Tanhuanpää.

Lisää osaavia tekijöitä HAWE Finlandin palvelukseen Vahvassa kasvussa oleva HAWE Finland Oy on jälleen lisännyt henkilökunnan määrää motivoituneilla osaajilla asiakaspalvelun parantamiseksi entisestään.

Meitä on nyt yhteensä 14 henkilöä eli parissa vuodessa määrä on lähes tuplaantunut. Viimeisen kuukauden aikana mukaan huippuporukkaan on saatu kolme uutta tekijää, sanoo HAWE Finland Oy:n toimitusjohtaja Jari Tanhuanpää. Myyntipäällikkönä on aloittanut kokenut hydrauliikan ammattilainen Tapio Kytömaa, jolla on yli 20 vuoden kokemus alasta johtavien toimijoiden palveluksessa. Kytömaa keskit-

HAWE Finland Oy:n myyntipäällikkönä on aloittanut kokenut hydrauliikan ammattilainen Tapio Kytömaa, jolla on yli 20 vuoden kokemus alasta johtavien toimijoiden palveluksessa.

tyy HAWElla OEM-asiakkaiden hoitoon sekä jälleenmyyntiverkoston kehittämiseeen operoiden Etelä- ja Itä-Suomesta käsin. Hänen lisäkseen HAWE Finlandin myyntitiimiin kuuluu myyntipäälliköt Risto Suominen,

Taneli Tuomas, Tomi Kononen ja avainasiakaspäällikkö Tommi Strand. Tärkeää tukea Sunfabtoimintoihin antaa Sunfab Hydraulics AB:n palveluksessa oleva myyntipäällikkö Juha Äyräs, joka oli aiemmin pitkään HAWE

Joel Hentilä (oik.) on aloittanut marraskuussa hydrauliikan asentajana HAWEn huolto- ja valmistuspuolella. HAWE Finlandin kasvavan logistiikan hoidossa ja kehittämisessä on aloittanut Leevi Tuomivaara.

Finlandin palveluksessa. HAWE Finlandin Espoon toimipaikassa sijaitsee Suomen keskusvarasto, suunnitteluosasto sekä huoltopuoli, missä kasataan myös asiakasräätälöityjä tuotteita kuten venttiileitä. Joel Henti-

lä on aloittanut marraskuussa hydrauliikan asentajana HAWEn huolto- ja valmistuspuolella. Kasvavan toiminnan edellytys on toimiva logistiikka, minkä hoidossa ja kehittämisessä on aloittanut Leevi Tuomivaara.


METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

Puh. 010 341 4000

Uuden keskusnumeron kautta yhteys kaikkiin pisteisiin:

puh. 010 341 4000


PARKER F3 METSÄALAN METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

KUORMA-AUTOPUMPPU:

HELPPO KYTKEÄ & VAPAUTTAA

F3-pumppu on kehitetty asennettavaksi moottorin voimanottoon ja käytettäväksi silloin, kun kuljettajan on käsiteltävä hydrauliikkayksikköä samalla, kun hän ohjaa kuormaautoa. Pumpun ainutkertaisen suunnittelun ansiosta se voidaan kytkeä ilman, että moottoria tarvitsee sammuttaa. Kun työ on tehty, hydraulipumppu voidaan vapauttaa täysin moottorista. Uusien F3-pumppujen ominaisuudet ovat helposti käytettävissä esimerkiksi koukkulavakuorma-autoissa, lavakuormaimissa ja kippiautoissa. F3-pumpun ja muut Parkerin luotettavat sekä laadukkaat pneumatiikka- ja hydrauliikkatuotteet raskaan kaluston käyttöön saat helposti matkasi varrella palvelevilta ParkerStore-yhteistyökumppaneilta. Mobile Technology Centerit auttavat mahdollisissa hydrauliikan päivitystarpeissa ja hydrauliikkahuollossa. Letkut • Liittimet • Hydrauliikka • Pneumatiikka • Tarvikkeet


Hydrauliikka&Automaatio

135

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uusi FEM-pikaliitinsarja

HAWE Finland, helppoa hydrauliikkaa!

Uusi FEM-sarja kestää värähtelyä ja mekaanista rasitusta erittäin hyvin. Liittäminen ja irrotus on nopeaa ja turvallista käytettäessä niin liikkuvan kaluston hydrauliikan, kuljetuksen kuin rakennuksen toimialalla.

Parker Hannifin on julkistanut uuden optimoidun FEM-pikaliitinsarjan.

S

arja tarjoaa korkeamman, jopa 350 barin, käyttöpaineen sekä alhaisemman painehäviön, mikä parantaa virtausominaisuuksia. Uudistetuilla ja päivitetyillä FEM- ja FEC-sarjoilla on ISO 16028 -standardin mukaiset profiilit, ja ne ylittävät ISO 16028 -standardin tekniset vaatimukset. Ne ovat yhteensopivia muiden saman standardin mukaisten sarjojen kanssa. Liittimissä on vuotamaton irrotus ja mi-

nimaalinen öljyhävikki irrotuksen aikana, ja ne on myös helppo puhdistaa niiden tasapintaisten venttiilien/runkojen ansiosta. Uuden venttiilimuotoilun ansiosta liittimissä on pienin painehäviö ja niiden kustannustehokkuus on mahdollisimman korkea. FEM-tulpat ovat saatavana paineenpoistimella varustettuna, minkä vuoksi liittimet voidaan kytkeä kertyneestä paineesta tai jäännöspaineesta huolimatta ongelmitta. Pienoisventtiili poistaa paineen automaattisesti liittämisvaiheessa. Uusi FEM-sarja kestää värähtelyä ja mekaanista rasitusta erittäin hyvin. Liittäminen ja irrotus on nopeaa ja turvallista käytettäessä niin liikkuvan kaluston hydrauliikan, kuljetuksen kuin rakennuksen toimialalla. Lukitusholkki on vakiovaruste, jolla vältetään vahingossa irrotukset.

HAWE Finland Oy Kalender_Finnland_Henry_Eva_2020_210x165.indd 1

Kellonsoittajantie 2 · 02770 ESPOO info.finland@hawe.fi · www.hawe.fi

07.11.2019 10:17:46

Kellonsoittajantie 2 · 02770 ESPOO info.finland@hawe.fi · www.hawe.fi

puh. (09) 5712 000

Huipputuotteet, hyvä palvelu ja saatavuus!

Skanna QR-koodi ja katso HAWEn uusi kattava päällirakentajaluettelo!

HAWE Finland Oy Koskelontie 15 | 02920 Espoo | Finland | Puhelin +358 (0)10 82126 00 | sales@hawe.fi | www.hawe.fi

Parkerin uusi kierreprofiilinen PTFE-letku ohittaa muiden letkutyyppien rajoitukset Parker Hannifin, maailman johtava hydrauliikka-, pneumatiikka- ja automaatiotekniikan tuotteiden ja järjestelmien valmistaja, lanseeraa 2030T-V70CON:n, kierreprofiilisen PTFE-letkun, jonka on kehittänyt Polymer Hose Division Europe.

Parkerin uusi PTFE-tyyppinen letku tarjoaa useita hyötyjä, sillä siinä yhdistyvät kehittynyt suunnittelu ja optimoidut materiaalit. Se soveltuu erittäin hyvin liikkuvaan kalustoon.

T

ämä uusi kehittynyt tuote sopii ihanteellisesti monenlaisiin sovelluksiin, joihin liittyy vaativia olosuhteita, kuten aggressiivisia aineita, korkea paine, mekaanista rasitusta, korkea lämpötila, korroosiota tai UV-säteilyä. Muiden letkutyyppien rajat tulevat vastaan, ja ne vikaantuvat usein kohdatessaan tällaisia haasteita. Parkerin uusi PTFE-tyyppinen letku tarjoaa useita hyötyjä, sillä siinä yhdistyvät kehittynyt suunnittelu ja optimoidut materiaalit. Tuloksena saatu letkurat-

kaisu soveltuu kaikista haastavimpiin käyttökohteisiin, kuten teollisuuskoneet, mukaan lukien ruiskuvalukoneet ja rengaspuristimet, sekä kuljetus, maastokäyttöiset liikkuvat koneet, moottorit ja nesteiden siirto- ja käsittelyjärjestelmät. Täysin vaatimukset täyttävä 2030T-V70CON -letku sietää

lämpötiloja välillä -70…+230 °C, joten se soveltuu laajaan valikoimaan äärimmäisiä käyttökohteita. Lisäksi uusi kierreprofiilinen PTFE-letku tarjoaa erinomaisen kemiallisen vastuksen, joten se sopii laajalti vaativiin käyttökohteisiin, joissa on aggressiivisia aineita. Näiden kaikkien ominaisuuk-

sien ansiosta Parkerin 2030T-V 70CON tarjoaa luotettavan suorituskyvyn laajalti erilaisten aineiden kanssa käytettynä. Uusi kierreprofiilinen PTFE-letku sopiikin käytettäväksi kemikaalien, kaasujen, hydrauliöljyjen, veden, ilman ja höyryn kanssa. Muita hyötyjä ovat ruostumattomasta teräksestä valmistettu punos (luokka 304) sekä vahvistettu materiaali, joiden ansiosta märissä ja kosteissa ympäristöissä ei esiinny korroosiota. Lisäksi letkun pieni taivutussäde hel-

pottaa asennusta ja tekee siitä ihanteellisen käytettäväksi ahtaissa paikoissa ilman kiertymiä. Lopuksi mainittakoon letkun koko holkin pituudelle puristettu yksiosainen liitin, joka mahdollistaa helpon ja turvallisen kokoonpanoprosessin. 2030T-V70CON, Parkerin Polymer Hose Division Europen uusi kierreprofiilinen PTFE-letku, on saatavilla kahdeksalla eri sisähalkaisijalla välillä 6 mm (0,25 tuumaa) ja 32,5 mm (1,25 tuumaa).


136

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

Teollisuusyritykset 5G-etumatkalle:

Tampereen korkeakouluyhteisö ratkoo teknologiahaasteita koneiden välisissä langattomissa yhteyksissä Miten viidennen sukupolven teknologian ja järjestelmäpiirit voi valjastaa teolliseen ympäristöön? Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto ovat tuomassa uusia ratkaisuja teollisuuden saataville.

Y

ritykset ovat kiinnostuneita hyödyntämään ultranopeaa, reaaliaikaista prosessien hallintaa edistyneiden valmistustekniikoiden ja älykkäiden työkoneiden käytössä. Yhteistyössä syntyneet sovellukset pilotoidaan. Nykyisissä teollisuusympäristöissä tiedonsiirto pohjautuu vielä pitkälti kiinteisiin yhteyksiin. Tilanne muuttuu, sillä tulevaisuudessa koneiden väliset älykkäät, langattomat, nopeat ja tietoturvalliset yhteydet ovat vakiovaatimus. Mobiilirobotiikkaa, virtuaalisuutta ja joustavia tuotantoympäristöjä hyödyntävät ratkaisut yleistyvät.

Tähtäimessä ultranopeat ja luotettavat prosessit

Nopeaa läpäisy- ja laskentakykyä tarjoavaa 5G-teknologiaa ja reaaliaikaista ohjausta voidaan hyödyntää valmistavassa teollisuudessa ja tuotannon automaatiossa. - Kehitämme prosessien ja tuotteiden reaaliaikaista takaisinkytkentää, ennakointia, ohjausta ja välitöntä reaktiokykyä.

Reaaliaikaisuus on keskeinen vaatimus koneiden väliseen kommunikaatioon ja vaativien teollisuusprosessien ohjaukseen. Nopeaa läpäisy- ja laskentakykyä tarjoavaa 5G-teknologiaa ja reaaliaikaista ohjausta voidaan hyödyntää valmistavassa teollisuudessa ja tuotannon automaatiossa.

Näin saamme joustavia, laadukkaita ja kilpailukykyisiä kone-, laite- ja sovellusratkaisuja. Selätämme aiheeseen liittyviä teknologia- ja hyödyntämishaasteita Ultrafast-hankkeessa. Pilotointiympäristöinä ovat TAMKin FieldLab ja Tampereen yliopiston Cold Spray -toimintaympäristö, taustoittaa TAMKin teollisuusteknologian lehtori Petri Pohjola. Cold Spray -toimintaympäristö tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää online-diagnosointia ainettalisäävässä valmistuksessa

kamerateknologian avulla. - Tällä voidaan parantaa laadunvarmistusta ja prosessikontrollointia. Nopea prosessinaikainen palaute mahdollistaa nopean reagoinnin, mikä puolestaan tuo valmistusprosessiin luotettavuutta. Toisena mahdollisuutena on hyödyntää kylmäruiskutusprosesseja komponenttien pintakäsittelyssä ja kytkeä näin useampi prosessi samanaikaiseen laaduntarkkailuun ja prosessiohjaukseen, kuvailee Tampereen yliopiston Materiaalitieteen ja ympäristötekniikan yliopistotutkija Heli Koivuluoto.

5G on maksimitiedonsiirtoa minimiviiveellä

Parhaimmillaan 5G-nopeus on noin 10 kertaa suurempi kuin 4G-verkoissa. - Kun langattoman verkon kapasiteetti, nopeus ja luotettavuus kasvavat, lisääntyvät myös laitteiden ja koneiden langattoman tiedonsiirron mahdollisuudet. Verkkoon kytketyt koneet lähettävät, vastaanottavat ja keräävät tietoa, ja ne voivat toimia keskenään älykkäällä tavalla, toteaa Pohjola. 5G mahdollistaa uusia ratkaisuja teollisiin tarpeisiin, joita nykyiset ratkaisut eivät vielä kata.

- Markkinapotentiaali kansainväliselle kasvulle on siis vahvasti olemassa. Teemme teollisia case-projekteja, joiden ratkaisut pilotoimme. Haluamme luoda verkoston sekä lisätä kansainvälistä osaamista ja kasvua, täydentää Pohjolan kollega Jere Siivonen.

Reunalaskentaa ja viiveetöntä kommunikointia

Reaaliaikaisuus on keskeinen vaatimus koneiden väliseen kommunikaatioon ja vaativien teollisuusprosessien ohjaukseen. Hankkeessa hyödynnetään reunalaskentaa, joka tarkoittaa laitteiden keräämän datan käsittelyä mahdollisimman lähellä datan keräyspaikkaa. - Sen ansiosta viiveitä tietojen liikkumisessa ei enää ole. Sovelluksista tulee reagoivampia ja luotettavampia. Ohjauksesta tulee reaaliaikaista, ja prosessinhallinnasta ja lopputuotteista laadukkaita, Siivonen summaa. Hankkeessa tutkitaan myös järjestelmäpiirien eli SoC (System-on-Chip) -moduulien hyödyntämistä koneiden välisessä kommunikaatiossa (M2M, machine to machine). Järjestelmäpiirissä yhdistyvät useiden eri pii-

rien toiminnot. Verkotetut laitteet voivat vaihtaa tietoja ja toimia ilman ihmisen apua. Tekoäly ja koneoppiminen helpottavat järjestelmien välistä viestintää, ja ne voivat tehdä omia valintojaan. Ultrafast-hankkeen tutkimusteema nivoutuu myös hanketta rahoittavan Business Finlandin Nokia 5G-veturiohjelmaan. Pohjolan mukaan yhtymäkohtia on erityisesti veturiohjelmassa kehitteillä olevaan SoC-teolliseen ekosysteemiin ja Future M2M Autonomy -teemaan.

5G-etumatka synnyttää uutta liiketoimintaa

Rakentuvassa verkostossa on mukana yrityksiä useilta eri teknologia-alueilta ja arvoketjun vaiheista. Verkosto tähtää liiketoiminnan ja ympäröivien ekosysteemien kasvuun ja kansainvälistymiseen. Siivosen mukaan ratkaisumalli ja kokeilukonsepti ovat helposti kansainvälisesti skaalattavissa: - Hankkeessa syntyvä 5G-etumatka siirtyy yritysten koneiden välisen kommunikaation hyödynnettäväksi. Toivomme, että se realisoituu uudeksi liiketoiminnaksi.


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

137

Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

143

Pikaliittimet hydrauliikan vaativiin kohteisiin

525-sarjan perusliittimet

Flat-face -liittimet

TLX-kierreliittimet

Liitinlevyt

Kokoluokat 1/4” - 1”

Tippavapaat mobilehydrauliikan liittimet kokoluokissa 1/8” - 1”

Lujatekoinen liitin vaativiin kohteisiin - kokoluokat 1/2” - 2”

Saatavilla jopa kuudelle liittimelle

Myynti:

Maahantuoja:

Jälleenmyyjät kautta maan

Pneumacon Oy www.pneumacon.fi


Metsäalan Ammatt

METSÄALAN AMMATTILEHTI

2021 021 Metsäalan Ammattihakemisto Metsäalan Ammattihakemisto äalan Ammattihakemisto Ammattihakemisto Metsäalan 202 ihakemisto Metsäalan Ammattihakemisto KONEURAKOINTI

KONEURAKOINTI KONEURAKOINTI NTI KONEURAKOINTI

www.scanvall.fi

Metsäkonerenkaat

ttihakemisto KONEURAKOINTI

www.mense.fi

www.scanvall.fi

www.rottne.fi www.rottne.fi

www.prosilva.fi www.atula.fi www.alliancerenkaat.fi

Metsäkonerenkaat

Energiakourat

Sammutusjärjestelmät Sammutusjärjestelmät Metsäkonerenkaat

UAV-Ilmakuvaukset Metsäkonehuollot

UAV-ilmakuvauspalvelut metsäteollisuudelle Mittaukset ja kartoitukset www.hytola.com www.atula.fi www.atula.fi www.lintexon.com

www.atula.fi www.pewag.fi

www.voiteluaineita.fi www.voiteluaineita.fi www.pentinpaja.fi www.lintexon.com www.pewag.fi www.pewag.fi www.kiesitech.fi

www.ajotek.fi www.ajotek.fi www.scanvall.fi www.lintexon.com www.lintexon.com www.pewag.fi

020 765 9055 www.alliancerenkaat.fi www.scanvall.fi www.scanvall.fi www.lintexon.com

Raivauslaitteet Raivauslaitteet Metsäkonerenkaat Metsäkonerenkaat

Metsäko Energiakourat

www.grutech.fi www.grutech.fi www.alliancerenkaat.fi www.alliancerenkaat.fi Metsäkonerenkaat

www.pewag.fi www.kiesitech.fi www.kiesitech.fi www.alliancerenkaat.fi

Ohjausjärjestelmät Energiakourat

KULJETUS

www.alliancerenkaat.fi www.kiesitech.fi www.scanvall.fi

www.usevolt.fi www.prokop.fi www.pentinpaja.fi www.szepaniak.fi www.pewag.fi

www.dafo-vehicle.com www.lintexon.com

www.alli www.pentinpaja

www www.prokop.fi

Metsäkonehuollo Puunkorjuu

www. www.veljeksethokkan

www.uittokalusto.fi www.szepaniak.fi www.szepaniak.fi www.kiesitech.fi

Puunkorjuu

Metsä

Raskaan kaluston varaosat

all.fi

www.lintexon.com www.atula.fi

KULJETUS KULJETUS

www.pewag.fi

www.szepaniak.fi www.kiesitech.fi

www.bussipro.fi www.bussipro.fi www.veljeksethokkanen.fi www.prokop.fi

www.bussipro.fi

KULJETUS

mercedes-benz.fi/kuorma-auto www.nordictruckcenter.com/fi t

Puunkorjuu www.kah-parts.fi

KULJETUS

www.szepaniak.fi www.rengascenter.fi

Puutavaraperävaunut Puutavaraperävaunut

www.narhi.com Vetolaitteet Vetolaitteet

Lokasuojat

www.bussipro.fi

www.bussipro.fi www.uittokalusto.fi www.szepaniak.fi

AJONEUVOTEOLLISUUDEN JÄRJ JA RASKAAN KALUSTON VAR

www.veljeksethokkanen.fi www.bussipro.fi www.rengascenter.fi www.parlok.fi

Päällirakenteet

Kuormansidonta Kuormansidonta

www.flh.fi

www.nwe.fi www.nwe.fi

www.tav.fi www.tav.fi

www.kraatz.fi

www.bussipro.fi www.facebook.com/zaslawsuomi www.facebook.com/zaslawsuomi

AJONEUVOTEOLLISUUDEN JÄRJESTELMÄT JA RASKAAN KALUSTON VARAOSAT www.hf-autohuolto.fi www.hf-autohuolto.fi

www.kraatz.fi

MÄT T

AJONEUVOTEOLLISUUDENJÄRJESTELMÄT JÄRJESTELMÄT AJONEUVOTEOLLISUUDEN RASKAANKALUSTON KALUSTONVARAOSAT VARAOSAT JAJARASKAAN 0104194521 www.truckpartner.fi www.protruckjoensuu.fi

www.kraatz.fi www.kraatz.fi

Puutavaranosturihuollot Puutavaranosturihuollot

www.konneservice.fi

HYDRAULIIKKA

AJONEUVOTEOLLISUUDEN JÄRJESTELMÄT JA RASKAAN KALUSTON VARAOSAT Trucks and Trailers Trucks and Trailers

www.toptruck.fi www.toptruck.fi www.toptruck.fi

www.kraatz.fi Säiliöt

AJONEUVOTEOLLISUUDEN JÄRJESTELMÄT JA RASKAAN KALUSTON VARAOSAT www.konneservice.fi

www.vta.fi www.vta.fi www.konneservice.fi www.konneservice.fi

HYDRAULIIKKA HYDRAULIIKKA A HYDRAULIIKKA

N JÄRJESTELMÄT N VARAOSAT

tz.fi

www.konneservice.fi

www.originator.fi www.originator.fi www.konneservice.fi

www.kraatz.fi

Raskaan kaluston jouset

Säiliöt

www.fluiconnecto.com/fi www.fluiconnecto.com/fi

Ja taas toimii!!!

www.gottwald-hydraulik.com www.hydac.fi www.dunlophiflex.fi

Kantavuusmittaukset Säiliöt

Raskaan kaluston jouset

Kantavuusmittaukset

www.dunlophiflex.fi

www.roadmasters.fi

Ja taas toimii!!!

Jataas taastoimii!!! toimii!!! Ja

www.pikkumattioy.fi www.pikkumattioy.fi www.hydrolineservices.fi

www.hydrolineservices.fi www.hydrolineservices.fi

Pneumatiikka

ww

Metsäalan ykköslinkit toimialoitt

www.kovi.fi www.ph.fi www.ph.fi

www.hydroala.fi www.hydroala.fi www.dunlophiflex.fi www.dunlophiflex.fi

www.elobau.com www.elobau.com www.milcoa.fi www.kovi.fi www.kovi.fi

Raskaan kalustonSj

www.roadmasters.fi www.kovi.fi

www.kovi.fi Säiliöt

HYDRAULIIKKA

www.jousitukku.fi www.kovi.fi

Vanteet Säiliöt Säiliöt

Pneumatiikka Ja taas toimii!!!

www.flexit-hydraulics.fi www.flexit-hydraulics.fi www.hydrolineservices.fi www.metalwork.fi

Pneumatiikka Pneumatiikka

www.metalwork.fi www.metalwork.fi Pneumatiikka

Pne

www

Metsäalantoimialoittain ykköslinkit toimialoittain - klikkaa itsesi oikeaanMETS osoitt Metsäalan toimialoittain ykköslinkit - klikkaa itsesi oikeaan osoitteeseen! ykköslinkit - klikkaa itsesi oikeaan osoitteeseen! www.hydrolineservices.fi

Ja taas toimii!!!


2021 2021 2021 2019 2020 Talven Seuraava Alkusyksyn Alkusyksyn Metsäalan Ammattihakemisto jättikokoinen 1 2021 jättikokoinen Metsäalan Metsäalan 21 Ammattilehti Ammattilehti

tihakemisto

Metsäkonerenkaat

KONEURAKOINTI

www.lintexon.com

onerenkaat

Energiakourat Energiakourat

iancerenkaat.fi a.fi

w.kiesitech.fi

ot

.szepaniak.fi nen.fi

äkonehuollot

METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN METSÄALAN

www.pentinpaja.fi www.pentinpaja.fi

www.pewag.fi

www.alliancerenkaat.fi

www.pentinpaja.fi

www.prokop.fi

www.kiesitech.fi

Energiakourat

www.pentinpaja.fi

www.scanvall.fi

Metsäkonehuollot

Metsäkonehuollot Metsäkonehuollot

www.powerforest.fi www.powerforest.fi www.prokop.fi www.prokop.fi www.uittokalusto.fi www.pentinpaja.fi

www.opsystem.fi www.opsystem.fi www.opsystem.fi www.opsystem.fi www.bussipro.fi www.prokop.fi www.atula.fi www.uittokalusto.fi www.uittokalusto.fi

www.uittokalusto.fi

Puunkorjuu Puunkorjuu

Puunkorjuu

www.dieselmotornordic.com www.dieselmotornordic.com www.veljeksethokkanen.fi www.veljeksethokkanen.fi www.prokop.fi

www.ylikevarindiesel.com www.ylikevarindiesel.com www.veljeksethokkanen.fi www.uittokalusto.fi

www.veljeksethokkanen.fi www.lintexon.com

www.pewag.fi

Otayhteyttä yhteyttäja ja Ota yhteyttä ja Ota yhteyttä ja Ota suunnitellaanyrityksellesi yrityksellesi suunnitellaan yrityksellesi suunnitellaan yrityksellesi suunnitellaan tehokasmainospaketti. mainospaketti. tehokas mainospaketti. tehokas mainospaketti. tehokas

Metsäkonehuollot

www.bussipro.fi

KULJETUS

Soita050 050412 4129030 9030 Soita 050 412 9030 Soita 050 412 9030 Soita janne.jokela@ammattilehti.fi janne.jokela@ammattilehti.fi janne.jokela@ammattilehti.fi janne.jokela@ammattilehti.fi www.ammattilehti.fi www.ammattilehti.fi www.ammattilehti.fi www.ammattilehti.fi

www.veljeksethokkanen.fi www.nordictruckcenter.com/fi www.nordictruckcenter.com/fi

w

painetaan painetaan 28.2.2022 15.11.2021 28.8.2020 28.8.2020

www.szepaniak.fi

Metsäkonehuollot

www.tavo.fi www.tavo.fi

www.uittokalusto.fi

Metsäkone

Puunkorjuu

Energiakourat

Puunkorjuu

Energiakourat

www.turbolaskenta.fi www.turbolaskenta.fi

JESTELMÄT RAOSAT www.tmt.fi www.tmt.fi www.tmt.fi www.tmt.fi

fi

Säiliöt jouset

ww.kovi.fi

www.nurmihydro.fi www.nurmihydro.fi www.nurmihydro.fi www.nurmihydro.fi Päällirakenteet Päällirakenteet Säiliöt

www.flh.fi www.flh.fi www.kovi.fi

www.vistema.fi www.vistema.fi Kuljettajakoulutukset Kuljettajakoulutukset Raskaan kalustonjouset jouset Raskaan kaluston Kantavuusmittaukset

www.sakky.fi www.sakky.fi www.roadmasters.fi Raskaan kaluston jouset

Seuraa meitä facebookissa... Seuraa meitä facebookissa... Kantavuusmittaukset Kantavuusmittaukset HYDRAULIIKKA Raskaan kaluston jouset

www.roadmasters.fi www.roadmasters.fi

Raskaan kaluston jouset

AJONEUVOTEOLLISUUDEN JÄRJESTELMÄT JA RASKAAN KALUSTON VARAOSAT

Kantavuusmittaukset

www.roadmasters.fi

www.kraatz.fi

www.konepistemaa.com www.konepistemaa.com www.konneservice.fi Kantavuusmittaukset

www.teca.fi www.teca.fi www.roadmasters.fi

Kantavuusmittaukset

Pneumatiikka

Ja taas toimii!!! www.roadmasters.fi www.kraftmek.com www.kraftmek.com www.kraftmek.com www.kraftmek.com www.hydrolineservices.fi

www.voitelukeskus.com

www.metalwork.fi

tain - klikkaa itsesi oikeaan osoitteeseen! www.hydx.se/fin www.hydx.se/fin www.hydx.se/fin www.hydx.se/fin

Ja taas toimii!!!

METSÄALA INTERNETISS www.hydrolineservices.fi

www.dunlophiflex.fi

eumatiikka

w.metalwork.fi

Metsäalan ykköslinkit toimialoittain - klikkaa itsesi oikeaan oso www.voitelukeskus.com

www.hydman.fi www.hydman.fi www.hydman.fi www.hydman.fi www.voitelukeskus.com www.voitelukeskus.com

www.voitelukeskus.com

teeseen! METSÄALA INTERNETISSÄ METSÄALA INTERNETISSÄ SÄALA INTERNETISSÄ


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Parasta voitelua puunkuormaukseen

TEBOIL HYDRAULIC OIL SCANDIC 32

Teboil on jo yli 50 vuoden ajan ollut raskaan kaluston voiteluaineiden tuotekehityksen ja valmistuksen edelläkävijä. Valmistamamme tuotteet vastaavat vaativien suomalaisten olosuhteiden asettamiin haasteisiin. Teboil Hydraulic Oil Scandic 32 on kehitetty erityisesti vaihtelevissa käyttölämpötiloissa ja raskaassa kuormituksessa toimivaan hydrauliikkaan. Se on erityisen sopiva tuote puutavara-autojen kuormaimiin. Erinomainen kylmäjuoksevuus mahdollistaa sujuvan työskentelyn kovimmillakin pakkasilla. Vakaat viskositeettiominaisuudet ja tehokas lisäaineistus antavat suojan raskaassa kuormituksessa ja kuumissa olosuhteissa. Lue lisää osoitteesta teboil-voiteluaineet.fi/hd tai soita meille numeroon 020 4700 916

Valmistettu Suomessa