Metsäalan Ammattilehti Kevät 2023

Page 1

METSÄALAN AMMATTILEHTI

30 v. JUHLALEHTI 1986 - 2016

KULJETUS TEOLLISUUS

Kevät 2023

Pelinrakentajan uusi näkymä leimikolle.

Uudet karttatasot näyttävät maaston ja puuston ennennäkemättömällä tarkkuudella.

Kokonaiskuva leimikosta mahdollistaa tarkkaan harkitun pelikentän.

Mielenkiintoista metsäkoneasiaa

Pyörät pyörii puukuljetuksissa

Ammattilehti.fi koeajaa kalustoa

Harvennuspoistuma

METSÄALAN AMMATTILEHTI
38 vsk. 1986-2023
KONEURAKOINTI
3D-malli maastosta Puulajit

TUKKIKENTÄN KUNKKU

UUDEN SUKUPOLVEN CAT 980 XE

ALANSA JOHTAVA POLTTOAINETALOUS

PIENEMMÄT YLLÄPITOKUSTANNUKSET

PARANNETTU MUKAVA OHJAAMO

Uuden sukupolven CAT 980 XE pyöräkuormaajan ergonominen ohjaamo, CVT-vaihteisto yhdistettynä hydrostaattiseen voimansiirtoon tekee ajamisesta mukavaa ja nostaa tuottavuuden sekä suorituskyvyn aivan uudelle tasolle – ja se näkyy viivan alla.

Vaivattomuutta ja turvallisuutta

Easy Service -huoltopalvelulla!

Kysy lisää omalta Cat-myyjältäsi!

Tukkityöhän soveltuu erinomaisesti myös Cat 988 XE.

© Caterpillar Inc. All rights reserved. www.avesco-cat.fi
Uudet palvelunumeromme: Huollon ajanvaraus 020 111 5600 Varaosamyynti 0800 12280 Tekninen tuki 020 111 5757

Puukauppa käynnistyi viime vuotta vilkkaammin

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-helmikuussa puuta yksityismetsistä 5,5 miljoonaa kuutiota. Määrä on noin kolmanneksen edellisvuoden alkua enemmän, ja neljä prosenttia enemmän kuin viiden vuoden keskiarvo.

Tammi-helmikuussa kuitupuun ostomäärä oli 2,9 miljoonaa kuutiota, eli 34 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Tukkien ostomäärä oli 2,4 miljoonaa kuutiota mikä on 28 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Viiden vuoden keskiarvoon verrattuna kuitupuun ostomäärä oli prosentin ja tukkien 5 prosenttia suurempi. Kantohinnat olivat helmikuussa merkittävästi korkeammalla tasolla kuin vuosi sitten. Edellisen vuoden helmikuuhun verrattuna tukkien kantohinnat olivat 13-14 prosenttia korkeammalla ja kuitupuiden kantohinnat olivat 29-39 prosenttia korkeammat kuin vuosi sitten.

Helmikuussa mäntytukista maksettiin keskimäärin 70 euroa kuutiolta hinnan vaihdellessa alueittain ja hakkuutavoittain 35 ja 75 euron välillä. Kuusitukin keskihinta oli 74 euroa kuutiolta, ja hinta vaihteli 41 ja 77 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli puolestaan 51 euroa kuutiolta 34 ja 57 euron hintavaihteluvälillä. Kuitupuiden keskikantohinta oli 24-25 euroa kuutiolta, ja hinta vaihteli 14 ja 27 euron välillä.

Puukauppa tuo suomalaisille metsänomistajille miljardien kantorahatulot vuosittain. Kantohintojen vaihteluun on useita syitä. Hintatasoon vaikuttavat mm. korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä-

ja kaukokuljetusmatka, maasto sekä korjuuajankohta ja -olosuhteet. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä metsäkohteilla.

Aktiivinen metsänhoito pitää metsät ja hiilinielut kunnossa

Hyvin kasvavat terveet metsät, fossiilisia korvaavat puupohjaiset tuotteet sekä vähäpäästöiset tehtaat ovat isossa roolissa ilmastonmuutoksen ehkäisyssä. Metsäteollisuus laati nykyisen hallituskauden alussa ilmastotiekartan, jossa ulkopuoliset tahot arvioivat alan tehtaiden päästöjä, puupohjaisten tuotteiden ilmastohyötyjä suhteessa runsaasti fossiilisia päästöjä aiheuttaviin kilpaileviin tuotteisiin sekä metsien kasvua lisääviä toimia. Katse oli vuodessa 2035 ja pitkän kiertoajan metsissä vielä kauempana. Kaikki kolme osa-aluetta tarjoavat ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään.

- Toimialan tehtaat ovat 10 vuodessa lähes fossiilivapaita. Samanaikaisesti pystymme lisäämään puupohjaisten tuotteiden ilmastohyötyjä. Metsissä voimme vahvistaa kasvua ja hiilinieluja aktiivisilla ja oikeaan aikaan toteutetuilla metsänhoitotoimenpiteillä. Nyt sadat tuhannet hehtaarit taimikoita ja nuoria metsiä kaipaavat hoitotoimia ja iso määrä hakkuukohteita odottaa ripeitä toimenpiteitä, muistuttaa Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Karoliina Niemi

Jalostetun siemen- ja taimiaineiston käyttö metsien uudistamisessa tuottaa pitkällä ajalla paremman kasvun ja auttaa sopeutumaan tulevaan ilmastoon. Samaan aikaan on erityyppisten suometsien hoidossa tehtävä ilmastoviisaita ratkaisuja siten, että myös puuraaka-aineen saatavuus turvataan. Eikä työkalupakista voi unohtaa myöskään lannoitusten lisäämistä, metsäkadon ehkäisyä ja joutoalueiden metsitystä.

OSOITE: Vironkatu, 00170 Helsinki

PÄÄTOIMITTAJA: Janne Jokela

janne.jokela@ammattilehti.fi puh 050 412 9030

TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ: Tero Lahtinen tero.lahtinen@ammattilehti.fi puh. 050 464 7972

TOIMITTAJA: Taneli Jokela

taneli.jokela@ammattilehti.fi puh. 050 320 8174

LEHDEN PAINOSMÄÄRÄ: 19.000 kpl.

ammattilehti.fi sosiaalisessa mediassa:

METSÄALAN AMMATTILEHTI 3

Puukauppa väheni 12 prosenttia vuonna 2022 - koivukuitupuun hinta nousi eniten

Kaikkien yksityismetsistä ostettujen tukki- ja kuitupuulajien nimelliset keskihinnat kohosivat selvästi vuonna 2022 Luonnonvarakeskuksen tilastojen mukaan.

Poikkeuksellisen korkean inflaation vuoksi teollisuuspuun reaaliset hinnat nousivat pystykaupoissa kuitenkin keskimäärin vain prosentin ja hankintakaupoissa kaksi prosenttia edellisvuodesta. Energiapuun kaupassa rangan keskihinta kohosi pystykaupoissa 30 prosenttia ja hankintakaupoissa yhdeksän prosenttia. Aivan vuoden loppua leimasi karsitun rangan hinnan voimakas nousu. Venäjän hyökkäys Ukrainaan, inflaation kiihtyminen, korkojen nopea nousu ja taantuman uhka vaikuttivat vuonna 2022 metsäteollisuustuotteiden kysyntään ja tuotantoon. Vaikutukset vaihtelivat toimialoittain. Sahatavaran jo notkahtaneet vientihinnat nousivat vuoden alkupuoliskolla uudelleen, kunnes kääntyivät kesällä jälleen laskuun. Massa- ja

paperiteollisuuden tärkeimpien tuoteryhmien markkinatilanne oli tuottajien näkökulmasta hyvä, ja esimerkiksi sellun, aikakauslehtipaperin, hienopaperin ja kartongin vientihinnat kohosivat tai säilyivät hyvällä tasolla. Markkinoiden tilanne välittyi kotimaan puukauppaan ja hak-

kuumääriin.

Koivukuitupuun

hinnoissa suurin nousu

Yksityismetsistä ostetusta kuusitukista maksettiin vuonna 2022 pystykaupoissa keskimäärin 71,3 euroa ja mäntytukista 67,0 euroa kuutiometriltä. Vuositasolla kes-

kihinnat jäivät reaalisesti prosentin edellistä vuotta korkeammalle, vaikka havutukin alkuvuoden nopea hinnan nousu kääntyi kesällä laskuun.

Kuusikuitupuusta maksettiin pystykaupoissa keskimäärin

21,9 euroa, mänty- ja koivukuitupuusta kummastakin 19,8 eu-

roa kuutiometriltä. Kuitupuun keskimääräinen hintataso nousi edellisvuodesta prosentin.

- Raakapuun tuonti Venäjältä loppui keväällä 2022 ja tämä nosti etenkin koivukuitupuun hintaa. Koivukuidun keskimääräinen pystykauppahinta nousi viime vuonna reaalisesti neljä prosenttia, kun kuusella ja männyllä hinnat pysyivät kutakuinkin edellisen vuoden tasolla, kertoo yliaktuaari Jukka Torvelainen Lukesta.

Hankintakaupoissa kuitupuun reaaliset keskihinnat nousivat vuositasolla neljästä viiteen prosenttia ja päätyivät puulajeittain vaihdelleen 35,6 ja 36,7 euron välille.

Korkea inflaatio pienensi hintojen reaalista nousua

Puun hinnat tilastoidaan Luken tilastotietokantaan kunkin ajankohdan rahassa sen hetken nimellisinä eli käypinä hintoina. Teksteissä ja graafeissa hintamuutoksia tarkastellaan kuitenkin reaalisina. Menneiden ajankohtien nimellishinnat muunnetaan reaalisiksi elinkustannusindeksin avulla. Nykyhetken rahanarvoon muunnetut hinnat ovat tämän jälkeen keskenään vertailukelpoisia ja inflaation

METSÄALAN AMMATTILEHTI
4 KONEURAKOINTI
Luken puukauppatilastoon kirjautui viime vuonna kaikkiaan 42 miljoonaa kuutiometriä yksityismetsistä ostettua teollisuuspuuta.

metsäkonetuotannossa on lomien jälkeen hyvä tahti päällä ja uusia koneita valmistuu asiakkaille sekä laajentuville vientimarkkinoille. Kuvassa työn alla FR68 ajokone.

muka

lomiin ja kun piris

ovat täyt suuhun

elää, anatoimi

viime

järjestelmäl

metsäkoneliiketoimintaa puimurituo

korona-tilan pääsemme

vauhon is

löytäneet maa

kumppanit. Tär myös se intialainen metsäkonebisstrategisena panossanoo

kuupuimureiden ja metsäkoneiden liiketoimintaa eri

TUHAT SYYTÄ METSÄSTÄ.

SYY 18: SUOMEN KESKEISIN METSÄ- JA KONEALAN TAPAHTUMA.

verran nimellishintoja korkeampia.

Vuoden 2022 pysty- ja hankintakaupoissa kaikkien puutavaralajien keskihinnat olivat edellisen vuoden nimellisiä hintoja korkeampia. Hintojen reaaliset nousut jäivät kuitenkin selvästi nimellisiä muutoksia pienemmiksi.

globaalista kokoluokasta sekä jakelukanavasta ja toisaalta pystymme kasvattamaan Mahindran leikkuupuimuriliiketoimintaa

globaalilla osaamisellamme, noo Sampo-Rosenlewin toimi

Sampo Rosenlew Oy Sampo Rosenlew Oy sijaitsee Porissa. Suomen liikevaihto noin 50 miljoonaa euroa. Yrityk sen päätuotteet ovat leikkuupui murit ja metsäkoneet. Sampo Rosenlew myy tuotteitaan yli maahan ja viennin osuus myyn nistä on noin 90%. Tärkeimmät markkina-alueet ovat Eurooppa, IVY-maat, Amerikka ja Pohjois-

12.–13.5.

2023 KALAJOELLA

Mahindra & Mahindra

Mahindra-konsernin liike vaihto on 19,4 miljardia dollaria.

TULE MUKAAN!

Mahidralla on johtava asema hyötyajoneuvoissa, tietoteknii kassa, rahoituspalveluissa ja maosakeliiketoiminnassa Intias sa. Yhtiö on myös maailman suurin traktorien valmistaja.

proforest.pro

Mahindran pääkonttori sijaitsee Intiassa ja yritys työllistää 256 000 henkilöä yli 100 maas

poissa neljä prosenttia.

Sampo-Rosenlewin kuormatraktorimalliston pienin ja suurin: 10-tonnin FR28 ja pyörivällä ohjaamolla varustettu 14-tonnin FR68.

- Ennen vuotta 2022 inflaatio pysyi pitkään matalana, jolloin nimellisten ja reaalisten hintamuutosten ero oli vuositasolla melko pieni. Viime vuonna inflaatio kohosi kuitenkin vuositasolla peräti seitsemään prosenttiin ja rahan ostovoima pieneni tavallista nopeammin. Esimerkiksi havutukkien pystykaupoissa viiden euron, eli kahdeksan prosentin nimellishintojen nousu oli reaalisesti prosentin suuruinen, kertoo Torvelainen.

Puukauppa väheni

vuoden takaisista

huippulukemista

Luken puukauppatilastoon kirjautui viime vuonna kaikkiaan 42 miljoonaa kuutiometriä yksityismetsistä ostettua teollisuuspuuta. Määrä pieneni edellisvuodesta 12 prosenttia ja jäi kolme prosenttia edellisen viiden vuoden keskiarvosta. Tukkipuun kauppa laski vuositasolla 17 prosenttia, ja kuitupuun kauppa seitsemän prosenttia.

kaupan kokonaismäärästä. Mäntykuitupuuta oli vajaa neljäsosa ja mäntytukkia viidesosa. Tukkipuun kauppa väheni huomattavasti edellisen vuoden poikkeuksellisen korkealta tasolta. Tukin ja pikkutukin yhteenlaskettu määrä säilyi kuitenkin vielä hieman kuitupuuta suurempana.

Karsitun rangan hinta nousi voimakkaasti

Lämmin alkuvuosi 2022 pienensi kotimaisen energiapuun kysyntää, mutta esimerkiksi muun energian ja päästöoikeuksien hintojen kallistuminen sekä venäläisen puun tuonnin loppuminen lisäsivät sitä.

Energiapuun tilastoitu kauppa jatkui vilkkaana, vaikka supistuikin kolme prosenttia edellisvuoden ennätyslukemista. Tärkeimmissä energiapuulajeissa

latvusmassan määrä nousi 16 prosenttia ja karsitun rangan väheni 19 prosenttia. Tarkastelussa on hyvä muistaa, että energiapuun kauppa, hakkuut ja käyttö olivat edellisenä vuonna ennätyksellisen korkealla.

Kaikesta suoraan metsästä ostetusta energiapuusta oli latvusmassaa vähän yli puolet.

Latvusmassan keskihinta oli

Karsitun rangan osuus ener giapuun kaupasta pieneni hie man kahteen viidesosaan. Sen keskihinta kohosi pystykaupois sa 7,1 euroon ja hankintakau poissa 32,0 euroon kuutiometril tä. Vuositasolla nousua tuli vastaavasti 30 prosenttia ja yh deksän prosenttia.

- Karsitun rangan hinnat ko hosivat vuoden 2022 viimeisellä vuosineljänneksellä poikkeuk sellisen nopeasti ja korkealle. Pystykaupoissa hinta päätyi koko edellisen vuoden keskihin taan verrattuna reaalisesti 2,4 kertaiseksi eli 13,7 euroon. Hankintakaupoissa hinta nousi 1,2 kertaiseksi 36,7 euroon, kertoo Torvelainen.

Tilaston taustaa

Tilastoidut hinnat perustuvat puun ostajien ja myyjien välisiin puunkauppasopimuksiin kirjat tuihin hintoihin. Mahdolliset muut puukauppaan liittyvät lisät ja palvelut eivät sisälly tilastoon.

Tilastoon ilmoittavat puu kauppatietoja suurimmat puun ostajat ja metsänhoitoyhdistyk set. Tietoja ei laajenneta vastaa maan kaikkea yksityismetsien puukauppaa, joten julkaistut puumäärät edustavat noin 90 prosenttia metsäteollisuuden yksityismetsistä ostamasta puus ta.

Puutavaralajeista ostettiin eniten kuusitukkia, neljäsosa puu-

pystykaupoissa 4,8 euroa ja hankintakaupoissa 19,3 euroa. Hinta laski pystykaupoissa edellisvuodesta reaalisesti seitsemän prosenttia ja nousi hankintakau-

laajentanut vientimarkkinoitaan viime aikoina vauhdilla - kuvassa Espanjaan toimitettu

METSÄALAN AMMATTILEHTI 5 KONEURAKOINTI
Luonnonhoitoa ilman välikäsiä

Energiateollisuus:

Suomen energia- ja ilmastostrategiasta on tehtävä

Fit for 55 -paketin kansallinen toimeenpanosuunnitelma

EU:n komissio julkaisi

14.7.2021 massiivisen

Fit for 55 ilmasto- ja energialainsäädäntöpaketin, jolla se tavoittelee

55 % päästövähennyksiä vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Energia-ala on pitkään pyytänyt näkymää siitä, miten päästöjä tulee vähentää tulevina vuosikymmeninä.

Nyt olemme saaneet esitykset tukemiemme päästövähennystavoitteiden toteutuksesta ja tästä pitää kiittää komissiota. Samalla julkaistu lainsäädäntökokonaisuus tarjoaa selvät raamit kotimaiselle energia- ja ilmastostrategian valmistelutyölle, sanoo Energiateollisuus ry:n (ET) toimitusjohtaja

kohtaisessa fossiilisessa lämmityksessä ja liikenteessä, siirtää ilmastopolitiikan painopistettä EU-tasolle. Tämä on tervetullutta kehitystä. Samalla on valitettavaa, että rohkeutta luopua tarpeettomasta ja markkinoita vääristävästä EU-tason sääntelystä ei löytynyt, vaan tätä tulee jopa joltain osin lisää.

- Uusiutuvan energian direktiiviä avataan toivottua laajemmin ja direktiiviin näyttäisi tulevan paljon yksityiskohtaista sääntelyä ja tavoitteita sekä energian tuottajille että käyttäjille. Jatkovalmistelussa on huolehdittava, ettei uusi sääntely ja yksityiskohdat rajoita mahdollisuuksia tehdä kustannustehokkaimpia päästövähennyksiä, toteaa ET:n EU-asioiden päällikkö

Antti Kohopää

Nyt julkaistun paketin jatkovalmistelussa huomio on kiinnitettävä nimenomaan siihen, että yritysten investoinnit päästöjen vähennyksiin ovat mahdollisia ja sujuvia.

Superkone energiapuun korjuuseen

ProSilva S3 -harvesteri on ylivoimainen vaihtoehto energiapuun korjuuseen. Se on yhtä aikaa kevyt ja ketterä sekä vakaa ja voimakas superkone, joka suoriutuu myös harvennuksista tehokkaasti ja lähes jälkiä jättämättä. S3:n tekniset ominaisuudet yhdistettynä sen alhaisiin ylläpitokustannuksiin tekevät koneesta taloudellisuuden ja tuottavuuden lyömättömän yhdistelmän.

Jukka Leskelä

Päästökaupan kehittäminen ja järjestelmän käyttöönotto uusilla sektoreilla, kuten kiinteistö-

» prosilva.fi

- Yksistään Suomessa energiaala investoi yli 2,5 miljardia euroa vuodessa hiilineutraaliin tulevaisuuteen kuten tuulivoimaan, sähköverkkoihin, kaukolämpöön, ydinvoimaan, vesivoimaan, bio-

energiaan sekä lämpöpumppuihin. Odotamme yhteiskunnan mahdollistavan nämä investoinnit myös tulevaisuudessa, sillä päästövähennystavoitteiden saavuttaminen on mahdollista vain yritysten ja ihmisten tekemillä investoinneilla, Leskelä jatkaa. Suomessa valmistellaan energia- ja ilmastostrategiaa, jonka on tarkoitus valmistua syksyllä. EU-tasolla asetettavat tavoitteet ja ilmastopolitiikan painopisteen siirtyminen EU:n suuntaan onkin huomioitava myös strategiavalmistelussa. Energia-ala toivoo tulevan strategiatyön helpottavan alan yritysten ja energiaa käyttävien asiakkaiden investointeja päästöjä vähentäviin teknologioihin, ratkaisuihin sekä tutkimukseen ja kehitykseen. Nyt päästövähennysvelvoitteet ja prosenttiluvut ovat selkeät ja ne on pitkälti EU-tasolla määritelty. Kansallisesti tärkeintä on tehdä Suomesta kilpailukykyinen päästövähennysinvestointien sijoituskohde. Tämä olisi teko, jonka tekemisessä ei tarvitse odottaa.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 6 KONEURAKOINTI
METSÄALAN
AMMATTILEHTI
BIOENERGIA METSÄALAN AMMATTILEHTI 129 Mesera Cranes Finland Oy puh. 0400 219 129 sales@mesera.fi www.mesera.fi
Yksistään Suomessa energia-ala investoi yli 2,5 miljardia euroa vuodessa hiilineutraaliin tulevaisuuteen kuten tuulivoimaan, sähköverkkoihin, kaukolämpöön, ydinvoimaan, vesivoimaan, bioenergiaan sekä lämpöpumppuihin.

Hakkuut vähenivät 75 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2022

Metsistämme hakattiin

viime vuonna Luken ennakkotietojen mukaan

yhteensä 75 miljoonaa

kuutiometriä runkopuuta. Siitä oli tukkia 30, kuitupuuta 34 ja energiapuuta 11 miljoonaa

kuutiometriä. Sekä hakkuumäärä että puuston poistuma pienenivät edellisestä vuodesta

kaksi prosenttia. Puuston poistuma päätyi 89 miljoonaan kuutiometriin.

Tukki- ja kuitupuuta hakattiin teollisuuden käyttöön ja metsänomistajien kotitarvesahaukseen 64,1 miljoonaa kuutiometriä. Määrä väheni kolme prosenttia vuoden takaisesta. Energian hinnan nousu kasvatti energiapuun kysyntää. Suoraan metsästä lämpö- ja voimalaitosten metsähakkeeksi tai pientalojen polttopuuksi korjatun runkopuun määrä kasvoi kolme prosenttia 10,6 miljoonaan kuutiometriin.

- Hakkuiden kokonaismäärä eli hakkuukertymä pieneni 75 miljoonaan kuutiometriin, joten edellisestä vuodesta tultiin alaspäin vajaat kaksi miljoonaa kuutiometriä. Siitä huolimatta määrä oli hivenen suurempi kuin edeltävän viisivuotisjakson aikana keskimäärin, kertoo Luonnonvarakeskuksen yliaktuaari

Hakkuumahdollisuuksista

käytössä 91 prosenttia

Luken arvion mukaan metsiemme suurin ylläpidettävissä

oleva aines- ja energiapuun hakkuukertymä on kymmenvuotiskaudella 2016-2025 keskimäärin

80,5 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta vuodessa. Koko

Suomen tasolla tarkasteltuna hakkuumahdollisuudet ovat

1970-luvulta lähtien olleet koko ajan suuremmat kuin toteutuneet hakkuut.

- Hakkuita ja hakkuumahdollisuusarvioita on hyvä verrata

usean vuoden ajalta, sillä hakkuumäärät vaihtelevat voimakkaasti metsäteollisuustuotteiden kysynnän mukaan. Usean vuoden keskiarvo kertoo hakkuiden tason selvästi yksittäistä vuotta luotettavammin. Viimeisen seitsemän vuoden aikana koko maan hakkuut ovat olleet keskimäärin 91 prosenttia hakkuumahdolli-

suuksista, kun vuosittainen taso on vaihdellut 86 ja 97 prosentin välillä, kertoo Torvelainen.

Ennakkotietojen mukaan vuonna 2022 hakattiin koko maan tasolla 93 prosenttia hakkuumahdollisuuksista. Edellisinä vuosina hakkuut ovat ylittäneet arvioidut hakkuumahdollisuudet eteläisimmässä Suomessa Uusimaata ja Lounais-Suomen rannikkoalueita lukuun ottamatta. Pohjois-Suomessa hakkuut ovat jääneet selvästi hakkuumahdollisuuksia pienemmiksi. Todennäköisesti tilanne on sama edelleen, kun vuoden 2022 maakunnittaiset tilastot valmistuvat toukokuussa.

Tukkipuun hakkuumäärät pysyivät ennätyskorkealla

Tukki- ja kuitupuuta hakattiin teollisuuden käyttöön ja vientiin yhteensä 63,8 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kaksi miljoonaa kuutiometriä edellisvuotta pienempi ja yhtä suuri kuin edeltävänä viitenä vuonna keskimäärin.

Tukkipuuta hakattiin 29,6 miljoonaa kuutiometriä eli puoli

miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Viiden edellisen vuoden keskiarvo ylittyi kahdeksalla prosentilla.

Hakkuut painottuivat jälleen kuusitukkiin, Määrä oli poikkeuksellisen suuri, 16 miljoonaa kuutiometriä. Kuusitukin hakkuut kasvoivat edellisvuodesta neljä prosenttia ja olivat 11 prosenttia viiden edellisvuoden keskiarvoa suuremmat. Myös mäntytukkia hakattiin ennätykselliset 12,5 miljoonaa kuutiometriä.

Lehtikuitupuun hakkuut vähenivät edellisestä vuodesta

Kuitupuun hakkuumäärä 34,2 miljoonaa kuutiometriä alitti seitsemällä prosentilla sekä edellisen että viiden edellisen vuoden lukemat. Mäntykuitupuuta hakattiin 15,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli pienin määrä vuoden 2014 jälkeen. Myös kuusella hakkuut vähenivät edellisvuodesta kuusi prosenttia 10,0 miljoonaan kuutiometriin.

- Lehtikuitupuun hakkuumää-

rä ei odotuksista huolimatta kasvanut, vaan se jäi 8,7 miljoonaa kuutiometriin. Edellisvuosien tasosta jäätiin vajaa miljoona kuutiometriä jälkeen, toteaa yliaktuaari Tiina Sauvula-Seppälä

Runkopuuta hakattiin

energiaksi 11 miljoonaa

kuutiometriä

Ennakkotietojen mukaan runkopuuta hakattiin energiakäyttöön kaikkiaan 10,6 miljoonaa kuutiometriä.

Lämpö- ja voimalaitosten metsähakkeeksi hakattiin runkopuuta, eli karsittua rankaa tai kokopuuta 4,1 miljoonaa kuutiometriä. Lisäksi energiatuotantoon kerättiin latvusmassaa ja kantoja yhteensä 2,5 miljoonaa kuutiometriä.

Pientaloissa poltetaan vuosittain 6,5 miljoonaa kuutiometriä halkoja, klapeja ja haketta. Määrä on selvitetty lämmityskauteen

2016/2017 kohdistuneella tutkimuksella. Todennäköisesti polttopuun käyttö kasvoi viime vuonna energian hintojen noustessa, joten Tilastokeskus ja Luke päivittävät pientalojen

polttopuun käyttömäärää koskevan arvion kevään aikana.

Puuston poistuma pieneni 89 miljoonaan kuutiometriin Metsiin jäi vuonna 2022 runkopuuta hakkuutähteenä kahdeksan miljoonaa kuutiometriä. Sen lisäksi metsiin kertyi kuusi miljoonaa kuutiometriä luontaisesti kuollutta runkopuuta. Metsistä pois korjatun puun kanssa ne vähentävät yhdessä elävän puuston määrää.

- Hakattua puuta otettiin käyttöön 75 miljoonaa kuutiometriä ja metsiin kertyi kuollutta puuta yhteensä 14 miljoonaa kuutiota. Niistä muodostuva puuston kokonaispoistuma pieneni edellisestä vuodesta kaksi prosenttia 89 miljoonaan kuutiometriin. Uutta runkopuuta kasvoi 103 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, joten metsiemme elävän pystypuuston kokonaismäärä suureni noin 14 miljoonalla kuutiometrillä, laskee Torvelainen.

METSÄALAN AMMATTILEHTI
7 KONEURAKOINTI
Hakkuiden kokonaismäärä eli hakkuukertymä pieneni 75 miljoonaan kuutiometriin, joten edellisestä vuodesta tultiin alaspäin vajaat kaksi miljoonaa kuutiometriä.

Maailman soilla on keskeinen merkitys

ilmastonmuutoksen

Maapallon maapinta- alasta 3-4 prosenttia on soita, mutta niihin on varastoitunut lähes kolmannes maaperään sitoutuneesta hiilestä. Jotta globaalit ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa, on tärkeää, että soiden hiilivarasto ei vapaudu ilmakehään.

Maailmanlaajuisesti jo 12 prosentilla soista turpeen kertyminen on loppunut ja niistä on tullut päästölähteitä. Euroopassa lähes puolet suoalasta on ojitettu ja sen

ekologinen tila heikentynyt, arvioi laaja kansainvälinen raportti Global Peatlands Assessment.

Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelman (UNEP) julkaisema Global Peatlands Asses-

hillinnässä

sment -raportti kokosi yhteen olemassa olevaa tietoa soiden tilasta sekä niiden merkityksestä globaalissa hiilenkierrossa. Arviointiraportin tuottamiseen osallistui 226 suoasiantuntijaa yli 50 maasta. Luonnonvarakeskuksen tutkijat osallistuivat yhteenvedon laatimiseen muun muassa koordinoivina kirjoittajina soiden käytön ohjauskeinoja ja Euroopan soiden tilaa käsittelevissä luvuissa. Global Peatlands Assessment on ensimmäinen kattava raportti maailman

soiden tilasta lähes 15 vuoteen.

Lähes puolet Euroopan suoalasta on ekologiselta

tilaltaan heikentynyttä

Maailmanlaajuisesti soita on ojitettu 50 miljoonaa hehtaaria, noin 12 prosenttia nykyisistä soista. Ojitetut suot tuottavat vuosittain 4 prosenttia ihmisen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä.

Euroopassa soita on 59 miljoonaa hehtaaria ja lähes 50 prosenttia tästä suopinta-alasta on tilaltaan heikentynyttä. Euroopan ojitettujen soiden nykyiset kasvihuonekaasupäästöt ovat maanosista toisiksi korkeimmat

Aasian jälkeen ja kokonaispäästöt ojituksen alkamisesta lähtien ovat suuremmat kuin missään muussa maanosassa. Global Peatlands Assessment -raportin yhteydessä julkaistiin globaali suokartta, ja päästöarviot tehtiin sen mukaisin pinta-alatiedoin ja soveltaen IPCC-päästökertoimia.

Laaja ojitukseen perustava soiden taloudellinen käyttö alkoi Euroopassa yli tuhat vuotta sitten, ja soita hyödynnetään edelleen monin tavoin ruoan- ja rehuntuotannossa, metsätaloudessa sekä energian tuotannossa. Monissa Euroopan maissa on jo käynnissä merkittäviä ennallistamisohjelmia, mutta toistaiseksi ne käsittävät vain pienen osan heikentyneistä suoympäristöistä.

- Raportti painottaa, että ojitettujen soiden ei tarvitse olla osa ongelmaa, vaan ne voivat olla pikemminkin ratkaisu. Soiden kestävä käyttö ja ennallistaminen ovat luontopohjainen ratkaisu kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, luontokadon pysäyttämiseen ja ilmastonmuutoksen hillintään. Samalla toi-

menpiteet voivat tukea paikallisyhteisön elinkeinoja, toteaa Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Tuula Larmola

Runsassoisille maille suositellaan, että suot otetaan mukaan ilmastotavoitteisiin Soiden suojeluun ja ennallistamiseen tarvitaan lisää voimavaroja. Toimia voitaisiin rahoittaa sekä julkisin varoin että markkinoihin perustuen. Runsassoisia valtioita kannustetaan sisällyttämään suot Pariisin ilmastosopimuksen velvoitteiden toteutukseen, kun määritellään millä toimenpiteillä päästöjä tullaan kussakin maassa vähentämään (Nationally Determined Contribution (NDC).

Raportti suosittelee että:

- lisätään ilmaston kannalta kestäviä toimia, esimerkiksi nostetaan turvepeltojen vedenpintaa, korvataan turvetta kasvualustoissa sekä vähennetään turpeen energiakäyttöä

- aloitetaan keskipitkän aikavälin suunnittelu, jotta voidaan hallitusti lopettaa soiden tilan heikentäminen

- luodaan tukia ja kannustimia soiden kestävään käyttöön, ennallistamiseen ja suojeluun

- lisätään julkisen ja yksityisen sektorin rahoitusta, jotta soiden suojelu, ennallistaminen ja kestävä käyttö yleistyvät - aloitetaan soiden tilan seuranta ja ylläpidettään tietokantoja soiden esiintymisestä, tilasta ja käytöstä.

Uutinen ja kuvat www.luke.fi

METSÄALAN AMMATTILEHTI
8 KONEURAKOINTI

OPTIMAALISTA TEHOA ENERGIAPUUN TEKOON

KETOFORST

XTREME V2

KETO FORST W, XTREME V2 ja ECO

Ensiharvennukseen ja energiapuun tekoon.

Kone-Ketonen Oy

puh. 020 734 4640 keto-harvesters@kone-ketonen.fi

METSÄALAN AMMATTILEHTI 9 KONEURAKOINTI
Tulossa 360°-rotaattorilla!

Stora Enso investoi 30 miljoonaa euroa

Heinolan aallotuskartonkitehtaaseen

VERKKOKAUPPA AVATTU!

Stora Enso investoi Heinolan aallotuskartonkia eli flutingia valmistavalle tehtaalle noin 30 miljoonaa euroa yksikön energiankäytön ja siihen liittyvän prosessin uudistamiseen.

Investoinnin jälkeen loputkin tehtaan energialähteenä käytetystä fossiilisesta polttoaineesta on mahdollista korvata uusiutuvalla bioenergialla, mikä vähentää tehtaan kasvihuonepäästöjä yli 90 %.

Stora Enso on asettanut kunnianhimoisen ympäristötavoitteen puolittaa toiminnastaan aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2030 mennessä. Korvaamalla Heinolan tehtaan tarvitsema fossiilinen energia uusiutuvilla energialähteillä sen kasvihuonepäästöt pienenevät noin 113 000 t CO2. Se vastaa keskimäärin noin 140 000 suomalaisen asunnon vuosittaisessa lämmityksessä syntyviä kasvihuo-

nepäästöjä.

- Investointi pienentää Heinolan tehtaamme kasvihuonepäästöjä yli 90 %. Tuotteemme hiilijalanjälki on tietojemme mukaan markkinoiden alhaisin investoinnin jälkeen. Päästöjen vähentämisen lisäksi investoinnilla modernisoidaan tehtaan voimalaitosta sekä uusitaan tehtaan tarvitseman polttoaineen vastaanotto-, käsittely- ja kuljetuslaitteistoa, sanoo tehtaanjohtaja Katja Metsäranta Nykyaikainen laitteisto parantaa tehtaan prosessin vakautta ja tehokkuutta. Rakennustyöt alkavat vuoden 2023 lopulla. Investointi valmistuu vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä ja sillä ei ole henkilöstövaikutuksia.

Heinolan tehdas valmistaa korkealaatuista aaltopahviin tarvittavaa välikartonkia eli flutingia pääasiassa vientiin. Valtaosa tehtaan tarvitsemasta puusta hankitaan lähialueen yksityismetsänomistajilta. Flutingtehdas tuottaa 95 % Heinolan kaupungin asukkaiden tarvitsemasta kaukolämpömäärästä.

Stora Enson Oulun tehtaalle palkataan tänä vuonna 300 uutta työntekijää

Stora Enso ilmoitti lokakuussa 2022 investoivansa noin miljardi euroa Oulun tehtaan toisen tuotantolinjan muuntamiseen suuren mittaluokan kuluttajapakkauskartonkilinjaksi. Investointi tuo Oulun tehtaalle noin 300 uutta työpaikkaa.

yöntekijöitä rekrytoidaan Oulun tehtaalle kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe oli helmikuussa, jolloin tehtaalle haettiin noin 40 henkilöä kunnossapitoon ja tuotannon operaattorin tehtäviin. Toinen vaihe käynnistyy maalis-huhtikuussa. Tehtaan toimihenkilörekrytoinnit ovat myös jo käynnissä.

- Tarjoamme tehtaalla myös omaa, kattavaa koulutusta, jotta tehtaalla työskentelisi moniosaajia. Esimerkiksi suurella osalla nykyisestä tuotantohenkilöstöstä on sekä kunnossapidon että prosessioperaattorin koulutus, sanoo Stora Enson Oulun tehtaanjohtaja Juha Mäkimat-

Toisen paperilinjan muunnos tulee siirtämään osan nykyisestä henkilöstöstä tuleville tuotantolinjoille, joten uutta henkilöstöä haetaan koko tehtaalle erilaisiin tehtäviin. Koska tehtaalla valmistetaan kartonkia korkealaatuisiin elintarvikepakkauksiin, työtehtäviin tarvitaan erilaisia peruskoulutuksia.

- Oulun avautuvat työpaikat antavat erinomaisen mahdollisuuden edistää työyhteisön monimuotoisuutta, kuten ikärakennetta, sukupuolijakaumaa ja kokemustaustaa. Uskomme, että erilaiset ihmiset luovat yhdessä parempaa työyhteisöä, edistävät innovaatioita ja auttavat meitä kehittämään ja kehittymään, sanoo Stora Enson Packaging Materials -divisioonan henkilöstöjohtaja Sonja Salmi

Oulun tehdas muunnettiin aaltopahvin pintakartongin valmistukseen vuonna 2021. Toinen käytöstä poistettu paperikonelinja muunnetaan taivekartonkia valmistavaksi kuluttajapakkauskartonkilinjaksi. Investoinnin jälkeen tehtaalla valmistetaan uusiutuvia ja kierrätettäviä materiaaleja, jotka korvaavat pakkauksissa esimerkiksi muovia ja alumiinia. Tuotannon arvioidaan käynnistyvän muunnetulla koneella vuoden 2025 alkupuolella.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 10 KONEURAKOINTI
SYÖTTÖRULLAT KUORMANKIRISTIMET OHJAUSJÄRJESTELMÄ
Heinolan tehdas valmistaa korkealaatuista aaltopahviin tarvittavaa välikartonkia eli flutingia.
KIESITECH Viilarintie 2,50600 Mikkeli kiesitech.fi ovat sileäpintaisia. Performance kohteitaivu2-kudosletku H yd r a S p e c m a OY L innoi tustie 3 · 0 26 0 0 E sp o o hyd r asp e c m a c o m ja Specma HydraSpecma kokemus. hydraulikkatuotteita ympäri mail.hsfi@hydraspecma.com · hydraspecma.fi LIUKULAAKERIT ASIANTUNTIJALTA PLAIN BEARINGS FROM THE SPECIALIST #nobullshit #qualityproducts juha.mark@laoban.fi +358 45 7870 5875 www.laoban.fi laobanoy laoban-oy laobanoy

KESLA-nosturit sopivat myös teollisuuskäyttöön

Kotimaisen Keslan autonosturit sopivat erinomaisesti myös teollisuuskäyttöön. 1960-luvulla perustettu yritys toimittikin ensimmäiset teollisuusnosturit jo 1980-luvulla. Sittemmin teollisuusnostureita on valmistettu satoja ja niitä on toimitettu kymmeniin maihin.

Teollisuusnosturit ovat kiinteästi asennettuja nostureita, joita käytetään sahoilla yleensä häiriönpoistajana. Niillä oikaistaan poikittain olevia tukkeja, poistetaan vääränlaisia tukkeja, avataan tukoksia tai poistetaan vaikkapa vierasosia sisältäviä tukkeja ennen sahalle päättymistä.

Teollisuusnosturi voi olla puutavaranosturi tai

kuormanosturi

Koska tarpeissa on yhtäläisyyksien lisäksi myös runsaasti eroja, nosturit suunnitellaan ja asennetaan aina asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Yleensä teollisuuskäytössä nosturin nostokyvyllä ja ulottuvuudella on suuri merkitys.

- Keslan nostureista mallit 2112, 2115 ja 2117 ovat suosittuja teollisuusasennuksissa. Niiden nostokyky riittää useimpien laitosten tarpeisiin ja ulottuvuuttakin löytyy. Esimerkiksi KES-

LA 2117-malleissa pisin ulottuvuus on huimat 12,5 metriä, kertoo Ari Pirhonen, Auto- ja teollisuusnosturit -liiketoiminnan johtaja Kesla Oyj:stä.

Nosturit asennetaan yleensä kiinteästi ja Kesla pystyy toimittamaan kiinnitysjalustan, jolla nosturi kiinnitetään perustaan. Nosturin varustelu riippuu pitkälti siitä, luokitellaanko se puutavara- vai kuormanosturiksi.

Tämä puolestaan riippuu siitä, onko nosturia ympäröivällä vaara-alueella henkilöitä. Kesla tarjoaa tarvittavat varustelut molempiin tarpeisiin.

Nosturi saa voimansa hydraulikoneikosta, joka voi olla asiakkaan itsensä hankkima tai se voidaan toimittaa myös osana nosturipakettia.

Ohjaus valvomosta, radio-ohjauksella tai sivuhallintalaitteesta

Nosturia on mahdollista ohjata useasta paikasta. Monilla sahalinjoilla ohjaus tapahtuu val-

vomosta, josta näkyvyys nosturille on hyvä ja sääolosuhteet eivät vaikuta työhön. Nosturia ohjataan sähköisesti KESLA proC -järjestelmän kautta kahdella minivivulla. Tämä mahdollistaa samanaikaisesti esimerkiksi kameroiden seurannan.

Toinen mahdollisuus on radioohjaus. Radio-ohjaus tapahtuu yleensä nosturin läheltä, mutta tarkempi paikka on vapaasti valittavissa. Radio-ohjaimen kantavuus on 90 m, mikä on

joissakin ympäristöissä rajoittava tekijä. Radio-ohjauksen lisäksi nosturiin voidaan asentaa sivuhallintalaite nosturiin kiinni.

Sivuhallintalaite toimii apukäyttöpaikkana ja ohjaus tapahtuu kuudella vivulla. Tarjolla on myös sivuhallintalaite.

Erityisesti sahalinjoille suunniteltu kahmari

Keslan mallistosta löytyy

laaja valikoima kahmareita.

Kahmarin kokoa rajoittaa linjan

suojaseinien leveys. Suosituin malli on nimenomaan sahalinjoja varten suunniteltu KESLA proG26P, joka pinsettimäisen geometriansa ansiosta soveltuu yksittäisen puiden nosteluun ahtaissakin paikoissa.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 11 KONEURAKOINTI
KESLA 2112 -nosturi toimii tärkeässä roolissa häiriönpoistajana Kuhmo Oy:n sahalinjastolla. Nosturia voidaan ohjata KESLA proC -ohjausjärjestelmän kautta sahalaitoksen valvontatilasta minivivuin.

Kohti parempaa korjuujälkeä harvennuksilla

Suomen metsäkeskuksen mukaan monia harvennusleimikoita on hakattu liian harvaksi viime vuosina. Korjuujäljen mittaaminen ja seuranta reaaliaikaisesti tukisivat hakkuukoneenkuljettajaa jäävän puuston määrän ja harvennusvoimakkuuden hallinnassa. Korjuujäljen näkyväksi tekeminen jokaiselta puunkorjuutyömaalta auttaisi meitä merkittävästi korjuujäljen laadun parantamisessa.

Suomen metsäkeskuksen mukaan monia harvennusleimikoita on hakattu liian harvaksi viime vuosina. Korjuujäljen mittaaminen ja seuranta reaaliaikaisesti tukisivat hakkuukoneenkuljettajaa jäävän puuston määrän ja harvennusvoimakkuuden hallinnassa. Korjuujäljen näkyväksi tekeminen jokaiselta puunkorjuutyömaalta auttaisi meitä merkittävästi korjuujäljen laadun parantamisessa.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tilastojen mukaan Suomessa tehdään hakkuita vuosittain yli 700 000 hehtaarilla, josta harvennushakkuiden osuus on runsas kaksi kolmasosaa. Harvennushakkuissa poistettavan rungon suhteellisen pieni koko (dm3/

runko) samoin kuin matala hakkuukertymä (m3/ha, m3/leimikko) nostavat korjuukustannuksia. Metsätehon tilastojen mukaan vuonna 2021 korjuukustannukset ensiharvennuksilla olivat keskimäärin 17,5 €/m3 ja myöhemmillä harvennuksilla 14,0 €/ m3. Vastaavasti päätehakkuilla korjuukustannukset olivat 8,5 €/ m 3

Korjuujälki sakannut

Viime vuosina on uutisoitu haasteista harvennusten korjuujäljen hallinnassa. Suomen metsäkeskuksen tekemien korjuujälki-inventointien mukaan kolmena viime vuotena metsänhoitosuositusten mukaisesti eli hyvin korjattujen harvennusleimikoiden osuus on ollut metsäkeskuk-

sen tarkastamista työmaista 1519 prosenttia. Vastaavasti virheellisesti eli huonosti korjattujen harvennusleimikoiden osuus on ollut 19-26 prosenttia. Eli virheellisesti korjattuja harvennusleimikoita on ollut enemmän kuin hyvin kor-

jattuja. Harvennustyömaiden, jotka on luokiteltu huomautettaviksi, osuus on ollut puolestaan 59-63 prosenttia. Sanomattakin on selvää, että harvennusleimikoiden korjuujälki pitää pystyä nostamaan sille tasolle että valtaosa maassamme tehdyistä

harvennustyömaista on korjuujäljeltään luokiteltavissa hyviksi.

Liian voimakkaat harvennukset taustalla Suomen metsäkeskus tekee harvennushakkuiden korjuujäljen tarkastusmittauksia noin tu-

METSÄALAN AMMATTILEHTI
12 KONEURAKOINTI
Hyvää korjuujälkeä on ilo katsella niin metsänomistajan kuin puunkorjuun tehneen koneenkuljettajankin. Suomen metsäkeskuksen tekemissä harvennusten korjuujäljen inventoinneissa merkittävin syy huomautettavaan korjuujälkeen on ollut viime vuosina hakkuu alle suositusten tai lakirajojen.

hannella hehtaarilla vuosittain. Metsäkeskuksen mukaan korjuujälki on sakannut erityisesti jäävän puuston määrän suhteen; toisin sanoen monet harvennusleimikot on hakattu liian harvaksi. Syyksi on osin nostettu korjuujäljen inventointimenetelmän muutos eli siirtyminen koealapohjaisesta jäävän puuston mittaamisesta droneilla tehtävään koko puunkorjuutyömaan totaalimittaamiseen.

Liian voimakkaiden ensiharvennusten taustalla on joissakin tapauksissa se, että korjuussa pyritään maksimoimaan hehtaarikohtainen hakkuukertymä, jotta hankintakustannukset pystyttäisiin pitämään siedettävällä tasolla. Monesti ensiharvennus myös mennään tekemään, vaikkei leimikko ole lainkaan korjuukelpoinen eli lähtöpuusto on suhteellisen harva sekä pienirunkoinen ja/tai hakkuukertymä normaalilla alaharvennuksella on matala, vain 20-30 m3/hehtaari.

Työkalut korjuujäljen parantamiseen

Mitä on tehtävissä? Seuraavassa on listattuna kuusi rohtoa, joilla voidaan parantaa korjuujälkeä sekä myös kannattavuutta erityisesti ensiharvennuksilla:

1. Hyvä taimikonhoito Taimikon varhaishoito perkauksineen ja harvennuksineen on tehtävä ajallaan ja riittävän voimakkaana. Näin metsänomistaja voi varmistaa, että ensiharvennusikään mennessä kasvatettava puusto on varttunut riittävään järeyteen, leimikossa on riittävä lähtötiheys ja tuleva hakkuukertymä on vähintään 40-50 m3/ha.

2. Ennakkoraivaus jos tarve Tiheä alikasvos tutkitusti haittaa hakkuutyötä normaalissa alaharvennuksessa. On myös tutkimusnäyttöä, että tiheä ja runsas alikasvospuusto heikentävät korjuujälkeä ensiharvennusleimikossa. Tämän vuoksi, jos alikasvos on ensiharvennuksella tiheää, se on ennakkoraivattava pois siltä osin, kun se haittaa korjuuta.

3. Ei hakkuuta, jos ei hakattavaa

Jos lähtöpuuston tiheys on alhainen ensiharvennuksella, on syytä tehdä päätös, ettei hakkuuta tehdä nyt, vaan esimerkiksi kymmenen vuoden päästä, jolloin on jotain hakattavaa. Kun lähdetään hakkaamaan harvaa ja osin aukkoista ensiharvennusta, on vaarana, että korjuun jälkeen ensiharvennusleimikko on suositus- tai jopa lakirajojen alle hakattu.

4. Asenne kuntoon

On myös erinomaisen tärkeää, että läpi koko hankintaketjun pyritään hyvään laatuun ja ollaan ylpeitä, kun hakkuilla tehdään huippulaatua. Kun asenne laadun tekemiseen ja vaatimiseen on kunnossa, laatua pukkaa tulemaan.

5. Kaluston valinta

Mikäli mahdollista ensihar-

Reaaliaikainen näkymä hakkuukoneenkuljettajalle Ponsse-harvennusavustin-tuotekonseptissa: a) harmaan eri sävyillä ajourat ja puomin ulottuma ja väliin jäävä musta alue edustaa aluetta, johon puomilla ei ole voinut ylettää, b) ajouravälin osoitin (23,5 m), c) kaadetut puut (eli kannon paikat) harmaina pisteinä, d) pystyssä olevat/pystyyn jääneet puut vihreinä pisteinä ja e) tihentymät punaisella. Lähde: Ponsse Oyj

vennuksille on syytä ohjata keskiraskasta puunkorjuukalustoa, ei raskasta päätehakkuukalustoa. Päätehakkuukalustolla puuta ei saada ensiharvennuksilla sen enempää tienvarteen. Monesti käytännön syistä puukaupan vierekkäin olevat harvennus- ja päätehakkuukuviot hakataan samalla konekalustolla ja samoilla konesiirroilla. Tämä vaikeuttaa optimaalisten puunkorjuukonevalintojen tekemistä metsäkoneyrityksissä.

6. Korjuujäljen näkyväksi tekeminen

Sanonta ”Sitä, mitä mittaat ja seuraat, saat” pitää paikkansa

myös ensiharvennuksilla. Nykyisin korjuujäljen reaaliaikainen mittaaminen ei ole käytössä, koska sitä ei ole vielä saatavilla puunkorjuukoneisiin. Korjuujäljen mittaaminen ja seuranta reaaliaikaisesti tukisivat hakkuukoneenkuljettajaa esimerkiksi jäävän puuston määrän ja harvennusvoimakkuuden hallinnassa sekä ajouravälin ja ajouran leveyden kontrolloinnissa. Samalla sensorijärjestelmällä pystyttäisiin tuottamaan myös metsänomistajalle harvennusleimikon korjuujäljestä laaturaportti. Korjuujäljen näkyväksi tekeminen jokaiselta puunkorjuutyö-

maalta auttaisi meitä merkittävästi korjuujäljen laadun parantamisessa. Suomen metsäkeskuksen pinta-alallisesti suhteellisen pienellä nykyisellä tarkastusvolyymilla saadaan aikaiseksi vain läpileikkaus korjuujäljestä harvennuksilla, kun harvennushakkuita Suomessa tehdään yhteensä yli puoli miljoonaa hehtaaria vuosittain.

Yhdessä tekemällä

onnistumme

Uskomme vahvasti, että yhdessä tekemällä saamme korjuujäljen paremmalle tasolle kuin mitä se nykyisin on. Tähän tar-

vitaan kaikkia - niin metsänomistajia, koneenkuljettajia, koneyrittäjiä, puunhankkijoita, kone- ja laitevalmistajia, tutkijoita, viranomaisia kuin mediaakin.

Mikäli harvennuksia tehdään huonolla korjuujäljellä tai niitä ei tehdä lainkaan heikon korjuujäljen pelossa, seuraa siitä merkittäviä kasvutappioita ja yli 100 miljoonan m3:n vuosikasvut voidaan unohtaa tulevina vuosina maassamme.

Kalle Kärhä, Johannes Pohjala, Ville Kankare, Itä-Suomen yliopisto & Juha Hyyppä, Paikkatietokeskus

METSÄALAN AMMATTILEHTI 13 KONEURAKOINTI
Ponssen lanseeraama harvennusavustin-tuotekonsepti. Harvennusavustimessa tiedon hakkuukoneen ympärillä olevasta puustosta tuottaa Ouster-laserkeilain, joka on asennettu hakkuukoneen ohjaamon eteen.

Puunkorjuuta kustannustehokkaasti

Nisula Forest Oy on Jämsän Hallissa sijaitseva harvennushakkuukoneiden, hakkuupäiden, energiakourien, sekä muiden metsävarusteiden ja -laitteiden suunnitteluun, tuotekehitykseen ja valmistukseen erikoistunut yritys.

isula Forest on perustettu vuonna 1978 toimialanaan koneellinen puunkorjuu. Omia metsäkoneita oli urakointikäytössä parhaimmil-

laan kymmenen, josta toiminta on sittemmin siirtynyt laitevalmistukseen.

- Käytännön kokemusta tuotekehityksen ja suunnittelun tuek-

si on kertynyt kymmenien vuosien ajalta. Olemme kehittäneet metsäkoneita ja niiden lisälaitteita yrityksen alkutaipaleelta asti. Ensimmäinen ajokone tehtiin omaan käyttöön vuonna 1978, häntäprosessori 1981 ja kouraprosessori 1984. Yhteistyö muiden konevalmistajien kanssa alkoi vuonna 1986, jolloin Ponsselle ideoitiin HN125 -motonosturi; myöhemmin Ponsselle suunniteltiin ja valmistettiin protokappaleet H53 ja H73 hakkuu-

päistä. Vuosituhannen vaihteessa alkoi yhteistyö Partek Forestin kanssa. Nisulan suunnittelemat yhdistelmäkourat ja vahva kokemus yhdistelmäkoneista loivat hyvän pohjan yhteistyölle. Tämän tuloksena Nisula valmisti Valmet metsäkoneisiin hakkuupäitä sekä yhdistelmäkouria usean vuoden ajan, muistelee toimitusjohtaja Ali Nisula

Tuottavuus, toimivuus ja alhaiset kustannukset Oman jälleenmyyntiverkoston rakentuminen alkoi vuonna 2005, jonka jälkeen markkinoille on tuotu laaja tuotemallisto.

- Tänä päivänä Nisula on vahva teollinen yritys, jonka päätuotteiksi on muodostunut energia-, hakkuu- ja yhdistelmäkourat sekä liikeratakuormaimet. Kustannustehokas N5 harvennushakkuukone lanseerattiin vuonna 2013 ja uuden sukupolven N6-malli esiteltiin 2022. Myös ajokoneiden varustelu yhdistelmäkäyttöön, traktoreiden metsävarustelu sekä telaalustaisten kaivinkoneiden metsävarustelun kehittäminen kuuluvat ydin liiketoimintaan, toteaa Nisula ja jatkaa:

- Haluamme tarjota asiakkaille kustannustehokkaita ja omi-

METSÄALAN AMMATTILEHTI 14 KONEURAKOINTI
N
Yli kymmenen vuotta markkinoilla ollut Nisulan N-sarjan harvennushakkuukone N6 on uudistettu vastaamaan entistä paremmin harvennushakkuiden ja energiapuunkorjuun tarpeita. - Nisula Forest kasvaa vahvasti vientimarkkinoilla mutta kotimaa on meille edelleen erittäin tärkeä, kertoo myyntijohtaja Timo Savornin. Nisula C-mallin kuormausleuoilla varustetut monikäyttökourat tuovat työskentelyyn lisää ominaisuuksia. Näillä niin sanotuilla combi- kourilla onnistuu puun kaadon, karsinnan ja katkonnan lisäksi lajittelu ja kuormauskin, joten niillä ajokone muuttuu combikoneeksi millä tehdään kaikki korjuun vaiheet. Kuvassa Nisula 500C -koura.

naisuuksiltaan ainutlaatuisia vaihtoehtoja harvennushakkuille sekä erityiskohteille, joissa ”valtavirran yleiskoneilla” viivan alle on vaikea saada jäämään euroja.

Uudistuneet tuotantotilat Jämsän Hallissa tarjoavat hyvät puitteet toiminnan kehittämiselle ja kasvattamiselle myös tulevina vuosina. Yrityksen tulevaisuuden strategiana on kehittää harvennushakkuille entistä kustannustehokkaampia tuotteita ja uusia vaihtoehtoja, joilla asiakkaat menestyvät.

- Tuottavuus, toimivuus ja alhaiset kustannukset takaavat tuloksen harvennuksilla, ei hevosvoimat eivätkä ylisuuret pumput. Sen tiedämme kokemuksesta, sanoo Nisula.

Vahvaa kasvua viennissä

Suurin osa Nisulan valmistamista tuotteista päätyy vientimarkkinoille eri puolille metsäistä maailmaa.

- Viennin eteen on tehty jo pitkään töitä yhdessä hyvien yhteistyökumppaneiden kanssa Euroopassa ja viime aikoina on päästy etenemään myös kaukomarkkinoille. Ruotsissa myynti sujuu tasaisesti ja nyt olemme saaneet uuden jälleenmyyjän Norjaan, missä on yllättävänkin hyvät mahdollisuudet tuotteillemme. Keski-Euroopassa Ranska, Saksa ja Puola ovat tällä hetkellä vahvimmat vientimaat mutta toki tuotteitamme viedään laajasti muihinkin maihin. Kauempana valtamerten takana Brasiliaan on toimitettu Nisulan kouria jo pitkään ja nyt on saatu mukavasti auki Kanadaa kolmen todella hyvän jälleenmyyjän toimesta; myös Japaniin on avattu myyntiverkosto. Vuosi sitten alkoi toiminta Thaimaassa missä kouriamme käytetään kumipuun ja eucalyptuspuun käsittelyyn, kertoo myyntijohtaja Timo Savornin

Nisula Forestin toiminta perustuu vahvaan tekniseen osaa-

miseen ja asiakasläheiseen tekemiseen, mikä on edellytys myös jälleenmyyjille:

- Tuotteitamme käyttävien urakoitsijoiden pitää saada laadukasta palvelua nopeasti oltiin sitten missä päin maailmaa tahansa. Siitä meidät tunnetaan nyt ja jatkossa, lupaa Savornin.

Kattava kouramallisto

Nisulan laajasta hakkuupäämallistosta löytyy ratkaisut harvennuksiin ja energiapuun tekoon sekä myös päätehakkuille; erilaisille alustakoneille kuormatraktoreista ja harvestereista kaivukoneisiin ja kuorma-autonosturiasennuksiin.

- Yhteinen nimittäjä on se että

Nisula tarjoaa tehokkaat erikoisratkaisut vaativaan puunkorjuuseen. Hakkuupäiden käyttöominaisuudet tekevät puunkäsittelystä todella sujuvaa ja tehokasta. Jokaiselle Nisula -hakkuupäälle on ominaista huippuluokan valmistuslaatu, selkeä rakenne, huoltoystävällisyys, laadukkaat materiaalit ja komponentit, sanoo Savornin.

Edistykselliset monikäyttökourat Hyvänä esimerkkinä Nisula C-mallin kuormausleuoilla varustetut monikäyttökourat tuovat työskentelyyn lisää ominaisuuksia, joita et edes ole osannut ajatella.

- Näillä niin sanotuilla combikourilla onnistuu puun kaadon, karsinnan ja katkonnan lisäksi lajittelu ja kuormauskin, joten niillä ajokone muuttuu combikoneeksi millä tehdään kaikki korjuun vaiheet. Se helpottaa myös kuljettajapulan kanssa painivia yrityksiä niin meillä kuin maailmallakin, missä monessa paikassa ammattikuskien löytäminen on todella haastavaa. Ja kun operoidaan pehmeillä mailla tai herkissä luontokohteissa niin kombikoneella tulee vain yksi ajokerta eikä tarvita kahta erillistä konetta. Niitä käytetään esimerkiksi myös sähkölinjojen alta puuta korjattaessa, sanoo Savornin.

Ratkaisut energiapuulle C-mallin combi-kouria toimitetaan laajasti vientimarkkinoille ja energiapuun kysynnän kasvaessa niiden kysyntä kasvaa myös Suomessa: - Lisäksi Nisulalla on tarjota E-sarjan energiakourat mitkä ovat tuttua Nisula-laatua. Kestävyys on omaa luokkaansa ja korjuu tehokasta. Myös harvennusten erikoiskone Nisula N6 on näyttänyt kyntensä energiapuuleimikoilla, joilla sillä operoidaan polttoainetaloudellisesti ja luotettavasti, kertoo Timo Savornin.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 15 KONEURAKOINTI
Nisula -hakkuupäitä toimitetaan laajasti vientimarkkinoille asennettavaksi erilaisiin alustakoneisiin; kuvassa Nisula 555C -combikoura juontokoneessa ja järeä Nisula 755X kaivukoneessa. Nisulalla on tarjota E-sarjan energiakourat mitkä ovat tuttua Nisula-laatua. Kestävyys on omaa luokkaansa ja korjuu tehokasta.

Luontokohteiden säilyminen voidaan todentaa

automaattisesti hakkuukonetiedosta

Talousmetsien luonnonhoidon raportointi on mahdollista hakkuukonetietoon perustuvalla luontokohteiden säilymisen todentamis- ja tunnistamismenetelmällä. Metsätehossa toteutettiin menetelmän automatisoinnin pilottiversio, joka osoittautui toimivaksi. Tulosten perusteella pääosa ennalta tunnetuista luontokohteista rajataan korjuun ulkopuolelle jo suunnitteluvaiheessa.

Talousmetsien luonnonhoidon raportointi on mahdollista hakkuukonetietoon perustuvalla luontokohteiden säilymisen todentamis- ja tunnistamismenetelmällä. Metsätehossa toteutettiin menetelmän automatisoinnin pilottiversio, joka osoittautui toimivaksi. Tulosten perusteella pääosa ennalta tunnetuista luontokohteista rajataan korjuun ulkopuolelle jo suunnitteluvaiheessa.

Monet luontokohteet jätetään hakkuiden yhteydessä täysin käsittelemättä, kun taas joillakin luontokohteilla on mahdollista tehdä varovaista käsittelyä. Metsätehossa aiemmin kehitetyllä todentamis- ja tunnistamismenetelmällä voidaan todentaa, että

ennalta tunnettuja luontokohteita ei ole käsitelty. Lisäksi menetelmällä voidaan tunnistaa potentiaalisia luontokohteita. Menetelmä perustuu hakkuukoneen sijaintitiedosta tuotettuihin hakkuukuvioiden rajauksiin ja niiden käsittelemättömiin alueisiin sekä avoimiin metsä-, luonto- ja maastotietoaineistoihin.

Tässä työssä toteutettiin luontokohteiden säilymisen todentamis- ja tunnistamismenetelmän automatisoinnin pilottiversio.

Menetelmää testattiin aineistolla, joka sisälsi 266 maastotarkastettua poistumakuviota Keski-Suomesta eri metsäyhtiöiltä.

Tuloksia tulkittiin ilmakuvien avulla. Tulosten perusteella pääosa ennalta tunnetuista luon-

tokohteista oli rajattu korjuukohteiden ulkopuolelle jo suunnitteluvaiheessa. Hakkuukuvioiden ja luontokohteiden rajaukset sivusivat toisiaan melko usein, vaikka kohteet olivat ilmakuvassa käsittelemättömiä. Tämä aiheutui rajausten epätarkkuuksista. Jatkossa tilanne oletettavasti paranee, erityisesti kun hakkuulaitteen sijaintitieto yleistyy. Potentiaalisia luontokohteita tunnistettiin melko paljon. Niiden yksityiskohtaiset luontoarvot eivät ilmene käytetyistä ai-

neistoista, mutta kohteiden tunnettujen luonnonpiirteiden perusteella ne joka tapauksessa täydentävät talousmetsän luonnonhoitoa. Osa säästöpuuryhmistä tunnistetaan potentiaalisiksi luontokohteiksi, koska niitä ei voida varmuudella tunnistaa ilman erillistä hakkuukoneen kuljettajan korjuun aikana tekemää merkintää hakkuukonetietoon.

Työssä kuvattua menetelmää voidaan käyttää jo nykyisellään hakkuun yhteydessä mm. puun-

korjuun laadun raportoinnissa todentamaan luontokohteiden säilymistä. Osittaisen käsittelyn, kuten luonnonpiirteet säilyttävien poimintahakkuiden todentamista ei voida automatisoida nykyisillä aineistoilla. Menetelmän avulla ei myöskään voida ottaa kantaa luontokohteilla toteutettujen käsittelyjen asianmukaisuuteen, koska siihen tarvittaisiin selkeästi määritellyt, kohdetyyppikohtaiset käsittelykriteerit.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 16 KONEURAKOINTI
Metsätehon tiedote 6/2023

Stora Enso hakee puunkorjuun kumppania:

Uusi konsepti helpottaa korjuuyrityksen perustamista

Stora Enso avaa uusia mahdollisuuksia oman korjuuyrityksen perustamiseen.

Uuden konseptin avulla urakoitsija saa täyden palvelupaketin korjuuyrityksen toiminnan pyörittämiseen, ja Stora Enso puolestaan varmistaa pitkäaikaisen ja tiiviin kumppanuuden osaavien ja sitoutuneiden urakoitsijoiden kanssa. Ensimmäisiä uusia korjuukumppaneita etsitään Länsi-Suomesta.

Stora Enson Harvesting Partner -konsepti luo uuden tavan aloittaa korjuuyrittäjänä. Stora Enson korjuukumppaniksi ryhtyvä urakoitsija saa nelivuotisen sopimuksen ja vuokraa puunkorjuuseen tarvittavat metsäkoneet sopimuskauden ajaksi. Kumppanipakettiin kuuluvat myös esimerkiksi kirjanpitopalvelut, henkilöstöpalvelut ja koulutus.

- Uusi konseptimme täydentää perinteistä yrittäjäverkostoa. Näin haluamme madaltaa kynnystä, jotta uusien ja nuorten tekijöiden on helpompaa ryhtyä korjuuyrittäjiksi. Konseptimme voisi hyödyttää esimerkiksi ammattitaitoisia kuljettajia, joilla on halua lähteä yrittäjäksi. Konseptissa merkittävin hyöty on, että uuden yrittäjän ei tarvitse tehdä isoja koneinves-

tointeja vaan voi keskittyä ydinliiketoimintaansa eli puunkorjuuseen, sanoo operaatiojohtaja Lauri Kuusisto Stora Enson Suomen puunhankinnasta.

Harvesting Partner -konsepti on jo käytössä Stora Enson Ruotsin puunhankinnassa. Siellä ensimmäinen uusi korjuukumppani on aloittanut toimintansa. Suomessa konsepti otetaan käyttöön ensiksi Länsi-Suomen alueella, missä Stora Enso vahvistaa parhaillaan puunhankintaansa.

Tavoitteena on, että ensimmäinen konseptin mukainen kumppaniyritys on käynnistänyt toimintansa Stora Enson Länsi-Suomen puunkorjuussa vuoden 2023 loppuun mennessä. Myöhemmin konsepti on tarkoitus ottaa käyttöön myös muualla Suomessa.

- Stora Enson näkökulmasta on tärkeää saada alalle lisää laadukkaita korjuuyrityksiä ja kuljettajia. Konseptin avulla voimme myös tukea puunkorjuun ammattilaisia pysymään alalla. Parhaimmillaan voimme uuden yrittäjän kanssa luoda lisää työpaikkoja ja toimeentuloa metsäalan osaajille eri maakunnissa. Osaavat paikalliset yrittäjät ovat avainasemassa myös onnistuneen asiakaskokemuksen luomisessa metsänomistajille, Lauri Kuusisto sanoo.

Stora Enson puunhankinnan uudet toimipisteet avataan Kauhajoelle, Seinäjoelle ja Kaustiselle

Stora Enson puunhankinnan vahvistaminen Länsi-Suomessa etenee, kun yhtiö avaa uusia toimipisteitä Etelä- ja KeskiPohjanmaalle.

Stora Enson puunhankinnan kasvu tarkoittaa metsänomistajille puukauppatuloja, lisää metsänhoitopalveluita sekä paikallisille yrittäjille ja metsäammattilaisille työtä ja toimeentuloa.

Stora Enso perusti viime vuonna kaksi uutta toimipistettä Satakuntaan Euraan ja Kankaanpäähän. Nyt on vuorossa kolmen uuden toimiston perustaminen Kauhajoelle, Seinäjoelle ja Kaustiselle.

- Länsi-Suomen puunhankinnan vahvistaminen edistyy suunnitellusti. Toimistoavausten lisäksi olemme alkuvuonna palkanneet lisää metsäammattilaisia pal-

velemaan alueen metsänomistajia niin puukaupoissa kuin muissakin metsänomaisuuden hoitamiseen liittyvissä asioissa, sanoo ostojohtaja Sami Honkanen Stora Enson Suomen puunhankinnasta.

Stora Enso rakentaa samalla alueen yrittäjien kanssa toimivaa kokonaisuutta, jotta korjuu ja kuljetukset sujuvat heti ensimmäisestä puukaupasta lähtien.

- Osaavat paikalliset yrittäjät ovat avainasemassa onnistuneen asiakaskokemuksen luomisessa, Honkanen sanoo.

Puuta kuljetetaan Länsi-Suomesta Stora Enson tuotantolaitoksille Etelä- ja Itä-Suomeen sekä Ouluun pääasiassa rautateitse.

Stora Enso valmistaa puusta uusiutuvia ja kierrätettäviä tuotteita Suomessa 11 paikkakunnalla. Puupohjaisilla tuotteilla korvataan fossiilisia materiaaleja muun muassa pakkauksissa ja rakentamisessa.

Stora Enson metsäasiantuntijat tekevät tuhansia puukauppoja suomalaismetsänomistajien kanssa joka vuosi.

Konemyynti

Henrik Fridlund

+35840-1539477

henrik@suomentyokone.fi

Keijo Rajaniemi

+358400-262654

keijo@suomentyokone.fi

Konemyynti ja varaosat

Timo Yli-Hakola

+358400-877600

timo@suomentyokone.fi

Jälkimarkkinointi ja kansainvälinen kauppa

Tatu Rintamäki

+35840-8367410

tatu@suomentyokone.fi

Huolto ja tuki

Veijo Järvi

+358400-291276

veijo@suomentyokone.fi

Janne Hautala

+35840-1373476

janne@suomentyokone.fi

METSÄALAN AMMATTILEHTI 17 KONEURAKOINTI
Tuottajankuja 1 A 1, 60100 Seinäjoki

Katso Hyviä uutisia! lähetys Sampon 1000. koneen juhlatilaisuudesta

1000. Sampo -metsäkone

Sampo-Rosenlew juhlisti tammikuun lopulla 1000. metsäkoneen valmistumista Porissa yhdessä asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja tehtaan henkilökunnan kanssa.

Tuhannes Sampo metsäkone, HR86 harvesteri, luovutettiin juhlallisessa tilaisuudessa jälleenmyyjälle MH-Logging GmbH:lle joka

toimittaa koneen asiakkaalleen Keski-Saksaan Kasselin lähelle. Samassa tilaisuudessa luovutettiin lisäksi FR28 kuormatraktori Saksaan ja FR48 kuormatrakto-

ri KL-Metsäkone Oy:lle Joensuuhun.

Metsäkoneet leikkuupuimureiden rinnalle Sampo Rosenlew Oy perustettiin vuonna 1991 kun Timo Prihti osti Raumalta leikkuupuimuri liiketoiminnan.

- Timo halusi rakentaa yhtiölle muita tukijalkoja leikkuupuimureiden rinnalle, aloittaen teol-

lisuuspesureiden valmistuksen, alihankintaliiketoiminnan ja metsäkoneiden valmistuksen. Uutta konevalmistusta mietittäessä tehtiin ensin neljä protoa: yksi harvesteri, yksi kuormatraktori ja kaksi kiinteistökonetta, joista sitten harvesteri valittiin tuotantoon ja siitä lähti 90-luvun puolivälissä syntymään metsäkonetoimiala Sampo-Rosenlewille, muistelee alusta asti mukana ollut metsäkoneiden tuotekehityspäällikkö Jari Karen

Ensimmäinen Sampo metsäkone valmistui 1996 ja kyseessä oli pienikokoinen 4-pyöräinen 1046 -hakkuukone harvennusleimikoille, minkä filosofiaa jatkaa nykyään HR48x -malli. - Fiilikset olivat 1000. koneen luovutustilaisuudessa nostalgiset, sillä sain olla itsekin mukana suunnittelijana, kun Sampo-Rosenlewin metsäkoneliiketoimintaa käynnistettiin, kertoo Sampo-Rosenlew Oy:n toimitusjohtaja Jussi Malmi

Alussa ajatus oli valmistaa

METSÄALAN AMMATTILEHTI
18 KONEURAKOINTI
Sampo-Rosenlewin tehtaalla Porissa juhlistettiin 24.1.2023 tuhannennen Sampo -metsäkoneen valmistumista ja luovutusta asiakkaalle. Sampo-Rosenlewin myyjä Ahti Sormunen (oik.) luovutti HR86 juhlakoneen avaimet saksalaisen jälleenmyyjä MH-Loggingin Christian Küshelille, joka toimittaa harvesterin asiakkaalleen Keski-Saksaan Kasselin lähelle. - Sampo -metsäkoneiden myynti kehittyy hyvää tahtia laajenevilla markkina-alueilla. Toki suomalaiset asiakkaat ovat meille edelleen erittäin tärkeitä, sanoo toimitusjohtaja Jussi Malmi.

Hultdins jälleenmyyjä Suomessa:

Hultdins SuperGrip on yksi maailman eniten myydyistä kuormainkourista - kevyt mutta erittäin vahva koura kuormatraktoreihin ja puutavara-autoihin. Soveltuu harvennus- ja päätehakkuisiin.

Hämeenlinna, 03 644 0400 • Jyväskylä, 014 338 8700 • Rovaniemi, 016 321 0100 • metsatyo.fi

Hultdins-kuormainkourat on kehitetty pitkäikäisiksi ja tehokkaiksi nykyaikaisessa puunkorjuussa. Kouran rakenne, muotoilu ja puristusvoima takaavat helpon käsiteltävyyden.

mahdollisimman pitkälle leikkuupuimurien komponenteista metsäkoneita, mitkä ovat tehokkaita käyttää ja jotka jättävät minimaalisen jäljen metsään.

- Nyt kolme vuosikymmentä myöhemmin nuo kriteerit täyttyvät edelleen koneiden ominaisuuksien osalta, mutta puimurikomponentteja ei ole enää käytetty pitkiin aikoihin. Nykyään koneet tehdään ihan kokonaan metsäalan ammattilaisten vaatimusten mukaisesti, sanoo Malmi.

Kansainvälinen toimija

Tänä päivänä Sampo on kansainvälisesti toimiva valmistaja, joka vie leikkuupuimureita yli 25 maahan ja metsäkoneita yli 23 maahan.

- Metsäkoneiden päämarkkinat ovat Pohjoismaissa ja KeskiEuroopassa mutta lisäksi niitä viedään mm. Pohjois- ja EteläAmerikkaan. Tällä hetkellä tarjolla on kaksi harvesterikokoluokkaa eli kompakti 4-pyöräinen HR46x ja järeä 8-pyöräinen HR86 sekä kolme kuormatraktorimallia: kantavuudeltaan 10tonninen FR28, 12-tonninen FR 48 ja 14-tonninen FR68. Olemme fokusoituneet harvennushakkuisiin ja keskijäreän puun hakkuisiin tuotetarjonnallamme; toki koneillamme onnistuu myös energiapuunkorjuu ja järeämmät päätehakkuutkin, kertoo pitkän linjan metsäkonemyyjä Ahti Sormunen

Tuotantomäärät

kasvaneet vahvasti Sampo metsäkoneiden valmistustahti on ollut vahvassa kasvussa viime vuosina. Mallisto on laajentunut ja uusia jälleenmyyjiä on tullut lisää, joten markkina-alue kasvanut.

- Nyt joulukuussa 2022 tehtiin kaikkien aikojen tuotantoennätys kuukausitasolla ja vahvaa tahtia pyritään jatkamaan tulevaisuudessakin. Eli seuraavaan tuhanteen valmistuneeseen Sampo -metsäkoneeseen päästään paljon nopeammin kuin ensimmäiseen, ilmoittaa metsäkoneiden tuotannosta vastaava Antti

Koivusalo

Kuvassa Rikua ja koneet myynyttä Ahti Sormusta (oik.) haastattelee Helena Riihtupa, joka juonsi tapahtumasta Ammattilehden Hyviä uutisia! lähetyksen.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 19 KONEURAKOINTI
Tuotekehityspäällikkö Jari Karen on ollut mukana Sampo -metsäkoneiden kehityksessä alusta saakka. - Sampo -metsäkoneita valmistetaan Porissa kasvavaa tahtia, sanoo tuotannosta vastaava Antti Koivusalo. Juhlatilaisuudessa luovutettiin myös Sampo FR48 -kuormatraktori KL-Metsäkone Oy:n Riku Pesoselle; kyseessä on jo yrityksen kolmas Sampo.

PARAS HINTA PUULLESI

Kuutio on metsänomistajille helpoin tapa myydä puuta verkossa. Joko ammattilaisen, kuten metsänhoitoyhdistyksen avulla tai omatoimisesti. Kilpailuttamalla saat puullesi parhaan hinnan.

Kuutio on kuin asunnonvälityspalvelu, mutta puulle.

Metsäalan ammatillisen koulutuksen kolmannet valtakunnalliset laatumittaustulokset julkaistu:

Valmistuneiden ammattiosaaminen vielä hyvällä

tasolla - merkkejä laskusta havaittavissa

TTS Työtehoseura toteutti metsäalan ammatillisen perustutkintokoulutuksen kolmannen oppimistuloksia, koulutuksen toteutusta ja laadullista

työllisyyttä arvioivan mittauksen vuonna 2022. Mittauksen kohteena olivat vuosina 2019-2021 ammatillisen perustutkinnon suorittaneet.

Oppimistulokset olivat vielä hyvällä tasolla keskeisessä ammattiosaamisessa kaikilla osaamisaloilla, mutta huolestuttavaa laskua oli havaittavissa vuonna 2017 toteutettuun ensimmäiseen mittaukseen verrattuna.

Metsuri-metsäpalvelujen tuottajilla työssä tarvittavien välineiden tekniikka, kunnossapito ja korjausosaaminen sekä oman työn suunnitteleminen kustannustehokkaasti ja ajankäytölli-

Metsäkoneenkuljettajaksi valmistuneiden arviot osaamisen kehittymisestä koulutuksen aikana (keskiarvoina).

sesti järkevästi olivat heikentyneet mittausten välillä.

Metsäkoneenkuljettajilla harvennusmallien käyttö, koneellisen puutavaran valmistaminen,

lähikuljetus, työssä tarvittavien tietotekniikan työsovellusten osaaminen sekä koneiden tekniikan tunteminen olivat alentuneet. Metsäenergian tuottajilla suu-

rin osa osaamisalakohtaisen substanssiosaamisen taitoalueista oli heikentynyt mittausten välillä, ja erityisesti koneellinen ja manuaalinen energiapuun hakkuu-

osaaminen olivat laskeneet. Laajemmin tuloksista sähköisessä tulospalvelussa https://ttsmetsa.fi/mittarit/. Hanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö.

METSÄALAN AMMATTILEHTI
20 KONEURAKOINTI

Metsäalalla perusasiat kunnossa - lisää tulevaisuuden tekijöitä tarvitaan

Puun kysyntä on pysynyt jo pitkään hyvällä tasolla, joten töitä metsäkoneurakoinnissa riittää varmasti jatkossakin. Ajat ovat toki hyvin epävarmat eikä kukaan tiedä mitä maailmassa seuraavaksi tapahtuu.

Hämeenlinnassa pääpaikkaansa pitävä Metsäkonepalvelu -konserni tuottaa koneellisen puunkorjuun palveluita metsäalan yrityksille, yhteisöille ja yksityisille metsänomistajille Suomessa ja Ruotsissa - noin 170 metsäalan ammattilaista, jotka operoivat yli sadalle metsätyökoneella. Konsernin muodostavat emoyhtiö Metsäkonepalvelu Oy sekä tytäryhtiö MKP Sverige AB (Ruotsi).

- Arkitekemisessä meitä on täällä etelässä haastanut talvi, jos tätä voi nyt talveksi edes kutsua, kun vuoron perään on plussaa ja pientä pakkasta, välillä sataa paljon lunta ja sitten taas tulee vettä kaatamalla. Kelihaasteista huolimatta puuta on saatu korjattua hyvää tahtia teollisuuden tarpeisiin ja kun kelirikosta selvitään niin eiköhän kesälläkin töitä riitä. Ja vaikka kustannuspaine on kova niin ei tässä kan-

nata liikaa valittaa sillä maailmassa on tällä hetkellä paljon isompiakin murheita kuin meillä puunkorjuuyrityksillä, muistuttaa Metsäkonepalvelu Oy:n toimitusjohtaja Teemu Tolppa.

Metsäalalla selvitty toistaiseksi hyvin globaaleista haasteista Isossa kuvassa viime vuodet ovat olleet täysin poikkeuksellisia ja tapahtumat ovat vaikuttaneet jollain lailla kaikkiin toimintaympäristöihin ja ihmisten elämään.

- Metsäalalla olemme sinänsä hyvässä asemassa, että perusasiat ovat pysyneet kunnossa. Korona aikaan meidän työntekoa ei valtiovallan toimesta rajoitettu ja puun kysyntä pysyi hyvällä tasolla, samoin kuin on käynyt Ukrainan sodan alettuakin, mikä toki nosti kaikkia kustannuksia entisestään. Kaiken kaikkiaan savotoilla on tekemisen meininki ja usko metsäalan tulevaisuuteen vahva, sanoo Tolppa.

Julkinen paine kuormittaa alan ammattilaisia

Julkisuudessa metsäalaa ruoditaan nyt joka näkökulmasta; myös vaaliaika kärjisti keskustelua. Julkinen ryöpytys tuntuu lannistavan alan ammattilaisia ja etenkin se on harmillista, että kärsijöinä ovat työn toteuttajat vaikka eivät alan päätöksenteos-

ta vastaakaan:

- Negatiiviset kärjistykset syövät alan henkistä pääomaa. Hyvät teot eivät synny lehtien palstoilla vaan ne pitää oikeasti tehdä. Jos me oikeasti halutaan saada aikaan talousmetsissä monimuotoisuustoimia on meidän kyettävä motivoimaan tekijöitä eikä se tapahdu syyttelemällä ja pelottelemalla. Jokainen meistä haluaa lähteä töihin onnistumaan eikä pelkäämään virheitä.

Kesätöiden kautta alan ammattilaiseksi Metsäkonepalvelu järjesti kesätyökampanjan nuorille, koulussa jo vähän harjaantuneille metsäkonealan opiskelijoille, mikä mahdollisti hakea kesäksi koneenkuljettajaksi omasta taitotasosta riippuen joko harvesterin tai kuormatraktorin puikkoihin.

- Hakemuksia tuli oikein mukavasti ja uskon että saamme kasaan hienon kesätyöporukan, joista monen kanssa yhteistyö jatkuu toivottavasti tulevaisuudessa opintojen päätyttyä. Olemme muutamana kesänä panostaneet yhä enemmän kesätyöntekijöiden palkkaamiseen ja tehneet hyvää yhteistyötä alan oppilaitosten kanssa erityisesti Jämsässä, missä Metsäkonepalvelulla on nykyään oma toimipistekin. Tulokset ovat olleet positiivisia ja olemme saaneet houkuteltua hyviä potentiaalisia

nuoria kesäksi oikeisiin metsäkonetöihin, mikä toivottavasti innostaa jäämään alalle ja oppimaan työelämässä todelliseksi ammattilaiseksi joko Metsäkonepalvelussa tai muissa alan yrityksissä. Meidän koneyritysten pitää nähdä itsekin vaivaa tulevaisuuden tekijöiden luomisessa alalle eikä vain odottaa, että jostain ilmestyisi valmiita kuljettajia. Osaajia tarvitaan koko ajan lisää ja onnistunut kesätyöpaikka voi olla kimmoke millä alalle jäädään. Vastuu on erityisesti isommilla urakointiyrityksillä uusien kuljettajien saamisessa alalle ja kesätyöntekijät ovat hyvä keino siihen ja samalla heidän avullaan voidaan helpottaa vakiokuljettajiemme lomakautta, toteaa Tolppa.

Töihin pääsee huippukalustolla

Metsäkonepalvelussa kesätyöntekijät pääsevät ajamaan modernilla huippukalustolla, mikä antaa oikean kuvan alan teknisestä tasosta ja opettaa tulevaisuuden ammattiin.

- Meillä on ajantasainen kalusto mitä uusitaan tasaisesti ja kesätyöntekijät saavat käyttöönsä ihan samat koneet kuin ammattikuljettajammekin eli mitään pihanperäkoneita ei kesätuuraajille anneta, lupaa Teemu Tolppa.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 21 KONEURAKOINTI
Teemu Tolppa, Metsäkonepalvelu: Talven kelihaasteista huolimatta puuta on saatu korjattua hyvää tahtia teollisuuden tarpeisiin ja kun kelirikosta selvitään niin eiköhän kesälläkin töitä riitä. - Haastavista ajoista huolimatta savotoilla on tekemisen meininki ja usko metsäalan tulevaisuuteen vahva, sanoo Metsäkonepalvelu Oy:n toimitusjohtaja Teemu Tolppa.

Jatkuva tuotekehitys ja uudet innovaatiot

Kone-Ketosen menestyksen taustalla

Kone-Ketonen Oy on valmistanut legendaarisia Keto-harvesteripäitä neljän vuosikymmenen ajan; ensi vuonna yritys täyttää neljäkymmentä ja vauhti sen kun kiihtyy - kokemuksen tuomin entistä varmemmin askelin.

Kone-Ketonen Oy on valmistanut legendaarisia Keto-harvesteripäitä neljän vuosikymmenen ajan; ensi vuonna yritys täyttää neljäkymmentä ja vauhti sen kun kiihtyy - kokemuksen tuomin entistä varmemmin askelin.

Kone-Ketosen menestystuote sai alkunsa Lauri Ketosen opinnäytetyössä 1980-luvun alussa. Sahatukkien karsinta- ja katkaisulaite on tuonut perheyritykseen leivän ja levinnyt useina variaatioina maailman metsien tehokkaaksi harvesteriksi.

Teuvalta kotoisin oleva maatalon mies haaveili omasta suunnittelutoimistosta, mutta päätyi metsäteollisuusalan yrittäjäksi, kun kukaan muu ei uskonut riittävästi hänen ideaansa ottaakseen laitetta valmistukseen.

- Onneksi sain opiskeluaikana työskennellä alan yrityksissä ja ammentaa oppia huippuammattilaisilta niin työelämässä kuin korkeakoulumaailmassa. Hyvä koulutus on ollut minun ponnahduslautani, Ketonen uskoo.

Katseet kaikkiin suuntiin

Sinnikäs keksijän sielu ja rohkeus veivät saman tien Ruotsiin kansainvälisille alan messuille, josta aukeni ovi Euroopan ulkopuolelle: yllättäen japanilaiset ottivat Ketosen tuotteen omakseen. Keto-harvesteri puree erityisen hyvin japanilaiseen vaati-

vaan puumassaan ja markkinat ovat jatkuvasti kasvaneet.

Nykypäivänä Keto-harvestereilla on vahva jalansija Pohjoismaiden ja Japanin lisäksi Australiassa, Kanadassa, USA:ssa, Uudessa-Seelannissa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, IsossaBritanniassa ja Espanjassa.

- Edustamamme korjuumenetelmä näyttää pitävän suosionsa ja tulevaisuus näyttää lupaavalta. Olemme Suomessa yksi kymmenestä toimijasta. Kilpailu on ollut kovaa, mutta reilua. Patenttejamme on kunnioitettu ja olemme alan ainut toimija, joka

valmistaa telasyöttöistä harvesteripäätä, sanoo Ketonen.

Kotimarkkinoilla Keto-harvesteripäitä toimitetaan alustakonevalmistajille sekä suoraan loppukäyttäjille.

- Tänä päivänä johtavilla metsäkonevalmistajilla on omat kouramallistonsa mutta pienemmille tekijöille irtokouria pääsee toimittamaan; tärkein yhteistyökumppanimme Suomessa on Sampo-Rosenlew ja pienmetsäkoneita valmistava Jarcrac kasvaa sekin mukavasti. Täällä kouriin halutaan laajasti lisävarusteita kuten 360° rotaattori,

värimerkkaus, kantokäsittely, pihdit jne. Viime aikoina mallistomme pienimmät Keto-Forst ja Keto 51 -kouramme ovat myyneet kotimaassa mukavasti ja niitä asennetaan usein traktoreihin isäntälinjan urakointiin ensiharvennuksilla ja energiapuuleimikoilla, kertoo myynnistä vastaava Jari Hakala

Vahvuus lähtee kotipesästä

Kristiinankaupungissa toimiva yritys arvostaa suuresti kaupunkia, joka tarjosi alussa hyvät toimitilat ja mahdollisuuden kasvulle. Kuuden miljoonan liikevaihtoa tekevä kolmenkymmenen työntekijän ja lukuisten alihankkijoiden yhteistyökumppani pitää huolta, että hyvä heijastuu myös ympärille.

- Ajattelemme aina myös kaupungin etua. Ruotsinkielisellä rannikolla on tarjolla kielitaitoista työvoimaa ja hyvät logistiset yhteydet. Tarjoamme harjoittelupaikkoja paikallisille nuorille, Lauri Ketonen kertoo.

Intohimo suunnitteluun Kohta neljäkymmentä vuotta yrittäjänä toiminut Lauri Ketonen on edelleen mukana perheyrityksessä, mutta uudessa roolissa. Perustajan nuoruuden unelma omasta suunnittelutoimistos-

METSÄALAN AMMATTILEHTI 22 KONEURAKOINTI
Kone-Ketonen on valmistanut Keto -harvesteripäitä Kristiinankaupungissa vuodesta 1984 lähtien. Tehdas on laajentunut matkan varrella useaan otteeseen tuotantomäärien kasvaessa. Kone-Ketonen Oy:n menestyksen taustalla on innovatiivinen ajattelu ja jatkuva tuotekehitystyö. Kuvassa Keto-150 Karate -hybridijärjestelmällä varustettua, Japaniin toimitettavaa kouraa esittelevät Lauri Ketonen (vas.), Juha Ketonen, Henrik Lassander ja Jari Hakala.

ta on tavallaan toteutunut: hän työskentelee yrityksen kehittämisosastolla huolehtimassa, että Keto-harvesterit pitävät pintansa ajan haasteissa.

- Ensimmäinen patentti oli telavedon 3-rivinen syöttötela ja matkan varrella patentteja on syntynyt toistasataa. Myös nuoremmilla suunnittelijoillamme on intohimo kehittää harvesteripäitä eteenpäin, joten uusia innovaatioita syntyy jatkossakin, lupaa Ketonen.

Harvesteripäitä valmistuu suurella volyymilla

Lähes 30 henkilöä suoraan työllistävälle Kone-Ketoselle viime vuodet ovat olleet menestyksekkäitä mutta toki myös monessa asiassa haasteellisia.

- Nyt on eletty pitkään poikkeuksellisia aikoja mutta metsäteollisuuden veto on onneksi kantanut kriisien yli niin Suomessa kuin maailmallakin. Tuotantoon haastetta on tuonut komponenttien saatavuusongelmat, mitkä ovat onneksi viime aikoina helpottaneet. Vuosi 2022 olikin meille yksi historian parhaita ja tämäkin vuosi näyttää oikein hyvälle. Valmistamme noin 200 Keto -harvesteripäätä vuodessa sekä niiden varusteita; tänä päivänä asiakkaat haluavat yhä monipuolisempia ja laajemmin varusteltuja kouraratkaisuja, kertoo varatoimitusjohtaja ja ostoista vastaava Juha Ketonen Tehtaan joustavaa tuotantoa on kehitetty ja optimoitu vuosikymmenten aikana tilanteiden mukaan.

- Aikanaan hyödynsimme enemmän alihankintaa ja sitten vuorostaan siirsimme osavalmistusta enemmän takaisin omiin käsiin. Viimeisen kymmenen vuoden aikana on siirrytty jälleen hyödyntämään alihankkijoita yhä enemmän, sillä olemme löytäneet sitoutuneet kumppanit lähialueelta, jotka tekevät jopa laiteinvestointejaan meidän tarpeemme huomioon ottaen. Toki omasta tuotannostammekin, missä tehdään kaikkien Keto -kourien kokoonpano ja testaus, löytyy edelleen laajasti työstökoneita ja hitsauslaitteita robotteja myöten, mutta nykyisen filosofiamme mukaan panostamme niin paljon kuin pystymme tuotteidemme suunnitteluun ja kehittämiseen entistäkin tehokkaammiksi. Se on asia millä asiakkaamme pärjäävät urakoinnissa, toteaa tuotannosta vastaava Henrik Lassander

Laaja mallisto

Keto -yksioteharvestereita valmistetaan kahdeksaa kokoluokkaa, Keto-51, Keto-100, Keto -150, Keto-500, Keto-600, Keto800 ja uusimpina tuotekehityksen tuloksina Eco Supreme-sarja ja Keto Forst Eco sekä Keto Karate -versiot 100 ja 150-malleista.

- Sopiva Keto löytyy niin harvesteriin, maatalous- kuin metsätraktoriin ja kaivinkonealus-

asiakkailta saatava palaute kullanarvoista tuotekehitykselle. Kuvassa Sampo HR86 varustettuna Keto-150 Karate Multi -kouralla.

Kone-Ketosen tuotannosta valmistuu noin 200 harvesteripäätä vuodessa; kuvassa Håkan Eskola kasaa runkorakennetta.

toille, sillä erilaisia versioita on tarjolla kymmeniä erilaisia. Aktiivinen tuotekehitys ja palaute käyttäjiltä neljän vuosikymmenen ajalta yhdistyvät kaikissa KETO-harvestereissa - optimaalisena tehona ja luotettavuutena, sanoo Jari Hakala.

Karate iskee voimalla

Vuonna 2017 Kone-Ketonen esitteli markkinoille mullistavan hybridi-teknologian mikä nimettiin Karate -järjestelmäksi.

- Nimensä mukaisesti Karate syntyi Japanissa missä asiakkaat halusivat tehokkaampia kouria järeiden puiden käsittelyyn ilman että alustakoneen koko ei saa kasvaa tyypillisestä 8 tonnisesta kaivukoneesta maaperän luhistumisvaaran takia - myöskään alustakoneeseen ei voida tehdä isoja muutoksia sillä Japanissa käytetään pääasiassa vuokrakoneita. Lähdimme ensin miettimään sykeharvesteri-pohjaista kaatopäätä mutta emme saaneet sen pituusmittausta toimimaan luotettavasti ja hylkäsimme projektin. Ongelma piti kuitenkin saada ratkaistua ja asiaa riittävän kauan mietittyämme syntyi ajatus hybridi-teknolo-

giasta ja 5-rivisestä syöttötelarakenteesta, kertoo Lauri Ketonen.

Perusteellisen tuotekehitystyön tuloksena syntyneet Karate-koneet voidaan varustaa akkujärjestelmällä, missä järjestelmä ohjaa hydrauliikan tuottoa ja painetta tarkemmin eri työvaiheiden tarpeiden mukaisesti.

- Järjestelmä on avuksi pienitehoisissa alustakoneissa, joissa Karate-system antaa lisätehoa vaativimpiin työvaiheisiin - esimerkiksi Keto-150 Karate mallissa puun syöttöön saadaan 200 litran virtaus kun ilman järjestelmää tarjolla on 120 litraa, opastaa Ketonen.

Ensin tuotantoon tuli Keto100 Karate mitä on toimitettu asiakkaille jo yli sata kappaletta ja viime vuonna esiteltiin seuraavan kokoluokan Keto-150 Karate, minkä myynti on lähtenyt mukavasti matkaan.

- Karate on hyvä esimerkki asiakaskohtaisesta ajattelustamme ja halusta ratkaista vaikeammatkin haasteet. Vaikka kyseessä on täysin sarjavalmis toimiva ratkaisu niin kehitämme ideaa edelleen ja jossain vaiheessa aiomme valmistaa toisen sukupolven hybridi-järjestelmän,

Jokainen valmistuva Keto -harvesteripää testataan ja säädetään perusteellisesti ennen asiakkaalle toimittamista.

vihjaisee Ketonen.

Kombikourat menestys

Toinen esimerkki on vuonna 2009 markkinoille tuodut Eco Processor -sarjan kombikourat,

joita löytyy useammassa kokoluokassa.

- Kombikourat ovat olleet todellinen menestys ja pelkästään Keto-150 Eco Processor -mallia

Keto -yksioteharvestereita valmistetaan kahdeksaa kokoluokkaa ja kymmeniä eri versioita. Kaikki mallit ovat telasyöttöisiä. jatkuu...

METSÄALAN AMMATTILEHTI 23 KONEURAKOINTI
Vaikka vientimarkkinat kasvata niin kotimaa on edelleen Kone-Ketosen tärkeä markkina-alue ja

KONEURAKOINTI

on valmistettu jo yli 600 kappaletta. Kombikourien suuremman aukeamansa ansiosta ne soveltuvat vuoristoisten rinteiden monitoimi-kouriksi, joilla karsinta, katkonta kuin lajittelukin onnistuu helposti - tarvittaessa niillä voi jopa kuormata. Kombikourissa on kiinteät telastot, jonka ansiosta kuluvia osia on vähemmän ja saha on aina suorassa, sanoo Jari Hakala.

ympäripyörivä 360° Plus -rotaattori tuottaa huomattavasti enemmän pyörimisvoimaa: jopa 1050 Nm 100 barin paineella. Tämä parantaa myös tehokkuutta metsien harvennushakkuissa. Ympäripyörivä 360° Plus -rotaattori nopeuttaa myös kaatamista, koska puuta voidaan lähestyä mistä suunnasta tahansa. Kaatopäätä voidaan kiertää rajattomasti kumpaan suuntaan tahansa eikä letkujen tai puiden vaurioitumisen vaaraa enää ole - letkut eivät voi enää myöskään kiertyä tiltin ympärille, huomauttaa Lauri Ketonen.

Lisäksi uutuusrotaattori helpottaa huoltotöitä, sillä letkuihin ja asennuksiin on helpompi päästä käsiksi. Kustannussäästöjä saavutetaan myös pidentämällä letkujen huoltovälejä, sillä letkut liikkuvat vähemmän ja ovat lyhyemmät. Nerokkaan rakenteen ansiosta kaikki hydrauliikkaletkut, kantokäsittelyaine ja urea kulkevat rotaattorin läpi. Urealle on rotaattorissa oma eristetty kanavansa. Näin urea ja hydrauliikkaöljy eivät sekoitu edes vikatilanteessa.

Mullistava 360° Plus

-rotaattori

Itse harvesteripäiden lisäksi kehitystyötä tehdään myös niiden varusteissa, joilla työskentelystä saadaan entistäkin tehokkaampaa.

- Uusi tuotteemme, täysin

- Asiakkailta saadun palautteen perusteella ympäripyörivä 360° Plus -rotaattori on niin ylivertainen käyttää, että siitä syntyy pikku hiljaa jopa vakiovaruste harvesteripäihimme. Tällä hetkellä rotaattorista on tarjolla kolme eri kokoa, kertoo Jari Ha-

Hyviä uutisia! -uutislähetys

tarjoaa kuljetus-, metsä- ja maarakennusalan mielenkiintoisimmat uutiset viikon ajalta aina perjantaisin.

/ammattilehti.fi

@ammattilehti.fi

/ammattilehti.fi

Katso lähetys Ammattilehden Facebook, Youtube ja Instagram kanavillalähetyksellä jo kymmeniä tuhansia katsojia viikottain!

METSÄALAN AMMATTILEHTI
24
kala. Kone-Ketonen on toimittanut harvesteripäitä menestyksellä Japanin markkinoille jo vuosikymmenten ajan; kuvassa tyytyväiset asiakkaat vuoristosavotalla 20 vuotta luotettavasti pelanneen Keto-150 kouran kanssa. Isomman pään Keto -harvesteripäät ovat suosittuja Pohjois-Amerikassa järeissä tela-alustaisissa alustakoneissa.
...jatkuu MAINOSTAJA!
Kone-Ketosen uusi 360° Plus -rotaattori tekee harvesteripään käytöstä entistä tehokkaampaa.
Haluatko yrityksesi uutisjuonnon tai mainosvideon mukaan Hyviin uutisiin? Soita 050 4129 030 ja suunnitellaan teille sopiva mediapaketti!

FR28

FR28

HR46X

HR46X

FR48

MYYNTI I Etelä-Suomi

MYYNTI I Etelä-Suomi

Ahti Sormunen

Ahti Sormunen

puh. 0400 346 650

puh. 0400 346 650

MYYNTI I Pohjois-Suomi

MYYNTI I Pohjois-Suomi

Petter Sirkka

Petter Sirkka

puh. 040 530 8773

puh. 040 530 8773

METSÄALAN AMMATTILEHTI
FR48

BKT astumassa rengasjättien pelikentille

Intialainen rengasvalmistaja BKT paljasti helmikuussa 2023 varsin kunnianhimoisen kasvustrategiansa. Satojen miljoonien dollarien tehdasinvestointien, uusien tuotelanseerausten ja korkean laadun avuin yhtiön rengastuotanto on tarkoitus nostaa 600 000 tonniin vuodessa ja liikevaihto kaksinkertaistaa kahteen miljardiin dollariin vuoden 2026 loppuun mennessä. Markkinoille tuodaan myös mm. uudet harvesteri- ja ajokonerenkaat.

Kasvua haetaan päätuoteryhmien: maatalous-, työkone- ja teollisuusrenkaiden lisäksi metsäkone- ja kuorma-autojen Off-Road -renkaista sekä renkaiden ja muovituotteiden valmistuksessa tärke-

än mustan hiilen tuotannosta. Ammattilehti vieraili valmistajan Bhujn tehdaskaupungissa Intiassa toteamassa BKT:n huikean kasvusuunnitelman olevan täysin mahdollista. Yhtiön johto vakuuttaa ettei kasvulla ole tar-

koitus ainoastaan tuoda lisää vaurautta omistajilleen, vaan myös nostaa tehtaan työntekijöiden sekä heidän perheidensä elintasoa. Suomalaisille urakoitsijoille kasvustrategia näyttäytyy ainakin uusien ja kilpailukykyisesti hinnoiteltujen rengasvaihtoehtojen muodossa.

Monikansallinen perheyhtiö

BKT eli virallisesti Balkrishna Industries Ltd. on monille Suomalaisille tuttu muun muassa traktorien ja perävaunujen sekä metsäkoneiden renkaista. Lisäksi BKT valmistaa renkaita kaivos- ja maansiirtoajoneuvoihin sekä teollisuuskäyttöön.

Arvind Poddarin johtama

perheyhtiö on perustettu vuonna

1987 ja sen pääkonttori sijaitsee Intian yritysmaailman pääkaupungissa Mumbaissa. Lisäksi

BKT:llä on konttorit myös Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa paikallisille markkinoille. Vahvasti kasvavan rengasimperiumin palveluksessa on noin 10 000 henkilöä.

Tuotantolaitoksia on yhteensä viisi ja näistä uusin ja merkittävin sijaitsee Bhujissa, Gujaratin osavaltiossa maan länsirannikolla lähellä Pakistanin rajaa.

Koronan myötä ennätystuloksiin

Vastoin kaikkia odotuksia

BKT:n liikevaihto on kasvanut reilusti korona-pandemiaa edel-

tävältä ajalta. - Liiketoimintamme on kasvanut 49 % verrattuna pandemiaa edeltävään aikaan. Tuotantoa olemme kasvattaneet 2019 vuoden 260 tonnin päivätuotannosta viime vuonna 2022 saavutettuun uuteen ennätykseen, joka on 436 tonnia päivässä, sanoo BKT:n varapääjohtaja Ravij Poddar Yhtiön ilmoittama liikevaihto kasvoi vuonna 2022 miljardin euron tasolle ja rengastuotannossa saavutettiin 450 000 tonnin rajapyykki. Varsin kunnianhimoisen kasvutavoitteen ja rakenteilla olevien tuotantolaitosten laajennushankkeiden myötä monikansallisen rengasyhtiön liikevaihto onkin tarkoitus kaksinkertaistaa ja tuotanto nostaa

on reilun viikon tuotannon verran työkonerenkaita. Vierailun ajankohtana 12.2.2023 renkaita oli tarkalleen 81 247 kappaletta. Ja halleja alueella on useampiakin...

Vaikka tehtaalla on kokoa ja näköä valmistuu 57 tuumaisia maansiirtokoneiden renkaita vain neljän kappaleen päivävauhtia. Käsityön osuus on suuri ja jättien valmistuksessa käytettävät koneet ovat omaa suunnittelua sekä valmistusta. Uuden laajennuksen myötä näiden halkaisijaltaan nelimetristen renkaiden tuotanto saadaan kaksin, jopa kolminkertaistettua.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 26 KONEURAKOINTI
Bhujn 2,6 neliökilometrin laajuinen tehdasalue on BKT:n kruununjalokivi. Aavikon keskelle noussut ja nykyisin yli 100 000 puun rajaama alue pitää sisällään rengastehtaan lisäksi asunnot 10 000 ihmiselle ja tuotetestauskeskuksen. Tulevan laajennuksen myötä alueelle nousee myös koulu sekä muita asukkaiden elintasoa kohottavia palveluita. Pinta-alaltaan 50 000 neliömerin hallissa

600 000 tonniin vuonna 2026.

Vahvaa panostusta

tuotantoon

Tavoitteen saavuttamiseksi

yhtiölle valmistui viime vuoden puolella vuonna 2012 avatun

Bhujin tehdasalueen järjestyksessään jo viides laajennus, joka yhtiön edustajan mukaan on vasta esimakua tulevalle. Samalla BKT perusti täysin uuden tutkimus ja tuotekehityskeskuksen, jossa yhtiö suunnittelee uudet rengasmallinsa raaka-aineista aina loppukäyttäjälle toimitettavaan tuotteeseen saakka.

Tekemisen laajuudelle antaa mittakaavaa alueen koko, joka on nyt päältä 2,6 neliökilometriä.

Pelkät katetut rengasvarastot, joita alueella on useampia ovat

kooltaan 191 m x 261 m eli

pinta-alaltaan noin 50 000 neliömetrisiä halleja, mikä vastaa aika tarkkaan seitsemää täysikokoista jalkapallokenttää. Vielä tämän vuoden aikana käynnistyvän uuden laajennuksen jälkeen alueen pinta-ala kasvaa yli 3,2 neliökilometriin. Alueella on valmistajan oma 40 MW voimalaitos, joka saa käyttövoimansa liki kokonaan renkaiden valmistuksessa keskeisen komponentin eli hiilimustan valmistuksessa sivutuotteena syntyvästä öljyperäisestä häntäkaasusta. BKT toimittaa renkaan kestävyyteen ja pito-ominaisuuksiin oleellisesti vaikuttavaa hiilimustaa myös muille rengasvalmistajille sekä muovituotteiden valmistukseen.

- Hiilimusta on kriittinen komponentti renkaiden ja kumitelojen valmistuksessa. Oman tuotannon avulla voimme valvoa laatua ja tarvittaessa muuttaa sen koostumusta. Vuonna 2021 hiilimustan kokonaistuotanto oli 138 000 tonnia. Tavoitteemme on nostaa tuotanto noin 200 000 tonniin tämän vuoden aikana, Poddar kertoo.

Vastuullisuus

puhuttaa Intiassakin

Vuodesta 2019 lähtien BKT:n

Bhujn tehtaalla on otettu käyttöön Zero Liquid Discharge (ZLD) -periaate, mikä tarkoittaa, että nestemäistä jätettä ei päästetä lainkaan laitoksen ulkopuolelle. Kaikki tehtaalla käytetty vesi käsitellään, puhdistetaan ja käytetään uudelleen. ZLD-periaatteen tavoitteena on säästää vesivaroja, vähentää jätevesipäästöjen ympäristövaikutuksia sekä parantaa laitoksen kokonaistehokkuutta ja kestävyyttä.

BKT:n mukaan noin 75 prosenttia renkaiden valmistuksessa käytettävästä vedestä johdetaan tehtaalle liki kymmenen kilometrin matkan takaa joesta. Loput ovat talteen kerättyä sadavettä.

BKT:n varapääjohtaja Ravij

Poddar arvioi Bhujin tehtaan olevan kenties vähäpäästöisin lajissaan maailmassa. Päästökuormitusta auditoidaan jatkuvasti ja vähäisiä päästöjä kom-

pensoidaan muun muassa metsiä istuttamalla.

Yritysten vastuullisuuskysymykset eivät ole se helpoin keskustelun aihe Intiassa, jossa suurin osa jätteistä joutuu käsittelemättömänä luontoon, myös teollisuudessa. Tosin BKT:n toimet Butsissa luovat uskoa parempaan huomiseen, jo siltäkin osin, että yhtiö on rakentanut tehdasalueen läheisyyteen asuinalueen työtekijöilleen ja tukee rahallisesti yli neljää kymmentä koulua ja oppilaitosta. Parhaillaan BKT on perustamassa omaa 1200 oppilaan koulua työntekijöittensä jälkikasvuille Bhujissa. Paddarin mukaan yhtiön tavoitteena on luoda hyvinvointia ja tarjota mahdollisuuksia: - Tyytyväiset työntekijät mahdollistavat kasvun, Paddar sanoo.

Forestmax - täydellä

mallistolla metsäpuolelle

Vakuuttavaksi voi tuotannon lisäksi luonnehtia myös tapaa jolla intialainen rengasyhtiö aikoo liikevaihtonsa tuplata. BKT:n tuoteportfoliossa on tällä hetkellä noin 3200 eri rengas ja telavaihtoehtoa mikroautoista aina 57 tuumaisiin kaivoskuormaajan renkaisiin. Päätuoteryhminä ovat maatalous- ja maarakennussekä kaivos- ja teollisuusrenkaat.

Eri rengastuoteryhmiä on pitkälti toistakymmentä ja valmistaja esitteli lehdistölle myös täysin uusia aluevaltauksia. Henkilöautojen ja hyötyajoneuvojen renkaat puuttuvat valmistajan mallistosta, mutta vain toistaiseksi.

Siitä lisää hieman tuonnempana. BKT:n kansainvälisen lehdistötapaamisen kenties Suomalaisittain ne mielenkiintoisimmat ja ehkäpä myös odotetuimmat uutuudet vastaavat metsäsektorin tarpeisiin. Agripuolella on hyvin tiedossa BKT-renkaiden hyvät

talvipito-ominaisuudet, mitkä tekevät BKT:stä erinomaisen renkaan ympärivuotiseen käyttöön. Se näkyy myös merkin hyvänä myyntinä Pohjoismaissa. Tähän asti BKT:n traktorirenkaiden mallistossa on ollut hyvin rajattu valikoima vahvistettuja eli juurikin metsätöihin sopivia renkaita. Nyt siihen on luvassa pysyvä muutos uuden Forestmax -rengasperheen myötä. Traktoripuolelle esitellään aluksi viisi taka- ja kuusi etupyörille tarkoitettua kokovaihtoehtoa. Traktorien lisäksi BKT Forestmaxista tuodaan myös harvestereihin ja ajokoneisiin tarkoitetut vaihtoehdot. Motoihin esiteltiin kaikkiaan yhdeksän ja ajokoneisiin kuusi uutta kokovaihtoehtoa. Lisäksi vastaava repertuaari on tarjolla juontokoneisiin ja skid-

dereihin. BKT:n mukaan uutta Forestmaxia pitäisi olevan saatavilla vielä tämän vuoden kuluessa.

- Käytimme runsaasti resursseja metsäkonerenkaiden tuote-

kehitykseen. Ne on testattu kaikissa ajateltavissa olevissa olosuhteissa, sanoo BKT:n teknologiajohtaja Dilip Vaidya

jatkuu...

METSÄALAN AMMATTILEHTI 27 KONEURAKOINTI
Kansainvälisessä lehdistötilaisuudessa yhtiön kasvunäkymistä ja uusista tuotelanseerauksista kertoivat BKT Europen toimitusjohtaja Lucia Salmaso, BKT:n varapääjohtaja Ravij Poddar ja pääjohtaja Arvind Poddar sekä teknologiajohtaja Dilip Vaidya. BKT:n uusi metsäkoneisiin tarkoitettu Forestmax -mallisarja sisältää laajasti kokovaihtoehtoja harvestereihin ja ajokoneisiin. BKT panostaa jatkossa todella vahvasti metsäpuolen renkaisiin. Traktorien lisäksi uudesta BKT Forestmaxista tuodaan myös harvestereihin ja ajokoneisiin tarkoitetut vaihtoehdot.

Agri- eli maatalouspuolelle BKT tuo uutena tuotelinjana täysikumitelat, joiden kysyntä on valmistajan mukaan kasvanut merkittävästi.

- Tela tarjoaa raskaissa koneissa paremman pidon ja säästää maapohjaa. Ja nyt vastaamme asiakkaiden tarpeisiin myös tässä segmentissä, Vaidya toteaa.

BKT kasvattaa myös teollisuuteen ja materiaalinkäsittelyyn tarkoitettujen umpikumirenkaiden mallistoa tuomalla uuden materiaalinkäsittelykoneisiin sekä satamalaitteisiin suunnatun malliston ohella tarjolle kaivoskoneiden Cushion dampered -umpikumirenkaat.

Maansiirtopuolella BKT:n ylpeydenaiheena ovat aina 57 -tuuman vannekokoon ulottuvat työkonerenkaat. Näille on myönnetty Caterpillarin SQEP -standardi, joka vahvistaa valmistajan asemaa myös OEM-valmistajana.

Uuden metsäkonerengasmalliston rinnalla toinen todella kova uutinen oli valmistajan ilmoitus astua mukaan hyötyajoneuvosegmenttiin vuoden 2025 aikana.

Aluksi valmistaja tuo tarjolle raskaiden maansiirtoautojen offroad-renkaat eli OTR-renkaat

myös Euroopan markkinassa.

Tuotantoa ja eri rengasvaihtoehtojen määrää kasvattamalla sekä täysin uusilla aluevaltauksilla

BKT hakee nykyisen viiden prosentin asemesta kymmenen

maailmanlaajuisesti, emmekä näe merkkejä sen hidastumisesta seuraavan viiden vuoden aikana. Kysyntä alkoi kasvaa vuoden 2020 aikana ja on nykyään Covidia edeltävää tasoa korkeam

Suomessa BKT -renkaat maahantuo ja myy vuosien kokemuksella mustasaarelainen Gripen Wheels Oy.

- BKT:n renkaat ovat saaneet hyvän vastaanoton Suomessa, ja

valmistajan puolelta kuultiin, niin siihenkin tarpeeseen on pian runsaasti tarjottavaa. Se on positiivinen asia. Myös uudet metsäkoneiden eli harvestereiden ja ajokoneiden renkaat ovat kova

SILLE ON SYYNSÄ,

Se on kautta aikojen myydyin Logset. Pieni koko, hyvä kuormankantokyky, erinomainen eteneminen maastossa, helppo ajettavuus, kestävyys.. ja ennenkaikkea matala polttoaineenkulutus. Uusi 5F on kaikkea tätä ja paljon enemmän. Soita Ernolle ja sovi koeajo!

MYYNTI: ERNO MÄNTYNEN 040 849 3115, erno.mantynen@logset.

METSÄALAN AMMATTILEHTI
28 KONEURAKOINTI
... jatkuu
BKT:n traktorirenkaat urakointiin ja maatalouskäyttöön ovat lunastaneet suomalaisten asiakkaiden luottamuksen. Nyt mallistoa kasvatetaan ns. metsävahvistettujen renkaiden valikoimassa.
SEURAAVA SUOSIKKIKONEESI? www.logset.com 16 T OMAPAINO 12 T HYÖTYKUORMA 140 H P 190 K W TEHO 35 NOUSUKULMA
JUHLAVUODEN MUSTA TULI JÄÄDÄKSEEN. Suuren suosion myötä Logsetin koneet ovat jatkossakin mustia. KAHMARIT

Uruguayn metsätyömailta on monenlaisia tarinoita

Olosuhteet Uruguayn hakkuilla poikkeavat melkoisesti Suomesta. Työmaat ovat yleensä kymmeniä hehtaareita ja sijaitsevat usein kaukana asutuksesta ja palveluista.

Kolmen ja puolen miljoonan miljoonan asukkaan Uruguay on perinteisesti karja- ja maatalouden maa, mutta siitä on tullut myös merkittävä metsätalousmaa. Maan metsätalouden historia on lyhyt, vain 30 vuotta, mutta istutusmetsiä on jo 1.15 miljoona hehtaaria. Vuonna 2006 pinta-ala oli noin 600 000 ha, joten se on lähes kaksikertaistunut 15 vuodessa ja kasvu jatkuu.

Ensimmäiset merkittävät investoinnit metsäteollisuuteen, mm. Botnian sellutehdas, tehtiin noin 15 vuotta sitten ja nyt UPM on käynnistämässä maailman suurinta sellutehdasta. Nykyisin muita merkittäviä toimijoita ovat selluyhtiö Montes del Plata (jossa mukana StoraEnso), sahayhtiö Urufor, levyjen tuottaja Lumin sekä useita raakapuun vientiyhtiöitä. UPM2:n myötä meno puunkorjuussa kiihtyy entisestään.

Olosuhteet Uruguayn hakkuilla poikkeavat melkoisesti Suomesta. Työmaat ovat yleensä kymmeniä hehtaareita ja sijaitsevat usein kaukana asutuksesta ja palveluista. Koneet pyörivät yleensä 24/7 hengessä keskimäärin 20-22 tuntia vuorikaudessa. Hakkuutiimissä on yleensä 2-4 motoa ja vastaavat kuormakoneet. Niiden toimintaa tukemaan perustetaan leiri, jossa

on tarvittavat palvelut sekä henkilökunnalle että koneille. Hakkuiden turvallisuus- ja ympäristövaatimukset ovat todella tiukat ja siellä pitää olla valmius myös maastopalojen torjuntaan.

Hakkuiden urakoinnissa on monenlaisia toimijoita. Paljon on alkujaan pienurakoitsijoita, jotka viimeisen 15 vuoden aikana ovat kasvaneet suurten asiakkaidensa myötä keskisuuriksi tai jopa suuriksi yrityksiksi. Niiden omistajilla ei ole kummoista koulutusta, mutta sitäkin enemmän taitoa oppia matkan varrella, ja rautainen asenne. Toisen ryhmän muodostavat metsäyhtiöistä lähteneet ammattilaiset jotka ovat halunneet hakea uusia haasteita yrittäjinä. Mukana on myös muutama rakennusalan tai muun sektorin iso yhtiö, jotka hakevat metsäpuolen palveluista kasvua. Tässä artikkelissa kerrotaan kolme erilaista kasvutarinaa.

Siellä pitää olla tarpeelliset tilat ja varusteet koneiden huoltoon sekä henkilöstön hyvinvointiin.

Puutavararekoissa ei ole omia kuormaimia, vaan isoilla työmailla kuormaus tehdään tehokkailla kuormauskoneilla. Tällä lisätään myös kuormien kokoa, kun suurin sallittu kokonaispaino on vain 45 tonnia

Jos työmaat ovat isoja, niin myös kuitupuupinot ovat pitkiä. Kuljetuksissa joudutaan taiteilemaan teiden kunnon, kuitupuun kosteuden ja puun tarpeen välillä

METSÄALAN AMMATTILEHTI 30 KONEURAKOINTI
Artikkelit ja kuvat: Pekka Muuttomaa Työmaaleirin varustelu on tiukasti säädelty. Kun työmaa harvoin on tauolla, koneiden määrä leirissä voi olla vaikuttava; vähän kuin FinnMetko messuilla.

Fabian Delgado - erilainen tarina

”Me teemme tätä hieman eri lailla kuin muut urakoitsijat. Kolmen vuoron sijaan teemme vain kahdessa vuorossa ja 5 päivän viikkoa. Kahden uuden harvesterin sijaan otamme käyttöön lisää koneita, jotta saavutamme UPM:n asettamat kuutiotavoitteet. Emme halua puristaa liikaa, vaan teemme meille sopivalla rytmillä ja laadukkaasti”, kertoo Fabian Delgado yhdessä poikansa Martinin kanssa. UPM:a kiinnostavat lähinnä sovitut kuutiomäärät ja työn korkea laatu.

Voidaan hyvin sanoa, että Fabian syntyi urakoitsi jaksi, koska hän aloitti isänsä polttopuutyömailla 45 vuotta sitten. Silloin tehtiin hommia vielä hevosten kanssa. Vuonna 2004 hän aloitti Botnian työmailla manujen ja maataloustraktorien kanssa. Vuonna 2007 hän hankki ensimmäisen todellisen metsäkoneensa, JCB:n kaivurin Keslan isolla harvesterikouralla, ja sitten Ponsse Buffalon. Hän teki hommia ensin puun vientiyhtiölle ja sitten sellufirmalle, ja koneiden määrä kasvoi. Mutta ei koskaan liian suureksi.

Vuonna 2016 hän sijoitti kertyneitä varojaan vähitellen 600 hehtaarin maatilan hankintaan.

- Ensimmäistä kertaa elämässäni minulla oli oikea koti; sitä ennen olin asunut työmailla. Eikä vaimo oikein tykännyt sellaisesta elämästä, muistelee Fabian. Maatilalla hän keskittyi viljan viljelyyn ja karjan kasvatukseen, mutta rakensi sinne myös varastot ja verstaat metsä-

koneille. Kun sellufirma ei vuonna 2019 uusinut sopimusta, Fabian päätti laittaa metsäkoneet naftaliiniin. Kiitos poikansa Martinin, ajatus metsäurakoinnista kuitenkin pysyi hengissä.

Kun suunnitelmat UPM:n uudesta sellutehtaasta alle 100 km päähän tulivat julki, Martin sai luvan kaivella Ponsseja naftaliinista. Kun UPM järjesti haun uuden tehtaan hakkuiden urakoinnista, Delgadot olivat valmiina.

- Minä neuvottelin vielä tämän sopimuksen, seuraavan hoitaa Martin. Minä en enää juuri metsään mene, vaan neuvon täältä taustalta, linjaa Fabian. Hänellä on kädet täynnä maatilansa kanssa ja moottoripyöräkin kaipaa ajoin tuuletusta.

Martinin tiimin tavoitteena on hakata noin 20 000 kuutiota kuukaudessa mutta määrä riippuu metsien laadusta. Käytössä on kaksi uutta Ergoa H7-hakkuupäällä ja yksi Elefant King; ja varikolla on vielä kaksi vanhempaa Ergoa ja Buffalo King.

METSÄALAN AMMATTILEHTI
31 KONEURAKOINTI
Fabian siirtää vetovastuuta urakoinnista vähitellen pojalle Martinille, koska myös pankinjohtaja häntä siihen erikseen patisti. Isä on silti yhä tervetullut työmaille antamaan vinkkejä. Ponsse Ergo tekee eucaa tasaiseen tahtiin. Uruguayssa on myös yhä jonkin verran vesasyntyisiä plantaaseita, joiden hakkuu nykykoneilla on vaikeaa. Niiden kaato tehdään rouheilla kaatokoneilla; fellereillä. Fabianin ja Martinin tiimissä on myös naiskuskeja, koska erityisesti eucan kuorinnassa tarvitaan herkkiä käsiä. Ofelia Pereira on ollut Ergon puikoissa jo lähes 10 vuotta.

Walter Calcerrada - kansallinen toimija

”Meillä on pitkä sopimus UPM:n kanssa; Riverassa olemme sahafirman kanssa yhä hieman koeajalla, mutta varsinaista sopimusta valmistellaan. Vientifirma FAS:n kanssa teemme leimikko kerrallaan, mutta töitä on riittänyt monta vuotta ja nytkin näyttää hyvältä”, toteaa Walter Calcerrada. Hän toimii lähes koko maan alueella, ja matkaa Riveran työmaille kertyy noin 500 km. Eli logistisia haasteita riittää.

Myös Walter on pitkän linjan urakoitsija, joka hänkin aloitti metsätyöt isänsä kanssa hakkuutyömailla Minasin alueella maan kaakkois osissa. Hänen ensimmäinen metsäkoneensa oli käytettynä ostettu Valmetin kuormakone, jolla hän teki hommia puun vientifirmoille. Walter on sikäli erikoinen toimija että hän käytti vuosia lähes pelkästään JCB:n kaivureita, joissa oli Keslan järeä harvesteripää. Parhaimmillaan niitä oli 12 kappaletta ja yhä muutama on käytössä: - Ne ovat palvelleet hyvin; yksinkertaisia ja luotettavia. Niiden kanssa me opimme tekemään hakkuita tehokkaasti, kertoilee Walter.

Sittemmin hän on siirtynyt Ponssen kalustoon, koska toiminnan vaatimukset ovat kasvaneet jatkuvasti. Pelin henki on yhä enemmän 24/7, joten huollon ja varaosien pitää toimia tehokkaasti.

- Sain Ponsselta pari vuotta sitten niin hyvän sopimuksen, että päätin vaihtaa konseptia. Sen päämekaanikko tarkastaa koneet perusteellisesti kahdesti kuussa ja vaikka sen tukikohta on kaukana Paysandussa, homma toimii, myhäilee Walter tyytyväisenä.

Kaikkiaan Walterilla on käytössään 13 harvesteria, 9 kuormakonetta ja 5 kaatokonetta sekä kalustoa tienrakennuksen ja 20 rekkaa puun ja koneiden kuljetuksiin. Lisäksi varikolla on vanhoja koneita, joita heitetään tarpeen mukaan kentälle. Riverassa hakataan todella järeää grandis-tukkia sahalle, joten siellä on käytössä Ponssen järeää kalustoa; Bearia ja Elephant Kingia. Uusi Mammoth saapuu huhtikuussa.

Walterin firman Lecalin tukikohta on hänen kotikaupungissaan Minasissa, jossa on tarvittavat toimistot, verstaat ja varastot. Varaosia on varastossa vaikuttava määrä ja esim. työmailla tarvittavat erilaiset työmaavaunut tehdään itse. Lecalin palveluksessa on kaikkiaan 150 työntekijää. Kyseessä on yhä perheyhtiö; Walter on toimitusjohtaja, hänen vaimonsa talouspäällikkö ja isäpappa neuvonantaja, kun tehdään tärkeitä päätöksiä. Yhtiön kasvu 15 vuoden aikana on ollut todella vaikuttavaa:

- Kasvun perusteena on ollut hyvä henkilöstö, työn korkea laatu ja sopimusten noudattaminen. Viime aikoina myös pitkä sopimus UPM:n kanssa on auttanut pankkien kanssa.

METSÄALAN AMMATTILEHTI
32 KONEURAKOINTI
Ergo rouskuttaa eucalyptus globulus-plantaasia maan kaakkoisosissa, jossa plantaasien laadussa on yhä tekemistä. Vesominen ja mutkaisuus vaikeuttaa laadukkaan hakkuun tekoa. Maan kaakkoisosissa maasto on paikoin mäkistä, ja jopa vinssejä joudutaan käyttämään rinteillä hakkuukoneiden tukena. Maan keski- ja länsiosissa maastot ovat tasaisia. Walterin firman varastoilta löytyy varaosia ja tarvikkeita monelta tiskiltä. Ponssen varaosia tulee nykyään suoraan urakoisijalle sekä laivoilla että pikatoimituksina. Walter Calcerrada kertoo tarinaansa toimistossaan ja nauttii paikalliseen tapaan mate-juomaansa, jota on aina mukana termoksessa myös maastossa.

Veljekset Candia - hurjaa kasvua

”Onhan tämä hieman kasvanut; joskus hieman hirvittääkin, kun on niin monta asiakasta ja työmaata. Mutta me haluamme olla täyden palvelun talo, koska se hyödyttää asiakkaita”, pyörittelee Edgar Candia, toinen Aprofor-yhtiön kahdesta osakkaasta. Yhtiöllä on hulppeat toimitilat, verstaat ja varastot maan länsilaidalla Paysandussa, Rio Uruguayn varressa.

Candian veljekset Robert ja Edgar aloittivat metsäurakointiaan jo 80-luvun lopulla Caja Bancarian työmailla ja vähitellen asiakkaita kertyi lisää. Vuonna 2004 he aloittivat työt Botnian aikanaan omistaman Tile Forestalin kanssa. Alussa hommia tehtiin metsureiden ja maataloustraktorien kanssa, mutta tahti ja vaatimukset olivat tiukat jo silloin.

- Botnia ohjasi ja tuki meitä sopivasti oikeaan suuntaan, jotta osasimme painottaa oikeita asioita, kuten vakituisen henkilöstön koulutusta. Pitkät sopimukset ovat auttaneet meitä saamaan rahoitusta, koska ne käyvät vakuuksina pankeille, selittää Edgar.

Koska isojen metsurimäärien liikuttelu oli työlästä, hakkuiden mekanisointi oli välttämättömyys vuonna 2006.

- Ensimmäiset todelliset metsäkoneet olivat käytetty Komatsun kaivinkone Tecforin harvesteripäällä ja espanjalainen Tecforin kuormakone. Ne olivat aika pelejä nykykoneisiin verrattuna, paljastaa Edgar. Tecforin raato on yhä muistona yhtiön varikolla.

Nyt Aprofor on yksi Uruguayn suurimmista metsäpalveluyrityksistä ja työllistää noin 500 erilaista metsäammattilaista. Se operoi kahta UPM:n omistamaa taimitarhaa, tekee istutuksia ja rakentaa teitä ja muuta infraa.

Sen suurin toiminto ovat puunkorjuu ja kuljetukset. Eli kuten Edgar aiemmin totesi; täyden palvelun talo. Jotta tämä ei olisi tarpeeksi, niin lisäksi veljekset harjoittavat sekä maa- että karjataloutta.

- Mehän olemme uruguaylaisia, haluamme pitää kiinni juuristamme, toteaa Edgar salaperäisesti.

Aprofor urakoi tällä hetkellä kolmelle asiakkaalle; UPM:lle, Montes del Platalle ja Caja Bancarialle. Sen vuotuinen hakkuumäärä on noin 1.3 miljoonaa kuutiota.

Aprofor on operoinut ja operoi yhä kaikenvärisillä koneilla.

- Meillä on pitkä kokemus John Deeren koneista, myös Ponsseja on jonkin verran. Lopulta päädyimme hankkimaan 20 uutta Komatsua (12 harvesteria mallia 931 ja 8 kuormakonetta mallia 895), vaikka John Deeren koneet ovat mielestämme parempia; samoin Ponssen palvelut, analysoi Edgar.

Päätöstä varmasti auttoi se, että Komatsun uusi päämaja sijaitsee Aproforin päämajan tontilla. Eli Komatsun varaosat ovat lähellä, eivätkä sido pääomaa. Ponssen päämaja ja varaosat ovat puolestaan vajaan kilometrin päässä, joten veljeksillä on selvästi pelisilmää.

Firmassa on kaksi päätöksentekijää, mikä on tärkeää, kun kyse on isoista asioista ja pää-

töksistä.

- Minä vastaan operatiivisesta puolesta ja Robert talouspuolesta, mutta kyllä asioita käydään läpi paljon yhdessä. Samat asiat ovat tärkeitä kuin ennenkin; luotettavuus, kilpailukyky, itseensä uskominen, riskien hallinta jne. linjaa Edgar. Nyt työn alla on ISO 9001-sertifikaatti.

Vierailun aikaan Uruguayssa oli karnevaali, minkä vuoksi oli kolme ylimääräistä lomapäivää. Sen vuoksi Edgar veti firmaa ja Robert oli playalla; tärkeää sekin, omien akkujen lataaminen. Lisää yrityksen toiminnasta voit katsoa YouTubesta hakusanalla Aprofor.

METSÄALAN AMMATTILEHTI
33 KONEURAKOINTI
Komatsun 931 on suht harvinainen näky Ponssen dominoimilla Uruguay työmailla. Vaikka puusto ei ole erityisen suurta, koneet ovat järeitä, koska kovassa työtahdissa ei ole varaa seisokkeihin. Veljekset Edgar (vas.) ja Robert Candia ovat kasvattaneet metsäpalveluyrityksestään yhden suurimmista toimijoista Uruguayssa. Vihreitä varakoneita Aproforin varikolla. Rouheaa felleriä käytetään heikkolaatuisten plantaasien kaadossa ja usein myös uusien kuskien ensimmäisenä koneena; sitä kun on aika vaikea saada hajalle. Komatsun 895 on merkin järein kuormakone, jonka ominaisuudet saadaan tehokäyttöön isoilla työmailla.

KESKELTÄ SUOMEA.

ENERGIAKOURAT HAKKUUPÄÄT

HARVENNUSHAKKUUKONEET

SOITA, NIIN RÄÄTÄLÖIDÄÄN JUURI SINULLE SOPIVA PAKETTI HAKKUILLE JA ENERGIAPUUNKORJUUSEEN. TARVITTAESSA ANNAMME MYÖS KOULUTUKSEN JA TARJOAMME RAHOITUKSEN.

MYYNTI SUORAAN TEHTAALTA

Puh. 010 289 2001 myynti@nisulaforest.com

Puh. 010 289 2040 kalle@nisulaforest.com

HUOLTO Puh. 010 289 2035 huolto@nisulaforest.com

VARAOSAT Puh. 010 289 2025 varaosa@nisulaforest.com

MYYNNISTÄ ASENNUKSEEN JA KÄYTTÖKOULUTUKSESTA TUOTETUKEEN. SUORAAN TEHTAALTA.

LISÄTIETOJA www.nisulaforest.com

Puh. 010 289 2000 info@nisulaforest.com

SEURAA MEITÄ

LUE LISÄÄ LUE LISÄÄ LUE LISÄÄ

Ponssen 19 000. metsäkone valmistui

Ponssen 19 000. Vieremällä valmistettu metsäkone luovutettiin 17.2. pitkäaikaiselle asiakkaalle Elliot Henderson Ltd:lle, Royal Burgh of Annan Pipe Band -säkkipilliorkesterin soittaessa taustalla.

PONSSE Scorpion Giant -harvesteri varustettuna H8-harvesteripäällä pääsee hakkuutyömaille Scottish Bordersin ja Skotlannin alamaan alueille.

- Kiitän Elliot Hendersonia ja Royal Burgh of Annan Pipe Band -orkesteria siitä, että he tulivat Vieremälle juhlistamaan 19 000. metsäkoneen rajapyykkiä kanssamme. Tietääkseni tämä on ensimmäinen kerta, kun Vieremän kylällä kuullaan säkkipillin soittoa. Ja vielä kun kyse on Ponsse UK:n ensimmäisestä juhlakoneesta, tämä on hyvin erityinen päivä meille kaikille. Muistelemme tätä päivää vielä pitkään, toteaa Ponsse UK:n toimitusjohtaja Gary

Glendinning

Elliot Henderson Ltd

- yhteistyötä yli 20 vuotta

Yli 35 vuotta sitten toimintansa aloittaneen Elliot Henderson Ltd:n toimipaikka on Selkirkissä Skotlannissa. Tänään yrityksellä

on yli 40 metsäkonetta joilla tehdään harvennuksia, hakkuita jyrkillä rinteillä, päätehakkuita, maaperän parannusta ja metsäteitä. Elliot Henderson Ltd:llä on myös valmiudet hakkuutähteiden ja kantojen poistoon sekä raaka-aineen toimittamiseen biomassateollisuuden tarpeisiin. Yhtiö on myös Forest Industry Safety Accord -järjestön perustajajäsen ja Forestry Contractors Association -järjestön jäsen.

Elliot Henderson Ltd on ollut Ponssen asiakas jo yli 20 vuoden

ajan, joten 19 000. metsäkoneen toimitus juuri heille on hieno kunnianosoitus pitkälle asiakassuhteelle.

- Olemme olleet aina edelläkävijänä hankkimassa uusimpia koneita ja näin olemme varmistaneet, että puunkorjuukalustomme on tuottavaa ja innovatiivista. Odotamme malttamattomina kalustomme täydentämistä Scorpion Giantilla. Kone pääsee heti töihin korjaamaan Arwen -myrskyn kaatamia puita, ja uskomme, että suuremmasta tehos-

ta ja H8-harvesteripäästä on siinä hyötyä. On hienoa päästä pian näkemään, mihin kone pystyy, kertoo Neil Purves, Director of Harvesting for Elliot Henderson Group.

- Meillä on tällä hetkellä jo PONSSE Scorpion, Ergo, kolme Elephantia ja Buffalo, Purves täydentää.

Ponsse UK

Ponsse UK perustettiin vuonna 1996, ja vuodesta 2017 lähtien yhtiön kotipaikkana on ollut Annan Skotlannissa. Ponsse toimitti ensimmäisen metsäkoneensa Isoon-Britanniaan jo vuonna 1994, ja tällä hetkellä konekanta on maassa lähes 400. Annanin huoltopalvelukeskuksessa työskentelee noin 30 Ponssen ammattilaista.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 35 KONEURAKOINTI
Ponssen Vieremän tehtaalla juhlittiin perjantaina 17.2.2023 jo 19.000 PONSSE
-metsäkoneen valmistumista ja toimittamista asiakkaalle. Ponsse UK:n toimitusjohtaja Gary Glendinning (oik.) luovutti PONSSE Scorpion Giant -juhlakoneen Elliot Henderson Ltd:n edustajille. Royal Burgh of Annan Pipe Band -orkesteri saapui Vieremälle soittamaan säkkipilliä juhlatilaisuuden kunniaksi.

Laadukkaat huoltopalvelut pitää metsäkoneet tuottavassa työssä

Konehuolto P. Kula Oy tunnetaan Ponsse -metsäkoneiden pitkäaikaisena valtuutettuna huoltoliikkeenä. Pöytyän Kumilaan rakennettiin 2003 uusi kiinteistö toimintaa varten, joten nyt kesäkuun 2. päivä perjantaina on aika viettää sen kunniaksi 20-vuotisjuhlia asiakkaiden kanssa.

Maatalon poika Petri Kula aloitti koneiden huoltamisen toiminimellä keväällä 1999.

- Kototilalla oli koneiden kanssa värkätty aina ja kun kysyntää tuntui olevan palvelulle, niin kiertelin pakettiautolla korjailemassa lähialueen maatalouskonekalustoa. Ponsse-yhteistyö alkoi siitä, kun pöytyäläisen metsäkoneyritys Pekka Ali-Raatikainen Oy:n Kalle Ali-Raatikainen soitteli Ponssen sen aikaisen Tampereen alueen konemyyjän Keijo Ojalan kanssa,

Kunnon toimitilat

Uuden vuosituhannen alussa Ponssen konekanta alueella oli vielä melko pieni mutta vahvassa kasvussa, mihin huoltopalveluiden kehittäminen antoi lisää mahdollisuuksia.

- Vuosina 2001-2002 käytiin

Ponssen kanssa keskusteluja

siitä miten toimintaa alueella kehitetään. Yhdessä mietittiin että tarvitaan halli, missä koneita pystytään huoltamaan kunnon olosuhteissa ja saadaan varaosat lähelle asiakkaita. Päädyimme siihen ratkaisuun, että minä in-

vestoin toimipisteeseen ja niin sitten huhtikuussa 2003 valmistui nykyinen toimipaikka Piimätielle Kumilaan. Muistan kun avajaisissa Einari Vidgrén kehui, että ei taida olla Ponssellakaan yhtään näin hienoa huoltohallia; toki siinä oli varmaan mukana vähän kannustusta nuorelle yrittäjälle, jolle investointi oli todella suuri, toteaa Kula.

joka kysyi että olisiko tiedossa ketään joka lähtisi huoltamaan Ponssen koneita Pöytyän alueella. Kalle sanoi että Kulan Petri voisi olla sopiva kaveri tehtävään. Niin sitten Ponsselta otettiin yhteyttä ja menin käymään Tampereella, jonka jälkeen tehtiin yhteistyösopimus talvella 2000 Ponssen huoltojohtajan Tapio Mertasen kanssa. Menin aluksi kuukaudeksi oppiin Ponssen Tampereen huoltoon, ja siitä alkoi metsäkoneiden huoltoosaaminen kehittyä, muistelee Petri Kula alkuvaiheita.

Alueella laaja konekanta Kahdenkymmenen vuoden aikana Ponsse -metsäkoneiden kanta on alueella kasvanut todella paljon ja merkki on vahvassa markkinajohtajan asemassa:

- Operoimme noin 100 kilometrin säteellä missä Ponssen koneita on käytössä pitkälle toistasataa. Ja vaikka toimitilat olivat valmistuessaan hulppeat ja jopa hieman ylimitoitetut niin jossain vaiheessa ne alkoivat käydä pieniksi. Niin sitten vuon-

METSÄALAN AMMATTILEHTI 36 KONEURAKOINTI
Petri Kula ja Ponssen perustaja Einari Vidgrén Konehuolto P. Kulan uusien toimitilojen avajaisissa huhtikuussa 2003. Konehuolto P. Kulan toimipaikka sijaitsee Pöytyän Kumilassa osoitteessa Piimätie 1192. Toiminnan kasvaessa tiloja laajennettiin vuonna 2018. Petri Kula aloitti Ponsse metsäkoneiden huoltamisen vuonna 2000, joten kokemusta on kertynyt jo yli kahden vuosikymmenen ajalta.

na 2018 valmistui laajennus missä saatiin käyttöön lisää korkeaa huoltotilaa, varaosavaraston laajennus ja uusi pesuhalli, mikä tuli todella tarpeeseen sillä huoltosopimuksiin sisältyy koneiden perusteellinen pesu mitä ei ulkona pysty kunnolla tekemään. Ponssen koneiden lisäksi huollamme myös jonkin verran muuta konekalustoa. Myymälästä löytyy tarvikkeita, voiteluaineet ym. ja teemme Hydroscandin letkuasennelmat odottaessa.

Osaava porukka

Tällä hetkellä Konehuolto P. Kulan palveluksessa on yrittäjän lisäksi viisi metsäkonehuoltojen ammattilaista.

- Itsellä tuli huhtikuussa mittariin 50 vuotta mutta muuten meillä nuorekas porukka, naurahtaa Kula ja jatkaa: Janne Aittamäki vastaa 10 vuoden kokemuksellaan varaosista ja töiden vastaanotossa - huollot hoitavat asentajat Pasi Arola, Atte Arola ja Väinö Vesikko, joiden osaamisesta ja motivaatiosta saamme asiakkailta kiitosta. Myös ammattikoulussa opiskeleva poikani Eetu-Akseli on tällä hetkellä oppisopimuksella meillä huollossa ja kun hän keväällä valmistuu niin toivottavasti jää vakituiseksi, samoin kuin oppisopimuksella oleva naapurin poika Akseli Suominen . Kaikki tekijämme ovat tulleet taloon joko oppisopimuksen, työharjoittelun tai kesätöiden kautta - yhteistyö alan koulujen kanssa pelaakin esimerkillisesti mikä on todella tärkeä asia, sillä huoltopuolen ammattilaisista on pulaa koko maassa. Vanhin poikani Juho-Oskari on tällä hetkellä armeijassa ja lähtee sitten opiskelemaan Poriin ajoneuvopuolta; hän ehtii kuitenkin kesäksi tuuraamaan varaosiin niin että palvelu pelaa lomakaudellakin. Kotona maatilalla isäni Jarmo hoitaa edelleen hommia aktiivisesti ja olemme tietenkin koko perhe mukana viljelyhommissa, kertoo Kula.

Huoltosopimukset

toiminnan keskiössä

Metsäkoneiden huoltotoiminta on muuttunut merkittävästi

kahdenkymmenen vuoden aikana.

- Koneisiin on tullut todella paljon teknologiaa sekä sähköä ja elektroniikkaa, joten asentajan työ on muuttunut. Kun aikanaan hitsattiin rautaa niin nyt säädetään, ohjelmoidaan ja tehdään vianetsintää, missä tehtaan tekninen tuki on ensiarvoisen tärkeä apu; toki välillä edelleen on suurempiakin remontteja mutta niiden määrä on laskenut vähäiseksi. Suurin työllistäjä meille on huoltosopimusten mukaiset toimenpiteet sillä lähes kaikissa alueen Ponsseissa on huoltosopimukset - niin uusissa kuin vanhemmissakin koneissa. Se tarkoittaa öljyjen sekä suodattimien vaihtoa ja vaikka koneiden huoltovälit on pidentyneet, niin konekanta on kasvanut, joten kiirettä pitää. Teemme kaikki huoltosopimusohjelman mukaiset isommat perushuollot aina hallilla missä on hyvät olosuhteet ja oikeat välineet. Pienempiä

välihuoltoja käydään tekemässä metsässäkin kahdella huoltoautollamme, mutta pyrimme välttämään turhaa öljyjen kanssa metsässä lotraamista sillä ympäristöasiat ovat meille ja Ponsselle todella tärkeitä, huomauttaa

Kula.

Nykyaikainen metsäkone on teknisesti edistyksellinen tuotantolaitos, joten oikein suoritetut perushuollotkin vievät aikaa.

- Kyllä yhden koneen kanssa menee aikaa vähintään kaksi

päivää ja kun yleensä on aina jotain muutakin pientä laittoa niin varaamme huoltoon kolme päivää, että kaikki tulee varmasti tehtyä rauhassa kuntoon, kertoo Petri Kula.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 37 KONEURAKOINTI
Laajennetusta, suuresta varaosavarastosta löytyy nopeasti osat alueen Ponsse metsäkoneiden tarpeisiin. Uusi pesuhalli tuli todella tarpeeseen sillä huoltosopimuksiin sisältyy koneiden perusteellinen pesu mitä ei ulkona pysty kunnolla tekemään. Myymälästä löytyy tarvikkeita, voiteluaineet ym. ja Hydroscandin laadukkaat letkuasennelmat tehdään odottaessa. Kentällä operoidaan kahdella huoltoautolla tekemässä pienempiä huoltoja ja akuutteja toimenpiteitä. Huoltohallissa on hyvät tilat useammankin Ponsse metsäkoneen huoltotoimenpiteille. Uusi vuonna 2018 valmistunut laajennusosa tuli tarpeeseen sillä alueen konekanta on kasvanut. Konehuolto P. Kulan osaavat ammattilaiset pitää alueen Ponsse metsäkoneet iskussa.

VARAOSAMYYMÄLÄ AINA MUKANA. PARTS ONLINE.

PONSSE Parts Online sisältää valtavan määrän tietoa koneestasi ja siihen sopivista varaosista. Mihin vuorokauden aihaan tahansa löydät oikeat osat, hinnat ja Reaaliaikaisen saatavuuden. Parts Online toimii kaikilla päätelaitteilla ja on erittäin helppokäyttöinen. Konekohtaiset tiedot, tilaushistoria ja räjäytyskuvat ovat saatavilla Parts Onlinesta. Sieltä löytyvät tarpeen tullen myös käyttöohje- ja varaosakirjat helposti, joten PONSSE Parts Online on paljon muutakin kuin varaosien tilaussovellus. Ja mikä parasta, se ei maksa mitään.

ONLINE PARTS

Tehokkaat kypärä- ja otsavalot ammattikäyttöön

Teollisuudessa ja urakoinnissa tarvitaan työvaloja henkilökäyttöön, mitkä mahdollistaa tehokkaan ja turvallisen työskentelyn pimeässä sekä huonossa kelissä; ulkona tai sisätiloissa missä valoa ei ole riittävästi.

TJA-Mechanic Oy Haukiputaalta on aloittanut laadukkaiden Wisdom -valojen maahantuonnin, mitkä ovat vesitiiviitä ja IP69 -luokiteluja.

- Tutustuin Wisdom -kypärä ja otsavaloihin Ruotsissa Euromining -messuilla ja totesin niiden olevan erinomainen ratkaisu ammattikäyttäjien tarpeisiin, kertoo Tommi Alapuranen

Todella suuri valoteho ja pitkä käyttöaika

Wisdom -valoissa käytetään parasta CE-sähköturvallisuussertifioitua LED-teknologiaa ja tehokkaita 7000 mA Li-ion akkuja, joten ne tuottavat suurta ja oikein suunnattua valotehoa pitkään. Komponentit ovat laatuvalmistajien tekemiä: Panasonic akut, Texas Instruments elektroniikka ja Cree ledit.

- Teho on säädettävissä kolmen voimakkuuden mukaan. Ja se mikä on kova juttu niin ylivoimaisesti parhaat toiminta-ajat on saatu aikaan langattomasti; valojen lataus tapahtuu kätevästi ja nopeasti mukana tulevalla magneettitoimisella USB-laturilla; tarvittaessa löytyy yksittäinen pöytälaturi ”single charger”, näppärä 5 lampun seinä/pöytä räkki ja isompia 12-36 lampun räkkejä. Laturit ovat älykkäitä

joten ne eivät tuhoa akkuja ylilataamalla. ”All-in-one” tyyppiset valot on suunniteltu alunperin kaivosalan vaikeisiin olosuhteisiin alan standardien mukaisesti, joten ne toimivat varmasti kaikissa käyttötarkoituksissa, sanoo Alapuranen.

Huolimatta todella suuresta tehosta Wisdom -valot kestävät pitkään yhdellä latauksella:

- Tehokkaalla työskentelyvaloteholla 13 tuntia, seurustelu/ turvavaloteholla millä voi myös työskennellä 60 tuntia ja täydellä tehovalolla 5 tuntia. Ja S.O.S. -turvavalo vilkuttaa hätäkoodia 60 tuntia, luettelee Alapuranen.

Tarjolla useampi malli

Wisdom -valoja on tarjolla kolme eri versiota:

- Tehokkaan, kahdella valoteholla varustetun perus 3A -kypärävalon (12 000 LUX) lisäksi löytyy ATEX ib Gb -sertifioitu räjähdyssuojattu LED -kypärävalo 3A ATEX -räjähdysvaarallisiin tiloihin ja monikäyttöinen vieläkin tehokkaampi 4A-malli (25 000 LUX), mikä on loistava ratkaisu niin työkypärään, otsapantaan tai action kamera jalustaan; siinä on myös 7000mAh PowerBank ominaisuus millä

voi ladata vaikka puhelinta. Wisdom -valoihin löytyy kiinnikkeet eri kypärämalleihin joita voidaan myös räätälöidä tarpeen mukaan 3D-tulostus tekniikalla.

- Ammattikäytön lisäksi valot soveltuvat mainiosti myös harrastekäyttöön. Ne on todettu toimiviksi esimerkiksi moottorikelkkailuun sillä ne tarjoavat todella suuren valotehon mikä kantaa pitkälle yli 300 metriin. Akku kestää täydellä teholla ainakin viisi tuntia missä ajassa kelkalla ajaa jo melkoisen lenkin pimeässä, toteaa Alapuranen.

Supertehokas

kompakti taskulamppu

Kypärä- ja otsavalojen lisäksi Wisdom valmistaa kompaktin kokoista Aurora Pro -taskulamppua.

- Kyseessä on yksinkertaisesti paras taskulamppu, missä on kaikki ominaisuudet mitä ammattikäytössä tarvitaan. Aurora Pro pystyy tuomaan valoa minne tahansa turvallisesti hyvin pitkäksi aikaa. Aurora Pro on yhtä kirkas kuin auringon valo yhden metrin päästä (120 000 Lux), joten esimerkiksi hätätilanteessa valonsäde näkyy kahden kilo-

metrin päähän, sanoo Alapuranen.

Virta tulee neljästä 18650 Liion akuista, jotka ovat täysin jäähdytetyn kylmätaotun alumiinikannen sisällä.

- Käyttäjän ei myöskään koskaan tarvitse huolehtia akuista, koska valon purkaminen ei ole mahdollista ja lataus tapahtuu pöytälaturilla - saatavilla on myös 5 lampun latausräkki.

Valo on säädettävissä saumatto-

masti 237 valaistustasolla. Voit kuitenkin siirtyä alimpaan tai korkeimpaan asetukseen yksinkertaisella kaksoisnapsautuksella, kertoo Alapuranen. Wisdom -valoja voi ostaa verkkokaupasta www.wisdomlamp.fi. - Jos on tarvetta suuremmalle määrälle valoja niin kannattaa laittaa mailia info@exstre. fi tai soittaa 0400 636 990, niin lasken hyvän pakettitarjouksen, ilmoittaa Tommi Alapuranen.

METSÄALAN AMMATTILEHTI
39 KONEURAKOINTI
- Kannattaa käydä tutustumassa Wisdom -valoihin verkkokaupassa osoitteessa www.wisdomlamp.fi, kehottaa Tommi Alapuranen. Wisdom -kypärä- ja otsavalot ovat täysin langattomia ja tarjolla on kiinnikkeet eri kypärämalleihin. Valoteho on todella suuri ja käyttöaika yhdellä latauksella pitkä; työkäytössä jopa 13 tuntia. Wisdom Aurora Pro -taskulamppu tarjoaa hurjan valotehon kompaktissa koossa. Tehokas henkilökohtainen valo on tarpeen monessa tehtävässä teollisuudessa ja urakointityössä. Wisdom -kypärä- ja otsavalot tarjoavat suurta valotehoa vaativimpiinkin tehtäviin.

Energiapuun korjuuta järkikalustolla

Metsäenergia-ala on tällä hetkellä vahvasti esillä ja kotimaisen puupohjaisen energian käyttöä pyritään lisäämään merkittävästi. Marko Kaitajärvi aloitti energiapuun korjuun metsäkoneilla kahdeksan vuotta sitten ja valitussa lajissa on pysytty siitä lähtien.

Ruoveden kunnan Haukkamaan kylässä sijaitsevan Kaitajärven tilan isännän roolin Marko otti vuonna 2006, jolloin aloitettiin myös koneurakointi- ja maarakennustyöt. Tilan toimintaan kuuluu viljelyn ja metsänhoidon ohella maatilamatkailu.

- Kun energiapuulle tuntui

olevan kysyntää, niin hankin vuonna 2015 käytetyn ProSilva 910 -harvesterin varustettuna Naarva -giljotiinikouralla. Siitä homma lähti kasvamaan ja viitisen vuotta sitten käyttöön tuli toiseksi harvesteriksi ProSilva 810 sekä ajokoneeksi John Deere 1010E. Keväällä 2019 tuoreempaan Pro Silvaan vaihdettiin keräävä ja syöttävä, giljotiinikatkaisulla varustettu uusi

Naarva EF28. Sillä kalustolla mentiinkin pitkään ja energiapuuta syntyi tehokkaasti. Nyt talvella kun poikkesin kotikunnassa sijaitsevlla ProSilvan tehtaalla pultteja hakemassa, niin Ojalan Keijo huikkasi minulle pihalla että ”osta moto!”. Otin sitten viikoksi koeajoon esittelykäytössä olleen ProSilva S3 -harvesterin varustettuna Moipu 300F1 -energiakouralla ja Kes-

METSÄALAN AMMATTILEHTI
40 KONEURAKOINTI
Metsä- ja Koneurakointi Kaitajärvi Oy otti helmikuussa käyttöön uuden ProSilva S3 -harvesterin. Yhteensä ProSilvoja on tällä hetkellä käytössä kolme kappaletta energiapuun korjuussa. Kaitajärvellä kahdeksan vuotta hyvin palvellut, vuosimallin 2004 ProSilva 910 -harvesterissa on tunteja mittarissa kunnioitettavat 25.000. Kaitajärvelle toimitettuun koneeseen asennetussa Moipu 300 F1 -kourassa yhdistyy normaalin harvesterikouran tehokkuus ja giljotiinikouran huolettomuus. Yrittäjä Marko Kaitajärvi (oik.) ja kuljettaja Antti Kangasmäki olvat tyytyväisiä kotikunnassa valmistettaviin ProSilva -harvestereihin, joilla energiapuun korjuu on tehokasta ja kannattavaa. - Jo ensimmäiset viikot ovat osoittaneet että uusi ProSilva S3 -harvesteri on aiempaakin tehokkaampi ja kuljettajaystävällisempi kone, toteaa Antti Kangasmäki.

TERÄKETJUT TERÄLAIPAT

TELAT JA PYÖRÄNKETJUT ROTSTOP KANTOKÄSITTELY

Mototuotteet:

Petri Haakana 050 522 6096

Teemu Kallio 050 320 7058

lan 13105H -nosturilla. Kun kuljettajat totesivat sen todelliseksi tehopakkaukseksi niin kaupathan siitä Keijon kanssa tehtiin, joten niille pulteille tuli vähän enemmän hintaa, naurahtaa Marko Kaitajärvi

Uusi harvesteri

heti käyttöön

Nopea investointipäätös uudesta harvesterista oli helppo tehdä.

- Näen energiapuu-urakoinnin tulevaisuuden entistä valoisampana ja olemme tehneet sitä pitkään, joten osaaminen on hyvällä tasolla ja kun olemme aina hoitaneet leimikoita laatu edellä niin metsänomistajat sekä asiakkaamme Laania ovat tekemiseemme tyytyväisiä. Ja kun puhutaan koneista niin ProSilvan luotettavuus on ollut todella hyvällä tasolla. Vanhemmassa vuosimallin 2004 harvesterissa on tunteja kunnioitettavat 25.000 ja tuoreemmassa 2013 mallissakin jo 18.000 tuntia. Molemmat koneet ovat täydessä työiskussa ja energiapuuta syntyy kahdessa vuorossa eikä remonttikulut ole vieläkään kasvaneet ylitsepääsemättömiksi. Ja kun uuden koneen sai heti käyttöön kesken kiireisen sesongin niin sekin ratkaisi paljon, perustelee Kaitajärvi.

ProSilva S3 -harvesterissa yhdistyy ylivoimaisella tavalla metsäkoneen keveys, ketteryys,

vakaus ja voima.

- Se on pikkujätti, jonka olemme virittäneet suoriutumaan harvennuksista sekä energiapuun korjuusta tehokkaasti, taloudellisesti ja lähes jälkiä jättämättä. Rakenteeltaan yksinkertainen ja toimintavarma S3 on kustannustietoisen urakoitsijan valinta. Koneen ylläpitokustannukset ovat alhaiset ja käyttötilanteeseen mukautuva hydrauliikan ohjaus tekee toiminnasta polttoainetaloudellista myös pienirunkoisissa kohteissa. Mutta vaatimattomuus ei suinkaan kuvaa tätä harvesteria muutoin kuin polttoaineen kulutuksessa, sanoo ProSilvan Keijo Ojala Kaitajärvelle toimitettuun ko-

neeseen asennetussa Moipu 300 F1 -kourassa yhdistyy normaalin harvesterikouran tehokkuus ja giljotiinikouran huolettomuus. Nopea katkaisu ja hyvä syöttönopeus varmistavat korkean tuottavuuden. Saksikatkaisu takaa sen, että työ ei jatkuvasti keskeydy ketjun tai laipanvaihdon takia.

- M300F1 koura on tutkitusti tehokkain ratkaisu kun korjataan energia- ja kuitupuuta ja keskimääräinen katkaisuläpimitta jää alle 20 cm. Kouralla saa kertaleikkauksella 30 cm puuta poikki mutta tässä kokoluokassa perinteinen sahakatkaisu alkaa olla tehokkaampi vaihtoehto, kertoo Moisio Forestin Petrus Moisio

Hoitamattomia

metsiä riittää

Tänä päivänä metsäkoneurakointia tehdään Metsä- ja Koneurakointi Kaitajärvi Oy:n nimissä seitsemän kuljettajan voimin ja toiminta-aluetta on pääasiassa Ruovesi-Mänttä-Orivesi-Juupajoki-Kuru.

- Teemme rankaa ja kokopuuta mitä syntyy kun hoidetaan metsät kuntoon niin että ne tuottavat jatkossa entistä paremmin kuitupuuta ja arvokasta tukkia.

Alueellamme ja koko maan alueella on todella paljon hoitamattomia metsiä, joissa on valtavasti potentiaalia kerätä ar vokasta, puhdasta kotimaista energiaraa-

ka-ainetta mikä nostaa energiaomavaraisuutta ja toimitusvarmuutta, muistuttaa Kaitajärvi. Alueen energialeimikot ovat yleensä melko isoja harvennusta kaipaavia metsäalueita.

- Joskus ollaan samassa kohteessa jopa muutama viikko, kun käydään koko tila läpi reunasta reunaan ja energiapuuta syntyy suuriakin määriä. Toki kun koneita on jo neljä kappaletta niin siirtoja tehdään runsaasti omalla ritiläautolla. Ja nyt kun käyttöön saatiin kolmas harvesteri, tehokas ProSilva S3 niin toiselle ajokoneelle alkaa olla tarvetta vaikka energiapuun ajo onkin nopeaa kun ei tarvitse laatuja miettiä, sanoo Marko

METSÄALAN AMMATTILEHTI 41 KONEURAKOINTI
Kaitajärvi. Koneet kulkevat energiapuuleimikoille omalla ritiläautolla; kuvassa kyydissä vuosimallin 2013 ProSilva 810 -harvesteri millä on ajettu 18.000 tuntia. ProSilva -harvestereilla tehty energiaranka ja kokopuu ajetaan tienvarteen John Deere 1010E -kuormatraktorilla.
www.uittokalusto.fi

Uudet ja käytetyt ruggeroidut pc- ja android laitteet kone- ja autoalan yrittäjille kovaan käyttöön takuulla ja etätuella. Tule pyytämään tarjous osastoltamme.

Uudet ja käytetyt ruggeroidut pc- ja android laitteet kone- ja autoalan yrittäjille kovaan käyttöön takuulla ja etätuella. Tule pyytämään tarjous osastoltamme.

SUOMEN VIESTILAITEHUOLTO

SUOMEN VIESTILAITEHUOLTO

Torikatu 1, 44100 Äänekoski 0400 123 021

Torikatu 1, 44100 Äänekoski 0400 123 021

Pispalan valtatie 25, 33250 Tampere Jori Lieska | 0400 643 464

Pispalan valtatie 25, 33250 Tampere Jori Lieska | 0400 643 464

metsäkoneeseen!

info@vlh.fi facebook.com/suomenviestilaitehuolto

info@vlh.fi facebook.com/suomenviestilaitehuolto

KESTÄVÄT LAITTEET AMMATTIKÄYTTÖÖN

KESTÄVÄT LAITTEET AMMATTIKÄYTTÖÖN

Onko metsäkoneessasi liian vanha käyttöjärjestelmä?

Onko metsäkoneessasi liian vanha käyttöjärjestelmä?

Asennamme vanhan

Asennamme vanhan mittalaitteen tueksi

mittalaitteen tueksi

Toughbookin Windows 10 käyttöjärjestelmällä ja metsäyhtiön ohjelmistolla – koneet keskustelevat keskenään sisäverkossa.

Toughbookin Windows 10 käyttöjärjestelmällä ja metsäyhtiön ohjelmistolla – koneet keskustelevat keskenään sisäverkossa.

MYÖS PUUAUTOIHIN

Meiltä saat Panasonicin uudet ja käytetyt tietokoneet myös puuautoihin, metsäyhtiön ohjelmiston kanssa. Olemme tehneet asennuksia jo 90luvun puolivälistä lähtien.

MYÖS PUUAUTOIHIN

Meiltä saat Panasonicin uudet ja käytetyt tietokoneet myös puuautoihin, metsäyhtiön ohjelmiston kanssa. Olemme tehneet asennuksia jo 90luvun puolivälistä lähtien.

Käy tutustumassa tuotteisiin: www.vlh.fi

Käy tutustumassa tuotteisiin: www.vlh.fi

John Deeren TimberMatic Kartat uudistui - karttanäkymässä arvokkaat luontokohteet

Syksyllä 2022 esitellyt John Deeren TimberMatic Kartat -sovelluksen älykkäät karttatasot toivat täysin uuden ulottuvuuden puunkorjuuseen ja työn suunnitteluun. Erityisesti metsäkoneyrittäjien ja koneenkuljettajien tarpeisiin suunniteltu karttasovellus kehittyy jatkuvasti. Uusimpana ominaisuutenaan kartta tuo nyt näkyviin metsän arvokkaat luontokohteet.

Uudet älykkäät karttatasot helpottavat korjuusuunnitelman laatimista ja päivittäistä hakkuutyötä. Tarkka ja havainnollistettu tieto maastosta ja puustosta antaa tärkeää ennakkotietoa leimikosta ja harvennustarpeesta sekä auttaa suunnittelemaan taloudellisimmat ajoreitit. Tietoon perustuva suunnittelu sujuvoittaa työtä, lisää puunkorjuun kannattavuutta ja auttaa toteuttamaan korjuutyön luonnon monimuotoisuutta säästäen.

Metsänkäyttöilmoituskarttataso täydentyi tärkeällä ympäristötiedolla Uusin päivitys tuo selkeästi näkyviin metsän arvokkaat luon-

tokohteet. Metsänkäyttöilmoitukset -karttatasolle on lisätty Metsäkeskuksen tietokannassa olevat metsälain mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt. Visuaalisesti selkeä ja yksityiskohtainen karttataso tukee työskentelyn aikaista luontokohteiden tunnistamista kaikkina vuodenaikoina. Luontokohteiden aktiivinen tunnistaminen maastossa on edelleen ensisijaisen tärkeää, mutta karttatason antama tarkempi tieto antaa edellytykset entistä tarkempaan ja ympäristöä paremmin huomioivaan työn suunnitteluun.

TimberMatic Kartat ja Timber Manager ovat olleet vakio-ominaisuuksia kaikissa uusissa John Deeren G-Sarjan harvestereissa

ja kuormatraktoreissa syksystä 2018 alkaen, ja sovellusten uudet päivitysversiot tarjotaan veloituksetta asiakkaiden käyttöön.

Sovellusta ja karttatasoja kehitetään jatkuvasti palvelemaan paremmin niin metsäkoneyrittäjän kuin harvesterin- ja kuorma-

koneiden kuljettajien tarpeita. Järjestelmä on myös jälkiasennettavissa laitteistovaatimukset täyttäviin vanhempiin koneisiin.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 42
Kysy kevään tarjous puuautoon tai
Uusin päivitys tuo selkeästi näkyviin metsän arvokkaat luontokohteet. Metsänkäyttöilmoitukset -karttatasolle on lisätty Metsäkeskuksen tietokannassa olevat metsälain mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt.
METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäkoneurakoinnissa tekemisen

meininki Pohjoisen Suomen alueella

Komatsu Forestilla on hyvä tekemisen meininki Lapissa ja pohjoisen Suomen alueella. Kävimme helmikuussa kuulemassa tunnelmia Rovaniemen pisteessä.

Komatsu Forestilla on hyvä tekemisen meininki Lapissa ja pohjoisen Suomen alueella. Kävimme helmikuussa kuulemassa tunnelmia

Rovaniemen pisteessä.

- Lunta on tullut ja pakkasiakin välillä pidellyt mutta korjuukelit ovat olleet paikoin haastavat, kun metsänpohjat ovat pehmeät lämpöisten kelien takia. Tärkeintä on kuitenkin se että asiakkailla töitä riittää ja koneet tekevät puuta hyvää tahtia. Metsäteollisuus investoi pohjoiseen ja se näkyy kasvavina hakkuutarpeina. Yksi suuri haaste metsäkoneyrityksillä on kuljettajapula ja sen helpottamiseksi pitäisi kaikken alan toimijoiden tehdä yhdessä töitä, sanoo Komatsu Forest Oy:n aluemyynti-

päällikkö Jani Tuulaniemi

Tehokkaat koneratkaisut Komatsu metsäkoneiden myynti on sujunut hyvää tahtia pohjoisen alueella.

- Kauppa kävi viime vuonna mukavasti pitkistä toimitusajoista huolimatta ja alkuvuosikin on lähtenyt käyntiin positiivisesti. Myös koneiden saanti tehtaalta on alkanut nopeutumaan, kommentoi Tuulaniemi.

Komatsun laajasta mallistosta löytyy ratkaisut kaikkiin korjuutarpeisiin.

- Pohjoisen alueella kuormat-

raktoreista Komatsu 875 ja 855 ovat myydyimmät mallit. Harvesteripuolella suosituimmat vaihtoehdot ovat 8-pyöräinen 901 ja pykälää suurempi 931. Kyseiset koneet soveltuvat loistavasti pohjoisen leimikoille ja keliolosuhteisiin - myös pehmeille maille - oikeilla telaratkaisuilla varusteltuna, Tuulaniemi toteaa.

Toimivat huoltovaraosapalvelut Komatsu Forestin Rovaniemen piste muutti nykyiseen paikkaan 2014 ja sitä laajennet-

tiin pari vuotta sitten.

- Huolto- ja varaosapalvelut pelaa pohjoisen alueella asiakaspalautteen perusteella oikein hyvin. Hallilla tehdään isommat remontit ja kentällä ammattiasentajat operoi kahdella huoltoautoilla. Lisäksi huoltopalveluita ja varosamyyntiä tarjoaa sopimushuoltopisteet eli Veljekset Holtinkoski Ylikiimingissä ja Kainuun Energiahuolto Kuvaja Kajaanissa. Ja osa asiakkaistani käy huollossa myös etelämmässä Konehuolto Kiviojalla Ylivieskassa, kertoo Tuulaniemi.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 44 KONEURAKOINTI
Helmikuun alussa asiakkaille oli lähdössä Rovaniemen pisteen pihalta uusia koneita; Komatsu 875 kuormatraktori ja Komatsu 931 harvesteri. - Kauppa kävi viime vuonna mukavasti ja alkuvuosikin on lähtenyt käyntiin positiivisesti, sanoo aluemyyntipäällikkö Jani Tuulaniemi. Komatsu Forestin Rovaniemen toimipisteessä on hyvät tilat metsäkoneiden huoltotoimintoihin. Komatsulla on pohjoisen Suomen alueella vahva konekanta. Komatsu Forestin Rovaniemen toimipiste palvelee koneiden myynnissä, huollossa ja varaosa-asioissa osoitteessa Rekkatie 24 B, mistä löytyy myös tarvikemyymälä.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 94 KONEURAKOINTI

Tuottavampaa puunkäsittelyä - Komatsun uusi kouramallisto

Ponssen 17 000. metsäkone valmistui

Ponssen Vieremän tehtaalla valmistui 17 000. PONSSE-metsäkone.

Elokuun puolessa välissä valmistunut PONSSE Elk matkaa luovutuksen jälkeen työskentelemään Kuusmoto Oy:n palvelukseen.

Kuormatraktorin kuljettajalle tehokas puutavarakoura on avainasemassa korkean tuottavuuden saavuttamiseksi jokaisessa työvuorossa. Komatsu esittelee nyt kymmenen täysin uuden puutavarakouran malliston.

noiden tilavin ohjaamo ergonomisten hallintalaitteiden kera.

Ponsse on valmistanut vuonna 2005 sarjatuotantoon otettua PONSSE Elk -ajokonetta yhteensä 947 kappaletta ja koneita on toimitettu yli 20 maahan. Juhlakone valmistui haastavissa olosuhteissa

UIlolla ja erityisesti kunnialla luovutamme 17 000.

PONSSEN suomalaiselle

udenlainen muotoilu ja leukojen suurempi avauma helpottavat puupinoon tunkeutumista, puutavaraan tarttumista, runkojen rullaamista kouran pesässä ja puutavaran sujuvaa käsittelyä.

Kuusmoto Oy:lle. Haluan kiittää Kuusmotoa luottamuksesta ja upeasta yhteistyöstä - yhteinen matkamme jatkuu edelleen, kertoo myynti-, markkinointi- ja huoltopalvelujohtaja Marko

Mattila

Vuonna 2014 perustettu posiolainen Kuusmoto Oy työllistää tällä hetkellä 17 työntekijää.

Toimintaa on Suomen Lapissa seitsemän kunnan alueella. Yrityksellä on käytössä yhteensä yhdeksän PONSSEA.

Komatsun uudet kourat on suunniteltu tunkeutumaan puupinoon ja tarttumaan puutavaran nopeasti ja tehokkaasti. Komatsu-kourien vankkarakenteinen peruskonsepti sekä muut entuudestaan tutut ominaisuudet säilyvät ja laajempi mallivalikoima helpottaa oikean kouran valitsemista. Komatsun uusissa kourissa on useita rakenteellisia päivityksiä, jotka takaavat tehokkuuden ja luotettavuuden.

Ponssen 17 000. metsäkone valmistui koronavuoden aikana ja maailmanlaajuisten komponentti- ja toimitushaasteiden ympäröimänä. Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta yhtiön toiminta ja kehitys jatkuu hyvänä. Ponssella on aina puhallettu yhteen hiileen koko Ponsse-perheen voimin ja tämä kantaa yhtiötä myös haastavassa toimintaympäristössä.

- On hienoa vastaanottaa tämä nimikkolaatalla varustettu työmyyrä. Tämän hetken suunnitelmien mukaan juhlakalu tulee urakoimaan Posion tai Ranuan

Uudenlainen rakenne

Rakenteen silmiinpistävin ero

vanhaan on se, että leukojen avauma on huomattavasti suurempi, jolloin koura tunkeutuu puupinoon nopeammin ja helpommin. Puut rullaavat myös helpommin kouran pesässä, mikä säästää arvokasta aikaa.

alueella. Päivänsankari täydentää kalustoamme hienosti, kertoo toimitusjohtaja Tomi Kuusela Kuusmoto Oy:ltä.

PONSSE Elk - kompakti ja ketterä kumppani

PONSSE Elk on erittäin mo-

Kourien uudenlainen muotoilu auttaa myös puutavaran keräämisessä ja suoristamisessa. Komatsu-kourien vankka ja

nikäyttöiseen kokoluokkaan asettuva, pienemmän keskikoon kone. Elk on oiva kumppani, kun tarvitaan pihiä, mutta vahvaa työjuhtaa harvennuspainotteiseen puunkorjuuseen. Kompakti olemus tekee Elkistä ketterän, mutta isompien koneiden kanssa

kestävä rakenne sekä muut entuudestaan tutut ominaisuudet säilyvät kouramallistossa uusien ominaisuuksien lisäksi. Uusissa kourissa on myös useita parannuksia käyttöiän pidentämiseksi, mikä varmistaa niiden kestävyyden vaativissa metsätyöolosuhteissa. Komatsun uudessa kouramallistossa yhdistyvät entuudestaan tutut ja uudet ominaisuu-

det, jotka varmistavat puutavaran tehokkaan kuljetuksen tienvarteen jokaisessa työvuorossa.

Kymmenen uutta mallia

Uudessa kouramallistossa on kymmenen eri mallia, jotka on jaettu kuuteen kokoluokkaan.

Valikoiman pienin koura on 0,26

m²:in G82 ja suurin on G87H -malli, johon mahtuu täysi 0,50

jaetut komponentit puolestaan vahvan ja kestävän menijän, jonka kantavuus on luokkansa huippua. Napakasti reagoiva moottori, reilu vääntö ja järeä kuormain tekevät Elkillä työn tekemisen mukavaksi, kun kuljettajalla on käytössään markki-

Einari Vidgrénin unelmasta syntynyt perheyhtiö savotoi tänä päivänä yli 40 maan puunkorjuumarkkinoilla. Kaikki PONSSE -metsäkoneet valmistetaan edelleen Vieremällä. Ympäristöystävällinen puunkorjuu ja asiakaslähtöinen tuotekehitys ohjaavat yhtiön toimintaa vahvasti.

m². Valikoima on jaettu myös vakio-, bioenergia- (risupuu) ja raskaaseen käyttöön. Uudet kourat ovat myös yhteensopivia yleisimpien kuormatraktorimerkkien sekä useimpien kuorma-autonostureiden ja muiden puutavaraa käsittelevien laitteiden kanssa.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 45 KONEURAKOINTI
Komatsun uudet kourat on suunniteltu tunkeutumaan puupinoon ja tarttumaan puutavaran nopeasti ja tehokkaasti.
17 000. valmistettu PONSSE -metsäkone luovutettiin Kuusmoto Oy:lle Vieremän tehtaalla elokuun puolivälissä.

Muutakalustosikassavirraksi

1 2 3

MaatorionPohjoismaidensuurinraskaankalustonvälittämiseen erikoistunutyritys.Isomyyntitiimimmetekeetöitäparhaanmahdollisen hinnansaamiseksimarkkinoilta.VoittoimittaakoneenMaatorin myyntipisteeseenmyyntiin,taimyydäsensuoraantyömaaltataikotipihasta.

Otayhteyttäalueesimyyntipäällikköön!

JariLeinonen

045-1318462

leinonen@maatori.fi

Keski-&Itä-Suomi

MarekMetsis

040-7180398

marek@maatori.fi

Etelä-Suomi&Baltia

MikaKähäri

040-1246267

kahari@maatori.fi

Tampere

PekkaKarjalainen

0400-160808

karjalainen@maatori.fi

Oulu&Kainuu

VilleMoisio

040-5617936

moisio@maatori.fi

Pirkanmaa,KantaHäme&Satakunta

LasseKukila

0400-526640

MarkkuKantola

0400-393675

kantola@maatori.fi

Pohjois-Suomi

JuhaTanner

0400-733107

tanner@maatori.fi

Pirkanmaa,KantaHäme&Satakunta

lasse.kukila@naantalinautokeskus.fi

Varsinais-Suomi

METSÄALAN AMMATTILEHTI
Myy
pihasta Myy
pihasta Myy
Maatorille
omasta
Maatorin
suoraan

KALUSTON HALLINTA MAATORILTA

Yli30vuodenkokemusraskaankaluston kaupasta.Vastuullistajaluotettavaa kaupankäyntiä.Asiantuntijapalvelu,joka tarjoaakalustoamaailmanlaajuisesti.

METSÄALAN AMMATTILEHTI
www.maatori.fi

Koneosapalvelu pitää koneet liikkeessä - nyt entistäkin laajemmin

Koneosapalvelu tunnetaan metsäkoneurakoitsijoiden tavaratalona –lisäksi tarjolla on paljon muuta liikkuvaan kalustoon sekä teollisuuteen.

Koneosapalvelu on teknisen kaupan moniosaaja, joka valmistaa ja myy puutavaran käsittelyyn liittyviä laitteita sekä liikkuvan kaluston varaosia ja tarvikkeita. Yritys on myös hydrauliikan, pneumatiikan ja mekaanisen voimansiirron asiantuntija, joka toimittaa alkuperäiset komponentit alan johtavien valmistajien valikoimista sekä huoltaa ja kunnostaa käytettyjä osia. Toimipisteet sijaitsevat Vilppulassa, Kuopiossa ja Lappeenrannassa.

Vuodenvaihteessa toteutuneen fuusion myötä, jossa tytäryhtiö Kithydro sulautui emoyhtiö Koneosapalveluun, Koneosapalvelun toiminta on laajentunut kolmelle uudelle paikkakunnalle Kiteelle, Joensuuhun ja Lahteen, ja samalla laajentui tuotetarjonta sekä ammattiosaaminen erityisesti hydrauliikan saralla.

- VAHVA -kahmarit, KOPA -telat ja HYPROX -hydraulikoneikot ovat tunnettuja omia tuotteitamme. Palvelemme monipuolista asiakaskuntaa, mm. metsäkone- ja maanrakennusyrittäjiä, konevalmistajia, prosessi- ja sahateollisuutta, teollisuuden laitetoimittajia ja työkonealan huoltokorjaamoita, kertoo Koneosapalvelu Oy:n toimitusjohtaja Hannu Soimasuo.

VAHVA-kahmarit

kaikkiin tarpeisiin

Suomalainen VAHVA-kuormainkoura on Koneosapalvelun oma tuote, jota on valmistettu jo yli 40 vuoden ajan.

- Pitkäjänteisen kehitystyön tuloksena tarjoamme ammattilaisten käyttöön kestävän, muotoilultaan optimaalisen ja Suomessa valmistetun VAHVA-kahmarin. Tarjolla on yli 30 mallia

joista löytyy varmasti sopiva vaihtoehto erilaisiin käyttötarkoituksiin. Uusittu mallistomme on suunniteltu vastaamaan nykyajan metsäkoneiden entistä suuremman koon ja tehokkaamman työskentelyn tuomiin vaatimuksiin. Myös kaivinkonepuolella tuoteperheestämme löytyy käypä versio eri kokoluokkiin ja erilaisilla pikakiinnikkeillä. Ja

VAHVA-kahmareita on tarjolla lisäksi mm. puutavara-auto-, hakkuri- ja murskainkäyttöön, traktoreihin, teollisuuteen sekä materiaalinkäsittelykoneisiin,

luettelee Soimasuo.

VAHVA -kahmarimallistoa kehitetään jatkuvasti vastaamaan markkinoiden muuttuviin tarpeisiin ja rakenneratkaisuja hiotaan entistä paremmiksi asiakkaiden palautetta tarkasti kuunnellen.

- Koko mallisto on hiljattain uudistettu mutta parastakin voi edelleen parantaa; niinpä volyymikoon C26-36 malleihin on tulossa lähiaikoina pieni design -muutos, mikä lisää kahmareiden kestävyyttä entisestään vaativissa käyttöolosuhteissa, kertoo Soimasuo.

Viime kesänä Koneosapalvelu esitteli VAHVA C-malliston kol-

me isointa kouraa, mitkä on suunniteltu ensisijaisesti materiaalinkäsittelykoneisiin. Terminaaleissa ja saaripuunhakkuilla käytettävät mallit C60HD, C80 ja C100 tuovat tehokkuutta suurten puumäärien käsittelyyn.

- Isot VAHVA-kahmarit vakuuttivat asiakkaat materiaalinkäsittelykoneissa jo testivaiheessa ja nyt, kun niitä on yhä enemmän käytössä kentällä, niin palaute on ollut todella hyvää.

Metsäteollisuuden puuvirrat elävät tällä hetkellä ja tuontipuun osalta rakennellaan uusia kuvioita, joten tehokkaaseen terminaalikonekalustoon investoidaan,

mikä näkyy positiivisesti isojen kahmarien myynnissä, toteaa Soimasuo.

KOPA -kantavat telat - pehmeille maille ja yleiskäyttöön

Kun puhutaan metsäkoneiden kantavista teloista, niin KOPA -telat ovat alalla käsite meillä ja yhä laajemmin maailmalla. Tullessaan markkinoille syksyllä 2016 ne muuttivat koko telamarkkinoita ja kehityksen suuntaa.

- KOPA-teloja on valmistettu jo lähes 2000 paria ja valtaisan alkusuosion jälkeen ne ovat löytäneet pysyvän paikkansa metsäkoneyrittäjien telavalinnoissa. Vuosien käyttökokemusten ja muuttuvien tarpeiden perusteella KOPA-teloja on kehitetty jatkuvasti eteenpäin yksityiskohtia hiomalla eikä se työ lopu koskaan, vaikka tänä päivänä kyseessä on huippulaadukas teollinen tuote vaativimpaan ammattikäyttöön. Tästä kehityksestä hyvänä esimerkkinä järeämpiin kuormatraktoreihin tarkoitetut HD-mallin telat, Soimasuo kertoo. KOPA -kantavat telat ovat saatavissa rengaskoolle: 600, 650, 710, 750, 800; vannekoot 22.5, 24.5 ja 26.5.

- Tarjolla on 800, 900, 1000 ja 1100 mm leveät telakengät sekä myös pyörätelat, joten kantavuutta saadaan kaikenlaisille metsäkoneille todella pehmeisiinkin olosuhteisiin. Ja KOPA -telat tunnetaan myös siitä, että ne jättävät todella vähän jälkiä maastoon, joten niitä käytetään laajasti myös yleisteloina eri vuodenaikoina, sanoo Soimasuo. Nyt kun kelirikkoaika on ovella ja kesällä puuta korjataan turvemailta niin Koneosapalvelu on varautunut alkavan sesongin tarpeisiin.

- Meiltä löytyy laajasti KOPA -teloja suoraan varastosta nopeisiin toimituksiin, joten pehmeiden maiden puunkorjuu ei jää teloista kiinni, lupaa Soimasuo.

Kunnostetut vaihto-osat kustannustehokkaasti

Koneosapalvelu on edelläkä-

METSÄALAN AMMATTILEHTI 38 KONEURAKOINTI
- Koneosapalvelun toimipisteet sijaitsevat nyt kuudella paikkakunnalla mikä mahdollistaa asiakkaiden tarpeisiin vastaamisen aikaisempaakin paremmin, kertoo toimitusjohtaja Hannu Soimasuo esitellessään Vahva-kahmareita. Koneospalvelu tunnetaan siitä että tuotteita varastoidaan suurella volyymilla, mikä takaa nopeat toimitukset kaikissa markkinatilanteissa. Suosittuja Vahva-kahmareita kaikkiin käyttötarpeisiin suoraan hyllystä. Vilppulaan valmistui täysin uudet tilat kolmisen vuotta sitten, mitkä ovat mahdollistaneet toimintojen kehittämisen entistäkin paremmalle tasolle. Pehmeiden maiden kantavia KOPA -teloja löytyy suoraan varastosta alkavan kelirikkoajan tarpeisiin ja kesän turvemaakorjuisiin.

Koneosapalvelu panostaa aiempaa vahvemmin sylinterihuoltoihin: - Metsäkoneiden nostureiden sylintereitä kunnostetaan myös hyllyyn ja varastosta löytyy yleisimmät mallit heti toimitettavaksi, esittelee myyntipäällikkö Ossi Nieminen.

vijä käytettyjen osien kunnostuksessa metsäkonealalla. Laajaan ajantasaiseen valikoimaan pääsee tutustumaan tuotekuvastosta osoitteessa www.koneosapalvelu.fi.

- Meillä on pitkä kokemus hydrauliikkakomponenttien sekä metsäkoneiden voimansiirron ja puutavaranostureiden osien kunnostamisesta sekä myös uusien komponenttien valmistuksesta. Itse asiassa Koneosapalvelun historia alkoi vuonna 1976 ajatuksesta pidentää metsäkoneiden elinkaarta kustannustehokkaasti ja se on kantanut kohta 50 vuoden ajan sopien tähän päivään loistavasti, sillä kunnostaminen vähentää materiaalien käyttöä, joten ympäristökin kiittää. Myös nykyisessä kustannusten ja komponenttien hinnannousussa kunnostetut vaihto-osat ovat yrittäjälle viisas vaihtoehto ja kunnostetut osat löytyvät meiltä heti varastosta yleisimpiin metsäkonemalleihin ja tarvittaessa komponentti räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan, sanoo Soimasuo.

Koneosapalvelu hankkii kunnostettavia osia markkinoilta sekä purkaa kokonaisia metsäkoneita, joista saadaan jalostettua komponentteja kunnostetuiksi vaihto-osiksi. Luonnollisesti kunnostetaan myös asiakkaiden omia komponentteja.

- Kunnostuksen perusajatus on nopeus eli jos asiakkaalla on kiireinen osa mikä pitää kunnos-

taa, se otetaan heti työn alle. Ensin osa pestään ja puretaan ja dokumentoidaan, jonka jälkeen todetaan, onko se kunnostettavissa ja mikä on kustannus.

Käytämme kunnostuksissa vain alkuperäisiä varaosia ja lopuksi valmis komponentti testataan. Annamme kunnostetuille vaihtoosille aina puolen vuoden takuun, Soimasuo ilmoittaa.

Kunnostuksissa keskitytään hydrauliikan komponentteihin, voimansiirron osiin, nostureiden pylväisiin ja kääntölaitteisiin sekä nyt konseptia on laajennettu myös hydraulisylintereihin.

- Olemme uudistaneet sylinterihuoltotilat, missä osaavat ammattilaiset huoltavat kaiken kokoisia sylintereitä metsäkonenostureiden sylintereistä sahalaitteiden pieniin erikoissylintereihin ja teollisuuden jättisylintereihin. Nostureiden sylintereitä kunnostamme myös hyllyyn ja varastostamme löytyykin nyt yleisimpien metsäkoneiden kunnostetut sylinterit heti toimitukseen, vihjaisee Soimasuo.

John Deere Forestry

Classic Parts -varaosat

Koneosapalvelun uusien varaosien valikoima täydentyi viime syksynä John Deere Forestry

Classic Parts -varaosilla. Ne ovat alkuperäisiä John Deere -varaosia metsäkoneiden mallisarjoihin, joiden tuotanto on päättynyt yli 15 vuotta sitten.

- Koneosapalvelu varastoi

Hydrauliikan huoltotoiminnot ovat tärkeässä roolissa Koneosapalvelun toiminnassa ja Vilppulan uudet tilat nostivat toiminnan uudelle tasolle.

Vuodenvaihteessa toteutetun fuusion myötä Koneosapalvelulle tuli toimipisteet Kiteelle, Joensuuhun ja Lahteen. Kiteen myymälävastaava Antti Heiskanen toivottaa niin vanhat kuin uudetkin asiakkaat tervetulleiksi.

Classic Parts -osat Suomessa, ja myy osia loppuasiakkaille Suomessa sekä John Deere Forestry -jälleenmyyjille Euroopassa. Laajan Classic Parts -tuoteohjelman tavoitteena on varmistaa tuotannosta poistuneiden John Deere -metsäkonemallien toimintakyky mahdollisimman pitkään ja kustannustehokkaasti alkuperäisosilla, kertoo Soimasuo.

Hydrauliikan monipuolinen erikoisosaaja

Koneosapalvelu on vahva hydrauliikan osaaja, joka tarjoaa uudet komponentit ja kokonaiset järjestelmät suunniteltuina asiakkaan erityistarpeisiin niin liikkuvaan kalustoon kuin teollisuuteenkin.

- Laajan hydrauliikkavalikoiman lisäksi meiltä löytyy tarvittava asiantuntemus ja tuotetuki sekä mittava oma varasto. Panostamme laadukkaisiin tuotteisiin, ja kauttamme saat varmasti koneeseesi sopivan hydrauliikkaratkaisun. Koneosapalvelu on myös Parker Mobile Technology Center, mikä tarkoittaa erikoisosaamista raskaankaluston Parker -suuntaventtiilien ja IQAN -ohjausjärjestelmien suunnittelussa ja asennuksessa. Toimimme muun muassa Parkerin jälleenmyyjänä ja valmistamme hydrauliletkuasennelmat kaikissa toimipisteissämme Vilppulassa, Kuopiossa ja Lappeenrannassa sekä nyt Kithydro Oy:n fuusioiduttua Koneosapalveluun myös Kiteellä ja Joensuussa. Lisäksi Lahdessa valmistetaan HYPROX -hydraulikoneikot joustavasti ja nopealla aikataululla, kertoo myyntipäällikkö Ossi Nieminen

Hydrauliikkahuoltoon panostetaan

Hydrauliikan huoltotoiminnot ovat olleet aina tärkeässä roolissa Koneosapalvelun toiminnassa, ja viime vuosina siihen on panostettu todella paljon:

- Kun Vilppulassa päästiin

uusiin tiloihin kolmisen vuotta sitten, saatiin hydrauliikkahuol-

Ammattilaisten käytössä on modernit laitteet vaativimpiinkin toimenpiteisiin; kuvassa kehityksen kärkeä edustava testipenkki.

Koneosapalvelu on edelläkävijä käytettyjen osien kunnostuksessa metsäkonealalla; kuvassa kunnostettuja nostureiden pylväitä.

Koneosapalvelun uusien varaosien valikoima täydentyi viime syksynä John Deere Forestry Classic Parts -varaosilla, mitkä ovat alkuperäisiä osia metsäkoneisiin, joiden tuotanto on päättynyt yli 15 vuotta sitten.

to nostettua aivan uudelle tasolle. Käytössämme on modernit laitteet kuten kehityksen kärkeä edustava testipenkki ja huollon osaajat, joilla on kokemusta kaikkein haastavimmistakin projekteista. Koneosapalvelusta

tuli vuonna 2021 Bosch Rexrothin Certified Exellence Service Partner - Repair Center -konseptin vaatimukset täyttävä hydrauliikkahuolto ensimmäisenä Suo-

messa. Lisäksi toimimme valtuutettuna huoltokumppanina Parker- ja Denison-pumpuille ja moottoreille, Poclain-moottoreille sekä Black Bruin-rotaattoreille. Asiakkaille tämä tarkoittaa laadukasta, asiantuntevaa ja valmistajien standardit täyttävää hydraulipumppujen ja -moottoreiden huolto- ja korjauspalvelua, sanoo Nieminen.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 39 KONEURAKOINTI

PANOLIN -biovoiteluaineiden maahantuojana jo 25 vuotta!

Ajotek on vuonna 1994 perustettu maahantuontiyritys ja perheyritys toisessa polvessa. Ehdoton etumme ovat lyhyet toimitusajat varastoltamme Tuusulasta.

Pyydä tarjous! Voimme myös laatia kustannussäästöja CO2 -päästövähennyslaskelman.

Nähdään Proforest-messuilla osastolla E45

ajotek.fi

PANOLIN-voiteluaineet – Multi-Wingin puhaltimen siivikot ja viskokytkimet CC Microfiltration -sivuvirtasuodattimet – Wågene Purifiner -sivuvirtasuodattimet Wahler-termostaattiventtiilit – Solimar-fluidisaattorit GIEBEL-kosteudenpoistajat – Flexxaire-siivikot

METSÄALAN AMMATTILEHTI 50 KONEURAKOINTI
Juha Murremäki Noora Murremäki Pentti Murremäki

Käytettyjen metsäkoneiden myynnissä hyödynnetään ammattilaisen palveluita

Putaan Mottimestarit Oy

urakoi suurella metsäkone- ja maanmuokkauskalustolla, mitä päivitettäessä hyödynnetään

Maatorin kanavia käytettyjen koneiden myynnissä.

Meidän metsäkoneurakointi juontaa aina 50-vuoden päähän, joten kalustoa on ostettu ja myyty matkan varrella melkoisesti. Tänä päivänä käytössä on yli 20 metsäkonetta sekä äeskoneita ja kaivureita, joilla tehdään jatkuvatoimista maanmuokkausta, äestystä ja äestyskylvöä useille metsäyhtiöille. Metsäkoneilla puuta urakoidaan Metsä Groupille sekä Hasalle, missä mukana on lisäksi viisi aliurakoitsijaa, kertoo Putaan Mottimestari Oy:n toimitusjohtaja Pasi Mikkonen

Urakointia käytetyllä

metsäkoneilla

Metsäkoneurakoinnissa Pihtiputaan miesten filosofiana on aina ollut hankkia hyviä, tehtävään sopivia käytettyjä koneita.

- Teemme pääasiassa yhtä vuoroa, jolloin tunteja ei synny niin paljon kuin kahta vuoroa tehtäessä ja muutaman vuoden vanhoihin koneihin investoitaessa niiden hinnat ovat laskeneet verrattuna uusiin, jolloin pääomakulut ovat pienemmät. Nytkin meille on tulossa käytetty Ponsse Cobra harvesteri, millä

on ajettu 6500 tuntia ja se taitaa olla tällä hetkellä talon tuorein kone. Ja jos tulee urakoinnissa hiljaisempia aikoja, jolloin koneet seisovat hallin pihassa niin tilanne on yrittäjälle hieman helpompi, perustelee Mikkonen valittua strategiaa.

Käytettyjen koneiden kanssa operoidessa niiden huoltotoimintoihin pitää löytyä osaamista ja resursseja omasta takaa.

- Huollamme koneita hallillamme ja meillä on koko ajan

1-3 huoltomiestä, joilla on homma hanskassa. Metsäkoneissamme päämerkki on Ponsse, joiden virallisena huoltona toimii Konehuolto Pasanen tässä Pihtiputaalla, mistä saa osat ja apua haastavimpiinkin ongelmiin. Ja kun Ponssen Iisalmen keskuskin on melko lähellä Iisalmessa, niin konekanta pysyy varmasti iskussa. Lisäksi meillä on tällä hetkellä jonkin verran John Deeren metsäkoneita ja välillä on ollut muitakin merkkejä, toteaa Mik-

konen.

Konekalusto

kiertää tasaisesti

Käytetyt koneet Putaan Mottimestarit ostaa konevalmistajien organisaatioilta sekä Euroopan markkinoilta suoraan urakoitsijoilta tai konevälittäjiltä.

- Käytetyt hyvät koneet tietenkin vanhenee ja mittariin tulee koko ajan lisää tunteja, joten niitä laitetaan tasaiseen tahtiin myyntiin, kun tilalle tulee tuoreempia. Käytettyjen koneidemme myynnissä olemme hyödyntäneet viime vuosina Maatorin asiallista ja toimivaa palvelua, ilmoittaa Mikkonen.

Luottomies

hoitaa myynnin

Yhteistyö Maatorin kanssa alkoi tutun kaverin Jari Leinosen kanssa, jolla on vankka metsäkonealan kokemus kuljettajana, urakoitsijana sekä konevalmis-

tajien palveluksessa työskentelystä.

- Meidän historiamme Jarin kanssa juontaa 80-luvun alkuun Hankasalmelaiselle huoltoaseman pihalle, missä isäni Keijo oli tekemässä remonttia Kockumsiin ja Jari tuli juttelemaan. Sen jälkeen on pidetty yhteyttä ja tehty monenlaista projektia; Jari oli meillä 2000-luvun alkupuolella ajamassa osayrittäjänä puuautoakin Venäjän puolella. Sitten kun Jari meni mukaan reilu kymmenen vuotta sitten Kihoon,

mikä tarjoaa järjestelmät kaluston ja työajan hallintaan, aloitimme käyttämään järjestelmiä hyvällä menestyksellä. Joten kun Jari siirtyi takaisin konekaupan pariin Maatorille, niin oli luontevaa aloittaa käytettyjen koneiden myynti tutun luottomiehen kanssa, joka ymmärtää tarpeemme kalustonhallinnassa sekä sen mitä on myymässä ja mitä ostaja saa, jolloin väärinymmärryksiä eri osapuolten välillä ei pääse syntymään, kertoo Mikkonen.

Putaan Mottimestarit on myynyt useita metsäkoneita onnistuneesti Maatorin kautta; lisäksi on mennyt pari lavettia ja maataloustraktorikin.

- Jarilla on hyvät kanavat ja hän tuntee alan toimijat pitkin maailmaa, joten yleensä myyntiin laitettava kone lähtee melko nopeasti eteenpäin ja hinnatkin ovat olleet hyvällä tasolle. Toiminta on reilua ja rehtiä sekä palvelu suoraviivaista, joten meidän ei tarvitse käyttää aikaa koneiden myyntiin vaan voimme keskittyä urakointiin, sanoo Pasi Mikkonen.

METSÄALAN AMMATTILEHTI
51 KONEURAKOINTI
Putaan Mottimestarit Oy:n metsäkonekaluston rungon muodostaa Ponssen harvesterit ja kuormatraktorit, joilla on hyvä kysyntä käytettyinäkin. Käytettyjen koneiden myynnissä Putaan Mottimestarit tekee hyvää yhteistyötä Maatorin kanssa; kuvan John Deere 1110E ajokoneelle löytyi nopeasti uusi omistaja maailmalta. Maatorin kautta on löytynyt uusi omistaja myös kuvan New Holland traktorille ja laveteille.

Biohajoavat voiteluaineet säästävät ympäristöä mutta myös kukkaroa

Kuinka pitkäikäiset biohajoavat voiteluaineet säästävät kustannuksia, lisäävät tuottavuutta ja vähentävät CO2-päästöjä?

Vastaus tähän on monitahoinen, mutta perustuu pitkälti oikealla tavalla, täysin tyydyttyneistä synteettisistä estereistä erityisellä lisäai-

neteknologialla, valmistettujen biohajoavien voiteluaineiden korkeaan suorituskykyyn, kertoo Ajotek Oy:n tuore toimitusjohtaja Juha Murremäki

Ajotek on toiminut jo 25 vuoden ajan sveitsiläisten PANOLIN -voiteluaineiden maahantuojana.

- Lähdimme esittelemään PANOLINin biohajoavia voitelu-aineita saman tien FinnMetko-näyttelyyn, missä ne saivat osakseen hyvin huomiota ja siellä myös Ponsse kiinnostui niistä, mikä johti biohajoavan

PANOLIN -hydrauliikkaöljyn toimitusten alkamiseen 2000-luvun alkupuolella, muistelee Ajotekin perustaja Pentti Murremäki ja lisää, että yhteistyö jatkuu tänäkin päivänä, kun yhä useammassa maassa metsäkoneisiin vaaditaan biohajoavat öljyt.

Naapurimaassamme Ruotsissa standardit voiteluaineille ovat jo kireämmät kuin Suomessa, ja sitä myöten tietenkin myös ympäristöystävällisten voiteluaineiden markkina on paljon suurem-

pi, kuten myös monissa KeskiEuroopan maissa.

- Kehityssuunta on sama myös Suomessa, ja biohajoavien voiteluaineiden käyttö lisääntyy kiristyvien standardien ja urakanantajien vaatimuksista. Suosittelemmekin urakoitsijoita jo valmistautumaan tulevaan, ottamaan biohajoavat voiteluaineet käyttöön ensimmäisten joukossa ja saavuttamaan näin kilpailuetua ja mahdollisesti esimerkiksi lisäpisteitä tulevissa kilpailutuksissa, sanoo Juha Murremäki.

METSÄALAN AMMATTILEHTI
52 KONEURAKOINTI
Metsäkonekäytössä vakuuttaneiden biohajoavien hydrauliöljyjen lisäksi PANOLIN GREENMACHINE -konsepti sisältää tuotteita kaikkiin koneiden voitelutarpeisiin. - Varastomme Tuusulassa mahdollistaa nopeat toimitukset asiakkaillemme, kertovat Ajotek Oy:n Pentti (vas.) ja Juha Murremäki. Biohajoavista PANOLIN GREENMACHINE -voiteluaineista löytyy ratkaisut kaikenlaisten työkoneiden voiteluun.

Korkea suorituskyky ja elinikäinen

täyttöpotentiaali

PANOLIN-voiteluaineet perustuvat täysin tyydyttyneisiin synteettisiin estereihin ja erityiseen lisäaineteknologiaan.

- Niiden etuja ovat korkea lämpö- ja leikkauskestävyys, erinomainen hapettumiskestävyys sekä kulumis- ja korroosiosuoja, hydrolyyttinen stabiilius (alhainen happamuus, ei emulgoi), jäämien muodostumattomuus (hartsi, tms.) ja hyvän voitelukyvyn tuoma järjestelmän suojaaminen, luettelee Juha.

PANOLIN-voiteluaineet ovat hyvin pitkäikäisiä, eli vaikka hankintakustannus on mineraaliöljyjä korkeampi, niin pidemmällä aikavälillä kyseessä on myös taloudellisesti kannattava investointi:

- Työkoneissa kertatäyttöinen

PANOLIN HLP SYNTH -hydrauliöljy on kestänyt koneen koko käyttöiän eli yli 20 000 tuntia ja esimerkiksi London Eye -maailmanpyörä (varustettu Bosch Rexrothin pumpuilla) on pyörinyt reilusti yli 100 000 tuntia samaisella biohydrauliöljyllä.

PANOLIN HLP SYNTH 32, 46 ja 68 ovat myös ainoita ympäristöystävällisiä hydrauliöljyjä, joilla on Bosch Rexroth RDE 90245 -hyväksyntä. PANOLIN -voiteluaineet ovat myös lukuisten muiden OEM:ien hyväksy-

miä. Tuotteiden ympäristöystävällisyyttä lisää myös se, että niitä valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista, kertoo Pentti.

Kustannussäästöt ja tuottavuus

Erittäin laadukkaat PANOLIN -hydrauliöljyt ehkäisevät laiterikkoja. Pitkäikäisyyden ansiosta öljynvaihtovälit ovat pidemmät ja koneen käyttöaste on parempi.

- Täten PANOLIN -bioöljyt säästävät kustannuksia ja lisäävät tuottavuutta, sillä huoltokustannukset ovat pienemmät, samoin kuin koneiden ja työntekijöiden seisottamisen kustannukset, jolloin saadaan enemmän laskutettavaa työaikaa. Myös jäteöljyn käsittelykustannukset ovat pienemmät ja logistiikkakuluja syntyy vähemmän. Lisäksi PANOLIN tarjoaa ilmaiset öljyanalyysit 1000 tunnin välein, perustelee Juha.

CO2-päästöjen vähentäminen ja ympäristöystävällisyys

PANOLINin biovoiteluaineet ovat helposti biohajoavia, minimaalisesti toksisia ja maailmanlaajuisten säädösten ja kansainvälisten ympäristöstandardien mukaisia.

- PANOLIN-biovoiteluaineet vähentävät CO2-päästöjä, sillä niillä on pidempi käyttöikä kuin mineraaliöljyillä ja täten pidem-

mät öljynvaihtovälit, jolloin voiteluainetta myös kuluu vähemmän. Tämän vuoksi myös epäsuorat CO2-päästöt (logistiikka- ja materiaalien hankinnan päästöt) ja jätteiden määrä vähenevät. PANOLINilla on myös CO2-päästölaskuri, jonka avulla voimme laskea niin PANOLIN -biovoiteluaineiden mahdollistamia CO2-vähennyksiä kuin kustannussäästöjäkin, opastaa Juha.

Perheyrityksen

joustavaa palvelua

Ajotek on vuonna 1994 perustettu maahantuontiyritys ja perheyritys toisessa polvessa.

- Tarjoamme ympäristöystävällisiä, korkealaatuisia ja kustannustehokkaita tuotteita alansa markkinajohtajilta nopeilla toimituksilla Tuusulan varastostamme. Meillä on vuosikymmenten vankka tekninen osaaminen bioöljyistä, ja tarjoamme sitä tietoa asiakkaillemme perheyrityksen joustavalla palvelulla, sanoo Juha Murremäki.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 53 KONEURAKOINTI
METSÄTYÖ.
löydät kattavan tuotevalikoiman. Hämeenlinna, 03 644 0400 • Jyväskylä, 014 338 8700 • Rovaniemi, 016 321 0100 • metsatyo.fi
Työkoneissa kertatäyttöinen PANOLIN HLP SYNTH -hydrauliöljy on kestänyt koneen koko käyttöiän eli yli 20 000 tuntia.
TYÖKONEET VARUSTAA
Meiltä
UUTUUS COVERB™
CoverB on helposti vaurioituvien maastojen sekä harvennusleimikoiden telamalli. Tela on suunniteltu erityisesti lumettoman ajan puun korjuuseen.

Ympäristökontti - polttoainehuollon kokonaisratkaisu

Säiliöratkaisuiden asiantuntija Infraline on tuonut markkinoille urakointikäyttöön tarkoitetut ympäristökontit.

Ympäristökontti on täydellinen ratkaisu koneyrityksen polttoainehuoltoon työmaaolosuhteissa, sillä lisäksi mukana kulkee paljon muutakin tarpeellisesta - yhdessä paketissa.

- KN Kombi -ympäristökontteja löytyy kahta kokoa: 2000 litran ja 3000 litran teräksisellä rakenteisiin integroidulla, tuplavaippaisella ja valuma-altaallisella polttoainesäiliöllä varustettuna. Kontin idea on siinä, että

polttoaineen lisäksi sisään sopii lukittuun tilaan paljon muutakin urakoinnissa tarvittavaa eli hydrauliöljyä ja muita voiteluaineita, AdBlueta, suodattimia, motolaippoja ja ketjuja, kaivukynsiä ja porakärkiä sekä tietenkin sammuttimet ja imeytystarvikkeet, kertoo Inralinen säiliöspesialisti Jukka Rantamäki

Kaikki samassa kontissa

Ympäristökontti kulkee kätevästi kuorma-autolla työmaalle ja se voidaan nostaa yläpuolelta ketjuilla tai alapuolelta trukkipiikeillä.

- Kun kaikki on samassa kompaktissa kontissa niin mitään ei unohdu eikä nesteet ja tarvikkeet ole pitkin työmaata, mikä on ympäristön kannalta tärkeä asia ja samalla operointi tehostuu.

Huoltotilaan mahtuu hyvin sisään ja sen lattiassa on allas galvanoidulla ritilällä. Kontissa on sähkökeskus mihin kytketään pumput ja led valot ym. joten kyseessä on käyttöön valmis kokonaisuus. Pumppuvarusteluja on tarjolla kaikki mahdolliset 12V ja 24 V 50 L/min ja 85 L/min, 230V 56, 72, 90, 100 ja 140 L/ min sekä eri pituisia letkuja ja letkukeloja dieselille, polttoöljylle ja AdBluelle, sillä 2000 litran versioon voidaan asentaa lisäksi 1000 litran AdBlue kontti pumppuineen - ureaa käyttävien työkoneiden määrä kun lisääntyy vauhdilla, ilmoittaa Rantamäki.

Järkevän hintainen investointi

KN Kombi -ympäristökontit

valmistetaan Tanskassa ja loppuvarustelu tehdään Vantaalla asiakkaan tarpeiden mukaan.

- Ruotsissa ympäristökontteja myyty jo pitkään hyvällä menestyksellä ja nyt kätevä kokonaisratkaisu on tarjolla myös suomalaisille käyttäjille. Olemme toimittaneet niitä jo esimerkiksi palokuntien käyttöön, ja koneurakoinnissa tarvetta löytyy laajasti eri toimialoilla metsistä montuille. Ympäristökontti on hinnaltaan järkevä, jonkin verran kalliimpi kuin pelkkä samankokoinen IBC-kuljetussäiliö mutta toisaalta ei tarvitse ostaa varastokonttia erikseen eli investointi tulee halvemmaksi kuin kahden erillisen astian pitäminen. Ja operointi yhdellä täysin varustellulla yksiköllä säästää aikaa ja vaivaa erityisesti kuljetuksissa,

huomauttaa Rantamäki.

Nopeat toimitusajat

- esittelyssä alan messuilla Infraline tarjoaa KN Kombi -ympäristökontit nopeilla toimitusajoilla jopa suoraan Vantaan varastosta tai 3-4 viikon tehdastilauksella.

- Ympäristökontteihin pääsee tutustumaan alan tapahtumissa; toukokuussa ollaan mukana mm. ProForestissa Kalajoella ja Kuljetusnäyttelyssä Jyväskylässä joten kannattaa tulla käymään osastollemme, kutsuu Rantamäki.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 54 KONEURAKOINTI
Ympäristökontti soveltuu monelaisiin käyttötarpeisiin; kuvassa Vaasan pelastuslaitokselle toimitettuja 3000 litran polttoainesäiliöillä varustettuja malleja. 2000 litran versioon voidaan asentaa lisäksi 1000 litran AdBlue kontti pumppuineen - ureaa käyttävien työkoneiden määrä lisääntyy vauhdilla. Infralinen Jukka Rantamäki esittelee KN Kombi -ympäristökonttia, millä työmaalle kulkee polttoaineen lisäksi paljon muutakin urakoinnissa tarvittavaa AdBluesta voiteluaineisiin ja tarvikkeisiin.

Laakerivalintoja kannattaa miettiä

D & E Bearings tarjoaa laadukkaat laakeriratkaisut kaikkiin tarpeisiin ja vastaa myös tämän hetken konevalmistajien kustannuspaineeseen edullisemmilla vaihtoehdoilla.

D& E Bearings on ruotsalainen, perheomisteinen ja omistajaohjattu yritys, joka on perustettu vuonna 1966 ja Suomessa on toimittu vuodesta 1991 lähtien. Yrityksen perusajatuksena on aina ollut vahva sitoutuneisuus sekä toiminnan jatkuva kehittäminen ja parantaminen asiakkaiden kanssa.

- Laakereissa on alusta saakka tarjottu parasta mahdollista laatua yhteistyössä saksalaisen johtavan valmistajan WielandWerken kanssa, minkä kattava valikoima on jatkossakin kivijalkamme. D & E Bearings on aina kuunnellut tarkalla korvalla asiakkaiden muuttuvia tarpeita ja hakenut aktiivisesti uusia kilpailukykyä parantavia ratkaisuja niin tuotekehityksessä kuin valmistuksessakin. Niinpä katseet suunnattiin Aasiaan jo 90-luvulla

ja yhteistyö kiinalaisen CSB -liukulaake rivalmistajan kanssa aloitettiin 25 vuotta sitten. Hyvien kokemusten siivittämänä 15 vuotta sitten valikoimaan otettiin kii nalaisen KGBAL:n valmistamat nivellaa kerit ja myöhemmin myös kääntökehät, kertoo D & E Bearings Oy:n toimitusjoh taja Juhana Erelä

D & E Bearingsin aasialaisten yhteis työkumppaneiden toiminta ja laatu täyttää korkeat vaatimukset kaikilla mittareilla materiaaleista valmistukseen ja pintakäsittelyyn sekä vaadittaviin sertifiointeihin.

- Laadussa on pystytty vastaamaan asiakkaidemme odotuksiin ja hinnoissa päästään edullisempaan ratkaisuun. Niinpä voimme luottavaisin mielin tarjota kustannustehokkaita vaihtoehtoja haastavimpiinkin laakeritarpeisiin; oli sitten kyse suuremmista sarjatuotantoon menevistä määristä tai pienemmistä eristä, ilmoittaa Erelä.

Laakerituotteet toimitetaan asiakkaille luotettavasti ja nopeasti Lohjan suuresta varastosta: - Iso kattava varasto takaa toimitusvarmuuden sekä säästää asiakkaiden kuluja, kun heidän ei tarvitse sitoa rahaa kiinni omaan varastoon laakereiden osalta, sanoo Juhana Erelä.

Myös kääntökehät kuuluvat D & E Bearingsin valikoimaan, käyttökohteina mm. metsäkoneet, perävaunut, nosturisovellukset ym.

Hinnat voimassa 30.12.2022 asti. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (alv 0%). Työn hinta riippuu työkoneen moottorin asennuksen haasteellisuudesta sekä sijainnista. Valikoimissamme myös kaikki DEUTZ varaosat.

• John Deere metsä-, maatalous- ja pienkoneiden sopimushuolto

• John Deere maatalous- ja pienkoneiden myynti

• Metsäkonevaraosien ja -tarvikkeiden verkkokauppa metsakonehuoltokahkonen.fi

PALVELEVA ASIANTUNTIJA

METSÄALAN AMMATTILEHTI 55 KONEURAKOINTI
D & E Bearings tarjoaa suoraan Lohjan varastosta markkinoiden laajimman ja monimuotoi simman valikoiman laakereita ja laakereiden oheistuotteita: liukulaakerit, rullalaakerit, nivel laakerit, nivelvarret, vierintälaakerit, muovilaakerit, pronssilaakerit, laakeriholkit, laakeripesät, kääntökehät... - Saksalaisvalmisteisten laakereiden ohella tarjolla on myös Kiinassa pitkäai kaisten yhteistyökumppaneiden valmistamat kustannustehokkaat vaihtoehdot, huomauttaa D & E Bearings Oy:n toimitusjohtaja Juhana Erelä. Moottorin sarjanumerolla varmistat vastaavuuden!
Tatti 13 00760 Helsinki 09 315 46 400 Sami Torri Huoltopäällikkö 09 315 46 409
Varjuksentie
myynti@metsakonehuoltokahkonen.fi p. 010 271 6620
Metsäkonehuolto Kähkönen Oy
217, Nakkila

Enemmän kuin kuormaimen pään ohjaus

Komatsu Smart Crane

Smart Crane on Komatsu Forestin uusi teknologia metsäkoneen kuormaimen ohjaamiseen. Nosto-, taitto- ja teleskooppitoimintojen samanaikaisella ohjauksella aikaansaatavat liikkeet on koneen MaxiXT-ohjausjärjestelmässä ohjelmoitu toimimaan automaattisesti, jolloin kuljettajan ohjaustyö kuormain ulos – sisään ja myös ylös – alas -liikkeissä hoituu yhdellä vivulla. Tällaista ratkaisua kutsutaan ”kuormaimen pään ohjaamiseksi”. Kuljettajan käskemää liikettä ohjaa koneen tietojärjestelmään rakennettu algoritmi, joka tekee mahdolliseksi suorittaa nämä eniten aikaa ja energiaa vaativat liikkeet ennakkoon säädetyllä optiminopeudella ja lyhimmällä mahdollisella kouran tai taakan kulkemalla matkalla. Säästyy aikaa, yhdessä työsyklissä vähän mutta ajan mittaan paljon, energiankulutus kuormaintyön osalta pienenee ja mikä parasta,

tuottavuustekijöistä tärkeimmän eli kuljettajan työ helpottuu, vaikka hän koko ajan prosessia ohjaakin. Smart Crane toi kuljettajalle myös uuden tavan ajatella ja toteuttaa kuormaamisen ja kuorman purkamisen eri vaiheisiin sovitetut omat säädöt.

Tarkka ohjaus, lisänä tehokas vaimennus Kun Smart Crane on vienyt kouran tarkasti ja nopeasti noudettavan taakan luo, tulee näkyviin Komatsun SmartFlow’n, digitaalisesti ohjatun kuormainhydrauliikan, ainutlaatuinen etu: vaimennus ja etäisyyden mukaan säätyvä käännön nopeus, jotka poistavat aikaa vievän ja rakenteita kuluttavan kuormaimen kärjen levottomuuden, jopa tahattoman ohjausliikkeen aiheuttaman heilahduksen. Tarkka ohjaus, lisänä tehokas vaimennus, se on Smart Crane.

www.komatsuforest.fi

Kantokäsittelylaipat suoraan varastosta

Kevät koittaa ja metsäkoneurakoinnissa alkaa kantokäsittelyaika, mikä jatkuu toukokuun alusta jopa marraskuun loppuun, jos kelit pysyvät lämpöisenä.

Metsäkoneella suoritetussa kantokäsittelyssä kasvinsuojeluaine ruiskutetaan harvesteripään työskentelyn yhteydessä laipan kautta tai ruiskuttamalla erillisellä suuttimella suoraan kantoon.

- Yleisin tapa on käyttää harvesteripäässä kantokäsittelylaippoja, joilla homma hoituu tehokkaasti ja metsänhoidon kannalta oikein tehtynä, sanoo Uittokalusto Oy:n myyjä Petri Haakana

Kantokäsittelylaipat

kaikkiin harvesteripäihin

Uittokaluston vuosikymmeniä

maahantuomasta GB Titanium

-laippavalikoimasta löytyy kantokäsittelylaipat lähes jokaiseen markkinoilla olevaan harvesteripäähän.

- GB Titanium -motolaipat

ovat olleet jo pitkään Suomen ostetuimpia, sillä GB:n laippavalikoima on kattava normaalilaippojen että kantokäsittelylaippojen osalta, joista tarjolla on laipat 1,6 mm ja 2,0 mm:n teräketjuille, sekä pikakiinnitteiset mallit 2,0 mm:n teräketjuille; kaikilla perillä. GB:n suosion salaisuus on laadussa ja kestävyydessä, mikä on vakuuttanut urakoitsijat ja pidempi käyttöikä on vieläkin tärkeämpää nykyisessä kovassa kustannuspaineessa ja korkeissa materiaalihin-

noissa, toteaa Haakana.

Kestävä rakenne Kaikki yli 18” tuumaiset sekä sitä pidemmät GB Titanium XV -laipat on saatavilla vaihdettavalla kasettikärjellä, jossa on viisitoista hampainen kärkipyörä.

- Tällä vahvemmilla sekä hitaammin pyörivillä rullalaakereilla olevalla XV-laipalla on huomattavasti pidempi käyttöikä tavallisiin laippamalleihin verrattuna. Ja korkealaatuinen Titanium -teräsrunko sekä sisään

upotetut öljyurat takaavat toimivuuden haastavissakin käyttöolosuhteissa, perustelee Haakana.

Toimitukset pelaa Uittokalusto on varautunut alkavaan kantokäsittelykauteen suurella laippavarastolla.

- Meiltä löytyy suoraan varastosta nopeisiin toimituksiin GB Titanium -urealaippoja todella paljon, joten nyt ei jää puunteko kiinni laippojen saatavuudesta, joiden hintakin on kilpailukykyinen. Siitä iso kiitos valmistaja GB:lle, joka on pystynyt reagoi-

maan valmistushaasteisiin näinä poikkeuksellisina aikoina, kehuu Haakana.

Laatuketjut varastosta Laippoihin tarvitaan tietenkin myös teräketjut ja niitä löytyy Uittokalustolta useampi laadukas vaihtoehto.

- Valikoimaamme kuuluu Tri Linkin, Carltonin ja Stihlin motoketjut, joilla puuta syntyy suurella tehokkuudella. Varastotilanne on ketjuissakin oikein hyvä, joten kannattaa olla yhteydessä, ilmoittaa Haakana.

Kantokäsittely estää sekä männyn- että kuusenjuurikäävän leviämistä. Laki metsätuhojen torjunnasta eli metsätuholaki (228/2016) säätää juurikäävän torjunnan pakolliseksi havupuuvaltaisissa metsissä tehtävissä hakkuissa juurikäävän leviämisen riskialueella toukokuun alun ja marraskuun lopun välisenä aikana, kun keskilämpötila nousee +5 tasolle pysyvästi. Kantokäsittely on tehtävä siten, että kaikki läpimitaltaan yli 10 senttimetriä olevat havupuiden kannot käsitellään. Kasvinsuojeluaineen tulee peittää vähintään 85 prosenttia kunkin käsiteltävän kannon pinnasta.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 57 KONEURAKOINTI
- Uittokalusto on varautunut alkavan kantokäsittelykauden tarpeisiin todella suurella varastolla GB Titanium XV -urealaippoja, esittelee myyjä Petri Haakana Tampereen pisteessä. Kaikki yli 18” tuumaiset sekä sitä pidemmät GB Titanium XV -laipat on saatavilla vaihdettavalla kasettikärjellä, jossa on viisitoista hampainen kärkipyörä. Kärkipyörän järeä rakenne lisää myös laipan käyttöikää. Uittokaluston vuosikymmeniä maahantuomasta GB Titanium -laippavalikoimasta löytyy kantokäsittelylaipat lähes jokaiseen markkinoilla olevaan harvesteripäähän.

Pöllivärit valmistuu uudesta tehtaasta

Metsäkoneiden merkintäväreistään tunnettu EnviOn Oy on ottanut käyttöön uudet tuotantotilat Kouvolassa.

Uusiin tiloihin päästiin muuttamaan viime kesän aikana ja tuotanto saatiin käyntiin elokuussa.

- Hankimme vuotta aiemmin Kouvolan Katajaharjusta n. 350 neliön hallikiinteistön isohkolla tontilla, mitä sitten laajensimme n. 750 neliöllä ennen käyttöönottoa. Nyt meillä on riittävästi tilaa toiminnalle ja mahdollisuus vastata tilojen osalta tulevaisuuden kasvutavoitteisiin, kertoo EnviOn Oy:n toimitusjohtaja Tarmo Paloniemi

Laadukkaat pöllivärit

EnviOn on johtava valmistaja harvestereissa käytettävissä merkintäväreissä eli pölliväreissä.

- Tuotantomäärät ovat tasaisen vahvassa kasvussa ja etenemme hyvää tahtia uusilla vientimarkkinoilla. Kotimaa on edelleen meille merkittävin markkina ja vientiä on tällä hetkellä kahdeksaan maahan, joista merkittävin on Ruotsi missä meillä on oma kenttämyyjäkin. Jälleenmyynti tapahtuu metsäkonealan toimijoiden kuten huoltoyritysten, mototarvikemyyjien ja konevalmistajien verkostojen kautta, kertoo pitkän linjan pöllivärimyyjä Lauri Eskola

EnviOnin synteettiset glykolipohjaiset merkkausvärit harvestereihin ovat luontoystävällisiä ja biohajoavia, joten niitä on turvallista käyttää koneelliseen

puiden lajittelumerkintään.

- Pakkauskoot ovat 3 litran pussi, 10 litran vahva kannu, 200 litran tynnyri ja 1000 litran IBC kontti. Väreinä on tarjolla sininen ja punainen. Voit käyttää EnviOnin ISO 9001:2015 sertifikaatin mukaisia merkintävärejä turvallisesti ja hakata puita ongelmitta myös sertifioiduissa metsissä. Yrityksemme yksi tärkeä arvo on ympäristöystävällisyys, joka syntyy oikein valituilla pakkauksilla sekä välttämällä vaarallisia aineita ja vähentämällä kemikaalien määrää valitsemalla kuhunkin tarpeeseen oikeat aineet, ilmoittaa Eskola.

Tuotanto rullaa

Uudet tuotantotilat mahdollistavat aiempaakin tehokkaamman pöllivärien tuotannon.

- Kaikki tuotannossa käytettä-

METSÄALAN AMMATTILEHTI 58 KONEURAKOINTI
EnviOnin synteettiset glykolipohjaiset merkkausvärit harvestereihin ovat luontoystävällisiä ja biohajoavia, joten niitä on turvallista käyttää koneelliseen puiden lajittelumerkintään. EnviOn Oy:n uudet, aiempaa merkittävästi suuremmat toimitilat sijaitsevat Kouvolassa osoitteessa Katajaharjunkaari 4. Ne mahdollistavat osaltaan yrityksen kasvun tulevaisuudessa. - EnviOn Oy:n uusissa tiloissa toimiva metsäkoneiden merkintävärituotanto on saatu rullaamaan vauhdilla ja tuotteita valmistuu asiakkaille kasvavaa tahtia, esittelee myyjä Lauri Eskola.

EnviOn pöllivärien suurin markkina on edelleen kotimaa mutta vienti kasvaa vahvasti uusilla alueilla. Tällä hetkellä vientimaita on kahdeksan joista suurin on Ruotsi missä EnviOnilla on oma kenttämyyjäkin.

vät laitteet ja järjestelmät on kehitetty sekä rakennettu itse, kuten myös tuotteidemme kemialliset reseptit. Uusi tuotanto on saatu rullaamaan hienosti ja se mahdollistaa asiakkaiden kasvaviin tarpeisiin vastaamisen nopeilla luotettavilla toimitusajoilla, lupaa Eskola.

Uusi biohajoava

teräketjun voiteluaine

Pöllivärien lisäksi EnviOn valmistaa muitakin tuotteita metsäkonekäyttöön, kuten spray värejä, Harvester Cleaner työkoneiden pesuainetta ja Moto Nano lasinhoitoainetta. Uusin todella mielenkiintoinen tuote on ympä-

ristöystävällinen ja biohajoava

Lube-En -teräketjun voite- luaine, minkä ensiesittely tapahtui viime syksynä FinnMetkossa.

- Synteettinen Lube-En pitää teräketjun voideltuna suurissakin leikkuunopeuksissa. Erinomaisesti tarttuva Lube-En voiteluaine soveltuu ympärivuotiseen käyttöön. Lube-En voiteluaineen kulutus on huomattavasti vähäisempää verrattuna mineraalipohjaisiin voiteluaineisiin, joten luonto kiittää varsinkin kun tämä voiteluaine on täysin biohajoava ja myrkytön.

Lube-En on siten turvallinen sekä käyttäjälle että ympäristölle. Voiteluaineen kylmäkesto on

jopa -35 °C. Sitä on testattu perusteellisesti yhdessä metsäkoneurakoitsijoiden kanssa ja nyt sen ominaisuudet ovat sillä tasolla, että sarjatuotanto on voitu aloittaa. Halusimme tehdä maailman parhaan ympäristöystävällisen teräketjun voiteluaineen ja uskomme että olemme siinä onnistuneet, sanoo Eskola. Merkintäjärjestelmät teollisuudelle

Omaa valmistusta olevien kemiallisten nesteiden lisäksi EnviOn on merkintäjärjestelmien ja tuotteiden asiantuntija.

- Toimitamme teollisuudelle edistykselliset laitteet kuten tu-

Uusin tuote on ympäristöystävällinen ja biohajoava, synteettinen Lube-En -teräketjun voiteluaine, minkä kulutus on huomattavasti vähäisempää verrattuna mineraalipohjaisiin voiteluaineisiin.

lostimet ja lasermerkkarit kokonaisjärjestelminä tuotemerkintään. Tärkeää asiakaskuntaamme on niissä sahat sekä paperi-, sellu- ja kartonkitehtaat; toki tuotteitamme menee monelle muullekin alalle kuten esimerkiksi elintarvike, metalli-, kumi-, muovi-, lääke-, ja kosmetiikkateollisuuteen sekä myös tukkukauppoihin ja kasvinviljelyyn, luettelee Paloniemi.

Uudessa toimipaikassa on aiempaa paremmin tilaa laajojenkin järjestelmien rakentamiseen ja testaamiseen ennen toimitusta asiakkaille.

- Merkintäjärjestelmät ovat useimmiten kiinni tuotteiden

valmistus- ja pakkauslinjoissa, joten laitteiden luotettava toiminta on niille perusedellytys, toteaa Paloniemi.

EnviOn Oy toimittaa teollisuudelle edistykselliset laitteet kuten tulostimet ja lasermerkkarit kokonaisjärjestelminä tuotemerkintään.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 59 KONEURAKOINTI
METSÄALAN AMMATTILEHTI
Jälleenmyyjät: • HX 145 ALCR:ssä on uusi kestävä ulkomuoto, lyhyt peräylitys, lisätyt turvaominaisuudet ja parempi huollettavuus. • Voit luottaa siihen, että HX 145 ALCR suorittaa vaikeimmatkin työt ahtaissa ympäristöissä, kuten kaupunkien rakennustyömailla ja kapeilla teillä.

Rakennusurakat käyntiin tonttihakkuilla

Helsingin Jäähallia vastapäätä nouseva Laakson yhteissairaala lukeutuu kuluvan vuosikymmenen merkittävimpiin rakennushankkeisiin Suomessa. Rakennushankkeiden valmistelut alkavat perinteisesti metsäalan ammattilaisten toimesta tonttihakkuulla. Tämän lähempänä Suomen pääkaupungin keskustaa metsäkoneita tuskin tullaan lähiaikoina tositoimissa näkemään.

Helsingin kaupungin sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS)

käyttöön on suunniteltu Laakson sairaalan alueelle nykyistä monipuolisempaa Laakson yhteissairaalaa. Tavoitteena on rakentaa hyvin saavutettavissa oleva nykyaikainen yliopistollinen tutkimus- ja opetussairaala, jossa potilaat ja asiakkaat saavat tarvitessaan parasta mahdollista hoitoa ja tukea sairauteensa. Sairaalaosastoille on hankesuunnitelman mukaan tulossa yli 900 sairaansijaa. Uudistuksen myötä Helsinkiin syntyy kansainvälisesti merkittävä psykiatrian, geriatrian ja neurologisen kuntoutuksen osaamisen keskittymä. Yhteissairaala on kooltaan arviolta 152 000 brm 2 ilman

Helsingin jäähallin nykyisen parkkipaikan päälle suunniteltua pysäköintilaitosta, Auroranportin ajoyhteyttä ja tunnelia. Jos uusi sairaala rakentuu kokonaisuudessaan, se on noin neljän Uuden lastensairaalaan kokoinen.

Sairaalan rakentamista tukevat työt käynnistyivät vuoden 2022 aikana. Sairaalan tarvitsemaa aluetekniikkaa, infrastruktuuria on rakennettu ja purkamistöitä on tehty sairaalan alueella. Myös työt Laakson kentällä ja Auroran sairaalan portin läheisyydessä ovat alkaneet. Hanke toteutetaan yhteistyötä korostavalla allianssimallilla. Allianssin osapuolet vastaavat yhdessä hankkeen suunnittelusta ja rakentamisesta sekä jakavat hankkeen riskit ja hyödyt. Tilaajana toimii Kiinteistöosakeyhtiö

Laakson yhteissairaala, jonka omistavat tasaosuuksin Helsin-

gin kaupunki ja HUS.

Kaupunkileimikolla

Laakson sairaala-alueelle sijoittuneet entiset asuinrakennukset puretaan sairaalan uuden päärakennuksen tieltä. Purkutyömaan valmistelu käynnistyi työmaan aitaamisella ja tonttialueen puiden poistolla. Lajistoltaan monipuolisen puuston poiston suorittajaksi valikoitui vastaavia urakoita menestyksekkäästi pääkaupunkiseudulla toteuttanut Puistometsäpalvelu Oldenburg Oy.

Metsuri Arto Pyhältö sanoo kohteen olevan varsin haasteellinen sekä puuston että alueella olevien rakennusten takia.

- Täällä on varsin monipuolinen kattaus eri puulajeja. Näistä haastavimmat; vanhat ja monihaaraiset, osin valmiiksi jo tyveen asti haljenneet vaahterat kasvavat vain muutamien metrien päässä rakennuksista. Vaikka talot menevätkin purkuun tulee tällaiset puut kaataa erityistä huolellisuutta noudattaen. Kaadettavien runkojen oksat saattaisivat pahimmassa tapauksessa tempaista kaatuessaan lasitettujen parvekkeiden lasit mukanaan.

Metsurien apuna kaupunkileimikolla toimii Ponsse Elk -ajokone. Sen ohjaksissa on kokenut kuljettaja Jali Eloranta, joka auttaa koneen nosturin avuin ohjaamalla haastavimpien puiden kaatamisessa. Vaikka tilaa on koneen molemmilla puolilla vain muutamia metrejä on koneenkuljettajan ja metsurien yhteistyö saumatonta. Kaadetut puut ja oksat päätyvät Ponsse Elkin matkassa viereiselle pysä-

köintpaikalle missä ne päätyvät lähipäivien kuluessa Hakevuori Oy:n Jenz-hakkurin kautta pääkaupunkiseutua lämmittäväksi bioenergiaksi.

Kaupungin valot Työmaan etelälaidalla. Tarkalleen Nordensköldinkadulla sijatsevaa Helsingin jäähallia vastapäätä Joel Oldenburg katsoo kaatosuuntaa hongalle. Nopea päätös, Husqvarna pauhaa ja samassa hetkessä mänty notkahtaa kohti kaupungin valoja. Noin viisikymmentä metriä edempänä tovi aikaisemmin nosturiauton nostokorista pysäköintialueen viereisiä puita karsinut Joonatan Kymäläinen virittelee Husqvarnan teräketjua: - Tahtoo nuo kovat lehtipuulajit vääntää ketjua irti. Pieni kiristys ja homma jatkuu.

Neljän ammattilaisen voimin tontin ”siivous” sujuu sen verran vaudikkaasti, että ajokoneella riittää jatkuvasti tekemistä.

- Onneksi hommattiin tuo ajokorkeudensäädöllä varustettu Scania ritiläauto kesällä, niin

saatiin ”Elkki” tänne ilman ongelmia. Tahtovat nuo raitiovaunujen ajolangat vähän haitata metsäkoneen siirtoa. Entisellä autolla oltaisiin oltu pulassa, metsuri Arto Pyhältö sanoo.

Tonttihakkuutyömaan rakennusten purku saadaan vauhtiin heti puunkaatourakan jälkeen ja valmista pitäisi olla kesällä. Työ

etenee vaihe kerrallaan. Ensin puretaan kaikkien rakennusten sisäosat ja sen jälkeen ulkopuoliset osat, eli tehdään niin sanottu raskas purku. Jos tonttihakkuu ja purku saadaankin nopeasti valmiiksi, niin sairaalakompleksin valmistumisen kanssa menee vielä vuosia. Täysin valmista pitäisi olla vuonna 2030.

METSÄALAN AMMATTILEHTI
61 KONEURAKOINTI
Ponsse Elk kuormatraktori Helsingissä Urheilukadun tonttihakkuutyömaalla, missä tilaa on vähän eikä virheisiin ole varaa. Jäähallia vastapäätä sijaitsevalle alueelle nousee tulevaisuudessa uusi Laakson yhteissairaala. Puunkaato talojen läheisyydessä vaatii saumatonta yhteispeliä metsäkoneenkuljettajan ja metsureiden kesken. Metsuri Joonatan Kymäläisen instrumenttina toimiva Husqvarna tarvitsi kovapuun katkaisua varten pientä hienosäätöä. Joel Oldenburgin tähtäin on kohdistettu tämän hongan kaatosuunnan osalta HIFK:n kotihalliin.

Turvallisuutta ja pitkiä käyttötunteja terminaalikoneiden eturenkaille

Jotta työ terminaalin kiireisessä arjessa olisi turvallista ja tehokasta, vaaditaan konttikurottajien, haarukkatrukkien ja puutavaran käsittelykoneiden renkailta ennen kaikkea vakautta ja pitkää käyttöikää.

Nokian Tyres HTS G2 -satamarenkaiden tuoteperhe on kehitetty juuri tätä tarkoitusta varten, ja renkaiden loistavat vaimennusominaisuudet, hyvä pito ja ennustettava käyttöikä ovat tehneet käyttäjiinsä vaikutuksen jo vuosien ajan.

Nyt HTS G2 -tuoteperhe on saanut uuden jäsenen: yksinomaan konttikurottajien etuakselikäyttöön optimoidun HTS G2 L-5S -renkaan.

Konttiterminaalissa työt pysäyttävä häiriö on ei-toivottu vieras. Tavaran täytyy liikkualuotettavasti, ennustettavasti ja taloudellisesti. Uusi Nokian

Tyres HTS G2 L-5S koossa

18.00-25 on konttikurottajien eturengas, jonka kehitystyössä on huomioitu pitkiksi venyvät

työpäivät hiertävällä asfaltilla tai betonilla. Se on ollut saatavilla tammikuusta 2023 lähtien.

- Raskaiden konttikurottajien etuakselikäytössä paksu ja sileä, hitaasti kuluva kulutuspinta kestää jopa 35 % kauemmin kuin aiemman vastaavan renkaamme

Edistyksellistä rengassuunnittelua

Koko Nokian Tyres HTS G2 satama- ja terminaalirenkaiden tuotesarja on suunniteltu korkeaa kantavuutta ja hyvää vakautta silmällä pitäen. Kimmo Kekki kertoo, että renkaan vakauteen on kiinnitetty erityistä huomiota, mistä osoituksena on esimerkiksi renkaan rungossa käytetty, iskunvaimennusta parantava erikoiskumiseos:

- Kaikki Nokian Tyres HTS G2 -renkaamme ovat ristikudosrenkaita, joiden ominaisuuksia insinöörimme ovat jatkokehitelleet ja hioneet huippuunsa.

Tuntikuluja laskemassa

kykyä, sanoo Kekki.

Ympäristöystävällistä turvaa

Taloudellisten seikkojen lisäksi korkealuokkaiset satamarenkaat ja erinomainen ajettavuus tuovat työskentelyyn myös lisää turvallisuutta. Ympäristökin kiittää.

- Mitä pidempään rengas kestää, sitä parempi sen kokonaiskäyttöaste on ja jätettä syntyy vähemmän. Ylipäätään olemme optimoineet koko renkaiden valmistusprosessin niin, että energiaa ja raaka-aineita hyödynnetään tehokkaasti ja tuhlaamatta, Kekki tiivistää.

- sijainnista ja työstä riippuen. Kun vielä renkaan ajettavuus on vakaata ja varmaa, kantavuus korkea ja pistonkesto huippuluokkaa, on meillä tarjota varsinainen tuottavuuden tehopaketti, kertoo Nokian Renkaiden tuotepäällikkö Kimmo Kekki

Nokian Tyres HTS G2 L-5S -rengas on suunniteltu erityisesti etuakselikäyttöön. Tämä mahdollistaa edellisiäkin malleja paksumman kulutuspinnan, mikä taas johtaa pidempään käyttöikään. Jo edellisissä malleissa vakuuttanut kumiseos kuluu hitaasti ja suojaa rengasta pistovahingoilta, jottei yllättäviä huoltokatkoja pääse sattumaan.

- Lopulta kyse on käyttötunnin kokonaiskuluista. Renkaan pidempi käyttöikä merkitsee pienempiä kokonaiskuluja, mikä parantaa koko sataman kilpailu-

Kotimaista työtä

Kaikkien Nokian Renkaiden tuotteiden takana on suomalaista innovointia, tutkimusta ja tuotekehitystä. Kaikki raskaat renkaat, pinnoitusmateriaalit sekä vanteet suunnitellaan ja valmistetaan Nokian tehtaalla. Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Nokian Raskaiden Renkaiden raskaille renkaille ja vanteille Avainlippu ja Design from Finland -merkit. Merkit osoittavat, että tuotteet on suunniteltu ja valmistettu Suomessa.

METSÄALAN AMMATTILEHTI
62 KONEURAKOINTI
Uusi Nokian Tyres HTS G2 L-5S koossa 18.00-25 on konttikurottajien eturengas, minkä kulutuspinta kestää jopa 35 % aiempaa paremmin. Konttiterminaalissa työt pysäyttävä häiriö on ei-toivottu vieras. Tavaran täytyy liikkua - luotettavasti, ennustettavasti ja taloudellisesti.

Tamtron Group osti Lahti Precisionin

Tamtron Group Oyj tiedotti 2.2.2023 sopineensa ostavansa suomalaisen kilpailijansa, punnitusteknologiayhtiö Lahti Precision Oy:n emoyhtiön HPP Bulk Technologies Oy:n koko osakekannan.

Yrityskauppa on astunut voimaan 1.3.2023 ja HPP Bulk Technologies Oy:stä on tullut Tamtron Group Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö.

Tietoa Lahti Precisionista

Lahti Precision Oy on eri teollisuuden toimialojen kilpailukyvyn kehittämiseen erikoistunut suomalainen yli sadan vuoden osaamisen omaava punnitusteknologiayhtiö. Yhtiön pää tuotteet ja palvelut kattavat teollisuuden punnitusratkaisut (mm. autovaa’at, suursäkitysasemat, hihnavaa’at, annostelujärjestelmät, mScales-pilvipalvelu, elinkaaripalvelut ja kalibroinnit).

Yhtiön kehittämä materiaalivirtojen pilvipohjainen mScales

hallintajärjestelmä on jo laajasti käytössä lukuisilla toimialoilla.

Vuoden 2022 aikana yhtiön liikevaihto kasvoi tasolle 17 miljoonaa euroa ja käyttökate 1,8 miljoonaan euroon. Yhtiön palveluksessa on 94 osaajaa. Asiakaskunta muodostuu johtavista teollisuus-, kierrätys-, kaivos- ja logistiikkayrityksistä mukaan lukien sähköautoissa käytettävien akkumateriaalien valmistajia.

Lahti Precision yhdessä Tamtronin kanssa muodostaa merkittävän punnitusteknologia-alan toimijan Euroopan markkinoille. Kattava punnitusjärjestelmien valikoima, myynti-, tuki- ja huoltopalveluverkosto ja kahden innovatiivisimman SaaS-pohjaisen materiaalivirtojen hallintajärjestelmän yhdistyminen tarjoaa asiakkaille merkittäviä etuja nyt ja jatkossa. Tamtronin nykyiset Euroopan maiden tytäryhtiöt voivat toimia vientikanavana Lahti Precisionin tarjoomalle ja sitä kautta lisätä skaalautumismahdollisuutta.

Tietoa Tamtronista

Tamtron on kansainvälinen punnitusteknologiayhtiö ja tiedonhallintajärjestelmien toimittaja, joka toimittaa ratkaisujaan

yli 60 maahan, kaikille suurimmille teollisuudenaloille, kuten maanrakennus, kaivosalan, puunkäsittelyn, jätteenkäsittelyn ja kierrätysalan, satamateollisuuden, kuljetus- ja logistiikka-alan sekä prosessi- ja valmistavan teollisuuden toimijoille. Vaakalaitteiden lisäksi Tamtron tuottaa asiakkailleen myös kattavat elinkaaripalvelut, sisältäen vaakojen varmennuspalvelut, huollon ja

ylläpidon sekä varaosapalvelut. Tamtronin kehittämät punnitustiedon ohjelmistot auttavat asiakkaita yhdistämään kaiken tiedon automaattisesti ja vaivattomasti yhteen järjestelmään hyödyntäen viimeisintä teknologiaa ja pilvipalveluja. Yhtiön pääkonttori on Tampereella, samoin tuotteiden kokoonpano ja testaus. Lisäksi Tamtronilla on tytäryhtiöt kah-

deksassa eri Euroopan maassa. Tamtronin liikevaihto oli 29,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella. Yhtiö työllisti kesäkuun 2022 lopussa 176 henkilöä.

Luotettavaa AdBlue®-laatua vaativiin olosuhteisiin

Yaran Air1® on kansainväliset ISO-laatukriteerit täyttävä AdBlue® -lisäaine, joka täyttää kaikkien moottorinvalmistajien takuu- ja laatuvaatimukset. Ensiluokkaisen Air1 AdBluen avulla varmistat SCR-teknologian varman toiminnan ja dieselajoneuvon matalat lähipäästöt.

Suomessa Yara valmistaa AdBlueta Valkeakoskella.

Lataa ilmainen Air1-karttasovellus iPhone- tai Android-mobiililaitteellesi.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 63 KONEURAKOINTI
Air1 ® on Yara International ASA:n rekisteröimä tavaramerkki. AdBlue ® on Verband der Automobilindustrien e.V (VDA) rekisteröimä tavaramerkki.
Lahti Precision Oy on eri teollisuuden toimialojen kilpailukyvyn kehittämiseen erikoistunut suomalainen yli sadan vuoden osaamisen omaava punnitusteknologiayhtiö, mikä kuuluu jatkossa Tamtron Groupiin.
Lisätietoja
tai Asiakaspalvelu
www.yara.fi, AdBlue.suomi yara.com
puh. 09 4245 1803

Tehoa materiaalinkäsittelyyn

Kramer tunnetaan erityisesti pyöräkuormaajistaan, joita löytyy laaja mallisto 2-11 tonnin kokoluokkiin monipuoliseen urakointikäyttöön. Saksalaisvalmistajan vahvaa osaamista on myös materiaalinkäsittelyn erikoiskoneet.

Kramerin mallistosta löytyy kurottajia 2-11 tonnin kokoluokissa sekä teleskooppipyöräkuormaajat 3,5-11 tonnin kokoluokkiin.

- Nämä koneet on tehty erilaisiin materiaalinkäsittelyn tarpeisiin esimerkiksi metsäteollisuudessa, maatiloilla satamissa logistiikassa, teollisuudessa ja kierrätyspuolella. Lisäksi KH-Koneiden maahantuontiohjelmaan kuuluvat ruotsalaisvalmisteiset Ljungby -pyöräkuormaajat 9-19 tonnin kokoluokissa, mitkä ovat esimerkiksi sahateollisuudessa legendaarisessa maineessa.

Meiltä saa koneita nopeilla toimitusajoilla ja varusteltuna

juuri asiakkaan erityistarpeisiin työlaitteineen, kertoo KH-Koneet Oy:n liiketoimintajohtaja

Simo Ahlgren

Kattava mallisto

Kramerin teleskooppipyöräkuormaajia valmistetaan neljää mallia.

- Malliston pienin kone Kramer 5065T on painoltaan 35004600 kiloinen tarjoten maksimissaan 4030 mm:n nostokorkeuden. Keskikokoluokan mallit

8085T ja 8095T sijoittuvat 4900

- 5900 kilon painoluokkiin ja nostorkorkeutta löytyy aina 4450 mm. Suurin tarjolla oleva teleskooppipyöräkuormaaja

Kramer 8145T on tehty järeämpiin nosto- ja siirtotehtäviin. Peruskoneen paino on 11 170 kiloa ja nostokorkeudessa päästään aina 5225 mm:iin joten kyseessä on kone mikä hoitaa tehokkaasti tehtävänsä teollisuudenkin prosesseissa, toteaa Ahlgren.

Ketterä tehokone

Kramer tunnetaan ketteristä, ahtaissakin tiloista operoivista koneista, joiden painopiste on alhaalla mikä takaa tasapainon suurempiakin massoja pitkällä puomilla käsiteltäessä.

- Tämä pätee myös malliston suurimpaan teleskooppipyöräkuormaajaan, minkä kääntösäde on vain 3865 mm. Hyötykuormaa 8145T kantaa 3900 kiloa ja kauhan kaatokuorma on 5500 kiloa. Stage 5 -päästötason Deutzin 3,6 litraisesta dieselmoottorista löytyy tehoa 136 hevosvoimaa ja tasaisen vahvaa vääntöä kaikille kierrosalueille. Koneen

ajonopeus on 40 km/h joten sillä siirtyy nopeasti paikasta toiseen työskentelyalueella. Huipputason hydrauliikka takaa tasaisen miellyttävän ja tarkan toimintojen käytön mikä on ensiarvoisen tärkeää materiaalinkäsittelyssä; lisähydrauliikan tuotto on 150 l/ min, sanoo Ahlgren.

Kuljettaja viihtyy

Kuljettajan työpaikka on Kramerin teleskooppipyöräkuormaajissa huipputasoa.

- Ergonomia ja käytön helppous takaa sen että koneella tekee töitä väsymättä pitkiäkin vuoroja. Materiaalinkäsittelyssä näkyvyys kaikkialle työskentelyalueella on todella tärkeä asia, mikä toteutuu 8145T -mallissa laajojen ikkunapintojen ja viisaan suunnittelun ansiosta. Perusvarusteluun kuuluu mm. peruutuskamera, LED -työvalot, majakka, lohkolämmitin, polttoainekäyttöinen lisälämmitin ja hydrauliöjylämmitin, luettelee

Ahlgren.

Koneita nopeilla toimituksilla

- myös hinnat kohdillaan KH-Koneet panostaa jatkossa vahvasti materiaalinkäsittelykoneiden myyntiin.

- Haluamme laajentaa asiakaskuntaamme entisestään sillä Kramerilta löytyy vaativimpiin tarpeisiin loistavat ratkaisut ja KH-Koneilta vahva tekninen osaaminen sekä luotettavat huolto- ja varaosapalvelut koko maan alueella. Olemme ennakkotilanneet teleskooppipyöräkuormaajia runsaasti tehtaalta joten niitä löyty heti pihasta toimitukseen; esimerkiksi suurinta Kramer 8145T malliakin on tällä hetkellä puolenkymmentä varastossa. Myös hinnat on varmasti kohdallaan, joten kannattaa olla myyjiimme yhteydessä, ilmoittaa Simo Ahlgren.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 64 KONEURAKOINTI
Kramer -teleskooppipyöräkuormaaja malliston suurin kone 8145T on tehty järeisiin materoaalikäsittelyn tehtäviin teollisuudessa, logistiikassa ja kierrätyksessä.

Huippulaadukkaat valaisimet

WISDOM LED Valot ovat suunniteltu kovaan käyttöön ja käyttävät parhaimpia komponentteja parhaimman laadun saamiseksi. Tarjoamme parhaat valaisimet maanalaiseen kaivostoimintaan, tunnelitöihin, rakentamiseen, viranomaiskäyttöön, etsintätehtäviin, meripelastukseen ja moniin muihin tarkoituksiin.

Laadukkuus, turvallisuus, kestävyys, hyvät valotehot, pitkät toiminta-ajat ja mittavat lataus mahdollisuudet ovat lampun suurimmat edut verrattuna muihin.

Tarkkaan harkitut valotehot valaisevat pitkään. Hyvällä työvalolla toiminta aika on 13 tuntia. Akut ovat kiinteästi lampuissa (7000mAh)ja tämä mahdollistaa turvallisen käytön sekä lataamisen. Irtonaiset akut ja ylimääräiset johdot aiheuttavat vain vahinkoja ja harmia.

Lamput ovat käytännöllisiä myös muutenkin kuin edellä mainituilla syillä, lamput voi irrottaa kypärästä irti ja ”muuttaa” käsivalaisimeksi.

Alunperin kaivosalan vaikeisiin olosuhteisiin suunnitellut valot soveltuvat paremmin kuin hyvin muillekin toimialoille ja harrastamiseen. Wisdom valot voidaan kiinnittää myös GoPro yhteensopivan adapterin avulla käytännössä minne tahansa. Esimerkiksi motocross-kypärään.

Wisdom julkaisi vasta uuden hakuvalon WIsdom Aurora Pro:n, joka on huipputuote niin rakenteeltaan kuin ominaisuuksiltaan. Pieni tehopakkaus antaa parhaimmillaan 120 000 Luxin ja 3192 Lumenin edestä valoa jopa 4,5 tuntia. Akkukapasiteetti on 14000 mAh. Valo sopii kaivostoimintaan, teollisuuteen, viranomaiskäyttöön, etsintätehtäviin, meripelastukseen, rajavalvontaan jne.

Katso lisää: www.wisdomlamp.fi

Maahantuonti ja myynti: TJA-MECHANIC OY

METSÄALAN AMMATTILEHTI 65 KONEURAKOINTI
Kraer 8145T:n peruskoneen paino on 11 170 kiloa ja nostokorkeudessa päästään aina 5225 mm:iin. Hyötykuormaa 8145T kantaa 3900 kiloa ja kauhan kaatokuorma on 5500 kiloa. Kramerin ohjaamon ergonomia ja käytön helppous takaa sen että koneella tekee töitä väsymättä pitkiäkin vuoroja. Näkyvyys on hyvä kaikkialle työskentelyalueelle ja varustelu tasokas.
0400 636 990 Tommi Alapuranen

Polaris valmiina kelkkakauteen 2024

Takametsien kuninkaat

Näin kesän kynnyksellä kelkkakauppa on kääntänyt katseensa jo tulevaan talveen 2024. Polariksen mallistoon uusi kausi tuo malliuudistuksia ja toivottuja päivityksiä moottorikelkkojen tekniikkaan ja varusteisiin.

Polariksen laajasta kelkkamallistosta löytyy useimmille sopivat vaihtoehdot niin nopeatempoisille reiteille, umipseen kuin retkikäyttöönkin.

Malliston keihäänkärkinä Boostja 9R-mallit, jotka yltävät suorituskyvyn ja ominaisuuksien puolesta kirkkaimpaan kärkeen omissa luokissaan. Polariksen XCR-mallit ovat niittäneet mainetta tehokkuudestaan ja jouheasta ajettavuudestaan sekä erinomaisista jarruistaan niin maailmalla kuin Suomessakin.

Aikaisempien vuosien tapaan

Polariksen talvikauden 2024 -mallistossa ovat mukana jo legendaarisiksi nousseet takametsien kuninkaat eli Switchback Assault 650/850 -mallit, joiden ominaisuudet ja varustelutasot ovat vertaansa vailla. Huippuluokan kaasuiskunvaimennus, testivoittaja 7S/GPS/RideCommand-mittaristo, SMART-kahvalämmitys, NightBlade LED -ajovalot ja sähkökäynnistys ovat näissä vaihtoehdoissa vakiovarusteina. Moottorivaihtoehtoina on Patriot 650, Patriot 850 ja Boost. Uutuusmallina pohjoismaiden markkinoille tuodaan Switchback 650 SP 146.

Verkkaisempaan matkantekoon

Hyöty- ja perhekäyttöön on

tarjolla monikäyttöiset nelitahtinen Titan S4 Adventure sekä nelitahtiset Nordic Pro S4 146” ja Nordic Pro 650 146”. Kaikki varusteltu pohjoismaisten tarpeiden mukaisesti muun muassa taakkatelineellä ja vetokoukulla. Reittikäyttöön tulee uutuusmallina nelitahtinen Indy S4 Adventure 137 Adventure on erinomainen valinta safareille ja perheille. Se on parhaimmillaan pitkillä kelkkaretkillä. Vakiovarusteet sisältävät tässä kategoriassa oivalliset varusteet kuten esimerkiksi matkustajan istuimen ja 7S -mittariston. Kenties pienoisena yllätyksenä huipputehokasta ja taloudellista Patriot 9R -moottoria ei tulla toistaiseksi näkemään reittipuolen tarjonnassa. Ottajia sille tässäkin luokassa varmasti löytyisi!?

Asiakas ensin

Polaris haluaa olla nyt ja jatkossa asiakkaidensa ykkösvalinta. Sen myötä valmistaja on nostanut omaa laatuvaatimuustasoaan vieläkin korkeammalle.

Käytännön tasolla se ilmenee malliston kulmakiviin tehtyinä monina pieninä päivityksinä. Näistä esimerkkeinä uudet raapijat, jotka kestävät nyt aikaisempaa paremmin peruutusta, uudet 275 ja 325 matot RMK 8 ja 9-sarjalaisiin sekä ajovalojen uusi huurtumaton pinnoite ja

lukuisat tekniikkapuolelle tehdyt päivitykset. Myös 7S monitoiminäytön toimintoja ja rakennetta on uudistettu. Lisäksi RideCommand -mittaristoon saa nyt Suomen kelkkareitit ja ryhmässä kuljettaessa toisten kelkkojen sijaintitiedot. Tosin vain matkapuhelinverkon puitteissa.

Runsaasti on uutta luvassa kelkkapuolelle, eikä Polariksen etumatkaa hidasta vähimmässäkään määrin moottorikelkoille luvattu viiden vuoden takuu, joka on varsin vahva näyttö merkin luottamuksesta omiin tuotteisiinsa.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 66 KONEURAKOINTI
Hyöty- ja perhekäyttöön Polariksella on tarjolla monikäyttöiset nelitahtinen Titan S4 Adventure, nelitahtinen Nordic Pro S4 146” ja Nordic Pro 650 146”. Polaris esitteli lehdistölle talvikauden 2024 kelkkamalliston uutuuksia Oulun kupeessa Rokualla järjestetyillä kauppiaspäivillä maaliskuussa. Uutuusmalleja pääsi myös koeajamaan hienoissa olosuhteissa. Polaris 7S on huippukehittynyt mittaristo josta löytyy mm. kosketusnäyttö, navigaattori sekä paljon muita hyödyllisiä ominaisuuksia. Polaris Patriot 9R RMK KHAOS SLASH 165 mallivuoden 2024 värityksessä. Voimanlähteenä kaksipyttyinen vapaastihengittävä 900 cm3 2-tahtimoottori.

MP 23 -messut sai motoristit liikkeelle - kävijämäärä nousi edelliskerrasta

MP 23 Moottoripyörämessut

järjestettiin perjantaista sunnuntaihin 3.-5.2.2023 Helsingin Messukeskuksessa kolmen vuoden tauon jälkeen. Vuosina 2022 ja 2021 messuja ei voitu järjestää. MP 23 -messuilla vieraili yli 56 000 motoristia. Kävijämäärä kasvoi vuodesta 2020 muutamalla prosentilla. Messuilla tehtiin hyvin kauppaa niin moottoripyöristä kuin varusteistakin. Ensimmäistä kertaa isommin esillä olleet sähköpolkupyörät kiinnostivat kävijöitä.

Moottoripyörien kokonaisrekisteröinneissä vuosi 2022 oli viides perättäinen kasvun vuosi. Tapahtuman toimeksiantajan Teknisen Kaupan Liiton Moottoripyöräjaoston puheenjohtaja KTM Nordic Oy:n kehityspäällikkö Jarkko Tuomisto on tyytyväinen tapahtumaan ja pitää MP-messuja erittäin onnistuneena kautta linjan.

- Motoristit ovat olleet kiinnostuneista uusista malleista ja kauppaa on tehty hyvin sekä moottoripyöristä että varusteista. Muutaman vuoden ovat pienemmät moottoripyörät käyneet paremmin kaupaksi, mutta nyt MP-messuilla on myyty myös isoja moottoripyöriä erittäin hyvin. MP-messut on selkeästi vahva ilmiö, jossa moottoripyöräilyala ja motoristit haluavat olla mukana.

Sähköpolkupyörät olivat ensimmäistä kertaa mukana MP-messuilla omana tuotekokonaisuutenaan. Yksi messuihin

osallistuneista oli GASGAS, Felt, Husqvarna ja Raymon -merkkejä edustava Pierer e-Bikes Scandinavia jonka PohjoisEuroopan myyntijohtaja Kimmo Hurri on erittäin iloinen sähköpolkupyörien saamasta vastaanotosta.

- Tavoitteita myynnille oli vaikea asettaa, sillä emme osanneet yhtään arvioida, miten sähköpolkupyörät kiinnostavat MP -messujen yleisöä. Myyntiä on ollut MP-messuilla erittäin paljon ja asetetut tavoitteet ylitettiin kirkkaasti. Koeajorata oli oikea menestystarina, siellä sähköpolkupyöriämme koeajettiin noin 1000 kertaa. Ensi vuonna lähdemme tapahtumaan ehdottomasti mukaan, kertoo Hurri.

Moottoripyörämessut osoitti taas motoristien vahvan sitoutumisen MP-messuihin.

- Messuille tultiin kimpassa tutustumaan uutuuksiin ja kohtaamaan muita motoristeja. Tunnelma MP-messuilla oli erittäin hyvä. Tänä vuonna pelattiin MP Motoball-kisat päivittäin ja kisat toivat messuille jännitystä ja säpinää. Sähköpolkupyörien mukaan ottaminen omana tuoteryhmänään oli oikea ratkaisu ja kehitämme sitä ensi vuodelle entistäkin paremmaksi. Moottoripyörät olivat pääosassa ja niiden ympärillä oli sutinaa koko tapahtuman ajan, kertoo projektijohtaja Niko Kantola Helsingin Messukeskuksesta ja toteaa:

- MP-messut näytti vahvuutensa ja olemme todella tyytyväisiä kävijämäärään, joka ylitti jopa edelliskerran kävijämäärän.

Helsingin Messukeskus järjesti MP Moottoripyörämessut Teknisen Kaupan Liiton Moottoripyöräjaoston toimeksiannosta. Seuraavan kerran MP-messut järjestetään 2.-4.2.2024 Helsingin Messukeskuksessa. Suuret moottoripyörien koeajopäivät järjestetään tänä vuonna 5.6. Oulussa, 6.6. Jyväskylässä, 7.6. Tampereella, 8.6. Turussa ja 9.6. Helsingissä.

€ ETUSI 1406 €

METSÄALAN AMMATTILEHTI 67 KONEURAKOINTI
(PAKETIN SH. 12 196 €)
TK.
MP 23 Moottoripyörämessuilla vieraili yli 56 000 kävijää (kuva: tekninen.fi) TERVETULOA KAUPOILLE!
+
10790 2023 SPORTSMAN 570 EFI T3B + Polaris-peräkärry (arvo 990 €) + Polaris-sähkövinssi, 2500 lbs (arvo 416 €)
Tarjous on voimassa 20.3.2023-30.6.2023 tehtyihin kauppoihin. Tarjousta ei voi yhdistää muuhun tarjoukseen. WWW.POLARIS.FI
SUMMER PACKIN OSTAJALLE - 20 % Polaris Lock&Ride -takaboxi 439€ (sh. 548€) Polaris Trail -etupuskuri 234€ (sh. 292€)

Tervetuloa OP:n maailmaa n!

TRAILER

Voimakas, vakaa sekä aikaa ja rahaa säästävä puunkäsittelykone. 830E Trailer on suunniteltu suurien puumäärien kustannustehokkaaseen lastaukseen, kuljetukseen ja käsittelyyn. Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.

Joakim Monto +358 20 1456 741 www.opsystem.fi

alias design malmö

Kotimaiset polttoaineet turvasivat huoltovarmuutta 2022

Puuenergialla ja energiaturpeella turvattiin viime vuonna huoltovarmuutta ja samalla onnistuttiin edelleen vähentämään fossiilisten tuontipolttoaineiden käyttöä. Kokonaisuudessaan puun energiakäytön ennakkotietojen mukaan kiinteiden puupolttoaineiden käyttö laski yli 5 %. Metsähakkeen käyttö puolestaan nousi.

Luonnonvarakeskus julkisti 22.3. ennakkotietoja puun energiakäytöstä 2022. Tiedoissa näkyivät erityisesti Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset energiajärjestelmään. Energian ja puun tuonti Venäjältä loppui, ja polttoaineiden ja sähkön hinta nousi rajusti. Tuotetun kaukolämmön määrä laski 7 %. Alkuvuonna 2022 metsäteollisuudessa oli lakkoja ja tuo-

tantomäärät laskivat vuoden aikana kaikissa tuoteryhmissä. Tämän kaiken keskellä kiinteiden puupolttoaineiden käyttö laski yli 5 %. Metsähakkeen käyttö nousi 7,3 % ja erityisesti sekä sähköä että lämpöä tuottavissa voimalaitoksissa (12 %).

Vain lämpöä tuottavissa laitoksissa käyttö väheni, joten siirtymää tapahtui pelkästä lämmöntuotannosta sähkön ja lämmön yhteistuotantoon.

- Kotimaisilla polttoaineilla oli merkittävä panos Suomen energiahuoltovarmuuteen viime

vuonna. Metsähaketta ja myös energiaturvetta oli käytössä, kun hinnat olivat korkealla ja Suomi tarvitsi kipeästi kotimaista sähköä. Onneksi näin oli ja fossiilisten tuontipolttoaineiden käyttöä voitiin vaikeasta vuodesta huolimatta edelleen laskea ener-

giantuotannossa, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka

Sähköntuotannossa biomassan osuus kuitenkin pieneni 18,3 %:sta 17,4 %:iin. Samoin energiaturpeen osuus pieneni 2,9 %:sta 2,5 %:iin. Metsähakkeen osuus kaukolämmön tuotannosta nousi viime vuonna 22,9 %:sta 27 %:iin. Energiaturpeen osuus pieneni 10,9 %:sta 9 %:iin. Fossiilisten polttoaineiden osuus puolestaan pieneni aavistuksen 24,2 %:sta 24 %:iin.

Sähkön tukkuhinnat nousivat 2022 huomattavasti koko Euroopassa. Suomen aluehinta nousi 113 % vuoteen 2021 verrattuna ollen kaikkien aikojen kallein keskihinta tähän mennessä. (Lähde: Energiavirasto 19.1.2023).

Suomeen tuotiin puuta noin 7 miljoonaa kuutiometriä vähemmän vuonna 2022 kuin 2021 (-56 %). Tuodusta puusta oli kuitupuuta 56, haketta 29 ja tukkipuuta 2 %. Tuonti lisääntyi mm. Ruotsista, Uruguaysta, Latviasta ja Liettuasta. Hakkeen (sisältäen teollisuus- ja polttohake) tuonti väheni 63 %.

Terät saat yhteensopivana alan johtaviin tuotemerkkeihin, kuten Peterson, Morbark, Jenz, Komptech, Doppstadt, Vermeer, Tana, FAE, Laski, Rayco...

N L HO L LA NTI L AIN E N T U O TA N T O O M A T U O T EK EHI T YS O S A A MIS TA J O VU O D E S TA 199 9

TEOLLISUUSMURSKAIMET Y L I 1500 E R I TU O T E T TA VA RA S T OS S A TÄY DEN PA LV E L U N R ATK AIS U T R Ä ÄTÄ L Ö I DY T R ATKA IS U T

METSÄALAN AMMATTILEHTI BIOENERGIA METSÄALAN AMMATTILEHTI 69
www.hartos.fi Laadukkaat terät
hintaan
Metsähakkeen käyttö nousi 7,3 % ja erityisesti sekä sähköä että lämpöä tuottavissa voimalaitoksissa (12 %).
kilpailukykyiseen
Ota yhteyttä ja kysy lisää! HAKKURIT RAIVAUSJYRSIMET KANTOJYRSIMET info@hartos.fi 040 832 8542

HAKKURIT JA MURSKAIMET

Hakkureiden pitkien toimitusaikojen vuoksi

rakennamme vielä tänä vuonna Mäntyharjulla

haketusyksikön JENZ HEM 583 DQ Hybridin.

Alustana luotettava Mercedes-Benz Arocs ja nosturina käriohjattu Epsilon TL15.

Pyydä tarjous ja lisätietoja!

Jukka Humalainen puh. 0400 715 949

jukka@ideachip.com

Olemme Mukana Proforestissa osasto C58 - esittelyssä JENZ HEM 922 Hybrid

Kysy tarjous, ennen kuin on myöhäistä!

Sekä kuorma-autojen, että hakkureiden ja nostureiden pidentyneiden toimitusaikojen vuoksi NYT pitäisi kiivaasti miettiä 2024-2025 lämmityskausien hakkuri hankintoja.

IDEACHIP MACHINE OY Vihantasalmentie 421 A, Mäntyharju www.ideachip.com

Biotalousalan teettämä selvitys:

Huoltovarmuus vaatii nopeita panostuksia vähäliikenteiselle tieverkolle

Taloustutkimuksen tuoreen selvityksen mukaan huoltovarmuuskriittisten kuljetusten kustannukset lähes kaksinkertaistuvat vuoteen 2025 mennessä, ellei vähäliikenteisten teiden ja niiden siltojen ylläpidosta ja korjauksista huolehdita.

Vähäliikenteisen tieverkon merkitys huoltovarmuudelle on korostunut Venäjän hyökkäyssodan aiheuttaman energiakriisin myötä.

Puun tuonnin loppuminen Venäjältä kohdistaa merkittävät paineet kotimaisen puun ja turpeen käytön lisäämiselle, mikä heijastuu vähäliikenteisille teille kasvavina kuljetussuoritteina.

Taloustutkimus selvitti vähäliikenteiselle tieverkolle kohdis-

tuvan, kasvavan kuljetussuoritteen vaikutuksia allekirjoittaneiden tahojen toimeksiannosta.

Selvitys kattaa huoltovarmuuskriittisinä aloina paitsi energiaja metsäteollisuuden myös elin-

tarviketeollisuuden ja maatalouden merkityksen.

Selvityksen mukaan liikennesuoritteen määrä ja kuljetusten yksikkökustannukset nousevat voimakkaasti. Ainespuun kulje-

tuskustannukset nousevat nykytasosta 63 %, energiapuun 98 %, hakkeen ja purun 59 % vuoteen 2025 mennessä. Vastaavasti

maataloustuotannon kuljetuskustannukset nousevat 54 %.

Kuljetuskustannusten kasvuun vaikuttaa paitsi yksikkökustannusten nousu, myös liikennesuoritteen määrän kasvu. Liikennesuoritetta kasvattaa kuljetusmäärien nousu, kuljetusetäisyyksien kasvu sekä siltojen ja teiden kantavuusrajoitusten aiheuttamat kiertoreittien lisäkilometrit.

Ainoastaan turpeen kuljetuskustannusten arvioidaan pysyvän nykyisellään (1 %) johtuen energiaturpeen käyttömäärän romahtamisesta.

Nykytilanteessa Suomen tulee panostaa huoltovarmuuteen ja hillitä huoltovarmuuskriittisten kuljetusten kustannusten voimakasta nousua.

Perusväylänpidon määrärahoista tulee kohdentaa jatkossa vuosittain vähintään 310 miljoonaa euroa vähäliikenteisen tieverkolle erityisesti huomioiden painorajoitettujen siltojen korjaukset.

METSÄALAN AMMATTILEHTI
METSÄALAN AMMATTILEHTI BIOENERGIA 70
Alemman tieverkoston kunto on ratkaisevassa roolissa mm. autohakkureiden ja hakeuatojen operoinnissa.
Optimaalinen ostohetki on NYT.

Energiateollisuuden kaukolämpötilastot:

Kaasua korvattiin puulla ja hiilellä, mutta päästöt eivät nousseet

Tuonnin katkeaminen Venäjältä lisäsi kotimaisen puun käyttöä, turpeen osuus jopa laski. Energiakriisi vaikutti kaukolämmön tuottamiseen varsinkin syyskaudella.

Energiatuonti Venäjältä katkesi keväällä 2022, ja samaan aikaan kaasun ja sähkön hinnat nousivat poikkeuksellisen korkealle tasolle. Polttoaineen hankinta jouduttiin järjestämään kokonaan uudelleen.

Haastavasta vuodesta 2022 selvittiin

Venäjältä tuotiin vielä vuoden 2022 alkupuolella noin neljännes Suomessa käytetystä puupolttoaineesta. Tuodun polttoaineen korvaamisen uskotiin lisäävän turpeen käyttöä, mutta turpeen osuus jopa laski prosenttiyksikön verran edellisestä vuodesta. Kaasun kallistuminen vähensi kaasun käyttöä alle puoleen. Korvaajana käytettiin osin kivihiiltä, osin öljyä. Hukkalämpöjen hyödyntäminen on moninkertaistunut kuluneen vuosikym-

menen aikana, mutta kallis sähkön hinta nosti kustannuksia sen verran, että niiden käyttö hieman väheni.

- Kaukolämmön vuosi 2022 oli erittäin haastava, mutta siitä selvittiin, toteaa Energiateollisuus ry:n kaukolämmöstä vastaava johtaja Janne Kerttula.

- Polttoaineet tilataan hyvissä ajoin ennen lämmityskauden alkua, ja nyt on todella nopealla aikataululla onnistuttu reagoimaan täysin ennakoimattomiin olosuhteisiin. Suoritus on hatunnoston arvoinen. On tärkeää, että kotimaisten polttoaineiden saatavuus pysyy hyvänä myös ensi talvea silmällä pitäen, Kerttula jatkaa.

Lämmön käyttö väheni Kokonaisuudessaan lämmön käyttö väheni 39,1 terawattitunnista 36,4:ään, lähinnä edellistä vuotta lämpimämpien säiden vuoksi. Osuus vähenemiseen on saattanut olla myös syksyllä käynnistyneellä Astetta alemmas -kampanjalla, joka nosti energiansäästön tarvetta yleiseen tietoisuuteen.

Vaikka kivihiilen ja öljyn käyttö kasvoi, kaasun käyttö väheni niin paljon, että kaukolämmön päästöt suhteutettuna tuotetun lämmön määrään pysyivät ennallaan. Lämmön käytön vähe-

nemisen seurauksena kaukolämmön kokonaispäästöt laskivat seitsemän prosenttia. Energianteollisuuden kokonaispäästöt ovat edelleen lasku-uralla. Viime vuonna ne olivat yhdeksän miljoonaa tonnia, kun kymmenen vuotta sitten päästöjä syntyi noin 20 miljoonaa tonnia.

Kilpailu kiristynyt Kilpailu lämmitysmarkkinoilla on kiristynyt kuluneina vuosina maalämmön ja lämpöpumppujen tultua yhä helpommin saataville. Kaukolämpö on silti säilyttänyt asemansa ylivoimai-

sesti suosituimpana lämmitysmuotona rakennettavissa uusissa kerrostaloissa (83 %). Noin 45 % asuinkiinteistöistä ja palvelurakennuksista on kaukolämmön piirissä.

- Kaukolämpö on paitsi yhä vähäpäästöisempi lämmitysmuoto, se on myös mahdollistaja, joka tukee muiden sektoreiden päästövähennystavoitteita ja tarjoaa tavan tasata sähkön tuotantopiikkejä, Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä toteaa.

Tämä on koko energiajärjestelmän kannalta erittäin tärkeää.

- Nyt on alettu investoimaan sähkökattiloihin, joilla saadaan halvan sähkön päivinä energiaa varastoon. Myös hukkalämmön hyödyntämisen, muun energiavarastoinnin ja kaukojäähdytyksen näkymät ovat hyvät, sanoo Leskelä.

METSÄALAN AMMATTILEHTI BIOENERGIA METSÄALAN AMMATTILEHTI 71

Täyden palvelun energiaurakointia

Metsäenergian kasvava

kysyntä ja idästä tulleen

raaka-aineen poistuminen markkinoilta on saanut Kuljetus Kiiskit Oy:n

laajentamaan toimintaansa hakkeen kuljetuksesta ja käsittelystä myös sen tuottamiseen.

Kotkalaisen Kuljetus Kiiskit Oy historia juontaa 77 vuoden taakse

kun Sulo Kiiski sai ensimmäisen liikennelupansa 16.3.1946. Tavarankuljetuksen hän aloitti kuitenkin jo ennen sotia merirahtina ja soutamalla; Suursaaren miehiä kun oli. Sulon pojat Arto ja Asko jatkoivat kuljetustoimintaa ja kehittivät sitä eteenpäin maailman muuttuessa. Kiiskien kolmas polvi tarttui ruoriin syksyllä 2019 kun serkukset Timo ja Ville ottivat vastuun samalla osakeyhtiöksi muuttuneesta yrityksestä. Pitkän historian aikana on kuljettu puukaasun ajoista biodieselin aikaan.

- Hakkeen kanssa isoisä Sulokin jo touhuili ja vahvaan rooliin

hakekuljetukset tuli 70-luvun loppupuolella; sitten toiminta laajeni myös hakkeen käsittelyyn pyöräkuormaajilla. Eli puulastun ympärillä tässä on pyöritty jo kohta puolen vuosisadan ajan ja oli meillä välillä pitkään puutavara-autojakin terminaaliajossa sellu-/paperitehtailla ja satamissa, sanoo Kuljetus Kiiskit Oy:n toimitusjohtaja Timo Kiiski.

Kuljetusta ja koneurakointia

Tänä päivänä Kuljetus Kiiskit Oy kuljettaa haketta kolmella täysperäyhdistelmällä ja koukku

autolla. Lisäksi rahdin ja merikonttien ajossa on kaksi puolikasta. Pyöräkuormaajia on käytössä viisi, joilla käsitellään ja lastataan haketta & mursketta terminaaleissa, voimalaitoksissa sekä satamissa:

- Autoissa luotetaan Volvoon ja Scaniaan, joihin hakekorit ja perävaunut tekee Toplift Joutsenossa. Pyöräkuormaajat ovat Volvoja ja niistä on tehty kauppaa hyvässä hengessä Ojala Machinen Harrin kanssa.

Murskaus ja haketus

mukaan toimintaan

Kuljetus Kiiskit Oy:n pääasia-

kas on Kotkan Energia, jonka kanssa on tehty pitkään hyvää yhteistyötä ja kehitetty toimintaa luotettavasti toimivaksi logistiseksi kokonaisuudeksi. - Toimitusvarmuus on ehdoton asia, kun ollaan osa ketjua millä pidetään lämpölaitokset toiminnassa. Se olikin yksi tekijä siinä että hankimme 2022 talvella käytetyn, todella hyväkuntoisen Vermeer HG6000TX -murskaimen, millä murskaamme Kotkan Energian tarpeiden lisäksi kenttäkuorta ym. Kotka Millsille ja kierrätyspuuta Kymenlaakson Jätteelle; samalla Ojala Machinelta tuli syöttöko-

METSÄALAN AMMATTILEHTI
METSÄALAN AMMATTILEHTI BIOENERGIA 72
Kuljetus Kiiskit Oy otti tammikuun alussa 2023 käyttöön Eschlböck Biber 92 RM -autohakkurin, millä haketetaan pyöreää puuta Kotkan Energian terminaalissa.
MAN TGS
Eschlböck Biber 92 RM -autohakkurin varustettuna Scania V8 650 hv voimanlähteellä on asennettu pyöriväksi 35.480 6x4+1 alustan päälle ja ohjaamonosturina on sähkökäyttöinen Mesera 111F. Eschlböck Biber 92 RM on suuren kapasiteetin hakkuri, missä on iso syöttöpöytä ja syöttöaukko, järeä rumpu ja reippaan kokoinen hakkeenheitin.

Nyt kun on muutaman viikon harjoitellut alkaa nosturikin liikkumaan rivakammin, sanoo Kuljetus Kiiskit Oy:n Ville Kiiski.

-

vastaamaan Kuljetus Kiiskit Oy:n hakkuritarpeeseen nopeasti Eschlbökin täysin tehdaskunnostamalla uuden veroisella autohakkurilla, toteaa Salo-Machineryn Pertti Salo.

neeksi käytetty Liebherr LH26 -materiaalikone. Ja kun Venäjä hakevirrat pysähtyivät, aloimme miettiä myös autohakkuriin investointia, mihin sitten löytyikin loppuvuodesta järkevä ratkaisu Salo-Machinerylta, kertoo Kiiski.

Täysin kunnostettu

autohakkuri nopealla toimitusajalla

Tammikuun alussa Kuljetus

Kiiskit Oy vastaanotti Eschlböck

Biber 92 RM -autohakkurin varustettuna Scania V8 650 hv voimanlähteellä, mikä on asennettu pyöriväksi MAN TGS

35.480 6x4+1 alustan päälle ja ohjaamonosturina on sähkökäyttöinen Mesera 111F.

- Hakkurilla tehdään jatkossa kotimaista pyöreää puuta täällä

Kotkan Energian isossa terminaalissa, mistä kuljetusmatka voimalaitokseen on reilun kymmenen kilometriä. Salo-Machinery löysi meille nopealla toimitusajalla vähän käytetyn autohakkurin, mikä oli ollut asiakkaalla Etelä-Tirolissa ja sille oli sattunut haaveri, jonka jälkeen Eschlböckin tehdas teki siihen täydellisen remontin, kertoilee kuljetuspäällikkö Ville Kiiski.

Käyttökoulutuksen

kautta hakettamaan

Tammikuun alussa Salo-Machineryn ammattilaiset järjestivät

autohakkurin käyttökoulutuksen.

- Kävimme porukalla läpi laitteen tekniikan ja harjoittelimme haketusta sekä perehdyimme säätö- ja huoltotoimenpiteisiin.

Biber 92 on suuren volyymin hakkuri mikä on kotonaan terminaalissa, joten uskon että Kuljetus Kiiskit teki oikean valinnan heidän käyttötarpeisiinsa, sanoo Salo-Machineryn Pertti Salo Muutaman viikon käytön jälkeen Kiiskit ovat vakuuttuneita Biberin tehosta ja ominaisuuksista.

- Haketta syntyy suurella volyymilla, vaikka onhan tässä vielä opettelemista sähkönosturilla syöttämisessä mutta muuten hakkuri pelaa hienosti, kommentoi Ville Kiiski.

METSÄALAN AMMATTILEHTI BIOENERGIA METSÄALAN AMMATTILEHTI 73
- Käyttökoulutuksessa saimme oppia Biber 92 RM -autohakkurin tekniikasta ja säätämisestä. Pystyimme Kuljetus Kiiskit Oy kuljettaa haketta kolmella täysperäyhdistelmällä, kahdella puolikkaalla ja yhdellä koukkuautolla. Kuljetus Kiiskit Oy:llä on käytössä viisi pyöräkuormaajaa, joilla käsitellään ja lastataan haketta & mursketta terminaaleissa, voimalaitoksissa sekä satamissa. Talvella 2022 Kuljetus Kiiskit Oy hankki käytetyn, todella hyväkuntoisen Vermeer HG6000TX -murskaimen, millä murskataan Kotkan Energian tarpeiden lisäksi kenttäkuorta ym. Kotka Millsille ja kierrätyspuuta Kymenlaakson Jätehuollolle. Kiiskin suvun kuljetusyrittäminen alkoi virallisesti 77 vuotta sitten; kuvassa Sulo Kiiski poikiensa Arton ja Askon kanssa lähdössä keikalle. Kuljetus Kiiskillä oli pitkään puutavara-autojakin terminaaliajossa sellu-/ paperitehtailla ja satamissa; kuvassa nykyinen toimitusjohtaja Timo Kiiski ylpeänä Volvon vierellä.
METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI BIOENERGIA 74
Energiapäivä Energiapäivän perinteisiin sisältyy, jopa mittakaavassakin ainutlaatuinen hakkurinäytös. Tänä vuonna hakkurinäytös vietiin läpi parinkymmenen erilaisen mobiilihakkurin Katso Hyviä uutisia! lähetys Askolan Energiapäivästä
Askolan

- alan voimannäyttö

Jo perinteiseksi muodostuneessa, metsäenergia-alan ammattilaiset Askolaan yhteenkokoavassa Energiapäivä

2023 -tapahtumassa vieraili jälleen ennätysmäärä näyttelyvieraita, arviolta reilut parituhatta.

Energia-ala on kuuma puheenaihe ja alalla investoidaan tulevaan, mikä näkyi Energiapäivässä. Jatkuvasti kehittyvään tapahtumaan tuotiin tälle vuodelle Vaihtokonetori, missä oli myynnissä laaja kattaus käytettyjä hakkureita, murskaimia, metsäkoneita, energiakouria ja kuorma-autoja perävaunuineen. Ja konekauppaa myös tehtiin ja moni kävijä saikin hankittua laitteen heti käyttöönsä näinä pitkien toimitusten aikoina.

Energia-alan tärkeä kokoontuminen

Tapahtuman voimahahmo, Hakevuori Oy:n yrittäjä Reijo Wuorio oli vaikuttunut Vahijärven energiaterminaaliin runsaslukuisina saapuneiden näytteilleasettajien ja etenkin näyttelyvieraiden määrästä.

- Tapahtumakokonaisuus alkoi jo perjantaina Koneyrittäjien Energiapäivällä Porvoossa, missä kuultiin seminaarissa alan tärkeää sanomaa eri toimijoiden taholta ja päästiin käymään kehittäviä keskusteluja. Askolan terminaalin tapahtuma oli vuorossa lauantaina, jolloin kovin työkiire vähän helpottaa mahdollistaen paikanpäälle lähtemisen kauempaakin. Lihasoppaa ja makkaraa sekä kahvia ja munkkeja oli varattu alun perin puolelletoista tuhannelle vieraalle. Eväät loppuivat kuitenkin melko nopeasti kesken joten Hakevuo-

ri kävi tukemassa paikallisia kauppoja hakemalla vielä lisää tarjoiltavaa. Meillä on se periaate, että näyttelyvieraiden ei tarvitse kaivaa rahapussia taskusta Askolan Energiapäivässä, paitsi jos innostuu tekemään konekauppaa, sanoo Reijo Wuorio. Työnäytöksiä ja politiikan vaikuttajia

Energiapäivän perinteisiin sisältyy, jopa maailman mittakaavassakin ainutlaatuinen hakkurinäytös. Tänä vuonna hakkurinäytös vietiin läpi lähes parinkymmenen erilaisen mobiilihakkurin voimin. Ja tuttuja bioenergia- ja metsäalan kasvoja sekä laitospuolen väkeä eri puolilta maata tavattiin runsaslukuisesti seuraamassa työnäytöksiä, joita tehtiin myös metsäkoneilla ja monilla muilla laitteilla.

Tapahtuman osallistuivat vaalien alla myös useat eri eduskuntapuolueet vahvalla panostuksella, aina puolustusministeri Antti Kaikkosta myöten.

Lisäksi paikalla olivat koneja kuljetusalojen johtavat mediat sekä muuta lehdistöä kautta maan, joten bioenergia-alan tärkeää sanomaa saatiiin levitettyä laajasti.

Jatkoa on luvassa...

Reijo Wuorio arvioi Askolan Energiapäivän vetävän nyt ainakin vuoden verran henkeä: - Nyt tehdään energiaa ja odotellaan kesän saapumista. Ja mitä Energiapäivän jatkoon tulee, niin tapahtuma saa varmasti jatkoa jossain vaiheessa. Se pidetäänkö tapahtuma perinteisesti täällä Askolassa vai esimerkiksi meidän Kouvolan terminaalissamme on pohtimisen arvoinen asia tulevaisuutta ajatellen.

Markkinoinnissa mukana ollut Ammattilehti kiittää lämpimästi tapahtuman järjestäneen Hakevuori Oy:n porukkaa sekä kaikkia näytteilleasettajia ja näyttelyvieraita.

METSÄALAN AMMATTILEHTI BIOENERGIA METSÄALAN AMMATTILEHTI 75
jopa maailman hakkurinäytös. läpi lähes mobiilihakkurin voimin. Askolan Energiapäivän voimahahmo, Hakevuori Oy:n toimitusjohtaja Reijo Wuorio puhuu koko metsäenergia-alan puolesta - vuosikymmenestä toiseen...

Uuden sukupolven kompakti tehomurska

JR-Hake ja kuljetus Oy on kasvanut merkittäväksi tekijäksi puupohjaisen energiamateriaalin toimittajana Etelä-Suomen alueella. Alkuvuodesta 2023 tuotantokalusto laajeni ja toimitusvarmuus nousi entisestään, kun käyttöön otettiin uusi Vermeer HG4000 G2 -murskain.

Nurmijärvellä kotipaikkaansa pitävä JR-Hake ja kuljetus Oy on vuonna 2010 perustettu yritys.

- Suoritamme puunmurskausta ja -haketusta liikkuvalla kalustolla joko asiakkaiden terminaaleissa tai suoraan autoon maastossa. Käsittelemme risut,

kierrätyspuun, kannot, risutukit, hakkuutähteen sekä muun puumateriaalin ja kuljetamme sen autokalustollamme energialaitoksiin, sanoo Jouni Ronimus

Laajalla kalustolla

Metsäenergian käytön lisääntyminen on mahdollistanut

JR-Hake ja Kuljetuksen toiminnan laajenemisen, mikä on vaatinut merkittäviä kalustoinvestointeja.

- Tällä hetkellä meillä on kolme Vermeer -murskainta, yksi Crambo Direct -esimurskain ja kaksi Jenz -autohakkuria mallit 581 HEM ja 583 HEM. Kolmas Jenz 583 HEM -autohakkuri valmistuu kevään aikana Sisun 8x4 trippeli alustalle ja nosturiksi tulee kotimainen Kesla eli kyseessä on samalainen paketti kuin jo käytössä oleva. Myös kuljetuskalustoon on panostettu tasaisesti. Ja tärkein asia on tietenkin ammattitaitoinen henkilökunta, kertoo Jani Ronimus

Vermeer vakuuttanut

Ensimmäinen Vermeer -murskain hankittiin vuonna 2015.

- Kyseessä oli trailerialustainen HG4000 -malli eli vastaava kuin tämä nyt käyttöön otettu uuden sukupolven G2-malli. Murskain on vakuuttanut luotettavuudellaan ja tehokkuudellaan; vaikka kone on kompaktin kokoinen niin sillä syntyy tavaraa suurella volyymilla käsiteltiin sitten kokopuuta, risua, kantoja tai kierrätyspuuta. Tilanteen mukaan murskarumpuun voi asentaa myös leikkaavat terät tai vaihtaa kokonaan hakkurirumpuun. Reilu pari vuotta sitten meille tuli pykälää suurempi tela-alustainen Vermeer HG6000 TX, mikä on todella tehokas terminaalikone ja sillä tehdään paljon kierrätyspuuta, toteaa Ronimus.

Uusi voimanlähde ja ohjausyksikkö

Vuodenvaihteessa 2022 sarjatuotantoon tullut G2-mallin uudistukset tekevät Vermeer HG 4000:sta aiempaakin tehokkaamman murskaimen.

- Uutena voimanlähteenä toimii CAT C13B dieselmoottori teholtaan 536 hv / 400 kW eli tehoa on parikymmentä hevosvoimaa aiempaa enemmän. Tier

4 Final / Stage 5 -päästötason moottorin polttoaineenkulutus on todella alhainen per tuotettu tonni ja hiljainen käyntiääni

mahdollistaa operoinnin asutusten lähettyvilläkin. Koneen kaikkia toimintoja ohjataan uudistuneen keskusyksikön kosketusnäytön sekä radio-ohjauksen kautta ja lisäksi tietyt kriittiset toimenpiteet voi hoitaa edelleen nappien kautta eli toiminta ei pysähdy, jos keskusnäyttö jostain syystä vaurioituisi, toteaa maahantuoja Several Oy:n Tero Tirkkonen

Uusia rakenneratkaisuja

Uuden sukupolven trailerialustainen HG4000 on saatavilla 2akselisena tappivetoisena ja 3-akselisena aisavetoisena mallina. - Vaikka perusrakenne on tuttua luotettavaa HG4000:sta niin uudessa koneessa on runsaasti asiakaspalautteen perusteella tehtyjä teknisiä parannuksia. Hyvänä esimerkkinä yläsyöttörulla mikä on nyt satoja kiloja aiempaa painavampi ja varustettu todella järeällä, pystysuunnassa ristivahvennetulla taittumattomalla hammastuksella. Myös legendaarisesta Duplex -rummusta on tullut III-malli, missä vasaroiden kiinnitysmekanismi on uudenlainen mikä mahdollistaa niiden nopeamman vaihtamisen. Ja voimansiirron hihnan kiristys tapahtuu nyt rullan painatuksella hydraulisesti, keskusyksiköltä haluttuihin arvoihin säätämällä ja järjestelmä myös pitää hihnan kireällä automaattisesti, kertoo Tirkkonen.

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI BIOENERGIA 76
JR-Hake ja kuljetus Oy otti helmikuun alussa käyttöön uuden sukupolven Vermeer HG4000 G2 -murskaimen, mikä soveltuu kaikenlaisen puumateriaalin tehokkaasen käsittelyyn. - Uusiutuvan ympäristöystävällisen metsäenergian käyttö lisääntyy mikä on viisasta, sillä se lisää energiaomavaraisuutta ja tuotantoketjuilla on merkittävä työllistävä vaikutus, sanoo JR-Hake ja kuljetus Oy:n Jani Ronimus.

RUMPUHAKKURIT

- maisemointi-/maatalouskäyttö

- maisemointi-/maatalouskäyttö

- traktorihakkurit

- autohakkurit

- omamoottoriset sähkö/diesel

- trukkilavamurskaimet

Koneet ja ratkaisut energiapuun käsittelyyn

Koneet ja ratkaisut

PIIKKIKOURAT
PUUTAVARAKOURAT

Biber hakkurit saatavina myös traktori -malleina

BIBER -hakkurit

Markkinoiden halutuimmat Biber Power Truck -tehdasvalmisteiset autohakkurit - kuorma-auto hakkureista lukuisia vaihtoehtoja MAN ja Volvo -alustoille

Suurtehohakkurit

Biber 84 ja Biber 92

saatavilla myös omalla moottorilla (Volvo Penta tai Scania). Vaihtoehtoina asennus auton tai trailerin päälle - myös metsäkoneisiin.

Biber 85

on kehitetty

hakkuutähteen ja risun

haketukseen 147 cm

leveällä syöttöpöydällä, joka on myös roottorin leikkuuleveys.

Biber hakkureissa useita terä- ja rootorivaihtoehtoja eri hakelaatujen tuottamiseen.

METSÄALAN AMMATTILEHTI ESCHLBÖCK BIBER
Laadukkaat • Polttoainetaloudelliset • Ammattilaisille Markkinoiden halutuimmat
Truck -tehdasvalmisteiset autohakkurit pertti.salo@salo-machinery.com anssi.salo@salo-machinery.com Tel. +358 40 820 3014 Tel. +43 664 432 7361
-hakkurit
Biber Power
ESCHLBÖCK
Laadukkaat • Polttoainetaloudelliset • Ammattilaisille

Metsäteollisuuslaitosten vanhoista

kaatopaikoista helpotusta energiapulaan...?

Sahojen, paperi- ja sellutehtaiden sekä muiden teollisuuslaitosten ja -alueiden maastoon on vuosikymmenten aikana monasti läjitetty puumassaa todella suuriakin määriä. Aiemmin sitä on pidetty jätteenä mutta nyt se onkin muuttunut arvokkaaksi energia raaka-aineeksi.

Maan alle on ”varastoitu” esimerkiksi raakkilautaa ja kuorta, mikä on usein säilynyt todella pitkiäkin aikoja hapettomassa tilassa, missä se ei ole päässyt maatumaan. Aiemmin arvottomana jätteenä käsitelty puumateriaali olisi tällä hetkellä arvokasta raaka-ainelisää energiatuotantoon, varsinkin kun turpeen nostossa on omat haasteensa samoin kuin metsähakkeen tuottamisessa äkisti kasvaneeseen tarpeeseen.

- Epämääräiset läjitysalueet olisi nyt järkevää hyödyntää energian tuotantoon, sillä tällä hetkellä energiakäyttöön soveltuvan puuraaka-aineen arvo on niin korkealla, että siivousurakalle saataisiin lisärahoitusta esiin kaivetulla ja oikein käsitellyllä materiaalilla. Samalla myös ympäristö kiittää kun massat saadaan hyötykäyttöön. Joissain tapauksissa lisätilaa vapautuu nykyhetkessä muodostuville prosessimassoille joita joudutaan kuljettamaan pitkiäkin matkoja kun omat läjitysalueet ovat täynnä sanoo HS Tekniikka Oy:n Harri Sorvoja

Jokainen

kohde yksilöllinen

- vaatii suunnittelua

Erilaisia läjitysalueita on laitosten läheisyydessä ympäri maata ja osassa niistä hyvin säilynyttä puumateriaalia on todella paljon.

- Jokainen kohde on yksilöllinen, sillä niihin on säilötty erilaista puumateriaalia ja seassa saattaa olla oikeastaan mitä tahansa yllätyksiä raudasta betoniin ym. joten yhtä reseptiä käsittelyyn ei ole olemassa. Projektissa pitääkin ensin tutkia mitä maan alta löytyy ja sitten suunnitella paras konsepti kustannustehokkaaseen toimintaan. Puumateriaalin seassa on joka tapauksessa aina kiviaineksia ja muuta maamassaa mikä pitää esiinkaivamisen jälkeen erotella pois ennen murskaamista ener-

giamateriaaliksi. Tietyissä olosuhteissa hyötykäytettävät massa ovat maatuneet, jolloin energiaksi sitä ei voida enää hyödyntää energiana, toteaa Sorvoja.

Lämmin ja tuulinen talvi pelasti, miten käy ensi talvena..?

Tänä talvena energiakriisiä on helpottanut lämmin ja tuulinen sää, joten metsäenergiaa on saatu tehtyä riittävästi ja tuulimyllyt ovat jauhaneet suuria energiamääriä.

- Ensi talvena tilanne voi olla toinen ja jos tulee oikein pitkiä kylmiä jaksoja niin kaikki ylimääräinen puumassa on kotiin päin. Nyt alkaa kuitenkin olla jo kiire mahdollisten projektien kanssa, sillä maan alla oleva puu pitäisi saada nostettua ja käsiteltyä niin että se ehtisi kuivaa kesällä, jonka jälkeen sitä voisi sekoittaa parempilaatuisen polttoaineen kuten metsähakkeen ja kierrätysmurskeen jatkeeksi, sanoo Sorvoja.

Osaaminen ja laitteet löytyy HS Tekniikalla on tarjota vankka kokemus projekteihin ja laitteet niiden toteuttamiseen.

- Olemme olleet koko historiamme ajan mukana erilaisissa hankkeissa, joissa on avattu metsäteollisuuslaitosten ns. takapihan kaatopaikkoja ja käsitelty massat ympäristöystävällisesti hyötykäyttöön. Voimme tarjota osaamisemme prosessien suunnitteluun ja toimittaa HS Rentin vuokralaitteet massojen käsittelyyn jos omaa kalustoa ei ole tarjolla. Laitteilla saadaan eroteltua arvokas puumateriaali maa-aineksista, kivestä sekä metallista toimitettavaksi voimalaitoksiin. Metsäenergia-alan urakoitsijoiden kannattaakin miettiä mahdollisuutta, mikä toisi töitä keväälle ja kesälle lämmityskausien väliin. Eli kannattaa olla yhteydessä ja mietitään järkevin kokonaisuus, ilmoittaa Harri Sorvoja.

METSÄALAN AMMATTILEHTI BIOENERGIA METSÄALAN AMMATTILEHTI 79
Metsäteollisuuslaitosten ympäristöstä löytyy usein maastosta ”varastoituna” suuriakin määriä kuorta ja raakkilautaa, mikä olisi oikein käsiteltynä arvokasta energia raaka-ainetta. Maan alle läjitetyn puumateriaalin seassa on aina kiviaineksia ja muuta maamassaa sekä usein myös rautaa, betonia jne. mikä pitää erotella pois ennen murskaamista energiamateriaaliksi.

Bioenergia on kannattava investointi

Energiapuun ja hakkuutähteiden hyödyntäminen kotitalouksien, kiinteistöjen ja maatalouden lämmöntuotannossa on noussut entistä tärkeämpään rooliin. Nyt hakekattiloita on alkanut nousta jo pääkaupunkiseudullekin.

Puistometsäpalvelu Oldenburg Oy:n yrittäjä Janne Oldenburgilla on vahva sidos luontoon, ympäristöön ja metsien hoitoon. Yrityksen metsäkoneja kuljetuskalusto sekä eri toimintamenetelmät on rakennettu niin kestäviksi ja ympäristöystävällisiksi kuin mahdollista. Vaikka työkoneissa ei vielä tulla täysin pääsemään eroon fossiilisista polttoaineista, niin yrityksen toimitilojen lämmityksessä ollaan askeleen verran pidemmällä. Polttoöljykäyttöinen lämmitysjärjestelmä sai hiljattain rinnalleen uusiutuvaa metsäenergiaa hyödyntävään lämpökeskukseen. Hakekattilan myötä puun-

kaadosta sivutuotteena syntyvä hakkuujäte sekä metsäyhtöille kelpaamaton puu kerätään aikaisempaa tarkemmin talteen ja haketettavaksi.

Veljekset Ala-Talkkari Oy:n toimittaman hakekattilan polttoaineena voidaan käyttää hakkeen ohella myös brikettiä, palaturvetta tai pellettiä. Avaimet käteen -periaattella tilattu lämpökeskushanke eteni suunnitellusti ja aikataulussa.

Sanoista tekoihin

Vantaan Kivistössä, Keimolan vanhan moottoriradan kupeessa sijaitseva ja vain muutaman kilometrin päässä Vantaan Energian voimalaitoksesta sijaitseva enti-

nen radioasemarakennus toimii Puistometsäpalvelu Oldenburg Oy:n toimistona ja tukikohtana. Tilaa rakennuksessa on niin väljälti että osa suuresta 1950-luvulla rakennetusta kiinteistöstä on voitu vuokrata ulkopuolisille toimijoille. Aivan vuoden 2023 alkupäiviin saakka rakennuksen lämmitys on hoidettu polttoöljyn voimin.

Yrittäjä Janne Oldenburg sanoo kylmien päivien näkyvän selkeänä piikkinä vanhan ja vetoisan rakennuksen lämmityskustannuksissa, ja toteaa pohtineensa jo pidemmän aikaa oman lämpökeskuksen rakennuttamista. Mahdollisten kustannussäästöjen lisäksi hakekattila vähentäisi fossiilisia luonnonvaroja kuluttavien energiamuotojen käyttöä. Lopullisen sysäyksen energiasiirtoon Oldenburg sanoo syntyneen pandemian aiheuttamasta sekä Ukrainan sodan pitkittämistä energiahintojen nousuista.

- Se oli tuo naapurimaan tsaa-

ri, joka vauhditti öljystä luopumiseen. Tämän rakennuksen lämmitykseen menee lämpiminäkin talvina sellaiset 20-kuutiota polttoöljyä. Jos ei muuta niin jääpähän ainakin nekin ansiot naapurilta saamatta, Janne Oldenburg toteaa.

Kattila Hellanmaalta

Rakennuksen viereen nousseen lämpökeskuksen toimittajaksi valittiin Lapualta Hellanmaan kylästä lähtöisin oleva Veljekset Ala-Talkkari Oy. Yritys tunnetaan laajalti lämmityslaitteiden ja lämpökeskusten valmistajana ja toimittajana, mutta myös lumilinkojen, hiekottimien ja aurojen valmistajana. Suomen lisäksi tuotteita viedään yli 30 eri maahan.

- Ala-Talkkari toimitti Veto Cont M -lämpökeskuksen kuorma-autolla, tehtaalla valmiiksi rakennettuna ja varusteltuna. Asennus valmiille perustuksille sekä lämpökeskuksen liittäminen rakennuksen järjestelmään

vei putki- ja sähköasennuksineen tuollaiset pari päivää, Oldenburg arvioi.

Veljekset Ala-Talkkari Oy:n Veto Cont -lämpökeskusvalikoimassa on tarjolla vaihtoehdot pientalokiinteistöjen lämmitystarpeista aina suurten teollisuushallien ympärivuotiseen lämmitykseen. Veto Cont -lämpökeskuksia on saatavana neljänä eri kokovaihtoehtona. Näistä pienin ja mitoiltaan noin jotakuinkin pihavajan kokoinen, joskin hieman korkeampi Veto Cont S on varustettu 14 kuutiometrin siilolla. Puistometsäpalvelun tilaama lämpökeskus on tästä pykälää suurempaa M-mallia. Sen siiloon sopii 23 kuutiometriä haketta. Suurimmat L- ja D-mallit imevät uumeniinsa 40-120 kuution verran polttoainetta ja ovat kooltaan pienen teollisuushallin luokkaa.

Ala-Talkkarin Veto Cont -lämpökeskuksissa on lämmönlähteenä stokeri- eli hakekattila, joka täyttää parhaan virallisesti

METSÄALAN AMMATTILEHTI
METSÄALAN AMMATTILEHTI BIOENERGIA 80
Puistometsäpalvelu Oldenburg Oy:n tukikohta Vantaan Kivistössä, Keimolan vanhan moottoriradan kupeessa, lämpiää nyt polttoöljyn sijasta kestävästi tuotetulla metsähakkeella. Veljekset Ala-Talkkari Oy:n toimittama Veto Cont M -lämpökeskus saapui paikalle rekan lavalla ja saatiin käyttöön parissa päivässä kun pohjatyöt oli tehty ennakkoon valmiiksi.

testatun 5-luokan hyötysuhteen. Ensimmäiset Veto-stokerit valmistettiin jo 80-luvun alkupuolella. Ala-Talkkarin stokerit ovat vahvarakenteisia ja ne ovat suunniteltu pohjoisen kylmiin olosuhteisiin. Ala-Talkkarin stokereita on saatavilla teholuokassa 40-990 kW. Kivistössä entisen radioaseman lämmityksestä vastaa teholtaan 150 kW stokerikattila, joka on optimaalinen vaihtoehto maatilojen sekä suurempien kiinteistöjen lämmityksiin. Vesitilavuudeltaan 460 litrainen kattila on varustettu lisähinnasta tarjottavalla paineilmanuohouksella ja tuhkaruuvilla.

- Lämmitysjärjestelmän vaihto sujui kaikkinensa äärimmäisen vaivattomasti. Rakennuslupa oli ajallisesti kenties se pisin prosessi. En voi olla kuin tyytyväinen. Ja nyt saadaan nuo pystyyn kuivuneet kuusen rungot hyötykäyttöön, Oldenburg summaa.

Haketus suoraan siiloon

Veto Cont M siilo on varustettu tarpeen mukaan hydraulisesti nousevalla katolla.

- Tämäkin on hyvä asia, sillä Hakevuori Oy:n hakkuri vierai-

lee säänöllisesti tuossa laanilla hakettamassa ja samalla kun auto käy täällä, niin voin ostaa haketuspalvelun suoraan siiloon. Ainakin näin lyhyen käyttökokemuksen perusteella 23 kuutioista siiloa ei tarvitse olla kovin tiuhaan täyttämässä. Ja jos tilanne vaatii, niin onhan tuo öljypoltin tuolla käyttövalmiina. Tämä on sellainen hajautettu energiantuotantomalli pienoiskoossa, tuumaa Oldenburg.

Kustannuspuolesta

Kysymykseen hankekokonaisuuden kustannuksista Janne

Oldenburg toteaa projektiin menneen kaikkiaan noin 100 000

euroa:

- Nykyisillä energiahinnoilla takaisinmaksuaikaa voi pitää kohtuullisena. Metsä- tai pitäisikö nyt paremminkin sanoa bioenergiaa saadaan omista metsistä ja puunkorjuun sivutuotteena.

Mutta vastasiko lämpökeskus sille asetettuja odotuksia ja voiko vastaavaan hankkeeseen ryhtymistä suositella myös toisille?

- Projekti on täyttänyt todella hyvin ennakko-odotukset. Me olemme käynnistäneet kestäväs-

ti tuotettavien energiamuotojen suosimisen jo hyvän aikaa sitten. Ensin vietiin tuonne rakennuksen katolle reilusti aurinkopaneeleita, millä ollaan saavutettu odotettuakin parempia tuloksia. Tämä on hyvää jatkumoa sille.

Ja voin suositella muille. Etenkin jos on tämmöinen suurempi kiinteistö tai halli lämmitettävänä, niin ehdottomasti. Vielä jos on omaa metsää ja innostusta sen hoitoon, niin lämmityskulujen pitäisi pysyä järjellisinä. Lisäksi

kattilasta vähäisesti tulevaa hienojakoista tuhkaa voi hyödyntää metsämaan lannoitteeksi, joten kiertokulku jatkuu, opastaa Janne Oldenburg.

METSÄALAN AMMATTILEHTI BIOENERGIA METSÄALAN AMMATTILEHTI 81
Hydraulisesti nousevan katon ansiosta lämpölaitoksen hakekontti voidaan täyttää suoraan autohakkurilla. Veto Cont -lämpökeskuksissa on lämmönlähteenä stokeri- eli hakekattila, joka täyttää parhaan virallisesti testatun 5-luokan hyötysuhteen. Järjestelmän tiedot, kattilan ja veden lämpötilat ovat selkeästi luettavissa monitoiminäytöltä. Hakekattilaan ohjataan metsänhoidollista puuta ja pieniläpimittaista ensiharvennuspuuta: - Tuore ainespuu säästetään teollisuuden tarpeisiin, sanoo Puistometsäpalvelu Oy:n yrittäjä Janne Oldenburg. Veto Cont M -lämpökeskuksen konttiin sopii 23 kuutiota haketta, millä suurempikin kiinteistö lämpiää pitkään.

Laitteet ja järjestelmät materiaalin käsittelyyn

Magneetit

Lajittelukourat

Sipulikourat

Pulverointi

Kosteusmittaus

Kuutiomittaus

Tutustu tarkemmin: www.minimumagent.com

Myynti:

Minimum Oü

Kalle - +358 40 834 2178 kalle@minimumagent.com

Malutech Oy

Mikko - +358 45 227 3600 myynti@malutech.fi

Bruks -autohakkureilla hyvä kysyntä - uusi 1006 RT malli markkinoille

Metsäenergia-alalla on vahva noste Suomessa ja koko Euroopassa, joten autohakkureiden kysyntä on kovalla tasolla urakoitsijoiden lisätessä kapasiteettiaan sekä investoidessa entistä tehokkaampaan kalustoon.

Ruotsalainen Bruks Siwertell valmistaa mobiilihakkurit puolen vuosisadan kokemuksella. Jatkuvan tuotekehityksen ansiosta uusia malleja ja innovaatioita esitellään markkinoille tasaiseen tahtiin.

- Bruksin asiakaslähtöinen tekeminen näkyy joustavuudessa ja kyvyssä reagoida nopeasti hakkuriurakoitsijoiden muuttuviin tarpeisiin. Suomessa Bruks on vakuuttanut asiakkaat vuosikymmenten aikana ja käytössä on laaja aktiivinen hakkurikanta, mikä on jälleen viime aikoina vahvistunut entisestään, kertoo Sawcenter Oy:n toimitusjohtaja

Joakim Lund

Sawcenter kasvaa ja kehittyy 35-vuotias perheyritys Sawcenter on toiminut Bruks -hakkureiden maahantuojana vuodesta 2009 lähtien.

- Olemme pitkänlinjan toimija sahateollisuuden, puunjalostuksen ja bioenergian sektoreilla. sekä myös vahva osaaja kierrätys- / materiaalinkäsittely alalla. Laaja tuotevalikoima ja kattava palveluosaaminen takaavat asiakkaille parempaa tuottavuutta. Toimitamme sahalaitoskoneita sekä hoidamme terähuollot toimipisteissämme neljällä paikkakunnalla ja tarjoamme teroituskoneet. Bruks -hakkureiden lisäksi maahantuontiohjelmaamme kuuluvat Rotochopper -murskaimet, Edge Innovation -murskaimet ja seulat sekä HSP Gripen -puutavarakourat, luettelee Lund joka siirtyi vuodenvaihteessa

2023 Sawcenterin toimitusjohtajaksi myyntijohtajan paikalta:

- Aloitin Sawcenterissä vuonna 1999, jolloin käyntikortissa luki ”insinööri” mikä käytännössä tarkoitti hyvin laajaa toimenkuvaa faksitilausten vastaanottamisesta ja tuotteiden pakkaamisesta niiden toimittamiseen kentällä asiakkaille; lisäksi tuurailin alkuvuosina kesälomien aikana hallintopuolen väkeä. Kun olin ollut vuoden palveluksessa niin pitkän linjan kenttä-

myyjä lopetti ja minulle siirtyi myös myyntivastuuta, kunnes lopulta keskityin täysin kone- ja laitemyyntiin. Matkan varrella Sawcenter on kasvanut ja kehittynyt - viime vuonna liikevaihtoa syntyi yli 6 miljoonaa euroa ja palveluksessa on viitisentoista osaavaa henkilöä. Meidän ehdoton voimavaramme onkin huipputuotteiden lisäksi motivoitunut yhteen hiileen puhaltava porukka, mikä palvelee asiakkaita niin hyvin kuin mahdollista. Yrityksen perustaja Harri Aaltonen jatkaa edelleen hallituksen puheenjohtajana ja osallistuu jonkin verran myös käytännön tekemiseen, tarjoten vuosikymmenten arvokkaan kokemuksensa koko tiimimme käyttöön.

Hakkureiden kysyntä

hyvällä tasolla

Metsäenergia-alan vahva veto on näkynyt Bruks -autohakkureiden kysynnässä.

- Viime vuonna 2022 kysyntää oli paljon mutta hakkureiden pitkät toimitusajat oli laajasti koko alan ongelma. Saimme kuitenkin toimitettua asiakkaille uusia Bruks -hakkureita sekä hyviä käytettyjä koneita. Tänä vuonna uusia Brukseja tulee maahan useampikin ja investointipäätösten tekeminen on helpompaa, kun tehdastoimitusajat ovat jonkin verran lyhentyneet. Ja meillä on hyvät verkostot

markkinoilla, joten myös käytettyjä autohakkureita kannattaa kysyä. Nyt Suomessa on alettu kiinnostua myös omalla hakekontilla varustetuista, Ruotsissa suosituista Bruks-malleista ja niitä on löydetty käytettynä asiakkaille nopeillakin toimitusajoilla, toteaa Lund.

Uusi Bruks 1006 RT - kompakti tehohakkuri

Bruksin kattava autohakkurimallisto on jatkossa entistäkin kattavampi, kun markkinoille tuodaan uusi Bruks 1006 RT -malli.

- Kyseessä on pitkittäissyöttöinen ja ympäripyörivä, omalla Volvo Penta 796 hv Stage 5 -moottorilla varustettu kompakti tehokone, millä liikutaan ketterästi maastossa ja kapasiteettia riittää myös terminaalihaketukseen. Ulospäin näkyvin rakennemuutos on hakkurin todella lyhyt 1,2 metrin sivuylitys, eli poikittain auton päälle käännettynä hakkurin moottoripää tulee aiempaa paljon vähemmän yli mikä helpottaa operointia. Ja lyhyen rakenteen ansiosta hakkuria ei tarvitse siirtää kuormaauton päällä pituussuunnassa, jolloin päällirakentaminen helpottuu, kun ei tarvita sylintereitä ym. mitkä ovat aina myös vaurioherkkiä, kertoo Lund.

Uudessa Bruks 1006 RT -mallissa näkyy Bruksin innovatiivi-

suus mutta myös koetellut, asiakkaiden käytössä hyväksi todetut perusratkaisut.

- Paljon on uutta mutta esimerkiksi haketusyksikkö, torvi ja heitin sekä syöttöpöytä pidennettynä versiona ovat samat kuin Bruks 1006.2 ST -mallissa, mikä on vakuuttanut urakoitsijat ominaisuuksillaan ja kestävyydellään. Bruksin filosofiana on ollut aina tehdä hakkurin rakenteesta mahdollisimman yksinkertainen, mikä vähentää huollettavien kohteiden määrää sekä pienentää vaurioiden riskiä, jolloin luotettavuus paranee ja käyttökulut pienenevät. Hakkeen liike rum-

multa heittimen kautta torveen ja ulos koneesta on suoraviivaista ja se tapahtuu pienemmällä energialla, mikä säästää polttoainetta, opastaa Lund.

Tulossa Suomeen...

Ensimmäiset uudet Bruks 1006 RT -autohakkurit valmistuvat asiakkaille kevättalven aikana.

- Myynti on lähtenyt todella hyvin matkaan Suomessa ja Ruotsissa, joihin uutuusmallia on myyty useampi kappale molempiin maihin, ilmoittaa Joakim Lund.

METSÄALAN AMMATTILEHTI
BIOENERGIA METSÄALAN AMMATTILEHTI 83
Bruks Siwertell on tuonut markkinoille uuden Bruks 1006 RT -autohakkurimallin, joita on myyty jo useita Suomeen ja Ruotsiin. Kyseessä on pitkittäissyöttöinen ja ympäripyörivä, omalla Volvo Penta 796 hv Stage 5 -moottorilla varustettu kompakti tehokone, millä liikutaan ketterästi maastossa ja kapasiteettia riittää myös terminaalihaketukseen. Ulospäin näkyvin rakennemuutos on hakkurin todella lyhyt 1,2 metrin sivuylitys. Joakim Lund siirtyi vuodenvaihteessa 2023 Sawcenterin toimitusjohtajaksi myyntijohtajan paikalta: - Meidän ehdoton voimavaramme on huipputuotteiden lisäksi motivoitunut yhteen hiileen puhaltava porukka, mikä palvelee asiakkaita niin hyvin kuin mahdollista.

Kiinteiden puupolttoaineiden kulutus kääntyi laskuun - metsähakkeen poltto kasvussa

Luonnonvarakeskuksen (Luke) ennakkotietojen mukaan vuonna 2022 kiinteitä puupolttoaineita kului lämpö- ja voimalaitoksissa sekä puun pienpoltossa kaikkiaan 30 miljoonaa kuutiometriä eli 60 terawattituntia. Määrä väheni edellisvuodesta kaksi terawattituntia.

Kiinteistä puupolttoaineista poltettiin lämpö- ja voimalaitoksissa 22,8 miljoonaa kuutiometriä, joka tarkoittaa energiasisältönä 44,7 terawattituntia. Määrä laski edellisvuodesta viisi prosenttia.

- Vaikka Venäjän energiatuonnin päättyminen ja muiden laitospolttoaineiden hinnan nouseminen kasvattikin kotimaisten puupolttoaineiden kysyntää, lämmöntuotannon tarve oli alhaisempi ja metsäteollisuustuotannon supistuminen laski poltettavan sivutuotepuun saatavuutta, toteaa yliaktuaari Tuomas Niinistö Lukesta.

Myös pientalot ja maatilat käyttävät runsaasti polttopuuta.

Puun energiakäytöstä 6,9 miljoonaa kuutiometriä eli 15,3 terawattituntia oli erilaista puun pienpolttoa pientaloissa ja maatiloilla. Tiedot perustuvat otanta-

tutkimukseen lämmityskaudelta 2016/2017 ja ne päivittyvät myöhemmin kevään 2023 aikana.

Metsähakkeen kulutus kasvoi edelleen

Energiamarkkinoilla tapahtuneet muutokset näkyvät erityisesti metsähakkeen eli suoraan metsästä hankitun ja haketettuna

poltettavaksi päätyvän puun kulutuksessa. Viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana yleistynyt ja kasvanut lämpö- ja voimalaitosten metsähakkeen kulutus vakiintui 2010-luvulla noin 7-8 miljoonan kuutiometrin vuositasolle. Vuonna 2021 kulutus kääntyi kuitenkin jälleen nousuun, kun metsähaketta kului lämpö- ja voimalaitoksissa 9,5 miljoonaa kuutiometriä.

Vuonna 2022 kiinteiden puupolttoaineiden kokonaiskulutuksen vähentymisestä huolimatta metsähaketta poltettiin lämpö- ja voimalaitoksissa enemmän kuin koskaan aiemmin, kaikkiaan 10,2 miljoonaa kuutiometriä.

- Metsähakkeen kulutus nousi yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa eli suuremmissa CHP-laitoksissa. Näissä laitoksissa poltettiin 6,6 miljoonaa kuutiometriä metsähaketta. Pelkässä lämmöntuotannossa metsähakkeen kulutus kääntyi jopa lievään laskuun, Niinistö kertoo.

Lämpö- ja voimalaitosten ohella metsähaketta kuluu 0,6 miljoonaa kuutiometriä myös puun pienpoltossa eli esimerkiksi maatilojen hakelämpölaitoksissa. Lämpö- ja voimalaitoksissa sekä pienkäytössä metsähaketta kului kaikkiaan 10,8 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2022.

Valtaosa metsähakkeesta syntyy pienpuusta

Lämpö- ja voimalaitosten metsähakkeesta yli 60 prosenttia eli 6,4 miljoonaa kuutiometriä

valmistettiin pienpuusta eli karsitusta rangasta, kokopuusta ja kuitupuusta.

- Viimeisen vuoden ajan on näyttänyt siltä, että energiapuun kasvanut kysyntä ohjaa myös metsäteollisuuden jalostukseen soveltuvaa puuta polttoon. Jos puu on ostettu ja korjattu energiapuuna, ainespuuksi kelpaavan puun osuutta ei pysty kerätystä tilastotiedosta päättelemään, Niinistö muistuttaa.

Uudistushakkuualoilta kerättyjä hakkuutähteitä paloi metsähakkeena kolme miljoonaa kuutiometriä. Järeää puuta, joka on varsin tyypillisesti lahonnutta tukkipuuta, päätyi polttoon 0,6 miljoonaa kuutiometriä ja kantoja 0,3 miljoonaa kuutiometriä.

Metsäteollisuuden sivutuotteet ovat

tärkeä energianlähde

Metsähakkeen kasvaneesta osuudesta huolimatta lähes puolet lämpö- ja voimalaitoksissa poltetuista kiinteistä puupolttoaineista oli erilaisia metsäteollisuuden sivutuotteita. Metsäteollisuustuotteista syntyy kullekin tuotteelle ominainen määrä sivuvirtoja. Tästä syystä sivutuotteiden energiakäyttö seuraa tiiviisti metsäteollisuuden tuotantomääriä. Metsäteollisuuden tuotannon supistuttua myös sen sivutuotteiden poltto väheni edellisvuodesta 15 prosenttia yltäen 10,9 miljoonaan kuutiometriin.

Sivutuotepuusta suurin osa oli kuorta, jota paloi 6,4 miljoonaa kuutiometriä. Teollisuuden puu-

tähdehake, erilaiset purut ja muut erittelemättömät puutähteet kattoivat käytöstä 4,5 miljoonaa kuutiometriä.

Metsähakkeen ja metsäteollisuuden kiinteän sivutuotepuun ohella kiinteisiin puupolttoaineisiin lukeutuvat kierrätyspuu ja puupelletit, joita kului yhteensä 1,6 miljoonaa kuutiometriä. Kiinteiden puupolttoaineiden ohella erittäin merkittävä energian lähde on selluteollisuuden sivutuotteena sýntyvä mustalipeä.

Tietoa tilastosta

Tilasto kattaa pelkästään kiinteiden puupolttoaineiden vuotuisen kulutuksen. Lisäksi puuenergiaan lukeutuvat metsäteollisuuden jäteliemet, kuten mustalipeä. Niiden kulutuksen tilastoimisesta ja tietojen julkaisemisesta vastaa Tilastokeskus. Kiinteiden puupolttoaineiden käyttöä koskevat tiedot kerätään lämpö- ja voimalaitoksilta kerran vuodessa. Puun pienpolttoa kuvaavat luvut perustuvat erilliseen otantatutkimukseen. Tässä esitetyt tiedot ovat ennakkotietoja, ja lopullinen tilasto julkaistaan syksyllä 2023.

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI BIOENERGIA 84
Vuonna 2022 kiinteiden puupolttoaineiden kokonaiskulutuksen vähentymisestä huolimatta metsähaketta poltettiin lämpö- ja voimalaitoksissa enemmän kuin koskaan aiemmin, kaikkiaan 10,2 miljoonaa kuutiometriä. Kuva: Lauri Sikanen, Luke

Vuokrakoneet materiaalien käsittelyyn

Vuokrauspalvelu takaa huolettomat käyttötunnit.

Toimitamme uutta vastaavat vuokrakoneet aina pestyinä ja huollettuina. Vuokraan sisältyy kattava käyttökoulutus.

Mullan seulonta

Kiviainesten seulonta

Pilantuneen maan käsittely

Rakennusjätteen käsittely

Betonin murskaus

Betonin seulonta

Kiviainesten murskaus

Jätteiden käsittely

Paalaus

Keestrack B3

LEUKAMURSKAIN

Erinomainen betonin murskaukseen. Avara rakenne, portaaton leuan säätö ja hydraulinen suojelujärjestelmä.

Keestrack C6

TASOSEULA

Perinteinen soraseula suuriin seulonnan haasteisiin. Suuri seulapinta-ala ja yksinkertainen rakenne.

IQR 1800

VASARAMURSKAIN

Tehokas kierrätyspuun murskain. Erinomainen raudan sietokyky hylkyluukun ja heilurivasaroiden ansiosta.

Kentek 620

RUMPUSEULA

Kiinteä rumpuseula omalla syöttimellä. Soveltuu jätteen, kompostien ja mullan seulontaan.

Komplet Krokodile

YHDISTELMÄMURSKAIN

Soveltuu betonin, jätteen sekä puun murskaukseen. Nopea roottorin vaihto. Kompaktin kokoinen.

Katso muut vuokrakoneemme www.hstekniikka.com

HS Tekniikan vastuulla ovat huolto ja ylläpito, vakuutukset, pesu, kulutusosat, koulutus ja kuljetusjärjestelyt. Asiakkaan vastuulla ovat tuonti- ja paluurahtikustannukset, käyttötuntipohjainen vuokra ja polttoaine.

Harri Sorvoja p. 0400 642 147 harri.sorvoja@hstekniikka.com

HS RENT | VUOKRAUSPALVELU

Laatuterät murskaimiin ja hakkureihin

Hartos Oy palvelee asiakkaita kaikissa murskainten, hakkureiden ja jyrsinten kulutusosa- ja terätarpeissa.

Tarjoamme laadukkaat ja hinnaltaan kilpailukykyiset terät sekä kulutusosat alan johtavien laitevalmistajien koneisiin. Asiakkaamme toimivat esimerkiksi bioenergia- ja kierrätysaloilla, sekä puun haketuksessa ja maanmuokkauksessa. Varastoimme Suomessa yleisimpiä tuotteita ja valmistajan varastosta löytyy yli 1600 osaa suoraan hyllystä nopeisiin toimituksiin, kertoo Hartos Oy:n Lauri Kälviäinen jolla on pitkä kokemus työkoneista sekä metsäteollisuuden laitteista.

OEM-laatua

ammattikäyttöön

Hartos Oy on tarjonnut terät ja kulutusosat, kuten esimerkiksi hakkuriterien aluslevyt, ammattilaisille kovaan käyttöön jo muutaman vuoden ajan.

- Tapasin Saksassa messuilla tutun kaverin kautta hollantilaisen perheyritys ATWT Internationalin perustajan. Yritys valmistaa yli 20 vuoden kokemuksella terä- ja kulutusosatuotteita; nykyään tavarat toimittaa Wear Parts Europe HRT-brändillä. Kun pelkästään teriin ja kulutusosiin keskittyvällä valmistajalla oli halu laajentua entisestään

Euroopassa ja Suomessa tuntui olevan tarvetta laadukkaalle toi-

mijalle, päädyimme yhteistyöhön mikä on saatu mukavasti matkaan. Toimin lisäksi Japa -klapikoneiden vientipäällikkönä joten kansainvälisestä kaupasta on kertynyt kokemusta, sanoo Kälviäinen.

Vaikka toiminnan starttaamiseen osunut korona-aika esti tuotteiden esittelyn tapahtumissa ja osittain asiakaskäynnitkin, niin Hartos on kasvanut tasaisesti ja tulevaisuus näyttää hyvälle.

- Suomessa on todella paljon kalustoa ja urakoitsijoita, joille pystymme tarjoamaan OEM-laa-

tua olevat terät ja kulutusosat järkihintaan luotettavilla toimituksilla; ATWT International valmistaa tuotteita myös alihankintana suoraan laitevalmistajille. Organisaatio on kevyt ja nopeasti reagoiva asiakaspalvelu on kaiken perusta, mistä olemme saaneet kiitosta. Jotain tuotteiden laadusta kertoo se että kun asiakas tilaa ensimmäisen teräsarjan niin lähes poikkeuksetta yhteistyöstä tulee pysyvää. Urakoitsijat ovat ottaneet myös teriämme ensin pienen sarjan testiin asentamalla niitä muutaman

murskan rummulle ja vertaamalla kulumista käytössä oleviin teriin, toteaa Kälviäinen. Asiakaskohtaisesti räätälöidyt teräratkaisut Suora yhteys tehtaaseen mahdollistaa vakiomallien lisäksi asiakaskohtaiset räätälöidyt tuotteet, joita on toteutettu erityisesti murskainten teriin sekä kasvavassa määrin myös hakkureihin.

- Asiakkaiden kanssa tehdään hyvää tuotekehitystyötä ja tehdas pystyy reagoimaan nopeasti erityistarpeisiin melko pienissäkin tilauserissä. Hyvänä esimerkkinä juuri asiakkaiden käyttöön suunnitellut volframikarbidi pinnoitetut tai kovametallikärjillä varustetut murskanterät, joilla saadaan lisää kulutuskestävyyttä epäpuhtauksia sisältävien materiaalien käsittelyyn kuten kuten kannot sekä rakennus- ja kaatopaikkajäte.

Olemme räätälöineet onnistuneesti myös erilaisia leikkaavia

murskainten teriä. Eli jos on tarvetta nostaa murskaimen tai hakkurin tuottavuutta sekä vähentää teräkuluja optimoinnilla, kannatta olla yhteydessä, vihjaisee Kälviäinen.

Ratkaisut metsäenergiaalan kasvaviin tarpeisiin Hartos Oy palvelee asiakkaitaan kierrätys- ja bioenergiaalalla tuotemerkistä riippumatta. Lisäksi tarjotaan terät myös erilaisiin jyrsimiin ja repijöihin.

- Metsäenergia-alalla eletään voimakkaan kasvun aikaan joten teriä kuluu ennätystahtiin. Meiltä löytyy kustannustehokkaat ratkaisut hakkureihin ja murskaimiin, joilla pystyy työskentelemään pitempään ja tuottavammin. Metsäsektorille tarjoamme myös esimerkiksi kantojyrsinten laadukkaat terät, ilmoittaa Lauri Kälviäinen.

METSÄALAN AMMATTILEHTI BIOENERGIA METSÄALAN AMMATTILEHTI 87
Hartos Oy:n Lauri Kälviäinen palvelee metsäenergia-alan urakoitsijoita laadukkailla hakkureiden ja murskainten HRT -teräratkaisuilla. Kuvassa Lauri esitteli tuotteita Askolan Energiapäivässä ja totei että kotimaisen bio- ja kierrätysenergian parissa työskentely on mielenkiintoista ja kuluva vuosikin on osoittanut omavaraisuuden arvon energian tuotannossa. Vakiotuotteiden lisäksi lisäksi Hartos Oy tarjoaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä HRT-teriä; kuvassa volframikarbidi pinnoitettu terä ja leikkaava terämalli murskaimiin. Suomalaisten asiakkaiden suosimia HRT-teriä löytyy todella laaja valikoima johtavien hakkurivalmistajien eri mallisiin koneisiin. Kannattaa käydä tutustumassa osoitteessa www.hartos.fi.

Suuren kapasiteetin autohakkuri operoi metsässä ketterästi

Alaku Oy otti loppuvuodesta 2022 käyttöön

uuden Jenz 922 Chippertruck Hybrid -autohakkurin, mikä lisää kapasiteettia ja nostaa toimitusvarmuutta kotimaisen metsäenergian toimitusketjussa.

Alamettälät Parkanosta tunnetaan kuljetus- ja energia-alan pitkän linjan toimijoina.

- Kuljetusyrittäminen alkoi vuonna 1953 eli 70 vuotta on pyörät rullanneet yhtä soittoa. Alamettälä Oy vastaa monipuolisesta kuljetustoiminnastamme ja hoitaa myös hakkeen kuljetukset Alaku Oy:lle, minkä nimissä on tehty haketus- ja murskausurakointia jo sitäkin 20 vuoden ajan, kertovat yrittäjäveljekset Mikko ja Pekka Alamettälä

Laajaa kokonaisurakointia

Metsäenergiaurakointi starttasi vuosituhannen alkupuolella hakkuutähteiden terminaalimurskauksella yhdellä koneella.

- Tänä päivänä Alaku Oy:llä on kolme hakkuria eli tämä uusi MAN kuorma-auton päälle asennettu Jenz HEM 922, MercedesBenzin päällä oleva Jenz HEM 581 ja itsekulkeva Albach Silvator sekä trailerialustainen Vermeer HG6000 murskain. Teemme metsäenergian kokonaisurakointia UPM Metsän avainyrit-

täjänä Pohjanmaan, Pirkanmaan ja Satakunnan alueilla, eli hakkuutähteet kerätään leimikoilta tienvarteen aliurakoitsijoiden toimesta ja yhdellä ajokoneellamme, mistä ne haketetaan metsäpäässä hakeautoihin, joilla lopputuote kulkee laitoksiin energian tuottamiseen. Lisäksi haketamme metsäpäässä ranka-

puuta ja terminaaleissa kokopuuta sekä murskaamme kantoja, sanoo Mikko Alamettälä.

- Pääasiakkaamme UPM Metsän lisäksi toimitamme haketta myös Isojoen Sahalle sekä jonkin verran myös muutamalle muulle yksityiselle sahalle alueellamme, lisää Pekka Alamettälä.

Vankka usko alaan Metsäenergia-ala on tällä hetkellä vahvassa kasvussa, kun tarve kotimaiselle ympäristöystävälliselle energialle ja omavaraisuudelle on noussut elintärkeäksi koko yhteiskuntamme kannalta.

- Me olemme investoineet tasaisesti kalustoon ja uskoneet koko ajan metsähakkeen tärkeyteen osana energiapalettia. Samalla painolla on tehty töitä jo pitkään eikä tämän hetken kova noste ole mahdottomasti arjessa näkynyt, sillä kulunut talvi oli onneksi lauha sillä muuten raaka-aine olisi melko varmasti loppunut monella alueella koko Suomessa. Mutta kyllä volyymit varmasti tulevaisuudessa kasvavat ja kylmiä talvia tulee, joten luotto metsäenergia-alan hyviin näkymiin on vain lujittunut, toteaa Mikko Alamettälä.

Uusi autohakkuri

saatiin nopeasti

Uuden autohakkurin tarve alkoi tulla viime vuonna ajankohtaiseksi.

- Koneet kuluu ja jos näitä hommia meinaa jatkaa niin investointeja pitää aina silloin tällöin tehdä. Kyselimme eri hakkurimaahantuojilta miten

METSÄALAN AMMATTILEHTI
METSÄALAN AMMATTILEHTI BIOENERGIA 88
Alaku Oy:n uusi Jenz 922 Chippertruck Hybrid hakettaa tehokkaasti metsäpäässä ja tuottavuutta löytyy riittävästi myös terminaalissa työskentelyyn. Pitkärunkoinen neliakselinen MAN TGS 25.510 8x4 on puimuritelinen; akseliväli on 3,6 metriä ja viimeinen akseli kääntyvä, joten maastossa auto on ketterämpi kuin talon 3-akselinen autohakkuri.

koneita saisi, tietäen toki alan pitkät toimitusajat, ja kun Ideachip Machine Oy:n Jukka Humalainen ilmoitti että Jenzin tehtaalta olisi vapautumassa yksi tarpeeseemme sopiva autohakkuri nopeampaan toimitukseen, teimme pikaisen päätöksen ja kättelimme kaupat uudesta järeästä Jenz HEM 922 -hakkurista

asennettuna MAN TGS 25.510

8x4 kuorma-auton päälle mikä saatiin Suomeen muutamassa kuukaudessa. Kyseessä on täysin

tehdasvalmis Jenz Chippertruck

Hybrid, minkä Palfinger Epsilon

S11F -nosturilla hakkuria syötetään mukavasti auton ohjaamosta. Ja Hybrid tarkoittaa sitä, että

hakkurin CAT C18 -moottorin

noin 800 hevosvoimaa saadaan

kokonaan rummulle ja auton 510 hevosvoimaisesta moottorista otetaan voima nosturille ja heittimelle, joten yhteensä hakkurin käytössä on yli 1000 polttoainetaloudellista ja vähäpäästöistä hevosvoimaa, kertoo Mikko Alamettälä.

Sivusyöttöisessä

rakenteessa paljon etuja

HEM 922 -malli edustaa Jenzin järeintä hakkuriosaamista, joten sen tuottavuus riittää metsäpään operoinnin lisäksi myös terminaalihaketukseen, missä tavaraa pitää syntyä todella suurella volyymilla.

- Hakkuri on sivusyöttöinen mikä soveltuu käyttöömme ympäripyörivää paremmin, koska Jenzillä pystyy hakettamaan taaksepäin sekä myös ohjaamon yli sillä haketorvi on sijoitettu auton keskelle; tehokas hydraulinen heitin on portaattomasti säädettävissä. Sivusyöttöisessä hakkurissa on myös lyhyt syöttöpöytä, eikä konetta tarvitse kääntää poikittain, jolloin se tukkisi tien eikä konetta pääse useinkaan ajamaan ihan kasaan kiinni. Toki ympäripyöriville hakkureillekin on paikkansa

mutta meidän toimintatapaamme sivusyöttöinen on viisaampi, pohtii Pekka Alamettälä.

Autosta paras työskennellä Hakkurin syöttö tapahtuu MAN-kuorma-auton ohjaamosta mikä on Alamettälöiden mukaan paras ratkaisu:

- Työskentely on turvallista, kun ei tarvitse hyppiä nosturiohjaamoon ja kuljettajalla on todella viihtyisä työpaikka.

Kehitys mennyt taas vauhdilla eteenpäin Alaku Oy:n Petri Mantila on

toiminut 12 vuotta hakkurin kuljettajana ja on todella tyytyväinen ensikokemuksiin uudesta työkalustaan.

- Kyllähän uusi on aina uusi ja kehitys menee joka asiassa aina melkoisia harppauksia eteenpäin; niin hakkurissa, autossa kuin nosturissakin. Olen ajanut koko urani kuorma-auton ohjaamosta käytettävää Jenzin autohakkuria ja itsekulkevaa Silvatoria, joten korkealla huojuvaan nosturiohjaamoon kiipeilyä en kaipaa sillä täältä autosta näkee ihan tarpeeksi hyvin korkeammatkin kasat. Autoa saa siirreltyä haketuspenkistä samal-

la kun rumpu pyörii mikä nopeuttaa tekemistä. Ja onhan nykyaikaisen kuorma-auton ohjaamo todella viihtyisä työpaikka; ilmastointi ja lämmitys ei puhalla silmille ja työskentely on muutenkin ergonomista, joten pitkää vuoroa hakettaessa ei väsy ja jaksaa tehdä täydellä teholla. Ja jää siinä varmaan joku flunssakin saamatta, kun ei tarvitse turhaan räntäsateessa rampata, sanoo Mantila.

Tehokas ja ketterä

Uusi Jenz HEM 922 on näyttänyt myös suuren tehokkuutensa, haketettiin sitten risuja, rankaa tai pyöreää puuta.

- Tavaraa tulee sellaisella volyymilla, että terminaalissakin pärjää ja vaikka Epsilon Palfinger S11F on tähän oikein optimaalinen nosturi niin sen kanssa saa pitää kiirettä nälkäistä konetta ruokkiessa. Yksi asia mikä on yllättänyt, on pitkän auton ketteryys - tässä 8x4 puimuritelisessä autossa on 3,6 metrin akseliväli ja viimeinen akseli kääntyvä joten maastossa tämä on ketterämpi kuin talon 3-akselinen autohakkuri missä 5,1 metrin akseliväli, ilmoittaa Mantila. Myös Jenzin hydraulinen heitin ja koko haketorviratkaisu saa ammattimieheltä kiitosta:

- Heitintä saa säädettyä täysin portaattomasti, jolloin kuormat saa pakattua tiiviisti täyteen eikä kone roskaa ympärilleen tai auton ohjaamon päälle, joten aikaa ei kulu haketuspaikkoja siivoillessa. Hyvä asia on myös se että torvea ja heitintä voi käyttää myös radio-ohjauksella, joten oikein tarkoissa paikoissa hake-

auton kuljettaja pystyy auttamaan kuormanteossa. Ja autokuskin kanssa voi jutella ohjaamossa samalla kuulumiset sekä suunnitella tulevat hommat samalla kun haketetaan.

Jenz HEM 922 -hakkurin syöttö on aggressiivinen, joten se nielee tehokkaasti kaikkia materiaaleja.

- Syöttörullassa on piikkien välissä hammastus mikä tehostaa hakkuutähteen sisään menoa. Rummulla on kuusi terää ja niillä syntyy laadukasta haketta. Rummun nopeutta pystyy säätämään portaattomasti tilanteen mukaan ja jos tietää että kasassa on enemmän kiviä niin matalilla kierroksilla vahingon riski pienenee. Kaikkia rummun ja heittimen toimintoja saa käytettyä ohjainvipujen napeista ja rullista, mitkä voi valita juuri mieleisekseen koneen keskusnäytön kautta ja tallentaa kuljettajakohtaisesti muistiin. Myös eri materiaaleille voi tallentaa valmiit asetukset muistiin ja sitten vain valitsee näytöltä yhdellä painalluksella, haketetaanko esimerkiksi kuivaa tai märkää hakkuutähdettä tai kokopuuta, opastaa Mantila.

Sivusyöttöistä hakkuria Mantila ei vaihtaisi ympäripyörivään perästä syötettävään malliin:

- Toki nämä ovat vähän tottumiskysymyksiä mutta sivusyöttöinen on tosi kätevä metsässä silloin kun haketus onnistuu kunnolla eteen ja taakse, niin kuin tällä 922:lla. Koneen voi ajaa ihan kasaan kiinni kun lyhyt syöttöpöytä ei vie tilaa koko tien leveydeltä.

METSÄALAN AMMATTILEHTI BIOENERGIA METSÄALAN AMMATTILEHTI 89
Alaku Oy:n Petri Mantila on toiminut 12 vuotta hakkurin kuljettajana ja on todella tyytyväinen ensikokemuksiin uudesta työkalustaan: - Auton ohjaamosta käytettävä hakkuri on kuljettajan kannalta ylivertaisen hyvä ratkaisu. Sivusyöttöisellä Jenzillä pystyy hakettamaan taaksepäin sekä myös ohjaamon yli sillä haketorvi on sijoitettu auton keskelle; tehokas hydraulinen heitin on portaattomasti säädettävissä. Lyhyen syöttöpöydän ansiosta kone voidaan ajaa kiinni kasaan.

PowerForest Oy Varikkotie 89, 40800 Vaajakoski Atso Viitanen puh. 040 867 6547

- HAKETUSTEHOA!

Todellinen risusyöppö!

Metsäteollisuudella kokoaan merkittävämpi rooli ilmastonmuutoksen hidastamisessa

MUS-MAX WT 11 XL

• Syöttöaukko 138 x 75 cm

• Teriä 6 tai 12 kpl / 20 mm tai 10 mm

• Puhallin hydraulinen

• Torven jatke 1,6 m

• Ylärulla vaihdettavilla terillä

• Eri auto- ja kuormainvaihtoehtoja

Ilmastotiekartan mukaan metsäteollisuuden tehtaat voidaan muuttaa lähivuosikymmeninä lähes fossiilittomiksi ja puupohjaisista tuotteista voidaan saada enenevässä määrin ilmastohyötyjä ilman, että metsävarat supistuvat. Samalla metsäteollisuuden tuotannon arvonlisää voidaan kasvattaa, mikä säteilee myös taloushyötyjä koko yhteiskuntaan.

säteollisuuden tehtaiden suorat päästöt ja on yli kolmasosa Suomen kaikista hiilidioksidipäästöistä.

yhdessä muun lainsäädännön kanssa päivitetyt minimivaatimukset bioenergialle.

Laatuhaketta!

Metsäteollisuuden tuotteiden ilmastohyödyt syntyvät, kun puuraaka-aineesta valmistetut tuotteet korvaavat ehtyvistä luonnonvaroista valmistettuja tuotteita, joiden valmistus aiheuttaa enemmän fossiilisia päästöjä.

Sopu uusiutuvan energian direktiivistä turvaa puuenergian näkymän

Uusiutuvan energian direktiivin päivityksestä saavutettiin alustava sopu, jonka myötä kestävä bioenergia lasketaan kaikissa tapauksissa kokonaan uusiutuvaksi. Bioenergia ry on tyytyväinen järkiratkaisuun ja toivoo alan toimintaympäristön tämän myötä vihdoin rauhoittuvan.

Keskiviikkona julkistetun metsäteollisuuden ilmastotiekartan mukaan toimialan roolia ilmastonmuutoksen hidastamisessa voidaan yhä kasvattaa. Metsäteollisuus voi jatkaa tuotantonsa hiilidioksidipäästöjen vähentämistä edelleen sekä lisätä tuotteidensa ilmastohyötyjä ja arvonlisää ilman, että metsävarannot supistuvat, selviää neljästä tiekarttaa varten laaditusta tulevaisuusskenaariosta.

- Metsäteollisuus voi kantaa jopa kokoaan suuremman korren Suomen kunnianhimoiseen tavoitteeseen olla hiilineutraali vuonna 2035. Se vaatii investointeja tehtaisiin, metsätalouteen ja osaamiseen sekä mahdollisuutta menestyä kansainvälisessä kilpailussa, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen sanoo.

Maaliskuun 31. päivä 2023 aikaansaatu alustava sopu uusiutuvan energian direktiivin päivityksestä (RED3) otetaan Bioenergia ry:ssä vastaan järkiratkaisuna. Direktiivi kattaa laajasti eri uusiutuvat energiat ja niiden edistämisen. Bioenergian kestävyyskriteerit ja tuotannon tukemisen reunaehdot olivat osa neuvotteluita.

Konsulttiyhtiö Afryn skenaarion mukaan Suomessa toimivien tuotantolaitosten hiilidioksidipäästöt voidaan painaa lähes nollaan vuoteen 2035 mennessä. Muutos voidaan toteuttaa investoimalla energiatehokkuuteen, sähköistymiseen ja uusiutuvaan energiaan. Viime vuosina tehtaiden hiilidioksidipäästöt on pystytty laskemaan noin 3 miljoonaan tonniin.

Huomattavasti merkittävämmäksi metsäteollisuuden rooli ilmastonmuutoksen hidastamisessa nousee, kun huomioidaan toimialan tuotteiden vaikutukset.

- EU-päättäjiltä oli onnistunut ratkaisu, että kestävä bioenergia lasketaan kaikissa tapauksissa kokonaan uusiutuvaksi eikä kategorisia rajoitteita aseteta. On positiivista, että jäsenmaiden toimeenpanolle annetaan painoarvoa, jolloin suuret kansalliset erot jäsenmaiden välillä voidaan huomioida, kommentoi Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka

Nykyisellään Suomessa valmistetut metsäteollisuuden tuotteet tuottavat noin

16:ta miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaavan globaalin ilmastohyödyn vuosittain, arvioi Teknologian tutkimuskeskus

VTT. Määrä ylittää viisinkertaisesti met-

Energiajärjestelmän kehitys Suomessa etenee vihreän siirtymän askelin selkeään suuntaan. Nyt sovittu direktiivi asettaa yhdessä muun lainsäädännön kanssa päivitetyt minimivaatimukset bioenergialle. Lainsäädännön lisäksi käytössä on

Samalla metsäteollisuuden tuotannon jalostusarvoa on mahdollista nostaa, mikä toisi kasvavia taloushyötyjä kaikille suomalaisille esimerkiksi verotuloina ja uusina työpaikkoina. Jokaisesta käytetystä puukuutiosta tuotettua arvonlisää voidaan nostaa 28 prosenttia vuoteen 2035 mennessä, jolloin metsäteollisuuden kumulatiivinen kokonaisarvonlisä nousisi vuosina 2020-2035 arviolta 260 miljardiin euroon. Arvio pohjaa Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan laskelmaan metsäteollisuuden kokonaisarvonlisästä ja sen kasvusta.

erilaisia vapaaehtoisia metsänhoito- ja hankintasuosituksia ja järjestelmiä joko suoraan bioenergialle tai biomassan alkuperälle ja monilla alan toimijoilla on omia lisätavoitteita. Monimuotoisuuden, hiilinielujen ja kokonaiskestävyyden huomioiminen on joka tapauksessa yritysten työpöydillä ja vaikuttaa jo nyt käytännön toimintaan.

- Toivomme sovun nyt rauhoittavan kuluvan vuosikymmenen toimintaympäristön - näinhän oli tarkoitus jo direktiivin edellisessä päivityksessä 2018. Uusiutuvan energian investoinnit Euroopassa tarvitsevat vakautta, sillä viime vuodet ovat tuoneet talouteen ja energiaturvallisuuteen merkittäviä haasteita, Laurikka lisää.

Ilmasto- ja taloushyötyjä voidaan tavoitella niin, että Suomen metsävarat - ja hiilivarastot - kasvavat samalla kun metsien käyttö kasvaa. Sen varmistaa nykytasoinen metsänhoito, mutta puuvarantoa voidaan edelleen kasvattaa lisäämällä oikea-aikaisia hoitotoimia ja monipuolistamalla metsänkäsittelyä. Puuvaranto olisi mahdollista nostaa nykyisestä 2,5 miljardista kuutiometristä 3,0 miljardiin kuutioon vuoteen 2045 mennessä, selviää Luonnonvarakeskuksen Metsäteollisuus ry:lle tekemästä laskelmasta.

MUS-MAX WT 11

• Syöttöaukko 118 x 75 cm

• Teriä 10 kpl / 20 mm tai 10 mm

• Puhallin WT12 mallia

• Vaihdettavat ylärullanterät

• Seulan pinta-ala 1,9 m2

www.mus-max.at

Uudet investoinnit uusiutuvaan energiaan Euroopassa osin laskivat v. 2022 ja rahoituksen järjestäminen hankkeille on merkittävästi hidastunut ja vaikeutunut. Tällaisessa tilanteessa on hyvä, ettei käytössä olevia kestäviä vaihtoehtoja rajoiteta, kun samalla kunnianhimon tasoa haluttiin direktiivin päivityksessä merkittävästi nostaa (nyt: 42,5 + 2,5 %, aiemmin 32 %). Vuonna 2021 EU:n energiasta vasta 22 % tuotettiin uusiutuvalla energialla. Suomessa osuus oli 43,9 % jo vuonna 2020 ja kirkkaasti asetettua tavoitetta (38 % 2020) korkeampi.

Metsäteollisuuden ilmastotiekartta koottiin työ- ja elinkeinoministeriön aloitteesta osana hallituksen vuodelle 2035 asettamaa vähähiilisyystavoitetta. Metsäteollisuus ry toivoo tiekartan ohjaavan hallituksen päätöksentekoa syksyllä, kun hallitusohjelma päivitetään.

MUS-MAX WT 10 XL

• Syöttöaukko 98 x 75 cm

• Seulan pinta-ala 1,7 m2

Kestävyyskriteerien ja kaskadikäytön yksityiskohtia muutettiin silti monin kohdin. Muutosten toimeenpano ja käytännön osoittaminen on edessä 2023-2024 aikana. Uudet kriteerit ja soveltamisen piirissä olevien laitosten määrän merkittävä kasvu eivät ole toimeenpanossa läpihuutojuttu.

- Odotamme toiminta- ja investointiympäristöä kehittäviä päätöksiä, jotka mahdollistavat tiekartan toteuttamisen. Suomella on kaikki mahdollisuudet nousta taloudellisesti vahvaksi ilmastotekojen kärkimaaksi, Jaatinen sanoo.

• Teriä rummussa 5/10/12 kpl

Cranab kuormaajat ja varaosatoimitukset meiltä!

• Syöttömatto 2,7 m

METSÄALAN AMMATTILEHTI BIOENERGIA METSÄALAN AMMATTILEHTI 91
METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄENERGIA 127
Energiajärjestelmän kehitys Suomessa etenee vihreän siirtymän askelin selkeään suuntaan. Nyt sovittu direktiivi asettaa
WWW.POWERFOREST.FI
Metsäteollisuuden ilmastotiekartta koottiin työ- ja elinkeinoministeriön aloitteesta osana hallituksen vuodelle 2035 asettamaa vähähiilisyystavoitetta.

Hakkurit kaikkiin käyttötarpeisiin

Saksalainen Heizomat valmistaa tehokkaat

Heizohack -hakkurit, joiden maahantuonnista vastaa Finnmammut Oy vuosikymmenten kokemuksella bioenergiaalan laitteista.

Vuonna 1990 perustettu Finnmammut aloitti toimintansa itävaltalaisten Mammut -betonisekoittimien maahantuonnilla ja myynnillä, mistä juontaa myös yrityksen nimi. Yhteistyö jatkuu tänäkin päivänä ja tuotevalikoimaa on laajennettu Mammutin paalileikkureihin, rehunlevityskeloihin, rehuleikkureihin ja muihin tuotteisiin siilo- ja paalirehun käsittelyyn.

- Laitekauppa alkoi vanhempieni toimesta maatilamme sivuelinkeinona, mistä myös tuotevalikoima kertoo. 1990-luvulla toimintaa laajennettiin myös puutuotteiden valmistukseen, tuottamiseen ja markkinointiin sekä myöhemmin grillikotiin yhteistyöverkoston kanssa; aikojen muuttuessa nämä toiminnot kuitenkin jäivät ja tänä päivänä keskitymme puhtaasti laitemaantuoniin ja -myyntiin, kertoo Finnmammut Oy:n yrittäjä ja metsätalousinsinööri Juhani Leipälä

Laaja tuotevalikoima

bioenergia alalle

2000-luvulla eteen tuli tilojen laajentaminen ja päädyttiin hallin rakentamiseen Iittalan teollisuusalueelle. Hallin lämmitysenergiaksi haluttiin kotimainen hake ja lämmityslaitteeksi löytyi saksalainen Heizomat, joka oli aloittanut hakelämmittimien valmistuksen vuonna 1982.

- Näille laitteille tuntui olevan muutenkin kovasti kysyntää ja

siitä alkoi niiden maahantuonti, mikä lähtikin nopeasti kasvamaan 2010-luvulla ja tänä päivänä Heizomat -hakelämmityslaitteita on käytössä Suomessa jo kolmisensataa. Pari vuotta sitten toiminta organisoitiin uudelleen, kun hämeenlinnalainen NHK-Keskus Oy otti vastuun Heizomat-lämmityslaitteiden maahantuonnista ja Finnmammut Oy keskittyy Heizohack -hakkureiden maahantuontiin,

Laadukasta haketta simppeleillä hakkureilla

Ensimmäisen Heizohack -hakkurin Finnmammut toi maahan vuonna 2009.

- Heizomat valmisti ensimmäisen käsisyöttöisen hakkurin 1989 ja sen jälkeen mallisto laajentui järeämpiin nosturisyöttöisiin traktorihakkureihin sekä autohakkureihin vuonna 2004. Heizohack -hakkureissa on yksi tärkein ominaisuus ollut aina hakkeen laatu, mikä on luonnollista, kun sama valmistaja tekee myös hakelämmittimiä. Toinen kantava filosofia on hakkureiden simppeli ja vahva rakenne, mikä tekee niistä luotettavia hakkeentuottajia, ilmoittaa Leipälä.

myyntiin, markkinointiin sekä jatkaa myös Heizomat -jälleenmyyjänä, toteaa Leipälä ja lisää:

- Valikoimistamme löytyy myös LASCO -ruuvihalkaisijat, puutavarakourat ja maaporat, sekä LASCO -ilmakattilat. Kannon jyrsintään tarjoamme Stumper -kantojyrsimet ja toimittamamme RISULAVA puristavilla laidoilla, on ratkaisu energiapuun tehokkaaseen ja turvalliseen kuljettamiseen.

Heizohack-rumpuhakkureilla pystyy tekemään korkealaatuista haketta myös huonommasta puuraaka-aineesta, hakkuutähteestä, latvuksista, kokopuusta. Vaihdettavan seulan ja säädettävän syötön ansiosta rumpuhakkurin palakokoa pystyy säätämään hienosta G30-hakkeesta jopa karkeaan G100-hakkeeseen.

- Heizohack-rumpuhakkureita löytyy monia eri malleja eri käyttötarkoituksiin. 300- ja 400sarjan koneet on varustettu käsisyöttövarusteilla, eli niitä voidaan syöttää myös käsin, syöttöaukko on suojattu siten että kone on turvallinen käyttää. Käyttövoimana näissä on traktori, sähkömoottori tai polttomoottori. Myös oksien, latvojen ja kokopuun haketus onnistuu ongel-

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI BIOENERGIA 92
Suomessa Heizohack -hakkurit ovat vakuuttaneet erityisesti traktoriurakoitsijoiden käytössä; kuvassa tehdään pyöreää puuta maatilan tarpeisiin Kalvolassa HM 10-500KT mallilla. - Meillä on vuosikymmenten kokemus bioenergia-alan laitteista ja tarpeista. Panostamme vahvasti Heizohack -hakkureiden myyntiin ja markkinointiin sekä asiakaspalveluun, sanoo Finnmammut Oy:n yrittäjä Juhani Leipälä.

Heizohack -hakkurit tunnetaan simppelistä ja vahvasta rakenteestaan, mikä tekee niistä luotettavia hakkeen tuottajia.

mitta, hakkurissa on vetävä syöttörulla ja vetävä syöttömattohaketettavan puun halkaisija maksimissaan 30-40 cm. Hakkurit voivat olla nostolaitesovitteisia tai hinattavia, joten niitä on kätevä käyttää myös esimerkiksi maisemoinnissa. Järeämmät, urakointikäyttöön tarkoiteut Heizohack K-mallit ovat koneellisesti syötettäviä hakkureita ja niitä on tarjolla viisi eri kokoa. Käyttövoimana voi olla traktori tai oma polttomoottori, tai hakkuri voidaan asentaa kuorma-auton päälle, jolloin voima otetaan kuorma-auton moottorista. Alustavaihtoehtoja on monia, myös kuormaajan asennus hakkuriin onnistuu, sanoo Leipälä.

Kaikki Heizohack-hakkurit on varustettu pikavaihdettavilla palaterillä, eli rummussa on monta pientä teräpalaa.

- Teräkustannus on pieni, ja terät nopeat vaihtaa. Pikavaihtoterää voi myös teroittaa, joko paikallaan rummussa tai irrotettuna teroituskoneella, huomauttaa Leipälä.

Suomessa jo mukavasti erikokoisia hakkureita

Suomeen Finnmammut on toimittanut pääasiassa traktorikäyttöisiä Heizohack -hakkureita.

- Suosituimmat mallit ovat maatilakäyttöön ja maisemoitiin erinomainen käsisyöttöinen HM

6-300 sekä isomman pään nosturisyöttöiset HM 8-500KF ja HM 10-500KT, joita on käytössä eri puolilla maata urakointikäytössä. Heizohack -hakkurit ovat laadun lisäksi tunnettuja myös järkevästä hinnoittelustaan, sillä vahvoissa laitteissa ei ole turhia teknisiä hienosteluja, mikä tekee niistä myös erittäin luotettavia. Rakenteissa on mie-

titty käytettävyyttä ja esimerkiksi Danfossin lohkoissa on myös käsivivut, joten hakkurin hydraulisia toimintoja voi käyttää, vaikka sähköihin tulisi joku ongelma. Olemme myös toimittaneet autohakkuri kokoluokan laitteita, mitkä on asennettu Suomessa alustan päälle - nytkin on tulossa asiakkaalle uusi HM 10-500K, mikä vaihdetaan vanhan hakkurin tilalle Volvon alustalle. Tarvittaessa tehdas kykenee toimittamaan uuden Heizohack -hakkurin omalla Ivecon moottorilla; esimerkiksi traktorilla vedettäväksi tai auton päälle asennettavaksi, ilmoittaa Leipälä.

Tarjolla myös tehdasvalmiit autohakkurit

Heizomat tarjoaa irtohakkureiden lisäksi täysin tehdasvalmiit autohakkurit.

- Heizohack HM 14-860KL

asennetaan Mercedes-Benz Arocsin alustalle Palfinger Epsilon -nosturilla. Hakkurin käyttö tapahtuu kuorma-auton modifioidusta Stream Space -ohjaamosta turvallisesti ja ergonomisesti. Eli autohakkuri investointia pohdittaessa kannattaa olla yhteydessä sillä tehdas on pystynyt pitämään hinnan nostotkin kohtuullisina, vihjaisee Leipälä.

Kysyntä kasvussa

Heizomat on panostanut tuotantoon ja tehtaasta valmistuu vuosittain satoja pienemmän pään hakkureita, merkittävä määrä traktori- ja kuorma-autokäyttöisiä käyttöisiä malleja ja kymmenkunta täysin valmista Heizotruck -autohakkuria.

- Pieniä hakkureita saa vielä tällekin vuodella ja järeämpiä malleja 2024 alkuvuodelle. Suomessa on metsäenergia-alalla kova noste ja panostamme entis-

Urakoitsija Olli Tuominen Vesilahdelta otti reilu pari vuotta sitten käyttöön uuden Heizohack HM 10-500KT -hakkurin ja on ollut siihen oikein tyytyväinen: - Heizohack pelaa luotettavasti ja merkistä on kokemusta vuodesta 2014 lähtien, jolloin käyttöön tuli HM 8-500KF -malli. Kun tuli tarvetta hieman järeämmälle hakkurille millä voi hakettaa myös täyskorkeisiin autoihin, päädyin jälleen Heizohackiin. Toimin pääosakkaana kolmen muun omistajan kanssa Valkkisten Lämpö Oy:ssä joka operoi neljää lämpölaitosta kotikunnassamme, joista kolmessa on Heizomat -hakekattila. Ja sellainen löytyy tietenkin myös kotitilaltamme, joista hyvä yhteistyö Finnmammutin kanssa aikoinaan alkoikin.

tä enemmän markkinointiin, joten tarjouspyyntöjä on sisällä mukavasti, toteaa Leipälä.

Asiakaslähtöistä palvelua Finnmammut palvelee hakku-

riasiakkaita ilman byrokratiaa vankalla osaamisella.

- Reagoimme nopeasti jos ongelmia tulee ja tulemme paikanpäälle aina tarvittaessa. Meillä on hyvä varaosavarasto Iittalassa ja Heizohackeissa käyte-

tään hyvin universaaleja komponentteja, joten niiden saatavuus on hyvä kaikkialla. Hakkuriurakoitsijoiden tekninen osaaminen on korkealla tasolla mikä helpottaa maahantuojan roolia, kehuu Juhani Leipälä.

Heizohack-rumpuhakkureita löytyy monia eri malleja eri käyttötarkoituksiin. 300- ja 400- sarjan koneet on varustettu käsisyöttövarusteilla, eli niitä voidaan syöttää myös käsin, syöttöaukko on suojattu siten että kone on turvallinen käyttää. Käyttövoimana näissä on traktori, sähkömoottori tai polttomoottori.

Heizomat tarjoaa irtohakkureiden lisäksi täysin tehdasvalmiit autohakkurit, mitkä rakennetaan Mercedes-Benz Arocsin alustalle Palfinger Epsilon -nosturilla. Heizohack HM 14-860KL -hakkurin käyttö tapahtuu kuorma-auton modifioidusta Stream Space -ohjaamosta turvallisesti ja ergonomisesti.

- Myös LASCO -ruuvihalkaisijat ja puutavarakourat kuuluvat Finnmammutin maahantuontiohjelmaan, esittelee Juhani Leipälä.

METSÄALAN AMMATTILEHTI BIOENERGIA METSÄALAN AMMATTILEHTI 93
JANNE VUORINEN Keski-Suomi Päijät-Häme Savo Karjala 0400 546 356 JUHA MUTANEN Uusimaa 050 468 1113 TUOMAS HYYTIÄ Pohjanmaa 050 411 2225 VILLE KAIHU Pirkanmaa Kanta-Häme Satakunta 050 468 1044 VarsinaisSuomi 040 747 0030 Lappi Kainuu Oulu 050 307 1720 ARTTU SANTASAARI SAMULI POHJANEN SISU MYYNTI www.sisuauto.com

Kuljetusyrittäjät seuraavalle hallitukselle:

Tieverkon korjausvelka on hoidettava, työvoimapula näkyy myös kuljetusalalla

Kuljetusyrittäjät odottavat seuraavan hallituksen satsaavan tieverkon korjausvelkaan, pitävän jakeluvelvoitteen maltillisena ja vievän ammattidieselin maaliin. Pula osaavasta työvoimasta näkyy myös kuljetusalalla.

Tätä mieltä ovat kuljetusyrittäjät, joiden luona SKALin toimihenkilöt vierailivat maaliskuussa. Suomen Kuljetus ja Logistiikka

SKAL ry:n järjestämässä 16.3

SKAL liikenteessä -päivässä

SKALin asiantuntijat jalkautuivat eri puolille maata tapaamaan kuljetusyrittäjiä ja keskustelemaan kuljetus- ja logistiikkaalan ajankohtaisista teemoista.

Päivän aikana tavattiin sata kuljetusyrittäjää. Lisäksi SKAL teki yksilöllisiä henkilöhaastatteluja 30 kuljetusyrittäjän kans-

sa.

Suurin huolenaihe yritysten keskuudessa oli tiestön korjausvelka. 80 prosenttia SKALin tapaamista yrittäjistä odottaa seuraavan hallituksen panostavan tiestön korjausvelkaan.

SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala korostaa, että tiestön kunnossapito tulee halvemmaksi kuin jälkijättöinen korjailu. Lisäksi se on hyvä päästövähennyskeino.

- Jäsenyrityksemme ovat huolissaan siitä, että teiden ylläpito ja siihen osoitetut resurssit eivät ole riittäviä. Vuosittain ei pystytä esimerkiksi päällystämään edes 2 000 kilometriä, kun minimitavoite on 4 000 kilometriä, Kujala sanoo.

Kujalan mukaan valtion aliresursoinnin johdosta kustannukset siirtyvät kaikille tienkäyttäjille:

- Huonokuntoinen tiestö näkyy lisääntyneinä polttoainekustannuksina, renkaiden rikkoontumisena, kaluston huoltokustannuksina, kasvavina palkkakuluina ja tavaroiden viivästymisenä. Elinkeinoelämä maksaa,

kun välttämätön jätetään tekemättä. Seuraavan hallituksen on nostettava määrärahat riittävälle tasolle.

Ammattidiesel ja maltillinen jakeluvelvoite hillitsevät energiakustannuksia

63 prosenttia kentällä tavatuista yrittäjistä odottaa, että seuraava hallitus ottaa käyttöön ammattidieselin. Yhtä moni odottaa että dieselin jakeluvelvoi-

te säilytetään alemmalla tasolla.

- Kuljetus- ja logistiikka-ala on ollut ahdingossa jo pitkään. Ammattidiesel ja maltillinen jakeluvelvoite ovat merkittäviä keinoja hillitä energiakustannuksia kuljetusalalla, ja ne vaikuttaisivat myönteisesti koko Suomen kilpailukykyyn, Kujala sanoo.

SKAL on vaatinut, että vuoden 2024 alussa voimaan tuleva jakeluvelvoitteen jättikorotus tulee perua.

- Polttonesteiden hinnan nou-

susta kärsivät kaikki autoa käyttävät suomalaiset. Olisi täysin kestämätöntä, että polttonesteiden hinnat nousisivat yhtäkkiä vähintäänkin 20 senttiä litralta, Kujala sanoo.

Työvoimapula näkyy myös kuljetusalalla

Yritysten haasteena on myös osaavan työvoiman saatavuus. 43 prosenttia yrittäjistä toivoo panostuksia osaavan työvoiman saatavuuden.

- Kuljetus- ja logistiikka-ala tarjoaa tehtäviä jopa 4 000 uudelle kuljettajalle vuosittain. Ammattikuljettajien koulutukseen tulee panostaa rahallisesti ja laadullisesti. Alalle tulon väyliä tarvitaan enemmän ja niistä on muokattava sujuvampia. Näin saadaan turvattua työvoiman saatavuus pitkälle tulevaisuuteen, Kujala päättää.

SKAL liikenteessä -päivän haastattelutulokset ovat hyvin samansuuntaisia kuin vuoden 2023 ensimmäisessä kuljetusbarometrissa. Kuljetusbarometriin vastasi 614 kuljetusyrittäjää.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 95 KULJETUS
Suurin huolenaihe kuljetusyritysten keskuudessa oli tiestön korjausvelka.

SKAL Kuljetusbarometri:

Kuljetusyrittäjät tyytymättömiä tiestön talvihoitoon

Tammikuu on koetellut raskasta liikennettä. On ollut useita tilanteita, joissa tiestön talvihoito ei ole vastannut tarpeita. Tilanne ei ole hyväksyttävä, toteaa SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala. Samaa viestiä kertoo myös kuljetusyrityksille tehty kysely maanteiden talvihoidosta.

Tammikuun aikana on ollut mediassakin esillä useampia tapauksia pääteiltä, joissa muun muassa liukkauden takia on raskaalta liikenteeltä ollut käytännössä tie poikki. Kyse on ollut keskeisistä pääteistä.

- Kun päätie ei ole tienhoidollisista syistä ammattiliikenteen käytettävissä, on talvihoito katsottava epäonnistuneeksi, toteaa toimitusjohtaja Anssi Kujala

Tuoreessa SKAL Kuljetusbarometrissä kuljetusalan yrittäjän näkemys pääteiden osalta on selvä: yli puolet 641 vastanneesta pitää talvihoidon tasoa riittämättömänä. Tyytymättömyys talvihoidon laatuun korostuu erityisesti muilla maanteillä, päätieverkon ulkopuolella. Talvihoidon tason riittämättömyyttä moitti jopa neljä viidestä vastaajasta (79 %).

Tiestön kunto ja sääolot haastavat sekä ammattikuljettajia tien päällä että talvikunnossapitoa tekeviä tienpitäjiä ja urakoitsijoita. Kuljetusten aikataulupaineet ovat kovat, eikä ammattiliikennettä säätelevä joustamaton ajo- ja lepoaikalainsäädäntö tunne haastavia kelioloja.

- Poikkeukselliset sääolot ovat haaste, mutta talvi ei saa yllättää tässä maassa, vaan kunnossapitoa pitää kehittää vastaamaan vallitsevia oloja. Kysymys on myös huomattavasti kustannuksista, muistuttaa Kujala.

Huonokuntoinen tiestö aiheuttaa ongelmia raskaalle liikenteelle ja lisää myös kuljetusyrityksien kustannuksia. Sohjoinen tie lisää polttoaineen kulutusta

raskaalla kalustolla merkittävästi ja samassa suhteessa kasvavat ilmastopäästöt. Tämä näkyy myös barometrin tuloksissa. Jopa kolmannes vastaajista kertoo polttoaineen kulutuksen kasvaneen huonokuntoisen tiestön seurauksena. Myös ajoaikojen pidentyminen, josta seuraavat vaikeudet noudattaa ajo- ja lepoaikalainsäädäntöä ovat barometrissä kärkeen nousseita vaikutuksia. Kalustoon liittyen vauriot ovat lisääntyneet erityisesti renkaisiin liittyen.

Raskaan liikenteen odotukset ja nykyisten mittojen ja massojen mukaisella kalustolla liikennöinnin vaatimukset talvihoidolle ovat korkeat. Kyselyn perusteella tiestön talvihoito ei vastaa viranomaisen määrittelemää ja tilaamaa vähimmäislaatutasoa.

- Tienhoidon laadunvalvontaa on parannettava, ja siinä on hyödynnettävä erilaisia digitaalisia välineitä ja ennakoinnin on oltava kunnossa kautta Suomen, vaatii SKALin edunvalvontajohtaja Ari Herrala Kuljetusbarometrin tulosten pohjalta ero tyytyväisyydessä pääteiden talvihoitoon yön ja päivän välillä on suuri. SKALin mielestä näin ei pitäisi olla. Tiestön talvihoitoon tarvitaan lisää ja parempaa ennakointia. Tienpinnan jäätyminen tulee harvoin täysin yllätyksenä, kosteus ja lämpötilan lasku pakkasen puolelle on nähtävissä ennusteissa ja näihin ennusmerkkeihin on uskallettava rohkeammin reagoida riittävän ajoissa.

- Yksittäisiä tekijöitä kysyttäessä lumesta johtuva epätaisuus nousi keskeiseksi tyytymättömyyttä aiheuttavaksi tekijäksi. Kertooko se myöhästyneestä lumenauraukseen lähdöstä, Ari Herrala kysyy. Suomen tiestöllä on paljon myös korjausvelkaa ja se rapistuu tällä hetkellä ennätysvauhtia. Päällystysmäärät jäivät jo viime kesänä hyvin alhaiselle tasolle ja tulevasta kesästä ennustaa Väylävirasto vielä heikompaa. Päällystämisen kustannukset ovat nousseet rajusti ja talvella ilmaston muuttumisen myötä sääolot vaihtelevat paljon rapistuttaen tiestöä yhä kiihtyvämmällä tahdilla.

Pääteiden talvihoidon riittävän hyvästä talvihoidosta on erimieltä yli 50 % vastaajista. Raskaan liikenteen tarpeisiin nähden heikko talvihoidon laatu korostuu kuitenkin erityisesti pääteiden ulkopuolisilla muilla maantei lä. Talvihoidon riittävästä tasosta on eri mieltä tai täysin eri mieltä jopa neljä viidestä vastaajasta (79 %).

Suurin tyytymättömyys pääteiden talvihoidossa kohdistuu liukkauden torjuntaan. Myös lumesta johtuva epätasaisuus aiheuttaa suurta tyytymättömyyttä. Tämä kertoo riittämättömästä ennakoinnista talvihoitotoimenpiteissä (kun esim. satanut lumi pääsee aiheuttamaan paljon epätasaisuutta ja vaikeuttaa raskaan kaluston liikennöintiä. Myös lumenauraus ylipäätään, mutta erityisesti öiseen aikaan, ei ole nyt oikealla tasolla.

Kuvasta on nähtävissä, että tyytyväisyydessä sekä lumenauraukseen että liukkauden torjuntaan pääteillä on suuri ero päivällä ja yöllä.

METSÄALAN AMMATTILEHTI
96 KULJETUS

Traficomin Otto Lahdesta Vuoden Autoteknikko

Suomen Autoteknillinen Liitto ry (SATL) on nimennyt liittokokouksissaan Vuoden Autoteknikon vuodesta 1982 lähtien.

Nimitys on järjestön korkein tunnustus, joka myönnetään autoalalla tai autoalan hyväksi selvästi muita ansiokkaammin toimineelle henkilölle. Vuoden Autoteknikko 2022 -huomionosoituksen sai Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin johtava asiantuntija Otto Lahti

Tärkeimpänä perusteluna valinnalle oli Lahden merkittävä panos HCT-ajoneuvoyhdistelmien lainsäädännön kehitystyössä. Massoiltaan ja mitoiltaan aiempaa suuremmat ajoneuvoyhdistelmät ovat tehostaneet kumipyörälogistiikkaa merkittävästi.

Omassa kiitospuheenvuorossaan Lahti sanoi arvostavansa tätä autotekniikan virkamiehelle osoitettua titteliä paljon, koska harvemmin autoalan piireissä kehutaan virkamiesten osaamista. Kotimainen pitkien rekkojen kehitystyö alkoi jo kymmenisen vuotta sitten ja se oli prosessina mielenkiintoinen, mutta toki myös työläs. HCT-kokeilujen liikkeellelähdössä oli helpottamassa vastaavat pilotit Ruotsissa. Pitkien rekkojen kehitys tapahtui ennennäkemättömällä kotimaisten perävaunuvalmistajien, yliopistojen, kuljetusyritysten ja viranomaisten yhteistyöllä. Pilotti kerrallaan löytyi parempia ratkaisuja, mitkä mahdollistivat pitkien rekkojen laajemman ja kustannustehokkaamman käytön turvallisuudesta tinkimättä. HCT-rekat ovat tehokas lääke CO2 -päästöihin, kuljettajapulaan ja vientiteollisuuden logistiikka kustannuksiin ja

sitä poliitikot janosivat. Varsinainen lainsäädäntö mittamuutokseen syntyi vain vajaassa vuodessa. Rohkeat ja nopeat ratkaisut olivat mahdollisia, kun ideoita pystyi koeponnistamaan useisiin vähän erilaisiin pilotteihin ja apua laskennalliseen puoleen löytyi etenkin Oulun yliopistolta.

Työ aiheen parissa jatkuu kotimaassa edelleen koulutuksen, valvonnan ja tietojärjestelmien kehityksen merkeissä. Lainsäädäntöpuolelle isoja asioita ovat rekkojen mittoja ja massoja koskevan direktiivin päivitys ja pohjoismainen yhteistyö, koska vuoden sisällä myös Ruotsissa ajetaan 34,5 m rekoilla ja Tanska on myös etenemässä asian kanssa.

Sähköisen raskaan liikenteen valtionavustuksen haku on käynnistynyt 6.3.2023

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on avannut avustushaun hankkeille, jotka edistävät sähköisen raskaan liikenteen kehittymistä Suomessa. Hakuaika päättyy 10.5.2023. Kyseessä on toinen hakukierros.

Valtionavustuksen on tarkoitus edistää raskaan liikenteen toimialan valmiuksia hyödyntää sähköä käyttövoimana. Sähköisen raskaan liikenteen kehittäminen nopeuttaa siten raskaan liikenteen päästövähennysten saavuttamista. Avustuksella on tarkoitus tukea sähköisen raskaan liikenteen palveluketjun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä liiketoimintaverkostojen

toiminnan edistämistä.

Avustusta voivat hakea yritykset tai yhteisöt. Avustusta on haettava ennen hanketta tai toimintaa koskevien töiden alkamista. Myönnettävät avustukset ovat harkinnanvaraisia ja päätökset avustettavista hankkeista pyritään tekemään 15.9. mennessä.

Avustusta haetaan kirjallisesti Traficomilta. Hakuaika alkaa 6.3.2023 ja päättyy 10.5.2023 klo 16.15. Hakemus liitteineen tulee lähettää sähköpostilla osoitteisiin kirjaamo@traficom.fi ja sahkoinen.liikenne@traficom.fi

NOKIAN TYRES

TIE PÄÄTTYY, URAKKA JATKUU

Joskus renkaiden täytyy toimia kahdessa täysin erilaisessa maailmassa – niin nopealla maantiellä kuin kivisellä maansiirtotyömaalla tai mutaisella metsäautotielläkin. Nokian Tyres R-Truck on rengasperhe tie- ja maastokäyttöön. Renkaissa yhdistyvät hyvät maantieominaisuudet ja maastotyössä tarvittavat pito, kestävyys ja puhdistuvuus.

NOKIANTYRES.COM/ R-TRUCK

METSÄALAN AMMATTILEHTI 97 KULJETUS
Vuoden Autoteknikko 2022 -huomionosoituksen sai Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin johtava asiantuntija Otto Lahti.
R-TRUCK

Renault Trucks C 520 8x4 puuauto

520 hv / 2550 Nm

13 L 390kW/2550Nm

Optidriver Xtended ATO2613F ryömintävaihteisto 9t parabelijousitteinen etuakseli

Takajousitus ilma, 30t tekninen massa

Vetopyörästö PMR 2191 napavälitys

Sleeper -ohjaamo

Akselivaaka

Navigaattori

Lämmitettävä tuulilasi Akseliväli 4300

Renault Trucks C-sarjan puuauto ajossa:

Kokonaisuus toimii, taloudellisuus ja toimintavarmuus yrittäjän mieleen

Renault Trucks C 520 8x4 puuauto luovutettiin töysäläiselle Veljekset Vähämäki Oy:lle syyskuussa 2022.

Loppusyksystä uutta puuautoa esiteltiin vielä kiertueella, ja nosturiasennuksen jälkeen auto saatiin ajoon marraskuussa. Nyt reilun parin kuukauden aikana mittariin on kertynyt kahdessa vuorossa ajettaessa jo reilut 35 000 ongelmatonta kilometriä.

Helppo ratkaisu

Puutavara-autoilija Jukka

Vähämäelle Renault Trucks puuauton hankinta oli helppo ratkaisu. Yrityksellä on jo kymmenisen vuoden ajalta kokemusta kahdesta Renault Kerax -puuautosta, joista toinen on tänäkin päivänä puunajossa, vaikka kilometrejä on takana jo pitkälti toista miljoonaa.

- Hyvien kokemusten myötä

ei ollut mitään syytä, miksei kauppaa olisi lähdetty tekemään uudesta C-sarjalaisesta Käyttö-

auto Trucksin Kimmo Peuran kanssa, Vähämäki toteaa. Kuljetusyrittäjän näkökul -

masta auton tärkeimmät ominaisuudet ovat taloudellisuus ja toimintavarmuus:

- Kulutuksen osalta olemme hyvällä tasolla, mutta yhtä tärkeää on toimintavarmuus. Ylimääräisiin seisontapäiviin ei oikein olisi varaa, ja siksi me luotamme Renault Trucksiin. Ja sitten kun huollossa väistämättä on käytävä, niin niiden on hoiduttava.

Vähämäki kuljettaa puuta kaikkiaan kahdeksalla yhdistelmällä. Investointitarvetta on tiedossa myös lähitulevaisuudessa.

- Tulemme varmasti tekemään Renault Trucksin kanssa kauppaa toisestakin puuautosta. Toistaiseksi mitään negatiivista ei ole tullut vastaan, joten en näe mitään syytä miksi emme tekisi, Vähämäki kuittaa.

Kuljettajat tykänneet

Vähämäki itse ei ole uuden auton rattiin juuri ehtinyt, mutta kuljettajien kommentit kantautuvat kyllä yrittäjän korviin.

- Kuskeilla on tietysti omat argumenttinsa, mutta kyllä nekin

positiivisia ovat olleet. Kokonaisuus on koettu toimivaksi, mitään sellaista elementtiä ei ole, joka työntekoa haittaisi.

Jyrki Aho toimii uuden Renault Trucksin puuauton kuljettajana, ajoparinaan veljensä Kari

- Olemme ajaneet pääsääntöisesti kahdessa vuorossa ja ensituntuma on positiivinen. Autosta löytyy kaikki, mitä luvattiin, ja se on pelannut hyvin, Aho kertoo.

Aholla työkalu vaihtui uuden auton myötä reilusti uudempaan, ja samalla akseleita tuli yksi lisää:

- Tridemin suhteen mulla oli hieman ennakkoluuloja, mutta kuorma päällä se kiertää kyllä todella hyvin ja on ketterä tuomaan kärryä pienistäkin paikoista.

Talven aikana energiapuun kysyntä on kasvanut rajusti ja veljekset ovat sitä ajaneet niin Alavudelle, Jyväskylään Keljolle kuin Alajärvelle, sekä pellettitehtaalle. Ajaa on saanut niin paljon kuin ehtii ja laki sallii. Lisäksi Äänekosken biotuoteteh-

METSÄALAN AMMATTILEHTI
98 KULJETUS
Puutavara-autoilija Jukka Vähämäelle Renault Trucks puuauton hankinta oli helppo ratkaisu sillä takana on hyvät kokemukset ranskalaismerkistä. Veljekset Vähämäki Oy otti marraskuussa ajoon uuden Renault Trucks C 520 8x4 puuaton, mikä on osoittanut hyvät ominaisuutensa heti ensimmäisten kuukausien aikana.

taalle on viety parhaimmillaan kolmea kuormaa päivässä. Ajomatkoissa keskiarvo on ollut alle sadan kilometrin.

Kiitosta saavat myös Alucarin päällirakenne.

- Hyvin on kokonaisuus pelannut. Mitään moittimista ei ole todellakaan.

Mitään ei ole tarvinnut kiristellä tai muutakaan tehdä, Aho jatkaa.

Pitkän uran aikana kokemusta on kertynyt useiden merkkien parista, mutta

Ahon mukaan Renault Trucksin puuauto kestää vertailun:

- Ei tämä ainakaan huonompi ole. Ja kun auto on uusi, niin tietysti työympäristönä tämä on miellyttävä, hiljainen ja tasalämpöinen, vaikka välillä oli koviakin pakkasia.

Veljekset Vähämäki Oy:lle Renault Trucksin polttoaineen kulutus on tällä hetkellä keskiarvollisesti 57,6 l/100 km. Autolla on ajettu talvikelissä ja on oletettavaa, että kulutus laskee vieläkin alemmaksi kilometrien kasvaessa suuremmaksi.

520 hevosvoimaa on riittänyt puun ajamiseen hyvin.

- Taloudellisuus menee tehokkuuden edelle. Polttoainekulut on saatava alas, muuten ei kannattavuutta saa millään, yrittäjä Jukka Vähämäki sanoo.

Kiinnostus ollut kova

Renault Trucksin myyntijohtaja Juha Mattilan mukaan uutinen puuauton tekemisestä herätti runsaasti mielenkiintoa viime keväänä. Kiinnostuneiden määrä jopa yllätti maahantuojan.

- Puuauton kanssa oli tarkoitus tehdä laajempikin kiertue, mutta autolle löytyi nopeasti ostaja, joka halusi sen mahdollisimman pian ajoon, Mattila kertoo

ja se on pelannut hyvin, Aho kertoo.

myyjän kannalta positiivisesta haasteesta.

Kun kerran kysyntää riittää, niin Mattila lupaa, että uusiakin puuautoja on tulossa.

- Tarkoituksena olisi että kaikki halukkaat pääsisivät kokemaan Renault Trucksin puuauton ajossa vaunun kanssa ja kuorma päällä. Tiedostamme, että suurimmat epäilyt liittyvät moottorin kokoon, mutta kyseessä on hyväluonteinen ja sitkeä kone. Renault Trucksin moottori on enemmän kuin teholukemansa, se pitää kokea itse, Mattila päättää.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 99 KULJETUS
Raskaan kaluston moottoreiden ja voimansiirron huollot & korjaukset www.savonraskashuolto.fi Mikalta puunajoon Puutavaranosturit Länsi-Suomen alueella Perävaunut ja varustelut koko Suomen alueella Myynti - Vaihto - Käytetyt - Rahoitukset Nosturivaa´at Tamtron, Intermercato, Steelyard www.facebook.com/rockisland.fi Mika Kalliosaari puh. 0500 137 703
Jyrki Aho toimii uuden Renault Trucksin puuauton kuljettajana, ajoparinaan veljensä Kari. - Olemme ajaneet pääsääntöisesti kahdessa vuorossa ja ensituntuma on positiivinen. Autosta löytyy kaikki, mitä luvattiin,

Volvo Trucks ylitti vuonna 2022 kuorma-automyynnin haamurajan

Volvo saavutti vuonna

2022 Suomen kaikkien aikojen korkeimman raskaiden yli 16 tonnisten kuorma-autojen markkinaosuuden 42,5 %. Kasvua edellisvuoteen oli jopa 14 %, vaikka kokonaismarkkina ei kasvanut.

Traficomin tilaston mukaan Suomessa ensirekisteröitiin vuonna 2022 yhteensä 3341 kuorma-autoa, mikä on 5,5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2021. Hanna Kalenoja Autoalan Tiedotuskeskukselta sanoo epävarmojen talousnäkymien, polttoaineen hinnan, kuorma-autojen heikentyneen saatavuuden ja uusien autojen hintojen kasvun leikanneen ensirekisteröintien määrää.

- Kuorma-autojen rekisteröinnit ovat säilyneet suhteellisen hyvällä tasolla pandemian, Ukrainan sotatilanteen ja energiakriisin tuomista haasteista huolimatta. Kuorma- ja linja-automarkkinassa suhteelliset muutokset olivat kokonaisuutena pienemmät kuin henkilö- ja pakettiautoilla, sanoo Kalenoja.

Myös rinnakkaistuotujen ja käytettynä maahantuotujen kuorma-autojen rekisteröinnit jäivät edellisvuodesta.

- Käytettynä maahantuotuja kuorma-autoja rekisteröitiin yhteensä 1450 kappaletta. Se on liki 26 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2021, Kalenoja summaa.

Kuorma-autoala ennustaa vuodesta 2023 muodostuvan

kuorma-autojen rekisteröintien osalta viime vuoden kaltaisen.

- Hidastuva talouskasvu leikkaa kysyntää. Joskin taantuman odotetaan jäävän kestoltaan lyhyeksi. Korjattu arvio vuodelle 2023 on raskaiden kuorma-autojen osalta 2400 autoa, eli sama kuin vuoden 2022 rekisteröintien määrä, Kalenoja arvioi.

Volvon ennätysvuosi

Volvo Trucks toimitti viime vuonna asiakkailleen yhteensä 1015 yli 16-tonnista kuorma-autoa ennätyksellisellä 42,5 prosentin markkinaosuudella.

- Toimme viime vuoden aikana markkinoille runsaasti uudistuksia, joiden avulla on parannettu entisestään voimansiirron

polttoainetehokkuutta ja suorituskykyä. Esimerkiksi Saksassa hiljattain tehdyssä riippumattomassa testissä päivitetyllä moottorilla varustettu automme paransi kulutustaan -18 % verrattuna edelliseen vastaavaan testiin neljä vuotta sitten. Lisäksi olemme onnistuneet haastavassa markkinassa pitämään toimitusketjumme kunnossa ja tuotannon käynnissä. Se on mahdollistanut uusien autojen asiakastoimitukset, kertoo Volvo Finlandin toimitusjohtaja Magnus Björklund

Haamuraja ylittyi

Volvo Finlandin myyntijohtaja Reino Manninen on erittäin tyytyväinen hyvään myyntimenestykseen ja samalla iloinen 40 prosentin haamurajan ylittämisestä:

- Tuo 42,5 prosentin markkinaosuus on virstanpylväs meille.

Ja ehkä koko markkinalle, sillä sitten vuoden 2018 yksikään valmistaja ei ole onnistunut saavuttamaan yli 40 prosentin markkinaosuutta Suomessa.

Puuautoissa vahva kasvu

Kuljetussuoritealoittain raskaiden kuorma-autojen koko-

naismarkkinaa tarkasteltaessa Manninen sanoo vahvimman prosentuaalisen kasvun kohdistuneen puunkuljetusautoihin. - Yleinen maailmantilanne ja Venäjän tuontipuun tyrehtyminen selkeästi virkisti puunkorjuupuolta ja lisäsi autojen kysyntää. Kaikki merkit yhteenlaskettuna puunkuljetusautoja toimitettiin yhteensä 230 kappaletta, mikä on peräti 50 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Kuljetusaloittain tarkasteltuna ylsimme ensimmäisiksi peräti kahdeksassa segmentissä ja toiseksi tulimme kolmessa segmentissä. Onnistumisesta kuuluu suuri kiitos koko organisaatiollemme. Osaavan henkilöstömme avulla pystyimme vastaamaan onnistuneesti asiakkaidemme tarpeisiin, niin ajoneuvojen kuin jälkimarkkinapalveluiden puolella. Volvo on saanut tuotannon liki entiselle tasolleen, mikä on mahdollistanut uusien autojen toimitukset vähintäänkin kohtuullisessa aikataulussa, sanoo Manninen.

Käyttövoimakeskustelu

Volvo Trucksin tavoitteena on, että puolet sen maailmanlaajui-

METSÄALAN AMMATTILEHTI
Puutavara-autojen rekisteröintimäärä kasvoi prosentuaalisesti eniten vuonna 2022 verrattuna edellisvuoteen, peräti 50 %. Kaikki merkit yhteenlaskettuna niitä toimitettiin 230 kappaletta. Volvo oli markkinajohtaja puuautoissa sekä lisäksi seitsemässä muussa segmentissä. Volvo Finlandin jälkimarkkinajohtaja Tommy Lindholm (vas.), toimitusjohtaja Magnus Björklund ja myyntijohtaja Reino Manninen olivat syystä tyytyväisiä Volvon suoritukseen monin tavoin haastellisena vuotena 2022.
100 KULJETUS

Uudet Renault Trucks mallit suunniteltu asiakkaiden kanssa

Uusien Renault Trucks

T-, T High-, C- ja K-sarjojen ulkomuoto on nyt entistä vakuuttavampi ja ajanmukaisempi. Renault Trucksin suunnittelupäällikkö Paul Daintree kertoo uuden, mukavuutta ja tuottavuutta edistävän TCK Evolution -malliston suunnitteluprosessista.

Renault Trucks Halle du Designin tiimit, joiden johtaja Paul Daintree on, ovat työskennelleet uusien T-, T

High-, C- ja K-sarjojen kehityksen parissa vuodesta 2018 läh-

kasvattamalla patjan paksuutta ja tiheyttä sekä kaksinkertaistamalla jousien määrän. Ihanteellista mukavuutta varten on myös lisätty petauspatja.

Renault Trucksin uudessa TCK Evolution -mallistossa on myös suuremmat säilytystilat sekä erilliset pidikkeet puhelimille ja tableteille, jonka lähellä USB-latausliitännät ovat. Näkymättömissä oleviin säilytystiloihin sisältyy uusi laatikko, jossa A4 -kokoista muistikirjaa tai tablettia voi säilyttää turvallisesti.

Tämän lisäksi sisätilojen kankaita ja värejä on muutettu pehmentämään kontrasteja ja helpottamaan kuljettajan silmien rasitusta kuormittavien ajorupeamien aikana sekä luomaan ohjaamoon täydellisen rauhallinen tunnelma.

Suunnittelu on tapahtunut tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

- Suunnittelijoiden on tärkeää asettaa loppukäyttäjä ajattelun ja päätöksenteon keskiöön, Paul Daintree kertoo ja jatkaa:

sesta kuorma-autojen kokonaismyynnistä tulee olemaan sähköisiä viimeistään vuoteen 2030 mennessä. Toistaiseksi kuljetusalan sähköistyminen on ollut varsin verkkaista mutta eri valmistajien uudet vaihtoehdot ja etenkin vetyteknologia ovat nostaneet kiinnostusta kuljetusyrittäjissä.

kuorma-autojen tuesta 54 hakemusta.

Viime vuonna Suomessa rekisteröitiin yhteensä 14 uutta yli 10-tonnista sähkökuorma-autoa. Ruotsissa sähkökuorma-autoja rekisteröitiin vuonna 2022 peräti 149 kappaletta. Autoalan käyttövoimaennusteen mukaan sähkökuorma-autojen kanta kasvaisi Suomessa seuraavan parin vuoden aikana 200 autoon.

- Järjestimme yhteistyöistuntoja asiakkaiden kanssa suunnittelustudiossa ja vierailimme kuorma-autojen levähdyspaikoilla sekä asiakkaiden toimipisteissä tapaamassa kuljetusyritysten edustajia ja kuljettajia. Tarkoituksena oli oppia ymmärtämään asiakkaiden tarpeita ja vastata niihin entistäkin paremmin. Tämä suunnittelutiimien kenttätyö yhdistettynä jälleenmyyjäverkostosta kerättyihin tietoihin ja Renault Trucks insinöörien asiantuntemukseen muodosti perustan uuden kuorma-automalliston tyyli- ja mukavuusmuutoksille.

- Kokonaismassaltaan yli 16 tonnin kuorma-autoilla uusiutuvan dieselin merkitys päästöjen vähentämisessä on suuri, sillä sähkö ja kaasu yleistyvät kalliimman hankintahinnan, toimintarajoitteiden ja rajallisen jakelu- ja latausinfrastruktuurin takia verkkaisesti. Sähkö alkaa yleistyä Suomessa nopeammin 2030-luvulla, sanoo Hanna Kalenoja Autoalan Tiedotuskeskukselta.

luston tiekartalle on tälle vuodelle merkitty kaikkiaan yli 150 puhtaan auton hankinnat. Postin vastuullisuusjohtaja Noomi Jägerholm sanoo Posti olevan sitoutunut kuljettamaan fossiilivapaasti vuoteen 2030 mennessä ja nettonollapäästöin vuoteen 2040 mennessä.

Suomessa rekisteröitiin yhteensä 2420 kappaletta 16 tonnia ja sitä raskaampaa kuorma-autoa (taulukossa yli 16 tonnin ajoneuvot).

toteaa Jägerholm. Jälkimarkkinapalvelut keskiössä

jälkimarkkinajohtaja Tommy Lindholm

Kohti tavoitteita

Rohkea, tyylikäs muotoilu - Ajoneuvon etuosa on uudistettu, jotta asiakkaidemme omil-

Siirtymää kohti vähäpäästöisempiä käyttövoimia vauhditetaan hankintatukijärjestelyllä, joka on voimassa vuoden 2024 loppuun asti. tukea on tarjolla ajoneuvoluokasta ja käyttövoimasta riippuen 2000 - 50 000 euroa. Sähkökuorma-autojen tuesta jätettiin vuonna 2022 yhteensä 17 hakemusta ja kaasu-

Suomessa Posti on perinteisesti tutkinut erilaisten kuljetusmuotojen ja käyttövoimavaihtoehtojen soveltuvuutta logistiikan tarpeisiin. Ensimmäisen sähkökuorma-auton Posti otti käyttöön jo pari vuotta takaperin. Kokemusten pohjalta Posti ottaa käyttöön tämän vuoden aikana yhdeksän Volvo Trucks Electric jakeluautoa ja ainakin yhden raskaan Volvo FM Electric rekanvetäjän. Postin puhtaan ka-

le logoille jne. jää enemmän tilaa. Etuvalot on uusittu kokonaan LED-tekniikalla, jonka etuna on paitsi parempi valaisuteho, myös se, että ajovaloihin voi mahduttaa entistä enemmän ominaisuuksia pienellä alueella. Etuosan mittasuhteet on uudistettu täysin. Kuorma-auton ilme on nyt entistä rohkeampi, siinä on asennetta ja helposti tunnistettava ilme, Daintree sanoo. Myös etusäleikkö on uudistettu, mikä antaa autolle hienostuneemman säväyksen. Alas taitettava säleikkö voidaan muuttaa

istuimeksi tai askelmaksi, ja se pysyy samanlaisena kuljettajien suosion vuoksi. Tämän lisäksi etusäleikössä olevaa Renault Trucks -logoa on suurennettu.

- Puhtaan kaluston tiekartta hahmottaa kalustohankinnat aina vuoteen 2030 saakka. Se on massiivinen panostus, joka sisältää reilut parituhatta sähköpakettiautoa ja satoja kuorma-autoja sekä yli sata raskasta kaukoliikenneautoa. Kuorma-autojen käyttövoimat ovat biokaasu ja sähkö. Seuraamme samalla vetykäyttöisten autojen kehitystä erittäin suurella mielenkiinnolla, sanoo Jägerholm.

- Meillä on hienoja kuormaautoja, ja olemme todella ylpeitä tästä uudesta mallistosta, joten miksi emme näyttäisi sitä?, Renault Trucksin suunnittelupäällikkö intoili.

Postin puhtaan kuljetuskaluston tiekartan vaikutukset tulevat näkymään myös yhtiön laajassa alihankintaverkostossa.

Hyötyajoneuvokaupassa uusien autojen toimitus on vain osa menestystarinaa. Loppuviimein myynnin onnistuminen mitataan ja palkintosijat jaetaan jälkimarkkinaverkoston palvelukyvyn perusteella. Yksi Volvo Trucksin valteista on ollut jo vuosikymmenten ajan toimiva varaosahuolto sekä laaja huoltoverkosto. Molempia kehitetään jatkuvasti.

yksi asiakkaidemme toiveista oli henkilöautoa muistuttava ajoasento, Paul Daintree jatkoi. Renault Trucksin uusissa T-, T High-, C- ja K -sarjoissa on uusi, kolmeen suuntaan säädettävä ohjauspyörä, jalalla käytettävä painike ja avaimeton käynnistys. Tämän ansiosta kuljettajien on helppo säätää ajoasentoa oman kehonsa ja mieltymystensä mukaan.

- Vaikka aikaisempiakin istuimiamme arvostetaan paljon, käytimme tilaisuuden hyväksi päivittääksemme materiaalit vaihtamalla perinteiset nahkaistuimet kohokuvioituun kankaaseen. Kuten ulkopuolen osalta, olemme ylpeitä Renault Trucksista, joten logolla on kunniapaikka myös istuimissa, suunnittelupäällikkö Paul Daintree kertoo.

Aivan uutena juttuna Volvo on kehittänyt eteen päin huoltosopimusasiakkaille tarjottavaa palvelua.

- Tavoitteenamme on olla ensimmäinen kuljetuksiltaan päästötön logistiikkayhtiö myös kumppanien osalta vuonna 2030,

Mukavat sisätilat Sisätiloissa kuljettajan mukavuus korostuu.

- Mitä ajomukavuuteen

Myös ohjaamossa asuminen on tehty mukavammaksi:

- Päätimme parantaa perusmallisen vuoteen mukavuutta,

- Olemme saaneet pidettyä varaosasaatavuuden korkealla tasolla: toimitamme 93 % varaosista heti hyllystä ja niistä, jotka jäävät toimittamatta 98 % saadaan asiakkaalle seuraavana päivänä, sanoo Volvo Finlandin

- Jatkossa jokaisella valtuutetulla Volvo Trucks -jälleenmyyjällä on myös Service Center, joka pitää huolta huoltosopimusautoista etäyhteyksien avulla ja kutsuu autot huoltoon. Tämän avulla saamme vaihdettua kuluvat komponentit suunnitellun huollon aikana ja autot pysyvät tuottavassa työssä tien päällä, Lindholm tarkentaa ja jatkaa: kehitämme palveluitamme ja tuotteitamme jatkuvasti yhdessä asiakkaittemme kanssa heidän kilpailukykynsä ja kannattavuuden kohentamiseksi.

METSÄALAN AMMATTILEHTI
Raskaiden yli 16 tonnin kuorma-autojen autokannan käyttövoimaennuste vuoteen 2040 asti.
101 KULJETUS METSÄALAN AMMATTILEHTI
Suomessa oli vuonna 2022 käytössä 92 600 kuorma-autoa. Yli 16 tonnin kokoluokassa kuorma-autoja rekisteröitiin lähes yhtä paljon kuin vuonna 2021 tien.
21 KULJETUS
Uuden sukupolven Renault Trucks TCK Evolution -malliston ilme on nyt entistä rohkeampi.

DAF avaa sähkökuorma-autojen kokoonpanotehtaan

DAF lisää tuotantolaitoksiinsa uuden sähkökuorma-autojen kokoonpanotehtaan Eindhovenissa, jossa se käynnistää tänä keväänä uuden sukupolven DAF XD- ja XF Electric -sähkökuorma-autojen tuotannon.

Tämä täysin sähkökäyttöiset ajoneuvot tarjoavat jopa yli 500 päästötöntä kilometriä, mikä on merkittävä edistysaskel DAFin matkalla kohti entistä puhtaampaa maantiekuljetusta.

Täysin uusi sähkökuorma-autojen kokoonpanotehdas sijaitsee DAF Trucksin tiloissa Eindhovenissa. Sähkökuorma-autotehdas valmistui 18 kuukaudessa. Ensimmäiset DAF XD- ja XF Electric -kuorma-autot valmistuvat tänä keväänä. DAF odottaa tuotannon kasvavan seuraavien vuosien aikana tuhansiin ajoneuvoihin vuodessa, mikä vastaa täysin sähkökäyttöisten kuormaautojen lisääntyvää kysyntää.

4x2 ja 6x2 mallit

Jokaisen uuden DAF-sähkö-

kuorma-autosukupolven perustana toimii niin kutsuttu glider eli alusta, jossa on ohjaamo mutta ei voimansiirtoa. Glideralustat valmistetaan DAFin kuorma-autojen päätuotantolinjalla. Tämän jälkeen 4x2 ja 6x2 vetoautot ja alustat lisätään XDja XF Electric -malleihin kahdeksanvaiheisessa prosessissa sähkökuorma-autojen kokoonpanolinjalla.

Kaksi kokoonpanolinjaa

Uudessa tehtaassa on kaksi kokoonpanolinjaa. Akustot koo-

taan alakokoonpanolinjalla ja kaikki korkeajännitteiset osat, kuten akut ja voimansiirto, asennetaan alustaan pääkokoonpanolinjalla. Tämän jälkeen kuorma-autot tarkistetaan läpikotaisin viimeistelypisteissä, jotta ne ovat varmasti täydellisessä kunnossa.

Räätälöinti

Kuten kaikki DAF-ajoneuvot, XD- ja XF Electric -mallit räätälöidään vastaamaan jokaisen asiakkaan toiveita täydellisesti. Tämän vuoksi PACCAR-sähkö-

voimansiirrot ovat modulaarisia. Kahden PACCAR EX -moottorin (joissa on kuusi eri suorituskykyluokkaa) saatavuuden lisäksi akustot voidaan asentaa alustaan eri paikkoihin asiakkaan tarpeiden mukaan. Tämä takaa erittäin joustavat mahdollisuudet päällirakentajille.

DAF XD ja XF Electric

DAF XD- ja XF Electric -mallit julkistettiin IAA-messuilla Hannoverissa syyskuussa 2022.

Täysin sähkökäyttöiset PACCAR -voimansiirrot tuottavat

170-350 kW:n (210-480 hv:n) tehon. DAF tarjoaa myös modulaarisia akustovaihtoehtoja. Pienimmässä akustossa on kaksi riviä, joiden yhdistetty kapasiteetti on 210 kWh ja toimintasäde jopa 200 kilometriä. Suurimmassa akustossa on viisi riviä, joiden yhdistetty kapasiteetti on 525 kWh ja toimintasäde jopa yli 500 kilometriä. Sähkökuormaautot on varustettu täydellisesti pikalatausta varten ja jopa suurin akusto voidaan ladata tyhjästä 80 %:iin vain hieman yli 45 minuutissa.

International Truck of the Year

Täysin uusi DAF XD on jakelualan uusi merkkipaalu erinomaisten turvaominaisuuksiensa, tehokkuutensa ja ylivoimaisen ajomukavuutensa ansiosta. Ei olekaan yllättävää, että DAF XD -mallisto voitti hiljattain International Truck of the Year 2023 -palkinnon International Truck of the Year 2022 -palkinnon voittaneiden DAF XF, XG ja XG+ -mallien jalanjäljissä. XD, XF, XG ja XG+ -mallien ainutlaatuiset ominaisuudet kuuluvat vakiona myös XD Electric ja XF Electric -malleihin.

METSÄALAN AMMATTILEHTI
Täysin uusi sähkökuorma-autojen kokoonpanotehdas sijaitsee DAF Trucksin tiloissa Eindhovenissa.
102 KULJETUS HUIPPUKONEET SIEVISTÄ KATSO www.ojalamachine.com

Suomen ensimmäinen logistiikan ajo-opetukseen räätälöity sähkökuorma-auto otettiin käyttöön

Suomen ensimmäinen logistiikan ajo-opetukseen räätälöity täyssähkökuorma-auto otettiin käyttöön Joensuussa.

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria

vastaanotti uuden Scania 25P täyssähkökuorma-auton, joka tulee toimimaan uusimpana koulutusajoneuvona Riverian kuljetus- ja logistiikkatoimialan opetuksessa.

Hiilineutraalia logistiikkaa

koulutetaan Joensuussa

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riverian kuljetuskalusto sai uusimman täydennyksen tammikuun puolivälissä

Joensuussa järjestetyssä luovutustilaisuudessa. Uusin Scania 25P jakeluauto edustaa alan uusinta huipputekniikkaa. Täyssähköinen Scania on täysikokoinen 18 tonnin kokonaispainoinen jakeluauto. Ajoneuvo on varustettu FRC-umpikorilla, joka mahdollistaa lämpösäädeltyjen tuotteiden kuljettamisen. Kuormakori on varustettu sähköisellä kylmäkoneella, joka jäähdyttää kuormatilan sähköisen kuormaauton ajoakkujen avulla. Koulutuspäällikkö Aki Hankilanoja oli tyytyväinen uuteen hankintaan:

- Tavoitteemme on kouluttaa tulevaisuuden ammattilaisia hiilineutraaliin logistiikkaan. Täyssähköinen kuorma-auto on tärkeä hankinta, kun ollaan matkalla kohti päästöttömiä kuljetuksia.

Logistiikan opiskelupaikoille on kysyntää Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria kouluttaa vuosittain noin 120 opiskelijaa kuljetuslogistiikkatoimialan tehtäviin. Kuljetusalalla on kova pula tekijöistä ja kaikki koulutetut työllistyvät halutessaan hyvin.

- Kaikki opiskelun aloittavat nuoret eivät välttämättä valmistu kuljetusalan tehtäviin, mutta halukkaat ja alasta kiinnostuneet opiskelijat työllistyvät hyvin. Hakijoita on vuosittain enemmän kuin pystymme kursseille ottamaan sisään. Jopa yli puolet hakijoista eivät saa opiskelupaikkaa, sanoo Hankilanoja. Kuljetusten hoitaminen tulevaisuudessa hiilineutraalisti korostuu myös Riverian opetuksessa. Uusin täyssähkökuorma-auto edustaa alan huipputekniikkaa ja on ammatilliselle oppilaitokselle tärkeä tekijä, kun kilpaillaan

tulevaisuuden opiskelijoista.

- Riverian halu olla edelläkävijä hiilineutraalin logistiikan kouluttajana kiinnostaa alalle haluavia opiskelijoita, kertoo ilmastoystävällisen logistiikkaalan osaamiskeskittymä ILO -hankkeen projektipäällikkö

Täyssähköinen Scania ja korirakenne toimivat kokonaisuutena

Riverian Scania 25P täyssähkökuorma-auto on varustettu

Scanian 9 akun kokoonpanolla ja akkujen yhteenlaskettu kapasiteetti on 300 kWh. Teoreettinen ajoneuvon toimintamatka 9-akun paketilla on noin 250 km kaupunkiajossa. Riverian kuorma-auton umpikorin kylmälaite on kytketty auton sähköiseen ulosottoon ja jäähdytysteho siis ottaa oman osuutensa akkujen kapasiteetista.

- Mikäli kylmäkone tarvitsee tehdä paljon jäähdytystehoa, sillä on oma vaikutuksensa auton toimintamatkaan. On erinomaista, että Riveria otti koulutuskäyttöön täyssähkökuorma-auton, koska tulevaisuudessa kuljettajan tulee ottaa huomioon seikkoja, jotka auttavat sähkökuormaauton kanssa toimimisessa, kertoo Scania Suomi Oy:n myyntipäällikkö Ville Nevalainen

PALVELUITAMME

• Kantavuusmittaukset pudotuspainolaitteella, levykuormituslaitteella sekä Loadmanilla

• Rakennekerrostutkimukset ja näytteenotto

• Päällysteporaukset

• Tie- ja katuverkon inventoinnit

• Yksityisteiden perusparannusten suunnitteluun kantavuusmittaukset ja kuivatusinventoinnit

• Siltojen kuntoarviot yksityisteille, metsäteille ja kuntien kaavateille

• Törmäysvaimennin ja liikenteenohjaukset

• Uusien päällysteiden kitkanmittaus

METSÄALAN AMMATTILEHTI
Scania Suomi Oy:n myyntipäällikkö Ville Nevalainen (vas.) luovutti uuden Scania 25P täyssähkökuorma-auton avaimet Riverian koulutuspäällikkö Aki Hankilanojalle ja projektipäällikkö Tapio Tolvaselle.
103 KULJETUS

Kongan Konepaja Oy puh. 0400 529 600 ja puh. 015 682 010 | Konekorjaamo Riikonen Oy puh. 0400 371 204 | Rockisland Oy puh. 0500 137 703 | TTT Erätaito Oy puh. 050 5944 053

MATCHING YOUR LIFTING TALENT

Meille Keslalla kuljettaja on kuningas. Siksi olemme panostaneet valtavasti nosturin hyttiin ja ohjaukseen. Teknisten ratkaisujen ansiosta pystymme tarjoamaan kuljettajalle kuin kuljettajalle markkinoiden parhaat työskentelyolosuhteet.

Ota yhteys jälleenmyyjiimme ja kysy lisää!

Puun rautatiekuljetusten toimintamallit kuvattu

Rautatiekuljetusten

osuus puun kotimaan kuljetuksista on Metsätehon tilaston mukaan 23 %.

Junakuljetukset ovat merkittävässä roolissa erityisesti pitkien etäisyyksien kuljetuksissa. Rautatiekuljetusten suunnittelussa ja toteutuksessa käytettävistä yleisimmistä toimintamalleista on laadittu kuvaus. Se pohjautuu metsäyhtiöiden puutavaran rautatiekuljetusten parissa työskentelevien henkilöiden haastatteluihin.

Rautatiekuljetusprosessiin sisältyvät tyypillisesti nämä vaiheet:

- Yhteysvälikohtainen kuljetuskapasiteettien suunnittelu pohjautuen puuhankinnan ja tuotannon vuosisuunnitelmiin

- Junatilaukset rautatieoperaattorille noin 6-8 viikkoa ennen toimitusajankohtaa

- Rautatieoperaattorin tilausvahvistus ja mahdollisten kuljetusrajoitteiden ilmoittaminen

- Lastaus- eli kuormaustilaukset autokuljetusyrittäjille ja kuormauspaikkojen kuorma-

usyrittäjille - Junavaunujen toimitus kuormausikkunan sisällä ja kuormaus

- Puun junakuljetus tuotantolaitoksen purkuikkunan sisällä.

Jo tehtyihin junatilauksiin tulee usein muutoksia mm. muuttuneesta puuntarpeesta tai ratatöistä johtuen. Jo vahvistettu

junakuljetus voidaan peruuttaa. Tilausmuutosten sijasta voi olla helpompaa perua junakuljetus ja tehdä uusi tilaus muuttuneen tarpeen mukaan. Suurimmat erot metsäyhtiöiden välillä ovat junakuljetusprosessissa käytettävässä tiedonsiirrossa sekä metsäyhtiöiden ja rautatieoperaattorien tietojärjestelmien välisessä integraatiossa.

Lapin alueella on käytössä eri metsäyhtiöiden yhteinen systeemiliikennejärjestely (Lapin pendeli), jossa raakapuujunat kulkevat vakioituja yhteysvälejä vakioiduin aikatauluin. Pendelijärjestelyssä kapasiteettisuunnittelu on helpompaa ja vaunukierto ja kuljetuskapasiteetti saadaan hyödynnettyä tehokkaammin. Metsäyhtiöillä vaikuttaa olevan

vahva pyrkimys muodostaa pendelijärjestelyjä myös Etelä-Suomen alueelle.

Metsätehon tuloskalvosarja on tiivistelmä Santeri Silvennoisen kandidaatintutkielmasta.

Metsätehon tiedote 1/2023

METSÄALAN AMMATTILEHTI
104 KULJETUS
Puun junakuljetukset ovat merkittävässä roolissa erityisesti pitkien etäisyyksien kuljetuksissa. (kuva: Kalle Kärhä)

Nicola ja Allison yhteistyöhön

Allison Transmission ja Nikola Corporation ovat yhdistäneet voimansa testatakseen Nikolan täyssähkö- ja vetypolttokennokäyttöisiä ajoneuvoja

Allisonin huippumodernissa testikeskuksessa.

Yhtiöt työskentelivät yhdessä testatakseen BEV- ja FCEV-ajoneuvojen suorituskykyä valvotuissa lämpöoloissa ja dynamometristen ajosimulaatioiden avulla, joilla voidaan simuloida monenlaisia käyttöjaksoja. Testeissä käytettiin Nikolan vetytankkauslaitteistoa sekä keskuksen tarjoamaa jatkuvaa vetysyöttöä, jolla pystyttiin toteuttamaan keskeytyksettömiä koeajoja. Ajoneuvojen arviointiin sisältyi akunhallinnan seuranta sekä lämmityksen, ilmanvaihdon ja ilmastoinnin (HVAC) testaus, jossa käytettiin hyväksi aurinkosimulaattoria äärilämpötilojen toisintamiseen.

- Olemme ylpeitä voidessamme tehdä yhteistyötä Nikolan kanssa. He kehittelevät parhaillaan innovatiivisia seuraavan sukupolven ajoneuvoja, joilla on pienemmät päästöt ja optimaalinen suorituskyky, kertoo David Proctor, Allisonin VE+ET Centerin pääjohtaja ja jatkaa:

- Keskuksemme voi tukea ulkopuolisia testaus- ja validointiohjelmia kaikille eri käyttövoimatyyppien ajoneuvoille, mikä korostaa Allisonin sitoutumista johtavaan rooliin vaihtoehtoisten polttoaineiden kehittämisessä kuljetusalalle.

Ainutlaatuinen testiympäristö

Allisonin VE+ET Center tarjoaa ajoneuvovalmistajille mahdollisuuden suorittaa testejä turvallisessa, kontrolloidussa ja yhdenmukaisessa ympäristössä, mikä mahdollistaa varmat, luotettavat ja yhdenmukaiset tulokset. Allison simuloi

keskuksessaan todellisia ajo-olosuhteita ja ilmasto-oloja. Tämän ansiosta ajoneu vovalmistajat voivat lyhentää tuotekehi tysaikaansa ja nopeuttaa validointiaika tauluja - ja tuoda markkinoille innovatii visia teknologioita ja ajoneuvojärjestel miä nopeammin ja tehokkaammin. No peutuneet testit tuovat myös kustannus säästöjä, kun testien suorittaminen ei ole riippuvaista vuodenaikojen sääolosuh teista ja oikeassa ympäristössä suoritetta vien testien tieolosuhteista.

- Allisonin VE+ET Centerin kykyjen hyödyntäminen on ollut Nikolalle avain tekijä tuotekehityssyklin nopeuttamises sa. Sen ansiosta saimme luottavaisin mielin tuotua uuden Tre BEV:n markki noille viime vuoden alussa, toteaa Niko lan Head of Vehicle Validation Adam Tarleton ja summaa:

- Odotamme innolla jatkuvaa yhteis työtämme Allisonin kanssa Tre FCEV -tuotteemme kohdalla, jotta voimme toimittaa alan johtavan ja luokkansa parhaan vety-FCEV:n, jonka suorituskyky, laatu ja luotettavuus vastaavat kuorma-auto alan vaatimuksiin.

METSÄALAN AMMATTILEHTI
Allisonin VE+ET Center testikeskus. Metsäalan amm.lehti 045 321 7011 myynti@follis.fi Follis Oy Kestävyy ä ja ajomukavuu a ALord alumiinivanteet Käy övarmat SRW teräsvanteet RASKAAN KALUSTON VANTEET follis.fi Tervetuloa osastollemme D-230 105 KULJETUS
Allison Transmission ja Nicola Corporation työskentelivät yhdessä testatakseen BEV- ja FCEV -ajoneuvojen suorituskykyä valvotuissa lämpöoloissa ja dynamometristen ajosimulaa tioiden avulla, joilla voidaan simuloida monenlaisia käyttöjaksoja.

Neste ja Scania pilotoivat digitaalista ratkaisua

helpottamaan uusiutuvien polttoaineiden käytön seurantaa

Neste ja Scania pilotoivat digitaalista ratkaisua, joka mahdollistaa uusiutuvien polttoaineiden käytön seurannan ja todentamisen jopa yksittäisen ajoneuvon osalta.

I-Save-toiminnolla varustettu Volvo FH on entistäkin tehokkaampi

I-Save-toiminnolla

varustettu Volvo FH julkaistaan nyt entistä taloudellisempana versiona, joka voi vähentää polttoainekustannuksia jopa kymmenellä prosentilla. Tämä merkitsee merkittävää kolmen prosenttiyksikön parannusta edelliseen sukupolveen verrattuna.

Yhdistämällä Scanian Fleet Management Portal -palvelun ja Nesteen tiedot polttoaineiden käytön päästöistä, Scanian asiakkaille voidaan tarjota tarkkaa ja ajantasaista dataa kasvihuonekaasupäästöjen raportointiin ja vastuullisuudesta viestimiseen. Asiakkaat voivat vertailla Nesteen uusiutuvien polttoaineiden käytön ilmastovaikutuksia suhteessa fossiilisiin polttoaineisiin ja seurata ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Neste ja Scania testaavat digitaalista ratkaisua yhteistyössä logistiikkayritysten HAVI:n ja

- Polttoaineenkulutuksen vähentäminen ja sen myötä CO2 -päästöjen vähentäminen on ratkaisevan tärkeää kaikille kuljetusyrityksille, etenkin niille, jotka suorittavat kaukokuljetuksia. Uuden Volvo FH:n ja I-Save-toiminnon avulla pystymme tarjoamaan kuljetusyrityksille entistä paremmat mahdollisuudet käyttökustannusten ja ympäristövaikutusten vähen-

tämiseen, sanoo Jessica Sandström, Volvo Trucksin Senior Vice President, Product Management.

UFF:n kanssa. Datan avulla selviää, missä tietty raskas ajoneuvo on tankannut, kuinka paljon se on ajanut ja mitkä ovat ajoneuvon käyttämän Neste MY Uusiutuva Diesel™ -polttoaineen ilmastovaikutukset verrattuna fossiiliseen polttoaineen käyttöön. Aiemmin on ollut haastavaa todentaa, missä määrin raskaat ajoneuvot käyttävät uusiutuvia polttoaineita, sillä samat ajoneuvot voisivat käyttää myös fossiilisia polttoaineita.

Pilottihanke pyrkii ratkaisemaan tämän haasteen. Nesteen ja Scanian yhteisenä tavoitteena on luoda ratkaisu, joka palvelee tulevaisuudessa kaikkia raskaiden ajoneuvojen valmistajia ja kaikentyyppisiä uusiutuvia polttoaineita.

I-Save-toiminnolla varustettu uusi Volvo FH on osa Volvo Trucksin uutta eurooppalaista tuotevalikoimaa, joka esiteltiin tänä keväänä. I-Save sisältää monia polttoainetta säästäviä ratkaisuja, joista tärkein on Volvo D13TC -moottori. Volvon 13 litran turbocompound-moottori, joka julkaistiin vuoden 2019 alussa, on yhtiön tähän mennessä polttoainetehokkain moottori.

Kun ensimmäisen sukupolven

I-Save-toiminnolla varustettu Volvo FH lanseerattiin vuonna 2019, Volvo Trucks osoitti, että tämä ratkaisu voi alentaa polttoaineen (dieselin ja AdBluen) kustannuksia jopa seitsemällä prosentilla verrattuna kuorma-

- Ainutlaatuisen yhteistyömme tarkoituksena on testata yhdessä raskaan liikenteen kaluston valmistajan kanssa uusiutuvien polttoaineiden käytön todentamista ja ilmastovaikutusten raportointia. Aikaisemmin päästöihin liittyvä tieto kerättiin manuaalisesti eri lähteistä ja nyt se

autoon, jonka tavanomaisessa 13 litran moottorissa ei ole I-Save -toimintoa. Tämä luku on vahvitettu riippumattomilla testeillä ja asiakaskokemuksen kautta.

- Pienen polttoaineenkulutuksen, alhaisen melutason ja hyvän ajettavuuden yhdistelmä on saanut erittäin myönteisen vastaanoton. Monet kuljetusyritykset näkevät I-Save-toiminnolla varustetun Volvo FH:n tapana pienentää hiilijalanjälkeään, sanoo Sandström.

Uuden sukupolven I-Save-toiminnolla varustetun Volvo FH:n avulla Volvo Trucksin tuotekehittäjät ovat vähentäneet polttoaineenkulutusta entisestään. Käyttäjätietoanalyysiin perustuvien ohjelmistopäivitysten avulla on hienosäädetty ja optimoitu polttoaineenkulutuksen ja ajettavuuden välistä tasapainoa,

saadaan järjestelmästä digitaalisesti. Neste on jo aiemmin kehittänyt Neste MY Hiilijalanjälki -palvelun, jonka avulla yrityksen on mahdollista seurata ajantasaisesti liikenne- ja työkonekaluston polttoaineiden päästöjä. Scanian kanssa pilotoidessamme hyödynsimme tätä ratkaisua. Aloitimme yhteistyöhankkeemme Scanian kanssa selvittämällä haasteita, joita kuljetusyritykset kohtaavat tällä hetkellä kehittäessään kalustonsa vastuullisuutta ja vastuullisuusraportointia. Kutsuimme kuljetusalan asiakkaitamme haastatteluihin, jotta Scanian palvelusuunnittelutiimi saisi syvempää ymmärrystä logistiikkayritysten vastuullisuustyön haasteista. Halusimme myös tukea Scanian työtä tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden saavuttamisessa ja tämän työn edistymisen raportoinnissa, kertoo Nesteen vastuullisista kumppanuuksista vastaava Heidi Peltonen - Scanian tarkoituksena on edistää siirtymistä kohti vastuullista kuljetusjärjestelmää ja luo-

mikä vähentää polttoaineenkulutusta Eco-tilassa.

- Tämä tulos tarkoittaa sitä, että valitsemalla uuden I Save -toiminnolla varustetun Volvo FH:n kuljetusyritykset voivat vähentää polttoaineenkulutustaan jopa kymmenellä prosentilla verrattuna tavalliseen, 13-litraisella moottorilla varustettuun Volvo FH:hon (Euro 6 step D*).

da liikkumiseen ratkaisuja, jotka ovat parempia niin liiketoiminnan, yhteiskunnan kuin ilmastonkin näkökulmasta. Olemme varmoja, että tiedon läpinäkyvyys ja tietojen yhdistäminen sekä ekosysteemin kumppanuudet ovat elintärkeitä nopeuttamaan muutosta, jossa energiatehokkuus, sähköistyminen, uusiutuvat polttoaineet sekä älykäs ja turvallinen liikenne ovat osa ratkaisua. Yhteistyömme tavoitteena on mahdollistaa pääsy luotettaviin, tarkkoihin ja automatisoituihin päästölaskelmiin, joita voidaan käyttää sekä päivittäisessä toiminnassa että todentamaan uusiutuvien polttoaineiden luotettavuus ekosysteemissä, sanoo Jacob Thärnå , Head of Sustainable Transport, Scania.

Käytännössä voidaan saavuttaa vieläkin suuremmat säästöt, koska suurin osa I-Save-toiminnolla varustetun uuden Volvo FH:n ostavista asiakkaista korvaa sillä vanhemman kuormaauton, jonka polttoaineenkulutus on suurempi, Jessica Sandström selittää.

Polttoainesäästöjä jopa 10 prosenttia

rustettu Volvo FH ei ole merkittävä edistysaskel vain polttoainetalouden kannalta. Sen optimoitu vääntömomentti laajalla kierroslukualueella mahdollistaa sujuvan ajon ja tuottaa tarvittavan tehon suuren ja tasaisen keskimääräisen nopeuden ylläpitoon jopa haastavassa mäkimaastossa.

- HAVI on sitoutunut nollapäästötavoitteeseen vuoteen 2050 mennessä, ja olemme ylpeitä voidessamme työskennellä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa tarjotaksemme entistä vastuullisempia, digitaalisia ja läpinäkyviä toimitusketjuratkai-

Polttoainetehokkuus ja erinomainen ajettavuus Uusi I-Save-toiminnolla va-

suja. Eurooppalainen kalustomme käyttää nyt suurelta osin vaihtoehtoisia polttoaineita kuten sähköä, biokaasua ja uusiutuvaa dieseliä. Olemme iloisia, että Nesteen ja Scanian digitalisointihanke mahdollistaa automaattisen raportoinnin asiakkaidemme kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä. Laajemmassa mittakaavassa toimitukset, joiden hiilijalanjälki on todistetusti pienempi, voivat myös vahvistaa luottamusta etenemiseen kohti nettonollatavoitetta, sanoo HAVI Logistics Suomen maajohtaja Miika Muhonen - Yhdessä Scanian ja uutta digitaalista ratkaisua pilotoivien asiakkaidemme HAVI:n ja UFF:n kanssa pyrimme osoittamaan, kuinka ilmastodata voi luoda lisäarvoa ja tukea logistiikka-alaa kohti pienempiä päästöjä. Koko toimialan arvoketjun yhteistyö on tärkeää, kun kehitetään uusia ratkaisuja. Tämä pilotti on hyvä esimerkki asiakaslähtöisestä ratkaisusta, joka auttaa koko toimialaa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan, sanoo Heidi Peltonen.

- Teemme polttoainetehokkaasta ajamisesta entistä helpompaa ja mukavampaa jopa mäkisillä teillä. Lisäksi uuden Volvo FH:n huippulaatuinen kuljettajan työympäristö auttaa kuljettajia suoriutumaan ihanteellisesti koko työvuoronsa ajan, toteaa Sandström.

METSÄALAN AMMATTILEHTI
106 KULJETUS METSÄALAN AMMATTILEHTI
Yhdistämällä Scanian Fleet Management Portal -palvelun ja Nesteen tiedot polttoaineiden käytön päästöistä, Scanian asiakkaille voidaan tarjota tarkkaa ja ajantasaista dataa kasvihuone
kaasupäästöjen raportointiin ja vas
92 KULJETUS Esko Leinonen Myyntipäällikkö 0504775918 esko.leinonen@riiko.fi JARI RIIKONEN Toimialajohtaja 0400371204 jari.riikonen@riiko.fi RIIKO® päällirakenteet Kilafors Karlavagnen perävaunut ja varaosat @kkriiko @Riikonen Official www.riiko.fi KEIJO RIIKONEN Toimitusjohtaja 0400576541 keijo.riikonen@riiko.fi Jälleenmyynti ja toimitukset koko Suomen alueelle
Uuden sukupolven I-Save-toiminnolla varustetun Volvo FH:n avulla Volvo Trucksin tuotekehittäjät ovat vähentäneet polttoaineenkulutusta entisestään.

IVECO ja Plus aloittavat automatisoitujen kuorma-auton testauksen

IVECO ja Plus aloittavat kehittämänsä uuden sukupolven pitkälle automatisoitujen kuormaauton testauksen julkisilla teillä Saksassa. Yhtiöt keräävät testauksella tietoja vahvistaakseen automatisoidun kuorma-autonsa toimintaa ja aloittaakseen mahdollisen tehdastuotannon suunnittelun.

IVECO ja Plus aloittavat kehittämänsä uuden sukupolven pitkälle automatisoitujen kuorma-auton testauksen julkisilla teillä Saksassa. Yhtiöt keräävät testauksella tietoja vahvistaakseen automatisoidun kuorma-autonsa toimintaa ja aloittaakseen mahdollisen tehdastuotannon suunnittelun.

Plus on markkinoiden johtava, globaalisti toimiva itseohjautuvien ajoneuvojen ja autonomisen ajamisen ratkaisujen toimittaja. PlusDriven kanssa yhteensopiva

IVECO S-WAY -kuorma-auto on entistäkin turvallisempi ja tehokkaampi, ja se tarjoaa kuljet-

tajalle entistä paremman ajokokemuksen. Lisäksi se on myös ympäristöystävällisempi vaihtoehto.

- Saksa on johtava suunnannäyttäjä autonomisessa ajamisessa, joten olemme innoissamme voidessamme käynnistää yleisillä teillä toteutettavan testiohjelmamme juuri Saksassa. Maa on jo pitkään tukenut teknologisten innovaatioiden ja turvallisuusratkaisujen, kuten

Iveco Group ja Hedin Mobility Group AB, johtava ajoneuvojen ja varaosien jälleenmyyjä Pohjoismaissa ja muualla maailmassa, ilmoittivat 30.3.2023 allekirjoittaneensa aiesopimuksen Iveco Groupin jakelu- ja jälleenmyyntiliiketoiminnan siirtämisestä Ruotsissa, Norjassa, Suomessa ja Tanskassa.

Konserni aikoo erityisesti siirtää kevyisiin, keskiraskaisiin ja raskaisiin kuorma-autoihin - myös vähittäiskaupan minibusseihin - liittyvän kaupallisen toimintansa.

Kaikki muu liiketoiminta, kuten olemassa oleva bussien myynti ja huolto, rahoituspalvelut ja muu konsernin liiketoiminta, säilyvät IVECOn hallinnassa.

Tällä hetkellä Iveco Groupin hyötyajoneuvojen tuotevalikoimaa myydään ja huolletaan

Pohjoismaissa 39 jälleenmyyjällä ja yli 100 korjaamolla, mukaan lukien jälleenmyynti IVECOn omistamilla jakelijoilla

Ruotsissa (Göteborg ja Helsingborg), Norjassa (Bærum), Suomessa (Espoo) ja Tanskassa (Odense) sekä huoltopalvelut ja varaosien jakelu. Tämä verkosto liittyy Hedin Mobility Groupin

kansainväliseen 270 jälleenmyyjän verkostoon, jonka myyntiedustukseen kuuluu yli 40 tuote-

merkkiä 13 maassa. Kun viranomaishyväksyntä on saatu, kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2023 loppuun mennessä.

Solmimalla strategisen kumppanuuden kestävän liikenteen avaintoimijan kanssa Iveco Group voi tarjota menestyksekkään kehityspolun henkilöstölleen, brändeilleen ja tuotteilleen ja yksinkertaistaa samalla rakenteitaan. Hedin hyödyntää yhä menestyvämpiä IVECO-hyötyajoneuvoja ja minibusseja, joiden valikoimia on viime aikoina laajennettu sähkökäyttöisillä raskailla ja kevyillä kuorma-autoilla.

- Olemme tyytyväisiä löydettyämme kumppanin vahvistamaan läsnäoloamme kaikkialla Pohjoismaissa. Yhteistyö Hedin Mobility Groupin kaltaisen kunnianhimoisen ja yrittäjähenkisen yhtiön kanssa, jolla on vahva asema markkinoilla, parantaa koko kuorma-autovalikoimamme menestystä, erityisesti säh-

itseohjautuvien kuorma-autojen, kehitystyötä. Tämä on tärkeä vaihe suunnitelmissamme tuoda markkinoille itseohjautuvia kuorma-autoja, kertoo Marco Liccardo, IVECO Groupin Chief Technology & Digital Officer. Testaus julkisilla teillä alkaa Saksasta, ja se laajennetaan lähikuukausina Itävaltaan, Italiaan ja Sveitsiin. Jokaisen maan ainutlaatuiset tie- ja ajo-olosuhteet altistavat automatisoidun kuor-

ma-auton monenlaisille maastoille, teiden kaltevuuksille ja sääolosuhteille. Tämä auttaa laajentamaan Plus-tekniikan mahdollisuuksia ja toimintoja.

IVECO Finlandin myyntijohtaja Tuomas Virén pitää testiohjelmaa kiinnostavana myös Suomen kannalta:

- IVECO Finland seuraa projektia tiiviisti, ja odotamme innolla näkevämme pitkälle automatisoituja IVECO-kuorma-au-

toja leveysasteillamme. Ensimmäinen askel tässä on heinäkuussa 2024 voimaan tulevat EU:n uudet GSR-säännöt (General Safety Regulation), joissa useat turvajärjestelmät ovat lain edellyttämiä. Ne pitävät sisällään esimerkiksi kaistavaroittimen, kuljettajan väsymisanturin ja liikennemerkkejä lukevan vakionopeudensäätimen.

köllä ja vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivilla ajoneuvoilla. Tämä laajennus noudattaa hyvin strategiaamme, jonka tavoitteena on edistää innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen kokonaisvaltaista tarjontaa Euroopassa, mikä hyödyttää viime kädessä loppuasiakkaita, jälleenmyyjiä ja kaikkia sidosryhmiämme, kommentoi Gerrit Marx, CEO, Iveco Group.

- Aloitamme mielellämme tämän strategisen kumppanuuden maailman johtaviin maantiekuljetusyrityksiin kuuluvan Iveco Groupin kanssa tullaksemme brändin keulakuvaksi Pohjoismaissa. Tämä kauppa pystyttää konserniimme uusia virstanpylväitä: jakeluliiketoimintamme laajentaminen keskiraskaisiin ja raskaisiin kuorma-autoihin, hyötyajoneuvojen ensimmäinen myynti Norjassa ja ensimmäinen oma ajoneuvojen jälleenmyyntitoimintamme Tanskan markkinoilla. Jatkamme mielellämme keskustelua Iveco Groupin kanssa sopimuksen viimeistelemiseksi ja yritysten ja niiden työntekijöiden toivottamiseksi tervetulleiksi Hedin Mobility Groupiin, sanoo Anders Hedin, perustaja ja CEO.

METSÄALAN AMMATTILEHTI
Pitkälle automatisoidun IVECO S-WAY:n testaus julkisilla teillä alkaa Saksasta, ja se laajennetaan lähikuukausina Itävaltaan, Italiaan ja Sveitsiin.
107 KULJETUS
Iveco julkisti aikomuksensa siirtää pohjoismaisen jälleenmyyntinsä Hedin Mobility Groupille

Mercedes-Benz Trucks testasi

sähkökuorma-autoja Lapissa

Uusien eActros 300:n ja eActros LongHaulin talvitesteissä keskiöön nousivat akkujen kylmäkestävyys sekä sähköisen voimalinjan toiminta äärimmäisissä olosuhteissa.

Mercedes-Benz Trucks on saanut päätökseen vuoden 2023 talvitestisarjan Rovaniemellä.

Kuusi viikkoa jatkuneiden testien keskiössä oli kaksi pitkälle kehitettyä säh- kökuorma-auton prototyyppiä: eActros 300 sekä eActros LongHaul sekä niiden verrokkina die- selkäyttöinen Actros L. Kullakin mallilla suoritettiin vaativa ja monipuolinen testisarja, joka sisälsi latauksia, auton käsittelyä, ajoreittejä sekä auton käytettävyyttä ja ergonomiaa arvioivia osatestejä. Autoilla ajettiin lumisilla ja jäisillä teillä, kovissa tuulissa ja alimmillaan 25 pakkasasteen lämpötiloissa.

- Tuotteidemme testaus äärimmäisissä talviolosuhteissa on ai- van oleellinen vaihe myös vaihtoehtoisten voimanlähteidemme tuotekehityksessä. Kuljetusyrittäjien on voitava luottaa sähkökuorma-autoihimme kaikissa oloissa ja ympäri vuoden, aivan kuten he ovat tottuneet tekemään polttomoottorimalliemme kanssa, Mercedes-Benz Trucksin testaustoiminnan johtaja Dr. Christof Weber korostaa.

Testi-insinöörit hyödynsivät tarkasti myös ajomatkat Saksasta Suomeen ja takaisin. Matkoilla arvioitiin esimerkiksi Actros L -mallin aktiivisen sivuvalvonta-avustimen ja aktiivisen ajoavustimen toimintaa ajo- ja kaistanvaihtotilanteissa. Koska matkalla ylitettiin monia valtiorajoja, huomiota kiinnitettiin myös eri maiden tiemerkintöjen, liikennemerkkien ja digitaalisen karttatiedon vaikutuksia autojen avustinjärjestelmien toimintaan. Pitkillä ja aikaa vievillä ajo- osuuksilla testaajat saivat myös arvokasta tietoa kuorma-autojen kuljettajan istuimen ja ohjaamon ergonomian toimivuudesta.

Napapiirillä keskiössä sähkökuorma-autojen talviominaisuudet

Uusien eActros 300:n ja eActros LongHaulin talvitesteissä keskiöön nousivat akkujen kylmäkestävyys sekä sähköisen voimalinjan toiminta äärimmäisissä olosuhteissa. Testiprotokollaan sisältyi autojen kylmäkäynnistysominaisuuksien, komponenttien kylmäsuojauksen, ohjelmistojen toiminnan sekä lämpö- ja energiahallinnan toiminnan arviointia ja varmistusta. Näin huolehditaan siitä, että sekä voimalinja että kuljettajan työtila lämpiävät riittävästi ja energiatehokkaas-

ti myös hyvin kylmissä toimintaympäristöissä.

Testi osoittivat esimerkiksi sen, että eActros LongHaulin ohjaamo lämpiää nopeammin kuin dieselkuorma-auton kabiini - kiitos pienikokoisen, mutta entistä tehokkaamman PTC-lämpövastuksen. Koska vastuksen tarvitsema energia on peräisin ajoakuista ja auton toimintamatka näin lyhenee, sähkökuorma- auton esilämmitystä suositellaan sen ollessa vielä latauksessa. Tällöin eActros LongHaulin toi- mintamatka lyhenee vähemmän ajettaessa kovassakin pakkasessa.

- Olemme erittäin tyytyväisiä saamiimme tuloksiin. Akkujen ja sähköisten voimalinjojen ominaisuudet äärimmäisissä lämpötiloissa sekä autojen ajo- ominaisuudet jäisen liukkailla teillä osoittavat selvästi, että sähkökuorma-automme ovat täysin suorituskykyisiä hyvin talvisissakin ympäristöissä, Dr. Christof Weber summaa.

Talvitestit sisälsivät myös kat- tavan määrän ajo- ja jarrutuskokeita pito-ominaisuuksiltaan hyvin erilaisilla alustoilla. Testeissä arvioitiin myös, kuinka nuoskalumi tai loska vaikuttavat kuljettajan avustinjärjestelmien sensoreiden toimintaan. Osatesteissä arvioitiin muun muassa perävaunuavustimen tehokkuutta luiston estämisessä ja korjaamisessa liukkaalla alustalla sekä MirrorCam-kamerajärjestelmän kykyä erotella kohteita ajettaessa erilaisissa valaistusoloissa.

Sähkökuorma-autojen sarjatuotanto käynnistymässä

Mercedes-Benz eActros esiteltiin ensi kertaa Hannoverin IAA-kuljetusnäyttelyssä viime vuonna. Auto voi vetää kaikkia yleisimpiä eurooppalaisia puoliperävaunuja. Sähkökuorma-autossa on 3 x 112 kW:n akkukapa- siteetti, ja lataus riittää noin 220 kilometrin ajomatkaan. Mallin sarjatuotanto käynnistyy vuoden 2023 jälkipuoliskolla.

Hannoverin näyttelyssä näki päivänvalon myös toinen tähtimerkin sähköinen uutuusmalli eActros LongHaul. Mallin sarjatuotanto käynnistyy vuonna 2024, ja yhdellä latauksella voi ajaa noin 500 kilometriä. Akkujen suurteholataus on niin ikään mahdollista. Akut perustuvat LFP-teknologiaan (litium-rautafosfaatti), mikä takaa hyvin pitkän käyttöiän ja suuren energiasisällön. International Truck of the Year -jury palkitsi eActros LongHaulin IAA-näyttelyssä ”2023 Truck Innovation Award” -tunnustuksella.

METSÄALAN AMMATTILEHTI
108 KULJETUS

Brigaden uudet HD-kamerat ovat täysin vesitiiviitä ja niissä on IR-ledit, jotka mahdollistavat pimeässä näkemisen. Sivukamerat ovat nousseet todella suureen suosioon koska asennustapa on erittäin joustava. Samaa kameraa voidaan asentaa eri asennuskulmiin, ajoneuvon sivuille, vinolle pinnalle, kattoon tai lattiatasoon.

360 asteen HD-järjestelmän uudet HD-kamerat parantavat kuljettajan vaaratilanteiden huomioimista ja siten lisäävät sekä kuljettajan ajomukavuutta että liikenteen turvallisuutta.

HD KAMERASARJAAN KUULUU: 360 ASTEEN HD KAMERAJÄRJESTELMÄ

AJONEUVON SIVUILLE ASENNETTAVAT HD SIVUKAMERAT (VBV-3000)

AJONEUVON HD ETUKAMERA DMC-1035, SISÄKÄYTTÖÖN HD PERUUTUSKAMERA

HD MINI KUPUKAMERA MD-60

7” HD MONITORI VBV-770HM

UUDET HD-KAAPELIT KAMEROIDEN JA MONITORIN VÄLIIN

BRIGADE HD KAMERAJÄRJESTELMÄT - Entistä paremmat ja ajoturvallisuutta lisäävät kamerajärjestelmät www.elektrolind.fi Suomen Elektrolind Oy Lautamiehentie 3 02770 ESPOO Puh. +358 9 512 2344 elektrolind@elektrolind.fi UUSI HD TERÄVÄPIIRTOMALLISTO ON SAAPUNUT 7”monitori,sivukamerat,peruutuskamerat,
UUSI HD KAMERASARJA
360 asteen järjestelmä,sisäkamerat, kupukamerat… KAIKKI NYT HD TERÄVÄPIIRTONA!

DAF vahvassa vedossa

DAF kuorma-autojen maahantuojana ja jälleenmyyjänä Suomessa vuodesta 2015 alkaen toimineella Nordic Truckcenterillä on takanaan menestyksekäs vuosi. Uunituoreen malliston ja autojen hyvän saatavuuden sekä jälleenmyyntiverkoston kehittämisen myötävaikutuksella merkin rekisteröinnit kipusivat Suomessa yli sataan autoon, millä irtosi kuorma-autojen ensirekisteröititilaston neljäs sija. Vahvasti vauhtiin lähtenyt alkuvuosi antaa osviittaa myynnin positiivisesta kehityksestä myös vuonna 2023.

Toukokuun kuljetusnäyttelyyn vahvasti panostavan Nordic Truckcenterin maajohtaja Sampsa Rouhiainen arvioi kuluvan vuoden olevan myynnillisesti edellisiä vahvempi.

- Viime vuonna ensirekisteröitiin yhteensä 108 uutta DAF -kuorma-autoa. Edellisestä yli sadan auton vuodesta onkin ehtinyt jo vierähtää reilu kymmenisen vuotta. Tälle vuodelle nostimme hieman tähtäintä ja tarkoituksenamme on vakiinnuttaa paikkamme neljän menestyneimmän merkin joukossa.

Vakaa omistuspohja

Nordic Truckcenter on DAF Trucksin pääedustaja Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Suomen konttori on neljän ja puolen prosentin markkinaosuudella ketjun vahvin lenkki. Ruotsissa ja Norjassa Dafin markkinaosuus on parin prosentin luokkaa.

- Jos en ihan väärin muista, niin olimme kärjessä myös kappalemäärässä, Rouhiainen lisää.

Pohjoismainen Nordic Truckcenter -ketju on osa Hollantilaista, meijeriliiketoimintaan keskittynyttä Royal A-Ware yhtymää. Liikevaihdoltaan noin pariin miljardiin yltävä yhtymä pitää sisällään myös varsin kookkaan AB Transport Group -kuljetusyhtiön, joka operoi Keski-Euroopassa noin 1600 auton voimin.

- Nordic Truckcenter rakentuu aikaisemman, niin ikään hollantilaisen omistajan jättämiin jalanjälkiin. Taustavoimista sen verran, että AB Transport allekirjoitti hiljattain sopimuksen yhteensä 750 uuden DAF kuorma-auton kaupasta valmistajan kanssa. Vahva omistaja tuo meille neuvotteluedun tehtaan kanssa, mikä realisoituu asiakkaillemme uusien autojen kilpailukykyisenä hinnoitteluna, Rouhiainen summaa.

Asiakaslähtöisesti osaavalla henkilökunnalla

Suomessa Nordic Truckcenter on toiminut pian kahdeksan vuoden ajan. Tuona aikana organi-

saatiota on rakennettu Sampsa Rouhiaisen luotsaamana määrätietoisesti ja asiakaslähtöisesti:

- Meillä on nyt erittäin ammattitaitoinen ja yhteistyökykyinen henkilöstö. Myynnissä on kuusi henkilöä, joiden lisäksi on kolme erittäin vahvaa jälleenmyyjää: Suvanto Trucks Varsinais-Suomessa, OP-Truck Satakunnassa ja uusimpana Kone Pistemaa Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Pistemaan myötä huoltoverkosto kasvoi yhteensä 17 paikkakunnalle. Tarkoituksenamme on laajentaa myynti- ja huoltoverkostoa Itä-Suomen suuntaan. Ja tarve olisi myös yhdelle myyjälle tänne Etelä-Suomen alueelle, että olkaa vaan heti yhteydessä, jos ura Euroopan johtavan kuorma-autovalmistajan tuotteiden parissa kiinnostaa.

Uussi DAF-keskus

nostanut palvelutason

Osansa Dafin uudesta kukois-

tuksesta juontuu luonnollisesti uudesta ja kansainvälisesti palkitusta kuorma-automallistosta, mutta myös Nordic Truckcenterin uudesta Vantaan toimipisteestä, missä sijaitsee maahantuonnin ja myynnin ohella huolto- ja varaosatoiminnot.

- Hienosti kaikki asettui kohdilleen ja vieläpä liki samaan aikaan. Ollaan ikään kuin aloitettu alusta. Uuden toimipisteen myötä saatiin kunnolliset tilat varaosille. Meillä on nyt nopeaan toimitukseen noin 95 prosenttia Suomessa kulkevan DAF -kaluston varaosista. Panostus asiakkailta saatuun toiveeseen huolto- ja varaosien paremmasta saatavuudesta on saanut kentältä hyvää palautetta. Itse asiassa olemme varaosavalmiuden osalta seitsemänneksi omavaraisin maahantuoja Dafin maailmanlaajuisessa jälleenmyyntiverkostossa. Se on markkinan kokoon nähden aika kova saavutus, to-

teaa Rouhiainen.

Huoltopalvelut kehittyy Lähitulevaisuuden kehityshankkeista Rouhiainen nostaa tärkeimpänä huoltoverkoston palvelualttiuden vahvistamisen: - Päämääränä on laajentaa huollon aukioloaikoja. Ja mieluiten molemmista päistä. Se tulee olemaan haastavaa, mutta pakollinen tie palvelutason korottamiseksi ja asiakaslupausten täyttämiseksi. Tähän saakka suurin haaste on ehkäpä ollut autokannan kapeus, mutta nyt näyttää siltä että uutta autoa alkaa pian tulla rekisterikantaan siihen mallin, että palvelua on mahdollista kehittää eteenpäin.

Tilausajat lyhentyneet Pitkät, jopa yli vuoden mittaisiksi venähtäneet uusien autojen ja päällerakenteiden toimitusajat ovat vaikeuttaneet viimeisen parin vuoden ajan uusia kulje-

METSÄALAN AMMATTILEHTI
- Realistisena tavoitteenamme on myydä uusia DAF -kuorma-autoja tänä vuonna reilusti yii sata kappalettaviime vuonna päästiin 108 autoon, sanoo Nordic Truckcenterin maajohtaja Sampsa Rouhiainen.
110 KULJETUS
DAF asiakkaita palvellaan ammattitaidolla ja positivisella asenteella kautta maan; kuvassa Vantaan Nordic Truckcenterin kuorma-automyyjät Jonas Holmström (oik.) ja Hannu Timonen sekä maajohtaja Sampsa Rouhiainen esittelevät palkittuja DAF kuorma-automalleja.

tusalan investointeja. Rouhiaisen mukaan asia on kehittynyt nopeasti parempaan suuntaan ja nyt puhutaan jo puolesta vuodesta: - Komponenttipulasta johtuvat pitkiksi venähtäneet toimitusajat ovat haastaneet kaikkia

valmistajia. Nyt tilanne vaikuttaa jo merkittävästi aikaisempaa paremmalta. Kolmessa eri maassa toimivana maahantuojana

meillä on hyvä määrä autoja varastossa ja paikkoja tuotantolinjalla, joten uuden auton voi saada hyvinkin nopeasti tuottavaan työhön.

Täydellinen mallisto

Dafin uudistuneen malliston lippulaivat XF, XG ja XG+ valmistuvat omalta tuotantolinjaltaan täysin uudessa tehtaassa. Kaukoliikennemallisto sai hiljattain rinnalleen pykälää kevyempiin kuljetustehtäviin tarkoitetun XD -mallisarjan. Suomessa uudesta malliperheestä parhaan vastaanoton on saanut kaukoliikennevaihtoehtojen keskiväliin asettuva XG.

- Uuden malliston myynti on lähtenyt käyntiin erittäin vahvasti. Ja kuten aluksi otaksuttiin XG on näistä selvästi myydyin vetoautokäyttöön. XF, jossa on nyt enemmän tilaa kuin aikaisemmin tila-ohjaamossa valitaan puolestaan useammin alustamallin autoon. Huipputilava ja kattavasti varusteltu XG+ on saavuttanut perustellusti suosiota omistajakuljettajien keskuudes-

sa. Täytyy kuitenkin muistaa, että valmistamme yhä myös edellisen sukupolven XF:ää.

Classic XF on kustannustehokas ratkaisu ja siinä on nyt vakiona uutta korimallia kattavammat varusteet. Voimalinjat ovat molemmissa mallisarjoissa samat, pari vuotta sitten päivittyneet. Tosin sillä erotuksella että Classicia saa myös keppivaihteistolla, kertoo DAF-myyjä Hannu

Timonen

Suomalaiset asiakkaat ovat kyselleet uusien XF- ja XG-sarjojen puolella telivetoisten vaihtoehtojen sekä etupään ilmajousituksen perään. Timosen mukaan molempia pitäisi olla saatavilla loppuvuodesta:

- Telivetoisten valmistuksen on ilmoitettu alkavan viikolla 40 ja ilmajousien pitäisi tulla tuotantoon jo hieman aikaisemmin. Sitten nähdään miten pienellä meidän autot kulkevat 76-tonnin yhdistelmämassoilla. Ainakin 68 ja sitä kevyemmillä painoilla asiakkaat ovat olleet poikkeuksetta erittäin tyytyväisiä polttoainetalouteen.

Metsään ja montulle

DAF on myös astumassa aikaisempaa vahvemmin maarakennuspuolelle, mistä saatiin esimakua viime syksynä Saksassa järjestetyn IAA-kuljetusnäyttelyn yhteydessä. Tuolloin valmistaja esitteli korkealle nostetulla teräsetupuskurilla ja muilla vaativiin käyttöolosuhteisiin

tarkoitetuilla mausteilla täydennetyt Construction-sarjan ohjaamot XF- ja XD-sarjan autoihin. Maajohtaja Sampsa Rouhiainen sanoo valmistajan puolella tehdyn periaatepäätöksen mukaan DAF tulee aikaisempaa vahvemmalla panostuksella mukaan maarakennuspuolelle.

- Ja meillähän korkealle nostettu keula palvelee niin maansiirron kuin metsäkuljetuspuolen toimijoita. Sora-autona ja hakekonttien kuljetuksissa Dafia näkee jo nytkin, mutta pian päästään jo syvemmälle metsään ja montuille.

Sähköautot tuotannossa

Lienee hyvä puhua myös sähkö- ja vetyautojen kehityksestä, sillä DAF on molemmissa vah-

vasti mukana.

- LF-sähköauton meiltä saa jo tilattua ja valmistuskin on käynnistynyt. Itse asiassa sähköautojen kysyntä on kasvanut viimeisten muutaman viikon aikana hyvinkin paljon. Olemme sen asian kanssa vähän uuden edellä, kun myyntiprosessi on enemmän asiakkaan ajotehtävän simulointia ja laskentaa että sopiiko sähkö ylipäätään ajateltuun työtehtävään; vasta sitten katsellaan autoa. Tehtaalla olisi kyllä pari esittelyautoa, mutta Suomeen niitä ei taideta saada ennen kesää, Rouhiainen arvioi.

Kuljetusnäyttelyyn

vahvalla otteella

Jos ei sähköauto ehdi maahan toukokuussa järjestettävään Jy-

väskylän kuljetusnäyttelyyn, niin perinteisten polttomoottorivaihtoehtojen puolella onkin sitäkin kattavampi tarjonta.

- Meillä on tulossa yhteensä kuusi autoa osastolle - kaikki uusinta uutta. Ja jos oikein hyvin käy, niin ensimmäinen 2+2 akselinen XFC-kippiautokin saadaan paikalle. Muuten näyttelykattaus rakentuu XF, XG, XG+ ja XD -mallien ympärille ja onhan meillä vielä yksi Mega-veturikin tuoda näytille. Olemme siellä koko henkilökunnan voimin uutuuksia esittelemässä, joten tervetuloa käymään, toivottaa Nordic Truckcenterin maajohtaja Sampsa Rouhiainen.

DAF kuorma-autoille uusi edustus Ouluun

Kone Pistemaa Oy alkaa edustaa DAFia PohjoisPohjanmaan alueella. Myyntiedustus alkaa heti ja korjaamoedustus myöhemmin keväällä huhtikuun-toukokuun aikana.

Oulun Limingantullissa sijaitseva korjaamo on erikoistunut raskaan kaluston korjauksiin, maalauksiin ja varusteluun.

- Pohjois-Pohjanmaa muuan muassa Oulun seutuineen on koko Suomen mittakaavassa iso ja jatkuvasti kasvava markkinaalue. DAFin autokanta alueella on aikaisempina vuosina ollut hyvä, ja haluamme panostaa asiakaspalvelun kehitykseen jatkossakin. Kone Pistemaan yhteistyön myötä pääsemme

jatkamaan DAF-autokannan

kasvua, ja luottavaisin mielin

odotamme jo tulevaa! sanoo

Nordic Truckcenterin maajohtaja Sampsa Rouhiainen

- Näemme paljon mahdolli-

suuksia alkavassa yhteistyössä

Nordic Truckcenterin kanssa.

DAF on vahvasti kasvava merk-

ki ja luotettava ja hyvä tuote, jota voimme ylpeänä edustaa. Autojen hyvä varastosaatavuus ei ole itsestäänselvyys tänä päivänä, mutta Nordic Truckcenter on tässä edelläkävijä, ja odotammekin näkevämme paljon uusia

DAFeja myös Pohjois-Pohjanmaalla lähitulevaisuudessa, sanoo Kone Pistemaan toimitusjohtaja Janne Pistemaa Kone Pistemaan osaamiseen kuuluvat kuorma-autojen ja työkoneiden huollot, varustelut,

korjaukset, maalaustyöt, 24/7 -päivystystyöt sekä voimansiirto- ja moottoriremontit. Korjaamotöiden lisäksi palvelutarjontaan kuuluu laaja varaosatarjonta, mukaan lukien vaihto-osat sekä laaja repertuaari kunnostet-

tuja moottoreita ja vaihteistoja. Janne Pistemaan tavoittaa numerosta 045 188 6730 sekä janne.pistemaa@nordictruckenter.com

METSÄALAN AMMATTILEHTI
- Näemme paljon mahdollisuuksia alkavassa DAF-yhteistyössä Nordic Truckcenterin kanssa, sanoo Kone-Pistemaa Oy:n Janne Pistemaa.
111 KULJETUS
Nordic Truckcenterin uudessa Vantaan toimipisteessä sijaitsee maahantuonnin ja myynnin ohella huolto- ja varaosatoiminnot. Nopeaan toimitukseen noin 95 prosenttia Suomessa kulkevan DAF -kaluston varaosista.

Päällirakenteiden huolto ja korjaus

Perävaunujen huolto ja korjaus

Kaikki merkit. Kaikki mallit.

Huoltosopimukset

Huoltosopimuksella ajoneuvon hallinta on entistä huolettomampaa, huolehdimme ajoneuvojesi huolloista, katsastuksista sekä tarkistuksista oli kyseessä mikä tahansa merkki

Katso lähin toimipisteesi osoitteesta www.raskone.fi

Hyötyajoneuvojen huolto ja korjaus

Vauriokorjaukset

Ammattilaisemme hoitavat mm. kuormakorin korjaukset, lasikuitutyöt, runkojen ja rakenteiden oikaisut ja elementtien vaihdot

Tiestön kunnossapitoon tarvitaan rahaa ja osaamista urakointiin, mutta myös tutkimustyö näyttelee erittäin tärkeää roolia kokonaisuudessa, mahdollistaen tiedon tuottamisen onnistuneisiin projekteihin.

West Coast Road Masters Oy on erikoistu nut tiestöalan mittausja konsultointipalveluihin vuosikymmenten kokemuksella.

- Osaamistamme ovat kantavuusmittaukset, rakennekairaukset, paluuheijastuvuusmittaukset, siltojen kuntoarviot, kuljetusreittien ja työmaiden kantavuusmittaukset, kunnossapidon alueurakoiden laadunvalvonta sekä erilaiset inventoinnit. Laajan yhteistyöverkostomme kautta pystymme palvelemaan lähes kaikissa tiestöllä tehtävissä mittauksissa ja inventoinneissa. Pyrimme aina löytämään asiakkaan kannalta parhaimman ratkaisun, joten kannattaa olla yhteydessä ja antaa meidän auttaa teitä sopivan ratkaisun löytämiseksi, kertoo toimitusjohtaja Juha-Matti

Vainio

Koko maan alueella

Porissa kotipaikkaansa pitävä

Mittauksilla saadaan tärkeää tietoa tiestön kunnosta

yritys toimii lisäksi Kouvolasta, Tampereelta ja Pääkaupunkiseudulta käsin koko maan alueella. Lisäksi Porissa yhteistyökumppani Kivi-Labra Oy tarjoaa kiviainesten analysoinnissa tarvittavat laboratoriopalvelut, joita hyödynnetään tiestömittausten lisäksi mm. murskausalan toimijoiden keskuudessa.

- Käytössämme on edistyksellinen kalusto mittausten tekemiseen; mm. kolme auton perässä kulkevaa pudotuspainolaitetta teiden kantavuusmittauksiin ja hiljattain uusittu rakennekerroskairauksiin tarkoitettu perävaunu, millä pystytään ottamaan tien rakenteesta näyte 1,7 metrin syvyyteen saakka läpi kaikkien kerrosten, sanoo Vainio.

Mukana alan tapahtumissa West Coast Road Masters tekee aktiivista työtä kentällä palveluidensa tarjoamiseksi tiealan toimijoille.

- Olimme Tieyhdistyksen Yksityistiepäivillä mukana markkinoimassa kantavuusmittauksia ja rakennekerroskairauksia sekä muita palveluitamme. Yksityistiepäivät järjestettiin helmi- huhtikuun aikana eri puolilla maata yhteensä 13 paikkakunnalla ja osallistujia oli mukavasti, joten pääsimme kertomaan toiminnastamme juuri oikealle kohderyhmälle eli kuntien ja kaupunkien edustajille sekä yksityisteiden hallinnoijille ja isännöitsijöille.

Osallistuimme myös Väylät & Liikenne päiville maaliskuussa Hämeenlinnassa, missä kävi alan ammattilaisia todella runsaasti, kertoilee Vainio.

Tieverkosto rapistuu

Tiealan ammattilaiset katselevat valtion hallinnoiman päätieverkoston tilaa tällä hetkellä erittäin huolestuneina.

- Rahaa tarvittaisiin todella paljon lisää edes korjausvelan hoitamiseen, mutta päättäjät lupaavat vain leikkauksia. Huonokuntoisten teiden määrässä vain vauhti kiihtyy, minkä huomaamme koko ajan mittauksia tehdessämme. Liikennemäärät ovat lisääntyneet ja raskaiden yhdistelmien massat nousseet, mikä on todella huono yhdistelmä, jos

tiestöön ei panosteta ajoissa. Jos päästämme tieverkostomme rapakuntoon niin sen kunnostaminen tulee niin kalliiksi, että sellaisia rahoja tuskin mistään löytyy ja aikaa kuluu remontteihin todella paljon. Nyt pitäisi reagoida nopeasti ja pitää huolta tiestöstämme mikä on koko maan logistiikan ja teollisuuden kilpailukyvyn kannalta ihan tärkein asia, muistuttaa Vainio.

Vaikka teiden asfalttipintoja uusitaan niin se ei auta pitkällä tähtäimellä, jos teiden pohjat on ajettu rikki.

- Kantavat kerrokset jauhautuvat hienojakeiseksi ja liikenteen massa pumppaa sitä pintaan päällysteen alle vettä läpäisemättömäksi kerrokseksi. Sitten kun päällyste halkeilee ja vesi

pääsee läpi, niin hienoaines jäätyy ja tie routii, minkä jäljet näkyvät joka paikassa isoina reikinä. Ja kun pohjat pettää niin tiet vajoavat ja penkat reunoilla nousevat, kertoo Vainio.

Onneksi yksityistieverkostolla tilanne on hieman parempi ja sinne on luvassa myös rahoitusta peruskorjauksiin, joten maansomistajien kannattaa käyttää tilanne hyväkseen ja laittaa tiet kuntoon.

- Valtio avustaa 70 % korjauskustannuksista ja jaossa on kymmeniä miljoonia euroja, joten tiekunnille riittää rahaa kun vain laitetaan toimeksi. Kun alempi tieverkosto metsäautoteineen saadaan pidettyä kunnossa niin mm. metsäteollisuuden logistiikka pelaa, sanoo Vainio.

METSÄALAN AMMATTILEHTI
113 KULJETUS
Teiden kantavuusmittaukset tehdään auton perässä kulkevilla pudotuspainolaitteilla. Kantavuusmittauspalveluita hyödynnetään myös mm. tuulivoimarakentamisen kuljetusreiteillä ja työmailla sekä erikoiskuljetuksissa. Tiestön rakenteesta ja sen kunnosta saadaan tarkkaa tietoa rakennekerroskairauksella, millä pystytään ottamaan näyte 1,7 metrin syvyyteen saakka läpi kaikkien kerrosten. West Coast Road Mastersin Juha-Matti Vainio oli Tieyhdistyksen Yksityistiepäivillä mukana markkinoimassa kantavuusmittauksia ja rakennekerroskairauksia sekä muita palveluita.

UUTUUS!

TIMBER -PUUTAVARANOSTURIVAAKA

UUDEN SUKUPOLVEN LANGATON ONE

u Käyttäjäystävällistä ja kentällä testattua teknologiaa u Helppo asentaa ja ottaa käyttöön u Tarkka ja kestävä u Etätuki ja ohjelmistopäivitykset automaattisesti u One Cloud -pilvipalvelu tiedonhallintaan

KESLA-autonostureiden huoltoverkosto laajenee

KESLA-autonostureiden huoltoverkosto laajenee. Uusin huoltoverkoston edustaja on raskaan kaluston huoltoon keskittynyt Pekant Oy Oulussa.

ululainen Pekant Oy on erikoistunut kevyen ja raskaan kaluston huoltoihin, korjauksiin, katsastuksiin ja varaosamyyntiin. Vuonna 2007 perustetun perheyrityksen valikoimaan KESLA-nostureiden huolto ja varaosat olivat luonnollinen lisä.

- Etsimme Oulun seudulle nosturihuoltopistettä. Saimme asiakkailtamme vinkin Pekantin toiminnasta ja kyvykkyyksistä, ja otimme heihin yhteyttä, kertoo Kesla Oyj:n jälkimarkkinointipäällikkö Reijo Tuononen

Pekantilla on toimipisteitä

Oulun lisäksi Liedossa, Salossa ja Kempeleessä, mutta tässä vaiheessa KESLA-nostureiden huoltoa saa Oulun toimipisteessä.

- Oulun pisteemme huolto on avoinna arkisin klo 6-22 ja lauantaisin klo 8-16. Hätätilanteessa palvelemme reilujen aukioloaikojen ulkopuolellakin. Huol-

toa ei tarvitse varata myöskään viikkoja etukäteen, vaan usein aika, hallipaikka ja korjauksen ammattilainen löytyvät jopa samalle päivälle, toteaa toimitusjohtaja Leo Juutinen Pekantilta.

Ripeän toiminnan aloittamisen mahdollistaa myös yli 20 000 varaosan varasto, johon nyt

tulevat lisäksi KESLA-nostureiden yleisimmät varaosat. Sellaiset varaosat, joita varastossa ei ole, saadaan Keslalta seuraavaksi päiväksi.

Vahva markkinaosuus

- Meillä on Suomessa nelisenkymmentä KESLA-autonostu-

reiden huoltopistettä, mutta koska Suomi on suuri maa ja markkinaosuutemme merkittävä, on valtuutetuille huoltopisteille tarvetta, toteaa Reijo Tuononen Kesla Oyj:stä.

Huoltopisteen avajaisia juhlitaan myöhemmin keväällä.

Pekant Oulu palvelee osoit-

teessa Pikkukiventie 5 ja huollon numerossa 050 445 4005.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 114 KULJETUS
O
Pekant Oulu palvelee raskasta kalustoa monipuolisesti osoitteessa Pikkukiventie 5 - nyt myös KESLA-nostureiden huolloissa. Puh. 03 3143 5000 I weighing@tamtron.fi I www.tamtron.fi

Viileää puhdasta ilmaa ohjaamoihin

Kesän koittaessa hyötyajoneuvojen ja työkoneiden ohjaamoissa tarvitaan viileää puhdasta ilmaa. Jälkiasennettava ilmastointilaite parantaa kuljettajien työskentelyolosuhteita merkittävästi.

Muicon Oy maahantuo edistykselliset Viesa Kompressor III -taukoilmastointilaitteet, mitkä on kehitetty kuorma-autokäyttöön mutta soveltuvat myös asennettavaksi erilaisiin työkoneisiin ja mm. puutavaranostureiden ohjaamoihin.

- Moottorikäyttöisiä ajoneuvoja ei saa käyttää tyhjäkäynnillä kuin pari minuuttia, joten auton omaa ilmastointilaitetta ei voi esimerkiksi ajotauolla kovin kauaa pitää päällä ennen kuin akut ovat tyhjät. Meiltä löytyy eri kuorma-automallien ohjaamoiden viilentämiseen laadukas laillinen ja järkevähintainen ratkaisu Viesa Kompressor III -taukoilmastointilaite mikä mahdollistaa kuljettajille miellyttävän ja hiljaisen lepoympäristön, kertoo MuiCon Oy:n Marko Muikku

Myös puutavaranostureiden ohjaamoihin MuiCon aloitti Viesa -taukoil-

Viesa Kompressor III -taukoilmastointilaite soveltuu asennettavaksi eri kuorma-aiutomalleihin. Laite ottaa virran auton akuista mutta tarvitsee sitä niin vähän, että ilmastointia voidaan käyttää pitkiä aikoja auton moottoria käyttämättä.

mastointilaitteiden maahantuonnin viitisen vuotta sitten.

- Kompaktia, vain 14 kiloa painavaa laitetta on toimitettu jo merkittäviä määriä ja sen kestävyys sekä luotettavuus on vakuuttanut asiakkaat. Asentaminen on helppo ja nopeaa vaatien toki oikeat välineet sekä teknistä osaamista. Ja kun vaatimuksena on oikeastaan vain 12 tai 24V sähkö sekä riittävän kokoinen tasainen ohjaamon katto, voidaan Viesa -taukoilmastointilaitetta hyödyntää todella monenlaisissa työkoneissakin. Hyvänä esimerkkinä pyöräkuormaajat sekä puutavara-autojen nostureiden ohjaamot, joissa Viesa on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi viilentämään kuljettajan työskentelyolosuhteet mukaviksi paahtavillakin kesähelteillä ja tarjoten puhdasta raikasta hengitysilmaa, mikä parantaa työssä jaksamista, sanoo Muikku.

Heti varastosta

Nyt kun ilmat lämpenevät, niin kannattaa laittaa ohjaamoiden työskentelyolosuhteet kuntoon ajoissa.

- Meiltä löytyy Kuopion varastosta Viesa Kompressor III -laitteita suuri määrä nopeisiin toimituksiin. Kannattaa käydä tutustumassa tarkemmin laitteeseen osoitteessa www.viesakompressor.com/fi ja olla meihin yhteydessä sillä laitteiden hinnatkin ovat kohdillaan, ilmoittaa Marko Muikku.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 115 KULJETUS
- Meiltä löytyy Viesa Kompressor III -taukoilmastointilaitteita suoraan Kuopion varastosta, esittelee MuiCon Oy:n Marko Muikku. Viesa Kompressor III -taukoilmastointilaitetta hyödynnetään myös puutavara-autojen nostureiden ohjaamoissa, joihin se tarjoaa viileää puhdasta ilmaa mikä auttaa jaksamaan työssä.

Kuljetusyrittäjä Niclas Hautanen:

”Puunajo on mahdollisuuksien ala”

Puutavara-autoyrittäjä

Niclas Hautanen Vöyriltä on kasvattanut toimintaansa todella paljon vuosikymmenen aikana.

Itselläni on kova halu tehdä asioita täysillä ja positiivisella asenteella, sillä kerran täällä eletään. Porukkaan on löytynyt todella hyviä kuljettajia ja asiakkaiksi yhteistyökumppaneita, joiden tarjouksiin laajentaa toimintaa on aina tartuttu ja kun tulee kyselyjä lähteä kauemmas ajoon niin sitä ei jäädä miettimään vaan kalusto siirtyy sinne missä puunajolle on tarvetta, kiteyttää Niclas Hautanen toimintatapaansa.

Mahdollisuuksien ala

Hautasen puunajo alkoi vuonna 2012 yhdellä yhdistelmällä ja yrittäjäksi hän oli lähtenyt muutamaa vuotta aiemmin maarakennuspuolelle.

- Metsäala tarjosi mielenkiintoisia näkymiä ja vei mennessään. Sorapuolelta on jäänteenä yksi kasettiauto mikä sekin rakennettiin hiljattain puunajoon tarvittaessa muuntuvaksi siirtoautoksi. Täysiverisiä 76-tonnisia puutavarayhdistelmiä ajossa on tällä

hetkellä yhteensä yksitoista kappaletta; yhdeksällä niistä ajetaan puuta Metsä Groupille ja Metsähoitoyhdistykselle yli puoli miljoonaa mottia vuodessa ja kaksi yhdistelmää on Ruotsissa SCA:n ajossa Sundvallin alueella missä puuta siirtyy noin satatuhatta mottia. Länsinaapuriin lähdim-

me keikalle vuonna 2014 myrskypuun ajoon ja nyt siellä operoidaan yhtäjaksoisesti jo viidettä vuotta, kertoilee Hautanen. Kotimaassa ajoalueet on laajentuneet merkittävästi kotikulmilta:

- Pari vuotta sitten aloitimme operoinnin etelässä Lohjan pii-

rissä ja Pohjanmaalla puita kerätään nyt leveästi koko rannikkoaluetta pitkin aina Närpiöön saakka. Toimitamme puut pääasiassa Pietarsaareen, Merikarvialle, Raumalle, Renkoon, Vilppulaan ja Äänekoskelle. Lisäksi käymme keikoilla paljon kauempanakin; esimerkiksi nyt on oltu

talvi Rantsilan ja Kemijärven alueella. Meillä on mahdollisuus siirtyä ja liikkua tilanteen mukaan, joten pystymme auttamaan asiakkaitamme nopeasti silloin kun tarvitaan. Se on tuonut lisää töitä ja samalla vastuuta siitä että hommat hoituu niin kuin sovitaan.

Ajot pitää suunnitella

Toiminnan laajentuessa ammattimaisesti hoidettu ajojärjestely on avainasemassa.

- Pitkään kuljettajana toiminut Johan Sund toimii ajojärjestelijänä suunnitellen kuljetukset optimaalisesti, mikä tuo toimintaan tehokkuutta ja varmuutta samalla kun turha ajaminen jää pois mikä säästää aikaa, polttoainetta ja kalustoa. Puunajossa kustannuspaine on kova joten operointi pitää miettiä tarkasti että homma kannattaa. Onneksi viime vuosina kausivaihtelu on vähentynyt joten kesälläkin töitä riittää, mihin on toki vaikuttanut myös toimintamme laajentuminen. Yksi alan haaste on kuljettajapula mutta olemme onnistuneet löytämään motivoituneita ammattilaisia, joita toki välillä on etsitty melkein taskulampun kanssa, sanoo Hautanen.

Kalustoon panostetaan

Niclas Hautasen yhdistelmien

METSÄALAN AMMATTILEHTI 116 KULJETUS
Niclas Hautanen Ky kuljettaa puuta yhdellätoista yhdistelmällä. Toiminta on laajentunut koko ajan viime vuosina ja optimaaliseen kalustoon panostetaan. Niclas Hautanen kehittää yrityksensä toimintaa täysillä ja positiivisella asenteella: - Mahdollisuuksiin pitää tarttua ennakkoluulottomasti ja reagoida nopeasti asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.

vetoautoina on kymmenen Volvoa ja yksi Scania, joiden varusteluissa luotetaan Alucarin alumiinisiin rakenteisiin.

- Volvo on kaikin puolin hyvä auto niin luotettavuuden, ajettavuuden kuin polttoaineenkulutuksenkin osalta. Ensimmäisen autoni ostin aikanaan Käyttöautolta ja hyvä yhteistyö jatkuu edelleen; myös huollot pelaa ja Volvon kattava huoltosopimus helpottaa yrittäjän arkea. Ja kun Alucar sijaitsee naapurikunnassa Maksamaalla niin päällerenneasiat hoituu kätevästi pitkän yhteistyön rutiinilla, toteaa Hautanen. Nostureissa Z-malli ja sähköohjaus ovat olleet jo pitkään vakiovalinta Hautasen puutavara-autoihin:

- Nosturit ovat tällä hetkellä kaikki Hiabin Loglifteja ja Jonseredeja mutta nyt meille on juuri tullut ensimmäinen kotimainen Keslan sähköohjattu nosturi - tosin perinteisellä puomilla - mistä kaupat tehtiin tutun miehen Mika Kalliosaaren kanssa. Myös perävaunuissa on Mikan kanssa päästyy kauppoihin: meille on tullut lyhyessä ajassa Heinolasta kolme uutta Weckmania ja pari on vielä tulossa syksyn aikana käytössä olevien Briabien rinnalla. Ruotsissa ajossa olevissa yhdistelmissä on OP Höglundsin vaunut mitkä toimii siellä oikein hyvin.

Rengasrulettia

Kun puu kulkee pyörien päällä niin rengas- ja vanneasioihin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota.

- Käytämme pääasiassa puunajoon parhaiten soveltuvia premium-renkaita eli Micheliniä ja Bridgestonea sekä myös laadukkaaksi osoittautuneita keskikastin Firestonea ja Hankookia. Premium-renkaiden hinta on korkeampi mutta hyöty tulee pitkällä tähtäimellä nin kestävyydessä, ajo-ominaisuuksissa kuin polttoaineensäästössä sekä

pinnoitettavuudessa, kun samaa runkoa voi käyttää jopa useamman kierroksen. Bandagin pinnoitusten lisäksi olemme todenneet Colmecin Boss-pinnat toimiviksi. Olemme kokeilleet jonkin verran myös edullisempia rengasmalleja kärryissä, joista DoubleCoin on hintaansa nähden ihan hyvä rengas, analysoi Hautanen.

Vain alumiinivanteet kelpaa

Jos rengasvalinnoissa kokeillaan eri merkkejä niin vanneasioita ei tarvitse Hautasen mukaan mietiskellä ollenkaan:

- Kaikissa yhdistelmissämme, niin autoissa kuin perävaunuissa, on Alcoan alumiinivanteet eikä muita vaihtoehtoja ole enää harkittukaan. Ensimmäiset Alcoat tuli perävaunuun kymmenisen

vuotta sitten ja kyseiset vanteet on edelleen käytössä, mikä kertoo jotain taottujen alumiinivanteiden kestävyydestä puunajossa eli peltivanteita ei alle enää laiteta. Lisäksi alumiinivanteet tarjoavat ylivertaisia etuja joista tärkein on keveys, sillä jokainen säästetty kilo tarkoittaa lisää hyötykuormaa. Alcoan vanteet on myös helppo pitää puhtaina

eikä ne lämpene kesällä niin paljon kuin peltivanteet, mikä tuo säästöä rengas- ja jarrukuluihin. Yksi alumiinivanteen merkittävä etu on myös siinä että ne pysyy kiinni eikä muttereita tarvitse jälkikiristellä, mikä lisää liikenneturvallisuutta sekä helpottaa kuljettajan arkea, sanoo Niclas Hautanen.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 117 KULJETUS
Niclas Hautasen toiminta on myös kansainvälistynyt - Ruotsissa ajetaan puuta kahdella yhdistelmällä Sundsvallin alueella Hautanens Åkeri Ab:n nimissä. Kaikissa yhdistelmissä on alla kevyet Alcoan alumiinivanteet, joiden edut ovat merkittävät peltivanteisiin verrattuna. Ja ne myös näyttää hyvälle... Jotain Alcoan alumiinivanteiden kestävyydestä kertoo se, että kuvassa olevilla perävaunun vanteilla on ajettu puuta jo kymmenisen vuotta.

HYDRAULIIKKAKOMPONENTTEJA MONEEN LÄHTÖÖN

Hydro Leducilla on yli 80 vuoden kokemus hydrauliikkakomponenttien suunnittelusta ja valmistuksesta, joten yritystä voi sanoa alan varsinaiseksi pioneeriksi.

Erittäin monipuolinen valikoima suoraan varastosta!

Hydrauliikkakomponentit

- 12-130 cm3 kiinteätuottoiset pumput

- 40-150 cm3 säätötilavuuspumput

- 130-150 cm3 säätötilavuuspumput puutavaranostureihin

- 130 cm3 säätötilavuuspumput läpiakselilla (myös pienemmäksi rajoitettuja versioita)

- hydrauliikkamoottorit

Varastosta nopeaan toimitukseen kattava valikoima erilaisia ulosottoja ja niiden oheistarvikkeita.

Voiman ulosotot (PTO)

- Lähes kaikkien maailman johtavien ajoneuvovalmistajien valitsema

Useita säiliövaihtoehtoja suoraan varastosta nopealla toimituksella.

Hyvalla on yli 40 vuoden historia erilaisten laadukkaiden kuljetusratkaisuiden tuottamisesta, ja se kuuluukin tänä päivänä alan suurimpiin toimijoihin.

Öljysäiliöt

- Öljysäiliösarjat alumiinisena tai teräksisenä

- Asennus ajoneuvon runkoon tai hytin taakse

- Tilavuudet 85 - 210 litraa

METSÄALAN AMMATTILEHTI
Interpump Hydraulics on maailman johtava voiman ulosottojen valmistaja, sekä muiden hydrauliikkaratkaisuiden tuottaja.

Raskaan kaluston MECA Truck -korjaamoketju saapui Suomeen

Autoalan teknisen kaupan monialayritys Koivunen Oy tuo vuoden 2023 alusta Suomen markkinoille raskaan kaluston korjaamoketjukonseptin, MECA Truckin.

Samalla Koivunen Oy lopettaa raskaan kaluston Top Truck -konseptin hallinnoinnin Suomessa. MECA

Truck -korjaamoverkoston runko muodostuu Top Truck -ketjun pohjalle ja siihen kuuluu ensi vaiheessa n. 30 raskaan kaluston korjaamoa ympäri Suomea.

MECA Truck -konsepti on suunnattu riippumattomille hyötyajoneuvo-, kuorma-auto- ja perävaunukorjaamoille. MECA

Truck -ketjun toimintamalli perustuu itsenäisten raskaan kaluston korjaamoiden sekä Koivunen Oy:n väliseen yhteistyöhön.

Pohjoismaista yhteistyötä

MEKO Group on johtava autoalan jälkimarkkinakonserni toimien Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Suomessa, Puolassa ja Baltian maissa. Yhteistyö ja konseptin kehittäminen tulevat entisestään tiivistymään ME -

KOn hallinnoimaan MECA

Truck -ketjuun Pohjoismaissa kuuluvien kesken. Lisäksi pohjoisilla teillämme liikkuva raskaan kaluston autokanta on hyvin yhteneväistä.

MECA Truck on raskaan kaluston korjaamopalveluita tarjo-

ava ketjukonsepti. Tällä hetkellä Pohjoismaissa toimii useita kymmeniä ketjukonseptiin kuuluvia korjaamoita. Suomessa

MECA Truck -korjaamoita löytyy eteläisestä Suomesta aina Lappiin saakka.

Vahva konsepti itsenäisille hyötyajoneuvokorjaamoille sekä laadukasta ja asiantuntevaa

palvelua asiakkaalle

Koivunen Oy tarjoaa MECA

Truck -ketjun jäsenille laajan teknisen tuki- ja palveluverkoston. Kattava tuotevalikoima, keskitetyt hankinnat, sähköinen varaosaluettelo, yhteistyökumppanit, koulutukset ja markkinointitoimet tuovat korjaamolle lisää kilpailukykyä ja mahdollisuuden tehostaa toimintaansa edelleen.

Ketju tarjoaa asiakkailleen laajan korjaamoverkoston, jossa tehdään monimerkkihuoltoja ja -korjauksia laadukkaasti, käyttämällä alkuperäisiä tai niitä vastaavia osia. Korjaamoilla on käytössään nykyaikaiset laitteet

ja työkalut sekä riittävän korkea ammattitaito, joiden avulla se kykenee suorittamaan säännölliset huollot ja korjaukset kuorma-autoihin ja perävaunuihin.

MECA Truck -ketju tuo asiakkailleen monipuolisen ja laadukkaan palvelu- ja tuotevalikoiman sekä kilpailukykyisen hinnoittelun. MECA Truck tarjoaa asiakkailleen 24/7 hinaus- ja tiepalvelun. Lähimmän MECA Truck -korjaamon löydät osoitteesta:

www.meca.fi/truck

Raskaan kaluston aluevarastot Fixus Center Oulu mahdollistaa raskaan kaluston varaosatoimitukset Ouluun ja lähikuntiin jopa samalle päivälle. Myös Fixus Center Lahti ja Fixus Center Seinäjoki palvelevat raskaan kaluston asiakkaita monipuolisella tuotevalikoimalla. Koivunen Oy tulee tehosta-

maan raskaan kaluston tuotteiden alueellista jakelua edelleen.

Koivunen Oy

Koivunen on merkittävä autoalan teknisen kaupan monialayritys, jonka perinteet ulottuvat vuoteen 1927 asti. Yritys on henkilöautojen sekä raskaan ajoneuvokaluston varaosien, lisävarusteiden, laitteiden, renkaiden ja vanteiden sekä työkalujen, koneiden ja kiinnitystarvikkeiden maahantuoja. Koivunen toimii markkinoilla Suomessa ja on osa Pohjois-Euroopan johtavaa autoalan jälkimarkkinakonserni MEKOa. MEKO Groupin liikevaihto oli vuonna 2021 noin 1,3 miljardia euroa.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 119 KULJETUS
MECA Truck -ketju tuo asiakkailleen monipuolisen ja laadukkaan palvelu- ja tuotevalikoiman sekä kilpailukykyisen hinnoittelun. Lähimmän MECA Truck -korjaamon löydät osoitteesta: www.meca.fi/truck MECA Truck -ketjun toimintamalli perustuu itsenäisten raskaan kaluston korjaamoiden sekä Koivunen Oy:n väliseen yhteistyöhön. Tällä hetkellä Pohjoismaissa toimii useita kymmeniä ketjukonseptiin kuuluvia korjaamoita. Suomessa MECA Truck -korjaamoita löytyy eteläisestä Suomesta aina Lappiin saakka.

Kotimaisia vetolaite uutuuksia

Suomalainen vetolaitevalmistaja M. Korte Oy on käynnistänyt aikaisempaa raskaammille yhdistelmämassoille tarkoitetun vetopalkki- ja sivulevymalliston tuotannon. TAV 50D -vetokytkimet ovat uudistuneet jo aikaisemmin.

TAV -vetolaitteita valmistavan M.Korte Oy:n päivitetyssä ja kevään aikana myyntiin tuotavassa vetopalkki- ja sivulevymallistossa on jatkossa kaksi päätuotelinjaa.

B-190 on tyypitetty varsinaisille perävaunuille aina 76 tonnin yhdistelmämassoille ja täysin uusi B-220 jopa 90 tonnin yhdistelmämassoille. Näistä jälkimmäinen täyttää myös keskiakseli- ja Dolly-vaunuille asetetut vaatimukset moduuliyhdistelmissä.

Uudenlainen

vetopalkin rakenne

Myyntipäällikkö Jarkko Sch-

roderuksen mukaan vetopalkit ja sivulevyt ovat jatkoa viime vuonna myyntiin tuoduille uusien säännösten mukaisille TAV vetokytkimille: - Uuden sukupolven TAV -vetolaitteissa suunnittelun lähtökohtia olivat keveys ja kestävyys. Näistä ensin mainittua lähestyimme vetopalkin mallia ja rakennetta uudistamalla sekä valmistuksessa käytettävää teräslaatua vaihtamalla, millä haettiin myös lisää kestävyyttä. Tuotannosta poistuva vetopalkkimalli rakentuu kaikkiaan neljästä yhteen hitsatusta komponentista: päädyistä, palkista ja keskivahvikkeesta. Uusi palkki on kantattu yhdestä levystä ja keskivahvike kiinnittyy nyt pulttiliitoksella. Rakenteen ansiosta myös pintakäsittely ulottuu nyt kaikkialle tasalaatuisena.

Uudistetut sivulevyt

Uudistukset eivät rajoitu pelkästään vetopalkkiin, sillä myös sivulevyt ovat nyt täysin uudet.

- Niiden suunnittelussa tehtiin paljon yhteistyötä autovalmistajien kanssa. Valikoimassamme ovat nyt merkki ja mallikohtaiset

Kuvassa TAV B-220 vetopalkissa on TAV50SR vetokytkin, uuden sukupolven sivulevyt ja hiljattain markkinoille tuotu TAV750 taka-alleajosuoja. Asennusvalmiit sarjat löytyvät valikoimasta yleisimpiin malleihin.

Moduuliyhdistelmien mitta- ja massamuutokset ovat tuoneet uusia vaatimuksia vetolaitteille. Nivelöidyllä vetoaisalla varustetun perävaunun kytkemiseen tarkoitettu TAV50-v2 ja apuvaunun (Dolly) kytkemiseen tarkoitettu TAV50D-v2 on hyväksytty jopa 90 tn yhdistelmämassoille. Tämä jättää reilusti varmuuskerrointa myös liikenteessä oleviin 76 tn yhdistelmiin.

yhteen kootusta mallista on nyt siirrytty yhtenäiseen rakenteeseen, mikä on paitsi kevyempi myös paremmin suojattu korroosiolta.

levyt, missä on kiinnitysreijät valmiina. Ja ennen kaikkea oikeissa kohdissa, Schroderus tarkentaa.

Vetolaitteiden valmistusmateriaalien soveltuvuus tarkoitukseen testataan mittavien rasitustestien voimin.

- Taisi olla niin että vetolaitteet altistetaan pari miljoonaa testiliikettä sisältäviin rasitustesteihin. Ja hyvä niin, vaikka testaus onkin arvokasta ja aikaa vievää, sillä testiohjelman tulosten perusteella vaihdoimme sivulevyjen teräslaadun takaisin entiseen. Varmasti kestää, Schrodeus summaa.

Lisää TAV-uutuuksia

Edellä mainittujen lisäksi TAV

on tuonut markkinoille uuden taka-alleajosuojan: TAV750. Se täyttää asennusosineen kaikki asetusten vaatimukset. Uutta on tuotu myös ohjaamon puolelle, sillä vetokytkimen lukituksen merkkikohtaista kaukonäyttöva-

likoimaa on laajennettu aikaisemmasta uusilla vaihtoehdoilla.

- Meiltä on luvassa kuluvan vuoden aikana muutakin uutta, mutta niistä kerromme lisää aikanaan, vihjaisee Jarkko Schroderus lopuksi.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 120 KULJETUS
Merkkikohtaiset ja E-hyväksytyt TAV-kaukonäyttölaitteet on tarkoitettu asennettavaksi kojelaudan katkaisinpaikan tyhjän peitelevyn tilalle. TAV -vetopalkkimallisto on uudistettu täydellisesti. Monimutkaisesta, hitsaamalla TAV B-190 TAV B-220

Taukoilmastointilaite kuorma-autoihin ja työkoneisiin

MuiCon Oy Hakekatu 9, 70800 Kuopio Finland

Puh: +358 4421 341 31 marko.muikku@muicon.fi www.muicon.fi

Katso

www.viesakompressor.com

Euroricambi -tuotteet jatkossa Trailconilta

men vaihteisto- ja voimasiirtotuotteiden markkinoilla, toteaa

Joni Juvonen

- On kunnia jatkaa Onnin Auto Oy:n aloittaman ja yli 40 vuotta menestyksellisesti jatkuneen, erikoisosaamista vaativan tuotevalikoiman parissa. Kaikkien kolmen yrityksen arvomaailmat kohtaavat hyvin, mikä osoittaa jälleen kerran hyvän ja sitoutuneen yhteistyön merkitystä. Tämä on BPW Kraatz Oy:n toimitusjohtaja Henrik Daniels-

sonin mukaan hyvin poikkeuksellista näinä aikoina. Nyt ainoana virallisena jakelukanavana ja sovitun, olemassa olevan tuotevaraston siirron myötä, on Trailconilla parhaat edellytykset varmistaa tuotteiden saatavuus sovitussa aikataulussa. Nopeat ja varmat tehdastoimitukset kuitenkin varmistavat jatkossakin tuotteiden saatavuutta ja lyhentävät korjaamossa kuluvaa seisonta-aikaa.

Yhteisellä sopimuksella Onnin Auto Oy:n edustama Euroricambi-tuotevalikoima siirtyy kokonaisuudessaan BPW Kraatz Oy:lle.

Jatkossa Trailcon -myymälät palvelevat suomalaisia asiakkaita myös hyötyajoneuvojen vaihteistoon ja voimansiirtoon liittyvissä varaosatarpeissa.

Alkuperäistä vastaavat, korkealaatuiset varaosat ovat alalla tunnettuja ja paljon käytettyjä.

Jatkuva tuotekehitys, parhaat materiaalit, nykyaikaiset, mittatarkat valmistusmenetelmät ja

jatkuva laadun varmistus ovat maailman johtavan vaihteisto- ja voimansiirtokomponenttien valmistajan Euroricambin menestyksen takana.

- Olemme yhdessä BPW Kraatz Oy:n kanssa pyrkineet varmistamaan palvelutason säilymisen vähintäänkin ennallaan.

Onnin Auto Oy:n puolesta toivomme Euroricambille ja BPW Kraatz Oy:lle menestystä Suo-

METSÄALAN AMMATTILEHTI 121 KULJETUS
Italialainen Euroricambi on johtava vaihteisto- ja voimansiirtokomponenttien valmistaja, jolla on erittäin kattava tuoteohjelma raskaaseen kalustoon. Helposti asennettavan VIESA Kompressor III kanssa kuljettajalla on vähemmän ongelmia alhaisen akkujännitteen kanssa, koska energiankulutus on vähennetty minimiin. VIESA Kompressor III taukoilmastointilaite pitää yllä ohjaamon sisälämpötilaa, kun ajoneuvo ei ole käynnissä. Se tarjoaa parhaan tasapainon ohjaamon viihtyisän sisäilman ja matalan energiakulutuksen välillä. lisätietoja:

TAVO avasi raskaan kaluston varaosamyymälän Turkuun

Raskaan kaluston varaosien ja tarvikkeiden maahantuontiin sekä tukku- ja vähittäismyyntiin erikoistunut TAVO Oy on avannut myymälän Lietoon palvelemaan Varsinais-Suomen alueen tarpeita.

TAVO Turku on Tampereella vuonna 1976 toimintansa aloittaneen yrityksen kuudes toimipaikka. Muut myymälät sijaitsevat Seinäjoella, Vaasassa, Oulussa ja Jyväskylässä.

Uusi myymälä sijaitsee Liedossa osoitteessa Avantintie 11.

- Olemme jo pidempään etsineet tarpeisiimme sopivaa liiketilaa Turun seudulta. Avantin alue vastaa hyvin tarpeisiimme.

On iso etu, että sieltä löytyy paljon alaamme liittyviä toimijoita, kertoo TAVO Oy:n myyntipäällikkö Marko Äikäs ja jatkaa:

- TAVO Turku täydentää erinomaisesti myymäläverkostoamme. Voimme nyt palvella sekä tämänhetkistä että uutta asiakaskuntaamme Länsi-Suomen alueella yhä paremmin, kun olemme paikan päällä tarjoamassa palvelujamme raskaan liikenteen ammattilaisille.

Myymälästä löytyy kattava perusvarasto, jota mukautetaan ja kehitetään asiakaskunnan tarpeiden perusteella.

- Lähdemme liikkeelle Turun myymälässä seitsemän ammattilaisen tiimillä, joista viisi vastaa myynnistä ja kaksi varastotoiminnoista. Ammattitaitoisen ja asiantuntevan henkilöstön saaminen antaa hyvän lähtökohdan toiminnan aloittamiseen, sanoo Äikäs.

Uuden myymälän avajaisia vietetään myöhemmin kevään aikana.

Autokorjaamo 2023 -messut lokakuussa

Autokorjaamoalan ammattitapahtuma Autokorjaamo 2023 -messut järjestetään 13.14.10.2023 Helsingin Messukeskuksessa.

Alan oma tapahtuma järjestetään nyt viiden vuoden tauon jälkeen.

Toimiala tarvitsee oman tapahtuman, jossa alan ammattilaiset voivat päivittää tietonsa ja tutustua korjaamolaiteuutuuksiin.

Autokorjaamo 2023 -messulta korjaamoalan ammattilaiset saavat tärkeää tietoa alan kehityksestä ja uutuustuotteista.

Viiden vuoden aikana alla on tapahtunut paljon ja alalle on myös tullut paljon uusia alan ammattilaisia, jotka eivät koskaan aikaisemmin ole tässä ammattitapahtumassa käyneet. Autojen tekninen kehitys ja erityisesti autojen voimalinjojen sähköistyminen edellyttävät alan ammattilaisilta uudenlaista osaamista.

- Messujen vahvana teemana on osaavan työvoiman löytäminen alalle, autokorjaamo-ala tarvitsee edelleen uusia työntekijöitä. Vuosituhanteen vaihteesta lähtien autolalla on voinut jatkokouluttautua

tutkintopohjaisesti ammatissa toimimisen yhteydessä muun muassa Autoalan Pätevöitymisohjelman avulla. Tämä on edelleenkin hyvä kehityspolku uuden ajoneuvotekniikan sekä korjaamoliiketoiminnan oppimisen näkökulmasta, toteaa SATL:n toiminnajohtaja Pasi Perhoniemi SATL:n on Autokorjaamo-messujen toimeksiantaja. Messujärjestelystä vastaa Helsingin Messukeskus ja se toteutetaan yhteistyössä Teknisen Kaupan Liiton Korjaamolaitetoimittajat KLT-jaoston ja Suomen Varaosakaupan Keskusliiton kanssa.

- Nyt on oikea aika järjestää Autokorjaamo-messut Helsingissä. Vierailimme tammikuussa järjestetyillä alan ammattimessuilla Göteborgissa ja siellä oli tunnelma korkealla. Kävijämäärä kohosi jopa yli vuoden 2020 kävijämäärän, jolloin tapahtuma järjestettiin edellisen kerran, kertoo liiketoimintapäällikkö Jussi Kivikari Helsingin Messukeskuksesta.

Ammattitapahtumat ovat erittäin tärkeitä myös korjaamoalalle.

- Messuilla tavataan asiakkaat kasvokkain ja voidaan esitellä koneita työnäytöksissä. Rakennamme tapahtuman yhteyteen laadukkaan ohjelman, joka päivittää ammattilaisten tiedot, toteaa Kivikari.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 122 KULJETUS
TAVO Turku palvelee suurella myymälällä ja varastolla Liedossa osoitteessa Avantintie 11.

Kustannussäästöjä alumiinivanteilla

Alumiinivanteiden käyttö lisääntyy tasaista tahtia kuorma-autoyhdistelmissä. Niiden edut ovat moninaiset ja kiistattomat - toisessa vaakakupissa painaa hankintahinta mikä on teräsvanteita korkeampi. Tähän yhtälöön tasapainoisen vaihtoehdon tarjoaa ALord.

Alumiinivanteiden käyttö lisääntyy tasaista tahtia kuorma-autoyhdistelmissä. Niiden edut ovat moninaiset ja kiistattomat - toisessa vaakakupissa painaa hankintahinta mikä on teräsvanteita korkeampi. Tähän yhtälöön tasapainoisen vaihtoehdon tarjoaa ALord.

Merkittävät hyödyt

Follis Oy aloitti ALord -alumiinivanteiden maahantuonnin kymmenkunta vuotta sitten.

- Asuin aikanaan pitkään Pohjois-Amerikassa ja siellä tulee edelleen reissattua. Vetoautojen kiiltävät alumiinivanteet kiinnitti joskus huomioni ja totesin että niitä käytetään lähes kaikissa autoissa sekä osittain myös perävaunuissa. Kun keskustelin asiasta niin pääsyy alumiinivanteiden käyttöön tuntui olevan niiden teräsvanteita parempi kestävyys ja lämmönluovutuskyky, mikä säästää ja pidentää renkaiden käyttöikää samalla kun myös jarrujen ja laakereiden kestävyys on parempi. Amerikassa rekat ajavat läpi maan ja lämpötilanvaihtelut ovat suuria,

joten alumiinivanteilla päästään eroon myös teräsvanteiden rengaspulttien kiristelyn tarpeesta, kertoo Kalevi Hotari

Kestävyyden ja hyvän lämmönluovutuskyvyn lisäsi alumiinivanteilla on muitakin etuja, mikä sai Hotarin pohtimaan niiden maahantuonnin aloittamista Suomeen, missä alumiinivanteiden käyttö ei vielä siihen aikaan ollut kovinkaan yleistä:

- Alumiinivanne on teräsvannetta kevyempi; meillä ajetaan

suurilla massoilla ja silti monissa kuljetustehtävissä jokainen säästetty kilo yhdistelmän omamassa on kotiinpäin. Ja onhan

alumiinivanteet todella tyylikkään näköiset ja ne on helppo pitää puhtaana. Ajattelin että jos löydän laadukkaan vannevalmistajan, joka pystyy tarjoamaan tuotteet järkihintaan, niin markkinoilla voisi olla tilaa maahantuontitoiminnalle. Aikani etsittyäni tutustuin Etelä-Korealaiseen

ALord -vannevalmistajaan jonka takomalla valmistetut alumiinivanteet vaikuttivat todella laadukkaille. Keskustelujen jälkeen

heidän myyntijohtajansa tuli

Suomeen vierailulle ja aloitim-

me hyvän yhteistyön, mikä näkyy tasaisesti kasvavina myyntimäärinä.

Kestää kovassa käytössä

ALord -alumiinivanteet ovat vakuuttaneet suomalaiset kuljetusyritykset laajasti erilaisissa ajotehtävissä.

- ALord kestää haastavimmissakin käytöissä 76-tonnin yhdistelmämassoilla kuten esimerkiksi puutavaran, hakkeen ja soranajossa. Jotain laadusta kertoo viiden vuoden tehdastakuu ilman kilometrirajoitusta mahdollisille tuotevirheille, mikä on melkoinen turva investoinnille.

Olemme toimittaneet jo merkittäviä määriä vanteita, eikä takuuasioita ole tarvinnut kovin montaa käsitellä.

Alumiinivanteista keskustel-

taessa usein tulee puheeksi niiden reunan kuluminen.

- Rengas elää aina vanteella ja siten syö vanteen reunaa. ALord -vanteissa valmistusmenetelmä ja -materiaali on erilainen, joten reunan kuluminen on vähäisempää ja sitä voi vähentää käyttämällä hieman korkeampia rengaspaineita, toteaa Hotari.

Nopeat toimitukset

Follis tarjoaa ALord -alumiinivanteet nopeilla toimitusajoilla Parkanossa sijaitsevasta varastostaan.

- Tarjolla on aina hyvä määrä vanteita eri kokoluokissa varastossa, joten pystymme palvelemaan asiakkaita yksittäisistä vanteista suurempiin sarjoihin. ALord -vanteita myyvät johtavat rengasalan ketjut joilta saa tar-

vittaessa myös asennuspalvelun ja me maahantuojana tarjoamme teknistä osaamista tietenkin myös loppukäyttäjille. Myös perävaunuvalmistajat ja päällerakentajat ovat kasvavaa asiakaskuntaamme, sillä kuljetusyritykset haluavat yhä useammin uuteen kalustoonsa A-Lord -alumiinivanteet ensiasennettuna, sanoo Hotari.

ALord -alumiinivanteisiin pääsee tutustumaan ja niiden ominaisuuksista keskustelemaan toukokuussa Kuljetus 2023 -näyttelyssä:

- Tule tapaamaan meitä Jyväskylässä osastolle D-230 ja toki meihin voi ottaa vanneasioissa muutenkin yhteyttä koska tahansa. ALord -alumiinivanteiden lisäksi maahantuontiohjelmaamme kuuluu myös laadukkaat SRW -teräsvanteet, ilmoittaa Kalevi Hotari.

METSÄALAN AMMATTILEHTI
123 KULJETUS
- Tarjoamme ALord -alumiinivanteet nopeilla toimituksilla Parkanon varastosta, esittelee Follis Oy:n Kalevi Hotari. Takomalla valmistetut ALord -alumiinivanteet ovat vakuuttaneet suomalaiset kuljetusyrittäjät kestävyydellään ja kustannussäästöjä tuovilla ominaisuuksillaan. Vaikka laadukas alumiinivanne on hankintahinnaltaan teräksistä kalliimpi, tulee se pitkässä juoksussa edullisemmaksi investoinniksi.

Premium-renkailla kustannussäästöihin

Polttoaineen hinnan ja muiden kustannusten merkittävä nousu on laittanut kuljetusyritykset tutkimaan aiempaakin tarkemmin toiminnan kulurakenteita. Yksi tärkeä pohdinnan paikka on rengasvalinnat.

Vanha totuus on, että ostettaessa halvin ei useinkaan ole edullisin ratkaisu pidemmällä tähtäimellä. Tämä pätee usein myös rengasasioissa.

seen, kertoo Bridgestone Finland Oy:n myyntipäällikkö Jussi Huhta

Bridgestone kehittää jatkuvasti entistäkin parempia rengasratkaisuja raskaasiin kuljetuksiin. Uusi Duravis -mallisto lanseerattiin pari vuotta sitten. Renkaissa on innovatiivinen kuviokonsepti, joka parantaa renkaiden pitoa märällä pinnalla optimoidun vedenpoiston ansiosta. Nano-pro-teknologialla varustettu kumiseos vähentää energiahävikkiä ja vierintävastusta. Uudet korkean piioksidipitoisuuden kumiseokset tarjoavat erinomaista pitoa märällä säällä ja alhaisen käyttölämpötilan. Kumiseoksella on erityinen sekoitusprosessi, jotta kuluminen pysyy tasaisena ja jotta pito paranee märällä säällä. Kuvassa Duravis-R-Steer-002 ohjaavalle akselille.

- Olemme teettäneet viitenä vuotena peräkkäin kyselyn laajalle joukolle kuljetusyrityksiä, missä kartoitetaan mm. kokemuksia renkaista, hinta-laatu mielikuvia ja rengaskustannusten seurantaa. Viime vuosien haastavat ajat kuljetusalalla näkyi erityisesti uusimmassa kyselyssä, missä yhä isompi joukko yrityksistä ilmoitti seuraavansa rengaskuluja todella tarkasti ja jopa ajoneuvokohtaisesti, mikä on erittäin hyvä asia. Seuranta antaa hyvää ymmärrystä siitä, mikä on kuljetusyritykselle kustannustehokkain tapa ostaa ja käyttää renkaita. Mielenkiintoinen tulos kyselyssä oli myös se, että yritykset mitkä seuraavat kustannuksia näkevät myös tulevaisuuden positiivisempana näinä haastavina aikoinakin, mikä johtuu ehkä siitä, että kulujen tarkka seuraaminen tuo lisää varmuutta omaan tekemi-

Väärässä paikassa ei kannata säästää Rengasvalintoja mietittäessä kannattaa ensin muistaa se, että rengaskulut muodostavat keskimäärin vain 2-3 % kuljetusyrityksen kokonaiskustannuksista. - Vaikka ostaisi miten edulliset renkaat niin saavutettu hetkellinen säästö on todella pieni kaikkiin muihin kuluihin suhteutettuna. Mutta väärät rengasvalinnat voivat tulla todella kalliiksi käytössä mm. kasvaneen polttoaineenkulutuksen, renkaiden nopean kulumisen, yllättävien rengasrikkojen, huonompien ajo-ominaisuuksien ja heikentyneen liikenneturvallisuuden takia. Myös ympäristöasiat ja CO2 -päästöjen vähentäminen ovat tänä päivänä todella tärkeitä asioita alan toimijoille - niihin yksi merkittävä vaikuttaja on oikeat rengasvalinnat, muistuttaa Huhta.

Edellä mainittujen syiden takia suurin osa kuljetusyrityksistä päätyy rengasinvestoinneissaan premium-luokan tuotteisiin, sillä ne nähdään kannattavana pitkän tähtäimen investointina - ei pelkästään hetkellisenä hankintakuluna.

- Laadukkailla, ajotehtävään optimoiduilla premium-renkailla päästään hyvään kilometritulokseen, alhaisempaan polttoaineenkulutukseen, minimaalisiin rengasrikkoihin ja pienempään ympäristörasitukseen. Ja premium-renkaan ehdoton etu on sen pinnoitettavuus eli samalle rungolle saadaan järkevällä hinnalla uusi elämä. Bridgestonen valikoimasta löytyy suomalaisille kuljetusyrityksille juuri oikeat rengasmallit ja laadukkaat Bandag -pinnoitukset tuovat kustannussäästöä seuraaville kierroksille, ilmoittaa tuotepäällikkö Janne Ulmanen

Premium -renkailla vahva ja vakaa asema Kuorma-autojen premium -renkaiden osuus on pysynyt erittäin vahvana Suomen markkinoilla ja säilyttänyt vakaan aseman verrattuna keskihintaisiin ja halpoihin renkaisiin: Europoolin jäsenten statistiikan mukaan noin 60 % myytävistä renkaista on premium-laatua.

- Suomessa ajetaan haasteellisissa olosuhteissa suurilla kokonaismassoilla ja kilometrisuoritteilla, jolloin renkaissa päädytään parhaisiin mahdollisiin vaihtoehtoihin, mitkä tulevat käytössä edullisimmiksi. Valintoja ohjaa myös se, että kunnon talvipintoja ei oikeastaan löydy kuin premium-renkaista ja meillä renkaita pinnoitetaan eniten Euroopassa, joten premium-ren-

METSÄALAN AMMATTILEHTI 124 KULJETUS
- Laadukkaat oikein valitut premium -renkaat ovat kuljetusyrityksille pitkässä juoksussa kustannustehokkain ratkaisu, Bridgestone Finland Oy:n myyntipäällikkö Jussi Huhta (vas.) ja tuotepäällikkö Janne Ulmanen.

kaan hankkimalla saadaan samalla pinnoitukseen kelpaava laaturunko, sanoo Ulmanen. Brdigestone valmistaa kaikki Suomessa myytävät kuorma-autonrenkaat Euroopan tehtaillaan Puolassa ja Espanjassa.

- Lähellä oleva tuotanto takaa luotettavat toimitukset ja logistiikasta aiheutuvan mahdollisimman pienen ympäristörasituksen, Ulmanen toteaa.

Kokonaispalvelua ja pitkää yhteistyötä Laadukkaiden renkaiden lisäksi kuljetusyritykset luottavat paikallisesti palveleviin, osaaviin ja pitkäjänteistä yhteistyötä tekeviin rengasliikkeisiin, jotka tarjoavat kokonaispalvelua ymmärtäen asiakkaidensa erityistarpeet. Myös premium-merkkien pysyvyys ja panostus palveluihin ovat ratkaisevan tärkeitä asioita.

- Bridgestonella on todella pitkä historia Suomen markkinoilla ja paikallinen vahva organisaatio rengasliikkeiden ja loppukäyttäjien tukena. Panostamme kaikessa tekemisessä henkilökohtaiseen pitkäaikaiseen kumppanuuteen, mikä mahdollistaa parhaat kokonaisratkaisut. Meillä on seitsemän rengasalan ammattilaista vastaamassa myynnistä ja eri tuoteryhmistä, jotka liikkuvat aktiivisesti kentällä asiakkaiden parissa keskustelemassa rengastuksiin liittyvissä kysymyksissä; samalla saadaan suoraa palautetta ja kartoitetaan jatkuvasti asiakkaiden muuttuvia tarpeita. Lisäksi asiakkaita palvelee tekninen tuki mikä neuvoo ja opastaa kaikissa renkaisiin liittyvissä asioissa, osaava asiakaspalvelu ja Lahden suuri keskusvarasto, mistä hoituu toimitukset luotettavasti ja nopeasti koko maan alueella rengasliikkeille ja OEM-valmistajille; jopa seuraavalle päivälle kun tilaus tehdään ennen kello 15.00 ilman minimitilausmäärää ja joustavilla maksuehdoilla. Rengaskuljetuksistamme vastaavat kotimaiset kuljetusyritykset, jotka pyrkivät minimoimaan CO2-päästönsä, kertoo Jussi Huhta.

Jatkuvaa testitoimintaa

Bridgestone myös testaa koko ajan mm. talvirenkaita yhdessä suomalaisten kuljetusliikkeiden kanssa täällä meidän haastavissa olosuhteissa.

- Ja kyse ei ole mistään paikallisesta ns. nice to know testistä, sillä esimerkiksi nytkin helmikuussa tänne saapuu Japanista renkaan suunnittelijoita tutustumaan paikallisiin pohjoisen olosuhteisiin, voidakseen

kuulla kuljettajien suorat kommentit testissä olevista uuden sukupolven talvirenkaista. Japanilaisten insinöörien perusteellisuus on silmiinpistävä ja se näkyy tuotteiden perusteellisissa tutkimuksissa ja testeissä, Huhta

toteaa.

Rengasasioita

kannattaa miettiä...

Kuljetusyrityksiä Huhta kehottaa miettimään rengasasioita ennakoivasti, mikä tuo selvää

etua ja kustannussäästöjä:

- Kun seurataan renkaiden kulumista, rengaspaineita, pulttien oikeaa kireyttä, akselien suuntausta jne. niin päästään parempaan kilometrituotokseen ja osataan tehdä rengashankinnat

ajoissa, jolloin asennukset ym. voidaan suunnitella optimoidusti. Rengasinvestointia ei kannata lykätä liikaa sillä se on kuitenkin edessä jossain vaiheessa.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 125 KULJETUS
Duravis-R-Drive-002 vetävälle akselille. Duravis-R-Trailer-002 perävaunuun. Bridgestone M840 ja M852 edustavat perävaunurenkaiden kehityksen kärkeä ja ne ovat vakuuttaneet mm. puutavara-, hake- ja maansiirtokuljetusten ammattilaiset sekä perävaunuvalmistajat jotka käyttävät niitä laajasti ensiasennusrenkaina.

Helposti lähestyttävä huoltokumppani

Raskone keskittyy kaikessa toiminnassaan kuljetuskaluston liikkeellä pitämiseen - intohimolla, taidolla ja kolmen vuosikymmenen kokemuksella.

Rakennamme kestäviä asiakassuhteita ja aitoja kumppanuuksia. Kunnioitamme kuljetusalan sankareita ja haluamme omalta osaltamme pitää pyörät pyörimässä. Tuotamme nykyaikaisia korjaamopalveluita, joilla voimme vastata asiakkaidemme tarpeisiin ja olemme alan johtava toimija, sanoo toimitusjohtaja Jan Popov Pörssiyhtiö Relais Groupiin kuuluva Raskone koostuu yli 450 työntekijästä 18 eri paikka-

kunnalla. - Me Raskonelaiset teemme työtämme intohimolla ja taidol-

la - porukassa on vankkaa kokemusta ja nuoruuden intoa, jatkuvien koulutusten pitäessä osaamisen huipputasolla kaikilla osa-alueilla. Olemme onnistuneet rekrytoinneissa mikä kertoo Raskoneen haluttavuudesta työpaikkana ja onnistuneesta yhteistyöstä alan oppilaitosten kanssa. Toimimme joustavasti, kannamme vastuuta ja onnistumme yhdessä. Meidät tunnistaa huumorilla höystetystä yhteishengestä, korkeasta työmoraalista sekä suomalaisesta suoraselkäisyydestä. Haluamme olla helposti lähestyttävä yhteistyökumppani, joka tuntee asiakkaiden tarpeet ja vastaa niihin joustavasti kaikissa tilanteissa.

Korjaamoidemme toiminta ja osaaminen heijastuu suoraan paikallisten toimijoiden tarpeisiin - jokainen korjaamo on osa oman alueensa yhteisöä, toteaa Popov.

Kaikki merkit

- kaikki palvelut

Raskone työskentelee kaikenlaisten hyötyajoneuvojen parissa.

- Raskonelaisten tekninen osaaminen erityisesti MercedesBenz, Volvo sekä Scania -merkeissä on alansa huippua - keskitymme valtamerkkeihin mutta osaamista löytyy aivan kaikkien kuorma-autojen huoltamiseen valmistajan ohjeiden mukaisesti

tai asiakkaan toiveiden mukaisesti. Olemme erikoistuneet tarjoamaan asiakkaan autokalustolle kokonaisvaltaisia huoltoratkaisuja. Räätälöimme asiakkaille merkistä ja mallista riippumatta sellaiset huoltopaketit, jotka perustuvat juuri yrityksen omaan tarpeeseen. Lisäksi erikoisosaamistamme on päällirakenteet, varusteet ja vauriokorikorjaukset sekä kaiken tyyppisten perävaunujen kattavat huoltopalvelut. Kevyissä hyötyajoneuvoissa hoidetaan kaikki merkit ja tarjolla on kaikki palvelut, ilmoittaa Popov.

Uusi yritysilme ja viihtyisä korjaamokokemus

Raskoneen brändi muuttuu kevään aikana täydellisesti vastaamaan yrityksen nykyistä tekemistä ja tahtotilaa.

- Raskoneen uusi ilme tulee näkymään kaikessa logoista ja kotisivusta toimipisteiden ulkoasuun, huoltoautoihin ja asentajien työasuihin. Ensimmäisenä uuden brändin mukaan uudistui Seinäjoen piste ja sitten päivitetään loput 17 paikkakuntaa samalla tiloja remontoiden. Haluamme tarjota asiakkaillemme heidän arvoisensa nykyaikaisen viihtyisän korjaamokokemuksen niin palvelun kun tilojenkin osalta, toteaa Jan Popov.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 126 KULJETUS
Raskoneen brändi muuttuu kevään aikana täydellisesti vastaamaan yrityksen nykyistä tekemistä ja tahtotilaa. Raskoneen ammattilaiset pitävät asiakkaiden kuljetuskaluston pyörät pyörimässä koko maan alueella. Asiakkaille halutaan tarjota heidän arvoisensa nykyaikanen viihtyisä korjaamokokemus niin palvelun kun tilojenkin osalta.

Hyviä uutisia!

-uutislähetys

tarjoaa kuljetus-, metsä- ja maarakennusalan mielenkiintoisimmat uutiset viikon ajalta aina perjantaisin.

/ammattilehti.fi

@ammattilehti.fi

/ammattilehti.fi

Katso lähetys Ammattilehden Facebook, Youtube ja Instagram kanavillalähetyksellä jo kymmeniä tuhansia katsojia viikottain!

MAINOSTAJA! Haluatko yrityksesi uutisjuonnon tai mainosvideon mukaan Hyviin uutisiin? Soita 050 4129 030 ja suunnitellaan teille sopiva mediapaketti!

Voimalinjauudistus tuo lisää toimintamatkaa Mercedes-Benz eSprinteriin

Uusi Mercedes-Benz eSprinter-mallisto rakentuu kahden mallin, kahden koripituuden ja kolmen valinnaisen akustokoon ympärille.

Malleina tarjolle tulevat umpi- ja alustamallit. Umpikorisen auton valinnaiset koripituudet ovat keskipitkä A2 ja pitkä A3. Kookkaimman A3 korin kuormatilavuus on 14 kuutiometriä ja suurin enimmäismassa tulee olemaan 4,25 tonnia sekä suurin perävaunupaino 2 000 kiloa. Vaihtoehtoiset akkukoot ovat 56 kW, 81 kW tai 113 kW.

Mercedes-Benz suoritti uuden mallin viimeistelytesteissä Saksassa uuden täyssähköisen eSprinter toimintamatkatestin normaalissa liikenteessä Stuttgartin ja Münchenin välillä. Toimintamatka yhdellä latauksella oli 475 km, joka tarkoittaa 21.9 kWh:n kulutusta 100 km kohden. Kaupunkijakelusimulaatioissa suu-

ja pitkä A3. Kookkaimman A3 korin kuormatilavuus on 14 kuutiometriä ja suurin enimmäismassa tulee olemaan 4,25 tonnia sekä suurin perävaunupaino 2 000 kiloa.

rimmalla 113 kW akustolla varustettu malli on saavuttanut jopa yli 500 km toimintamatkoja. Täyssähköinen pakettiauto tarjoaa omistajalleen alhaisemmat käyttökustannukset ja paikallispäästöttömän vaihtoehdon lähijakeluun.

Pikalataus tauon aikana

Uudessa eSprinterissä on vakiona 11 kW AC-tasavirtalataus ja 115 kW DC-pikalataus. Asiakkaalle tämä tarkoittaa lyhyttä lataustaukoa: pienin 56 kW:n

akusto latautuu 10–80 % noin 28 minuutissa ja suurin 113 kW akusto puolestaan 42 minuutissa.

Kaksi moottorivaihtoehtoa

Kaikissa uusissa eSprinter -malleissa on taka-akselin rakenteeseen integroitu jatkuvaherätteinen PSM-synkronimoottori. Tuotantoon tulee kaksi tehovaihtoehtoa: 100 kW tai 150 kW. Suurin tarjolla oleva vääntömomentti on parhaimmillaan 400 Nm.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 127 KULJETUS
Kaikissa uusissa eSprinter -malleissa on taka-akselin rakenteeseen integroitu jatkuvaherätteinen PSM-synkronimoottori. Uuden eSprinterin malleina tarjolle tulevat umpi- ja alustamallit. Umpikorisen auton valinnaiset koripituudet ovat keskipitkä A2

Ford F-150 Pro 4x4 Lightning Platinum

Ei mikään tuulimylly

Perinteisesti USA:ssa valmistettuja lava-autoja on ihannoitu niiden verraten suuren koon sekä iskutilavuudeltaan liki laivamoottoriluokkaan asettuvien voimanlähteiden puolesta. Selvitimme säilyykö illuusio kun voimanlähteenä onkin mukavasti höpöttövän V8:n asemesta lähes äänettömät sähkömoottorit.

Ford F-150 Lightning on valmistajan PohjoisAmerikan markkinoille kehittämä täyssähkökäyttöinen lava-auto. Kuin salama kirkkaalta taivaalta Ford-maahantuojalta ilmoitettiin että yksi valmistajan esittelyautoista vierailisi pikaisesti Suomessa ja niin Ammattilehdelle avautui mahdollisuus lyhyeen koeajoon tällä USA:n lava-autoteollisuuden äänettömällä ihmeellä.

Kahdella moottorilla

Ford lähestyy lava-automallis-

ton sähköistymistä varsin konservatiivisesti. Vaikka tekniikka sen mahdollistaisi, niin F-150 Lightning jakaa ulkoisesti yhä perinteisen Pick-Upin ulkokuoren. Perinteinen polttomoottori on korvattu kahdella kompaktilla sähkömoottorilla, jotka on viety vetävien akselien yhteyteen. Moottorien parhaaksi yhteiseksi tehoksi ilmoitetaan 580 hv ja vääntömomentiksi 1050 Nm.

Suoritusarvojen puolesta ei siis mitään aivan tavatonta jenkki-automarkkinassa, paitsi kiihtyvyys. Siltä osin Amerikan-sa-

lama onkin sitten aivan omillaan. Valmistaja lupaa kokonaispainoltaan niukasti päälle 3,5 tonnisen kiihtyvän 0-100 km/h nopeuteen reilussa neljässä sekunnissa. Tätä, oikeastaan aivan turhaa ominaisuutta kokeiltaessa on taas aika antaa kiitoksen sana istuimien selkänojien suunnittelijoille. Sähkömoottorit kun eivät liioin voiman annostelussa viivyttele. Vaikka voimaa onkin tarjolla parin auton edestä, jää kokemus silti hieman ohueksi. Moottoriäänet näet puuttuvat ja se on asia mikä kysyy, ainakin

vinkkelikoneiden jytinään mieltyneiltä jonkin sortin totuttelua.

Mielenkiintoisena ja erittäin toimivana ratkaisuna pienikokoisen sähkömoottorin jättämä avoin tila konehuoneen puolella on valjastettu tavaratilaksi. Tilavuudeltaan 400 litran vetoinen ja tasaisella lattialla varustettu säilytystila sopii vaikka taukotuvaksi, jos aika käy pitkäksi matkustamossa tai lavalla; onhan etukontissa kattokin pään päällä.

Ylellisen mukava Sisällä matkustamossa on tar-

jolla ylellistä mukavuutta, ainakin näin hintahaitarin yläpäähän asettuvassa Platinum-varustelutasossa. Kojelaudan keskellä on nykytyylin mukaisesti varsin kookas Ford Sync4 -kosketusnäyttö, joka toimii samalla useimpien toimintojen käyttöpaneelina. Istuinmukavuus ja jalkatilat ovat molemmilla istuinriveillä kunnossa, USB-pistokkeita ja mukitelineitä löytyy ympäri ohjaamoa.

Mukavuuspainotteisuus tuntuu myös ajettavuudessa. Jousitus myötäilee ansiokkaasti epä-

METSÄALAN AMMATTILEHTI 128 KULJETUS
Kuva ei paljasta Ford F-150 Lightningin valtavia mittasuhteita: pituutta karvan alta kuusi metriä, korkeutta noin kaksi metriä ja leveyttä peilien kanssa liki 2,45 metriä. Kompaktit sähkömoottorit on viety akseleiden yhteyteen. Moottorien parhaaksi yhteiseksi tehoksi ilmoitetaan 580 hv ja vääntömomentiksi 1050 Nm.

taisaisuuksiin. Katsaus alustan komponentteihin paljastaa auton valmistetun kovaan työhön.

Tukivarret ja nivelet eivät ole mitään pokattua peltiä, vaan tukevaa tavaraa ja pääsääntöisesti alumiinista, joko valamalla tai jyrsimällä työstettyjä.

Virtaa akkuun ja kättä taskuun Matalalle alustaan sovitetun pidemmän toimintamatkan akkupaketin käytettävissä oleva kapasiteetti on reilut 130 Kwh, mikä riittää valmistajan ilmoittaman mukaan jopa yli 500 kilometrin toimintamatkaan. Lataus sujuu jopa 150 Kw pikalaturilla. Nyt jos joku onnekas päättää tuottaa tällaisen tuulisähköllä maailmaa parantavan lava-auton Suomeen, niin on hyvä muistaa ettei meikäläiset latausliittimet tietenkään sovi ilman erillistä adapteria Fordin pistokkeeseen.

Ei mikään tekemätön paikka, mutta maininnan arvoinen kylläkin. Ford ei ole ainakaan virallisesti tuomassa F-150 sarjaa Euroopan markkinoille. Rinnakkaistuonti jää siten ainoaksi vaihtoehdoksi.

Ja massaa autossa on sen verran että kuorma-autoksihan se Lightning on Suomessa rekisteröitävä. Sehän tarkoittaa nopeudenrajoitinta, mikä ei ole sähköautossa mitenkään huono asia ja voi sitten suosiolla ottaa sen mopomman vain 452 hv / 775 Nm moottorivaihtoehdon.

Hinnoittelun puolesta sähköautot alkavat olla jo kiinnostavia. Uudella mantereella Ford F-150 Lightningin hintapyynnit alkavat vajaasta 50 000 dollarista ja päättyvät nyt koeajettavan Platinum varustelutason auton noin 100 000 pyyntihintaan. Ei muuta kuin autokaupoille...

METSÄALAN AMMATTILEHTI 129 KULJETUS
Nokkapellin alta ei paljastu enää moottori vaan reippaan kokoinen tavaratila, mikä sopii vaikka taukotuvaksi työmaakäytössä. Perälauta liikkuu sähköisesti. Lavalle sopii kuormaa noin 900 kg edestä. Sekä lavalla että nokkapellin alla olevasta pistokkeesta akkuhin varastoitua sähköä voidaan jakaa vaikka mökin tarpeisiin. Kojelaudassa on Euro-Fordeistakin tuttua ilmettä ja ohjaamon mukavuus amerikkalaiseen tyyliin huipputasoa. ”Vaihdevipu” on mallia heavy duty. Ylellisimmässä Platinum varustelussa katto on lasia ja istuimet verhoiltu kaksisävyisellä nahkaverhouksella. Ford valmistaa F-150 Lightning pick-upit Michicanissa Dearbornin tehtaassa, minkä kapasiteetti on mahdollista nostaa kyseisen mallin kohdalla jopa 150 000 kappaleeseen tämän vuoden syksystä eteenpäin.

Hankintatuet vauhdittavat pakettiautokannan sähköistymistä

Käytettyjen autojen kauppa on vilkastunut - myös uusien autojen rekisteröinneissä elpymisen merkkejä

Maaliskuussa rekisteröitiin 7 667 uutta henkilöautoa, mikä on 1,8 prosenttia enemmän kuin viime vuoden maaliskuussa. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana henkilöautoja on rekisteröity 20 969, joka on 3,5 prosenttia viime vuoden alkua vähemmän.

Henkilö- ja pakettiautojen ensirekisteröinnit ovat pitkäaikaisen komponenttipulan ja taloustilanteen heikentämän kysynnän takia tammi-maaliskuussa jääneet noin neljänneksen pitkän aikavälin keskiarvoa alemmas. Komponenttipula on vähitellen väistymässä, ja autojen saatavuuden odotetaan paranevan kuluvan vuoden aikana.

Käytettyjen henkilöautojen kauppa on alkuvuoden aikana piristynyt selvästi viime vuosiin verrattuna. Autoliikkeissä käytettyjen autojen kauppaa on ollut tammi-helmikuussa käyty noin 3,5 prosenttia viime vuoden alkuvuotta vilkkaammin.

Pakettiautoja ensirekisteröitiin maaliskuussa 907, joka on 13,3 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden maaliskuussa. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana on rekisteröity yhteensä 2 544 pakettiautoa, mikä on 14,9 prosenttia viime vuotta vähemmän.

Kuorma-autojen tuotannon pullonkaulat on jo pääosin ohitettu ja rekisteröinnit ovat alkuvuonna olleet kasvussa viime vuosiin nähden. Kuorma-autoja ensirekisteröitiin maaliskuussa yhteensä 338, joka on 30,0 prosenttia enemmän kuin viime vuoden maaliskuussa. Yli 16 tonnin painoluokan kuorma-autoja on vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana rekisteröity yhteensä 777, joka on 21,4 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Keskiraskaita 6-16 tonnin kuorma-autoja rekisteröitiin tammi-maaliskuussa 48, joka on 29,7 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Kevyitä alle 6 tonnin kuorma-autoja rekisteröitiin 207, joka on 13,1 prosenttia enemmän kuin viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Uusia linja-autoja on tammi-maaliskuussa rekisteröity 69, joka on 11 prosenttia enemmän kuin pitkän aikavälin keskimääräinen alkuvuoden rekisteröintien määrä.

Hankintatuet ovat nopeuttaneet autokannan sähköistymistä

Täyssähköautojen osuus henkilöautojen ensirekisteröinneistä kasvoi maaliskuussa ennätykselliseen noin 37 prosentin osuuteen ensirekisteröinneistä. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana täyssähköautojen osuus ensirekisteröinneistä on ollut noin 31 prosenttia. Ladattavien hybridien osuus on ollut alkuvuoden aikana tasainen, keskimäärin 18 prosenttia ensirekisteröinneistä.

Sähköautojen suuri osuus rekisteröinneistä johtuu siitä, että vuoden 2021 lopun

ja vuoden 2022 kevään aikana sähköautojen kysyntä kasvoi selvästi. Hankintatuet ja polttoaineiden nopeasti kasvanut hinta lisäsivät sähköautojen asiakastilauksia, mutta pidentyneiden toimitusaikojen takia näitä autoja rekisteröidään pääosin vasta tämän vuoden puolella. Täyssähköautojen tilaukset kasvoivat keväällä 2022 niin suureksi, että hankintatuen määräraha loppui hetkellisesti huhtikuussa. Hankintatuelle saatiin kevään lisäbudjetissa lisämääräraha, jonka turvin hankintatukea voitiin jatkaa. Täyssähköisten henkilöautojen hankintatuki päättyi viime vuoden lopussa. Sähköautojen kysyntä on laskenut selvästi viime vuodesta, sillä alkuvuoden 2023 aikana tilatuista uusista autoista vain viidennes autoista on ollut täyssähköautoja.

- Henkilöautojen hankintatuki päättyi Suomessa sähköistymiskehityksen etenemiseen nähden liian aikaisin, sillä vallitsevassa markkinatilanteessa tuelle on suuri tarve. Vaikka 2 000 euron tuki ei ollut suuri, se kavensi sähköauton ja bensiiniauton hintaeroa. Tukien alasajo vaikuttaa väistämättä markkinakysyntään, tästä on kokemuksia myös muista Pohjoismaista. Ruotsissa tehtiin marraskuussa päätös lopettaa hankintakannuste ja Norjassa sähköautojen arvonlisäveroetuuksia on pienennetty. Sähköautojen kysyntä on alkuvuonna vähentynyt kannusteiden leikkausten takia Ruotsissa ja Norjassa noin 70 prosentilla, kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Pakettiautojen ensirekisteröinneissä sähköistyminen on lähtenyt tänä vuonna ripeään kasvuun. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana ensirekisteröidyistä pakettiautoista täyssähköautoja oli 17 prosenttia, kun osuus oli vielä viime vuonna keskimäärin 6 prosenttia. Viime vuoden alussa alkanut kolmivuotinen pakettiautojen hankintatuki on lisännyt selvästi sähköpakettiautojen kysyntää. Sähköpakettiautojen hankintatukea oli maaliskuun 2023 loppuun mennessä haettu jo noin 500 sähköpakettiauton hankintaan. Keskimääräinen tuki sähköpakettiauton hankintaan on ollut noin 4 000 euroa.

- Toisin kuin henkilöautoilla, uusien pakettiautojen tilauksissa sähköautojen osuus on ollut suhteellisen tasainen. Hankintatuki on pitänyt sähköpakettiautojen kysyntää yllä, vaikka korkojen nousu ja inflaatiokehitys ovat jarruttaneet uusien autojen hankintaa. Myös täyssähköisten henkilöautojen hankintatuen jatkaminen olisi olennaisen tärkeää, jotta autokannan sähköistyminen ei hidastuisi, kertoo toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta.

Suurin osa auto- ja liikennealan vaalikoneeseen vastanneista kansalaisista ja ehdokkaista oli sitä mieltä, että nykyinen sähköistymiskehitys ei ole riittävä päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi. Vaalikoneen perusteella kansalaiset ja ehdokkaat suosivat erityisesti kierrätyspalkkiota ja täyssähköisten autojen hankintatukia liikenteen päästövähennystoimenpiteinä.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 126 KULJETUS

Ford e-Transit L2H2 3500

Talvi yllätti - positiivisesti

Ford Transit on Suomalaisten suosikki - myynti vetää hyvin käyttövoimasta riippumatta. Sähkökäyttöisen mallin tunnistaa etumaskin sinisistä viivoista.

Ammattilehti esitteli kesällä 2022 uuden Ford e-Transitin, joka osoittautui vallan energiapihiksi autoksi. Kokeilimme säilyttääkö e-Transit pihin auton maineensa myös talvikeleillä. Ja säilyttäähän se!

Ford Transit on sen verran yleinen pakettiauto, ettei sen läpiluotsaavaan esittelyyn kannata tuhlata palstatilaa. Nyt koeajettavan täyssähkökäyttöisen e-Transitin kohdalla mainittakoon, että vaikka kori onkin sama, niin voimalinja on täysin vain tätä mallia varten kehitetty. Ei siis mikään polttomoottorin kiinnikkeisiin sovitettu kompromissi.

Pihistelijä

e-Transitin sähkömoottori jota tarjotaan 184 ja 269 hevosvoimaisena on viety täysin uudelleen suunnitellun, erillisjousituksella varustetun taka-akselin yhteyteen. Kapasiteetiltaan 68 kWh akusto sijaisee taka-akselin etupuolella. Pisimmäksi toimintamatkaksi ilmoitetaan tässä koripituudessa 260 km, moottoritehosta riippumatta. Se tarkoittaa noin 26 kWh:n kulutusta sadalla kilometrillä.

Suomalaisia kiinnostava tieto on se miten sähköautolla pärjätään lumen ja loskan keskellä. Ja mitä e-Transitiin tulee, niin odotettua paremmin. e-Transit on aina takavetoinen, mikä tuo omat

Ohjaamoergonomia on ajoneuvoluokan kärkeä. Uusi isolla kosketusnäytöllä varustettu Ford Sync 4 -käyttöjärjestelmä ymmärtää hyvin suomenkielistä puheohjausta. Latauksen ja monien muiden toimintojen ohjaus sujuu myös mobiilisovelluksen kautta.

haasteensa etenemiseen. Akkukäyttöisessä autossa painojakauma on kuitenkin takavetoiselle suotuisa, joten e-Transit etenee jäällä vähintäänkin siedettävästi - nastarenkailla on tosin osansa tässä asiassa.

Koeajossa otettiin selvää eTransitin sopivuudesta taajamaalueen haasteisiin. Lyhyitä ajopätkiä, useita pitkiä taukoja ja vaihtelevilla kuormilla. Mittausjaksolla auton annettiin jäähtyä kunnolla useita kertoja. Lämmitystä säädettiin 15,5 ja 19-asteen välillä. Keskikulutus vajaan kolmensadan, Kehä III:n sisäpuolella ajetun kilometrin osalta asettui auton ajotietokoneen mukaan 32 kWh/100km tasolle, hieman nollan molemmin puolin seilaavilla lämpötiloilla. Lukemaa voi pitää erittäin hyvänä saavutuksena tämän kokoluokan pakettiautolle. Vaikka nyt jäätiin aika kauas valmistajan ilmoittamista lukemista on noin 200 km toiminta-

matka monelle pakettiautoa päivittäin käyttävälle yritykselle riittävä.

Pakkanen verottaa

toimintamatkaa

Kuuden pakkasasteen lämpötilassa kylmällä autolla ajetun noin 13 km ajorupeaman keskikulutus nousi 43 kWh/100 km lukemaan. Sama lenkki parin plus asteen lämpötilassa sujui 36 kWh/100km keskikulutuksella.

Kokonaisuutena e-Transit osoittautui kyvykkääksi autoksi. Hallintalaitteet ovat likimain samat ja rahtiosasto täysin sama polttomoottorivarianttien kanssa. Näiltä osin siirtyminen eTransitin pariin tai miksei myös toisin päin on vaivatonta.

Lataus puhuttaa e-Transit on varustettu 115 kW pikalatausmahdollisuudella, joka ei kokeilussa yltänyt lähellekkään luvattua, vaikka lataus-

e-Transitissa on reilusti maavaraa ja akustot on suojattu asiallisesti iskuilta sekä muilta elementeiltä. Moottori on akuston takana taka-akselin yhteydessä.

ta testattiin kahteen eri otteeseen teholtaan 200 kW latausasemalla. Ensimmäisellä kerralla lataus suoritettiin 19:sta 80:een prosenttiin. Suurin teho latauksen alkuvaiheessa oli 65 kW, lataustason kasvaessa tehonsyöttö pieneni 50 kW:n tasolle ja lopulta 80 prosentin rajapyykillä alle 30 kW:iin. Latausjakson kokonaisajaksi tuli 41 minuuttia. Seuraavalla kerralla latausta koitettiin akun lataustason ollessa 46 pro-

senttia. Virtaa auto otti vastaan 48-50 kW:n teholla. Liekö ongelmana auto vai latausasema? Vaikka useimmissa yrityksissä lataus tehtäisiinkin yöaikaan omalla WallBoxilla ovat tilapäiset latausajat otettava huomioon työpäivää tai ajoreittiä suunniteltaessa. Latausjärjestelmissä on vielä kehitettävää niin autovalmistajilla kuin palvelutarjoajillakin.

METSÄALAN AMMATTILEHTI
131 KULJETUS
Rahtiosaston puolella on tuttu näkymä. Sähköauton tavaratilan varustelut kannattaa antaa ammattilaisten tehtäviksi - akustot kun ovat heti lattian alla.

RAM 1500 4x4 HEMI eTorgue Limited 10th anniversary Crew Cab

Työmaiden salonkivaunu

RAM on tuonut mallistoonsa uuden ja vielä aikaisempaakin hulppeammin varustellun vaihtoehdon lava-autojen

Full Size-luokkaan sijoittuvasta RAM 1500:sta.

10th anniversary mallin mukavuusvarusteisiin on pakattu likimain kaikki ajateltavissa olevat ”jenkkiherkut”.

RAM maahantuoja Carvis

talta koeajettavaksi lainatussa autossa on ikään kuin kirsikkana kakussa väkivahvaan HEMI-vinkkeliin liki 200 Nm verran lisävääntöä tuova eTorgue-kevythybridi.

Juhlamallin Ramissa valmistaja on vienyt korkealuokkaisen viimeistelyn, etenkin matkustamon puolella, vielä pisaran verran sisarmallejakin pidemmälle.

Juhlamallin ulkoisia tunnusmerkkejä ovat koko keulan leveydelle ulottuva krominhohtoinen maski ja konepeiton keskeltä korottava ”kyhmy”. eTorgue -paketin läsnäolo puolestaan selviää kyhmyn logosta. Myös vanteet ovat juhlavammat ja halkaisijaltaan 22-tuumaiset, joskin nyt autossa on alla pari tuumaa pienemmät talvikiekot Dirt AT:n näyttävillä vanteilla. Sisustan puolella on tarjolla

perinteiset pyöreäpohjaiset mittarit ja uusimman sukupolven kosketusnäytön toimivasti yhteensovittava kojelauta. Auton lajityypille ominaiseen tapaan useimmat ajossa tarvittavista toiminnoista löytyy omien kytkimien takaa.

Juhlamallissa verhoilumateriaaleista on otettu kaikki irti. Kojelaudan päällä ja jopa A-pilarien nousukahvoissa on nahkaa pinnassa. Ilmastoidut ja kaikin ajateltavissa olevin säädöin varustellut etuistuimet on verhoiltu takaistuimien tavoin vaalealla ja tummalla nahalla. Lisäksi kookkailla lasi-ikkunoilla varustetun katon verhoilu on ylellistä Al-

cantaraa. Äänieristys kestää vertailun parhaimpiin kaukoliikennerekkoihin. Ja kun 2020-luvun jenkkiautosta on kyse, niin erilaisten viihdelaitteiden liitettävyyspalvelut ja auton äänentoisto on viety omalla WiFi-verkolla varustetussa juhlamallissa huippuunsa.

Yhdeksäs sylinteri

V6 ja V8 bensiinimoottorilla varustettuja RAM 1500 Full Size -lava-autoja on saanut vuodesta 2019 lähtien eTorque -kevythybridivaihtoehtoina. Noin 50 kilogrammalla auton massaa kohottava ja RAM mallistossa ainoastaan 1500 -sarjaan tarjot-

tava eTorque sisältää sähkömoottorin ja vaihtovirtageneraattorin yhdistelmän. Järjestelmä toimii perinteisen laturin ohella liikkeellelähdöissä polttomoottoria avustavana apumoottorina. Lisäksi hihnavälitteinen eTorgue-moottori toimii

Start-Stop järjestelmän nopeatoimisena käynnistinmoottorina.

eTorque-laturi/sähkömoottori kerää talteen sähköä regeneratiivisen jarrutuksen avulla auton rakenteisiin vietyyn 48 Voltin ja kapasiteetiltaan 0,43 kWh akkuun.

Nyt koeajettava RAM 1500 4x4 on varustettu 5,7 litran HEMI V8 moottorilla. HEMI on lyhenne sanasta hemisphere, joka

tarkoittaa puolipallon muotoa. Chryslerin moottoreissa HEMI tarkoittaa puolipallon muotoisia palotiloja, jotka yhtymä esitteli tehoa ja hyötysuhdetta parantavana uutuutena 1950-luvun alussa. Uusimmat HEMI-moottorit eivät ole aivan esikuvansa kaltaisia: palotilat ovat hieman ovaalinmuotoiset ja moottorissa on polttoainetaloutta kohentava lepuutusjärjestelmällä, eli matalilla kierroksilla moottori käyttää vain neljää sylinteriä. Tehon tarpeen kasvaessa kaikki kahdeksan sylinteriä otetaan käyttöön. Alle 2000 r/min toimivan eTorgue -järjestelmän tarjoamalla noin 175 Nm lisävääntömomentilla valmistaja paikkaa lepovuorossa olevilta sylintereiltä saamatta jäävää vääntömomenttia. Valmistajan mukaan eTorguen tarjoaman lisäpotku ulosmitataan kokonaisuudessaan kun auton jatkeeksi on kytketty kärry tai vastaava. Samalla auton uudistettu 8-portainen automaattivahteisto siirtyy ns. vetotilaan.

Koeajon tunnelmia

Pikaisessa koeajossa ja ilman kärryä järjestelmän tuoman lisävääntömomentin purevuus jäi pitkälti arvailujen varaan, sillä teholtaan liki 400 hevosvoimaisesta moottorista irtoaa ilman apumoottoriakin vääntöä yli 550 Nm verran. Ja kipakan pakkasen johdosta start/stop-järjestelmäkin oli automaattisesti pois käytöstä.

Aivan kaikkia saatavilla olevia herkkuja tähän autoon ei kui-

METSÄALAN AMMATTILEHTI 132 KULJETUS
Juhlamallin RAMin verollinen hintapyynti on noin 115 000, mikä on linjassa sen lähimpien kilpailijoiden kanssa. Koeajo tällä kuorma-autolla, on hämmästyttävän hieno kokemus! Kojelaudan 12 tuuman näyttö on kirkas ja varustettu Uconnect 5 -järjestelmällä. Massiivisessa keskikonsolissa on liukuvat mukinpidikkeet ja kaksinkertainen avattava kansi. Konsolin etuosassa on lataava matkapuhelinteline. Akselilukolla varustettua nelivetojärjestelmää hallitaan vaihdevalitsimen viereisistä nappuloista.

tenkaan ole valittu, sillä jousitus on toteutettu perinteisin kierrejousin. Ilmapalkeet olisi saatavilla valmiiksi tehtaalta, sellaisia havitteleville. Kuormatta ajettaessa rautajousitus muistuttaa ajossa ajoittain tienpinnan epätasaisuuksista lava-autoille ominaisena taka-akselin jousituksen kovuutena. Liukkaalla alustalla automaattisesti kytkeytyvä neliveto pitää huolen sujuvasta matkanteosta. Mahdollisia ääritilanteita ajatellen RAM on varustettu asianmukaisin vetoluiston ja kaistallapitoavustimin sekä hatajarrutusavustimin ym. vermein. Harmillisesti RAM:it menevät kokonaismassan puolesta automaattisesti Suomessa kevytkuor-

ma-autojen kategoriaan, mikä tuo mukanaan velvoitteen nopeudenrajoittimen käytölle. Toisaalta maltillinen ajotapa pitää polttoainelaskut siedettävän rajamailla. Valmistaja ilmoittaa HEMI eTorguen maantiekulutukseksi 22 Mpg eli tuollaiset 9,35 l/100 km. Ja kun polttoainetankilla on kokoa hulppeat 124 litraa, voi RAMilla taivaltaa huoleti pidempiäkin siirtymiä.

Mitä maksaa?

RAM 1500 mallisto on laaja ja kaiken kattava. RAM maahantuoja Carvistan malliston selkärankana ovat kahdella istuinrivillä varustetut mallit, mutta

kaksipaikkaisiakin saa tilauksesta. Yrittäjä Janne Noukkalan mukaan hintaero jää niin pieneksi, ettei sellaisia ole järkevää hankkia. RAM 1500 malliston hintahaitari on malliston tapaan monen kirjava. Työkäyttöön sopivan ja varusteiltaan karsitun RAM Classic -mallin saa arvonlisäveroineen reilulla kuudellakypillä. Hinnaston toinen pää on tällä haavaa tehdasmalliston osalta jossain 190 000 euron tuntumassa: - Sillä saakin sitten jo ravintoketjun huipulle sijoittuvan ja remmiahtimella varustetun RAM TRX -mallin erikoisversion, Noukkala lisää ja jatkaa, tervetuloa koeajolle ja kaupoille tänne Lohjan suuntaan!

RAM 1500:sen voimanlähteenä on 5,7-litrainen Hemi V8, jota tukee 48 voltin eTrogue-kevythybridijärjestelmä. Moottorista irtoaa 395 hevosta ja 556 Nm vääntömomenttia. eTorgue antaa tarvittaessa koneelle 175 Nm edestä lisävääntöä. Uusimman kehitysversion 8-vaihteinen automaattivaihteisto on sujuvatoiminen.

PÄIVITÄ & SÄÄSTÄ!

Päivitä nykyiset valaistusratkaisut uudenaikaiseen LED-valaistukseen!

,Valokeitaalta saat kustannustehokkaat, ympäristöystävälliset ja laadukkaat LED-ratkaisut joka tilanteeseen yli 30 vuoden kokemuksella!

Myös ilmaiset säästölaskelmat, sekä suunnittelu- ja asennuspalvelua!

METSÄALAN AMMATTILEHTI 133 KULJETUS
Lavalle sopii pari eurolavaa poikittain tai vaikka polttoainepytty. Multi Function Tail Gate -perälauta aukeaa joko perinteisesti alas tai vaihtoehtoisesti takaovien tapaan molemmille sivuille.
Valokeidas Oy Valokeidas Oy Valokeidas Oy Valokeidas Oy Valokeidas Oy Jarmo Kauppi 0400 368005 www.valokeidas.fi posti@valokeidas.fi
Myös takamatkustajille on tarjolla väljät oltavat. Istuimet taittuvat tarvittaessa ylös. Alla olevaan lokeroon sopii vaikka kalastusvälineet. Keskikonsolissa on riittävästi latauspisteitä viihdelaitteille sekä 110 V ulostulo sähkövehkeille. Adapterilla virtaa tulee EU-laitteisiinkin.
www.valokeidas.fi
VALORATKAISUT SÄHKÖÄ

PARKER F3

KUORMA-AUTOPUMPPU: HELPPO KYTKEÄ & VAPAUTTAA

F3-pumppu on kehitetty asennettavaksi moottorin voimanottoon ja käytettäväksi silloin, kun kuljettajan on käsiteltävä hydrauliikkayksikköä samalla, kun hän ohjaa kuormaautoa. Pumpun ainutkertaisen suunnittelun ansiosta se voidaan kytkeä ilman, että moottoria tarvitsee sammuttaa. Kun työ on tehty, hydraulipumppu voidaan vapauttaa täysin moottorista. Uusien F3-pumppujen ominaisuudet ovat helposti käytettävissä esimerkiksi koukkulavakuorma-autoissa, lavakuormaimissa ja kippiautoissa.

F3-pumpun ja muut Parkerin luotettavat sekä laadukkaat pneumatiikka- ja hydrauliikkatuotteet raskaan kaluston käyttöön saat helposti matkasi varrella palvelevilta ParkerStore-yhteistyökumppaneilta. Mobile Technology Centerit auttavat mahdollisissa hydrauliikan päivitystarpeissa ja hydrauliikkahuollossa.

Letkut • Liittimet • Hydrauliikka • Pneumatiikka • Tarvikkeet

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

Teknologia 23 sukeltaa alan keskeisiin ilmiöihin

Ensi marraskuussa järjestettävän Teknologia-tapahtuman suunnittelu on parhaillaan käynnissä Helsingin Messukeskuksessa. Tapahtuman sisältö rakennetaan neljän keskeisen avainaiheen ympärille, jotka ovat vihreä siirtymä, toimitusverkostot, vetyteollisuus ja tekoäly. Teknologia 23 avaa ovensa Messukeskuksessa 7.–9.11.

Tapahtuma nostaa esille teollisuuden tärkeitä puheenaiheita ja ilmiöitä. Valitut painopistealueet heijastavat keskeisiä tulevaisuuden kysymyksiä.

- Monet globaalit haasteet näkyvät koko ajan enemmän teollisuudessa. Esimerkiksi huoli energian riittävyydestä on pinnalla niin yksittäisten kuluttajien mielissä kuin eri toimialoilla, ja tähän teknologisilla ratkaisuilla voi olla merkittäviä ratkaisuja. Vihreä siirtymä, muutokset toimitusketjuissa ja vetyteollisuus ovat aivan keskeisiä aiheita teollisuusyrityksissä tänä päivänä, minkä vuoksi on hyvä että niistä keskustellaan myös

Teknologia-tapahtumassa, toteaa toiminnanjohtaja Marko Vuorio Suomen Automaatioseura ry:stä.

Teknologia 23 -tapahtumassa on ohjelmaa kaiken kaikkiaan viidellä lavalla. Kävijöiksi houkutellaan alan ammattilaisten lisäksi myös opiskelijoita, joille suunnattu Tulevaisuuden Työnantaja -teemapäivä järjestetään ensimmäisenä päivänä.

- Teknologia-alan osaajapula kiihtyy jatkuvasti ja kilpailu ammattilaisista on kovaa. On arvioitu, että muutaman vuoden sisällä osaajavaje on kasvamassa jopa 40 000 työntekijään. Ensi marraskuussa näytteilleasettajilla onkin erinomainen tilaisuus kirkastaa työnantajamieliku -

vaansa ja jäädä tulevien ammattilaisten mieleen, sanoo liiketoimintapäällikkö Marcus Bergström Messukeskuksesta.

Tapahtuman sisältöä suunnitellaan laajan kumppaniverkoston kanssa. Mukana on eri teknologianalojen yhdistyksiä sekä muita yhteisöjä, kuten Women in Tech -verkosto. Tänä vuonna uutena kumppanina joukkoon liittyy Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry METSTA. Tapahtuma herättää kiinnostusta, ja alan kaikki tärkeät toimijat ovat jo ilmoittautuneet mukaan.

Teknologia 23 huipentuu Teknologia Party -iltajuhlaan 8.11. jossa esiintyy mm. Erika Vikman. Tapahtuman koko ohjelma julkistetaan elokuussa.

Kilpailuja Teknologia-tapahtumassa kolmatta kertaa järjestettävä startup -kilpailu etsii tämän hetken lupaavimpia kasvuyrityksiä. Kilpailuun voi lähettää ehdotuksia

31.8. saakka, jonka jälkeen kilpailuraati valitsee ehdotuksista

5-7 parasta ideaa tapahtumassa järjestettävään pitchaus-finaa-

liin. Kisan voittaja palkitaan Suomen Messusäätiön lahjoittamalla 10 000 euron stipendillä. Amazing Robots -kilpailu on suunnattu puolestaan korkeakoulujen opiskelijoille. Sen tarkoituksena on kasvattaa erityisesti tietotekniikan, robotiikan ja tekoälyn näkyvyyttä ja kiinnostavuutta. Kilpailutehtävänä on luoda robotti, joka tekee jotain kiinnostavaa, ja tiimien tehtävänä on määrittää, mikä tekee robotista kiinnostavan. Myös tämän kilpailun voittaja palkitaan 10 000 euron palkinnolla.

Meiltä saat kattavan tuotevalikoiman lisäksi ammattitaitoisen suunnittelun, huollon ja korjauksen.

Palvelemme:

VANTAA

Mäkituvantie 11 , 01510 Vantaa, p. 0207 65 165

KOKKOLA

Patamäentie 3 , 67100 Kokkola, p. 0207 65 167

SEINÄJOKI

Teollisuustie 5, 60100 Seinäjoki, p. 0207 65 164

TAMPERE

Palmrothintie 7 B, 33920 Pirkkala , p. 0207 65 163

JYVÄSKYLÄ

Puulaakintie 5 , 40350 Jyväskylä, p. 0207 65 131

Tutustu tuotevalikoimaamme:

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI Hydrauliikka&Automaatio 135
i
www.nestepaine.f

Parhaat komponentit viimeistelevät laadun

Kokkolalainen Tyllis Oy

Ab tunnetaan laadukkaista päällirakenneratkaisuistaan. Vahvan osaamisen ohella laadukkaat komponentit alusta loppuun takaavat laadun. Yksi pitkäaikaisista yhteistyökumppaneista on HAWE Finland.

Kokkolassa Niittykadulla on täysi tohina päällä, kuten aina kun Tylliksellä käy. Vuonna 1956 perustettu Tyllis Oy Ab tunnetaan niin Suomessa kuin Pohjoismaissakin erinomaisesta työn jäljestään.

- Meillä on täällä yli 8000 neliön tilat hiekkapuhaltamosta, maalaamosta ja plasmaleikkureista alkaen. Teemme kaiken

paketin suunnittelusta alkaen itse ja tuotteet räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan. Kun tehdään kaikki itse, voimme mennä laadusta aina takuuseen.

Jos jotain tulee, niin ei auta kuin katsoa peiliin, sanoo vuodesta 1989 toimitusjohtajana toiminut

Göran Tylli Päällirakennepaketin rakentaminen on tarkkaa puuhaa:

- Alustassa voi tehdä virheitä, ellei tiedä mitä on tekemässä. Pitää osata esimerkiksi laskea oikeanlaiset akselimassat, jotta kalustosta saadaan paras hyöty

irti. Jokainen meillä valmistuva päällirakenne on erilainen, suunnittelemme ja valmistamme runkopalkit alusta loppuun itse. Emme tee kompromisseja asiakkaan kustannuksella, vaan pyrimme aina löytämään kustannustehokkaimman ratkaisun.

Tuotanto pyörii täysillä

Haastavista komponettitilanteista huolimatta Tylliksellä on vahva vuosi takana.

- Viime vuosi oli ennätyksellinen kaikilla mittareilla mitattuna. Tuotanto pyörii nytkin täysillä ja Suomen lisäksi kalustoa val-

mistetaan Pohjoismaiden markkinoille. Ruotsi ja Norja vetävät hyvin. Meiltä valmistuu vuodessa yli 150 yksikköä, joista iso osa on nosturiautoja ja erilaisia päällirakenneratkaisuja, toteaa Tylli.

Tuotannon suunnittelu on Tylliksellä ollut aina hyvää ja viime vuosina sen merkitys on korostunut.

- Sekä me että asiakkaat ovat tottuneet elämään uusien aikataulujen mukaan, kun ei enää saakaan heti tavaraa. Aikatauluissa on palattu 1970-luvulle, joten tuotannon suunnittelua on pitänyt tarkentaa entisestään. Myös pitkäaikaiset suhteet komponenttitoimittajiin ovat olleet meille eduksi, sanoo Tylli.

Ykkösmerkit tekevät huipputuotteen Vuosikymmenten ammattitaito yhdistettynä laadukkaisiin komponentteihin tekevät Tylliksen tuotteista haluttuja meillä ja maailmalla.

- Meidän tuotteissamme ei laadusta tingitä missään vaiheessa. Käytämme vain ykkösmerkkejä, kuten Wabco -jarrujärjestelmiä, HIAB ja EFFER -nostureita, Multilift -vaihtolavalaitteita ja HAWE -pumppuja sekä venttii-

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI Hydrauliikka&Automaatio 136
- HAWE on ollut meillä pitkään yhteistyökumppanina ja pumput, venttiilit sekä ohjaukset tulevat heiltä. Lisäksi teemme suunnitteluyhteistyötä ja kehitämme yhdessä muun muassa sähköohjausprojekteja, sanoo Tyllis Oy:n toimitusjohtaja Göran Tylli (vas.) vierellään HAWE Finland Oy:n Tomi Kononen. Tyllis Oy Ab:n viime vuosi oli ennätyksellinen kaikilla mittareilla. Vuodessa valmistuu yli 150 yksikköä pääpainon ollessa nosturiautoissa.

lejä, Tylli luettelee.

Yksi komponenttitoimittajista on HAWE Finland.

- HAWE on ollut meillä pitkään yhteistyökumppanina ja pumput, venttiilit sekä ohjaukset tulevat heiltä. Lisäksi teemme suunnitteluyhteistyötä ja kehitämme yhdessä muun muassa sähköohjausprojekteja. Teemme vahvaa yhteistyötä ja suunnittelemme yhdessä parhaat ratkaisut asiakkaan tarpeisiin. Siihen pyritään, että asiakas saa aina valmiin ratkaisun täältä ovesta ulos, sanoo Tyllis.

Järjestelmätoimitusta

HAWE pyrkii lisäämään järjestelmämyyntiä Suomessa ja Tyllis on tästä loistava esimerkki.

- HAWEn kanssa on kiva toimia, ammattimaista osaamista, lisäksi heiltä voi tilata vaikka vain yhden projektin kerralla. Hyvä esimerkki tästä yhteistyöstä on vuoden 2021 lopussa Kokkolan pelastuslaitokselle toimitettu Volvo paloauto, kehuu Tylli.

Tänä päivänä yhteistyö kattaa yhä enemmän järjestelmätoimituksia.

- Toimitamme Tyllikselle kokoonpanoja järjestelmiin eli venttiileitä, logiikoita, logiikoiden ohjelmointia sekä niihin tarvittavia johtosarjoja, näyttöjä jne. Kaikki tehdään aina spesifioidusti projektin mukaan. Tylliksen kanssa on mukava toimia, halu kehittää tuotteita sekä toimintoja on molemminpuolista ja into on aitoa, sanoo HAWE Finland Oy:n Tomi Kononen Sähköohjaus on nykypäivää myös päällirakennepuolella:

- Useat toiminnot, kuten nosturi, kippi, perälauta ja kasetti toimivat sähköisellä propo-ohjauksella väyläpaketin kautta. Väyläventtiilit ovat viimeiset pari vuotta nostaneet suosiotaan, ja niissä on sähköisen kytkennän helppous. Etuna on pelkästään yksi piuha, jota pitkin kaikki tieto kulkee. Väyläventtiilissä myös vikadiagnostiikka on helpompaa, järjestelmä kertoo vikavaloin itse, jos jotain on vikana.

Järjestelmät taipuvat moneen käyttöön sora-autoista nosturiautoihin.

- Tylliksellä on hyvä osaaminen logiikoiden ohjelmointiin ja he pystyvät itse tekemään meidän komponenteillamme säädöt mitä järjestelmään tarvitaan ja ottamaan ne käyttöön. Toki on erikoisprojekteja, joissa meidän

apuamme tarvitaan, jolloin tulemme kaveriksi tekemään esimerkiksi käyttöönottoa. Niiden osalta teemme paljon yhteistyötä ja asiakkaille tarjotaan käyttöön parhaat mahdolliset ratkaisut, toteaa Kononen lopuksi.

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI Hydrauliikka&Automaatio 137
HAWE toimittaa Tyllikselle kokoonpanoja järjestelmiin spesifioidusti projektin mukaan. Tyllis tekee itse järjestelmien säädöt ja käyttöönotot. Sähköohjaus on nykypäivää myös päällirakennepuolella. Esimerkiksi useat nosturit toimivat sähköisellä propo-ohjauksella. HAWE -säätötilavuuspumput ovat osoittautuneet luotettaviksi ja tehokkaiksi nosturiautokäytössä. Myös laaja säädinvalikoima saa kiitosta.

Skannaa QR-koodi ja siirry suoraan luettelon nettiversioon!

HAWElta uutuus!

Uuden sukupolven venttiilipöytä MICK

Kolme venttiilipöytää yhdeksi

Kompakti, tilaa säästävä ja kustannustehokas ratkaisu

Jopa 15 liikettä 5 karalohkolla

Teimme HAWE Hydrauliikkaluettelon sinua varten helpottamaan hydrauliikan suunnittelua ja asennusta mobiili- ja teollisuuslaitteisiin. Luettelossa on omien tuotteidemme lisäksi tarkoin valikoitujen yhteistyökumppanien tuotteita ja ratkaisuja. Pääosin kaikki tuotteet löytyvät meiltä heti varastosta Suomesta ja suunnittelemme yhdessä toimivat järjestelmät asiakkaidemme kanssa.

Helppo käyttöönotto ja johdotus CAN – ohjauksella

HAWE Finland - Helppoa Hydrauliikkaa Hydrauliikkakomponentit ja -järjestelmät -luettelon voi tilata itselleen veloituksetta lähettämällä yhteystiedot osoitteeseen: sales@hawe.fi tai soittamalla numeroon 010 821 2600

HAWE Finland Oy Koskelontie 15 | 02920 Espoo | Finland | Puhelin +358 (0)10 82126 00 | sales@hawe.fi | www.hawe.fi
UUTUUS!NYHET!NEW!

Bosch Rexrothin liikevaihto ylsi 7 miljardin euron ennätyslukemiin vuonna 2022

Bosch Rexrothin liikevaihto kasvoi 14,1 prosentilla 7 miljardiin euroon, joka on yrityksen uusi ennätys.

Edellisvuonna Bosch Rexroth oli jo palannut koronakriisiä edeltäneelle tasolle 6,2 miljardin liikevaihdolla. Bosch Rexroth rikkoi edellisen, vuonna 2019 tehdyn ennätyksen 849 miljoonalla eurolla.

Rexrothin liikevaihto oli

7 miljardia euroa eli yrityksen historian suurin.

Edellisvuonna yrityksen

liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa, eli kasvua oli 14,1 prosenttia. Tilauskanta pieneni hieman (-2,1 prosenttia) 7,3 miljardiin euroon, joka oli yrityksen tähän mennessä toiseksi paras tulos.

Hankinnat ja kumppanuudet vahvistavat tuotevalikoimaa, auttavat yritystä varmistamaan tulevan kasvun sekä saavuttamaan alueellisesti tasapainoisen kokonaisuuden. Olemassa oleviin ja uusiin toimipisteisiin sekä tutkimukseen ja kehitykseen tehdyt investoinnit olivat ennätystasolla. Vuoden 2022 lopussa Bosch Rexroth työllisti maailmanlaajuisesti noin 32 100 henkeä, eli henkilöstö kasvoi 3 prosentilla.

- Vuonna 2022 jatkoimme

Bosch Rexrothin vahvaa kasvukurssia haastavista olosuhteista huolimatta. Jatkamme hydrauliikka-, sähköistämis- ja tehdasautomaatiovalikoimamme kehittämistä vahvistaen sitä hankinnoilla. Näin pyrimme varmistamaan tulevan kasvun ja täyttämään asiakkaidemme kehittyvät tarpeet. Bosch Rexroth on luotettava ja uraauurtava kumppani myös haastavina aikoina, kertoo

Bosch Rexroth AG:n toimitusjohtaja Dr. Steffen Haack

Ennätysmyynti Kiinan

myynnin jyrkästä laskusuhdanteesta huolimatta

Liikevaihto kasvoi 14,1 prosentilla 7 miljardiin euroon, joka on yrityksen uusi ennätys. Edellisvuonna Bosch Rexroth oli jo palannut koronakriisiä edeltäneelle tasolle 6,2 miljardin liikevaihdolla. Bosch Rexroth rikkoi

edellisen, vuonna 2019 tehdyn ennätyksen 849 miljoonalla eurolla.

Kasvu oli suurinta Pohjois- ja Etelä-Amerikassa (+34,8 prosenttia), ja liikevaihto ylsi alueella 1,4 miljardiin euroon. Euroopassa (Saksaa lukuun ottamatta) myynti kasvoi 16,5 prosenttia 2,4 miljardiin euroon. Saksassa myynti kasvoi puolestaan 11,3 prosenttia 1,4 miljardiin euroon. Kasvu oli pienintä Aasiassa, Afrikassa ja Australiassa, joiden yhteenlaskettu myynti oli 1,8 miljardia euroa. Tämä johtui siitä, että Kiinassa myynti laski yli 9 prosenttia koronapandemian takia. Kiina on kyseisen alueen suurin markkina-alue ja kaiken kaikkiaan yksi Bosch Rexrothin suurimmista markkina-alueista. Myynnin kasvu muilla alueilla kuitenkin paikkasi tätä enemmän kuin hyvin. Bosch Rexroth lopetti viime vuonna kaiken liiketoimintansa Venäjällä.

Varsinaisen kasvun lisäksi liikevaihtoa kasvattivat myös valuuttavaikutukset ja hinnannousut. Bosch Rexroth onnistui siirtämään osan voimakkaasti kasvaneista materiaali-, energia-, logistiikka- ja työvoimakustannuksista asiakkaille. Kustannuspaineet ovat kuitenkin edelleen erittäin korkeat.

Tilauskanta edelleen

korkealla tasolla

Bosch Rexroth sai tilauksia noin 7,3 miljardin euron edestä, eli tilauskanta jäi vain 2,1 prosenttia edellisvuoden ennätystulosta pienemmäksi. Yritys onnistui siis tasapainottamaan jatkuvan epävakauden, Kiinan tiukkojen pandemiasäännösten, Ukrainan sodan ja muiden haittatekijöiden vaikutuksia. Tilausten määrä kuitenkin vaihteli vuoden aikana alueittain ja teknologioittain.

Investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen sekä maailmanlaajuiseen

tuotantoverkostoon

Bosch Rexroth panosti vah-

vasti innovaatioihin ja asiakkaille tehokkaisiin järjestelyihin investoimalla jälleen entistä enemmän tutkimukseen ja kehitykseen sekä maailmanlaajuiseen tuotantoverkostoon.

Vuonna 2022 Bosch Rexroth investoi noin 388 miljoonaa euroa tutkimukseen ja kehitykseen. Se vastaa noin 5,5:tä prosenttia liikevaihdosta (edellinen vuosi: 344 miljoonaa euroa, 5,6 prosenttia), eli T&K-investoinnit olivat yrityksen historian suurimmat. Keskeisiä painopistealueita olivat digitalisaatio, liikkuvien koneiden sähköistäminen eLION-alustalla, tehdasautomaatio ctrlX AUTOMATION -alustalla ja autonomisilla ACTIVE Shuttle -mobiiliroboteilla sekä H4U (Hydraulics for You) -ohjelmistoalusta, joka on suunniteltu teollisuushydrauliikan tarpeisiin. Bosch Rexroth esittelee näitä ja muita innovaatioita Hannoverin messuilla (17.-21.4. 2023).

Investoinnit maailmanlaajuisessa tuotantoverkostossa, jossa on 46 tuotantolaitosta, kasvoivat 53,1 prosenttia 274 miljoonaan euroon (3,9 prosenttia liikevaihdosta). Investoinnit olivat siis viimeisen vuosikymmenen suurimmat. Summa käytettiin olemassa olevien toimipaikkojen uudistamiseen investoimalla rakennuksiin, koneisiin ja työkaluihin sekä uusien toimipaikkojen perustamiseen. Bosch Rexroth rakentaa parhaillaan uusia tuotantolaitoksia Meksikon Querétaroon ja Yhdysvaltain PohjoisCarolinassa sijaitsevaan Charlotteen. Niiden avulla yritys pyrkii vastaamaan kysyntää PohjoisAmerikassa vahvalla alueellisella toimitusketjulla. Sloveniassa kolmea olemassa olevaa tuotantolaitosta yhdistetään parhaillaan yhteen Brnikissä sijaitsevaan tuotantolaitokseen, jonka on tarkoitus tukea kasvua Euroopassa. Saksassa käytettiin yli 120 miljoonaa euroa toimisto- ja logistiikkarakennusten, tuotannon ja Lohrin valimon kokonaisvaltaiseen uudistamiseen. Saksan lisäksi suurimmat investoinnit tehtiin Turkissa ja Kiinassa.

Nämä investoinnit parantavat alueellisesti tasapainotetun tuotantoverkoston myötä tuotteiden saatavuutta. Lisäksi ne parantavat kestävyyttä esimerkiksi tuotantoprosessien optimoinnin ja lyhyempien kuljetusetäisyyksien ansiosta.

Hankinnat ja kumppanuudet

Vuonna 2022 Bosch Rexroth hankki useita yrityksiä ja yritysosakkeita sekä perusti yhteisyrityksiä.

Suurin hankinta tehtiin hydrauliikkaliiketoiminnassa ja julkistettiin vuoden 2022 heinäkuussa: HydraForce on Yhdysvalloissa toimiva mekaanisiin ja sähköisiin istukkaventtiileihin sekä hydraulilohkoihin erikoistunut yritys, joka työllistää noin 2 100 henkeä. Vuoden 2023 helmikuussa tapahtuneen haltuunoton jälkeen se on vahvistanut Bosch Rexrothin kompaktin hydrauliikan liiketoimintaa etenkin Pohjois-Amerikassa, ja se tukee kasvun jatkamista myös Aasiassa.

Israelilainen tehdasautomaatio-alan yritys Elmo Motion Control siirtyi osaksi automaatio- ja sähköistämisratkaisujen divisioonaa marraskuussa. Yritys kehittää ja valmistaa laadukkaita sähköisiä teollisuusautomaatioon tarkoitettuja servokäyttöratkaisuja ja käyttöohjaimia. Näin yritys täydentää ctrlX AUTOMATION -alustaan perustuvaa tuotevalikoimaa.

Toukokuussa Bosch Rexroth hankki enemmistöosuuden Kassow Robotsista, joka on tanskalainen robottialan asiantuntija. Kassow Robots kehittää ja valmistaa teollisuuden käyttökohteisiin tarkoitettuja yhteistyörobotteja eli kobotteja.

Kiinassa Bosch Rexroth edistää kasvua kahdella uudella yrityksellä, jotka tarjoavat markkinakohtaisia tuotteita keskitehoalueen tuotesegmentissä: Le-AutomatiX on erikoistunut tehdasautomaatioon ja Weifu Technology Group puolestaan mobile- ja teollisuushydrauliikkaan.

Henkilöstö kasvaa kaikkialla maailmassa Vuoden 2022 lopussa Bosch Rexroth työllisti noin 32 100 henkeä. Se on 3,2 prosenttia eli noin tuhat työntekijää enemmän kuin sitä edellisenä vuonna. Henkilöstö kasvoi kaikilla alueilla. Kuten edellisenäkin vuonna, henkilöstö kasvoi absoluuttisesti eniten Saksassa (400 uutta työntekijää eli 2,8 prosentin kasvu). Uusia työntekijöitä tarvitaan erityisesti tehdasautomaation ja digitalisaation alueille.

Näkymät vuodelle 2023: varovaista optimismia edelleen haastavassa toimintaympäristössä

- Oli hienoa nähdä, kuinka maailmanlaajuinen tiimimme selviytyi vuoden 2022 koettelemuksista. Se oli vahvan asiakaspainotteisuutemme ja yrityskulttuurimme ansiosta. Suhtaudumme vuoteen 2023 varovaisen optimistisesti. Olemassa olevan liiketoimintamme hienoista kasvua täydentää nyt äskettäin hankkimiemme yritysten myynti, kertoo Bosch Rexroth AG:n talousjohtaja Holger von Hebel Haasteita kuitenkin riittää edelleen: Ukrainan sodan jatkuminen, materiaalien saatavuusrajoitukset, rajoitettu kuljetuskapasiteetti ja kansainvälisen liiketoimintaympäristön epävarmuustekijät:

- Siksi meidän on nyt entistäkin tärkeämpää jatkaa yrityksemme kehittämistä. Vahvistamme edelleen monin eri tavoin esimerkiksi yrityskulttuuriamme, jonka keskeisiä piirteitä ovat ketteryys ja tulospainotteisuus. Lisäksi edistämme digitalisaatiota yrityksen kaikissa osissa ja painotamme vastuullisuutta entistäkin enemmän, von Hebel toteaa.

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI Hydrauliikka&Automaatio 139
Vuonna 2022 Bosch

Epec rakentaa vastuullisen ja älykkään tehtaan

Suomalainen teknologiayhtiö Epec rakentaa Seinäjoelle uuden älykkään sekä ympäristöystävällisen tehtaan.

ESF1 (Epec Smart Factory 1) rakentuu Seinäjoen

Rovekseen sisältäen kolmikerroksisen toimistotilan sekä tehdastilaa yhteensä 8500 m 2 verran. Epecin pääkonttori tutkimus-, tuotekehitys-, suunnittelu-, tuki- ja tuotantotoimintoineen siirtyy uusiin tiloihin nykyisistä tiloistaan Seinäjoen kampusalueelta. Yhtiöllä on toimistot Seinäjoen lisäksi Suomessa Tampereella, Turussa ja Kuopiossa sekä Kiinassa Shanghaissa. ESF1:n rakentaminen on aloitettu keväällä 2022 ja uudet tilat tullaan ottamaan käyttöön vuoden 2023 loppupuolella.

- Investointi on Epecille merkittävä ja meneillään olevan voimakkaan kasvun mahdollistaja, kertoo Epecin toimitusjohtaja Jyri Kylä-Kaila

Digitalisaatio ja sähköistyminen lisäävät kiihtyvällä vauhdilla osuuttaan työkone- ja hyötyajoneuvosektorissa, mikä on avannut Epecille uusia ja laaje-

nevia markkinoita.

- Huippumodernin tehtaan myötä pystymme vastaamaan kasvavaan kysyntään ja asiakkaiden yhä tiukentuviin vaatimuksiin mm. valmistusprosesseihin liittyen. Länsi-Suomen alueella on toimintaa tukeva teknologiakeskittymä ja Seinäjoen kasvukeskus tarjoaa hyvät puitteet toiminnan kasvattamiselle, toteaa Kylä-Kaila.

Epec on järjestelmätoimittaja, joka kehittää ja valmistaa elektroniikkaa sekä ohjelmistoja työkoneisiin ja hyötyajoneuvoihin. Epecin tuotteita ovat esimerkiksi ohjausyksiköt, näytöt, sensorit, tehonjakoyksiköt ja telematiikkayksiköt. Yhtiön asiakkaita ovat mm. Ponsse, Metso, Sandvik, Husqvarna ja Liebherr.

Vastuullinen älytehdas

Epec on sitoutunut kokonais-

valtaisesti kestävän kehityksen ja energiatehokkuuden edistämiseen sekä hiilijalanjäljen pienentämiseen. Tehdashanke on tästä kärkiesimerkki: ESF1 tavoittelee käytönaikaista hiilineutraaliutta ja tulee käyttämään kestävän kehityksen mukaisia valmistusprosesseja. Tehtaan katolle sijoitetaan 800 aurinkopaneelia tuottamaan sähköä, yleisiä tiloja lämmittää maalämpöjärjestelmä, tehtaan tuottaman lämmön talteenotto toteutetaan tehokkailla neulalämmönvaihtimilla, sekä jäähdytysenergian tarvetta pienennetään merkittävästi toimisto-osan seinään kiinnitettävällä alumiinisäleiköllä. Kaikki sähkö sekä lämmitysenergia hankitaan uusiutuvista lähteistä.

- Tehtaan tuottavuus on maksimoitu simuloimalla ja optimoimalla tuotanto- ja materiaalivirtoja, hyödyntämällä digitalisaa-

tion tuomat mahdollisuudet ja hukkaenergia, kertoo hanketta Epecillä ohjaava toimitusketjun johtaja Eeva Koskela

Digitalisointi tarkoittaa tässä tapauksessa käytännössä korkeaa automaatioastetta, datan hyödyntämistä, robotiikkaa ja älykästä kiinteistöautomatiikkaa. Erityistä huomiota on kiinnitetty myös työturvallisuuteen sekä työmukavuuteen.

- Kokonaisuudessaan testausja tuotantoteknologia ovat huipputasoa. Uudet ja modernit tuotantotilat mahdollistavat Epecille loistavat mahdollisuudet kehittää ja kasvattaa toimintaamme edelleen, laajentaa tuoteportfoliotamme ja kasvattaa valmistuskapasiteettiamme. Tontilla riittää tilaa myös laajennuksiin tulevaisuuden kasvua silmällä pitäen, sanoo Koskela.

Epecin tehdaspäällikkö ja

hankkeen projektipäällikkö Tommi Talasmäki toteaa tehdashankkeen edenneen sujuvasti:

- Hanke etenee kokonaisuutena aikataulussa. Odotamme jo innolla siirtymistä uusiin tehokkaisiin työskentelytiloihin.

Henkilöstötarve kasvaa edelleen

Epec on kasvanut nopeasti viime vuosina. Vuosina 20192022 henkilöstömäärä on noussut lähes 70 %. Epecin henkilöstöpäällikkö Riikka Rajala kertoo, että henkilöstön rekrytointitarve on edelleen suuri:

- Suurin tarve tällä hetkellä on erilaisiin tuotekehitys- ja ohjelmointitehtäviin, mutta myös muita asiantuntijoita, kokoonpanijoita ja hallinnollisia henkilöitä tarvitaan. Meillä on kasvun myötä jatkuvasti paljon rekrytointeja auki ja iso tarve uusille tekijöille.

Uusi tehdas sisältää paikat alustavasti 250 henkilölle. Myös tilojen laajennukseen on jo varauduttu.

- ESF1 mahdollistaa huippuluokan työolot kasvavalle osaaja joukolle, päättää Rajala.

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI Hydrauliikka&Automaatio 140
Epec Oy investoi vastuulliseen uuteen elektroniikkatehtaaseen Seinäjoella tavoitellen hiilineutraaliutta.

Savon ammattiopisto sai kone- ja tuotantotekniikan perustutkintoon tutkinnonanto-oikeuden englanniksi

Savon ammattiopisto järjestää tulevaisuudessa kone- ja tuotantotekniikan perustutkintoopetusta myös englanniksi. Englanninkielinen tutkintokoulutus on tarkoitus aloittaa tammikuussa 2024. Luvan myönsi opetus- ja kulttuuriministeriö.

Savon ammattiopiston kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnosta valmistuu levyseppähitsaajia, koneistajia ja koneasentajia.

- Elinkeinoelämämme on jo nyt hyvin kansainvälistä ja meidän on koulutuksen järjestäjänä pystyttävä vastaamaan heidän tarpeeseensa. Samalla toivomme tämän lisäävän maakuntamme vetovoimaa ja investointeja, sanoo Savon koulutuskuntayhtymän johtaja Heikki Helve

Turvaa Pohjois-Savon elinvoimaisuutta ja yritysten kilpailukykyä

Pohjois-Savossa on useita kansallisesti ja kansainvälisesti toimivia kone- ja energiateollisuuden yrityksiä, jotka tarvitsevat kipeästi lisää osaavia ammattilaisia. Jos työvoiman tarvetta ei saada täytettyä, yritysten tuotannon ylläpitäminen on vaikeuksissa ja kasvu lähes mahdotonta. Savon ammattiopisto haki englanninkielistä tutkinnonanto-oikeutta, jotta koulu voisi omalta osaltaan vastata yritysten ahdinkoon ja sen kautta turvata alueen elinvoimaa.

- Pohjois-Savon elinkeinoelämällä on tahtoa kasvaa ja kehittyä, mitä haastaa krooninen osaajapula. Alueen yritykset ovat erittäin tyytyväisiä siitä, että Savon ammattiopisto saa nyt oikeuden järjestää kone- ja tuotantotekniikan perustutkintoopetutusta englanniksi, iloitsee Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen

Kone- ja tuotantotekniikan englanninkielinen järjestämislupa helpottaa merkittävästi alan kansainvälisten osaajien saatavuutta ja parantaa yritysten kilpailukykyä Pohjois-Savossa. Kuopion kaupunki ja Kuopion alueen kauppakamari iloitsevat uudesta mahdollisuudesta ja näkevät koulutuksessa paljon potentiaalia.

- Kone- ja tuotantotekniikan englanninkielinen koulutusohjelma palvelee hyvin elinkeinoelämämme kasvavia osaajatar-

peita. Tämä avaa myös hienon mahdollisuuden houkutella alueellemme ulkomaalaisia opiskelijoita, kertoo Kuopion kaupungin elinkeinojohtaja Jukka Pitkänen

Kuopion alueen kauppakamari on samoilla linjoilla.

- Englanninkielinen koulutus avaa laajemmat mahdollisuudet koulutusrekrytointiin, kaventaa osaajapulaa ja eritoten mahdollistaa maakuntamme kärkitoimialoille uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä kasvua, toimiKaija Savolainen sanoo.

Haaste heitetty

alueen yrityksille

Kuopion alueen kauppakamari on ollut prosessissa aktiivinen toimija alusta lähtien. Kauppakamarin puheenjohtaja, PetterSteel Oy:n toimitusjohtaja Petteri Heimonen kiitteleekin sekä

Savon ammattiopistoa nopeudesta, millä hakemus ministeriöön lähti, että ministeriötä päätöksenteon rivakkuudesta. Samalla hän heittää haasteen alueen yrityksille.

- Nyt on yritysten aika vastata tähän mahdollisuuteen ja osoittaa harjoittelupaikkoja tuleville uusille opiskelijoille - tavoitteena palkata opiskelijat pysyvästi töihin. Tämä tarkoittaa myös sitä, että yritysten pitää olla kykeneviä kommunikoimaan suomen lisäksi muilla kielillä. Uskon, että yritykset, jotka ovat tässä mukana, ovat tulevaisuuden voittajia, Heimonen sanoo.

Kone- ja tuotantotekniikan opettajilla ja alan yhteistyöyrityksillä on vahva osaaminen laadukkaan englanninkielisen koulutuksen toteuttamiseksi. Yritykset ovat sitoutuneet myös kehittämään alan perustutkinto-

koulutusta yhteistyössä Savon ammattiopiston kanssa. Englanninkielinen koulutus on omiaan myös lisäämään vieraskielisen väestön työllistymistä ja pysyvyyttä alueella.

- Kuopion kaupunki, PohjoisSavon elinkeinoelämä ja keskeiset sidosryhmämme koemme tämä erittäin myönteisenä kehityksenä. Savon ammattiopisto on myös hieno toimija täydentämään meidän kolmen koulutusasteen kampusaluetta Savilahdessa, uusilla - moderneilla toimitiloilla ja vahvalla osaamisellaan, toteaa elinkeinojohtaja Jukka Pitkänen.

Ammatillinen koulutus

kansainvälistyy

- Ammatillisen koulutuksen kielen pitää elää yhteiskunnan muutoksessa mukana. Kone- ja

tuotantotekniikan englanninkielinen tutkinnonanto-oikeus on hyvä avaus toisen asteen koulutuksen kansainvälistymiseen, sanoo Savon koulutuskuntayhtymän johtaja Heikki Helve. Ammatillisen osaamisen lisäksi Savon ammattiopisto huolehtii, että maahanmuuttaneet opiskelijat harjoittavat myös suomen kielen taitoaan. Suomi toisena kielenä (S2) -opintoja voi tehdä muun muassa opiskeluvalmiuksia tukevissa opinnoissa eli treeniopinnoissa sekä erilaisissa työpajoissa. Tarjoamme myös yksilöllistä kielenopetusta. Maahanmuuttajaohjaajat tukevat opiskelijoita läpi opintojen.Opetus- ja kulttuuriministeriö velvoittaa myös maahanmuuttaneiden kieli- ja kulttuuriosaamisen, kotouttamisen ja työllistymisen edellytysten varmistamista.

METSÄALAN AMMATTILEHTI
METSÄALAN AMMATTILEHTI Hydrauliikka&Automaatio 141
Pohjois-Savossa on useita kansallisesti ja kansainvälisesti toimivia kone- ja energiateollisuuden yrityksiä, jotka tarvitsevat kipeästi lisää osaavia ammattilaisia. Savon ammattiopisto haki englanninkielistä tutkinnonanto-oikeutta, jotta koulu voisi omalta osaltaan vastata yritysten ahdinkoon ja sen kautta turvata alueen elinvoimaa. Kone- ja tuotantotekniikan englanninkielinen järjestämislupa helpottaa merkittävästi alan kansainvälisten osaajien saatavuutta ja parantaa yritysten kilpailukykyä Pohjois-Savossa.

Tarkkaa tiivistelaatua Top-Osalta

Suomalainen tiivistevalmistaja Top-Osa panostaa laatuun ja laadunvalvontaan. Yksi esimerkki tästä on alkuvuodesta taloon hankittu optinen mittalaiteskanneri. Laite on erittäin tarkka, mitaten jopa 3 mikrometrin tarkkuudella jolloin laatu pystytään todentamaan tarkasti.

Laadustaan tunnetulla

Top-Osa Oy:llä on työn

jäljen standardit korkealla ja asiakaskokemuksen parantamiseen käytetään resursseja jatkuvasti. Nyt hankittu Keyence IM8030 optinen mittalaite nostaa laadunvalvonnan omalle tasolleen.

- Tämä on iso investointi meille, mutta näemme sen edut laadunvalvonnan kannalta riittävinä ja sen perusteella laite hankittiin. Ensimmäiset kuukaudet ovat jo osoittaneet laitteen tarpeellisuuden. Laitteen etuja ovat nopeus, tarkkuus ja toistettavuus. Kun verrataan manuaalimittauksiin,

niin varsinkin toistettavuus tuo varmemman tuloksen erilaisia tiivisteitä mitatessa. Aikaisemmin mittaukset tehtiin työntömitan avulla, jolloin virheen mahdollisuus mittaustilanteessa oli paljon suurempi, sanoo Top-Osa Oy:n asiakaspalveluvastaava

Mikko Ketola

Keyence IM8030 edustaa alan

terävintä kärkeä:

- Sen luotettavuudesta kertoo hyvin myös se, että sveitsiläinen kellovalmistaja Rolex käyttää vastaavia laitteita oman tuotantonsa tukena. Mittauspöydän koko on 300 x 200 mm ja sillä voidaan mitata yksittäisiä osia tai halutessaan useita samaan aikaan. Laite mittaa kahden kameran avulla lasilevylle laitetut tuotteet, haistelee kokonaismäärät ja kertoo ruudulle, minkälaisia mittoja tuotteessa on. Pääösin optinen mittalaite on meillä tarkoitettu muovisille sekä kumisille tiivisteille, mutta koneella voidaan mitata myös metalliosia.

Laitetta käytetään oman laadun todentamiseen.

- - Valmistuserien laatua voidaan varmentaa esimerkiksi ottamalla mittaustulokset tuotantoerän alku-, keski- ja loppuvaiheilta. Tarkat mittausraportit voidaan tallentaa sekä toimittaa

sovittaessa asiakkaalle. Mittalaite mahdollistaa entistä tarkemmat mitat sekä dokumentoinnit tuotteistamme. Tästä on apu sekä asiakkaalle että meille itsellemme. Näin pystymme tarvittaessa tarkemmin todentamaan valmistuserien mitat ja varmistamaan että valmistamamme tuotteet ovat tasalaatuisia sekä asiakkaiden mittojen mukaan tehtyjä, toteaa Ketola. Optinen mittalaite soveltuu myös asiakaskappaleen mittojen tarkistamiseen:

- Mittalaitteella saadaan tarkat mitat, joiden perusteella asiakkaalle saadaan tehtyä tiiviste täysin mallin mukaisesti. Ainakaan Suomessa ei ole vastaavaa laitettu tullut vastaan meidän alallamme.

Top-Osalla mennään laatu edellä ja visiot tulevaisuudesta ovat selkeät.

- Etenemme tasaisin askelin kohti ISO9001/2015 -sertifikaattia ja laadunvalvonnan kehittäminen on yksi osa tätä projektia. Tavoitteemme on suorittaa sertifikaatti alkusyksystä, ilmoittaa Mikko Ketola.

METSÄALAN AMMATTILEHTI
METSÄALAN AMMATTILEHTI Hydrauliikka&Automaatio 142
Top-Osan Mikko Ketola mittaamassa tiivisteitä uudella Keyence IM8030 optisella mittalaitteella, joka antaa tarkat mitat tuotteista, minkä avulla pystytään varmentamaan valmistuserien tasalaatuisuus. Keyence IM8030 optinen mittalaite käyttää kahta kameraa mittaukseen ja mitattava alue on 300 x 200 mm kokoinen.

Top-Osa vahvisti myyntitiimiään

Top-Osa jatkaa satsauksia asiakaspalveluunsa ja yksi uusista kasvoista on elokuusta teknisenä myyjänä toiminut Jonas Lehtola. Reilu 10 vuotta panimoalalla toiminut Lehtola vaihtoi alaa lennosta vapaan työpaikan ilmoituksen tullessa vastaan Instagramissa.

Jonas Lehtola toimi pitkään Pyynikin Panimossa ja sitä kautta myös Top-Osa tuli tutuksi.

- Oluentekolaitteisiin tarvittiin välillä kaikenlaista varaosaa ja totta kai myös tiivisteitä. Niiden tarpeen kautta myös Top-Osalta tuli tiivisteitä hankittua ja mieleen jäi yrityksen rento tekemisen meininki, muistelee Lehtola.

Siirto uudelle alalle tuli itsellekin hieman puun takaa:

- Ei ollut aktiivisesti ns. haku päällä. Instagramia kotona selatessa sattui kohdalle Top-Osan työntekijähakuilmoitus ja siltä istumalta pistin hakemusta menemään. Vielä kun vanhasta työpaikasta minua suositeltiin

Top-Osan toimitusjohtajalle

Tuomisen Kallelle, niin hyvin nopeasti huomasin olevani uudella alalla.

Nyt takana on reilu puoli vuotta tiivistealalla:

- Olen viihtynyt erinomaisesti, meillä on hyvä ja osaava porukka täällä. Joukkuepelaajia, joilta saa tarvittaessa aina apua. Ala ja tuotteet on spesifi, joten myynnillisesti alku oli haastavaa

ja alaa piti opiskella ahkerasti. Nyt alkaa olemaan perustavarat hyvin hallussa ja joka päivä mennään eteenpäin oppimisessa. Lehtolan työnkuvaan kuuluu uusasiakashankinta sekä tiskimyynti:

- Kauppaa on tullut ja pyrimme samalla tuomaan vieläkin paremmin omia palveluitamme esille asiakaskunnassamme. Välillä on törmännyt siihen, että

kaikki eivät ole perillä siitä, mitä ja kuinka laajasti pystymme tekemään tiivisteiden osalta. Sorviemme kautta valmistuu niin pienet kuin suuretkin erät tarkasti asiakkaan mittojen mukaan.

Alanvaihtoa voidaan sanoa onnistuneeksi.

- Olen todella motivoitunut ja itsenikin on yllättänyt, miten nopeasti on päässyt sisään tähän

työhön. Yksi iso tekijä tälle on tiimin yhteishenki, töihin on joka päivä kiva tulla ja työnteko maistuu. Töissä kuitenkin käydään iso osa elämästä, joten olen tyytyväinen, että löysin tämän tehtävän. Top-Osa on joustava ja asiakaslähtöinen yritys, joka palvelee myös virallisen työajan ulkopuolella, sanoo kahden poikalapsen isä.

Maahantuoja:

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI Hydrauliikka&Automaatio 143
HYDRAULIIKAN Pneumacon Oy Palo-ojantie 5 05810 Hyvinkää 010 778 1400 www.pneumacon.fi PIKALIITTIMET
Flat Face -kierreliittimet ja liitinlevyt on suunniteltu kestämään ammattilaisille
Tekninen myyjä Jonas Lehtola ei ole katunut alanvaihtoaan - päinvastoin mies viihtyy Top-Osalla erinomaisesti. Taustalla Sami Vartainen valitsee asiakkaalle oikeita tiivisteitä Tampereen noutomyymälän tiskin takana.
Stucchin
METSÄALAN AMMATTILEHTI

Fluiconnecto palvelee OEM-asiakkaita ja loppukäyttäjiä entistäkin paremmin

Hydrauliikkatoimittaja Fluiconnecto Oy kehittää jatkuvasti tekemistään entistä paremman asiakaspalvelun varmistamiseksi. Ja vaikka viime vuodet on eletty monin tavoin poikkeuksellisia aikoja, on Fluiconnecto pystynyt vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja vahvistamaan asemaansa markkinoilla.

Fluiconnecto on maailman johtaviin johdinkomponenttien valmistajiin kuuluvan, italialaisen Manulin kansainvälinen jälleenmyyntiverkosto. Manuli on ollut viime vuodet vahvassa kasvussa globaalisti, ja keväällä 2020 kasvua tuli merkittävästi myös yritysoston kautta, kun Manuli osti australialaisen letkuvalmistaja Rycon, ja nykyään konserni tunnetaankin nimellä Manuli Ryco Group.

- Manuli on panostanut voimakkaasti letku- ja liitintuotantoihinsa sekä toimitusketjuihin, mikä on mahdollistanut volyymien kasvattamisen maailmanmarkkinoiden tarpeisiin. Viime vuosina lähes kaikkia teknisten komponenttien valmistajia vaivanneet toimitusvaikeudet alkavat olla Manulin osalta selätetty, joten pystymme palvelemaan luotettavasti niin OEM-valmistajia, jälleenmyyntiverkostoa kuin loppukäyttäjiä. Nyt kun toimi-

tukset rullaavat, keskitymme taas vahvasti myös uusasiakashankintaan, kun korona pandemia ja siitä seuranneet ongelmat alkoivat, päätimme keskittyä olemassa olevien OEM-kumppaneidemme tarpeisiin vastaamiseen, missä onnistuimmekin kiitettävästi, kertoo Fluiconnecto Oy:n toimitusjohtaja Raimo

Tuominen

Myynti vahvassa vedossa

- asiakkailla hyvä

tilauskanta ja työtilanne

Ja vaikka Venäjän muuttunut

tilanne vei Fluiconnectolta liikevaihtoa, asiakkaiden vahvat tilauskannat ja loppukäyttäjien hyvä työtilanne ovat nostaneet volyymin jopa ennätystasolle.

- Viime vuonna kustannusten nousu kaikessa oli haastava asia ja markkinoilla oli monenlaisia

tummia pilviä. Silti vuonna 2022

pääsimme budjetoituun tavoitteeseen eli 32 miljoonan euron liikevaihtoon ja nyt ensimmäiset kolme kuukautta on menty jopa noin 20 % kasvulla. Myös asiakkaidemme tilauskannat ovat edelleen korkealla tasolla, joten jos ei aivan täysin poikkeuksellista tapahdu niin vuodesta 2023 tulee oikein hyvä, analysoi Tuominen.

Laaja verkosto palvelee koko maan alueella Fluiconnecton kenttämyynnin rungon muodostaa HydroShop -myymälät, joita löytyy tällä hetkellä kuudelta paikkakunnalta Tampereelta, Jyväskylästä, Turusta, Lahdesta, Porista ja Oulusta.

- HydroShopeihin on panostettu ja myymälöiden tarjonta on

todella kattava hydrauliikassa, lisäksi löytyy paljon muitakin tuotteita joita urakoitsijat, laitevalmistajat ja huoltoyrityk set tarvitsevat. Lahdessa on muutettu hiljattain uusiin tiloihin, Porissa avataan uusi myymälä huhtikuussa ja myös pääkaupunkiseudulle etsitään parhaillaan paikkaa HydroShopille. Lisäksi asiakkaita palvelee noin kolmenkymmenen HydroShop -jälleenmyyjän maanlaajuinen verkosto, joista jokainen valmistaa myös letkuasennelmat laadukkaista Manulin komponenteista. Kehitämme jälleenmyyntiverkostoa aktiivisesti, joten jos kiinnostaa lähteä HydroShop -myyjäksi, kannattaa olla yhteydessä. Jatkossa Fluiconnecton laaja tuotevalikoima on ostettavissa myös e-commerce verkkokaupasta,

METSÄALAN AMMATTILEHTI
METSÄALAN AMMATTILEHTI Hydrauliikka&Automaatio 145
ilmoittaa Tuominen. - HydroShoppeihin on panostettu ja myymälöiden tarjonta on todella kattava hydrauliikassa sekä lisäksi löytyy paljon muitakin tuotteita joita urakoitsijat, laitevalmistajat ja huoltoyritykset tarvitsevat, esittelee Fluiconnecto Oy:n toimitusjohtaja Raimo Tuominen. Lisäksi asiakkaita palvelee noin kolmenkymmenen HydroShop -jälleenmyyjän maanlaajuinen verkosto.

AJONEUVOTEOLLISUUDEN

JÄRJESTELMÄT JA RASKAAN KALUSTON VARAOSAT kraatz.fi

METSÄALAN AMMATTILEHTI Kesän jättikokoinen Metsäalan Ammattilehti painetaan 14.7.2023 Ota yhteyttä ja suunnitellaan yrityksellesi tehokas mainospaketti. Soita 050 412 9030 janne.jokela@ammattilehti.fi 11.-12.8.2023 POHJOISMAIDEN SUURIN KULJETUSALAN MESSU- JA NÄYTTELYTAPAHTUMA POWERPARK, HÄRMÄ Kuluvasta vuodesta kiittäen toivotamme menestystä myös ensi vuodelle! Nähdään taas Alahärmässä elokuussa 2023! powertruckshow.fi www.meca.fi Truck Truck 2023

SUOMEN MONIPUOLISIN PÄÄLLIRAKENTAJA

Suuri määrä erilaisia vaihtolavojen varusteita suoraan varastosta. Koukku-etupäitä, erilaisia vaihtolavalukkoja, maahanlaskuja, kiskorullia yms.

Osamaksu ja Leasing -rahoitukset. Edellyttää hyväksyttävää luottopäätöstä.

PALVELUA VANKALLA AMMATTITAIDOLLA. KATTAVAT JÄLKIMARKKINOINTIPALVELUT

METSÄALAN AMMATTILEHTI
TÄYTTÄ
LAVAT,
tommi@laurinaho.fi Tommi 050 345 1287 | Aimo 050 65 102 TERVETULOA LCT:N VERKKOKAUPPAAN: WWW.LCT.FI
NOSTURIASENNUKSET, KOUKKULAITEVARUSTELUT

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.