Metsäalan Ammattilehti 4/2019

Page 1

METSÄALAN METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hyviä uutis ia!

AMMATTILEHTI

34 vsk.

KONEURAKOINTI KULJETUS TEOLLISUUS 30 v. JUHLALEHTI 1986 - 2016

1986-2019

N:o 4/2019 HARVESTERIPÄÄ HARVESTERIPÄÄ H5, H6, H7 H5, H6, H7

NOSTURI NOSTURI C50 C50

Mielenkiintoista metsäkoneasiaa

OHJAAMO OHJAAMO Markkinoiden mukavin ohjaamo

Markkinoiden mukavin ohjaamo mahdollistaa ennennäkemättömän mahdollistaa ennennäkemättömän tuottavuuden. tuottavuuden.

OHJAUSJÄRJESTELMÄT OHJAUSJÄRJESTELMÄT

valvovat koneen ja nosturin asentoa ja valvovat koneen ja nosturin asentoa ja pitävät koneen parhaassa mahdollisessa pitävät koneen parhaassa mahdollisessa tasapainossa. tasapainossa.

Paljon asiaa puutavara-autoista

Ammattilehti.fi koeajaa kalustoa

HYDRAULIIKKAHYDRAULIIKKAJÄRJESTELMÄ JÄRJESTELMÄ

Jopa 62% avarampi hydrauliikkaJopa 62% avarampi hydrauliikkajärjestelmä tarjoaa suuremman järjestelmä tarjoaa suuremman tuottavuuden pienemmällä polttotuottavuuden pienemmällä polttoaineen kulutuksella. aineen kulutuksella.

MOOTTORI MOOTTORI

Vahva ja polttoainetehokas Vahva ja polttoainetehokas Mercedes Benz/MTU Mercedes Benz/MTU Stage V moottori. Stage V moottori.

Lue alan uutiset joka päivä ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

TÄSMÄLLINEN REAALIAIKAINEN TIETO TimberManagerTM

Ajokone voidaan siirtää seuraavalle leimikolle kahden tunnin kuluttua.

Lopeta arvailu.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäteollisuus vastaa Suomen puuvarat hallituksen hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteeseen edelleen kasvavat puuston kokonaismäärän nousemista 2,7 uonnonvarakeskus (Luke) toimialan laatimalla miljardiin kuutiometriin vuoteen 2045 on päivittänyt Suomen mennessä. Näin kolmessakymmenessä metsävaratiedot valtailmastotiekartan kunnan metsien 12. inventoinnin vuodessa metsiin jäisi noin kahden vuoValtakunnan metsien 12. inventointi (VMI12):

L M

(VMI12)etsäteollisuus vuosien 2014-2017 on jomittaustiedoilla. Tuoreimpien mittausten pitkälti irtautunut mukaanfossiilisista puuston määrä on edel- polttoaineista. leen Tämälisääntynyt. kehitys voidaan viedä maaliin samalla kun kasvatetaan sekä Tuorein mitattu puuston määrä on 2,5 kotimaisia metsävaroja että vientimiljardia kuutiometriä ja vuotuinen kasvu tuotteista saatavia hyötyjä. Toimi107,0 miljoonaa kuutiometriä. Tämä on alla tehdään ilmastotiekartta ku1,5 miljoonaa kuutiometriä enemmän vaamaan tietä kohti ilmastoneutkuin edellisen inventoinnin (VMI11, raalia Suomea vuoteen 2035 menmittausvuodet 2009-2013) mukainen nessä. kasvu. Inventoinneissa kasvut mitataan viisi vuotta taaksepäin, joten tuoreimmatAntti Rinteen hallituksen ohjelmassa kin kasvutiedot edustavat 2009todetaan, että hallitus laatiivuosia yhteistyössä 2017. eri toimijoiden kanssa toimialakohtaiset - Nyt julkaistu kasvuarvio miljoovähähiilisyystiekartat, jotka107 sovitetaan naa kuutiometriä on hivenen pienempi yhteen uusien ilmastotoimien kanssa. kuin viime vuonna julkaistuvastaamaan arvio 110 Metsäteollisuus on halukas miljoonasta kuutiometristä. Tämä johtuu esitettyyn haasteeseen osallistumalla työvuonna 2018 käyttöönotetusta, entistä ja elinkeinoministeriön tänään käynnisluotettavammasta tämään työhön. arviointimenetelmästä, taustoittaa johtava tutkija T. KorhoMetsäteollisuudella onKari vahvaa näyttöä nen Lukesta. tuotantoon liittyvien pääsmonenlaisista Puuntuotannollisesti suurin kestävä töjen vähentämisestä. 1990-luvun alusta hakkuumahdollisuus 10-vuotiskaudelle lähtien tuotantoon suhteutetut päästövä2015-2024 on 84,3 miljoonaaEsimerkiksi kuutiomethenemät ovat merkittäviä. riä runkopuuta vuodessa. Sitä seuraavalkaatopaikkajätteet ovat vähentyneet 95 la vuotuinen hakkuu%,10-vuotiskaudella hajurikkiyhdisteet 97 % ja fosforipääsmahdollisuus nousee edelleen 93 miljootöt 80 %. naan kuutiometriin. 2010-luvulla hakkuut - Politiikka on ohjannut teollisuutta ovat olleet keskimäärin 80 Suomessa. prosenttia Ja ja investoimaan bioenergiaan ennätyksellisinä kolmena viime vuotenanäin on myös tapahtunut. Tehtaamme kin 83 prosenttia ovatvain pitkälti irtautuneetsuurimmasta fossiilisista, kessillä tävästä hakkuumahdollisuudesta. uusiutuvien polttoaineiden osuus tehtail- Jos on hakkuut puuntuolamme jo 86lisääntyisivät %. Tavoitteemme on tannollisesti nostaa osuus 90kestävälle %:n tasolletasolle, vuoteenmyös 2025 luonnonhoitoon ja suojeluunry:n on panostetmennessä, Metsäteollisuus toimitustava metsien johtaja Timomonimuotoisuuden Jaatinen toteaa. säilyttämiseksi. Luke ja Suomen ympäristökesMetsäteollisuuden tiekartta ei valmiskus tekevät yhteistutkimusta, tuessaan tuleparhaillaan kuvaamaan vain sitä, miten jossa selvitetään ala vähentää omialisääntyvien päästöjään.hakkuiden Fokuksen vaikutuksia monimuotoisuuteen ja miten on oltava fossiilitalouden alasajossa. Kun vaikutuksia lieventää. Tuloksia tavoitteena voitaisiin ovat globaalisti myönteiset on luvassa ensi vuonna, Korhonen kertoo. ilmastovaikutukset, tarvitaan toimenpiHakkuiden nouseminen kestävien hakteitä neljässä kokonaisuudessa. kuumahdollisuuksien tarkoittaisi Päästöjä tulee saada tasolle alas investoimalla

den kasvua vastaava puumäärä. Viime tehtaiden vähäpäästöiseen teknologiaan vuosina kaakkoisenpäästöjä ja keskisen Suomen sekä vähentämällä metsäteollimaakuntien hakkuut ovat olleet suuden kokoalueilla toimintaketjussa. Samalla lähellä suurinta kestävää hakkuumahdolympäristölle haitallinen hiilivuoto tulee lisuutta. estää vahvistamalla ympäristösuoristus- Näissä hakkuumahdollisuusarviossa kyvyltään maailmanluokkaa olevien ei ole otettu huomioon metsille suomalaisten tehtaidenSuomen toimintaedellyvuosille 2021-2030 asetettavaa metsien tyksiä. Kolmanneksi, hiilivarastoja tulee hiilinieluvelvoitetta. Luke analysoi myös kasvattaa huolehtimalla metsien kasvusta ilmastotavoitteiden haksekä elinvoimasta jatoteutumista neljänneksi,eriteollikuuskenaarioissa. Laskelmat ovat pohjasuuden tulee kyetä valmistamaan yhä na Suomentuotteita, ja EU:n välisille neuvotteluilenemmän jotka korvaavat fosle ilmastopoliittisesti kestävästä hakkuisiilisia, uusiutumattomia materiaaleja ja den tasosta, sanoo erikoistutkija Olli vastaavat ympäristötietoisten kuluttajien Salminen Lukesta. vaatimuksiin. Ilmastomyönteisille ratkaisuille on Taimikoiden ja nuorten jatkuvasti lisääntyvä tarve maailmalla. Puusta valmistettujen tuotteiden maailmetsien tila kohentumassa manmarkkinat kasvavat suunnittelu- ja Metsien hakkuumahdollisuusarvioissa konsultointiyrityson, Pöyryn arvion mukaan taustaoletuksena että metsien uudislähes 200 miljardilla eurolla vuoteen 2030 tamisesta huolehditaan. VMI:n tulokset mennessä. Menestyvä suomalainen metosoittavat, että uudistushakkuun jälkeen säteollisuus voi ottaa tästä osansahyvin. ja sametsänviljelystä huolehditaan maan aikaan Suomijavoi jatkaa metsävaTaimikonhoidoissa ensiharvennuksissa rojensa kasvattamista. on kuitenkin rästejä. Viimeisen kolmen - Tulevan menestyksen ja ilmastokartan vuoden aikana nuorten metsien metsäntoteutumisen kilpailukykyinen hoidollinen tilatae on on lievästi kohentunut ja toimintaympäristö ja metsäteollisuuden ensiharvennusrästit ovat vähentyneet. uudistuminen. Nykyistäkin ilmastomyönVakavat metsätuhot ovat Suomessa teisempien ja tuotteiden kehittely harvinaisia pienialaisia. Talvenvaatii 2017 innovointia ja investointeja Suomeen. /2018 lumituhot näkyivät kesällä 2018 Puunkäyttökoealoilla. puolestaanTuhojen edellyttää terveitä, mitatuilla seurannan uudistuviaon ja kestävästi hoidettuja metsiä. merkitys jatkossa korostumassa, jos Näistä lähtökohdista uskomme, Suoilmastonmuutos lisää laajoillaettä alueilla men ilmasto-myrsky-, ja taloustavoitteet saavuteesimerkiksi kuivuus- tai lumitaan vahvasti puujaloilla seisten tuhoja sekä näiden seurauksenatulevaimyös suudessakin, Jaatinen summaa. hyönteistuhoja.

Lue uudet

Lue uudet uutiset alan uutiset joka päivä joka päivä ammattilehti.fi

ammattilehti.fi

33 34 vsk. vsk. 1986-2019 1986-2018

Jälleenmyynti:

Eero Kaipainen, puh. (0400) 816 060 eero.kaipainen@reppumedia.fi

22.000 kpl.

19.084 kpl. www.ammattilehti.fi

3


4 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäteollisuus ry:

Puukauppa piristyi elokuussa - syksyn kaupoille hyvät odotukset

P

uukauppa piristyi elokuussa hiljaisen lomakauden jälkeen ja kantohinnat ovat pysyneet vakaina. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten tammi-elokuun puun ostomäärä yksityismetsistä oli 20,1 miljoonaa kuutiota, mikä on neljä prosenttia vähemmän kuin viiden edellisen vuoden vastaavan ajan keskiarvo. Kuitupuun ostomäärä, 11,4 miljoonaa kuutiota, oli neljä prosenttia enemmän kuin viiden edellisen vuoden tammi-elokuussa. Tukkien ostomäärä oli 7,9 miljoonaa kuutiota, mikä on 15 prosenttia vähemmän kuin viiden edellisen vuoden vastaavana aikana.

Kantohinnat pysyivät vakaina

Kuusitukin ja kuusikuitupuun keskikantohinnat nousivat yhden prosentin heinäkuusta. Muiden puutavaralajien keskikantohinnat pysyivät heinäkuun lukemissa. Elokuussa mäntytukista maksettiin keskimäärin 56 euroa kuutiolta ja kuusitukista 60 eu-

roa kuutiolta, mutta hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 37 ja 63 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 44 euroa kuutiolta ja vaihteli 32 ja 50 euron välillä. Kuitupuiden keskikantohinta oli 17-20 euroa kuutiolta ja hinta vaihteli 11 ja 23 euron välillä. Kantohintojen vaihteluun on useita syitä. Hintatasoon vaikuttavat muun muassa hakkuutapa, korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto sekä korjuuajankohta ja -olosuhteet. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä metsäkohteilla.

Syksyllä puukaupalle on hyvät edellytykset

Puukaupan odotetaan vilkastuvan syksyn edetessä. Yksityiset metsänomistajat ovat avainasemassa suomalaisen metsäteollisuuden puuhuollon turvaajina. - Kestävä, suunnitelmallinen ja aktiivinen metsänhoito tuo metsänomistajalle parhaan tuoton ja samalla antaa edellytykset teollisuuden puuhuollon onnis-

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten tammi-elokuun puun ostomäärä yksityismetsistä oli 20,1 miljoonaa kuutiota, mikä on neljä prosenttia vähemmän kuin viiden edellisen vuoden vastaavan ajan keskiarvo.

tumiselle. On tärkeää, että poliittiset päätökset kannustavat metsien aktiiviseen hoitoon ja hak-

kuumahdollisuuksien hyödyntämiseen. Tästä hyötyy koko kansantalous, muistuttaa Metsäteol-

lisuus ry.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 5

Puun tuonti Suomeen maittain vuonna 2018; Venäjä oli edelleen merkittävin puuntuontimaa Suomelle, vaikka sen osuus tuodun puun määrästä pieneni.

Puun tuontimäärä kasvoi selvästi vuonna 2018

M

etsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli reilut 13 miljardia euroa vuonna 2018 ja se kattoi 21 prosenttia Suomen tavaraviennistä. Suomen koko tavaraviennin arvo päätyi 64 miljardiin euroon. Suomeen tuotiin puuta 11,57 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2018. Puun tuontimäärä kasvoi kolmanneksella edellisestä vuodesta. - Eniten tuotiin kuitupuuta, 63 prosenttia puumäärästä, ja haketta, 27 prosenttia. Loput kymmenen prosenttia olivat tukkia, polttopuuta, kyllästettyä puuta ja jätepuuta. Kuitupuun tuonti lisääntyi 50 prosenttia edellisestä vuodesta ja hakkeen 16 prosenttia. Puuta tuotiin Suomeen puolen miljardin euron arvosta, kertoo yliaktuaari Eeva Vaahtera Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Tuontipuusta 71 prosenttia peräisin Venäjältä

Venäjä oli edelleen merkittävin puuntuontimaa Suomelle, vaikka sen osuus tuodun puun määrästä pieneni. Vuonna 2018 Venäjältä tuotiin Suomeen 8,24 miljoonaa kuutiometriä puuta, mikä oli 71 prosenttia Suomeen tulleesta puusta. Edellisvuonna osuus oli 85 prosenttia. Seuraavaksi eniten ulkomaista puuta hankittiin Virosta (12 %) ja Latviasta (9 %). Samaan aikaan Suomesta vietiin ulkomaille puuta 2,10 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 48 prosenttia edellistä vuotta enemmän. Viedystä puusta 72 prosenttia päätyi naapurimaahan Ruotsiin. Seuraavaksi eniten puuta meni Saksaan (6 % puun vientimäärästä) ja Puolaan (5 %).

Kolmasosa metsäteollisuuden vientituloista paperista

Vuonna 2018 metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli 13,17 miljardia euroa, mikä kattoi 21 prosenttia Suomen tavaraviennistä (64 mrd. eur). Metsäteollisuus-

tuotteiden vienti kasvoi reaalisesti viisi prosenttia vuotta aiemmasta (deflatointi: tukkuhintaindeksi). Puutuoteteollisuuden viennin arvo, 2,89 miljardia euroa, laski edellisestä vuodesta viisi prosenttia. Massa- ja paperiteollisuuden viennin arvo päätyi 10,28 miljardiin euroon nousten reaalisesti kahdeksan prosenttia vuodesta 2017. Suomalaisen metsäteollisuuden tärkeimmät vientiartikkelit olivat paperi (33 % metsäteollisuuden viennin arvosta), kartonki (22 %) ja massa (20 %). Massan viennin arvo kasvoi peräti 28 prosenttia. Paperin ja kartongin vientiarvo nousi kolme prosenttia vuodesta 2017. Suomen tärkeimmät kauppakumppanit metsäteollisuustuotteiden viennissä olivat Saksa, Kiina ja Britannia. Saksasta saatiin 14 prosenttia metsäteollisuuden vientituloista, Kiinasta kymmenen ja Britanniasta seitsemän prosenttia. Metsäteollisuuden tuoteryhmistä meni Saksaan ja Britanniaan arvollisesti eniten paperia, kun taas Kiinaan viedyistä metsäteollisuustuotteista 74 prosenttia oli paperituotteiden valmistukseen käytettävää massaa. Metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen 1,59 miljardin euron arvosta. Tärkeimmät kauppakumppanit olivat Ruotsi (17 % tuontiarvosta), Viro (15 %) ja Brasilia (15 %). Merkittävin Ruotsista tuotu artikkeli oli kartonki ja Virosta huonekalut. Brasiliasta tulleet metsäteollisuustuotteet olivat lähes pelkästään valkaistua sulfaattisellua.

Tietoa tilastosta

Tiedot metsäteollisuuden ulkomaankaupasta tulevat Tullilta. Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden maiden välistä tavarakauppaa. Ulkomaankauppaa harjoittavat yritykset toimittavat Tullille tietoja toiminnastaan ja Tulli laatii kokoamistaan tiedoista kaikki tuoteryhmät kattavan ulkomaankauppatilaston.

040 823 9734


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KOMATSU 2020

Komatsu-metsäkoneissa on monia ominaisuuksia, jotka tunnetaan toimiviksi, innovatiivisiksi ratkaisuiksi, vaikkapa: Hakkuukoneissa kallistuksia ja painon siirtymistä kompensoidaan yksinkertaisella ja nerokkaalla tavalla. Kuormakoneiden ohjaamoissa viihtyisyyttä lisää ja rasitusten riskejä vähentää Comfort Ride -vaimennus. Tehot siirtyvät moottorista hyvillä hydrauliikan hyötysuhteilla ja alhaisilla kulutusluvuilla; harvestereiden 3PS -järjestelmä ohjaa paineet ja virtaamat sinne, missä niitä kulloinkin tarvitaan. Kehittämistyön päämääränä Komatsu Forestissa on hyödyntää paras teknologia ja tehdä Komatsu-koneesta kuljettajalle viihtyisä työpaikka. Näistä tekijöistä syntyy tuottavuus. Komatsu 2020 -mallit: Kaksi isoa ja parikymmentä pienempää kehitysaskelta Asiakaspalaute ja uusien teknologioiden antamat mahdollisuudet toivat Komatsu 2020 -mallisarjaan runsaasti uutta. Kahden suuren kokonaisuuden lisäksi – MaxiXT-ohjausjärjestelmä ja uusi moottori-installaatio – tuotekehittäjät ovat löytäneet uusia ratkaisuja liki 20 kohtaan, jotka liittyvät koneiden rakenteeseen tai käyttäjäystävällisyyteen.

www.komatsuforest.fi

Moottorit

MaxiXT-ohjausjärjestelmä

Pitkäaikainen yhteistyö AGCO Power moottorivalmistuksen kanssa on tuonut markkinoille aina toimivimman ratkaisun päästömääräysten kiristyessä. Niin nytkin: kuutosmoottoristen Komatsu 2020 -koneiden voimanlähteinä on tehokkaalla ja taloudellisella pakokaasujen puhdistustekniikalla varustellut Stage V -tasoiset moottorit, joissa uutta on hydraulinen venttiilinnostokoneisto, tehokas öljynlauhdutus ja uusi AdBlue-järjestelmä.

Komatsu 2020 -sarjan myötä markkinoille tuli tehokkain koneenohjausjärjestelmä. MaxiXT:n tarjoamat uudet ominaisuudet liittyvät kaikkeen mitä koneessa tapahtuu, kuinka eri toimintoja hallitaan: peruskonetta, hakkuulaitetta, korjuukohdetta, kuljettajaprofiileita, teknistä ylläpitoa, ongelmatilanteiden dokumentointia, digitaalisia palveluja sekä kaiken edellä mainitun sisäistä ja ulkoista kommunikaatiota. Lisätietoa uudesta ohjausjärjestelmästä osoitteessa www.komatsuforest.fi/MaxiXT


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 7

Metsätalouden kannattavuus parani edelleen 2018 V

uonna 2018 oli maailmantaloudessa suhdanne- huippu, mikä näkyi metsäteollisuustuotteiden hyvänä menekkinä. Puun kysyntä kasvatti hakkuut ennätyssuuriksi ja samalla puun hinnat nousivat. Teollisuuspuun hakkuut yksityismetsistä lisääntyivät edellisvuodesta 12 prosenttia ja pystykauppahinnat nousivat reaalisesti havutukilla noin 10 % ja kuitupuulla noin 9 % (rahanarvon muutos: elinkustannusindeksi).

Yksityismetsätalouden liiketulos parani 157 euroon hehtaarilta, lähes neljänneksen korkeammaksi kuin edellisvuonna. Yksityismetsätalouden liiketulos oli kaikkiaan 2 079 miljoonaa euroa. Tulos oli euroissa suurempi kuin huippuvuonna 2007, mutta rahan arvonmuutos huomioiden liiketulos jäi reaalisesti seitsemän prosenttia tätä pienemmäksi.

Erot liiketuloksessa suuria maan eri osien välillä

Etelä-Suomessa yksityismetsätalouden liiketulos ylsi yli 200 euroon hehtaarilta ja reaalisesti nousua oli 22 prosenttia edellisvuodesta. Pohjois-Suomessa tulos päätyi 63 euroon hehtaarilta (+25 %). Pohjois-Suomeen kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnat. Maakunnittain suurimat hehtaarikohtaiset liiketulokset kertyivät Päijät-Hämeessä (303 €/ ha), Kanta-Hämeessä (293 €/ha) ja Etelä-Savossa (284 €/ha). Lapissa tulos oli 37 eur hehtaarilta. Tulos kasvoi eniten Kainuussa (36 %), Pohjois-Pohjanmaalla (39 %) ja Pohjois-Savossa (28 %). Kainuussa hakkuumääriä lisäsivät talven 2017/2018 tykkylumituhojen hakkuut. - Päijät-Hämeessä sijaitsevat Suomen rehevimmät metsämaat. Alueella hakatusta puusta 60 prosenttia oli tukkia, etupäässä kuusta. Lapissa kasvuolosuhteet ovat selvästi Etelä-Suomea huonommat, joten hakattavaa per hehtaari on vähemmän. Lapissa kuitupuun osuus hakatusta puusta oli 70 prosenttia, josta suurin osa oli mäntykuitupuuta. PäijätHämeen kuusitukin pystykauppahinta oli lähes neljä kertaa korkeampi kuin Lapin mäntykuitupuun hinta, kertoo Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkija Esa Uotila.

Puuntuotannon sijoitustuotto 13 prosenttia

Puuntuotannon sijoitustuotto kasvoi 13,0 prosenttiin vuonna

Ennätyshakkuut ja puun hintojen nousu kasvattivat yksityismetsätalouden liiketuloksen lähes 160 euroon hehtaarilta Suomessa vuonna 2018. (Kuva: Erkki Oksanen)

Etelä-Suomessa yksityismetsätalouden liiketulos ylsi yli 200 euroon hehtaarilta ja reaalisesti nousua oli 22 prosenttia edellisvuodesta. Pohjois-Suomessa tulos päätyi 63 euroon hehtaarilta (+25 %).

2018. Luken laskelmassa tuotto on jaettu viiteen osaan. Vuonna 2018 tuottoon vaikutti eniten kantohintojen nousu 8,8 prosenttiyksiköllä. Puunmyyntitulot lisäsivät tuottoa 4,4, puuston nettokasvu 0,2 ja valtion tuet 0,1 prosenttiyksikköä. Puuntuotannon kokonaiskustannukset vähensivät tuottoa 0,6 %. Tuotto kaksinkertaistui edellisvuodesta ja oli 12 prosenttiyksikköä suurempi kuin edeltäneellä kymmenvuotiskaudella, jolloin puun pystykauppahintojen reaalinen lasku alensi tuottoa. - Puuntuotannon sijoitustuoton laskentamenetelmä kehitet-

tiin alun perin eri sijoitusmuotojen tuottojen vertailuun. Laskelmassa esimerkiksi yksi kuutiometri kuusitukkia on ”osake”, jonka arvo määräytyy maakunnittaisilla puumarkkinoilla. Omaisuuden arvo lasketaan kertomalla osakkeen määrä sen hinnalla. Vuonna 2018 näin laskettu yksityismetsien arvo oli 5,0 miljardia euroa, 0,4 miljardia euroa enemmän kuin edellisvuonna, taustoittaa Uotila. Puun hintojen vaihtelu on heitellyt puuntuotannon kokonaistuottoa vuosien varrella enimmillään reilulla neljänneksellä ylös- tai alaspäin. Ilman

puun hintojen muutosta tuotto on pysynyt vähän yli 4 prosentissa.

Tietoa tilastoista

Yksityismetsätalouden liike-

tulos -tilastossa tulot käsittävät teollisuus- ja energiapuuhakkuiden sekä omaan käyttöön hakatun puun määrien ja pystykauppahintojen perusteella lasketut bruttokantorahatulot sekä valtion tuet puuntuotantoon. Menoja ovat yksityismetsätalouden metsänhoito- ja metsänparannusinvestoinnit sekä hallinto- ja muut menot. Tulot ja puuntuotannon investoinnit perustuvat alueittaisiin tilastotietoihin sekä pääosin arvioituihin hallinto- ja muihin menoihin. Metsä sijoituskohteena -tilastossa julkaistava Puuntuotannon sijoitustuotto on hakkuiden, pystykauppahintojen, valtion metsätaloudelle myöntämien tukien, puuntuotannon menojen ja puustotietojen perusteella laskettu tuottoindeksi. Laskelmassa tulot ja menot suhteutetaan puustomäärien ja pystykauppahintojen perusteella laskettuun puuston arvoon. Tiedot perustuvat Luken tilastoihin ja Valtakunnan metsin inventointeihin (VMI).


METSÄALAN AMMATTILEHTI

8 KONEURAKOINTI

Metsä Group kouluttaa oppisopimuksella 50 uutta ammattilaista metsäteollisuuden tehtäviin

M

etsä Group käynnistää jälleen oppisopimuskoulutuk- sen tuotantolaitoksillaan eri puolilla Suomea. Haussa on noin 50 ammattikoulutuksen saanutta henkilöä, jotka 1,5-vuotisen oppisopimuskoulutuksen kautta pätevöityvät monipuolisiin ja vastuullisiin tuotantotehtäviin Metsä Groupin tehtaille. Koulutus alkaa tammikuussa 2020.

- Metsäteollisuuden tuotannossa tehtävä työ muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Käytämme alan uusinta ja parasta teknologiaa, mikä tarkoittaa sitä, että vaatimustaso osaamisen suhteen kasvaa. Automatiikka ja robotiikka korvaavat yksinkertaisempia työtehtäviä, mikä puolestaan tarjoaa kiinnostavia haasteita niin nykyisille kuin uusille osaajillemme, Metsä Groupin henkilöstöjohtaja Pertti Hietaniemi sanoo. Metsä Group on järjestänyt oppisopimuskoulutusta jo useana vuonna, ja mukaan valikoituneeseen koulutettavien joukkoon on mahtunut osaajia monenlaisilla taustoilla. - Termiä oppisopimus ei kannata kokeneemmankaan ammattilaisen kavahtaa; kyseessä on

Metsä Groupissa pääsee näkemään puun koko arvoketjun vastuullisesti tuotetusta raaka-aineesta maailman markkinoilla myytäviksi huippuluokan biotuotteiksi.

palkallinen koulutus, joka tarjoaa mainion väylän Metsä-uralle. Joku vaihtaa teollisuudenalaa, toinen syventää alalta jo hankkimaansa osaamista. Etsimme hyviä tyyppejä, joilla on halu ja motivaatio kehittyä. Heistä sitten itse kouluttamalla viritämme huippuammattilaisia vaativiin ja monipuolisiin tuotannon tehtäviin, Hietaniemi jatkaa. Soveltuva koulutustausta valittaville on esimerkiksi sähköautomaation, prosessi- tai konetekniikan perustutkinto tai soveltuva ammattikorkeakoulututkinto. Lähtökohtaisesti opiskelijat

työllistyvät koulutuksen jälkeen Metsä Groupin tuotantolaitoksille eri tehtäviin: - Kouluttajina toimivat omat ammattilaisemme. Mentori-hengessä tapahtuva kouluttaminen on molemminpuolista oppimista - uusilta tulijoilta saamme tuoretta näkökulmaa ja samalla jokainen kouluttaja pääsee haastamaan omaan ajatteluaan. Uusiutuminen on meille tärkeä arvo, ja sitä tavoitetta tukee myös tämä oppisopimusmuotoinen rekrytointi. Metsä Groupissa pääsee näkemään puun koko arvoketjun

vastuullisesti tuotetusta raaka-aineesta maailman markkinoilla myytäviksi huippuluokan biotuotteiksi. Jokainen metsägroupilainen sitoutuu turvallisen työkulttuurin vahvistamiseen ja osallistuu ennakoivaan turvallisuustyöhön. Monipuolinen, kasvava konserni tarjoaa hyvät mahdollisuudet urakiertoon, ja suunnitellut uudet investoinnit lisäävät toteutuessaan työllistymismahdollisuuksia yhtiön sisällä. Viimeinen hakupäivä tammikuussa 2020 käynnistyvään koulutukseen on 13.10.2019.

Oppisopimuskoulutusta järjestetään seuraavilla tehdaspaikkakunnilla: - Metsä Fibre, sahat: Kyrö, Lappeenranta, Renko ja Vilppula - Metsä Fibre, sellutehtaat: Joutseno, Kemi, Rauma ja Äänekoski - Metsä Board: Simpele, Tampere ja Äänekoski - Metsä Tissue: Mänttä

UUTUUS LOGSET 8H GTE HYBRID Tuottavampi kone alhaisemmalla polttoaineenkulutuksella

Logset Oy Hännisentie 2 66530 Koivulahti Puh. 010 286 3200

Myynti: Erno Mäntynen Puh. 040 849 3115 erno.mantynen@logset.fi

201905_LOGSET_MetsäalanAmmattilehti_221 x 155_V.1.0.indd 1

www.logset.com

03.06.2019 15:11:43


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 9

Yhtenä kehitysideana Toni Korpelan pro gradu -työssä nousi puun lastauspaikkojen sähköinen varauskalenteri, jonka avulla kuljetustenantajat voisivat välttää samanaikaisia kuljetuksia lastauspaikoilla.

Tiedonkulun parantaminen vahvistaisi puun aluskuljetusten käyttöä

V

esikuljetukset muodostavat pienen osan puun kotimaan kuljetuksista, mutta niillä on tärkeä rooli varsinkin Itä- ja KaakkoisSuomen alueella. Aiemmissa opinnäytetöissä oli tunnistettu vesikuljetusten tiedonkulkuun liittyviä haasteita (mm. tiedonkulun manuaalisuus ja kuljetusten muutostilanteiden hallinta).

Toni Korpelan pro gradu -työssä selvitettiin kotimaisen puun vesikuljetusketjun nykyisiä tietovirtoja ja tietosanomia sekä

keinoja kehittää tiedonkulkua. Nykyisessä tilanteessa ongelmia syntyy varsinkin niillä puun lastauspaikoilla, joilla ei ole erillistä operaattoripalvelua. Tällöin kuljetustenantajat eli metsäyhtiöt joutuvat koordinoimaan lastauspaikkojen käyttöä. Työssä selvitettiin tällä hetkellä muissa kuljetusmuodoissa käytössä olevien kuljetustietoratkaisuiden (Forest Hub ja Log Force) hyödyntämistä myös vesikuljetuksissa. Kumpikin ratkaisu soveltuisi lähtökohtaisesti vesikuljetukseen, mutta tarvittavan kehitystyön laajuus tulisi arvioida tarkemmin. Puukuljetuksissa käytettävät papiNet

-standardin mukaiset tietosanomat ovat pääosin riittävät kotimaan vesikuljetusten kannalta, joitakin sanomatyyppejä lukuunottamatta (esimerkiksi aluksen mittoja koskevat tiedot). Yhtenä kehitysideana työssä nousi puun lastauspaikkojen sähköinen varauskalenteri, jonka avulla kuljetustenantajat voisivat välttää samanaikaisia kuljetuksia lastauspaikoilla. Metsäteho Oy onkin käynnistänyt varauskalenterin pilottihankkeen, jonka tulokset valmistuvat loppuvuodesta. Metsätehon tiedote 19/2019

Xchange suutin 03051667

Xchange laturi 03051392

Xchange startti 03050926

Oulun RK-Palvelu Oulu, 0443058610

Konehuolto Oikarinen

Kajaani / Pohjois-Savo, 0207120320 / 0400385764

Konehuolto Mikael Sabel Kokkola, 0400564981

Isokangas service

Vaasa, 063191810, 0443191875

Louhintahuolto Kallionpää Kitinoja, 0400366324

Seinäjoen moottorihiomo Seinäjoki, 064149511

JR-Diesel

Pieksämäki, 0405014792

Kratmo

Kuhmoinen / Espoo, 0504542999

Hämeen Diesel

Hämeenlinna, 036448612, fax: 036161072

Huolto-Särkkä

Lappeenranta, 054162654, fax: 054162700

Tekmep

Lieto, 0504498701

Diesel Motor Nordic Helsinki, 0931546407

Ajourakone-sovellus on työväline, joka laskee ja visualisoi korjattavan leimikon kokoojaurien suotuisimmat sijainnit useiden taustatietojen perusteella.

Karttapohjainen sovellus esittää parhaat sijainnit korjuukohteen ajourille

A

jourakone-sovellus on työväline, joka laskee ja visualisoi korjattavan leimikon kokoojaurien suotuisimmat sijainnit useiden taustatietojen perusteella. Sovellus tuottaa hakkuukoneenkuljettajan päätöstueksi karttapohjaisen esityksen, joka havainnollistaa kokoojaurille soveltuvat kulkuvyöhykkeet sekä koneita huonosti kantavat ja liian kaltevat maastonkohdat. Lisäksi suunnittelussa huomioidaan säätiedot ja luontokohteet. Ajourakoneen taustalla olevan hankkeen tavoitteena oli kehittää

ja testata paikkatietoa hyödyntävä laskenta- ja visualisointityöväline, jolla saadaan muodostettua ehdotus pääajouran eli kokoojauran sijoittamisesta korjattavalle leimikolle. Sovellus tuottaa kokoojauralle soveltuvan kulkuvyöhykkeen, jota voidaan hyödyntää sekä korjuutyömaan ennakkosuunnittelussa että korjuun operatiivisessa työmaasuunnittelussa. Keskeinen ajourasuunnittelun tavoite on ehkäistä maaperävaurioiden syntymistä. Kokoojaurien kulkuvyöhykkeiden esittäminen antaa kuljettajalle mahdollisuuden suunnitella keruu-urat siten, että vallitsevat korjuuolosuhteet, tuottava työskentely, koneiden ominaisuudet, työturvallisuus ja kuljet-

tajan työtavat tulevat parhaalla tavalla huomioiduiksi. Kokoojaurien sijoittamisessa Ajourakone hyödyntää maastotietokantaa, maanpintamallia, korjuukelpoisuusluokitusta ja puustotietoja. Lisäksi suunnittelussa huomioidaan säätiedot ja luontokohteet. Ajourakoneeseen on helppo lisätä uusia paikkatietomuodossa olevia urien suunnitteluun vaikuttavia aineistoja. Ajourakoneen teknisestä toteuttamisesta vastasi CGI Suomi Oy Metsäteho Oy:n ja sen osakkaiden määrittelyjen perusteella. CGI Suomi Oy omistaa Ajourakoneen tuoteoikeudet. Metsätehon tiedote 20/2019

Moottorin sarjanumerolla varmistat moottoriisi sopivat osat!

Lähde mukaan osastolla

Jämsä 3.-5.9. www.finnmetko.fi


10 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Järvelän tukkivarastot inventoidaan dronen avulla

K

oskitukki Oy:n Järvelän tukkikentällä suoritettiin heinä-elokuun vaihteessa koivutukkivarastojen inventaario ensimmäistä kertaa dronen avulla.

Perinteisesti varastot on inventoitu pinomittauksella. Pinomittauksessa pinon kehystilavuus mitataan keppimitan avulla ja muunnetaan saatu tulos kiintotilavuudeksi arvioon perustuvan kiintotilavuuskertoimen avulla. Pinomittaus kuluttaa paljon arvokasta työaikaa ja on suhteellisen epätarkka mittausmenetelmä pinon korkeuden perustuessa silmämääräiseen arvioon. Korkeiden tukkipinojen väleissä liikkuminen aiheuttaa lisäksi työturvallisuusriskiä.

Droneinventaario ostettiin kokonaispalveluna

Hytola Engineering Oy:n Matti Hytölä kävi lennättämässä dronea tukkikentän yläpuolella vajaan kahden tunnin ajan. Määrätyt pinot oltiin sovittu mitattavaksi ja kahden päivän päästä lennättämisestä kyseisistä pinoista kilahti Koskitukki Oy:lle sähköpostiin tulokset. Neljä tukkikentällä olevaa koivutukkipinoa oli jo aiemmin mitattu tukkimittarilla. Tukkimittarin ja dronemittauksen tuloksia vertailtiin keskenään.

Tulokset näyttivät erittäin hyviltä. Kokeilu oli siis onnistunut ja täten keppimittaukseen Järvelässä tuskin palataan, jos vain ilmat dronen lennättämisen inventaariohetkellä sen sallii. Dronemittauksessa, tai virallisemmin UAV-ilmakuvauksessa, kohteesta otetaan satoja toisensa leikkaavia kuvia, joista muodostetaan tiheä 3D-pistepilvi. 3Dpistepilvestä on mahdollista laskea muun muassa pinojen pituutta, leveyttä ja korkeutta. Tukkikentästä saadaan siis sekä kaksi- että kolmiulotteinen kuva.

Metsäteollisuus hyödyntää menetelmää

Tällä hetkellä Hytola Engineerin Oy tekee säännöllisesti toistuvia UAV-kartoituksia usealla metsäteollisuuden tuotantolaitoksella. - Pinojen lisäksi mittaamme hake-, kuori- ja muutkin kasat. Käytämme tästä palvelusta nimitystä “raaka-ainevarastojen UAV-kartoitus” tai “tehdasalueen UAV-kartoitus” jotkut asiakkaat taasen puhuvat “kamera inventaarista” tai “drone mittauksesta”. Terminologia ei ole vielä vakiintunutta, sanoo Matti Hytölä. Menetelmän etuja perinteisiin mittausmenetelmiin ovat nopeus. Esimerkiksi 15 ha dokumentointi ottaa noin 20 minuuttia eli sen hetken tilanteesta saadaan eräänlainen snapshot, kun taas

Koskitukki Oy:n Järvelän tukkikentällä suoritettiin heinä-elokuun vaihteessa koivutukkivaraston inventaario ensimmäistä kertaa dronen avulla. Inventaarion suoritti kokonaispalveluna Hytola Engineering Oy.

Tukkikentästä saadaan menetelmällä sekä kaksi- että kolmiulotteinen kuva. Kuvassa vasemmalla näkyy 2D- ja oikealla 3D-kuva muutamasta koivutukkipinosta Koskitukin Järvelän terminaalissa.

Luonnonhoitoa ilman välikäsiä

perinteisessä mittauksessa tilanne eläisi mittauksen aikana huomatavasti enemmän. Tarkkuus, toistettavuus ja ennen kaikkea työturvallisuus nousevat uudelle tasolle, sillä kenenkään ei tarvitse liikku jalkaisin korkeiden puupinojen ja isojen työkoneiden seassa. - Eipä muiden pinojen välissä olevien pinojen mittaaminen ole edes mahdollista muilla menetelmillä, huomauttaa Hytölä. Hytola Engineering on kehittänyt menetelmää jo vuodesta 2016, jolloin tehtiin ensimmäiset puupinojen UAV-kartoitukset pilottiasiakkaille. - Mentelmää testattiin eräässä terminaalin kartoituksesta kesällä 2017. Silloin pinojen kehysmittaustarkuudessa oli eroa käsimittaukseen alle 7 % ja kasojen tilavuusmittauksissa alle 1 % todelliseen. Menetelmiä on tämän jälkeen kehitetty jatkuvasti ja viimeisessä tukkimittariin

tehdyissä vertailussa todistettiin että kehityspanos ei ole mennyt hukkaan, toteaa Hytölä.

Kustannustehokasta toimintaa koko maan alueella

Hytola Engineering käyttää metsäteollisuuden toimijoille tarjottavassa ratkaisussaan Suomen laajuista drone-kuvaaja

verkostoa; näin matkakustannukset pysyvät kohtuullisina oli asiakas missä tahansa. - Photogrammetriaan eli 3D-aineiston prosessointiin ilmakuvista käytämme kaupallisia ohjelmistoja. Siitä eteenpäin laskenta tehdään itse kehittämällämme puupinojen kehystilavuuden laskentaan erikoistuneella menetelmällä, kertoo Hytölä.

UAV-kartoituksella saadaan terinaaleista monipuolista tietoa. Kuvassa. yksittäisen puupinon korkeusprofiili 3D-mallissa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

SININEN ON UUSI MUSTA!

VAHVEMPI KOVEMPI TALOUDELLISEMPI

Optimoitu kärkipyörä, jonka laakerirullat ovat karkaistujen tukilevyjen välissä.

Erikoisteräs yhdistettynä uuteen karkaisumenetelmään.

Suuremmat voitelukanavat.

Hämeenlinna Kiltintie 13,13130 Hämeenlinna Puh 03 644 0400

KONEURAKOINTI 11

Jyväskylä Kiilatie 5, 40351 Jyväskylä Puh 014 338 8700

Rovaniemi Alakorkalontie 42, 96300 Rovaniemi Puh 016 321 0100

Metsäkonealan työssäoppimisen laatua parannetaan sähköisillä tarkistuslistoilla

M

vaihtoehdon kartoituksella elokuussa. Oppilaitoksilta selvitetään käytössä olevia järjestelmiä ja samalla ratkaisuun liittyviä tarpeita. Hankkeen tulokset julkaistaan sähköisenä materiaalina Tapion verkkosivuilla vapaasti ladattavana aineistona. Hanke valmistuu 31.12.2019. Hanketta on rahoittanut Met-

etsäkonealan työssäoppimisen tueksi laaditaan netissä täytettävät tarkistuslistat. Niiden avulla selkeytetään oppilaiden, oppilaitosten ja yritysten vastuut ja tehtävät työssäoppimisprosessissa. Tavoitteena on parantaa työpaikalla opiskeluun valmistautumista, sen seurantaa, lisätä oppilaan motivaatiota ja parantaa työpaikalla opiskelun tehokkuutta. Tarkistuslistat ovat vuoden 2020 alussa vapaasti käytettävissä.

Koneyrittäjien liitto, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Metsäkoulutus ry ja Tapio toteuttavat yhdessä metsäkonealan työssäoppimisen tueksi sähköiset tarkistuslistat. Tavoitteena on kehittää, helposti käytettävä ratkaisu, jonka voi liittää oppilaitosten järjestelmiin. Tämä parantaa työssäoppimisen työelämäjaksojen onnistumisen laatua nykyisestä. Hanke toteutetaan Metsämiesten Säätiön rahoituksella syksyn aikana. Työelämäjaksot ovat oleellinen osa ammattiin opiskelua ja siten metsäkonealan oppilaitosten ja koneyrittäjien välistä toimintaa. Tarkistuslistan käytön

Koneyrittäjien liitto, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Metsäkoulutus ry ja Tapio toteuttavat yhdessä metsäkonealan työssäoppimisen tueksi sähköiset tarkistuslistat.

tarkoituksena on varmistaa onnistunut työelämäjakso, jossa on huomioitu eri osapuolien (oppilas, oppilaitos, yritys) vastuut ja tarpeet. Onnistunut työssäoppiminen vahvistaa opiskelijan taitoja ja motivaatiota ja luo siten edellytyksiä työllistymiseen ja alalla työskentelyyn. Eri osapuolien valmiudet työelämäjakson toteutukseen pitää olla kunnossa, jotta työjakso sujuu kaikkien näkökulmasta hyvin. Tarkistuslista vastaa tähän tarpeeseen.

Sähköiset tarkistuslistat tehostavat työssäoppimisen todentamista ja seurantaa sekä parantavat koulutuksen laatua. Ne palvelevat opiskelijoita, opettajia sekä yrityksiä koulutussopimuksella tapahtuvaan kouluttautumisen tueksi.Tarkistuslistojen sisältö perustuu Koneyrittäjien liiton, koulutuksen järjestäjien ja yrittäjien yhteistyössä laatimiin tarkistuslistoihin.

Lisätietoa hankkeesta

Hanke aloitetaan toteutus-

sämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa hankkeesta löydät sivuilta www. mmsaatio.fi

SUOMEN MONIPUOLISEMMAN AGGREGAATTIKAUPAN ERIKOISHINNAT! Tapigenset (Kubota ) 11 kVA kotelossa................................ 5 700 € Tapigenset (Kubota) 18 kVA kotelossa................................. 6 900 € Tapigenset (Yanmar) 22 kVA kotelossa ............................... 7 100 € Tapigenset (Yanmar) 30 kVA kotelossa ................................ 8 900 € Tapigenset (FPT Iveco) 40 kVA kotelossa ............................ 9 300 € Tapigenset (FPT Iveco) 60 kVA kotelossa ......................... 11 300 € Tapigenset (FPT Iveco) 80 kVA kotelossa ......................... 11 900 € Tapigenset (FPT Iveco) 110 kVA kotelossa ....................... 13 500 € Tapigenset (FPT Iveco) 150 kVA kotelossa ....................... 17 500 € Tapigenset (FPT Iveco) 200 kVA kotelossa ....................... 21 600 € Tapigenset (Doosan) 225 kVA kotelossa .......................... 23 800 € Tapigenset (Doosan) 300 kVA kotelossa .......................... 30 900 € Toimitamme myös yllä mainittuja aggregaatteja ilman koteloa, trailerille tai merikonttiin asennettuna. Hinnat ALV 0%.

TAPIMER OY | Huhtimontie 2, 04200 Kerava p. 09 274 6530 | www.tapimer.fi


12 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Expodrev 2019 -näyttely Krasnojarskissa Siperiassa J

ärjestyksessään 21. Expodrev -näyttely järjestettiin aurinkoisina päivinä syyskuun alussa Itä-Siperiassa Krasnojarskissa Venäjällä.

Näyttelyn aihealueina olivat puunkorjuu, kaukokuljetus ja puun mekaaninen jalostus, eli ketju kannolta sahatavaraksi. Mukana oli 124 näytteilleasettajaa. Ulkomaisia yrityksiä näyttelyyn osallistui Italiasta, Itävallasta, Japanista, Kiinasta, Latviasta, Ruotsista, Saksasta, Suomesta, Sveitsistä, Ukrainasta, Valko-Venäjältä ja Virosta. Messuvieraita tapahtumassa kävi noin 4000 neljän päivän aikana.

Puunkorjuussa paljon potentiaalia - tavaralajimenetelmän osuus kasvussa

Krasnojarskin alueen pintaala on 2 366 800 km² (Suomen pinta-ala 338 449 km²). Pituutta pohjois-eteläsuunnassa, pohjoisen jäämeren rannalta alueen eteläosan vuoristoseudulle on noin 3000 kilometria. Alueen puuvaranto on n. 12 miljardia m³ mikä on lähes 4 % koko planeettamme metsävaroista. Tämän hetkinen kestävä hakkuumahdollisuus on 96 miljoonaa kuutiota vuodessa. Vuonna 2018 alueella korjattiin 28,6 miljoonaa kuutiota, joka on 5,5 miljoonaa kuutiota enemmän kuin vuonna 2017. Suomessa vastaavasti hakattiin runkopuuta 78 miljoonaa kuutiota vuonna 2018. Työmenetelmistä tavaralajikorjuu kasvattaa osuuttaan vuosi vuodelta. Tällä hetkellä tavaralajimenetelmän osuus puunkorjuussa Krasnojarskin alueella on jo 80 % ja vastaavasti kokopuumenetelmän osuus on 20 %. Muualla Siperiassa, esim. Irkutskin alueella, on kokopuumenetelmän osuus prosentuaalisesti edelleen isompi. Krasnojarskin alueelta puuttuvat puun kemiallisen jalostuksen laitokset, siispä massapuulle ei ole käyttötarvetta. Puunkorjuu Krasnojarskin alueella onkin lähes yksinomaan päätehakkuuta; jonkin verran tehdään myös poimin-

Krasnojarskin messu- ja kongressikeskus toimi jo 21. kerran järjestetyn Expodrev -messun tapahtumapaikkana. Näytteilleasettajia kansainvälisessä tapahtumassa oli 124 - useita myös Suomesta. Ovella vieraita oli vastassa venäläisen Leshozmash-konepajan VPL 100-76 -autonosturi.

ta- ja hoitohakkuita. Kaadetuista rungoista tukkiosa otetaan talteen, muu jää metsään. Krasnojarskin alueella on paljon puun mekaanisen jalostuksen laitoksia, jotka valmistavat sahatavaraa ja vaneria; myös huonekaluteollisuutta löytyy. Puupellettien ja -brikettien valmistus on kasvava ala alueella.

Massatehdashanke Krasnojarskin alueella

Kraslesinvest, VneshEkonom Bank (Venäjän kehityspankki) ja Rockwell Capital suunnittelevat sellutehdasta Kraslesinvestin sahan yhteyteen Boguchanyiin, joka sijaitsee Krasnojarskin kaupungista 560 kilometriä koilliseen. Vuonna 2016 valmistui sahalaitos, joka tuottaa 560 000 kuutiota sahatavaraa ja 105 000 tonnia energiapuupellettejä vuodessa. Selluehtaan rakennustyöt aloitetaan keväällä 2020 ja tuotannon on määrä alkaa vuonna 2025. Uuden sellutehtaan vuosituotanto-ohjelma tulee olemaan 420 000 tonnia valkaistua havusellua ja 410 000 tonnia liukosellua, jossa raaka- aineena siperian lehtikuusi. Kolmasosa havusellun ja lähes puolet liukosellun tuotannosta menisi alustavien sopimuksien mukaan Kiinaan. Texti ja kuvat: Pekka Perälä

Krasnojarskin alueen pinta- ala on 2 366 800 km² (Suomen pinta-ala 338 449 km²). Pituutta pohjois-eteläsuunnassa, pohjoisen jäämeren rannalta alueen eteläosan vuoristoseudulle on noin 3000 kilometria.

Kraslesinvest, VneshEkonom Bank (Venäjän kehityspankki) ja Rockwell Capital aikovat toteuttaa sellutehtaan Kraslesinvestin sahan yhteyteen Boguchanyiin, joka sijaitsee Krasnojarskin kaupungista 560 kilometriä koilliseen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Komatsu Forest Russian osastolla oli esillä järeä Komatsu 895 -kuormatraktori 260 kN vetovoimalla, minkä bruttokuorma on 20 000 kiloa.

Kirill Spirin kertoi että Krasnojarskin alueella lähes yksinomaan tukkiosa otetaan talteen, koska siellä ei vielä sijaitse massa- tai paperitehtaita.

KONEURAKOINTI 13

Kiinalaisvalmisteinen puukurottaja SEM 660D. Vuodesta 2008 lähtien Caterpillarin omistuksessa ollut Shandong Engineering Machinery valmistaa pyöräkuormaajia, puskutraktoreita, tiehöyliä ja jyriä. Kuvassa oleva puukurottaja on varustettu 178 kW Weichai -moottorilla ja 4+4 muunninvaihteistolla. Työpaino on noin 20 tonnia.

Mallisarjan suurin harvesteri Komatsu 951 oli varustettuna tehokkaalla Komatsu S172 -hakkuulaitteella. Perinteistä venäläistä kokopuumenetelmän korjuutekniikkaa edusti laahustraktori TL-5ALM. Altailesmash valmistaa konetta Barnaulin kaupungissa Altain alueella. Konetoimituksia on Uralille, Siperiaan ja Venäjän Kaukoitään. Kone voidaan varustella erilaisiin käyttötarkoituksiin. Toisessa näyttelyssä olleessa koneessa oli raivauspuskulevy ja palleaura maanmuokkaukseen. Olga Razumova kertoi, että kuluneen vuoden aikana oli valmistunut jo 122 kappaletta TL-5ALM-traktoria.

Kiinalaisia LiuGong koneita on myyty Suomeenkin.

Etelä-Korealainen Doosan DX 260 LCA varusteltuna harvesteripäällä. Kaivukonealustaisia metsäkoneita myydään Venäjällä kovaa tahtia.

Palfinger-konsernin osastolla oli uutuutena näytteillä puutavara-autonosturi Velmash VM10L, jota valmistetaan yhtiön Velikie Lukin kaupungissa Luoteis-Venäjällä. Maksimiulottuma on 8,6 m. Nosturin bruttonostomomentti on 135 kNm. Ensimmäinen nosturi tätä mallia valmistui keväällä 2019. Nosturi oli asennettu Kamaz-puutavara-autoon. Iveco AMT -puutavara-autoja myydään Venäjällä runsaasti. Auton kokoonpano tapahtuu Miassin kaupungissa Tseljabinskin alueella Venäjällä. Rungot hitsataan ja maalataan paikallisena työnä. Eurooppalaiset komponentit tulevat Miassiin asennusta varten.

Venäjä on Heinolan Sahakoneille erittäin tärkeä markkina ja viime vuosina sahalaiteteknologiaa on myyty hyvin.

Suomalaista hakkuriosaamista edusti Junkkarin valmistama traktorikäyttöinen hakkuri.

Roman Muzyrev esitteli LogMax 7000C -hakkuulaitetta. Hänen mukaansa 7000-sarjan LogMax-kourat ovat Venäjällä hyvin suosittuja. LogMax 7000XT:tä käytetään prosessorityössä välivarastolla tai puuterminaalissa. LogMax-kouria on toimitettu noin 500 kappaletta 21 vuoden aikana Luoteis-Venäjälle, Uralille, Siperiaan ja Venäjän Kaukoitään.


14 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Rehtehnika myy Ponssen metsäkoneet Krasnojarskin alueella.

Ekaterina Enikova opasti Ponssen sisäosastolla metsäkonesimulaattorin käyttöä.

Ponssen Krasnojarskin alueen jälleenmyyntiyhtiö Remtehnika oli näyttelyssä mukana isolla osastolla; ständit löytyivät sekä konekentältä että sisätiloista.

Messuilla pääsi tutustumaan myös uuteen mobiiliin metsätyökämppään; valmistajana Surgutmebel HantiMansijskin alueelta. Yritys valmistaa räätälöityjä metsätyökämppiä Remtehnikalle koneenkuljettajien palstaasumista varten. Surgutmebel on vuodesta 2001 lähtien valmistanut noin 18 000 työmaa-asumusta, suurimpina asiakkainaan Gazprom ja Rosneft. Rekkaveturiin kytketyt erilaiset puoliperävaunuratkaisut ovat yleisiä koko Venäjän alueella; kuvan yhdistelmän veturina kiinalainen Shackman X430.

Remtehnikan messutytöt olivat pukeutuneet mehiläisiksi mikä sopi Ponssen väriteemaan.

HZM XC36D -pyöräkuormaaja on kiinalaisen Qingzhou Huizhong Machineryn valmistama. Koneessa on 6-sylinterinen Deutz-moottori teholtaan 125 hv. Voimansiirrossa on kiinlaisvalmisteinen BS428 -muunninvaihteisto. Työpaino on 10 900 kg.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 15

Venäläinen Kamaz on suuri kuorma-autovalmistaja ja puutavara-autona merkki on erittäin suosittu.

John Deeren jälleenmyyntiyhtiö Timbermash Baikal palvelee asiakkaitaan koko Siperian alueella Omskista aina Skovorodinoon saakka; alueen etäisyys itä-länsisuunnassa on peräti 3200 km (kts. kartta alla. Siperiassa kysyntä painottuu harvestereissa malleihin 1270G, 1270G 8wd ja 1470G ja kuormatraktoreissa malleihin 1510G ja 1910E. Myyntiosaston Danil Terpugov kertoi, että USA:n ja Kiinan kauppasodan seurauksena ovat eräät Krasnojarskin alueella toimivat kiinalaiset pyöreän puun ja sahatavaran ostajat siirtäneet alkusyksyn toimituseriä alkamaan marraskuusta eteenpäin. Kuvassa uusi John Deere 1270G 8wd -harvesteri.

Caterpillar 320 GC -kaivukoneesta modifioitu puun lastauskone. Puomin ulottuma 6 metriä ja moottoriteho 121 hv.

Järeä John Deere 1910E -kuormatraktori oli saanut peräänsä Bräcken lautasauran.

Sahalaitevalmistajat olivat vahvasti mukana Expodrev -näyttelyssä; kuvissa venäläisen ja kiinalaisen valmistajan laitteita.

Ekoniva on marraskuussa 2018 aloittanut Tigercat-koneiden jälleenmyyjänä toimialueinaan Länsi-Venäjä ja Siperia. Toimipaikka sijaitsee Novosibirskissa. Yhtiön edustajan Nikita Zuevin mukaan kysyntä heillä painottuu kokopuumenetelmän koneisiin eli laahustraktoreihin ja kaato-kasauskoneisiin. Ständillä oli näytillä pihtipankkojuontokone Tigercat 625E, ajokone Tigercat 1075C ja kaato-kasauskone Tigercat 855E.

Myyntipäällikkö Päivi Ikäheimonen esitteli Valon Kone Oy:n kuorimakoneita. Tehdas sijaitsee Lohjalla, josta lähtevät myös konetoimitukset ympäri maailmaa. Venäjän markkinoille toimituksia on viime aikoina ollut erityisesti koivuvaneritehtaille Euroopan puoleiselle Venäjälle sekä sahoille mm. Arkangelin ja Krasnojarskin alueille. Yrityksellä on varaosamyyntiin ja huoltotoimintaan keskittynyt tytäryhtiö Pietarissa.

Lisätietoja: www.lakeusmessut.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 17

Logset hybridiharvesteri valittu Vuoden Metsäkoneeksi L ogsetin keväällä lanseeraama keskikokoinen hybridi- harvesteri, Logset 8H GTE Hybrid, sai ansaitsemansa tunnustuksen Ranskan ja Belgian rajalla pidetyillä Libramontin -messuilla heinäkuun lopulla 2019.

Metsäalan johtava ranskankielinen lehti Bois International ja laaja valintakomitea valitsivat Logsetin uuden hybridiharvesterin Vuoden Metsäkoneeksi. Valinnan perusteena mainittiin innovatiivisuus ja ympäristöystävällisyys erityisesti hiilidioksidipäästöjen ja energiatehokkuuden osalta. Palkinnon ottivat Logsetin puolesta vastaan Area Sales Manager Marc Mimeau ja yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tapio Nikkanen.

Logset 8H GTE Hybrid oli esillä Libramont -messuilla ja valittiin Vuoden Metsäkoneeksi 2019.

Nikkanen totesi kiitospuheessaan: - Logsetin strategian kulmakiveksi valittiin muutama vuosi sitten olla metsäkonealan ykkönen ympäristöystävällisyydessä ja energiatehokkuudessa. Olemme määrätietoisesti kehittäneet uusia ratkaisuja tuomalla markkinoille nyt jo toisen hybridimallin. Vuoden Metsäkone -palkinto on yhtiöllemme hieno kiitos ja kannustaa meitä jatkossakin kehittämään strategiamme mukaisia uusia tuotteita.

Logsetin uudelle hybridiharvesterille myönnetty Vuoden Metsäkone 2019 palkinto ja kunniakirja.

Ylelliset metsäkoneet herättävät mielenkiintoa

V

ieraillessaan Logset Oy:llä kansanedustaja Joakim Strand antaa yhtiölle paljon kehuja sen ylellisistä metsäkoneista ja innovatiivisuudesta. Vierailunsa aikana Strand ehtii

Tehdaskierroksella tekninen johtaja Jukka Kivipelto (vas.) kertoi että Logset vie metsäkoneita moniin maihin ja niissä vallitsee neljät eri päästömääräykset.

muun muassa tehdaskierrokselle sekä lähimetsään katsomaan kun toukokuussa lanseerattu harvesterimalli Logset 8H GTE Hybrid tekee töitä.

- Koneiden musta väri on hieno. Se tuo koneisiin luksusfiiliksen. Saanko ottaa kuvia, kysyy Strand ja nappaa sitten useammankin kuvan, vaikka hänen toisessa käsivarressa on urheiluvamma. Logset 8H GTE Hybrid valittiin äskettäin Vuoden Metsäkoneeksi 2019 Ranskan ja Belgian rajalla pidetyillä Libramont -messuilla. Strand kommentoi palkintoa näin: - Ajatella, että me pienessä Koivulahdessa voidaan olla maailman parhaita siinä mitä teemme. Logset osoittaa toiminnassaan joustavuutta ja innovatiivisuutta, ottaen samalla huomioon ympäristöarvot. Onhan tämä mahtavaa!

Logsetin Kari Kangas (vas.) ja Jouni Kytövaara (oik.) esittelivät Vuoden Metsäkone 2019 -palkinnon saanutta Logset 8H GTE Hybrid -harvesteria kansanedustaja Joakim Strandille.


18 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Logset järjesti 26.9. yhteistyössä MKU Risto Kangassalon ja Koskitukki Oy:n kanssa metsäkoneiden työnäytöksen Hollolassa.

Kolmen koneen työnäytös Hollolassa

L

sänomistaja ei ole tyytyväinen tietää kyllä mihin ne terveiset tulevat, hän sanoo. Nopean harvesteriohjaamon tutkimisen jälkeen yksi mielipide on selkeä. - Ohjaamosta on todella hyvä näkyvyys, Joni toteaa.

ogset järjesti yhteistyössä MKU Risto Kangassalon ja Koskitukki Oy:n kanssa metsäkoneiden työnäytöksen Hollolassa 26.9.2019. Syyspäivän keli on aurinkoinen ja paikalle saapuu mukavasti vierailijoita.

Työnäytöksessä esitellyt konemallit olivat Logset 8H GTE harvesteri joka on varustettu Logset TH65 harvesteripäällä, neljäsylinterinen Logset 5F GT kuormatraktori jossa on Smooth Ride -ohjaamojousitus, sekä kuusisylinterinen Logset 5FP GT kuormatraktori. Veljekset Ilkka ja Joni Mäkinen olivat tulleet työnäytökseen Ilkan marraskuussa 5 vuotta täyttävän pojan Eljaksen kanssa. Veljesten isä on myös metsäkonealalla, joten molemmat ovat olleet metsäkoneiden kyydissä

Ensimmäinen pieni Smooth Ride -kone

Logset 8H GTE harvesteria ajoi MKU Risto Kangassalon kuljettaja Ilari Märkjärvi.

pienestä pitäen. Ilkka on ajanut kuormatraktoria yhdeksän vuotta. Harvesteria vuorostaan neljä vuotta ajanut Joni huomasi heti, että näytöspaikka on harveste-

Logset 5F GT kuormatraktorin kuljettaja Erkki Valdson on erittäin tyytyväinen koneessa olevaan Smooth Ride -ohjaamojousitukseen.

rinkuljettajalle haastava. - Puissa on niin paljon mutkia. Kun on toisen omaisuudessa kiinni, yrittää tehdä mahdollisimman hyvää jälkeä. Jos met-

Pitkän linjan metsäkoneyrittäjä Risto Kangassalo on tyytyväinen Logset-yhteistyöhön.

Työnäytöksen Logset 5F GT kuormatraktori on ensimmäinen pienen mallin kuormatraktori johon on asennettu Smooth Ride -ohjaamojousitus. Logset lanseerasi oman kustannustehokkaan ohjaamojousituksen 2018 joka ei sisällä hydraulisia tai elektronisia osia. Kuormatraktori on toimitettu MKU Risto Kangassalolle elokuussa 2019 ja siitä lähtien sillä on pääsääntöisesti ajanut kuljettaja Erkki Valdson. Hän on syntynyt Virossa ja ajanut 25 vuoden uransa

aikana metsäkoneita pitkään Venäjällä. Erkki on ollut Kangassalolla töissä 3,5 vuotta. - Aikaisemmin ajamissani koneissa ei ole ollut ohjaamojousitusta. Nyt jousituksen tuoman eron huomaa selvästi. Se toimii joka puolella, kuten ajossa ja kuormaa purkaessa, ja se ehtii mukaan kun kone putoaa kannolta. Ohjaamo on myös hiljainen. En väsy töissä kuten ennen. Jousitus on ehdottomasti rahan väärti, hän kertoo. Näytösvierailijoita riitti hyvin koko päivälle. Työnäytös on kätevä tapa tutustua esiteltäviin koneisiin ja muutama vieralilija sai käydä koeajamassa Smooth Ride -ohjaamojousitusta Risto Kangassalon pojan Janne Kangassalon opastuksella.

Ilkka Mäkinen (vas.) ja Joni Mäkinen (oik.) katsastivat harvesterin ohjaamon yhdessä Ilkan pian 5-vuotiaan pojan Eljaksen kanssa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 19

Kolme uutta Logset -konetta vuoden sisään Amerikkalaiselle asiakkaalle

A

Myynti- ja markkinointijohtaja Mikko Laurila kertoi että Logset etenee valitun strategian mukaisesti maailman metsäkonemarkkinoilla.

Työnäytöksessä esiteltiin kaksi eri kuormatraktorimallia: Logset 5F GT ja Logset 5FP GT.

Logsetin edustajat, markkinointi- ja viestintäpäällikkö Kia Lettelin (vas.) sekä kotimaan myyntipäällikkö Erno Mäntynen (oik.) juttelivat Porvoon seudulta näytökseen tulleen Kaj Erikssonin kanssa.

Tekninen johtaja Jukka Kivipelto (oik.) ja huoltopuolen Harri Lehtinen kertoivat että Logset esittelee jatkossakin tasaiseen tahtiin uusia teknisiä innovaatioita.

amuyöstä on satanut noin 50 mm, minkä takia soratie on edelleen märkä ja mutainen. Pick up-auto suuntaa noin 0,3 km 2 suuruiselle harvennustyömaalle USA:n Michiganissa, lähellä Marquetten kaupunkia. Perillä odottaa Premier Forest Products Inc:in kaksi Logset-konetta täydessä työnteossa. Konemallit ovat Logset 8H GTE harvesteri varustettuna TH75 harvesteripäällä, ja Logset 5FP GT kuormatraktori. Kun saavutaan pelipaikalle, vastassa on yksi yrityksen omistajista Randy Wirtanen. Paikalla on myös kuormatraktorin kuljettaja Max Fisher. Molemmat herrat ovat erittäin hyvällä tuulella ja innostuvat kuullessaan, että saapujat ovat Suomesta. - Työskentelemme pääsääntöisesti lehtipuiden parissa. Alueen puut ovat haasteellisia, koska metsässä ei ole yhtäkään suoraa runkoa. Puilla on myös isot lehtikruunut. Täällä kaikki tietävät, mitä suomenkielinen termi paska puu tarkoittaa. Greg sanoo usein, että sen vuoksi ostimme 8H:n. Olen välillä tehnyt yli 90 cm puita sillä, Randy kertoo nauraen. Tällä hetkellä yrityksen toinen omistajista Greg Trowbridge ei valitettavasti ole työmaalla. Randy kertoo heidän olleen ystäviä teini-iästä saakka. Molemmilla oli aluksi omat pienimuotoiset hakkuuyritykset, kunnes he vuonna 1993 päättivät yhdessä perustaa Premier Forest Productsin. Greg hoitaa yrityksen paperityöt, kuten yhteydenpidon sahalaitoksiin ja suunnittele mihin puunkuljetusautojen tulee ajaa seuraavaksi. Randy ajaa Logset-harvesteria, jonka yhtiö osti Fabick Cat:iltä lokakuussa 2018. Fabick Cat on toiminut Logsetin jälleenmyyjänä vuodesta 2017 ja myyntialue kattaa Michiganin pohjoisosat, sekä Illinoisin, Missourin ja Wisconsinin osavaltiot. Gregin ja Randyn lisäksi Premier Forestilla on töissä kolme metsäkonekuljettajaa. - Ostimme Logset 5FP GT:n Fabickilta tammikuussa 2019. Haluaisimme kasvattaa yritystoimintaa vielä lisää, mutta hyvien konekuljettajien löytäminen on vaikeaa, Randy kertoo.

Pelko muuttuu innostukseksi ja korkeammaksi tuottavuudeksi

Premier Forest Productsin työmailla vaahtera, koivu, haapa ja

Premier Forest Products Inc:in Greg Trowbridge (vas.) ja Randy Wirtanen Great Lakes Logging Expo -messuilla uuden Logset 8F GT -kuormatraktorinsa edessä.

kirsikkapuu ovat tyypillisimmät puulajit. Noin 80 % työmaista on harvennuksia ja 20 % päätehakkuita. Randyn mukaan hän voi istua mukavassa harvesteriohjaamossa 12 tunnin työpäivän ongelmitta. Tavallinen työpäivä on kaikkea 8-12 tunnin väliltä ja sinä aikana harvesterilla tehdään noin 270 kuutiota. - Alussa tunsin pelkoa kiivetessäni harvesterin ohjaamoon. Nappeja on niin paljon ja olin tottunut kokopuu menetelmään. Jonkun ajan kuluttua huomasin, että harvesteria on oikeastaan helppo ajaa, näkyvyys ohjaamosta on todella hyvä ja tuottavuutemme lähti merkittävään nousuun. Harvesteri voi kiivetä isoja mäkiä tai ajaa suon läpi. Nosturi ulottuu noin 10 m molempiin suuntiin. Koneissa ei ole ollut pitkiä huoltotaukoja. Randy kiittelee erityisesti Fabick Catin huoltopalvelua. - Logset-koneet ovat luotettavia. Ne on myös helppo korjata, kun konepellin alla olevat letkut ovat hyvässä järjestyksessä. Tippumattoman pikaliittimen ansiosta polttoaineen täyttö sujuu ilman sotkua. Fabick Catin huoltotiimi on uskomaton. Kun soitan heille he toimittavat varaosat autotalliini. Kaksi huoltomiestä asuu kätevästi samassa kunnassa kuin minä, Randy sanoo. Logset 5FP GT:n kuljettaja Max liittyy keskusteluun: - Logsetin kuormatraktori on vahvaa tekoa. Sen huomaa run-

gosta ja pankoista. Ajaminen on mukavaa, vaikka kyydissä olisi eripituisia puita. Tällä alueella olisin ennen tarvinnut ketjut tuollaisen sateen jälkeen, mutta en Logsetilla. Olen Randyn kanssa samaa mieltä siitä, että koneilla voi kiivetä mäkiä täydellä kuormalla ilman ongelmia. Kuormatraktorissa vaikuttaa olevan paljon modernia teknologiaa mutta sitä on helppo ajaa. Mielestäni yhtiön nykyinen Valmet-traktori tulisi vaihtaa toiseen Logset-kuormatraktoriin, hän hymyilee.

Messuilla Escanabassa

Kaksi päivää metsäkeikan jälkeen Michiganin Escanabassa järjestetään metsäalan messut nimeltä Great Lakes Logging Expo. Messupäivät olivat 5.7.9.2019. Fabick Cat ja Logset esiintyivät yhteisellä osastolla, ja näytillä oli neljä Logset-konetta. Yksi näyttelykoneista oli Logset 8F GT kuormatraktori. Kun Randy ja Greg saapuivat messualueelle, he olivat jo tehneet päätöksen. He halusivat ostaa suuremman kuormatraktorin. - Pidän siitä, mihin Logset-koneet pystyvät. Työmme sujuu nopeammin ja tähän mennessä kaikki on toiminut todella hyvin, Randy kommentoi. Pian messujen jälkeen Logset 8F GT toimitetaan Premier Forest Productsille ja siitä tulee yhtiön kolmas Logset-kone vuoden sisään.


20 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI KUSTANNUSTEHOKKAASTI JA LAATUTAKUULLA!

PUUPINOJEN KEHYSMITAT JA TILAVUUDET

3D pistepilvet

UAVi l makuv aus pal v el ut Mi t t auks etj aKar t oi t uks et Pyydät ar j ous ! Ortokuvat ja korkeuskäyrät

PINOT, KASAT TILAVUUDET, MASSAT PINTA-ALAT, ETÄISYYDET

hyt ol a. c om

www.kiesitech.fi

+358407776513 sales.hytola@gmail.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Biotalous nojaa edelleen vahvasti metsäsektoriin

B

iotalouden osuus Suomen kansantalouden tuotoksesta ja arvonlisäyksestä on pysynyt lähes samana kuluvalla vuosikymmenellä. Vuonna 2018 biotalouden osuus kansantalouden kokonaistuotoksesta oli 17 prosenttia ja arvonlisäyksestä 12 prosenttia. Metsäsektori oli edelleen biotalouden tukijalka, jonka osuus biotalouden tuotoksesta ja arvonlisäyksestä vastasi lähes 40 prosenttia. Biotalouteen työllistyneiden määrä kasvoi ensimmäisen kerran seitsemään vuoteen.

Biotalouden osuus kansantalouden kokonaistuotoksesta ja arvonlisäyksestä on pysynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana lähes muuttumattomana. Vuonna 2018 biotalouden tuotos oli 73 miljardia euroa, joka on 17 prosenttia kansantalouden kokonaistuotoksesta. Edelliseen vuoteen verrattuna tuotoksen volyymi kasvoi prosentin. - Vuonna 2018 biotalouden toimialojen yhteenlaskettu arvonlisäys oli 25,2 miljardia euroa, mikä muodosti 12 prosenttia kansantalouden arvonlisästä. Kiintein hinnoin tarkasteltuna arvonlisäys kasvoi vuoden takaisesta kaksi prosenttia, kertoo Tiina Sauvula-Seppälä Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

koko kansantalouden työllisten määrä kasvoi noin kolme prosenttia. Biotalouden toimialat työllistivät viime vuonna 303 200 henkilöä, eli 12 prosenttia työllisten kokonaismäärästä. Maatalous oli edelleen biotalouden suurin työllistäjä 65 300 henkilöllään, vaikka sen työllisten määrä on vähentynyt 20 900 henkilöllä vuoteen 2010 verrattuna. Koko metsäsektorin työllisten määrä oli 62 500 henkilöä, eli viidesosan biotalouden työllisistä. Muita tärkeitä työllistäjiä olivat puurakentaminen (64 400 henkilöä) ja elintarviketeollisuus (38 800 henkilöä).

Saavutetaanko biotalousstrategian tavoitteet?

Vaikka biotalouden työllisyys ei enää heikentynyt viime vuonna, on biotalouden työllisten määrä vähentynyt 13 500 henkilöllä vuosikymmenen alkuun verrattuna. Biotalousstrategian tavoite on luoda biotalouteen 100 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä. Tavoite näyttää tilaston valossa vaikeasti saavutettavalta. Strategian toinen tavoite biotalouden tuotoksen kasvattamiseksi 100 miljardiin euroon voidaan saavuttaa, mikäli biotalouden tuotos kasvaa keskimäärin viisi prosenttia vuosittain.

Metsäsektori on edelleen biotalouden merkittävin toimiala

Metsäsektori on edelleen biotalouden merkittävin toimiala. Vuonna 2018 metsäsektorin osuus biotalouden tuotoksesta oli 39 prosenttia. Elintarvikesektorin tuotos oli biotalouden toiseksi suurin (22 prosenttia). Elintarvikesektorin tuotos kiintein hinnoin tarkasteltuna oli noin kuusi prosenttia pienempi kuin viiden edellisen vuoden keskiarvo. Rakennusalan korkeasuhdanne nosti puurakentamisen osuuden 16 prosenttiin biotalouden tuotoksesta. Muita biotalouden kasvavia aloja olivat biotalouden palvelut ja uusiutuvan energian tuotanto. Toistaiseksi näiden osuus biotalouden kokonaistuotoksesta jää pieneksi.

Biotalouden työllisyys koheni hieman

Vuodesta 2011 jatkunut biotalouden työllisyyden vähentyminen pysähtyi viime vuonna. Biotalouden työllisten määrä lisääntyi puoli prosenttia edellisvuodesta. Tosin samaan aikaan

KONEURAKOINTI 21

Lisätietoja: www.kronos.

Kuormain ja vaunu vaativaan metsänhoitoon!

Kotimainen - Innovatiivinen - Arvonsa pitävä - Tarpeisiisi räätälöity

Wikar Oy, Wikarintie 12, Kruunupyy

Myynti puh. 040 506 5213 pelle.furubacka@kronos.


22 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ponsse avasi uuden koulutuskeskuksen Pietariin P onssen Venäjän tytäryhtiön OOO Ponssen uuden koulutus- ja huoltopalvelukeskuksen avajaisia vietettiin elokuun lopulla Gorelovossa Pietarissa. Noin kolme miljoonaa euroa maksanut 1500 neliön koulutuskeskus on yhtiön historian suurimpia investointeja Venäjällä.

Uusi koulutuskeskus on OOO Ponssen koulutusverkoston lippulaiva, jossa on alan parhaat koulutusvälineet ja osaaminen. OOO Ponssen toimitusjohtaja Jaakko Laurila kertoo yhtiön olleen edelläkävijä koulutuspalveluiden kehittämisessä: - Haluamme, että meiltä saatavat koulutuspalvelut ovat parasta alalla. Nyt avattu koulutuskeskus on tasoltaan ja sisältötarjonnaltaan poikkeuksellisen korkealuokkainen. Laadukkaat koulutuspalvelut ovat meille merkittävä kilpailuetu ja mahdollistavat markkinaosuutemme kasvun. Pietarin uudessa koulutus- ja huoltopalvelukeskuksessa on käytössä kaikki PONSSE-simulaattorimallit kuljettajatyöskentelyn harjoittelua varten ja testirata käytännön ajoharjoitteluun. Asentajakoulutuksissa hyödynnetään huoltotiloja, joihin mahtuu samanaikaisesti kolme metsäkonetta.

Kasvava markkina tarvitsee koulutustarjontaa

Venäjällä on reilun kymmenen vuoden aikana siirrytty suuressa osassa maata kokorunkomenetelmän puunkorjuusta tehokkaampaan ja ympäristöystävällisempään tavaralajimenetelmän (CTL) puunkorjuuseen. Tällä hetkellä Venäjä on maailman suurin metsäkonemarkkina.

Uusi Pietarin koulutuskeskus on OOO Ponssen koulutusverkoston lippulaiva, jossa on alan parhaat koulutusvälineet ja osaaminen. Käytössä on mm. kaikki PONSSE-simulaattorimallit kuljettajatyöskentelyn harjoittelua varten ja testirata käytännön ajoharjoitteluun.

Tämä on näkynyt paitsi kasvaneena metsäkonemyyntinä myös kasvaneena koulutus- ja huoltopalveluiden tarpeena. Maassa ei ole varsinaista metsäkoneenkuljettaja ja -asentajakoulutusta, mikä vahvistaa oman koulutustarjonnan merkitystä. Kuljettajien korkealla ammattitaidolla on tutkitusti suuri merkitys puunkorjuun tuottavuudelle. Ponssen Venäjän tytäryhtiö perustettiin vuonna 2005 ja lähes yhtä kauan yhtiö on tehnyt yhteistyötä metsäalan oppilaitosten kanssa. Tällä hetkellä Ponssen koulutusverkosto kattaa Pietarin yksikön lisäksi vuonna 2007 avatun huoltopalvelu- ja koulutuskeskuksen Pitkärannassa ja

17 koulutusyksikköä yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa eri puolilla Venäjää ja Valko-Venäjää. Pitkälle kehitetty koulutustarjonta kattaa kuljettaja- ja asentajakoulutuksen lisäksi korjuuprosessin johtamisen, tuottavan puunkorjuun ja harvennustyöskentelyn koulutusohjelmat. Koulutukset on suunniteltu Ponssen sekä asiakkaille että heidän kuljettajilleen ja asentajilleen, PONSSE-verkoston jälleenmyyjille ja henkilökunnalle sekä metsäalan oppilaitosten opettajille. Koulutusjaksojen pituudet vaihtelevat parista päivästä kuukauteen. OOO Ponssen koulutuspalveluista vastaa kou-

OOO Ponssen toimitusjohtaja Jaakko Laurila on johtanut Venäjän toimintoja menestyksekkäästi vuodesta 2008 lähtien.

lutuksen kehityspäällikkö Nikolai Chernutskii.

Investointi huolettomaan tulevaisuuteen

• CE-hyväksytyt ovet • palo-ovet • 50 ja 60 mm eristevahvuudet

WWW.FINDOOR.FI • 0400 384 939

Venäjällä suuri PONSSE -metsäkonekanta

OOO Ponssella on Venäjällä 120 omaa työntekijää ja laaja jälleenmyyjäverkosto, joka mahdollistaa maanlaajuisen toiminnan. Venäjällä operoi noin parituhatta PONSSE-metsäkonetta. Yhtiöllä on palvelukeskukset Pietarissa, Pitkärannassa, Segezhassa, Tihkvinissä ja Tomskissa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 23

Parhaat palvelut työn ja kaluston hallintaan! • metsäkonealalle • maansiirtoalalle • kuljetusalalle Lue tyytyväisten asiakkaidemme tarinat osoitteesta www.kiho.fi

Kiho Sammonkatu 3, 70500 Kuopio P. 0400 247 700 asiakaspalvelu@kiho. www.kiho.

Työkoneiden ja kuljetuskaluston uusimmat tiedonsiirtoratkaisut!

Palvelemme nyt myös Tampereelta käsin!

KESKI-SUOMEN VIESTILAITEHUOLTO OY Hämeentie 1, Äänekoski puh. (014) 513 661 Jori Lieska 0400 643 464 * info@vlh.fi * facebook.com/viestilaitehuolto

www.vlh.fi


24 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kuluneen viiden vuoden aikana PONSSE Scorpionista on saatu runsaasti käyttäjäkokemuksia ja konetta on kehitetty voimakkaasti jatkuvan parantamisen mukaisesti.

Scorpion viisi vuotta sarjatuotannossa

P

hitysjohtaja Juha Inberg. Kenttätestauksessa tuli runsaasti palautetta koneen alustasta ja symmetrisyydestä. Tuotekehitystä jatkettiin kenttätestauksen kanssa rinnakkain. Koneen rakenteessa ja automaatiossa oli paljon uusia ratkaisuja, joiden toimivuuden testaamiseen kului paljon aikaa ja resursseja. Suurimman mielenkiinnon ja testauksen kohde oli kaksihaarainen nosturi ohjaamon takana. Rakennetta tutkittiin kentällä ja väsytystestauksessa, jossa nosturin kenttäolosuhteita toistetaan nopeutetusti. Ratkaisuksi valikoitui lopulta valettu rakenne, joka on kestänyt myös rankoissa rinneolosuhteissa.

ONSSE Scorpion ensiesiteltiin Elmia Wood -messuilla Ruotsin Jonköpingissä kesällä 2013 ja sarjatuotantoon malli astui puoli vuotta myöhemmin. Lähes tuhannen valmistetun koneen jälkeen on hyvä aika katsoa kuinka koneelle asetetut odotukset ovat toteutuneet.

Scorpionin kehitystyö alkoi vuonna 2009 yhtiön perustajan Einari Vidgrénin aloitteesta. - Einari oli voimakkaasti tukemassa uuden konetyypin tuotekehitystä. Suunta oli selvä; kone ei saa olla samanlainen kuin kilpailijoilla vaan selkeästi parempi. Varsin pian todettiin, että korjuutyön tuottavuuden merkittävä lisäys olisi mahdollista vain ergonomiaa parantamalla, kertoo suunnittelija Pentti Hukkanen, joka oli vastuussa Scorpionin lay-out suunnittelusta. Näillä eväillä Ponssen tuotekehitys lähti kehittämään uutta konetyyppiä. Ensimmäinen proto valmistui kaikessa hiljaisuudessa elokuussa 2011. Prototyypin tuottavuutta ja ergonomiaa tutkittiin juurta jaksaen tehtaan koeajosavotoilla. Tulokset olivat rohkaisevia. Uudenlainen rakenne toimi ja kuljettajan ergonomia ja työskentelynäkyvyys olivat iso harppaus eteenpän. Hyvistä

Lähes 1000 Scorpionin kokemuksella PONSSE Scorpion H6 hakkuupäällä varustettuna on yleinen näky pohjoismaisilla työmailla. Yhteensä Scorpioneja on toimitettu asiakkaille jo lähes 1000 kappaletta.

koeajotuloksista vakuuttuneina ensimmäinen kone luovutettiin asiakkaalle kenttäkokeisiin jo vuoden 2012 alussa. - Ponssella tuotteita on aina kehitetty tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Siksi halusimme kerätä käyttökokemuksia heti tuotteistuksen alkuvaiheessa. Saamme asiakkailta arvokasta palautetta koneiden toimivuudesta ja jatkokehitystä vaativista kohteista. Koska kenttäkokeita

TEKNISET TIEDOT PONSSE SCORPION / PONSSE SCORPION KING Tyypillinen omapaino: 21 900 kg / 22 500 kg Moottorin teho: 210 kW (EU ja Pohjois-Amerikka) muut maat 205 kW Vetovoima: 170 kN/180 kN Hydrauliikka: 1 piiri/2 piiriä

ajetaan tuotteen kehityskaaren alkuvaiheessa, myös toiveet saadaan huomioitua varhain.

Tämä mahdollistaa joustavan ja asiakkaiden toiveet huomiovan tuotekehityksen, kertoo tuoteke-

Kuluneen viiden vuoden aikana Scorpionista on saatu runsaasti käyttäjäkokemuksia ja konetta on kehitetty voimakkaasti jatkuvan parantamisen mukaisesti mm. polttoainetehokkuudessa. Monilla markkinaalueilla PONSSE Scorpion on noussut suosituimmaksi harvesterimalliksi. - Viiden vuoden ja pian tuhannen Scorpionin valmistamisen jälkeen olemme erittäin ylpeitä tästä konemallista. Se on todellakin lunastanut sille asetetut vaatimukset ergonomian ja tuottavuuden suhteen. PONSSE


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 25

UK Forestry Demossa elokuussa 2019 Cobra lanseerattiin myös saarivaltion markkinoille.

Uusi Cobra jo nyt menestys

V

uosi sitten ensiesitelty PONSSE Cobra on ensimmäisen vuotensa aikana nähnyt useita uusia markkinoita ensi kertaa. Cobrasta on Finnmetkon ensiesittelyn jälkeen kasvanut todellinen suosikki asiakkaiden keskuudessa ympäri maailman.

Vuoden aikana Ponsse on ehtinyt lanseeraamaan Cobran Suomen lisäksi Ruotsiin, Venäjälle, Saksaan, Ranskaan, Belgiaan, Venäjälle, USA:n, Uruguayhin, Brasiliaan, Kiinaan ja lisää maita tulee listalle jatkuvasti. Cobra on Ponssen mukaan lunastanut hyvin paikkansa yleiskoneena, joka on kuitenkin yksinkertaisesta ja testatusta rakenteestaan johtuen

edullinen ylläpitää. Cobran kuusisylinterinen, vahva MB-moottori, suuren tilavuusvirran tuottama hydrauliikka sekä laaja varustus erilaisiin työtehtäviin ovat avanneet Cobralle ovia useille erilaisille markkinoille ympäri maailmaa. Cobran varustevalikoima on laaja, joten se muuntautuu laajasti erilaisille hakkuutavoille ja työmenetelmille. Nostureita on kaksi erilaista, liikeratatyyppinen C44+ sekä liukupuomi C5. Ulottuma on jopa 11 metriä, myös H6 harvesteripäällä. Harvesteripäitä on saatavilla useita, kattaen vaihtoehdot harvennushakkuilta järeään puustoon. Cobra voidaan varustaa jyrkkiin rinteisiin myös Ponssen Synchrowinchillä.

Scorpionin rakenteen ansiosta työskentelyn tehokkuus on huippuluokkaa. Etelä-Amerikan Eucalyptusplantaaseilla toimiikin useita Scorpioneja.

Ponssen kiinteä ohjaamo tarjoaa paljon tilaa ja erinomaisen näkyvyyden ympäri konetta.

Vuoden 2017 Euroopan kiertueella Scorpion H7 hakkuupäällä pääsi työskentelemään erittäin järeässä metsässä. Hakkuunäytöksen kuuset olivat jopa 40 metrisiä.

Scorpion on edelleen tuottavuudeltaan ja tehokkuudeltaan täysin ainutlaatuinen harvesteri, kertoo harvestereiden tuotepäällikkö Jan Kauhanen. Ergonomialla on suuri vaikutus puunkorjuun tuottavuuteen. - Scorpionissa maaston epätasaisuudesta johtuvat heilahtelut eivät välity ohjaamoon ja kuljettaja voi keskittyä täysillä työntekoon. Aktiivivaimennus tasaa ohjaamoa automaattisesti koko ajan ja koska kuljettaja istuu liikkeen keskipisteessä häneen ei kohdistu liikevoimia eri suun-

tiin. Myös nosturin sijainti ohjaamon takana tekee koneesta vakaan ja kuljettaja voi työskennellä yhtä lailla ajouran molemmille puolille. Näkyvyys on tärkeä osa ergonomista työskentelyä. Scorpionista kuljettaja näkee jatkuvasti kaikki konetta ympäröivät puut, mikä parantaa myös korjuun laatua erityisesti harvennuksilla, sanoo Kauhanen.

MITTATILAUSTUOTTEET NOPEASTI

• jatkopuomit ja adapterit • kantopilkkurit • mätästimet • kourat ja piikit • korjaukset ja varaosat

• kauhat • harat

A. Hirvonen Oy, Kitee • GSM 0400 824 848 • www.väkevä.fi


26 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Komatsu Forestin syksyn työnäytös järjestettiin Konneveden Pyydyskylässä. Metsäalan ammattilaisia saapui paikanpäälle suurella joukolla laajasti eri puolilta maata.

Pyydyskylän savotalla vaihdettiin hyödyllistä tietoa ja nautittiin hyvästä tunnelmasta

K

omatsu Forestin Konneveden syyskuun lopun näyttelyperjantain sää oli paras mahdollinen metsäammattilaisten kokoontua, nähdä ja keskustella mitä puunkorjuun puolella juuri nyt tapahtuu. Vaikka syksyisten metsänäytösten yleisin kysymys todennäköisesti koskee pitkiä kalsareita, Pyydyskylässä spontaanisti muodostuneet porukat uppoutuivat paljon syvemmälle metsäkoneilla operoimisen mielenkiintoiseen, koko ajan muuttuvaan maailmaan.

Näyttelyn järjestäjät onnistuivat omissa osuuksissaan kuvaamaan metsätaloutta monelta kantilta: Metsä Group näytti havainnollisesti, kuinka metsänviljelyä ja taimikonhoitoa tehdään ammattitaidolla manuaalityönä, Metsäpalvelu Hiekkala Oy:n henkilökunta esiintyi koneiden ohjaamoissa ja näytösten välissä oman alansa erinomaisina asiantuntijoina, Komatsu Forest Oy:n väki melkeinpä enemmän kuunteli kuin puhui; nyky-

Koneyrittäjät Mikko Hinkkanen Simpeleeltä (vas.) ja Asko Lindgren Puumalasta ottivat aktiivisesti osaa keskusteluihin koko pitkän päivän. Metsäpalvelu Hiekkala Oy on Komatsu Forestissa korkealle arvostettu asiakas ja myös pitkäaikainen yhteistyökumppani koneiden kehittämisessä. Konekauppojakin on matkan varrella tehty: Pyydyskylän savotalle toimitetusta Komatsu 931 -hakkuukoneesta tehty kauppa on järjestyksessä 30:s. Toimitusjohtaja Jari Alahuhtala kiitti savottapäivän päätteeksi Hannu Hiekkalaa hyvistä näytöksistä ja luottamuksesta Komatsu Forestia kohtaan. Aluemyyntipäällikkö Jari Leppänen on ehtinyt olla mukana melkein kolmanneksessa kaupoista.

Vesa Hiekkala katseli rauhallisin mielin, kun tutut miehet ja koneet hakkasivat näytöstään.

Työnäytöskohde oli aikoinaan myrskyjen riepottelemiksi jääneet metsikkökuviot.

ään positiivinen rakentava palaute on jostain syystä ottanut tilan ongelmatilanteiden selvittelyltä. Hakkuukohde oli sekin erilaisia näkemyksiä herättelevä: myrskyjen jäljiltä repaleisiksi jääneet kuviot oli syytä korjata kuntoon uudistushakkuulla.

Metsäpalvelu Hiekkala Oy:n kuljettaja Henri Mäkisalo sai vastata moniin arjen käytäntöjä koskeneisiin kysymyksiin.

Näistä puhuttiin koneen vierellä ja soppalautasen ääressä

Yrittäjien keskinäisissä sanai-

luissa puitiin korjuuoperaatioon sisältyviä erilaisia ratkaisuja. Tuskin millään muulla alalla kilpailevat yritykset pystyvät yhtä rakentavaan tietojen vaihtoon, mutta koneyrittäjillä se on vahva perinne. Omia kokemuksia, siinä sivussa hiljaista tietoa, siirtyi suuria määriä osallistujien välillä näyttelypäivän aikana. Klassikko, isot vai pienet syöttömoottorit, käsiteltiin eikä siitä selvyyttä tullut. Hyvä että on vaihtoehtoja, voitiin todeta. Ko-

neiden painojen kasvaessa siirtojen kanssa on oltava entistä tarkempana. Komatsun nykykalusto kulkee ilman suurempia ongelmia, mutta on kuljetuskalustoakin uudistettu. Päivittäinen huolto oli jo laajempi kysymys, Komatsun koneita pidetään siinä mielessä onnistuneina, ”niissä ei ole sellaista luukkurumbaa”, sanottiin. Keskustelussa päivittäisen huollon suorittamisesta mentiin eri vaihtoehtojen yksityiskohtiin. Porukka kerääntyi uutukaisen 901XC:n kupeelle, jossa koneen kuljettaja Henri Mäkisalo hämmästytti monia paitsi kokemusperäisillä tiedoillaan myös vakuuttavan ammattimaisella esiintymisellään. Siinä litrat, paineet, kulutukset ja prosentit tulivat kuin apteekin hyllyltä.

Kauppojako hieromassa? Aluemyyntipäällikkö Janne Kauppila jututti Savonlinnasta saakka saapunutta koneyrittäjä Kyösti Paavilaista.

Reijo Leppänen toteuttaa lapsuudenaikaista haavettaan tehdä työtä ulkona, olla metsuri. Takana on vuodet metsäpomona. Metsä Groupin yrittäjämetsurina hän on ehtinyt olla jo kymmenen vuotta. Reijo esitteli muun muassa kuusenistutusta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 27

Yritys Pyydyskylän hakkuunäytöksen takana:

Metsäpalvelu Hiekkala Oy - monen asian osaaja

H

annu Hiekkala aloitti koneyrittäjän taipaleensa seitse- mänkymmentäluvun loppupuolella. Ensin urakoitiin traktorikaivurilla, metsäkone Äänekosken Hietamalle ilmestyi muutamaa vuotta myöhemmin.

Seutu on kuin tehty metsäkoneilla yrittämiseen; metsää on, samoin puuta jalostavaa teollisuutta lähietäisyydellä. Hannulla on perspektiiviä katsoa alalla tapahtunutta muutosta. Koettuna on tähän mennessä neljä vuosikymmentä koneiden teknistä kehitystä: kuusivivusta digiohjaukseen. Yrittämisen osalla kokemusta on yhtä pitkältä ajalta. Kaikki alkoi velipojan kanssa kahdestaan pyöritetystä urakoinnista, nyt toiminta on kasvanut kaksitoista henkilöä työllistäväksi osakeyhtiömuotoiseksi urakointiyritykseksi, joka tuottaa puunkorjuuta ja siihen liittyviä palveluita Metsä Groupille. Koneita on tullut ja mennyt, muutama päivä sitten toimitettu Komatsu 931 on kolmaskymmenes konekauppa punaisesta koneesta. Tulevaisuutta ajatellen Metsäpalvelu Hiekkala Oy:ssä asiat ovat hyvässä reilassa, seuraavan sukupolven konemies Vesa Hiekkala on valmis tarttumaan ruoriin, kun sen aika tulee. Hän on oman yrityksen mukana lapsesta saakka kasvanut ja alan koulutuksen hankkinut osaava ammattilainen, hänenlaisiaan tarvitaan, että ala menee vakaasti eteenpäin. Tältä osin Metsäpalvelu Hiekkala Oy:ssä voidaan katsoa luottavaisesti tulevaisuuteen.

Arki kovenee - koneet paranee

Jokainen metsäkoneurakoinnin parissa työskentelevä tietää, että hintakilpailu on koventunut,

Metsäpalvelu Hiekkala Oy:n palveluvalikoima on monipuolinen. Se operoi hakkuuta ja lähikuljetusta kolmella ketjulla. Yhdellä kaivukoneella muokataan metsänviljelyaloja ja toisella kaivurilla tehdään mm. teiden korjausta. Auraus- ja lanauskalustolla huolehditaan teiden kunnossapidosta.

kannattavuuden eteen on tehtävä kaikkensa joka päivä. On jotain, mikä on korjannut tilannetta edes jonkin verran, tämän tietää Hannu Hiekkala: - Koneiden tekninen luotettavuus on parantunut, enää ei yrittäjä ole nyrkit rasvassa, koneet ja miehet ovat tekemässä sitä, mistä raha tulee. Japanilaisen Komatsun tulo mukaan metsäkonebisnekseen muutti koneiden kehitystyön. Tekniset käyttöasteet ovat nykyään hyvällä tasolla, samoin ohjelmien toimivuus ja käytettävyys. Kilpailu urakoista Metsäpalvelu Hiekkalan toimialueella on Hannun mukaan koventunut: - Uusi iso tehdas on nostanut hakkuumääriä täällä lähialueella, samaan aikaan myös toimi-

Hannu Hiekkala aloitti koneyrittäjän taipaleensa seitsemänkymmentäluvun loppupuolella.

joitten määrä metsässä on kasvanut. Siinä kilpailussa pitää vain pärjätä. Meidän vahvuutemme on sitoutuneet työntekijät. Se näkyy monella tavalla, ehkä tärkeimpänä hyvänä työn laatuna. Tiedän, että metsänomistajat ovat tästä samaa mieltä. Olemme yhden asiakkaan talo. Metsä Group on vaativa kumppani, mutta olemme onnistuneet kehittämään sellaisen palvelujen valikoiman, joka tukee metsäyhtiön tavoitteita. Ja laadukasta työtä sielläkin arvostetaan.

la kaivurilla tehdään mm. teiden korjausta. Auraus- ja lanauskalustolla huolehditaan teiden kunnossapidosta. Pehmeiden ja arkojen kohteiden korjuuseen yritys on tehnyt panostuksia; valikoimasta löytyy sekä hak-

kuu- että ajokone osaavine miehistöineen pehmeille turvepohjille tai aroille kivennäismaan kuusikkoharvennuksille. Vesa Hiekkalan ammattitaito riittää jo kaikkeen mahdolliseen, mitä urakointiyrityksessä tehdään. Hän tietää, että tuotannon pullonkauloja on poistettava. Vain sillä tavalla kilpailukykyä voidaan pitää yllä. Metsäpalvelu Hiekkala Oy on Metsä Groupin alueyrittäjä. - Pidän tällaista alueyrittäjäsysteemiä hyvänä ja toimivana, koska se antaa mahdollisuuden tehdä työt oikeassa järjestyksessä, muistuttaa Vesa Hiekkala ja jatkaa: - Kun meillä on tieto koko leimikkovarannosta, voimme välttää paljon turhia siirtoja, edestakaista ajamista, se pienentää kustannuksia. Hakkuu- ja ajokoneiden välistä yhteistyötä pitää kehittää, sieltä löytyy parempaa tuottavuutta. Hannu Hiekkala näkee pitkäaikaisessa yhteistyössä ja alueyrittämisessä tärkeän edun, paikallisten olosuhteiden tuntemisen: - Tunnemme suurimman osan oman alueemme metsistä, tiedämme koska ja kuinka sieltä voidaan puut korjata. Väitän, ettei mikään ulkopuolisen tekemä olosuhdekartta tarjoa niin käyttökelpoista tietoa kuin oman alueen yrittäjälle on ajan myötä kertynyt.

Yhteistyötä ja palvelun kehittämistä

Metsäpalvelu Hiekkala Oy:n palveluvalikoima on monipuolinen. Se operoi hakkuuta ja lähikuljetusta kolmella ketjulla. Yhdellä kaivukoneella muokataan metsänviljelyaloja ja toisel-

Seuraavan sukupolven konemies, lapsesta saakka mukana ollut Vesa Hiekkala on valmis tarttumaan yrityksen ruoriin, kun sen aika tulee.

Näytöksen alla syyskuussa toimitettu Komatsu 931 on Metsäpalvelu Hiekkalan kolmaskymmenes konekauppa punaisesta koneesta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

28 KONEURAKOINTI

PowerForest Oy / Atso Viitanen, Varikkotie 89, 40800 Vaajakoski Puh. 040 867 6547

WWW.POWERFOREST.FI

-HAKETUSTEHOA!

Hydronic S3 -vesilämmitin

Lämpöteho portaattomasti: 1800W - 5000W

Hydronic M10 -vesilämmitin Lämpötehot: 9500 / 8000 / 3500 / 1500W

Airtronic -ilmalämmittimet Lämpötehot: 2200W - 8000W

EBERSPÄCHER LÄMMITIN- JA ONEISIIN ILMASTOINTIRATKAISUT TYÖK

Tykkää meistä Facebookissa @eberisuomi

Maahantuoja Wihuri Oy Tekninen Kauppa www.eberi.fi | www.wihuri.fi | eberspacher@wihuri.fi | p. 020 510 2327

MUSMAX WT 11 XL Syöttöaukko 114 x 75 cm Puun max halkaisija 75 cm Combi-rumpu 10 terää Haketusteho max 300 m3/h Syöttöpöytä 2,7 m Tehontarve 500 hv Uuden toimitusaika n. 8 kk Cranab kuormaajat ja varaosatoimitukset meiltä!

• Uusi syöttörumpu - huippu hyötysuhde • Rummussa pikaterät vakiona • Agressiivinen syöttö hakkuutähteelle • Helppo ja nopea seulan vaihto • Tehokas / tarkka puhallin • Vaihtoehtona myös hydraulinen puhallin • Tehokas lisäjäähdytin Clean-Fixillä • Hakkurin syöttö kuormaajan hytistä tai modifioidusta auton ohjaamosta • Useita eri alusta vaihtoehtoja • Erittäin toimintavarma pohjoisen olosuhteisiin • Etäohjaus mahdollisuus hakkurin parametreille • Varaosat järkevän hintaisia

MUS-MAX


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 29

Metsänäyttely Liettuassa

L

iettuan Ukmergen lähistöllä järjestettiin 6.-7.9.2019 metsä- näyttely, jossa esiteltiin ”metsäisiä innovaatioita sekä traditioita”.

Näyttelyyn osallistui kymmeniä näytteilleasettajia, joista suuri osa oli erilaisia kone- ja laitevalmistajia. Komatsu Forestin Liettuan uusi maahantuoja, Dojus Agro oli näyttävästi esillä omalla osastolla, jossa näytillä olivat Komatsun kuormatraktorimallit 845, 855 sekä hakkuukone 911. Metsäalan ammattilaisia tapahtumassa kävi mukavasti. Dojus Agron ja Komatsu Forest Oy:n välinen dealersopimus alkoi tämän vuoden huhtikuussa. Dojus Groupin johtaja Audrius Kavaliauskas sekä Komatsu Forest Oy:n toimitusjohtaja Jari Alahuhtala olivat tyytyväisiä alkaneeseen yhteistyöhön.

Liettuan Ukmergen lähistöllä järjestettiin metsänäyttely 6.-7.9.2019. Komatsu Forestin Liettuan uusi maahantuoja, Dojus Agro oli näyttävästi esillä omalla osastolla, jossa näytillä olivat Komatsun kuormatraktorimallit 845, 855 sekä hakkuukone 911.

Dojus Groupin toimitusjohtaja Audrius Kavaliauskas (vas.) ja Komatsu Forest Oy:n toimitusjohtaja Jari Alahuhtala totesivat yhteistyön yhtiöiden välillä alkaneen lupaavasti.

Ukmergen näyttely keräsi runsaasti metsäväkeä paikalle.

Dojus Agron metsäkonemyyjät Vaidas Rackauskas (vas.), Egidius Sulcas sekä erikoiskoneiden myyntipäällikkö Vidmantas Bagusis esittelivät Komatsu-tuotteita ja junailivat Dojuksen osaa näyttelystä. Kuvassa he seisovat hiljattain liettualaiselle Gerimada UAB:lle myydyn Komatsu 845:n edessä.

Komatsu Forestin sopimushuoltoyrittäjä Aleksandras Bosijakas (Forestra UAB) vasemmalla sekä Dojuksen metsäkonemyyjä Egidujus Sulcas (oik.) yhdessä Komatsu Forest Oy:n Herkko Kolun, Markku Tuomikosken sekä Timo Korhosen seurassa. Herkko Kolu antoi työnäytöksiä Komatsu 911 -hakkuukoneella sekä 855-kuormatraktorilla.

LogForest UAB:n Komatsu 911 hakkuunäytöksessä. - Savotta ei ollut helpoimmasta päästä, totesi näytöskonetta ajanut Komatsu Forest Oy:n Herkko Kolu.


30 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Koneurakointi Jameko Oy:n urakointihistoria juontaa 70-luvun puolelle. Tänä päivänä käytössä on kehityksen kärkeä edustava konekalusto; kuvassa Ponsse Scorpion harvesteri.

Sähköiset järjestelmät helpottavat koneurakointiyrityksen toimintaa

K

oneurakointi Jameko Oy tekee koneellista puunkorjuuta ja metsämaan muokkauspalveluita Hämeen ja Uudenmaan alueella.

Hämeenlinnan eteläpuolella Janakkalan kunnassa Tervakoskella kotipaikkaansa pitävän Koneurakointi Jamekon urakointihistoria juontaa 70-luvun puolelle, jolloin veljekset Han-

nu ja Harri Jantunen aloittivat metsäkonetyöt 4-pyöräisellä Valmet Terralla Paloheimon Riihimäen sahalle ja kun se loppui niin urakointi jatkui Tehdaspuulle vuodesta 1991. Metsäliiton kanssa tehtiin yhteistyötä 1989 lähtien - taukoa oli 92-94 jonka jälkeen on jatkettu yhtäjaksoisesti nykyisen Metsä Groupin kanssa. Kun koneet kehittyivät käyttöön hankittiin Valmetin kuormatraktoreita ja

ensimmäinen harvesteri tuli taloon vuonna 1989 - se rakennettin käytetystä Valmet 862 ajokoneesta, mikä varusteltiin LAKO 45 -kouralla ja Foresteri 110 -nosturilla Tykän pajalla. Myöhemmin kouraksi vaihtui LAKO 65 ja moottori vaihdettiin 6-sylinteriseen. Ensimmäinen uusi moto oli vuonna 1992 hankittu Ponsse HS15. Nykyisen yrityksen Hannu Jantunen perusti vuonna 2000.

Hänen poikansa Mikko, Pekka ja Jukka kasvoivat metsäkoneiden parissa; koneilla opeteltiin ajamaan jo alle 10-vuotiaana. Vuonna 2011 veljekset tulivat ensin osakkaiksi yritykseen ja lopullinen sukupolven vaihdos tehtiin 2016. - Pitkäjänteisen toimintamme perustana on asiakaslähtöisyys, ympäristöystävällisyys ja työn korkea laatu. Olemme tehneet jo kolmen vuosikymmenen ajan yhteistyötä Metsä Groupin kanssa, jolle urakoimme tällä hetkellä puuta 11 metsäkoneella. Vuosittainen puukorjuumäärämme on noin 250.000 kuutiota mistä reilu kolmasosa tulee harvennuksilta ja loput päätehakkuilta; yhdellä kuormatraktorilla ajetaan kesät latvusmassaa tien varteen energiapuuksi. Lisäksi teemme metsämaan muokkausta kahdella Doosan 160 -kaivukoneella, kertovat Jantusen veljekset, jotka nykyään ehtivät ajaa koneilla lähinnä jonkin verran iltavuoroja sekä tuurailua.

Laaja kalusto mahdollistaa monipuolisen urakoinnin

Veljekset Mikko (oik.), Pekka ja Jukka Jantunen jatkavat Koneurakointi Jameko Oy:n toisen polven yrittäjinä. Taustalla Ponsse Elk -kuormatraktori lähdössä työmaalle 5-akselisella Volvo FH -ritiläautolla.

Koneurakointi Jamekon metsäkonekalusto muodostuu kolmesta päämerkistä: harvesterit ovat Ponsse Ergo, Scorpion ja Scorpion King sekä Komatsun 901XC ja 911 mallit. Ajokoneina on kolme Ponssen Buffaloa ja

pitkätelinen Elk sekä Komatsu 840.4 ja John Deere 1010G IBC -kärkiohjauksella. - Historia alkoi Valmeteilla ja niitä onkin ollut meillä lähes aina; 90-luvulla oli parin vuoden hetki ilman punaista väriä konearsenaalissa. Ensimmäinen Ponsse tuli käyttöön 1992 ja tänä päivänä merkki on kasvanut meillä suurimmaksi. John Deere teki paluun joku aika sitten - aikanaan meillä oli yksi Lokomo 910 mikä tuli vuonna 1987, muistelee Mikko Jantunen joka vastaa yrityksessä koneiden operoinnista. Koneet ajetaan savoitoilta toiselle kahdella ritiläautolla, vanhemmalla Sisulla ja tuoreella 5-akselisella Volvolla. Henkilökuntaa on yrittäjät lukien palveluksessa yhteensä 17 ja paketti-/ pick-up autoja saman verran työmailla liikkumiseen. - Kalustomme on monipuolista sekä nykyaikaista ja koneenkuljettajamme koulutettuja, alansa huippuammattilaisia jotka ovat kaiken perusta, huomauttaa yrityksen hallintopuolesta vastaava Jukka Jantunen. Uudet metsäkoneet hankitaan nykyään huoltosopimuksilla mutta omalle hallillekin on edelleen käyttöä. - Teemme itse aika paljon perushuoltoja sekä välillä vaativampiakin remontteja, toteaa huoltotoiminnoista vastaava Pekka Jantunen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

John Deere 1010G -kuormatraktori on varustettu IBC-kärkiohjauksella, mikä saa ammattitaitoisilta kuljettajilta kehuja sillä se tehostaa kuormaamista.

Koneurakointi Jamekon savotoista reilu kolmasosa on harvennusta ja loput päätehakkuuta. Yhdellä kuormatraktorilla ajetaan kesät latvusmassaa tien varteen energiapuuksi - kuten kuvassa Ponsse Buffalolla.

Sähköisistä järjestelmistä apua yrityksen arkeen

Jantusilla on yli 40 vuoden historia metsäkoneurakoinnissa - kehitystä on aina seurattu tarkasti ja käyttöön on otettu uusia teknologioita ennakkoluulottomasti. - Metsäkoneet ovat kehittyneet vauhdilla erityisesti tietotekniikka- ja automaatiopuolella. Olemme viime vuosina pyrkineet sähköistämään yrityksen toimintoja kuten kirjanpidon ja viimeisimpänä esimerkkinä nyt kesällä käyttöön otettu Kiho Työajanseuranta- ja Ajopäiväkirja -palvelut, kertoo Jukka Jantunen. Kiho Työajanseuranta mahdollistaa kuljettajien työajankirjaukset kätevästi matkapuhelimella; ilman papereita, excel tiedostoja ja tuntitietojen perään kyselemistä. - Kuljettajat ovat ottaneet palvelun tyytyväisenä vastaan sillä se helpottaa heidän arkeaan samoin kuin meidän yrittäjien. Kiho Työajanseuranta on todella helppokäyttöinen: kun työvuoro alkaa niin puhelimessa olevassa sovelluksessa painetaan vihreää symbolia ja vuoron päättyminen

kuitataan myös yhdellä painalluksella. Valikosta on kätevä valita lisäksi eri palkkalajiluokat, ateriakorvaukset ym. Kaikki kerätyt tiedot siirtyvät automaattisesti pilveen mistä niitä on helppo analysoida ja tehdä raportteja ym. toimiston tietoko-

neella. Ja tarkistetut työaikatiedot siirretään rajapinnan kautta tilitoimistomme järjestelmään palkanlaskentaa ja -maksua varten, sanoo Jukka Jantunen. Koneurakointi Jamekon kaikissa ajoneuvoissa on nyt Kihon sähköinen automaattinen Ajopäiväkirja: - Paketti- ja lava-autojen lisäksi laitoimme Kihon Ajopäiväkirjan myös molempiin ritiläautoihimme, vaikka piirtureilla varustetuissa kuorma-autoissa sitä ei vaaditakaan. Halusimme saada niidenkin sijainnin kartalle logistiikka suunnittelun tueksi sekä kätevän Webaston etäkäytön. Automaattisen Ajopäiväkirjan käyttö on vaivatonta - kuljettaja vain kirjautuu puhelimella ajoneuvoon. Ajopäiväkirjatietojen lisäksi järjestelmä mahdollistaa monipuolisen seurannan kuten ajetut keskinopeudet, akun lataustilan, tulevat huollot ja jos sisään kirjataan tankkaukset niin järjestelmästä saddan keskikulutuksetkin.

Kiho Työajanseurannan käyttö on helppoa: kun työvuoro alkaa niin puhelimessa olevassa sovelluksessa painetaan vihreää symbolia ja vuoron päättyminen kuitataan myös yhdellä painalluksella.

KONEURAKOINTI 31

Pekka Jantusen lapset Jenni 8 v ja Justus 10 v olivat syyslomalla työharjoittelussa huoltohallilla.

Jantusten historian ensimmäinen harvesteri otettiin käyttöön 1989, mikä oli varustettu LAKO 45 -kouralla. Sarjanumeroltaan 63. LAKO on entisöity ja toimii nykyään postilaatikkona yrityksen hallin portilla.

Koneurakointi Jamekon kaikissa ajoneuvoissa on Kihon sähköinen automaattinen Ajopäiväkirja.

Kiho Ajopäiväkirja näyttää ajoneuvojen sijainnin kartalta kätevästi puhelimen näytöllä.


32 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Syys-lokakuun vaihteessa John Deere Forestry luovutti Ähtärissä Jykylä & Pojat Oy:lle kerralla neljä uutta konetta: 2 x 1010G ja 1110G -kuormatraktorit sekä 1070G -harvesterin H412 -kouralla. Tyytyväiset miehet kuvassa: Jorma Jykylä (oik.), Petri Jykylä ja John Deere Forestryn Herkko Saukkomaa.

Ähtärissä syksyn ruska on vihreä

J

ykylä & Pojat Oy Ähtäristä on toiminut metsä- alalla vuodesta 1937, jolloin alkoi puutavaran autokuljetukset. Ensimmäiset metsäkoneet hankittiin 60-luvun lopulla ja Lokomon aikakausi alkoi 70-luvun puolivälissä, joiden jälkeen talossa onkin ollut koko ajan katkeamattomasti Timberjack ja John Deere metsäkoneita.

- Koko historian aikana meille on tullut lähes 70 metsäkonetta joista melkein 50 on ollut väriltään vihreitä. Tällä hetkellä koneita on ajossa viisitoista joista yli puolet on John Deereä, kertoo yrittäjä Jorma Jykylä. Syys-lokakuun vaihteessa John Deere Forestry luovutti Ähtärissä kerralla neljä uutta konetta: 2 x 1010G ja 1110G -kuormatraktorit sekä 1070G -harvesterin H412 -kouralla. - Kaikki uudet kuormatraktorit on varustettu IBC -kärkiohjauksella, mistä on todella hyviä kokemuksia jo pitkältä ajalta. Reilu vuosi sitten IBC tuli myös 1170G harvesteriimme ja kun sen saatavuus mallistossa laajenee niin valitsemme sen jatkossa ehdottomasti aina uusiin motoihinkin. Toinen merkittävä tekninen edistysaskel on TimberMatic Kartat -sovellus, mikä löytyy näistä kaikista uusista ajokoneis-

John Deere Forestry Oy:n Keski-Suomen piiripäällikkö Herkko Saukkomaa (vas.) luovutti kerralla neljän koneen avaimet Jorma Jykylälle.

John Deere Forestryn Keski-Suomen asiakastuen päällikkö Aki Ikonen (oik.) esitteli 1010G -kuormatraktorin helppoa huollettavuutta.

Aki Ikonen (oik.) kertoi Jorma Jykylälle John Deeren kattavista huoltosopimuspalveluista.

- Uudet John Deere kuormatraktorimme on varustettu mm. pyörivällä ja vakaavalla ohjaamolla, IBC-kärkiohjauksella ja TimberMatic Kartat -sovelluksella, esittelee Jorma Jykylä 1010G:n ohjaamossa.

ta. Se mahdollistaa koneketjujen toiminnan tehostamisen oleellisesti, toteaa Jykylä.

Koneiden ylläpidossa Jykylällä on hyviä kokemuksia John Deeren huoltosopimuksista:

- Motoissa niitä on hyödynnetty jo vuosikymmenen ajan ja nykyään myös ajokoneissa.

Koneemme huollot hoidetaan Esan Pajalla Seinäjoella ja John Deerellä Suolahdessa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 33

Metsäkoneyhtymä Aittamäen 40-v. juhlasavotta

John Deere Forestryn Kimmo Västi (vas.), Leif Aittamäki, muistelivat menneitä ja suunnittelivat tulevaa.

Metsäkoneyhtymä Aittamäki on luottanut vihreisiin koneisiin 80-luvulta lähtien.

M

etsäkoneyhtymä Aittamäki Oy Kristiinankau- pungista omaa todella pitkät perinteet alallaan. Nyt jo kolmannessa polvessa jatkuvaa urakointia kehitetään kohti tulevaisuuden haasteita ja uusia mahdollisuuksia.

Lokakuussa 2019 järjestettiin Kristiinankaupungissa yrityksen 40-vuotisjuhlan kunniaksi hakkuunäytös, missä oli esillä laajasti erilaista konekalustoa ja väkeä kävi todella paljon onnittelemassa pitkän linjan perheyritystä. Hakkuunäytöksessä mukana olivat 6-pyöräiset John Deere

-harvesterit 1170G ja 1270G, joissa molemmissa on varusteena IBC. Kuormakoneina esiintyivät 1210G ja pitkätelinen 1010G. Metsäkoneyhtymä Aittamäki toimii UPM:n avainyrittäjänä alueellaan, mikä kulkee EteläPohjanmaan ja Pohjois-Satakunnan alueella noin 100 kilometrin

ja

Metsäkoneyhtymä Aittamäki toimii UPM:n avainyrittäjänä alueellaan.

säteellä Kristiinankaupungista. Omaa henkilökuntaa Metsäkoneyhtymä Aittamäen palveluksessa on 18 ja lisäksi työllistetään osayrittäjien kaksi koneketjua. Metsäalan Ammattilehti onnittelee!

John Deere Forestryn Mika Hannonen kiitti Aittamäen porukkaa pitkästä yhteistyöstä.


34 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kainuun Metsäkone Oy luottaa konekalustossa John Deereen - kuvassa 1170G harvesteri leimikolla Kainuun ja Savon rajamailla.

Pitkää yhteistyötä metsäyhtiön ja konevalmistajan kanssa

K

men palveluksessa ja sitten siirryin takaisin Tauriaiselle ennen Kainuun Metsäkoneelle menemistä, muistelee Kemppainen kuljettajauraansa.

ainuun Metsäkone Oy urakoi puuta UPM:n alueyrittäjänä laajasti Kainuun alueella; yhteistyö juontaa aina 1980 luvun puolelle Kajaani Yhtiöön ja jonka jälkeen urakointi jatkui Yhtyneet Paperitehtaiden nimiin. Yhtä pitkä historia on myös metsäkonevalmistaja John Deere Forestryn kanssa, mikä alkoi ensin Kockums ja myöhemmin Timberjack koneilla.

Kainuun Metsäkoneen perusti Eetu Heikura, joka toimii edelleen yrityksessä hallituksen puheenjohtajana. Tänä päivänä operoinnista vastaa toimitusjohtajan roolissa Tuomo Kemppainen joka on naimisissa Heikuran tyttären Päivin kanssa. - Urakointi alkoi aikanaan Hyrynsalmella mutta hiljalleen toiminnan painopiste siirtyi Kajaaniin, missä huoltohallimmekin nykyään sijaitsee, kertoilee Kemppainen. Puuta korjataan viidellä metsäkoneketjulla ja lisäksi 6-7 aliurakoitsijan ketjulla. - Eetu aloitti yhdellä ajokoneella, sitten tuli moto ja kun itse tulin taloon vuonna 2004 niin hankitiin kolmas ketju. Kasvu on ollut tasaisen rauhallista mutta määrätietoista. Koneisiin ajetaan tilanteen mukaan

Laajaa kalustohallintaa

Tällä hetkellä 18 henkilöä työllistävällä Kainuun Metsäkoneella ei ole palkattuna toimihenkilöitä vaan Kemppainen hoitaa savottajärjestelyt ja koneohjauksen itse. - Se vie paljon aikaa joten konetta ei ehdit nykyään enää paljon ajaa. Apuna toiminnan järjestelyssä on Kihon työajanseurantajärjestelmä ja sähköiset ajopäiväkirjat; jatkossa tulemme hyödyntämään myös uutta TimberMatic Kartat -sovellusta, mikä tuo varmasti tehokkuutta

tekemiseen. Koneet kulkee savotalta toiselle kahdella lavetilla pakettiautoja ja pick-upeja on käytössä tällä hetkellä 21. Lisäksi meillä on yksi Hitachin kaivukone millä tehdään mm. talviteitä. Vaimoni Päivi on alkanut hoitaa paperitöitä hiljattain tapahtuneen sukupolvenvaihdoksen myötä. Meillä on kaksi tytärtä Eerika (7) ja Emilia (3), joista erityisesti nuorempi on kiinnostunut koneista, sanoo Kemppainen.

Paljon harvennuksia

Kainuun Metsäkoneen korjuutyössä harvennukset ovat isossa roolissa. - Viime vuonna noin puolet tehtiin harvennuspuuta. UPM:n toiminta on laajentunut alueel-

Kainuun Metsäkone Oy:n Tuomo Kemppainen on ajanut harvesteria 20 vuoden ajan mutta tänä päivänä yrityksen pyörittäminen ja koneiden siirrot vie suurimman osan ajasta.

10 000 - 15 000 tuntia ennen vaihtoa uuteen eli se tarkoittaa noin viiden vuoden sykliä. Motot uusitaan nopeammassa tahdissa kuin ajokoneet, Kemppainen toteaa. Tuomo Kemppainen valmistui 1994 Sotkamossa metsämekaa-

nikoksi ja sen jälkeen oli vuorossa Taivalkosken metsäkonekoulu, mistä hän valmistui 1997 ja lähti armeijaan. - Armeijasta päästyäni menin motokuskiksi Tauriaiselle ja kävin ajamassa konetta Ranskassakin pari vuoden ajan Aittonie-

Kainuun Metsäkoneen korjuutyössä harvennukset ovat isossa roolissa mutta paljon tehdään toki päätehakkuitakin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 35

Samuli Soikkonen on ajanut Kainuun Metsäkoneella ajokonetta kolmisen vuotta. Kuvassa kerätään puuta yrityksen vanhimmalla, hyvin palvelleella 1110D:llä.

lamme ja puukauppaa on tehty hyvää tahtia, toteaa Kemppainen.

Kärkiohjaus on nykyaikaa

Tämän hetken harvesterikalusto koostuu kahdesta John Deere 1170G -mallista ja kolmesta E-sarjan 1170:stä, joissa neljässä on kourana 414:set ja yhdessä pienempi 413. Ajokoneina on 1210G, 1210E, 1110E ja kaksi 1110D -mallia: - IBC-kärkiohjaus on ollut käytössä ajokoneissa jo vuodesta 2012 lähtien ja nyt se on myös kahdessa uusimmassa G-sarjan motossa. Kuljettajat pitää sitä todella hyvänä ja sanovat että se on ehdoton varuste tulevissakin koneissa. Teemme konekauppaa hyvässä hengessä John Deere Forestryn piiripäällikön Jukka-Pekka Seljänperän kanssa; uusin 1170G otettiin ajoon helmikuussa ja seuraava uusi kone on tulossa ensi talvena.

Uutuus

Vallankumouksellinen työkonediesel vaativiin olosuhteisiin

Huoltopalvelut pelaa

Uudet koneet Kainuun Metsäkone on ottanut huoltosopimuksella, mikä helpottaa kustannusten ennakoinnissa. - Huoltosopimukset on ollut meille viisas valinta ja siihen saa lisätakuun mikä on tärkeä asia. John Deeren huollot pelaa mallikkaasti naapurissa sijaitsevassa Kajaanin Metsäkonehuollossa, missä on myös hyvä varasto varaosia ja jos ei jotain löydy niin se saadaan tehtaalta seuraavaksi päiväksi. John Deeren huolopalvelut ovat muutenkin kehittyneet hyvään suuntaan viime aikoina. Omalla hallilla tehdään perushuoltoja ja tarpeen vaatiessa pienempiä remontteja. Tarjoamme myös kuorma-autoilijoille korjaus- ja pesupalvelua joten jos on tarvetta ota yhteyttä tai poikkea hallillamme, ilmoittaa Kemppainen.

John Deere Forestryn aluekouluttaja Jari Väisänen poikkesi Kainuun Metsäkoneen 1170G harvesterilla tekemässä mittalaitepäivityksen; koneen puikoissa Tero Tolonen.

MPÖ PLUS -TYÖKONEDIESEL on ensimmäinen erityisesti työkoneiden dieselmoottoreille suunniteltu moottoripolttoöljy. Sen laadukkaat lisäaineet puhdistavat polttoainejärjestelmää ja myös pitävät sen puhtaana. Puhdas moottori pääsee käymään täydellä teholla, minkä seurauksena kulutus ja käyttökustannukset pienenevät.

MPÖ Plus toimii ensiluokkaisesti kaikissa työkoneiden dieselmoottoreissa ja suoriutuu erityisen hyvin pölyisissä ja kovaa vääntöä edellyttävissä olosuhteissa. Myynnissä St1- ja Shell-asemilla sekä suoratoimituksina asiakkaan säiliöön. Lue lisää www.st1.fi/mpo-plus

Koneet kulkevat työmailta toiselle kahdella ritiläautolla; kuvassa hiljattain hankittu Scania R450.


36 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Maanmuokkaus varmistaa metsän hyvän kasvun

M

etsämaan muokkauksella taataan nopea ja varma met- sän uudistuminen sekä lisätään metsien kasvua. Luonnonvarakeskuksen raportissa Metsämaan muokkaus kerrotaan miksi muokkausta tarvitaan ja mitä eri toimenpiteistä seuraa.

Maanmuokkausta on tutkittu ja kehitetty jo kauan. Luken tutkijat kokosivat alan kirjallisuuden yhteen ja kirjoittivat synteesin maanmuokkauksen vaikutuksista metsänuudistamiseen, vesistöihin sekä ekologiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen. Muokkaus vähentää maan tiivistymistä, kohottaa maan lämpötilaa, lisää kasveille käyttökelpoisten ravinteiden saantia sekä vähentää pintakasvillisuuskilpailua ja siemen- ja taimituhoja. Tutkimustulokset osoittavat johdonmukaisesti, että nämä tekijät saavat taimet säilymään elossa ja kasvamaan paremmin kuin muokkaamattomalla maalla (kuva 1). Positiiviset vaikutukset metsien kasvuun näkyvät vuosikymmeniä. Muokkaus helpottaa myös viljelytyötä ja mahdollistaa edullisemman taimimateriaalin käytön istutuksessa. Puuston kiertoajalle ulottuvien taloudellisten laskelmien mukaan maanmuokkaus on kannattava investointi. Tuoreen kankaan istutuskohteella muokkauksen vuosituotto on n. 3,5 %. Ilman muokkausta kylvön ja siemenpuuhakkuun onnistuminen on hyvin epävarmaa. Nykytietojen mukaan maanmuokkaus edesauttaa taimettumista myös jatkuvan kasvatuksen aloilla.

Oikein valituilla menetelmillä vähennetään muokkauksen negatiivisia vaikutuksia

Aiemmin maanmuokkausta

Kääntömättäissä kuusi vuotta sitten istutetut kuusen taimet kasvavat hyvin. Kääntömätästyksessä maasto säilyy helppokulkuisena ja raivattavan lehtipuuston määrä on yleensä melko vähäistä. Kuva: Erkki Oksanen, Luke.

Kuva 1. Maanmuokkauksella on monia positiivisia vaikutuksia, jotka takaavat taimien nopean kasvuun lähdön ja varmistavat taimien elossa säilymisen kylvön tai istutuksen jälkeen. Kuva: MAK Media Oy.

tehtiin auraamalla. Nykyisin pyritään käyttämään menetelmiä, jotka ottavat huomioon kohteen olosuhteet, uudistamis-

www.arilahtiky.fi

tavan ja rikkovat maata mahdollisimman vähän mutta jotka varmistavat siementen itämisen ja taimien kasvun. Maanmuokkaus voi vähentää metsikön hyödynnettävyyttä matkailu- ja virkistyskäytössä muun muassa maisemahaittojen sekä marjavarvuston vahingoittumisen vuoksi. Yleisesti ottaen boreaalinen metsäkasvillisuus toipuu kuitenkin muokkauksesta hyvin. Oikeilla menetelmillä ja niitä kehittämällä, ohjeistuksella, muokkausta tekevien kuljettajien koulutuksella sekä työn huolellisella toteutuksella voidaan merkittävästi vähentää maisema-, virkistys- ja vesistövaikutuksia sekä turvata maalahopuiden ja niillä elävien lajien säilyminen uudistusalalla. Kivennäismailla maanmuokkauksen vesistövaikutukset ovat yleensä vähäisiä. Muokatulta

Kuva 2. Hiilen sitoutuminen kivennäismaahan, humuskerrokseen, aluskasvillisuuteen ja puustoon 25 vuoden kuluttua uudistamisesta, kun havupuiden taimet on istutettu muokattuun (laikkumätästys) tai muokkaamattomaan maahan. Kivennäismaan hiilivarasto on mitattu 30 cm:n kerroksesta (Mjöfors ym. 2017). Kuva: MAK Media Oy.

maalta vapautuu ravinteita enemmän kuin muokkaamattomalta, mutta huuhtoumat ovat pieniä, koska maa ja kasvillisuus pidättävät niitä. Rinteissä menetelmän valinnalla ja muokkausjäljen oikealla suuntaamisella ehkäistään kiintoainehuuhtoumia. Turvemailla tilanne on ongelmallisempi. Niillä valumavesien ravinne- ja kiintoainespitoisuudet ovat moninkertaisia kivennäismaihin verrattuna. Vesistövaikutuksia voidaan vähentää riittävillä suojavyöhykkeillä ja käyttämällä lisäksi muita vesiensuojelumenetelmiä. Kivennäismailla muokkauksen vaikutus kasvihuonepäästöihin ja maan hiilivarastoon on lievä. Pidemmällä aikavälillä muokkaus parantaa metsän kas-

vua ja auttaa lisäämään metsäekosysteemin hiilivarastoa (kuva 2). Turvemailla uudistamistoimet lisäävät vedenpinnan vaihteluita, mikä voi lisätä vesistö- ja kasvihuonekaasupäästöjä. Tämän vuoksi käytettävä uudistamis- ja muokkausmenetelmä tulee valita tarkoin. - Maanmuokkauksella aikaansaatu kasvunlisäys on yksi niistä toimenpiteistä, joiden avulla metsiemme kasvu ja hiilinielu on saatu lisääntymään noin kaksinkertaiseksi viimeisten 60 vuoden aikana. Hiilinielun ylläpitäminen edellyttää, että metsän uudistumisesta huolehditaan jatkossakin, toteaa Luken metsämaatieteen professori Hannu Ilvesniemi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

TXL ATE ULTIM

KONEURAKOINTI 37

ATF ALL-TER

TION FLOTA

N E N I L A A MAKSIM US

RAIN FL O TAT

ION

SUORITU SKYKYÄ MAASTO SSA KUI N MA

U V A T N KA

A

STOSSA Taattu k antavuu s ja pito l umella, jäällä, savikois sa ja tu rvemail la.

sellisin k y t s i d oiden e eille Markkin tava tela pehm lle ai kan korjuum

LEVEYS

ON TÄRKEÄÄ

OTA YHTEYTTÄ NIIN RÄÄTÄLÖIMME TELAN TARPEISIISI

www.clarktracks.fi • info@clarktracks.fi • 0207 927 511 CT134 FI_4

Metsien suojelussa suuria alueellisia eroja

V

ja Etelä-Suomessa 0,4 miljoonaa (3 %) hehtaaria. Metsämaan osuus näiden alueiden pintaalasta oli pohjoisessa 0,9 miljoonaa (8 %) ja etelässä 0,3 miljoonaa hehtaaria (3 %). - Noin 85 prosenttia suojelluista metsä- ja kitumaista on valtion mailla. Yksityismetsien suojelukohteiden suhteellinen merkitys kasvaa etelää kohti siirryttäessä, toteaa Ylitalo.

uoden 2019 alussa Suomessa oli suojeltua metsä- ja kitu- maata yhteensä 2,88 miljoonaa hehtaaria. Pinta-ala koostui lakisääteisten suojelualueiden metsistä (2,42 miljoonaa hehtaaria) ja talousmetsien monimuotoisuuden suojelukohteista (0,47 miljoonaa hehtaaria). Edelliseen, vuoden 2016 tilastoon verrattuna metsä- ja kitumaan suojelupinta-ala on kasvanut 12 prosentista 13 prosenttiin, mikä selittyy pääosin talousmetsien monimuotoisuuden suojelukohteiden pinta-alan kasvulla. Tiukasti suojeltua metsämaata, jolla ei harjoiteta lainkaan metsätaloutta, oli 1,21 miljoonaa hehtaaria eli kuusi prosenttia metsämaan kokonaispinta-alasta. Metsien suojeluaste vaihtelee paljon alueittain, suurin osa metsä- ja kitumaan suojelualueista, lähes 80 prosenttia, sijaitsee Pohjois-Suomessa. - Metsien suojelutilastossa metsällä tarkoitetaan metsä- ja kitumaan pinta-alaa, jotka yhdessä muodostavat puustoisen alan eli metsän. Vuonna 2019 suojelluista metsistä sijaitsi metsämaalla 1,7 miljoonaa ja kitumaalla 1,2 miljoonaa hehtaaria. Metsien suojelutilastossa tarkas-

Lakisääteisten suojelualueiden, talousmetsien monimuotoisuuden suojelukohteiden ja luontoarvojen suojelua tukevien metsien pinta-alat 2016 ja 2019.

tellaan lakisääteisten suojelualueiden ja talousmetsien monimuotoisuuden suojelukohteiden kehitystä metsä- ja kitumaalla, määrittelee yliaktuaari Esa Ylitalo Luonnonvarakeskuksesta (Luke). Valtaosa Suomen tiukasti suojelluista metsistä sijaitsee luonnonsuojelulain nojalla perustetuilla luonnonsuojelualueilla ja suojeluohjelmissa luonnonsuojelualueiksi perustettavaksi varatuilla alueilla sekä erämaa-alueilla. Näillä alueilla ei harjoiteta lainkaan metsätaloutta. Näiden metsien pinta-ala oli vuoden 2019 alussa yhteensä 2,2 miljoonaa hehtaaria, mikä oli 10 prosenttia metsä- ja kitumaan koko-

naispinta-alasta. Tiukasti suojeltua metsämaata oli 1,2 miljoonaa hehtaaria eli kuusi prosenttia metsämaan kokonaispinta-alasta. - Lakisääteisesti suojeltujen ja talousmetsien monimuotoisuuskohteiden lisäksi rajoitetussa metsätalouskäytössä olevia, erilaisia luontoarvojen suojelua tukevia metsiä oli vuoden 2019 alussa 0,4 miljoonaa hehtaaria. Niitä ei tilastossa luokitella suojelluiksi, Ylitalo jatkaa.

Suojellut metsät sijaitsevat pääosin Pohjois-Suomessa

Suurin osa metsä- ja kitumaan

suojelualueista, lähes 80 prosenttia, sijaitsee Pohjois-Suomessa (Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnat). Pohjoisessa niitä oli 2,3 miljoonaa hehtaaria eli 20 prosenttia alueen metsäpinta-alasta. Etelä-Suomessa suojeltuja metsiä oli 0,6 miljoonaa hehtaaria, ja ne kattoivat metsäpinta-alasta viisi prosenttia. Pohjois-Suomen suojelluista metsistä oli metsämaata 1,2 miljoonaa hehtaaria (10 %). Etelä-Suomessa tämän maaluokan pinta-ala oli 0,5 miljoonaa hehtaaria (4 %). Tiukasti suojeltuihin alueisiin kuuluvia metsä- ja kitumaita Pohjois-Suomessa oli 1,9 miljoonaa (17 % metsäpinta-alasta)

Metsien suojelupinta-ala on hieman lisääntynyt

Edelliseen, vuoden 2016 alun tilanteen mukaiseen, tilastoon verrattuna metsä- ja kitumaan suojelupinta-ala on kasvanut koko maassa 12 prosentista 13 prosenttiin. Pohjois-Suomessa ala on kasvanut 19 prosentista 20 prosenttiin, kun taas EteläSuomessa se on pysynyt viidessä prosentissa. Kokonaan metsätalouden ulkopuolella olevien alueiden pinta-ala on edelliseen selvitykseen verrattuna lisääntynyt Pohjois-Suomessa 16 prosentista 17 prosenttiin. Sekä Etelä-Suomessa (3 %) että koko maassa (10 %) pinta-alaosuudet ovat pysyneet entisellään.


38 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Seppo Toikkanen

Puunkorjuun kosmopoliitti

S

eppo Toikkasen heiluriliikenne Suomen ja Saksan välillä alkoi 40 vuotta sitten. Ensimmäinen keikka oli lähelle Tanskan rajaa ajamaan harvennuspuuta. Sen jälkeen kovat tuulet KeskiEuroopassa ovat heilutelleet vesantolaisen koneyrittäjän elämää.

On korjattu myrskyn jälkiä Moselin varsilla, välillä on käyty Ranskassa harventamassa ja tuulikaatoja korjaamassa, hakattu, ajettu ja siirrelty lavetilla toisten koneita. Eikä Saksa ja Ranska ole ainoat kolkat Euroopassa, joissa on Sepon jättämiä jälkiä metsämaisemassa. Tutuksi ovat koneiden kanssa kierrellessä tulleet myös Baltian, Tshekin jopa Portugalin olosuhteet. Puulajituntemus on karttunut; eksoottisin korjuukohde lienee oliivilehto. Seppo Toikkanen täytti elokuussa 70 vuotta. Jos haluaa soittaa hänelle myöhästyneet onnittelut, hän vastaa savotalta - Saksasta kuinkas muuten.

Kuoriaispuuta pinoon

Nyt ei harvenneta nuoria metsiä eikä paljon korjata tuulenkaatojakaan. Keski-Euroopan metsissä eletään vakavia aikoja, siellä kirjanpainajakuoriainen tuhoaa kuusikoita lähes kävelyvauhtia. Sepon tämänhetkinen tukikohta sijaitsee Paderbornin kaupungin liepeillä NordrheinWestfalenissa. - Tuulenkaatojen perässä tulin tänne viime vuonna pääsiäisen tienoilla, nyt olen jo pitkään kuljettanut hakkuukoneen perästä pelkästään kuoriaisen tappamaa puuta. Sitä hommaa riittää, eivät

Seppo Toikkanen on reissannut metsäkonehommissa eri puolilla Eurooppaa jo 40 vuoden ajan. Valmet 801 Combi sai odotella Saksassa jonkin aikaa syyskynnöille Vesannon Pienolaan lähtenyttä isäntäänsä.

ole täältä pois päästäneet. Valmet 801 Combi, jota olen aikojen kuluessa laitellut mieleisekseni, sen otin tänne mukaan. Varustelin uskollisen palvelijan puhtaaksi ajokoneeksi, sen vahvaa nosturia täällä tarvitaan, kun aukaistaan palstalla uraa tukkilauttojen läpi tai kuormataan rinteillä. Puut ovat monta kertaa suurempia kuin kotimetsissä; runkojen keskijäreys liikkuu kahdesta kuuteen mottiin, heh-

taarilta puuta kertyy parhaassa tapauksessa yli 800 mottia, kuvailee Seppo savottaansa.

Monia syitä tuhoon - syyllisiä turha etsiä

Keski-Euroopan metsätuhojen vaikutusta kotimaan puun kysyntään on arvailtu monelta kantilta. Se on varmaa ettei suomalainen teollisuus ole kiinnostunut hyönteisten vaurioittamasta puusta. Tuleeko kuusesta lähi-

Keski-Euroopan metsissä eletään vakavia aikoja, siellä kirjanpainajakuoriainen tuhoaa kuusikoita lähes kävelyvauhtia.

tulevaisuuden niukkuustavara, mikä nostaisi puun hintaa? Näitä asioita Seppokin on ohjaamossa istuessaan miettinyt: - Tämänkertainen tuoreen myrskypuun talteenotto ei ainakaan tällä seudulla onnistunut, koska kasteluvarastoja ei saatu aikaiseksi. Väitetään sen johtuneen luonnonsuojelijoiden nuivasta suhtautumisesta niihin. Jossain puupinot on paketoitu muoviin, harva uskoo sen olevan

ratkaisu. Kohta tuoretta puuta on hyvin vähän tarjolla, kuivaa sitä enemmän. On pohdittu sitäkin, olisiko hyönteiskatastrofi voitu välttää, jos tuulikaadot olisi korjattu ripeämmin. Seppo Toikkanen on seurannut läheltä paikallista keskustelua, eikä osoittelisi sormellaan mihinkään suuntaan. - Se, mitä täällä tapahtuu, on monen yhteensattuman summa. Kynnys laajempaan avohakkuuseen on varsin korkea, korkeintaan kolmenkymmenen aarin aukkoja pidetään hyväksyttyinä. Niillä ei nälkäisiä kirjanpainajalaumoja estetä. Nyt pystyyn kuolleitten metsien jäljiltä jää suuria alueita, tulee mieleen, mikä on kuusen kohtalo tulevaisuudessa, pohtii Seppo ja jatkaa: - Ehkä biologien antama selitys näin laajaan tuhoon on kaikkein uskottavin: Edellinen kesä oli kuuma ja kuiva, viime kesä samoin sateeton. Tämä on suosinut kuoriaisten lisääntymistä, karikekerroksista on pölähtänyt ilmoille 300-kertaisia ötökkämääriä. Sen tietää, kuinka siinä käy. Väitteet ettei kirjanpainaja iske terveeseen puuhun, ne voi unohtaa. Eivät edes nuoret kuusikot ole välttyneet. Kun eletään muutama normaali vuosi, ehkä tilanne korjaantuu, tuumailee aina optimistinen Toikkanen.

Kuolleen puun markkinat

Tuhot työllistävät koneyrittäjiä. Suomesta ei moni ole sinne lähtenyt, kun töitä on toistaiseksi lähempänäkin. Tienaamisen kannalta perinteiset myrskysavotat ovat olleet turvallisempia, koska tuoreena korjatulla puulla on sentään jokin arvo. Hyönteispuun markkina saattaa mennä

Väitteet ettei kirjanpainaja iske terveeseen puuhun, ne voi unohtaa. Keski-Euroopassa eivät edes nuoret kuusikot ole välttyneet tuholta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Seppo Toikkanen urakoi tällä hetkellä kirjanpainajatuhopuuta Saksassa Valmet 801 Combilla.

Kirjanpainajakuoriaisen käsittelyssä kuuset muuttuvat nopeasti ruskeiksi ja kuolevat pystyyn.

Myrsky- ja kirjanpainajatuhojen puuta on kokeiltu paketoida muoviin kuivumisen estämiseksi.

tukkoon minä päivänä tahansa. Huolettaa se Seppo Toikkastakin: - Kiina on ollut pelastus tähän saakka. Eurooppaan tulee kiinalaista tavaraa merikonteissa, niihin laitetaan kirjanpainajan tappamaa kuusta paluurahdiksi. Hyötykuorman maksimoimisesti puutavarakappaleet ovat ihan miehekästä luokkaa: pituus 11,80 metriä ja latvaläpimitta vähintään 26 senttiä. Kyllä ne Combilla saa kulkemaan, tällaisten tukkien kanssa väkivahva nosturi on avuksi. Tehdään toki muutakin tavaraa, paikalliset sahat käyttävät reilu viisimetrisiä tai kolmimetrisiä tukkeja. Kun markkina täyttyy, korjuu loppuu siihen. Kuivana törröttävät puut, niiden muodostamat laajat alueet, ovat silloin lohduton näky, toteaa Seppo.

texti: NF Avohakkuilla pyritään tekemään suoja-alueita estämään kirjanpainajakuoriaisen etenemistä.

KONEURAKOINTI 39


METSÄALAN AMMATTILEHTI

40 KONEURAKOINTI

FR48

FR28

HR46X

Nurmes Kuopio Kristiinankaupunki Ähtäri

Jyväskylä


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 41

Harvennushakkuut yleistyvät vauhdilla Länsi-Kanadassa H arvennushakkuiden kysyntä kasvaa kovaa vauhtia LänsiKanadassa. Sahapuutavaran hinta ollut laskussa osavaltioissa, jossa on pitkään totuttu tekemään isoja avohakkuita kokorunkopuu menetelmällä.

Pitkään piinanneet hyönteistuhot sekä laajat metsäpalot ovat pakottaneet sahateollisuuden vähentämään tuotantoa LänsiKanadassa. Palot ovat ylittäneet miljoona hehtaaria kahtena edellisenä vuotena.Tavoitteena on korvata osittain avohakkuut harvennushakkuilla maastoissa, jossa se on mahdollista jotta metsätyöntekijöiden työllisyys pysyisi ennallaan. Oikealla kalustolla ja harvennustekniikoilla hakkuujälki pysyy hyvänä, joka on erinomainen argumentti monimuotoisuuden ja virkistyskäytön erityiskohteil-

Brittiläisessä Kolumbiassa tarve teollisten harvennushakkuiden tekemiseen on lisääntynyt. AFM-jälleenmyyjä Overhault Mechanical Inc. asensi AFM 45 harvesteripään Neuson 104HVT -alustakoneeseen mikä on todella ketterä kone vaikeissakin maasto-olosuhteissa.

- AFM -harvesteripäiden myynti kehittyy hyvään suuntaan Pohjois-Amerikassa, sanoo AFM-Forest Oy:n Timo Svronin.

la kuten luonnonpuistoissa, joissa on ollut esimerkiksi hyönteistuhoja. Harvennushakkuista on myös muita positiivisia etuja Brittiläisessä Kolumbiassa; oikein toteutuneilla harvennushakkuilla voidaan ehkäistä tulipaloja poistamalla alle jääneet puut ja jäljellä olevan parempilaatuisen puuston ei tarvitse kasvukaudella kilpailla ravinteistä alikasvok-

sen kanssa. Vuonna 2017 palot tuhosivat metsää Brittiläisessä Kolumbiassa 1,2 miljoonaa hehtaaria. Viime vuoden tuhoalueeksi arvioitiin 1,4 miljoonaa hehtaaria.

AFM vahvana Pohjois-Amerikassa

AFM-Forest Oy:n aluemyyntipäällikkö Timo Savornin kertoo miten kaikki alkoi Poh-

AFM 65 -harvesteripää ja amerikkalaista valmistusta oleva Barko 240 alustakone on suosittu tehopaketti etelä Québecin metsissä.

jois-Amerikassa: - Kesällä 2015 allekirjoitimme jälleenmyyntisopimuksen Les Équipements Marquis kanssa jolloin saimme jalan oven välin Pohjois-Amerikan markkinoille. Yrityksen kanssa oli ilo aloittaa uudet kuviot - heillä on erittäin terävä tiimi, täynnä intoa ja teknistä kokemusta joka on meidän alalla tärkeää. Vuonna 2015 lanseerasimme AFM-Forestilta uudet kouramallit jotka vastasivat Kanadan ja USA:n asiakastarpeita. Tänä päivänä AFM-Forestilla on Pohjois-Amerikassa kahdeksan jälleenmyyjää, jotka toimivat strategisilla alueilla Kanadan Nova-Scotiasta, USA:n Kaliforniaan asti. - Olemme viettäneet paljon aikaa toisella mantereella kou-

luttamassa ja tukemassa meidän uusia jälleenmyyjiä yksi kerralla, jotta he pystyisivät antamaan parhaan mahdollisien asiakastuen uusilla markkinoilla. Tänä päivänä Pohjois-Amerikka on yksi tärkeimmistä markkina-alueista AFM-Forestille, ilmoittaa Savornin ja jatkaa: - Mielestämme hyvä asiakastuki on tärkeintä. Jokaisessa maassa/osavaltiossa markkinat ovat erilaisia kuten asiakkaamme tarpeetkin. Nopea reagointi ja tuotteiden jatkuva kehitys on tärkeätä; siksi palaute jota saamme kentältä on erittäin tärkeää tuotteidemme ja toimintamme kehityksen kannalta. Koneiden ostohinnat ja niitten käyttökustannukset ovat korkeita, joten kentällä erinomainen tekninen tuki, nopea reagointikyky ja varaosien saatavuus ovat urakoitsijoille kaiken A ja O, jotta koneiden käyttöaste pysyisi korkealla. - Québecin pohjoisosissa tehdään pääsääntöisesti avohakkuita. Savotat pyörivät 24 tuntia vuorokaudessa 4-5 päivää viikossa. Töitä tehdään jopa 30 tonnin tela-alustaisilla harvestereilla mutta suhteellisen pienillä harvesteripäillä pieni läpimittaisissa havupuumetsissä, kertoilee Savornin. Etelä Québecissä taas tehdään paljon harvennuksia lehtipuuvaltaisissa metsissä. Harvesteripäät ovat kokoa isompia kuin Pohjois-Québecissa, ja usein varustettu latvasahalla. Pohjois-Amerikan länsiosissa puun koko kasvaa ja myös koneet. Kaliforniasta Brittiläiseen kolumbiaan asti puut kaadetaan usein erillisillä kaatokoneilla, tuodaan laaniin juotokoneilla ja katkotaan mittaan tai viedään ”pitkänä tavarana” sahoille. - Pohjois-Amerikan Jälleenmyyjämme asentavat AFM-Forestin tuotteita 90%:sesti telaalustaisiin koneisiin kuten Timberpro, Tigercat, Barko, John Deere ja Neuson Forest, Savornin luettelee.

Tänä päivänä AFM-Forestilla on kahdeksan jälleenmyyjää Pohjois-Amerikassa, kuvassa Timo Savornin uuden AFM-jälleenmyyjän avajaisissa Kaliforniassa.


42 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uusia vaihtoehtoja metsäkonerenkaisiin

Nokian Forest King TRS 2+ -rengas näyttää uudelta, ja kyse onkin seuraavan sukupolven renkaasta. Ne on suunniteltu tarjoamaan mahdollisimman leveän kosketuspinnan maahan, jolloin pito ilman teloja on erinomainen. Toki uusi TRS 2+ soveltuu erinomaisesti myös telakäyttöön, mihin sen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota.

N

okian Renkaat on jo vuosia ollut metsärenkaiden edelläkävijä. Rengaslinjan uusin tulokas on edistyksellinen Nokian Forest King TRS 2+ -rengas, joka tuo todelliset uuden sukupolven ominaisuudet myös kuusipyöräisille metsäkoneille - luvassa on pitoa maaperää vahingoittamatta, pitkä käyttöikä sekä erinomainen tuki ketju- ja telakäytölle. Lisäksi Nokian Forest King F2- sekä Nokian Forest King TRS 2 -renkaiden uudet kokovaihtoehdot tuovat ne yhä useamman metsäkoneen ulottuville. Maaperään kohdistuvien vaurioiden minimointi on yhä tärkeämpi osa metsätöitä kaikkialla maailmassa. Samaan aikaan

koneellista puunkorjuuta tehdään entistä haastavammissa maasto-olosuhteissa, jolloin ketjujen tai telojen käyttö on yhä yleisempää. Uusi Nokian Forest King TRS 2+ -renkaat on suunniteltu tarjoamaan mahdollisimman leveän kosketuspinnan maahan, jolloin pito ilman teloja on erinomainen. Niitä käytettäessä puolestaan parannettu tuki ketjuille ja teloille minimoi renkaan kulumista. - Nokian Forest King TRS 2+ -rengas näyttää uudelta, ja kyse onkin seuraavan sukupolven renkaasta. Uskon käyttäjien arvostavan parempaa liikkuvuutta ja monikäyttöisyyttä metsätöissä, kertoo Teemu Vainionpää, Nokian Renkaiden tuotepäällikkö.

Vakaa ja luotettava

Metsänkorjuutöissä renkaan vakaus on erittäin tärkeä ominai-

suus. - Hyvät renkaat tarjoavat työnteolle vakaan perustan, jolloin tarkkuus ja tehokkuus paranee. Nokian Forest King TRS 2+ -renkaiden 24PR-ristikudosrakenne vaimentaa tehokkaasti heilahduksia ja iskuja, Vainionpää kuvailee. Käyttöiän pidentämiseksi Nokian Forest King TRS 2+ -renkaissa on enemmän kumia olkaalueilla. Itse pintakuvion suojana on teräsvahvistukset. Nämä parantavat renkaan viillon- ja pistonkestoa, joten Nokian Forest King TRS 2+ on turvallinen valinta vaativimpaankin maastoon.

Teloilla tai ilman

Nokian Forest King TRS 2+ -rengasta suunnitellessa kiinnitettiin erityistä huomiota telojen parhaaseen mahdolliseen tukeen. Renkaan syvä pintakuvio

telaurineen sekä lisätyt tukirivat tarjoavat telalle optimaalisen alustan, jolloin telojen lipsuminen sekä renkaiden vaurioituminen on vähäisempää. - Ilman ketjuja tai teloja työskennellessä renkaan terävät kuvion reunat, lisätyt tukirivat ja leveä kosketuspinta maahan takaavat pidon vaativassakin maastossa. Tämä mahdollistaa maksimipidon minimaalisella maaperän vahingoittamisella, sanoo Vainionpää.

Yhteensopivat tarvikkeet

Nokian Forest King TRS 2+ on yhteensopiva saman kokoisten Nokian Forest Rider -renkaille tarkoitettujen vanteiden, sisärenkaiden, ketjujen sekä telojen kanssa. Tämä tekee siitä taloudellisen valinnan niin ensiasennus- kuin vaihtorenkaaksikin.

Koot ja saatavuus: 600/65-34 710/55-34 710/70-34

Kaikki kolme kokoa tulevat saataville vuoden 2019 lopusta.

Uusia kokoja Nokian Forest King F2- ja Nokian Forest King TRS 2 -rengasperheissä

Monikäyttöisessä Nokian Forest King -tuotesarjassa on nyt myös uusia kokoja. Nokian Forest King F2 on oikea rengasvalinta raskaiden metsäkoneiden telakäyttöön, kun taas Nokian Forest King TRS 2 -renkaan ripakuvio tarjoaa äärimmäistä pitoa. Vuoden 2019 lopusta kumpikin rengas on saatavana myös koossa 800/40-24.5, jolloin sopivia käyttökohteita on entistä enemmän.

Nokian Forest King F2 on oikea rengasvalinta raskaiden metsäkoneiden telakäyttöön. Vuoden 2019 lopusta rengas on saatavana myös koossa 800/40-24.5, jolloin sopivia käyttökohteita on entistä enemmän.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 43

Logging & Digging keräsi alan golfarit Leville

E

lokuun lopussaa kisattiin metsä- ja maanrakennusalojen golf-kisa upeissa puitteissa ja säässä Levi Golfin kentällä Kittilässä. Tapahtuma keräsi paikalle yli sata lajin ystävää ulkomaita myöden.

Tapahtuman puuhamies, Hankintavinkkien Jarmo Syvänen oli loihtinut yhdessä yhteistyökumppanien kanssa laadukkaan golftapahtuman rennolla meiningillä. Metsäkonepuolelta mukana menossa olivat mm. Komatsu Forest, Ponsse ja John Deere sekä maanrakennuspuolen maahantuojat Wihuri ja RealMachinery. Hole in one -suorituksia ei kisassa nähty vaikka palkinnot olivat huippuluokkaa: yhdellä kuppiin olisi tuonut joko Bobcat tai CAT -minikaivurin. Komatsu Forestin Korhosen Timon pallo kävi kuitenkin todella lähellä… Hienossa loppukesän kelissä pelattu kisa sujui leppoisissa merkeissä ja kentällä nähtiin täysin rinnoin golfista nauttivaa alan väkeä. Erikoiskisana metsäja kaivinkoneella käyty logging vs digging -puttauskisa päättyi lopulta kaivinkonemiesten jatkoaikavoittoon. Onnistuneen päivän kruunasi Panorama-hotellin illallinen sekä juhlava palkintojen jako, missä aina

Levi tarjosi loistavat puitteet kisalle. Kuvassa Jouni Porokan tyylinäytettä - pelaamassa oli myös Ammattilehden Taneli Jokela.

Hankintavinkkien Jarmo Syvänen järjesti yhteistyökumppaneineen hienon tapahtuman.

Hole in one olisi tuonut tekijälleen minikaivurin.

Ponssen Venäjän tj. Jaakko Laurila saapui Pietarista pitämään johtaja Nummelan sateenvarjoa.

Ammattilaisilta sujuu puttaus Ponssen ajokoneellakin.

Komatsu Forestin Timo Korhosella oli Hole in one lähellä...

kohtelias Ponssen Jarmo Vidgrén tulkkasi tapahtuman annin ruotsalaisille vieraille...

Rallitähti Jari-Matti Latvala kertoili hyvin sujuneen pelinsä vauhdikkaita vaiheita.


44 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Työnäytöskiertue pehmeillä mailla

K

opa -telojen ominaisuuksiin pehmeiden maiden korjuussa pääsi tutustumaan metsätyönäytöksissä syyskaudella kolmella paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Syys-lokakuun taitteessa järjestettiin näytökset Karstulassa, Janakkalassa ja Juuassa yhdessä koneyrittäjäkumppaneidemme ja muiden pehmeiden maiden korjuun asiantuntijatahojen kanssa. Koneosapalvelu toi markkinoille syksyllä 2016 uudenlaiset erittäin kantavat Kopa -telat, jotka ovat saaneet suuren suosion käyttäjien keskuudessa. Telat on suunniteltu erityisesti pehmeään maastoon tuoden joustavuutta korjuuajankohtaan, parempia ajo-ominaisuuksia ja vähemmän vaurioita upottavilla savotoilla. Tuotekehitystä on aktiivisesti jatkettu käyttäjien kanssa ensiesittelyn jälkeen. - Työnäytöksissä oli hyvä mahdollisuus kuulla koneyrittäjien kokemuksia teloista. Paikalla oli näytöksestä riippuen myös muita puunkorjuun asiantuntijoita, esim. UPM:n, MetsäGroupin ja konevalmistajien edustajia. Ta-

Karstula 20.9.

Pehmeiden maiden korjuu puhuttaa; niinpä Kopa -telojen työnäytöskiertueella kävi runsaasti väkeä aiheeseen tutustumassa.

pahtumissa käytiinkin erittäin mielenkiintoisia keskusteluja pehmeiden maiden korjuusta ja metsäalan näkemyksistä yleensäkin, kertoo Koneosapalvelu Oy:n myyntijohtaja Mika Ali-

ranta.

Onnistuneet näytökset kolmella paikkakunnalla

Aurinkoinen syyssää suosi työnäytöstä 20.9. Karstulassa.

Metsä-Multian kuljettaja Harri Aholalla on erittäin hyvät kokemukset Kopa -teloista.

Pehmeiden maiden korjuun työnäytöksessä urakoivat MetsäMultian Teddy (Ponsse Scorpion King) ja Bogi (Ponsse Elk 10w). Yhteistyössä mukana olivat Metsä-Multia Oy:n lisäksi myös Ponsse, Metsä Group sekä Pihtiputaan Ajokonekorjaamo. Janakkalassa järjestetyssä näytöksessä maasto oli paikoin hyvin pehmeää, joten Kopa -telat pääsivät tosi toimiin Metsäkonepalvelun näytöskoneissa, 4-pyöräisessä John Deere 1170G:ssä ja pitätelisessä John Deere 1010G:ssä. Paikalla olivat Metsäkonepalvelu Oy:n lisäksi myös UPM Metsän sekä John Deere Forestryn asiantuntijat. Itä-Suomessa Juuassa järjestettiin 2.10. syksyn viimeinen Kopa -kantavien telojen työnäytös. Tapahtuman aikana saatiin niskaan syksyn ensimmäinen räntäsade, mutta sehän ei koneväkeä haitannut. Näytöskoneina olivat John Deere 1170G ja Ponsse Elk varusteltuina Kopa -kantavilla teloilla. Koneissa olevien telojen leveydet oli 900 ja 1000 mm. Työnäytös järjestettiin yhteistyössä Koneurakointi S. Kuittinen Oy:n ja Huolto-osapiste Oy:n kanssa. Lisäksi paikalla olivat Siirto Oy:n sekä Ponssen asiantuntijat.

Janakkala 25.9.

Kopa -telat on suunniteltu erityisesti pehmeään maastoon tuoden joustavuutta korjuuajankohtaan, parempia ajo-ominaisuuksia ja vähemmän vaurioita upottavilla savotoilla.

Janakkalassa järjestetyssä näytöksessä maasto oli paikoin hyvin pehmeää, joten Kopa-telat pääsivät tosi toimiin.

Juua 2.10.

Koneurakointi S. Kuittisen Ponsse Elk -kuormatraktori ajoi Juassa puuta laaniin pehmeiltä mailta tehokkaasti Kopa -teloilla, joiden ansiosta myös korjuujälki on siistiä.

Juuassa käytiin hyviä keskusteluita samalla makkaraa grillaillen ja nokipannukahveja keitellen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 45

Sennebogen 875 Hybrid

Tehokas materiaalinkäsittelykone monipuoliseen operointiin

O

y Adolf Lahti Yxpila Ab on moderni konealan ammatti- lainen, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia, asiakaskohtaisesti kohdennettuja logistiikka- ja konepalveluratkaisuja metsäteollisuudelle, kaivosalalle, kemianteollisuudelle ja kaupalle.

- Vuonna 2019 toimimme yli 15 toimipisteessä eri puolella Suomea. Toteutamme niin pienet kuin suuretkin toimeksiannot täsmällisesti ja asiakkaan vaatimusten mukaisesti. Toimimme osana kansainvälistä KWH-konsernia. Yhdistämme konsernimme satamaoperaattoreiden kanssa meri- ja maakuljetukset sekä tehdas- ja kaivospalvelut saumattomaksi kokonaisuudeksi, joka edistää asiakkaidemme liiketoimintaa ja kannattavuutta, sanoo Oy Adolf Lahti Yxpila Ab:n aluejohtaja Pekka Pöllänen ja jatkaa: - Mikäli kyseessä on satamien kautta kulkeutuvaa materiaalia, pystymme kehittämään kilpailukykyisiä ratkaisuja, yhdistämällä omaa ammattitaitoamme, satamaoperaattoreidemme osaamista, sekä maantie- ja rautatiekuljetuksia. Laaja yhteistyökumppaneiden verkosto mahdollistaa asiakkaillemme erittäin kilpailukykyiset ratkaisut.

Uusi Sennebogen satamaoperointiin

Loppukesästä 2019 Adolf Lahti otti käyttöön uuden Sennebogen 875 Hybrid -materiaalinkäsittelykoneen, millä operoi konserniin kuuluva Oy M. Rauanheimo Ab. - Hankimme koneen mikä soveltuu hyvin monipuoliseen työskentelyyn satamissa laivojen purussa ja lastauksessa. Asiakkamme vaativat jatkuvasti tehokkaampaa toimintaa mihin päästään uudella koneteknogialla ja osaavilla kuljettajilla. Tällä hetkellä Sennebogen on Mussalon satamassa lastaamassa lannoiteraaka-aineita laivoihin, mutta sitä voidaan tarpeen mukaan helposti siirrellä eteläisen Suomen satamissa ponttoonikuljetuksena. Kone soveltuu laajasti erilaisiin tehtäviin kuten metsäteollisuuden sellun, hakkeen ja puun käsittelyyn, kertoo Oy Adolf Lahti Yxpila Ab:n kaluston operoinnista vastaava Niko Miettinen.

pulta todella nopeasti. - Olen seurannut Sennebogenin koneiden kehitystä tiiviisti, vieraillut tehtaalla ja kuullut siitä hyvää muilta käyttäjiltä. Esimerkiksi Euroports on operoinut Pietarsaaressa kyseisellä saksalaismerkillä yli kymmenen vuoden ajan luotettavasti ja Sennebogen on ollut koko ajan sataman nopein kone sellun lastauksessa. Itse investointipäätös syntyi lopulta hyvin äkkiä huhtikuussa Bauma -messuilla, kun tehdas ilmoitti että heillä on tilauksissa tapahtuneiden muutosten takia tarjota yksi kone todella nopeaan toimitukseen, toteaa Miettinen.

Hybridikäytöltä odotetaan paljon

Adolf Lahdelle tullut Sennebogen 875 Hybrid noudattaa nykyistä suuntausta satamatyöskentelyssä, eli se on varustettu mahdollisimman korkealla telaalustaisella alavaunulla. - Uusi kevytrakenteinen mutta kestävä K29 Port -puomi tarjoaa mahdollisimman suuret nostoarvot satamakäyttöön. Odotamme paljon myös hybridikäytöltä, missä puomin laskusta ladataan voimaa paineakkuihin ja sitten sitä jaetaan hydrauliikan eri tarpeisiin. Järkevän oloinen järjestelmä vähentää polttoaineenkulutusta ja tehostaa liikkeitä, sanoo Miettinen.

Uusi Sennebogen 875 Hybrid -materiaalinkäsittelykone soveltuu monipuoliseen satamakäyttöön laivojen purussa ja lastauksessa.

Oy Adolf Lahti Yxpila Ab:n Pekka Pöllänen (vas.) ja Niko Miettinen (oik.) kättelivät kaupat uudesta Sennebogen 875 Hybrid -koneesta Bauma 2019 -messuilla Sennebogenin tehtaan Robert Aumüllerin (toinen vas.) ja maahantuoja OP System Finlandin Urho Voutilaisen kanssa.

Tarkkaa harkintaa - nopea ostopäätös

Sennebogeniin päädyttiin tarkan harkinnan jälkeen mutta päätös investoinnista syntyi lo-

Sennebogen 875 Hybrid saapui Mussalon satamaan heinäkuun lopulla, missä se kasattiin käyttövalmiiksi nopeassa ajassa.


46 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

AGCO POWER valmistanut dieselgeneraattoreita ja -pumppuja vuodesta 1952

Voimaa sinne missä sitä tarvitaan Kotimaahan ja vientiin

AGCO POWER valmistaa dieselgeneraattorit ja dieselpumput Tampereella koti- ja vientimarkkinoille. Vuodessa valmistuu noin parisataa voimayksikköä erilaisiin käyttötehtäviin.

A

GCO POWER tarjoaa laajan valikoiman korkealuokkaisia varavoimaratkaisuja, jotka on suunniteltu asiakkaiden tarpeiden mukaiseksi yli 70 vuoden kokemuksella. AGCO POWER generaattorit ja pumput tuottavat luotettavaa ja jatkuvaa voimaa - vaikeimmissakin olosuhteissa. AGCO POWER aloitti dieselgeneraattoreiden ja -pumppujen valmistuksen Linnavuoressa

Valmet -nimellä vuonna 1952. Tänä päivänä dieselmoottoreiden valmistus jatkuu edelleen samassa paikassa, mutta generaattorituotanto tapahtuu erillisessä yksikössä Tampereella noin 40 henkilön toimesta.

Valmiit kokonaisratkaisut

AGCO POWER dieselgeneraattorien valikoima kattaa tehoalueen 60 - 2000 kVA (48 - 1800 kW). Käyttökohteita ovat varavoima- ja päävoimalaitokset. Dieselpumppuja valmistetaan puolestaan mm. sprinkleri- ja

varavesijärjestelmiin sekä prosessi- ja syöttöveden varajärjestelmiin. - Kokonaispalveluumme sisältyy laitteiden suunnittelu ja valmistus sekä tarvittaessa käyttöönottoapu, käyttäjäkoulutus, huolto ja varaosapalvelut. Vahvuuksiamme ovat oma moottorivalmistus ja asiakaskohtainen räätälöinti, mikä mahdollistaa hyvinkin vaativien kokonaisuuksien toteutuksen. AGCO POWERin oma Linnavuoressa valmistettu dieselmoottorivalikoima mahdollistaa 60 - 250 kVA (48

- 200 kW) tehoisten yksiköiden valmistuksen - sitä suuremmissa käytetään esimerkiksi Scanian ja Volvon moottoreita, kertoo AGCO Power Oy:n myyntipäällikkö Kari Mettälä.

Tampereelta valmistuu vuodessa noin parisataa voimayksikköä erilaisiin käyttötehtäviin. - Suomessa yksiköt markkinoidaan AGCO POWER -brändin alla kun taas vientimarkkinoilla ne myydään AGCO -konsernin tuotteina kuten Valtra ja Massey Ferguson. Tärkeimmät vientialueet ovat Euroopan lisäksi mm. Afrikka ja Aasia; Kiinassa tapahtuu myös kokoonpanoa paikallisille markkinoille, sanoo Mettälä. Suomessa tyypillisiä AGCO POWER voimayksiköiden käyttökohteita ovat esimerkiksi teollisuus, maatalous, rakennustymaat, palo- ja pelastuslaitokset, sähkölaitokset, tietoliikenne, kauppakeskukset ja sairaalat sekä valtionhallinnon eri tahot. - Toimitamme täysin kiinteitä yksiköitä sekä liikuteltavia varavoimakontteja, joita voidaan myös asentaa kuorma-auto- ja traktorivetoisten perävaunujen päälle. Teemme myös vanhojen laitosten peruskunnostuksia ja automatiikan modernisointeja, kertoilee Mettälä.

Päästömääräykset kiristyneet

Dieselmoottoreiden jatkuvasti kiristyneet päästönormit koskevat nykyään myös varavoima-

Konttiin rakennettu AGCO POWER generaattoriyksikkö on käyttövalmis kokonaisuus joko kiinteään asennukseen tai liikuteltavaksi.

- Kokonaispalveluumme sisältyy laitteiden suunnittelu ja valmistus sekä tarvittaessa käyttöönottoapu, käyttäjäkoulutus, huolto ja varaosapalvelut, kertoo AGCO Power Oy:n myyntipäällikkö Kari Mettälä.

AGCO POWERilla on käytössä edistyksellinen voimayksiköiden koeajopenkki, missä jokainen valmistunut tuote testataan ja säädetään.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 47

Perävaunuvoimayksikkö

AGCO POWER tarjoaa myös UPSG -voimayksiköt yhteistyössä Eatonin kanssa. UPSG mahdollistaa energiavarastonsa turvin täysin katkeamattoman sähkönsyötön kriittisiin kohteisiin.

AGCO POWER valmistaa voimayksiköitä myös AGCO -konsernin eri brändeinä vientimarkkinoille. Kuvassa Massey Ferguson voimayksikkö esimerkiksi maatalouden tarpeisiin.

AGCO POWER dieselgeneraattorien valikoima kattaa tehoalueen 481800 kW. Kuvassa asiakkaalle lähdössä oleva järeä konttiratkaisu.

Kätevät traileriversiot

Trailerikäyttöiset AGCO POWER voimayksiköt ovat kätevä ratkaisu tuottaa voimaa mm. erilaisilla rakennustyömailla ja teollisuudessa. - Olemme viime aikoina toimittaneet niitä esimerkiksi metsäteollisuuden ja kaupan alan tarpeisiin. Pystymme toteuttamaan asiakkaalle yhdessä eri perävaunuvalmistajien kanssa juuri heidän erityistarpeisiinsa suunnitellun kokonaisuudeen kustannustehokkaasti ja hyvillä toimitusajoilla, ilmoittaa Mettälä.

A

GCO POWER tarjoaa dieselvoimayksiköt myös liikuteltavina perävaunuversioina; hyvänä esimerkkinä kaupan alan tarpeisiin valmistunut 400 kW generaattori kuorma-autolla vedettävän perävaunun päälle.

Trailerikäyttöiset AGCO POWER voimayksiköt ovat kätevä ratkaisu tuottaa voimaa.

yksiköitä. - EU:n alueella siirryttiin suoraan Stage 5 -päästötasoon vuoden 2019 alusta pienissä yli 56 -130 kW moottoreissa mikä tarkoitti mm. AdBluen käyttöönottoa ja vuoden 2020 alusta Stage 5 -normit koskevat myös yli 130 kW varavoimayksiköissä käytettäviä moottoreita, Mettälä toteaa.

Perävaunun päälle asennettu AGCO POWER dieselgeneraattori kulkee kätevästi käyttökohteeseen kuorma-auton vetämällä perävaunulla.

AGCO POWER aloitti generaattoreiden ja dieselpumppujen valmistuksen Linnavuoressa Valmet -nimellä vuonna 1952.

AGCO POWER toteutti helposti liikuteltavan kokonaisuuden yhteistyössä perävaunujen valmistukseen erikoistuneen Kauhavan Kone ja Metallin kanssa. - Valmistimme 4500 kiloisen generaattorin alustaksi ilmajousitetun 1-akselisen SR9000 perävaunun täysin käyttötarpeeseen räätälöitynä. AGCO POWERin kanssa pidetyssä aloituspalaverissa käytiin läpi tarpeet ja projektin kulku. Sen jälkeen suunnittelimme perävaunun rakenteen ja mallinsimme sen 3D

kuviksi, kertoo Kauhavan Kone ja Metallin Seppo Riihimäki. Vaunun vahva 7,86 m pitkä, erikoisteräksestä valmistettu runkorakenne on kokonaan kuumasinkattu mikä estää ruostumisen. - Generaattori pultattiin runkoon kiinni ja perään asennettiin kaapelikelat joissa on 320 metriä johtoa. Perävaunu on varustettu BPW-akselilla missä on lukkitumattomat EBS-jarrut; jarru- ja sähkötyöt toteutti Autosähkö Männikkö. Turvallisuutta tuo myös alleajosuojat, sanoo Riihimäki. Kuorma-autolla siirrettävä 9000 kiloinen generaattorivaunu oli ensimmäinen Kauhan Kone ja Metallille - aiemmin on valmistettu kevyempiä alle 3500 kg kokonaispainoisia yksiköitä. - Valmistumassa on seuraavaksi juuri sellainen perävaunu AGCO POWER generaattorilla, toteaa Riihimäki.

Perävaunun päälle asennetun generaattoripaketin kokonaispaino on 9000 kiloa. Kaapelikeloissa on johtoa yhteensä 320 metriä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

VERMEER HG4000

UUSI MOOTTORI Tier 4 Final 515 HP Uudet tuotekehitykset parantavat markkinajohtajaa entisestään!

Saatavilla hydraulisella ajolaitteistolla terminaaliajoon.

Duplex II murskarumpu

Uutuus: Nosturi optiona seulojen vaihtoon.

Hakkurirumpu

Vetoaisamalli

DIESEL TAI SÄHKÖ, MOBIILI TAI KIINTEÄ Kova tuotto ja matalat kustannukset. Lue lisää ja katso videot: www.several.fi TAKKATIE 10 E 00370 HELSINKI PUH: 09 - 348 9110

WWW.SEVERAL.FI


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

49

Traktorihakkurilla Tornionjokilaaksossa

B

R Mansikka Ab urakoi metsähaketta Torniojokilaakson alueella Ruotsin ja myös Suomen puolella. Traktorihakkurissa on jo pitkään luotettu itävaltalaiseen Mus-Maxiin.

- Olemme mukana kaukolämpölaitoksessa mikä rakennettiin 2000-luvun alussa tuottamaan lämpöä omakotitaloille ja kunnallisille rakennuksille; yhteensä lämmityskohteita on yli 60. Aluksi laitokseen ostettiin haketta mutta laatu- ja toimitusongelmien takia päätin investoida traktorihakkuriin ja lähteä urakoimaan. Päädyin hakkurivalinnassa Mus-Max 8XL:ään mikä toimi tehtävässä 12 vuoden ajan luotettavasti ja haketta syntyi hyvällä kapasiteetilla. Mus-Max tekee laadukasta ja sopivan kokoista haketta, missä ei ole tikkua joten se kelpaa myös maataloihin ym. pienempiin kattiloihin, joille toimitamme tavaraa lämpölaitoksen syötön ohella, kertoo yrittäjä Lennart Mansikka. Nyt syksyllä hyvin palvellut Mus-Max 8XL vaihtui uuteen, hieman isompaan ja järeärakenteiseen Mus-Max Wood-Terminator 9XL Z -malliin, mitä käytetään Valtra 191 traktorilla missä tehoa on noin 270 hevosvoimaa ja nosturina on Cranab 80 Combi. - Parin viikon käytön jälkeen voi jo todeta että kyllä Mus-Max on kehittynyt entistäkin paremmaksi. Uusi hakkuri on vanhaa konetta oleellisesti tehokkaampi ja haketta syntyy suuria määriä entistäkin nopeammin. Syöttöpöytä on suuri mihin hyvä nostella risua, rankaa tai kokopuuta. Aggressiivinen syöttömatto ja iso rulla painavat materiaalin suuren syöttöaukon kautta 1300 kiloa painavalle ja halkaisijaltaan 900 mm rummulle. Teriä on rummulla 10 kappaletta ja ne yhdessä suuren seulapinnan kanssa takaavat lopputuotteen korkean laadun, sanoo Mansikka. Kaupat koneesta tehtiin Suomen puolella toimivan Powerforestin Atso Viitasen kanssa. - Atso on ammattimies joka tietää mitä myy ja palvelu pelaa, kehuu Mansikka.

Traktorihakkurilla voi operoida laajastikin

Traktorihakkurilla liikutaan urakoimassa jopa 150 kilometrin säteellä kotipaikasta. - Järjestelen haketukset niin että kun ajan pidemmän lenkin

BR Mansikka Ab urakoi haketta Tornionjokilaakson alueella Mus-Max Wood-Terminator 9XL -mallilla, mikä otettiin käyttöön lokakuun alkupuolella. Aiemmin hakkurina oli 12 vuotta luotettavasti palvellut Mus-Max 8 XL.

Traktorihakkurilla pystyy operoimaan tehokkaasti laajallakin alueella, kun haketuskohteet suunnittelee järkevästi reitin varrelle.

matkalla on aina useita työkohteita. Omaan lämpölaitokseen menevä hake tehdään toki lähempää ja ajetaan perilla trakto-

rilla missä on 55 kuution hakevaunu. Meillä on lisäksi Komatsu/Valmet metsäkoneketju pyöreän puun teossa mitä käytetään

Mus-Maxin syöttöpöytä on suuri mihin hyvä nostella risua, rankaa tai kokopuuta. Järeä rumpu painaa 1300 kiloa ja on halkasijaltaan 900 mm.

yhä enemmän myös energiaksi, sillä hakkuutähteiden haketus ei ole tällä hetkellä oikein kannattavaa. Veljeni Thyre on mukana

urakoinnissa ja kaksi poikaani käyvät välillä ajamassa metsäkoneita koulun ohella, kertoilee Mansikka.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

50

METSÄENERGIA

Pertti (vas.) ja Antti Hemmilä kehittävät metsäenergian tuotantoketjua kokonaisuutena kannolta megawateiksi.

Metsä ja Energia Hemmilä Oy

Metsästä megawateiksi

M

käyttö tukee Suomen ja EU:n hiilineutraaliustavoitteita ja on varmuudella hiiltä tai öljyä puhtaampi tapa tehdä lämpöä ja sähköä. Energiapuun toimitusketju työllistää ihmisiä haja-asutusalueilla ja luo yrittäjyyttä mikä on koko yhteiskuntamme menestymisen perusta. Ja kun metsiä hoidetaan, saadaan jatkossakin arvokasta kuitu- ja tukkipuuta. Pitää myös muistaa metsänhoidon merkitys kasvavaan virkistyskäyttöön ja turismiin.

etsä ja Energia Hemmilä Oy Halikosta toimii monipuolisesti metsäenergia- alalla ostaen puuta ja jalostaen sitä ainespuuksi ja puhtaaksi kotimaiseksi energiaksi.

Pertti Hemmilä aloitti koneellisen puunkorjuun 90-luvun alussa maatalouden sivutoimena: - Ensimmäinen metsäkone oli Somet -harvesteri mikä varusteltiin Tapio -sykeharvesterilla. Vuosituhannen vaihteessa harvesteriksi vaihtui Nokka ja sen jälkeen tuli Timberjack ja John Deere. Ajokoneitakin oli käytössä jossain vaiheessa. Metsäenergian nostaessa päätään Suomessa hankimme ensimmäisen hakkurin merkiltään Bruks vuonna 2004. Sitten siirryimme vahvasti Jenzin asiakkaiksi ja saksalaishakkureita tuli lyhyessä ajassa useampikin. Olimme myös tiiviisti mukana kehittämässä hakkureita, minkä kehitystyön tuloksia Jenzin tehdas otti sitten tuotantomalleihinsakin. Tällä hetkellä käytössä on neljä Jenz -autohakkuria. Energiapuuta korjataan Nisulan harvesterilla ja ajon tienvarteen hoitaa aliurakoitsijat. Lisäksi meillä on puu. auto tukinajoon ja toinen autoyhdistelmä varustettuna risujen

Maksun peruste kaipaa muutosta

Metsä ja Energia Hemmilä Oy tuottaa hakkeen neljällä Jenz -autohakkurilla. Kuvassa haketetaan omassa terminaalissa Halikon Angelniemessä.

ja kantojen maantiekuljetuksiin.

Toimitusvarmuuteen panostetaan

Metsä ja Energia Hemmilä Oy ostaa puuta lähinnä pystykauppoina Lounais-Suomen alueella ja tuottaa siitä tukkia myytäväksi sahoille ja energiapuuta, mikä toimitetaan hakkeena eri lämpölaitoksiin. - Suurin osa hakkeesta tehdään tienvarsikasoista mutta

olemme viime aikoina laajentaneet terminaaliverkostoamme, missä pystymme jatkossa varastoimaan enemmän energiapuuta ja valmista haketta, mikä nostaa toimitusvarmuutta. Ja kun yksi terminaaleista on käytännössä samalla pihalla kuin konehalli, niin paukkupakkasilla ei tarvitse lähteä maastoon hakettamaan vaan voi tehdä haketta pihapiirissä valmiiksi lämpöisillä koneilla, mikä vähentää kalusto-

vaurioita, kertoo Antti Hemmilä, joka vastaa laajasti yrityksen operoinnista.

Metsäenergian käyttö on ilmastoteko

Kotimaisen metsäenergian käytön lisääminen on Hemmilöiden mielestä ehdottomasti paras vaihtoehto niin ilmastonsuojelun kuin taloudenkin kannalta: - Ensinnäkin metsäenergian

Erityisesti pelkästään hakeurakointia tekeville yrittäjille mutta myös metsäenergian tuottajille maksettavan korvauksen määrittelyssä kaivataan Pertti Hemmilän mukaan muutosta: - Nykyään hakkeen tuottaja saa useimmiten korvauksen syntyneistä megawateista mikä on oikein, mutta ongelma on siinä, miten hakkeen energia-arvo mitataan. Yleensä hakekuormasta otetaan parin litran näyte, se analysoidaan painon ja kosteuden kautta mistä sitten määritellään hakkeen energia-arvo. Tämä toimintapa on molemmille osapuolille, niin hakkeen toimittajalle kuin lämpölaitoksellekin jossain määrin arpapeliä ja virheitä tulee. Se johtuu mm. eri


METSÄENERGIA

puulaatujen eroista ja siitä, miten ne soveltuvat eri kattiloihin. Niinpä kuormasta otettu näyte ei kerro totuutta, kun aina ei edes tiedetä millaisessa kattilassa se poltetaan. Monista muuttuvuustekijöistä johtuen hakkeen toimittajille tulisi maksaa niin että laitoksen tuottama energiamäärä katsotaan tarkasti laitoksen energiamittarista. Näin saadaan varmasti tarkka lukema mikä on reilu kaikkien osapuolten kannalta. Se myös kannustaa yrittäjiä tuottamaan yhä parempaa polttoainetta toimitettavaksi, mikä nostaa metsäenergian hyötysuhdetta ja auttaa siten ympäristöponnisteluissakin. Toinen varsinkin urakoitsijalle ehdottomasti parempi vaihtoehto näytepohjaisen hinnoittelun tilalle olisi Hemmilän mukaan paluu aikanaan käytössä olleeseen kuutiokauppaan: - Keski-Euroopassa missä metsähaketta käytetään suurella volyymilla, urakoidaan kuutioperusteella. Se pistää puun ostajan hankkimaan laadukasta materiaalia mistä syntyy paljon kuutioita ja urakoitsija pyrkii tekemään niin laadukasta haketta kuin mahdollista, että kauppasuhde kattilanomistajan kanssa jatkuu.

Suomi elää edelleen metsästä

Maatalouden ja urakoinnin ohella Pertti Hemmilällä on ollut aina aikaa yhteiskunnalliseen

METSÄALAN AMMATTILEHTI

vaikuttamiseen. Hän toimi mm. 16 vuoden ajan kansanedustajana. - Suomen kivijalka on metsätalous ja siihen liittyvä koko klusteri, mikä on todella merkittävä työllistäjä ja suurin vientitulojemme lähde. Viime aikoina käyty ympäristökeskustelu on mielestäni mennyt monessa asiassa väärille urille - toki ilmastonmuutokseen pitää suhtautua vakavasti ja hiilijalanjälkeä on pienennettävä monin keinoin. Suomalaisten metsien osalta on hyvä muistaa ja korostaa, että ne kasvavat yli 100 miljoonaa kuutiota vuodessa, joten hakkuita voidaan jopa reippaasti lisätä, mikäli metsäteollisuus investoi uusiin tehtaisiin. Oikein hoidetut talousmetsät ovat parempi hiilinielu kuin pystyyn kuolevat vanhat metsät, joita niitäkin toki pitää säilyttää ja suojella jossain päin Suomea. Teollisuuspuun korjuun ohella pitää satsata paljon aiempaa enemmän metsänhoidolliseen hakkuuseen, mikä takaa laadukkaan puuntuotannon mahdollisuudet myös tulevaisuudessa tuottaen samalla arvokasta puhdasta kotimaista energiaa sekä vähentää riippuvuutta tuontienergiaan, huomauttaa Hemmilä. Viisi vuotta sitten Suomessa kumottiin ns. Metsänhoitoyhdistyslaki, jolloin metsäomistajilta poistui veroluonteinen metsänhoitomaksu ja Metsänhoitoyhdistysten rooli muuttui muuten-

kin oleellisesti. - Muutoksen tavoitteena oli mm. luoda uutta metsäpalveluyrittäjyyttä mutta siinä ei ole onnistuttu vaan metsien hoito on huonontunut, sillä yhdistykset keskittyvät niin paljon runkopuukauppaan - metsiä on vaikea hoitaa tietokoneen ruudulta, vaan sinne on jalkauduttava. Hoitamattomien taimikoiden ja nuorten metsien pinta-ala ei ole pienentynyt tavoitteiden mukaisesti. Vanha laki oli aikoinaan laadittu puuntuotannon kestävyyden turvaamiseksi. Se kohteli tasapuolisesti metsänomistajia, pienyrittäjiä ja teollisuutta. Nyt kun lakia ei enää ole niin suuryritykset ovat saaneet liian vahvaan hallintaansa myös energiapuukaupan, sanoo Hemmilä.

Liimapuutehdas Lounais-Suomeen?

Kotiseudullaan Lounais-Suomen rannikkoalueella Hemmilä näkee loistavan mahdollisuuden investoinnille: - Täällä kasvaa todella paljon mäntyä mille ei oikein ole kysyntää. Niinpä tänne pitäisikin rakentaa liimapuupalkkitehdas, mikä lisäisi ja kehittäisi puurakentamista ja hillitsisi sitä kautta ilmastonmuutosta. Betonielementtien sijaan alettaisiin talonrakentamisessa käyttää pääasiassa puuelementtejä. Puutalot ovat todellisia hiilinieluja. Niissä ilmasta talteen saatu hiili pysyy sata tai satoja vuosia. Oikein

- Hakkeen laadun eteen pitää tehdä töitä mikä auttaa pääsemään parhaaseen hyötysuhteeseen energiantuotossa, sanoo Pertti Hemmilä.

rakennettuna puutalo on varmasti ihmiselle terveellinen asuinsija.

51


METSÄALAN AMMATTILEHTI

52

METSÄENERGIA

Bioenergia ry:

Metsäenergia Suomessa tukee ilmastotavoitteiden saavuttamista

J

ulkisuuteen on nostettu viime aikoina toistuvasti väitteitä, joiden mukaan metsäenergian käyttö olisi ilmastonmuutoksen torjunnassa haitallista verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin.

Bioenergia ry haluaa tuoda esiin seuraavat faktat ja näkökohdat keskusteluun: * Suomessa metsäenergia perustuu ensisijaisesti metsätalouden ja -teollisuuden sivuvirtojen käyttöön. Vuonna 2018 käytetyistä kiinteistä puupolttoaineista 57 % oli metsäteollisuuden sivutuotteita, 20 % pienpuuta, 14 % hakkuutähteitä, 4,8 % kierrätyspuuta, 2,2 % järeää runkopuuta, 1,8 % kantoja ja 1,0 % puupellettejä ja -brikettejä. (Lähde: Luonnonvarakeskus 2019) * Vuosina 1990-2018 teollisuuden ja energiantuotannon sekä kotitalouksien kiinteiden puupolttoaineiden käyttö on Suomessa 2,5 -kertaistunut. Metsäteollisuuden jäteliemien käyttö on kaksinkertaistunut. Energian kokonaiskulutus on samassa ajassa kasvanut 21 %, mutta fossiilisten polttoaineiden (hiili, öljy, maakaasu) käyttö on laskenut 22%. Metsäenergian käyttö on auttanut saavuttamaan tämän ja samalla Suomen nettomääräiset (= päästöt – hiilinielu) kasvihuonekaasupäästöt ilmakehään ovat vähentyneet 25 %.

(Lähde: Tilastokeskus 2019) * Metsäenergian käyttöön liittyvien päästöjen raportointia ohjaavat YK:n Ilmastosopimuksen (UNFCCC) raportointiohjeet ja hallitusten välisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) päästöjen arviointia käsittelevät menetelmäohjeet. IPCC-ohjeet kattavat kaikki sektorit ja niiden laatimiseen ovat osallistuneet asiantuntijat eri puolilta maailmaa. IPCC-ohjeet antavat raportoiville maille mahdollisuuden valita kunkin maan resursseille ja tietotasolle parhaiten sopivat menetelmätasot eri päästöluokkien laskentaan. (Lähde: Tilastokeskus 2019) Laskentaohjeet perustuvat tuotantoperusteiseen päästölaskentaan. Nykyisen laskentajärjestelmän pohja ja samalla ohjeistus bioenergian päästöjen laskentaan luotiin jo vuonna 1990-luvulla. IPCC on vuonna 2019 päivittänyt ohjeet eikä uusissa ohjeissa muutettu oleellisesti nykyistä bioenergian päästöjen laskentatapaa. * Metsäenergian päästöt lasketaan maankäyttösektorilla siinä maassa, missä puu kaadetaan. Jos biomassa kuljetetaan tämän jälkeen toiseen maahan, sen poltosta syntyviä päästöjä ei enää lasketa toiseen kertaan kohdemaan päästöinventaariossa. Laskentajärjestelmässä myös muut tietylle maantieteelliselle alueelle tuodut hyödykkeet käsitellään nollapäästöisinä, koska

Vuonna 2018 käytetyistä kiinteistä puupolttoaineista 57 % oli metsäteollisuuden sivutuotteita, 20 % pienpuuta, 14 % hakkuutähteitä, 4,8 % kierrätyspuuta, 2,2 % järeää runkopuuta, 1,8 % kantoja ja 1,0 % puupellettejä ja -brikettejä. (Lähde: Luonnonvarakeskus 2019)

tarkastelutapa on tuotantoperus- mitä pidempää aikaväliä tarkastellaan. Samantyyppisiä tuloksia teinen. * Äkilliset, koko arkkitehtuu- on saatu myös Suomessa. * EU:n uusiutuvan energian riin vaikuttavat muutokset IPCC:n laskentajärjestelmään olisi- direktiivi päivitettiin viime vat sekä tarpeettomia että talou- vuonna ja muutos astui voimaan delle ja energiajärjestelmän toi- 21.12.2018. Direktiivin tavoitminnalle haitallisia. Energian- teena on lisätä uusiutuvan enertuotannon investoinnit ovat pit- gian osuus energian loppukulukäikäisiä ja bioenergia-alan yri- tuksesta EU:ssa 32 %:iin vuotykset kaipaavat siksi pitkäjän- teen 2030 mennessä. Direktiivisteistä, loogisesti etenevää poliit- sä on myös määritelty kestätista ohjausta - ei poukkoilua. vyyskriteerit bioenergian käytöl* EU:ssa kaikille talouden le. Metsäenergian kestävyystarsektoreille, myös maankäyttö- kastelun päälähtökohta tuontisektorille, on nykytilanteessa biomassan osalta on, että käytasetettu päästötavoitteet vuosille täjän on osoitettava tuontibio2021-2030. massan täyttävän direktiivin * Energiapuun korjuussa tulee luonnon monimuotoisuus ottaa ‐Mainos luotu 30.1.2019 huomioon esimerkiksi metsäsertifioinnin ja metsänhoidon suo‐koko 86x125 situsten mukaisesti ja lahopuun määrää talousmetsissä tulee li sätä. Ilmaston näkökulmasta metsään jäävä kuollut puu ei ole kuitenkaan pysyvä hiilivarasto, vaan vapauttaa vähitellen sisältämänsä hiilen takaisin ilmakehään. Nopeus riippuu merkittävästi biomassajakeesta, mutta jo muutamassa kymmenessä vuodessa merkittävä osa hiilestä palaa ilmakehään. Samalla energiajärjestelmässä menetetään hyöty fossiilisen energian korvautumisesta. Päästövähennyksissä on otettava huomioon myös pitkän aikavälin vaikutukset. Ilmastonmuutosta vastaan on toimittava myös vuoden 2050 jälkeen. * Esimerkiksi ruotsalaisen SLU:n 8-vuotisen kantotutkimuksen mukaan kannoista saatu energia on ilmaston näkökulmasta parempi vaihtoehto kuin fossiiliset polttoaineet, vaikka kannot ovat biomassajakeista hitaimmin luonnossa hajoavia. Ero on sitä suurempi,

vaatimukset myös päästölaskennan osalta. * EU:n komissio julkaisi marraskuussa 2018 tiedonannon siitä, miten EU voisi pitkällä aikavälillä vähentää päästöjä. Tiedonannossa tarkasteltiin useita erilaisia skenaarioita päästöjen vähentämiseksi. Kaikissa skenaarioissa metsäenergian, erityisesti tähteiden, käyttö kasvaa verrattuna vuoteen 2015. Bioenergia ry tukee EU:n vuoden 2050 hiilineutraaliustavoitetta. Suomessa yhdistys on valmis hallittuun siirtymään kohti hiilineutraaliutta 2035.

Moottoriongelmia murskassa tai hakkurissa...? Ota yhteyttä!


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

HEINOLA HAKKURIT

YKSINKERTAINEN on ylivertainen Heinolan Sahakoneet Oy p. 03 848 411 www.heinolasm.fi

53

SUORA HAKKEENKULKU TERÄRUMMULTA HAKETORVEEN Pieni polttoaineen kulutus

Tasainen hakelaatu

Sopii runko- ja kokopuulle sekä oksamassalle

Varaosat heti hyllystä

1400 MM LEVEÄ HEINOLA 1014 TRUCK – tehokasta risun syöttämistä!

SOITA MATILLE! p. 050 354 5242

Metsäteollisuus vastaa hallituksen hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteeseen laatimalla toimialan ilmastotiekartan

M

etsäteollisuus on jo pitkälti irtautunut fossiilisista poltto- aineista. Tämä kehitys voidaan viedä maaliin samalla kun kasvatetaan sekä kotimaisia metsävaroja että vientituotteista saatavia hyötyjä. Toimialla tehdään ilmastotiekartta kuvaamaan tietä kohti ilmastoneutraalia Suomea vuoteen 2035 mennessä.

Antti Rinteen hallituksen ohjelmassa todetaan, että hallitus laatii yhteistyössä eri toimijoiden kanssa toimialakohtaiset vähähiilisyystiekartat, jotka sovitetaan yhteen uusien ilmastotoimien kanssa. Metsäteollisuus on halukas vastaamaan esitettyyn haasteeseen osallistumalla työ- ja elinkeinoministeriön 23. 9.2019 käynnistämään työhön. Metsäteollisuudella on vahvaa näyttöä monenlaisista tuotantoon liittyvien päästöjen vähentämisestä. 1990-luvun alusta lähtien tuotantoon suhteutetut päästövähenemät ovat merkittäviä. Esimerkiksi kaatopaikkajätteet ovat vähentyneet 95 %, hajurikkiyhdisteet 97 % ja fosforipäästöt 80 %. - Politiikka on ohjannut teol-

lisuutta investoimaan bioenergiaan Suomessa. Ja näin on myös tapahtunut. Tehtaamme ovat pitkälti irtautuneet fossiilisista, sillä uusiutuvien polttoaineiden osuus tehtaillamme on jo 86 %. Tavoitteemme on nostaa osuus 90 %:n tasolle vuoteen 2025 mennessä, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen toteaa. Metsäteollisuuden tiekartta ei valmistuessaan tule kuvaamaan vain sitä, miten ala vähentää omia päästöjään. Fokuksen on oltava fossiilitalouden alasajossa. Kun tavoitteena ovat globaalisti myönteiset ilmastovaikutukset, tarvitaan toimenpiteitä neljässä kokonaisuudessa. Päästöjä tulee saada alas investoimalla tehtaiden vähäpäästöiseen teknologiaan sekä vähentämällä päästöjä metsäteollisuuden koko toimintaketjussa. Samalla ympäristölle haitallinen hiilivuoto tulee estää vahvistamalla ympäristösuoristuskyvyltään maailmanluokkaa olevien suomalaisten tehtaiden toimintaedellytyksiä. Kolmanneksi, hiilivarastoja tulee kasvattaa huolehtimalla metsien kasvusta sekä elinvoimasta ja neljänneksi, teollisuuden tulee kyetä valmistamaan yhä enemmän tuotteita,

Metsäteollisuudella on vahvaa näyttöä monenlaisista tuotantoon liittyvien päästöjen vähentämisestä. 1990-luvun alusta lähtien tuotantoon suhteutetut päästövähenemät ovat merkittäviä.

jotka korvaavat fossiilisia, uusiutumattomia materiaaleja ja vastaavat ympäristötietoisten kuluttajien vaatimuksiin. Ilmastomyönteisille ratkaisuille on jatkuvasti lisääntyvä tarve maailmalla. Puusta valmistettujen tuotteiden maailmanmarkkinat kasvavat suunnitteluja konsultointiyritys Pöyryn arvion mukaan lähes 200 miljar-

dilla eurolla vuoteen 2030 mennessä. Menestyvä suomalainen metsäteollisuus voi ottaa tästä osansa ja samaan aikaan Suomi voi jatkaa metsävarojensa kasvattamista. - Tulevan menestyksen ja ilmastokartan toteutumisen tae on kilpailukykyinen toimintaympäristö ja metsäteollisuuden uudistuminen. Nykyistäkin ilmasto-

myönteisempien tuotteiden kehittely vaatii innovointia ja investointeja Suomeen. Puunkäyttö puolestaan edellyttää terveitä, uudistuvia ja kestävästi hoidettuja metsiä. Näistä lähtökohdista uskomme, että Suomen ilmasto- ja taloustavoitteet saavutetaan vahvasti puujaloilla seisten tulevaisuudessakin, Jaatinen summaa.


54

METSÄALAN AMMATTILEHTI

METSÄENERGIA

Sammutusjärjestelmän asennus on aina yksilöllinen projekti

F

estelan Oy:llä on jo parin vuosikymmenen kokemus hakkureiden ja murskainten palosuojauksesta. Automaattisten sammutusjärjestelmien asennukseen tuo haastetta se että lähes jokainen autohakkuri tai murskainyhdistelmä on rakenteeltaan erilainen.

- Urakoitsijat räätälöivät laitteensa juuri omiin tarpeisiinsa ja kokonaisuus muodostuu useasta osasta, joten harvoin jos koskaan on päässyt asentamaan sammutusjärjestelmää täysin samanlaiseen pakettiin. Niinpä pitkä kokemus hakkuri- ja murskainprojekteista on todella tarpeen ja jokainen asennus pitää ennakkosuunnitella todella huolellisesti yhteistyössä asiakkaan ja laitetoimittajien kanssa, kertoo Festelan Oy:n Jarno Manner.

Festelan Oy asensi hiljattain täysautomaattisen Fogmaker -sammutusjärjestelmän uuteen Volvo/Heinola -autohakkuriin.

Autohakkuriin asennettin kaksi kappaletta Forgmakerin sammutusnestesäiliöitä tilavuudeltaan 23 litraa.

Autohakkurin haastava palosuojaus

Jokin aika sitten Festelan kävi asentamassa täysautomaattisen Fogmaker -sammutusjärjestelmän Haketuspalvelu M. Väisänen Oy:n uuteen Volvo / Heinola -autohakkuripakettiin. - Suojasimme auton moottoritilan ja vaihteiston mikä pyörittää ulosoton kautta itse hakkuria ja käy siten melko kuumana. Asensimme autoon kaksi kappaletta Fogmakerin sammutinneste säiliötä yhteistilavuudeltaan 23 litraa, mikä riittää hyvin kyseiseen kohteeseen. Volvo FH:n uusi D16 -moottori on erittäin haastava palosuojata sillä moottorin toisella puolella on vierekkäin kaikki kuumana käyvät komponentit eli tuplaturbo, pakosarja, pakokaasun kierrätys-

Volvo FH:n uusi D16 -moottori on erittäin haastava palosuojata sillä moottorin toisella puolella on vierekkäin kaikki kuumana käyvät komponentit.

järjestelmä ja starttimoottorikin. Tilaa on todella vähän ja suojaus pitää saada tehtyä niin että palon sattuessa sammutusjärjestelmän teho riittää. Onnistuimme projektissa hyvin ja asiakas voi lähteä turvallisin mielin töihin uudella autohakkurillaan, sanoo

Manner.

Jätemurskaimen Fogmaker -asennus

Toinen hiljattain tehty mielenkiintoinen projekti oli Pohjaset Oy:n uuteen hidaskäyntiseen Pronar -jätemurskaimeen toteu-

Hidaskäyntisen Pronar -jätemurskaimen paloturvallisuuden takaa asennuksen jälkeen täysautomaattinen Fogmaker -sammutusjärjestelmä.

tettu palosuojaus. - Pronar oli minulle täysin uusi tuttavuus merkkinäkin mutta Fogmaker -sammutusjärjestelmä istui siihenkin nätisti. Kokonaisuuteen tuli kaksi sammutusnestesäiliötä tilavuudeltaan 23 litraa joilla suojataan koneen CAT-moottori mahdollista paloa ja sen leviämistä vastaan. Sammutinnestesäiliöt suojattiin lopuksi koteloilla ulkoisia osumia vastaan. Kytkimme myös murskaimen moottorin sammutusjärjestelmään vaatimusten mukaan niin että palon sattuessa moottori pysähtyy automaattisesti ja virrat menevät pois päältä. Ja myös murskainta syöttävän nosturiauton moottoritila tulee olla aina palosuojattu omalla erillisellä sammutusjär-

Festelan Oy:n tekemät sammutusjärjestelmien asennukset, huollot ja määräaikaistarkastukset ovat sertifioitua laatua

jestelmällään, mikä on käyttötarkoitukseen hyväksytty, muistuttaa Manner.

Murskaimen sammutusnestesäiliöt suojattiin vielä kuvan ottamisen jälkeen kotelorakenteella ulkoisia osumia vastaan.


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

55

Bioenergia ry: Ei hätiköityjä linjauksia turpeesta

T

urpeen energiakäyttö on ollut vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla alimmillaan 10 vuoteen ja käytön pitkän aikavälin trendi on laskeva. EU -päästökaupan hintataso on tätä nykyä merkittävästi edellisvuosia korkeampi, mikä ohjaa turpeen energiakäyttöä markkinaehtoisesti kohti hallituksen tavoitetta vähintään puolittaa turpeen energiakäyttö vuoteen 2030 mennessä. Juuri nyt ei pitäisi tehdä hätiköityjä johtopäätöksiä.

Tilastokeskus julkisti 26.9. 2019 tiedot vuoden 2019 alkuvuoden energianhankinnasta Suomessa. Tilasto osoittaa, että energiaturpeen käyttö on kuluvana vuonna (1-6/2019) ollut n. 8,3 TWh eli alimmillaan 10 vuoteen. Pitkän aikavälin trendi käytössä on laskeva. Etenkin EU -päästökaupan hintataso ohjaa turpeen energiakäyttöä ja hinta on vuonna 2019 vaihdellut 20-30 euron/tCO2 välillä, mikä on merkittävästi korkeampi kuin edellisinä vuosina. Päästöoikeuden hinta voi tulevaisuudessa kallistua entisestään, jos ilmastotavoitteita tiukennetaan edelleen esimerkiksi EU:n komission uuden puheenjohtajan Ursula von der Leyenin suunnitelmienmukaisesti.

- Turpeen energiakäyttö on kehittymässä jo nyt markkinaehtoisesti kohti hallituksen tavoitteita. Hallitusohjelmassa on myös selkeät linjaukset valmistelun seuraavista askelista. Juuri nyt aiheesta ei pitäisi tehdä hätiköityjä johtopäätöksiä, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka. Rinteen hallitusohjelmassa on todettu, että turpeen pääasiallinen energiakäyttö päättyy nykyennusteiden mukaan 2030-luvun aikana päästöoikeuden hinnan noustessa, vaikkakin se säilyy huoltovarmuuspolttoaineena. Hallitusohjelmassa linjataan, että turpeen energiakäyttö vähintään puolitetaan vuoteen 2030 mennessä. Energiaverotuksen kokonaisuudistuksen osana arvioidaan turpeen verotukseen tarvittavat muutokset, jotta turpeeseen liittyvä tavoite vuonna 2030 toteutuu. Samalla on linjattu, että on pidettävä huolta siitä, ettei ainespuuta ohjaudu polttoon. Hallitusohjelmassa perustetaan myös turvealan laajapohjainen työryhmä selvittämään keinot, joilla turpeen käyttö suuntautuu hallitulla tavalla polton sijasta korkeamman jalostusasteen innovatiivisiin tuotteisiin. Työryhmän tulee esittää keinoja, joilla muutos tapahtuu alueellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisimmalla tavalla ja ettei

Tilastokeskus julkisti 26.9. 2019 tiedot vuoden 2019 alkuvuoden energianhankinnasta Suomessa. Tilasto osoittaa että energiaturpeen käyttö on kuluvana vuonna (1-6/2019) ollut n. 8,3 TWh eli alimmillaan 10 vuoteen.

muutos vaaranna Suomen sähkön ja lämmön toimitus- ja huoltovarmuutta. Energiaverotuksen uudistuksen ja turvealan työryhmien on tarkoitus aloittaa toimintansa vielä syksyn aikana. Bioenergia ry:n viime vuonna teettämän selvityksen mukaan

energiaturve säilyy osana energiapalettia, mutta sen käyttömäärän arvioidaan vähenevän noin puoleen nykytasolta (15 TWh -> 7 TWh) vuoteen 2030 mennessä, mikä johtuu päästöoikeuden hinnan oletetusta noususta. EU:n päästöoikeuden hinta on moninkertaistunut (5 ->

23 eur/tCO2) parissa vuodessa. Laskelmissa päästöoikeuden hinnan on oletettu jatkavan nousuaan ainakin vuoteen 2030 saakka (vuonna 2030 noin 30 eur) ja turpeen energiavero on oletettu nykytasolle.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

56

METSÄENERGIA

Cobra -seulakauhoille löytyy paljon sovelluskohteita metsäteollisuuden eri prosesseissa ja metsäenergia-alalta. Kuvassa seulotaan sahalaitoksen kenttäkuoriketta.

Materiaalien tehokas seulonta - kiertotaloutta parhaimmillaan

C

ernos Oy on kierrätysprosessien tehostamiseen ja erilaisten maa-ainesten ja materiaalien käsittelylaitteisiin keskittynyt yritys, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi Cobra -seulakauhat sekä maahantuo LaBounty -purkutyökalut.

Cobra -tuotteiden historia juontaa aina vuoteen 1993 jolloin esiteltiin valmistajan mukaan maailman ensimmäinen seulakauha. - Tuotekehitys on ollut historian aikana aktiivista ja pari vuotta sitten esiteltiin täysin uudistuneet seulakauhamallit. Cobra -seulakauhojen kehitystä ohjaa jatkossakin asiakkaiden muuttuva käyttötarve. Seulakauhat eivät ole missään tapauksessa

vielä kehityskaarensa päässä ja niiden käyttösovellukset laajenevat jatkuvasti, sanoo Cernos Oy:n toimitusjohtaja Perttu Pylväs.

Uutta virtaa ja vankkaa kokemusta toiminnan kehittämiseen

Keväällä 2019 tapahtui toiminnassa merkittävä muutos, kun Perttu, Kauko ja Sirkka-Liisa Pylväs ostivat huomattavan osan Cernos Oy:n osake-

kannasta. Pylväksillä on pitkä kokemus maankäsittelylaitteiden valmistuksesta ja erityisesti alan tuotteiden kansainvälisen kaupan kehittämisestä, samoin kuin aluemyyntipäällikkö Marko Meltolla. - Cobra -seulakauhojen suurin yksittäinen markkina on vielä tällä hetkellä Suomi ja kotimaan arvo säilyy tuotekehityksessä ensiarvoisen tärkeänä jatkossakin, sillä meillä on maailman parhaat koneenkuljettajat joiden antama palaute on kullanarvois-

Turpeen käsittelyssä seulakauha on tehokas laite kamien murskaukseen ja turpeen seulontaan jatkojalostuksessa.

ta. Cobra -kauhoilla on jo laajahko jälleenmyyntiverkosto maailmalla mitä kehitetään jatkossa erittäin aktiivisesti. Tuotteita on käytössä laajasti eri Euroopan maissa sekä myös Pohjois-Amerikasa,Venäjällä ja Australiassa, luettelee Pylväs.

Kotimaista valmistusta

Cobra -seulakauhojen valmistus tapahtuu Ähtärissä omissa kokoonpaotiloissa laadukasta alihankintaverkostoa hyödyntäen.

- Tuotantomäärät ovat kasvaneet hyvää tahtia ja ensi vuonna tavoitteena on valmistaa jo noin 100 Cobra -seulakauhaa, arvioi Pylväs.

Laaja mallisto

Cobra -mallisto muodostuu neljästä eri tuoteperheestä. - XS -sarjan seulakauhat ovat kaksirumpuisia ja ne on tarkoitettu pieniin 3-10 tonnin kaivuja 1,5-5 tonnin pyöräkoneisiin. S-sarjan seulat ovat kolmirumpuisia sopien 9-20 tonnin alus-

Cernos Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kauko Pylväs (vas.) ja toimitusjohtaja Perttu Pylväs ovat kokeneita seulakauha-alan ammattilaisia.


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

- Maxpo oli meille todellinen menestys ja teimme hyvin kauppaa Cobra -seulakauhoista, sanoo aluemyyntipäällikkö Marko Melto.

takoneisiin ja nelirumpuiset L-sarjan seulat puolestaan 20-45 tonnin koneisiin. Lisäksi löytyy vielä pystyrumpuiset K-sarjan mallit 18-30 tonnin koneisiin, luettelee Marko Melto lisäten että seulakauhoja on saatavilla myös osamaksulla tai leasingilla: - Ja kun kaupat on tehty niin järjestämme aina asennuksen yhteydessä käyttökoulutuksen kuljettajille.

Soveltuu moneen käyttöön

Cobra -seulakauhoja käytetään laajasti erilaisten maa- ja kiviainesten sekä bio- ja kierrätysmateriaalien seulomiseen. - Cobran tehokkuus on omassa luokassaan ja niiden avulla asiakkaat ovat pystyneet jopa kolminkertaistamaan tuotantonsa. Seulottu lopputuote on laadukasta ja halutun kokoista; Cobra ei esimerkiksi jälkiseulonnassa murskaa kiviä mullan sekaan vaan erottelee ne pois, sanoo Melto. Cobra -seulakauhoilla on asiakkaiden keskuudessa hyvä maine tehokkaina ja luotettavina

57

Cobra -seulakauhoilla saastuneiden maa-ainesten käsittely on tehokasta.

laitteina. - Työnkierto on nopea eli kaiken kokoisilla malleilla noin 30-60 sekuntia käsiteltävästä materiaalista riippuen. Viisaan rakenteen ja laadukkaiden erikoisteräsmateriaalien sekä huolellisen valmistuksen ansiosta Cobran elinkaari on pitkä ja huoltokustannukset alhaiset. Ja tehtaan varaosapalvelu pelaa lupaa Melto.

Tilaa demo työmaallesi

Cernos tekee aktiivisesti töitä asiakkaiden parissa sekä osallistuen alan tapahtumiin meillä ja maailmalla. Erittäin tärkeässä roolissa markkinoinnissa on demotapahtumat, joita järjestetään tasaiseen tahtiin asiakkaiden omilla työmailla. - Demoissa asiakkaat pääsevät kokemaan Cobran tehokkuuden omassa prosessissaan. Jos kiinnostuit niin ota yhteyttä numeroon 040 8239734 ja sovitaan sopiva päivä, ilmoittaa Melto.

Cobra -seulakauhoja käytetään menestyksellä tietenkin myös maarakennusalalla.

Jenz HEM 583DL Hybrid Suosituimpaan kokoluokkaan kuuluva tehokas ja kompakti neljännen sukupolven rumpuhakkuri. 1000 HP:n yhteisteho nostaa haketuskapasiteetin jälleen uudelle tasolle!

Jenz HEM 583DL Hybrid


58

METSÄALAN AMMATTILEHTI

METSÄENERGIA

Kesla panostaa entisestään traktorihakkureiden kehittämiseen

K

puolilla maailma.

esla Oyj keskittää jatkossa hakkurien suunnittelu- ja valmistusresurssinsa traktorivetoisiin hakkureihin ja erillisiin hakkuriyksiköihin, jotka asiakas voi asennuttaa valitsemalleen alustalle - olipa se sitten vaunu, rekka tai kiinteä alusta. Samalla Kesla luopuu isojen autohakkuriprojektien toteutuksesta.

Traktorihakkurimallistoon kuuluvat tuoteperheet C645, josta löytyy sekä yksi- että kaksiakselisia hakkureita sekä kaksiakselinen C860T -malli. - Keskittyminen traktorivetoisiin hakkureihin on Keslalle luonnollista. Traktorivarusteidemme myyntiverkosto on vahva ja suuri osa jälleenmyyjistä on ilmoittanut jo ennakkoon halukkuutensa hakkurimyyntiin. Tämä on erinomainen asia hakkuriasiakkaillemme, koska he voivat hankkia haketuskokonaisuuden samasta paikasta. Sama jälleenmyyjä voi palvella asiakasta metsäperävaunuihin, kuormaimiin, hakkureihin, traktoreihin, sekä näiden huolto- ja varaosapalveluihin liittyvissä kysymyksissä, toteaa traktorivarus-

Autohakkureiden jälkimarkkinointipalvelut jatkuvat

Vaikka KESLA-autohakkureiden suunnittelu ja valmistus loppuvat, Kesla huolehtii autohakkurin jälkimarkkinointi- ja varaosapalveluista. - Jälkimarkkinointiosaaminen pysyy talossa ja varaosien saatavuus taataan kymmenen vuoden ajan. Autohakkureiden omistajat voivat siis turvallisin mielin jatkaa työskentelyä, kertoo jälkimarkkinointipäällikkö Reijo Tuononen. Kesla on valmistanut hakkureita lähes 20 vuoden ajan. Hakkureiden valmistus tapahtuu Kesälahden tehtaalla. Hakkureiden lisäksi Kesla Oyj valmistaa harvesterikouria, traktorivarusteita, kahmareita, metsäkonenostureita, puutavara- ja teollisuusnostureita. KESLA -traktorihakkurimallistoon kuuluvat tuoteperheet C645, josta löytyy sekä yksi- että kaksiakselisia hakkureita sekä kaksiakselinen C860T -malli. Vaikka KESLA-autohakkureiden suunnittelu ja valmistus loppuvat, Kesla huolehtii autohakkurin jälkimarkkinointi- ja varaosapalveluista.

teliiketoiminnan johtaja Janne Sinkkonen Keslalta. KESLA-traktorivarusteiden myynti kotimaassa siirtyi muu-

tama vuosi sitten AGCO Suomi Oy:lle ja sittemmin AGCO:n myyntikanavat mm. Ruotsissa, Norjassa ja Latviassa ovat otta-

neet KESLA-traktorivarusteet valikoimaansa. Lisäksi laadukkaita traktorivarusteita myyvät yksittäiset jälleenmyyjät eri


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

59

Hakevuoren Reijo Wuorio 60 vuotta

Lähes 200 juhlavierasta nautti nuorisoseuralla mukavasta ohjelmasta ja hyvästä tarjoilusta. Tanssahtelu tapahtui Varjokuvan tahtiin.

Reijo Wuoriolla on jatkossa molemmat kädet Hakevuori Oy:n ratissa joten metsäenergia-alaan panostetaan aiempaakin vahvemmin. Tyylikkäästi entisöity Studebaker toimii jatkossa yrityksen näyttelyautona.

H

akevuori Oy:n toimitusjohtaja Reijo Wuorio vietti 60-vuotisjuhliaan 12.10.2019 Helkamäen nuorisoseurantalolla Monninkylässä sukulaisten, ystävien, yhteistyökumppaneiden ja kylänväen kanssa. Aiemmin Max-

po -viikonloppuna käytiin juhlaristeilyllä Hakevuoren henkilökunnan kanssa. 40-vuotta yrittäjänä toimineella Reijo Wuoriolla on selvä visio tulevaisuudesta: - Nyt kun vuosikymmeniä jatkunut maarakennusrakointi on

päättynyt, molemmat kädet on Hakevuoren ratissa ja katsotaan mitä saadaan seuraavana vuosikymmenenä aikaan metsäenergia-alalla. Metsäalan Ammattilehti onnittelee alan visionääriä ja vahvaa vaikuttajaa!

Ministeri Antti Kaikkonen toi valtiovallan tervehdyksensä päivänsankarille.


60

METSÄALAN AMMATTILEHTI

METSÄENERGIA

Murskain tuo joustavuutta ja toimitusvarmuutta autohakkureilla operointiin

Hakevuori Oy otti syksyllä käyttöön uuden Vermeer HG4000 murskaimen, mikä toimitettiin tehtaalta yrityksen vihreän värisenä. Kasoilla operoinnissa hyvä lisävaruste on trailerin hydraulinen veto, minkä avulla konetta voi siirrellä kätevästi kauko-ohjauksella nosturista käsin.

H

akevuori Oy on koko historiansa ajan tuottanut metsäenergiaa suurella volyymilla autohakkurikalustolla. Nyt syksyn aikana käyttöön otettiin ensimmäinen puumurskain tuomaan lisää joustavuutta ja toimitusvarmuutta operointiin.

Vermeer HG4000 on kompaktin kokoinen mutta silti erittäin suuren kapasiteetin tarjoama murskain; moottorina 515 hevosvoimainen Iveco. Tuore paju on haastava materiaali mutta ei Vermeerille.

Uusi Vermeer HG4000 murskain on jo lyhyessä ajassa osoittautunut juuri oikeaksi valinnaksi tehtäväänsä. Se täydentää loistavasti Hakevuoren kymmenen autohakkurin työskentelyä. - Avaamme autohakkureilla keskimäärin 20 energiapuukasaa päivässä pääasiassa tienvarsilla ja varastopaikoilla. Niistä yleensä yhdessä kasassa haketusmateriaali sisältää epäpuhtauksia eli pääasiassa kiveä ja aina joskus metalliakin. Epäpuhtaudet ovat merkittävä ongelma erityisesti kaupunkialueilta tulevassa materiaalissa ja risujen keräyspisteissä, kertoo Hakevuori Oy:n toimitusjohtaja Reijo Wuorio. Jatkossa näiden hakkureille haastellisten kasojen käsittelyyn

käytetään murskainta, mikä on tunnoton epäpuhtauksille. - Nyt kun meiltä löytyy konearsenaalista oma murskain, pystymme tekemään kohteet juuri silloin kun se meidän logistiikkaan parhaiten sopii. Ja koska epäpuhtaat kasat sijaitsevat usein kaupungeissa ja taajamaalueilla käsittely pitää hoitaa aina päiväsaikaan, mikä sekin rajoittaa aikatauluttamista, toteaa Wuorio.

Vermeerillä hyvä maine

Hakevuori päätyi murskaimen valinnassa Vermeeriin tutkittuaan tarkkaan eri vaihtoehtoja sekä muilta urakoitsijoilta kuullun palautteen perusteella. - HG4000:sta kehuttiin mm. erittäin polttoainetaloudelliseksi koneeksi ja kokoonsa nähden todella tehokkaaksi. Jo nyt olemme todenneet että kommentit pitävät paikkansa. Lisäksi Vermeer on käytössä hiljainen ja se pölyttää vähän, mitkä ovat kaupunkikohteissamme tärkeitä asioita, sanoo Wuorio. Lokakuun puolivälissä Hakevuoren Vermeerillä oli tehty noin

20 000 kuutiota puumurskaa. - Käyttöönotto on tapahtunut ongelmitta eikä koneessa ole lapsentauteja. Rakenteissa näkyy suuren konevalmistaja korkea laatu ja viisas suunnittelu. Huoltokohteet ovat hyvin esillä ja esimerkiksi vasarahuollon pystyy tekemään nopeasti kenttäolosuhteissa. Kuljettajat kehuvat suurella pöydällä varustettua konetta hyväksi syöttää ja muutenkin käyttö on kätevää; erittäin hyvä varuste on isopyöräisen trailerin hydraulinen veto millä murskainta voi siirtää kauko-ohjauksella pitkin risukasan laitaa. Ja murskaimen kompakti koko mahdollistaa ahtaissakin paikoissa metsäteillä liikkumisen, kommentoi Wuorio.

Suuri pieni kone

Kokoisekseen yllättävän suuren kapasiteettin tarjoama Vermeer HG4000 on tehokas risujen lisäksi kantojen murskauksessa. - Koneella voi ajaa paloiteltua kantoa ja olemme tehneet kantoa myös kaksivaiheisesti niin että olemme vuokranneet hidaskäyntisen Crambon esimurskaimeksi,


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

61

HG4000:ssa on täyspituinen hihna millä onnistuu purkaminen 5 metriin mikä mahdollistaa isojen kasojen teon sekä purkamisen korkealaitaisiin kuorma-autoihin.

Vermeer HG4000 -murskaimen paino on traileriversiona hieman alle 20 000 kiloa, koneen kuljetuspituus on reilut 10 metriä, leveys 2,5 metriä ja korkeus 3,96 metriä.

mikä syöttää materiaalin suoraan nopeakäyntiseen Vermeeriin. Lopputuotteena syntyy polttoon valmista tavaraa ja Vermeer nielee tehokkaasti kaiken mitä hidas murskain ehtii sille syöttää eli noin 150 kuution tuntitahtia, toteaa Wuorio. Muutenkin Ivecon 515 hevosvoimaisella moottorilla varuste-

tun Vermeerin kapasiteetti istuu hyvin järeiden autohakkureiden ketjuun: - Tavaraa syntyy tehokkaasti mutta ei kuitenkaan liikaakaan niin että autokalusto pysyy oikeassa rytmissä. Kenttäolosuhteissa ei risuja voi murskata maahan vaan kaikki materiaali pitää tehdä suoraan autojen

kyytiin. Vermeerin purkukorkeus on noin viisi metriä niin matolla on helppo täyttää korkealaitaisia hakeautoja.

Maahantuojan palvelu pelaa

Vermeer -murskaimien maahantuonnista vastaa Several Oy vankalla kokemuksellaan.

Hakevuori Oy:n kuljettaja Hannu Kuivaniemi on erittäin tyytyväinen uuteen Vermeer HG4000 -murskaimeen.

- Maahantuoja panostaa toimintaansa ja muuttaa loppuvuoden aikana uusiin tiloihin Helsingissä. Meiltä Askolasta on heidän toimipaikkaansa lyhyt matka mikä helpottaa yhteistyötä. Myös maastohuolto pelaa Severalilla mallikkaasti - heillä

on kaksi ammattitaitoista huoltomiestä jotka liikkuvat kentällä kahdella varustellulla huoltoautolla. Ja kun Vermeer -murskainten kanta on Suomessa suuri niin varaosatarjontakin on hyvällä tasolla, kehuu Wuorio.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

62

METSÄENERGIA

Suosittu vaakasyöttöinen, alaspäin lyövä CBI 6400 -murskain on uudistunut. Kuvassa murskataan puuta tela-alustaisella koneella - tarjolla on nyt myös dolly-versio.

Ulf Österroos, CBI-Europe:

Puun energiakäyttö kasvaa Skandinaviassa

A

merikkalainen CBI on valmistanut jo yli 30 vuoden ajan murskaimia ja hakkureita puumateriaalien käsittelyyn. Keväällä 2015 CBI siirtyi osaksi globaalia konevalmistajaa Terexiä, mikä on nostanut toiminnan uudelle tasolle.

Max -hakkuri on aiempaakin hiljaisempi. - Yleisesti ottaen eri konemallien rakennetta on kehitetty aiempaa modulaarisemmaksi, mikä tehostaa tuotantoa ja nopeuttaa läpimenoaikoja sekä helpottaa myös huolto- ja varaosatoimintoja kun erilaisia osia on vähemmän, toteaa Österroos

Terexin omistajuus näkyy CBI Europen Skandinavian myyntijohtajan Ulf Österroosin mukaan positiivisesti monessa asiassa: - Nyt CBI:n ympärillä on suurempi organisaatio ja taustalla Terexin vahvat hartiat, mikä on mahdollistanut toiminnan kehittämisen asiakkaiden vaatimalle korkealle tasolle. CBI-koneiden tuotantoa on tehostettu, tuotekehitykseen panostetaan aiempaakin enemmän ja Terexin laatuajattelu on tuotu valmistusprosessiin sekä jälkimarkkinatoimintoihin. Myyntiin ja markkinointiin löytyy aiempaa enemmän resursseja - tarjolla on myös asiakaskunnallemme räätälöidyt varmasti kilpailukykyiset rahoi-

Tuotantomäärät hyvällä tasolla

- Konekauppa käy hyvää tahtia Skandinavian alueella, sanoo CBI-Europen Ulf Österroos.

tusratkaisut.

Vahvaa panostusta tuotekehitykseen

Vahvan tuotekehitystyön tulokset näkyvät uudistuneessa CBI-mallistossa. - Suosittu vaakasyöttöinen, alaspäin lyövä CBI 6400 -murskain on uudistunut. Uutta CT -mallia on saatavilla tela-alustaisena sekä nyt myös dolly-versiona, minkä siirtely työmailta toiselle on kätevää. Moottorina on nyt CAT C27 tai C32 Stage5

Astetta järeämpi murskain, ylöspäin lyövä CBI 6800 uudistettiin jo vuosi sitten. Kone on ollut menestys erityisesti Pohjois-Amerikassa.

-päästötasoisena, teholtaan 1050 -1200 hv. Murskaimen rakennetta on vahvistettu; mm. roottorin akselin halkaisija on kasvanut 20 mm ollen nyt 200 mm eli sama kuin malliston järeimmässä CBI 8000 -murskaimessa, mistä on otettu myös järeät laakerit. Aiemmin käytössä oli kaksi purkumattoa mutta nyt se on korvattu yhdellä pidemmällä matolla. Tehdyissä muutoksissa on kuunneltu tarkalla korvalla skandinavisia asiakkaita, sanoo Österroos.

Suomeen on toimitettu uusia CBI-koneita tasaiseen tahtiin; kuvassa oleva CBI 6400CT oli lähdössä tehtaalta asiakkaalle lokakuussa.

Astetta järeämpi murskain, ylöspäin lyövä CBI 6800 uudistettiin jo vuosi sitten ja siitä on saatu todella hyvää palautetta asiakkailta erityisesti PohjoisAmerikasta, missä se on CBI:n myydyin malli. Myös CBI ChipMax 484 -hakkuri on uudistumassa vuoden 2020 aikana; luvassa on mm. Scanian 765 hv Stage 5 -päästötason moottori, uusi roottori millä onnistuu entistä paremmin isommankin hakekoon teko ja jatkossa Chip-

Vuonna 2018 CBI valmisti lähes 70 uutta järeää murskainta ja hakkuria. Kuluvana vuonna mennään aika samaa tahtia kokonaismäärän jopa hieman kasvaessa. - Kotimarkkina Pohjois-Amerikassa vetää erittäin hyvin ja Euroopan lisäksi myynti kehittyy mukavasti uusilla markkina-alueilla Etelä-Amerikassa, Aasiassa, Australiassa ja Afrikassa, mikä kuuluu CBI-Europen myyntivastuuseen. Afrikassa puuhakkeen käyttö lisääntyy ja sitä myös myydään kasvavassa määriin Eurooppaan sekä

CBI 6400CT on varustettu erittäin järellä rummulla, mikä takaa suuren kapasiteetin ja laadukkaan lopputuotteen,


METSÄENERGIA jotain jo Skandinaviaankin, toteaa Österroos.

Hyvää kehitystä koko Skandinaviassa

Ulf Österroos vastaa CBI-Europen koko Skandinavian alueen myynnistä pitkällä metsäalan kokemuksellaan, joten häneltä on hyvä kysyä puuenergian kuulumisista alueella. - Ruotsissa puuta käytetään kasvavassa määrin energiaksi ja puukäyttöisiä eri kokoisia lämpölaitoksia tehdään koko ajan uusia sekä vanhoja muutetaan puulla toimiviksi. Suurin volyymi tulee rakennusjätepuusta mitä murskataan todella suurella volyymilla - samoin kuin bioenergiaksi luokiteltavaa talousjätettä. Rakennusjätepuuta tuodaan myös mm. Norjasta. Vaikka Ruotsi on iso metsäinen maa niin varsinaista energiapuuta kerätään metsistä suhteellisen vähän; toki hakkuilta otetaan latvuksia energiakäyttöön mutta rankaa tehdään tosi vähän ja kantojakin nousee vain rakennustyömailta. Tanskassa ei puuta paljon kasva mutta erityisesti rakennusjätepuuta käytetään yhä enemmän lämmitykseen ja sen ympärillä on merkittävää tuontiakin. Ja onhan Kööpenhaminassa pohjoismaiden suurin puuta käyttävä lämpölaitos. Norjassa puolestaan puuenergian käyttö perustuu pääasiassa pieniin laitoksiin sillä maa poikkeaa naapureistaan siinä että ihmiset haluavat asua

METSÄALAN AMMATTILEHTI

63

edelleen laajasti maaseudulla. Laitoksissa käytetään energiapuusta tehtyä haketta sillä Norjassa rakennusjätepuuta ei saa polttaa, joten rakennusjätepuuta ja siitä tehtyä murskaa viedään mm. Ruotsiin ja Englantiin. Suomessa puuenergian käyttöä pyritään jatkossakin lisäämään, mihin vaikuttaa tietenkin lämpölaitosinvestoinnit; erityisesti Helsingin Energian päätöstä odotellaan mielenkiinnolla. Meillä tehdään kasvavassa määrin haketta energiapuusta ja kantojenkin käyttö on taas nostamassa päätään alueellisesti; myös rakennuspuujätteen käyttö on kasvussa. Lämmöntuotannon lisäksi puusta tuotetaan Pohjoismaissa jonkin verran myös sähköä markkinatilanteesta riippuen, kertoilee Österroos.

Konekauppa käy hyvää tahtia

CBI-Europe on myynyt viime aikoina koneita tasaiseen tahtiin. - Tänä vuonna uusia CBI koneita toimitetaan Skandinavian alueelle kuusi kappaletta. Niistä puolet on myyty Suomeen ja mukana on yksi järeä ChipMax autohakkurikin; loppuvuoden aikana maahan saapuu kaksi uutta CBI 6400CT murskainta. Lisäksi olemme tehneet hyvin kauppaa käytetyistä, eri merkkisistä murskaimista joita on tuotu eri markkina-alueilta. Ruotsin kruunu on nyt edullinen suhteessa Euroon niin se houkuttaa

Mesera Cranes Finland Oy

CBI Chipmax 484 -autohakkuri on vakuuttanut suomalaiset asiakkaat luotettavuudellaan, tehokkuudellaan sekä hyvällä hakelaadulla.

asiakkaita hankkimaan hyviä käytettyjä meille Suomeen. Dollari on ollut pitkään vahva mikä on tehnyt kaupastamme hieman hankalampaa varsinkin Ruotsissa mutta vähän parempi tilanne on ollut valuuttojen kannalta muissa Pohjoismaissa. Olemme myös myyneet asiakkaiden koneita ulkomaille silloin kun työtilanne muuttuu ja kaluston määrää halutaan vähentää, sanoo Österroos.

puh. 0400 219 129

CBI ChipMax 484 -hakkurin rumpu ja terät mahdollistavat laadukkaan halutun kokoisen hakkeen tuottamisen suurella kapasiteetilla.

sales@mesera.fi

www.mesera.fi


64

METSÄALAN AMMATTILEHTI

METSÄENERGIA

Uudistunut Komptech AXTOR - kaksi konetta yhdessä

Uusi Axtor 4510 on suunniteltu erityisesti keskisuurten ja pienten urakoiden tekoon, vaikka esimerkiksi jätepuulla voidaan päästä jopa yli 200 m³/h kapasiteettiin. Roottoriin voidaan muutamassa tunnissa vaihtaa heilurivasarat tai hakkuriterät. Ja hakkuriteräpalat voidaan puolestaan vaihtaa vielä nopeammin paksumpiin murskainteriin.

Komptechin ohjausjärjestelmä on erittäin monipuolinen mutta todella helppokäyttöinen. Konetta voi operoida kätevästi radio-ohjauksella. Tehokkaammalla, 430 kW:n Axtor 6210:llä yli 200 m³/h kapasiteettiin päästään myös rankapuun haketuksessa; kuvassa tehdään pyöreää puuta. Molempia malleja on saatavilla sekä traileri- että tela-alustaisena.

I

tävaltalaiset Komptech Axtor -hakkuri-murskaimet ovat uusiutuneet ketteriksi malleiksi Axtor 4510 ja 6210.

alle 19 tonnia, kolmiakselisella trailerialustalla oleva 6210 on kaksi tonnia painavampi, kertoo maahantuoja Vimelco Oy:n tuotepäällikkö Lauri Rahikainen.

Uusi Axtor 4510 on suunniteltu erityisesti keskisuurten ja pienten urakoiden tekoon, vaikka esimerkiksi jätepuulla voidaan päästä jopa yli 200 m³/h kapasiteettiin. Tehokkaammalla, 430 kW:n Axtor 6210:llä yli 200 m³/h kapasiteettiin päästään myös rankapuun haketuksessa. - Murskainrumpu on molemmissa 1510 mm leveä ja halkaisijaltaan 1100 mm. Axtor 4510:n kaksiakselisella trailerilla painaa

Moneen tarpeeseen

TEKNISIÄ TIETOJA:

Ketteryyden lisäksi AXTOR on monikäyttöinen laite. - Roottoriin voidaan muutamassa tunnissa vaihtaa heilurivasarat tai hakkuriterät. Ja hakkuriteräpalat voidaan puolestaan vaihtaa vielä nopeammin paksumpiin murskainteriin, Rahikainen opastaa. Hakkuriteriä käyttäessä yhdistetty heilurirakenne antaa aivan erityisen turvan rummun muille

Moottori: 4510: CAT C9.3B, 340kW (462hv); 6210: CAT C13B, 430kw (577hv) Syöttöpöytä: 4155×1430 mm, syöttökorkeus 2250 mm, syöttöaukko 850×1430 mm Murskain-hakkurirumpu: Ø 1100 mm, 1510 mm Teriä: 32, joko heilurivasaroita tai hakkuriteriä Kierrosnopeus: 460 rpm haketuksessa, 912 rpm heilurivasaroilla Kuljettimen kasakorkeus: max. 4500 mm Kuljetusmitat: pituus 9980 mm, leveys 2497 mm, korkeus 3700 mm; Paino: noin 19 tonnia (4510), noin 21 tonnia (6210)

rakenteille, silloin kun iso ja kova epäpuhtaus kulkeutuu roottorille: - Hakkuriterän tuki on alaosasta tuettu turvapultilla, joka rajussa iskussa katkeaa ja teräpidike jää vapaasti heilumaan heiluriakselin varaan, väistäen siis epäpuhtauden ja estäen vaurioiden syntymisen rummun muille rakenteille. Axtorin yli nelimetrinen syöttöpöytä lamellikuljettimella ja taittuvalla syöttimen päädyllä varmistaa, että syöttötyöskentely on tehokasta. - Molemmat mallit ovat saatavissa myös tela-alustaisina, lisää Rahikainen. Axtorin huollettavuudessa on moni asia kohdallaan. - Kaikki hydrauliventtiilit on kootusti yhdessä kohdassa. Hakkurirumputilan yläosa avautuu hydraulisesti ja sen äärelle huoltotasolle on helppo kulkea. Ja moottoritilan seinä aukeaa huoltotasoksi hakkurirummun suuntaan, jolloin siihen muodostuu

Axtorin yli nelimetrinen syöttöpöytä lamellikuljettimella ja taittuvalla syöttimen päädyllä varmistaa, että syöttötyöskentely on tehokasta.

porrasmainen huoltotaso, sanoo Rahikainen.

Kauppa käy...

Axtor 4510 ja 6210 -hakkurimurskainten myynti on lähtenyt hyvin matkaan. - Uusien mallien asiakastoimitukset alkavat nyt loppuvuonna mm. Itävaltaan, Japaniin, Sveitsiin, Israeliin, Belgiaan ja Romaniaan. Lisäksi tehtaalta valmistuu demokoneita esittelykäyttöön, kertoo Rahikainen.

Murskainrumpu on molemmissa malleissa 1510 mm leveä ja halkaisijaltaan 1100 mm.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

60 KULJETUS

Oikea kuorma - auto jokaiseen tehtävään Volvo ja Renault Trucks hyötyajoneuvot nopeasti ja vaivattomasti Volvo Truck Rentalista puh. 010 655 1000 VOLVO TRUCK CENTER VANTAA Osumakuja 4, 01530 Vantaa Vantaalla palvelee:

VOLVO TRUCK CENTER TAMPERE Nuutisarankatu 19, 33900 Tampere Tampereella palvelee:

Joni Tukiainen puh. 010 655 1001

Janne Nurmela puh. 010 655 1002

Jonas Holmström puh. 010 655 1003

truckrental.fi@volvo.com www.truckrental.fi

Volvo Trucks. Driving Progress


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 67

Metsäteho: Ajoneuvojen massojen nostolla saavutettavissa kustannus- ja päästöhyötyjä

Y

li 76-tonnisten HCT-ajoneuvoyhdistelmien kokei- luissa on ollut mukana yli 10 puutavara- ja hakeyhdistelmää. Yhdistelmien kokonaispainot vaihtelevat 84 ja 104 tonnin välillä. Metsätehon väliraporttiin on koottu tutkimustuloksia koskien massojen noston vaikutuksia kuljetuskustannuksiin, polttoaineen kulutukseen ja siten kuljetusten päästöihin, liikenneturvallisuuteen ja vetolaitteiden kulumiseen. Osa tierasituksia koskevista selvityksistä on vielä kesken, joten niitä koskevat tulokset esitetään myöhemmin ilmestyvässä loppuraportissa. Suuremman hyötykuormaosuuden myötä HCT-yhdistelmät vähentäisivät vuosittain jopa 72 000 - 157 000 puutavara- ja 11 000 - 39 000 hakekuormaa 76-tonnisiin yhdistelmiin verrattuna. Alustavien laskelmien mukaan puutavaran ja sivutuotehakkeen kuljetuskustannukset vähentyisivät 12,1 - 36,0 milj. euroa vuodessa. Suurimpien HCT-yhdistelmien hyödyntäminen kuljetusketjuissa vaatii uudenlaisia logistisia toimintamal-

Metsätehon väliraporttiin on koottu tutkimustuloksia koskien massojen noston vaikutuksia kuljetuskustannuksiin, polttoaineen kulutukseen ja siten kuljetusten päästöihin, liikenneturvallisuuteen ja vetolaitteiden kulumiseen.

leja, joiden hyötyjä ja lisäkustannuksia ei ole kaikin osin arvioitu. Puutavarakuljetuksissa polttoaineen kulutus laskisi 5,6 - 20,1 % (per tuoretonni 100 - 300 km:n kuljetusmatkalla), ja hiilidioksidipäästöt vähentyisivät vastaavassa suhteessa. Liikenneturvallisuutta koskevissa tutkimuksissa ei ole havaittu, että yli 76-ton-

nisilla olisi merkittäviä eroja verrattuna nyky-yhdistelmiin. Väliraportissa on kuvattu erilaisia keinoja, joilla (HCT-)yhdistelmien tierasitusta voidaan pienentää. Näitä ovat mm. CTI eli rengaspaineen säätöjärjestelmät, perävaunujen teleihin sijoitetut lisäpyörät, sorateiden ajantasainen kuljetuskelpoisuusluo-

kitus ja digitaaliset liikenteen ohjauskeinot. Lisäksi yli 76-tonnisten yhdistelmien liikennöinti voitaisiin kohdentaa erityisille HCT-reiteille. Puutavara- ja hakekuljetuksissa ko. reittejä tarvittaisiin HCT-terminaalien ja tuotantolaitosten välille sekä vaihtopuu- ja sivutuotehakekuljetuksissa tuotantolaitosten vä-

lille. 84-tonnisia yhdistelmiä on hyödynnetty myös metsästä lähtevissä kuljetuksissa, ja niiden osalta on esitetty reitistöratkaisua, joka eläisi teiden kantavuuden mukaan. Tiedotteeseen liittyvä julkaisu löytyy osoitteesta www.metsateho.fi.

ASR69

ADR69

AGC53

ATR65

AGC28

HN230+

ATL35

295/80R22,5 315/70R22,5 315/80R22,5 275/70R22,5

295/80R22,5 315/70R22,5 315/80R22,5 275/70R22,5 265/70R19,5 235/75R17,5

315/80R22,5 13R22,5 12R22,5

265/70R19,5 285/70R19,5 385/65R22,5 385/55R22,5 425/65R22,5

265/70R19,5 275/70R22,5 385/55R22,5 385/65R22,5 425/65R22,5

275/70R22,5

215/75R17,5 235/75R17,5 245/70R17,5

Myös kuorma-auton vanteet. Renkaita edullisesti – KOTIIN TOIMITETTUNA!

HETI VARAST OSTA

MYYNTI JÄLLEENMYYJIEN KAUTTA: Leif Norrgård 044 317 1800 leif@gripenwheels.fi Juha Yrjänä 040 510 0566 juha@gripenwheels.fi Björn Martin 040 356 4901 bjorn@gripenwheels.fi Puh. 06 317 1800 • Fax 06 317 1811 e-mail: gripen.wheels@netikka.fi • www.gripenwheels.com


68 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Savosta tukea puutavara-auton kuljettajapulan torjuntaan

A

kuutin ja ennakoitavissa olevan puutavarakuljettajapulan lisäksi kuljetusalalla on osaamisvajetta, mikä on alan vaatimusten myötä kasvamassa. Savon ammattiopisto yhdessä YläSavon ammattiopiston kanssa vastaavat metsäteollisuuden raaka-aineketjun osaamisen kehittämistarpeisiin ”Tehokkaan puutavarakuljettajakoulutuksen kehittäminen” -hankkeilla. - Biotalouden ja erityisesti puun teollisen jalostuksen ennakoitu kasvu asettaa suuria haasteita puuraaka-aineen hankintaketjulle ja erityisesti puun maantiekuljetuksiin, joten ammattitaitoisia puutavara-autonkuljettajia kaivataan enemmän alalle, kertoo hankkeiden ohjausryhmän puheenjohtaja Kalle Kärhä Stora Enso Metsästä.

Alalle enemmän ja osaamiseltaan valmiimpia kuljettajia

Savon ammattiopiston Tehokkaan puutavarakuljettajakoulutuksen kehittäminen -kehittämisja investointihankekokonaisuuden tavoitteena on kehittää maakunnassa annettavaa puutavarakuljettajien koulutusta siten, että oppilaitosten ja työnantajien yhteistyön tuloksena alalle valmistuu enemmän ja osaamiseltaan valmiimpia puutavara-auton kuljettajia. Hankekokonaisuuden rahoittajina toimivat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Koulutuksen kehittämisen tuloksena opiskelijoiden monipuolinen osaaminen laajenee myös muun muassa metsäautotieverkon kunnossapidon perusosaamiseen.

Oppimisympäristöjä modernisoidaan

Tehokkaan puutavarakoulutuksen oppimisympäristöjen kehittäminen EAKR-hankkeen tavoitteena on, että puutavarakuljetuksen oppimisympäristöt vastaavat määrällisesti ja laadullisesti vaatimuksia, joita työelämä kuljettajien osaamiselle asettaa. Hankepäällikkö, Savon ammattiopiston Arto Kärkkäinen on ilahtunut modernista kalustosta: - Oppilaitoksille hankitaan nykytekniikan mukaiset koulutusajoneuvot, koulutusta monipuolistavat ja tehostavat ajoneuvo- ja kuormainsimulaattorit ja tehostetaan harjoitteluympäristöjen käyttöä. Koulutusajoneu-

Puutavarakuormaimen käsittelyharjoitus käynnissä Savon ammattiopiston Volvo FH16 -puutavara-autoyhdistelmällä tienvarsivarastolla oppilaitoksen harjoitusalueella Pienessä Neulamäessä Kuopiossa.

vot varustetaan esimerkiksi etävalvontalaitteilla, joiden avulla opettajan ja opiskelijan vuorovaikutus ja oppimisen tuki mahdollistetaan. Lisäksi hankittavat puutavarakuormaimet päivitetään hankekauden aikana puunkorjuukoneista tuttuun kärkiohjaukseen.

Osaamista kehitetään

Toisaalta Tehokkaan puutavarakoulutuksen osaamisen kehittäminen ESR-hankkeen tavoitteena on mahdollistaa yksilölli-

set opintopolut siten, että opinnoistaan valmistuva kuljettaja omaa työelämän vaatimukset täyttävän perusammattitaidon. - Työelämälähtöisemmän koulutusmallin kehittäminen oppilaitoksen ja kuljetusyritysten yhteistoiminnalla yritysmäisessä oppimisympäristössä on tärkeä meidän yrittäjien näkökulmasta, korostaa Kalla Forest Oy:n toimitusjohtaja Timo Tukiainen. - Samoin jo alalla toimiville kuljettajille suunnatut täydennyskoulutukset tulevat tarpee-

Savon ammattiopiston yksi puutavara-auto on varustettu HiVision-ohjausjärjestelmällä, jolloin kuljettaja tekee kuorman puutavara-auton ohjaamosta käsin.

seen. Tulevaisuuden kannalta on tärkeää kulkea askeleen edellä ja hyödyntää oppimisympäristöissä myös lisättyä todellisuutta, alleviivaa Timo Tukiainen. - Modernit oppimisympäristöt parantavat puutavarakuljettajakoulutuksen imagoa ja alan vetovoimaa, korostaa Kalle Kärhä. - Hankkeen myötä maakunnan oppilaitokset pystyvät entistä paremmin kouluttamaan osaavia ammattilaisia puuta jalostavan teollisuuden raaka-aineen kuljetukseen, sanoo Arto Kärkkäinen

ja toivottaa kaikki puutavara-autoista kiinnostuneet opiskelijat tervetulleiksi opiskelemaan Kuopioon Savon ammattiopistoon ja vinkkaa, että hankkeen parissa lanseerataan myös uusi Farmi-harjoitusyritystoimintamalli.

Savon ammattiopistolla on käytössä myös nykyaikaiset puutavarakuormainsimulaattorit.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

EU:n liikenneministerit: Liikenteen ilmastotyöhön tarvitaan pitkäjänteisyyttä

Ministeri Sanna Marin (oik.) ja pysyvän edustajan sijainen Minna Kivimäki (Kuva: Euroopan unionin neuvosto)

Liikennesektorilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Euroopan unionin liikenneministereiden kokouksessa kävi selväksi, että huomattavia muutoksia tarvitaan jo lähitulevaisuudessa. Liikenneministerit vaativat pitkäjänteistä strategiaa liikenteen päästöjen vähentämiseksi, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin. Euroopan unionin liikenneministerit kokoontuivat Brysselissä 20.9.2019. Ministeri Marin toimi kokouksen puheenjohtajana. Liikenneneuvostossa keskusteltiin liikenteen roolista EU:n pitkän aikavälin ilmastostrategiassa. Suomi haluaa EU:n neuvoston puheenjohtajana edistää sitä, että EU olisi hiilineutraali vuonna 2050. - Keskustelut olivat rohkaisevia ja jäsenmaat pitivät tämän päivän keskusteluja tärkeinä. Keskusteluissa nostettiin esille monia keinoja liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi kävelyn ja pyöräilyn edistäminen, vaihtoehtoiset polttoaineet, digitalisaation ja automaation edistäminen, rautatielii-

kenteen kehittäminen sekä hinnoittelun tehostaminen, toteaa Marin. - Siirtymä ilmastoneutraaliin yhteiskuntaan on suuri haaste, mutta samalla se tarjoaa mahdollisuuksia Euroopalle kilpailukyvyn edistämiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen, sanoo Marin. - Nyt käyty keskustelu on hyvä pohja sille, että jäsenmaat ja Eurooppa-neuvosto voisivat saavuttaa yhteisymmärryksen EU:n pitkän aikavälin ilmastotavoitteesta vuoden 2019 loppuun mennessä, jatkaa Marin. Liikenne muodostaa huomattavan osan ilmastopäästöistä. - Liikenteen ratkaisuilla on suora vaikutus kansalaisten arkeen. Kansalaiset ovat huolissaan ilmastosta ja vaativat meiltä toimenpiteitä. Brysselissä tuhannet ihmiset osoittivat tänään mieltään ilmaston puolesta. Poliittisina päätöksentekijöinä meidän tehtävämme on näyttää suunta tuleville toimille, sanoo Marin. Liikenneneuvosto käsitteli ensimmäistä kertaa kokonaisvaltaisesti eri liikennemuotojen päästövähennystoimia.

Ilmastotoimiin ja perusväylänpitoon lisärahoitusta LVM:n budjetissa

H

allitus on sopinut vuoden 2020 budjettiesityksestä. Ilmastonmuutoksen torju- miseksi tehdään panostuksia mm. vähäpäästöiseen liikenteeseen ja kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen. Budjettiriihessä sovittiin myös perusväylänpidon lisärahoituksesta.

Perusväylänpidon rahoitukseen ehdotetaan pysyvää 300 miljoonan euron tasokorotusta tie-, raide- ja vesiväylien korjausvelan kasvun pysäyttämiseksi ja korjausvelan vähentämiseksi. Yhdessä muiden korotusten kanssa perusväylänpidon rahoitukseen tulee lisäystä 362 miljoonaa euroa vuonna 2020. - Hallitusohjelmassa on sovittu, että perusväylänpidon rahoitustasoa nostetaan pysyvästi. Nyt sovitulla lisärahoituksella parannetaan liikenneverkon kuntoa ja liikenneyhteyksiä koko maassa. Tämä helpottaa arjen liikkumista sekä parantaa

liikenneturvallisuutta ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin. Vaarallisten tasoristeysten poistamiseen ehdotetaan yhteensä 22 miljoonaa euroa vuosille 2020-2021. Vuoden 2019 toisessa lisätalousarviossa perusväylänpitoon kohdistettiin merkittävä lisärahoitus, mikä kohdistettiin kahdeksaan uuteen väylien perusparannushankkeeseen. Yksityisteiden avustuksiin kohdennetaan 20 miljoonaa euroa vuodelle 2020.

KULJETUS 69


70 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Volvo Trucks tarjosi mahdollisuuden kokea kuorma-autoyhdistelmien ajamisen helppous laajalla syyskiertueella.

Uudet Volvo PRO -mallit kiinnostivat koeajokiertueella V

TC 6x2 puoliperävaunuyhdistelmä ja Volvo FH I-Save 500 TC 6x2 täysperävaunuyhdistelmä saivat erittäin positiivisen vastaanoton tapahtumapaikkakunnilla autoihin tutustuneilta ja niitä koeajaneilta asiakkailta: - On selvää että uusi tekniikka kiinnostaa, etenkin kun I-Save toiminnolla varustettu Volvo FH tarjoaa mahdollisuuden jopa 7 prosentin polttoainesäästöön kaukokuljetuksissa, ja vieläpä ajettavuudesta tinkimättä.

olvo Trucksin 10 paikkakunnan Koe ajamisen help- pous -koeajokiertue käynnistyi 21.9.2019 Riihimäeltä HF Autohuolto Oy:n uudelta toimipisteeltä ja jatkui siitä tarjoten koeajomahdollisuuden laajasti koko maan alueella.

Kiertueella olivat koeajettavina uudistunut Volvo PRO -tuoteperhe ja polttoainetehokkaat Volvo FH I-Save -uutuudet: - Volvo Pro X (FMX 540 10x4 sorakasettiyhdistelmä) - Volvo Pro Wood (FH16 750 8x4 puutavarayhdistelmä) - Volvo Pro Hook (FH 540 8x4 koukkuauto) - Volvo Pro City (FL 4x2 jakeluauto) - Volvo Pro Road (FH 460 LNG 6x2 puoliperävaunuyhdistelmä) - Volvo Pro Recycle (FM 330 6x2 jäteauto)

Volvo PRO - enemmän ajamista, vähemmän säätämistä

Koe ajamisen helppous -kiertueen koeajolaivueessa nähtiin jälleen kerran Volvo-uutta. Kier-

Kattavasti läpi koko Suomen

Koeajokiertue starttasi matkaan 21.9. Riihimäeltä HF Autohuolto Oy:n uudelta toimipisteeltä.

tueen kiistattomina tähtinä olivat polttoainetehokkaat I-Savella varustetut Volvo FH -kaukokuljetusautot ja uudistunut Volvo PRO-kuorma-automallisto, jossa vaihtoehdot jakelu- ja jäteautosta aina puutavara- ja sorayhdistelmiin. Volvo PRO on luotu suomalaisten kuljetusyritysten tarpeisiin ja Suomen olosuhteisiin, kattaen myös palvelut. - Volvo PRO sisältää asiantun-

tijoiden optimoiman auton, alustan ja päällirakenteen, joustavan rahoituksen, kattavan huolto- ja korjaussopimuksen, laajan huoltoverkoston ja lukuisat muut palvelut yhdellä kättelyllä nopeasti ajoon, Volvo Trucks tuotepäällikkö Mikko Aules summaa.

Kevään 2019 aikana markkinoille tuotu I-Save toiminnolla varustetun Volvo FH kuorma-autossa on uusi D13TC-moottori ja päivitetyt polttoainetta säästävät ominaisuudet. Auleksen mukaan kiertueella mukana kulkeneet Volvo FH I-Save 460

Volvo Truck Centereissä ja jälleenmyyjäpisteissä järjestetty tapahtuma jatkui vielä lokakuussa Wetteri Power Oy:n toimesta kiertäen kaikki Wetterin toimipisteet. - Koeajoja pääkiertueella tehtiin keskimäärin 60-70 kappaletta per paikkakunta. Ja kauppaakin päästiin tekemään, Aules summaa tyytyväisenä.

I-Save kiinnostaa

Uusi I-Save toiminnolla varustettu Volvo FH tuo jopa 7 %:n säästöt polttoainekustannuksiin.

Kiertueen koajokalusto oli kattavaa puutavara- ja sorayhdistelmistä jakeluautoon.

Wetteri Power jatkoi kiertuetta omissa toimipisteissään lokakuussa; kuvassa ollaan valmiina koajoihin Kajaanissa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 71

Maailman suurin jälkimarkkinahenkilökunnan kilpailu käynnistyi

V

ISTA - Volvo International Service Training Awards - on maailman suurin huoltoja varaosahenkilökunnan kilpailu. Kilpailun osallistujamäärät ovat kasvussa, ja tänä vuonna mukaan odotetaan jopa 20 000:ta jälkimarkkinahenkilöä maailmanlaajuisesta Volvo Trucksja Volvo Buses ‑jälleenmyyjäverkostosta. VISTA-kilpailulla pyritään kehittämään Volvon jälkimarkkinahenkilöstön osaamista ryhmätyön hengessä.

Ilmoittautuminen Volvo kuorma-autojen VISTA-kilpailuun alkoi 30.9.2019. Vaikka VISTA on kilpailu, tärkeimmät tavoitteet ovat kannustaminen ryhmätyöhön, ryhmähengen ja ammattiylpeyden kasvattaminen, sekä osaamisen kehittäminen. Näin huolto- ja varaosahenkilökunta voi parantaa osaamistaan sekä työn laatua, mikä viime kädessä vaikuttaa parempaan asiakaspalveluun ja asiakastyytyväisyyteen. Osaavien korjaamomekaanikkojen värvääminen ja pitäminen palveluksessa on korjaamojen haasteena kaikkialla maail-

Joka toinen vuosi järjestettävä VISTA on maailman suurin jälkimarkkinahenkilökunnan kilpailu.

massa, ja kilpailun avulla Volvo Trucks pyrkii vastaamaan tähän haasteeseen. Osaavien ja motivoituneiden mekaanikkojen ansiosta Volvo Trucksin korjaamoilla tehdään vikadiagnooseja ja korjataan kuorma-autoja aikatauluista ja tiukoista laatustandardeista tinkimättä. Nämä taidot ovat välttämättömiä, jotta asiakkaat saavat parhaan mahdollisen käyttöas-

teen kuorma-autoilleen. - Huippuluokan huolto- ja palveluverkosto on ratkaisevan tärkeä asiakkaidemme kuormaautotoiminnoille. VISTA on meidän tapamme näyttää, kuinka tärkeitä mekaanikot sekä varaosahenkilöstömme ovat. Samalla kilpailu parantaa taitojamme ja osaamistamme, jotta asiakkaat saavat varmasti ensiluokkaisia palveluita maailman par-

haalta huoltohenkilökunnalta, kertoo Volvo Trucksin toimitusjohtaja Roger Alm. Tällä kertaa Volvon VISTA -kilpailuihin odotetaan mukaan kaikkiaan 5 000 joukkuetta maailmanlaajuisesta Volvo jälleenmyyjäverkostosta. - VISTA-maailmanmestaruuskilpailuissa tiimit pääsevät näyttämään kykynsä koko maailmalle ja kilpailemaan maailman

parhaita osaajia vastaan, suuren yleisön edessä - katsojia on jopa kymmeniä tuhansia. VISTA on enemmän kuin pelkkä kilpailu. Se on kunnianosoitus tiimityölle, monimuotoisuudelle ja osaamiselle, ja juuri se erottaa VISTAn muista, kertoo VISTA-projektipäällikkö Anna Rogbrant. - Suomalaisjoukkueiden menestys Volvo VISTA -kilpailussa kertoo maamme jälleenmyyjäverkoston huolto-ja korjausosaamisen korkeasta tasosta, Volvo Finland Ab:lla osaamisen kehittämisestä vastaava päällikkö Merja Leppänen kertoo. Team Harju Volvo Truck Center Tampereelta toi maailmanmestaruuden kotiin vuosina 2013 ja 2016 ja nappasi pronssisijan vuonna 2018. Myös muut Suomi-tiimit ovat olleet menestykkäitä. - Tästä on hyvä lähteä jälleen jahtaamaan hyviä sijoituksia VISTA 2019-2020 kisassa. Kisan ulkopuolella luova ongelmanratkaisukyky, ammattitaito ja sitoutuminen näkyvät päivittäisessä asiakastyössämme, ja asiakkaamme voivat luottaa saavansa Volvo Trucks & Buses pisteissämme asiantuntevaa palvelua, Leppänen jatkaa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

72 KULJETUS

A U T A A L HANKI SIANTUNTIJALTA IA T S A V A T T E T O U L

E Stoneridge t ri tu iir ip Dig

Timer TachoDrive i Ajoaikalaskur

xa k t D u o

2

on helpot ta”Ajoaikalaskuri äni öt nut valtavasti ty eniä ä pi hd te in – Ny t vo uon aikana!” ta s yö m a oj rt sii

kuljettaj idgen piirturilla ”Uudella Stoner in!”* m pident yy jopa 30

an ajopäivä

itusjohtaja piirtureihin – Heikki, toim kupolven digi nhemman su *verrattuna va

ENNUSJA KAIVOSALA ALAN AMMATTILEHTI lu n etälatauspalve Digipiirturi

tomaa rttitietojen au Piirturi- javekolu 8 € / kk al latausp

ttinen

Dignita AL-10

0 Alkolukko

s Hyväksyt ty myö uteen ke oi oaj un tu ot valv

UUDET JA KÄYTETYT MAARAKENNUSKONEET

VERKKOK AUPPA.PIIRL A.FI PIIRL A @ PIIRL A.FI

»

»

Antero Kiesiläinen esitteli lokakuun lopulla koneenkuljetusautojen KiesiTech -kuormansidontajärjestelmää Volvot Montulla -tapahtumassa Vantaan Viinikkalassa.

ja – Mat ti, kuljetta man vanhem eihin *verrattunan di gipiirtur sukupolve

Koneet kiinni luotettavasti

75

K

iesiTechin koneenkuljetusautoihin kehittämässä edistyksellisessä kuorman- sidontajärjestelmässä perinteinen hydraulisylinteriin perustuva kiristys tapahtuu hydraulimoottorin ja trapetsikierteen avulla, mikä tekee sidonnasta mekaanisen. - KiesiTech Compact CB -kuormakiristysjärjestelmän trapetsikierre ja mutterit ovat karkaistuja pitkän käyttöiän takaamiseksi, kertoo Antero Kiesiläinen. Lujasta mekaanisesta kuormansidonnasta johtuen erillistä hydraulisylinterien vaatimaa kuormanvalvontaa ei tarvita. Kiristimen täysin suljetun kotelon ansiosta mekaniikka on säältä suojattu ja toimivuus myös talvella on taattu. Voitelu suoritetaan helposti yhden rasvanipan kautta käsin tai liittämällä kiristin kuorma-auton keskusrasvariin. - Kiristimen rakenne mahdollistaa hyvin lyhyen välin sidottavan kappaleen ja kiristimen välillä. Perinteisen vanttikiristimen ongelmaa eli pyörivää ketjua, ei

PIIRL A.FI

017 283 1595

ole. Ketjut on helppo kiristää suoraan ja löystyminen on erittäin vähäistä, Kiesiläinen toteaa. VTT:llä testattuja KiesiTech Compact CB kiristimiä on asennettu koneenkuljetusritilöihin eri valmistajien toimesta. Antero Kiesiläinen esitteli lokakuun lopulla järjestelmää Volvot Montulla -tapahtumassa Vantaan Viinikkalassa. Esittelyautona toimi Metsä-Kiesit Oy:lle pari viikkoa aiemmin valmistunut viisiakselinen ja 28 tonnin kantavuuden omaava 13,1 metrin pituinen Volvo FH13 540 koneenkuljetusauto. Volvon ritilävarustus on Pihtiputaan Ajokonekorjaamo Oy:n laatuvalmiste. - Perusakseliväli on 6,4 metriä, joten tällä kulkevat niin Ponsset kuin kaivukoneemme, Kiesiläinen summaa ja jatkaa, eivätkä tule heti painot vastaan. Kiristimien käyttö tapahtuu joko alustaan viedyistä kytkimistä tai Volvo Work Remote -kauko-ohjaimesta, mistä onnistuu monien eri toimintojen, kuten vaikkapa 90-asteen kulmaan kääntyvän takasillan kääntö.

SEINÄJOKI: Markku Salomäki Akkutie 1, 60510 Hyllykallio 0400 415 333 makes@dlc.fi www.techbelar.com

KiesiTech -kiristimien käyttö tapahtuu joko alustaan viedyistä kytkimistä tai kätevästi kauko-ohjaimella.

Koneenkuljetuslavetit ja kaikki erikoiskuljetusperävaunut. Soita Pekalle puh. 0400 376 222

Metsä-Kiesit Oy kuljettaa Ajokoneen rakentamalla Volvo FH 13 -ritiläautolla metsäkoneita ja myös maansiirtokoneiden siirtely onnistuu hydraulisten kaivukonetasojen ansiosta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 71


METSÄALAN AMMATTILEHTI

74 KULJETUS

Renault Trucksin sähköautostrategia tarkentuu lähikuljetuksiin

Renault Trucks esitteli lokakuussa Rankassa Lyonissa vaihtoehtoisten voimalinjojen tarjontaansa kansainväliselle lehdistölle.

R

enault Trucks tuo nyt markkinoille sähköisten hyöty- ajoneuvojen toisen sukupolven johon kuuluvat Renault Trucks D Z.E. ja D Wide Z.E sekä täysin uutena mallina Renault Master Z.E. Tarjolla on kokonaispainovaihtoehdot 3,5 tonnista aina 26 tonniin asti, ja ne kattavat kaikki urbaanit käyttötarkoitukset tavaran jakelusta ja toimituksista aina jätekuljetuksiin saakka. Tuntumaa sähköautomallistosta otettiin Ranskassa, Renault Trucks Alternative Energies Events -tapahtuman yhteydessä. Renault Trucks toi puristetun maa- ja biokaasun voimin toimivan voimalinjavaihtoehdon mallistoonsa jo vuonna 2004. Ensimmäiset sähköautot: Renault

Trucks Maxity Z.E.:t toimitettiin Ranskan postin käyttöön vuonna 2010. Tuona aikana valmistaja on noussut sähköautojen edelläkävijästä alan asiantuntijaksi. Toimintavarmuudesta, äänettömyydestä ja matalista ylläpitokustannuksista huolimatta Maxicity Z.E.:n myyntimäärä jäi vain noin 40 autoon. Valmistajan mukaan hyötyautoasiakkaat eivät vielä tuolloin olleet valmiita sähkötekniikan mukanaan tuomiin muutoksiin, mutta ajat ovat nyt toiset ja kiinnostusta sanotaan riittävän. - Myönnämme ettei Maxity Z.E. ollut aivan odotetun kaltainen myyntimenestys. Markkinat eivät yksinkertaisesti olleet vielä silloin valmiita uudelle tekniikalle. Kymmenessä vuodessa olemme keränneet huikean määrän tietoa sekä eristäneet pahimmat kipupisteet sähköisen voi-

malinjan ympäriltä. Moni asia on muuttunut, mutta yllättävää kyllä teknisiä murheita ei ole liiemmin ilmennyt. Samaan aikaan yleisessä mielipiteessä on tapahtunut selkeä suunnanmuutos ja nyt on oikea aika tuoda markkinoille Z.E. -malliston toinen sukupolvi, sanoo Renault Trucksin vaihtoehtoisien energioiden kehitysjohtaja Francois Savoye.

Jalostetua tekniikkaa

Toisen sukupolven D-sarjan autojen sähkömoottorit tulevat Masteria lukuunottamatta konsernin omasta moottoritehtaasta. Master tehdään yhteistyössä Renault henkilöautojen kanssa. Sähkömoottoreiden tehot alkavat Master Z.E.:n 57 kW:sta jatkuen D Wide Z.E.:n 300 kW:n suoritusarvoon. Vastaavasti Litium-ioni -akkuyksiköiden kapasiteetit ovat 33-300 kWh välillä.

Tehokkain akkupaketti mahdollistaa jopa 300 km toimintamatkan. Varmistaakseen akkujen hyvän saatavuuden myös tulevaisuudessa Volvo Group aloitti yhteistyön korealaisen Samsungin kanssa. Sähköautojen korkea hinta nousee nopeasti esiin keskusteluissa. Kehitysjohtaja Savoye sanoo autojen hinnoittelun olevan asiakas- ja toimialakohtaista. Ja lupaa autojen hintojen laskevan tulevaisuudessa: - Yksittäiselle ja miksei useammallekin autolle saadaan kyllä hinta laskettua, mutta se vaatii asiakkaan kuljetustarpeiden tarkkaa kartoittamista. Akkukapasiteetista ja voimanlähteen suorituskyvystä riippuen täyssähkökuorma-auton hintapyynnit ovat noin kolmin, nelinkertaisia dieseliin verrattuna. Tulee kuitenkin muistaa että auton omistamiseen liittyvät kulut ovat monin verroin pienemmät. Oletetaan että D Widen dieselpolttoainekulut olisivat tietyllä ajosuoritteella vaikkapa 30 000 euroa vuodessa. Vastaavasti D Wide Z.E. sähkölasku

olisi samassa ajotehtävässä noin 2 000 euron luokkaa. Tarkalla laskennalla sähköauto on saatavissa kustannusneutraaliksi vaihtoehdoksi, mutta on monia ajotehtäviä missä sähköön siirtyminen on perusteltavissa vain ympäristötekona.

Dieselillä imago-ongelma

Renault Trucks on luonut kartan uusiin energioihin siirtymiselle, joka mukailee juostavasti EU:n asettamia ilmastotavoitteita ja suurkaupunkien kaavailemia polttomoottoreiden käyttöä rajoittavia suunnitelmia. - Vuonna 2018 kaupungeissa asui jopa 3,5 miljardia ihmistä. Ennusteiden mukaan vuonna 2050 kaupungeissa asuu jo 6,5 miljardia ihmistä, mikä kasvattaa etenkin lähikuljetuksissa tarvittavien ajoneuvojen määrää merkittävästi. Samaan aikaan kaupungit asettavat kasvavassa määrin erilaisia rajoituksia polttomoottoritekniikalle. Ja erityisesti dieselmoottorit ovat kiristyvän sääntelyn kohteina. Dieselin aika alkaa olla ohi. Se ei kuitenkaan tarkoita että dieselmoot-

D Wide Z.E:n kojelautaa korostaa sininen tehosteraita. Myöhemmin maltillisesti uudistunut kojelauta tuodaan myös polttomoottorimalleihin.

Renault Trucks D WIDE Z.E. tarjotaan aluksi 3,9 m akselivälilä. Autoa liikuttaa kaksi sähkömoottoria, joiden kokonaisteho on 370 kW (jatkuva nimellisteho 260 kW). Sähkömoottorien enimmäisvääntö on 850 Nm.

- Osana Volvo Gropia, maailman toiseksi suurinta hyötyajoneuvovalmistajaa, voimme hyödyntää sähköistä voimalinjaamme useilla eri alustoilla: bussit, kuorma-autot, pyöräkuormaajat, kaivukoneet ja niin edelleen, Renault Trucksin vaihtoehtoisien energioiden kehitysjohtaja Francois Savoye kertoo.


METSÄALAN AMMATTILEHTI torin aika olisi ohi, sillä se on useimmissa käyttötarkoituksissa yhä ylivertainen vaihtoehto. Dieselmoottoria kehittämällä ja sähköisiä komponentteja lisäämällä voimme vähentää haitallisten päästöjen määrää entisestään, Francois Savoye sanoo ja jatkaa, että dieselin ongelmana on sille annettu huono mielikuva: - Jos katsotaan ajassa taakse päin aina vuoteen 1994, jolloin toimet raskaan liikenteen aiheuttamien päästöjen vähentämisestä käynnistettiin olemme vähentäneet hiukkaspäästöjä 97 ja NOx eli häkäpäästöjä 98 prosentilla. Kuorma-auton moottorin hiukkaspäästöt eivät ole enää ongelma. Esimerkiksi renkaiden aiheuttamat hiukkaspäästöt menevät jo moottorien edelle raskaan liikenteen osalta. Ja jos asiaa tarkastellaan CO2 eli hiilidioksidipäästöjen osalta, niin raskaiden, yli 16 tonnisten hyötyautojen CO2 -kuorma on vain neljänneksen luokkaa liikenteen aiheuttamasta kokonaiskuormituksesta, Savoye kertoo. Renault Trucks antaa tulevaisuuden suunnitelmissaan suuren painoarvon synteettisille ja uusiutuville dieselpolttoaineille sekä maakaasulle. - Uusiutuvia diesel-laatuja käyttämällä ajonaikaiset CO2 -päästöt voivat vähentyä 50 - 90 prosentilla, riippuen mistä polttoaine on valmistettu. Lähes saman suuruisia vähennyksiä saadaan myös biodieselistä, mutta sen kuten uusiutuvienkin diesel-laatujen haasteena on sekä saatavuus että varastointi. Lisäksi biodiesel vaatii tiettyjen muutostöiden tekoa polttoaineensyöttöön. Maakaasukin on meille tuttu polttoaine. Siitä on kokemusta jo viidentoista vuoden ajalta. Jatkamme kaikkien tutkimusta ja kehitystä kaikkien eri vaihtoehtojen, myös polttokennotekniikan puolella. Vetyyn liittyy kuitenkin vielä niin monia kysymyksiä ja teknisiä haasteita, että uskomme sen olevan kustannustehokkaasti hyödynnettävissä vasta noin 15 vuoden kuluttua.

Ohjausta sääntelyllä

Suomi haluaa puolittaa liikenteen CO2 -päästöt vuoteen 2030 mennessä. Millä se asemoituu haitallisten päästöjen vähennystavoitteiden osalta Euroopan maiden keskikastiin. Renault Trucksin mukaan esimerkiksi Pariisi, Madrid ja Ateena ovat kieltämässä dieselmoottorit jo seuraavan viiden vuoden kuluessa. Lisäksi Pariisiin on kaavailtu kaikkien polttomoottorien kieltoa vuoteen 2030 mennessä, ja vuoteen 2040 mennessä kieltoa on kaavailtu laajennettavan koskemaan koko Ranskaa. Tavoitteet ovat korkealentoisia, katsoipa asiaa miltä kantilta tahansa. Renault Trucksin mukaan valmistajan täyssähköinen Z.E. ‑mallisto on ratkaisu ilmanlaa-

sekä sähköisen voimalinjan ohjauslaitteet on sovitettu vaihteiston jättämään tilaan sekä ohjaamon alle. Kahdesta rinnakkain asennetusta sähkömoottorista ja vaihteistosta rakentuva voimapaketti on sovitettu keskelle autoa akkukennojen väliin. Järkevällä sijoittelulla auton painopiste on saatu paitsi matalalle, myös lähelle auton keskipistettä, mikä on autonvalmistuksessa tavoitetila kaikessa autovalmistuksessa.

Master Z.E.

Master Z.E. -mallilla voidaan kuljettaa jopa tonni hyötykuormaa. Ulkoisesti malli ei tee pesäeroa dieselsisareensa.

dun turvaamiseksi ja ruuhkien vähentämiseksi, sillä niillä voi kuormat kulkevat äänettömästi ja päästöttömästi kaikkina vuorokauden aikona. - Liikenne tuottaa yhteensä noin 16 prosenttia kaikista Euroopan hiukkaspäästöistä. Lukema sisältää kaikki eri liikennevaihtoehdot, rautatie- ja lentoliikenne mukaan laskettuna. Suurimmat hiukkastuottajat ovat muualla. Sähköisillä vaihtoehdoillamme kevennämme merkittävästi paikallisesti syntyvistä päästöistä syntyvää kuormitusta, mutta myös melua, Savoye lisää.

Fokus lähijakelussa

Renault Trucksin pitkäkestoinen kenttäkokemus sähköisten voimalinjojen parissa näyttäytyy realistisena ja maltillisena suhtautumisena uusia tekniikoita kohtaan. Sähkö ei sovi sellaisenaan kaikkiin käyttötarkoituksiin, kuten esimerkiksi kaukokuljetusautoihin. - Emme näe sähköä järkevänä vaihtoehtona kaukoliikennekuljetuksissa. Vaadittu 1000 kilometrin toimintamatka tarkoittaisi 40 tonnin kokonaispainoisessa yhdistelmässä, parhaimmilla tällä hetkellä tarjolla olevilla akuilla noin 9 tonnin lisäystä ajoneuvon massaan. Toisaalta erittäin merkittävä osa Keski-Euroopan lähikuljetuksista tehdään raskailla yhdistelmillä, ja siinä on meillä on yksi mahdollisuus tutkittavana. Kaukoliikenteessä uskomme yhä dieseltekniikkaan ja vaihtoehtoisten polttoaineiden kehitykseen. Siihen luotamme että tulevaisuudessa autoissa on nykyistä enemmän eri käyttövoimia yhdistävää teknologiaa, toteaa Savoye. Kysymykseen aikooko Renault Trucks nostaa Volvoon tarjottavan 13 litran kaasumoottorin T-sarjaan Savoye toteaa Renault Trucksin kulkevan tällä hetkellä omaa tietään, mihin ei juuri nyt sisälly kaasukäyttöiset kaukoliikenneautot: - Tietenkin tutkimme jatkuvasti kaikkia vaihtoehtoja ja lopulta asia on asiakkaidemme ratkaistavissa.

Kaupunkijakeluunja jätekuljetuksiin

Renault Trucks D Z.E. -mallin

Masterin lataus tapahtuu auton oikean kyljen puolelta.

16-tonninen versio on valmistajan mukaan ihanteellinen kaupunkitoimituksiin ja lämpötilasäädeltyihin kuljetuksiin. Raskaampi 26-tonninen Renault Trucks D Wide Z.E. tarjoaa parhaimmillaan jopa 11 tonnin kantavuuden ja sopii siten tehokkaaseen jätteenkeräykseen, mutta päällerakenne voi olla lähes millainen tahansa. Kantavuutta D Wide antaa noin 11 tonnia ja toimintamatka voi olla jopa 300 km. Renault Trucks ei tingi hyötykuorman koosta tai kustannustehokkuudesta, joten saataville tulee erilaisia akkuvaihtoehtoja asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan. Nopean lataamisen ansiosta Renault Trucks D Z.E.- ja Renault Trucks D Wide Z.E. ‑mallien litiumioniakut voidaan ladata jopa jo yhdessä tai kahdessa tunnissa 150 kW Combo CCS -liitännän kautta. Yön yli kestävä AC-lataus täyteen tehoon vie 300 kWh:n akulla 12 tuntia. Tähän riittää teollisuuskäyttöön tarkoitettu 380 V:n ja 32 A:n kolmivaihevirtapistoke.

Renault Trucks malliperheen uusin tulokas: 3,5 tonnin kokonaispainoinen Master Z.E. tarjoaa parhaimmillaan jopa tuhat kiloa kantavuutta ja jopa 120 km toimintamatkan. Kilpailevien valmistajien sähköpakettiautoista poiketen Masterin ajoakut on sijoitettu suoraan ohjaamon alle. Pieneen tilaan menevä voimalinjapaketti on sovitettu etuvetomallin koriin. Sen ansiosta kuormauskorkeus on noin kymmenen senttimetriä kilpailijoita matalampi. ”Sähkö-Masterin” ajettavuudessa ei ole moitteen sanaa. Moottoritilasta kantautuu ajossa, muista poiketen, hienoista ja rauhoittavaa huminaa. Voimasta ei ole puutetta ja tehokas jarrutusenergian takaisin keruujärjestelmä pitää jarrupalakustannukset matalina. Ohjaamon puolelta Master on mittaripaneelia lukuun ottamatta

KULJETUS 75 samanlainen kuin juuri markkinoille saatettu uudistunut Master.

Tilauksia otetaan vastaan

Molempia kuorma-automallien valmistus on parhaillaan käynnistymässä Renault Trucksin Blainville-sur-Orne-tehtaalla Ranskan Normandiassa. Suomen tuontiohjelmaan Renault Trucksin toisen sukupolven sähköautot saadaan vielä tämän vuoden kuluessa. - Meillä on kaikki valmiudet mallien myyntiin Suomessa. Lähtökohtaisesti auton voi tilata vaikka tänään. Hinnatkin saadaan pian liitettyä järjestelmään. Kehoitankin kaikkia päästöttömistä kuljetusratkaisuista kiinnostuneita ottamaan pikaisesti yhteyttä lähimpään Renault Trucks -myyjään, sanoo tapahtumassa suomalaisia lehtimiehiä isännöinyt Renault Trucks Suomen tuotepäällikkö Juha Mattila.

CNG- ja CBG -kaasuautot ovat kuuluneet Renault Trucksin mallistoon vuodesta 2004 alkaen. Koeajossa 6-portaisella Allison automaatilla varustettu jätepakkari vaikutti pätevältä ja toimivalta kokonaisuudelta.

Mielenkiintoinen koeajo

D Wide Z.E.:n koeajo tehtiin pelkällä alustalla. Sen perusteella ”DZE:tä” voi luonnehtia kilpa-autoksi. Onneksi takana on kokemusta lähes kaikista tarjolla olevista sähkökuorma-autoista. Parin nopean testikierroksen perusteella DZE:ssä on runsaasti potentiaalia Suomalaiselle kuljetusyhtiölle, kunhan vain latausverkosto on kunnossa. Sähköauton ratin taakse voi jopa olla tavallista enemmän tulijoita. Katsaus auton rakenteisiin paljastaa mistä sähkökuorma-auton hintalappu muodostuu. Akkukennojen lisäksi alustassa on kaksin kappalein ilmakompressoreja paineilman tuottoon ja sähköinen PTO hydrauliikalle. Invertteri ja latausjärjestelmän

Tapahtumassa esiteltiin myös Renault Trucksin polttoaineenkulutusta aerodynamiikan (mm. kamerapeilit) ja erilaisten avustavien järjestelmien avuin vähentävää FuelLAB 3 -konseptiyhdistelmää. Renault Trucks Suomen tuore tuotepäällikkö Juha Mattila näkee toisen sukupolven Renault Trucks Z.E. -malliston tulevaisuuden valoisana. - Suomessa uudet tekniikat ovat saaneet pääsääntöisesti hyvän vastaan oton. Sähköä tai kaasua ei nähdä uhkana vaan ansaintamahdollisuutena.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

76 KULJETUS

Johtavat kuorma-autovalmistajat panostavat vahvasti sähkökuorma-autojen kehitykseen. Esimerkiksi täyssähköistä MAN eTGE -mallia on jo sarjavalmistettu asiakkaiden käyttöön.

Otto Lahti, johtava asiantuntija, Traficom

Sähkörekka lähestyy hiljaa... K ymmenen vuotta sitten sähköauto tarkoitti suurelle yleisölle vihreän höperön tarinointia Think citystä ja puhetta sarjatuotantona tapahtuvasta vanhojen Toyota Corolloiden muuttamisesta sähköautoiksi.

Aika harvan mielikuvitus riitti 2010 siihen, että tällä vuosikymmenellä varsin tyylikkäällä 4-ovisella sähköautolla kierretään Nürburgring aikaan 7:41 ja akkua ladataan Rastplatzilla 270 kW teholla. Tämä juuri ajettu Porsche Taycanin Ringin kierrosaika on sekunnin tarkkuudella sama kuin 911 Turbo S:n aika alle kymmenen vuotta sitten. Lataustehon kasvaminen 100 kertaiseksi valovirran tehosta oli huonoa huumoria vielä hetki sitten; sehän vaatisi ranteen vahvuisen piuhan. Nyt suurten saksalaisvalmistajien kuten Ionity ja muut latausjärjestelmien ylläpitäjät avaavat joka viikko näitä ranteen vahvuisella piuhalla olevia superlatureita pitkin Eurooppaa. Suomessa K-Lataus avaa ensimmäiset kolme 350 kW laturia tärkeimpien moottoritei-

den varrelle. Erilaisten käyttövoimien ja olosuhteiden osalta vanhat hokemat elävät vahvasti, vaikka tekniikka kehittyy välillä huimaa vauhtia ja samalla kriittiset ominaisuudet muuttuvat. Ensimmäinen virheellinen hokema on talven olevan jotenkin ongelma sähköautolle. Nykyisille akuille helle on paljon isompi ongelma kuin Helsingin talvi. Akkukemialle sopii parhaiten reilu 30 asteen toimintalämpötila. Käytössä akku lämpenee ja jäähdytys otetaan ulkoilmasta. Helteessä komponenttien käyttöikä lyhenee ja suuria tehoja voidaan käyttää lyhyempiä aikoja. Lämpöeristeiden lisääminen akkujen ympärille on kertaluokkaa helpompi asia kuin niiden pitäminen kovalla kuormituksella viileänä helteessä.

Toimintasäteet alkavat riittämään

Sähköautojen kohdalla toimintasäde ja akkujen paino ovat heikoin lenkki raskaassa tavaraliikenteessä ja pidemmillä matkoilla. Nykyaikainen 76-tonninen 32-metrinen rekka kuluttaa sähköä karkeasti 1,5-2 kWh ki-

Sähkökuorma-autoja kehitetään ympäri maailmaa; kuvassa amerikkalainen täysin sähkötoiminen Freightliner eCascadia rekkaveturi.

lometrillä. Matkalle Helsingistä Ouluun tarvittaisiin 1 000 kw/h akku. Tällainen akku painaisi nykytekniikalla vähintään 6 tonnia ja hinta on täysin mahdoton kaupalliseen toimintaan. Tällaisen akun lataamisen tarvittaisiin lisäksi vuorokausilevon verran aikaa, koska mikään akku ei kestä jatkuvaa pikalataamista. Vanhalla ajatusmallilla pitkiä linjoja ei tulla ajamaan sähköllä hyvin pitkään aikaan. Kotimaan rahtiliikenteestä tapahtuu kuitenkin merkittävä huomattavasti lyhyemmillä väleillä ja pienemmillä massoilla. 400 kWh akulla pääsisi perinteisillä massoilla Vantaalta Turkuun tai Tampereelle ja vielä jäisi reserviä oikein hyvin. Näillä ajomatkoilla auto seisoo terminaalin pihassa usein enemmän tunteja kuin liikkuu maantiellä, joten lataukset alkavat olla ihan realistisia nykytekniikalla. Pääkaupunkiseudulla otettiin juuri käyttöön reilu 30 kappaletta uusia sähköbusseja, joissa on yli 300 kWh akut. Joten tämän kokoluokan akut alkavat olla ihan todellisia tuotteita joita valmistetaan suurina sarjoina. Vuosi sitten HVTT-seminaarissa saksalainen ison autotehtaan edustaja piti ”trollikka rekkaa” reilusti akkusähkörekkaa huonompana vaihtoehtona, koska akut ja latausverkostot kehittyvät riittävälle tasolle pitkän matkanrahtiin ”lähivuosina”. Yli 400 km toimintasäteellä ei hänen teoriassa tehnyt mitään, koska kuljettajan pitää pysähtyä aikaisemmin ajoajan puitteissa kolmevarttiselle. 350 kW laturilla saa teoriassa alle tunnissa ladattua sen verran sähköä, mitä keskivertokuormassa oleva europuolikas kuluttaa neljän tunnin aikana. Käytännössä tuosta suo-

rituskyvystä ei olla kaukana ja siihen päästään, kun akkujen jäähdytysjärjestelmät kehittyvät vielä vähän.

Sähköllä puupinolle?

Moni kotimainen kuljetusalan toimija on vakuuttunut, ettei tule elinaikanaan näkemään kuinka 76-tonninen sähkörekka hakee puita metsästä. Sähköisessä voimalinjassa on monia hyviä puolia, minkä takia se sopii nimenomaan sinne metsään. Sähkön kohdalla nopea kaasunvastaavuus ja suuri maksimitehoa onnistuvat paljon dieseliä helpommin. Vetävien akseleiden määrän kasvattaminen sopii myös hyvin sähköiseen voimalinjaan. Nosturikäytössä hydrauliikkaa voidaan pyörittää kertaluokkaa paremmalla hyötysuhteella sähköllä isoon dieseliin verrattuna. Monilla alueilla ajomatkat pysyvät lyhyinä, joten akun koko voisi pysyä realistisena. Suuren autoteollisuuden huomioi sähköistyksen osalta on kuitenkin jakeluliikenteessä tällä hetkellä, joten pariin vuoteen ei kannata odottaa ihmeitä raskaan sähkörekan osalta. Kuljetusreitit elävät myös hyvin paljon, mikä tekee toiminnan aloittamisen vaikeaksi. Teoreettisesti tarkasteltuna toivon, että he ovat väärässä ja tekniikan kehitystä suuntautuu myös suomalaisiin painoluokkiin. Metsäteollisuuden suuriin yrityksiin kohdistuu kovia paineita ympäristön osalta. Kuljetusten maksajat näkisivät kovin mielellään sellutehtaalle puuta tuovan rekan liikkuvan tehtaan yhteydessä olevan voimalan sähköllä. Metsäpään autoa helpompia vaihtoehtoja ovat muutamalta vakio varastolta siirtoajoa ajavat

yhdistelmät sekä sahalta haketta ajavat autot. Pikalaturin järjestäminen hakeauton reitin molempiin päihin ei ole ihan utopiaa, koska laitokset ovat aina varsin järeän sähköliitännän päässä. Tehojen loppumista ei tarvitse pelätä, kun puhutaan tällaisesta liikenteestä. Norjassa ajetaan maantielauttaa sähköllä ja pikalataus hoidetaan rannassa 4 000 kW teholla.

Sähköinen tulevaisuus

Seuraavan viiden vuoden ajalta en itse odota mitään merkittävää kaupallista raskasta tavaraliikennettä akkusähkön voimalla Suomessa. Kun aihetta peilaa henkilöautopuolen viimeisen kymmenen vuoden kehitykseen ja teollisuuden verkottumiseen kaikki on kuitenkin mahdollista ensi vuosikymmenellä. VW-konsernin kevyiden sähköautojen julkistukset olivat kuukausi sitten tärkeimpiä talousuutisia Saksassa. Tuota teknologiaa päätyy varmasti myös konsernin hyötyajoneuvoihin. Suomessa K-Auto myy kyseisiä tuotteita ja rakentaa omien markettien eteen niille pikalatureita. Elinkeinoelämän ekosysteemit tiivistyvät, mikä luo pohjaa teknologioiden murrokselle. Sähköisten työkoneiden tulevaisuuden tiivisti niihin uskova yrittäjä todella hyvin edellisessä Kivirock -lehdessä: ”Kaikista merkittävintä on kuitenkin se, että asiakkaat ovat tyytyväisiä, mikä tuo uusia urakkatarjouksia ja koneisiin työtunteja”. Ensimmäisten sähkörekkojen kohdalla niiden asiakas saa aivan varmasti todella paljon myönteistä julkisuutta ja siitä ollaan monella alalla valmiita maksamaan.


METSĂ„ALAN AMMATTILEHTI

TALOUDELLISUUDEN UUSI SUKUPOLVI

UUSI SCANIA 540 HV Scanian uudet 9- ja 13-litran moottorit ovat nyt taloudellisempia kuin koskaan. Uusi 540 hevosvoiman 13-litrainen moottori tuo aivan uutta tehokkuutta teille. Kevyempi, taloudellisempi ja tehokkaampi

www.scania.fi

moottori sopii kaikkiin kuljetuksiin ja mahdollistaa 76 tonnin kokonaispainon ajoneuvoyhdistelmille Suomessa. Uusi moottori on saatavilla G, R ja S ohjaamoiden yhteyteen.


78 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Alumiinivanteet kehittyvät

Alcoan DD-mallin vanteet tarjoavat kestävän Dura-Bright® -pinnan sekä reunakulumaa ehkäisevän Dura- Flange® -käsittelyn samassa tuotteessa.

M

aailman johtava alumiinivanteiden valmistaja Arconic tekee jatkuvaa tuotekehitystä, minkä ansiosta markkinoille esitellään tasaiseen tahtiin uusia edistyksellisiä tuotteita. Kun taotuilta alumiinivanteil-

ta haetaan keveyden ja näyttävyyden lisäksi ylivertaista kestävyyttä, on oikea valinta Alcoa Wheels® DD -mallit. - DD-mallit tarjoavat kestävän Dura-Bright® -pinnan sekä reunakulumaa ehkäisevän Dura-Flange® -käsittelyn samassa tuotteessa. Niinpä DD-vanteet ovat osoittautuneet erittäin kes-

täviksi mm. vaativassa puutavara-ajossa, kertoo Arconicin Alcoa-vanteiden maahantuonnista vastaavan Milcoa Oy:n Erkki Huttela. DD-vanteita on ollut saatavana 19.5x7.50, 19.5x8.25, 22.5x 7.50 ja 22.5x8.25 -koossa. Nyt markkinoille on tuotu lisäksi 22.5x11.75 -koko.

- Se on tarkoitettu ohjaavalle telille ja on yleinen Scania-kuorma-autoissa, lisää Huttela.

Uusi valmistusmateriaali

Arconic kehittää koko ajan Alcoa® Wheels -vanteissa käytettävää materiaalia: - Ensi talvena alamme myydä uudesta, entistäkin kevyemmäs-

tä ja kestävämmästä alumiiniseoksesta valmistettuja Ultra ONE® -sarjan vanteita. Esimerkiksi 22.5x8.25 koon vanne kevenee jatkossa kilon verran. Uusia Ultra ONE® -vanteita on jatkossa saatavana Dura- Bright® -pintakäsiteltynä, harjattuna Brushed-versiona sekä LvL ONE® -peilikiillotettuna.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 79

Uusi ohjaamoton ajoneuvo - Scania AXL

N

malla vauhdilla, kertoo Scanian tutkimus- ja kehitysjohtaja Claes Erixon. Ajoneuvon voimanlähteenä toimiva polttomoottori on esimerkki perinteisen ja uuden teknologian yhdistämisestä. Se käyttää uusiutuvaa biopolttoainetta. Scania AXL:n vankka rakenne vastaa kaivosten ja suurten rakennustyömaiden vaativien ympäristöjen haasteisiin. Uusi älykäs etumoduuli korvaa perinteisen ohjaamon, mutta ilman ohjaamoakin ajoneuvon tunnistaa helposti Scaniaksi.

yt on esittelyssä Scanian itseohjautuvien ajoneuvojen perheen uusin jäsen: AXL, täysin itseohjautuva kuorma-auto ilman ohjaamoa.

Kyseessä on uusi virstanpylväs itseohjautuvien raskaiden ajoneuvojen kehityksessä. Scanian eri alojen asiantuntijoista koottu työryhmä on kehittänyt ohjaamottoman kuorma-auton, jonka suunnittelun perustana on yrityksen modulaarinen järjestelmä. Kun eri aloilla pyritään sujuvoittamaan kuljetuksia ja tekemään niistä ekologisesti kestäviä, itseohjautuvat ajoneuvot ovat yhä useammin harkinnassa varteenotettavana vaihtoehtona. Kaivokset ja suuret suljetut rakennustyömaat ovat hyviä esimerkkejä ympäristöistä, joihin itseohjautuvat ajoneuvot sopivat hyvin, koska ne ovat hyvin hallittuja ympäristöjä. - Scania AXL -kuorma-auton myötä otamme merkittävän askeleen kohti tulevaisuuden älykkäitä kuljetusjärjestelmiä, joissa itseohjautuvilla ajoneuvoilla on luonteva rooli. Kehitämme ja pilotoimme edelleen prototyyppejä esitelläksemme, mitä nykyisellä teknologialla voi saada aikaan, sanoo Scanian toimitus-

Scania AXL on täysin itseohjautuva kuorma-auto ilman ohjaamoa. Ajoneuvon voimanlähteenä toimiva polttomoottori on esimerkki perinteisen ja uuden teknologian yhdistämisestä. Se käyttää uusiutuvaa biopolttoainetta.

johtaja Henrik Henriksson. Itseohjautuvissa ajoneuvoissa ohjelmisto on monella tavalla tärkeämmässä osassa kuin laitteisto. Scania AXL -kuorma-autoa ohjaa ja valvoo älykäs hallintaympäristö. Esimerkiksi kaivoksissa itseohjautuvia toimintoja avustaa logistiikkajärjestelmä, joka antaa ajoneuvolle toimintaohjeita. -Asiakkaillamme on jo käytössä itseohjautuvia kuorma-au-

toja. Tähän asti niissä on kuitenkin aina ollut tila kuljettajalle, joka voi tarvittaessa ottaa ohjauksen hallintaansa. Scania AXL :ssä ei ole ohjaamoa, ja tämä muuttaa koko tilanteen. Itseohjautuvien ajoneuvojen kehitys on edennyt viime vuosina suurin harppauksin. Meillä ei edelleenkään ole kaikkia vastauksia, mutta Scania AXL:n kaltaisten ajoneuvojen avulla teemme läpimurtoja ja opimme uutta hui-

Scania AXL:n vankka rakenne vastaa kaivosten ja suurten rakennustyömaiden vaativien ympäristöjen haasteisiin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

80 KULJETUS

Scanian uusi 650 hevosvoimainen V8 moottori pääsee oikeuksiinsa Etelä-Savon ja Heinäveden mäkisissä maastoissa.

Kuljetusliike Arto Loikkanen Oy:

50 vuotta Scanialla - ja matka jatkuu...

E

Tehokasta kuljetuspalvelua

telä-Savon matkailupitäjä Heinävesi on varsin vesistöistä ja mäkistä aluetta. Paikoin pariin sataan metriin kohoavat rinteet asettavat raakapuun kuljetuskaluston koville ja kysyvät kuljettajilta kylmäpäisyyttä. Kuljetusliike Arto Loikkanen Oy on kuljettanut puuta alueella Scania-kalustolla jo puolen vuosisadan ajan.

Kuljetus Warcell Oy on kahdeksan Heinäveden ja lähikuntien Varkauden, Outokummun ja Liperin kuljetusalan ammattilaisen perustama yhtiö, jossa on pienyrityksen joustavuus ja kapasiteettia vähän suurempaankin savottaan. Osalla yrittäjistä kuljetustoiminta alkanut jo 1930-luvulla. Heinäveteläinen Arto Loikkanen on yksi Kuljetus Warcell Oy:n perustajajäsenistä. Raakapuuta Loikkasen suvussa on ajettu jo kohta 70 vuoden ajan, joista viimeiset 50 vuotta Scanioilla. Luonnollisesti myös Kuljetusliike Arto Loikkanen Oy:n uusin auto on Scania, sillä erotuksella entiseen että etusäleikössä lukee nyt entisen R730 asemesta R650. Yrittäjä Arto Loikkanen ja myös autoa ajava poikansa Petri ovat erittäin tyytyväisiä uuteen Scaniaan: - Tämä on nyt jo viidestoista Scania perätysten, että alkaa

Arto Loikkasen tuntee Scaniat ja Savon seudun tukkitiet läpikotaisin: - Uusi tekniikka on tervetullutta. Uudessa 650 hevosvoimaisessa V8:ssa suorituskyky ja polttoainetalous ovat hyvässä sovussa.

olla jo tuttu merkki ja niin ovat myyjätkin. Viimeiset 25 vuotta kaupat on kätelty Kuopiossa Gröhnin Juhan kanssa, missä on myös tutut asentajat ja muu henkilökunta. Ja palvelu pelaa kaikissa asioissa.

Polttoaineenkulutus yllätti positiivisesti

Loikkanen luottaa akselistovalinnoissaan tridemiin: - Kääntyy siinä missä kolmeakselinen ja saa hyvin pitoa vetäville pyörille, mille täällä on toisinaan oikeaa tarvetta. Etenkin talvikeleillä voi tulla tiukat

paikat mäkisessä maastossa. Scanian uuden malliston ohjaamouudistukset saavat ansaittua palautetta kuljettajakonkarilta: - Näkee tosi hyvin ulos ja on kyllä hiljainen. Ja ajoasennon saa kohdalleen, vaikka muuttivat istuimen paikkaa. Liekö kehittynyt sellainen lihasmuisti näiden kanssa? Ohjaamon ohella positiiviisiin uudistuksiin lukeutuu uusi 650 hv V8 -moottori, joka on osoittautunut valmistajan lupausten mukaisesti polttoainetaloudelliseksi ja vääntömomentiltaan

lähes 730 hv kaltaiseksi. - Vääntömomenttia on liki saman verran kuin aikaisemmin, mutta polttoaineen kulutus on pienentynyt litrakaupalla eli yllättävän paljon, toteaa Loikkanen tyytyväisenä. Vuosikymmeniä eri mallisarjojen Scanioilla ajaneella Loikkasella on erityisen lämpimiä muistoja Scanian legendaarisesta 143 -mallista: - Etenkin ihan viimeiset olivat huippuja. Ei tarvinnut liioin korjaamon ovia availla niiden kanssa.

Raakapuiden kuormaus Scanian Alucar -pankkojen väliin sekä viisiakselisen Kilafors -puutavaravaunun kyytiin sujuu suorapuomisen Loglift -puutavaranosturin ohjaamoon kavunneelta ammattimieheltä varmaotteisesti ja haparoimatta. Nopeudesta onkin etua sillä näillä kulmilla kuljetusmatkat ovat verraten lyhyitä. - Vähän asiakkaasta ja korjuupaikasta riippuen hyvänä päivänä ehtii kuljettaa viidestä kahdeksaan kuormaan. Kuljetusmatkat ovat usein 50 kilometrin luokkaa, laskeskelee Loikkainen. Loikkasen ja Warcellin suurimpia asiakkaita ovat Stora Enso, Metsähallitus sekä lukuisa joukko bioenergiayrityksiä ja yksityishenkilöitä. Puutavarankuljetusten lisäksi Warcell Oy tarjoaa myös maansiirtopalvelua ja maa-ainesten toimituksia sekä huolehtii teiden kunnossapidosta kesällä ja talvella Liperin ja Varkauden alueilla. - Taksipalvelut ja pakettiautolla tehtävät kappaletavarakuljetukset kuuluvat myös yrityksemme palvelutarjontaan, että ottakaa vain rohkeasti yhteyttä kaikenlaisissa kuljetusasioissa, kuljetusyrittäjä Arto Loikkanen ilmoittaa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 81

Menestyksekäs juhlakiertue S cania Suomi Oy:n 70. juhlavuosi huipentui syksyn suureen koeajokiertuee- seen. Kaikkiaan 26 päivän aikana yhteensä 23 paikkakunnalla vieraillut juhlakaravaani kokosi yhteen Scania-ystäviä ympäri Suomen.

Rekisteröityjä koeajoja tehtiin reilusti yli 1100. Lisäksi tapahtumapaikkakunnilla oli tarjolla runsaasti myös muuta kuljetusalaan liittyvää tekemistä ja näkemistä, joiden järjestelyistä vastasivat Scanian ohelle lukuisat yhteistyökumppanit. Scanian kiertuekalusto antoi kattavan läpileikkausen valmistajan monipuolisesta, kaikille

Scanian juhlakiertueella pääsi koeajamaan todella mielenkiintoista kalustoa; myös puutavara- ja hakeyhdistelmiä.

suoritealoille joustavasti mukautuvasta moudulaarisesta uuden sukupolven kuorma-automallistosta. Perinteisien rahtiautojen ja yhdistelmien lisäksi kiertueella

Juhlakiertue vieraili yhteensä 23 paikkakunnalla ympäri maata. Rekisteröityjä koeajoja tehtiin reilusti yli 1100.

olivat mukana Scanian edistykselliset biokaasuautot. - Biokaasumallistomme on nyt vahvassa nosteessa, mikä myös näkyi koeajojen määrässä. Sekä puristettua maa-/biokaasua (CNG/BNG) käyttävä P340 jakeluauto että nesteytetyllä biokaasulla (LBG) toimiva R410 puoliperävaunuyhdistelmä olivat yksiä kiertueen suosituimmista autoista. Etenkin niillä paikkakunnilla, missä on jo tankkausinfra tai tiedetään että asema on pian tulossa, kertoo Scania Suomi Oy:n markkinointipäällikkö Olli Heikkinen. Scanian malliston keveintä päätä edustanut matala ja ahtai-

siin työmaa- ja kaupunkiolosuhteisiin erinomaisesti sopiva 2akselinen L280 koukkuauto oli mieleenpainuva näky kookkaitten, uusien mittasäännösten mukaan rakennettujen R-sarjan rahti- ja hakeyhdistelmien sekä massivisen R730 puutavarayhdistelmän joukossa.

Lauantaikokeilu

Arkipäivinä järjestettävät koe ajotilaisuudet ja kiertueet muodostavat monille kuljetusyrittäjille mahdottoman yhtälön. Scania Suomi järjesti nyt ensimmäistä kertaa kiertuepäiviä myös viikonloppuna. - Kokeilimme tänä vuonna

kiertueen suosiota myös kolmena lauantaina, mikä saikin hyvän vastaanoton asiakkailtamme. Nopeasti arvioituna lauantait keräsivät vähintään saman määrän asiakkaita, kuin perjantait. Luonnollisesti tapahtuman luonne muuttui samalla enemmän perhekeskeiseksi, mikä on meidän kantilta tarkasteltuna pelkästään positiivinen asia, Heikkinen arvioi.


82 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Puhtaiden polttoaineiden kysyntä kasvaa logistiikassa K uljetus- ja logistiikkayritykset ovat keskeisessä asemassa pyrittäessä kohti puhtaampaa liikennettä, ja yhä useampi alan toimija etsii aktiivisesti keinoja pienentää kuljetuksesta syntyviä päästöjä.

Pohjoismaiden johtava logistiikkaratkaisujen toimittaja PostNord on ottanut Suomessa käyttöönsä neljä biokaasulla kulkevaa kuljetusautoa kesän aikana. Biokaasun liikennekäytöllä on mahdollista vähentää polttoaineen elinkaaren aikana syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä jopa 85 prosenttia verrattuna perinteisiin polttoaineisiin. Suomen liikennesektori on ilmoittanut tavoitteeksi leikata vuoteen 2030 mennessä liikenteestä syntyviä päästöjä puoleen vuoden 2005 päästöihin verrattuna. Lisäksi Suomi tavoittelee täysin päästöneutraalia liikennettä vuoteen 2045 mennessä. Päästöjen vähennys on erityisen tärkeää kuljetus- ja logistiikka-alalla, sillä raskas liikenne tuottaa noin kolmanneksen EU:n tieliikenteen kasvihuonepäästöistä. Yhä useampi logistiikka-

yritys tavoitteleekin päästöjen leikkaamista ympäristöystävällisillä polttoainevalinnoilla. PostNord otti kesäkuussa 2019 käyttöönsä neljä ympäristöystävällisellä biokaasulla kulkevaa jakeluautoa. - Ympäristöstä huolehtiminen on jokaisen vastuulla, ja me haluamme olla kestävän kehityksen edelläkävijä Pohjoismaissa. Olemmekin asettaneet tavoitteeksi vähentää koko PostNord -konsernin kokonaishiilidioksidipäästöjä 40 prosentilla vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuoteen 2009, kertoo PostNord Oy:n toimitusjohtaja Johanna Starck. Vähäpäästöisillä valinnoilla PostNord on vähentänyt toimintansa ympäristökuormaa, vaikka kuljetettavien pakettien määrä on kasvanut voimakkaasti. Yritys edellyttää myös kumppaneiltaan ympäristötavoitteisiin sitoutumista. PostNordin alihankkijana toimiva kuljetusliike A2B:n on ajanut biokaasulla kulkevilla ajoneuvoilla jo vuodesta 2011 lähtien ja yrityksellä on nyt 34 biokaasuautoa. - Olemme täysin ekologinen kuljetuspalvelu ja ylpeitä edelläkävijäasemastamme. Valitsimme

PostNord otti kesäkuussa 2019 käyttöönsä neljä ympäristöystävällisellä biokaasulla kulkevaa jakeluautoa.

biokaasun vuonna 2011, koska se edusti meille tärkeitä arvoja: ympäristöystävällisyyttä ja kotimaisuutta. Kuljetuksemme hoituvat suomalaisista biojätteistä tehdyn, täysin uusiutuvan polttoaineen voimalla. Tuemme kiertotaloutta ja samalla kaupunkien ilmanlaatu paranee, tiivistää A2B:n toimitusjohtaja Tero Kakko.

LNG ja LBG vähentävät raskaan liikenteen päästöjä

Energiayhtiö Gasum rakentaa määrätietoisesti kaasutankkausasemaverkostoa Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Gasumil-

la on Suomessa tällä hetkellä 33 kaasutankkausasemaa, joista seitsemän palvelee myös runkoliikenteen raskaita kuljetuksia ja lisäksi Ruotsissa on neljä vastaavanlaista raskaan liikenteen tankkausasemaa. Yrityksen tavoitteena on laajentaa raskaille ajoneuvoille tarkoitettua tankkausasemaverkostoa vuoden 2019 aikana 20 asemaan, joista kahdeksan tulee olemaan Suomessa ja 12 Ruotsissa. - Puhtaampien polttoaineiden kysyntä kasvaa nopeasti kuljetus- ja logistiikka-alalla. Keskitymmekin yhteistyökumppaniemme kanssa kaasuinfrastruk-

Pitää tiellä.

Bridgestone Partner -palveluverkosto on kuljetusyrityksille tarjottavan Total Tyre Care -palvelun kulmakivi. Yhdistämällä kapasiteettinsa ja osaamisensa Bridgestone ja ammattitaitoiset Bridgestone Partner -jälleenmyyjät pystyvät tarjoamaan tarvittavat tuotteet ja palvelut kuljetusyritysten käyttökustannusten alentamiseksi.

tuurin ja tankkausasemanverkoston kehittämiseen kaikkialla Pohjoismaissa. Erityisesti tämän alan yrityksille nesteytetty maakaasu (LNG) ja nesteytetty biokaasu (LBG) ovat välttämättömyys siirryttäessä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Samalla ne tuottavat huomattavia säästöjä polttoainekustannuksissa, toteaa Gasumin liikenteen Senior Sales Manager Jani Arala. LNG ja LBG ovat raskaalle liikenteelle soveltuvia vähäpäästöisiä polttoaineita, joiden avulla on mahdollista vähentää kasvihuonepäästöjen lisäksi lähipäästöjä. PostNordin alihankkija Kuljetus Arto Järvimäki Oy otti käyttöön kaksi Scanian LNG:llä kulkevaa rekkaveturia vuonna 2018. - Päätökseemme vaikuttivat asiakkaiden toiveet sekä halu pienentää hiilijalanjälkeä. Tankkausasemaverkoston laajeneminen helpottaa kaasun käyttöä sekä lisää toimintavarmuutta. Kokemuksiemme perusteella voimme suositella kaasukäyttöisiä rekkavetureita kaikille kuljetusyrityksille, kertoo yrittäjä Marko Järvimäki.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 67

STRALIS X-WAY LEGENDAARINEN IVECO -KUORMA-AUTON KESTÄVYYS Stralis X-WAY on rakennettu raskaiden kuormien kuljettamiseen: sen ominaisuudet perustuvat legendaariseen Trakkeriin, josta on tullut kestävyyden vertauskuva erilaisissa kuljetustehtävissä. Stralis X-WAY omaa huippu suorituskyvyn matalan omanpainon ja poikkeuksellisen lujuuden ansiosta. Parhaalla moottoritekniikalla saadaan erinomainen polttoainetehokkuus.

RAKENNA OMA STRALIS X-WAY VASTAAMAAN TARPEITASI Voit valita kolmesta eri set up:sta riippuen siitä, kuinka paljon maansiirtokäyttöä ajoneuvoltasi vaaditaan: ON, ON+ ja OFF – kaksi ensimmäistä versiota on maantiekuljetuksille ja kolmas on maastokelpoisuutta vaativille tehtäville. IVECO MYYNTIVERKOSTO ESPOO, Iveco Finland Oy Kiilaniityntie 10, 02920 Espoo Arto Mäkinen p. +358 45 320 7701 arto.makinen@iveco.com Juhani Havia p. +358 45 320 7702, juhani.havia@iveco.com Petri Simonaho p. +358 40 750 0916 petri simonaho@iveco.com IISALMI, Iveco huolto ja myynti Team Marjahaankierto 2-4, 74130 Iisalmi Antti Krogerus p. +358 40 774 2830 antti.krogerus@driv.fi

JYVÄSKYLÄ, Iveco Finland Oy Keski-Suomen alue Kari Lahtela p. +358 400 158 580, kari.lahtela@iveco.fi JYVÄSKYLÄ, Niemi-Korpi Oy Sorastajantie 4, 40320 Jyväskylä Tuomas Niemi-Korpi p. +358 400 400 32 5165, tuomas@niemikorpi.com KOKKOLA, Niemi-Korpi Oy Isotanhu 2, 67600 Kokkola Kari Nurmimäki p. +358 400 681 008, kari@niemikorpi.com

KOUVOLA, Iveco Finland Oy Kaupinkatu 5, 45130 Kouvola Timo Akkanen p. +358 45 320 7747 timo.akkanen@iveco.com

OULU, Niemi-Korpi Oy Rytiniementie 2, 91910 Tupos Jouni Niemi-Korpi p. +358 40 7344 310 jouni@niemikorpioy.com

KUOPIO, Iveco huolto ja myynti Team Virranniementie 14, 70460 Kuopio Martti Säkkinen p. +358 40 057 6343 martti.sakkinen@driv.fi

PIRKKALA, Niemi-Korpi Oy Teollisuustie 22, 33960 Pirkkala Miika Niemi-Korpi p. +358 40 5824 516 miika@niemikorpi.com

LAHTI, Iveco Finland Oy Höylääjänkatu 2, 15520 Lahti Timo Akkanen p. +358 45 320 7747 timo.akkanen@iveco.com

TAMPERE, Iveco Finland Oy Perkkoonkatu 9, 33850 Tampere Pekka Eerola p. +358 40 721 0926 pekka.eerola@iveco.fi

TURKU, Niemi-Korpi Oy Verstaskatu 1, 20360 Turku Pentti Maksula p. +358 400 263 860 pentti@niemikorpi.com

W W W. I V E C O. C O M


METSÄALAN AMMATTILEHTI

84 KULJETUS Mercedes-Benz Actros & Arocs

Mercedes-Benz näyttää kehityksen suuntaviivat

M

ercedes-Benz päivitti uuden Actrosin kuljettajaa avustavat järjestelmät tähän päivään, ja osin vähän huomisenkin puolelle. Näkyvin ja eniten keskustelua herättänyt uudistus tehtiin peilivarustukseen, mutta Actros tarjoaa joukoittain muitakin uusia ja koko kuorma-autoalaa pysyvästi muuttavia uudistuksia.

Tärkeä, joskaan ei niin näkyvä uudistus tehtiin ennakoivaan PPC -vakionopeusavustimeen. Se reagoi nyt entistäkin tarkemmin ja vähentää tilanteen mukaan automaattisesti ajonopeutta. Uusien tekniikoiden kerrotaan paitsi lisäävän turvallisuutta myös kohentavan polttoainetaloutta jopa viidellä prosentilla. Edellä mainittujen lisäksi merkittävä uudistus Actrosissa on perinteisen mittariston korvaaminen mukautettavalla näytöllä, joka on nyt vakiovaruste. Lisäksi Actrosiin saa nyt mukautettavan aktiivisen ajoavustimen joka tuo valmistajan henkilöautoissa käyttämän puoliautomaattisen ajon ensimmäistä kertaa kuormaautojen raskaimpaan sarjaan.

Hyvästi analogia

Päivitetyssä Multimedia Cockpit -ohjaamossa on nyt vakiovarusteena kaksi interaktiivista näyttöä, joista suurempi 12-tuumainen sijaitsee ohjauspyörän takana ja korvaa perinteisen mittariston. Näytöllä visualisoidaan esimerkiksi avustinjärjestelmien ja liikennemerkkitunnistimen toiminnot. Valittavana ovat Classic- ja Advanced-näyttötyylit. Perinteisten peilien tapaan myös analoginen mittaristo on yhä saatavilla. Navigaattoria sekä auton käyttöä helpottavia sovelluksia ja matkapuhelimen applikaatioita käytellään kojelaudan keskelle

Mercedes-Benz päivitti Actros ja Arocs mallit uusimmalla tarjolla olevalla tekniikalla. Uudet mallit tunnistaa mm. kamerapeilien sarvista. Kuvassa Arocs 3263 K/8x4 /4 puutavarayhdistelmä.

viedystä näytöstä. Auton tärkeimmille toiminnoille kuten valoille, lämmitykselle, ilmastoinnille ja puhelimelle löytyvät yhä omat pikakytkimet. Näyttöjen toimintoja voidaan helposti käyttää monitoimiohjauspyörän kosketusnäppäimillä. Esimerkiksi navin näytön saa nyt suoraan mittaritauluun, mikä lisää merkittävästi ajoturvallisuutta. Kuljettajan operointia auton kanssa helpottaa uusi vakiovarusteena tarjottava kaukosäädinavain, jonka toimintaetäisyys on jopa 50 metriä. Ohjaamosta löytyvät niin ikään älypuhelimen langaton latausmahdollisuus sekä uusi valaistusjärjestelmä,

jonka huipulla on valinnaisvarusteena saatava led-tunnelmavalaistus. Mercedes-Benzin henkilö- ja paketiautoista tuttu MBUX-tyylinen mittaristo on odotettu ja tervetullut uudistus raskaan puolen ajoneuvoihin.

deltiin pitkin matkaa Konepörssi ja Raskas Kalusto -lehtien toimittajakollegoiden kanssa.

Peilit pois ja hyvä niin

Ensimmäisen etapin ajoneuvoksi valikoitui Actros L 2653 LS/6x4 -rekanvetän tähdittämä

ja 63 tonnin kokonaispainoon kuormattu B-linkki -yhdistelmä, joka oli samalla ainoa auto ryhmästä missä oli lähes kaikki tällä hetkellä saatavilla olevat herkut, kuten esimerkiksi puoliautomaattinen Active Drive Assist ajoavustin ja uusin viidennen sukupolven ABA5 hätäjarruavustin sekä tietenkin uudet kamerapeilit ja ”digimittaristo”. Apumiehen paikalla istui, Mercedeksen uusimman tekniikan ominaisuudet ja toiminnallisuuden perin pohjin omaksunut Vehon kuljettajakouluttaja Ari Fehrmann. Peräti 15-tuumaiset pilaripeilinäytöt ovat vakiona Actrosissa. Perinteiset peilit saa lisähinnasta - niin se maailma muuttuu. Pilaripeilit saa myös Arocsiin; sellaiset olivat myös kiertueelle valjastetussa Arocs 3263 K/8x4 /4 puutavarayhdistelmässä. Pilaripeilien nakymä on jaettu tuttuun tapaan kahteen osioon, laajaan ja tavalliseen. Täysin uutena ominaisuutena peileihin on lisätty neljä pientä poikkipalkkia, joiden tehtävänä on helpottaa auton takana olevien etäisyyksien havainnointia. Poikkipalkiryhmän etäisyys on säädettävissä ja auto pyytääkin esimerkiksi perävaunun kytkennän jälkeen kuljettajaa säätämään palkkien etäisyydet kohdalleen. - Alin palkki on tarkoitus säätää auton tai kärryn takakulman kohdalle. Kolme ylempää palkkia kertovat viitteellisesti takana

Kiertuekalustolla

Ammattilehden osallistuma koeajorupeama tehtiin VantaaOulu välillä. Ajoneuvoina olivat parin päivän päästä Rovaniemellä käynnistyvälle Mercedes-Benz Truck Innovation Tour 2019 -kiertueelle suomalaisten mittasäännösten antamissa rajoissa päällerakennetut Actros ja Arocs -ajoneuvoyhdistelmät joita vaih-

Ammattilehden koeajamaa näyttävää uusien pituusmittasäädösten mukaista esittelyautokalustoa pääsi testaamaan myös Mercedes-Benz Trucks Innovation Tour 2019 -kiertueella.

Peräti 15-tuumaiset pilaripeilinäytöt ovat vakiona Actrosissa - perinteiset peilit on saatavilla lisähinnasta. Myös vakiovarusteisiin lukeutuva 12-tuumainen näyttö korvaa onnistuneesti perinteisen mittariston. Navigaattorin sekä useimpien sovellusten käyttö sujuu kojelaudan keskelle viedystä näytöstä. Auton tärkeimmille toiminnoille kuten valoille, lämmitykselle, ilmastoinnille ja puhelimelle on yhä omat pikakytkimet. Myös sähköisesti kytkeytyvä seisontajarru lukeutuu Mersu-uutuuksiin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI kulkevan auton etäisyyden noin 30 metrin portain, Ari Fehrmann opastaa. Tien päällä, ensimmäisten kilometrien aikana katse hakee automaattisesti ohjaamon ulkopuolisia peilejä. Tavallista lähempänä kuljettajaa ja siten paremman näkevän antaviin korkearesoluutioisiin näyttöihin kuitenkin tottuu nopeasti ja siirryttäessä perinteisellä peilivarustuksella varustetun säiliöyhdistelmän puikkoihin aukeaa hyvin nopeasti miten suuren pinta-alan kuljettajan näkemästä raskaan hyötyauton taustapeilit todellisuudessa peittävät. Pilaripeilien kuvakulman säätö sujuu entiseen tapaan oven konsolista, joskin kameratekniikka mahdollistaa merkittävästi suuremmat säätövarat. Matkan taittuessa esille nousee kysymys kameroiden toimintavarmuudesta. Miten uutuus sopii Suomen vaativaan ilmastoon? Fehrmannin mukaan huoli on turha: - Kameroissa on automaattinen lämmitys, joka kytkeytyy päälle kun ilman lämpötila alittaa +15 asteen rajan. Lisäksi lämmityksen voi kytkeä päälle aina tarvittaessa. Koeajorupeamalle osui myös reipasta sadetta, mikä ei millään tavoin häirinnyt tai vaikuttanut pilaripeilien antamaan kirkkaaseen, joskin vallitsevan valon mukaan säätyvään ja selkeään näkymään. Fehrmannin mukaan järjestelmää on testattu myös Suomessa ja kokemukset ovat olleet pelkästään positiivisia. Kamerat reagoivat reaaliaikaisesti vallitsevan valon muutoksiin. Kokemustemme mukaan järjestelmä pelaa hienosti esimerkiksi kirkkaasta päivän valosta vaikkapa halliin tai tunneliin peruutettaessa. Myös kameroiden tehokas lämmitys on saanut hyvän palautteen. Sumu ja huuru häviää kameran linssistä sekunneissa. Ja on niissä vielä kuljettajan turvallisuuttakin lisäävä ominaisuus: jos ollaan yöpymässä, vaikkapa rekkaparkissa, niin kuljettaja voi halutessaan napin painalluksella tarkistaa pilarinäytöistä mitä ulkona tapahtuu, ilman että tarvitsee availla verhoja.

Säätö käy näppärästi ajotietokoneen kautta. Puoliautomaattineen ajotila periaatteessa mahdollistaa kuljettajan irrottaa kädet hetkellisesti ohjauspyörästä, joskin järjestelmä huomauttaa asiasta jo 15 sekunnin kuluttua. Mikäli kuljettaja ei tietyn ajan ja useamman huomautuksen jälkeen ota autoa hallintaansa, järjestelmä menee pois päältä automaattisesti ja auton hallinta siirtyy täysin kuljettajalle. ADA toimi kokeiltaessa hienosti, joskin tälle etapille osuneista tietöistä johtuen osalla matkaa ei ollut kunnollisia reunaviivoja. Näillä osuuksilla järjestelmä kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Järjestelmän tilaa mittaritaulussa kuvaava ohjauspyörä-ikoni vaihtuu tällöin sinisestä vihreäksi. Active Drive Assist toimii Actrosissa kaikilla nopeusalueilla, ei vain tietyissä nopeuksissa, ja on tässä suhteessa ensimmäinen vastaava järjestelmä sarjatuotantomallisessa kuorma-autossa. - Lopullinen vastuu auton turvallisesta ohjaamisesta on kuitenkin edelleen kuljettajalla, Fehrmann täsmentää. Puoliautomaattisen ajon mahdollistaa Mercedes-Benzin viidennen sukupolven hätäjarrutusavustin, joka reagoi nyt myös jalankulkijoihin. Tuottavuutta ajatellen tärkein Actros-uutuus on päivitetty ja entistä tehokkaammin toimiva älykäs PPC-vakionopeusavustin (Predictive Powertrain Control). Merkittävästi entistä laajemman ja tarkemman karttamateriaalin ansiosta järjestelmää voi nyt käyttää laajemmalla tieverkolla. Valmistajan mukaan digitaaliset kartat tunnistavat esimerkiksi maaston ja reittien topografian, risteysten ja liikenneympyröiden geometriat sekä liikennemerkit. Koeajossa järjestelmää pyrittiin käyttämään mahdollisimman runsaasti. Järjestelmä tosiaan vähentää ajonopeutta paitsi nopeusmerkkien myös tien mutkien jyrkkyyden ja alamäkien jyrkkyyden mukaan. Ja ajettiin-

KULJETUS 85

pa sen avuin läpi myös pari reitin varrelle osunutta liikenneympyrää. Hyvin toimii!

Vieläkin pihimpi

Uusi Actros kuluttaa moottoritieajoissa jopa 3 ja maantieajossa jopa 5 prosenttia aikaisempaa vähemmän polttoainetta. - Samaa tavoitetta tukee parantunut aerodynamiikka jonka taustalta löytyvät taustapeilit korvaava MirrorCam -kameraratkaisu sekä uudet sivutuuliohjaimet, Fehrman kertoo ja jatkaa: - Tiettyihin kokoonpanoihin on tuotu uusi taka-akselin välitys mikä pienentää polttoaineenkulutusta vielä entisestään.

Arocsilla puupinolle

Kiertueen mukana, ilman nosturia kulkenut puutavara-Arocs oli lastattu 72 tonnin kokonaispainoon. Konekorjaamo Riikonen Oy:n Riiko puutavara-varustuksella, Terminator XXL pankoilla ja Kilafors perävaunulla varustetun auton erikoisuutena oli hydraulinen nosturikiinnitys, joka on nyt uutena tuotteena tarjolla myös Riiko puutavara-varusteluun. Maininnan arvoinen yksityiskohta on vetoautoon, niin ikään Konekorjaamo Riikosella asennettu liikkelähtöapu. Käytännössä puhutaan eräänlaisesta toisen akselin keventimestä. Actroseista poiketen peilitöntä Arocsia saa yhä perinteisellä mittaristolla, mikä löytyy myös nyt koeajetusta autosta.

Mercedes-Benzin uusi kamerapeilijärjestelmä koostuu kahdesta auton ulkopuolelle asennetusta kamerasta ja kahdesta 15-tuumaisesta näytöstä (res.720 x 1920 px). Näyttöjen kirkkautta ja kuvakulmaa voidaan säätää. Näytön oikealla sivulla näkyvät palkit indikoivat etäisyyksistä. Alin palkki säädetään yhdistelmän takakulman kohdalle.

Kehityksen tahdit

Mercedes-Benzin nyt tekemät uudistukset toimivat suunnan näyttäjinä nykyaikaisten kuorma-autojen kehityksessä. On vain ajan kysymys milloin toiset valmistajat seuraavat saksalaisvalmistajan esimerkkiä, sillä paluuta entiseen ei enää ole. niin merkittäviä nyt markkinoille tuodut uudistukset ovat. Koeajossa etenkin uudet ja monipuoliset MirrorCam -taustapeilit tekivät lähtemättömän vaikutuksen: Mercedes-Benz on edelläkävijä myös taakse päin katsottaessa.

Vehon kuljettajakouluttaja Ari Fehrmannin mukaan uusien tekniikoiden vastaanotto on ollut asiakkaiden puolelta kaikin puolin positiivista.

Automatiikka hoitaa

Edistyksellinen PPC-vakionopeudensäädin napsaistiin päälle heti Ylästön Veholta Kehä III:lle noustua. Tuntumaa puoliautomaattisesta ADA ajoavustimesta otettiin 4-tiellä. Järjestelmä pitää pitkän B-linkkiyhdistelmän hienosti omalla kaistallaan, joskin hieman kiemurrellen. Fehrman opastaa järjestelmän sallivan kuljettajan muuttaa auton asemaa joko keski- tai reunaviivasta. Asetimme auton kulkemaan lähempänä tien piennarta, mikä rauhoittaa välittömästi kaiken kiemurtelun ja vähentää automatiikan tekemät ohjauksen korjausliikkeet lähes olemattomiksi.

RIIKO® päällirakenteet

Kilafors Karlavagnen perävaunut ja varaosat Jälleenmyynti ja toimitukset koko Suomen alueelle

Esko Leinonen

JARI RIIKONEN

KEIJO RIIKONEN

Myyntipäällikkö

Toimialajohtaja

Toimitusjohtaja

0504775918

0400371204 0400576541

esko.leinonen@riiko.fi

jari.riikonen@riiko.fi

keijo.riikonen@riiko.fi

www.riiko.fi

@kkriiko

@Riikonen Official


86 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Mercedes-Benz Trucks Innovation Tour 2019 -kiertue:

Uudet MirrorCam -peilikamerat herättivät suurta kiinnostusta

R

ovaniemeltä syyskuun puolivälissä käynnistynyt ja lokakuun 10. päivä Vantaan Veholle päättynyt Mercedes-Benz Trucks Innovation Tour 2019 -kiertue vieraili yhteensä 17 eri paikkakunnalla. Monipuolisesti saksalaisvalmistajan uusia Actros ja Arocs -malleja esitellyt koeajokalusto keräsi ansaitusti suurta huomiota osakseen.

- Koeajokalusto, ja erityisesti uusilla MirrorCam-peilikameroilla varustetut yhdistelmät olivat varsin aktiivisesti liikenteessä koko kiertueen ajan, kertoo tapahtuman järjestelyistä vastannut Vehon kuljettajakouluttaja Ari Fehrmann. Ammattilehti pistäytyi kiertueella Veho Pirkkalan palvelukeskuksessa, missä oli heti aamusta alkaen runsaasti uusien mittojen mukaisista ja uusilla kamerapeilijärjestelmillä varustetuista yhdistelmistä kiinnostuneita asiakkaita. Kiertueen matkassa pari viikkoa kulkenut Mercedes-Benz kuorma-autojen ja huoltopalveluiden markkinointipäällikkö Nina Uschanov oli erittäin tyytyväinen tapahtumaan: - Asiakaspalautteet uusista Actros- ja Arocs-malleista ovat olleet todella positiivisia. Mercedes-Benzin markkinoille tuoma ja ammattilehdistön ylistämä uusi MirrorCam-peilikameratekniikka sekä uudet kuljettajaa avustavat järjestelmät ovat saaneet hyvää palautetta kiertueella. Uschanovin mukaan koeajoyhdistelmät olivat aktiivisesti liikenteessä kiertuepäivien ajan. - Tietysti oli paikkakuntakohtaisia eroja, mutta välillä jonottamaankin joutui, mikäli koeajoaikaa ei ollut varannut etukäteen. Varsin aktiivisesti asiakkaat olivat liikkeellä, mikä on tuonut myyjillemme kiitettävän

Mercedes-Benz Trucks Innovation Tour 2019 -kiertueen aikana koeajolla käyneet saivat hyvää tuntumaa uuden Actros- ja Arocs -malliston ajettavuudesta, mukavuudesta ja suorituskyvystä.

määrän tarjouspyyntöjä, joita parhaillaan työstetään yhdessä asiakkaiden kanssa. Myös kauppojakin tehtiin kiertueen aikana, Uschanov toteaa.

Ympäristöä kunnioittaen

Kiertueella olivat mukana myös Mercedes-Benzin tuottavuutta lisäävät Uptime- ja FleetBoard-kalustonhallintaratkaisut. Lisäksi matkassa olivat kiertueyhteistyökumppanit Neste, OP, Ekeri, Konekorjaamo Riikonen sekä Fazer, joka tarjosi koeajojen yhteydessä teemaan sopivat maittavat ja täytetyt Reissumies-leivät tapahtumavieraille. - Kaikissa kiertueautoissa käytimme saatavuuden mukaan Neste MY uusiutuvaa dieseliä, jolla vähensimme jo entuudestaan polttoainetaloudellisten ja ympäristöystävällisten Mercedes-Benz kuorma-autojen päästöjä, Uschanov lisää.

Ammattiakatemian toimitusjohtaja Tuomo Kauppinen poikkesi Pirkkalassa tutustumassa autotekniikan uusimpiin saavutuksiin.

Markkinointipäällikkö Nina Uschanov on tyytyväinen Mercedes-Benz Trucks Innovation Tour 2019 -kiertueen saamaan vastaanottoon: - Pari viikkoa olen kiertänyt koeajattamassa asiakkaita ja siirtänyt yhdistelmiä paikkakunnalta seuraavalle. Kaikki yöt vietin myös MercedesBenz Actrosin tasokkaassa ja tilavassa ohjaamossa.

- Kiertueella mukana olleen Arocs puutavarayhdistelmän Riiko -päällerakenteet sekä Kilafors Karlavangen puutavaraperävaunu olivat Konekorjaamo Riikonen Oy:n mallistosta, esitteli myyntipäällikkö Esko Leinonen.

Edullista varasto / tallitilaa 24-300m2 Pyydä tarjous!

CE

Uusi tekniikka ja erityisesti peilikamerajärjestelmä kiinnosti kovasti myös tulevia Mercedes-Benz asiakkaita, kuljetus- ja logistiikka-alan opiskelijoita.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


88 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Tampereen Raskoneella on käytössä hyvät tilat Perkkoonkadulla, mistä löytyy 11 autopaikkaa kuorma-autoille sekä saman verran paketti- ja henkilöautokalustolle. Henkilökuntaa on palveluksessa noin 30 joista yli 20 ammattitaitoista mekaanikkoa.

Monimerkkikorjaamo panostaa vahvasti Sisu-toimintoihin

R

askone on Suomen suurin raskaan kaluston monimerkki korjaamoketju, joka palvelee 19 paikkakunnalla. Tampereen Raskoneella on viime aikoina panostettu vahvasti erityisesti Sisu kuorma-autojen huoltoihin.

Tampereen Raskoneella on käytössä hyvät tilat Perkkoonkadulla, mistä löytyy 11 autopaikkaa kuorma-autoille sekä saman verran paketti- ja henkilöautokalustolle sekä suuri piha-alue. Henkilökuntaa on palveluksessa noin 30 joista yli 20 ammattitaitoista mekaanikkoa. - Huollamme ja korjaamme kaikkia kuorma-automerkkejä ketjutasolla Raskone on parin vuoden ajan kasvanut merkittävästi myös Volvojen ja Scanioiden huoltajana. Lisäksi hoidamme perävaunuja, päällerakenteita, nostolaitteita, kylmälaitteita jne. Vuodessa tehdään noin 5000-6000 erilaista huoltotoimenpidettä tuulilasinpyyhkimien vaihdosta koneremontteihin, kertoo Tampereen Raskoneen korjaamopäällikkö Petri

Tampereen Raskoneelta löytyy erittäin vahvaa Sisu-osaamista vaativimpiinkin remontteihin; mekaanikko Tero Niemisellä on kokemusta Sisu-huolloista vuodesta 1982 lähtien; hänen erikoisosaamista on mm. peräremontit ja Fuller-vaihdelaatikot.

Tuominen, jolla on parinkymmenen vuoden kokemus raskaan kaluston huoltotoiminnoista.

Vahvaa Sisu-osaamista

Raskoneella on aina huollettu kotimaisia Sisu kuorma-autoja.

- Nämä toimitilatkin olivat aikanaan Sisu Auton käytössä ja nykyäänkin Sisun myyntipääl-

likkö Ville Kaihu toimii samoista tiloista käsin, joten yhteistyö valmistajan kanssa on hyvin tiivistä. Alueellamme on suuri Sisu-kanta mikä on kasvanut viime aikoina hyvää tahtia, toteaa Tuominen. Tampereen Raskoneen Sisu -osaaminen on vahvistunut oleellisesti kuluvan vuoden aikana. - Olemme onnistuneet rekrytoinneissa ja palvelukseemme on tullut kovan luokan Sisu/Mercedes-Benz osaajia. Kuljetusyrittäjät arvostavat heidän osaamistaan ja motivoitunutta tekemistä, mikä näkyy vahvasti Sisu-toimintojen kasvuna. Meillä on korjaamolla hyvä henki ja tekemisen meininki, minkä ansioista alan ammattilaiset ovat valinneet työpaikkansa. Toiminnan kasvaessa haemme parhaillaankin palvelukseemme 1-2 raskaan kaluston mekaanikkoa sekä kylmälaitepuolen osaajaa, ilmoittaa Raskoneen aluejohtaja Matti Kaskismaa. Myös koko Raskoneen tekemisessä Kaskismaa näkee paljon hyvää kehitystä: - Olen ollut Raskoneen palve-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

- Meillä palvelu pelaa, ilmoittavat Tampereen Raskoneen korjaamopäällikkö Petri Tuominen (vas.) ja aluejohtaja Matti Kaskismaa.

KULJETUS 89

- Korjaamolaitteet ovat ajantasalla, niitä käyttää raudanlujat ammattilaiset ja kun osatkin löytyy nopeasti, kannattaa ehdottomasti käydä toteamassa Sisu huoltopalvelumme taso, kutsuu huoltoesimies Antti Paukkunen. Hän on työskennellyt Sisu-huoltojen parissa vuodesta 1981 lähtien ja useiden kuljetusyritysten kanssa yhteistyö jatkuukin jo kolmannessa polvessa.

Sami Taura suorittaa parhaillaan Sisu-painoitteista raskaan kaluston mekaanikon ammattitutkintoa oppisopimuksena TAKK:ssa.

luksessa koko tämän vuosituhannen ja tekeminen on nyt paremmalla tasolla kuin koskaan. Yksityinen omistus on tuonut mukanaan oikean suunnan asioiden kehittämiselle ja muutos näkyy oikeastaan kaikessa tekemisessä. Kun tarkastellaan koko Raskoneen asiakastyytyväisyyttä asteikolla 1-5 niin viime kuukausina se on ollut 4,36 kun kyselyyn on vastannut yli 6 000 asiakasta. Sisu-toimintojen kasvaessa

Tampereen Raskoneella on kasvatettu myös huolto- ja varaosien valikoimaa vastamaan entistäkin paremmin nykyiseen autokantaan. - Korjaamolaitteet ovat ajantasalla, niitä käyttää raudanlujat ammattilaiset ja kun osatkin löytyy nopeasti, kannattaa ehdottomasti käydä toteamassa Sisu huoltopalvelumme taso, minkä tehdaskin juuri auditoi kuukausi sitten, kutsuu huoltoesimies Antti Paukkunen.

Keväällä Raskoneen palvelukseen siirtynyt mekaanikko Juhani Norrback on huoltanut Sisuja vuodesta 1988 lähtien: - Tampereen korjaamolla on hyvä henki ja tekemisen meininki mikä näkyy asiakastyytyväisyydessä. Se syntyy toimivan huollon lisäksi läheisestä kontaktista asiakkaisiin ja heidän toiveensa huomioimisesta sekä henkilökohtaisesta palvelusta.

Jatkuvaa koulutusta

Raskoneen huoltopalveluiden laadun takaamiseksi henkilökuntaa koulutetaan jatkuvasti. - Vuodessa ketjulla on yli 120 erilaista koulutustapahtumaa ja noin 5 % mekaanikkojen työ-

ajasta käytetäänkin koulutukseen. Sisu osaamisen kehittämisessä tehdään yhteistyötä tehtaan kanssa. Meillä alkoi esimerkiksi juuri Sisu-painotteinen raskaan kaluston mekaanikon ammattitutkinto oppisopimuskoulutuk-

sena TAKK:ssa, missä koulutetaan uusien tekijöiden lisäksi nuorempia jo palveluksessamme olevia mekaanikkoja, kertoo Petri Tuominen.

Jouset ja jousiratkaisut raskaan ja kevyen kaluston hyötyajoneuvoihin Vallilan Takomon laajasta valikoimasta taatusti kestävät jouset 70 vuoden kokemuksella nopeasti perille toimitettuna tai luotettavasti alle asennettuna.

NYT MYÖS VERKOSTA! Vallilan Takomon verkkokauppa palvelee 24/7 osoitteessa:

www.vallilantakomo.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

TUOMAS HYYTIÄ

TOMI TIKANMÄKI

HEIKKI HILTUNEN

VILLE KAIHU

OLAVI KARVONEN

LIISA KAATTARI

JANNE VUORINEN

SAMULI SUOMI

Pohjanmaa Keski- ja EteläPohjanmaa

Etelä-Savo Etelä-Karjala Kymenlaakso

Pääkaupunkiseutu Uusimaa

Pirkanmaa Kanta-Häme

Lappi, PohjoisPohjanmaa Pohjois-Karjala

Kainuu Pohjoinen Keski-Suomi

Keski-Suomi Päijät-Häme

VarsinaisSuomi

050 411 2225

050 468 1096

0400 382 891

050 468 1044

050 468 1072

050 468 1063

0400 546 356

0400 921 657

SISU MYYNTI

www.sisuauto.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 91

SISU-alkuperäisvaraosien jakelu TAVO Oy:lle V

araosatoimintoja koskevan asiakaspalvelun ja varaosien saatavuuden kehittämiseksi ovat Oy Sisu Auto Ab ja TAVO Oy solmineet sopimuksen, jonka mukaisesti SISU-alkuperäisvaraosien jakelutoiminnasta vastaa 9.9.2019 lähtien TAVO Oy.

- Sisu Auton kuorma-autotuotannon jo vuosia jatkunut kasvu sekä markkinaosuuden vahvistuminen ovat tuoneet mukanaan kasvavat huolto- ja varaosavirrat, jotka antavat entistä paremmat mahdollisuudet SISU-huoltoverkoston varaosapalvelujen kehittämiseen, toteaa Sisu Auton toimitusjohtaja Petri Kananen. TAVO Oy (Tampereen Autovaraosa) on vahvasti kasvava, ripeä ja palveleva raskaan kaluston varaosien maahantuonti-, tukku- ja vähittäismyyntiin keskittynyt, vuonna 1976 toimintansa aloittanut kotimainen perheyritys. TAVO Oy työllistää runsaat 60 alan ammattilaista toimipisteissään Tampereella, Seinä-

joella, Vaasassa ja Oulussa. - TAVO:lla on jo ennestään pitkä ja vahva kokemus SISU varaosista ja SISU asiakkaiden palvelemisesta, mikä luo pohjan huippulaatuisen SISU-brändiä vastaavan palvelun kehittämiseksi, kertoo TAVO Oy:n toimitusjohtaja Tapio Korpinen. Suomessa SISU-jälkimarkkinointiverkoston muodostavat jatkossa varaosajakelutoiminnasta vastaava TAVO Oy sekä Sisu Auton valtuuttamat huoltokorjaamot, jotka käsittävät mm. Veho Oy Ab:n, Raskone Oy:n E.Hartikainen Oy:n, Askolan Auto- ja Konekorjaamo Oy:n, Merilapin Ajoneuvohuolto Oy:n, KM Huoltopalvelut Oy:n, Jaresko Oy:n ja Karjalan Yhdistelmäjarrut Oy:n huoltopisteitä.

Sisu Auton toimitusjohtaja Petri Kananen (vas.) ja TAVO Oy:n toimitusjohtaja Tapio Korpinen kättelivät alkaneen yhteistyön kunniaksi Maxpo 2019 -näyttelyssä.

Kilafors selkeyttää perävaunujen ja varaosien maahantuontia Suomessa

Kevyet ja kestävät alumiinivanteet kuorma-autoihin. Kilafors -puutavaraperävaunut ovat saavuttaneet hyvän maineen suomalaisten asiakkaiden vaativassa käytössä.

R

uotsalainen puu-, sora- ja hakeperävaunuvalmistaja Kilafors selkeyt- tää perävaunujen ja varaosien myyntiä Suomessa. Syyskuun 27. päivästä 2019 alkaen Kilafors -perävaunujen maahantuonti, myynti ja varaosatoimitukset sekä jälleenmyynti- ja huoltoverkoston kehittäminen ovat yksinoikeudella joensuulaisen Konekorjaamo Riikonen Oy:n vastuulla. - Olemme jo viimeisen viiden vuoden ajan toimineet Kilaforsin virallisena maahantuojana Suomessa. Jatkossa kaikki Kilafors -perävaunujen myyntiin ja varaosiin sekä takuisiin ja mahdollisiin muu-

toksiin liittyvät asiat hoituvat keskitetysti meidän kauttamme, toteaa myyntipäällikkö Esko Leinonen Konekorjaamo Riikonen Oy:stä. Leinosen mukaan uusi järjestely selkeyttää merkittävästi Konekorjaamo Riikonen Oy:n toimintaa ja mahdollistaa Kilafors -perävaunuasiakkaiden palvelun entistäkin nopeammin ja kokonaisvaltaisemmin. Nykyinen huoltoverkostomme palvelee Kilafors -asiakkaita entiseen tapaan, tulevaisuudessa huoltoverkosto tulee laajenemaan uusien Konekorjaamo Riikosen yhteistyökumppaneiden myötä. - Toivotamme tervetulleiksi nykyiset ja uudet asiakkaat, sanoo Leinonen.

Follis Oy Tilaukset ja kyselyt: Puh. 045 321 7011 Kalevi Hotari 040 536 2043 myynti@follis.fi www.follis.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

92 KULJETUS

Erikoisvanteilla lisää kantavuutta ja näyttävyyttä kuljetuskalustoon

T

- Suomen organisaatioon kuuluu lisäkseni neljä myyjää, kolmen toimiessa jatkuvasti asiakaspinnassa ja yhden vastuulla on puhelinmyynti. Toimistossa on yksi henkilö ja varastoa pitää tällä hetkellä kolme asiansa erittäin hyvin taitavaa ammattilaista, sanoo Sihvola. Special Wheelsin vuotuinen myynti on 200 000 - 250 000 vanteen luokkaa. - Suomen osuus siitä on noin 50 000 vannetta vuodessa. Positiivisena seikkana mainittakoon että määrät ovat markkinan haasteista huolimatta erittäin positiivisessa kasvussa, ilmoittaa Sihvola.

alvirengaskauden tehdessä tuloaan on rengas- ja vanne- asioissa parasta kääntyä asiansa osaavien ammattilaisten puoleen. Kävimme Suomen Erikoisvanteet Oy:ssä tutustumassa yhteen Suomen laajimmista sekä henkilö- että hyötyajoneuvot kattavaan erikoisvannevalikoimaan, missä on valinnanvaraa myös tavallista eksoottisimpiin ajoneuvoihin. Vuonna 1993 Ruotsissa perustettu Special Wheels Ab on Pohjoismaiden suurin riippumaton vannetoimittaja. 26 toimintavuoden aikana yritys on kasvanut kolmen miehen paikallisesta pajasta lähes 50 henkilöä työllistäväksi pohjoismaiseksi konserniksi. Ruotsin lisäksi yrityksellä on tytäryhtiöt Suomessa ja Norjassa. Tanskan markkinoita johdetaan Ruotsin puolelta käsin. Suomeen Special Wheels on toimittanut vanteita jo reilun viidentoista vuoden ajan; maahantuonnista vastaa Suomen Erikoisvanteet Oy. Nykyisissä, Nummelassa sijaitsevissa, lähes 2000 neliömetrin toimitiloissa yritys on toiminut vuodesta 2010 lähtien. - Toimisto- ja myyntinäyttelytilojen lisäksi täällä on lavapaikat noin 60 000 teräs- ja kevytmetallivanteelle. Meillä ei ole lainkaan suoramyyntiä, vaan kaikki vanteet toimitetaan asiakkaillemme koko maan kattavan jälleenmyyjäverkoston - toisin sanoen erilaisten rengas-, autotarvike- ja autoliikkeiden kautta. Poikkeuksena on vanteiden b2b verkkokauppa, johon meillä on alansa parhaimpiin ja helppokäyttöisimpiin lukeutuva myyntiportaali, kertoo Suomen Erikosvanteet Oy:n toimitusjohtaja

Laatua arvostetaan

Raskaan kaluston Speedline Truck -alumiinivanteita saa sekä koneellisesti että käsin kiillotettuina vaihtoehtoina. - Tyypillinen painonsäästö on noin 6-7 kg luokkaa, mikä nostaa 76-tonnisen yhdistelmän kantavuutta jopa yli 200 kg:lla, sanoo Suomen Erikosvanteet Oy:n toimitusjohtaja Perttu Sihvola.

Perttu Sihvola.

Vanteet kaikkiin käyttötarkoituksiin

Suomen Erikoisvanne Oy:n vannevalikoima rakentuu henkilö-, paketti- ja lava-autojen van-

teiden lisäksi raskaiden hyötyjoneuvojen teräs- ja kevytmetallivanteista. Vanteiden ohella valikoimassa ovat myös pyörän pultit ja mutterit sekä vanteiden soviterenkaat. Vannevalikoiman laajuudesta

kertoo se että tällä hetkellä valikoimassa on vannevaihtoehtoja noin 60 eri automerkkiin, ja reiluun 1400 eri automalliin. - Vannemallit ja sopivuuden voit tarkistaa vaivattomasti verkkosivuillamme olevasta interaktiivisesta vanneoppaasta. Olemme myös oikeasti sovittaneet kaikki vannemallit etukäteen kuhunkin automalliin, ettei asiakkaillemme tulisi ikäviä yllätyksiä asennusvaiheessa. Kaikilla vanteillamme on vähintään KBA-sertifiointi ja useimmilla malleilla myös TÛV-hyväksyntä, toteaa Sihvola.

Pohjoismainen vannealan menestyjä

Amerikkalainen Black Rhino tunnetaan maasto- ja lava-autopuolella premium-luokan vannevalmistajana. Mallistossa on nyt hyvin myös Euro-autoihin sopivia vaihtoehtoja, kokoluokassa 17-24 tuumaa.

Special Wheels tytäryhtiöineen, on vuodesta 2014 eteen päin kuulunut perustajansa Svante Hertelin nimeä kantavaan Hertel Gropiin. Työntekijöitä on kaikkiaan yli 50, mistä kymmenkunta Suomessa. Laatujärjestelmä ISO 9001 otettiin käyttöön vuonna 2001 ja päivitettiin ISO 9001:2015 -versioon vuonna 2018.

Suomen Erikoisvanteet Oy:n maahantuomat vanteet edustavat tunnettujen ja vastuullisesti toimivien vannevalmistajien korkealaatuisia tuotemerkkejä. Vakiovalikoimaan kuuluvat muun muassa Nitro Wheels, Advanti Racing, Ballistic Off-Road, BM Racing sekä CSP. - Suomalaisille tutuimpia ja tunteita herättävimpiä tuotemerkkejä ovat OZ Racing, MSW sekä Sparco ja TSW, mitkä on helppo yhdistää vaikkapa moottoriurheilun puolelle. Näistä Sparco tunnetaan vanteita paremmin ajoasuista ja ohjauspyöristä sekä istuimista. Yhteistä edustamillemme tuotemerkeille on kuitenkin se että valmistajien mallistoista löytyy yksilöllisiä, huippuluokan kevytmetallivanteita niin perhe- ja urheiluautoihin kuin raskaisiin ajoneuvoyhdistelmiinkin ja kaikkeen siltä väliltä. Esimerkiksi OZ Racing hyödyntää Formula1 ja WRC -puolen osaamistaan ja teknologiaa myös OZ Racingin katuvanteiden parissa. Esimerkiksi vuosikymmenten ajan ralliautojen ykkösvanteena pidettyä ja oikeasti legendaarista OZ Racing vannetta saa nyt myös useisiin eri pakettiautoihin sopivana, Sihvola kertoo.

Trendit muuttuvat

Kun puhe käännetään kohti talvivanteiden valintaa Sihvola suosittelee kääntämään katseet vaikkapa Special Wheelsin omista tuotemerkeistä rakentuvan ja kustannustehokkaan vakiovalikoiman suuntaan: - Talven keliolosuhteet, lähinnä kosteus ja maantiesuola asettavat alumiinivanteet koville. Suomessa ja muissa pohjoismaissa on viime vuosina ollut trendikästä valita mustat, mattalakatut vanteet talvikäyttöön. Mattaväri on käytössä erittäin vaativa pitää puhtaana. Nyt suuntaus on kuitenkin kääntymässä. Musta ja muut tummat


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Rallipoluilta tuttua vahvistettua OZ Racing -kisavannetta saa nyt myös pakettiautokokoina.

värisävyt ovat yhä se juttu mutta nyt vanteet saavat taas kiiltää. Olemme vahvistaneet ns. Talvivannemallistoa useilla uusilla vaihtoehdoilla.

Vahvaa panostusta hyötyajoneuvopuolelle

Suomen Erikoisvanteet Oy on vahvistanut merkittävästi myös hyötyajoneuvojen vannevalikoi-

maa. Perinteisten teräsvanteiden rinnalle on nostettu kattava erikoisvanteiden valikoima. Sihvolan mukaan miltei kaikkiin uusimpiin malleihin on nyt tarjolla erikoisvannevaihtoehtoja. - Jopa isoilla pyörännavoilla varustettuun Renault Masteriin ja sen sisarmalleihin on nyt tarjolla vaihtoehtoja. VW ja Mercedes ovat jo vuosia käyttäneet

pakettiautoissa henkilöautojen pulttijakoa, joten niihin on erittäin hyvät valikoimat korkean kantavuuden vanteita, opastaa Sihvola. Paketti- ja lava-autojen hyvät myyntilukemat ovat synnyttäneet luontaista kysyntää kestäville ja keveille sekä näyttäville kevytmetallivanteille. - Nykyisten tavara-autojen ajo-ominaisuudet ovat täysin linjassa useimpien henkilöautojen kanssa. Lisäksi valmistajat ovat alkaneet kiinnittää entistä enemmän huomiota tavara-autojen ja lava-autojen ulkonäköön. Kuten henkilöautoissa myös raskaammissa ajoneuvoissa näyttävät vanteet antavat sen viimeisen silauksen ulkonäköön. Tyylikkäin teipein ja vantein viimeistelty auto on usein yrityksen näkyvin käyntikortti maantiellä, joten siihen sijoitetut varat eivät mene hukkaan. Olemme ottaneet myös sen seikan huomioon, että useat vetävät jatkuvasti peräkärryä tai traileria perässään. Siksi useaa vannevaihtoehtoa on tarjolla myös perävaunukokoina, huomauttaa Sihvola.

KULJETUS 93

Vuodenaikojen vaihtuminen näkyy tilausmäärien kasvuna Suomen Erikoisvanteet Oy:n varastossa.

Lisää hyötykuormaa

Kuorma-autojen teräsvanteiden valikoima ja saatavuus on yhä korkealla tasolla.

Pyörän venttiilit ovat erittäin kovilla raskaissa ajoneuvoissa. Speedline Truck -alumiinivanteissa on patentoitu, kovaa rasitusta kestävä ja vaivattomasti vaihdettavissa oleva venttiilirakenne.

Raskaiden ajoneuvojen vanteet näyttävät merkittävää osaa Suomen Erikoisvanteet Oy:n tuotevalikoimassa. Teräsvanteet tulevat amerikkalaiselta Accurideltä, joka on yksi maailman suurimmista hyötyajoneuvovannevalmistajista. Teräsvanteiden ohella valikoimaan kuuluu saksalaiset Speedline Truck -alumiinivanteet. - Vanne on kuluva osa, joka pitää aika ajoin uusia. Luottamalla tunnettujen ja mittatarkkuudestaan tinkimättömien valmistajien korkealaatuisiin vanteisiin kuljetusyrityksen on vaivattomampaa saavuttaa rengasvalmistajan renkailleen lupaamiin kilometrisuoritteisiin. Renkaan ohella tulisi seurata myös vanteen kulumista. Raskaissa ajoneuvoissa erityishuomio kannattaa kiinnittää renkaan sivuseinämän ja vanteen liitoskohtaan. Renkaan ja vanteen väliin kerääntyvä hiekka saattaa pahimmassa tapauksessa hioa vanteen sarven ohueksi ja veitsen teräväksi. Ilmiötä on havaittu etenkin merkittömien kevytmetallivanteiden parissa kuorma-autoissa. Kahtena eri kirkkausvaihtoehtona tarjottaviin Speedline Truck -vanteisiin luottamalla asiakas saa paitsi kevyet myös kestävät vanteet autoonsa tuleviksi vuosiksi. Lisäksi tulee tietysti painon säästö, joka keskittyy kaiken lisäksi jousittamattomaan kuormaan. Esimerkiksi tyypillinen 22,5” -koossa Speedline Truck -alumiinivanne tuo jopa noin parinkymmenen kilon painonsäästön, mikä tarkoittaa isossa ajoneuvoyhdistelmässä jo merkittävää kasvua laskutettavan hyötykuorman puolelle, Sihvola summaa.

Kevytmetallivanteiden avuin voidaan keventää auton jousittamatonta kuormaa, mikä mahdollistaa jousituksen nopeamman reagoinnin tienpinnan epätasaisuuksiin sekä tietysti kasvattaa hyötykuormaa.

Paketti- ja lava-autot saavat nyt olla näyttäviä. - Talvipyörien suosikkivanne on yhä viisipuolainen, mutta yhtä lailla monipuolaisiakin kysytään. Tulevan talven suosikeiksi ovat nousemassa kiiltävän musta sekä grafiitin harmaa, eri värisävyinä, esittelee Perttu Sihvola.


94 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Scania V8 on parhaimmillaan - sekä nyt että tulevaisuudessa - raskaissa kuljetuksissa.

Scania V8 moottorilla edessä mielenkiintoinen tulevaisuus S Raskaat kuormat ovat tehokkaampia

cania V8 tuotiin markkinoille vuonna 1969, ja siitä asti sen maine teiden kuninkaana on perustunut tehokkuuteen ja luotettavuuteen sekä lisäksi ikoniseen logoon ja moottorin erottuvaan jylinään.

Digitalisaatio ja ilmastonmuutos sekä muut tekniset ja yhteiskunnalliset muutokset tuovat kuitenkin suuria muutoksia kuljetusalalle. Pystyykö kuningas säilyttämään kruununsa vielä seuraavat kymmenen tai 20 vuotta? Miltä V8:n tulevaisuus näyttää? - Mielestäni V8:lla on edessä vahva tulevaisuus, toteaa Scanian V8-moottorien pääinsinööri Anders Gau itsevarmasti: Jos katsotaan peruutuspeilistä kymmenen tai 20 vuotta taaksepäin, moottorissa oli silloinkin kahdeksan sylinteriä ja kahdeksan mäntää, ja se näytti samanlaiselta kuin nykyään. Moottoria on toki kehitetty paljon viimeisen 20 vuoden aikana: olemme siirtyneet Euro 3 -päästöstandardista Euro 6:een ja lisänneet hevosvoimia 580:sta 730:een, ja lisäksi polttoainetaloutta on parannettu tuntuvasti. Moottorin tunnistaa silti yhä V8:ksi.

Raskaampiin kuormiin tarvitaan V8:n tehoa

Gaun mukaan V8 on parhaimmillaan - sekä nyt että tulevaisuudessa - raskaissa kuljetuksissa. - Se on kestävä, suuritehoinen moottori, jonka polttoainetalous on todella hyvä. Siksi se soveltuu erinomaisesti raskaiden kuormien käsittelyyn esimerkiksi metsä- ja maanrakennustöissä.

Insinööri, kestävän kehityksen asiantuntija ja suunnittelija: Anders Gau, Jonas Nordh ja Kristofer Hansén uskovat, että V8 menestyy myös tulevaisuudessa.

Kaksikymmentä vuotta on pitkä aika, mutta myös tulevaisuudessa tarvitsemme raskaita kuormaautoja raskaiden kuormien kuljetukseen näillä aloilla. Siksi myös tehokkaille V8-moottoreille on kysyntää, Gau selittää. Voisi kuvitella, että kasvanut tehontarve on tehnyt moottoreista automaattisesti myös suurempia, monimutkaisempia ja enemmän kuluttavia. Itse asiassa V8 on kuitenkin kehittynyt päinvastaiseen suuntaan. Vuonna 2017 esitellyn uusimman mallin suurimmat parannukset ovat moottorin hämmästyttävä kehitys polttoainetehokkuudessa (keskimäärin viiden prosentin polttoaineensäästö) ja parempi kestävyys. Se painaa 80 kiloa vähemmän kuin edeltäjänsä, etupäässä koska sen rakenne on yksinkertaisempi ja siinä on vähemmän osia.

Etäyhteyspalvelut: tärkeämpää kuin sähköistäminen V8:n lähitulevaisuudessa

Gau uskoo, että etäyhteyspal-

veluiden kehittyminen vaikuttaa suuresti V8:n tulevaisuuteen. Hän jatkaa, että moottori on jo nyt yhteensopiva kaikkien Scanian tarjoamien etäyhteyspalveluiden ja koulutusmoduulien kanssa. Lisäkehityksen potentiaalia hän näkee älykkäissä voimansiirtojärjestelmissä, joiden avulla kuljettajan on entistäkin helpompi vähentää polttoaineenkulutusta. - Kun älykäs voimansiirtojärjestelmä auttaa kuljettajaa valitsemaan oikean vaihteen ja näkemään, mitä tapahtuu kolmen kilometrin päässä, tämä voi hyödyntää kuorma-auton liike-energiaa paremmin. Kaasua voi esimerkiksi vähentää juuri ennen mäen huippua ja antaa auton rullata mäki alas, niin että se kerää uutta liike-energiaa, jolla päästään taas seuraava mäki ylös. Scanian V8-moottorin tehokkuuden ansiosta on myös mahdollista käyttää taloudellisinta vaihdetta pidempään ennen pienemmän vaihteen vaihtamista. Tämä on itse asiassa energiaa säästävin vaihtoehto, Gau huomauttaa.

Ilmastonmuutoksen ja ilmansaasteiden lisääntymisen myötä fossiilittomien kuljetusratkaisujen tarve kasvaa, mutta mikä on V8:n rooli muutoksessa? Ehkä tällaisella suurella dieselkäyttöisellä koneella ei ole paikkaa tulevaisuudessa? Kestävän kehityksen ratkaisujen johtaja Jonas Nordh on eri mieltä: - Kannatan V8:n jalostamista kestävän kehityksen näkökulmasta. Jos sähköistys ei ole edennyt laajalti vuoteen 2030 mennessä, pitää meidän keksiä jotain sen tilalle, ja se jokin on energiatehokkuus. Hiilidioksidipäästöjen vähennyksestä noin 25 prosenttia pitää tulla energiatehokkaista ratkaisuista. Nordh selittää, että koska V8 voi kuljettaa isompia ja raskaampia kuormia, tarvitaan vähemmän kuorma-autoja ja kulutustaso pysyy samana, erityisesti kun hyödynnetään liike-energiaa V8-pääinsinööri Anders Gaun mainitsemalla tavalla. - Tästä syystä V8 voi olla ympäristöystävällisen kuljettamisen markkinajohtaja. Uuden sukupolven moottorien tärkein uudistus on energiatehokkuuden parantaminen. V8:n uusi dieselalusta vähentää energiankulutusta, ja kuljetus kannattaa aina tehdä mahdollisimman tehokkaasti, oli ajoneuvon paino sitten tonni tai 76 tonnia, Nordh lisää.

Uusiutuvat polttoaineet tuovat uusia mahdollisuuksia

- Biopolttoaineita on saatavilla rajoitetusti, ja siksi niiden käyttö pitää keskittää töihin, joissa niitä todella tarvitaan.

Niitä ei tarvita kaupunkikuljetuksiin, joissa sähköistäminen ja biokaasu voivat toimia paremmin. V8:n tehoa tarvitaan kuitenkin mäkisessä maastossa, kaivoksissa ja muissa käyttökohteissa, joissa vaaditaan 70–80 tonnin vetokykyä. Kun V8 730:n polttoaineena käytetään FAMEa tai HVO:ta, voidaan myös korjata hiilidioksidiongelmia, kertoo Nordh. Toinen tapa vapautua fossiilisista polttoainesta on tavallisten ja biopohjaisten polttoaineiden sekoittaminen. Scanialla on tiimi, joka keskittyy kokonaan tämän prosessin ratkaisemiseen.

Kevyempi mutta vahvempi ajoneuvo

Tulevaisuuden kehityskulkuun saattaa vaikuttaa myös vahvempien mutta kevyempien materiaalien, kuten kevlarin tai hiilikuitujen, käyttöönotto. Scanian muotoiluosaston entinen johtaja Kristofer Hansén kuitenkin varoittaa innostumasta liikaa ja toteaa, että nämä materiaalit ovat olleet käytössä jo jonkin aikaa, mutta niiden korkea hinta on hidastanut niiden leviämistä. Myös alumiinin rooli saattaa kasvaa tulevaisuudessa, ja muiden valmistajien tavoin myös Scania tutkii tätä ja muita ratkaisuja. - Tällä hetkellä kuorma-autossa on lukuisia osia. Mutta ehkä tulevaisuudessa alustan rakentamiseen käytetään vähemmän osia, jolloin siitä tulee nykyistä kevyempi, sanoo Hansén.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 95

Moottori- ja voimansiirtohuoltojen ammattilainen. ps. Seuraa meitä Facebookissa...

Scania lisää 13-litraisten moottorien valikoimaansa 540 hevosvoimaisen mallin

S

canian taloudellisten ja luotettavien 13-litraisten moottorien valikoimaan on nyt lisätty uusi 540-hevosvoimainen vaihtoehto. Uusi DC13 166 -moottori on suunnattu etupäässä käyttökohteisiin, joissa korkea teho ja hyvä ajettavuus ovat tärkeitä ja joissa hyötykuorman maksimointi on tärkeää.

- Lupaamme tarjota asiakkaillemme räätälöityjä vaihtoehtoja, ja nyt olemme havainneet tarpeen kehittää huippuluokan version 13-litraisesta sankaristamme. Kuusisylinteristen rivimoottorien valikoimamme on alan huipputasoa polttoainetalouden suhteen. 13-litraisilla moottoreilla varustetut Scanian kuorma-autot ovat saaneet Green Truck -tittelin Saksassa jo kolmena peräkkäisenä vuonna, ja se on upea saavutus sanoo Scanian kuorma-autotoimintojen varatoimitusjohtaja Alexander Vlaskamp. Scanian kuusisylinteristen rivimoottorien valikoimaan kuuluu nyt viisi erilaista mallia: 370, 410, 450, 500 ja 540 hevosvoiman versiot. Uusi 540 hevosvoi-

Scanian kuusisylinteristen rivimoottorien valikoimaan kuuluu nyt viisi erilaista mallia: 370, 410, 450, 500 ja 540 hevosvoiman versiot. Uusi 540 hv malli hyödyntää paljolti 500-hevosvoimaisen sisaruksensa tekniikkaa.

man malli hyödyntää paljolti 500-hevosvoimaisen sisaruksensa tekniikkaa. Molemmissa on esimerkiksi vankka kiinteägeometrinen turbo, jossa käytetään

liukulaakerien sijaan kuulalaakereita. - Voimakas 540 soveltuu erinomaisesti suomalaisille asiakkaille, joille maksimaalinen

hyötykuorma on tärkeintä, sanoo Scania Suomi Oy:n myyntijohtaja Seppo Hallikainen. Uusi moottori soveltuu useisiin tehtäviin, joissa maksimaa-

linen kuormitus ei ole jatkuvaa, mutta on tarpeellista päästä 76 tonnin maksimikokonaispainoon. - Sopivaan vaihteistoon ja perävälitykseen yhdistettynä tämä moottori on taloudellinen ja luotettava vaihtoehto hyvin monelle suomalaiselle kuljetusliikkeelle, lisää Hallikainen. Kaikkia DC13-moottoreita yhdistää erinomainen polttoainetalous ja pakokaasujen kierrättäminen SCR-järjestelmän kautta. Vankka rakenne ja Scanian mukautuvan huolto-ohjelman kaltaiset palvelut pienentävät kustannuksia ja lisäävät toimintavarmuutta, mikä parantaa kokonaiskäyttötaloutta. - Pienen polttoaineenkulutuksen ja paremman teho-painosuhteen ansiosta moottori on varmasti houkutteleva monille Scanian asiakkaille. 2 700 Nm:n vääntömomentti saadaan jo 1000 kierroksella minuutissa. Siksi moottori soveltuu monenlaiseen käyttöön alakierroksille optimoidusta nopeasta vaihteistosta aina napavälitteisten akselien tuomaan erinomaiseen liikkeellelähtökykyyn, jota tarvitaan esimerkiksi maansiirrossa, sanoo Vlaskamp.


96 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kaluston luotettavuus tärkein asia yrittäjälle K

uljetusyrittäjä Pasi Väänänen ei vanno merkki- uskollisuuden nimiin; tuottavuuteen ja toimivaan tekniikkaan sitäkin enemmän. Siksi monien eri valmistajien autoilla ajanut kouvolalainen päätyi Sisu Auton asiakkaaksi. Tapasimme yrittäjän Elimäellä puupinolla kuormaa tekemässä.

Kouvolan Valkealasta käsin raakapuukuljetuksia Kymenlaakson alueella yhden auton ja kahden kuljettajan voimin tarjoavan Kuljetus Väänänen Oy:n yrittäjä Pasi Väänänen on ollut alalla jo 20 vuotta, mistä viimeiset 12 vuotta yrittäjänä. Väänäsen mukaan alan kilpailutilanne on vähintäänkin haasteellinen. - Yhden auton yrityksessä kaluston toimintavarmuus on kaiken keskiössä. Seisontapäiviin ei yksinkertaisesti ole varaa, Pasi Väänänen sanoo. Sisu Auto Oy:n asiakkaaksi Väänänen päätyi tarkan harkinnan ja omistamiseen liittyvien kulujen laskennan perusteella: - Sisu on jo hyvän tovin näkynyt edukseen puukuljetuksissa. Kyseltiin yrittäjäkaveri Toni Niemen kanssa Sisuilla ajavien mietteitä ja kuultiin että tekniikka on toimivaa ja viat olemattomia. Sen pohjalta me molemmat tilasimme uudet Sisu Polar Timberit. Kaupat kättelin Petri Kanasen kanssa viime vuoden puolella ja autot valmistui alkuvuodesta. Ja sittemmin näitä on näkynyt tulleen vähän muillekin täällä päin ajaville. Puutavara-autoilijan arke on pehmeät ja mutaiset tiet, painavat kuormat ja pitkät työpäivät. Suomalaisella Sisulla siitä selviää!

- Monimutkainen tekniikka ei välttämättä ole paras valinta metsään. Perinteisiä, hyviksi ja kestäviksi havaittuja ratkaisuja käyttämällä minimoidaan vikamahdollisuudet. Sisu Polar Timberissä perinteisistä ratkaisuista otetaan irti maksimaalinen hyöty, mikä nostaa tuottavuutta, sanoo kuljetusyrittäjä Pasi Väänänen.

Uuden Sisun voimat herää kun hetken ajaa

Täysin uuden Sisu Polar Timberin ohjaimiin Väänänen astui helmikuussa. - Moottori on 625 heppainen ja vaihteistoksi valitsin Eaton Fuller RTLO:n. Tässä on rautajouset, teliveto vedonkatkaisulla ja hydraulisella telinnostolla. Sanoin Kanaselle että otetaan ihan perusauto, tai no sen verran muokattiin että otin paremmat istuimet sekä pykälää pätevämmän äänentoistolaitteiston. Sittemmin auton matkamittariin on ehtinyt kertyä jo 120 000 kilometriä. Siirtyminen Scania R730:stä teholtaan 625 hv:n Sisun ohjaksiin ei Väänäsen mukaan sujunut täysin mutkitta: - Tekniikka toimi kuten piti, siitä ei ollut kyse. Haasteen teki Sisun voimanlähde, joka on tehtaalta lähtiessään, sanoisinko, alavireinen. Ajattelin aluksi että eihän tästä tule yhtään mitään.

Pasi Väänänen tarkistaa että kuorma on hyvin sidottu ennen maantielle siirtymistä.

Sisulta sanoivat Mersun moottorin vetristyvän kilometrien karttuessa, mikä pitikin paikkansa ja nyt koneessa on puhtia riittävästi. Fullerin kanssa pääsin nopeasti sinuiksi, sillä vastaavalla on tullut kepiteltyä takavuosina.

Toimintavarmuutta

Kymenlaakson alueella ja sen ympäristössä on runsaasti metsäteollisuutta. Kuljetus Väänänen Oy:n ajoreiteillä ovat muun muassa Anjalankoski, Lappeenranta, Sunila, Kotkan saha sekä Vierumäki ja Kuusanniemi. - Kuljetusmatkat ovat verraten lyhyitä, 50-100 kilometrin välimaastossa. Hyvänä päivänä saadaan kahteen mieheen ajettua jopa 7 - 8 kuormaa, laskeskelee Väänänen ja kertoo korkean kuljetussuoritteen perustuvan tarkkaan laskelmoitiin ja oiken mitoitettuun kalustoon. - Monimutkainen tekniikka ei välttämättä ole paras valinta metsään. Perinteisiä, hyviksi ja kestäviksi havaittuja ratkaisuja käyttämällä minimoidaan vikamahdollisuudet. Sisu Polar Timberissä perinteisistä ratkaisuista otetaan irti maksimaalinen hyöty, mikä nostaa tuottavuutta. Rautajousitus tuo vakautta kuormaukseen ja Fullerissa on pettämätön vaihtamisohjelmisto kaikissa olosuhteissa, Pasi Väänänen toteaa naurahtaen ja sanoo että toki myös nosturin ja perävaunun tulee olla toimintavarmoja. Sisun hydarulisesti kiristyvällä nosturitelineellä komeilee Kongan Konepajalta takavuosina hankittu ohjaamolla varustettu Kesla 2010 -nosturi. Perävaunu on Jykin 5-akselinen missä auton tapaan Alucarin pankot. Perushuollot, rasvaukset ja


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 97

rengastyöt Väänänen pyrkii tekemään omin voimin. - Määräaikaishuollot teetän joko Raskoneella Lappeenranssa tai Kouvolan Truck Servicessä. Molemmissa on erittäin ammattitaitoinen henkilökunta ja joustava palvelu. Aikaisemmin tuli tehtyä kaikki itse, vaihteistoremonteista ja moottorinvaihdoista lähtien. Renkaat yritys hankkii Vianorilta. Kuten autojen myös renkaiden osalta Väänänen myöntää olevansa ns. kaikkiruokainen. - En koe merkkiuskollisuuden tuovan mitään konkreettista hyötyä. Jokaiselta valmistajalta tulee aika ajoin hyviä uutuuksia ja tuottavuutta lisääviä oivalluksia. Miten kukin niitä hyödyntää on sitten itsestä kiinni. Mitä renkaisiin tulee, niin Vianorilta saan asiantuntevaa palvelua ja heillä riittää myös tahtotilaa toimintani kehitykselle. Hiljattain asensimme kärryn etuakseleille testausmielessä Nokian uusimmat perävaunurenkaat. Seuraamme niiden kilometrisuoritetta ja kulutuskestävyyttä, Väänänen toteaa.

Vetoapua yhteistyöllä

Vaativiin olosuhteisiin käsityönä tehty Sisukaan ei auta jos aikataulut eivät pidä tai keikkaa ei yksinkertaisesti ole tarjolla. Sellaisissa tilanteissa Kymenlaakson alueen kuljetusyritykset pyrkivät ojentamaan auttavan kätensä.

Pasi Väänänen teki Sisuun kuormaa Keslan ohjaamonosturista käsin Elimäellä lokakuun puolivälissä, jolloin tiet alkoivat olla melko pehmeitä sateiden jäljiltä. Perässä kulkee luotettavasti 5-akselinen Jykiläinen.

- Ollaan sovittu sellaisen puolenkymmenen yrittäjän kanssa, että autetaan toisiamme parhaan mukaan esimerkiksi kiireiden

pois ajamisessa, tai jos jollain ei ole ajoa, niin jaellaan omia ajoja mahdollisuuksien mukaan. Voin sanoa että pienelle kuljetusyri-

tykselle tälläiset mahdollisuudet ovat usein elämän ja kuoleman kysymyksiä. On hyvä että on numeroita mihin voi tarvittaessa

soittaa. Suosittelen muillekin puutavara-autoilijoille yhteistyön käynnistämistä, Pasi Väänänen kehottaa.


98 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kasvaneiden massojen ja mittojen vaikutukset puutavaraperävaunujen komponenttivalintoihin

S

laskentasäännöt moniperävaunu yhdistelmien vetolaitteille, joita noudattamalla päästään turvalliseen lopputulokseen. - Suomessa kuitenkin tehtiin viimeisin mittamuutos 2019 alussa, mikä mahdollistaa sellaisten yhdistelmien käytön joita ei vielä tunnisteta EU-tason vaatimuksissa. Niinpä BPW Kraatz on tehnyt yhdessä VBG:n kanssa valmiit määritelmät, joilla suomalaisia kalustovalmistajia tällä hetkellä ohjeistetaan tarvittaessa näidenkin yhdistelmätyyppien osalta, kertoo Danielsson.

uomessa on maantiekuljetusten massoja ja mittoja kasvatettu viime vuosina merkittävästi. Tällä on tietenkin suuri vaikutus yhdistelmien rakenteeseen ja erilaisten komponenttien kestävyyteen, sillä niihin kohdistuvat rasitukset ovat entistä kovempia.

Perävaunutekniikan alan markkinajohtaja BPW Kraatz Oy on seurannut tarkasti järeämmän kaluston kehitystä, tehden työtä sen eteen, että perävaunuvalmistajille ja kuljetusliikkeille on käytössään ajotehtävään ja käyttöolosuhteisiin nähden tarkoituksenmukaiset komponentit ja järjestelmät, mitkä tuovat tehokkuutta kuljetuksiin sekä takaavat liikenneturvallisuuden. - Kasvaneet massat ja näiden vaikutus perävaunujen alustarakenteisiin ja eri komponentteihin tiedostettiin jo alkuvaiheessa mutta nyt tämä näkyy ihan käytännössäkin, komponenttivalinnoissa. Jotkut toimivat ovat tietyissä komponenttivalinnoissa siirtyneet käyttämään järeämpiä tuoteratkaisuja, kuitenkin huomioiden mahdollisemman alhaiset omamassat. Komponenttipuolella esimerkiksi kuulakehissä on siirrytty aiempaa järeämpiin malleihin, mikä varmistaa niiden kestävyyden ja pitkän käyttöiän suurilla massoja ajettaessa. Taustalla on myös muuttuneet huolto- ja korjauskäytännöt kentällä ja näiden vaikutus ratkaisujen elinkaaren pituuteen - tätä asiaa ei kaikki toimijat välttämättä ole huomioineet, kertoo BPW Kraatz Oy:n toimitusjohtaja Henrik Danielsson.

Oikein mitoitetut vetolaitteet kestävät nykyiset massat - huoltoon tulee kiinnittää huomiota

Perävaunu kytketään kuormaautoon vetokytkimellä, mikä tulee olla vaatimusten mukaan tyyppihyväksytty. - Aiemmin kun ajettiin normaalilla varsinaiselle yhdistelmällä 60 tonnin massoilla, niin puutavara-auton standardi vetokytkimen suoritusarvovaatimus, eli D-arvo oli noin 150 kN. Kun siirryttiin 76 tonnin kokonaispainoihin niin D-arvon vaatimus nousi 188 kN:iin. Puutavara-autokäyttöön tarkoitettujen VBG -vetokytkinten D-arvo oli jo alempien massojen aikana 190 kN eli niiden suoritusarvossa oli reippaasti turvamarginaalia. Ylimitoituksen ansiosta ne olisivat täyttäneet suoraan 76-tonnisten yhdistelmien vaatimukset, mutta BPW Kraatz halusi varmistaa turvallisuuden, jolloin virallisessa tyyppihyväksyntämenettelyn puitteessa korotettiin vetokytki-

BPW Kraatz tarjoaa tyyppiväksytyt ja turvalliset VBG -vetokytkimet, mitkä ylittävät nykyisten suurten kokonaispainojen asettamat vaatimukset kestävyydelle.

mien suoritusarvoja ja D-arvoksi saatiin 200 kN. Näin ollen markkinoiden järeimmissä kytkimissä on hieman turvareserviä nykymassoillakin mutta kuljettajien tulee tiedostaa, että suuret voimat laittavat yhdistelmien rakenteet todella lujalla rasituksella, ja vetolaitteiden osalta esim. yhdistelmän ”ylilinkuttaminen” on todellinen vaaratekijä, sanoo Danielsson. BPW Kraatz haluaakin muistuttaa siitä, että vetolaitteet tulee huoltaa säännöllisesti ja niiden kuntoa tarkkailla jatkuvasti, normaalina päivittäisenä toimenpiteenä. - Kuorma-autojen huoltovälit ovat kasvaneet ja vaikka huollossa käydään jostain syystä, niin aina ei muisteta tarkistaa ja huoltaa vetolaitteita. Niinpä uuden VBG -vetokytkimen mukana asiakkaalle menee jatkossa autossa säilytettävä laatikko missä on spray-purkissa oleva mekanismi öljy, mittatulkki ja pikahuolto-opas. Tulkilla voi mitata mm. sen että kytkimen tapin paksuus edelleen on yli 47 mm (uutena 49 mm), mikä on katsastuksessa hylkyraja sekä mitata vetosilmukan helan halkaisijan mikä tulee olla alle 52 mm (uutena 50 mm). Lisäksi olemme teettäneet korjaamoiden käyttöön täydellisen vetokytkimen huoltolaukun momenttiavaimineen ja työkaluineen, sanoo Danielsson.

Suurille massoille hyväksytyt vetoaisat

Vetokytkinten lisäksi perävaunujen vetoaisat ovat lujilla uusilla massoilla ajettaessa. - Vetoaisan rakenteessa vetosilmukka on heikoin ja kriittisin lenkki ja ISO-standardinmukaiselle vetosilmukalle ei saada yli 190 kN tyyppihyväksyttyä D-arvoa. BPW tarjoaa aisan 190 kN arvolla ja VBG:n aisan arvo on 188 kN, mitkä molemmat riittä-

Vetokytkinten lisäksi perävaunujen vetoaisat ovat lujilla uusilla massoilla ajettaessa. VBG ja BPW aisat täyttävät kaikki vaatimukset.

Kasvaneet akselimäärät mahdollistaneet uudet valinnat

Puutavaraperävaunujen akselivalintoihin uudet suuremmat massat ovat tuoneet myös muutoksia mutta ehkä kuljetusalan ulkopuolisille toimijoille yllättävään suuntaan. - Kun ennen 76 tonnisten tuloa käytettiin 4-akselisia vaunuja, niin niihin toimitimme pääasiassa 10 - 12 tonnin BPW -akseleita. Kun akselimäärä kasvoi yhdellä niin painot jakautuvat nykyisissä 5-akselisesissa tasaisemmin, mikä on mahdollistanut siirtymisen myös kantavuuden osalta 9 tonnin akseleiden käytön. Toki samaan aikaan akselinnostojärjestelmien määrä on kasvanut aiemmasta yhdestä kahteen ja joskus jopa kolmeen, mikä on muuttanut akseleihin, jousitukseen ja perävaunun runkoon kohdistuvia rasitusvoimia, hieman vaihdellen, nostojärjestelmien eri ohjausperiaatteista johtuen, opastaa Danielsson ja jatkaa: - Yleisesti ottaen puutavaraperävaunuissa ilmajousitus alkaa olla yleinen valinta samoin kuin levyjarrut ja EBS-jarrujärjestelmäkin; toki asiakkaille toimitetaan edelleen myös rautajousisia vaunuja rumpujarruilla, mille on paikkansa silloin kun ajetaan jatkuvasti haastavissa Off-road olosuhteissa. Hieman ehkä yllättäen voin todeta, että rumpujarrut eivät ole perävaunupuolella vielä häviävä trendi. Euroopankin tasolla BPW:n tuotannosta merkittävä osuus on edelleenkin rumpujarrullista tuotevalikoimaa.

- Uuden VBG -vetokytkimen mukana asiakkaalle menee jatkossa autossa säilytettävä laatikko missä on spray-purkissa oleva mekanismi öljy, mittatulkki ja pikahuolto-opas, esittelee BPW Kraatz Oy:n toimitusjohtaja Henrik Danielsson.

vät 76 tonnin massoille sekä myös moneen HCT-yhdistelmään, joissa on usein moniperävaunurakenne missä vetolaitteiden rasituksen laskentamenetelmä on erilainen kuin auton ja yhden perävaunun yhdistelmässä. Moniperävaunullisissa yhdistelmissä vetolaitteiden ajonai-

kainen rasitus jakaantuu useammalle kytkentäpisteelle ja voimat liikkuvat viiveellä kytkentäpisteiden läpi, joten ne eivät rasita samalla tavalla, kerralla yhtä ainoata kohtaa, toteaa Danielsson. Vuodesta 2018 eteenpäin on ollut voimassa omat viralliset

Korjaamoiden käyttöön BPW Kraatz tarjoaa täydellisen vetokytkimen huoltolaukun momenttiavaimineen ja työkaluineen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

RASKAS KULJETUS VAATII LAADUKKAAT VARAOSAT

Onnin Auton laajasta valikoimasta löydät raskaan liikenteen varaosat joka tilanteeseen. Laadun ja saatavuuden takaavat neljäkymmenvuotisen historian aikana valikoituneet luotettavat valmistajat. Asiantunteva ja ystävällinen asiakaspalvelumme auttaa löytämään sopivat varaosat lähes kaikkiin raskaan liikenteen ajoneuvoihin. Soita ja tee tilaus – toimitamme varaosat nopeasti Suomen joka kolkkaan! • Euroricambi: voimansiirron osat • Sabo: iskunvaimentimet & ilmajouset • Gates: hihnat & kiristimet • Frasle: jarrupalat

Soita ja tilaa 010 281 7001 Maahantuomme mm. seuraavia tuotemerkkejä:

www.onninauto.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

100 KULJETUS

Täyden palvelun huoltopalvelua metsäalan kuljetusreittien varrella

KonneService palvelee raskasta kalustoa hyvissä tiloissa Konneveden kupeessa Hytölässä, osoitteessa Jokirannantie 265.

K

onneService avasi tammikuussa 2018 uuden raskaan kaluston huoltokeskuksen Konneveden kupeeseen Hytölään, valtatie 69:n varrelle. Loistava sijainti metsäteollisuuden kuljetusreittien keskiössä, 26 kilometrin päässä Äänekosken biotuotetehtaasta, on tehnyt KonneServicestä nopeassa ajassa puutavara- ja hakeautojen luottokorjaamon; ammattitaidolla hoidetaan toki kaikenlaista muutakin kuljetuskalustoa.

tajaa mutta kalustoa alkoi ilmestyä huoltoon sellaista tahtia että tällä hetkellä hallin puolella työskentelee jo viisi alan ammattilaista ja itse vastaan toiminnasta korjaamopäällikön roolissa. Asiakaskunnan koko ajan laajentuessa haemme nytkin palvelukseen asentajaa ja varmasti jatkossakin hyville tekijöille on aina töitä. Meillä on tosi hyvä porukka ja joukkuehenki, mikä heijastuu asiakkaillemme kaikessa tekemisessämme, kertoo KonneServicen Tero Korhonen.

Kesla huolto. Autoihin teemme perushuoltojen lisäksi moottoriremontit, voimansiirtopuolen korjaukset ja kolarikorjaukset myös rungonoikaisulaitteella. Perävaunujen korjaukset kasvavat koko ajan ja käytössämme on myös iso siltanosturi minkä avulla onnistuu mm. autojen ja perävaunujen korinvaihdot. Meiltä löytyy myös jarrudynamometri, piirturihuoltolaitteet ym. joten hoidamme katsastushuollot ja käymme leimaamassa laitteet noutovalmiiksi asiakkaille, ilmoittaa Korhonen.

KonneServicelln käytössä on moderni 1500 neliön korjaamorakennus, missä on erittäin hyvät tilat pitkien nyky-yhdistelmien huoltoon joilla mahtuu huoletta liikkumaan suurella piha-alueella. - Alussa meillä oli kaksi asen-

Kattavaa huoltopalvelua

KonneServicen täyden palvelun huolto palvelee kaikkea raskasta kalustoa merkistä riippumatta. - Huollamme ja korjaamme kuorma-autot, perävaunut, päällerakenteet ja nosturit - olemme virallinen Hiab, Palfinger ja

Rengaspalvelut, hydrauliikkaa ja paljon muuta

- Puutavara- ja hakeautoilijat ovat löytäneet korjaamomme - toki meillä käy paljon muutakin kalustoa, sanoo KonneServicen korjaamopäällikkö Tero Korhonen.

Laajasta varaosavarastosta löytyy kattavasti yhdistelmissä tarvittavat osat ja yhteistyö osatoimittajien kanssa pelaa. - Tarjoamme myös kaikki rengaspalvelut: renkaita sekä alumiini- ja teräsvanteita on va-

KonneServicen sijainti Valtatie 69:n varrella on erinomainen erityisesti metsäteollisuuden kuljetusten kannalta.

rastossa suuri määrä samoin kuin kuljetuskalustossa tarvittavaa hydrauliikkaa. Teemme letkuasennelmat odottaessa laadukkaista Fluiconnecton tuotteista. Raskaan kaluston automaattinen pesulinja palvelee vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä ja pihassa on AdBlue myyntipiste sopimusasiakkaille, listaa Korhonen laajaa palvelukokonaisuutta.

24 h päivystys

KonneServicen toiminnan perusta on nopea ja laadukas palvelu. - Pyrimme huolloissa nopeaan vasteaikaan ja hätätapauksiin saa apua 24 h päivystyksestämme. Liikumme myös kentällä hyvin varustellulla huoltoautolla, kertoo Korhonen.

KonneServicen isoon huoltohalliin mahtuu kerralla paljon kalustoa ja myös uusien mittojen mukaiset pitkät yhdistelmät sopivat sisään.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 101

Nosturimyynti | V-Kran | Penz Cranes Pekka Huikko 010 20 20 542 pekka.huikko@fid.fi

Koko hallin mittainen rasvamonttu mahdollistaa pitkien yhdistelmien alustan huoltotoimet. Käytössä on myös jarrudynamometri.

Vaihtonosturit | osto | myynti Markku Liukkonen 0400 636 858 hirvensalmen.vientikone@co.inet.fi Varaosat 010 20 20 540 info@fid.fi

KonneServicelta saa letkuasennelmat odottaessa ja muun kuljetuskalustossa tarvittavan hydrauliikan suoraan hyllystä.

Yhdystie 4 | 19650 Joutsa Keskus 010 20 20 540 | info@fid.fi FID Engineering Oy 2165213-9 www.fid.fi | www.fid.fi/cranes Facebook | LinkedIn | Instagram | Twitter | YouTube

PALVELEVA LAVETTITALO

KonneService tarjoaa myös kaikki rengaspalvelut: renkaita sekä Speedlinen alumiini- ja teräsvanteita on varastossa suuri määrä.

SIIMET LAVETIT - ASIAKKAILLE RÄÄTÄLÖITY - JÄREÄ RAKENNE - LAADUKKAAT KOMPONENTIT - POHJOLAN OLOSUHTEISIIN SUUNNITELTU KAIKKIEN LAVETTIEN JA PERÄVAUNUJEN KORJAUS-, MUUTOS- JA MAALAUSTYÖT AUTOJEN VARUSTELUT - NOSTURIT - HAKKURIEN ASENNUS - NOUSUPÖYDÄT

Raskaan kaluston koneellinen pesulinja palvelee aukiolo-aikoina. Koko puutavarayhdistelmä saadaan puhtaaksi tehokkaasti ja nopeasti.

Yri$äjänkatu 28 50130 MIKKELI www.siimet.fi

Puh: MyynD:

+35815 321 610 Ari Mäkitalo +35844 321 6131


METSÄALAN AMMATTILEHTI Suomen ja Euroopan

suurin itsenäisistä korjaamoyrittäjistä koostuva raskaan kaluston korjaamoketju.

Osastomme on C68

OLEMME MUKANA

5.–7.9.2019

www.toptruck.fi TopTruckSuomi

Kattavaa hyötyajoneuvojen korjaamopalvelua kaikille merkeille. Vahvalla ammattitaidolla ja laadukkailla varaosilla.

Top Truck päivystys: (09) 37 477 275

JARRULEVYT JA -PALAT

PAINEILMAJARRUOSAT

JARRUPALAT JA -NAUHAT

PAINEILMAJARRUOSAT

JARRUSATULAT

PAKOPUTKISTOT

KYTKINPAKETIT

MOOTTORIN OSAT

ISKUNVAIMENTIMET

ILMAJOUSET

OHJAUKSEN OSAT

SUODATTIMET

Koivunen Oy Oulu Oritkarintie 6, 90400 Oulu Puh. 010 6501 510 Sähköposti: oulu@koivunen.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 103

Saksa aloittaa sähköistettyjen ”e-highway” -teiden testauksen

S

cania toimittaa ajoneuvot kolmelle sähköistetylle, niin kutsutulle ”e-highway”-tielle Saksassa kokeiluihin, joiden on tarkoitus alkaa ensi vuonna. Päätös asiasta tehtiin Saksan liittotasavallan ympäristö-, luonnonsuojelu- ja ydinturvallisuus ministeriön (BMU) valtuutuksella julkisen tarjouskilpailun jälkeen. Kokeilut aloitetaan Hessenistä A5-autobahnilla, jolla on valmistunut sähköistys viiden kilometrin matkalla molempiin ajosuuntiin. Sähköä syötetään ajoneuvoihin tien yläpuolisista johtimista. Seuraavaksi tulee A1-autobahnin sähköistetty tieosuus Lyypekin satamaan. Satamaan on suunnitteilla kiinteää lisälatauskapasiteettia. Tämä tieosuus on suunniteltu avattavaksi kesällä 2019. Kolmas sähköistetty tie tulee BadenWürttembergiin liittovaltion tien B462-osuudelle vuoden 2020 alkupuolella. 15 kuorma-autoa varustetaan ajon aikana tapahtuvaa latausta varten Siemensin kehittämillä pantografeilla, jotka kiinnitetään runkoon ohjaamon taakse. Autoja käytetään yritysten normaaleissa kuljetustehtävissä. Ensimmäinen R 450 -hybridikuorma-auto Hesseniin on suunniteltu toimitettavaksi toukokuussa 2019. Kuorma-autojen toimittamisen lisäksi Scania huolehtii ajoneuvojen huollosta sekä kokeilujen tietojen keruusta. Scania on aiemmin valittu kumppaniksi Volkswagen Group Researchin samanaikaisesti toteuttamaan tutkimusprojektiin. Scania R 450 -hybridikuormaauto toimitetaan projektiin helmikuussa, ja käyttöönotto on meneillään Siemensin testiradalla lähellä Berliiniä. Toinen sähköistetty tutkimusajoneuvo toimitetaan syksyllä 2019.

A Weckman Oy

Matti Heiman 044 5565 948

Kuorma-autot ja varaosat yli 65 vuoden kokemuksella

Uusi raskaan kaluston verkkokauppa on avattu!

WWW.KAH-PARTS.FI

PURKUOSAT KUORMA-AUTOIHIN • Moottorit • Vaihdelaatikot • Akselistot

• Korin osat • Renkaat ja vanteet

OSTAMME KUORMA-AUTOJA, TARJOA! • (06) 456 8800 • kah@kah-trucks.fi


104 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Vaihteisto- ja voimansiirtokomponentit 40 vuoden kokemuksella & OEM-laadulla

I

talialainen Euroricambi on maailman johtava raskaan kaluston vaihteisto- ja voimansiirtokomponenttien valmistaja jälkimarkkinoille. Ammattilehti ja joukko korjaamoalan ammattilaisia pääsi Onnin Auton vieraina tutustumaan Euroricambin päätehtaaseen Bolognaan. Alue on tunnettu moottoreistaan ja koneistaan; Bologna on mm. Lamborghinin, Maseratin ja Ducatin koti.

Euroricambin perusti Orazio Taddei vuonna 1979 yhdessä vaimonsa Marisan kanssa eli nyt on meneillään yrityksen 40. juhlavuosi - Onnin Auto on vastannut Suomen maahantuonnista lähes koko historian ajan. Tänä päivänä Euroricambi on edelleen Taddein perheen omistuksessa työllistäen yli 400 henkilöä ja toimien globaalisti yli sadassa maassa. Osatuotannosta yli 90 % menee vientimarkkinoille. Päätuotantolaitos Bolognassa käsittää yhteensä 17 teollisuushallia, joiden pinta-ala on lähes 60 000 neliötä - kaikki osat valmistetaan sataprosenttisessa omassa tuotannossa. Etelä- Euroopan suotuisat kelit mahdollistavat sen että lähes 40 % tehtaan tarvitsemasta sähköstä tuotetaan ympäristöystävällisesti aurinkopaneeleilla. Vuonna 2010 Euroricambi hankki omistukseensa bolognalaisen A.M. Gearsin, joka tunnetaan kevyiden kuorma-autojen, pick-up- ja henkilöautojen voimansiirtokomponenteistaan. A.M. Gears tuotteet valmistetaan omassa tehtaassaan.

Italialainen Euroricambi valmistaa tehtaallaan Bolognassa OEM-laatua olevat vaihteisto- ja voimansiirtokomponentit raskaaseen kalustoon eli kuorma-autoihin, busseihin, trakroteihin ja maansiirtokoneisiin.

Miljoonia osia vuodessa jälkimarkkinoille

Vuodessa Euroricambin tehtaasta valmistuu miljoonia osia kuorma-autojen, bussien, traktoreiden ja maansiirtokoneiden voimansiirtoon. Täysin OEM -laatua olevat osat ovat yhteensopivia useimpien tunnettujen merkkien kanssa kuten mm. Scania, Volvo, Mercedes-Benz, DAF, MAN, Renault Trucks, Iveco, Meritor, Caterpillar ja Volvo CE. Pelkästään Bolognan keskusvarastossa on koko ajan valmiina lähes 2,5 miljoonaa osaa ja noin 10.000 eri nimikettä; pitkälle viedyn automatisoinnin ja toiminnan tehokkuuden ansiosta jopa 96 % tuotteista on mahdollista lähettää varastosta eteenpäin vielä saman päivän aikana. - Aikanaan Euroricambi toimitti voimansiirron osia laajasti OEM-valmistajille, kunnes 1990 -luvun alkupuolella tehtiin strateginen linjaus keskittyä täysin

Euroricambin operatiivinen johtaja Alberto Tinti (oik.) ja Onnin Auton Joni Juvonen tekevät erittäin hyvää yhteistyötä, mikä on jatkunut yritysten välillä jo lähes 40 vuoden ajan.

Yhteensä 17 hallissa tapahtuvassa valmistuksessa käytetään uusinta työstökoneteknologiaa. Euroricambin panostukset tuotantoon ovat perinteisesti erittäin mittavia.

Uuden teknologian automaattiset karkaisukeskukset toimivat alipaineistettuna ja karkaistavien osien lämpötila pidetään stabiilina myös jäähdytykseen siirron aikana.

Bolognan pitkälle automatisoidussa keskusvarastossa on koko ajan valmiina noin 2,5 miljoonaa osaa ja yli 11.000 eri nimikettä.

osien jälkimarkkinaan. Jälkikäteen arvioituna päätös oli oikea ja olemme kasvaneet toimialam-

me johtavaksi globaaliksi valmistajaksi jolla on erittäin vahva jälleenmyyntiverkosto. Toki laa-

dukas tekemisemme kiinnostaa erilaisia OEM-valmistajia ja kyselyjä yhteistyöstä tulee tasai-

sesti mutta valittu linja pitää, kertoo Euroricambin operatiivinen johtaja Alberto Tinti.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 105

Päätuotantolaitos Bolognassa käsittää yhteensä 17 teollisuushallia, joiden pinta-ala on lähes 60 000 neliötä.

Laatu lähtee oikeista materiaalivalinnoista: Euroricambi käyttää osissa täysin samoja teräslaatuja kuin alkuperäisosissa ja joskus jopa parempiakin.

Myyntivastaava Anette Rossmeier esitteli Euroricambin suurta tehdasaluetta pienoismallien avulla viihtyisässä koulutustilassa.

Kone Pistemaan Janne Pistemaa (oik.) ja Timo Kaikkonen kuuntelivat mielenkiinnolla luentoa Euroricambin tasokkaasta tekemisestä.

meillä on käytössä myös ns. shot peening -käsittely, minkä huomaa pinnan laadussa osia kädessä pitäessä. Ja kaiken keskiössä on jatkuva laaduntarkkailu, mitä tehdään jokaisessa työvaiheessa osien valmistuessa - kuukausittain erilaisia laatutestauksia suoritetaankin lähes 2000. Niinpä Euroricambin osat eivät ole jälkimarkkinoiden edullisimpia mutta korkea OEM-laatutaso ja vahva tekninen tuki sekä luotettavat toimitukset tekevät niistä erittäin kilpailukyisiä, ilmoittaa Tinti.

- Kaikessa Euroricambin tekemisessä korostuu ensiasennus laatu, mikä käy ilmi myös yrityksen sloganista ”Different without difference”. esitelmöi operatiivinen johtaja Alberto Tinti.

Perheyhtiöt tekevät hienoa yhteistyötä

Robotteja hyödynnetään tuotannossa laajasti; kuvassa kahden robotin älykästä yhteistyötä osavalmistuksessa.

”Different without difference”

Kaikessa Euroricambin tekemisessä korostuu ensiasennus laatu, mikä käy ilmi myös yrityksen sloganista ”Different without difference”. - Laatu lähtee oikeista materiaalivalinnoista: käytämme osissa täysin samoja teräslaatuja kuin alkuperäisosissa ja joskus jopa parempiakin. Vuodessa käsitellään noin 10 000 tonnia raakamateriaalia mikä tarkoittaa enemmän terästä kuin Eiffel tornissa. Suunnitteluosastomme tekee jatkuvaa työtä tuotteiden

parissa joten vuosittain uusia nimikkeitä syntyy noin 500 kappaletta. Valmistuksessa käytetään viimeisintä tekniikkaa olevia työstö- ym. koneita joita operoi kokeneet ammattilaiset. Korkeaan laatuun päästään lisäksi työmenetelmillä, joita on totuttu näkemään korkeintaan OEM-osavalmistuksessa, kuten esimerkiksi uuden teknologian automaattiset karkaisukeskukset mitkä toimivat alipaineistettuna ja karkaistavien osien lämpötila pidetään stabiilina myös jäähdytykseen siirron aikana. Ainoana jälkimarkkinaosien valmistajana

Onnin Auton kanssa tehtävä on Euroricambilla arvossaan ja perheyhtiöiden välit ovat olleet aina läheiset. Onnin Auton perustaja Onni Juvonen aloitti yhteistyön Orazio Taddein kanssa lähes 40 vuotta sitten vaikka yhteistä kieltä ei ollutkaan. Se on jatkunut Onnin pojan Timo Juvosen ja hänen poikansa Joni Juvosen kautta nyt jo kolmannessa polvessa. - Onnin Auton voimansiirtokomponenttien osaaminen ja kokemus on todella korkealla tasolla samoin kuin heidän suomalaisten asiakkaidensa. Saamme tehtaalle arvokasta palautetta mitä pystymme hyödyntämään mm. tuotekehityksessä, kehuu Euroricambin myyntivastaava Anette Rossmeier. Myös Onnin Autolla ollaan yhteistyöhön erittäin tyytyväisiä: - Euroricambin laatu on todella korkealla tasolla joten asiakkaamme saavat parhaat mahdolliset komponentit, mitkä toimivat luotettavasti ja pitkään. Toimitukset pelaavat tarkasti ja tekninen tuki on tasokasta, mistä saisi moni tavarantoimittaja ottaa mallia, kehuu Joni Juvonen.

Savon Raskashuollon Mikko Rautiainen (vas.) on kävelevä tietopankki kuorma-autojen vaihteiston ja voimansiirron osissa. Kuvassa tutkitaan hammastuksen korkeaa laatua teknisen tuen johtajan Leo Violan ja myyntivastaava Anette Rossmeierin kanssa.

Matkalla Euroricambin tehtaalle päästiin vaihtamaan kuulumisia Formula ykkösten kaksinkertaisen maailmanmestarin kanssa. Vas. Kone Pistemaan Janne Pistemaa, Savon Raskashuollon Mikko Rautiainen, Ammattilehden Janne Jokela, formulalegenda Mika Häkkinen, Onnin Auton Joni Juvonen ja Kone Pistemaan Timo Kaikkonen.


106 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

TRATON Innovation Day 2019, Södertälje:

Tuottavuutta keskinäisellä yhteistyöllä

V

sen ensiesittelynsä uusi, autonominen Scania AXL kaivosauto. Sen toimintaa esiteltiin käytännössä.

olkswagen perusti reilu vuosi takaperin uuden TRATON Groupin, johon kuuluvat saksalaisvalmistajan omistamat raskaat hyötyautomerkit: MAN, Scania ja Etelä-Amerikassa vaikuttava Volkswagen Caminihoes e Onibus (VWCO) sekä ohjelmistoyhtiö RIO. Tratonilaiset esittelivät osaamistaan ja uusia konseptimallejaan Ruotsin Södertäljessä, Scanian Demo Centerissä, sijoittajille ja lehdistölle rakennetun innovaatiopäivän merkeissä.

Volkswagen AG:n hallituksen jäsen ja TRATON Groupin toimitusjohtaja Andreas Renschler sanoo kolmen suurimman TRATON -valmistajan tekevän parhaillaan kiinteää yhteistyötä sekä perinteisen polttomoottorin että sähköisten voimalinjavaihtoehtojen kehityksessä: - Tavoitteenamme on tulla johtavaksi e-kuorma- ja e-linja- autojen toimittajaksi maailmassa. Traton aikoo käyttää kaikkiaan miljardi euroa seuraavan viiden vuoden kuluessa e-tekniikan ja yhteisten tuotealustojen kehitykseen. Renschlerin mukaan sähköisten ratkaisujen laajempi markkinoille saattaminen on pitkälti kiinni latausinfrastruktuurin kehityksestä sekä akkukäyttöisten ajoneuvojen hankinta- ja käyttökustannuksista: - Kiinnostus sähköiseen liikkuvuuteen on selvässä kasvussa. Keskipitkällä aikavälillä odotamme että jakelupalveluissa ja kaupunkiliikenteen linja-autoliikenteessä käytettävien akkukäyttöisten ajoneuvojen omistamiseen liittyvät kustannukset ovat verrattavissa fossiilisilla polttoaineilla käyviin ajoneuvoihin. Renschler uskoo että tähän päästään akkuteknologian kehityksen myötä: - Akkukennojen määrä vähenee sekä kennojen hinta laskee ja tehokas käyttöikä pitenee. Odotan ryhmämme puolesta että seuraavan kymmenen, viidentoista vuoden kuluessa, jokaisella kolmella kuorma- ja linja-automerkillämme on tarjolla vaihtoehtoisia voimalinjavaihtoehtoja, mistä useimmat sähköisiä. Edellyttäen että vaihtoehtoisten polttoaineiden ja sähkön infrastruktuuri on täysin käytettävissämme, millä saavutetaan hyötyajoneuvoasiakkaille saumaton käytettävyys.

Kannattavuutta yhteistyöllä

Pitkän linjan Scania-johtaja, nykyisin TRATONin operatiivisena johtajana toimiva Christian Levin kertoo yhtymän kehittävän yhteistä täyssähköistä

Mielenkiintoista kalustoa ja tuttuja kasvoja

TRATON Groupin operatiivinen johtaja Christian Levin kertoi että Scania keskittyy jatkossakin kestävien kuljetusratkaisujen kehitystyöhön, jossa se on Levinin mukaan innovaatiojohtaja maailmassa. MAN puolestaan harjoittaa laajempaa strategiaa kevyisiin ja raskaisiin hyötyajoneuvoihin, VWCO:n keskittyessä EteläAmerikan ja Afrikan kasvavien markkinoiden kehittämiseen.

voimalinjaa, joka otetaan jo ensi vuonna käyttöön MAN ja Scania -kaupunkilinja-autoissa: - Järjestelmää ja sen komponentteja voidaan muokata yksilöllisesti valmistajan tai käyttöalueen mukaan. Näin suuri osa ratkaisuista voidaan toteuttaa kustannustehokkaammin ja vähemmin komponentein. Levin sanoo TRATON konsernin merkkien välisen kiinteän yhteistyön kantavan jo nyt hedelmää: - Tärkeintä on välttää tuplatyötä; tällä tarkoitan ettei kahden eri merkin kannata kehittää tekniikoitaan eri suuntiin. Olemme standardisoineet monia komponentivalmistuksen toimintoja. Tavoitteena on että voimme käyttää mahdollisimman paljon samoja komponentteja eri malleissamme. Esimerkiksi EteläAmerikan markkinoille tarkoitetussa Volkswagen e-delivery kuorma-autossa käytämme japanilaisen Hinon voimalinjaa. Siksi että se sopii täydellisesti käyttötarkoitukseensa. Vuoteen 2025 mennessä TRATON tuon MAN ja Scania -kuorma-autoihin yhteisen 13 litran moottorin. Miksi 13-litraisen? - Siksi että yli puolet molempien valmistajien moottoreista ovat juuri tässä kokoluokassa, Levin toteaa ja jatkaa, moottorin osuus ajoneuvon valmistuskustannuksista on noin neljännes, joten yhteisiä komponenttea käyttämällä saavutamme merkittäviä kustannushyötyä. Toki molemmat valmistajat tulevat käyttämään moottoreissaan myös omia komponenttejaan. Käytännössä uuden moottorit

TRATON Groupin toimitusjohtaja Andreas Renschler sanoo EU:n tulevien päästötavoitteiden saavuttamisen olevan täysin mahdotonta ilman uusien tekniikoiden laajamittaista käyttöön ottoa: - Muutos tulee olemaan nopeaa!

tulevat olemaan noin 80 prosenttisesti yhteneväisiä keskenään. TRATON-yhtymän jäsenet antoivat myös muita paljastuksia tapahtumassa. MAN pääjohtaja Joachim Drees kertoi kauan odotetun MAN TG -sarjan ensiesittelyn tapahtuvan ensi vuoden helmikuussa: - Uusi malli tulee olemaan todellinen virstanpylväs. Ei vain tuottavuuden mutta myös uusien digitaalisten tekniikoiden ja palveluiden saralla. Kaikkiin TRATON yhtymän ajoneuvoihin sopivan ”e-Drive Kit” -voimalinjan kerrotaan olevan noin kahden kolmen vuoden kuluessa valmiina sarjatuotantoon:

- Muutos tulee olemaan nopeaa. EU:n vuodelle 2025 asettama haitallisten pakokaasupäästöjen vähentämistavoite joka on -15 % vuoden 2019 keskimääräisestä tasosta on saavutettavissa nykyisiä polttomoottoreita kehittämällä, mutta seuraavalle, vuodelle 2030 asetetulle -30 % tasolle pääseminen on nykytekniikalla kustannustehokkaasti mahdotonta. Se onnistuu vain sähköisiin tekniikoihin luottamalla ja niitä kehittämällä. Odotamme vastavuoroisesti toimia myös poliittisilta päättäjiltä tässä asiassa. Scania esitteli tapahtumassa pääjohtaja Henrik Henrikssonin johdolla uusia autonomisia kuljetusratkaisujaan. Modulaarisen NXL linja-autokonseptin ohella tapahtumassa sai viralli-

Vanhan liiton scanialaisille Saksalaisten päätös esitellä konsernin tuoteperheen uutuudet ehkäpä Södertäljen pyhistä pyhimmällä maaperällä eli tehdasalueen viereisessä testikeskuksessa saattoi tuottaa karvat pystyyn nostavia tunteita. Niin tai näin, tapahtumassa Scaniat, Volkswagenit ja MANnit seisoivat sulassa sovussa rinnakkain. Kenties ensimmäistä kertaa tässä laajuudessaan. Mukana olivat kuorma-autojen lisäksi myös pakettiautot ja linja-autot. Enemmän ja vähemmän konseptimalleja kaikki. Paikalla oli myös runsain määrin TRATON-automerkkien yhteistyökumppaneita. Suomalaisväriä edusti Ahola Transport Oy, joka kehittää yhdessä Scanian kanssa ajoneuvojen seurantajärjestelmää ja tutkii joukkueajoa käytännössä. - Tällä hetkellä seurannassa on yhteensä 31 eri puolilla pohjolaa liikkuvaa autoa. Tulokset ovat varsin lupaavia, kertoo vuodesta 1996 lähtien telemaattisia ajoseurantajärjestelmiä mukana kehittämässä ollut Ahola Transportin konsernijohtaja Hans Ahola. Kokonaisuutena sekä Tuholman että Frankfurtin pörsseihin listautuneen TRATON Groupin innovation 2019 Day oli mielenkiintoinen tapahatuma, joka kokosi yhteen rahamaailman ja lehdistön edustajat kaikilta mantereilta. Tapahtuman parasta antia oli paitsi uuden Scania AXL:n ensiesittely myös mahdollisuus tutustua TRATON yhtymän ja sen yhteistyökumppaneiden tuotteisiin demojen ja koeajojen myötä.

Scanian ja MANin yhteinen 13-litrainen moottoriperhe tuodaan markkinoille muutaman vuoden sisällä. MAN on jo ehtinyt nimetä uutuuden D30:ksi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Täyssähköinen 11-tonninen Volkswagen e-Delivery oli yksi tapahtuman vetonauloista. Sisältä ohjaamonpuolelta läheisesti Crafteria muistuttavan auton ajotuntuma oli asiallinen. Suomen katukuvassa VW kuormaautoja tuskin nähdään sillä markkinat ovat Afrikassa ja Etelä-Amerikassa.

Liekö ensimmäinen kerta kun Södertäljen testikeskuksen rataa kierrettiin Internationalin ohjaksissa. Vaikka pinta kiiltää, niin Jenkkirekan runko ja alustarakenteet vaikuttavat meikäläisittäin kovin takapajuisilta.

Hans ja Jimmy Ahola esittelivät kehittämäänsä ajoneuvoseurantajärjestelmää tapahtumassa: - Monilla messuilla on käyty, mutta täällä on täysin poikkeava tunnelma ja ihmiset ovat todella kiinnostuneita tekemisestämme, Hans Ahola sanoo.

Scania R450 ERS Truck -ajoneuvolla voidaan ajaa dieselmoottorilla tai sähkötrollikkana.

Scania AXL oli tapahtuman innovatiivisimpia ajoneuvoja. Kaivoskäyttöön tarkoitetun, 410 hv moottorin voimin kulkevan ajoneuvon omamassa on 15 tonnin luokkaa. Automaattinen ohjaus tapahtuu GPS-signaalia ja kymmeniä eri kameroita ja sensoritekniikkaa hyödyntäen. Scanian mukaan järjestelmä voidaan rakentaa kaikkiin tällä hetkellä tarjolla oleviin voimalinjoihin.

KULJETUS 107


METSÄALAN AMMATTILEHTI

108 KULJETUS

Polttoainesäiliö pumpulla ja kunnon työkalulaatikko samassa paketissa

Lukittava työkalulaatikko on integroitu polttoainesäiliön yläpuolelle. Infralinen uusi yhdistelmäsäiliö on tarkoitettu lava-autokäyttöön. Vain 55 cm lavapituutta vievä kokonaisuus tarjoaa 440 litran polttoainesäiliön tankkauslaitteilla ja 630 litran työkalulaatikon samassa paketissa.

I

nfraline on esitellyt markkinoille mielenkiintoisen yhdistelmä- säiliön lava-autokäyttöön: 440 litran polttoainesäiliö tankkauslaitteilla ja 630 litran työkalulaatikko samassa paketissa. Erittäin kompaktin säiliön ituus on vain 55 cm joten se vie minimaalisen vähän lavatilaa; leveys on 180 cm, korkeus 108 cm ja paino tyhjänä 260 kiloa. - Yhdistelmäsäiliöllä kuljetat ja pumpulla tankkaat 440 litraa

dieseliä tai polttoöljyä työmaalle ja samassa saat suuren lukitun tilan työkaluille. Valmistumateriaalina on luja teräs ja se on laadukkaasti pintakäsitelty. Säiliön käyttö ei vaadi tyyppihyväksyntää eikä määräaikaiskatsastusta, sanoo Infralinen Jukka Rantamäki. Polttoainepumppu ja säiliön täyttöaukko ovat sopivalla korkeudella niin että auton lavalle ei tarvitse kiipeillä. Säiliötä voidaan siirellä trukilla tai nosturilla tukevista lenkeistä. - Iso lukittava 630 litran työ-

Varmista, että perävaunusi kytkentä pitää kaikissa tilanteissa. Valitse suomalaiset TAV-vetolaitteet vaativiin olosuhteisiin.

kalulaatikko sijaitsee polttoainesäiliön päällä. Kahdella kaasujousella tuettu kansi on viistossa joten se ei kerää vettä päälle. Pienemmille työkaluille löytyy oma osasto ja pohjassa on vedenpoistoproppu, samoin kuin pumppukaapin pohjassa. Ja siinä on vielä vesilippakin estämässä veden valumista tankkauslaitteisiin, kertoo Rantamäki viisaasta rakenteesta. Infraline tarjoaa uutuussäiliön nopeilla toimitusajoilla ja varmasti kilpailukykyiseen hintaan.

Pumppukaappi on sopivalla korkeudella niin että auton lavalle ei tarvitse kiipeillä.

Monikäyttöisessä työkalulaatikossa on oma osasto pienemmille työkaluille.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 109

www.metsatyo.fi HÄMEENLINNA 03 644 0400

JÄLLEENMYYJÄT IMATRA: Niskan hydrauliikka ja Raskasosa Oy 040-4215900 JOENSUU: Närhi Oy, 0400-959420 JYVÄSKYLÄ: Närhi Oy, 0400-959430 KAUHAVA: EkiMek, 0400-662010 KOTKA: Tarvike-Ahola Oy 05-3121900 KOUVOLA: Tarvike-Ahola Oy 05-34991901 KUOPIO: Närhi Oy, 0400-959450

JYVÄSKYLÄ 014 338 8700

ROVANIEMI 016 321 0100

LAPPEENRANTA: Närhi Oy, 0400-959460 MÄNTYHARJU: Rekkavaruste Pietikäinen Oy, 0400-650414 OULU: TAVO, 08-6135500 PORI: Porin Auto-Sale Oy 010-4198950 SEINÄJOKI: AVO, 06-4293100 TAMPERE: TAVO , 03-31403140 VAASA: TAVO, 06-4293180

Metsätyöltä edistykselliset tieterät talvikunnossapitoon M etsätyö Oy:llä on markkinoiden laajin valikoima kulutusteriä teiden kunnossapidon ja maarakennusalan tarpeisiin. Of-kulutusterät valmistaa Metsätyö Oy:n sisaryhtiö Olofsfors Ab.

Kulutusterissä tehdään jatkuvaa kehitystötä mikä mahdollistaa uusien ratkaisujen tarjoamisen asiakkaiden erilaisiin käyttötarpeisiin. - Esimerkkinä Metsätyön tarjoamat kovametalliterät mitkä on tarkoitettu pääasiassa talvikunnossapitoon kun terältä vaaditaan pitkää kestoikää. Valikoimissamme on tasa-, hammas- ja polanneteriä eri käyttötarkoituksiin, kertoo Ari Auerranta Metsätyön Hämeenlinnan myyntipisteestä.

ja se on tarkoitettu kovaan käyttöön alusteränä. Terän rakenteen ansiosta jäiseen tiehen jää urat mikä vähentää liukkautta ja lisää sitä kautta oleellisesti liikenteen turvallisuutta. Uutuus sopii erinomaisesti tienhoitoautoihin ja miksei myös alusterällä varustettuihin puutavara-autoihin tai ritilä-autoihin, missä on ajosillassa tieterä teiden ja kääntöpaikkojen kunnossapitoon, sanoo Auerranta. Uutta 130 mm korkeaa terä-

mallia löytyy suoraan varastosta 792 mm, 915 mm ja 1220 mm vakiomittaisena, reikäjaon ollessa 305 mm. - Uutusterä on todella pitkäikäinen joten se on kokonaiskustannukseltaan edullinen investointi, sanoo Arto Suomela, joka aloitti syyskuussa Metsätyön Hämeenlinnan pisteessä tie- ja kulutusterätuotteiden myyjänä.

Uudenlainen nystyröity kovametalliterä

Uusin tulokas Metsätyön kovametalliterävalikoimassa on hammastettu terämalli missä on lisäksi kovametallinystyrät.

Uusin tulokas kovametalliterävalikoimassa on hammastettu terämalli missä on lisäksi kovametallinystyrät. - Uusi malli on todella kestävä

Arto Suomela aloitti syyskuussa Metsätyön Hämeenlinnan toimipisteessä tie- ja kulutusterätuotteiden myyjänä.


110 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Edistyksellistä valoteknologiaa hyötyajoneuvoihin ja työkoneisiin

H

tuotepäällikkö Henry Valkila. Uusia täysLED -lisävaloja on tarjolla kolme tieliikennemallia joista kaikista on saatavilla Ref. 25 ja Ref. 50 versiot sekä OffRoad -malli leveä valo (850 m) ja pistevalo (1350 m) versioina. - Metallirunkoisia Luminator LED-valoja löytyy metallin mustana ja kromin hopeana - lisäksi tarjolla on Rallye 3003 LED -malli mikä on tehty iskunkestävään muovirunkoon, ilmoittaa Arokoski. Luminator ja Rallye 3003 -valoja on käytössä todella paljon halogeeniversiona. - Jos asiakas haluaa niin hän voi vaihtaa kätevästi autossa jo kiinni oleviin runkoihin pelkästään uuden LED-umpion, niin vanhoja kiinnityksiä ei tarvitse purkaa, toteaa Valkila.

ella on yksi maailman suurimpia moottoriajoneuvojen valojen valmistajia ja edelläkävijä LED-teknologian tuomisessa ajonevojen valaistukseen. Jatkuvan tuotekehitystyön ansiosta markkinoille tuodaan tasaiseen tahtiin innovatiivisia valo-uutuuksia.

Hella johtaa valojen kehitystä ja seuraa tarkasti liikkuvan kaluston tarpeiden muutoksia reagoiden niihin nopeasti. - LED-teknologia on tullut jäädäkseen hyötyajoneuvo- ja työkonekäytössä; siinä Hella on määritellyt alusta saakka standardit mitä ammattikäytössä vaaditaan. Viime aikoina kuorma-autopuolen yksi trendi on ollut retro ja Old School eli valoissa yhdistyy uusinta huipputeknologiaa klassiseen pyöreään lookiin, sanoo Hella-valojen maahantuonnista ja myynnistä vastaavan Örum Oy:n myyntipäällikkö Tapani Arokoski.

Matala majakka

Toinen todella mielenkiintoinen uutuustuote on Hella K-LED Rebelution ‑majakka, mikä merkitsee innovaatiota ja muutosta varoitusvaloihin. - Täysin uuden mallinen valo on muotoiltu uusiksi ja tekniikkaa kehitetty edelleen. Erityisesti sen vallankumouksellinen muotoilu ja äärimmäisen pieni valoa heijastava pinta kiinnittävät huomiota ajossa ja ajoneuvossa. Kyseessä on markkinoiden matalin mutta silti todella tehokas ja kovaa käyttöä kestävä majakka, mikä antaa turvallisuuden lisäksi ajoneuvolle tyylikkään ilmeen, sanoo Arokoski. Hella K-LED Rebelution ‑majakan varoitusteho on 360 astetta ja tarjolla on kaksoisvälähdys tai pyörivä signaali mallit.

TäysLED -lisävalot

Kuorma-autojen lisäkaukovaloissa Hella Luminator on noussut legendaariseen maineeseen halogeeniversiona ja nyt markkinoille tuodaan uusinta LED-tekniikkaa hyödyntävät täysLED -mallit. Ne tarjoavat ennen näkemätöntä valodynamiikkaa ja valaisevat tien tasaisesti. - Uusi LED-versio on tehty samaan runkoon kuin kestävyytensä jo vuosikymmenten aikana todistanut halogeenimalli; lampun runko on kromipäälystettyä sinkkivalua, mikä kestää iskut ja kolhut eikä varmasti ruostu. Itse umpio on LED-mallissa täysin uusi ja valoteho on omassa luokassaan, mikä perustuu tietokoneoptimoitujen suurteho-LEDien lisäksi High-boost -heijasti-

Hella Luminator ja Rallye 3003 lisävaloista on tuotu markkinoille uuden teknologian erittäin tehokkaat täysLED -mallit.

miin, mitkä tarjoavat ihanteellisen valotehokkuuden ja erinomaisen ajomukavuuden lisäten

siten turvallisuutta ja vähentäen väsymistä. Uutta on myös lisäpitkässä oleva näyttävä kulmik-

kaan mallinen ns. halo-parkkivalo sekä valossa oleva lämmityselementti, kertoo Örum Oy:n

Hella Light Bar DLP 450 9LED on edistyksellinen lisävalo. Markkinoille on tulossa myös lisäpitkät Light Bar -tekniikalla.

Todella mielenkiintoinen uutuustuote on Hella K-LED Rebelution ‑majakka, mikä merkitsee innovaatiota ja muutosta varoitusvaloihin. Markkinoiden matalin majakka tarjoaa turvallisuuden lisäksi myös uutta tyylikkyyttä ajoneuvoon.

Vieraile suomenkielisillä www.hella-lightstyle.com sivuilla ja tutustu tarkemmin uutuustuotteisiin. Tarjolla on kuvien lisäksi mm. tarkat tekniset tiedot ja mittapiirrokset.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

TÄYDEN PALVELUN KONETALO

! Ä J Ä T T I R Y S U KULJET

A ID O LL A JA IT TT A M M A T A A S A LT Y R EA LM A C H IN ER IS U T. A TK A ER N EN K A IR LL Ä Ä P K A TT A V A S TI ER I LI S Ä Ä ! O TA Y H TE Y TT Ä JA K Y S Y

OTA YHTEY TTÄ: ANTTI LARTE 0400 549 570

antti.larte@realmachinery.fi

JUKKA LAINIO 0400 514 349

jukka.lainio@realmachinery.fi

www.realmachinery.fi 020 734 7444

Lempäälä | Kerava | Turku | Kuopio | Oulu | Hamina


112 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

PALFINGER EPSILON NOSTURIT ARTOLTA MoilAr Oy . Arto Moilanen 0400 780 949 arto@moilar.fi

Laadukkaat alumiinivanteet kestää metsäteollisuuden ajoissa

F

ollis Oy on maahantuoja, joka myy vanteita ja renkaita kuorma-autoihin. Noin vii-

den vuoden ajan valikoimaan on kuulunut laadukkaat ALord -alumiinivanteet, joista on saatu hyvää

palautetta erityisesti metsäteollisuuden ajossa olevilta asiakkailta.

Rengaspuolella Follis Oy edustaa Cordiant ja Kumho renkaita. Vannevalikoima koostuu SRW ja TUENZ -teräsvanteista sekä ALord -alumiinivanteista. - Teräsvanteiden osuus on myynnistä edelleen suurempi mutta alumiinivanteiden käyttö lisääntyy koko ajan kuljetuskalustossa, kertoo Follis Oy:n Kalevi Hotari, jolla on kokemusta rengas- ja vannekaupasta jo vuosikymmenten takaa Kanadasta missä hän asui pitkään. Follis on toiminut rengasalalla reilun vuosikymmenen. - Varastomme sijaitsee Parkanossa mistä löytyy kuorma-autojen ja perävaunujen vanteet suoraan varastosta yleisimmissä kokoluokissa. Toimitukset pelaavat nopeasti ja luotettavasti, lupaa Hotari.

laatuvaatimukset. - Tuotantolaitos on moderni ja valmistaa alumiinivanteita suurella kapasiteetilla. Yhteistyömme toimii hyvin ja hiljattain tehtaan väkeä kävi tutustumassa suomalaisten kuljetusyritysten arkeen ja haastaviin olosuhteisiimme, missä ajetaan suurilla massoilla. Saatua arvokasta palautetta kuunneltiin tarkalla korvalla tuotekehitykseen vietäväksi, sanoo Hotari. ALord -alumiinivanteilla on viiden vuoden takuu riippumatta

ajokilometreistä. Vanteet valmistetaan tako (forged) valmistustekniikalla. Näin valmistettuina ne ovat kevyemmät, kestävämmät, helppohoitoiset ja näyttävät. - Hake- ja puutavara-autoilijat ovat merkittävä ja koko ajan kasvava ALord -vanteiden käyttäjäkunta, mikä kertoo paljon tuotteen korkeasta laadusta. Kuljetusliikkeiden lisäksi asiakaskuntamme koostuu rengasliikkeistä, perävaunuvalmistajista ja kuorma-autoliikkeistä, listaa Hotari.

Takuulaatua vaativaan käyttöön

Follis Oy:n Kalevi Hotari esittelee Parkanon varastosta löytyvää laajaa ALord -alumiinivanteiden valikoimaa.

ALord -alumiinivanteet valmistetaan Koreassa ja ne täyttävät kaikki EU:ssa vaadittavat

ALord valmistaa alumiinivanteet Koreassa modernissa tuotantolaitoksessa suurella kapasiteetilla ja korkealla laadulla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 113

Ratkaisut rengaspaineiden seurantaan ja erilaisten laitteiden paikannukseen

P

rismaQuality Finland tarjoaa kehittyneet ratkaisut liikkuvan kaluston rengaspaineiden seurantaan sekä erilaisten ajoneuvojen, koneiden ja laitteiden tarkkaan paikantamiseen. - Kehitämme vankalla kokemuksella järjestelmiä mitkä helpottavat ja tehostavat ammattilaisten arkea sekä tuovat selvää taloudellista hyötyä yrityksille, sanoo PrismaQuality Finlandin Markku Niinimaa.

Rengaspainevahti tuo selvää säästöä

Tyrecare -rengasvahti palvelu on kehittynyt versio markkinoilla jo pitkään olleesta painevahdista, joita on käytössä Suomessa yli 1000 ajoneuvossa. - Väärä rengaspaine lisää tutkitusti renkaan kulumista jopa 30 % ja polttoaineenkulutusta jopa 10 % puhumattakaan muista kuluista renkaan rikkoutuessa. Tyrecare -järjestelmä näyttää yhdistelmän jokaisen renkaan paineen ja lämpötilan asteen tarkkuudella reaaliajassa ohjaamoon sijoitetulta näytöltä. Tyrecare reagoi renkaan lämpötilan äkilliseen nousuun, jolloin voidaan välttää järrujen ja laakereiden kuumenemisesta aiheutuvat ongelmat. Ja ohjaamoon saatu hälytys vuodosta auttaa reagoimaan ennen kuin rengas on tyhjä ja se voidaan vielä paikata tai pinnoittaa, kertoo Niinimaa. Tyrecare -rengasvahti palvelu sisältää täyden takuun rengaspaineiden ja lämpötilojen mittaamiselle sekä hälytyksille alhaisista paineista tai korkeista lämpötiloista ja nopeasta lämpötilan noususta. - Pariston kestosta tai antureiden vuosikausien toimivuudesta ei tarvitse huolehtia sillä rengasvahti -palvelu takaa että ajoneuvossasi on aina toimiva järjestelmä. Palvelussa anturit vuokrataan 1,5 eur/kk/kpl hintaan (esim. 18 rengasta = 27 eur/kk) ja ne pidetään aina kunnossa. Itse järjestelmän hankintahintakin on varsin edullinen 249 eur/

Tyrecare -rengasvahti palvelu on kehittynyt versio markkinoilla jo pitkään olleesta painevahdista, joita on käytössä Suomessa yli 1000 ajoneuvossa.

auto sisältäen monitorin, vahvistimen, laturin ja tarvittavat kiinnikkeet. Mikäli asiakas ei ole jostain syystä järjestelmään tyytyväinen ja haluaa lopettaa sopimuksen ensimmäisen vuoden jälkeen palautamme hänelle koko laitepaketin ostohinnan (249 eur), toisen vuoden jälkeen puolet laitehinnasta ja vielä kolmannenkin vuoden jälkeen kolmasosan, ilmoittaa Niinimaa. Tyrecare -järjestelmää on kehitetty pitkäjänteisesti, mikä näkyy entistäkin parempana tuotteena. - Alkuvuodesta 2019 esiteltiin uusi anturi mikä tarjoaa aiempaa oleellisesti pidemmän pariston keston mikä on nyt jopa 3-4 vuotta sekä vahvemman lähetyssignaalin. PrismaQuality Finland on kehittänyt usean vuoden ajan anturiin kolmatta funktiota lämpötilan ja paineen mittaamisen rinnalle, mikä näyttää sen pyöriikö rengas vai onko se lukossa. Mielenkiintoinen ja varmasti hyödyllinen lisäfunktio on

Palvelussa anturit vuokrataan 1,5 eur/kk/kpl hintaan (esim. 18 rengasta = 27 eur/kk) ja ne pidetään aina kunnossa.

odotettavissa markkinoille jossain vaiheessa ensi vuoden loppupuolella tai viimeistään vuonna 2021 ja se voidaan jälkikäteen päivittää jo käytössä oleviin järjestelmiin vain anturit vaihtamalla, sanoo Niinimaa.

Luotettavaa paikannusta kätevästi ja edullisesti

PQ-Tracker on paristokäyttöinen paikannuslaite, mikä ei tarvitse mobiililiittymää eikä SIM -korttia, joten se soveltuu täydellisesti kohteisiin jotka ovat säh-

köttömiä tai joita halutaan seurata myös virrattomina. Samoilla paristoilla jopa 5 vuotta toimiva laite on täysin langaton, joten sen asentaminen vaikka kiinnitysmagneeteilla on erittäin helppoa. Kompakti ja IP67 suojattu laite kestää kovassa käytössä ja haastavissa keliolosuhteissa (käyttölämpötila -40°C - +85°C). - PQ-Trackerilla varustettuja koneita tai laitteita voidaan seurata kätevästi helppokäyttöisellä Telematics Guru -karttapalveluohjelmistolla. Sen avulla näet kohteen tarkan sijainnin yhdellä klikkauksella; lisäksi on tarjolla muutakin tietoa kuten ajonopeus, liiketunnistus, patterin varaustila, geoaitaukset ja Way-Point Check. Palveluun tallentuu 20 000 viimeistä pistettä jokaiselle paikantimelle, joten historiaa voi selata taaksepäin vaikka vuosia. Telematics Guru toimii verkkoselaimella, joten se ei vaadi ohjelmien asentamista - mobiiliaplikaation voi ladata erikseen AppStoresta tai Play-kaupasta, kertoo PrismaQuality Finlandin Petter Kroneld. Laadukkaan ja luotettavaa paikkatietoa tarjoavan PQ-Trackerin edullinen hinta mahdollistaa laajasti erilaisten koneiden ja laitteiden seuraamisen. - Laitteen ja kartan kuukausihinta alkaa vain neljästä eurosta joten se mahdollistaa ilman sähköntarvetta toimivan PQTrackerin asentamisen vaikkapa kontteihin, säiliöihin, perävaunuihin ja erilaisiin työkoneiden lisälaitteisiin. Sitä hyödynnetään myös vuokrakoneissa sekä maarakennuskoneita myyvässä yrityksessä joka haluaa nähdä suuren pihavarastonsa koneiden sijainnin kätevästi älypuhelimen kartalta. Ja kuorma-autoihin asennettuna 63 maassa toimivalla PQ-Trackerilla voidaan seurata myös renkaiden kulumista niiden kulkeman matkan perusteella, toteaa Kroneld.

PQ-Tracker on paristokäyttöinen paikannuslaite, mikä ei tarvitse mobiililiittymää eikä SIM -korttia, joten se soveltuu täydellisesti kohteisiin jotka ovat sähköttömiä tai joita halutaan seurata myös virrattomina.


114 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Järkivaihtoehdot puutavaranosturiksi

F

ID Engineering Oy Joutsasta vastaa V-Kran ja Penz -puu- tavaranostureiden myynnistä Suomessa. Ruotsalaiset ja itävaltalaiset laatunosturit ovat vakuuttaneet käyttäjät ja ne tarjoavatkin järkevän vaihtoehdon valtamerkkien rinnalla. - Toimintamme perustuu kevyeen kustannustehokkaaseen organisaatioon, tehokkaiden sähköisten työkalujen hyödyntämiseen ja erittäin tiiviseen yhteistyöhön valmistajien kanssa. Sen ansiosta pystymme mm. tarjoamaan V-Kran nosturit suoralla tehdaskaupalla mikä takaa erittäin kilpailukyiset hinnat yhdessä kruunun tämän hetken kurssin kanssa. Reagoimme nopeasti asiakkaiden tarpeisiin ja vastaamme tarjouspyyntöihin saman tien. Nostureiden huolloissa meillä on kahdeksan osaavaa yhteistyökumppania eri puolilla maata ja varaosapalvelut pelaavat luotettavan tehokkaasti, sanoo FID Engineeringin Pekka Huikko.

V-Kran on hiljattain uudistanut ja selkeyttänyt mallistoaan keskittyen valmistamaan jatkossa kolmea puutavaranosturimallia, mikä myös osaltaan tehostaa tuotantoa. Kuvassa mielenkiintoinen Parallel -puominen V11PZ-malli, millainen on tulossa lähiaikoina ajoon myös suomalaiselle asiakkaalle.

Ruotsalaista laatua tehdashinnoilla

FID Engineering aloitti yhteistyön ruotsalaisen V-Kranin kanssa reilu vuosi sitten. - Esittelimme FinnMetkossa uudet V-Kran mallit ja puutavara-autoilijoilta saatu palaute oli erittäin hyvää. Olemme päässeet jo kaupantekoonkin kiinni, uusia nostureita on toimitettu asiakkaille ja nyt kun tehtaan toimitusajat ovat lyhentyneet tuotannon tehostamisen kautta, pystymme toimittamaan nostureita järkevällä ajalla mikä jatkossa edesauttaa kaupantekoa. V-Kranin taustalla on vakavarainen FTG, mikä valmistaa suurella

- Palvelemme puutavaranosturiasiakkaita laatutuotteilla ja järkihinnoilla, sanoo FID Engineeringin Pekka Huikko.

volyymilla mm. isäntälinjan nostureita. FTG:n omistaa Bruks, toteaa Huikko.

V-Kran on hiljattain uudistanut ja selkeyttänyt mallistoaan keskittyen valmistamaan jatkossa kolmea puutavaranosturimallia, mikä myös osaltaan tehostaa tuotantoa. - Malliston muodostaa suorapuomiset V10CX ja V13 -nosturit sekä mielenkiintoinen Parallel -puominen V11PZ -malli. Ohjaamovaihtoehdot ovat suomalainen NTcab ja ruotsalainen Xcab sekä tietenkin saatavilla on myös avonosturit. Perinteisten vipuohjausten lisäksi on tarjolla sähköohjatut versiot Ohlsbergin tai Parkerin venttiileillä, kertoo Huikko. Suomessa myytiin aikanaan

todella hyvin V-Krania ja pitkäikäisenä niitä on edelleen käytössä yllättävän paljon: - Sen huomaa varaosien kysynnässä ja moni aiemmin V-Kranilla ajanut on nyt pyytänyt tarjouksen uudesta nosturista.

ajassa hyvän määrän itävaltalaisia Penz -puutavaranostureita. Nyt asiakkaiden toiveesta hän jatkaa merkin myyntiä V-Kranin rinnalla. - V-Kran ei valmista Z-mallin nostureita kun taas Penz on niissä erittäin vahva - tehdas itse ilmoittaa olevansa ensimmäinen Z-mallin nostureiden valmistaja koko alalla. Kun aikanaan aloitimme Penzin myynnin, nosturin rakennetta hiottiin paremmin suomalaisten asiakkaiden tarpeisiin soveltuvaksi. Niinpä monet silloin nosturin ostaneista ovat olleet tyytyväisiä tuotteisiin samalla kun tehdas on tehnyt koko ajan kehitystyötä. Hyvänä esimerkkinä eräs asiakas jolla on ollut Penz ajossa jo 5,5 vuoden ajan ja nosturiin vaihdettiin hiljattain ensimmäistä kertaa uudet puomin sisäpuoliset letkut, kertoilee Huikko. Kotimarkkinoillaan ja saksankielisillä alueilla vahvassa asemassa oleva Penz haluaa olla jatkossa mukana myös Suomen haastavilla nosturimarkkinoilla. - Tehtaalla on tuotannon lisäksi organisaatio iskussa ja palvelualttius korkealla tasolla, mikä on tärkeä asia yhteistyömme ja asiakastyytyväisyyden kannalta. Ja kun Penzin Z-nosturit ovat haluttuja Keski-Euroopassa niin myös hyville käytetyille on aina kysyntää, kommentoi Huikko.

Penzin paluu

Pekka Huikko myi viitisen vuotta sitten Suomeen lyhyessä

V-Kran V10CX on teknisesti edistyksellinen luotettava nosturi, minkä liikeradat saa kiitosta asiakkailta

Itävaltalaiset Z-mallin Penz -nosturit vastaavat suomalaisten asiakkaiden tarpeisiin; kuvassa 5,5 vuotta ajossa ollut nosturi mikä on toiminut teknisesti erinomaisesti.

MT Energiat Oy otti ajoon uuden V-Kran V10CX -nosturin lokakuussa; kuvassa nosturi menossa asennukseen A. Weckman Oy:llä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 115


116 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kotimainen nosturivalmistaja KESLA tarjoaa erinomaiset ratkaisut raakapuun käsittelyyn ja kierrätyspuolelle - sekä perinteisillä puomeilla että Z-malleina ja myös sähköohjauksella. Kuvassa KESLA 2117T -puutavaranosturi varustettuna KESLA proCAB -ohjaamolla ja KESLA proG -kahmarilla.

Kuorma-autokorjaamo Mäkelä aloitti KESLA -autonosturimyynnin

K

den varaosapalvelua vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin, sanoo varaosatoiminnoista ja päällerakentamisesta vastaava Pasi Kenni, joka hoitaa jatkossa myös KESLA-nostureiden myynnin. Ennen Kuorma-autokorjaamo Mäkelän palvelukseen siirtymistä Kenni toimi parinkymmenen vuoden ajan kuljetusyrittäjänä: - Se antaa näkemystä yrittäjien arjen ymmärtämisessä sekä palveluiden kehittämisessä.

uorma-autokorjaamo Mäkelä Oy Huittisista on aloit- tanut syksyllä 2019 KESLA -autonostureiden myyjänä Lounais-Suomen alueella vastaten myös asennuksista, huolloista ja varaosista. Kuorma-autokorjaamo Mäkelän juuret juontaa aina 80 vuoden taakse. Nykyiseen toimipaikkaan Jokilevonkadulle muutettiin 2004, jonka jälkeen tiloihin on tehty jo useampi lajennuskin. Kuorma-autojen päällerakentaminen tapahtuu muutaman kilometrin päässä Mommolassa omassa yksikössä. Vuonna 2016 ostettiin AM Auto- mäkisen liiketoiminnot; kuljetusalan ammattilaisten arvostamat AM perävaunut ja päällerakenteet valmistaan Perniössä. - Käytössä on hyvät nykyaikaiset hallitilat kuorma-autojen, perävaunujen, päällerakenteiden sekä linja-autojen huoltoon ja korjauksiin. Panostamme tilojen siisteyteen ja toiminnan järjestelmällisyyteen. Myös ympäristöarvot ovat meille tärkeitä ja toimitilojen energiamuotona on maalämpö. Laajalle asfaltoidulle piha-alueelle sopii ajamaan

KESLA -nosturit sopii hyvin toimintaan

Kuorma-autokorjaamo Mäkelä Oy:n Pasi Kenni vastaa jatkossa KESLA -autonosturimyynnistä Lounais-Suomen alueella. Pasin tavoitat numerosta 044 700 4481.

isommallakin ajokalustolla. Erittäin ammattitaitoisen henkilökunnan käytössä on hyvät työkalut ja laitteet mitkä edustavat viimeisintä kehitystä. Investointeja laitteisiin on tehty aina, mistä esimerkkinä se että Mäkelän pajalle tuli 1940-luvulla Huittisten ensimmäinen sähköhitsauskone, kertoo toimitusjohtaja Juha-Pekka Mäkelä.

Suuri varaosavarasto ja hyvät myymälätilat

Viimeisin laajennus Huittisissa tehtiin keväällä 2016 mikä toi käyttöön kunnon yli 500 neliön myymälä ja varastotilat. Samalla raskaan kaluston tuotevalikoimaa kasvatettiin oleellisesti ja nyt varastosta löytyy yli 9000 erilaista nimikettä. Lisäksi tarjotaan varaosien päivystyspalvelu

24/7 josta asiakas saa avun juuri silloin, kun varaosia tarvitaan. - Valikoima on laajentunut oleellisesti esimerkiksi hydrauliikka- ja pneumatiikkatuotteissa. Toki myymälästä löytyy laajasti osia ja tarvikkeita kuljetusalan tarpeisiin voimansiirron komponenteista lisävaloihin ja voiteluaineisiin. Jatkossa kehitämme myös KESLA -nosturei-

Huolto- ja asennustoimintojen lisäksi Kuorma-autokorjaamo Mäkelälle on kertynyt kokemusta nostolaitemyynnistä mm. vaihtolavalaitteiden osalta päällerakenneprojekteissa. - Kun Kesla etsi alueellemme nosturimyyntiin jatkumoa, aloitimme keskustelut mitkä johtivat yhteistyön aloittamiseen. Keslan toiminnot sopivat palvelukokonaisuuteemme erittäin hyvin ja meillä on jo entuudestaan puutavara-autoilijoita huoltopuolen ja varaosamyynnin asiakkaina. Ja nostureissa erittäin tärkeässä hydrauliikassa meillä on vankkaa osaamista. Sijaitsemme puutavara-autojen reittien varrella ja


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kuorma-autokorjaamo Mäkelän käytössä on erittäin hyvät huoltotilat mihin mahtuu sisään pitkät nykymittojen mukaiset yhdistelmät. Asiakkaille tarjotaan myös katsastuspalvelut saman katon alla.

myyntialueellamme on lisäksi runsaasti mm. kierrätysalan toimijoita, joiden tarpeisiin kotimaisesta KESLA -nosturimallistosta löytyy oikein hyvät ratkaisut. Jatkossa on takoitus aloittaa nostureiden asennustoiminta myös Perniössä, toteaa Kenni. Ensimmäiset viikot KESLA -yhteistyössä ovat menneet opiskelun merkeissä - jonkin verran on ehditty jo tehdä tuttavuutta uusiin asiakkaisiinkin. - Olin Keslan Joensuun tehtaalla myyntikoulutuksessa ja Keslan edustajat ovat käyneet meillä opastamassa porukkaa huolto- ja varaosapuolen toimintoihin. Tulemme panostamaan erityisesti laadukkasiin asennusja huoltopalveluihin, mistä meidät kentällä tunnetaan. Keslan kanssa yhteistyö on lähtenyt mukavasti matkaan ja eiköhän sitä pian päästä jo kauppoihinkin kiinni, uskoo Kenni.

KESLA -nosturipäivä Huittisissa marraskuussa

Kuorma-autokorjaamo Mäkelä järjestää Huittisissa KESLA -nosturipäivän marraskuun lopulla, jolloin on hyvä mahdollisuus käydä tutustumassa palveluihin. Lisätietoja löytyy www. kesla.fi ja www.kkmoy.fi sivuilta. - Ja voi meillä toki poiketa juttelemassa nostureista muutenkin, kutsuu Kenni.

Viimeisin laajennus Huittisissa tehtiin keväällä 2016, jolloin käyttöön saatiin yli 500 neliön varasto- ja myymälätilat.

Raskasta kuljetuskalustoa huolletaan laajasti laidasta laitaan kuormaautoista päällerakenteisiin ja perävaunuihin sekä linja-autoihin.

Mommolan päällerakenneyksiköstä valmistuu asiakkaille uutta kuljetuskalustoa tasaiseen tahtiin.

Metsäalan toimijat ovat Kuormaautokorjaamo Mäkelän tuttua asiakaskuntaa.

Tarjolla on myös voimansiirron komponentit; kuvassa kunnostettuja Scanian vaihteistoja.

Huittisten myymälästä löytyy kattavasti varaosat ja tarvikkeet kuljetuskaluston tarpeisiin.

KULJETUS 117


METSÄALAN AMMATTILEHTI

118 KULJETUS

KESLA proC 4 + 2 ja 2 + 2

SÄHKÖINEN OHJAUS

KESLA-nostureiden proC sähköiseen ohjausjärjestelmään on nyt saatavilla 4- tai 2-vipuinen 2-polkiminen vaihtoehto, jossa toiminnot ovat käytännössä samat kuin mekaanisessa ohjauksessa. Lisänä sähköisen ohjauksen edut; liikkeiden pehmeys, tarkkuus, ergonomisuus ja säädettävyys. Kysy lisää jälleenmyyjältäsi!

www.kesla.com

JOENSUU Kongan Konepaja Oy www.kongan.fi JUUKA TTT Erätaito Oy www.erataito.com HUITTINEN Kuorma-autokorjaamo Mäkelä www.kkmoy.fi MÄNTYHARJU Kongan Konepaja Oy www.kongan.fi TUUSULA Maantec Oy www.maantec.fi

Puutavara- ja kierrätysnostureiden myynti, asennus ja huolto

KESLA proC 4 + 2 ja 2 + 2

SÄHKÖINEN OHJAUS Jokilevonkatu 10, 32700 Huittinen

Nosturimyynti: PASI KENNI puh.vaihtoehto, 044 700 jossa 4481 KESLA-nostureiden proC sähköiseen ohjausjärjestelmään on nyt saatavilla 4- tai 2-vipuinen 2-polkiminen

kkmoy.fi

toiminnot ovat käytännössä samat kuin mekaanisessa ohjauksessa. Lisänä sähköisen ohjauksen edut; liikkeiden pehmeys,


METSÄALAN AMMATTILEHTI Kalmarin ja Metsä Fibren yhteistyösopimukseen sisältyy laitteiden, kuljettajien sekä toimintojen hallinnointi- ja huoltopalveluiden toimittaminen Kemin sellutehtaalla.

KULJETUS 119

LAATURATKAISUT PUUTAVARAKULJETUKSIIN

Kalmar ja Metsä Fibre vahvistavat yhteistyötään täysimittaisella Kemin sellutehtaan tukkienkäsittelytoimintojen palvelusopimuksella

C

argoteciin kuuluva Kalmar on allekirjoittanut Metsä Fibren kanssa suoriteperusteisen palvelusopimuksen, joka kattaa Metsä Fibren Kemin sellutehtaan. Sopimus on kirjattu Cargotecin vuoden 2019 toisen neljänneksen tilauskantaan, ja se tulee voimaan vuoden 2019 viimeisen vuosineljänneksen alussa.

Metsä Group -konserniin kuuluva Metsä Fibre tuottaa sellua, sahapuuta ja muita biotuotteita kasvaville markkinoille. Yhtiön Kemin sellutehdas tuottaa sellua yli 600 000 tonnia vuodessa ja työllistää noin 250 henkilöä. Kemin kalustossa on jo useita erilaisia Kalmar-laitteita, kuten kurottajia ja haarukkatrukkeja.

Metsä Fibren kanssa tehtyyn yhteistyösopimukseen sisältyy laitteiden, kuljettajien sekä toimintojen hallinnointi- ja huoltopalveluiden toimittaminen. Tomi Seppä, tehtaanjohtaja, Metsä Group Kemin tehtaat: - Kalmar on ollut kumppanimme jo melkein kymmenen vuotta, ja laajennamme yhteistyötä mielellämme. Odotamme toimintojemme tehokkuuden kehittämistä Kalmarin sitoutuneen ja osaavan tiimin kanssa. Santtu Tanskanen, myyntijohtaja, Pohjois-Eurooppa, Kalmar: - Metsä Fibre tarvitsi luotettavan kumppanin, joka täyttäisi kaikki vaatimukset ja auttaisi jatkuvasti parantamaan Kemin toimintoja. Meille on mieluisa tehtävä lujittaa suhdettamme Metsä Fibreen ja tukea Kemin tehtaan toimintaa pitkälle tulevaisuuteen.

PUUTAVARANOSTURIT

Kalmarin ekotehokkaat mobiilipukkinosturit ja prosessiautomaatioratkaisut Asyaportin laajennusprojektiin

C

argoteciin kuuluva Kalmar on allekirjoittanut sopimuksen Asyaport Liman A.S.:n (Asyaport) kanssa kuuden Kalmar Zero Emission -mobiilipukkinosturin (RTG) toimituksesta. Cargotecin vuoden 2019 viimeiseen neljännekseen kirjattu tilaus sisältää myös äskettäin julkaistuun Kalmar One -automaatiojärjestelmään kuuluvia SmartPort-prosessiautomaatioratkaisuja. Uudet laitteet toimitetaan vuoden 2020 viimeisen neljänneksen aikana. Asyaport on turkkilaisen Soyuerin perheen ja Global Terminal Limitedin yhteisyritys, joka vastaa laituripaikoista ja terminaalikapasiteetista tärkeimmissä Mediterranean Shipping Companyn (MSC) käyttämissä satamissa. Asyaport on Turkin ensimmäinen jälleenlaivausliikenteen konttiterminaali, ja sen vuosittainen käsittelykapasiteetti on jopa 2,5

miljoonaa TEU:ta. Terminaali investoi kapasiteetin laajentamiseen, ja Kalmar -mobiilipukkinosturit toimitetaan laajennusprojektissa rakennettavalle uudelle konttikentälle. Kalmar Zero Emission -mobiilipukkinosturissa on täysin sähköinen voimajärjestelmä, joka ei tuota päästöjä tai moottorimelua eikä tarvitse lainkaan hydrauliikkaöljyä. Pelkistetyn mallinsa ansiosta laite tarvitsee huomattavasti vähemmän huoltoa kuin dieselkäyttöinen RTG. Asyaportiin toimitettavat laitteet pystyvät käsittelemään kontteja 7 + 1 leveillä konttiriveillä yksi yli seitsemän kontin korkeudelle. Niiden nostokapasiteetti tarttujan alla on 40 tonnia. Laitteisiin tulee Kalmarin SmartFleet-etävalvontaratkaisu, jonka avulla terminaali voi hallita ja analysoida laitteiston tilaa, tuottavuutta ja huoltotarpeita ja tehdä vianmäärityksen. Turvallisuuden parantamiseksi laitteisiin asennetaan myös tarttujalle kehitetty Kalmar SmartProfile -törmäyksenestojärjestelmä.

PUUTAVAPERÄVAUNUT Porokka Invest ostaa, myy ja välittää...tavaroita, mutta myös yrittäjyydestä. Lähes 40 vuoden kokemuksella raskaan sarjan kauppaa koko kuljetusalan parhaaksi.

Salpakatu 12, 80100 JOENSUU Jouni Porokka 0500 373 473 jouni@porokka.fi Jyrki Porokka 050 546 4875 jyrki@porokka.fi Katso käytetty kalusto osoitteesta www.porokka.fi


120 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Someron ja Somerniemen puunkuljetusyrittäjät sekä nosturikauppias Arto Moilanen (neljäs vas.) samassa kuvassa: (vas.) Santeri Jääskeläinen, Marko Lehto, Ari Vuorinen, Mikko Helenius, Juhani Helenius, Erpo Helenius sekä Heleniusten kuljettaja Miikka Talikka.

Nosturikeskustelua neljän kuljetusyrityksen kanssa I

tävaltalaiset Palfinger Epsilon puutavaranosturit ovat erittäin korkean laatunsa, kestävyytensä ja hyvien käyttäjäkokemusten ansiosta kirineet myyntitilastojen kärkisijoille sekä Suomessa että koko maailmassa. Varsinais-Suomessa Somerolla Palfinger Epsilonilla on jo 100 prosentin markkinaosuus ja naapurikylä Somerniemen autoistakin jo puolet ovat ”Epsiloitu”. Kävimme paikan päällä tutustumassa alueen puunkuljetusyrittäjiin.

Harvoin koko Metsäalan Ammattilehden reilusti yli 30 vuotisen historian aikana on avautunut vastaavaa tilaisuutta päästä tutustumaan neljän eri puunkuljetusyrityksen voimahahmoihin sovitusti samassa pihassa ja vieläpä samaan aikaan. Eikä paikan sijaintia voi luonnehtia vähäpätöiseksi, sillä olemmehan Suomen vanhimpiin lukeutuvan maantien eli Turun ja Hämeenlinnan yhdistävän Hämeen Härkätien varrella, mitä pitkin puukuormia on kuljetettu tiettävästi jo varhaiselta keskiajalta alkaen. Kiitoksen sana järjestelyistä kuuluu Suomalaisen puutavaranosturimalliston kehityksen ja kaupan nestorille, MoilAr Oy:n toimitusjohtaja Arto Moilaselle. - Kun tuotteet ovat kunnossa, niin sekä myyjä että asiakkaat sopivat yhtä aikaa samaan pihaan, Arto Moilanen toteaa positiiviseen tapaansa.

Asiakasta kuunnellaan

Paikalla oli vuosien varrella lehtemme sivuilta ja eri tapahtumista tuttuja kasvoja ja nimiä.

Kuljetus M. Lehto Oy:n Marko Lehto ja Volvo Fh 750, mihin asennettiin juuri uusi Palfinger Epsilon M12Z, mikä korvasi saman valmistajan vanhemman pilkin.

Nuorempaa yrittäjäsukupolvea edusti tapaamisessa niin ikään somerolainen Santeri Jääskeläinen, joka on ajanut puuta kaikkiaan viisi vuotta, josta viimeisen vuoden omiin nimiinsä.

Puukuljetus Helenius Ky on ollut alalla jo 1950-luvulta lähtien Erpo Heleniuksen (oik.) edustaessa yrityksen toista- ja poikien Juhani ja Mikko Heleniuksen kolmatta sukupolvea.

Kuljetus Esa Vuorinen Oy ajaa puuta kahdella Mercedes-Benzillä. - Nosturina tässä Arocsissa on Palfinger Epsilon ja velipojan autossa Loglift; sekin taitaa olla Moilasen Arton myymä, sanoo Ari Vuorinen.

Puukuljetus Helenius Ky on ollut alalla jo 1950-luvulta lähtien seitsemissä kymmenissä olevan Erpo Heleniuksen edustaessa yrityksen toista- ja poikien Juhani ja Mikko Heleniuksen kolmatta sukupolvea. Entisestä Sisu-historiasta kertoo pari pitkää yhdistelmää sisäänsä ottavan hallin seinien kyltit ja julisteet. Nykyisin Heleniukset kuljettavat puuta yhteensä kolmen Volvo

FH puutavarayhdistelmän voimin. Neliakseliset, Palfinger Epsilon M12Z -nosturein varustetut FH:t ovat 750:iä. Kolmiakselinen, kohta kymmenvuotias Volvo FH 540:n toimii siirtoautona eli kiiturina, kuten täällä päin Suomea on tapana sanoa. Juhani Helenius toteaa täysilmajousituksen ja ryömintävaihteiden sekä erinomaisen huoltopalvelun olevan Volvon etuja mark-

kinoilla. Heleniusten lisäksi paikalla oli myös yrittäjä Marko Lehto Kuljetus M. Lehto Oy:stä, autona tummanpuhuva Volvo FH 750, missä nosturina pari päivää aikaisemmin asennettu Palfinger Epsilon M12Z, mikä korvasi saman valmistajan vanhemman pilkin. Lehdon nosturin erikoisuutena ovat tavallista leveämmälle ulottuvat tukijalat:

- Vakioleveys on 3,9 metriä, näissä 4,7 metriä. Parin päivän käyttökokemuksen perusteella en voi kovin syväluotaavaa raporttia antaa, mutta lisäulottuma tekee kuormauksesta merkittävästi vakaampaa paikoissa missä leveyttä voi hyödyntää, Marko Lehto kertoo ja jatkaa: - Tässä on myös somerolaisen tuotekehityksen ja Arton tehdaskontaktien tuloksena markkinoille


METSÄALAN AMMATTILEHTI tuotu paranneltu Epsilon koura. - Niin, Heleniukset havaitsivat noin vuosi takaperin että lisäämällä kouran rungon kainaloihin pienet rautalaput kouran rungon ja leukojen saranakohtiin ei enää jää ääriasennossa tavaraa väliin, mikä joissain tapauksissa on hidastanut kuormausta, Arto Moilanen kertoo. Tuotantomalliin Heleniusten osoittamat parannukset tuotiin jo tälle syksylle. Arto Moilasen mukaan Palfingerin tuotekehityksessä oltiin aluksi epäileviä kehitysehdotuksen suhteen: - Kun eivät muut olleet asiasta maininneet sanottiin. Sanoin siihen, että ei liene kenellekkään haitaksi jos samaan rahaan saa jatkossa tehokkaamman kouran. Viesti meni perille ja tuote on nyt tässä. - Hyvin ovat kuvalliset ohjeemme ymmärtäneet, ja vieneet muotoilun vähän pidemmällekin, toteaa Erpo Helenius.

Yrittäjien arkea

Nuorempaa yrittäjäsukupolvea edusti tapaamisessa niin ikään somerolainen Santeri Jääskeläinen, joka on ajanut puuta kaikkiaan viisi vuotta, josta viimeisen vuoden omiin nimiinsä: - Neljä vuotta ehdin ajaa S. Kakko Oy:llä. Sittemmin ostin tämän yhdistelmän Karilta ja tässä ollaan. Lehdon tapaan Kuljetus S. Jääskeläinen kuljettaa puuta Westaksen lukuun Etelä-Suomen alueella. Työkaluna vuosimallin 2013 kolmeakselinen Volvo FH 540. Muista poiketen Jääskeläisen Volvossa on avohytillinen Palfinger Epsilon M12L puutavaranosturi, 9,7 metrin ulottuvuudella - hydraulisella esiohjauksella sekin. Kysyttäessä millaisen muutoksen kuljettajasta kuljetusyrittäjäksi siirtyminen teki, saatiin Jääskeläiseltä tyhjentävä vastaus: - Välillä on ottanut päähän oikein tosissaan! Sekös sai Heleniusten huoltohallin toimistoon kokoontuneet puunkuljetusyrittäjät myötätuntoiseen, mutta poikkeuksellisen kovaääniseen nauruun. Naapurikunta Somerniemeä edustanut Ari Vuorinen on entuudestaan tuttu, noin neljän vuoden takaa Ammattilehden sivuilla julkaistun artikkelin pohjalta. Kuten silloin myös vuonna 2019 Kuljetus Esa Vuorinen Oy:n molemmat puutava-

Marko Lehto valitsi uuteen nosturiin Intermercato vaa’an, Kourana Palfinger Epsilon FG53.

ra-yhdistelmät ovat MercedesBenz -vetoisia. - Velipoika Markun kanssa ajetaan, omat autot molemmilla. Tosin Markulla on tridemi ja nosturina Loglift, siksi Palfingerillä on Somerniemellä vain 50 prosentin markkinaosuus. Jos en väärin muista niin sekin taitaa olla Arton myymä, että sillä tavoin, kertoo Rengon sahalle suuntautuvalta keikaltaan Heleniusten hallille poikennut Ari Vuorinen. Vuorisen 2+2 akselisen Arocsin perässä on suorapuominen Palfiger Epsilon ja auton jatkeena Briab -puutavaraperävaunu Alucar -pankoin. Arocsin puutavara-autovarustelu ja BF2 -pankot ovat Pankkopörssin mallistosta; BF:t löytyvät Jääskeläisen yhdistelmästä koko matkalta. Lehdon ja Heleniusten puutavaravarustelut automaattikiristimineen ovat Alucarin Exte -mallistosta. - Kuormankiinnityksessä käytettävät nostokoukuiksi valittiin Terminaattorit. Ne ovat päteviä, Erpo Helenius lisää.

ainakin täällä Varsinais-Suomen alueella, toteaa Ari Vuorinen. Marko Lehto muistaa takavuosina olleen häikkää kääntöpöydän kanssa mutta siitäkin on selvitty. - Letkujen hyvä kestävyys on ollut positiivinen yllätys. Paljon on auttanut kun ovat pääosin rakenteiden sisällä suojassa, Mikko Helenius lisää ja jatkaa: - Tosin letkujen hyvä kestävyys kertoo myös koko hydrauliikkajärjestelmän korkeasta laadusta. Ei ehkä tule niin paljon letkuja rasittavia tehopiikkejä. Toimintavarmuudesta keskustelu kääntyy Vuorisen mainitsemaan huoltoon, missä alueen yrittäjät luottavat Salossa toimivan Isera Oy:n palveluun. - Iseralla ei ole vielä koskaan sanottu ettei ymmärrys riitä, tai että kalenteri on täynnä. Soitit tai veit sinne sitten minkä tahansa kamppeen, kellon ajoista puhumattakaan. Vastaavaa yrittäjää ymmärtävää, joustavasti toimivaa palvelua ei välttämättä saa ihan joka paikasta, kehuu Juhani Helenius. Heleniukset huoltavat autonsa mahdollisimman pitkälti omassa huoltohallissaan: - Myös rengastyöt tehdään itse. Renkaat ostetaan paikalliselta yrittäjältä. Öljyjen vaihdot tehdään Volvolla Forssassa. Myös Lehto luottaa Volvo Truck Center Forssan palvelukykyyn: - Saa hyvin aikoja ja henkilökunta on tuttua, mikä helpottaa ja ehkäpä, ja ainakin toivottavasti myös nopeuttaa palvelua. Vuorinen huollattaa autonsa

KULJETUS 121

Kuljetus M. Lehto Oy:n uudessa Palfinger Epsilon M12Z -nosturissa on 4,7 metrin levyiset tukijalat, joilla saadaan vakautta kuormaamiseen.

Halikossa ja kärryn Nummelassa, Trailer Metallilla. - Kyllä se on merkistä riippumatta niin, että pienemmät korjaamot voivat palvella suuria joustavammin, asiakkaan ajoaikojen puitteissa, mikä on tällä alalla tärkeää. Olipa kyseessä sitten perävaunu, nosturi tai auto, Ari Vuorinen sanoo.

Kunta kerrallaan

Vuosikymmenten ajan aitiopaikalta Suomen ja Pohjoismaiden puutavaranosturikauppaa

seurannut Arto Moilanen katsoo turvallisin mielin tulevaan. - Myyntialueellani on aktiivista puunkuljetustoimintaa, mistä on hyvä hankkia lisää uusia Palfinger Epsilon asiakkaita ja nostaa markkinaosuuksia.Tietysti palvellaan tuttuun tyyliin myös nykyiset asiakkaat. Henkilökohtaisena tavoitteena on hankkia puutavara-autoilijat MoilAr Oy:n asiakkaiksi, hyvällä palvelulla ja hallitusti, Arto Moilanen suunnittelee.

Toimintavarmoja ja huolto pelaa

Kun keskustelua käännetään kohti toimintavarmuutta ja huoltoa alkaa yrittäjien keskellä istuvan, joskin monien taisteluiden karaistaman ja paatuneen myyntimiehen kasvoille nousta varovaista punaa, joskin vain hetkellisesti, sillä niin on MoilAr Oy:n johtohahmo Arto Moilanen asiat hoitanut, ettei negatiivista palautetta Palfingeristä tästä porukasta tullut oikeastaan ollenkaan. - Nosturit ovat olleet mitä on luvattu ja huolto pelaa hienosti,

Puunajon ammattilaiset vertailevat miten Palfinger Epsilon toteutti kouran rakenteessa Heleniusten parannusehdotuksen. - Hyvältä näyttää, toteaa arvovaltainen raati.

Puuta Someron alueen kuljetusyrittäjät ajavat Metsä Groupin ja Westaksen lukuun. Pääosa kuormista viedään Renkoon, Kyröön ja Kirkniemeen sekä Lohjalle. Paluukuormien nouto- ja vientipaikoissa voi olla runsaastikin vaihtelua, yrittäjät toteavat. kuvassa Ari Vuorisen ohjaama Arocs suuntaa Renkoon, mihin on Somerolta reilun 60 kilometrin matka.


122 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Luokkansa vahvimmat Z-nosturit LogLift ja jonsered puutavara- sekä kierrätysnosturit, ota yhteyttä myyjääsi: Hannu Iivanainen puh 0400 377 837 Mika Kalliosaari puh 040 670 7885 Janna Wolin puh 040 706 7022 etunimi.sukunimi@hiab.com

hiab.com

NOSTURIHUOLLOT AMMATTITAIDOLLA (03) 468 2400 VARAOSAT 044 510 4410 KORJAAMO HOLLOLA 044 510 4427 Kukonkuja 1, 15880 HOLLOLA KORJAAMO LAHTI 044 510 4421 Alhonkatu 2, 15610 LAHTI

www.originator.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Terminator XXL -pankkojen varastomyynnit Suomessa viiteen läänikohtaiseen pisteeseen

Terminator XXL -pankot tunnetaan ylivertaisen kuormatilansa lisäksi mm. erittäin laadukkaasta maalauksestaan. Nyt saatavilla on myös kuumasinkitty Zink-pinnoitus, mille luvataa 20 vuoden ruostrumattomuustakuu.

T

erminator XXL -puutavarapankoille rakennetaan Suomeen uusi ja tehokas viiden pisteen läänikohtainen varastomyyntiverkosto. Tällä uudella, nykytoimituksia täydentävällä mallilla, pystytään parantamaan ja nopeuttamaan asiakaspalvelua nykyvaatimusten asettamalle tasolle.

Viiden pisteen Terminatoreiden varastomyynti kattaa pankkojen myynnin, asiakastoimitukset sekä koko Terminator -malliston asennus-, ja varaosapalvelut. Uuden palvelun vaatimat valmistelu-, ja kehitystyöt on aloitettu toukokuussa 2019. Uuden palvelun Terminator XXL -verkosto on kokonaisuudessaan valmis jo vuoden 2020 alkupuoliskolla. Lisätietoja verkostosta saat numerosta 050 412 9024 / Heikki Jokela.

KULJETUS 123


METSÄALAN AMMATTILEHTI

PUUTAVARASI PUNNITUKSEEN KATTAVAT RATKAISUT TAMTRONILTA u Vaa’at puutavaranostureihin, materiaalikoneisiin ja kurottajiin – myös auto- ja junavaa’at u Koko Suomen kattava huolto- ja palveluverkosto Puh. 03 3143 5000 I weighing@tamtron.fi I www.tamtron.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 125

Uudet ja kunnostetut vaihtonosturit vuosikymmenten kokemuksella

Uusi Cranab 12 TL varusettuna Xcab -ohjaamolla luovutuksessa Joensuussa Porokka Invest Oy:llä: kuljettaja Santeri Juvonen (vas.) tyytyväisenä lähdössä töihin Jyväskylän alueelle Jouni Porokan toivottaessa mukavia kuormaushetkiä. Nosturin ostaja Metsänen Forest Servicen Juha-Matti Metsänen Haminasta.

P

orokka Invest Oy panostaa vahvasti nosturikauppaan vuosikymmenten kokemuksellaan. Toukokuussa Kuljetusnäyttelyssä tehtiin maahantuoja Grutech Oy:n kanssa sopimus ruotsalaisten Cranab -puutavaranostureiden myynnistä sekä varaosa- ja huoltotoimien kehittämisestä koko maan alueella. Cranab on kovassa maineessa metsäalan yrittäjien keskuudessa; Pohjoismaiden suurin puutavaranosturitehdas valmistaa vuodessa yli 900 nosturia ja niitä käytetään mm. Komatsun metsäkoneissa, joita toimitetaan ympäri maailmaa. Muutama vuosi sitten Cranab teki vahvan paluun myös autonostureihin, joiden myynti on lähtenyt hyvin käyntiin erityisesti vaativalla kotimarkkinalla Ruotsissa. - Nyt kun olemme muutaman kuukauden aloitelleet Cranabin myyntiä niin voi todeta että

merkkiä oli oikein odotettu nosturivaihtoehdoksi suomalaisten puutavara-autoilijoiden keskuudessa, mikä näkyy tarjouspyyntöjen määrässä. Muutama uusi nosturi on jo toimitettukin ja tilauksessa on tulossa lisää asiakaskoneita, kertoo nosturilegenda Jouni Porokka.

Maailman toiseksi paras puutavaranosturi

Uuden sukupolven Cranab -autonostureiden rakenne on tehty pohjoismaisiin kuormaustarpeisiin. - Käytetyt materiaalit ja valmistuslaatu on suuren valmistajan huippuluokkaa. Cranabissa on myös ratkaisuja joita ei muista puunostureista löydy kuten voimanivel, mikä tasaa noston joka alueella. Tuotekehitykseen panostetaan jatkossakin vahvasti; tehdas myös kuuntelee herkällä korvalla asiakkaiden palautetta ja toiveita sillä ainahan kaikista laitteista löytyy tulevaisuudessa kehitettävää. Nyt meillä on myynnissä maailman toi-

Koura-Auto Ojanperän hyvin palvellut ja huolellisesti kunnostettu Kesla 2012T löysi uuden tehtävän rovaniemeläisen Pomarak Oy:n linjatyömailta. Nosturia noutamassa yrittäjä Hannu Hämeenniemi.

seksi paras nosturi sillä parastahan ei ole vielä tehtykään, heittää Porokka huumorilla.

Käytettyjen nostureiden kauppaa ja kunnostusta

Uusien Cranab -nostureiden ohella Porokka Investin toimenkuvaan kuuluu käytettyjen nostureiden kauppa ja kunnostus. Lisäksi Joensuun Salpakadulta myydään laajasti erilaista kuljetuskalustoa ja varusteita. - Vaihtonostureiden markkina on ollut viimeiset pari vuotta haastava sillä hyviä vähemmän käytettyjä nostureita ei ole ollut liiemmin tarjolla. Nyt kuitenkin tuntuu siltä että saatavuus ja sitä kautta valikoima paranee. Uusien nostureiden kaupassa tulevien vaihdokkien lisäksi ostamme käytettyjä nostureita suoralla kaupalla, joten kannattaa tarjota. Meillä on myös hyvät kanavat vanhemmille puunostureille vientimarkkinoilla, ilmoittaa Jyrki Porokka.

Porokka Investillä on hyvät kanavat vanhempien käytettyjen puutavaranostureiden myynnille ulkomaille. Kuvassa nostureita lähdössä puoliperävaunullinen Joensuun Salpakadulta vientimarkkinoille.

Kuljetusyrittäjä Olli Timonen osti Porokka Investiltä kunnostetun Kesla 2012T -puutavaranosturin, minkä Joensuusta kävi hakemassa kuljettaja .

- Uudet Cranab -nosturit tulevat Ruotsista ja myös golf sujuu rajan molemmilla puolilla. Ensi kesänä Juhannuksen tienoilla jo 17. Pölligolf Joensuussa metsäalan ammattilaisten kesken, sanoo Jouni Porokka.


126 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Tuunattu työjuhta Ford Ranger Raptor Double Cab 4x4

U

usi Ford Ranger Raptor mukailee räväkällä ulko- näöllään ja korotetulla alustallaan sekä urheilullisella sisustallaan onnistuneesti USA:ssa myytävää 450 hevosvoimaista F-150 Raptor -esikuvaansa. Amerikan serkkuun verrattuna lievä pettymys on tarjolla konehuoneen puolella, missä on ”vain” perusmallin 213 hevosvoimainen voimanlähde - toki hyvin vääntävänä ja polttoainetaloudellisena. Ford Ranger Raptorin ulkoinen tavaramerkki on Ford F-150 Raptorista lähes suoraan lainattu etusäleikkö ja vahvasti levitetyt lokasuojat. Molemmilla kyljillä on levät astinlaudat, joiden tarpellisuutta voi perustella vaikka kiveniskusuojina. Uudelleen muotoillussa takapuskurissa on integroitu paikka irrotettavalle vetokoukulle, ja auton vetopaino on 2 500 kg. Uudelleen muotoillun etupuskurin yhteydessä on kaksi hinauskoukkua, joiden enimmäiskuormitus on 4 635 kg ja takaosan kahden hinauskoukun 3 863 kg. 1 560 x 1 575 mm:n kokoiselle lavalle sopii kelvollisesti vaikkapa polttoainesäiliö tai hiekoituslaite. Ranger Raptorin voimanlähteenä on 2,0-litrainen EcoBlue -kaksoisturbodieselmoottori, jossa on tehoa 213 hevosvoimaa ja vääntöä peräti 500 Nm. Vaihteistona on Fordin uusi kymmenvaihteinen automaattivaihteisto. Amerikan vastineen voimanlähteenä on niin ikään tuplaturbomoottori, joskin 450 hevosvoimaisena V6 bensiinimoottorina. Ohjaamo on urheilullisia etuistuimia ja monia koristetikkauksia sekä pieniä yksityiskohtia lukuunottamatta vakiomallinen.

Rajuunkin käyttöön

Viisipaikkaisen Ranger Raptorin hintalappu nousee Suomessa lähes sataan tuhanteen euroon. Polttoainekäyttöisen lisälämmittimen kanssa hinta kohoaa jo kuusinumeroiseksi. Vastaavalla moottori-vaihteistopaketilla ja kaikilla tarjolla olevilla herkuilla pakatun Ford Ranger Wildtrakin hintapyynti on yli 25 000 euroa pienempi. Antaako Ranger Raptor sitten sijoitetulle rahalle vastinetta? Se riippuu paljolti auton käyttötarkoituksesta. Jos tarkoituksena on erottua massasta tai työmaat ovat tavallistakin haastavampien taipaleiden takana, niin miksipä ei. Suoritusarvojen valossa Ranger Raptor yltää vertailussa vasta kolmannelle tilalle VW Amarokin ja Mersun X-sarjan perään. Kun vertailupohjaksi otetaan

Ford Ranger Raptorin keulaa koristaa USA -mallin etumaski. Maastoajoon optimoitu alusta tarjoaa 283 mm maavaraa ja 850 mm:n kahlaussyvyyden. Raptorissa on vakiomallia suuremmat etujarrut, 17-tuumaiset vanteet ja karkeakuvioiset renkaat.

alustaratkaisut, Raptor kipuaa kevyesti korkeimmalle korokkeelle. Raptorin rajua käyttöä silmällä pitäen viritetty alusta on kerrassaan onnistunut. Raideväli on 150 mm leveämpi ja maavara on 51 mm korkeampi kuin Ranger XLT ‑mallissa. Jousituksen ja iskuvaimennuksen toteutus on annettu, isoveli F-150 Raptorin tapaan, aavikkokilpaautoihin erikoistuneen FOX Racingin tehtäväksi. Katsaus Raptorin alustaan paljastaa etummaisten alatukivarsien vaihtuneen teräksistä prässätyistä alumiinisiin ja vahvemmin muotoilluihin vaihtoehtoihin. Vaimennin-tolpat ovat niin ikään vakiota jämäkämmät. Taka-akselin jousitus on toteutettu perusmalleista poiketen kierrejousin, mikä yhdessä Watt -tuennalla jalostetun taka-akselin kanssa tuo lava-autoon maasturin ajomukavuuden ja vakauden. Töyssyjen tahdissa pomppiva takapää loistaa poissaolollaan. Fordin mukaan FOX-iskunvaimentimet vaimentavat jousituksen liikkeitä äärimmäisissä olosuhteissa erittäin tehokkaasti, minkä ansiosta auton maastoajo-ominaisuudet ovat erinomaiset. Tavallisessa maantieajossa vaimennus on puolestaan maltillista, mikä takaa mukavan ajettavuuden. Etuiskunvaimentimen liikerata on 32 prosenttia ja takaiskunvaimentimen 18 prosenttia aiempaa pitempi.

Alustamuutosten ja ajotietokoneesta käsin valittavien, muun muassa moottorin polttoaineen-

syöttöön ja vaihteiston vaihtamislogiikkaan vaikuttavien ajotilavaihtoehtojen ansiosta Ran-

Uusi Ford Ranger Raptor 4x4 tekee sisustaa myöden kunniaa isoveli F-150 -mallille.

Taka-akselin jousitus on toteutettu perusmalleista poiketen kierrejousin, mikä yhdessä Watt -tuennalla jalostetun taka-akselin kanssa tuo lava-autoon maasturin ajomukavuuden ja vakauden.

ger Raptor on poikkeuksellisen pätevä ja ennen kaikkea hauska vietävä kapeilla ja huonokuntoisilla sorateillä ja syksyn sateiden pehmentämässä maastossa. Kiitoksen sanan saavat mallissa vakiona olevat 285/70 R17 koon BF Goodrich All-terrain -renkaat, jotka ottavat vastaan osan jousituskuormituksesta, mutta ennen kaikkea tarjoavat äärimmäistä pitoa ja imevät suurimmat maantiestä nousevat melut sisuksiinsa. Massiivisille renkaille onkin tarvetta, sillä Raptorissa on vakiomallia suuremmat ja tehokkaammat jarrut. Reilut 200 hevosvoimaa, väkevä vääntö ja osittain pois kytkettävä luistonesto tarjoavat mahdollisuuden paitsi vallattomaan hauskanpitoon myös ripeään matkantekoon. Ranger Raptorissa kuljettaja voi valita mieleisensä yhteensä kuudesta eri maasto-olosuhteisiin ja ajotilanteisiin sopivasta ajotilasta. Vakioasetuksen ja Sport-tilan lisäksi tarjolla on useita erilaisiin maasto-olosuhteisiin ja liukkaille alustoilla tarkoitettuja ajotiloja. Kokeilussa koukuttavimmaksi vaihtoehdoksi valikoitui nopean maastoajon BAJA ajotila, joka tuo Raptorin kulkuun häivähdyksen isoveli F-150:n räjähtävästä suorituskyvystä. Mustangista tuttu 10-vaihteinen automaatti mukautuu moitteetta ja asiallisesti eri ajotilanteisiin. Ajotilanteen niin vaatiessa kuljettaja voi ”pykältää” vaihteistoa myös ohjauspyörään ympätyistä vaihdevivuista. Hämmennystä tuottaa moottorin äänien korostaminen akustisin keinoin. Lähtökohtaisesti lähes äänettömästi käyvän nelipyttyisen tuplaturbo-dieselin käyntiääneen on luotu keinotekoisesti viisipyttyisen moottorin äänimaailmaa, mikä peittoaa miellyttävyydessään useimman tarjolla olevan radiokanavan ohjelmatarjonnan.

Persoonallinen vaihtoehto

Kokonaisuutena Ford Ranger Raptor on iloinen väripilkku Eurooppaan suunniteltujen lava-autojen tarjonnassa. Ford F-150 Raptorin pikkuveljeksi tituleeratun Raptorin parasta antia on erittäin asiallinen alusta ja kaikin puolin asillinen ajettavuus. Moottoripuolella on vielä tehojen suhteen kasvuvaraa, mutta hintapuoli alkaa olla tapissa. Tosin siitä on syyttäminen Suomen autoverojärjestelmää, joka rokottaa Raptor-asiakasta yli 40 000 euron autoverolla. Mahdollista kevyt kuorma-autoversiota odotellaan varmasti kuumeisesti monissa yrityksissä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Virallinen RAM maahantuoja

77.900

Sis. Alv.

Boss Hoss BHC-3 LS LS-3 6200 2013 19tkm, Suomen uusin Boss Hoss Corvetten LS3-moottorilla. Suomi-pyörä, Tupla kate 1-hengelle tai 2 kahdelle. Rakennettu hienosti!

Sis. Alv.

85.900

Dodge RAM 1500 Laramie Long Bed Crew Cab 5.7 Hemi A 4x4 Adaptiivinen cruise 2019 ABS-jarrut, Ajonvakaudenhallinta, Automaatti-ilmastointi, CD-radio, 6 turvatyynyä, Ajotietokone, Erikoisvanteet, Hälytin, Istuinlämmittimet, Luistonesto, Metalliväri, Monitoimiohjauspyörä, Nahkasisustus, Navigaattori, Ohjaustehostin, Parkkitutka, Sadetunnistin, Stereot, Sumuvalot, Sähkötoimiset ikkunat, Sähkötoimiset peilit, Sähkösäät. istuimet, Vakionopeudensäädin, UUSI AUTO PITKÄLLÄ LAVALLA!

Katso kaikki mallit

www.carvista.fi

89.900

Chevrolet Silverado 1500 High Country 4wd Crew Cab 6.2L EcoTec3 V8 2019 UUTUUS!! 6.2L V8 10-Vaihteisella automaatilla, huippu varusteilla mm. Kattoluukku, LED-ajovalot, Nahkaverhoilu, Vetokyky 3500kg, Monitoimiviihdekeskus ym.

Sis. Alv.

67.900

Dodge RAM 1500 Laramie Classic Crew Cab 4x4 2019 UUSI 2019 RAM 1500 LARAMIE CLASSIC. CLASSIC-MALLI POHJAUTUU SUOSITTUUN DS-KORIMALLIIN, MUTTA SIINÄ ON LIMITED-VARUSTELUN MASKI, TAKALUUKKU JA LAVAVALOT.

Sis. Alv.

86.900

Chevrolet Silverado 1500 LTZ 4x4 Crew Cab 6.2L V8 2019 ABS-jarrut, Ajonvakaudenhallinta, Automaatti-ilmastointi, Ajotietokone, Erikoisvanteet, Hälytin, Istuinlämmittimet, Lohkolämmitin, Luistonesto, Metalliväri, Monitoimiohjauspyörä, Nahkasisustus, Navigaattori, Ohjaustehostin, Parkkitutka, Sadetunnistin, Stereot, Sumuvalot, Sähköt.t ikkunat, Sähkötoimiset peilit, Sähkösäät. istuimet, Vakionopeudensäädin, Vetok., LTZ PREMIUM PACKAGE

Sis. Alv.

99.900

Dodge RAM 3500 LARAMIE LONGHORN SOUTHFORK MEGA CAB® 4X4 6\’4 2018 16tkm, SUPER VARUSTELTU ERIKOISMALLI!! KAIKKI VARUSTEET MM. ILMAJOUSITUS, AISIN-VAIHTEISTO KOROTETULLA MOOTTORIN TEHOLLA! Ruostesuojattu, Ceramic Pro 9H+ pinnoite, Webasto kaukosäätimellä, Talvirengaspaketti 20 Nokia nasta, Lukittava lavakate maalattu auton väriin

124.900 Dodge Charger SRT Hellcat 6.2L V8 A 707HP 2015 15tkm, Hyvillä varusteilla. ABS, Ajonvak. hallinta, Aut.ilmastointi, 6 turvatyynyä, Ajotietokone, Alustasarja, Erikoisvanteet, Hälytin, Istuinlämm., Luistonesto, Metalliväri, Monitoimiohjauspyörä, Nahkasisustus, Navigaattori, Ohjaustehostin, Parkkitutka, Sadetunnistin, Stereot, Sumuvalot, Sähkötoimiset ikkunat,/-peilit, Sähkösäät. istuimet, Vakionopeudens., Xenon-valot

Sis. Alv.

62.900

Dodge Ram 2500 Laramie Longhorn Mega Cab 6.7L Cummins RAMBOX 2013 98tkm, Kaikilla varusteilla oleva Mega Cab halutulla RAMBOX lavalla! MEGA CAB, Puhdas Carfax, 1-om., Laramie Longhorn package ruskealla nahkasis., Navig. Lämmitetyt/ ilmastoidut etuistuimet, Lämm. takapenkit/ohjauspyörä, RAMBOX Cargo Management, cold weather group, P-kamera, P-tutka, 11.50 Rear Axle and 3.42 Rear Axle Ratio. Kaukostartti, UConnect Bluetooth puheohjauksella, Pakokaasujarru ja sähkös. polkimet

Sis. Alv.

44.900

Dodge Grand Caravan GT 3.6L V6 FLEXFUEL 7-HENGEN 2017 71tkm, ABS-jarrut, Ajonvakaudenhallinta, Aut.-ilmastointi, 6 turvatyynyä, Ajotietokone, Erikoisvanteet, Hälytin, Luistonesto, Metalliväri, Monitoimiohjauspyörä, Nahkasisustus, Navigaattori, Ohjaustehostin, Parkkitutka, Stereot, Sumuvalot, Sähkötoimiset ikkunat, Sähkötoimiset peilit, Sähkösäät. istuimet, Vakionopeudensäädin

21.900 Jeep Grand Wagoneer 5.9L V8 A 1986 114tkm, Erikoisvanteet, Metalliväri, Nahkasisustus, Ohjaustehostin, Stereot, Sähkötoimiset ikkunat, Vetokoukku, Harvinainen Belgiasta, pari vuotta sitten tuotu museossa oleva - 86 Jeep Grand Wagoneer -AMC 360 V8 ja 4X4, Seuraava katsastus keväällä 2021 ajettu 114th sähköikkunat, sähköpenkit, ilmastointi, vetokoukku, harvinainen kattoluukku, Arvokkailla autossa olevilla lisävarusteilla, kuten turbiinivanteet, Williamsin lisävalot.

OSTO • MYYNTI • VAIHTO • RAHOITUS

CARVISTA.FI TAI SOITA! 044 551 2411

Avoinna Ma-Pe 10-18, La 10-14 • Mustikkatie 2B, Lohja • janne.noukkala@carvista.fi


128 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Rahoitusratkaisut tarjoaa Siemens Financial Services. Soita meille jo tänään, 010 511 3050! siemens.fi/finance

Älä luota tuuriin Valitse Toyotan kunnostama ja huoltama käytetty trukki toyotakauppa.fi/kaytetyt-trukit

Suomen suurin käytettyjen trukkien valikoima. Saat nopealla toimituksella kunnostettuja trukkeja jopa 12kk:n takuulla. Tutustu valikoimaan verkkokaupassamme tai ota yhteyttä myyjäämme.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 129

Renault Trucks Master L3H2 150 M6 Red Edition

Ammattiautoilijoiden tarpeeseen

E

ti auton koko ja käyttötarve ennen ostopäätöstä. Miksi hankkisin Masterin Renault Trucks -verkostosta? - Tarjoamme ammattiautoilijoiden tarvitsemat palvelut heille sopivaan aikaan. Lisäksi olemme tottuneet ajoneuvon asiakaskohtaiseen räätälöintiin, joten osaamme ehkä hieman keskimääräistä paremmin vastata asiakkaiden tarpeisiin. Osa asiakkaista haluaa autonsa vain välttämättömimmin varustein. Meillä se onnistuu ja se näkyy tietysti myös ajoneuvon hinnassa, Gerpe vastaa. Renault Trucks Master pakettiautojen uudet WLTP mittaustavan mukaiset verolliset hinnat alkavat 34 990 eurosta.

nsimmäiset uudet Renault Trucks Master -pakettiautot ovat saapuneet Suomeen. Mallin myynti käynnistyy kattavasti varustellulla Red Edition erikoisversiolla. Koeajossa keulastaan ja ohjaamoltaan uudistunut Master vastasi täydellisesti ennakko-odotuksia. Renault Trucks aloittaa uudistuneen Masterin myynnin Suomessa hyvin kaupaksi käyvillä umpikylki- ja alustamalleilla. - Keihäänkärkinä ovat 12 - 16 kuutioiset mallit sekä ns. pullakori-alustamallit. Kiitos Närpiön Erikoiskori Oy:n aktiivisen palvelun, molempia mallivaihtoehtoja on nyt hyvin saatavilla, kertoo Renault Trucks Suomen myyntijohtaja Pasi Gerpe.

Red Edition -erikoismalli

Renault Trucks Masterin myynti käynnistyy Suomessa runsailla mukavuutta ja turvallisuutta lisäävillä valinnaisvarusteilla täydennetyllä Red Edition erikoisversiolla, joka on myöhemmin saatavana kaikissa malleissa. Erikoismallin voimanlähteenä on teholtaan 150 hv / 385 Nm:n Euro 6d-temp -moottori ja vaihteistona 6-portainen manuaali. Robottiautomaatti on tarjolla lisähinnasta. Varustepakettiin sisältyviin mukavuusvarusteisiin lukeutuu muun muassa kojelaudan kromikoristelu, valkoisin tehostetikkauksin verhoillut istuimet, vakiomallia runsaammin kannellista säilytystilaa ja uusimmista kuorma-autoista tuttu kojelaudasta ulos vedettävä työtaso apumiehen paikalla. Lisäksi Red -varustelu pitää sisällään langattoman latauksen toimintoa tukeville puhelimille ja taustapeiliin integroidun 3,5 tuuman peruutuskameranäytön. Suomessa Red -varustelu on muuta Eurooppaa kattavampi, sillä siihen on lisätty osia muista varustepaketeista. Niihin lukeutuvat sumuvalot, avaimeton ovien lukitus ja tavaratilan Led-valaistus. Koeajettavassa autossa on lisäksi automaattinen ilmastointi, joka on tarjolla lisähinnasta. - Ammattiautoilijan täyden palvelun toimijana olemme onnistuneet muokkaamaan Suomeen tuotavien mallien varustelut paremmin täkäläisiin olosuhteisiin sopiviksi. Esimerkiksi 80 litran polttoainesäiliö on meillä vakiona, mikä kasvattaa polttoainetaloudellisilla moottoreilla varustettujen Renault Trucks Master pakettiautojen toimintamatkaa merkittävästi, Gerpe lisää.

Runsaasti kuormatilaa

Etuvetoisen Masterin matala,

Uudessa Renault Masterissa kori, tavaratilat ja pituusvaihtoehdot ovat käytännössä entisellään. Korissa on uutta keulapellit, etumaski ja etupuskuri sekä ajovalot.

noin 50 cm kuormauskorkeus on asia jota osaa arvostaa. Kuormausta helpottavat myös suurikokoiset oviaukot ja luukut sekä kappalemääräisesti pitkälle toiselle kymmenelle yltävät kuormansidontalenkit tavaratilassa. Puhumattakaan Masterin ohjaamosta, joka sekin on ollut ja on yhä tänä päivänä yksi parhaimmin säilytystiloin varustettu pakettiauto. Mallipäivityksessä kuormatilaa ei jätetty huomioimatta, joskaan se ei kasvanut. Kuormatilaa on mallista riippuen 10-17 kuutiometrin verran. Koeajetussa autossa rahtiosastolle sopii 15 kuutiota kuormaa. Kantavuutta on reilun tonnin verran. Led-valojen ohella rahtiosastolle tuotiin työturvallisuutta kohentavat nousukahvat. Pieniä, mutta tietyissä tilanteissa erittäin tarpeellisia uudistuksia.

entisellään. Tervetullut uudistus on myös istuimien uudelleen muotoilu paremmin sivusuunnassa tukeviksi ja muutoinkin mukavammiksi. Myös uuden ohjauspyörän ergonomiaa voi luonnehtia onnistuneeksi. Lisäpisteet on annettava vakionopeudensäätimen/rajoittimen nappuloiden säilyttämiselle ainoina ohjauspyörään nostettuina kytkiminä. Sapiskaa saa puolestaan ohjauspyörän säätövarat. Pelkkä kallistuksen säätö ei ole riittävä tämän päivän tavara-autossa. Uusi mittaristo ja kojelauta kokonaisuudessaan on toimiva ja asiallinen sisältäen kaiken tarpeellisen. Red -varusteluun sisältyvä langaton matkapuhelimen lataus ja taustapeilin peruutuskameranäyttö puolustavat hyvin paikkaansa.

Lisää tehoa ja vääntöä

Uudistuneessa Renault Trucks Master pakettiautossa on parannettu hyvällä menestyksellä poistuvan mallin kipukohdat. Pienin keulapeltien, valojen ja puskurin muutoksin auton ulkonäkö on tuotu 2020-luvulle. Sisustassa ei olla sorruttu liikaan siloitteluun tai yltäkylläisyyteen, vaan on pysytty perusasioiden äärellä. Säilytystilat ja kuljettajan arki ovat selvästi olleet suunnittelun tärkeimpiä lähtökohtia, ja hyvä niin. Kuten poistuvan Master-sukupolvi, myös uusi Master on kokoisekseen helppo ja vaivaton lähestyttävä. Ajo-ominaisuudet ovat kunnossa ja tilaa on yllin kyllin sekä ohjaamossa että rahtiosastolla. Laaja mallivaihtoehtojen kirjo ja vaivaton päällerakenteiden asennus puolustavat auton valintaa erikoisajoneu-

Jatkossa kaikissa Masterin moottorivaihtoehdoissa on vääntömomenttirekisteriä laajentava ja polttoainetaloutta parantava kaksoisahdin. Tiukimmalle Euro 6 Step d -päästötasolle nostetut moottorit tarjoavat entistä enemmän tehoa ja vääntömomenttia. Sen myötä ennen tässä kokoonpanossa 145 hv tehoisena tarjottu mylly sai viisi lisähevosvoimaa ja peräti 25 Nm vääntömomenttia, mikä tarjoillaan entistä laajemmalla kierrosalueella. Ajossa kasvaneen suorituskyvyn huomaa moottorin nopeampana reagointina kaasupolkimelta annettaviin komentoihin. Moottorin jatkeeksi liitetty vaihteisto, jossa yksi tämän kokoluokan pakettiautojen parhaiten toimivista vaihteensiirtojärjestelmistä, on säilytetty likipitäen

vokäyttöön. Master sopiikin hyvin työtehtäviin, joissa autolla on useampia kuljettajia. Haasteitakin on yhä ylitettävänä. Yksi sellainen on pitkien korimallien luvattoman pitkä akseliväli, joka tekee auton kääntelystä tietyissä tilanteissa haastavaa. Pitkän akselivälin kääntöpuolena on hyvä ajovakaus maantiellä. Masterin hankintaa harkitsevan kannattaakin punnita tarkas-

Ns. pullakori-alustamallin on varustellut laadukaasti Närpiön Erikoiskori Oy.

Kokonaisuudesta

Uuden Masterin ohjaamossa mittaristo ja ohjauspyörä sekä istuimet on pantu uusiksi.

Uudessa kojelaudassa on runsaasti käytännöllisiä säilytystilaratkaisuja kuten kätevä kirjoitusalusta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

130 KULJETUS Volkswagen Transporter 6.1

Täydellisyyden lähteillä

V

olkswagen Transporter, Multivan ja Caravelle mallit päivittyvät loppuvuodesta. Näkyvimmät uudistukset on tehty auton keulaan ja ohjaamoon. Mielenkiintoista uutta on tarjolla konehuoneeseen sekä ajoavustimien että digitaalisten palveluiden puolelle. Päivityksillä Transporterin asema Suomen markkinoiden kärjessä vahvistuu entisestään.

Vuodesta 1950 alkaen valmistettua Volkswagen Transporteria on myyty maailmanlaajuisesti yhteensä jo reilut 12 miljoonaa kappaletta. Tuorein, järjestyksessään jo kuudes mallisukupolvi esiteltiin vuonna 2015. Transporter sopii hyvin suomalaisille. Merkkiä maahantuovan K Auto Oy:n mukaan noin joka kuudes Suomessa uutena rekisteröitävä pakettiauto on Volkswagen Transporter. - Volkswagen on selkeä markkinajohtaja Suomen pakettiautomyynnissä ja on ollut sitä jo usean vuoden ajan. Transporter on meille erittäin tärkeä malli. Sen myynti kattaa yksistään noin puolet Volkswagenin pakettiautomyynnistä. Toinen puolisko jakautuu Crafterin, Caddyn ja Amarokin kesken, kertoo Volkswagen Hyötyautoista vastaava johtaja Juha-Pekka Sihvonen.

Volkswagen Transporterin kuudes sukupolvi T6 päivittyi. Uutuus on nyt T6.1 Uutuutta voi hyvällä omatunnolla luonnehtia kaikkien aikojen parhaaksi pakettiautoksi kokoluokassaan.

Positiivista muutosta

Uuden Transporter sukupolven keulailme on vaihtunut totisesta viirusuusta maireaan hymyyn. Jo perustason malleissa konepellistä syvälle etupuskuriin yltävään etusäleikköön on lisätty kromia koristeeksi. Huippuvarustelluissa malleissa säleikön yläosa on kokonaan kromattu. Myös ajovalot, joita saa sekä H7- että LED -variantteina ja etupuskuriin upotetut sumuvalot

tajan mukautettavissa oleva laajakulmanäyttö. Perustason radion lisäksi valikoimassa on yhteensä kolme erilaista multimediakeskusta. Kokeilimme näistä kattavinta 9,2 tuuman näytöllä varustettua ja puheohjausta tottelevaa vaihtoehtoa. Viihdetoimintojen lisäksi laitteen kautta voi säätää myös ajoneuvon asetuksia, kuten esimerkiksi täysin uuden ja erinomaisen ohjaustuntuman tarjoavan sähkötoimisen ohjaustehostimen ohjausvastetta. Kuljettaja voi valita mieleisensä joko valmistajan asettamista esiasetuksista tai räätälöidä omiin tarpeisiinsa parhaiten sopivan vasteen Individual -valikosta. Suomeen maahantuotavassa mallistossa on vakiona Compostition Color -radio, johon sisältyy mm. AppConnect, WeConnect-palvelut ja 6,5” kosketusnäyttö. Digitaalipalveluita tarjotaan erilaisissa paketeissa. Tarjolla on ajopäiväkirjaa ja erilaisia sijaintipalveluita sekä auton tietoja mobiilisovellukseen lähettäviä palveluita. Näistä tarkemmin myöhemmin, kotimaassa tehtävä koeajon yhteydessä. Täysin uudistuneen kojelaudan lisäksi ohjaamon verhoilumateriaalit ovat uudistuneet sekä materiaalien että värien suhteen. Positiivisena voidaan pitää sisävalojen vaihtamista täysin LED -valoihin, millä on merkittävä painoarvo etenkin pohjolan markkinoilla.

Uutta myös rahtiosastolle

Parhaimmillaan Transporter-kuljettajan eteen aukeaa tämän näköinen kojelauta. Täysin mukautettava mittarinäyttö on tarjolla lisähinnasta useimpiin varustelutasoihin. Myös ohjauspyörä on uusi.

ovat uusia. Uutta ovat myös LED-takavalot. Autoon sisään astuttaessa kul-

jettajan eteen avautuu valmistajan henkilöautoista, tarkemmin Passat -mallista tuttu kojelauta-

Dynasetin HG -hydrauligeneraattorilla varustettu etenemiskykyinen Toyota Hilux 2.4 4x4 AT32 lava-auto sopii erinomaisesti vaativissa olosuhteissa työskentelevien koneiden huoltoon.

näkymä. Tosin Transporteriin on lisätty runsaasti erilaisia tasoja ja lokeroita pientavaroille. Paperien paikka on oikeaoppisesti kojelaudan päällä, missä ne ovat helposti käsillä. Täysiin uutena, asiakaslähtöisenä oivalluksena, Transporterin apumiehen istuimien alla olevan säilytystilan saa nyt myös lukituksella varustettuna. Kuten aikaisemminkin myös uuden Transporterin istuinmukavuus yltää huippuluokkaan. Runsaat säätövarat omaava ohjauspyörä on täysin uusi ja varustelutasosta riippuen joko täysin pyöreä tai alaosastaan tasaiseksi muotoiltu. Ohjauspyörän tapaan varustelutaso määrää myös mittariston. Perusmittaristo on kopioitu lähes sellaisenaan nykyisestä mallista. Prameampiin varustelutasoihin sisältyy, tai on lisähinnasta tarjolla täysin digitaalinen, kuljet-

Hyötyajoneuvojen perusratkaisuissa ei ole paljoa uudistettavaa. Volkswagen Transporterin rahtitila on säilynyt likipitäen samanlaisena lähes koko 2000 -luvun. Nykyinen toimivaksi havaittu kuormatila pohjautuu vuonna 2003 markkinoille tuotuun viidennen sukupolven Transporteriin. Koripituudet ja akselivälit sekä ovet, luukut ja tavaratilan tilavuudet säilyvät entisellään. Uutta on tavaratilan ja ohjaamon välisenään lisähinnasta tarjottava pitkän tavaran luukku. Sen myötä kuormatila pitenee lattiatasosta apumiehen istuimen kohdalta noin 40 senttimetrillä.

Tutulla mallistolla

Täysin umpinaisella kuormatilalla varustetut autot ovat joko EcoProfi tai Transporter -mallinimellä, varustelusta riippuen. Ikkunapaku on Transporter Kombi ja tehdaslavalla varustetut Transporter Pick-Up:eja. Ilman päällerakennetta myytävät autot ovat, entiseen tapaan, Transporter Chassis -malleja. Niiden myynti lähtee vauhtiin vuoden 2020 alkupuoliskolla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uudet ajovaloumpiot ovat entistä matalammat. Mallimerkintä on sijoitettu umpion jatkeena olevaan ”viiruun”.

Lähtötason varustelussa mittaristo on entiseen tapaan analoginen. Koeajotilaisuutta varten kaikissa autoissa oli paras 9,2 tuuman näytöllä varustettu multimediakeskus.

Varustelutasot: Trendline, Comfortline ja Highline, ovat entisellään, Transporter ja Caravelle malleissa. Suomen tuontiohjelmassa on umpi- ja alustapakettiautojen sekä Transporter Kombin lisäksi Caravelle Trendline ja Comfortline sekä Multivan Comfortline ja Highline. Amsterdamissa järjestetyssä koeajotapahtumassa esitelty Transporter EcoProfi sekä Multivan Family ja Cruise -mallit eivät sisälly Suomen maahantuontiohjelmaan.

Uutta puhtia konehuoneeseen

Moottorivalikoima rakentuu Volkswagenin 2-litraisen TDI -hyötyautomoottorin ympärille. Bensiinivaihtoehtoa ei ole enää lainkaan ohjelmassa. Sen kysyntä on ollut vain 5 prosentin luokkaa, mistä reilut puolet on myyty Kiinaan. Bensiinivaihtoehdolle ei löydy maailmalta kannattavia markkinoita, Volkswagenilta sanotaan. Siinä keskustelun aihetta ilmassa vellovaan dieselvastaiseen keskusteluun! Euro 6 Temp d -päästötasolle yltävässä moottoriperheessä on nyt yhteensä neljä tehovaihtoehtoa. Matalatehoisin on nyt 90 hevosvoimainen. Suomessa koh-

tuullisesti myyneet 102 ja 115 heppaiset variantit korvataan uudella 110 hv vaihtoehdolla. Suosittu 150 hevosvoimainen pysyy mallistossa. Tehonälkäisiä ruokkinut 204 hevosvoimainen poistuu. Sen tilalle tuodaan uusi 199 hv tuplaturbokone, joka tuntuu koeajossa, madaltuneesta tehosta huolimatta, havaittavasti entistä väkevämmälle. Vaihteistovalikoimassa on tuttujen 5- ja 6 -portaisten manuaalien rinnala 7-vaihteinen DSG automaatti. Kaikki paitsi 5-portainen manuaali on tarjolla Volkswagenin edistyksellisen 4MOTION nelivetomallin kanssa. - 4MOTION mallit kattavat jo 55 prosenttia Volkswagenin ja jopa 60 prosenttia Transporterin myynnistä Suomessa. Se onkin eniten myyty neliveto Suomessa, ilmoittaa Juha-Pekka Sihvonen.

Turvaa ajoavustimista

Uudistunutta Transporteria kokeiltiin Amsterdamissa ja sen ympäristössä. Onhan ensimmäisen Transporter -mallin aikoinaan paperille luonnostellut hollantilainen Ben Pon, joten yhteys Alankomaihin on perusteltua. Kansainväliselle lehdistölle rakennetussa koeajotilaisuudes-

KULJETUS 131

Volkswagen Transporteria saa myös miehistöohjaamolla ja tehdaslavalla. Ns. kunta-automalli soveltuu vaikkapa huoltotehtäviin kenttäolosuhteissa.

sa oli ajettavana lähes kaikki ajateltavissa olevat mallivaihtoehdot, mistä sai vapaasti valita mieleisensä. Ammattilehden koeajorupeama käynnistettiin ns. kunta-autolla eli miehistöohjaamolla ja alumiinilavalla varustetulla alustamallilla. Teholtaan 150 hv moottorin ja 6-pykäläisen manuaalivaihteiston yhdistelmä toimi hienosti Amsterdamin kapeilla kaduilla, missä pyöräilijöitä riittää monin verroin kotimaan liikenteeseen verrattuna. Volkswagenille ominainen pitkähkö kytkinpolkimen liike on nyt historiaa, mikä helpottaa merkkiin tottumattoman elämää. Lähtötason varustelu on, ainakin Suomessa, pitkälti sama kuin aikaisemmin. Transporterin ohjausta ei ole suotta kehuttu luokkansa parhaaksi jo pidemmän aikaa. Päivitetyn mallin ohjaustuntuma on vieläkin parempi ja nostaa mallin miltei omalle tasolleen tavara-autojen vertailussa. Lava-auton ”norsunkorva” sivupeilit ovat saaneet sähköiset säädöt ja antavat asiallisen näkemän. Umpipakussa peilit ovat ennallaan. Ja hyvä niin! Toiselle kiepille valittiin valmistajan mallistossa täysin toista ääripäätä edustava Multivan Cruise. Liki 200 heppaisen uutuusmoottorin voimin kulkeva 1+6 paikkainen tila-auto sisälsi kaikki uusimmat ajoavustimet ja mukavuusvarusteet, nettiyhteyksineen päivineen. Käytännössä Multivan Cruise on Highlinemalli, mutta paremmin varusteltuna. Molemmissa vaihtoehdoissa huomio kiinnittyi matalaan ohjaamomeluun. Keskustelu takapenkkiläisten kanssa sujuu reippailla maantienopeuksilla normaalilla puheäänellä. Transporteriin saa nyt kaikkiaan 20 kuljettajaa avustavaa järjestelmää, näistä 9 on täysin uusia ja useimmat ovat peräisin isoveli Crafterista. Uutta on esimerkiksi sivutuuliavustin ja peräkärryn peruutusavustin. Näistä ensin mainittu on liitetty osaksi ajonvakautusjärjestelmää ja tarttuu toimeen auton kohdatessa kovaa sivutuulta. Peruutusavustin aut-

Koripituudet ja akselivälit sekä ovet, luukut ja tavaratilan tilavuudet säilyvät entisellään. Uutta on tavaratilan ja ohjaamon välisenään lisähinnasta tarjottava pitkän tavaran luukku. Sen myötä kuormatila pitenee lattiatasosta apumiehen istuimen kohdalta noin 40 senttimetrillä.

taa puolestaan peräkärryn kanssa takaperin sompailtaessa. Muita uusia avustimia ovat mm. liikennemerkkien näyttö, kaistaavustin sekä sivusta- ja takaa tulevan liikenteen havainnointi, mistä hyötyä esimerkiksi pysäköintialueilla.

Kohta täällä

Suomessa myynti on käynnistynyt syksyn aikana ja ensimmäisten uusien Transporterien pitäisi ehtiä katukuvaan vielä tämän vuoden puolella.

Ensi keväänä Transporter mallisto täydentyy eABT täyssähkömallilla. Yhteistyössä saksalaisen autoalan teknolgiajätti ABT:n kanssa valmistettavan sähköauton moottorina toimii teholtaan 112 hv sähkömoottori. Ajoakuston tehoksi ilmoitetaan tässä vaiheessa 37,4 kWh, mikä on sama kuin eGolfissa. Huippunopeudeksi luvataan jopa 120 km/ h. Varmaa tietoa eABT:n saatavuudesta Suomessa ei toistaiseksi ole tarjolla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

132 KULJETUS

INFRAPUNALÄMMITIN KOLMEN VUODEN TAKUULLA JA HUOLTOPALVELULLA AIRREX AH-200/300/800 Lähes hajuton diesel-infrapunalämmitin 100% hyötysuhteella. I Ei tarvitse pakoputkea ulos I Biodiesel, diesel tai polttoöljy I Ei puhallinta, ei nosta pölyä I Termostaattiohjattu (0–40°C) I Siirreltävä, ei asennusta I Hiljainen, vain 48 dB I Ei polttavan kuumia pintoja I 13kW, 15kW ja 22kW -mallit KULUTUSESIMERKKI Eristetty teollisuushalli, tilavuus: 500m³. Lämpötila ulkona: -0ºc, sisällä: +15ºc: Polttoaineen kulutus n. 2,5L / vrk

Katso lähin jälleenmyyjäsi tai soita:

www.rexnordic.com puh. 040 180 11 11

3 VUODEN TAKUU

HUOLTOPALVELU KOKO SUOMESSA


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 133

Ford Transit Van Limited 350 L3H2

Legendaarinen Transit uudistui

F

ord uudisti vähin äänin suositut Transit ja Transit Custom pakettiautomallit. Nyt koeajettava ”iso-Transit” uudistui kaikkiaan 4 600 osan verran, joten voitaneen jo puhua täysin uudesta mallisukupolvesta. Uuden kehittyneen voimansiirron ja kuljettajaa avustavien teknologioiden ansiosta Transitin kantavuus kasvoi, polttoaineenkulutus pienentyi ja sitä on nyt entistäkin helpompi ajaa ja käyttää. Voimalinjaan tuotiin uutena 185 hv tehovaihtoehto 2,0 litran EcoBlue-dieselmoottorista.

Entistä sulavalinjaisemman Transitin näkyvimpiin ulkoisiin uudistuksiin lukeutuvat uudet etuvalot, etumaski ja etupuskuri. Myös ohjaamo on uusittu täydellisesti. Saimme tuoreeltaan koeajettavaksi uudella tehomoottorilla ja kuusivaihteisella automaattivaihteistolla varustetun Transitin. Ensi keväänä Transitiin tuodaan lisää uutta. Silloin takavetomalliin esitellään Ranger Raptorista tuttu 10-vaihteinen automaattivaihteisto. Uudistunut mallisto säilyy nykyisessä laajuudessaan. Umpipakettiautojen lisäksi tarjolla on alusta- ja miehistöohjaamomallit useina eri koripituus- ja vetotapavaihtoehtoina.

Polttoainetalous kunnossa

Transitin voimanlähteenä on yhä 2-litrainen EcoBlue-dieselmoottori, jota saa 105 hv, 130 hv ja 170 hv lisäksi nyt myös 185 hv / 415 Nm tehovaihtoehtona. Polttoaineen kulutusta pienentävä Auto-Start-Stop ‑järjestelmä on vakiovarusteena koko mallistossa. Kuusivaihteinen manuaali pysyy yhä vakiovaihteistona ja kuusiportainen automaatti on tarjolla lisähinnasta etuvetomalleihin. Taka- ja nelivetomalleja saa aluksi ainoastaan manuaalina. Fordin mukaan polttoaineen kulutus on parhaimmillaan jopa 7 prosenttia edeltävää mallia pienempi. Kuusivaihteisen Ford Transitin WLTP-mittaustavan mukaiset CO2-päästöt ovat alkaen 200 g/km ja polttoainetehokkuus alkaen 7,6 l/100 km. Transitin kuljettajat voivat nyt valita ensimmäistä kertaa olosuhteisiin sopivimman ajotilan. Kaikissa malleissa on tarjolla Normal- ja Eco-ajotila. Lisäksi etu- ja takavetoisissa malleissa on Slippery-tila, joka lisää pitoa liukkailla alustoilla, kuten lumella ja jäällä. Nelivetoisissa malleissa on myös Mud/Rut-tila. Takavetoisiin automaattivaihteisiin malleihin on saatavilla Tow/ Haul-tila, joka tuottaa tasaisen

Uudistunut Ford Transit on nyt entistä sulavalinjaisempi. Paremmin varustelluissa malleissa on tehokkaat bi-xenon -ajovalot ja uudet Transit -mallistolle tyypilliset LED -päivävalot.

tehon vedettäessä suuria peräkärryjä. Koeajossa 185 hv tehoisella moottorilla ja 6-portaisella automaattivaihteistolla varustetun Transitin polttoainetaloutta koeteteltiin, Eco-ajotilassa, noin 600 km matkalla. Noin puolet matkasta ajettiin lähes 900 kilon kuormalla. Ajotietokoneen kulutusmittari näyttäessä reilun 11 litran lukemaa. Loput matkasta ajettiin pääosin kuormatta, jolloin polttoaineenkulutus asettui 9 litran tuntumaan. Ensi kesään mennessä Ford tuo Transittiin 10-vaihteisen automaatin lisäksi 48 voltin EcoBlue Hybrid -kevythybriditeknologian sekä ladattavan hybridin(PHEV). Sen myötä Transitin polttoainetalouden voi odottaa kohentuvan entisestään. Tehomylly antaa Transitin ajettavuuteen henkilöautoista tuttua vaivattomuutta. Kiihdytykset sujuvat raskaasti kuormattunakin sujuvasti muun liikenteen tahdissa. Tehokkaan moottorin valinta on perusteltua kun autolla on tarkoitus vetää raskasta peräkärryä. Tosin nyt koeajetun etuvetoisen ja automaattivaihteisen Transitin jatkeeksi saa kytkeä korkeintaan 1750 kg painoisen kärryn. Suurempaa massaa tarvitsevan on tukeuduttava manuaalivaihtoehtoon. Täysi 3500 kg vetopaino saavutetaan ainoastaan taka- ja nelivetomalleilla. 3,5-tonnisten mallien nettokantavuus on suurimmillaan 1 418 kg. Nyt koeajettavan auton suurin kantavuus on rekisteriotteen mukaan 1106 kg. Uusi takavetoinen Transit 350 L3 H2 ‑malli on 80 kg kevyempi kuin vastaava poistuva sama malli. Etuvetoisena sama malli on 48 kg kevyempi. Painoa on säästetty mm. Luukkuja ja ovia keventämällä. Esimerkiksi uusi alumiininen konepelti on 5,4 kg teräksistä kevyempi. Suurin painon säästö: 14,7 kg on saavutettu takavetomallin taka-akselin uudelleen muotoilulla. Kuorma-

Transitin sisustus on täysin uusittu ja tarjoaa tyylikkyyttä, käytännöllisyyttä ja ajomukavuutta. Päistään vajaamittaiseksi jätetty kojelaudan yläosa antaa viitteitä kamerapeilien tulosta lähitulevaisuudessa.

Rahtiosastolle sovitettiin n. 900 kg rakennustarvikekuorma. Kuormatilaan n. 100 euron hintaan tarjottava LED-valaistus on kannattava sijoitus.

tilan teräksinen väliseinä on nyt komposiittia, mikä tuo 4,4 kg painon säästön. Myös vanteiden rakennetta on muutettu, millä säästetään 5,5 kg Transitin viidessä vanteessa, mukaan lukien vararengas.

Toimisto uusiksi

Uudelleen muotoillussa kojetaulussa on nyt useita käytännöllisiä ratkaisuja kuljettajille, jotka käyttävät ohjaamoa mobiilitoimistonaan. Kojelaudan päälliset kannelliset lokerot on korvattu avoimilla säilytyslokeroilla, mistä paperit ja muut tavarat ovat helposti saatavilla. Vaivattomuuden kääntöpuolena lokeroissa säilytettävistä papereista aiheutuu jonkin verran häiritse-

viä heijastuksia lämmitysvastuksilla varustettuun tuulilasiin. Perusmalleissa on teline matkapuhelinta tai tablettia varten. Istuimet ovat entistä tukevammat ja mukavammat. Transitin ajettavuutta on parannettu entisestään sähköisesti tehostetulla ohjauksella (EPAS). teknologioita, kuten aktiivisen pysäköintiavustimen ja kaistanpitoavustimen. Saatavilla on myös laaja valikoima edistyksellisiä kuljettajaa avustavia teknologioita, kuten perävaunun hinausjärjestelmään yhdistetty kuolleen kulman varoitusjärjestelmä, jonka tunnistusalue kattaa ajoneuvon ja perävaunun jopa 10 metrin pituudelta ja älykäs aktiivinen va-

kionopeudensäädin, jossa liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä. Sähköisesti tehostetun ohjauksen myötä autoon on tuotu asiallisesti käytössä pelaava kaistavahtijärjestelmä, ehkäpä ensimäinen luokassaan. Tarpeellisiin varusteisiin lukeutuva ja jalankulkijat tunnistava törmäyksenestoavustin tuo hyvän lisän turvallisuusvarusteiden puolelle. FordPass Connect -modeemiteknologian avulla ajoneuvoa voidaan käyttää mobiililaitteiden langattomana tukiasemana. Uutta ovat myös Ford Telematics- ja Ford Data Services -palvelut ja vähän aikaa sitten esitelty FordPass Pro -sovellus joka on suunniteltu erityisesti pienille yrityksille ja yksityisyrittäjille tuottavuuden maksimointiin. Kehittyneisiin yhdistettävyysteknologioihin kuuluu myös Fordin SYNC 3 ‑tietoviihdejärjestelmä, jota voidaan käyttää yksinkertaisilla puhekomennoilla tai kahdeksan tuuman värikosketusnäytön nipistys- ja pyyhkäisyliikkeillä. Autovarustelijoille ja päällerakentajille mieluisena uudistuksena Transitin sähköjärjestelmien tietoihin pääsee nyt käsiksi uuden liitäntämoduulin kautta.

Maltillisia muutoksia hinnoitteluun

Uuden WLTP päästömittauksen myötä Transitin verollisiin hintoihin on tullut entistä enemmän vaihtelua, suuntaan ja toiseen. Samalla mallivaihtoehtojen kirjo on kasvanut. Positiivista on että näinkin mittavan malliuudistuksen läpikäyneen mallin hinta on saatu pysymään entisillä uomilla, kiitos kovan kilpailun. Edullisimman etuvetoisen Transitin verollinen hintapyynti on noin 37 500 euroa, millä saa L2H2 korisen, Trend varustetason Transitin 130 hv moottorilla sekä manuaalivaihteistolla. Koripituuden ja kattokorkeuden lisäys maksaa tuhannesta kahteen tuhanteen euroon per pykälä. Automaattivaihteiston lisähinta on mallista riippuen kolmen ja neljän tuhannen välimaastossa. Takavetoisten hintapyynnit alkavat noin 43 000 eurosta ja nelivetoisten noin 47 000 eurosta. Hybridien hinnat ovat samassa linjassa muiden mallien kanssa, pakettiautojen verotuskäytännöstä johtuen. Nyt koeajettavan ja prameimman Limited varustelutason auton verollinen hinta tehdaslisävarusteineen kipuaa päälle 52 500 euron. Hinnassa ei ole mukana kattotelineitä tahi tikkaita ja tavaratilan telinettä.


134 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Peugeot Partner BlueHDi 130 XL 4x4

Rima nousee pakettiautojen nelivetoluokassa

N

elivetoisuus on valttia pakettiautomarkkinoilla. Noin neljännes Suomessa uutena myytävistä pakettiautoista on nykyisin nelivetoisia. Näistä vain murto-osa voidaan luokitella maastokelpoisiksi. Hyvän etenemiskyvyn omaava Peugeot Partner 4x4 langettaa verrattomilla maastoajo-ominaisuuksilla varjon useimpien nelivetoisten pakettiautojen sekä katumaasturien päälle.

PSA-yhtymään kuuluvan Peugeotin pakettiautomalliston uusimpien tulokkaiden, nelivetoisten Expert 4x4:n ja Partner 4x4:n jousitusmuutos ja nelivetotekniikka on vaativiin olosuhteisiin tarkoitettujen maastoautojen räätälöintiin erikoistuneen ranskalaisen Dangel Automobilesin käsialaa. Peugeot Partner 4x4:sta tarjotaan kahtena koripituutena: M (3,8 m3) ja XL (4,4 m3). Voimanlähteenä on PSA-yhtymän kehuttu 1,5 litran HDi diesel, joko 130 tai 150 hv teholla - tosin Suomessa on saatavilla vain 130 hv tehoversio. Vaihteistona on aina 6-vaihteinen manuaali. Bensiinimoottori ja automaattivaihteisto on tarjolla etuvetomallistoon. Dangel-neliveto on toteutettu siten, että se nostaa mallin painoa mahdollisimman vähän ja mallien vakiovarustukseen kuuluu aina 60 mm korotettu maavara, alustan suojaus, sähköinen vetotavan valitsin ja alamäkihidastin. Lisäksi nelivetomalleihin

Maastokelpoinen Peugeot Partner 4x4 nostaa rimaa nelivetoisten pakettiautojen luokassa. Vakiomallia korkeamman maavaran ja jousituksen suuremman joustovaran sekä tarvittaessa kytkettävän nelivedon tarjoaman etenemiskyvyn kruunaa erittäin hyvä kääntyvyys.

on muun lisävarustevalikoiman lisäksi saatavana tarvittaessa sähköisesti kytkettävä takatasauspyörästön lukitus ja 20 mm maavaran lisäkorotus. Edellä mainitut lukeutuvat myös nyt koeajettavan maahantuojan esittelyauton varusteisiin. Lisäksi autoon on asennettu karkeakuvioiset, vaativiin käyttötarkoituksiin tarkoitetut BF Goodrich All Terrain A/S -renkaat.

Hyvä etenemiskyky

Vakiomallia korkeamman maavaran ja jousituksen suuremman joustovaran sekä tarvittaessa kytkettävän nelivedon tarjoaman etenemiskyvyn kruunaa erittäin hyvä kääntyvyys. Valmistaja ilmoittaa kääntöympyrän halkaisijaksi 2785 mm akselivälin M koriselle autolle 10,8 metriä ja pidemmän 2975 mm akselivälin omaavalle XL pituiselle

vaihtoehdolle 11,4 metriä, mikä vastaa kuta kuin keskikokoisen perheauton kääntyvyyttä. Uuden sukupolven sähköhydraulisen ohjaustehostimen myötä myös Partnerin ohjaustuntuma on nostettu kilpailijoiden tasolle. Korkealla maavaralla ja kytkettävällä nelivetojärjestelmällä täydennetty Partner houkutteli ominaisuuksien kokeiluun maastossa. Aikaisempien koeajoautojen tapaan Partnerin etenemiskykyä haastettiin metsäkoneen ajourassa. Toisin kuin yleensä reitin varrelle sattui nyt kantavilla teloilla ajettu ura, mikä mahdollisti ajon syvälle metsän siimekseen. Partner etenee vähäkivisessä maastossa hienosti. Perinteisesti matkanteko on tyssännyt viimeistään turhan korkeak-

si jätettyyn kantoon. Hyvän kääntyvyys ja alustasuojaus sekä neliveto antoivat mahdollisuuden väistää matalimmat esteet harvaksi putsatussa kangasmetsässä. Ennen pitkää matkan teko kuitenkin päättyi ojan tapaiseen, mutta peruutuskameran avuin Partnerin vienti muutaman kymmenen metrin matka sopivalle kääntöpaikalle sujui vaivattomasti. Hyvästä etenemiskyvystä kuuluu kiitoksen sana myös nelivetoharrastajien kiittelemille BF Goodrich -renkaille, jotka tarjosivat hyvän pidon myös mutaisemmissa kohdissa. Maastossa Partner etenee lähes yhtä pyytettömästi kuin nyt jo Suomen maahantuontiohjelmistosta poistunut ja viimeisiin todellisiin maastoautoihin lukeutunut Mitsubishi Pajero konsanaan.

Tehoa taloudellisesti

Tavara-autoksi futuristisesti muotoiltu kojelauta on kaikin puolin asiallinen, varustelu tasokas ja hallintalaitteet ergonomisesti käsillä.

Nelivetojärjestelmän kytkentä on jätetty kuljettajan tehtäväksi, mikä alkaa olla harvinaista tämän päivän autoissa.

Litratilavuuteensa nähden puhdikas 1,5 litrainen moottori ja asiallinen vaihteisto tarjoaa ajamisen helppoutta myös maantiellä; kuormattuna tai ilman. Moneen kertaan kehutut renkaat vaimentavat maantiestä nousevat äänet ja värinät kiitettävin arvosanoin. Miinusta renkaat saavat arveluttavasta pidosta märällä asvaltilla. Partner 4x4 on varsin pieni-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 135

Käyttäjäystävälliset uuden sukupolven Dräger-alkolukot nyt saatavana!

Peugeot Partner on kompaktiin kokoonsä nähden varsin tilava ja monipuolinen auto. Tavaratilaan sopii noin 700 kg kuormaa.

ruokainen auto, ainakin pääsääntöisesti etuvedolla ajettaessa. Koeajossa keskikulutus oli hieman päältä 7 litraa sadalla kilometrillä, missä mukana sekä maastoajoa että kuormattuna kulkemista.

Tilava ja turvallinen

Peugeot Partner on kompaktiin kokoonsä nähden varsin tilava ja monipuolinen auto. Ohjaamon ergonomia on hyvällä tasolla ja mukavuus ja kuljettajaa tukevien avustimien määrässä ei ole nuukailtu. Kaistavahdin ja aktiivisen vakionopeudensäätimen ohella Partneriin on saatavilla useimmat mukavuus- ja turvallisuusvarusteet. Tosin viimeksi mainitut sisältyvät pääsääntöisesti jo vakiovarusteisiin Suomen mallistossa. Suomeen tuotavissa BlueHDi -moottorilla varustetuissa autoissa on vakiona kauko-ohjaimella varustettu lisälämmittin. Plussaa siitä! Ranskalaisvalmistajan i-Cockpit kojelaudassa mittaristo on nostettu ylimmäksi osaksi kojelautaa ja pyöreä ohjauspyörä on vaihtunut kantikkaaseen, mikä tuntuu aluksi erikoisuuden tavoitteluksi. Pienen totuttelun perästä jutun juju kuitenkin osin aukeaa, ylös nostettu mittaritaulu antaa jopa HUD-heijastenäyttöä paremmin informaatiota kuljettajalle. ”Noin” kolmen istuttavaan ohjaamoon on saatu lisää istumatilaa vaihtamalla perinteinen veijerikäsijarru sähköiseen. Lisävarustelistalta valittu langaton lataus on tätä päivää samoin monipuolisin liitettävyyspalveluin täydennetty monitoiminäyttö. Erillisen, taustapeilin paikalle viedyn ja tarvittaessa kolmessa eri kuvakulmassa näkymää antavan Surround

PSA-yhtymän takavuosina esittelemä ja rahtiosaston matkustamon puolelle jatkavasta Moduwork -järjestelmä on nykyisin vakiovaruste. Istuimet kääntämällä konttiin tulee toista metriä lisäpituutta.

Rear Vision -takakameranäytön ajatus on hyvä, mutta sen toteutus ja näytön tarkkuus jättävät hieman toivomisen varaa.

Verottajan hampaisiin

Etuvetoisen Peugeot Partnerin verollinen lähtöhinta on Suomessa varsin kohtuullinen, edullisimmillaan noin 24 500 euroa. CO2 päästöön perustuvan autoverotuksen takia nelivetoinen, liikenneturvallisuutta kohentavan Partnerin hintapyynnit ovat täysin omilla lukemillaan. M koripituisen hintapyynti on reilut 44 000 euroa ja XL:n reilut 46 000 euroa. Kysymykseen onko nelivetoinen reippaan hintaeron arvoinen, voidaan vastata vilpittömästi että on se. Viimeistään silloin, kun on tarve viedä useiden satojen kilojen painoisia kuormia tiettömien taipaleiden päähän.

Valmiina lähtöön. Dräger Interlock® 7000 ja 5000. Alkolukkojen edelläkävijän Drägerin uudet käyttäjäystävälliset Interlock® 7000 ja 5000 mallit ovat nyt saatavana Suomessa. Niissä Drägerin tunnetut tekniset huippuominaisuudet yhdistyvät nykyajoneuvoihin sopivaan tyylikkääseen ulkonäköön. • Nopeasti käyttövalmis lyhyen lämpenemisajan ansiosta. • Pienikokoinen, tyylikkäästi muotoiltu käsiosa. • Helppo ja luonteva käyttöergonomia. • Laaja käyttölämpötila-alue -45°C...+85°C. • Alhainen virrankulutus lepotilassa < 1 mA. • Hyväksynnät uuden eurooppalaisen EN 50436 2014 -standardin mukaisesti. • Tunnettua ja arvostettua Dräger-huippulaatua.

Nopea. Tarkka. Luotettava. Dräger.

www.drager.fi Dräger-alkolukkojen markkinointi ja tukkumyynti: Oy KAHA Ab Kytkettävällä lukolla täydennetty takatasauspyörästö on nostettu oikeaoppisesti mahdollisimman korkealle. Sen myötä vararengas on joko jätettävä pois tai kuljetettava rahtiosaston puolella.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI


138 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kolmannen sukupolven bott vario3 -ajoneuvokalusteet

Hyvä, parempi, paras!

S

tälöitävä hylly- ja ajoneuvokalustejärjestelmä. - Vähimmillään kaluste käsittää avohyllyn. Suurimmillaan puhutaan liikkuvasta ja täydellisesti kalustetusta huoltokorjaamosta. bott:in tuotevalikoima sisältää myös teollisuuspuolen kalustejärjestelmät joten ota meihin yhteyttä ja suunnittelemme tarpeitasi vastaavan kokoonpanon, johon voit myöhemmin lisätä saatavilla olevia lisävarusteita, opastaa Joni Virta.

aksalainen ajoneuvoja teollisuuskalusteiden ja kiinnitys- järjestelmien moniosaaja bott tuo markkinoille edistykselliset kolmannen sukupolven bott vario -ajoneuvokalusteet. Järjestelmä on niittänyt mainetta jo ensimmäisestä sukupolvesta alkaen. Nyt on vuorossa kaikkien aikojen paras ajoneuvokalustemallisto.

Useimpiin tavara-autoihin mallikohtaisina asennussarjoina tarjottavat bott vario3 -ajoneuvokalusterungot valmistetaan teräksen sijasta kevyestä ja kovaa kulutusta kestävästä alumiiniseoksesta. Asiakkaan toiveiden mukaisesti räätälöitävät ajoneuvokalusteryhmät kiinnitetään jatkossa joko perinteiseen tapaan tavaratilan lattian läpi vedetyin pulttiliitoksin tai tukevasti tavaratilan lattiavanerointiin integroituun bott kuormansidontakiskoon. Myös seinäkiinnitys tapahtuu uudessa bott vario3 -järjestelmässä bott -kuormansidontakiskoon. Edistyksellisen kiinnitysmenetelmän ansiosta kalusteet voidaan tarvittaessa nopeasti irrottaa ja niiden paikkaa voidaan vaihtaa tai vaikkapa siirtää ajoneuvosta toiseen. - bott tekee kiinteää yhteistyötä johtavien tavara-autovalmistajien kanssa. bott:in ajoneuvokalusteilla on suurimpien valmistajien, kuten esimerkiksi Volkswagenin, Mercedeksen ja Fordin sekä PSA-yhtymän myöntämät laatusertifikaatit. Käytännössä se tarkoittaa sitä että bott täyttää valmistajien ensiasennustuotteillle asettamat laatu- ja lujuusvaatimukset, mikä koskee kalusteiden ja kiinnitysjärjestemien ohella myös asennustyötä, kertoo Hyötyajoneuvokeskuksen bott -tuotepäällikkö Joni Virta. bott vario3 -tuotesarjan kalusteet ovat läpäisseet riippumattoman saksalaisen ACTS(Advanced Car Technology Systems GmbH & Co) luokituslaitoksen tekemät sertifioidut törmäystestit. - Testissä huomioidaan hyllyjärjestelmän kiinnitykset lattiaan ja auton runkoon sekä hyllyjärjestelmän rungon liitokset. Tärkeää on myös testatata hyllyjärjestelmän osat, jotka voivat liikkua ulos hyllyjärjestelmästä. Keskeistä on että laatikot pysyvät kiinni törmäyksen tapahtuessa, sanoo Virta. Virta kertoo testin lopputuloksen olleen tarkasti suunnitellun kaltainen ja kaikkien hyllyjärjestelmän kiinnityspisteiden pitäneen hyllyjärjestelmän osat tiukasti paikoillaan:

Kolmannen sukupolven bott vario3 -ajoneuvokalusteet toimitetaan täysin asiakkaan tarpeisiin, joten huoltoautot saadaan varusteltua juuri toimialakohtaisen käyttötarpeen mukaan.

kuluessa.

Nopeat läpimenoajat

Hyötyajoneuvokeskuksen tuotepäällikkö Joni Virta esitteli bott vario3 -järjestelmän viisaita rakenneratkaisuja.

- bott vario3 -hyllyjärjestelmässä ei havaittu merkittäviä muutoksia seinäkiinnikkeissä eikä hyllyjärjestelmä liikkunut myöskään alkuperäisestä sijoituspaikastaan, kaikki pysyi vakaana. Korkean laadun ja erinomaisen kolariturvallisuuden takaamiseksi bott kouluttaa kaikki bott jälleenmyyjät ja asentajat Saksassa.

Jälleenmyyntiverkostoa kehitetään

Korkean kysynnän ja erittäin positiivisen asiakaspalautteen vauhdittamana Hyötyajoneuvokeskus Oy on käynnistänyt jälleenmyyjäketjun kokoamisen Suomessa. Virran mukaan ensimmäiset sopimukset on jo allekirjoitettu ja täysi höyry saadaan päälle loppuvuoden ja talven

bott -liukukiskolevy sekä vaivattomasti esiin kääntyvä viilapenkki ovat saavuttaneet suosiota huoltoautoasiakkaiden parissa.

Hyötyajoneuvokeskukselta kerrotaan että nykyinen bott vario 2 -mallisto poistuu markkinoilta loppuvuoden aikana. Ja bott vario3 -järjestelmän kalusteiden tehdastoimitusten käynnistyivät lokakuussa täydellä mallistolla. - Nyt olisikin ensiarvoisen tärkeää että asiakkaat olisivat meidän puoleemme yhteydessä jo hyvissä ajoin ennen uuden auton hankintaa, sillä uudessa bott vario3 -järjestelmässä kalusteiden kiinnityskiskot ovat jo valmiiksi tehtaalla integroitu oikeille paikoilleen lattiavaneriin. Lisäksi seinäkiskot ja muut kiinnitystarvikkeet tulevat merkki- ja mallikohtaisesti mitoitettuina suoraan valmistajalta. Tavoitteena ajoneuvojen läpimenoaikojen nopeuttaminen, mikä vapauttaa auton nopeammin tuottavaan työntekoon. Saamme toki kalusteet asennettua ongelmitta myös valmiiksi asennettuun lattiavanerointiin, Virta lisää. Modulaarinen järjestelmä on täysin käyttäjän vaatimusten tai käyttötarpeen mukaan räätälöitävissä. - Otamme bott vario3:sen myötä käyttöön uuden suunnitteluohjelmiston, joka mahdollistaa rakenteiden tarkastelun ja muokkauksen 3D maailmassa ja tarkastelun 360 asteen kuvakulmassa. Ja mikä parasta nyt mallikuvat voidaan lähettää sellaisenaan asiakkaan arvioitaviksi ja kotikoneella pyöritettäviksi. Tähän saakka mallikuvat on voitu toimittaa ainoastaan kaksiulotteisina kuvina, sanoo Virta.

Kaikkiin käyttötarpeisiin

bott vario3 on hyötyajoneuvoihin suunniteltu ja täysin rää-

bott vario3 -hyllyjärjestelmän metalliosat ovat kovaa käyttöä ja kulutusta kestävää alumiiniseosta. Uudistuksessa laatikoiden päätylevyt vaihtuivat viivasuorista pyöristettyyn profiiliin. Lisäksi laatikoiden sisällä on nyt tehokkaat ledivalokiskot.

Kuormatilaan sopii kalusteiden lisäksi myös hyötykuormaa. Irrotettava pystytanko pitää tavarat paikoillaan.

bott vario3 -järjestelmään kehitettiin uusi ja näppärästi käytössä toimiva kiinnityshihnasto.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 139


140 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Jonne Ollikaisella nousujohteinen kausi

RX Academy päättyi suomalaisjuhliin

T

oukokuussa käynnistynyt kansainvälinen RX-Academy -rallicross sarja huipentui syyskuussa Ruotsissa Tierp Arenalla ajettuun päätöskilpailuun. Sekä päätöskilpailu että koko sarja päättyi näyttävästi suomalaisjuhliin. Ammattilehden tukema Jonne Ollikaisen vauhdikas tulokaskausi luokassa sujui ennakkosuunnitelmien mukaisesti - kotiin viemisiksi päätöskilpailun ja koko RX Academy -sarjan kolmas sija!

Vasta 17-vuotias, tälle kaudelle Kartingista Renault Clioilla ajettavaan RX Academy -sarjaan siirtynyt Jonne Ollikainen käynnisti kilpailu-uransa tuotantoautojen parissa maaliskuussa, 25 vuoden tauon jälkeen, järjestetyssä Tornio-rallissa, mikä antoi autourheilun ystäville viitepohjaa Ollikaisen tulevan RX Academy -kauden tuloskehitykselle. - Lumi- ja räntäsateen takia olosuhteet olivat Torniossa erittäin haastavat, mutta maaliin ajettiin virheittä. Viimeisellä erikoiskokeella nousimme nuorten luokan voittoon. Vauhti oli koko kilpailun ajan nousujohteista ja viimeiseltä erikoiskokeelta tuloksena ilman nuottia ajaneista kaksivetoisten viidenneksi nopein aika, Ollikainen summaa kokemuksiaan uransa ensimmäisestä rallista.

Vasta 17-vuotias Jonne Ollikainen ajoi kuluneella kaudella ensimmäistä kertaa rallicrossia kansainvälisessä RX Academy -luokassa. Tulokaskausi sujui nousujohteisesti ja lopputuloksena kovatasoisessa sarjassa hienosti kolmas sija!

lokseksi tuli rallicross uran avaus podium!

Finaalissa varmistui sarjan pronssisija

Sarjan ensikertalainen pääsee hyvin vauhtiin

Varsinainen RX Academy -kausi saatiin käyntiin toukokuun alussa Eerikkilän urheiluopistolla järjestetyn harjoitusleirin ja Kouvolan testipäivän merkeissä. Vauhtia liminkalaisen lukiolaisen keväästä ei siten puuttunut. Toukokuussa Ruotsin Höljesin radalla 18-19.5. järjestetty kaksipäiväinen ja kaksi osakilpailua sisältänyt kilpailuviikonloppu käynnisti kaikkiaan kuusi osakilpailua käsittävän RX Academy -sarjan. Kolmas osakilpailu ajettiin Tanskan Nysumissa 2.6. Kauden neljäs osakilpailu järjestettiin kesätauon jälkeen Riikassa 21.7. Sarjan ainoa kotikilpailu oli vuorossa Kouvolassa 25.8. ja kausi huipentui viimeiseen osakilpailuun Ruotsin Tierpissä 22.9. - Avausviikonloppu Höljesissä sujui äärimmäisen hienosti, jopa odotettua paremmin. Hyvin alkanut kilpailukausi antoi runsaasti kaivattua lisävarmuutta tuleviin koitoksiin. Lauantaina sijoituin neljänneksi ja sunnuntaina viidenneksi. Seuraava eli

Kansainvälinen RX Academy -sarja oli kaudella 2019 suomalaisjulaa: voittoon ajoi Rasmus Tuominen (vas.), hopealle Tommi Hallman ja pronssia otti Jonne Ollikainen.

RX Academy on tiukkaa taistelua tasavertaisilla autoilla - kontaktia syntyy ja yleisö tykkää.

Nysumin osakilpailu näytti kaikkine haasteineen lajin toista puolta, eikä vauhtia tahtonut löytyä millään riittävästi. Taistelin kuitenkin sinnikkäästi tien auki finaaliin ja nousin lopulta kuudennelle tilalle. Riikassa hei-

näkuun lopulla järjestetyssä osakilpailussa Nysumin murheet olivat jo kaukaisia muistoja. Sain vauhdin ja ajorytmin sopimaan radan profiiliin, mutta niin saivat myös kilpakumppanit. Semifinaalissa, tiukan taistelun

jälkeen, jäin lopulta finaalin ulkopuolelle. Ja elokuussa Kouvolan kotikilpailu oli kokonaisuudessaan huikea viikonloppu! Katsomot olivat tupaten täynnä, meininki radalla oli mahtava ja ajo sujui hyvin. Kouvolasta tu-

Kauden päättävä Tierpin osakilpailu sujui Ollikaiselta erittäin hyvin, mistä tuloksena toinen peräkkäinen kolmas sija. - Lauantaina ajettiin poikkeuksellisesti harjoituksien ja Q1 (Qualification - aika-ajo) lisäksi myös Q2. Harjoituksissa ajaminen oli vielä aika tunnustelevaa uuteen nopeaan rataan tutustumista. Q1:ssä vauhti oli jo hyvällä tasolla, tuloksena kolmas sija, ja Q2:ssa sijoitus neljäs, Jonne Ollikainen kertoo ja jatkaa: - Sunnuntaina heti radalle saavuttuamme alkoi vesisade. Kun kokemusta märällä radalla ajamisesta ei montaa kierrosta ole, muodostui aamusta vaikea koettelemus, ja Q3 tuloksena olikin viides sija. Ennen Q4:sta analysoimme valmentajan kanssa ajamista ja opit meni selkeästi perille sillä Q4:ssa sijoituin jo toiseksi. Alkueräpisteissä Jonne sijoittui neljänneksi, mikä takasi semifinaalissa hyvät lähtöasemat toisesta lähtöruudusta. - Semifinaaliin rata oli jo osittain kuivahtanut, mikä teki pidon arvioimisen todella vaikeaksi, otin kuitenkin hyvän lähdön ja tulin maaliin toisena. Finaaliin Ollikainen lähti kolmannesta lähtöruudusta. Luka Nurmen finaalipäivän katkettua harmillisesti keskeytykseen, sarjan pronssi ratkaistiin Ollikai-


METSÄALAN AMMATTILEHTI sen ja Joni Heikkisen välillä finaalissa. - Finaalissa otin ihan hyvän lähdön ja pysyin kolmantena, vauhti ei ihan riittänyt haastamaan kärkikaksikkoa mutta tasaisella ajolla tulin kolmantena maaliin. Varmalla ajollaan Ollikainen varmisti samalla sarjan pronssin itselleen: - Huikean opettavainen kausi sai mahtavan päätöksen ja lopullinen sijoitus sarjassa on parempi mitä kauden alussa odotettiin. RX Academyn ammattimaisessa ympäristössä huippuvalmentajien avulla olen oppinut miten lajin ammattilaisen pitää toimia kilpailuissa ja niiden ulkopuolella. Palkintona sarjan kolmannesta sijasta pääsen ajamaan testipäivän nelivetoisella noin 320 hevosvoimaisella RX2-luokan autolla vuoden 2018 Euroopan Mestari Reinis Nitissin valmennuksessa. Toisena palkintona saan 2500 euron arvoisen stipendin ensi kaudeksi.

Vahvoin odotuksin 2020-kaudelle

Ammattilehden lukijat ovat seuranneet lehdestä, verkkosivuilta ja somesta suurella mielenkiinnolla motivoituneen sekä positiivisen asenteen omaavan moottoriurheilija Jonne Ollikai-

sen otteita ja kehittymistä kuluneen kauden ajan. Mutta miten Ollikainen itse summaa kuluneen kauden tähtihetket ja millaiset odotukset hänellä on tulevaa kautta ajatellen? - Kauden aikana kehitystä tuli kaikilla osa-alueella ja loppukaudesta oltiin jo kärkivauhdin mukana. Kauden kohokohdiksi on helppo nostaa Kouvolan ja Tierpin kilpailut, joista molemmista tuli kovan väännön jälkeen kolmannet sijat. Tierpin finaalissa varmistui myös kolmas sija sarjan kokonaispisteissä, mikä tuntuu todella hyvältä ensimmäisellä rallicross kaudellani. Työskentely lajin ammattilaisten ja kilpakumppaneiden kanssa kauden aikana oli paitsi mukavaa myös erittäin opettavaa. Kilpakumppaneista Luka Nurmi ja Rasmus Tuominen olivat entuudestaan tuttua kartingista. Tutussa porukassa kilpaileminen helpotti osaltaan uuteen lajiin ja luokkaan siirtymistä - toki eri maiden kuljettajat tuovat touhuun kansainvälistä tunnelmaa. Ensi kautta ei ole ihan vielä lyöty lukkoon, mutta tarkoituksena olisi jatkaa RX Academyssä myös ensi kaudella. Tavoitteenani on voittaa sarjan mestaruus. Talven aikana tulen ajamaan muutamia valittuja ralleja omalla R2 -luokan ralliau-

KULJETUS 141

Jonne Ollikainen pitää huolen että kauden mahdollistavat tukijat saavat parhaan mahdollisen näkyvyyden sekä mediassa että erilaisissa tapahtumissa. Tänä vuonna Jonne oli autonsa kanssa mm. Helsingin Kuljetusnäyttelyssä Renault Trucksin osastolla ja Härmän Power Truck Showssa Ammattilehden Mediarekalla.

tollani.

Suuri kiitos tukijoille

Jonne Ollikainen haluaa kiittää kaikkia tukijoitaan kuluneesta kaudesta ja lähettää lämpimät terveiset myös mahdollisille tu-

leville tukijoilleen. - Suuret kiitokset ensinnäkin isälle (Antti Ollikainen) ja kauden kilpailut mahdollistaneille tukijoilleni: Renault Trucks Finland, Ammattilehti, Lähitapiola Pohjoinen, MSP EVENT, DE-

FA, Mty Marttila ja Matador, sekä tietenkin kaikki kannustajat ja seuraajat. Ensi vuonna ajetaan sitten koko kausi sukka syylarissa, lupaa Jonne Ollikainen.

Tankkaa sitä ykköstä Air1® on kansainväliset ISO-laatukriteerit täyttävä AdBlue® -lisäaine, jota saat jo noin 250 jakelukumppanimme D-asemalta ympäri Suomea. Ensiluokkaisen Air1 AdBluen avulla varmistat SCR-teknologian varman toiminnan ja dieselajoneuvon matalat lähipäästöt. Suomessa Yara valmistaa AdBlueta Valkeakoskella. Tervetuloa tankille!

Lisätietoja www.yara.fi tai Asiakaspalvelu puh. 010 215 1025 Lataa ilmainen Air1-karttasovellus iPhone- tai Android-mobiililaitteellesi.

Air1® on Yara International ASA:n rekisteröimä tavaramerkki. AdBlue® on Verband der Automobilindustrien e.V (VDA) rekisteröimä tavaramerkki.


Power and motion

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Yksittäisistä tuotteista kokonaisiin järjestelmiin. Tuotealueemme; Hydrauliikkaletkut ja -liittimet Hydrauliikkakomponentit Teollisuusletkut ja -liittimet Korjaamolaitteet Pneumatiikka

www.specma.fi

Specma Oy toimipisteet:

Specma Jälleenmyyntiketju:

Espoo, Muottipojankuja 1 Turku, Orikedonkatu 22 B Tampere, Autokeskuksentie 16 Oulu, Kallisenhaara 3 Kemi, Asentajankatu 11 Tornio, Verkkotehtaankatu 18 Rovaniemi, Ahjotie 28 B

PA R T N E R


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

143

VTT vie teollisuutta kohti autonomisia prosesseja

A

utonomiset prosessit luovat mahdollisuuksia teolli- suuden uudistamiseen. VTT koordinoi mittaustekniikan yhteishanketta, jossa kehitetään autonomisia prosesseja ja tekoälyyn perustuvia ratkaisuja tuotannon ohjaukseen. Prosessien uudistaminen tukee monin tavoin kestävää kehitystä ja auttaa torjumaan ilmastonmuutosta.

Teollisten prosessien ohjaus perustuu yhä voimakkaasti aisteihin ja kokemukseen. Tehtaiden operaattorit käyttävät aistejaan prosessien tilan arviointiin. Lisäksi prosessien ohjaus nojaa operaattoreiden kokemukseen. Sen perusteella arvioidaan mittausdatan luotettavuutta, kalibroidaan mittalaitteita ja tehdään päätöksiä. VTT on mukana kehittämässä uusia mittausmenetelmiä aistinvaraisen arvioinnin tilalle. Tekoälyyn perustuvia menetelmiä voidaan soveltaa mittausdatan arviointiin ja mittareiden kalibrointiin sekä mittauksen oikeaan kohdistamiseen. Lisäksi prosesseja kehitetään reaaliaikaista mittausdataa hyödyntävän digitaalisen mallintamisen avulla. Prosessien muuttuminen autonomiseksi mahdollistaa myös usean tehtaan operoimisen yh-

VTT on mukana kehittämässä uusia mittausmenetelmiä aistinvaraisen arvioinnin tilalle. Tekoälyyn perustuvia menetelmiä voidaan soveltaa mittausdatan arviointiin ja mittareiden kalibrointiin sekä mittauksen oikeaan kohdistamiseen.

teisestä valvomosta.

Parempaa laatua kestävämmin

Uudet mittaustekniikat ja digitaalinen mallintaminen parantavat teollisuusprosessien säätöä ja optimointia. Tämä tuo mukanaan monia hyötyjä: tuotteiden laatu paranee, energian ja kemikaalien kulutus vähenee ja myös jätteitä syntyy vähemmän. Mittaustekniikan kehittäminen edistää näin siirtymistä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Mittaustekniikkaa ja tekoälyyn pohjautuvia ratkaisuja kehitetään keväällä 2019 käynnistyneessä Apassi-hankekokonaisuudessa. Kyseessä on Business Finlandin rahoittama Co-innovation-hanke, johon osallistuvat

Valmet, Outotec, Senfit, Head Recycle Systems, Gasera, Oplatek ja Spectral Engines sekä VTT, Tampereen yliopisto ja Oulun yliopisto. - VTT:n strategiassa digitalisaatio, teollisuuden uudistuminen, tekoäly ja ilmastonmuutoksen torjunta ovat hyvin keskeisessä asemassa. Apassi-hankkeessa nämä neljä teemaa yhdistyvät mittaustekniikkaan, joka on Suomen perinteinen vahva ala. Apassi-konsortio ja siihen liittyvä ekosysteemi mahdollistavat näiden asioiden tutkimisen ja kehittämisen, mutta myös tutkimustulosten kaupallistamisen ja hyvin merkittävän viennin kasvattamisen useilla toimialoilla, kertoo hankkeen koordinaattori, erikoistutkija Janne Paaso VTT:ltä.

Käyttökohteita paperija kaivosteollisuus sekä muovin kierrätys

Uudet mittausmenetelmät perustuvat spektroskopiaan ja kuvaan sekä näiden yhdistelmiin. Näitä mittausmenetelmiä sekä tekoälyyn pohjautuvia analysointi-, säätö- ja optimointimenetelmiä voidaan soveltaa mm. paperin valmistuksessa, kaivosteollisuudessa ja muovin kierrätyksessä. - Mittaustekniikan suorituskyvyllä, älykkäällä diagnostiikalla ja kyvyllä arvioida tulosten oikeellisuutta on ratkaiseva merkitys automaatiotason ja jopa autonomian lisäämisessä tuotantoprosessiin. Valmet soveltaa uusia mittaustekniikoita paperin, kartongin, sellurainan ja muiden

Smart Hydraulics. Easy Business.

Functional Safety

Connectivity

Modular Design

HAWE, älykkäät kokonaisratkaisut! HAWE Finland Oy | Koskelontie 15 | 02920 ESPOO PUH: +358 10 821 2600 www.hawe.com

Osastolla: Halli 6 - 6f30 05. - 07.11.2019

rainamaisten tuotteiden tuotantoprosessien on-line-mittauksissa, kertoo tutkimuspäällikkö Markku Mäntylä Valmetilta. - Outotec kehittää mittauksia ja automaatiota kaivosteollisuuden tarpeisiin, ja tässä hankkeessa erityisesti mineraalien rikastusprosessien mittaamiseen. Tämän lisäksi tutkimme laskennallisten menetelmien ja digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia osana palveluliiketoimintaamme, sanoo konseptikehitysjohtaja Jani Kaartinen Outotecilta. Apassi-hankkeen kokonaisvolyymi on noin 10 M€. Tutkimusprojektien kesto on 2 vuotta, ja yritysprojektien 2-3 vuotta. Ekosysteemiin kuuluu lisäksi n. 50 alihankkija- ja yhteistyökumppaniyritystä sekä loppukäyttäjää.


144

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

Saksalaiset laatukomponentit koneenrakentamiseen ja teollisuudelle

S

sa, sanoo Pihlajamäki. Yhtenä hyvänä esimerkkinä teollisuuden tuotteista ovat uudet ultraäänianturit, mitkä on tarkoitettu erilaisten kappaleiden ja aineiden mittaukseen ja tunnistukseen. - Niitä voidaan hyödyntää esimerkiksi teollisuudessa pakkauksia ja materiaaleja käsiteltäessä, toteaa Pihlajamäki.

aksalainen Elobau on johtava sensoritekniikan, ohjain- komponenttien sekä koneturvallisuuteen liittyvien tuotteiden valmistaja liikkuvaan kalustoon, erilaisiin työkoneisiin ja pinnan mittaamiseen. Elobaun tuotteita on käytetty Suomessa jo pitkään ja ne ovat saavuttaneet vahvan aseman markkinoilla. Keväällä 2017 Suomen ja Baltian jakelu siirtyi Elobau Nordicin alaisuuteen, joka vastaa koko Pohjoismaiden myynnistä päätoimipaikkanaan Tukholma.

Uudelleen tehty organisointi on viety onnistuneesti läpi ja suoraan tehtaan alainen toiminta on otettu tyytyväisyydellä vastaan asiakkaiden keskuudessa mikä näkyy myös kasvaneina myyntilukuina. - Suomessa Elobaun tuotteiden myynti kasvoi vuonna 2018 huomattavasti verrattuna edellisvuoteen ja tänäkin vuonna kasvu on edelleen jatkunut. Tärkeimmän asiakaskuntamme muodostaa työkonevalmistajat ja heidän tuotantomääränsä ovat olleet todella korkealla, mikä näkyy tietenkin positiivisesti myös Elobaun toimitusmäärissä. Lisäksi olemme onnistuneet saamaan tasaiseen tahtiin uusia asiakkuuksia ja olemassa oleville asiakkaille on myyty entistä laajempia kokonaisuuksia, sanoo Elobau Nordic AB:n aluemyyntipäällikkö Ari Pihlajamäki, joka vastaa myös Baltian toiminnoista: - Baltiaan toimitamme tällä hetkellä komponentteja lähinnä varaosatarpeisiin mutta myös siellä on meneillään projekteja erilaisten OEM-valmistajien kanssa.

Kasvavaan kysyntään vastataan tuotantoa tehostamalla

Vuonna 1972 perustettu Elobau on kasvanut globaaliksi yli 800 henkilöä työllistäväksi toimijaksi; yritys on silti edelleen Hetzerin perustajaperheen omistuksessa. Tuotteet kehitetään ja valmistetaan Leutkirchin pitkälle automatisoidussa mo-

Mukana loppuvuoden messutapahtumissa

Elobau on johtava sensoritekniikan, ohjainkomponenttien sekä koneturvallisuuteen liittyvien tuotteiden valmistaja liikkuvaan kalustoon, erilaisiin työkoneisiin ja pinnan mittaamiseen.

komponenttien modulaarisuuden ja luotettavasti toimivan logistiikkaketjun ansiosta, toteaa Pihlajamäki. Vaikka viime vuosina Elobau on valmistanut tuotteita ennätyksellistä tahtia on asiakkaiden tilausmääriin pystytty vastaamaan hyvillä toimitusajoilla valmistusvolyymia nostaen. - Tällä hetkellä kun eletään syyskuuta 2019 niin tehdastilausaika on noin 8 viikkoa hieman tuotteesta riippuen. Suurimman haasteen tuotannolle on aiheuttanut erilaisten elektroniikkakomponenttien saanti niiden valmistajilta. Elobaun tehtaalla on käynnissä parhaillaan tehdaslaajennus, mikä saadaan käyttöön ensi vuoden aikana mikä tehostaa tuotantoa entisestään, lupaa Pihlajamäki.

- Kaikki Elobaun komponentit tehdään aina tilauspohjaisesti ja asiakkaan tuotteet toimitetaan tuotantoon suoraan Saksan tehtaalta ilman välivarastointia, sanoo Elobau Nordic AB:n aluemyyntipäällikkö Ari Pihlajamäki esitellessään Elobaun laajaa joystick-valikoimaa.

dernissa omassa tehtaassa, missä tuotannon tehokkuuden lisäksi testaukseen ja laadunvalvontaan on panostettu todella paljon. Elobaun strategiana on valmistaa kaikki tuotteet asiakkaan tarpeisiin räätälöitynä mutta silti nopeilla toimitusajoilla ja kustannustehokkaasti. - Kaikki tehdään aina tilaus-

Uusi modulaarinen Mid-mallin käsinoja on valmis kokonaisuus työkonekäyttöön, mikä on helppo räätälöidä juuri asiakkaan tarpeeseen.

pohjaisesti ja asiakkaan tuotteet toimitetaan heidän tuotantoonsa suoraan Saksan tehtaalta ilman välivarastointia. Tämä on mahdollista tehokkaan tuotannon,

Elobaun tuotteisiin ja palveluihin pääsee tutustumaan loppuvuoden messuilla Suomessa ja Saksassa, missä esiinnytään uudella ”Creating Sustainable Solutions” teemalla. - Olemme mukana marraskuussa Helsingin Messukeskuksessa Teknologia19 -messuilla osastolla 7D100, missä esitellään mm. edistykselliset anturiratkaisut, uudet ultraäänianturit ja lisäksi asiakkaat pääsevät kokeilemaan Hiabin HiVision -nosturinohjausjärjestelmää, missä käytetään Elobaun joystickejä. Heti Teknologia19 -tapahtuman jälkeen alkavassa Hannoverin Agritechnica 2019 -näyttelyssä Elobaun osaston löytää hallista 17, osastolta B04. Suurella osastolla on esillä todella paljon uutta ja mielenkiintoista, kuten modulaariset Mid -mallin käsinojat joita on menossa parhaillaan työkonevalmistajille testikäyttöön. Tervetuloa messuosastoille keskustelemaan, kutsuu Pihlajamäki.

Edistyksellisiä ratkaisuja myös teollisuudelle

Liikkuvien työkoneiden valmistajat ovat Elobaun suurin asiakaskunta globaalisti - niin myös Suomessa. - Tarjolla on lisäksi loistavia tuotteita teollisuuden erilaisiin tarpeisiin. Teemmekin jatkossa kovasti töitä myös teollisuuspuolen asiakkaiden keskuudes-

Pinnanmittausantureita löytyy Elobauta laaja valikoima erilaisten nesteiden ja kiinteiden aineiden mittaamiseen.

Pakkausteollisuudessa ultraäänianturit ovat täydellinen ratkaisu esineiden luotettavaan laskemiseen. Ultraäänianturin heijastava tila mahdollistaa monentyyppisten esineiden havaitsemisen luotettavasti ja nopeasti.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

HYDRAULIIKAN HUIPPUOSAAMISTA WWW.FLUICONNECTO.FI

Letkuasennelmat Ristikudos- ja spiraaliletkut

Asennustarvikkeet BSP-, JIC- ja ORFS-liittimet Leikkuurengasliittimet

Komponentit Patruunaventtiilit Pumput ja mobileventtiilit Putkistoasenteiset venttiilit Putkistoasenteiset venttiilit Suodattimet ja tarvikkeet Tarvikkeet ja varusteet

Fluiconnecto Oy on jo vuosikymmenten ajan toiminut merkittävänä öljy- ja vesihydrauliikan komponenttien ja -järjestelmien valmistajana sekä maahantuojana. Fluiconnecto Oy, Jyväskylä Itä-Päijänteentie 57 40320 Jyväskylä Puh: 010 613 7000 www.fluiconnecto.fi info@fluiconnecto.fi

Fluiconnecto Oy, Joensuu Puh: 010 613 7280

Fluiconnecto Oy, Lahti Puh: 010 613 7290

Fluiconnecto Oy, Pohjanmaa Puh: 010 613 7237 Puh: 010 613 7235

Fluiconnecto Oy, Pori Puh: 010 613 7160

Fluiconnecto Oy, Oulu Puh: 010 613 7310

Fluiconnecto Oy, Tampere Puh: 010 613 7150

Fluiconnecto Oy, Tampere, Vesihydrauliikka Puh: 010 613 7150

Fluiconnecto Oy, Turku Puh: 010 613 7364

Fluiconnecto Oy, Vantaa Puh: 010 613 7270

WE KEEP IT RUNNING


146

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

Koneosapalvelu Oy on ostanut Kithydro Oy:n ja Hyprox Oy:n

Yhteiskuvassa kaupantekotilaisuudessa myyjien ja ostajan edustajat: Hanna Koponen, Jouko Kauranen, Jarmo Paakkunainen, Ville Nevalainen, Kari Illi, Jouko Tamminen ja Mikko Koponen.

K

oneosapalvelu Oy on ostanut Kithydro Oy:n ja Hyprox Oy:n osakekannat 12.9.2019 tehdyillä yrityskaupoilla. Koneosapalvelu kasvattaa tehdyillä yritysostoilla erityisesti teollisuushydrauliikan myynnin ja kunnossapidon liiketoimintaa sekä hydrauliikkahuollon kapasiteettiaan. Lisäksi Koneosapalvelun valikoimaan saadaan kaupan myötä uutena tuoteryhmänä hydraulikoneikot. Kithydro Oy:n ja Hyprox Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty kaupantekopäivänä Kithyd-

ron nykyinen toimitusjohtaja Mikko Koponen. Ostetut yhtiöt fuusioidaan yhteen myöhemmin, ja yhtiöiden toiminta tulee jatkumaan Koneosapalvelun tytäryhtiönä. Mikko Koponen vastaa yhtiöiden ja liiketoimintojen yhdistämisestä sekä toimii fuusiossa syntyvän uuden yhtiön toimitusjohtajana. Koneosapalvelu Oy:n toimitusjohtajana jatkaa Ville Nevalainen. Yrityskaupoilla ei ole välittömiä vaikutuksia Hyprox Oy:n, Kithydro Oy:n ja Koneosapalvelu Oy:n henkilöstöön ja toimitiloihin. Hyprox Oy:n myyjät Kari Illi ja Jouko Tamminen jatkavat yhtiön palveluksessa kaupan jälkeen ostajatahoa kon-

sultoiden vuoden 2020 loppuun. Kaikkien yhtiöiden toimipisteet ja asiakaspalvelun yhteyshenkilöt säilyvät nykyisellään. Hyproxilla on toimipiste Lahdessa, Kithydrolla Kiteellä ja Joensuussa, ja Koneosapalvelulla Mänttä-Vilppulassa, Kuopiossa ja Lappeenrannassa. - Molemmat kaupan kohteena olevat yhtiöt omaavat pitkän historian teollisuuden asiakkaiden palvelemisessa. Yhdistettynä toisiinsa sekä Koneosapalveluun, kokonaisuudesta muodostuu vahva teollisuushydrauliikan toimija. Kun tähän lisätään Koneosapalvelun ja Kithydron mittava kokemus mobiilihydrauliikan puolelta, niin pystymme

tarjoamaan erittäin monipuolista hydrauliikan kokonaispalvelua. Uudessa yrityskokonaisuudessa hallitaan hydrauliikan komponenttimyynti, hydraulikoneikot, suunnitteluosaaminen, huolto- ja kunnostuspalvelut sekä laajat merkkiedustukset. Kokonaistarjonta on Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen. Pystymme palvelemaan monenlaisia asiakkaita pienistä koneyrittäjistä suuriin teollisuuslaitoksiin, kertoo Koneosapalvelun toimitusjohtaja Ville Nevalainen. - Tehdyt yritysjärjestelyt tukevat Koneosapalvelun kasvustrategiaa hydrauliikka- ja teollisuuspalvelut -liiketoiminnoissa. Koneosapalvelulla on Vilppulassa meneillään mittava toimitilainvestointi, jonka yhteydessä hydrauliikkakorjaamo ja päävarasto uudistetaan. Investointi tukee voimakkaasti myös uuden tytäryhtiömme toimintaa, jatkaa Nevalainen.

Koneosapalvelu Oy

Koneosapalvelulla on Vilppulassa meneillään mittava toimitilainvestointi, jonka yhteydessä hydrauliikkakorjaamo ja päävarasto uudistetaan. Investointi tukee voimakkaasti myös uuden tytäryhtiön toimintaa.

Koneosapalvelu Oy toimii puutavaran käsittelyyn liittyvien laitteiden ja varaosien valmistajana sekä hydrauliikan ja konealan varaosien ja tarvikkeiden kauppiaana. Mittavan teknisen kaupan valikoiman lisäksi huolto- ja kunnostuspalvelut ovat olennainen osa toimintaa. Vuonna 1976 perustettu yritys kuuluu Outokummun Metalli-konserniin. Liikevaihto 13,9 milj. € ja työntekijöitä 52 vuonna 2018. Lisätietoja: www.koneosapalve-

lu.fi

Kithydro Oy

Kithydro Oy on hydrauliikan, pneumatiikan ja mekaanisen voimansiirron erikoisosaaja. Hydraulikomponenttien ja varaosien myynnin lisäksi yrityksessä huolletaan ja kunnostetaan esim. hydraulipumppuja, -moottoreita ja -sylintereitä. Toimintaan kuuluu myös hydraulikoneikkojen suunnittelu ja valmistus. Yritystoiminta käynnistyi sepän pajana Kiteellä vuonna 1932. Vuonna 1977 aloitti Kiteen Hydrauliliike Oy erikoistuen hydrauliikkaan ja pneumatiikkaan, ja vuonna 1998 yrityksen nimi muutettiin Kithydro Oy:ksi. Liikevaihto 2,15 milj. € ja työntekijöitä 15 vuonna 2018. Lisätietoja: www.kithydro.fi

Hyprox Oy

Hyprox Oy on teollisuushydrauliikan asiantuntija, joka on keskittynyt Hyprox-hydraulikoneikkojen suunnitteluun ja tuotantoon sekä hydrauli- ja pneumatiikkakomponenttien myyntiin. Lisäksi teollisuuspalveluihin kuuluvat erilaiset hydrauliikan huolto- ja mittaustoimenpiteet, kuten asennukset, putkitukset, huollot, modernisoinnit ja korjaukset. Yritys on toiminut Hyprox Oy nimellä vuodesta 1996 jatkaen vuonna 1984 perustetun Hypro-Lahti Oy:n toimintaa. Liikevaihto 1,68 milj. € ja työntekijöitä 9 vuonna 2018. Lisätietoja: www.hyprox.fi


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Vuoden Parker-jälleenmyyjä 2019 palkinnon jakotilaisuudessa (vas.) toimitusjohtaja Ville Nevalainen, Koneosapalvelu sekä asiakkuuspäällikkö Samu Kärkkäinen ja jälleenmyyntipäällikkö Jimmy Swärd, Parker Hannifin.

Koneosapalvelusta vuoden 2019 Parker-jälleenmyyjä Suomessa

M

147

Olemme mukana messuilla. Tervetuloa!

lä 2019 lanseerattiin onnistuneesti uusi aailman johtava hydrauMobile Technology Center -konsepti, liikka-, pneumatiikka- ja automaatioteknologia- eikä huomiotta ole jäänyt myöskään tuotteiden valmistaja Parker Han- Koneosapalvelun mittavat toimitilainvesnifin on valinnut Koneosapalvelu toinnit ja yritysostot, jotka vahvistavat Oy:n vuoden 2019 jälleenmyyjäk- hydrauliikkatarjontaa. - Teemme työtä ensisijaisesti asiakkaiseen Suomessa. demme parhaaksi, ja palkitsevin kiitos Tunnustus myönnettiin Koneosapalve- työstä tuleekin luonnollisesti asiakaspalulle Parkerin pohjoismaisilla jälleen- lautteen kautta. Mutta myös tällainen myyntipäivillä 23.9.2019 Ruotsissa. päämiehen suunnalta tuleva huomionKriteerit vuoden jälleenmyyjän palkinnon osoitus ilahduttaa meitä suuresti. Asiantuntevan ja nopeasti reagoivan päämiehen saamiseksi olivat: tuki on erittäin tärkeää meidän tekemäm- Myynnin kasvu me asiakastyön taustalla, kommentoi - Parker-tuotteiden osuuden kasvu Koneosapalvelun toimitusjohtaja Ville liiketoiminnassa Nevalainen. - Aktiivisuus uusilla markkinoilla - Vuonna 2018 vastaavan palkinnon - Yhteistyö Parkerin kanssa voitti Kithydro Oy, joka hiljattain tehdyl- Luovuus uuden liiketoiminnan lä yrityskaupalla siirtyi Koneosapalvelun luomisessa omistukseen. Voimme siis todeta, että Koneosapalvelun ja Parkerin yhteistyö asiakkaidemme käytössä on nyt tuplasti on jatkunut jo vuosikymmeniä, ja tiivis- tunnustettua Parker-jälleenmyynnin osaatynyt viime vuosina entisestään. Kevääl- mista, jatkaa Nevalainen.

Teknisen Kaupan markkinakatsaus Q2 2019:

Kasvu tasaantuu, investoinneille odotetaan kannustimia

T

eknisen kaupan myynti on jo pitkään ollut vahvassa nousussa, mutta nyt siinä kuitenkin näkyy jo hidastumisen merkkejä. Myöskään jäsenyritysten odotukset eivät näytä kovinkaan valoisilta.

Teknisen Kaupan Liiton jäsenyritysten myynti kasvoi toisella neljänneksellä kaksi prosenttia edellisestä vuodesta. Koko alkuvuoden aikana myynti kasvoi reilulla kolmella prosentilla. Toisella neljänneksellä myynti kasvoi suhteellisesti eniten kuluttajatuotteissa, joiden myynti nousi 4,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Tuotteista ja palveluista teollisuudelle tuli kasvua 3,7 prosenttia ja tuotteista ja palveluista rakentamiseen 2,2 prosenttia. Raaka-aineiden myynti sen sijaan painui 3,2 prosenttia miinukselle vuodentakaiseen verrattuna. - Vaikka myynti olikin toisella neljänneksellä vielä pari prosenttia edellisvuotta parempaa, oli siinä nähtävissä selvää hidastumista. Muun muassa kauppasota,

Brexit ja Italian sekä Saksan tilanteet varjostavat maailman taloutta, mikä alkaa heijastua myös jäsenyritystemme odotuksiin: myyntiodotukset painuivat miinukselle sekä lähitulevaisuuden että vuoden tähtäimellä. Näiden odotusten valossa myynnin kehitys näyttäisi pysähtyvän loppuvuonna. Uskon kuitenkin, että alan myynti pysyy pienessä kasvussa ainakin kuluvan vuoden, kertoo Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Markku Uitto. Myynnin lisäksi jäsenyritykset arvioivat myös tarjouspyyntöjen ja tilausten vähenevän. Henkilöstömäärää koskevat odotukset sen sijaan pysyivät lähes ennallaan. Vaikka lukemat näyttävät negatiivisilta, liiton jäsenyritysten johtajat ovat olleet keskusteluissa selvästi optimistisempia. - Riskit Rinteen hallituksen työllisyystavoitteiden toteutumiselle kasvavat koko ajan. Toivottavaa onkin, että kansliapäällikkö Hetemäen selvitys investointeja vauhdittavista toimista toisi yrityksille kannustimia investoida jo ensi vuonna, Uitto sanoo.

Osasto 7d100

HANNOVER, 10TH.-16TH. NOVEMBER HALL 17, STAND B04

Halli 17, osasto B04

www.elobau.com a.pihlajamaki@elobau.fi +358 40 585 1230


METSÄALAN AMMATTILEHTI

POWER MOTION CONTROL

PMC Hydraulics on erikoistunut valmistavan teollisuuden, liikkuvan kaluston, energiantuotannon ja meriteollisuuden hydrauliikkaratkaisuihin. Vankkaan toimi­ alaosaamiseen perustuva monipuolinen tarjoamamme ulottuu komponenteista avaimet käteen ­kokonaisratkaisuihin. Voit luottaa alan kokeneimpien asian­ tuntijoiden laatuun niin tuotteissa kuin palveluissa. PMC Hydraulics on oikea ratkaisu, kun tarvitset luotettavaa voiman ja liikkeen hallintaa. www.pmchydraulics.fi


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

149

Alkuperäisvaraosat suoraan jälleenmyyjältä!

Jälleenmyyjämme tarjoavat käyttöösi yli 9000 Rexrothin alkuperäistä hydrauliikkakomponenttia sekä lukuisia varaosia – mallista ja merkistä riippumatta. Oikeat osat varmistavat työkoneesi suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän. Erinomainen saatavuus ja tuotteiden ripeät toimitusajat takaavat toimintasi häiriöttömän jatkumisen. Toimitusaika on 2–4 päivää + kuljetusaika.

ustyöt nttien kunnost e n o p m o k s ö y M tettame kautta. Luo jälleenmyyjäm a! sti koko maass vasti ja kattava Onko tiedossasi vain valmistajan osanumero? Ei hätää! Jälleenmyyjämme löytävät tarpeisiisi sopivan Rexrothin alkuperäisvaraosan valmistus- tai varaosanumeron avulla. Ripeästi ja varmasti.

www.boschrexroth.fi

Technion Oy osaksi HYDAC-ryhmää

H

YDAC-ryhmään kuuluva Hydac Oy on ostanut enemmistöosakkuuden Technion Oy:sta.

Technion Oy on Naantalissa toimivan työkoneiden ja hyötyajoneuvojen elektronisten ohjausjärjestelmien suunnitteluun ja valmistukseen erikoistunut yritys. Yrityksen avainasiakkaat ovat alansa johtavia liikkuvan kaluston laitteita ja työkoneita valmistavia teollisuusyrityksiä Suomessa ja ulkomailla. Technionilla on Naantalin lisäksi osaamiskeskukset Tampereella ja Forssassa työllistäen yhteensä noin 65 henkilöä. Saksalainen, perheomisteinen HYDAC -ryhmä on yksi maailman johtavista hydrauliikan, ohjauksen ja anturiteknologian komponentteja sekä järjestelmäratkaisuja suunnitteleva ja valmistava yritysryhmä. Lähes 50 maassa toimivana ja yli 9000:n ammattilaisen voimin HYDAC pystyy vastaamaan kattavasti ja globaalisti koneenrakennusasiakkaiden ja loppukäyttäjien asettamiin haasteisiin. Suomessa Hydac Oy:n toimipisteet sijaitsevat Vantaalla ja Tampereella ja yritys työllistää yli 70 henkilöä. - Technion Oy:n liittäminen osaksi HYDAC-ryhmää mahdollistaa meille entistäkin paremmat mahdollisuudet tarjota kokonaisratkaisuja erityisesti mobilekonerakentajille jatkuvasti digitalisoituvasa toimintaympäristössä. Kaupan

myötä sähköisten ohjausjärjestelmien ja niihin liittyvä ohjelmistotarjontamme selkeästi monipuolistuu. Technionin toiminta tulee jatkumaan itsenäisenä yrityksenä, nykyisen johdon alaisuudessa ja Technion Oy:n tunnettu nimi säilyy, toteaa Hydac Oy:n toimitusjohtaja Harri Karlén. - Lisäksi Technionin vankka kokemus johtosarjojen valmistamisesta mahdollistaa HYDAC-ryhmälle täysin uuden tuotesegmentin tuomisen täydentämään nykyistä tarjontaamme, jatkaa Karlén. - Technion Oy saa kaupan myötä käyttöönsä HYDAC-ryhmän globaalin myyntiverkoston sekä merkittävän lisän tuotetarjontaan osana ohjausjärjestelmäratkaisujamme. Suuri kansainvälinen teollinen perheyritys pääomistajana tuo meille uskottavuutta ja lisäresursseja mahdollistaen pitkäjänteisen liiketoiminnan kehittämisen asiakkaidemme hyväksi. Yhdessä HYDACin kanssa pystymme tarjoamaan asiakkaillemme entistä suurempia ja kilpailukykyisempiä kokonaisuuksia, kertoo Technion Oy:n toimitusjohtaja Markku Laaksonen.

Lue hydrauliikka-alan uudet uutiset fluidfinland.fi

nyt saatavilla!

UUdet hUippUlaadUkkaat spiraaliletkUt notkea ja käytössä erittäin kestävä Enemmän käyttötunteja

Japanilaista laatua! aDvanstaR R15 420 bar (1/2” - 1 1/4”)

www.hydroscand.fi


150

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

HAWE Finland kasvaa ja kehittyy

V

uonna 1949 perustettu saksalainen HAWE Hydraulik on kasvanut globaaliksi hydrauliikka-alan toimijaksi, mikä työllistää yli 2400 henkilöä mutta on edelleen perheyhtiö ja perustajasuvun omistuksessa. Munchenissä pääkonttoriaan pitävä yritys valmistaa korkealaatuiset tuotteet neljässä tehtaassa mitkä sijaitsevat kaikki Baijerin alueella. Suomessa HAWE on päässyt vahvaan rooliin hydrauliikkamarkkinoilla ja tulevaisuudessa toimintaa kehitetään entisestään asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Suomessa HAWE -tuotteiden virallinen maahantuonti alkoi vuonna 1959 Atoy Oy Atocon toimesta; kyseessä oli HAWE Hydraulikin historian ensimmäinen Saksan ulkopuolinen maahantuoja yhdessä samaan aikaan aloittaneen ruotsalaisen Gustav Terling Ab:n kanssa, mistä tuli sitten myöhemmin eri vaiheiden kautta PMC Hydraulics. Suomessa oma tytäryhtiö HAWE Finland Oy aloitti toimintansa uuden vuosituhannen kunniaksi 1.1.2000. Ruotsiin HAWE Hydraulik perusti oman tytäryhtiön vuonna 2016. Suomessa HAWElla on oma jälleenmyyntiverkosto sekä yhteistyötä Specman kanssa. - Ennen oman tytäryhtiön perustamista Suomessa myytiin lähinnä HAWEn istukka- ja vastaventtiileitä sekä korkeapainepumppuja teollisuuden tarpeisiin. Yksi syy oman tytäryhtiön perustamiseen olikin HAWEn halu kasvattaa myyntiä liikkuvaan kalustoon mitä valmistetaan Suomessa laajasti, kertoo HAWE Finland Oy:n Mikko

Mikko Vainio on toiminut HAWE Finland Oy:n toimitusjohtajana koko sen historian ajan eli 1.1.2000 lähtien. HAWE on kasvanut ja kehittynyt Suomen markkinoille tasaisen vahvaan tahtiin; ensi talven aikana Vainio voikin siirtyä ansaituille eläkepäiville hyvillä mielin.

Vainio, joka on ollut yrityksen toimitusjohtajana koko sen historian ajan. Vainiolla on pitkä historia hydrauliikka-alalla; hän valmistui Turussa autotekniikan insinööriksi vuonna 1984 ja aloitti IP-Produkterilla hydrauliikan myynnissä mm. Monsun-Tison venttiileiden parissa. Vuonna 1989 hän siirtyi Polarhydraulicin palvelukseen ja 1998 Parker Hannifinille - Heti perustamisen jälkeen HAWE Finlandin palveluksessa aloitti toimistotyöntekijänä Jaana Partanen ja syksyllä 2000

lisää myynti- ja suunnitteluosaamista toi raudanluja alan ammattilainen Seppo Alaranta, jotka ovat molemmat edelleen yrityksen palvelussa. Ensimmäinen toimipaikka sijaitsi Espoon Viherlaaksossa, Muuralaan muutettiin 2004 ja nyt kesällä 2019 vaihtui sijainti Espoossa Koskeloon missä on käytössä erittäin toimivat tilat mitkä mahdollistavat osaltaan HAWEn kasvun tulevaisuudessa. Tänä päivänä HAWE Finlandin palveluksessa on yhteensä 10 henkilöä, sanoo Vainio.

HAWE Finlandin vetovastuun tulee siirtymään talvella 2020 Jari Tanhuanpäälle, joka aloitti yrityksen palveluksessa toimitusjohtajana marraskuun alussa 2019.

Edistykselliset ratkaisut liikkuvaan kalustoon

HAWE Finlandin toiminta lähti hyvin käyntiin ja alussa komponentteja alkoi menemään mm. henkilönostinten ja kiviporalaitteiden valmistukseen. - Olemme alusta saakka tehneet pitkäjänteistä työtä asiakkaidemme kanssa, mistä hyvänä esimerkkinä Stonepower -poravaunut joissa yhteistyö valmistajan kanssa alkoi 2003 jatkuen edelleen. Yli 15 vuoden aikana on tehty yhdessä merkittävää kehitystyötä poravaunun hydrauliikkaan ja ohjausjärjestelmiin, mikä on osaltaan mahdollistanut tuotteen kansainvälisen menestyksen, toteaa Vainio. Erilaisten työkonevalmistajien lisäksi HAWE Finlandin laajaa asiakaskuntaa löytyy myös kuorma-autopuolelta: - Viimeisen 10 vuoden aikana HAWE on kasvanut merkittäväksi toimittajaksi kuorma-autojen hydrauliikkapumpuissa, mikä perustuu erittäin tehokkaisiin ja luotettaviin tuotteisiin, sekä tilaa säästäviin asennusmittoihin. Tästä hyvänä esimerkkinä suurituottoinen säätyvätilavuuksinen V60N-130 mikä on noussut Suomessa erityisesti vaativassa puutavaranosturikäytössä todella suosituksi. Vuodessa tehtaalta valmistuu noin 10 000 kuorma-autopumppua joita toimitetaan laajasti ympäri maailmaa; vahvinta myynnin kasvu on ollut viime aikoina USA:ssa, Kiinassa ja Suomessa. Toimitamme kyseisiä pumppuja auto-

puolen lisäksi myös jatkuviin käyttöihin kuten kiviporiin, generaattoreihin jne. Tämä on mahdollista koska HAWEn PTO -pumpuissa on markkinoiden laajin säädinvalikoima mukaan lukien sähkösäätimet, sanoo Vainio. Vuonna 2018 HAWE Finland aloitti PSL-venttiileiden toimittamisen johtavalle koukkulavalaitevalmistajalle. - Olemme toki toimittaneet aiemminkin komponentteja sarjaan OEM-valmistajille mutta nyt aloitettu yhteistyö on volyymiltaan meille uudella tasolla. Toimitukset on saatu rullaamaan hyvin ja tuotteet menevät suunnitelman mukaan asiakkaan virtautettuun tuotantoon, Vainio toteaa. HAWE Finland on päässyt mukaan myös Suomessa vahvaan metsäkonevalmistukseen: - Toimitamme metsäkonepuolelle mm. apuventtiileitä. Metsäkonevalmistajien kanssa tehdään tulevaisuudessa kasvavassa määrin yhteistyötä ja parhaillaankin on meneillään mielenkiintoisia projekteja, sanoo Vainio.

Joustava ja tehokas organisaatio - Suomessa myös tuotantoa

HAWE Finlandin vahvuuksia ovat joustavuus ja asiakkaiden tarpeiden tarkka huomioiminen: - Meillä on tehokas osaava organisaatio ja tehtaan vahva tekninen tuki vaativiinkin pro-


Hydrauliikka&Automaatio jekteihin. Toteutamme asiakasräätälöityjä kokonaisuuksia; sarjatoimitusten lisäksi meiltä saa tuotteet vaikka yksittäisiinkin tarpeisiin. Pyrimme tuottamaan ratkaisuillamme teknistä hyötyä asiakkaiden applikaatioihin sekä säästöä niin valmistuskustannuksiin kuin loppukäyttäjällekin, esimerkiksi vähentyneenä polttoaineenkulutuksena ja minimaalisina huoltokuluina. Espoon tuotannossa tehdään asiakasräätälöintejä ja protoprojekteja sekä myös pienempiä asiakassarjoja. - Vahvaa osaamista löytyy erityisesti lohkoventtiileissä. Lisäksi teemme laajasti hydrauliikan huoltoja, toteaa Vainio. Kesällä käyttöön otetut uudet toimitilat tukevat jatkossa myös HAWE Hydraulikin Skandinaavista strategiaa: - Yhteistyö tulee tiivistymään Suomen ja Ruotsin välillä ja Espoossa on valmiudet tehdä asiakaskohtaisia ratkaisuja myös Ruotsin markkinoiden tarpeisiin. Lisäksi käytössä on nyt aiempaa suuremmat varasto- ja huoltotilat, moderni toimistoympäristö sekä hyvät tilat HAWE -komponentti- ja järjestelmäkoulutuksiin, kertoo Vainio.

Tiivistä yhteistyötä Sunfabin kanssa

2000-luvun alussa HAWE Hydraulik aloitti tiiviin yhteistyön ruotsalaisen hydrauliikkavalmistaja Sunfabin kanssa.

METSÄALAN AMMATTILEHTI

- Sunfab on myös pitkän historian omaava perheyritys joten yhteistyö on ollut taustojen puolestakin luontevaa ja hyvin läheistä. HAWE myy Sunfabin kiinteät pumput ja moottorit Suomessa Sunfabin brändillä ja muilla markkina-alueilla HAWE -nimellä kun taas Sunfabin tuotevalikoimaa täydentää HAWEn valmistamat säätötilavuuspumput, taustoittaa Vainio. Sunfab -tuotteiden lisäksi HAWE Finlandin omaa valikoimaa täydentää johtavien valmistajien tuotteiden maahantuonti kuten mm. Bondioli & Pavesin apuventtiilit ja jäähdyttimet. Lisäksi käytetään muitakin tuotetoimittajia erilaisten kokonaisuuksien toimituksissa. - HAWE Hydraulik on tehnyt viime aikoina useita yrityskauppoja, mitkä laajentavat tulevaisuudessa tarjontaa mm. sähkökäyttöisten ajoneuvojen akkuteknologiassa, erilaisissa ohjausjärjestelmissä ja robotisaatiossa, valottaa Vainio.

Jari Tanhuanpää HAWE Finlandin ohjaimiin

HAWE Finlandin vetovastuun tulee siirtymään talvella 2020 Jari Tanhuanpäälle, joka aloitti yrityksen palveluksessa toimitusjohtajana marraskuun alussa 2019. - Siirtymäajan ansiosta minulla on hyvää aikaa tutustua HAWEn toimintaan konserni- ja maayhtiötasolla sekä henkilö-

kuntaan Mikon ohjauksessa, ennen kuin otan ohjakset kokonaan omiin käsiin ensi helmikuussa, kertoo Tanhuanpää, jolla on vankka kokemus hydrauliikka-alan myynnistä, markkinoinnista ja asiakaspalvelusta: - Aloitin aikanaan Hydrauliikka Oy:n palveluksessa Hämeenlinnassa ja vuonna 2000 siirryin Parker Hannifinille toimien Vantaalta käsin, eli samana vuonna kun Mikko lähti Parker Hannifinilta HAWElle. Vuonna 2014 menin TECAlle missä vastasin teollisuusmyynnin ja erityisesti hydrauliikkapuolen toimintojen kehittämisestä. Nyt ympyrä sulkeutuu siltä osin kun minä tulen HAWElle ja Mikko lähtee nauttimaan ansaituista eläkepäivistä. Tanhuanpää tunsi HAWE Finlandin jo aiemmista vaiheista urallaan. - Mikon kanssa on tutustuttu vuosia sitten ja TECA mm. myi hydrauliikkaliittimiä ja painemittareita HAWE Finlandille, mikä yhteistyö jatkuu edelleen. Kun minuun otettiin yhteyttä niin päätin tutustua HAWEen tarkemmin ja ajatus uudesta tehtävästä alkoi kiinnostaa, sillä yritys ja sen tuotteet sekä osaava henkilökunta mahdollistavat myynnin kasvattamisen jatkossa seuraavalle tasolle. HAWE Finland on tehnyt tämän vuosituhannen ajan pitkäjänteistä työtä markkinoilla mikä on luonut sekä tuotteille että palvelulle

151

HAWE Finland muutti kesällä 2019 uusiin tiloihin Espoon Koskeloon mitkä mahdollistavat osaltaan HAWEn kasvun tulevaisuudessa.

Jaana Partanen, Mikko Vainio ja Seppo Alaranta ovat olleet HAWE Finlandin palveluksessa alusta saakka eli koko tämän vuosituhannen.

loistavan maineen asiakkaiden keskuudessa. Siitä on hyvä lähteä kehittämään asioita tulevai-

suuteen, toteaa Tanhuanpää.

Pikaliittimet hydrauliikan vaativiin kohteisiin

525-sarjan perusliittimet

Flat-face -liittimet

TLX-kierreliittimet

Liitinlevyt

Kokoluokat 1/4” - 1”

Tippavapaat mobilehydrauliikan liittimet kokoluokissa 1/8” - 1”

Lujatekoinen liitin vaativiin kohteisiin - kokoluokat 1/2” - 2”

Saatavilla jopa kuudelle liittimelle

Myynti:

Maahantuoja:

Jälleenmyyjät kautta maan

Pneumacon Oy www.pneumacon.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

152

by ammattilehti.fi

148 sivua!

HYDRAULIIKAN, PNEUMATIIKAN ja VOITELUN AMMATTILEHTI

1/2016

Hybriditekniikka

tuli metsään

Hydrauliikka

Esittelyssä laajasti alan uutuuksia Pneumatiikka

Mielenkiintoinen ja kattava pneumatiikkaosio

Alan uutiset joka päivä - www.fluidfinland.fi

TILAA HYDRAULIIKKA- JA PNEUMATIIKKA-ALAN ERIKOISLEHTI VELOITUKSETTA! LUE MYÖS ALAN TUOREET UUTISET JOKA PÄIVÄ OSOITTEESSA: www.fluidfinland.fi

Hydrauliikka&Automaatio

Jussi Korsi nimitetty Raiha Hydraulics Oy:n toimitusjohtajaksi

R

aiha Hydraulics Oy:n hallitus on nimittänyt yhtiön toimitusjohtajaksi Jussi Korsin (50v).

Jussilla on pitkä kokemus hydrauliikka-alalta letku-, liitin-, putkisto- sekä komponenttimyynnistä. Aikaisemmin Jussi on toiminut mm. Dunlop Hiflexin myyntijohtajana. - Olemme erittäin iloisia saadessamme Jussin mukaan Raihan tiimiin. Pitkän linjan hydrauliikkamyynnin ammattilaisena hänellä on loistavat edellytykset tukea Raihan kehitystä asiakaskokemuksen saralla. Olemme rakentaneet märäätietoisesti vahvaa tiimiä Raihalle ja usko Jussi sopivan porukkaan mainiosti. toteaa Raiha Hydraulicsin hallituksen puheenjohtaja Jouko Salo. Jussi Korsi aloitti tehtävässään 23.9.2019.

Jussi Korsi on aloittanut Raiha Hydraulics Oy:n toimitusjohtajana 23.9.2019.

Stauff laajentaa kansainvälisiä toimipaikkojaan putkentaivutuskeskuksilla

S

tauff, kansainvälisesti toimiva hydraulisten johtojen kom- ponenttien valmistaja, sijoittaa maailmanlaajuisesti omiin putkentaivutuskeskuksiin. Englannin Sheffieldissä Stauff UK:ssa monimutkaisten johtojärjestelmien suunnittelu ja putkistojen työstö on osa päivittäistä työtä jo yli 30 vuoden ajan.

Viime vuosina myös Stauffin tytäryhtiöt Venäjällä, Intiassa ja Brasiliassa on varustettu huipputeknisillä putkentaivutuskoneilla. Vuoden 2019 alussa seurasi keskus Yhdysvalloissa. Myös Stauff-yhtiöt Italiassa, Kiinassa, Koreassa ja Australiassa tarjoavat putkistojen työstöä osittain jo vuosia. Tällä hetkellä laajennetaan kapasiteettia Venäjällä. Muita valmistuspaikkoja Euroopassa ja Aasiassa suunnitellaan parhaillaan. Näin Stauff kehittää hydraulisia johtoja koskevien skaalattavien palveluittensa konseptia, Stauff Linea, johdonmukaisesti edelleen: - Integroimalla yhä useammassa maassa liitäntävalmiiksi esivalmistetut putket esikoottuihin rakenneryhmiin, autamme OEM-valmistajia poistamaan valmistusprosesseistaan lisää hankalia vaiheita, Jörg Deutz, Stauff Gruppen CEO, selventää strategiaa.

ansiosta, ja kattava vastuu kokonaisista johtojärjestelmistä liitännästä liitäntään siirtyy yhdelle ainoalle valmistajalle.

Stauff Linen putki

Stauff-putkentaivutuslaitteistoissa voidaan taivuttaa putkia kaikista tavanomaisista materiaaleista ja kaikkina tavanomaisina malleina halkaisijoiden ollessa 6-50,8 mm ja seinämien paksuuksien 1-4,5 mm. Mutterien ja leikkuurenkaiden kaltaiset komponentit voidaan asentaa koneellisesti ja putkien päät valmistella putkiliitosten kiinnitystä varten kauluksien avulla tai muotoilemalla. Muita työvaihteita ovat esimerkiksi liitäntäosien hitsaaminen ja juottaminen sekä sitä seuraava pinnoitus tai pinnanjalostus. Myös muiden järjestelmäkomponenttien, kuten pinteiden, laippojen, pallohanojen, jakelijoiden jne. - kaikki omaa kehitystä ja valmistusta esiasennus tapahtuu suoraan Stauffilla. Asennusvalmiiksi valmistellut putket yhdistetään rakenneryhmiksi ja moduuleiksi ja toimitetaan Shadowboardeille tai A-rungoille asennettuna kone- ja laitteistonvalmistajan asennushihnalle asti. Edut ovat selkeät: Yksittäisten komponenttien hankintakulut ja varastomäärät vähenevät, tehokkuus ja turvallisuus lisääntyy lyhyempien asennusaikojen ja asennusvirheiden välttämisen

Kokemusta ja kansainvälistä tiedonsiirtoa

Esikuvana kaikille sijaintipaikoille on Stauff Gruppen brittiläisen tytäryhtiön globaali putkityöstön Stauff-kompetenssikeskus. Jotta voitaisiin tuottaa maailmanlaajuisesti laatutasoltaan tasaisen korkeita tuloksia, kaikki Stauff-toimipisteet varustetaan samoilla tällä käytetyillä huipputeknisillä putkentaivutusautomaateilla. Ne on verkotettu toisiinsa Cloud-sovelluksen avulla niin, että esimerkiksi Stauff UK:ssa selvitetyt valmistusparametrit voidaan siirtää koneesta toiseen. - Pitkä oppimisprosessin sijaan meillä käytetään kokeneiden brittiläisten kollegojemme tiedonsiirtoa maailmanlaajuisiin toimipaikkoihin. Tiivis kansainvälinen yhteistyö on kuitenkin valtava etu myös erityisesti globaalisti toimiville yrityksille. He voivat luottaa siihen, että he saavat kaikkialla maailmassa 100-prosenttisesti identtisiä, laadukkaita johtomoduuleja. Me takaamme tämän sekä Full-Linerina, joka työskentelee ainoastaan omasta valmistuksesta tulevilla komponenteilla, että myös erittäin pätevien putkentaivutuskeskuksen omistajana, sanoo Jörg Deutz.


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

153

YRITYSJULKAISUT AMMATTITAIDOLLA www.daftrucks.fi

PONSSE NEWS 2015

TUOTTAVAN PUUNKORJUUN KÄRJESSÄ

Ajankohtaista | Uutuuksia |

NEWSletter

www.daftrucks.fi

NEWSletter

CT FINLAND OY:n UUTISLEHTI 1/2012

HYDORING OY 30-v. JUHLAJULKAISU 2017

www.daftrucks.fi

1

hyötyajoa 2016

Suomi

RealMachinery Oy:n asiakaslehti

We keep it running

Örumin asiakaslehti

04

Kolme vahvaa toimialaa

18

Hydraulipumppujen merkkihuoltoa takuulla

Vantaan tuotanto alan suurin Suomessa NAUTINNOLLISEMPAA 10

TYÖNTEKOA 04

6

Jämsä 1.9.-3.9. Osasto 426 ja 428

PONSSE JUHLI 45-VUOTISTA TAIVALTAAN

14

NUORUUDEN INNOLLA PONSSEN OHJAIMISSA

39

s.16

LAPSUUDEN UNELMA -AMMATISSA

2/2017

KOKO MAAN KATTAVAA ASIAKASLÄHTÖISTÄ PALVELUA

DAF XF-sarja:

Ammattilaisen valinta Lappeenrannan Kuljetus Oy MS-Truck Oy palvelee - 60 vuotta DAFfilla Satakunnan alueella sivu 3

CT Finland Oy:n Uutislehti 1/2012

sivu 5

Tampereen myyntipiste uusiin tiloihin sivu 6 1

1

Parker 100 vuotta

Koulutuksen merkitys kasvaa entisestään

Juhlajulkaisu

A Weckman Oy uusiin, mutta tuttuihin käsiin Genius CAB ensiesiteltiin Baumassa Komatsu-metsäkoneuutuudet

Palvelut saman katon alle

Pyydä nyt tarjous oman yrityksesi tai seurasi asiakaslehdestä: taneli.jokela@ammattilehti.fi / 050 3208 174

ammattilehti.fi

Rakentamisen työkalut

HUOMIO URHEILUSEURAT! Good Company

SB

Since 2003

MAGAZINE

4/2017

Tuotamme yli 20 vuoden kokemuksella ja vankalla ammattitaidolla yritysten asiakaslehdet sekä juhlajulkaisut. Tarjoamme projektit myös ns. avaimet käteen -paketteina, joka sisältää kaiken sisällöstä ulkoasuun, kuviin ja artikkeleihin. Ota yhteyttä ja suunnitellaan Sinun tarpeisiisi sopiva paketti!

Doosan sopii kaikkiin töihin 1

VPS yhteistyömedia • VPS samarbetsmedia

Salibandyn erikoislehti vuodesta 2003

2/2017

Champions Cup´17 -

vps match magazine

SPV KOHTAA MAAILMAN HUIPUT SEINÄJOELLA

20/2017

Veli Lammen ympyrä sulkeutui siellä missä AMMATTILAISURA ALKOI

13 Ricardo Duarte tar med sig mångsidigt kunnande till VPS TRÄNARSTAB

VPS - hifk

Markus Jürgenson

pe/fre 29.9.2017 klo/kl. 18.30 / ELISA STADION

TO 5.10. 18:30

26

KUPARISAARI HIFK, HELSINKI

vepsu.fi

06 AIKA JÄLKEEN PULKKISEN

18 BLUE FOX - NUORUUDEN INNOLLA

28 KAUSIENNAKOT

Teemme myös mainos- sekä lehtitöitä eri urheiluseuroille kuten mm. jääkiekon Liigaseura Vaasan Sportille, jalkapallon Veikkausliigajoukkue VPS:lle sekä salibandy- ja golfseuroille/kentille.

Hydroscandin Helsingin toimipisteen avajaiset

Helsingin toimipisteessä asiakkaita palvelevat ammattitaidolla Kristo Näkk (vas.), Ismo Kovalainen ja Jaanus Kuutok. Palvelua saa myös eestin kielellä. Hydroscand palvelee pääkaupunkiseudun asiakkaita uudessa toimipisteessä Helsingin Malmilla, osoitteessa Harkkoraudantie 10. Kiinteän myymälän lisäksi kentällä operoidaan kahdella tehtävään täydellisesti varustellulla LetkuExpress -huoltoautolla.

H

ydrauliikan letkuihin ja johdinkomponentteihin erikois- tunut Hydroscand palvelee nyt myös Helsingissä missä viralliset avajaiset järjestettiin 24.10.2019. Asiakkaita palvellaan nyt 11 omassa pisteessä ja yli 80 jälleenmyyjän voimin eri puolilla maata. Uusi toimipaikka sijaitsee Malmilla osoitteessa Harkkoraudantie 10.

- Avajaistapahtumassa kävi todella hyvin väkeä ja asiakkaat ovat muutenkin löytäneet mukavasti uuteen myymäläämme, kertovat Helsingin toimipisteen Ismo Kovalainen, Jaanus Kuutok ja Kristo Näkk. Myymälässä on tarjolla kattavasti hydrauliikan letkut ja liittimet sekä letkuasennelmat, mitkä valmistuu odottaessa. Lisäksi löytyy pneumatiikkaa, teollisuusletkuja, hydrauliikkakomponentteja, sekä laajasti erilaista tarviketta. Asiakaskunta koostuu

pääasiassa liikkuvasta kalustosta mutta myös alueen teollisuutta palvellaan. Hydroscand on vahva toimija myös Virossa missä on yhdeksän toimipistettä: - Pääkaupunkiseudulla operoi paljon virolaisia yrityksiä ja työntekijöitä, joita pystymme palvelemaan heidän omalla äidinkielellään, ilmoittavat Kuutok ja Näkk. Helsingin pisteen avajaistapahtuma järjestettiin 24.10. ja paikalla kävi todella hyvin väkeä. Tarjoustuotteiden lisäksi myös tarjoilu pelasi…


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäalan Ammattihakemisto Raivauslaitteet

www.rottne.fi

www.ajotek.fi

www.grutech.fi

www.voiteluaineita.fi

Sammutusjärjestelmät

mercedes-benz.fi/kuorma-autot Vetolaitteet

www.rengascenter.fi Puutavaraperävaunut

www.tav.fi

Kuormansidonta

www.nwe.fi

www.facebook.com/zaslawsuomi

Trucks and Trailers

www.hf-autohuolto.fi

www.truckpartner.fi

www.toptruck.fi www.toptruck.fi

Puutavaranosturihuollot

www.vta.fi

www.originator.fi

www.elobau.com www.elobau.com

www.fluiconnecto.com/fi

www.ph.fi

www.hydroala.fi

www.gottwald-hydraulik.com

www.pikkumattioy.fi

www.flexit-hydraulics.fi


2019

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ota yhteyttä ja suunnitellaan yrityksellesi tehokas mainospaketti.

www.opsystem.fi

Soita 050 412 9030 janne.jokela@ammattilehti.fi www.ammattilehti.fi

www.nordictruckcenter.com/fi

www.tmt.fi

www.nurmihydro.fi Päällirakenteet

www.flh.fi

www.kraftmek.com

Loppuvuoden jättikokoinen Metsäalan Ammattilehti painetaan 13.12.2019

Vuokraa messurekka näyttelyyn tai kiertueelle - ja asiakkaat viihtyy!

Valmis kokonaisuus myös asiakaspalvelun osaavalla henkilökunnalla.

www.hydx.se/fin

www.hydman.fi

Lisätietoja 050 412 9030 janne.jokela@ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

- BULLPRO GRAPHITE SERIES Uusi BullPro-työvalotanko on tehokkailla viiden watin Osram-LEDeillä varustettu kaksirivinen kaareva työvalotanko, jonka ominaisuudet on harkittu tarkkaan parhaan lopputuloksen takaamiseksi. Huolella suunniteltu optiikka yhdessä kaarevan rakenteen kanssa tuottavat tasaisen pehmeän, erinomaisen leveän ja huipputehokkaan valokuvion koko työskentelyalueelle. Grafiitinharmaa erikoispinnoite kestää käytössä ja suojausluokka IP69K varmistaa, että kosteus ei pääse aiheuttamaan ongelmia missään tilanteessa. Valaisin on häiriösuojattu ja hyväksytty (ECE R10) ajoneuvokäyttöön, joten se ei aiheuta häiriöitä muille laitteille. Useat eri pituusvaihtoehdot mahdollistavat optimaalisen valomäärän kohteen koosta ja asennusalustasta riippuen. Valaisimen mukana toimitettavat monipuoliset kiinnitysjalkavaihtoehdot yhdessä Deutsch-tyyppisen pistokkeen kanssa helpottavat nopeaa ja luotettavaa asennusta.

60W

120W

200W

300W

400W

480W

12 x 5W Osram 12V: 3.96A, 24V: 1.98A 7200lm / 4085lm 204,5 x 78,6 x 59,5 mm

24 x 5W Osram 12V: 7.96A, 24V: 3.98A 14400lm / 7848lm 357 x 78,6 x 59,5 mm

40 x 5W Osram 12V: 13.5A, 24V: 6.75A 24000lm / 12489lm 561,7 x 78,6 x 59,5 mm

60 x 5W Osram 12V: 21A, 24V: 10.5A 36000lm / 19051lm 816 x 78,6 x 59,5 mm

80 x 5W Osram 12V: 31A, 24V: 15.5A 48000lm / 20642lm 1070,2 x 78,6 x 59,5 mm

96 x 5W Osram 12V: 38A, 24V: 19A 57600lm / 23768lm 1270,7 x 78,6 x 59,5 mm

1603-300443

1603-300444

1603-300445

1603-300446

1603-300447

1603-300448

Maahantuoja: Startax Finland Oy | www.startax.net

Tukkumyynti: Varaosaliikkeet ja varustelijat kautta maan


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.