Page 1

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Pain 22.00 os 0 kpl!

METSÄALAN AMMATTILEHTI 28 vsk. 1986-2013

KONEURAKOINTI • KULJETUS • TEOLLISUUS

N:o 2/13

Esittelyssä uudet järeät kuormaautomallit

Paljon luettavaa perävaunuista

Metsäkonealan tuoreet kuulumiset

Laaja Risupaketti -energiateema

ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

3

Kuorma-autojen tavarankuljetukset koti- ja ulkomaan liikenteessä 2012 uonna 2012 kuorma- autoilla kuljetettiin tavaroita koti- ja ulkomaan liikenteessä yhteensä 6 prosenttia vähemmän kuin edeltävänä vuonna tonneilla mitattuna.

V

Tonnikilometrejä kertyi 5 prosenttia vähemmän. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilastosta.

Kotimaan liikenne Kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita vuonna 2012 kotimaan liikenteessä yhteensä 294 miljoonaa tonnia, mikä oli 6 % vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Kuljetusmatkoja ajettiin yhteensä 1,9 miljardia kilometriä, mikä oli 16 % vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Tonnikilometrejä kertyi yhteensä 22 miljardia, mikä oli 8 % vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Tonnikilometri kuvaa kuljetustyön määrää ja se lasketaan matkoittain tonneina ilmoitetun tavaran painon ja kilometreinä ilmoitetun kuljetusmatkan tulona. Ammattimaisen eli luvanvaraisen liikenteen osuus kaikista kuljetettujen tavaroiden tonneista oli 84 %, mikä oli 2 % enemmän kuin edeltävänä vuonna. Luvanvaraisen liikenteen osuus kaikista tonnikilometreistä oli 93 %, mikä oli 1 % enemmän kuin edeltävänä vuonna. Keskimääräinen kuljetusmatka vuonna 2012 oli 57 kilometriä, mikä oli 2 kilometriä vähemmän kuin edeltävänä vuon-

Metsänomistajia runsaat 632 000 uomalaiset omistavat metsää yksin tai puolison kanssa (yhteensä 319 200 henkilöä), verotusyhtymissä (145 900) ja kuolinpesien (167 100) kautta. Yhteensä omistajia on siis runsaat 632 000, kun omistuksen minimivaatimuksena on kaksi hehtaaria metsämaata.

S

Sekä suurten että pienten tilojen lukumäärä on lisääntynyt vuoteen 2006 verrattuna. Alle 20 metsähehtaarin (minimipinta-ala 1 ha) tilakokonaisuuksia oli lukumääräisesti 60 % kaikista tiloista,

na. Maa-aineskuljetusten keskimääräinen kuljetusmatka oli 18 kilometriä ja tukki- ja kuitupuukuljetusten 102 kilometriä. Tyhjien matkojen keskimääräinen kuljetusmatka oli 40 kilometriä, mikä oli 2 km enemmän kuin edeltävänä vuonna. Tavaralajeista kuljetettiin tonneilla mitattuna eniten maa-aineksia, joita ajettiin yhteensä 112 miljoonaa tonnia, mikä oli 38 % kaikista tonneista. Suuresta tonnimäärästä huolimatta maa-aineskuljetusten osuus tonnikilometreistä oli ainoastaan 11 %, koska maa-aineksien keskimääräinen kuljetusmatka on lyhyt. Toiseksi eniten kuljetettiin tukki- ja kuitupuita, 10 % tonneista ja 14 % tonnikilometreistä.

Ulkomaan liikenne Kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita vuonna 2012 kansainvälisessä liikenteessä yhteensä 5,8 miljoonaa tonnia, mikä oli 10 % enemmän kuin edeltävänä vuonna. Kuljetussuorite oli yhteensä 3,5 miljardia tonnikilometriä, mikä oli 12 % enemmän kuin edeltävänä vuonna. On huomattava, että tieliikenteen tavarankuljetukset tilastossa seurataan aina tutkimukseen valitun vetoauton suorittamia kuljetuksia tutkimusjaksolla. Otokseen valitulla vetoautolla voi olla tutkimusjakson aikana useampia eri perävaunuja. Jos perävaunuja vedetään esimerkiksi satamaan, mistä ne jatkavat merikuljetuksena ilman vetoautoa, päättyy kuljetuksen seuranta tilastossa tähän. mutta niiden osuus metsämaan alasta jäi 17 %iin. Sekä Etelä- että Pohjois-Suomessa lukumääräisesti yleisimmin omistettuja olivat kooltaan 20-49 metsähehtaarin tilat joita oli lähes neljännes tiloista. Etelä-Suomessa mainitun kokoluokan metsätilat edustivat lähes kolmannesta metsämaan alasta, kun Pohjois-Suomessa osuus jäi viidennekseen. Vaikka yli sadan hehtaarin metsätiloja oli vain 5 %, niiden osuus metsäalasta oli lähes 30 %. Suurimpia, yli 1 000 metsämaahehtaarin metsätilakokonaisuuksia oli yksityisomistuksessa 74. Ne kattoivat 2 % yksityismetsien metsämaan pinta-alasta.

Uudet uutiset joka päivä:

ammattilehti.fi

METSÄALAN AMMATTILEHTI KONEURAKOINTI * KULJETUS * TEOLLISUUS Vironkatu 9, 00170 Helsinki (09) 698 0442 1986-2013 www.ammattilehti.fi Janne Jokela, puh. (050) 412 9030 janne.jokela@ammattilehti.fi Taneli Jokela, puh. (050) 320 8174 TOIMITTAJAT: taneli.jokela@ammattilehti.fi Jaakko Jokela, puh. (050) 555 9186 jaakko.jokela@ammattilehti.fi PAINOSMÄÄRÄ: 19.000 kpl. Tämän lehden osoitteellinen kohdepostitus: 17.949 kpl. OSOITE: PUHELIN: INTERNET: PÄÄTOIMITTAJA:

28 vsk.

Metsäalan Ammattilehti on puolueeton julkaisu metsäalan kuljetus-, koneurakointi- ja teollisuussektoreille. Lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Lehden tilaaminen maksaa 49 EUR / 6 nroa. Tilaajapalvelu ja ilmoitusasiat: puh. (09) 698 0442

Espoo Rusthollarinkatu 7 010 548 9920


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI


TUS KULJETUS 6 KULJE

METSÄALAN AMMATTILEHTI

LVM:n työryhmä: Liikenteen öljyriippuvuus katkaistava L

iikenne- ja viestintäministeriön työryhmä esittää radikaaleja muutoksia suomalaisen liikenteen käyttövoimavalikoimaan. Tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillitseminen ja nykyistä parempi polttoaineomavaraisuus. Tulevaisuuden käyttövoimat liikenteessä -työryhmän tavoitetilassa Suomessa luovuttaisiin henkilöautoliikenteessä kokonaan fossiilisten polttoaineiden käytöstä vuoteen 2050 mennessä. Tämä on mahdollista, sillä korvaavia kustannustehokkaita vaihtoehtoja on useita. Raskaan liikenteen osalta kestävästi tuotettujen biopolttoaineiden, nestemäisten tai kaasumaisten, osuuden tulisi vuonna 2050 olla vähintään 70 prosenttia. Kaupunkien bussi- ja jakeluliikenteen tulisi toimia 70 prosenttisesti päästöttömästi tuotetulla sähköllä. Ilmailussa biokerosiini voisi korvata 40 prosenttia lentoliikenteen polttoainetarpeesta. Myös merenkulussa 40-50 prosentin päästöleikkaus tulisi toteuttaa vaihtoehtoisilla polttoai-

neilla ja energiatehokkuutta lisäämällä. Lentokenttien ja satamien terminaaliliikenteen tulisi olla lähes päästötöntä jo vuonna 2030. - Työryhmä on oikeassa esittäessään uusille käyttövoimille näin kunnianhimoisia tavoitteita, arvioi liikenneministeri Merja Kyllönen työryhmän työn tuloksia. - Kuten raportissakin esitetään, jatkossa tulisi kiinnittää huomiota erityisesti energiatehokkuuden parantamiseen ja sellaisten polttoaineiden käytön edistämiseen, joilla voidaan oikeasti hillitä ilmastonmuutosta. Ehdotuksilla näyttäisi olevan myös suoria taloudellisia ja yhteiskunnallisia hyötyjä, kuten mahdollisuus parantaa Suomen vaihtotasetta. Siirtyminen vaihtoehtoisiin käyttövoimiin avaisi myös alueelliselle yritystoiminnalle uusia mahdollisuuksia vihreän talouden ja hajautetun polttoainetuotannon kautta. Työryhmä esittää myös välitavoitteita, joka ohjaavat toimintaa kohti hiilivapaata liikennettä. Esimerkiksi henkilöautoilua koskeva välitavoite on, että

vuonna 2030 kaikki Suomessa rekisteröitävät henkilöautot olisivat soveltuvia vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöön ja että niiden energiatehokkuus kaksinkertaistuisi vuoden 2013 tasosta. Työryhmä myös tukee keväällä 2013 julkistetun merenkulun LNG-toimenpideohjelman tavoitteita.

Ennakointi lisää vaikutusmahdollisuuksia Työn taustalla on EU:n tavoite vähentää laaja-alaisilla toimenpiteillä kasvihuonekaasupäästöjä (CO2) 80-95 prosenttia vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna. Liikenteen energia on tällä hetkellä pääosin peräisin öljystä ja ilman merkittäviä toimenpiteitä sen osuus kasvaa sitä mukaa kun päästöt muilla sektoreilla pienentyvät. - Päästötavoitteen lisäksi tarkoituksena oli ennakoinnin avulla etsiä keinoja, joilla voi pienentää uusiin käyttövoimiin siirtymisen kustannuksia ja löytää uusia mahdollisuuksia elinkeinoille, kertoo Kyllönen työryhmän asettamisen taustoista. - Ennakointi on tärkeää Suo-

men kilpailukyvyn kannalta, mutta myös siksi, että liikennettä koskeva sääntely on muuttumassa yhä kansainvälisemmäksi. Liikkeellä oltava ajoissa ja kunnon perusteluilla, jotta varmistamme, että Suomen kannalta parhaat toimintatavat saavat vetoapua kansainvälisistä päätöksistä. Vaihtoehtoisten polttoaineiden laajamittainen käyttöönotto on riippuvainen EU:n valitsemista toimintalinjoista koskien erityisesti energiantuotannon säännöksiä ja rajoituksia, hankerahoitusta sekä liikennevälineiden ja polttoaineiden standardisointia. EU:n vahva tahtotila edistää myös maailmanlaajuisia toimia erityisesti ilmailun ja merenkulun päästöjen vähentämiseksi. Öljyä korvaavia käyttövoimia ovat muun muassa sähkö, biopolttoaineet ja kaasu. Vaihtoehtojen käyttöönotossa on kuitenkin huomattavia eroja. Esimerkiksi nestemäisiä biopolttoaineita, maakaasua ja biometaania on jo nyt tarjolla, mutta sähköautot ovat vasta tulossa markkinoille. Vedyn hyödyntäminen polttoaineena on kauempana tu-

levaisuudessa. Lentoliikenteessä tarvittavaa biokerosiiniä valmistetaan myös Suomessa.

Tavoitteet ja toimenpideehdotukset raportissa Tulevaisuuden käyttövoimat liikenteessä - työryhmän tehtävänä oli arvioida käyttövoimavaihtoehtojen tulevaisuutta suomalaisessa liikenteessä vuosiin 2020 ja 2050. Tarkastelun tuli kattaa kaikki liikennemuodot eli tie-, raide-, meri- ja lentoliikenne. Työryhmän puheenjohtajana toimi hallitusneuvos Silja Ruokola liikenne- ja viestintäministeriöstä. Ryhmässä oli edustettuna jäsenet eri ministeriöistä, liikenne- ja energia-alan järjestöistä ja yrityksistä sekä ympäristöjärjestöistä. Työryhmän työn tulokset on soveltuvin osin huomioitu myös työ- ja elinkeinoministeriön öljyriippuvuuden vähentämiseksi tähtäävässä ohjelmassa, joka on julkaistu osana kansallista energia- ja ilmastostrategiaa. Työryhmä luovutti työnsä loppuraportin kansliapäällikkö Harri Pursiaiselle 8. toukokuuta 2013.


Uusi Scania Streamline. VARMISTA PAIKKASI ETURIVISSÄ. Maksimoi tuottavuutesi pienentämällä polttoaineen kulutusta jopa 8 %. Minimoi kaluston seisonta-ajat Scanian tarjoamalla uudella huoltosuunnittelupalvelulla. Ota kaikki irti jokaisesta polttoainepisarasta Scanian toisen sukupolven Euro 6 -moottoreiden ja markkinoiden virtaviivaisimpien ohjaamojen avulla. Ja matka jatkuu osoitteessa www4.scania.com/fi/streamline.


Mercedes-Benz On the Road 2013 Uudet tähdet Arocs, Actros ja Antos tien päällä

Tervetuloa kiertueelle 28.5.-19.6.

www.mercedes-benz.fi/kuorma-autot la 8.6. Kokkola

Veho Hyötyajoneuvot, Indolantie 2

ma 10.6. Rovaniemi

Veho Hyötyajoneuvot, Teollisuustie 9

Veho Hyötyajoneuvot, Loukinaistentie 10, Lieto

ti 11.6. Oulu

Veho Hyötyajoneuvot, Kaarnatie 32

pe 31.5. Pori

Veho Hyötyajoneuvot, Korjaamonkatu 3

ke 12.6. Kajaani

Veho Hyötyajoneuvot, Syväojankatu 5

ma 3.6. Tampere

Veho Hyötyajoneuvot, Jasperintie 1, Pirkkala

to 13.6. Iisalmi

Autotalo Hartikainen, Marjahaankierto 11

ti 4.6. Lahti

Veho Hyötyajoneuvot, Kasaajankatu 8

pe 14.6. Kuopio

Veho Hyötyajoneuvot, Takojantie 24, Toivala

ma 17.6. Joensuu

Veho Hyötyajoneuvot, Pamilonkatu 31

ti 28.5. Espoo

KehäVeho, Lommilanrinne 3

ke 29.5. Raasepori Veho Hyötyajoneuvot, Teknikontie 17, Tammisaari to 30.5. Turku

ke 5.6. Jyväskylä Veho Hyötyajoneuvot, Kuormaajantie 55 to 6.6. Seinäjoki

Veho Hyötyajoneuvot, Puuhaajantie 1, Hyllykallio

ti 18.6. Lappeenranta Veho Hyötyajoneuvot, Terminaalinkatu 27

pe 7.6.

Veho Hyötyajoneuvot, Rantamaantie 37

ke 19.6. Kouvola

Vaasa

Veho Hyötyajoneuvot, Savonsuontie 8, Kuusankoski Ma-pe klo 9-17, la 9-15

Upea, uudistunut mallisto ensi kertaa esillä ja koeajettavana: • Uusi Actros 2551L -täysperävaunuyhdistelmä • Uusi Actros 1845LS -puoliperävaunuyhdistelmä • Uusi Arocs 2651 -puutavarayhdistelmä • Uusi Arocs 3251K -sorakasettiyhdistelmä • Uusi Antos 1830L -jakeluauto


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ministeri Kyllönen:

Liikennealalla tarvitaan uudenlaisia palveluja ja innovaatioita

L

iikenneministeri Merja Kyllönen näkee yhteiskunnan digitalisoitumisessa ja uusissa teknologioissa isoja mahdollisuuksia liikenteelle. - Digitaalisuus on avaintekijä moneen keskeiseen liikennepolitiikan tavoitteeseemme: liikennejärjestelmän tehokkuuteen ja tuottavuuteen, logistiikan kilpailukykyyn ja asiakaslähtöisiin palveluihin, toteaa Kyllönen. Liikenneministeri Kyllönen puhui uuden ajan liikenteestä liikenne- ja viestintäministeriön Liikennefoorumissa 14. toukokuuta. Liikennefoorumi kokoaa vuosittain liikennealan päättäjät yhteen keskustelemaan liikennepolitiikan kehityksestä ja tulevaisuudesta. Liikennealalla on Kyllösen mukaan mahdollisuudet suureen kasvuun ja uudenlaiseen liiketoimintaan. - Tulevaisuuden liikenne tarjoaa suomalaisille yrityksille erinomaisia liiketoimintamah-

dollisuuksia maailmanlaajuisesti. Markkinan kasvu perustuu siihen tosiasiaan, että kasvava liikenne aiheuttaa ongelmia kaikkialla maailmassa. Kasvavat ongelmat luovat myös mahdollisuuksia niille, jotka osaavat tarjota ratkaisuja ongelmiin, sanoo Kyllönen. Kyllönen korostaa kokeilujen merkitystä liikennepolitiikan uudistamisessa. - Kokeiluilla erilaiset ideat ja innovaatiot saadaan nopeammin ja kustannustehokkaammin ajatusasteelta markkinoille ja käyttäjien testattaviksi. Kokeilukulttuuriin kuuluu oleellisena osana myös mahdollisuus epäonnistumiseen. Niistä otetaan opiksi ja jatketaan eteenpäin, Kyllönen painottaa. Kyllönen nostaa esiin myös hallinnon muutostarpeet. - Liikennepolitiikan perusteiden tulee uusiutua ja vastata ajan haasteisiin. On otettava käyttöön ne mahdollisuudet, joita kehitys tarjoaa. Liikennealalla löytyy potentiaalia uudistumiseen kunhan sille vaan

antaa siihen mahdollisuuden. - Alalla on vastuu tuottaa innovaatioita ja uusia vientituotteita, hallinnon ja meidän päättäjien tehtävänä on mahdollistaa ne. Älyn ja osaamisen avulla suomalaisista yrityksistä tehdään liikennepalvelujen globaaleja markkinajohtajia. Digitaalisuuden hyödyntämiseen luovat edellytyksiä liikenne- ja viestintäministeriön tuore raportti avoimesta datasta ja pian julkaistava liikenteen älystrategia. - Muuttuva maailma ei anna meille varaa jäädä paikoillemme, vaan liikkeelle on lähdettävä vaikka ihan varma suunta ei aina olisi tiedossakaan. Tämän päivän liikennepolitiikan ratkaisut näkyvät keskuudessamme vuosikymmeniä eteenpäin.

Lue uudet kuljetusalan uutiset joka päivä ammattilehti.fi

KULJE TUS 9 KULJETUS

Myös Logistiikkayritysten Liitto tukee joustoesitystä ajo- ja lepoaikoihin aantielogistiikan yrityksiä edustava Logistiikkayritysten Liitto ry yhtyy suomalaisesitykseen EU:n ajo- ja lepoaika-asetukseen tehtävistä joustoista.

M

SKAL, Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT sekä Linja-autoliitto LAL toimittivat maaliskuun alussa ehdotuksen asetukseen kaivattavista uudistuksista liikennekomissaari Siim Kallasille. Esityksen myötä asetuksen sisältöön toivotaan maltillisia muutoksia, jotta ammattiliikenteen kuljettajat voisivat nukkua

yönsä nykyistä useammin kotona, ja heidän työhyvinvointinsa paranisi.

Ehdotus noteerattu myös muualla EU:ssa Suomalaisjärjestöjen ehdotus on noteerattu myös muualla EUalueella. Irlannin kuljetusyrityksiä edustava IRHA on ilmoittanut tukevansa esitystä ja Espanjan maantielogistiikkaorganisaatio ASTIC on niinikään esittänyt asetuksen uudistamista. Ehdotuksen tueksi haetaan myös laajaa pohjoismaista kannatusta.

Euro 4/5/6 Moottoreille 1000 L Konteissa


TUS 10 KULJE KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

a s 300 kuva Katso lähe iertueelta Uusi FH -k attilehti.fi www.amm

Uusi Volvo FH esiteltiin koko maan laajuisella esittelykiertueella, mikä vieraili 27.3.-22.5.2013 yhteensä 31 paikkakunnalla.

Uusi FH kiersi Suomen Lohja 28.3.

Porvoo 2.4.

Porvoon Volvo Truck Centerin kuorma-automyyjä Kennet Nylund (vas.) kuunteli iloisena ammattimiesten palautetta FH:n ajettavuudesta.

Vantaa 4.-6.4.

- Kun Volvo FH tuotiin 20 vuotta sitten markkinoille, hyppäsi kuorma-autot aivan uuteen maailmaan. Nyt uuden FH:n kohdalla tapahtuu samanlainen kehitysaskel. Tästä saatiin vahvistus kiertueen aikana uuden FH:n koeajaneilta kuljetusalan ammattilaisilta, sanoo Volvo Finland Oy:n myyntijohtaja Kimmo Ahonen.

U

usi Volvo FH -koeajokiertue kiersi Suomen 27.3.-22.5. 2013 pysähtyen yhteensä 31 paikkakunnalla. Uuden Volvo FH:n suunnittelussa kaiken lähtökohtana on ollut kuljetusyrittäjä ja kuljettaja. Tuloksena on entistä polttoainetaloudellisempia ja tuottavampia kuorma-autoja. Kiertueella pääsi tutustumaan Volvo FH:n polttoainetaloudellisuuteen, 100 % käyttöasteeseen ja kuljettajan työympäristöön liittyviin 10 huippu-uutiseen, jotka olivat esillä kiertuetrailerissa Volvon asiantuntijoiden opastamana. Kiertueella koeajettavina olivat Volvo FH16 750 6x4 -puutavara-auto, jossa päällirakenteena on Alucarin valmistama puutavaravarustus, Volvo FH 540 6x2 -rahtiauto, jossa on VAKin kokosivuaukeava rahtikori, Volvo FH 460 6x2 -säiliö-

auto, jossa on LST-säiliö ja välitelillä varustettu Volvo FH 500 6x2 -vetoauto. Lisäksi B-Double perävaunuyhdistelmällä pääsi ajamaan valitsemalla takatelillä varustetun Volvo FH 500 6x2 vetoauton VAKin 3-akselisella Slider-peräväunulla ja PNO:n 3akselisella puoliperävaunulla. Kaikissa kiertueautoissa oli tilava ja mukava Globetrottertai Globetrotter XL -ohjaamo. Koeajon lisäksi pääsi tutustumaan kuljettajan työtä helpottavaan ja tehokkuutta lisäävään Work Remote -kaukosäätimeen ja polttoainetta säästävään I-See -järjestelmään. Näiden lisäksi mukana oli myös Volvo FH 460 4x2 -vetoauto joka ei osallistunut koeajoihin, vaan oli lähempää tutkiskelua varten tarkoitettu, joten esimerkiksi ohjaamon ominaisuuksiin pääsi tutustumaan rauhassa. Koko kiertueen ajan kaluston mukana kiersi viihtyisä kiertuetraileri, jossa pääsi tutustumaan

tarkemmin uuden Volvo FH:n teknisiin ominaisuuksiin ja lisäarvoa kuljetuksille tuoviin palveluihin. Trailerissa oli myös nähtävillä IFS -etupään erillisjousitus. Kolmessa koeajettavassa kiertueautossa oli tämä ominaisuus, joka nostaa ajettavuuden aivan uudelle tasolle. Koeajajat kokivat, kuinka muutokset tien pinnassa eivät enää tunnu ohjauspyörään saakka. - Uusi FH -kiertue oli historian upein Volvo-kiertue. Jotain uuden FH:n herättämästä mielenkiinnosta kertoo lähes 3000 koeajosuoritusta mikä oli kaikkien aikojen ennätys. Koeajoja tehtiin parhaimmillaan lähes 150 päivässä viidellä koeajoautolla. Uuden Volvo FH:n myynti on lähtenyt Suomessa hienosti matkaan; autoja on myyty jo lähes 350 kappaletta, kertoo Volvo Finland Ab:n myyntijohtaja Kimmo Ahonen.

Kun kokonaispainot nousevat 76 tonniin, tarvitaan uudenlaista kalustoa. Kuvassa Kuljetus S. Simpanen Oy:n uusi 4-akselinen Volvo FH16 750 hv 5-akselisella Jyki -puutavaravaunulla ja ExTe Com 90pankoilla joissa automaattinen kuormankiristys.

Kiertueella oli koeajettavana myös paikkakuntakohtaisia demoautoja. Kuvassa Suomen suurimmalla XXL-kuormatilalla varustettu Volvo FH 16, apurunkona TimberMaxx XXL100 ja pankkoina Terminator XXL 07. Todellista lääkettä kuormatilaongelmiin kokonaispainojen kasvaessa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Lahti 8.4.

KULJE TUS 11 KULJETUS

Uudet Volvo FE- ja Volvo FL -kuorma-automallit

V

Uuden Volvo FH:n ainutlaatuinen IFS -etupään erillisjousitus sai osakseen paljon huomiota komean kiertuerekan näyttelytiloissa.

Oulu 26.-27.4.

Oulussa Wetteri Powerilla esittelyautot olivat jatkuvassa koeajossa ja väkeä saapui paikalle laajasti pohjoisen Suomen alueelta.

Kokkola 29.4.

- Koko Volvon organisaatio on erittäin tyytyväinen uuteen FH-malliin ja sen tuomaan nosteeseen koko kuljetusalalle, sanoo Volvo Finland Ab:n jälleenmyyjäliiketoiminnan johtaja Ulf Strömsholm

Vaasa 6.5.

Volvon ajo-ominaisuudet ovat nousseet aivan uudelle tasolle. Koeajoja kiertueella tehtiin ennätyksellinen määrä eli lähes 3000! Kuvassa ollaan lähdössä koeajolenkille Vaasan Käyttöautolla.

Pori 13.5.

Volvo-legenda Kurt “Kurre” Westenius on aina paikalla kun uutta FH:ta lanseerataan - vuonna 1993 ja nyt 2013. Seuraavaa sarjaa odotellessa...

olvo FE- ja Volvo FL -kuorma-autot tulevat markkinoille uusina versioina, joissa tekniikka ja palvelut yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla. Tämän yhdistelmän ansiosta kuorma-autot ovat varmasti käytettävissä aina, kun niitä tarvitaan. Kuljetusyritys ja kuljettaja voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa ja jättää ajoneuvosta huolehtimisen Volvo Trucksin vastuulle. - Tämän segmentin asiakkaat eivät niinkään halua pelkkää kuorma-autoa vaan tehokkaan ja vaivattoman kuljetusratkaisun. Uusien Volvo FE- ja Volvo FL mallien ansiosta meidän on aiempaa helpompi tuottaa kattava palvelu, joka auttaa asiakkaitamme menestymään, Volvo Trucksin toimitusjohtaja Claes Nilsson kertoo. Nämä kuorma-autot ovat liiketoiminnalle tärkeitä välineitä, joilla toimitukset saadaan varmasti ajoissa perille.

Volvo esittelee uudet FE- (kuva) ja FL -kuorma-autot jotka tarjoavat parhaan mahdollisen käyttöasteen pienillä käyttökustannuksilla.

- Volvo FE- tai Volvo FL kuorma-auton hankkiva asiakas ajaa kuorma-autolla usein pitkään ja jättää mielellään kuorma-auton toimintakunnosta huolehtimisen meidän vastuullemme. Pitkällä aikavälillä asiakkaan kannalta hyödyllisin vaihtoehto on asiantunteva kumppani, jolta saa laadukkaan tuotteen ja huolettoman omistajuuden, sanoo Pernilla Sustovic, Volvo Trucksin jakelu- ja jätehuoltosegmentin johtaja.

Uusien Volvo FE- ja Volvo FL -mallien julkistamisen yhteydessä Volvo Trucks tuo markkinoille laajennetun palvelutarjonnan. Korkein palvelutaso eli Gold-sopimus sisältää huollon, korjaukset ja parasta mahdollista käyttöastetta tukevia toimintoja. Omistajuuden helpottamiseksi asiakkaat voivat myös valita kattavan leasing-sopimuksen, jossa kaikki kustannukset yhdistetään yhdeksi kuukausilaskuksi.


TUS KULJETUS 12 KULJE

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ensimmäiset uudet Volvo FH -kuorma-autot luovutettiin asiakkaille kahdessa juhallisessa tilaisuudessa Vermon raviradalla 14. ja 22.3.2013.

Yli 40 uutta Volvo FH -kuorma-autoa luovutettiin Vermon raviradalla nsimmäiset uudet Volvo FH -kuormaautot ovat saapuneet Suomeen ja juhlallisesti luovutettu asiakkaille. Volvo Trucks järjesti maaliskuun puolivälissä asiakkailleen kaksi erillistä uusien Volvo FH -kuorma-autojen luovutustilaisuutta Vermon raviradalla Helsingissä.

E

Tilaisuuksissa asiakkaat ja heidän seuralaisensa saivat seurata erilaisten hevosvoimien saattuetta kuin mihin yleensä raviradalla on totuttu. Uusien Vol-

vo FH -kuorma-autojen luovutustilaisuudet järjestettiin viikoilla 11 ja 12. Kaiken kaikkiaan yli sata asiakasta seuralaisineen eri puolilta Suomea oli saapunut Vermoon seuraamaan kuorma-autojen luovutuksia. Tilaisuuksien juontajana toimi tv:stäkin tuttu Laura Ruohola ja tilaisuuksien päätteeksi osa asiakkaista taittoi kotimatkansa oman kuljetusliikkeensä uuden FH:n kyydissä. Uusien FH-kuorma-autojen esittely aloitettiin upean lämminverioriin kunniakierroksella. Tämän jälkeen jokainen kuorma-auto ja sen ostanut kul-

- Molemmat luovutustilaisuudet olivat ainutlaatuisen hienoja tapahtumia, kiittelee Volvo Finland Ab:n myyntijohtaja Kimmo Ahonen.

Vermon raviradan katsomoravintola tarjosi hienot näkymät radalle jossa jokainen luovutettu Volvo FH ja sen ostanut kuljetusliike esiteltiin.

jetusyritys esiteltiin katsomoravintolan yleisölle ja lopulta raviradan loppusuoralle oli pysäköity upea rivistö hohtavan kiiltäviä uusia Volvo FH -kuormaautoja. Asiakkaan näkökulman perjantain 22. maaliskuuta tilaisuudessa antoi Kuljetusliike Kouhia Oy:n omistaja Jouko Kouhia. - On hieno nähdä tällainen rivi uusia Volvoja yhtaikaa, hän luonnehti raviradan näkyä. Ylpeä omistaja kertoi, että hänen yrityksensä on toiminut yli 50 vuotta ja uusi Volvo FH saa tästä syystä rekisterikilven JK-51. Luottamus Volvoon ja hyvä yhteistyö kuorma-automerkin kanssa on kulkenut mukana nämä kaikki vuodet. - Odotukset uutta kuorma-

autoa kohtaan kohdistuvat siihen, että tuotteen avulla kuljettajat viihtyisivät ja pysyisivät talossa, kun on hyvä työkalu takapuolen alla. Autossa kuitenkin asutaan ja liikutaan tuhansia kilometrejä, joten on tärkeää, että alla on hyvä työkalu ja että kuljettaja viihtyy, Kouhia toteaa. Volvo Finland Ab:n myyntijohtaja Kimmo Ahonen summaa molemmat luovutustilaisuudet erittäin onnistuneiksi; yhden vaiheen loppuhuipennukseksi. - FH:n julkistuksesta saakka syyskuussa 2012 niin henkilökuntaa, jälleenmyyjiä kuin asiakkaitakin on valmisteltu ja koulutettu tuotteen uusiin ominaisuuksiin. Yksi vaihe päättyy tähän itse FH -kuorma-autojen luovutukseen ja tämän jälkeen

Juontaja Laura Ruohola haastatteli Kuljetus Ristimaa Oy:n Juha Ristimaata uuden Volvo FH:n valintaan vaikuttaneista asioista.

alkaa kokonaan uusi vaihe, jossa Volvo ja kuljetusyrittäjä toimivat yhdessä uusien työvälineiden parissa, Ahonen kertoo.

- Uuden Volvo FH:n myynti on lähtenyt erittäin hyvin liikkeelle, totesi Wetteri Power Oy:n toimitusjohtaja Håkan Kunnari.

Mäkysentie 1, 61850 Kauhajoki Puh. (06) 23 21 707 Fax (06) 23 21 741

AUTOKORIELEMENTIT PÄÄLLERAKENTAJILLE

*lattiat *katot *seinät *ovet *hakekorielementit *turvekorielementit *pakastekorielementit *jakelukorielementit *kevytkorielementit

www.thermocon.fi

- Yli 40 uuden Volvo FH -kuorma-auton luovutus Vermossa jää kuormaautoalan historiaan upeana hetkenä, sanoo Volvo Finland Oy:n toimitusjohtaja Magnus Björklund.

Sakari ja Sinikka Siikaluoma hakivat komean punaisen uuden Volvo FH 16:n puutavara-autoksi Kuusamoon.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJE TUS 13 KULJETUS

Parempaa ilmanlaatua uuden FH:n kuljettajille

Volvo Trucks on tehnyt merkittäviä parannuksia uuden Volvo FH -ohjaamon ilmanlaatuun. Tämä on toteutettu pääasiassa käyttämällä aiempaa vähemmän kemikaaleja sisältäviä ja vapauttavia tekstiilejä ja komponentteja.

V

olvo Trucks on tehnyt merkittäviä parannuksia uuden Volvo FH -ohjaamon ilmanlaatuun. Tämä on toteutettu pääasiassa käyttämällä aiempaa vähemmän kemikaaleja sisältäviä ja vapauttavia tekstiilejä ja komponentteja. Kuorma-auton sisäilma on nyt huomattavasti puhtaampaa liikenneympäristön ilmanlaatuun verrattuna. - Lähestymme asiaa kokonaisvaltaisesti ja pyrimme ennen kaikkea minimoimaan sisällä käytettyjen materiaalien päästöt ja estämään pienhiukkasten pääsyn ohjaamoon ilmastointijärjestelmän kautta. Tällä tavalla olemme saaneet vähennettyä merkittävästi hajuja sekä hiukkasten ja eloperäisten aineiden, kuten formaldehydin, määrää, sanoo Lars Mårtensson, Volvo Trucksin ympäristöasioista vastaava päällikkö.

Kiinteät rajat materiaalipäästöihin Ohjaamon ilmanlaatu on jo vuosia ollut osa Volvo Trucksin tutkimus- ja kehitystyötä, ja viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana siihen on paneuduttu entistä tarkemmin. Viime vuosina tämä työ on otettu osaksi uuden Volvo FH -kuorma-auton kehittämistä. - Koska monet kuljettajat viettävät yli 20 tuntia päivästä kuorma-autossa, uusi kaukokuljetukseen erikoistunut kuormaauto on täydellinen valinta tämän uuden kokonaisvaltaisen ratkaisun esittelyyn, toteaa Hannele Nurmi, Volvo Trucksin materiaalipäästöihin erikoistunut asiantuntija. - Perinpohjaisen lähestymistavan ansiosta olemme saaneet asetettua kiinteät päästörajat sisämateriaalien kaikille eloperäisille aineille. Olemme tehneet läheistä yhteistyötä toimittajiemme kanssa ja varmistaneet että vaatimuksemme täyttyvät, hän jatkaa.

Tekstiileissä ei vaarallisia ainepitoisuuksia Sisätekstiileistä peräisin olevien elope-

räisten aineiden päästöt - VOC (Volatile Organic Compounds) -päästöt - ovat yleinen ongelma autoteollisuudessa. Useimmiten nämä päästöt lisääntyvät, kun ohjaamo on erittäin kuuma tai altistuu suoralle auringonvalolle. Volvo Trucks on puuttunut ongelmaan monella tavalla. Kaikki palonestoaineet on jätetty pois uuden FH-ohjaamon tekstiileistä. Tekstiileistä on sen sijaan tehty paksumpia ja tiiviimpiä paloturvallisuuden varmistamiseksi. Kaikki tekstiilit on sertifioitu maailmanlaajuisen Öko-Texstandardin 100 mukaan. Tämä tarkoittaa, että ne eivät sisällä vaarallisia ainepitoisuuksia. Istuinten, ohjauspyörien ja sisustuksen osien muovi- ja nahkamateriaaleissa olevat myrkylliset kemikaalit on korvattu vähemmän haitallisilla aineilla, ja nahkan värjäyksessä ei käytetä kromia. Tämän seurauksena VOC-päästöt ovat vähentyneet, ja myös kosketusallergiariski on pienentynyt. Ulkoilman hiukkasten pääsy ohjaamoon on estetty kahden aktiivisen ilmansuodattimen yhdistelmällä. Ne on suunniteltu minimoimaan pienhiukkasten määrä. - Asiakastutkimuksistamme on selvinnyt, että osa kuljettajista on erityisen herkkiä saamaan allergisia reaktioita. Uuden FH-ohjaamon tarkoitus onkin lieventää tällaisia ongelmia, toteaa Nurmi.

Lisäelektroniikan asennus uuden Volvo FH:n ohjaamoon uden Volvo FH:n suunnittelussa on otettu huomioon päällerakentamisen helppous. Tämän päivän kuorma-autojen ohjaamoihin asennetaan lisäksi jälkikäteen paljon elektroniikkaa. Miten onnistui uuden FH 16:n ohjaamon varustelu vastaamaan puunajon tarpeita?

U Huoltoukot Oy:n Mika Hiltunen asensi ammattitaidolla uuteen FH 16:een ajoneuvotietokoneen, radiopuhelimet ja television.

Vaativat testit varmistavat laadun Tulosten vahvistamiseksi Volvo FH:n koko ohjaamo on testattu laboratorioissa korkeissa lämpötiloissa (40 °C ja 65 °C). - Testien mukaan ohjaamoilman eloperäisten aineiden määrä on laskenut murto-osaan aiemmasta, eli uusi FH on aiempaa puhtaampi ja terveellisempi työympäristö. Uudistamme kuorma-automallistoamme jatkuvasti, ja tulevaisuudessa ratkaisut sisällytetään kaikkiin kuorma-automalleihimme. Tavoitteena on yhtäläinen, erinomainen ilmanlaatu jokaisessa Volvon kuorma-autossa kaikkialla maailmassa, kertoo Lars Mårtensson.

Uuden FH:n sähköjärjestelmät ovat selkeät ja kojetaulu kestää hyvin purkamisen.

Wetteri Power Oy:n kuorma-automyyjät Jarmo Moilanen (vas.) ja Topi Myllykangas FH-kiertueelle valmiin auton kanssa.

Vaikka uudessa FH-mallissa on entistä enemmän sähköä ja elektroniikkaa, on sen varustelu ammattilaisen tekemänä selkeää ja jopa aiempaa helpompaa. Huoltoukot Oy varusteli Oulussa Wetteri Power Oy:n huoltohallissa Siikaluomat Ay:n uuden Volvo FH 16 -puutavara-auton Sunit -ajoneuvotietokoneella, parilla radiopuhelimella ja televisiolla. - Uuden FH:n täysin uudistuneissa sähköjärjestelmissä on tehty fiksuja ratkaisuja, joten nyt sähköväylissä on enemmän tilaa vetää lisäjohdotuksia. Toki ensimmäinen asennus uuteen malliin on aina haastava, mutta kun se tehtiin yhteistyössä Wetteri Powerin koulutettujen asentajien kanssa onnistui kaikki hienosti ja nopeasti, kertoo Huoltoukot Oy:n Mika Hiltunen. Uudessa FH:ssa koetaulun iso päällysosa aukeaa ja kätkee alleen sulakkeita joten siihen ei voi enää läpiporata kiinni esim. ajoneuvotietokoneen telinettä. - Asensimme 10” tietokoneen näytön uuteen kohtaan lähemmäksi kuljettajaa. Koetaulun purkaminen ja kasaaminen sujui hyvin, kiinnitykset ym. on järeää tekoa joten kojetaulu kestää avaamisen, kommentoi Hiltunen.


TUS 14 KULJE KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI Uusi Volvo FMX kuorma-auto

Uraauurtavia innovaatioita tehokkaaseen maansiirtotyöhön

ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN HUOLTO Testaamme ilmastointilaitteen oikean toiminnan. Mikäli jotain tarvitsee korjata, hyväksytämme työn suorittamisen sinulla. Pakettiin sisältyy: Tarvittava kylmäaine. Öljy ilmastointilaitteen kompressorille. Tiiviyden tarkistus ja kylmäaineen lisäys. Mahdolliset muut ilmastointilaitteeseen liittyvät korjaukset ja varaosat veloitetaan erikseen.

VDS-4 ÖLJYNVAIHTOTARJOUS PIKAHUOLLOSTA

100 € TUULILASIN VAIHTO VOLVO KUORMA-AUTOIHIN

Uuden Volvo FMX:n kehitystyössä painopiste oli vahvasti maansiirtoauton kuljettajan päivittäisissä työolosuhteissa.

V

Teetä kuorma-autoosi edullinen moottoriöljyn ja öljynsuodattimien vaihto! • VDS-4 -moottoriöljyt • Suodattimet • Vaihtotyö • Jätteenkäsittelymaksut

*) FH12, FH16, FM7, FM10, FM12 21321094

360,00 €

*) FL7, FL10, FL12 1085854

420,00 €

*) FL4, FL6, FS7 6792789

400,00 €

FL (ei lämmitetty) 20496129

502,00 €

FE (ei lämmitetty) 20745502

502,50 €

*) Hinta ei sisällä tiivistettä. Liimattavissa laseissa tarvittavat kemikaalit veloitetaan erikseen.

189 € 360 € Esim. Volvo D13 -moottoriin 36 litraa öljyä alkuperäisillä normaaleilla suodattimilla

Sävylasi vaihdettuna Volvo FH/FM -malleihin

Longlife suodattimilla 209 €

Kiitos kaikille Volvo FH -kiertueelle osallistuneille! Ennätysmäärä koeajoja! Tarjoukset voimassa 30.6.2013 saakka. Kaikki hinnat alv 0 %.

OULU KOKKOLA KAJAANI KEMI KUUSAMO ROVANIEMI puh. 020 778 810 • www.wetteripower.fi

olvo Trucks esitteli uuden Volvo FMX -kuorma-auton Bauma 2013 -messuilla Saksan Münchenissä huhtikuussa. Uusi maansiirtoauto on täynnä uutuuksia, jotka tuovat etuja niin kuljetusyrittäjille kuin kuljettajillekin. - Volvo FMX antoi maansiirtosegmentille selkeän identiteetin, ja nyt olemme ottaneet merkittävän askeleen eteenpäin kaikilla tärkeillä alueilla - lujuudessa, ajotuntumassa ja muotoilussa. Kaikki on suunniteltu kuljettajaa silmällä pitäen, toteaa Volvo Trucksin toimitusjohtaja Claes Nilsson.

Kuljettajan työympäristö kehitystyön painopisteenä Uuden Volvo FMX:n kehitystyössä painopiste oli vahvasti maansiirtoauton kuljettajan päivittäisissä työolosuhteissa. Ohjaamon sisätilat on suunniteltu kokonaan uudelleen, ja lukuisat uutuudet helpottavat ja tehostavat kuljettajan työtä. - Uraauurtava Volvo Dynamic Steering -ohjausjärjestelmä on loistava parannus erityisesti maansiirtokuljettajalle. Se vähentää lihaskuormitusta ja ehkäisee kuljettajan niska-, käsivarsi- ja selkäkipuja. Pienillä nopeuksilla jopa raskaasti kuormattua kuorma-autoa voi ohjata vaikka yhdellä sormella, Nilsson kertoo. Yksi uusista ominaisuuksista on uudentyyppinen takailmajousitus, joka lisää mukavuutta ja varmistaa etenemiskyvyn erittäin hyvän maavaran ansiosta. Volvo Trucks tarjoaa asiakkaille myös työskentely maansiirrossa -koulutusohjelman, joka on tarkoitettu maansiirtokuljettajille.

Uudet ominaisuudet parantavat tuottavuutta - Suurin osa uusista ominaisuuksista on suunniteltu parantamaan kuorma-auton tuottavuutta ja kestävyyttä, mikä on erittäin tärkeää tämän kuljetusalan asiakkaille. Esimerkiksi uuden ilmajousitusjärjestelmän ansiosta ajettavuus on erinomainen, ja se on räätälöity nimenomaan maansiirtotyötä varten tekemättä myönnytyksiä muiden segmenttien tarpeille, Nilsson kertoo. Uuden Volvo FMX -kuorma-auton ohjaamo on valmistettu erikoislujasta teräksestä. Kaikki eturakenteen osat on suunniteltu uudelleen ja monien paikkaa on muutettu, jotta uusi Volvo FMX olisi entistä järeämpi vaativissa maansiirtoympäristöissä.

Maansiirtoautojen ykkönen - Kattava valikoima räätälöityjä tuotteita ja palveluja varmistaa, että uusi Volvo FMX on markkinoiden paras maansiirtoauto, Nilsson sanoo. Tuotanto eurooppalaisille asiakkaille alkaa syyskuussa 2013

Uuden Volvo FMX:n ensiesittely tapahtui Bauma 2013 -messuilla Saksan Münchenissä 15.-23.4.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


TUS 16 KULJE KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Mercedes-Benz järjesti lehdistölle uuden Arocsin koeajotilaisuuden huhtikuun lopulla Saksassa Dornapissa haastavissa olosuhteissa Rheinkalkin kaivosalueella.

Mercedes-Benz Arocs on maanrakennuksen ja puunkuljetusten uusi raskassarjalainen uonna 2013 Mercedes-Benz jatkaa tuoteuudistuksiensa sarjaa, jotka perustuvat uusille vähäpäästöisille Euro VI -moottoreille. Vuonna 2011 uusi Actros aloitti uusien mallien vyöryn pitkän matkan kuljetuksiin erikoistuneena. Viime vuonna sitä seurasi Antos jakeluliikenteen moniottelijana. Ja nyt vuorostaan parrasvaloihin ajaa Arocs, joka on erikoistunut maansiirtoon, työmaaliikenteeseen ja puutavaran kuljetuksiin.

V

- Nämä kolme uutta Mercedes-Benz autoa ansaitsevat kolmen A:n luottoluokituksen: kommentoi Andreas Renschler, Daimlerin kuorma- ja linjaautoista vastaava johtaja. - Nämä kolme raskaan kuljetukaluston edustajaa perustuvat samalle moduulirakenteelle ja ne tukevat hienosti tätä uutta

tuotantomallia. Samalla uusi Arocs tulee markkinoille vähäpäästöisellä Euro VI-moottorilla yhdeksän kuukautta ennen päästövaatimusten voimaantuloa, sanoo Renschler. Tämän ansiosta MercedesBenzin omistajat ovat ajoissa valmiina uusille säännöille. Vähäpäästöisyyden myötä myös kuljetusten kokonaiskustannukset ovat Arocsilla pienemmät. Vaikkakin uudet Actros, Antos ja Arocs käyttävät kehittynyttä Euro VI tekniikkaa, tarjoavat ne entistä enemmän tehoja arkipäivän ajoon. Polttoaineen kulutus on laskenut jopa viisi prosenttia edeltäjiin verrattuna.

Daimlerin strategia ja investoinnit onnistuneet Valmistajan investointi uudenlaisiin malleihin on kannattanut. Vuonna 2012 Daimler kuorma-autot valmistivat yhdessätoista kuukaudessa lähes yhtä monta kuorma-autoa kuin se valmisti 2011 koko vuonna. Val-

mistajan kuusi kuorma-automerkkiä (Mercedes-Benz, Fuso, Freightliner, Western Star, Thomas Built Buses ja BharatBenz) valmistivat noin 426 000 ajoneuvoa. - Haluamme kasvattaa myyntiämme myös tänä vuonna - erityisesti vuoden toisella puoliskolla. Maailmanlaajuinen toimintamallimme auttaa meitä menestymään, vaikka Euroopan velkakriisi vaikeuttaa kotimarkkinamme tilannetta. MercedesBenz on onneksi pystynyt menestymään vaikeasta tilanteesta huolimatta. Suuri ansio menestyksessä on uudella Actros mallilla, jota on myyty ensiesittelyn jälkeen 17 kuukauden aikana jo n. 19 000 kappaletta. Saksassa kolme neljästä uudesta Mercedes-Benz kuorma-autosta tilataan jo uudella Euro VI tekniikalla ja koko Euroopassa lähes puolet ensimmäisellä neljännekselle 2013 tilatuista Actros ja Antos kuorma-autoista on varustettu Euro VI moottoreilla,

täsmentää Renschler Mercedeksen menestystekijöitä.

Arocs tulee tuotantoon vuoden 2013 puolivälissä Huhtikuussa 2013, uusi Mercedes-Benz Arocs ensiesiteltiin Euroopan markkinoille Bauma messuilla Münchenissa. Vähäpäästöisyyden lisäksi Arocs esittelee maansiirron ja muiden raskaiden kuljetuksien kolme vahvaa ominaisuutta: voiman, tehokkuuden ja kestävyyden. Uudessa Arocsissa yhdistyy ainutlaatuisella tavalla voima, kestävyys ja tehokkuus ja se jatkaa siten vaikuttavasti Mercedes-Benzin työmaa-ajoneuvojen menestyksekästä yli 110vuotista perinnettä. Lisäksi se kuljettaa perinteet tulevaisuuteen innovatiivisen ja tulevaisuuden tekniikan avulla sekä osoittaa jokaisessa käyttötilanteessa alkuperänsä ja käyttötarkoituksensa. Kuljettaja voi hallita kaikenlaiset ajotilanteet erinomaisesti

vetovoimaisten ja korkeasti kuormitettavien voimansiirtovaihtoehtojen ansiosta, sillä Arocs siirtää korkean tehon luotettavasti liikenteeseen myös raskaassa käytössä. Tästä huolehtii alustan, jousituksen ja rungon kestävä ja vakaa rakenne, joka erottuu edukseen myös erityisen korkean kuormitettavuuden ansiosta. Myös Arocsin korkea tehokkuus on vakaa perusta menestyksellesi. Erityisen taloudellisesta käytöstä huolehtivat vakiovarusteisten Euro VI -moottoreiden alhainen kulutus, joiden laajan vääntömomenttialueen ansiosta Mercedes PowerShift 3 -vaihdeautomatiikan vaihtamistapahtumat vähenevät, jolloin kytkimen sekä vaihteiston kuormitus laskee. Arocsissa on uusi kaksilevykytkinsukupolvi 3 000 Nm:n enimmäisvääntömomentteja varten. Lisävarusteinen hidastimella varustettu turbokytkin takaa kulumista estävän liikkeellelähdön ja

Lehdistön koeajettavana oli erittäin laaja valikoima Arocs -malleja erilaisilla alusta-, ohjaamo- ja varusteluvaihtoehdoilla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI auton siirtelyn yhdistelmämassan ja vääntömomenttien ollessa erityisen korkeat. Erityisen taloudellisesta käytöstä huolehtii Arocsin monien rakenneosien pidempi kestoikä, alhaisemmat korjaus- ja huoltokustannukset, päällirakenneystävällisyys sekä laaja vaihtoehtojen valikoima lähes kaikkiin työmaaliikenteen käyttötarkoituksiin.

Täydellinen Euro 6 -moottorivalikoima Arocsin erityisen pitkäikäiset kuusisylinteriset rivimoottorit kattavat aukottomasti kaikki työmaaliikenteen tehovaatimukset. Ne ovat saatavissa neljänä iskutilavuutena (7,7 l, 10,7 l, 12,8 l ja 15,6 l jonka valmistus alkaa marraskuussa 2013) ja soveltuvat siten parhaalla mahdollisella tavalla eri käyttötarkoituksiin. Tehovalikoima alkaa 175 kW:n tehosta ja 1 000 Nm:n vääntömomentista. 16 teholuokkaa ja korkeimmillaan 460 kW teho ja vakuuttava 3 000 Nm:n vääntömomentti tarjoavat tehokkaimman ja voimakkaimman vaihtoehdon kaikkiin työmaaliikenteen vaatimuksiin. Kaikki Arocsin moottorit vakuuttavat alhaisella kulutuksellaan, vähäisillä päästöillään ja täyttävät vakiona jo nyt vuonna 2014 voimaan tulevan Euro VI -pakokaasunormin. Alhainen kulutus ja vähäiset päästöt eivät kuitenkaan poissulje korkeaa voimaa ja spontaania voiman muodostusta. Päinvastoin; erinomaisen liikkeellelähdön takaavat ja nopeasti reagoivat moottorit toimivat siten, että ne muodostavat enemmän voimaa ja mahdollistavat voiman käytön mahdollisimman aikaisin. Kuljettaja huomaa päivittäisessä käytössä, että jo alhaisella kierroslukualueella on käytettävissä korkeampi vääntömomentti, minkä ansiosta liikkeellelähtö on helpompaa myös auton ollessa raskaasti kuormattu. Toinen autolle ominainen lisäetu on se, että kallistuksentunnistin tunnistaa alamäet ja estää siten suuremmalle vaihteelle vaihtamisen. Lisäksi laaja vääntömomenttialue mahdollistaa samalla vaihteella ajamisen pidempään maastossa. Tämän ansiosta vaihteita ei tarvitse vaihtaa niin usein, vetovoima katkeaa harvemmin ja myös kytkimeen sekä vaihteistoon kohdistuva kuormitus vähenee. Lisäksi Arocsin moottoreissa on vielä monia muita ominaisuuksia, jotka ovat erityisen kannattavia päivittäisessä käytössä. Uudet kuusisylinteriset rivimoottorit vakuuttavat myös vahvuudellaan ja pitkällä kestoiällään. Korkeampi kuormitettavuus on saavutettu muun muassa rakennetta koskevilla toimenpiteillä, kuten yksiosaisilla teräsmännillä, vahvistetuilla kiertokammilla ja kiinnityspisteillä sekä jäykemmällä kampikammi-

olla. Uudessa Arocsissa on useita innovatiivisia ratkaisuja, jotka alentavat huomattavasti kulutusta ja CO2-päästöjä. Tämän perustana on Mercedes-Benz Trucksin BlueEfficiency Power. Ne ovat teknologioita ja palveluita, jotka auttavat säästämään polttonestettä ja ympäristöä.

KULJE TUS 17 KULJETUS

Katso video esittelyshowsta: www.ammattilehti.fi / Videot

Voimakkaat moottorijarrut Uuden Arocsin moottorit vakuuttavat joka suhteessa. Tähän on vaikuttanut huomattavasti myös kulumaton moottorijarru, jota käytetään kätevästi ohjauspylväässä olevan vaihdevivun avulla. Kolmiportaisesti kytkettävissä oleva moottorijarru parantaa turvallisuutta alamäessä ajettaessa ja parantaa auton hallittavuutta myös auton ollessa kuormattuna täyteen. Lisäturvallisuutta tarjoaa lisävarusteena saatava suurtehomoottorijarru, joka moottoriversiosta riippuen tarjoaa valtavan, jopa 475 kW:n jarrutustehon.

Uusi Arocs marssi kaivoksella lehdistön eteen komean shown saattelemana. Toistakymmentä Arocsia esitti näyttävän kuorma-autobaletin jykevän musiikin, savun ja ilotulitusräjähteiden luodessa tunnelmaa.

Mercedes PowerShift 3 vaihdeautomatiikka Arocsissa on vakiona edistyksellinen Mercedes PowerShift 3 -vaihdeautomatiikka yhdistettynä 8-, 12- tai 16-vaihteiseen vaihteistoon. Se erottuu edukseen korkealla ajomukavuudella, helpolla oikeanpuoleisen ohjauspylvään vaihdevivun avulla tapahtuvalla käytöllä, Mercedes PowerShift 2:een verrattuna jopa 20 % ja Telligent®-vaihdeautomatiikkaan verrattuna jopa 50 % lyhyemmillä vaihtamisajoilla ja vieläkin paremmalla suorituskyvyllä - niin maastossa kuin maantielläkin ajettaessa. Mercedes PowerShift 3 huolehtii herkällä vaihtamisautomatiikallaan tarkasta sekä kulloiseenkin ajoja kuormaustilanteeseen sovitetusta vaihteenvalinnasta. Tähän kuuluu myös moottorijarrutuksen tunnistaminen alamäessä ja vaihteen säilyttäminen. Ryömintätoiminto sekä integroitu siirtelytila taas takaavat erityisen helpon liikkeellelähdön sekä tarkan auton siirtelyn. Lisäksi erilaiset ajotilat ja lisätoiminnot tekevät työmaa-ajosta helpompaa. Esimerkiksi irtiheijaustila auttaa pääsemään irti liejuisesta ja mutaisesta maasta. Vaihteiston suorakytkentä asennosta 1 asentoon R kytkemättä vaihteistoa vapaa-asentoon on toinen hyvä puoli. Lisäksi nopeaa peruuttamista varten, esimerkiksi moottoritietä rakennettaessa, käytettävissä on jopa neljä eri tavoin välitettyä peruutusvaihdetta. Vaihteiston ja vaihteensiirron korkeaan kuormitettavuuteen vaikuttaa esimerkiksi myös edelleenkehitetyn vaihteiston ohjauksen keraaminen kytkinlevy, joka erottuu edukseen korkean lämpötila- ja värinäkestävyyden ansiosta. Optimoitu

Dornapin kalkkikaivosalueella on jättimäisiä avolouhoksia joista on syntynyt valtavan kokoisia järviä. Mittasuhteet ymmärtää kun katsoo kuvassa vasenta rinnettä ylös nousevaa Arocsia.

Koeajotapahtumassa pääsi kokeilemaan uuden Arocsin eri versioiden ominaisuuksia työmaa-ajossa, todella haastavissa off-road olosuhteissa sekä maantieajossa jossa kuljetettiin maa-aineskuormia jatkokäsittelyyn.

vaihteistoöljyn jäähdytin, joka vähentää lämpökuormitusta, lisää kuormitettavuutta entisestään päivittäisessä käytössä.

Vaihtamisohjelmat Offroad ja Power Arocsin hankinnan yhteydessä voit valita vaihtamisohjelman Offroad tai Power. Molemmissa vaihtamisohjelmissa on kolme ajotilaa. Niistä Standard-tila tukee erityisen taloudellista ajotapaa maantiekäytössä, ja manuaalinen tila mahdollistaa Arocsin täydellisen hallinnan vaikeakulkuisessa maastossa. Powervaihtamisohjelman Power-tilassa vaihtamistapahtumat suorite-

taan EcoRoll-tilaan verrattuna 100 kierrosta korkeammalla kierrosluvulla. Se deaktivoituu automaattisesti, jos vastaavaa vääntömomenttia ei tarvita. Offroad-vaihtamisohjelman Offroad-tila taas toimii jatkuvasti korotetulla kierrosluvulla. Yhdessä lisävarusteisen, kulumattoman ja kovaan kuormitukseen suunnitellun hidastimella varustetun turbokytkimen kanssa Arocsilla on parhaat mahdolliset edellytykset hallita kaikki vaikeat ajotilanteet erinomaisesti ja voimakkaasti.

Käsivaihteisto Vakiomallisen automatisoi-

dun PowerShift 3 -vaihteiston lisäksi Arocsiin saa lisävarusteena manuaalisen kaksois-H-vaihteiston, jossa vaihtamista tuetaan pneumaattisesti. Niinpä asiakkaat, jotka pitävät enemmän käsivaihteistosta, voivat valita yhdeksänvaihteisen vaihteiston ja kolmen optimaalisesti sovitetun 16-vaihteisen vaihteiston välillä. Kaikki vaihteistot huolehtivat voiman lähes häviöttömästä välittämisestä sekä korkeasta vaihtamis- ja ajomukavuudesta ajettiin sitten täydellä kuormalla ääriolosuhteissa maastossa tai tasaisella maantiellä. jatkuu...


TUS 18 KULJE KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI Katso lisää kuvia Arocs-esittelystä www.ammattilehti.fi

Koska ajoneuvon pitoa kohtaan on erilaisia vaatimuksia, Arocsiin on tarjolla kaksi erilaista runkoa leveydeltään 744 mm ja 834 mm.

Suurin Euro VI moottoriversio on 15,6 l jossa on tehoa 625 hv ja vääntöä 3000 Nm. Tämän moottorin valmistus alkaa marraskuussa 2013.

Arocsin ratissa kuljettaja viihtyy. Tarjolla on laaja valikoima ohjaamoversioita joka käyttötarpeeseen.

Kuljettajan työpaikka on ergonominen ja selkeä. Ajoasennon saa säädettyä mieleisekseen ja kaikki hallintalaitteet ovat käden ulottuvilla.

Veho Hyötyajoneuvojen myyntijohtaja Rami Ainiala uskoo että uusi Arocs saa Suomessa hyvän vastaanoton raskaisiin ajotehtäviin.

...jatkuu

Enemmän pitoa myös hankalissa tilanteissa Voima on hyödytöntä, jos sitä ei saada välitettyä tielle. Tämän vuoksi Arocsin voimansiirron osat, mutta myös auton kantava rakenne ja alusta, on suunniteltu välittämään voimaa optimaalisesti. Fysikaalisesti katsottuna työ on voiman ja matkan tulo. Arocs muuntaa tämän yksinkertaisen periaatteen vaikuttavasti. Toisin sanoen: Auto muuntaa korkean tehon korkeaksi vääntömomentiksi ja välittää tämän mahdollisimman vähäisellä hävikillä tielle kaikkien voimansiirron ja alustan komponenttien optimaalisen yhteensovituksen ansiosta. Näin työmaalla työskentely on erityisen tehokasta, olipa alusta päällystetty tai päällystämätön. Myös portaittain kytkettävissä olevat tasauspyörästölukot ja vakiovarusteiset poiskytkettävät lukkiutumattomat jarrut vaikuttavat siihen, että esimerkiksi alamäkeen ajaminen maastossa on turvallisempaa, sillä lukkiutuva pyörä muodostaa edelleen kiilan, mikä lyhentää jarrutusmatkaa. Lisäksi sähköohjattu jarrujärjestelmä, johon on integroitu kestojarrutoiminto, huolehtii erittäin hyvästä voiman välityksestä jarrutettaessa. Arocsissa on käyttötarkoituksesta riippuen levy- tai rumpujarrut tai näiden yhdistelmä. Lisäksi vakiovarusteinen mäkilähtöavustin parantaa turvallisuutta entisestään lähdettäessä liikkeelle ylämäessä.

Nelivetovaihtoehdot Saatavissa on kolme erilaista nelivetoa erinomaista pitoa varten. Pääasiassa vaikeakulkuisessa maastossa tapahtuvaa käyttöä varten, ja kun käyttöön kohdistuu korkeita vaatimuksia, esimerkiksi lähdettäessä liikkeelle ylä- tai alamäessä päällystämättömällä alustalla, Arocs on varustettu jatkuvalla nelivedolla ja maastovälityksellä. Toisena nelivetovaihtoehtona on saatavana kytkettävä neliveto, jos hyötykuormaan ja alhaiseen kulutukseen kohdistuu korkeita vaatimuksia. Lisäksi maantiekäyttöön suunniteltuihin autoihin, joiden pitoon kohdistuu tavallista korkeampia vaatimuksia, on saatavissa uusi Hydraulic Auxiliary Drive. Erityisenä piirteenä on, että jakovaihteiston sijaan kytkettävissä olevat pyörännapamoottorit huolehtivat etuakselin käytöstä. Tämä säästää painoa ja polttonestettä. Erilaisia nelivetoja varten on saatavissa laaja napavälitteisten akseleiden valikoima. Jos autoa käytetään pääasiassa maantiellä, ilmajousitetut hypoidiakselit huolehtivat osassa malleja alhaisesta kulutuksesta, moottorin erittäin tasaisesta käynnistä ja optimaalisesta kosketuksesta

tiehen.

Jousituksen ja rungon optimaalinen rakenne Arocsin jousituksen ja rungon rakenne huolehtii siitä, että tuotettu voima ohjataan aina oikeaan paikkaan. Maan epätasaisuuksia tasataan jatkuvasti. Lisäksi tarkka ja suora ohjaus mahdollistaa auton helpon käsittelyn. Arocsissa on työmaakäyttöä varten vakiovarusteena kestävä ja pitkäikäinen teräsjousitus sekä painoltaan optimoidut paraabelijouset jotta kantavuus ja jousitusmukavuus olisivat erityisen hyvät. Etu- ja takajouset ovat valitusta kokonaismassasta riippuen kaksi-, kolmi- tai nelilehtiset. Äärimmäistä käyttöä varten saatavissa on kovempia jousitusvaihtoehtoja sekä vahvistettuja kallistuksenvakaajia ja jousikorvakkoja. Maantiekäyttöön tarkoitetun Arocsin etuakseli on vakiona teräsjousitettu ja taka-akseli ilmajousitettu. Yhdessä leveämmän rungon kanssa uusi nelilehtinen ilmajousitus tukee erittäin hyvää ajokäyttäytymistä ja ajomukavuutta. Muita etuja ovat hiljaisempi ohjaamo, kuorman hellävarainen kuljetus sekä helpompi kuormaaminen puoliperävaunun vetoautoissa ja tasakuormaautoissa. Ilmajousitus on lisävarusteena toteutettavissa myös painavampia kuormia varten. Koska pitoa kohtaan on erilaisia vaatimuksia, MercedesBenz on kehittänyt kaksi erilaista runkoa: Yhden, jonka runkoleveys on kapeampi (leveys 744 mm ja 8 tai 9 mm vahvat pitkittäispalkit) ja joka tarjoaa parhaan mahdollisen pidon työmaakäyttöön taipuisan rakenteensa ja teräsjousituksen ansiosta. Ja toisen, jonka runkoleveys on suurempi (834 mm ja 7 tai 8 mm vahvat pitkittäispalkit) ja joka jäykempänä tekee maantiekäyttöön tarkoitettujen autojen voiman välityksestä optimaalista sekä ajokäyttäytymisestä erinomaista ilmajousituksen avulla.

Mahtava maavara Erilaiset käyttötilanteet vaativat eri määrän maavaraa. Olipa kyseessä puoliperävaunun vetoauto, tasakuorma-auto, betoniauto tai kippiauto - Arocs vastaa käytännössä kaikenlaisiin vaatimuksiin. Kaikissa Arocseissa on vakiona korkeampi runko ja siten suurempi maavara. Niinpä jokapyörävetoiset kippiautot vakuuttavat suurella maavarallaan myös vaikeakulkuisessa maastossa, ja Arocsin puoliperävaunun vetoautot tarjoavat riittävän maavaran siihen, että autolla voi ajaa työmaalla autoa vaurioittamatta. Optimoidusta nousu- ja jättökulmasta vastaavat taas Arocsin lyhyemmät rungon ylitykset. Suuren maavaran takaavat myös Arocsin eri tavoin pokatut etu- ja taka-akselit,

jotka ovat saatavissa käyttötarkoituksenmukaisina versioina. Auton suunnitellusta käyttötarkoituksesta ja alustasta riippuen Arocsiin on saatavissa eri tavoin pokattuja etuakseleita, joiden sallittu etuakselimassa on jopa 9 tonnia. Myös erilaiset, erityisen kestävät napavälitteiset akselit takaavat suuren maavaran. Tämä on mahdollista, sillä näissä akseleissa päävälitys tapahtuu ulkoisiin planeettapyöriin, jolloin aurinkopyörä tarvitsee vähemmän tilaa. Jo huomattavasti parempaan, akseleiden avulla aikaansaatuun maavaraan vaikuttavat Arocsissa myös muut varusteet, kuten pakoputki, paineilman saanti, akut sekä polttonestesäiliöt, joiden poikkileikkaus on pienempi. Näiden ansiosta ylityskulma on huomattavasti parempi. Tämä takaa Arocsille ratkaisevilla hetkillä juuri sen edun maavarassa, jota tarvitaan ongelmattomaan työskentelyyn työmaalla.

Laaja ohjaamovalikoima tehty työmaalle S-ohjaamosta ClassicSpace aina L-ohjaamoon BigSpace Arocsin ohjaamoilla on oikea ratkaisu kaikkiin työmaaliikenteen tehtäviin. Kolme pituutta, kaksi leveyttä ja sunniteltuun käyttötarkoitukseen optimaalisesti sovitetut tilat ja säilytystilat: olet liikenteessä aina erityisen käynnöllisesti ja mahdollisimman mukavasti käytettiinpä autoa päivän kestävässä työssä työmaalla ja työmaan jakeluliikenteessä tai useita yöpymisiä vaativassa ajossa. Arocsin myötä käytettävissäsi on aina ohjaamo, joka on parhaalla mahdollisella tavalla sovitettu työmaaliikenteen vaatimuksiin. Esimerkiksi 2 300 mm:n levyinen ohjaamo tarjoaa hyvän näkyvyyden ohjaamosta, mikä suojaa törmäyksiltä siirreltäessä autoa erityisen ahtaassa tilassa. Ohjaamon valmistaminen kokonaan täyssinkitystä pellistä on toinen vakuuttava ominaisuus Arocsin ohjaamoissa. Sekä pitkittäis- että poikittaissuunnassa joustavasta ala-askelmasta aina katolla olevaan kädensijaan - jokainen yksityiskohta on suunniteltu tarkasti työmaan vaatimusten mukaisesti, mikä tarkoittaa parasta mahdollista toimivuutta yhdistettynä vaikuttavaan kestävyyteen. Tämä on havaittavissa vakiovarusteisissa uritetuissa sivupeilien suojuksissa ja kaivinkoneen kauhan hampaita muistuttavassa jäähdyttimen säleikössä, sekä ohjaamon mukavuuspainotteisessa kiinnityksessä (vakiona Lohjaamoissa, joissa on tasainen lattia), joka vähentää kuljettajaan kohdistuvaa korkeaa rasitusta myös maastossa ajettaessa. Eikä pidä myöskään unohtaa kolmiosaisia teräskulmilla varustettuja puskureita, joiden te-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJE TUS 19 KULJETUS

SINUN 4WD SPESIALISTI

Arctic Trucks Arkisin 7.00–17.00 | Hiekkamäentie 7 | 01150 SIPOONLAHTI puh. 0400 44 10 44 | info@arctictrucks.fi | www.arctictrucks.fi

Suomessa kuljetusalan ammattilaiset ovat pääseet tutustumaan ensimmäisten joukossa uuteen MercedesBenz Arocsiin, kun Puunkuormaajamestari 2013 -kiertueella on ollut koeajettavana Arocs 2651 6x4.

räskulmat suojaavat valoja vaurioitumiselta.

Komponenttien suojaus Arocsissa on erilaisia työtehtäviä varten erityisiä suojavarusteita, jotka tukevat hyvää kestävyyttä. Näihin kuuluu esimerkiksi teräsjousitetuissa kippiautoissa jäähdyttimen ja moottorin vakiovarusteinen suojalevy sekä lisävarusteinen polttonestesäiliön suojalevy. Lisävarusteena on saatavissa myös teräksestä val-

mistetut etuvalojen suojaristikot sekä irtotavaran suojus laitteistoja varten. Lyhyesti sanottuna saatavilla on kaikkea, millä voidaan välttää tarpeettomat vauriot ja korjauskulut.

Erinomainen päällerakenneystävällisyys Arocsin erityisen hyvin päällirakenteille soveltuva rakenne mahdollistaa käyttötarkoituksenmukaiset päällirakenneratkaisut kaikissa työmaaliikenteen

käyttötilanteissa. Suoraan tehtaalta ja ilman kompromisseja. Kaikki tiedot ovat saatavissa helposti ja nopeasti MercedesBenzin päällirakenneportaalin kautta. Rungossa on päällirakenteen tehokkaaksi asentamiseksi reikäkuva, jossa on rasterit 50 mm:n välein, normitetut kiinnikkeet, konsolit ja kiinnitysosat. Tehtaalla määritetty vapaa tila esimerkiksi nosturin tukijaloille, säilytyslokeroille tai laitteistoille, laaja ja optimoitu ak-

selivälivalikoima ja valittavissa olevat rungon takaylitykset vähentävät tarvetta jälkeenpäin tehtäviin muutostöihin. Lisäksi kippi- ja nosturikäyttöön tarkoitetut valmiusvarusteet kuten nosturin asennuslevyt, hydrauliikkaöljysäiliöt ja käyttöventtiilit lyhentävät asennusaikaa. Arocsin optimaalisiin päällirakenneratkaisuihin kuuluu kuitenkin myös laaja valikoima voiman ulosottoja, joilla voi käyttää mitä erilaisimpia pumppuja ja laitteistoja. Esimerkiksi helposti käytettävissä olevat pneumatiikkaliittimet huolehtivat täydellisistä liitännöistä. Päällirakenteen sähkö- ja elektroniikkaliitäntöjen tekemiseksi runkoon on asennettu helposti käytettävissä olevia liitäntöjä ja päällirakenteen liitäntä. Lisäksi Arocsiin on lisävarusteena saatavissa parametritettävä erikoismoduuli. Sen avulla päällirakennekokonaisuuden osat voi ohjelmoida yksitellen. Se takaa lisäksi täydellisen tiedonsiirron auton ja päällirakenteen välillä ja varmistaa, että kaikki toimii juuri niin kuin pitääkin. Ohjaamoon integroidut katkaisinpaikat, joiden katkaisimilla ohjataan erilaisia päällirakenteen toimintoja, takaavat helpon käytön päivittäisessä työssä. Lisäksi tärkeiden päällirakennetietojen näkyminen mittaristossa säästää aikaa, lisää työskentelymukavuutta ja parantaa käsittelyä sekä käytön tehokkuutta.

Toimialakohtaiset autokonseptit - Arocs Loader ja Arocs Grounder Uudesta Arocsista on tarjolla kaksi toimialakohtaista autokonseptia eli Arocs Loaderin ja Arocs Grounder, joiden ansiosta käytettävissäsi on kaksi erillistä tuoteryhmää jotka voivat parantaa työmaaliikenteen tehokkuutta entisestään. Arocs Loaderia kehitettäessä tutkittiin kaikenlaisia mahdollisuuksia pienentää omamassaa, ja tulokset toteutettiin johdonmukaisesti siinä määrin kuin se oli teknisesti järkevää. Tuloksena on hyötykuormaltaan optimoituja, työmaaliikenteen kevyimpiin kuuluvia 4 x 2 -puoliperävaunun vetoautoja sekä 8 x 4/4 -betoniautoja 32 tonnin sallitulla kokonaismassalla, joiden avulla voit kuljettaa kerrallaan kahdeksan kuutiometriä valmisbetonia erityisen alhaisen, enintään 9 250 kg:n omamassan ansiosta. Arocs Grounder on suunniteltu äärimmäisiin käyttötilanteisiin vaikeissa olosuhteissa. Toisin sanoen useiden teknisten toimenpiteiden ansiosta kuten vahvemman rungon ja jousituksen auto on vieläkin kestävämpi, erityisen vakaa ja sen kuormitettavuus on korkea.


TUS 20 KULJE KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Scania Streamline -mallin G- ja R-sarjan kaukoliikennekuorma-autot on optimoitu polttoainetalouden suhteen uusilla muodoilla ja kehitetyillä komponenteilla.

Scania Streamline - jopa 8 % polttoaineensäästö uusilla muodoilla ja kehitetyillä komponenteilla cania Streamline on mallinimi Scanian Gja R-sarjan kaukoliikennekuorma-autoille, jotka on optimoitu polttoainetalouden suhteen uudella pienivastuksisella muotoilulla ja ilmanohjainsarjoilla.

S

Scanian aerodynamiikka-asiantuntijat tarkastelivat lähemmin kaikkia mahdollisia alueita tuottavuuden ja polttoainetalouden parantamiseksi. Vaikka Scanian G- ja R-sarjat ovat kaksi markkinoiden aerodynaamisinta kuorma-automallistoa, asiantuntijat löysivät kohteita, joiden

Scania on Streamline -malleissa edelleen parantanut ilmanvirtauksia G- ja R-sarjan ohjaamoiden etuosan ympärillä ja sivuilla ilmanvastuksen ja polttoaineenkulutuksen pienentämiseksi.

ilmanvastusta voitiin alentaa merkittävästi. Muutoksista mainittakoon ohjaamon kulmien muotoilu sellaisiksi, että ilma kohtaa mahdollisimman vähän vastusta virratessaan ohjaamon sivuille. Hieman turbulenssia tarvitaan kuitenkin ovenkahvojen pitämiseksi puhtaana liasta ja roiskeista. Ratkaisu on patentoitu ilmanohjain juuri ajovalojen yläpuolella. Ohjaimeen kuuluu kanava, joka tuottaa oikean määrän pyörteitä. Scania Opticruisen uusi malli tarjoaa useita toimintatilavaihtoehtoja. Polttoaineensäästön maksimoimiseksi uusi Economy-tila on integroitu Scania Active Prediction -järjestelmään (ennakoiva vakionopeudensää-

din). Potentiaaliset polttoaineensäästöt kaukoliikenteessä ovat jopa 8 prosenttia uusilla, tehokkaammilla toisen sukupolven Euro 6 -moottoreilla. Vastaavat säästöt Euro 3/4/5 moottoreilla ovat jopa 5 prosenttia. Uusia palveluja on suunniteltu auttamaan kuljettajia ja yrittäjiä heidän päivittäisessä työssään sekä vuorovaikutuksessaan korjaamon kanssa. Käyttöasteen parantamiseksi ja korjaamokäyntien lyhentämiseksi Scaniakorjaamot voivat nyt ladata diagnoositiedot langattomasti etänä. Henrik Henriksson, Scanian myynnistä ja markkinoinnista vastaava johtaja sanoo: - Scania on käyttänyt runsaas-

ti kokemustaan ja tietämystään Euro 6 -kuorma-automalliston toteuttamiseen ja olemme erittäin tyytyväisiä tuloksiin. Toteamme ylpeinä, että asiakkaidemme käytössä olevat Euro 6 -moottorimme kuluttavat vähemmän polttoainetta kuin Euro 5 edeltäjänsä - ja uusimmat Euro 6 -moottorit ovat vielä taloudellisempia. - Scanian pitkäaikainen panostus polttoainetalouteen tuottaa upean tuloksen, ja asiakkaamme voivat luottaa siihen, että teemme kaikkemme varmistaaksemme heidän kilpailukykynsä kuljetusbisneksessä. Lars Stenqvist, ajoneuvoerittelyistä vastaava johtaja tekee yhteenvedon potentiaalisista säästöistä: - Scanian uudet toisen sukupolven 13-litraiset Euro 6 moottorit ovat 2-3 prosenttia taloudellisempia kuin ensimmäisen sukupolven versiot. Scania Opticruise ja Scania Active Prediction vaikuttavat kumpikin 2-3 prosenttia. Lisäksi olemme parantaneet aerodynamiikkaa ja vähentäneet kitkaa vaihteistoissamme. Vaikka lukuja ei voikaan laskea suoraan yhteen, potentiaaliset säästöt eurooppalaiselle Euro 6 kaukoliikenneasiakkaalle voivat arviomme mukaan olla jopa 8 prosenttia. Markkinoilla, joilla ei saada käyttöön topografisia karttatietoja, säästöpotentiaali on lähes 5 prosenttia.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJE TUS 21 KULJETUS

Ge=C-'*)++4/>C=D [[[TS[IVXVYGOWLS[½

-##+*#/#4*2-!

77!4)˜7!!##˜T

:EVEYWNEXMIHYWXIPY %VM6EQM 1MOOS.YLE


TUS KULJETUS 22 KULJE

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Liikenneministeriö vahvistaa: raskaan kaluston painot nousevat

Sisu Auto nostaa tuotantokapasiteettiaan kysynnän kasvaessa

Sisun tehokas tuotanto pystyy vastaamaan mitta- ja massamuutosten tuomaan kasvavaan moniakselisten kuorma-autojen kysyntään tehdasvalmiilla laadulla.

K

uorma-autojen massat ja mitat nousevat. Suomen kansallisessa liikenteessä yhdistelmän suurin kokonaismassa nousee 76 tonniin ja korkeus 4,4 metriin. Liikenne- ja viestintäministeriö toteaa tiedotteessaan 27.3, että Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyä pyritään vahvis-

tamaan yritysten logistiikka- ja kuljetuskustannuksia alentamalla. Tähän liittyen raskaan liikenteen mittoja ja massoja korotetaan. Asiaa koskeva asetusehdotus on jo hyväksytty esitetyssä muodossa Euroopan komissiossa eikä sen varsinaiseen sisältöön voida enää puuttua. Massamuutoksen toteuttamiseksi LVM on käynnistänyt ase-

tuksen voimaantuloaikataulua, toimenpiteitä ja vaikutuksia koskevan sidosryhmien lausuntokierroksen. Lausunnot on pyydetty 17.5. mennessä. Asetusmuutoksen arvioidaan tulevan valtioneuvoston käsittelyyn kesäkuussa, jolloin uudet painot tulisivat voimaan kesällä. - Suomalaisena järeän kuorma-autokaluston valmistajana

Sisu Auto on varautunut hyvin maamme kansallisen liikenteen massa- ja mittamuutokseen. Sisun myyjillä on käytössään monipuoliset laskentaohjelmat, joilla uusien säännösten mukaiset autot voidaan mitoittaa täsmällisesti asiakkaan ajotehtävän mukaan, sanoo Sisu Auton toimitusjohtaja Timo Korhonen Massamuutosten nyt varmistuessa Sisu Auto pyrkii nopeasti

nostamaan tuotantokapasiteettiaan, jotta pystymme vastaamaan kasvavaan kysyntään. - Myös ensi vuoden alusta voimaan astuvat tiukemmat päästömääräykset lisäävät voimakkaasti Euro 5 -moottorilla varustettujen autojen tuotantotarvetta loppuvuodesta 2013, Korhonen sanoo.

Jari Seppä palasi Sisu myyjäksi pääkaupunkiseudulle

A

utoteknikko Jari Seppä (52) on nimitetty pääkaupunkiseudun Sisu kuorma-automyyjäksi. Seppä on toiminut yli 25 vuotta kuormaautomyynnin eri tehtävissä vuodesta 1987, jolloin hän aloitti Sisu Auton Helsingin toimipisteessä. Sisu Auton lisäksi Seppä on työskennellyt kuorma-automyyjänä Vehossa sekä viimeksi aluemyyntipäällikkönä maarakennuskoneita myyvässä Mateko Oy:ssä, josta hän siirtyi maaliskuussa takaisin Sisu Autoon. Seppä vastaa uusien Sisu Polar kuorma-autojen ja vaihtoautojen myynnistä pääkaupunki-

seudun lisäksi pohjoisen ja itäisen Uudenmaan alueella. Hänen toimipisteensä sijaitsee Raskone Oy:n tiloissa Vantaalla. Paluutaan suoraan tehtaan alaisuudessa toimivaksi Sisu kuorma-automyyjäksi Seppä kuvaa seuraavasti: - Pakko tunnustaa, että kyllä sydän sykkii Sisulle. Niin on kuin kotiinsa olisi tullut. Seppä on erinomaisen vakuuttunut siitä, että nyt Sisussa ovat kaikki palikat kohdallaan. Komponenttiyhteistyö Daimlerin kanssa on tuottanut auton, johon asiakkaat luottavat ja jota he kehuvat. - Asiakkailta saatu palaute kertoo siitä, että esimerkiksi sora-autona Sisu Polar on ihan yli-

taan välillä. Sisu Auto on varautunut myös tulevaan paino- ja mittamuutokseen. Sisun järeissä akselistoissa ja alustarakenteessa on pelivaraa lisäpainojen vaatimiin muutoskatsastuksiin ja lisäakseleiden tarve voidaan ottaa huomioon auton suunnitteluvaiheessa. - Nyt kannattaa vakavasti harkita auton vaihtoa ennen ensi vuoden alusta voimaan tulevia Euro 6 muutoksia. Vielä ehtii tilata auton loppuvuoden toimituksiin, Seppä sanoo. Jari Seppä vastaa jatkossa Sisun kuorma-automyynnistä pääkaupunkiseudun alueella. Ensimmäiset Sisu-kaupat on jo tehty.

kylän peli. Laatutaso on kaikilta osin kohdallaan, Seppä sanoo. Sisun tehdasvalmius ja vahva

Pääkaupunkiseudun onnistuneita Sisu-myynnin avajaisia vietettiin 3.-5.5.2013 Vantaalla Raskoneen tiloissa osoitteessa Toinen Savu 8. Samasta osoitteesta saa kaikki raskaan kuljetuskaluston huoltopalvelut.

osaaminen näkyy erityisesti tienhoito-, vaihtolava- ja nosturiautoissa, jotka suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa valmiiksi kokonaisuudeksi. - Sisua ei tarvitse purkaa, lyhentää tai jatkaa eikä asentaa lisää hydrauliikka. Kaikki on otettu alusta asti huomioon jo suunnitteluvaiheessa, Seppä sanoo ja korostaa erityisesti nykyistä hyvin toimivaa suoraa yhteyttä asiakkaan, myyjän ja teh-

Vahva myyntitiimi Jari Seppä vahvistaa myyntijohtaja Ossi-Pekka Rossin johtamaa Sisu myyntiorganisaatiota, jossa kuorma-automyynnistä vastaavat Tomi Siltanen Uudellamaalla, Reijo Virtamo LänsiSuomessa ja Satakunnassa, Mika Liimatainen Kaakkois-Suomessa, Petri Lievonen ja Samu Avikainen Itä-Suomessa, Timo Lamminen Pirkanmaalla, Pasi Kivelä Pohjanmaalla sekä Liisa Kaattari Oulun ja Pohjois-Suomen alueella.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Sisu Polar puutavara-auto kierroksella Lapissa

KULJE TUS 23 KULJETUS

Sisu Polar Works+ monitoimiauto

Sisu Polar puutavara-auto kiersi maalis-huhtikuun taitteessa Lapin upeissa maisemissa asiakkaiden koeajettavana. Kuvassa tullaan täydessä kuormassa lumisesta metsästä Posiolla.

Maanrakennus Valkama Ky:lle toimitettu Sisu Polar Works+ tienhoitoauto on varustettu vaijerivaihtolavalaitteistolla. Täydellinen tienhoitovarustus tehdasvalmiilla hydrauliikalla tekee autosta erittäin monikäyttöisen.

Kunnon talvi on pitänyt metsäkoneet töissä ja puutavara-autot ajossa, niinpä puuta oli kertynyt todella paljon Rovaniemen asemalle.

S

isu Polar -mallistoon perustuva heti ajoon valmis koukku- tai vaijerivaihtolavalaitteilla varustettu Sisu Works+ tienhoitoauto on Sisu Auton vastaus kuljetusalan kasvaviin haasteisiin. Ensimmäiset todelliset monitoimiautot ovat jo ajossa.

Mansen Mörinöillä huhtikuun alussa Tampereella oli esillä Maanrakennus Valkama Ky:lle toimitettu komean musta Sisu Polar Works+ DK16 8x4 V8 600 hv tienhoitoauto sähköisesti ohjatulla trippeliakselilla ja telivedolla sekä PowerShift vaihteistolla. - Vaijerivaihtolavalaitteistolla varustettu Sisu Polar Works+ on

monipuolinen työkalu ja toimiva tehdasvalmis kokonaisuus, jolla hoituu teiden kunnossapito ja vaikkapa maa-aineskuljetukset. Sisun tienhoitoauton tehtaalla rakennettua monipuolista hydrauliikkaa on helppo hallita ja hyödyntää erilaisten kuljetustehtävien mukaan, kertoo Sisun Pirkanmaan alueen kuorma-automyyjä Timo Lamminen.

Kaakkois-Suomen kuljetusalan ammattilaiset Karjaan tehtaalla Puutavara-autoilijat pääsivät ajamaan Sisulla kuormia omilta ajoreiteiltään. Kuorman teko tapahtui tehokkaasti Keslan nosturilla.

Sisu Auton Pohjois-Suomen kuorma-automyyjä Liisa Kaattari ja Sisun ajokouluttaja Simo Hakasuo liikkuivat Sisulla koeajokeikoilla Kemijärvi-Posio-Rovaniemi-Oulu akselilla.

Kolmisenkymmentä Kaakkois-Suomen alueen kuljetusalan ammattilaista vieraili 3.5.2013 Sisu Auton Karjaan kuorma-autotehtaalla.

K

olmisenkymmentä Kaakkois-Suomen alueen kuljetusalan ammattilaista vieraili Sisu Auton Karjaan kuorma-autotehtaalla 3.5.2013.

Simo Hakasuo kuunteli tyytyväisenä Kuljetus-Ylitervo Ky:n Eino ja Pentti Soudunsaaren kehuja uudesta Sisu Polarista koeajon jälkeen.

Vierailulla päästiin tutustumaan kotimaiseen kuorma-autotehtaaseen ja nykyaikaisen kuorma-auton valmistustekniikkaan. - Karjaan tuotannossa on tekemisen meininki ja Sisu kuor-

ma-autoja valmistuu linjalta tasaisena virtana. Tehdasvierailu oli oikein onnistunut ja Sisun tekemisestä jäi erittäin positiivinen mielikuva, sanoo KaakkoisSuomen alueen Sisu-myyjä Mika Liimatainen. Liimatainen toimii Kouvolasta käsin, jossa Sisu kuorma-automyynnin avajaistapahtuma järjestettiin 27.4.2013. - Toimistoni löytyy osoitteesta Savonsuontie 8 eli Raskoneen

tiloista. Näin Sisu asiakkaiden huoltopalvelut löytyvät samasta paikasta myynnin kanssa. Ja alue on muutenkin Kouvolassa vahva kuorma-autokaupan keskittymä. Avajaiset olivat onnistuneet ja paikalla kävi satakunta vierasta. Myös tarjouksia on saanut tehdä viime aikoina runsaasti sora-, puutavara- ja nosturiautoista joten kyllä Sisulla on kysntää alueellani, kertoo Liimatainen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJE TUS 25 KULJETUS

DAF tarjoaa on nyt täydellisen malliston Euro 6 -kuorma-autoja; keskellä lippulaiva uusi XF, vasemmalla juuri ensiesitelty CF ja oikealla täysin uusi LF.

Euro 6 -mallisto nyt täydellinen

DAF kasvaa Suomessa

D

AF etenee tasaisen varmasti Suomen kuorma-automarkkinoilla. Vuonna 2012 saavutettiin historiallinen virstanpylväs kun rekisteröinneissä päästiin ylin sadan kappaleen ja samalla DAF saavutti kokonaismarkkinoilla neljännen sijan yli 16 tonnisissa kuorma-autoissa.

Myös alkuvuosi 2013 on jatkunut DAFin osalta hyvään suuntaan vaikka kokonaismarkkinat ovat edelleen alhaisella tasolla. Ensimmäisen kolmen kuukauden aikana DAFin markkinaosuus yli 16 tn kuorma-autoissa on noussut 6,6 %:iin ja rekanvetäjissä DAF on Suomen markkinoilla sijalla kaksi. - Alkuvuodesta markkinoilla on ollut hieman piristymisen merkkejä. Uuden Euro 6 -normin mukaantulo ensi vuoden alusta sekä nyt lopullista päätöstä kohti menevä kokonaispainoja mittakeskustelu ovat aktivoineet kysyntää, DAF-maahantuoja, sanoo CT Finland Oy:n myyntipäällikkö Tapani Lamberg.

reella, Kokkolassa ja Oulussa. Porissa ja Turussa DAF-myynnistä vastaavat yhteistyökumppanit. Käytettyjen kuorma-autojen myynti on keskitetty CT Finland Oy:n Lappeenrannan vaihto-autokeskukseen. Omaa korjaamotoimintaa CT Finland Oy harjoittaa Helsingissä ja Lappeenrannassa, lisäksi asiakkaita palvelee kattava 15 sopimuskorjaamon huoltoverkosto kautta maan joka myy DAF-varaosia. CT Finland Oy tarjoaa myös leasingpalveluja kuorma-autoilijoille, kertoo Lamberg.

Vahvat hartiat tuo luotettavuuden CT Finland Oy kuuluu hollantilaiseen Koops Furness konserniin. Koops Furness on monimerkkiautotalojen ketju,

joka työllistää Hollannissa 1100 henkilöä ja jonka liikevaihto on n. 500 miljoonaa euroa. Koops Furnessin DAF-toimintaa harjoittaa Cosmo Trucks -niminen tytäryritys, joka Suomen ja Hollannin lisäksi toimii myös Ruotsissa. - Vahva omistus ja osaava kansainvälinen taustatuki on tae CT Finland Oy:n toiminnan laadusta ja luotettavuudesta, kiteyttää Lamberg.

DAF ykkönen Euroopan rekanvetäjissä Vuonna 2012 koko Euroopan kuorma-automarkkinoilla elettiin haastavia aikoja ja autoja rekisteröitiin EU-maissa yhteensä 285 809 kappaletta eli laskua edellisvuoteen verrattuna oli 9,1 prosenttia.

- DAF onnistui silti vaisuilla markkinoilla hyvin markkinaosuuden ollessa koko Euroopassa 16 % ja rekanvetäjissä DAF oli Euroopan ykkönen. Myös Hollannin kuorma-automarkkinoilla DAF oli vuonna 2012 markkinajohtaja, ilmoittaa Cosmo Trucksin myynti- ja markkinointijohtaja Lex Zandbergen. DAF valmisti vuonna 2012 yhteensä 47 000 kuorma-autoa joista 37 800 kappaletta oli CFja XF -malleja, loput 9 200 LFmalleja. Vuonna 2011 valmistusmäärä oli 51 800 kappaletta. - Euroopan epävarmuus jatkuu mutta Saksassa kauppa käy kuitenkin melko hyvällä tasolla. Myös kasvava Venäjän markkina ja siellä onnistuminen näkyy DAFin myynnissä. Uskon kuitenkin, että kuorma-autojen

Uusi XF-malli tulee Suomeen DAF esitteli loppuvuodesta 2012 uuden lippulaivansa eli XF-mallin varustettuna Euro 6 -moottoreilla. Uuden XF:n tuotanto on alkanut keväällä 2013 ja Cosmo Trucks on toimittanut Euroopassa ensimmäiset autot asiakkailleen. Uutuus on otettu erittäin hyvin vastaan markkinoilla. - Tuotannosta valmistuu nyt 4x2 malleja ja 6x2, 6x4, 8x4 ym. akselimallien tuotannot alkavat syksyn ja loppuvuoden aikana. Uuden XF-mallin Suomen ensiesittely tapahtuu toukokuun lopulla Kuljetus 2013 -näyttelyssä ja sen jälkeen asiakkaille tarjoutuu mahdollisuus päästä koeajamaan huippu-uutuutta toimipisteittäin järjestettävissä koeajotapahtumissa eri puolilla maata, kertoo Lamberg.

Uudet Euro 6 LFja CF-mallit

Palveluverkostoon panostetaan DAFin markkinaosuuden jatkuva vahvistuminen perustuu edistyksellisiin kuorma-autoihin sekä maahantuoja CT Finland Oy:n pitkäjänteiseen työhön ja panostukseen maan kattavaan palveluverkostoon. - Tällä hetkellä uusien DAF kuorma-autojen myynti tapahtuu omien toimpisteiden kautta viidellä paikkakunnalla Helsingissä, Lappeenrannassa, Tampe-

myynti piristyy Euroopassa vuoden toisella puoliskolla sillä investointitarvetta on todella paljon, ennustaa Zandbergen.

Cosmo Trucksin myynti- ja markkinointijohtaja Lex Zandbergen (vas.), CT Finland Oy:n myyntipäällikkö Tapani Lamberg ja Cosmo Trucksin toimitusjohtaja Rieks Rozeman odottavat paljon uudelta DAFin lippulaivalta XF Euro 6-mallilta, jonka takana on DAFin 85 vuotisen historian laajin suunnittelytyö ja kehitysohjelma.

DAF ensiesitteli huhtikuussa Birminghamin autonäyttelyssä Englannissa uudet Euro 6 LFja Euro 6 CF -mallit. LF on tarkoitettu tuottavaan jakeluliikenteeseen ja CF tarjoaa tehokkuutta moniin eri kuljetustarpeisiin. Samalla esiteltiin uudet Paccar PX-5 (4,5 l ja 150-210 hv) ja PX-7 (6,7 l ja 220-310 hv) Euro 6 -moottorit, jotka täydentävät aiemmin esiteltyjä MX-11 (10,8 l ja 290-440 hv) ja MX13 (12,9 l ja 410-510 hv) Euro 6 -moottoreita.


TUS 26 KULJE KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

UUSI TRAKKER - tehoa raskaisiin kuljetuksiin

UUSI TRAKKER on ulkonäöltään työmaaolosuhteisiin hyvin istuva ja tyylikkään räyhäkäs, mutta ulkonäköominaisuudet eivät ole ainoastaan pintasilausta sillä muotoilun taustalla ovat aina toiminnalliset ominaisuudet.

H

ankala tehtävä? Kyllä onnistuu. Ylivoimainen este? Kyllä onnistuu. Ylipääsemätön ongelma? Kyllä onnistuu. Kyllä onnistuu UUDELLA TRAKKERILLA, Ivecon vaativiin olosuhteisiin tarkoitetulla raskaiden kuljetusten ajoneuvolla, joka määrittelee uudelleen mahdollisen ja mahdottoman rajat. Se selviytyy raskaista kuormituksista tiettömillä taipaleilla ja lähes läpipääsemättömässä maastossa erinomaisella tehokkuudella. UUSI TRAKKER sisältää Cursor -moottoreiden takuun, joka varmistaa maksimaalisen tehon ja kestävyyden. Kolme erilaista ohjaamomallia tarjoavat lisäksi huippulaatuisen ajomukavuuden. - Ajoneuvo nostaa myös tuot-

tavuuden huippuunsa samalla alentaen omistajuuden kokonaiskustannuksia (TCO) ja minimoiden käyttökustannukset. Kaiken lisäksi koko sarja on muunneltavissa ja täten valmis tehtävään kuin tehtävään. Ei ole olemassa työtä, johon se ei pystyisi: UUDELLA TRAKKERILLA ongelmat muuttuvat aina ratkaisuiksi, sanoo Iveco Finland Oy:n myyntijohtaja Pasi Gerpe.

Dakarin sankari Vankan rakenteensa, erinomaisen luotettavuutensa ja korkealaatuisuutensa ansiosta ajoneuvo valittiin vuoden 2012 Dakar-rallin tarjoamiin haasteisiin. Eikä se tuottanut pettymystä: Kolme Ivecon ajoneuvoa ylsi kuuden parhaan joukkoon, mikä osoittaa taas kerran, että UUSI TRAKKER selviytyy voittajaksi jopa äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa, sekä maastossa että

maantiellä. Maailman vaativimmasta rallista jokapäiväisen työn haasteisiin.

Vankka, luotettava ja taloudellinen Ajan hammas ei pure kallioon. Se on häviämätön ja kestää äärimmäisten sääolosuhteiden ja luonnonilmiöiden vaikutukset. - Koska UUSI TRAKKER on kiviaineksen ajossa kosketuksissa kallioon joka päivä, juuri kallio kuvastaakin sen rakennetta. Kestävyys, luotettavuus ja tehokkuus yhdistettyinä ajoneuvon moottoreiden, komponenttien ja muiden yksiköiden tekniikkaan tekevät UUDESTA TRAKKERISTA voittamattoman ja valmiin kaikkein hankalimpiin haasteisiin, toteaa Gerpe. Työläissä tehtävissä, ankarissa olosuhteissa ja vaikeassa ympäristössä on erittäin tärkeää,

että voit luottaa työvälineeseesi, joka toimii aina luotettavasti ja tehokkaasti 365 päivää vuodessa. - Kestävyys on yksi niistä ominaisuuksista, joiden avulla UUSI TRAKKER tekee mahdottoman mahdolliseksi. Sen jokainen komponentti, alkaen lujasta teräsrungosta, takaa kestävyyden: UUSI TRAKKER on todella pitkäaikainen sijoitus, Gerpe vakuuttaa. Selviytyäksesi esteistä, joita työ tiellesi asettaa, tarvitset ajoneuvon, joka on luotettavuuden vertauskuva. - Uusien rakenteellisten ja teknologisten ratkaisujen ansiosta UUSI TRAKKER on ihanteellinen kumppani tehtävään kuin tehtävään - niin mahdottomiin kuin muihinkin, sanoo Gerpe. Työajoneuvolta, joka joutuu jatkuvasti rankkoihin testeihin, kuten UUSI TRAKKER, vaaditaan taloudellisuutta. - UUDEN TRAKKERIN taloudellisuus on luokkansa johtava, ja sen moottorit ja mekaaniset komponentit suhtautuvat tyyneydellä ääriolosuhteisiin. Sen tehokas työaika on 365 päivää vuodessa, minkä ansiosta saat puristettua vieläkin enemmän arvoa ajankäytöstäsi, Gerpe sanoo.

Manuaalivaihteisto tai automaattinen Eurotronic -vaihteisto UUSI TRAKKER on tehty vaativiin työtehtäviin; erilaisten maa-aineskuljetusten lisäksi se soveltuu erinomaisesi mm. betoniautoksi ja puutavaranajoon.

UUDEN TRAKKERIN vaihteistot ovat huippuluokkaa ergonomian ja suorituskykynsä suhteen. Manuaalivaihteisto on saa-

tavana joko 9- tai 16-vaihteisena. Innovatiivisen 16-vaihteisen ZF Ecosplit 4 -vaihteiston Servo-Shift vaihteensiirtojärjestelmä parantaa turvallisuutta ja lisää ajomukavuutta nopeamman ja tarkemman vaihtamisen ansiosta. Manuaalivaihteistojen ohella UUTEEN TRAKKERIIN on saatavana automaattinen Eurotronic -vaihteisto, jonka vaihteenvalitsin on sijoitettu ohjauspyörään. Vaihteistoa voidaan käyttää täysautomaattisessa tai puoliautomaattisessa tilassa: kuljettaja valitsee sopivan käyttötilan tilanteesta riippuen. Järjestelmä huolehtii siitä, että moottori toimii aina polttoainetehokkaimmalla kierroslukualueella, jolloin myös ajaminen on mukavampaa ja turvallisempaa. Cursor -moottoreiden painetta alentavan moottorijarrun, muuttuvageometrisen tai hukkaporttijärjestelmään perustuvan turboahtimen (moottorin mallista riippuen) yhdistelmä hidastaa moottorin pyörimistä ja lisää jarrutusvoimaa. Tämä vähentää ajojarrun kulumista ja pidentää huoltovälejä. Ilman nelivetoa olevissa ajoneuvoissa on edessä ABS- ja EBL järjestelmän ohjaamat levyjarrut (jarrutusvoiman optimointi kuorman mukaisesti). Luistonesto (ASR) -järjestelmä on saatavana lisävarusteena.

Vankka jousitus Jousitusjärjestelmät ovat myös erittäin vankkarakenteisia, ja saatavana on useita eri jousitusvaihtoehtoja: mekaaninen jousitus paraabeli- tai puolielliptisillä lehtijousilla tai 3- ja 4akselimalleihin saatavana oleva erikoismukava ilmajousitus.

Kaksi runkovaihtoehtoa UUDEN TRAKKERIN runko on valmistettu lujasta teräksestä. Runkopaksuudelle on kaksi vaihtoehtoa: 7,7 mm käyttökohteisiin, joissa taarapaino on ensisijainen, ja 10 mm erityisen raskaaseen käyttöön.

TRAKKER on muotoiltu vahvaksi - UUSI TRAKKER on ulkonäöltään vankka ja luotettava ajoneuvo, joka erottuu positiivisesti muista tyylikkään muotoilunsa ansiosta: tyylikkyys sisältyy samaan pakettiin, mutta ulkonäköominaisuudet eivät ole ainoastaan pintasilausta, sillä muotoilun taustalla ovat aina toiminnalliset ominaisuudet, huomauttaa Gerpe. Etuosan uusia ominaisuuksia ovat uusi etusäleikkö ja optimaalisesti muotoiltu puskuri,


METSÄALAN AMMATTILEHTI

UUSI TRAKKER esiintyi ensimmäistä kertaa isolle yleisölle huhtikuun lopulla Bauma 2013 -messuilla Münchenissä. Kuvassa TRAKKER AT 400 T 45 WT/P varustettuna 450 hv Cursor 13 EEV -moottorilla.

isot valoryhmät ajovalojen suojuksineen sekä tuulilasin alapuolelle näkyvään paikkaan jätetty tila asiakkaan nimeä varten. Oikeanpuoleinen ja ulkokaistan puoleinen ovipeili yhdessä reunapeilien ja kuolleen kulman eliminoivien peilien kanssa varmistavat optimaalisen näkyvyyden myös erittäin hankalissa tilanteissa. Lisävarusteluun kuuluvien sumuvalojen ansiosta voit jatkaa töitä myös ääriolosuhteissa: kun mahdottomasta on tehtävä mahdollista, parempi näkyvyys parantaa turvallisuutta. UUDEN TRAKKERIN jäähdytin on suojattu siihen kohdistuvilta kiveniskuilta ja muilta kolhuilta ankarissa maasto-olosuhteissa. Etupuskuriin asennettu askelma ja säleikön kaksi

kahvaa helpottavat tuulilasin pesua.

Kolme vaihtoehtoista ohjaamomallia Maarakennustyö, puutavaranajo jne. asettavat suuria vaatimuksia kuljettajalle ja ajoneuvolle, mutta UUDEN TRAKKERIN entisestään parannettu mukavuus helpottaa kuljettajan työtä tunnista toiseen. Tehokas ilmastointi ja äänieristys tekevät ohjaamosta erinomaisen työympäristön myös äärimmäisen huonoissa olosuhteissa. - UUTEEN TRAKKERIIN on saatavana kolme vaihtoehtoista ohjaamomallia: vakiokatolla varustettu HI-LANDmalli soveltuu lyhyempiä ajomatkoja edellyttäviin töihin ja matala- tai korkeakattoinen HI-TRACK

UUSI TRAKKER näytti vahvuutensa vuoden 2012 Dakar-rallissa, kun kolme Ivecon ajoneuvoa ylsi kuuden parhaan joukkoon.

tehtäviin, joissa kuljettaja yöpyy ajoneuvossa matkan varrella. Myös HI-LAND mallissa kuljettajan istuimen taakse on jätetty runsaasti tilaa. Kaikissa ohjaamomalleissa on uusi funktionaalinen ja ergonominen kojelauta, joka on valmistettu korkealaatuisista, heijastamattomista ja miellyttäväntuntuisista materiaaleista. Hallintalaitteet on sijoitettu kojelaudalle ja keskialueelle siten, että ne ovat hyvin näkyvissä ja ulottuvilla ilman, että kuljettajan tarvitsee nousta istuimelta, kertoo Gerpe. Lattiapäällyste on kulutusta kestävää ja helposti puhdistettavaa materiaalia. Sisätila on muotoiltu erittäin käytännöllisesti: tuulilasin yläpuolelle sijoitetussa säilytystilassa on useita lokeroita, ja myös ovissa on säilytyslokerot. - Eräs elämää helpottava lisäominaisuus on ainutlaatuinen IVECONNECT-järjestelmä, jolla ohjataan tieto- ja viihdejärjestelmää, navigaattoria, kuljettajan tukitoimintoja ja kalustonhallinnointitoimintoja, Gerpe lisää. Kaikelle on oma kätevä paikkansa. Uuden ohjauspyörän, sisäverhoilun ja mukavan vuoteen ansiosta olet kuin kotonasi missä sitten oletkin. Keskiosan säilytyslokero, väljempi tila kuljettajan istuimen takana ja vaatekoukut lisäävät edelleen mukavuutta.

TRAKKER on taloudellinen

Viihtyisiä ohjaamovaihtoehtoja on tarjolla kolme: vakiokatolla varustettu HI-LAND sekä matala- tai korkeakattoinen HI-TRACK.

UUSI TRAKKER haluaa olla voittamaton ja suoriutua kaikista tehtävistä ilman rajoituksia. Sen vuoksi se täyttää aktiivisesti velvollisuutensa myös ympäristöä kohtaan. - Iveco panostaa voimakkaasti uusien teknologioiden tutkimiseen ja soveltamiseen, minkä ansiosta se pystyy tarjoamaan innovatiivisia ratkaisuja, jotka vähentävät polttoaineen kulutusta ja ympäristövaikutuksia. Tästä syystä kaikki Cursor-

moottorit ovat EEV-hyväksyttyjä ja vieläkin taloudellisempia ja ympäristöystävällisempiä kuin tavanomaiset Euro 5 moottorit, ilmoittaa Gerpe. UUDEN TRAKKERIN pakokaasujen jälkikäsittely perustuu SCR-teknologiaan (Selective Catalytic Reduction). SCRteknologia käsittää tehokkaan moottorin, tavanomaisen pakoputken tilalle asennetun SCRkatalysaattorin sekä säiliön AdBlue-nesteelle, jota ruiskutetaan SCR-katalysaattorin vastasuuntaan elektronisen annostelulaitteen avulla. - SCR-teknologia on suunniteltu kestämään koko ajoneuvon käyttöiän ajan. Se vähentää pakokaasupäästöjä, vaatii vain erittäin vähän huoltoa ja parantaa ajoneuvon tuottavuutta. Lyhyesti sanottuna: vähemmän päästöjä ja alhaisempi polttoaineen kulutus. Järjestelmä parantaa tehoa ja vääntöä samalla iskutilavuudella. Sen etuja ovat ajoneuvon pienempi paino, pienempi polttoaineen kulutus korkeamman ruiskutuspaineen ansiosta, pienempi energiankulutus lämmön hajaantumisen vuoksi sekä pitemmät öljynvaihto- ja huoltovälit, luettelee Gerpe.

Tehokkaat Cursor 8- ja Cursor 13 -moottorit Erinomainen suorituskyky, alhaiset käyttökustannukset ja huippuluokan ajomukavuus on saatu aikaan 8 ja 13 litran moottorimalleilla, joiden tehoalue on 310-500 hv. Cursor 8 -moottorin ominaisuuksia ovat 360 hevosvoiman teho, muuttuvageometrinen turboahdin, iskutilavuus 7 790 cm3 ja 6-sylinterinen rivimoottori-

KULJE TUS 27 KULJETUS arkkitehtuuri, joka vastaa Euro 5 -standardeja. Cursor 13 on ihanteellinen vaativiin käyttökohteisiin erittäin ankariin olosuhteisiin ja vaativiin ympäristöihin. Sen tehovaihtoehdot ovat 450 ja 500 hv, ja muuttuvageometrisen turboahtimen ansiosta se tuottaa erittäin suuren väännön alhaisilla moottorin kierrosluvuilla. 410 hevosvoimaisessa mallissa on hukkaporttijärjestelmään perustuva turboahdin, ja siinä lisääntynyt vääntö saa aikaan paremman kiihtyvyyden ja ajettavuuden. 6-sylinteritekniikkaan perustuva Cursor 13, jonka iskutilavuus on 12 880 cm3, vastaa myös EEV-päästöstandardeja. 6-sylinterinen rivimoottori, jossa on sylinterien yläpuolinen nokka-akseli ja taakse sijoitettu jakopää, tuottaa vähemmän melua ja värähtelyä, mutta varmistaa iskutilavuuden nousun kaikissa tilanteissa: selkeä etu mukavuudelle ja moottorin käyttöiälle. - Jokainen Cursor -moottorin yksityiskohta on suunniteltu maksimaalista tuottavuutta silmällä pitäen: alumiiniset sylinterinkannet parantavat lämmön hajaantumista, sileät sylinteriputket ja männänrenkaiden muotoilu vähentävät kitkaa ja neliventtiiliratkaisu maksimoi tehokkaan ilmanvirtauksen ja pakokaasujen poistumisen, toteaa Gerpe. UUDESSA TRAKKERISSA on myös mullistava, kolmannen sukupolven hidastin, joka vähentää edelleen ajojarrujen käyttötarvetta. Tällä tavoin UUSI TRAKKER koettelee mahdollisuuksien rajoja varmistaen samalla ehdottoman turvallisuuden ja luotettavuuden.


TUS 28 KULJE KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Koneenkuljetusautot valmiina kokonaisuuksina

Pihtiputaan Ajokonekorjaamo Oy hankkii Euroopasta laadukkaita käytettyjä kuorma-autoja, tekee niihin tarvittavat runko- ja akselimuutokset sekä laadukkaan ritilärakenteen.

P

ihtiputaan Ajokonekorjaamo Oy valmistaa koneekuljetusautot asiakkaille avaimet käteen -kokonaisuuksina. Ajokone tuo Euroopasta käytettyjä kuorma-autoja, joihin tehdään tarvittavat runko ja akselimuutokset, jonka jälkeen ne varustellaan koneenkuljetuautoiksi juuri asiakkaan tarpeisiin räätälöitynä. - Asiakkaat kysyvätkin meiltä yhä enemmän juuri valmiita kokonaisuuksia auton kanssa eikä pelkkää ritilävarustelua; toki niitäkin asiakkaiden omiin autoihin tehdään, kertoo Pihtiputaan Ajokonekorjaamo Oy:n toimitusjohtaja Markku Pihlajamäki. Ajokone on kehittänyt ja tehostanut

koneenkuljetusautojen tuotantoa entisestään, mikä näkyy laadussa ja nopeampina toimitusaikoina. - Valmistamme peruskomponentteja, kuten lavetin peräosia, varastoon sarjatuotantona. Vaikka erilaisia töitä on tuotannossa tällä hetkellä hyvin, saa meiltä ritiläautoja vielä alkusyksylle jos nyt tilaa, Pihlajamäki toteaa. Koneenkuljetusautojen kysyntä on piristynyt huhtikuun aikana. - Tarjouspyyntöjä uusista autoista on tullut viime aikoina mukavasti ja käytettyjä ritiläautoja kysytään tosi paljon - niitä vain ei ole oikein tarjota. Eli jos olet hankkimassa uutta ritiläautoa ota yhteyttä, voimme mahdollisesti ottaa vanhan autosi vaihdossa, sanoo Pihlajamäki.

Ajokone valmistaa koneenkuljetusautojen peruskomponentteja, kuten lavetin peräosia, varastoon sarjatuotantona. Tämä nopeuttaa valmistusta sekä pitää laadun tasokkaana.

Uusien liikennehankkeiden aloitusvuodet sovittu

L

iikenne- ja viestintäpoliittinen ministerityöryhmä päätti 7. toukokuuta 2013 liikennepoliittisen selonteon mukaisten liikenneinvestointihankkeiden aloitusajankohdista. Suurin osa hankkeista käynnistetään vuosina 2014 ja 2015. Hankkeiden aikataulutus perustuu valtioneuvoston 20.3.2013 tekemään kehyspäätökseen. Siinä osoitettiin rahoitus käynnissä oleville liikennehankkeille ja liikennepoliittisen selonteon hankkeille vuosille 2014-2017. Tavoitteena on toteuttaa hankkeet taloudellisesti tehokkaasti käytettävissä olevan kehysrahoituksen puitteissa. Vuonna 2013 aloitetaan valtatie 8 Turku-Porin rakentaminen. Hankkeelle myönnetty ympäristölupa vanhenee vuoden 2014 alussa. Liikenne- ja viestintäministeriö on esittänyt hankkeelle sopimusvaltuutta kuluvan vuoden lisätalousarviossa. Vuonna 2014 käynnistetään kolme tiehanketta: mt 101 Kehä I:n parantaminen, valtatie 4 Rovaniemen kohta ja valtatie 5 Mikkelin kohta. Lisäksi aloitetaan E18 Hamina-Vaalimaa -hankkeen valmistelu. E18-tiehankkeeseen sisältyy myös Vaali-

maan rekkaparkki. Tämä hanke on tarkoitus toteuttaa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä eli PPP-elinkaarihankkeena käynnistyen vuonna 2016. Lisäksi 2014 aloitetaan pääratojen routaja pehmeikköalueiden korjaukset sekä raakapuuterminaalien rakentaminen. Valtatie 6 Taavetti-Lappeenranta, valtatie 3 Tampere-Vaasa (Laihian kohta) sekä valtatie 22 Oulu-Kajaani käynnistetään vuonna 2015. Samana vuonna aloitetaan kolme ratahanketta: Riihimäen kolmioraide, Ylivieska-Iisalmi-Kontiomäki-ratayhteyden parantaminen (sähköistys) ja Helsinki-Riihimäki-kapasiteetin lisääminen. Lisäksi aloitetaan Rauman meriväylän toteutus. Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantaminen aloitetaan kun Keski-Pasilan keskustakortteli valmistuu, jotta minimoidaan hankkeesta rautatieliikenteelle aiheutuvat häiriöt. Liikennepoliittisen selonteon hankeohjelman hankkeista Kehä III:n parantaminen käynnistyi Vantaan kaupungin toteuttamisen aikaisella rahoituksella vuonna 2013. Tie-, meri- ja rautatieliikenteen ohjausjärjestelmien uusiminen on käynnissä. MAL-hankekokonaisuus toteutetaan vuosina 2014-2015 yhdessä kuntien kanssa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJE TUS 29 KULJETUS


TUS 30 KULJE KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Matec-Trailer Oy on johtava hakkeen ja turpeen kuljetuskaluston valmistaja Suomessa. Kuvassa Kuljetusliike L. Tynjälä Oy:lle valmistettu komea ketjupurkuyhdistelmä.

Laadukasta hakkeen ja turpeen kuljetuskalustoa Soinista M atec-Trailer Oy valmistaa raskaan kaluston perävaunuja ja autojen päällirakenteita Soinissa.

Vuonna 1999 perustettu yritys valmistaa perävaunuja ja kuormakoreja tällä hetkellä noin 60 kappaleen vuosivauhtia, joista yli puolet on hakkeen ja turpeen kuljetuskalustoa; MatecTrailer onkin niissä erittäin vahvassa asemassa markkinoilla. Lisäksi tuoteohjelmaan kuuluu kuljetuskalustoa rahdinajoon ja puutavarakuljetuksiin. Tuotteiden päämarkkina-alue on kotimaa mutta kuljetuskalustoa menee ajoittain myös vientiin. Yritys työllistää noin 15 henkilöä. - Valmistuksen lisäksi huollamme ja korjaamme päällirakenteet, perävaunut ja KESLAnosturit jotka myös myymme alueellamme. Kolarikorjaamme myös muiden valmistajien perävaunuja ja teemme erilaisia

muutostöitä. Huoltojen ja korjausten lisäksi myös hiekkapuhallukset ja maalaustyöt onnistuvat omassa maalaamossamme, kertoo Matec-Trailer Oy:n Tero Ahopelto.

Hake- ja turvekaluston erikoisosaaja Matec-Trailer valmistaa hake- ja turvekuljetuksiin ketjupurkavia sekä sivulle kippaavia perävaunuja ja kuormakoreja. - Ketjupurkava rakenne on ehdoton turvepuolella ja niitä on perinteisesti käytetty paljon myös hakkeen ajossa mutta viime vuosina sivulle kippaavat rakenteet ovat yleistyneet vauhdilla hakepuolella. Toki usein haketta ajetaan pienempiin voimalaitoksiin joissa sivukaato ei ole mahdollista ja silloin tarvitaan ketjupurkua. Ketjupurkavat ja sivulle kippaavat rakenteet voidaan molemmat tehdä myös seinänousevina, toteaa Ahopelto.

- Tulevat massa- ja mittamuutokset vaativat kaluston optimoinnin juuri omiin kuljetustarpeisiin, sanoo Matec-Trailer Oy:n Tero Ahopelto.

Massa- ja mittamuutokset vaatii omaan ajoon optimoidun kaluston Vaikka tulevat raskaan kalus-

ton massa- ja mittamuutokset ovat puhuttaneet viimeisen vuoden ajan kuljetusalaa, on MatecTrailerilla riittänyt silti jopa yl-

Nykyiset yhdistelmät soveltuvat moneen ajoon jatkossakin tuottavasti vaikka massa- ja mittamuutokset tulevat. Kuvassa alkuvuodesta 2013 Koneurakointi Aki Sammalisto Oy:lle rakennettu 7-akselinen ketjupurkuyhdistelmä.

lättävänkin hyvin töitä. - Toki jatkuva spekulointi ja epävarmuus tulevista yhdistelmistä on jarruttanut investointeja mutta moni on silti hankkinut näinä epävarmoina aikoina sellaista kalustoa millä voi operoida kannattavasti myös mahdollisten massa- ja mittamuutosten jälkeen. Kun muutokset saadaan lopullisesti voimaan, jokaisen kuljetusyrityksen tulee tarkasti optimoida kalustonsa juuri omiin kuljetuksiin sopivaksi, neuvoo Ahopelto. Joihinkin ajoihin kannattaa varmasti hyödyntää maksimi mitat ja 76 tonnin painot modulimittaisella 9-akselisella yhdistelmällä kun taas johonkin muuhun ajoon 8-akselinen 68 tonninen yhdistelmä voi olla tuottavin vaihtoehto, varsinkin jos siihen sallitaan singlepyörät. Ja oman mausteensa keittoon tuo siltojen enimmäiskorkeudet ja maksimipainot jotka laittavat usein kuljetusreitit uusiksi 76 tonnisille ja 4,4 m korkeille yhdistelmille. - Joka tapauksessa perävaunujen mittavalikoima kasvaa varmasti kun jokainen haluaa optimoida pituudet ja korkeudet sentilleen. Tähän saakka turpeen ja hakkeen ajossa on ollut käytössä pääasiassa kahta perävaunumittaa eli 12,5 metrin 4akselista ja 13,6 metrin 5-akselista 4,2 m maksimikorkeudella. Matec-Trailer pystyy jatkossa-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJE TUS 31 KULJETUS

Mika Rinta-Könnö päässyt vauhtiin Pohjanmaalla KESLA -nosturikaupassa

Ketjupurkuperävaunu voidaan toteuttaa myös nousevaseinäisenä kuten kuvan Kuljetus Janne Ceder Oy:lle tehdyssä 5-aks. vaunussa.

Matec-Trailer Oy:n Mika Rinta-Könnö vastaa KESLA -puutavaranostureiden myynnistä Pohjanmaan alueella. Viime kuukausina nosturikauppa on käynyt mukavasti. Jatkossa 76 tonnisissa yhdistelmissä vaadittaneen paripyörät, joita tarvitaan myös metsähakkeen ajossa.

Seinänouseva sivukippirakenne on erittäin tehokas valinta hakkeen kuljetuksiin silloin kun purkupaikat sen sallivat. Kuvassa JH-Metsäenergia Oy:n vetoauto.

atec-Trailer Oy vastaa Pohjanmaan alueella KESLA -puutavaranostureiden myynnistä ja huollosta.

M

Viime vuoden kevät talvella Matec-Trailerin KESLA -myyntiin saatiin uutta voimaa kun pitkän kokemuksen puutavaran ajosta omaava Mika RintaKönnö aloitti nosturimyyjänä. - Olen siitä saakka kiertänyt ahkerasti kentällä asiakkaiden luona Keslan nostureita esittelemässä ja nyt työ alkaa kantaa hedelmää; viime kuukausien aikana olen tehnyt kaupat yhteensä seitsemästä uudesta KESLA -nosturista ja lisäksi tarjouksia on saanut tehdä mukavasti, kertoo Mika Rinta-Könnö tyytyväisenä.

KESLA 2010 ProCab -ohjaamolla suosituin Suosituin malli lakeuksilla on

ollut KESLA 2010 varustettuna ProCab ohjaamolla. - Myös KESLA 2009 nosturista olen tehnyt kaupat sekä yhdestä Z-mallin KESLA 2005 nosturista erikoiskäyttöön, lisää Rinta-Könnö.

Asennukset pelaa Matec-Trailer asentaa nostu-

rit ammattitaidolla Soinissa. - Asiakkaat ovat kiitelleet että meillä asennukset pelaa hyvin samoin kuin huollot. Tarjolla on myös hyvä varasto varaosia suoraan hyllystä ja jos ei jotain osaa löydy saadaan se Keslan tehtaalta Joensuusta Soiniin seuraavaksi aamuksi, ilmoittaa Rinta-Könnö.

Nosturiasennukset ja -huollot tehdään Matec-Trailerilla Soinissa ammattitaidolla.

Matec-Trailerin tuotannosta valmistuu teknisesti edistyksellistä hakeja turvekalustoa tasaiseen tahtiin.

kin vastamaan juuri asiakkaiden tarpeisiin ja mitoittamaan yhdistelmät haluttuun mittaan. Tuotantomme on tehokasta ja valmistuskapasiteettia voidaan vielä nykyisestä nostaa kysynnän kasvaessa eli nytkin meiltä saa vaunuja ja koreja vielä loppukesälle, ilmoittaa Ahopelto.

Mukana kuljetusalan ykköstapahtumissa Matec-Trailerin valmistamia

laadukkaita ja näyttäviä yhdistelmiä pääsee ihailemaan toukokuussa Jyväskylän Kuljetus 2013 -näyttelyssä ja elokuussa Härmän Power Truck Showssa. - Tervetuloa tutustumaan hake- ja turvekuljetuskaluston uusimpiin rakenteisiin messuille. Samalla voimme yhdessä miettiä mikä olisi optimaalisin ja tuottavin rakennevaihtoehto juuri sinun kuljetuksiisi, sanoo Ahopelto.

Mika Rinta-Könnö (oik.) luovutti huhtikuun alussa uuden KESLA 2010 LT nosturin varustettuna ProCab ohjaamolla Kuljetusliike M. Peltola Oy:lle Kannukseen.


TUS KULJETUS 32 KULJE

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Power Truck Show 2013

- alan uutuudet esillä Härmässä E lokuussa 9.-10. on jälleen aika avata Powerparkin ovet messukansaa varten. Power Truck Show 2013 on kuljetusalan suurtapahtuma, joka on Suomessa ja Pohjoismaissa ainutlaatuinen ja tarjoaa alan parissa työskenteleville sekä muille kuljetusalasta, rakennelluista ja maalatuista autoista kiinnostuneille enemmän koettavaa ja nähtävää kuin kuvitella saattaa.

Kuljetusmessujen messupaikkojen myynti on loppusuoralla, kun näyttelypaikat ovat täyttyneet kovaa vauhtia ja paikkoja on vielä muutamia jäljellä. Kuljetusalalla on tarjolla monipuolisia tuote-, palvelu- ja koulutusratkaisuja kuljetusyrittäjien tarpeisiin ja tänä vuonna kuljetusmessuilla kiinnitetään erityistä huomiota erilaisten tuoteryhmien selkeään ryhmittelyyn messu- ja näyttelyalueella. Kuljetusmessut tarjoavat yhtenäisen kohtaamiskentän, josta löytyy oikea asiakaskunta, sekä kuljetusalan ammattilaisille kaikki

Power Truck Show 2013 järjestetään 9.-10.8. Härmässä Powerparkissa. Kuljetusalan suurtapahtuma tarjoaa laajan kuljetusmessun ja Euroopan komeimmat rakennellut kuorma-autot sekä paljon muuta koko perheelle.

tärkeimmät sidosryhmät ja yhteistyökumppanit. Asiapitoista ohjelmaa on tarjolla tänäkin vuonna seminaarin merkeissä, jonka aiheena on “Harmaa ta-

lous kuljetusalalla.” International Truck Show tarjoaa kädentaitojen taidonnäytteitä kuorma-autojen maalausten ja sisustusten sekä yksityis-

kohtaisesti rakenneltujen autojen muodossa. Suomalaiset autonrakentelun kuumat nimet tuovat tänä vuonna uutuuksia autonäyttelyyn. Uudet innok-

kaat autonrakentelijat otetaan vastaan antamaan konkareille vastusta. Kovat kotimaiset saavat tunnettuja ja kovatasoisia autonrakentelun haastajia muista Pohjoismaista ja Euroopan maista. Kansainväliselle Power Truck Shown autonäyttelylle ei löydy vertaansa Suomesta ja sinne halutaan tuoda maalatut ja rakennellut autot ensiesittelyyn. Ilmoittautuminen näyttelyyn on käynnissä ja paikalle odotetaan noin kahtasataa näyttelyautoa. Uusien rakenneltujen autojen rinnalla on suuri veteraaniautojen joukko. Suurin osa näytille tulevista veteraaniautoista ovat museorekisteröityjä, joka kertoo veteraaniautojen tasokkuudesta. Myös pienoismallit ansaitsevat oman näyttelyn, kun taidokkaasti rakennettujen pienten rekkojen juniori ja seniori kisaajat mittelöivät omissa luokissaan. Luvassa on paljon muutakin ohjelmaa muun muassa Miss Power Truckin, musiikin sekä Rock Night iltabileiden muodossa. Ohjelma ja aikataulut tarkentuvat kesän mittaan. Lisätietoja tapahtumasta löytyy www. powertruckshow.fi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJE TUS 33 KULJETUS

Jättisuodattimet turvallisesti perille

Kuvat: Juha Mattila Järeiden Outotecin valmistamien suodattimien kuljetus vaati huippukaluston ja ammattitaitoa. Reitille osui ahtaita paikkoja ja runsas lumi kavensi pelivaran minimiin.

A

TC Kuljetus- ja rakentamispalvelut Ky suorittaa ammattitaidolla vaativimmatkin erikoiskuljetukset Suomessa ja Euroopassa.

Helmikuussa 2013 kuljetettiin Outotecin valmistamia jättimäisiä suodattimia Outokummusta Haminaan. Mukana keikalla oli kaksi ATC:n yhdistelmää sekä Teuvo Lehikoisen ja

ATC Kuljetus siirtää myös kotimaisten konevalmistajien erikoistuotteita. Kuvassa Sandvikin kaivosajoneuvo Faymonville -lavetin päällä.

Kimmo Anttilan yhdistelmät. - Suodattimet olivat mitoiltaan n. 13 m pitkiä, 6 m leveitä ja yli 6 m korkeita. Suodattimen paino oli yli 55 tonnia eli yhdistelmäpainoksi tuli n. 90 tonnia,

kertoo ATC:n Arto Tammelin. Noin 300 km matka ajettiin 14 tunnissa. - Tällaiset kuljetukset vaativat tarkkaa ennakkosuunnittelua että tiukoista paikoista selvitään

ATC Kuljetuksen kirkkaan keltainen Scania R730 vetää Nooteboom lavettia missä kulkee panssarivaunu Patrialle Hämeenlinnaan.

läpi. Mukana oli neljä saattoautoa joiden ratissa alan todelliset ammattilaiset, joilta löytyi paikallistuntemusta mikä helpottaa haastavia siirtotehtäviä, sanoo Tammelin.

Myös konekalustoa kuljetetaan, kuvassa kyydissä 44 tn LiuGong pitkäpuominen kaivukone.

Konekorjaamo Riikonen Oy pyrkii elämään ajan hermolla

Konekorjaamo Riikonen Oy tekee RIIKO -puutavaravarusteluja sekä RIIKO -energiapuukuljetuskalustoa asiakkailleen ympäri maata.

oensuulainen Konekorjaamo Riikonen Oy on kasvanut yli 30 vuodessa lähes sata henkeä työllistäväksi yritykseksi. Konepajateollisuudessa täytyy pysyä ajan hermolla niin tuotteiden, koneiden kuin investointienkin osalta.

J

32 vuotta sitten perustetun perheyrityksen omistaa tänä päivänä neljä Riikosen veljestä. Vuodesta 1989 yritys on sijainnut Joensuun Helatiellä ja kasvu on ollut tasaisen varmaa. - Oman ja sisaryritysten kautta työllistämme lähes 100 henkeä. Konepajateollisuus on suurin työllistäjämme, joista alihan-

kintatyöt John Deerelle kattavat noin 70 % koko liikevaihdostamme. Teemme metsäkoneisiin teräsosia sekä koneen ulko- että sisäpinnoille. Jo 15 vuotta kestänyt yhteistyö Deeren kanssa on toimintamme kivijalka. Sen lisäksi meillä on omaa tuotantoa sekä korjaamotoimintaa, kertoo toimialajohtaja Jari Riikonen. Teräksestä teko on tänä päivänä erittäin tarkkaa ja vaativaa työtä. Sekä koneilta että työntekijöiltä vaaditaan paljon. - Kilpailu alalla on kovaa. Pitää pysyä ajan hermolla uusien laitteiden osalta ja henkilökunnan ammattitaito on ehdoton edellytys. Onneksi olemme löytäneet alueeltamme osaavia ammattilaisia, kiittelee Riikonen.

Alihankinnan lisäksi Helatiellä tehdään omaa tuontantoa mm. päällirakenteita puutavara-autoihin, sorakasettivarusteluita ja energiapuuvaunuja. Lisäksi yritys tarjoaa kattavat raskaan kaluston korjaamo- ja rengaspalvelut. - Meille perinteinen puu- ja sorapuoli näyttää vahvalta nyt sekä tulevaisuudessa. PohjoisKarjalassa on voimavara se, että alan isoja toimijoita löytyy alueelta ja yhdessä pystymme vastaamaan hyvin alojen kilpailuun, toteaa Riikonen. Tulevaisuuden näkymät ovat Riikosen mukaan alalla hyvät. - Suhdanteen vaihtelut tuovat aina toki uhkakuvia, mutta tämä vuosi näyttää hyvältä ja olemme edelle viime vuoden vastaavaa. Olemme myös saaneet päätä auki Venäjän suuntaan, joka tuo oman hyvän lisänsä toimintaamme, sanoo Riikonen. Laajeneva yritystoiminta tarvitsee myös investointeja. - Investoinnit pitää pyrkiä ajoittamaan oikeisiin kohtiin. Nyt rakennamme uutta 1500 m3 koneistamotilaa, joka tuo meille kaikille toimialoille tarvittavaa lisätilaa. Seuraava laajennuskin on jo piirretty. Pitää yrittää siinäkin olla ajan hermolla ja löytää oikea kohta sillekin, päättää Riikonen.

Myös nosturivaakojen sekä keskusvoitelujärjestelmien asennukset ja huolto.

050 594 4053

ammattilehti.fi lue kuljetusalan uutiset joka päivä! (arkistossa jo yli 5900 uutista!)


TUS 34 KULJE KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Faymonvillen ainutlaatuinen runkorakenne ei notkahda suurillakaan massoilla. Kuvan modulivaunussa on kuusi hydraulisesti vetävää pendel-akselia ja hydrauliyksikkö.

Faymonvillen Belgian tehdas valmistaa kehto- ja modulivaunut

E

uroopan johtava, jo yli 50 vuotta alan kehityksen suunnan näyttänyt erikoiskuljetusperävaunujen valmistaja Faymonville juhlisti huhtikuun lopussa Belgian Büllingen tehtaan 25 vuotista historiaa. Büllingen tehdas valmistaa Faymonvillen kehtovaunut ja modulivaunut sekä järeitä pakko-ohjattuja pokkaperävaunuja. Pokkaperävaunut, suorat- ja jatkettavat perävaunut sekä allasvaunut valmistetaan Luxenburgin Lenzweilerin tehtaalla. Puo-

lan Goleniowin tehdas puolestaan valmistaa MAX Trailer perävaunumallit sekä teräsrunkoja kitkaohjaaviin perävaunuihin.

Euroopan johtava valmistaja Perheyhtiö Faymonville valmisti vuonna 2012 yhteensä noin 1700 perävaunua; kapasiteettia tehtaista löytyy yli 2000 perävaunun valmistukseen mikä on alan suurin kapasiteetti Euroopassa. Yrityksen liikevaihto oli lähes 200 milj. euroa ja henkilökunnan määrä noin 550. - Faymonville -perävaunut on

tarkoitettu pääasiassa järeisiin ja vaativiin erikoiskuljetuksiin, joissa tarvitaan laadukkaita ja usein pitkälle räätälöityjä ratkaisuja. Meidän tehtävänä on löytää asiakkaillemme tehokkain kuljetusratkaisu. Suunnittelemme ja valmistamme vaunut alusta saakka kokonaan itse emmekä käytä alihankkijoita edes teräskomponenttien valmistuksessa; valmistamme myös mm. kaikki akselistojen teräsrakenteet itse, kertoo Faymonvillen toimitusjohtaja Alain Faymonville. Faymonville tarjoaa laajan koko Euroopan ja Venäjän kattavan myyntiverkoston. Vaunuja myydään myös mm. Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Meksikossa, Etelä-Afrikassa, Intiassa, Aus-

traliassa, Lähi-Idässä ja Turkissa. Lisäksi Faymonville tarjoaa kaikki jälkimarkkinointi- ja rahoituspalvelut sekä perävaunujen vuokrauspalvelut.

Büllingen tehdas edustaa alan huippua Büllingen tehtaassa on modernia tuotantotilaa 17 000 m2, erillinen 4 500 m2 CNC-halli sekä 6 500 m2 huoltotilat. Suuri varaosavarasto ja sen henkilökunta on Faymonvillen maailmanlaajuisten asiakkaiden palveluksessa vuorokauden ympäri. - Tehtaidemme virtautetut tuotannot on hiottu huippuunsa ilman pullonkauloja tai turhan suuria osavarastoja. Tämä mahdollistaa korkean laadun sekä nopeat toimitusajat. Vaunujen valmistusmateriaaleina käyte-

tään markkinoiden parhaita erikoisteräksiä ja terästen käsittelyssä uusimpia työstökoneita, laserleikkausta, hitsausrobotteja jne. Käytössämme on Büllingenissa mm. yksi Euroopan suurimmista pora-automaateista, jolla pystytään käsittelemään kerralla kokonaisia vaunujen runkoja. Faymonville -vaunujen pintakäsittely on erittäin laadukas ja vaunujen kokoonpano tapahtuu osaavien ammattilaisten toimesta, toteaa Faymonville.

Matalarakenteiset kehtovaunut Faymonvillen Büllingenissa valmistamat kehtovaunut ovat rakenteeltaan erittäin matalia ja ne tarjoavat huippu ominaisuudet esim. työkoneiden ja erilaisten kappaleiden kuljetuksiin. - Suomeen myytävissä kehtovaunuissa on tyyppillisesti 2-8 akselia, ne ovat edestä katkeavia ja pedin pituus on 7-8 metriä ja

Faymonvillen Belgian tehdas sijaitsee Büllingenissa, lähellä perheyhtiön suvun kotikylää. Tehtaasta valmistuu kehto- ja modulivaunuja suurella kapasiteetilla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJE TUS 35 KULJETUS

Tehtaalla on käytössä uusin teknologia teräksen käsittelyyn, mm. kuvan pora-automaatti mikä on yksi suurimmista Euroopassa.

Toimitusjohtaja Alain Faymonville (kesk.) esitteli Büllingen tehtaan toimintaa Car Office Oy:n Pekka Roposelle (vas.) sekä lavettikuljetusten ammattilaisille Vesa Nuoliojalle Nurmeksesta, Pentti Toivaselle Joensuusta ja Timo Peräkylälle Ojakkalasta.

Faymonville taitaa erikoisterästen jalostamisen huippulaadukkaiksi tuotteiksi. Kaikki teräskomponentit valmistetaan kokonaan itse.

Vaunujen rungoissa käytetään parhaita erikoisteräksiä mitkä mahdollistavat kestävät mutta kevyet rakenteet.

jatkon pituus on noin 5 metriä. Vaunuihin voidaan toki lisätä kylmiä jatkoja; Suomeenkin on toimitettu vaunuja joiden kehtoosa on 27 metriä, kertoo Faymonville -perävaunujen Suomen maahantuonnista parinkymmenen vuoden vankalla kokemuksella vastaava Car Office Oy:n Pekka Roponen. Faymonvillen kehtovaunuissa on paljon ainutlaatuisia ominaisuuksia ja niiden suunnittelussa on mietitty tarkkaan jokainen yksityiskohta, mikä tehostaa asiakkaan kuljetustehtäviä. - Esimerkiksi pendel-akseleilla varustetut kehtovaunut saa viistetyllä kauhankuopalla jolloin lastauskorkeus on alhaisempi kuin muissa markkinoilla olevissa kehtovaunuissa. Tämä on erittäin tärkeä yksityiskohta sillä erikoiskuljetuksissa korkeus on kriittinen asia ja jokainen sentti alaspäin lastauskorkeudessa on kotiinpäin, muistuttaa Roponen.

Modulivaunujen lähes rajattomat mahdollisuudet

Loppuvarustelussa vaunuun asennetaan akselit, sähköt ja muut komponentit. Kuvassa viimeistellään kehtovaunua.

Faymonvillen modulivaunut tarjoavat lähes rajattomat mahdollisuudet kaikkiin erikoiskuljetustarpeisiin. - Modulivaunut koostuvat 2, 3, 4, 5 tai 6 akselisista moduleista, joita voidaan asentaa vaunussa peräkkäin vaikka kuinka pal-

Belgian tehtaalta valmistuu kehtovaunujen ja modulivaunujen lisäksi myös järeitä pakko-ohjattuja pokkaperävaunuja. Kuvassa 8-akselinen jatkettava pokkaperävaunu.

Büllingen tehtaan 25-vuotisjuhlan kunniaksi järjestettiin 26.4.2013 hieno iltajuhla, johon osallistui yli 500 Faymonvillen asiakasta, jälleenmyyjää ja yhteistyökumppania ympäri maailmaa.

jon ja lisäksi modulivaunuja voidaan liittää rinnakkain. Maailmalla on käytössä modulivaunuja joissa on jopa satoja akseleita joilla voidaan kuljettaa yli 1000 tonnin massoja. Faymonvillen monikäyttöiset modulivaunut ovat lisäksi yhteensopivia Goldhoferin ja Scheurlen modulivaunujen kanssa, sanoo Roponen. Faymonville asentaa Büllingen tehtaalla modulivaunuihin myös hydraulivetoisia akseleita. - Vaunun perään tulevan koneikon avulla vaunua voidaan siirtää hydraulisesti ilman siirtoautoa. Faymonvillen hydraulisten akseleiden rakenne mahdol-

listaa niiden käyttämisen yhdessä moduliakseleiden kanssa ja tällaisten vaunujen vetämisen myös maantienopeuksilla, sillä hydraulinen veto kytkeytyy pois päältä automaattisesti yli 30 km/ h nopeudessa, opastaa Roponen.

Markkina-asema vahvistuu Suomessa Faymonville on saavuttanut Suomessa vahvan aseman erikoisperävaunujen markkinoilla. - Viime vuonna 2012 Suomeen tuli nelisenkymmentä uutta Faymonville -perävaunua ja tämä vuosi mennään samaa tahtia, ilmoittaa Roponen.

Büllingen tehtaalla on jättimäinen varaosavarasto, mikä palvelee Faymonvillen asiakkaita maailmanlaajuisesti.


TUS 36 KULJE KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uudet EHM EnergyBoxxit!

XXBoxx laitasarjat!

EHM Hakkuriasennukset kaikille merkeille!

Uudet ja käytetyt pankot varastosta. Kysy TERMINATOR vaihtotarjousta!


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJE TUS 37 KULJETUS

Kari Jokiaho - punaisten koneiden hovikuljettajana 15 vuoden ajan

KJ-Konekuljetus Oy kuljettaa Ruotsin tehtaalta tulevat uudet Komatsu -metsäkoneet Vaasan satamasta eteenpäin uudella Siimet -erikoiskuljetuspuoliperävaunulla.

K

ari Jokiaho Lehtimäeltä on lavettikuljetusten ammattilainen, joka on kuljettanut päätyökseen jo 15 vuoden ajan Komatsu -metsäkoneita. - Lähdin tien päälle vuonna 1976 maitoautonkuljettaksi T. Leikkari Oy:lle, jossa työskentelin 12 vuoden ajan. Sitten siirryin kymmeneksi vuodeksi ajamaan koneita Jari Latvalalle. Ensimmäisen uuden Valmet metsäkoneen otin lavetille Vaasan satamasta heinäkuun 3. päivä vuonna 1998 ollessani Tuomo Herrala Oy:n palveluksessa. Siitä lähtien olen ajanut päätyökseni Valmetin ja myöhemmin Komatsun metsäkoneita. Herralalta siirryin Ilpo Haveri Oy:n palvelukseen, jossa työt jatkuivat samoina. Oman yrityksen KJ-Konekuljetus Oy:n perustin vuonna 2008 jolloin ostin Ilpo Haveri Oy:ltä käytetyn Siimet -puoliperävaunun metsäkoneiden kuljetukseen, kertoilee Kari Jokiaho.

Komatsu -metsäkoneet valmistetaan Uumajan tehtaalla ja Suomeen koneet saapuvat laivalla Vaasan satamaan. - Ajan koneet pääasiassa Komatsun pisteisiin Pirkkalaan, Seinäjoelle ja Jyväskylään, jossa ne tarkistetaan ja loppuvarustellaan, jonka jälkeen kuljetan koneita asiakkaille ympäri maata. Lisäksi ajan koneita myös Baltiaan ja yhden koneen vein aikanaan Ranskaan saakka. Kuljetan myös vaihtokoneita ja hoidan Komatsun messu- ja työnäytöskoneiden siirtoja. Vuodessa ajan keskimäärin noin 130 000 kilometriä, Jokiaho sanoo.

Kasvaneet koneet vaatii kunnon lavetin Metsäkoneiden koko on kasvanut tasaiseen tahtiin, mikä asettaa omat vaatimuksensa niiden lavettikuljetuksille. - Se olikin syy miksi lähdin vaihtamaan perävaunua; vanha Siimet oli vielä hyvässä kunnossa ikäisekseen mutta siihen ei nämä isot nykykoneet enää oikein sopineet. Siimetin laatu ja

kotimaisuus sekä heidän tekemä asiakaskohtainen räätälöinti olivat pääkriteereitä perävaunuvalinnassa, toteaa Jokiaho. Uusi 2-akselinen Siimet erikoiskuljetuspuoliperävaunu on tehty alusta saakka koneiden kuljetukseen - Lavetti on mitoitettu juuri metsäkoneiden tarpeisiin ja runkopalkit on viety sivuun mikä mahdollistaa koneen ajamisen mahdollisimman eteen, jolloin painopiste on oikea ja akselipainot kohdillaan, sanoo Jokiaho. Siimetin rakenteellinen kantavuus on 35 tn ja akselipainot 2x16,6 tn. Kuormatilan pituus on 6850 mm ja leveys 2900 mm. Lavetin matala rakenne mahdollistaa korkeidenkin koneiden kuljetuksen. - Lavetissa on sähköhydraulisesti pakko-ohjatut SAF:n akselit joissa on lisäksi logiikkaohjattu akselien automaattinen oikaisu. Tämä parantaa yhdistelmän kääntelyä ahtaissa paikoissa ja metsäautoteillä oleellisesti, kehuu Jokiaho.

Komatsun kaikkien aikojen suurin kuormatraktori, uusi Komatsu 895 mahtuu hyvin Siimetin 2-akselisen erikoiskuljetuspuoliperävaunun päälle. Komatsu 895 on varustettu ensimmäisenä CTL-metsäkoneena maailmassa uudella isolla 28,5 vannekoolla ja uusilla Nokian Forest King F2 renkailla. Pirkkalan konepäivän kautta Sahalinin saarelle Venäjän Kauko-Itään matkannut kone varustellaan savotalle Olofsforsin teloilla.

Kari Jokiaho on kuljettanut päätyökseen Komatsu -metsäkoneita jo 15 vuoden ajan.


TUS 38 KULJE KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ruukin esikäsittely- ja osavalmistuspalvelut

Viisautta ja ketteryyttä tuotantoon lemminpuolinen sitoutuminen vie asioita ja kannattavuutta eteenpäin parhaalla mahdollisella tavalla, toteaa esikäsiteltyjen tuotteiden Pohjoismaiden markkinoiden myynnin tuen päällikkö Olli Sivula.

Ainutlaatuinen tehdasyhteys tuo huippuosaamisen

Erityisesti lujien ja kulutusta kestävien erikoisterästen esikäsittely vaatii paljon erityisosaamista. Ruukki on panostanut voimakkaasti näiden tuotteiden asiakastukeen teräspalvelukeskuksissaan. Esimerkiksi särmäyksessä voidaan käsitellä jopa 12 metrin pituisia erikoisteräslevyjä.

onepajateollisuuden sopimusvalmistajan tai alihankkijan ei usein ole järkevää tehdä kaikkia tuotantonsa työvaiheita ja komponentteja itse. Siksi on kannattavaa pohtia mikä on oman osaamisen ydintä, keskittyä siihen ja olla siinä paras.

K

Ydinosaamisen ulkopuolella olevat asiat on usein kannattavampaa teettää ulkopuolisen kumppanin kautta. Näin yritys säästää pääomia, tuotantotehokkuus paranee, joustavuus lisääntyy, materiaalihävikki pienenee ja lopputuotteen laatukin todennäköisesti paranee. Lyhyesti sanottuna yrityksen koko kannat-

tavuus paranee. - Yleensä asiakkaat heräävät tuotannon ulkoistamiseen silloin, kun heillä olisi edessä omien tuotantokoneiden kallis modernisointi. Sellaiseen ei useinkaan ole varaa eikä se olisi kannattavaa, toteaa Ruukin esikäsiteltyjen tuotteiden tuotepäällikkö Heikki Koskinen.

Ruukki tarjoaa edistyksellistä levytuotteiden laserhitsausta lujillekin teräksille. Laserhitsattavien levyjen maksimipituus on 18 m ja leveys 4,5 m. Lasehitsauksella voidaan yhdistää myös erilaiset paksuudet.

Kaikki yhdeltä luukulta - Ulkoistaessaan tuotantonsa työvaiheita tai komponenttivalmistusta asiakas saa sitä enemmän hyötyä osaamisestamme, mitä aikaisemmassa vaiheessa tulemme mukaan suunnitteluprosessiin. Silloin kaikki tekijät voidaan ottaa huomioon alusta lähtien valmistuksen suunnittelussa ja itse valmistusprosessissa, Koskinen toteaa. Ruukki palvelee esikäsittelyasiakkaitaan niin sanotusti yhden luukun periaatteella. Asiakas voi asioida yhden ruukkilaisen yhteyshenkilön kanssa, joka sitten jakaa asiakkaalle tehtävät työt Ruukin sisällä. Pidemmän yhteistyön myötä päästään parhaimmillaan siihen, että yhteyshenkilölle on syntynyt syvällinen käsitys asiakkaan tarpeista ja niitä osataan ennakoidakin. - Voimme myös osallistua asiakkaan kanssa tuotteen valmistettavuussuunnitteluun. Voimme pohtia yhdessä materiaalivaihtoehdot, räätälöinnin, eräkoot, levykoot, paksuudet, mahdollisuudet viisteiden tekemiseen ja muut vastaavat asiat, kertoo esikäsiteltyjen tuotteiden myynnin tuen päällikkö JuhaPekka Soini. - Me sitoudumme asiakkaaseen, joka sitoutuu meihin. Mo-

Oma terästuotanto ja tiivis yhteys tehtaan ja esikäsittelytoiminnan välillä takaa myös sen, että Ruukki pystyy huomioimaan asiakastarpeet heti alusta, teräksen tuotannosta lähtien. Esikäsittelyssä käytettäviä teräslaatuja voidaan nopeastikin räätälöidä kumppanuusasiakkaiden erityistarpeisiin. Tuotteiden mitat ja eräkoot voidaan sopeuttaa mahdollisimman hyvin kumppanuussopimusvalmistajan tuotantoon sopiviksi. - Ruukin teräs soveltuu tämän ansiosta erinomaisen hyvin jatkokäsittelyyn, mikä on selkeä kilpailuetu. Meidän ei tarvitse esikäsittelyssämme lähteä joka kerta etsimään uusia asetuksia ja kokeilla, kuinka juuri tämän teräksen kanssa pitää toimia. Me tiedämme aina omasta tehtaastamme tulevan teräksen laatutason. Laatu pysyy myös tasaisena pitkällä aikavälillä. Tämä nopeuttaa läpimenoa ja tuo tehokkuutta. Teemme myös paljon erilaisia koeleikkauksia ja -taivutuksia, joiden pohjalta materiaalia kehitetään, Heikki Koskinen kertoo. Erityisesti lujien ja kulutusta kestävien erikoisterästen esikäsittely vaatii asiakkailtakin paljon erityisosaamista. Ruukki on panostanut voimakkaasti näiden tuotteiden asiakastukeen.

Teräspalveluverkostossa järeä konekanta - Meillä on Euroopan tasoisestikin kattava ja ajanmukainen konekanta, jolla pystytään todella monipuolisiin töihin, Koskinen toteaa. Esikäsittelyä tehdään kuudessa teräspalvelukeskuksessa Suomessa. Sen lisäksi Ruotsin Halmstadissa, Puolan Obornikissa ja Venäjän Pietarissa on palvelukeskukset. Verkostoa täydentää vielä Shanghain palvelukeskus Kiinassa. Kaikkiaan teräspalvelukeskuksissa työskentelee yli tuhat henkilöä ja esikäsiteltyjä teräskomponentteja syntyy tuhansia kappaleita viikossa. Palvelukeskukset ovat erityisesti Ruukin oman teräksen ainutlaatuisia osaajia, jonka lisäksi erikoisosaamista löytyy muun muassa paksujen ja mitoiltaan isojen kappaleiden leikkaamisessa, särmäämisessä ja viistämisessä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI Laatu on myös toimitustäsmällisyyttä ja -joustavuutta Laatu ja tehokkuus syntyvät myös siitä, että Ruukki toimittaa tuotteet asiakkaalle täsmällisesti, tilauksen mukaisesti ja korkealaatuisesti viimeisteltyinä. Asiakkaan etuna ovat myös Ruukin myös joustavat varasto- ja logistiikkapalvelut. Ruukilla on laaja valikoima erilaisia teräksiä varastolaatuna nopeaan tarpeeseen. Ruukin toiminta-alueeseen kuuluu yli 30 maata, joihin tehdään jatkuvasti toimituksia. Asiakkaille voidaan tarvittaessa myös pitää puskurivarastoja. - Asiakkaan työtä helpottaa myös Ruukin niin sanottu toimitussettimalli. Samassa toimituksessa voi olla varastomateriaalia ja pitkälle esikäsiteltyjä tuotteita. Asiakas saa koko setin yhden luukun periaatteella ja yhdessä toimituserässä, Koskinen sanoo. Ruukin ainutlaatuinen osaaminen, oma terästuotanto, laaja terästuotetarjonta sekä niihin liittyvät esikäsittely-, osavalmistus-, logistiikka- ja varastointipalvelut muodostavat ainutlaatuisen yhdistelmän.

Ruukin esikäsittely ja osavalmistuspalvelut 1. Laserleikkaus - levytuotteet, pituus 18 metriä, leveys 4,5 metriä, myös lujille teräksille - putkituotteet, halkaisija 508

Erikoisterästen muoto- ja plasmaleikkaus kuuluu Ruukin teräspalvelukeskusten palveluun.

KULJE TUS 39 KULJETUS

Ruukin lujia ja kulutusta kestäviä erikoisteräksiä saa nyt putkina ja rakenneputkina

mm, pituus 15,5 metriä, myös lujille teräksille 2. Laserhitsaus - levytuotteet, pituus 18 metriä, leveys 4,5 metriä, myös lujille teräksille. Erilaiset paksuudet voidaan yhdistää. 3. Muoto- ja plasmaleikkaus 4. Särmäys - levyjen pituus max.12 metriä, särmäysvoima 1500 tonnia 5. Nauha- ja arkkileikkaus - asiakkaan mittojen mukaan arkin pituus jopa 13 metriä 6. Rullamuovaus - suuren kapasiteetin profiilituotanto 7. Sahaus suoraan tai kulmassa 8. Pintakäsittely - hiekkapuhallus - primeröinti

Lujien Ruukki Optim 700 Plus MH -rakenneputkien ansiosta nosto- ja kuljetuskalustoa voidaan keventää ominaisuuksista tinkimättä. Raex 400 -putki on puolestaan maailman kovin kylmävalssattu teräsputki.

one- ja laitevalmistajat ovat hyötyneet Ruukin erikoisterästen tuomista eduista levy- ja nauhatuotteissa jo vuosien ajan. Ruukki on tuonut markkinoille erikoisteräksistä valmistetut Raex 400 -putket sekä Optim 700 Plus MH -rakenneputket.

K

Raex-teräkset pidentävät kuluvien osien käyttöikää. Lujista Optim-teräksistä valmistetut ajoneuvojen rakenteet ovat kevyitä ja säästävät siten polttoainekustannuksia.

Laserleikkauksella valmistuu mittatarkat komponentit levy- ja putkituotteista.

Laserleikkaamaalla valmistetut valmiit teräsosat nopeuttavat Ruukin asiakkaiden tuotantoa ja nostavat valmistuslaatua.

Raex 400 -putki on maailman kovin kylmämuovattu teräsputki Raex 400 -putki on lähes kolme kertaa kovempi kuin standarditeräs S355. Putken martensiittinen, homogeeninen mikrorakenne takaa sovelluksen pitkän käyttöiän. Raex 400 -putki on suunniteltu erityisesti betonin ja muiden vaikeasti pumpattavien sekä kuluttavien materiaalien kustannustehokkaaseen kuljettamiseen. Se parantaa merkittävästi pumppaus- tai ruoppauslaitteiden suorituskykyä ja pidentää niiden käyttöikää. Teräsputkia voidaan käyttää kuluvissa osissa kaivosteollisuudessa, kaivin- ja ruoppauskoneissa sekä metsäkoneissa ja -laitteissa.

Optim 700 Plus MH -rakenneputkilla erinomainen konepajakäytettävyys Lujien Ruukki Optim 700 Plus MH -rakenneputkien ansiosta nosto- ja kuljetuskalustoa voidaan keventää ominaisuuksista tinkimättä. Keveys tuottaa säästöjä kaluston polttoaineen kulutuksessa ja mahdollistaa samalla suuremman hyötykuorman. Sovelluksesta riippuen painoa voidaan keventää jopa 20-50 prosenttia. Optim 700 Plus MH -rakenneputket ylittävät selkeästi standardivaatimukset ja muiden markkinoilla olevien terästen vastaavat ominaisuudet. Optim 700 Plus MH -rakenneputkilla on entistä paremmat kylmämuovausominaisuudet ja iskusitkeys. Ne sopivat erinomaisesti kohteisiin, joissa tarvitaan korkeaa lujuutta yhdistettynä erinomaiseen käytettävyyteen, kuten liikkuvat työkoneet, materiaalin käsittelylaitteet ja nosturit. Tuotteen konepajakäytettävyys on erinomainen ja hitsausominaisuudet ovat entistä paremmat. Uusi rakenneputki tarjoaa laitevalmistajalle rajattomat mahdollisuudet. Pienen taivutussäteen ansiosta nurkkapyöristykset ovat täysin EN 10219-2 -yhteensopivia ja tämä mahdollistaa markkinoiden tiukimmat

nurkat. Korkea iskusitkeys, vähintään 40 joulea -40 °C:ssa, auttaa täyttämään vaativimpienkin käyttökohteiden vaatimukset. Hitsattavuus on erinomainen kaikilla tavallisilla hitsausmenetelmillä. Optim 700 Plus MH -rakenneputkia voi hitsata myös nurkista, mikä lisää suunnittelumahdollisuuksia. Optim 700 Plus MH -rakenneputkia on saatavissa neliön-, pyöreän- ja suorakaiteenmuotoisina 3 - 8mm seinämäpaksuudella. Suuren mittavalikoiman ansiosta suunnittelijan on helppo löytää oikea muoto kaikkiin käyttökohteisiin.

Energiatehokasta terästuotantoa Ruukki on sitoutunut jatkuvaan tuotantonsa energiatehokkuuden parantamiseen. Ruukin terästuotannon hiilidioksiditehokkuus on maailman parhaimmistoa. Ruukin hiiliraaka-aineen käyttö on lähellä prosessiteknistä minimiä. Panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen mahdollistavat korkealaatuisten tuotteiden kehittämisen eri teollisuuden alojen tarpeisiin.

Lue uudet uutiset joka päivä: ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

alustasta alkaen

yhdessä suunniteltu

juuri sinun ajotehtävääsi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kymmenen kuution kuormatilalisä tuottaa auton välirahan verran jo viidessä vuodessa

Lue lisää kokonaispaino-asiasta www.ammattilehti.fi, hakusanalla: puu76 Puutavara-auton kuormatilan kasvattaminen oleellisesti tuottavammaksi onnistuu helposti Terminator XXL -tilapankoilla ja TimberMaxx XXL100 -apurungolla. Kuormatilan merkitys korostuu entisestään siirryttäessä uusille 64-, 68- ja 76-tonnin kokonaispainoille.

P

uutavarayhdistelmän kuormatilan kasvattaminen 5-10 irtokuutiolla tuottaa auton välirahan verran euroja eli 75.000 eur - 150.000 eur alv.0 jo viidessä vuodessa. Tämä muutos on järkevää toteuttaa nykykalustolle viimeistään ennen katsastamista 64 tonnin kantavuusluokkaan.

Muutos helppo, nopea ja edullinen Valtaosassa Suomen puutavara-autoissa muutos voidaan päivittää helposti ja nopeasti pelkällä alumiinipankkojen tai vanhanmallisten teräspankkojen vaihdolla tilavampiin XXL kokoluokan kuormatiloihin. Samassa yhteydessä kannattaa arvioida korotetaanko tolppakorkeudet 4.2 metriin vai 4.4 metriin. Pankkovaihto Terminator XXL -pankkoihin on edullisin tapa lisätä yhdistelmän tuottavuutta nyky-yhdistelmissä ja se kannattaa ehdottomasti käyttää hyväksi uutta kalustoa tilattaessa.

Yhdistelmien kuormatilaja tuottavuuserot tulevat olemaan huimia Siirryttäessä uusille 64-, 68- ja 76 tonnin kokonaispainoille tulevat yhdistelmien tuottavuuserot olemaan huimia. Suu-

Terminator XXL -tilapankkojen merkittävästi alumiinipankkoja suurempi kuormatila on selvästi havaittavissa silmällä tai mittanauhalla. Jo pelkällä pankkojen vaihdolla yhdistelmän tuottavuus nousee merkittävästi.

ret erot saadaan aikaan pelkillä harkitsemattomilla kalustomitoituksilla. Pelkästään valitsemalla puun mitoitukseen sopimattomat kuormatilamitat onnistutaan rakentamaan 76 tonnisia yhdistelmiä, jotka rangan ja kuidun ajossa ovat pahimmillaan 18.000 kg-23.000 kg vajaakuormassa. Tukillakin monasti jopa yli 5000 kg. Lähes kaikki nyt hankitut yhdistelmät on rakennettu perinteisellä tutulla ja turvallisella 7 metrin auton ja 10.5 m-11 m perävaunun kuormatilalla. Lisäksi yhdistelmien tunnusomaisena piirteenä on korkea teräsjousinen auton runko ja sama linja jatkuu perävaunussakin. Apurungot ovat 100 mm liian korkeita ja koko yhdistelmä rungoiltaan ylikorkea jopa 200 mm. Pelkästään tällä menetetään 8 m3 tilavuus ja kun yhdistelmääm valitaan vanhanmalliset teräspankot, tai "ruotsiuutuudet" ollaan 13.5 m3:ssa ja perinteisillä alupaketilla päästäänkin lähes 20 m3:n vajaatilavuuteen ja 8000 kg vajaakuormaan - tämä 400 kiloisella rangalla ajettaessa. Kuormaerojen järkyttävyys kasvaa, kun vertailuehdistelmien kuitukuormiin onnistutaan lisäämään nippu-pari lisää. Kuormatilan maksimoivalla XXL tekniikalla ja oikeilla alustavalinnoilla päästään 160 m3 kuormatilaan. Vasta se takaa maksimaalisen tuottavuuden. Onnistunut yhdistelmämitoitus yhdessä puutavaramitan räätälöinnin kanssa tuo kaivattuja lisänippuja ja tuolloin pystytäänkin käyttämään 21.42 metrin yhteenlaskettu maksimi kuormatilapituus sallittuine ylityksineen täysin hyödyksi. Tuohon tilaan pystytään rakentamaan tilat helposti kuudelle, mutta jopa seitsemälle kolmosnipulle ja viidelle nelipuoloselle. Nippu-pari lisää ja XXL kuormatilavalinnalla eli TimberMaxx XXL100 apurungolla ja Terminator XXL -pankoilla on kuormatilan koko kasvanut perinteisen mitoituksen yhdistelmän 98 m3:sta maksimiinsa räätälöidyn yhdistelmän 160 m3:iin. Kuormatilaerot nykymitoitetun alumiinivarusteisen yhdistelmän ja XXL kuormatilaisen on 60 irtokuutiota . Jokainen ymmärtää sen, mitä tämä merkitsee yhdistelmän tuottavuudessa.

Heikki Jokela 050 412 9024 Markku Hirvi 044 949 0932

KULJE TUS 41 KULJETUS


TUS 42 KULJE KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hakkapeliitta Test Experience in Ivalo 2013:

Raskaan kaluston talvirenkaiden ja All Season -renkaiden ero jarrutusmatkoissa yli 20 %

Nokian kuorma-autonrenkaat järjesti viikolla 11 Ivalossa mielenkiintoisen hyötyajoneuvorenkaiden testitapahtuman.

N

okian kuorma-autonrenkaat järjesti Ivalossa testitapahtuman, jossa testattiin uusien talvirenkaiden ja uusien Keski-Euroopassa tyypillisten All Season -renkaiden käyttäytymistä ja eroja talvisissa olosuhteissa. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Liikenneturvan, Scanian, PNO:n, Oulun Yliopiston, ja Oulun Seudun Ammattiopiston kanssa. Testitulosten perusteella erot talvirenkaiden ja All Season -

renkaiden välillä olivat sekä jarrutusmatkojen että kiihtyvyyden osalta yli 20 prosenttia talvirenkaiden hyväksi. Testiolosuhteet olivat erittäin talviset sillä lämpötila vaihteli testitapahtuman aikana -16 asteesta aina -27 asteeseen saakka. Karkeasti voidaan todeta, että mitä suuremmiksi pakkaslukemat nousevat, sitä pienemmiksi muuttuvat erot renkaiden välillä alustan suuremmasta kitkasta johtuen. Jos testikeliksi olisivat osuneet kaikkein liukkaimmat ja vaativimmat olosuhteet lähellä nollakeliä, olisivat erot rengastusten

välillä todennäköisesti nousseet jopa yli 30 prosenttiin. Testeissä käytettiin kahta samanlaista puoliperävaunua, joissa vetoautoina olivat uudet Scania R480 -mallit varustettuna Euro 6 -moottoreilla. Toisessa ajoneuvoyhdistelmässä alla olivat uudet Nokian Hakkapeliitta Truck F -talvieturenkaat sekä uudet Nokian Hakkapeliitta Truck E -talvivetorenkaat. Toisen ajoneuvoyhdistelmän renkaat olivat tyypillisiä uusia eurooppalaisia All Season -renkaita. Testeissä keskityttiin jarrutusmatkoihin, kiihtyvyyteen

Testeissä käytettiin kahta samanlaista puoliperävaunua, joissa vetoautoina olivat uudet Scania R480 -mallit varustettuna Euro 6 -moottoreilla. Toisessa ajoneuvoyhdistelmässä alla olivat uudet Nokian Hakkapeliitta Truck F -talvieturenkaat sekä uudet Nokian Hakkapeliitta Truck E -talvivetorenkaat. Toisen ajoneuvoyhdistelmän renkaat olivat tyypillisiä uusia eurooppalaisia All Season -renkaita.

sekä ajoneuvoyhdistelmien hallittavuuteen kaksoiskaistanvaihdossa.

Vaihtelevien ja vaativien talvikelien lisääntyminen tuo haasteita myös raskaalle kalustolle Vuoden 2013 Hakkapeliitta Test Experience -testitapahtuma oli jatkoa vuotta aiemmin järjestetylle tapahtumalle, jossa testattiin uusien ja kuluneiden renkaiden eroja. Testitapahtumien tarkoituksena on parantaa raskaan kaluston liikenneturvallisuutta ja toiminnan tehokkuutta kiinnittämällä huomiota ajoneuvojen rengastuksiin sekä niiden merkitykseen koko ajoneuvon hallittavuuden kannalta. Lisäksi tarkoituksena on luoda alan toimijoiden käyttöön todellista tutkimustietoa siitä, millaiset ominaisuudet tekevät raskaan kaluston talvirenkaasta turvallisen ja tehokkaan vaativissakin olosuhteissa. Tällainen tutkimustieto on erittäin arvokasta myös silloin, kun pohditaan perusteita raskaan kaluston talviajan rengasmääräyksille. - Tahdomme testitapahtumien avulla edistää raskaan kaluston liikenneturvallisuutta ja tuottavuutta. Aiheesta tarvitaan lisää

monipuolista tutkimustietoa, jonka avulla talviajan rengastuksia voidaan jatkossa kehittää entistä turvallisempaan suuntaan, Nokian kuorma-auton renkaiden tuotekehityspäällikkö Teppo Siltanen kertoo. Hyvän pidon jäisillä ja lumisilla teillä takaavat renkaat ovatkin turvallisuuden lisäksi ehdoton edellytys liikenteen sujuvuudelle ja kuljetusten tehokkuudelle vaativissa talviolosuhteissa. Yllättäen vaihtuvat ja vaativat talvikelit ovat aina olleet tyypillinen osa pohjoista talvea, mutta viime vuosien aikana talviolosuhteet ovat jatkuvasti yleistyneet kaikkialla Euroopassa. Entistä vaativammat olosuhteet ovat viime vuosina aiheuttaneet ikäviä yllätyksiä Euroopan liikenteessä, joten ajoneuvojen rengastuksiin onkin syytä kiinnittää huomiota kaikkialla Euroopassa liikuttaessa.

Erot keskimääräisissä jarrutus- ja kiihdytysmatkoissa yli 20 % Jarrutusmatkatesteissä ajoneuvoyhdistelmät tekivät jarrutuksia eri alkunopeuksista. Keskimääräinen jarrutusmatkan ero ajoneuvoyhdistelmien välillä oli


METSÄALAN AMMATTILEHTI yli 20 prosenttia talvirenkaiden hyväksi. Myös tienpinnalla oli huomattava merkitys jarrutusmatkoihin, sillä pakatulla lumella jarrutusmatkat olivat yli 30 prosenttia lyhyempiä kuin kiillottuneella polanteella. Aiempien testien perusteella tällainen ero jarrutusmatkoissa aiheuttaa yli 35 km/h törmäysnopeuden huonommilla renkailla. Myös kiihdytyskokeessa erot ajoneuvoyhdistelmien välillä olivat keskimäärin yli 20 prosenttia. Mitä enemmän lunta tien pinnalla on, sitä suurempia ovat erot kiihdytysmatkoissa. Kiihdytyskokeen tuloksia tarkasteltaessa on hyvä huomata, että samat renkaan ominaisuudet ovat tärkeitä myös ajoneuvon liikkeelle lähdössä sekä mäennousukykyä arvioitaessa. Mitä parempi renkaiden vetopito on, sitä varmemmin niillä pääsee liikkeelle ja pystyy nousemaan liukkaallakin kelillä myös jyrkkien mäkien päälle. Ympäri Eurooppaa on viime vuosien aikoina nähty lumimyrskyjä, joissa raskasta kalustoa on juuttunut jyrkkiin mäkiin tai risteyksiin uudestaan liikkeelle lähdettäessä. Tämä puurouttaa liikennettä, aiheuttaa ruuhkia ja johtaa pahimmissa tapauksissa jopa onnettomuuksiin. Vaikeissakin talvioloissa moitteettomasti toimivat renkaat ovat ehdoton vaatimus sille, että kuljetukset toimivat ajallaan ja turvallisesti.

Hyvät talvirenkaat toimivat myös yllättävissä tilanteissa Testitapahtumassa tehtiin jarrutusmatkojen ja kiihtyvyyskokeen lisäksi testejä myös kaksoiskaistanvaihdosta. Ajoneuvoyhdistelmien kuljettajina toimineet, erittäin kokeneet, Oulun Seudun Ammattiopiston ajoopettajat kommentoivat omia tuntumiaan testistä tuoreeltaan. Kuljettajien ajoneuvoja vaihdeltiin testien aikana, joten molemmat kuljettajat saivat tuntumaa molemmilla rengastuksilla. Kuljettajien mukaan talvirenkailla oli helppo ajaa radan läpi ja pitää ajoneuvoyhdistelmä keskellä rataa. Ajoneuvoyhdis-

KULJE TUS 43 KULJETUS

Enemmän talvipitoa

R

enkaan talvipito muodostuu pintakuviosta ja kumiseoksesta. Kuvion avoimuus vaikuttaa siihen kuinka hyvin rengas puhdistuu lumesta. Voimakas lamellointi tuo lisäsärmiä, jotka pureutuvat alustaan ja lisäävät pitoa. Kumiseoksella on merkitystä erityisesti jääpitoon.

Nokian Renkaiden kuorma-autorengasyksikön johtaja Pontus Stenberg esitteli uusia Nokian Hakkapeliitta Truck F -talvieturenkaita sekä uusia Nokian Hakkapeliitta Truck E -talvivetorenkaita.

telmän ohjaustuntuma oli hyvä, joskin hyvä pito teki liikkeistä hieman teräviä. Keski-eurooppalaisilla All Season -renkailla ajoneuvoyhdistelmä tuntui kokonaisuudessaan liukkaalta ja irtonaiselta. Tällä yhdistelmällä ajaminen vaati erityistä huolellisuutta ja ajolinjan tarkkaa valintaa. All Season -renkailla varustetun ajoneuvoyhdistelmän hallinnassa esiintyi ongelmia myös kaarreajossa. Tällöin erityisesti vetorenkaiden pidolla on oleellinen merkitys, jotta voidaan välttää ajoneuvon linkkuun meneminen äkkinäisiä ohjausliikkeitä tehtäessä. Kaiken kaikkiaan hyvät talvirenkaat toimivat luotettavasti myös silloin, kun kaikkea ei voinut ennakoida ja joutui tekemään äkkinäisiä ohjausliikkeitä. - Kahden vuoden testitulosten perusteella voidaan sanoa, että rengasvalinnalla voidaan vaikuttaa merkittävästi raskaan kaluston ajoturvallisuuteen ja tuottavuuteen. Usein erityistä huomiota kiinnitetään pelkästään vetorenkaisiin, mutta pi-

täisi huomioida että yhdistelmän massasta yli puolet on perävaunussa. Siksi myös perävaununrenkailla on oleellinen merkitys yhdistelmän käyttäytymiseen. Hyvät talvirenkaat sekä vetoautossa että perävaunussa ovatkin testien perusteella ehdottomasti turvallisen talviajon edellytys, summaa Siltanen.

Tärkeimmät testitulokset: - Jarrutusmatkat olivat keskimäärin 20 prosenttia pidemmät All Season -renkailla verrattuna talvirenkaisiin. - Ero kiihdytysmatkassa oli keskimäärin 20 prosenttia talvirenkaiden hyväksi. - Talvirenkailla varustettua ajoneuvoyhdistelmää oli helppo hallita kaksoiskaistanvaihdossa ja ajoneuvoyhdistelmä oli helppo pitää keskellä rataa. - All Season -renkailla varustettu ajoneuvoyhdistelmä tuntui kaksoiskaistanvaihdossa irtonaiselta ja kokonaisuudessaan liukkaalta.

Renkaan kuluessa sekä lamellointi että kuvion avoimuus eli pinta/ura-suhde vähenevät, minkä vuoksi pitoa lisäävät särmät häviävät ja renkaan puhdistuskyky heikkenee. Ajan myötä kulutuspintakumiseos kovettuu, mikä pienentää myös renkaan pitoa. Eturenkaiden tulisi olla leveillä pääurilla, syvemmällä kuviolla ja lamellirakenteella varustettuja. Vetorenkaiden palakuvioiset ja lamelloidut. Turvallisuuden maksimoimiseksi my-

ös perävaunun renkaiden pitokyvyn tulisi olla yhtä hyvä kuin etuakselin renkaiden. Kun syksyllä varaudutaan talvea varten, renkaan kulutuspinnasta pitäisi olla vähintään 2/3 jäljellä. Tällöin renkaassa on vielä riittävästi uraa ja purevia särmiä. Talviteillä liikuttaessa suositeltava vähimmäisuransyvyys kuormaja linja-autoille on 5 mm uransyvyyttä. Perävaunuille vähimmäissyvyys on 3 mm. Turvallisuuteen, ajomukavuuteen ja polttoainetaloudellisuuteen vaikuttavat ratkaisevasti renkaiden kunto määrävillä akseleilla ja perävaunussa. Vajaapaine heikentää heti ajovakautta ja kevyttä rullausta sekä kasvattaa rengasrikon mahdollisuutta. Säännöllisten painetarkastusten avulla yksittäisen liikennenöitsijän on mahdollista säästää polttoaine- ja rengaskustannuksissa jopa 2 000 euroa vuodessa.

Nokian Raskaiden Renkaiden testeissä Scanian vetoautot

R

okian Raskaat Renkaat suoritti viikolla 11 Ivalossa hyötyajoneuvorenkaiden testi- ja esittelytilaisuuden. Testeissä käytettävissä puoliperävaunuyhdistelmissä vetoautoina oli, vuoden 2014 alusta ensirekisteröitäville kuorma- ja linjaautoille pakolliseksi tulevan Euro 6 -pakokaasunormin täyttävät Scania R 480 -vetoautot. Nokian Raskaiden Renkaiden testeissä käytetyt, teknisesti täysin identtiset, vetoautot olivat tyyppimerkinnältään Scania R 480 LA4x2MNA. Kaksiakseliset vetoautot oli varustettu Scanian jo vuonna 2011 esittelemillä, 480-hevosvoimaisilla Euro 6 -moottoreilla, jotka käyttävät päästöjen hallinnassa sekä EGR- että SCR-tekniikkaa. Vaihteistona autoissa oli täysin automatisoitu 12-vaihteinen Scania Opticruise -vaihdeautomatiikka varustettuna hydraulisella hidastimella. Akseliväli autoissa oli 3700

milliä ja etuakseli oli varustettu paraabelijousin taka-akselin ollessa 4-paljeilmajousitettu. Akselimassat olivat 7500 (etu-) ja 11 500 kiloa (taka-akseli). Jarruina autoissa oli EBS-levyjarrut. Taka-akselin välityssuhde oli 2,59, mikä tarkoittaa 315/70 R22.5 -rengaskoolla 85 km/h nopeudessa moottorin käyntinopeutta 1100 r/min, mikä on tänä päivänä polttoainetalouden kannalta tärkeä asia. Ohjaamoina autoissa oli Scanian R-sarjan toiseksi tilavimmat CR19 Highline-makuuohjaamot, jotka on ripustettu 4pisteilmajousituksen varaan. Ulkoväritykseltään vihreät (Green Eucalyptus) ohjaamot oli varustettu muun muassa nahkaverhoilluin luxus-istuimin, kahdella vuoteella, joista alavuoteena on Scanian ainutlaatuisen lepomukavuuden tarjoava levitettävä vuode. Ajovaloina oli Xenon-valot LED-päiväajovaloilla. Koeajotapahtuman lehdistökuljetusten käytössä oli 1+1+57 -paikkainen 3-akselinen Scania Touring K 440 EB 6x2*4.

Metsäalan Ammattilehti! Vain 49 eur/vuosi ! (6 numeroa) Tilaa Puh. (09) 698 0442 Nokian Renkaat korostaa, että hyvät talvirenkaat tarvitaan sekä vetoautoon että perävaunuun. Perävaunussa renkaiden minimiuransyvyys tulisi olla vähintään 3 millimetriä. Kuvassa testataan jarrutusmatkoja.

www.ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

/RJOLIWORLVWDYDWQlN\PlW 8XVL+LDERKMDDPRWDUMRDDHQQHQQlNHPlWW|PlQODDMDWMDHVWHHWW|PlWQlN\PlWNRNRW\|VNHQWHO\DOXHHOOH 3DUDQQHWWXHUJRQRPLDHQWLVWlPXNDYDPSLNlVLQRMLQYDUXVWHWWXLVWXLQVHNlOXNXLVDWSLHQHWSDUDQQXNVHWWDNDD YDWWXUYDOOLVHQMDQRSHDQNXRUPDQNlVLWWHO\QKDQNDOLVVDNLQRORVXKWHLVVD 7LPEHU7URQLFVVlKN|RKMDXVMDPXXWOLVlYDUXVWHHWPDKGROOLVWDYDWQRVWXULQUllWlO|LQQLQMXXULVHOODLVHNVLNXLQ Nl\WWlMlWDUYLWVHH,QWHJURLGXOODYDDNDQl\W|OOlYRLVHXUDWDNlVLWHOO\QSXXQPllUll0DKGROOLVWHQRQJHOPD WLODQWHLGHQYDUDOOHQRVWXULVVDRQKlLUL|GLDJQRVWLLNND .DLNNLXXGHQ+LDERKMDDPRQRPLQDLVXXGHWRQNHKLWHWW\SDUDQWDPDDQW\|VNHQWHO\QWXRWWDYXXWWDMDPXNDYXXWWD VHNlKHOSRWWDPDDQNXOMHWWDMDQW\|Wl 8XVLRKMDDPRRQVXXQQLWHOWXYDDWLYDQNl\WWlMlQWDUSHLVLLQROLSDQRVWXULYDOLQWDVLWWHQ/RJOLIWWDL-RQVHUHG /LVlWLHWRMD+LDE6XRPL +HQU\+DJHUOXQG (WHOl6XRPL SXK+DQQX,LYDQDLQHQ .HVNLMD,Wl6XRPL SXK 0LND.DOOLRVDDUL 3RKMRLV6XRPL SXKZZZKLDE¿


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJE TUS 45 KULJETUS

Bridgestonen uusi ECOPIA-malliston perävaunurengas säästää polttoainetta ridgestone on esitellyt uuden ECOPIA H-TRAILER 001 -renkaan perävaunuihin. Se on suunniteltu tuomaan polttoainesäästöjä maantieajossa.

B

Rengas täydentää maantieajoon tarkoitettua ECOPIA-mallistoa - se on Bridgestonen kehittämistä perävaunujen rengasmallistoista kaikkien aikojen taloudellisin.

Entistä pienempi vierintävastus ja parempi märkäpito ECOPIA H-TRAILER 001 renkaan pitkä käyttöikä ja kestävyys auttavat kuljetusyhtiöitä pienentämään kilometrikohtaisia kustannuksia. Mallissa yhdistyvät sitä edeltävän R109 ECOPIA -mallin kestävyys, epätasaisen kulumisen esto, käsiteltävyys ja pinnoitettavuus. Samalla uuden renkaan vierintävastus on aiempaa merkittävästi pienempi, pito parempi ja jarrutusmatka lyhyempi märissä olosuhteissa. ECOPIA H-TRAILER 001 renkaassa on Bridgestonen ainutlaatuinen NanoPro-Tech™-

Uusi ECOPIA H-TRAILER 001 -rengas on suunniteltu tuomaan merkittäviä polttoainesäästöjä maantieajossa.

seos, joka vähentää energiankulutusta. Tämän ansiosta renkaan vierintävastusta on onnistuttu pienentämään tinkimättä muista suorituskyvyn osa-alueista, kuten vetopidosta, märkäpidosta ja

käyttöiästä. Renkaassa on aaltomainen vyörakenne, joka lisää rungon vakautta ja kestävyyttä, mikä mahdollistaa entistä suuremman kantavuuden ja rungon pinnoitettavuuden.

Suojelijana liikenneministeri Merja Kyllönen

Ammattina Sankari -kampanja etsii vuoden 2013 Sankaria mmattina Sankari -kampanjassa etsitään vuosittain sankarillisia raskaan kaluston ammattikuljettajia. Vuoden 2013 Sankarin etsintä on parhaillaan käynnissä.

A

Kampanjan tavoitteena on löytää laajasta ammattilaisten joukosta niitä poikkeuksellisia yksilöitä, jotka ovat omalla esimerkillään edistäneet herrasmiesmäistä liikennekäyttäytymistä, ojentaneet auttavan kätensä apua tarvitseville tai rohkeutta ja nopeaa ajattelukykyä onnettomuus- tai vahinkotilanteissa. Sankaruus ilmenee arjen päivittäisinä tekoina johon ammatikseen ajavat kuljettajat voivat vaikuttaa toiminnallaan. Ammattina Sankari -kampanja on saanut myös liikenneministeri Merja Kyllösen arvostuksen ja siksi hän toimii vuoden 2013 kampanjan suojelijana. Ministeri Kyllönen on ollut alusta asti mukana palkitsemassa vuosittaista sankaria ja on täten tukenut kampanjan teemaa ja tavoitteita. Kuten ministeri mainitsi vuoden 2012 gaalapuheessaan, niin valitettavan usein

Liikenneministeri Merja Kyllönen palkitsi vuoden 2012 Sankarin Jouni Asumaniemen. Oletko Sinä vuoden 2013 Sankarikuljettaja?

raskaan liikenteen ammattilaiset tuomitaan mediassa jolloin tapahtumat kuvataan negatiivisessa valossa ja unohdetaan uutisoida sankariteot. - Asennemaailman korjaaminen on iso tehtävä ja sitä työtä on jatkettava, koska kuljettajat tekevät tärkeää työtä, sanoo ministeri Kyllönen yhdeksi tärkeäksi syyksi ryhtyessään suojelijaksi. Ammattina Sankari -kampanjan sankaritarinat kerätään www. ammattinasankari.fi sivustolle jonne tapahtumien kulun voi kuvata kuka tahansa avun saanut

autoilija, hänen kanssamatkustajansa, kuljettajakollegat tai työnantaja. Tarina voi olla kuljettajalle iso kiitos siinä vaiheessa kun raati valitsee ansioituneen kuljetusalan ammattilaisen. Yhteistyökumppaneista koostuva raati palkitsee sankarin arvoisellaan tavalla. Sankari julkistetaan marraskuussa Helsingissä pidettävässä palkintogaalassa ja hänelle ojennetaan ansaittu 5.000 euron palkintoshekki, josta puolet, 2500 euroa Sankari lahjoittaa valitsemaansa hyväntekeväisyyskohteeseen.

Entistä pienempi polttoaineen kulutus

Tietoja ECOPIA -mallistosta

Puolueettomien tietestien* mukaan ECOPIA H-STEER 001 -renkaan vierintävastus on 18,9 % ja ECOPIA H-DRIVE 001-renkaan vierintävastus 26,5 % pienempi kuin edeltävien ECOPIA-mallien. Tämä tarkoittaa 4,4 % aiempaa pienempää polttoaineen kulutusta. Käyttämällä ECOPIA H-TRAILER 001 -rengasta yhdessä ECOPIA H-STEER 001- ja ECOPIA HDRIVE 001 -renkaiden kanssa kuljetusyritykset voivat säästää jopa 5 % polttoainetta verrattuna edeltäviin ECOPIA-rengasmalleihin. Tämä on merkittävä etu, sillä polttoainekustannusten osuus pitkien maantiekuljetusten kokonaiskustannuksista on noin 25 %. - Vierintävastuksen ja käyttöiän optimaalisen tasapainon ansiosta uudet ECOPIA-renkaat ovat ratkaisu kuljetusyrityksille, jotka haluavat karsia käyttökustannuksiaan vähentämällä polttoaineen kulutusta ja kilometrikohtaisia kustannuksia, sanoo Harald Van Ooteghem, Senior Manager Marketing Planning, Commercial Business Unit, Bridgestone Europe.

Edistyksellisille ja polttoainetaloutta tarkasti seuraaville kuljetusyrityksille suunnitellut ECOPIA-renkaat ovat pitkiin maantiekuljetuksiin tarkoitettuja premium-renkaita, joiden vierintävastus on aiempaa paljon pienempi, polttoaineen kulutus vähäisempi ja ympäristövaikutukset pienemmät. Renkaiden yleinen suorituskyky ja turvallisuus ovat kuitenkin samat kuin edeltäjissä. ECOPIA-malliston ympäristöystävälliset renkaat auttavat vähentämään polttoaineen kulutusta ja hiilipäästöjä tinkimättä turvallisuudesta tai renkaiden käyttöiästä. Bridgestone julkaisi uuden ECOPIA H-TRAILER 001 renkaan huhtikuussa 2013 (koko 385/55 R22.5). Renkaan EUrengasmerkintäluokituksessa vierintävastus on B, märkäpito C ja ohiajomelu 73 dB. *Testit teki heinäkuussa 2011 TÜV SÜD Automotive GmbH, joka on osa kansainvälisesti arvostettua teknistä palveluorganisaatiota TÜV SÜD Group.


TUS 46 KULJE KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

1059 kisaajaa! Puunkuormaajamestari 2013 -kiertueella tehtiin uusi ennätys

iluiden alkukilpa i k ik a k 0 kuvaa ja ilehti.fi Katso 30 att www.amm naalia “livenä”! tulokset e myös fi m m a a r u e -s

Puunkuormaajamestari 2013 -kiertueen alkukilpailuihin osallistui 1059 kilpailijaa mikä on uusi ennätys. Kuvassa Tuija Tinnilä tekee tyylikästä suoritustaan Lahdessa.

J

o 28. kerran järjestetyllä Puunkuormaajamestari -kiertueella tehtiin kaikkien aikojen ennätys: 27 paikkakunnalla järjestettyihin alkukilpailuihin osallistui yhteensä 1059 puunajon ammattilaista! Alkukilpailut lähtivät matkaan talven keskeltä Lahdesta 11.3. Kiertue jatkui pitkin Suomea kohti kevättä ja viimeinen osakilpailu kisattiin kesäisissä olosuhteissa 17.5. Haapamäellä.

- Kiertue onnistui kaikin puolin hienosti ja me järjestäjät haluammekin kiittää kaikkia alkukilpailuihin osallistuneita. Finaali järjestetään Kuopiossa 7.6. ja siitä on tulossa todellinen jännitysnäytelmä - mukana on sopiva sekoitus vanhoja mestareita ja uusia nälkäisiä haastajia, sanoo Hiab Suomen myyntipäällikkö Arto Moilanen. Alkukilpailuissa ratkesi kaksi mestaruutta: naisten sarjan voitti Riitta Kekäläinen Kuopiosta ja veteraanien mestari oli Seppo Lavikka Savitaipaleelta.

Lahti 11.3.

Puunkuormaajakiertueen tulosvaunulla on aina tungosta ja kilpailijoiden suorituksia seurataan tarkasti.

Puutavara-autoilija Esko Nousiainen Hyvinkäältä oli vuoden 2013 kiertueen ensimmäinen kilpailija - ja johtikin kisaa hetken.

2013 SM - Puunkuormaajakilpailun tulokset ja finalistit: Lääni

Nimi

Ajoaika Lisäaika Loppuaika

Lääninmestarit: Oulun lääni Sarajärvi, Jari Länsi-Suomi Laine, Jori Etelä-Suomi Sirén, Kai Itä-Suomi Heinonen, Kari Lapin lääni Niskanen, Reijo

05:02 04:48 05:14 04:58 05:16

00:35 00:50 00:25 00:50 00:55

05:37 05:38 05:39 05:48 06:11

Aikojen perusteella: Etelä-Suomi Lavikka, Seppo Länsi-Suomi Hintikka, Jussi Itä-Suomi Simpanen, Saku Etelä-Suomi Matikainen, Tommi Etelä-Suomi Aho Jari Itä-Suomi Kemppainen Juha. Itä-Suomi Torvinen, Jouni

04:05 04:47 05:18 04:36 04:36 04:53 04:00

01:40 01:00 00:30 01:15 01:15 01:00 01:55

05:45 05:47 05:48 05:51 05:51 05:53 05:55

Loppukilpailu järjestetään Kuopiossa pe 7.6. Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n liittokokouksen yhteydessä.

Hiab Suomen johtaja Seppo Heino (vas.) ja nosturimyyjä Mika Kalliosaari veikkasivat jo Lahdessa että nyt tehdään uusi osallistujaennätys.

Tampere 12.3.

Veho Hyötyajoneuvojen myyntijohtaja Rami Ainiala sai Metsäalan Ammattilehden t-paidan; kiertue matkasi kohti kesää...

Tampereen Veholla kävi runsaasti kilpailijoita ja myös muuta tapahtumasta kiinnostunutta yleisöä - onhan kyseessä ainutlaatuinen kilpailu koko maailmassa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJE TUS 47 KULJETUS

Joensuu 11.4.

Tämän vuoden kilpailukalustona oli Mercedes-Benz Actros 3360 varustettuna Loglift 105S -nosturilla. Joensuussa 11.4. alkoi jo myöhässä ollut kevät hiljalleen saapua ja kilpailu käytiin auringonpaisteessa.

Nummela 15.3.

Puunkuormaajamestari -kiertueella pääsi koeajamaan uusinta puunkuljetuskalustoa. Eniten huomiota sai osakseen Mercedes-Benz Arocs mikä on tehty raskaisiin kuljetuksiin kuten puutavaran ja soran ajoon. Myös Jykin uusi 5-akselinen puutavaraperävaunu kiinnosti kovasti.

Pihtipudas 16.4.

Reka alupankot

Alucarin Svante Peth toimi lahjomattomana ajanottajana vankalla rutiinilla.

Pihtiputaan Ajokoneella käy perinteisesti paljon automiehiä kisaamassa - niin tänäkin vuonna.

Oulu 25.4.

Hiab Suomen legendaarinen nosturimyyjä Henri Hagerlund (vas.) seuranaan puunajon ammattimiehet Aki Sirola, Anssi Nieminen ja Jukka Perämäki.

Oulussa tarkkailtiin tilannetta ja mietittiin omaa taktiikkaa ennen kilpailusuoritusta.

Mikkeli 8.4. Mansen Mörinät 8.4.

Kuormavälineen Matti Svensk Kuopiosta on mestari nosturikaupassa ja myös lintujahdissa.

Hiab Suomen myyntipäällikkö Arto Moilanen kirjasi tuloksia urakalla ja osallistujaennätys syntyi.

Puunkuormaajamestari 2012 Metko-finaali käteltiin valmiiksi toimittajien osalta vasta Mansen Mörinöillä Tampereella 5.4.2013 kun Ammattilehden Janne Jokela (oik.) maksoi vedonlyöntivelkansa finaalin kuuluttaneelle Harri Pöntiselle. Jokela löi vetoa Jari Sarajärven puolesta ja Pöntinen Kai Sirénin, joka voitti Metkossa jo viidennen mestaruutensa ja Pöntinen ensimmäisen pullonsa. “Tämän vuoden finaalissa kohtaavat jälleen Sarajärvi ja Sirén. Itse olen edelleen Kuusamon miehen puolella eli Harri: uusi veto on voimassa jos et mene puihin”, haastaa Jokela. Pöntinen vastasi haasteeseen entisen painijan lausunnolla, kun hänen epäiltiin lopettaneen kilpauransa “OIen kunnossa ja kilpailen mielelläni!”

Edistyksellinen Reka-nosturiteline nyt sarjatuotannossa!


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJE TUS 49 KULJETUS

Varkauden alueella uusia tuulia nosturivalinnoissa P

alfinger Epsilon -puutavaranostureita myydään hyvää tahtia eri puolille Suomea. Talven kuluessa Varkauden alueen nosturikanta muuttui väriltään merkittävästi, kun J. Vartiainen Ky hankki ensimmäisen itävaltalaisnosturinsa. - Meillä oli nosturinvaihto edessä ja olin jo aiemmin harkinnut Palfinger Epsilonia vaihdamme nosturin noin kolmen vuoden välein. Nyt kun tuttu mies Maxlift Oy:n Jani Karhu myy Joensuussa merkkiä, otin asian vakavampaan harkintaan ja niin päädyin uuteen nosturimerkkiin. Päätöstä ei ole tarvinnut katua hetkeäkään, niin hyväksi nosturiksi Palfinger Epsilon on talven aikana osoittautunut, sanoo Juha Vartiainen. J. Vartiainen Ky toimii UPM :n alueyrittäjänä. - Meillä itsellä on yksi auto ja porukassa on ajossa Esko Kosusen auto (Leppävirta) ja Arokivi Oy:n auto (Varkaus) eli kolmella yhdistelmällä mennään. Ja jos on oikein kiire löytyy kumppaneilta tarvittaessa lisää autokalustoa, Vartiainen toteaa. Vartiaisen ostama Palfinger Epsilon M110L -ohjaamonosturi aiheutti muutoksen ajoporukan nosturivalinnoissa. - Myös Kosusen Esko päätyi talvella Palfinger Epsilon M110 L -ohjaamonosturiin ja kun Arokiven auto osui siltaan, järjesti Karhu vahingoittuneen nosturin tilalle uuden Palfinger Epsilon Q150L -ohjaamonosturin muutamassa päivässä, kertoo Vartiainen. J. Vartiainen Ky kuljettaa autollaan puuta vuodessa n. 90 000 kuutiota. Talvet ajetaan pääasiassa Varkauden asemalle ja kesät Varkauden satamaan. Kun keskikuljetusmatka on noin 70 kilometriä ja junaan sekä satamaan purku tehdä aina itse, nosturia käytetään paljon.

J. Vartiainen Ky Heinävedeltä otti tammikuussa 2013 käyttöön uuden Palfinger Epsilon M110L -ohjaamonosturin. Kuvassa puretaan mäntytukkikuormaa junaan Varkauden asemalla.

Ohjaamo on viihtyisä ja lämmin paukkupakkasillakin eivätkä ikkunat mene huuruun. Kaiken kaikkiaan nosturissa näkyy suuren valmistajan korkea laatu jokaisessa yksityiskohdassa, kiteyttää Vartiainen. Palfinger Epsilonin rakenne tekee siitä kevyen nosturin. - Tämä on yli 500 kiloa edel-

Juha Vartiainen viihtyy Palfinger Epsilonin ohjaamossa ja nosturi saa muutenkin täydet pisteet käytettävyydestään.

- Minun lisäksi kuljettajina toimivat veljeni Timo Vartiainen ja Janne Tuovinen. Olemme todenneet Palfinger Epsilonin käteen sopivaksi ja erittäin mukavaksi nosturiksi käyttää.

Liikkeet ovat rauhallisen tehokkaita eikä nosturi hypi. Nosto on tasaisen rauhallinen joten myös vaakatulokset ovat tarkkoja; nosturissa on Tamtronin hyvä vaaka ja Indexatorin kääntäjä.

Arokivi Oy Varkaudesta hankki talvella uuden Palfinger Epsilon Q150L -ohjaamonosturin, mikä tajoaa tasaisen vahvaa voimaa ja käytön mukavuutta kuormaamiseen.

listä nosturiamme kevyempi. Ja kun letkut kulkevat puomin sisällä suojassa eikä kääntäjänkään kohdalla ole letkusyheröä, ei letkuja tarvitse varoa kuormatessa ja ne kestävät pitkään ilman rikkoja. Myös Palfinger Epsilonin oma koura on hyvä ja se menee pinoon kuten pitää, ilmoittaa Vartiainen.


TUS 50 KULJE KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Markkinoille palaavat V-Kran -nosturit herättävät jo nyt paljon mielenkiintoa -Kran -puutavaranosturit ovat palaamassa Suomen metsiin Pro Lift Oy:n maahantuomina.

V

na, vaikka puutavara-autopuolella tulevat massa- ja mittamuutokset ovatkin jarruttaneet kaikkia kalustoinvestointeja, sanoo Hiekkanen.

Pro Lift on vahva toimija myös Baltian nosturimarkkinoilla ja moni suomalainenkin messukävijä pääsi tutustumaan Pro Liftin osastolla uuteen V-Kran V10CX -malliin huhtikuussa Maamess -metsänäyttelyssä Tartossa. Uusien V-Kran -puutavaranostureiden ensiesiintyminen Suomessa tapahtuu Pro Liftin osastolla toukokuun lopun Kuljetus 2013 -näyttelyssä Jyväskylässä. - V-Kranin nosturimallistosta suomalaisia puutavara-autoilijoita, hakkuri- ja murskayrittäjiä sekä kierrätysalan toimijoita tulee kiinnostamaan erityisesti uudet malli V10CX ja V13. Nosturit varustellaan tehtaalla juuri asiakkaiden toiveiden mukaan. Ohjaamoina käytetään suomalaisia huippukeveitä ja ominaisuuksiltaan parasta laatua olevia NTcab ALi -ohjaamoita, kertoo Pro Lift Oy:n Vesa Hiekkanen, jolla on kokemusta V-Kran-nos-

Edistyksellinen nosturi

Pro Lift esitteli uutta V-Kran V10CX -puutavaranosturia varustettuna NTcab ALi -ohjaamolla Virossa Tarton Maamessuilla. Uusien V-Kran -mallien Suomen ensiesittely tapahtuu toukokuussa Kuljetus 2013 -näyttelyssä.

tureiden myynnistä jo vuodesta 1992 lähtien. Vesa Hiekkasen kanssa VKran -myynnistä vastaa Matti Impola; Hiekkanen toimii Pro Liftin pääpaikasta Nurmijärveltä käsin ja Impola hoitaa Pohjoi-

sen Suomen myyntiä Oulusta. - Teemme nyt työtä V-Kranin tunnettavuuden lisäämiseksi, toki kentällä on edelleen muistikuvia V-Kranin vahvoista ajoista Suomen puutavaranosturimarkkinoilla ja nosturilla on sitä

aikanaan käyttäneiden keskuudessa hyvä maine. Olemme saaneet jo nyt melko hyvin tarjouspyyntöjä joten V-Kran kiinnostaa selvästi markkinoilla. Uskonkin että ensimmäiset nosturikaupat kätellään jo lähiaikoi-

Uudet V-Kran -nosturimallit tarjoavat edistyksellistä tekniikkaa puutavaran käsittelyyn. - Ultralujien erikoisterästen käyttö ja vankka kokemus nostureiden suunnittelusta on mahdollistanut kevyen nosturin valmistamisen, toki unohtamatta kestävyyttä vaativissa käyttöolosuhteissa. NTcab ALi -ohjaamon kanssa V-Kran onkin erittäin kevyt kokonaisuus tarjoten lisää kullanarvoista hyötykuormaa puutavaran ajoon. Ohjaamo voidaan varustella juuri asiakkaan tarpeiden mukaan ja VKran -nostureiden lisävarustevalikoima on muutenkin laaja; mm. Tamtron -vaa´an, Hultdinstai HSP Gripen -kouran, keskusvoitelun, vaimentimet ja taittosylinterin suojaukset saa suoraan tehdasasennettuna. V-Kran on maahan saapuessaan täysin valmis ajoon eikä siihen tarvitse viritellä mitään jäkikäteen, toteaa Impola.


METSร„ALAN AMMATTILEHTI

- myรถs kattava Z-nosturi mallisto!


TUS KULJETUS 52 KULJE

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Porokka Forest Oy:n 20-v. juhlat onnistuivat hienosti r. Foresteri Jouni Porokan luotsaama Porokka Forest Oy juhlisti 19.-20.3.2013 kaksipäiväisillä asiakaspäivillä yrityksen 20-vuotista taivalta Joensuussa.

M

Vuodesta 1981 nosturimyyjänä toiminut Jouni Porokka lähti yrittäjäksi vuonna 1993 ja vuonna 1995 yritys muuttui osakeyhtiöksi kun Jounin vaimo Pirjo tuli mukaan omistajaksi sekä hallituksen puheenjohtajaksi. Nykyisiin toimitiloihin Salpakadulle muutettiin vuonna 2006 ja sen jälkeen tiloja on laajennettu jo pariin kertaan. Porokka Forest Oy:n 20-vuotis juhlatapahtumaan saapui paljon asiakkaita laajasti ympäri maata ja esillä oli runsaasti mie-

lenkiintoista nähtävää kuten uusimmat Kesla Foresteri -nosturimallit, Jykin 5-akselinen puuvaunu sekä paljon tuote-esittelyjä, tarjouksia, tarjoilua ja muuta mukavaa - niin kuin Porokan juhlissa on aina! - Juhlat olivat oikein onnistuneet ja haluamme kiittää kaikkia paikalle saapuneita; teitte tapahtumasta hienon virstanpylvään yrittäjän urallamme. Hyvät pitkäaikaiset asiakassuhteet ovat tärkein voimavaramme nyt ja tulevaisuudessa, kiittelevät Jouni ja Pirjo Porokka. Metsäalan Ammattilehti onnittelee Jounia ja Pirjoa 20vuotisesta yrittäjyydestä sekä esimerkillisestä toiminnasta metsäalan tunnettavuuden ja arvostuksen lisäämiseksi.

Porokka Forest Oy:n 20-vuotisjuhlia vietettiin 19.-20.3.2013 yrityksen toimitiloissa Joensuun Salpakadulla. Kuvassa etualalla 5-akselinen Jyki -puutavaraperävaunu tuleville korotetuille kokonaispainoille.

Kesla Foresteri -nosturit ovat olleet aina tärkeä osa Jouni ja Pirjo Porokan yrittäjäelämää.

Porokka Forestilla on laaja asiakaskunta - kakkukahveille saavuttiin suurella joukolla ja kauempaakin.

Porokka Forest Oy:n varatoimitusjohtaja Markku Penttinen (vas.) luovutti Jyki -puutavaravaunun uudelle omistajalle, TK Metsäkuljetus Oy:n Toni Kekäläiselle.

Aurinkoinen kevätpäivä sai vieraat viihtymään ulkona ja grillimakkara maistui kuljetusalan ammattilaisille.

Pejun Kuljetus Oy:lle luovutettiin uusi tyylikäs EHM EnergyBoxx -energiapuuvaunu maksimaalisella kuormatilalla.

Kithydro Oy esitteli uutta patentoitua JK-Pikaliitin sarjaa, mikä perustuu Hansen HKP -pikaliittimiin.

Tamtron Oy:n Tom Isaksson toi jo perinteeksi muodostunutta palvattua sikaa asiakkaille herkuteltavaksi. Myös nosturivaa´ at saivat huomiota.

Kesla Oyj järjesti synergiassa Porokka Forestin juhlien kanssa onnistuneen työnäytöspainotteisen metsäpäivän 19.3. Joensuun Pyhäselässä. Paikan päällä oli monipuolinen valikoima Keslan ja yhteistyökumppaneiden koneita: Agrimarketin toimesta esillä oli KESLA -metsäkuormaajat ja -perävaunut, KESLA C645S- hakkuri sekä traktoreita ja klapikoneita. Sampo-Rosenlew, ProSilva, Logman ja Profi Pro esittelivät hakkuunäytöksissä KESLA -nostureilla ja -harvesterikourilla varustettuja hakkuukoneitaan.

Itä-Suomen Sisu-myyjä Petri Lievonen oli paikalla tietenkin Kesla Foresterilla varustellun puutavara-Sisun kanssa.

Jouni Porokka esitteli ylpeänä golf-palkintojaan joita on iso kaapillinen. Jounin tasoitus tänä päivänä kunnioitettava 18,3.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Tamtronin vaakatuotanto keskitetty Tampereelle amtron Group on johtava digitaalisten vaaka- ja punnituslaitteiden sekä ajoneuvotietokoneiden kehittäjä, valmistaja ja markkinoija vaativaan ammattikäyttöön yli 40 v. kokemuksella. Kokonaisuuden täydentävät tiedonsiirto-, paikannus-, navigointi- ja RFID-järjestelmät. Kaikki tuotteet on suunniteltu maailmanlaajuisille markkinoille.

T

Tamtron on keskittänyt vaakatuotantonsa Tampereelle. - Toimitamme täältä asiakkaille mm. pyöräkuormaaja-, puutavara- ja koukkuvaa´at sekä erilaisia hyvin pitkälle räätälöityjä asiakaskohtaisia anturointeja. Tampereelta käsin hoidetaan myös kotimaan huoltopalvelut sekä vakaushyväksynnät, kertoo tuotantojohtaja Tuomas Arha. Tampereen 2800 neliön tiloissa työskentelee yhteensä 43 henkilöä joista 19 on tuotannon ammattilaista. - Kun tuotannon lisäksi tuotekehitys, myynti ja yrityksen johtotoimii samassa rakennuksessa niin tieto kulkee nopeasti ja pystymme reagoimaan markkinoiden muutoksiin sekä asiakkaiden erityistarpeisiin, toteaa Arha. Tamtron -vaakoja viedään 50 eri maahan ja tytäryhtiöt on seitsemässä maassa. Tuotantoa on Tampereen lisäksi Virossa ja Kiinassa.

Tamtron Group on keskittänyt vaakatuotantosa Tampereelle, josta toimitetaan mm. pyöräkuormaaja-, puutavara- ja koukkuvaa´at asiakkaille ympäri maailmaa.

Tamtron POWER -pyöräkuormaajavaakoja valmistuu suurella volyymilla.

Tuotantojohtaja Tuomas Arha esittelee vientiin lähteviä POWER -pyöräkuormaajavaakoja.

Liikkuvan kaluston ja teollisuuden tarpeisiin toimitetaan hyvin pitkälle räätälöityjä anturointeja.

Laadunvalvonta on korkealla tasolla. Kuvassa testissä materiaalinkäsittelykoneen riipuke.

Tamtron Timber ja BioForest -vaa´at toimitetaan Tampereelta suoraan varastosta asiakkaille. Myös kaikki varaosat löytyvät hyllystä.

Interweighing -vaakamessut Shanghaissa - Tamtronin Pentti Asikainen sai kunnian olla mukana avaamassa messuja

Maailman suurin vaaka-alan messu Interweighing järjestettiin Kiinassa Shanghaissa 22.-24.4.2013.

I

nterweighing on maailman suurin vaaka-alan messu. Tänä vuonna se järjestettiin Kiinassa Shanghaissa 22.-24.4.2013.

Näytteilleasettajien osastojen neliömäärä oli 25.000 neliötä ja paikalla oli yli 350 vaaka-alan kansainvälistä yritystä. Messu oli todellinen ammattitapahtuma sillä paikalla oli vain vaaka-

Tamtronin johtaja Pentti Asikainen (eturivissä vas.) sai suuren kunnian päästessään mukaan avaamaan Interweighing -messut.

alan yrityksiä. Suomesta ainoana omalla osastolla paikalla oli Tamtron Group. Esillä oli koko valikoima Tamtron vaakoja eli pyöräkuormaajavaa'at, nosturivaa'at,

auto- ja junavaa'at, puutavaranosturivaa'at ja punnitusanturit. Tamtron on suurin tuotujen pyöräkuormaajavaakojen myyjä Kiinassa.

KULJE TUS 55 KULJETUS


TUS KULJETUS 56 KULJE

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Suomen Elektrolind Oy maahantuo laatutuotteet ja palvelee ammattitaidolla

Uusinta kamera- ja komponenttiteknologiaa ajoneuvoihin uomen Elektrolind Oy on vuonna 1995 perustettu palveleva komponenttien maahantuoja ja sähköjärjestelmien valmistaja.

S

- Arvostettujen komponenttivalmistajien virallisena edustajana Suomessa voimme tarjota asiakkaillemme nopean ja tehokkaan palvelukokonaisuuden. Vankka tekninen osaamisemme mahdollistaa asiantuntevan palvelun ja oikean teknisen ratkaisun löytämisen erilaisiin ajoneuvoihin, työkoneisiin sekä teollisuuden tarpeisiin, kertoo Suomen Elektrolind Oy:n toimitusjohtaja Jan Barck. Laadukkaita Suomen Elektrolind Oy:n maahantuomia tuotteita ovat E-T-A ylivirtasuojat, Bedia anturit, Brigade kamerajärjestelmät ja turvalaitteet, Aurora ajoneuvojen lämmitys- ja ilmastointilaitteet sekä suuttimet, FTM Miunsken CAN-väylä järjestelmät, releet sekä lisäksi tarjolla on laaja valikoima sähkötarvikkeita. - Olemme uudenaikainen kokenut maahantuoja jolla on suorat yhteydet valmistajiin, vankka tekninen osaaminen, edulliset hinnat sekä korkea toimitusvarmuus, kiteyttää Barck.

Brigade turvajärjestelmät ajoneuvoihin Englantilainen Brigade PLC on ajoneuvojen turvajärjestelmien uranuurtaja. Brigade on tuonut Euroopan markkinoille ensimmäiset peruutussummerit yli kolmekymmentä vuotta sitten ja ensimmäiset peruutuskamerajärjestelmät yli kaksikymmentä vuotta sitten.

avaa ajoneuvon kuljettajalle aivan uudet näkymät laajasti (3.5 m - 42.5 m) ympärilleen. Järjestelmässä neljä 187 asteen laajakulmakameraa asennetaan ajoneuvoon ja ECU-yksikkö rakentaa kuvista tarkan ja luotettavan kokonaisuuden, mikä näytetään 360 asteen lintuperspektiivikuvana Brigaden monitorissa, Savonheimo opastaa.

Mielenkiintoisia uusia E-T-A komponentteja

Englantilainen Brigade on kamerajärjestelmien johtava valmistaja, joka kehittää tuotteitaan jatkuvasti. Uusinta monitoritekniikkaa edustaa kuvan vesitiivis BE-970WM monitori mikä soveltuu vaativiin käyttökohteisiin.

Peruutusonnettomuuksia tapahtuu tutkimusten mukaan eniten teiden ja katujen ulkopuolella, eli esimerkiksi lastauslaitureilla, terminaalialueilla, raskaan kaluston varikoilla ja rakennustyömailla, joissa liikkuu tyypillisesti paljon ajoneuvoja. - Brigaden peruutuskamerat, peruutustutkat ja peruutussummerit on suunniteltu kestämään pitkäaikaista kovaa käyttöä ja niiden käyttöominaisuudet ovat huippuluokkaa. Paraskaan peruutusjärjestelmä ei kuitenkaan korvaa huolellista ajamista, mutta niiden avulla voidaan välttää monet yllättävät tilanteet, jotka johtuvat huonosta valaistuksesta, ahtaista tiloista tai kevyestä liikenteestä ajoneuvon ympärillä, sanoo Suomen Elektrolind Oy:n tekninen myyjä Johanna Savonheimo.

Brigade Smarteye 360 kamerajärjestelmä avaa ajoneuvon kuljettajalle aivan uudet näkymät laajasti ympärilleen. Järjestelmässä neljä 187 asteen laajakulmakameraa asennetaan ajoneuvoon ja ECU-yksikkö rakentaa kuvista tarkan ja luotettavan kokonaisuuden, mikä näytetään 360 asteen lintuperspektiivikuvana Brigaden monitorissa.

Suomen Elektrolind Oy:n tekninen myyjä Johanna Savonheimo esittelee uutta vesitiivistä BE-970WM monitoria ja sulkijaläpällistä kameraa.

Uusi vesitiivis monitori kamerakäyttöön Bridage tarjoaa laajan valikoiman laadukkaita kamera/monitori -järjestelmiä raskaasta heavy duty -työkone- ja ajoneuvokäytöstä kevyen ammattiliikenteen ajoneuvoihin. - Uusin Extreme-sarjan vesitiivis monitori on digitaalinen BE-970WM varustettuna 7” LCD-näytöllä ja se on yhteensopiva sulkijaläpällisten kameroiden kanssa. Monitori on IP69K suojaluokiteltu ja siinä on kaksi kameratuloa. Tarjolla on myös malli BE-970WFM neljällä kameratulolla. Uusia vesitiiviitä monitoreita on jo toimitettu vaativiin käyttökohteisiin kuten asvalttikoneisiin ja metsäkoneisiin, toteaa Savonheimo.

360 asteen kamerakuvaa lintuperspektiivistä Brigade on esitellyt markki-

noille uusinta kamerateknologiaa tarjoavan Smarteye 360 -kamerajärjestelmän. - Smarteye tarjoaa 360 asteen näkyvyyden ajoneuvon ympärille lintuperspektiivistä, mikä

Suomen Elektrolind Oy on tunnettu komponenttien toimittaja ajoneuvo- ja koneenrakentajille sekä teollisuudelle. - E-T-A, Elektrotechnische Apparate GmbH on johtava ylivirtasuojien valmistaja ja kehittäjä maailmassa. E-T-A:n laaja tuotevalikoima tarjoaa ylivirtasuojaratkaisuja mitä erilaisimpiin käyttökohteisiin, kuten esimerkiksi ajoneuvo-, prosessi- ja automaatioteollisuudelle, sairaalalaitteisiin, pienkoneisiin, military sovelluksiin ja lukuisin muihin kohteisiin, kertoo Barck. E-T-A:n tuotteet ovat läpikäyneet tarkan tuotekehitysvaiheen ja ne täyttävät tiukimmatkin laatuvaatimukset. Tuotteet ovat tärkeimpien hyväksymislaitosten, kuten VDE:n, UL:n ja Lloyds:n hyväksymiä. - Uusimpia mielenkiintoisia E-T-A tuotteita ovat pienet automaattisulakkeet, joihin ajoneuvoteollisuus on jatkossa siirtymässä. E-T-A on esitellyt myös uudet hybridiajoneuvojen sähköpääkytkimet korkeisiin DCjännitteisiin (900 V, 50 A), joille on varmasti jatkossa kysyntää hybriditekniikan yleistyessä, uskoo Barck.

Luotettavaa anturitekniikkaa Saksalainen Bedia on keskittynyt ajoneuvo-, moottori- ja

Suomen Elektrolind Oy:n Annuli ja Jan Barck kertoivat Brigade Smarteye 360 kamerajärjestelmästä Bauma 2013 -messuilla Münchenissä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJE TUS 57 KULJETUS

- Meiltä löytyy myös laadukkaat Auroran ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmät ajoneuvoihin ja työkoneisiin, esittelee Suomen Elektrolind Oy:n toimitusjohtaja Jan Barck. Lisätietoja kaikista yrityksen maahantuomista tuotteista löytyy uusituilta kotisivuilta www.elektrolind.fi.

laivateollisuuden komponenttien valmistamiseen. Tehdas valmistaa luotettavia ja vaikeissakin käyttöolosuhteissa varmasti toimivia pintakytkimiä, lämpötilakytkimiä, lämpötila-antureita sekä tankkiantureita. Tuotteissa ei ole lainkaan mekaanisesti liikkuvia osia, mikä tekee niistä äärimmäisen luotettavia pitkäaikaisessa ja kovassa käytössä. - Valitsemalla Bedian tuotteet varmistat ajoneuvosi tai työkoneesi luotettavan toiminnan pitkäksi aikaa ja voit olla varma, että myös tulevaisuudessa tulet saamaan Bedialta tarvitsemasi teknisesti edistyksellisimmät tuotteet, vakuuttaa Barck. Bedia on esitellyt uudet päivitetyt mallit ajoneuvomuuntajistaan, jotka muuntavat 24 V jännitteen 12 V jännitteeksi erilaisille virta-arvoille. Ajoneuvokäytössä on paljon komponentteja jotka vaativat 12 V jännitteen.

Saksalainen Bedia on keskittynyt ajoneuvo-, moottori- ja laivateollisuuden komponenttien kuten erilaisten kytkimien sekä antureiden valmistamiseen. Bauma -messuilla esiteltiin mm. uudet päivitetyt ajoneuvomuuntajat.

Laadukkaat ilmastointija lämmitysjärjestelmät Aurora on saksalainen ajoneuvojen ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmiä valmistava yritys. Aurora on yksi niistä harvoista alan yrityksistä, jotka pystyvät kokonaisvaltaisiin toimituksiin ajoneuvoteollisuudelle. - Toimituksiin voi kuulua pelkästään ilmaohjaus-suuttimet tai sitten koko ajoneuvohytin täysautomaattinen lämmitys ja ilmastointiratkaisu. Palvelukokonaisuuteen kuuluu suunnittelu, testaus, prototyypit ja tarvittaessa koko ajoneuvohytin lämmitys ja/tai jäähdytystehon testaus Auroran omassa testaushallissa, sanoo Barck. Suomen Elektrolind Oy toimittaa Aurora ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmiä mm. erilaisiin työkoneisiin sekä veneja laivakäyttöön.

Uusimpia mielenkiintoisia E-T-A tuotteita ovat pienet automaattisulakkeet, joihin ajoneuvoteollisuus on jatkossa siirtymässä.

Ajoneuvopäätteiden erikoisliike


TUS 58 KULJE KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI Toughbook CF-19

Markkinoiden kestävin kannettava! Panasonic Toughbook CF-19 on täysin vahvistettu kannettava! Käyttökohteet: Metsäkoneet, kuorma-autot, maasto. Markkinoiden johtava, muunneltava kannettava tietokone, jossa on kääntyvä näyttö. CF-19 määrittää vankkuuden kriteerit. Saatavana erilaisia kiinnitysratkaisuja työkoneisiin ja autoihin!

yös Meiltä m a tj alkoluko om VoimaaC ri-mootto nnit! optimoi

Asennamme ajoneuvotietokoneita Metsäliiton, UPM:n, Stora Enson, Metsähallituksen, Harvestian, Koskitukin, Biowattin ja Vapon ohjelmistoilla autoihin ja metsäkoneisiin. Tietokoneeseen voidaan liittää GPS-paikannus ja tiedonsiirtoon esimerkiksi 3G tai GPRS, joiden avulla voidaan tehdä nopeita päätöksiä ja optimoimaan mahdollisimman tehokas työpanos.

www.ajoneuvopc.fi

Keski-Suomen Viestilaitehuolto Oy Hämeentie 1, 44100 Äänekoski Puh. 014 513 661, Fax 014 512 661 Jori Lieska 0400 643 464


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJE TUS 59 KULJETUS

Bosch - innovaatioita kaikille elämänalueille osch on suomalaisille kuluttajille tuttu esimerkiksi sähköporakoneistaan, jääkaapeistaan ja autotuotteistaan sekä kone-, kuljetusja teollisuusalan ammattilaisille mm. Bosch Rexroth hydrauliikasta ja pneumatiikasta. Mutta yksi maailman innovatiivisimmista yrityksistä on paljon muutakin.

B

Keskimäärin 19 patenttihakemusta päivässä jättävä yhtiö on esitellyt maailmalle mm. ABSjarrut, ESP-ajovakaudenhallintajärjestelmän ja maailman eniten myydyn sähkötyökalun, IXO-ruuvinvääntimen. Bosch on mukana suomalaisessa arjessa ympärivuorokautisesti. Yhtiön innovoima tekniikka parantaa autoilun turvallisuutta, puhtautta ja taloudellisuutta lähes jokaisessa ajoneuvossa. Tehokkaat Bosch-lämmitysjärjestelmät pitävät sisätilat lämpiminä ja käyttöveden riittävän kuumana. Boschin turvatekniikka huolehtii turvallisuudesta julkisissa tiloissa ja moottoriteillä. Useat elintarvike- ja lääketeollisuuden tuotteet on pakattu Boschin pakkauskoneilla valmistettuihin pakkauksiin. Ympäristöä säästävät Boschtuotteet, kuten tuulivoimaloiden vaihteistot sekä aurinkokennot ja -moduulit auttavat osaltaan vähentämään fossiilisten polttoaineiden kulutusta. Kulissien takana Boschin teollisuuden käyttövoima- ja ohjausratkaisut varmistavat monien prosessien sujuvuuden ja turvallisuuden. Maailmanlaajuinen kehitys-, tuotanto- ja myyntiverkosto on Boschin jatkuvan kasvun perusta. Robert Bosch GmbH:n sekä sen runsaat 350 tytäryhtiötä yli 60 maassa käsittävän konsernin palveluksessa on yli 306 000 työntekijää. Myynti- ja palveluyhteistyökumppanit mukaan lukien Bosch on edustettuna noin 150 maassa. Konsernin

Robert Bosch Oy:n toimitusjohtaja Stefan Bergman kertoi yhtiön innovatiivisuudesta ja toiminnasta laajasti eri sektoreilla.

vuoden 2012 liikevaihto oli alustavien lukujen mukaan 52,3 miljardia euroa. Peräti 92 % konsernin osakepääomasta on yleishyödyllisen säätiön Bosch

Stiftung GmbH:n hallussa.

Jatkuvaa kehitystötä Robert Boschin hengessä “Kaikkien tulisi jatkuvasti

pyrkiä parantamaan vallitsevaa asioiden tilaa. Ei pidä tyytyä siihen, mitä on saavuttanut, vaan pyrkiä vielä parempaan.” “Älä ikinä unohda ihmisyyttäsi ja muista aina kunnioittaa ihmisarvoa, kun olet tekemisissä muiden kanssa.” Yhtiön perustaja Robert Bosch tunnettiin tulevaisuuteen suuntautuneena ajattelijana, koulutuksen puolestapuhujana ja kosmopoliittina. Robert Boschin hengen voi tuntea konsernissa ja hänen nimeään kantavassa säätiössä yhä tänäkin päivänä, ja hänen arvonsa elävät yhtiössä vielä 126 vuotta yrityksen perustamisen jälkeenkin. Konserni käytti vuonna 2012 tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan 4,5 miljardia euroa ja teki maailmanlaajuisesti yli 4 100 patenttihakemusta, mikä tekee yhtiöstä yhden maailman innovatiivisimmista yrityksistä. Yhtiön missiona on tarjota innovatiivisia ja hyödyllisiä ratkaisuja,

jotka tekevät elämästä turvallisempaa, mukavampaa ja ympäristöystävällisempää päivästä toiseen.

Autotuotteet - ei autoa ilman Boschia Bosch on yksi maailman suurimmista autoteollisuuden alihankkijoista. Yhtiön tuotteet pienentävät polttoaineenkulutusta, vähentävät päästöjä ja tekevät ajamisesta entistä turvallisempaa ja mukavampaa. Nykyisin lähes kaikissa autoissa on Boschin tekniikkaa. Bosch toimitti ensimmäisen moottoriajoneuvoille tarkoitetun magneettosytytyslaitteen asiakkaalle jo vuonna 1887. Tämän jälkeen yhtiö on esitellyt kuluttajille mm. dieselruiskupumput, Common Rail -korkeapaineruiskujärjestelmän, sähköisen Jetronic -suihkutusjärjestelmän, lukkiutumattomat ABSjarrut ja sähköisen ESP-ajovakaudenhallintajärjestelmän.

Dieseljärjestelmien projektipäällikkö Juha Pohjoisaho esitteli Boschin teknologiaa AGCO Powerin Linnavuoressa valmistamassa moottorissa. Bosch Rexroth Oy:n toimitusjohtaja Kalle Tuohimaa kertoi Bosch Rexrothin vahvuudesta voimansiirron ja ohjauksen ratkaisuissa.

Turvatekniikan toimialajohtaja Pekka Lakkonen esitteli Boschin kamera- ja äänitekniikkaa mitä käytetään mm. julkisissa tiloissa.

- Bosch myy jatkossa lämpöpumput myös Bosch-brändillä IVT-brändin lisäksi, kertoi Bosch Thermotechnology -toimialan johtaja Kenneth Hedman.

ammattilehti.fi Boschin työkalut ja puutarhan hoitolaitteet ovat tuttuja kuluttajille ympäri maailman.

lue kuljetusalan uutiset joka päivä! Autotuotteiden ja -tarvikkeiden toimialajohtaja Marko Paananen kertoi uusimmasta autokorjaamoiden käyttämästä Bosch-tekniikasta.

(arkistossa jo yli 5500 uutista!)


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAK OINTI 61 ONEURAKOINTI

Tomi Salo, Metsäteollisuus ry: Puukaudessa tammiPuukaupassa Metsänhoitoyhdistyslain maaliskuun 2013 osto- uudistuslinjaukset määrä oli 7 % suurempi oikeansuuntaisia ja kannatettavia kuin vuonna 2012 M etsäteollisuus osti maaliskuussa yksityismetsistä 1,8 miljoonaa kuutiota puuta. Ostomäärä oli yhtä suuri kuin viimeisen kymmenen vuoden keskimääräinen maaliskuun ostomäärä, mutta putosi helmikuuhun verrattuna 18 prosenttia. Raaka-ainekustannukset pysyivät edelleen lopputuotteiden markkinahintoihin nähden korkeina.

M

Tammi-maaliskuun ostomäärä, 6,7 miljoonaa kuutiota, oli 7 % suurempi kuin vuoden 2012 vastaavana aikana. Tukkien ostomäärä nousi 2,9 ja kuitupuun 3,6 miljoonaan kuutioon.

Kantohinnoissa lievää nousua Mänty- ja kuusitukin kantohinnat nousivat helmikuusta 12 prosenttia ja koivutukin hinta 1 prosentin. Mänty- ja koivukuidun hinta nousi 2 prosenttia. Kuusikuidun hinta pysyi ennal-

laan. Maaliskuussa mänty- ja kuusitukista maksettiin keskimäärin 55 euroa kuutiolta ja hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 41 ja 58 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 42 euroa kuutiolta ja vaihteli vastaavasti 31 ja 45 euron välillä. Kuitupuiden keskihinta oli 16-18 euroa kuutiolta ja se vaihteli 12 ja 20 euron välillä. Kantohintoihin vaikuttavat korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto ja korjuuajankohta. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä kohteilla.

Kohtuulliset raakaainekustannukset metsäteollisuuden kilpailukyvyn edellytys Suomalaisen mäntytukin kantohintakustannus on jo pitkään ollut konsulttiyhtiö Pöyryn kansainvälisessä vertailussa maail-

man korkeimpia. Kilpailukykyisen metsäteollisuuden säilyttäminen Suomessa edellyttää puuraaka-ainekustannusten pysymistä kohtuullisina.

Kaikille puutavaralajeille on kysyntää Pakkassään jatkuminen on mahdollistanut talvikorjuukohteiden korjaamisen normaalia pidempään, joten vanhoja talvileimikkovarantoja on saatu purettua. Puukaupan pitäisi piristyä kevään edetessä, jotta etenkin sahat saavat riittävästi raakaainetta. Kaikille puutavaralajeille on kysyntää, ja etenkin keväällä ja kesällä korjattaville kohteille on nyt tarvetta. Metsänomistajan kannattaa varmistaa, että tehdyt leimikot ovat mukana tarjonnassa ja ostajien tiedossa. Puukaupan hyvä tahti tuo ainespuun lisäksi myös enemmän energiapuuta markkinoille. Hyvin toimivat puumarkkinat ovat perusta kotimaisen puun runsaalle käytölle.

inisteri Koskisen linjaukset metsänhoitoyhdistyslain uudistamiseksi ovat Metsäteollisuuden mukaan kannatettavia ja metsäsektorin toimintaa kokonaisuudessa kehittäviä.

- On erittäin tärkeää, että alan toimijoiden tasapuolinen kilpailuasema markkinoilla varmistetaan. Näin toimien kilpaillaan palveluiden sisällöllä, mistä suurimman hyödyn saa suomalainen metsänomistaja, sanoo Tomi Salo, Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja. Metsänhoitoyhdistyslain uudistus lisää merkittävästi metsänomistajien valinnan mahdollisuuksia, mikä on erittäin tärkeä asia. Jatkossa metsänomistajan on mahdollista saada palveluita metsiensä hoitoon ja käyttöön kaikilta palveluntarjoajilta. - Metsäteollisuusyritysten, kuten muidenkin markkinatoimijoiden, kannattaa huomioida muutos lisäämällä päämäärätietoisesti palvelutarjontaa ja yhteydenpitoa metsänomistajien

suuntaan, kehottaa Salo. - Nyt on tärkeää varmistaa, että metsänhoitoyhdistyslain uudistuksen jatkovalmistelu ja voimaantulo etenee ripeästi. Näin toimien muutos hallitaan parhaiten ja uudistuksen vahvuudet siirtyvät välittömästi käytännön toimintaan hyödyntämään koko metsäsektoria, toteaa Salo. Metsänhoitoyhdistyslain uudistus on myös selkeä edistysaskel suomalaisen metsänomistuksen kehittämisessä ammattimaisempaan suuntaan.

Yksinkertaisesti parempi Ensimmäinen Logset tuli taloon 2011, sen jälkeen niitä on tullut kolme uutta: Logset 8H GT, Logset 6F GT ja Logset 6H GT. Logsetkoneemme tuntuvat päivä päivältä paremmilta. Ne ovat osoittautuneet todella tehokkaiksi työkoneiksi, joihin voi luottaa kaikissa tilanteissa. Kuten myös Logsetiin! Kun palvelua on kaivattu, sitä on saatu. Risto Kangassalo Metsäkoneurakointi Risto Kangassalo

Logset Oy Hännisentie 2 66530, Koivulahti Puh 010 286 3200 Fax 06 210 3216

Myynti: Erno Mäntynen 040 849 3115 010 286 3224 erno.mantynen@logset.fi

Keijo Ojala 050 397 7228 010 286 3228 keijo.ojala@logset.fi

www. logset.com

S I M P LY B E T T E R


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAK OINTI 63 ONEURAKOINTI

Einari Vidgrénin säätiö jakoi tunnustuksia metsäalan osaajille

Einari Vidgrénin Säätiö jakoi tunnustuksia metsäalan osaajille Vieremällä jo kahdeksannen kerran.

E

inari Vidgrénin elämäntyötä ylläpitävä säätiö jakoi tunnustuksia metsäalan osaajille jo kahdeksannen kerran. Tänään Vieremällä järjestetyssä tilaisuudessa jaettiin tunnustuksia yhteensä 90 000 eurolla. Ponsse Oyj:n perustaja ja teollisuusneuvos Einari Vidgrén perusti vuonna 2005 Einari Vidgrénin Säätiön, jonka tarkoituksena on nostaa koneellisen puunkorjuun alalla tehtävän työn arvostusta. Säätiö haluaa kehittää ja lisätä koneelliseen puunkorjuuseen liittyvän yrittäjyyden tunnettuutta sekä lisätä koneellisen puunkorjuun kiinnostavuutta työllistäjänä etenkin nuorten keskuudessa.

Einarin Palkinnot Päähuomionosoituksena Säätiö myönsi Einarin Palkinnon kahdelle ansioituneelle metsäkoneyritykselle. 15 000 euron Einarin Palkinnon vastaanottivat Eero Pyykkönen Ky Paltamosta ja Pentti Häihälä Ypäjältä. Eero Pyykkönen Ky on toiminut metsäalan urakointipalvelujen tuottajana jo lähes viidenkymmenen vuoden ajan. Perheyrityksen liiketoiminnan perusrunko muodostuu aines- ja energiapuun korjuusta sekä metsän uudistustöistä, ja sen toimintaalueena ovat Paltamo lähikuntineen. Yritys on aktiivisesti ollut puunkorjuualan kehityksen kärjessä ja ollut mukana uusien innovaatioiden kehittämisessä yhdessä laitevalmistajien ja muiden alan toimijoiden kanssa. Yrityksen toimintaperiaatteisiin kuuluu pitkäjänteinen henkilöstöpolitiikka, jossa arvostetaan henkilökunnan korkeaa ammattitaitoa ja pyritään takaamaan

alan kausivaihteluista huolimatta henkilökunnalle vakaa työllisyys. Yrityksen toimintaa ohjaa laatu- ja toimintajärjestelmä. Pentti Häihälä palkittiin pitkästä elämäntyöstä koneellisen puunkorjuun alalla. Häihälä lopetti varsinaisen yritystoiminnan vuonna 2012 toimittuaan puunkorjuualalla aina 50-luvulta lähtien. Häihälän yrittäjyyden lähtökohtina on ollut pitkäjänteinen ja vastuullinen työ sekä ammattitaitoisen henkilökunnan arvostaminen. Pitkänlinjan puunkorjuuammattilaisen yrityksen pohjalta syntyi uutta yritystoimintaa, kun osa hänen palveluksessaan toimineista kuljettajista jatkoi puunkorjuuyrittäjinä.

Einarin Tunnustuspalkinnot Säätiö palkitsi koneelliseen puunkorjuuseen liittyviä tutkimus- ja tuotekehitystahoja, alan koulutuksen kehittäjiä sekä alan tunnettuutta ja arvostusta nostaneita tahoja Einarin Tunnustuspalkinnoilla. 10 000 euron palkinnon vastaanotti Metsäopetus.fi ansioistaan metsäkonealan tunnettuuden parantamisessa nuorten keskuudessa ja alan yleisestä markkinointityöstä. 4000 euron Einarin Tunnustuspalkinto luovutettiin Maaseutuammattiin ry:lle. Yhdistyksen tavoitteena on verkostoida Pohjois-Savon metsä- ja maatalouden yritykset, yhdistykset, oppilaitokset ja muut toimijat yhteiseen tiedotustoimintaan. Näin pyritään mahdollistamaan peruskoululaisille ja peruskoulujen opettajille entistä paremmat mahdollisuudet tutustua metsä- ja maatalouden alan ammatteihin muun muassa tutustumiskäyntien kautta.

3000 euron Einarin Tunnustuspalkinnon vastaanotti Suomen Metsämuseo Lusto Punkaharjulta Koneaika-näyttelyn ja tapahtumatoiminnan kehittämiseksi. Painopistealueena on erityisesti lasten ja nuorten metsäkone-oppimisympäristön kehittäminen. 3000 euron Einarin Tunnustuspalkinnon vastaanotti Lapin ammattiopiston metsäkoneopetuksen lehtori Tuomo Hakkarainen ansioistaan yli 35 vuoden työstä metsäkoneopetuksen lehtorina. Hakkarainen on laajasti kiitetty metsäkonekouluttaja, joka on aktiivisesti toiminut myös eri sidosryhmien välisessä yhteistyössä ja kansainvälisen yhteistoiminnan organisoijana. 3000 euron Einarin Tunnustuspalkinnon vastaanotti yhdysvaltalainen puunkorjuuyrittäjä Dennis Schoeneck, Enterprise Forest Products. Dennis Schoeneck on toiminut aktiivisesti vapaaehtoistyössä koululaisten metsä- ja metsänhoitoon liittyvän työn tiedon lisäämisestä. Hän on myös aktiivisesti mukana yksityisten metsänomistajien metsänhoidon tiedon lisäämiseksi tehtävissä tapahtumissa ja koulutuksissa.

Antti Leinonen, Tuupovaara; Anssi Pesonen, Ilomantsi; Olavi Pihtola, Istunmäki; Markku Pitkänen, Varpaisjärvi; Heimo Pokela, Keuruu, Risto Puustinen, Niittylahti; Pekka Pyykönen, Nurmes; Kari Saarinen, Koski TL; Jukka Sissonen, Tuupovaara; Jarmo Sorsa, Ilomantsi; Jaakko Suorsa, Paltamo; Jari Tiainen, Tohmajärvi; Tapani Vanninen, Uimaharju; Veikko Välipakka, Kärnä; Mauri Ylihaveri, Ikaalinen; Jarmo Ärväs, Kuopio; Seppo Kiiskilä, Vieremä; Tomi Kuusela, Posio; Antti Valtanen, Paltamo; Reijo Holck

Einarin Kuljettajapalkinnot ja Einarin Opiskelijastipendit

P

Einari Vidgrénin Säätiö palkitsi myös 25 ansioitunutta metsäkoneenkuljettajaa 1000 euron Einarin Kuljettajapalkinnolla. Ehdotukset palkittavista metsäkoneenkuljettajista tekivät metsäyhtiöt ja sahat. Einarin Kuljettajapalkinnon vastaanottivat: Ville Hänninen, Haukivuori; Jari Hölsömäki, Rintala; Timo Kinnunen, Varkaus; Reima Koskenoja, Oripää; Urpo Kuivalainen, Ylivieska;

Lohiniva (Lappi). Einari Vidgrénin Säätiö palkitsi myös 500 euron opiskelijastipendillä 23 metsäkonealan opiskelijaa. Stipendeistä ovat päättäneet kunkin koulun opettajakunta kriteerinään koulumenestyksen lisäksi se, että koulunsa päättävällä oppilaalla on työpaikka metsäkoneenkuljettajana tai -huoltajana. Einarin Opiskelijastipendin vastaanottavat: Teemu Riepula ja Teuvo Turves, Oulun seudun ammattiopisto, Taivalkoski; Christian Berg ja Felix Martin, Yrkesakademin i Österbotten, Vasa; Otto Paakkala, Hämeen ammatti-instituutti (Evo), Hämeenlinna; Jyri Mustonen ja Jani Suihkonen, Etelä-Savon ammattiopisto, Nikkarila, Pieksämäki; Juho Helminen ja Tommi Ojala Länsirannikon Koulutus Oy Winnova, Kullaa; Olli-Matti Niemeläinen ja Niko Syrjäläinen, Etelä-Savon ammattiopisto, Salosaari, Mikkeli; Antti Rinne-Rahkola ja Mikko Äytä Tampereen ammattiopisto, Kuru; Juha-Matti Salla ja Kaisa Vitikka, Lapin ammattiopisto, Rovaniemi; Markus Litmanen ja Mikko Paananen Savon ammatti- ja aikuisopisto, Toivala; Teemu Turunen ja Jukka Välipakka Jämsän ammattiopisto, Jämsä; Mikk Kalavus ja Ville Väisänen Pohjois-Karjalan ammattiopisto, Valtimo; Leo Lehtinen ja Petri Venäläinen TTS Tuottavuus ja luonnonvarat, Rajamäki.

Ponsse-seminaari Italiassa

Italiassa huhtikuussa järjestetyssä onnistuneessa Ponsse-seminaarissa oli 90 osallistujaa.

onsse järjesti seminaarin asiakkaiden kanssa Roomassa. Seminaarissa käsiteltiin asiakkaiden palautteita ja kerrottiin Ponssen tulevaisuuden suunnitelmista. Tavoitteena oli kerätä käyttäjien toiveita niin koneen käytettävyydestä kuin huollettavuudesta. Lisäksi palveluiden kehittäminen oli keskiössä. Seminaari järjestettiin Roomassa koska ohjelmaan kuului myös tutustuminen Trelleborgin rengasteh-

taaseen Tivolissa, joka sijaitsee puolen tunnin ajomatkan päässä Roomasta. Seminaarissa oli 90 osallistujaa.

Seminaarin ohjelmaan kuului myös tutustuminen Trelleborgin rengastehtaaseen Tivolissa.


64 KONEURAK OINTI ONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI Metsäteollisuuden raakapuun käyttö 61 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2012

V

uonna 2012 raakapuuta käytettiin Suomessa yhteensä noin 71 miljoonaa kuutiometriä eli sama määrä kuin kahtena edeltävänäkin vuonna. Metsäteollisuuden raakapuun käyttö oli reilut 61 miljoonaa kuutiometriä. Energiantuotantoon raakapuuta kului 9,3 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2011. Metsäteollisuuden tuotanto väheni vuonna 2012 keskimäärin reilulla kahdella prosentilla edellisvuodesta teollisuuden volyymi-indeksillä (Tilastokeskus) arvioituna. Laskua oli molemmilla päätoimialoilla: puutuoteteollisuudessa 3 prosenttia, massa- ja paperiteollisuudessa hieman vähemmän eli 2 prosenttia. Raakapuun kokonaiskäyttö on viime vuosina vakiintunut hieman yli 70 miljoonaan kuutiometriin. Etenkin massa- ja paperiteollisuudessa toteutetut tuotantokapasiteetin leikkaukset ovat merkinneet sitä, että kokonaiskäyttö on jäänyt noin 10 miljoonaa kuutiometriä pienemmäksi kuin huippuvuosina 2006-2007. Vuonna 2012 metsäteollisuus käytti raakapuuta kaikkiaan 61,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli sama määrä kuin vuotta aikaisemmin. Teollisuuden osuus oli 87 prosenttia raakapuun kokonaiskäytöstä. Raakapuun energiakäyttö, joka koostuu pientalojen polttopuusta ja lämpö- ja voimalaitosten käyttämän metsähakkeen runkopuuosasta, puolestaan kasvoi 4 prosentilla 9,3 miljoonaan kuutiometriin. Metsäteollisuuden puuhuoltotilanteeseen vaikuttaa myös puun vienti, joka oli viime vuonna 1,3 miljoonaa kuutiometriä. Tuontipuuta metsäteollisuus käytti vuonna 2012 kaikkiaan 8,5 miljoonaa kuutiometriä (-4 % edellisvuodesta), mikä vastasi 14 prosenttia teollisuuden koko raakapuun käytöstä. Metla


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAK OINTI 65 ONEURAKOINTI

Maamess oli menestys iron Tartossa järjestettiin Maamess -näyttely 18.-20.4.2013 nyt jo 21. kerran.

V

Maamess -näyttelyssä metsäpuoli oli jälleen kerran suuressa roolissa. Kuvassa John Deeren E-sarjan metsäkoneet Tarton auringossa, taustalla Konekeskon kalustoa.

Näyttelyalue oli kasvanut 45 000 neliömetriin ja näytteilleasettajamäärä n. 370 yritykseen joita saapui paikalle 11 maasta. Kävijämäärä oli n. 34 000 henkilöä. Metsäkonepuoli oli jälleen vahvasti esillä ja paikalla olivat kaikki johtavat valmistajat. Tapahtumasta löytyi runsaasti myös kuljetuskalustoa ja metsäenergiapuolikin oli entistä näyttävämmin esillä.

Tartu Näitused -messuyhtiö vastasi Margus Kikkulin (oik.) johdolla onnistuneen tapahtuman järjestelyistä.

Ponsse on vahvasti esillä Baltian metsäkonemarkkinoilla, kuvassa Ponsse Elk -kuormatraktori.

- ParkerStore -myymälöitä on Virossa jo kuusi kappaletta, kertoi Parker Hannifin Oy:n Jari Tanhuanpää.

Pentin Pajan Janne Häikiö kertoi Naarva -kourien tehokkuudesta.

FinnMetko 2014 -näyttelyä markkinoidaan jo täysillä Erkki Eilavaaran johdolla.

Katso 150 kuvaa Maamessuilta www.ammattilehti.fi

Haketuskalustoa löytyi pienemmistä traktorihakkureista järeisiin autohakkureihin, kuvassa Jenz HEM 582. Klapikoneet ovat aina vahvasti esillä Maamess-näyttelyssä, kuvassa Japan osastoa.

Myös maarakennuskonekalustoa oli messuilla esillä hyvin. Caterpillarilta löytyy kone kaikkiin tarpeisiin.

MC-Salesin osastolla oli esillä uusinta puutavaran kuljetuskalustoa sekä suosittu Kesla Taitokuormaajakisa.

Komatsu Forestin Baltian myynti on siirtynyt Suomen myyntiyhtiön alaisuuteen, myynnistä vastaa Heikki Vilppo.

Logmanin osastolla oli esillä uusimmat metsäkonemallit sekä Fixteri -kokopuurunkopaalain.


66 KONEURAK OINTI ONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

ammattilehti.fi lue metsäkonealan uutiset joka päivä!

metsuri.fi

LED-valaistus tuo paremman näkyvyyden ja pienemmän kulutuksen omatsu Forest tuo LED-valaisimet koneisiinsa. Parempi tekniikka tuli Xenon-valojen vaihtoehdoksi uusiin Komatsu-kuormatraktorimalleihin maaliskuussa. Syksyllä 2013 on harvestereiden vuoro.

K

LED tarjoaa lukuisia etuja nykyisin käytössä olevaan valaistukseen verrattuna. Energian säästö on ollut maailmanlaajuisesti vahvin LED-tekniikan puolestapuhuja: Komatsu-koneessa 3000 lumenia saavutetaan 43 W:n teholla, lisäksi valon väri tekee LEDistä tehokkaammin valaisevan. Valaisimet

Komatsu Forest tuo LED-valaisimet koneisiinsa. Kuvassa tehokkaat Hella Power Beam 3000 LED -valot.

ovat rakenteeltaan toimintavarmoja, lisäksi ne sietävät tärinää paremmin kuin perinteiset. Komatsu Forest perustelee LED-valaistuksen valitsemista

myös seuraavilla seikoilla: suuri valoteho, alhainen virrankulutus, huoltovapaa, erityisen pitkä käyttöikä sekä riskittömyys ympäristön suhteen.

Seinäjoella Komatsu -metsäkoneiden huoltoja varaosapalvelu osaavissa käsissä

L

akeuden Motohuolto Oy ottaa kokonaisvastuun Etelä-Pohjanmaan Komatsu-metsäkoneiden huoltoja varaosapalvelusta, mistä syystä yritys lisää kevään mittaan huomattavasti voimavarojaan. - Huoltohenkilökunnan määrä nousee neljään, huoltoautoksi saadaan piakkoin varusteltua

upouusi 4WD Transporter ja varastossa pidettävien nimikkeitten määrää ja rakennetta muutetaan toiminta-alueen konekantaa vastaavaksi. Tavoitteena on, että komponentit jotka rikkoutuessaan pysäyttävät koneen, löytyvät tutusta paikasta Seinäjoen Rajatie 38:sta, kertoo yrityksensä lähitulevaisuuden suunnitelmista Simo Kaunisto. Yritykseen ollaan parhaillaan rekrytoimassa lisää yhtä huollon

monitoimiosaajaa. Nykyinen Lakeuden Motohuollon väki on konemiehille ennestään tuttu: Riku Kilpeläinen tulee takaisin remmiin toukokuun lopulla heti kun insinöörin paperit on taskussa, Juha Seppälä asentaa ja auttaa entiseen tapaan, Simo Kaunisto osallistuu varaosien myyntiin ja huollon rutiineihin johtamisen ohessa ja Tiina Kaunisto hoitaa talouspuolen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAK OINTI 67 ONEURAKOINTI

Asiaa lähimetsistä

Venäjän puolella operoiville suomalaisille koneyrittäjille tulevat pitkät taipaleet metsäautoteillä tutuksi.

Syvärillä tapahtuu...

V

aikka suomalaisen puunjalostusteollisuuden korjuuorganisaatioita Venäjän alueelta on purettu, siellä operoi edelleen suomalaisia koneyrittäjiä; paikalliset sahat tarvitsevat tukkia, ja kuitupuusta ollaan entiseen tapaan kiinnostuneita täällä länsinaapurissa. Ja metsää kyllä riittää.

Pitkäjänteisen työn tuloksena Komatsu Forest on onnistunut Venäjän markkinoilla erinomaisesti; niinpä kuluvan kevään aikana Venäjä on ollut suurin punaisten koneiden vientimarkkina.

K

omatsu Forestin toimitusjohtaja Toshio Miyake antoi yrityksen asiakaslehden pääkirjoituksessaan alkuvuodesta valoisan kuvan Komatsu-metsäkoneiden mahdollisuuksista Venäjän markkinoilla. Asian paikkansapitävyys on vahvistunut kevään edetessä; juuri tällä hetkellä Venäjä on suurin punaisten koneiden vientimarkkina. Mielenkiintoista on myös se, että toimitusten maantieteellinen painopiste on siirtynyt enemmän Luoteis-Venäjälle siis monen suomalaisen koneyrittäjänkin tuntemille seuduille.

MaxiFleetissä on myös Venäjällä paljon potentiaalia Samaan aikaan kun täällä ko-

timaassa koneiden nettipohjaista etähallintaa ja siihen liittyviä tiedon omistamisen ja -siirron kysymyksiä vasta pohditaan, itäisessä naapurissa on laitettu tuulemaan, kertoo Komatsumetsäkoneiden Venäjän toiminnoista vastaava Jari Alahuhtala: - Ensimmäiset MaxiFleetasennukset tehtiin maaliskuussa ja uusia koneita saadaan etähallinnan piiriin jatkuvasti. Venäjällä on tavallista että yhdellä omistajalla on useita koneita, matkat ovat pitkiä ja kulkuyhteydet monesti rajallisia. - Näissä olosuhteissa Maxi Fleet-järjestelmä tuo hintansa takaisin varsin nopeasti. Täällä koneiden omistajat vierailevat työmaillaan hyvin harvoin, niistä huolehtiikin tavallisesti paikallinen administraatio, toteaa Alahuhtala ja muistuttaa, että MaxiFleet-järjestelmällä omistaja voi tarvittaessa seurata kokonaistilannetta samoin yksit-

täisten koneiden ja niiden kuljettajien tunteja sekä tuotoksia mistä tahansa Venäjältä. - Satelliittiyhteyden avulla tiedot kerääntyvät lähes reaaliaikaisesti palvelimelle, josta ne voidaan lukea internet-yhteyden välityksellä missä päin maailmaa tahansa. Kuvittelimme, että kohtaisimme Venäjällä vaikeuksia satelliitti-tiedonsiirron kanssa. Lupaprosessi sujui kuitenkin nopeasti, ilman suurempaa byrokratiaa. Datasiirron kustannuksetkin ovat täällä kohtuullisia. Ja on tästä meillekin itsellekin hyötyä. Asiakaspalveluorganisaatio saa todella reaaliaikaista tietoa koneen tunneista ja tilanteesta. Käynnit pitkien etäisyyksien päähän voidaan suunnitella täsmällisesti, summaa Alahuhtala.

Eräs kokeneimpia kotimaisia koneyrittäjiä itärajan takana on Mika Ruokola, jonka koneista pääosa on tällä hetkellä Syvärin seudulla. Kouvolalainen yrittäjä on päässyt selville venäläisen toimintaympäristön erikoispiirteistä kokemuksen kautta; mikä niissä olosuhteissa on oleellista tai tärkeää, siihen Mika Ruokola osaa antaa vastauksen. - Kun koneiden on täällä pyörittävä vuorokaudet ympäri, seitsemänä päivänä viikossa, huollon rooli korostuu. On oltava käytössä huoltotiloja, omia

huoltomiehiä, selvät reitit ja rutiinit varaosatoimituksille ja lisäksi hyvät suhteet joka suuntaan. Meillä on tarkat ja tiukat tuotantoaikataulut. Niistä ei lipsuta. Mielikuva Karjalan järeistä metsistä pitää vain harvoin paikkaansa, tavallisesti täkäläiset hakkuukohteet ovat noin 200 -litraisia sekametsiä, eikä korjuuta helpota se että jotain puulajia on jätettävä uudistusalalla pystyyn, koska sen osuutta kokonaiskertymässä on rajoitettu, kertoilee Ruokola. On selvä että yrittäjän paikka ei noissa olosuhteissa ole koneen ohjaamossa. Ruokola organisoi huoltoa ja johtaa miehistöjään mieluummin paikan päältä kuin puhelimella. Kilometrejä kertyy. Kuljettajat ovat jo nykyään pääosin paikallisia, hyviä ammattilaisia. Ruokola puhuu venäjää, joten kommunikaatioongelmien kanssa hänen ei tarvitse painiskella. Ratkottavaa kun riittää ihan tarpeeksi muutoinkin.

Mika Ruokola (oik.) on tullut savotalle katsomaan että kaikki on kunnossa ja samalla kuulemaan mitä kuljettaja Fedor Merkuloville kuuluu.

NDI Finland Oy Kukonkyläntie 197, 85310 Sievi 08-410 420, 050-55 66 982

- Venäjällä metsäkoneiden nettipohjainen etähallinta yleistyy vauhdilla, sanoo Komatsun Venäjän toiminnoista vastaava Jari Alahuhtala.

www.ndi.fi


68 KONEURAK OINTI ONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Linnavuoren moottoreiden valmistuskapasiteetti kasvaa merkittävästi

AGCO Powerille on valmistunut uusi 6600 neliömetrin huippumoderni moottoritehdas nykyisen tehtaan yhteyteen Nokian Linnavuoreen.

A

GCO Powerin uusi moottoritehdas on valmistunut nykyisen tehtaan yhteyteen Nokian Linnavuoreen. Investoinnin suuruus on 25 miljoonaa euroa ja uutta tuotantotilaa on 6600 neliömetriä. Investoinnin jälkeen AGCO Powerin valmistuskapasiteetti nousee 38 000 moottorista 50 000 moottoriin. Linnavuoren tehdas perustettiin 1940-luvun alussa ja sitä on laajennettu 1960- ja 1970-luvuilla.

- Merkittävän kokoiseksi kasvanut Sisu Dieselin moottoritehdas siirtyi AGCOn omistukseen vuonna 2004. AGCO on investoinut vahvasti tehtaaseen jo ennen nyt käyttöön otettua uutta tehdasosaa, mm. vuonna 2006 tehtiin tuotannon lay-out kokonaan uudelleen ja tuotekehitykseen on tehty koko ajan merkittäviä panostuksia. Viime vuosina ja nyt laajennuksen aikana tehtaaseen on palkattu lisää henkilökuntaa toistasataa henkeä, kertoo AGCO Power Oy:n toimitusjohtaja Eero Tomi. Linnavuoren tehtaan tekninen

- AGCO on investoinut vahvasti Linnavuoren tehtaaseen koko omistajuutensa ajan, sanoo AGCO Power Oy:n toimitusjohtaja Eero Tomi.

osaaminen, jatkuva moottoreiden kehitystyö ja tehokas tuotanto vakuutti AGCOn johdon Yhdysvalloissa siitä että Linnavuoren tuotantoa kannattaa laajentaa. - Se että AGCO investoi vahvasti Suomeen on suuri asia ja osoittaa että meillä on täällä ainutlaatuista osaamista maailman mittakaavassa. Uskomme että Linnavuoren asema moottorinvalmistajana vahvistuu jatkossakin ja niinpä nyt tehty uusi tehdasrakennus on suunniteltu niin, että sen pinta-ala pystytään tarvittaessa laajentamaan helposti ainakin tuplat isommaksi, toteaa

Tomi.

Uuden tehtaan toteutus nopeassa aikataulussa AGCO Powerin uusi moottoritehdas valmistui erittäin nopeassa ajassa. - Tehdasprojektia alettiin hahmottelemaan kesällä 2011 ja loppuvuoden aikana mietittiin eri vaihtoehdot ja tehtiin niistä alustavat laskelmat. Alkuvuodesta 2012 päästiin esisuunnitteluvaiheeseen ja alettiin ottamaan moottorikokoonpanolaitteiden tarjouspyyntöjä. Sitten tehtiin luonnossuunnitelmat Nokian kaupungin kanssa jonka

Uudesta tehtaasta valmistuu AGCO Powerin järeämmät 6- ja 7-sylinteriset sekä jatkossa myös uudet 12-sylinteriset dieselmoottorit.

jälkeen AGCOn johdolle Yhdysvalloissa esitettiin investointiehdotus isojen moottoreiden uudesta tehtaasta, minkä AGCOn hallitus hyväksyi huhtikuussa 2012, kertoo AGCO konsernin tuotantotekniikan kehitysjohtaja Kari Lyytikäinen, joka vastasi tehdasprojektin vetämisestä. Toteutusvaihe alkoi heti ja Nokian kaupungilta vuokrattuun tonttiin haettiin kaavamuutosta. Rakennuslupa-anomus jätettiin kesäkuun alussa 2012 ja lupa saatiin heinäkuussa. Pintamaan kuorintaa ym. maarakennustöitä oltiin aloiteltu jo aiemmin eli toukokuussa 2012. Maanrakennus Sulin Oy vastasi maarakennusurakasta ja tontilta louhittiin noin 50 000 kuutiota kalliota mikä sitten murskattiin ja seulottiin samoin kuin tontin muut kiinteät ja pehmeät massat rakennusprojektissa tarvittaviksi maamassoiksi, jolloin vältyttiin noin 20 000 kasettirekkakuorman ajolta. - Kiinteistön projektinjohtourakoitsija oli Lemminkäinen Talo Oy ja tehdaskiinteistön rakentaminen alkoi heinäkuussa 2012, peruskivi muurattiin elokuussa ja kiinteistön katon alle päästiin töihin marraskuussa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAK OINTI 69 ONEURAKOINTI

Uusi moottoritehdas on suunniteltu tulevaisuutta varten niin, että sen laajentaminen yli tuplat suuremmaksi onnistuu helposti mikäli valmistuskapasiteettia on tarvetta kasvattaa.

Moottorin mallikohtaiset osat kulkevat vihivaunuun kiinnitetyssä osakärryssä.

Tuotantojohtaja Harri Ruponen kertoi uuden tehtaan tehokkaasta linjatuotannosta.

Ensimmäiset laiteasennukset päästiin tekemään joulukuussa ja kiinteistö valmistui helmikuussa 2013, toteaa Lyytikäinen. Ensimmäinen moottori valmistui uudesta tehtaasta helmikuun lopussa 2013 ja moottoreiden asiakastoimitukset alkoivat heti helmi-maaliskuun vaihteessa.

Isojen dieselmoottoreiden tehokasta tuotantoa Uudessa moottoritehtaassa valmistetaan AGCO Powerin järeämmät moottorit eli 8,4 litran 6-sylinteriset rivimoottorit, 9,8 litran 7-sylinteriset rivimoottorit sekä loppuvuodesta 2013 tuotantoon tulevat 16,8 litran V12moottorit. Tehtaasta valmistuu jatkossa Tier 4 Final -päästötason moottorit, joiden tuotannolle asettamat vaatimukset on otettu huomioon uutta tehdasta suunniteltaessa. - Rivi- ja V-moottoreille on käytössä jatkossa omat tuotantolinjansa. Uuden tehtaan kapasiteetti on yli 8000 moottoria vuodessa. Vaikka uusi tehdas on erittäin pitkälle automatisoitu niin isojen moottorien kokoonpano on hyvin pitkälle vaativaa käsityötä ja niiden valmistaminen viekin enemmän aikaa kuin pienempien moottorimalliemme. Uudessa tehtaassa työskentelee 50 ammattitaitoista henkilöä tällä hetkellä kahdessa vuorossa, ilmoittaa AGCO Power Oy:n tuotantojohtaja Harri Ruponen. Uudessa moottoritehtaassa hyödynnetään viimeisimpiä

Moottori on kiinnitetty vihivaunuun valmistuksen ajaksi.

käytössä olevia valmistusmenetelmiä. - Tuotanto perustuu APS eli AGCO Production System virtautettuun ns. LEAN-tuotantoon, mistä on otettu kaikki hukkatekijät pois. Tuotanto on imuohjattu eli moottorin osat toimitetaan asennuslinjalle juuri tarpeen mukaan. Uudessa tehtaassa ei ole välivarastoja ja keskeneräinen tuotanto on pyritty minimoimaan. Läpimenoajat on minimoitu käyttämällä paljon osakokoonpanona mikä helpottaa käsin tapahtuvaa moottoreiden kokoonpanoa, kertoo Ruponen. Kokoonpanossa työntekijöillä on käytössä tarkat työvaihekohtaiset ohjeet. Työntekijät ovat saaneet tekemiseensä tarkan opastuksen ja auditoinnin. - APS:n mukaan hukkatyö on minimoitu ja tarvittavat osat samoin kuin työkalut ovat aina lähellä ja järjestyksessä. Asentaja saa kokoonpano-ohjeet ja tiedot moottorista asennusvaunuun integroidusta näytöstä. Moottori on kiinnitetty vihivaunuun valmistuksen ajaksi. Vihivaunun reittiä voidaan tarvittaessa muuttaa joustavasti. Moottorin mallikohtaiset osat kulkevat vihivaunuun kiinnitetyssä osakärryssä. Nämä osakärryt täytetään ns. supermarketissa mikä on linjan vieressä oleva varasto, josta osat kerätään moottorin mukana kulkeville kärryille. Supermarket täytetään varaston puolelta junavaunuilla sitä mukaa kun market tyhjenee. Osat kerätään supermarketista joka moottorille. Tämä toimintamalli estää virheitä koska moottoriin voidaan asentaa vain siihen kuuluvia osia sillä kriittiset kiristykset

Hukkatyö on minimoitu ja osat samoin kuin työkalut ovat aina lähellä ja järjestyksessä.

Kahta testihuonetta ohjataan erittäin modernista valvomosta.

Jokainen valmistunut moottori koekäytetään ennen asiakkaalle toimittamista.

Moottorit maalataan uudessa robottimaalaamossa.

on varmistettu elektronisesti (Poka Yoke). Lisäksi tuottavuus paranee kun asentajan ei tarvitse etsiä osia. Perinteisessä kokoonpanomallissahan osat ovat linjalla ja asennusvaiheen pituus määräytyy siinä asennettavien osavariaatioiden määrän mukaan, opastaa Ruponen.

Jokainen moottori koekäytetään Jokainen valmistunut moottori koekäytetään ennen asiakkaalle toimittamista, näin varmistetaan että moottori täyttää asiakkaan ja lainsäädännön vaatimukset esimerkiksi tehon, väännön ja päästömääräysten osalta. - Testaus tapahtuu kahdessa uudessa alan kehityksen kärkeä edustavassa testihuoneessa ja testausta seurataan sekä ohjataan erittäin modernista valvomosta. Testausta on tehostettu siten että moottori varustellaan koekäyttöä varten testihuoneen ulkopuolella ja koekäyttöpaletti kytkeytyy automaattisesti. Tällä toimintamallilla koekäyttölaitteistojen käyttöaste saadaan korkeaksi, Ruponen toteaa. Koekäytön jälkeen moottori jäähdytetään ja pestään ennen robottimaalausta. - Moottori liikkuu automaattisesti uuden maalauslinjan läpi ketjuihin kiinnitettynä; käytössä on kaksi väriä musta ja AGCOharmaa. Maalauksen jälkeen maalaamattomat pinnat ruostesuojataan. Valmis moottori siirtyy kuljettimella automaattisesti lähetysalueelle ja sieltä asiakkaalle, kertoo Ruponen.

AGCO Power Oy:n myynti- ja markkinointijohtaja Kari Mettälä esitteli loppuvuodesta sarjatuotantoon tulevaa isoa 16,8 litran V12-moottoria.

Kari Lyytikäinen vastasi tehdasprojektin vetämisestä. Uusi tehdas valmistui todella nopeassa aikataulussa.

Linnavuoressa on laajennuksen jälkeen valmistuskapasiteettia tehdä 50 000 moottoria vuodessa. Kuvassa tehtaan pääkonttori.


70 KONEURAK OINTI ONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Markku Laitiselle uusi Logset 5F Titan

Logset 5F Classic Reijo Laineelle T orstaina 4. huhtikuuta nokikahviteltiin Reijo Laineen helmikuussa toimitettua Logset 5F Classic kuormatraktoria Pieksämäellä.

Paikalla kävi ”viime keleistä” huolimatta hienosti kiinnostuneita konemiehiä. Yhdellä koneketjulla Harvestialle puuta urakoiva Reijo Laine on erittäin tyytyväinen hankintaansa. - Tämä kone on positiivinen yllätys, toteaa Reijo.

Uuden Logset 5F Titanin kanssa kuvassa vas. ”vävypoika” Ville Laamanen, Antero, Markku, Ismo, Janne ja Matti Laitinen.

M

arkku Laitinen Savonlinnan Oravista hankki uuden Logset 5F Titan ajokoneen. Markku urakoi yhden moton ja kahden ajokoneen voimin StoraEnson savotoilla Heinäve-

den ympäristössä. Kuljettajat kaikkiin koneisiin löytyy omista pojista, joille kokemusta ja osaamista on ehtinyt karttua nuoresta iästä huolimatta. On ilo seurata nuorten miesten taidokasta koneen hallintaan ja innokkuutta työn tekemiseen.

Metsäkoneurakointi Risto Kangassalolle uusi Logset 6H GT harvesteri

R

isto Kangassalo Nastolasta hankki uuden Logset 6H GT harvesterin vahvistaan harvennus kapasiteettia. Ennestään yrityksellä oli yksi Logset ketju, 8H GT ja 6F GT, joka toimitettiin kolme kuutta sitten. Kaikestaan Kangassalolla on kahdeksan koneketjua Lahden ympäristössä korjaamassa puuta useille asiakkaille.

Kuvassa vas. ajokoneella operoiva Mika Nieminen, uuden koneen pilotti Ari Nevala sekä työnjohtaja Jussi Laakso.

Reijo Laine (vas) ja Tommi Korkalainen uutuuttaan kiiltävän Logset 5F Classic -kuormatraktorin koneen edustalla.

Vieraita luovutuksessa kävi mukavasti. Karjalaisen Timo (vas.) ja Hokkasen Hannu kävivät katsomassa koneen ja vaihtamassa päivän kuulumiset nuotiolla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAK OINTI 71 ONEURAKOINTI

Logsetin työnäytös veti metsän täyteen ammattiväkeä 3.5. Iitin Vuolenkoskella. Logset 8H GT -harvesterin reipasta työskentelyä seurattiin suurella mielenkiinnolla.

Logsetin työnäytös Iitin Vuolenkoskella

M

etsäkonevalmistaja Logset järjesti yhdessä StoraEnson kanssa onnistuneen työnäytöksen 3. toukokuuta Iitin Vuolenkoskella.

Esillä näytöksessä oli kaksi koneketjua eli Logset 8H GT harvesteri ja Logset 6F GT kuormatraktori uudistushakkuulla sekä Logset 6H GT -harvesteri ja Logset 5F GT -kuormatraktori harvennushakkuulla. Logsetin koko ajan kasvava suosio suomalaisten metsäkoneurakoitsijiden keskuudessa näkyi myös Iitissä; aurinkoisen kelin saattelemana paikalle saapui metsän täydeltä konemiehiä. - Logset kiinnostaa ja tarjouksia koneista pyydetään ympäri maata. Olemme saavuttaaneet pitkäjänteisellä työllä asiakkaiden luottamuksen sekä jo melko vankan aseman kotimaan markkinoilla, mikä vahvistuu koko ajan. Meillä on täysin uudistunut edistyksellinen konemallisto ja toimivat huoltopalvelut, kertovat Logset Oy:n toimitusjohtaja Esa Rantala ja hallituksen puheenjohtaja Tapio Nikkanen. Logsetin tehtaalta Koivulahdesta valmistuu tällä hetkellä koneita tasaisen hyvää tahtia. - Uudet GT-mallin koneet ovat saaneet erittäin hyvän vastaanoton myös vientimarkkinoilla jossa Logset on ollut aina vahva. Logsetin jälleenmyyntiverkosto kattaa 20 maata ja Logset-koneita on käytössä jo 25 eri maassa. Olemme vahvasti esillä kesäkuun alussa Elmia-messuilla Ruotsissa jossa pääsee tutustumaan laajasti konemallistoomme. Elmiaan lähtee perinteisesti paljon metsäkoneväkeä myös Suomesta eli tervetuloa osastollemme, kutsuvat Rantala ja Nikkanen.

Logset Oy:n hallituksen puheenjohtaja Tapani Nikkanen (vas.) ja toimitusjohtaja Esa Rantala ovat tyytyväisiä Logsetin kotimaan myynnin kehitykseen. Taustalla Logset 6F GT -kuormatraktori.

Pyörivällä ja vakaavalla ohjaamolla varustetun Logset 6H GT -harvesterin työskentely on tehokasta sekä päätehakkuilla että harvennuksilla.

Mesera Cranes Finland Oy:n myyntipäällikkö Kari Mäkinen esitteli 8H GT -harvesterissa käytettävää väkivahvaa Mesera 240H -nosturia.

Konemyyjä Keijo Ojala oli tyytyväinen mies; aurinko paistoi ja näytös onnistui hienosti.

Kaj Eriksson Porvoosta on pitkän linjan Logset-yrittäjä. Toukokuun puolivälissä käyttöön otetaan uusi Logset 8H GT -harvesteri 5H:n rinnalle.

Yli 10 vuotta Logset-koneita myynyt Erno Mäntynen (toinen vas.) kertoili uuden GT-malliston ominaisuuksista ammattimiehille.

Logset 5F GT on kompakti 12 tn kuormatraktori, jossa harvennuskoneen ominaisuudet yhdistyvät loppuharvennuskoneen kapasiteettiin.


72 KONEURAK OINTI ONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Mense RT25 raivausterä soveltuu lisälaitteeksi kaikkiin hakkuupäihin

MenSe RT25 raivausterä on jälkikäteen helposti asennettavissa harvesterikouraan. Kuvassa raivausterä Timberjack 754 -kourassa.

M

enSe RT25 patentoitu raivauslisälaite on jälkikäteen asennettavissa harvesterikouraan. Raivauslisälaite ei vaikeuta normaalia hakkuutyöskentelyä. Toimivalla lisälaitteella suoritat ennakkoraivauksen ja teollisen ainespuun korjuun samalla kertaa jolloin kokonaiskustannukset alenevat. Mikäli päätehakkuussa korjataan hakkuutähteet, raivausterällä suoritettu alikasvuston raivaus parantaa hakkuutähteen laatua. Epäpuhtauksien kertyminen hakkuutähteen joukkoon vähenee. - Kyseessä on uusi tehokas menetelmä koneellisesta ennakkoraivauksesta, mikä on todettu toimivaksi käytännön työssä. Käytettäessa raivauslisälaitetta kaikki osapuolet ovat voittajia. Metsänomistaja säästää raivauskustannuksissa kun raivaus tapahtuu helposti korjuun kanssa samalla kertaa ja hoidettu metsä tuottaa paremmin. Koneyrittäjä puolestaan pystyy tarjoamaan laajemman korjuupalvelun ja järkevästi suoritettu työ lisää sidosryhmien tyytyväisyyttä, eli raivaus tuo yrittäjälle lisäarvoa sillä työskentely järkevöityy ja lopputuloksena on parempi työn laatu. Urakanantaja puolestaan säästyy ylimääräisen työvaiheen vaatimilta

Metsänhoitoyhdistysten toiminta uudistuu aa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja lakiluonnoksesta, jolla muutettaisiin metsänhoitoyhdistyksistä annettua lakia.

M

Muutoksen tarkoituksena on edistää metsätalouselinkeinon kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä lisätä metsänomistajien valinnanvapautta yhdistystoiminnassa ja edunvalvonnassa. Lakimuutoksella luotaisiin myös tasapuoliset kilpailuedellytykset eri toimijoille metsäpalvelujen tarjonnassa. Ehdotuksen mukaan metsänhoitoyhdistyksille suoritettavasta veroluonteisesta metsänhoitomaksusta luovuttaisiin. Metsänhoitomaksun myötä yhdistysten liiketoimintaa koskevat rajoitukset pois-

hallintokuluilta ja järjestelyiltä, kertoo MenSe Oy:n Seppo Mentula. MenSe RT25 raivausterän paino on 70 kg, työleveys 90 cm, katkaisuläpimitta 6 cm, öljynvirtauksen tarve 30-45 l/min ja hinta 7000 eur alv. 0. Raivausterän asentaminen ja irrottaminen on helppoa ja nopeaa. Laitteen mukana toimitetaan harvesteripään runkoon hitsattava pikakiinnitysosa. Mense valmistaa lisäksi raivauspäät vaativaan käyttöön sekä syöttörullat harvesteripäihin. Syöttörullia on saatavana täysteräksisenä sekä kumivaimennuksella. Myöskin tehdaskunnostettuja syöttörullia on myynnissä. Asiakkaat voivat myöskin kunnostuttaa käytössä kuluneet rullansa edullisesti Mensellä.

Raivausterä voidaan kiinnittää ja irroittaa tarpeen mukaan harvesteripään runkoon hitsattavan pikakiinnitysosan avulla.

tettaisiin, eikä yhdistyksillä olisi enää viranomaisen määräämiä toimialueita. Metsänomistajien jäsenyys yhdistyksissä olisi vapaaehtoista. Metsänhoitoyhdistykset rahoittaisivat toimintansa jäsenmaksuilla sekä mahdollisen liiketoimintansa tuotoilla. Nykyiset metsänhoitoyhdistykset katsottaisiin sellaisinaan muutettujen säännösten mukaisiksi yhdistyksiksi. Uusien metsänhoitoyhdistysten rekisteröimiselle asetettaisiin vähimmäisvaatimukset, jotka koskisivat yhdistyksen jäsenmäärää ja jäsenille kuuluvan metsämaan kokonaispinta-alaa. Lausunnot lakiehdotuksesta on pyydetty antamaan 18.6.2013 mennessä. Ehdotettujen muutosten on tarkoitus tulla voimaan pääosin 1.1.2015. Metsänhoitoyhdistysten oikeus metsänhoitomaksuihin poistettaisiin kuitenkin jo 1.1. 2014 alkaen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAK OINTI 73 ONEURAKOINTI

John Deere Forestry Oy:n Taavetin uusi palvelukeskus rakennetaan muutaman kilometrin päähän nykyisestä toimitilasta, valtatie 6:n varteen, osoitteeseen Puukyläntie 44.

John Deere investoi KaakkoisSuomen asiakastukeen J ohn Deere Forestry Oy investoi Kaakkois-Suomen alueen asiakastukeen rakennuttamalla uuden palvelukeskuksen Luumäen Taavettiin.

Taavetin palvelupiste on toiminut samalla paikalla jo 30 vuotta. Toimipiste aloitti sopimushuoltokorjaamona vuonna 1983 ja siirtyi John Deere Forestryn eli silloisen Timberjackin omaksi toimipisteeksi vuonna 1994. Tiloissa on tehty pientä ylläpitoremonttia, mutta nyt edessä on muutto kokonaan uu-

siin, suurempiin tiloihin. Uusi Taavetin palvelukeskus rakennetaan muutaman kilometrin päähän nykyisestä toimitilasta, valtatie 6:n varteen, osoitteeseen Puukyläntie 44. Rakentaminen aloitetaan kuluvan kevään aikana ja tavoitteena on ottaa uudet tilat käyttöön kevättalvella 2014. Koko rakennuksen pinta-ala on 1300 m2. Huoltokorjaamon, varaosavaraston sekä myymälän pintaalat kasvavat selvästi nykyisestä. Palvelukeskukseen tulee myös kattavat toimisto- sekä koulutustilat. - Tällä investoinnilla jatkam-

me johdonmukaisesti panostusta Suomen asiakaspalveluun. Taavetin tilat ovat olleet pitkään uudistamista vailla, toteaa John Deere Forestry Oy:n jälkimarkkinointipäällikkö Sami Kulmala. - Uusien tilojen myötä lisäämme korjaamotoiminnan resursseja palkkaamalla lisää asentajia. Kasvaneet tilat mahdollistavat myös entistä kattavamman paikallisen varaosavaraston, josta osat ovat välittömästi asiakkaidemme saatavilla. Uuden palvelukeskuksen valikoimasta löytyvät sekä kriittiset osat, kulutusosat että John Dee-

Kevättalvella 2014 käyttöön otettavan uuden rakennuksen pinta-ala on 1300 neliötä.

re -merkkituotteet, Kulmala jatkaa. Uuden toimitilan myötä alu-

een asiakaspalvelu tehostuu merkittävästi.

John Deere Forestry Oy esitteli uuden TimberSkills -oppimisympäristön, uuden simulaattoriohjelman sekä kannettavan simulaattorin

J

ohn Deere julkisti uudet metsäkoneen kuljettajan opetusta tehostavat ohjelmat sekä esitteli kustannustehokkaan salkkumallisen kannettavan simulaattorin metsäoppilaitoksille suunnatussa tilaisuudessaan Tampereella 14.3.2013. Yksi uuden Simulator v3.3 ohjelman tärkeimmistä ominaisuuksista on sekä harvesteriettä kuormatraktoriharjoituksista saatavat kuljettajaraportit. Selkeät harjoituskohtaiset raportit kattavat kaikki harjoituksen työvaiheet ja antavat täsmällistä tietoa harjoitustyön sujuvuudesta ja tehokkuudesta sekä osioista, joissa suoritusta on vielä mahdollista parantaa. Lisäksi harjoituksen aikana simulaattorin näytölle tulee huomautuksia, jotka ohjaavat kuljettajaa mm. välttämään sahausvaurioita. Uusi TimberSkills 2.0 -oppimisympäristö sisältää valmiit asteittain etenevät harjoitustehtävät, tehtäväohjeet ja verrokkisuoritukset. Oppimisympäristössä voidaan myös mitata ja

John Deere on julkistanut uudet metsäkoneen kuljettajan opetusta tehostavat ohjelmat sekä kustannustehokkaan salkkumallisen kannettavan simulaattorin.

seurata opiskelijoiden taitojen kehittymistä. Opiskelija voi tehdä harjoitustehtäviä omatoimisesti, ja tehtävistä saatu palaute voidaan käydä opettajan kanssa läpi haluttuna ajankohtana. TimberSkills -oppimisympäristö helpottaa simulaattorin käyttöä opetuksessa. John Deere esitteli tilaisuudessa myös uuden kannettavan koulutussimulaattorin. Kannettavassa ns. pöytämallin simu-

laattorissa on sama ohjelmisto kuin muissakin John Deere koulutussimulaattoreissa, ja se on helppo siirtää ja asentaa mihin tahansa luokkatilaan. Kustannustehokkaan simulaattorin avulla voidaan opettaa yhdellä kertaa suuriakin opetusryhmiä. Ensimmäiset seitsemän pöytämallin simulaattoria ovat jo käytössä oppilaitoksissa Kajaanissa ja Valtimolla.

METSÄ- JA MAANRAKENNUSKONEIDEN KULJETUSAUTOT - täysileveät hydrauliperät - hydraulisesti säätyvät kuormatasot - monikäyttö päälirakenteet - teemme akselivälimuutokset, lisäakseliasennukset ja katsastuskunnostukset

puh. 015-668 7161, fax. 015-668 7104 E-mail:arilahti.ky@kolumbus.fi, www.finnlink.net/arilahti


74 KONEURAK OINTI ONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hellan Itävallan tehdas näyttää työvalojen kehityksen suunnan kilpailukykyisen hinnan, kertoo Hellan Itävallan työvalotehtaan toimitusjohtaja Manfred Gerger.

Tehtaan kapasiteetti korkealla tasolla Hella toimittaa työvaloja Itävallan tehtaaltaan jälleenmyyjilleen ja OEM-asiakkailleen eli maailman johtaville maatalousja työkonevalmistajille sekä kuljetusvälinevalmistajille. Tehdas valmistaa myös valoja Power Sports -sektorille eli mm. mönkijöihin, moottorikelkkoihin ja moottoripyöriin johtaville valmistajille. - Työvalojen kysyntä on pysynyt globaalisti hyvällä tasolla. Itävallan tehdas pyörii tällä hetkellä viitenä päivänä viikossa kolmessa vuorossa ja lauantainakin kahdessa vuorossa, ilmoittaa Gerger. Hellan Euroopan työvalotehdas sijaitsee Itävallassa Grosspetersdorfissa, noin 100 kilometriä Wienistä etelään. Erittäin automatisoidulla tehtaalla työskentelee tuotannossa ja tuotekehityksessä sekä muissa toiminnoissa yhteensä yli 360 henkilöä sekä yli 60 väliaikaista työntekijää. Työvalojen kysyntä on maailmalla korkealla tasolla; Itävallan tehdas pyörii viitenä päivänä viikossa kolmessa työvuorossa ja lauantaisin kahdessa vuorossa.

ella KGaA:n ydintoimintaa ovat valojen ja elektroniikan toimittaminen ajoneuvoteollisuudelle ja varaosakaupan varaosatoimitukset yli 100 vuoden kokemuksella.

H

Konsernin päätoimipaikka sijaitsee Lippstadtissa Saksassa ja yrityksen palveluksessa on yli 28 000 työntekijää jotka työskentelevät yli 70 toimipaikassa ja yli 30 eri maassa. Hellan asiakkaisiin lukeutuvat kaikki maailman johtavat ajoneuvo- ja järjestelmävalmistajat sekä varaosamarkkinat. Vuonna 2012 Hellan liikevaihto oli noin 4,8 miljardia euroa.

Itävallan työvalotehdas Hellan työvalojen pääpaikka sijaitsee Itävallassa Grosspetersdorfissa, noin 100 kilometriä Wienistä etelään missä on pitkät perinteet valojen valmistuksesta aina 1950 luvulta lähtien. Vuonna 1983 Hella osti kyseisen SAW:n tehtaan mitä on sen jäl-

Hella Itävallan tehtaan toimitusjohtaja Manfred Gerger kertoi maaliskuussa työvalotehtaasta kansainväliselle lehdistölle.

keen laajennettu useaan otteeseen ja kehitetty maailman johtavaksi työvalotehtaaksi. Tällä hetkellä erittäin automatisoidun tehtaan kokonaispinta-ala on yli 12 000 neliötä ja tehdasta laajennetaan parhaillaan noin 2000 neliöllä. Tehtaalla työskentelee tuotannossa ja tuotekehityksessä sekä muissa toiminnoissa yhteensä yli 360 henkilöä sekä yli 60 väliaikaista työntekijää. Lisäksi Wienissä on työvalojen

myyntitoimisto missä työskentelee 27 henkilöä.

Työvalojen kehitys Hellan työvalojen historia alkaa vuodesta 1901 jolloin valmistettiin ensimmäinen elektroninen ajoneuvon etuvalo ja vuonna 1955 valmistui ensimmäinen elektroninen työvalo. Vuonna 1985 tuotiin markkinoille täysin muoviset työvalot ja työvalojen tulevalle kehityk-

selle oli tärkeä askel vuosi 1989 jolloin otettiin käyttöön CADsuunnittelu. Vuonna 1994 esiteltiin markkinoille edistykselliset ja tehokkaat Free Form (FF) -valoteknologian työvalot ja vuonna 1995 kovapinnoitetulla lasilla varustetut työvalot. Ksenon-teknologia tuotiin Hellan työvaloihin vuonna 1998 ja vuonna 2005 esiteltiin ensimmäiset LED-työvalot. LED-tekniikan kehittyessä vuonna 2009 markkinoille tuotiin LED-työvalot joilla päästään ksenon-valojen tehokkuuteen ja ylikin. - Hella on maailman johtava työvalojen valmistaja vieden kehitystä eteenpäin jatkossakin. Työvalojen kehitystyössä hyödynnetään Hellan valtavaa panostusta autoteollisuuden ajovalojen tuotekehitykseen niin halogen, ksenon ja LED valoissa sekä tulevaisuuden uusissa mahdollisissa valotekniikoissa. Ajoneuvoteollisuudessa suurella volyymilla käytettäviä teknologioita pystytään siirtämään työvaloihin, mikä takaa Hellan työvalojen korkean laadun ja

Työvaloja käytetään ääriolosuhteissa Työvalojen käyttökohteet ja käyttöolosuhteet asettavat niiden rakenteelle sekä tekniikalle korkeat vaatimukset. - Työvalojen tulee kestää vaihtelevia sääoloja kuten pakkasta, kuumuutta, pölyä, sadetta ja kosteutta, suolaa jne. Vaativissa käyttökohteissa työvaloja käytetään lähes jatkuvasti ja ne kohtaavat tärinää ja voimakkaitakin iskuja. Hella tekee jatkuvaa tutkimus- ja kehitystyötä valmistaakseen entistä kestävämpiä ja tehokkaampia työvaloja ammattikäyttöön. Meillä on Itävallan tehtaalla vankka kokemus työvalojen kehittämisestä, tuotekehitysosastolla todellista huippuosaamista sekä alan parhaat testilaboratoriot. Kun nämä yhdistetään Hellan ajoneuvopuolen valotekniikan ja elektroniikan mittavaan kehitystyöhön tuloksena on markkinoiden edistyksellisimmät työvalot. Oman kehitystyömme lisäksi kehitämme työvaloja tiiviissä yhteistyössä maailman johtavien kone- ja ajoneuvovalmistajien kanssa, sanoo Hella Fahr-

Grosspetersdorfin työvalotehdasta laajennetaan parhaillaan parilla tuhannella neliöllä, jonka jälkeen tehtaan pinta-ala on yli 14 000 neliötä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hella Fahrzeugteile GmbH:n toimitusjohtaja Thomas Hiebaum esitteli työvalojen testausosastoa, jossa valot joutuvat todellista käyttöä vastaaviin ääriolosuhteisiin.

Työvalojen tulee olla täysin tiiviitä ja kestää mm. pölyä.

Vedenpitävyys on yksi laadukkaan työvalon tuntomerkki.

Työvalon johdot tulee tiivistää ettei kosteus pääse koteloon.

Tuotekehitysjohtaja Stefan Maierhofer esitteli uusinta LED-valojen elektroniikkaa.

Avainasiakaspäällikkö Andreas Honfi tekee yhteistyötä suomalaisten konevalmistajien kanssa.

niiden myynti on tippunut nopeasti ja käyttö vähenee edelleen. Ksenon valojen paikan työvalojen huipputeknologiassa on ottanut LED-valot, joiden myynti kasvaa kovaa tahtia. Seuraavaksi LED-valotekniikkaa aletaan käyttää yhä enemmän myös työkoneiden ajovaloina työvalojen lisäksi, kommentoi Hella Fahrzeugteile Austria GmbH:n maatalous- ja rakennuskoneiden, metsäkoneiden ja trukkien avainasiakaspäällikkö Andreas Honfi. LED-työvalojen käytön kasvuun on useita hyviä syitä. - Uusien LED-työvalojemme valoteho on saatu kehitettyä parhaiden ksenon valojen tasolle ja ylikin. LED-työvalojen käyttöikä (jopa yli 60 000 tuntia) on pidempi kuin ksenon- tai halogeenivalojen, kunnossapitokustannukset ovat selvästi pienemmät ja LED-valojen energiankulutus on paljon alhaisempi - silti alkuinvestoinnin hinta on samalla tasolla ksenon-valojen kanssa. LED-valot kestävät muita valoja paremmin tärinää, niissä on korkeapainepuhdistus ja ne ovat täysin vedenpitäviä. Myös käyttöalueet ovat laajemmat sillä LED-valoja saa 12 ja 24 V sähköjärjestelmiin, luettelee Maierhofer. Hellan työvaloja voidaan käyttää -40 - +50 celsisuasteen lämpötiloissa ja tarjolla on lisäksi erikoismalleja joita voidaan käyttää jopa +80 C asteessa. - Hella työvalojen jäähdytysrakenne on suunniteltu erittäin tehokkaaksi ja valoissa on lämpösensori, mikä estää valon rikkoontumisen jos LED-valojalan lämpötila pääsee nousemaan jostain syystä yli 120 C asteeseen. Lämpösensori heikentää valotehoa portaattomasti siksi aikaa kunnes lämpötila on laskenut ja sitten valoteho nousee takaisin, opastaa Maierhofer.

KONEURAK OINTI 75 ONEURAKOINTI

Tehtaalla on suuri määrä nykyaikaisia työstökoneita, joissa valmistuu muoviosat valoihin.

Kaikissa työvaiheissa tarkkaillaan laatua. Automaattien lisäksi ihmissilmän tekemä laaduntarkkailu on edelleen tärkeässä roolissa.

Valojen kokoonpanossa käytetään myös robottitekniikkaa, mikä tehostaa tuotantoa oleellisesti.

Hella Power Beam 5000 ja Oval 90 LED-työvalot Hella -työvalojen myynnistä Suomessa vastaavan Örum Oy:n myyntiryhmäpäällikkö Antti Norva (vas.) tutki uutta Oval 90 LED-työvaloa.

Hellan valotehtaan testikentällä järjestettiin illan pimetessä näyttävä työvalojen demoesittely. Kuvassa ihaillaan uusien LED-valojen tehoa.

zeugteile Austria GmbH:n tuotekehitysjohtaja Stefan Maierhofer.

LED-teknologia yleistyy vauhdilla Hella valmistaa työvaloja kol-

mella eri valotekniikalla. - Halogeeni työvalojen myynti on edelleen melko korkealla tasolla ja niille on kysyntää jatkossakin. Ksenon työvalot tulivat 2000-luvun alussa kovalla buumilla markkinoille mutta

Uudet Hella Power Beam 5000 ja Hella Oval 90 työvalot edustavat uusinta tehokasta LED-teknologiaa. - Uusi Power Beam 5000 on varustettu 23 korkeateho LEDvalolla tarjoten yli 4500 lumenen valotehon (70 W virtatarve), mikä on jopa kaksinkertainen verrattuna ksenon -työvaloihin. Ovaalinmallinen, moneen asennuskohteeseen työkoneessa sopiva Oval 90 tarjoaa puolestaan 2000 lumenen valotehon (virtatarve vain 28 W) ja siinä on 10 korkeateho LEDiä. Molemmissa uutuuksissa on iskunkestävä Nylon linssi, korkeapainepuhdistus (IP 6K9K) ja ne ovat täysin vedenpitäviä (IP 6K7), kertoo Hella -työvalojen myynnistä Suomessa vastaavan Örum Oy:n myyntiryhmäpäällikkö Antti Norva.

Hellan Itävallan tehtaan kokoonpanolinjoilta valmistuu työvaloja suurella volyymilla. LED-valojen osuus kasvaa valmistuksessa koko ajan.

Valmiit valot pakataan ja toimitetaan jälleenmyyntiin sekä maailman johtaville kone- ja ajoneuvovalmistajille ensiasennukseen.


76 KONEURAK OINTI ONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAK OINTI 77 ONEURAKOINTI

arvoin, tuskin koskaan, on järjestetty raskaiden renkaiden käyttäjätestausta ja -vertailua yhtä laajasti kuin Nokian Renkaiden testiradalla pääsiäisen alla. Lähes 30 raskaiden koneiden parissa työskentelevää testasi 11:ta eri konetta kokonaisen päivän.

- Asiakkaat toimivat aina hiukan eri tavalla ja renkaan käytössä on myös alueellisia eroja. Hyvän renkaan pitää toimia laaja-alaisesti. Täällä testiradalla etsimme sitä olosuhdetta, jossa renkaan erityinen toimivuus tai sen toimimattomuus tulevat esiin. Kun tuo olosuhde löytyy, me pyrimme tekemään työskentelyn luotettavaksi, tasaiseksi ja häiriöttömäksi myös siellä, ääriolosuhteessa.

H

Rengastestit mielletään yleensä teknisiksi mittauksiksi vakioiduissa oloissa. Toki renkaiden ominaisuuksia näin kehitetään, mutta ammattilaiset tietävät, että raskaiden renkaiden maailmassa vakio-olosuhteita ei ole. Talvea tai peltoa ei voi vakioida. Ääriolosuhteet ovat aina erilaisia kullekin koneelle ja kuljettajalle. Testipäivässä ajettiin palakuvioisia Nokian TRI2-renkaita ja kilpailijoiden ripakuvioisia renkaita Valtran, Fendtin ja John Deeren kalustolla (A93, N103, N143, T213+lietevaunu/ Fendt 724 / JD 6150). Kiinteistönhuollon maailmaa edustivat Wille 655C, Wille 265 sekä Cat 906 ja Cat 908. Koneissa oli kiinni erilaisia työkoneita muun muassa Hesen teriä. Testirata tarjosi kuivaa asvalttia, jäistä kurvia, sohjoista ja jäistä ylämäkeä ja umpihankea: lähes kaikkea sitä, minkä hallintaa työ raaimmillaan vaatii.

Radalla runsaasti taitoa ja talvea Myynti- ja markkinointipäällikkö Vesa Sampakoski vakuuttaa, että Nokian TRI2-erikoisrenkaat ovat jo hioutuneet maailman parhaiksi, mutta usko jatkokehitykseen on vakaa. - Aika nöyrinä saamme olla, kun onnistuimme saamaan radalle 30 ammattilaista kaikesta kiireestä huolimatta. On elintärkeää saada palautetta suoraan loppukäyttäjiltä. Päivän tarkoitus oli saada renkaiden eroja esiin, ja siinä onnistuttiin. Juttelimme testituntuman ohella myös todellisten töiden tuomista kokemuksista. Tiedämme nyt entistä paremmin, onko palvelumme pelannut, ja miten tuotteillamme on pärjätty tosioloissa, Sampakoski kertoo.

Vankasti pitoa vaikeimmissa kohdissa Pidosta kertoo myös se, että harva ammattilainen sanoi käyttävänsä ketjuja palakuvioisen Nokian TRI2-renkaiden kanssa,

Vieläkin enemmän talvea Testirata tarjosi mahdollisuuden kokeilla renkaita eri tilanteissa ja 11 erilaisella työkoneella.

Nokian Renkaiden testirata tarjosi hienot puitteet onnistuneelle ja monipuoliselle testitapahtumalle.

Kuljettajat testasivat muun muassa ylämäkilähtöä, hidasta pujottelua, jarrutusta ja pahvilaatikkokasan väistöä. Keli vaihteli radan eri osissa. Laajan takakurvin peilijää yllätti kokeneimmatkin kuljettajat ensimmäisellä kierroksella. Metsäreitti pehmeni pitkin päivää, joten kuljettajilla riitti haastetta, koska joka kierroksella kone,

TRI2 -testipäivässä löydettiin optimituntuma ja ääriolosuhteet renkaat ja työkone vaihtuivat. Terä- ja aura-alueet oli merkitty maastoon. Radalla oli ohituskielto. Testiä valvoi radan eri kohdissa ja vaihtoalueella 15 henkilökunnan ja 10 yhteistyökumppaneiden edustajaa. Testikuljettajat toivoivat seuraavaan testiin lisää todellisia työtehtäviä, vielä rankempia talviolosuhteita ja täysin identtisiä konepareja tuomaan vielä tehokkaammin esiin rengastuksen vaikutukset.

kun ripakuvioisella ketjut ovat lähes välttämättömät pidon tavoittamiseksi ja pikkupiruetin välttämiseksi. Jäinen ja päivän mittaan sohjoiseksi muuttunut testimäki noustiin Nokian renkailla yleensä pelkällä takapotkulla, kun taasen moni muu rengas vaati nelivedon. Kurviajossa Nokian TRI2 arvioitiin myös hyvin hiljaiseksi ja tärinättömäksi.

Tuotekehityksen herätteeksi - Asiakas- ja testipalautteen perusteella arvioimme, onko kaikki Nokian TRI2:n kumiseokset varmasti optimaalisessa kunnossa. Tiedot ovat myös suoraan käytettävissä seuraavan sukupolven renkaiden eli Nokian TRI3:n kehitystyössä ja tavoitteiden määrittelyssä. Haluamme säilyttää renkaassa kaiken hyväksi koetun ja hyökätä kehityskohteiden kimppuun mieluiten heti mutta viimeistään seuraavassa tuotesukupolvessa, Sampakoski arvioi. Tuotekehitys- ja laatupäällikkö Kalle Kaivonen kertoo, että rengastestausta ei voi koskaan tehdä liikaa, eikä tuntumalle ole vielä kehitetty mittaria. Kahvin keralla juttelu on paras keino saada inhimillistä dataa.

Nokian TRI2 -renkaasta saatua palautetta käytetään seuraavan sukupolven renkaiden eli TRI3:n kehitystössä ja tavoitteiden määrittelyssä.

- Kaikilla loppukäyttäjillä oli tällä radalla samanlaiset olosuhteet, joten todellista vertailua saatettiin tehdä kootusti. Käyttäjäkokemus on täysin erilaista tietoa kuin mitattu data. Mittaamme teknisesti erilaisia ominaisuuksia kuten renkaan kestävyyttä, vetokykyä, luistoa ja melua. Tällaisen testipäivän perus-

teella voimme verrata todellisten käyttäjien kommentteja mittaustuloksiimme, hän arvioi. Projektipäällikkö Tero Saarelle käyttäjätuntuma antaa syitä ikuiseen ajojahtiin. Hän haluaa rakentaa asiakkaan tekemästä työstä sujuvampaa ja alentaa käyttökustannuksia renkaan ominaisuuksia muuttamalla.

TUOTTAVIA LAITTEITA MONIPUOLISEEN PUUNKORJUUSEEN

K20 KAATOPÄÄ MAATALOUSTRAKTORISSA

EV28 KIINTEÄ KERÄÄVÄ ENERGIAKOURA KAIVINKONEESEEN

Kiinteistönhuollon koneita edustivat testitapahtumassa Cat 908 ja Cat 906 sekä Wille 655C ja Wille 265.

- Suuri kiitos kaikille 30 ammattilaiselle ketkä lähtivät mukaan testitapahtumaan, sanoo myynti- ja markkinointipäällikkö Vesa Sampakoski.

UUTUUS S23 SYKEHARVESTERI

EF28 SYÖTTÄVÄ ENERGIAKOURA

info@pentinpaja.fi  puh.013825051 

VIDEOT:www.naarva.fi 0400Ǧ193455,040Ǧ7330405


78 KONEURAK OINTI ONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Mesera valmistaa Paimiossa metsänostureita kasvavaa tahtia

Mesera Cranes Finland Oy:n toimitusjohtaja Pasi Poranen (oik.), teknologiajohtaja Kalevi Sjöholm ja myyntipäällikkö Kari Mäkinen johtavat Mesera-nostureita vahvaan kasvuun.

esera Cranes Finland Oy vahvistaa asemaansa vauhdilla metsänosturimarkkinoilla.

M

Meseran metsänostureiden tuotanto siirtyi maaliskuun 2013 aikana Salosta Paimion konepajalle, johon valmistui uusi laajennusosa nostureiden kokoonpanoa varten. Paimiossa työskentelee noin 70 henkilöä. - Tuotanto on lähtenyt hienosti käyntiin ja tällä hetkellä meillä on nosturituotannossa Meseran historian suurin kuormitus päällä usean viikon ajan aina kesälomiin saakka. Myös syksylle on hyvin tilauksia ja odotamme paljon kesäkuun Ruotsin Elmia -messuilta jossa esittelemme uusia malleja sekä lanseeraamme markkinoille uuden Mesera-ilmeen, ilmoittaa Mesera Cranes Finland Oy:n toimitusjohtaja Pasi Poranen.

yli 25 vuoden kokemus konepajatoiminnasta sekä kymmenien vuosien kokemus nosturivalmistuksesta. - Vuonna 2009 metsänostureiden mukana siirtyi Meseralle valtavasti osaamista mikä on mahdollistanut tuotteiden edelleen kehittämisen huipputasolle. Olemme täysin itsenäinen met-

sänosturivalmistaja ja Cargotec toimii Mesera -nostureiden jälleenmyyjänä loppuasiakkaille sekä tarjoaa asiakkaille tehokkaat varaosapalvelut Meseranostureihin globaalin verkostonsa kautta. Me vastaamme suoraan OEM-asiakkaista kuten metsäkonevalmistajista. Lisäksi Meseralla on 40 henkilöä työllistävä tuotantoyksikkö Puolassa, mikä valmistaa alihankintana nostureiden komponentteja Cargotecin Ruotsin nosturitehtaalle, kertoo Poranen. Mesera-konserni on muuttu-

nut viime vuosina metallialan alihankintayhtiöstä merkittäväksi nosturivalmistajaksi, sillä jo yli 70 % yhteensä noin 30 miljoonan euron liikevaihdosta syntyy nostureiden ympäriltä. Nostureiden lisäksi Meseran omia tuotteita ovat Sorsakosken tehtaalla valmistettavat lämmönvaihtimet. - Meseran selkeä lähivuosien strategia on kasvattaa omien tuotteiden osuutta yli puoleen liikevaihdosta, mikä on nyt noin 30 %. Lisäksi teemme toki edelleen sopimusvalmistusta jossa pääpaino on nosturipuolella. Sopimusvalmistus sopii hyvin

Alihankintayhtiöstä nosturivalmistajaksi Metsänostureiden valmistus siirtyi Cargotecilta Meseralle vuonna 2009. Vahvan konepajataustan omaavalla Meseralla on

Mesera -nostureiden tärkein asiakaskunta ovat metsäkonevalmistajat, joille valmistetaan harvesteri- ja ajokonenostureita. Kuvassa Logset 8H Titan varustettuna uudella järeällä Mesera 240H -harvesterinosturilla.

Meseralta löytyy nosturit myös juontokonekäyttöön ja niitä toimitetaan kasvavaa tahtia. Kuvassa Mesera M102R -nosturi asennettuna saksalaiseen HSM -juontokoneeseen.

toimintamalliimme ja se tuo tuotantoon jatkuvaa volyymia sekä kovan vaatimustason kaikkeen tekemiseen mikä vahvistaa myös omien tuotteidemme laatua. Pärjätäksemme tulevaisuudessakin tiukkaan kilpaillussa sopimusvalmistuksessa tulee meidän tuotantoteknologian edustaa jatkuvasti alan ehdotonta huippua, joten samalla pysymme kilpailukykyisenä markkinoilla myös omissa tuotteissamme, perustelee Poranen.

Nosturit valmistetaan kokonaan itse Mesera valmistaa nosturit Paimiossa alusta saakka itse eli tehtaassa tehdään koneistukset, hitsaukset ym. sekä nostureiden loppukokoonpano, säätäminen ja koeajo ennen asiakkaille toimittamista. - Meillä on käytössä laaja ja moderni konekanta sekä erittäin ammattitaitoinen henkilökunta. Keskitymme nostureiden valmistuksessa piensarjoihin joten olemme erittäin joustava valmistaja ja räätälöimme nosturit juuri asiakkaidemme tarpeisiin, pystymme reagoimaan tuotteiden tai tuotannon muutoksiin

Metsäenergian käyttö kasvaa voimakkaasti ja Mesera tarjoaa hakkurikäyttöön tehokkaat nosturiratkaisut. Kuvassa sähköohjattu Mesera 111F ohjaamolla Eschlböck -hakkurissa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAK OINTI 79 ONEURAKOINTI

erittäin nopeasti. Silti tarjoamme sarjatuotannon korkean laadun, sanoo Poranen.

Maailmanluokan suunnitteluosaamista Nopea reagointi asiakkaiden toiveisiin perustuu tehokkaan tuotannon lisäksi vankkaan suunnitteluosaamiseen. - Kun suunnittelu, myynti ja tuotanto tapahtuu saman katon alla niin kommunikointi toimii eikä matkalla ole hidastavaa byrokratiaa, toteaa Mesera Cranes Finland Oy:n teknologiajohtaja Kalevi Sjöholm, joka vastaa Mesera-nostureiden tuotekehityksestä, valmistustekniikan kehityksestä sekä myynnin teknisestä tuesta. Taidokkaan suunnittelutiimin käytössä on uusin teknologia sekä valtavasti vuosikymmenten aikana kertynyttä tietoa. - Metsänosturin rakenteessa käytetään erikoisteräksiä ja rakenteiden väsyminen on kaikkein kriittisin asia samoin kuin komponettien oikeanlainen hitsaaminen ja liittäminen. Komponettien väsytystestejä on tehty vuosikaudet ja niistä löytyy usein valmiita ratkaisumalleja uusia tuotteita kehitettäessä. Tämä nopeuttaa uusien tuotteiden markkinoille tuomista kun jokaista komponenttia ei tarvitse lähteä alusta asti testaamaan. Esimerkiksi kesäkuussa Elmiassa esiteltävän uuden Mesera 142 -nosturin ajatus syntyi viime syksynä ja puolen vuoden päästä meillä oli valmiina uusi nosturimalli, sanoo Sjöholm.

Mesera Cranes Finland Oy:n tehdas sijaitsee Paimiossa osoitteessa Wattitie 2. Kevättalvella otettiin käyttöön uusi laajennusosa, jossa tapahtuu nostureiden loppukokoonpano.

Mesera valmistaa nosturit alusta saakka. itse. Käytössä on moderni konekalusto järeistä työstökoneista lähtien.

Meseran tuotteet ja valmistustekniikka on hiottu huippuunsa. Nosturin puomirakenteiden valmistus on vaativaa tekemistä.

Loppukokoonpanossa riittää kiirettä sillä Meseran tuotannosta valmistuu tällä hetkellä nostureita yrityksen historian ennätystahtia.

Meseran yksi suurin vahvuus on vankka suunnitteluosaaminen mikä mahdollistaa uusien mallien nopean markkinoille tuomisen.

Täysin uudistunut metsänosturimallisto Meseran jatkuvan tuotekehitystyön tuloksena koko metsänosturimallisto on uudistunut viimeisen vuoden aikana. - Viime kesänä Saksan KWFmessuilla esittelimme uudet nosturimallit joissa mm. letkut kulkevat puomin sisällä. Samalla toimme markkinoille myös uuden järeän Mesera 240H -harvesterinosturin mikä on kehitetty tiiviissä yhteistyössä Logsetin kanssa, Sjöholm toteaa. Kesäkuussa 2013 Mesera esittelee Ruotsissa Elmia-messuilla jälleen uusia malleja sekä rakenneratkaisuja. - Uusi nosturimalli ajokonekäyttöön on Mesera 92F ja se korvaa Mesera 91F:n mikä on ollut eniten myytyjä mallejamme. Suurin mallimme ajokonekäyttöön on ollut Mesera 111F ja nyt esittelemme kaksi suurempaa mallia - Mesera 122F ja Mesera 142F - jotka ovat täysin uuden kokoluokat joissa voima kasvaa jopa 17 %. Esittelemme Elmiassa myös uuden teleskoppimalliston sisäpuolisella letkutuksella, mille on haettu kahta patenttia. Kaikkiin tuplateleskooppimalleihin on tarjolla nyt uudenlainen putkitus ja letkutus. Ja sisäpuolen ketjurullan

voitelujärjestelmällä voi samalla voidella myös ketjun. Sisäpuolisilla letkuilla varustettujen nostureiden rotaattorinkin letkut kulkevat suojassa ja niihin saa silti kaksoisjarruriipukkeen sekä vaa´an, kertoo Sjöholm.

Vienti kasvussa Mesera toimittaa metsänostureita Paimiosta metsäkonevalmistajille, teollisuuteen, hakkurikäyttöön, juontokoneisiin jne. Tänä vuonna Mesera -nostureita valmistuu yhteensä lähes 400 kappaletta. - Mesera -nostureita toimitetaan OEM -asiakkaille laajasti Eurooppaan ja Kanadaan sekä Cargotecin myyntiyhtiöiden kautta ympäri maailmaa Koreaa ja Etelä-Afrikkaa myöten, luettelee Mesera Cranes Finland Oy:n myyntipäällikkö Kari Mäkinen.


80 KONEURAK OINTI ONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Pehmeiden maiden kasvava korjuu lisää kaivukoneharvestereiden kysyntää

T

ela-alustaisten harvestereiden kysyntä on kasvanut viime aikoina Suomessa.

- Uusia kaivukonealustaisia harvestereita varustellaan maassamme normaalisti ehkä muutama vuodessa mutta nyt niiden kysynnässä on selvä piikki ja uskon että tämän vuoden aikana uusia kaivukoneharvestereita otetaan käyttöön jopa kymmenkunta tai ylikin. Tela-alustaisen koneen kysynnän virkistyminen johtuu pehmeiden maiden korjuun lisääntymisestä ja myös viime kesän sekä syksyn erittäin märät korjuuolosuhteet ovat herättäneet monelle urakoitsijalle ajatuksen tela-alustaisesta harvesterista - ja onhan monikäyttöinen kaivukoneharvesteri noin puolet edullisempi kuin pyörämoto. Eniten kyselyjä kaivukoneharvervestereista on tullut viime aikoina Pohjanmaalta ja Pohjois-Pohjanmaalta, missä on paljon puuta pehmeikköalueilla. Myös metsäyhtiöt ovat ilmaisseet mielenkiintonsa kaivukoneharvestereita kohtaan, kertoo AFM-Forest Oy:n Jari Lääperi. Harvesterikäyttöön valitaan kaivukonealusta 12-20 tn koko-

Kaivukoneharvesteri on monikäyttöinen kone, mikä on tehokas ratkaisu pehmeiden maiden puunkorjuuseen. Kuvassa Kobelco -kaivukone varustettuna AFM 50 harvesteripäällä ja kääntöjatkopuomilla.

luokasta; useimmiten se on 1416 tonninen ja lyhytperäinen, mikä helpottaa metsässä puiden välissä operointia. Harvesteripää vaatii alustakoneelta riittävästi tehoa sekä moottorilta että hydrauliikalta. Useasta kaivukonemallista on tarjolla erityiset metsäversiot eli niissä on vah-

vistettu alavaunu leveillä telalapuilla ja koneeseen on asennettu tarvittavat suojaukset, työvalot jne. Metsäkoneyrittäjälle kaivukone on monikäyttöinen lisä konevalikoimaan; sillä voidaan harvesterityön lisäksi tehdä mm. metsämaan muokkaukset ja ojitukset, metsätiet ym.

- Kaivukonemyyjän on helppo valita kaivurimoton harvesteripääksi AFM sillä meillä on vahva kokemus harvesteripäiden toimittamisesta eri kaivukonemerkkeihin ja -malleihin ympäri maailmaa. AFM tarjoaa laajan kouramalliston, josta AFM 50 on yleisin Suomeen kaivuko-

nekäyttöön tarjottava malli. Koura on 4-veitsinen ja sillä voidaan tehdä myös integroitua korjuuta jos kouraan valitsee lisävarusteeksi joukkokäsittelyrullat. Ammattitaitoiset asentajamme käyvät tarvittaessa asentamassa harvesteripään ja mittalaitteen kaivukoneeseen. Osaavilta miehiltä asennus tapahtuu noin puolessatoista päivässä, jonka jälkeen muuten valmiiksi metsävarusteltu kone on valmis töihin. AFM tarjoaa kaivukonemaahantuojille myös teknisen tuen koura-asioissa ja tarjolla on myös todella hyvät yksityiskohtaiset asennusohjeet ja muut tarvittavat dokumentit, lupaa Lääperi. Parhaat käyttöominaisuudet saadaan kun harvesteripää asennetaan kääntöjatkopuomiin. - Se tuo lisää ulottumaa 1,5 2 metriä mikä tehostaa hakkuutyötä oleellisesti. Kääntöjatkopuomilla voi myös auttaa koneen liikkumista. Meiltä löytyy oma hyvä kääntöjatkopuomi ja toki AFM-kourat voidaan asentaa mihin jatkopuomiin tahansa. Tarjolla on myös tuppisovitin suoraan puomin päähän tapahtuviin asennuksiin, sanoo Lääperi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAK OINTI 81 ONEURAKOINTI

Tehokkaat AFM-harvesteripäät myös kaivukoneisiin!

Polttoaineen kuljetus säiliöissä työkoneille - edelleen paljon ristiriitaista tietoa kentällä

M

etsätyö Oy:n tuotevalikoimassa on laaja mallisto IBC -hyväksyttyjä polttoainesäiliöitä. Mallisto on suunniteltu erityisesti koneyrittäjille. Tuotenimi säiliöille on Turvatankki. Säiliösarja muodostuu kantikkaista ja lieriömäisistä säiliöistä. Säiliötilavuudet ovat 330 litraa - 2800 litraa, yhteensä 21 erilaista säiliötä. Säiliön koon valinnassa on tärkeätä huomioida ajoneuvon kantavuuden lisäksi kuljetusmääräykset. Polttoainesäiliön tilavuuden (nimellistilavuus) tulee olla alle 1000 litraa, jotta sitä voidaan kuljettaa ilman ADR-ajolupaa. Suuremmalla tilavuudella, 1000 litraa ja yli olevat säiliöt vaativat ADR-ajoluvan. Suurin IBC-pakkauksen, polttoainesäiliön, tilavuus voi olla 3000 litraa. Alle 1000 litraisen IBC-polttoainesäiliön kuljettaminen edellyttää kuitenkin ajoneuvoon 2 kg:n sammuttimen ja rahtikirjan. Turvatankki-sarjassa on huomioitu säiliömallit eri tarpeisiin.

Turvatankki -mallisto tarjoaa laajan valikoiman IBC-hyväksyttyjä polttoainesäiliöitä, mitkä on suunniteltu erityisesti koneyrittäjien tarpeisiin.

PickUp-mallit sopivat esim. avolava-auton kuomun tai peräkärryn kuomun alle. Säiliöt, joita kuljetetaan ilman kuomua ja jotka säilytetään usein työmaalla ovat varustetut lukittavalla säiliökaapilla ja tukevalla nostokahvalla. Turvatankki-sarjan säiliöt ovat varustettavissa myös kaksoisvaipallisiksi, mikä ei ole vaatimus polttoaineen kuljettamiseen tai varastoimiseen. Jotkut urakan antajat voivat vaatia kaksoisvaippaisen IBC:n esim. pohjavesialueella työskenneltäessä. Kaikki Turvatankit on perus-

varustettu Kamlock-täyttöaukolla, ilma- ja ylipaineventtiilillä, 2-toimisella Nira-käsipumpulla, 3,5 metrin tankkausletkulla ja letkupistoolilla. Lisäksi säiliöissä on ylimääräinen imuyhde joko sähköpumppua tai imupikaliitintä varten. Turvatankki II-sarjan säiliöön on saatavissa säiliön sisään tuleva, 60 litran öljysäiliö haluttaessa. Lisätietoa; www.metsatyo.fi tai soittamalla Metsätyö Oy, Hämeenlinna 03-6440400, Jyväskylä 014-338 8700, Rovaniemi 016-3210100

Polttoaineen ja dieselin kuljettamiseen tarkoitettujen pakkausten on oltava kyseisen aineen kuljettamiseen tyyppihyväksyttyjä

K

entällä esiintyneiden epäselvyyksien vuoksi Tukes tarkentaa kantaansa oman vaarallisten aineiden kuljetuksiin käytettäviä pakkauksia koskevan valvontansa osalta. Kaikkien markkinoille tulevien, niin Suomessa valmistettujen kuin maahantuotavienkin polttoaineen kuljetukseen käytettävien pakkausten tulee olla vaarallisten aineiden kuljetussäännösten mukaisia hyväksyttyjä pakkauksia. Tämä koskee kaikkia pakkauksia koosta riippumatta. Vaarallisten aineiden kuljetussäädökset edellyttävät, että vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävä pakkaus täyttää sille säädöksissä esitetyt vaatimukset ja pakkauksessa on aina oltava hyväksynnästä kertova asianmukainen UN-tyyppihyväksyntämerkintä. Pakkauksen valmistajan, maahantuojan ja lähettäjän tulee jokaisen omalta osaltaan huolehtia siitä, että pakkaus täyttää sille asetetut vaatimukset. Jos pakkaus ei täytä vaatimuksia, pakkauksen myyminen ja käyttö voidaan

kieltää pysyvästi tai pakkaukseen voidaan vaatia tehtävän muutoksia, jotta se täyttäisi säädösten asettamat vaatimukset. Jälleenmyyjän on aina varmistuttava siitä, että se myy vain vaatimukset täyttäviä tuotteita. Polttoaineen ja dieselin kuljettamiseen voidaan käyttää määrästä riippuen erilaisia pakkauksia kanistereista IBC-pakkauksiin. Näiden tulee kuitenkin aina olla asianmukaiset ja soveltuvat vaatimukset täyttäviä, testattuja ja VAK-tarkastuslaitoksen hyväksymiä. Kuljetettaessa näitä pakkauksia yleisillä teillä, niiden huolellisesta sidonnasta tulee huolehtia, jottei kuorma pääse ajon aikana liikkumaan ja aiheuttamaan siltä osin vaaraa muulle liikenteelle tai ympäristölle. Tukes valvoo Suomessa myytävien, maahantuotavien ja käytössä olevien VAK-pakkausten vaatimustenmukaisuutta. Pakkaamisessa on aina noudatettava tarvittavaa huolellisuutta huomioiden kuljetettavan aineen laji ja määrä. Syksyn valvonnassa Tukes kiinnittää erityistä huomiota VAK-pakkauksiin.


82 KONEURAK OINTI ONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Laaja Sennebogen -demokonekiertue on ollut menestys

Sennebogen -materiaalinkäsittelykoneet ovat kiertäneet asiakasdemoissa ympäri maata. Kuvassa Sennebogen 830M Szepaniak Yhtiö Oy:n koeajossa Joutseno Pulpilla.

ennebogen -materiaalikäsittelykoneiden maahantuoja Konekesko aloitti viime syksynä Suomen markkinoilla ainutlaatuisen demokonekiertueen.

S

Asiakkaita on kierretty järjestelmällisesti ympäri maata kolmella Sennebogen -demokoneella eli materiaalikäsittelykoneilla 821M ja 830M sekä 305C Plus Multihandler -kurottajalla. - Yhteensä asiakasdemoja on tehty noin 30 ja asiakkaat ovat päässeet rauhassa koeajamaan Sennebogen -koneita omassa työssään mm. kierrätystehtävissä, romupihoilla, metsäteollisuuden erilaisissa puunkäsittelytehtävissä sekä kurottajalla maataloudessa, kertoo Konekesko Oy:n nostolaitteiden myyntipäällikkö Urho Voutilainen. Asiakkaat ovat ottaneet demokoneet suurella mielenkiinnolla koeajoon. - Olemme saaneet paljon positiivista palautetta koneista joten demokiertue on varmistanut sen, että Sennebogen on var-

Sennebogen tarjoaa paljon mahdollisuuksia puunkäsittelytehtäviin. Kuvassa 830M pylvään lastauksessa Iivari Mononen Oy:llä Höljäkässä.

masti tehokas ja kilpailukykyinen vaihtoehto myös suomalaisten asiakkaiden tarpeisiin. Sennebogen on yksi maailman johtavista materiaalinkäsittelykoneiden valmistaja mikä näkyy tuotteissa. Tehokkaat koneet tarjoavat luotettavan ratkaisun vaativiinkin käyttökohteisiin kokonaistaloudellisesti. Demokiertueella koneiden käytettävyyden lisäksi niiden huoltoystävällinen rakenne sai paljon kiitosta asikkailta, sanoo Voutilainen.

Demokiertueen tuloksena on päästy tekemään runsaasti tarjouksia ja myös kaupat tehtiin uudesta Sennebogen 830M -materiaalinkäsittelykoneesta Stena Recycling Oy:n kanssa, joka hankki koneen Joensuuhun operoimaan metalliromupihalle. - Monikäyttöisestä 830M -

Sennebogen 830M -materiaalinkäsittelykoneella siirtyy kätevästi myös traileri johon voidaan lastata pylväitä tai tukkeja.

koneesta onkin pyydetty eniten tarjouksia demokiertueella, joten uskon että niitä saadaan Suomeen lähitulevaisuudessa lisääkin, kommentoi Voutilainen. Huhtikuussa Münchenissä Bauma -messuilla Sennebogen oli esillä maailmanluokan osastolla jossa vieraili runsaasti my-

ös suomalaisia materiaalikäsittelyn ammattilaisia. - Baumassa kävimme hyviä keskusteluja asiakkaiden kanssa ja syyskuun alussa Maxpossa Hyvinkäällä Sennebogen -koneet ovat esillä Konekeskon osastolla joten tervetuloa tutustumaan, kutsuu Voutilainen.

Stena Recycling Oy:n Joensuun toimipisteeseen toimitettiin toukokuun alussa 2013 uusi Sennebogen 830M metalliromun käsittelyyn varustettuna 17 metrin puomilla ja 600 litran 5-piikkisellä romukouralla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

85

Metsähakkeen käyttö uuteen ennätykseen vuonna 2012: 8,3 miljoonaa kuutiometriä

L

ämpö- ja voimalaitoksissa käytettiin vuonna 2012 kiinteitä puupolttoaineita kaikkiaan 17,8 miljoonaa kiintokuutiometriä. Merkittävin puupolttoaine oli metsähake, jota kului 7,6 miljoonaa kiintokuutiometriä, 11 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhdessä pientaloissa käytetyn metsähakkeen kanssa kokonaiskäyttö ylsi 8,3 miljoonaan kiintokuutiometriin.

Lämpö- ja voimalaitoksissa käytettiin kiinteitä puupolttoaineita vuonna 2012 kaikkiaan 17,8 miljoonaa kiintokuutiometriä, enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Käyttö lisääntyi edellisvuodesta yli miljoona kuutiometriä eli 6 prosenttia. Kiinteiden puupolttoaineiden energiasisältö oli 34 terawattituntia (TWh), lähes 40 prosenttia kaikesta puuenergiasta ja 9 prosenttia kaikkien energialähteiden kokonaiskulutuksesta. Metsähakkeen käytössä saavutettiin uusi ennätys. Lämpöja voimalaitoksissa poltettiin metsähaketta 7,6 miljoonaa kuutiometriä, 11 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhdessä pientaloissa käytetyn

messa; suhteellisesti suurin käytön lisäys tapahtui Pohjois-Savossa.

Pienpuu merkittävin metsähakkeen raaka-aine

Metsähakkeen käytössä saavutettiin Suomessa uusi ennätys vuonna 2012 kun kokonaiskäyttö ylsi 8,3 miljoonaan kuutiometriin.

metsähakkeen kanssa kokonaiskäyttö ylsi 8,3 miljoonaan kiintokuutiometriin. Tarkistetussa Kansallisessa metsäohjelmassa 2015 metsähakkeen vuotuinen käyttötavoite on asetettu 10-12 miljoonaan kuutiometrin vuoteen 2015 mennessä. Keväällä 2013 päivitetyssä kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa metsähakkeen käyttö sähkön- ja lämmöntuotannossa tulisi nostaa 25 TWh:iin vuoteen 2020 mennessä, mikä vastaa noin 13 miljoonaa kuutiometriä metsähaketta. Metsäteollisuuden sivutuotepuun lämpö- ja voimalaitoskäyttö - 9,3 miljoonaa kuutiometriä - oli vuonna 2012 edellisvuoti-

sella tasolla. Eniten poltettiin kuorta, 6,5 miljoonaa kuutiometriä (-1 % edellisvuodesta). Saha- ja puulevyteollisuuden sivutuotteista valmistettua puutähdehaketta kului 0,8 miljoonaa kuutiometriä (-7 %) ja erilaisia puupuruja, -lastuja ja -pölyjä yhteensä 2,0 miljoonaa kuutiometriä (+6 %). Alueittain tarkastellen kiinteiden puupolttoaineiden käyttö oli merkittävintä Kaakkois-Suomessa, jossa poltettiin lähes kolmasosa kuoresta ja kuudesosa kaikista kiinteistä puupolttoaineista. Käyttö lisääntyi suhteellisesti eniten Pirkanmaan ja Häme-Uusimaan alueilla. Metsähaketta kului eniten Keski-Suo-

Pienpuun (karsittu ranka, karsimaton pienpuu, kuitupuu) käyttö lämpö- ja voimalaitosten metsähakkeen raaka-aineena kasvoi edellisvuodesta kuudenneksen 3,6 miljoonaan kuutiometriin. Myös hakkuutähteiden (2,6 milj. m³) sekä kantojen ja juurakoiden (1,1 milj. m³) käyttö lisääntyi. Sen sijaan järeän runkopuun käyttö (0,4 milj. m³) supistui liki kolmanneksen. Käytetystä metsähakkeesta arvioitiin olevan ulkomaista alkuperää noin 0,4 miljoonaa kuutiometriä eli 6 prosenttia.

Puupolttoaineiden kokonaiskäyttö 2012 Lämpö- ja voimalaitosten lisäksi metsähaketta käytetään lämmitykseen myös pientaloissa, lähinnä maa-tiloilla. Lämmityskauteen 2007/2008 kohdistuneen pientalojen polttopuun käyttötutkimuksen mukaan pientaloissa poltetaan metsähaketta 0,7 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Yhdessä lämpö- ja

voimalaitosten metsähakkeen kanssa metsähakkeen kokonaiskäyttö ylsi vuonna 2011 kaikkiaan 7,5 miljoonaan kuutiometriin. Vuonna 2012 energian kokonaiskulutus Suomessa oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 380 TWh, mikä oli 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yksittäisistä energialähteistä lisääntyivät eniten vesivoiman käyttö ja sähkön nettotuonti, kun taas fossiilisten polttoaineiden (öljytuotteet, hiili ja maakaasu) sekä turpeen kulutus supistuivat. Puupolttoaineita käytettiin vuonna 2012 yhteensä 89 TWh, mikä oli 23 prosenttia energian kokonaiskulutuksesta. Puupolttoaineiden kulutus kasvoi edellisvuodesta yhden prosentin. Metsäteollisuuden jäteliemiä (mustalipeä) kului 38 TWh ja kiinteitä puupolttoaineita 52 TWh. Kiinteistä puupolttoaineista kului energialaitoksissa 34 TWh (17,8 milj. m³) ja pienpoltossa (asuin-, teollisuusmaatalous- ja palvelurakennukset) 17 TWh (n. 6,7 milj. m³). Puupolttoaineet ovat Suomessa toiseksi merkittävin energialähde öljytuotteiden jälkeen. METLA Metsätilastotiedote 15/2013 Toimittaja: Esa Ylitalo


86

METSÄALAN METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

yytiin kkurin k a h o h e t -suur ot ant 2000 ttilehti.fi > Vide m ia D ä Hyppä .amma sa www s e e t it o os

Maisemat vaihtuu vauhdilla uudella Diamant 2000 -suurtehohakkurilla, mikä on kehitetty entistä nopeampaan ajoon suositusta Silvator 2000 -suurtehohakkurista.

Silvator 2000 sai rinnalleen nopeamman mallin

Nopeaan ajoon tehty vauhdikas Diamant 2000 -suurtehohakkuri S aksalaisen Albach Maschinenbaun valmistama Silvator 2000 -suurtehohakkuri on suunniteltu alusta saakka tehokkaaseen liikkuvaan haketusurakointiin. Nyt Albach esittelee Silvator 2000 -hakkurin rinnalle uuden, nopeaan ajoon kehitetyn Diamant 2000 -suurtehohakkurin.

kuntoisillakin metsäautoteillä, mikä ei raskaalla autohakkurilla onnistu ja kun autohakkurin kuljettaja kiipeilee nosturiohjaamosta ja vielä valmistelee autoa lähtöön työmaalta toiselle, menee Silvator jo kaukana horisontissa. Näin ollen Silvator 2000 on melko pitkilläkin siirtomatkoilla kilpailukykyinen nopeu-

dessa autohakkureiden kanssa ja muissa ominaisuuksissa hakkurityöskentelyssä omalla tasollaan, kertoo maahantuoja SaloMachineryn Pertti Salo.

Diamant 2000 -suurtehohakkuri nopeaan ajoon Niille joille Silvator 2000 -

hakkurin kyyti ei riitä ja siirtomatkat ovat erittäin pitkiä, Albach Maschinenbau kehitti uuden Diamant 2000 -suurtehohakkurin, mikä on tehty erittäin nopeaan ajoon. - Uuden Diamant 2000 -hakkurin huippunopeus on rajoitettu 70 km/h sillä rengasvalmistajat eivät takaa työkonerenkail-

- Silvator 2000 -hakkuri on osoittanut tehokkuutensa suomalaistenkin urakoitsijoiden käytössä. Sillä operointi on tuottavaa käyttömukavuuden ollessa aivan omalla tasollaan hakkurimaailmassa. Silvator 2000 liikkuu nopeasti kasalta toiselle vaikka huippunopeus on rajoitettu 50 km/h. Erittäin hyvällä alustalla ja suurilla renkailla varustetulla koneella pystyy ajamaan huippunopeudella huono-

Uusi Diamant 2000 -hakkuri on ajo-asennossa vain 2,55 m leveä mutta sen hakkurirumpu ja muu rakenne on sama kuin tehokkaassa 3,00 m leveässä Silvator 2000 -hakkurissa. Diamantin syöttöaukon korkeus on kasvanut 98 cm:stä 220 cm:iin ja ohjaamo nousee 20 cm ylemmäksi. Laadukasta haketta syntyy suurella volyymilla mutta kone ei sotke ympäristöään; kuvassa haketta ei lennä yhtään ohi pienen traktorilavan.

le kovempaa vauhtia. Testeissä uudella Diamantilla on ajettu jopa 95 km/h eli se kulkee hurjasti. Diamantilla (70 km/h rajoitin) ajettiin testissä 1700 km matka peräkkäin kuorma-autohakkurin kanssa maanteitä ja moottoriteitä. Kuorma-autohakkuri oli 1700 km matkalla keskinopeudeltaan vain 4 km/h tunnissa nopeampi kuin Diamant ja jos mennään metsäautoteille vertailemaan näyttää Diamant varmasti perävalot kuorma-autohakkureille, lupaa Salo. Diamantin moottori on sama kuin Silvatorissakin eli Mercedes-Benz OM 502 LA V8 teholtaan 612 hv. Hydrostaattinen veto takaa mahtavan kiihtyvyyden portaattomasti ilman vaihteiden vaihtamista. - Diamantin leveys ajoasennossa on 2,55 m kun Silvatorin leveys on 3,00 m. Silti hakkurin rumpu ja muukin rakenne on sama kuin Silvatorissa, kavennus on saatu aikaan niin että Diamantissa syöttöpöytä kääntyy pystyyn kuljetusasentoon nostettaessa koneen sisään. Samalla syöttöaukon korkeus on kasvanut Diamantissa 98 cm:stä 220 cm:iin, sanoo Salo. Diamandin alusta on tehty vastaamaan kasvaneita nopeuksia ja maastossa se etenee melkein missä vain. - Ajo-ominaisuudet ovat uskomattoman hyvät täysillä


RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI vauhdeilla. Diamantin alustassa on hydraulisesti säätyvä jousitus mikä mahdollistaa portaattoman korkeuden ja jousituksen jäykkyyden säädön. Näin ollen maavaran voi nostaa todella korkeaksi maastossa ajettaessa ja laskea alas sitten kun lähdetään maantielle - nyt koneen alle sopii asentaa vaikka alusterän. Alustaa voi myös säätää erikseen molemmilta puolilta eli koneen voi kallistaa sivusuunnassa jolloin se oikaisee maaston kallistukset ja työskentely tai ajo tapahtuu aina suorassa, kertoo Salo. Silvatorin tunnetusti erittäin hiljainen ohjaamo on Diamantissa eristetty vieläkin hiljaisemmaksi. - Täydellinen ohjaamovarustus on Silvatorista tuttua luksusta ja Diamantissa on lisäksi tasaisennopeuden säädin pitkiä matka-ajoja varten. Ja Diamantin ohjaamo nousee 20 cm korkeammalle mikä parantaa näkyvyyttä haketusalueelle entisestään, Salo toteaa.

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydraulisesti säätyvä jousitus mahdollistaa maavaran noston ja laskun sekä koneen kallistelun maaston mukaan.

Suomeen tulossa lisää suurtehohakkureita Suomessa on käytössä tällä hetkellä kolme Silvator 2000 suurtehohakkuria ja niillä urakoivat yritykset ovat erittäin tyytyväisiä investointeihinsa. Silvator 2000 on osoittautunut kovassa urakointikäytössä tuottavaksi ja erittäin luotettavaksi hakkuriksi, missä ei ole teknisiä murheita ja kuljettaja nauttii työstään. - Silvatorin hyvä maine ammattimiesten keskuudessa on saanut monet urakoitsijat miettimään uudelleen perinteisiä hakkurivalintojaan ja niinpä Suomeen on tulossa syyskuussa lisää yksi uusi Silvator 2000 -hakkuri sekä ensimmäinen Diamant 2000 -hakkuri. Vastaamme koneiden maahantuonnista myös Baltiassa, jossa Silvatoreita on myös käytössä ja yksi uusi Silvator 2000 toimitetaan Latviaan taas kesän aikana, ilmoittaa Salo.

Säädettävä alusta, korkea maavara ja suuret renkaat takaavat todella hyvät maasto-ominaisuudet jolloin koneella voi vaikkapa tarvittaessa siirtyä hakeauton edestä ojan yli metsän puolelle.

ammattilehti.fi lue uudet uutiset joka päivä!

Albachin tehtaalta valmistuu suurtehohakkureita tasaiseen tahtiin. Tuotanto on tehokasta ja tekeminen tasokasta. Kasvavan kysynnän vuoksi Albachille valmistuu ensi vuonna täysin uusi hakkuritehdas.

Hurja joukko Suomalaisia koneurakointi- ja kuljetusalan ammattilaisia vieraili Bauma-messumatkan yhteydessä Albach Maschinenbaun tehtaalla Münchenin pohjoispuolella Menningissa. Kuvassa vas. Martin Alzinger, Roswitha Alzinger, Richard Alzinger, Pertti Salo, Marko Ylijoki, Pekka Alamettälä, Jarmo Ylijoki, Risto Pohjanen, Mikko Alamettälä, Ilpo Vanhala, Raimo Pohjanen, Timo Tahvanainen ja Juha Aittoniemi.

87


88

METSÄALAN METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

Nyt meiltä myös kävelevälattiaiset KNAPEN -perävaunut ja -kuormakorit!

RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI


RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

89

BIOENERGIA-NYT! -näyttely 27.-28.9.2013 Lahti-hallissa oneyrittäjät ja Finnmetko Oy järjestävät Lahden Messukeskuksessa 27.-28.9.2013 järjestyksessään neljännen RATKAISEVAT TEKIJÄT -seminaarin ja siihen liittyvän yleisölle suunnatun BIOENERGIA-NYT! näyttelyn yhdessä Ladec Oy:n, Koneviesti-lehden ja Lahden Messut Oy:n kanssa.

K

Ratkaisevat Tekijät seminaari koostuu kolmen toimialan seminaareista; energia-ala, maarakennus ja puunkorjuu. Perjantaina 27.9. aamupäivällä kokoonnutaan kolmen toimialan yhteiseen aloitusseminaariin. Kullakin toimialalla on oma seminaarinsa perjantaina iltapäivällä.

Koneyrittäjät ja Finnmetko Oy järjestävät Lahden Messukeskuksessa 27.-28.9.2013 järjestyksessään neljännen RATKAISEVAT TEKIJÄT -seminaarin ja siihen liittyvän yleisölle suunnatun BIOENERGIA-NYT! -näyttelyn. Lahti on sijainniltaan erinomainen paikka tapahtumalle.

Lahden Messukeskus tarjoaa hienot puitteet Lahti Hallissa ja sen piha-alueella on varattu reilusti tilaa näyttelyosastoille; näyttelyn pääpaino on Bioenergia-alassa. Finnmetko Oy toivottaa tervetulleeksi mukaan kaikki eri toimialojen yritykset, joille koneyrittäjät ovat keskeinen asiakastaho. Näyttelyn kävijämarkkinointi kohdistetaan Päijät-Hämeeseen ja Lahden kaupunkiin mutta toki tapahtumaan saapuu runsaasti alan ihmisiä ympäri maata sillä tapahtumaa markkinoidaan alan johtavissa medioissa. Keskeiset kohderyhmät ovat maan- ja metsänomistajat, koneyrittäjät, kuntapäättäjät sekä ammattiin hakeutuvat nuoret. Myös Metsäalan Ammattilehti ja www.ammattilehti.fi ovat mukana tiedottamassa ja markkinoimassa bioenergia-alalle tärkeää tapahtumaa.

Lahden Messukeskus tarjoaa hienot puitteet RATKAISEVAT TEKIJÄT -seminaarille ja BIOENERGIA-NYT! -näyttelylle.

Finnmetko Oy:n toimitusjohtaja Erkki Eilavaara (oik.) ja Lahden Messut Oy:n tekniikasta vastaava Jyrki Behm taustallaan komea Lahti Halli.

Tapahtumaan osallistuminen BIOENERGIA-NYT! näyttelyyn on vapaa sisäänpääsy. Näyttelyosastojen hinnoittelu on edullista. RATKAISETVAT TEKIJÄT seminaariin osallistumisen hinnat kahdelle päivälle ilman majoitusta ovat: - Koneyrittäjien liiton jäsenille 220 eur +alv/hlö - Muille, ei jäsenille 300 eur +alv/hlö.

www.bioenergianyt.fi Katso lisätietoja osoitteesta www.bioenergianyt.fi ja varaa yrityksellesi messuosasto! Tiedustelut: mirva.revontuli@koneyrittajat Osastovaraukset: tapio.hirvikoski@koneyrittajat

BIOENERGIA-NYT! -näyttelyyn mahtuu vielä mukaan, tarjolla on sisäosastoja Lahti Hallissa sekä ulko-osastoja ulkonäyttelyalueella. Katso lisätietoja tapahtumasta osoitteesta www.bioenergianyt.fi ja varaa yrityksellesi edullinen messuosasto bioenergia-alan erikoistapahtumasta.


90

METSÄALAN METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

ABAB 5800 kuormaautomurskain tehokkaaseen operointiin maastossa

Signar Stenhol Ab:n ABAB 5800 on tehokas kone maastossa tapahtuvaan urakointiin. Kuvassa murskataan Korsnäsissä pilkottua kantoa Vaskiluodon Voiman tarpeisiin.

S

ignar Stenholm Ab Närpiöstä on urakoinut energiapuun parissa jo noin 10 vuoden ajan. - Meillä oli aikanaan metsäkoneita pyöreän puun urakoinnissa mutta sitten päätimme lähteä energiapuualalle. Hankimme kaivukoneen kannonnostoon ja ajoimme kannot ajokoneella tienvarteen. Tänä päivänä meillä on kolme tela-alustaista kaivukonetta kannonnostossa - kaksi Hitachia ja yksi Volvo - joissa kaikissa on kovassa käytössä hyväksi havaitut Väkevä -kantopilkkurit. Kaivukoneilla syntyy halkaistua kantoa 400-500 hehtaarin alueelta kesässä. Teemme kaivukoneillamme myös met-

sänpohjien kunnostukset, mätästykset ja ojitukset. Metsäkoneita meillä ei enää ole itsellä mutta kannon ja risunajo sujuu tienvarteen tehokkaasti hyvässä yhteistyössä entisten kuljettajiemme toimesta, jotka ostivat meiltä Ponsse Buffalo ajokoneen urakointiinsa, kertoo Magnus Stenholm. Kun Vaskiluodon Voima Oy päätti alkaa käyttää Vaasan voimalaitoksessa energiapuuta suurella volyymilla, Signar Stenholm Ab investoi järeään kuorma-autoalustaiseen ABAB 5800 murskaimeen, mikä saatiin käyttöön joulun alla 2012. - Kaupat murskaimesta teimme Allan Bruks Oy:n Ulf Ös-

terroosin kanssa ja Allan Bruks Ab rakensi laadukaan ABAB 5800 kuorma-automurskainpaketin tehtaallaan Ruosissa avaimet käteen -periaatteella, sanoo Stenholm.

Murskaus tapahtuu tehokkaasti tienvarressa Signar Stenholm Ab urakoi laajasti Pohjanmaan alueella kantoa ja metsätähteitä. - Metsäenergian urakointi on muuttunut alueellamme enemmän siihen suuntaan että nyt kannot ja risut murskataan tai haketetaan tienvarressa eikä niitä enää ajeta niin paljon kantoautoilla terminaaliin. Tähän toimintamalliin Scania R620 Tridemin päälle asennettu, kuorma-auton dieselmoottorista voimansa ottava CBI Magnum For-

- Metsäenergia on tulevaisuuden toimiala ja uskomme sen kasvuun entisestään alueellamme, jossa uusiutuvan kotimaisen energian käyttö lisääntyy jatkuvasti, sanoo Magnus Stenholm.

ce 5800 murskain soveltuu erinomaisesti ja kompaktilla paketilla on tehokasta operoida maastossa ahtaissakin paikoissa. Siirtyminen kasalta toiselle tapahtuu vauhdikkaasti ja murskain on muutamassa minuutissa toimintavalmis. Murskaimen kaikkia toimintoja käytetään suoraan Palfinger Epsilon nosturista ja sieltä voidaan myös siirrellä autoa ReCoDrive -kauko-ohjauksella mikä on erittäin kätevää eikä nosturista tarvitse koko ajan hyppiä ylös-alas mikä lisää mukavuuden lisäksi työturvallisuutta, kommentoi Stenholm.

Luotettava murskain Stenholm on tyytyväinen CBI Magnum Force 5800 murskaimeen ja Allan Bruksin rakentamaan kokonaisuuteen. - Koneessa on nyt mittarissa noin 600 tuntia eikä siinä ole ollut mitään teknisiä murheita eikä lapsentauteja. Scanian alusta on juuri oikea murskainkäyttöön ja päällerakenne sekä murskaimen ja nosturin asennukset on tehty laadukkaasti. Alussa uuden laitteen käytön opettelu vei toki hetken mutta nyt alkaa sillä urakointi tapahtua rutiinilla ja tehokkaasti. Allan Bruksin tehdas koulutti meidät koneen saloihin ja ammattitaitoinen huoltopalvelukin löytyy tarvittaessa läheltä sillä Allan Bruks Oy:n jälkimarkkinointopäällikkö Kenneth Enges toimii Vaasasta käsin, toteaa Stenholm. Tärkeitä asioita tienvarressa tapahtuvassa murskauksessa tai

haketuksessa on materiaalin puhtaus, kasojen oikea sijoittelu sekä se että kannot tai risut ovat kuivuneet tarpeeksi kauan. - Kun nostamme ja pilkomme itse kannot pystymme vaikuttamaan materiaalin laatuun niin että maa-ainesta tulee mukana mahdollisimman vähän. Käyttämämme ajokonemiehet ovat ammattimiehiä materiaalin ajossa metsästä tienvarteen; ajokoneen nosturilla ei kuormata kiviä ja kasat syntyvät oikeaan paikkaan murskaimen ja konttiautojen operoinnin kannalta. Ja kun olemme käyneet nostamassa kannot itse kaivukoneella, tiedämme etukäteen millainen paikka on sitten kun sinne mennään murskaimella. Kokonaisuuden hallinta näkyy toiminnan tehokkuutena ja alhaisina murskaimen huoltokuluina, summaa Stenholm. Teräkuluiltaan pienen CBI Magnum Force 5800 murskan rummussa on käännettävät vasarat. - Olemme ajaneet pääasiassa kantoa ja vasarat ovat kestäneet noin kuukauden per puoli eli olemme murskanneet yhdellä vasarasarjalla parin kuukauden ajan ja nyt on menossa toinen vasarasarja. Vasaroiden kääntö tai vaihto on helppoa ja aikaa siihen menee 3-4 tuntia, sanoo Stenholm. Stenholmin CBI Magnum Force 5800 murskain on varustettu MDS -järjestelmällä (Metall Detecting System), joka tunnistaa jopa pienimmätkin metal-


RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

91

Maailman suurin biomassan kaasutuslaitos vihittiin käyttöön Vaasassa

T

yöministeri Lauri Ihalainen vihki 11.3. 2013 käyttöön maailman suurimman biomassan kaasutuslaitoksen Vaasassa. Vaskiluodon Voima Oy:n hanke on monella tapaa edistyksellinen, koska kaasutustekniikkaa ei ole missään päin maailmaa ennen käytetty tässä mittakaavassa tähän tarkoitukseen.

Allan Bruksin tehtaallaan rakentama kuorma-automurskain on laadukas ja käytännöllinen kokonaisuus. Scania R620 Tridem autoa voidaan siirellä nosturista käsin ReCoDrive -kauko-ohjauksella.

lisaasteet materiaalissa. - MDS -järjestelmä pelasti murskan jo yhdeltä isommalta vauriolta kun vaihdoin kovassa lumisateessa vasaroita ja unohdin rautakangen syöttöpöydän päälle. Ja kun kone laitettiin käyntiin lumen alle peittynyt rautakanki meni syöttöpöytää pitkin rumpua kohti mutta MDS -järjestelmä esti sen pääsemisen kokonaan koneen sisään eikä omasta huolimattomuudestani johtunutta vahinkoa päässyt syntymään, sanoo Stenholm.

ABAB 5800 murskan alta ajetaan kuormia ripeään tahtiin. Kontti täyttyy kannosta noin 20 minuutissa ja risusta tai rangasta noin 10 minuutissa.

Uuden kaasutuslaitoksen ansiosta 25-40 % kivihiilestä voidaan korvata kotimaisilla biopolttoaineilla, pääasiassa metsähakkeella. - Kaasutuslaitoksen käyttöönotto on merkittävä askel yhtiön pyrkimyksessä käyttää lämmön ja sähkön tuotannossa ensisijaisesti kotimaisia polttoaineita. Tätä voidaan kutsua todelliseksi energiatäyskäännökseksi, sanoo Vaskiluodon Voiman hallituksen puheenjohtaja ja omistajayhtiö EPV Energia Oy:n toimitusjohtaja Rami Vuola. Kaasutuslaitoksella on erittäin merkittävä työllisyysvaikutus. Sen ansiosta syntyy pysyvästi 100 ja välillisesti jopa satoja uusia työpaikkoja. Lisäksi hankkeella on hyvin positiivinen vaikutus alueen talouteen. - Taloudellisesti vaikeina ai-

koina jokainen investointi on Suomelle tärkeä. Kaasutuslaitos tuo alueelle vuosittain noin 15 miljoonaa euroa biopolttoaineiden hankinnan kautta. Tällä rahalla on aikaisemmin ostettu ulkomailta tuotua kivihiiltä ja hiilidioksidipäästöoikeuksia. Hanke on myös erinomainen esimerkki siitä, miten voimavaroja yhdistämällä saadaan aikaan huipputuloksia, kertoo toisen omistajayhtiön Pohjolan Voima Oy:n toimitusjohtaja Lauri Virkkunen. Biokaasutuslaitoksen Vaskiluodon Voimalle toimittaa Metso, jolle hanke on erittäin merkittävä, sillä biokaasuttimen kokoluokka tekee toimituksesta kiinnostavan suurille hiilivoimalaitoksille ympäri maailmaa. Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi huhtikuussa 2011 kaasutuslaitoshankkeelle uuden teknologian investointitukea yhteensä 10,8 Meur. Hankkeen kokonaisbudjetti on lähes 40 Meur. - Tähän mennessä saatujen käyttökokemusten perusteella polttoaineteholtaan 140 MW:n kaasutuslaitos näyttää toimivan suunnitellulla tavalla ja tuotettu kaasu palaa kivihiilikattilassa puhtaasti päästöjä alentaen, kertoo Vaskiluodon Voiman toimitusjohtaja Mauri Blomberg.


92

METSÄALAN METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI


RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

93

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Lapin mies tuottaa energiaa Kymenlaakson metsistä

Ari Junttila Ky urakoi metsähaketta uudella TANA BioChipper -autohakkurilla Kymenlaakson alueella.

A

ri Junttila Ky Kouvolasta urakoi metsäenergiaa Kymenlaakson alueella uudella TANA BioChipper -autohakkurilla. Sodankylästä kotoisin olevalla Junttilalla on pitkä kokemus metsäalalta. - Isäni Pekka Junttila aloitti aikanaan puunajon ja me seitsemän veljestä jatkoimme savottaa. Tukkiauton ratista siirryin metsäkoneen kuljettajaksi ja viisi vuotta sitten lähdin Kouvolaan liikennelupakurssille ja sillä matkalla ollaan edelleen, kertoilee Ari Junttia. Junttila aloitti metsäenergiaalalla puumurskaimen kuljettajana Matti Kukkola Ky:ssä. - Pari vuotta murskattuani perustin helmikuussa 2010 oman yrityksen ja hankin koukkuauton millä aloin ajamaan haketta Matti Kukkola Ky:lle. Kevättal-

vella 2012 alkoi syntymään ajatus oman hakkurin ostamisesta sillä metsäenergian käyttö kasvaa koko ajan ja alueella tuntui töitä riittävän. Kesällä 2012 aloin vuokraamaan hakkuria ja syksyllä FinnMetkossa katselin hakkureita ostomielessä. Siellä tutkin TANA BioChipperia mie-

Ari Junttila on tyytyväinen investointiinsa; TANA BioChipper on luotettava ja tehokas hakkuri.

Ari Junttila Ky:llä on hakkeen ajossa oma koukkuauto. Metsähaketta täynnä olevat kontit ajetaan lähialueen voimalaitoksiin energiaksi.

lenkiinnolla HS Tekniikka Oy:n osastolla ja Harri Sorvoja otti yhteystietoni ja sanoi että soittelee kun demokiertue tulee Kymen alueelle. Niin Harri sitten alkutalvesta soitteli ja otin hakkurin päiväksi koeajoon ja TANA BioChipper tuntui heti alusta sopivalta koneelta. Siinä on kääntyvä syöttöpöytä mikä mahdollistaa tehokkaan hakettamisen oli kasa sitten kummalla puolella tahansa. Heinolan hakkurit ovat tunnetusti laadukkaita ja tehokkaita - sen kun yhdistää TANAn kansainvälisen tason osaamiseen konevalmistajana on tuloksena varmasti laadukas ja luotettava kokonaisuus. TANA BioChipperissa on myös älyä millä koneesta saa entistä enemmän hyötyä irti. Ja kun koko paketin hinta oli kilpailukykyinen tein ostopäätöksen melko nopeasti, perustelee Junttila. Junttila on hakettanut TANA BioChipperilla nyt yli 500 tuntia. - TANA BioChipperilla laadukasta haketta syntyy asiakkaillemme StoraEnsolle ja Metsä Groupille tehokkaasti korjuutähteistä, energiarangasta ja kokopuusta. Minun lisäksi hakkuria ajaa Hannu Tuuri ja koukkuautoa Mika Hämäläinen. Hakkeen ajossa käytämme lisäksi yhtä aliurakoitsijaa ja kiireisenä aikana myös toista, kertoo Junttila.

Tehokkuutta ja mukavuutta hakkurin syöttöön!

Puutavara- ja kierrätysnosturit Itä-Suomen alueella MAXLIFT OY Pamilonkatu 29, 80130 Joensuu Jani Karhu puh. 040 413 2243

www.maxlift.fi


94

METSÄALAN METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI teriä olemme teroittaneet aina, mutta aloimme keskittymään tosissaan mobiilihakkuriasiakkaisiin vuonna 2008. Metsäenergian käytön lisääntyessä hakkureiden määrä ja käyttöaste on kasvanut koko ajan. Olemme onnistuneet luomaan laajan ja koko ajan kasvavan asiakaskunnan, joka luottaa laatuumme sekä tehokkaaseen toimintaamme terähuoltoasioissa. Teroitamme tietenkin kaikkien hakkurimerkkien terät sekä teemme terähuoltoa myös murskaimiin, sanoo Rummakko.

Hakkureiden laadukasta terähuoltoa - helposti ja edullisesti

Terähuolto helpottaa urakoitsijan arkea

Jyväskylän Terähuolto Oy:n käytössä on laadukkaat MVM-tasohiomakoneet automaattisella hydraulisella kulmansäädöllä, joiden 4 ja 8 metrin magneettipöydille teroitettavat hakkurin terät ladotaan.

S

awcenter -yritysryhmään kuuluva Jyväskylän Terähuolto Oy on nimensä mukaan terähuollon ammattilainen, joka palvelee ammattitaidolla myös hakkuriasiakkaita ympäri maata. Jyväskylän Terähuolto Oy perustettiin vuonna 1982 tarjoamaan laadukkaat terähuollot sahateollisuuden tarpeisiin. Yritys

on kuulunut Sawcenter -yritysryhmään vuodesta 2001 ja nykyisiin omiin toimitiloihin Kiilatielle muutettiin vuonna 2006. - Sahat ovat edelleen suurin asiakkaamme joita palvelemme laajasti kaikissa terähuoltoon liittyvissä asioissa. Lisäksi teemme paljon terähuoltoa vaneriteollisuudelle; vanerisorvin terien hiominen on haastavaa sillä niissä vaaditaan teriltä erittäin korkeaa laatua ja tarkkuutta.

Teriin tehdään mikroviisteet molemmille puolille eikä niissä sallita yhtään mittaheittoa, kertoo Jyväskylän Terähuolto Oy:n Jouni Rummakko. Lisäksi yrityksen asiakkaita ovat paikallinen puusepänteollisuus ja kasvavassa määrin hakkuripuoli. - Metsäteollisuuden käytössä olevien teollisuushakkureiden

Jyväskylän Terähuolto Oy:n käytössä on laaja konekanta ja asiakkaita palvellaan neljän henkilön voimin. - Olemme investoineet tasaisesti konekalustoon mikä on laadukkaan teräpalvelun edellytys ja investointeja tehdään jatkossakin. Hakkuriterien teroituksessa käytämme kahta Sawcenter Oy:n maahantuomaa MVM -tasohiomakonetta, joissa on 4 ja 8 metrin magneettipöydät varustettuna automaattisella hydraulisella kulmansäädöllä. Pöytiin voidaan latoa pitkiä metrisiä hakkurinteriä tai pikkuteriä, jotka pestään aina ennen hiomisen aloittamista. Jos pöydässä on vaikka kuusi pitkää terää, vie hionta aikaa noin tunnin verran riippuen hieman mm. terien terässeoksen kovuudesta, toteaa Rummakko. Hakkurin terät ajetaan yleensä 33 asteen kulmaan mutta kulmat voidaan säätää asiakkaan tarpeen mukaan. Tarvittaessa terän vastapuolelle ajetaan lisäksi mikroviiste. - Hionnan jälkeen teristä poistetaan jäysteet ja jos terä on saanut osumia ja siinä on isoja lovia ne hiotaan käsin pois. Jos terissä on säätöruuvit kiinni säädämme ne kohdalleen, opastaa Rummakko. Terävät ja juuri oikeaan kulmaan hiotut valmiit terät pakataan kuljetuslaatikkoon asiakkaalle toimitusta varten. Vakioasiakkailla on käytössä toimiva, heidän tarpeisiinsa rytmitetty kiertosysteemi, jossa teroitetut terät lähtevät haluttuna aikana automaattisesti asiakkaalle ja

RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI paluurahtina tulee teroitettavat terät Jyväskylään. - Teräpalvelumme on hakkuriyrittäjille erittäin helppo tapa pitää terät iskussa ja sitä kautta koneen tuottavuus sekä tuotetun hakkeen laatu aina huipputasolla. Ulkoistamalla terähuollon yrittäjä saa keskittyä tärkeimpään eli hakkeen tuottamiseen eikä aika mene terien kanssa pelatessa. Terähuoltopalvelumme on erittäin edullista jos vertaa siihen aikaan ja rahaan mitä terien itse teroittelu tai kuljettelu maksaa. Meillä on hyvät rahtisopimukset ja niin kuljetuskustannuksesi jää vain noin pari euroa per pitkä terä sisältäen meno-paluu rahdin, laskeskelee Rummakko.

Jouni Rummakko poistaa jäysteet teroitetuista pitkistä hakkurin teristä.

Teroitetut terät lähetetään asiakkaalle kuljetuslaatikossa ja paluukuormassa tulee teroitusta vaativat terät. Kierto pelaa ja asiakkaat ovat tyytyväisiä.

Jyväskylän Terähuolto Oy:lle valmistui vuonna 2006 omat toimitilat osoitteeseen Kiilatie 7. Sisältä hallista löytyy laaja konekanta ja ammattitaitoinen henkilökunta joka vastaa teollisuustason terähuollon vaatimuksiin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI


RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Roteri Oy valitsi sivusyöttöisen JENZ HEM 582 DQ -autohakkurin nosturiksi Mesera 132F -ohjaamonosturin.

Autohakkurissa oikean nosturin valinta tärkeää I

deachip Machine Oy maahantuo JENZ -hakkurit ja toimii Loglift- ja Jonsered -puutavanostureiden myyjänä; nyt tarjolla on myös kotimaiset Mesera -nosturit hakkurikäyttöön.

- Meiltä löytyy varmasti juuri oikea vaihtoehto hakkurin nosturiksi näistä johtavista merkeistä. Hakkurissa oikein valitun nosturin rooli on merkittävässä asemassa; tehokkaalla ja kokonaisuuteen sopivalla nosturilla hakkurista saadaan irti paras tuottavuus. Nosturin tulee olla juuri kuljettajan mieltymysten mukainen ja ohjaamon viihtyisä sillä hakkurin käyttö on jatkuvaa nosturityöskentelyä, kertoo Ideachip Machine Oy:n toimitusjohtaja Jukka Humalainen. Kevättalvella varusteltiin sivusyöttöinen JENZ HEM 582 DQ -autohakkuri Mesera 132F -ohjaamonosturilla Roteri Oy:lle Maaninkaan ja toukokuussa valmistuu pitkittäissyöttöinen JENZ HEM 820 DL -autohakkuri Mesera 132F -ohjaamonosturilla Pertti Kirkinen Ky:lle Jämsään. - Mesera -nosturit on suunniteltu alunperin metsäkone ja teollisuuskäyttöön joissa ne ovat jatkuvassa käytössä. Myös hakkurityössä nosturia käytetään lähes koko ajan joten Mesera -nostureiden lu-

juus, järeys, voima ja hyvä ulottuvuus tulevat tarpeesen, toteaa Humalainen. Mesera 132F -nosturin ulottuvuus on 10,4 metriä ja nostoteho 14 tm (netto). Mesera esittelee kesäkuun alussa Elmiassa uuden, entistä paremmaksi hiotun Mesera 142F -mallin, mikä tulee korvaamaan nykyisen Mesera 132F -mallin. - Mesera räätälöi tehtaallaan Paimiossa nostureita asiakkaiden tarpeisiin joten hakkurinosturiin on jatkossa tarjolla liikeradoiltaan kaksi erilaista versiota. Perusmallissa on normaali nostopuomi ja jatkeet. Samasta nosturista voidaan valita myös versio missä on sama ulottuma mutta lyhyempi nostopuomi ja pidemmät jatkeet. Tämä versio soveltuu hienosti sivusyöttöisten hakkureiden nosturiksi, joissa nosturi on hyvin lähellä hakkurin syöttöaukkoa ja sillä voidaan työskennellä tarkasti puomin ollessa linkussa, opastaa Humalainen. JENZ -hakkurit ovat erittäin vahvassa asemassa Suomen markkinoilla ja niiden myynti on sujunut mukavasti myös viime aikoina. - Hakkurikauppoja on tehty tasaisesti ja tarjouspyyntöjä tulee joten eiköhän tästä ole tulossa metsäenergia-alalla kaikin puolin ihan hyvä vuosi, kommentoi Humalainen.

97


98

RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

METSÄALAN METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

Doppstadt - mobiilimurskaimien markkinajohtaja Suomessa DZ 750 Kombi - samassa hidas / nopeakierroksinen murska

AK 600 nopeakierroksiset vasaramurskaimet

- kannot - risut/risutukit - ratapölkyt - ruokohelpipaalit teollisuusjäte - rakennusjäte - muovi ym. - 2 kpl magneettia minimoivat rautojen aiheuttamat vahingot - taloudellinen MB mottori - Suomessa laitteita on jo yli 10 kappaletta!

- rakennusjäte - risut/risutukit - kuormalavat, ruokohelpipaalit ym. - vapaasti pyörivät vasarat ja avautuva takaseulaverkko päästävät suuret metallikappaleet ulos ja minimoivat vahingot, tämä on ainut toimiva järjestelmä!

DH-910SA -rumpuhakkuri - moottoriteho 610 hv

DW-sarja hidaskierroksiset murskaimet - kannot - risut - kuormalavat - teollisuusjäte - jätepuu - muovi ym. - hydraulisesti avautuva vastakampa päästää metallikappaleet vaurioittamatta konetta

Kysy myös käytettyjä murskaimia ja hakkureita!

Fixteri -kokopuupaalaimen tuottavuudessa merkittävä parannus nsiharvennuksissa pieni rungon koko, pieni hehtaarikohtainen korjuumäärä ja tiheä alikasvos ovat olleet haaste tuottavuuden parantamiseen sekä säästöihin korjuukustannuksissa.

E

Jyväskyläläinen Fixteri Oy on kehittänyt nuorten metsien hoitoon kokopuun paalaimen, jonka tuottavuus todettiin Metlan ja Skogforskin toteuttamassa tutkimuksessa yli kaksinkertaiseksi edelliseen paalainmalliin verrattuna. Fixterin kustannussäästöpotentiaali on pieniläpimittaisten puustojen aines- ja energiapuun korjuussa. Tutkitun koneyksikön muodostaa: Nisula 280E+ joukkokäsittelevä hakkuulaite, Logman 811FC alustakone sekä Fixteri FX15a paalainyksikkö. Kokopuut hakataan joukkokäsittelevällä hakkuulaitteella ja tämän jälkeen puunippu syötetään puupaalit valmistavaan paalainyksikköön. Koneen automatiikka mittaa valmiit paalit, jonka jälkeen ne kuljetetaan metsästä perinteisillä kuljetuskalustoilla käyttöpaikalle.

taari. Tehotuntituottavuus kohosi 11,9 m³:iin poistettavien puiden keskikoon kasvaessa 44 dm³:iin, jolloin niiden tiheys oli 2016 puuta/hehtaari. Vastaavasti uusi paalain ylsi 13,8 m³ tuotokseen 84 dm³ kokoisilla puilla, joita harvennettiin 1266 puuta hehtaarilta. Fixterin kokopuunpaalauksen huomattavaa paranemista selittää hakkuulaitteen tehokkaampi joukkokäsittely sekä kokopuupaaleja valmistavan paalainyksikön tehokkuuden paraneminen. Metsäntutkimuslaitos

Metsäntutkimuslaitos ja Skogsforsk tutkivat kokopuun paalaimen uusimman mallin tuottavuustasoa sekä tuottavuuteen vaikuttavia koneen ominaisuuksia ja ympäristötekijöitä. Kuva: Miika Jävinen.

Metsäntutkimuslaitoksen ja ruotsalaisen Skogforskin yhteistutkimuksessa selvitettiin kokopuun paalaimen uusimman mallin Fixteri FX15a:n tuottavuustaso, sekä tuottavuuteen vaikuttavia koneen ominaisuuksia ja työympäristötekijöitä. Tutkimuksessa uusimman paalaimen

tehotuntituottavuus oli poistettavien kokopuiden koosta ja määrästä riippuen 1,9-2,6 kertaa korkeampi kuin edellisen Fixteri II-paalaimen. Uuden paalainmallin tuottavuus oli tehotunnissa 9,7 m³, kun poistettavien puiden keskikoko oli 28 dm³ ja niiden määrä 3213 puuta/heh-

Tutkimuksessa uuden Fixteri FX15a:n tuottavuus todettiin yli kaksinkertaiseksi edelliseen paalainmalliin verrattuna.


RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

99

Maahantuojalla vankka kokemus energiapuukourien nosturiasennuksista

Täysin hydraulinen energiapuukoura kappaletavanostureihin ja kaivukoneisiin ranic Oy Nummelasta tunnetaan laadukkaiden Atlas -kappaletavaranostureiden luotettavana maahantuojana. Nyt tuoteohjelmaan on otettu mukaan myös mielenkiintoiset Gierkink GMT -energiapuukourat.

K

- Olemme asentaneet vuosien ajan eri merkkisiä ja mallisia energiakouria nostureihin asiakkaille ympäri Suomea, joten meille on kertynyt kokemusta niiden asentamisesta sekä ymmärrystä siitä millainen hyvän energiapuukouran tulisi olla kappaletavaranosturikäytössä, kertoo Kranic Oy:n Mikko Halme. Viesti nosturipuolen asiakkailta on ollut selkeä; he haluavat täysin hydraulisesti toimivan, ympäripyörivän ja vahvan energiapuukouran missä ei ole ylimääräistä sähköä ja katkaisun tulee tapahtua mieluummin sahalla kuin giljotiinilla sillä usein vaikeista paikoista poistettavat tontti- ja puistopuut ovat järeitä. - Löysimme jokin aika sitten juuri nämä kriteerit täyttävät laadukkaat Gierkink GMT -energiapuukourat Hollannista. Valmistajalla on pitkä kokemus metsäkonealasta ja he ovat onnistuneet kehittämään energiapuukouran, mikä soveltuu erityisesti kappaletavaranosturikäyttöön mutta toki kouria voidaan asentaa myös oikeisiin metsäkonealustoihin, puutava-

GMT 035 on täysin hydraulinen, ilman sähköä toimiva energiapuukoura. Ympäripyörivyys tekee työskentelystä tehokasta.

Kranic Oy maahantuo laadukkaat hollantilaiset Gierkink GMT -energiapuukourat. Kuvassa GMT 035 -malli kappaletavaranosturissa.

ranostureihin sekä kaivukoneisiin, sanoo Halme.

Helppo asentaa ja tehokas käyttää GMT 035 on täysin hydrauli-

nen, ilman sähköä toimiva energiapuukoura tehokkaalla sahatoiminnolla. GMT 035 painaa vain 230 kiloa eli se on oleellisesti vastaavankokoisia giljotiinikouria kevyempi. - Koura on kokonaan ympäri-

Kevyessä vain 230 kg painavassa GMT 035 -kourassa on sahakatkaisu ja sillä onnistuu järeiden jopa 450 mm puiden katkaisu kerralla.

pyörivä ja se on helppo liittää kappaletavaranosturiin; asennus vaatii vain lisähydrauliikan kouraa ja kääntäjää varten sekä mekaanisen jatkeen mikä valmistetaan aina nosturin mukaan. Käytössä koura on erittäin helppo ja nopea kiinnittää nosturiin silloin kun sille on käyttöä ja irroitus käy vielä nopeammin, Halme toteaa.

Myös järeidein puiden käsittely onnistuu GMT 035 kouralla onnistuu järeidenkin, halkaisijaltaan jopa 450 mm, puiden poisto turvallisesti ja tehokkaasti. - Ja jos puu on vieläkin järeämpi sen voi sahata kahdelta puolelta tai sitten katkoa puu ylhäältä pala kerralla lyhyeksi ja kaataa paksu tyvi lopuksi moottorisahalla, opastaa Halme. Kappaletavaranosturin lisäksi GMT 035 -koura voidaan asentaa puutavaranostureihin, metsäkoneisiin ja myös kaivukoneisiin. - Jatkossa meiltä löytyy valmis helposti asennettava GMT 035 -energiapuukourapaketti kaivukonekäyttöön NTP10 kiinnityksellä. Ja mikäli kaivukoneeseen tarvitaan oikein järeä koura puutavaran käsittelyyn tarjolla on GMT XXL -malli, ilmoittaa Halme. - Meillä on vankka kokemus energiapuukourien asentamisesta kappaletavaranostureihin, sanoo Atlas nostureiden maahantuonnista vastaavan Kranic Oy:n Mikko Halme.


100

METSÄALAN METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

Bandit -murskaimiin saa nyt myös hakkurirummun andit -murskiin on nykyisin saatavilla joko suoraan tai vaihtoehtoisena vaihdettavana versiona hakkurirumpu versio, jolla saavutetaan korkea tuotos ja erinomainen hakkeen laatu.

B

Bandit -murskain on osoittautunut erittäin tehokkaaksi energiarangan teossa. Kone voidaan varustaa murskainterillä joissa on erittäin hyvä leikkaava ominaisuus.

Bandit -murskain voidaan varustaa nyt myös hakkurirummulla, jolla saadaan pyöreällä puulla korkea tuotos ja erinomainen hakkeen laatu.

Hakkuri versiona perinteisestä murskasta saadaan erinomainen hakkuri - yhtenä isona etuna on että murskassa on pitkä syöttöpöytä joten koneen syöttö on helppoa ja vaivatonta. Tavara vain nostetaan syöttöpöydälle ja syöttömatto vie puut rumpuun automaattisesti. Syöttö tehostuu kun lastausta voidaan tehdä jatkuvasti, eikä puunippua tarvitse ohjailla syöttökitaan. - Muutostyö murskasta hakkuriksi ja päinvastoin tapahtuu yhden työpäivän aikana, sanoo SR-Harvesting Oy:n Ahti Sormunen. SR-Harvesting Oy on

Bandit -murskain syö kantoja suurella volyymilla. Kannonmurskaukseen kone varustetaan kulutusta kestävillä ns. tylpemmillä terillä.

erikoistunut Bandit -bioenergiakoneiden (murskaimet, hakkurit, kantojyrsimet), Sampo Rosenlew -metsäkoneiden, Kesla hakkuupäiden sekä niiden oheislaitteiden kauppaan. Yritykseltä löytyy uusien koneiden lisäksi myös vaihteleva määrä käytettyjä metsä- ja maatalous ym. koneita joita tuodaan myös maahan

Asiakkaat päässeet tutustumaan Banditiin tositoimissa SRH on tehnyt Bandit -murskalla talven aikana testi ja demoajoa asiakkaiden luona ympäri Suomen, keräten kokemuksia ja tietoa eri materiaalien työstämisestä. - Kokemukset ovat olleet hyvin myönteisiä ja Bandit on osoittautunut tehokkaaksi sekä käyttökustannuksiltaan erittäin kilpailukysyiseksi koneeksi. Erityisesti energiarangan teossa kone on osoittautunut erinomaisuutensa; Bandit murskain voidaan varustaa murskanterillä joissa on erittäin leikkaava ominaisuus ja siten saavutetaan hyvä tuotosmäärä. Kannonmurskaukseen kone varustetaan taas kulutusta kestävillä ns. tylpemmillä terillä, neuvoo Sormunen. Bandit -murskista löytyy myös täysin Euro -standardeilla varustetut sähkömoottorimallit ja toimituspaketit asiakkaan olosuhteisiin. - Banditin osalta on myös tehty ensimmäiset kaupat, ilmoittaa Sormunen.

Puuta riittäisi Suomessa voimalaitoskäyttöön

S

uomessa on asetettu kansalliseksi tavoitteeksi vähentää riippuvuuttamme kivihiilestä, maakaasusta ja öljystä. Energialaitosten investoinneissa tuetaan kuitenkin usein maamme riippuvuutta erityisesti kivihiilestä. Suomen luonnonsuojeluliitto ja Koneyrittäjien liitto pitävät irtaantumista kivihiilestä ja öljystä tärkeänä ja suosittelevat niiden sijalle puuta. Esimerkiksi Jyväskylän ja Kuopion kaupunkien energialaitoksilla tehdään parhaillaan investointeja kivihiilen polton lisäämiseksi. Perusteluna esitetään usein, että voimalaitoksille ei saa riittävästi puuta poltettavaksi, mikä ei pidä paikkaansa, kunhan asiaan varaudutaan oikealla tavalla. (Kuopion Energi-

an 3.5.2013 ilmoituksen mukaan investoinnit kivihiilen polttoon on jo tehty Kuopiossa ja Jyväskylässä, eikä niitä enää tehdä. Yhtiön mukaan nyt investoidaan puunpolton lisäämisen mahdollistamiseen.) Molempiin laitoksiin olisi saatavilla puuta poltettavaksi, eikä edes hinta ole ongelma. Esimerkiksi Koneyrittäjien verkostot ovat tarjonneet laitoksille isojakin määriä haketta, mutta sitä ei osteta vaikka hinta olisi kivihiiltä alhaisempi ja saatavuus hyvä. Puupolttoaine olisi myös uusiutuvaa, kotimaista, työllistävää ja parantaisi kansantalouden vajetta. Suomessa on noin kuuden miljoonan kuutiometrin kuukausihakkuita vastaava määrä puunkorjuun kone- ja työntekijäkapasiteettia talven huippukysynnän aikaan. Noin puolet tästä kapasiteetista olisi käytettävissä

energiapuun korjuuseen, kun ainespuun hakkuut ovat hiljaisimmillaan. Hakkurit ja murskaimet ovat nykyisellään tehokkaimmassa käytössä vain puolet vuodesta ja niiden käyttöä voitaisiin lisätä ja tehostaa kehittämällä terminaaleja. Tarvittavat resurssit energiapuun käytön lisäämiseen ovat olemassa puunkorjuussa ja haketuksessa. Sekä Jyväskylässä ja Kuopiossa on aikanaan investoitu ilmeisesti vääränlaatuisiin polttokattiloihin ja siksi puun polttamisen merkittävä lisääminen maksaisi ja energiayhtiöt tekevät investoinnit mieluummin kivihiilen polttamiseen. Kivihiiliinvestointien sijaan rahat pitäisi käyttää kotimaisten puupolttoaineketjujen kehittämiseen, muun muassa tiestöön, terminaaleihin, varastointiin ja osaamiseen panostaen. - Lyhytnäköiset investoinnit

tulevat kalliiksi. Fossiilisten energianlähteiden käytöstä lankeava kasvava lasku maksetaan kallistuvina päästöoikeuksina ja ilmastokriisin tuomina ongelmina, sanoo puheenjohtaja Risto Sulkava Suomen luonnonsuojeluliitosta. Suomen luonnonsuojeluliitto ja Koneyrittäjien liitto muistuttavat, että puun käyttö lisää merkittävästi työllisyyttä. Samalla se vähentää tuontienergian tarvetta ja raaka-aine on kotimaista ja uusiutuvaa. Kivihiili rahdataan puolestaan kaukaa ulkomailta kansantalouttamme heikentämään. - Metsäkonealan yrityksillä on noin pari tuhatta hakkuu- ja kuljetuskoneiden muodostamaa koneketjua, joista suurella osalla on erittäin hyvät valmiudet tuottaa puuta myös polttolaitoksille. Sisämaan pääosin lämpöä tuottavilla energialaitoksilla tar-

vittavat puun määrät tai logistiikkakaan eivät ole järkevästi toimimalla merkittävä ongelma, kertoo puheenjohtaja Asko Piirainen Koneyrittäjien liitosta. Liittojen mielestä hallituksen tavoitteet kivihiilen käytön vähentämiseksi eivät ole konkretisoituneet riittävästi toiminnaksi puuenergian puolesta. Nyt olisi aika ohjata polttolaitosinvestointeja eri rahoitusinstrumenttien ja lainsäädännön keinoin siten, että Suomessa ei tehtäisi vakavia virheinvestointeja kivihiilen polttoon.

Lue uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi - paljon myös energia-alan asiaa


RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

101


Koe Menestys. METSÄALAN AMMATTILEHTI

Liebherr L 586 pyöräkuormaaja

 Alhaiset käyttökustannukset pienen polttoainekulutuksen sekä vähäisen rengas- ja jarrukulutuksen johdosta  Korkea kaatokuorma voimansiirtokomponenttien ainutlaatuisesta sijainnista johtuen  Merkittävästi vähemmän kuluvia osia kiitos hydrostaattisen voimansiirron  Tärkeimpien komponenttien optimaalinen huollettavuus

Liebherr Finland Oy Ab Pakkasraitti 8 04360 Tuusula, Finland Telefon: +358 9 8366030 Fax: +358 9 83660310 www.liebherr.com

konserni


kivirock.fi

MAARAKENNUSJA KAIVOSALA METSÄALAN AMMATTILEHTI

103

Kivirock.fi:ssä ennätykset uusiksi aarakennus- ja kaivosalan oma nettisivu Kivirock.fi tarjoaa alan uutisia päivittäin. Lisäksi Kivirock.fi -sivuilta löytyy tuhansia kuvia alan tapahtumista niin Suomesta kuin ulkomailta.

M

Kivirock.fi on ainoa suomalainen verkkosivusto, joka tarjoaa maarakennus- ja kaivosalan tuoreita uutisia päivittäin. - Tarjoamme kävijöillemme alan tuoreimmat uutiset kätevästi yhdestä paikasta vuoden jokaisena päivänä, tiivistää Kivirockin Jaakko Jokela. Vuonna 2012 Kivirock.fi-sivut tarjosivat yli 1300 uutista. Joka päivä uusia uutisia julkaistiin vähintään kaksi. Tänä vuonna tahti on vain kiihtynyt. Alkuvuoden aikana uutisia on julkaistu jo yli 500. - Olemme tarjonneet tänä vuonna päivittäin vähintään kolme uutta uutista, sanoo Jokela.

Aktiivisesti mukana alan tapahtumissa Kivirock.fi:n toimitus osallistuu aktiivisesti alan tapahtumiin niin Suomessa kuin ulkomailla. Tänä vuonna Kivirock on ollut paikalla mm. Villissä Lännessä Turun seudulla, Mansen Mörinöillä Tampereella sekä Bau-

massa Münchenissä. Yhteensä näistä kolmesta alan suurtapahtumasta on tarjolla Kivirock.fisivuilla yli 1700 kuvaa. - Tarjoamme kuvat “livenä” eli kuvaamme tapahtumassa ja lataamme kuvia verkkoon jo saman päivän aikana. Jos et pääse itse tapahtumaan paikalle, niin voit seurata kuvien avulla tapahtuman kulkua sivuiltamme. Jos taas olit tapahtumassa paikalla, kannattaa käydä katsomassa, jos kuvasi löytyy sivuilta. Samalla voit jättää kuvaan myös oman kommenttisi, neuvoo Jokela Viime vuoden tapahtumista kuvia on katseltavissa yhteensä lähes 4000 kappaletta.

Kävijämäärät vahvassa kasvussa Kivirock.fi -sivuston kävijämäärät ovat kasvaneet tasaisen vahvasti. Erillisiä kävijöitä sivuilla käy tällä hetkellä päivittäin noin 500-700. Sivulatauksia Kivirock.fi kerää päivässä noin tuhat. Vuodessa lukemat ovat yli kaksinkertaistuneet. - Kävijämäärä on koko ajan lisääntynyt tasaisesti ja samat kävijät tulevat yhä uudelleen sivuillemme, joten ilmeisesti olemme tehneet jotain oikein. Pikavoittoja verkossa voi metsästää ja sillä tavalla saavuttaa piikkejä kävijämäärissä, mutta

dan sivulatauksen päähän.

Tapahtumakalenteri viimeisin uutuus

Maarakennus- ja kaivosalan uutiset tarjoaa www.kivirock.fi.

se ei ole tavoitteemme. Pyrimme tekemään sivustostamme niin laadukkaan, että kävijät tulevat sivuillemme yhä uudelleen ja uudelleen. Tiedämme miten toimia sillä toinen uutis sivustomme, metsä- ja kuljetusalan www. ammattilehti.fi kerää päivittäin jo yli 2000 erillistä kävijää, kertoo Jokela. Kivirockin isoimmat kävijämäärät ovat ajoittuneet odotetusti suurien tapahtumien ympärille. Mansen Mörinöiden aikaan sivustolla vieraili viidessä päivässä lähes 5 000 kävijää ja sivulatauksia oli yli 50 000 kappaletta. - Kuvasimme Mansen Möri-

nöillä aktiivisesti neljällä kameralla ja jaoimme yli tuhat käyntikorttia, joiden kautta saimme sivuillemme lisää kävijöitä. Mörinöiden jälkeisenä maanantaina sivuilla tehtiin ennätysmäärä sivulatauksia 15 422 kpl. Aiempi ennätys oli Maxposta 2011, 13 776 sivulatausta. - Mörinöiden yli 850 kuvaa saivat kävijät aktiivisiksi ja sivulatauksia kertyi komea määrä, iloitsee Jokela. Uusi ennätys oli lähellä rikkoutua jo muutaman viikon päästä, kun Kivirock.fi julkaisi 600 kuvaa Münchenissä pidetystä Bauma 2013 -näyttelystä. Ennätys jäi vain muutaman sa-

Kuvien ja uutisten lisäksi Kivirock.fi-sivuilta löytyy mm. videoita ja tuoreimmat painetut Kivirock.fi-sivut, jotka voit lukea kätevällä lukukoneella. Viimeisimpänä uutuutena sivuilla on tapahtumakalenteri, josta löytyy kätevästi yhdestä listasta kaikki alan tulevat tapahtumat. - Pyrimme koko ajan kehittämään sivustoamme ja tapahtumakalenteri on yksi merkittävä palvelu, jonka haluamme kävijöillemme tarjota. Toinen uusi palvelu on postituslista, johon liittymällä saat tuoreen tiedon suoraan sähköpostiisi esimerkiksi sivustolla julkaisusta uudesta lehdestä tai kilpailusta. Kivirock.fi:ssä on järjestetty myös kuvakisoja sekä arvontoja, joiden palkintoina on ollut vuoden Metsäalan Ammattilehden tilauksia sekä t-paitoja. - Kilpailuilla on tarkoitus aktivoida kävijöitämme sekä yllättää heidät positiivisesti. Myös lisää kilpailuja on luvassa, joten kannattaa seurata sivuja, vinkkaa Jokela. Yksittäisiä kävijöitä Kivirock.fi-sivuilla on sen historian aikana käynyt yli 150 000 ja sivulatauksia yli 600 000.


104

MAARAKENNUSJA KAIVOSALA METSÄALAN AMMATTILEHTI

kivirock.fi

Aidot, siniset, japanilaiset Kobelcot palaavat Suomen ja Baltian markkinoille

Siniset Kobelcot palaavat Suomen markkinoille, kuvassa lyhytperäinen SK260SRNLC-3 kaivinkone.

onekesko Oy ja Kobelco Construction Machinery Co., Ltd. ovat sopineet Kobelco -kaivinkoneiden maahantuonnin aloittamisesta Suomen ja Baltian maiden markkinoille. Konekesko on ensimmäinen yritys Euroopassa, joka liittyy muuttuneessa tilanteessa Kobelcon uuteen omaan jälleenmyyjäverkostoon.

K

Kobelcon ja CNH:n välinen globaali allianssi purkaantui vuoden vaihteessa ja Kobelco on päättänyt rakentaa oman jälleenmyyntiverkoston Eurooppaan, Pohjois-Amerikkaan, Etelä-Amerikkaan Lähi-itään, IVY maihin ja Afrikkaan.

Konekesko ja Kobelco tuntevat yrityksinä toisensa yli 30 vuoden takaa. 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa Konekesko markkinoi Kobelco-kaivinkoneita Suomessa ja Baltian maissa, minkä lisäksi Konekeskolla oli merkittäviä vientiprojekteja Kobelco-kaivinkoneista Venäjälle. - Meillä on erittäin hyvät muistot Kobelco-yhteistyöstä ja näin ollen suoran yhteistyön aloittaminen uudelleen Konekeskon ja Kobelcon välillä muuttuneissa olosuhteissa on luontevaa ja loogista. Neuvottelut saatiin myönteiseen päätökseen nopeasti ja Konekesko liittyi ensimmäisenä Euroopassa Kobelcon uuteen omaan jälleenmyyjäverkostoon, toteaa toimi-

tusjohtaja Aatos Kivelä Konekesko Oy:stä. Kobelco Constructionilla oli yhteinen messuosasto Kobelconosturien kanssa BAUMA 2013 -messuilla Munchenissä Nähtävänä oli SK260SRNLC-3 kaivinkone. - Kyseessä on paluu tilanteeseen reilut kymmenen vuotta takaisin päin, jolloin Konekesko edusti sinisiä Kobelcoja Suomessa ja Baltiassa. Olimme markkinajohtajia telakaivinkoneet-segmentissä Suomessa. Olemme innoissamme aitojen Kobelco-kaivinkoneiden paluusta ja yhteinen tavoitteemme on kasvattaa markkinaosuuttamme merkittävästi, kertoo linjajohtaja Riku Rahikka Konekesko Oy:stä.

Ensiesiintyminen Maxpossa Ensimmäiset siniset Kobelcokaivinkoneet saapuvat Suomeen MAXPO 2013-messuille ja ovat esillä Konekeskon messuosastolla. - Suomessa on iso määrä maarakennusurakoitsijoita, joilla on paljon positiivisia kokemuksia korkealaatuisista japanilaisista Kobelco-kaivinkoneista jo 1990 -luvulta sekä 2000-luvun alusta. Merkki on yhä tunnettu ja arvostettu, joten uskomme vahvasti että siniset Kobelco-kaivinkoneet löytävät tiensä nopeasti takaisin työmaille eripuolille Suomea, jatkaa Rahikka. Kobelco Construction Machinery Co., Ltd. on japanilainen,

Kobe Steel-konserniin kuuluva kaivinkoneiden valmistaja. Ensimmäiset Kobelco-kaivinkoneet valmistuivat 1930-luvulla. Vuonna 2012 Kobelco avasi Hiroshimassa uuden maailman moderneimman ja tehokkaimman kaivinkonetehtaan, jonka tuotantomäärä on tällä hetkellä noin 11 000 konetta/vuosi. Kobelcolla on tuotantoa myös Kiinassa, Thaimaassa ja Intiassa. Kobelco on uranuurtaja lyhytperäisten kaivinkoneiden valmistajana ja toimialansa johtava pienikulutuksisten ja huippusuorituskykyisten kaivinkoneiden valmistaja. Kobelco valmistaa vuosittain yli 30 000 kaivinkonetta.


kivirock.fi

MAARAKENNUSJA KAIVOSALA METSÄALAN AMMATTILEHTI

105


METSÄALAN AMMATTILEHTI


kivirock.fi

MAARAKENNUSJA KAIVOSALA METSÄALAN AMMATTILEHTI

107

Bauma 2013 levittäytyi yhteensä 570 000 neliön alueelle josta ulkonäyttelyaluetta oli 390 000 neliötä ja 16 messuhallissa sisäosastoja 180 000 neliötä.

Jättimäinen Bauma! ünchenissä Saksassa 15.-21.4. järjestetty Bauma 2013 löi kaikki aiemmat ennätykset ja se oli historian suurin raskaskonealan näyttely koko maailmassa. Baumassa vieraili yhteensä yli 530 000 messukävijää yli 200 eri maasta!

M

Bauman mittasuhteet olivat uskomattomat; näyttelytilaa oli yhteensä 570 000 neliötä josta 180 000 neliötä oli 16 eri messuhallissa ja ulkonäyttelyalueet levittäytyivät 390 000 neliön alueelle. Näytteilleasettajia yli yhteensä 3 420 jotka saapuivat Baumaan 57 eri maasta - näytteilleasettajista 1 346 oli Saksasta ja 2 074 muista maista. Kansainvälisyydestä kertoo myös se että yli 200 000 messuvierasta tuli muualta kuin Saksasta. Eniten vieraita saapui Saksan (330 000) jälkeen Itävallasta, Sveitsistä, Italiasta, Venäjältä, Ranskasta, Alankomaista, Iso-Britanniasta ja Ruotsista. Myös suomalaiset konealan ammattilaiset lähtivät suurella joukolla Baumaan ja näytteilleasettajana oli aiempaa enemmän suomalaisia yrityksiä. Konealan johtavat valmistajat panostavat Baumaan suuria summia rahaa mutta sille saadaan myös vastinetta. Esimer-

kiksi kiinalainen rakennuskonevalmistaja XCMG ilmoitti saaneensa messuilla tilauksia yli 10 miljoonalla eurolla mikä merkitsee noin 120 koneyksikköä.

Katso 600 kuvaa Baumasta www.kivirock.fi

Bauma -messuja ympäri maailmaa Bauma on kasvanut maarakennus-, rakennus- ja kaivoskonealalla kansainväliseksi messubrändiksi; Bauma -nimellä järjestetään messuja myös muualla maailmassa. Seuraavana on vuorossa Bauma Africa 18.-21.9.2013 EteläAfrikassa Johannesburgissa, Bauma China 25.-28.10.2014 Shanghaissa sekä yhdessä amerikkalaisen, Las Vegasin rakennuskonemessusta tutun ConExpo -messujärjestäjän kanssa järjestettävä bC India 15.-18.12. 2014 Delhissä. Saksassa Münchenissä järjestetään Bauma -messut seuraavan kerran 11.-17.4.2016 jolloin varmasti taas rikotaan ennätyksiä.

Katso 600 kuvaa ja videot Baumasta! Kivirock.fi oli paikalla Baumassa tarjoten kuvat ja tunnelmat tapahtumasta “livenä’. Käy siis tutustumassa osoitteessa www.kivirock.fi.

Baumaan saapui yhteensä yli 530 000 messukävijää yli 200 eri maasta. Näytteilleasettajia oli 3 420 jotka esittelivät rakennuskone- ja kaivosalan uusimmat innovaatiot näyttävillä osastoillaan.


108

MAARAKENNUSJA KAIVOSALA METSÄALAN AMMATTILEHTI

kivirock.fi

Katso video Liebherrin messuosastosta www.kivirock.fi

Liebherrin osaston messutalo oli uskomattoman iso ja tyylikäs. Messuhuhujen mukaan osaston budjetti oli yli 35 miljoonaa euroa!

Liebherrin osasto sai eniten huomiota osakseen Baumassa. Jotain messutalon valtavasta koosta kertoo sen edessä seisseet jättimäiset kaivoskoneet, jotka jäivät rakennuksen yhden seinustan varjoon.

Puoliperävaunukuljetuksia, raskas- ja leveäkuljetuksia sekä erikoiskuljetuksia koko Euroopan alueella - myös haalaus- ja nostot Hitachin komealla osastolla esiteltiin erittäin suuri määrä koneita minikaivureista kaivoskoneisiin. Kuvassa etualalla uusia 5-sarjan tela-alustaisia ZX-kaivukoneita. Videon Hitachin osastosta löydät www.kivirock.fi

ATC Kuljetus- ja rakentamispalvelut Ky VANTAA Arto Tammelin 0400 480 068 atc.kuljetus@elisanet.fi info@atckuljetus.fi

Hitachin järeiden koneiden ja kaivoskoneiden myyntijohtaja Malcolm Edwards (vas.) ja Rotator Oy:n toimitusjohtaja Thomas Åhman kertoivat järeän Hitachi EX2600 -kaivukoneen ominaisuuksista.

www.atckuljetus.com

Kiinalaiset konevalmistajat vahvistavat asemaansa koko maailman markkinoilla - koneiden laatu alkaa olla korkealla tasolla ja valmistusmäärät ovat erittäin suuria. Kuvassa Sanyn tyylikästä Bauma-osastoa.

Caterpillar jyräsi Baumassa sekä ulkoalueella että sisällä omassa messuhallissaan. Kuvassa Caterpillarin järeää kalustoa kaivosten tarpeisiin.


kivirock.fi

MAARAKENNUSJA KAIVOSALA METSÄALAN AMMATTILEHTI

109

Katso 600 kuvaa Baumasta www.kivirock.fi

Atlas Copcon Kimmo Alakoski tarjosi Kivirockin toimittajalle maittavan messulounaan. JJ kiittää!

Hyundain osastolta löytyi kaivukone varustettuna Waratahin kouralla.

Mantsinen Groupin Tapio Ingervo (vas.), Jukka Hämäläinen ja Asko Kinnunen esittelivät Bauman taivaalle kurottanutta uutta Mantsinen 120M HybriLift-materiaalinkäsittelykonetta.

Myös messuhalleista löytyi näyttäviä isoja koneista, kuvassa yksi nurkka Komatsun suuresta hallista. JCB:n osastolla esiteltiin runsaasti uutuuksia, joista voi Suomessa tiedustella maahantuoja Mateko Oy:ltä.

Kaivosajoneuvot kulkevat syvällä maan alla uskomattoman matalissa ja ahtaissa olosuhteissa.

Rakennusnostureiden valtava koko herätti huomiota. Liebherrin koneen telan sisään mahtuu pidempikin mies.

Volvo esitteli Baumassa uuden Volvo FMX -kuorma-automallin mikä on kuin kotonaan maansiirtoajoissa.

Promaatio Oy:n Heikki Harjula piti puistotoimistoa Münchenin yli 20 asteen helteisessä kesäkelissä.

Saksan markkinasta vastaava Ivecon Gianalberto Lupi esitteli uutta Trakkeria ja lähetti terveisiä tutuille Suomeen.

Cantoni -lavoja on käytössä myös Suomessa. Andreas Cantoni (vas.) ja Gianluca Vittorelli esittelivät uutta järeää louhoslavaa asennettuna Iveco Astran päälle.

Faymonville oli esillä näyttävällä perävaunuvalikoimalla. Osastolla päivysti myös Pekka Roponen Savosta.

Koneenkuljetuslavetit ja kaikki erikoiskuljetusperävaunut. Soita Pekalle puh. 0400 376 222


110

kivirock.fi

MAARAKENNUSJA KAIVOSALA METSÄALAN AMMATTILEHTI

Materiaalinkäsittelykoneita valmistavan saksalaisen Sennebogenin Bauma-osasto oli vaikuttavan kokoinen.

Konekeskon Urho Voutilainen kertoi että Sennebogenin osastolla kävi runsaasti suomalaisia materiaalinkäsittelyn ammattilaisia.

Oy Adolf Lahti Yxpila Ab:n Niko Miettinen (vas.), konehuoltoyrittäjä Mikael Sabel, Sennebogenin Robert Aumüller ja Konekeskon Pasi Virta (oik.) Sennebogenin terassilla.

Turkka Lastunen esitteli LAKO 53 -kouralla varustettua uutta Sennebogen 718 FH -konetta.

Katso 600 kuvaa Baumasta www.kivirock.fi

Sisu Auton Christoffer Weber tutkiskeli Baumassa autopuolen uutuuksia. Volvon maarakennuskoneiden osastolla järjestettiin myös näyttäviä työnäytöksiä.

Vermeer esitteli Baumassa mm. uusimmat suuntaporat, ketjukaivurit ja kompostikääntäjät. Esillä oli myös uusi vaakatasomurskain HG4000 metsäenergian tuottamiseen.

Several Oy:n veljekset Chris (oik.) ja Patrik Wegelius tuovat Vermeer koneet Suomeen.

Hydrauliikkatoimittaja Specman konsernijohtaja Ola Sjölin (vas.) ja OEM-myyntijohtaja Rainer Saunio Baumassa.

SIIMET JYVÄSKYLÄSSÄ SIIMET LAVETIT - RÄÄTÄLÖIDYT - VARASTOMALLIT DOLL LAVETIT - MYYNTI

Mercedes-Benz ensiesitteli Baumassa uuden Arocs -kuorma-automalliston järeisiin käyttötehtäviin kuten maa-ainesten ja puutavaran ajoon.

LAVETTIEN KORJAUS JA MUUTOSTYÖT - KAIKKI MERKIT MESSUOSASTO C315

Suomalaiset ALLU -seulakauhat ovat valloittaneet maailmaan ja Baumassa esiteltiin uusimmat mallit kiinnostavissa työnäytöksissä.

Yr i t t ä j ä n k a t u 2 8 50130 MIKKELI w w w. s i i m e t . f i

Puh: Fax : Myynti:

(015) 321 610 (015) 225 300 Ari Mäkitalo 044 321 6131

Tamtron vaakoja viedään 50 eri maahan. Johtaja Pentti Asikainen (oik.) lähtee vetämään Tamtronin Kiinan kasvavia toimintoja ja uutena toimitusjohtajana on aloittanut Tomi Virtanen.


kivirock.fi

MAARAKENNUSJA KAIVOSALA METSÄALAN AMMATTILEHTI

Koneenkuljetuslavetit vankalla ammattitaidolla

Ojala Machine Oy:n veljekset Alpo (vas.), Aimo ja Harri Ojala (oik.) vaihtoivat kuulumisia Outokummun Metalli Oy:n Ville Nevalaisen ja Koneosapalvelu Oy:n Mika Alirannan kanssa.

Suomesta Pietarsaaresta lähtee työvaloja maailman johtaville työkonevalmistajille. Nordic Lightsin Robert Hedström esitteli työvalojen uusinta tehokasta LED-teknologiaa.

Kaikkien hakkurimerkkien asennukset

Epec Oy toimittaa koneenohjaus- ja informaatiojärjestelmiä, elektroniikkaa ja ohjelmistoja vaativiin olosuhteisiin konevalmistajille ympäri maailman. Baumassa oltiin esillä komiasti!

Kauniit messutytöt kuuluvat konealan tapahtumiin. Seuraavan kerran Bauma järjestetään Münchenissä 11.-17.4.2016.

111


112

MAARAKENNUSJA KAIVOSALA METSÄALAN AMMATTILEHTI

kivirock.fi

Mansen Mörinät järjestettiin Pirkanmaan konekaupoissa 5.-6.4.2013 Katso yli 850 kuvaa tapahtumasta www.kivirock.fi

Mörinöillä on paljon nähtävää ja myös viihdettä tarjolla. Juontamon Elina ja Kirsi viihdyttivät kävijöitä Volvo CE Finland Oy:n pihamaalla.

Mansen Mörinöillä oli esillä ennätysmäärä maarakennuskonekalustoa. Kuvassa Rotator Oy:n pihamaan komeaa Hitachi -rivistöä ja taustalla kohoaa taivaalle henkilönostimet.

M

ansen Mörinät 2013 järjestettiin 5.-6. huhtikuuta Pirkanmaan konekaupoissa. Kivirock.fi oli tapahtumassa paikalla peräti neljän kuvaajan voimin ja mielenkiintoisesta tapahtumasta kuvia kertyi yli 850 kappaletta. Kaikki kuvat löydät kätevästi osoitteesta www. kivirock.fi. Mansen Mörinät tarjosi tänä-

kin vuonna runsaasti uutuustuotteita, työnäytöksiä sekä muuta viihdykettä, jotka saivat väen liikkeelle. Aurinkoinen ja kaunis sää tuskin haittasi, sillä suurin osa tapahtuman isoista koneista on sijoitettu konekauppojen pihamaille. Perjantaina väkeä alkasi virrata perinteisesti puolen päivän jälkeen ja lauantaina kävijöitä oli jonoksi asti heti aamusta. Tänä vuonna jo 13. kertaa jär-

jestetty tapahtuma on selvästi vakiinnuttanut asemansa yhtenä maarakennusalan suurtapahtumana Suomessa. Konekauppojen hyvä sijoittuminen lähekkäin on yksi avaintekijä, joka helpottaa laajaan tapahtuman kiertämistä. Tänä vuonna Mansen Mörinöille osallistui 37 yritystä, jonka lisäksi oheislaitemyyjiä oli pitkälle yli toistakymmentä. Mansen Mörinät järjestetään seuraavan kerran keväällä 2014.

Mateko Oy:n tuotepäällikkö Kari Halmela esitteli uusimpia JCB konemalleja ja jakoi samalla ilmapalloja Mörinäväelle.

- Kramer -pyöräkuormaajien ja Yanmar -kaivukoneiden myynti on sujunut hyvin koko talven ajan, kertoi KH-Koneet Oy:n Teppo Sakari.

Villi Länsi Turun seudun konekaupoissa 22.-23.3.2013

A

urinkoinen sää, hurjat tarjoukset ja mielenkiintoiset uutuudet houkuttelivat Villiin Länteen runsaasti väkeä maaliskuun loppupuolella. Kivirock oli paikalla ja tarjoaa lähes 300 kuvaa tapahtumasta osoitteessa www.kivirock.fi. Käy katsomassa! “Laittakaa sheriffille savumerkki, se kauppiaskopla tulee taas!” Tänä vuonna, aiemmista vuosista poiketen, perjantai oli päivistä vilkkaampi. Keli molempina päivinä oli hieno, kevätaurinko paistoi ja lämmitti mukavasti. Osa konemyyjistä ja konekauppojen muista työntekijöistä olivat sonnustautuneet teeman mukaan. Stetsoneita, ponchoja ja muuta aiheeseen liittyvää tuotetta oli kiitettävästi esillä tänäkin vuonna.

Raskaat koneet vaatii voitelua. QTec Engineering Oy:n Jaakko Mersalo esitteli BEKA-MAX -keskusvoitelujärjestelmiä.

Turun Työkoneella tehtiin kauppaa Kramer -kurottajasta. Esillä oli tietenkin myös Kramer -pyöräkuormaajat ja Yanmar -kaivukoneet.

Katso lähes 300 kuvaa tapahtumasta www.kivirock.fi

Witraktorilta löytyi järeämpää Caterpillar -konekalustoa pyöräkuormaajista kaivukoneisiin.

Witraktorin konemyyjä Johan Seikola esitteli tela-alustaista Wille 355B:tä, mikä kulkee vaikeassa maastossa ja vaikka syvässä lumessa.


kivirock.fi

113

MAARAKENNUSJA KAIVOSALA METSÄALAN AMMATTILEHTI

Atlas Copco julkistaa uuden Sandvik, Wihuri Explorac 235 -RC-porauslaitteen ja Caterpillar

A

tlas Copcon uusi Explorac 235 on jopa 400 metrin syvyisiin tutkimusporauksiin kehitetty RC-porauslaite. Tuotejulkistuksella Atlas Copco sitoutuu entistä vahvemmin vastaamaan maailmanmarkkinoiden kasvavaan RC-porauksen kysyntään. Uusi porauslaite on kehitetty erityisesti RC-poraukseen ja uppoporaukseen (DTH). Porauslaitteella voidaan tehdä tutkimusporauksia yli 400 metrin syvyyteen ja se voidaan asentaa auto- tai telaketjualustalle. RC-poraus kasvattaa suosiotaan alustavassa tutkimuksessa, malmiesiintymän jatkotutkimuksessa ja malmin pitoisuuden valvonnassa, koska se on kustannustehokasta ja sillä saadaan nopeasti laadukkaita kuivia näytteitä. - Explorac 235 on vakuuttava vastaus tiukentuneisiin vaatimuksiin, jotka koskevat henkilöstön turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Laite on tehokas ja suorituskykyinen ja mahdollistaa nopean asennuksen ja porauksen. Lisäksi se on helppo huoltaa, melutasoltaan hiljainen ja erittäin öljytiivis. Se palvelee käyttäjiään ja täyttää geologien

aiesopimukseen Cat-moottoreiden toimituksista

W

Uusi Explorac 235 -porauslaite on kehitetty erityisesti RC-poraukseen ja uppoporaukseen (DTH).

näytteille asettamat laatuvaatimukset, sanoo Martin Sommers, Atlas Copcon geoteknisen porauksen divisioonan markkinointijohtaja. - Lanseeraus on ensimmäinen monista, joilla tulemme vahvistamaan asemaamme RC-porauksen alueella. Tarjoamme asiakkaille parannettua tehokuutta, työturvallisuutta, luotettavuutta, helppoa huollettavuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Atlas Copcolla on tarjota täydelliset ratkaisut RCporaukseen: porauskalusto,

kompressori, boosteri ja poraletka. Explorac 235 perustuu toimivaksi todistettuun tekniikkaan. 235 on päivitetty versio tunnetusta Explorac 220RC -kalustosta, joka on Atlas Copcon ensimmäinen erityisesti RC-poraukseen suunniteltu porauslaite. Explorac 235:ssä on useita parannuksia, kuten Atlas Copcon kehittämä uusi tangonkäsittelijä, suurempi 35 baarin paine (ennen 30 baaria) ja parannettu porauksen ohjausjärjestelmä RCS4.

ihuri, Sandvik Construction ja Caterpillar ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen Cat-moottoreiden toimituksista Sandvikin Suomessa valmistamiin poravaunuihin. Sopimus allekirjoitettiin Saksan Münchenissä järjestettävillä Bauma-rakennuskonemessuilla järjestetyssä tilaisuudessa. Sandvik tulee käyttämään Wihurin Teknisen Kaupan toimittamia Cat-moottoreita sekä nykyisissä laitteissa, useissa eri päästömääräysluokissa, että tulevissa EU Stage IV/ EPA Tier 4 Final -päästömääräykset täyttävissä laitteissa. Sandvikin globaalin ostopäällikön András Husztan mukaan pääasialliset syyt Caterpillarin valintaan ovat uusien Cat-moottoreiden innovatiivisuus, kestävyys vaikeissa käyttöolosuhteissa sekä maailmanlaajuinen huoltoverkosto.

Sandvikilla on Suomessa jo testattavana Caterpillarin toimittamia Tier 4 Final -moottoreiden prototyyppimoottoreita. Tier 4 Final on tällä hetkellä viimeisin tiedossa oleva työkoneiden päästömääräysporras, joka astuu voimaan vaiheittain Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa vuosien 2014 ja 2015 aikana. - Tämä sopimus on hieno esimerkki maailmanlaajuisesta yhteistyökumppanuudesta. Sandvik Constructionin sitoutunut tiimi sekä Wihurin ja muiden Cat-maahantuojien asiantuntemus varmistavat, että meillä on oikeat tuotteet oikeaan aikaan. Voimme tukea asiakkaidemme kasvutavoitteita maailmanlaajuisen edustajaverkostomme avulla, kertoo Adam Lucia, Caterpillarin Sandvikista vastuussa oleva avainasiakaspäällikkö. - Moottorimme täyttävät ja ylittävät vaaditut päästöstandardit, ne ovat luotettavia ja polttoainetehokkaita, ja niissä on voimaa ja vääntöä, hän lisää.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI

115

Kääntyykö tuotannon karkaaminen takaisin Suomeen?

V

iime vuosina olemme tottuneet siihen, että globalisaatio siirtää teollista tuotantoa halvemman kustannustason maihin ja toisaalta lähemmäs isoja loppumarkkinoita. Siirtyminen voidaan nähdä joko puhtaasti kustannusten pienentämispyrkimyksenä tai markkinaläheisyydellä pyritään tuottamaan suurempaa asiakashyötyä. Viime aikoina olemme kuulleet myös toisenlaisia tarinoita, jotka vahvistavat omalta osaltaan käsitystä siitä, että Kiina tai Kaukoitä ei välttämättä ole autuaaksi tekevä paratiisi teolliselle tuotannolle. Yhdysvallat on päästänyt vuosien saatossa teollisuuden karkaamaan Kaukoitään ja VäliAmerikkaan. Nyt siellä on tuuli kääntynyt ja monet jättiyritykset ovat investoineet voimakkaasti hypernykyaikaisten tuotantoverkostojen perustamiseen. Perimmäinen syy tähän on ollut se, että yritykset ovat saaneet kilpailuetua tuotannon palauttamisesta. Kun huomioidaan kiinalaisen palkkatason nousu, henkilöstön vaihtuvuus, lisääntyneen valvonnan aiheuttamat kustannukset ja nousevat logistiikkakulut huomataan, että hintaetu jenkkituotantoon onkin vain murto-osa alkuperäisestä laskelmasta. Joissain tapauksis-

sa ennakkoluulottomalla out of the box ajattelulla on onnistuttu Yhdysvalloissa tekemään asiakashyödyiltään parempia koneita ja jopa halvemmilla kustannuksilla kuin Kiinassa. Suomessa Greenled Oy:n toimitusjohtaja Mikko Aaltosen mukaan esimerkiksi laatu, toimitusvarmuus ja yhteinen kehittäminen kumppaneiden kanssa paranivat ja käyttöpääoman kierron nopeutuminen mahdollistuivat tuotannon siirrolla kiinalaisilta suomalaisille alihankkijoille. Jos tuotannon kustannukset nousevat tuottavuuskehitystä nopeammin, hintakilpailukyky heikkenee. Kuitenkin kaupat yleensä voittaa se, jolla kilpailuetu eli että tuote, palvelu tai ratkaisu on asiakkaalle käyttöarvoltaan hyödyllisempi ja parempi kuin kilpailijalla. Mielestämme keskustelu tulisi siirtää hintakilpailukyvystä enemmän kilpailuedun kokonaisvaltaiseen ammentamiseen. Globaalissa kilpailussa asiakashyöty ratkaisee, kuka lopulta menestyy parhaiten. Pelkkiä kustannuksia laskemalla ainutkertainen asiakashyöty ei kasva, vaikka yritys antaisikin alemman hinnan, koska kilpailija voi antaa samanaikaisesti vielä alemman hinnan. Hinta ei siten muodosta kestävää kilpailuetua. Markkinaläheisyyden mahdollistama ainutkertainen asiakashyöty johtaa

suurempaan myyntiin ja kulut voivat jopa kohota, mutta lopputuloksena tämä johtaa parempaan asiakastyytyväisyyteen ja kannattavuuteen. Löytyykö suomalaiselta yritysjohdolta rohkeutta kyseenalaistaa vanhat teesinsä ja uskomuksensa siitä, että oman tuotannon tai alihankinnan on enenevässä määrin sijaittava LCC (Low Cost Country)-maissa? Moni yritysjohtaja on päättänyt, että tietty osuus alihankinnasta tulee ostaa LCC-maista kun niin tekevät muutkin. Yritysten hankintajohdosta kuuluu yhä enenevässä määrin kritiikkiä siitä, että LCC-maista ostetun alihankinnan todelliset kustannukset ja laatu eivät vastaa sitä, mitä on tavoiteltu, mutta kun oman tuloskortin mittarina on LCC-ostojen kasvu, niin se täytyy osaoptimoinnin nimissä saavuttaa. Olemme vahvasti sitä mieltä, että kotimaisen tuotannon avulla voidaan tavoitella aitoa kilpailuetua Euroopan markkinoilla kiinnittämällä huomio kustannusedun ohella myös muihin asiakashyödyn lähteisiin ja näin tuottaa asiakkaille käyttöarvoltaan kilpailijoita parempia ratkaisuja. Markku Uitto Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksen toimitusjohtaja Pekka Järvinen Algol Technics Oy:n toimitusjohtaja

Opintomatkalla Saksassa yhmä, johon kuului 38 tuotantotalouden ja konetekniikan opiskelijaa Centria ammattikorkeakoulusta ja Oulun ammattikorkeakoulusta sekä kaksi opettajaa, teki opintomatkan Etelä-Saksaan 7.4.-14.4.2013.

R

Kohteina oli 8 yritystä Suttgartin ja Mannheimin ympäristössä sekä Auto- ja Tekniikkamuseo Sinsheimissa. Yksi mielenkiintoisimmista kohteista oli Bosch Rexroth AG:n Elchingenin hydraulipumpputehdas. Yrityksessä toteutettiin Lean-ajattelua eli valmistettiin imuohjauksella JOT-periaatteen mukaan, laatuun kiinnitettiin suurta huo-

miota, paikat pidettiin siisteinä, ylimääräisiä tavaroita ei lojunut nurkissa ja muutoinkin turhat työt ja ylimääräiset varastot oli pyritty eliminoimaan. Vastaanotto oli erinomaisen ystävällinen ja yleisesittelyn jälkeen tutustuimme tehtaalla pumppujen osavalmistukseen, kokoonpanoon ja lämpökäsittelyyn. Huomiota kiinnitti käytettävien työstökoneiden korkea laatu ja käytössä oleva huipputekniikka. Vierailu ylitti odotukset ja siitä kiitos Saksaan Bosch Rexrothin esittelijöille sekä Suomen päässä avusta vierailun järjestämisessä. Heikki Salmela, Lehtori Centria ammattikorkeakoulu, Ylivieskan yksikkö


116

METSÄALAN METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

Hydrauliikka-Extra

HAWE -pumput tunnetaan Suomessa tehokkuudestaan ja luotettavuudestaan

HAWE tarjoaa erittäin laajan aksiaalimäntäpumppumalliston, kuvassa vas. uusi V40M-045, uusi V60N-130 sekä V30D ja V30E -pumput, joiden kierrostilavuudet 45…270 cm3/rpm.

H

AWE Hydraulik on esitellyt mielenkiintoisia uusia pumppumalleja ja tarjolla on nyt erittäin kattava, laadukas pumppumallisto ajoneuvokäyttöön. Todella mielenkiintoinen uutuus on säätyvätilavuuksinen HAWE V60N-130 korkeapainepumppu, mikä mahdollistaa ylivertaiset ominaisuudet kuor-

mantunteviin järjestelmiin esimerkiksi puutavara-autoissa. Se tarjoaa 130 cm3/rpm kierrostilavuuden, max 2100 kierrosluvun ja 400 bar jatkuvan työpaineen (hetkellinen paine 450 bar). Uutuus täydentää ajoneuvo- ja työkonekäytössä erittäin suosittua V60-pumppusarjaa, mistä löytyy nyt koot 60, 90, 110 ja 130. - V60-pumppusarja on saavuttanut hyvän maineen Suo-

messa toimintavarmoina ja tehokkaina pumppuina, joten niiden myynti kasvaa koko ajan. Uusi V60N-130 on herättänyt jo nyt erittäin paljon kysyntää ja sen asiakastoimitukset ovat alkaneet kotimaisille päällerakentajille; ensimmäiset pumput on asennettu puutavara- ja tienhoitoautoihin, kertoo HAWE Finland Oy:n toimitusjohtaja Mikko Vainio. HAWE V60 -pumppujen toimintavarmuus perustuu pitkään kokemukseen pumppujen suunnittelussa, teräksiseen rakenteeseen ja korkeaan laatuun sekä

ison pään pumpuissa käytettävään tehonsäätimeen. - Tehonsäätimen saa optiona 60, 90 ja 110 koon pumppuihin joihin se voidaan myös jälkiasentaa. Uudessa 130 pumpussa tehonsäädin on vakiona. Se estää mahdollisen kuorma-auton ulosoton ylikuormittumisen ja sitä kautta rikkoontumisen. Ja vaikka pumpussa on tehonsäädin säilyy siinä tietenkin täydet tuotot ja paineet, opastaa Vainio.

Uutuusmalli V40M-045 HAWE -pumppuvalikoima laajenee entisestään kun mark-

kinoille tuodaan nyt uusi V40M 045 -pumppu kooltaan 40 cm3/ rpm (SAE asennus). - Tämä 250 bar paineille tarkoitettu pumppu on oivallinen valinta mm. henkilönostimiin, päällerakentamiseen ja koneikkokäyttöihin joissa riittää matalammat paineet, kertoo Vainio. HAWE Finland Oy esittelee HAWE -pumppu-uutuudet Kuljetus 2013 -näyttelyssä Jyväskylässä ja Suomen henkilökuntaa on paikalla myös kesäkuun Elmia 2013 -metsäkonemessuilla Ruotsissa Jönköpingissä kertomassa HAWE-tuotteista.

Sampo Hydraulics Oy luovutti Black Bruin -hydraulimoottorin Jyväskylän ammattikorkeakoululle opetus- ja harjoituskäyttöön ampo Hydraulics Oy:llä oli Jyväskylän tehtaalla huhtikuussa tilaisuus, jossa luovutettiin Jyväskylän ammattikorkeakoululle BlackBruin -hydraulimoottori opetusja harjoituskäyttöön.

S

Sampo Hydraulics Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Launiainen (toinen oik.) luovutti Black Bruin -hydraulimoottorin opetus- ja harjoituskäyttöön Jyväskylän ammattikorkeakoulun Jaakko Fonseliukselle (vas.), Jouko Pitkäselle ja Markku Strömille.

Sampo Hydraulics Oy tekee JAMK:n kanssa paljon yhteistyötä mm. erilaisissa markkinatutkimuksissa ja tarjoamalla oppilaille lopputyöaiheita. Tänä vuonna juhlistetaan SISU/Black Bruin moottorin upeaa 50 vuotista sarjatuotanto-historiaa. Kesän Metsäalan Ammattilehdessä 3/13 on laaja artikkeli Ilmari Louhion kehittämän SISU/BlackBruin -moottorin mielenkiintoisesta historiasta sekä ihmisistä ainutlaatuisen tuotteen takana.


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uusia innovaatioita palkitaan Automaatio 13 -messuilla 1.-3.10.2013

E

läköön automaatio! -palkinto myönnetään tänä vuonna toisen kerran automaatioalan innovatiivisesta ratkaisusta. Haku Suomen Automaatioseura ry:n ja Suomen Messujen myöntämään tunnustuspalkintoon on nyt avattu. Voittaja palkitaan Automaatio 13 -messuilla lokakuussa Helsingin Messukeskuksessa. Palkinnon voi saada uusi kaupallinen tuote, kehitetty menetelmä tai sovellus, ja sen saaja voi olla henkilö, työryhmä, yritys tai muu yhteisö. Palkintosumman 7000 euroa lahjoittaa Suomen Messusäätiö. Tunnustuspalkinnon saajan valitsee toimikunta, johon kuuluvat Suomen Automaatioseura ry:n puheenjohtaja Harri Happonen, kehitysjohtaja, Metso Automation Oy; Mika Lehtonen, suunnittelupäällikkö, Fortum Power and Heat Oy; Lasse Eriksson, Senior Research Engineer, Konecranes Oyj ja myyntiryhmäpäällikkö Riikka Telin, Suomen Messut. Kilpailuun voi osallistua lähettämällä ehdotuksen palkinnon saajaksi sähköpostilla 30.8.2013 mennessä Suomen Automaatioseura ry:n toimistolle osoitteeseen office@automaatioseura.fi. Ehdotukseen tulee liittää yksityiskohtainen selvitys saavutuksista, joiden perusteella tunnustuspalkinnon saajaa ehdotetaan.

Ensimmäinen palkinto Neste Jacobs Oy:n työryhmälle Ensimmäinen Eläköön automaatio! palkinto myönnettiin vuonna 2011 Neste Jacobs Oy:n työryhmälle menestyksellisen NAPCON (NesteJacobs Advanced ProcessControl) -ohjelmiston kehitystyöstä. NAPCON-työryhmä on vienyt malliennustavan säädön ja reaaliaikaisen optimoinnin asiaa eteenpäin Suomessa. Palkitun työryhmän jäsenet eli Mauri Sourander, Hans Aalto, Keijo Yli-Opas, Jyri Lindholm ja Samuli Bergman ovat 20 vuoden aikana toimineet keskeisissä tehtävissä NAPCON:iin liittyvässä tutkimuksessa, kehityksessä, markkinoinnissa ja asiakastoimituksissa.

HANSEN HKP Laadukas 10HK puutavara-autoihin Koko R 1 1/4” Nimellisvirtaus 288 l/min Paineenkesto max 118 bar Varmuuslukitus vakiona

Teknologia 13 -messu kasvussa Helsingin Messukeskuksessa 1.-3.10. 2013 pidettävä Automaatio 13 on osa laajaa Teknologia-tapahtumakokonaisuutta, johon kuuluvat myös Elkom, Hydrauliikka & Pneumatiikka ja MecaTec -messut. Myynti on edennyt reipasta vauhtia. Automaatio-messujen näytteilleasettajamäärä on jo nyt suurempi kuin edellisellä kerralla vuonna 2011. Messutapahtuman yhteydessä järjestetään lukuisia korkeatasoisia puheenvuoroja ja seminaareja sekä muuta ohjelmaa. Viimeksi kolmipäiväisessä tapahtumakokonaisuudessa vieraili yli 18 000 messukävijää.

117

Osuuskunnatie 31, 0060 Helsinki Puh 010 239 9800 - Fax 09 777 4522 info@suomenpikaliitin.fi www.suomenpikaliitin.fi

Jo 50-vuoden kokemuksella!


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kompakti koko. Vankkaa suorituskykyä. Uusi V60N korkeapainepumppu, 130 cm3 kierrostilavuus.

Osastomm

Ku l j e t u s 2

e

01

3 Osasto C4 0 0 Jyväskylä n Pavil 23.-25.5.2 jonki 013

Uusi aksiaalimäntäpumppu toimilaitekäyttöön HAWE Hydraulik:lta - V60N-130 - erottuu kompaktin kokonsa ja luotettavan suorituskykynsä ansiosta. 400 bar työpaine on yksi aidon korkeapainepumpun ominaisuuksista. Pumpussa on huomioitu myös ulosottojen asettamat rajoitukset. Laajan laippa ja säädin valikoiman ansiosta pumppu on muokattavissa tarpeidenne mukaiseksi. Tutustu kattavaan teollisuus ja mobile aksiaalimäntäpumppujen valikoimaan osoitteessa www.hawe.de.

S O L U T I O N S F O R A WO R L D U N D E R P R E S S U R E . W W W. H AW E . D E


Hydrauliikka-Extra

119

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Jatkuva tuotantoon panostaminen ja toimintojen kehittäminen Hydoringin tasaisen kasvun taustalla ydraulikkasylintereitä ja -koneikkoja valmistava Hydoring Oy on investoinut viime vuosina merkittävästi tuotantoonsa Kyrössä.

H

Tuotantotiloja on laajennettu ja konekantaa lisätty sekä automaatioastetta nostettu tasaiseen tahtiin. Uusin investointi on joulukuussa käyttöön otettu Fastemsin toimittama sorvin panostuksen robotisointi. Lisäksi yrityksessä otetaan käyttöön parhaillaan uutta toiminnanohjausjärjestelmää ja tuotantoon ajetaan sisään Lean Management -mallia. - Kehitämme koko ajan vahvasti tuotantoamme pystyäksemme tarjoamaan asiakkaillemme jatkossakin huipputuotteet, laadun ja toimitusvarmuuden. Meidän on pysyttävä sekä tuotteiden kehittämisessä että tuotantotekniikassa kehityksen kärjessä mikäli haluamme pärjätä jatkuvasti kovenevassa kilpailussa. Samalla varmistamme sen että työllistämme kotimaisena perheyhtiönä jatkossakin alueellamme merkittävän määrän ihmisiä; tällä hetkellä meitä on noin 120. Haemme parhaillaankin lisää ammattilaisia tuotantoomme sekä myyntiosastolle, sanoo Hydoring Oy:n toimi-

Hydoring Oy on vahvistanut organisaatiotaan entisestään; viime vuoden elokuussa myyntipäällikkönä aloitti Ville Eskelinen (vas.) ja tammikuussa 2013 kehittämis- ja hankintapäällikkönä Mika Metsävirta.

tusjohtaja, talousneuvos Timo Raikko.

Tasainen kasvu tavoitteena jatkossakin Vuonna 2012 Hydoringin liikevaihto oli 18,2 milj. euroa ja

kasvua edellisvuoteen saatiin aikaan noin 15 %. - Olemme onnistuneet kasvamaan tasaisesti viime vuosina ja vuosi 2012 oli meille jopa parempi kuin 2008 jolloin koneenrakentamisessa yleisesti tehtiin

ennätyslukemia. Kuluva vuosi 2013 mennään aika lailla samaa tahtia kuin viime vuosi mutta olemme asettaneet tavoitteeksi ylittää 20 milj. euron liikevaihdon vuonna 2015. Kotimaa on meille jatkossakin päämarkkina mutta olemme edenneet hyvin myös vientimarkkinoilla kuten Norjassa ja Tanskassa, ilmoittaa Raikko.

koissylintereissä, toki yritys valmistaa myös laadukkaita ja hinnaltaan kilpailukykyisiä sarjatuotantosylintereitä liikkuvan kaluston tarpeisiin. - Ostimme Mesera Salon konepajan sylinteriliiketoiminnan alkuvuodesta 2011 ja sitä kautta asemamme liikkuvan kaluston sylinteritoimittajana vahvistui merkittävästi, kertoo Raikko.

Erikoissylinterit vaativiin käyttökohteisiin

Hydoring Oy:lle seutukunnallinen yrityspalkinto 2012

Hydoringin yksi menestyksen avaimia on erikoistuminen tietyille sektoreille sylinterivalmistuksessa. - Emme yritä tehdä sylintereitä kaikkiin tarpeisiin vaan meillä on selkeät alueet kuten kaivosteollisuus ja puunjalostusteollisuus, missä olemme vahva pitkän kokemuksen omaava toimija. Esimerkiksi puun käsittely on vaativa laji sillä yksikään käsiteltävä kappale ei ole koskaan identtinen. Tämä vaatii laitevalmistajalta ja myös sylintereiltä paljon erikoisominaisuuksia, toteaa Raikko.

"Loimaan seutukunnan elinkeinoelämä on vireää ja monipuolista. Vuosittain seutukunnalla perustetaan yli 100 uutta yritystä ja meillä onkin tällä hetkellä jo n. 2 700 yritystä eri toimialoilla. Hyvät yritykset ja yrittäjät ansaitsevat tunnustuksen. Tässä tarkoituksessa on Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus ry. - Yrityskolmion hallitus päättänyt seutukunnallisen tunnustuspalkinnon antamisesta yrittäjyydelle/yritykselle. Ehdotukset palkittaviksi yrityksiksi tekivät seutukunnan kunnanjohtajat ja päätöksen teki Yrityskolmion hallitus. Seutukunnallisen yrityspalkinnon sai vuonna 2012 Hydoring Oy (Kyrö, Pöytyä) ja Protecmatic Oy (Koski Tl)."

Sarjatuotantosylinterit liikkuvaan kalustoon Vaikka Hydoringin tuotteiden pääpaino on järeämmissä eri-

SOLUTIONS FOR TOMORROW’S ENGINEERING

MOBIILISOVELLUKSIA SUUNNITTELIJOILLE: VASTAUKSIA KÄDEN ULOTTUVILLA

Teknologia on väkevä työkalu silloin, kun se vie välittömästi vastausten äärelle. Teknisiä ratkaisuja luovana yrityksenä ymmärrämme nopeuden merkityksen verkostoituneessa maailmassa. Innovatiivisten sovellusten ja mobiililaitteiden avulla olemme onnistuneet helpottamaan suunnittelijoiden jokapäiväistä työtä, paikasta riippumatta. Vastauksia löytyy hakusanalla ”Trelleborg”, sekä App Store:sta että Google Play:sta. Lisätietoa www.tss.trelleborg.com tai www.seals-innovation.com


120

METSÄALAN METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

Hydrauliikka-Extra

Pikaliittimet liikkuvaan kalustoon ja teollisuuden tarpeisiin uomen Pikaliitin Oy on keskittynyt pikaliitinten maahantuontiin ja myyntiin jo vuodesta 1996 lähtien. Yritys tarjoaa asiakkailleen Suomen laajimman valikoiman johtavien amerikkalaisten ja eurooppalaisten pikaliitinvalmistajien tuotteita.

S

- Edustuksiamme ovat Tuthill konserniin kuuluvat Hansen (USA) ja Gromelle (Ranska) joiden valikoimiin kuuluvat ruostumattomat, haponkestävät, messinkiset ja teräksiset pikaliittimet. Pyöriviin liitintarpeisiin tarjoamme laadukkaat DuffNorton -liittimet (USA ja Ranska). Muovisissa pikaliittimissä edustuksessa on maailman johtava valmistaja CPC (Colder Products Company, USA), kertoo Suomen Pikaliitin Oy:n toimitusjohtaja Jari Leino. Suomen Pikaliitin Oy:n toimipisteessä Helsingin Pakilassa on tarjolla Suomen suurin yli 2000 nimikkeen varastovalikoima, josta löytyvät ratkaisut kaikkiin liikkuvan kaluston ja teollisuuden liitintarpeisiin. Valikoimasta löytyy useita eri liitäntävaihtoehtoja ja materiaaleja. - Meillä on pitkä kokemus asiakkaidemme tarpeista, joten osaamme varastoida oikeat tuotteet sekä toimittaa asiakkaidemme tuotantoon oikean määrän oikeanlaisia liittimiä oikeaan aikaan. Ja hyvät suhteemme päämiehiin takaa nopeat tehdastoimitukset, toteaa Leino. Suomen Pikaliitin Oy:n am-

- Meiltä löytyy pikaliittimet kaikkiin liikkuvan kaluston ja teollisuuden tarpeisiin, sanovat Suomen Pikaliitin Oy:n toimitusjohtaja Jari Leino (oik.) ja myyjä Jussi Ukkola.

mattitaitoinen myyntihenkilöstö auttaa löytämään parhaan liitinratkaisun haastaviinkiin käyttötarpeisiin. Asiakkaita palvelevat Jari Leino, Matti Kärnä ja Jussi Ukkola; myyntitiimiä tullaan vahvistamaan entisestään kesän aikana. Jälleenmyyjiä Suomen Pikaliitin Oy:llä on yli 100 ympäri maata; mm. johtavat hydrauliikkamyymälät.

Hansen HKP ykkönen puutavara-autokäytössä Hansen HK-sarjan pikaliittimet on suunniteltu hydrauliikan yleiskäyttöön. - Kuulalukittavat Hansen

Korkeat paineet kestävän ja suuret virtaukset tarjoavan Hansen HKP -pikaliittimen suosio perustuu kestävyyteen ja varmatoimisuuteen. - Hansen HKP -pikaliitin toimii luotettavasti puutavara-autokäytössä. Luistissa on väljät tolerenssit eli sen saa auki vaikka välissä olisi kaarnaa tai jäätä ja luisti kestää vaikka vasaralla iskeä. Liittimessä käytetään isoja lukituskuulia mitkä tasaavat pintapaineita. Puutavara-autokäytössä on siirrytty yhä enemmän käyttämään suurempia pikaliittimiä, nyt paluupuolella alkaa yleisin koko olla 1 1/4” ja painepuolella 1” tai 3/4” kun aiemmin käytettiin paluupuolella tuumaista ja painepuolella kolmevarttista. Suuremmissa liittimissä venttiilin koko on merkittävästi isompi tarjoten enemmän virtausta, opastaa Leino. Puutavara-autoissa käytetään lisäksi pankonsiirtolaitteissa usein Hansen 3HK -pikaliittimiä koossa 3/8”. - Myös metsäkoneista löytyy Hansen liittimiä mm. haponkestävänä harvesteripään urealaitteistosta, sanoo Leino.

Hansen HKP -pikaliitin on erittäin suosittu puutavara-autokäytössä.

HKP -kaksisulkuliittimet ovat vahvassa asemassa kuorma-autojen pikaliittimissä; puutavaraautokäytössä Hansen HKP:n

markkinaosuus on Suomessa yli 80 % ja niitä käyttävät kaikki merkittävät päällerakentajat, ilmoittaa Leino.

Kierrettävä Gromelle 6000-sarjan pikaliitin soveltuu mm. hydraulivasarakäyttöön.

Gromellen kierrettäviä pikaliittimiä käytetään erilaisissa työkonekäytöissä ja myös metsäkoneissa - erityisen suosittuja ne ovat hydraulivasarakäytössä. - Kierrettävä pikaliitin kestää kuulalukitteista paremmin kovia paineita ja iskuja, sillä pintapaine tasaantuu niissä koko kierteen osalle, Leino kertoo.

Pyöriviä Duff-Norton -liittimiä löytyy laaja valikoima ja myös nivelkäyttöön

HYDAC OY Kisällintie 5, 01730 Vantaa Puh: 010 773 7100 Fax: 010 773 7120 Email: hydac@hydac.fi Internet: www.hydac.fi

Pyörivät Duff-Norton -liittimet tulivat Suomen Pikaliitin Oy:n valikoimaan vuonna 2005. - Niiden myynti on kasvanut tasaisesti noin 30 % vuositahtia. Pyöriviä liittimiä käytetään teollisuudessa prosesseissa, joissa ne pyörivät koko ajan ja jopa 5000 kierrosta minuutissa. Liikkuvassa kalustossa niitä käytetään yleisimmin estämään hydrauliletkujen kiertyminen esimerkiksi metsäkoneen harvesteripäissä, sanoo Leino.


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI

121

Tehohydro Oy oli Bosch Rexrothin Vuoden 2012 ansioitunein jälleenmyyjä

T

ehohydro Oy Lappeenrannasta on paitsi valtuutettu Bosch Rexroth jälleenmyyjä ja myös vuoden 2012 ansioitunein Bosch Rexroth tuotteiden jälleenmyyjä.

- Bosch Rexroth Oy:n Tehohydrolle antama tunnustus on osoitus siitä, että tunnemme maailman johtavan hydrauliikkatuotteiden valmistajan Bosch Rexrothin korkealaatuiset tuotteet ja niiden sovellukset erinomaisesti, sanoo Tehohydro Oy:n toimitusjohtaja Kai Vainio. Bosch Rexrothin hydrauliikkatuotteet soveltuvat yhtä lailla kuorma-autoilijoiden, koneurakoitsijoiden kuin teollisuudenkin tarpeisiin. Valikoimaan kuuluvat mm. kiinteätuottoiset ja säätötilavuuspumput, suunta-, paine- ja proportionaaliventtiilit, akkutekniikka, moottorit sekä hydraulituotteiden varaosat. - Bosch Rexrothin laaja ja laadukas tuotevalikoima mahdollistaa yhä monipuolisemmat ratkaisut kaikkiin käyttökohteisiin. Yleisimmät tuotteet ja varaosat saat Tehohydrosta suoraan varastosta. Asiantunteva ja koulutettu henkilökuntamme huoleh-

- Tehohydro Oy täyttää elokuussa 30 vuotta joten silloin on juhlan paikka, sanoo toimitusjohtaja Kai Vainio esitellessään Bosch Rexrothin kattavaa venttiilivalikoimaa.

tii tarvittaessa tuotteiden huollosta omassa korjaamossamme, kertoo Vainio. Hydrauliikkaan ja pneuma-

tiikkaan keskittynyt noutomyymälä on tärkeä osa Tehohydron palvelukonseptia. - Edustamme maailman johta-

Myymälästä löytyy kuorma-auto-autokäyttöön laajasti komponentteja kuten Bosch Rexrothin pumput.

Tehohydro tarjoaa suoraan hyllystä laajan valikoiman laadukkaita Bosch Rexroth -komponentteja, kuvassa A10 säätötilavuuspumppuja.

vien valmistajien laadukkaita, testattuja ja varmatoimisia tuotteita. Myymälässämme onkin Etelä-Karjalan suurin, yli 7000

nimikkeen valikoima alan komponentteja, tarvikkeita ja varaosia, ilmoittaa Vainio.

Uutta voimaa Tehohydron myyntitiimiin tuovat Atso Turunen (vas.) ja Tuomas Vainikka. Lisäksi asiakkaita myynnissä palvelevat Mikko Vainio ja myymäläpäällikkö Jyri Kuronen.


122

METSÄALAN METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

Hydrauliikka-Extra

Hydacin ohjaimilla tehokkuutta ja turvallisuutta nykypäivän ohjausratkaisuihin

N

ykypäivän liikkuvissa työkoneissa elektroniikan määrä kasvaa huomattavan nopeaa vauhtia. Teknologian kehittymisen myötä koneet ovat toinen toistaan älykkäämpiä, mistä seuraa ohjausrakenteiden muuttuminen monimutkaisemmiksi. Samalla toimintojen määrän kasvu nostaa vaatimuksia myös ohjauselektroniikan luotettavuudelle.

Kahdeksan PWM-lähdön HYTTC 48X on Hydacin suurin koteloitu I/O-moduuli.

I/O-moduulit

Liikkuvien työkoneiden ohjausratkaisuiden täytyy taata järjestelmän vakaa toiminta erittäin vaativissa olosuhteissa. Tämän vuoksi tehokkaat ja virheitä sietävät elektroniikan komponentit ja ohjelmat ovat tarpeellisia. Osaltaan myös kansainvälisiin IEC 61508 ja EN ISO 13849 standardeihin perustuvat koneturvallisuusvaatimukset asettavat uusia haasteita ohjausjärjestelmien tekoon.

TTControl - Hydac International TTControl on johtava mobilepuolen turvaluokiteltujen ohjausjärjestelmäratkaisuiden valmistaja. TTControl on TTTEch Computertechnik AG ja Hydac Internationalin tytäryhtiö. Sen toimipisteet sijaitsevat Itävallan Viennassa ja Italian Brixenissä. Hydac toimittaa TTControltuotteita sähköisiin ohjausjärjestelmiin erityisesti liikkuviin työkoneisiin, kuten trukkeihin, nostureihin, kunnallisteknisiin ajoneuvoihin sekä rakennus- ja maatalouskoneisiin. Modernit ohjelmisto- ja laitteistopuolen tuotteet tarjoavat koneenrakentajille mahdollisuuden tehdä luotettavasti ja turvallisesti toimivia koneita nopeasti ja taloudellisesti. Pitkä kokemus turvaluokitelluista järjestelmistä ja innovatiivinen teknologia ovat Hydacin asiakkaille etuna. Hydac pystyy siten toimittamaan hydrauliikan ja elektroniikan komponenttien lisäksi koko ko-

Hydac toimittaa TTControl-tuotteita sähköisiin ohjausjärjestelmiin erityisesti liikkuviin työkoneisiin.

neen ohjausjärjestelmän. IEC 61508 ja EN ISO 13849 -standardeihin perustuvat koneturvallisuusvaatimukset asettavat uusia haasteita ohjausjärjestelmien tekoon.

32-bittinen HYTTC 200 oli Hydacin ensimmäinen turvaluokiteltu ohjainyksikkö.

Ohjainyksiköt HY-TTC -ohjainyksiköt so-

veltuvat useisiin eri käyttökohteisiin. HY-TTC 50 -tuoteperheessä on tehokkaat 16/32-bittiset prosessorit ja ohjaimia on useampaa eri kokoluokkaa. Tuloja ja lähtöjä voidaan ohjelmallisesti konfiguroida toimimaan erityyppisten anturien ja toimilaitteiden kanssa. HY-TTC -ohjainyksiköt tukevat laajaa valikoimaa eri kehitysympäristöjä: CoDeSys® (IEC 61131-3), Ckieli, MATLAB®/Simulink® takaavat joustavuuden ohjelmistokehityksessä. Ohjainyksiköt on suunniteltu koviin olosuhteisiin takamaan maksimaalinen luotettavuus. Kaikki laitteet ovat testattuja ääriolosuhteissa ja toimivat -40..+85 C lämpötila-alueella. Elektroniikassa käytetään vain sertifioituja ja testattuja komponentteja. Piirilevyjä suojaavat kompaktit autoteollisuudesta tutut painevaletut alumiininkotelot. Kaikissa ohjaimissa on CAN-väyläliitäntä kommunikointia ja laajennettavuutta ajatellen. Turvaluokiteltuihin järjestelmiin Hydac tarjoaa kansainvälisesti asetetut IEC 61508 (SIL 2, SIL 3) ja EN ISO 13849 (PL d, PL e) standardit täyttävät ohjainyksiköt HY-TTC 77, HY-TTC 90, HY-TTC 94 ja HY-TTC 200. Näissä ohjaimissa pääprosessoria ja turvakriittisiä tuloja ja lähtöjä valvoo erillinen diagnostiikkaprosessori. Virhetilanteessa sisäinen kytkin katkaisee kaikki virtaulostulot, saattaen koneen turvalliseen tilaan.

Ohjainyksiköiden lisäksi Hydac tarjoaa I/O-moduuleita (HY -TTC 38X, HY-TTC 48X), joiden kanssa kommunikointi perustuu CANopen-protokollaan. I/O-moduuleiden etuna on ohjausjärjestelmän helppo ja edullinen laajennettavuus. Hajauttaessa ohjausjärjestelmä I/O -moduulein saadaan johdotuksen tarvetta vähennettyä huomattavasti. Tämä mahdollistaa myös saman pääohjaimen käyttämisen useammassa eri konetyypissä, jolloin konekohtaiset toiminnot voidaan jakaa erillisiin I/O-moduuleihin. I/O-moduulit ovat ohjainyksiköiden tapaan suojattuja koviin käyttöolosuhteisiin soveltuvilla kevytmetallikoteloilla. Anturiliitäntöjen lisäksi I/ O-moduulit sisältävät virtaohjauksia ja virtatakaisinkytkentöjä. I/O-moduulit toimitetaan tehtaalla asennetulla firmwarella, joten ne ovat heti valmiita toimintaan. Hydac on tuonut ensimmäisenä markkinoille turvaluokitellun I/O-moduulin. Turvaluokitellun HY-TTC 48XS I/O-moduulin kommunikaatio perustuu EN 50325-5 standardissa määriteltyyn CAN open Safety -protokollaan.

HY-eVision² 7" mallissa on 800x 480 pikselin laajakuvanäyttö (16 :9 kuvasuhde), tehokas prosessori ja kosketusnäyttö optiona.

HY-eVision² 10.4" mallissa on 1024x768 pikselin kosketusnäyttö 4:3 kuvasuhteella, tehokas prosessori ja neljä CAN-väyläliitäntää.

Näytöt Hydac on julkaissut kaksi ensimmäistä ohjelmoitavaa näyt-

töään mobilesovelluksiin. Robustit näytöt ovat optimoitu toimimaan kovissa olosuhteissa pääasiallisena koneen käyttöliittymänä sekä visualisoinnissa että parametrisoinnissa. HYeVision² näytöissä yhdistyvät näytön korkea resoluutio ja käyttäjäystävällinen ohjelmistokehitys joko CoDeSys 3.x:llä tai Qt:lla. Modulaarisesti suunnitellut käyttöliittymät ovat kosketusnäytöllinen 10,4" ja 7" versio, jossa kosketusnäyttö optiona. HY-eVision² käyttöliittymien etuina ovat taulutietokoneisiin verrattavissa oleva erittäin hyvä suorituskyky ja korkean resoluution näyttö (7" 800x480 px, 10.4" 1024x768 px). Nopea 32-bittinen ARM Cortex A8 800 MHz-prosessori tarjoaa sulavat grafiikat, nopean käynnistysajan ja samalla suorituskykyisen ratkaisun myös tulevaisuuden haasteisiin. Korkean luminanssin (500 cd/m²) ansiosta näytön luettavuus kirkkaassakin auringonvalossa on erinomainen. Kohdetiedostojen tarjoamien mahdollisuuksien myötä näytöllä voidaan esittää läpinäkyviä kuvia, 3D-efektejä, vektorigrafiikkaa sekä toistaa videoita. Laitteistokiihdytyksen ansiosta laitteen prosessori rasittuu vähemmän ja tehoa jää laskentaan. Mukana toimitetaan valmiit grafiikkakirjastot ja Unicodefontit. Näytöt tukevat PDF-tiedostojen lukua ja tallentamista. Näin ollen esimerkiksi huoltoja käyttöohjeet saadaan auki näytölle, joten koneen huoltokirja on aina mukana. Näyttöjen kameraliitäntöjen avulla saadaan kuvaa peruutuskamerasta tai esimerkiksi tarkkuutta vaativan työvaiheen avuksi. Erillisen USB-liitännän kautta koneen käyttödata ja vikalokit voidaan tallentaa suoraan muistitikulle PDF-muodossa, joka on siten helppo lähettää eteenpäin. HYeVision² säästää myös huoltokuluissa, sillä näytön USB-liitännän kautta on mahdollista päivittää sekä näytön ohjelma, että minkä tahansa samassa CANväylässä olevan HY-TTC -sarjan ohjainyksikön ohjelma. Pienemmässä näytössä on kaksi CAN-väyläliitäntää ja suuremmassa neljä. Näytöt tukevat CANopen-protokollaa. Näytöt helpottavat huoltoa ja diagnostiikkaa. 7" näytössä on optiona 3G/GPS-toiminta, jolloin näytön päivitykset ja diagnostiikka voidaan suorittaa langattomasti.

Myynti ja tuotetuki Tuotetuen ohjaimille ja näytöille Suomessa hoitaa Hydac Oy. Mikäli kaipaat tuotteista lisätietoja, vieraile osoitteessa www.hydac.fi tai ota yhteyttä myyntiin hydac@hydac.fi.


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI

123

Pelaako palvelu lähelläsi? Liian pitkiä seisokkiaikoja? Kunnossapidon Kehittäjä 2013 -kilpailun voittaja

Jos sininen harjalaite tulee vastaan ei pölypilveä tarvitse pelätä ämän vuoden Kunnossapidon Kehittäjä palkinnon voittivat Snowek Oy ja Dynaset Oy yhteisellä innovaatiollaan, harjalaitteiden korkeapainepölynsidontajärjestelmällä.

T

Kilpailun järjestää Expomark Oy ja Kunnossapitoyhdistys Promaint ry vuorovuosin Teolliset Palvelut -messujen ja Pohjoisen Teollisuus -tapahtuman yhteydessä. Palkintosumman 5000 euroa lahjoittaa Suomen Messusäätiö. Tänä vuonna kil-

pailu järjestettiin Teolliset Palvelut -messujen yhteydessä.

Katupöly kuriin tehokkaasti ja ekologisesti Voittajatyö on varsin ajankohtainen. Katupölyongelmaan saatiin tehokas ja ympäristöystävällinen ratkaisu. Kadut voidaan harjata kuivana jolloin pinta puhdistuu paremmin ja työ voidaan aloittaa aiemmin, vaikka pikkupakkasella. Pölynsidontatekniikka vähentää merkittävästi katupölyongelmaa. Työskentely on tehokkaampaa ja vet-

tä säästyy. - Kunnossapidon kehittäjä 2013 -palkinto on luonnollisesti huikea kunnianosoitus ja palkinto Snowekin sekä Dynasetin sujuvalle yhteistyölle. Koko kevään ja talven ajan olemme vieneet sanomaa uuden teknologian edistysaskelista ympäri Suomen ja kuvaavaa onkin, että suurimmat kaupungit Helsinki, Espoo ja Vantaa etunenässä ovatkin ottaneet teknologian avosylin vastaan. Ennen kaikkea teknologiasta hyötyvät tietenkin tavalliset kadullakulkijat: jos si-

ninen harjalaite tulee vastaan, ei pölypilveä tarvitse enää pelätä niin kuin ennen. Niin se vain maailma nytkähti eteenpäin katupölykeskustelussakin vihdoin!, toteaa Snowek Oy:n toimitusjohtaja ja pääsuunnittelija Jaakko Happonen. Vanha malli: - katuhiekka kastellaan lietteeksi ja harjataan - pöly nousee jälleen lietteen kuivuttua Uusi pölynsidontatekniikka: - katu harjataan kuivana, pinta puhdistuu tehokkaasti - korkeapainevesisumu sitoo nousevan katupölyn pienellä määrällä vettä Ilkka Palsola, kilpailuraadin jäsen ja Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n hallituksen pu-

heenjohtaja, oli tyytyväinen tämän vuoden kilpailun voittajaan. - Innovatiivisuus on menestyksen avain, sillä Suomi nousee. Korkeapainepölynsidontajärjestelmä on oivallus, joka tuo tuotteeseen omassa segmentissään uusia ominaisuuksia. Yhdistämällä olemassa olevaa tekniikkaa oikealla lailla saadaan aikaan tuote, joka parantaa puhdistustyön tekemistä ja lopputulosta. Kunnossapidon Kehittäjä palkinto jaettiin 17.4.2013 Teolliset Palvelut -messuilla.


124

METSÄALAN METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

Hydrauliikka-Extra


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI

125

Uusi itsenäinen pneumatiikkayritys Bosch Rexroth Pneumatics Oy

P

neumatiikan tuotedivisioonasta muodostetaan 1.6.2013 virallisesti Bosch Rexroth AG:n itsenäinen yksikkö. Suomessa uusi yritys Bosch Rexroth Pneumatics Oy toimii samoissa tiloissa Bosch Rexroth Oy:n kanssa. Bosch Rexrothin pneumatiikkatuotteisiin kuuluu pneumatiikkasylintereiden ja -venttiileiden sekä varusteiden lisäksi marinesovellusten pneumaattiset ja elektroniset tuotteet. Bosch Rexroth Pneumatics Oy:n toimitusjohtajana toimii Jouni Lehtoranta. Bosch Rexroth Oy:n muiden tuoteryhmien, kuten hydrauliikan, lineaari- ja kokoonpanotekniikan sekä sähkökäyttöjen ja ohjausjärjestelmien toiminta säilyy ennallaan. Bosch Rexroth Oy:n toimitusjohtaja on Kalle Tuohimaa. Bosch Rexroth on voimansiirron, ohjauksen ja liikkeenhallinnan ratkaisujen

maailmanlaajuinen markkinajohtaja. Sen myynti- ja huoltoverkosto tuotantolaitoksineen kattaa yli 80 maata. Tuoteohjelmaan kuuluvat hydrauliikan, pneumatiikan, lineaari- ja kokoonpanotekniikan ratkaisut sekä sähkökäytöt ja ohjausjärjestelmät. Bosch Rexroth on kumppani teollisuussovelluksissa ja tehdasautomaatiossa, liikkuvan kaluston sovelluksissa sekä uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisessä. Liikevaihto vuonna 2012 oli 6,5 miljardia euroa ja henkilöstömäärä 37 735. Suomessa Bosch Rexroth Oy tarjoaa asiakkailleen kattavat neuvonta-, suunnittelu- ja kokoonpano- sekä huoltotoiminnot sisältäen käyttöönoton ja koulutuksen. Bosch Rexroth Oy:llä on laaja jälleenmyynti- ja alihankintaverkosto. Toimipaikat sijaisevat Vantaalla, Tampereella ja Tallinnassa. Kokonaismyynti vuonna 2012 oli 93 miljoonaa euroa. Yrityksen palveluksessa työskentelee vakituisesti 115 henkilöä.

Teollisuustuotanto väheni maaliskuussa 0,3 % vuoden takaisesta

K

oko teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2013 maaliskuussa 0,3 prosenttia pienempi kuin vuoden 2012 maaliskuussa. Vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä työpäiväkorjattu teollisuustuotanto väheni 3,0 prosenttia vuoden takai-

sesta. Kausitasoitettu tuotanto kasvoi maaliskuussa 2,9 prosenttia helmikuuhun verrattuna. Helmikuussa kausitasoitettu tuotanto oli 0,9 prosenttia pienempi kuin tammikuussa. Tammikuussa tuotanto väheni 3,6 prosenttia edelliseen kuukauteen verrattuna.

Hytar Oy:n uusi Hydroshop -hydrauliikkamyymälä on avattu Tampereen Sarankulmassa

Laadukkaat pyörivät liittimet

Hytar Oy on avannut Tampereen Sarankulmaan osoitteeseen Keskuojankatu 12 uuden hydrauliikka- ja teollisuustarvikemyymäläkonseptin, Hytar Hydroshopin.

ytar Oy on avannut Tampereen Sarankulmaan osoitteeseen Keskuojankatu 12 uuden hydrauliikka- ja teollisuustarvikemyymäläkonseptin, Hytar Hydroshopin.

H Teräksestä ja haponkestävästä teräksestä (AISI 316) Pieniin ja suuriin pyörintänopeuksiin Matalasta korkeaan paineeseen Saatavana myös monikanavaisena

Osuuskunnatie 31, 0060 Helsinki Puh 010 239 9800 - Fax 09 777 4522 info@suomenpikaliitin.fi www.suomenpikaliitin.fi

Yhteensä 2000 m2:n tiloissa toimii täysin uudistunut 350 m2:n Hytar Hydroshop-myymälä, varasto ja letkuasennelmapiste sekä asiantunteva palveleva henkilökunta. Hytar Hydroshop on palvellut asiakkaita huhtikuun alusta lähtien. Viralliset avajaiset järjestetään kesäkuun alkupuolella, katso tarkempi ajankohta osoitteesta www.hytar.fi. Keskuojankadulla asiakkaita palvelevat vankalla ammattitaidolla Petri Holmberg, Rami Mäkiluoma, Jarmo Hakala, Tuomas Hänninen, Petri Koivula ja Tuomas Mäkiluoma. AVS-Groupiin kuuluva Hytar Oy on vuosikymmenten ajan ollut merkittävä öljy- ja vesihydrauliikan komponenttien sekä -järjestelmien valmistaja että maa-

hantuoja. Hydrauliletkujen, -liittimien ja -asennelmien myynti rakentuu kansainvälisesti tunnettujen valmistajien tuotteiden ympärille, joiden valikoimaa laajentavat Hytarin oman konepajan haponkestävät letkuliittimet ja holkit. Hytar Oy valmistaa Suomessa vuodessa satoja kilometrejä letkuasennelmia. Hytar Oy:n tuoteohjelmassa on laaja valikoima tunnettujen päämiesten korkealuokkaisia hydrauliikkakomponentteja kuten venttiilit, pumput, moottorit jne. joita täydentää oman konepajamme standardi sekä asiakaskohtaiset hydraulisylinterit. Tarjolla on lisäksi kattava valikoima mm. työkaluja, tarvikkeita, kompressoreita ja painepesureita. Hytar Oy:lla on toimipaikat Jyväskylässä, Espoossa, Joensuussa, Lahdessa, Porissa, Oulussa sekä kaksi toimipaikkaa Tampereella. Hytar Oy:lla on lisäksi omat toimipaikat myös Venäjällä ja Virossa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Suorituskykykiveen hakattu ominaisuus. Kaikki muukin vastaa tarkasti vaatimuksianne.

Osastomm

e

013 KuljetusC2400

Osasto ki n Paviljon Jyväskylä 013 23.-25.5.2

Löydä uusi keskipaine sarjan aksiaalimäntäpumppu: V40M HAWE Hydraulik:lta. 45 cm3 kierrostilavuudella ja 250 bar työpaineella pumppu vastaa täsmällisesti vaatimuksiin niin hyötysuhteen, laadun kuin tekniikan osalta. Se sopii mitä parhaiten liikkuvankaluston käyttökohteisiin. Tutustu siihen osoitteessa www.hawe.de. S O L U T I O N S F O R A WO R L D U N D E R P R E S S U R E . W W W. H AW E . D E


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka-alan johtavat yritykset olivat vahvasti mukana maailman suurimmassa raskaskonealan näyttelyssä Baumassa Münchenissä 15.-21.4.2013. Kuvassa oikealla Hydacin perustaja Dr. Werner Dieter, joka toimi aikanaan myös Rexrothin pääjohtajana, Hydac Oy:n myyntipäällikkö Raino Heikkilä sekä Hydacin toimitusjohtaja Mathias Dieter.

Hydrauliikka vahvassa roolissa Baumassa

HAWEn osastolla Christian Risto Lindell (vas.) esitteli uusimpia HAWE pumppumalleja mobilehydrauliikan tarpeisiin.

Bosch Rexroth Oy:n mobilehydrauliikan myyntipäällikkö Jaakko Hämäläinen kertoi entistä tehokkaammista ja energiaa säästävistä hydrauliikan ratkaisuista.

Sampo Hydraulics Oy oli Baumassa maailmanluokan tyylillä. Tänä vuonna juhlistetaan kotimaisten SISU/BlackBruin -moottoreiden 50-vuotista sarjatuotanto-historiaa.

127


128

METSÄALAN METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

Hydrauliikka-Extra

Koneosapalvelu avasi ParkerStore -myyntipisteen Imatralle - toukokuun lopulla avataan ParkerStore myös Helsinkiin

K

oneosapalvelu Oy:n Imatran toimipisteessä avattiin ParkerStore-myymälä 15.5. ja Helsingin toimipisteessä avataan ParkerStore -myymälä 24.5.2013. ParkerStore -myymälät laajentavat entisestään toimipisteiden hydrauliikkapuolen valikoimaa liikkuvan kaluston ja teollisuuden tarpeisiin. - Koneosapalvelulla on ParkerStore-myymälät myös Kuopiossa ja Lappeenrannassa. Ensimmäisen ParkerStoren Koneosapalvelu avasi yli 10 vuotta sitten ja yhteistyömme Parker Hannifin Oy:n kanssa sujuu hienosti, kertoo Konesapalvelu Oy:n toimitusjohtaja Mika Aliranta.

Imatran ParkerStoren onnistuneita avajaisia vietettiin 15.5.2013 Koneosapalvelu on toiminut Imatralla puolisen vuotta ostettuaan JR-Hydrauliikan. Nyt Imatran Koneosapalvelun valikoima laajeni entisestään, kun Sukkulakadun tiloissa avattiin 15.5.2013 ParkerStore -myyntipiste. - Tämä parantaa oleellisesti erityisesti alueen liikkuvan kaluston hydrauliikkatarjontaa sekä entisestään myös teollisuuspuolta, mikä on ollut vahvassa roolissa JR-Hydrauliikan toiminnassa, sanoo myyntipäällikkö Marko Aliranta, joka vastaa Koneosapalvelun Imatran, Lappeenrannan, Kuopion, Joensuun ja Helsingin toimipisteistä. Avajaisissa esittelyssä oli laajasti Parkerin tuotteita kuten hydrauliikan mittalaitteet, hydrauliikkapumput- ja venttiilit, letkut ja liittimet, pneumatiikkatuotteet ja suodattimet, joista oli myös hyviä tarjouksia avajaispäivän kunniaksi. Paikalla oli myös Koneosapalvelun ja Parker Hannifinin asiantuntijat, jot-

Koneosapalvelu Oy avasi ParkerStore -myymälän 15.5.2013 Imatran toimipisteeseensä. Avajaispäivänä paikalla kävi mukavasti asiakkaita tutustumassa Parkerin laajaan hydrauliikkapuolen valikoimaan sekä Koneosapalvelun muihin tuotteisiin ja palveluihin.

Koneosapalvelun ja uuden ParkerStoren löytää Imatralta osoitteesta Sukkulakatu 6 A. Avajaisissa aurinko paistoi ja väki viihtyi.

ka kertoivat tarkemmin tuotteista sekä esittelivät uusia sovelluksia. - Hydrauliikan lisäksi Imatran

Parker Hannifin Oy:n Distribution Manager Jari Tanhuanpää (vas.) luovutti ParkerStore -sertifikaatin Koneosapalvelu Oy:n myyntipäällikö Marko Alirannalle. Taustalla vas. Koneosapalvelun Imatran pisteen Jukka Kurikka ja Parker Hannifin Oy:n Retail Specialist Heikki Järvinen, edessä oikealla Koneosapalvelun Imatran pisteen Rami Kurikka.

pisteestä löytyy jatkossa myös Koneosapalvelun muut tuotteet kuten koneenosat, kourat, kääntäjät, laakerit, voiteluaineet jne. joiden määrää lisätään pisteessä jatkossa kysynnän mukaan, toteaa Aliranta.

Stadin ainoan ParkerStoren avajaiset Helsingissä 24.5.2013 ParkerStore saadaan vihdoinkin myös Stadiin, kun Helsingin ainoa ParkerStore avataan Koneosapalvelun tuttuun Helsingin toimipisteeseen Heikinlaakson teollisuusalueelle osoitteessa Tatti 7. - Alan parhaat tuotteet yhdistettynä ammattitaitoiseen palveluun saa nyt kätevästi Kehä III:n ja Lahden moottoritien risteyksestä. Koneosapalvelulla on pitkät perinteet jo vuodesta 1985 pääkaupunkiseudun asiakkaiden palvelemisessa, sanoo Mika Aliranta.

Koneosapalvelu Oy:n toimitusjohtaja Mika Aliranta (vas.) ja Parker Hannifin Oy:n Distribution Manager Jari Tanhuanpää uskovat että ParkerStore parantaa Imatran alueen hydrauliikkatarjontaa merkittävästi.

Koneosapalvelun Imatran pisteessä palvelu pelaa ammattitaidolla; kuvassa Jukka Kurikka tutkii tuotteita Gasumin miesten kanssa.


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI

129


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäala Internetissä Koneurakointi Metsäkoneet

ZZZORJVHW¿ Metsäkonerenkaat

Metsäkonenosturit

ZZZ-RKQ'HHUH¿

ZZZSRQVVH¿

ZZZSURVLOYD¿

Metsäkonevarusteet

ZZZSUR¿SUR¿

ZZZPHVHUD¿

Metsäkonehuollot

SAKKETECH ZZZQRNLDQUDVNDDWUHQNDDW¿

ZZZNRQHRVDSDOYHOX¿

ZZZPHFDQLO¿

ZZZIRUHVWKXROWR¿

Maanrakennuskoneet

.DXKDWMDOLLWWLPHW

Rototiltit

ZZZRIDFKDLQ¿

ZZZURWDWRU¿

ZZZHXURVWHHO¿

www.engcon.com

ZZZGDIWUXFNV¿

ZZZYHKRWUXFNV¿

ZZZYROYRWUXFNV¿

ZZZPDQWUXFNDQGEXV¿

Liukuesteketjut

www.scsab.com

www.metsakonetekniikka.com

ZZZVDNNHWHFK¿ Työvalot

orum.fi

valoasi.fi

Kuljetus Kuorma-autot

ZZZLYHFR¿ Digipiirturit

ZZZSLLUOD¿GLJLSLLUWXUL¿

Ajoneuvotietokoneet

ZZZNDKD¿

Kamerajärjestelmät

ZZZKDQGKHOG¿

ZZZYOK¿

ZZZNRPH¿

ZZZQDUNR¿QODQG¿

ZZZFRQWLQHQWDO¿

www.slpovertornea.com

ZZZWRSOLIW¿

ZZZSQR¿

ZZZYXROD¿

ZZZUDVNDVSDUL¿

ZZZPHVLDXWR¿

ZZZUDVNRQH¿

7\|NRQHMDQRVWXULRKMDDPRW

Nosturit

ZZZYWDWHNQLLNND¿

ZZZHOHNWUROLQG¿

5DVNDDQNDOXVWRQKXROWR

Renkaat

ZZZEULGJHVWRQH¿

ZZZODORSRLQW¿ +DNHMDWXUYHSHUlYDXQXW

Puutavaraperävaunut

ZZZM\NL¿

www.niemikorpioy.com

ZZZSRURNND¿

ZZZQWFDE¿

www.kesla.com

Nosturivaa´at

ZZZWDPWURQ¿

5DVNDDQNDOXVWRQYDUDRVDW

ZZZUDVNDVVDUMD¿

Hydrauliikka +\GUDXOLLNND

HYDRO-STORM ZZZQRUUK\GURFRP

ZZZKDZH¿

ZZZMRNLK\GUR¿

www.blackbruin.com

www.pmcpolarteknik.com

ZZZK\GURVWRUP¿

ZZZVXRPHQSLNDOLLWLQ¿

ZZZQLSSD¿

ZZZK\WDU¿

ZZZK\GDF¿

ZZZURWHFHQJLQHHULQJ¿

ZZZJVK\GURFRP

Hydrauliikka, tiivisteet ja automaatio +\GUDXOLLNNDWLLYLVWHHW

ZZZSDUNHU¿

ZZZSDUNHUVWRUH¿

Quality Sealing Solutions ZZZWLLYLVWHNHVNXV¿

Metsäenergia Automaatiokomponentit

ZZZWVVWUHOOHERUJFRP¿

ZZZSURPDDWLR¿

(QHUJLDDPHWVlVWl

ZZZPDWWLNXNNROD¿

Metsäalan ykköslinkit toimialoittain - klikkaa itsesi oikeaan osoitteeseen!


METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI Lisäjakelu Power Truck Showssa!

2013 Paalaimet

ZZZ¿[WHUL¿

Harvesteripäät

Moipu Energiapuukourat

ZZZODNRIRUHVW¿

www.moisioforest.com

www.salo-machinery.com

ZZZDOODQEUXNV¿

Hakkurit

www.lhmhakkuri.com Työkoneiden dieselmoottorit

TEOLLISUUSMOOTTORIT

www.agcosisupower.com

w w w. t e l va . f i

ZZZWDSLPHU¿

ZZZUHQDXOWWUXFNV¿

ZZZYHKRWUXFNV¿

ZZZNDKWUXFNV¿

Paikannuslaitteet

Radiopuhelimet

Kaluston ohjausjärjestelmät

ZZZJHRWULP¿

ZZZUDGLRSXKHOLPHW¿

Kuormapeitejärjestelmät

Koneenkuljetuslavetit

ZZZWUDQVFRYHU¿ ZZZNXRUPDSHLWH¿

ZZZFDURI¿FH¿

www.paikannin.com Perävaunukomponentit

ZZZNUDDW]¿ Raskaan kaluston jouset

ZZZÀK¿

ZZZYDOOLODQWDNRPR¿

Päällirakenteet

Erikoisteräkset

erkki.krankkala@ssab.com niklas.lofgren@ssab.com

ZZZQXUPLDXWR¿

ZZZHKP¿

www.ssab.com

www.hydoring.com

ZZZK\GURVFDQG¿

ZZZK\GURSLVWH¿

ZZZWHKRK\GUR¿

www.raiha.com

Haketukset ja kuljetukset

ZZZKDNHYXRUL¿

ZZZKDNHOlPS|¿

ZZZSXXQPXUVNDXV¿

Metsäala Internetissä

Kesän Metsäalan Ammattilehti 3/13 painetaan 19.7.2013. Ota yhteyttä ja suunnitellaan yrityksellesi tehokas mainospaketti! Soita 050 412 9030 janne.jokela@ammattilehti.fi www.ammattilehti.fi


Puhtaasti eteenpäin.

Puhtaus , tuottavuus, luotettavuus Päästömääräysten tiukentuessa moottoriöljyiltäkin vaaditaan entistä enemmän. Vaatimusten kiristyessä kannattaa valita parasta öljyä moottorille, sillä se säästää kalustoa ja kustannuksia. Teboil Super XLD ja Teboil Super HPD sarjat tarjoavat parasta käyttövarmuutta eri valmistajien uusille euro 6 ja 5 kuin vanhemmillekin moottoreille. Ne varmistavat pakokaasujärjestelmien moitteettoman toiminnan ja suojaavat moottoria kulumista vastaan koko öljynvaihtovälin. Valitse parasta voitelua, Suomessa valmistetut Teboil moottoriöljyt. www.teboil.fi

Profile for Ammattilehti.fi

Metsäalan Ammattilehti 2-2013  

Metsäalan Ammattilehti 2/2013

Metsäalan Ammattilehti 2-2013  

Metsäalan Ammattilehti 2/2013