Metsäalan Ammattilehti 6/2019

Page 1

METSÄALAN METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hyviä uutis ia!

AMMATTILEHTI

34 vsk. 1986-2019

KONEURAKOINTI KULJETUS TEOLLISUUS 30 v. JUHLALEHTI 1986 - 2016

Vuodenvaihteen 2020 lehti

Radio-ohjattava tukkiauto

Ponssella alkoi 50-juhlavuosi

Metsäenergia-alalla investoidaan

Taloudellista puunajoa uudella Arocsilla. Team Juntuselle ympäristöarvot ovat tärkeä asia, mikä on yksi syy Mercedes-Benzien valintaan: ”Vähäpäästöisten autojen polttoaineen kulutus on todella alhainen suhteessa kuljetettuihin tonneihin. Myös luotettavuus on korkealla tasolla, mikä näkyy käyttökustannuksissa. Mercedes-Benzit ovat ajettavuudeltaan ja varustelultaan huippuluokkaa, joten ne ovat kuljettajien mieleen.” Heikki Juntunen, Team Juntunen Oy

Lue alan uutiset joka päivä ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

INNOKAS, ENERGINEN, AHKERA Emmi Vaikonpää, Iisalmi Puutavara-auton kuljettaja

Me teemme kuljettajien arvoisia autoja. Lue Emmin ja hänen kollegoidensa tarinat osoitteessa humanpower.campaigns.fi

HUMAN POWER K Auto Oy MAN, Kartanonherrantie 5, 02920 Espoo

www.mantruckandbus.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ennätysturvallinen Suomen puuvarat vuosi tieliikenteessä edelleen kasvavat - tavoitteesta L silti jäljessä Valtakunnan metsien 12. inventointi (VMI12):

uonnonvarakeskus (Luke) on päivittänyt Suomen metsävaratiedot valtakunnan metsien 12. inventoinnin (VMI12) vuosien 2014-2017 mittausiikenneturvan ennakkotiedoilla. Tuoreimpien mittausten arvion* mukaan kulunut mukaan puuston määrä on edelvuosi on ollut tieliikentees- leen lisääntynyt. sä ennätysturvallinen. Vuonna 2019 tieliikenteessä arvioidaan kuolleen Tuorein mitattu puuston määräollaan on 2,5 204 ihmistä. Tavoitteesta miljardia kuutiometriä ja vuotuinen kasvu silti jäljessä. Liikenneturva pitää 107,0 miljoonaa Tämä on tärkeänä sitä, kuutiometriä. että tavoitteellinen 1,5 miljoonaa kuutiometriä enemmän liikenneturvallisuustyö saa entistä kuin edellisentuen, inventoinnin (VMI11, vahvemman kun valtakunnalmittausvuodet 2009-2013) mukainen lisen liikenneturvallisuusstrategian kasvu. Inventoinneissa kasvut valmistelu käynnistyy 2020.mitataan viisi vuotta taaksepäin, joten tuoreimmatkinLiikenneturvan kasvutiedot edustavat 2009tekemän vuosia ennakkoarvi2017. on mukaan päättyvä vuosi oli tieliiken- Nytennätysturvallinen. julkaistu kasvuarvio 107 miljooteessä Erityisesti naa kuutiometriä on hivenen pienempi marrasja joulukuussa liikenteessä näytkuin viime vuonna julkaistu arvio 110 täisi tapahtuneen poikkeuksellisen vähän miljoonasta Tämä johtuu kuolemaan kuutiometristä. johtaneita onnettomuuksia. vuonna 2018 käyttöönotetusta, Oikean suuntaista kehitystä näkyyentistä henkiluotettavammasta arviointimenetelmästä, löautossa matkustaneiden ja jalankulkitaustoittaa johtava tutkija Kari T. Korhojoiden kohdalla. nen Lukesta. Henkilöautossa menehtyneiden määrä Puuntuotannollisesti suurin kestävä laski sekä edellisvuoteen että vuosien hakkuumahdollisuus 2015-2017 keskiarvoon10-vuotiskaudelle verrattuna. Tämä 2015-2024 on 84,3 miljoonaa kuutiometjohtui pääasiassa nokkakolareiden ja riä runkopuuta vuodessa. Sitä seuraavalulosajoissa menehtyneiden määrään väla 10-vuotiskaudella vuotuinen hakkuuhenemisestä. Kuolleiden jalankulkijoiden mahdollisuus nousee edelleen 93 miljoomäärä laski vuonna 2019 sekä edellisvuonaan kuutiometriin. 2010-luvulla hakkuut teen että vuosien 2015-2017 keskiarvoon ovat olleet keskimäärin 80 prosenttia ja verrattuna. ennätyksellisinä viime vuotenaLiikenneturvankolmena tutkimuspäällikkö Jukin vain 83 prosenttia suurimmasta kesha Valtonen muistuttaa, että ennakkotietävästä hakkuumahdollisuudesta. dot tulevat tarkentumaan. Ennakkotietoilisääntyisivät puuntuohin- Jos tuleehakkuut aina niin kutsuttua jälkikertytannollisesti kestävälle tasolle,selviää myös mää, joten lopullinen tilastoluku luonnonhoitoon ja suojeluun on panostetvasta runsaan vuoden viiveellä. tava metsiensiltä, monimuotoisuuden säilyttä- Näyttää että turvallisuustaso on miseksi. Luke ja Suomen ympäristökesparantunut edellisvuoteen verrattuna, ja kus parhaillaan yhteistutkimusta, tästätekevät voi tulla ennätysvuosi. Viimeisten jossa selvitetään hakkuiden tietojen mukaan lisääntyvien liikenteessä kuolleiden vaikutuksia monimuotoisuuteen ja miten määrä on tänä vuonna 15 ihmistä pienemvaikutuksia voitaisiin lieventää. Tuloksia pi kuin viime vuoden lopussa. Myös on luvassa ensi vuonna, Korhonen loukkaantuneiden määrässä onkertoo. oikea Hakkuiden nouseminen kestävien haksuunta. Tammi-marraskuussa loukkaankuumahdollisuuksien tasolle tarkoittaisi tuneita oli seitsemän prosenttia edellis-

L

puuston kokonaismäärän nousemista 2,7 miljardiin kuutiometriin vuoteen 2045 mennessä. Näin kolmessakymmenessä vuodessa metsiin jäisi noin kahden vuoden kasvua vastaava puumäärä. Viime vuotta vähemmän, Valtonen tiivistää. vuosina kaakkoisen ja keskisen Suomen maakuntien alueilla hakkuut ovat olleet Liikenneturvallisuusstrategia lähellä suurinta kestävää hakkuumahdoltukee tavoitteellista työtä lisuutta. Vaikka kulunut vuosi lähestyykin ennä- Näissä hakkuumahdollisuusarviossa tysturvallista, Suomi on edelleen selkeäsei ole otettu huomioon Suomen metsille ti jäljessä tieliikenteen turvallisuustavoitvuosille 2021-2030 asetettavaa metsien teestaan. Tavoitteeksi on määritelty kuolhiilinieluvelvoitetta. Luke analysoi myös leiden ja vakavasti loukkaantuneiden ilmastotavoitteiden toteutumista eri hakmäärän puolittaminen vuoteen 2020 kuuskenaarioissa. Laskelmat ovat pohjamennessä vuoden 2010 tasosta. Tällä na Suomen ja EU:n välisille neuvotteluilhetkellä on lähestulkoon selvää, ettei tale ilmastopoliittisesti kestävästä hakkuivoitteeseen päästä. Suomi on myös tuoden tasosta, sanoo erikoistutkija Olli reeltaan sitoutunut Euroopan unionin Salminen Lukesta. liikenneturvallisuuden nollas­kenaarioon (nolla liikennekuolemaa vuoteen 2050 Taimikoiden ja nuorten mennessä) ja käynnistänyt valtakunnallimetsien tila kohentumassa sen liikenneturvallisuusstrategian laatiMetsien hakkuumahdollisuusarvioissa mistyön. taustaoletuksena on, että uudis- Tervetullut uutinen on,metsien että nykyisestamisesta huolehditaan. VMI:n tulokset sä hallitusohjelmassa on sitouduttu liikenosoittavat, että uudistushakkuun neturvallisuustavoitteeseen ja työjälkeen valtametsänviljelystä huolehditaan hyvin. kunnallisen liikenneturvallisuusstrategian Taimikonhoidoissa ja ensiharvennuksissa laatimiseksi on käynnistytty. Yhteiskunon rästejä. Viimeisen kolmen nankuitenkin eri sektoreita läpäisevä strategia kovuoden aikana metsänkoaa yhteen erinuorten toimijat,metsien auttaa kohdenhoidollinen tila on lievästi kohentunut ja tamaan toimenpiteet oikeisiin paikkoihin ensiharvennusrästit ovat vähentyneet. ja määrittelee vastuut selkeästi, jotta joVakavat ovattavoitteiden Suomessa kainen tekeemetsätuhot työtä samojen harvinaisia ja pienialaisia. Talven 2017 eteen. Valtakunnallinen suunnitelma an/2018 lumituhot näkyivät kesälläliiken2018 taa selkänojaa myös paikalliseen mitatuilla koealoilla. Tuhojen neturvallisuustyöhön, Valtonenseurannan iloitsee. merkitys on jatkossa korostumassa, jos *Liikenneturvanlisää ennakkoarvio ilmastonmuutos laajoilla perustuu alueilla Tilastokeskuksen ennakkotietoihin esimerkiksi myrsky-, kuivuus-tammi-martai lumiraskuultasekä 2019näiden ja Liikenneturvan keräämiin tuhoja seurauksena myös lehtitietoihin joulukuulta 2019. hyönteistuhoja.

Lue uudet

Lue uudet uutiset alan uutiset joka päivä joka päivä ammattilehti.fi

ammattilehti.fi

33 34 vsk. vsk. 1986-2019 1986-2018

Jälleenmyynti:

Eero Kaipainen, puh. (0400) 816 060 eero.kaipainen@reppumedia.fi

22.000 kpl.

19.084 kpl. www.ammattilehti.fi

3


4 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Pitää tiellä.

Bridgestone Partner -palveluverkosto on kuljetusyrityksille tarjottavan Total Tyre Care -palvelun kulmakivi. Yhdistämällä kapasiteettinsa ja osaamisensa Bridgestone ja ammattitaitoiset Bridgestone Partner -jälleenmyyjät pystyvät tarjoamaan tarvittavat tuotteet ja palvelut kuljetusyritysten käyttökustannusten alentamiseksi.

Kuorma-autojen rekisteröinnit yhä plussan puolella

T

uoreet ensirekisteröintitilastot kerto vat, että henkilö- ja pakettiautoja ensirekisteröidään kuluvana vuonna vähemmän kuin viime vuonna. Kuorma- ja linja-autojen ensirekisteröintimäärät sen sijaan ovat kasvamassa viime vuotta suuremmiksi.

kasvun on ensi vuonna ennakoitu hidastuvan. Erityisesti pienten alle 6 tonnin painoluokan kuorma-autojen kysyntä on ollut kasvussa, mikä nostaa kuormaautojen kokonaismäärän tänä vuonna poikkeuksellisen korkeaksi.

Marraskuussa ensirekisteröitiin 8 680 henkilöautoa, joka on lähes sama lukema kuin viime vuoden marraskuussa. Henkilöautoja on alkuvuoden aikana ensirekisteröity 105 983, joka on 7,3 % vähemmän kuin viime vuoden tammi-marraskuussa. Henkilöautoja ensirekisteröitiin viime vuotta vähemmän erityisesti tammi-toukokuun aikana. Kesän ja syksyn aikana ero on hieman tasaantunut. Vuonna 2018 ensirekisteröintien määrä kasvoi yli 120 000 henkilöautoon, joka oli toiseksi korkein vuosilukema tällä vuosikymmenellä. Viime vuonna kasvua selitti erityisesti romutuspalkkio, jonka aikana hankittiin lähes 7 000 uutta vähäpäästöistä autoa. Tänä vuonna ensirekisteröintien määrä on jäämässä noin 113 000 henkilöautoon, joka edustaa 2010-luvun keskimääräistä tasoa. Autoala on ennakoinut kysynnän kasvavan ensi vuonna

Marraskuussa rekisteröitiin 39 uutta linja-autoa. Linja-autoja on tämän vuoden aikana ensirekisteröity yhteensä 514, joka on 14,2 % enemmän kuin viime vuonna. Ensirekisteröidyistä linja-autoista noin kaksi kolmasosaa on isokokoisia yli 8 tonnin linja-autoja. Uusien linja-autojen kysyntää heiluttavat ensisijaisesti kaupunkiliikenteen kilpailutukset. Tänä vuonna kalustohankintoja on tehty kaupunkiliikenteessä aiempia vuosia enemmän. Samaan aikaan pienten linjaautojen kysyntä on hieman laskenut. Taustalla on lakimuutos, joka on siirtänyt pieniä tilataksien kokoluokan linja-autoja henkilöautojen ajoneuvoluokkaan. Henkilöautoista peritään hiilidioksidipäästöjen määrästä riippuva autovero, mutta vuonna 2018 esteettömät taksikäytössä olevat tilataksit vapautettiin autoverosta.

Linja-autoja rekisteröity keskimääräistä enemmän

Kuorma-autojen ensirekisteröinnit merkeittäin 1-11/2019 verrattuna 2018 vastaavaan aikaan.

noin 116 000 henkilöautoon.

Raskaiden hyötyautojen kysyntä jatkuu vahvana

Uusia pakettiautoja rekisteröitiin marraskuussa 1 030, joka on 18,3 % vähemmän kuin viime vuoden marraskuussa. Pakettiautoja on alkuvuoden aikana ensirekisteröity 13 595, joka on 5,7 % vähemmän kuin viime vuoden tammi-marraskuussa. Pakettiautoja ensirekisteröintien määrä kasvoi vuosina 2017

ja 2018 yli 15 000 ajoneuvoon. Viimeisimmän 10 vuoden aikana pakettiautoja on ensirekisteröity vuosittain keskimäärin noin 13 000. Tänä vuonna ensirekisteröintien arvioidaan jäävän hieman alle 15 000 pakettiauton rajan. Uusia kuorma-autoja rekisteröitiin marraskuussa 288, joka on 12,5 % vähemmän kuin viime vuoden marraskuussa. Alkuvuoden aikana kuorma-autoja on ensirekisteröity 3 791, joka on

6,0 % viime vuoden tammi-marraskuuta enemmän. Raskaita yli 16 tonnin kuorma-autoja on kuluvan vuoden aikana ensirekisteröity 2 757. Määrä on 3,2 % suurempi kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Alle 16 tonnin kuorma-autoja on ensirekisteröity 1 034, joka on 14,0 % enemmän kuin viime vuonna. Pakettiautojen kysynnän hiipuminen johtuu ensisijaisesti talouskasvun hidastumisesta. Myös kuorma-autojen kysynnän


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Liikenteen sähköistyminen ja autonomisten autojen kehitystyö ovat tämän vuosikymmenen aikana yli kaksinkertaistaneet eurooppalaisen autoteollisuuden vuosittaiset tutkimusja kehitysinvestoinnit noin 60 miljardiin euroon. Kuvassa Scania AXL - autonominen kuorma-auto kaivos- ja maansiirtokäyttöön

Autotuojat ja -teollisuus:

Itseajava auto vaatii tuekseen myös infran ja lainsäädännön kehittämistä

A

utonominen auto eli autojen itseajavat ominaisuudet ja keskinäinen verkottuminen mullistavat liikennejärjestelmämme tulevina vuosikymmeninä. Tämä parantaa liikenneturvallisuutta, alentaa liikkumiskustannuksia ja avaa tietä uusille liikkumispalveluille. Autonomiset ja verkottuneet autot vähentävät myös liikenneruuhkia ja päästöjä.

Euroopan autovalmistajien yhdistys (ACEA) on laatinut tiekartan autonomisen liikenteen edistämistoimenpiteistä EU:ssa. Lainsäädännön lisäksi autonominen liikenne edellyttää merkittäviä investointeja fyysiseen ja digitaaliseen liikenneinfrastruktuuriin. Autonomisen liikenteen kehittäminen edellyttää jo lähivuosina verkottuneiden ajoneuvojen, älykkään infran ja tietojärjestelmien laajamittaista ja rajat ylittävää testaamista todellisissa liikenneolosuhteissa. Autonomisessa ajamisessa on eri tasoja alkaen tekniikasta, joka auttaa kuljettajia auton ohjauksessa ja nopeuden hallinnassa. Ylimmällä tasolla eli täysin autonomisessa liikenteessä automatiikka korvaa kokonaan ihmisen kuljettajana. Täysin autonominen auto on varustettu tekniikalla, jonka avulla se voi ymmärtää ja tulkita ympäristöään ja hallita autoa ja reagoida liikennetilanteisiin itsenäisesti ilman kuljettajaa.

Kuljettajaa avustavat järjestelmät ovat jo arkipäivää

Toisin kuin usein mielletään, monet kuljettajaa avustavat järjestelmät ovat jo arkipäivää. Avustavat toiminnot suosittelevat kuljettajalle toimia tai tukevat kuljettajan itse tekemiä havaintoja. Tällainen toiminto on esimerkiksi kuolleen kulman varoitin. Edistyneet aktiiviset turvajärjestelmät puuttuvat ajamiseen automaattisesti ja ne

toimivat nopeammin ja luotettavammin kuin ihminen kuljettajana. Esimerkkejä aktiivisista järjestelmistä ovat muun muassa automaattinen hätäjarrutus ja erilaiset kaistanpidon järjestelmät. Uusi, vuosina 2021-2025 voimaan astuva turvallisuusasetus tuo pakollisina varusteina uusiin ensirekisteröitäviin autoihin monia kuljettajaa aktiivisesti avustavia järjestelmiä.

Täysin autonomiseen liikenteeseen vielä matkaa

- Liikenteen sähköistyminen ja autonomisten autojen kehitystyö ovat tämän vuosikymmenen aikana yli kaksinkertaistaneet eurooppalaisen autoteollisuuden vuosittaiset tutkimus- ja kehitysinvestoinnit noin 60 miljardiin euroon, sanoo Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio. - Tästä huolimatta matka täysin autonomiseen liikenteeseen on vielä pitkä, sillä mitä syvemmälle kohti täydellistä autonomiaa kehitystyössä sukellamme, sitä enemmän uusia, ratkaisua vaativia haasteita insinöörit ja lainsäätäjät havaitsevat. Mielikuvan maalaaminen sellaisesta, jo lähivuosina markkinoille tulevasta edullisesta perheautosta, jossa kuljettaja voi siirtyä matkustajaksi, kertoo asiantuntemattomuudesta, Kallio muistuttaa. Lisäksi Suomen kannalta haasteena on infrastruktuurin laajuus. Autonominen liikenne asettaa paljon vaatimuksia infran ominaisuuksille, muun muassa liikenteen ohjaukselle, liikennemerkeille ja tiemerkinnöille sekä kunnossapidolle. Ajoneuvojen keskinäinen verkottuminen tuo mukanaan myös tietoturvallisuuteen liittyviä haasteita. Jatkossa auto on verkottunut samalla tavoin kuin nykypäivän mobiililaitteet - ja enemmänkin. Siksi onkin tärkeää, että autosta, siihen verkottuneista mobiililaitteista ja liikenteestä kerättävien tietojen hallintaa ja käyttöä säädellään siten, ettei auton käyttäjän tietoturvallisuus vaarannu.

KULJETUS 5

KIINNOSTAAKO

RAHTARIT RY:N TOIMINTA? LIITY JÄSENEKSEMME. Jos et vielä ole Rahtarit ry:n jäsen ja toimit kuljetusalalla tai olet alasta kiinnostunut, niin nyt kannattaa liittyä! Liittymismaksumme uusille jäsenille on 20 € ja vuoden 2020 jäsenmaksu 35 €. Alan opiskelijoille tarjoamme liittymismaksun puoleen hintaan (10 €) ja jäsentemme perheenjäsenet voivat liittyä mukaan toimintaan ilman liittymismaksua. Jäseneksemme voi liittyä jokainen 17 vuotta täyttänyt henkilö, joka toimii autoilijana tai autonkuljettajana tai on muuten alasta ja liikenneturvallisuudesta kiinnostunut. Uudet jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Ilmoittautumisen jälkeen lähetämme kaksi maksuvaihtoehtoa (normaali- / ainaisjäsenyys) sisältävän laskun. Jos et saa laskua 2 viikon kuluessa, ota yhteyttä jäsenpalveluumme: rahtarit@rahtarit.fi / 03 3433 751. Maksun kirjauduttua tilillemme lähetämme sinulle vuoden 2020 jäsenkortin ja uuden jäsenen aloituspaketin. Tutustu: www.rahtarit.fi

WWW.RAHTARIT.FI/LIITY


6 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Pitkillä, maksimissaan 34,5 metrisillä ja 76-tonnisilla yhdistelmillä operoivien kuljetusyritysten määrä on kasvanut koko ajan eikä loppua näy. Esimerkiksi Vähälän PITKIä riittää nelostiellä ja lisää on tulossa, koska niihin ollaan hyvin tyytyväisiä.

Otto Lahti, johtava asiantuntija, Traficom:

PITKÄ VUOSI 2019

V

uosi sitten kotimainen kuljetusala odotti ja jännitti valtioneuvoston päätöstä asetusmuutokseen ajoneuvoyhdistelmien mittojen muuttamisesta enemmän kuin lapset joulupukkia. Toiveita oli kirjoitettu virallisten lausuntojen muodossa jo keväällä. Isot ja pienet yritykset olivat vuorotelleen vakuuttaneet vuorotellen tekevänsä vain turvallisia HCT-rekkoja ja ajavansa niillä kiltisti vain niillä reiteillä, mille ne mahtuvat. 2018 vuoden aikana mittamuutoksen aikataululle tuli vakavia uhkakuvia, kun EU-notifikaation viimeistä myönteistä vastausta ei kuulunut ja hallituskin oli välillä hyvin lähellä kaatumista. Asetusmuutoksen ilmestyttyä 10.1. pidettävän valtioneuvoston yleisistunnon asialistalle vaikutti kaikki vihdoin selvältä. Kotimaisen maanteiden

tavaraliikenteen ”pelikirja” menee nyt uusiksi ja iso muutos tulee voimaan hyvin nopeasti. Viimeiset sydämen tykytykset sain, kun vain vartti valtioneuvoston kokouksen alun jälkeen asetusmuutoksen esittelijä soitti. Peukalo täristen hipelöin vihreän luurin symbolia. Suureksi helpotukseksi Aino Still ilmoittikin käsittelyn menneen nopeasti ja valmistelusta siirrytään nyt vauhdikkaaseen toimeenpanoon. Eri tahoilla valmiiksi kirjoitetut viralliset tiedotteet ja avainhenkilöiden henkilökohtaiset some-päivitykset ilmestyivät protokollan mukaisessa järjestyksessä muutaman minuutin välein iltapäivän aikana. Tasan viikkoa myöhemmin Traficomin auditorio oli viimeistä paikkaa myöten täynnä, kun ajoneuvovalmistajat, kuljetusyritysten päälliköt ja alan järjestöjen edustajat olivat kokoontuneet kuulemaan tarkkaa tiedotusta siitä mitä tapahtuu maanantaina 21.1. 2019. Maakunnissa oli kokoon-

nuttu firman vakaimman nettiyhteyden ja isoimman screenin ääreen seuraamaan asiaa Skypen välityksellä. Puhujanpöntöstä oli hieman huvittaa katsoa kuinka pieneen tilaan Suomen kuljetusalan avainhenkilöt mahtuvat. Viraston auditorion mitoitus on nimittäin lentokoneen turistiluokan tasoa. Suomen rajojen ulkopuolella kukaan ei meinannut uskoa, että täällä saa ajaa nyt koko maantieverkolla 76-tonnisilla 34,5-metrisillä ilman erityisiä kokeilulupia. Vielä enemmän epäilyksiä oli homman toimivuudesta ilman erillistä HCT-ajokorttia. Ruotsalaiset viranomaiset tulivat katsastamaan tilanteen heti voimaantuloviikolla. Ilmari Lehtosen 34,5 metriseen tähtikeulaan tutustuttiin luonnollisesti ulkona, vaikka oli vuoden kylmin päivä. Kalustoesittelyn jälkeen tarvittiin useampi kuppi kuumaa kaakaota, jotta vieraat toipuivat kokemastaan. Luento perävaunun nousevien, ohjautuvien ja

keventävien akseleiden vaikutuksesta A-tupla yhdistelmän etenemiskykyyn, kääntyvyyteen ja ajovakauteen keskellä pihaa tammikuussa yhdistelmän ajaessa rinkiä ympärillä oli varmasti uusi opetusmuoto vieraille. Keskustelu ruotsalaisten kanssa jatkui vilkkaana elokuussa Nordik HCT Mötessä. Suomalaiset saivat paljon kiitosta rohkeasta etenemisestä mittamuutoksessa, mitä seminaari väki piti tehokkaana tapana päästövähennyksiin. Paikallisen teollisuuden leppoisa diskuteeraus muuttui vakavammaksi väännöksi useampaan otteeseen, kun puhe kääntyi Ruotsin mittamuutoksen aikatauluun ja BK4-verkon toimintaan. Toukokuussa autovalmistajien järjestön ACEA:n korkean tason seminaari ja julistus olivat hyvin merkittävä avaus koko Euroopan tasolla suurempien pituuksien osalta: ”High-capacity vehicles are more efficient and productive than regular heavy-goods

Jatkuvat keskustelut eri kuljetusalan toimijoiden kanssa ovat avanneet mittamuutoksen vaikutuksia logistiikan toimintakuvioihin laajemmin. Esimerkiksi elintarvikekuljetuksissa maksimipituiset täysperävaunuyhdistelmät ovat olleet varsin suosittuja.

vehicles as they can consolidate freight from smaller trucks, consuming less fuel and producing less emissions per unit of cargo transported. They are a cost-effective solution to reduce emissions from road freight, also making more efficient use of existing infrastructure.” Moni on epäillyt autovalmistajien olevan pidempiä rekkoja vastaan, koska se vähentää autojen kappalemääräistä tarvetta. Tämä julistus osoitti kustannustehokkaiden päästövähennysten ajavan tämän vanhan näkemyksen edelle. Kesällä Saksassa Schmitz Cargobullin 32-metrinen EcoDuo voitti merkittävän innovaatio palkinnon yhdistämällä toisen puoliperävaunun dollyn avulla perinteisen puoliperävaunuyhdistelmän perään. Sama yhdistelmä sai vielä syksyllä toisen palkinnon ympäristön kannalta kestävän liikenteen edistämisestä. Konseptin hyödyt on todella merkittävät kaikissa laskelmissa. EU-tason lainsäädännön kehitystä rekkojen pituuden osalta ei kannata odottaa uusia takaspoilereita enempää lähivuosina. Vilkasta keskustelua on kuitenkin luvassa varmasti paljon ja saksalainen lehdistö antoi siihen hyvän pohjustuksen nyt loppuvuodesta. Lastauto Omibus lehden marraskuun kansikuva-auton rekisteritunnus oli yhdistelmän kokonaismassan mukaisesti HCT-92 ja sisällä useamman aukeaman verran juttua älykkäistä pohjoismaisista konsepteista. Fernfahrer lehden joulunumeron kanteen oli valittu Halisen 77-tonninen 900 hv Si-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 7

Käyttäjäystävälliset uuden sukupolven Dräger-alkolukot nyt saatavana!

Valmiina lähtöön. Dräger Interlock® 7000 ja 5000. Suomen pitkät HCT-yhdistelmät ovat saaneet ansaitusti runsaasti huomiota osakseen Euroopan johtavissa kuljetusalan medioissa.

su. Näiden lehtien painokset ovat kertaluokkaa suurempia kuin kaikkien alan suomenkielisten lehtien yhteenlaskettu levikki. Ristimaan ja Auvisen näyttävät työkalut saivat uuden ulottuvuuden, kun maalarien sijaan kuvateksteissä hehkutettiin Saksaan nähden noin kaksinkertaisia hyötykuormia.

11 päivää

Valtioneuvoston päätöksestä asetukseen voimaan tuloon oli vaatimattomat 11 päivää. Teoriassa siinä ajassa ei pysty hoitamaan likimainkaan kaikkia tarpeellisia asioita näin mittavaan lainsäädäntömuutokseen. Käytännössä se onnistui, koska toiminta keskittyi aivan alussa vahvasti muutamaan perävaunuvalmistajaan ja muutamaan isoon kuljetusyritykseen. Katsastusalalla oli myös tuoreessa muistissa 2013 massamuutoksen aiheuttama rumba. Niitä kokemuksia hyödyntämällä autoihin saatiin uusia kytkentätietoja ja perävaunuihin HCT-apumittoja rivakkaan tahtiin. Kotimainen media päästi kuljetusalan ja virkamiehet myös hyvin helpolla. Nettisivuille ilmestyi neutraaleja videoita pitkien rekkojen kyydistä ja printissä lueteltiin faktat paikallisen kuljetusyrityksen HCT:llä kuvitettuna.

11 kuukautta

Alkuhämmennyksen jälkeen alkoi ar-

Alkolukkojen edelläkävijän Drägerin uudet käyttäjäystävälliset vuuttelu PITKÄ-kylttien määrän kasvusta ja erilaisten ongelmien lisääntymisestä. Vakiintuneiden selitysten mukaan alkuun pitkillä ajoi vaan parhaat kuljettajat ja liikennettä oli vähän, joten mitään ei sattunut. Parhaillaan menossa olevan talven piti laittaa monissa arvioissa heti ensiliukkailla muutama HCT huilimaan kyljelleen ojan väärälle puolelle. Merkittävästä liikennemäärästä huolimatta ongelmia on ollut hyvin vähän ja kotimaiset kuljetusalantoimijat ovat osoittaneet olevansa luottamuksen arvoisia. Lahden moottoritietä säännöllisesti ajavat eivät jaksa enää edes laskea PITKÄ-kylttejä, minkä ymmärtää hyvin, koska Mäntsälän liikennemittauspiste on rekisteröinyt yli 30-metrisiä nyt loppuvuodesta yli 600 kappaletta viikossa. Pihtiputaan mummokin on turtunut aiheeseen, koska kylän läpi rullaa nykyisin yli 300 yli 30-metristä viikossa. Pitkillä yhdistelmillä operoivien kuljetusyritysten määrä on kasvanut koko ajan eikä loppua näy. Mukaan kuvioon on tullut koko ajan myös uusia perävaunumerkkejä, eikä kotimaisten valmistajien ideat eri käyttökohteisiin sopivista suuremman kapasiteetin yhdistelmistä ole loppumassa. Jatkuvat keskustelut eri kuljetusalan toimijoiden kanssa ovat avanneet mittamuutoksen vaikutuksia logistiikan toimintakuvioihin laajemmin. Kun erilaiset operointimallit ja rajapinnat alihankkijoiden kanssa kehittyvät, tulee vielä paljon uusia ja vähän erilaisia pitkiä yhdistelmiä liikenteeseen.

Interlock® 7000 ja 5000 mallit ovat nyt saatavana Suomessa. Niissä Drägerin tunnetut tekniset huippuominaisuudet yhdistyvät nykyajoneuvoihin sopivaan tyylikkääseen ulkonäköön. • Nopeasti käyttövalmis lyhyen lämpenemisajan ansiosta. • Pienikokoinen, tyylikkäästi muotoiltu käsiosa. • Helppo ja luonteva käyttöergonomia. • Laaja käyttölämpötila-alue -45°C...+85°C. • Alhainen virrankulutus lepotilassa < 1 mA. • Hyväksynnät uuden eurooppalaisen EN 50436 2014 -standardin mukaisesti. • Tunnettua ja arvostettua Dräger-huippulaatua.

Nopea. Tarkka. Luotettava. Dräger.

www.drager.fi Dräger-alkolukkojen markkinointi ja tukkumyynti: Oy KAHA Ab


8 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Tieliikenteen automaatiota talviolosuhteissa tutkineen hankkeen lopputuloksissa ratkaisuehdotuksia ajoneuvoihin ja Suomen tieverkolle

T

ieliikenteen automaatio vaatii arktisissa lumisissa ja jäisissä olosuhteissa palveluiden yhteentoimivuutta ja riittäviä verkkoyhteyksiä. Ajoneuvon paikannusta voidaan parantaa tutkaheijastimia tai radioteknologiaa sisältävillä reunapaaluilla, sensoreilla, laserskannauksella ja teräväpiirtokartoilla. Väylän ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin rahoittamassa Arctic Challenge -tutkimushankkeessa etsittiin ratkaisuja tieliikenteen automaation haasteisiin lumisissa ja jäisissä olosuhteissa yhteistyössä 15 yrityksen kanssa. Hankkeen lopputulokset esiteltiin 26.11. loppuseminaarissa. Hankkeen neljää osa-aluetta tutkittiin useilla testiviikoilla, mm. Aurora-älytiellä valtatie 21:llä Muoniossa. Osa-alueet olivat reunapaalut ja aurauskepit, tieliikenteen olosuhdetiedon ennakoivat viestit (esim. varoitus tien viereen pysähtyneestä ajoneuvosta), etäohjaus ja langaton tiedonsiirto sekä paikkatieto ja paikantaminen. Automaattiset ajoneuvot, kuorma-autojen letka-ajo sekä robottibussit tai -taksit, voivat mahdollistaa tulevaisuudessa turvallisemman ja sujuvamman liikenteen, pienemmät päästöt sekä lisätä matkustusmukavuutta. Jotta automaation hyödyt voidaan saavuttaa täysimääräisesti, tulee automaation toimia myös pohjoisissa lumisissa ja

Arctic Challenge -tutkimushankkeen neljää osa-aluetta tutkittiin useilla testiviikoilla, mm. Aurora-älytiellä valtatie 21:llä Muoniossa. Osa-alueet olivat reunapaalut ja aurauskepit, tieliikenteen olosuhdetiedon ennakoivat viestit (esim. varoitus tien viereen pysähtyneestä ajoneuvosta), etäohjaus ja langaton tiedonsiirto sekä paikkatieto ja paikantaminen.

jäisissä olosuhteissa. - Hankkeen lopputulokset osoittavat, että jo nykyisillä teknologioilla voidaan ratkaista tieliikenteen automaation talviolosuhteiden haasteita. Ratkaisut kuitenkin tarvitsevat laajaa yhteistyötä ja keskustelua mm. standardoinnista. Tutkimuksissa yritykset esittivät lukuisia inno-

vatiivisia ratkaisuja, joita tulee nyt viedä paitsi Suomessa, myös kansainvälisesti markkinoille ja eri yhteistyöryhmiin keskustelevaksi, sanoo projektipäällikkö Niklas Fieandt Väylästä. - Tieliikenteen automaation kokeiluja on kansainvälisesti ja Suomessakin käynnissä jo useampi. Nyt saamme ensimmäistä kertaa tarkemmin tietoa siitä, mitä vaatimuksia toiminnalle olisi talvisissa olosuhteissa. Traficomin myöntämiä testauslupia automaattisille ajoneuvoille on aikaisemmin pääosin käytetty kesäisissä olosuhteissa tehtyihin testauksiin, sanoo projektipäällikkö Ilkka Kotilainen Traficomista.

Ajoneuvon paikantaminen ja etäohjaus arktisissa olosuhteissa haastavaa

- Hankkeen aikana huomasimme, että tutkasensoreilla voidaan parantaa automaattisen ajoneuvon paikantamista. Kehitimme tienvarsille sijoitettuja muovisia reunapaaluja, joiden sisällä on tutkaheijastimia. Yli sadan reunapaalun testauksessa todettiin tutkaheijastimien toimivan hyvin testiajoneuvon nopeuden ollessa 80 km/h. Edessä olevat kuorma-autot sekä pöllyävä lumi heikensivät tutkaheijastimien havainnointia, kertoo Chris Händel Lapin AMK:n ja Roadscannersin työyhteenliittymästä. - Ensimmäisissä testeissä

kuljettajalle välitetyt varoitukset pysähtyneestä ajoneuvosta, eläimestä tiellä, kelistä sekä tietyöstä toimivat hyvin niin matkaviestinverkossa kuin lyhyen kantaman radiotekniikalla arktisissa olosuhteissa. Sää- ja keliolosuhteista varoittaminen sekä esimerkiksi porovaroitukset voisivat tuottaa hyötyjä tienkäyttäjille erityisesti pohjoisessa. Palveluiden teknisessä toiminnassa on kuitenkin vielä eroavaisuuksia, eivätkä ne ole yhteentoimivia yli rajojen ja eri palveluntarjoajien välillä. VTT:n automaattinen ajoneuvo Martti suoriutui testauksessa hyvin huolimatta pöllyävän lumen aiheuttamista haasteista sensoreiden havainnointiin, sanoo Risto Öörni VTT-ryhmittymästä, johon kuuluivat myös Dynniq, Indagon ja Infotripla. Sensible 4 -yrityksen automaattiajoneuvon paikannukses-

sa päästiin keskimäärin noin 20 senttimetrin tarkkuuteen käyttämällä useita sensoreita, laserskannauksin kesä- ja talviolosuhteissa pistepilvistä luotuja virtuaalisia teräväpiirtokarttoja, satelliittipaikannusta sekä näiden tietoja hyödyntävää algoritmia. - Automaattisen ajoneuvon etäohjauksen todettiin toimivan hyvin poikkeavissa tilanteissa, esimerkiksi jos tiellä on jokin este, joka ajoneuvon tulee kiertää, mikäli verkkoyhteys ajoneuvoon on riittävän hyvä. Yleistyvät ajoneuvojen välisen viestinnän palvelut ja 5G-verkkoteknologia parantavat tulevaisuudessa etäohjauksen hyödyntämistä, kertoo Harri Santamala Sensible 4:sta. Hanketta ovat rahoittaneet Väylä, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ja Euroopan unionin Verkkojen Eurooppa -väline.

Väylän ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin rahoittamassa Arctic Challenge -tutkimushankkeessa etsittiin ratkaisuja tieliikenteen automaation haasteisiin lumisissa ja jäisissä olosuhteissa yhteistyössä 15 yrityksen kanssa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 9

www.metsatyo.fi HÄMEENLINNA 03 644 0400

JÄLLEENMYYJÄT IMATRA: Niskan hydrauliikka ja Raskasosa Oy 040-4215900 JOENSUU: Närhi Oy, 0400-959420 JYVÄSKYLÄ: Närhi Oy, 0400-959430 KAUHAVA: EkiMek, 0400-662010 KOTKA: Tarvike-Ahola Oy 05-3121900 KOUVOLA: Tarvike-Ahola Oy 05-34991901 KUOPIO: Närhi Oy, 0400-959450

JYVÄSKYLÄ 014 338 8700

ROVANIEMI 016 321 0100

LAPPEENRANTA: Närhi Oy, 0400-959460 MÄNTYHARJU: Rekkavaruste Pietikäinen Oy, 0400-650414 OULU: TAVO, 08-6135500 PORI: Porin Auto-Sale Oy 010-4198950 SEINÄJOKI: AVO, 06-4293100 TAMPERE: TAVO , 03-31403140 VAASA: TAVO, 06-4293180

Metsätie tarvitsee säännöllistä kunnossapitoa - tien heikoimmat kohdat esiin kantavuusmittauksella

S

kannata mitätöidä tien huonolla kunnossapidolla. Tiekunnan aktiivisuus säännöllisine kokouksineen antaa askelmerkit myös tien hyvälle kunnossapidolle.

uomen metsäkeskus on tarkastanut metsäteitä, joiden rakentamiseen tai perusparannukseen on käytetty valtion Kemera-tukea. Metsäteiden kääntöpaikkojen mitoituksessa ja teiden sorastuksessa havaittiin puutteita. Perusparannetuilla metsäteillä kunnossapitotyöt on tehty kohtuullisen hyvin.

Suomen metsäkeskus on tarkastanut tänä vuonna rakennettujen ja perusparannettujen metsäteiden kuntoa 56 tiekilometrillä eri puolilla Suomea. Tarkastetuista metsäteistä reilu kolmannes täytti metsätieohjeiden vaatimukset ja 63 prosentille teistä tarvittiin korjaustoimenpiteitä. Eniten huomautettavaa rakennetuilla ja perusparannetuilla metsäteillä havaittiin kääntöpaikkojen mitoituksessa ja sorastuksessa. Monet kääntöpaikat olivat liian kapeita, eivätkä täyttäneet Kemera-tuen rahoitusehtoja ja laatuvaatimuksia. Lisäksi usealle metsätielle soraa ei ollut ajettu riittävältä leveydeltä. Uusia metsäteitä on rakennettu ja vanhoja perusparannettu

Tien heikoimmat kohdat esiin kantavuusmittauksella

Metsäkeskus on mitannut metsäteiden kantavuutta pudotuspainomittauksilla noin 50 kilometrillä tänä vuonna. Mittaustulokset osoittavat, että varsinkin hienojakoisille kangasmaille ja turvemaille suunnitellut tien päällysrakennekerrokset eivät usein ole riittäviä.

tänä vuonna yhteensä 640 kilometriä Kemera -rahoituksella koko maassa. - Metsäteiden työmäärät eivät ole merkittävästi lisääntyneet, vaikka Kemera-tuet nousivat kesällä 2018. Työmäärät jäävät kauas alueellisissa metsäohjelmissa asetetuista tavoitteista, sanoo metsäteiden johtava asiantuntija Mika Nousiainen Suomen metsäkeskuksesta. Kunnossapitoa ei saa laimin-

lyödä Kemera-rahoitusta saaneiden metsäautoteiden kunnossapitoa valvotaan satunnaisotannalla kahdeksan vuoden kuluttua tiehankkeen päättymisestä. Tänä vuonna Metsäkeskus tarkasti 291 kilometriä metsäteitä, joiden rakentaminen tai perusparannus oli valmistunut pääosin vuonna 2011. - Tarkastuksissa nousi esiin kaksi keskeisintä tekemätöntä

metsätien kunnossapitotyötä. Ensinnäkin, tien vuosittainen lanaus unohtuu liian usein. Toiseksi, heinän ja vesakonniitto jää tekemättä riittävän ajoissa. Kun nämä muistettaisiin tehdä, olisi metsäteiden kunto jo hyvällä mallilla, sanoo rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Mikko Korhonen Suomen metsäkeskuksesta. Metsätien rakentaminen tai perusparannus on tieosakkaille suuri rahallinen panostus, jota ei

Metsäkeskus on mitannut metsäteiden kantavuutta pudotuspainomittauksilla noin 50 kilometrillä tänä vuonna. Mittaustulokset osoittavat, että varsinkin hienojakoisille kangasmaille ja turvemaille suunnitellut tien päällysrakennekerrokset eivät usein ole riittäviä. - Kantavuusmittauksella saadaan suunnitteluvaiheessa parhaiten esille tien heikoimmat kohdat, joita voidaan korjata kantaviksi tieohjeiden mukaan. Näin saadaan aikaiseksi hyväkuntoinen ja kuormitusta kestävä metsätie, josta on hyötyä metsänomistajille ja kaikille muillekin tien käyttäjille, toteaa Mika Nousiainen Metsäkeskuksesta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

10 KULJETUS

Raskaiden kuljetusajoneuvojen muuttaminen sähköisiksi vähentäisi päästöjä

R

askaan liikenteen päästöihin on olemassa keinoja. Dieselkäyttöiset hyötyajoneuvot voidaan muuttaa sähkökäyttöisiksi. Tällä hetkellä TAMK on ainoa ammattikorkeakoulu, joka kehittää raskaan kaluston sähköistämistä Suomessa.

Keväällä voimaan astunut uusi EU-direktiivi Green Vehicle, Puhtaiden ajoneuvojen direktiivi, vauhdittaa sähköisiin kuljetusmuotoihin siirtymistä. Direktiivi velvoittaa julkiset organisaatiot investoimaan vähäpäästöisiin ratkaisuihin niin liikenne- kuin palvelutoiminnoissa. TAMK otti ensi harppauksia kohti sähköisiä kuorma-autoja jo vuonna 2015, kun eTruck-hankkeen avulla hankittiin Niinivirta Oy:ltä ensimmäinen hyötyajoneuvo. Se oli muutettu sähköiseksi Hollannissa. Auto oli tuolloin Skandinavian ensimmäinen sähkörekka. Autosta kerätyllä tiedolla on saatu tärkeää tietoa, jota hyödynnetään nyt entistä laajemmin. - Autoon asennettiin tuolloin TAMKissa kehitellyt IOT-mittalaitteet ja näin saimme laskettua auton energiatehokkuutta. Ja samat laitteet mittaavat edelleen, kertoo Jukka Pellinen, projektipäällikkö TAMKin konetekniikan koulutuksesta. Myös Tampereen kaupungin liikelaitos kiinnostui mittalaitteista ja TKL:n sähköbusseihin asennettiin TAMKin IOT-laitteet

Keväällä voimaan astunut uusi EU-direktiivi Green Vehicle, Puhtaiden ajoneuvojen direktiivi, vauhdittaa sähköisiin kuljetusmuotoihin siirtymistä.

ja ne kytkettiin TAMKin palvelimeen kiinni. Tietoa saadaan esimerkiksi bussin sijainnista, nopeudesta, voimalinjasta, energiakuluista, akkujen tilanteesta sekä jarrupaineista. Tampereen kaupunki käyttää busseista saatua dataa eri tarkoituksiin edelleen. Pääkaupunkiseudulla on myös lähdetty kehittämään sähköistä kuljetuskalustoa ja TAMK on haluttu mukaan projektiin. Helsingin kaupunki yhteistyössä TAMKin, Liikelaitos Staran ja VTT:n kanssa muuttaa yhden dieselkäyttöisen kuljetusauton sähkökäyttöiseksi. TAMK hyödyntää aiempaa osaamistaan projektissa ja tekee käytännössä muutostyön. - Kaikki mitä dieselmoottoriin liittyy, otetaan pois ja sähkömoottorin akut laitetaan tilalle. Autosta saadaan tietoa sen liikkuessa ja hankitaan kokemuksia,

miten se sopii kaupungin liikelaitoksen toimintaan, kertoo Pellinen.

Pohjoismaiden ensimmäinen ­sähköinen kuor- ma-auto testikappaleena

Pirkanmaalla TAMKin rakentamaa sähkökuorma-autoa ja IoT-alustaa hyödynnetään testikappaleena myös TKL:n, Tuomilogistiikan, Niinivirta Oy:n ja TAMKin yhteishankkeessa SeCLog. Sen tavoitteena on kehittää sähköisten kuljetusajoneuvojen hyödyntämistä, päästöjen vähentämistä ja älykkään kuormatilan käyttöönottoa Pirkanmaalla. - Uutta on esimerkiksi älykäs kuormatila, joka auttaa kuljettajaa kertomalla, mitä on kyydissä, mihin se on jätetty ja laskee myös hiilijalanjäljen, kertoo Pellinen.

RIIKO® päällirakenteet

TAMK otti ensi harppauksia kohti sähköisiä kuorma-autoja jo vuonna 2015, kun eTruck-hankkeen avulla hankittiin Niinivirta Oy:ltä ensimmäinen hyötyajoneuvo, kertoo Jukka Pellinen, projektipäällikkö TAMKin konetekniikan koulutuksesta.

Yritykset ovat olleet kiinnostuneita, sillä yrityksille pystytään simuloimaan tietoa heidän tarpeisiinsa. Vaikka lentoliikenne on isompi saastuttaja kuin autoliikenne, on autoliikenteen päästöt saatava kuriin. - Kaupunkien logistiikka on tärkeässä asemassa päästöjen suhteen. Nyt on havahduttu siihen, että jotain pitää tehdä. Se on lisännyt kiinnostusta sähköajoneuvoihin, kommentoi Pellinen. Pellisen mukaan teknologia olisi olemassa kuljetuskaluston sähköistämiseksi, mutta nykyisellään ei ole vielä autonvalmistajaa, joka valmistaisi sähkökuorma-autoja. - Sarjatuotanto on vasta suunnitteluvaiheessa. Nykyisellään kaikkiin Niinivirran autoihin on jälkikäteen vaihdettu sähkömoottorit Hollannissa ja Englannissa, toteaa Pellinen. Sitten, kun kuorma-autoja on

sähköistetty, ollaan vielä askeleiden päässä akkujen kuljetuskestävyydestä pitkillä matkoilla. Sähköisiä kuorma-autoja koskettavat samat haasteet kuin sähköisiä henkilöautoja. - Sähköautojen akut eivät kestä kovin pitkiä matkoja ja latauspisteitä ei ole vielä suunniteltu pitkien runkolinjojen sisälle. Sen kehitystyön pitää edetä kuorma-autojen sähköistämisen mukana. Lyhyiden matkojen kuljetuksiin sähkökuormaauto soveltuu hyvin, Pellinen kertoo. Teksti: Kukka-Maaria Korko Kuvat: Jaakko Saarilampi ja Niinivirta Oy

Kilafors Karlavagnen perävaunut ja varaosat Jälleenmyynti ja toimitukset koko Suomen alueelle

Esko Leinonen

JARI RIIKONEN

KEIJO RIIKONEN

Myyntipäällikkö

Toimialajohtaja

Toimitusjohtaja

0504775918

0400371204 0400576541

esko.leinonen@riiko.fi

jari.riikonen@riiko.fi

keijo.riikonen@riiko.fi

www.riiko.fi

@kkriiko

@Riikonen Official


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 11

Varmista, että perävaunusi kytkentä pitää kaikissa tilanteissa. Valitse suomalaiset TAV-vetolaitteet vaativiin olosuhteisiin.

Kuljetusyritykset Suomessa ja Ruotsissa pitävät ympäristötietoisuutta pysyvänä ilmiönä

U

udessa tutkimuksessa selvitettiin, miten suomalaiset ja ruotsalaiset raskaan liikenteen kuljetusyritykset suhtautuvat ympäristöasioihin. Saatujen tulosten mukaan asiakkaiden ympäristövaatimukset ovat koko ajan kasvaneet sekä Suomessa että Ruotsissa, ja jopa 82 prosenttia kuljetusyrityksistä uskoo ympäristötietoisuuden olevan pysyvä ilmiö eikä ohimenevä trendi.

Tutkimuksen mukaan nesteytetty maakaasu (LNG) ja nesteytetty biokaasu (LBG) koetaan vähäpäästöisenä ja kustannustehokkaana vaihtoehtona tieliikennekuljetuksiin. Value Clinic tutki Pohjoismaisen energiayhtiö Gasumin toimeksiannosta, suomalaisten ja ruotsalaisten raskaan liikenteen kuljetusyritysten suhtautumista ympäristöasioihin, ja mitä he ajattelevat eri polttoaineratkaisuista. Tutkimustulosten mukaan yli 16 ajoneuvoa omistavista kuljetusyrityksistä jopa 60 prosenttia pitää biokaasua hyvänä polttoainevaihtoehtona lähitulevaisuudessa. Ruotsissa vastaava

luku on 33 prosenttia. Kummassakin maassa suuria ajoneuvomääriä omistavat kuljetusyritykset pitävät biokaasua parempana polttoainevaihtoehtona kuin hybridi- tai sähköratkaisuja. LNG:n ja LBG:n käyttö perustuu tieliikennekuljetuksissa jo olemassa olevaan ja luotettavaan ajoneuvotekniikkaan, jonka avulla voidaan vähentää merkittävästi kuljetuksien hiilidioksidi-, typpioksidi-, hiukkas- ja melupäästöjä. - On hienoa, että suuret kuljetusyritykset sekä Suomessa että Ruotsissa näkevät LNG:n ja LBG:n hyödyt tieliikennekuljetuksissa. Jos 16 raskasta ajoneuvoa omistava kuljetusyhtiö vaihtaisi perinteisistä polttoaineista kaasuun, kasvihuonekaasupäästöt vähenisivät huomattavasti, sillä yhden raskaan ajoneuvon vuosittaiset päästöt vastaavat keskimäärin 40-50 henkilöauton päästöjä. Myös pienempien kuljetusyritysten kannattaa harkita polttoaineen vaihtamista. Se olisi kaikenkokoisille kuljetusyrityksille erinomainen keino erottua muista tiukasti kilpailluilla logistiikkamarkkinoilla, kertoo Gasumin liikenteen liiketoimintayksikön johtaja Jukka Metsälä.

Nesteytetyn kaasun käyttö vähentää tieliikennekuljetusten päästöjä ja polttoainekustannuksia

Tutkimus osoittaa, että kaasun kilpailukykyinen hinta, päästövähennykset ja jatkuvasti kasvava tankkausasemaverkosto ovat LNG:n ja LBG:n suurimmat vahvuudet kuljetusyrittäjien mielestä. Tulokset myös osoittavat, että yli puolet kaikista suomalaisista ja ruotsalaisista kuljetusyrityksistä koki asiakkaidensa ympäristöön liittyvien vaatimusten lisääntyneen viime vuosien aikana. Lisäksi lähes 60 prosenttia suomalaisista ja 82 prosenttia ruotsalaisista vastaajista uskoi, että osa heidän ajoneuvoistaan tulee käyttämään viiden vuoden kuluttua vähäpäästöisiä polttoaineita ja he olivat kiinnostuneita vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönotosta liiketoiminnassaan. - Omat havaintomme ovat kuljetusyrittäjien kanssa samassa linjassa: ympäristöä säästävien ratkaisujen kysyntä raskaan liikenteen alalla lisääntyy. On myös selvää, ettei tilanne ole lähiaikoina muuttumassa. Vain 18 prosenttia vastaajista uskoo

ympäristöstä huolehtimisen olevan ohimenevä ilmiö, summaa Gasumin liikenteen Senior Sales Manager Jani Arala. Euroopan unioni on asettanut raskaan liikenteen päästöille kunnianhimoiset päästötavoitteet. Säädösten mukaan uusien raskaiden ajoneuvojen päästöjen on oltava vuoden 2019 tasoon verrattuna 15 prosenttia pienemmät vuonna 2025 ja 30 prosenttia pienemmät vuonna 2030.

Gasum laajentaa poh joismaista kaasutankkausasemaverkostoa

Tutkimuksessa kysyttiin kuljetusyrityksiltä, mitkä tekijät vaikuttavat eniten heidän polttoainetoimittajan valintaansa. Kaikkien vastaajien mielestä kolme tärkeintä tekijää ovat kilpailukykyinen hinnoittelu, helppokäyttöisyys ja kattava tankkausasemaverkosto. - Rakennamme määrätietoisesti kattavaa tankkausasemaverkostoa Pohjoismaihin. Tavoitteenamme on rakentaa noin 20 raskaan liikenteen kaasutankkausasemaa Ruotsiin ja Suomeen vuoden loppuun mennessä, ja rakennamme Pohjoismaihin yhteensä 50 uutta tankkaus-

asemaa 2020-luvun alkuun mennessä. Tämä parantaa kaasun saatavuutta ja antaa yhä useammalle kuljetusyritykselle mahdollisuuden ottaa käyttöön vähäpäästöinen LNG- tai LBG -polttoaine ja samalla säästää huomattavasti polttoainekustannuksissa, kertoo Gasum Ruotsin liikenteen liiketoimintayksikön johtaja Mikael Antonsson. Gasumilla on Suomessa ja Ruotsissa noin 40 kaasutankkausaseman verkosto. Näistä asemista yksitoista palvelee myös runkoliikennettä tarjoamalla LNG:tä ja LBG:tä. Lisäksi myös muut toimijat laajentavat tankkausasemaverkostoaan Euroopassa. NGVA Europen mukaan eri puolilla Eurooppaa on toiminnassa noin 218 raskaan liikenteen tankkausasemaa, joita käyttää noin 6 000 kaasukäyttöistä rekkaveturia.


12 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Team Juntunen Oy:n uusi Mercedes-Benz 3263 8x4 puutavaraauto haki ensimmäistä kuormaa 2.1.2020 Oulaisten asemalta.

Turvesoilta tukinajoon

T

opetella nosturinkäyttöä ja metsässä ajoa niin että pystyn toimimaan hätävaramiehenä, sanoo Juntunen.

eam Juntunen Oy Rantsilasta tunnetaan turvealan koko- naisurakoitsijana. Toimintaan on haettu lisää tukijalkoja joten vuodenvaihteessa 2020 ajoon otettiin myös puutavarayhdistelmä.

Kauko Juntunen aloitti turveurakoinnin vuonna 1976 Rantsilan Savalonevalla. Hänen poikansa Heikki oli jo lapsesta innokkaasti mukana turvesuolla. - Olin kahdeksan ikäisenä yhtenä miehenä mukana; äiti yritti toppuutella innokasta pikkumiestä mutta mikäs siinä auttoi kun mieli teki suolle. Lähdin mukaan isän yritykseen 15 vuotiaana - silloin ajettiin pääasiassa elintarvikkeita jakeluautoilla mikä oli minulle kärvistelyä kun ajossa ei ollut yhtään turveautoa. Kun aloitin oman yrityksen vuonna 2006, niin ostinkin heti turveauton ja muuta kalustoa suolla urakointiin, kertoilee Heikki Juntunen. Tänä päivänä Team Juntunen urakoi Turveruukki Oy:lle seitsemällä suolla. - Vastaamme turpeen nostosta, soiden kunnostuksista ja toimituksista kokonaispalveluna. Lisäksi ajamme turvetta myös muilta soilta. Ajossa on viisi turveyhdistelmää sekä laajasti konekalustoa, joiden hallinnassa käytetään Kihon järjestelmää mikä tarjoaa kätevästi mm. paikannuksen ja piirturitiedot. Työllistämme yhteensä noin 25 ammat-

Vuosikymmeniä Mercedes-Benzillä

- Puutavaran ajo on meille jatkossa yksi tukijalka lisää turveurakoinnin rinnalle, sanoo Team Juntunen Oy:n Heikki Juntunen.

titaitoista osaajaa. Vaimoni Mari on tärkeässä roolissa yrityksen pyörittämisessä ja hän tehnyt viime aikoina suuren työn toimintojen nykyaikaistamiseksi sähköisillä järjestelmillä, kehuu Juntunen.

Uusia tukijalkoja toimintaan

Turvealalle on viime vuosina tullut haasteita ympäristöpolitiikan puolelta. - Päättäjien pitäisi muistaa että turve on hitaasti uudistuva kotimainen luonnonvara ja erittäin tärkeä osa omavaraista energiahuoltoamme. Turpeen käyttö on kehittynyt ympäristöä vähemmän kuormittavaksi ja sen työllistävä vaikutus on todella

merkittävä. Ja turvetta tarvitaan myös puuenergian käytössä, muistuttaa Juntunen. Turpeen käytön epävarmoista tulevaisuuden näkymistä johtuen Team Juntunen on alkanut rakentaa muita tukijalkoja toimintaansa, joilla myös tasataan turvepuolen sesonkivaihteluita niin että kuljettajille pystytään tarjoamaan työtä vuoden ympäri. - Onneksi meidän osalta turvepuolen toiminta on jopa kasvanut ja olemme syventäneet yhteistyötä Turveruukin kanssa mistä esimerkkinä nyt hankittu puutavarayhdistelmä, millä ajetaan jatkossa heille energiarankaa. Viime keväänä ajoon otettiin myös uusi sorayhdistelmä ja lisäksi meillä on ollut vuodesta

2017 lähtien konepaja, missä modifiodaan ja kunnostetaan turvekalustoa, tehdään remontteja kuljetuskalustoon sekä tarjotaan erilaisia koneistuspalveluita. Olimme ennen lähienergiaalan yritys mutta nyt imago on muuttunut moniosaajaksi, Juntunen kertoo. Uudella tyylikkäällä peilittömällä Mercedes-Benz Arocs puutavarayhdistelmällä tullaan ajamaan puuta lisäksi Metsä Groupille niin että kuormat kulkee Kemin ja Oulun tehtaille, juna-asemille Oulun eteläpuolella sekä alueen sahoille. - Puutavara-autolla operoinnista vastaavat jatkossa kuljettajamme Jaakko Vähänen ja Veijo Miettunen. Ajattelin itsekin

Juntusilla on pitkä historia Mercedes-Benzin kuorma-autojen käyttäjänä. - Isälle tuli ensimmäinen Mercedes-Benz turveautoksi 80-luvun alussa ja siitä lähtien meillä on ollut joku tähtikeula koko ajan - olen sitä mieltä että kyllä kuljetusyrityksellä pitää aina vähintään yksi Mercedes talossa olla. Tällä hetkellä meillä on neljä Actros 3263 8x4 turveautoa, Arocs 3253 8x4 sora-auto ja tämä uusi Arocs 3263 8x4 puutavara-auto sekä Vito ja Sprinter pakettiautokalustoa, luettelee Juntunen. Team Juntuselle ympäristöarvot ovat tärkeä asia, mikä on yksi syy Mercedes-Benzien valintaan: - Vähäpäästöisten autojen polttoaineenkulutus on todella alhainen suhteessa kuljetettuihin tonneihin. Myös luotettavuus on korkealla tasolla, mikä näkyy käyttökustannuksissa. Ja Mercedes-Benzit ovat ajettavuudeltaan ja varustelultaan huippuluokkaa joten ne ovat kuljettajien mieleen. Autokaupat tehdään Oulun Vehon Jarno Hietasaaren kanssa hyvässä yhteishengessä ja huollot hoidetaan Oulussa. Autojen vaihtoväli on noin viisi vuot-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kuvauksen jälkeen Team Juntusen Arocs varusteltiin vielä RST Steelin karjapuskurilla, valoraudoilla ja Lazer -lisävaloilla.

Auton perässä kulkee uusi 5-akselinen Kilafors Karlavagnen perävaunu - koko yhdistelmässä pankkoina Terminator XXL Aerot.

Keskipuomiversioinen Loglift 140Z nosturi taittuu nätisti auton perään.

ta ja miljoona kilometriä.

Toimiva kokonaisuus

Uutta puutavara-autoa miettiessä Heikki Juntunen päätyi 2+2 akseliratkaisuun ja perinteiseen

jousitukseen koko yhdistelmässä. - Napaperäinen ja rautajousinen 2+2 akselinen Arocs on mennyt mukavasti maastossa soranajossa joten ajattelin että ratkaisu toimii varmasti myös tukkiautossa. Jotkut tutut ilmajousiin luottavat puunajon ammattilaiset ovat kommentoineet valintaa mutta olen sanonut huumorilla että niinhän tekin aikanaan aloititte puunajon rautajousisilla, naurahtaa Juntunen. Auton perään hankittiin 5-akselinen rautajousinen Kilafors Karlavagnen perävaunu Konekorjaamo Riikoselta joka vastasi myös päällerakentamisesta ja nosturiksi Loglift 140Z keskipuomiversiona Hiabin Mika Kalliosaarelta. - Riikon teräsvarustelu on to-

KULJETUS 13

della laadukkaasti toteutettu ja Terminator XXL Aero -pankot antavat yhdistelmälle maksimaalisen kuormatilan, mitä tarvitaan erityisesti kuitu- ja rankapuun ajossa, perustelee Juntunen valintojaan.

Kamerapeilijärjestelmä loistava innovaatio

Haastatteluhetkellä Team Juntusen uudella yhdistelmällä tehtiin ensimmäistä virallista asiakaskuormaa, joten syvällisempiä käyttökokemuksia on lupa odottaa vasta jonkin ajan kuluttua. - Kamerapeilijärjestelmän olemme kuitenkin jo kuljettajien kanssa todenneet erittäin hyväksi innovaatioksi. Sen käyttöön tottuu nopeasti ja nyt näkee pe-

Team Juntusen kuljettaja Jaakko Vähänen on tyytyväinen uuden Mercedes-Benzin Arocsin ajo-ominaisuuksiin ja erityisesti kamerapeileihin.

ruutella pimeälläkin kun kamerat kirkastavat näkymää. Ja kun autossa ei ole isoja peilejä rikko-

Parhaat palvelut työn ja kaluston hallintaan! • metsäkonealalle • maansiirtoalalle • kuljetusalalle Lue tyytyväisten asiakkaidemme tarinat osoitteesta www.kiho.fi

Kiho Sammonkatu 3, 70500 Kuopio P. 0400 247 700 asiakaspalvelu@kiho. www.kiho.

massa aerodynamiikkaa säästyy polttoainettakin, kommentoi Juntunen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

14 KULJETUS

Pekka Lanko on sankarikuljettaja 2019 ta erittäin kiperään tilanteeseen ajautunut kuljettaja saatiin turvallisesti ulos autosta ja rinnettä ylös tielle. Kaikki tämä kesti vain muutaman minuutin. Palokunnalle jäi vielä tehtäväksi hinata liinalla sidottu auto takaisin tielle.

40 000 euroa hyväntekeväisyyteen

Pekka Lanko palkittiin ripeän ja ansiokkaan toiminnan ansiosta vuoden 2019 Ammattina Sankari -palkinnolla; mukana sankariteossa tärkeässä roolissa oli työpari Lillianne Boberg.

R

ovaniemeläinen Pekka Lanko palkittiin ripeän ja ansiokkaan toiminnan ansiosta vuoden 2019 Ammattina Sankari -palkinolla. Arvoltaan 5000 euron palkintosekki luovutettiin asiaankuuluvin juhlallisuuksin Helsingissä, Astoria salissa marraskuun puolivälissä järjestetyssä kutsuvierastilaisuudessa.

Pekka Lanko kuljetti postia Norjan Hammerfestistä kohti Ruotsin Kiirunaa helmikuun lopulla 2019. Taipaleen varrella vänkärin paikalla istunut työpari Lillianne Boberg havaitsi jyrkän tienpientareen alla lähes mereen ajautuneen henkilöauton. Pari pysäytti autonsa välittömästi tienlaittaan, käynnistäen samalla toimet auton ja sen sisällä olevan kuljettajan pelastamiseksi.

Lanko kiinnitti kuormaliinan itseensä ja otti toisen kainaloonsa samalla, kun Boberg sitoi ne kuorma-autoon. Langon laskeutuessa pitkin jyrkkää rinnettä alas autolle paikalle pysähtyi myös paikallinen sora-auton kuljettaja, joka soitti paikalle lisää apujoukkoja. Alas päästyään Lanko sitoi liinan ensin auton peräkoukkuun, jotta auto ei pääse luisumaan alas mereen. Hänen ripeän toiminnan ansios-

mattina Sankari -kampanjasta vastaava myyntipäällikkö Jussi Huhta Bridgestonelta. Ammattina Sankari -kampanjan mahdollistavat Rahtarit ry, Scania, Raskas Kalusto -lehti, Milcoa -vanteet ja Niemi Palvelut yhdessä Bridgestone -renkaiden ja Bandag -pinnoitteiden kanssa.

Ammattina Sankari kampanja on lähes kymmenvuotisen olemassa olonsa aikana lahjoittanut eri hyväntekeväisyyskohteisiin kaikkiaan 39.857 euroa. Sääntönä on että palkittu sankari luovuttaa puolet palkintosekistä eli 2500 euroa vapaasti valitsemalleen hyväntekeväisyyskohteelle. Vuoden 2019 Sankari Pekka Lanko valitsi hyväntekeväisyyskohteekseen Lapin Keskussairaalan lasten syöpäosaston. Palkintorahalla kustannetaan nuorten potilaiden päivähoitomaksujen omavastuuosuuksia. Lasten syöpäosaston sairaanhoitajat olivat erittäin otettuja tästä lahjoituksesta, koska vastaavia lahjoituksia tulee edelleen turhan harvoin.

Yritykset hyvällä asialla

- Ensi vuonna tämä perinne jatkuu, ja siitä kuuluu suuri kiitos pitkäaikaisille yhteistyökumppaneillemme, sanoo Am-

Sankarikuljettaja Pekka Lanko kävi perheineen luovuttamassa 2.500 euron shekin Lapin Keskussairaalan lasten syöpäosastolle.

Tankkaa sitä ykköstä Air1® on kansainväliset ISO-laatukriteerit täyttävä AdBlue® -lisäaine, jota saat jo noin 250 jakelukumppanimme D-asemalta ympäri Suomea. Ensiluokkaisen Air1 AdBluen avulla varmistat SCR-teknologian varman toiminnan ja dieselajoneuvon matalat lähipäästöt. Suomessa Yara valmistaa AdBlueta Valkeakoskella. Tervetuloa tankille!

Lisätietoja www.yara.fi tai Asiakaspalvelu puh. 010 215 1025 Lataa ilmainen Air1-karttasovellus iPhone- tai Android-mobiililaitteellesi.

Air1® on Yara International ASA:n rekisteröimä tavaramerkki. AdBlue® on Verband der Automobilindustrien e.V (VDA) rekisteröimä tavaramerkki.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


16 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Vihreästi Vaasassa

V

aasan kaupungin lähiliikenteessä operoi yhteensä 12 uusimman sukupolven Scania CityWide kaasubussia, joiden polttoaineena hyödynnetään läheisen Stormossanin jätelaitoksen tuottamaa biokaasua. Biokaasuautokannan kasvun siivittämänä Vaasaan on suunnitteilla peräti kaksi uutta biokaasu-asemaa.

Oy Wasa Citybus Ab on vastannut reilun kahden vuoden ajan Vaasan kaupungin linja-autoliikennepalveluista kaikkiaan 25 bussin voimin, mistä lähes puolet biokaasukäyttöisiä Scania CityWide matalalattiabusseja. Näistä kymmenen on 2-akselisia ja pituudeltaan 12-metrisiä ja kaksi on 14,8 metrisiä telibusseja. Polttoaineena käytettävän ja paikallisesti tuotetun biokaasun ansiosta linja-autojen laskennallinen hiilijalanjälki on liki 90 prosenttia pienempi kuin dieselbusseissa. Kaasusäiliöt (4 x 320 litraa) on sijoitettu autojen katolle, mistä johtuen kokonaiskorkeus on 3,45 metriä. Autot on varustettu sekä nopealla että hitaalla tankkausjärjestelmällä. Vuorojärjestelyn ansiosta kaasubussien polttoainehuolto suoritetaan yöaikaan, hitaalla järjestelmällä. Moottorina autoissa on Scanian 9-litrainen kaasumoottori, joka kehittää enimmillään 280 hevosvoiman tehon. Samaa moottoria tarjotaan myös Scanian P-sarjan kuorma-autoihin. Vaihteistona on 6-vaihteinen ZF EcoLife -automaattivaihteisto. Autojen varustukseen kuuluu myös ESP-ajonvakautus, automaattinen mäkijarru sekä Scanian etädiagnostiikka ja ajotavan seurantajärjestelmä.

Biokaasua Vaasasta

Vaasan Scania CityWide kaasubussit kulkevat Vaasan ja sen

Biokaasun valmistuksesta ja levityksestä vastaavalla Ab Stormossen Oy:llä on käytössään Hiab koukkulavalaitteella ja ADR-varustein päällerakennettu ensimmäisen sukupolven Scania biokaasukuorma-auto. Esittelytilaisuudessa paikalla oli myös uusimman sukupolven biokaasumoottorin voimin liikuva Scania R 410 rekanvetäjä.

lähiseudun kuntien kotitalouksien biojätteestä sekä Vaasan Veden jätevesilietteestä Ab Stormossen Oy:n biokaasulaitoksella valmistetun biokaasun voimin. Jalostetun biokaasun tuotantokapasiteetti, joka on tällä hetkellä noin 1,8 miljoonaa kuutiometriä, vastaa noin 1,9 miljoonaa litraa dieseliä. Se riittää yhteensä noin 1300 henkilöauton sekä kaupungin 12 biokaasubussin tarpeisiin. Ab Stromossen Oy:n toimitusjohtaja Leif Åkersin mukaan kestävästi tuotetulla liikennekaasulla on hyvä maine ja aseman perustamisen myötä kysyntä on kasvanut Vaasan seudulla merkittävästi. - Suunnittelemme parhaillaan kahden uuden tankkausaseman avaamista. Näistä ensimmäistä kaavaillaan Vaasan keskustan alueelle ja toista kaupungin ul-

kopuolelle. Uudet asemat mahdollistavat samalla myös biokaasun tuotantokapasiteetin kasvattamisen, mihin meillä on täällä hyvät edellytykset, sanoo Åkers.

ajateltavissa oleviin työtehtäviin.

Positiivinen ympäristövaikutus

Biokaasu raskaan liikenteen polttoaineena

Traficomin tuoreimman tilaston mukaan Suomessa on kaikkiaan 7732 rekisteröityä kaasukäyttöistä ajoneuvoa. Näistä 6887 on henkilöautoja. Pakettiautoja on 642 ja kuorma-autoja 156. Linja-autoja on 47. - Kokonaismäärän odotetaan kasvavan vuoden loppuun mennessä lähelle kymmentä tuhatta, sanoo Suomen Biokierto ja biokaasu ry:n toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä. Biokaasun vahvuuksia eri polttoainelaatujen keskinäisessä vertailussa ovat kotimaisuus ja

Oy Wasa Citybus Ab:n 14,8 metrinen telibussi palvelee lähes äänettömästi ja vain vähäisin pakokaasupäästöin Vaasan ja lähiseudun asukkaita.

Ab Stormossen Oy:n jalostetun biokaasun tuotantokapasiteetti on tällä hetkellä noin 1,8 miljoonaa kuutiometriä.

vähäpäästöisyys sekä edullinen hinta. Vahvuuksiin voi nostaa myös sen että käytettävä tekniikka on yksinkertaista, mikä näkyy muun muassa elinkaarikustannuksissa.

Suorituskyky samalla tasolla dieselin kanssa

Scanian kipinäsytytteinen biokaasumoottori perustuu dieselin kanssa samaan konstruktioon. - Polttoaineensyöttölaitteet ovat tietenkin erilaiset ja sylinterinkansiin on lisätty sytytystulpat. Lisäksi pakokaasujen jälkikäsittely sujuu pelkän kolmitiekatalysaattorin voimin. Lisäksi eroa on myös monien apulaitteiden, kuten esimerkiksi polttoaineensuodatuksen suhteen, toteaa Scania Suomi Oy:n Länsi-Suomen alueen aluejohtaja Frej Svartsjö ja jatkaa: - Uusimman sukupolven Scania biokaasumoottorit omaavat lähes saman suorituskyvyn kuin vastaavan kokoiset dieselmoottorit, joten ne sopivat mainiosti kaikkiin

Oy Wasa Citybus Ab otti uudet Scania CityWide matalalattiabussit käyttöön vuoden 2018 alussa. Tähän päivään mennessä autoilla on ajettu yhteensä lähes 900 000 kilometriä. Biokaasua käyttämällä yhtiön CO2 -päästöt ovat pienentyneet noin 900 tonnilla. Vaasan Kaupungin joukkoliikennesuunnittelija Anastassia Backlundin mukaan biokaasubussin kilometrikustannus on samaa luokkaa dieseliauton kanssa: - Käyttökustannustannus on 2,7 euroa kilometriä kohden, mikä on muutaman sentin enemmän kuin dieselbussilla. Johtuen lähinnä hieman korkeammista huoltokustannuksista. - Scania toimitti kaikki 12 autoa asiakkaalle täyshuoltosopimuksella. Sopimus sisältää huoltojen lisäksi myös kaikki varaosat ja rikkoontumiset, Scanian Frej Svartsjö lisää. Toistaiseksi Vaasan seudulla tarjotaan ainoastaan paineistettua biokaasua eli CBG:tä. Stormossenin toimitusjohtaja Leif Åkers ei näe esteitä myös raskaan kaukoliikenteen käyttämän nesteytetyn biokaasun eli LBG:n tuottamiselle ja tarjoamiselle: - Liikennekaasun tarjonnassa on vähän sellainen muna/kana-ilmiö. Jonkun on tehtävä ns. käynnistysliike. CBG:n kanssa lähtö on sujunut odotetusti. Miksei myös LBG:n?


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Scanialta uusi 9-litrainen ED95 -bioetanolimoottori

S

cania täydentää bioetanolilla toimivien moottorien valikoimaansa esittelemällä uuden 9-litraisen 5-sylinterisen ED95 -rivimoottorin. Kyseessä on menestyneen 13-litraisen ja 410-hevosvoimaisen moottorin sisarmalli. Scanian bioetanolimoottorit toimivat diesel-periaatteella ja ne ovat tunnettuja ajettavuudestaan. Etanoli eri muodoissaan on maailman eniten käytetty uusiutuva polttoaine. Sitä tuotetaan paljon ja kuorma-auton käyttäjät voivat sen avulla saavuttaa merkittäviä hiilidioksidivähennyksiä nopeasti, edullisesti ja helposti. Uusi 9-litrainen bioetanolimoottori soveltuu hyvin monenlaisiin käyttökohteisiin ja erityisesti kaupunkiympäristöön. Se tuottaa 280 hevosvoimaa ja 1 400 Nm vääntöä jo 1 000 kierroksella minuutissa - lukemat ovat tyypillisiä Scanian matalien kierrosten filosofian mukaan kehitetyille moottoreille. Moottorissa käytetään puristussytytystekniikkaa ja SCR-järjestelmää päästöjen vähentämiseksi. - Tämä on älykäs lisä Scanian valikoimaan markkinoilla, joissa etanolia on saatavilla. Etanolipolttoainetta on suhteellisen helppo valmistaa erilaisista raaka-aineista, ja sen varastointi ja jakelu eivät eroa dieselpolttoaineesta. Kun tähän lisätään mahdollisuus pienentää hiilidioksidipäästöjä jopa 90 % vain pienellä lisäkustannuksella, on selvää, miksi asiakkaidemme kiinnostus ED95-moottoreita kohtaan kasvaa, sanoo Scanian kuorma-

M

McDonald’s Suomen raaka-aineita kuljettava HAVI Logistics on ottanut käyttöön uusiutuvat polttoaineet. Puolet HAVIn jakelukalustosta on uusittu biokaasulla toimiviin rekkoihin. Muissa rekoissa käytetään uusiutuvaa dieseliä joka on valmistettu kokonaan jätteistä ja tähteistä. Uudet polttoaineet vähentävät arviolta jopa yli 80 % ympäristölle haitallisista hiilidioksidipäästöistä. Myös lähipäästöt pienenevät. - Haluamme tehdä jatkuvasti vastuullisempia ratkaisuja yhdessä asiakkaidemme kanssa ja auttaa heitä pääsemään ympäristötavoitteisiinsa. Nyt tehdyt investoinnit ovat askel oikeaan suuntaan, ja jatkamme ympäristöystävällisempiin ajoneuvoihin ja polttoaineisiin panostamista myös tulevaisuuden hankinnoissa, kommentoi HAVI Logisticsin toimitusjohtaja Mikael Tuompo. - On todella hienoa tehdä yhteistyötä HAVIn kaltaisten ympäristöystävällisempiin ratkaisuihin panostavien kumppanien kanssa. HAVIn päätös hyödyntää biokaasulla kulkevaa kalustoa kuljetuksissaan tukee myös McDonald’sin kestävän kehityksen tavoitteita ja on hyvä esimerkki siitä miten yritykset voivat vähentää kasvihuonekaasupäästöjä yhdessä, kertoo McDonald’s Suomen toimitusjohtaja Olli Johansson.

A U T A A L HANKI SIANTUNTIJALTA IA T S A V A T T E T O U L

E Stoneridge t ri tu iir ip Dig Uusi 9-litrainen bioetanolimoottori soveltuu hyvin monenlaisiin käyttökohteisiin ja erityisesti kaupunkiympäristöön.

autotoimintojen uusien tekniikoiden johtaja Anders Lampinen. Uudessa moottorissa on muuttuvageometrinen turboahdin ja aikaisempia versioita parempi puristussuhde, mikä tarkoittaa pienempää polttoaineenkulutusta. Moottori voidaan tilata Scanian kaikkiin ohjaamosarjoihin (L, P, G, R ja S), ja siihen voidaan yhdistää automaattinen tai manuaalinen vaihteisto ja Scanian hidastin. Polttoainesäiliöitä on tarjolla neljä erilaista, joista suurimman käyttötilavuus on 588 litraa. ED95-seoksessa on 95 prosenttia etanolia ja 5 prosenttia lisäaineita, jotka parantavat sytytystä ja voitelua. - Liikennöitsijät ovat huomanneet, että ED95:n avulla on helppo parantaa kokonaiskäyttötaloutta ja samalla pienentää toiminnan ympäristövaikutusta nopeasti. Etanolia on helppo käsitellä ja se toimii erittäin hyvin kuorma-autoissamme, sanoo Lampinen.

McDonald’sin ruoan raaka-aineet kulkevat jatkossa ravintoloihin lähes päästöttömästi cDonald’sin jakelusta vastaava HAVI Logistics käyttää jatkossa rekois- saan vain uusiutuvia polttoaineita. Uudistuksen ansiosta päästöt vähenevät murto-osaan.

KULJETUS 17

- Tämä kuorma-autotoimitus on esimerkki siitä, miten neljä eri alalla toimivaa yritystä voivat työskennellä yhdessä kestävän kehityksen edistämiseksi. HAVIlle toimitettujen ajoneuvojen kaasumoottorit käyttävät polttoaineena ainoastaan biokaasua. Tämä takaa sen, että pakokaasupäästöt ovat mahdollisimman puhtaat ja hiukkaspäästöjen osuus on erittäin pieni. Scanian kaasukäyttöiset ajoneuvot ovat myös osoittautuneet käytössä luotettaviksi ja taloudellisiksi, Scania Suomi Oy:n toimitusjohtaja Henna Wickström toteaa. - Päästöjen vähentäminen on tullut enenevissä määrin osaksi yritysten tavoitteita ja logistiikka on tässä keskeisessä roolissa, sillä jakelu- ja raskas liikenne aiheuttavat Suomessa vajaat 40 % maantieliikenteen päästöistä. Biokaasun liikennekäytöllä on mahdollista saada päästöt merkittävään laskuun, ja tarvitsemme McDonald’sin ja HAVI Logisticsin kaltaisia edelläkävijöitä rakentamaan puhtaampaa liikennettä, sanoo Gasumin liikenteen myyntipäällikkö Ville Sipponen. McDonald’s pyrkii huomioimaan ihmiset ja ympäristön kaikessa toiminnassaan. Esimerkiksi Suomen McDonald’sin myyntipakkauksissa käytetään ainoastaan kierrätettäviä materiaaleja. McDonald’s on kahden viime vuoden aikana vähentänyt aktiivisesti muovin käyttöä pakkauksissa vaihtamalla pakkauksia kartonkisiin ja vähentämällä muovin kulutusta. HAVI Logistics on McDonald’sin pitkäaikainen kumppani ja vastaa kaikista McDonald’ sin kuljetuksista Suomessa.

Timer TachoDrive i Ajoaikalaskur

xa k t D u o

2

on helpot ta”Ajoaikalaskuri äni öt nut valtavasti ty eniä ä pi hd te in – Ny t vo uon aikana!” ta s yö m a oj rt sii

kulje idgen piirturilla ”Uudella Stoner in!”* m pident yy jopa 30 aja

ttajan ajopäivä

itusjoht piirtureihin – Heikki, toim kupolven digi nhemman su *verrattuna va

Digipiirturi

lu n etälatauspalve

tomaa rttitietojen au Piirturi- javekolu 8 € / kk al latausp

VERKKOK AUPPA.PIIRL A.FI PIIRL A @ PIIRL A.FI

»

Dignita AL-10

0 Alkolukko

s Hyväksyt ty myö uteen ke oi oaj un tu ot valv

ttinen

»

ja – Mat ti, kuljetta man vanhem eihin *verrattunan di gipiirtur sukupolve

PIIRL A.FI

017 283 1595

PALVELEVA LAVETTITALO SIIMET LAVETIT - ASIAKKAILLE RÄÄTÄLÖITY - JÄREÄ RAKENNE - LAADUKKAAT KOMPONENTIT - POHJOLAN OLOSUHTEISIIN SUUNNITELTU KAIKKIEN LAVETTIEN JA PERÄVAUNUJEN KORJAUS-, MUUTOS- JA MAALAUSTYÖT AUTOJEN VARUSTELUT - NOSTURIT - HAKKURIEN ASENNUS - NOUSUPÖYDÄT

Yri$äjänkatu 28 50130 MIKKELI www.siimet.fi

Puh: MyynD:

+35815 321 610 Ari Mäkitalo +35844 321 6131


18 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Scania rikkoi tuhannen auton rajan ensirekisteröinneissä S cania Suomi Oy:ssä ollaan syystäkin tyytyväisiä vuoteen 2019. Hyvän myynnin ohella yhtiö on kasvattanut henkilökuntansa määrää ja avannut uusia toimipisteitä. Scania Suomi Oy:n johto summasi kuluneen vuoden tapahtumia perinteisessä hyötyautotoimittajille järjestetyssä tilaisuudessa yhtiön pääkonttorissa Helsingin Konalassa.

Yhtiön perustamisen 70-vuotista taivalta ja samaan aikaan väkivahvan V8-moottorimalliston 50-vuotisjuhlavuotta viettävällä Scanialla on takanaan varsinainen tekemisen vuosi. Alkuvuonna valmistajalla oli täysi työ saada seisokin takia tuotannosta pois jääneiden V8 -moottorien toimitukset takaisin normaaliin järjestykseen. Samaan aikaan valmisteltiin uusien vaihtoehtoisia polttoaineita moottorien lanseerausta ja jatkettiin loppukesällä ensiesittelynsä saaneiden autonomisesti kulkevien AXL- ja NXT -konseptimallien kehitystä. Malliston kehittymisen ohella Scania Suomen henkilöstöllä piti kiirettä kevään ja kesän tapahtumissa sekä koko maan kattavan uuden malliston esittelykiertueen merkeissä. Edistysaskelia tehtiin myös linja-autopuolella. Lahdessa valmistettavat Scania CityWide lähiliikenneautot, mitä tarjotaan nyt diesel- ja kaasumallien ohella myös täyssähkövaihtoehtona, saivat hyvän vastaanoton henkilökuljetuspuolella. Onnistumiset näkyvät vahvana myyntinä kaikissa segmenteissä.

Merkittävä työnantaja

Suomessa Scania on kehittä-

Uusien Scania -kuorma-autojen rekisteröinnit ylittivät jo marraskuussa 1000 auton haamurajan. Kuvassa Scania R730 XT puutavara-auto Scania Superstructure -päällirakenneosaston varustelemana Härmän Power Trucks Showssa.

nyt ja parantanut palveluaan kaikilla tasoilla. Scania Suomi Oy työllistää nyt jo yhteensä 640 ihmistä, mistä kaikkiaan 360 on mekaanikkoja. - Olemme iloisia että olemme saaneet palvelukseemme kaikkiaan 30 uutta mekaanikkoa, eri puolille maata. Lisäksi olemme kehittäneet toimintaamme kaikilla tasoilla kestävän kehityksen arvoja kunnioittaen. Sitoudumme vahvasti sekä kotimaisiin että kansainvälisiin ilmastotavoitteisiin, sanoo Scania Suomi Oy:n toimitusjohtaja Henna Wickström ja jatkaa: kestäviin kehityshankkeisiin lukeutuvat myös käynnissä olevat Kouvolan toimipisteen uudistus ja

Tampereelle tulevana vuonna avattava uusi toimipiste sekä lukuisat, paikallisesti eri toimipisteissä tehtävät parannustyöt, mistä hyvänä esimerkkinä Kouvolaan valmistuva toimipisteen laajennusosa. Myös Scania Suomi Oy:n myyntiorganisaatiolla on takanaan menestyksekäs vuosi. Uusien kuorma-autojen rekisteröinnit ylittivät jo marraskuussa 1000 auton haamurajan. Scanialle vuosi 2019 on yksi parhaista koskaan. Myyntijohtaja Seppo Hallikainen pitää maahantuojalle omintakeiseen tyyliin matalan profiilin linjaa hyvin kehittyneestä myynnistä tai 1000 auton rajapyykin ylityksestä. - Liialliseen iloitteluun emme perinteisesti sorru. Paras huomionosoitus on asiakkailta saatava luottamus. Olemme yltäneet 1000 auton myyntiin aikaisemminkin; muistaakseni edellisen kerran vuonna 2008 Silloin autoja rekisteröitiin kaikkiaan 1040, joskin määrä oli vuoden kokonaisrekisteröintimäärä. Tänä vuonna vuonna tuokin raja on hyvinkin saavutettavissa. Hallikainen muistelee parhaana vuotena rekisteröidyn peräti 1100 uutta Scaniaa: - Taisi olla vuosituhannen alussa, vuonna 2002 tai 2003.

3 000 kuorma-auton kokonaismarkkinat

- Suomessa asiat tehdään hieman eri tavalla kuin muualla. Olosuhteet ja kalusto vaatii korkeaa erityisosaamista. Ja siinä me olemme vahvoja, sanoo Scania Suomi Oy:n myyntijohtaja Seppo Hallikainen.

Hallikainen arvio kuorma-autojen kokonaisrekisteröintimäärän ylittävän tänä vuonna 3 000 auton rajan: - Se on hyvä, joskaan ei ennä-

Scania Suomi Oy juhlisti 2019 yhtiön perustamisen 70-vuotista taivalta ja V8-moottorimalliston 50-vuotisjuhlavuotta.

tyksellinen lukema. Meidän onnena on toimia ja elää vanhoilla ja kypsillä markkinoilla, missä myynnin vaihtelut ovat maltillisia. Pitkässä juoksussa markkina on 2 600 - 3 000 auton vaihteluvälissä. Se tuo ja samalla mahdollistaa toiminnan kehityksen kestävästi ja ennakoidusti. Jos tarkastellaan vaikkapa Liettuan markkinoita, missä saatetaan parhaana vuonna rekisteröidä vaikkapa 7 000 uutta autoa, mutta seuraavana vain sen 700, niin jokainen voi miettiä millaisten haasteiden kanssa maahantuojat painivat niin työvoiman kuin huolto-organisaation kehityksen kanssa. Suomen kaltaisilla tasaisesti kehittyvillä markkinoilla voimme ja myös vastaamme kokonaisvaltaisesti asiakkaiden tarpeisiin. Markkinoiden nouseviksi trendeiksi Hallikainen nostaa vaihtoehtoisilla polttoaineilla kulkevan kuljetuskaluston kehittymi-

sen. Samaan hengenvetoon Hallikainen painottaa että suomalaisten on hyvä ymmärtää ettei uusia tekniikoita tai vaihtoehtoisilla polttoaineilla käyviä moottoreita tai tekniikoita tulla näkemään suuressa laajuudessa Suomen markkinoilla. - Kehitys tapahtuu Keski-Euroopassa, sikäläisiä massa- ja mittasäännöksiä kunnioittaen. Suomen 76-tonnin kokonaispainoilla dieseltekniikka on ja tulee jatkossakin olemaan ykkösprioriteetti. Se ei silti tarkoita etteikö esimerkiksi kaasu- tai etanoliteknologioita tarjottaisi Suomessa. Päin vastoin tulemme kasvattamaan tarjontaa jatkossa. Kehittyvää trendiä kuvastaa se että peräti 2,5 prosenttia tänä vuonna rekisteröidyistä Scanioista kulkee vaihtoehtoisia teknologioita hyödyntävillä voimanlähteillä. Uskon että kehitys jatkuu saman suuntaisena myös ensi vuonna ja vaihtoehtoisten määrä tulee ole-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 19

kellä rekisteriin on saatu reilut 140 uutta Scania linja-autoa ja vuoden loppuun mennessä lukema ylittää 160 rekisteröinnin rajan, kertoo Scania Suomen erityismyynnin osastopäällikkö Timo Iltanen.

Oman tiensä kulkija

Jouni Siekkinen edusti Suomea Scania Driver Competitions -kuljettajakilpailun finaalissa Ruotsin Södertäljessä.

maan vieläkin suurempi, Hallikainen ennustaa.

Markkinajohtajuus lähes kaikissa segmenteissä

Scania on tuoreimpien tilastojen mukaan markkinajohtaja lähes kaikissa yli 18 tonnisten kuorma-autojen segmenteissä. Käytännössä siis kaikissa luokissa, mihin valmistajalla on tarjota vaihtoehtoja. Lokakuun loppuun mennessä Suomeen oli rekisteröity kuluvana vuonna jo reilut 25 kaasukäyttöistä Scania kuorma-autoa. Kuorma-autopuolen ohella Scania on yltänyt hyvään myyntiin myös linja-autokaupassa sekä lähi- että tilausliikenteen puolella. - Olemme markkinajohtajia myös linja-autoissa. Tällä het-

Scania Suomi on monella tapaa oman tiensä kulkija Scanian maailmanlaajuisessa myyntiverkostossa. Kuorma- ja erikoisajoneuvomyynnin lisäksi Scanialla on Suomessa omaa päällerakennevalmistusta Jyväskylässä, missä toimii Scania Superstructure päällirakenneosasto. Helsingissä on purkamotoimintaa ja monissa toimipisteissä auton varustelua. - Teemme Suomessa asiat vähän toisella tavoin kuin muualla, mikä tuo monia etuja asiakkaillemme. - Hyvä esimerkki Scania Suomen asiakaslähtöisyydestä on joulun alla markkinoille lanseerattu, alussa hetivalmiit puutavara- ja koukkulaiteautot sisältävä, Scania SuperMax -mallisto. Autot varustellaan Jyväskylässä asiakkaan toiveiden mukaisesti. Ehkä suurin etu on se että SuperMax -mallit rakennetaan ja varustellaan Scanian korkeiden laatuvaatimusten mukaisesti. Esimerkiksi kaikkien lisälaitteiden sähkösovitukset tehdään suoraan ajoneuvon omaan sähköjärjestelmään, ilman lisäpiirejä. Lisäksi autoista on olemassa

Keväällä käynnistetty Scania Rent ajoneuvovuokraus on lähtenyt hyvään vauhtiin. Scania R650 XT sora-auto lukeutui Scania Rent kaluston ensimmäisiin autoihin.

yksityiskohtainen dokumentointi, mistä on hyötyä esimerkiksi mahdollisten korjausten yhteydessä, kertoo Hallikainen. Scania Suomella ollaan luottavaisia talouden kehitysnäkymiin. Alkavan vuosikymmenen ensimmäisellä puoliskolla kokonaismarkkinan odotetaan säilyvän pitkälti nykyisellään. - Meillä on luja luotto tuotteisiimme ja jos tässä pitää ennustaa, niin sanotaan että viiden vuoden päästä meillä on täysipäiväisessä ajossa 20-25 autonomista kuorma-autoa ja 100 täyssähköistä linja-autoa Suomessa, Timo Iltanen toteaa lopuksi.

Scania Suomi Oy on markkinaykkönen myös biokaasuautoissa. Scania Suomi Oy toimitusjohtaja Henna Wickström luovutti HAVI Logitics Oy:lle syyskuussa yhteensä neljää biokaasu-Scaniaa.

ASR69

ADR69

AGC53

ATR65

AGC28

HN230+

ATL35

295/80R22,5 315/70R22,5 315/80R22,5 275/70R22,5

295/80R22,5 315/70R22,5 315/80R22,5 275/70R22,5 265/70R19,5 235/75R17,5

315/80R22,5 13R22,5 12R22,5

265/70R19,5 285/70R19,5 385/65R22,5 385/55R22,5 425/65R22,5

265/70R19,5 275/70R22,5 385/55R22,5 385/65R22,5 425/65R22,5

275/70R22,5

215/75R17,5 235/75R17,5 245/70R17,5

Myös kuorma-auton vanteet. Renkaita edullisesti – KOTIIN TOIMITETTUNA!

HETI VARAST OSTA

MYYNTI JÄLLEENMYYJIEN KAUTTA: Leif Norrgård 044 317 1800 leif@gripenwheels.fi Juha Yrjänä 040 510 0566 juha@gripenwheels.fi Björn Martin 040 356 4901 bjorn@gripenwheels.fi Puh. 06 317 1800 • Fax 06 317 1811 e-mail: gripen.wheels@netikka.fi • www.gripenwheels.com


20 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

DAF CF Electric markkinoille D

tavallisten jätteenkeräilyreittien ajamiseen. Tyypillisesti jäteautot palaavat varikolle muutaman tunnin välein kuorman purkua varten, jolloin akkuun voidaan ladata puolessa tunnissa jopa 80 % kokonaiskapasiteetista.

AF Trucks on lisännyt CF Electric -mallistoonsa 6x2 -kuorma-autoalustan. Ensimmäisenä uusia ajoneuvoja pääsevät testaamaan hollantilaiset julkiset jätteenkuljetusyritykset, HVC ja ROVA. Rotterdamin kaupunki ja Cure liittyvät kokeiluun vuoden 2020 alussa.

Testiin tulee 6x2-alustalla ja kuormausnosturilla varustettu jäteauto. Kaikissa näissä ajoneuvoissa on VDL E-Power ‑voimansiirto. Täysin sähkökäyttöisen päällirakenteen toimittaa VDL Translift. Ensimmäiset DAF CF Electric 4x2 -vetoautot ovat olleet käytössä hollantilaisilla kuljetusalan yrityksillä vuoden 2018 lopusta lähtien. Niiden käyttäjiin lukeutuvat muun muassa Peter Appel, Simon Loos ja Tinie Manders sekä Jumbo-supermarketketju. Nämä kuorma-autot osallistuvat laajamittaiseen käytännön kokeeseen, jossa niitä käytetään tavaroiden kuljettamiseen esimerkiksi supermarkettien ja jakelukeskusten välillä. Saksalainen logistiikkayritys Rhenus käyttää tällä hetkellä kahta CF Electric ‑ajoneuvoa alueellisissa konttikuljetuksissa. Tehokkuutensa ja käytännöllisyytensä

Sivukuormaajat ja kuormausnosturit

Matalan melu- ja päästötason vuoksi CF Electric soveltuu erinomaisesti paitsi jakelukäyttöön kaupunkialueilla myös jätteiden keräämiseen.

ansiosta DAF CF Electric voitti aiemmin tänä vuonna arvostetun saksalaisen Green Truck Award -palkinnon.

Erinomainen ohjattavuus

Matalan melu- ja päästötason vuoksi CF Electric soveltuu erinomaisesti paitsi jakelukäyt-

töön kaupunkialueilla myös jätteiden keräämiseen. Siksi DAF on suunnitellut 3-akselisen kuorma-autoalustan, jonka ohjausakseli mahdollistaa vieläkin paremman ohjattavuuden ja korkeamman kuormakapasiteetin. CF Electric 6x2:n kokonaispaino (GVW) on 28 tonnia.

Tavalliset reitit

Kuorma-auton sähköinen VDL E-Power -voimansiirto tuottaa 210 kW tehon ja 2000 Nm väännön - aivan kuten CF Electricin vetoautomalli. Voimansiirron virtalähteenä toimii akusto, jonka (brutto-)energiasisältö on 170 kWh; virtaa riittää

HVC toimii Pohjois-Hollannissa, Rijnmondin alueella ja Flevolandissa, ROVA puolestaan Alankomaiden keski- ja itäosissa. Kummatkin yritykset käyttävät sivulta kuormaavia jäteautoja, joten roska-astiat voidaan tyhjentää kuroma-auton vierestä käsin. Rotterdamin kaupunki ja Eindhovenin alueella toimiva yritys Cure tulevat ottamaan käyttöön kuormausnostureilla varustetun version DAF CF Electric -kuorma-autosta, sillä jätteitä on tarkoitus kerätä maanalaisista jätesäiliöistä.

Lue uudet kuljetusalan uutiset joka päivä ammattilehti.fi

Moottori- ja voimansiirtohuoltojen ammattilainen. ps. Seuraa meitä Facebookissa...


METSÄALAN AMMATTILEHTI

TUOMAS HYYTIÄ

TOMI TIKANMÄKI

HEIKKI HILTUNEN

VILLE KAIHU

OLAVI KARVONEN

LIISA KAATTARI

JANNE VUORINEN

SAMULI SUOMI

Pohjanmaa Keski- ja EteläPohjanmaa

Etelä-Savo Etelä-Karjala Kymenlaakso

Pääkaupunkiseutu Uusimaa

Pirkanmaa Kanta-Häme

Lappi, PohjoisPohjanmaa Pohjois-Karjala

Kainuu Pohjoinen Keski-Suomi

Keski-Suomi Päijät-Häme

VarsinaisSuomi

050 411 2225

050 468 1096

0400 382 891

050 468 1044

050 468 1072

050 468 1063

0400 546 356

0400 921 657

SISU MYYNTI

www.sisuauto.com


22 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Radio-ohjattava tukkiauto

Kuljetus S. Simpanen Oy on ottanut käyttöön Suomen ensimmäisen radio-ohjauksella varustetun puutavara-auton. Kuljettaja Aki Mursu siirteli 76-tonnista yhdistelmää Kurkimäen asemalla kätevästi haluttuun kohtaan.

K

uljetus S. Simpanen Oy:n historia puunajossa juontaa yli 50 vuoden taakse. Mukana alan muutoksissa ja haasteissa on pysytty kovalla työllä sekä uusien teknisten ratkaisuiden ennakkoluulottomalla käyttöönotolla - uusimpana esimerkkinä tästä ajattelusta Volvo Exster -radio-ohjaus. Seppo Simpanen aloitti puun ajon vuonna 1968 Pielavedellä Säviän kylällä. Siitä lähtien toiminta on jatkunut katkeamattomasti ja tänä päivänä toiminnasta vastaa Saku Simpanen vaimonsa Jaana-Riitan kanssa. - Olin isän mukana ajossa jo

pikkupoikana joten kyllä tähän ammattiin on kasvettu. Yrityksen vetovastuuta siirrettiin minulle vaiheittain, kunnes vuonna 2006 tartuin kokonaan ohjaimiin, kertoilee Saku Simpanen. Tänä päivänä Kuljetus S. Simpanen Oy ajaa puuta UPM:lle Pohjois-Savon alueella. - Hyvä yhteistyö on jatkunut jo pitkään. Tällä hetkellä meillä on neljä omaa yhdistelmää ja lisäksi ajossa on puolenkymmentä yhteistyökumppani yrittäjien autoa. Puuta siirretään vuodessa yhteensä noin 700.000 mottia. Omien autojemme keskiajomatka on vain noin 50 kilometriä joten kuormaamista on todella paljon, sillä ajamme suurimman osan puusta juna-ase-

Yhdistelmää voi siirrellä myös nosturiohjaamosta mikä vähentää turhaa hyppimistä nosturista auton ohjaamoon, lisäten siten turvallisuutta.

mille ja tukkia paikallisille sahoille missä purku tapahtuu auton nosturilla. Tehdaskuormat menevät Äänekoskelle, Pellokseen, Savonlinnan ja Joensuuhun. Kesäaikaan ajamme puuta reilut 100.000 mottia uittoon mikä tuntuu lisääntyvän koko ajan, sanoo Simpanen jonka lisäksi yrityksessä työskentelee seitsemän osaavaa kuljettajaa.

Luottoa laatumerkkeihin - uusi tekniikka käyttöön

Puutavara-autoissa on aina luotettu Volvoon ja nostureissa Hiabiin. - Meidän liikenneluvalliset puutavara-autot ovat olleet läpi historian Volvoja; joskus aikanaan oli pari muun merkkistä

lastausautoa. Teimme pitkään autokauppaa Heikki Tuomaisen kanssa ja kun hän siirtyi Raskasparin vetovastuuseen, on yhteistyötä aloiteltu hyvässä hengessä Volvo-myyjä Mika Vainikaisen kanssa. Samaten nostureissa olemme ollet hyvin merkkiuskollisia Hiabiin - ensin kuormattiin vuosikymmeniä Jonseredeillä ja vuosituhannen alussa siirrtyyiin käyttämään Loglifteja. Myös perävaunuissa olemme olleet pitkälti yhden merkin talo - nytkin kaikissa autoissa on Jykiläiset ja pankkoina olemme käyttäneet aina Extejä. Vaikka merkkiuskollisus on ollut vahvaa niin Säviällä ei ole kangistuttu kaavoihin vaan tuotteiden kehitystä seurataan erit-

täin tarkasti ja otetaan käyttöön uusimmat innovaatiot. - Esimerkiksi autopuolella meille tuli vuonna 1987 Suomen ensimmäinen Volvo F16 -malli ja jouluna 2012 otimme ajoon ensimmäisten joukossa uuden mallin FH16 750:n. Volvo kehittää tekniikkaa alan kärjessä ja olemme ottaneet aina käyttöön uusimmat ratkaisut kuten viime vuosina ilmajousituksen, I-See -vakionopeudensäätimen, uudet ryömintävaihteet jne. ja olemmekin olleet mukana monessa tuotekehitysprojektissa antamalla palautetta tehtaalle. Vaunupuolen kehityksestä esimerkkinä käy kesällä ajoon tullut erikoismatala ilmajousitettu ja pikkupyöräinen Jyki mikä tarjoaa

Nostureissa Kuljetus S. Simpanen on luottanut aina Hiabiin ja tällä hetkellä käytössä on neljä Logliftia. Kuvassa puretaan kuitukuormaa asemalle Loglift 125 S -mallilla varustettuna isolla kouralla ja Tamtron vaa´alla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 23

SAFE, SMART, STRONG

Tele Radio PUMA Turvalliset

radio-ohjaus ratkaisut kaikille laitteillesi.

www.teleradio.com Tele Radio Finland Oy +358 20 144 3030 myynti@tele-radio.com

Volvo Exster -radio-ohjaus kytketään päälle yhdesta napista auton ohjaamossa.

suuremman kuormatilan samoin kuin Alucarin uusi matala auton apurunko. Kun teimme ensimmäisen 76-tonnisen yhdistelmän heti vuonna 2013 varusteltiin se Exte Com -automaatti pankoilla mitkä ovat toimineet erittäin hyvin ja ne on siirretty jo toiseen autoon. Myös nosturivalinnoissa olemme pyrkineet aina optimoimaan ratkaisut meille sopivaksi yhteistyössä myyjä Hannu Iivanaisen kanssa sekä seuraamaan kehitystä - ohjaamot on ollut nostureissa jo vuosikymmeniä, Z-malli on todettu hyväksi tiettyihin ajotehtäviimme ja viime aikoina olemme valinneet Logliftin 125 -malleihin todella isot kourat mitkä nopeuttavat kuormaamista merkittävästi, Simpanen kertoo.

Kätevä radio-ohjaus

Kun Volvo esitteli uuden Exster -radio-ohjauksen, kiinnostui Saku Simpanen siitä välittömäs-

Radio-ohjauksen saa kytkettyä tarvittaessa pois päältä myös auton sermin molemmilla puolilla olevista kytkimistä sekä nosturin hätäseis -napista.

ti:

- Ajatus tuntui heti järkevältä koska joudumme usein siirtämään autoa muutamia metrejä eri tilanteissa. Tilasimme uuden Volvo FH 16 750 auton tehtaalta Exster -valmiudella ja Tele Radio Finland Oy asensi radio-ohjauslaitteet tarpeisiimme räätälöitynä sekä tarvittavilla turvalaitteilla nyt loppusyksystä. Alussa testailimme järjestelmää ja siihen tehtiin tiettyjä muutoksia. Nyt joulun alla olemme aloittaneet sen käytön ja opettelun, toteaa Simpanen. Exster -radio-ohjausta voi käyttää joko auton vieressä seisten tai nosturiohjaamosta. - Sillä on kätevä siirtää autoa esimerkiksi junapurussa silloin kun tehdään matalaa pinoa toisen puulajin päälle. Kesällä kun alkaa uittoon ajo radio-ohjauksesta on varmasti apua, kun sillä voi siirrellä autoa purkukoneelle sopivaan kohtaan - uittopurussa-

Ahtaissa paikoissa yhdistelmää voi peruutella kätevästi auton ulkopuolelta mikä on paljon helpompaa kuin ohjaamossa istuen. Radio-ohjauksella Volvo kulkee jopa 10 km/h nopeudella.

han kuljettajan ei saa olla ohjaamossa joten järjestelmä vähentää edestakaisin ohjaamoon hyppimistä samalla kun auton saa siirrettyä sentilleen oikeaan kohtaan. Ja usein metsäpinolla telapuut ovat nosturin ulottumattomissa joten radio-ohjauksella autoa saa siirrettyä sen verran että niihin nosturilla ylettyy, kertoo Kuljetus S. Simpanen Oy:n kuljettaja Aki Mursu, joka on ajanut puutavara-autoa jo 15 vuoden ajan. Exster -radio-ohjauksella yhdistelmää voi toki siirtää tarvittaessa pidempiäkin matkoja: - Auto kulkee sillä jopa 10 km/h ja ohjaaminen on yllättävän helppoa sillä etupyörien

asennon näkee aina ohjausrullasta. Toki täysyhdistelmän peruuttaminen pidempiä matkoja on ainakin tottumattomalle haasteellista. Mutta jos vaikka ahtaasta laanista pitää peruuttaa ulos niin radio-ohjauksella voi seistä perässä ja käyttää kaiken tilan tarkasti hyödyksi. Saku Simpanen näkee radioohjauksen antava mahdollisuuksia myös kalustovalintoihin. - Nosturi voisi olla jatkossa ehkä 1-jatkeinen ja ilman yletinpuomia jolloin se olisi parempi kuormausteholtaan sekä edullisempi hankkia. Ja ehkä radio-ohjauksella varustettu käytetty puutavara-auto erottuu massasta ja sen myyntihinta voi olla parem-

pi kun kun sille olisi kysyntää vaikka lastausautoksi, hiekan ajoon tai asfalttityömaalle.

Kuljetusyrittäjä Saku Simpanen on tuttu näky Puunkuormaajamestari -kisoissa ja hän on 2019 mestari.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

STRALIS X-WAY LEGENDAARINEN IVECO -KUORMA-AUTON KESTÄVYYS Stralis X-WAY on rakennettu raskaiden kuormien kuljettamiseen: sen ominaisuudet perustuvat legendaariseen Trakkeriin, josta on tullut kestävyyden vertauskuva erilaisissa kuljetustehtävissä. Stralis X-WAY omaa huippu suorituskyvyn matalan omanpainon ja poikkeuksellisen lujuuden ansiosta. Parhaalla moottoritekniikalla saadaan erinomainen polttoainetehokkuus.

RAKENNA OMA STRALIS X-WAY VASTAAMAAN TARPEITASI Voit valita kolmesta eri set up:sta riippuen siitä, kuinka paljon maansiirtokäyttöä ajoneuvoltasi vaaditaan: ON, ON+ ja OFF – kaksi ensimmäistä versiota on maantiekuljetuksille ja kolmas on maastokelpoisuutta vaativille tehtäville. IVECO MYYNTIVERKOSTO ESPOO, Iveco Finland Oy Kiilaniityntie 10, 02920 Espoo Arto Mäkinen p. +358 45 320 7701 arto.makinen@iveco.com Juhani Havia p. +358 45 320 7702, juhani.havia@iveco.com Petri Simonaho p. +358 40 750 0916 petri simonaho@iveco.com IISALMI, Iveco huolto ja myynti Team Marjahaankierto 2-4, 74130 Iisalmi Antti Krogerus p. +358 40 774 2830 antti.krogerus@driv.fi

JYVÄSKYLÄ, Iveco Finland Oy Keski-Suomen alue Kari Lahtela p. +358 400 158 580, kari.lahtela@iveco.fi JYVÄSKYLÄ, Niemi-Korpi Oy Sorastajantie 4, 40320 Jyväskylä Tuomas Niemi-Korpi p. +358 400 400 32 5165, tuomas@niemikorpi.com KOKKOLA, Niemi-Korpi Oy Isotanhu 2, 67600 Kokkola Kari Nurmimäki p. +358 400 681 008, kari@niemikorpi.com

KOUVOLA, Iveco Finland Oy Kaupinkatu 5, 45130 Kouvola Timo Akkanen p. +358 45 320 7747 timo.akkanen@iveco.com

OULU, Niemi-Korpi Oy Rytiniementie 2, 91910 Tupos Jouni Niemi-Korpi p. +358 40 7344 310 jouni@niemikorpioy.com

KUOPIO, Iveco huolto ja myynti Team Virranniementie 14, 70460 Kuopio Martti Säkkinen p. +358 40 057 6343 martti.sakkinen@driv.fi

PIRKKALA, Niemi-Korpi Oy Teollisuustie 22, 33960 Pirkkala Miika Niemi-Korpi p. +358 40 5824 516 miika@niemikorpi.com

LAHTI, Iveco Finland Oy Höylääjänkatu 2, 15520 Lahti Timo Akkanen p. +358 45 320 7747 timo.akkanen@iveco.com

TAMPERE, Iveco Finland Oy Perkkoonkatu 9, 33850 Tampere Pekka Eerola p. +358 40 721 0926 pekka.eerola@iveco.fi

TURKU, Niemi-Korpi Oy Verstaskatu 1, 20360 Turku Pentti Maksula p. +358 400 263 860 pentti@niemikorpi.com

W W W. I V E C O. C O M


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 25

Veho Kokkola palvelee uusissa toimitiloissa

SEINÄJOKI: Markku Salomäki Akkutie 1, 60510 Hyllykallio 0400 415 333 makes@dlc.fi www.techbelar.com

Konekesko Oy:n Matti Pakkala (vas.) luovutti Maxpossa uuden Kobelcon yrittäjä Jyri Alajoelle.

Pohjanmaan ensimmäinen jätemateriaalit kierrätetään asianmukaieho Kokkolan täysin uusi uuden sukupolven sesti. 1700 neliön kiinteistö Uuden kiinteistön rakennustyöt aloitetsijaitsee Jyväskyläntien Kobelco tiin helmikuussa 2019 ja ne avattiin asivarressa osoitteessa Mestarintie 6 luovutettiin akkaille marraskuun alussa. Kokkolan A, 67600 Kokkola. Jyri Alajoki Oy:lle palvelut kattavat huoltotoimintojen lisäkVeho Kokkola on plavellut marraskuun alusta lähtien uusissa toimitiloissa osoitteessa Mestarintie 6.

V

K

Korjaamokäytössä onekesko on kahdeksan ras- si kuormaja pakettiautomyynnin sekä luovutti koneista yrityksellä on myös pitkaan kaluston läpiajettavaa huoltoja katsastustoiminnan, jota operoi A-KatsasMaxpo-näyttelyssä kältä ajalta: vuonna 1996 yritys korjauspaikkaa sekä Jyri erilliset huolto-ja Alajoki Oy:lle tus.hankki ensimmäisen Kobelco korjauspaikat pakettiautoille. Korjaamon Panostamme erityisestija asiakkaiden Seinäjoelle Kobelco SK140 -merkkisen kaivukoneen sen dynamometrihalli on peräti 38 metriä ajoneuvojen elinkaaren hallintaan, ja SR -kaivukoneen. jälkeen saman merkkisiä koneita pitkä, joka helpottaa uusien, entistä pi- siksi onolemme hankittuinvestoineet useita lisää.määrätietoisesAiemdempien ajoneuvoyhdistelmien huoltotäysin uusiin tai uudistettuihin Koneen luovutti Matti Pak-ti joko mat kokemukset Kobelco -mertoimintaa. Työturvallisuuteen ja ergononykyaikaisiin ja turvallisiin kala Konekeskolta ja koneentoimitiloihin, kistä ovat erittäin positiivisia ja miaan on kiinnitetty huomiota henkilöstön koulutukvastaanotti yrittäjä LED-vaJyri Alajoki.työvälineisiin luotto tähänsekä uuden sukupolven laistuksessa, ilmanvaihdossa, taitto-ovisKokkolan talousalueen myönteinen Luovutettu Kobelco SK140SRseen. koneeseen on tätä myötä myös sa, korjaamolaitteissa ja nykyaikaisessa pakettikuorma-autokanon varustettu mm. puskulevyllä,kehitys kova.sekä Koneet ovat ja kokemusten varastoautomaatiossa. Kiinteistössä kasvu ovatkestäviä lisänneet lisäpainoilla, rototiltillä jaon muil-nanperusteella ja palveluidemme huoltokameravalvonta piha on aidattu ympä- tarvetta, Vehon kuorma- ja linjala ja nykyaikaisilla varusteilla. vapaitakertoo myös urakkahommissa, riinsä. Kiinteistö Jyri lämmitetään kaukolämAlajoki Oy tekee Seinä-autoliiketoiminnan joissa koneet ovatjohtaja kovallaRami rasi- Keinämityksellä ja kaikki tuotannossa syntyvät joen alueella pääasiassa perin-nen. tuksella. teistä maarakennusalan kokoHankittua Kobelco SK140SR naisurakointia muun muassa -kaivukonetta tullaan käyttäkaupungeille, kunnille, seura- mään Seinäjoen kaupungin keskunnille ja ELY-keskukselle. kustan katujen uudistamisproYritys työllistää keskimäärin 8 jekteissa, joihin tämä hiljainen, työntekijää ja kokemusta ura- vähäpäästöinen ja lyhytperäinen koinnista on jo yli 40 vuoden kone ominaisuuksiensa puolesta ajalta. sopii loistavasti. hteensäKokemusta 24 Kobelco -kaivuEuroopan maata edustavat raskaan ammattiliikenteen erikoistoimittajat ovat kruunanneet uuden Mercedes-Benz Actrosin Truck ofakennusliike the Year 2020 -palkinnolla. Kuoma Oy:lle Kuopioon luovutettiin JCB 540-140 Lauso -kurotValinta julkistettiin Lyonissa taja. Kone on varustettu järjestettyjen Solutrans-ammathenkilönnostokorilla ja tiliikennemessujen yhteydessä ja laitteilla. palkinnon otti kaukohallinta vastaan Daimler JCB 540-140 Lauso -kurottaja. Trucksin kehitysjohtaja Prof. Dr. Konettaonvastaanottamassa oli Anssi Hiltunen. Koneen luoUwe Baake. Kyseessä jo viivas. on Topias Jari vutti Mateko Oy:n Tero Sihvo. des kerta kun Actros valittuKirjavainen, vuoToivanen, Matti Räsänen ja den kuorma-autoksi Euroopassa. Actrosin menestystarina käynnistyi välittömästi mallin ensiesittelyn jälkeen 1997, jolloin se ylsi ensimmäistä kertaa ykkössijalle Truck of the Year -kilpailussa. Kaikkiaan Mercedes-Benz-mallit ovat saavuttaneet yhdeksän voittoa Vuoden kuorma-auto -valinnoissa, mikä tekee siitä menestyneimmän Kansainvälinen Truck of the Year -tuomaristo painottaa valintaperuskuorma-automerkin koko kilpaiteissaan innovatiivista teknologiaa. lun historiassa. Year -tuomaristo painottaa va- edistää parhaiten kuljetusalan Actros vakuutti kuljetta- lintaperusteissaan innovatiivista tuotekehitystä taloudellisuus, jaa ja ympäristöä suojaa- teknologiaa. Vuoden parhaan päästöjen vähentäminen, turvalvalla teknologiallaan kuorma-auton vaativa titteli lisuus, ajettavuus sekä mukaKansainvälinen Truck of the myönnetään ajoneuvolle, joka vuus huomioiden. Valtaosa Act-

Koneenkuljetuslavetit ja kaikki erikoiskuljetusperävaunut. Soita Pekalle puh. 0400 376 222

Uusi Mercedes-Benz Actros voitti Truck of the Year 2020 -palkinnon

Y

Rakennusliike Kuomalle JCB 540-140 Lauso -kurottaja

R

rosin sisältämistä innovaatioista on nimenomaan kehitetty tuomaan kouriintuntuvia etuja kuljettajille, asiakkaille ja koko ympäröivälle yhteiskunnalle. Koskevat asiakkaiden vaatimukset sitten turvallisuutta, tehokkuutta tai ajomukavuutta, Actros tarjoaa heille koko joukon ainutlaatuisia ratkaisuja: Multimedia Cockpit -ohjaamon, ulkoiset taustapeilit korvaavan MirrorCam-kamerajärjestelmän, aktiivisen ajoavustimen mahdollistaman osittain automatisoidun ajamisen sekä edelleen kehitetyt turvajärjestelmät kuten 5. sukupolven aktiivisen Active Brake Assist -hätäjarruavustimen sekä parannetun sivuvalvonta-avustimen Sideguard Assistin. Edellisten lisäksi Truck of the Year 2020 -tuomaristo kiitteli vuolaasti ennakoivaa PPC-vakionopeussäädintä (Predictive Powertrain Control) ja sen toimintaa mutkaisilla pää- ja runkoväylillä. Toinen erityiskiitosten aihe oli digitaalinen Multimedia-kojelauta, joka uudessa Actrosissa on korvannut aikaisemman analogisen kojelaudan. Tuomariston puheenjohtaja Gianenrico Griffini summasi

äänestyksen tuloksen osuvasti: - Uuden Actrosin myötä Mercedes-Benz on tuonut teillemme ultramodernin kuorma-auton, joka tasoittaa tietä tulevaisuuden automaattiselle ajamiselle ja ammattiliikenteelle. Daimler Trucksin Prof. Dr. Uwe Baake totesi vastauspuheenvuorossaan Lyonissa: - Olemme erittäin tyytyväisiä ja ylpeitä siitä, että Truck of the Year -tuomaristo on myöntänyt palkinnon meille tunnustuksena vuosien ja kuukausien työstä. Parhaat kiitokset siitä koko yhtiömme ja tuotekehitystiimimme puolesta. Tämä todella kannustaa meitä antamaan kaikkemme ja täyttämään kuorma-autojemme tuotekehityksessä alan korkeimmat standardit, erityisesti kun ne koskevat tulevaisuuden sähköistä liikennettä, automaattista ajamista ja koko kuljetussektorin digitalisaatiota.


26 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Volvo Trucks esittelee raskaat sähkökäyttöiset konseptiautot maansiirto- ja aluekuljetuskäyttöön

K

uinka raskaan tavaraliikenteen ympäristö- ja ilmastovaikutuksia voidaan pienentää, kun kuljetuspalveluiden kysyntä jatkuvasti kasvaa? Kaupunkikuljetuksiin tarkoitettujen sähkökuorma-autojen myynnin hiljattain aloittanut Volvo Trucks uskoo, että sähköistymisestä voi tulla kilpailukykyinen vaihtoehto myös raskaammissa kuorma-autoissa. Volvo Trucks on kehittänyt kaksi maansiirto- ja aluejakelutehtäviin tarkoitettua eurooppalaista sähkökäyttöistä konseptiautoa tarkoituksenaan tutkia ja esitellä sähköistymisen mahdollisuuksia.

Uusilla sähkökäyttöisillä konseptiautoilla Volvo Trucks pyrkii tutkimaan ja esittelemään erilaisten ratkaisujen käyttömahdollisuuksia sekä kartoittamaan markkinoiden ja yhteiskunnan kiinnostusta. - Katsomme, että raskaissa sähkökuorma-autoissa on valtavasti pitkän aikavälin potentiaalia aluekuljetus- ja maansiirtokäytössä. Konseptiautojen avulla pyrimme tutkimaan ja esittelemään erilaisten tulevaisuuden ratkaisujen käyttömahdollisuuksia, sekä kartoittamaan markkinoiden ja yhteiskunnan kiinnostusta. Latausinfrastruktuuria on laajennettava nopeasti, jotta sähkökuorma-autojen kysyntä saadaan kasvuun. Ympäristö- ja ilmastojalanjäljeltään kevyempiä uusia ajoneuvoja valitsevat kuljetusyritykset on myös palkittava edelläkävijyydestä nykyistä tuntuvammilla taloudellisilla kannustimilla, kertoo Volvo Trucksin toimitusjohtaja Roger Alm. Raskaat sähkökuorma-autot voivat parantaa kuljettajien ja rakennusalan työntekijöiden työympäristöä, sillä pakokaasuja ei synny ja melutaso on alhainen. Koska pakokaasuja ei ole,

Volvo Trucksin raskaita sähkökäyttöisiä maansiirto- ja aluejakeluautoja koskevat suunnitelmat alkavat siitä, että valikoitu joukko eurooppalaisia asiakkaita ottaa pienen määrän sähköajoneuvoja pilottikäyttöön.

se vaikuttaa merkittävästi etenkin sellaisten kaupunkien ilmanlaatuun, joissa rakennushankkeita on meneillään useita. Ja koska meluhaittaa ei synny, vuorokauteen saadaan mahtumaan enemmän kuljetustunteja. Tämä puolestaan mahdollistaa toimintojen tehostamisen esimerkiksi kaupunki- ja taajama-alueiden suurissa rakennushankkeissa ja kuljetuksissa. Kuljetusalan kokonaisilmastovaikutuksia voidaan pienentää merkittävästi käyttämällä raskaita sähköajoneuvoja aluejakelussa. Valtaosa EU-alueen kuormaautolla ajettavista tavarakuljetuksista on nimenomaan aluekuljetuksia. - Euroopassa on valtava määrä aluejakeluun käytettäviä kuorma-autoja, joilla ajetaan keskimäärin 80 000 km vuodessa. Sähköajoneuvojen käytön kasvu aluejakelussa toisi merkittäviä

ilmastohyötyjä, jos sähkö itsessään tuotetaan fossiilittomasti, kertoo Volvo Trucksin ympäristö- ja innovaatiojohtaja Lars Mårtensson. Volvo Trucksin raskaita sähkökäyttöisiä maansiirto- ja aluejakeluautoja koskevat suunnitelmat alkavat siitä, että valikoitu joukko eurooppalaisia asiakkaita ottaa pienen määrän sähköajoneuvoja pilottikäyttöön.

Laajempi kaupallistaminen on luvassa myöhemmin

- Monet tekijät vaikuttavat siihen, kuinka nopeasti sähköistyminen tapahtuu. Latausinfrastruktuuria on kasvatettava merkittävästi, ja toisaalta on huolehdittava siitä, että alueellisten sähköverkkojen siirtokapasiteetti riittää pitkällä aikavälillä. Taloudellisia kannustimia tarvitaan jotta kuljetusyritykset lähtevät

nykyistä enemmän investoimaan sähköajoneuvoihin. Kuljetuspalveluiden ostajat voivat kantaa kortensa kekoon tarjoamalla pidempiä sopimuksia ja olemalla valmiita myös maksamaan kestävistä kuljetuksista. Monilla kuljetusyrityksillä katteet ovat hyvin pieniä, joten kaikkien uusien investointien on oltava kannattavia, Mårtensson kertoo. Kuljetusalan kasvavan sähköistymisen rinnalla myös polttomoottoreiden tehokkuuden parantamisella on keskeinen rooli kuorma-autoilla ajettavissa kaukokuljetuksissa. - Nykypäivän kuorma-autojen moottorit osaavat muuntaa monenlaisia energiamuotoja tehokkaasti käyttövoimaksi, sillä niissä voidaan käyttää dieseliä tai monia uusiutuvia polttoaineita, kuten nesteytettyä biokaasua tai HVO:ta. Teknologiassa on myös paljon jatkokehityspoten-

tiaalia, Mårtensson kertoo.

Volvo kuorma-autot vaihtoehtoisilla polttoaineilla/voimansiirtoratkaisuilla

- Volvo FL Electric ja Volvo FE Electric. Molemmat kuormaautot ovat täysin sähkökäyttöisiä, ja ne on tarkoitettu esimerkiksi kaupunkiympäristössä tapahtuvaan paikallisjakeluun ja jätehuoltoon. - Volvo FH LNG ja Volvo FM LNG. Raskaisiin kaukokuljetuksiin tarkoitettu Volvo FH ja raskaisiin aluekuljetuksiin tarkoitettu Volvo FM käyvät nesteytetyllä maakaasulla tai biokaasulla. - Volvo FE CNG. Paineistetulla maakaasulla tai biokaasulla käyvä Volvo FE on tarkoitettu paikallisjakelu- ja jätehuoltotehtäviin.

Raskaat sähkökuorma-autot voivat parantaa kuljettajien ja rakennusalan työntekijöiden työympäristöä, sillä pakokaasuja ei synny ja melutaso on alhainen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 27

Vuokraa messurekka näyttelyyn tai kiertueelle - ja asiakkaat viihtyy!

Volvo Truck Center Jyväskylän uusi korjaamo rakennetaan Seppälänkankaalle Huletielle Laukaantien varteen, noin 2 km:n päähän nykyisestä korjaamosta.

Jyväskylään valmistuu uusi Volvo Truck Center loppuvuodesta 2020

V

olvo Truck Center Jyväskylän uuden huoltokorjaamon vuokra- ja projektisopimus allekirjoitettiin 11.10.2019 Baggerla Oy:n kanssa. Volvo Truck Center Jyväskylän uusi korjaamo rakennetaan Seppälänkankaalle Huletielle Laukaantien varteen, noin 2 km:n päähän nykyisestä korjaamosta. Korjaamon on määrä olla valmis lokakuussa 2020 ja muutto uusiin tiloihin tapahtuu loka- marraskuussa 2020. Korjaamo palvelee Volvo ja Renault kuormaauto asiakkaita. Jyväskylä on logistisesti tärkeässä paikassa ja Volvo haluaa palvella sekä Keski-Suomen paikallisia kuorma- ja linjaautoasiakkaita, että myös asiakkaita

muualta Suomesta rakentamalla uudet nykyaikaiset tilat Jyväskylään. Palveluissa on tarkoitus panostaa etenkin pikahuoltoon. Jyväskylään rakennettavassa uudessa korjaamossa tulee olemaan kuusi läpiajettavaa korjaamopaikkaa sekä diagnostiikkahalli. Tiloissa toimii myös kuorma-automyynti sekä korjaamon hallinto ja varaosatoiminnot. Uuden korjaamon pintaala tulee olemaan noin 2500 m2. Korjaamopaikat ovat 32 m pitkiä varustettuina nykyaikaisella tekniikalla. Korjaamoon tulee maalämpö vesikiertoisella lattialämmityksellä. Kohdepesuja varten yksi puolikas korjaamopaikka varustetaan pesulaitteilla. Korjaamon pihan suunnittelussa on otettu huomioon pitkien autojen tilantarve.

Valmis kokonaisuus myös asiakaspalvelun osaavalla henkilökunnalla.

Lisätietoja 050 412 9030 janne.jokela@ammattilehti.fi

Volvo Trucks käynnistää sähkökuorma-autojen myynnin V

olvo Trucks aloittaa Volvo FL ja FE Electric sähkökuorma-autojen myynnin Euroopassa vastaten kestävän liikenteen ratkaisujen kasvavaan kysyntään kaupunkiympäristöissä. Sähkökuorma-autojen myynti alkaa maaliskuussa 2020 Ruotsissa, Norjassa, Saksassa, Sveitsissä, Ranskassa ja Alankomaissa.

Volvo FL ja FE Electric mallien tuonti Suomeen aloitetaan myöhemmin, tuotantomäärien kasvaessa. - Alkuvaiheessa tuotantomäärät ovat rajalliset ja Suomen markkinoille tästä alkutuotannossa ei tuoda sähkökuorma-autoja. Tulevien vuosien aikana tulemme toimimaan aktiivisesti Suomen markkinalla täyssähkökuorma-autojen kanssa ja tuomme ne myyntiin Suomeenkin mahdollisimman pian, Volvo Trucks kuorma-autojen Suomen myyntijohtaja Reino Manninen kertoo. Pakokaasupäästöjen puuttuessa sekä vähäisen melutason ansiosta sähkökuorma-autoilla on valtava potentiaali kaupunkialueilla. Hiljaiset sähkökuorma-au-

Volvo FL Electric- ja Volvo FE Electric -kuorma-autot on kehitetty jakelu-, jätteenkäsittely- ja muuhun kaupunkiliikenteeseen.

tot mahdollistavat toimitukset ja jätteiden keräykset aikaisin aamulla, myöhään illalla tai jopa yöllä, mikä tehostaa kuljetuslogistiikkaa ja vähentää kuljetuksia ruuhka-aikoina. Parempi ilmanlaatu ja sähkökuorma-autojen alhaisemmat melutasot luovat uusia mahdollisuuksia kaupunkisuunnitteluun sekä teiden infrastruktuuriin. Sähkökuorma-autoa voidaan käyttää esimerkiksi sisätiloissa olevilla lastausalueilla ja päästöttömillä ympäristövyöhykkeillä.

- Globaali kaupungistuminen vaatii päästötöntä ja hiljaisempaa kaupunkilogistiikkaa nopeammassa tahdissa. Volvo FL Electricin ja Volvo FE Electricin avulla pystymme vastaamaan sekä ympäristövaatimuksiin, että lisääntyneeseen kysyntään asiakkaidemme keskuudessa, Volvo Trucksin sähkökuormaautoista vastaava johtaja Jonas Odermalm sanoo. Yksi haaste on maksimoida hyötykuorma samalla kun ajomatkaa optimoidaan.

- Volvo Trucksin ratkaisut perustuvat yksilöllisiin yritystarpeisiin, joissa otetaan huomioon lukuisat muuttujat, kuten ajosyklit, kantavuus ja reitin analysointi, jotta akkujen kapasiteettia voidaan käyttää tehokkaimmalla mahdollisella tavalla, Odermalm jatkaa. Volvo FL Electric ja Volvo FE Electric kehitettiin läheisessä yhteistyössä Göteborgissa, Ruotsissa toimivien valittujen asiakkaiden kanssa. Palaute on ollut erittäin positiivista, ja yhteistyöhön osallistuvat kuljettajat ovat olleet erityisen tyytyväisiä voimansiirtoon, saumattomaan kiihdytykseen, sekä kuorma-autojen hiljaisuuteen. - Vaikka asiakaspalaute on ollut positiivista, Odermalm jatkaa, myönnämme, että sähkön infrastruktuuri on edelleen kehitteillä useimmissa kaupungeissa. Toimimme yhdessä julkisten ja yksityisten kumppaneiden kanssa sopiaksemme pitkän aikavälin strategiasta latauspisteiden lisäämiseksi. Mutta on selvää, että latauspisteiden infrastruktuurin kehitys pitää nopeutua. Ilmastomuutoksen torjuminen edellyttää useiden käyttövoimien saatavuutta.

- Sähköajoneuvot, joihin ladataan sähköä uusiutuvista lähteistä, ovat todella iso askel kohti kestävämpää kaupunkijakelua. Ilmastomuutosta ja kaikkia muita ympäristökysymyksiä koskevaa yksittäistä energialähdettä ei kuitenkaan ole. Erityyppiset kuljetukset vaativat erityyppisiä voimansiirtoratkaisuja, Odermalm toteaa.

Volvo FL Electric ja Volvo FE Electric

• Volvo FL Electric- ja Volvo FE Electric -kuorma-autot on kehitetty jakelu-, jätteenkäsittely- ja muuhun kaupunkiliikenteeseen. • Myynti alkaa Ruotsissa, Norjassa, Saksassa, Sveitsissä, Ranskassa ja Alankomaissa. • Tuotannon on suunniteltu alkavan maaliskuussa 2020. • Volvo FL Electricin kokonaismassa on 16 tonnia, Volvo FE Electricin kokonaismassa on 27 tonnia.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

28 KULJETUS Renault Trucks C520 P8x4*4

Tehopeli tienhoitoon

Pajakulman päällerakentama Renault Trucks C 520 tienhoitoauto on hyvä malliesimerkki suomalaisesta erikoisosaamisesta yhdistettynä eurooppalaiseen edistykselliseen kuorma-autoon.

R

enault Trucks on ottanut pitävän jalansijan tienhoito- autojen markkinoilla Suomessa ja vastaa kasvaneeseen kysyntään heti ajoon valmiilla kalustolla. Koeajoimme niistä tuoreimman eli Pajakulma Oy:n päällerakentaman neliakselisen C 520:n. Suomen tiestölle on tullut lyhyessä ajassa noin kymmenkunta Renault Trucks tienhoitoautoa. Yhdistävänä tekijänä on se että miltei kaikki autot operoivat jopa meikäläisittäin erittäin vaativista keliolosuhteista tunnetuilla taajama- ja maantieosuuk-

silla, rannikkoseudulta aina maan rajaseuduille saakka. Suomessa on pitkät perinteet tienhoitoautojen varustelusta ja laitevalmistuksesta. Yksi maineikkaimmista varustelijoista on Pajakulma Oy, joka on myös vastannut nyt koeajettavan, Renault Trucks Suomelle valmistuneen esittelyauton varustelusta. - Teknisiä tai tuotannollisia on-gelmia ei ole liioin esiintynyt ja niinpä olemmekin varsin tyytyväisiä yhteistyöhömme, toteaa Renault Trucks Suomen myyntijohtaja Pasi Gerpe.

Vaativaan ammattikäyttöön

Koeajetun, kokonaispainol-

Renault Trucks C520:n ohjaamo soveltuu erinomaisesti tienhoitokäyttöön ja tilaa on riittävästi tarvittavien lisälaitteiden asennukselle.

taan 35-tonnisen Renault Trucks C 520 tienhoitoauton voimanlähteenä toimii imuilman esilämmityksellä ja Optibrake+ -moottorijarrulla sekä vahvistetulla öljypohjalla ja hiukkassuodattimen automaattisella regeneroinnilla varustettu DTI13-moottori. Tehoa iskutilavuudeltaan 12,8 litran koneesta saadaan parhaimmillaan 382 kW (520 hv) / 1430 - 1800 r/min. 24 venttiilisen rivikuutosen parhaaksi vääntömomentiksi ilmoitetaan 2550 Nm / 1000 - 1430 r/min. Koneen jatkeena on vahvistettu 12-vaihteinen, yhdellä ryömintävaihteella täydennetty Optidriver Extended ETREM -automaatti. Taaksepäin ajettaessa mootto-

ritehoa annostellaan taka-akselin suuntaan kaikkiaan viiden vaihteen välityksellä, joista yksi on ryömintävaihde. Näillä suoritusarvoilla auraus sekä tienpinnan ehostuksen pitäisi luonnistua tehokkaasti ja vaivattomasti kelistä tai paikasta riippumatta. Myös C-sarjalaisen alusta ja runkorakenne on suunniteltu raskaita tienhoitotehtäviä ja painavia kuormia varten. Rungon etupäähän on integroitu tielaitos -mallin aurapuskuri, kattavin hydrauliikkaliittimin ja tarvittavin sähköin. Puskuri vahvistaa runkorakennetta ja mahdollistaa raskaiden, runkorakenteita rasittavien aurojen käytön. Kaksiput-

Tienhoitovarustusta ohjataan kuljettajan istuimen käsinojaan integroidun joystick -ohjaimen ja näytön avulla. Monitoimiohjaimella hallitaan etuauraa, alusterää sekä kippiä ja käytännössä kaikkea auton hydrauliikkaa. Ohjaimeen on mahdollista lisätä myös sirotinlaitteen ohjaus.

kisen NUMMI-ryhmäkippilaitteiston voimin kippaava Jorpe -soralava apurunkoineen on sovitettu ammattitaidolla Renaultin rungolle. Autossa on myös automaattikasetoinnin asennusvalmius, jossa tilavaraus myös vetomoottorille sekä mekaaninen lukko etupäähän sisältäen ilmakellon asennusraudan, jolloin lukko on helposti varustettavissa paineilmakäytöllä. 9-tonnin etuakselin jousituksesta vastaa kaksilehtiset, paraboliset etujouset. Ajovakautta parannetaan vahvistetun kallistuksenvakaajatangon sekä tukevien iskunvaimentajien avuin. Alusta on saanut jo tuotantolinjalla vetävän telin taakse nousevan apuakselin. Tridemin jousitus on toteutettu nykytyyliin korkeussäädettävin ilmajousin ja tukevin vakaajatangoin. Taka-akseliston suurimmaksi kantavuudeksi ilmoitetaan 21 + 9 tonnia. Auton tekninen kokonaismassa on 39 tonnia ja tieliikennemassa 35 tonnia. Vastaavasti yhdistelmämassat ovat: 78 ja 76 tonnia. C-sarjalaisen jarruosasto rakentuu tehokkaan moottorijarrun lisäksi levyjarruista. Järjestelmään sisältyy myös ABS, ASR sekä tuiki tarpeellinen mäkilähtöavustin, hätäjarrutusavustin ja lukuisia muita turvallisuutta parantavia toimintoja.

Toimiva hydrauliikka

Pajakulman tienhoitoautovarustukseen sisältyvä hydrauliikkajärjestelmä on täysin CAN -väyläohjattu. 12-lohkoinen hydraulijärjestelmä on sovitettu yhdessä 150 litran öljysäiliön kanssa ohjaamon taakse suojaan. Jatkuvatoiminen järjestelmä ottaa käyttövoimansa moottorin jatkeeksi liitetyltä 130 cm3 säätötilavuuspumpulta. Kaikkia hydraulijärjestelmän toimia, kippilaite mukaan luettuna, ohjataan hytin puolelta yhdellä monitoimi-joystickilla ja tapahtumia seurataan opastavasta värinäytöstä. Ero on perinteiseen nappula- ja vipuviidakolla varustettuun tienhoitoautoon melkoinen. Reaaliaikaisella opastuksella varustetun ja pitkälle automatisoidun järjestelmän käyttö vaikuttaa, ainakin nopean tutustumisen perusteella, johdonmukaiselta ja helposti omaksuttavalta. Joskin parhaimmillaan jopa useita metrejä autosta ulottuvien tienhoitolaitteiden oikeaoppinen käyttö sujuu vain harjaantuneelta kuljettajalta.

Liukkaasti liikenteeseen

Koeajettaessa autossa ei ollut tienhoitovarusteita, mutta toki kaikki valmiudet sellaisten asen-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Jorpe soralavalla varustetun auton neljäs akseli on nouseva. Tridemin jousitus on toteutettu nykytyyliin korkeussäädettävin ilmajousin ja tukevin vakaajatangoin.

nukseen. Ilman kamppeita Renault Trucks C 520 kulkee pyyteettömän varmaotteisesti, kuten soranuppiauton kuuluukin. Maininnan arvoisena ja lisäarvoa ranskalaismerkille tuova etu on hiljan raskaisiin malleihin tarjolle tuodut ryömintävaihteet. Tosin tässä autossa niitä on vain yksi, mutta sekin mahdollistaa liikkeellelähdöt erittäin haastavissa paikoissa, mistä on erityisesti yhdistelmänä ajettaessa suurta apua. Pajakulman tienhoitovarustuksessa on etuauran lisäksi valmius mm. jatkettavan alusterän asennukselle, joskaan auton 3,9 metrin akseliväli ei salli kääntyvällä luovutuskulmalla olevan alusterän asennusta. Auton sivulle saa jopa neljän metrin työleveyteen ulottuvan sivuauran. Työkalupuoli on laajennettavissa vieläkin kattavammaksi. Autossa on valmiudet esimerkiksi liuoslevittimen tai harjalaitteen kytkemiseksi. Automaattikasettivarustuksella ja hydraulisella läpällä varustettu soralava on Jorpen valmistama. Ja tarvittaessa auton perään voi liittää asianmukaisen vetovarustuksen.

Kestävä ja kustannustehokas

Pajakulman varustelema neliakselinen Renault Trucks C 520 tienhoitoauto on kelpo esimerkki suomalaisesta erikoisajoneuvopuolen päällerakenne- ja varusteluosaamisesta. Esimerkiksi auralaitteiden huollettavuus ja kuluvien osien vaihtamisen helppous on otettu huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Sama vaivattomuus liittyy myös auton omistamiseen ja ylläpitoon. Renault Trucksilla on laajaa osaamista maarakennuspuolen ajoneuvoista, mikä näkyy paitsi korkeana maavarana myös esimerkiksi ohjaamon suunnittelussa; useimmat kolhuille ja nirhaumille alttiit korinosat ovat joko tavallista kestävämpiä tai vähintäänkin vaivattomasti vaihdettavissa. Lisäksi RT -asiakkaat

voivat hyödyntää koko maan kattavaa ja ympärivuorokauden tarjolla olevia huolto- ja varaosapalveluita. Renault Trucksin kestävyys ja matalat omistamiseen liittyvät kustannukset ovat

tuoneet valmistajalle useita asiakkuuksia myös kustannusten osalta varsin kriittiseltä kuntasektoripuolelta.

Rungon etupäähän on integroitu tielaitos -mallin aurapuskuri, kattavin hydrauliikkaliittimin ja tarvittavin sähköin.

Tienhoitohydrauliikan 12-lohkoinen keskusyksikkö ja 150-litrainen öljysäiliö on nostettu ohjaamon taakse suojaan. Pystypakoputkessa on asiankuuluvasti lavalämmitysventtiili. Kippilaite on kotimainen NUMMI-kippi.

KULJETUS 29


METSÄALAN AMMATTILEHTI

30 KULJETUS

Nokian Hakka Truck -rengasperhe laajenee 60-sarjaan

Meiltä huippulaadukkaat

Uusia matalaprofiilisia jokasään renkaita

Cranab-nosturit!

M

atalaprofiilisista 60-sarjan kuorma-autonrenkaista on tullut suosittuja matalarunkoisissa, suurikapasiteettisia puoliperävaunuja vetävissä ajoneuvoyhdistelmissä. Vuoden 2019 lopusta alkaen Nokian Hakka Truck Drive- ja Nokian Hakka Truck Steer -renkaiden kokovalikoima laajenee uuteen 60-sarjaan, jolloin yhä useammat ajoneuvot pääsevät hyötymään rengasperheen tasapainoisista joka sään ominaisuuksista.

Nokian Hakka Truck -tuoteperhe on ympärivuotiseen keskipitkän ja pitkän matkan ajoon keskieurooppalaisilla teillä optimoitu sarja kuorma- ja linja-auton renkaita. Koko 3PMSF-merkintää kantava valikoima soveltuu erinomaisesti kaikenlaisille tienpinnoille vaihtelevissa sääolosuhteissa. - Nokian Hakka Truck -renkaiden ominaisuudet ovat hyvin tasapainossa. Mukava kyyti ja tarkka ohjaustuntuma, hyvä pito kaikissa oloissa ja erinomainen kilometritulos tasaisen kulumismuodon ansiosta - kaikki löytyy, kertoo tuotepäällikkö Teppo Siltanen Nokian Renkailta.

Suunniteltu pohjoisiin olosuhteisiin. PAKETTINA

19.900,-

KYSY! -01 11.500,- SCANIA 6x2 rekanveturi VOLVO FH 13 6X4 -12 25.500,- KESLA-FORESTERI 2010 T + puolipv. lava tai rahtipv. Avo 2000 -00 9.900,- tai lavettipv. Kats. v. -19 VOLVO FH 16 6X2

Pysyvää pitoa

JYKI 5-aks.

-04 NÄRKO 5-aks. Huippusiisti.

Loglift 105 ST hytti -14 Loglift 105 avo Siistitty, kuntotarkastettuna. 33.900,Nostureita

-99 KESLA 2110 T 24.800,- Huippusiisti.

Nokian Hakka Truck -renkaiden silmiinpistävimpiä piirteitä ovat avoin kuviomuoto ja syvä, tehokas lamellointi. Niiden ansiosta pito säilyy myös renkaan kuluessa. - Pitkä käyttöikä merkitsee taloudellisempaa ja ympäristöystävällisempää elinkaarta. Lisäksi renkaan matala vierintävastus tarkoittaa parempaa polttoainetaloutta ja alhaisempaa melutasoa, Siltanen toteaa.

-15 39.000,-

-07 KESLA-FORESTERI -11 9.750,- LT Vaaka 1P/2V. -09 15.900,-

Vuoden 2019 lopusta alkaen Nokian Hakka Truck -tuoteperhettä on saatavilla ohjaus- ja vetorenkaina matalaprofiilisessa 60-sarjan koossa.

sa 60-sarjan koossa. Ohjausakselille tarkoitettu uusi Nokian Hakka Truck Steer -koko on 315/60R22.5. Vetoakselille tarjolla on Nokian Hakka Truck Drive, jonka uudet koot ovat 315/60R22.5 ja 295/60R22.5. - Matalarunkoisten rekkojen ja suuren kapasiteetin puoliperävaunujen myötä matalaprofiilisille renkaille on kasvava tarve. Laadukkaat renkaat tuovat mielenrauhaa niin kuljettajalle kuin koko yrityksellekin, Teppo Siltanen sanoo.

Uudet 60-sarjan koot

Vuoden 2019 lopusta alkaen Nokian Hakka Truck -tuoteperhettä on saatavilla ohjaus- ja vetorenkaina matalaprofiilises-

LOGLIFT 105 ST avo -97 �� 10�660,KESLA F 2010 T avo -00 ���� 9�900,-

TULOSSA: -15 -15 LIPE HAKEVAUNU DUMPPERI VOLVO 11.800,- A 25 + PM 75026 -12 Kats. Valm. töihin. 62.500,-12

Kysy vaihtotarjoustamme!

KUUKAUDEN TUOTE!

333,- +alv

Recofisco viilentimen koppa. Parannettu, vahUUDET MESERA-KOURAT vennettu ja halvennettu! 2.750,- Nyt meiltä erikoishintaan.

VAAKAOSAT JA TAMTRON-VAA’AT – MYÖS KÄYTETYT/VARAOSINA

KYSY MYÖS NOSTURIEN UUSIA/ KÄYTETTYJÄ VARAOSIA

LISÄKSI PURETTUNA: JONSERED 1080 ST ����� -07 LOGLIFT 105 ST H ������� -03 JONSERED 1080 ST ����� -10 EPSILON 110

ETUPRESSUT: Kesla, Loglift ja Epsilon 295,-/kpl Uusi Hiab 375,-/kpl

LUMIKETJUT ERIKOISHINTAAN!

Hinnat alv 0%

LOGLIFT 105 ST KESLA 2110T VOLVO FH13 6x4 SCANIA R620 6x4

YliYli3537vuoden kokemuksella raskaansarjan kauppaa koko puualan parhaaksi. v kokemuksella raskaansarjan kauppaa koko puualan parhaaksi!

Uudet kotisivut:12,www.porokka.fi Salpakatu Joensuu

Jouni Porokka jouni@porokka.fi n OSTAA n VÄLITTÄÄ 0500 373 n 473 MYY Salpakatu 12, Joensuu KYSY MYÖS VUOKRAUSTA!

Jouni Porokka 0500 373 473

Jyrki Porokka 050 546 4875

www.porokka.fi

Nokian Hakka Truck -tuoteperhe on ympärivuotiseen keskipitkän ja pitkän matkan ajoon keskieurooppalaisilla teillä optimoitu sarja kuorma- ja linja-auton renkaita. Koko 3PMSF-merkintää kantava valikoima soveltuu erinomaisesti kaikenlaisille tienpinnoille vaihtelevissa sääolosuhteissa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 31

Valovoimakiertue 2019 valaisi marraskuuta

Ö

rumin Valovoimakiertue 2019 toi valoa marraskuulle kuuden paikkakunnan tapahtumissa eri puolella maata.

Ajoneuvon valoilla on suuri merkitys sekä kuljettajan omalle turvallisuudelle että muulle liikenteelle. Erityisesti turvallisuus- ja työergonomianäkökulmat ovat tärkeitä teemoja Suomen olosuhteissa pimeään aikaan. Marraskuun saapuessa Örum Oy kiersi ammattilaistiiminsä kanssa tuomassa valoa pimeyteen: Valovoimakiertue 2019 vieraili Savonlinnassa, Joensuussa, Kuopiossa, Närpiössä, Seinäjoella ja Rovaniemellä. - Valojen avulla saadaan tehokkuutta työntekoon, turvallisuutta ja ergonomiaa. Esittelimme kiertueella parhaat uutuudet ja ratkaisut, tuotemerkkeinä mm. HELLA, VSWD, Cibie, Rigid Industries, Philips. Laajan lisäja työvalojen sekä majakoiden valikoiman esittelyn lisäksi kiertueella tuotiin esille myös hyvän valosuunnittelun merkitystä. Esittelyssä oli myös todella kiinnostavia valouutuuksia ja mahdollisuus päästä ihan itse testaamaan monia tuotteita asiantuntijoiden opastuksella, kertoo Örum Oy:n myyntipäällikkö Tapani Arokoski. Tapahtumat alkoivat aina iltapäivän hämärtyessä ja jatkuivat pitkälle iltaan, mikä mahdollisti eri valomallien vertailun synkän syksyisissä olosuhteissa. - Väkeä kävi oikein mukavasti ja valoteknologian uusista mahdollisuuksista käytiin erittäin mielenkiintoista keskusteluja kuljetus- ja konealan ammattilaisten kanssa. Moni myös hyödynsi kiertueen hyvät erikoistarjoukset huippuvaloista. Ja kiertueen jokaisella paikkakunnalla arvottiin kävijöiden kesken älypuhelimella ohjattava langaton Philips Go -valaisin, sanoo Arokoski.

Örumin jo perinteeksi muodostunut Valovoimakiertue kiersi marraskuun aikana kuudella paikkakunnalla eri puolilla maata. Kuvassa ollaan esittelemässä valoteknologian uutuuksia Veho Hyötyajoneuvojen Kuopion toimipisteessä.

Joensuussa Valovoimakiertue 2019 vieraili MTP Hydrauliikalla, missä oli marraskuun alkupuolella jo talvinen tunnelma.

Kiertueella oli esittelyssä todella kiinnostavia valouutuuksia; kuvassa ollaan Savonlinnassa KM Huoltopalveluilla.

Seinäjoella Jussinmäen pihalla esiteltiin valoja pimenevässä marraskuun sateisessa illassa.

Rovaniemellä Lumisella talvinen kaamoskeli tarjosi loistavat olosuhteet erilaisten valojen ominaisuuksien vertailuun.

Närpiössä oltiin sisätiloissa Närko Finlandin perävaunutehtaalla, missä väkeä kävi oikein mukavasti.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

TÄYDEN PALVELUN KONETALO

! Ä J Ä T T I R Y S U T E J KUL

O LL A JA ID A IT TT A M M A T A A S A LT R EA LM A C H IN ER Y ER A TK A IS U T. N EN K A IR LL Ä Ä P I ER TI S K A TT A V A LI S Ä Ä ! Y S Y K JA Ä TT Y TE H Y TA O

OTA YHTEY TTÄ: ANTTI LARTE 0400 549 570

antti.larte@realmachinery.fi

JUKKA LAINIO 0400 514 349

jukka.lainio@realmachinery.fi

www.realmachinery.fi 020 734 7444

Lempäälä | Kerava | Turku | Kuopio | Oulu | Hamina


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 33

Ajoneuvolain Pankonsiirto on kätevä apuväline auton painouudistus pisteiden muuttamiseen lausuntokierrokselle K

L

iikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja ajoneuvolain muutoksista. Lausuntoja pyydetään 13.2.2020 mennessä.

Esitettyjen muutosten taustalla on Euroopan unionin puiteasetus autoista ja niiden perävaunuista. Kansallista ajoneuvolakia esitetään muutettavaksi niin, että se vastaa 1.9.2020 voimaan tulevaa EU:n asetusta. Ajoneuvojen hyväksyntään ja markkinavalvontaan liittyvät säädökset muuttuisivat niin, että kansallisessa lainsäädännössä säädettäisiin jatkossa ainoastaan kansallisten ajoneuvoluokkien ja varusteiden hyväksynnästä sekä markkinavalvonnasta. Tällaisia ovat moottorityökoneet, maastoajoneuvot, nastat ja nastarenkaat. EU-lainsäädäntö edellyttää, että jäsenvaltion lainsäädännössä on määritelty yrityksille seuraamukset ajoneuvosääntelyyn liittyvien velvollisuuksien rikkomisesta. Ajoneuvolakiin esitetään seuraamusmaksuksi enintään 30 000 euroa. Maksun määräisi Liikenne- ja viestintävirasto. Muiden ajoneuvoluokkien, eli auton (M, N), auton perävaunun (O), mopon, moottoripyörän (L), traktorin (T,C) traktorin perävaunun (R) ja vedettävän laitteen (S) hyväksynnästä ja markkina-

valvonnasta säädetään 1.9.2020 alkaen EU:n lainsäädännössä. Markkinavalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että myytävänä olevat ja maahantuodut ajoneuvot ovat turvallisia ihmisten terveydelle, omaisuudelle ja ympäristölle ja että ne eivät oikein asennettuna ja käytettyinä aiheuta vaaraa. Ajoneuvoalan markkinavalvontaa suoritetaan esimerkiksi kuluttajilta saatujen ilmoitusten ja perusteella sekä erilaisten selvitysten ja tarkastusten avulla. Muutoksilla on merkitystä lähinnä ajoneuvovalmistajille ja -maahantuojille. Lisäksi ajoneuvolakia on tarkoitus selkeyttää lakiteknisillä ja rakenteellisilla korjauksilla.

Mitä seuraavaksi?

Lausuntoaika ajoneuvolakiin esitetyistä muutoksista päättyy 13.2.2020. Lausuntopyyntö on julkaistu osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja yksittäiset henkilöt. Lausuntokierroksen jälkeen lain valmistelu jatkuu virkamiestyönä. Tavoitteena on, että ajoneuvolain muutokset tulisivat voimaan 1.9.2020, samaan aikaan EU:n autoista ja niiden perävaunuista annetun puiteasetuksen kanssa.

Hiab Suomi aloittaa Effer -nostureiden maahantuonnin

C

argoteciin kuuluva kuormankäsittelysekä palveluiden toimittaja Hiab Suomi on aloittanut Effer-nostureiden maahantuonnin sekä huoltopalveluverkoston ylläpidon Suomessa. Tämä on seurausta viime vuonna tehdyn Italialaisen Effer -nostureiden hankinnasta. Hiab ja Effer ovat molemmat johtavia ja tunnettuja laatumerkkejä omissa nosturisegmenteissään ja sovelluksissaan. Effer -nostureiden maahantuonnin myötä Hiab Suomi saa lisäystä kuormausnostureiden valikoimaansa ja laajentaa raskaiden

nostureiden valikoimaansa etenkin yli 100 tonnimetrin kokoluokassa, jossa Effer tunnetaan globaalina markkinajohtajana. Suomessa maahantuontia sekä huoltopalvelua on tähän mennessä hoitanut Maantec Oy, joka tulee jatkamaan yhteistyötä Hiabin kanssa Effer -palveluiden jälleenmyyjänä. - Laajentuneen nosturivalikoiman sekä kattavan ja myynti- ja palvelutarjonnan ansiosta pystymme ratkaisemaan asiakkaidemme tarpeet entistä paremmin. Vastaamme kasvaneeseen kysyntään kehittämällä verkostoamme myös jatkossa, sanoo Mika Liinanotko, myynti- ja huoltopalveluiden johtaja.

uljetusmessuilla 2019 esillä olleella Alucarin uudella pankonsiirtomekanismilla saadaan koko puunippua liikuteltua puutavara-auton pituussuunnassa. Näin auton painopistettä ja akselipainoja on helppo muuttaa. Alucarin pankonsiirtomekanismi on säädettävä ja se soveltuu erimittaisille puille.

Lastaustilanteessa kuorma on helpompi tehdä mahdollisimman eteen. Ennen liikkeellelähtöä nippu voidaan siirtää pankonsiirrolla haluttuun paikkaan, jotta auton akselipainot saadaan kohdilleen. Myös nosturin paino vaikuttaa puuauton akselipainoihin. Kun nosturi jätetään autosta pois,

painopiste muuttuu, ja puunippua täytyy jälleen siirtää. Tällöin pankonsiirto on todella kätevä apuväline. Akselipainoja vaihdellen vaikutetaan myös puutavara-auton ajomukavuuteen ja -turvallisuuteen. Maasto-olosuhteissa paino-

Alucarin uusi pankonsiirtomekanismi.

VARAA MESSUOSASTO NYT!

Kuljetusmessutapahtuma ja Kansainvälinen Autonäyttely TIEDUSTELUT JA VARAUKSET: Mikko NukaLA 0400 563 786

Rami Tynjälä 0500 569 522

Ari Nukala 0400 264 116

Hannele Loukasmäki 040 736 0073

Juha Ristimaa 0400 567 068

info@ptsmessut.fi

YHTEISTYÖSSÄ:

piste pidetään usein etu- tai takaakselilla, että autossa on pitoa ja se saadaan käännettyä. Maantielle siirryttäessä nippu voidaan siirtää oikeaan paikkaan, jotta akselipainot saadaan määräysten mukaisiksi.

POWERTRUCKSHOW.FI


34 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

V8 moottoreiden ja voimansiirtohuoltojen erikoisosaamista

S

avon Raskashuolto on erikoistunut Scania V8 -mootto- reiden, diesellaitteiden ja voimansiirtopuolen korjauksiin joissa tarvittava erikoisosaaminen on syntynyt vuosikymmenten aikana.

Savon Raskashuollon Mikko Rautiaisella on nuoreksi mieheksi todella pitkä historia kuorma-autojen huoltotoiminnoista: - Isäni Vilpun isä Olavi Rautiainen oli seppä kuten jo hänen isänsäkin Juho. Olavi perusti 40-luvulla Nilsiään pajan missä alettiin korjaamaan kuorma-autoja, missä sitten Vilppu aloitti virallisesti työt 15-vuotiaana vuonna 1966. Itse tein ensimmäisen työsopimukseni 14-vuotiaana Luja Betonin omistaman Siilin Soran korjaamon kanssa. Ja tänä päivänä tyttäreni Emilia 20-v. on meillä töissä suoritettuaan raskaan kaluston asentajan ammattitutkinnon ja logistiikan perustutkinnon. Myös poikani Valtteri 16-v. aloitti juuri logistiikkapuolen koulussa ja käy pajalla viikonloppuhommissa. Eli Rautiaisen suvussa korjataan kuljetuskalustoa jo viidennessä sukupolvessa.

Isä ja poika vuosikymmeniä alalla

Rautiaisten suvussa on korjattu kuljetuskalustoa jo viidessä sukupolvessa. Kuvassa Vilppu Rautiainen, poikansa Mikko ja hänen tytär Emilia tutkivat Savon Raskashuollon hallissa Scania V8 -moottoria.

Scania V8 -moottoreiden ja diesellaitteiden huoltojen lisäksi Savon Raskashuolto on erikoistunut voimansiirtopuolen korjauksiin, mitkä ovat uusien korkeiden massojen johdosta lisääntyneet.

Vilppu Rautiainen lopetti Nilsiän pajatoiminnan vuonna 1974 ja siirtyi SOK:n palvelukseen Päivärannan Scania huoltoon kolmeksi vuodeksi, jonka jälkeen hän aloitti Siilin Soralla asentajana. - Olin heidän palveluksessa 22 vuoden ajan mikä oli todella mielenkiintoista aikaa. Siilin Soralla oli paljon kalustoa ja teimme kaikki huollot aina kolarikorjauksia myöten mutta omaa erikoisalaani oli moottoripuoli ja diesellaitteet. Vuonna 1997 Siilin Sora myytiin Lohja Rudukselle missä jatkoin aina vuoteen 1999, jolloin siirryin Kuorma-autoasennus Mahlamä-

elle, sitten 2008 Kuopion Dieselhuoltoon ja 2011 E. Hartikaisen palvelukseen Jaaran kaivokselle. Kun eläkeikä alkoi lähestyä halusin tehdä vielä vuoden Syvärin Konehuollolla, joka oli ostanut perikunnalta vuonna 1990 isän pajapaikan Nilsiästä - näin ympyrä urallani sulkeutui, kertoilee Vilppu Rautiainen joka tekee eläkkeellä edelleen jonkin verran dieselpumppu ym. huoltoja. Mikko halusi lapsesta lähtien seurata isänsä jalanjälkiä: - Olin isän apuna jo 5-vuotiaana työntämässä moottorin mäntiä ulos ja kun olin 14 niin isälle ilmoitettiin että otetaan tuo poika oikeasti töihin kun on niin innokas. Siilin Soralta siirryin isän kanssa samaa jälkeä Lohja Rudukselle, vuonna 1999 Mahlamäelle ja 2001 omalle polulle E. Hartikaiselle Joensuuhun missä tehtiin isojen pyöräkuormaajien ja kiviautojen moottooreita. Vuonna 2003 aloitin Scanialla moottori- ja voimansiirtopuolen huollossa; se kuusi vuotta oli todella opettavaista tehtaan koulutuksineen ja loi pohjan nykyiselle tekemiselle. Suoritin Scanialla myös autosähkömekaanikon ammattitutkinnon. Minulla oli kuitenkin jo pitkään ollut halu lähteä yrittäjäksi mikä tapahtui 2009 jolloin aloitin tekemään yksin remontteja Raskashuolto Rautiaisen nimissä. Vuonna 2016 löimme hynttyyt yhteen Savon Raskashuollon Joni Räsäsen kanssa ja perustimme Savon Raskashuollon, missä minä vastaan huoltotoiminnoista ja Joni yrityksen pyörittämisestä. Korjaamon puolella työskentelee minun ja Emilian lisäksi raudanlujat ammattilaiset Rauno Liimatainen ja Kari Antikainen.

Kehitys ollut huimaa - korjaamista silti riittää

Rautiaisten korjaamohistorian aikana kuorma-autojen tekniikka on mullistunut samoin kuin me-

Legendaarinen Scania V8 on suosittu voimanlähde puutavara-autoissa, mikä näkyy Savon Raskashuollon asiakaskunnassa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI netelmät niiden korjaamiseksi. - Muistan että ensimmäiset teliautot tuli Nilsiään 1968 ja siitä alkoi massat kasvamaan nykyisiin 76-tonnisiin ja vielä suurempiin HCT-yhdistelmiin. Alussa autoissa oli todella paljon laakerivikoja, kunnes kartiolaakerit korvasi kuulalaakerit 80-luvun alkupuolella. Aluevaihteisto oli ensin mekaanisesti vaijerilla toteutettu; 70-luvun alkupuolella tuli ensimmäiset magneettiventtiilillä ja paineilmasylinterillä toimivat Scanian GR 860 aluevaihteistot. Kolmossarjan Scanioihin tuli 80-luvun lopulla GRS 900 vaihteisto, missä kytkentähammastus muuttui sisäkehältä ulkokehälle mikä vähensi paljon synkron vikoja samalla kun vaihtamismukavuus muuttui uudelle tasolle. Moottoripuolella kehitys on ollut huimaa mutta kaikkia vanhoja vikoja aiheuttavia ratkaisuja ei ole nykymoottoreissakaan saatu korjattua tai ne ovat tulleet takaisin mm. modulaaristen moottoriperheiden takia, joissa tehdään osissa kompromisseja, toteaa Vilppu Rautiainen. Myös raskaan kaluston päästövaatimusten tiukentuminen näkyy selvästi moottorihuollossa. - Se että päästöt on saatu minimoitua on ehdottoman hyvä asia mutta kolikon toinen puoli näkyy ongelmissa. AdBlue -päästölaitteet työllistävät valtavasti korjaamoita ja tuovat paljon ylimääräistä kulua kuljetusyrittäjille. Itse moottoriremonteissa AdBlue -järjestelmien tulo ei onneksi näy mutta kun kierrokset jostain syystä laskee esimerkiksi tukkiautossa eikä sitä saa enää täydellä kuormalla pois metsästä, niin aikaa kuluu ja rahaa palaa samalla kun tulee paljon turhaa ajoa korjaamoille mikä taas lisää päästöjä. Pakokaasun takaisinkierrätysjärjestelmä EGR:ssä pakokaasuja työnnetään takaisin moottorin imuilmaan mikä kuormittaa rajusti moottoriöljyä, mikä on muuttanut öljyjen luokituksia ja hintaa rajusti. Takaisinkierrätyksen näkee moottoriremontissa silmällä kun imusarjat ja kanavat ovat täynnä paksua nokea samalla kun mm. männät kuluu paljon aiempaa nopeammin. Myös turbot ovat nykymoottoreissa todella kovilla ja niistä onkin tullut tasaisesti vaihdettavia osia. Suomessa jatkuvasti nousseet yhdistelmämassat laittavat kuorma-autojen moottorit ja voimansiirron lujille. - Voimansiirron ja alustan osia ei ole mielestäni mitoitettu näin koville massoille mikä näkyy vähänkin ajettujen autojen remonttien lisääntymisenä. Moottoritehoissa aletaan olla tapissa sillä nykyisiä yli 700 hevosvoimaisia vakiomoottoreita joudutaan rajoittamaan väännön osalta joka vaihteella, eli lisätehojen tuominen olisi käytännössä turhaa, sanoo Mikko Rautiainen.

- Voimansiirtoremonteissa käytämme OEM-laatua olevia Euroricambin osia ja moottorihuolloissa Mahlea; molemmat Onnin Auton maahantuomia, esittelee Mikko Rautiainen.

KULJETUS 35

Tilaa alan suurin lukupaketti!

Vain 49 eur / vuosi / 6 numeroa Soita 050 412 9030 Tilaukset kätevästi netissä:

ammattilehti.fi

Uuden päästötason moottoreissa turbot ovat kovilla. Savon Raskashuolto käyttää alkuperäisiä Turbotekniikan maahantuomia turboja ja oikean turbosovituksen takaamiseksi yhteistyötä tehdään Heemsin Antti Linnan kanssa.

Lähde mukaan osastolla

Jämsä 3.-5.9. Savon Raskashuollon Rauno Liimatainen (oik.) ja Kari Antikainen ovat raudanlujia moottori- ja voimansiirtopuolen ammattilaisia.

www.finnmetko.fi

Edullista varasto / tallitilaa 24-300m2 Pyydä tarjous!

Vilppu Rautiainen aloitti moottorihuollot 60-luvulla - kuvassa tehdään remonttia Siilin Soralla 70-luvun lopulla.

CE


METSÄALAN AMMATTILEHTI

RASKAS KULJETUS VAATII LAADUKKAAT VARAOSAT

Onnin Auton laajasta valikoimasta löydät raskaan liikenteen varaosat joka tilanteeseen. Laadun ja saatavuuden takaavat neljäkymmenvuotisen historian aikana valikoituneet luotettavat valmistajat. Asiantunteva ja ystävällinen asiakaspalvelumme auttaa löytämään sopivat varaosat lähes kaikkiin raskaan liikenteen ajoneuvoihin. Soita ja tee tilaus – toimitamme varaosat nopeasti Suomen joka kolkkaan! • Euroricambi: voimansiirron osat • Sabo: iskunvaimentimet & ilmajouset • Gates: hihnat & kiristimet • Frasle: jarrupalat

Soita ja tilaa 010 281 7001 Maahantuomme mm. seuraavia tuotemerkkejä:

www.onninauto.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 37

Nosturimyynti | V-Kran | Penz Cranes Pekka Huikko 010 20 20 542 pekka.huikko@fid.fi Scania oli markkinajohtaja Suomessa 2019, Volvo kakkonen ja Mercedes-Benz kolmonen.

Kuorma-autojen ensirekisteröinnit ylittivät 4000 auton rajan

K

uorma-autojen ensirekisteröinnit kasvoivat Suomessa vuonna 2019 verrattuna edelisvuoteen.

Kuorma-autoja ensirekisteröitiin vuonna 2019 yhteensä 3,1 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Uusia kuorma-autoja rekisteröintiin yhteensä 4 020. Määrä ylitti tällä vuosikymmenellä ensimmäisen kerran 4 000 kuorma-auton rajan. Joulukuussa ensirekisteröitiin 229 kuorma-autoa, joka on 28,4 prosenttia vuoden 2018 joulukuuta vähemmän. Kuorma-autojen rekisteröintimäärien kasvu johtuu erityisesti pienten alle 6 tonnin kuorma-autojen kysynnän kasvusta. Pienten kuorma-autojen kysyntä kas-

voi viime vuoden 724 autosta 836 autoon eli 15,5 prosentilla. Yli 16 tonnin kuormaautoja ensirekisteröitiin 2 911, joka on 0,2 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Keskikokoisten 6-16 tonnin kuorma-autojen ensirekisteröintien määrä oli lähes sama kuin vuonna 2018. Suurten ja keskikokoisten kuorma-autojen ensirekisteröintien kysynnän on arvioitu vuonna 2020 laskevan maltillisesti, sillä talouskasvun hidastuminen heijastuu teollisuuden ja kaupan kuljetustarpeisiin ja sitä kautta myös kuljetusliikkeiden mahdollisuuksiin ja tarpeisiin investoida uuteen kalustoon. Myös pienten kuorma-autojen kysynnän on vuonna 2020 ennakoitu vähenevän maltillisesti.

Vaihtonosturit | osto | myynti Markku Liukkonen 0400 636 858 hirvensalmen.vientikone@co.inet.fi Varaosat 010 20 20 540 info@fid.fi

Yhdystie 4 | 19650 Joutsa Keskus 010 20 20 540 | info@fid.fi FID Engineering Oy 2165213-9 www.fid.fi | www.fid.fi/cranes Facebook | LinkedIn | Instagram | Twitter | YouTube

Raskassarja-ketju - Vapaata suomalaista varaosakauppaa jo 30 vuoden ajan

K

otimaisten itsenäisten yrittäjien muodostama Raskassarja-ketju oli edelläkävijä ketjuuntumisessa, kun se 30 vuotta sitten perustettiin. Autoilija oli voittaja lisääntyneessä tarjonnassa ja kiristyneessä kilpailussa.

Kun Raskassarja-ketju sai alkunsa Lahdessa Originator Oy:n tiloissa vuonna 1989, siitä tuli samalta istumalta Suomen suurin yksittäisten yrittäjien pyörittämä vapaan varaosakaupan ketju raskaan liikenteen saralla. Tilanne ei ole 30 vuodessa muuttunut. Yrittäjien alkuperäisenä tavoitteena oli lähteä hakemaan yhteisvoimin halvempaa ostohintaa markkinoilta. Olennainen osa sitä on ollut oman maahantuonnin järjestäminen. Idea on säilynyt vahvana näihin päiviin saakka, vaikka meno ei aina ollut niin auvoista. - 1990-luvun lama tappoi kaksi liikettä, ja vuosituhannen vaihteessa Trailcon Oy osti neljä liikettä itselleen. Uusia halukkaita ketjuun tulijoita on kuitenkin riittänyt, olemme otta-

Vuonna 1989 perustettuun Raskassarja-ketjuun kuuluu tänä päivänä 19 raskaan kaluston varaosaliikettä ja 12 korjaamoa. Läpimurto ketjun omaan maahantuontiin tapahtui vuonna 2010.

neet heitä mukaan tiukkojen kriteeriemme mukaisesti, Raskassarja -ketjun ensimmäinen toimitusjohtaja Jari Malm kertoo.

Tukkuliikkeet saivat kilpailijan

Läpimurto ketjun omaan maahantuontiin tapahtui vuonna 2010. Siihen asti kotimaiset tukkuliikkeet olivat määräävässä asemassa markkinoilla.

- Saimme solmittua paljon yhteistyösopimuksia ulkomaisten tukkuliikkeiden ja tehtaiden kanssa. Jäsenliikkeemme ottivat isoa roolia oman maahantuonnin kasvattamisessa, sanoo Malm. Raskassarjasta tuli edelläkävijä oman maahantuonnin lisäksi ketjuuntumisessa, joka on alkanut yleistyä monilla toimialoilla vasta myöhemmin. Yksi iso tekijä ketjun menestyksessä on ollut tiivis yhdessä

tekeminen. Koko joukkue on ollut valmis sitoutumaan isoihin päätöksiin. Malmin mukaan perheyritykset ja niistä kumpuava palveluhalu ovat ketjun vahvuuksia, samoin halu kehittyä ja varata siihen resursseja.

Autoilija arvostaa saatavuutta ja laatua

Raskassarja -ketjua hallinnoivan Finnish RK-Group Oy:n toimitusjohtaja Tommi Tapio on

tyytyväinen ketjun nykytilaan: - Maahantuontimme on hyvissä kantimissa ja olemme pitkälti omavaraisia. Ne päätuotemerkit, mitä olemme tavoitelleet, ovat meillä hyvin hallussa. Ulkomaisten toimijoiden lisääntyminen Suomen markkinoilla ja yleinen kilpailun kiristyminen tekevät Tapion mukaan varaosakaupasta jatkuvaa kilpajuoksua. Oman verkkokaupan kehittäminen on Raskassarjalle yksi painopistealue, seuraava haaste odottaa ajoneuvojen uusissa puhtaissa käyttövoimissa. Asiakkaiden luoma terve paine on aina arvossaan. - Kyselymme mukaan tuotteen saatavuus ja laatu menevät asiakkaan arvoasteikossa hinnan edelle. Tämä on meille tärkeä tieto, kun mietimme painotuksia kovassa kilpailussa, Tapio kertoo. Raskassarja-ketjuun kuuluu 19 raskaan kaluston varaosaliikettä ja 12 korjaamoa. Ketju julkaisee omaa aikakauslehtistatuksen saanutta lehteä, mikä on alalla harvinaista.


38 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Nosturikaupassa luotetaan alkavaan vuoteen - palvelukokonaisuus ratkaiseva tekijä

Suomessa on puutavaraa korjattu viime vuosina ennätysmääriä ja kun myös yhdistelmämassat ovat nousseet, niin puutavara-autojen nosturin käyttö on lisääntynyt. Tämä on johtanut aiempaa järeämpien nostureiden valintaan - kuvassa 14-tonnimetrin Loglift 140Z.

H

iab tekee Loglift ja Jonsered -puutavaranostureissa jatkuvaa kehitystyötä ja myös erilaiset asiakkaille tarjottavat palvelut laajenevat. Myös markkinat näyttävät hyvälle vaikka suhdanteet niitä välillä heiluttelevatkin.

Hiab Suomen Janna Wolin, Mika Kalliosaari, Hannu Iivanainen ja Henri Kitula esittelivät joulun alla Raision toimipaikassa asennuksessa olleita uusia Loglift ja Jonsered -puutavaranostureita: - Tuotepuolella on luvassa mielenkiintoisia uutuuksia jälleen 2020 ja Puunkuormaajamestari kiertueelle lähdetään jo 35. kerran peräkkäin. Finaali kisataan FinnMetkossa missä onkin odotettavissa huima tapahtuma.

- Vaikka loppuvuosi oli Suomessa metsäalalla haasteellinen, muodostui vuodesta 2019 kokonaisuudessaan hyvä Loglift ja Jonsered puutavaranostureiden myynnissä. Globaalisti markkinat vetivät vahvalla volyymilla mutta aluekohtaiset erot kysynnässä olivat melko suuria. Silti Hiabin Stargardin tehtaasta valmistui puutavaranostureita täydellä kapasiteetilla, analysoi Hiab Suomen tuotemyyntipäällikkö Henri Kitula kulunutta vuotta. Hiab siirsi viitisen vuotta sitten Loglift ja Jonsered -puutavara- ja kierrätysnostureiden valmistuksen uuteen Stargardin

tehtaaseen, missä toiminta on saatu hiottua huipputasolle. - Toimitukset pelaavat todella tarkasti ja asiakkaan tilaama nosturi tulee juuri halutuilla spekseillä sekä ilmoitettuna ajankohtana, mikä on erittäin tärkeä asia asennuksen kannalta. Ja vaikka tilauskanta on vahva niin toimitusajat on saatu puristettua ihan hyvälle tasolle; tällä hetkellä tehdastoimitusaika on noin neljä kuukautta ja lisäksi meiltä löytyy Suomesta aina yleisimpiä nosturimalleja varastokoneina heti toimitukseen, ilmoittaa Kitula.

Alalla tehdään pitkän tähtäimen suunnitelmia

Suomessa puutavaran korjuumäärät ovat nousseet viime vuosina ennätystasolle mikä on näkynyt positiivisesti puutavaran ajossa. - Kaluston käyttöaste on ollut kovalla tasolla ja pari viime kesääkin on menty täyttä vauhtia joten alaa perinteisesti vaivannut


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 39

Loglift ja Jonsered -puutavaranosturit pintakäsitellään edistyksellisellä nDurance -tekniikalla mikä takaa maalauksen kestävyyden.

suuri kausivaihtelu tasaantui. Mutta 2019 syksystä teollisuuden puuntarve alkoi eri syistä vähentyä ja puutavara-autojen ajot vähenivät. Vuodenvaihteessakaan ei vielä ole saatu pyöriä kunnolla pyörimään - toki Suomi on iso maa ja puuta käyttäviä laitoksia on paljon joten alueelliset erot ajojen määrissä vaihtelevat. Toivottavasti suhdanteet paranevat ja puunajo saadaan talven aikana taas täyteen vauhtiin. Asiakkaamme tekevät liiketoiminnassaan yhä enemmän pitkän tähtäimen suunnitelmia eikä hetkelliset markkinaheilahtelut aiheuta paniikkireaktioita. Myös metsäteollisuudella on vahva visio alan tulevaisuudesta joten ei täältä piiput sammu ja eiköhän niitä nouse vielä lisääkin, pohtivat alan näkymiä Hiab Suomen aluemyyntipäälliköt

Janna Wolin, Mika Kalliosaari ja Hannu Iivanainen.

Nosturit kasvaneet - sähköohjaus ja Z-mallit yleistyy

Puutavaran kasvaneet ajomäärät ja nousseet yhdistelmämassat näkyy suoraan nosturivalinnoissa. - Kun 2010-luvun alussa myydyimmät mallimme olivat 10 -tonnimetrin nostureita niin nyt menee eniten 12-tonnimetrin Loglift 118 ja Jonsered 1188 S-malleja. Z-nostureiden kysyntä on edelleen kasvussa ja uudet 14-15 tonnimetrin Loglift 140Z ja 150Z ovat suosittuja paljon kuormaavien keskuudessa; Zmalleja on saatavilla sekä keskiettä sivupylväällä. Ohjausjärjestelmissä on tarjolla kaikki vaih-

Hiab toi kolmisen vuotta sitten markkinoille mullistavan 3D-teknologiaan perustuvan HiVision ohjausjärjestelmän, missä kuljettaja käyttää nosturia kuorma-auton ohjaamosta. HiVision on osoittautunut toimivaksi myös haastavissa skandinavisissa talviolosuhteissa.

toehdot perinteisistä mekaanisista 2- ja 4-vipuohjauksista hydrauliseen esiohjaukseen ja täyssähköohjaukseen, missä Hiab tarjoaa yleisen standardin mukaista 2-vipuista järjestelmää. Sähköohjattujen nostureiden myyntimäärät lisääntyvät koko ajan ja niiden suosion huomaa myös vaihtonostureissa sillä hyvä käytetty sähköohjattu Loglift tai Jonsered menee yleensä heti, kertovat Hiabin myyjät.

Pitkät takuut ja kaiken kattava leasing

Hiab tekee puutavara- ja kierrätysnostureissa jatkuvaa kehitystyötä mutta tänä päivänä asiakkaille tarjotaan itse tuotteen lisäksi myös kattavasti erilaisia palveluita: - Suoraan tuotteisiin liittyvä asia on uusille Loglift ja Jonsered -nostureille nyt tarjottava 2 vuoden täystakuu ja 3 vuoden runkotakuu, mikä kertoo osal-

taan nostureiden laadusta. Mielenkiintoinen uusi palvelu on LogJon Prolem Easy -sopimus, mikä sisältää nosturin leasingsopimuksen sekä huoltosopimuksen laajennetulla sisällöllä sekä täystakuun kolmanneksi vuodeksi. ProCare Easy on otettu hyvin vastaan asiakkaiden keskuudessa, sillä sen ansiosta nosturista aiheutuvat kuukausikulut voi ennakoida tarkasti ilman yllätyksiä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

PUUTAVARASI PUNNITUKSEEN KATTAVAT RATKAISUT TAMTRONILTA u Vaa’at puutavaranostureihin, materiaalikoneisiin ja kurottajiin – myös auto- ja junavaa’at u Koko Suomen kattava huolto- ja palveluverkosto

Puh. 03 3143 5000 I weighing@tamtron.fi I www.tamtron.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 41

Lapin puu liikkuu tehokkaasti P&A Trans Oy:n ”pikkujätillä”

Vuoden Verkostoyritys 2019 P&A Trans Oy löytyi Iistä

V

84 tonnin kokonaispainolla. Nyt on taas palattu 76 tonnin painorajaan, mutta yrittäjä toivoo, että paluu 84 tonniin tapahtuisi mahdollisimman pian. Kuljetusolosuhteet Lapissa ovat Pentti Karvosen mielestä hyvät. - Myös liikennekäyttäytyminen on esimerkillistä. Hitaampi liikenne antaa tilaa ja huomioimme toisemme. Parhaimmillaan hitaammin ajavat jäävät odottamaan linja-autopysäkille ja antavat näin turvallisen ohitusmahdollisuuden, hän kehuu. Valitettavasti tilanne muuttuu loma-aikoina, kun etelän turistit saapuvat Lappiin omilla autoillaan.

uodesta 1997 lähtien toiminut P&A Trans Oy on keskittynyt puutavarakuljetuksiin. Kuljetusyrittäjä Pentti Karvonen kertoo, että tällä hetkellä yrityksen 10-akseliselle ”pikkujätti”- yhdistelmälle kertyy vuosittain mittariin noin 240 000 kilometriä Metsähallituksen noin 55 000 m3:n puukuljetuksista pääosin Sodankylästä, mutta myös Inarista, Rovaniemelle.

Lisäksi yrityksellä on pakettiauto, jolla P&A Trans Oy:n toinen omistaja Aila Karvonen hoitaa Iin kunnan ruokakuljetuksia. Vuonna 2018 yrityksen liikevaihto oli noin 600 000 euroa. Oman kuljetusyrityksen perustaminen tuli Pentti Karvoselle ajankohtaiseksi, kun sukupolvenvaihdos ei tahtonut käynnistyä toivotulla tavalla. Pentin isä Pekka oli monialayrittäjä. Hänellä oli turveauto, puuauto, jakeluauto sekä pienehkö sahayritys. - Näin silloin 35-vuotiaana parhaaksi perustaa yhdessä vaimoni Ailan kanssa oman yrityksen. Mukavaa oli, että isä-Pekka jätti puutavarankuljetukset meille, selvittää lähes koko ikänsä kuljetusalalla työskennellyt vuo-

Tällä hetkellä P&A Trans Oy:n käytössä on kolme kuukautta vanha ”pikkujätti” -yhdistelmä, millä ajetaan Lapissa puuta Metsähallitukselle.

den 2019 QTeamiläinen Pentti Karvonen. Yhteistyön QTeamin kanssa Pentti Karvonen aloitti vuonna 2007. Hän arvioi QTeamin tuoneen ensin alkuun yritykselle vähän lisätöitä. Vuonna 2011 tehty QTeam-sopimus toi lisää painoa sopimusneuvotteluihin, ja sen jälkeen P&A Trans Oy on ajanut Metsähallituksen puuta pitkäaikaisilla, 3-5 vuoden sopimuksilla. - Pidän QTeam-sopimusta hy-

Epsilon M 12 L 97 CAH…….....-15 Epsilon M 12 Z 105 CAH…......-15 Epsilon C 60 F SN……….…….-13 Epsilon M 110 97…………....…-11

vänä ratkaisuna. Se sopii meidän kuvioihimme hyvin, arvioi Karvonen. Sopimus toi yrityksen toimintaan lisävarmuutta, sillä aikaisemmin kuljetussopimuksen päättyminen olisi merkinnyt puukuljetusten loppumista kuin veitsellä leikaten. Nyt QTeam tarjoaa tähän tervetullutta puskuria ja helpottaa yrittäjän painetta. Pentti Karvonen nostaa esiin QTeamiin kuulumisesta myös

muut kuin kuljetussopimuksen tuomat edut. - Yhteiset hankinnat sekä laatujärjestelmä ovat tärkeitä pienelle yritykselle toiminnan kehittämisessä, hän painottaa. Tällä hetkellä P&A Trans Oy:n käytössä on kolme kuukautta vanha ”pikkujätti” -yhdistelmä. Vastaavalla 10-akselisella yhdistelmällä Pentti Karvonen hoiti yhdessä toisena kuljettajana työskentelevän veljensä Pasin kanssa puukuljetuksia koeajan

Loglift 165 ZT hytillä…….........…-14 Loglift 96 ST hytillä...-03,-04,-09,-10 Jonsered 1080 DT…….......…….-13 Jonsered 1080 DT sähkö….........-11

Varasto vaihtuu - soita ja kysy mitä vaihdokkeja löytyy...

Vuoden verkostoyrityksen valinta

Tänä vuonna valinnan tekivät äänestyksellä kaikki verkostoon kuuluvat yritykset. Valintaan vaikutti mm. se että kuljetusyrittäjä Pentti Karvonen on ollut edelläkävijä raakapuukuljetusmuotojen kehittäjänä Suomessa. Yrityksen ajoneuvoihin on vuosien varrella hankittu ensimmäisten joukossa mm. automaattikiristimillä varustetut puutavarapankot ja säädettävä rengaspainejärjestelmä (CTI).

Jyki V52 AJT hydr.jatkettava.........-15 Jyki V52 TO kiinteä,tulossa….......-16 Närko 5 aks.kiinteä…………....….-13 Jyki V52 TO kiinteä………....…….-04


42 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KESLA -myynnin avajaiset Mäkelällä Huittisissa K

uorma-autokorjaamo Mäkelä Oy Huittisista on aloit- tanut syksyllä 2019 KESLA -autonostureiden myyjänä Lounais-Suomen alueella vastaten myös asennuksista, huolloista ja varaosista. Joulukuun alkupuolella järjestettiin KESLA -myynnin avajaispäivä, mihin saapui mukavasti alueen puutavara-autoilijoita tutustumaan uuteen myyjään sekä kokeilemaan edistyksellisiä nosturimalleja.

Kuorma-autokorjaamo Mäkelä Oy:n nosturimyynnistä vastaava Pasi Kenni (oik.) ja Kesla Oyj:n Business Development Manager Jouni Kainulainen esittelivät uusia KESLA -puutavaranostureita myynnin avajaisissa.

Kuorma-autokorjaamo Mäkelä Oy:ssä KESLA -myynnistä vastaa Pasi Kenni, jolla on vankka kokemus kuorma-autojen huolto- ja päällerakennetoiminnoista sekä varaosa- ja varustemyynnistä. Ja ennen Mäkelän palvelukseen siirtymistään hän toimi pitkään kuljetusyrittäjänä. - Ensimmäiset kuukaudet minulla ja huoltopuolen kavereillamme on mennyt KESLA -tuotteiden opiskeluun hyvässä yhteistyössä tehtaan kanssa. Ja toki olen jo ehtinyt olla yhteydessä asiakkaisiinkin, joten eiköhän tässä ala kauppaakin syntymään,

sanoo Kenni. Lounais-Suomen alueella on paljon puutavara-autoilijoita ja lisäksi kierrätyspuolen toimijoita joten asiakaskuntaa riittää. - Keslalla on näillä kulmilla edelleen ihan hyvä kanta, joten huoltopuolen palveluille on varmasti kysyntää. Ja kun kotimainen, suomalaisten autoilijoiden tarpeisiin suunniteltu KESLA -mallisto on viimeisen päälle iskussa niin tavoitteena on vahvistaa sitä entisestään, Kenni toteaa.

Avajaisissa mukavasti porukkaa

Joulukuun alussa järjestettyyn KESLA -myynnin avajaispäivään saapui runsaasti puutavaraautoilijoita. - Vieraita kävi hyvin ja makkaraakin meni toistasataa pätkää. Kävijät pääsivät kokeilemaan uusia KESLA 2112T ja KESLA 2112 ZT -nostureita, mitkä vakuuttivat alan ammattilaiset tehokkuudellaan ja käyttöominaisuuksillaan. Myös huoltopuolen monipuoliset toimintomme kiinnostivat kovasti, kertoo Kenni.

Joulukuun alussa Huittisissa järjestettyyn KESLA -myynnin avajaispäivään saapui runsaasti alueen puutavara-autoilijoita. Simo Hakasuo (kesk.) oli paikalla esittelemässä Sisu Polar -puutavara-autoa KESLA -nosturilla; kuvassa keskustellaan alan näkymistä Jukka Heikkilän & kumppaneiden kanssa.

Avajaispäivän kävijät pääsivät kokeilemaan uusia KESLA 2112T ja KESLA 2112 ZT -nostureita, mitkä vakuuttivat alan ammattilaiset tehokkuudellaan ja käyttöominaisuuksillaan.

Kuorma-autokorjaamo Mäkelän uuden varaosamyymälän edustalla tarjoiltiin kävijöille makkaraa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KESLA proC 4 + 2 ja 2 + 2

KULJETUS 43

SÄHKÖINEN OHJAUS

KESLA-nostureiden proC sähköiseen ohjausjärjestelmään on nyt saatavilla 4- tai 2-vipuinen 2-polkiminen vaihtoehto, jossa toiminnot ovat käytännössä samat kuin mekaanisessa ohjauksessa. Lisänä sähköisen ohjauksen edut; liikkeiden pehmeys, tarkkuus, ergonomisuus ja säädettävyys. Kysy lisää jälleenmyyjältäsi!

www.kesla.com

JOENSUU Kongan Konepaja Oy www.kongan.fi JUUKA TTT Erätaito Oy www.erataito.com HUITTINEN Kuorma-autokorjaamo Mäkelä www.kkmoy.fi MÄNTYHARJU Kongan Konepaja Oy www.kongan.fi TUUSULA Maantec Oy www.maantec.fi

PALFINGER EPSILON NOSTURIT ARTOLTA MoilAr Oy . Arto Moilanen 0400 780 949 arto@moilar.fi


44 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Parallel-puomistorakenne tarjoaa hyviä ominaisuuksia kuormaamiseen

Urakointi Harry Utter Oy hankki uuden parallel-puomistoisen Z-mallin V-Kran V11PZ -puutavaranosturin. Kuvassa ollaan tekemässä kuitupuukuormaa joulun välipäivinä Kauhajoella.

U

rakointi Harry Utter Oy Kristiinankaupungista on ottanut käyttöön mielenkiintoisen parallel-puomistoisen puutavaranosturin. Ruotsalainen V-Kran valmistaa perinteisten L-puomisten puu-

tavaranostureiden lisäksi Z-nosturia, jossa on ainutlaatuinen parallel-rakenteinen ww-puomisto. - Puutavaran kuormaamisen helppus on saatu uudelle tasolle ainutlaatuisten liikeratojen avulla. Lisäksi ulottuma yhdellä teleskoopilla on peräti 10 metriä.

Asiakkaiden kokemukset kertovat, että V11PZ -nosturin ulottuvuus ja ominaisuudet ovat omaa luokkaansa. Nosturin liikeratojen tuomat vahvuudet ovat nopea ja helppo lastaus, hyvä tarkkuus sekä pitkä ulottuma. Lisäksi nosturi taittuu nätisti auton perään kuljetuksen ajaksi, kertoo

V-Kran nosturimyynnistä Suomessa vastaavan FID Engineerin Oy:n Pekka Huikko; maahantuontiohjelmaan kuuluu lisäksi itävaltalaiset Penz -nosturit.

Uutta ajatusta puutavaranosturiin

Urakointi Harry Utter Oy kul-

jettaa puuta kahdella yhdistelmällä ja lisäksi yrityksen ajossa on yksi rahtiauto. - Toimin aikanaan ensin puutavara-auton kuljettajana kunnes vuonna 2005 aloitin metsäkoneyrittäjänä ja muutamaa vuotta myöhemmin hankin myös puutavara-auton. Metsäkoneurakoinnin lopetin vuonna 2015 jonka jälkeen keskityin puutavaran maantiekuljetuksiin. Ajamme puuta Westas Groupille Pohjanmaan alueelta ja rannikkoseudulta; tukit menee Pihlavan sahalle ja massapuu Metsä Groupin laitoksiin Kaskisiin ja Raumalle. Vuodessa 76-tonnisten yhdistelmien mittareihin kertyy noin 200 000 kilometriä keskiajomatkan ollessa jotain sadan kilometrin luokkaa, kertoilee Harry Utter. Utterin Scanioissa on aiemmin ollut Keslan nosturit kuten on edelleen toisessa autossa. - Kun nosturin vaihto tuli ajankohtaiseksi, päätin siirtyä Z-malliin koska se tarjoaa selkeitä etuja kuten suuremman kuormatilan ja tehtailla purku on helpompaa kun auton perässä taitettuna olevaa nosturia ei tarvitse siirrellä purkukoneen tieltä. Pohdin eri nosturivaihtoehtoja ja keskusteltuani Pekka Huikon kanssa päädyin parallel-puomiseen sähköohjattuun V-Kraniin sillä halusin kokeilla jotain uutta. V-Kran on pitkät perinteet omaava nosturivalmistaja ja aikanaan niitä myytiin paljon myös Suomeen. On hyvä että V-Kranin maahantuontiin ja varaosapalveluihin taas panostetaan joten asiakkaille on tarjolla yksi hyvä nosturivaihtoehto lisää, toteaa Utter.

Parallel-puomistossa nosturin pystypuomi liikkuu eteen ja taakse, joten jatketta tarvitsee käyttää harvoin. Kuormaaminen tapahtuu nopeasti ja liikkeet ovat jouhevat.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Parallel-puomistoinen Z-mallin nosturi taittuu nätisti kuljetusasentoon tarjoten lisää kuormatilaa autoon.

Urakointi Harry Utter Oy ajaa puuta Westas Groupille kahdella Scanialla, joiden perässä kulkee MST Karlavagnenin vaunut.

Nopea ja mukava kuormata

Kuukauden käytön jälkeen Utter on tyytyväinen valintaansa - toki kestävyyden näyttää vain aika mutta odotukset senkin suhteen ovat korkealla. - Ensimmäistä kuormaa tehdessäni ajattelin että mitähän tästä tulee mutta yllättävän nopeasti aloin tottua Z-malliin ja parallel-puomistoon. Nosturin liikkeet ovat hyvät ja kuormaaminen tapahtuu tosi nopeasti koska jatketta ei tarvitse käyttää juuri ollenkaan sillä eteen ja taakse liikkuvalla pystypuomilla ylettyy todella kauas. Ja jos jatketta tarvitaan kulkee sen letkut siististi suojassa joten ne eivät tarttuile mihinkään. Tämä on meillä toinen sähköohjattu nosturi ja se on luonteva ratkaisu koska ajoin aikanaan paljon metsäkoneella. Ja suomalaista valmistusta oleva NTcab ALi ohjaamo on kaikin puolin viihtyisä työpaikka. Kouraksi valitsin HSP Gripenin mikä vakuutti jo aikanaan kuormatraktoreissa, kertoo Utter.

Uusi 9-litrainen bioetanolimoottori soveltuu hyvin monenlaisiin käyttökohteisiin ja erityisesti kaupunkiympäristöön.

KULJETUS 45


METSÄALAN AMMATTILEHTI

A Weckman Oy

Matti Heiman puh. 044 5565 948


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 47

TAV kasvaa ja kansainvälistyy Y

löjärveläisen M. Korte Oy:n korkealaatuiset, vaativiin käyttöolosuhteisiin tarkoitetut TAV-vetolaitteitteet ja vetopalkit valmistetaan kotimaisin voimin ammattikäyttäjien tarpeisiin. Vuosi 2020 tuo Avainlipputuote-merkinnällä varustettuun vetolaitemallistoon uusia vaihtoehtoja, millä haetaan tukevaa jalansijaa nykyistä laajemmilta markkinoilta.

M. Korte Oy on jo vuosien ajan rakentanut TAV-vetokytkimien ja vetolaitteiden myyntiverkostoa Baltiassa, Venäjällä ja Itä-Euroopan maissa. - Joidenkin mukaan käynnistimme vientikaupan vaikeimman kautta, mikä pitää osin paikkansakin, sanoo M. Korte Oy:n myyntipäällikkö Jarkko Schroderus. Toimintavarmat, monipuolisiin käyttötarkoituksiin soveltuvat TAV-vetolaitteet ovat saaneet hyvän vastaan oton maamme rajojen ulkopuolella. Schroderuksen mukaan markkinat ovat haastavat ja kilpailu on kovaa, mutta suomalaisena valmistajana TAV:lla on muutama väkevä valttikortti hallussaan. - Meillä on markkinoiden paras kokemus raskaille massoille

TAV -vetolaitteiden vienti on hyvässä kasvussa. Markkinointityötä tehdään mm. osallistumalla alan näyttelytihin eri markkina-alueilla.

ja haastaviin olosuhteisiin tarkoitetuista vetolaitteista. Lisäksi vetolaitteille on tarvittavat hyväksynnät valmiina, ilmoittaa Schroderus. Baltian ja Itä-Euroopan ohella markkinoita on tunnusteltu myös Venäjällä ja Valko-Venäjällä. - Venäjällä asiakkaina ovat pääsääntöisesti päällerakentajat. Valko-Venäjällä on myös vahvaa autovalmistusosaamista ja olemme käyneet rakentavia neuvotteluja muun muassa MAZ kuorma-autotehtaan kanssa. Jälleenmyyntiä rakennetaan laajemmaltikin sekä päällerakentajien ja valmistajien puolelle, Schroderus kertoo.

Suomalaiset valmistajat ovatkin vahvalla osaamisellaan ja panostuksellaan vahvasti mukana alan markkinoilla. - Suomalaista osaamista arvostetaan laajalti ja korkeasta laadusta ollaan nyt myös valmiita maksamaan, Schrodeus toteaa. Suomessa ja muissa pohjoismaissa karkeasti arvioituna 90 prosenttia vetolaitteista on servoohjattuja. Itä-Euroopassa ja Venäjällä kalusto on vieläkin pääsääntöisesti manuaalikäyttöistä. - Haasteita on mutta sitä kautta myös mahdollisuuksia. Monet kuljetusyritykset vierastavat kaikkia ylimääräisiä sähkö- ja paineilmalaitteita, ja vielä useamman yrityksen omistajat eivät suoraan sanottuna ole edes kiinnostuneita automatiikasta. Ei ehkä ole omakohtaista kuljettajataustaa, joten automatiikan tarjoamia etuja ei välttämättä osata tai haluta ymmärtää, Schroderus toteaa.

Baltian, Itä-Euroopan ja Venäjän rinnalla TAV vetolaitteita on tarkoitus tarjota myös Ruotsin ja Norjan sekä Keski-Euroopan markkinoilla: - Pohjoismaiden osalta se tarkoittaa uuden 57 mm kitamalliston kehittämistä. TAV on vahvalla panostuksella ensi syksynä Saksan Hannoverissa järjestettävällä IAA 2020 hyötyautonäyttelyssä. - Olemme nyt ensimmäistä kertaa mukana näin suurilla messuilla ja siellä esittelemme laajan ja vahvasti kehittyneen, kaikkien Euroopan maiden mittoihin ja vaatimuksiin sopivan vetolaitemalliston. Meillä on vahvat kasvunäkymät ja myynnilliset odotukset vuodelle 2020, Schroderus sanoo lopuksi.

Positiiviset kasvunäkymät

TAV -vetokita Valko-Venäläisessä puutavara-autossa.

Kulttuurierot haasteena

CTL:n eli määrämittaan sahatun raakapuun yleistymisen myötä täysperävaunuyhdistelmien kysyntä on kasvanut tasaisesti lähes kaikkialla Euroopassa.

TAV on kokeillut Latviassa muutaman, useammalla puutavara-autolla urakoivan kuljetusyrityksen kanssa TAV-servokitaa. - Sillä menestyksellä että jatkossa heidän kaikkiin autoihin on tarkoitus tulla suomalaiset TAV50 servolaitteet, sanoo Schroderus.

- TAV on mukana ensi syksynä IAA 2020 hyötyautonäyttelyssä Hannoverissa, ilmoittaa M. Korte Oy:n Jarkko Schroderus.

Puutavara- ja kierrätysnostureiden myynti, asennus ja huolto Nosturimyynti: PASI KENNI puh. 044 700 4481

KESLA proC 4 + 2 ja 2 + 2 Jokilevonkatu 10, 32700 Huittinen

SÄHKÖINEN OHJAUS

KESLA-nostureiden proC sähköiseen ohjausjärjestelmään on

Raskaankaluston hiekkapuhallus ja maalaus Päällirakenteet ja perävaunut 0400 699 484 Juha Mäkelä 044 700 4481 Pasi Kenni Raskaankaluston korjaamo ja katsastus nyt saatavilla 4- tai 2-vipuinen 2-polkiminen 044 700 4486 Marko Tamminen

kkmoy.fi

vaihtoehto, jossa

toiminnot ovat käytännössä samat kuin mekaanisessa ohjauksessa. Lisänä sähköisen ohjauksen edut; liikkeiden pehmeys,


48 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Lisää kuormatilaa Terminatoreilla

Ylivertainen kuormatilakoko on yksi, ja tärkein Terminator-tekniikan mukanaan tuoma kuormatilasta saatava lisäetu. Toinen merkittävä tuottavuutta ja turvallisuutta lisäävä Terminator-etu on pankkojen nerokas aerodynamiikka. Terminator XXL -puutavarapankot myös istuvat nätisti uusien modernien kuorma-autojen muotoiluun.

Terminator XXL -pankkojen ainutlaatuinen suunnittelu perustuu yli 40 vuoden kokemukseen puutavarapankkojen valmistuksessa. Edistykselliset erikoisteräsmateriaalit mahdollistaa kevyen mutta todella kestävän rakenteen.

T

erminator XXL -puutavarapankkojen kuormatilojen poikkileikkauksien pinta- alat ovat 10 % alumiinipankkoja suuremmat. Samaten kuormatilojen tilavuuserot ovat 10 % alumiinipankkoja suuremmat - tämä erotus identtisillä tolppakorkeuksilla ja pankkojen ulkoleveyksillä. Terminator XXL -pankkojen 0,62 neliötä suurempi kuormapinta -ala kasvattaa kuormakokoa alumiinipankkoihin verrattuna 9.3 kehyskuutiolla ajettaessa viidellä kolmosnipulla. Kolmella 5.5 m kuidulla/tukilla kokoero on yli 10 kehyskuutiota. Alumiinipankkojen vaihto Terminato-

reiden kokoluokkaan tuo 10 % kuormatilakasvun identtisillä pankkojen ulkomitoilla. Kun tuo 10 % kuormatilan kasvu voidaan hyödyntää keskimäärin 50 %:ssa ajetuista kuormista kasvattaa se vuotuista ajotulosta noin viidellä prosentilla. Ylivertainen kuormatilakoko on yksi, ja tärkein Terminator-tekniikan mukanaan tuoma kuormatilasta saatava lisäetu - lisäksi se laskee kuorman painopistettä mikä parantaa ydistelmän ajo-ominaisuuksia ja säästää rakenteita. Toinen merkittävä tuottavuutta ja turvallisuutta lisäävä Terminator-etu on pankkojen nerokas aerodynamiikka. Heikki Jokela puh. 050 412 9024

Alumiinipankkojen vaihto Terminatoreiden kokoluokkaan tuo 10 % kuormatilakasvun identtisillä pankkojen ulkomitoilla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

UUSI AINUTLAATUINEN ETU - KAHDEN VUODEN TÄYSTAKUU

Loglift- ja Jonsered- puutavara- sekä kierrätysnostureiden teknologia ja rakenteet ovat alansa huippua, joten voimme tarjota käyttäjillemme myös huippuedut. Ainoana valmistajana tarjoamme nyt kahden vuoden täystakuun. Tuotteisiimme syntynyt luottamus on saatu aikaan ensiluokkaisilla materiaaleilla ja korkealaatuisella työllä. Sen vuoksi tarjoamamme kahden vuoden täystakuu kattaa rakenteiden lisäksi myös kuluvat osat esimerkiksi: Maalipinta, tiivisteet, hydrauliletkut.

hiab.fi

KOLMEN VUODEN RAKENNETAKUU

Loglift ja Jonsered tarjoavat vielä enemmän: kolmen vuoden rakennetakuu!

KYSY LISÄÄ MYYJÄLTÄSI: Hannu Iivanainen Mika Kalliosaari Janna Wolin Tuotemyyntipäällikkö: Henri Kitula

p. 0400 377 837 p. 040 670 7885 p. 040 706 7022 p. 0400 920 276


METSÄALAN AMMATTILEHTI

50 KULJETUS

Riiko® ja Kilafors -tuotteiden myynti- ja huoltopalvelut vahvistuvat

K

onekorjaamo Riikonen Oy laajentaa Riiko® ja Kilafors-tuotteiden myyntiä ja huoltoa Suomessa.

Konekorjaamo Riikonen Oy ja Ikaalisten Autovaruste Oy ovat solmineet sopimuksen Riiko® ja Kilafors -tuotteiden huollosta Länsi-Suomen alueella. Ikaalisten Autovaruste Oy kuuluu Raskassarja -ketjuun ja heillä on vahva osaaminen huolto-, korjaamo,- päällirakenne,- nosturi-, sekä maalaamotoiminnoista. Konekorjaamo Riikonen Oy ja Osaratas Kemi Oy ovat solmineet sopimuksen Riiko® ja Kilafors -tuotteiden jälleenmyynnistä ja huollosta Pohjois-Suomen ja Lapin alueella. Osaratas Kemi Oy kuuluu myös Raskassarja-ketjuun ja on tunnettu talo jolla on mm. nosturiasennus- ja myyntikokemusta sekä vankkaa osaamista päällirakenteiden ja perävaunujen huollosta sekä rakentamisesta näin ollen Riiko® ja Kilafors -tuotteet ovat erinomainen lisä. - Solmitut sopimukset paran-

Riiko® -puutavaravarusteiden ja Kilafors -perävaunujen myynti- ja huoltopalvelut vahvistuvat.

tavat Riiko® ja Kilafors-tuotteiden asemaa Suomessa, selkeyttää toimintaa asiakkaiden keskuudessa ja tuo asiakkaille asi-

antuntevat huoltopisteet/korjaamot, sanoo Konekorjaamo Riikonen Oy:n myyntipäällikkö Esko Leinonen.

Lähde mukaan osastolla

Jämsä 3.-5.9.

Investointi huolettomaan tulevaisuuteen

• CE-hyväksytyt ovet • palo-ovet • 50 ja 60 mm eristevahvuudet

www.finnmetko.fi

WWW.FINDOOR.FI • 0400 384 939

Jouset ja jousiratkaisut raskaan ja kevyen kaluston hyötyajoneuvoihin Vallilan Takomon laajasta valikoimasta taatusti kestävät jouset 70 vuoden kokemuksella nopeasti perille toimitettuna tai luotettavasti alle asennettuna.

NYT MYÖS VERKOSTA! Vallilan Takomon verkkokauppa palvelee 24/7 osoitteessa:

www.vallilantakomo.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 51

Scania Suomi tehostaa päällirakennetoimintojaan - valmiit Scania SuperMax -ajoneuvot tulevat markkinoille

S

le on saatavissa koko ajoneuvon kattava huolto- ja korjaussopimus. - Scania SuperMax -ajoneuvojen myynti aloitettiin Suomessa 1. joulukuuta 2019. Scania SuperMax -auton voi ostaa keneltä tahansa Scania-automyyjältä Suomessa. Meillä on valmiit toimintamallit SuperMax -autojen myyntiin. Myynti, rahoitus, huolto- ja korjaus hoidetaan kaikki Scanian organisaatiossa. Asiakas saa nopeasti laadukkaan kokonaisuuden, jolla on vielä erinomainen jälleenmyyntiarvo käytettynä. Scanian huippulaatu kattaa koko ajoneuvon palveluineen kaikkineen, kertoo myyntijohtaja Seppo Hallikainen.

cania Suomi Oy:n Jyväskylän toimipisteellä on valmis- tettu päällirakenteita Scania-ajoneuvojen alustoille jo vuodesta 2010 alkaen. Joulukuun alusta Scania alkaa myydä valmiita Scania SuperMax -autoja. Ensimmäisessä vaiheessa markkinoille tulevat Scania SuperMax -puuauto ja Scania SuperMax -koukkuauto.

Scania SuperMax on uusi tuotemerkki, jonka alla Scanian Jyväskylän toimipisteessä aletaan valmistaa heti töihin valmiita puu- ja koukkuautoja. Autojen päällirakenteet valmistetaan kokonaan Suomessa ja päällirakenteisiin käytetään Scanian tuotannossa kehitettyjä komponentteja. Ajoneuvoihin asennettavat varusteet, kuten lisävalot, välähdysmajakat ja työkalulaatikot ovat Scanian lisävarustevalikoiman tuotteita. - Scania Suomi Oy:n Jyväskylän toimipisteellä on hyvät tilat päällirakentamiseen. Toimipisteen sijainti on keskeinen ja rakentamiseen on kertynyt hyvä kokemus vaativimmistakin projekteista. Puolustusvoimille tehtyjen toimitusten avulla olemme

Kuorma-autokorjaamo Mäkelä Oy:n Pasi Kenni vastaa jatkossa KESLA -autonosturimyynnistä Lounais-Suomen alueella. Pasin tavoitat numerosta 044 700 4481.

voineet kehittää itsellemme tehokkaat toimintamallit ja henkilöstön osaamisen, joka soveltuu erinomaisesti myös normaaleihin asiakastoimituksiin, kertoo Scanian päällirakennetoimintojen myyntipäällikkö Jussi Flinkman.

SuperMax -puuauto ja -koukkuauto

Ensimmäisessä vaiheessa Sca-

nia SuperMax -ajoneuvoihin kuuluvat valmis SuperMax -puuauto ja -koukkuauto. Päällirakennettavat alustat ovat uusia 3- tai 4-akselisia ja varusteltu asiakkaan toiveiden mukaan. Ajoneuvoihin on valittavissa kaikki Scanian ohjaamo- ja moottorivaihtoehdot. Kaikki päällirakenteen osat perustuvat Scanian moduuliajatteluun ja standardiratkaisuihin. Päällira-

kenteiden komponentit löytyvät valmiina varastosta jo ennen alustan saapumista Jyväskylään ja valmiin ajoneuvon toimitus on suoraviivainen ja nopea.

Laadukas kokonaisuus kaikkine palveluineen

Scania Finans Ab on laatinut Scania SuperMax -autoille joustavat rahoitusvaihtoehdot. Lisäksi kaikille SuperMax -autoil-


52 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kumisaappaiden korjaajasta valtakunnalliseksi rengasliikeketjuksi

Lapin Kumi laajentaa Lahteen L appilainen perheyritys Lapin Kumi Oy vahvistaa otettaan Etelä-Suomen rengaskaupasta ostamalla lahtelaisen Rengastoppi Oy:n liiketoiminnan.

Rovaniemeltä lähtöisin oleva Lapin Kumi Oy jatkaa voimakasta kasvua sillä jo aiemmin 2010 - luvulla lappilaiset ovat aloittaneet renkaiden ja rengasalan palvelujen myynnin Oulussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Lahdesta tulee Lapin Kumi Oy:n

Lapin Kumin nykyinen toimitusjohtaja Ville Ruokanen on jo kolmannen polven ”kumilainen”.

Raskaan kaluston renkaat ovat keskeinen osa Lapin Kumin liiketoimintaa.

yhdeksäs toimipiste. - Maantieteellisesti Lahti sopii meidän kasvustrategiaan loistavasti. Rengastoppi Oy on hienosti hoidettu ja maineikas perheyritys. Heillä on vuosikymmenien mukanaan tuoma vankka ammatti osaaminen, sanoo Lapin Kumi Oy:n toimitusjohtaja Ville Ruokanen joka haluaa itseään kuitenkin ”tituleerattavan” rengaskauppiaaksi. Lahden Renkomäessä toimiva Rengastoppi Oy on perustettu 1979 ja yhtiön palveluksessa on 16 työntekijää. Yhtiön liikevaihto tulee olemaan v. 2019 n. 5,6 miljoonaa euroa.

Alueellisesta toimijasta valtakunnalliseksi

Liiketoimintakaupan myötä Lapin Kumi Oy kasvaa alueellisesta toimijasta rengasalan valtakunnalliseksi rengasliikeketjuksi. - Viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvumme on ollut ripeää. 2009 liikevaihtomme oli 10 miljoonaa euroa ja tänä vuonna tulemme pääsemään 30 miljoonaan. Vuoden 2021 tavoitteemme tulee olemaan 40 miljoonaa euroa, ilmoittaa Ruokanen. Kasvun on mahdollistanut

Rovaniemelle avattiin vuonna 2016 moderni, iso kuoma-auton renkaiden pinnoitustehdas.

erittäin sitoutunut henkilökunta ja viime vuosein kova investointitahti. - Varsinkin 2016 Rovaniemelle avattu moderni, iso kuoma-auton renkaiden pinnoitustehdas on avannut meille monen uuden asiakkaan ovet. Suomen suurimpana yksityisenä toimijana pystymme tarjoamaan kuljetusyrittäjille aina parhaan mahdollisen rengasvaihtoehdon. Me olemme riippumattomia rengasmerkeistä ja tehtaista, sanoo Ruokanen

Perheyritys toimii jo kolmannessa polvessa

Lapin Kumi Oy on vuonna

1947 Rovaniemellä perustettu perheyritys ja yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Ville Ruokanen on jo kolmannen polven ”kumilainen”. Villen isoisä Veikko Keskiruokanen aloitti liiketoiminnan Rovaniemen Ounasjoentiellä pienessä tallissa kumisaappaita korjaamalla. Uusimman liiketoimintakaupan myötä Lapin Kumi työllistää 115 vakituista työntekijää ja renkaanvaihto sesongeissa yhtiön palveluksessa on lähes 200 henkilöä. Toimitusjohtaja Ville Ruokanen omistaa Lapin Kumi Oy:n setänsä Risto Keskiruokasen kanssa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 39


METSÄALAN AMMATTILEHTI

54 KULJETUS MAN Light Duty Truck Day

Ratkaisut erilaisiin työtehtäviin

MAN Light Duty Truck Dayssa pääosassa olivat valmistajan malliston kevyempää päätä edustavat, erilaisin päällerakentein ja varustevaihtoehdoin varioiudut MAN TGE -kuorma- ja pakettiautot. Lisäksi koeajettavina olivat myös TGM ja TGL -sarjojen autot mielenkiintoisin optioin varustettuina. Kuvassa koeajokalustoa Audi Test Centerin pihamaalla Münchenissä.

M

käyttää vain kun auto on paikallaan. Kolmannessa MAN TGE 5.180 alustamallissa oli tukeva, teräsrakenteinen, Meiller -kolmikaatokippilava, mikä mahdollistaa kevyiden maa-aineskuormien kaadon paitsi auton taakse myös molemmille sivuille. Jostain syystä Euroopassa varsin yleinen lavaratkaisu ei ole saavuttanut suosiota Suomessa.

AN hyötyajoneuvot esitteli moniin eri työtehtäviin sovel- tuvaa kevyen pään hyötyajoneuvokalustoa kansainväliselle lehdistölle järjestetyssä MAN Light Duty Truck Day -koeajotapahtumassa. MAN on raskaiden kuormaautojen markkinaykkönen Saksassa. Valmistaja tavoittelee johtoasemaa myös pykälää kevyempien kuorma-autojen sekä pakettiautojen saralla. MAN hyötyautomalliston kokonaispainot alkavat kevyestä 3-tonnisesta TGE -pakettiautosta, päättyen superraskaaseen 250 -tonnin TGX -lavetinvetäjään. Edellä mainittujen ääripäiden väliin sopiikin sitten koko hyötyautojen kirjo, kaikkine variaatioineen. Uuttakin on jälleen luvassa, sillä täysin uusi TGX ensiesitellään ensi helmikuun puolivälissä. Nyt olimme kuitenkin marraskuisessa Saksassa, Münchenin lentoaseman liepeillä MAN Light Duty Truck Day -tapahtumassa, jossa pääosassa olivat valmistajan malliston kevyempää päätä edustavat, erilaisin päällerakentein ja varustevaihtoehdoin varioiudut MAN TGE -kuorma- ja pakettiautot. Lisäk-

Asiakaslähtöisesti

MAN TGM 15.290 Meiller -keinukippilaitteella; 6,9 litran D08 -moottorilla varustetun auton omapaino ilman konttia on 7 340 kg ja kokonaispaino 15 500 kg.

si koeajettavina olivat myös TGM ja TGL -sarjojen autot, niin ikään mielenkiintoisin optioin varustettuina.

Monipuolinen TGE

MAN TGE:tä tarjotaan umpipakettiauton lisäksi alustamallina kokonaispainoluokissa 3 - 5,5 tonnia. Etuvetomallia saa 3 - 4, takavetoista 3,5 - 5,5 ja nelivetoista 3,5 ja 4-tonnin kokonais-

painoissa. Sekä etu- että nelivetovaihtoehdoissa moottori on asennettu menosuuntaan nähden poikittain. Takavetomalleissa moottori on puolestaan pitkittäin. Takavetomallien moottoritilassa on silmämääräisesti arvioituna hieman enemmän tilaa kuin etuvetomalleissa mikä mahdollistaa esimerkiksi voimanuloston eli PTO:n asennuksen koneen tai vaihteiston yhteyteen.

Nyt koeajetuista autoista saksalaisen Aebi Schmidt:in etuauralla ja sirotuslaitteella varustetussa MAN TGE 5.180 tienhoitoautossa PTO oli moottorin yhteydessä ja Hyva -koukkuvaihtolavalaitteella varustetussa MAN TGE 6.180:ssa PTO on vaihteiston yhteydessä. Mainittakoon että MAN tarjoaa ainoastaan vaihteiston yhteyteen liitettävää PTO:ta, mitä on mahdollista

Sortimon SR5 -ajoneuvokalusteilla varusteltu MAN TGE 3.180 on tehdasvalmis huoltoauto, mikä tasokkaan varustelunsa puolesta sopii mainiosti vaikka työkoneiden kenttähuoltoon.

Kaikkien edellä mainittujen TGE kuorma-autojen voimanlähteinä toimii Volkswagen -konsernin 2-litrainen hyötyautomoottori, nyt 177 hv tehoisena. Vaihteistot olivat 6-portaisia manuaaleja. Automaattivaihteisto löytyi vain Sortimon uusimmilla, viidennen sukupolven Sortimo SR5 -ajoneuvokalusteilla varustetun MAN TGE 3.180 umpipakettiautosta. - Automaattivaihteiston ja nelivetomallin kysyntä on Pohjoismaita lukuunottamatta melko maltillista, joskin varovaisessa kasvussa, toteaa Thomas Pietsch MAN:lta ja jatkaa: - Mitä pari vuotta sitten esitellyn MAN TGE:n myyntiin tulee niin voimme olla vain tyytyväisiä tuloksiin. Markkina jakautuu eri korimallien osalta siten että lähes 70 prosenttia autoista on umpikorilla ja 30 prosenttia alustamalleja, mistä vajaa 10 prosenttia miehistöohjaamolla. Jäljelle jäävä noin pari prosenttia jakautuu erikoisajoneuvojen kesken. Pietsch sanoo nyt koeajettujen kaltaisten ns. kuntasektorin tarpeisiin varusteltavien autojen kysynnän kasvavan jatkuvasti: - Melkein kolmannes MAN TGE malleista toimitetaan asiakkaille valmiiksi päällerakennettuna tai varusteltuna. Ja vähintään toinen kolmannes käy ennen luovutusta varusteltavana asiakkaan toimesta. Teemme kiinteää yhteistyötä eri valmistajien kanssa, minkä ansiosta voimme ja myös haluamme tar-


METSÄALAN AMMATTILEHTI jota asiakkaillemme kustannustehokkaita ja valmiiksi varusteltuja ajoneuvoja monipuolisiin työtehtäviin. Tehdasvalmiita autoja on rajoitetusti tarjolla myös MAN:in Suomen maahantuontiohjelmassa. - Meillä on vahvaa kotimaista osaamista päällerakennealalta sekä autojen varustelusta. Lisäksi on huomioitava myös ilmastoolosuhteet ja asiakkaiden tarpeet. Se mikä toimii Saksassa, ei välttämättä sovi sellaisenaan tänne. Toki poikkeuksiakin löytyy. Jos mennään puhtaasti hinta edellä niin TGE-alustamallia saa tehtaalta asiallisella alumiinilavalla sen verran sopivasti, ettei asiakkaan oikeastaan kannata muita vaihtoehtoja oikeastaan edes katsella, toteaa tuotepäällikkö Timo Puustinen MAN:lta.

MANTED -palvelu

MAN on avannut asiakkaita ja päällerakentajia palvelevan MAN ABBI Portal -verkkopalvelun. Portaalin alla toimiva MANTED -palvelu tarjoaa alustanumeron perusteella auton rakennepiirustukset ja päällerakenneohjeet sekä antaa ajantasalla olevaa tietoa monista muista ajoneuvoon liittyvistä asioista. Lisäksi ohjelma mahdollistaa ajoneuvon seurannan valmistusprosessissa ja sen kautta voi tulostaa ajoneuvon muutoksessa tarvittavat ajantasaiset paperit päästölaskelmineen. Uutta on myös se että ajoneuvon speksejä voidaan muuttaa tiettyyn päivään ennen valmistumista. Lisäksi muutosten hinnat päivittyvät automaattisesti myyjälle ja auton lopulliseen kauppalaskuun. Puustisen mukaan MAN ABBI lukeutuu hyötyautoalan parhaimpiin ja hienoinpiin järjestelmiin: - Oikein hyödynnettynä se jättää virheiden mahdollisuudet minimiin ja lyhentää merkittävästi ajoneuvon valmistumista sekä tehtaalla että ajoneuvovarustelussa.

KULJETUS 55

tää kojelaudan nappia painamalla. Molempien mallien päällerakenteet edustivat meikäläisittäin harvemmin käytössä olevaa, mutta sitäkin mielenkiintoisempaa mallistoa. Uusiin ja samalla positiivisiin kokemuksiin on lisättävä MAN TGM:n tilava miehistöohjaamo. Auton kokoon ja alustan korkeuteen nähden yllättävän tasaisella lattialla varustetussa ohjaamossa riittää kahden istuinrivin lisäksi tilaa vaikka työpöydälle tai ylimääräiselle makuupaikalle.

MAN on vahva kaikissa segmenteissä

MAN Light Duty Truck Day:n viesti oli selkeä: MAN taitaa sekä raskaan että kevyen pään hyötyautot. Mallisto taipuu moneen ja valmistaja ottaa vastuuta sekä tarjoaa reaaliaikaista tukea myös jälkiasennuspuolen toimijoille. Se on menestysrespti, jolla kaikki kaupan osapuolet voivat olla tyytyväisiä lopputulokseen.

Keski-Euroopassa ns. kunta-autot hoitavat myös talvikunnossapitoa. Kaksilohkoinen hydrauliikkapiiri vastaa sekä etuauran että sirottimen voimantuotosta. Koeajossa etuauraa ei pidetty turvallisuus syistä paikallaan, mikä on Saksan ruuhkaisilla tieosuuksilla hyvin ymmärrettävää.

Italialaisen urheiluautovalmistajan punasävyyn maalatun TGE:n päällerakenteena on niin ikään Meillerin kolmikaatokippi. Kerrassaan kätevän ja ylimääräistä työtä vähentävän lavaratkaisun soisi yleistyvän Suomessakin.

Väkevästi nelipyttyisellä

MAN-uutta koeajotapahtumassa edustivat myös 15-tonninen, keinukippilaitteella varustettu MAN TGM 15.290 ja miehistöohjaamolla ja kolmikaatokippilavalla varustettu 12 tonnin MAN TGL 12.220. Molemmissa autoissa on voimanlähteinä valmistajan hiljan päivittämät MAN D08 -sarjan moottorit. Raskaampaa TGM:ää vie 6-sylinterinen, teholtaan 290 ja kevyempää TGL:ää saman moottorin nelisylinterinen ja parhaalta teholtaan 220 hevosvoimainen variantti. Näistä vakuutti etenkin viimeksi mainitun nelisylinterisen myllyn tarjoama vahva vääntö ja tasainen käynti. MAN-uutuuksiin lukeutuu myös MAN Comfort Steering eli sähköhydraulinen ohjaus, minkä ohjausvastetta voi halutessaan keven-

MAN TGE 6.180 Hyva -vaihtolavalaitteella sopii pienen työkoneen tai vaikkapa kelkan kuljettamiseen. Lavan kanssa 5,5 tonniseen autoon jää kantavuutta reilut 2 600 kg.

MAN TGL 12.220 miehistöohjaamo tarjoaa runsaat tilat. Nelipyttyinen 4,6 litran moottori ja kuusivaihteinen TipMatic -automaatti tarjoaa hyvän suorituskyvyn 12 tonniselle autolle.


56 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kuuden metrin pituinen ja yli 2,5 metriä korkea SISU GTP 4x4 panssarimaasturi etenee tavallisen maastoauton ketteryydellä suomalaisessa metsämaastossa.

S

otilas- ja viranomaiskäyttöön tarkoitettu sekä myös siviilipuolelle soveltuva SISU GTP -sarja päivittyy nyt moottorin ja voimansiirron osalta. Jatkossa SISU GTP 4x4 moottorina on MercedesBenz OM926 ja vaihteistona Allison-automaattivaihteisto, mitkä tarjoavat SISU GTP:lle laajoissa operatiivisissa tehtävissä tarvittavan tehon ja vääntömomentin. Suomalainen Sisu Auto veti uudella modulaariseen rakenneajatteluun perustuvalla Sisu GTP 4x4 -konseptimallillaan kertavetäisyllä maton kansainvälisten autojättien jalkojen alta. Esimakua mallin kyvyistä saatiin viime kesänä, kun Latvian puolustusvoimien testeissä, missä Sisu keräsi vertailun parhaat pisteet. Nyt Sisu astuu laajempaan julkisuuteen tieliikennekelpoisen Sisu GTP:n voimin.

Iso Gee! SISU GTP 4x4

valmistettiin myös maastokelpoisia SK- ja SM-Sisuja sekä tietenkin panssaroitua XA-180/5 Pasi (Panssari-Sisu) miehistönkuljetusajonevoa ja tela-alustaista Sisu NA-110 Nasu (Nauha-Sisu) miehistönkuljetusajoneuvoa. Vuosituhannen taitteeseen tultaessa Sisu esitteli maastokäyttöön tarkoitetun ET-sarjan eli Eemelin ensimmäisen mallisukupolven. Sekä 6x6 että 8x8 vetotavoilla tarjottu auto tunnetaan myös Sisu HMTV ja Sisu Defence -mallinimillä. Nykyaikaista mudulaarisuunnittelua edustaa vuodesta 2006 alkaen valmistettu toisen suku-

polven Eemeli eli Sisu ETP-sarja, jota myös sammakoksi tai kärpäseksi kutsutaan. ETP:ssä hyödynnetään mahdollisimman yleisesti tarjolla olevia ja valmistajan mallistossa yhteensopivia vakiokomponentteja. Samaa ajatusta, mutta hieman laajemmassa mittakaavassa hyödynnetään myös täysin uudessa kaksiakselisessa Sisu GTP 4x4 maastoajoneuvossa.

Suomalainen innovaatio

Uudessa yleiskäyttöisessä variantissa käytetään aikaisemmassa APC (Armored Personel Carrier) -variantissa kokeillun run-

korakenteen päivitettyä versiota. Yleiskäyttöinen ohjaamo ja APC -ohjaamo ovat tarvittaessa nopeasti vaihdettavissa. Sisu GTP:n selkärangan muodostaa panssaroitu, NATO:n Stanag 4569 -luokituksen mukaisen suojaustason kevyille käsiaseille ja jalkaväkimiinoille antava platform -runkorakenne. Sisun toteutuksessa alusta ja APC-ohjaamovaihtoehdot sekä mahdolliset päällerakenteet kuten esim. lavan irrotus ja asennus sujuu nopeimmillaan alle puolessa tunnissa.

Panssarimaasturi

Esittelykäyttöön rakennettu

Vuosikymmenten kokemuksella

Sisu on valmistanut maastokelpoisia ajoneuvoja aina merkin alkuvuosista lähtien. Ensimmäinen panssaroitu Sisu valmistui jo niinkin varhain kuin vuonna 1938. Monet yhä työelämässä mukana oleva lukijat muistavat 1960 luvun puoliväliin tultaessa puolustusvoimissa käyttöön otetut Sisu KB-45:t ja A-45:set eli tutummin Protot 1970 ja 1980 -luvuilta sekä aina vuosituhannen taitteeseen asti valmistetut Sisu SA-150 ja myöhemmät SA-130 eli Masit(Maasto-Sisu). Rinnan Masien kanssa valmistettu raskas kuusiakselinen SA240 tunnettiin puolestaan Rasina (Raskas-Sisu). Puhtaasti puolustusvoimien käyttöön tarkoitettujen kuorma-autojen rinnalla

ajoneuvo tarjoaa väljät ja toimivat sisätilat kuljettajalle sekä neljälle matkustajalle. Ohjaamon takana on vankka teräsrakenteinen lava. - Yhtälailla ohjaamo voisi olla lyhyempi tai sitten pari istuinriviä pidempi ja lavan paikalla voisi olla vaikkapa tutkalaite tai jokin vastaava. Modulaarisen rakenteen ansiosta Sisu GTP muuntuu nopeasti asiakkaan tarpeisiin, kertoo Sisun Defence -toiminnoista vastaava Jyri Ahonen. Modulaarinen rakenne mahdollistaa suojauksen lisäämisen toimintakohtaisesti: - Suojaustasoa voidaan nostaa tarvittaessa lisäyksiköllä tai varaosilla, myös kenttäolosuhteissa. Ajoneuvo on suunniteltu kuljettamaan valittuja asejärjestelmiä itsepuolustukseen. Suojausjärjestelmä parannetun selviytymisen kannalta se ei vastaa vain nykypäivän tehtäviin vaan myös tulevaisuuden vaatimuksiin.

Parhaista komponenteista

Projektipäällikkö Niko Vierimaa on tyytyväinen Sisu GTP 4x4:een: - Testit ovat sujuneet suunnitellusti ja asiakaspinnasta on tullut runsaasti kyselyitä. Suomalaista erikoisauto-osaamista arvostetaan maailmalla.

GTP:llä on pituutta tasan 6 metriä. Leveys ja korkeus on 2,5 metrin luokkaa. Akseliväli on massiiviselle autolle varsin lyhyt, vain 3,8 metriä, mikä yhdessä 40 cm maavaran kanssa tekee Sisu GTP:stä varsin ketterän ajettavan. Kokonaispainoa Sisulla on 14 tonnia ja kantavuutta noin 5 tonnia. Kokonaispainon määrää akselit, joiden kantavuus on 7 tonnia. Kantavuus taas riippuu panssaroinnista ja valitusta ohjaamorakenteesta. Nyt kun päästiin mittojen kanssa vauhtiin niin maastokelpoisen ajoneuvon kanssa on muistettava mainita myös nousuja jättökulmat (45 ja 45 -astetta) sekä kahluusyvyys (85 cm) ja suurin sivuttaiskallistuma (37 astetta).


METSÄALAN AMMATTILEHTI - Ne, kuten lähes kaikki muutkin nyt ilmoitetut mitat ovat asiakkaan toiveiden mukaisesti muutettavissa, Ahonen huomauttaa. Teknologiayhteistyö Daimler AG:n kanssa on olennainen tekijä Sisu GTP:n määrittelyssä. Auton pääajoneuvoteknologiat: moottori, ja voimansiirto sekä sähköjärjestelmä ja kuljettajan rajapinta ovat samanlaisia kuin vaikkapa Mercedes-Benz Unimogissa. Taustalla ajatus pitää ajoneuvon elinkaarikustannukset maltillisina ja tarvittavien huoltojen läpivienti samoin menetelmin sekä komponentein kuin Mercedes-Benz kuormaautoissa. - Voimalinjan, kuten muunkin tekniikan komponentit valittiin luotettavien valmistajien parhaista, yleisesti saatavissa olevista, osakokonaisuuksista. Keskeisiä kriteereitä olivat kestävyys, vaivaton saatavuus ja huollettavuus, oltiin sitten missä maailman kolkassa tahansa. Elinkaarikustannuslaskelmat tehtyämme päädyimme Mercedes-Benzin teknologiaan. Vaihteistoksi valittiin varmatoiminen ja vastaavissa ajoneuvoissa yleisesti käytettävä kuusivaihteinen Allison-automaatti, kertoo Sisu Defencen projektipäällikkö Niko Vierimaa.

Ketterästi kuusikossa

Mercedes Unimog- ja Zetros -kuorma-autoista tuttu 6-sylinterinen ja iskutilavuudeltaan 7-litrainen OM926-dieselmoottori yltää parhaimmillaan 322 hv ja 1500 Nm suoritusarvoihin. Asiakkaan ja käyttötarpeen mukaan Sisu GTP:n saa myös NATO:n monipolttoaineasetuksilla. Koko voimalinja on panssaroidun alustan suojissa. Kun ohjaamo nostetaan sivuun, on voimalinja täysin avoimena vaativia huoltoja varten. Sisu GTP:n kuljettajan paikalle kiipeäminen vaatii hieman ketteryyttä ja jämäkän panssarioven avaus näppäryyttä sekä raakaa voimaa. Kuljettajan jousitetulta istuimelta on ennakoitua parempi näkemä ympäristöön. Työkonemaisessa kojelaudassa on kaikki tarpeellinen. Auton kulmien arviointia auttaa lintuperspektiivistä 360 asteen kuvaa auton ympärillä näyttävä kamerajärjestelmä. Taustapeilin virkaa hoitaa niin ikään kameranäyttö. Sekä ohjauspyörä että mittaristo ovat moottorivalmistajan laajasta valikoimasta. Tekniikan mukana näyttää tulleen vähän kaupantekijäisiäkin. Ainakin tässä Sisu GTP:ssä on lisänä vakionopeudensäädin ja Ilmastointi, mitkä on väkisinkin laskettava maastokuorma-autossa ylellisyysvarusteiksi. Sisu GTP on helppo ja vakaa ajettava. Iloksemme ohjaamoon kantautuva meteli ja kookkaista, maastoajoon soveltuvista karkeakuvioisista renkaista johtuvat

tärinät on saatu minimoitua lähes tavallisen jakelukuorma-auton tasolle. - Mercedeksen moottori on itsessään hiljainen ja ohjaamo on tuettu ja eristetty tukevin ja kestävin kiinnikkein. Olemme erittäin tyytyväisiä lopputulokseen, Vierimaa lisää. Polttoaineenkulutuksesta puhuttaessa Vierimaa toteaa asian otetun huomioon: - Polttoaine lukeutuu elinkaarikustannuksiin. Mittauksissa olemme päässeet GTP:llä vastaavan painoisen jakelukuormaauton kulutuslukemiin, mitä voi pitää edistyksellisenä, auton rengastus huomioon ottaen. Maastossa Sisu GTP:n ominaisuudet pääsevät oikeuksiinsa. Leveän raidevälin ja lyhyen akselivälin ansiosta autolla voi huoleti ajaa oikeastaan kaikissa sotilasajoneuvojen koeajokäyttöön tarkoitetun maastoalueen tarjoamissa haasteissa. Erillisjousitettu alusta ja 400 mm jousto tekevät set ettei eteen tulevista kivistä, kannoista tai muista esteistä tarvitse olla huolissaan. Alennusvaihteen ja tasauspyörästön lukkojen kytkentä sujuu vaivattomasti kojelaudan katkaisimista. - Panssaroitu pohja on täysin sileä ja kestää varmasti kovempaakin käsittelyä, rohkaisee Vierimaa matkustamon puolelta. Maastoajossa Sisu GTP etenee vähintäänkin samalla tarmolla kuin pienemmät ja monta tonnia kevyemmät maastoautot. Sisussa on samaa henkeä kuin Mercedeksen G-sarjassa, mutta vahvoilla stereodeilla pumpattuna.

KULJETUS 57

Ohjaamon suunnittelussa käytännöllisyys on muotoilua tärkeämpää, mikä heijastuu runsaana tilana. Kojelaudan keskiosassa on ylimpänä rengaspaineiden säätöjärjestelmän konsoli sekä ajopiirturi, mikä lupailee hyvää mahdollisia siviilipuolen asiakkaita ajatellen. Kuljettaja-ergonomia on kohdallaan ja näkyvyys kunnossa.

Konehuoneen puolelle sovitetusta 7,2 litran Mercedes-Benz OM926 -moottorista irrotetaan reilun 300 hv huipputehot.

Asiakaspintaan

Geopoliittiset jännitteet ovat luoneet maailmalle kysyntää panssaroiduilla ajoneuvoille. Sisun modulaarinen järjestelmä on rakennettu sopimaan kaikille mantereille ja lähes kaikkiin ajateltavissa oleviin olosuhteisiin. Etenemiskyvyn ja elinkaariajattelun lisäksi Sisu GTP:n suunnittelussa on otettu huomioon myös asiakkaiden mahdollisesti kohtaamat logistiset haasteet. Sisu GTP alustat ja ohjaamot sekä päällerakenteet voidaan kuljettaa joko yhdessä tai erikseen, mikä mahdollistaa ajoneuvojen tehokkaan kuljettamisen tai varastoinnin pienessä tilassa. - Lisäksi GTP voidaan myös kuljettaa ajokuntoisena lentokoneella. Toisin sanoen se on rakennettu NATO:n Hercules C130 kuljetuskoneita silmällä pitäen, Jyri Ahonen tarkentaa. Sisulla on vahva usko GTP 4x4:n menestykseen. Valitettavasti taannoinen Latvian puolustusministeriön kanssa lupaavasti käynnistynyt kaupanteko seisahtui maan sisällä käytävään poliittiseen vääntöön. Latvian puolustusministeriön nettisivujen mukaan ajoneuvohankinta avataan pian uudestaan. Sisulla on silloin entistäkin parempi

Panssaroitu pohja on täysin sileä ja kestää varmasti kovempaakin käsittelyä. V-muotoon tehty pohjalevy ohjaa tehokkaasti alapuolelta suuntautuvat kappaleet tehokkaasti ajoneuvon sivuille. Kierrejousin toteutettu erillisjousitus ja levyjarrut ovat tätä päivää.

malli tarjolla. Toivottavasti myös Suomen valtion viranomaishankinnoista päättävät elimet oivaltavat kotimaisen autovalmistajan tuotteen tarjoamat vahvuudet.

Modulaarisen rakenteen ansiosta Sisu GTP muuntuu nopeasti asiakkaan tarpeisiin joten se soveltuu hyvin monenlaiseen käyttöön - myös siviilipuolella.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

58 KULJETUS

Älä luota tuuriin Valitse Toyotan kunnostama ja huoltama käytetty trukki toyotakauppa.fi/kaytetyt-trukit

Suomen suurin käytettyjen trukkien valikoima. Saat nopealla toimituksella kunnostettuja trukkeja jopa 12kk:n takuulla. Tutustu valikoimaan verkkokaupassamme tai ota yhteyttä myyjäämme.

Skoda Kamiq - Vuoden Auto Suomessa 2020

U

töisellä katumaasturimallilla 1.0 G-TEC, jonka teho on 90 hv. Varustelutasovaihtoehtoja on kolme Active, Ambition ja Style. Myöhemmin mallistoa kasvatetaan ylellisellä Monte Carlo varustelulla.

usi Skoda Kamiq on valittu Auto- ja liikennetoimittajat ry:n Vuoden Auto Suomessa 2020 -palkinnon voittajaksi; Ammattilehti oli mukana arvovaltaisessa raadissa. Tittelistä kilpaili tänä vuonna yhteensä 35 ehdokasta kaikista henkilöautoluokista. Katsotaanpa mitä Kamiqilla on tarjottavanaan.

Pelkkä Kamiqin uutuusarvo ei Vuoden Auto Suomessa -äänestyksessä sijoitusta ratkaissut, sillä tärkeimpänä valintaperusteena on rahalle saatava vastine. Suomalaisista auto- ja liikennetoimittajista koostuvan tuomaristo kehui voittaja Skoda Kamiqia muun muassa järkeväksi, tilavaksi ja räiskymättömäksi autoksi, joka on hyvä ajettava, ja jossa hinta ja ominaisuudet kohtaavat kiinnostavalla tavalla. Skodan todettiinkin vastaavan jopa lähes kaikkiin keskimääräisen autonkäyttäjän tarpeisiin. Kamiq asemoituu Skodan mallistossa katumaasturiluokkaan. Valmistajan mukaan Kamiqissa yhdistyvät katumaasturin runsas maavara ja korkea istuma-asento kompakteihin ulkomittoihin. Nykyaikaisilla avustin- ja tietoviihdejärjestelmillä, reilun väljillä sisätiloilla

Kolmipyttyinen

Vuoden Auto Suomessa 2020 -palkinnon tvoittanut Skoda Kamiq jakaa valmistajan suurempien katumaasturien ulkoisen ilmeen.

sekä lukuisilla Simply Clever -ratkaisuilla uusi Kamiq vastaakin onnistuneesti useimpien asiakkaiden odotuksiin. Ulkoisesti Kamiq on helppo yhdistää kuuluvan samaan perheeseen Skodan suurempien Karoq ja Kodiaq -katumaasturien kanssa. Reilun 4,2 metrin pituinen Kamiq tarjoaa isoveljistä tuttuun tapaan reilusti tilaa, niin matkustamon kuin tavaratilan saralla. Matkustamoon on helppo nousta reippaasti avautuvista ovista. Korkea istuma-asento ja runsaat päätilat mahdollistavat leppoisan matkanteon, mitä tukee runsaan jousitusvaran omaava ja hyvin tienpinnan epätasaisuudet neutralisoiva alusta. Viihtyisät sisätilat jakavat tsekkiläisvalmista-

jan muista malleista tutun toiminnallisuuden ja tyylikkyyden. Kaikki tarvittava on helposti käsillä.

Tekniikkaa

Kaikissa bensiinimoottoreissa on suoraruiskutus ja pakokaasuahdin. Bensiinimoottorien tehovaihtoehdot ovat 95, 116 ja 150 hv. Kaksi ensiksi mainittua ovat kolmisylinterisiä ja tilavuudeltaan litraisia TSI koneita. Tehokkain 150 hv moottori on puolestaan nelisylinterinen ja tilavuudeltaan 1,5 litrainen TSI -vaihtoehto. Vaihteistovalikoimassa on 5- ja 6-vaihteisten manuaalien rinnalla 7-vaihteinen DSG-automaatti, moottorimallista riippuen. Alkuvuodesta Kamiq-mallisto täydentyy bio-/maakaasukäyt-

Ammattilehden koeajoon valikoitui mallistosta kolmisylinterisellä 115 hv voimanlähteellä ja DSG-automaattivaihteistolla kulkeva auto kattavalla Style varustelutasolla ja runsailla tehdaslisävarusteilla, mihin lukeutui mm. Lämmitettävä tuulilasi ja säädettävä Sport-urheilualusta sekä erilaisia ajoasetuksia sisältävä Driving Mode Selection -järjestelmä. Karoqin ja Kodiaqin tavoin Kamiq tarjoaa loppuun saakka vietyä ajomukavuutta ja varmuutta. Kamiqin ajettavuutta voi luonnehtia jopa emoyhtiö Volkswagenin mallistoa hienostuneemmaksi. Kolmipyttyinen moottori pörisee lajityypilleen ominaiseen tapaan. Tosin konehuoneesta ja tiestä kantautuvien äänien vaimennus on sen verran hyvällä tasolla, että moottorin äänensävyjen erottelu vaatii harjaantunutta korvaa. Tehon ja vääntömomentin osalta 115 heppainen voimanläh-

de saa hyvät arvosanat. Tehokkaammalle koneelle ei ole Suomen tienopeuksilla varsinaista tarvetta. Urheilullisesta jousituksesta huolimatta Kamiq pärjää sekä alustan että lähes pariin kymmeneen senttimetriin yltävän maavaran puolesta myös kestopäällysteteiden ulkopuolella.

Mitä maksaa?

Skoda Kamiq malliston verolliset hinnat alkavat 1.0 TSI 95 Active -mallin noin 20 500 euron hintapyynnistä. Kattavan vakiovarustelun ansiosta jo Active varustelutaso pitää useimmat asiakkaat tyytyväisinä. Hinnaston toisesta ääripäästä löytyy kevään aikana katukuvaan saatava 1.5 TSI Monte Carlo DSG A malli. Sen hinta on aika tarkkaan 10 000 euroa perusmallia korkeampi. Nyt koeajettava 1.0 TSI 115 Style DSG A. Asemoituu noin 28 000 euron hintapyynnillään edellä mainittujen ääripäiden välimaastoon. Kattavilla lisävarusteilla hinta nousee jo 32 000 euroon. Laajasta mallivaihtoehtojen kirjosta on helppo valita omien tarpeiden ja maksukyvyn mukainen malli. Koeajon perusteella Vuoden Auto Suomessa 2020 -arvonimi tuli ansaitusti, ja Kamiq sai myös Ammattilehdeltä suurimman pistepotin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 59

Renault Trafic 170 dCi L2H1 EDC NAVI EDITION

Mallipäivitys toi automaatin Traficiin

M

sesti ajaen lukema epäilemättä laskee tästäkin matalammaksi.

allipäivitys toi Renault Traficiin kaivatut uudis- tukset: EDC-automaattivaihteiston ja kirkkaat ledajovalot. Tiukentuneiden päästömääräysten johdosta myös moottorit päivitettiin. Tällä kertaa niiden litratilavuutta ja huipputehoja kasvatettiin. Lopputulemana kaikkien aikojen paras Trafic.

Pian kuusi vuotta markkinoilla ollut kolmannen sukupolven Renault Trafic uudistui loppuvuodesta. Ulkoisesti päivitetyn mallin erottaa etusäleikön kromilistasta sekä täys-led -ajovaloista, mitkä ovat vakiona Suomen tuontiohjelmaan ainoana vaihtoehtona tuotavassa Navi Edition varustelussa. Entistä kattavampaan vakiovarusteluun kuuluvat nyt myös suomenkielinen navigointi, peruutustutka ja -kamera sekä ajastettava lisälämmitin. Ohjaamon puolella merkittävin päivitys on verhoilumateriaalien uudistaminen. Koripituudet ja korkeudet ovat ennallaan. Kuormatilassa on nyt uusi tehokas ledivalaistus. Lukitusta on muutettu entistä vahvemmaksi ja uudella kaukoohjaimella ovet saa lukittua ja avattua yksitellen. Tavaratilan viimeistelee lattian uusi polypropyleenipinnoitus, joka on aiempaa helpompi puhdistaa.

Kuutioita koneeseen

Tehokkaat ja taloudelliset 1,6 litran turbo- ja tuplaturbodieselit jäivät, pitkälti syksyllä myös pakettiautoja koskevan WLTP-mittaustavan myötävaikutuksesta, yhdeksi virstanpylvääksi Renaultin menestysmallin historiassa. Jatkossa Traficin, ja sen sisarmallien, voimanlähdevalikoiman sydämenä toimivat täysin uudet muuttuvasiipisillä ahtimilla varustetut Euro 6 Step d -päästötasolle yltävät 2,0 dCi-moottorit, mistä on tarjolla 120-, 145- ja 170 hv tehovaihtoehdot. Moottorikoon kasvusta huoli-

Onnistunut päivitys

Kokonaisuutena Traficiin tehdyt päivitykset ovat onnistuneita ja kohdistuivat usean asiakkaan toivomiin kohtiin. Erinomaisen EDC-kaksoiskytkinvaihteiston myötä runsaat ja toimivat sisätilat omaava ja 1+8 hengelle rekisteröitävä Renault Trafic Passenger saavuttanee nykyistä laajemman suosion henkilökuljetuspuolella. Moitteen sanan Trafic saa lasinpesujärjestelmästään. Lasinpyyhkimien automatiikka ja pesunesteen annostelu toimi joulukuun harmaudessa ajoittain satunnaisella menestyksellä.

Rahalle vastinetta

Uuden, tyylikkään näköisen Renault Traficin tärkeä parannus ovat ledivalot, joiden avulla valoteho on parantunut lähivaloilla kolmanneksen ja kaukovaloilla 50 prosenttia aiempiin halogeenivaloihin verrattuna.

matta polttoaineenkulutuksen kerrotaan pysyneen entisellä tasollaan, tai jopa pienentyneen teholtaan 145 hv moottorilla. Ehkäpä kaivatuin ja odotetuin uudistus on 6-vaihteisen ja EDC -kaksoiskytkinautomaattivaihteiston tuonti Trafic mallistoon. Saksalaisen vaihteistojätti Getragin valmistama EDC-vaihteisto pelaa ajossa esimerkillisesti ja on tarjolla sekä 145 että 170 hv tehoisen moottorin yhteyteen.

Traficin ohjaamoergonomia ja ajettavuus on ollut alusta alkaen kiitettävällä tasolla. Koeajettava, kuuden kuution rahtitilan omaava(L2H1) Trafic edustaa tekniikan ja varusteiden puolesta malliston kärkipäätä. Jos entinen 1,6-litrainen moottori ansaitsi kiitosta vahvasta ja laajasta vääntömomenttialueesta, niin uusi 2-litrainen ja teholtaan 170 hevosvoimainen moottori yhdessä uuden EDC-auto-

Ohjaamoon on tehty huolella suunniteltuja parannuksia, jotka helpottavat ajajan tehtävää ja lisäävät sekä hänen että matkustajan mukavuutta. Kokonaisuus on aiempaa korkeatasoisempi, mihin on päästy harmonisella kojelaudalla ja uusilla verhoilumateriaaleilla.

Uudessa Traficissa on päivitetty valikoima 2,0 dCi-moottoreita, joiden pakokaasupäästöt ovat alhaisemmat kuin ennen ja kulutus on pudonnut enimmillään 0,6 litraa sadalla.

maatin kanssa on vieläkin vaikuttavampi. Liikkeelle lähtö sujuu viiveettömästi ja vaihtotapahtumat ovat täysin saumattomia. Myös polttoaineenkulutus on hyväksyttävällä tasolla. Sekalaisessa, pääosin pääkaupunkiseudun alueella ajetussa koeajossa Traficin ajotietokone asettui koeajorupeaman päätteeksi 7,3 litraan, mikä on tasan sama mitä valmistaja ilmoittaa. Kesäkelissä, kesärenkain ja säästäväi-

Ehkäpä odotetuin uudistus on 6-vaihteinen EDC -kaksoiskytkin automaattivaihteisto.

Tavaratilan puolen uudistuksiin lukeutuu uusi lattiapinnoite ja led-valaistus. Koeajettavassa autossa on lisäksi Suomessa asennettu seinävanerointi, lisä-ledit ja vetokoukku sekä lattian liukuestemuovimatto. Kantavuutta on 1160 kg ja suurin vetopaino on 1650 kg.

WLTP:n myötä miltei kaikkien pakettiautojen hinnoissa nähtiin maltillista nousua, niin myös Renault Traficin kohdalla. Edullisimman Traficin verollinen hintapyynti on hieman päältä 32 500 euroa. Hinnaston toinen pää, jota nyt koeajettava auto edustaa, mahtuu reilun 38 000 euron hintapyynnillään poikkeuksellisesti samalle kymmenelle tuhannelle hinnat alkaen mallin kanssa. Huomion arvoista on se että kaikissa autoissa on poikkeuksellisen kattava vakiovarustelu, eli rahalle tarjotaan nyt todellista vastinetta.

Säilytystilaa uuden Traficin ohjaamossa on peräti 90 litraa, josta 54 litraa on kätevästi näkymättömissä matkustajan istuimen alla. Selkänojan voi taittaa eteen, jolloin kuljettaja voi käyttää sitä työtilana.

Renault toi ensimmäisten joukossa ns. pitkäntavaran luukun mallistoonsa.


60 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Mitsubishi L200 ClubCab & DoubleCab

Työmaiden tyyliniekat

Uudistuneen Mitsubishi L200:n muotoilu on kaikin puolin hyvin onnistunut. Korkea maavara ja hyvä kääntyvyys ovat valttia työmaaolosuhteissa. Ajovalot saa nyt myös led-vaihtoehtona. L200:sta saa kaksipaikkaisena, ns. puolitakaovilla ja pitkällä lavalla varustettuna ClubCab (oik.) että viisipaikkaisena, neliovisena ja lyhytlavaisena Double Cab -vaihtoehtona.

M

tuotepäällikkö Riku Rautanen Mitsubishiä maahantuovalta Berge Auto Nordics Oy:ltä.

Vuonna 1978 markkinoille tuotua Mitsubishi L200 lava-autoa on ehditty valmistaa jo liki viisi miljoonaa kappaletta. Yhteensä 150 eri maassa tarjottava L200 on japanilaisvalmistajan toiseksi suosituin malli ja sen vuotuisen valmistusmäärän ilmoitetaan lähentelevän 200 000 auton rajaa. Euroopan markkinoille L200 lanseerattiin vuonna 1991, minkä jälkeen valmistaja on uudistanut lava-autoaan tiuhaan tahtiin. Suomen myyntilastossa Mitsubishi L200 on viidentenä, noin 10 prosentin markkinaosuudella.

Lava-autohin ei perinteisesti ole sovitettu aivan kaikkia uusimpia ajoavustinteknologioita. Ajat ovat kuintenkin muuttuneet, mikä näkyy myös Mitsubishissä erilaisten, joskin tarpeellisten ajoavustimien uutuustulvana. Uusiin valinnaisiin varusteisiin sisältyy nyt ajoautomatiikan ja etutörmäysvaroittimen ohella kuolleen kulman valvonta ja takana risteävän liikenteen valvonta sekä monikamerajärjestelmä. Mielenkiintoisin uutuus on virheellisen kiihdytyksen estojärjestelmä, joka toistaa merkkiäänen ja näyttää varoituksen, mikäli etu- tai taka-anturit tunnistavat lähellä olevan esteen ajoneuvon reitillä. Lisäksi järjestelmä vähentää automaattisesti moottorin tehoa, jos kuljettaja kiihdyttää äkillisesti epähuomiossa. Kaikki edellämainitut ovat vakiona vakiona Instyle -tasossa. Ohjaamon puolella uutuuksiin lukeutuu uusi mittaristo ja viihdejärjestelmä. Myös etuistuimet ovat uudet, niiden istuinosat ovat nyt entistä pidemmät ja ne tarjoavat aikasempaa paremmin tukea ja istuinmukavuutta. Kojelauta on likipitäen entisessä asussaan, mutta ohjauspyörä on uusi ja varustelutasosta riippuen jopa lämmitettävä, mikä on meikäläisissä sääolosuhteissa pelkästään positiivinen asia.

itsubishi toi loppusyksystä markkinoille L200 lava- auton kuudennen mallisukupolven. Uutuusmalli on noteerattu korkealle lavaautopiireissä, mistä kielii mm. Vuoden pick-up -arvonimet sekä Ruotsissa että Isossa-Britanniassa. Uudistuneen L200:n myynti on lähtenyt hyvään vauhtiin myös Suomessa. Koeajoimme molemmat tarjolla olevat korimallivaihtoehdot.

Paljon uutta

Mitsubishin mukaan yli puolet auton osista on uutta. Näkyvimpänä keula, jossa on nyt amerikkalaisten esikuvien tapaan särmikkyyttä ja mahtipontisuutta. Vahvasti muotoiltu keula on nyt neljä senttimetriä entistä korkeampi ja led-päiväajovaloilla varustetut ajovalot peräti kymmenen senttimetriä entistä ylempänä. 18” vanteet saa kaikkiin malleihin paitsi PRO-versioihin, jotka ovat malliston alkaen -mallit. Kokonaisuutena Mitsubishi L200:n uudistunutta ulkomuotoa

Uutta tekniikkaa, uusia avustimia

Mallipäivitys toi L200:een uuden takapuskurin ja paremmin varusteltujen mallien takavaloihin tyylikkäät valotehosteet. Lava-autoissa kiinnostavat jättö- ja lähestymiskulmat: L200:n lähestymiskulma on 30° ja jättökulma, ilman vetokoukkua, 22°. Jättökulmaa loiventaa lavan 1,4 metrin takajättö.

voi luonnehdittava jopa erittäin onnistuneeksi. Mallin keski-ikäistyminen toi Euroopan talousalueen markkinoille tarkoitettuun mallisarjaan perin inhimillisiä piirteitä. Uuden Euro 6 d temp -päästötasolle yltävän 2,2 litran moottorin suo- rituskykyä on vähennetty lähes neljänneksellä ja auton painoa on kasvatettu kymmenillä kiloilla ylös päin. Viimeksi mainitun taustalla ovat muun muassa suurlujuusterästen ja äänieristyksen lisäys sekä korin ja rungon vahvistaminen.

Tilava ja turvallinen

Malliuudistus toi uutta myös alustaan ja nelivetotekniikkaan. Jäähdytettyjen etujarrulevyjen sekä jarrupuristimien mäntien kokoa on kasvatettu 18-tuuman vanteilla varustetuissa malleissa. Lisäksi takaiskunvaimentimet on vaihdettu pykälää tukevampiin. Nelivetotekniikan puolelle tuotiin uusia, aikasemmin vain Pajero-maasturissa tarjottuja maastoajo-ohjelmia, jotka ovat L200:n yhteydessä tarjolla auto-

DoubleCabin suurin kuormauspituus on 1,52 ja leveys 1,47 metriä (kuva); ClubCabin lavan pituus on puolestaan 1,85 metriä.

maattivaihteiston yhteydessä. Uudistunutta L200:sta saa entiseen tapaan sekä kaksipaikkaisena, ns. puolitakaovilla ja pitkällä lavalla varustettuna ClubCab- että viisipaikkaisena, neliovisena ja lyhytlavaisena Double Cab -vaihtoehtona. Korimitat ovat ennallaan ja molemmat korivaihtoehdot tarjoavat asialliset sisätilat. DoubleCabia tarjotaan

Suomessa myös kaksipaikkaisena kaksikäyttöautona, joka verotetaan ClubCab -mallin tavoin pakettiautoverotuksella. - 5-paikkaiset autot verotetaan henkilöautoverotuksella, joten ainoastaan päästöt vaikuttavat verotukseen. 2-paikkaiset L200 :set verotetaan pakettiautoverotuksella eli myös kokonaispaino vaikuttaa veron määrään, kertoo

Ympäristöystävällisesti

Malliuudistus toi uutta myös voimalinjaan. Muista lava-autovalmistajista poiketen Mitsubishi miedonsi lava-automallinsa moottoritehoja. Entinen 2,4


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 61

Sileäpintainen kojelauta on helppo pitää puhtaana. Lämmitettävä, korkeus- ja syvyyssuuntiin säätyvä monitoimiohjauspyörä on vakiona Invite-varustelutasosta alkaen.

ClubCabissa on istuimien takana hyvä säilytystila työkaluille ja vaatteille, minne pääsee näppärät kaappariovet avaamalla. Takaturvavyöt ja ohut selkänoja kertovat tilan olevan monissa maissa istumista varten.

Mitsubishin mukaan yli puolet auton osista on uutta. Näkyvimpänä keula, jossa on nyt amerikkalaisten esikuvien tapaan särmikkyyttä ja mahtipontisuutta.

ja sitä kautta pyyntihinnat kasvoivat. Toisaalta päivitys toi mukanaan lisäkiloa, mikä osaltaan kompensoi L200:n hintakehitystä. Kantavuudet ovat silti lähes entisellään hieman toisella tuhannella. Vetopaino on suurimmillaan 3100 kg.

Luokan kärkikastia

DoubleCabin nahkapäällysteiset istuimet tarjoavat mukavat oltavat takamatkustajille. Turvatyynyjä on kaikkiaan seitsemän kappaletta, joten myös turvallisuus on reilassa.

Off-road ajotila valitaan nelivedon kiertokytkimen viereisestä napista. Ajotila optimoi moottorin, vaihteiston ja jarrujärjestelmän sekä säätää parhaan mahdollisen pidon riippuen tienpinnasta.

litran 181 hv ja 439 Nm suoritusarvoihin yltävä dieselmoottori vaihtui täysin uuteen, entistä ympäristöystävällisempään 2,2 -litraiseen 150 hv ja 400 Nm vaihtoehtoon. Koeajettavista autoista pitkälavainen ClubCab oli kuusivaih-

teisella manuaalivaihteistolla, DoubleCabissa oli puolestaan täysin uusi kuusivaihteinen Aisin -automaattilaatikko. Syyskuun alussa voimaan astunut WLTP -mittaustapa nosti myös L200:n CO2 -päästöarvoja, joten myös autoveron määrä

Lähimpien kilpailijoiden tapaan myös L200:sen jousitus on säädetty raskaita kuormia silmällä pitäen. Uusien takaiskunvaimentajien ansiosta ajomukavuus on hyvällä tasolla sekä Invite varustelutason SpaceCabissa että prameimman Instyle varustelun saaneessa DoubleCabissa. Kuormattua peräkärryä ei tähän hätään autojen jatkeeksi saatu, joten päivityksien vaikutus jarrutuntumaan jää valmistajan varaan. Uuden L200:n ohjaustuntuma on lava-autoille tyypilliseen tapaan hieman aliohjautuva, mistä on etua tiukoissa maastokohdissa. Edellisestä mallista lainattu manuaalivaihteisto on parhaimmillaan maastossa ja raskaassa työkäytössä. Käsin hämmennettävä laatikko tahtoo olla välityksiltään nykyiselle ja matalilta koneenkierroksilta vahvasti vääntävälle dieselille ehkäpä pykälän verran turhan tiuha. Esimerkiksi 80 km/h maantienopeuden saavuttaminen vaatii ”kepittämistä”. Oman lisämausteensa antaa vaihdevivun reippaat liikeradat. Automaattivaihteisto pelaa asiallisesti ja vaihtotapahtumat sujuvat pääsääntöisesti enemmin

empimättä. Automaattivaihteisto-uudistus toi erilaisiin maastoolosuhteisiin sovitettuja ajotiloja sekä alamäkihidastimen Mitsubishi L200:n edistykselliseen kytkettävään jatkuvaan Super Select II -nelivetojärjestelmään, jota ohjataan keskikonsoliin, vaihdevalitsimen viereen sovitetulla ajotilanvalitsimella. Siirtyminen 2H-, 4H- ja 4HLc -tilojen välillä sujuu saumattomasti aina 100 kilometrin tuntinopeuteen asti. Vaativaan maastoon tultaessa keskimmäisen tasauspyörästön saa lukittua epätasaiseen maastoon tarkoitetulla 4HLc-asetuksella. Haastellisissa nousuissa, lumella ja mudassa ajettaessa valintakiekko kannattaa kääntää 4LLc-asetukseen, joka kytketään auto pysähdyksissä. L200:n mainio neliveto tarjoaa molemmissa mallivaihtoehdoissa sellaisen etenemiskyvyn että automaattivaihteiston yhteyteen ympättyjen ajotilojen tarpeellisuus jää koeajossa kyseenalaiseksi. Asiallisen nelivetojärjestelmän ohella Mitsubishi L200:n vahvuutena maastossa ja työmailla on hyvä kääntyvyys. Valmistaja ilmoittaa kääntöympyrän halkaisijaksi 11,8 metriä, mikä oikeuttaa tässä ajoneuvoluokassa kiitettävään arvosanaan.

Mitä maksaa?

Mitsubishi L200 tarjoaa jo PRO -lähtötason varusteilla hyvän vastineen sijoitetulle rahalle. Moottori on sama kuin prameim-

massa vaihtoehdossa mutta varusteita on niukemmalti. Lisäksi vanteet ovat 16-tuumaiset, mitkä vastaavat hyvin työkäytön haasteisiin. PRO-mallin verollinen hintapyynti jää ClubCab mallissa hieman alta 34 000 ja DoubleCabissa 36 000 euron. Viisipaikkaisena PRO maksaa jo liki 49 000 euroa. Varustelutason korotus Invite -tasoon nostaa kaksipaikkaisen auton hintaa noin 3 000 eurolla. Viisipaikkaisessa kynnys on parituhatta euroa korkeammalla. Sillä saa runsaasti lisää mukavuutta ohjaamovarusteisiin. Automaattivaihteisto on tarjolla ainoastaan DoubleCabiin, Intense- ja Instyle -varusteluissa. Hinnat lähtevät 43 000:sta ja viisipaikkaisena liki 60 000 eurosta. Nyt koeajetun viisipaikkaisen Mitsubishi L200 DoubleCab Instyle AT -mallin verollinen hinta on lisävarusteineen, mihin lukeutuu lavakaukalon, perälaudan hidastimen ja vetokoukun sisältävä Travel Pack sekä tukeva lavakaari, reilut 64 000 euroa. Kaksipaikkaisen ClubCab Invite MT -mallin hintapyynti on lähes puolta pienempi noin 37 600 euroa. Molemmat vaihtoehdot tarjoavat runsaat varusteet hintaluokissaan. Mitsubishi L200:ssa on potentiaalia todelliselle myyntimenestykselle myös Suomessa. Käykää koeajamassa!


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 63

Hyötyajoneuvot asiakkaan erityistarpeisiin tehtynä

Work Carsin taustalla ovat pitkän linjan hyötyajoneuvokaupan ammattilaiset Mikael Mäkinen (oik.) ja Tero Tarvainen.

W

ork Cars Oy on merkkisitoutumaton hyöty- ajoneuvokeskus, mikä keskittyy nimensä mukaisesti ammattikäyttöön tarkoitettujen ajoneuvojen toimittamiseen asiakkaan tarpeisiin räätälöitynä. Lisäksi varastosta löytyy heti ajoon tasokasta pakettiautokalustoa järkihintaan, mitä voidaan myös hankkia tilaustyönä ja varustella erilaisiin työtehtäviin soveltuvaksi.

Jyväskylässä toimiva Work Cars palvelee yrityksiä ja yksityisasiakkaita koko Suomen alueella. - Yritys aloitti toimintansa kesällä 2019 ja olemme päässeet niin hyvin matkaan, että muutamme alkuvuodesta 2020 uusiin tiloihin, mikä mahdollistaa nykyistä laajemman varastoautojen valikoiman, kertovat pitkän linjan hyötyajoneuvokaupan ammattilaiset Mikael Mäkinen ja Tero Tarvainen.

Jatko-ohjaamoautoissa päämerkki on Mercedes-Benz Sprinter joista varustellaan retkeilyautoja sekä kevytkuorma-autoja, mitkä ovat suosittuja mm. urakoitsijoiden ja huoltoyritysten käytössä.

Tasokasta varustelua kustannustehokkaasti

Work Carsin toiminta keskittyy jatko-ohjaamollisten retkeily / kevytkuorma-autojen, taksien ja linja-autojen toimittamiseen. - Hankimme ostokanaviemme kautta uusia ja vähän käytettyjä alustoja, jotka rakennetaan laadukkaasti juuri asiakkaan tarpeeseen; tarjolla on aina myös valmiita konseptiautoja heti toimitukseen. Taksit ja linja-autot tulevat joko Altas Auton tekeminä tai Suomessa Tamlansin rakentamina - lisäksi meiltä saa toki pakettiautoja kaikilla erilaisilla varustelu vaihtoehdoilla. Jatkoohjaamoautoissa päämerkki on

Taksikäyttöön Work Cars tarjoaa ratkaisut Mercedes-Benz Sprintereiden (kuvassa) ja Ford Transitin alustoille. Tarjolla on valmiita konseptiautoja joihin voidaan toki toteuttaa asiakkaan toiveiden mukaisia ratkaisuja. Esteettömässä taksissa on aina pyörätuolinostin varustelussa mukana.

Mercedes-Benz Sprinter ja takseissa Sprinter sekä Ford Transit. Mini-kokoiset linja-autot tehdään Sprinterin alustalle ja midi -kokoiset linja-autot jopa 31 -paikkaisena perustuvat Iveco Dailyyn, kertoo Mäkinen.

Kokonaispalvelua

Work Carsin autot toimitetaan valmiiksi rekisteröitynä tarvittaessa asiakkaan pihaan ajettuna sekä teippaukset, valoratkaisut

ja muut ulkoiset varustelut halutunlaisiksi toteutettuna. - Meiltä saa myös rahoitus- ja leasing-palvelut sekä loppuvelan lunastuksen - otamme vastaan myös hyviä vaihtoautoja joten kun hyötyajoneuvon päivitys on edessä kannattaa olla meihin yhteydessä, ilmoittaa Tarvainen.

Midi-kokoiset linja-autot jopa 31-paikkaisena perustuvat Iveco Dailyyn.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

64 KULJETUS Iveco Daily 70C21H A8

Päivitetty kantavuuskuningas N yt jo muutaman vuoden ikään ehtinyt neljännen sukupolven Iveco Daily päivittyi tälle vuodelle. Merkittävimmät uudistukset tehtiin tekniikkaan ja ohjaamopuolelle sekä auton keulailmeeseen, jota nuorennettiin nyt ensimmäistä kertaa.

Koeajoimme Daily-malliston kantavuuskuninkaan eli kuorma -autoksi rekisteröitävän 7,2-tonnisen alustamallin. Fokor kevytkorilla ja DHollandia takalaitanostimella päällerakennetun auton kantavuudeksi ilmoitetaan lähes 3,2 tonnia. Iveco Daily -malliston historia ulottuu 40 vuoden ajalle. Tuona aikana Daily on vakiinnuttanut asemansa Euroopan suurikokoisten pakettiautojen markkinoilla. Onnistuneesta mallistosta kertoo myös korimallisukupolvien pitkäikäisyys. Ensimmäinen Daily esiteltiin 1978 ja toinen 1990. Kolmannen, vuonna 2006 markkinoille tuodun ja vuoteen 2014 asti valmistetun Daily-sukupolven autoja näkee yhä päivittäin katukuvassa. Nykyinen korimalli tuotiin markkinoille sopivasti Euro 6 päästötason tekniikkaan siirtymisen yhteydessä vuonna 2014. Toki Dailya on päivitelty ajoittain myös korimalliuudistusten välissäkin. Nyt koeajettava Iveco Daily 70C21H A8 -kuorma-auto sisältää valmistajan tuoreimmat, tänä vuonna Dailyyn tuodut uudistukset ja päivitykset. Iveco Daily tavara-automalliston joustavuudesta kertoo pitkälti se että mallia on saatavana yhteensä yli 8000 eri tehdasmallivaihtoehtona, mistä epäilemättä löytyy sopiva vaihtoehto lähes kaikkiin ajateltavissa oleviin työtehtäviin. Uudistuksen jälkeen sekä umpi- että alustamallivaihtoehdot pysyvät pitkälti entisellään.

Kantavuutta ja vaihtoehtoja

Perinteitä noudattaen Daily on yhä mallista riippumatta taka- tai nelivetoinen. Pakettiautomallien tavoin myös kuorma-autovaihtoehtoja tarjotaan sekä umpikorilla että alustamallina, tavallisella tai miehistöohjaamolla varustettuna. Daily alustakuorma-auton voimanlähteenä hyödynnetään nelisylinteristä, tilavuudeltaan 3 litran Euro 6 d -päästötason dieselmoottoria, jota on saatavana Suomessa 180- tai 210 hv teholla. Pakettiautomallia saa myös 2,3 litran Euro 6 step d -päästötasolle yltävänä vaihtoehtona sekä biokaasukoneella. Sekä paketti- että kuorma-autovaihtoehtojen vaihteistovalikoima sisältää 6-vaihteisen manuaalin ja 8-vaihteisen Hi-Matic -auto-

Iveco Dailyn mallipäivityksessä merkittävimmät uudistukset tehtiin tekniikkaan ja ohjaamopuolelle sekä auton keulailmeeseen, jota nuorennettiin nyt ensimmäistä kertaa. Tehokkaat led-ajovalot saa nyt lisähinnasta.

joko manuaalisesti tai automaattisesti.

Ajoavustimet tähän päivään

Dailyyn on asennettu Fokorilla korkealaatuinen Brigade peruutuskamerajärjestelmä erillisellä näytöllä. Vaihtoehtoisesti kameran voi kytkeä myös auton multimedialaitteeseen. Uusi monitoimiohjauspyörä on pienennetty painos Iveco S-Wayn vastaavasta. Italialaiset taitavat muotoilun ja ergonomian. Uusi mittaristo on merkittävästi edeltäjäänsä selkeämpi ja monipuolisempi.

maattivaihteiston. - New Daily on segmenttinsä ensimmäinen ajoneuvo, joka noudattaa Euro 6D / Temp -päästöstandardeja, mikä tuo kestävyyden yhdessä suuremman tehon ja polttoainetalouden kanssa asiakkaiden kannattavuuden eduksi, kertoo Iveco Finland Oy:n markkinointipäällikkö Raimo Haavikko. Kuorma-autojen suurimmat kokonaispainot ovat 5.2, 6.0 tai 7.0 tonnia. Muutaman sadan euron lisähinnasta 7-tonnisen kokonaispainon voi korottaa 7.2 tonniin. Sellainen on valittu myös nyt esiteltävään autoon - Syy miksi asia on näin, johtaa juurensa monissa Euroopan maissa käytössä oleviin tienkäyttömaksuihin, Haavikko toteaa. Pakettiautoissa kokonaispainovaihtoehtoja on kaksi 3.3 ja 3.5 tonnia. Paripyörillä varustettu ohjaamoalusta on saatavilla jopa 6190 mm runkopituudella, jolloin akseliväli on 5100 mm. Suurin

kantavuus Daily kuorma-autossa on 4900 kg, mikä saavutetaan lyhyimmällä eli 3316 mm runkopituudella. Nyt koeajettavan auton runkopituus on 5340 mm ja akseliväli 4350 mm. Forssalaisen Fokorin valmistaman, 1000 kg nostavalla Dhollandia takalaitanostimella täydennetyn, kevytkorin ulkomitat ovat: pituus 5300 mm, leveys 2350 mm ja sisäkorkeus 2200 mm. Tukevasta päällerakenteesta huolimatta Dailyn kirkkaasti valaistulle ja runsain kuormankiinnitysmahdollisuuksin täydennetylle rahtiosastolle saa sovittaa jopa 3180 kg edestä kuormaa. Pakettiautovariantissa kantavuuslukemat jäävät tuhannen kilon alapuolelle. Lisäksi kuormakori on kapeampi ja takalaitanostin nostaa tonnin asemesta 750 kilon kuormat.

Keula ja konttori uusiksi

Päivitetyn Dailyn ulkoisiin tuntomerkkeihin lukeutuu uusi etumaski ja ajovalot, jotka saa nyt lisähinnasta myös tehokkai-

Kojelaudassa on nyt kaksi uutta katkaisijaa, toinen city-ohjaukselle ja toinen elektroniselle vetopitoavustimelle.

Nyt myös Dailyyn saa sähköisen seisontajarrun.

na LED-vaihtoehtoina. Ledeille löytyy Suomessa järkiperusteet. Sellaiset on valittu myös nyt koeajettavaan ”pullakori-Dailyyn”. Konttoripuolen uutuuksiin lukeutuvat täysin uusi ohjauspyörä ja mittaristo sekä lisähinnasta tarjottava sähköinen käsijarru. Sen käyttökytkin on nostettu kojelautaan, mikä mahdollistaa vaikkapa ympäri kääntyvän ”kapteenin-istuimen” asentamisen esimerkiksi retkeilyautoon. Lisäksi seisontajarru voidaan ohjelmoida kytkeytymään

Uudistunut Daily sisältää täydellisen valikoiman edistyksellisiä kuljettajaa avustavia apujärjestelmiä. Näistä hyvinä esimerkkeinä uusi hätäjarrutusjärjestelmä ja City Brake PRO, mitkä estävät törmäyksiä alle 50 km/h nopeuksilla ja lieventävät törmäyksiä suuremmilla nopeuksilla. Uusi Queue Assist eli jonoavustin puolestaan auttaa kuljettajaa seuraamalla eteenpäin kulkevaa ajoneuvoa hitaasti liikkuvissa jonoissa ja pysähdyksissä. Lisäksi yhdessä adaptiivisen eli mukautuvan vakionopeudensäätimen kanssa jonoavustin ylläpitää asetettua nopeutta ja turvaetäisyyttä eri ajonopeuksilla, kun taas ProActive Lane Keeping Assist eli PALK -avustiin estää auton tahatonta ajautumista ulos kaistasta aktiivisen ohjauksen avulla. Asiallisesti toimivan kaistallapitoavustimen terävyyden ja herkkyyden säätö sujuu näppärästi ajotietokoneen kautta. Iveco-uutuuksiin lukeutuu myös sivutuuliavustin, joka auttaa kuljettajaa pitämään ajoneuvon vakaana kaistalla. Tekniikkapuolen uudistuksista puhuttaessa ei voida jättää mainitsematta uutta sähköistä ja erityisellä City-toiminnolla täydennettyä ohjaustehostinta, joka on kaikin puolin onnistunut. City-toiminto kytkettynä, joka toimii alle 40 km/h nopeuksilla,


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 65

hinnakkaan lisävarusteen toiminnasta otimme tuntumaa taannoin Daily linja-autokoeajon myötä.

Digtalisaatio

Kuorma-autoalustaan saa yhä edellisen sukupolven sivupeileillä, missä on markkinoiden paras näkymä.

Dailyn ohjausvaste kevenee noin kolmannekseen vakioasetuksesta. Valinnaiset LED-ajovalot paljastivat koeajossa nopeasti etunsa; led-valoilla on merkittävästi parempi ja terävämpi säde, kuin perinteisillä halogeenivaloilla. Myös kuorma-auton ohjaamon molempiin ylänurkkiin viedyt äärivalot ovat nyt led-tekniikkaa. New Daily auttaa kuljettajaa myös haastavissa ajo-olosuhteissa, kuten Hill Descent Controlin -alamäkiavustimen ja kojelaudan napista kytkettävän Traction Plusin, joka pitää tiukasti kiinni liukkailla pinnoilla, kuten hiekalla, mudassa tai lumessa. Lisäpitoa havittelevalle on tarjolla valinnaisvarusteiden puolella taka-akselin lukko. Ja isommilla rahtiautoilla ajaville löytyy samalta listalta hydraulinen hidastin. Asiallisen, joskin

Liitettävyys maksimoi käyttöajan ja avaa uusien palveluiden maailman. New Daily -yhteys tuo ajoneuvon suoraan kosketukseen Ivecon ohjaamoon, joka tarjoaa reaaliaikaisia tietoja. Näin valmistajan asiantuntijat voivat maksimoida ajoneuvon käyttöajan tekemällä ennakoivaa diagnostiikkaa ja ottamalla ennaltaehkäiseviä toimia, suunnittelemalla huolto- ja huoltotoimenpiteitä tehokkaasti huoltopisteen käyntien määrän optimoimiseksi. Lisäksi innovatiivinen etätukipalvelu mahdollistaa tietokannan muutosten, diagnostisten istuntojen ja jopa ohjelmistopäivitysten tekemisen etänä, välttäen pysähdyksiä huoltopisteelle. Uudessa mittaristossa on TFT -korkearesoluutioinen värinäyttö, joka tarjoaa erittäin käyttäjäystävällisen, intuitiivisen käyttöliittymän kaikkien ajoneuvon keskeisten asetusten ja toimintojen kanssa. Uudessa Hi-Connect -tieto- ja viihdejärjestelmässä on puheentunnistus, ja 7-tuumainen näyttö, Suomessa yhä tarpeeton DAB -radio, takakameran näyttö ja navigointijärjestelmä sekä Ivecon ajotyylin arviointijärjestelmä, mikä tarjoaa reaaliaikaisia

Dhollandia takalaitanostimen käyttö sujuu näppärästi kaukoohjaimesta käsin.

neuvoja kuljettajalle. Multimediajärjestelmä pelaa musiikin osalta odotetusti. Etäyhteydet kytketään käyttöön asiakaskohtaisesti, joten niiden toimivuus jää nyt valmistajan sanan varaan. Uuden Dailyn huoltoväli on jopa 60.000 km, mikä enteilee kohtuullisia omistamiseen liittyviä kustannuksia.

Kevyiden kuorma-autojen kysyntä lisääntyy

Kokonaispainoltaan alle 10 -tonnisten kuorma-autojen markkinat ovat olleet viimeisien vuosien aikana varsin haasteelliset. Taustalla vaatimus ammattipätevyydestä ja monille aloille sopimattomat ajoaikasäädökset, mitkä ovat kääntäneet monien asiakkaiden päät pakettiautojen puoleen. Ivecon markkinointipäällikkö

Fokorin kevytkori edustaa tinkimätöntä laatua. Korin mitat ovat: pituus 5300 mm, leveys 2350 mm ja sisäkorkeus 2200 mm.

Raimo Haavikko sanoo kevyiden kuorma-autojen myyntimäärien kääntyneen pienoiseen kasvuun. - Monissa yrityksissä on huomattu että laillisissa rajoissa toimittaessa pakettiauton pienempi kantavuus ei välttämättä sittenkään riitä, vaan on palattava takaisin kuorma-autoon. Katsaus Ivecon hinnastoon

paljastaa Daily paketti- ja kuorma-auton hintaeron marginaaliseksi. - Pakettiauton hintaan lisätään autovero, joka tasaa hintaeron. Suuremman kantavuuden lisäksi kuorma-autovariantin kuormakori on leveämpi ja siinä on tehokkaampi takalaitanosturi, Haavikko toteaa lopuksi.


66 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Volkswagen Transporter T6.1 2,0 TDI 110 kW 4MOTION DSG

Suomalaisten suosikki

U

entistäkin enemmän paikkoja nappuloille. Kuljettajan istuimen asialliset korkeuden- ja ristiselän -säätövarat ovat plussaa. Ajoasento ja istuinmukavuus on verrattavissa peremman luokan tila-autoihin. Tilaa on kelvollisesti kolmelle. Viime vuosina vallalla ollut sivupeilien pienennys-buumi ei onneksi vielä ole ehtinyt Volkswagenin muotoiluosastolle. Peilivarustus on suoraan T6:sta, ja hyvä niin.

udistuneessa Volkswagen Transporterissa on entistäkin kattavammin ja runsaammin vakiovarusteita. Koeajoimme uudistuneesta mallista Suomessa suosituimman vaihtoehdon.

Mallipäivitys toi suuren joukon uusia ominaisuuksia, toimintoja ja avustimia Transporteriin. Umpipakettiautomalliston koripituus- ja korkeusvaihtoehdot säilytettiin entisellään. Moottorit päivittyivät entistä vähäpäästöisimpiin ja teholukemia tarkistettiin. Kaikki pohjautuvat entiseen tapaan valmistajan 2-litraiseen hyötyautomoottoriin. Tehovaihtoehtoja on nyt kaikkiaan neljä: 90, 110, 150 ja 199 hv. Vaihteistopuolella on tarjolla sekä manuaali- että DSG -kaksoiskytkinautomaattivaihteistot sekä etuvetoisiin että 4Motion 4-vetomalleissa. Mallipäivitys toi alustaan sähkötoimisen ohjaustehostimen, mikä paitsi pienentää polttoaineenkulutusta myös mahdollista kuljettajaa avustavien toimintojen, kuten kaistallapitoavustimen ja pysäköintiavustimen toiminnan entistä täsmällisemmin. Mielenkiintoinen, uuden sähköisen ohjustehostimen mukana tarjolle tullut avustin-uutuus on perävaunuavustin, mikä mahdollistaa perävaunun peruuttamisen sivupeilien kääntöön tarkoitetun joystick-säätimen avuin. Kuljettajan tehtäväksi jää peruutuskamerassa näkyvän peruutuskulman säätö, automatiikan vastatessa ohjauksesta. Koeajoon valjastettuun autoon ei ollut asennettu vetokoukkua tai peruutuskameraa, joten edellä mainitun avustimen toimintaa ei nyt päästy toteamaan. Sähköisesti tehostettu ohjaus pelaa kiitettävin arvosanoin, säilyttäen tai jopa osin kohentaen Transportterin kehuttua ohjaustuntumaa. Syyskuun alussa voimaan astunut WLTP-päästömittausmenetelmä toi malliston hinnoitteluun maltillisia korotuksia. Hinnan korotusten vastapainoksi myös vakiovarustelua on kasvatettu. Kaikissa umpipakettiautoissa on nyt vakiona sivutuuliavustin, 6.5 tuuman näytöllä ja kattavilla liitettävyysmahdollisuuksilla täydennetty radio sekä eCall-hätäsoittopalvelu ja lukittava säilytystila 2-istuttavan apumiehen istuimen alla. Näkyvimmät uudistukset tehtiin auton keulaan. Etumaski jatkuu nyt pitkälle etupuskuriin ja ajovalot ovat uudet. Takaa uuden mallin erottaa mallimerkinnästä, joka on nyt ympätty rekisterikilven valojen suojamuovin yhteyteen.

Viiden kympin auto

Mallipäivitetyn Volkswagen Transporterin keulaa koristaa nyt krominen poikkipiena. Tehokkaat led-ajovalot ovat tätä päivää.

Kuormatila on lähes entisellään. Uutta ovat led-valaistus ja lisähinnasta tarjottava pitkän tavaran luukku väliseinään. Ohjaamon puolella kojelauta, mittaristo sekä istuimet ja ohjauspyörä ovat täysin uusia. Mallia on haettu henkilöautopuolelta. Perinteisen analogisen mittaritaulun ohella tarjolla on digitaalinen näyttö, mikä on kuljettajan mukautettavissa. Suomessa vakiovarusteisiin lukeutuvan 6,5 tuuman kosketusnäytöllä varustetun radion tilalle on tarjolla suurikokoisella laajakuvanäytöllä varustettu viihdekeskus, mikä sisältää lisähintaiset WeConnect liitettävyyspalvelut kolmeksi vuodeksi.

myös kiinteästi asennettu vetokoukku ja lukuisia muita ammattikäytössä tarpeellisia varusteita.

Koeajolla pitkäkorisella

Varmaotteista etenemistä

Saimme Volkswagenia maahantuovalta K-Auto Oy:ltä lainaksi pitkäkorisen, Transporterin, mikä vastaa koripituudeltaan ja varusteiltaan useimmin Suomessa ammattikäyttöön myytävää Transporter-mallia. Sen voimanlähteenä on teholtaan 150 hv moottori ja vaihteistona 7-portainen DSG-automaatti sekä vetotapana 4Motion nelivetojärjestelmä. Vaihtoehtoisesti mallia on tarjolla myös tehokkaammalla 199 hv tuplaturbomoottorilla. Suuren suosion saavuttanut ”neliveto-Portteri” on maahantuojan hinnastossa omana kampanja-mallinaan, missä on kattavan vakiovarustelun lisäksi näkyvyyttä ja auton ulkonäköä kohentava Drive-paketti ja kuljettajan mukavuutta lisäävä Comfort-varustepaketti. Erikseen avattuna paketit tuovat autoon mm. asialliset led-ajovalot, kauko-ohjaimella täydennetyn lisälämmittimen ja nahkaverhoillun monitoimiohjauspyörän. Edellä mainittujen lisäksi kampanjamalleissa on vakiona

Uudistunut kojelauta antaa ohjaamoon entistä leveämmän vaikutelman. Myös ohjauspyörät uudistettiin T6.1 sarjaan. Nahkapäällysteinen ja alaosastaan muotoiltu monitoimiohjauspyörä on etuvetomalleissa tarjolla valinnaisvarusteena.

Volkswagen Transporter on asettanut läpi koko mallihistoriansa ajan standardit pakettiautolle niin ajettavuuden kuin toiminnallisuuden suhteen. Eikä uusi T6.1 mallisukupolvi tee tähän poikkeusta. Uusi sähköinen ohjaustehostin muuttaa ohjausvastetta automaattisesti nopeuden mukaan ja tarjoaa siten entistäkin paremman ja täsmällisemmän ohjaustuntuman. Lisähinnasta tarjolla on vieläkin kevyempi ohjaus mikä palvelee erityisesti liikuntarajoitteisia asiakkaita. Moottorin suorituskyky on entisellään, samoin polttoaineenkulutus, mikä vaihteli ajotavasta ja olosuhteista riippuen 9,5 11,2 litran välimaastossa. Koeajoon lähdettäessä vasta muutaman sadan kilometrin verran ajetun ja uusilla talvirenkailla varustetun auton keskikulutukseksi saimme 9,6 l/100 km, mikä on hyväksyttävä lukema nelivetoiselle autolle; joskin reilua puolta litraa valmistajan ilmoittamaa yhdistetyn ajotavan kulutuslukemaa suurempi.

Transporterin akseliväli on entisellään eli 3,4 metriä. Takaa pariovilla ja oikealla kyljellä liukuovella varustettuun kuormatilaan sopii vaivatta kolme Euro-lavaa. Kantavuutta kokonaispainoltaan 3-tonninen auto tarjoaa noin tonnin verran. DSG -vaihteistolla varustetut 4Motion mallit toimitetaa vahvistetulla, 1680 kg kantavalla etuakselilla. Lisähinnasta tarjolla on tukevampaa jousitusta ja vakaajaa myös taka-akselille. Mäkilähtöavustimen ja huomaamattomasti kytkeytyvän nelivetojärjestelmän ansiosta Transporterin kanssa on helppo ajaa myös tavallista vaativammissa olosuhteissa.

Entistäkin mukavampi

Mallipäivitys toi kojelautaan uutta särmikkyyttä ja säilytystiloja. Pienien viilausten ansiosta ohjaamo antaa entistä tilavamman vaikutelman. Uudessa nahkapäällysteisessä ja alaosastaan tasaiseksi muotoillussa ohjauspyörässä on nyt entistä kattavammin paikkoja nappuloille. Kojelaudan nappula-asettelun on uudistuneesta ilmeestä huolimatta entisellään, joskin kasvatetun avustinjärjestelmätarjonnan vuoksi kojelaudassa on nyt

Volkswagen on uudistanut Transporteriaan maltillisesti, joskin oikeista paikoista. T6.1 on tarjolla runsaasti uusia ja päivitettyjä ajoavustimia, joiden tarpeellisuus on ymmärretty jättää monin osin asiakkaan harteille. Nyt koeajetun auton varustelu kattaa vaativammankin asiakkaan tarpeet. Volkswagen Transporteria saa lukuisina erilaisina vaihtoehtoina, kaikkiin eri käyttötarpeisiin. Umpimallien verolliset hinnat alkavat etuvetomallien reilusta 31 500 eurosta, päättyen henkilöautoksi rekisteröitävän Multivanin huikeaan yli 112 000 euron hintapyyntiin. Nyt koeajettavan kaltaisen Transporterin verolliset hintapyynnit lähtevät reilusta 49 400 eurosta. Lyhyempikorisen noin 45 000 eurosta. Moottoritehon kasvatus pitkässa korissa 150:stä lähes 200 hevosvoimaan nostaa auton hintaa hieman päältä 2 000 eurolla, mitä voi pitää kohtuullisena korotuksena. Koeajon perusteella uudistunut Volkswagen Transporter tarjoaa sijoitetulle rahalle vähintäänkin asiallisen vastineen.

Kuormatilassa uutta on led-valot.

Uudistuneen Transporterin tunnistaa uusista takavaloista ja mallinimen uudesta sijainnista. Korin väriin maalatut puskurit sisältyvät Drive-varustepakettiin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Pekka Hakkarainen on yksi ensimmäisistä Ponssekoneyrittäjistä. Yrittämisen alkutaipaleella Pekan yritys ajoi puuta tien varteen Ponsse PAZ:illa.

Synne Henriksen on uuden polven metsäkoneenkuljettaja, joka työskentelee Ponssen koneilla Norjassa täynnä intoa ja ammattitaitoa.

Olemme valmistaneet maailman parhaita metsäkoneita 50 vuotta Vieremällä Suomessa. Tällä on ollut suuri vaikutus koneellisen puunkorjuun kehittymiseen maailmanlaajuisesti. Teemme edelleenkin työtä reilulla Ponsse-asenteella ja osaamisella kohti entistäkin tuloksellisempia ja ympäristöystävällisempiä puunkorjuun ratkaisuja. Mikä tärkeintä, yksin emme ole saavuttaneet mitään. Työtä on aina tehty Teidän kanssanne – porukalla. Suuri kiitos siitä. JUHLAKIERTUE Aina ei ole mahdollista kutsua Teitä meille kylään, joten me tulemme luoksesi maailmanlaajuisen Ponsse ”Porukalla”-kiertueen muodossa. Kiertue työnäytöksineen starttaa 23.1. Aurasta ja kiertää juhlavuoden aikana maailman ympäri. Kiertue huipentuu FinnMETKO-näyttelyyn syyskuussa 2020. Maailmanlaajuisesti tapahtumia on 28 maassa yli 100. Katso tapahtumien tarkempi sisältö netistä www.ponsse.com.

A logger’s best friend

SUOMI: AURA IMATRA KARSTULA VIEREMÄ HYRYNSALMI ROVANIEMI EUROOPPA: RUOTSI NORJA TANSKA SAKSA ISO-BRITANNIA IRLANTI RANSKA ESPANJA PORTUGALI SLOVENIA ITÄVALTA UNKARI SLOVAKIA TSEKKI PUOLA LIETTUA LATVIA VIRO MUU MAAILMA: BRASILIA USA KANADA CHILE AUSTRALIA URUGUAY VENÄJÄ KIINA JAPANI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 69

Talouden heikentynyt suhdanne näkyy myös puukaupassa

P

uukauppa on edellisvuosia vaisumpaa. Kuitu- ja tukkipuun ostomäärät ovat tammi-marraskuun ajalta viiden edellisen vuoden keskiarvoa jäljessä.

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten tammi-marraskuun puun ostomäärä yksityismetsistä oli 28,4 miljoonaa kuutiota, mikä on 10 prosenttia vähemmän kuin viiden edellisen vuoden vastaavan ajan keskiarvo. Kuitupuun ostomäärä, 16,3 miljoonaa kuutiota, oli 2 prosenttia vähemmän kuin viiden edellisen vuoden tammi-marraskuussa. Tukkien ostomäärä oli 11,1 miljoonaa kuutiota, mikä on 21 prosenttia vähemmän kuin viiden edellisen vuoden vastaavana aikana. - Metsäteollisuus toimii globaalissa ympäristössä, joten esimerkiksi maailmantalouden kasvun hidastuminen ja epävarmuuden lisääntyminen heijastuvat myös puukauppaan, toteaa Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Karoliina Niemi.

Kantohinnat laskivat

Tukkien keskikantohinnat

laskivat 1-2 prosenttia lokakuusta. Mäntykuidun keskikantohinta laski 5 prosenttia ja kuusi- ja koivukuidun 3 prosenttia lokakuusta. Marraskuussa mäntytukista maksettiin keskimäärin 53 euroa kuutiolta ja kuusitukista 57 euroa kuutiolta, mutta hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 32 ja 60 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 42 euroa kuutiolta ja vaihteli 30 ja 47 euron välillä. Kuitupuiden keskikantohinta oli 16-18 euroa kuutiolta ja hinta vaihteli 11 ja 22 euron välillä. Kantohintojen vaihteluun on useita syitä. Hintatasoon vaikuttavat muun muassa hakkuutapa, korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto sekä korjuuajankohta ja -olosuhteet. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä metsäkohteilla.

Suometsät tärkeitä puuhuollolle - vesistövaikutuksia tulee seurata tarkasti

Suometsät ovat tärkeässä roolissa teollisuuden puuhuollon kannalta. Turvemaiden metsät

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten tammi-marraskuun puun ostomäärä yksityismetsistä oli 28,4 miljoonaa kuutiota, mikä on 10 prosenttia vähemmän kuin viiden edellisen vuoden vastaavan ajan keskiarvo.

ovat hyvin monimuotoisia ja paikalliset vesiolosuhteet vaihtelevat eri puolilla maata. Marraskuun lopulla julkaistujen uusien valtakunnallisten arvioiden mukaan metsistä ja soilta tuleva kokonaisvesistökuormitus ei ole kasvanut, mutta metsätalouden aiheuttama osuus on aiemmin arvioitua suurempi.

Lisätutkimusta metsätalouden vesistövaikutuksista tarvitaan, ja metsäteollisuus haluaa olla mukana kehittämässä toimivia ratkaisuja suometsien hoitoon ja käyttöön. Toimenpiteiden ennakkosuunnittelu ja laadukas toteutus tarvitsee saumatonta yhteistyötä ja tiedonkulkua eri tahojen ja toimijoiden välillä.

Metsistä ja soilta tuleva vesistökuormitus ja metsätalouden vaikutukset kuormitukseen arvioitiin MetsäVesi -hankkeessa. Tulokset osoittavat, että metsätalouden aiheuttaman ravinnekuorman kehitystä on tarve seurata jatkuvasti ja parantaa vesiensuojelua muuttuvassa ilmastossa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

70 KONEURAKOINTI

Metsäteollisuus vähentää edelleen päästöjään

M

Aktiivinen ja kestävä metsänhoito pitää nielut kunnossa

etsäteollisuus vastaa hallituksen asettamaan 2035 -hiilineutraalisuustavoitteeseen vähentämällä jo nykyisin pieniä päästöjään sekä valmistelemalla alalle oman kunnianhimoisen ilmastotiekartan. Suomen hiilineutraalisuustavoite on äärimmäisen kova. Suomessa metsät kasvavat paljon enemmän kuin niitä vuosittain käytetään. Silti esimerkiksi hiilinielujen turvaamiseksi tarvitaan useita toimenpiteitä.

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama ja 15.11.2019 julkaistu selvitys kertoo, että Suomen vuodelle 2035 asettama hiilineutraalisuustavoite on äärimmäisen kova. Selvityksen PITKO-skenaarioissa VTT ja Suomen ympäristökeskus SYKE hahmottelevat kasvihuonekaasujen pitkän aikavälin mahdollisia kokonaispäästökehityksiä. Vastaavasti maankäyttösektoria koskevia tulevaisuudenkuvia on luodattu MALUSEPO-skenaarioissa, jonka on koonnut Luonnonvarakeskus.

Metsäteollisuuden teh- tailla fossiilisista irtautuminen on jo pitkällä Fossiilisista polttoaineista ir-

Metsäteollisuuden tehtaiden energiantuotannosta noin 85 prosenttia on uusiutuvaa energiaa ja tavoitteena on kasvattaa sen osuus 90 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä.

tautumisen ansiosta metsäteollisuuden tuotantoon suhteutetut hiilidioksidipäästöt ovat jo nyt vähentyneet noin 64 prosenttia 1990-luvun alkuun verrattuna. Metsäteollisuuden tehtaiden energiantuotannosta noin 85 prosenttia on uusiutuvaa energiaa ja tavoitteena on kasvattaa sen osuus 90 prosenttiin vuoteen

2025 mennessä. Tämän kaltainen kehitys on välttämätöntä myös muussa yhteiskunnassa, mikäli Suomen ilmastotavoitteet halutaan saavuttaa. Metsäteollisuus korostaa, että alan investoinnit ja kehittyminen ovat perusedellytyksiä kaikille Antti Rinteen hallituksen päätavoitteille, joita ovat korkea

työllisyysaste, talouden tasapaino ja vähäpäästöisyys. Metsäteollisuus valmistelee parhaillaan omaa ilmastotiekarttaansa, joka tarjoaa keväällä 2020 päättäjille näkymän uudistuvan puunjalostuksen suomiin mahdollisuuksiin hidastettaessa ilmastonmuutosta.

Suomessa metsät kasvavat paljon enemmän kuin niitä vuosittain käytetään. Maamme metsien hiilivarasto siis kasvaa koko ajan. Metsien kasvusta ja elinvoimaisuudesta on huolehdittava myös jatkossa. On tärkeää, että maa- ja metsätalousministeriön toimesta on selvitetty, kuinka maankäyttösektorilla voidaan vähentää päästöjä. Vielä tärkeämpiä ovat aidot käytännön toimet. Esimerkiksi aktiivisella ja oikea-aikaisella metsänhoidolla parannetaan metsien kasvukuntoa ja ehkäistään metsätuhoja. Metsien terveyden merkitys korostuu ilmastonmuutoksen etenemisen myötä, sillä kuten Keski-Euroopassa on nähty, hiilinielu voi muuttua hetkessä päästöksi metsätuhojen seurauksena. Myös metsäkadon ehkäisy ja metsitys ovat tärkeitä toimia. Aikanaan nämä toimet lisäävät myös puun tarjontaa jalostukseen ja edesauttavat puupohjaisten tuotteiden tarjoamia ilmastoratkaisuja maailmanlaajuisilla markkinoilla.

Metsäteollisuus ry tiedote

UUTUUS LOGSET 8H GTE HYBRID Tuottavampi kone alhaisemmalla polttoaineenkulutuksella

Logset Oy Hännisentie 2 66530 Koivulahti Puh. 010 286 3200

Myynti: Erno Mäntynen Puh. 040 849 3115 erno.mantynen@logset.fi

201905_LOGSET_MetsäalanAmmattilehti_221 x 155_V.1.0.indd 1

www.logset.com

03.06.2019 15:11:43


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 71

Metsä Groupin sellu- ja sahateollisuudelle kansainvälinen tunnustus kestävän kehityksen työstä

M

etsä Groupin sellu- ja sahateollisuudesta vastaava Metsä Fibre on saanut tunnustusta kestävän kehityksen eteen tekemästään työstä kansainvälisessä EFQM-laatupalkintokilpailussa. Yhtiö voitti Outstanding Achievement for Sustainability -palkinnon ja saavutti Recognised for Excellence 6 Stars -arvion. Palkinto myönnettiin Metsä Fibren erinomaisesta työstä kestävän kehityksen edistämisessä ja jatkuvassa parantamisessa. Erityistä kiitosta Metsä Fibre sai EFQM-arvioitsijoilta siitä, miten kestävä kehitys huomioidaan yhtiön investoinneissa ja toimintasuunnitelmissa ja kuinka vastuullisuus näkyy yrityskulttuurissa kaikilla organisaatiotasoilla. - Olemme iloisia ja ylpeitä saamastamme tunnustuksesta. Metsä Fibren keskeisenä periaatteena on toiminnan jatkuva parantaminen, ja otamme kestävän kehityksen ja vastuullisuuden huomioon kaikessa toiminnassamme. Käytämme kestävästi hoidetuista metsistä tulevaa pohjoista puuta, ja valmistamme siitä resurssitehokkaasti tuotteita, joilla voidaan korvata fossiilisia raaka-aineita ja materiaaleja. Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista ja turvallisuudesta, ja kehitämme tuotantolaitoksiamme entistäkin ympäristö-, materiaali- ja energiatehokkaammiksi. Tämän lisäksi hyödynnämme tuotannon sivuvirrat mahdollisimman tehokkaasti uusiutuvana energi-

ana ja muina biotuotteina, Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen sanoo. - Hyödynnämme EFQM-mallia toimintamme pitkäjänteiseen kehittämiseen. Tässä työssä ulkopuolelta saatu palaute on meille arvokasta, Nousiainen jatkaa. EFQM Excellence -mallia käytetään toiminnan arviointi- ja kehittämistyökaluna kymmenissä tuhansissa organisaatioissa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla eri puolilla maailmaa. EFQM-kilpailun tavoitteena on tunnistaa edelläkävijäorganisaatioita, joilla on esittää selkeitä tuloksia strategiansa toimeenpanemisesta ja toimintansa jatkuvasta parantamisesta. Metsä Fibre osallistui nyt toista kertaa kansainväliseen EFQM-laatupalkintokilpailuun, jossa se ylsi yhdeksi finalistiksi vuonna 2015. Tänä vuonna Metsä Fibre paransi tulostaan tasolle Recognised for Excellence 6 Stars ja voitti Outstanding Achievement of Sustainability -palkinnon. Vuonna 2012 yhtiö voitti Suomen Laatupalkinnon.

Uutuus

Etelä-Karjalaan 2 700 hehtaaria luonnonsuojelualueita valtion maille

V

altioneuvosto ja ympäristöministeriö ovat 14.11.2019 antaneet asetukset, joilla Etelä-Karjalan maakuntaan perustetaan valtion maille yhteensä 57 luonnonsuojelualuetta. Kaikki alueet ovat valtion omistuksessa, ja ne on jo aiemmin osoitettu luonnonsuojelukäyttöön.

Valtioneuvoston asetus koskee seitsemää aluetta, joiden koko vaihtelee noin sadasta hehtaarista noin 500 hehtaariin. Yhteensä näiden alueiden pinta-ala on noin 1 685 hehtaaria. Samalla ympäristöministeriö on antanut asetuksen 50 suojelualueen perustamisesta, jotka ovat kooltaan edellisiä pienempiä. Näitä alueita on yhteensä noin 1 050 hehtaaria. Alueet sijaitsevat Imatran ja Lappeenrannan kaupungeissa sekä Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kunnissa. Suojeltavat alueet ovat pienehköjä, mutta ne edustavat varsin monipuolisesti Etelä-Karjalan maakunnan vanhoja metsiä, soita, harjuja, järviluontoa ja tärkeitä lintualueita. Suurimmat alueet ovat linnustoltaan maan tärkeimpiin kohteisiin kuuluva Siikalahden alue sekä Konnunsuon alue. Alueet on varattu jo aiemmin luonnonsuojelutarkoituksiin, ja ne kuuluvat pää-

osin valtakunnallisiin suojeluohjelmiin sekä Natura 2000 -verkostoon. Lisäksi mukana on useita Etelä-Suomen metsiensuojeluohjelma METSOn puitteissa valtiolle hankittuja alueita. Perustamisasetusten myötä alueilla tulevat voimaan luonnonsuojelulain mukaiset, valtion luonnonsuojelualueita koskevat rauhoitusmääräykset. Niiden tavoitteena on suojelualueen luonnontilan säilyttäminen ja luontaisen kehityksen turvaaminen. Luontoa muuttava toiminta ei ole alueilla sallittua, mutta jokamiehenoikeudet ovat voimassa normaaliin tapaan. Luonnonsuojeluun liittyvien tavoitteiden ohella alueet palvelevat myös retkeilyä, opetusta ja tutkimusta. Alueilla sallitaan myös metsästystä: valtaosalla valtioneuvoston asetuksella perustetuista suojelualueista on muun muassa sallittua metsästää hirveä, metsäjänistä ja rusakkoa sekä villisikaa. Metsähallitus voi luonnonsuojelulain nojalla lisäksi myöntää luvan hirvenajoon sekä vieraslajien ja vahinkoa aiheuttavien pyyntiluvanvaraisten riistaeläinlajien poistamiseen kaikilla perustetuilla luonnonsuojelualueilla. Asetukset tulevat voimaan 1.12.2019. Nykyisten metsästysvuokrasopimusten mukainen metsästys voi alueilla jatkua 28.2.2021 saakka.

Vallankumouksellinen työkonediesel vaativiin olosuhteisiin on ensimmäinen erityisesti työkoneiden dieselmoottoreille suunniteltu moottoripolttoöljy. Sen laadukkaat lisäaineet puhdistavat polttoainejärjestelmää ja myös pitävät sen puhtaana. Puhdas moottori pääsee käymään täydellä teholla, minkä seurauksena kulutus ja käyttökustannukset pienenevät. MPÖ PLUS -TYÖKONEDIESEL

MPÖ Plus toimii ensiluokkaisesti kaikissa työkoneiden dieselmoottoreissa ja suoriutuu erityisen hyvin pölyisissä ja kovaa vääntöä edellyttävissä olosuhteissa. Myynnissä St1- ja Shell-asemilla sekä suoratoimituksina asiakkaan säiliöön. Lue lisää www.st1.fi/mpo-plus


METSÄALAN AMMATTILEHTI

72 KONEURAKOINTI

Nielulaskelmat vaativat läpinäkyvyyttä ja epävarmuustarkasteluja

Tilaa alan suurin lukupaketti!

Vain 49 eur / vuosi / 6 numeroa Soita 050 412 9030 Tilaukset kätevästi netissä:

ammattilehti.fi Lähde mukaan osastolla

Jämsä 3.-5.9. www.finnmetko.fi

S

uomen päästövähennyksiä ja hiilinieluja kartoit- tavien selvitysten alustavat tulokset yllättivät Bioenergia ry:n: muutos hiilinielussa vuosien 2015 ja 2030 välillä on aivan erisuuntainen kuin vain reilut puoli vuotta aiemmin tehdyssä arviossa.

Nieluarvioiden suuret vaihtelut lyhyessä ajassa tekevät politiikanteosta vaikeaa. Bioenergia ry toivoo, että lopullisten oletusten ja laskelmien raportointi joulukuussa on läpinäkyvää ja että raportoinnissa otetaan huomioon ilmastopaneelin suositukset epävarmuuden käsittelyn osalta. Työ- ja elinkeinoministeriön 15.11.2019 järjestämässä tilaisuudessa julkistettiin uusia laskelmia ja skenaarioita, joilla Suomi voisi saavuttaa hiilineutraaliuden 2035. Laskelmat olivat pitkän aikavälin kokonaispäästökehitystä ja päästövähennyspolkuja arvioivaan PITKO:n jatkoselvityksen ja maataloussektorin, maankäytön ja metsätalouden kasvihuonekaasupäästöjä ja hiilinieluja arvioivan MALUSEPO-selvitysten alustavia tuloksia. Lopulliset tulokset valmistuvat joulukuussa. PITKO ja MALULU-selvityksen edelliset tulokset julkaistiin helmikuussa. Niistä on nyt uusittu perusskenaario (WEM), Jatkuva kasvu -skenaario sekä Säästö -skenaario, kaksi jälkimmäistä siten, että tavoite hiilineutraaliudesta vuonna 2035 toteutuisi. Merkittävin muutos arvioissa

koskee Suomen hiilinielujen kehitystä. Uusien laskelmien mukaan hiilinielut ovat merkittävästi Luonnonvarakeskuksen alkuvuoden julkaisua alhaisempia ja tähän on kiinnitetty huomiota jo useissa tiedotusvälineissä. - Meidät tämä tulos yllätti. Ei sen vuoksi, että nielut ovat pienemmät kuin aiemmin arvioitiin, sillä tämän Tilastokeskus kertoi jo tammikuussa. Meidät yllätti nyt se, että muutos hiilinielussa 2015-2030 on aivan erisuuntainen kuin vain reilut puoli vuotta aiemmin tehdyssä arviossa, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka. Tilastokeskus kertoi jo tammikuussa 2019, että uusimpien valtakunnan metsien inventoinnin tietojen käyttöönotto pienensi viimeisimpien vuosien metsämaan nettonielua verrattuna edellisiin julkistuksiin. Lisäksi tietyt menetelmämuutokset laskivat metsämaan nettonielun tasoa koko aikasarjan osalta. Vaikutus esimerkiksi vuoden 2017 osalta oli lähes 7 Mt, mikä on esimerkiksi hieman enemmän kuin maatalouden päästöt Suomessa. - Tämä ei ollut ensimmäinen eikä ehkä viimeinen kerta, kun nieluarvio muuttuu. Vaihtelut arvioissa ovat lyhyessäkin ajassa niin suuria, että se tekee päätöksenteon lukujen perusteella hyvin haastavaksi. Toivomme siksi, että lopullisten laskentaoletusten ja laskelmien raportointi joulukuussa on MALULU -hankkeen tavoin läpinäkyvää ja että raportoinnissa otetaan huomioon ilmastopaneelin suosituk-

set epävarmuuden käsittelyn osalta. Erityisesti tulisi kuvata hyvin muutokset verrattuna helmikuun arvioon, Laurikka jatkaa. Suomen ilmastopaneeli selvitti vuonna 2017 biotalousalan tutkijoiden käsityksiä metsien hyödyntämisen ilmastovaikutuksista. Väittämien arviointiin ja työstämiseen osallistui 28 tutkijaa Helsingin yliopistosta, Ilmatieteen laitokselta, Itä-Suomen yliopistosta, Jyväskylän yliopistosta, Luonnonvarakeskuksesta, Suomen ympäristökeskuksesta ja Teknologian tutkimuskeskuksesta VTT:ltä. ”Metsien käytön poliittista päätöksentekoa varten tuotettuja Suomen metsien tulevaa kehitystä kuvaavia mallilaskelmia olisi hyvä täydentää analyyseillä, jotka ottavat huomioon: - eri ilmastonmuutosskenaariot - muutokset typen saatavuudessa ja muissa tekijöissä, jotka vaikuttavat puiden kasvuun ja päästöihin maaperästä - hiilivarastojen pysyvyyteen liittyvät riskit (esimerkiksi tuholaisten ja myrskyjen vaikutukset) ja vaikutusten suuruusluokka - hiilivaikutusten lisäksi muut ilmastoon vaikuttavat tekijät (albedo, aerosolit, musta hiili) - kotimaisten hakkuiden määrään vaikuttavat puutuotteiden kysynnän ja tuontipuun saatavuuden trendit.” Luonnonvarakeskus kertoi lokakuussa, että Suomen metsien kasvu on edelleen kiihtynyt: 108 miljoonaan kuutiometriin vuodessa (aiempi luku 107 miljoonaa m3).

Rauman sahahankkeelle rakennuslupa - työllistää jopa 500 henkilöä

M

etsä Groupiin kuuluvalla Metsä Fibrellä on käyn- nissä hankesuunnittelu mäntysahan rakentamisesta Rauman tehdasalueelle. Rauman kaupunki on myöntänyt rakennusluvan Metsä Fibrelle sahan rakentamiselle.

www.arilahtiky.fi

Rauman sahahankkeessa on käynnissä hankesuunnitteluvaihe, joka sisältää esisuunnittelun, ympäristölupaprosessin, aiesopimukset päälaitteista ja projektin investointiesityksen. - Hankesuunnittelu etenee aikataulussaan. Rauman kaupunki myönsi rakennusluvan tällä viikolla ja sahan ympäristölupahakemus on käsittelyssä. Tarkoituksena on valmistella

investointiesitys niin, että varsinainen investointipäätös olisi mahdollista tehdä vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, kertoo projektijohtaja Harri Haapaniemi. Sahalla on tarkoitus hyödyntää viimeisintä teknologiaa kaikissa vaiheissa. Konenäön hyödyntäminen sahaprosessin eri vaiheissa on merkittävä uudistus - vastaavaa teknologiaa ei vielä ole käytössä muualla sahateollisuudessa.

Rauman sahahanke

Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Rauman sahalaitoksen rakennusvaiheen työllisyysvaikutus arvioidaan olevan noin 1 500 henkilötyövuotta. Se työllistäisi suoraan noin 100 henkilöä ja koko suorassa arvo-

ketjussaan noin 500 henkilöä. Nyt menneillään olevan sahan hankesuunnittelun tavoitteena on luoda edellytykset Rauman mäntysahan investointipäätökselle. Sahan arvioitu tuotanto olisi noin 750 000 kuutiometriä vuodessa, ja sen on tarkoitus olla modernein ja tehokkain laitos alallaan koko maailmassa. Sahalinjan uuden teknologian ja datan hyödyntämisen taso nostetaan selvästi nykyisiä sahalaitoksia korkeammalle. Investoinnin arvo olisi noin 200 miljoonaa euroa. Suomesta hankittavan tukin käyttö sahalla olisi noin 1,5 miljoonaa kuutiota vuodessa. Varsinainen investointipäätös sahan mahdollisesta rakentamisesta tehdään aikaisintaan alkuvuonna 2020.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 73

Luonnonvarakeskuksen Metsäsektorin suhdannekatsaus 2019-2020:

Metsäteollisuuden heikkenevä suhdanne alentaa tuotanto- ja hakkuumääriä

M

aailmantalouden kasvun heikkeneminen ja kysynnän laantuminen vähentävät useiden metsäteollisuustuotteiden tuotanto- ja vientimääriä tänä ja ensi vuonna. Myös teollisuuspuun hakkuumäärät vähenevät, raakapuun kantohinnat alenevat ja kantorahatulot kääntyvät laskuun vuoden 2018 suhdannehuipun jälkeen.

Sahatavaramarkkinoiden ylitarjonta laskee vientihintoja

Ylitarjonta tärkeimmillä vientimarkkinoilla heijastuu Suomen sahatavaran keskimääräiseen vientihintaan, jonka ennakoidaan laskevan kahdeksan prosenttia vuonna 2019. Sahoilla toteutetaan loppuvuoden ja talven aikana tuotannonrajoituksia, joihin viennin ongelmien lisäksi vaikuttaa sahatavaran kysynnän pieneneminen kotimaassa. Sahatavaran tuotanto supistuu kaksi prosenttia, mutta vientimäärä jää vuoden 2018 tasolle. Vuonna 2020 sahatavaran keskimääräisen vientihinnan laskun odotetaan jatkuvan, mutta kuluvaa vuotta loivempana. Sekä sahatavaran vienti- että tuotantomäärien odotetaan edelleen pienenevän kuluvasta vuodesta. Vanerin keskimääräisen vientihinnan ennustetaan vahvistuvan prosentin tänä vuonna. Sen sijaan tuotannon ja viennin ennakoidaan supistuvan, sillä tuotantoa on sopeutettu kiristyneen markkinatilanteen mukaiseksi. Ensi vuodeksi ei odoteta suuria muutoksia vanerin vientiin tai tuotantoon.

Sellun vienti uuteen ennätykseen, paperintuotanto sukeltaa

Vuonna 2019 sellun tuotanto kasvaa prosentin ja vienti kahdeksan prosenttia viime vuodesta. Tämä johtuu osin aiemmista kapasiteettilisäyksistä. Ensi vuonna viennin kasvu on vähäisempää ja tuotantomäärä alenee hieman. Vientimäärä on kuitenkin ennätyskorkea. Sellun korkeat varastomäärät sekä kysynnän lasku Kiinassa ja Euroopassa johtavat sellun keskimääräisen vientihinnan 16 prosentin laskuun tänä vuonna. Vaikka ensi vuonna hintakehitys kääntynee lievään nousuun, keskimääräinen vientihinta jää hieman tämän vuoden keskihintaa alhaisemmaksi. Vuonna 2019 paperin tuotanto- ja vientimäärät supistuvat

seitsemän prosenttia kysynnän ja tuotantokapasiteetin vähentymisten myötä. Ensi vuonna tuotanto ja vienti vähenevät vielä enemmän paperikoneiden sulkemisten vuoksi. Vientihinta alenee ensi vuonna kysynnän edelleen heiketessä ja sellun hinnan laskiessa. Kartongin vienti ja tuotanto vähenevät tänä vuonna pari prosenttia heikentyneen kysynnän seurauksena. Keskimääräinen vientihinta nousee kuitenkin hieman. Ensi vuodelle tuotantoja vientimääriin sekä vientihintoihin ei odoteta merkittäviä muutoksia. Suomelle tärkeän taivekartongin näkymät ovat suhteellisen vakaat.

Teollisuuspuun hakkuut ja kantohinnat alamäessä

Puutuoteteollisuuden heikentyneen suhdanteen ja tuotantomäärien pienenemisen vuoksi tukkipuiden keskimääräiset kantohinnat alenevat tänä vuonna 3-7 prosenttia. Sellun ja kartonkien tuotannon pysyminen korkealla tasolla pitää kuitupuiden kantohinnat 0-2 prosentin kasvussa. Teollisuuspuun hakkuut vähenevät viisi prosenttia hieman yli 65 miljoonaan kuutiometriin. Raakapuun tuonti pysyy vuoden 2018 tasolla. - Ensi vuonna teollisuuspuun hakkuut vähenevät edelleen kolme prosenttia. Sahateollisuuden tuotannon alenemisen jat-

kuessa tukkien kantohinnat laskevat kuluvasta vuodesta 2-3 prosenttia, arvioi tutkija Jussi Leppänen Luonnonvarakeskuksesta (Luke). Paperin kysynnän väheneminen sekä sellun ja kartongin tuotantojen kasvun pysähtyminen laskevat kuitupuiden kantohintoja 1-2 prosenttia. Raakapuun tuonnin ennustetaan kasvavan hieman kuluvasta vuodesta. Yksityismetsätalouden bruttokantorahatulot laskevat tänä vuonna kahteen miljardiin euroon, ja ensi vuonna kokonaissumma pienenee edelleen hieman. Yksityismetsien hehtaarikohtaisen liiketuloksen ennakoidaan laskevan alle 140 euroon hehtaarilta vuonna 2019. Vuonna 2020 liiketulos alenee alle 130 euroon hehtaarilta.

Tukki- ja kuitupuiden kantohinnat puolivuosittain 2011-2020e vuoden 2018 hinnoin.

Metsähakkeen käyttö kasvaa hieman

Päästöoikeuksien hinnat ovat nousseet lähes kolminkertaisiksi viimeisen vuoden aikana, mikä tukee metsähakkeen, kuoren ja purun kilpailukykyä lämmöntuotannossa. Metsähakkeen käytön ennakoidaan kasvavan tänä ja ensi vuonna pari prosenttia. Metsähakkeen keskimääräinen laitoshinta nousee hieman. Puupellettien kotimaisen kulutuksen ja tuotannon ennakoidaan kasvavan muutaman prosentin vuosivauhtia. Metsäsektorin keskeiset ennustemuuttujat 2018-2020e.


74 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kalle Kärhä, Heikki Kääriäinen, Kimmo Roininen, Hanna Haavikko & Teijo Palander

Polttoaineen kulutusta puunkorjuussa selvitettiin laajalla seurantatutkimuksella

Polttoaineen tankkaus käynnissä Stora Enson ja Itä-Suomen yliopiston seurantatutkimuksessa; Ponsse Scorpion -hakkuukoneen tankkiin on tankattu 99,921 litraa polttoainetta.

S

tora Enso ja ItäSuomen yliopisto selvittivät yhteis- työssä polttoaineen kulutusta puunkorjuussa. Tutkimuksessa polttoaineen kulutus oli harvennushakkuilla noin litran verran korkeampi korjattua kiintokuutiometriä kohden kuin päätehakkuulla.

na on parantaa energiatehokkuutta neljä prosenttia vuoteen 2020 mennessä vuodesta 2015. Jotta asetetut energiatehokkuustavoitteet voidaan saavuttaa, on tehtävä kehitystyötä koko puunhankintaketjussa. Erittäin tärkeässä roolissa on puunkorjuu ja puutavaran kaukokuljetus sekä niiden energiatehokkuus ja päästöt.

Metsien sekä puusta valmistettujen uusiutuvien tuotteiden rooli ilmastonmuutoksen torjumisessa on ollut pitkään puheenaiheena. Myös energiatehokkuus ja päästöjen vähentäminen ovat olleet vahvasti esillä ilmastonmuutoskeskusteluissa. Stora Ensolla on tavoitteena vähentää hiilidioksidi- ja muita kasvihuonekaasupäästöjä myytyä sellu-, paperi- ja kartonkitonnia kohti yhteensä 31 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2010 tasosta. Stora Enson Suomen puunhankinnassa tavoittee-

Millä tekijöillä vaikutusta polttoaineen kulutukseen?

Suomessa polttoaineen kulutusta puunkorjuussa ei ole selvitetty laajoilla seurantatutkimuksilla yli 15 vuoteen. Viimeisin tutkimus on vuodelta 2003 (Kaarlo Rieppo ja Jouko Örn: Metsäkoneiden polttoaineen kulutuksen mittaaminen, Metsätehon raportti 148). Myös kansainvälisesti hakkuukoneiden ja kuormatraktoreiden polttoaineen kulutusta on tutkittu suhteellisen

Näin tutkimus tehtiin

Tutkimuksessa selvitettiin hakkuukoneiden ja kuormatraktoreiden polttoaineen kulutusta seurantatutkimuksella, joka oli käynnissä maaliskuusta 2018 huhtikuuhun 2019. Polttoaineen kulutusdataa kerättiin hakkuusta yhteensä 520 puunkorjuutyömaalta ja metsäkuljetuksesta 328 työmaalta. Polttoaineen kulutusdataa saatiin kaikkiaan 17 hakkuukoneesta ja 13 kuormatraktorista. Seurantakoneiden työmaatankeissa oli digitaaliset Piusi K24 -virtausmittarit, joiden mittatarkkuus oli ±1 prosenttia. Tutkimuksessa kokonaispolttoaineen kulutus oli 309 770 litraa hakkuussa ja 156 230 litraa metsäkuljetuksessa. Ainespuuta työmailta tutkimuksessa hakattiin yhteensä 314 663 m3 ja metsäkuljetettiin 222 678 m3. Tuotantoaikaa hakkuukoneilta kertyi yhteensä 20 418 tuntia ja 13 619 tuntia kuormatraktoreilta.

vähän laajoilla tutkimuksilla. Luotettavien päästölaskentojen laadinta edellyttää ajantasaista tietoa puunkorjuukoneiden polttoaineen kulutuksesta. Hyvin tärkeää on myös tietää, mitkä tekijät vaikuttavat metsäkoneiden polttoaineen kulutukseen, kun polttoaineen kulutusta ja päästöjä lähdetään aktiivisesti vähentämään. Stora Enso selvitti yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa polttoaineen kulutusta puunkorjuussa. Polttoaineen kulutusta tarkasteltiin kahdella mittarilla: 1) Mikä on metsäkoneiden tuntikohtainen polttoaineen kulutus (L/h) ja 2) Paljonko polttoainetta kuluu hakattua ja metsäkuljetettua kiintokuutiometriä kohden (L/ m3)?

Moottoritehoilla vaikutusta tuntikohtaiseen kulutukseen

Tutkimuksessa sekä hakkuussa että metsäkuljetuksessa metsäkoneen moottoritehot selittivät parhaiten tuntikohtaista polttoaineen kulutusta. Lisäksi koneen varustelulla - telat/ketjut - oli vaikutusta tuntikohtaiseen polttoaineen kulutukseen. Samoin korjuuolosuhteilla eli hakkuutavalla (ensiharvennus, myöhempi harvennus ja päätehakkuu), maalajilla (kivennäis-/turvemaa) ja lumen määrällä oli merkittävä vaikutus tuntikohtaiseen polttoaineen kulutukseen siten, että kivennäismaaharvennuksella

vähälumiseen aikaan tuntikohtainen polttoaineen kulutus oli matalin. Polttoaineen kulutus oli ensiharvennuksella keskimäärin 14,4 litraa/tunti hakkuussa ja metsäkuljetuksessa 10,5 litraa/tunti ja myöhemmällä harvennuksella 14,4 litraa/tunti hakkuussa ja metsäkuljetuksessa 11,0 litraa/ tunti. Toisaalta päätehakkuulla polttoaineen kulutus oli hakkuussa 15,8 litraa/tunti ja 11,8 litraa/tunti metsäkuljetuksessa. Kun verrataan tuntikohtaisia polttoaineen kulutuksia 2000-luvun alussa tehtyyn tutkimukseen (Rieppo ja Örn, 2003), havaitaan, että metsäkoneiden tuntikohtainen polttoaineen kulutus (L/h) on noussut kuluneen 15 vuoden aikana.

Mottikohtainen polttoaineen kulutus samalla tasolla

Korjuuolosuhteista poistuman keskijäreys, hehtaarikohtainen poistuma (m3/ha) sekä metsäkuljetusmatka selittivät parhaiten kiintokuutiometripohjaista (L/ m3) polttoaineen kulutusta puunkorjuussa. Myös tuottavuus hakkuussa ja metsäkuljetuksessa oli yhteydessä L/m3-polttoaineen kulutukseen. Tutkimuksessa kiintokuutiometrikohtainen polttoaineen kulutus puunkorjuussa (pitäen sisällään sekä hakkuun että metsäkuljetuksen polttoaineen kulutuksen) oli keskimäärin yhteensä 3,1 litraa/m3 ensiharvennuksella

ja myöhemmällä harvennuksella 2,3 litraa/m3. Vastaavasti päätehakkuulla polttoaineen kulutus oli keskimäärin yhteensä 1,4 litraa/m 3. Täten polttoaineen kulutus oli tutkimuksessa päätehakkuilla noin litran pienempi kuin harvennushakkuulla. Kun verrataan tutkimuksessa mitattuja puunkorjuun L/m 3 -polttoaineen kulutuksia 2000 -luvun alun polttoaineen kulutuksiin, nähdään, että kiintokuutiometripohjainen polttoaineen kulutus on pysynyt lähes samalla tasolla. Tätä selittää se, että vaikka polttoainetta kuluu tehtyä tuntia kohden enemmän, puunkorjuutyön tuottavuus on noussut merkittävästi ja tuntia kohti puuta katkotaan ja kuljetetaan tienvarsivarastolle isompia määriä kuin 15 vuotta sitten.

Kohti parempaa energiatehokkuutta

Tehty tutkimus tuotti uutta, tuoretta tietoa polttoaineen kulutuksesta puunkorjuussa. Tietoa voidaan hyödyntää, kun laaditaan puunkorjuun päästölaskelmia. Lisäksi tutkimustulokset tarjoavat tukevan perustan, minkä pohjalta lähdemme aktiivisesti parantamaan energiatehokkuuttamme puunkorjuussa tulevina vuosina.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 75

Uudet verkkosivut avattu www.prokop.fi

Lisätietoja: www.kronos.

Polttoaineen kulutus (litraa/tunti) hakkuukoneiden (yläkuva) ja kuormatraktoreiden (alakuva) moottoritehojen suhteen.

Kuormain ja vaunu vaativaan metsänhoitoon!

Kotimainen - Innovatiivinen - Arvonsa pitävä - Tarpeisiisi räätälöity

Keskimääräinen kiintokuutiometrikohtainen polttoaineen kulutus hakkuussa ja metsäkuljetuksessa hakkuutavoittain.

Wikar Oy, Wikarintie 12, Kruunupyy

Myynti puh. 040 506 5213 pelle.furubacka@kronos.

Polttoaineen kulutus hakkuussa poistuman keskijäreyden suhteen hakkuutavoittain.

Varaa osasto yrityksellenne! Polttoaineen kulutus metsäkuljetuksessa kuljetusmatkan suhteen hakkuutavoittain.

Lisätietoja: www.lakeusmessut.fi


76 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Tehdas täynnä uutta teknologiaa

E

mahdollista, vaikka läpimenoajat lyhenevät. Tuotanto ja kehittäminen siirtyvät toimintoina lähemmäksi toisiaan. On varauduttu mahdollisuuteen mukautua ja kasvaa tulevaisuuden teknologioiden mukana. Valmistuskapasiteetti riittää, vaikka mitä tapahtuisi.

nsimmäiset vihjeet siitä, että Komatsu Forest Ab suunnit- telee uuden metsäkonetehtaan rakentamista Uumajaan, saatiin jo reilu vuosi sitten. Viime huhtikuussa suunnitelmat tarkentuivat; kerrottiin, että hanke on monessa mielessä hyvin kunnianhimoinen.

Vastuu ympäristöstä

Vihjattiin minimiin painettavista ympäristövaikutuksista, valmistuksen hiilineutraaliudesta ja uudesta ajatuksesta rakentaa moderni laitteiden välinen Internet palvelemaan metsäkoneen kehittämis- ja valmistusprosessia.

Sopivasti iso mutta toimiva

Nyt tiedetään paljon enemmän yhdestä tämän hetken suurimmasta teollisesta investoinnista Ruotsissa. Rakennuksen mittakaava on kunnioitusta herättävä, siitä tulee kauaksi näkyvä maamerkki: alakerrassa pitkä kompakti kaksikerroksinen tuotantotila metsäkoneen valmistuslinjoineen ja asentajineen, niiden yläpuolelle kohoava tornimainen kuusikerroksinen osa, jota miehittää muu henkilöstö, metsäko-

Komatsu Forestille valmistuu täysin uusi metsäkonetehdas Uumajaan, mikä otetaan käyttöön jo vuoden 2020 aikana. Monella tavalla edistyksellinen tehdas tarjoaa entistä enemmän valmistuskapasiteettia.

nekonserni Komatsu Forest Ab:n väki muiden muassa. Rakennuksessa on pinta-alaa neljä hehtaaria. Kaikkiaan valmistuksessa ja konttoreissa työskentelee liki 550 henkilöä. Tehtaan valmistumisaikataulun mukaan metsäkoneiden valmistus pääsee siirtymään Gimonäsin perinteisistä

maisemista toiselle puolelle kaupunkia Klockarbäckeniin jo vuoden 2020 aikana. Muut toiminnot tulevat perässä.

Visiot muuttuvat arjeksi

Metsäkoneiden valmistus uudessa tehtaassa on jotain aivan muuta kuin tänä päivänä. IoT

(Internet of Things) otetaan laajasti käyttöön, hyödynnetään laitteiden keskinäistä kommunikaatiota ja moninkertaista kerättävän tiedon määrää. Laadun monitorointi pienimpiin yksityiskohtiin saakka tulee mahdolliseksi, turvallisuus paranee, asiakaslähtöinen joustavuus on

Kunnianhimoiset ympäristövaatimukset ovat osaltaan ohjanneet tehtaan kotipaikaksi Uumajan. Satama ja nopea vihreä raideyhteys, niiden merkitys on suuri, kun toiminta käännetään hiilineutraaliksi. Tehtaan kuluttamaa energiaa tuotetaan paikan päällä aurinkopaneeleilla ja geoenergialla ja sitä säästetään monilla rakenteiden ratkaisuilla. Komatsu Forest haastaa uudella investoinnillaan alan muita valmistajia. Modernin tuotantoteknologian lisäksi sillä on vahvuutena tehdaspaikkakunnan vitaalisuus. Uumajassa on laaja korkean tason koulutustarjonta, kasvava, keksi-iältään nuori koulutettu väestö ja seutukunnan pitkä traditio metsäkoneiden valmistamisessa.

Timo Korhonen, Komatsu Forest: Tästä tuli hyvä vuosi, näin me sen teimme

M

etsäkoneiden myynti Suomessa, Ruotsissa ja Bal- tiassa on jo pidempään pysytellyt hyvällä tasolla, jopa niin hyvällä, että kalusto kentällä on pitkästä aikaa mieluummin uudistunut kuin vanhentunut. Kasvaneessa markkinassa Komatsu Forest Oy on kyennyt nostamaan osuuttaan kotimaassa ja Baltiassa. Vähintään yhtä hyvää kehitys on ollut Ruotsissa, jossa vaillinaisista tilastoista huolimatta Komatsun voi väittää olleen vuoden mittaan useimmin ykkönen kuin kakkonen. Täällä

Suomessa asiakkaat perustelevat Komatsu-hankintaansa koneiden huimin harppauksin parantuneella laadulla. Se on varmasti yksi menestyksen tekijöistä, toinen yhtä tärkeä on Komatsu Forestin strategia ”intohimo teknologiaan”, joka on tuottanut koneisiin monia ylivertaisia teknisiä ratkaisuja. Ne tuovat helpotusta tämän päivän konetyön rutiineihin, mutta ennen muuta ovat varmistamassa Komatsu -koneiden kunnianhimoisia kehityssuunnitelmia kauaksi tulevasuuteen; sekä SmartFlow-hydrauliikka että MaxiXT-ohjausjärjestelmä sisältävät elementtejä, jotka tekevät mahdolliseksi

puunkorjuun teknologian seuraavan askeleen.

Palvelut kuvaan mukaan

Konemyynnin rinnalla kasvanut palvelujen rooli on Komatsu Forest Oy:ssä ollut hyvin näkyvillä koko kuluvan vuoden. On pidetty esillä mittavaa työtä asiakaspalvelun tuotteiden kehittämiseksi: huoltosopimukset, huoltoyritysten verkosto, asiakaspalvelukeskukset, varaosien nopeat toimitukset, DROPBOX -verkosto ja uudet, nopeasti kehittyvät digitaaliset palvelut MaxiFleet ja MaxiVision. Koko palvelutuotteiden muodostama kokonaisuus on äsken julkaistus-

sa uudessa organisaatiossa laitettu nippuun ja annettu asiakaspalvelupäällikön alaisuuteen. Uskaltaa luvata, että sama tahti jatkuu.

Tehtaalta asiakkaalle

Vuoden mittaan yli kolmensadan koneen operoiminen tehtaalta tai varastosta asiakkaalle täsmällisesti, oikein varusteltuna on mittava urakka. Komatsu Forest Oy:n markkinointiosasto on miehitykseltään trimmattu pieneksi mutta tehokkaaksi. Kotimaassa myyntipiirien lukumäärää ei ole kasvatettu, silti on pärjätty ja osuuksia kasvatettu. Konekauppojen jälkeistä suururakkaa,

valtavaa määrää palvelun ja juridiikan ohjaamia rutiineja, pyörittää kaksi tuotepäällikköä. Satu Härikkä pitää näpeissään tilaukset tehtaalta tarkkoine spesifikaatioineen, koordinoi ja konsultoi rahoituksia, vakuutuksia, rekisteröintejä ja kaiken päätteeksi laskuttaa koneet. Mika Hiltunen ottaa koneen haltuunsa, kun se Satun puolesta on toimitusvalmis. Mika junailee kuljetukset asiakkaille, kotimahan ja ulkomaille, tekee työmääräykset huoltopisteitä varten niissä tapauksissa, joissa kone menee ennen asiakkaalle luovutusta varusteluun tai huoltoon.

Nyt puhutaan puunkorjuun kuluttamasta polttoaineesta ja CO2-päästöistä

M

etsäkoneet käyttävät reilun kymmenesosan työkoneiden kuluttamista fossiilisista polttoaineista. Metsässä ollaan pitkään nykyisen moottoriteknologian varassa, jossa vasta uusien polttoaineiden käyttöönotto antaa mahdollisuuden pudottaa hiilipäästöjä kerralla.

Myös toisella rintamalla tapahtuu: Metsäteollisuus ja koneyrittäjät etsivät keinoja korjuuoperaation sisältä polttoaineen kulutuksen hillitsemiseksi, puhutaan korjattua kuutiometriä kohti kulutetusta polttoaineesta (tuotetuista kasvihuonekaasuis-

ta). Ratkaisuja etsitään laajasta kentästä: koneiden teknologiasta, korjuun organisoinnista ja koneilla työn tekemisen tavoista, metodeista. Jokainen metsässä työskentelevä kone on yksilö, myös polttoaineen kulutukseltaan. Eroja syntyy koneiden ja niiden miehistöjen välille, tämän totuuden taakse on toistaiseksi häipynyt eri konemerkkien ja niiden edustamien teknisten ratkaisujen paremmuus. Komatsu Forest on puhunut vuosikymmenet panoksistaan ja saavutuksistaan pienentää polttoaineen kulutusta. Käytetyin perustelu on ollut Komatsun hydrauliikan hyvä voimien siirtämisen hyötysuhde, joka on metsäkoneessa kulutuksen kan-

nalta a ja o. Absoluuttinen polttoaineen kulutettu määrä on noussut keskiöön vasta nyt, kun metsien hiilinielu ja puunkorjuun tuottamat päästöt on nostettu tikun nokkaan. Edessä on puunkorjuussakin päästötalkoot, mikä tarkoittaa entistä tiiviimpää yhteistyötä konevalmistajan, asiakkaiden, koneiden miehistöjen ja metsäteollisuuden kesken. Se asetelma, jossa alentuneet polttoainekustannukset olivat pitkään riski taksojen vedättämiseen alaspäin, kääntyy kohtapuoleen uuteen asentoon: metsäteollisuuden kannattaa maksaa bonusta pienin päästöin tien varteen tuodusta puumotista. Tämä olisi hyvä uutinen koneyrittäjille.

Edessä on puunkorjuussakin päästötalkoot, mikä tarkoittaa entistä tiiviimpää yhteistyötä konevalmistajan, asiakkaiden, koneiden miehistöjen ja metsäteollisuuden kesken.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Jari Nurminen Komatsu Forest Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi

KONEURAKOINTI 77

Perkins-maahantuoja

Ranska, Suomi, Viro, Espanja ja Turkki

Uudet edistykselliset Perkins‑teollisuusmoottorit YLI 1000 LAITEVALMISTAJAA LUOTTAA PERKINS‑LAATUUN.

Perkins tarjoaa laajan valikoiman eri päästöluokkien teollisuusmoottoreita, teholuokissa 10 kW - 225 kW. Uusimmat tekniset ratkaisut asennusvalmiina toimituksina.

Jari Nurminen (oik.) aloittaa Komatsu Forest Oy:n toimitusjohtajana 1.4.2020 alkaen. Eläkkeelle jäävä nykyinen toimitusjohtaja Jari Alahuhtala on palvellut yhtiötä 32 vuoden ajan.

K

omatsu Forest Oy:n hallitus on on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajaksi asiakaspalvelupäällikkö Jari Nurmisen (47) 1.4.2020 alkaen. Hän on tullut yhtiön palvelukseen vuonna 2010 ja toiminut siitä lähtien jälkimarkkinoinnin esimies- ja johtotehtävissä. Jari Nurmisen johdolla Komatsu Forest Oy:ssä on panostettu koneyrittäjille suunnattujen palveluiden kehittämiseen: On perustettu huoltokeskukset Pirkkalaan, Jyväskylään ja Rovaniemelle. Samaan aikaan yhteistyöyritysten muodostamaa Komatsu-palveluverkostoa on laajennettu Suomessa ja Baltiassa. Eläkkeelle jäävä nykyinen toimitusjohtaja Jari Alahuhtala on palvellut yhtiötä

32 vuoden ajan. Hän on toiminut erilaissa johtotehtävissä, työskennellyt Suomessa, Ruotsissa ja kymmenen vuoden ajan Venäjällä. Alahuhtala on eläkkeelle jäädessään 65 vuoden ikäinen.

Komatsu Forest lyhyesti

Komatsu Forest Oy on Komatsu Forest AB:n suomalainen tytäryhtiö, joka markkinoi ja myy Komatsu-metsäkoneita sekä varaosa- ja huoltopalveluita Suomessa ja Baltian maissa. Komatsu Forest -metsäkoneryhmään kuuluvat Uumajassa skandinaavisen teknologian koneita ja USA:n Chattanoogassa kokorunkoteknologian koneita valmistavat tehtaat. Hakkuulaitteita tehdään Ruotsissa ja Kanadassa: Logmax Grangärdessä, Southstar Kamloopsissa ja Quadco Quebecissa.

400‑sarja 10-50 kW

854‑sarja 45-86 kW

1200‑sarja 60-225 kW

PERKINS 85‑VUOTTA ‑ EDELLÄKÄVIJÄNÄ JO VUODESTA 1932.

PERKINS-UUTUUS IPERHE SYNCRO-MOOTTOR

904‑sarja ‑ 50-100 kW SECODI - PERKINS-MOOTTOREIDEN ASIANTUNTIJA Perkins-maahantuoja: Secodi Finland Oy, p. (09) 59191 contact@secodi.fi

www.secodi.fi

Atula Huoltopalvelut Oy on Komatsu Forest Oy:n uusi sopimushuoltaja Lounais-Suomessa

Atula Huoltopalvelut Oy:n pääpaikka Komatsu-metsäkoneiden huollon osalta on Maskussa sijaitseva uusi huoltopiste, varaosapalvelut yhtiö järjestää Maskun, Vahdon, Huittisten ja Loimaan toimipisteistään.

V

ahtolainen Atula Huoltopalvelut Oy aloittaa vuoden 2020 alusta Komatsu-metsäkoneiden sopimushuoltajana Lounais-Suomen alueella. Atula Huoltopalvelut Oy:n pääpaikka Komatsu-metsäkoneiden huollon osalta on Maskussa sijaitseva uusi huoltopiste, varaosapalvelut yhtiö järjestää Maskun, Vahdon, Huittisten ja Loi-

maan toimipisteistään. Atula Huoltopalvelut Oy toimii useiden maanrakennus- ja maatalouden työkonemerkkien huoltajana. Komatsu-maansiirtokoneista se on huolehtinut vuodesta 2016 alkaen. - Olemme Komatsu Forestissa jo pidemmän aikaa etsineet Lounais-Suomen alueelle huoltoyritystä, koska Komatsu-metsäkonekanta on siellä hyvässä kas-

vussa, kertoo Komatsu Forest Oy:n asiakaspalvelupäällikkö Jari Nurminen. Hän toteaa, että Atula Huoltopalvelut Oy:n työkonehuollon hyvä ammattitaito ja kokemus eri aloilla toimivien koneyrittäjien palvelusta mataloittavat kynnystä laajentaa toimintaa metsäkonepuolelle. Atula Huoltopalvelut Oy:n toimitusjohtaja Tero Atula on pannut merkille Komatsu-metsäkoneiden konekannan nousun

Atula Huoltopalvelut Oy:n toimitusjohtaja Tero Atula ja yhtiön hallituksen puheenjohtaja Sanna Haukila Komatsu Forestilla Pirkkalassa juuri tehdyn sopimuksen jälkeen.

alueella. - Komatsu Forest yhteistyö monipuolistaa sopivasti yhtiömme palvelurakennetta, teemme kaikkemme, jotta Komatsu-asiakkaat saavat Lounais-Suomessa parhaan mahdollisen huoltoja varaosapalvelun, jota kehitämme yhdessä Komatsu Forest Oy:n kanssa, kertoo Tero Atula, ja toivottaa koneyrittäjät tervetulleeksi vierailemaan toimipisteillään.

Komatsu Forest Oy ja Atula Huoltopalvelut Oy järjestävät yhdessä alueen metsäkoneasiakkaille avoimet ovet Maskun toimipisteellä joulukuussa tarkemmin ilmoitettavana ajankohtana. Atula Huoltopalvelut Oy on kasvava yritys, jonka palveluksessa on tällä hetkellä yhteensä 19 henkilöä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kiitos hyvät asiaKKaamme, tätä on ollut mukava tehdä

2019 on ollut palveluiden kehittymisen ja markkinoille tuomisen vuosi. MaxiFleet ja MaxiVision ovat siirtyneet koneyrittäjien normaaleiksi rutiineiksi. Koneiden ylläpidon varmistaminen huoltosopimuksella on nyt enemmän sääntö kuin poikkeus. Komatsu Forest Oy:ssä vuosi on ollut tekemistä täynnä: DROPBOX-verkostoa laajennettiin, uutta palvelukeskusta rakennettiin,

www.komatsuforest.fi

sopimushuoltopisteiden määrää kasvatettiin, Baltian verkostoa kehitettiin, Uumajassa ryhdyttiin rakentamaan maailman moderneinta metsäkonetehdasta, vuoden 2020 konemallit uusine ominaisuuksineen esiteltiin jo hyvissä ajoin. Myytiin enemmän koneita kuin koskaan ennen. Tästä on hyvä jatkaa vuonna 2020.

Komatsu Forest Oy:n henkilökunta toivottaa sinulle hyvää ja rauhallista joulunaikaa sekä menestyksekästä uutta vuotta 2020!


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 79

Rottnen voi varustella myös Waratahin kouralla

R

ottne -metsäkoneiden hakkuupäävalikoima on laajentunut. Jatkossa ruotsalaisvalmisteiset harvesterit voidaan varustella Rottnen, LogMaxin ja SP Maskinerin lisäksi myös Waratahin kourilla suomalaisten asiakkaiden toiveesta. - Nelirullaiset Waratah -hakkuupäät täydentävät valikoimaa hienosti ja nyt Rottne -harvestereihin löytyy varmasti kaikkiin asiakkaiden korjuutarpeisiin optimaalinen koura, kertoo Rottne -metsäkoneiden maahantuonnista vastaavan Suomen Työkone Oy:n Tatu Rintamäki.

Onnistunut asennus käytettyyn Rottneen

Marraskuun lopulla Kuorta-

Marraskuun lopulla Kuortaneella asennettin ensimmäistä kertaa Waratahin koura malliltaan H413 käytettyyn Rottne H11C -harvesteriin missä on Dasa Forester -mittalaite.

neella asennettin ensimmäistä kertaa Waratahin koura malliltaan H413 käytettyyn Rottne H11C -harvesteriin missä on

Dasa Forester -mittalaite. - Asennus sujui ongelmitta ja H413 on osoittautunut erittäin hyväksi valinnaksi kyseiseen

koneeseen, mihin sopisi vaihtoehtoisesti myös hieman isompi H414 -mallikin, ilmoittaa Rintamäki.

Waratah on maailman suurin harvesteripäiden valmistaja.

Metsien hiilinielun päivitetty vertailutasolaskenta valmistui

S

uomen metsien hiilinielun vertailutaso vuosille 2021-2025 on päivitetyn vertailutasolaskennan mukaan ilman puutuotteita -21,16 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (CO2-ekv) vuodessa ja puutuotteet mukaan lukien -27,64 miljoonaa tonnia vuodessa. Vertailutasolaskentaa päivitettiin Euroopan komission Suomelle kesällä 2019 toimittaman tarkastusraportin sekä komission kanssa syksyn aikana käytyjen

kahdenvälisten konsultaatioiden pohjalta. Laskenta tehtiin Luonnonvarakeskuksessa (Luke) eri alojen tutkijoiden yhteistyönä ja siinä otettiin huomioon myös laajemman tutkijayhteisön esittämiä huomioita. Uudet luvut ovat pienempiä kuin komissiolle vuoden 2018 lopulla toimitetut alustavat luvut (-27,88 ja -34,77). Myös laskennan sivutuotteena saatu arvio runkopuun hakkuukertymästä on päivitetyssä laskennassa pienempi kuin alkuperäisessä eli 76,7 miljoonaa m3 vuodessa aiemman 83,1 miljoonan m3 sijaan.

Korjuukelpoisuuskartat laajasti käytössä

K

orjuukelpoisuuskartat auttavat arvioimaan, missä olosuhteissa korjattavaksi suunniteltu kohde on kantavuuden puolesta toteutettavissa. Luokitus perustuu pysyviin ja hitaasti muuttuviin paikkatietoihin. Parhaiten kantaviksi arvioidut maastonkohdat on luokiteltu kelirikkokelpoisiksi, heikoiten kantavat talvikorjuuta edellyttäviksi. Kivennäismaiden pintaalasta noin 90 % ja turvemaistakin lähes kaksi kolmannesta on luokiteltu potentiaalisiksi kesäaikaiseen korjuuseen. Metsätehon mukaan korjuukelpoisuuskartat kattavat jo noin 80 % metsäpinta-alasta. Ne ovat maksutta käytettävissä usean eri palvelun kautta. Käyttökokemukset kartoista ovat olleet hyviä, ja niitä hyödynnetään aktiivisesti korjuun suunnittelun tukena. Kehitystyö painottuu jatkossa siihen, kuinka vallitseva ja ennustettu säätieto kytketään mukaan korjuukelpoisuuden arviointiin.

Investointi huolettomaan tulevaisuuteen

• CE-hyväksytyt ovet • palo-ovet • 50 ja 60 mm eristevahvuudet

WWW.FINDOOR.FI • 0400 384 939 Naarva EF28 syöttävä energiakoura.

Taloudellinen ja Tehokas erikoiskoura. Soveltuu harvestereihin ja kaivinkoneisiin

Naarva EF28 on suunniteltu ja valmistettu erityisesti energia- ja pienpuun käsittelyyn ( keruu, karsinta nipuissa, pituusmittaus ja katkaisu, kuormaus, integroitu hakkuu )

Luotettavaa tekniikkaa vuosikymmenien kokemuksella.

Hyvät keruuominaisuudet, nopea Ø 28 cm giljotiini ja erityisen hyvin nipun syöttöön soveltuva syöttörullatekniikka. Käyttäjäystävällinen automatiikka pituusmittauksella.

Korkea tuottavuus työjäljestä tinkimättä.

Käy katsomassa YouTuben Naarva-kanavalla EF28 esittelyvideo!

www.naarva.fi

Pamilonkatu 30, 80130 JOENSUU 013-825051

Mikko Häikiö 0400-193455 Janne Häikiö 040-7330405 info@pentinpaja.fi


80 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

John Deere Forestryn Joensuun tehdas on tehnyt uuden tuotantoennätyksen

J

ohn Deere Forestry Oy:n Joensuun tehdas on tehnyt tuotantoennätyksen lokakuun lopussa päättyvänä tilivuonna 2019. Aikaisempi ennätys on vuodelta 2008. Tehtaan valmistuskapasiteetti on kahdeksan konetta päivässä ja kokonaistuotantomäärä vuodesta 1972 alkaen on yli 32 000 metsäkonetta. Deere & Company on investoinut tällä vuosikymmenellä suomalaiseen metsäkoneliiketoi-

mintaan yli 50 miljoonaa euroa. Uusin, tehtaan laajennusta ja kapasiteetin lisäystä koskeva investointi on suurin yksittäinen investointi Joensuun tehtaaseen. Investoinnin toteutus aloitettiin kesällä 2019 ja se valmistuu vuonna 2021. Investoinnilla parannetaan ja laajennetaan Joensuun tehtaan kokoonpano- ja koeajotiloja sekä lisätään komponenttivalmistuksen kapasiteettia. Investoinnin kokonaismäärä on noin 15 miljoonaa euroa. - Tämä laajennus auttaa meitä jatkossa vastaamaan paremmin

kysyntään huippusuhdanteissa, kertoo tehtaanjohtaja Janne Haapasalo. Jatkuvalla panostuksella tuotekehitykseen vastataan asiakastarpeisiin ja luodaan innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja. Näistä viimeisimpänä jo lanseeratut TimberMatic Kartat sekä TimberManager -sovellukset sekä kuormatraktoreihin ja harvestereihin lanseerattu IBC-puominohjausjärjestelmä, joka on vakuuttanut metsäkoneasiakkaat laajasti eri puolella maailmaa.

Deere & Company on investoinut tällä vuosikymmenellä suomalaiseen metsäkoneliiketoimintaan yli 50 miljoonaa euroa. Uusimman investoinnin toteutus aloitettiin kesällä 2019 ja se valmistuu vuonna 2021.

www.kiesitech.fi

Joensuun tehtaan valmistuskapasiteetti on tällä hetkellä kahdeksan konetta päivässä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uusi John Deere H415HD -harvesteripää.

John Deere esittelee uuden H415HD -harvesteripään

K

estävyyttä, voimaa ja mittaustarkkuutta. John Deeren uusi, vaativan hakkuutyön ison L-kokoluokan harvesteripää H415HD on suunniteltu asiakastoiveiden perusteella. H415HD-harvesteripää on saatavana John Deere 1270G- ja 1470G -harvestereihin. John Deere -harvesteripäät ovat tunnettuja tuottavuudestaan, luotettavuudestaan ja mittaustarkkuudestaan. H415HD jatkaa nelirullaisten sarjaa ja tarjoaa väsymätöntä voimaa suurten ja vahvaoksaisten runkojen käsittelyyn.

H415HD sopii erinomaisesti mutkaisillekin puille

Uudessa H415HD-harvesteripäässä on vahvistettu tilttirunko, metalliset syöttömoottorien ja syöttömoottorien letkujen suojukset sekä Expander-tapit syöttömoottorien varsien ja alakarsintaterien akseleissa ja tilttisylinterien ylätapeissa. Edellä mainitut ovat saatavilla myös käytettyihin harvesteripäihin varaosina. Harvesteripään uusi, matalampi sahalaatikko ja kiinteän alakarsintaterän uusi muotoilu mahdollistavat puun kaatosahauksen alempaa sekä tehokkaamman

mutkaisien ja suurten runkojen käsittelyn. Harvesteripään runkoon on tehty useita vahvistuksia asiakaspalautteen perusteella. Harvesteripään tehokas nelirullasyöttö, erinomainen prosessointiteho, pitävä ote ja tehokas karsinta takaavat korkean tuottavuuden. Tehokas saha ja huippuunsa hiottu saha-automatiikka vähentävät sahausvirheitä ja tehostavat tuottavuutta. - Tehokkaat John Deere -harvesteripäät ovat ensiluokkaisia työkaluja, jotka vastaavat alan tiukkoihin laatuvaatimuksiin kaikissa työskentelyolosuhteissa. Harvesteripäiden testaus kuuluu John Deeren tuotetestausprosessiin. Jokaista harvesteripäämallia on testattu kenttäolosuhteissa useiden tuhansien tuntien ajan ennen sarjatuotannon aloitusta. John Deere -harvesteripäät suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa. Uusin H415HD täydentää harvesteripäiden L-kokoluokan. Huollettavuudeltaan, tuottavuudeltaan ja käyttöasteeltaan H415HD on lyömätön, kerrotaan John Deere Forestryltä. Tekniset tiedot: - Suurin sallittu läpimitta 750 mm - Syöttövoima 25 - 42 kN - Suurin syöttönopeus 2,9 - 7,0 m/s - Paino rotaattorilla ja linkillä 1530 kg

H415HD -harvesteripää on saatavana John Deere 1270G- ja 1470G -harvestereihin.

Xchange suutin 03051667

KONEURAKOINTI 81

Xchange laturi 03051392

Xchange startti 03050926

Oulun RK-Palvelu Oulu, 0443058610

Konehuolto Oikarinen

Kajaani / Pohjois-Savo, 0207120320 / 0400385764

Konehuolto Mikael Sabel Kokkola, 0400564981

Isokangas service

Vaasa, 063191810, 0443191875

Louhintahuolto Kallionpää Kitinoja, 0400366324

Seinäjoen moottorihiomo Seinäjoki, 064149511

JR-Diesel

Pieksämäki, 0405014792

Kratmo

Kuhmoinen / Espoo, 0504542999

Hämeen Diesel

Hämeenlinna, 036448612, fax: 036161072

Huolto-Särkkä

Lappeenranta, 054162654, fax: 054162700

Tekmep

Lieto, 0504498701

Diesel Motor Nordic Helsinki, 0931546407

Moottorin sarjanumerolla varmistat moottoriisi sopivat osat!


METSÄALAN AMMATTILEHTI

82 KONEURAKOINTI

Laukaan Tupaswilla osti Suomen Metsämuseo Luston harvinaisen PIKA 50 -metsäkoneen

S

uomen Metsämuseo Lusto on myynyt työnäytöskoneena toimineen PIKA 50 -monitoimikoneensa. Metsäkoneen osti Laukaan Tupaswilla Oy ja kauppa tehtiin 8.11.2019.

Luonnonhoitoa ilman välikäsiä

Lähde mukaan osastolla

Jämsä 3.-5.9. www.finnmetko.fi

SUOMEN MONIPUOLISEMMAN AGGREGAATTIKAUPAN ERIKOISHINNAT! Tapigenset (Kubota ) 11 kVA kotelossa................................ 5 700 € Tapigenset (Kubota) 18 kVA kotelossa................................. 6 900 € Tapigenset (Yanmar) 22 kVA kotelossa ............................... 7 100 € Tapigenset (Yanmar) 30 kVA kotelossa ................................ 8 900 € Tapigenset (FPT Iveco) 40 kVA kotelossa ............................ 9 300 € Tapigenset (FPT Iveco) 60 kVA kotelossa ......................... 11 300 € Tapigenset (FPT Iveco) 80 kVA kotelossa ......................... 11 900 € Tapigenset (FPT Iveco) 110 kVA kotelossa ....................... 13 500 € Tapigenset (FPT Iveco) 150 kVA kotelossa ....................... 17 500 € Tapigenset (FPT Iveco) 200 kVA kotelossa ....................... 21 600 € Tapigenset (Doosan) 225 kVA kotelossa .......................... 23 800 € Tapigenset (Doosan) 300 kVA kotelossa .......................... 30 900 € Toimitamme myös yllä mainittuja aggregaatteja ilman koteloa, trailerille tai merikonttiin asennettuna. Hinnat ALV 0%.

TAPIMER OY | Huhtimontie 2, 04200 Kerava p. 09 274 6530 | www.tapimer.fi

Laukaan Tupaswilla on vanhojen hirsirakennusten suojissa toimiva perinnekylä, joka järjestää muun muassa yritystapahtumia ja perhejuhlia. PIKA 50 on erinomainen lisä Tupaswillan Perinnekylän kokoelmaan, joka keskittyy vanhoihin maa- ja metsätalouskoneisiin. Yrityksen vuosittain järjestämillä Perinnepäivillä elokuun lopussa tehdään tutuksi entisajan maatalouskulttuuria ja myös metsänhoito on tärkeässä roolissa. ­- Haaveissa olisi, että pääsisimme tekemään koneella työnäytöstä ensi kesän Perinnepäivillä, suunnittelee Tupaswilla Oy:n isäntä ja toimitusjohtaja Juhani Kauppinen.

PIKA 50 -metsäkoneen kehitti Sakari Pinomäki ja ensimmäinen yksilö valmistui vuonna 1968.

Lustossa ollaan tyytyväisiä, että pala suomalaista metsähistoriaa säilyy tällä tavoin edelleen käytössä ja elävänä osana tätä päivää. Museon kokoelmissa on edelleen toinen vastaava, museoarvoltaan erinomainen PIKA 50 -monitoimikone, joka konservoitiin viime talvena. Kone tullaan siirtämään alkuvuodesta yleisön nähtäville ja arvoiselleen paikalle Luston Koneaika-näyt-

telyyn. Samalla Luston kokoelmahalliin vapautuu tilaa suomalaisen metsäkonehistorian säilyttämiselle. Museo järjesti metsäkoneen myynnistä tarjouskilpailun, joka päättyi lokakuun lopussa. Myyntipäätös tehtiin perusteellisen harkinnan jälkeen, ja myynnistä saatu tuotto käytetään suomalaisen metsäkulttuurin ja -historian säilyttämiseen.

Proforest -tapahtuma siirtyy JTM Osaajilta Suomen Messut Osuuskunnalle

M

etsäkonealan kasvavan Proforest -tapahtuman järjestää jatkossa Suomen Messut Osuuskuntaan kuuluva Expomark Oy. Tapahtuman perustanut JTM Osaajat Oy on järjestänyt tapahtuman aiemmin kaksi kertaa vuosina 2017 ja 2019.

- Proforestin kasvu yllätti meidätkin positiivisesti ja sen myötä halusimme mukaan kokeneen ja ammattimaisen tapahtumajärjestäjän. Nyt pääsemme kehittämään tapahtumaa yhdessä Suomen johtavan messuosaajan kanssa, kertoo JTM Osaajien toimitusjohtaja Tomi Ruuska. Proforestissa oli vuonna 2017 mukana noin 120 yritystä ja kävijöitä tapahtumassa vieraili noin 6000. Vuonna 2019 mukana olevien yritysten määrä kasvoi 170:een ja kävijämäärä nousi 8000:een. - On hienoa lähteä kasvattamaan Proforestia edelleen. JTM

Hyvässä kasvussa oleva Proforest -tapahtuma järjestetään seuraavan kerran toukokuussa 2021.

Osaajat ovat tehneet upeaa työtä metsäkonealan hyväksi, ja lähdemme innolla kehittämään metsäkonealan huipputapahtumaa, sanoo Expomarkin toimitusjohtaja Tomi Niemi. Proforest järjestetään seuraavan kerran toukokuussa 2021.

Tapahtuman vastuullinen järjestäjä on Expomark Oy, mutta JTM Osaajien Tomi Ruuska, Juhana Männikkö ja Markku Laitinen jatkavat edelleen mukana Proforestissa.

Komatsu Forestilla metsäkoneiden myynnissä huippuvuosi 2019

M

etsäkoneiden kokonaismyynti kotimaassa kipuaa yli viime vuoden ennätysmäärien, se tiedetään jo nyt. Komatsu Forest Oy:n tämä vuosi on volyymiltään

kaikkien aikojen paras.

Kotimaassa kysyntäryntäyksestä on selvitty hyvin vähäisin toimitusviivein, joten ennustettuihin määriin päästään. Baltiassa, missä markkinointiorganisaa-

tiot ovat parin viime vuoden aikana uudistuneet kauttaaltaan, Komatsujen myyntimäärät kaksinkertaistuvat. Tuorein uutinen saatiin Liettuasta. Siellä Komatsu Forest Oy voitti äsken kilpailutuksen 15 koneesta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 83

Kolme turvallisuusvinkkiä metsässä kulkeville varoitustaulussa. Lataa puhelimeen 112-mobiilisovellus, jolla hätäkeskus voi tarvittaessa paikantaa sinut soittaessasi hätänumeroon.

S

tora Ensossa turvallisuus on etusijalla kaikessa tekemisessä ja yhtiön tavoitteena on nolla työtapaturmaa. Myös muiden metsässä liikkuvien turvallisuudesta huolehtiminen on tärkeää.

Hakkuutyömaat sijaitsevat usein paikoissa, joissa liikkuu muitakin ihmisiä metsäretkellä, marjastamassa, hiihtämässä tai vaikka suunnistamassa. Mitä ulkoilijan tai korjuutyömaalla vierailevan pitää huomioida korjuutyömaan kohdalla? Stora Enson metsäammattilaiset ovat koonneet kolme turvallisuusvinkkiä retkeilijöille, urheilijoille ja muille metsäluonnosta nauttiville.

1. Ole näkyvä!

Käytä värikästä vaatetusta. Huomioliivi on näkyvyydeltään paras, mutta myös muut värikkäät vaatteet toimivat. Oranssi, punainen ja kirkkaan sininen erottuvat hyvin metsässä. Käytä heijastimia hämärän ja pimeän aikaan.

Tavoitteena on nolla työtapaturmaa

- Lataa puhelimeen 112-mobiilisovellus, jolla hätäkeskus voi tarvittaessa paikantaa sinut soittaessasi hätänumeroon, esittelee Stora Enso Metsän operaattori Jukka Koivuluoto.

2. Pysyttele etäällä!

Pysyttele riittävän kaukana työskentelevästä metsäkoneesta. Turvaetäisyys on minimissään 90 metriä. Jos tulet metsään autolla, pysäköi riittävän kauas työmaasta. Pysäköi tien sivuun ja varmista, että autosi ei jää piiloon puupinojen tai maastonmuotojen taakse.

3. Pysy pystyssä!

Varo korjuutyömaalla maassa olevia risuja sekä latvuksia. Niihin voi kompastua tai liukastua. Vain puu kaatuu metsässä. Älä kiipeile puupinojen tai energiapuukasojen päällä. Erityisesti kanto- ja hakkuutähdekasat voivat sortua helposti. Tukit ja kuitupöllit voivat myös olla liukkaita, erityisesti tuoreena.

Lisäksi hakkuutyömaavierailulla:

Käytä kypärää. Puihin jääneet oksat, katkenneet latvukset, kelot ja pökkelöt voivat olla vaarallisia. Pidä matkapuhelinta mukanasi. Ilmoita saapumisestasi koneen kuljettajalle puhelimitse ja odota kunnes kuljettaja huomaa sinut. Kuljettajan puhelinnumero on puiden varastopaikalla

Stora Enson Suomen puunhankinnassa työtapaturmista jopa puolet on liukastumisia ja kompastumisia. Koko Stora Enso -konsernissa yleisimmät työtapaturmat liittyvät laitteiden hallinnan menettämiseen, liukastumisiin ja kompastumisiin. Vaaranpaikkojen havaitsemisen ohella lihasvoimaa, tasapainoa ja liikkumiskykyä edistävä liikunta on todettu tehokkaaksi keinoksi ehkäistä kaatumisia. Stora Enson puunhankinnassa käytetään mm. yhteistä mobiilisovellusta harjoitusvinkkien jakamiseen ja eri puolella maata työskentelevän henkilöstön liikkumisen kannustamiseen. Lisäksi puunkorjuun ja -kuljetusten parissa työskentelevää henkilöstöä ja yhteistyökumppaneita muistutetaan asentamaan 112-sovellus omaan puhelimeen. Mahdollisessa hätätilanteessa pelastajat saavat sovelluksen avulla tarkan sijainnin selville myös metsätyömailla, jotka voivat olla etäällä taajamista.


84 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Vieremältä valmistui 15 000. PONSSE -metsäkone

Ponssen Vieremän tehtaalla oli 1.11.2019 aihetta juhlaan kun tuotannosta rullasi ulos jo 15 000. PONSSE -metsäkone. Koneen luovutus oli samalla lähtölaukaus Ponssen ensi vuonna vietettävään 50v -juhlavuoteen.

P

PONSSE Active Crane on uusi tapa hallita kuormainta ja tehostaa työskentelyä. Se on kuormatraktorin järjestelmä, jolla kuljettaja ohjaa yksittäisten toimintojen sijasta kahmarin liikettä mahdollistaen kuljettajan keskittymisen kuormaintyöskentelyyn. Active Cranea hallitaan helposti kahdella ohjausvivulla, joista toisella ohjataan kahmarin korkeutta maasta ja toisella liikkeen suuntaa. Olennaista on, ettei kuljettajan tarvitse ohjata kaikkia toimintoja yhtäaikaisesti. Kun kuljettaja osoittaa halutun paikan, Active Crane hoitaa kuormaimen noston, taiton ja jatkeen käytön automaattisesti.

onssen Vieremän tehtaalla valmistui 1.11.2019 jo 15 000. PONSSE-metsäkone, joka luovutettiin venäläiselle Lespromindustrialle. Koneen luovutus oli samalla lähtölaukaus Ponssen ensi vuonna vietettävään 50v -juhlavuoteen. Puolen vuosisadan metsäkonesavottaa juhlistetaan maailmanlaajuisella kiertueella yhdessä asiakkaidemme ja muiden metsäalan ammattilaisten kanssa. Nyt vastaanotettu PONSSE Buffalo tulee urakoimaan Tomskissa uuden PONSSE Ergon työparina. Lespromindustria on alueellaan merkittävä sahatavaran myyjä, jonka konekannassa on 12 PONSSE -metsäkonetta. Ensi vuonna Ponsse avaa Tomskissa uuden huoltopalvelukeskuksen. Uusi huoltopalvelukeskus tullaan rakentamaan myös Joensuuhun. 15 000. PONSSE valmistui vuosi sitten käyttöönotetussa uudessa tehtaassa, joka on ollut yhtiön historian mittavin investointi, lähes 40 miljoonaa euroa. Investointi on osoittanut painoarvonsa yhtiön jatkuvan kehittymisen tiellä ja on mittava panostus tulevaisuuteen. Testauksen ja laaduntarkastuksen määrää on lisätty tuntuvasti. Tehtaalla on muun muassa otettu käyttöön uusinta teknologiaa edustava optinen 3D-skannausyksikkö, jossa kaikki metsäkonerakenteet voidaan tarkastaa äärimmäisellä tarkkuudella vastaamaan laatu-

Venäjän OOO Ponssen toimitusjohtaja Jaakko Laurila (vas.) luovutti juhlakoneen PONSSE Buffalo -kuormatraktorin Lespromindustrian edustajille.

vaatimuksia. Samalla tehdas on nykyaikaistettu myös ympäristöystävällisyyden ja työergonomian näkökulmasta. Joustavat toimintatavat mahdollistavat markkinoiden laajimman malliston ja reagoinnin markkinoiden tarpeisiin. Malliston lippulaivaa PONSSE Scorpionia on valmistettu pian 1000 kappaletta. Vieremän tehdas on kasvanut jo neljään hehtaariin. Sen ytimessä on edelleen 300 neliön halli, josta kaikki sai alkunsa 50 vuotta sitten. Ponssen tuotanto on Suomen vanhin toiminnassa oleva metsäkonetehdas.

Tuoteuutuudet sarjavalmistuksessa

Viime vuonna lanseeratut

tuoteuutuudet, PONSSE Cobra -harvesteri ja PONSSE Bison, ovat täydessä sarjatuotantovauhdissa Active Crane -nosturiuutuuden kera. PONSSE Bison Active Frame on osoittautunut mullistavaksi uutuudeksi kuormatraktorimarkkinoilla. Yhdessä nykyaikaisen Mercedes-Benz -moottorin, voimakkaan kuormaimen ja lujan, portaattomalla välityksellä varustetun CVT-voimansiirron kanssa Bison Active Frame on erinomainen tehopakkaus puutavaran lähikuljetukseen. Malli on varustettu Active Frame -aktiivivaimennuksella. Ratkaisu on rakenteeltaan yksinkertainen ja toimiva vaimentaen tehokkaasti kuljettajaan kohdistuvat sivut-

taisheilahdukset. Paljon myyty PONSSE Cobra on muuntautumiskykyinen kahdeksanpyöräinen yleiskone, joka soveltuu laajan varustevalikoiman ansiosta erilaisille hakkuutavoille ja työmenetelmille. Cobran valtteja ovat voimakas kuusisylinterinen moottori ja hydrauliikka, jonka tehokkuus kumpuaa suuresta 210 cm3 työpumpusta sekä vahva ja testattu rakenne. Laadukkaiden perusratkaisujen ansiosta harvesteri on luotettava ja polttoainetaloudellinen kokonaisuus. Sen tarkka ja helppokäyttöinen nosturi, hyvä tasapaino ja voimakas kuusisylinterinen moottori tekevät siitä kokonaistaloudellisen ratkaisun vaihteleviin olosuhteisiin.

50v -juhlakiertueella juhlitaan porukalla

Ponsse, joka sai alkunsa metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrénin haaveesta rakentaa maailman paras metsäkone, juhlii ensi vuonna 50-vuotista taivaltaan. Juhlavuotta vietetään yhdessä asiakkaiden kanssa reilussa Ponsse-hengessä, kuinkas muuten kuin savotalla! 50-vuotisjuhlakiertue kulkee ympäri maailman eri puunkorjuusavotoita kiertäen kaikkiaan 28 maassa, yli sadassa eri tapahtumassa. Euroopan kiertue lähtee liikkeelle tammikuun 23. päivä Suomesta päättyen FinnMETKO 2020 -messuille. Euroopan lisäksi vieraillaan Eteläja Pohjois-Amerikan, Venäjän, Aasian ja Australian savotoilla. Kiertueella kerätään palautetta asiakkailta ja esitellään palveluja tuoteuutuuksia.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

SININEN ON UUSI MUSTA!

VAHVEMPI KOVEMPI TALOUDELLISEMPI

Erikoisteräs yhdistettynä uuteen karkaisumenetelmään.

Suuremmat voitelukanavat.

Hämeenlinna Kiltintie 13,13130 Hämeenlinna Puh 03 644 0400

KONEURAKOINTI 85

Jyväskylä Kiilatie 5, 40351 Jyväskylä Puh 014 338 8700

Optimoitu kärkipyörä, jonka laakerirullat ovat karkaistujen tukilevyjen välissä. Rovaniemi Alakorkalontie 42, 96300 Rovaniemi Puh 016 321 0100

Ponsse jälleen mainetutkimuksen ykkönen Ponsselle

Maakunnallinen Yrittäjäpalkinto

P

onsse on toista vuotta peräkkäin Suomen maineikkain yritys. Tämän vuoden tutkimuksessa Ponsse oli ainut yritys, joka ylsi erinomaiseen maineen kokonaisarvosanaan. Toiseksi tutkimuksessa sijoittui hissi- ja liukuporrasyhtiö Kone ja kolmanneksi peliyhtiö Supercell.

T-Median vuosittaisessa Luottamus&Maine -tutkimuksessa yritysten maine selvitetään tutkimalla suuren yleisön mielikuvia yrityksistä eri osa-alueilla. Arvioitavat maineen osa-alueet ovat: vastuullisuus, hallinto, johto, talous, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet&palvelut sekä työnantajakuva. Ponssen maineen vahvimmat dimensiot ovat Talous ja Tuotteet&Palvelut. Kärkikolmikon muihin yrityksiin, Koneeseen ja Supercelliin, verrattaessa Ponsse pärjäsi erityisen hyvin Vuorovaikutuksessa: ”Pitää yhteyttä - kuulee ja ymmärtää sidosryhmiään”. Tutkimukseen osallistui 9577 suomalaista. - Kiitokset tämän Maine-palkinnon osalta menevät kaikille ponsselaisille, jotka pitävät asiakkaiden koneet toiminnassa kentällä sekä suunnittelevat ja valmistavat koneet kotimaan ja

P

onsse palkittiin Maakunnallisella Vuoden Yrittäjä -palkinnolla. Savon Yrittäjät jakoi palkinnon Maakunnallisessa Yrittäjäjuhlassa 16. 11.2019 Leppävirralla.

Ponsse Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Juha Vidgrén Luottamus& Maine -palkintojenjakotilaisuudesssa Helsingissä.

maailman markkinoiden vaativiin olosuhteisiin. Hienoa on saada palkinto metsäkonealalle ja erityisesti tänne Savon salomaille, jossa juhlistamme samalla viikolla 15 000. Vieremällä valmistettua PONSSE-metsäkonetta, Ponsse Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Juha Vidgrén kertoi palkintojenjakotilaisuudesssa Helsingissä.

Vahva omistajuus ja väsymätön kehitys nostavat yritysten mainetta

Tutkimuksessa viiden maineikkaimman yhtiön joukosta neljällä yhtiöllä on perheyritystausta. Asetelma poikkeaa suomalaisen elinkeinoelämän yleisestä rakenteesta. T-Median kehitysjohtaja Riku

Ruokolahden mukaan perheyhtiöiden kvartaali kuvastaa perheyritysten suhtautumista johtamiseen: - Tämän kaltainen, pitkän tähtäimen ajattelu edellyttää kestävien ja vastuullisten valintojen tekemistä ja niiden kanssa elämistä yhdessä yrityksen sidosryhmien kanssa. Perheyhtiön kvartaali viittaa perheyhtiöiden käyttämään termiin, jolla tarkoitetaan kahtakymmentäviittä vuotta kun kvartaalilla viitataan yleisemmin listayhtiöiden kolmen kuukauden raportointijaksoon. Yritysten maine syntyy vastuullisista teoista: - Vastuullinen johtaminen palautuu yritykselle takaisin sidosryhmien luottamuksena ja mainepääomana, Ruokolahti kiteyttää.

Perusteluissaan Savon Yrittäjät painottivat, että Ponsse on kestävällä ja laadukkaalla tuotteella, aidosti asiakaslähtöisellä toiminnalla ja sitkeydellä kasvanut maailman johtavaksi metsäkonevalmistajaksi. - Ponssen maanläheisyys, arjessa työn tekeminen, savolainen lupsakkuus ja sitä kautta maakunnan hengen nostattaminen ovat etenkin tässä ajassa tärkeitä asioita. Arvostamme suuresti sitä, että Ponsse antaa edelleen kasvonsa suomalaiselle perheyrittäjyydelle, Savon Yrittäjien puheenjohtaja Tarja Arbelius sanoi palkitsemistilaisuudessa. Ponssen hallituksen pj. Juha Vidgrén näkee alueen yrityksissä yhteisiä vahvuuksia: - Maakunnan yrityksiä yhdistää usein poikkeuksellinen pitkäjänteisyys ja markkinointihenkisyys. Lupsakkaille savolaisille markkinointi on luonteva osa yritystoimintaa, mikä yhdistettynä korkeatasoiseen teknologiaosaamiseen avaa ovia myös

kansainvälisille markkinoille. Yritysten kehittämiseen sitoudutaan pitkäjänteisesti ja ymmärretään, että yrittämisessä on aina niitä parempia kuin huonompiakin aikoja. Vähästä ei säikähdetä. - Ponsselle kasvun puitteet on tarjonnut maailman pohjoisin savolaiskylä. Osaavan työvoiman sitoutuneisuus on yksi tärkeimpiä menestystekijöitämme ja hyvä yhteistyö Vieremän kunnan kanssa on tehnyt Ponssesta tiiviin osan yhteisöä. On tärkeää, että myös yrityksillä on juureva suhde alueeseen, jossa se toimii. Maailmalle on silloin helpompi ponnistaa, Juha Vidgrén totesi.

Palkintojen välissä kasvun vuosikymmenet

Savon Yrittäjien Maakunnallinen Yrittäjäpalkinto jaettiin nyt 42. kerran. Palkittavan yrityksen valitsivat Savon Yrittäjien paikallisyhdistykset. Edellisen kerran Yrittäjät palkitsivat Ponssen valtakunnallisella Vuoden Yrittäjä -palkinnolla vuonna 1985, jolloin Ponssella työskenteli alle 50 työntekijää ja kaikki yhtiön siihen saakka valmistamat metsäkoneet oli myyty Suomeen. Tänään Ponsse työllistää 1750 henkilöä ja toimittaa metsäkoneita noin 40 eri maahan. Yritys sijaitsee edelleen samalla paikalla kuin perustamisvuonnaan 1970. Ensi vuonna Ponsse viettää 50-vuotisjuhlavuottaan.


86 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Miika Kangaskorte John Deere Forestryn piiripäälliköksi

M

iika Kangaskorte on nimitetty John Deere Forestryn Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun myyntipiirin piiripäälliköksi Suomen jälleenmyyntiin.

Miika Kangaskorte siirtyy tehtävään Inter-Traktorilta, jossa hän on toiminut CASE IH ja New Holland -traktoreiden myyjänä. Kangaskorte hoitaa alueensa myyntiä Ylivieskasta käsin ja hänen toimistonsa löytyy John Deere Forestryn Ylivieskan asiakaspalvelukeskuksesta Palkkitie 5:stä.

Miika Kangaskorte

Miika Kangaskorte aloittaa tehtävässään 7.1.2020. Tehtävässään hän raportoi Suomen aluejohtaja Mika Hannoselle.

Ponssen 50 juhlakiertue

P

onsse on valmistanut metsäkoneita 50 vuotta Vieremällä Suomessa. Juhlan kunniaksi Ponsse järjestää maailmanlaajuisen Ponsse ”Porukalla” -kiertueen, mikä starttaa Aurasta ja kiertää juhlavuoden aikana ympäri maailmaa. Kiertue huipentuu FinnMETKO-näyttelyyn syyskuussa 2020. Maailmanlaajuisesti tapahtumia on 28 maassa yli 100. Katso tapahtumien tarkempi sisältö netistä www.ponsse.com.

Juhlakiertueen aikataulu Suomessa:

Aura 23.1. Imatra 28.1. Karstula 31.1. Vieremä 4.2. Hyrynsalmi 7.2. Rovaniemi 11.2. FinnMetko 3.-5.9.

Metsäkoneiden vaihto-osien valikoima nyt netissä

K

oneosapalvelu on metsäkonealan kokenein käytettyjen osien kunnostaja ja myyjä. Vuosikymmenten aikana kertynyt asiantuntemus on luonut tehokkaan hydrauliikkakomponenttien, voimansiirron ja puutavaranostureiden vaihto-osakonseptin. Uusi vaihto-osien nettikuvasto tekee varastovalikoiman selailun helpoksi asiakkaille.

Vaihto-osa tarkoittaa käytettyä ja kunnostettua komponenttia. Vaihto-osa on uutta komponenttia edullisempi ja myös ympäristön kannalta järkevä tapa toimia, koska rikkoutunut osa korjataan uudelleen käytettäväksi. Valmiiksi kunnostettuja vaihto-osia löytyy suoraan Kopan varastosta, joten se on usein nopein ja edullisin tapa saada rikkoutunut kone takaisin töihin. Koneosapalvelun vaihto-osakunnostuksessa käytetään alkuperäisiä valmistajan varaosia, sekä voimansiirron ja nostureiden komponenteissa tarvittaessa omavalmisteosia ja kunnostettuja osia. Tarvittavat koneistukset ja hitsaukset tehdään joustavasti omassa konepajassa ja koeajot omissa koeajopenkeissä. Kunnostusprosessissa dokumentoi-

Uuteen kuvastoon pääsee kotisivun www.koneosapalvelu.fi kautta tai suoraan osoitteesta https://konetarvikkeet.fi/

daan tehdyt työt, vaihdetut osat ja koeajon tulokset. Vaihtokomponenteille myönnetään takuu.

Vaihto-osien varastovalikoima julkaistu netissä

Koneosapalvelu on julkaissut joulukuussa 2019 uuden netissä selailtavan tuotekuvaston vaihto- osista. Kuvaston tuotetiedot päivittyvät kerran vuorokaudessa, joten verkossa voi selailla vaihto-osien varastovalikoimaa lähes reaaliajassa. Kuvastosta löytyy valmiiksi varastoon kunnostetut metsäkoneiden vaihtoosat: hydraulipumput ja -moottorit, venttiilit, jakolaatikot, perät, pylväät ja kääntölaitteet. Tuotteita voi hakea kätevästi peruskonemerkin tai vaikka yk-

sittäisen tuotekoodin avulla. Uusi nettipalvelu on nopein tapa vilkaista Kopan varastotilannetta koneen remonttitarpeen yllättäessä ja lähettää saman tien tarjouspyyntö sopivasta vaihtoosasta - Kannattaa ehdottomasti tutustua! Huoltopalvelut toimivat toki entiseen tapaan myös niille asiakkaille, jotka eivät halua valmiiksi kunnostettua osaa varastosta, vaan korjauttavat mieluummin oman komponenttinsa takaisin omaan käyttöönsä. Uuteen kuvastoon pääsee kotisivun www.koneosapalvelu. fi kautta klikkaamalla oranssia ”Tuotekuvasto” nappia tai suoraan osoitteesta https://konetarvikkeet.fi/


METSÄALAN AMMATTILEHTI


88 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Forest Vihavaisen kuljettaja Raimo Virta on toiminut 40 vuotta metsäalla; ensin 11 vuotta metsurina ja sen jälkeen 29 vuotta koneenkuljettajana: - Harvesterin IBC-kärkiohjaus on loistava tekninen innovaatio.

Forest Vihavainen Ky Mäntyharjulta urakoita puuta kuudella koneketjulla Stora Ensolle. Kuvassa 8-pyöräinen pitkäpuominen John Deere 1170G -harvesteri varustettuna H414 -kouralla ja IBC-kärkiohjauksella tekee puuta Heinolan puolella

Forest Vihavainen Ky, Mäntyharju

Metsäkoneurakointia puolen vuosisadan kokemuksella F orest Vihavainen Ky Mäntyharjulta on pitkän linjan metsäurakointiyritys, jonka juuret juontaa aina 1950-luvun puolelle. Tänä päivänä operoidaan laajalla modernilla konekalustolla toimintoja jatkuvasti kehittäen.

Forest Vihavaisella on pitkä historia metsäkoneurakoinnissa; kuvassa yrittäjäveljekset Ari (vas.) ja Tomi Vihavainen vuonna 1972 uutena hankitun Valmet 880K kuormatraktorin vierellä, mikä odottaa entisöintiä.

Raimo Vihavainen aloitti puunajon 50-luvun puolella traktoreilla ja ensimmäinen kuormaa kantava kone, Valmet LM 865 hankittiin vuonna 1968. Puuta urakoitiin Kymi Yhtiölle ja Tehdaspuulle, joiden kanssa yhteistyö jatkui pitkään. Ensimmäinen harvesteri oli vuonna 1984 Metsätyöltä ostettu Kockums 84-35 varustettuna Lakon kouralla. Siihen aikaan puut tienvarteen ajettiin Lokomo 910 ja 909 Turbolla, Kockums 845:lla ja Valmet 862K:lla. Toinen moto tuli taloon vuonna 1988; kyseessä oli

viimeisiä Marttiinin valmistamia häntämotoja. - Vuonna 1991 metsäkoneissa kääntyi uusi lehti kun hankimme todellisen tehdasvalmiin Lokomo 990 -harvesterin. Sen toimintavarmuus nousi aivan uudelle tasolle aiempiin motoihin verrattuna, mikä yhdessä koneen tehokkuuden kanssa mahdollisti suuret tuotosmäärät. Ensimmäisen vuoden aikana siihen ei taidettu tehdä yhtään mitään remonttia, mikä oli siihen aikaan ennenkuulumatonta. Ja vaikka elettiin syvimmän laman aikoja niin pääsimme tekemään yhtiön tiloja joten töitä riitti ihan hyvin paljolti tehokkaan Lokomon ansiosta, muistelevat Forest Vihavaisen yrittäjäveljekset Arto ja Tomi, jotka aloittelivat metsäkonehommat siitä lähtien kun jalat ylettyivät polkimille. Vuonna 1995 veljekset ostivat isänsä yrityksen kolme koneketjua ja


METSÄALAN AMMATTILEHTI siirtyivät yrittäjiksi.

Puuston tilavuus on lisääntynyt Suomessa

Toiminta laajentuu

Vuonna 1996, samoihin aikoihin kun Tehdaspuu muuttui UPM:ksi, Vihavaiset lähtivät urakoimaan yhdellä ketjulla Hämeeseen ja vuonna 2002 perustettiin tytäryhtiö ATT-Forest Oy yhdessä koneenkuljettajana toimineen Timo Niemisen kanssa, joka toimii tänä päivänä ATT-Forestin toimitusjohtajana vastaten operoinnista Metsä Groupille. - Forest Vihavainen aloitti urakoinnin myös Stora Ensolle vuonna 2007 samalla kun puuta tehtiin vielä UPM:lle vuoteen 2014 saakka eli yhteistyö jatkui lähes 50 vuoden ajan. Stora Enson kanssa tekeminen kehittyi hyvää tahtia ja vuodesta 2010 olemme toimineet heidän Tähtiyrittäjänä Mäntyharju-Pertunmaa-Sysmä-Asikkala-Heinola alueella. 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä olimme mukana myös energiapuupuolella kahdella John Deeren paalaimella ja lisäksi tehtiin kannonnostoa kahdella kaivukoneella sekä koneellista istutusta. Nykyään keskitymme pyöreään puuhun; tällä hetkellä meillä on kuusi omaa koneketjua ja lisäksi puolenkymmentä aliurakoitsijaa, joiden kanssa puuta korjataan noin 650 000 mottia vuodessa, missä on mukana ATT-Forestkin, kertovat veljekset.

U

usimpien metsävaratietojen mukaan puuston tilavuus metsä- ja kitumaalla on 2,5 miljardia kuutiometriä ja vuotuinen kasvu 108 miljoonaa kuutiometriä, ilmoittaa Luke.

Puuston tilavuus on lisääntynyt 120 miljoonaa kuutiometriä ja vuotuinen kasvu 2,4 miljoonaa kuutiometriä viisi vuotta sitten tehtyyn inventointiin verrattuna. Metsämaalla puuston keskitilavuus on 119 kuutiometriä ja vuotuinen keskikasvu 5,2 kuutiometriä hehtaarilla. Uudet metsävaratiedot perustuvat vuosina 2014-2018 mitattuun valtakunnan metsien inventointiaineistoon.

Vihreä väri sopii metsään

Forest Vihavaisen pitkä yhteistyö John Deeren kanssa juontaa jo vuosikymmenten taakse. - Nykyinen kalustomme on hyvin vihreää eli käytössä on harvesteripuolella kolme 8-pyöräistä John Deere 1170G:tä sekä 6-pyöräiset 1270G ja 1170E ja yksi Ponsse ScorpionKing. Ajokonekaluston muodostaa kaksi John Deere 1210G:tä, 1210E, 1010G, 1010E ja 1110D. Koneet kulkevat leimikolta toiselle kahdella ritiläautolla, listaa Tomi Vihavainen kalustoa. Kaupat John Deereistä on tehty pitkään Kaakkois-Suomen myyntipäällikkö Jussi Mustosen kanssa. - Eiköhän me Jussin kanssa saada yhteensä sadan koneen kaupat käteltyä ennen kuin alamme olemaan eläkeiässä, naurahtaa Ari Vihavainen.

John Deeren jatkuva tuotekehitys ja uusien innovaatioiden markkinoille tuominen on yksi tärkeä syy vahvassa merkkiuskollisuudessa; vuosien aikana Forest Vihavainen on ollut mukana myös erilaisissa testiprojekteissa. Kuvassa yrityksen pitkätelinen John Deere 1010G -kuormatraktori leveällä kuormatraktorilla ja IBC-kärkiohjauksella.

Teknologia kehittyy oikeaan suuntaan

John Deeren jatkuva tuotekehitys ja uusien innovaatioiden markkinoille tuominen on yksi tärkeä syy vahvassa merkkiuskollisuudessa; vuosien aikana Forest Vihavainen on ollut mukana myös erilaisissa testiprojekteissa. - Esimerkiksi IBC-kärkiohjaus on aivan loistava keksintö. Meille niitä alkoi tulla ajokoneisiin vuodesta 2016 lähtien ja kyseisen teknologian tuomisessa pusikkoon on ollut todella paljon järkeä. IBC:n käyttöön tottuu

KONEURAKOINTI 89

Forest Vihavaisen kuljettaja Juha Ojalehto on ajanut kuormatraktoria 1980-luvun puolivälistä saakka: - Koneet ovat jatkuvasti kehittyneet tehokkaammiksi ja kuljettajaystävällisemmiksi.

todella nopeasti eikä siitä kuljettajat halua luopua. Myös harvestereissa se on osoittanut erinomaisuutensa samoin kuin uusi TimberMatic Kartat -sovellus, minkä saa myös jälkiasenteisena vanhempiin koneisiin, kertovat veljekset jotka ajavat edelleen itsekin paljon koneilla.

Huolto- ja varaosapalvelut avainasemassa

Urakoinnissa erittäin paljon ratkaisee hyvien koneiden lisäksi myös toimivat varaosa- ja huoltopalvelut, joista John Deere Forestry saa Vihavaisilta kehuja:

- Alueellamme on kolme hyvin asiansa hoitavaa huoltopistettä eli John Deeren Taavetin piste, Mikkelin Forest Huolto ja Nastolan Forest huolto, joissa palvelu pelaa ja varaosat löytyy nopeasti.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

90 KONEURAKOINTI

Suomalaiset ja venäläiset toimijat kehittävät metsäalan koulutusta ja opetusta ensimmäistä kertaa yhteistuumin

L

uonnonvarakeskuksen (Luke) johtamassa METAFor-hankkeessa kehitetään monitasoista opetus- ja koulutusohjelmaa metsien kestävän käytön ylläpitämiseksi Suomessa ja Venäjällä. Suomalaiset ja venäläiset metsäalan organisaatiot sekä opetuksesta ja koulutuksesta vastaavat tahot edistävät asiaa nyt ensimmäistä kertaa yhdessä. Kolmevuotinen Multi-level Education Towards Advanced Forestry (METAFor) -hanke luottaa opetuksen ohella koulutustapahtumien ja seminaarien voimaan.

Opetusmateriaali kaikkien saataville

Hankkeen aikana Suomessa ja Venäjällä järjestetään yhteensä parikymmentä koulutus- ja opetustapahtumaa yliopistoopiskelijoille, koululaisille ja metsäalan ammattilaisille. Kaikki opetusmateriaali tulee avoimeen käyttöön hankkeen päättymisen jälkeen. Suomessa opetuksen kehittämisestä vastaa Helsingin yliopiston metsätieteellinen tiedekunta. - Meillä on valmiudet tarjota räätälöityä opetusta tarpeen mukaan. Samalla elvytämme vanhoja yhteyksiä Pietarin metsäyliopiston kanssa, professori Pasi Puttonen toteaa. Metsäalan seminaareissa kartoitetaan metsien kestävän käytön ongelmia ja pyritään löytämään vastauksia niiden ratkomiseksi yhdessä eri toimijoiden kanssa. Ensimmäinen metsäseminaari järjestettiin lokakuussa Pietarissa. Luken

erityisasiantuntijana toimivan projektipäällikkö Ekaterina Shorokhovan mukaan seminaari oli onnistunut ja herätti laajaa kiinnostusta. - Osallistujia oli yli kahdestakymmenestä organisaatiosta ja Pietarin Suomi-talo puitteiltaan juuri oikea paikka seminaarin järjestämiseen. Samanaikaisesti seminaarin kanssa Venäjä sai uuden liittovaltion metsäviraston johtajan, Shorokhova kertoo. Metsäviraston uudelleenorganisointi saattaa ennakoida muutoksia metsäpolitiikassa. Venäjä hakee nyt suuntaansa metsätalouskysymyksissä, ja tähän liittyvä koulutus on kaikkien osapuolten etu. Seminaariin osallistuneella hankkeen ohjausryhmällä on merkittävä rooli hankkeen tavoitteiden toteutumisessa. - Metsätalous on tärkeää molemmille maille. Omalta osaltamme pyrimme luomaan ja ylläpitämään yhteyksiä metsäsektorilla kestävän kehityksen ylläpitämiseksi, ohjausryhmän puheenjohtaja Heikki Pajuoja Metsätehosta korostaa. Luken lisäksi hankkeeseen osallistuvat Helsingin ja Lappeenrannan yliopistot, Pietarin metsäyliopisto ja Karjalan Tasavallan Tiedeakatemian Metsäntutkimuslaitos. Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat edustajat Metsäteho Oy:stä, Metsäteollisuus ry:stä, Metsähallituksesta sekä maa- ja metsätalousministeriöstä. Venäjältä ohjausryhmässä on edustus muun muassa liittovaltion metsävirastosta, joka on osa Venäjän Luonnonvaraministeriötä. Tutkimusta rahoittaa Kaakkois-Suomi Venäjä CBC-ohjelma.

Luomua valtion metsissä: Uusia sertifioituja keruualueita Pohjois-Karjalaan ja Pirkanmaalle

M

etsähallituksen ensimmäiset Etelä-Suomen metsätalousalueelle sijoittuvat luomukeruualueet perustettiin viime kesänä PohjoisKarjalaan ja Pirkanmaalle.

O lemme

alOittaneet

K Omatsu F Orest - metsätyöKOneiden

sOpimusKOrjaamOna

t urun

seudulla .

O saamisemme

ja

tinKimätön palveluasenteemme maanraKennuKsen ja maatalOuden KOneiden parissa vuOsien ajalta On perusta , jOlle raKennamme palvelumme myös teille .

H uOllOt ,

KOrjauKset , varaOsat ja KaiKKi taKuuasiat seKä Kentällä että KOrjaamOlla .

v äHäKOrventie 13, 21250 m asKu 0400 - 320 484 HuOltO @ atula . Fi

-

- Metsähallituksen talouskäytössä olevat monikäyttömetsät soveltuvat puuntuotannon lisäksi myös monien muiden elinkeinojen harjoittamiseen, Metsähallitus Metsätalous Oy:n maankäyttöpäällikkö Antti Maukonen toteaa. Metsähallituksen metsätalousalueita on liitetty luomuvalvontaan niin sanotulla selvittäjämallilla, jossa selvittäjä hoitaa valvontaan liittyvät tehtävät metsänomistajan puolesta. Tällä hetkellä laajojen alueiden selvityksistä vastaa 4H-liiton omistama Youngfour Oy. Selvitystyön tuloksena syntyy luomukeruualuekarttoja, joita välitetään luomuvalvonnassa mukana oleville yrityksille. Kartat eivät ole julkisia. Metsähallitus on ollut mukana luomukeruualueiden sertifikaatissa jo parikymmentä vuotta. Alueita on aiemmin perustettu Lappiin sekä Ylä-Kainuuseen. Marjasadot vaihtelevat vuosittain eri puolilla, ja raaka-aineen riittävyyden turvaamiseksi on tärkeää, että luomukeruualueita löytyy ympäri Suomea. Näin keruuta voidaan ohjata parhaimmille satoalueille.

- Marja-alan yrittäjille on erittäin tärkeää saada luomukeruualueita myös Kainuun eteläpuolelle. Toivottavaa on, että alueet olisivat mahdollisimman yhtenäisiä poimijoiden työn helpottamiseksi, suomussalmelaisen marjanjalostusyritys Kiantama Oy:n laatu- ja vastuullisuuspäällikkö Riitta Ryyti toivoo. Luomukeruualueiden perustaminen on aina tarveharkintaista ja lähtee luomuraaka-aineita tarvitsevien yritysten tarpeesta. Luomuvalvonta sekä siihen liittyvä vuosittainen alueiden luomukelpoisuuden selvitystyö aiheuttaa kuluja, joten sertifioiduilla alueilla tulee olla käyttöä. Suomen metsissä kasvavat puhtaat luonnontuotteet kiinnostavat markkinoilla ja luomusertifioinnin avulla voidaankin tuottaa merkittävää lisäarvoa luonnontuotejalosteisiin. Volyymiltaan suurimpia luomukeruualueiden hyödyntäjiä ovat suomalaiset isot marja-alan yritykset. Viime vuosina erikoiskeruutuotteita - esimerkiksi kuusenkerkkää ja pakuria - luomuna jalostavat yritykset ovat lisänneet merkittävästi raaka-aineostojaan. Eteläisen Suomen keruualueiden perustaminen pilotoitiin Suomen metsäkeskuksen sekä Luonnonvarakeskuksen yhteistyönä Luomua ja luonnontuotteita (LULUME) -hankkeessa. Pilotissa tehtiin tiiviistä yhteistyötä Metsähallituksen sekä luomukeruualueiden selvitystoimintaa harjoittavan yrityksen kanssa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 91

Satelliittiseuranta tehostaa hakkuiden ja arvokkaiden luontokohteiden valvontaa

S

uomen metsäkeskus on selvittänyt koh- dennetuilla maasto- tarkastuksilla, kuinka hakkuissa jätetään suojakaistoja vesistöjen ympärille ja säästöpuita. Metsäkeskus käyttää hakkuiden valvonnassa ja tarkastusten kohdentamisessa apuna satelliittikuvista tehtyjä erotuskuvia. Uusilla menetelmillä on mahdollista valvoa entistä tarkemmin, kuinka metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt säilyvät talousmetsien hakkuissa.

Satelliittierotuskuvien avulla Metsäkeskus voi seurata entistä tarkemmin puunkorjuun vaikutuksia metsäluonnon monimuotoisuuteen. Kuvista nähdään toteutuneet hakkuut, joita verrataan metsänomistajien ja puunostajien tekemiin metsänkäyttöilmoituksiin sekä Metsäkeskuksen metsä- ja luontotietoon. - Maastotarkastuksia voidaan satelliittikuvatulkinnan perusteella kohdistaa esimerkiksi pienvesien läheisyydessä toteutettuihin hakkuisiin, jolloin saadaan kerättyä täsmällistä tietoa vesistöjen rantoihin jätetyistä suojakaistoista. Samassa yhteydessä kerätään sijaintitarkkaa tietoa säästöpuiden määrästä sekä laadusta, kertoo rahoituksen ja tarkastuksen palvelupäällikkö Aki Hostikka Suomen

TXL ATE ULTIM

Satelliittidataan perustuva hakkuutulkinta ja metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen kuviot satelliittikuvan päällä.

metsäkeskuksesta. Satelliittiseurannan ja uuden tarkastusmenettelyn avulla Metsäkeskus voi valvoa tehokkaasti myös metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen säilymistä. Maastotarkastukseen poimitaan satelliittitulkinnan perusteella kohteet, joissa hakkuu on mahdollisesti ulottunut metsälakikohteeseen ja riski rikkomukseen on olemassa. - Kun metsälain valvonta tehostuu ja menetelmät kehittyvät, tuo se lisää läpinäkyvyyttä ja avoimuutta koko metsäalan toimintaan, Hostikka sanoo. Suomen metsäkeskuksen kohdennetuissa maastotarkastuksissa selvitettiin hakkuissa jätetty-

jen säästöpuiden määrää ja laatua, pienvesien suojakaistojen leveyttä sekä sitä, kuinka metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt olivat säilyneet hakkuissa. Tarkastuksia tehtiin 1 679 hehtaarilla. Tarkastetut kohteet valittiin satelliittierotuskuvista riskiperusteisesti, joten tulokset eivät kuvaa kaikkien toteutuneiden hakkuiden tilannetta. Säästöpuita oli jätetty riittävästi noin 80 prosentilla tarkastetuista hakkuukohteista. Huomautettavaa oli 15 prosentilla kohteista ja heikosti säästöpuita oli jätetty noin 5 prosentilla kohteista. Keskimäärin säästöpuita oli jätetty hakkuissa 25 kappaletta hehtaarille ja niistä lähes

Satelliittidataan perustuva hakkuutulkinta ja metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen kuviot droneaineistosta tuotetun ortomosaiikin päällä.

puolet oli järeää puustoa. Järeintä säästöpuustoa oli jätetty Kanta-Hämeessä. - Säästöpuut ovat ensiarvoisen tärkeitä tulevaisuuden lahopuujatkumoina. Tulosten perusteella metsäalan toimijat ja maanomistajat ovat selvästi sisäistäneet tämän asian, sanoo luontotiedon johtava asiantuntija Miia Saarimaa Suomen metsäkeskuksesta. Vesistöjen suojakaistoja tarkastettiin 51,3 km verran, joista puutteellinen suojakaista havaittiin 8,9 km matkalla. Eniten huomautettavaa oli norojen riittämättömistä suojakaistoista Metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen huomioimisessa hakkuiden toteuttajilla on

parannettavaa. Hakkuut olivat aiheuttaneet muutoksia lähes viidennekseen tarkastetuista elinympäristökohteista. Etelä-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla kaikki tarkastetut kohteet olivat säilyneet hyvin hakkuissa. Heikoin tilanne oli Pohjois-Karjalassa missä alle puolet tarkastettujen elinympäristöjen pinta-alasta oli säilynyt. - Metsäkeskus tuottaa metsänomistajien ja alan toimijoiden käyttöön luontotietoa, jonka laatua ja käytettävyyttä parannetaan koko ajan. Tuottamamme tiedon avulla luontoarvot voidaan huomioida ja säästää hakkuissa nykyistä paremmin, Saarimaa sanoo.

ATF ALL-TER

TION FLOTA

N E N I L A A MAKSIM US

RAIN FL O TAT I O

N

SUORITU SKYKYÄ MAASTO SSA KUI N MA

U V A T N KA

A

STOSSA Taattu k a ja pito l ntavuus umella, jä savikois sa ja tu ällä, rvemail la.

n ksellisi y t s i d e oiden eille Markkin tava tela pehm lle ai kan korjuum

LEVEYS

ON TÄRKEÄÄ

OTA YHTEYTTÄ NIIN RÄÄTÄLÖIMME TELAN TARPEISIISI

www.clarktracks.fi • info@clarktracks.fi • 0207 927 511 CT134 FI_4


92 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Janne Kangassalo

Metsäkoneyrittäjäksi isän jalanjäljissä

H

on huippuluokkaa. Varaosapalvelu- ja huoltokin toimivat nykyään todella hyvin.

arvesterinkuljettajana 13 vuotta työskennelleen Janne Kangassalon, 30, mielestä yksi parhaista puolista työssä on, kun hän saa ajaa tutuille metsänomistajille ja yhteistyö metsäyhtiön kanssa toimii.

- Tämä on tiimityötä. Työ sujuu rutiinilla, kun koko ketjun luottamussuhteet ovat kunnossa, hän toteaa Janne Kangassalo. Janne asuu Heinolassa ja työskentelee isänsä Risto Kangassalon yrityksessä nimeltä MKU Risto Kangassalo. Siellä hän on tehnyt hommia teini-ikäisestä asti ja tällä hetkellä yrityksessä valmistaudutaan sukupolven vaihdokseen. Yrityksellä on viisi Logset-metsäkonetta, kahdeksan muuta metsäkonetta, kolme kaivinkonetta ja kaksi lavettiautoa. MKU Risto Kangassalo on hakannut puita Koskitukki Oy:lle toistakymmentä vuotta. - Kiinnostus tätä alaa kohtaan lähti isäukolta. Isälle täytyy antaa iso hatunnosto siitä, että kun aloittelin uraani, hän antoi mahdollisuuden ajaa ja sain tehdä töitä, vaikka koneet ovat kalliita. Työn oppii parhaiten tekemällä. Kun sitten sain ensimmäisen koneen, huomasin selvästi oman kehitykseni ja halusin vain tehdä lisää, Janne muistelee.

Perhe-elämän saa sovitettua urakointiin

Tänään Jannen omaan perheeseen kuuluu vaimo Minna Kangassalo ja kolme lasta. Minna tekee vuorotyötä ja opiskelee samalla. Perheen arjen palapelin yhteensovittaminen sujuu, kunhan suunnittelee etukäteen. MKU Risto Kangassalolla metsäkoneiden kuljettajat ajavat yhtä vuoroa ja saavat tehdä tun-

”Koneet ovat kehittyneet uskomattoman paljon”

- Kiinnostus tätä alaa kohtaan lähti isäukolta. Isälle täytyy antaa iso hatunnosto siitä, että kun aloittelin uraani, hän antoi mahdollisuuden ajaa ja sain tehdä töitä, vaikka koneet ovat kalliita. Työn oppii parhaiten tekemällä. Kun sitten sain ensimmäisen koneen, huomasin selvästi oman kehitykseni ja halusin vain tehdä lisää, Janne Kangassalo muistelee.

nit silloin, kun heille sopii. Toisinaan Janne tekee 6 tunnin päivän, sen jälkeen saattaa tulla 15 tunnin päivä. - Meissä kaksi työmotivoitunutta on löytänyt toisensa. Ymmärrämme hyvin toisiamme. Kuulen paljon metsäkoneista kotona ja tiedän niistä jonkin verran, mutta esimerkiksi uudet konehankinnat Janne keskustelee Riston kanssa, Minna kertoo.

Konekauppaan vaikuttavat useat seikat

Uuden metsäkoneen hankinta on suuri investointi, joka vaatii harkintaa. Janne kertoo, ettei MKU Risto Kangassalo ole merkkiuskollinen yritys vaan uuden konekaupan kohdalla tarjoukset kysytään aina useammalta valmistajalta. Lopulliseen päätökseen vaikuttavat useat seikat. Janne listaa syitä, miksi

Janne Kangassalo ajaa vuosimallin 2018 Logset 8H GTE harvesteria, johon on asennettu Logset TH65 harvesteripää. Uusimmassa harvesterimallissa urean täyttö sujuu helposti, kun säiliön korkkiin pääsee käsiksi sivulokeron kautta.

MKU Risto Kangassalo päätyi viimeisimpään Logset hankintaan, joka on Logset 5F GT kuormatraktori Smooth Ride -ohjaamojousituksella. Kaupat koneesta tehtiin Logsetin Erno Mäntysen kanssa. - Logset on asiakasystävällinen. Siellä kuunnellaan asiakkaita ja otetaan aina tilanne hoidettavaksi. Tyhmiä kysymyksiä ei ole. Koneiden toimintavarmuus

Janne ajaa vuosimallin 2018 Logset 8H GTE harvesteria, johon on asennettu Logset TH65 harvesteripää. Koneella on tähän mennessä ajettu noin 2 800 tuntia, enimmäkseen päätehakkuita. Ennen nykyistä konetta Jannella oli vuosimallin 2015 Logset 8H GTE. 13 vuoden aikana hän on ehtinyt ajaa yhdeksää eri harvesteria. - Meidän ensimmäinen Logset-koneemme oli vuosimallin 2011 harvesteri 8H Titan. Sen jälkeen Logsetin koneet ovat kehittyneet uskomattoman paljon, kehuu Janne. Koneiden polttoainetehokkuus ja mittatarkkuus ovat kohdillaan. - Se ratkaisee, kuinka paljon kone syö mottia kohden. Teen päätehakkuulla 40-60 mottia tunnissa, jolloin harvesterin tuntikulutus on 15-16 litraa. Tavallisesti kone vie päätehakkuulla sellaisen reilut 0,6 litraa/ motti, Janne laskee ja lisää: - 8H GTE on tehokas ja tuottoisa peli. Harvesteripään mittatarkkuus on huippuluokkaa. Parhaana päivänä olen tehnyt yhdeksän tunnin aikana 555 mottia. Päätehakkuun keskimääräinen tuotos on kuitenkin kaikkea 150-400 motin väliltä.

Janne Kangassalon vaimo Minna Kangassalo tulee katsomaan työnäytöksiä mahdollisuuksien mukaan. Hollolassa syyskuussa 2019 järjestetyssä työnäytöksessä pariskunta edusti hetken yhdessä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 93

Ruotsinkielisen metsäkulttuuriyhdistyksen Vuoden metsäkoneyrittäjän palkinto osui Kemiönsaareen

R

uotsinkielinen metsäkulttuuriyhdistys (Föreningen för Skogskultur) valitsi kemiöläisen metsäkoneyrittäjä Christian Blomqvistin vuoden yrittäjäksi Suomen ruotsinkielisellä alueella.

Christian Blomqvist on yksi Metsäviitoset Oy:n omistajista. Blomqvist ajaa itse hakkuukonetta ja hänet tunnetaan lounaisrannikolla työn hyvästä laadusta sekä erinomaisesta yhteistyöstä metsänomistajien ja asiakkaidenkin kesken. Palkinnon perusteissa häntä kuvaillaan myös edelläkävijäksi metsäalalla. - Olen ilahtunut positiivisesta palautteesta, se piristää kovasti, Blomqvist kommentoi palkitsemistaan. Palkitsemisjuhlaa vietettiin 12.11.2019 Kemiönsaarella. Blomqvist on pidetty yhteistyökumppani. Stora Enson metsäasiantuntija Fred Nordell ja operaattori Thomas Lindberg tekevät Blomqvistin kanssa yhteistyötä Etelä-Suomessa Kemiössä sekä LounaisSuomen saaristossa Paraisilla, Nauvossa ja Korppoossa. - Christian on laadukkaan työn ansiosta tunnettu ja suosittu yrittäjä alueella. Hän esimerkiksi hallitsee pakolliset metsäsertifiointijärjestelmät PEFC:n ja FSC:n erittäin hyvin. Metsänomistajat ovat olleet erittäin tyytyväisiä hänen työhönsä, Nordell toteaa. Vuoden yrittäjävalinnassa otettiin huomioon myös Blomqvistin edelläkävijyys Rätt Metod -korjuumenetelmän käyttöön-

Metsäkoneyrittäjä Christian Blomqvist.

otossa. Uusi korjuumenetelmä mahdollistaa pehmeillä metsämailla puunkorjuun silloinkin, kun maa ei ole jäässä ja vähentää maastovaurioiden vaaraa. - Christian on Suomessa yksi ensimmäisistä Stora Enson yrittäjistä, joka opetteli uuden ympäristöystävällisen pehmeälle maaperälle soveltuvan puunkorjuumenetelmän ja hallitsee sen hyvin. Christian pyrkii maksimoimaan metsänomistajan toimeentulon metsästä ottaen kuitenkin aina huomioon niin ympäristön, maaston, sääolosuhteet kuin tehtaiden laatuvaatimukset. Yrityksen koneet ovat myös olleet aina huippukunnossa ja edustavia, sanoo Thomas Lindberg. Blomqvist on työskennellyt Stora Enson metsätyömailla 90-luvulta lähtien aluksi isänsä korjuuyrityksessä. - Meillä oli metsäkoneketju ja välillä kolmekin hakkuukonetta, joten työllistimme useamman ihmisen aika ajoin. Isäni eläköidyttyä vuonna 2001 jatkoin yritystoimintaamme. Nyt yrityksemme on tehnyt Stora Ensolle puunkorjuuta jo 25 vuotta. Viimeiset vuodet Blomqvist Forest on ollut osa Metsäviitoset Oy:n liiketoimintaa, kertoo Christian Blomqvist.

Hydronic S3 -vesilämmitin

Lämpöteho portaattomasti: 1800W - 5000W

Hydronic M10 -vesilämmitin Lämpötehot: 9500 / 8000 / 3500 / 1500W

Airtronic -ilmalämmittimet Lämpötehot: 2200W - 8000W

EBERSPÄCHER LÄMMITIN- JA ONEISIIN ILMASTOINTIRATKAISUT TYÖK

Tykkää meistä Facebookissa @eberisuomi

Maahantuoja Wihuri Oy Tekninen Kauppa www.eberi.fi | www.wihuri.fi | eberspacher@wihuri.fi | p. 020 510 2327

Logset perustaa myyntiyhtiön Ruotsiin

Ruotsi on Logsetille merkittävä ja kasvava markkina-alue. Kuvassa ruotsalaiselle asiakkaalle toimitettu Logset 8H GTE Hybrid -harvesteri.

L

ogset perustaa myyntiyhtiön Logset Ab Sverige Filial Etelä-Ruotsiin lähelle Halmstadia joulukuussa 2019. Konttorin toiminta alkaa 2.12.2019. Siitä lähtien, kun Logset Oy perustettiin vuonna 1992, yhtiö on myynyt Ruotsiin metsäkonei-

ta jälleenmyyjien kautta. Jatkossa konemyynti Etelä-Ruotsiin ja Tanskaan hoidetaan uuden yhtiön toimesta ja samalla myyntiyhtiö tukee Sigsjö Maskin Ab:n konemyyntiä Pohjois-Ruotsissa. Myyntiyhtiö on uusi avaus, jonka odotetaan kasvattavan myyntiä sekä Ruotsissa ja Tanskassa. Myyntipäälliköksi uuteen myyntiyhtiöön on nimitetty

Andreas From, 32. Fromin isä on ollut metsäkoneyrittäjä ja myös From on työskennellyt koko työhistoriansa isojen koneiden parissa ja pääasiallisesti metsäteollisuudessa. Viimeiset neljä vuotta From oli kilpailevalla konemerkillä konemyyjänä. - Olen aina ollut kiinnostunut koneista ja isäni työn kautta tutustuin metsäkonealaan. Haluan

Myyntipäälliköksi Logsetin Ruotsin myyntiyhtiöön on nimitetty Andreas From, 32.

antaa Logsetille sen ansaitseman mahdollisuuden Ruotsin markkinoilla. Yhtiö vaikuttaa fantastiselta ja haluan kasvattaa konemerkin myyntiä Ruotsissa ja Tanskassa, From toteaa. Logsetin Euroopan myyntijohtajan Mikko Laurilan mukaan Logset Oyn päätös panostaa naapurimaahan on luonnollista: - Ruotsi on merkittävä mark-

kina-alue ja lähellä meitä. Meillä on Ruotsissa olemassa oleva hyvä asiakaskunta ja koneillemme on siellä kysyntää. Logsetin henkilökunnasta noin puolet puhuu äidinkielenään ruotsia, joka luonnollisesti helpottaa uuden myyntiyhtiön toimintaa. Yhtiön perustaminen on strategiamme mukaista: olla lähellä asiakkaita ja tukea jälleenmyyjien toimintaa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

MIKÄ NISULA-HAKKUUPÄÄ OLISI SINULLE SOPIVA? KATSO VIDEO JA SOITA MEILLE

MYYNTI

Lisätietoja hakkuupäistä WWW.NISULAFOREST.COM

Kalle Mattsson 010 289 2040 kalle.mattsson@nisulaforest.com

Seuraa meitä

Meiltä saat kaikki palvelut myynnistä asennukseen ja käyttöönotosta tuotetukeen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 95

Vetopitoa ja kulutuskestävyyttä päiväntasaajan molemmin puolin

S

uomalainen metsäkoneurakoinnin osaamistaso arvos- tetaan maailmalla korkealle. Suomi lasketaan sekä työmenetelmien että korjuussa käytettävien koneiden kehityksen kärkimaihin. Hyvä esimerkki kotimaisesta insinööritaidosta on Nokian Raskaat Renkaat joka palvelee sekä konevalmistajia että urakoitsijoita kaikilla mantereilla.

Australialainen Dean McRae vastaa Nokian Raskailla Renkailla APAC alueen eli Aasian ja Tyynen valtameren maiden jälkimarkkinoista ja antaa valmistajan tukea alueen OE-valmistajille. Nokian Raskaiden Renkaiden myynti- ja markkinointijohtaja Toni Silfverbergin mukaan pitkään alalla olleen McRaen kokemus ja lujaa ammattitaito vauhdittavat entisestään kestävien ja kustannustehokkaiden Nokian -renkaiden molemmin puolin päiväntasaajaa hyvään vauhtiin lähtenyttä myyntiä.

Korjuuta jopa 35 asteen rinteissä

Australian Adelaidesta käsin toimivan Dean McRaen kotimarkkina-alueen pinta-ala huimat 7,7 miljoonaa neliökilometriä. Mantereen eteläisimmässä kolkassa, Tasmanian saarella sijaitsevalla Blue Gum -eukalyptus eli kuumepuuviljelmällä urakoiva Belinga Bay Holding Co. kokeilee parhaillaan Tigercat 632E Skidder -koneissaan Nokian Logger King -tuoteperheen renkaita. - Kuljettajien antama palaute renkaista on ollut poikkeuksetta erinomaista ja rakentavaa. Täällä on erittäin haasteellinen maasto. Maapohja on pääosin kovempaa kuin Suomessa, mutta puut kasvavat rinteissä joiden kaltevuus on jopa 35 astetta, Silfverberg kertoo. Ketjuja käytetään myös etuakselilla, pitoa kasvattamassa ja massaa lisäämässä. - Elinkaariajattelu on viety täällä erittäin pitkälle kaikessa tekemisessä. Kuljettajat seuraavat aktiivisesti paitsi koneiden myös renkaiden kuntoa. Kulutuspinnat ja ketjut tarkastetaan joka vuorolla ja rengaspaineet vähintään kerran viikossa. Näin renkaista saadaan irti paras hyötypontentiaali, Silfverberg jatkaa.

CTL valtaa alaa Australiassa

Australiassa ja amerikoissa puunkorjausurakointi nojaa pitkälti Full Tree eli pitkän puun korjuuketjuun, mutta skandinaa-

Tasmanian vuoristoinen maasto on korjuulle haasteellista. Tigercat 632E pärjää hyvin mäkisissä maastoissa, kunhan vain renkaissa riittää pitoa. Nokian Logger King -renkaat on koneurakoitsijoiden puolelta hyviksi havaittuja myös näihin olosuhteisiin.

Metsätöissä käytettävät koneet ja renkaat tarkastetaan säännöllisesti parhaan käyttöiän saavuttamiseksi.

Tasmaniasta korjattu Blue Cum -eukalyptus viedään pääosin Kiinaan, sellun raaka-aineeksi.

Dean McRae vastaa Nokian Raskaiden Renkaiden APAC-maiden jälkimarkkinoista. Laajasta toimialueesta johtuen matkapäiviä kertyy vuodessa melkoisesti.

- Nokian Renkaat tulisi saada tehtaalta koneiden mukana. Ne tarjoavat maastossa erinomaisen pidon ja ovat vakaat ajossa, sanoo vuosikymmenten ajan konetta kuljettanut Danny.

viset CTL eli Cut to Lenght -metsäkoneet ja menetelmät ovat hiljalleen valtaamassa markki-

naa. - CTL-korjuu on nostamassa päätään Australiassa. Sen myötä

Suomalaisille metsäkonevalmistajille avautuu uusia toimintamahdollisuuksia täällä päin maa-

ilmaa, Dean McRae toteaa.


96 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Prokop varusteli John Deere 1210 G -kuormatraktorinsa uudella MOIPU 310 EFI -giljotiinikouralla ja PROKOP -pikakiinnityslaitteella energiapuun tekoon, millä tasataan pyöreän puun korjuun välillä voimakkaitakin kausivaihteluita.

Energiapuusavotoiden tehokone

M

ikkelissä, vain kolme kilometriä kaupungin torilta, järjes- tettiin 22.11. mielenkiintoinen työnäytös missä esiteltiin Prokopin John Deere 1210 G -kuormatraktoria varusteltuna energiapuunkorjuuseen MOIPU 310 EFI -kouralla ja PROKOP -pikakiinnityslaitteella.

Prokopin Ville Kopakkala (kesk.), Moisio Forestin Taneli Moisio ja John Deere Forestryn Jussi Mustonen esittelivät järkevästi energiapuunkorjuuseen varusteltua kuormatraktoria työnäytöksessä Mikkelissä.

Prokop urakoi pyöreän puun lisäksi energiapuuta, millä tasataan kausivaihteluita. - Varustelimme John Deere 1210 G:n MOIPU 310 EFI -kouralla missä on giljotiinikatkaisu ja keräilyleuat. Omaa kehitystämme oleva PROKOP -pikakiinnityslaite asennettiin MOIPU -kouraan suoraan Moisio Forestin tuotannossa; kysessä taitaa olla maailman ensimmäinen integroidulla pikakiinnityksellä varustettu koura, kertoo yrittäjä Ville Kopakkala. PROKOP -pikakiinnyslaite mahdollistaa kuormatraktorin tukkikouran vaihdon energiakouraan - ja takaisin - todella nopeasti. - Vaihto onnistuu kolmessa minuutissa. Vain 48 milliä korkea kiinnike madaltaa ja keventää paketin rakennetta 27 kiloon, ilmoittaa Kopakkala.

Monipuolinen energiakourauutuus

Prokopille toimitetuun MOIPU 310 EFI -energiakouraan integroitiin PROKOP -pikakiinnityslaite valmiiksi Moisio Forestin tehtaalla.

Pari vuotta sitten markkinoille tuotu MOIPU 310 EFI -energiapuukoura on sekin helppo ja nopea asentaa kuormatraktoriin. Koura painaa 460 kiloa ja sillä katkeaa kerralla maksimissaan

31 cm paksuinen puu. - Tässä energiakourassa ei tarvita sähköä vaan sen toiminta perustuu painetasoihin eli siihen kytketään vain koneessa valmiina olevat tukkikouran 1/2 tuuman auki/kiinni letkut. Virtausta tarvitaan noin 100 l/min ja painetta yli 200 bar. Logiikka on hydrauliikkalohkoissa joten erillistä ohjausjärjestelmääkään ei tarvita, kertoo Moisio Forest Oy:n Petrus Moisio. Prokopin koneen koura-asennuksessa haluttiin hieman muuttaa puomistolta kääntäjälle tulevaa vakioletkutusta. - Mietittiin maastossa Moision Tanelin ja Sappisen Ilkan kanssa yhdessä parasta ratkaisua mistä tulikin oikein toimiva, toteaa Ville Kopakkala.

Työnäytökset ajanut Elmo Kopakkala (vas.) kuunteli konkariyrittäjä Ilkka Sappisen tarinoita Ranskan myrskytuho savotoilta.

Energiapuukourien kysyntä piristyy

Energiapuun korjuussa on Suomessa viime aikoina ollut piristymisen merkkejä ilmassa pitkän hiljaiselon jälkeen. - Metsäkoneurakoitsijat ovat kiinnostuneita energiapuukourista ja kyselyjä tulee aivan eri tahtiin kuin edellisvuosina. Toki alueelliset erot ovat suuria - hyvää pöhinää on tällä hetkellä erityisesti Lahti-Mikkeli alueella, Savossa ja Etelä-Suomessa. Prokopille toimitettu MOIPU 310 EFI on ensimmäinen Suomeen myyty kyseisen mallin koura; vientiin niitä on toimitettu jo mm. Ruotsiin, Tanskaan, Latviaan, Saksaan, Sveitsiin, Ranskaan ja UK:seen, luettelee Petrus Moisio.

Tarja Sundvall toimi Mikkelin tapahtuman pr-emäntänä ja piti hyvän huolen näytösvieraista.

Perinteinen puutavarakoura vaihtuu energiapuukouraan muutamassa minuutissa PROKOP -pikakiinnityslaitteen ansiosta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 97

Metsä-Multia palkitsi ”työyhteisön hyvät tyypit”

M

eski-Suomen alueella metsäurakointia jo 40 vuoden ajan tarjonnut Metsä-Multia Oy palkitsi yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa ”työyhteisön hyvät tyypit” Metsämiesten Säätiön myöntämillä Työyhteisön Hyvä Tyyppi -stipendeillä, Perungalla pidetyn vuosipalaverin yhteydessä. Arvoltaan 500 euron arvoiset myönnettiin toimistovastaava Maija-Leena Sipilälle, lavetinkuljettaja Tapani Piesaselle ja hakkuukoneenkuljettaja Sami Koskiselle.

Metsä-Multian saarijärveläiselle hakkuukoneenkuljettaja Sami Koskiselle stipendiä esittivät Metsä Groupin metsäasiantuntija Seppo Mäntymaa ja operaatioesimies Esa Pienkellomäki, Metsä-Multian operaatioesimiehet Hannu Kumpula ja Pasi Niemelä sekä toimitusjohtaja Aki Laaja: - Sami on ahkera ja tunnollinen motomies. Hän on positiivinen ja innostava työtoveri, joka tekee työnsä erittäin hyvin ja tulee toimeen kaikkien kanssa. Sami on aina iloinen ja saa myös muut hyvälle tuulelle. Samin reipas ja positiivinen asenne

Metsä-Multia Oy:n Maija-Leena Sipilä, Tapani Piesanen ja Sami Koskinen (oik.) palkittiin Metsämiesten Säätiön myöntämillä Työyhteisön Hyvä Tyyppi -stipendeillä.

omaan työhön välittää samaa, hyvää energiaa hänen kanssaankin työskenteleville. Lisäksi hänellä on ammattitaitoinen ote työhön, hän osaa joustaa tarvittaessa, sekä omaa maalaisjärkeä. Kollegojen mielestä Samin kanssa on erittäin helppo työskennellä. Myös metsänomistajilta saatu palaute kertoo samaa eli hän on erittäin pidetty kaveri. Sami osaa kohdata ihmiset ihmisinä ja olla herkällä korvalla kuulemassa toiveita metsänomistajien suunnasta ja sitten mahdollisuuksien rajoissa pyrkii ne ammattitaidolla toteuttamaan.

Toimistovastaava Maija-Leena Sipilälle stipendiä esittivät Versowoodin metsäasiantuntija Teija Hyytiäinen-Koskimäki, Metsä Groupin operaatioesimies Esa Pienkellomäki, Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomen hankintaesimies Ari Vainio sekä Metsä-Multian operaatioesimies Pasi Niemelä ja toimitusjohtaja Aki Laaja: - Maija-Leena on toimiston ystävällinen ”äiti”. Hän on aina positiivinen, iloinen ja energinen. Maija-Leena vastaa palkkahallinnosta ja hänellä on siten suora linkki henkilöstöön. Hän

osaa kuunnella ja keskustella, sekä luoda hyvää henkeä vuorovaikutuksellaan henkilöstöön. Työyhteisön hyvinvointi on voimakkaasti Maija-Leenan sydäntä lähellä. Jokainen menestyvä yritys tarvitsee joukkoonsa Maija-Leenan kaltaisen työntekijän. Hän tuo työpaikalle iloa hienolla asenteellaan, tyylikkyydellään ja sopivalla huumorintajullaan. Maija-Leena on aina hyvällä tuulella ja hänellä on aina aikaa työtovereilleen. Lavetinkuljettaja Tapani Piesaselle stipendiä esittivät Versowoodin metsäasiantuntija Teija

Hyytiäinen-Koskimäki, Metsä Groupin operaatioesimies Esa Pienkellomäki, Metsä-Multian operaatioesimiehet Hannu Kumpula ja Pasi Niemelä sekä toimitusjohtaja Aki Laaja: - Tapani hoitaa oman tonttinsa hienosti, hän on joustava, rehti ja aina auttavainen. Tapanin tekemät lavettisiirrot sujuvat mallikkaasti ja siinä ohessa hän auttaa muita tuomalla tarvikkeita toimipisteiltä koneenkuljettajille. Tapani luo joustavuudella positiivista ilmapiiriä ja on hyvin kannustava nuoremmille työntekijöille. Hän on oikea ratkaisukeskeisyyden ilmentymä. Kertaakaan metsätyömaan aloitukset eivät ole viivästyneet lavettikuljetusten takia. Esimerkiksi sahayhtiö joutuu kiihdyttämään ja jarruttelemaan korjuuta tai siirtymään työmaakohteilta toiselle vuoden aikana useita kertoja. Tämän toimintatavan Tapani on omaksunut hienosti. Koneensiirroissa ei ole tapahtunut yhtäkään vahinkoa eikä ole rikottu teitä, vaikka lavetti onkin aina se ensimmäinen painava kuljetettava savotalle. Tapani on kuljetuspuolen hiljainen ammattilainen.

VILPPULA

KUOPIO

LAPPEENRANTA

020 755 1240 Teollisuustie 5

020 755 1243 Saaristokatu 5

020 755 1245 Toikansuontie 7

Avoinna arkisin klo 7.30-16.30 • www.koneosapalvelu.fi • info@koneosapalvelu.fi Puheluhinnat 0207-alkuisiin numeroihin kiinteästä verkosta ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.


98 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Vuonna 2018 solmittiin Karjalan tasavallan ja valkovenäläisen konevalmistaja Amkodorin välillä sopimus metsäkonetuotannon käynnistämisestä entisen Onegan (Äänisen) traktoritehtaalla Petroskoissa. Ensimmäinen Amkodor-kuormatraktori valmistui Petroskoissa heinäkuussa 2019. Tuotannon alkuvaihe käsittää koneiden kokoonpanon, eli mm. rungot ja ohjaamot tulevat kokoonpanovalmiina Valko-Venäjältä - voimanlähteet valmistaa Minskin moottoritehdas. Näyttelyssä esillä oli 6-pyöräinen harvesteri Amkodor 2561 päätehakkuille (oik.) sekä kuormatraktorit Amkodor 2662-01 ja Amkodor 2682-01. Kaikissa koneissa oli nosturina suomalainen Kesla ja harvesterin kourana Kesla 25 HRII.

Metsänäyttely Russian Forest 2019 Vologdassa

K

ansainvälinen puunkorjuuseen ja kaukokuljetukseen keskittynyt näyttely Russian Forest 2019 järjestettiin Vologdassa 4.-6. joulukuuta 2019. Tämä jokavuotinen tapahtuma järjestettiin nyt 24. kerran. Messuille osallistui noin 200 näytteilleasettajaa ja kolmen päivän kävijämääräksi arveltiin noin 4500 näyttelyvierasta.

Näyttely järjestettiin Russkij Dom messukeskuksessa ja kaupungin keskusaukiolla, jonne oli koottu varsinainen iso kalusto metsäkoneita ja puutavara-autoja oli paikalla noin 70 kappaletta. Puutavaran kaukokuljetuska-

lusto oli siis hyvin esillä. Edustettuna oli kattava otos venäläisiä ja länsimaisia puutavara-autoja ja -perävaunuja. Messukeskuksessa järjestettiin päivittäin seminaareja. Keskusaukiolla taasen pääsi seuraamaan demoja ja shakin peluuta kuormatraktoreilla.

Vologda puunkorjuussa toisella sijalla

Vologdan hallinnollinen alue sijaitsee Luoteis-Venäjällä, noin 650 km Pietarista itään. Alueen 144 527 km² pinta-alasta (Suomen pinta-ala 338 449 km²) on 79 % metsän peittämää eli noin 11,5 miljoonaa hehtaaria. Puuvaranto on 1,7 miljardia m³ ja kestävä hakkuumahdollisuus on

29,7 m³. Vuonna 2018 alueella korjattiin 17,7 miljoonaa m³ (ja vastaavasti 14,4 miljoonaa m³ vuonna 2014 ja 8 milj. m³ vuonna 2006). Vologda on puunkorjuumäärässä toisella sijalla valtakunnallisesti - Irkutskin alueen ollessa numero ykkönen. Puulajisuhteet: mänty 23 %, kuusi 28 %, koivu 38 % ja haapa 11 %. Loppuvuoden 2018 selvitystyön (vologdastat.gks.ru) mukaan tuolloin alueella operoi 221 harvesteria ja 299 kuormatraktoria, jotka hoitivat 70 % puunkorjuumäärästä. Tämä tavaralajimenetelmän osuus halutaan nostaa 85 %:iin vuoteen 2028 mennessä. Tällöin konekanta tulisi olla vähintään 300 korjuuketjua.

Vologdalainen yhtiö Russkij Gruzovik toimii yhteistyössä venäläisten perävaunuvalmistajien ja nosturivalmistajien kanssa eli myy ja asentaa näiden tuotteita. Russkij Gruzovik valmistaa myös itse päällirakenteita ja pankkoja. Heidän tuotteitaan oli esillä ulko-osastolla.

Itä-Karjalassa jytisee

Vuonna 2018 solmittiin Karjalan tasavallan ja valkovenäläisen konevalmistaja Amkodorin välillä sopimus metsäkonetuotannon käynnistämisestä entisen Onegan (Äänisen) traktoritehtaalla Petroskoissa. Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriö ja Karjalan tasavallan hallinto ovat sitoutuneet subventoimaan hanketta kymmenen vuoden ajan. Ensimmäinen Amkodor -kuormatraktori valmistui Petroskoissa heinäkuussa 2019. Tuotannon alkuvaihe käsittää koneiden kokoonpanon, eli mm. rungot ja ohjaamot tulevat kokoonpanovalmiina Valko-Venäjältä. Amkodor-Onego työllistää nyt 40 ihmistä Petroskoin tehtaalla.

Tuotannon mahdollisen kasvun myötä on tarkoitus aloittaa myös runko-osien ja ohjaamoiden valmistus (hitsaus- ja koneistus). Äänisen rannalla on valmistunut joulukuun alkuun mennessä seitsemän konetta. Vologdan näyttelyssä esiteltyjä kolmea mallia tullaan valmistamaan vain Petroskoissa, eli niiden kokoonpano Valko-Venäjällä on päättynyt. Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriön ja AmkodorOnegon välisen sopimuksen mukaan saa koneen ostaja mukavia etuja. Niihin sisältyy mm. edulliset rahoitusehdot ja 10-15 %:n alennus asiakkaalle konekaupan etumaksusta, jotka myöntää Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriö paikallisen

Venäläinen kaivukone UMG E140W varustettuna puutavarakahmarilla. Deutz-moottori 90 hv (67 kW), akselit Carraro, työhydrauliikka Bosch Rexroth ja paino 18 500 kg. Valmistus tapahtuu Tverin kaupungissa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 99

Kuormatraktori John Deere 1510G: John Deere 6068 -moottori, teho 164 kW, vetovoima 185 kN, kantavuus 15 tonnia, omapaino n. 18 tonnia.

Traktordetal toimii John Deere metsäkoneiden jälleenmyyjänä LuoteisVenäjällä: - Alueellamme suosituimpia John Deere -malleja ovat 1210G, 1510G ja 1270G, kertoivat Alena Okatova ja Andrei Ruhlov. Kaivukonealustainen harvesteri John Deere E 260 LC. Työpaino 32 000 kg, kaksipiirinen hydrauliikka, pumppujen tuotto 2 x 252 litraa minuutissa. Harvesteripäänä Waratah H414.

Valko-venäläinen kuormatraktori Belarus ML-131. Voimanlähteenä Minskin moottoritehtaan nelisylinterinen kone, teho 120 hv (88 kW). Voimansiirrossa on synkronoitu mekaaninen vaihdelaatikko; 16 eteen ja 8 taakse. Kantavuus 10 000 kg, omapaino 15 050 kg, maavara 545 mm. Kuormaimena venäläinen Atlant-C 70, jossa nostomomentti 70 kNm ja ulottuvuus 7,4 m. Messutarjoushinta 123.000 euroa.

Kiinalaisvalmisteinen Shacman X3000 -puutavara-auto. Moottorina kiinalainen Weichai, teho 336 hv, Euro 4. Voimansiirrossa Fast Fuller. Akselit toimittaa MAN. Vologdalainen Russkij Gruzovik on asentanut autoon omavalmisteiset päällirakenteensa ja pankkonsa.

Belarus MM-2,0 -traktori raivausvarustuksella ja taaksepäin ajettavalla murskaimella. Belarus-moottorin teho on 81 hv (60 kW). Voimansiirrossa on synkronoitu mekaaninen vaihdelaatikko, 16 eteen ja 4 taakse.

Venäläinen puutavara-auto Kamaz 6580. Kamazit valmistetaan Nabereznyje Tselnyn kaupungissa Tatarstanin tasavallassa, Venäjällä. Moottorina tässä autossa on Cummins, teholtaan 440 hv. Vaihteisto on ZF16. Akselit toimittaa MAN. Nosturina Velmash VM10L86, jota valmistetaan yhtiön Velikie Lukin kaupungissa Luoteis-Venäjällä; maksimiulottuma on 8,6 m ja bruttonostomomentti on 135 kNm. Permyan Truck Engineering -niminen kuorma-autoihin erikoistunut konepaja on valmistanut tähän autoon päällirakenteet ja pankot. Yritys työllistää 40 ihmistä Permissä.

Venäläinen Kamaz 43118 -puutavara-auto Palfinger nosturilla.

rahoitusyhtiön kautta. Amkodor-koneissa käytetään Minskin moottoritehtaiden voimanlähteitä, Sauer Danfossin ajopumppuja ja -moottoreita, NAF:n teliakseleita, Keslan kuormaimia ja harvesteripäitä/kahmareita.

Texti ja kuvat: Pekka Perälä

Lähteet: haastattelut näyttelyssä, Amkodorin lehdistötiedotteet, Rosstat, Venäjän metsätalousvirasto ja Vologdastat

Näyttelyssä pääsi pelaamaan shakkia Ponsse Buffalo ja Logset 8F kuormatraktoreilla. Niin kuin metsässäkin kuljettajan osaaminen oli pelissä tärkein asia koneen tekniikan kehittymisestä huolimatta.

Trekol-Trofi on nelivetoinen jokapaikan menijä millä pääsee pehmeille leimikoille. ZMZ-bensiinimoottorissa tehoa 125 hv ja maavara 490 mm. Tilaa kuljettajan lisäksi seitsemälle matkustajalle. Ajoneuvoa valmistetaan Ljubertsyn kaupungissa Moskovan lähellä. Valmistusmäärä on 250 autoa vuodessa. Moottorivalmistaja ZMZ kuuluu UAZin ohella Severstal-Auto -autoteollisuusyhtymään.


100 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Komatsu Forest Russia oli näyttelyssä edustettuna jälleenmyyjänsä Forest Centerin kautta, jolla on toimipaikat Arkangelissa, Kostromassa ja Vologdassa. Vologdan alueen konemyynnistä vastaava Jevgeni Dunaev kertoi, että Forest Center työllistää 80 ihmistä. Yrityksen toimialueilla suosituimpia konemalleja ovat Komatsu 875 ja Komatsu 931.

Ulko-osastolla odotti näyttelyvieraitaan kaivukoneharvesteri Komatsu PC200 varustettuna Komatsu S132 harvesteripäällä. Peruskoneen paino on 21 900 kg ja Komatsun kuusisylinterisen moottorin teho on 147 hv (110 kW). Koneen kokoonpano tapahtuu Komatsun Jaroslavlin tehtaalla Venäjällä. Harvesteripää tulee valmiina Uumajasta Jaroslavliin kokoonpanoa varten.

Anton Kovalev (vas.) toimii Forest Centerin kaupallisena johtajana ja Jevgeni Dunaev vastaa Komatsu -myynnistä Vologdan alueella.

Komatsu Forest Oy:n toimitusjohtaja Jari Alahuhtala (vas.) ja Pavel Subbotin Pietarista keskustelemassa ajankohtaisista puunkorjuuasioista. Pavel toimii ”Sojuz lesozagotovitelej” -sivuston vastaavana. Sivusto on Venäjällä erittäin suosittu puunkorjuualan foorumi.

Venäläinen RM TEREX TX220 -kaivukone. Jaroslavin moottoritehtaiden voimanlähde 200 kv (147 kW), Bosch Rexrothin hydraulijärjestelmä, työpaino 22 300 kg. Koneet valmistetaan Tverissä.

Veli Käyhkö (vas.) ja Roman Korolev esittelivät Kesla-tuotteita näyttelyn sisäosastolla. Ulko-osastolla oli esillä Kesla RH-II -harvesteripää päätehakkuille. Hakkuulaite soveltuu järeisiin kumipyörä alustakoneisiin ja 18-25 tonnin kaivukoneisiin. Syöttövoima 30 kN ja maksimi sahausläpimitta 540-780 mm.

Vologdan alueen Scania-myyjät Valentina Tihomirova (vas.), Igor Voropanov ja Jevgenia Krjukova, joiden mukaan Scania on Vologdan alueella markkinajohtaja autoyhdistelmissä. Taustalla Scania R520 -puutavaraauto Scania DC16 V8 -moottorilla, joka antaa tehoa 520 hv. Auto oli varustettu Epsilon M100L97 -nosturilla sekä VForest -päällirakenteilla ja pankoilla.

Logset oli näyttelyssä esillä jälleenmyyjäyhtiönsä Technokomin edustamana. Ulko-osastolla oli mahdollisuus tutustua Logset 8F GT -kuormatraktoriin. Kone soveltuu hyvin Luoteis-Venäjän työmaille. AGCO Power -moottorin teho 250 hv (185 kW), vetovoima 190 kN. Koneen omapaino 17 500 kg ja kantavuus 15 000 kg. Esittelyssä oli myös Hitachi -kaivukone varustettuna Logset -harvesteripäällä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 101

- Jykillä on pitkät perinteet puutavaraperävaunujen valmistuksesta Venäjän vaativille markkinoille, kertoi toimitusjohtaja Otto Siren.

Arbo Louke Ponssen Pietarin toimipisteestä kertoi, että Uralin länsipuolella suosittuja ajokonemalleja ovat Ergo ja Buffalo kun taas Uralin itäpuolella Bear ja Elefant. Kuvassa Ponsse Buffalo King missä MercedesBenz-moottori teholtaan 210 kW. Koneen vetovoima 210 kN, oma paino 21 000 kg ja kantavuus 18 000 kg. Mercedes-Benz Actros puunajoon puoliperävaunulla.

Volvo FH16 750 on kova sana puunajoon Venäjälläkin.

Puoliperävaunut ovat Venäjällä suosittuja puunajossa; kuvassa itävaltalainen Meusburger Exten pankoilla.

MAN on tunnetusti hyvä alusta maasto-ominaisuuksia vaativiin ajotehtäviin. Näyttelyssä olikin esillä komea rivi saksalaisvalmistajan autoja.


102 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Säiliöperävaunu on tehokas ratkaisu työkoneiden polttoainehuoltoon

P

olttoaineen kuljettaminen työmaalle on osa urakoinnin arkea. INFRALINE on esitellyt uuden TENDEX+ säiliöperävaunumalliston, mikä helpottaa polttoainehuoltoa oleellisesti verrattuna perinteiseen säiliöiden kuljettamiseen.

Riveria Valtimon koulutusyksikkö on erikoistunut metsäkoneen- ja puutavara-autokuljettajien koulutukseen. Metsäkoneita on noin 30, kaivinkoneita viisi ja puutavara-autoja neljä. Autokouluautona on nosturilla varustettu kuorma-auto - koneiden kuljetusautoa käytetään myös ajo-opetukseen. Opiskelijoiden käytössä on lisäksi noin 20 metsäkonesimulaattoria ja neljä puutavara-autosimulaattoria. - Operoimme jatkuvasti maastossa koneilla, joten polttoainehuollon toimivuus on tärkeä asia opetuksessa ja työhön oppimisessa. Käytämme metsäkoneiden mukana kulkevia periteisiä polttoainesäiliöitä mutta lisäksi olemme hankkineet käyttöömme kaksi kappaletta TENDEX+ -säiliöperävaunuja jotka tuovat tehokkuutta ja turvallisuutta tankkauksiin erilaisissa arjen muut-

tuvissa tilanteissa kuten leimikolta toiselle siirryttäessä. Nykyisin kun toimimme ajokonetyössä aliyrittäjänä, on monesti sellaisia tilanteita että konetta tarvitsee tankata uudella työmaalla eikä säiliötä ole matkassa tai vanhalla työmaalla mistä säiliö on jo siirtynyt toisen koneen kyydissä pois, sanoo Riveria Valtimon koulutuspäällikkö Mikko Saarimaa. Riverian käyttökokemukset säiliöperävaunuista ovat olleet oikein hyviä. - Niitä on näppärä liikutella pakettiauton tai pick-upin perässä eikä mopeasti vaihtuville työmaille tarvitse kuljettaa erikseen säiliötä koneen mukana; tämä korostuu erityisesti kaivinkonetyömailla. Perävaunusäiliön saa myös otettua mukaan yöksi koululle. Ja kun vaunussa on oma pumppu niin tankkaaminen on kätevää suoraan koneen tankkiin. Perävaunusäiliötä saa vetää pakettiautolla BE-kortilla ja kuorma-autoksi rekisteröidyllä ajoneuvolla tarvitaan C1E-kortti, kertoo Saarimaa.

Säiliöperävaunut kaikkiin tarpeisiin

Uusi säiliöperävaunumallisto perustuu täysin uudistuneeseen

kaksoisvaippaiseen teräksiseeen TENDEX+ IBC-säiliömallistoon. - Säiliöperävaunuissa voidaan käyttää 500 l, 700 l, 995 l, 1150 l, 1600 l, 2200 l tai 3000 litran tasapohjaisia TENDEX+ säiliöitä intergroituna perävaunuun. Pikakiinnitys mahdollistaa tarvittaessa säiliön nopean irroituksen perävaunusta. Suosittu 995 litran säiliö jää alle VAK-rajan ja 2200 litraisesta saadaan vielä

ison lavettikärryn kanssa alle 3500 kilon kokonaisuus, mikä on yleinen suurin vetokyky pickup ja pakettiautoille, opastaa Korin Oy INFRALINE:n Jukka Rantamäki. TENDEX+ säiliöperävaunusta on tarjolla neljä eri perusversiota: mallit Basic, XL, K ja KD. - Niissä on eri kokoinen tekninen tila ja pumppukaukalon pituus asiakkaan tarpeen mukaan. KD-malli on ovilla varus-

tettu takakäyttöinen ja muut perinteisesti yläkäytettäviä. TENDEX+ säiliöiden sisään voidaan myös haluttaessa integroida 60-200 litran rosterinen AdBlue -säiliö, jolloin urealiuos pysyy polttonesteen lämpöisenä. Ja meiltä löytyy tietenkin myös sähkömatot ureapumpun, letkun ja pistoolin lämmitykseen talvikäytössä, sanoo Rantamäki.

Riveria Valtimon koulutusyksikkö on todennut TENDEX+ -säiliöperävaunut erittäin toimiviksi leimikolta toiselle siirtyvien metsäkoneiden polttoaihehuollossa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kaksirullainen harvennuskourauutuus

Kompaktin kokonsa ansiosta AFM 35 soveltuu mainiosti tiheiden leimikkojen harvennushakkuisiin ja päätehakkuisiin, joissa rungon keskiläpimitta on alle 30 cm.

T

äysin uusi AFM 35 on tehokas ja monipuolinen 8-14 tonnin pyöräalustaisiin metsäkoneisiin kehitetty kaksirullainen harvennuskoura. Kompaktin kokonsa ansiosta AFM 35 soveltuu mainiosti tiheiden leimikkojen harvennushakkuisiin ja päätehakkuisiin, joissa rungon keskiläpimitta on alle 30 cm. AFM 35 kaksirulla-kouran maksimiaukeama on peräti 49 cm. Sen vakiova-

rusteisiin sisältyy esimerkiksi automaattinen teräketjun kiristin ja proportionaaliset puristuspaineen säädöt sekä rullille että veitsille.

Monipuoliseen urakointiin

Lisävarusteena AFM 35:een on tarjolla värimerkkaus, kantokäsittely sekä joukkokäsittely käpälät. Lisäksi uudessa AFM 35 on asennusvalmius esimerkiksi Technion ILogger, Dasa Forester, Motomit It -mittalaitteille.

Nisula Forest ja Toyota Gazoo Racing WRT:n yhteistyö saa jatkoa kaudella 2020

Nisula Forest tekee hyvää yhteistyötä Toyota Gazoo Racing WRT:n kanssa; kuva FinnMetko 2018 messuilta missä ralli-Toyota Nisulan osaston vetonaulana.

N

isula Forest on ollut mukana Tommi Mäkisen johtaman, Toyota Gazoo Racing WRT toiminnassa alkumetreistä lähtien. Kaudella 2016 ja 2017 Nisula teki yhteistyötä Juho Hännisen kanssa ja Juhon siirryttyä tallin testikuljettajaksi kauden 2017 päätteeksi, Nisula ja Toyota Gazoo Racing allekirjoittivat yhteistyösopimuksen. - Olemme pystyneet vuosien 2018 ja 2019 aikana tarjoamaan dealereille, asiakkaille sekä yhteistyökumppaneille ainutlaatuisia elämyksiä rallin maailmasta tiiviissä yhteistyössä Puuppolan tiimin kanssa. Yhteistyö Tommin johtaman tiimin kanssa on sujunut todella joustavas-

ti. Nisula on ottanut brändinä selkeitä askeleita eteenpäin, kertoo Kalle Mattsson Nisulalta. Jos yritysmaailmassa haluaa mennä eteenpäin, on laadukkaiden tuotteiden lisäksi huolehdittava brändin rakentamisesta. - Yhteistyösopimuksen jatko kaudelle 2020 Toyotan tehdastiimin kanssa antaa meille loistavan mahdollisuuden ottaa jälleen uusia askelia eteenpäin. Huippuammattilaisista koostuva, maailman paras rallitiimi on myös mitä parhain esimerkki siitä, mitä tavoitteiden saavuttaminen tarkoittaa käytännön työssä. On hienoa näyttää tätä menestystarinaa omille yhteistyökumppaneille. Sieltä varmasti tarttuu uusia ajatuksia omaan päivittäiseen tekemiseen, Mattsson jatkaa.

KONEURAKOINTI 103


METSÄALAN AMMATTILEHTI

FR48

FR28

HR46X

Nurmes Kuopio Kristiinankaupunki Ähtäri

Jyväskylä


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 105

Panostusta verkkokauppaan ja perinteiseen myyntityöhön M ototarvikkeet.fi on tehnyt metsäkonetarvikekaup- paa netissä 24/7 jo vuodesta 2009 - edelläkävijänä koko toimialalla yli vuosikymmenen ajan. Vaikka myynti kehittyy vahvasti verkossa niin perinteiseen myyntityöhön panostetaan jatkossa entisestään ja toiminnan perustana on oma suuri varasto Jyväskylässä, mikä takaa nopeat luotettavat toimitukset.

Mototarvikkeet.fi tuotevalikoimaa ja palvelukonseptia kehitetään jatkuvasti vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. - Tällä hetkellä erilaisia nimikkeitä löytyy jo noin 1500. Päätuotelinjoja ovat Nordic Tractionin telat ja pyöräketjut, Meseran nostureiden varaosat ja uudet kourat sekä perinteiset mototarvikkeet, kulutusosat ja erilaiset varaosat voiteluaineista hydrauliikkaan, kertoo Mototarvikkeet.fi palvelua toiminnan alusta saakka kehittänyt Jari Lääperi.

Uutta myyntivoimaa - vankalla kokemuksella

Vuoden 2020 alusta Mototarvikkeet.fi palveluksessa aloitti kokenut metsäkonetuotteiden ammattilainen Topi Iltola: - Mototarvikkeissa meiltä löytyy mm. Flex -laipat ja Stihl -teräketjut. Yhteensä tuotenikikkeitä on noin 1500 ja valikoimaa kehitetään koko ajan asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Vuoden 2020 alusta Mototarvikkeet.fi palveluksessa aloitti kokenut metsäkonetuotteiden ammattilainen Topi Iltola. - Työskentelin aikanaan hydrauliikkapuolella vuosikymmenen ja viimeiset reilun viisi vuotta metsäkonevarusteiden myynnissä. Kokemusta on kertynyt laajasti tuotteista ja ymmärrystä niiden käytöstä sekä asiakkaiden tarpeista. Uusi tehtävä on mielenkiintoinen ja antaa mahdollisuuksia kehittää asioita uudelle tasolle. Uskon vahvasti nettiin varustekaupassa ja Mototarvikkeet.fi on alalla verkkopalveluiden kehittämisessä omalla tasollaan. Siihen kun yhdistetään perinteinen asiakasrajapinnassa tehtävä aktiivinen myyntityö ja loistavat tuotteet kilpailukykyisillä hinnoilla, pystytään palvelemaan konseptilla mikä helpottaa urakoitsijoiden arkea, sanoo Iltola.

Verkkokauppa kansainvälistyy

Suomalaiset urakoitsijat ovat ottaneet Mototarvikkeet.fi verkkokaupan omakseen jo ajat sitten mutta viime aikoina tuotteita on myyty yhä enemmän myös ulkomaille. - Olemmekin avaamassa kansainvälisen portaalin mikä mahdollistaa verkkomyynnin kasvattamisen vientimarkkinoilla, kertoo Iltola.

Mototarvikkeet.fi laajasta valikoimasta löytyy myös laadukkaat Clark -metsäkonetelat ja OFA -pyöräketjut. Mallistoon ja teknisiin ominaisuuksiin on kätevä käydä tutustumassa verkkopalvelussa, josta tuotteet voi tilata suoraan tai sitten soittaa perinteisesti myyjälle.


106 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uusi 6-pyöräinen N5 -harvennushakkuukone on ollut jo nyt todellinen menestys; sitä on myyty ensimmäisen valmistusvuoden aikana jo kahdeksaan eri maahan.

Kannattavuutta harvennuksille

N

isula Forest Oy tarjoaa kustannustehokkaat vaihto- ehdot harvennuksille. Uusi 6-pyöräinen versio N5 -harvennushakkuukoneesta on osoittautunut menestykseksi ja sen myynti on lähtenyt vauhdilla matkaan.

Uuden 6-pyöräisen N5 -harvennushakkuukoneen asiakastoimitukset alkoivat maaliskuussa 2019, kun ensimmäinen kone toimitettiin Saksaan. Sen jälkeen 6-pyöräistä N5:sta on myyty jo kahdeksaan eri maahan: useita myös Suomeen. - Tehokkaalle ja hinnaltaan järkevälle harvennushakkuiden erikoiskoneelle on selvästi paikkansa puunkorjuussa niin meillä

kuin vientimarkkinoillakin. Esimerkiksi Suomen puunkorjuun pinta-aloista oli 19 % ensiharvennusta ja 49 % muuta harvennusta. Niinpä isoimmilla koneilla urakoivat yrittäjät ovat alkaneet miettiä hie- man kevyemmän koneen hankkimista mukaan arsenaaliinsa, mikä mahdollistaa oikean kokoisen koneen optimoinnin eri korjuukohteille. Kun harvennuksille ei laiteta turhan suurta konetta, se säästää merkittävästi kustannuksia. Samalla isommat koneet saadaan ohjattua niille työmaille, jossa niiden tuottavuus on parhaimmillaan, kertoo Nisula Forest Oy:n Kalle Mattsson. Suomessa on viime vuosina menty puunkorjussa yhä enemmän pehmeille maille ja sateiset

kelit ovat tehneet puunkorjuusta muutenkin haastavaa. - 6-pyöräinen N5 painaa teloineen kaikkineen vain hieman yli 16 000 kiloa joten sen pintapaineet ovat pienet ja liikkuminen onnistuu todella pehmeissäkin paikoissa. Ja kun N5 jättää harvennuskohteille minimaalisen vähän jälkiä niin metsänomistajat ovat tyytyväisiä korjuujälkeen ja myyvät innokkaammin harvennuskohteita myös kesäleimikoiksi, toteaa Mattsson.

Koneita myös nopeisiin toimituksiin

Metsäkonealla on viime vuodet eletty kovan kysynnän aikaa, mikä on pidentänyt koneiden toimitusaikoja jopa todella pitkiksi.

- Hyvä kysyntä näkyy meidän tuotannossa; tällä hetkellä uusia koneita saa noin puolen vuoden toimitusajoilla mutta tarjolla on myös muutama N5 esittelykone nopeisiin toimituksiin kevättalvelle, ilmoittaa Mattsson. Nisula Forest on jo pitkään valmistanut N5 -harvennushakkuukonetta 4-pyöräisenä versiona mikä on mahdollistanut käytännön työssä hyväksi todetun peruskoneen suunnittelun 6-pyöräiseksi versioksi. - Tehdyt rakennemuutokset ovat olleet melko vähäisiä ja kun tekniikka on koeteltua niin lastentauteja uudessa 6-pyöräisessä koneessa ei ole ollut. Ja 4-pyöräinen versio pysyy edelleen tuotannossa - sillä on kysyntää määrätyissä Keski-Euroopan

Nisula Forest esitteli harvennushakkuiden ratkaisujaan työnäytöksessä Jämsässä marraskuun lopulla.

maissa, sanoo Mattsson.

Harvesteripäämallisto kehittyy ja laajenee

Nisula Forestin toiminnan perusta on harvesteripäiden valmistus ja laajaa mallistoa kehitetään koko ajan. - Esittelemme 2020 aikana mm. uuden järeän 1400 kilon painoisen Nisula 755X -harvesteripään mikä soveltuu kaivukonealustoihin ja isoihin pyöräkoneisiin. Teemme lujasti töitä markkinoilla ja tavoitteena on edelleen kasvattaa osuuttamme globaaleilla irtokouramarkkinoilla. Olemmekin tehneet viime aikoina merkittäviä uusia dealer -kumppanuuksia eri markkinaalueilla, kertoo Mattsson.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

HUIPPULAATUA EDULLISESTI. Saksalaiset Humbaur-täysperävaunut

Humbaur 5-akselinen UUSI hp. 69.500€ 12,2m suora kansi, levikkeet, hydrauliset rampit, viimeinen akseli nousee

Volvo L90F

vm -11

vain 350h, pikak, kahdet lisäh, BSS, rasvari, ilmast, CDC-vipuohj, jne hp 146 000 €

Sisu E12 480 8X2

Humbaur 4-akselinen UUSI hp. 55.000€ 12,2m suora kansi, levikkeet, hydrauliset ajosillat

vm -03

590tkm, rissat, rasvari, ilmast, Jyki / Elg aut.kasettipv vm -03 hp 59 000 €

Humbaur 4-akselinen UUSI hp. 46.500€ 9,8m kaksi, levikkeet, jousi- tai hydrauliset rampit

Sisu E12 480 10X4

vm. -03

490tkm, rasvari, ilmast, hyvä lava hp 49 000€

Mac 3-akselinen pokkakärry UUSI hp. 47.000€ levikkeet, hydrauliset ajosillat omalla koneikolla, viimeinen akseli nousee

KATSO www.ojalamachine.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 109

Teboil HD-M5 N1 Grease - rasva raskaimpiin olosuhteisiin

T

eboil tekee jatkuvasti kehitystyötä tuotevalikoimansa kehittämiseksi. Nyt markkinoille on tuotu uusi Teboil HD-M5 N1 Grease -rasva, joka on suunniteltu erityisesti poikkeuksellisen raskaissa olosuhteissa työskenteleviin maansiirto- ja kaivoskoneisiin.

Rasvan suunnittelun lähtökohtana ovat olleet pohjoisessa Suomessa toimivan raskaan kaivosteollisuuden tarpeet, joissa korostuu korkean luotettavuuden merkitys kaikkein vaativimmissa oloissa. Teboil HD-M5 N1 Grease -rasvan tyypillisimpiä käyttökohteita ovat olkatapit, pallonivelet, tappilaakerit sekä hitaasti pyörivät ja raskaasti kuormitetut laakerit. - Raskaita maasiirto- ja kaivoskoneita käytetään erittäin raskaissa olosuhteissa, joissa esiintyy paljon iskumaisia kuormituksia. Lisäksi käyttöympäristön olosuhteet ovat vaativat: Ulkoilman lämpötila voi olla erittäin kylmä, mutta voideltavissa komponenteissa esiintyy erittäin korkeita lämpötiloja. Koneet altistuvat usein myös

vedelle ja lumelle sekä pölymäisille epäpuhtauksille. Teboil HD-M5 N1 Grease on suunniteltu maksimoimaan koneiden luotettava toiminta poikkeuksellisen vaativissa olosuhteissa, tuoteryhmäpäällikkö Ari Holmila toteaa.

Entisestään laajentunut tuotevalikoima

Teboil HD-M5 N1 Grease on NLGI 1 -kovuusluokan rasva, joka valmistettu paksusta perusöljystä, polymeereistä ja litiumkompleksisaentimesta. Rasvassa on voimakas viiden prosentin molybdeenidisulfidi-lisäaineistus, jonka ansiosta rasva kestää erinomaisesti iskumaisia kuormia estäen haitallisia metalli-metalli-kosketuksia. Rasvalla on myös poikkeuksellisen hyvät vedenkesto-ominaisuudet ja se suojaa komponentteja tehokkaasti korroosiota vastaan. - Entisestään laajentuneen valikoiman myötä pystymme palvelemaan kattavammin maansiirto- ja kaivoskoneiden parissa työskenteleviä asiakkaitamme. Aikaisemmin syksyllä toimme markkinoille raskaisiin koneisiin suunnitellun täyssynteettisen Teboil Fluid TO-4

Teboil HD-M5 N1 Grease -rasvan tyypillisimpiä käyttökohteita ovat olkatapit, pallonivelet, tappilaakerit sekä hitaasti pyörivät ja raskaasti kuormitetut laakerit.

Synthetic SAE 50 -voimansiirtoöljyn. Lisäksi valikoimassa on jo entuudestaan laaja joukko

Seuraava koneesi on

voiteluaineita, joiden ominaisuudet on koeteltu vaativissa suomalaisissa olosuhteissa, Hol-

mila jatkaa.

PARIN KLIKKAUKSEN PÄÄSSÄ. Tutustu laajaan ja alati kasvavaan käytettyjen koneiden valikoimaan. Katso, mitä uutta vaihtokoneista löytyy! usedequipment.johndeere.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

110 KONEURAKOINTI

­

­

­

­

­ ­

­

­

­­

­


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 111

X-1R voiteluaineet saavuttaneet puutavara-autoilijoiden ja metsäkoneyrittäjien luottamuksen vuosikymmenten käytössä

U

S Marine Diesel Import Ltd myy korkealaatuisia X-1R -voiteiluaineita, jotka soveltuvat erinomaisesti mm. raskaskaluston, autoilijoiden, teollisuuden, merenkulun, moottoriurheilijoiden ja kotitalouksien voitelutarkoituksiin. Nasan avaruusteknologian tarpeisiin kehitetyt voiteluainetuotteet ovat hiottu huippuunsa vastaamaan vaativien olosuhteiden asettamiin haasteisiin.

X-1R on synteettinen, nestemäinen hoitokäsittelyaine, joka vähentää huomattavasti metallipintojen keskinäisestä kosketuksesta ja liikkestä aiheutuvaa kitkaa vähentäen kulumista 45-75 %. Tämän vuoksi se on monipuolisesti soveltuva mitä erilaisimpiin voitelutarkoituksiin. - Metallinhoitoaineena toimivaa öljyn lisäainetta käytetään raskaassa kalustossa moottoreissa, vaihteistossa, perissä, ohjaustehostimissa ja hydraulijärjestelmissä. X-1R lisää rautasekoitteisten metallipintojen tiheyttä tehden metallipinnan kovemmaksi ja tasaisemmaksi. Öljynhoitoaineen lisäksi X1R tuotevalikoimasta löytyy voiteluaineet ja rasvat, vaseliinit, erikoisöljyt,

polttoaineen lisäaineet sekä työkalu- ja erikoisvoiteluaineet, kertoo US Marine Diesel Import Ltd:n Pekka Mononen. X-1R -voiteluaineet ovat lähes 30 vuoden aikana saavuttaneet Suomessa vakiintuneen, tyytyväisen käyttäjäkunnan. - Kuljetusyritykset ja koneurakoitsijat ovat erittäin tärkeä käyttäjäkunta. Puutavara-autoilijat ja metsäkoneyrittäjien keskuudessa X1R on saavuttanut vankan maineen ja sen käyttö on laajaa. Pohjois-Suomen alueen myyjämme Pentti Varpamäki on puunajon ammattilaisena tehnyt pitkäjänteistä työtä metsäalan

asiakkaiden keskuudessa, sanoo Mononen. US Marine Diesel Import Ltd panostaa jatkossa aiempaakin vahvemmin X-1R tuotteiden myyntiin ja markkinointiin. - Vahvuutenamme ovat voiteluaineiden ainutlaatuinen teho kattava jällenmyyjäverkosto, nopeat toimitukset ja joustava asiakaspalvelu. Löydät tiedot tuotteistamme kotisivultamme www. x1r.fi. Ota siis yhteyttä autamme ja neuvomme sinua mielellämme voiteluaineasioissa, ilmoittaa Mononen.

X-1R on synteettinen, nestemäinen hoitokäsittelyaine, joka vähentää huomattavasti metallipintojen keskinäisestä kosketuksesta ja liikkestä aiheutuvaa kitkaa vähentäen kulumista 45-75 %.

X-1R polttoaineen lisäainetta käytetään kaikissa bensiinimoottoreissa voitelemaan ja puhdistamaan koko polttoainejärjestelmä sekä palamisen edistämiseen.

X-1R vaseliinit kestää kovaa kuormitusta ja äärilämpötiloja haastavissa käyttöolosuhteissa.

YRITYSJULKAISUT AMMATTITAIDOLLA www.daftrucks.fi

PONSSE NEWS 2015

TUOTTAVAN PUUNKORJUUN KÄRJESSÄ

Ajankohtaista | Uutuuksia |

NEWSletter

www.daftrucks.fi

NEWSletter

CT FINLAND OY:n UUTISLEHTI 1/2012

HYDORING OY 30-v. JUHLAJULKAISU 2017

www.daftrucks.fi

1

hyötyajoa 2016

Suomi

RealMachinery Oy:n asiakaslehti

We keep it running

Örumin asiakaslehti

04

Kolme vahvaa toimialaa

18

Hydraulipumppujen merkkihuoltoa takuulla

Vantaan tuotanto alan suurin Suomessa NAUTINNOLLISEMPAA 10

TYÖNTEKOA 04

6

Jämsä 1.9.-3.9. Osasto 426 ja 428

PONSSE JUHLI 45-VUOTISTA TAIVALTAAN

14

NUORUUDEN INNOLLA PONSSEN OHJAIMISSA

39

s.16

LAPSUUDEN UNELMA -AMMATISSA

2/2017

KOKO MAAN KATTAVAA ASIAKASLÄHTÖISTÄ PALVELUA

DAF XF-sarja:

Ammattilaisen valinta Lappeenrannan Kuljetus Oy MS-Truck Oy palvelee - 60 vuotta DAFfilla Satakunnan alueella sivu 3

CT Finland Oy:n Uutislehti 1/2012

sivu 5

Tampereen myyntipiste uusiin tiloihin sivu 6 1

1

Parker 100 vuotta

Koulutuksen merkitys kasvaa entisestään

Juhlajulkaisu

A Weckman Oy uusiin, mutta tuttuihin käsiin Genius CAB ensiesiteltiin Baumassa Komatsu-metsäkoneuutuudet

Pyydä nyt tarjous oman yrityksesi tai seurasi asiakaslehdestä: taneli.jokela@ammattilehti.fi / 050 3208 174

ammattilehti.fi

Doosan sopii kaikkiin töihin 1

Rakentamisen työkalut

HUOMIO URHEILUSEURAT! Good Company

SB

Since 2003

MAGAZINE

4/2017

Tuotamme yli 20 vuoden kokemuksella ja vankalla ammattitaidolla yritysten asiakaslehdet sekä juhlajulkaisut. Tarjoamme projektit myös ns. avaimet käteen -paketteina, joka sisältää kaiken sisällöstä ulkoasuun, kuviin ja artikkeleihin. Ota yhteyttä ja suunnitellaan Sinun tarpeisiisi sopiva paketti!

Palvelut saman katon alle

VPS yhteistyömedia • VPS samarbetsmedia

Salibandyn erikoislehti vuodesta 2003

2/2017

Champions Cup´17 -

vps match magazine

SPV KOHTAA MAAILMAN HUIPUT SEINÄJOELLA

20/2017

Veli Lammen ympyrä sulkeutui siellä missä AMMATTILAISURA ALKOI

13 Ricardo Duarte tar med sig mångsidigt kunnande till VPS TRÄNARSTAB

VPS - hifk

Markus Jürgenson

pe/fre 29.9.2017 klo/kl. 18.30 / ELISA STADION

TO 5.10. 18:30

26

KUPARISAARI HIFK, HELSINKI

vepsu.fi

06 AIKA JÄLKEEN PULKKISEN

18 BLUE FOX - NUORUUDEN INNOLLA

28 KAUSIENNAKOT

Teemme myös mainos- sekä lehtitöitä eri urheiluseuroille kuten mm. jääkiekon Liigaseura Vaasan Sportille, jalkapallon Veikkausliigajoukkue VPS:lle sekä salibandy- ja golfseuroille/kentille.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

113

Kansainvälinen energiajärjestö:

Bioenergia kasvaa voimakkaasti seuraavan viiden vuoden aikana

M

odernin bioenergian käyttö on nykyarvion mukaan kasvamassa niin sähköntuotannossa, lämmöntuotannossa kuin liikenteessäkin. Kansainvälinen energiajärjestö IEA julkaisi 21.10.2019 näkymiä uusiutuvan energian kehittymisestä koko maailmassa vuosien 2019-2024 aikana. IEA:n tarjoamien näkymien perusteella bioenergialla tuotetun energian määrä kasvaa noin 900 TWh, josta lämmöntuotantoon tulee noin 50 %, liikenteeseen noin 30 % ja sähköntuotantoon noin 20 %.

Uusiutuvaan energiaan perustuvaa sähköntuotantoa on tulossa nykykehityksellä lisää kaiken kaikkiaan noin 50 % (1 220 GW) seuraavan viiden vuoden aikana, mikä vastaa Yhdysvaltain nykyistä sähköntuotantoa. Moderni uusiutuva lämmön- ja jäähdytyksentuotanto lisääntyy noin 22 % ja liikenteessä (sisältää biopolttoaineet ja uusiutuvan sähkön) kasvu on noin 28 %. - Ilmastotavoitteiden kannalta

on ongelmallista, jos uusiutuvan energian kehityksessä tarkastellaan vain sähköntuotantoa. Asiantuntijat toistavat kerta toisensa perään, että kehitys lämmön ja jäähdytyksentuotannossa ja liikenteessä on tällä hetkellä aivan liian hidasta, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka. Vuonna 2018 maailman sähköntuotannosta noin 26 % oli uusiutuvaa. Lämmön- ja kylmäntuotannossa moderni uusiutuva energia saavuttaa vasta 12 %:n osuuden vuonna 2024. Liikenteessä tilanne on vielä hankalampi, sillä uusiutuvan energian osuus saavuttaa vasta 4,6 % vuonna 2024. Maailman loppuenergian kulutuksesta lämmönja kylmäntuotannon osuus oli noin 45 % vuonna 2016, liikenteen noin 30 % ja sähköntuotannon noin 25 % (lähde: REN-21, Maailman uusiutuvan energian tila -raportti, 2019). Sähköntuotannossa bioenergian kapasiteetti kasvaa vuoteen 2024 mennessä noin 41 GW, mikä on 32 % kasvu verrattuna vuoden 2018 tilanteeseen. Kasvua nähdään etenkin Kiinassa, Brasiliassa ja Intiassa. Euroopas-

Kaiken kaikkiaan moderni bioenergia dominoi lämmön- ja jäähdytyksentuotantoa n. 2/3 osuudella uusiutuvasta energiasta vuonna 2024.

sa arvioitu kasvu on 6 GW. Lämmön- ja jäähdytyksentuotannossa bioenergia kasvaa n. 12 % (470 TWh) ja kasvu painottuu teollisuuteen (305 TWh). Paljon bioenergiaa käyttäviä teollisuudenaloja ovat massa- ja paperi, puutuote-, elintarvike-, sokeri- ja etanoliteollisuus. Rakennusten lämmityksessä bioenergian käyttö kasvaa 166 TWh ja tästä EU:n

osuus on yli puolet. Kaiken kaikkiaan moderni bioenergia dominoi lämmön- ja jäähdytyksentuotantoa n. 2/3 osuudella uusiutuvasta energiasta vuonna 2024. Liikenteen biopolttoaineiden käyttö kasvaa noin 24 % vuosina 2019-2024. Suurin osa kasvusta perustuu etanoliin, jonka kulutus kasvaa etenkin Brasiliassa, Kiinassa ja Intiassa. Liikenteen

biopolttoaineissa kehittyneiden biopolttoaineiden (kuten Suomessa valmistettava ns. HVO) osuus oli vain noin 9 % vuonna 2018. Niiden tuotanto niin koko maailmassa kuin EU:ssakin on kuitenkin vähintään tuplaantumassa vuoteen 2024 mennessä. Liikenteen uusiutuvasta energiasta bioenergian osuus pysyy yli 90 %:ssa vuonna 2024.

KUN LAATU, SEKÄ TEHOKKUUS RATKAISEE.

VALITSE TMK ENERGIAKOURA. /TMKTreeShear

+358 400 933 441

/TMKTreeShear

@TMKTreeShear

WWW.TMKENERGIAKOURA.FI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

114

METSÄENERGIA

Koneurakointi J. Mäkelä Oy:

Mus-Max autohakkurit vakuuttaneet lähes vuosikymmenen käytössä

Koneurakointi J. Mäkelä Oy:n uusi Mus-Max WT11XL -hakkuri on asennettu Volvo FH16 650 hv 6x4 kuorma-auton päälle, mistä se myös ottaa voimansa.

K

maiseen Keslan nosturiin päädyimme sen jykevän rakenteen, pitkän 11,5 metrisen puomin ja tilavan viihtyisän ohjaamon perusteella, toteaa Mäkelä. Kuorma-autosta Mus-Max ottaa voiman Lehtolan Konepajan valmistavan vahvan jakolaatikon kautta. - Ratkaisu on ollut meillä käytössä jokaisessa hakkurissa ja se on osoittautunut erittäin luotettavaksi. Jakolaatikon perässä on lisävaihteisto mikä mahdollistaa hydraulisen ajon mikä mahdollistaa auton siirtelyn nosturiohjaamosta samalla kun rumpu pyörii, Mäkelä kertoo.

oneurakointi J. Mäkelä Oy Kokkolasta tekee energia-alan urakointia monipuolisella kalustolla. Loppuvuodesta 2019 käyttöön otettiin uusi Mus-Max Wood Terminator 11 XL -autohakkuri. Koneurakointi J. Mäkelällä on lähes vuosikymmenen kokemus Mus-Max -autohakkureista. - Hankimme ensimmäisen Mus-Max WT11XL -autohakkurin vuonna 2011 maahantuoja Powerforestin Atso Viitaselta ja siitä lähtien onkin tehty hyvää yhteistyötä. Kaksi vuotta sitten ostimme toisen samanlaisen Mus-Maxin ja nyt joulukuussa 2019 vanhempi hyvin palvellut autohakkuri päivitettiin uuteen Mus-Maxiin. Lisäksi meillä on käytössä Vermer HG4000 murskain sekä useita syöttökoneita. Hakkeen ja murskeen ajon meille hoitaa M. Uusitalo Oy neljällä autollaan sekä lisäksi useat muiden alihankkijoiden autot, joiden määrää on viime vuosina lisätty toimivan logistiikan varmistamiseksi, kertoilee Jukka Mäkelä.

Luotettavuus kovalla tasolla

Mus-Maxit ovat osoittautuneet tehokkaiksi ja luotettaviksi hakkureiksi: - Siitä kertoo tietenkin se että päädyimme investoinnissa jäl-

Hakkuri kehittynyt jälleen paremmaksi

Pihtiputaan Ajokonekorjaamo teki autohakkurin asennus- ja päällerakennetyöt vankalla ammattitaidolla ja juuri asiakkaan toiveiden mukaan.

leen kyseiseen merkkiin. MusMaxin rakenne on viisaan yksinkertainen mikä näkyy esimerkiksi siinä että sähkovikoja ei ole ollut ollenkaan sillä koneessa on tosi vähän antureita. Rakenteet on muutenkin toteutettu hyvin pitkälle yleisillä vakio-osilla jos vaikka menee joku laakeri niin sen löytää tarvikeliikkeistä. Myös maahantuojan varaosapalvelu pelaa mallikkaasti ja teknisiin kysymyksiin saa vastaukset,

sanoo Mäkelä.

Ajokone taitaa autohakkurin rakentamisen

Uusi Mus-Max WT11XL -hakkuri asennettiin Volvo FH16 650 6x4 kuorma-auton päälle mistä se myös ottaa voimansa ja syöttönosturiksi valittiin Kesla 2112T isolla ohjaamolla. - Kaikki kolme Mus-Max autohakkuriamme sekä edelleen käytössä oleva Jenz autohakkuri

on rakennettu Pihtiputaan Ajokonekorjaamolla, missä päällirakennetyöt tehdään ammattitaidolla ja työnjälki on kaikin puolin laadukasta. Ajokone toteuttaa kokonaisuuden juuri asiakkaan toiveiden mukaisesti. Olemme pyrkineet tekemään kokonaisuudesta mahdollisimman toimivan ja kuljettajaystävällisen kiinnittäen huomiota työskentelyn turvallisuuteen esimerkiksi nosturille kulkemisen suhteen. Koti-

Itävaltalainen hakkurivalmistaja Mus-Max tekee jatkuvaa tuotekehitystä, mikä näkyy uudessa WT11XL -mallissa. - Rummussa on nyt paksummat terät joita ei tarvi vaihdella niin usein ja ne kestävät paremmin kiveniskujakin. Valitsimme tähän hakkuriin rivissä olevat terät kun aiemmissa koneissa ne olivat eri kohdissa rumpua. Tuntuu että ne syövät puuta paremmin mihin toki vaikuttaa myös aiempaa tehokkaampi auton moottori. Syöttörulla on muuttunut aggressiivisemmaksi ja siinä on pulteilla vaihdettavat teroitetut tai hammastetut terät jotka voi kääntää. Mus-Maxin ylärullan nivelletty kiinnitys on viisas minkä ansiosta se kiipeää


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

115

VUOKRAUS JA MYYNTI

MURSKAIMET SEULAT MAGNEETIT TUULISEULAT EROTTIMET H S T E K N II K K A

.CO M

HARRI SORVOJA | P. 0400 642 147 | HARRI.SORVOJA@HSTEKNIIKKA.COM

®

herkästi puunipun pällle eikä nostopoljinta tarvitse juurikaan käyttää. Syöttömatto on MusMaxissa paksua teräslamellia mikä kesti vanhassa koneessamme yli 6000 rumputuntia niin että siihen ei vaihdettu yhtään lamellia eikä hitsailtu kertaakaan. Uuden mallin isompi tehokas heitin tuli jo edelliseen hakuuriimme; se puhaltaa vähemmän ilmaa ja hake lentää pitkälle joten puoliperävaunun saa täytettyä perään saakka tai puhallettua hakeauton hytin yli ilman että haketta lentelee ympäristöön, kertoo Mäkelä.

Metsäenergia-alalla hyvä vauhti päällä

Koneurakointi J. Mäkelän asiakkaita hake- ja murskepuolella ovat Metsä Group, Biowatti ja Myforest. - Operoimme aika laajalla alueella Keski-, Pohjois- ja EteläPohjanmaalla. Viime aikoina on energiapuolella tilanne koko ajan kehittynyt parempaan suuntaan ja jo viime lämmityskauden kovaan kysyntään vastaamisessa oli todella tekemistä. Nyt käynnissä oleva lämmityskausi jatkuu samaa tahtia joten koneilla saa tehdä töitä tosissaan. Pyrimme ennen kovimman sesongin alkua tekemään varastokasoja joilla tasataan viikonloppujen ja kovimpien pakkaspäivien toimituksia sekä varmistetaan toimitusvarmuus. Yksi alan suurista

Uuden Mus-Maxin koeajo ja käyttöönottokoulutus järjestettiin marraskuun lopulla. Tehokasta hakkuria syötetään Kesla 2112 -ohjaamonosturilla, mikä tarjoaa voimaa ja ulottuvuutta.

haasteista on ammattitaitoisten kuljettajien löytyminen. Energiakoneiden käyttö on vaativaa puuhaa ja kuljettajan pitää hallita mm. yhdistelmällä metsässä ajo, nosturin käyttö, ajojärjestely ja huoltotoimenpiteet - toisaalta työ on monipuolista ja palkitsevaa, pohtii Jukka Mäkelä.

Lisätietoja: www.lakeusmessut.fi


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

116

HEINOLA HAKKURIT

YKSINKERTAINEN on ylivertainen Heinolan Sahakoneet Oy p. 03 848 411 www.heinolasm.fi

SUORA HAKKEENKULKU TERÄRUMMULTA HAKETORVEEN Pieni polttoaineen kulutus

Tasainen hakelaatu

Sopii runko- ja kokopuulle sekä oksamassalle

Varaosat heti hyllystä

1400 MM LEVEÄ HEINOLA 1014 TRUCK – tehokasta risun syöttämistä!

SOITA MATILLE! p. 050 354 5242

Bioenergia ry:n uusi strategia tähyää hiilinegatiiviseen tulevaisuuteen

B

ioenergia ry:n syyskokous sopi 11.12. 2019 yhdistyksen uudesta strategiasta. Strategia koostuu kolmesta osasta: 2030-luvulle ulottuvasta visiosta, vuodelle 2025 asetetuista tavoitteista ja vuosille 2019-2020 asetuista edunvalvonnan, jäsenpalveluiden ja viestinnän painopisteistä.

Yhdistys haluaa kehittää toimialaa suuntaan, jossa Suomessa on maailman parhaat edellytykset tuottaa biomassaan perustuvia kestäviä ja jopa hiilinegatiivisia tuotteita. Toiminnassa pyritään mahdollisimman korkeaan jalostusarvoon ja vientiin sekä tukemaan energiaomavaraisuutta, energian toimitus- ja huoltovarmuutta, työllisyyttä ja aluetaloutta. Yhdistys ja sen jäsenkunta toimivat osanabio- ja kiertotaloutta, jossa energiaa otetaan talteen sivuvirroista. Yhdistys on valmis Suomen hallitusohjelman asettamaan haasteeseen ja tukee EU:n tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Ilmastonmuutoksen hillinnässä pelkkä päästöjen vähentäminen ei kuiten-

kaan enää riitä, vaan hiiltä on saatava pois ilmakehästä. Siihen on useita erilaisia keinoja, kuten metsitys, metsän kasvun tehostaminen, biohiili, bioenergiaan kytketty hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (bio-CCS) sekä erilaiset kompensointipalvelut. Päättäjät ja kansalaiset toivovat ilmastopolitiikan toteuttamisen kanssa samanaikaisesti hyvinvointia, talouskasvua ja laadukkaita työpaikkoja.

Kohti visiota hallitun siirtymän avulla

Nykytilanteesta kohti 2030 -luvun visiota tarvitaan hallittu siirtymä. Siirtymän tulee olla sosiaalisesti oikeudenmukainen. Se voidaan toteuttaa huomioiden samanaikaisesti ilmasto, toimitus- ja huoltovarmuus, työpaikat sekä verotulot. Vuoden 2025 osalta yhdistys tähtää siihen, että: - investointiympäristö on poliittisen ohjauksen osalta vakaa ja markkinaehtoinen - ilmasto- ja energiapolitiikan isoista asioista sovitaan parlamentaarisesti ja sidosryhmiä kuullen, jotta vältytään poukkoilevalta päätöksenteolta

Bioenergia ry on valmis Suomen hallitusohjelman asettamaan haasteeseen ja tukee EU:n tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.

- rakennetaan nykyiselle lainsäädännölle, ei korvata sitä - bioenergiaa tuotetaan sivuvirroista ja kestävyysvaatimukset kehittyvät ennakoidusti - alan kansainvälinen ja kansallinen kilpailukyky ovat hyvällä tasolla - bio- ja kiertotalous kasvavat kestävästi ja energia on sen mahdollistaja - bioenergian käyttö kasvaa nykytasolta korvaten fossiilisia

polttoaineita erityisesti lämmönja prosessienergiantuotannossa ja liikenteessä - biomassan hyötykäytön hyväksyttävyys ja bioenergia-alan imago paranevat. Yhdistyksen edunvalvonnan painopisteitä vuonna 2020 ovat mm. energiaverouudistus, laajaalainen turvealan työryhmä sekä maankäyttösektorin ilmasto-ohjelma ja ilmastolain uudistaminen. Yhdistys jatkaa myös vai-

kuttamista osana eurooppalaista kattojärjestöä Bioenergy Europea, jossa toimialapäällikkö Hannes Tuohiniitty toimii hallituksen puheenjohtajana vuonna 2020. Bioenergia ry:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa liiketoimintajohtaja Pertti Vanhala Oulun Energiasta. Hallitukseen ja varajäseniin voi tutustua yhdistyksen verkkosivuilla www. bioenergia.fi.


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

117

Mielenkiintoinen hakkuritapahtuma pohjoismaisille alan ammattilaisille

H

akkurivalmistaja Bruks järjesti joulukuun alussa mielen- kiintoisen bioenergiatapahtuman, mihin osallistui satakunta alan ammattilaista Ruotsista, Norjasta ja myös Suomesta. Suomen Bruks -maahantuoja Sawcenter Oy:n matkassa tapahtumaan lähti 14 asiakkaiden edustajaa, joilla kaikilla on laajasti kokemusta hakkureilla operoinnista. - Tapahtuma alkoi Enköpingissä haketerminaalissa, missä päästiin tutustumaan viiteen erilaiseen Bruks -hakkurisovellukseen tositoimissa. Mielenkiintoisen päivän jälkeen suunnattiin Bommersvikin konferenssihotelliin illalliselle, missä käytiin hyviä keskusteluja koneista ja alan kuulumisista. Seuraavana aamuna oli ohjelmassa seminaari, missä mm. Svebion edustaja kertoi laajasti bioenergia-alan näkymistä. Kotimatkalla poikkesimme vielä Vasa-laivan historiallisessa museossa Tukholmassa. Reissu oli kaiken kaikkiaan oikein onnistunut ja Sawcenterin puolesta haluammekin kiittää kaikkia osallistujia, jotka ehtivät mukaan kesken kiireisen lämmityskauden, sanoo myyntijohtaja Joakim Lund.

Esittelyssä kolme eri versiota 1006 -mallista

Enköpingin työnäytöksessä esiintyi kolme eri versiota Bruks 1006 -hakkurista ja kaksi versiota 806 -mallista. - Suuren mielenkiinnon kohteen oli Bruksin tehtaalla valmiiksi rakennettu Bruks 1006 ST autohakkuri omalla voimanläh-

teellä, asennettuna ympäripyöriväksi ja liukuvaksi. Toinen Bruks 1006 ST oli tehty kuormatraktorin päälle - kyseisen koneen omistajalle on niitä toimitettu jo 3 kappaletta terminaalikäyttöön, missä ajokone tarjoaa maailman mukavimman ohjaamon ja mahdollisuuden siirtää konetta samalla kun hakettaa. Työnäytöksessä esiintyi lisäksi kuorma-auton moottorista voiman ottava Bruks 1006 PT, kertoo Lund.

Vakuutti suomalaiset hakealan ammattilaiset

Suuritehoinen ja järeärakenteinen Bruks 1006 -hakkuri oli suomalaisten asiakkaiden mieleen: - Kehuja ammattilaisilta sai mm. koneen ylös-alas säätyvä haketorviratkaisu suuren heittotehon kanssa. Heittimen portaattoman säätömahdollisuuden ansiosta sitä tarvii harvoin huudattaa täysillä eikä kuivakaan risu tuulisessa kelissä pölyä ympäristöön vaan hakesuihkun saa ohjattua konttiin - myös isojen terminaalikasojen tekeminen on helppoa. Ja vaikka heitin on todella tehokas niin se syö markkinoiden vähiten moottorin voimaa, lupaa Lund. Toinen ulospäin näkyvä rakenneratkaisu mitä kiiteltiin oli Bruksin rullasyöttöpöytä. - Viisirullainen pöytä kääntyy kokonaan ylös ja sen saa kätevästi puhdistettua rullia pyörittämällä, sanoo Lund. Bruksin hakkurit tunnetaan yksinkertaisen viisaasta rakenteestaan: - Vaihdettavia kulutusosia on todella vähän: heittimen siivet tulee vaihtaa noin kerran vuodessa ja hakkurin runkoa suojaa-

Ruotsissa myydään vuosittain useita uusia kuvan kaltaisia Bruks 608 STC -hakkureita, missä kuorma-auton päällä on myös hakekontti.

Myös kuormatraktorin päälle asennetut Bruks 806 PTC -hakkurit nousevalla hakekontilla ovat länsinaapurissa suosittuja.

Hakkurivalmistaja Bruks järjesti Enköpingissä haketerminaalissa työnäytöksen, missä esiintyi yhteensä viisi erilaista Bruks -hakkurisovellusta. Kuvassa Bruksin tehtaalla valmiiksi rakennettu Bruks 1006 ST -autohakkuri omalla voimanlähteellä, asennettuna ympäripyöriväksi ja liukuvaksi.

Mielenkiintoisen bioenergiatapahtuman osallistui satakunta alan ammattilaista Ruotsista, Norjasta ja myös Suomesta. Kuvassa seurataan Bruks 1006 PT -autohakkurin tehokasta työskentelyä.

va pohjapelti kestää sekin yleensä useita vuosia kun taas torven päällipeltiä ei tarvitse vaihtaa oikeastaan koskaan. Lisäksi käytössä kuluu tietenkin teriä, painimia ja vastateriä. Ruotsalaiselle valmistajalle tyypillisesti Bruks on aina kiinnittänyt suurta huomiota koneiden helppoon huollettavuuteen ja käyttöergonomiaan. - Hyvänä esimerkkinä terät jotka on asennettu rummulle kahteen riviin, minkä ansiosta niiden teroittaminen laipalla käy nopeasti jolloin se tulee kiireessä myös tehtyä. Kun terät ovat iskussa niin haketta syntyy suuremmalla volyymilla ja polttoainekulutus pysyy alhaisena, muistuttaa Lund.

lä kuormatraktorihakkurilla hakkuutähteiden kerääminen ja hakettaminen on tehokasta. Tähteet saavat myös kuivua aukon laidalla eivätkä ojan pohjalla eikä sekaan tule hiekkaa ym. epäpuhtauksia niin paljon kuin tien

varteen erikseen ajettuihin kasoihin. Ajokone käy sitten tienvarressa tyhjentämässä konttinsa joko viiran päälle tai irtokontteihin, jotka autot hakevat sitten kun se niiden logistiikkaan sopii, kertoo Lund.

Ruotsin markkinoiden erikoiskoneet herättivät myös mielenkiintoa

Ruotsissa suosittuja hakkurivaihtoehtoja edustivat kuormatraktorin päälle asennettu Bruks 806 STC nousevalla hakekontilla ja kuorma-autoversio missä oli Bruks 806 PTC sekä nouseva hakekontti. Meillä Suomessa kuormatraktoriasenteiset hakkurit eivät ole yleistyneet mutta Ruotsissa niitä myydään hyvä määrä joka vuosi. - Omaan hakekonttiin tekeväl-

Suomalaiset hakealan ammattilaiset pääsivät paluumatkalla tutustumaan museokäynnillä Vasa-laivan mielenkiintoiseen historiaan.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

118

PowerForest Oy Varikkotie 89, 40800 Vaajakoski Atso Viitanen puh. 040 867 6547

WWW.POWERFOREST.FI

- HAKETUSTEHOA! Todellinen risusyöppö!

MUS-MAX WT 11 XL

• Syöttöaukko 138 x 75 cm • Teriä 6 tai 12 kpl / 20 mm tai 10 mm • Puhallin hydraulinen

• Torven jatke 1,6 m • Ylärulla vaihdettavilla terillä • Eri auto- ja kuormainvaihtoehtoja

Laatuhaketta!

MUS-MAX WT 11

• Syöttöaukko 118 x 75 cm • Vaihdettavat ylärullanterät • Teriä 10 kpl / 20 mm tai 10 mm • Seulan pinta-ala 1,9 m2 • Puhallin WT12 mallia

www.mus-max.at

MUS-MAX WT 10 XL

• Syöttöaukko 98 x 75 cm • Seulan pinta-ala 1,7 m2 • Teriä rummussa 5/10/12 kpl • Syöttömatto 2,7 m Cranab kuormaajat ja varaosatoimitukset meiltä!

METSÄENERGIA

Energia-asenteissa merkittävä muutos - vaalivuosi nosti ilmastokriittiset äänet esiin

S

uomalaisten ilmastoasenteissa on tapahtunut muutos, ilmenee Energia- teollisuus ry:n teettämästä vuosittaisesta energia-asenne -tutkimuksesta. Ilmastokriisiin on suhtauduttu vuosi vuodelta vakavammin, mutta kuluvan vuoden aikana kehityksessä tapahtui muutos. Vastaajilta kysyttiin, mitä mieltä he ovat väitteestä ”ilmastonmuutos on todellinen ja äärimmäisen vakava uhka, jonka torjuntaan koko maailman tulisi ryhtyä välittömästi ja kaikin mahdollisin keinoin”. Vuonna 2018 väitteeseen yhtyi täysin 62 % vastaajista, 2019 enää 46 %.

Useimmat ilmastokriisiin vakavasti suhtautuvista olivat edelleen jokseenkin samaa mieltä väitteen kanssa, mutta myös epätietoisten määrä kasvoi seitsemästä prosentista yhteentoista. Täysin eri mieltä väitteen kanssa oli neljä prosenttia, edellisenä vuonna lukema oli kaksi. - Vaalivuosi näkyy vastauksissa, valitettavasti. On jokseenkin turhauttavaa, että korkean koulutuksen maassa on edelleen näinkin paljon heitä, jotka eivät usko tieteen yksiselitteisiin tuloksiin, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä. - Se on toki positiivista, että edelleen suuri enemmistö suomalaisista suhtautuu vakavasti ilmastokriisiin. Tämä näkyy myös kyselyn muissa vastauksissa. Ihmiset haluavat, että aurinkoon, tuuleen ja veteen panostetaan energialähteinä. Myös ydinvoiman ennätyskorkea kannatus heijastelee samaa, Leskelä jatkaa. Ydinvoiman lisäämisen kannalla oli

mittaushistorian korkein määrä vastaajia, 47 %. Kannatus on perinteisesti painottunut korkeasti koulutettuihin miehiin, mutta kuluvan vuoden aikana nuorimmat ikäluokat ovat alkaneet kannattaa ydinvoiman käytön lisäämistä. Kannatuksen kasvu on ollut suurinta 18-25 vuotiaiden vastaajien keskuudessa. Vuonna 2018 kymmenen prosenttia tästä ryhmästä kannatti ydinvoiman lisäämistä, tänä vuonna lukema oli lähes kolminkertaistunut 28 %iin. - Vaikuttaa siltä, että vaikka ilmastonmuutokseen kriittisesti suhtautuvien määrä kaon kasvanut, ilmastotietoisuus on samalla syventynyt, ja päästötön ydinvoima nähdään varteenotettavana keinona torjua ilmastonmuutosta, Leskelä toteaa. - Nyt olisi tärkeää, voimme ajaa päästöjä alas kansalaisten tuella. Energia-alan kyky torjua ilmastonmuutosta on riippuvainen toimintaympäristön ennakoitavuudesta. Politiikassa ei voi poukkoilla, vaan päämäärä täytyy pitää kirkkaana mielessä: meidän on vähennettävä päästöjä ja toteutettava omalta osaltamme ne jo olemassa olevat ratkaisut, joita ilmastokriisin hoitaminen edellyttää. Suosituin tulevaisuuden energialähde on edelleen aurinkovoima, jonka lisäämistä kannatti 89 % vastaajista. Tuulen ja veden vastaavat lukemat olivat 83 % ja 60 %. Vesivoima on säilyttänyt suosionsa hyvin. Vain 7 % vastaajista kannatti vesivoiman vähentämistä. Edellisenä vuonna vastaava lukema oli 6 %. Fossiilisten polttoaineiden käytön lisäämisen kannatus jäi hyvin alas, öljyn osalta yhteen ja kivihiilen osalta kahteen prosenttiin.

Sähkön tukkuhinta laski 2019

S

ähkön tukkuhinta laski vuoden 2019 aikana lähes kuusi prosenttia, eli vajaat kaksi euroa megawattitunnilta. Kyse on pohjoismaisessa sähköpörssissä muodostuvasta hinnasta, jota energiayhtiöt ja teollisuus maksavat ostamastaan sähköstä. Kuluttajien maksamat sähkönhinnat riippuvat energiayhtiöiden kanssa tehdyistä sopimuksista, joihin tukkuhinnan vaihtelut heijastuvat viiveellä.

Suomessa sähkö oli noin 15 prosenttia kalliimpaa kuin Ruotsissa. Hintaero johtuu siitä, että Ruotsissa sähköä tuotetaan enemmän kuin kulutetaan, Suomessa taas kulutetaan enemmän kuin tuotetaan, ja maiden välinen siirtoyhteys ei ole riittävä. Uutta siirtoyhteyttä ollaan parhaillaan suunnittelemassa Lappiin. Yhteyden on arvioitu valmistuvan 2025. - Suomen ja Ruotsin välisellä hintaerolla on vaikutuksia teollisuuden investointeihin. Teollisuuden on sähkön hinnan puolesta edelleen kannattavampaa investoida Ruotsiin, kuin Suomeen, toteaa Energiateollisuus ry:n markkinoista vastaava johtaja Pekka Salomaa. - Suomalainen sähköntuotanto on liian niukkaa. Tarvitsemme lisää kotimaista

uusiutuvaa ja muuta päästötöntä tuotantoa. Hintaeron takia Suomessa on paremmat edellytykset investoida sähköntuotantoon kuin Ruotsissa. Nyt täytyy pitää huolta siitä, että tuulivoiman luvitusprosessit ovat joustavia, ja että Suomesta löytyy riittävästi alueita, joille tuulivoimaa saa ja voi rakentaa. Myös muun päästöttömän sähköntuotannon, kuten vesivoiman ja ydinvoiman sekä bioenergian, toimintaedellytyksistä on pidettävä hyvää huolta, Salomaa jatkaa. Koko vuoden ajalta teollisuuden sähkön kysyntä laski 1,7 TWh, josta metsäteollisuuden osuus oli noin kaksi kolmannesta. Kotien sähkönkäyttö pysyi samalla tasolla kuin 2018. Päästöoikeuksien hinta yli kolminkertaistui vuoden 2018 aikana. Nousu näkyi myös sähkön tukkuhinnassa. Vuoden 2019 aikana päästöoikeuksien hinta kohosi vain vähän, samalla kuin sähkön hinta laski. Päästöoikeuksien hinnan nousu on osaltaan ohjannut tuotantoa vähäpäästöisiin tuotantomuotoihin ja trendin vaikutus kasvaa edelleen. Energiateollisuus ry julkistaa vuoden 2019 sähkötilastot mm. kulutuksen, tuotantomuotojen ja päästöjen osalta 3.1. mitkä löytyy osoitteesta www.energia.fi.


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

119

Keinokuivauksella lisää tehokkuutta metsähaketuotantoon -hakkurit

ESCHLBÖCK BIBER

M Laadukkaat • Polttoainetaloudelliset • Ammattilaisille

tekijästä kuten esimerkiksi kuivurin tehotuntituottavuudesta. Perinteiseen luonnonkuivaukKeinokuivauksella seen ja keinokuivauksen perushakkeen lämpöarvo tuva toimitusketju ovat yhtä parani ja hiukkaskannattavia, kun kuivurin tehopäästöt vähenivät -tehdasvalmisteiset autohakkurit tuntituottavuus on noin viisi irtoKonttikuivurin lämpötila oli kuutiometriä tunnissa. Tätä kokeessa noin 30 astetta. Kuivusuuremmilla arvoilla keinokuirin kuivausteho oli hyvä. Hakvaukseen perustuva toimitusketkeen kosteus putosi 12-21 proju on kannattavampaa. senttia riippuen kuivausajasta, - Jotta rankahakkeen keinojoka vaihteli noin 1,5 tunnista kuivaus olisi liiketaloudellisesti vajaaseen kahteen tuntiin sekä kannattavaa, lämpöyrittäjän pituntituottavuudesta, jonka vaihtäisi saada kuivaukseen käytetTutkimuksessa selvitettiin ranka­hakkeen keinokuivaukseen pe­rustuvan teluväli oli 2,5-3,6 irtokuutiotävä energia reilusti alle markkihankintaketjun kustan­nuskilpailukykyä verrattuna pe­rinteiseen luonmetriä tunnissa. nonkuivaukseen. Kokeessa käytettiin bioraaka-aineiden kuivaukseen nahinnan, hyödyntämällä esikehitettyä, siirrettävää konttikuivuria (SFTec Oy). Perinteisessä luonnonkuiva- Hakkeesta poistui kuivaukmerkiksi lämpöverkon hukkauksessa hakkeen raaka-aine sessa vettä keskimäärin 46 kiloa lämpöä. Kannattavuutta parankuivataan tavoitekosteuteen irtokuutiometriltä, jolloin saatiin tulla hakkeella (kosteus 20 pro- Keinokuivauksen taisi myös keinokuivatusta haktienvarsivarastolla. Tällöin ener- parannettua selvästi myös hak- senttia) verrattuna hakkeeseen, kannattavuutta voidaan keesta maksettava parempi hinta giapuun kuivuminen on lähes keen lämpöarvoa irtokuutiomet- jonka kosteus vastasi luonnon- parantaa monin keinoin laadun takia, esimerkiksi yksi täysin säiden suosittu armoilla, Eschlböckin jolloin riä kohti, LuonnonvaraErittäin täysinkertoo tehdasVican kuivatun on Volvohakkeen FH 16 kosteustasoa 750 hv 8x4 kuorVaikeisiin ja haastaviin off-road olosuhteisiin Keinokuivauksen avulla voieuro megawattitunnilta, Repola hakkeen korkea kosteus ja sen keskuksen (Luke) tutkija Jaak- (35 prosenttia). daan kasvattaa metsäenergiapototeaa. haketukseen tarvalmiista autohakkurimalleista pisimpään ma-auton päälle tehty terminaalikäyttöön metsässä tapahtuvaan Sen sijaan lämpölaitoksen tentiaalia - merkittävästikin, jos vaihtelu aiheuttavat merkittäviä ko Repola. Metsähakkeen keinokuivaukmarkkinoilla on olleet MAN Hakkeen -kuorma-autojen suurenkoepoltossa tuottavuuden tarjoava autohakkuri. koitettu on rakennettu erittäin keinokuivattu hakeongelmia lämmöntuotannossa. kosteuden vaikutus kohdealue on riittävän iso.Turox Esi- -malli sen vaikutus hankintaketjun ei poikennut vastaavana Tutkimuksessa selvitettiin hakkeen poltto-ominaisuuksiin päälle rakennetut RPZ-autohakkurit, joissa Toimiierä myös myös metsäteillä; hakkurina maastokelpoisen Mercedes-Benz Arocs -pro8x8 merkkinä Rovaniemen alue, kannattavuuteen (A71770) ajankohtana ranka­käytetään hakkeen keinokuivaukseen esille laboratoriossa on päälle jektia rahoitti Euroopan kehitysBiber 84, 85 taituli 92selvästi -hakkureita. tehokas Biber 92.laitokselle toimitet- jonka kokonaisenergiasisältö kuorma-auton hakkurina Biber 92. pe­r ustuvan hankintaketjun tehdyissä polttokokeissa. Savu- tujen hake-erien energiantuotos- 317 232 - 359 874 megawatti- aluerahasto ja sen toteuttivat kustan­nuskilpailukykyä verrat- kaasu- ja hiukkasanalyysien ta, joka vaihteli 0,6-0,7 mega- tuntia vuodessa. Keinokuivausta Luke, Lapin ammattikorkeatuna pe­rinteiseen luonnonkuiva- perusteella keinokuivaus vähen- wattiin irtokuutiometriä kohden. käyttämällä tarvittava energiasi- koulu, SFTec Oy (laitevalmistaukseen. Kokeessa käytettiin si typen oksidien määrää ja eri- Yhtenä syynä tähän oli se, että sältö voidaan myös kerätä entis- ja) ja Mikkone Oy (lämpöyrittäbioraaka-aineiden kuivaukseen tyisesti savukaasujen häkäpitoi- kesä 2018 oli poikkeuksellisen tä pienemmältä hankinta-alueel- jä). kehitettyä, siirrettävää konttikui- suutta sekä kokonaishiukkas- lämmin, jolloin energiapuu kui- ta. vuria (SFTec Oy). Kuivausläm- päästöjä. Myös palamisen hyö- vui välivarastolla tavanomaista Keinokuivauksen kannattavuus on riippuvainen useasta pönä käytettiin lämpölaitoksen tysuhde oli parempi keinokuiva- kuivemmaksi.

etsähakkeen keinokuivauksella voidaan nopeuttaa hakkeen toimitusketjua kannolta polttoon. Nopeutetun varastokierron ansiosta voidaan vähentää energiapuun varastoinnista aiheutuvia pääomakustannuksia ja varastoinnin aikana syntyviä kuiva-ainetappioita. Lisäksi keinokuivauksella voidaan parantaa hakkeen lämpöarvoa ja taata tasalaatuisempaa haketta erästä toiseen.

reservilämpöä.

Markkinoiden halutuimmat Biber Power Truck

Muista myös Huipputehokkaat ammattilaisten traktorihakkurit

ESCHLBÖCK BIBER -hakkurit

Laadukkaat • Polttoainetaloudelliset • Ammattilaisille metsäkoneet maastoon Markkinoiden halutuimmat Biber LVS Power Truck -tehdasvalmisteiset autohakkurit maastoa ja puustoa säästäen UUTUUS! • Taloudelliset Cummins moottorit

• Luotettava Sauer Danfoss/Rexroth hydrauliikka • Ketterä 8-pyöräinen, 8x8 vetotapa • Kääntyvällä valoisalla ohjaamolla • Painot alkaen 4500 – 8000kg • Kantavuudet 5000 – 8000kg

RUOTSISSA HY VÄN SUOSION SA AVUT TANUT

Video LVS Vaikeisiin 720 Erittäin suosittu Eschlböckin täysin tehdasVican on Volvo FH 16 750 hv 8x4 kuorja haastaviin off-road olosuhteisiin https://youtu.be/kqzpjxveYFY valmiista autohakkurimalleista pisimpään ma-auton päälle tehty terminaalikäyttöön metsässä tapahtuvaan haketukseen tarVideo LVS koitettu 520 Turox -malli on rakennettu erittäin markkinoilla on olleet MAN -kuorma-autojen suuren tuottavuuden tarjoava autohakkuri. https://youtu.be/0WXxIojq2uk Uusi ESCHLBÖCK Biber Power Truck -malli MAROX! ESCHLBÖCK Biber 84 RBM -autohakkuri! päälle rakennetut RPZ-autohakkurit, joissa Toimii myös myös metsäteillä; hakkurina maastokelpoisen Mercedes-Benz Arocs 8x8 Uusi vähäpäästöinen EURO 6D 500 hv moottori. Hakkurin käyttö ja ajaminen tapahtuu Ympäripyörivä rakenne suomalaisten vaatimuksiin - joko autosta operoitaVideo LVS 511 asiakkaiden käytetään Biber 84, 85paikalta. tai 92Voimansiirto -hakkureita. 92. kuorma-auton 92. autosta hakkurikuljettajan on toteutettutehokas ohi autonBiber vaihdelaatikon vana tai nosturiohjaamolla. Moottorina Scania V-8päälle 550 hv.hakkurina Tehokas ja Biber polttoainetaloujoten hakkuria ei tarvitse pysäyttää kasalla siirrettäessä- säästää aikaa ja polttoainetta.

https://youtu.be/nh0Mz6q7So8

dellinen hakkuri risulle, rangalle ja pyöreälle puulle.

Muista myös Pertti040 Salo540 puh. 040 820 3014 info@salo-machinery.com | Teijo 9614 Huipputehokkaat


120

METSÄALAN AMMATTILEHTI

METSÄENERGIA

Oripään Hakepalvelu Oy panostaa asiakkaiden kokonaispalveluun

Kompakti tehomurska täydentää autohakkurikalustoa

Oripään Hakepalvelu Oy operoi uudella Vermeer HG4000 murskaimella terminaaleissa sekä myös maastossa.

O

tuotteen kokoa. Vermeer HG4000 on varustettu metallinpaljastimella, eli jos koneeseen syötetään vahingossa isompi raudanpala niin kone haistaa tilanteen ja pakittaa syötön. - Koska teemme jatkossa aika paljon rakennusjätepuuta niin ostimme lisäksi Vimelco Oy:ltä hihnan päähän magneetin, mikä poistaa metallin lopputuotteesta erotellen sen sivuun putkea pitkin, sanoo Hakanen. Käsiteltävän jätepuun lisäksi yksi peruste uuden murskaimen investoinnissa oli kasvanut kantojen määrä. - Pitkään oli aika että kantoja ei alueellamme paljon nostettu mutta nyt määrät ovat jälleen aika vahvassa kasvussa, ilmoittaa Hakanen.

ripään Hakepalvelu Oy:llä on yli 20 vuoden kokemus hakkeen tuottamisesta lämmityskäyttöön. Viime vuosien aikana autohakkureilla operoinnin rinnalle on otettu myös murskakalustoa.

Pääasiassa Varsinais-Suomen alueella urakoiva Oripään Hakepalvelu tuottaa haketta useille voimalaitoksille ja maataloudelle sekä muihin pienempiin laitoksiin. - Meillä on kolme Bruks -autohakkuria joilla liikutaan reilun 100 kilometrin säteellä kotipaikasta. Aiemmin ostimme murskauspalvelun muilta yrittäjiltä, mutta kun se osoittautui haasteelliseksi pienien kertamäärien takia hankimme ensimmäisen trailerialustaisen murskaimen, Rotochopper MP2:n, viitisen vuotta sitten. Kun halusimme vaihtaa sen hieman isompaan koneeseen, ostimme keväällä 2017 käytetyn Peterson 4700 -mallin mikä on meillä edelleen varakoneena tuomassa lisäkapasiteettia ruuhkahuippuihin. Nyt kun uuden murskaimen hankinta oli ajankohtainen päädyimme Vermeer HG 4000 -malliin, mikä on kooltaan juuri sopiva käyttötarpeeseemme, kertoo Oripään Hakepalvelu Oy:n yrittäjä Eino Hakanen. Vermeer -koneiden maahantuoja Several Oy:n kautta löytyi

Kompakti kone mutta suuri kapasiteetti

Oripään Hakepalvelu Oy:n Eino Hakanen (oik.) ja Marko Suisto ovat tyytyväisiä murskainvalintaansa: Vermeer HG4000 on kompaktin kokoinen mutta kapasiteetiltaan suuri kone.

Saksasta vain 700 tuntia ajettu esittelykone, mikä toimitettiin Oripäähän marraskuun alkupuolella. Syöttöauto rakennettin käytetystä puutavara-autosta mihin asennettiin aiemmin autohakkurissa ollut Palfinger Epsilon Q130ZD -ohjaamonosturi. - Asiallisen käyttöönottokoulutuksen jälkeen pääsimme nopeasti sinuiksi HG4000:n kanssa

eikä siinä ole ollut mitään lastentauteja. Muutenkin olemme kuulleet kyseisestä mallista pelkkää hyvää muilta urakoitsijoilta, toteaa Hakanen.

Vermeer on tunnoton epäpuhtauksia sisältävälle materiaalille

Oripään Hakepalvelu murskaa

HG4000:llä rakennusjätepuuta ja kantoa sekä myös pellonreunapuuta ym. epäpuhtauksia sisältävää puumateriaalia: - Rumpuun voi vaihtaa murskaterien tilalle leikkaavat vasaraterät, silloin kun tehdään risua tai kokopuuta. Teränvaihto tapahtuu kätevästi samoin kuin yhdistelmäseulojen kääntely, joilla voidaan muuttaa loppu-

Työskentely uudella Vermeer HG4000 murskalla on lähtenyt hyvin matkaan. - Kone on kompakti ja painoltaan vain 20 tonninen joten sillä on kätevä liikkua myös maastossa kasalta toiselle. Suhteellisen pienestä koostaan huolimatta Vermeer tuottaa mursketta todella suurella kapasiteetilla sen minkä nosturilla ehtii syöttää ja leveän purkumaton purkukorkeus on jopa viisi metriä. Yksi asia mikä on yllättänyt positiivisesti on koneen hiljaisuus mikä


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

121

Vermeerin toimintoja ohjataan ja säädetään selkeän paneelin kautta lisäksi käytössä on radio-ohjain.

Hihnan päähän asennettu magneetti erottelee kätevästi naulat ja saranat rakennusjätepuusta.

on tärkeä asia, koska työskentelemme usein lähellä asutuksia. Ivecon 515 hevosvoimainen moottori on muutenkin hyvän oloinen ja polttoainekulutuksen luvataan olevan todella alhainen

suhteessa tuotettuun materiaaliin. Myös jäähdytysjärjestelmät ovat sen kokoiset että lämpöongelmia tuskin tulee kuumimmilla kesähelteilläkään, pohtii Hakanen.

Vermeer HG 4000:n yksiosainen purkuhihna on 1,22 metriä leveä tarjoten 4,5 - 5 metrin purkukorkeuden, mikä mahdollistaa myös suoraan kuorma-autoon purkamisen.

Toiminnalla on jatkajat

Pitkän linjan urakoitsija Eino Hakanen on tyytyväinen myös yrityksensä tulevaisuuden näkymiin: - Tyttäreni Elise on mukana

toiminnassa vastaten yrityksen paperitöistä ym. ja hänen aviomiehensä Marko Suisto operoi koneilla. Tarkoituksena onkin aloittaa hiljalleen yritysvastuun siirtäminen seuraavalle sukupol-

velle - toki itselläni on intoa olla jatkossakin vahvasti tekemisessä mukana.

Oripään Hakepalvelu murskaa HG4000:llä rakennusjätepuuta ja kantoa sekä myös pellonreunapuuta ym. epäpuhtauksia sisältävää puumateriaalia.


122

Mesera Cranes Finland Oy

METSÄALAN AMMATTILEHTI

puh. 0400 219 129

sales@mesera.fi

METSÄENERGIA

www.mesera.fi


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uusille biokattiloille suoritusraja-arvot vuoden 2020 alusta

V

uoden 2020 alusta uudet markkinoille tuotavat kiinteää bioenergiaa käyttävät kattilat tulevat ekosuunnitteluasetuksen vaatimusten piiriin. Tämä koskee esimerkiksi klapia, haketta ja pellettiä käyttäviä laitteita. EU-asetuksesta 1189/2015 syntyvät vaatimukset koskevat maahantuojia ja kotimaisia valmistajia. Suomessa ekosuunnitteluun liittyvää markkinavalvontaa tekee Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, joka aikoo tehdä päästö- ja hyötysuhdetestejä markkinoilla oleville laitteille. Asetuksessa säädetään lämpöteholtaan alle 500 kW:n kattiloille raja-arvoja. Näitä on asetettu hiilimonoksidille, hiukkasille, orgaanisesti sitoutuneelle hiilelle, typen oksideille sekä vuosittaiselle hyötysuhteelle. Raja-arvot lasketaan kattiloiden täys- ja osatehokäytöstä 85/15 suhteessa. - Toimialalla ollaan iloisia, että meille tulee vihdoin viimein Suomeen käyttöön vaatimustasot biokattiloille. Jo vuonna 2005 vaatimustasot oli tarkoitus tuoda rakennusmääräyskokoelmaan. Valmistelu kuitenkin keskeytettiin, koska ekosuun-

123

Moottoriongelmia murskassa tai hakkurissa...? Ota yhteyttä!

nittelumääräyksien odotettiin tulevan lähivuosina, kommentoi Hannes Tuohiniitty Bioenergia ry:stä.

Lämmityskattiloiden ostajille määräykset varmistavat tuotteiden paremman suoritustason ja pienemmät päästöt. Markkinoilla voi olla jatkossa ainoastaan vaatimustason täyttäviä lämmityskattiloita. Tukes suunnittelee teettävänsä ekosuunnitteluasetuksen 1189/2015 mukaisia markkinavalvontatestejä vuoden 2020 aikana. - Lähestymme laitevalmistajia lähiaikoina, kertoo ylitarkastaja Teemu Hartikainen. Alle 70 kW:n laitteita koskee myös energiamerkintä, joka on kuluttajille tuttu kodin sähkölaitteista. Energiamerkinnällä kuluttajille tarjotaan mahdollisuus vertailla laitteita riippumattoman ja yhdenmukaisen merkin avulla. Energiamerkintää edellyttävät tuotemallit pitää rekisteröidä Komission ylläpitämään EPREL-tietokantaan ennen markkinoille saattamista. Tietokanta ei ole vielä täysin valmis, mutta tuotetietojen syöttö onnistuu jo. Myöhemmin julkisesta tietokannasta näkee kaikkien energiamerkintää edellyttävien tuotteiden tiedot kaikissa EU-maissa.

Tana -jätteenkäsittelykoneille on myönnetty Avainlippu S uomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Jyväskylässä toimivan yrityksen Tana Oy:n tuotteille Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa valmistetusta tuotteista.

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Merkki voidaan myöntää tuotteelle, joka on valmistettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus tuotteen omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen on oltava vähintään 50 prosenttia. Laskelmassa otetaan huomioon kaikki tuotteeseen kohdistuvat kustannukset. - Olemme vahvistaneet läsnäoloamme kotimaan markkinoilla ja aloittaneet tänä vuonna vuokraliiketoiminnan tuodaksemme tarjoomamme kotimaisten asiakkaiden saataville entistä laaja-alaisemmin. Huomasimme pian, miten iso merkitys kotimaisuudella on suomalaisille asiakkaille ja päätimme hakea avainlippumerkkiä tuodaksemme sen esille, kertoo Tanan Marketing Vice President Mirja Yli-Erkkilä. - Myös kansainvälisillä markkinoilla suomalaisella ympäris-

Tana Oy valmistaa edistykselliset jätteenkäsittelykoneet Suomessa.

töteknologialla on hyvä maine ja useimmat asiakkaat kysyvät ensi kontaktissaan, mistä Tana on. Niinpä ajattelimme tuoda sen vahvemmin esille avainlippumerkillä, josta luonnollisesti olemme itse erittäin ylpeitä, toteaa Yli-Erkkilä. Avainlippu-merkki tunnetaan varsin hyvin. Suomalaisen Työn

Liiton tutkimuksen mukaan yli 90 prosenttia suomalaisista kuluttajista tuntee Avainlipun erittäin hyvin tai melko hyvin. Suomalaisista suurin osa (75 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti. Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta

Mentu toteaa, että kotimaisen tuotteen hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia. - Kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta, turvallisuudesta, vastuul-

lisuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun kautta yritykset voivat viestiä tärkeistä arvoista asiakkaille ja muille sidosryhmilleen. 92 prosenttia Avainlippua kantavista yrityksistä sanookin, että merkki tukee tuotteiden ja palveluiden myyntiä, Reetta Mentu kertoo.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

124

METSÄENERGIA

HS Tekniikka Oy esitteli loppuvuoden 2019 aikana asiakasdemoissa erityisesti kierrätyspuun käsittelyyn suunniteltua IQR FH 1500 -heilurivasaramurskainta.

Nopeakäyntinen vasaramurskain epäpuhtaalle kierrätyspuulle

H

S Tekniikka Oy on ottanut maahantuontiohjelmaansa ruotsalaiset IQR Flex Hammer -vasaramurskaimet.

- Nopeakäyntiset IQR -vasaramurskaimet peittoaa kaikki murskaimet kierrätysalan sovelluksissa kestävyydellään, raudan sietokyvyllään ja tuotantotehollaan. Raudan ääressä tehty murskainyksikkö, Flex Hammer -heilurivasarat ja hylkyluukku epäpuhtauksille tekevät laiteesta lyömättömän kierrätyspuusovelluksille ja REF-polttoaineen valmistuksessa, lupaa HS Tekniikka Oy:n Harri Sorvoja. Kun tunnetusti nöyrä ja realistinen yrittäjä kommentoi konetta näin ylistävästi, täytyy siinä olla jotain ainutlaatuista.

Valmistajalla murskaimista lähes 40 vuoden kokemus

IQR koneiden valmistushisto-

ria juontaa lähes 40 vuoden taakse ja koneet omaavat useiden miljoonien tonnien käyttöhistorian, mikä tuo mukavasti matalampaa rintaääntä laitteiden suorituskyvylle. - Murskaimia alettiin aikanaan valmistaa omaan urakointikäyttöön ratapöllien käsittelyyn lappuineen ja niiden tehokkuuden ansiosta myös muut urakoitsijat alkoivat kiinnostumaan. Viisi vuotta sitten IQR päätti keskittyä täysin laitevalmistukseen ja laajemman myyntiverkoston kehittämiseen. Laitteista on hyviä käyttökokemuksia Suomessakin; esimerkiksi Delete ajoi Tampereen yksikössään kiinteällä IQR-murskaimella yli kaksi miljoonaa tonnia REF:iä ja jätepuuta ennen päivittämistä uuteen. Tehtaalla on tällä hetkellä yksi vaihdossa tullut IQR FH 1800 -malli millä on ajettu 27 000 tuntia alkuperäisellä murskayksiköllä ja moottorilla, sanoo Sorvoja.

Kaksi kokoluokkaa tela- tai pyöräalustaisena - myös kiinteät versiot

IQR -mallisarjat jakautuvat kahteen koko luokkaan jotka ovat FH 1500 sekä FH 1800 sarja (roottorin leveydet). Molempia malleja saatavilla tela- tai pyöräalustaisena painojen ollessa 35 000 / 40 000 kg ja 48 000 / 52 000 kg. FH 1500 on varustettu 16-litraisella ja 670 hevosvoimaisella Scanian moottorilla kun taas isoveli FH 1800:n voimanlähteenä on 27-litrainen ja 860 hevosvoimainen CAT - molemmat moottorit ovat matalaviritteisiä mikä näkyy niiden pitkässä kestoiässä ja alhaisessa polttoaineenkulutuksessa. - Alhaalta ylöspäin lyövä murskain on tehty sietämään epäpuhtauksia. Heilurivasara rakenne kestää hyvin osumia ja koneen ainutlaatuinen, vastaterien yläpuolella olevan hylkyluukku mahdollistaa murskaamattomak-

- Nopeakäyntiset IQR -vasaramurskaimet peittoaa kaikki murskaimet kierrätysalan sovelluksissa kestävyydellään, raudan sietokyvyllään ja tuotantotehollaan, lupaa HS Tekniikka Oy:n Harri Sorvoja.

si kelpaamattomien raudanpalojen pääsyn pois murskakammion sisältä, mikä ehkäisee vaurioiden syntymisen, opastaa Sorvoja.

FH 1500 -mallissa roottorin paino on 5000 kiloa ja siinä on 40 vasaraa kun taas FH 1800 mallin rumpu on varustettu 48 vasaralla painon olleessa 6000 kiloa. - Esimurskaus tapahtuu murskaimen kitalaessa josta materiaali tulee takana oleville vastaterille, joiden jälkeen se joutuu loppujauhantaan seulaverkkoa vasten. Seulaverkko on 80 mm paksu ja se on valmistettu useammasta elementistä mikä mahdollistaa vain vaurioituneen kohdan vaihtamisen. Kampamaiset magnaanista valmistetut vastaterät antavat mahdollisuuden tehdä myös muovipitoisia teollisuusjätteitä kierrätyspolttoaineeksi. Murskakammion sisäosa vuorattu vaihdettavilla kulutuslevyillä mitkä suojaavat rungon kulumista, kertoo Sorvoja. Teräslamellisyötin on pituudeltaan 5 metriä ja syöttökorkeus reilut 3 metriä; FH 1500 mallissa syöttimen leveys on 1500 mm

IQR -murskaimia on tarjolla kaksi mallisarjaa: FH 1500 ja FH 1800 joita molempia on tarjolla pyörä- ja tela-alustaisena sekä myös kiinteääksi asennettavina.


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

125

ja FH 1800 mallissa 1800 mm. Kuljetinhihnan leveys on pyöräversioissa 1200 mm ja tela-alustaisissa 1600 mm - kylkirakenne on avonainen mikä tekee puhdistamisesta helppoa. - Pyöräalustaisissa malleissa on rumpu- ja hihnamagneetit kun taas telaversioissa käytetään todella voimakasta sähkömagneettista hihnamagneettia, lisää Sorvoja.

Varusteltu vaativaan urakointikäyttöön

Vastaterien yläpuolella olevan hylkyluukku mahdollistaa murskaamattomaksi kelpaamattomien raudanpalojen pääsyn pois murskakammion sisältä, mikä ehkäisee vaurioiden syntymisen.

IQR -murskaimet varustellaan mm. keskusvoitelujärjestelmällä, automaattisella sammutusjärjestelmällä, Webastolla, tehokkailla työvaloilla, lämmitetyillä sähkökaapeilla ja hätähydrauliikalla mikä mahdollistaa koneen paketoinnin kuljetusvalmiiksi silloin jos dieselmoottori ei jostain syystä toimi. - Koneen kaikkia toimia ohjataan selkeäkäyttöisestä ohjauskeskuksesta sekä lisäksi myös radio-ohjaimella, sanoo Sorvoja.

Teräslamellisyöttimen pituus on 5 m ja syöttökorkeus reilut 3 m; FH 1500 mallissa syöttimen leveys on 1500 mm ja FH 1800 mallissa 1800 mm.

Esittelydemoja ja FinnMetko 2020

HS Tekniikka teki loppuvuodesta IQR FH 1500 -murskaimella onnistuneen demokiertueen asiakkaiden työmailla. - Demoja on luvassa todennäköisesti lisää ja jaajemmin IQR esitellään yleisölle osastollamme FinnMetko 2020 -näyttelyssä, ilmoittaa Sorvoja.

Murskakammion sisäosa vuorattu vaihdettavilla kulutuslevyillä mitkä suojaavat rungon kulumista. IQR -koneiden kaikki huoltokohteet ovat helposti esillä.

FH 1500 -mallissa roottorin paino on 5000 kg ja siinä on 40 vasaraa - FH 1800 mallin rumpu on varustettu 48 vasaralla painon ollessa 6000 kg.


126

METSÄALAN AMMATTILEHTI

METSÄENERGIA

Autohakkurit avaimet käteen -toimituksina Mäntyharjulta I

deachip Machine Oy on vastannut Jenz -hakkureiden maahan- tuonnista jo yli 20 vuoden ajan. Joulun aikaan valmistui ensimmäinen Mäntyharjun uusissa tiloissa rakennettu täysin ajoon valmis autohakkuripaketti. - Ideachipin historian ensimmäinen Jenz toimitettiin asiakkaalle vuonna 1997 ja vuonna 2000 tehdas rakensi Saksassa valmiin autohakkuripaketin Hakevuorelle. Kun aikanaan muutettiin Pennalaan niin siellä rakennettiin ensimmäinen valmis autohakkuri vuonna 2006. Nyt jouluna 2019 saatiin valmiiksi Mäntyharjun uusissa tiloissa kokonaan rakennettu autohakkuri, mikä toimitetaan Inkoon Hakepalvelulle - myin ensimmäisen Jenzin Bengt Öhbergille vuonna 1998 mistä lähtien hän on urakoinut vain Jenzillä, kertoilee Ideachip Machine Oy:n toimitusjohtaja Jukka Humalainen. Jenz -hakkureita toimitetaan myös asiakkaille rakennettavaksi mutta maahantuojan tekemässä paketissa on selkeät etunsa: - Kun kokonaisuus suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä paikassa juuri kotimaisten hakeurakoitsijoiden erityistarpeisiin vuosikymmenten kokemuksella, säästyy aikaa ja turhaa siirtelyä. Ja avaimet käteen -toimituksessa vastaamme kokonaisuudesta

Ideachip Machine rakensi Mäntyharjulla uuden, täysin avaimet käteen -valmiin Jenz -autohakkurin Inkoon Hakepalvelulle. Ideachipilla on vuosikymmenten kokemus autohakkureiden rakentamisesta, mikä näkyy toimivissa rakenneratkaisuissa ja korkeassa valmistuslaadussa.

mikä helpottaa asiakkaan tilannetta myös takuukäsittelyjen ja huoltojen osalta, toteaa Humalainen.

Hybridirakenne nostaa haketuskapasiteettia

Inkoon Hakepalvelulle Mäntyharjulla rakennettu autohakkuri koostuu sivusyöttöisestä Jenz HEM 583 Hybrid -hakkurista ja Palfinger Epsilon Q130LD -ohjaamonosturista, mitkä on asennettu Mercedes-Benz Arocs 3351 6x6 kuorma-auton päälle.

- Omalla 6-sylinterisellä ja 13 -litraisella, 530 hevosvoimaisella OM471 -moottorilla varustettu hakkuri on tehdasvalmiin apurungon pällä, mikä osaltaan helpottaa asennusta. Teimme nosturitelineen itse niin että sen läpi kulkee kardaaniakseli mistä hakkurin heitin saa voimansa suoraan auton moottorista. Ratkaisun ansiosta hakkurin oman voimanlähteen tehot saadaan täytenä rummulle, sillä myös nosturin ja hakkurin syöttölaitteiden ym. hydrauliikan voima

Ideachip Machinen uusissa toimitiloissa Mäntyharjulla asennetaan nostureita ja huolletaan laajasti puutavara-autokalustoa - myös autohakkuriasennuksia on tulossa jatkossa lisää.

Hakkuri ottaa voiman OM470 530 hv moottorista - nosturin ja hakkurin lisätoimintojen voima tulee auton moottorista. Näin hakkurille saadaan kaikki oman voimanlähteen tehot.

otetaan auton pumpuilta. Kaikkiaan tämä hybridivoimanotto nostaa haketuskapasiteetin kokonaan uudelle tasolle, jota hakkurihydrauliikan otto kuorma-autosta lisää vielä hitusen, ilmoittaa Humalainen.

Nosturi suunniteltu autohakkurikäyttöön

Ideachip Machinen myyntiohjelmaan kuuluu myös Palfinger Epsilon -puutavaranosturit, mitkä ovat Euroopan suosituin valinta autohakkurikäyttöön: - Tähän autohakkuriin valittiin

Palfinger Epsilon Q130LD integroiduilla tukijaloilla, mikä on jatkuvaan hakkurinsyöttöön suunniteltu erikoismalli. Sen rakennetta on vahvistettu verrattuna normaaliin puutavara-autonosturiin ja kun viihtyisässä tilavassa ohjaamossa vietetään paljon aikaa niin mm. äänieristys on parempi. Ohjaamon panorama etuikkuna on kallistettu alaviistoon joten siihen ei kerry haketuksessa syntyvää pölyä. Ja hakkurin kaikkia toimintoja voidaan tietenkin käyttää nosturiohjaamon paneelista käsin.

Sivusyöttöinen Jenz HEM 582 Hybrid -hakkuri istuu nätisti Mercedes-Benz Arocsin päälle, minkä 6x6 rakenne takaa hyvän maastokyvyn.

Ideachip Machine räätälöi hakkuriin nosturitelineen minkä läpi kulkee kardaaniakseli, mistä hakkurin heitin saa voimansa auton moottorista.

Tilava ja laadukas Epscab -ohjaamo on tehty hakkurikäyttöön.


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Sähköntuotannon päästöt laskivat Suomessa viime vuonna 23 prosenttia

E

nergiateollisuus ry:n 3.1.2019 julkaisemat sähköntuotannon vuosi- tilastot osoittavat, että sähköntuotannon päästöt ovat laskeneet vuoden 2019 aikana 23 prosenttia ja ovat nyt alemmalla tasolla kuin koskaan aikaisemmin. - Tärkein syy päästöjen vähenemiseen on sähkön erillistuotannon romahdus lähes puoleen edellisen vuoden tasosta, ja samalla fossiilisten käytön väheneminen erillistuotannon sisällä. Kivihiilen käyttö sähkön erillistuotannossa laski 52 %, turpeen vastaavasti 48 %, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä. Erillistuotantoon luetaan fossiilisilla ja turpeella tuotettu sähkö silloin, kun samalla ei tuoteta (myös) lämpöä. Jos tuotetaan myös lämpöä, kyse on yhteistuotannosta, eli CHP:sta. Sen tuotanto pysyi vuonna 2019 edellisen vuoden tasolla, mutta turpeen osuus polttoaineena laski hieman hakkeen hyväksi. Yhteistuotannon volyymi perustuu talvikuukausien lämpöenergian tarpeeseen. - Päästökauppa on todella alkanut vaikuttaa siihen, miten energiaa tuotetaan. Fossiilisten polttoaineiden käyttö ei enää ole kannattavaa, ja ne poistuvat tuotannosta sitä mukaa kuin uutta kapasiteettia saadaan tilalle. Lupaavimmat näkymät uusille investointipäätöksille ovat sähköntuotannon osalta tuulivoimassa, Leskelä toteaa. Hiilen osuus kaikesta sähköntuotannosta laski yhdeksästä seitsemään prosenttiin ja turpeen viidestä neljään prosenttiin. Tuulivoiman osuus on vuositasolla asettunut nyt ensimmäistä kertaa pysyvästi fossiilisten yläpuolelle. Tuulivoima saavutti uuden vuosituotantoennätyksen 6,1 TWh. Tuulivoiman suhteellinen osuus nousi kuitenkin vain vähän. Isompi lisäys on odotettavissa

vuoden 2020 aikana, sillä vaikka vuonna 2019 avattiin yhteensä 79 uutta tuulivoimalaa, niiden tuotanto ei vielä näy täysimääräisesti tilastoissa. Vuoden 2020 aikana uusien investointien määrä tulee vielä nousemaan tämänvuotisesta. Tuulivoiman osuus sähköntuotannosta oli 9 % ja nousee edelleen tulevina vuosina. Sähkön kokonaiskulutus oli 86 terawattituntia. Kulutus laski vuoden 2019 aikana 1,5 terawattituntia. Kulutuksen väheneminen johtuu teollisuuden volyymin laskusta. Metsäteollisuuden vaikutus teollisuuden kulutuksen vähenemiseen oli suurin, noin 60%. Kotitalouksien sähkönkulutus nousi hieman, 0,2 TWh. Teollisuus käyttää 46% kaikesta sähköstä. Päästöttömän sähköntuotannon osuus oli ennätyksellisesti 82%, uusiutuvien 47% ja kotimaisten 51%. Suomi on edelleen tuontisähkön varassa. Sähköntuonnin osuus oli 23% kulutuksesta. Sähköä tuotiin eniten Ruotsista. Sähkön tukkuhinta laski vajaat 6 % pohjoismaisen sähköpörssin NordPoolin julkaisemien tilastojen mukaan. Tukkuhintaa maksavat teollisuus ja energiayhtiöt. Kotitalouksien maksama sähkönhinta riippuu sähkösopimuksista. Niihin pörssisähkön hinnanmuutokset heijastuvat hitaammin. Sähkön kulutushuippu oli 28.1.2019 aamulla klo 8-9, jolloin sähköä kului yhteensä 14 723 megawattia. Koko tammikuun sähkönkulutus oli historian korkeimpia. Ostovoimakorjattu sähkönhinta oli Suomessa kolmanneksi halvin Euroopassa. Sähkön tuotantomuodot 2019, prosenttia kotimaisesta tuotannosta: - Ydinvoima 35 % - Vesivoima 19 % - Biomassa 18 % - Tuuli 9 % - Kivihiili 7 % - Maakaasu 6 % - Turve 4 % - Jäte, aurinko ja öljy yht. <2 %

Metsien kasvun täysi hyödyntäminen on parhaita ilmastotekoja

M

etsiin voidaan varastoida hiiltä vain rajallinen määrä. Sen sijaan puulla voidaan korvata fossiilisia raaka-aineita kestävien hakkuumahdollisuuksien puitteissa käytännössä rajattomasti. Siksi metsien kasvuun ja maksimaaliseen kestävään käyttöön kannattaa panostaa, totesi Koneyrittäjien liiton 50-vuotisjuhlaliittokokous.

Koneyrittäjille on aina ollut keskeistä luonnonvarojen hyödyntäminen kestävästi, koska se on edellytys heidän elinkeinotoimintansa jatkuvuudelle. Suomessa on vuosikymmeniä ollut tavoitteena metsien kasvun lisääminen. Jäsenyrityksillämme on ollut merkittävä rooli metsävarojemme kasvussa nykyisiin mittoihinsa. Metsänparannusyrittäjien työn tuloksena metsiemme kasvu on saavuttanut ne määrät, joista nyt voimme nauttia. Metsänparannustöiden huippu-

vuosista 60- ja 70-luvuilta metsiemme puumäärä on lisääntynyt miljardilla kuutiometrillä noin 2,5 miljardiin kuutioon. Samanaikaisesti sama määrä noin 2,5 miljardia kuutiota puuta on jalostettu tuotteiksi. Koneyrittäjät ovat olleet torjumassa ilmastonmuutosta vuosikymmeniä, jo paljon ennen kuin asia nousi kaikkien huulille. Puuston kasvun hyödyntäminen täysimääräisesti on ilmastoteko. Puun käytöllä korvaamme uusiutumattomia luonnonvaroja. Puuta ei voi määräänsä enempää varastoida metsään. Metsä on hiilivarastona rajallinen ja huippunsa saavutettuaan se alkaa luovuttaa hiiltä takaisin ilmakehään. Uusiutumattomien luonnonvarojen korvaaminen puulla voi jatkua loputtomasti metsän uusiutuessa. Tätä näkökulmaa ei pidä unohtaa. Metsien täysimääräinen kestävä käyttö on varmistettava. Koneyrittäjät ovat olleet ja ovat jatkossakin olennainen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua.

127


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

128

Turbosovituksella hakkureiden käyttöominaisuudet uudelle tasolle

HeEMS Oy teki turbosovitukset hyvällä menestyksellä Kuljetus Ylijoki Oy:n kahteen CBI ChipMax 484 VR -autohakkuriin.

H

akkureissa ja murskaimissa dieselmoottorit ovat lujilla joten niiden kestävyydenkin kanssa on ongelmia. Usein ongelman lähtökohta on teollisuusmoottori, minkä ominaisuuksia ei ole optimoitu kyseiseen erikoiskäyttöön. Nykyisten uusien päästöluokkien moottoreiden toiminnassa turboahtimet on merkittävässä roolissa ja ahtamisen työtehtäväkohtaisella optimoinnilla saadaan moottori toimimaan paremmin. HeEMS Oy:n Antti Linna on turboahtamisen asiantuntija tarjoten ainutlaatuista osaamista työkoneiden ja kuorma-autojen moottorien toiminnan optimointiin erilaisiin käyttötarpeisiin. HeEMSin toiminnan perustana on laskentaperusteinen lähestymistapa turboahtamisen ja moottorin hyötysuhteen optimointiin tapauskohtaiset reunaehdot huomioiden. - Olemme tehneet onnistuneita turbosovituksia erilaisissa ajotehtävissä oleviin kuorma-autoihin mm. puutavaranajossa sekä työkoneisiin kuten metsäkoneisiin. Muutoksilla suorituskykyä voidaan suunnata juuri käyttötarpeeseen ja saavutetut tulokset ovat olleet hyviä. Viime aikoina myös hakkureilla ja murskaimilla metsäenergiaa

ChipMaxeissa käytetään Scania DC16 V8 -moottoreita joihin HeEMS asensi yhden Holset -turbon tilalle suuresta tehotasosta johtuen kaksi erikokoista Holset -ahdinta sekä teki tarvittavat ohjelmamuutokset.

tuottavat urakoitsijat ovat lähestyneet minua moottoriongelmineen, kertoo Linna.

Turbo-optimointi herätti kiinnostuksen

Ylijoki Kuljetus Oy urakoi metsäenergiaa laajalla konekalustolla. - Kuulimme HeEMSin tarjoamista optimointipalveluista ja keskusteltuamme Antti Linnan kanssa sen mahdollisuuksista, päätimme lähteä kokeilemaan turbo-optimointia kahteen CBI ChipMax 484 VR -autohakkuriimme. Tavoitteena oli haketuskapasiteetin kasvattaminen ja polttoainekulutuksen vähentäminen suhteessa tuotettuun hakemäärään sekä moottorin kes-

tävyyden parantaminen mm. lämpöjen laskemisen ja tärinöiden vähentämisen kautta, sanoo Marko Ylijoki.

Tuplaturboratkaisuun laskelmien perusteella

CBI ChipMax -hakkureissa on voimanlähteenä Tier4F -päästötason 770 hevosvoimaiset Scania DC16 V8 -moottorit. - Tein ensin kattavat laskelmat moottoreiden työsykleistä käyttämällä kehittämääni laskentaohjelmaa. Kyseisessä moottorimallissa käytetään yhtä Holsetin ahdinta ja päädyin optimoinnissa kahteen erikokoiseen Holsetin ahtimeen, jotka toimittaa Turbotekniikka. Kaksipainevaiheisella ahtamisella saadaan käyttöön

laaja ja hyvällä hyötysuhteella toimiva vääntömenttialue verrattuna yksittäiseen ahtimeen. Kun ilma puristetaan kahdessa vaiheessa, ensin isommalla ahtimella ja sitten pienemmällä, niin ahdinkohtainen työmäärä pienenee oleellisesti mikä pidentää niiden kestoikää, Linna kertoo. Kahden ahtimen sovittaminen vaati erilaisia rakennemuutoksia mitkä saatiin kuitenkin hyvin toteutettua hakkuriin. - Rautaan tehtyjen muutosten lisäksi moottorin ohjelmat ajettiin uudelleen vastaamaan uuteen turbosovitukseen - Scanian moottoreissa käytän Findiesel Oy:n ohjelmia. Lopputuloksena myös moottorin tehot nousivat noin 900 hevosvoimaan ja vään-

tö nousi noin 4000 Nm:iin mitkä tukevat hakkurin järeää rakennetta hyvin. Työkierrokset pidettiin asiakkaan toiveesta vakiotasolla mutta nyt vakioteho jatkuu matalimmille kierroksille kuin ennen. Turboahdinten kiinnityksessä on ollut haastetta vakiokunnossakin ja siihen on pyritty vastaamaan kuumalujia pulttimateriaaleja käyttämällä. Asensin hakkureihin myös jatkuvan pakokaasun lämpötilanmittauksen pakosarjasta ja näytön koneen ohjauskeskukseen; normaalia korkeammista pakolämmöistä voidaan päätellä ilmanpuhdistimen tukkoisuutta, vuotoja tai muita ongelmia, sanoo Linna.

Turbosovituksella hyviin tuloksiin

Parin kuukauden käytön jälkeen Ylijoki Kuljetuksella ollaan todella tyytyväisiä tehtyihin turbosovituksiin. - Hakkurin kapasiteetti on kasvanut samalla kun polttoaineenkulutus ja lämmöt ovat laskeneet, joten haketta syntyy aiempaa pienemmillä päästöilläkin. Moottori vastaa herkemmin voiman tarpeeseen eikä se katko syöttöä kun vääntömomenttia löytyy alemmilta kierroksilta. Hakkuri ei myöskään enää sammu jos siihen syötetään nippu puuta ja seassa on järeämpi tukki, jonka ohi nieluun menee samaan aikaan pieniä puita, kertoo Marko Ylijoki.


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

129

INFRAPUNALÄMMITIN KOLMEN VUODEN TAKUULLA JA HUOLTOPALVELULLA AIRREX AH-200/300/800 Lähes hajuton diesel-infrapunalämmitin 100% hyötysuhteella. I Ei tarvitse pakoputkea ulos I Biodiesel, diesel tai polttoöljy I Ei puhallinta, ei nosta pölyä I Termostaattiohjattu (0–40°C) I Siirreltävä, ei asennusta I Hiljainen, vain 48 dB I Ei polttavan kuumia pintoja I 13kW, 15kW ja 22kW -mallit KULUTUSESIMERKKI Eristetty teollisuushalli, tilavuus: 500m³. Lämpötila ulkona: -0ºc, sisällä: +15ºc: Polttoaineen kulutus n. 2,5L / vrk

Katso lähin jälleenmyyjäsi tai soita:

www.rexnordic.com puh. 040 180 11 11

3 VUODEN TAKUU

HUOLTOPALVELU KOKO SUOMESSA

Hakevuori suojaa metsäenergiakoneensa tulipalolta

Hakevuori Oy varustelee jatkossa metsäenergian tuottamisessa käytettävät koneensa automaattisilla Dafo -sammutusjärjestelmillä. Moottoritila ympäristöineen, hydrauliikka sekä sähköjärjestelmät aiheuttavat suuren paloriskin, varsinkin kun koneilla työskennellään pölyävissä olosuhteissa. Dafo Forrex sammutusjärjestelmä käyttää tehokasta ja ympäristöystävällistä AB-30 kalvovaahtosammutetta, mikä muodostaa happea läpipääsemättömän kalvon palavan materiaalin pinnalle.

H

akevuori Oy suojaa jatkossa metsäenergian tuottami- sessa käytettävät koneensa automaattisilla Dafo Forrex -sammutusjärjestelmillä. - Hakevuori elää voimakkaan kasvun aikaa joten kalustoa uusitaan ja lisätään. Käyttöömme on tullut lyhyessä ajassa viisi uutta hakkuria ja yksi murskain; lisäksi tilauskannassa on useita koneita. Valitsimme sammutusjärjestelmätoimittajan tiukan rankingin perusteella. Dafoon päädyimme luotettavien, hinta-laatu suhteeltaan hyvien järjestelmien ja meille sopivan kokoisen toimittajan perusteella, jonka toimipiste sijaitsee lähellä ja osaavaa henkilökuntaa löytyy asen-

Dafo Forrex sammutusjärjestelmä mitoitetaan ja valmistetaan aina konekohtaisesti, alan ohjeistusten mukaisesti.

nuksiin sekä huoltotoimintoihin, kertoo Hakevuori Oy:n toimitusjohtaja Reijo Wuorio, joka oli tyytyväinen myös Dafon asennustoimintaan:

- Saimme asennuspöytäkirjat jokaisesta asennuksesta, toimintaohjeet kuljettajille ja huollolle sekä tarkastussuunnitelmat vuositarkastuksille, mitkä ovat koh-

Dafon ammattitaitoiset asentajat saapuivat Hakevuoren hallille tehtävään varustellulla huoltoautolla.

tuuhintaisia. Hakkureilla ja murskaimilla työskennellään pölyävissä olosuhteissa. - Puusta syntyvä pöly yhdistettynä kuumiin moottorei-

hin on tulenarka yhdistelmä. Niinpä erittäin tärkeässä roolissa tulipalojen ennaltaehkäisyssä on päivittäin suoritettava koneiden puhdistus, muistuttaa Wuorio.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

HYDRAULIIKAN HUIPPUOSAAMISTA WWW.FLUICONNECTO.FI

Letkuasennelmat Ristikudos- ja spiraaliletkut

Asennustarvikkeet BSP-, JIC- ja ORFS-liittimet Leikkuurengasliittimet

Komponentit Patruunaventtiilit Pumput ja mobileventtiilit Putkistoasenteiset venttiilit Putkistoasenteiset venttiilit Suodattimet ja tarvikkeet Tarvikkeet ja varusteet

Fluiconnecto Oy on jo vuosikymmenten ajan toiminut merkittävänä öljy- ja vesihydrauliikan komponenttien ja -järjestelmien valmistajana sekä maahantuojana. Fluiconnecto Oy, Jyväskylä Itä-Päijänteentie 57 40320 Jyväskylä Puh: 010 613 7000 www.fluiconnecto.fi info@fluiconnecto.fi

Fluiconnecto Oy, Joensuu Puh: 010 613 7280

Fluiconnecto Oy, Lahti Puh: 010 613 7290

Fluiconnecto Oy, Pohjanmaa Puh: 010 613 7237 Puh: 010 613 7235

Fluiconnecto Oy, Pori Puh: 010 613 7160

Fluiconnecto Oy, Oulu Puh: 010 613 7310

Fluiconnecto Oy, Tampere Puh: 010 613 7150

Fluiconnecto Oy, Tampere, Vesihydrauliikka Puh: 010 613 7150

Fluiconnecto Oy, Turku Puh: 010 613 7364

Fluiconnecto Oy, Vantaa Puh: 010 613 7270

WE KEEP IT RUNNING


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Teknisen Kaupan markkinakatsaus 3Q 2019:

Teollisuuden kysyntä kannattelee - odotukset heikentyvät

T

eknisen Kaupan jäsenyritysten myynti kasvoi myös vuoden kolmannella neljänneksellä. Kasvuvauhti on kuitenkin hidastunut yhteen prosenttiin vuoden alun viidestä prosentista. Maailmantalouden epävarmuus alkaa näkyä myös teknisessä kaupassa. Myynti kasvoi vielä vuoden kolmannella neljänneksellä, mutta trendi on ollut selvästi laskeva viime keväästä asti. Koko alkuvuoden myynti ylitti vuodentakaiset lukemat 2,5 prosentilla. Teollisuuden tuotteissa ja palveluissa myynti kohosi kolmannella neljänneksellä 3,5 prosenttia edellistä vuotta suuremmaksi. Nousua mitattiin myös sekä rakentamisen tuotteissa ja palveluissa että kuluttajatuotteissa, joiden molempien myynti kipusi vajaat pari prosenttia vuodentakaista korkeammalle. Raakaaineissa sen sijaan nähtiin selvästi heikkenevää kehitystä myynnin laskettua lähes kuusi prosenttia. - Kun talouden tilanne ja näkymät heikkenevät vauhdilla, pitäisi alkaneissa työehtosopimusneuvotteluissa varmistaa se, ettemme vaaranna hyvin kehit-

Teollisuuden tuotteissa ja palveluissa myynti kohosi kolmannella neljänneksellä 3,5 prosenttia edellistä vuotta suuremmaksi.

tynyttä kustannuskilpailukykyämme ja siten hyviä työllisyyslukuja. Teollisuusliitto on jo laajentanut teollisuuden ylityökieltoja. Tämä ei lupaa hyvää syksyn ja talven tes-neuvotteluille, sanoo Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Markku Uitto. - Paikoitellen teollisuuden ja rakentamisen investointipäätöksiä on jo alettu lykätä. Investointien vauhdittamiseksi käyttöönotettava kone- ja laiteinvestointien kaksinkertainen menojäännöspoisto on hyvä kannustin, mutta sen lisäksi tarvitaan malt-

tia palkankorotuksissa, investointilupakäsittelyjen nopeuttamista ja työperäisen maahanmuuton helpottamista, jatkaa Uitto. Myös liiton jäsenyritysten odotukset ovat heikentyneet niin myynnin kehityksen, tilausten ja tarjouspyyntöjen määrän kuin henkilöstönkin määrän suhteen. - Kevään positiivisiin odotuksiin verrattuna muutos on dramaattinen. Loppuvuodesta näyttäisi tulevan myynnillisesti vähintäänkin haastava, Uitto toteaa.

131

Teknisen Kaupan Liitto rahoittaa teknisen myynnin opintokokonaisuutta

T

eknisen Kaupan Liitto rahoittaa 100 -vuotisjuhlarahastonsa voimin Metropolian insinööriopiskelijoille tarkoitettua opintokokonaisuutta, jossa keskitytään tekniseen ratkaisumyyntiin. Apurahan määrä on 30 000 euroa.

Opintokokonaisuuden laajuus on 15 opintopistettä ja sen tavoitteena on lisätä teknisen myynnin osaamista, luoda tekniikan alan opiskelijoille positiivisia mielikuvia alasta sekä vahvistaa alan tulevien ammattilaisten osaamista. Opintokokonaisuus on käytännönläheinen ja tarkoitettu insinöörialojen opiskelijoille valinnaisiksi opinnoiksi. - Liiton jäsenyritykset ovat pitkään puhuneet siitä, että heillä on krooninen pula kaupallisesti ajattelevista insinööreistä. Olemme myös olleet huolissamme teknisen myynnin arvostuksesta Suomessa. Halusimmekin ryhtyä puheista tekoihin ja päädyimme yhteistyöhön Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa. Tavoitteenamme on käytännönläheisesti ja teknisen kaupan yritysten tukeen nojautuen antaa insinööriopiskelijoille osaamista ja valmiuksia haastaviinkin ratkaisumyynnin tapauksiin, sanoo

Dunlop Hiflex, Jasperintie 320, 33960 Pirkkala p. 020 762 5700

Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Markku Uitto. Teknisen Kaupan Liitto on ollut tiiviisti mukana suunnittelemassa sivuaineen sisältöjä. Opintokokonaisuuden avulla halutaan tiivistää teknisen kaupan ja Metropolian insinöörikoulutuksen välistä yhteistyötä niin, että opintosisällöt vastaavat paremmin alan tarpeita. Teknisen kaupan yrityksillä on mahdollisuus toimia asiantuntijoina opintojaksoilla ja tuoda tietoa suoraan kentältä. Opiskelijat puolestaan saavat suoria yrityskontakteja ja alan tarpeita vastaavaa osaamista. Teknisen Kaupan Liitossa osaamisen kehittämisestä vastaava asiantuntija Hannu Kyyhkynen on tyytyväinen oppilaitosyhteistyön tuoreimpaan muotoon. - Jäsenyrityksemme pyrkivät uudistumaan jatkuvasti ja ovat tehneet muun muassa pitkäaikaista työharjoittelu- ja opinnäyteyhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa. Teknisen myynnin opintokokonaisuus tarjoaa tulevaisuuden insinööreille mahdollisuuden yhdistää teknistä ja kaupallista osaamista paketiksi, joista teknisessä kaupassa on huutava pula, Kyyhkynen sanoo.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

132

Hydrauliikka&Automaatio

Hydroline Services tekee hydraulisylinterien huollot tehdaslaadulla - nopeasti ja kustannustehokkaasti. Asiakkaan toimittaessa sylinterin huoltoon, tekee Hydroline Services siitä aina kustannuslaskelman minkä perusteella voi päättää kannattaako huoltaminen vai uuden sylinterin hankinta. Kuvassa kunnostettava sylinteri purkupenkissä Hämeenlinnassa.

Työkoneiden sylinterihuoltoa tehdaslaatuna

T

iesitkö, että käytetyn hydraulisylinterin elinkaarta voidaan korjaamisen avulla jatkaa huomattavasti uuden varaosasylinterin hankintaa edullisemmin? Hydroline Services huoltaa ja korjaa sylinterit kuin sylinterit uudenveroisiksi. Sylinteripisteissä Kuopion kupeessa Vuorelassa ja Hämeenlinnassa kuntoarviot, huollot sekä korjaukset tehdään nopeasti, asianmukaisia työkaluja ja varaosia käyttäen - työlle sekä varaosille myönnetään vuoden takuu.

Johtava hydraulisylintereiden valmistaja Hydroline Oy aloitti viitisen vuotta sitten vahvan panostuksen myös sylintereiden huoltotoimintaan. - Markkinoilla oli selvästi tarvetta sylintereiden nopealle ja kustannustehokkaalle huoltopalvelulle, mitä Hydroline Services tarjoaa OEM-valmistajan laadulla. Vuosi sitten käyttöön otettiin Vuorelan tehtaan yhteydessä täysin uusi 1100 neliön halli huoltotoiminnoille ja asiakkaita palvellaan viihtyisässä myymälässä. Ja viime toukokuussa Hydroline Services avasi toimipisteen Hämeenlinnaan, missä käytössä on 700 neliötä huoltotilaa ja myymälä, mitkä tuovat huoltopalvelun lähemmäksi eteläisen Suomen asiakkaita. Huoltotoiminnoissa työskentelee yhteensä jo 24 henkilöä ja yhteensä vuoden 2019 aikana tehtiin yli 1000 huoltotyötä; panostusten

ansiosta ja kysynnän kasvun myötä määrän arvioidaan tuplaantuvan 2020. Erilaisten työkoneiden ja nostureiden sylinterihuollot ovat merkittävä osa toimintaa, kertoo Hydroline Oy:n Jani Lehikoinen, Vice President Services.

Laatua nopeasti

Hydroline Services -toimin-

nan kulmakiviä ovat laatu ja nopeus. - Sylinterivalmistajana laatu on meille ykkösasia mikä näkyy myös huoltopuolen toiminnassa joissa asiakasta pitää lisäksi kyetä palvelemaan todella nopeasti, että koneet saadaan takaisin töihin. Käytössämme on tehtaan puolella uusin valmistustekniikka sylinterikomponenttien val-

mistukseen ja samaten huollossa, minkä konekantaan on investoitu vahvasti. Vuorelasta ja Hämeenlinnasta löytyy mm. 81 000 Nm tehoiset hydraulisylinterin purkupenkit, joilla aukeaa isoimpienkin jopa 10,4 metriä pitkien sylintereiden momenttiin väännetyt männän mutterit ja varsipaketti saadaan vedettyä ulos sylinteristä. Lisäksi huoltopuo-

Kuopion Vuorelassa asiakkaita palvellaan osoitteessa Katekuja 9. Vuosi sitten käyttöön valmistui uudet 1100 neliön toimitilat sylinteritehtaan yhteyteen.

- Sylinterihuollon ammattitaitoisen henkilökunnan käytössä on uusin konekalusto, esittelee Jani Lehikoinen, Vice President Services.

lelle on investoitu hitsauksen automatisointiin sekä CNC-koneisiin joilla pystytään työstämään putket ja varret aina 12 metrin pituuteen saakka, sanoo Lehikoinen.

Kaikkien sylinterien kunnostus onnistuu

Asiakkaan toimittaessa sylinterin huoltoon, tekee Hydroline Services siitä aina kustannuslaskelman minkä perusteella voi päättää kannattaako huoltaminen vai uuden sylinterin hankinta. - Pystymme tekemään huollot myös uniikkeihin erikoissylintereihin, sillä käytössämme on skanneri millä sylinterin komponenteista saadaan tehtyä 3D-mallit ja työpiirrustukset osien valmistamista varten. Ja kaikki huolletut sylinterit dokumentoidaan tarkasti joten niiden osista löytyy jälkikäteen tarkat tiedot tulevia toimenpiteitä varten, toteaa Lehikoinen.

Lähialueen asiakkaita palvellaan viihtyisässä myymälässä ja lisäksi sylintereitä tulee huoltoon laajasti koko maan alueelta.


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

133

nyt saatavilla!

UUdet hUippUlaadUkkaat spiraaliletkUt notkea ja käytössä erittäin kestävä Enemmän käyttötunteja

Hydroline Service pystyy huoltamaan kaikki sylinterit. Kuvassa otetaan mittoja korvattavien komponenttien valmistusta varten.

Japanilaista laatua! aDvanstaR R15 420 bar (1/2” - 1 1/4”)

3D-mallinnuksella sylinterien komponenteista saadaan tehtyä 3D-mallit ja työpiirrustukset.

www.hydroscand.fi Masino-Konaflex - sukupolvenvaihdos perheeltä toiselle

T Vuorelasta (kuva) ja Hämeenlinnasta löytyy mm. 81 000 Nm tehoiset hydraulisylinterin purkupenkit aina 10,4 metrin pituisille sylintereille.

Hämeenlinnaan avattiin huoltokeskus toukokuussa 2019 osoitteeseen Konepajantie 9. Halliin pystytään ottamaan sisälle ajoneuvot ja työkoneet joiden sylinterit vaativat huoltoa.

uija Lindbladin voimansiirron tuotteita ja palveluita tarjoava perheyritys Konaflex Oy on nyt osa Pietarisen perheen teknisen kaupan yritystä Masino Group Oy:ta. Masino Group Oy on ostanut Konaflex Oy:n koko osakekannan 2.1.2020. Samalla Masino Oy:n Hydrauliikka ja Voimansiirto -liiketoimintayksikkö on yhdistetty osaksi Konaflex Oy:ta.

Tämä voimansiirtoa ja hydrauliikkaa yhteensä yli 100 vuoden kokemuksella ja yli 30 ammattilaisen voimin tarjoava yritys on uudelta nimeltään Masino-Konaflex Oy ja se toimii yhtenä Masino Groupin itsenäisistä tytäryhtiöistä. Masino-Konaflexin toimitusjohtajana aloitti 2.1.2020 Mikko Pietarinen (31) ja hallituksen puheenjohtajana Suvi Pietarinen (34). Molemmat ovat Masino Groupin yrittäjäperheen kolmannen sukupolven edustajia ja pitkäaikaisia Masino Groupin hallituksen jäseniä.

- Konaflexille ei löytynyt omasta perheestä jatkajaa, jolloin päätös myynnistä syntyi. Ostajaksi löytyi samalta toimialalta pitkäaikainen tuttu, Pietarisen perhe, jonka perheyhtiössä toimitaan samojen arvojen ja periaatteiden mukaan kuin meillä on aina toimittu. Teimme tässä yrityskaupan yhteydessä tavallaan siis sukupolvenvaihdoksen, vaikkakin eri perheen nuorille, Konaflexin väistyvä toisen polven omistaja-toimitusjohtaja Tuija Lindblad kertoo ja jatkaa: Uusi johtajapolvi tuo yritykseen uutta energiaa ja näkemystä kohdata myös tulevaisuuden haasteet, joten olen varma, että Masino-Konaflex jatkaa menestyksekkäästi seuraavat vuosikymmenet. - Masino Groupin yksi strateginen tavoite on kasvu sekä orgaanisesti että yritysostoin. Konaflexin henkilöstön osaaminen ja kattava tuotetarjonta täydentävät erinomaisesti Masino Groupia, joten voimme palvella laajaa teollisuuden asiakaskuntaamme entistäkin paremmin, Masino Group -konsernin toimi-

tusjohtaja Jarmo Pietarinen toteaa. Masino-Konaflex Oy on 1974 perustettu, teknistä kauppaa harjoittava, kotimainen perheyritys. Yritys toimittaa helposti ja ajallaan kaikki komponentit teollisuuden voimansiirtoon sekä hydrauliikan tuotteet ja koneikot. Masino-Konaflex Oy toimii Vantaan Pyymosantiellä sekä Oulun ja Tampereen myyntikonttoreissa. Näiden lisäksi Turussa on hydrauliikkakoneikkojen kokoonpano sekä hydrauliikkahuolto. Masino Group on yritysryhmä, joka tarjoaa voimansiirtoratkaisuja, hydrauliikkaa ja suodatustekniikkaa, putkistotuotteita, kiinnitystekniikkaa, hitsaustekniikkaa, juotostekniikkaa, kallionlujitustuotteita, betonikuituja sekä LVI-tarvikkeita. Liikevaihto vuonna 2020 on noin 60 M€ ja henkilöstön määrä 150. Toimipisteet sijaitsevat Vantaalla (2), Ylöjärvellä, Tampereella ja Turussa.


134

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

Nestepaine Seinäjoen putkituotanto palvelee paikallisesti ja maanlaajuisesti

- Käytössä kolme putkentaivutusautomaattia, esittelee putkituotannosta vastaava Jami Hyytiäinen.

Seinäjoen Nestepaineen putkituotannosta valmistuu asennelmia suurina sarjoina OEM-asiakkaille sekä myös pienempinä setteinä ja ihan yksittäisinä kappaleina.

K

aikki hydrauliikasta tarjoava Nestepaine Oy on keskittänyt hydrauliikka putkituotannon Seinäjoelle, mistä palvellaan asiakkaita laajasti ympäri maata.

- Teemme putkiasennelmia suurina sarjoina OEM-asiakkaille sekä myös pienempinä setteinä ja ihan yksittäisinä kappaleina erilaisille koneenrakentajille, päällerakentajille, kunnossapitotoimijoille, Nestepaineen muille pisteille ja loppukäyttäjille. Kiiretapauksessa meiltä saa mittaan tehdyt putket odottaessa. Sarjatuotantoasiakkalle tehtyjen putkien reseptit tallentuvat tietokantaamme, mistä pystytään teke-

mään juuri oikeat putket konekohtaisesti jälkimarkkinoiden tarpeeseen, kertoo aluepäällikkö Juha Kallionpää. Nestepaineen tuotannossa on käytössä kolme putkentaivutusautomaattia. - Konekantamme on modernija olemme päivittäneet sitä tasaisesti mikä takaa putkiasennelmien laadun ja tuotannon tehokkuuden. Putkia on tekemässä yhteensä kolme henkilöä, sanoo putkituotannosta vastaava Jami Hyytiäinen.

Ovipumppu käy tasaisesti myymälässä

Nestepaineen Seinäjoen pisteessä on reipas vauhti päällä kaikilla osa-alueilla.

Nestepaineen Seinäjoen myymälä palvelee osoitteessa Teollisuustie 5 - samassa kiinteistössä on myös ETRA Megacenter.

- Putkituotanto on kasvanut viime vuosina tasaiseen tahtiin, mikä kertoo kone- ja laitevalmistuksen vahvasta valmistusvolyymistä - lisäksi olemme onnistuneet saamaan uusiakin asiakkuuksia. Myös muuta hydrauliikkaa sekä erilaista tarviketta myydään hyvin ja letkuasennelmia tehdään jatkuvaa tahtia. Myymälässä käy väkeä tasaisesti metsäkoneyrittäjien ollessa yksi tärkeimmistä asiakasryhmistä. Erityisesti japanilainen Yokohaman spiraaliletku on vakuuttanut metsäkonepuolen toimijat kestävyydellään ja loistavilla ominaisuuksillaan, toteaa Kallionpää.

Mittatarkkojen asennusvalmiiden putkistojen puhtaudesta pidetään tarkkaa huolta.

Skannerilla saadaan yksittäisestä putkesta tarkat taivutusmitat joiden perusteella valmistetaan uusi putki vanhan tilalle.

- Japanilainen Yokohaman spiraaliletku on vakuuttanut metsäkonepuolen vaativat asiakkaat, sanoo aluepäällikkö Juha Kallionpää.

Kari Mikkilä valmistaa letkuasennelmaa myymälässä odottavalle asiakkaalle.


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

135

Pikaliittimet hydrauliikan vaativiin kohteisiin

525-sarjan perusliittimet

Flat-face -liittimet

TLX-kierreliittimet

Liitinlevyt

Kokoluokat 1/4” - 1”

Tippavapaat mobilehydrauliikan liittimet kokoluokissa 1/8” - 1”

Lujatekoinen liitin vaativiin kohteisiin - kokoluokat 1/2” - 2”

Saatavilla jopa kuudelle liittimelle

Myynti:

Maahantuoja:

Jälleenmyyjät kautta maan

Pneumacon Oy www.pneumacon.fi

Bosch Rexroth Oy:n toimitusjohtaja Tehtävämuutoksia Bosch Rexroth Oy:ssä Kalle Tuohimaa jää eläkkeelle - uudeksi toimitusjohtajaksi Jaakko Hämäläinen Bosch Rexroth Oy:n pitkäaikaisen toimitusjohtajan Kalle Tuohimaan (oik.) työtä jatkaa Jaakko Hämäläinen.

B

Johannes Jokisuu

osch Rexroth Oy:ssä on tehty organisaatiomuutoksia.

Johannes Jokisuu on nimitetty liikkuvan kaluston sovellusten

B

osch Rexroth Oy:n pitkäaikainen toimitusjohtaja Kalle Tuohimaa jää vuoden 2020 huhtikuun alussa eläkkeelle. Uudeksi toimitusjohtajaksi 1.1.2020 alkaen on nimitetty liikkuvan kaluston sovellusten toimialapäällikkö Jaakko Hämäläinen.

- Olen työskennellyt reilut 35 vuotta Rexrothilla, joista 16 vuotta toimitusjohtajana, joten nyt on aika antaa tilaa nuoremmille. Olen tyytyväinen, että jatkajani saatiin omasta talostamme. Myös Jaakko on pitkän linjan Rexrothilainen, palvelusvuosia hänellä on takanaan 22. Hän on kartuttanut kansainvälistä kokemusta ulkomaan komen-

nuksillaan, kolme vuotta Saksassa ja vajaat kaksi vuotta USA:ssa. Kiitän näistä upeista vuosista työnantajaani sekä ammattitaitoista henkilökuntaamme. Toivotan menestystä Jaakko Hämäläiselle hänen uudessa tehtävässään, sanoo Kalle Tuohimaa.

Heikki Rusanen

toimialapäälliköksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.1.2020 alkaen. Heikki Rusanen on nimitetty liikkuvan kaluston sovellusten myyntipäälliköksi 1.1.2020 alkaen.

Bosch Rexroth on kone- ja rakennusteollisuuden yritysten maailmanlaajuinen kumppani, joka tukee yhteistyökumppaneitaan huippuunsa kehitetyllä teknologialla ja vankalla alan osaamisella. Yrityksen yli 32 300 työntekijää ympäri maailman kehittävät sopivia, turvallisia ja luonnonvaroja säästäviä ratkaisuja. Innovaatiot hyödyttävät sekä koneenvalmistajia että käyttäjiä monin tavoin.


136

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

Uuden sukupolven laserpuhdistuslaitteet W

ydinvoimalateollisuuden puhdistusratkaisut, luettelee Tamminen. W2M LASER -laitteet ovat äärimmäisen helppokäyttöisiä sekä käyttäjäystävällisiä. Laserpuhdistimen käyttö on yksinkertaista: johto seinään, virta päälle ja olet valmis. Yksinkertainen, kevyt ja ergonominen rakenne tekevät suurienkin kohteiden käsittelystä helppoa ja miellyttävää. Laitteilla voidaan tehdä töitä yhtäjaksoisesti lähes loputtomasti, eli työ ei keskeydy jäähdytysjaksoihin, sanoo Tamminen.

2M Industries Oy on tuonut Suomen ja Baltian markki- noille edistyksellisen uuden sukupolven laserpuhdistusteknologian, jolle löytyy todella laajasti käyttökohteita eri teollisuudenaloilla, kuten huollon ja kunnossapidon puolella sekä valmistavan teollisuuden yksiköissä.

W2M LASER -tuoteperhe edustaa puhdistamisen viimeisintä teknologiaa. Laitteet ovat äärimmäisen helppokäyttöisiä sekä käyttäjäystävällisiä. Laser on elementissään kaikenlaisten pintojen puhdistuksessa, olivat ne sitten huokoisia tai sileitä tasoja, kaarevia, kuperia, kiiltäviä, himmeitä tai jotain siltä väliltä. - Laserpuhdistuksessa vain mielikuvitus on rajana, menetelmä irrottaa tehokkaasti mm. hartsit, lakat, rasvan, ruosteen, oksidit, metallipinnoitteet, levät, sammaleet maalit ja lukemattomia muita. Puhdistettava pinta voi olla muovia, lasia, metallia, betonia, luonnonkiveä, jalometallia tai vaikkapa komposiittimateriaalia. Puhdistustulos riippuu olennaisesti materiaaliparista, siksi suosittelemme testiä ennen jokaista applikaatiota, kertoo W2M Industries Oy:n myyntijohtaja Juhani Tamminen. W2M LASER -menetelmässä ei käytetä nesteitä tai kaasuja eivätkä laitteet sisällä kuluvia osia. - Laserpuhdistus ei vaadi erityistä työkohteen ympäristön suojaamista ja eikä siitä synny juurikaan pölyä tai käryä eivätkä käsiteltävät kohteet eivät lämpene juuri ollenkaan. Tyypillisessä laserpuhdistuksessa 4mm metallilevy lämpiää hetkellisesti noin 40 asteen lämpötilaan. Laitteesta lähtevä säde ei aiheuta suoraa vaaraa käyttäjälle eikä se sulata materiaaleja. Laserpuhdistus ei ole tulityö, joten näin ollen työ on suoritettavissa yhdellä henkilöllä eikä tulityövartiointia siis tarvita, sanoo Tamminen. W2M Industries hankki ensin omaan käyttöönsä laserpuhdistuslaitteen, joka johti sitten tuotteen maahantuonnin aloittamiseen. - Teemme työkoneiden huoltoja kenttäolosuhteissa ja etsimme kätevää menetelmää puhdistaa työkoneiden korjaushitsauksessa teräs maalista ja epäpuhtauksista niin että saumasta saadaan laadukas. Laserpuhdistuslaite osoittautui heti ensi käytöstä aivan ylivertaiseksi perinteisiin menetelmiin nähden, kun sillä käsittelee hitsattavan

Laaja mallisto

Laserpuhdistus ei vaadi erityistä työkohteen ympäristön suojaamista ja siitä syntyy todella vähän pölyä tai käryä ja käsiteltävät kohteet eivät lämpene juuri ollenkaan. Laitteesta lähtevä säde on vaaraton eikä se sulata materiaaleja.

W2M LASER -laitteita löytyy eri kokoisia käyttötarpeen mukaan; kätevästä kenttäkäyttöön soveltuvasta mallista järeisiin teollisuusversioihin. Kaikissa malleissa on mm. animoidut puhdistuskuviot, jotka tekevät työn jäljestä tasaisen. Puhdistuskuvion tyyppi vaikuttaa olennaisesti myös työn joutuisuuteen, siksi laitteissa on kymmenen erilaista kuviota, joista löytyy valinnanvaraa jokaiseen kohteeseen. Puhdistuspään sisäinen optiikka sekä instrumentointi on erittäin korkealaatuista, joka takaa tarkan kuvion, vakaan toiminnan sekä pitkän käyttöiän. Laserlähde itsessään on valmistettu Saksassa, laserlähteenlähteen teoreettinen käyttöikä on 100 000 tuntia, kenttäolosuhteissa voidaan turvallisesti olettaa sen kestävän siitä vähintään puolet eli yhtäjaksoisesti noin kuusi vuotta nappi pohjassa. Näiden ominaisuuksien ansiosta puhdistettu pinta on tasalaatuinen, perusaine ei vaurioidu sekä puhdistuksen hallinta on helppoa ja tarkkaa. Hankintahinnaltaan laserpuhdistimet ovat erittäin järkevällä tasolla suhteessa saavutettuun hyötyyn ja niitä tarjotaan myös edullisella kuukausimaksuun perustuvalla leasing-sopimuksella, ilmoittaa Tamminen.

W2M LASER -laitteita löytyy eri kokoisia käyttötarpeen mukaan; kätevästä kenttäkäyttöön soveltuvasta mallista järeisiin teollisuusversioihin. Kuvassa MRJ-FL-C60 teholtaan 60W.

kohdan niin laatu on aivan eri tasolla kuin jos sauman ympäristö jää likaiseksi.

Käyttökohteita lähes rajattomasti

Laserpuhdistimet soveltuvat hyvin monipuoliseen käyttöön raakateräspintojen puhdistuksesta aina kirkkojen konservointiin asti. - Niillä onnistuu ruosteen, maalien ja muiden pinnoitteiden

poisto yhtä hienosti niin metallipinnoilta kuin myös muilta materiaaleilta. Maailmalla yksi ominaisimmista kohteista on valumuottien puhdistus, joissa poistettava materiaali on monesti kumi, muovi, hartsi, ym. Ne ovat käteviä hitsattavien tai pinnoitettavien kappaleiden esikäsittelyssä sekä epäpuhtauksien poistossa metallipinnoilta kuten esimerkiksi maalien, massojen, hartsien, liimojen, biokalvojen

ja oksidien jne. Laserpuhdistuksella onnistuu myös sateen sekä muiden ympäristövaikutuksien aiheuttamien tummumien poisto luonnonkivi- ja betonipinnoilta. Niitä voidaan hyödyntää elektroniikkateollisuuden käyttökohteissa kuten partikkelien ja hapettumien poistossa piirilevyistä ja johdinkomponenteista. Sovelluskohteita ovat myös graffitit, painoteollisuuden telat, varastorasvat, kiinteistöpuhdistus ja

Esimeriksi moottori saadaan puhdistettua ahtaita venttiilikanavia myöten.


Power and motion

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Yksittäisistä tuotteista kokonaisiin järjestelmiin. Tuotealueemme; Hydrauliikkaletkut ja -liittimet Hydrauliikkakomponentit Teollisuusletkut ja -liittimet Korjaamolaitteet Pneumatiikka

www.specma.fi

Specma Oy toimipisteet:

Specma Jälleenmyyntiketju:

Espoo, Muottipojankuja 1 Turku, Orikedonkatu 22 B Tampere, Autokeskuksentie 16 Oulu, Kallisenhaara 3 Kemi, Asentajankatu 11 Tornio, Verkkotehtaankatu 18 Rovaniemi, Ahjotie 28 B

PA R T N E R


METSÄALAN AMMATTILEHTI

138

Bosch Rexrothin systeemi-integraattori Devecto Oy on palkittu pitkäaikaisesta yhteistyöstä

Hydrauliikka&Automaatio

Stauff tuo markkinoille Pohjolan vaativiin oloihin tarkoitetun liitinvalikoiman

E

rityisesti Skandinavian markkinoita varten Stauff on ottanut valikoimaansa QRC-HUS-pistoliitinsarjan. Näiden liitinten rakennetta kutsutaan myös nimellä ”Nordic Design”. Sen ominaisuuksiin kuuluu kestävä rakenne, lisääntynyt tiivistysteho ja erityisen tehokas korroosiosuoja.

Kuvassa vasemmalta oikealle Devecto Oy:n myyntijohtaja Karl-Kristian Högström ja ohjelmistosuunnittelija Miika Ahopelto, Bosch Rexroth AG:n myyntipäällikkö Harald Laube, Bosch Rexroth Oy:n myyntipäällikkö Jari Siekkinen ja Bosch Rexroth AG:n globaali myynti- ja markkinointijohtaja Norbert Dick.

B

osch Rexrothin mobilehydrauliikan systeemiintegraattoreiden edustajat 22 maasta kokoontuivat 16.-18.9. Ranskan Lyonissa. Konferenssin tavoitteena oli korostaa markkinoiden ja liikevaihdon kehityskulkua ja jakaa ajatuksia trendeistä ja haasteista vuoteen 2024 saakka. Osallistujilla oli myös mahdollisuus kehittää teknistä osaamistaan ja tutkia eri sovellusmahdollisuuksia työpajoissa. Lisäksi konferenssissa jaettiin palkintoja poikkeuksellisen menestyneille ja innovatiivisille kumppaneille. Yksi heistä on Devecto Oy, jonka palveluihin kuuluu älykkäiden laitteiden ja koneiden ohjelmisto- suunnittelu. Perusteluina tunnustukselle on laadukas ja pitkäaikainen yhteistyö Bosch Rexrothin kanssa. - Tehostamme yhteistyötä partnerei-

demme kanssa, jotka myyvät tuotteitamme pienille ja keskisuurille yrityksille. Olemme kehittäneet kumppaneillemme sertifiointiohjelman, jonka menestyksekäs suorittaminen on edellytys mobilehydrauliikan tuotteiden ja järjestelmien myynnille, kertoo Bosch Rexroth Oy:n liikkuvan kaluston sovellusten toimialapäällikkö Jaakko Hämäläinen. Bosch Rexrothin strategian selkeä tavoite on kasvattaa alueellista markkinaosuutta yhdessä systeemi-integraattoreiden kanssa. - He ovat lähimpänä asiakkaitamme ja tarjoavat tukipalveluita pienille ja keskisuurille yrityksille. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että tarjoamme kumppaneillemme laadukasta tukea. Kumppaneille on luotu yhteistyössä yksilöllinen kasvustrategia, missä korostetaan kumppanien erityisiä osaamisalueita, sanoo Hämäläinen.

Kaikista kansainvälisistä normituksista huolimatta on liitinvalikoimissa edelleen olemassa kansallisia ja alueellisia erityisyyksiä hydrauliöljyä ja muita aineita sisältävien johtojen irrotettavia liitoksia varten. Skandinaavinen teollisuus käyttää tähän tehtävään usein ”Nordic Design” -liittimiä. Ne eroavat muista liitinsarjoista erityisen kestävällä rakenteella, joka on suunniteltu maksimaalista käyttöikää varten myös erittäin epäsuotuisissa ympäristöolosuhteissa, sekä lisääntyneellä tiivistysteholla. Tuotevalikoimansa täydennykseksi ja kansainvälisen liitinten ja muiden johtoliitosten kokonaistarjoajan markkina-asemansa korostamiseksi Stauff on nyt ottanut valikoimaansa oman ”Nordic Design” -liitinsarjan: QRC-HUS-sarjan. Se on saatavana nimellishalkaisijoissa DN10 DN25 ja soveltuu - aina koosta riippuen - jopa 350 baarin käyttöpaineille. Stauffille yleiseen tapaan ja tälle kestävälle liittimelle erityisesti sopivasti on QRC-HUS-liittimen varmuuskerroin to-

Uusi Stauff QRC-HUS -pistoliitinsarja.

della korkea: Halkeamispaine vastaa nelinkertaista maksimaalista käyttöpainetta. Ominaisuusprofiiliin sopii myös laadukas sinkki-nikkelipinnoite, joka huolehtii pysyvästä korroosiosuojasta ja tarjoaa maksimaalisen kestävyyden punaruostetta/ perusmetallikorroosiota vastaan. Käytännön olosuhteissa tämä pinnoite ylittää vielä korroosiosuojaluokan K5 tiukimmat vaatimukset, jotka on määritelty putkiliitäntöjä koskevassa VDMA-yksittäislehdessä 24576. Suojakerroksen suuri sitkeys luo edellytyksen keskimääräistä paremmalle kulumisenkestävyydelle suuressa mekaanisessa kuormituksessa. Liittimen käyttö on todella helppoa: Käyttäjän on vain vedettävä pistokkeen liukuholkki (irtopuolikas) taaksepäin ja irrottaa näin liitos. Kytkentä liittämällä pistoke ja muhvi yhteen voidaan suorittaa myös jäännöspaineen (max. 20 bar) vallitessa. Yksi uuden liittimen turvaominaisuuksista on yksilöllinen koodaus joka mahdollistaa esim. jokaisen tuotantoerän jäljitettävyyden. QRC-HUS on saatavana varastosta ja se on yhteensopiva kilpailevien ”Nordic Design” -liitinten kanssa.

Paukahtiko putki pakkasessa? Seisooko hommat paikallaan?

Hydraulisylintereiden huollot ja korjaukset Vuorelassa ja Hämeenlinnassa puolen vuosisadan ammattitaidolla. VUORELA +358 17 265 7090 Katekuja 9, Ovi S1 70910 VUORELA service@hydroline.fi

HÄMEENLINNA +358 3 345 4320 Konepajantie 9, 13300 HÄMEENLINNA service_hml@hydroline.fi

www.hydrolineservices.fi

#JATAASTOIMII


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

139

Jyväskylän Hydroscand uusiin toimitiloihin Muuramessa J

yväskylän Hydroscand muutti Muuramessa uusiin toimitiloihin loppuvuodesta, missä toiminnoista vastaa hydrauliikan- ja teollisuustarvikkeiden palveleva tukku- ja asennusliike Hydromachin Oy. Hydroscandin myymälä avattiin Muurameen vuonna 2013. Toiminta on ollut tasaisen vahvassa kasvussa ja nyt oli aika muuttaa uusiin tiloihin osoitteeseen Punasillantie 5, mikä mahdollistaa aiempaakin paremman asiakaspalvelun. - Sijaintimme on loistava ja palvelemme neljän ammattilaisen voimin arkisin klo 7-17, mikä mahdollistaa myymälässä poikkeamisen heti aikaisin aamusta tai illasta virka-ajan jälkeenkin. Meillä on nyt käytössä yli 400 neliön hyvät tilat kattavalle myymälälle, varastolle ja tuotannolle. Valmistamme letkuasennelmia OEM -asiakkaille sekä tietenkin asiakkaille odottaessa; lisäksi teemme mm. pneumatiikka kaappien kasaamista ja kokoamme valmiita liitinpaketteja. Tarkoituksena on jatkossakin panostaa erilaisiin kokoonpanotöihin ja jatkojalostukseen, mikä on selkeä vahvuutemme suuren varastomme ja nopeiden toimitusten ohella, kertoo Riku Nikoskinen.

Jyväskylän alueen Hydroscand on muuttanut uusiin toimitiloihin Muuramessa, Ysitien varrelle osoitteeseen Punasillantie 5. Pihassa on tilaa poiketa suuremmallakin yhdistelmällä.

Tommi Kilpinen (vas.), Tomi Taskinen, Riku Nikoskinen ja Petri Hämäläinen palvelevat Muuramessa asiakkaita vankalla kokemuksella.

Uudesta viihtyisästä myymälästä löytyy hydrauliikan lisäksi laajasti erilaisia tarvikkeita urakoitsijoiden tarpeisiin.

Japanilainen Advanstar -spiraaliletku ja siihen sopivat Hydroscandin uudet 470-sarjan liittimet ovat suosittuja metsäkonekäytössä.

Hydromachin Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jonne Halttunen opasti uuden toimipisteen avajaisissa rallitähti Kalle Rovanperää letkuasennelman teossa.

Metsäalan toimijat merkittävä asiakaskunta

Muuramen Hydroscandin tärkeää asiakaskuntaa ovat koneurakointiyritykset, erilaiset laiterakentajat, konepajat, korjaamot, huoltoliikkeet ja kuljetusalan toimijat. Lisäksi Muuramesta palvellaan Keski-Suomen alueen Hydroscand -jälleenmyyjiä joita on parisenkymmentä. - Keski-Suomen alueella on paljon metsäkonealan toimijoita joille tarjoamme laajasti tuotteita ja osaavaa palvelua. Esimerkiksi laadukas japanilainen Advanstar -spiraaliletku ja siihen sopivat Hydroscandin uudet 470 -sarjan liittimet erikoiskulmilla ja -pudotuksilla ovat metsäkoneurakoitsijoiden suuressa suosiossa. Hydrauliikan lisäksi meiltä löytyy erilaiset teollisuusletkut ja -liittimet kuten imuautopuolelle SuperXPolar ja Cassette -letkut. Teemme myös mittatarkkoja jarruletkuasennelmia joita menee myös ralliautoihin ja moottorikelkkoihin. Lisäksi myy-

mälästä löytyy laajasti erilaisia komponentteja ja paljon muuta tarpeellista kuten Teboilin voiteluaineet, Airrex -infrapunalämmittimiä sekä pneumatiikkaa, sillä toimimme SMC:n virallisena jälleenmyyjänä, luettelee Nikoskinen.

Keskusvoitelujärjestelmien erikoisosaaja

Hydromachin Oy on yksi Suomen johtava keskusvoitelujärjes-

telmien myyntiin, asennuksiin ja huoltoihin keskittyvä yritys. - Toteutamme liikkuvan kaluston ratkaisut sekä teollisuuslaitosten kokonaistoimitukset yli 30 vuoden kokemuksella keskusvoitelusta. Varastosta löytyy myös laajasti varaosat SKF ja Lincoln -keskusvoitelujärjestelmiin. Meillä on keskusvoitelupuolen asiakkaita ympäri maata, joille pystymme tarjoamaan myös hydrauliikka- ja pneuma-

Suuri komponenttivarasto mahdollistaa nopeat toimitukset.

tiikkatuotteet kokonaispalveluna. Lisäksi palvelemme myös muita Hydroscandin pisteitä keskusvoitelujärjestelmissä, sanoo Nikoskinen.

Hydromachin Oy on yksi Suomen johtava keskusvoitelujärjestelmien myyntiin, asennuksiin ja huoltoihin keskittyvä yritys.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

140

Hydrauliikka&Automaatio

Salhydrolle valmistuu uudet toimitilat Nurmijärvelle

V

uonna 1991 perustettu Salhydro Oy on kasvanut yhdeksi Suomen johtavista hydrauliikka-alan toimijoista pitkäjänteisellä työllä. Toiminnan edelleen laajentuessa nykyiset tilat Nurmijärven päätoimipaikassa ovat jääneet ahtaiksi joten yritykselle valmistuu kokonaan uusi toimipaikka Ilvesvuoren teollisuusalueelle Helsinki-Tampere moottoritien varteen.

Uusiin toimitiloihin päästään muuttamaan syksyllä 2020. - Nykyiset lähes 4000 neliön tilat ovat valmistuneet vuonna 1998 ja niitä on laajennettu useaan kertaan, joten ne eivät logistisesti enää palvele kasvavaa toimintaamme riittävän tehokkaasti. Uudessa keskuksessa saamme käyttöön puolet enemmän pinta-alaa ja varastokapasiteetti yli kolminkertaistuu, kertoo Salhydro Oy:n toimitusjohtaja Marko Salminen.

Suuri varasto ja nopeat toimitukset

Salhydron toiminnan kulmakivi on aina ollut suuri varasto, mikä takaa nopeat toimitukset. Tällä hetkellä hyllystä löytyy yli 30 000 nimikettä heti toimitukseen ja valikoimaa kehitetään jatkuvasti vastaamaan asiakkai-

Salhydro Oy:lle valmistuu uudet noin 8000 neliön modernit toimitilat Nurmijärvelle.

den muuttuviin tarpeisiin. Salhydro tuo maahan ja myy hydrauliikkaa, pneumatiikkaa, teollisuusletkuja, liittimiä ja kunnossapitotarvikkeita alan parhailta valmistajilta. - Panostamme muuton yhteydessä moderniin varastoautomaatioon ja hiomme järjestelmät entistäkin tehokkaammiksi. Logistiikka nousee uudelle tasolla useiden rekkojen lastauspaikkojen sekä kunnon vastaanotto- ja lähettämöalueiden ansiosta. Myös toimistotilat suurenevat oleellisesti mikä on tärkeä asia, sillä myynnin ja teknisen puolen osaajien määrä kasvaa meillä jatkossakin sillä teemme mm. yhä teknisempiä projekteja by ammattilehti.fi

148 sivua!

148 sivua!

1/2016

Hybriditekniikka

tuli metsään

HYDRAULIIKAN, PNEUMATIIKAN ja VOITELUN AMMATTILEHTI

by ammattilehti.fi

HYDRAULIIKAN, PNEUMATIIKAN ja VOITELUN AMMATTILEHTI

1/2016

Hybriditekniikka

tuli metsään

Hydrauliikka

Esittelyssä Hydrauliikka laajasti alan Esittelyssä laajasti alan uutuuksia uutuuksia

Pneumatiikka Pneumatiikka

Mielenkiintoinen

Mielenkiintoinen ja kattava pneumatiikkaosio ja kattava pneumatiikkaosio Alan uutiset joka päivä - www.fluidfinland.fi

Alan uutiset joka päivä - www.fluidfinland.fi

TILAA HYDRAULIIKKA- JA TILAA PNEUMATIIKKA-ALAN ERIKOISLEHTI JA HYDRAULIIKKAVELOITUKSETTA!

PNEUMATIIKKA-ALAN

Uudet toimitilat sijaitsevat logistisesti loistavassa paikassa Helsinki-Tampere moottoritien varrella. Lokakuun lopulla pohjatyöt oli jo valmiit ja rakennus alkaa nousemaan - muutto tapahtuu syksyllä 2020.

OEM-valmistajien kanssa. Ja myös myymälä palvelee jatkossakin Nurmijävellä - lisäksi Salhydrolla on toimipaikat Tampe-

reella, Jyväskylässä ja Turussa sekä kolme HydroMarket pistettä pääkaupunkiseudulla. Tuotteita voi ostaa toki myös verkko-

kaupastamme, sanoo Salminen.

Salhydro palvelee nyt myös Äänekoskella

Ä

änekoskelle on avattu joulukuussa Salhydron palvelu- piste jälleenmyyjä Hydfin Oy:n toimesta.

Hyvässä paikassa osoitteessa Kotakennääntie 34 sijaitsevasta myymälästä löytyy laajasti hydraulikkaa sekä paljon muita tuotteita liikkuvan kaluston sekä teollisuuden tarpeeseen. - Hydfinin toiminnalle Äänekoski sopii paremmin kuin hyvin tehtaineen kaikkineen ja meillekin se on suuntana sellainen, josta kauppaa ja asiakkaita on tullut koko ajan enemmän. Kentältä onkin tullut viestiä että tarvetta paikalliselle toiminnalle olisi ja se myös vahvistui avajaispäivänä asiakaspalautteen myötä, kertoo Salhydron aluemyyntipäällikkö Janne Halttu.

Vahvaa osaamista ja monipuolinen tarjonta

Äänekosken myymäläpäällikkö Mika Oinosella vankka kokemus hydrauliikan tiskimyyjänä ja myyjä Jarkko Tuunainen on puolestaan työskennellyt pitkään liikkuvan kaluston hyd-

Salhydro Oy:n aluemyyntipäällikkö Janne Halttu (vas.), myymäläpäällikkö Mika Oinonen, Hydfin Oy:n toimitusjohtaja Tommi Ekman ja myyjä Jarkko Tuunainen uuden Äänekosken palvelupisteen tiskillä.

rauliikan ja koneen rakennuksen parissa. - Tiloissa on hydrauliikka tuotteiden lisäksi mm. hitsaus- ja metallintyöstölaitteita korjaamokäyttöön. Salhydron tuotteiden lisäksi valikoimaa täydentää omat edustuksemme eli tuotevalikoiman ja merkkien kattavuus laaja, kertoo Hydfin Oy:n toimitusjohtaja Tommi Ekman.

Jyväskylän Salhydro kasvaa asiakkaiden tarpeiden mukana

Salhydro avasi keväällä 2016 Jyväskylän toimipisteen osoit-

teeseen Ahjokatu 13. - Toiminta on saatu hyvään vauhtiin ja asiakasmäärät ovat kasvaneet tasaiseen tahtiin niin myymälässä kuin suorina asiakastoimituksina. Jyväskylässä meillä on suuri varasto mistä pystymme toimittamaan tuotteita todella nopeasti Äänekosken pisteeseen. Keski-Suomessa on vahvaa koneenrakentamista ja teollisuutta sekä todella paljon urakointipuolen toimijoita, joiden tarpeisiin kehitämme tarjontaamme koko ajan paremmaksi, sanoo Janne Halttu.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

POWER MOTION CONTROL

PMC Hydraulics on erikoistunut valmistavan teollisuuden, liikkuvan kaluston, energiantuotannon ja meriteollisuuden hydrauliikkaratkaisuihin. Vankkaan toimi­ alaosaamiseen perustuva monipuolinen tarjoamamme ulottuu komponenteista avaimet käteen ­kokonaisratkaisuihin. Voit luottaa alan kokeneimpien asian­ tuntijoiden laatuun niin tuotteissa kuin palveluissa. PMC Hydraulics on oikea ratkaisu, kun tarvitset luotettavaa voiman ja liikkeen hallintaa. www.pmchydraulics.fi


142

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

Liikkuvien työkoneiden ohjausjärjestelmäarkkitehtuuri mahdollistaa automaatioasteen nostamisen

L

iikkuvissa työkoneissa, kuten pyöräkuormaimissa, metsäkoneissa tai kaivoskoneissa automaatioasteen kasvu ja polttoainetaloudellisuus asettavat uusia haasteita työkoneen järjestelmien hallintaan ja signaalien reitittämiseen. Etenkin ennen kuin siirrytään täysin autonomisiin koneisiin, täytyy työkoneiden ohjausjärjestelmien mukautua erilaisiin ohjaustapoihin. Diplomi-insinööri Miika Ahopelto keskittyy Tampereen yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan liikkuvien työkoneiden ohjausjärjestelmäarkkitehtuurien vaatimuksiin automaatioasteen kasvaessa. Työssä keskitytään lähinnä alemman tason ohjausjärjestelmään, jota tarvitaan koneen komponenttien ja alijärjestelmien sulavaan ohjaukseen. Näitä järjestelmiä ovat esimerkiksi dieselmoottori, työhydrauliikka tai hydrostaattinen ajovoimansiirto, joiden toiminta vaati an-

Diplomi-insinööri Miika Ahopelto keskittyy Tampereen yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan liikkuvien työkoneiden ohjausjärjestelmäarkkitehtuurien vaatimuksiin automaatioasteen kasvaessa (kuvituskuva).

tureiden ja toimilaitteiden käyttöä. Tutkimuksessa on kehitetty ja vertailtu ohjausjärjestelmäarkkitehtuuria, jota voidaan hyödyntää niin polttoaineen taloudellisuutta parantavassa tutkimuksessa kuin autonomisuutta lisäävien toimintojen kehittämisessä. Etenkin erilaiset toimintamoodit ja tilat asettavat haasteita sille, kuinka työkoneen ohjauksen

tulee mukautua vallitseviin olosuhteisiin. Esimerkiksi autonomisessa ajossa on tärkeää tietää järjestelmän vasteet ja pystyä seuramaan tarkasti annettua ohjausta, kun taas kuljettajalta tulevia ohjauskomentoja käytettäessä korostuu luotava ajotuntuma. - Tulevaisuudessa vaatimukset ohjauksen mukautuvuudesta tulevat korostumaan autonomis-

ten toimintojen lisääntyessä etenkin työtehtävissä, joita ei taloudellisesti tai teknisesti ole järkevää toteuttaa kokonaan autonomisesti, Ahopelto sanoo. Tutkimuksessa polttoainetaloudellisuuteen keskittyvä osuus toteutettiin integroimalla modulaarinen tehonhallintajärjestelmä osaksi järjestelmäarkkitehtuuria. Polttoaineen kulutusta pystyttiin vähentämään järjestelmässä

Meiltä saat kattavan tuotevalikoiman lisäksi ammattitaitoisen suunnittelun, huollon ja korjauksen. Palvelemme:

VANTAA Mäkituvantie 11, 01510 Vantaa, p. 0207 65 165 KOKKOLA Patamäentie 3, 67100 Kokkola, p. 0207 65 167 SEINÄJOKI Teollisuustie 5 60100 Seinäjoki, p. 0207 65 164 TAMPERE Hyllilänkatu 2 33730 Tampere, p. 0207 65 163 JYVÄSKYLÄ Puulaakintie 5, 40350 Jyväskylä, p. 0207 65 131 Tuotevalikoimamme löydät verkkokaupastamme:

www.nestepaine.fi

pienentämällä dieselmoottorin pyörimisnopeutta, jolloin koneen kokonaishyötysuhde toimii paremmalla alueella. Pyöräkuormaajassa esitetyllä järjestelmällä saavutettiin 11-22 prosentin polttoaineensäästö verrattuna alkuperäiseen koneeseen. Polttoaineen säästö riippui vertailtavasta työsyklistä ja saavutettiin ohjaustavan muutoksella muuttamatta koneen komponentteja. DI Miika Ahopellon hydrauliikan ja automaatiotekniikan alaan kuuluva väitöskirja Towards Automation and Improved Fuel Economy with System Architecture Design of a NonRoad Working Machine on tehty osana älykkäiden koneiden tutkimusta ja tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnassa 29.11.2019. Vastaväittäjinä toimivat professori Kari Tammi Aalto-yliopistosta ja professori Juha Pyrhönen Lappeenrannan yliopistosta, sekä kustoksena professori Kalevi Huhtala Tampereen yliopistosta.


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

143

Myynti tapahtuu jatkossa Dunlop Hiflexin verkoston kautta

USEVOLT -ohjausjärjestelmä nostaa koneen käytettävyyden uudelle tasolle

U

sevolt Oy on tuonut markkinoille CAN-väyläpohjaisen sähköisen USEVOLT -ohjausjärjestelmän, mikä erittäin mukautuvana sopii käytettäväksi laajasti erilaisissa työkoneissa. USEVOLT -järjestelmän jälleenmyynnistä vastaa jatkossa Dunlop Hiflex Oy laajan verkostonsa kautta. USEVOLT perustuu hajautettuun rakenteeseen, jonka avulla pystytään helposti rakentamaan halutunlainen ohjausjärjestelmä, oli koneena sitten traktorin etukuormain, metsäkärry, metsäkone, kaivukone tai mikä tahansa muu tarkkaa hydrauliikan ohjausta vaativa laite. - USEVOLT -ohjausjärjestelmän kehitystyö alkoi pari vuotta sitten. Huolellisen testausten ja protovaiheiden jälkeen asiakastoimitukset ovat alkaneet tämän kesän aikana. Nyt tehty yhteistyösopimus Dunlop Hiflexin kanssa mahdollistaa myynnin kehittämisen heidän verkostonsa kautta. Yhteistyön kipinä syntyi reilu vuosi sitten kun Jyväskylän Dunlop Hiflexin paikallisjohtaja Pekka Puranen kävi ajamassa konetta missä oli USEVOLT-järjestelmä ja hyvän kokemuksen perusteella kiinnostui asiasta, kertoo Usevolt Oy:n kehittäjä ja yrittäjä Olli Usenius. USEVOLT -ohjausjärjestelmä täydentää Dunlop Hiflexin urakointipuolelle tarjottavaa kokonaisuutta loistavasti. - Tarjoamme työkoneisiin johdinkomponentit sekä laajasti hydrauliikkaa ym. tuotteita. Todella moneen käyttöön soveltuva USEVOLT -järjestelmä voidaan myös jälkiasentaa käytettyihin koneisiin ja Dunlop Hiflex pystyy tarjoamaan asiakkaille samalla laajempiakin komponenttikokonaisuuksia sekä osaavan teknisen tuen, kertoo Dunlop Hiflex Oy:n business manager Ville Aaltonen.

Yksinkertainen asentaa

USEVOLT -ohjausjärjestelmä

Vanhemman PONSSE Ergo -kuormatraktorin käyttöominaisuudet muuttuivat uudelle tasolle USEVOLT -ohjausjärjestelmällä. USEVOLT perustuu hajautettuun rakenteeseen, jonka avulla pystytään helposti rakentamaan halutunlainen ohjausjärjestelmä.

on rakenteeltaan viisaan yksinkertainen ja nopea asentaa. - Koneeseen asennetaan käyttöliittymä ja ohjauskahvat; myös koneessa valmiina olevia kahvoja voidaan hyödyntää. Lisäksi tarvitaan vain johdot venttiileille, jonka jälkeen järjestelmä on valmis käyttöön. Asennus onnistuu koneesta riippuen muutamassa tunnissa, sillä ylimääräisiä sähköboxeja tai ohjaimia ei tarvita, opastaa Olli Usenius. USEVOLT -ohjausjärjestelmiä saa nopeilla toimitusajoilla suoraan varastosta. - Voit ostaa USEVOLT -järjestelmän kaikista toimipaikoistamme ympäri maata, asennuksiin saa tukea ja tarvittaessa myös järjestämme asennuksen, ilmoittaa Dunlop Hiflex Oy:n tuotepäällikkö Antti Sorri.

Moderni ja selkeä käyttöliittymä

asetukset ja osaa myös varoittaa vikatilanteista, kuten johtovaurioista, suoraan kosketusnäytöltä, kertoo Olli Usenius.

Huippumoderni ohjausjärjestelmä

USEVOLT -ohjausjärjestelmää säädetään värillisen UV0D-kosketusnäytön kautta, mikä kestää kosteutta ja toimii myös hansikkaat kädessä.

hansikkaat kädessä. - Jokaiselle kuljettajalle pystytään asettamaan täysin henkilökohtaiset asetukset vaivattomasti; esimerkiksi liikenopeudet, rampit ja käyttöliittymän kieli. Järjestelmä muistaa nämä

Urakointikäyttöön soveltuva ohjausjärjestelmä on varustettu monipuolisilla ominaisuuksilla ja yksinkertaisella johtosarjalla. - USEVOLT I/O-laajennin voi sijaita heti hydrauliikkaventtiilin vieressä, jolloin venttiilin kelajohtoja ei tarvitse vetää ohjaamosta asti. Järjestelmä pystyy ohjaamaan maksimissaan 40 proportionaalista venttiilikelaa. Ja käyttäjäkohtaiset säädöt ovat helposti muuteltavissa UV0D -kosketusnäytön kautta, toteaa Usenius.

Edullinen metsäpuomin ohjausjärjestelmä

Metsäkärryyn tai traktoriin

liitetyn nosturin ohjaus tapahtuu kahdella UV07 -ohjauskahvalla ja UV0D -kosketusnäytöllä. Ohjaamoon ei tarvitse asentaa yhtäkään ylimääräistä elektroniikkalaatikkoa. Järjestelmä pystyy ohjaamaan maksimissaan 20 proportionaalista venttiilikelaa.

Yksinkertainen etukuormaimen ohjausjärjestelmä

Jos halutaan toteuttaa yksinkertainen ja edullinen ohjausjärjestelmä vaikka etukuormaimen tai kuorma-auton kippilavan ohjaamiseen, USEVOLT -järjestelmä voidaan toteuttaa yhdellä UV07-kahvalla mikä ohjaa hydrauliventtiilin keloja suoraan (maksimissaan 10 proportionaalista venttiilikelaa). Järjestelmään on mahdollista asentaa tasapainoanturi jolloin pystytään luomaan takaisinkytkettyjä toimintoja kuten esimerkiksi trukkipiikkien vakain.

USEVOLT -ohjausjärjestelmää säädetään värillisen UV0Dkosketusnäytön kautta, mikä kestää kosteutta ja toimii myös

Valtra traktori KESLA -puutavarakuormaimella varusteltiin helposti jälkiasennettavalla USEVOLT -ohjausjärjestelmällä.

USEVOLT -ohjausjärjestelmän kehittäjä Olli Usenius (kesk.) sekä Dunlop Hiflexin business manager Ville Aaltonen (oik.) ja tuotepäällikkö Antti Sorri ovat tyytyväisiä alkaneeseen yhteistyöhön.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

RASKAAN KALUSTON PARHAAT PALAT -suodattimet hydrauliikkaan ja kaikkiin dieselmoottoreihin

Hydrauliikkakomponentteja moneen lähtöön! Hydrauliikkakomponentit - 12-130 cm3 kiinteätuottoiset pumput - 40-150 cm3 säätötilavuuspumput - 130-150 cm3 säätötilavuuspumput puutavaranostureihin - 130 cm3 säätötilavuuspumput läpiakselilla - hydrauliikkamoottorit - vapaakiertoventtiilit ja huuhteluventtiilit

Vaihteistoon asennettavat ulosotot - Voimanulosottoyksiköitä ja hydrauliikkalaitteita jo yli 50 vuoden kokemuksella - Lähes kaikkien maailman johtavien ajoneuvovalmistajien valitsema

Öljysäiliöt - Öljysäiliösarjat alumiinisena tai teräksisenä - Tilavuudet 85 - 200 litraa


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

145

Uudet ISOBUS-yhteensopivat AgPLd -turvaluokitellut ohjaimet traktorija työkonesovelluksiin

KONEIKOT NOPEASTI Konerakentajien täytyy vastata yhä kasvaviin turvallisuusvaatimuksiin.

N

ykypäivänä maatalouskoneiden ja traktorien lisälaitteiden valmistajien täytyy yhdistää järjestelmiinsä yhä enemmän sähköisiä laitteita parantaakseen laitteiden tehokkuutta ja tuottavuutta. Samalla valmistajat pyrkivät vähentämään riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja pienentämään päästöjä. Konerakentajien täytyy vastata yhä kasvaviin turvallisuusvaatimuksiin EN ISO 25119:2018 standardin harmonisoituessa korvaamaan aiemman EN 16590: 2014 standardin, mitkä koskevat traktorien sekä maa- ja metsätalouskoneiden ohjausjärjestelmien turvallisuutta. ISOBUS (ISO 11783:2017) on kehitty-

nyt de-facto kommunikaatioprotokollaksi maatalouslaitteissa. Se mahdollistaa traktorin, lisälaitteiden ja muiden elektronisten laitteiden keskinäisen kommunikoinnin valmistajasta riippumatta. TTControl, Hydac:n ja TTTech:n tytäryhtiö vastaa näihin vaatimuksiin uusilla HY-TTC 508 ja HY-TTC 590 ohjaimilla. Ohjaimet ovat sertifioituja ISO 25119 AgPL d -tasolle asti sekä ovat ISOBUS -yhteensopivia ollen listattuna AEF-tietokannassa. HY-TTC 590:ssa Flash-muistin koko on kasvatettu 32 MB:iin, joka mahdollistaa suurempienkin ISOBUS-objektikokoelmien säilömisen. 100BASET1 -perustainen BroadR Reach -rajapinta ethernetin fyysisenä tasona vastaa yhä kasvavien datansiirtomäärien asettamiin haasteisiin.

ISOON JA PIENEEN TARPEESEEN NURMIJÄRVI Kuusirinne 3 P: 020 1133 500 TAMPERE Juvelankatu 6 P: 020 1133 560

JYVÄSKYLÄ Ahjokatu 13 P: 020 1133 570 TURKU Vajossuonkatu 3A P: 020 1133 580

HELSINKI SUUTARILA Tapulikaupungintie 44 P: 020 1133 610 HELSINKI, KONALA Konalantie 47 A P: 020 1133 620 KERAVA Alikeravantie 39 P: 020 1133 630

Specma Oy investoi tulevaisuuteen ostamalla HTR-Hydraulics Oy:n liiketoiminnan

O

sana HydraSpecma Groupia, Specma Oy haluaa olla johtava hydrauliikka-alan toimija markkina-alueellaan. Tukemaan tahtotilaansa Specma Oy on 28.11.2019 allekirjoittanut sopimuksen HTRHydraulics Oy:n liiketoiminnan ostamisesta.

HTR-Hydraulics Oy on arvostettu koneikkovalmistaja sekä hydrauliikkakomponenttien toimittaja Suomessa ja sillä on vakiintunut asiakaskuntansa. - Yhdessä Specman myyntiorganisaation kanssa voimme vie-

dä HTR-Hydraulicsin liiketoiminnan seuraavalle tasolle, sanoo HTR-Hydraulics Oy:n toimitusjohtaja Ralle Tuominen. - HTR Hydraulics liiketoiminnan hankinta vahvistaa Specma Oy:n pitkän aikavälin strategiaa tulla johtavaksi hydrauliikkatoimittajaksi Suomen markkinoilla, ilmoittaa Specma Groupin CEO Morten Kjær. - Vuonna 2018 allekirjoittamamme yhteistyösopimus Danfoss Power Solutions:n kanssa vahvistaa asemaamme mobiilihydrauliikassa ja HTR-Hydraulicsin osaaminen ja kokemus luo pohjan kasvulle myös teollisuus-

Specma Oy on ostanut hollolalaisen HTR-Hydraulics Oy:n liiketoiminnan.

HTR-Hydraulics Oy on arvostettu koneikkovalmistaja sekä hydrauliikkakomponenttien toimittaja Suomessa.

hydrauliikassa. Specma Oy on jatkossa entistä vahvempi johdin- ja hydrauliikkakomponenttien sekä hydraulijärjestelmien kokonaistoimittaja koneenrakennus-, teollisuus- ja jälkimarkkinalla, sanoo Kjær ja jatkaa: - Tämä yhdistettynä Pirkkalan uuden huippumodernin logistiikkakeskuksemme kanssa muodostaa perustan tulevaisuuden kasvulle asiakkaittemme kanssa.

- Kuten Specma Oy, HTRHydraulics Oy on kasvanut merkittävästi viimeisen kolmen vuoden aikana. Tavoitteena on yhdessä jatkaa yrityksemme kasvua - yhdistämällä organisaatiomme, olemme vahvempia. Toivotan HTR Hydraulics Oy:n työtekijät lämpimästi tervetulleiksi Specma perheeseen ja odotan innolla yhteistyötä teidän kanssanne, sanoo Tove Seppe-

lin-Högnabba, General Manager, Specma Oy. Tämä liiketoimintakauppa ei vaikuta HTR-Hydraulics Oy:n tai Specma Oy:n olemassa oleviin asiakassuhteisiin tai toimituksiin. Specma Oy on osa tanskalaista HydraSpecma Group:a, jonka liikevaihto on yli 270 MEUR ja työllistää 1,200 ihmistä maailmanlaajuisesti.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäalan Ammattihakemisto Raivauslaitteet

www.rottne.fi

www.ajotek.fi

www.grutech.fi

www.voiteluaineita.fi

Sammutusjärjestelmät

mercedes-benz.fi/kuorma-autot Vetolaitteet

www.rengascenter.fi Puutavaraperävaunut

www.tav.fi

Kuormansidonta

www.nwe.fi

www.facebook.com/zaslawsuomi

Trucks and Trailers

www.hf-autohuolto.fi

www.truckpartner.fi

www.toptruck.fi www.toptruck.fi

Puutavaranosturihuollot

www.vta.fi

www.originator.fi

www.elobau.com www.elobau.com

www.fluiconnecto.com/fi

www.ph.fi

www.hydroala.fi

www.gottwald-hydraulik.com

www.pikkumattioy.fi

www.flexit-hydraulics.fi


2019

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ota yhteyttä ja suunnitellaan yrityksellesi tehokas mainospaketti.

www.opsystem.fi

Soita 050 412 9030 janne.jokela@ammattilehti.fi www.ammattilehti.fi

www.nordictruckcenter.com/fi

www.tmt.fi

www.nurmihydro.fi Päällirakenteet

www.flh.fi

www.kraftmek.com

www.hydx.se/fin

www.hydman.fi

Talven jättikokoinen Metsäalan Ammattilehti painetaan 28.2.2020


METSÄALAN AMMATTILEHTI

TÄSMÄLLINEN REAALIAIKAINEN TIETO TimberManagerTM

Ajokone voidaan siirtää seuraavalle leimikolle kahden tunnin kuluttua.

Lopeta arvailu.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.