Metsäalan Ammattilehti 5/2016

Page 1

METSÄALAN METSÄALAN AMMATTILEHTI

30

VUO TTA!

AMMATTILEHTI

31 vsk. 1986-2016

KONEURAKOINTI KULJETUS TEOLLISUUS 30 v. JUHLALEHTI 1986 - 2016

N:o 5/2016

LISÄVALOT TYÖVALOT VILKUT JA MAJAKAT POLTTIMOT TASKULAMPUT OTSALAMPUT PERUUTUSKAMERAT INVERTTERIT JA LATURIT ASENNUSTARVIKKEET

Metsäkonealalla hyvä vauhti jatkuu

Monipuolinen konealan lukupaketti

Puunajo kehittyy ja tehostuu

Lue alan uutiset joka päivä ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Telojen huoltopalvelut -- metsäkoneen telojen peruskunnostukset ja varaosat

Hakkuupään huoltopalvelut - teräketjujen ja sahalaippojen huolto - syöttörullien ja karsimaterien huolto

säästä 20 % työajastasi. Fomatec lajittelupankko parantaa ja tehostaa puun lajittelua sekä nopeuttaa erityisesti sekapuumetsien puunajoa.

Tärkeintä meille on asiakastyytyväisyys.

Fomatec lajittelupankko tehostaa metsäkoneurakoitsijan työn tuottoa konetuntia kohden, kun hakkuun puulajit lajitellaan keräysvaiheessa. Vankkarakenteiselle lajittelupankolle annamme täyden kestävyystakuun.

Ammattilaisen teräketjuhuolto Fomatec huoltaa ja teroittaa metsäkoneurakoitsijan teräketjut. Noudamme harvesterin teräketjut toimipaikastasi tai suoraan työmaalta ja palautamme ne takaisin terävinä. Jakeluauton ansiosta tavoitamme sinut sujuvasti eri puolilta Suomea. Palveluumme sisältyy ketjujen puhdistus, kuntotarkastus, korjaus, teroitus ja ketjujen öljyäminen. Toimitamme huollon yhteydessä uudet laipat, teräketjut, öljyt sekä merkkausvärit.

Fomatec palvelupisteet

Suunnitellaan yhdessä yrityksesi tarpeisiin sujuva terähuolto. ROVANIEMI

Fomatec huoltopalvelut

Marttiinintie 13 96300 Rovaniemi

www.fomatec.fi

Fomatec oy . KisällinKujA 9, 70780 KuOPiO . P. 040 751 9920, 040 847 1634 (myynti)

Korkeatasoiset metsäkoneiden huoltopalvelut ja varaosat.

KUOPIO Kisällinkuja 9 70780 KUOPIO +358 40 751 9920 LOIMAA Oppipojankatu 1 32200 Loimaa

Tutustu myös muihin palveluihin osoitteessa www.fomatec.fi - uutuutena työvaatehuolto!


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäteollisuus sitoutuu parantamaan energiatehokkuutta jatkossakin

E

linkeinoelämän ja valtion välisten energiatehokkuussopimusten kolmas kausi käynnistyy vuonna 2017. Uusi kausi on metsäteollisuuden kannalta merkittävä, sillä ensimmäistä kertaa Metsäteollisuus ry edustaa koko toimialaa itsenäisenä allekirjoittajaosapuolena. Aiemmin osa metsäteollisuuden yrityksistä kuului Elinkeinoelämän keskusliiton sopimuksen piiriin.

- Metsäteollisuus on ollut alusta alkaen keskeinen tekijä sopimustoiminnassa. Vapaaehtoisuuteen perustuvat sopimusjärjestelmät ovat erinomainen esimerkki toimivasta yhteistyöstä valtion ja yritysten välillä, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen. Energiatehokkuussopimuksissa osapuolina ovat työ- ja elinkeinoministeriö, Energiavirasto sekä elinkeinoelämän liitot. Uudella sopimuskaudella Metsäteollisuus ry hallinnoi koko toimialan sopimustoimintaa. Puutuoteteollisuudella on oma toimialaohjelmansa ja energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma jaetaan Metsäteollisuus ry:n ja Elinkeinoelämän keskusliiton energiavaltaisen teollisuuden kesken. - Nykyisen sopimuksen piirissä olevas-

ta teollisuuden energiankäytöstä on metsäteollisuuden osuus yli puolet. Vaikka energiatehokkuus on metsäteollisuudessa jo hyvällä tasolla, sopimuksen myötä sitä parannetaan jatkossa entistäkin määrätietoisemmin, lisää Jaatinen.

Metsäteollisuus energiatehokkuuden kärkijoukoissa

Motivan ennakkotietojen mukaan vuoden lopussa päättyvällä energiatehokkuussopimuskaudella on energiavaltainen teollisuus tehostanut toimintaansa noin 8,5 terawattituntia vuosittain. Metsäteollisuuden osuus on siitä noin puolet. Tämä vastaa 220 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta. Metsäteollisuuden ympäri Suomea sijaitsevat tuotantolaitokset ovat merkittäviä myös lähiseutunsa energiantuottajana - ne esimerkiksi myyvät bioenergiaa kaukolämpönä paikallisille toimijoille. Metsäteollisuus ry tiedote

Lue uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi

Ammattilehden taustat ovat kunnossa

M

etsäalan Ammattilehden kustannustoiminnasta vastaavalle Sarmados Oy:lle on suoritettu verotarkastus.

Tehty verotarkastus koski tilikausia 2011-2015. Tarkastus suoritettiin Verohallinnon toimesta syyskuu 2015 - kesäkuu 2016 välisenä aikana. - Verotarkastus sujui kaikin puolin hyvin ja sen tuloksena Sarmados Oy:lle ei määrätty jälkiverotustoimenpiteitä (mak-

settavaa 0 eur). Tämä kuvastaa sitä että asioiden hoito on vähintään hyvällä tasolla ja lehtitoiminnan taustat kunnossa, kommentoi Sarmados Oy:n toimitusjohtaja, päätoimittaja Janne Jokela. Sarmados Oy kustantaa Metsäalan Ammattilehden lisäksi Kivirock - maarakennus- ja kaivosalan ammattilehteä, Fluid Finland - hydrauliikan ja pneumatiikan ammattilehteä sekä tuottaa asiakaslehtiä ja tekee muuta markkinointia.

31 vsk. 1986-2016

21.000 kpl.

18.968 kpl.

3


4 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäteollisuuden tuotantomäärät kasvavat

Sahatavaran vienti hätyyttelee ennätystä

S

vuonna vielä odottamaan, koska omakotirakentaminen on vaisua. Vuonna 2017 kotimaan kulutuksen odotetaan kasvavan jo selvemmin. Rakentamisen elpyminen Euroopassa sekä kysynnän hyvä taso teollisissa käyttökohteissa pitävät yllä vanerin tuotanto- ja vientimääriä sekä vientihintatasoa.

uomen metsäteollisuuden tuotantoja vientimäärät kasvavat viime vuodesta paperia lukuun ottamatta. Kuumin kysyntä on sahatavaralla, sellulla ja kartongilla. Kilpailun vuoksi vientihinnat laskevat kaikissa päätuoteryhmissä vaneria lukuun ottamatta tänä vuonna, mutta tasaantuvat seuraavana vuonna, käy ilmi Luonnonvarakeskuksen (Luke) metsäsektorin suhdannekatsauksesta.

Sahatavaran viennin ennakoidaan kasvavan tänä vuonna ennätykselliseen 8,5 miljoonaan kuutiometriin. Kuluvan vuoden alkupuoliskolla sahatavaran vienti Eurooppaan, Aasiaan ja Pohjois-Afrikkaan on lisääntynyt. Erityisesti kuusisahatavaran vienti Kiinaan on kasvanut. Kilpailun kiristyminen ja sahatavaran ylitarjonta tietyillä markkinoilla painavat etenkin mäntysahatavaran vientihintoja. - Vuonna 2017 sahatavaran

Kartongin sekä sellun tuotanto ja vienti kasvavat

Kuljetusliike E. Nousiainen Oy ajaa puuta Metsä Groupille ja Stora Ensolle.

tuotanto- ja vientimäärien arvioidaan edelleen kasvavan hieman, mutta viennin yksikköhintojen aleneminen tasaantuu, ennustaa Luken tutkija Antti Mutanen. Kotimaassa sahatavaran kulutuksen kasvua joudutaan tänä

Uusien investointien sekä hyvän maailmanmarkkinakysynnän myötä sellun ja kartongin tuotanto- ja vientimäärät kasvavat tänä ja ensi vuonna. Lehtisellun tarjonnan lisäys maailmalla on heijastunut myös havusellun maailmanmarkkinahintaan. Suomessa havusellun hinta laski reippaasti alkuvuonna 2016. Kartonkia kysytään enemmän, mutta myös sen tarjonta keskeisillä markkina-alueilla on kasvanut. Kartongin vientihinta alenee tänä vuonna, mutta tasaantuu ensi vuonna. Painopapereiden kulutus maailmalla jatkaa las-

kuaan. Suomen paperin tuotanto- ja vientimäärät alenevat edelleen. Sellun ja kartongin hyvän kysynnän ansiosta kannattavuus massa- ja paperiteollisuudessa säilyy tänä ja ensi vuonna lähes viime vuoden hyvällä tasolla.

Puumarkkinoilla riittää vilskettä - hintakehitys maltillista

Metsäteollisuuden puun käytön kasvaessa kotimaan markkinahakkuut nousevat tänä vuonna 59,5 miljoonaan kuutiometriin ja ensi vuonna 61,8 miljoonaan kuutiometriin. Raakapuun tuonti lisääntyy hieman tänä vuonna. Kuusisahatavaran hyvän kysynnän, mutta maltillisen vientihintakehityksen myötä kuusitukin kantohinta nousee tänä vuonna hieman. Kuusikuidun lisääntyvä käyttö kartongin valmistuksessa vetää sen kantohintaa myös hieman ylös. Muilla puutavaralajeilla kantohinnat alenevat tänä vuonna. Ensi vuonna havusellun tuotannon kasvu lisää mäntykuidun kysyntää ja

nostaa sen kantohintaa. Yksityismetsätaloudessa bruttokantorahatulot nousevat tänä vuonna noin 1,7 miljardiin euroon ja ensi vuonna hieman enemmän. Yksityismetsien hehtaarikohtainen liiketulos on 110 euroa vuonna 2016 ja 115 euroa vuonna 2017.

Metsähakkeen käyttö polkee paikallaan

Fossiilisten polttoaineiden alhaiset hinnat, halvat päästöoikeudet sekä epävarmuudet tukipolitiikassa ovat hidastaneet investointipäätöksiä ja jarruttavat metsäenergian käytön kasvua. Metsähakkeen käytön arvioidaan kasvavan noin 8,2 miljoonaan kiintokuutiometriin tänä vuonna ja pysyvän ensi vuonna samalla tasolla. Metsähakkeen keskimääräisen laitoshinnan arvioidaan vastaavasti pysyvän tänä ja ensi vuonna viime vuoden tasolla. Myös puupellettien tuotanto Suomessa pysyy tänä vuonna viime vuoden tasolla, mutta kasvaa ensi vuonna muutamia prosentteja.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

6 KONEURAKOINTI

Mediaaniyritys investoi puunkorjuualalla hieman alle 10 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2015 mikä on paljon. FinnMetkossa tutkittiin uusia investointikohteita.

Konealan investoinnit saatava tuottamaan tulosta

K

oneyritysten kannattavuus oli edelleen keskimää- rin heikko vuonna 2015. Yritykset kuitenkin investoivat suhteessa liikevaihtoon huomattavan paljon.

- Suuret investoinnit on saatava tuottamaan paremmin tulosta myös koneyrittäjille, missä on haastetta kaikille alan toimijoille, totesi Koneyrittäjien liiton varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola FinnMETKO 2016 -näyttelyssä Jämsässä. Koneyrittäjien liitto on selvittänyt koneyritysten tuloksia vuodelta 2015. Selvitys kertoo suurista kannattavuuseroista koneyritysten välillä. Selvityksen mukaan yli 10 prosentin liiketulokseen päässeiden yritysten osuus on jopa hienoisessa kasvussa, vaikka markkinoiden haasteet ja turbulenssi ovat lisääntyneet. Samalla kuitenkin keskimääräisen yrityksen tulostaso on laskenut.

Tulostaso heikko

Koneyritysten keskimääräinen tulostaso oli vuonna 2015 heikko. Liiketuloksen mediaani oli maarakennusalalla 1,1 prosenttia, puunkorjuualalla 1,3 prosenttia, turvealalla 3,9 prosenttia ja haketusalalla 3,7 pro-

senttia. Puunkorjuuyritysten liiketulos laski vuodesta 2014, muilla aloilla tunnusluku hieman parani. - Esimerkiksi metsäkonealalla noin 16 prosenttia yrityksistä teki hyvänä pidettävän yli kymmenen prosentin liiketuloksen. Liki puolella metsäalan ja maarakennusalan koneyriyksistä palkkakorjattu liiketulos oli kuitenkin nolla tai miinusmerkkinen. Miinus kertoo, että töitä paiskitaan talkoilla asiakkaan hyväksi. Se ei ole tervettä liiketoimintaa, Jaakkola sanoi.

Liikevaihdossa ei näy kasvua

Maarakennus-, puunkorjuu- ja haketusalojen koneyritysten keskimääräinen liikevaihto laski vuonna 2015. Selvityksessä mukana olleiden 635 koneyrityksen yhteenlaskettu liikevaihto oli 633 miljoonaa euroa. Palkkoja nämä yritykset maksoivat 139,5 miljoonaa euroa. Selvityksen koneyritysten liikevaihdon mediaani oli maarakennusalalla 480 000 euroa, puunkorjuualalla 562 000 euroa, turvealalla 473 000 ja haketusalalla 1 240 000 euroa. Mediaaniyrityksen liikevaihto laski metsäkonealalla, muilla se nousi. Sen sijaan keskiarvoliikevaihto, jossa painottuu isojen yritys-

ten liikevaihto, kasvoi vain turvealalla. Kaikilla muilla aloilla se laski. - Tämä kertoo konetyöalojen kokonaisliikevaihdon keskimääräisestä laskusta, totesi Jaakkola.

Investoinnit edelleen suuret liikevaihtoon suhteutettuna

Selvityksessä mukana olleet 635 yritystä investoivat noin 88,5 miljoonaa euroa konekalustoon, rakennuksiin ja muihin hyödykkeisiin vuonna 2015 päättyneellä tilikaudella. Se on noin 14 prosenttia yritysten liikevaihdosta. Mediaaniyritys investoi maarakennusalalla noin 6 prosenttia liikevaihdosta, puunkorjuualalla hieman alle 10 prosenttia, turvealan yrityksissä hieman yli 4 prosenttia. Haketusalalla mediaaniyritys ei investoinut lainkaan. - Investoinnit keskittyvät melko harvalukuiseen joukkoon. Sekä puunkorjuualalla että maarakennusalalla 10 prosenttia yrityksistä teki liki puolet kaikista investoinneista. Haketusalalla oli jo toinen vuosi peräkkäin, kun keskimääräinen yritys ei investoinut lainkaan. Sen sijaan merkittävä osa haketusalan yrityksistä sopeuttaa toimintaansa ahtaassa taloudellisessa tilan-

teessa ja keventää tasettaan, kertoi Jaakkola.

Omavaraisuus parantunut

Koneyritysten omavaraisuusaste on kehittynyt keskimäärin suotuisasti kaikilla toimialoilla. Paras omavaraisuusaste on maarakennus- ja turvealan yrityksillä. Molemmissa hätyytellään mediaaniyrityksessäkin 40 prosentin omavaraisuusrajaa. Keskiarvona laskien se jo ylittyy. Tätä tasoa voidaan pitää hyvänä. Metsäkonealalla lähestytään tyydyttävää 30 prosentin omavaraisuutta. Haketusalalla investoimattomuus näkyy: yritykset ovat nousemassa heikosta tyydyttävälle omavaraisuuden tasolle.

Haastetta kaikille toimijoille: investoinnit tuottamaan myös koneyrittäjille

Konetyöaloilla kalustoon on sitoutunut suuri pääoma ja investointien määrä on edelleenkin korkea. Heikko tulostaso kuitenkin paljastaa, että koneyritysten suuret investoinnit eivät tuota riittävästi tulosta ainakaan koneyrittäjille itselleen. Tämä on suuri haaste kaikille konetyöalojen toimijoille yrittäjistä asiak-

kaisiin ja päättäjistä konevalmistajiin. Tarvitaan ratkaisuja, jotka lisäävät tuottavuutta, tehokkuutta ja kannattavuutta. - Haketusala on hyvä esimerkki. Jos ja kun omavaraisuutta kohennetaan pidättäytymällä investoinneista, ollaan ongelmallisessa tilanteessa. Laskevaan kysyntään pitää tietenkin reagoida, mutta samalla pysäytetään kehitys, joka tulee yleensä investointien kautta. Siksi olisi ehdottoman tärkeää saada metsähakkeen käyttö kasvuuralle, koska se heijastuu toiminnan kehittämiseen ja myös alan konepajateollisuuden kilpailukykyyn. Nyt ollaan pahasti jumissa, Jaakkola sanoi. Koneyrittäjien liitto teetti kesällä konetyöalojen kannattavuusselvityksen BSH Partners Oy:llä kaupparekisteritietoihin perustuen. Selvityksessä oli mukana 635 jäsenyrityksen tilinpäätöstiedot vuodelta 2015. Selvityksessä tehtiin yritysten tilinpäätöstietoihin palkkakorjaus yrityksen liikevaihdon perusteella. Suurimmillaan palkkakorjaus oli 30 000 euroa. Sillä huomioidaan yrittäjälle maksettava palkka, joka ei läheskään aina näy tilinpäätöksen luvuissa kustannuksena.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 7

Koneyrittäjien Timo Tolppa:

Ylikapasiteetti vaivaa metsäkonealaa

Puunkorjuuta vaivaava ylikapasiteetti näkyy alalla rajuna kilpailuna ja pudotuspelinä, sanoi Koneyrittäjien varapuheenjohtaja Timo Tolppa FinnMETKO 2016 -näyttelyssä Jämsässä.

- Puunkorjuualalla on reilusti liikaa kapasiteettia. Korjuukalustosta ei tule pulaa, vaikka puunkäyttö lisääntyisi metsäteollisuuden arvioimat 10 miljoonaa kuutiota vuodessa. Nykyinen konekanta ja elinkelpoiset metsäkoneyrittäjät riittävät hyvin kasvavaan hakkuumäärään, Tolppa totesi. Syitä syntyneeseen tilanteeseen on monia. Uusia koneita on hankittu enemmän kuin vanhoja koneita on poistettu käytöstä. Uudet koneet ovat myös vanhoja tehokkaampia, mikä tarkoittaa pienempää työmäärää korjattua puukuutiota kohden. Tuotos työtuntia kohden on kasvanut, kun hakattavan puuston keskikokoa on tietoisesti kasvatettu ja ensiharvennuksista on siirrytty myöhempiin harvennuksiin. Myös osaamisen lisääntyminen

Korjuukalustosta ei tule pulaa, vaikka puunkäyttö lisääntyisi tulevina vuosina.

on lisännyt puunkorjuun tehokkuutta. Tolppa muistutti, että koneyrittäjät ovat ansiokkaasti kantaneet oman kortensa kekoon alan kustannuskilpailukyvyn parantamisessa: - Syntynyt ylikapasiteettitilanne tietää alalla väistämättä rajua

kilpailua ja pudotuspeliä. Asiakastaho tietysti yrittää hyötyä tilanteesta painamalla korjuuhintaa alaspäin. Yrittäjät odottavat pudotuspelin sijaan asiakkailta vastuullista sopimuspolitiikkaa. Jos puunkäyttö tulevaisuudessa lisääntyy odotusten mukaisesti, puunkorjuu onnistuu vain, jos jäljellä on elinkelpoisia ja osaavia metsäkoneyrityksiä. Muilla aloilla on nähty raa’an pudotuspelin aiheuttamia lieveilmiöitä: harmaata taloutta ja velvoitteiden kiertämistä. Kilpailu vääristyy ja lasku lankeaa asiansa tunnollisesti hoitavien niskaan. - Metsäalan imago ei näitä lieveilmiöitä kaipaa. Haluamme, että kaikki pystyvät hoitamaan myös yhteiskunnalliset velvoitteensa asianmukaisesti, toteaa Tolppa. Ylikapasiteetista metsäkonealalla kertoo myös Koneyrittäjien tuore tuloskysely. Sen mukaan metsäkonealan keskimääräisen mediaaniyrityksen liikevaihto laski jo toista vuotta peräkkäin, vaikka viime vuonna teollisuuden käyttöön hakattiin kotimaasta puuta ennätysmäärä.

metsuri.fi

AIDOT AMMATTILEHDET30 vuoden . a l l e s k u by) ammattilehti.fi m koke METSÄALAN 30.

AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI 30 vsk. 1986-2015

KONEURAKOINTI • KULJETUS • TEOLLISUUS

by ammattilehti.fi

Postitu s 18 vu .4ik os 31 erkp tal!

Maarakennus- ja kaivosalan ammattilehti 1/2015

HYDRAULIIKAN, PNEUMATIIKAN ja VOITELUN AMMATTILEHTI

156

sivua!

N:o 1/15

Puunkuormaajamestari 2015 juhlakiertue alkaa

by) ammattilehti.fi

Maarakennusalan uusi järkälemäinen lukupaketti

Hydrauliikka

2/2015

116 sivua!

näytösten taustalla

KANSI

Laajasti hyvää metsäkoneasiaa

Esittelyssä kotimaista kivenkäsittelykoneiden valmistusta

TEEMA: Sahateollisuus

Paljon hyvää luettavaa kaivosalalta

Lue alan uutiset joka päivä ammattilehti.fi

Kuljetus- ja konealan uutiset joka päivä:

ammattilehti.fi

Alan uutiset joka päivä: www.kivirock.fi www.kivirock.fi

Harvesteripäässä

hydrauliikka hiottu huippuunsa KIVIROCK 1/2015

Maarakennus- ja kaivosalan uutiset joka päivä:

kivirock.fi

1

Paperikoneen

kaavarin kuormitus digipneumatiikalla toteutettuna

Alan uutiset joka päivä - www.fluidfinland.fi

Hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan uutiset joka päivä:

fluidfinland.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Laajin LED-työvalovalikoima

!

-uutuus

Huippu

Power Beam 1500 ja 1800

Power Beam 5000

Modul 70 GEN IV

!

-uutuus

Huippu

Modul 90 LED

Ultra Beam LED

Ultra Beam LED GEN II

LightBar LED Työvalo 350 mm

Q90 C Compact LED

!

-uutuus

Huippu

RokLume 280 LED

RokLume 380 LED

utuus!

-u Huippu

C140 LED-vilkku, parkki, lyhyet, pitkät

orum.fi

Luminator LED Lisäkaukovalo

Luminator Compact LED Lisäkaukovalo

!

-uutuus

Huippu

LightBar LED Lisäkaukovalo 350 ja 470 mm


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 9

”Koneyritysten taloustilanne kireä”

Koneyrittäjien markkinakysely ja kannattavuusselvitys

K

onetyöalojen kannattavuus on viimeiset neljä vuotta heikentynyt ja se on keskimääräisessä yrityksessä heikko. Yritykset ovat joutuneet sopeuttamaan toimintaansa.

Koneyrittäjien liiton syksyn markkinatilannekyselyn mukaan yritysten maksuvalmius on kuitenkin hieman parantunut. Laskujen, lainojen ja veronmaksun järjestelyt ovat lievästi vähentyneet. Vuosia jatkuneet sopeutustoimet näkyivät myös kohenevana omavaraisuutena kesällä tehdyssä tulosselvityksessä. - Pikaista elpymistä konetyöaloilla tuskin on tulossa, koska yritysten kysyntänäkymä ei ole juurikaan muuttunut. Poikkeus on, että osa puunkorjuuyrityksistä ennakoi selkeää kasvua. Yrittäjät kokevat edelleen asiakkaiden vetävän hintoja alaspäin, sanoo Koneyrittäjien varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola. Koneyrittäjien ponnistuspohja tulevaisuuteen ei ole erityisen vahva. Koneyritysten keskimääräinen liiketulostaso on ollut heikko. Kannattavuusselvityksen perusteella palkkakorjattu liiketulostaso oli viime vuonna päättyneillä tilikausilla toimialasta riippuen 1-3 prosenttia.

Metsäalalla se oli 1,3 prosenttia ja maarakennusalalla 1,0 prosenttia. Palkkakorjattu liiketulos saadaan, kun aineiston yritysten tuloksiin tehtiin asianmukainen palkkakorjaus eli rasitettiin tulosta 10 000 - 30 000 eurolla yrittäjän palkan huomioimiseksi. Lisäksi yritysten omavaraisuus on toimialasta riippuen heikko tai korkeintaan tyydyttävä. Yritysten sopeutustoimet alkavat kuitenkin näkyä. Vaikka tulostaso on matala, ovat yritysten omavaraisuudet kautta linjan vahvistuneet. Koneyrittäjien liiton kannattavuusselvityksessä on seurattu samoja jäsenyrityksiä vuodesta 2012. Viimeisimmässä oli mukana 635 yrityksen tilinpäätöstiedot. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli vajaa 700 miljoonaa euroa vuonna 2015 päättyneellä tilikaudella. Palkkoja nämä yritykset maksoivat lähes 140 miljoonaa euroa. Tasearvojen muutoksen perusteella vuosittaiset investoinnit konekalustoon, rakennuksiin ja muihin hyödykkeisiin ovat olleet liki 90 miljoonaa euroa vuodesta 2014 vuoteen 2015. Se oli yli 14 prosenttia liikevaihdosta.

Yritysten maksujärjestelyt eivät ole lisääntyneet

Kyselyssä on vuoden 2009

talouden äkkipysäyksestä asti selvitetty koneyritysten kassavarojen riittävyyttä sekä maksukäyttäytymistä eli laskujen ja lainojen järjestelytarvetta ja sekä oman palkan maksamista. - Kassavarojen riittävyyttä olemme selvittäneet kysymällä erityisrahoitustarvetta lähikuukausina. Noin joka kolmas yritys on viime vuosina ilmoittanut erityisrahoitustarpeista. Nyt lukema jäi alle 30 prosentin eli hieman positiivisempaan suuntaan on menty, Jaakkola toteaa. Laskujen maksamisen viivästys kuvaa kassavarojen riittävyyttä kunakin hetkenä. Tämän syksyn kyselyssä maarakennus-, metsä- ja metsänparannusalojen koneyrityksistä 25 prosenttia ilmoitti joutuneensa viivästyttämään laskujen maksua. Sen sijaan turvealalla sellaisia yrityksiä oli yli kolmannes ja haketusalalla liki puolet.

Näkymät ennallaan ja hinnat laskussa

Koneyritysten palveluiden kysyntä puoli vuotta eteenpäin on yrittäjien antamien vastausten perusteella suunnilleen ennallaan. Tosin metsäalalla on kasvua odottavien määrä selvästi korkeampi kuin laskua odottavien. Maarakennuksessa tilanne on päinvastainen, laskua odotta-

vien määrä on suurempi.

Ylikapasiteetti vaivaa konetyöaloja kautta linjan

Ylikapasiteetti on ongelmana kaikilla konetyöaloilla. Konetyöpalveluita ja kotimaisia polttoaineita on tarjolla runsaasti enemmän kuin on kokonaiskysyntä. Turvealalla kysyntä on romahtanut muutamassa vuodessa noin 50 prosenttia ja varastot pullistelevat turvetta. Haketuksessa kysyntä on kääntynyt lasku-uralle ja varastot ovat täynnä energiapuuta. Venäläinen hake kiristää kilpailua. Lisäksi haketuksen ongelmia lisää kärjistyvä kausivaihtelu. Suomessa hakattiin puuta viime vuonna ennätysmäärä. Tänä vuonna PTT tutkimuslaitos ennustaa yli 60 miljoonan kuutiometrin hakkuita. Silti metsäkoneyritykset viestittävät kapasiteettinsa vajaakäyttöisyydestä. - Meillä on merkittävää ylikapasiteettia myös metsäkonealalla. Ylikapasiteettia on hiipinyt alalle investointien, hakkuutapojen suhteiden muutoksen, järeytyvien hakkuiden ja oppimisen kautta. Merkittävä tekijä ylikapasiteetin takana on suuri kausivaihtelu, jossa ei ole tapahtunut merkittävää parannusta pariin kymmeneen vuoteen. Meidän

tulisikin olla enemmän huolissaan nykyisen kapasiteetin täyskäyttöön saamisesta ja resurssien laadusta kuin resurssien riittävyydestä, johon viime vuosien keskustelu on liikaa keskittynyt, sanoo Jaakkola.

Maatalouden ahdinko heijastuu koneyrityksiin

Kyselyssä kysyttiin Koneyrittäjien liiton jäsenyrityksiltä, mitkä asiakastahot viivästyttävät laskujen maksamista eniten. Ykköseksi nousi maatalousyrittäjät. Maatalousyrittäjät ovat merkittäviä asiakkaita maaseudun koneyrityksille. Toiseksi eniten laskujen maksuviivästyksiä oli asiakkaina olevilla toisilla koneyrityksillä. Koneyrittäjien liiton markkinatilannekysely tehtiin syyskuun lopulla. Siihen vastasi 275 maarakennus-, metsäparannus-, puunkorjuu- ja turveyrittäjää. Koneyrittäjien liitto teetti kesällä 2016 konetyöalojen kannattavuusselvityksen BSH Partners Oy:llä kaupparekisteritietoihin perustuen. Selvitys kattoi 635 Koneyrittäjien liiton jäsenyritystä ja perustui vuosina 2012-2015 päättyneiden tilikausien tilinpäätösaineistoihin.


10 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Vuodenvaihteen tienoilla järjestetään Komatsu 931XC -uutuusharvesterin hakkuunäytös eteläsuomalaisissa olosuhteissa jossa XC:n vahvoja ominaisuuksia saadaan esille.

Komatsu esittelee uutuuskoneita näytössavotoilla alkutalven aikana

F

innMetko 2016 -näyttelyssä esitellyt uutuuskoneet Komatsu 855 ja Komatsu 875 -kuormatraktorit sekä kahdeksanpyöräinen Komatsu 931XC -hakkuukone esitellään työnäytöksissä alkutalvesta.

moottori, kuormatila, vetovoimat ja työhydrauliikka riittävät. Kahdeksanpyöräisen Komatsu 931XC -harvesterin ympärille kertyi FinnMetkossa eniten jalanjälkiä kolmen päivän aikana joten sen työnäytöksiä odotellaan kentällä kovasti.

Komatsu 855 -kuormatraktori tulee saavuttamaan suuren suosion 14-tonnisten luokassa. Iso kuormatila ja lisää tehoa saanut työhydrauliikka puhuttavat asiakkaita. Kapasiteetiltaan kaksi tonnia suurempi Komatsu 875 on rakennettu viemään vielä suurempia kuormia: 16-tonnisen

Uudet kuormatraktorimallit savotoivat marras-joulukuun taitteessa pohjoisessa Suomessa - Rovaniemen ympäristössä. Näytöksessä on erinomainen mahdollisuus vertailla kahta erikokoista Komatsun keskiraskasta. Toinen koneista on varusteltu Komatsu Comfort Ride

Pohjois-Suomen savotta

-ohjaamolla.

Etelä-Suomen savotta

Vuodenvaihteen tienoilla on vuorossa uutuusharvesteri Komatsu 931XC, jonka hakkuunäytös järjestetään eteläsuomalaisissa olosuhteissa, paikassa jossa XC:n vahvoja ominaisuuksia saadaan esille; järeisiin puustoihin ja jyrkkiin penkkoihin konetta on eniten odotettu. Kuormakonesavotan järjestelyistä vastaa konemyyjä Raimo Nieminen ja XC-näytöksestä konemyyjä Janne Kauppila. Tarkempia lisätietoja osoitteesta www.komatsuforest.fi.

Uusi Komatsu 855 -kuormatraktori tulee saavuttamaan suuren suosion 14-tonnisten luokassa.

Suomalaisten koneyrittäjien tarpeeseen kehitetty huoltosopimusmalli

K

omatsu Forest Oy on kehittänyt suomalaisille kone- yrittäjille kolmen huoltosopimusmallin valikoiman.

Perusvaihtoehto tarjoaa huoltoa ja automatiikan päivityksiä määräajaksi. Kaikkein kattavin sopimus pitää sisällään sovitulle aikajaksolle huoltojen ja päivitysten lisäksi turvaa rikkoutumisten varalle, laajan MaxiFleet

-palvelun sekä koulutusta ja koneen trimmausta määrävälein. - Huoltosopimus on aina kiinteähintainen koko sovitulle sopimuskaudelle, joka on 6 000 tuntia tai 36 kuukautta. Se tekee mahdolliseksi kulujen ennakoinnin. Huoltosopimuksia on kolmen tasoisia, niistä voit valita sen, joka parhaiten vastaa tarpeisiisi, kertoo Komatsu Forestin Mika Latvala. Metsäkoneen tekninen ylläpi-

to on muuttunut paljon sitten koneellisen puunkorjuun alkuaikojen. Siinä missä koneet ennen tarvitsivat korjaamista, pajottamista ja monenlaista pikku remonttia, niin nykyisten ajo- ja hakkuukoneiden vaatimat huollon toimenpiteet ovat jo suurelta osin ennustettavissa. Komatsu Forest Oy:ssä koneiden tekninen ylläpito on tärkeä ja alati kehittyvä avaintoiminto. Lähtökohtana on varma tieto

siitä, että koneiden huolto, varaosapalvelut ja kuljettajien koulutus ovat niitä toimenpiteitä, joilla Komatsu-koneiden teknistä käyttöastetta, tuotosta ja taloudellisuutta saadaan entisestään kohotettua.

Komatsu -metsäkoneisiin saa myös hyvät huoltosopimukset.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

FIKSUMPI BENSIINI Kaikille moottoreille ja merkeille

Aspen 2 Full Range Technology on polttoaine, joka sopii kaikkiin ilmajäähdytteisiin moottoreihin, jotka tankataan 2 % öljyä sisältävällä bensiinillä, merkistä riippumatta. Sitä käyttävät ammattilaiset, jotka arvostavat parasta mahdollista suorituskykyä, optimaalista voitelua ja erittäin puhdasta moottoria. Aspen alkylaattibensiiniä on kehitetty Ruotsissa vuodesta 1988 kaikille niille, jotka arvostavat älykkäämpää bensiiniä käytettäväksi metsätöissä, puutarhassa, rakennuksilla, veneessä, skoottereissa, moottoripyörissä tai karting-autoissa. Kun valitset Aspen 2 (tai Aspen 4 4-tahtimoottoreille) tavallisen bensiinin sijaan käynnistyy moottori helpommin, päästöt ovat puhtaammat ja käyntivarmuus on parempi. Käy Aspen-jälleenmyyjäsi luona (lähimmän löydät sivuilta fi.aspen.se), niin kerromme lisää tästä innovatiivisesta keksinnöstä. Tervetuloa!

PARAS MAHDOLLINEN SUORITUSKYKY - PARAS MAHDOLLINEN VOITELU ERITTÄIN PUHDAS MOOTTORI - KAIKILLE MERKEILLE

www.fi.aspen.se


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI Kolmas vuosineljännes kiihdytti selvästi havusahatavaran, sellun ja kartongin tuotannon kasvua - kohtuulliset energiakustannukset kilpailukyvyn keskiössä

H

avusahatavaran, sellun ja kartongin tuotannon kasvutahti kiihtyi heinä-syyskuussa verrattuna alkuvuoteen. Myös alkuvuosi sujui sellun ja kartongin tuoteryhmissä hyvin, merkittäviltä osin uusien investointien ansiosta. Paperin tuotanto sen sijaan jatkoi supistumistaan.

Sahatavaratuotannon kannattavuutta heikensi vientihintojen lasku ja korkeat raaka-ainekustannukset. Hallituksen tulee huolehtia siitä, että energia- ja logistiikkakustannukset ovat Suomessa kilpailukykyisiä ja että puun tarjontaa vahvistetaan metsäpolitiikassa määrätietoisesti vastaamaan voimakkaasti kasvavaan kysyntään. Havusahatavaran tuotanto kasvoi kolmannella neljänneksellä 9,2 prosenttia 2,6 miljoonaan kuutioon. Sellun tuotanto lisääntyi niin ikään reippaasti ja oli 11,1 prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aikaisemmin. Yhteensä metsäyhtiöt tuottivat sellua heinä-syyskuussa 1,9 miljoonaa tonnia. Kartongin tuotanto taas kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä peräti 17,5 prosenttia 840 000 tonniin, mihin vaikuttivat erityi-

set metsäteollisuuden uudet investoinnit. Paperin tuotanto pienentyi samaan aikaan viisi prosenttia eli se jäi 1,7 miljoonaan tonniin. Vuoden alusta lähtien paperin tuotanto on pienentynyt 6,1 prosenttia. Metsäyhtiöiden tuotanto jäi tammi-syyskuussa 5,1 miljoonaan tonniin, mutta muissa tuoteryhmissä tuotannon kasvu jatkui. Alkuvuodesta lähtien metsäyhtiöt tuottivat havusahatavaraa 6,5 prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2015, joten tuotannon määrä oli 8,4 miljoonaa kuutiota. Sellun tuotanto kasvoi lähes yhtä paljon ja oli vertailukauteen nähden tammi-syyskuussa 6,4 prosenttia suurempi eli 5,6 miljoonaa tonnia. Kartongin tuotanto puolestaan kasvoi kolmen vuosineljänneksen aikana 10 prosenttia 2,5 miljoonaan tonniin.

Kohtuulliset energiakustannukset ehkäisevät hiilivuotoa

- Hallitusohjelman mukaan teollisuuden kustannuksia ei lisätä. Tärkeästä kirjauksesta tulee pitää kiinni. Kohtuulliset energian ja raaka-aineen käyttöön sekä logistiikkaan liittyvät kustannukset säilyvät kotimaisen metsäteollisuuden elinehtona, sanoo

Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen. Teollisuuden kilpailijamaihin verrattuna reilu kohtelu ehkäisee tuotannon siirtymistä eli hiilivuotoa. Se myös mahdollistaa uusiutuvan energian tavoitteissa pysymisen. Metsäteollisuus tuottaa kaksi kolmasosaa Suomen uusiutuvasta energiasta. Syyskuussa hallitus antoi eduskunnalle esityksen puolitetusta päästökauppakompensaatiosta, joka pienentää suomalaisen teollisuuden kilpailukykytakamatkaa. Esimerkiksi Saksassa on käytössä täysimääräinen päästökauppakompensaatio. Hallituksen kertaalleen valmistelemaan malliin ei kuitenkaan tule tehdä jälkikäteen muutoksia. - Johdonmukainen päätöksenteko on yritysten näkökulmasta keskeistä, joten julkisuudessa esitetyt muutosehdotukset sotisivat tätä periaatetta vastaan, Jaatinen toteaa.

Lue metsäalan uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi

KONEURAKOINTI 13

Marko Pyykkönen valittiin Koneyrittäjien varapuheenjohtajaksi

K

oneyrittäjien liiton 47. liittokokous valitsi järjestön varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2017 ja 2018 koneyrittäjä Marko Pyykkösen Paltamosta. Pyykkönen valittiin samalla liiton metsävaliokunnan puheenjohtajaksi.

Liiton hallitukseen valittiin uutena jäsenenä koneyrittäjä Marko Vainionpää Alavudelta ja erovuoroisista jatkamaan Tommi Lahti Jyväskylästä ja Pasi Mikkonen Pihtiputaalta. Liiton hallituksessa jatkavat muutoin liiton puheenjohtajana

Asko Piirainen Sotkamosta, liiton varapuheenjohtajana Markku Suominen Eurajoelta sekä hallituksen muina jäseninä Mika Jormakka Parikkalasta ja Seppo Saarelainen Lieksasta. Liiton maarakennusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Markku Suominen ja energiavaliokunnan puheenjohtajaksi Tommi Lahti. Koneyrittäjien liiton 47. liittokokous kokoontui Seinäjoella 29.-30. lokakuuta. Koneyrittäjien liitto on energia-, maarakennus- ja metsäalan yrittäjä- ja työnantajajärjestö. Valtakunnallisessa liitossa on 2500 yrittäjäjäsentä.

KARTIONIVELTAPIT

S

suojelualueiden niveliin metsiä on 2,4 metsäjametsiä maansiirtokoneiden uojeltuja

miljoonaa hehtaaria (10,6 % metsä- ja kitumaan pinta-alasta) ja talousmetsien monimuotoisuuden suojelukohteita metsiä 0,3 miljoonaa hehtaaria (1,5 %). Noin 87 % suojelluista metSuojeltujen metsien pinta-alaAM Bonus Oy sistä on valtion mailla. Yksityiskoostuu lakisääteisten suoje-OULAINEN maiden metsien suojelualueiden lualueiden metsistä sekä taloussuhteellinen merkitys kasvaa www.ambonus.fi metsien monimuotoisuuden kohti etelää. Ari suojelukohteista. Lakisääteisten Mattila puh. 0400-474685 on Suomessa kaikkiaan 2,7 miljoonaa hehtaaria, eli 12,0 prosenttia metsä- ja kitumaan pinta-alasta, ilmoittaa Luke.

Metsävarusteet ammattikäyttöön

TIANLI

MYÖS EISIIN N O K N I V I KA

KOURAT - KAUHAT - ROTAATTORIT

KOURASAHAT ENERGIAPUUKOURAT

Ajokoneisiin, puutavaraautoihin, kaivinkoneisiin y.m. Älä haaskaa aikaa kalliiseen asennukseen, kun asennus on helppoa kuin riipukkeen vaihto.

RENKAAT JA KETJUT

KMCHAINS

LANGATON KUORMAINVAAKA Mecanil Oy Ab, Valtatie 565, 07880 Liljendal Puh. (019) 661 2600 | mecanil@mecanil.fi

www.mecanil.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

14 KONEURAKOINTI

HAMKin sähkö- ja automaatiotekniikan opinnäytetyössä selvitettiin miten konenäköjärjestelmää voisi hyödyntää metsäalalla puunharvennuksessa.

Konenäöstä apua metsien käsittelyyn I

hmissilmä väsyy, konenäkö ei. Miten konenäköjärjestelmää voisi hyödyntää metsäalalla puunharvennuksessa? Tätä selvitettiin HAMKin sähkö- ja automaatiotekniikan opinnäytetyössä. Runkovaurion saanut puu kärsii oleellisesti arvonalenemisesta ja ajansaatossa puu saattaa pahimmillaan muuttua käyttökelvottomaksi. Siksi puunkorjuussa jäävien puiden vaurioiden välttäminen harvennus- ja poimintahakkuussa on metsänomistajan, teollisuuden ja jopa kansantaloudenkin näkökulmasta tarkasteltuna huomioitava. HAMKin sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelija Yunjiahang Liu selvitti opinnäytetyössään, kuinka konenäköjärjestelmiä voidaan hyödyntää metsien käsittelyssä puunkorjuun yhteydessä syntyvien runkovaurioiden tunnistamisessa.

Konenäkö on tarkka eikä väsy

Konenäköjärjestelmän avulla on mahdollista suorittaa luotettavasti ja taloudellisesti erilaisia mittauksia. Niillä voidaan tunnistaa esimerkiksi erilaisia muotoja, kappalemääriä, värejä, pintavirheitä, kappaleiden asentoja, merkkejä tai viivakoodeja. Aikaisemmin konenäköä on pääosin hyödynnetty vain teollisuudessa, mutta sovelluksia ja hyödyntämiskohteita on tullut eri aloille entistä enemmän. Konenäköjärjestelmän etuna verrattuna ihmissilmään on sen väsymättömyys ja tarkkuus. Konenäköjärjestelmien käyttöä puoltavat työn laatu ja nopeus, palkkakustannusten pienentyminen, käyttöasteen paraneminen sekä kilpailukyvyn kohoaminen. Järjestelmien kustannukset ovat myös laskeneet. Konenäköjärjestelmän kokoonpano sisältää konenäkökameran, tarkan prosessointijärjes-

Valaistus on yksi tärkeimmistä huomioon otettavista asioista kun konenäköä hyödynnetään metsässä.

telmän ja kytkennän muihin laitteisiin jatkotoimenpiteiden suorittamiseksi. Valaistus on yksi tärkeimmistä huomioon otettavista asioista, jotta kameralla saataisiin kuvattua kohteet niin tarkasti, että luotettava kuvien analysointi olisi mahdollista. Usein hajavalo ja varjot estävät tarkan koneellisen tunnistuksen.

Konenäkö auttaa mutta jatkokehitystä tarvitaan

HAMKin sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelija Yunjiahang Liu selvitti opinnäytetyössään, kuinka konenäköjärjestelmiä voidaan hyödyntää metsien käsittelyssä puunkorjuun yhteydessä syntyvien runkovaurioiden tunnistamisessa.

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksessa tehdyn opinnäytetyön tarkoituksena oli toimia avauksena tämän tyyliselle tunnistukselle ja selvittää, mitä erilaisia ongelmia ja haasteita harvennuskoneeseen liitettävällä kameralla on. Työssä haluttiin myös selvittää, miten runkovaurioiden tunnistus saataisiin mahdollisimman luotettavaksi, kun käytetään hinnaltaan edullisia

komponentteja. Opinnäytetyössä testattiin käytännössä sitä, miten runkovaurioita on mahdollista tunnistaa ja mitkä eri asiat vaikuttivat tunnistukseen. Opinnäytetyössä testattiin erilaisia kameroita ja kuvankäsittelytekniikoita. Kuvien käsittely suoritettiin korkeakouluissa laajasti käytössä olevalla Matlab-ohjelmistolla, joka on numeeriseen laskentaan tarkoitettu tietokoneohjelmisto. Testaus suoritettiin sekä onlineettä offline-tilassa. Valaistusolosuhteet, puunrunkojen etäisyyksien määrittäminen sekä puunrunkojen värivaihtelut olivat opinnäytetyön haastavimmat kohdat. Opinnäytetyön johtopäätelminä todettiin, että jatkokehittämistä tarvitaan. On mietittävä esimerkiksi 3D-kameratekniikan hyödyntämistä ja laser-mittaus-

ta. Ennen kaikkea tulisi tutkia valaistusolosuhteista johtuvia haasteita ja keksiä niihin ratkaisuja. Opinnäytetyön toimeksianto tuli Hämeen ammatti-instituutista, metsätalouden koulutusohjelmasta Evolta. Työn suorittanut, Kiinasta kotoisin oleva Yunjiahang Liu pääsi nyt ensimmäistä kertaa työskentelemään luonnonvara-alaan vahvasti linkittyvän projektin parissa. Liu koki tehdyn työn hyvin mielenkiintoiseksi, ja hänellä on tarkoitus hyödyntää projektissa karttunutta osaamistaan jatko-opinnoissaan. HAMKin Valkeakosken kampuksella on parhaillaan meneillään myös toinen samaan aiheeseen liittyvä opinnäytetyö. Hämeen ammatti-instituutti Janne Jokinen Juha Mäkelä


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 15

Metsäyrittäjän täytyy uudistua M etsäalan yrittäjät ovat tilanteessa, jossa on pakko uudistua ja tarkastella osaamista muuttuneessa tilanteessa.

Hämeen ammattikorkeakoulun ja Turun yliopiston toteuttamassa Uudistuva metsäyrittäjä -hankkeessa metsäpalvelu- ja koneyrittäjät yhdessä metsänomistajien kanssa valmistautuvat tulevaisuuden palvelutarpeisiin ja yhteistyöhön. Hankkeessa toteutetaan työpajakiertue, jossa keskeistä on sertifiointikoulutus. Lisäksi perehdytään digitaalisiin materiaaleihin ja luodaan palvelutuotepaketteja, jotka parhaiten vastaavat tulevaisuuden metsänomistajien tarpeisiin. Sertifikaattien sekä omaehtoisten monimuotoisuutta ja vastuullisuutta edistävien toimenpiteiden kysyntä alalla on selkeässä kasvussa. Metsäteollisuus haluaa kantaa entistä suuremman vastuun metsien kestävästä käytöstä, sillä se on kalliille Suomelle ainut keino säilyttää paikka globaaleilla markkinoilla. Samaan aikaan metsäteolli-

suus ulkoistaa toimintojaan ja vastuuta yrittäjille enenevissä määrin toimintojen tehostamiseksi. Toimintojen tehostaminen edellyttää digitalisoitumista, joka on muuttunut arkipäiväiseksi tavaksi toimia myös metsäalalla. Haasteeksi onkin muodostunut pysyä ajan tasalla kaikista uusista digitaalisista sovelluksista ja osata hyödyntää niitä liiketoiminnassa. Puun korjuumäärien kasvattaminen samanaikaisesti, kun toimintoja teollisuudessa ja puunkorjuussa tehostetaan, on luonut uudenlaisen tarpeen ja mahdollisuuden alan pienyrittäjien yhteistyölle, verkostoitumiselle, palveluiden tuotteistamiselle sekä osaamisen päivittämiselle. Uudistuva metsäyrittäjä -hankkeessa toteutetaan valtakunnallinen työpajakiertue, joka kattaa 6-7 paikkakuntaa ja tarjoaa 12-14 työpajaa. Kiertueella pääsee päivittämään osaamisensa PEFC- ja FSC-sertifikaateista sekä puun alkuperäketjun hallinnasta, digitaalisista tietovaroista ja työkaluista. Työpajakiertueen pohjalta työstetään metsäpalvelu- ja koneyrittäjien tulevaisuu-

den palvelutuotteita. Yrittäjät järjestävät yhteistyössä muiden metsätoimijoiden kanssa maakunnissa 3-4 metsätapahtumaa, joissa esitellään toimintaa ja palveluita ja toteutetaan kaksi opintomatkaa ulkomaille metsätapahtumiin. Lisäksi hankkeessa järjestetään seminaareja, opintomatkoja sekä laaditaan verkko-opetusmateriaali sertifioinnista. Uudistuva metsäyrittäjä -hanke on saanut rahoitusta MannerSuomen maaseuturahastosta ja Metsämiesten Säätiöstä. Hanketta ovat olleet aktiivisesti ideoimassa ja viemässä eteenpäin sekä Meto -metsäpalveluyrittäjät että Koneyrittäjien liitto. Työrukkasiksi yrittäjät valitsivat metsäalan hankkeita menestyksekkäästi vetäneen Hämeen ammattikorkeakoulun sekä tulevaisuusosaamisen taidoista, kauppatieteellisestä ja yrittäjyystutkimuksesta tunnetun Turun yliopiston. Hanke käynnistyi kesällä 2016 ja kestää vuoden 2018 loppuun saakka. Uudistuva metsäyrittäjä -hankkeen tapahtumista tiedotetaan HAMKin verkkosivuilla www.hamk.fi.

PONSSE COLLECTION Tuotteita työhön ja vapaa-aikaan koko perheelle!

Tutustu ja tilaa www.ponssecollection.com tai tule käymään Ponsse Shopissa!


METSÄALAN AMMATTILEHTI

!

UUS

UUT

VILPPULA

KUOPIO

LAPPEENRANTA

020 755 1240 Teollisuustie 5

020 755 1243 Saaristokatu 5

020 755 1245 Toikansuontie 7

Avoinna arkisin klo 7.30-16.30 • www.koneosapalvelu.fi • info@koneosapalvelu.fi Puheluhinnat 0207-alkuisiin numeroihin lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 6,91 snt/min, matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (sis. alv 24%).


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 17

ARE you R8Ady ?

Because gtE is ! Logset Oy Hännisentie 2 FI-66530 Koivulahti Puh. 010 286 3200 Fax 06 210 3216

Myynti: Erno Mäntynen 040 849 3115 010 286 3224 erno.mantynen@logset.com

Y K S I N K E R T A I S E S T I PA R E M P I www.logset.com

Puukauppa on vahvan kasvun tiellä

M

etsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-loka- kuussa yksityismetsistä seitsemän prosenttia keskimääräistä enemmän puuta. Puukaupan kasvu on osoitus metsänomistajien ja metsäteollisuuden yhteistyön toimivuudesta, mikä on edellytys tulevaisuuden hakkuutavoitteiden saavuttamiselle. Kotimaan hakkuita voidaan jatkossakin lisätä metsäluonnon monimuotoisuutta vaarantamatta ja kustannuskilpailukyky on pidettävä keskiössä. Kuitupuuta ostettiin 14,2 miljoonaa kuutiota, mikä on 9 prosenttia enemmän kuin keskimäärin tammi-lokakuussa kymmenenä edellisenä vuotena. Myös tukkien ostomäärä, 11,3 miljoonaa kuutiota, oli 5 prosenttia enemmän kuin keskimäärin vastaavana ajanjaksona. Puunkorjuun kannalta kulunut syksy oli hyvä. Pitkän sateettoman jakson ansiosta hakkuita on voitu tehdä myös talvikorjuukohteilla. Kaikelle puulle on kysyntää ja puukaupassa odotetaan reipasta tahtia myös loppuvuonna.

Kantohinnat pysyneet vakaina

Lokakuussa mänty- ja kuusi-

tukista maksettiin keskimäärin 53-55 euroa kuutiolta, mutta hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 43 ja 58 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 42 euroa kuutiolta ja vaihteli 35 ja 46 euron välillä. Mänty- ja koivukuidun keskikantohinta oli 15 euroa ja kuusikuidun 17 euroa kuutiolta. Kuitupuiden hinta vaihteli 10 ja 19 euron välillä. Kantohintojen vaihteluun on useita syitä. Hintatasoon vaikuttavat korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto sekä korjuuajankohta. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä kohteilla.

Yhteistyöllä kasvuun

Metsäteollisuuden kotimaisen puun käyttö nousee vuosina 2017-2018 Suomessa historiallisen suureksi, kun kaikkien uusien investointien puuhuolto käynnistyy täysimääräisesti. - Lähivuosien puuhuollollinen haaste metsäteollisuudelle ja myös suomalaisille metsänomistajille on valtava. Puukaupan toteutuminen vuonna 2016 osoittaa selvää kasvusuuntaa. Kasvu on paras merkki käytännön kentän yhteistyön toimivuu-

desta ja se myös luo uskoa lähivuosien haasteissa onnistumiseen. Nyt on tiiviin yhteistyön aika ja markkinaosapuolten kannattaa keskittyä kaikessa tekemisessään oleelliseen eli kasvuun. Vain kustannuskilpailukykyisesti toimien kasvatamme kantorahatuloja metsänomistajille, metsäteollisuuden vientiä maailmalle ja lisäämme yhteiskunnallista hyvinvointia koko Suomelle, sanoo metsäjohtaja Tomi Salo Metsäteollisuus ry:stä.

Ekologisesti kestävämmin

Luonnonvarakeskus ja Suo-

men ympäristökeskus ovat arvioineet tuoreessa selvityksessään, että hakkuiden lisääminen onnistuu myös ekologisesti kestävästi. Kestävyyden edellytyksenä on, että metsien monimuotoisuutta turvaavia ohjauskeinoja ja toimintatapoja tehostetaan. - Suomalainen metsäteollisuus on ollut monimuotoisuuden turvaamisessa kansainvälinen suunnannäyttäjä jo pitkään. Nyt näitä toimia tehostetaan entisestään monin eri tavoin. Esimerkiksi metsäympäristöohjelmamme vuosille 2016-2020 pureutuu ekologisen kestävyyden kannalta kriittisiin kysymyksiin ja yhä

lisääntyvää tietopohjaa tullaan hyödyntämään käytännön toiminnassa. Olemme tyytyväisiä, että sidosryhmämme haastavat meitä laaja-alaisesti sekä kirittävät alaamme yhä parempiin ja kestävyyden osa-alueet tasapainoisesti huomioon ottaviin suorituksiin, jatkaa Salo.

Metsäteollisuus ry:n tiedote


18 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uusi PONSSE H8HD -harvesteripää on suunniteltu erityisesti vaativiin olosuhteisiin suurikokoisen puuston korjuuseen ja prosessointiin.

Demo International 2016 -messut, British Columbia, Kanada

Ponsse lanseerasi uuden harvesteripäämallin prosessointiin

P

onsse oli vahvasti mukana British Columbiassa 22.-24.9. järjestetyillä Demo International 2016 -messuilla Kanadan länsirannikolla.

Demossa esiteltiin laajasti uutta PONSSE-mallisarjaa, jyrkkien rinteiden korjuuratkaisuja ja täysin uusi harvesteripäämalli PONSSE H8HD järeiden puustojen korjuuseen.

Uusi PONSSE H8HD - harvesteripää

Uusi PONSSE H8HD -harvesteripää on suunniteltu erityisesti vaativiin olosuhteisiin suurikokoisen puuston korjuuseen ja prosessointiin. Se on jatkoa pienemmän kokoluokan PONSSE H7HD -harvesteripäälle ja koura voidaan asentaa sekä PONSSE Bear -harvesteriin että yli 20-tonnisiin tela-alustaisiin koneisiin. Uuden harvesteripäämallin suorituskyky on kokoonsa nähden ylivoimainen. Voimakas syöttö ja suuriakin runkoja tukevasti syöttörullien varassa kannatteleva geometria takaa äärimmäisen tuottavuuden ja polttoainetaloudellisuuden. Opti-automatiikan ansiosta katkontark-

kuus on erinomainen ja puu syötetään aina suoraan mitalle maksimaalisella nopeudella. PONSSE H8HD on saatavana myös latvasahalla varustettuna mutkaisten ja runsasoksaisten puiden käsittelyyn. PONSSE -harvesteripäämallistossa on mukana myös puhtaasti prosessointiin tarkoitettu PONSSE H10. Myös Demo International 2016 -messuilla esitelty järeä ja luotettava H10 on tarkoitettu yli 25-tonnin tela-alustaisiin koneisiin. Ponsse on kehittänyt harvesteripäitä 1980-luvulta lähtien. Laajan harvesteripäämalliston käyttöalue kattaa puunkorjuun ensiharvennuksilta järeisiin uudistushakkuisiin ja mallit kuorivista eukalyptuskourista prosessointiin. Suurimman kokoluokan harvesteripäät soveltuvat myös tela-alustaisiin ratkaisuihin.

PONSSE Syncrowinch tehokkaaseen rinnekorjuuseen

British Columbiassa järjestetyn Demo International 2016 -messujen työnäytöksissä nähtiin kattava valikoima uusia PONSSE-mallisarjan koneita. Rinnetyönäytöksissä ajettiin järeiden savotoiden PONSSE Bear

Ponssen suurimman kokoluokan harvesteripäät soveltuvat myös tela-alustaisiin ratkaisuihin.

-harvesterilla ja PONSSE ElephantKing -kuormatraktorilla, jotka on varustettu PONSSE Syncrowinch -vinssillä. Vinssiratkaisu on kustannustehokas ja tuottava ratkaisu jyrkkien rinteiden puunkorjuuseen. Vinssi mahdollistaa saman korjuukaluston käytön laaja-alaisesti erilaisissa käyttökohteissa turvallisesti ja ympäristöystävällisesti. PONSSE Syncrowinch -vinssi jyrkkien rinteiden korjuuseen.

PONSSE Scorpion työnäytöksessä British Columbiassa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 19

American Loggers Council 2016

A

merican Loggers Council eli metsäyrittäjien neuvosto järjesti jo 22. kerran vuosittaisen tapaamisen; tällä kertaa Panama City Beachilla Floridassa 29.9.-1.10. Kolmen päivän ajan kuultiin erinomaisia esityksiä puunkorjuusta USA:ssa sekä käytiin rakentavia keskusteluita.

Kun puu on riittävän suurta niin tarvitaan järeää PONSSE Elphant King -kuormatraktoria.

Kolmen päivän ajan kuultiin erinomaisia esityksiä alan kuulumisia. Tauoilla Ponssen virtuaali videot herättivät kovasti mielenkiintoa.

Amerikassa menee hyvin - toimitusjohtaja Juho Nummela ja harvestereiden tuotepäällikkö Jan Kauhanen hymyilivät auringon kanssa kilpaa.

Ponssen Juho Nummela vaihtoi messukuulumisia koneyrittäjä Matti Lahtisen (toinen vas.) sekä Log Maxin ja Komatsun edustajien kanssa.

PONSSE Scorpion vakuutti työnäytöksessä Kanadalaiset metsäalan ammattilaiset.

Ponsse North American toimitusjohtaja Pekka Ruuskanen oli tyytyväinen päivien antiin: ”Tämä oli oikein hieno tapahtuma tavata vanhoja tuttuja sekä kuntoilla samalla Floridan leppoisessa ilmastossa kokouksen päälle.”


20 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Se on

KOVAX SOFT! mutta se voi olla myös

Kuvassa KOVAX-SOFT

-telamallistoon on suunniteltu kaksi uutta metsäkonetelaa: Kovax ja Kovax-Soft. Kovax on ns. normaalimittaisella telakengällä oleva maastoystävällinen, kahdella vetoharjalla oleva perustela. Kovax-Softin kenkäprofiili on sama mutta telakengät ovat pidemmät, ylittävät sivulenkkilinjan ja ovat päistään pyöristetyt. Kovax-Softin telakenkäpituudet ovat 903mm tai 955mm rengaskoon mukaan. Hämeenlinna Kiltintie 13,13130 Hämeenlinna Puh 03 644 0400

Jyväskylä Kiilatie 5, 40351 Jyväskylä Puh 014 338 8700

Rovaniemi Alakorkalontie 42, 96300 Rovaniemi Puh 016 321 0100


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 21

Suurella konekalustolla laatua tehden

Motoajo Oy urakoi 43 metsäkoneen voimin Itä-Suomen alueella. Kuvassa kuljettaja Juha Mykkänen tekee puuta PONSSE Ergo -harvesterilla.

M

otoajo Oy on perheyritys, jonka kokemus metsä- alalta sai alkunsa jo 1950-luvulla. Suunnitelmallisen kehityksen ja maltillisen kasvamisen tuloksena yritys työllistää tällä hetkellä noin 70 työntekijää. Yrityksen toimipaikka sijaitsee Nurmeksessa, johon on juuri valmistumassa uudet hallitilat koneiden huolto- ja korjaustöille. - Uusien toimitilojen myötä pystymme entistä tehokkaammin hoitamaan oman kaluston huolto- ja korjaustyöt. Lisäksi tiloihin tulee kattava varaosa- ja huoltopiste osaavalla henkilökunnalla. Päätoimipaikka on Nurmeksessa, mutta toimintaalueemme on koko Itä-Suomen lääni Nurmeksesta Kuopioon ja Joensuuhun. Alin paikkamme on tällä hetkellä Joensuun alapuolella sijaitseva Rääkkylän kunta, kertoo toimitusjohtaja Jussi Puoskari. Pitkään toimineen perheyrityksen päätoimialaksi on muotoutunut puutavaran hakkuu- ja metsäkuljetukset. - Meillä oli aikaisemmin myös

viisi omaa puutavara-autoa, mutta luovuimme maantiekuljetuksista muutama vuosi sitten. Koneiden kuljetukseen meillä on käytössä kaksi omaa siirtoautoa ja osan siirroista ostamme ulkopuolisilta kuljetusyrityksiltä, Puoskari toteaa. Jussi Puoskari on itse toiminut yrityksessä ensin kesätyöntekijänä 80-luvun puolivälistä ja palkallisena kuljettajana 90-luvun alusta. Osakkaaksi hän tuli vuonna 1993. - Motoajo Oy on neljän osakkaan perheyritys ja myös tulevaisuus jatkajien osalta näyttää hyvältä, sanoo Puoskari.

Koneet pääosin keltaisia

Tänä päivänä Motoajo Oy urakoi 43 metsäkoneen voimin. Jako on aika tarkalleen puolet motoja ja puolet harvestereita. Koneiden pääväri on keltainen. - Katsomme aina kokonaisvaltaisesti meille parhaan vaihtoehdon. Tällä hetkellä kalustomme päämerkki on Ponsse, jonka toimivat sekä luotettavat koneet yhdistettynä mainiosti toimivaan jälkimarkkinointiin on oikea paketti meille, toteaa Puoskari. Outokummussa UPM:n työmaalla PONSSE Ergo-harveste-

Motoajo Oy:n kalusto on laadukasta ja operointi hiottu tehokkaaksi.

rilla työskentelevä Juha Mykkänen on ollut tyytyväinen sekä koneeseen että uuteen työnantajaan. - Olen ollut alalla kymmenisen vuotta ja Motoajolla nyt nelisen kuukautta. Erittäin mukava työmaa ja kun yhdessä vuorossa tehdään, voi työntekijä myös suunnitella työaikataulujaan aika vapaasti itse, kommentoi Mykkänen. Myös Ponsse on tuttu merkki. - Ponssella olen ajanut monta vuotta, lähinnä Beaverilla ja Foxilla. Nyt alla oleva uusi Ergo on todella kuljettajaystävällinen kone, jossa varsinkin vakaus on todella hyvä. Vaativissakin olosuhteissa Ergo kallistaa todella vähän, istuin pysyy vaakasuorassa ja kone on helppo hallita. Myös näkyvyys ohjaamosta on hyvä isojen ikkunapintojen ja ohuiden ikkunapilareiden ansiosta, kiittelee Mykkänen. Mykkänen ajaa konetta lähinnä Pohjois-Karjalan alueella. - Joensuun seutu sekä Nurmes -Lieksa-Juuka -akseli ovat pääasiassa alueet joissa työskentelen, hän toteaa.

Toimiva laatuketju

Motoajo Oy seuraa tarkasti oman työnsä laatua. - Meillä on tarkka ja toimiva laatuketju, jonka avulla pystymme takaamaan asiakkaille parhaan mahdollisen lopputuloksen. Palaute niin hyvästä kuin huonostakin työstä saadaan kohdistettua oikealle koneelle ja kuljettajalle, sanoo Puoskari. Suurin osa Motoajon koneista toimii yhdessä vuorossa. - Olemme päätyneet yhden vuoron tahtiin laadun ja työviihtyyden ylläpitämiseksi. Kuljettajat tekevät 8 tuntia päivässä

voiden mm. siirtomiehen kanssa sopia aikataulut itselleen sopiviksi. Tyytyväinen työntekijä tekee myös hyvää jälkeä, toteaa Puoskari. Yrityksen työntekijät ovat koulutettuja ja kokeneita ammattilaisia. Kuljettajien ammattitai-

toa kehitetään säännöllisesti alaan liittyvillä kursseilla ja koulutuksilla, kuten esimerkiksi työturva, ympäristö yms. laatukoulutuksilla. - Uusia työntekijöitä rekrytoimme tasaiseen tahtiin ja ainakin vielä tällä hetkellä uusia kuljettajia on löytynyt riittävästi. Ajanmukaisella kalustolla sekä ammattitaitoisella ja koulutetulla henkilöstöllä pyrimme kustannustehokkaaseen ja aikatauluja noudattavaan työskentelyyn vaativimmissakin haasteissa ja olosuhteissa työturvallisuutta unohtamatta, lisää Puoskari. Hinnoittelu alalla pistää toki laskemaan tarkkaan kaikki investoinnit. - Alalla on vedetty hinnoittelu todella tiukalle, joten ollaan kintaalla siinä, että saako keskimääräinen kuski palkkansa tienattua. Pitää tarkkaan laskea missä kohtaa lisähenkilökunnan hankkiminen on järkevää, pohtii Puoskari. Työtilanne Itä-Suomessa on metsäkoneyrittälle kohtalaisen hyvä. - Töitä on riittänyt mukavasti ja pyrimme omalla hyvällä tekemisellä varmistamaan sen, että näin on myös jatkossa, päättää Puoskari.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

22 KONEURAKOINTI

Olemme juuri tehneet sopimuksen markkinajohtaja Expander System Swedenin kanssa. Tästä lähtien saat Häggblomilta myös markkinoiden parhaat EXPANDER-TAPIT* – myyjiemme ammattitaitoa hyödyntäen ja nopeasti toimitettuina. *) Expander-tappi on nopea, edullinen ja varma tapa poistaa väljyys korvakerei’istä. Expander koostuu karkaistusta ja kovakromatusta tapista, jonka päät ovat kartiomaiset, kahdesta kartiomallisesta paisuntaholkista sekä kahdesta kiristyspultista tai -mutterista välilevyineen.

AB A. HÄGGBLOM OY • Yrittäjäntie 12, 67100 Kokkola • Puh: 020 765 8200, Itä-Suomi: 020 765 8221 HÄGGBLOM JUVANMALMI • Juvantasku 3, 02920 Espoo • Puh. 020 765 8223 • info@haggblom.fi • www.haggblom.fi

Ponssen logistiikkakeskus laajenee

P

onssen logistiikka keskuslaajennuksen harjannostajaisia vietettiin syyskuun puolivälissä Iisalmessa. Tilat laajenivat 2500 m2:lla ja logistiikkakeskuksen pinta-ala on nyt 7000 m2.

Iisalmen logistiikkakeskus on varaosien keskusvarasto, joka ylläpitää maa- ja maanosakohtaisesti räätälöityjä paikallisia varaosavarastoja. Logistiikkakeskuksen toiminta lukuina kertoo kasvaneen konekannan tarpeista. Keskuksessa on 17 000 lavapaikkaa, varaston arvo 20 milj. eur ja nimikkeitä löytyy yli 20 000. Vuosittain Iisalmesta lähtee maailmalle yli 100 000 erillistä lähetystä. Keskusvarasto toimii kolmessa vuorossa sunnuntai-illasta myöhäiseen perjantai-iltaan. Ponssen myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén painottaa nopeiden varaosatoimitusten merkitystä PONSSE -huoltopalveluissa: - Asiakkaidemme palveluita ja työntekijöidemme työolosuhteita kehitetään koko ajan. Sujuva logistiikka on erittäin tärkeä osa hyvää palvelua. Nopeat osatoimitukset takaamme ennen kaikkea pitämällä markkinakohtaiset varaosavarastot kattavina, mutta

keskusvarasto varmistaa varaosien toimitusvarmuuden ja sujuvat toimitukset verkostoon.

Mahdollisuuksia kasvuun

Logistiikkakeskuksen laajennukseen varauduttiin jo rakennuksen valmistuessa vuonna 2013 mm. maalämpöjärjestelmän ja kierrätysratkaisujen suunnittelussa. Myös laajennus rakennettiin mahdolliset kasvutarpeet huomioiden. Tarvittaessa kuormalavahyllyt voidaan asentaa liikkuvien vaunujen päälle mahdollistaen lisätilan lähes 27 000 lavapaikkaan saakka. Laajennus antaa myös lisää tilaa nopeasti myyntiä kasvattaneen PONSSE-varaosa- ja -tarvikevalikoiman kehittämiseen. Samalla ulkona varastoivat tuotteet saadaan hyllyihin ja varastoautomaatteja lisätään. Ponssella on kansainvälisessä palveluverkostossaan yli 160 huolto- ja varaosakeskusta. Iisalmen huoltopalvelukeskuksessa on 120 työntekijää, joista 30 toimii logistiikkakeskuksessa. Logistiikkakeskus sijaitsee Iisalmessa 25 kilometrin päässä Ponssen Vieremän tehtaalta, joka valmistaa merkittävän osan PONSSE-metsäkoneiden varaosista.

Ponssen logistiikkakeskusta Iisalmessa on laajennettu - harjannostajaisia vietettiin syyskuun puolivälissä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kilpailu Kiristyy

teKnologia Kehittyy Komatsun hakkuukoneiden tuoteohjelmassa on viisi erikokoista tehoiltaan erilaista mutta hyvin saman näköistä harvesteria, yleiskoneita jokainen, ja mikä tärkeintä: perusratkaisuiltaan Komatsuja. Uusin jäsen harvestereiden tuoteperheessä on Komatsu 931XC. Se erottuu porukasta. Siinä on kahdeksan pyörää. KOMATSU 931XC:STä lyhyeSTi Hakkuukoneiden kahdeksanpyöräisten 20-tonnisten kokoluokka on kasvussa. Komatsu 931XC on siinä joukossa uusi tuttavuus.

www.komatsuforest.fi

Yltiöpäisen uutta, mielenkiintoista ja samalla riskialtista XC-Komatsusta on turha hakea, koneen rakenteen ratkaisut on tunnettu jo pitkään. Komatsun omistajille teli, keinuakseli, pyörivä ohjaamo, runkorakenne, vakausmekanismi sekä paralleelinosturi ovat tuttuja vuosien ja vuosikymmenten ajoilta. Sama koskee ominaisuuksia. Vakaus maastokulkemisessa ja vakavuus työtä tehtäessä, hydrauliikan hyvät hyötysuhteet, voimansiirron käyttäytyminen ääritilanteissa, ohjaamon riittävät tilat ja alhainen polttoaineenkulutus, ne siirtyivät ihan semmoisenaan uuteen kahdeksanpyöräiseen.


24 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Teksti ja kuvat: Jukka Vanhanen

Vuosittain järjestettävä metsänäyttely avattiin 9.10.2016 tyylikäästi nauhan leikkaamisella ja juhlapuheilla.

Japanin metsäMESSUT J

apanissa Fukuchiyamassa Kioton prefektuurissa pidettiin tämän vuotinen metsäkonealan näyttely 9. ja 10. lokakuuta. Tapahtuman alla oli satanut runsaasti ja entisellä riisipeltotasanteella olosuhteet olivat mutaiset, mutta muuten näyttely onnistui kaikin puolin hyvin ja messukävijöitä oli runsaasti.

Avajaisissa nuoriso-orkesteri esitti perinteistä rytmikästä Taiko-rumpumusiikkia; isorumpuun oli valittu orkesterin vahvin mies.

Japanissa näyttelyosastoilla päivää ei aloiteta ilman käskynjakoa. Hiabin osaston vetäjä Katzuo Matsui pitää puhetta. Ulkomaalaisten odotetaan osallistuvan tilaisuuteen vaikka kieltä ei ymmärtäisi. Lopuksi kumarretaan.

Näyttely on järjestetty vuosittain 1981 alkaen. Se on Japanin Metsähallinnon (katso www. rinkikyo.or.jp) ohjauksessa ja paikka vaihtuu joka kerta eri puolille Honshun pääsaarta ja myös Kiushulle. Näin eri alueiden ammattilaiset pääsevät tutustumaan konemarkkinoiden tarjontaan. Japani on vuoristoinen maa ja metsät sijaitsevat rinteillä. Puunkorjuumenetelmät ovat sen mukaiset. Vaijerihissejä käytetään alppimaiden tapaan runkojen juontamiseen alas. Maata pitkin kulkevat koneet pärjäävät vain loivemmissa paikoissa. Japanin metsien kasvu on samaa luokkaa kuin Suomessa noin 100 miljoonaa kuutiota vuodessa. Kun Suomessa hakkuut ovat yli 65 miljoonaa kuutiota vuosittain, päästään Japanissa vain kolmasosaan tästä. Asiaan vaikuttanee juuri vuoristo-olosuhteista johtuen korkeampi korjuukustannus kuutiometriä kohden. Usein kaato pitää suorittaa

moottorisahalla. Karsimiseen ja katkomiseen moottorisahaa ei juuri enää käytetä toisin kuin näyttelyn historian alkuvuosina. Kun kokonaiset puut saadaan alemmas tulevat käyttöön prosessorit. Ilahduttavaa oli havaita, että suomalaiset harvesteripäiden valmistajat olivat hyvin edustettuina. Laitteet asennetaan kaivinkonepuomeihin runkoja prosessoimaan. Karsitut ja katkotut pöllit siirretään tarvittaessa edelleen autotien varteen kumitela-alustaisilla ajokoneilla. Ne pystyvät kääntymään tiukemmissakin serpentiineissä. Puutavara-auton nosturilla kuorman teko sujuu kuten meillä. Nosturit ovat lähes aina kokoontaittuvaa Z-mallia. Tämä on yleistä Euroopassakin alppimaissa. Hytillisiä nostureita ei ole paljon myyty, mutta on niitä näyttelyssä nähty. Suurten haketinlaitteiden tarjonta oli näyttelyn perusteella lisääntynyt ja myös eurooppalaisia hakkureita oli työnäytöksissä esillä mikä kertoo puun käytön kasvusta energian tuottamisessa. Näytteilleasettajien osastoja messuilla oli runsaat 60. Monilla on useita merkkiedustuksia. Japanilaismerkkien kaivinkoneosastot ovat perinteisesti suurimpia. Tälle vuodelle osui myös Hokkaidolla pidettävä toinen nelivuotisjaksoissa pidettävä metsäalan näyttely. Se pidettiin 28.-29. lokakuuta Tomakomai Cityssä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 25

>>>

Suomalaisia Keslan harvesteripäitä on asennettu Sumitomon kaivinkoneisiin jo pitkään.

Suomalaisyritysten edustajia oli mukavasti näyttelyssä; kuvassa vas. Jari Hakala, Kone-Ketonen; Mika Tahvanainen, Kesla; Johanna Peltoniemi, Oy JTT Ltd ja Eero Pärnänen, EPEC.

Suomalaisilla Keto -harvesteripäillä on ollut tukeva jalansija Japanin markkinoilla jo parikymmentä vuotta. Kuvassa Keto 100 Eco Supreme -koura CAT-kaivukoneessa.

Tsekkiläinen Novotny oli näyttelyn ainut varsinainen CTL-kuormatraktori, nosturina ruotsalainen Cranab.

Kone-Ketosen osastolla neuvonpidossa Hiroshi Kutsuzawa (vas.), Matsui Tosiharu, Hiroyasu Komatsu, Jari Hakala ja Tsutomu Minomo.


26 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uotani tekee paikallisolosuhteisiin sopivia ajokoneita. Lisäksi ainakin Iwafuji ja Morooka ovat vastaavan kaluston valmistajia.

Komatsu on vahva tekijä maailman metsissä. Japanissa yleisin metsäkone on tela-alustainen kaivukone varustettuna harvesteripäällä - kuvassa Komatsu 350.1 mikä on valmistettu Uumajassa.

Kumitelakoneita on useita kokoja. Tässä yksi, johon puutavara kuorma tehdään käsin tai toisella koneella.

Kumitela-alustoille oli jos jonkinlaista sovellusta. Alustan on hyvä olla vaakasuora, kun tätä saksinostinta käyttää.

Morookan hakkuri kiinnosti kovasti: iso hakkurirumpu syötettiin täyteen, muutama minuutti ukkosenkaltaista jytinää ja iso määrä haketta oli valmista.

Ryokusanin valmistama tela-alustainen Mega Wood Hacker -hakkuri esiintyi työnätöksissä.

Huilu- ja rumpumusiikkia esitettiin messuväen iloksi.

Tässä pienoisajokoneessa on vinssipuomi kuormantekoa varten.

Kesla -traktorihakkuripaketti ja Valtran traktori edustivat suomalaista osaamista parhaimmillaan. Autonosturina oli esillä Keslan malli 2109Z.

Haketusnäytöksiä pääsi seuraamaan mukavasti katsomosta. Puun käyttö energiana lisääntyy koko ajan Japanissakin.

Vaikka sadevesi oli jäänyt lillumaan näyttelykentälle, ei se haitannut kunhan oli kumisaappaat. Keli oli sopivan lämmin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 27

Hiabin uusi puutavaranosturin Hi-Vision ohjaus kiinnosti teknisiä japanilaisia todella paljon.

Hiabin Mr Takemurella riittii puuhaa opastaa vanhemmat sekä nuoremmaat innokkaat HiVision simulaattorin kokeilijat kuormaimen vipujen käyttöön. Virtuaalipäähine taisi olla nuoremmille tuttu entuudestaan.

Hiabin osastolla oli Japanin ensiesittelyssä HiVision -ohjaus; nosturina Loglift 118S. Virtuaalilaseihin tulee kamerakuva, jonka avulla puutavarana kuormaus käy mukavasti auton hytistä poistumatta.

Nansei on japanilainen metsävarustevalmistaja. Nostureiden esittelyssä on ollut vuosien tauko, mutta nyt oli taas yksi malli näyttelyssä.

Epsilon Palfinger nostureita esittelivät hymyilevät kaverit Maruma Technikan Kenji Ito ja Palfinger Japanin Yoshia Tsuji.

Slovenialainen Tajfun Liv oli harvoja nostureita varustettuna ohjaamolla; Japanissa suositaan edelleen avomalleja.

Nosturin aihioina on ollut kaksi Hiab 90 Z nosturia. Tuplakääntö on voimakas. Pitkän linjan nosturiammattilaisen Mr Saton projekteja.

Täysperävaunun aisa on nivelöity kummastakin päästä. Vasteet estävät sen kääntymästä liikaa poikittain. Tällä nivelöinnillä perävaunun saa mitä ahtaimpaan rakoon. Peruutuskamera on varmasti tarpeen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

PONSSE ACTIVEFRAME nyt saatavilla myös PONSSE Ergo 8w -harvesteriin!

PONSSE ACTIVEFRAME

TUOTTAVUUDEN UUSI MÄÄRITELMÄ PONSSE ACTIVEFRAME ON OHJAAMON VAIMENNUSJÄRJESTELMÄ, joka tasaa maaston epätasaisuudet pitäen ohjaamon koko ajan vaakatasossa. Tämä tehostaa kuormain- ja nosturityöskentelyä ja mahdollistaa suurempien ajonopeuksien käytön. RAKENNE ON YKSINKERTAINEN JA TOIMIVA vaimentaen kuljettajaan kohdistuvat sivuttaisheilahdukset tehokkaasti. Työskentely on mukavaa ja kehoon kohdistuvat rasitukset jäävät reilusti alhaisemmaksi. ACTIVEFRAME PITÄÄ OHJAAMOA JATKUVASTI VAAKATASOSSA seuraten maanpinnan muotoa aktiivisesti. Koneessa on kaksi toisiinsa nivelöityä eturunkoa, joista toiseen on kiinnitetty etuteli ja toiseen ohjaamo. Kaksoisrunkorakenteen ansiosta ActiveFrame-vaimennuksen nivelpiste on erittäin alhaalla teliakselin tasolla, mikä eliminoi kuljettajaan kohdistuvat heilahdukset tehokkaasti. PONSSE OYJ

Ponssentie 22 74200 Vieremä puh. 020 768 800

PONSSE ActiveFrame on saatavilla PONSSE Buffalo, Elephant ja ElephantKing -kuormatraktoreihin sekä PONSSE Ergo -harvesteriin.

Metsäkoneyrittäjän paras ystävä www.ponsse.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 29

Viisaat tuotteet ja palvelut metsäkonetyötä helpottamaan F omatec Oy on metsäkoneiden lisävarusteiden valmis- tukseen ja teräketjuhuoltoon sekä muihin palveluihin erikoistunut yritys, mikä kehittää koko ajan tuotteitaan ja toimintaansa koneurakoitsijoiden sekä erityisesti kuljettajien arjen helpottamiseksi.

Fomatecin toimipaikka on Kuopiossa hyvien kulkuyhteyksien varrella. Lisäksi asiakkaita palvellaan koko maan alueella. - Toimitiloissamme Kisällinkujalla huollamme teräketjuja ja samassa yhteydessä on myymälä, jossa on esillä valmistamamme tuotteet sekä urakoinnissa tarvittavia laadukkaita tarvikkeita. Fomatecin tuotantotiloissa valmistamme metsäkoneiden innovatiivisia lisävarusteita kuten Sortec lajittelupankkoja ja Hulktec työkalukaappeja sekä teemme käytettyjen komponenttien kuten sahalaippojen, syöttörullien, karsimaterien ja telojen kunnostuksia, kertoo Fomatec Oy:n Marko Korhonen.

Fomatec palvelee kentällä ympäri maata

Asiakkaita palvellaan tehokkaasti kentällä ympäri Suomea kahdella huoltoautolla.

Fomatecin lajittelupankko on tehopankko harvennusten ja avohakkuiden puunajoon ja lajitteluun metsässä. Lajittelumekanismi parantaa tuottavuutta ja helpottaa ajamista.

- Meillä on jo yli 150 teroitusasiakasta etelärannikolta Lappin ja länsirajalta itärajalle. Kierrämme autolla hakemassa teroitettavat teräketjut ja palautamme samalla teroitetut ketjut asiakkan luokse. Tarjoamme myös sahalaippojen huollon, metsäkonetarvikkeet ym. kätevästi samalla kertaa. Kehitämme logistiikkaa koko ajan tehokkaammin toimivaksi ja samalla ympäristöä vähemmän kuormittavaksi, sanoo Korhonen. Syksyn 2016 aikana Fomatec on solminut yhteistyösopimukset Loimaalla ja Rovaniemellä

Fomatec tarjoaa käytettyjen komponenttien kuten sahalaippojen, syöttörullien, karsimaterien ja telojen laadukkaat kunnostukset.

metsäalaan erikoistuneiden yritysten kanssa. - Loimaalla metsäkoneiden teräketjuöljyjä ja voiteluaineita valmistavan Ekosata Oy:n tiloissa toimii Fomatec teräketjuhuollon sekä laippojen keräilypiste ja Rovaniemellä keräilypiste löytyy Hydroscandin letkupalvelua ja metsäkonetarvike myyntiä pyörittävän Konepalvelu Teuvo Strand Ky:n toimitiloista, ilmoittaa Korhonen.

Hulktec 400 työkalukaappia on helppo kuljettaa ajokoneen kuormatilassa työmaalta toiselle. Kaapin sisältöä voi muunnella oman käyttötarpeen mukaisella tavalla.

Työvaatteiden uusi kätevä pesupalvelu

Uutena palveluna Fomatecilta saa nyt myös työvaatteiden pesupalvelun. - Toimitamme urakoitsijalle Fomatec -pesukassin telineellä, johon likaiset ja rikkinäiset työvaatteet voi laittaa. Käymme kerran kuukaudessa noutamassa pesukassin huoltoon ja samalla palautamme puhtaat ja viikatut työvaatteet. Noutopalvelua on mahdollista saada myös kahden viikon välein. Teräketjujen noudon ja palautuksen yhteydessä rahdit saa pesupalveluun veloituksetta. Palveluun sisältyy öljyisten ja likaisten työvaatteiden pesu, kuivaus, viikkaus ja pakkaus siististi puhtaaseen pesukassiin. Myös työvaatteiden korjaukset on mahdollista saada sopimuksen mukaan, opastaa Korhonen.

Uutena palveluna Fomatecilta saa nyt myös kätevän työvaatteiden pesupalvelun.

HARVESTERIT RIUTTOLEHTO OY SUOMI–FINLAND

TAPIO 350 SYKEHARVESTERI

> KESTÄVÄ RAKENNE > SUURI KARSINTAVOIMA > TALOUDELLINEN > HELPPO KÄYTTÄÄ

Uutuus! Tehokkuutta ja varmuutta! TAPIO-harvestereiden etuja ovat mm. edullinen hankintahinta, helppokäyttöisyys, vähäinen huollon tarve, yksinkertainen ja kestävä rakenne, suuri karsintavoima, polttoainetaloudellisuus ja hyvä karsintajälki.

Fomatec teräketjuhuolto sisältää teräketjujen pesun ja kuntotarkastuksen, katkenneiden ja viallisten teräketjujen korjauksen, teroituksen ja purupiikinmadalluksen, teräketjujen niputuksen ja öljyämisen sekä myös sahalaippojen huollon. Palveluun sisältyy huollettavien tuotteiden nouto ja palautus koko maan alueella.

MYYNTI

Tutustu Tapio-harvestereihin: Muu Suomi: Otto Motor Oy Tapani Rintala, p. p. 0400 446 001

www.riuttolehto.fi Itä-Suomi: Polvijärven Hake ja Turve Ky Kari Saharinen, p. 0400 375 020


METSÄALAN AMMATTILEHTI

30 KONEURAKOINTI

Yli 80 % Pohjoismaihin toimitetuista John Deere -kuormatraktoreista on varustettu kärkiohjaustoiminnolla - nyt se on saatavilla myös malliston suurimpaan 1910G -koneeseen.

Älykäs puomin kärkiohjaus nyt myös malliston suurimpaan kuormatraktoriin

K

uormakoneteknologian uusin merkkipaalu, John Deeren älykäs puomin kärkiohjaus (IBC - Intelligent Boom Control) on saanut erinomaisen vastaanoton metsäkoneyrittäjiltä.

Kärkiohjauksella varustettu kuormain on nopea, helppokäyttöinen ja tarkka. Kärkiohjaus on nyt saatavana myös malliston suurimman John Deere 1910G -kuormatraktorin tehokkaaseen CF8 -puomiin. Vuonna 2013 esitelty kärkioh-

jaus on toistaiseksi ollut saatavana pienten ja keskisuurten John Deere 1010E-, 1110E-, 1210E- ja 1510E -kuormatraktoreiden CF5-, CF7- ja CF7S-puomeihin. Yli 80 % Pohjoismaihin toimitetuista kuormatraktoreista on varustettu uudella kärkioh-

METSÄRENKAAT F344

F346

117382 15

F343

www.ndi.fi

jaustoiminnolla. Kärkiohjauksen ansiosta kuljettajan ei enää tarvitse ohjata puomin yksittäisten nivelten liikkeitä erikseen. Kuljettaja ohjaa ainoastaan puomin kärkeä ja älykäs kärkiohjaus sovittaa puomiston liikkeet automaattisesti kouran sijainnin mukaan. Tuottavuus lisääntyy merkittävästi ja samalla kuormien määrä työvuoroa kohden nousee. Kärkiohjaus lisää tehokkuutta ja samalla parantaa mukavuutta. Sähköiset päätyvaimennukset sylintereissä lisäävät kuljettajan työmukavuutta ja parantavat puomin kestävyyttä. Sylinterien liikkeet ääriasennoissa vaimentuvat ja päätyasentojen iskumaiset kuormitukset on estetty, jolloin kuormaamisesta tulee huomattavasti sujuvampaa. Valmiiksi ohjelmoitu kuormanpurkutila helpottaa ja nopeuttaa kuljettajan työtä. Kuormanpurkutilassa nosturin sekä pääpuomin voimakkaita nosto- ja taittoliikkeitä

käytetään enemmän. Kuormanpurkutoiminto vähentää puomiin kohdistuvaa rasitusta ja pidentää puomin käyttöikää.

IBC 2.0 parantaa tarkkuutta pitkillä ulottumilla

Äskettäin esitelty IBC 2.0 parantaa kouran tarkkuutta varsinkin pitkillä ulottumilla. Tämä versiopäivitys on saatavana kaikkiin IBC-toiminnolla varustettuihin kuormatraktoreihin. Älykäs kärkiohjaus on innovaatio, joka tekee puomin ohjaamisesta nopeaa, helppoa ja tarkkaa. Puomin kärkiohjauksen avulla uuden kuljettajan työskentely kuormakoneella on jopa 15 % nopeampaa. Lisäksi kärkiohjaus kasvattaa tuottavuutta jopa kuorman verran päivässä. Älykäs puomin kärkioohjausjärjestelmä on saatavana ainoastaan John Deere -kuormatraktoreihin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 31

John Deere Forestry avasi uuden TimberFin konehuutoasiakapalvelukeskuksen Pohjanmaalle kauppa jälleen menestys Ylivieskan uusi asiakaspalvelukeskus toimii osoitteessa Palkkitie 5.

J

ohn Deere Forestry Oy avasi uuden asiakaspalvelu- keskuksen Ylivieskassa 30.9. ja varsinainen toiminta siirtyi Alavieskasta Ylivieskaan 3.10.2016. Asiakkaat pääsivät tutustumaan uuteen toimitilaan avoimien ovien päivänä 30.9.2016. Ylivieskan uusi toimitila on osa laajempaa investointien sarjaa, jolla John Deere vahvistaa asiakastukeaan. Uusi asiakaspalvelukeskus toimii osoitteessa Palkkitie 5. Ylivieskan keskus palvelee lähialueiden asiakkaita. Keskuksessa työskentelevät aluepäällikkö Vesa Hanni, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun konemyynnistä vastaava piiripäällikkö JukkaPekka Seljänperä, varaosa-

myyjä Jari Hannula sekä asentajat Juha Raudaskoski ja Jani Roukala. Uudessa yli 1.000 neliön toimitilassa on korjaamohalli neljälle koneelle sekä erillinen pesuhalli, varaosa- ja tarvikemyymälä, varaosavarasto, konemyynnin tilat sekä neuvottelutilat ja henkilöstön sosiaalitilat. Tontti on kooltaan yli 8.000 m2.

- Suuremmat tilat mahdollistavat kattavan paikallisen varaosavaraston, josta osat ovat välittömästi asiakkaidemme saatavilla. Uuden asiakaspalvelukeskuksen valikoimasta löytyvät sekä kriittiset osat, kulutusosat että John Deere -merkkituotteet, kertoo John Deere Forestry Oy:n Suomen aluejohtaja Mika Hannonen.

Avoimien ovien päivää vietettiin uusissa tiloissa 30.9.2016.

Uusi Matti W 16 – ylivoimaista pitoa ääriolosuhteisiin Uusi

ltu MuoLteonkiki!

Isommalla 19 mm nastalla ja tiukemmalla vaakalenkillä varmistetaan, että nastat ovat aina oikeassa asennossa. Tämän ansiosta ketjusta tulee entistäkin pitävämpi, jämäkämpi ja pitkäikäisempi.

P

erinteistä John Deere Forestryn TimberFin -päivää vietettiin Tampereella 14.10.2016.

Päivän kohokohta oli käytettyjen metsäkoneiden huutokauppa missä koneet vaihtoivat omistajaa vauhdilla. Uusimpien John Deere -metsäkonemallien lisäksi paikalla olivat tuotteitaan esittelemässä Metsätyö, OFA, Exide, Salgrom sekä OP-Rahoitus. Myös John Deere-merkkivaatteita oli myynnissä tarjoushinnoin ja vieraille tarjoiltiin lounas sekä kahvit.

Huutokauppa koneet vaihtoivat omistajaa vauhdilla.

Onnistuneen tapahtuman juonsi Miss Tampere 2016 Liisa-Maria Pukkila.

John Deere Forestrylle uusi sopimushuolto Kuopioon

J

ohn Deere Forestry Oy on solminut yhteistyösopimuksen kuopiolaisen Koneterapia Oy:n kanssa huoltopalveluista Savon alueella 1.11. 2016 alkaen.

Koneterapia Oy on aloittanut toimintansa 1.10.2012. Yritys tarjoaa raskaskonehuoltoa kotikaupungistaan Kuopiosta käsin. Yrittäjinä toimivat Heikki Kohonen ja Petri Selkivaara. Molemmilla yrittäjillä on vankka työkokemus kenttäolosuhteissa

Uutta sekä kunnostettua rullaa, takuulla. EVO-syöttörullat ovat uusia ja niitä saa yleisimmille kouratyypeille. Ripatyyppiset rullat eivät tukkeudu, joten ne pysyvät puhtaina. Niiden piikit ovat tehty aihioon koneistamalla, joten käyttöikä on normaalia huomattavasti pidempi. Käyttöikää ja pitoa lisää myös helppo teroitettavuus, karkaisu sekä oikeat materiaalivalinnat. Rungot ovat suunniteltu kevyiksi jolla saadaan pienennettyä polttoaineen kulutusta. Myönnämme rullille takuun. Kunnostetut rullat ovat alkuperäisistä läpikäytyjä ja täysin kunnostettuja. Syottorullat.fi / Evemet Oy Voimankatu 4, 35820 MÄNTTÄ Ville Eklöf, 040 594 7057 ville.eklof@evemet.fi

www.syottorullat.fi

tapahtuvista korjauksista ja vianhakutehtävistä, lisäksi he ovat toimineet useiden konevalmistajien huoltoinsinööreinä sekä käyttökouluttajina ympäri maailmaa. Koneterapia Oy:llä on käytössään kaksi metsäkoneiden huolto- ja korjaustehtäviin varustettua huoltoautoa. - Tällä sopimuksella vahvistamme asiakastukeamme Kuopion ympräristössä, toteaa John Deere Forestry Oy:n jälkimarkkinointipäällikkö Marko Niemi.


32 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Koneosapalvelu tuonut markkinoille ennätysmäärän uutuuksia

Varusteiden jatkuvaa kehitystä urakoinnin kannattavuuden parantamiseksi malla kun tekemisen meininki on pysynyt nuorekkaan vauhdikkaana asiakaspalvelun ollessa kaiken perusta.

Kantavat KOPA -telat jättimenestys

Koko FinnMetko 2016 -näyttelyn yksi mielenkiintoisimmista uutuuksista oli uudet KOPA -kantavat telat, joiden rakenne edustaa aivan uutta ajattelua metsäkonemaailmassa. - Kantavat KOPA -uutuustelat ovat saanet erittäin hyvän vastaanoton ja tilauksia kertyi messujen jälkeen jonoksi asti; harvoin on 40-vuotisen historiamme aikana mikään uutuustuote saanut yhtä lennokasta starttia markkinoille. Olemmekin lisänneet telojen tuotantokapasiteettia joten nyt toimitukset rullaavat mukavasti. Ja jo pitkään käytössä olleiden testitelojen perusteella olemme hioneet vielä sivuohjurin muotoilua. Telat ovat osoittaneet myös kestävyytensä kovassa käytössä, kertoo Koneosapalvelu Oy:n myyntijohtaja Mika Aliranta. Valtava kiinnostus uutuustuotteen ympärillä ei silti tullut Koneosapalvelulle yllätyksenä. Koko FinnMetko 2016 -näyttelyn yksi mielenkiintoisimmista uutuuksista oli uudet KOPA -kantavat telat, joiden rakenne edustaa aivan uutta ajat- Kyllä me odotimmekin metelua metsäkonemaailmassa. Koneosapalvelu Oy:lle on myönnetty KOPA -kantaville teloille mallisuoja. nestystä sillä näillä uusilla teloilla kantavuutta löytyy ennätykoneosapalvelu Oy sellisen paljon, mikä tuo useita kehittää jatkuvasti tuotevalikoimaansa hyötyjä työskentelyyn: polttoaitehokkaan puunkorjuun netta kuluu vähemmän, maastovauriot ovat vähäisemmät ja tarpeisiin. joustavuus pehmeiden maiden Tämä vuosi on ollut Koneosa- leimikoiden korjuuajankohdassa palvelun 40. juhlavuosi eli Kopa kasvaa huikeasti. Täytyy sanoa, on elänyt urakoitsijoiden muka- että kyllä näitä on ollut ilo myyna koko puunkorjuun koneellis- dä, toteaa Aliranta. - Lisäksi meitä totta kai ilahtumisen ajan. Pitkä ja vankka historia näkyy osaamisena sa- duttaa se, että olemme saaneet

K

Koneurakoitsijat ylistävät uutta telamallia: erittäin hyvin pehmeillä mailla kantavilla KOPA -teloilla polttoainetta kuluu vähemmän, maastovauriot ovat vähäisemmät ja joustavuus pehmeiden maiden leimikoiden korjuuajankohdassa kasvaa huikeasti.

Koneosapalvelu on lisännyt telojen tuotantokapasiteettia vastatakseen markkinoiden kovaan kysyntään.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 33

Koneosapalvelulta löytyy EU:ssa valmistetut kartioniveltapit, jotka ovat nopea ja edullinen ratkaisu väljistyneiden korvakereikien korjaukseen.

Koneosapalvelu on tuonut juhlavuoden aikana myyntiin neljä uutta C-mallia: kuormatraktoreihin sopivat Vahva C30 ja C36 (kuvassa) tulivat myyntiin jo keväällä ja FinnMetkossa lanseerattiin vielä kaksi erityisvahvistettua HD-mallia C36 HD ja C46 HD.

Koneosapalvelulta löytyy myös hyvä valikoima kääntökehän laakereita yleisimpiin metsäkonemalleihin.

Myös ns. energiakahmarit eli E-mallit on tuotu myyntiohjelmaan uudella C-mallin rungolla valmistettuna; FinnMetkosta lähtien myynnissä on ollut viisi uutta E-mallia.

Koneosapalvelun myyntipäällikkö Ossi Niemisellä (vas.) ja Pekka Huhtisella (oik.) Vilppulan toimipisteessä on valtuutetun nostolaitetarkastajan pätevyys samoin kuin Pekka Räsäsellä Kuopion pisteessä.

KOPA -kantaville teloille mallisuojan eli telojen malli on ihan virallisesti rekisteröity Patenttija rekisterihallituksessa ja mallioikeus kuuluu Koneosapalvelulle, ilmoittaa Aliranta.

Kartioniveltapit ja kääntökehät

Koneosapalvelu on jälleen täydentänyt jo entisestään laajaa metsäkoneiden osien valikoimaa. - Meiltä löytyy nyt EU:ssa valmistetut kartioniveltapit, jotka ovat nopea ja edullinen ratkaisu väljistyneiden korvakereikien korjaukseen. Suoraan hyllystä saa laadukkaat ja hinnaltaan varsin kilpailukykyiset keskinivelen ja nostureiden tapit. Ja muistutuksena vielä, että meiltähän löytyy myös hyvä valikoima kääntökehän laakereita yleisimpiin metsäkonemalleihin. Niitä menee tasaisesti, vaikka emme ole asiaa kovin mainostaneet-

kaan, toteaa Aliranta.

Vahva-kahmarit

Kun uutuuksista puhutaan, niin kahmareita ei voi sivuuttaa. - Omaa valmistustamme oleva, vuosikymmenten kokemukseen perustuva Vahva-kahmarimallisto on uudistunut tänä vuonna enemmän kuin koskaan aikaisemmin yhden vuoden aikana. Olemme tuoneet juhlavuoden aikana myyntiin neljä uutta C-mallia: kuormatraktoreihin sopivat Vahva C30 ja C36 tulivat myyntiin jo keväällä ja FinnMetkossa lanseerasimme vielä kaksi erityisvahvistettua HD-mallia C36 HD ja C46 HD. Myös ns. energiakahmarit eli E-mallit on tuotu myyntiohjelmaan uudella C-mallin rungolla valmistettuna; FinnMetkosta lähtien myynnissä on ollut viisi uutta E-mallia. Ja nyt pääsee myyntimies toteamaan perinteisesti, että eikä tässä vielä kaikki: myös kaivin-

vuosia suorittanut nosturitarkastuksia, mutta nuoriso tulee perässä ja olemmekin saaneet lisävoimaa tarkastustoimintaan. Myös Pekka Huhtisella Vilppulan toimipisteessä seka Pekka Räsäsellä Kuopion toimipisteessä on nyt valtuutetun nostolaitetarkastajan pätevyys, joten nostureiden käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset alle 25 tm kappale- ja puutavaranostureille hoituvat ammattitaidolla nyt yhteensä kolmen henkilön voimin, sanoo Aliranta. Uutena palveluna Koneosapalvelu pystyy tarjoamaan rahoitusta. - Näin tiukkoina aikoina meiltä on jonkin verran kyselty rahoitusmahdollisuutta kalliimpien tuotteiden hankintojen yhteydessä ja olemmekin löytäneet siihen toimivan ratkaisun yhteistyökumppanin kautta. Rahoitusta on hyödynnetty tänä vuonna nostureiden ja telojen kaupoissa, joissa itse tuote toimii vakuutena, joten siitä kannattaa ehdottomasti kysellä myyjältä lisätietoa tarvittaessa, kannustaa Aliranta.

Muuta pihassa makaava rauta rahaksi

Myös kaivinkoneisiin suunniteltu kahmarimallisto on uudistettu, sillä FinnMetkossa ensiesiteltiin täysin uusi Vahva KC-mallisarja.

koneisiin suunniteltu kahmarimallisto on uudistettu, sillä ensiesittelimme FinnMetkossa täysin uuden Vahva KC-mallisarjan. KC-malliston myötä toimme tarjolle eri pikakiinnikevaihtoehdot laskien peräti 20 uutta kaivinkoneisiin sopivaa kahmarimallia. Joten voimme luvata, että nyt löytyy kahmarista sopiva, kestävä ja suomalainen vaih-

toehto eri koneisiin ja käyttötarkoituksiin, Aliranta lupaa.

Kehitystä myös palveluissa

Hyvien tuotteiden lisäksi Koneosapalvelu tunnetaan asiakasläheisestä hyvästä palvelusta. - Legendaarinen myyntipäällikkömme Ossi Nieminen on jo

Monella urakoitsijalla, konemyyjällä tai huoltoyrityksellä makaa pihassa käyttämätöntä metsäkonerautaa. - Ostamme korjauskelpoisia jakolaatikoita, periä, hydraulipumppuja, nostureiden pilareita sekä muita metsäkoneiden ja nostureiden osia, jotka, jotka kunnostamme vaihto-osiksi. Kierrätä käytetyt osat Kopan korjaamon kautta uusiokäyttöön - se on ekoteko ja samalla saat rahaa varaston siivouksesta, sanoo Aliranta. Kunnostuskelpoisia metsäkoneen osia voit tarjota: Koneosapalvelu Vilppula / Sami Lampinen, puh. 044 775 0116.


34 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Pitkät maksuajat ovat tämän päivän trendi, älä anna sen olla jarruna yrityksesi kehitykselle. Asiakas saa kauttamme palvelua joka on muihin toimijoihin nähden nopeampaa, edullisempaa ja helpompaa. Pitkän rahoitusalan kokemuksen myötä sekä laajan kontaktiverkoston kautta pystymme myös tarjoamaan perinteisestä rahoitustoiminnasta poikkeavaa palvelua jossa asiakkaan edut ja kokonaisuus mietitään tarkkaan jotta saavutetaan optimaalinen lopputulos. Palvelemme asiakkaitamme myös ruotsin ja englannin kielillä.

IC Rahoitus

Ota yhteyttä!

Janne Wartiovaara | Hans Haartman Puh. +358 40 733 15 67 hans.vonhaartman@icrahoitus.com www.icrahoitus.com

Ensiharvennusten ykkönen!

Logbear FH4000 on ketterä, taloudellinen ja kotimainen yhdistelmäkone ensiharvennuksiin.

Rottne on nyt Suomessa!

Suomen Työkone Oy

Tarjolla laaja mallisto Rottne harvestereita ja Timo Yli-Hakola puh. 0400 877 600 Rottne kuormatraktoreita Henrik Fridlund puh. 040 153 9477 - ota yhteyttä! www.suomentyokone.com

Viiden tonnin omapaino, kantava tela-alusta, matala pintapaine, monipuoliset lisälaitteet – siksi Logbear on ajourattoman korjuun yhdistelmäkone numero yksi! Käy sivuillamme:

www.logbear.fi

VALMISTUS: LOGBEAR OY | Esa Ahopelto p. 0400 231 268 | WWW.LOGBEAR.FI MYYNTI: OTTO MOTOR OY | Tapani Rintala p. 0400 446 001 | WWW.OTTOMOTOR.FI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 35

Entracon on mahdollisuus

Entracon valmistaa kevyet mutta kokoonsa nähden erittäin tehokkaat 8 pyöräiset ajo-, hakkuu- sekä yhdistelmäkoneet kokoluokissa 4, 6 ja 8,5 tn. Kuvassa Entracon EC60 -yhdistelmäkone harvesterina, varustettuna Cranab -nosturilla 8,5 metrin ulottuvuudella ja Nisula 425 -harvesteripäällä.

H

S Tekniikka Oy ensiesitteli FinnMetkossa Suomen markkinoille Entracon -metsäkoneet ja näyttelyn jälkeen urakoitsijat ovat päässeet kokeilemaan konetta omilla työmaillaan järjestetyissä koeajotilaisuuksissa. Entracon valmistaa kevyet mutta kokoonsa nähden erittäin

tehokkaat 8 pyöräiset ajo-, hakkuu- sekä yhdistelmäkoneet kokoluokissa 4, 6 ja 8,5 tonnia. - FinnMetkossa työnäytöksissä esiintynyt Entracon EC60 -yhdistelmäkone sai osakseen todella paljon positiivista huomiota puunkorjuun ammattilaisilta, joten siitä oli hyvä lähteä tekemään syksyn demokierrosta, sanoo HS Tekniikka Oy:n Harri Sorvoja. Urakoitsijat ovat voineet tila-

ta Entraconin koekäyttöön työmaalleen, missä sen tekniikkaan, ominaisuuksiin ja korjuufilosofiaan on päässyt tutustumaan kaikessa rauhassa. - Olemme tehneet marraskuun puoliväliin mennessä kymmenkunta demoa ja varauksia on kalenterissa mukavasti loppuvuodellekin. HS Tekniikalla on jatkossa koko ajan käytössä esitteykone, joten jos haluat tutustua Entraconin urakointiajatukseen niin ota ihmeessä yhteyttä, ilmoittaa Sorvoja.

Entraconille löytyy paikkansa Suomen monimuotoisissa metsissä

Demotilaisuuksista saatu palaute on ollut erittäin hyvää niin urakoitsijoiden kun metsänomistajienkin puolesta. - Entracon on ylittänyt selkeästi sille asetetut odotukset am-

FinnMetkossa HS Tekniikan osastolla työnäytöksissä esiintynyt uusi Entracon EC60 -yhdistelmäkone sai osakseen todella paljon positiivista huomiota puunkorjuun ammattilaisilta.

Entracon EC60 -yhdistelmäkone muuntuu noin tunnissa harvesterista kuormatraktoriksi ja päinvastoin.

mattimiesten käsissä. Kone on kokoisekseen erittäin suorituskykyinen ja sen maasto-ominaisuudet pehmeillä mailla sekä jyrkissäkin rinnepaikoissa ovat huimat kiitos 8-pyöräisyyden, keveyden ja voimansiirtojärjestelmän luistonestoineen, toteaa Sorvoja. Hakkuukoneena käytettäessä Entracon on yllättänyt isoihin koneisiin tottuneet koeajajat varsinkin tehokkuudellaan. - Demokoneessa on Cranab nosturi 8,5 metrin ulottuvuudella ja Nisula 425 harvesteripää. Yksikin urakoitsija mietiskeli testipäivän jälkeen että mahtaako isolla motolla tehdä oikeastaan yhtään enempää puuta harvennukselta kuin tällä. Ja vaikka kone on vain 2,1 metriä leveä tarjoaa se rakenteensa ansiosta hyvän stabiliteetin eli kone on erittäin vakaa ja sillä voi huoletta tehdä puuta sivuille täy-

dellä ulottuvuudella, Sorvoja sanoo. Koneen keveys ja kapeus mahdollistavat ajourattoman korjuun. - Entraconilla voi ajaa harvennuksella sieltä missä on parasta mennä maaston ja metsänpohjan kunnon mukaan sekä tarvittaessa voi vaihtaa ajoreittiä; koko ajan puiden. Tuloksena on oleellisesti pienemmät maasto- ja juuristovauriot sekä tasaisemmin jäävä puusto niin että palstalle jää myös enemmän puita kasvamaan. Näin ollen Entracon hakkuutapa antaa metsänomistajalle paremman metsän tuoton tulevilla kakkosharvennuksella ja päätehakkuulla, toteaa Sorvoja. Kuormatraktorina Entracon kantaa kyydissään puuta 6-7 kiintoa. - Silti se on täydessä lastissa kevyempi kuin useimpien perusajokoneiden pelkkä omapaino. Keveyden ja kantavuuden ansiosta puut voidaan hakea kustannustehokkaasti todella haastavista pehmeistä paikoista, mikä mahdollistaa metsäyhtiöille vaikeiden korjuukohteiden puuston ostamisen, huomauttaa Sorvoja.

Yksi vaihtoehto lisää

Käytössä olevan järeämmän metsäkonekaluston korvaajaksi Entraconia ei ole missään tapauksessa tarkoitettu, vaan se tuo yhden työkalun lisää pakkiin. - Entracon tuo isoilla koneilla urakoitsijalle mahdollisuuden tehdä pehmeiden maiden korjuuta, harvennuksia, energiapuuleimikoita ja puistokorjuuta kannattavasti sekä ennenkaikkea tasokkaalla korjuujäljellä. Kaikki tämä tuo merkittävää apua metsäkoneurakoinnin suuren kausivaihtelun tasaamiseen mikä helpottaa yrittäjän elämää. Ja erikoistumalla Entracon-korjuuseen on mahdollista luoda myös täysin omanlainen tapa toimia metsäalalla, visioi Sorvoja.

Päivitä metsäkoneesi harvesteripää uudelle tuottavuustasolle

Fma Ove Ljungqvist Puhelin: 0500 169 037 Email: ove@seffris.fi


36 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Mesera tuo markkinoille uusia aiempaa isompia kahmarimalleja

S

uomalainen nosturivalmistaja Mesera toi jokin aika sitten markkinoille myös omat kahmarit. Hyvän palautteen perusteella mallivalikoimaa laajennetaan. - Mesera MF26 ja MF36 kahmarit on otettu markkinoilla hyvin vastaan ja nyt myös isommat mallit MF42 ja MF52 ovat

perusteellisen testikäytön jälkeen tulossa sarjavalmistukseen lähiaikoina, ilmoittaa Mesera Cranes Finland Oy:n myyntipäällikkö Kari Mäkinen. Mesera -kahmareita on saatavana Logsetilta, Mototarvikkeet. fi -verkkokaupasta ja Meseran omilta verkkosivuilta. Myös Meseran nosturipuolelta kuuluu hyvää. - Myynnillisesti 2016 on su-

junut paremmin kuin 2015 mikä sekin oli ihan hyvä vuosi ja Keski-Euroopasta on saatu uusi isompi nosturiasiakkuus sekä useita pienempiä konevalmistajia. Näkymät 2017 ovat edelleen hyvät ja jatkamme nosturituotteidemme soveltamista paremmin autohakkureihin sekä muihin erikoiskäyttöhin metsäkoneiden lisäksi, kommentoi Mäkinen.

Meseran kahmarimallisto laajenee - kuvassa Mesera MF42 kahmari testikäytössä Perniön Metsäkuljetuksen Ponssessa

Mesera Logset jahti Siikaisten Sammissa

M

arraskuun alussa pyhäinmiestenpäivänä, kokoontui Siikaisten Sammiin tuttu ryhmä kovia metsämiehiä.

Jo perinteeksi muodostuneeseen Mesera Logset jahtiin osallistuivat Logsetin Tapio Nikkanen ja Jukka Kivipelto, Junttanin Pasi Poranen, Meseran Kari Mäkinen ja Tuomo Ylikoski jonka kotimailla oltiin sekä Kalevi Sjöholm ja Metsäalan Ammattilehden Janne Jokela. Perjantai alkoi peurajahdilla jossa Tapio Nikkasen urhea mäyräkoira Nisse ajoi nopeilla jaloillaan ja vauhdikkailla ajolinjoillaan komean 10-piikkisen peurapukin Jukka Kivipellon passikohtaan mutta viime hetken käänne avasi paremman tulilinjan Pasi Poraselle ja paalumies ei koskaan erehdy joten kaato oli tosiasia. Ilta vietettiin kone- ja eräjuttuja kertoen; jahti jatkui lauantaina pirteässä pakkasessa ja Tuomon isä Kauko Ylikoski ampui hirvivasan.

Junttanin Pasi Poranen pääsi ampumaan komean 10-piikkisen peurapukin painoltaan noin 90 kiloa.

Nosturisuunnittelijalegenda Kalevi Sjöholm (vas.) ja Logsetin metsäkonevelho Jukka Kivipelto Halloween-asussaan kävivät syvällisiä keskusteluja alan kehityksestä. Metsästyskoira Leevi kuunteli herrojen tarinoita suurella mielenkiinnolla...


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 37

Ove Ljungqvist vastaa jatkossa Log Max -irtokourista Suomen markkinoilla

Erittäin kattavasta kouramallistosta Log Max 5000 on Suomeen tehokas yleiskoura ja toki paikkansa löytyy mm. pienemmälle Log Max 4000:lle ja järeälle Log Max 6000:lle.

Y

ksi maailman johtavista harvesteripäävalmistajista, ruotsalainen Log Max on järjestellyt uudelleen Suomen toimintojaan. FinnMetko 2016 -näyttelyssä tehdyllä sopimuksella Suomen Log Max -irtokouramarkkinoiden myynnistä, varaosista ja koulutuksista vastaa pitkän linjan metsäkoneammattilainen Ove Ljungqvist. - Keskustelut asiasta alkoivat tehtaan kanssa keväällä ja lopullisesti asia sovittiin Metkossa, kertoo Ljungqvist. Vuonna 1970 syntyneellä sulvalaisella Ljungqvistilla on pitkä kokemus metsäkonealasta ja Log Max -kourista. - Ensimmäisen puun kaadoin 2 vuotiaana, eli vesurilla pienen kuusentaimen mutta siitä se lähti. Ajokoneen ohjaimiin pääsin 11 vuotiaana ja yläasteella 15 vuotiaana kun muut mopopojat oli kylillä juhlimassa minä ajoin koko talven Norcar 480 protokonetta, mikä oli Hasse Qvistin luomus. Proto oli punainen ja varustettu Volkswagenin dieselillä mutta sarjatuotantoon koneen nimi muuttui Norcar 490:ksi, väriksi tuli vihreä ja moottoriksi Perkins. Koivulahdessa valmistettu kone oli todellinen menestys metsäkonemarkkinoilla, muistelee Ljungqvist. Sitten aikaa kului melkein vuosikymmenen verran metsäkoneen kuljettajan töissä, kunnes Caterpillar tuli rytinällä maailman metsiin ostettuaan ruotsalaisen Skogsjanin - mistä sitten myöhemmin tuli nykyinen Eco Log. - Witraktor haki Cat -metsäkoneiden teknistä osaajaa ja kouluttajaa jolloin muutin Tampereelle. Catin aika oli kaikin puolin mielenkiintoista ja opettavaista, toteaa Ljungqvist. Catin legendaarisissa reissuissa syntyi myös tarina maailman vaarallisimmasta metsäkonekuljettajasta, sillä busseissa ja hisseissähän lukee että ”varo ovea”. - Kun Cat luopui metsäkonetoiminnoista lähdin Logsetille muutamaksi vuodek-

Valitse alansa ykkönen –

SKF keskusvoitelu Suomen Log Max -irtokouramarkkinoiden myynnistä, varaosista ja koulutuksista vastaa jatkossa pitkän linjan metsäkoneammattilainen Ove Ljungqvist.

si ja siitä sitten Eco Login palvelukseen. Näiden kaikkien johtavien konevalmistajien palveluksessa olen vastannut pääasiassa teknisestä puolesta, koulutuksesta sekä erityisesti mittalaitepuolesta, joten kouran sielunelämästä on kertynyt syvällinen kokemus, sanoo Ljungqvist. Log Max -irtokouria on myyty jonkin verran Suomeen viime vuosina. - Tehostan nyt markkinointia ja asiakkaiden kanssa tekemistä mikä kantaa jo nyt hedelmää; tarjouspyyntöjä ja kaupanvääntöä on tällä hetkellä mukavasti. Otamme myös vaihdossa käytettyjä kouria joten kannattaa olla yhteydessä, ilmoittaa Ljunqgvist. Log Maxin harvesteripäätehtaalta valmistuu kouria suurella volyymilla toimitettavkasi ympäri maailmaa. - Tämä vuosi on sujunut markkinoilla jopa yli odotusten. Erittäin kattavasta kouramallistosta Log Max 5000 on Suomeen tehokas yleiskoura ja toki paikkansa löytyy mm. pienemmälle Log Max 4000:lle ja järeälle Log Max 6000:lle, opastaa Ljungqvist.

Lisätietoja 020 7400 800 www.skf.fi


38 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uudella rahoituspalvelulla metsänomistaja saa puukaupasta UPM:n kanssa rahaa tilille muutamassa pankkipäivässä

U

PM:n uudella puukaupan rahoitus- palvelulla metsän- omistaja voi lokakuun 2016 alusta lähtien saada puukaupparahaa tililleen viidessä pankkipäivässä riippumatta siitä, milloin UPM korjaa puut.

Muutos perinteisen puukaupan maksuaikatauluun on huomattava. UPM tarjoaa rahoituspalvelun yhdessä OP:n kanssa.

- Haluamme nopeuttaa puukaupparahojen maksua metsänomistajille ja samalla tehdä puukaupasta likvidimpää. Puukaupan maksuaikataulun nopeuttaminen on yksi niistä asioista, joka on tullut vahvasti esille viimeaikaisissa keskusteluissa metsänomistaja-asiakkaidemme kanssa. Se tuo lisäarvoa metsänomistajille, metsäjohtaja Sauli Brander kertoo uuden ratkaisun taustoista. UPM on yhdessä OP:n kanssa

kehittänyt puukaupan rahoituspalvelun, jota käyttäen metsänomistaja voi halutessaan saada osan puukaupan myyntisaatavasta tililleen viidessä pankkipäivässä korjuuajankohdasta riippumatta. Tehdessään puukaupat suoraan UPM:n kanssa voi nopean maksun osuus olla jopa 80 prosenttia puukaupan arvosta. OP järjestää myyntisaatavan kaupan. - Puunmyyjälle on positiivi-

nen uutinen, että hänelle tarjoutuu kustannuksiltaan kilpailukykyinen ratkaisu, joka tuo rahat puun myynnistä tilille nopeasti, sanoo OP:n metsäpalvelupäällikkö Petri Kortejärvi. - Tasainen puukauppa on perusedellytys UPM:n toiminnalle. Tehtaamme tarvitsevat puuta joka päivä ympäri vuorokauden. Puun hankinta on kuitenkin pitkäjänteistä toimintaa, ja puukauppasopimuksen allekirjoituksesta voi kulua 2-3 vuotta

ennen kuin puut korjataan ja metsänomistaja saa niistä maksun. OP:n kanssa kehitetty metsärahoituspalvelu onkin merkittävä etu metsänomistajalle, Brander toteaa. - Tarkoitus on tehostaa metsäsektorin toimintaedellytyksiä siten, että pääoman kiertoa nopeutetaan. Tämä mahdollistaisi esimerkiksi joustavamman korjuusuunnittelun, OP:n Kortejärvi sanoo.

Stora Enso suunnittelee keskittävänsä aaltopahvin tuotantoaan

S

tora Enso suunnittelee keskittävänsä aaltopahvin valmis- tustaan Suomessa Lahden tehtaalleen. Tavoitteena on parantaa liiketoiminnan tuottavuutta ja kilpailukykyä perustamalla Lahteen aaltopahvipakkausten huippuyksikkö. Osana mahdollista uudistusta Stora Enso investoisi noin 19 miljoonaa euroa uusiin koneisiin ja tuotantoa tukevaan infrastruktuuriin Lahdessa, jossa tärkein yksittäinen investointikohde on uusi aaltopahvikone. Ehdotetun projektin on suunniteltu käynnistyvän marraskuussa 2016 ja sen arvioidaan valmistuvan vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä. Suunnitelman mukaan Heinolan aaltopahvitehdas suljettaisiin pysyvästi ja pakkaustuotanto siirrettäisiin Lahden yksikköön. Lahden ja Heinolan yksiköissä aloitetaan yt-neuvottelut. - Suunnitelma Suomen aaltopahvitoimintojemme keskittämiseen perustuu tarpeeseen parantaa tuottavuutta ja vahvistaa kilpailukykyämme. Suunnitellun investoinnin lisäksi vahva infrastruktuurimme Lahdessa tarjoaisi meille ensiluokkaisen tuotantokannan asiakkaidemme palvelemiseksi entistäkin paremmin, sanoo Peter Torstensson, Packaging Solutions -divisioonan Pohjoismaiden aaltopahviliiketoiminnan johtaja. Mahdollinen henkilöstövähennys Lahden ja Heinolan tuotantoyksiköissä on yhteensä noin 60 henkeä. Päätökset suunnitellusta tuotannon keskittämisestä, tehtaan mahdollisesta sulkemisesta ja henkilöstövähennyksistä tehdään sen jälkeen, kun yt-neuvottelut ovat päättyneet. Aaltopahvipakkausten tuotantoa Kristiinankaupungin tehtaalla tullaan jatkamaan. Keskittämissuunnitelma ei vaikuta Heinolan fluting-tehtaaseen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

YLIVOIMAA

HARVENNUKSEEN SAMPO ROSENLEW METSÄKONEET Harvennushakkuu kannattaa, kun käytettävissä on kustannustehokkaat, harvennuksille suunnitellut työvälineet. Sampo-Rosenlew harvesteri HR46x ja kuormatraktori FR28 on harvennuksen ehdoilla suunniteltu ja valmistettu.

6

Jämsä 1.9.-3.9.

Sampo-Rosenlew HR46x ja Sampo-Rosenlew FR28 koneketjun tuotos on harvennushakkuussa huippuluokkaa. Niiden hankinta- ja käyttökustannukset ovat dramaattisesti pienemmät verrattaessa vastaavan teholuokan muihin vaihtoehtoihin. Esimerkiksi harvesterin HR46x polttoaineen kulutus on vain noin 6 l/h! Sampo-Rosenlew HR46x ja Sampo-Rosenlew FR28 koneketju osaavine kuljettajineen ovat tiimi, jonka käsiin voi jokainen puuta tuottava metsänomistaja ilman huolta jättää harvennusleimikon. Sampo-Rosenlew Oy toivottaa sinut tervetulleeksi kokemaan harvennushakkuun huumaa. Me Sampo–tiimissä pidämme huolen että työ sujuu. Huolto- ja varaosapalvelumme ovat alansa huippua. Tule mukaan elämään Sampo-Rosenlew -menestystarinaa!

Konekaupoissa ota yhteys Mikkoon tai Ahtiin! Mikko Pihala Metsäkonemyynti 4-tien länsipuoli puh: 050 500 1092

mikko.pihala@sampo-rosenlew.fi

Ahti Sormunen Metsäkonemyynti 4-tien itäpuoli Puh: 0400 346 650

ahti.sormunen@sampo-rosenlew.fi

SAMPO-ROSENLEW OY Konepajanranta 2A P.O. Box 50 28101 Pori Tel. +358 207 550 555


40 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Caterpillar tarjoaa hyvät ratkaisut metsäalalle

C

aterpillar tarjoaa laajan valikoiman työkoneita metsä- urakoinnin ja metsäteollisuuden tarpeisiin.

Caterpillar on maailman suurin rakennus- ja kaivoskone, diesel- ja kaasumoottoreiden sekä teollisten kaasuturbiinien valmistaja. Yhdessä maailmanlaajuisen jälleenmyyjäverkoston kanssa Caterpillar vie eteenpäin positiivista ja kestävää kehitystä kaikilla mantereilla. Maailmanlaajuisena, monipuolisena teknologiajohtajana, Caterpillar sitoutuu korkeaan laatuun kaikessa toiminnassaan.

Witraktor ja Cat - lähes 70 vuotta yhdessä

Witraktor on toiminut lähes 70 vuotta maailman suurimman konevalmistajan Caterpillarin edustajana Suomessa. Witraktor tarjoaa kokonaisvaltaisen palvelukokonaisuuden korkealaatuisesta tuotteesta ammattitaitoiseen tukeen koko elinkaaren ajan. - Meidän tehtävämme ei ole ainoastaan myydä koneita vaan auttaa asiakkaitamme kehittämään kannattavasti liiketoimintaansa. Caterpillarin slogan ”Built for it” tarkoittaa, että pystymme tarjoamaan asiakkaillemme jokaiseen käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuvan palvelukonseptin. Ratkaisumme kattavat kaikki infrarakentamisessa tarvittavat koneet ja laitteet, myös vuokrauksen. Olemme vahva partneri kaivospuolella ja Cat -koneita on tarjolla laajasti myös metsäalan käyttöön. Palvelukonseptiimme kuuluvat myös energian tuotannon ja varmennuksen kokonaisuudet niin infraan kuin teollisuuteen, kertoo Witraktorin Cat tuotepäällikkö Timo Salin. Cat -asiakkaiden tukena on Suomen kattavin elinkaaripalvelu. - Seitsemän nykyaikaista korErittäin laajasta Cat -konemallistosta löytyy suuri määrä hyviä tuotteita käytettäväksi metsäurakoinnissa sekä metsäteollisuuden eri prosesseissa.

jaamoa, koko maan kattava piirihuoltoverkosto, tekninen tuki, nopeat varaosatoimitukset ja koulutukset takaavat koneillenne keskeytyksettömän toiminnan, vakuuttaa Salin.

Caterpillar on vahva metsäalalla

Erittäin laajasta Cat -konemallistosta löytyy suuri määrä hyviä tuotteita käytettäväksi metsäurakoinnissa sekä metsäteollisuuden eri prosesseissa. - Cat -kaivukoneita voidaan käyttää metsäpäässä esimerkiksi harvesterialustana, metsänmuokkauksessa, ojituksessa ja metsäteiden tekemisessä, samoin kuin puskukoneita, jyriä ja tiehöyliä. Sahojen puukentillä sekä sellu- ja paperiteollisuudessa Cat -pyöräkuormaajamallistosta löytyy oikeat koneet eri käyttökohteisiin - puutavaran lisäksi niillä käsitellään tehokkaasti mm. haketta. Myös Cat -materiaalinkäsittelykoneille ja liukuohjatuille kuormaajille löytyy laajasti käyttöä metsäteollisuudessa. Ja dieselmoottoripuolella Cat on tuttu metsäenergiapuolella järeiden murskaimien voimanlähteenä, toteaa Salin.

Pyöräkuormaajat metsäalan tarpeisiin

Caterpillarin keskiraskaiden pyöräkuormaajien mallistosta löytyy koneet tehokkaaseen puutavaran ja hakkeen käsittelyyn. - Caterpillar tarjoaa vahvan vaihtoehdon puumiehille kun kokonaistaloudellisuus ratkaisee. Tarjolla on edistykselliset, polttoainetaloudelliset ja kuljettajien arvostamat pyöräkuormaajat eri kokoluokissa, joihin on saatavilla erityisesti vaikkapa sahatöihin räätälöidyt ratkaisut, sanoo Salin. Sahan tukkikentällä puunkäsittelyssä olevalta pyöräkuormaajalta vaaditaan paljon. Koneen tulee olla kaikin puolin

Maailman suurin rakennuskonevalmistaja Caterpillar kehittää tuotteitaan edelläkävijän roolissa. Erityisen tärkeää on ergonomia ja ajettavuus; kuvassa näkymä Cat 962M -pyöräkuormaajan ohjaamosta tukkikentälle.

suorituskykyinen, vakaa, mukava käyttää, luotettava sekä taloudellinen. - Tehokas tuotantokone, uusi teknisesti edistyksellinen Cat 972M XE -malli soveltuu loistavasti sahakäyttöön. Siinä on portaaton voimajaettu automaattivaihteisto, jonka ansiosta polt-

toaineenkulutus on erittäin pieni ja kone todella nopea. Markkinoilla ainutlaatuinen istuimeen kiinnitetty sähköhydraulinen ohjausvipu mahdollistaa koneen erittäin tarkan hallinan ja samalla se vähentää kuljettajaan kohdistuvaa rasitusta merkittävästi, kertoo Salin.

Erittäin hyvää palautetta sahademoista

Kesän ja syksyn aikana Witraktor on tarjonnut sahapuolen urakoitsijoille mahdollisuuden tutustua uuteen Cat 972M XE -pyöräkuormaajaan demokäytössä heidän omilla työmaillaan.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 41

Tehokas tuotantokone, uusi teknisesti edistyksellinen Cat 972M XE -malli soveltuu loistavasti sahakäyttöön. Kesän ja syksyn aikana Witraktor on tarjonnut sahapuolen urakoitsijoille mahdollisuuden tutustua Cat 972M XE -pyöräkuormaajaan demokäytössä heidän omalla työmaillaan. Konetta on päässyt ajamaan useat kymmenet ammattikuljettajat ja saatu palaute on erittäin hyvää.

CAT Caterpillarin laajasta kaivukonemallistosta löytyy erittäin hyvät vaihtoehdot monipuolisiin metsätöihin.

Caterpillarin keskiraskaiden pyöräkuormaajien mallistossa on tarjolla koneet tehokkaaseen puutavaran ja hakkeen käsittelyyn. Kuvassa metsähaketta lastaa Cat 962M -pyöräkuormaaja

Liukuohjatut Cat -kuormaajat ovat monikäyttöisiä laitteita metsään.

Konetta on päässyt ajamaan useat kymmenet ammattikuljettajat. - Demoja on tehty sahoilla eri

puolilla Suomea parikymmentä ja ne jatkuvat vielä ainakin vuodenvaihteelle. Urakoitsijoilta saatu palaute koneesta on ollut

erittäin hyvää; sen hydrauliikkaa ja voimaa on kehuttu sahakäyttöön sopivaksi samoin kuin käyttäjämukavuutta edistykselliseksi. Ja kaikkein eniten postiviista palautetta on tullut koneen polttoainetaloudellisuudesta mikä on yllättänyt sahakenttien operoijat: keskikulutus 1000 tunnin demokäytössä on ollut vain hieman alle 13 litraa tunnissa, ilmoittaa Salin.

Cat -materiaalinkäsittelykoneille löytyy paljon käyttökohteita.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

CAT® 972M XE.

Puumiehille tehty.

Vahva vaihtoehto. Puunkäsittelyssä olevalta pyöräkuormaajalta vaaditaan paljon. Koneen tulee olla suorituskykyinen, vakaa, mukava käyttää ja luotettava. Cat ® 972M XE on tätä kaikkea ja enemmän. Teknisesti edistyksellisessä 972M XE -mallissa on portaaton voimajaettu automaattivaihteisto, jonka ansiosta polttoaineenkulutus on erittäin pieni ja kone todella nopea. Ainutlaatuinen istuimeen kiinnitetty sähköhydraulinen ohjausvipu mahdollistaa koneen tarkan hallinnan ja vähentää kuljettajaan kohdistuvaa rasitusta merkittävästi. Caterpillar tarjoaa vahvan vaihtoehdon puumiehille kun kokonaistaloudellisuus ratkaisee. Cat-pyöräkuormaajat on tehty kovaan työhön. Koko päivän. Joka päivä. www.witraktor.fi

VANTAA TAMPERE LAHTI/LPR

Peter Björkman 020 510 2450 Markku Takala 020 510 2009 Kari Uusinoka 020 510 5994 Heikki Koskema 020 510 2486

LIETO VAASA OULU

Johan Seikola Erik Enqvist Jaakko Autio Harri Ojala

020 510 2241 020 510 3831 020 510 3802 020 510 3806

KUOPIO Hannu Jurvelin KÄYTETYT Mikko Linna AGGREGAATIT Markku Hirvensalo CAT RAHOITUS Tuomas Evokari

020 510 3807 020 510 2457 020 510 2560 040 543 4210


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 43

JT Timbertrucks Oy operoi Vierumäellä Versowoodin pylväskentällä Sennebogen 830 -materialinkäsittelykoneella, millä jopa 22 metriset pylväät saadaan tarkasti taapeloitua.

Pylväskentän monitoimikone J

T Timbertrucks Oy operoi laajalla konekalustolla metsäteollisuusalan yritysten puutavarankäsittelyissä. Vierumäellä Versowoodilla hoidetaan pylväskentän operointi.

Versowoodin Vierumäen yksikkö valmistaa suurella volyymilla pylväitä. Suomalainen hidaskasvuinen puu on tiiviytensä ansiosta paras mahdollinen pylväsraaka-aine. Käyttöikänsä ja huoltovapautensa ansiosta se on myös taloudellinen vaihtoehto. Pylväiden valinta tapahtuu jo korjuuvaiheessa metsässä, josta pylväiksi päätyvät suorat, pitkät ja vähäoksaiset rungot. Versowood on vuosikymmenten ajan vienyt laadukkaita sähkö- ja puhelinpylväitä vaihteleviin sääolosuhteisiin aavikoille, pakkasiin, sateisiin ja kuumuuteen. Valikoimaan kuuluu myös Versowoodin patentoitu Safepole -turvapylväs mikä on alaosastaan ontto, painekyllästetty puupylväs, joka törmäyksessä murtuu ja antaa periksi.

Käsiteltävät pylväät ovat jopa 22 metrin pituisia ja taapelit korkeita, mikä asettaa koneelle omat vaatimuksensa. Sennebogenin valintaa puolsi myös sen nopeat ajo-ominaisuudet ja vetoteho isoine renkaineen. Olen käynyt vierailulla Sennebogenin tehtaalla Saksassa ja tekeminen vakuutti monin tavoin, lisäksi perheyhtiössä kuunnellaan tarkasti asiakkaan mielipiteitä ja näkemyksiä, kertoo JT Timbertrucks Oy:n toimitusjohtaja Jari Äikäs. Suomessa Sennebogen 830 lisävarusteltiin pylväskäsittelyyn metsäkoneen nosturin ulottimella ja kouraksi valittiin Vahva -kahmari. - Näin voimakkaaseen koneeseen saatiin lisää ylettyvyyttä; silti sillä onnistuu hyvin myös lähityöskentely. Kahmari näyttää pieneltä koneeseen verrattuna mutta sillä saa otettua kerralla useammankin pylvään. Ja tämä on kaikin puolin tarkkuuslaji sillä taapelit tulee kasata huolella ja välillä nostellaan

Sennebogen sopii pylväskentän monipuoliseen operointiin

JT-Timbertrucks Oy otti syksyllä 2016 käyttöön Konekeskolta ostetun Sennebogen 830 -materiaalinkäsittelykoneen. - Koneella tehdään todella monipuolisesti pylväiden käsittelyä eli sillä mm. hoidetaan taapelointi, kuljetetaan pylväitä perävaunulla, syötetään pylvässorveja sekä lastataan autoja.

JT Timbertrucks Oy:n kuljettaja Toni Rikström on tyytyväinen Sennebogeniin pylväskentällä.

pylväitä kapelliautojen kyytiin. Muutenkin pylväitä tulee käsitellä huolellisesti eikä niihin saa tehdä jälkiä, kertoo JT Timbertrucks Oy:n kuljettaja Toni Rikström joka on ajanut materiaalikoneita Vierumäen pylväskentällä jo viiden vuoden ajan. Ensimmäisten kuukausien

käytön perusteella Rikström on tyytyväinen Sennebogenin ominaisuuksiin. - Huomaa että kone on suunniteltu materiaalinkäsittelyn lisäksi ajoon ja perävaunun vetoon joten pylväsvaunu kulkee perässä kevyesti matalillakin kierroksilla. Sennebogen 830 on myös osoittautunut erittäin polttoainetaloudelliseksi koneeksi. Hiljainen ohjaamo on viihtyisä työpaikka ja koneen käyttö ergonomista, kommentoi Rikström.

Sennebogen 830 on suunniteltu materiaalinkäsittelyn lisäksi ajoon ja perävaunun vetoon joten pylväsvaunu kulkee perässä kevyesti matalillakin kierroksilla. Kone onkin erittäin polttoainetaloudellinen.

Kotimaiset taitto-ovet Iistä.

Palo-ovet ● Liukuovet Karmiovet ● CE-merkityt Ovia 50 ja 60 mm:llä eristeellä

www.ndoor. ● ndoor@ndoor. p. 020 8384 530 ● 0400 384939


44 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kaivinkonepalvelu H. Laitila Oy:n uusi metsävarusteltu Hitachi ZX135 USL otettiin käyttöön FinnMetkon jälkeen - messuista jäi muistoksi koneeseen näyttävä camo-väritys.

Hitachin metsämallit ovat urakoitsijoiden suosiossa

H

itachin metsävarustellut tela-alustaiset kaivukoneet ovat suosittu valinta vaativiin ja monipuolisiin metsätöihin.

Johtava konevalmistaja Hitachi ja maahantuoja Rotator ovat panostaneet jo vuosikymmeniä suomalaiseen vaativaan metsäkäyttöön soveltuviin kai-

vukoneisiin. - Hitachin peruskoneen hyvät ominaisuudet yhdistettynä pitkän kokemuksen tuomaan metsävarusteluun sekä oikein valit-

tuihin laadukkaisiin lisävarusteisiin, tekee niistä metsäurakoinnin ammattilaisten suosimia kaivukoneita. Saimme esimerkiksi FinnMetkossa oikein hyvää palautetta metsäalan asiakkailta ja näiden erikoiskoneiden kauppakin on käynyt viime aikoina mukavasti, sanoo Rotator Oy:n myyntijohtaja Sami Laitila.

Hitachi ja camo-värit sopivat metsään

Kaivinkonepalvelu H. Laitila Oy:llä Pyhäjärveltä on vankka kokemus metsätöistä kaivuko-

Hitachin metsäalustassa alavaunun rakenne on korkeampi kuin perusmallissa, johtopyörän kotelo on vahvistettu, ajon komponentit ovat suuremmat, ylärullat ja perusketjut ovat järeämmät ja pohjalevy on järempi.

neella. - Isäni Olavi Laitila aloitti maarakennuskoneurakoinnin vuosikymmeniä sitten; itse olen ajanut koneita vuodesta 1991 lähtien ja vuonna 2003 perustin oman yrityksen minne on siirtynyt myös eläköityneen isän yrityksen toiminta. Tällä hetkellä meillä on Pyhäsalmen kaivoksessa kolme kaivukonetta - joista kaksi Hitachia - ja traktori joilla hoidetaan rikastushiekkaaltaan kunnossapitoa. Lisäksi urakoimme metsävarustellulla Hitachilla Metsänhoitoyhdistykselle ja Otso Metsäpalvelulle

Kaivinkonepalvelu H. Laitila Oy:n kuljettaja Martti Niemetmaa on tyytyväinen Hitachin ominaisuuksiin metsätöissä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 45

Koneurakoitsija Markku Törmä tekee Hitachi ZX135 USL:llä metsänuudistusalojen maanmuokkausta, hakkuualueiden jälkien korjuuta, ojitusta ja joskus myös metsäautoteitä. Kuvassa ollaan Ikaalisissa marraskuun ensipakkasilla.

kunnostusojituksia, metsämaan muokkausta, metsäautoteiden peruskunnostuksia ja energiapuun korjuuta, kertoilee Henri Laitila. Ensimmäinen metsävarusteltu Hitachi Laitiloille tuli vuonna 1989; malliltaan kone oli EX100M. - Siitä lähtien olemme metsässäkin luottaneet Hitachiin ja Rotatoriin; koneet ovat hyviä, palvelu pelaa ja huoltosopimukset ovat järkeviä. Kaksi edellistä metsäkonettamme ovat olleet Hitachi 110M mallia ja nyt syksyllä 2016 otimme käyttöön tämän uuden Hitachi ZX135 USL koneen, sanoo Laitila. Uusi lyhytperäinen Hitachi on näyttävästi camo-teipattu. - Rotator esitteli FinnMetkossa koneet camo-väreissä ja kun väänsimme kauppaa uudesta koneesta Rotatorin konemyyjä Aarne Halmetojan kanssa, päädyimme messujen esittelykoneeseen mihin tuli nuo teippaukset. Mutta hyvinhän ne metsään sopii joten niillä mennään, toteaa Laitila. Uudessa Hitachi ZX135 USL:ssä on hyväksi koettu metsävarustelu asiakkaan valitsemine lisävarusteluineen. Hitachin metsäalustassa alavaunun rakenne on korkeampi kuin perusmallissa, johtopyörän kotelo on vahvistettu, ajon komponentit ovat suuremmat, ylärullat ja perusketjut ovat järeämmät ja pohjalevy on järempi. - Koneemme varusteluun kuuluu mm. tukisukset molemmin puolin, kulutuspalat lappuihin, ylävaunun vahvemmat pohjapanssarit, kylkisuojat, etulasin suojaritilä sekä ohjaamon valokehikko ja sen suoja, luettelee Laitila. Lisäksi Laitilan metsä-Hitachissa on laaja kauhavarustus eri tehtäviä varten. - Löytyy metsäkauhaa, luiskakauhaa ym. mitkä laitetaan kiinni Marttiinin kallistuvalla liittimellä ja lisäksi voi käyttää Engconin pyörittäjää. Sitten meillä on myös Kymppikouran valmistama giljotiinikoura, millä olemme tehneet energiapuuta - siinä hommassa koneen lyhytperäisyys on ehdoton asiaa, Laitila kertoo. Ensimmäiset kuukaudet metsätöissä

uuden Hitachin kanssa ovat sujuneet odotetun hyvin. - Uusi malli on kaikin puolin tehokas, nopea, tarkka käyttöinen ja tosi jämäkkä kone. Alavaunu on vahva joten kone jaksaa mennä tosi pehmeissäkin paikoissa mitä meidän alueella riitää. Hitachin ohjaamo on mennyt taas kehityksessä eteenpäin ja varustelut on kohdillaan joten työpaikalla viihtyy. Ja koneessa olevat Engconin hallintavivut on varustettu käsituilla mikä tekee ajamisesta ergonomista, kehuu kuljettaja Martti Niemetmaa.

Uuden koneen hankinta oli oikea ratkaisu

Markku Törmä Parkanosta tekee metsätöitä reilu vuosi sitten hankitulla lyhytperäisellä Hitachi ZX135 USL kaivukoneella. Aiemmin pyöräkuormaajaa ja muita koneita ajanut Törmä päätti lähteä koneyrittäjäksi vuonna 2011. - Tuntui että metsäpuolen töitä olisi tarjolla joten ostin käytetyn Hitachi ZX135 USL:n Rotatorilta ja siitä se yrittäjän arki alkoi. Vaimoni Sanna-Liisa on tehnyt ravintolapäällikön töitä ja lisäksi juhlapalveluita, niinpä yrityksemme nimi on Konekölvi & Juhlapiiika Oy. Tosin lapsemme Aliisa 7v, Arttu 4v ja Aatu 2 v ovat vieneet viime vuosina melko tarkkaan ajan juhlapalveluiden järjestämisestä mutta urakointipuolella hauska yritysnimi ihmetyttää monia. Pojat ovat jo innolla mukana urakoinnissa aina kun vain pääsevät mukaan joten Hitachin ohjaamossa on välillä tunkua, Markku Törmä naurahtaa. Törmä urakoi Metsäurakointi Teräväinen Oy:lle, joka toimii UPM alueyrittäjänä. - Teen metsänuudistusalojen maanmuokkausta, hakkuualueiden jälkien korjuuta, ojitusta ja joskus myös metsäautoteitä. Näihin hommiin uusi Hitachi ZX 135 USL on erinomainen kone ja sen varustelu metätöihin tarkoitettu. Kun aiemmassa koneessa ikä alkoi tulla vastaan mietin vaihtoehtoja Rotatorin konemyyjä Jari Järvensivun kanssa ja päädyin lo-

pulta uuden koneen hankintaan mitä ei ole tarvinnut katua. Kun kone pelaa luotettavasti ja siinä on huoltosopimus niin pystyy keskittymään olennaiseen eli urakointiin. Ja kun iso osa ajasta menee koneen ohjaamossa niin kyllä työpaikan viihtyvyyteen kannattaa panostaa ihan jo terveydenkin kannalta,ilmoittaa Törmä.

Markku Törmä Parkanosta luottaa metsätöissä Hitachiin.

°


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 47

Pumppukärryt ja paljon muuta helposti verkkokaupasta - parhaaseen hintaan T oyota Material Handling on avannut keväällä 2016 uuden verkkokaupan osoitteessa www.toyotakauppa.fi, josta voit ostaa helposti uusia haarukkavaunuja ja kävellen käytettäviä lavansiirtovaunuja - lisäksi tarjolla on käytetyt trukit. Myös trukkien vuokraus ja huollon tilaus onnistuu kätevästi kaupasta. Toyota Material Handling lanseeraa tuotteidensa uuden verkkokauppakonseptin eri puolilla Eurooppaa Suomen ollessa ensimmäisten maiden joukossa. - Jo lyhyessä ajassa uusi verkkokauppa on saanut suuren suosion suomalaisten asiakkaiden keskuudessa. Kävijämäärät ovat vahvassa kasvussa ja myyntimäärät ovat ylittäneet reilusti odotuksemme. Suomen osuus verkkokaupan myynnistä onkin tällä hetkellä kaikista maista paras suhteutettuna markkinan kokoon eli suomalaiset ovat omaksuneet sen käytön nopeimmin, kertoo Toyota Material Handling Finland Oy:n toimitusjohtaja Pasi Nieminen. Helppokäyttöinen verkkokauppa tarjoaakin huomattavia etuja asiakkaille. - Sieltä voi ostaa helposti BT haarukkavaunuja ja BT lavansiirtovaunuja parhaaseen mahdolliseen hintaan. Selkeillä sivuilla pääsee tutustumaan valikoimaan ja tuotteiden teknisiin tietoihin sekä lisäksi vaihtotrukkivalikoimaan. Verkkokaupan kautta trukkien vuokraaminen on helppoa ja myös uuden trukin voi tilata sitä kautta koeajoon ilman kustannuksia tai riskejä. Samoin huoltotilausten teko on kätevää verkon kautta ja kaupasta saat tietenkin myös huipputarjouksia tuotteistamme ja palveluistamme, luettelee Toyota Material Handling Finland Oy:n markkinointikoordinaattori Karolina Romakkaniemi joka vastaa sivustojen ylläpidosta Suomen osalta. Verkkokaupan suosituimmat tuotteet eli Toyotan valmistamat BT haarukkavaunut ovat kustan-

Verkkokaupassa pääsee tutustumaan laajan tuotevalikoiman teknisiin ominaisuuksiin. Kuvassa BT Levio lavansiirtovaunu.

Jos tarvitset uutta BT haarukkavaunua tai BT lavansiirtovaunua, kannattaa käydä tutustumassa laajaan tarjontaan ja edullisiin tarjoushintoihin osoitteessa www.toyotakauppa.fi. Ja tarjolla on paljon muutakin...

nustehokkaita, innovatiivisia ja erittäin luotettavia. - BT haarukkavaunut sopivat monipuolisesti kaikenlaisiin käyttöympäristöihin ammattikäyttöön. Saatavilla on muun muassa hiljaisia malleja ja eriasteisesti korrosiota vastaan suojattuja malleja. Haarukkavaunumallistomme on markkinoiden laajin, ilmoittaa Pasi Nieminen. BT haarukkavaunut on tehty kestämään yli 100 000 nostoa elinaikanaan, jonka on mahdollistanut 60 vuoden jatkuva kehitystyö. - Yleisimpien mallien elinikäinen takuu ja edulliset käyttö-

kustannukset ovat pääsyitä siihen että jo pitkälti yli 3 miljoonaa BT haarukkavaunua on myyty maailmanlaajuisesti, toteaa Nieminen.

Toyota Material Handling Finland Oy:n markkinointikoordinaattori Karolina Romakkaniemi näyttää miten helppoa on verkkokaupan käyttäminen ja tuotteiden tilaaminen. Kaupan kävijämäärät ovat vahvassa kasvussa ja myyntimäärät ovat ylittäneet reilusti odotukset.


48 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ammattilehden Mediarekka menestys FinnMetkossa - suuri kiitos kävijöille!

toja Katso sa tkosta kuvia Me ehti.fi ammattil

Se on

KOVAX SOFT! mutta se voi olla myös

Kuvassa KOVAX-SOFT

-telamallistoon on suunniteltu kaksi uutta metsäkonetelaa: Kovax ja Kovax-Soft. Kovax on ns. normaalimittaisella telakengällä oleva maastoystävällinen, kahdella vetoharjalla oleva perustela. Kovax-Softin kenkäprofiili on sama mutta telakengät ovat pidemmät, ylittävät sivulenkkilinjan ja ovat päistään pyöristetyt. Kovax-Softin telakenkäpituudet ovat 903mm tai 955mm rengaskoon mukaan. Hämeenlinna Kiltintie 13,13130 Hämeenlinna Puh 03 644 0400

Jyväskylä Kiilatie 5, 40351 Jyväskylä Puh 014 338 8700

Rovaniemi Alakorkalontie 42, 96300 Rovaniemi Puh 016 321 0100


METSÄALAN AMMATTILEHTI

PARASTA PYÖRILLÄ.

3

TAKUU / 5000h

*

V.

*UUSI KONE JA SIIHEN TEHTY HUOLTOSOPIMUS SISÄLTÄÄ NYT NORMAALITAKUUN 3 VUOTTA / 5000H. KUN OSTAT UUDEN HITACHI PYÖRÄKUORMAAJAN TAI PYÖRÄALUSTAISEN KAIVUKONEEN HUOLTOSOPIMUKSEN KERA, NIIN TARJOAMME HUOLLOT 2000 TUNTIIN SAAKKA VELOITUKSETTA. LISÄTIETOJA MYYJÄLTÄSI! www.rotator.fi KONEMYYNTI

Vantaa: Juha Myötämäki 0400 450 900 Vantaa, Kymenlaakso,Etelä-Karjala: Janne Väistö 046 922 8202 Tampere: Pekka Karti 050 364 0753 Tampere, Pori ja Keski-Suomi: Jari Järvensivu 0400 138 568

Kuopio, Joensuu, Savonlinna: Jani Ylönen 044 351 3603 Seinäjoki: Jouko Salomäki 050 309 2660 Rovaniemi ja Oulu: Raimo Arkimo 0400 718 688 Oulu, Kokkola, Kainuu: Aarne Halmetoja 045 201 2871 Viro, Tallinna: Indrek Hein +372 527 7737

Hitachi-maarakennuskoneiden valtuutettu jälleenmyyjä

KAIVOSKONEET

Sami Laitila 040 824 2495

JÄLLEENMYYNTI

Turku: Lännen Konepalvelu Oy Jarkko Turvanen 0400 827 827 Honkajoki: Tracwest Oy/Konevuokraamo Rentti Juha Leivo 050 379 9992


METSÄALAN AMMATTILEHTI

50 KONEURAKOINTI

Dieselvoimaa! Linhai T1 800 CUV traktorimönkijä

S

Uusi Linhai T1 800 CUV on tilava ja näyttävä T1-traktorimönkijä varustettuna väkivahvalla ja polttoainetaloudellisella Perkins -dieselmoottorilla.

uomen vaativilla mönkijämarkkinoilla hyvin menestynyt Linhai esittelee nyt kovaan työkäyttöön soveltuvan rinnakkainistuttavan T1 -traktorimönkijän varustettuna Perkinsin väkivahvalla 3-sylinterisellä nestejäähdytteisellä dieselmoottorilla. Uusi Linhai T1 800 CUV on tilava ja näyttävä T1-traktorimönkijä, mikä tajoaa suuren vetovoiman ja kuormankantokyvyn (lavakantavuus 400 kg) haastaviinkin työtehtäviin kohtuulliseen hintaan. Toki laite on omiaan myös vapaa-ajalle. Hienosti moottorin vääntöalueen kanssa yhteen toimivassa CVT-variaattorivaihteistossa on kaksiportainen aluevaihteisto sekä pakki. Maastossa etenemisen takaa etu- ja taka-akseliston tasauspyörästöt, joissa molemmissa on sähköisesti kytkettävä lukko. Alusta on erillisjousitettu päällekkäisillä A-tukivarsilla sekä jousi/iskunvaimennin yhdistelmillä. Linhai T1 800 CUV on myös varusteltu kaikin puolin laadukkaasti mm. LED-päiväajovaloilla, pohjapanssarilla, säädettävällä ohjauspyörällä, ohjaustehostimella, karkaistulla tuulilasilla ja pyyhkijällä, selkeälukuisella digitaalimittaristolla, hansikaslokerolla sekä radio/mp3-soittimella (huom. osa lisävarusteita). Linhai -mönkijöiden maahantuonnista vastaa Motor Power Finland Oy; katso lähin jälleenmyyjäsi osoitteesta www.motorpower.fi.

LED-päiväajovalot edustavat uusinta valotekniikkaa ja antavat Linhaille räyhäkkään ilmeen.

Dieselmoottorinen Linhai on mukava ajaa tiellä ja maastossa se etenee vaikeissakin olosuhteissa. Etu- ja taka-akselistossa on tasauspyörästöt, joissa molemmissa on sähköisesti kytkettävä lukko.

Linhai tarjoaa luokkansa suurimman kuormankantokyvyn lavakantavuuden ollessa 400 kg. Teräksinen vankka kippaava lava kestää kovaakin käyttöä.

Linhai tekee yhteistyötä brittiläisen Perkinsin kanssa.

Ohjaamo on laadukkaasti varusteltu. Vaihteenvalitsin on ohjauspyörän vasemmalla puolella ja tasauspyörästöjen lukkojen käyttökytkimet ovat hyvin käsillä ohjauspyörän ja vaihdevivun välissä. Mittaristo on kojelaudan keskellä; nestekidenäytössä näkyy nopeus, lämpö ja polttoaineen määrä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Wikar on Suomen ensimmäinen SSAB My Inner Strenx -jäsen

W

ikar Oy Ab on liittynyt Suomen ensimmäisenä jäsenenä SSAB:n My Inner Strenx-ohjelmaan. My Inner Strenx on jäsenohjelma yrityksille jotka suunnittelevat ja valmistavat pitkälle kehitettyjä teräsrakenteita, joissa hyödynnetään täysimääräisesti korkean suorituskyvyn erikoislujaa Strenx -rakenneterästä.

Raskaskonealan ammatti- ja myyntinäyttely FinnMETKO 2016 -näyttelyssä syyskuun alussa esitelty Wikar Oy Ab:n valmistama Kronos 1010 Gripto -kuormain on uuden sukupolven metsäkuormain, jonka valmistuksessa käytetään SSAB:n erikoislujia Strenx 700 MC Plus ja Strenx 700E rakenneteräksiä. Erikoislujille Strenx -rakenneteräksille tyypillisiä käyttökohteita löytyy useilta eri toimialoilta, joissa kevyemmät rakenteet ja lisääntynyt suorituskyky tuovat lisäarvoa. Tunnetuimpia sovelluskohteita ovat erilaiset nosto- ja kuljetusvälineet sekä työkoneiden runkorakenteet. - Yhteistyö SSAB:n kanssa on meille tärkeä, koska erikoislujien terästen käyttö mahdollistaa entistä kevyempien kuormainten

Syyskuun alussa FinnMetko 2016 -näyttelyssä esitelty Wikar Oy Ab:n valmistama Kronos 1010 Gripto -kuormain on uuden sukupolven metsäkuormain, jonka valmistuksessa käytetään SSAB:n erikoislujia Strenx 700 MC Plus ja Strenx 700E rakenneteräksiä.

suunnittelun, jolloin nostokapasiteetti ja nopeus paranevat. Asiakkaamme haluavat liikutella kuormaa, ei painavaa kuormainta, sanoo Wikar Oy Ab:n toimitusjohtaja Michael Johansson. Wikar Oy Ab on Uno Wikarin vuonna 1914 Kruunupyyhyn, Pohjanmaalle perustama metsäkuormaimien ja vaunujen valmistaja. Yritys on yli sadan vuoden jälkeen edelleen perheyritys, nyt jo kolmannessa sukupolvessa. Yli puolet yrityksen tuotannosta menee vientiin, liikevaihdon ylittäessä kuusi mil-

joonaa euroa vuonna 2015. - Meille SSAB:lla on erittäin tärkeää, että Wikar Oy Ab:n kaltaiset laadukkaista tuotteistaan tunnetut laitevalmistajat haluavat tehdä kanssamme tiivistä yhteistyötä. Tästä syystä olem-

KONEURAKOINTI 51

me panostaneet My Inner Strenx -ohjelmaan, kertoo Sami Nummela SSAB Special Steels -divisioonan teknisestä asiakaspalvelusta. SSAB myöntää My Inner Strenx -merkin käyttöoikeuden tuotteissaan sellaisille uraauurtaville valmistajille, jotka osoittavat asiantuntemusta ja innovatiivisuutta erikoislujan teräksen käytössä ja jotka noudattavat SSAB:n teräksilleen antamia käsittelyohjeita. Nämä yritykset tuntevat teräksen ominaisuudet ja edut erinomaisesti, sekä käyttävät niitä jatkuvasti omassa tuotekehityksessään. Merkki kertoo heidän asiakkailleen, että tuotteen kaikki pääkomponentit on valmistettu laadukkaasta erikoislujasta Strenx -rakenneteräksestä SSAB:n sertifioimien suunnittelu- ja käsittelyohjeiden mukaisesti.

Voit vierailla verkkokaupassamme mihin vuorokauden aikaan tahansa, vuoden jokaisena päivänä ja paikasta riippumatta.

Helppoa eikö totta? Vieraile osoitteessa www.toyotakauppa.fi ja koe itse miten helppoa voi trukin vuokraaminen tai ostaminen olla.

www.toyotakauppa.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

UUSI KIVIROCK-LEHTI ON ILMESTYNYT!

Maarakennus- ja kaivosalan ammattilehti 1/2016

Paljon mielenkiintoista teknistä luettavaa

252

sivua!

Maarakennusja kaivosalan järkälemäinen lukupaketti

by ammattilehti.fi

ero Tilaa näytenum .kivirock.fi w w w : ta s e te it oso

Runsaasti kivenkovaa kuljetusasiaa

Alan uutiset joka päivä: www.kivirock.fi

www.kivirock.fi

KIVIROCK 1/2016

1

Järkälemäinen yli 250 sivuinen lukupaketti!


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Tapin mitoitus - halkaisijan lisäksi mitataan korvakkeiden ulkopintojen etäisyys toisistaan sekä korvakkeiden paksuus. Alkuperäisen tapin lukitsemiseksi toiseen korvakkeeseen hitsattua holkkia ei yleensä oteta mittauksissa huomioon. Rasvaus on tässä tapauksessa sylinterin pään läpi.

KONEURAKOINTI 53

Este, joka huomioitava tappia määritettäessä. ”Normaalitilanteessa” tilaa on reilusti tapin molemmin puolin, mutta ääriasennossa on ahdasta.

Asennus on helppoa. Vanha tappi pois ja X-Tapp:in akseli tilalle. Kartioholkit (reilusti rasvattuna sisältä ja päältä), aluslevyt sekä pultit paikoilleen ja kiristys määrättyyn momenttiin. Välykset ovat poissa korvakkeista - takuuvarmasti!

Väljät pois - mittatilaustyönä M aansiirto- ja metsäkoneiden tappiliitoksiin koneen ikääntymisen myötä syntyvät tappien ja reikien väliset väljyydet ovat useimmille koneyrittäjille tuttuja ongelmia.

Koneen ollessa uusi ovat tappi- ja reikätoleranssit erittäin tarkkoja, mutta reiän on oltava aina tappia suurempi tappiasennuksen mahdollistamiseksi. Ajan myötä tapin ja reikien välinen asennusvälys kasvaa kulumisen ja työiskujen myötä ja kiinnityskorvakkeiden reiät muotoutuvat soikeiksi. Tyypillisiä paikkoja soikeiksi venyneille korvakerei´ille ovat hydraulisylintereiden päiden tappiliitokset koneiden keskinivelessä, kaivukoneen puomistossa tai vaikkapa metsäkoneen nosturissa.

Pysyvä korjaus

Helppo, nopea ja takuuvarma ratkaisu ongelmaan on X-Tapp. Korjatessasi väljistyneet korvakkeiden reiät X-Tapp -kartiotapilla, säästät selvää rahaa. Asentaminen sekä purkaminen on yksinkertaista ja voidaan suorittaa koneen työmaalla. Ei koneiden kuljetuskustannuksia, ei hitsausta ja koneistusta, ei kalliita ja pitkiä seisokkeja. Nopeudesta ja yksinkertaisuudesta huolimatta korjatun kohteen tappikorvakeliitos on täysin välyksetön. Tämä tarkoittaa kustannustehokkuutta ja toimintavarmuutta koneen loppuiäksi. Kun koneen tappiliitoksen kiinnityskorvakkeisiin on asennettu X-tapp, voi kulumisesta aiheutuvat ongelmat unohtaa.

Helppo asentaa

X-Tapp-liitos on välyksetön.

Mittojen mukaan

X-Tapp:ien valmistajalla, ruotsalaisella Hjo Bulten AB:lla on lähes 30 vuoden kokemus kartiotappien valmistamisesta. Tämä tarkoittaa sitä, että tietokannasta löytyy valtava määrä eri koneiden tappien mitoitustietoja. Erilaisten koneiden kirjo on kuitenkin niin suuri, että usein tapin mitat pitää määrittää mittaamalla ne kyseessä olevasta koneesta. Ns. standardimittaisia tappeja ei ole, tappi tehdään aina tarkalleen oikeilla mitoilla. Vaikka mittatiedot tietokannasta löytyisivätkin, niiden tarkistaminen on aina paikallaan. Mittatilaustyö kuuluu X-Tapp-palveluun - mitään lisähintaa tästä ei veloiteta.

Rulla- ja työntömitta käteen

X-Tapp:in tarkkaan määrittämiseen vaadittavat mittaukset ovat hyvin yksinkertaiset, eikä erikoismittalaitteita tarvita. Rulla- ja työntömitta riittävät vallan mainiosti. Olennaisin mitta on luonnollisesti tapin halkaisija. Millimittaisten tappien halkaisijat ovat yleensä viiden millimetrin jaolla (esim. 40, 45, 50 jne.). Muutamia poikkeuksia toki löytyy, erittäin yleinen kaivukoneissa on mm. 71 mm tappihalkaisija. Amerikan tai Englannin suunnasta tulleiden koneiden mittaamisessa tulee olla tarkkana - jotkin tuumakoot osuvat hyvin lähelle millikokoja. Esimerkkeinä mm. 2” joka on 50,8 mm ja 2 ¾” taasen on 69,85 mm.

A) X-tapp asennetaan alkuperäisen tapin tilalle suoraan kuluneisiin korvakkeisiin ilman hitsausta tai avarrusta. B) Aluslevy painaa kartioholkin tapin kartio-osan päälle. C) Kartioholkki laajenee sivusuunnassa kuluneeseen korvakkeeseen ja poistaa kaiken välyksen. D) Kiristys voi olla kummassakin tai toisessa päässä käytettävän tilan mukaan.

Tapin halkaisijan selvittyä mitataan korvakkeiden reikien halkaisija. Tämän mittauksen ei tarvitse olla tarkka, riittää kun tiedetään millin tarkkuudella kuinka paljon reiät ovat kuluneet. Joissakin koneissa korvakkeissa on irtoholkit. Nämä kannattaa X-Tapp:in asennuksen yhteydessä poistaa. Tällöin korvakkeen reikä on reilusti tappia suurempi (esim. 100 mm tappi, reiät holkkien poiston jälkeen 110 mm). Tilanne ei aiheuta ongelmia, tappiin tehdään tällöin vain oikean kokoiset kartioholkit. Seuraavaksi mitataan korvakkeiden ulkopintojen etäisyys toisistaan. Jos tämä mitta on vaikea mitata esimerkiksi tilan ahtauden takia, voidaan myös mitata korvakkeiden sisäväli. Korvakkeiden paksuus tulee joka tapauksessa mitata, lisää-

mällä nämä sisämittaan saadaan myös ulkomitta laskettua.

Onko esteitä, tarvitaanko rasvakanavaa

Kaikkiin niveliin tarvitaan yleensä rasvaa sitä voitelemaan. Rasva niveleen kulkee joko tapin päästä porattua kanavaa pitkin tai ulkoa päin - sylinterin tai puomin päähän poratun reiän kautta. Jos rasvan kulku on tapin läpi, tarvitaan tästä tieto tappia tilatessa. Toinen tarkistettava asia on mahdolliset esteet tapin päissä. Este voi olla kiinteä tai liikkuva. Kiinteä este tulee huomioida jo tapin asennusvaiheessa ja kartioholkkien kiristysmekanismi on tehtävä tämän mukaan. Liikkuva este ei vaikuta tapin asentamiseen, mutta konetta käytettäessä esim. liian korkea kiristyspultin kanta aiheuttaa vaurioita. Erilaisia kartioholkkien kiristystapoja on runsaasti, lähes kaikkiin kohteisiin pystytään asentamaan X-Tapp.

Mittatilaustyönä tehtävän tapin toimitusaika on noin viikko. Tapin mukana toimitetaan asennusohjeet kiristysmomentteineen. Tapin asentaminen on hyvin yksinkertaista - vanha tappi pois ja X-Tapp-akseli tilalle. Akselin päihin asennetaan kartioholkit, aluslevyt ja pultit (tai mutterit). Akseli ja kartioholkit tulee rasvata reilusti kitkan pienentämiseksi. Tämän jälkeen kiristetään molemmin puolin niin, että kartioholkit laajenevat ja lukitsevat akselin korvakkeisiin. Lopuksi pultit kiristetään annettuun momenttiarvoon. Pulttien jälkikiristys on erittäin tärkeää. Kulunut korvakkeen reikä ei ole koskaan täysin pyöreä ja tästä syystä kartioholkki elää ensimmäisten käyttötuntien aikana reiässä ja pultit löystyvät. Jälkikiristyksiä pitää tehdä niin kauan, että pultit eivät enää kierry kiinni määrätyllä momentilla kiristettäessä.

Mihin ja miksi X-Tapp

Kartiotappien käyttöalue ulottuu lähes kaikkiin tappiliitoksiin työkoneista, teollisuus- ja sahalaitoksiin. Normaalit tappihalkaisijat ovat 17-165 mm, mutta suuremmatkin ovat mahdollisia. X-tapp on yksinkertainen ja kustannustehokas ratkaisu väljiin tappiliitoksiin. Se asennetaan suoraan olemassa oleviin korvakkeisiin ilman kallista hitsausta ja avarrusta. Kokonaiskustannukset ovat aina pienemmät kuin perinteisillä korjausmenetelmillä koneesta ja mallista riippumatta.


54 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Grönblom tarjoaa DEUTZ -dieselmoottorit ja palvelut V

uonna 1897 perustetulla helsinkiläisellä Oy Grönblom Ab:lla on jo yli yhdeksänkymmenen vuoden vankka kokemus DEUTZ -dieselmoottorien toimittajana suomalaisille asiakkaille.

Saksalaisia DEUTZ -moottoreita on toimitettu maailman markkinoille jo vuodesta 1864 asti. Tänä päivänä laajasta mallistosta löytyy kooltaan 1,2 - 16 litraiset ja teholtaan 12 kW - 520 kW teollisuusdieselmoottorit, joita käytetään pääasiassa erilaisissa työkoneissa, generaattoreissa ym. sovelluksissa - moottoreita valmistetaan myös mm. maarakennuskonevalmistajille heidän omalla brändillään. Uusimmat moottorimallit ovat kaikki nestejäähdytteisiä, mutta ilmajäähdytteisiä sekä öljyjäähdytteisiä saa edelleen uutena tehtaalta matalamman päästötason tarkoituksiin. Nestejäähdytteiset moottorit toimitetaan pääsääntöisesti ilman jäähdyttimiä, mutta joitakin malleja on saatavana myös PowerPack-versioina, jotka toimitetaan jäähdytinpaketin kera. - Moottoriosaston palveluun kuuluu tekninen neuvonta sovellusten suunnittelu- ja käyttöönottovaiheessa; teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaiden sekä Deutzin moottoritehtaiden kanssa. OEM-asiakkaiden palveluun kuuluu lisäksi mm. asennustarkastukset tarkoituksenmukaisilla laitteilla sekä vankalla moottorikokemuksellamme. Vastaamme DEUTZ -moottoreiden täsmällisistä toimituksista sekä varaosapalvelusta ja huollosta; tarjolla on myös maksullinen 24h palvelu hätätapauksia varten. Asiakkaiden palveluksessa on lisäksi maankattava yhteistyökumppaneidemme muodostava huoltoverkosto, kertoo

Deutz TCD 3.6 L4 Tier 4 Final -moottori uniikilla integroidulla DOC (Diesel Oxidation Catalyst) + SCR (Selective Catalytic Reduction) paketilla. Moottorista on tarjolla myös edullisempi, alle 56 kW TD -malli, jossa ei ole välijäähdytintä eikä SCR:ää. Moottorin yksilöintivaihtoehtoja on useita kuten mm. öljynsuodattimen sekä öljytikun sijainti (vasen / oikea, pysty / vaaka) tai laturin asennuspuoli (kuvassa moottoriin nähden vasen, optiona oikea puoli). Lisäksi on erilaisia laturi- ja starttivaihtoehtoja ynnä muuta.

Raimo Murtoniemi Oy Grönblom Ab:n dieselmoottorimyynnistä.

Moottorikehityksen kärkeä

Deutzin edelläkäyvän tuote-

kehitystyön ansiosta tarjolla on täydellinen Tier 4 Final -päästötason urealaitteilla varustettu moottorimallisto ja Deutz on jo valmiina myös tulevaan Tier 5 -päästötasoon. - Deutz tarjoaa asiakkaille lisäksi DVERT -ratkaisun (Variable Emission Reduction Technology), mikä mahdollistaa moottoreiden päivittämisen päästöluokissa alaspäin eri markkina-alueiden tarpeiden mukaan, toteaa Murtoniemi.

kuu, ilmoittaa Murtoniemi. Kaikkia Deutzin tällä hetkellä tuotannossa olevia moottorityyppejä on saatavana vaihtomoottoreina. - Vaihtomoottoreita on saatavana myös hyvin monista tuotannosta jo poistuneista moottoreista, tosin kaikkein harvinaisimpien mallien kyseessä ollen vaihtomoottoritehdas saattaa joutua kunnostamaan vaihtomoottorin asiakkaan omasta ai-

hiosta, sanoo Murtoniemi.

Vaihto-osat

Alkuperäisten Deutz -varaosien lisäksi Grönblom tarjoaa entistä laajemmin kunnostetut vaihto-osat, mitkä on hinnoiteltu viisaasti. - Vaihto-osina löytyy mm. korkeapainepumput, suuttimet, turbot, laturit ja startit, luettelee Murtoniemi.

Vaihtomoottorit

Alkuperäisten Deutz -varaosien lisäksi Grönblom tarjoaa entistä laajemmin kunnostetut vaihto-osat, mitkä on hinnoiteltu viisaasti.

Kun työkoneen moottori on tullut siihen kuntoon että osittainen tai täydellinen peruskorjaus on ajankohtainen, on Deutzin tehdaskorjattu vaihtomoottori varteenotettava vaihtoehto. - Varsinkin täydelliseen, aikaa vievään peruskorjaukseen verrattuna tehdaskorjattu vaihtomoottori on poikkeuksetta myös kaikkein edullisin vaihtoehto. Vaakakupissa saattaa painaa myös yhden vuoden tehdasta-

Kun työkoneen moottori on tullut siihen kuntoon että osittainen tai täydellinen peruskorjaus on ajankohtainen, on Deutzin tehdaskorjattu vaihtomoottori varteenotettava vaihtoehto.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

VERMEER HG4000

UUSI MOOTTORI Tier 4 Final 515 HP Uudet tuotekehitykset parantavat markkinajohtajaa entisestään!

Saatavilla hydraulisella ajolaitteistolla terminaaliajoon.

Duplex II murskarumpu

Uutuus: Nosturi optiona seulojen vaihtoon.

Hakkurirumpu

Vetoaisamalli

DIESEL TAI SÄHKÖ, MOBIILI TAI KIINTEÄ Kova tuotto ja matalat kustannukset. Lue lisää ja katso videot: www.several.fi TAKKATIE 10 E 00370 HELSINKI PUH: 09 - 348 9110

WWW.SEVERAL.FI


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

57

Kotimaiset polttoaineet kaipaavat vaihteeksi myönteisiä päätöksiä

K

otimaisten polttoaineiden puun ja turpeen käyttö vähenee, uuden polttoaineen tuotanto on vaikeuksissa ja kannattaa huonosti eivätkä yrittäjät investoi. Lisäksi energiapienpuun hankinnassa tärkeä Kemera-järjestelmä on kriisissä ja tällä hetkellä kiinni.

- Ala kaipaa nyt kipeästi myönteisiä, käyttöä ja tuotantoa edistäviä päätöksiä, sanoi Koneyrittäjien varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola FinnMETKO 2016 -näyttelyssä syyskuun alussa. Vuosikymmenen alussa kotimaisten polttoaineiden tulevaisuus näytti lupaavalta. Lupaava alku kääntyi dramaattisesti vuosikymmenen puoliväliin mennessä. Säät, tuet, kysyntä, tuonti ja politiikka käänsivät lähes kaikki selkänsä turpeelle ja metsähakkeelle. Turpeen käyttö energiantuotannossa on vähentynyt vuoden 2011 huipusta 46 prosenttia vuoteen 2015 mennessä. Metsähakkeessa vähennys on ollut viimeisten kolmen vuoden aikana noin 10 prosenttia. Odotus oli päinvastainen, kasvua odotettiin

Metsähakkeen käytön vähennys on ollut viimeisten kolmen vuoden aikana noin 10 prosenttia. Odotus oli päinvastainen; kasvua odotettiin olevan yli 10 prosenttia vuosittain.

olevan yli 10 prosenttia vuosittain. - Turpeen tuotantolukuja ei vielä tiedetä tältä kesältä. Kesän tuotanto näyttää jäävän kehnojen säiden takia jopa alle tuotantotavoitteiden, jotka nekin olivat jo valmiiksi matalat menneisiin vuosiin verrattuna, Jaakkola sanoi. - Elokuisen kyselymme perusteella energiapuun korjuu ja haketusmäärät ovat vähentyneet edelleen 5-15 prosenttia viime vuoden alhaisesta tasosta. Talvi-

sesongin ulkopuolinen toiminta on ollut kenties hiljaisinta koskaan.

Venäjän hake sotkee markkinoita

Kotimaisia ongelmia kärjistää se, että metsähaketta virtaa Suomeen Venäjältä, missä hake on edullista ja silti usein myös varsin laadukasta. Tuonti haittaa kotimaisen hakkeen tuotantoa. - Hakkeen tuonnille Venäjältä tuntuu olevan vaikea asettaa varsinaisia esteitä, mutta sitä

voisi vastustaa henkisesti. Kotimaisten energialaitosten vaikuttajina kuntapäättäjien luulisi olevan kiinnostuneempia käytetyn polttoaineen alkuperästä. Tuontitilastot eivät kerro venäläisen metsähakkeen määrästä juuri mitään. Tämä epäkohta olisi pikimmiten korjattava, vaatii Jaakkola.

Tulos kohenee kovien keinojen kautta

kertoo, että haketusyritysten talouden tunnusluvut ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan viime vuonna. Edelleenkin tulokset ja omavaraisuus ovat silti heikolla tasolla. Tulosparannus johtuu siitä, että investointeja ei tehdä, kalustoa päinvastoin vähennetään. Liikevaihto laskee ja toimintaa on sopeutettu ja sopeutetaan rankalla kädellä. - Aineistossa on suurehkojakin yrityksiä, joiden liikevaihto on parissa vuodessa pudonnut yli 50 prosenttia. Koko aineiston yritysten liikevaihto on laskenut parissa vuodessa yli 10 prosenttia ja lasku jatkuu edelleen. Metsäenergia-alan yrityksistä noin 40 prosenttia ilmoittaa taloutensa olevan nyt ja lähimmän puolen vuoden aikana heikko. Metsähakkeen kysynnän kasvun eteen olisi tehtävä positiivisia päätöksiä eikä sellaisia, mitä olemme nähneet metsähakkeella tuotetun sähkön tuotantotuen ja Kemera-lain yhteydessä, sanoo Jaakkola. Koneyrittäjien liitto on 2500:n energia-, maarakennus- ja metsäkonealan koneyrittäjän edunvalvonta- ja työmarkkinajärjestö.

Koneyrittäjien tulosselvitys

hakkurit

Lamellisyöttöpöytä saatavilla nyt myös 1310-malleihin. Katso video: youtube.com/heinolasm

Heinolan Sahakoneet Oy • Puh 03 848 411 • info@heinolasm.fi • www.heinolasm.fi


58

RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön määrä ennätystasolla

S

ähköä tuotettiin Suomessa 66,2 TWh vuonna 2015. Tuotanto kasvoi edellisestä vuodesta prosentin. Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön määrä oli suurin koskaan, 29,5 TWh, joka on 45 % sähkön tuotannosta.

Kaukolämmön ja teollisuuslämmön tuotannot laskivat hieman. Fossiilisten polttoaineiden käyttö väheni, kun kivihiiltä käytettiin 29 prosenttia ja maakaasua 15 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Turpeen käyttö väheni viidellä prosentilla. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen sähkön ja lämmön tuotantotilastoon. Sähkön tuotanto Suomessa vuonna 2015 oli 66,2 terawattituntia (TWh) eli miljardia kilowattituntia (kWh). Tuotanto kasvoi prosentin edelliseen vuoteen verrattuna. Sähkön kokonaiskulutus puolestaan väheni prosentin määrän ollessa 82,5 TWh. Sähkön kokonaiskulutuksesta 80 prosenttia katettiin kotimaisella tuotannolla ja 20 prosenttia sähkön nettotuonnilla Pohjoismaista, Venäjältä ja Virosta. Sähkön nettotuonti laski edellisvuodesta yhdeksän prosenttia. Sähkön kotimaisesta tuotannosta 32 prosenttia perustui sähkön ja lämmön yhteistuotantoon. Koko sähkön tuotannosta uusiutuvilla energialähteillä tuotetiin 29,5 TWh, joka on suurin määrä koskaan. Uusiutuvilla

Sähkön tuotanto Suomessa energialähteittäin 2000-2015. Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön määrä oli suurin koskaan, 29,5 TWh, joka on 45 % sähkön tuotannosta.

energialähteillä katettiin sähkön tuotannosta 45 prosenttia, joka on suurin osuus sitten 1970-luvun. Yli puolet uusiutuvilla energialähteillä tuotetusta sähköstä tuotettiin vesivoimalla, vajaa kymmenesosa tuulivoimalla ja lähes koko loppuosa puuperäisillä polttoaineilla. Vesivoimalla tuotettiin 16,6 TWh sähköä. Tätä enemmän sähköä on tuotettu vesivoimalla vain vuosina 2008 ja 2012. Fossiilisilla polttoaineilla tuotettiin 17 prosenttia, turpeella neljä prosenttia ja ydinvoimalla 34 prosenttia sähköstä. Vuonna 2015 uusiutuvilla energialähteillä tuotettu sähkömäärä kasvoi 17 prosenttia edellisvuodesta, koska vesivoimalla

tuotettu sähkömäärä lisääntyi neljäsosalla ja tuulivoimalla tuotettu yli kaksinkertaistui. Puulla tuotettu sähkömäärä vastaavasti väheni neljä prosenttia. Uusiutuvilla energialähteillä tuotettu sähkömäärä vaihtelee vuosittain lähinnä vesivoiman tuotannon mukaan, mutta trendi on ollut viime vuosina nouseva. Fossiilisilla polttoaineilla tuotettu sähkömäärä laski 23 prosenttia edellisestä vuodesta kivihiilellä tuotetun sähkömäärän vähennyttyä 35 prosenttia ja maakaasulla tuotetun kuusi prosenttia. Fossiilisten polttoaineiden käyttö vaihtelee vuosittain etenkin kivihiilen käytön mukaan. Viime vuosien aikana käyttö on kuitenkin kokonaisuudessaan

vähentynyt. Turpeella tuotettu sähkömäärä laski yhdeksän prosenttia edellisvuodesta. Turpeen käytössä on vuosittaista vaihtelua mm. turvetuotannon sääriippuvuuden vuoksi, mutta sen osuus tuotetusta sähköstä on pysytellyt viime vuodet viiden prosentin paikkeilla. Kaukolämmön tuotanto vuonna 2015 oli 35,0 TWh. Tuotanto laski edellisvuoteen verrattuna. Uusiutuvien polttoaineiden käyttö kaukolämmön tuotannossa kasvoi edellisestä vuodesta viisi prosenttia. Kaukolämmöstä vajaa puolet tuotettiin fossiilisilla polttoaineilla, joiden käyttö kuitenkin laski 14 prosenttia edellisestä vuodesta. Valtaosa kaukolämmöstä tuotettiin puupolttoai-

neilla ja kivihiilellä. Teollisuuslämmön tuotanto vuonna 2015 oli 51,8 TWh. Tuotanto laski hieman edellisvuodesta. Teollisuuden tarpeisiin tuotetusta lämmöstä yli 70 prosenttia perustui uusiutuviin polttoaineisiin. Teollisuuslämmön suurimpia käyttäjiä on metsäteollisuus, joka käyttää tuotannossaan omia polttoaineita, kuten metsäteollisuuden jäteliemiä ja muita puupolttoaineita. Kemianja metalliteollisuudessa osa lämmön käytöstä huomioidaan tilastoinnissa suorana polttoainekäyttönä, eikä se siten sisälly lämmön tuotantolukuihin. Sähkön ja lämmön tuotantotilasto kattaa verkkoon kytketyn sähköntuotannon kokonaisuudessaan. Tilaston kattavuutta on parannettu lisäämällä kaukolämmön tuotantolaitoksia. Tästä johtuen luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia edellisvuosien tilastojen kanssa. Tilasto sisältää myös ensimmäistä kertaa aurinkovoiman ja pien-CHP:n. Tilasto ei kata pieniä lämpölaitoksia eikä teollisuusyritysten vähäistä lämmöntuotantoa.

Lähde: Sähkön ja lämmön tuotantotilasto, Tilastokeskus, Sähkötilasto, Energiateollisuus ry

Teollisuuden energiankäyttö laski 3 prosenttia

T

eollisuuden energiankäyttö vuonna 2015 väheni Tilastokeskuksen mukaan 3 prosenttia edellisvuodesta. Teollisuus kulutti energiaa 504 petajoulea (PJ). Sähkön kokonaiskäyttö teollisuudessa väheni 2 prosenttia.

Vuonna 2015 teollisuustuotannon volyymi laski edelleen vuotta aiemmasta, mikä heijastui myös teollisuuden energiankäyttöön. Energiankulutus laski viidettä vuotta peräkkäin päätyen lähes vuoden 2009 lukuihin, finanssikriisiä seuranneen pudotuksen tasolle. Merkittävin käytetty energialähde oli puupolttoaineet, jonka osuus oli 37 prosenttia. Puupolttoaineiden kulutus oli lähes edellisvuoden tasolla. Polttoaineista toiseksi merkittävin ryhmä oli öljytuotteet, joiden kulutuksessa oli pientä kasvua. Yhdessä puupolttoaineet ja öljytuotteet kattavat puolet teollisuu-

den käyttämistä polttoaineista. Kaikkien muiden energialähteiden kulutus putosi vuotta aiemmasta. Polttoaineiden kulutus vaihtelee vuosittain monista tekijöistä johtuen. Polttoaineiden käyttöön vaikuttavat polttoaineiden ja päästöoikeuksien hinnat, saatavuus, mahdolliset verotuksen muutokset, teollisuuden toimialoittainen kehitys yms. Tällä vuosikymmenellä teollisuuden käyttämien polttoaineiden kulutuksen lasku on kuitenkin ollut trendinomaista fossiilisissa polttoaineissa sekä turpeessa. Puupolttoaineiden kulutus puolestaan on kasvanut samaan aikaan kuin polttoaineiden kokonaiskulutus on laskenut, jolloin puupolttoaineiden osuus käytetyistä polttoaineista on kasvanut tasaisesti. Vuonna 2015 teollisuuden sähkön kokonaiskulutus oli vajaa 39 terawattituntia (TWh), mikä oli 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Sähkön kulutus teollisuudessa on tällä

vuosikymmenellä pysynyt melko tasaisena, vaihdellen vain muutamia prosentteja vuodesta toiseen. Sen sijaan finanssikriisiä edeltävästä tasosta pudotusta on yli 20 prosenttia, kuten lähes kaikissa muissakin polttoaineissa, puupolttoaineita lukuun ottamatta. Metsäteollisuus on osuutensa laskusta huolimatta edelleen teollisuuden selkeästi suurin sähkönkäyttäjä lähes 50 prosentin osuudellaan. Kun teollisuus kuluttaa Suomessa sähköstä melkein puolet, lähentelee metsäteollisuuden osuus neljännestä sähkön kokonaiskulutuksesta. Metsäteollisuuden jälkeen merkittävimmät toimialat ovat kemianteollisuus ja metallien jalostus, jotka yhdessä vastaavat kolmanneksesta teollisuuden sähkönkulutuksesta. Useimmilla toimialoilla sähkönkulutus on ollut tällä vuosikymmenellä laskussa, merkittävinä poikkeuksina vain kaivosteollisuus ja metallien jalostus. Lämmön kulutus laski vuotta

aiemmasta yli 7 prosentilla. Teollisuuden käyttämään lämpöön kuuluu sekä teollisuushöyry että kaukolämpö. Kaukolämmön kulutusta laski edellisvuodesta lämmin sää, joka vähensi rakennusten lämmitystarvetta. Teollisuushöyryn kulutus on vähentynyt kolmanneksella tällä vuosikymmenellä. Tähän vaikuttaa paitsi Suomessa meneillään oleva teollisuuden rakennemuutos, myös rakenteelliset muutokset yrityskentässä. Teollisuusyrityksen omaan käyttöönsä tuottama höyry näkyy tilastoissa kulutettuina polttoaineina, mutta mikäli höyryn tuottaa toinen energiasektorilla toimiva yritys, näkyy höyryn kulutus ostettuna höyrynä ja sen tuottamiseen käytettyjen polttoaineiden kulutus energiasektorin käyttäminä polttoaineina. Näin ollen voimalaitoksen omistajuuden siirtyminen voi näkyä osaltaan rakenteellisina muutoksina. Alueittain teollisuuden energiankulutus on hyvin erilaista. Maakunnittain tarkasteltuna yli

puolet teollisuuden kuluttamasta energiasta kuluu neljän maakunnan alueella. Uusimaa, EteläKarjala, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi vastaavat suurimmasta osasta teollisuuden Suomessa kuluttamasta energiasta. Alueellinen profiili määräytyy energiaintensiivisen teollisuuden sijoittumisella. Metallien jalostuksen, metsäteollisuuden ja kemianteollisuuden suurten yksiköiden sijoittuminen ratkaisee, missä päin energiaa kulutetaan eniten.

Lähde: Teollisuuden energiankäyttö, Tilastokeskus

Lue metsäalan uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Lämpöyrittäjyys tuo lisäansiota maaseudulle

L

ämpöyrittäjyys on kasvanut voimakkaasti Etelä-Pohjanmaalla 2000 -luvun aikana. Menestyksen jatkuminen edellyttää uusien kasvun lähteiden tunnistamista. Niitä etsitään kartoittamalla uusia kohteita ja innovaatioista.

Lämpöyrittäjyys on maaseudun PK yritystoimintaa, jossa lämpöyrittäjä toimittaa asiakkaalle biopolttoaineilla tuotettua lämpöä. Lämpöyrittäjä vastaa lämpölaitoksen polttoaineen toimituksista sekä laitoksen hoidosta, puhtaana pidosta ja päivystämisestä. Etelä-Pohjanmaalla ala lähti voimakkaaseen kasvuun 2000-luvun alkupuolella. Tuolloin kotimaiselle energialle valjastettiin pääosin julkisia kohteita, joiden energiakulutustieto oli helposti saatavilla. Nyt Metsäkeskus ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu SEAMK Oy toteuttavat yhteistyössä Lämpöyrittäjyyden kasvun lähteet -hanketta, jonka avulla pyritään muun muassa löytämään lämpöyrittäjille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. - Sopivia lämpöyrittäjäkohteita varmasti olisi, mutta niiden löytämiseksi maakunnassa ei ole viime aikoina tehty systemaattista kartoitusta, kertoo projektipäällikkö Juha Viirimäki. Pohjalaiset yrittäjät ovat jo rakentaneet lämpöyrittäjyyskonsepteja oman maakunnan lisäksi myös sen ulkopuolelle julkisiin kohteisiin Pohjois-Pohjanmaalle, Pirkanmaalle ja Keski-Suomeen. Lämpöyrittäjyyden kasvun lähteet

Lämpöyrittäjyys on maaseudun PK yritystoimintaa, jossa lämpöyrittäjä toimittaa asiakkaalle biopolttoaineilla tuotettua lämpöä.

-hankkeen avulla pyritään kasvun lisäksi vahvistamaan kannattavuutta ja työllisyyttä. Hankkeessa kartoitetaan systemaattisesti Etelä-Pohjanmaan potentiaaliset lämpöyrittäjäkohteet, välitetään tietoa lämpöyrittäjätoiminnan kannattavuuden parantamisesta ja aktivoidaan lämpöyrittäjiä kehittämään toimintaansa uusien innovatiivisten teknologisten ja logististen ratkaisujen avulla. Samalla pyritään edistämään työllisyyttä. - Hyvään vauhtiin saatu metsäenergian tuotannon ja käytön myönteinen kehitys alueella voidaan turvata. Metsäenergian ja lämpöyrittäjyyden kasvu edistää myös maakunnan metsien suotuisaa kehitystä, Viirimäki kertoo. Lämpöyrittäjyyden kasvun lähteet -hanke toimii vuosina 2016 - 2017. Sen toteuttavat yhteistyössä Suomen metsäkeskus ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

59


METSÄALAN AMMATTILEHTI


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

61

Polyureapinnoite loistava ratkaisu hakelavoihin

H

akelavoissa ja koreissa on ongelmana hakkeen kiinnijääty- minen ja myös lavarakenteiden kesto kovassa käytössä. Ongelmiin tuo ratkaisun polyureapinnoite.

Alunperin Yhdysvaltojen armeijan tarpeisiin kehitetty kuumaruiskutettu polyureapinnoite on liukas, iskunkestävä, likaahylkivä ja saumaton pinta, mikä myös vahvistaa lavan rakennetta oleellisesti. - Olemme pinnoittaneet parin vuoden ajan polyurealla hyvällä menestyksellä mm. hake-, turve-, sora- ja murskelavoja sekä kauhoja ja erilaisia säiliöitä ym. Menetelmän käytölle löytyykin vaikka kuinka paljon käyttökohteita kuten esimerkiksi murskaimien syöttökaukaloissa tai muualla missä jäätyminen ja materiaalin tarttuminen on ongelma. Käyttämämme 2-komponentti polyureapinnoitus suojaa todella hyvin kulutukselta sekä myös kosteudelta ja sillä on korkea kemikaalinkesto; materiaali tarttuu pintaan kiinni erittäin lujasti eikä se lähde pois kovassakaan käytössä. Sitä kestää vaikka kaapia kaivukoneen kauhalla soralavassa ja se myös hieman joustaa joten se ei halkeile maalin tavoin, kertoo Pinnoitusratkaisujen John Hemming. Asiakkailta saatu palaute pinnoitetuista lavoista ja koreista on ollut erittäin hyvää: rakenteista tulee paljon kestävämpiä eikä materiaalia tarvi pakkasellakaan lapioida irti. - Edellä mainittujen ominaisuuksiensa lisäksi pinnoitetut lavat saavat kehuja mm. siitä että polyurea tekee niistä hiljaisia käyttää esimerkiksi soranajossa sillä se muodostaa akustisen vaimennuksen, toteaa Hemming.

Polyureapinnoite tekee käytetystä hakekorista alkuperäistäkin kestävämmän ja se myös jämäköittää rakennetta. Pinnoituksen ansiosta hake ei myöskään jäädy kiinni mikä helpottaa kuljetuksia oleellisesti.

Pinnoittaminen vaatii oikeat välineet ja vankan osaamisen

Pinnoitusratkaisut tekee polyureapinnoitukset Turun Liedossa, missä käytössä on ruiskutukseen tarvittavat erikoisvälineet sekä hyvät hallitilat kattonostureineen. - Hyvän lopputuloksen saavuttaminen vaatii oikeat laitteet sekä vankan osaamisen. Käsittelyssä on useita vaiheita ja pohjatyöt pitää tehdä hyvin. Eri käyttökohteisiin pitää osata valita oikea pinnoitusaine sekä pinnoituksen paksuus. Esimerkiksi hakelavoissa riittää usein 2 mm paksuinen pinnoite kun taas murskelavojen peräosa on hyvä

tehdä 5 millisenä. Pinnoitus on erittäin nopeasti kosketuskuiva mutta suosittelemme vuorokauden kuivumista ennen lavan ajoon ottamista, opastaa Hemming.

Tarvittaessa todella nopeat toimitusajat

Pinnoitusratkaisut pystyy tekemään lavojen ym. komponenttien pinnoitukset nopeilla toimitusajoilla ja kustannustehokkaasti. - Jos on kiire niin kun tuo lavan meille sovittuna päivänä aamulla niin se saadaan parhaassa tilanteessa valmiiksi seuraavaksi illaksi, Hemming lupaa.

- Teemme polyureapinnoitukset ammattitaidolla ja nopeilla toimitusajoilla, lupaa Pinnoitusratkaisuiden John Hemming.

Uudet ja käytetyt lavat voi pinnoittaa

Polyureapinnoite voidaan tehdä uusiin sekä myös käytettyihin lavoihin ja koreihin. - Kuluneet lavat kannattaa ehdottomasti pinnoittaa mikä lisää niiden elinkaarta merkittävästi. Käytetyt lasikuituiset ja vaneriset hakelavat ovat usein rakenteeltaan heikkoja ja huonossa kunnossa; niihin ruiskutettu polyureapinnoite jämäköittää oleellisesti niiden rakennetta ja kestävyys sekä muutkin ominaisuudet ovat käsittelyn jälkeen paremmat kuin uusissa. Pinnoitetusta kylkirakenteesta ei mene kantokaan läpi vaikka kuinka nosturilla junttaisi, sanoo Hemming.

Asiakkailta saatu palaute pinnoitetuista lavoista on ollut erittäin hyvää: lavarakenteista tulee paljon kestävämpiä eikä materiaalia tarvi pakkasellakaan lapioida irti. Polyurea tekee niistä myös hiljaisia käyttää sillä se muodostaa akustisen vaimennuksen.


62

RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Terät kuntoon tasohiomakoneella

S

awcenter Oy maahantuo laadukkaat MVM -tasohioma- koneet, joilla voidaan hoitaa niin puunjalostus- ja selluteollisuuden kuin mobiilihakkureiden ja -murskainten terähuolto.

Viimeisin Sawcenter Oy:n toimittama uusi järeä tasohiomakone asennettiin lokakuussa terähuoltoyrityksen toimitiloihin; kyseessä on MVM KX 250/8100 missä on 8,1 metrin teroituspöytä.

Itse asiassa MVM -koneet sopii kaikkiin tasohiottaviin teriin tai osiin. Tyypillisiä teroitettavia komponentteja ovat hakkurinterät, sorvinterät, höylänterät, murskanterät, metallileikkurinterät jne. - Toimitamme MVM -tasohiomokoneita terähuolloille ja teollisuudelle sekä myös urakointikäyttöön. Mallistosta löytyy eri kokoiset hiomakoneet pienistä ja edullista urakoitsijoiden käyttöön soveltuvista laitteista aina todella suuriin teollisuuskoneisiin. Olemme toimittaneet Suomessa selluteollisuuden käyttöön jopa 10 metrin teroituspöydällä ja tuplamagneeteilla varustettuja tasohiomakoneita, kertoo Sawcenter Oy:n Joakim Lund. Pienempiä MVM -tasohiomakoneita toimitetaan kasvavassa määrin urakoitsijoille. - Toimiva terähuolto on tehokkaan energiaurakoinnin lähtökohta. Tasohiomakoneeseen kannattaa investoida viimeistään

GoodFuels Marine ja Boskalis ovat onnistuneesti testanneet UPM:n puupohjaista biopolttoainetta meriliikenteessä

B

oskalis, kansainvälinen ruoppausyhtiö ja merenkulun asiantuntija sekä Good Fuels Marine, johtava merenkulun biopolttoaineiden toimittaja kaupallisille aluksille, ovat tänään kertoneet onnistuneista testeistä puupohjaisella biopolttoaineella UPM BioVernolla. Testit tehtiin aluksella, joka on mukana rakentamassa Marker Waddenin ekosaaria Markermeer -järvellä Alankomaissa. Testattu biopolttoaine on valmistettu UPM Lappeenrannan biojalostamossa ja se on maailman ensimmäinen merenkulkuun sopiva puupohjaisesta tähteestä tehty kaupallinen biopolttoaine. Boskaliksen ruoppausalus nimeltä EDAX, kantavuudeltaan 1696 tonnia, on onnistuneesti käyttänyt jopa 50 prosenttia biopolttoainetta sisältävää polttoaineseosta Marker Waddenin ekologisen rannikon kehitystyössä tämän vuoden alkupuoliskolla. Testien aikana päästiin 600 Mt alhaisempiin hiilidioksidipäästöihin. Tässä 33 miljoonan euron projektissa rakennetaan saari ja maisemoidaan järven-

pohjaa, jotta Markermeerin herkkä ekosysteemi saataisiin entisöityä. Polttoaineen testaus on tärkeä etappi merenkulun biopolttoaineiden kehittämisessä yhteistyössä GoodFuelsn Marinen, Boskaliksen ja Wärtsilän, kansainvälisesti johtavan merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittajan, välillä. Yhtymä perustettiin tekemään kaksivuotista kärkihanketta, jolla halutaan nopeuttaa todella kestävien, laajassa mittakaavassa valmistettavien ja kohtuuhintaisten merenkulun biopolttoaineiden valmistusta. Kaikkia Boskaliksen aluksissa testattavia polttoaineita, myös UPM BioVernoa, testattiin ensin perusteellisesti Wärtsilän Vaasan laboratoriossa. Kestävän kehityksen mukaiset merenkulun biopolttoaineet tarjoavat laivaoperaattoreille mahdollisuuden vähentää alusten hiilidioksidipäästöjä jopa 80-90 %. Niiden avulla päästään eroon rikkioksidipäästöistä, vähennetään typenoksidipäästöjä noin 10 % sekä pienhiukkaspäästöjä noin 50 %. Nykyennusteiden mukaan merenkulun biopolttoaineita voisi olla noin 5-10 prosenttia koko merenku-

lun polttoaineista vuoteen 2030 mennessä. Niillä olisi merkittävä vaikutus merenkulun hiilijalanjäljen pienentämisessä. - Olemme erittäin ylpeitä siitä, että UPM Biopolttoaineet tuli mukaan uutena kumppanina tähän uraauurtavaan testiohjelmaan Boskaliksen ja Wärtsilän kanssa. Tämä yhteistyö auttaa lisäämään aidosti kestävän biopolttoaineen käyttöä kansainvälisessä meriliikenteessä, lisää GoodFuelsin toimitusjohtaja Dirk Kronemeijer. - Meistä on hienoa tehdä yhteistyötä GoodFuelsin, Boskaliksen ja Wärtsilän kanssa tässä hankkeessa. Uusiutuva UPM BioVerno -diesel on erinomainen tuote myös meriteollisuuden käyttöön - se on kestävän kehityksen mukainen ja kilpailukykyinen tuote, jolla on monia etuja. Sen raaka-aine on puupohjainen tähde ja se vähentää sekä kasvihuonekaasu- että pakokaasupäästöjä merkittävästi. Alankomaat on avainmarkkina hiilidioksidipäästöjen vähentämisen edistämisessä Euroopassa ja siksi UPM Biopolttoaineille onkin merkittävää olla mukana tässä hankkeessa, sanoo UPM Biopolttoaineet -liiketoiminnan johtaja Sari Mannonen.

MVM -tasohiomakoneiden asennuksista ja käyttöönotoista vastaa tehtaan ja Sawcenterin ammattilaiset.

seuraavan hakkurikaupan yhteydessä, jolloin sen saa samaan rahoitukseen, opastaa Lund.

MVM -tasomahiokoneista löytyy urakoitsijakäyttöön sopivat mallit, joilla hakkurien ja murskainten terähuolto saadaan pelaaman tehokkaasti.

Elokuussa kirjattiin 2,3 prosentin kasvu sähkönkulutuksessa viime vuoden elokuuhun verrattuna.

Sähkönkulutus jatkanut kasvuaan

S

ähkönkulutus on pysynyt nousu- vireisenä. Elokuussa kirjattiin 2,3 prosentin kasvu viime vuoden elokuuhun verrattuna, ja vuoden alusta kasvua on kertynyt 2,7 prosenttia. Vuositasollakin mennään plussan puolella 1,2 prosenttia, tiedottaa Energiateollisuus.

Vuositason ja vuoden alusta lasketun kulutuksen kasvua selittää varsin paljon kylmä tammikuu, jolloin kirjattiin ennätyksellinen 10,3 prosentin kasvu, mutta kulutus jatkoi kasvuaan sen jälkeisinäkin kolmena kuukautena - tosin selvästi hitaammin. Touko-, kesä- ja heinäkuussa oltiin lievästi miinuksen puolella, mutta elokuussa palattiin siis jälleen hienoiselle kasvu-uralle. Kaksi kolmasosavuotiskulutus

(2,7 %) on viimeksi tilastoitu tätä korkeammaksi vuonna 2010. Teollisuuden sähkönkulutus kasvoi elokuussa 2,5 prosenttia, kun muiden sektoreiden yhteenlaskettu kulutus kasvoi 2,0 prosenttia. Pitemmän aikavälin tarkastelussa teollisuuden ja muun kulutuksen kasvun välistä eroa ei juuri ole. Sähkön hankintapuolella tuulivoima on lisännyt osuuttaan eniten - kuukausitasolla peräti 173 prosenttia ja vuositasollakin 48 prosenttia. Viimeisten 12 kuukauden aikana tuulisähköä on Suomessa tuotettu 2,7 TWh. Vesivoimalla tuotettua sähköä on vuositasolla saatu vajaat 8 prosenttia enemmän ja sähköä on tuotu 5 prosenttia enemmän. Myös ydinsähkön tuotanto on lisääntynyt runsaan prosentin.


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

63

Kotimaista edistyksellistä hakkuritekniikkaa

K

ESLA-hakkurit olivat historiallisen näyttävästi esillä FinnMETKO-näyttelyssä Jämsässä syyskuun alussa 2016. Esillä oli runsain määrin hakkureita, joissa on paljon teknisiä uudistuksia. Merkittävin uudistus ovat uudet logCUT-roottorit joiden luvataan parantavan hakkeen laatua ja tuottavuutta.

Kesla on aidosti suomalainen metsäteknologian moniosaaja. Jo yli 50 vuoden ajan sillä on ollut vahva ote puunkorjuun koko tuotantoketjuun, kannolta tehtaalle. KESLA -tuotteet suunnitellaan palvelemaan asiakkaiden tarpeita vuodesta toiseen, vaativissakin olosuhteissa.

Uudet logCUT -roottorit hakkureihin

Keslan uudet logCUT -roottorit löytyvät kaikkiin Keslan hakkurikokoluokkiin: C645-, C860 ja C1060 -hakkureihin. Uusi roottori on suorateräinen. Aiemmassa roottorissa terät olivat joko spiraalimaisesti tai rivissä roottorilla, nyt ne on isommissa roottoreissa aseteltu neljään segmenttiin ja 645-mallin roottorin ne on aseteltu uudella tavalla spiraaliin. Terien määrä vaihtelee roottorikoosta riippuen 6-10 terän välillä. Teräpainikkeet on kiinnitetty pulteilla, mutta itse terät pysyvät paikallaan kitkalukituksella. Tämä mahdollistaa nopean terän vaihdon sekä vähentää terävaurioita esim. kivien osuessa terään. Roottoreiden avoimet hakeväylät kuljettavat hakkeen tehokkaasti heittimeen. Hakeväylärakenne on patentoitu samoin kuin alempi terän pidike. Roottoreiden huollettavuus on huippuluokkaa, sillä vaihdettavissa olevia osia on paljon ja esimerkiksi terät pienessä roottorissa ovat teroitettavissa useaan kertaan ja käännettävissä. - Hakkeen laatu uudella roottorilla on kerrassaan huippuluokkaa, kertoo hakeyrittäjä Tomas Backman, joka on käyttänyt uutta roottoria traktorivetoisessa yksiakselisessa KESLA 645S-hakkurissaan kesäkuusta lähtien. - Hakkeen laatu on meilläkin ollut erittäin hyvää ja tasaista. Olen lisäksi huomannut uudella roottorilla ison vaikutuksen autohakkurin tuottavuuteen - se on noussut laskelmieni mukaan noin 180 kuutiosta jopa 250 kuutioon tunnissa. Tämä näkyy tietysti myös polttoaineen kulutuksen laskemisena, kehuu ha-

Keslan uudet logCUT -roottorit löytyvät kaikkiin Keslan hakkurikokoluokkiin: C645-, C860 ja C1060 -hakkureihin. Uudet roottorit saavat hakeyrittäjiltä kiitosta tehokkuudesta ja tuotetun hakkeen laadusta sekä helposta huollettavuudesta.

keyrittäjä Kurt Häggman, jolla roottori on ollut koekäytössä kesäkuusta lähtien KESLA C860 -autohakkurissa.

Keslalta oma sähköinen ohjausjärjestelmä hakkureihin

Kesla esitteli messuilla myös kehittämänsä sähköisen KESLA proCHIPPER -hakkurin ohjausjärjestelmän. Se perustuu pitkälti Keslan kehittämään nostureille ja kuormaamille tehtyyn proC -ohjausjärjestelmään. proCHIPPER järjestelmällä ohjataan sekä hakkuria että nosturia ja se sopii niin traktori- kuin autohakkureiden ohjaukseen. Ohjaus tapahtuu joystickilla tai tarvittaessa myös järjestelmään kuuluvalta 7” kos- ketusnäytöltä. Järjestelmässä on valmiina kolme eri haketustilaa per käyttäjä. Haketustilan säätöjä voidaan muokata kuskin mukaan ja eri versiot voidaan tallentaa neljälle eri kuskille.

Uusi torvi ja torven kääntö pieniin hakkureihin

KESLA C645 -tuoteperheeseen on saatavana nyt uusi proCHUTE -torvimalli, jonka työskentelyalue on aiempaa laajempi. Torven kuljetusasento on aiempaa matalampi ja torven huollettavuus entistä parmpi. Torven kääntöä on myös päivitetty. Sen etuja ovat kääntöteho ja tarkkuus. 645-mallin heitin on saanut erillisen kulutusosasarjan sisuksiin. Näiden avulla heittimen kuluminen on saatu minimoitua.

KESLA C1060 -rumpuhakkuri sopii tehokkaaseen energiapuun - oksien, risujen ja kokonaisten runkojen -haketukseen. Haketusta helpottavat suuri syöttöaukko (600 x 1000 mm), reilu korkealaitainen syöttöpöytä ja hydraulikäyttöiset ylä- ja alasyöttörullat.


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

64

Saalasti Oy suunnittelee, kokoonpanee ja huoltaa järeät biomassajärjestelmät voimalaitosten ja sellutehtaiden tarpeisiin - kuvassa Saalasti murskausjärjestelmä.

Bioenergian pioneeri Saalasti - 70 vuotta kestäviä ratkaisuja M

paras teollinen työpaikka, koska uskoo työntekijöidensä ratkaisevan yrityksen menestyksen. Kestävää kasvua yritys tavoittelee sparrausverkosto Kasvuryhmän jäsenenä. Saalasti ei ole hiipuva vanhus, vaan täynnä kehittämisen energiaa. Saalastin tarina osoittaa, että pienet perheyritykset voivat olla maailmalle merkityksellisiä. Suomi on täynnä hienoja pk-yrityksiä, jotka tekevät paitsi kannattavaa liiketoimintaa, myös hyvää ympäröivälle yhteiskunnalle. Saalasti jatkaa 70-vuotista taivaltaan kohti seuraavia juhlavuosia ylpeänä tähän joukkoon kuulumisesta.

iksi pieni suomalainen metalliteollisuuden toimija on olemassa vielä 70 vuotta perustamisensa jälkeen? Perheyritys Saalastin pitkän iän salaisuuksia ovat intohimo teknologiaan, varhainen rohkea kansainvälistyminen ja nöyrä asenne työntekoon. Ratkaisevaa on kuitenkin ollut kyky reagoida markkinoiden muuttuviin vaatimuksiin ja asiakkaiden tarpeisiin.

Saalastin asiakkaita ovat voimalaitokset ja sellutehtaat, jotka rakentavat puuperäisiin biomassoihin perustuvia kestävän energian ratkaisuja. Saalasti on saanut auttaa asiakkaitaan taistelemaan konkreettisesti ilmastonmuutosta vastaan jakamalla biomassojen prosessoinnin erikoisosaamistaan. Asiakkaat prosessoivat Saalastin toimittamien laitteiden läpi suuren määrän kiinteää biomassaa. Tämä biomassa tuottaa Saalastin asiakkaiden bioenergialaitoksissa energiamäärän, joka vastaa

Saalasti

Yhtiön perustaja Tapio Saalasti keksi, miten kuorimojätteestä eli puun kuoresta saadaan kuivattua energiatehokkaasti polttoainetta sellutehtaiden käyttöön.

yhteensä kymmenen keskikokoisen ydinreaktorin tai 18 keskikokoisen hiilivoimalan tuotta-

Saalasti on bioenergiateknologian erikoisosaaja, jonka järjestelmissä muutetaan biomassoja vihreäksi energiaksi viidellä mantereella.

man energiamäärän. Näin Saalasti saa olla konkreettisesti osa kestävän kehityksen energiaprosesseja. Tiivis yhteistyö asiakkaiden kanssa ja heidän prosessiensa jatkuva parantaminen on Saalastille ensisijaista. Siten yritys on onnistunut luomaan kahdesti uuden teollisuusstandardin. Ensimmäisellä kerralla yhtiön perustaja Tapio Saalasti keksi, miten kuorimojätteestä eli puun kuoresta saadaan kuivattua energiatehokkaasti polttoainetta sellutehtaiden käyttöön. Toisella

kerralla yrityksessä kehitettiin käyttöpaikkamurskaus ja -haketinjärjestelmät, joiden energiatehokkuus ja elinkaarikustannukset säästävät voimalaitoksilta ja sellutehtailta pitkän pennin. Entä miksi Saalasti kehittäisi teollisuuden prosesseja vielä 70 vuoden päästä? Saalasti ei halua olla vain paras maailmassa, vaan parasta maailmalle. Saalastille tämä tarkoittaa uusien uusiutuvan energian käyttötapojen keksimistä ja todella hyvää työpaikkaa. Yritys haluaa olla Suomen

Saalasti on bioenergiateknologian erikoisosaaja, jonka järjestelmissä muutetaan biomassoja vihreäksi energiaksi viidellä mantereella. Saalasti suunnittelee, kokoonpanee ja huoltaa järeät biomassajärjestelmät voimalaitosten ja sellutehtaiden tarpeisiin. Saalasti on perheyritys, joka välittää aidosti työntekijöistään ja asiakkaistaan. - 1945 perustettu perheyritys - Saalastilaisia 40 hlö - Liikevaihto 12 Me - Päätoimipiste Espoon Juvanmalmilla, sivutoimipisteet Ruotsissa ja Kanadassa - Mukana tavoittelemassa ja sparraamassa kasvua Kasvuryhmässä sekä rakentamassa parempaa työelämää Great Place To Work -tutkimuksessa.


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

65

Eschlböck Biber Power Truck -konseptin Suomen onnistunut ensiesittely

Vican oli FinnMetkon suurin hakkuriuutuus

I

tävaltalainen hakkurivalmistaja Eschlböck on tuonut markkinoille täysin uuden Biber Power Truck -autohakkurikonseptin, mikä täydentää yrityksen kattavaa hakkurivalikoimaa entisestään. Suomessa uuden ajan autohakkureiden ensiesittely tapahtui FinnMetkossa, missä metsäenergia-alan ammattilaiset pääsivät seuraamaan Biber Power Truck VICAN -autohakkurin ennennäkemättömän tehokasta työskentelyä sekä tutustumaan sen ainutlaatuiseen tekniikkaan. - Uusi VICAN perustuu Volvo FH16 kuorma-autoon ja alustana on erittäin maastokelpoinen 8x4 Tridem hydraulisella Hydrodrive -etuvedolla. Hakkuri ottaa voiman auton 750 hevosvoiman moottorista suoraan eikä vaihdelaatikon kautta, mikä on mahdollista Eschlböckin suunnitteleman voimansiirron avulla. Näin käytössä on kaikki tehot ja hakkurin rumpua ei tarvitse pysäyttää autoa siirrettäessä. Myös auton jäähdytysjärjestelmä on Eschlböckin hakkurikäyttöön suunnittelema ja patentoima, sanoo Salo. Volvon ohjaamon takaosaan tehdaslaadulla tehty hakkurikul-

Uusi Eschlböck Biber Power Truck VICAN -autohakkuri herätti suurta kiinnostusta Salo-Machineryn osastolla FinnMetkossa.

jettajan työpaikka on valoisa ja mukavuudeltaan huipputasoa. - Korkealla istuvan kuljettajan näkyvyys työskentelyalueelle ja syöttöpöydälle on estoton. Kuljettaja voi myös siirtää autoa nousematta hakkurikäyttöön

tarkoitetusta istuimesta. Epsilon Palfinger on kehittänyt oman nosturin Biber Power Truck käyttöön, missä kääntömekanismin ja kuormaajan voimat ovat vakionosturia suuremmat. Ja nosturin sijoittelu mahdollistaa

maksimaalisen ulottuvuuden, toteaa Salo. Biber Power Truck VICANissa käytetään Biber 92 -suurtehohakkuria, minkä roottorin halkaisija on 110 cm, leikkuuleveys 122 cm ja syöttöaukon korkeus

75 cm. Rummussa voidaan käyttää 20 tai 10 isoa / pientä terää. - VICANin hurja tuottavuus mahdollistaa tehokkaan operoinnin metsäpään lisäksi myös terminaaleissa, lisää Salo.


66

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RISUPAKETTI

Bioenergia ry:

Bioenergia on osa ilmastohaasteen ratkaisua

K

estävä metsänhoito ja siihen liittyvä bioenergian käyttö so- pivat hyvin Pariisin ilmastosopimuksen jälkeiseen aikaan. Ilmaston kannalta olennaista on metsien hiilivaraston pitkäjänteinen kasvattaminen. Kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa toivotaan konkreettisia toimia hallitusohjelman toteuttamiseksi.

Euroopan komissio esitteli heinäkuussa tiedonannon vähäpäästöisestä liikenteestä ja ehdotuksensa siitä, miten EU vähentää päästöjään päästökaupan ulkopuolella ja maankäyttösektorilla vuosina 2021-2030. Bioenergia ry:n hallitus otti 5.9.2016 kantaa komission ehdotuksiin sekä kansalliseen energia- ja ilmastostrategiaan.

Päästöjen vähentäminen päästökaupan ulkopuolella

Yhdistyksen mukaan kaikkien jäsenmaiden on EU:ssa vähennettävä päästöjä aiempien linjausten mukaisesti päästökaupan ulkopuolella. Suomelle ehdotettu tavoite (39 % vuoden 2005 tasolta 2030 mennessä) oli odotettua tiukempi. Nyt on tärkeää käydä huolellisesti läpi komission laskentaan liittyvät oletukset ja menetelmät oikeudenmukaisen kohtelun varmistamiseksi. Komission ehdotuksessa päästötavoitteeseen pääsemiseksi on mahdollista käyttää myös erilaisia joustokeinoja. Ehdotuksessa komissio esitteli kaksi uutta joustokeinoa jäsenmaiden käyttöön. Joustojen tosiasialliset käyttömahdollisuudet ovat tärkeitä: jouston ”tekninen” olemassaolo osana komission ehdotusta ei takaa sen tosiasiallista käyttömahdollisuutta.

Hiilivarastoja kasvatettava pitkäjänteisesti

Komissio pitää maankäyttösektorin erillään muista päästökaupan ulkopuolisista sektoreista (liikenne, rakennusten erillislämmitys, maatalous ja jätehuolto) mikä on hyvä ehdotus. Maankäytön erityisasema mahdollistaa, että sektorin erityispiirteet huomioidaan. Tärkeää bioenergia-alan kannalta oli, että hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n ohjeistusta noudatetaan eli puun polton päästökerroin on nolla ja päästöt otetaan huo-

mioon maankäyttösektorilla. Bioenergia ry muistuttaa, että kestävä metsänhoito ja siihen liittyvä bioenergian käyttö voivat olla Pariisin ilmastosopimuksen pitkän aikavälin tavoitteen mukaisia. Keskeistä tavoitteen kannalta on metsien ja maaperän hiilivarastojen pitkäjänteinen kasvattaminen, eivät vuosittaisessa muutoksessa eli hiilinielussa tapahtuvat vaihtelut. Komission ehdotuksessa metsämaiden päästöjä tarkastellaan ns. vertailutasojen avulla: jos vuosittainen hiilinielu on vertailutasoa pienempi, laskennassa tilanne tulkitaan päästöksi. Jos vuosittainen hiilinielu on vertailutasoa suurempi, laskennassa voidaan saada rajallinen hyöty, joka Suomen tapauksessa on 2,5 Mt. Bioenergia ry toteaa, että vertailutason määrityskriteerit ja -menetelmä sekä näihin liittyvät toimivaltakysymykset ovat komission ehdotuksen keskeinen osa. Vertailutasojen määrittelyn tulisi tapahtua lähtökohtaisesti kansallisesti sekä ottaa täysimääräisesti huomioon kansalliset olosuhteet ja niiden muutokset sekä muutoksiin tähtäävät strategiat. Samalla vertailutasojen tulisi kuitenkin varmistaa kannustimet metsien hiilivarastojen kasvattamiseen. Bioenergia ry tukee metsityksen ja kestävän metsänhoidon mahdollisimman tasapuolista kohtelua EU-lainsäädännössä. Metsityksen nostaminen erityisasemaan ei ole perusteltua, vaan huomio tulisi kiinnittää laajasti eri keinoihin vaikuttaa metsien ja maaperän hiilivarastoihin. Yhdistys pitää metsämaan hoidosta saatavalle hyödylle asetettua rajoitusta epäreiluna. Rajoitus on 3,5 % perusvuoden 1990 päästöistä: Suomessa 2,5 Mt. Ehdotus suosii maita, joiden päästöt vuonna 1990 olivat suuret suhteessa hiilinielujen kokoon.

Liikenteen muutoksiin vauhtia

Liikennettä koskevassa komission tiedonannossa hyvää on se, että biopolttoaineilla on oma tunnustettu ja tärkeä roolinsa siirryttäessä kohti vähähiilistä liikennejärjestelmää. Strategia nostaa biokaasuliikennettä esiin liian vähän. Nykyinen liikennesektorin muutosvauhti on asetettujen tavoitteiden valossa liian hidas. Riittävän nopean muutoksen aikaansaaminen vaatii useita vähäpäästöisiä teknologioita. Teknologioiden ominaisuudet

sopivat eri tavalla eri liikennemuotoihin. Biopolttoaineiden ja kaasumaisen bioenergian etuja ovat kustannustehokkuus ja sopivuus nykyiseen ajoneuvokantaan, raskaaseen liikenteeseen ja pitkille kuljetusmatkoille.

Tavoitteista konkreettisiin toimiin

Suomen kansallisen energiaja ilmastostrategian tulee Bioenergia ry:n mielestä edistää hallituksen asettamia tavoitteita uusiutuvan energiankäytön ja omavaraisuuden kasvattamiselle, tuontiöljyn ja kivihiilen käytön vähentämiselle sekä liikenteen uusiutuvien polttoaineiden käytön lisäämiselle. Strategian tulee pyrkiä konkreettisiin toimiin jo kuluvan vaalikauden aikana 2015-2019, joilla edetään uskottavasti kohti 2020-luvulle asetettuja tavoitteita. Työ- ja elinkeinoministeriön kesäkuussa julkaisema ”perusskenaario” osoittaa, että komission Suomen päästökaupan ulkopuoliselle sektorille vähennystavoite (-39 %) ja uusiutuville liikennepolttoaineille hallitusohjelmassa asetettu tavoite (40 % vuonna 2030), vaatii merkittäviä lisätoimia liikenteessä. Bioenergia ry korostaa energiatehokkaan yhdistetyn sähkönja lämmöntuotannon merkitystä kotimaisen energian lisäämisessä ja Suomen energiajärjestelmän toimivuudelle ja huoltovarmuudelle korkean kysynnän tilanteissa, joissa vaihtelevaa energiantuotantoa on vähän tarjolla. Myös kaasumaisella bioenergialla on olemassa hyödyntämätöntä kustannustehokasta potentiaalia, jolla voidaan tukea kiertotaloutta. Yhdistys korostaa turpeen tärkeyttä Suomen energiapaletissa. Kotimainen polttoaine luo työpaikkoja haja-asutusalueella, se on hyvin varastoitavissa ja tarpeen seospolttoaineena Suomen nykyisissä kattiloissa. Turpeella on merkittävä rooli puun ohella hallituksen omavaraisuustavoitteen (55 % energian loppukulutuksesta) saavuttamisessa. Bioenergia ry muistuttaa parlamentaarisen komitean 2014 tekemästä linjauksesta, jonka mukaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi on turpeen etujen takia ensisijaista vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Suomen kansallisen energia- ja ilmastostrategian tulee Bioenergia ry:n mielestä edistää hallituksen asettamia tavoitteita uusiutuvan energiankäytön ja omavaraisuuden kasvattamiselle, tuontiöljyn ja kivihiilen käytön vähentämiselle sekä liikenteen uusiutuvien polttoaineiden käytön lisäämiselle.


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

67

Energiaturpeen tuotanto jäi viime vuodesta

S

yyskuun otolliset säät eivät muuttaneet sitä, että energia- turpeen tuotanto jäi tänä vuonna ennätyksellisen alhaiseksi.

Bioenergia ry:n turvetuotantokyselyn mukaan jyrsin- ja palaturvetta tuotettiin aumoihin 9,42 milj. m3 ja erilaisia ympäristöturpeita kasvualustoiksi, kuivikkeiksi, kompostointiin ja maanparannukseen 1,42 milj. m3. Kaikki turvetuotteet ovat varsin hyvälaatuisia pääosin alkukesän suotuisien tuotanto-olosuhteiden ansiosta. Kosteusmääritykset ja aumamittaukset ovat vielä osittain kesken, mutta alustavan arvion mukaan energiaturpeiden energiasisältö on 8,4 TWh. Lopullinen turve-energian määrä selviää lokakuun aikana ja julkistetaan 24.10.2016 Bioenergiapäivässä Tampereella. Turvetuotantokauden 2016 energiaturpeen tuotanto jäi alhaisimmaksi sitten vuoden 1998. Vuonna 2015 tuotettiin energiaturvetta 10,94 milj. m3 (9,74 TWh). Ympäristöturpeen osalta tilanne on vähän parempi kuin viime vuonna, jolloin ympäristöturpeiden tuotanto jäi 1,15 milj. m3:iin.

Syyskuun otolliset säätkään eivät muuttaneet sitä, että energiaturpeen tuotanto jäi tänä vuonna ennätyksellisen alhaiseksi. Jyrsin- ja palaturvetta tuotettiin aumoihin 9,42 milj. m3 ja erilaisia ympäristöturpeita kasvualustoiksi, kuivikkeiksi, kompostointiin ja maanparannukseen 1,42 milj. m3.


METSÄALAN AMMATTILEHTI monipuolisesti kaikenlaiset pinnoituskohteet: lavat, säiliöt, kauhat, altaat, katot, lattiat

markkinoiden liukkain ratkaisu materiaalin tarttumisen tai kiinnijäätymisen estämiseen lavoihin polyureapinnoitteella!

BOO KK

CE

2-komponentti polyureapinnoitus suojaa kosteudelta ja kulutukselta. Lisäksi sillä on korkea kemikaalikesto.

TY

Liukkaus - Korkea iskunkestävyys - Hidastaa kiinnijäätymistä

K ÄY

ainutlaatuiset ominaisuudet

KISS A

Kuumaruiskutettu polyureapinnoite on liukas, iskunkestävä, likaahylkivä ja saumaton pinta. Useat käyttökohteet mm. hake-, turve-, rikaste-, sora- ja murskelavat, lumilavat ja säiliöt.

ÄÄ

M ÄSSÄ

FA

monipuoliset kohteet Pinnoitetut lavat ja kauhat ovat niin kestäviä, että ne soveltuvat myös mm. hakkeen, turpeen, soran ja murskeen käsittelyyn. Lumilavojen polyurearuiskutus ehkäisee lumen ja jään tarttumista. Polyurea soveltuu myös ihanteellisesti säiliöihin, lattioille ja katoille.

turvallinen ja sujuva työ Materiaali irtoaa helposti ja ehkäisee vaaratilanteita, joita aiheutuu esim. kun kiinnijäänyttä materiaalia joudutaan irrottamaan lapiolla.

ammattitaidolla ja kustannustehokkaasti polyureapinnoitukset tekee

soita: 040 5511 018 info@pinnoitusratkaisut.fi kuvia: www.pinnoitusratkaisut.fi toimipisteemme sijaitsee turussa.


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

69

Päästökauppakompensaatiolla taistellaan ilmastonmuutosta vastaan

E

ri maissa sijaitsevat tehtaat kilpailevat keskenään siitä, minne tuotanto sijoittuu. Kilpailua käydään myös yritysten eri maissa sijaitsevien yksiköiden välillä. Energiakustannukset ovat yksi merkittävä tekijä vertailtaessa energiavaltaisen teollisuuden eri maissa kohtaamia kustannuksia. Oleellinen osa teollisuuden maksamista energiakustannuksista on johtunut EU:n päästökauppajärjestelmästä, jolla taistellaan ilmastonmuutosta vastaan.

Lähes kaikki Suomessa toimivat metallinjalostusyritykset toimivat myös Ruotsissa ja Saksassa. Yrityksillä onkin näin sentilleen tarkka tieto niin sähkön hinnasta kuin verotuksestakin. Pöyryn Metsäteollisuudelle tekemässä tutkimuksessa todetaan että energiapoliittisilla ohjauskeinoilla on merkittävä vaikutus metsäteollisuuden energiakustannuksiin Euroopassa. Eri maissa sijaitsevat tehtaat kilpailevat keskenään siitä, minne tuotanto sijoittuu. Kilpailu on jokapäiväistä myös yritysten eri maissa sijaitsevien yksiköiden välillä. Energiakustannukset ovat yksi merkittävä tekijä vertailtaessa energiavaltaisen teollisuuden eri maissa kohtaamia kustannuksia. Suomen kilpailukykyä rasittavat lisäksi pitkät kuljetusetäisyydet verrattuna keskellä päämarkkina-alueita sijaitseviin keskieurooppalaisiin tehtaisiin.

Suomessa toimivat metallinjalostusyritykset vahvistavat Pöyryn tutkimustulokset

Tismalleen sama pätee metallien jalostajien toimintaan. Eri EU-maissa on käytössä erilaisia energiapolitiikan ohjauskeinoja, joilla parannetaan kussakin maassa sijaitsevan teollisuuden kilpailukykyä. Keskeisimmät näistä ovat teollisuuden energia-

Energiakustannukset ovat yksi merkittävä tekijä vertailtaessa energiavaltaisen teollisuuden eri maissa kohtaamia kustannuksia. Suomen kilpailukykyä rasittavat lisäksi pitkät kuljetusetäisyydet verrattuna keskellä päämarkkina-alueita sijaitseviin keskieurooppalaisiin tehtaisiin.

verohuojennukset ja päästökauppakompensaatio. Sähkön ja polttoaineiden kokonaiskustannukset ovat Suomessa tällä hetkellä samalla tasolla tai korkeammat kuin monissa keskeisissä kilpailijamaissa Euroopassa. EU:n toteuttaessa sähkömarkkinoiden harmonisointia KeskiEuroopassa sähkön markkinahinnat voivan kehittyä jatkossa kilpailijamaiden hyväksi, jolloin suomalaisten tehtaiden asema heikkenee entisestään. Energiaveronpalautuksen poistaminen teollisuudelta nostaisi sähkön ja polttoaineiden hankintakustannuksia merkittävästi. Energian hinta nousisi tällöin huomattavasti korkeammaksi verrattuna moneen keskeiseen kilpailijamaahamme. Pöyryn selvityksen mukaan tällä on väistämättä vaikutuksia suomalaisten tehtaiden kannattavuuteen ja kilpailukykyyn kansainvälisillä markkinoilla. - Päästökauppa ja siihen kuu-

luva epäsuorien kustannusten kompensaatio on keskeinen Euroopan unionin ilmastopolitiikan ohjauskeino, jolla pyritään kasvihuonepäästöjen alentamiseen, Metallinjalostajat ry:n toimitusjohtaja Kimmo Järvinen painottaa. Niin kauan kuin eurooppalaisten toimijoiden globaaleihin kilpailijoihin ei kohdistu päästökaupasta aiheutuvaa lisäkustannusrasitusta, uudet tuotannolliset investoinnit kohdentuvat EU:n ulkopuolisiin maihin kuten terästeollisuudessa on tapahtunut jo usean vuoden ajan. Samalla kun EU:n terästuotanto on kutistunut vuosittain, EU:n ulkopuolelle on investoitu uuteen kapasiteettiin miljardeja euroja ja esimerkiksi ruostumattoman teräksen tuonti on kasvanut lähes 30 %:n kokonaiskysynnästä. Jotta Suomen teollisuus ei menettäisi kilpailukykyään myös EU-alueella, on Suomessa otettava käyttöön päästökauppa-

kompensaatio. 28 päivänä toukokuuta 2015 julkistetun pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman mukaisesti Suomessa otetaan käyttöön päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatio-ohjelma. Hallitusohjelman mukaan kompensaatio rahoitetaan päästöoikeuksien huutokauppatuloilla. Tuen kokonaismäärä ei saisi ylittää päästöoikeuksien huutokauppatulojen määrää. Pääministeri Juha Sipilän hallitus on linjannut, että tukiohjelman suuruus mitoitetaan 50 prosenttiin valtiontukisuuntaviivojen mukaisesta sallitusta enimmäistuesta. Näin ollen kansallisen ohjelman tuki-intensiteetit olisivat 40 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista vuosina 2016-2018 ja 37,5 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista vuosina 2019-2020. Hallituksen esityksen mukaan kompensaation määrä olisi vuosille 2017, 2018 ja 2019 noin 43 miljoonaa euroa vuodessa, vuon-

na 2020 noin 46 miljoonaa euroa ja vuonna 2021 noin 56 miljoonaa euroa. Kompensaatio on vain puolet EU:n sallimasta maksimikompensaatiosta, mitä ei voi pitää riittävänä ottaen huomioon energiaintensiivisen teollisuuden merkityksen Suomen viennille ja kansantaloudelle. Suomessa kompensaatioon oikeutettujen toimialojen osuus on yli kaksi prosenttia kansantuotteesta ja noin 16 prosenttia teollisuuden arvonlisäyksestä. Osuudet ovat EU-maiden suurimmat ja siksi päästökauppakompensaatio pitäisi meillä olla täysimääräinen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

70

RISUPAKETTI

HS Tekniikka Oy:n Harri Sorvoja (oik.) ja HSY:n jätteenjalostuksen ja loppusijoittelun toimintovastaava Hannu Juntunen ovat tyytyväisiä vesierottimella saavutettuihin tuloksiin.

Vesierottimesta hyviä kokemuksia haastavien materiaalien erottelussa

H

S Teknikka Oy on kehittänyt vuodesta 2013 lähtien edis- tyksellistä vesierotinta ja vuoden 2016 aikana sarjatuotantoon valmis laite on ollut asiakkailla vuokrakäytössä hyvin erilaisissa tehtävissä.

Tela-alustaista konttiin rakennettua, vesitilavuudeltaan 10 kuution vesierotinta on jo hyödynnetty menestyksekkäästi mm. metsäteollisuudessa kantokasojen pohjien käsittelyssä ja jätelaitoksilla erilaisten rejektien erottelussa. Erottimen pitkät kuljettimet mahdollistavat yli 4,5 metrin kasakorkeudet. - Vesierotin on kustannustehokas ratkaisu monenlaisten materiaalien erotteluun, joiden ominaispainossa on eroa. Kellutukseen ja virtaukseen perustuvalla vesierottimellamme pystytään erottelemaan myös esimerkiksi painava uppoava puu erilleen kiviaineesta yhdessä työvaiheessa seulonnan yhteydessä. Se on ainutlaatuinen ominaisuus, ilmoittaa HS Tekniikka Oy:n Harri Sorvoja.

Hyviä tuloksia rakennusjätteen käsittelyssä

Lokakuun lopulla HS Teknii-

HS Tekniikka Oy:n HS Rent -vuokrakonepalvelun kalustosta löytyy myös edistyksellinen tela-alustainen vesierotin. Perusteellinen käyttöönottokoulutus ja tuotannon ylösajo kuuluu HS Rentin vuokrapalveluun.

kan vesierotin oli vuokrakäytössä HSY:llä Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa Espoossa, jossa tehdään biojätteen käsittely, jätevoimalan tuhkan ja kuonan käsittely, kaatopaikkakaasun keräys ja hyödyntäminen, pilaantuneen maan käsittely, kaatopaikkakäsittely ja loppusijoitus. Lisäksi palveluun kuuluu

Sortti-asema henkilö- ja pakettiautoille. Mittakaavasta kertoo se keskus vastaanotti vuonna 2015 esimerkiksi jätettä ja maa-ainesta yhteensä noin 313 000 tonnia ja biojätettä noin 53 000 tonnia. - Ämmässuolle tulee pääkaupunkiseudun alueelta suuria määriä paljon muutakin jätemateriaalia, kuten rakennusjätettä.

Sen lajittelusta jää rejektiä mitä on vaikea käsitellä koneellisesti tehokkaasti ja taloudellisesti kannattavasti. Vuoden 2016 alusta astuneiden uusien määräysten mukaan kyseinen rejekti joudutaan jatkokäsittelemään niin että se voidaan loppusijoittaa kaatopaikalle (TOC-arvon oltava alle 10) ja hyödyntää

energiantuottoon, opastaa HSY:n jätteenjalostuksen ja loppusijoittelun toimintovastaava Hannu Juntunen. Rakennusjätteestä syntyvää rejektiä on käsitelty nyt onnistuneesti HS Tekniikan vesierottimella. - Rejekti ajetaan ensin murskaimen läpi Keestrack Frontier seulalle, mikä poistaa materiaalista energiajakeen ja hienoaineksen sekä siirtää vesierottimelle jätteensekaisen välijakeen johon materiaalissa oleva kiviaines (kiveä, betonia, kaakelia, lasia ym.) on rikastunut. Linjastosta menee tunnissa läpi yhteensä noin 35 tonnia materiaalia, kertoo Harri Sorvoja. Vesierottimella on päästy hyvään tulokseen haasteellisen rejektin käsittelyssä. - Ajoimme rejektiä ensimmäisen kerran loppukesästä ja nyt lokakuussa suuremmalla volyymilla. Saadut tulokset ovat erittäin hyviä ja rejekti pystytään käsittelemään taloudellisesti kannattavasti. Vesierottelun tuloksena syntyvä kiviaines sijoitetaan kaatopaikan rakenteeseen ja polttoon kelpaava materiaali toimitetaan Vantaan Energian jätevoimalaitokseen, sanoo Juntunen.


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

71

Omavaraisuus ei tuontihakkeella kasva

On väärin ja varsin hämmentävää, että tuontipuun lasketaan kasvattavan omavaraisuuttamme, totesi puheenjohtaja Asko Piirainen Koneyrittäjien liittokokouksen avajaisissa Seinäjoella.

Rakennusjätteestä syntyvää rejektiä on vaikea käsitellä tehokkaasti ja taloudellisesti kannattavasti.

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee energia- ja ilmastostrategiaa hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti; omavaraisuutta ja uusiutuvan energian osuutta pyritään lisäämään. Strategian valmistelussa on linjattu, että omavaraisuusastetta laskettaessa uusiutuvasta energiasta ei vähennetä tuontipuun puruja, kuoria ja mustalipeää eikä polttoon menevää tuontihaketta. Sekä tuontihake että energiakäyttöön päätyvä osuus tuontipuusta muuttuu tilastoissa siis kotimaiseksi, uusiutuvaksi energiaksi ja samalla niiden lasketaan lisäävän omavaraisuusastettamme. - Vaikka kyse on hallitusohjelman mukaisten poliittisten ta-

Ilmastopolitiikassa keskityttävä irtautumiseen fossiilitaloudesta

E Vesierottimella ylikkeestä erottuu kivi, betoni, kaakeli, lasi ym. mikä sijoitetaan kaatopaikan rakenteeseen.

Vesierottimella syntyvä polttoon kelpaava materiaali hyödynnetään jätevoimalaitoksessa.

Ämmässuolla kotitalousjätettä paalataan suuria määriä HS Tekniikan toimittamalla Flexus -paalaimella.

U:n ja Suomen ilmastopolitiikan fokus tulisi pitää fossiilis- ten polttoaineiden käytön vähentämisessä. Metsien kasvusta suuri osa niin Suomessa kuin koko EU:ssakin jää metsiin ja sitoo ilmakehästä hiilidioksidia. Bioenergialla on suuri merkitys uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamisessa ja energian huoltovarmuuden kannalta. Uusiutuvan energian käytöllä on Euroopassa keskeinen rooli pyrittäessä energia- ja ilmastotavoitteisiin. EU:lla on vielä matkaa tavoitteisiinsa lisätä uusiutuvan energian käyttöä: koko EU:n tasolla uusiutuvan energian määrä oli 16 % vuonna 2014 loppuenergiankäytöstä, kun tavoite on 20 % vuodelle 2020 ja 27 % vuodelle 2030. Samalla bioenergian kestävyys on nostettu keskustelujen keskiöön. Euroopan komissio teki heinäkuussa 2016 ehdotuksen metsiä koskevasta ilmastopolitiikasta, jolla voi olla merkittäviä vaikutuksia Suomeen. Joulukuussa komissiolta odotetaan ehdotusta kiinteää ja kaasumaista biomassaa koskevista kestävyyskriteereistä. - Ilmastopolitiikassa tulisi nähdä kaikki Suomen metsät puilta ja katsoa pitkän aikavälin kehitystä - myös kansantalouden kannalta. On hyvä, että bioenergian kestävyys varmistetaan ja että saamme yhtenäisen tulkinnan kestävyyden pelisäännöistä

voitteiden toteuttamisesta, ei ole mitenkään kestävästi kansalaisille perusteltavissa tällaisten tilastotemppujen käyttö. Ei mitenkään, painotti Piirainen. Tuontipuun laskemista omavaraisuutta lisääväksi perustellaan tilastoinnin vaikeudella. Koneyrittäjät esittävät, että suoraan energiakäyttöön tuotavan puun tilastointia on kehitettävä ja tuontipuun osuus energiaomavaraisuuslaskennassa on selvitettävä. Se on kirjoitettava auki energia- ja ilmastostrategiaan, muutoin perusta omavaraisuuden arviointiin ja sen kehittämiseen notkuu. Omavaraisuuden näennäinen kasvattaminen tuontipuulla ja esimerkiksi venäläisellä metsähakkeella ei ole kestävää. Kotimaisen puun käyttö lisää omavaraisuutta, tuontipuun ei. - Kaikella kunnioituksella mahdollisiin tilastointivaikeuksiin nähden, olisi suotavaa, että tässä kunnioitettaisiin Pariisin rauhansopimuksen mukaista rajalinjaa, latasi Piirainen.

Euroopan unionissa. Samoin on tärkeää, että ilmastopolitiikka huolehtii metsiin sidotun hiilidioksidin määrän pitkäjänteisestä kasvattamisesta. Ilmastopolitiikan fokuksen tulisi - etenkin Suomen olosuhteissa - silti pysyä fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämisessä, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka. Alkuvuonna 2016 Suomen energiankäytöstä vielä 37 % perustui fossiilisiin polttoaineisiin (Tilastok). Puun osuus oli 27 %. - Bioenergian määrä ja metsäteollisuuden vienti on pystytty Suomessa kaksinkertaistamaan vuodesta 1990 ja silti sitomaan ilmakehästä 585 miljoonaa tonnia hiilidioksidia - mikä vastaa Suomen kymmenen vuoden päästöjä. Se on hyvä muistaa, kun EU:sta tulevia vaatimuksia arvioidaan, Laurikka jatkaa. Suomi on kokoon suhteutettuna EU:n kolmanneksi suurin uusiutuvan energian käyttäjä: v. 2014 Suomessa bioenergian ja uusiutuvien jätteiden osuus uusiutuvan energian kokonaistuotannosta oli lähes 88 %, kun EU:n keskiarvo on 63 %. Melkein kaikkialla EU:ssa uusiutuvan energian käyttö nojaa merkittävästi bioenergiaan. Suomen lisäksi 11 jäsenmaassa osuus oli yli 70 %. Vain 6 jäsenmaassa osuus oli alle 50 %. Bioenergia on Euroopassa dominoiva uusiutuvan energian muoto etenkin lämmityksessä ja liikenteessä. Se parantaa merkittävästi myös työllisyyttä ja energian huoltovarmuutta, sillä tuonnin osuus Euroopassa käytettävästä biomassasta on vain 4,4 %.


72

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RISUPAKETTI

Vermeerin uusi Euroopan varaosakeskus parantaa asiakaspalvelua entisestään

Elokuussa 2016 otettiin käyttöön uusi EMEA-alueiden Vermeer -varaosakeskus Hollannissa Roosendaalissa, minkä operoinnista vastaa logistiikkapalveluihin erikoistunut CEVA Logistics. Uusi varaosakeskus tehostaa oleellisesti Vermeerin asiakaspalvelua Euroopassa.

A

merikkalainen, globaalisti toimiva työkonevalmistaja Vermeer vahvistaa entisestään toimintojaan Euroopassa. Elokuussa 2016 otettiin käyttöön uusi EMEA-alueiden Vermeer -varaosakeskus Hollannissa Roosendaalissa, minkä operoinnista vastaa logistiikkapalveluihin erikoistunut CEVA Logistics. Yrityksen käytössä on alan kehittyneimmät järjestelmät ja vankka kokemus varastopalveluista sekä logistiikasta.

- Uusi varaosakeskus tehostaa oleellisesti Vermeerin asiakaspalvelua Euroopassa ja helpottaa jälleenmyyjiemme toimintaa; pystymme nyt tarjoamaan osat Euroopan maihin jopa seuraavaksi päiväksi, sanoo Vermeerin EMEA-alueiden varaosatoiminnoista vastaava johtaja Ruben Coppoolse.

Uuden varaosavaraston vaikutukset näkyvät jo Suomessakin

Hollannin uusi varaosakeskus on integroitu Vermeerin Ameri-

kan keskusvarastojen toimintoihin ja sen kautta on tarkoitus toimittaa asiakkaille yli 250 000 varaosaa vuodessa. Käytännössä se tarkoittaa jopa 80 %:ia asiakkaiden tarvitsemista osista. - Uuden varaosakeskuksen toiminta on lähtenyt todella hienosti matkaan ja sen vaikutukset on huomattu Suomessakin heti aloituksesta lähtien. Varaosien toimitusnopeus ja toimitusten virheetön tarkkuus on uudella tasolla. Teemme keskuksesta kaksi tilausta viikossa ja jos on kiire niin saamme osat seuraavaksi päiväksi suoraan asiakkal-

le Suomessa. Lisäksi meillä on Helsingissä oma varaosavarasto mistä löytyy asiakkaidemme eniten tarvitsemia osia suoraan hyllystä, kertoo Several Oy:n Chris Wegelius. Suomessa on käytössä jo lähes 500 erilaista Vermeer -konetta kuten kantojyrsimiä, hakkureita, murskaimia, ketjukaivureita ja suuntaporia. - Uuden Euroopan varaosakeskuksen ansiosta pystymme palvelemaan jatkossa aiempaakin paremmin kasvavaa Vermeer -asiakaskuntaamme, lupaa Wegelius.

Koneita saa todella nopeilla toimitusajoilla

Vermeer panostaa vahvasti toimintoihinsa ja niinpä Euroopan keskuspaikasta Hollannista löytyy aiempaa laajemmin uudet koneet suoraan varastosta. - Varastossa on koko ajan mm. järeitä HG-murskaimia, joten toimitusajat suomalaisille asiakkaille ovat erittäin nopeat jopa vain 1,5 viikkoa. Eli meiltä saa uuden koneen vielä alkaneellekin lämmityskaudelle, ilmoittaa Several Oy:n Tero Tirkkonen.

Vermeer panostaa vahvasti toimintoihinsa ja niinpä Euroopan keskuspaikasta Hollannista löytyy aiempaa laajemmin uudet koneet suoraan varastosta. Varastossa on koko ajan mm. järeitä HG-murskaimia, joten toimitusajat suomalaisille asiakkaille ovat erittäin nopeat jopa vain 1,5 viikkoa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Arocs. Käytössä kuningas. Mercedes-Benz Arocsissa yhdistyvät poikkeuksellisella tavalla voima, kestävyys ja tehokkuus ja se on luotettava ammattilaisen valinta työmaalle ja kaukoliikenteeseen. Erittäin taloudellisen käytön lisäksi Mercedes-Benzin omalla PowerShift-tekniikalla varustettu vaihteisto takaa vaivattoman ajokokemuksen. Kun huomioon otetaan vielä erilaiset ajotilat ja lisätoiminnot, Arocs tarjoaa juuri sen, mitä käytännössä vaaditaan. Tutustu tarkemmin: www.mercedes-benz.fi/arocs www.facebook.com/MercedesBenzSuomiTrucks


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 75

Liikennekaari rakentuu Liikennekaaren ammattiliikenteen varaan toisen vaiheen

S

yyskuun lopulla esitellystä, kesällä 2018 voimaantule- vasta liikennekaaresta on SKAL:n ja sidosryhmien vaatimuksesta poistettu mahdollisuus harjoittaa tavaraliikennettä ilman liikennelupaa alle 10 000 euron vuotuisella liikevaihdolla.

Sen sijaan pakettiautokuljetusten liikennelupavaatimus korvautuu rekisteröintivelvoitteella ja alle 60 km/h traktorit vapautuvat tavaraliikenneluvasta. Liikennekaari-lakikokonaisuuden tavoitteena on hallituksen mukaan luoda digitaalinen liiketoimintaympäristö ja edistää

yrittäjyyttä. Trafi ryhtyy vastaamaan liikenteen luvista ja seuraamaan markkinoiden toimivuutta. Hallitus vakuuttaa, että liikennekaari edistää kilpailun tasapuolisuutta. Liikennekaari astuu voimaan kokonaisuudessaan 1.7.2018. Sen yksityiskohdissa on vielä hiottavaa. Hallituksen esitys annettiin eduskunnan käsittelyyn 22.9.

SKAL on tyytyväinen siitä, että alle 10 000 euron ei-ammattimainen toiminta poistui lakiesityksestä. Pakettiautojen vapauttaminen liikennelupavelvoitteesta on tutkittava huolella. Mikäli liikennelupa korvautuu rekisterivelvoitteella, on varmis-

tettava - aivan kuten takseillakin - että toimijat ovat hyvämaineisia, vakavaraisia ja niillä on tosiasiallinen toimipaikka Suomessa. Lisäksi kuljetuskalusto on rekisteröitävä Suomeen. Muuten markkinoiden tasapuolisuus ja samalla hallituksen hyvät tavoitteet vaarantuvat. Kuljetusmarkkinoiden tasapuolisuuden kannalta myös alle 60 km/h traktoreilta tulee edellyttää liikennelupa. Lupavapautus on omiaan lisäämään traktoreiden määrää tieliikenteessä sellaisissakin kuljetustehtävissä, joissa kuorma-auto olisi liikenneturvallisempi ja ympäristöystävällisempi vaihtoehto.

Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä väheni vuoden toisella neljänneksellä

V

uoden 2016 toisella neljänneksellä kuorma-autoilla kuljetet- tiin tavaroita 61 miljoonaa tonnia, mikä oli 3 % vähemmän kuin edeltävän vuoden vastaavalla neljänneksellä.

Maa-ainesten kuljetettu määrä väheni 19 % ja muiden kuin maa ainesten kuljetettu määrä kasvoi 7 % verrattuna edeltävän vuoden

vastaavaan neljännekseen. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilastosta. Vuoden 2016 toisella neljänneksellä kuorma-autojen kuljetussuorite oli 5,7 miljardia tonnikilometriä, mikä oli 21 % enemmän kuin edeltävän vuoden vastaavalla neljänneksellä. Kuljetussuoritteista 94 % ajettiin ammattimaisessa liikenteessä ja

6 % yksityisessä liikenteessä. Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilaston tiedot kerätään neljännesvuosittain otostutkimuksella kuorma-autojen haltijoilta. Kuljetettu tavaramäärä on kuorma-autoihin lastatun tavaran paino tonneina. Tonnikilometri kuvaa kuljetustyön määrää ja se lasketaan tavaramäärän ja kuljetusmatkan tulona.

Lähde: Tilastokeskus

valmistelu alkanut Liikennekaari valmistellaan avoimesti ja vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa.

L

iikennemarkkinoiden sääntely kootaan yhtenäiseksi laiksi, liikennekaareksi. Liikennekaari toteutetaan kolmessa vaiheessa sen sisällöllisen laaja-alaisuuden takia. Ensimmäinen vaihe annettiin eduskunnan käsittelyyn 22. syyskuuta. Siinä esitetyt muutokset kohdistuvat pääosin tieliikenteen sääntelyyn. Liikenne- ja viestintäministeriö on aloittanut liikennekaaren toisen vaiheen valmistelun. Toisessa vaiheessa liikennekaareen kootaan lento-, meri- ja raideliikenteen markkinoita ja kuljetuspalveluja koskevat säädökset. Tarkoituksena on, että nämä

säädökset muodostavat johdonmukaisen kokonaisuuden ensimmäisessä vaiheessa liikennekaareen sisällytettyjen tieliikennettä koskevien säädösten kanssa. Lisäksi kuljetusalan ammattipätevyyssääntelyä uudistetaan laajemmin. Toisessa vaiheessa parannetaan edelleen edellytyksiä liikenteen palveluiden digitalisoimiseksi ja tiedon hyödyntämiseksi. Liikennekaari valmistellaan avoimesti ja vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. Liikennekaarella toteutetaan hallituksen kärkihankkeita digitaalisen kasvuympäristön rakentamiseksi sekä säädösten sujuvoittamiseksi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

MARKKINOIDEN TALOUDELLISIN JA KESTÄVIN PUUAUTO

MYYNNIN YHTEYSTIEDOT JA LISÄTIETOA

WWW.SISUAUTO.COM AJANKOHTAISIMMAT SISU-UUTISET MYÖS FACEBOOKISSA


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 77

Painavat kuorma-autot parantaneet kuljetusten energiatehokkuutta

Suomalaiset kuljetusyrittäjät ovat ottaneet nopeasti hyötykäyttöön lokakuussa 2013 voimaan tulleet kuorma-autojen mitta- ja massarajojen muutokset. Painavien kuorma-autojen, robottiautokokeilujen ja liikenne palveluna -ideoiden myötä Suomi nähdään liikennealan innovaattorina.

V

uonna 2013 Suomessa sallitut, jopa 76 tonnia pai- navat kuorma-autot vähensivät ajokilometrejä kolme prosenttia ja hiilidioksidipäästöjä neljä prosenttia. Liikenteen tutkimuskeskus Vernen tutkimuksen mukaan tiekuljetuskustannukset pienenivät 58 miljoonaa euroa. Suomalaiset kuljetusyrittäjät ovat ottaneet nopeasti hyötykäyttöön lokakuussa 2013 voimaan tulleet kuorma-autojen mitta- ja massarajojen muutokset. Heti vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä lakimuutoksen mahdollistamat kuljetukset yli 60 tonnin kokonaispainolla muodostivat noin viidenneksen kuorma-autojen kuljetuskapasiteetista. Vuoden 2014 aikana osuus vakiintui lähelle 40 prosenttia. - Kuorma-autokuljetusten

keskikuorma on noussut jopa kolme tonnia, kertoo tutkimusta johtanut apulaisprofessori Heikki Liimatainen Liikenteen tutkimuskeskus Vernestä.

Dieseliä 24 miljoonaa litraa vähemmän

Kuormien kasvun taustalla on siirtymä 7-akselisista kuormaautoista 8- ja 9-akselisiin, joilla kuormien kokoa saadaan kasvatettua. Kasvaneet kuormat vähensivät kuorma-autojen ajoja 47 miljoonalla kilometrillä vuonna 2015, mikä on noin kolme prosenttia kaikista kuormaautoilla ajetuista kilometreistä. Dieseliä säästyi noin 24 miljoonaa litraa, mikä vastaa noin 0,07 miljoonan tonnin kasvihuonekaasupäästöjen vähenemää. - Polttoaineen säästö on tietysti selvää rahaa kuljetusyrityksille ja kun tähän lisätään muut säästyneet kustannukset, kuljetuskustannukset ovat 58 miljoonaa euroa pienemmät kuin ilman

massarajojen nostoa, Liimatainen arvioi. Hyödyt ovat kuitenkin selvästi pienemmät kuin ennen muutosta arvioitiin. - Ennen asetusmuutosta Liikennevirasto ja me arvioimme hyötyjen olevan enintään noin 160 miljoonaa euroa vuodessa. Liikenneviraston arvioissa hyödyt olivat vähintään 80 miljoonaa euroa vuodessa. Nyt näyttää, että ihan sille tasolle ei päästä, tutkija Lasse Nykänen huomauttaa. Hyödyt ovat kuitenkin suuremmat kuin arvioitu investointitarve siltojen ja teiden rakenteiden vahvistamiseksi painavia kuorma-autoja kestäviksi.

Suomi nähdään liikennealan edelläkävijänä

Muualla Euroopassa käydään keskustelua 60 tonnia painavien täysperävaunuyhdistelmien sallimisesta, joten Suomen kokemuksista ollaan hyvin kiinnos-

tuneita. Tutkimuksen tulokset julkaistiin syyskuun lopussa vihreän logistiikan tutkimusseminaarissa Napolissa. - Painavien kuorma-autojen, robottiautokokeilujen ja liikenne palveluna -ideoiden myötä Suomi nähdään liikennealan inno-

vaattorina. Tutkimustiedolle on runsaasti kysyntää maailmalla, joten alan tutkimukseen tarvitaan lisää resursseja Suomessa, Liimatainen peräänkuuluttaa.


78 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

SKAL Kuljetusbarometri 3/2016:

Toimialan näkymät kääntymässä myötäiseen - merkittävää kasvunvaraa sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä

K

uljetusyritysten talous kehittyi suotuisasti kesäkauden aikana, kertoo SKAL Kuljetusbarometri. Liikevaihdon ja kannattavuuden kehitystä ennustavat viisarit asettuivat plussan puolelle. Kysynnän ajurina toimi edelleen eteläisen Suomen infrarakennusbuumi. Kuljetusyritysten liiketoimintaa helpottavien, automatisoitujen prosessien ja seurantajärjestelmien hyödyntämisessä löytyi runsaasti kehitettävää. Helppokäyttöisille sähköisille sovelluksille olisi kysyntää. Joka neljäs kuljetusyritys (26 %) kuljetti kesän aikana enemmän tavaraa kuin keväällä sekä tonneina että ajosuoritteena (km/ kk). Kilometrejä kertyi melko tasaisesti koko maassa ja eri kuljetuslajeissa. Pääkaupunkiseudun kuljetuksia kuten KeskiPasilan työmaata hoitamaan saapui kalustoa maakunnista asti. Ruuhka-Suomen infrahankkeissa kuljetettiin monipuolisesti massatavaraa, kappaletavaraa ja maa-aineksia. Myös näihin kuljetuslajeihin liittyvä liikevaihto oli kehittynyt varsin suotuisasti kesän aikana ympäri Suomea. Liiketoiminnan kannattavuus kehittyi maltillisemmin. Kalus-

Kuljetusyritysten kannattavuus kehittyi suotuisasti kesäkauden aikana, kertoo SKAL Kuljetusbarometri. Kysynnän ajurina toimi edelleen eteläisen Suomen infrarakennusbuumi. Pääkaupunkiseudun kuljetuksia kuten Keski-Pasilan työmaata hoitamaan saapui kalustoa maakunnista asti. Kuva Pasilasta Triplan työmaalta.

ton runsaalla tarjonnalla on katteisiin laskeva vaikutus, vaikka kysyntä olisi korkea. Ympäristöja säiliökuljetukset olivat nosteessa. Liikevaihtoaan paransi

55 prosenttia ympäristökuljetusten ja 52 prosenttia säiliöliikenteen harjoittajista. Joka kolmas säiliöliikennöitsijä paransi kannattavuuttaan. Ajosuorite kehittyi heikoimmin tukki- ja kuitupuutavaran sekä ulkomaan kuljetuksissa. Ulkomaan kuljetusten kesäinen alamäki myötäili Tullin tilastoja: Suomen tavaraviennin arvo laski heinäkuussa 13 prosenttia ja tuonnin arvo 8 prosenttia viime vuotisesta.

Sähköisissä järjestelmissä kasvunvaraa

Kuljetusyritysten digitaalisissa valmiuksissa on kyselyn perusteella parannettavaa. Alle puolella (43 %) vastanneista kuljetustilauksen sähköinen vastaanottaminen kuului tavanomaisiin käytäntöihin yrityksessä. Joka kuudes vastaanotti tilauksia sähköisesti satunnaisesti tai harvoin, noin kolmannes ei lainkaan. Runsas kolmannes (35 %) välitti kuljetustilauksia ajoneuvoon jatkuvasti ja runsas viidennes (22 %) harvemmin. Sähköisiä rahtikirjoja käytti kolmannes yrityksistä. Noin viidennes vastanneista seurasi säännöllisesti kuljettajien ajotapaa ja analysoi ajopiirturitietoja sähköisesti. Kyselyn perusteella liiketoimintaa pyöritetään kuljetusyrityksissä pitkälti perinteisin työkaluin. Sähköiset laskutusratkai-

sut oli otettu parhaiten käyttöön; 40 prosenttia vastanneista hyödynsi niitä jatkuvasti, 23 prosenttia satunnaisesti. Sähköinen taloushallintaratkaisu oli käytössä alle puolella yrityksistä, ja vain runsaalla neljänneksellä käyttö oli jatkuvaa. Joka viides käytti verkkosivuja tai sosiaalista mediaa palveluidensa markkinointiin jatkuvasti ja yhtä moni satunnaisesti. Sähköiset markkinointialustat puuttuivat kokonaan keinovalikoimasta 46 prosentilla vastanneista. Yritysten ensisijaiseksi päätelaitteeksi oli noussut älypuhelin, jota hyödynsi 87 prosenttia vastanneista. Pöytäkonetta ja kannettavaa käytti yhtä moni eli 76 prosenttia. Tabletti oli käytössä kahdella kolmesta. Kolmannes vastanneista piti kuljetusten hiilijalanjäljen mittaamista ajankohtaisena yrityksessään. Puolet kuljetusyrittäjistä olisi kiinnostunut mittauttamaan ajoneuvokohtaisen hiilijalanjäljen vuositasolla. Harva kuljetusyrittäjä, 6 prosenttia vastanneista, näki päästöseurannan lisäarvotekijänä yritykselleen. Tulosten valossa kuljetusyritykset alihyödyntävät kaikenlaisia liiketoimintaa helpottavia, automatisoituja prosesseja ja seurantajärjestelmiä. Vapaasanaisen palautteen perusteella ratkaisuja pidetään kalliina ja

hankalina käyttöönottaa, eikä saatavilla olevia järjestelmiä tunneta riittävästi. Järjestelmiä pidetään myös epäluotettavina ja keskenään huonosti yhteensopivina. Sen sijaan sähköinen rahtikirja ja tilausjärjestelmät herättivät kiinnostusta. Luotettaville, keskenään yhteensopiville sähköisille järjestelmille olisi kova kysyntä.

Automaattinen eCall -hätäpuhelujärjestelmä kiinnosti

Yli puolet kuljetusyrittäjistä suhtautui kuorma-autoihin asennettavaan eCall -laitteeseen myönteisesti ja kuudennes kielteisesti. Vajaa puolet olisi valmis avaamaan lastitiedot viranomaiselle onnettomuustilanteessa varmasti ja kolmannes mahdollisesti. Vain neljä prosenttia suhtautui lastitietojen luovuttamiseen kielteisesti. Järjestelmä välittää onnettomuustilanteessa hätäkeskukseen automaattisesti tiedon onnettomuuspaikasta ja auton suunnasta sekä avaa auton ja hätäkeskuksen välille puhe- ja viestiyhteyden. Laitteen asennus tulee pakolliseksi uusiin tyyppihyväksyttyihin henkilö- ja pakettiautoihin keväällä 2018.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 79

DLK PRO tiedonsiirtoavaimet kortinlukijalla - Ammattiautoilijan työkalut kaikille digipiirtureille VDO:n uudet värinäytölliset DLK Pro tiedonsiirtoavaimet tekevät digipiirturitietojen lakisääteisistä latauksista ja tallennuksista vaivatonta ja huoletonta. Kuljettajakorttitietojen luku voidaan tehdä helposti suoraan tiedonsiirtoavaimeen sen integroidulla kortinlukijalla.

DLK Pro tiedonsiirtoavaimien ominaisuudet • Lainmukaisten latausten hallinta. DLK Pro Download Key

• Kuljettajakortit voidaan ladata suoraan avaimeen integroidulla kortinlukijalla. • Latauksia ja asetuksia voi selata avaimen 2,2” TFT-näytöllä. • Latausmuistutustoiminto varmistaa lainmukaiset latausajat. • Suomen lisäksi useita eri kielivaihtoehtoja. • Varmuuskopiointi tietokoneelle tai erilliselle SD-muistikortille. • Heti käyttövalmis ilman tietokoneasennuksia. • Automaattinen ohjelmapäivitys tietokoneella.

DLK Pro TIS-Compact

• TIS-Compact versiossa lisäksi digipiirturi- ja kuljettajakorttitiedostojen analysointi ja tulostaminen tietokoneella (Windows).

Maahantuoja:

Lisätietoja: www.kaha.fi/dtco

Kuljetusyritysten riskiluokitus on tasapuolinen kaikille E Rikkomukset arvotetaan neliportaisella asteikolla rikkeiden vakavuuden mukaan. Riketiheys lasketaan yrityksen käyttämien kuljettajien suhteessa, minkä perusteella yritykselle annetaan riskiluokitus.

U-maissa vuoden 2017 alusta voimaan tulevan kuljetusyri- tysten riskiluokitusjärjestelmän tarkoituksena on tuottaa oikeudenmukaista tietoa, joka palvelee tilaajien lisäksi myös vastuullisia kuljetusyrityksiä.

Yritysten saamaan riskiluokitukseen vaikuttavat kuljetustoiminnan kannalta olennaiset rikkomukset. Järjestelmä antaa nopeasti tietoa mm. tuottamuksellisesti ja tarkoituksellisesti säädöksiä rikkovista yrityksistä. Riskiluokitus annetaan kaikille kuljetusyrityksille kerran kalenterivuodessa. Jos rikkeitä ei ole, on riskiluokitus nolla. Jos kuljetusyrityksen rikekertymä on suuri, lupaviranomainen ottaa yrityksen hyvämaineisuuden tarkasteluun. - Kannattaa muistaa, että yksittäisen rikkomuksen painoarvo järjestelmässä on pieni. Yrityksen riskiluokitus painottuu suhteelliseen rikkomusten määrään ja sen avulla pystytään seuraamaan entistä paremmin lainsäädäntöä systemaattisesti rikkovia yrityksiä ja tarvittaessa ottamaan yrityksen hyvämaineisuus uu-

Tiedot liikkuvat sutjakkaasti maasta toiseen

Yritysten saamaan riskiluokitukseen vaikuttavat kuljetustoiminnan kannalta olennaiset rikkomukset. Riskiluokitus annetaan kaikille kuljetusyrityksille kerran kalenterivuodessa.

delleentarkastelun kohteeksi. Hyvämaineisuus on yksi liikenneluvan myöntämisen edellytyksistä, joten sen mahdollinen menettäminen voi johtaa myös liikenneluvan menettämiseen, muistuttaa kehityspäällikkö Trafin Mikko Västilä. Riskiluokitukseen vaikuttavia asioita ovat rikkeet, jotka koskevat: - ajo- ja lepoaikasäädöksiä työn järjestämistä - ajopiirturilaitetta ja sen ma-

nipulointia - yrityksen tietojen esittämisvelvollisuutta - ylikuormausta - ajoneuvojen pituutta ja leveyttä - ajoneuvojen liikennekelpoisuutta - kuljettajan koulutusta - vaarallisten aineiden kuljetusta - liikenneluvan varaista toimintaa - eläinkuljetuksia

Trafi tulee toimimaan järjestelmän kansallisena yhteyspisteenä Suomessa. Käytännössä rikkeiden kokoaminen tehdään viranomaisyhteistyössä ja yrityksen sijoittautumisjäsenvaltion liikennelupaviranomainen tekee riskiluokituksen yrityksille. Muihin EU-maihin sijoittautuneiden kuljetusyritysten, mutta Suomen alueella tekemien rikkomusten osalta Trafi toimittaa rikkomustiedot yrityksen sijoittautumisjäsenvaltion lupaviranomaiselle. Tietojen vaihto maiden välillä tulee olemaan nopeaa ja Euroopan komissio seuraa jäsenmaiden yritysluokituskertymää säännöllisesti. Tietojen vaihto ja luokitusjärjestelmä perustuvat Euroopan komission asetukseen, joka on otettu käyttöön vuonna

2010 ja muutettu vuonna 2016.

Kansainvälisten kuljetusmarkkinoiden tarkoitus toimia vapaasti, mutta yhteneväisin säännöin

Niin kansainvälisten kuin kansallistenkin kuljetusmarkkinoiden kehitys on kulkenut vapaiden markkinoiden suuntaan. Samalla myös kuljetusmarkkinoilla toimivien yritysten toiminen samoin perustein ja yhtenäisin säädöksin tulee entistä tärkeämmäksi, jotta tasapuolinen ja reilu kilpailu olisi mahdollista. - Meillä on rajat ylittävät, vapaat kuljetusmarkkinat, mutta haluamme pitää huolta siitä, että ehdot ovat samat kaikille palveluntuottajille. Riskiluokitusjärjestelmä on tärkeä askel kohti kaikkia yrityksiä oikeudenmukaisesti kohtelevaa yhteiseurooppalaista kuljetusyritystoimintaa, summaa Västilä. Kuljetusyritysten riskiluokitusjärjestelmä on osa EU:n parempi sääntely hanketta. Sitä varten ei ole luotu uutta sääntelyä, vaan voimassaolevaa toteutetaan entistä paremmin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

80 KULJETUS

Uusi Scania oli yksi ehdoton päätähti IAA 2016 -näyttelyssä Hannoverissa, mikä on kokokuljetusalan merkittävin tapahtuma.

Scanian uuden kuorma-automalliston S-sarja voitti International Truck of the Year 2017 -palkinnon

S

cania on jälleen voittanut arvostetun ”International Truck of the Year” -palkinnon. Valintaperusteluissaan tuomaristo painotti Scanian uuden kuorma-autosukupolven ajomukavuutta, turvallisuusnäkökohtia ja positiivista vaikutusta muun muassa liikennöitsijöiden kokonaistaloudellisuuteen.

- Palkinto on alan merkittävin tunnustus kaikkien insinööriemme ja käytännössä koko Scanian organisaation erinomaisesta työstä. Tavoitteenamme on aina vastata asiakkaidemme odotuksiin ja tarpeisiin. Truck of the Year -tuomariston perustelut vahvistavat, että olemme huomioineet nämä tavoitteet uudessa mallistossamme, totesi Henrik Henriksson, Scanian toimitus-

johtaja. Yhteensä 25 merkittävän eurooppalaisen hyötyajoneuvolehden päätoimittajista tai kokeneista toimittajista koostuvan tuomariston puheenjohtajana toimii italialainen Gianenrico Griffini. Hän perusteli valintaa seuraavasti: - Uuden mallistonsa myötä Scania on toimittanut kuormaauton, joka edustaa parasta,

Scanian toimitusjohtaja Henrik Henriksson (oik.) ja tuotekehitysjohtaja Claes Erixon iloitsivat IAA:ssa Scanian saamasta merkittävästä tunnustuksesta.

mitä raskaassa kuorma-autosegmentissä on tarjolla ja joka täyttää ei pelkästään nykyiset vaan myös huomiset kuljetustarpeet. Truck of the Year -tuomaristo arvosti myös uuden malliston räätälöityjä kalustonhallinta- ja huoltosopimuspalveluita, jotka perustuvat 200 000:sta Euroopassa kulkevasta kytketystä ajoneuvosta saatuun kokemukseen. Palkinto myönnettiin S-sarjalle, jonka tasalattiainen huippuohjaamo on lähinnä tarkoitettu kaukoliikenteeseen. - Tasalattiainen S-ohjaamo tarjoaa todellisen henkilöauto-

maisen ajokokemuksen, totesi Griffini. Erinomaisen mukavuuden ja vertaansa vailla olevan tilavuuden lisäksi S-ohjaamoihin voidaan asentaa kaatumisturvatyynyt. Tämä on uusi turvallisuusominaisuus, jonka Scania ensimmäisenä kuorma-autovalmistajana maailmassa pystyy tarjoamaan. Scanian investointi uuteen mallistoon on suurin yhtiön 125 -vuotisen historian aikana. Kaikkiaan 20 miljardia kruunua on panostettu uusiin tuotteisiin ja palveluihin sekä tehdastuotannon mukauttamiseen.

Scanian investointi uuteen mallistoon, kaikkiaan 20 miljardia kruunua, on suurin yhtiön 125-vuotisen historian aikana.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 81

Huippulaatua edullisesti. Huippulaatua edullisesti.

Saksalaiset Humbaur-täysperävaunut.

Saksalaiset Humbaur-täysperävaunut.

UUSI

Humbaur HTD 12m pitkä, hp. 51.000€

UUSI

Humbaur HTD 9,8m pitkä, hp. 44.000€

UUSI

0500-684 Humbaur HTD 9,8m 463/Alpo pitkä, hp. 44.000€ UUSI

hinnat + alv

0500-684 462/Harri 0500-684 464/Aimo

0500-684 463/Alpo 0500-684 462/Harri hinnat KATSO www.ojalamachine.com + alv 0500-684 464/Aimo

QR-koodi QR-koodi

Humbaur HTD 12m pitkä, hp. 51.000€


METSÄALAN AMMATTILEHTI

82 KULJETUS

Talvirenkaiden käytön ja urasyvyyden lisäämisen tavoitteena on, että raskaan liikenteen rengastusta parantamalla sujuvoitetaan raskaan liikenteen etenemistä ja parannetaan liikenneturvallisuutta.

Raskaille ajoneuvoille valmistellaan talvirengaspakkoa

L

iikenne- ja viestintäministeriö ryhtyy valmistelemaan muutosta raskaiden ajo- neuvojen rengasvaatimuksiin.

Rengasvaatimusten muutos tarkoittaisi sitä, että joulu-helmikuun aikana kuorma- ja linja-autojen vetävillä akseleilla tulisi

käyttää talvirenkaita joiden kulutuspinnan urasyvyys olisi vähintään 5,0 mm. Ajoneuvon ja perävaunun kaikilla muilla akseleilla olisi käytettävä renkaita, joiden urasyvyys olisi vähintään 3,0 mm. Muutos koskisi myös traktoreita, joiden rakenteellinen nopeus on yli 60 km/h. Nykyisissä määräyksissä ei tehdä eroa talven ja muiden vuo-

denaikojen välillä. Ympäri vuoden voimassa olevan määräyksen mukaan urasyvyyden tulee olla vähintään 1,6 mm. Suomen rengasvaatimukset ovat talviajan osalta lievemmät kuin useissa Euroopan valtioissa. Talvirenkaiden käytön ja urasyvyyden lisäämisen tavoitteena on, että raskaan liikenteen rengastusta parantamalla sujuvoite-

taan raskaan liikenteen etenemistä ja parannetaan liikenneturvallisuutta. Tutkimuksen mukaan sekä kotimaisten että ulkomaisten ajoneuvojen renkaat täyttävät laajalti jo nyt esitettävät uudet vaatimukset. Rengasvaatimusten muutosten on tarkoitus tulla voimaan vielä tämän vuoden puolella, mutta niin että yritykset ennättä-

vät reagoida mahdollisiin muutoksiin ajoissa. Kaikkien ajoneuvoluokkien rengasvaatimukset arvioidaan kokonaisuutena käynnissä olevan tieliikennelainsäädännön uudistamisen yhteydessä.

ASR69

ADR69

AGC53

ATR65

AGC28

HN230+

ATL35

295/80R22,5 315/70R22,5 315/80R22,5 275/70R22,5

295/80R22,5 315/70R22,5 315/80R22,5 275/70R22,5 265/70R19,5 235/75R17,5

315/80R22,5 13R22,5 12R22,5

265/70R19,5 285/70R19,5 385/65R22,5 385/55R22,5 425/65R22,5

265/70R19,5 275/70R22,5 385/55R22,5 385/65R22,5 425/65R22,5

275/70R22,5

215/75R17,5 235/75R17,5 245/70R17,5

Myös kuorma-auton vanteet. Renkaita edullisesti – KOTIIN TOIMITETTUNA!

HETI VARAST OSTA

MYYNTI JÄLLEENMYYJIEN KAUTTA: Leif Norrgård

044 317 1800 leif@gripenwheels.fi

Juha Yrjänä 040 510 0566 juha@gripenwheels.fi Björn Martin 040 356 4901 bjorn@gripenwheels.fi Puh. 06 317 1800 • Fax 06 317 1811 e-mail: gripen.wheels@netikka.fi • www.gripenwheels.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

UUTUU-pSa!ikkainen 6x6

Markkinoiden ainoa 2

Telasarja lisävarusteena.

REKISTERÖITY KAHDELLE

UUSI BIG BOSS 2017 SPORTSMAN 570 EPS 6X6 EUT • Rekisteröity 2-paikkaiseksi EUT-traktoriksi • Automaattisesti ja nopeasti kytkeytyvä 100 % HighPerf. 6x6-veto • Sähkötoiminen EPS-ohjaustehostin • EBS-moottorijarru ja ADC-alamäkijarru • Luotettava ja taloudellinen 44 hv -moottori • Kippilava (340 kg) • Extra tiheä voimansiirron välitys Sh. 15 990 € + tk.

Peräkärry kaupan päälle.

POLARIS.FI


84 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäkoneurakointi laajeni puunajoon M

etsäkuljetus Kranni Oy Sastamalasta on urakoinut metsäkoneilla jo vuodesta 1987 lähtien. Nyt toimintaa on laajennettu myös puutavara-autokuljetuksiin.

Veljekset Matti ja Tarvo Kranni aloittivat metsätyöt noin 40 vuotta sitten toimien metsäkoneenkuljettajina ennen yrittäjiksi siirtymistään. - Ensimmäiset omat koneemme olivat ÖSA:n ajokone ja moto joita kuljetettiin RaumaRepolan leimikolta toiselle Sisulla - siitä lähtien meillä onkin ollut aina Sisuja koneenkuljetusautoina. Olemme kyllä melkoisen merkkiuskollisia sillä ÖSA:n jälkeen meille tuli Lokomoita, sitten Timberjackeja ja John Deerejä jotka ovat samaa puuta. Myös nykyinen asiakkaamme UPM juontaa Rauma-Repolasta joten voimme vankalla kokemuksella sanoa että meillä on kolme asiaa mihin voi yrittäjänä oman osaamisensa lisäksi aina luottaa: UPM, John Deere ja Sisu, kertovat Matti ja Tarvo Kranni.

Kokonaisurakointia tehokkaalla kalustolla

Metsäkuljetus Kranni Oy on laajentanut toimintaansa metsäkoneista nyt myös puutavaran autokuljetuksiin. Uusi 4-akselinen Sisu Polar Timber otettiin ajoon syksyllä ja mittariin on lyhyessä ajassa tullut jo 15 000 kilometriä. Kotimainen valinta puutavara-autoksi oli luonnollinen sillä Tarvo (oik.) ja Matti Kranni ovat luottaneet Sisuun vuodesta 1987 lähtien metsäkoneenkuljetusautoissa. Sisu Auton myynti- ja markkinointijohtaja Juha Järvinen tuntee Krannin veljekset hyvin jo aiemmasta työtehtävästään John Deeren metsäkoneiden parissa. Sisun kuorma-automyyjä Ville Kaihu (vas.) vastaa jatkossa Pohjanmaan lisäksi myös Pirkanmaan myynnistä jatkaen ansaitulle eläkkeelle siirtyneen Timo Lammisen arvokasta työtä.

Tänä päivänä Metsäkuljetus Kranni Oy:llä on kuusi John Deere metsäkonetta, kaksi Sisu Carrier koneenkuljetusautoa ja yksi Sisu Timber puutavara-auto mikä otettiin ajoon loppusyksystä 2016 sekä kaksi Hitachi kaivukonetta metsänparannustöissä. Yrityksen tekemisestä vastaa 11 osaavaa ammattilaista. - Olimme todella pitkään yhden metsäkoneketjun yritys kunnes vuonna 2010 hankimme toisen ketjun ja 2013 kolman-

Metsäkuljetus Kranni Oy:n komea Sisu-rivistö valmiina töihin Honkolan kartanon mailla Urjalassa. UPM Metsän Pekka Pöllänen (vas.), Matti Kranni, Tarvo Kranni sekä kuljettajat Pasi Pohjamies ja Tuomas Laitinen ovat tyytyväisiä käytössä olevaan laadukkaseen kuljetuskalustoon.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 85

Perävaunuksi valittiin kevyt ja kestävä 5-akselinen Weckman - sekin kotimaista laatua.

Metsäkuljetus Kranni Oy:n uusi Sisu on varusteltu Alucarin keveillä alumiinivarusteilla ja kuormanteko tapahtuu tehokkaasti Loglift 96S ohjaamonosturilla.

- Järeää kuusta tarvitsemme Länsi- Suomesta kasvavissa määrin, onhan Seikun sahan suurin Suomessa pelkästään kuusta sahaava saha, sanoo UPM Metsän Etelä-Suomen integraattialueen resurssipäällikkö Pekka Pöllänen.

UPM:n puut kuljetetaan alueella pääasiassa Poriin, Raumalle ja Kuusanniemeen. Yhdeksänakselinen yhdistelmä kulkee pehmeilläkin metsäautoteillä vähillä jäljillä 76 tonnin konaispainolla.

nen. Kasvu on siis ollut rauhallisen harkittua. Puutavara-autopuoleen laajentaminen on ollut harkinnassa jo jonkin aikaa ja päätimme hankkia auton kun se sopii hyvin tämän hetken toimintamalliimme. Ja jos homma

toimii niin saatamme myös lisätä autokalustoa sillä eikohän konemiehistä ole myös automiehiksi, toteaa Matti Kranni. UPM Metsän Etelä-Suomen integraattialueen resurssipäällikkö Pekka Pöllänen on erittäin

tyytyväinen Krannien kanssa tehtävään yhteistyöhön. - Yhteistyön historia on pitkä mikä kertoo siitä että molemmat osapuolet ovat hyötyneet tekemisestä - sehän on kaiken lähtökohta. Puunkorjuun ja kuljetus-

Metsäkuljetus Kranni Oy:llä on kuusi Joensuussa valmistettua John Deeren metsäkonetta - kuvassa John Deere 1270E harvesteri.

ten yhteistyöyrityksemme kehittävät toimintojaan täysin omaehtoisesti ja jos heillä on mielenkiintoa toimintansa laajentamiseen niin kuuntelemme ajatuksia mielellämme, sanoo Pöllänen.

Kokonaisuuden hallinta on kaikkien etu

Metsäkuljetus Kranni Oy:lle puutavara-auton liittäminen toimintaan tehostaa operointia ja nostaa puunkorjuun laatua entisestään, mistä hyötyy niin met-

Uusin Sisu Polar Carrier -koneenkuljetusauto tuli Metsäkuljetus Kranni Oy:lle FinnMetkon jälkeen. UM-Tuotteen tekemä ritilärakenne mahdollistaa suurtenkin metsäkoneiden kuljetuksen niin että akselipainot eivät ylity ja kuljetuskorkeudet ovat matalat. Krannit ovat erittäin tyytyväisiä John Deere ajokoneiden pyörivään ja vakaavaan ohjaamorakenteeseen.

sänomistajat kuin puun ostajakin. - Kun leimikoiden korjuu ja kuljetukset ovat omissa käsissä niin kokonaisuus on helpompi optimoida, jolloin päästään siihen että puut eivät seiso varastossa paria päivää kauempaa. Näin raaka-aine saadaan tehokkaasti jalostukseen ja korjaamamme arvokkaat tukit eivät varmasti pääse sinistymään, vakuuttaa Tarvo Kranni.

Metsänparannustöihin on hankittu kaksi Hitachi -kaivukonetta Rotator Oy:ltä. Koneilla tehdään myös mm. metsäautoteitä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

86 KULJETUS

HUIPPUKONEET SIEVISTÄ! SIEVISTÄ! Volvo FH13 500 6x4 vm -14 Doosan DX225LC UUSI Doosan DX225LC UUSI 99tkm, Euro 5, napaperät, kippihyd800mmtelat, telat,lisäh, lisäh,ilmast, ilmast, 800mm rauliikka, keppivaihde hp 99000 000€€€ NTP10, hp119 119 000 hp NTP10,

Scania R500 8X2 VolvoFMX500 FMX500 10X4 Volvo 10X4

vm -07 vm.-11 vm.-11

Serrus SisuR500 R5008x2 8x2 Sisu

Scania R420 6X2 Jenz561Z 561Z Jenz

vm -06 UUSI UUSI

Sisu R500 8x2 Volvo FH13 480 8X2 Scania R500 8X2

vm -08 -07 vm. -07 vm.

Scania R580 vm -05 vm. Sisu E12 4806x2 10X4 -03 Volvo L220F vm -00

Wielton VermeerHG6000 HG6000 Vermeer

UUSI vm.-05 vm.-05

UUSI UUSI UUSI

Humbaur m UUSI Chevrolet12 Silverado vm. -08 Mattsson S261 2500 LTZvm. -95

915tkm, Palfingerpitkä 23500, siirtop, rasvari hydrauleveätrenkaat, renkaat, pitkäpiippu, piippu, rasvari leveät liikka, siisti hp 69 000 jne. Heti toimitukseen hp 179 000€€€ jne. Heti toimitukseen hp 179 000

kippipuolikas, 15 ton kaula, etummainen 3800h,Cat CatC16 C16moottori, moottori, hyväkunto, kunto, 3800h, hyvä akseli nousee,pressu, Hardox lava 000 € hp 149 hp 149 000 € hp 36 000 €

870tkm, rautajouset, Opticruise, Multilift koukku, 39tkm,I-shift, I-shift,napaperät, napaperät, 40ton VDLkoukkouk39tkm, 40ton VDL nosturihydr, vetovarustus hp 54 000€€€ hp129 149000 000 kulaite,kuin kuinuusi uusi kulaite, hp

395tkm, tienhoitovarustus, rasvari,ris630tkm,täyd. keppiv, rissat, Elg –aut.kaset560tkm, tienhoitovarustus, RKP aut. sat, letkukasettivalmius, hphp149 hp9979 000€€€ 000 ti, jne kasettikärry 000

Humbaur HTD409525 HumbaurHTD409525 HTD409525 Humbaur

9,8m kansi, ilmajouset, levikkeet, 9,8mkansi, kansi,ilmajouset, ilmajouset,levikkeet, levikkeet, 9,8m hydraulirampit, jne hydraulirampit, jne hp 44000 000€€ hydraulirampit, jne hp 44 hp 44 000 €

vm vm.-11 -06 vm. -06

kävelevälattiainen, eka akseli nou490tkm,rasvari, rasvari,rissat, rissat, 490tkm, see, viimeinen kääntyy hp 49 000 hp89 89000 000€€€ aut.kaseetipvvm vm-02 -02 hp aut.kaseetipv

625tkm, Opticruise, 490tkm, rasvari, ilmast, lava 4600h, BSS, CDC, kippihydrauliikka, rasvari,hyvä lisävastap, Jyki/Toplift ketjupurkupuolikas hp 59 000€ hp 59 tukkipihti, jne hp 219 000€ 000€

12m ilmajouset, levikkeet, vain kansi, 1500 km, Duramax Diesel 6,5L, linkku, tappiterät, rasvari, konekokop 38ton/40ton kaikki herkut, erikoismaalaus, alusta, ohjaus, huippukunto hp 84 000 € 000 € hp 68 000hp€ 51 +alv.24% kromit, jne

www.ojalamachine.com www.ojalamachine.com www.ojalamachine.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 87

Eräs alhaiseen polttoaineenkulutukseen eniten vaikuttavista tekijöistä on 40 % parannus aerodynaamiseen tehokkuuteen, joka vaikuttaa sekä kuorma-autoon että perävaunuun.

Volvo Trucksin uusi konseptiauto vähentää polttoaineenkulutusta yli 30 % L ähes kolmanneksen pienempi polttoaineenkulutus. Volvo Trucksin uusi konseptiauto osoittaa, miten kaukokuljetusten tuottavuutta voidaan tehostaa merkittävästi. Merkittävien polttoainesäästöjen taustalla ovat aerodynaaminen rakenne ja pienempi omapaino.

Ruotsin energiaviraston tuella Volvo Trucks on kehittänyt uuden konseptiauton, Volvo Concept Truck. Konseptiauto on viisivuotisen tutkimusprojektin tulos, jonka tavoitteena on valmistaa aiempaa energiatehokkaampia ajoneuvoja. Uusi konseptiauto kuluttaa yli 30 prosenttia vähemmän polttoainetta. - Kehitämme aiempaa energiatehokkaita ajoneuvoja jatkuvasti. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia paitsi ympäristön näkökulmasta myös asiakkaidemme kustannusten vähentämisen kannalta. Olemme ylpeinä tämän kehityksen kärjessä. Konseptiautomme osoittaa, miten

huimia tekniset kehitysaskeleet voivat olla, kertoo Claes Nilsson, Volvo Trucksin toimitusjohtaja. Eräs alhaiseen polttoaineenkulutukseen eniten vaikuttavista tekijöistä on massiivinen 40 prosentin parannus aerodynaamiseen tehokkuuteen, joka vaikuttaa sekä kuorma-autoon että perävaunuun. - Olemme muokanneet koko ajoneuvoa ja optimoineet aerodynamiikan huippuunsa. Konseptiautossa esimerkiksi käytetään kameroita taustapeilien sijaan. Tämä vähentää ilmanvastusta, joten kuorma-auton liikuttamiseen tarvitaan vähemmän energiaa, kertoo Åke Othzén, Volvo Trucksin johtava projektipäällikkö. Aerodynamiikkaan tehtyjen parannusten lisäksi konseptiautoon on asennettu uudenlaiset renkaat, joiden vierintävastusta on pienennetty. Perävaunu painaa kaksi tonnia vähemmän kuin vertailuperävaunu, mikä näkyy joko polttoaineenkulutuksen vähenemisenä tai suurempina hyötykuormina. Projektissa

myös voimansiirtolinjaa on parannettu. Kuorma-autoa testattiin Ruotsin teillä syksyllä 2015. Volvo Trucksin uuden konseptiauton projektityö alkoi 2011. Tavoite on parantaa kaukokuljetusten tehokkuutta 50 prosenttia. Koska konseptiauto on osa tutkimusprojektia, se ei ole asiakkaiden saatavilla. Joitakin sen aerodynaamisia ominaisuuksia on kuitenkin otettu jo käyttöön Volvo Trucksin ajoneuvojen sarjatuotannossa, ja muita siinä käytettyjä ratkaisuja saatetaan hyödyntää tulevaisuudessa.

Aerodynaamiset parannukset: - Aerodynaamisesti optimoitu perävaunu ja kuorma-auto - Ilmanvastuksen vähentämiseksi tavanomaiset taustapeilit on korvattu kameroilla, jotka myös parantavat näkyvyyttä ja lisäävät turvallisuutta - Aerodynaamisesti optimoidut sivuhelmat peittävät kuorma-auton takapyörät ja kaikki

perävaunun pyörät - Aerodynaamiset spoilerit pidentävät perävaunua ja vähentävät ilmanvastusta - Moottorin jäähdytysjärjestelmän ilmanohjaus on optimoitu - Ilmanvastus on minimoitu kuorma-auton keulassa, pyöränkoteloissa ja askelmissa.

Faktat

Tutkimusprojekti on Ruotsin ja Yhdysvaltojen yhteishanke, jolle on saatu Ruotsin energiaviraston ja Yhdysvaltain energiaviranomaisen tuki. Amerikkalainen SuperTruck-projekti pyrkii parantamaan kaukokuljetusten tehokkuutta Pohjois-Amerikan markkinoilla.

Erittelyt

Kuorma-automalli: Volvo FH 420 Moottori: Volvo D13 Euro 6

Uusi konseptiauto on viisivuotisen tutkimusprojektin tulos ja se kuluttaa yli 30 prosenttia vähemmän polttoainetta.


88 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Autonomista Volvo FMX -kuorma-autoa testataan Boliden-yhtiön kaivoksessa tuksia ole. Tämä tarkoittaa, että jokainen kuorma-auto voidaan hyödyntää tehokkaammin ja kuljetustehtäviä voidaan ajaa vuoron aikana useampia. Ajoneuvoista tulee erottamaton osa kaivoksen tuotantojärjestelmää. Kun kuljetusten rytmi ja nopeus pysyvät tasaisina, myös polttoaineenkulutus pienenee ja kuluminen vähenee.

Turvallisuus etusijalla

Autonomisen kuorma-auton on oltava vähintään yhtä turvallinen ja luotettava kuin ihmisen ohjaaman. Jos kuorma-auton tuntumassa ilmenee jokin este, ajoneuvo pysähtyy automaattisesti ja kuljetustenhallintakeskus saa siitä ilmoituksen. Järjestelmän kuudesta anturista kaksi valvoo aina samaa aluetta kuorma-auton ympäristöstä. Jos kuorma-autossa ilmenee vika, sitä voidaan ohjata kuljetustenhallintakeskuksesta.

Tänä syksynä Boliden-yhtiön kaivoksessa Pohjois-Ruotsissa Kristinebergissä otetaan käyttöön kaikkien aikojen ensimmäinen autonominen Volvo FMX -kuorma-auto. Tulevan vuoden aikana otetaan vielä asteittain käyttöön kolme lisäajoneuvoa.

V

olvo Trucks ottaa jälleen tärkeän kehitysaskeleen autonomisesti ajavien ajoneuvojen kehityksessä. Tulevien puolentoista vuoden aikana autonomisesti ajavia Volvo FMX -kuormaautoja testataan säännöllisessä käytössä Boliden-yhtiön kaivoksessa Ruotsin Kristinebergissä. Tavoitteena on tutkia, kuinka tämä tekniikka voi edistää kuljetusten turvallisuutta ja tuottavuutta maantieteellisesti rajatulla alueella vaativissa olosuhteissa. Volvo Trucksin YouTube-kanavalla esitetään video kuinka kuorma-auto toimii haastavissa käyttöolosuhteissa. - Yhteistyö Boliden-yhtiön kanssa mahdollistaa sen, että autonomisten ajoneuvojen kehitys voi siirtyä uuteen mielenkiintoiseen vaiheeseen. Autonomisesti ajavia kuorma-autoja testataan nyt ensimmäistä kertaa säännöllisessä käytössä maan alla. Tulokset antavat meille arvokasta tutkimustietoa, kun pyrimme valjastamaan tekniset läpimurrot asiakkaita hyödyttä-

viksi käytännön sovelluksiksi, kertoo Volvo Trucksin toimitusjohtaja Claes Nilsson. Kun Volvo Trucks toi autonomisen Volvo FMX -auton ensimmäistä kertaa julkisuuteen aiemmin tänä vuonna, se herätti suurta kiinnostusta alan toimijoiden keskuudessa. Tämä kuorma-auto kuuluu tutkimus- ja kehitysprojektiin, jonka puitteissa on selvinnyt, että autonomiset kuorma-autot voivat parantaa kuljetusten tehokkuutta ja tuottavuutta merkittävästi. Tämä koskee erityisesti kaivoksia, satamia ja muita rajattuja ja tarkkaan hallittuja ympäristöjä, joissa on paljon toistuvaa ajoa.

Testejä kilometrin syvyydessä maan uumenissa

Järjestelmä perustuu vakiomallistoon

Kaivoksessa käytettävät ajoneuvot ovat sarjavalmisteisia Volvo FMX -kuorma-autoja, jotka on varustettu uusilla toiminnoilla. Mukana on muun muassa järjestelmä, jossa hyödynnetään tutka- ja lasertoimisia antureita. Alkuvaiheessa järjestelmä tarkkailee kaivoksen geometriaa ja muodostaa kartan kuorma-autolle määrätystä reitistä. Kerättyjen tietojen perusteella säädellään sitten ajoneuvon ohjausta, vaihteiden vaihtamista ja nopeutta. Anturit mittaavat jatkuvasti kuorma-auton ympäristöä jokaisella matkalla ja optimoivat edelleen kuor-

ma-auton reittiä ja toimintaa.

Optimoitu logistiikka parantaa tuottavuutta

Autonomisesti ajavissa autoissa käytettävän tekniikan ansiosta kaivoksen logistiikka voidaan optimoida tavalla, joka poikkeaa täysin nykyisestä. Kuorma-autoja voidaan käyttää keskeytyksettä. Tarkan reittisuunnittelun ja tasaisen nopeuden ansiosta ruuhkautumista ei tapahdu, ja kuormien lastaus ja purku nopeutuu. Räjäytystöiden yhteydessä kuljettajien on normaalisti odotettava kaivoskäytävän tuulettumista ennen malmin lastaamista, mutta autonomisilla kuorma-autoilla ei tällaisia rajoi-

Autonomisesti ajavat kuorma-autot - enem- män kuin itseohjaavia

Itseohjaavia ajoneuvoja koskevat testit ovat vain yksi monesta tutkimus- ja kehitystyöprojektista, joiden puitteissa Volvo tutkii kuorma-autojen autonomisuuden kehittämisen mahdollisuuksia. Monet nykyisten Volvo kuorma-autojen järjestelmistä, kuten ACC-vakionopeudensäädin, vievät kuorma-autoja kohti tätä samaa päämäärää. Tekniikka kehittyy nykyään niin nopeasti, että markkinoille tulee jatkuvasti enemmän kuljettajan työtä tukevia ratkaisuja. Autonomisista kuorma-autoista voi vähitellen kehittyä tärkeä osa kaivostoimintaa, mutta esimerkiksi julkisilla teillä ajettavissa kuljetuksissa kuljettajilla on jatkossakin tärkeä rooli.

Nyt on aika testata, kuinka tekniikka toimii käytännössä. Testi järjestetään Boliden-yhtiön kaivoksessa Pohjois-Ruotsin Kristinebergissä. Tänä syksynä täällä otetaan käyttöön kaikkien aikojen ensimmäinen autonominen Volvo FMX -kuorma-auto. Tulevan vuoden aikana otetaan vielä asteittain käyttöön kolme lisäajoneuvoa.

Lue kuljetusalan uudet uutiset

ammattilehti.fi

Kaivoksessa käytettävät ajoneuvot ovat sarjavalmisteisia Volvo FMX -kuorma-autoja, jotka on varustettu uusilla toiminnoilla. Mukana on muun muassa järjestelmä, jossa hyödynnetään tutka- ja lasertoimisia antureita.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 89

Arto Taipola Volvo Finland Ab:n myyntijohtajaksi

A

rto Taipola on nimitetty Volvo Finland Ab:n myyntijohtajaksi.

Arto Taipola aloitti uudessa työssään Volvo Finland Ab:n myyntijohtajana 1.10.2016. Aiemmin hän on toiminut Volvo Rahoituksen (VFS) myyntijohtajana. Arto Taipolan työpiste sijaitsee jatkossa Volvo Finland Ab:n toimitiloissa Vantaalla ja hän raportoi Volvo Finland Ab:n toimitusjohtaja Magnus Björklundille.

Volvo Finland Ab:n myyntijohtaja Arto Taipola.

Vaasa 20.9.

Tilaa alan suurin lukupaketti!

Ryömintävaihteet takaavat liikkeellelähdön vaikeistakin paikoista täydellä 76 tonnin massallla.

Volvon onnistuneella syyskiertueella koeajettiin ryömintävaihteistoa

V

olvo Trucks esitteli uutta ryömintävaihteilla varustettua I-Shift -vaihteistoa laajalla syyskiertueella, mikä vieraili yhteensä 28 paikkakunnalla 5.9.-12.10.2016.

Koeajettavana oli Volvo Wood Pro -puutavarayhdistelmiä, joilla pääsi kokeilemaan ryömintävaihteita haastavissa paikoissa. Koeajettavassa kalustossa oli lisäksi paljon muita tuottavuutta lisääviä ja ajamista helpottavia ominaisuuksia kuten Volvo Dynamic Steering -ohjausjärjestelmä. Ryömintävaihteiden avulla liikkeellelähtö pysähdyksistä onnistuu mäkisessäkin maastossa tai huonoissa tieolosuhteissa. Ryömintävaihteiden ansiosta kuorma-autoon voidaan valita huomattavasti nopeampi takaakselin välitys, joten hyväkuntoisilla teillä matkanopeutta voidaan ylläpitää huomattavasti pienemmillä kierroksilla. Tämä pienentää polttoaineenkulutusta jopa pari prosenttia.

Metsäalan Ammattilehti

Vain 49 eur / vuosi / 6 numeroa Soita (09) 698 0442

www.ammattilehti.fi

Riihimäki 6.10.

Koeajoreiteillä löytyi mäkisiä maastoja ryömintävaihteiden testailuun.

Vantaa 12.10.

Pasi 0400 562 906 Rami 050 466 9054 Kiertue loppui Vantaalle missä oltiin Volvon uusissa tiloissa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

90 KULJETUS

Volvo Group Truck Center Vantaa

Volvon uudet toimitilat sijaitsevat Vantaalla osoitteessa Osumakuja 4 Kehä III:n varrella Etelä-Suomen tärkeimmässä logistiikkakeskittymässä.

Kaikki nykyaikaiset palvelut ja erityisosaaminen kuljetusarjen helpottamiseksi yhdessä paikassa

V

olvo Finland Ab:n uusissa tiloissa Osumakuja 4:ssä, Kehä III:n varrella Vantaalla toimii Suomen uudenaikaisin kuorma- ja linja-autohuolto ja -myynti. Kaikki nykyaikaiset palvelut kuljetusarjen helpottamiseksi on saatavilla yhdestä paikasta.

Tarjolla on useita uusia erityisosaamista vaativia palveluita, kuten rengashuolto ja raskaan kaluston automaattipesuhalli sekä erityishuoltopaikat kevyen kaluston ja vaihtoehtoisia polttoaineita hyödyntävää kalustoa varten. Viimeisimpien standardien mukaisten työvälineiden, -tilojen ja -prosessien avulla palvelut voidaan tarjota entistä laadukkaammin, turvallisemmin

Volvo Finland Ab:n toimitusjohtaja Magnus Björklund (vas.) ja jälkimarkkinajohtaja Tommy Lindholm esittelivät uusi Vantaan toimitiloja.

ja ympäristön huomioiden. Suomen nykyaikaisimpaan kuorma- ja linja-autokorjaamoon oli mahdollista tutustua 12. lokakuuta, jolloin järjestettiin avoimien ovien päivä.

- Suomen modernein kuormaja linja-autokorjaamo mahdollistaa entistä paremman asiakaspalvelun, kattavat palvelut ja pidemmät aukioloajat. Lisäksi olemme lähellä asiakkaita, Ete-

Korjaamossa huoltopaikat ovat uusimpien standardien mukaiset ja tilaa on riittävästi, jonka ansiosta mekaanikon on helppo ja turvallista työskennellä. Myös laitteet, työkalut ja tarvikkeet on sijoitettu niin, että ne ovat helposti saatavilla ja käytettävissä.

Huoltokoulussa koulutetaan koko Suomen Volvo verkoston kuorma- ja linja-automekaanikkoja säännöllisesti räätälöityjen koulutusohjelmien mukaisesti. Kuvassa Wetteri Powerin ammattilaisia koulutuksessa.

lä-Suomen tärkeimmässä logistiikkakeskittymässä, sanoo Volvo Truck Center etelän aluejohtaja ja Volvo Finland Ab:n jälkimarkkinajohtaja Tommy Lindholm. - Olemme jo ennen muuttoa uusiin toimitiloihin kehittäneet huolto- ja palveluprosessiamme edelleen sekä panostaneet vahvasti henkilökunnan koulutukseen, jotta asiakkaita voidaan palvella parhaalla mahdollisella tavalla. Huoltokapasiteettimme on kasvanut merkittävästi, joten palvelujen saatavuus paranee entisestään, Lindholm jatkaa. Uusien toimitilojen suunnittelun ja rakentamisen jokaisessa vaiheessa on huomioitu Volvo Trucksin perusarvot, laatu, turvallisuus ja ympäristö. Näin arvot voivat toteutua Volvon osaajien jokapäiväisessä työssä, jolle uudet tilat ja tekniset ratkaisut luovat loistavat puitteet toiminnalle. - Olen erittäin ylpeä uusista toimitiloistamme, joiden avulla voimme tarjota asiakkaillemme

entistäkin laadukkaampia palveluja. Tämän kokoluokan hanke ei olisi onnistunut ilman henkilökuntamme valtavaa sitoutumista ja osallistumista, Volvo Finland Ab:n toimitusjohtaja Magnus Björklund sanoo.

Räätälöidyt huoltopaikat erikoisajoneuvoille ja -toiminnoille

Hyötyajoneuvojen huoltoja varten on kaksi huoltopaikkaa, jotka ovat varustettu kevyemmän kaluston erikoislaitteilla- ja työkaluilla. Kaasuautojen huolloille on varattu yksi läpiajettava huoltopaikka, joka on varustettu muun muassa poistoimureilla. Jäteautojen huoltolinja on alipaineistettu, mikä vähentää hajujen leviämistä muihin tiloihin. Luovutushuollossa palveleva mekaanikkoryhmä toimii kahdessa läpiajettavassa huoltopaikassa, joissa suoritetaan ajoneuvojen lisävarustelutöitä ja säädetään esimerkiksi asiakkaan ajoneuvon parametreja.


METSÄALAN AMMATTILEHTI Uutta on myös erillinen ja tilava kuorma- ja linja-autojen sekä hyötyajoneuvojen luovutustila, jossa ajoneuvo luovutetaan asiakkaalle ja käydään lävitse sen ominaisuudet sekä mahdollinen päällirakenne.

KULJETUS 91

Volvo Finland Ab lahjoitti Sylva ry:lle 8000 eur syöpäsairaiden lasten ja nuorten tukemiseen

Varaosavaraston palvelukyky kasvaa

Kattava varaosavarasto palvelee toimipisteen koko aukioloajan ja tämän lisäksi Volvon varaosien Suomen jakeluvarasto sijaitsee alle kilometrin päässä uusista toimitiloista, minkä ansiosta asiakastarpeisiin voidaan vastata entistä nopeammin.

Pikahuolto palvelee joustavasti pienissä huoltotöissä arkisin ilta yhteentoista saakka

Pikahuollossa asiakkaita palvelee erikoistunut mekaanikkoryhmä ja siellä tehdään pienimuotoisia huoltotöitä, kuten diagnostiikka- ja vianetsintätöitä. Myös katsastuspalvelu sisältäen katsastusmittaukset on saatavilla pikahuollosta. Kahden uuden Volvo jarrudynamometrin avulla jarrut ja jarrujärjestelmät voidaan testata ja tarkistaa monipuolisesti. Huoltoajat ovat varattavissa asiakaspalvelun kautta ja jonotusjärjestelmä pitää asiakkaat ajan tasalla oman huollon vaiheesta.

Volvo Truck Center Vantaan huoltopäällikkö Panu Leivo ja Sylvan toiminnanjohtaja Marika Aro, joka kävi vastaanottamassa Volvon lahjoituksen hyväntekeväisyyteen.

Läpiajettavassa huoltopaikassa saadaan koko täysimittainen kuormaautoyhdistelmä nostettua ilmaan.

Vauriokorjauksilla erilliset huoltopaikat

Vauriokorjaamo toimii omilla erillisillä huoltopaikoilla, joissa on käytettävissä modernit työkalut, muun muassa kahdet rungonoikaisulaitteet.

Kattavaa rengashuoltopalvelua

Uuden toimipisteen rengashuoltopalvelun erillisissä tiloissa on käytössä muun muassa ainutlaatuinen diagnostiikkarata, jossa mitataan muun muassa ajoneuvon ohjauskulmat ja välykset nopeasti ja tarkasti. Rengaspalvelun avulla voidaan seurata renkaiden kulumista, urasyvyydet, rengaspaineita, tehdään akseliston suuntaukset ja tarkistetaan alustan väljyydet huoltojen yhteydessä.

Direktiivikoulutusta nykyaikaisissa tiloissa

Toimipisteen 2. kerroksen

Huoltopaikkojen lattiassa on hydrauliset nostimet, millä huollettavat ajoneuvot nostetaan tarvittavaan korkeuteen.

modernissa koulutustilassa järjestetään direktiivikoulutusta kuljettajille ja yrityksien tarpeiden mukaan räätälöityä koulutusta. Rakennuksen 1. kerroksen pohjoispäädyssä sijaitsee Volvon huoltokoulu, jossa koulutetaan koko Suomen Volvo verkoston kuorma- ja linja-automekaanikkoja säännöllisesti räätälöityjen koulutusohjelmien mukaisesti.

Kuljettajien käytössä viihtyisät taukotilat

Kuljettajille on tarjolla viihtyisä taukotila toimipisteen sisääntulokerroksen aulatilassa ja sosiaalitilat, josta löytyy suihku-

E

nnen muuttoa uusiin toimitiloihin Vantaan Viinikka- laan, Volvo Group Truck & Bus Center ja Volvo Finland järjestivät 10.9.2016 hyväntekeväisyyshuutokaupan 40 vuotta palvelleessa Kaivokselan toimipisteessä. Muuttomyynnin tuotosta lahjoitettiin 8 000 euroa Suomen syöpäsairaiden lasten ja nuorten valtakunnalliselle yhdistykselle Sylva ry:lle. Volvon lahjoituksen kävi vastaanottamassa Sylvan toiminnanjohtaja Marika Aro. Muuttomyynnissä oli kaupan Volvon historiaa 40 vuoden ajalta; laitteita, koneita, pienoismalleja, tauluja ja muuta irtaimistoa. Osa muuttohuutokaupan tuotosta haluttiin lahjoittaa Sylva ry:n toimintaa tukemaan, syöpäsairaiden lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyväksi. Kuorma- ja

Kuorma-automyynnin käytössä hienot tilat

Vauriokorjaamo toimii omilla erillisillä huoltopaikoilla, joissa on kahdet rungonoikaisulaitteet.

ja saniteettitilat. Toisessa kerroksessa sijaitseva lounasravintola on avoinna kaikille ja palvelee arkisin klo 07.30-18.45.

Vaihtoautomyynti palvelee erillisessä tilassa rakennuksen pohjoispäädyssä; autot ovat katoksen alla.

Uudenaikaisissa toimistotiloissa kuorma-automyynnin palvelut ja Volvo Truck Rental -kuorma-autojen vuokraus ja hallinto sijaitsevat sisääntulokerroksessa. Vaihtoautomyynti palvelee erillisessä tilassa rakennuksen pohjoispäädyssä.

linja-autoasiakkaita saapui tapahtumaan sankoin joukoin ja ihmiset osallistuivat hienosti hyväntekeväisyyshuutokauppaan. Volvo Finland Ab on valinnut Sylvan tuen kohteeksi aikaisemminkin ja haluaa jatkaa yhdistyksen tukemista jatkossakin. Yritys on ollut tukemassa Sylvaa myös hyväntekeväisyys-pyöräilyjoukkue Team Rynkeby Finlandin kautta, jonka neljä tiimiä keräsivät tänä vuonna lahjoituksina huikeat 331 795 euroa. - Sylva tekee erittäin tärkeää työtä syöpäsairaiden lasten ja nuorten eteen. Kun lapsen tai nuoren vakava sairaus iskee, Sylva tarjoaa tietoa ja tukea. Tä. tä tärkeää työtä haluamme olla mukana tukemassa aina kun mahdollista, kertoo Volvo Truck Center Vantaan huoltopäällikkö Panu Leivo.

jasti muiden muassa kohde- ja sisäpesuja, teipinpoistoja ja vahauksia.

Automatisoitu pesuhalli palvelee asiakkaita koko aukioloajan

Osumakujan kadun varrella sijaitseva raskaan kaluston pesuhalli palvelee asiakkaita toimipisteen aukioloajan puitteissa ja myös erikseen asiakkaan kanssa sovittuina aikoina. Pesuhallin kadunpuoleisella sivulla sijaitsee automatisoitu pesulinjasto ja toimipisteen pihan puolella sijaitsee käsinpesulinjasto, josta on saatavilla pesupalvelua laa-

Raskaan kaluston asiakkaille on tarjolla Osumakujalla myös tasokkaat pesupalvelut.


92 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

- Olemme päässeet automyynnin kanssa mukavasti matkaan ja syksy on sujunut kaikin puolin hyvin, kertovat Raskaspari Oy:n toimitusjohtaja Kalle Salonen (vas.) ja myyntipäällikkö Ahti Pakkanen. Taustalla Metsänen Forest Servicelle toimitettu uusi Volvo FH16 750 -puutavara-auto I-Shift -vaihteistolla missä on nyt myös ryömintävaihteet.

Raskaspari laajensi toimintaa kuorma-autokauppaan V olvo Finland Ab sopi syksyllä 2016 Kotkan ja Kouvolan Volvo Truck Center -toimipisteidensä liiketoiminnan myymisestä kumppanilleen Raskaspari Oy:lle. Raskasparista tuli kaupan myötä Volvo ja Renault kuormaautojen täyden palvelun jälleenmyyjä Kotkan ja Kouvolan toimipisteissä.

Raskaspari Kotkassa on tarjolla kattavat myynti-, varaosa- ja huoltopalvelut Volvo kuorma- ja linja-autoille sekä Renault kuorma- ja pakettiautoille. Toimipaikka sijaitsee osoitteessa Kisällinkatu 10.

Volvon lisäksi huolletaan myös muita merkkejä sekä tehdään monenlaisia päällirakenne ja perävaunukorjauksia. Kotkan korjaamolta löytyy lisäksi laitteet rungonoikaisuun ja ohjaamonoikaisulaitteet on varustettu Autorobotin monipuolisella puomistolla.

Volvo Finland Ab ja Raskaspari Oy sopivat, että Kotkan ja Kouvolan liiketoiminta siirtyi Raskasparille 1.10.2016 lähtien. Raskaspari Oy on jo aiemmin toiminut Iisalmen, Mikkelin ja Joensuun alueella Volvo ja Renault kuorma-autojen valtuutettuna jälkimarkkinakumppanina ja jatkaa nykyisellä toimintamallilla alueella myös tulevaisuudessa. - Olemme erittäin tyytyväisiä, että teimme tämän sopimuksen pitkäaikaisen kumppanimme kanssa. Tiedämme, että heillä on tahtoa sekä kykyä investoida ja kehittää toimintoja kummallakin paikkakunnalla sekä asiakkaiden että työntekijöiden näkökulmasta, kertoo Volvo Finland Ab:n toimitusjohtaja Magnus Björklund. Tehty sopimus täydentää Raskaspari Oy:n liiketoimintaa ja vahvistaa yrityksen kasvustrategiaa.

- Olemme yrittäjävetoisia ja haluamme kehittää toimintaamme asiakaslähtöisesti. Ketteränä toimijana meillä on hyvät mahdollisuudet tehdä paikallisia investointeja niin henkilöstöön kuin asiakaspalveluun, kertoo Raskaspari Oy:n toimitusjohtaja Kalle Salonen.

Kuorma-autojen myynti huoltopalvelujen rinnalle

Tähän saakka Raskaspari on keskittynyt huoltopuolen toimintoihin joten nyt otetaan toiminnassa iso askel kun siirrytään kuorma-autokauppaan. - Olemme päässeet automyynnin kanssa mukavasti matkaan ja syksy on sujunut kaikin puolin hyvin. Toki meillä on vankka kokemus varaosa- ja tarvikekaupasta mutta kuorma-autojen myynti on silti oma maailmansa. Erittäin tärkeä asia on tietenkin se että pitkän linjan alan ammattilainen Ahti Pakkanen vastaa myyntipäällikkönä alueesta jatkossakin ja lisäämme myyntivoimaa hakemalla parhaillaan Kouvolaan kuorma-automyyjää, jonka toimenkuvaan kuuluu lisäksi myös korjaamopalveluiden myyminen, sanoo Salonen.

Henkilökunnan määrä kasvussa

Toiminnan siirtyessä Volvo


METSÄALAN AMMATTILEHTI Finlandilta Raskasparille, sovittiin että henkilökunta jatkaa Kotkan ja Kouvolan toimipisteissä vanhoina työntekijöinä. - Haluamme kehittää molemmilla paikkakunnilla huoltopuolen toimintoja entistäkin paremmalla tasolle sekä lisätä tulevaisuudessa niiden palvelukonseptiin asioita Raskasparin muista pisteistä mm. perävaunujen ja päällerakenteiden sekä renkaiden osalta. Olemmekin parhaillaan hakemassa Kotkaan ja Kouvolaan neljää uutta asentajaa ja kahta työnjohtajaa. Näiden lisäysten jälkeen Raskasparin palveluksessa on yhteensä jo yli 90 henkilöä viidellä paikkakunnalla ja liikevaihdon ollessa lähes 20 miljoonaa euroa, laskee Salonen.

Aukioloajat pitenee

Tällä hetkellä Kotkan huolto palvelee asiakkaita arkisin kello 08.00-20.00 ja lauantaisin 08.0016.00 kun taas Kouvolassa ollaan avoinna arkisin 08.00-16.30

KULJETUS 93

Raskaspari palvelee Kouvolassa kuorma-autojen myynti-, varaosa- ja korjaamoasioissa osoitteessa Alakyläntie 25.

ja lauantaisin 08.00-16.00. - Huoltotoimintojen hyvän kehityksen johdosta siirrymme jo loppuvuoden aikana kahteen työvuoroon jonka jälkeen palvelemme molemmissa pisteissä arkisin kello 06.00-22.00 ja

lauantaisin 06.00-14.00, ilmoittaa Salonen.

Katsastuspalvelut kaikista toimipisteistä

Raskaspari kehittää jatkossakin jatkuvasti toimintojaan myös

Mikkelissä, Joensuussa ja Iisalmessa. - Iisalmessa asiakkaita on palveltu kesästä lähtien myös raskaan kaluston katsastuksilla, jotka Marjahaan Autokatsastus hoitaa ammattitaidolla tiloissam-

me, joihin valmistui toimintaa varten uusi läpiajettava hallitila katsastuksen vaatimilla laitteistoilla varustettuna. Ja katsastuspalvelut on saatavilla myös kaikissa muissakin toimipisteissämme, kertoo Salonen.

Raskasparilla on lisäksi toimipisteet Mikkelissä (vas.), Joensuussa ja Iisalmessa, joissa tarjotaan laajasti raskaan kaluston huolto- ja varaosapalvelut.

n uode ! v 0 3 Yli sella k u m koke


94 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Raskoneen syksyn asiakaspäivät

Raskoneen syksyn asiakaspäivät keräsivät mukavasti väkeä korjaamoille eri puolilla Suomea - kuvassa ollaan Rovaniemellä 8.9.

R

askone on järjestänyt syksyn ja loppuvuoden aikana korjaamoillaan eri puolilla Suomea asiakaspäiviä. Asiakaspäivien aikana on päässyt tutustumaan Raskoneen palveluihin ja henkilökuntaan, hyödyntämään hyviä tarjouksia sekä näkemään uusimpia hyötyajoneuvoja ja muita tuote-esittelyjä esimerkiksi Mobil -voiteluaineista. - Asiakaspäivät ovat onnistuneet kaikin puolin erinomaisesti ja väkeä on käynyt tapahtumissa kaikilla paikkakunnilla todella mukavasti. Rentohenkisissä tilaisuuksissa asiakkaat ovat päässeet tapaamaan tuttujaan ja vaihtamaan rauhassa kuulumisia, mikä on tärkeä asia nykymaailman kiireessä. Samalla olemme saaneet runsaasti arvokasta palautetta ja hyviä kehitysideoita, joita viemme eteenpäin tarjotaksemme entistäkin parempaa palvelua kuljetuskaluston koko elinkaaren aikaiseen ylläpitoon, sanoo Raskone Oy:n myyntijohtaja Jouni Lindström. Raskone asiakaspäivät järjestettiin Rovaniemellä, Oulussa,Ylivieskassa, Vaasassa, Seinäjoella, Jyväskylässä, Kuopiossa, Joensuussa, Lahdessa, Turussa ja Vantaalla.

Ivecon uusimmat mallit olivat näyttävästi esillä Rovaniemellä.

Tyylikäs Sisu Polar Rock -sorayhdistelmä oli mukana monessa asiakaspäivässä.

Joensuun asiakaspäivässä 27.10. oli esillä mielenkiintoista kalustoa kuten MAN ja SISU kuorma-autoja sekä JCB pyöräkuormaaja.

Raskoneen rentohenkisissä tilaisuuksissa asiakkaat ovat päässeet tapaamaan tuttujaan ja vaihtamaan rauhassa kuulumisia, mikä on tärkeä asia nykymaailman kiireessä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 95

Kotimaiset metsäkoneet kulkevat asiakkaille kotimaisilla laveteilla

S

Metsäkonevalmistaja Ponssen lavettikaluston rungon muodostaa 3-akseliset Siimet -puoliperävaunut. Uusinta lavettia vetää näyttävä Mercedes-Benz Actros.

iimet Oy on erikoistunut maanteillä ja teollisuudessa käy- tettävien erikoiskuljetuskalustojen suunnitteluun ja valmistukseen. Kotimaisen Siimet Oy:n vahvuus on kokonaisuudessa, joka muodostuu vuosikymmenten kehitystyöstä, yksityiskohtaisesta suunnittelusta, vankasta ammattitaidosta ja kokemuksesta sekä viimeistellystä lopputuotteesta. - Siimetin laadun takaa pitkäaikainen kokemus sekä jatkuva tuotteiden kehitys, mitkä merkitsevät tuotteidemme käyttäjille parasta mahdollista sijoitusta. Asiakaskuntamme koostuu erikoiskuljetuksia suorittavista yrityksistä, maanrakennusliikkeistä, teollisuuden yrityksistä ja puolustusvoimista, kertoo Siimet Oy:n toimitusjohtaja Ari Mäkitalo.

Kotimaiset alansa johtavat valmistajat tekevät hyvää yhteistyötä

Maailman johtaviin metsäkonevalmistajiin kuuluva suomalainen Ponsse kuljettaa Vieremällä valmistettuja PONSSE -metsäkoneita suuria määriä asiakkaille, juna- asemille, satamiin sekä koeajosavotoille viidellä lavettiyhdistelmällä. Lavettikaluston rungon muodostaa Siimetin 3-akseliset puoliperävaunut joita on käytössä kolme kappaletta. Ne ovat osoittautu-

neet erittäin kestäviksi ja pitkäikäisiksi, luotettaviksi vaunuiksi joiden huoltokustannukset ovat alhaiset. - Uusin Siimet -lavetti toimitettiin Ponsselle FinnMetkoon missä se oli esillä näyttävänä kokonaisuutena uuden Merce-

des-Benz Actros -veturin kanssa - koko yhdistelmä tietenkin Ponssen kelta-mustan väreissä ja kaikin puolin tyylikkäästi viimeisteltynä, sanoo Mäkitalo. Ponsse haki uudella lavetilla parasta mahdollista kilometrisuoritetta erityisesti pitkillä

kuljetusmatkoilla. - Omapainoltaan kevyeeseen, kotelopalkkikeulaiseen 3-akseliseen vaunuun haluttiin pienet akselimassat ja alhaiset vetovastukset; rakennekantavuudeksi muodostui 42 tonnia, mikä riittää hyvin isoillekin metsäkoneil-

Vieremältä valmistuu uusia PONSSE -metsäkoneita suurella kapasiteetilla, joita toimitetaan asiakkaille ympäri maailmaa. Siimet -lavetin päälle saadaan hyvin kyytiin suurimmatkin konemallit.

Ponssen uusimman Siimet -lavetin kaikki kolme akselia ovat kääntyviä ja varustettu Tridec -pakko-ohjauksella. Pitkille kuljetusmatkoille tarkoitettu lavetti on tehty omapainoltaan mahdollisimman kevyeksi.

le. Vaunun isot 285R19.5 renkaat takaavat hyvät rullausominaisuudet eivätkä ne lämpene yhtä paljon kuin pienet renkaat ja maastoon ajettaessa isompi rengas kantaa paremmin pehmeissä paikoissa, toteaa Mäkitalo. Yhdistelmän kääntely ja peruuttelu onnistuu ahtaissa paikoissa sillä vaunun kaikki kolme akselia ovat kääntyviä ja varustettu Tridec -pakko-ohjauksella. - Ilmajousitetun peruspituudeltaan lyhyen vaunun korkeudensäätö tapahtuu sähköisesti auton ohjaamosta. Kuormaosa on alaspokattu ja hydraulisesti jatkettava, joten metsäkoneen telit saa passattua juuri kohdilleen niin että kuljetuskorkeus pysyy matalana ja kuorman painopiste lähellä keulaa vetävien pyörien päällä. Kuormatilan ja telin laitaosat ovat alaslaskettuja jolloin kuormalle muodostuu samalla sivuttaissiirron esto, sanoo Mäkitalo.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

96 KULJETUS

SISU Carrier on tehty nykyaikaisten järeiden metsäkoneiden kuljetukseen. Kuvassa Visuveden Motopalvelu Oy:n SISU Carrierin kyydissä John Deere 1210E -kuormatraktori.

SISU Polar Carrier uudistui - entistä helpompaa koneen siirtoa

U

udistettu kotimainen ja tehdasvalmis SISU Carrier siirtää nyt koneen kuin koneen entistäkin helpommin. SISU Carrierin tarjolla olevat uudet toiminnot tekevät siitä entistä ketterämmän, suorituskykyisen ja markkinoiden monipuolisimman.

Painojakauma

SISU Polar Carrierilla ei tule ongelmaa auton takapäässä painojen suhteen, sillä teknisesti suurin sallittu telipaino on 33,5 tonnia. Painopistettä on saatu siirrettyä huomattavasti eteenpäin lyhentämällä etuakseliväliä 50 mm ja täten akselipainot pysyvät sallituissa rajoissa.

Runkorakenne ja ritilä

Carrierin täyspitkä tuplarunko mahdollistaa apurungottoman rakenteen 2. ja 3. akselin välillä, minkä ansiosta ritilän alataso sekä kuorman painopiste ovat mahdollisimman alhaalla. Myös 4. ja 5. akselin väliä on lyhennetty 90 mm loivemman lastauskulman saavuttamiseksi. Ritilän peräramppiin on kiinnitetty reikäterä, jolle on kelluntatoiminto.

Akselitoiminnot

5-akselisesta SISU Polar Rockista tutut 2. akselin painatus ja 5. akselin paineenpuolitus on nyt saatavilla myös Carrieriin.

Uusia varusteita

Työvalot sekä koneenkuljetusritilän hydraulisen peräram-

Carrierin täyspitkä tuplarunko mahdollistaa apurungottoman rakenteen 2. ja 3. akselin välillä, minkä ansiosta ritilän alataso sekä kuorman painopiste ovat mahdollisimman alhaalla.

pin saa nyt myös kauko-ohjauksella.

Carrier on varustettu E-tyyppihyväksytyllä alumiinisella

Visuveden Motopalvelu Oy:n SISU Carrier siirtämässä savotalle Komatsu 931 -harvesteria.

polttoaine ja AdBlue -yhdistelmäsäiliöllä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 85

Kaikkiin olosuhteisiin HELLAn työvalot ja lisävalot – uusinta LED-tekniikkaa

RokLUME –7500 lm ja ZeroGlare, IP 6K9K, täysin sinetöity ja vedenkestävä HUIPPU-UUTUUS

Luminator täysLED – 222 mm huoltovapaa lisävalo, joka muuttaa yön päiväksi!

K-LED 2.0 – IP67 huoltovapaa ja sinetöity majakka, jossa automaattinen kirkkaudensäätö yö/päivä

Light Bar 12LED – täysin uudenlainen lisäkaukovalo henkilö- ja kuorma-autoihin

Luotettavat HELLA-työvalot ja -lisävalot varmistavat parhaan mahdollisen valaistuksen kaikkein haastavimmissakin olosuhteissa. Laadukkaiden ammattikäyttöön suunniteltujen työvalojen avulla myös työn tehokkuus ja turvallisuus parenevat. Se kestää – sehän on HELLA.

orum.fi


98 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäkoneet kasvavat ja käytössä oleva kuljetuskalusto alkaa olla iäkästä sekä usein alimitoitettua nykykoneille. Iveco Trakker on kaikin puolin viisas valinta uudeksi ritiläautoksi.

Iveco Trakker on järkivalinta metsäkoneenkuljetusautoksi N iemi-Korpi Oy esitteli FinnMetkossa uuden Iveco Trakker -metsäkoneenkuljetusauton, minkä myynti on lähtenyt mukavasti matkaan. Koneenkuljetusauton alustana on uusi Iveco Trakker AT410T50 varustettuna 500 hv Euro 6 moottorilla, akselirakenteen ollessa 10x4 missä kaksi ensimmäistä ja viimeinen akseli ovat kääntyviä sekä viimeinen akseli myös nouseva. Autossa on takailmajouset. - Kokonaistaloudellisella ja luotettavasti toimivalla Iveco Trakkerilla on hyvä maine maasto-ominaisuuksiensa suhteen ja sillä on mukava ajella myös maantiellä. Uuden metsäkoneenkuljetusauton saama suuri huomio yllätti kyllä meidät positiivisesti. FinnMetkon jälkeen on tehty tosi paljon tarjouksia metsäkoneyrittäjille eri puolille Suomea ja kauppojakin on kä-

Pekves Oy:n Jouko Markkula (vas.) ja metsäkoneenkuljettaja Miikka Huhtala ovat tyytyväisiä Iveco Trakkeriin koneiden kuljetuksissa.

telty lyhyessä ajassa jo kymmenkunta, kertoo Niemi- Korpi Oy:n Jouni Niemi-Korpi.

Ritilärakenne kehittynyt kokemusten kautta

Uuden Iveco Trakker -koneenkuljetusauton laadukkaasta ritilävarustelusta vastaa Koneurakointi Fiskaali Sievistä. - Ensimmäisen ritiläauton valmistimme omaan käyttöön

2000-luvun alussa ja myöhemmin niitä on alettu tekemään myös muille; yhteensä olemme rakentaneet tähän mennessä parisenkymmentä koneenkuljetusautoa, kertovat Timo ja Jukka Fiskaali. Auto kerrallaan ritilärakenne on hioutunut entistä paremmaksi ja nyt FinnMetkossa esittelyssä ollut Iveco Trakker sai kehuja järkevästi toteutetusta ja hyvin

Hyvin tehdyn ritilärakenteen ansiosta kone on helppo ajaa Iveco Trakkerin kyytiin. Hydraulinen ajorampin nosto ja muut toiminnot pelaavat kätevästi langattomalla kauko-ohjauksella.

Ison Komatsu 911 -harvesterin telipyörät istuvat nätisti ritilän kyytiin jolloin kuljetuskorkeus pysyy alhaisena.

Iveco Trakkerin kyydissä kulkee markkinoiden järeimmätkin metsäkoneet savotalta toiselle. Kuvassa siirretään Koneurakointi Fiskaalin Ponsse Scorpionia.

viimeistellystä ritilärakenteesta. - Kyllä sitä on mietitty paljon omien ja tuttujen urakoitsijoiden käyttökokemusten perusteella. Koneenkuljetusauto on tärkeä lenkki metsäkoneyrittäjän toiminnassa ja sen tulee pelata niin että koneen kulkevat savotalta toiselle mahdollisimman joustavasti, toteaa Timo Fiskaali. Maastokykyinen ja ketterästi

kääntyvä Iveco Trakker on kaikin puolin hyvä alusta koneenkuljetusauton rakentamiseen. - Toki ensimmäisen kanssa on aina omat juttunsa mutta nyt tehty toinen kappale syntyi jo helpommin kun oppii auton rakenteen ja tekniikan. Ensimmäinen Pekves Oy:lle toimitettu Iveco Trakker oli 12 metriä pitkä ja 2,8 metriä leveä 5,8 metrin


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 99

Uusi Iveco Trakker -metsäkoneenkuljetusauto on saanut hyvän vastaanoton markkinoilla; marraskuun alkupuolella Sievissä valmistui jälleen uusi ritiläauto.

perusakselivälillä. Ritilän rakenteen ansiosta mitat riittävät hyvin isoimpienkin metsäkoneiden kuljetukseen. Juuri äskettäin valmistui uusi koneenkuljetusauto 12,5 metrin pituisena ja Trakkerin saa tilattua myös 6,3 metrin perusakselivälillä, jolloin päästään 13 metrin kokonaispituuteen ilman että peräylitys kasvaa, sanoo Fiskaali. Fiskaalin tekemän ritilärakenteen hydraulinen ajorampin nosto ja muut toiminnot pelaavat

kätevästi langattomalla kaukoohjauksella ja varalla on nappikäytöt lavetin kyljessä. - AdBlue järjestelmän katalysaattoripönttö on siirretty etusermiin minkä alaosa toimii auton polttoainesäiliönä. Näin on saatu tilaa etuakseleiden ympäriltä ritilälle. Etusermin sisällä on suojassa lisäksi mm. keskusvoitelujärjestelmä ja sen päällä LED-työvalot jotka valaisevat hyvin työskentelyalueen, Fiskaali kertoo.

Metsäkoneet siirtyy tehokkaasti Trakkerilla

Pekves Oy toimii Metsä Groupin alueyrittäjänä Oulun piirin itäisellä alueella. Viime kesänä päätettiin investoida uuteen metsäkoneenkuljetusautoon - Myimme käytetyn automme ja päätimme ostaa uuden Iveco Trakkerin, minkä laadukkaan ritilävarustelun teki Koneurakointi Fiskaali, kertovat yrittäjät

Vesa Tastula ja Jouko Markkula. Pekves Oy sai uuden auton ajoon FinnMetkon jälkeen. - Ensimmäisten kuukausien kokemukset Ivecosta ovat pelkästään positiivisia ja kyllähän uusi on aina uusi. Kone on helppo ajaa auton päälle sillä ritilärakenne on oikein tehty ja koneemme Komatsu 911 harvesteri istuu tosi nätisti auton kyytiin, kommentoi koneiden siirrosta vastaava Jouko Markkula.


100 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Jyväskylä 11.10. Valovoima -kiertue vieraili 10 paikkakunnalla lokakuussa; kuvassa ollaan Jyväskylän Raskoneella 11.10. missä arvonnassa Hella Comet LED -lisäkaukovalot voitti Antti-Jussi Karnio.

Valovoima -kiertue valaisi markkinoita

Ö

rum Oy:n Valovoima -kiertue kiersi lokakuussa kaksi ja puoli viikkoa ympäri Suomea aloittaen idästä jatkaen aina pohjoiseen Rovaniemelle saakka ja sieltä länsirannikon kautta takaisin pääkaupunkiseudulle.

Yhteensä 10 paikkakunnalla vierailleella kiertueella pääroolissa olivat Hellan kestosuoikit sekä valovoimaisimmat uutuudet kuten työvalotekniikan uusin innovaatio Hella RokLUME 380N, mitkä esiteltiin myös valoshowna iltojen hämärtyessä. Kiertuevastaavina olivat Örumin valoasiantuntija Henry Valkila, tuoteryhmäpäällikkö Janne Valkokallio, HYA jälkimarkkinoiden myyntipäällikkö Tapani Arokoski ja aluekohtaiset vastuumyyjät Vesa Räinä pohjoisessa ja Jyväskylän eteläpuolella Ulf Lindstedt. Valovoima -kiertueen henkilöstö koulutettiin uutuustuotteiden ominaisuuksista ja tämä tieto jatkaa myös heidän kanssaan tuleviin asiakaskohtaamisiin. Kiertue valaisi markkinoita

Kuopio 12.10.

Lappeenranta 10.10. Valovoima -kiertue starttasi matkaan 10.10. Lappeenrannasta Auto-Killalta missä uutuusvaloja esittelivät Örum Oy:n Tapani Arokoski (vas.) ja Ulf Lindstedt.

siis käytännön lisäksi myös pienillä aluekohtaisilla tuotekoulutuksilla kaikille kiertueen toimipisteiden henkilökunnille. Upeat esittelytelineet olivat täynnä sähköistettyjä työvaloja, lisäkaukovaloja ja majakoita, jotta toimipisteiden omat asiakkaat pääsivät oikeasti vertailemaan tuotteita livenä. - Oli hienoa nähdä todellises-

sa ympäristössä miten mikäkin valo toimii, eikä aina esitteiden perusteella tarvitse tehdä ostopäätöksiä, linjasi eräs Lappeenrannan Auto-Killan vierailija. Örumin raskaan myyntipäällikkö Tapani Arokoski oli myös hyvin tyytyväinen esiteltävään

materiaaliin: - Kuten aiemmin kuulimme tuossa, että näin voimme näyttää asiakkaille miksi juuri jokin valo soveltuu parhaiten johonkin tiettyyn tehtävään ja olen iloinen että pääsimme toteuttamaan tä-

Kuopion Veholla 12.10. nähtiin varmasti yksi kiertueen erikoisin ajoneuvo: Tuusniemeläisen sorkkahoitaja Sami Kekäläisen Fuso Canter sorkanhoitotelineellä ja muilla varusteilla.

män kiertueen näin laajalla tuoterepertuaalilla. Myös monet kunnallisen ja julkisen tason päättäjät ovat kiittäneet tästä konseptista, koska näin heilläkin on mahdollisuus ymmärtää ja nähdä tätä maailmaa kenttäolosuhteissa. Valovoima -kiertueen saama vastaanotto oli erittäin lämmin kaikissa toimipisteissä. - Tyytyväiset loppuasiakkaat antoivat hyvän syyn lähteä ensi vuonna uudestaan liikkeelle. Lisäksi pienempiä valoshow demoja HYA-puolella järjestetään lähes jatkuvasti, mutta näin isosti on tavoitteena kiertää maata jatkossa kerran vuodessa, toteaa Arokoski.

Arvonnan voittajat

Jokaisella kiertupaikkakunnalla arvottiin kävijöiden kesken Hella Comet LED lisäkaukovalot. Onni suosi seuraavia: Lappeenranta Auto-Kilta: Kaijus Linkander Jyväskylä Raskone: Antti-Jussi Karnio Kuopio Veho: Petri Ikäheimo Kajaani Raskone: Kaisa Tikkanen Oulu Wetteri Power: Jaakko Kyllönen Rovaniemi Erikoistekniikka: Juha Vainio Vaasa Käyttöauto: Seija Kotamäki Pori Veho: Jaana Nyholm Espoo Veho: Timo Halonen Vantaa Veho: Ville Leikas


METSÄALAN AMMATTILEHTI Kajaani 13.10.

KULJETUS 101

Oulu 17.10.

Jokaisella kiertuepaikkunnalla arvottiin kävijöiden kesken Hella -valot - kuvassa arpakuponkia täytetään Kajaanin Raskoneella 13.10.

Työvalotekniikan uusinta kehitystä kiertueella edusti Hella RokLUME 380N 7500 lumenin valoteholla, mikä kestää äärimmäisiä olosuhteita.

Oulussa 17.10. Wetteri Powerilla Örumin Tapani Arokoski (vas.) luovutti Hella-valosarjan arvonnassa voittaneelle Jaakko Kyllöselle.

Rovaniemi 18.10. Rovaniemellä 17.10. Suomen Erikoistekniikan toimipisteessä tihkuinen pimenevä syys-ilta tarjosi hyvät olosuhteet nähdä valojen erilaiset ominaisuudet.

Vaasa 19.10.

Vaasassa 18.10. Käyttöautolla arvonnassa Hella-valot voitti Seija Kotamäki.

Pori 20.10.

Porin Veholla 20.10. ihasteeltiin tehokkaita valoja ja uusinta Mercedes-Benz kalustoa.

Vantaa 24.10.

Espoo 21.10. Espoon Veholla 21.10. myyntipäällikkö Tapani Lamberg (vas.) ja Kuuskanta Oy:n Timo Halonen ihmettelivät LED-kaarivalon uskomatonta valotehoa. Halonen voitti myös Hella-valot arvonnassa - onnittelut!

Örumin Henry Valkila (vas.) palkitsi viimeisenä kiertuepäivänä Vantaan Veholla 24.10. arvonnan voittaneen Ville Leikkaan Hella-valoilla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Iveco Daily matkailuauto • • • •

Voi ajaa B-kortilla 100 km/h Vuode kahdelle Perävaunun vetopaino jopa 3.500 kg

• Saatavissa myös Hi-Matic automaattivaihteistolla • Hinta alkaen 44.700 € • sis. alv 24% * • Autovero 0 €

* Hinta alkaen mallille Daily 35S13V 16m3, hinta sisältää toimituskulun 600 €. Kuvan auto lisävarustein.

IVECO MYYNTIVERKOSTO ESPOO, Iveco Finland Oy Kiilaniityntie 10, 02920 Espoo Arto Mäkinen p. +358 45 320 7701, arto.makinen@iveco.com Timo Hytönen p +358 40 772 6376, timo.hytonen@iveco.com Juhani Havia p. +358 45 320 7702, juhani.havia@iveco.com IISALMI, Iveco huolto ja myynti Team Kivirannantie 7, 74130 Iisalmi Antti Krogerus p. +358 40 774 2830, antti.krogerus@driv.fi

JYVÄSKYLÄ, Iveco Finland Oy Palokärjentie 6, 40320 Jyväskylä Kari Lahtela p. +358 400 158 580, kari.lahtela@iveco.fi

KOUVOLA, Iveco Finland Oy Savonsuontie 8, 45720 Kuusankoski Timo Akkanen p. +358 45 320 7747, timo.akkanen@iveco.com

KERAVA, Iveco Finland Oy Alikeravantie 83, 04250 Kerava Pasi Lämsä p. +358 400 170 840, pasi.lamsa@iveco.fi

KUOPIO, Iveco huolto ja myynti Team Kellolahdentie 25, 70460 Kuopio Martti Säkkinen p. +358 40 057 6343, martti.sakkinen@driv.fi

KOKKOLA, Niemi-Korpi Oy Isotanhu 2, 67600 Kokkola Miika Niemi-Korpi p. +358 40 5824 516, miika@niemikorpioy.com

LAHTI, Iveco Finland Oy Höylääjänkatu 2, 15520 Lahti Timo Akkanen p. +358 45 320 7747, timo.akkanen@iveco.com

OULU, Niemi-Korpi Oy Moreenikuja 2, 90630 Oulu Jouni Niemi-Korpi p. +358 40 7344 310, jouni@niemikorpioy.com TAMPERE, Iveco Finland Oy Perkkoonkatu 9, 33850 TAMPERE Pekka Eerola p. +358 40 721 0926, pekka.eerola@iveco.fi Olli Eerola p. +358 400 204 493, olli.eerola@iveco.fi

TURKU, Niemi-Korpi Oy Verstaskatu 1, 20360 TURKU Pentti Maksula p. +358 400 263 860 pentti@niemikorpi.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 103

Kuljetus Eklöf Oy:n kymmenen uutta Mercedes-Benz Actros 1842 -rekkaveturia tulevat hoitamaan Valmet Automotiven Uudenkaupingin autotehtaan komponenttikuljetuksia.

Kuljetus Eklöf Oy:n uudet Mercedes-Benz Actros 1842 -rekkaveturit Valmet Automotiven Uudenkaupungin autotehtaan komponenttikuljetuksiin

V

eho Hyötyajoneuvot toimittaa Kuljetus Eklöf Oy:lle kymme- nen uutta Mercedes-Benz Actros 1842 -rekkaveturia. Autot otetaan käyttöön vaiheittain syksyn 2016 aikana ja ne tulevat hoitamaan Valmet Automotiven Uudenkaupungin autotehtaalle komponenttikuljetuksia, joissa logistisena pääyhteistyökumppanina toimii DSV Road Oy. - Osa uudesta kalustosta on jo liikenteessä kuljettaen Mercedes-Benz-komponentteja Saksasta Uudenkaupungin autotehtaalle. Viime viikkojen aikana saatujen ensikokemusten perusteella polttoainekulutus on osoittautunut ainutlaatuisen alhaiseksi, Kuljetus Eklöf Oy:n hallituksen puheenjohtaja Keijo Eklöf toteaa.

Autot optimoitu komponenttikuljetuksiin

Mercedes-Benz Actros 1842 LSnRL -mallit on varustettu erikoismatalalla vetopöytäkorkeudella (n. 95 cm) ja niiden molemmat akselit ovat ilmajousitettuja. Tämä ratkaisu mahdollistaa noin kolmen metrin kuormatilan sisäkorkeuden perävaunussa, soveltuen maksimissaan neljän metrin korkuiseen ajoneuvoyhdistelmään Saksan teillä. Kaikissa kymmenessä autossa

Hyvää yhteistyötä; kuvassa vasemmalta Ilari Järvinen Veho Hyötyajoneuvot, Keijo Eklöf Kuljetus Eklöf Oy, Hannu Lakso ja Teemu Vaahtera DSV sekä Mika Liljeström Veho Hyötyajoneuvot.

on Mercedeksen suurin ohjaamo GigaSpace, jossa on seisomakorkeutta runsaasti, jopa 2130 mm. Kuljettajan asumis- ja työskentelytilat ovat malliston tilavimmat ja mukavimmat. Moottorina autoissa on toisen sukupolven OM471-moottori, jonka iskutilavuus on 12,8 litraa, teho 310 kW (421 hv) ja vääntömomentti 2 100 Nm. Moottorin ominaisuuksiin kuuluu mm. vääntömomentin lisääminen (noin +200 Nm) kick down -toiminnolla suurimmalla vaihteella

ajettaessa. Autot on varustettu täysin automaattisella PowerShift 3 -vaihteistolla. Vaihteita on käytettävissä 12 taaten mahdollisimman tarkan vaihteen valinnan senhetkisen ajotilanteen mukaan. Lisäksi autoissa on mm. ajovakausjärjestelmä ESP, kaistavahti, vireystila-avustin sekä aktiivinen jarruassistentti. Autojen erityisvarusteisiin kuuluu myös PPC (Predictive Powertrain Control), joka on GPS-tuettu älykäs vakionopeudensäädin. Auto osaa näin maas-

ton vaatimusten mukaan itse sopeuttaa kiihdytykset ja jarrutukset mahdollisimman taloudel-

lisen ajotavan saavuttamiseksi vakionopeudensäätimellä ajettaessa. Toiminta perustuu satelliittipaikannukseen ja 3D-tiekarttoihin. PPC:llä on mahdollista saavuttaa jopa viiden prosentin polttoaineen säästö. PPC tuntee 95 % Euroopan valtateistä ja sitä voi käyttää 25-85 km/h ajonopeuksilla. Lisäksi autossa on vakiovarusteena FleetBoard, telematiikkatuettu autojen-, kuljettajien-, ja kuljetusten hallinnan työkalu. Aktivoituna järjestelmä mm. taltioi lakisääteiset piirturitiedot ja samalla kertoo kuljettajan lepo- ja ajoajat ja mahdollistaa näin auton mahdollisimman tehokkaan käytön. Laite on myös mahdollista integroida kuljetusyrityksen omiin järjestelmiin. FleetBoard mahdollistaa ajoneuvon karttaseurannan, huoltojen ja mahdollisten häiriöiden etäseurannan sekä taloudelliseen ajotapaan tähtäävän kuljettajan ajotavan objektiivisen arvioinnin.

Lue kuljetusalan uudet uutiset joka päivä

ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUSALAN YRITTÄJÄ! Nettikaupassamme tarjouksessa juuri nyt:

sis. alv)

14-203130-2 Polttoainesäiliösarja VL 350 L Alumiini/sisältää kannakkeet 690 x 715 x 850 715

85

0

(ovh 1104 € sis. alv)

0

98

675

690

993,60

510

918 € (ovh 1020 €

14-103340 Polttoainesäiliö SC 300 L Alumiini/sisältää kannakkeet 675 x 510 x 980, SC 4/R-srj.alumiini

Katso koko kattava valikoimamme: onninauto.fi

www.onninauto.fi Maahantuomme mm. seuraavia tuotemerkkejä:

Autosi on liiketoimintasi perusta, joten luota autojesi huollossa vain laadukkaisiin varaosiin. Ammattitaitoinen henkilökuntamme neuvoo sinua valitsemaan oikeat varaosat oikeaan tilanteeseen. Soita meille ja tee tilaus – toimitamme tilaukset nopeasti ympäri Suomen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 105

Mercedes-Benz esittelee tulevaisuuden älykkään sähköpakettiauton - mukana drooni-robottilennokit

M

ercedes-Benz Vans valmistautuu konseptillaan digitali- saation, automatiikan ja robotiikan voimistumiseen kuljetussektorilla.

Uusi adVANce-strategia avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja ottaa huomioon asiakkaiden ja käyttäjien jatkuvasti muuttuvat tarpeet. adVANce tarjoaa yrityksille myös välineet niiden sopeutumiseksi tulevaisuuden trendeihin: kaupungistumiseen, verkkokaupan kasvuun sekä toimimiseen asioiden ja palveluiden internetissä. Lähivuosina esimerkiksi ruoka- ja käyttötavarasta aikaisempaa suurempi osa ostetaan nettikaupoista, mikä lisää myös yritysten reaaliaikaisia kuljetustarpeita ja -määriä merkittävästi. Toinen kasvava trendi on kaupungistuminen: vuonna 2030 arviolta kaksi kolmannesta maailman väestöstä asuu kaupungeissa, jolloin kuljetukset on kyettävä hoitamaan entistä nopeammin, tehokkaammin ja ympäristöystävällisemmin. - Keskitämme huomiotamme pelkästä ajoneuvosta asiakkaidemme kokonaisiin arvoketjuihin ja liiketoimintaympäristöihin. Tarjoamme digitaaliajan kuljetusratkaisun ja sulautamme pakettiauton osaksi älykästä, yhteistoiminnallista tietoketjua, Mercedes-Benz Vansin johtaja Volker Mornhinweg kuvaa. - Investoimme tuotekehitykseen lähivuosien aikana 500 miljoonaa euroa. Mercedes-Benz Vans teki vuoden ensimmäisellä puoliskolla parhaan tuloksensa koskaan. Tämä takaa meille erinomaisen perustan, kun suuntaamme nyt systemaattisesti kohti tulevaisuutta, hän jatkaa.

Vision Van on maailman ensimmäinen pakettiauto, joka yhdistää digitaalisesti koko kuljetusketjun aina tilaajasta jakelukeskukseen saakka.

Ensimmäisenä pakettiautona koskaan Vision Vanissa on myös täysin automatisoitu tavaratila sekä integroidut drooni-robottilennokit.

Täyssähköinen Vision Van -konseptimalli ”viimeisen kilometrin” kuljetuksiin

Osana adVANce-aloitetta Mercedes-Benz Vans esittelee Vision Van -konseptimallin, joka viitoittaa tietä pakettiautojen seuraavalle vuosikymmenelle. Täyssähköisessä pakettiautossa yhdistyvät monet innovatiiviset ratkaisut niin sanotun viimeisen kilometrin kuljetustarpeisiin suurkaupungeissa ja kaupunkimaisissa ympäristöissä. Vision Van on maailman ensimmäinen pakettiauto, joka yhdistää digitaalisesti koko kuljetusketjun aina tilaajasta jakelukeskukseen saakka. Ensimmäisenä pakettiautona koskaan siinä on myös täysin automatisoitu tavaratila sekä integroidut

Mercedes-Benz Vans tekee yhteistyötä automaattiseen liikkumiseen ja robotiikkaan erikoistuneiden start-up yritysten kanssa. Tulevaisuudessa pakettiautosta voi lähteä liikkeelle robotteja hoitamaan loppukuljetukset.

drooni-robottilennokit. Tilatut tavarat ja paketit voidaan toimittaa perille asiakkaalle saakka paitsi käsin, myös automaattisesti ilmateitse - vaikka illalla tai yöllä, tiheästi asutuilla alueilla ja huolimatta siitä, onko vastaanottaja kotona vai ei. Drooneja on kaksi, ja kumpikin niistä voi kuljettaa kaksi kiloa painavan paketin jopa 10 kilometrin säteellä autosta. Kuljetukset hoituvat näin aikaisempaa joustavammin, nopeammin ja usein jo tilauspäivänä. Autossa

on 75 kW sähkömoottori, ja akun lataus riittää jakelutavasta riippuen jopa 270 kilometrin ajoihin. - Älykäs automaatio yhdistää koko toimitusprosessin aina lastauksesta ja kuljetuksesta siihen saakka, kun tilaus on toimitettu asiakkaalle. Tämä helpottaa kuljetusyrittäjän mahdollisuuksia liiketoimintaan ja lyhentää toimitusaikoja lopputilaajalle. Toimitukset ovat täysin päästöttömiä ja hiljaisia, joten niitä voidaan tehdä myös mahdollisten

liikennerajoitusten aikana sekä öisin, Mornhinweg lisää.

adVANce-strategiassa kolme keskeistä kehityskohdetta

Mercedes-Benz Vans keskittyy adVANce -strategiassaan kolmelle keskeiselle kehitysalueelle. Ensimmäinen niistä on pakettiauton yhdistäminen asioiden internetiin (digital@vans). Pääpaino on asiaan kuuluvien sovellusten ja yhteistoiminnallisten ratkaisujen tarjoamisessa.

Esimerkkinä tästä on pakettiautoihin tarkoitettu telematiikkayksikkö, joka kerää ja prosessoi kaiken tilausprosessia koskevan datan ja lähettää sen kuljetusten järjestelijälle. Toinen esimerkki on huoltoautojen vaatimien osien ja työkalujen hallinta ja toimittaminen niin, että niissä havaitut puutteet havaitaan automaattisesti ja autot voidaan täydentää täyteen huoltovalmiuteen yön aikana, valmiiksi odottamaan kuljettajan aamulla alkavaa työpäivää. Toinen kehityskohde on autojen varustelun kehittäminen (solutions@vans). Esimerkkinä tästä on jakelu- ja kuriiriliikenteeseen tarkoitettu automatisoitu tavaratila. Tällä hetkellä jakeluautossa on keskimäärin 180 toimitettavaa pakettia tai lähetystä, ja kuljettajan on järjesteltävä tavaratilaa uudelleen keskimäärin 10 kertaa jakelukierroksen aikana. Jokaiseen kertaan ja ylimääräiseen pysähdykseen kuluu aikaa 3-4 minuuttia. Täysautomaattinen tavaratila toimii yhdellä lastauksella niin, että kuljettaja on koko ajan tietoinen tavaratilan järjestyksestä ja saa oven avatessaan aina käsiinsä juuri kulloiseenkin kohteeseen toimitettavan lähetyksen. Tarvittaessa toimituksiin voidaan käyttää myös lentäviä drooneja. Kolmas strateginen kehityskohde ovat uudet, kuljetustarpeen mukaan räätälöidyt konseptit tavaroiden ja ihmisten kuljettamiseksi (mobility@ vans). Tulevaisuudessa näin voidaan täydentää julkista liikennettä tarjoamalla matkustajille nopeita, tehokkaita ja yksilöllisiä, jakamistalouteen perustuvia liikkumisratkaisuja toisaalta vilkkaiden huipputuntien ja toisaalta vuorokauden hiljaisimpien tuntien aikana. Verkottuneet teknologiaratkaisut tehostavat vastaavasti myös tavarakuljetuksia. Mercedes-Benz Vans kehittää myös uusia leasing-, vuokraja yhteiskäyttömahdollisuuksia, jotka on räätälöity juuri pakettiautoasiakkaiden tarpeisiin. adVANce-strategiansa tarpeita varten Mercedes-Benz Vans on perustanut uuden Future Transportation Systems yksikön, joka toimii Stuttgartissa, Berliinissä ja Silicon Valleyssa Kaliforniassa. Yksikkö työllistää jo 200 työntekijää. Yhteistyötä tehdään myös automaattiseen liikkumiseen ja robotiikkaan erikoistuneiden start-up -yritysten kanssa. Yksi niistä on yhdysvaltalainen Matternet, joka kehittää automaattisia robottilennokkeja ja niiden vaatimia logistisia järjestelmiä.


106 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ivecon uusi Daily E6 mallisto on erittäin laaja ja tarjoaa vaihtoehdon hyvin erilaisiin kuljetustarpeisiin. Kuvassa Iveco Daily 4x4 E6 etenee Porvoon kivikkoisessa maastossa.

Uusi Iveco Daily E6 I

veco Finland Oy esitteli lehdistölle laajasti uutta Iveco Daily E6 -mallistoa lokakuussa Porvoossa.

Uudessa Iveco Daily E6 -hyötyajoneuvossa on uusia ominaisuuksia, jotka tekevät siitä vieläkin paremman kumppanin liiketoimintaan. Alan laajin mallivalikoima on nyt vieläkin laajempi; Ivecon Italian tehdas valmistaa Dailysta yhteensä yli 8000 erilaista versiota.

Dailyn pakettiautoversioita on tarjolla 7,3 kuutiosta aina 19,6 kuution tavaratilaan saakka ja alustamalleja on tarjolla 3,3-7,2 tonnisina. Uudet 2,3 ja 3,0 litran Euro 6 päästötason moottorit tarjoavat tehoa 120-205 hv ja väkivahvaa vääntöä 320-470 Nm. Moottoreiden voima on kasvanut samalla kun polttoaineenkulutus on laskenut entisestään jopa 8 %. Tähän on päästy moottoriteknologian lisäksi voimalinjan parannuksilla. Nyt koko Daily mallis-

toon saatavilla oleva Ivecon 8-nopeuksinen Hi-Matic-automaattivaihteisto tarjoaa mukavuutta, turvallisuutta, polttoainetaloudellisuutta ja suorituskykyä. Dailyn uusi ohjaamo on jopa 4 desibeliä aiempaa hiljaisempi ja todella mukava työpaikka. Monipuolinen tasokas varustelu on kuljettajan mieleen ja uuden Dailyn myötä pääsee hyötymään myös uudenlaisesta liitettävyydestä: pystyt helposti yhdistämään laitteesi (älypuhelin ja

Iveco Daily 4x4 E6 on tehty kovaan työkäyttöön haasteellisissa maasto-olosuhteissa. Sen ominaisuudet mahdollistavat liikkumisen ja tavaran kuljettamisen paikoissa minne ei muilla autoilla ole mitään asiaa.

tabletti) ajoneuvoon ja ne auttavat sinua ajoassistenttina tai yritysassistenttina. Dailyyn tarjolla oleva Ivecon ajotapa-arviointijärjestelmä (DSE) vastaa sitä kuin vieressäsi istuisi ajo-opettaja, joka antaa reaaliaikaisia suosituksia kuljettajalle koskien ajotavan optimointia ja vähentää näin polttoaineenkulutusta. Kokemus on osoittanut, että seuraamalla DSE:n ehdotuksia voidaan säästää jopa 15 %:a polttoainetta. Iveco Daily E6:ssa on entistä pidemmät huoltovälit ja jopa 20 %:a enemmän toiminta-aikaa huoltojen välillä kestävien osien ansiosta. Kaikin puolin alemmat kokonaiskustannukset parantavat osaltaan asiakkaiden tulosta.

Iveco Daily 4x4 E6:sta ei vaihteet lopu kesken - yhteensä niitä löytyy 24 ja lukkoja on kolme.

Iveco Finland Oy:n markkinoinnista vastaava Raimo Haavikko esitteli uuden Daily E6 malliston.

Daily kulkee myös maakaasulla ja sähköllä

Edistyksellisten Euro 6 -die-

Iveco Daily 4x4 E6:n koeajot tehtiin Arctic Trucksin ”Area 44” testimaastossa nelivetovelho Ville Viikarin johdolla. Luonnonkauniilla mutta erittäin vaativalla reitillä Daily näytti huimat ominaisuutensa; ja nähtiin matkalla bambejakin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 107

Iveco tarjoaa ympäristöä säästävät tehokkaat kuljetusratkaisut; kuvassa oikealta lukien Iveco Daily Natural Power -maakaasuajoneuvo, Iveco Daily Electric -täyssähköauto ja Iveco Daily E6 -alustamalli kotimaisella NEK-korilla varustettuna.

- Täysin sähkökäyttöinen Daily on osoitus Ivecon edistyksellisestä kehitystyöstä, sanoo Iveco Finland Oy:n myyntijohtaja Pasi Gerpe.

selmoottoreiden lisäksi Iveco Daily tarjoaa niitäkin ympäristöystävällisemmät ja hiljaisemmat vaihtoehdot kuljetuksiin. Iveco Daily Natural Power -maakaasuajoneuvo antaa saman suorituskyvyn (136 hv) ja kytkentävasteen kuin vastaava diesel-ajoneuvo, sillä siinä on aito dieselmoottori joka on muutettu

toimimaan paineistetulla maakaasulla. Daily Natural Power on puhtaasti käyvä erittäin hiljainen hyötyajoneuvo. Iveco Daily Electric on täysin sähkötoiminen pakettiauto aina 19,6 kuution kuormatilaan saakka. Kehittynyt akkuteknologia mahdollistaa jopa 280 kilometrin toimintasäteen. Täysin kier-

Iveco Daily Electricin teknologia on luotettavaa ja käytännössä toimivaa. Kuvassa konepellin alla sijaitseva akkujen latauslaitteisto.

rätettävin akkujen elinikä on kasvanut 20 % ja pikalataus madollistaa niiden täytön kahdessa tunnissa. Regeneratiivinen järjestelmä lataa akkuja ajossa jarrutusenergiasta.

Maaston kuningas

Iveco Daily 4x4 E6 on tehty kovaan työkäyttöön haasteelli-

sissa maasto-olosuhteissa. Sen ominaisuudet mahdollistavat liikkumisen ja tavaran kuljettamisen paikoissa minne ei muilla autoilla ole mitään asiaa. Korkea maavara, isot pyörät, maastoon tehty alusta, 24 vaihdetta ja kolme differentiaalilukkoa ovat yhdistelmä mikä pitää itse kokea erittäin viihtyisältä kuljettajan

- Iveco Daily Natural Power on puhtaasti käyvä ja hiljainen auto, toteaa pitkän linjan Ivecomyyjä Juhani Havia.

paikalta. Ja kun Iveco Daily 4x4:n hintakin on järkevällä tasolla, on se varteenotettava vaihtoehto vaikkapa metsäyhtiöille, sähkölaitoksille ja urakoitsijoille joiden pitää päästä työkoneen vierelle maastossa.

Alan laajin mallivalikoima on nyt vieläkin laajempi; Ivecon Italian tehdas valmistaa Dailysta yhteensä yli 8000 erilaista versiota.


108 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Scania valmistanut kuorma-autoja jo yli 100 vuoden ajan

Historiasta menestykseen J

o pitkään odotettu Scanian uusi rahtiliikenteeseen tarkoi- tettu mallisto esiteltiin tänä syksynä. Valmistajan panostus uuteen tuotteeseen on valtava. Uusi mallisto on saanut runsaasti kehuja ympäri maailman, eikä turhaan. Sille myönnettiin välittömästi kansainvälisesti arvostettu Vuoden Kuormaauto 2017 palkinto. Uuden malliston myötä kannattaa muistaa Scanian yli 100 vuotta vanha historia kuormaauton valmistajana. Onhan se kuitenkin eräs maailman vanhimmista raskaan kuljetuskaluston valmistajista. Scanian historia alkaa jo vuodesta 1891. Tuolloin Philip Wersen perusti Södertäljen kaupunkiin yrityksen nimeltä Vagnfabriksaktiebolaget (Vabis) . Tehdas valmisti rautatievaunuja nopeasti kasvavalle rautatieverkostolle. Jo vuonna 1897 Vabis valmisti ensimmäisen henkilöautonsa. Samoihin aikoihin (1901) Malmön kaupungissa yritys nimeltä Scania aloitti polkupyörien valmistuksen. Samana vuonna yritys rakensi ensimmäisen henkilöautonsa. Jo varhaisessa vaiheessa (1902) molemmat yritykset tekivät ensimmäisen kuormaautonsa. Ensimmäinen vientiin tehty auto rakennettiin jo 1909 jolloin Scanian valmistama kuorma-auto vietiin Venäjälle Pietariin. Vuonna 1911 molemmat yritykset fuusioituivat ja näin alkoi Scania-Vabiksen historia. Kuuluisa tavaramerkki, joka edelleenkin koristaa uusien tuotteiden keulaa sai muotonsa polkupyörän poljinrattaasta sekä Malmön kaupungin vaakunassa olevasta lohikäärmeestä. Ensimmäisenä vuotenaan yritys valmisti jo 34 kuorma-autoa. Le-

Teksti: Sakari Kokkonen CargoLine Finland Oy Lähde: Scania history book edition no:4

Scanian historia alkaa jo vuodesta 1891 ja ensimmäinen varsinainen kuorma-auto valmistettiin 1909. Niistä ajoista kehityksessä on kuljettu pitkä matka juuri esiteltyyn täysin uuteen Scaniaan kuorma-automallistoon.

genda oli saanut alkunsa.

Vuosikymmenet kiitävät eteenpäin

Niistä historian alkuajoista, jolloin autoissa oli voimanlähteenä 12 hevosvoimainen kaksisylinterinen moottori, on otettu isoja askeleita kerrallaan, jotta olla päästy nykyiseen jopa 730 hevosvoimaa tarjoaviin, uusimmat päästövaatimukset täyttäviin nykymoottoreihin. Kehitys on vuosikymmen kerrallaan ollut huima. Jo vuonna 1909 Vabiksen rakentamassa kuorma-autossa oli kaksisylinterinen V-moottori. 1916 esiteltiin ensimmäinen V8-moottori josta saatiin ulos alkoholikäyttöisenä

140 hevosvoimaa ja bensiinikäyttöisenäkin 115 hevosvoimaa. Eräs tehtaan virstanpylväs oli 1939 esitelty modulaari-järjestelmä. Tuolloin valmistui ensimmäinen standardisoituihin komponentteihin perustuva moottori. Moottoria saatiin suorana nelosena, kuutosena että kahdeksansylinterisenä versiona. Niistä ajoista on Scania käyttänyt tuota järjestelmää joka helpottaa sekä valmistusta että jälkimarkkinoinnin palveluita. Samoja komponentteja voidaan käyttää hyväksi useassa eri voimalinjan osassa. Vuonna 1949 esiteltiin ensimmäinen suorasuihkutus diesel-

Vuonna 1911 syntyi fuusioitumisen seurauksena Scania-Vabis. Kuuluisa tavaramerkki, joka edelleenkin koristaa uusien Scania -tuotteiden keulaa sai muotonsa polkupyörän poljinrattaasta sekä Malmön kaupungin vaakunassa olevasta lohikäärmeestä. Kuvassa Scania-Vabis puunajossa Suomessa joskus 50-luvulla.

moottori. Moottori sai mainetta kestävyydestään ja sitä alettiin kutsua nimellä 400000 kilometrin moottori. Tänä päivänähän tuo taival suoritetaan jo parissa vuodessa ja nykyaikainen moottori on silloin vasta kevyesti sisään ajettu. Turbo tuli kuvioon ja varhain kuusikymmentäluvulla. 1961 sai ensi-iltansa maantiekäyttöön tarkoitettu 205 hevosvoimainen 10 litran suora kuutonen. Jo vuonna 1951 turbo-moottoria tarjottiin teollisuus- ja merimoottoreihin.

Lähemmäksi nykyajan vaatimuksia

1960-luku oli Scanian historiassa menetyksellinen. Turvalliset ja kipattavat bulldog -ohjaamot tulivat markkinoille. Kuljettajien työhön annettiin uutta ajattelutapaa edustavat työkalut. Ergonomiaan ja turvallisuuteen oli panostettu. Legendaarinen 110/140 mallisto alkoi liikuttaa tavaraa maailman kaikilla kulmilla. 1969 esitelty V8-moottori vei hevosvoimalukemat uudelle sataluvulle. 14-litran 350 hevosvoiman moottori oli riuska voimanlähde, V-kasin tie kuljettajien suosioon sai alkunsa. Sen ääntä moni haluaa kuulla edelleenkin. 1976 Scania esitteli uuden ajattelutavan moottoritekniikassa, silloin tuli markkinoille ”matalakierros” moottorit. Maksimiväännön aluetta siirrettiin alemmille kierroksille. Tämä antoi kuljettajille mahdollisuuden ajaa

rentoutuneimmin, vaihtamisen tarve väheni ja ajaminen oli taloudellista. Ensimmäinen moottori oli 375 hevosvoimainen V8. Kahdeksankymmentä luvun lopulla esiteltiin uusi kovan maineen saavuttanut ”Kolmossarjalainen”. 1987 esitelty mallisarja nosti jälleen kuljettajan ajomukavuuden omalle tasolleen. Suuritehoisin moottori oli 14 litran V8, josta saatiin mainiot 470 hevosvoimaa. Kojetaulun suunnitteli Italialainen Aldo Sessano, joka samalla piirsi suuntaviivat nykyaikaiseen kuljettajaergonomiaan.

Päästöjä, taloudellisuutta ja helppoa ajamista

Viimeiset kaksikymmentä vuotta kuoma-auton valmistajat ovat käyttäneet runsaasti työtunteja kehittääkseen tekniikkaa, jolla saadaan aikaan vähäpäästösiä, turvallisia ja ergonomisia ajoneuvoja. Scanialla kehityskaaren aloitti 1991 esitelty Streamline -mallisto. Sen ilmanvastuksen alentamiseen muotoiltu ohjaamo teki autosta taloudellisen. 1993 voimaantulevien yleiseurooppalaisten päästövaatimusten täyttämiseksi, kehitettiin alkuun 400 hevosvoiman Turbocompound -moottori. Elektroniikka tuli mukaan ohjaamaan tietovirtaa voimalinjassa. Scanian vaihteistoon asennettu hidastin (1993) ja sähköohjatut jarrut (1996) toivat lisäturvaa maanteille. 1995 esitellyn ”Nelossarjan” myötä otettiin modulaari-ajatte-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Scanian legendaarinen 110/140 mallisto alkoi liikuttaa tavaraa 1970-luvulla maailman kaikilla kulmilla. 1969 esitelty V8-moottori vei hevosvoimalukemat uudelle sataluvulle. 14-litran 350 hevosvoiman moottori oli riuska voimanlähde.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on myöntänyt vuonna 2015 Ketosen Kuljetus Oy:lle kokeiluluvan 32 metriä pitkälle ja 104 tonnia painavalle 13-akseliselle yhdistelmälle puukuljetuksiin Inarin ja Kemin välille. Yhdistelmää vetää Scania voimalla ja turvallisesti.

lussa askel eteenpäin. Tällöin ajatustapaa kehitettiin palvelemaan koko tuotantopalettia kuorma- autoista merimoottoreihin. Nelossarja voitti Vuoden Kuorma-auto 1996 tittelin.

Lähemmäksi tulevaisuutta

Uusi vuosituhat vaihtui ja tekniikan kehitys kiihtyi. Vuonna 2000 Scania valmisti 1.000.000 ajoneuvonsa. Tuotantoa oli jo viidessä Euroopan maassa sekä Etelä-Amerikassa. Vuosituhannen aluksi esiteltiin uusi 16 litran V8 josta saatiin jo 580 hevosvoimaa. 2004 esitelty PRT-sarja palkittiin Vuoden kuorma-auto 2005 palkinnolla. Moottoreita oli tarjolla alkaen 9-litran viisi sylinterisestä moottorista isoon V8 -moottoriin. Ensimmäisen vuosikymmenen loppuun mahtuu myös menestystä R-Sarjan muodossa, maksimi moottoritehokin kasvoi 730 hevosvoimaan ja ajamisen helppous yhdistyi uuteen Opticruise automatisoi-

tuun vaihdelaatikkoon.

Uusin tuottein eteenpäin

Scanian pitkäaikainen historia kulminoituu vuoteen 2016, jolloin se esitteli uuden NextGen malliston. Valmistaja on investoinut hurjia määriä rahaa sekä työtunteja kehittääkseen malliston joka jatkaa sen pitkää ja maineikasta tehdashistoriaa. Siinä on hienosti onnistuttu. Uusi mallisto edustaa parasta Ruotsalaista insinööritaitoa joka on hienosti yhdistetty kuljettajan ja kuljetusyrittäjän ajatusmaailmaan. Samalla täysin uusi mutta kuitenkin perinteitä kunnioittaen valmistettu mallisarja tulee olemaan upea luku tehtaan historiankirjoissa mallina joka antoi jälleen kerran uudet standardit kuorma-auton valmistukseen. Uusi mallisto kaikkine palvelutuotteineen tarjoaa uuden tavan tehdä työtä maantiellä ja maastossa. Samalla kuitenkin tutulla ja turvallisella tyylillä.

Scanian uuden sukupolven kuorma-autoihin pääsee tutustumaan loppuvuoden 2016 aikana laajalla koko maan kiertävällä esittelykiertueella.

KULJETUS 109


110 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ammattilehden Mediamobiili A mmattilehti on ottanut syksyllä 2016 käyttöönsä uuden Iveco Daily -retkeilyauton, mikä on varusteltu tehokkaaseen mediatoimintaan kentällä.

Mediamobiiliksi nimetty ajoneuvo tarjoaa viihtyisän asiakastilan tarjoiluineen asiakkaiden käyttöön kiertueilla, konepäivillä jne. Lisäksi näyttävässä ajoneuvossa kulkee mukana suuri määrä uusimpia lehtiä jaettavaksi lukijoille (Metsäalan Ammattilehti, Kivirock, Fluid Finland & asiakaslehdet) sekä messuosaston rakennustarpeet. Kun näet Mediamobiilin tule käymään juttusilla ja hae matkaan uusimmat lehdet - auton liikkeitä kentällä voi myös seurata facebook.com/ammattilehti.

Pitää tiellä.

Bridgestone Partner -palveluverkosto on kuljetusyrityksille tarjottavan Total Tyre Care -palvelun kulmakivi. Yhdistämällä kapasiteettinsa ja osaamisensa Bridgestone ja ammattitaitoiset Bridgestone Partner -jälleenmyyjät pystyvät tarjoamaan tarvittavat tuotteet ja palvelut kuljetusyritysten käyttökustannusten alentamiseksi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 111

Veho Hyötyajoneuvojen Juha Ruotsalainen ja sähkökäyttöinen Mercedes-Benz kuormuri.

IAA 2016 Daimler järjesti IAA-messujen aattona Media Night -tapahtuman Hannoverissa sähkövoimalaitoksella. Erittäin mielenkiintoisen illan aikana esiteltiin sähkökäyttöiset Mercedes-Benz pakettiautot, linja-autot ja myös kuorma-autot. Sähkömoottorit, robotit ja ilman kuljettajaa ajo tekevät tuloaan...

Faymonvillen Arnold Luxen (vas.) esitteli lavettiuutuksia Car Officen Pekka Rock Roposelle ja AT Special Transportin Vesa Nuoliojalle.

Näyttelystä löytyi runsaasti myös puutavaran kuljetuskalustoa.

M

aailman suurimmat hyötyajoneuvomessut järjestettiin jo 66. kerran syyskuun lopulla Hannoverissa Saksassa. Joka toinen vuosi järjestettävillä messuilla vieraili yhdeksän päivän aikana huimat 245000 kävijää tutustumassa tuotteisiin, joita esitteli 2013 näytteilleasettajaa 52 maasta.

Volvon Tommy Lindholm kertoili IAA:ssa ruotsalaisvalmistajan uutuuksia.

Katso lisää IAA-kuvia ammattilehti.fi

Kuljetus Auvisella on työn alla uusi yhdistelmä Lowrider, mistä saatiin esimakua italialaisen säiliövaunuvalmistaja O.ME.P.S.:n osastolla.

Perävaunuvalmistaja Schmitz Cargobullin johtaja Andreas Schmitz (vas.) ja Suomen vetäjä Heikki Alamettälä.

Näyttelyn yksi kuvatuimmista autoista oli Iveco Z Truck -konseptiauto mikä näyttää suuntaviivoja tulevaisuuden kuorma-autoille.

Jouset ja jousiratkaisut raskaan ja kevyen kaluston hyötyajoneuvoihin Vallilan Takomon laajasta valikoimasta taatusti kestävät jouset 70 vuoden kokemuksella nopeasti perille toimitettuna tai luotettavasti alle asennettuna.

NYT MYÖS VERKOSTA! Vallilan Takomon verkkokauppa palvelee 24/7 osoitteessa:

www.vallilantakomo.fi


112 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Jykin Längelmäen hiljattain uudistetusta tehtaasta valmistuu 5-akselisia puutavaraperävaunuja tasaista tahtia kotimaan markkinoille - myös viennissä on hyvät näkymät.

Jyki elää voimakkaan kehityksen aikaa

T

änä vuonna 50-vuotista historiaansa juhliva perä- vaunuvalmistaja Jyki elää voimakkaan kehityksen aikaa vastatakseen tulevai-

suuden haasteisiin ja luodakseen uutta, mikä pitää sen perävaunualan kehityksen kärjessä jatkossakin. Jykin tunnetuimpia tuotteita

ovat raakapuun kuljetukseen tarkoitetut puutavaraperävaunut sekä soran ja muiden maa-ainesten kuljetukseen tarkoitetut kasettiperävaunut. Tuotevalikoimaan kuuluvat myös vaihtolava-

ja lavaperävaunut sekä autonkuljetusperävaunut ja umpikoriperävaunujen alustat. Jyki valmistaa myös perävaunualustoja muiden yritysten tarpeisiin sekä muille valmistajille.

Syyskuussa 2016 Jyki Group osti Pajakulman ja samoihin aikoihin Jyki Oy:n toimitusjohtajaksi nimitettiin Otto Sirén kun taas Aki Sirén keskittyy Jyki Group -konsernin kehittämiseen ja johtamiseen. - Pajakulma antaa meille paljon uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen, kertoo Jyki Oy:n toimitusjohtaja Otto Sirén. Otto Sirén on koulutukseltaan kone- ja tuotantotekniikan insinööri. - Jyki-taustaa löytyy itseltäni 2000-luvun alusta erilaisista tehtävistä ja opiskeluaikana olin Jykin suunnittelupuolella. Valmistuttuani olen toiminut Jykin tuotantopäällikkönä ja sitten myyntipuolella erityisesti vientija jälleenmyyjäasioissa, kertoilee Sirén.

Vahvassa asemassa Suomen markkinoilla

- Jykillä on hyvä tekemisen meininki ja kehitämme toimintojamme koko ajan vastataksemme asiakkaidemme tarpeisiin muuttuvilla markkinoilla, sanoo Jyki Oy:n toimitusjohtajaksi syyskuussa 2016 nimitetty Otto Sirén.

Jykin vahvinta osaamista olevissa puutavaraperävaunuissa kotimaan markkinaosuus on ollut perinteisesti jopa 50 %. - Viime vuosina kilpailu on ollut kovaa ja markkinoille on tullut uusia merkkejä. Kuluvana vuonna puutavaraperävaunujen kokonaismarkkina on ollut aika alhaalla mutta Jyki on onnistunut tekemisessä hyvin ja markkinaosuutemme on palannut perinteiselle tasolle. Tästä kiitos asiakkaillamme, kommentoi Sirén.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 113

Jykiltä saa myös räätälöidyt erikoisratkaisut; kuvassa Orpe Kuljetuksen kantavuudeltaan 94 tonninen HCT-yhdistelmä Jykin perävaunuilla.

Viennissä hyvät näkymät

Vientimarkkinoille puuvaunuja on mennyt viime aikoina hyvin Ruotsiin ja jotain Norjaan; myös Venäjän kauppa näyttää elpymisen merkkejä. - Teemme pitkäjänteistä työtä vientikentillä, minkä ansiosta parhaillaankin on valmistumassa Venäjälle ja Ruotsiin puuvaunuja, ilmoittaa Sirén.

Tuotteet on iskussa

Jykin tuotekehityksessä puuvaunujen rakenteita on kehitetty merkittävästi viime vuosina. - Vaunut on käyty kokonaan läpi ja muutoksia on tehty rakenteisiin paljon. Tuloksena on en-

tistäkin vahvemmat ja painoltaan kevyet vaunut. Samaan aikaan olemme uusineet tuotantomme perusteellisesti mikä mahdollistaa aiempaakin paremman valmistuslaadun, nopeamman läpimenoajan sekä suuremman valmistuskapasiteetin, sanoo Sirén. Puutavaravaunuja valmistetaan kaikkiin kuljetustarpeisiin asiakaskohtaisesti varusteltuna. - Valikoimasta löytyy kiinteät vaunut, siirtoteliset sekä myös jatkettavarunkoiset. Yhä useampi valitsee vaununsa niittirunkoisena mutta saatavilla on edelleen myös hitsatturunkoiset puuvaunut, Sirén toteaa.

Jyki osti Pajakulman Governialta

J

yki Group Oy ja Governia Oy ovat 29.9.2016 allekirjoit- taneet kauppakirjan, jolla Governia Oy myy Pajakulma Oy:n koko osakekannan Jyki Group Oy:lle.

- Jyki Group Oy:lle kauppa on osa konsernin kasvustrategiaa. Laajenevalla tuote- ja palveluvalikoimalla yhtiö voi panostaa entistäkin paremmin aktiiviseen asiakastyöhön ja jatkaa liiketoimintojensa kehittämistä niin kotimaassa ja kansainvälisillä

markkinoilla, sanoo Jyki Group Oy:n konsernijohtaja Aki Siren. Yrityskaupan jälkeen Jyki Group -konserni työllistää yh-

teensä lähes 250 henkilöä. Konsernin yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2016 tulee olemaan lähes 50 miljoonaa euroa.

Parempi korroosion vastustuskyky Tehokkaampi suoja kemikaaleja vastaan Kehittynyt teknologia ympäristön hyväksi Upea ulkonäkö ja helppohoitoisuus Milcoa Oy | Lounaisväylä 3, 26820 RAUMA Puh +358 50 387 2146 | Fax +358 2 823 8060 info@milcoa.fi | milcoa.fi


METSĂ„ALAN AMMATTILEHTI

114 KULJETUS

Jouni Porokka Suomen Yrittäjien hallituksen jäseneksi

S

uomen Yrittäjät ry järjesti Vaasassa 7.-9.20.2016 Valtakunnalliset yrittäjä- päivät ja Suomen Yrittäjien liittokokouksen.

Suomen Yrittäjien liittokokous valitsi seinäjokelaisen Jyrki Mäkysen jatkamaan yrittäjäjärjestÜn johdossa. Mäkysellä ei ollut vastaehdokasta. Varapuheenjohtajiksi valittiin Jaakko MännistÜ, Nina Rasola, Mikko Akselin ja Carita Orlando. Suomen Yrittäjien hallitukseen valittiin lisäksi jäsenet ja yhtenä uutena hallituksen jäsenenä mukaan valittiin metsäalan tuttu yrittäjä Jouni Porokka, joka toimii Pohjois-Karjalan Yrittäjien hallituksen puheenjohtajana. Tänä vuonna Valtakunnallisen yrittäjä palkinnon saivat kasvuyritys Wapice Oy, urheiluteknologian taitaja Firstbeat Te-

Jouni Porokka.

chnologies, puunjalostuksen osaaja Koskisen Oy ja kalanjalostaja Hukkanen Oy. Lisäksi Suomen Yrittäjien entinen toimitusjohtaja Jussi Järventaus palkittiin tyÜstään yrittäjyyden edistämiseksi.

Metsäteollisuus vahvassa vedossa - kasvua eniten

T

eollisuuden liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan kesä-elokuussa 0,4 pro- senttia suurempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin.

Kotimaan myynti kasvoi 0,1 prosenttia ja vientiliikevaihto 0,7 prosenttia vuoden-

takaisesta. Liikevaihto kasvoi eniten edellisvuodesta metsäteollisuudessa, 3,3 prosenttia ja sähkÜ- ja elektroniikkateollisuudessa, 2,9 prosenttia. Sen sijaan liikevaihto supistui kemianteollisuudessa, 1,6 prosenttia, elintarviketeollisuudessa, 0,8 prosenttia ja metalliteollisuudessa, 0,2 prosenttia.

”  ’  Â

€ Â? Â? ­Â€Â‚

“ � ��

Â? Â

Â? ­Â€Â‚ Â? …†‡ˆ  Â?

 Â

‰

­

Â?Â?

Â?Â? Â

…†‡ˆ  �

Š‰‰

�� €

‚ � � ‰ Š � ‹

‚ � � � ƒ „ … † ‡ �  €ˆ � �

Â’

 Â„

‘ ­­­ ‹Œ Ž€ †——ˆ „†€˜‡•™™† —š‚ €›œ Â? —ž– Â? Â&#x;—

ƒ „

 � �  � �

 Â’

Â

Â

Â? Â?

€‚Ž•– ‹ € Â? ÂŒ ‚ ÂŽ ‡ ‹ ‚ ‹ ƒƒ ‘ ‘ Â? Â? Â? ÂŒ ‚   Â? Â’ Â

‡ Â

’ ‘

��  ƒ ��

� –

Â?

“ Â’ ‹ Â?  Â…  ­

“ ‹’‡� � „”„�• ’� �„„“ ‡ �„ ‘–„ —• –� ‹„ �’��˜


METSÄALAN AMMATTILEHTI

LAJITTELUKOURAT PURKUKOURAT ROMUKOURAT KAHMARIT

KOUKKULAITTEET 3-32 TN

+358 407 312 101 +358 400 403 555

mikko.halme@ajardos.fi pekka.halme@ajardos.fi

Peräsimentie 13, 03100 Nummela

-


116 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Zaslaw -puutavaraperävaunujen myynti on lähtenyt Suomessa mukavasti matkaan ja asiakkaat ovat niihin kaikin puolin tyytyväisiä.

Suomalaisiin vaatimuksiin tehty

A

uto-Kilta Trucks Oy on esitellyt Suomen markkinoille Zaslaw -puutavaraperävaunut, joiden myynti on lähtenyt mukavasti matkaan. Vuoden 2016 aikana niitä on marraskuun loppuun mennessä toimitettu asiakkaille jo yli puolenkymmentä.

Zaslaw -puutavaraperävaunut on suunniteltu alusta saakka 5-akselisiksi ja suomalaisiin käyttöolosuhteisiin kestämään suuret 76 tonnin kokonaismassat.

Zaslaw on puolalainen perävaunuvalmistaja, joka tekee tuotteita maantiekuljetuksiin ja maatalouteen vuosittaisen valmistusmäärän ollessa yli 15 000 yksikköä. Kokemusta teräksen käsittelystä löytyy sillä toiminta alkoi jo 1950-luvulla ja erilaisia perävaunuja on valmistettu yhteensä yli puoli miljoonaa. - Kuorma-autopuolen asiakkaamme Idän Liikenteenvälitys IL Oy Lappeenrannasta on käyttänyt jo vuosia suurta määrää maahantuomiaan Zaslaw -puoliperävaunuja puutavaranajossa Venäjältä Suomeen. Kokemukset vaunuista ovat olleet positiivisia, joten kun tehdas halusi Suomen markkinoille myös

Auto-Kilta Trucksilta löytyy varastosta nopeisiin toimituksiin 5-akselisia Zaslaw -perävaunuja asiakkaan tarpeiden mukaan varusteltuna.

täysperävaunuissa päätimme aloittaa niiden myynnin. AutoKilta Trucks myy puutavara-autoja suhteellisen paljon ja nyt kun meiltä saa myös puutavaraperävaunut paranee asiakaspalvelu tärkeälle sektorille entisestään, kertoo Auto-Kilta Trucks Oy:n myyntipäällikkö Pasi Sairanen. Yhteistyö Zaslawin perävaunutehtaan kanssa sujuu hienosti. - Ensikontaktit 5-akselisten täysperävaunujen markkinaan tehtiin vuoden 2015 puolella jolloin myös tehtaan suunnittelijat vierailivat Suomessa tutustumassa puunajoon ja täällä perävaunuille asetettuihin vaatimuksiin, varusteluihin jne. Kehitystön tuloksena Zaslaw toi markkinoille uuden 5-akselisen puutavaraperävaunun, mikä on alusta saakka suunniteltu 5-akseliseksi. Se näkyy vaunun viisaassa rakenteessa kuten kaulaosan vahvistuksessa, mikä takaa sen, että runkorakenne ei lähde ajan saatossa ratkeilemaan 76 tonnin kokonaispainoillakaan ajettaessa, toteaa Sairanen. Huolimatta lujasta ja vahvasta rakenteesta 5-akselisen vaunun paino on kilpailukykyinen, sillä valmistuksessa käytetään lujia erikoisteräksiä. - Parhaillaan luovutuksessa oleva vaunu painoi 8450 kg varustettuna mm. 8 teräspankolla, pankosiirtolaitteilla, kuormansidonnalla, 22.5. renkailla ja teräs-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 117

Kaulaosa on vahvistettu kestämään 76 tonnin kokonaispainot.

Jorma Salmensuo (vas.) Suomenniemeltä otti ajoon Suomen ensimmäisen 5-akselisen Zaslaw -puutavaraperävaunun maaliskuussa 2016. Vaunu pelasi kaikin puolin erittäin hyvin, kunnes se puolen vuoden ja noin 100 000 kilometrin kohdalla joutui kolariin ja meni rytäkässä lunastuskuntoon. Auto-Kilta Trucks Oy:n Pasi Sairaselta sai kuitenkin nopeasti uuden 5-akselisen Zaslawin tilalle joten ajot saatiin jatkumaan.

vanteilla, ilmoittaa Sairanen. Zaslaw -vaunujen komponentit ovat tunnettuja laatumerkkejä, joten varaosat löytyy helposti. - Vaunut saa haluttaessa BPW, SAF tai ROR akseleilla joko rumpu- tai levyjarruilla sekä ilmajousilla. Pyörät voi valita 22.5 tai 19.5 koossa teräs- tai alumiinivanteilla sekä halutuilla renkailla. Runkomitan saa tehtaalta tilattaessa tarvittavalla mitalla ja asiakkaan haluamassa värissä. Pidämme kuitenkin Suomessa koko ajan valmiina varastossa 5-akselisia vaunuja 11 metrin punaisella rungolla, varustettuna BPW ECO 10 tonnin akseleilla, ilmajousilla, levyjarruilla ja

Michelinin 22.5. koon renkailla. Heti valmiiseen alustaan asiakas voi sitten valita pankot, sidontalaitteet ym. ja näin uuden vaunun toimitusaika on vain pari viikkoa hinnan ollessa laatuun nähden varmasti kohdillaan, lupaa Sairanen.

”Hyvä vaunu ja varastosta sai nopeasti uuden”

Ensimmäinen uusi 5-akselinen Zaslaw -puutavaraperävaunu toimitettiin maaliskuussa 2016 Kuljetusliike Jorma Salmensuo Ky:lle Suomenniemelle. - Eri merkkisiä puuvaunuja on vedetty perässä vuosikymmeniä joten kokemusta löytyy. Olen

tehnyt Sairasen Pasin kanssa jo pitkään autokauppaa ja kun meinasin telittää vanhan 4-akselisen vaunun 5-akseliseksi sanoi Pasi että ostas ennemmin uusi vaunu. Niin teimme kaupat Zaslawista mikä pelasi kaikin puolin erittäin hyvin, kunnes se puolen vuoden ja noin 100 000 kilometrin kohdalla joutui kolariin ja meni rytäkässä lunastuskuntoon. Puunajossa välillä tapahtuu mutta onneksi kukaan ei loukkaantunut. Ja hieno asia on että Auto-Kilta sai uuden vaunun todella nopeasti tilalle; tämä uusi on varustettu levyjarruilla kun aiemmassa oli rumpujarrut, kertoo Jorma Salmensuo.

Ilmajousitus on yhä useamman valinta puutavaraperävaunuun.

Zaslawissa on laadukkaat akselit samoin kuin muutkin komponentit.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Iisalmi

Joensuu

138€ 204€

PV perushuolto

PV vuosihuolto

Kouvola

Kotka

Mikkeli

UUTTA Raska spari ! Kymen aloitti auto Ter vet laakson alu myynnin uloa k e aupan ella! Myyn tekoo tipää n. ll ikkö Ahti P p. 05 akkanen 00 80 4 618

MIKKELI Petri Kurki Puh. 010 289 6927

IISALMI Joona Eskelinen Puh. 010 289 6910

JOENSUU

260€ 310€

Aki Pulkkinen Puh. 010 289 6916


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 119

Uusia merkittäviä innovaatioita perävaunutekniikkaan

J

ohtava akseli- ja jousitusjärjestelmien valmistaja, saksalai- nen BPW kehittää innovatiivisesti tuotteitaan esitellen jälleen markkinoille runsaasti edistyksellisiä ratkaisuja. Suomessa BPW:n rakenteisiin luotetaan mm. vaativissa olosuhteissa käytettävissä puutavaraperävaunuissa, joihin BPW toimittaa tuotteitaan johtaville perävaunuvalmistajille. - BPW tarjoaa puuvaunuihin optimaaliset akseliratkaisut levy- ja rumpujarruilla sekä mekaanisilla- tai ilmajousilla. Tätä tarjontaa perävaunuvalmistajille täydentää BPW:n muut tuotteet kuten HBN-lokasuojat, Ermax -valojärjestelmät, Hestal-lavarakenneosat sekä Idem-kalustonhallinta. Näiden lisäksi BPW Kraatz Oy edustaa paikallisesti myös alan tunnetuimpia järjestelmiä: VBG-vetolaitteita, Carrier -lämmönsäätöjärjestelmiä sekä Goodyear -ensiasennusrenkaita tarjoten näin ainutlaatuisen kokonaisuuden, sanoo BPW Kraatz Oy:n toimitusjohtaja Henrik Danielsson.

Saksalaisen BPW:n innovatiivisesta tuotekehityksestä hyvä esimerkki on IAA 2016 -näyttelyssä Hannoverissa esitelty sähkömoottorilla varustettu BPW eTransport -akseli, mikä on tarkoitettu kevyempiin hyötyajoneuvoihin erityisesti jakelukäyttöön. Toinen mielenkiintoinen innovaatio on BPW ePower eli perävaunuakseli jarruenergian talteenotolla; syntynyttä sähköenergiaa voidaan sitten käyttää perävaunun eri toiminnoissa.

IAA:ssa esiteltiin paljon uutta

IAA 2016 -näyttelyssä Hannoverissa syyskuun lopulla BPW ensiesitteli laajasti uusia tuotteita sekä myös koko alaa mullistavia uutuuksia. Samalla kerrottiin myös entisestään parantuneista takuuehdoista. - Messuilla esiteltiin paljon uutuuksia ja päivityksiä BPW:n olemassa oleviin ydintuotteisiin, kuten esimerkiksi uusi 9 tonnin ECO Air Compact -ykköspyöräakseli HD-versiona kevyeen off road käyttöön vaikkapa kippaavaan sorapuolikkaaseen. Jousituspuolella BPW yhdenmukaistaa tarjontaansa niin, että Airlight II -ilmajousitus on saatavilla jatkossa 9 ja 10 tonnin akseleille (120x120 mm akseliputki) ja 12 tn sekä järeämmissä akseleissa käytään SL-raskasjousitusta (150x150 mm akseliputki). Airlight II -jousesta löytyy nyt Mega-malli mikä mahdollistaa kaksi eri ajokorkeutta esimerkiksi dolly-käytössä, kertoo Danielsson. Airlight II -ilmajousitukseen on tarjolla nyt optiona rakennetta entisestään keventäviä komponentteja. - Airlight II -jousituksen voi valita kevennetyllä ontolla tukijousella ja alumiininavalla jolloin paino tippuu lähes 30 kiloa per akseli. Ja vielä paljon enemmän painoa saadaan tulevaisuudessa tiputettua nyt kenttätestivaiheessa olevalla ECO Vision -komposiittiakselilla, toteaa

Uusi 9 tonnin ECO Air Compact -ykköspyöräakseli HD-versiona kevyeen off-road käyttöön esimerkiksi kippaavaan sorapuolikkaaseen.

Airlight II -ilmajousituksen voi nyt valita kevennetyllä ontolla tukijousella ja alumiinivalla jolloin paino tippuu lähes 30 kiloa per akseli.

BPW Air Save -rengaspaineen valvonta ja automaattinen paineensäätöjärjestelmä voitti arvostetun IAA:n Trailer Innovation 2017 -palkinnon Komponentit -kategoriassa.

Danielsson.

Nerokas BPW AirSave -järjestelmä

Erittäin paljon huomiota IAA näyttelyssä sai osakseen BPW Air Save -rengaspaineen valvonta ja automaattinen paineensäätöjärjestelmä mikä voittikin arvostetun Trailer Innovation 2017 palkinnon Komponentit -kategoriassa. - Innovatiivinen laite ottaa renkaan pyörimisliikkeestä energian jolla se pyörittää kompressoria, mikä tuottaa 10 bar paineen millä renkaan ilmanpaine pystytään pitämään haluttuna. Ja jos ilmavuoto renkaassa on niin iso että järjestelmä ei pysty sitä

kompensoimaan, ilmoitetaan siitä suojakapselin punaisella led-valolla - silloin kun kaikki on kunnossa niin palaa vihreä valo, neuvoo Danielsson. Kovassa käytössä kestävä ja huoltovapaa BPW AirSave on helppo ja nopea kytkeä renkaaseen; vain ilmaletku kiinni ja kapseli paikoilleen. Mitään antureita tai muuta ei tarvitse asennella renkaaseen tai vanteeseen, joten rengastyöt voidaan siis tehdä normaalisti. - Hinnaltaan kilpailukykyisen ja myös jälkiasennettavan järjestelmän saa nyt alussa ykköspyöriin ja jatkossa markkinoille on tulossa versio paripyöriin. Myös sisään integroitu telematiikka on

Helposti asennettava BPW AirSave ottaa renkaan pyörimisliikkeestä energian jolla se pyörittää kompressoria, mikä tuottaa 10 bar paineen millä renkaan ilmanpaine pystytään pitämään haluttuna.

tulevaisuudessa käytössä, kertoo Danielsson. Järjestelmä on aluksi saatavissa BPW:n ET120 ykköspyöräakseleihin ja mahdollista myös jälkiasentaa BPW:n ET120 akseleihin.

Jarrujen kulumisen seurantaa reaaliajassa

BPW mahdollistaa jatkossa perävaunun jarrujen kulumisen tarkkailun edistyksellisellä Bra-

kepad Monitor -ratkaisulla, mikä voidaan myös jälkiasentaa BPW levyjarruakseleihin. - Jarrusatuloihin asennetaan sensorit ja ne lähettävät telematiikkatietoa älypuhelimissa tai padeissa käytettävään sovellukseen. Järjestelmän avulla saadaan ensimmäistä kertaa reaaliajassa tietoa pyöräkohtaisesti jarrupalojen ja levyjen kulumisesta sekä satulan toiminnasta ym. Danielsson opastaa.


120 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KOMEn suunnitteluosaamisen ja erikoisterästen ansiosta valmistetut vaunut ovat keveitä mutta kestäviä; niinpä uusissa 5-akselissa puutavaraperävaunuissa ei ole ollut mitään rakenneongelmia uusilla 76 tonnin kokonaispainoilla ajettaessa. Kuvassa Kuljetus AJ Laari Ky:n 5-akselinen kiinteärunkoinen BRIAB pankonsiirtojärjerjestelmällä.

Kevyttä, kestävää ja komeaa K OME Oy on viidellä paikkakunnalla toimiva asiakas- läheinen kuorma-autojen perävaunujen ja päällirakenteiden valmistaja. Kotimaisen perheyhtiön juuret ovat lähtöisin Haapajärveltä vuodelta 1964.

KOME:n tehtaat sijaitsevat Haapajärvellä, Iisalmessa, Rautalammilla, Mikkelissä ja Nummelassa. Yhtiön tuotemerkit ovat KOME, RKP, KOME Composite, BRIAB, AKM. - KOME tuotteisiin kuuluvat mm. sora-, avorahti-, vaihtolava-, puutavara- ja turve/haketuotteet. Kehitämme aktiivisesti markkinoille uusia tuotteita ja logistisia ratkaisuja, sanoo KOME Oy:n toimitusjohtaja Harri Komulainen.

Suunnitteluosaaminen ja erikoisterästen hyödyntäminen huipussaan

KOMEn tehtailta valmistuu perävaunut sarjatuotannon korkealla laadulla mutta asiakkaan tarpeisiin räätälöitynä. Kuvassa J. JS Kuljetus Oy:lle toimitettu näyttävä 5-akselinen BRIAB siirtotelillä ja pankonsiirtojärjestelmällä.

KOME on tunnettu monipuolisista rakenne- ja ennakkoluulottomista materiaaliratkaisuista, joiden keskeisenä osana ovat erikoislujat teräkset. Lisäksi hyödynnetään komposiittiraken-


METSÄALAN AMMATTILEHTI teita esimerkiksi hakeyhdistelmien koreissa. - KOME valmistaa Pohjolan oloihin sopivia rakenneratkaisuja. Tuotteissa on huomioitu lumen, pakkasen ja pitkien ajosuoritteiden sekä suuren käyttöasteen vaatimat ominaisuudet. Olemme pitkään hyödyntäneet markkinoiden edistyksellisimpiä erikoisteräksiä perävaunuissamme, mikä mahdollistaa kevyet mutta kestävät rakenteet. Suunnitteluosaamisestamme hyvänä esimerkkinä on uudet 5-akseliset puutavaraperävaunut, joissa ei ole ollut mitään rakenneongelmia uusilla 76 tonnin kokonaispainoilla ajettaessa, ilmoittaa Komulainen.

Kotimaan markkina haasteellinen mutta erittäin tärkeä

Kotimaan puutavaravaunumarkkinat ovat tänä vuonna kokonaisuudessaan melko rauhalliset kokonaismäärän jäädessä reilusti alle 200 vaunun. - Kolme vuotta sitten Suomessa käyttöön tulleet aiempaa suuremmat massat ja mitat toivat tarpeen 5-akselisille vaunuille jolloin investoinnit piristyivät hetkellisesti. Samalla alettiin myös laajasti telittää vanhoja 4-akselisia vaunuja 5-akselisiksi ja useinmiten vaunuihin tehtiin myös täydellinen peruskunnostus mikä lisäsi oleellisesti niiden elinkaarta. Ja omat haasteensa volyymiltään alhaiseen kokonaismarkkinaan tuo lisääntynyt kilpailu lähinnä ulkomaalaisten vaunuvalmistajien toimesta. analysoi Komulainen.

KULJETUS 121

Haastavasta tilanteesta huolimatta kotimaan puutavaraperävaunumarkkina on yksi tärkeimmistä sektoreista KOMEn toiminnassa. - Meillä on tarjota erittäin laaja BRIAB ja KOME puutavaraperävaunumallisto mistä löytyy parhaat ratkaisut kaikkiin ajotehtäviin kiinteärunkoisena, jatkettavana tai siirtotelisenä. Perävaunutehtaamme toteuttavat tuotteet juuri asiakkaan tarpeisiin räätälöitynä mutta sarjavalmistuksen laadulla. Ja investoinnin tukena on erittäin vahva koko maan kattava huoltoverkosto, mikä muodostuu KOMEn viidestä omasta toimipaikasta sekä 10 sopimushuoltopisteestä, kertoo Komulainen.

Venäjällä elpymisen merkkejä - Ruotsiin tullaan panostamaan

Kotimaan markkinoilla ykkösbrändi on puutavaraperävaunuissa BRIAB ja vientimarkkinoilla edetään KOME edellä. - Venäjän kauppa on ollut muutaman vuoden pysähtynyt mutta nyt sinne on alkanut menemään vaunuja yksittäiskappalein mikä on erittäin hyvä merkki ja on syytä odottaa että volyymit kasvavat lähitulevaisuudessa. Venäjällä on käytössä noin 500 KOME ja BRIAB puutavaraperävaunua joten olemme siellä hyvissä asetelmissa. Jatkossa panostamme aiempaa enemmän myös Ruotsin markkinaan missä on vielä paljon tehtävää. Viime aikoina puuvaunuja on mennyt myös Norjaan ja Baltiaan, toteaa Komulainen.

Legendaariselle jatkettavalle BRIABille löytyy edelleen käyttäjiä joiden ajotehtäviin jatkettavuus tuo selvää hyötyä; kuvassa Br. Holmberg Transport Ab:n 5-akselinen jatkettava BRIAB.

KOME tekee perävaunutehtaan osaamiselle telitykset uusille painoille. Kuvassa Puukuljetus Soinisen 4-akselinen BRIAB mikä telitettiin Nummelassa 5-akseliseksi ja samalla vaunulle tehtiin peruskunnostus.

KOMElla on vankka osaaminen perävaunujen suunnittelussa. Esimerkiksi kaikki rakenteiden rasituskohdat tutkitaan ANSYS-ohjelmalla.

KOME ja BRIAB puutavaraperävaunuja toimitetaan vientimarkkinoille Venäjään, Baltiaan ja Skandinaviaan.

KOME Oy:n myyntijohtaja Seppo Saarnio (oik), toimitusjohtaja Harri Komulainen ja perävaunumyyjä Raimo Poutiainen esittelevät Nummelan tuotannosta valmistuvia BRIAB ja KOME puutavaraperävaunuja.


102 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

trailer- ja päällirakennehuolto valtakunnallinen vaihde 010 2320 100

Raskone-Syyni

Raskone-Pertsi

Katsastuspaketti perävaunuille

Huollot 3­aks perävaunulle 4 kk välein

47 €

250 € • • • • •

ÖLINJA 24 H

per kk + alv

Syynäämme, meneekö perävaunusi läpi katsastuksesta. Hintaan sisältyy jarrusovi­ tus ja määräaikaishuolto. Jos löydämme vikoja, saat tarvittavista korjauksista kustannusarvion. Voit valita, keskeytämmekö työt vai kor­ jaammeko havaitut viat. Hoidamme katsastuksen lähimmässä kat­ sastuksen toimipisteessä Hinta alv 0%

• • •

Välihuollot ja vuositarkastus Huoltomiehemme tarkistaa perä­ vaunusi alustan, korirakenteet ja huolehtii voitelusta. Välihuolloissa tehdään jarrujen EBS­ järjestelmän testaus koeajossa, vuosihuollossa tämän lisäksi testerillä. Teemme jarrusovituksen ja käytämme perävaunusi katsastuksessa

Raskone Nousukas

78 €

Raskone Pilkki

89 €

Huollot ja tarkastukset takalaitanostimille alk

Huollot ja tarkastukset kuormausnostimille alk

RASKONE YÖLINJA 24 H

Yötä huollossa. Aamuksi ajoon. Me työskentelemme läpi yön, että kalustosi olisi aamulla ajokunnossa. Tuo esimerkiksi ajoneuvo päivän päätteeksi huoltoon, ja voit noutaa sen huollettuna seuraavana aamuna. Löydä lähin Yölinjapisteemme www.raskone.fi/yolinja hinnat alv 0% hinnat voimassa toistaiseksi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 123

Oikealla rengasvalinnalla saavutetaan matalin kilometrikustannus ja parhaat ympärivuotiset käyttöominaisuudet

B

ridgestonen laajasta talvirenkaiden ja pinnoitettujen Bandag -talvirenkaiden valikoimasta löytyy suorituskykyinen vaihtoehto kaikkiin olosuhteisiin. Bridgestone takaa ylivoimaisen ajomukavuuden, tarkan käsiteltävyyden ja mielenrauhan niin äärilämpötiloissa, märällä kelillä kuin lumella ja jäällä.

Bridgestonen uudet kehityksen huippua edustavat premium-renkaat ja laadukkaat Bandag -pinnoitukset kattava Total Tyre Life -ohjelma auttaa kuljetusyrityksiä pidentämään renkaidensa käyttöikää, pienentämään kilometrikustannuksia, saamaan paremman tuoton investoinnilleen ja tehostamaan kilpailukykyään. - Me Bridgestonella otamme huomioon kaikki talviolosuhteet. Siksi talvirenkaissamme käytetään aina parhaan suorituskyvyn edellyttämää uusinta teknologiaa ja viimeisimpiä pintakuvioratkaisuja ja materiaaleja. Lisäksi Bandag -pinnoitusmenetelmällä renkaiden suorituskyky voidaan palauttaa uutta vastaavalle tasolle jopa kahdesti laadun kärsimättä, kertovat Bridgestonen kuorma- ja linja-autonrenkaiden tuotekehitysinsinöörit.

Perusteellista testausta ja tuotekehitystä

Kaikki Bridgestone -talvirenkaat ja pinnoitetut Bandag -talvirenkaat testataan perusteellisesti, jotta voidaan varmistaa niiden korkea turvallisuus- ja laatutason talviolosuhteissa. Ne tarjoavat parhaat pito- ja vetoominaisuudet äärioloissa (selvästi yli vuori-/lumihiutalesymbolilla merkittyjen renkaiden turvallisuusrajan) ja ovat siten ihanteellisen turvallinen valinta talviolosuhteisiin. - Valmistajan M+S merkintä osoittaa, että renkaan pintakuvio, kumiseos ja rakenne on suunniteltu tarjoamaan hyvät pito- ja jarrutusominaisuudet niin lumessa ja sohjossa kuin mudassakin. Kaikki vuori-/lumihiutalesymbolilla merkityt renkaamme ja Bandag -pinnoitukset ovat läpäisseet UNECE-sääntöjen 11.02 ja 109 mukaisen kiihdytystestin lumella ja soveltuvat siten talvikäyttöön lumisilla ja jäisillä teille, kerrotaan Bridgestonelta.

Kehitystyö näkyy entistä parempina renkaina

Jatkuvan tuotekehityksen tuloksena Bridgestone on hiljattain

Vaativaan ympärivuotiseen puutavaraperävaunukäyttöön Bridgestonen myydyin rengasmalli on M840 M+S koossa 275/70 R22.5.

päivittänyt kuorma-autojen ja perävaunujen M+S rengasmallit. Tekniset muutokset tekevät Bridgestonen M+S renkaista aiempaakin parempia haastaviin pohjoismaisiin talviolosuhteisiin.

Puutavaraperävaunujen kestosuosikki M840 ja matalampi M852

Vaativaan ympärivuotiseen puutavaraperävaunukäyttöön Bridgestonen myydyin rengasmalli on M840 M+S koossa 275/70 R22.5 ja sitä suosii ensiasennusrenkaana johtavat puutavaraperävaunujen valmistajat. Jälleen päivitetty M840 on erittäin kestävä rengas jolla on erinomaiset talvi- sekä maantie- ja maastoajo-ominaisuudet. Renkaat leveät ja syvät urat antavat sille pitkän käyttöiän. Ja ylivoimainen pinnoitettavuus takaa pienet kilometrikustannukset. Suomessa puutavaravaunuissa käytetään yhä enemmän myös matalampia renkaita, mikä mahdollistaa suuremman kuormatilan ja säästöä polttoaineen kulutukseen. Tähän tarpeeseen Bridgestone tarjoaa loistavan rengasmallin M852 M+S koossa 265/ 70 R19.5, mikä vastaa ominaisuuksiltaan huippusuosittua M840:sta. Ruotsissa puuvaunuissa on suosittu jo pitkään matalampia renkaita ja siellä M852 on osoittautunut erittäin

hyväksi renkaaksi. Renkaan keskiripojen runsas lamellointi parantaa suorituskykyä lumella käyttöiän alkupuoliskolla. Kompakti olkapääalue vähentää palojen epäsäännöllistä kulumista samoin kuin olkapalojen sisäreunan pieni kolo. Bandagin valikoimasta löytyy molemmat pintamallit M840 ja M852, mikä mahdollistaa mallien parhaiden ominaisuuksien hyödyntämisen myös pinnoitetussa renkaassa.

Uusi Bridgestone On/Off -rengasmallisto

Bridgestonen uusin premium -luokan On/Off -rengasmallisto on rakennettu vastaamaan rakennus- ja maanrakennusalojen sekä mm. metsäkuljetusten haasteisiin. Ne auttavat aina saamaan työn tehtyä kaikenlaisissa maastoissa asfaltilla, soralla, hiekalla

Puutavaravaunuissa käytetään yhä enemmän matalampia renkaita. Tähän tarpeeseen löytyy Bridgestone M852 M+S koossa 265/70 R19.5.

ja mudassa. Uusi On/Off-mallisto noudattaa Bridgestonen uutta käyttäjäystävällistä nimeämisjärjestelmää. Sen tarkoituksena on tehdä renkaiden nimistä läpinäkyvämpiää ja ymmärrettävämpiä tuomalla nimessä selkeästi esiin renkaan oikean käytön kaksi tärkeintä osa-aluetta. On/Off mallisto on nimetty jatkossa seuraavasti: M-STEER, M-DRIVE ja M-TRAILER, missä pintatyyppi M tarkoittaa seka-ajoa ja loppuosa ohjaavaa, vetävää tai perävaunurengasta.

Firestonessa on hintalaatusuhde kohdillaan

Kohtuuhintaan hyvää laatua haluaville on tarjolla Firestonen On/Off -renkaat joista löytyy mallit FS833 ohjaavalle akselille, FD833 vetävälle akselille ja FT833 perävaunuun.

Kohtuuhintaan hyvää laatua haluaville on tarjolla Firestonen On/Off -renkaat joista löytyy mallit FS833 ohjaavalle akselille (oik.), FD833 vetävälle akselille ja FT833 perävaunuun.

Bridgestone On/Off mallisto on päivitetty; ylh. M-STEER, M-DRIVE ja M-TRAILER.


124 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kongalta Närkon puutavaraperävaunut

K

Kongan Konepaja Oy varustelee ja myy Närko -puutavaraperävaunuja koko Suomen alueelle. Kuvassa Kuljetus Antinojalle Simoon toimitettu 5-akselinen vaunu.

ongan Konepaja Oy Mäntyharjulta varustelee ja myy koti- maiset Närko -puutavaraperävaunut asiakkaille ympäri maata. Lisäksi vaunuja on toimitettu myös vientiin Venäjälle. Mäntyharjulla Närko puutavaravaunut rakennetaan eri käyttötarkoituksiin ja varustetaan toivotulle tasolle. - Kaikkien puutavaravaunujen tärkein komponentti on Närkon tunnetusti vahva runko, minkä saa tehtaalta halutun pituisena. Närkon runko on kestänyt luotettavasti myös uudet 76 tonnin kokonaispainot, joita on hyödynnetty puunajossa nyt jo yli kolmen vuoden ajan. Jousituksen, akseleiden ja renkaiden tyypit määrää usein tieolosuhteet missä puutavaravaunulla pääsääntöisesti ajetaan. Lisäksi vaunut varustellaan juuri asiakkaan haluamilla valoratkaisuilla, pankoilla, pankonsiirrolla, kuormansidonnoilla jne. sanoo Kongan Konepaja Oy:n Jarkko Konga. Kongan Konepaja on toimittanut Närko -puutavaravaunuja

Kongan Konepaja Oy:n Jarkko Konga (vas.) ja Kuljetus V-M Hostila Ky:n Veli-Matti Hostila Halmeniemestä, jolle toimitettiin uusi 5-akselinen Närko syksyllä 2016. Kongan Konepaja tarjoaa asiakkailleen myös teräksiset Konga -puutavaravarustelut sekä Kesla -puutavaranosturit.

asiakkailleen jo yli 10 vuoden ajan 2000-luvun alkupuolelta. - Närko on kaikin puolin hyvä tuote myydä ja kauppa on käynyt

tänäkin vuonna mukavasti joten vaihtovaunujakin löytyy moneen eri tarpeeseen. Teemme lisäksi konepajassamme vaunujen teli-

tykset ja huollot. Uusia Närkoja pystymme toimittamaan vielä talvelle, ilmoittaa Konga. Kongan Konepaja toimii jat-

kossa Dunlop Hiflex Partner -jälleenmyyjänä, joten asiakkaille on tarjolla laadukkaat hydrauliikkatuotteet.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 125

PALVELEVA KONEPAJA SIIMET LAVETIT SIIMET POKKAREKAT DOLL LAVETIT KAIKKIEN LAVETTIEN JA PERÄVAUNUJEN KORJAUS-, MUUTOS- JA MAALAUSTYÖT

Närko 5-akselinen, SA Group Oy, Tyrjänsaari.

kivirock.fi

MAARAKENNUSJA KAIVOSALA METSÄALAN AMMATTILEHTI AUTOJEN VARUSTELUT

75

- NOSTURIT - HAKKURIT - NOUSUPÖYDÄT

UUDET JA KÄYTETYT MAARAKENNUSKONEET KOME PERÄVAUNUJEN HUOLTO JA KORJAUS KÄYTETYT LAVETIT Närko 5-akselinen, Kuljetus Toni Niemi Ky, Valkeala.

CE –MERKITYT TERÄSRAKENTEET JA MAALAUKSET

Yri$äjänkatu 28 50130 MIKKELI www.siimet.fi Närko 5-akselinen, Kuljetus Lasse Tuominen, Hausjärvi.

Konekesko Oy:n Matti Pakkala (vas.) luovutti Maxpossa uuden Kobelcon yrittäjä Jyri Alajoelle.

Puh: Fax: MyynG:

(015) 321 610 (015) 225 300 Ari Mäkitalo 044 321 6131 SEINÄJOKI: Markku Salomäki Akkutie 1, 60510 Hyllykallio 0400 415 333 makes@dlc.fi www.techbelar.com

Lue kuljetusalan uudet uutiset joka päivä

ammattilehti.fi

Pohjanmaan ensimmäinen uuden sukupolven Kobelco luovutettiin Jyri Alajoki Oy:lle

K

Närko 5-akselinen, Veljekset Immonen Oy, Ristiina.

onekesko luovutti Maxpo-näyttelyssä Jyri Alajoki Oy:lle Seinäjoelle Kobelco SK140 SR -kaivukoneen.

koneista yrityksellä on myös pitkältä ajalta: vuonna 1996 yritys hankki ensimmäisen Kobelco merkkisen kaivukoneen ja sen jälkeen saman merkkisiä koneita on hankittu useita lisää. AiemKoneen luovutti Matti Pak- mat kokemukset Kobelco -merkala Konekeskolta ja koneen kistä ovat erittäin positiivisia ja vastaanotti yrittäjä Jyri Alajoki. luotto tähän uuden sukupolven Luovutettu Kobelco SK140SR koneeseen on tätä myötä myös on varustettu mm. puskulevyllä, kova. Koneet ovat kokemusten lisäpainoilla, rototiltillä ja muil- perusteella kestäviä ja huoltola nykyaikaisilla varusteilla. vapaita myös urakkahommissa, Jyri Alajoki Oy tekee Seinä- joissa koneet ovat kovalla rasipuuvarustelu ja Kesla 2110TH, TTS Työtehoseura, Rajamäki. joenKonga alueella pääasiassa perintuksella. teistä maarakennusalan kokoHankittua Kobelco SK140SR

Koneenkuljetuslavetit ja kaikki erikoiskuljetusperävaunut. Soita Pekalle puh. 0400 376 222


puvuodesta 2013. Air1AdBlue on Yaran valmis126 KULJETUS tama, korkealaatuinen urea-liu-

oksidipäästöjä (NOx). Liuos standardin mukaisesti. tukseen ja muihin teknisiin lopruiskutetaan ajoneuvon pakopukäyttöihin. VuosituotantokyNOx-päästöt ovat haitallisia METSÄALAN AMMATTILEHTI kaasuvirtaan, missä siitä muo- sekä ihmisten terveydelle että ky on 290.000 tonnia irrokepa-

A Weckman Oy Paininpuuntie 23, 18100 Heinola Puh. (03) 874 220 myynti@aweckman.fi www.aweckman.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 127

Perävaunukomponentit ensiasennuslaadulla

R

askaan kaluston varaosien maahantuonti- ja myyntiliike Onnin Auto Oy tarjoaa laajasti laadukkaita komponentteja myös perävaunuihin.

- Toimitamme perävaunujen osia ja osakokonaisuuksia sekä varusteita loppukäyttäjille, huoltoliikkeille sekä myös perävaunujen valmistajille. Tarjoamme mm. jousituksen ja alustan osat, akselistojen osat, jarruosat, sähköosat, ilmasäiliöt, vetopöydät ja vetokytkimet sekä niiden osat, tukijalat ja niiden osat sekä valot, luettelee Onnin Auto Oy:n toimitusjohtaja Timo Juvonen.

Sabo ilmajousien osat

Perävaunun ilmajousien osissa Onnin Auto tarjoaa erittäin täydellisen tuotelinjan italialaisen Sabon komponentteja. - Sabo valmistaa ilmajousien osat alan nykyaikaisimmassa tehtaassa Turkissa. Onnin Auto

Perävaunun ilmajousien osissa Onnin Auto tarjoaa erittäin täydellisen tuotelinjan italialaisen Sabon komponentteja.

on tehnyt hyvää yhteistyötä Sabon kanssa jo yli 25 vuoden ajan raskaan kaluston iskunvaimentimissa, jotka ovat olleet aina laadukkaita tuotteita. Nyt tarjoamme iskunvaimentimien lisäksi suoraan hyllystä ilmajousien osat laajasti mm. BPW, SAF ja ROR jousituksiin, joihin tehdas tarjoaa 3 vuoden materiaali- ja valmistusvirhetakuun, kertoo Juvonen. Onnin Auto on myynyt Sabon ilmajousien osia Suomessa vuodesta 2015. - Laadukkaiden sekä hinnaltaan kilpailukykyisten tuotteiden lisäksi hyvä yhteistyö valmistajan kanssa on mahdollistanut myyntimäärien nopean kasvun ja korkean asiakastyytyväisyyden, kommentoi Juvonen.

Frasle jarrunauhat ja -palat

Onnin Auton perävaunujen jarrukomponenttien rungon muodostaa laadukkaat Frasle jarrunauhat ja -palat. - Frasle tarjoaa kyseisissä osissa lähes täydellisen kattavuuden sekä markkinoiden parhaan laadun, kiteyttää Juvonen. Korkean laadun takana on käytetetyt huippumateriaalit sekä edistykselliset valmistusmenetelmät. - Fraslen modernissa tehtaassa Brasiliassa panostetaan myös erittäin paljon jatkuvaan testaamiseen ja kehitystoimintaan. Käytössä on maailmanluokan testikeskus ratoineen, joissa pystytään analysoimaan hyötyajoneuvojen ominaisuuksia mm. eri ajotehtävissä. Jotain testikeskuksen tasosta kertoo se että sitä

Onnin Auton perävaunujen jarrukomponenttien rungon muodostaa laadukkaat Frasle jarrunauhat ja -palat. Käytetty asbesti vapaa kitkamateriaali on suunniteltu OEM -laatuvaatimusten mukaan jälkimarkkinoille.

vuokraavat omaan käyttöönsä maailman johtavat kuorma-autovalmistajat, sanoo Juvonen. Fraslen asbesti vapaa kitka-

materiaali on suunniteltu OEM -laatuvaatimusten mukaan jälkimarkkinoille. - Materiaali mahdollistaa

erittäin vähäisen pidon heikkenemisen ja korkean suorituskyvyn, toteaa Juvonen.

KARLAVAGNEN

RIIKO®-puutavarapäällerakenteet

PERÄVAUNUJEN MAAHANTUONTI, MYYNTI JA HUOLTO ETELÄ,- ITÄ- JA KESKI-SUOMEN ALUEILLA.

US

-RAHOIT MYYNTI-VAIHTO

BPW Helatie 19, 80100 Joensuu

Jari: 0400 371 204, Keijo: 0400 576 541, Vesa: 044 790 4984 • jari.riikonen@riiko.fi

www.riiko.fi


128 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Topliftin päätuotteita ovat kuitenkin ketjupurkavat ja sivukippaavat ajoneuvoyhdistelmät hakkeen ja turpeen kuljetukseen.

Kotimaiset ratkaisut tehokkaisiin metsäenergian kuljetuksiin

K

Topliftin seinänousevissa hake- ja turvekoreissa sekä -vaunuissa on otettu käyttöön täysin uusi seinännostokoneikko, missä seinän alareuna jää kuormatilan puolelle joten trukin mastolla kolhiminen estyy. Ja samalla seinän asento vähentää oleelliseti tuulikuormaa mikä rasittaa rakenteita.

estävistä tuotteista ja toimivista ratkaisuista tunnettu Toplift Oy on vakiinnuttanut paikkansa kotimaisten kuljetuskalustovalmistajien joukossa.

sytty tosi hyvin tarjouksia ja kauppaakin on tehty joten usko tulevaisuuteen on luja, kommentoi Lempiäinen.

Topliftin Joutsenossa yli 30 vuoden kokemuksella tapahtuva uustuotanto kattaa kuorma-autojen perävaunut ja päällirakenteet jakeluautoista raskaimpiin yhdistelmiin. Lisäksi toimitetaan myös erikoiskalustoa, jossa tarvitaan hydrauliikan erikoisosaamista. - Topliftin päätuotteita ovat kuitenkin ketjupurkavat ja sivukippaavat ajoneuvoyhdistelmät hakkeen ja turpeen kuljetukseen. Kuluneen vuoden aikana olemme valmistaneet tälle sektorille enemmän kuorma-autojen korirakenteita mutta toki uusia perävaunujakin on tehty; esimerkiksi juuri luovutetaan asiakkaalle uusi hakepuoliperävaunu pakkoohjatuilla akseleilla, kertoo Jarkko Lempiäinen Toplift Oy:n myynnistä. Metsäenergian kuljetuksissa uuden kaluston investointeja mietitään nyt yhä useammassa yrityksessä. - Varsinkin perävaunupuolella on kalusto ajettu jo melko loppuun joten korvaavia investointeja on alettava miettimään. Ja eiköhän hakealan näkymätkin ole alkaneet hieman kirkastua. Vuodelle 2017 meiltä onkin ky-

Toplift tekee aktiivista tuotekehitystyötä hyödyntäen optimaalisesti kalustolle sallitut ominaisuudet ja tarkasti asiakkaiden palautetta kuunnellen. - Vankka osaamisemme, kokemuksemme sekä tekniikan ja säädösten tunteminen takaavat laadukkaan ja kustannustehokkaan lopputuloksen. Viime vuosina tuotteemme ovat jalostuneet huimasti niin rakenne- kuin varusteluratkaisuidenkin osalta. Käytetyt materiaalit ovat kehittyneet samoin kuin tuotantotekniikkamme. Olemme panostaneet myös kuljettajan päivittäistä työtä helpottaviin tekijöihin sekä työturvallisuuteen. Kun kokonaispainot nousivat muutama vuosi sitten 76 tonniin asetti se hake- ja turvevaunujen rakenteelle uudet entistäkin kovemmat haasteet. Toplift on tehnyt pitkäjänteistä työtä entistä vahvempien mutta silti kevyiden vaunujen eteen ja sen ansiosta valmistamamme 5-akseliset vaunut ovat kestäneet uusilla painoilla ilman mitään ongelmia. Ja meiltä saa myös erikoiskevyet ratkaisut, Lempiäinen toteaa. Hakkeen ja turpeen ajoon toimitetut vaunut, korit ja yhdistel-

Kehitystyö näkyy edistyksellisissä rakenneratkaisuissa


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Topliftin Joutsenon tuotannosta valmistuu tasaiseen tahtiin uusia kuorma-autojen korirakenteita hakkeen ja turpeen kuljetukseen.

mät ovat yleensä hyvin pitkälle asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityjä. Se vaatii valmistajalta joustavuutta ja osaamista. - Mietimme asiakkaan kanssa yhdessä parhaan ratkaisun juuri hänen tarpeisiinsa. Esimerkiksi metsähakkeen ajossa oleviin puoliperävaunuihin valitaan usein pakko-ohjatut akselit mitkä toimivat langattomalla kauko-ohjauksella. Ratkaisu helpottaa oleellisesti ahtaissa paikoissa kääntymisiä sekä hakkurin alle peruuttelua, sanoo Lempiäinen. Topliftin seinänousevissa hake- ja turvekoreissa sekä -vaunuissa on otettu käyttöön täysin uusi seinännostokoneikko, missä

seinän alareuna jää kuormatilan puolelle joten trukin mastolla kolhiminen estyy. - Ja samalla seinän asento vähentää oleelliseti tuulikuormaa mikä rasittaa rakenteita. Myös hydraliikka on suunniteltu uudelleen ja seinännostossa tarvitaan nyt vain 80 bar paine ja silti liikkeet ovat nopeat, lisää Lempiäinen. Topliftin edistyksellinen lattiarakenne kestää kovassa käytössä ketjupurkuvaunuissa. - Rakenteen vahvuus korostuu erityisesti seinänousevissa koreissa ja vaunuissa, missä lattia joutuu erityisen lujille, sanoo Lempiäinen.

KULJETUS 129

Metsähakkeen ajoon toimitettaviin Toplift -puoliperävaunuihin valitaan usein pakko-ohjatut akselit mitkä toimivat langattomalla kauko-ohjauksella. Ratkaisu parantaa vaunun ketteryyttä ahtaissa paikoissa.

Hakkeen ja turpeen ajoon toimitetut vaunut, korit ja yhdistelmät ovat yleensä hyvin pitkälle asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityjä. Mitat määritellään tilanteen mukaan kuormatila maksimoiden.

Tiesithän:

TAV-VETOKYTKIMISSÄ AUTOMAATTIRASVARI ON AINA VAKIOVARUSTEENA! TAV5100 rasvari huolehtii kytkimen voitelun automaattisesti läpi vuoden, kelillä kuin kelillä! Voiteluaineen annostelunopeuden käytönaikainen säätö on myös mahdollista.

VAHVAA KOTIMAISTA OSAAMISTA

M KORTE Oy, Menotie 2, 33470 Ylöjärvi, p. (03) 371 2347, myynti@tav.fi, www.tav.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ratkaisut metsäalan kuljetustarpeisiin

PIRKKALA 040 578 8669 / Tuomas 040 569 2927 / Sami 040 582 4516 / Miika Teollisuustie 22, Pirkkala etunimi@niemikorpi.com

OULU Moreenikuja 2, 90630 Oulu 040 7344 310 / Jouni

KOKKOLA Isotanhu 2, 67600 Kokkola 0400 681 008

TURKU Verstaskatu 1, 20360 Turku 0400 263 860 / Pentti

Meiltä uudet ja käytetyt hyötyajoneuvot


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Terminator XXL -pankkomallisto on osoittanut lujuutensa uusilla kokonaispainoilla ja ne kestävät paljon enemmänkin - kuvassa pankot 94 tonnisessa HCT-testiyhdistelmässä.

Insinööri Heikki Jokela:

”Terminator XXL -pankkomallisto on koko nelikymmenvuotisen pankkotuotantoni todellinen ihmelapsi”

Terminator XXL -mallisto on kaikilta osiltaan 100 %:sti täysin uusi, mutta sen valmis- tumista on helpottanut ratkaisevasti 40-vuotisen ”pankkotaistelun” voitot ja tappiot sekä sinä aikana tekemieni 35 pankkomallin suunnittelusta, valmistuksesta ja käytöstä saamani kokemukset. Suomi lähti edelläkävijäksi kuorma-autokaluston kokonaispainokorotuksissa ja sitä myötä myös puutavaran maantiekuljetusten päästövähennystalkoissa. Kasvanut nippukoko ja nippujen paino muuttavat pankoille asetetut vaatimukset aivan uusille urille. Hyvänä lisänä pankkomallin muutostarpeelle oli EU:n asettama viiden prosentin polttoainesäästö aerodynaamisten muotojen korjauksilla. Terminator XXL -malliston kehitystyöt aloitimme jo vuosia ennen julkisia keskusteluita painokorotuksista ja aerovaateista. Olimme siis täysin tietoisia siitä, mitä muutokset aiheuttavat puutavarayhdistelmille sekä niitten kuormatiloille - ja

sen mukaisesti olemme myös toimineet. Terminator XXL -pankkomalli on koko pankkotuotantoni todellinen ihmelapsi, joka kaiken lisäksi syntyi oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan - tämä XXL-mallisto kehitettiin tiiviissä yhteistyössä koko alan ammattikunnan kanssa. Terminator vastaa tehokkaasti ja turvallisesti näihin olemassa oleviin sekä tuleviin maantiekuljetusten koveneviin haasteisiin.”

KULJETUS 131


132 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kuljetusliike O. Malinen Oy Kuhmosta otti ajoon marraskuun alussa 2016 uuden 84-tonnisen 10-akselisen HCT-kokeiluyhdistelmän. Malisen yhdistelmä - kuten kaikki muutkin ajossa olevat 84-tonniset kokeiluyhdistelmät - on varustettu kotimaisella TAV -vetokytkimellä.

Suomalainen vetolaite 84-tonnisissa

S

uomalainen vetolaitevalmistaja M. Korte Oy kehittää jatkuvasti tuotteitaan, joita käytetään raskaissa ja haastavissa kuljetuksissa. Kovaan käyttöön tehdyt TAV -kytkimet ovatkin erittäin suosittuja suomalaisten kuljetusliikkeiden ja autoilijoiden keskuudessa. - ”Kestää puolet kauemmin kuin muut” on usein kuultu lausahdus asiakkaidemme suusta. Niinpä TAV-kytkimiä suositaan erityisesti puutavara- ja sora-yhdistelmissä joissa ne ovat osoittaneet luotettavuutensa uusilla 76-tonnin kokonaispainoilla ajettaessa, sanoo M. Korte Oy:n Jarkko Schroderus. TAV-kytkimet täyttävät ja ylit-

tävät 76-tonnisissa yhdistelmissa käytettäville vetolaitteille asetetut vaatimukset. - TAV-kytkinten suurin D-arvo on 190 kN mikä kuvaa vetolaitteeseen kohdistuvaa vetävää tai puristavaa voimaa, mikä riittää erittäin hyvin 76-tonnisissa yhdistelmissä. Koska kehitämme tuotteemme turvallisuusnäkökohdat edellä, vetokytkimet kestävät myös suurempiakin massoja. Niinpä olemme testien ja tutkimusten jälkeen antaneet Trafille valmistajavakuuden TAV-kytkinten kestosta myös kokeilussa olevissa 84-tonnisissa HCT-yhdistelmissä, mikä on ollut yksi edellytys testiyhdistelmien lupien saannille, ilmoittaa Schroderus. Testaus- ja tutkintatyössä M. Korte Oy tekee tiivistä yhteis-

Veljekset Hannonen Oy Kiteeltä on ajanut puuta 84-tonnisella HCT-kokeiluyhdistelmällä keväästä 2016 lähtien. Turvallinen perävaunun kytkentä on toteutettu TAV-vetokytkimellä.

työtä mm. yliopistojen kanssa. - Lappeenrannan teknillinen yliopisto tekee juuri projektia tutkien vetolaitteiden materiaa-

P&A Trans Oy Iistä kokeilee 84-tonnista HCT-yhdistelmää Lapin pitkillä kuljetusmatkoilla. Vaikka kuormaa on edemmän tavalliseen 76-tonniseen nähden, niin yhdistelmän pituus on vain 25 metriä.

leja sekä rakenteita. Ja Oulun teknillinen yliopisto mittaa kytkinten toimintaa ajossa olevissa 84-tonnisissa yhdistelmissä mm.

aisa- voimien osalta, mistä saadaan tietoa venymäliuska- ja kiihtyvyysantureilla, kertoo Schroderus.

TAV-vetokytkimet ovat osoittaneet kestävyytensä ja luotettavuutensa 84-tonnin kokonaispainoillakin ajettaessa. Kuva P&A Transin autosta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 133

Pikkujätistä tulevaisuuden puuauto?

K

uhmolainen QTeam -verkostoon kuuluva Kuljetusliike O. Malinen Oy on aloittanut puutavaran kuljetuksen pikkujätillä. Pikkujätti eli 84 -tonninen puutavara-auto kuljettaa Metsähallituksen puita jalostettavaksi mm. Kuhmoon, Joensuun Uimaharjuun, Ouluun, Lieksaan ja Kuopioon.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin myöntämä lupa on osa ns. suuren hyötykuorman rekkojen käyttökokeilua. Myös Lappiin on saatu lupa vastaavanlaiselle yhdistelmälle. Yhtenä kysymyksenä on, soveltuuko ratkaisu laajemminkin tieliikenteeseen hyväksyttäväksi. - Uskomme, että 84 tonnin Pikkujätissä on aineksia tulevaisuuden puuauton yleismalliksi, kertoo kehittämisasiantuntija Ari Siekkinen Metsähallituksesta. Aiemmin Trafi on myöntänyt poikkeusluvat puutavaran kuljetuksiin 84-, 94- ja 104-tonnisille pitkille yhdistelmille. Nämä yhdistelmät vaativat erillisen puutavaran syöttökuljetuksen pääteiden varteen. Kokeiluluvan saaneet Pikkujätit ovat aiemmin luvan saaneita yhdistelmiä lyhyempiä, niiden pituus on korkein-

Kokeiluluvan saaneet 84-tonniset Pikkujätit ovat aiemmin luvan saaneita yhdistelmiä lyhyempiä, niiden pituus on korkeintaan asetuksen sallima 25,25 m. Yhdistelmät noutavat puutavaran metsäautoteiltä ilman erillisiä siirtokuljetuksia.

taan asetuksen sallima 25,25 m. Yhdistelmät noutavat puutavaran metsäautoteiltä ilman erillisiä siirtokuljetuksia. Niiden potentiaalinen käyttöalue on näin ollen huomattavasti laajempi kuin pidempien yhdistelmien.

Kokeilussa selvitetään, voidaanko kyseisillä ajoneuvoyhdistelmillä hoitaa puutavaran kuljetukset entistä tehokkaammin ja samalla säästää ympäristöä, kustannuksia ja energiaa. Käyttökokeilussa Pikkujättejä

vertaillaan sekä 76 tonnin yhdistelmiin että 104-tonniseen Jättiin. Pikkujättien kokeiluluvat ovat voimassa vuoden 2018 loppuun. Käyttökokeilun taustaorganisaatioina ovat QTeam Systems

Oy ja Metsähallitus. Käyttökokeilusta saatavaa tietoa keräävät, analysoivat ja raportoivat muun muassa Metsäteho, Oulun yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto.


134 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Alumiinivanteet tuovat selvää hyötyä puutavara- ja hakeyhdistelmiin

A

lumiinivanteiden käyttö on lisääntynyt koko ajan haastavissa ajotehtävissä.

Alcoa Dura-Flange vanteissa on patentoitu käsittely joka muodostaa suojaavan kilven vanteen olka-alueelle ja estää reunan kulumista. Ne ovat markkinoiden ainoat vanteet jotka on suojattu tämän tyyppiseltä kulumiselta. Käyttöikä on n. kaksinkertainen verrattuna muihin alumiinivanteisiin samoissa käyttöolosuhteissa.

Puutavara- ja hakeperävaunuissa Alcoa -alumiinivanteet ovat erittäin suosittuja ja niitä toimitetaan suuria määriä perävaunuvalmistajille ensiasennukseen sekä loppukäyttäjille. - Tänä päivänä jokainen säästetty kilo on erittäin tärkeä asia yhdistelmien hyötykuormassa ja laadukkaat alumiinivanteet ovat teräsvanteita merkittävästi kevyempiä. Alumiinivanteet tuovat säästöä polttoaineenkulutukseen millä on vaikutusta myös kuljetusten ympäristöystävällisyyteen. Ja alumiinivanteiden huomattavasti tehokkaamman lämmönluovutuksen ansiosta renkaiden ja jarrujen käyttöikä on pidempi, listaa etuja Milcoa Oy:n Erkki Huttela. Koska Alcoan vanteet ovat taottuja, ne ovat erittäin lujia ja iskunkestäviä. - Kestävyys on moninkertainen verrattuna teräsvanteisiin. Niinpä Alcoa vanteille annetaan 5 vuoden takuu ja niitä käytetään haastavissa raskaissa ajotehtävissä kuten esimerkiksi puutavara- ja hakeyhdistelmissä, soranajossa, säiliöautoissa jne. Suo-

messa pari vuotta sitten käyttöön otetut uudet korotetut kokonaispainot ovat lisänneet alumiinivanteiden käyttöä eikä Alcoa vanteilla ole ollut uusien painojen kanssa minkäänlaisia ongelmia. Alcoa vanteita käytetään myös HCT-koeyhdistelmissä joilla ajetaan yli 100 tonnin kokonaismassoilla, kertoo Huttela. Alcoa panostaa vahvasti vanteiden tuotekehitykseen. - Sen tuloksena on kehitetty mm. uusi alumiiniseos mistä saadaan tehtyä pari kiloa nykyistäkin kevyempi vanne mutta silti entistäkin vahvempi. Uusi materiaali on testausvaiheessa ja tulee markkinoille joskus tulevaisuudessa, vihjaa Huttela.

Vanteet heti varastosta

Suomessa Alcoa -vanteiden maahantuonnista ja tukkumyynnistä on vastannut vuodesta 2011 lähtien Milcoa Oy, jonka vastuulle kuuluu myös Viron markkinat. Milcoan toimipiste ja varasto sijaitsevat Raumalla. - Olemme koko ajan kasvattaneet varastoamme eli meiltä löytyy yleisimmät vannemallit ja koot heti toimitukseen. Suomen varaston lisäksi logistiikka tehtaan kanssa on hiottu kuntoon ja tehdastoimitukset pelaavat kitkatta, lupaa Huttela.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 135

Homma hallussa. Tässä on maailman kätevin työväline, se ...tekee tuntikirjanpidon ...kirjaa laskutettavat asiat ...laskee ylityöt ja päivärahat ...raportoi työtehon ...kertoo seuraavan työn ...näyttää työkaverien sijainnit

Paikannus

...tallentaa reitit ...laskee käyttöasteen

Työajanseuranta ...lämmittää auton valmiiksi ...muistuttaa huollot ...kirjaa tankkaukset ...ja paljon muuta. Lisätietoja puh. 045 131 8462

a adukast Meiltä la kaa! ik hydrauli

www.kiho.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

LUOKKANSA TEHOKKAIN Z-NOSTURI

LOGLIFT 140Z JA 150Z Uuden nosturisarjan suorituskyky, turvallisuus ja käyttömukavuus sekä 14-15 tonnimetrin nostokapasiteetti on tehty vastaamaan tarpeitasi. Nosturiin on saatavilla monipuoliset ohjausjärjestelmät joiden ansiosta nosturia on helppo ja kevyt ohjata. Uusissa Z-malleissa on SafetyPlusTM-järjestelmä sekä letkuja suojaava HPL-riipuke. Edistyksellinen ja ympäristöystävällinen nDuranceTM -maalausprosessi takaa markkinoiden parhaan korroosionkestävyyden. Oikealla nosturivalinnalla pystyt vaikuttamaan merkittävästi kokonaiskustannuksiin. LOGLIFT 140Z ja 150Z-malleille myönnetään kolmen vuoden runkotakuu sekä laajan huolto- ja varaosaverkostomme tuki. Kun etsit nosturia joka on kestävä ja luotettava ajaa ota meihin yhteyttä. Myynti: Richard Sillman, Uusimaa, Päijät-Häme, Ahvenanmaa, puh. 040 642 9333 Hannu Iivanainen, Itä-, Kaakkois-, ja Keski-Suomi, puh. 0400 377 837 Mika Kalliosaari, Pohjanmaa, Pohjois-Suomi, puh. 040 670 7885 Janna Wolin, Varsinais-Suomi, Satakunta, Pirkanmaa, puh. 040 706 7022

hiab.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 137

Jari Sarajärvi otti FinnMetkossa jo kolmannen Puunkuormaaja mestaruutensa. Ammattilehti onnittelee Kuusamon kuningasjätkää.

Jari Sarajärvi Metkofinaalin kuningas

F

innMetko -messujen hurjin jännitysnäytelmä nähtiin kun 12 nosturivirtuoosia otti yhteen Puunkuormaajamestari 2016 finaalissa ennätysyleisön edessä. Huiman tiukassa sekuntitaistelussa ja hermopelissä voiton vei Jari Sarajärvi Kuusamosta joka otti toisen FinnMetko

-mestaruuden peräkkäin - edellisen kerran Jari vei voiton 2014 ja yhteensä hänellä on jo kolme mestaruutta. Kakkoseksi taituroi Jari Asikainen Kaavilta ja kolmas oli hienosti taistellut Tommi Matikainen Kouvolasta. Finaalin käänne nähtiin kun vauhdilla aloittanut kuusinkertainen mestari Kai Sirén tiputti tukin ja menetti siinä mahdollisuutensa tällä kertaa.

Puunkuormaajamestari 2016 lopputulokset: 1. Sarajärvi Jari, Kuusamo 2. Asikainen Jari, Kaavi 3. Matikainen Tommi, Kouvola 4. Simpanen Saku, Pielavesi 5. Tukiainen Timo, Riistavesi 6. Kuulasmaa Niilo, Viitasaari

06:02 06:06 06:27 06:37 06:41 06:44

7. Heinonen Kari, Mikkeli 8. Siren Kai, Pornainen 9. Kotola Lauri, Savonlinna 10. Pitkänen Janne, Kuusamo 11. Kaarakainen Jari, Lapinlahti 12. Lampela Markus, Rovaniemi

07:20 07:26 07:28 07:43 08:50 11:44

Naistensarjan voittaja Maija Hakanpää Noormarkusta ajalla 8:49 Veteraanisarjan ykkönen Markku Honkanen Nurmeksesta ajalla 6:25

BRIAB-PUUTAVARAPERÄVAUNU ON KOKONAISTALOUDELLINEN

FinnMetkon ennätysyleisö teki finaalista arvoisensa tapahtuman.

Trailer-Metalli Oy:n ja Kome Oy:n suunnitteluosastot ovat luoneet yhteistyössä uuden 5-akselisten Briab puutavaraperävaunujen Lw-malliston. Suunnittelussa on huomioitu nykyiset massa- ja mittamääräykset ja raakapuun muuttuneet katkontamitat. Lw-mallistolle on tunnusomaista vahvojen Briab-perinteiden hyödyntäminen. Lw-malliston suunnittelussa on omamassa minimoitu huolellisella suunnittelulla, käyttämällä rakenteissa erittäin korkealaatuisia teräksiä ja harkituilla komponentti valinnoilla.

Briab puutavaraperävaunu mallistoon kuuluvat 5-akselisina:

• kiinteä siirtopankoilla varustettu malli, runkopituus vaihtoehdot 10,4 m, 10.9 m, 11,5 m • siirtyvällä telillä ja siirtopankoilla varustettu malli • jatkettava puutavaraperävaunu MYYNTI: VALMISTUS: Trailer-Metalli Oy KOME Oy Raimo Poutiainen 03100 Nummela Yhteystiedot: 0400 839187, 050 5861790, tramet@kolumbus.fi Suomen kaksitoista kovinta nosturivirtuoosia palkintojenjaossa.

BRIABISSA VAKIONA: LAATU, LUJUUS JA HYVÄT KÄYTTÖOMINAISUUDET


METSÄALAN AMMATTILEHTI

138 KULJETUS

Kuljetus M. Lehto Oy:n uusi Volvo FH16 750 hv tekemässä kuormaa Palfinger Epsilon M12Z -nosturilla Hyrsylässä marraskuun alussa.

Puunajoa laatuyhdistelmällä K uljetus M. Lehto Oy Somerolta ajaa puuta tyylikkäällä yhdistelmällä, missä kaikessa näkyy laatuajattelu.

Kuvaushetkellä marraskuun 1. päivänä 2016 Lehdon uusi näyttävä 4-akselinen Volvo FH16 750 hv oli tekemässä Hyrsylässä vasta neljättä kuormaansa uudella Palfinger Epsilon M12Z -nosturilla.

- Kyllä autoissa tekniikka kehittyy ja toki uusi on aina uusi. Aloitin puunajon kuskina 90-luvun alkupuolella ja vuonna 2000 Milleniumin kunniaksi lähdin yrittäjäksi, ostin käytetyn Sisun ja aloitin Raunion Sahan ajossa eli sama savotta jatkuu edelleen Westasin nimiin. Sisu vaihtui sitten käytettyyn Volvoon jonka jälkeen merkki on pysynyt samana; tämä on kolmas uusi Volvo minkä olen ostanut, kertoo

Marko Lehto.

Laadukas kokonaisuus

Uusi Volvo varusteltiin Weckmanin teräksisillä tunnetusti laadukkailla päällerakenteilla ja pankoiksi valittiin kevyet alumiiniset Exte A6:set - samanlaiset mitkä ovat puolitoista vuotta ajossa olleessa Briabin 5-akselisssa jatkettavassa perävaunussa. Yhdistelmän turvallisesta kuormansidonnasta vastaa Exten

automaattikiristimet. - Ajamme Westaksen kaikki puut Karkkila-Karjalohja alueen ”tasamailta” missä mäkeä, mutkaa ja tiukkaa kääntöpaikkaa riittää joten jatkettava Briab on perusteltu valinta. Jatkettavuudesta huolimatta 5-akselinen vaunu painaa vain 8400 kiloa kaikilla mahdollisilla varusteilla ja rungon välipalkkirakenne kestää käytössä näillä uusilla korkeilla painoillakin. Ja selkeä

etuhan on myös se että Komen perävaunutehdas sijaitsee ajoalueeni sisällä Nummelassa. Matalasssa vaunussa on Bridgestone M852 renkaat koossa 265/70 R19.5 mitkä pelaa hyvin puunajossa. Myös vetoauton rengastuksessa luotan Bridgestonen premium -renkaisiin ja Bandagin pinnoituksiin, jotka saa Someron Renkaasta huippuhyvän palvelun kera, kehuu Lehto.

Yrittäjä ajaa yksin

Kuljetus M. Lehto Oy kuljettaa tukkipuun Westasin sahalle Koski TL:ään ja kuitupuun Kirkniemen tehtaalle sekä junaan Lohjan asemalle. Lumppia ja energiapuuta ajetaan lisäksi mm. Paimioon ja Piikkiöön. - Keskikuljetusmatka on jonkun matkaa alle sata kilometriä. Ajan tällä hetkellä autolla yksin ja homma toimii mukavasti. Toiseen vuoroon siirtyminen ja kuljettajan palkkaaminen olisi varmasti mahdollista mutta sekin tuo omat haasteensa, pohtii Lehto.

Nosturiksi tuli Z-malli

Uuden auton nosturivalintaa miettiessään Marko Lehdolla oli lähtökohtana siirtyminen Z-malliin ja Lehto päätyi nosturissa uuteen Palfinger Epsilon M12Z -malliin. Yksi tärkeä valintakriteeri oli voimakkaan nosturin pitkä 10,5 metrin ulottuma.

Uutta nosturia miettiessään Marko Lehdolla oli lähtökohtana siirtyminen Z-malliin. - Z-malli antaa lisää kuormatilaa ja on muutenkin kätevä käyttää. Palfinger Epsilonista


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 139

Jatkettava 5-akselinen Briab on hyvä valinta alueen haastaviin ajo-olosuhteisiin, missä mäkeä, mutkaa ja tiukkaa kääntöpaikkaa riittää.

Matalasssa vaunussa on Bridgestone M852 koossa 265/70 R19.5 mitkä pelaa hyvin puunajossa. Saman pinnan saa Bandag -pinnoituksena.

Marko Lehto halusi Palfinger Epsilonin nosturiohjaamon mustana. Tehdasvalmiina tuleva valkoinen ohjaamo muuttui auton väritykseen sointuvaksi ammattiteipparin käsissä. Teippi myös suojaa ohjaamon maalipintaa.

Z-mallin Palfinger Epsilon on kaikin puolin hyvä nosturi käyttää ja se taittuu nopeasti kuorman taakse ajoasentoon.

olen saanut kuulla hyviä kommentteja alueen muilta puutavara-autoilijoilta ja joskus olen käynyt sitä esittelyssä kokeilemassakin. Olin yhteydessä Ideachip Machine Oy:n Arto Moilasen kanssa ja siitä se lähti kokonaisuus hahmottumaan todellisen nosturiammattilaisen opastuksella, sanoo Lehto. Lehto päätyi nosturissa uuteen Palfinger Epsilon M12Z -malliin. - Yksi tärkeä valintakriteeri oli voimakkaan nosturin pitkä 10,5 metrin ulottuma. Myös käyttäjäystävällinen hydraulinen esiohjaus oli oikea valinta heti ensimmäisten kuormien tuntuman perusteella, kun vipuja ei tarvitse enää repiä ja koko nosturin liikkeet ovat muutenkin hallitun tehokkaita. Ohjaamosta keskusteltaessa kävi ilmi että hyvin varusteltu ja tasokas Palfinger Epsilonin ohjaamo toimitetaan aina valkoisena, mutta ehdotuk-

Hydraulinen esiohjaus tekee nosturinkäytöstä todella miellyttävää ja tarkkaa.

Auton takavalot on toteutettu lediputkina nosturin runkopalkkiin. Työvalot ovat huippulaatua.

Z-nosturin sijoitus antaa auton kuormaan tänä päivänä tärkeää lisäkuormatilaa.

seni mustaksi yliteippaamisesta todettiin hyväksi ideaksi ja nyt ohjaamo sointuu paremmin yhteen auton värin kanssa. Vaakana on tarkka ja luotettava kotimainen Tamtron ja nosturin asennuksen hoiti Isera Oy Salossa siellä myös huollot pelaa kokeneiden tekijöiden toimesta, toteaa Lehto.

Kuljetus M. Lehto Oy kuljettaa tukkipuun Westasin sahalle Koski TL:ään ja kuitupuun Kirkniemen tehtaalle sekä junaan Lohjan asemalle. Lumppia ja energiapuuta ajetaan lisäksi mm. Paimioon ja Piikkiöön.


140 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Keslan huoltoverkosto laajenee

K

esla Oyj ja Lakeuden Hydro Oy Seinäjoella ja Vaasassa ovat käynnistäneet yhteistyön KESLA -autonostureiden ja -hakkureiden jälkimarkkinointitoimintojen kehittämiseksi.

- Lakeuden Hydron kanssa solmitulla yhteistyösopimuksella parannamme jälleen merkittävästi jälkimarkkinointipalveluidemme saavutettavuutta Pohjanmaalla, toteaa jälkimarkkinointipäällikkö Reijo Tuononen Kesla Oyj:stä. Lakeuden Hydro Oy on toiminut jo yli 45 vuoden ajan hydrauliikan ja pneumatiikan, teolli-

suusletkujen, laakereiden ja tiivistystarvikkeiden parissa Pohjanmaalla. - Toiminta-ajatuksena on hoitaa asiakkaidemme hydrauliikka- ja pneumatiikkaongelmat kokonaisvaltaisesti suunnittelusta testaukseen ja huoltoon saakka. Lakeuden Hydro Oy tekee korjaamoillaan liikkuvan kaluston hydrauliikka-asennuksia ja korjauksia, joten toimintojen laajentaminen KESLA-nostureiden huoltoon on varsin luontevaa, toteaa korjaamopäällikkö Marko Mäkiniemi Lakeuden Hydro Oy:stä.

Onnistuneet avajaiset

Lakeuden Hydro vietti KES-

LA -huoltoverkoston avajaisia Seinäjoella (Rajatie 46) perjantaina 28.10.2016. Avajaiset olivat yleisölle avoin tapahtuma ja väkeä saapuikin mukavasti. Paikan päällä oli runsaasti yhteistyökumppaneiden kalusto- ja tuote-esittelyjä sekä avajaistarjouksia. Avajaistilaisuuden yhteistyökumppaneina olivat Keslan lisäksi Matec-Trailer Oy:n myyntiyhtiö Saleston, Dunlop Hiflex Oy sekä Teboil Oy. KESLA -autonostureiden myyntiverkosto pysyy ennallaan Suonessa. Niitä myyvät Närhi Oy, Euran Hydrauliikka- ja Metallirakenne Oy, Kongan Konepaja Oy ja Saleston Oy.

Lakeuden Hydro vietti KESLA -huoltoverkoston avajaisia Seinäjoella 28.10.2016. Väkeä kävi mukavasti.

Yhteistyöhön panostetaan tosissaan; kuvassa Lakeuden Hydron henkilökuntaa nosturikoulutuksessa Keslan tehtaalla Joensuussa.

E M M A L L HUO . A L L E L O HU

n e d i e r u t s o n KESLAt e e t s i p o t l o hu

KESLA-nosturihuoltopisteet: Euran Hydrauliikka ja Metallirakenne Oy KAUTTUA  Koskitraktori Oy PUDASJÄRVI  Karjalan Konehake Oy KANNONKOSKI  Konekorjaamo Riikonen Oy JOENSUU  Kongan Konepaja Ky MÄNTYHARJU  Kuusmet Oy KUUSAMO  Lapphuolto ja Korjauspalvelu Ky LAPPAJÄRVI  UM-Tuote Oy KUHMO  Pajakulma Oy OULU  Punkaharjun AM-asennus Oy PUNKAHARJU  S. ja V. Varis NOROLA  Varkauden Kuorma-autohuolto VARKAUS  Raskaskonehuolto Pyykkönen Oy HYRYNSALMI  Koneosapalvelu Oy VILPPULA  Matec-Trailer SOINI  Wetteri Power OULU | KAJAANI | KOKKOLA | KEMI | KUUSAMO | ROVANIEMI  Närhi Oy JOENSUU  Isera Oy SALO  Kome Oy NUMMELA  KM-Huoltopalvelut Oy SAVONLINNA  Ränttiän Kone Oy SÖÖRMARKKU  Myllys Yhtiöt Oy IMATRA  Länsiväylän Auto- ja Konekorjaamo PIEKSÄMÄKI  Lakeuden Hydro SEINÄJOKI | VAASA


METSÄALAN AMMATTILEHTI


142 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kesla Seminaari Sloveniassa

K

Jo perinteeksi muodostunut Keslan Seminaarimatka järjestettiin tällä kertaa Sloveniaan. Siisti ja kaunis Portorozin kylpyläkaupunki sijaitsee Adrianmeren rannalla.

esla Oyj järjesti syyskuussa 2016 jo perinteisen, neljän vuoden välein olympiavuotena toteutettavan Seminaarimatkan. Tällä kertaa Finnairin sinivalkoisin siivin suunnattiin Portoroziin Sloveniaan. Noin satahenkinen matkaseurue koostui järjestäjän edustajien lisäksi Keslan yhteistyökumppaneista, jälleenmyyjistä sekä tietenkin puutavaranosturiasiakkaista puolisoineen. Mediaa reissussa edusti Metsäalan Ammattilehti. Keslan myyntipäällikkö Marko Härkönen toimi matkanjohtajana ja ohjelma oli erittäin onnistunut. Seminaareissa esiteltiin KESLA -puutavaranostureiden lisäksi mm. NTcab -nosturiohjaamot, Volvo kuorma-autot sekä erilaiset lisälaitteet ja päällerakenteet. Keskustelu oli antoisaa, sillä valmistavan teollisuuden edustajat pääsivät suoraan kontaktiin loppukäyttäjien kanssa. Niin kehut kuin kehityskohteetkin tulivat seminaarien aikana hyvin esille. Ajankohtaisten asioiden sekä uutuuksien lisäksi keskusteltiin myös alan tulevaisuuden näkymistä ja visioista. Positiivinen henki hehkui kaikkien yrittäjien puheista koko matkan ajan. Seminaarien lisäksi matkalaisille oli järjestetty yhteistyökumppanien toimesta päivämatka Italian puolelle Venetsian

historialliseen kaupunkiin. Pieni sadekaan ei haitannut vaan kanaalit siltoineen sekä hienot rakennukset tuli nähtyä. Eikä tietenkään aito italialainen pizzakaan jäänyt syömättä. Bussimatka Italiasta sujui rennon letkeästi maailman parhaita vitsejä kuunnellessa. Paikkana Portoroz oli reissulaisille erittäin positiivinen yllätys. Siisti ja kaunis kylpyläkaupunki sijaitsee Adrianmeren rannalla, johon oli helppo pulahtaa Grand Hotel Portorozin hotellin omalta ranta-alueelta. Juuri siisteys pisti eniten silmään roskia ei kaduilla tai rannoilla ollut ja rantaviivaa sekä merkkiliikkeitä oli riittämiin. Kaupungin sijainti on ihanteellinen: Italian puolelle on parikymmentä kilometriä ja Kroatiaan alle kymmenen. Tämän myös matkaryhmän golfia pelaavat hyödynsivät pelaamalla kolmena päivänä kolmessa eri maassa. Pistebogeyna pelatuissa kierroksissa jokaisessa maassa saatin eri mestari: Taneli Jokela voitti Kroatiassa, Antti Tiippana Sloveniassa ja Jouni Porokka Italiassa. Kokonaiskisan vei Jokela niukasti ennen Porokkaa. Neljän vuoden päästä jatketaan seuraavan Kesla Seminaarimatkan merkeissä.

Hotelli tarjosi hyvät tilat seminaareille, joissa kuultiin paljon mielenkiintoista asiaa KESLA -puutavaranostureiden lisäksi mm. NTcab -nosturiohjaamoista, Volvo kuorma-autoista sekä erilaisista lisälaitteista ja päällerakenteista.

Kesla Oyj:n myyntipäällikkö Marko Härkönen toimi seminaarimatkan johtajana.

Kesla Seminaarimatkalaiset tekivät päivämatkan Italian puolelle historialliseen Venetsiaan. Pieni sadekaan ei haitannut porukan mahtavaa tunnelmaa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 143

Herrat Harri Siikaluoma (vas.) ja Jouni Porokka seminaarisikarilla. Taustalla maailmaa parantavat mm. Pasi Eskola ja Teemu Kulmala.

Viiden tähden Grand Hotel Portoroz tarjosi loistavat puitteet Kesla Seminaarimatkalle. Tarjolla oli rantamaisemien lisäksi myös casinoita ja vilkasta yöelämää.

Sami Koivisto (oik.) kertoili illanistujaisissa tarinoita puunajosta ja muustakin.

Puukuljetusten ammattilainen Jukka Rautio kuunteli esityksiä.

Olli Mäkelä (oik.), Pirjo Porokka, Kari ja Tarja Gröhn muistelivat edellisiä seminaarireissuja ja suunnittelivat jo tuleviakin.

Närhi Oy:n Jari Kukkonen esitteli yrityksen vahvaa tekemistä nosturipuolella.

Tero Toivanen kertoili nosturihuolto- ja varusteluasioista. Antti Hyyryläinen esitelmöi seminaariväellä NTcab -nosturiohjaamoista ja yhdessä asiakkaiden kanssa tehtävästä jatkuvasta kehitystyöstä.

EHM Oy:n Olli Mäkelä kertoi nosturimyynnin kuulumisista.

Venetsia on rakennettu 118 saarelle, jotka sijaitsevat lähellä toisiaan keskellä Venetsian laguunia ja joita yhdistää toisiinsa 354 siltaa. Kanavat toimivat kaupungin kulkuväylinä.

Närhi Oy:n Petri Lievonen EC on tehnyt paluun nosturimyyjäksi.

Golfaajia Kroatiassa: puutavara-autoilijat Henri Kettunen (vas.), Teuvo Kettunen, lehtimies Taneli Jokela ja nosturimyyjä Jouni Porokka.

Kolmen maan golfmestarit vasemmalta lukien: puuautoilija Antti Tiippana (Slovenia), Jouni Porokka (Italia) ja Taneli Jokela (Kroatia).

Veneettien 400-luvulla perustama Venetsia tarjoaa pukuloistoa ja on nykyajan naamiaisten syntykoti. Juuret ovat Venetsian karnevaaleissa, joista ensimmäiset säilyneet lähteet ovat vuodelta 1039. Naamioiden käyttöä ohjaavia lakeja tunnetaan 1200-luvulta alkaen.

Pihtiputaan Ajokonekorjaamon Markku Pihlajamäki kertoi seminaarissa mm. päällerakentamisesta sekä nosturihuolloista.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

TEKNOLOGINEN EDELLÄKÄVIJÄ. ESITTELYSSÄ UUSI M-SARJA.

EPSILON PUUTAVARA –JA KIERRÄTYSNOSTURIT WWW.PALFINGEREPSILOM.COM

MYYNTI: VTA TEKNIIKKA OY Erkka Parkkinen 050 362 5677, TAMPERE Joni Valtatie 050 322 5166, TAMPERE MARKKINOINTI E.KIVELÄ OY Erkki Kivelä 0400 662 010, VIRRAT Pasi Kivelä 0400 541 061, SEINÄJOKI Pekka Lääkkö 044 326 6037, KEMPELE IDEACHIP MACHINE OY Teppo Humalainen 0400 359 359, MÄNTYHARJU Arto Moilanen 0400 780 949, SALO MAXLIFT OY Jani Karhu, 040 413 2243, JOENSUU PEKANT-OSARATAS OY

Matti Porkola, 040 865 1214, KEMI TEKNOLOGINEN EDELLÄKÄVIJÄ.

ESITTELYSSÄ UUSI M-SARJA.

EPSILON PUUTAVARA –JA KIERRÄTYSNOSTURIT WWW.PALFINGEREPSILOM.COM

WWW.PALFINGER.COM WWW.PALFINGER.COM

Kuussillantie 23, 01230 VANTAA Kuussillantie 23, 01230 VANTAA Haikanvuori 2, 33960 PIRKKALA Haikanvuori 2, 33960 PIRKKALA PUH: 010 550 80 PUH: 010 550 80 facebook.com/epsilonsuomi facebook.com/epsilonsuomi facebook.com/vtatekniikka facebook.com/vtatekniikka

MAAHANTUONTI JA MAAHANTUONTI JAMYYNTI: MYYNTI:

JÄLLEENMYYJIEN YHTEYSTIEDOT:

WWW.VTA.FI WWW.VTA.FI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ideachip Machine palvelee uusissa tiloissa Mäntyharjulla

Ideachip Machine Oy:n yrittäjäveljekset Jukka (oik.) ja Teppo Humalainen toivottavat kaikki asiakkaat tervetulleiksi uusiin toimitiloihin Mäntyharjulle, Kaupinkankaan teollisuusaluelle osoitteeseen Vihantasalmentie 421 A.

I

KULJETUS 145

deachip Machine Oy:n uusissa toimitiloissa Mäntyharjulla on tekeminen täydessä vauhdissa. Asiakkaille ja yhteistyökumppaneille järjestettiin 9.-10.9. avajaiset; perjantai iltana oli virallinen kutsuvierastilaisuus ja lauantaina jatkettiin avoimien ovien merkeissä. - Väkeä saapui paikalle oikein mukavasti ja haluammekin kiittää kaikkia vieraita jotka tekivät avajaisista enemmän kuin onnistuneet, sanovat Ideachip Machine Oy:n yrittäjäveljekset Jukka ja Teppo Humalainen. Ideachip Machine maahantuo Jenz -hakkurit, amerikkalaiset murskaimet ja Serrus Stokota -perävunut sekä myy alueellaan Palfinger Epsilon -nosturit ja Jyki perävaunut. Uudet toimitilat osoitteessa Vihantasalmentie 421 A parantavat asiakaspalvelua varaosissa, asennuksissa ja huolloissa.

Asiakkaille ja yhteistyökumppaneille järjestettiin 9.-10.9. onnistuneet avajaiset. Väkeä saapui paikalle runsaasti ja vieraat viihtyivät - esillä oli myös näyttävää kalustoa.

S TO KOTA

Max. ulottuma 10,4 m Palfinger Epsilon Z-mallissa! Siisti paketti Z-mallista kiinnostuneille! HUOM! Max.ulottuma 10,5m Z-mallissa! Siisti paketti Z-mallistaHUOM! kiinnostuneille!

Uudet M sarjan nosturit nyt myynnissä. Hydraulinen esiohjaus 1 tai 2 piirisenä myös LS 2 tai 4 -vipuisena. Käytetyt perävaunut: » Jyki kiinteäpuuvaunu vm. -05vm. ja -02 -06 (4 (5 akselinen) akseliset) > Jyki kiinteä puuvaunu > Koneenkuljetuslavetti vm. » Jyki kiinteäpuuvaunu vm. -09 ja -06 -10 (2 (4 akselinen) akseliset) » Jyki jatkettava vm. -02 (4 akselinen) Soita muita vaihdokkejamme » Närkö kiinteäpuuvaunukysy vm. myös -07, -04 ja -00 (4 akselinen) tai katso www.mascus.com Kraker kävelevälattiainen puoliperävaunu norjantelillä vm. -11

Käytetyt nosturit: »> Jonsered sähkö Loglift 96 1080 ST hytillä vm.vm. -08-07 Loglift 96 105ST STvm. hytillä »> Loglift -07vm. -06 tulossa Kesla 2010 2010 hytillä »> Kesla LT avovm. vm.-06 -09ja -07 ja -10/-11 > Kesla 2012 T 101 hytillä vm. -12 » Jonsered 1080 avo vm. -08 > Jonsered 1080 T hytillä -07www.mascus.com. ja -08 > Jonsered 1080 avo vm. -13 kysy myös vanhempia tai vm. katso

Teppo Humalainen 0400 359 359, teppo@ideachip.com Arto Moilanen 0400 780949, arto@ideachip.com 1, 16320421 Pennala HUOM! Uusi osoite:Jokimäentie Vihantasalmentie A, 52700 Mäntyharju

TYÖVÄLINEITÄ 30 VUODEN KOKEMUKSELLA


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kuin luodut toisilleen. EV2S-CAN – yhteensopiva elektroniikka proportionaaliventtiileille.

Oletteko tekin vielä vailla sopivaa yhteistyökumppania? Ideaalisen yhteistyökumppanin löytäminen proportionaalisiin hydraulijärjestelmiinne on nyt helpompaa kuin uskottekaan. EV2S-CAN ohjauspistoke HAWE Hydraulik: tarjoaa täydellisesti toimivan elektroniikan. Yhdessä ne toimivat käsi kädessä ilman yhteensopivuusongelmia. Asenna ohjauspistoke, säädä se ja aloita venttiilin ohjaus. ■ ■ ■ ■ ■

syöttöjännite UB : 10…30 VDC CAN bus liitäntä 2 liitäntä vaihtoehtoa: kaapeli tai M12 liitin 2 analogista inputtia 2 tarkkaa, virtaohjattua PWM lähtöä

Me olemme kumppaninne. +358 10 821 2600 | info.finland@hawe.fi www.hawe.com


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

Teknisen Kaupan markkinakatsaus 3Q 2016 heinä-syyskuu:

Hiljainen heinäkuu vaimensi myyntiä vain vähän

T

Teollisuuden ja teknologian suurtapahtuma Teknologia17

muuttamisella investointeihin kannustavaan suuntaan, Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Markku Uitto sanoo.

eknisen Kaupan jäsenyritysten myynti jatkoi kasvu- uralla vuoden kolmannellakin neljänneksellä. Myynti kohosi nyt reilut kolme prosenttia edellisvuoden tasosta. Jakson kuukausista heinäkuu oli varsin hiljainen, minkä vuoksi myynnin kehitys jäi selvästi toista kvartaalia hitaammaksi. Kasvu jatkui kaikilla toimialoilla. Heinä-syyskuussa nopeiten, lähes kuusi prosenttia, kehittyi kuluttajatuotteiden myynti. Rakentamiseen liittyvissä tuotteissa ja palveluissa päästiin lähes viiden prosentin nousuun, mikä oli kuitenkin selvästi vähemmän kuin alkuvuonna. Raaka-aineissa kasvua veti teräksen ja metallien myynti. Teollisuuden tuotteissa ja palveluissa investointitavarakauppa jatkui nousussa, tosin hieman toista neljännestä hitaampana. Tuotantotarvikkeissa ja komponenteissa kysyntä piristyi alkusyksystä selvästi, mikä käänsi kuluneen vuoden myynnin aavistuksen verran plusmerkkiseksi. - Vaikka vuoden kolmannen neljänneksen luvut ovatkin mukavasti plussan puolella, raken-

147

Suhdannebarometri: Odotukset tasaantuneet

Teknisessä Kaupan jäsenyritysten myynti jatkoi kasvuaan heinä-syyskuussa.

tamisen paras noste tekniselle kaupalle näyttää tasaantuneen. Teräskauppaa kannattelee hintojen nousu ja kemikaalikauppaa rokottaa öljystä johtuva hintojen lasku. Teollisuuden imu on edelleen harvojen isojen hankkeiden varassa. Kuitenkin teollisuuden luottamuksen selkeä parantuminen syyskuussa indikoisi paranevaa loppuvuotta. Tätä luottamusta olisi tärkeää vahvistaa muun muassa yritysverotuksen

Jäsenyritysten odotukset ovat tasaantumisesta huolimatta edelleen varsin vahvat. Kesän jälkeen seuraavaa kolmea kuukautta koskevat odotukset ovat eläneet poikkeuksellisen voimakkaasti. Lokakuussa odotukset jälleen notkahtivat syyskuun nopean nousun jälkeen. Kasvuun uskoi nyt 48 prosenttia yrityksistä syyskuun 63 prosentin sijaan. Laskua odottavien määrä pysyi edelleen pienenä. Seuraavan 12 kuukauden aikana myynnin arvioi kasvavan 66 prosenttia yrityksistä. Odotukset henkilöstömäärästä ovat niin ikään heilahdelleet viime kuukausina. Lokakuussa henkilöstömäärän kasvuun uskoi 30 prosenttia yrityksistä (syyskuussa 18 prosenttia), ja laskua ennakoitiin nyt selvästi syyskuuta harvemmin. Maltillistuneiden odotusten vuoksi kasvun jäänee loppuvuonna alkuvuotta hitaammaksi.

Fluid Finland -hydrauliikkalehden osasto Teknologia15 -messuilla.

T

eollisuuden ja teknologian suurtapahtuma Teknologia17 muodostuu Automaatio, Elkom, Hydrauliikka & Pneumatiikka ja MecaTec -messuista sekä vuonna 2015 niiden yhteyteen siirtyneistä teollisuustapahtumista FinnTec ja ToolTec. Lisäksi Kunnossapito -messut täydentää kokonaisuutta vuonna 2017. Lokakuun 10.-12.2017 järjestettävä kokonaisuus on Helsingin Messukeskuksen historian laajin ja samalla Pohjoismaiden suurin teollisuustapahtuma. Tapahtumassa ovat esillä teollisuuden uusimmat teknologiat, koneet, laitteet, tuotteet ja palvelut. Teknologia15 -messuilla vieraili 14 000 kävijää.

Hydrauliikka ja Pneumatiikka

Hydrauliikka & Pneumatiikka -messuilla kohtaavat kone- ja laitevalmistajat sekä komponenttitoimittajat. Näyttely esittelee hydrauliikka-, pneumatiikkaja vesihydrauliikkatuotteita ja -palveluja. Tapahtuman kävijäkohderyhmän muodostavat koneenrakennusyritysten ja tuotantolaitosten hankinnoista vastaavat päättäjät, asiantuntijat, suunnittelijat sekä käyttäjät Suomessa ja lähialueilla. Yhteistyössä mukana Suomen Hydrauliikkaja Pneumatiikkayhdistys. Hydrauliikka&Pneumatiikka-messuilla esillä: Liikkuvan kaluston hydrauliikka • Teollisuushydrauliikka • Laivahydrauliikka • Vesihydrauliikka • Pneumatiikka.

Hydrauliikkakomponentteja moneen lähtöön! Hydrauliikkapumput ja hydraulimoottorit Tuotevalikoimaan kuuluvat: -

Voimanulosotot vaihteistoista - PZB-voimanulosottoyksiköitä ja hydrauliikkalaitteita jo yli 50 vuoden kokemuksella - Lähes kaikkien maailman johtavien ajoneuvovalmistajien valitsema

12-130 cm3 kiinteätuottoiset pumput 40-150 cm3 säätötilavuuspumput 130 cm3 säätötilavuuspumput läpiakselilla hydrauliikkamoottorit vapaakiertoventtiilit ja huuhteluventtiilit

Öljysäiliöt - Öljysäiliösarjat alumiinisena tai teräksisenä - Tilavuudet 85 - 200 litraa


METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

148

by ammattilehti.fi

148 sivua!

HYDRAULIIKAN, PNEUMATIIKAN ja VOITELUN AMMATTILEHTI

1/2016

Hybriditekniikka

tuli metsään

Hydrauliikka

Esittelyssä laajasti alan uutuuksia Pneumatiikka

Mielenkiintoinen ja kattava pneumatiikkaosio

Alan uutiset joka päivä - www.fluidfinland.fi

TILAA HYDRAULIIKKA- JA PNEUMATIIKKA-ALAN ERIKOISLEHTI VELOITUKSETTA!

Hydrauliikka-Extra

Koko maan kattavan PMC Hydraulics Dealer -ketjun toimintoihin panostetaan

P

MC Groupin omistus siirtyi sijoitusyhtiö Nordstjernanille tammikuussa 2016. Omistajamuutoksen myötä PMC Polarteknik Oy Ab:n nimi on kesän 2016 aikana muutettu PMC Hydraulics Oy:ksi ja jälleenmyyjät ovat jatkossa osa PMC Hydraulics Dealer -ketjua. PMC Hydraulics Oy kuuluu PMC Hydraulics Group AB:hen, joka yhdistää Suomen, Ruotsin, Tanskan, Puolan ja Intian ja Kiinan hydrauliikkatoiminnat.

PMC Hydraulics Dealer -ketjun toimintaan panostetaan Hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan PMC Hydraulics Dealer -ketju muodostuu yrityksistä, joilla on vahva ja tunnustettu asema omilla alueillaan jo entuudestaan. PMC Hydraulics Dealer pisteitä on nyt kaikkiaan 27 eri puolilla maata.

Hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan PMC Hydraulics Dealer -ketju muodostuu yrityksistä joilla on vahva ja tunnustettu asema omilla alueillaan.

- Dealer -verkoston tuoteosaaminen ja lähellä asiakkaita sijaitsevat paikallisvarastot ovat nopean ja joustavan asiakaspalvelun kulmakiviä. Ketjuyhteistyö tarjoaa asiakkaillemme huippuluokan tuotteet, vahvan tuote- ja asennusosaamisen sekä alan parhaan teknisen tuen, sanoo PMC Hydraulics Oy:n mobileliiketoimintojen myyntipäällikkö Ville Korkki. Mukana olevat jälleenmyyjät panostavat PMC Hydraulics Dealer -ketjuyhteistyöhön, sillä he arvostavat PMC Hydraulicsin laadukkaita tuotteita ja isolta kumppanilta tarvittaessa saatavaa tukea.

- Ketjuyhteistyö merkitsee jälleenmyyjillemme entistäkin parempaa ja joustavampaa asiakaspalvelukykyä. Dealer -sopimus PMC Hydraulicsin kanssa vahvistaa yritysten asemaa hydrauliikan ja pneumatiikan alueellisena toimijana. Me pyrimme jatkossa nostamaan ja tehostamaan entisestään palvelutasoamme jälleenmyyjin päin auttaaksemme heitä menestymään markkinoiden kovassa kilpailussa. Olemme viime aikoina mm. parantaneet Dealerien suosimien hydrauliikkakomponenttien varastointia ja saatavuutta mikä nopeuttaa toimitusaikoja, kertoo Korkki.

Dunlop Hiflexin uusi Pirkkalan toimipiste ja myymälä on avattu

LUE MYÖS ALAN TUOREET UUTISET JOKA PÄIVÄ OSOITTEESSA: www.fluidfinland.fi Dunlop Hiflex Oy:n Pirkkalan myymälä on avannut ovensa (Jasperintie 320, 33960 Pirkkala). Avajaisia vietettiin torstaina 3. marraskuuta erilaisten avajaistarjousten ja ruokatarjoilun saattelemana. Myymälä on avoinna arkisin klo. 8-16 ja yhdessä Tampereen myymälän (Automiehenkatu 31, 33840) kanssa se tarjoaa jatkossa Pirkanmaan monipuolisimman valikoiman erilaisia hydrauliikka- ja teollisuusalan tuotteita alan ammattilaisten tarpeisiin.

D

unlop Hiflex Oy on ottanut käyttöön uuden Pirkkalaan rakentamansa kiinteistön missä marraskuussa avattiin myös uusi noutomyymälä osoitteessa Jasperintie 320, Pirkkala. Myymälä on avoinna arkisin 8.0016.00. Uuden rakennuksen kokonaispinta-ala on 7 168 m2 mikä on yli kaksi kertaa suurempi verrattuna Dunlop Hiflexin aiempiin

toimitiloihin Tampereella. Uuden rakennuksen varaston vapaakorkeus on 12 metriä ja muiden tilojen vapaa korkeus 8 metriä. Tontin pinta-ala on 15 150 neliötä ja parkkipaikkoja löytyy laajalta piha-alueelta 78 kappaletta. Kiinteistössä toimii Suomen ja Viron toimintojen keskusvarasto, letkuasennelmien keskitetty tuotantotehdas sekä uutena toimialana putkiasennelmien tuotantotehdas. Samoissa tiloissa Dunlop Hiflex aloittaa nyt

myös kokometalliletkuasennelmin valmistuksen. Dunlop Hiflexilla on 14 omaa toimipistettä myymälöineen Suomessa, Virossa toimipisteet Tallinnassa ja Tartossa, sekä jälleenmyyjäverkosto, joka kattaa koko Suomen. Tämä takaa laajan tuotevalikoiman saatavuuden teollisuuden, ensiasennuksen, kunnossapidon ja koneurakoitsijoiden tarpeisiin ympäri vuorokauden. Dunlop Hiflex Oy on osa italialaista Alfagomma-ryhmää.


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

149


METSÄALAN AMMATTILEHTI

THIS IS THIS IS THIS IS THIS IS RELIABILITY RELIABILITY RELIABILITY RELIABILITY F3 Kuorma-autopumppu F3 Kuorma-autopumppu F3sisäänrakennetulla Kuorma-autopumppu F3 Kuorma-autopumppu sisäänrakennetulla kytkimellä sisäänrakennetulla sisäänrakennetulla kytkimellä kytkimellä kytkimellä

Tarjoaa polttoaineen säästöä Tarjoaa polttoaineen säästöä Lisää käyttövarmuutta Tarjoaa polttoaineen Tarjoaa polttoaineensäästöä säästöä Lisää käyttövarmuutta Lisää käyttövarmuutta käyttövarmuutta Ideaalinen moottorin voimanottoihin Lisää Ideaalinen moottorin voimanottoihin Ideaalinen moottorin voimanottoihin Ideaalinen moottorinvoimanottoihin

F3 -kuorma-autopumpumppu pyörii irroituskytkmensä ansiosta moottoriF3 -kuorma-autopumpumppu pyörii pyörii irroituskytkmensä ansiosta moottoriF3 -kuorma-autopumpumppu irroituskytkmensä ansiosta moottorivoimanotossakin vain, kun sitä tarvitaan. Näin pumppu mahdollistaa voimanotossakin vain, kun sitä tarvitaan. Näin pumppu mahdollistaa F3 -kuorma-autopumpumppu pyörii irroituskytkmensä ansiosta moottorivoimanotossakin vain, kun sitä tarvitaan. Näin pumppu mahdollistaa alhaisemman polttoaineenkulutuksen ja ja melutason sekä pidemmän käyttöiän. alhaisemman polttoaineenkulutuksen melutason sekä pidemmän käyttöiän. voimanotossakin vain, kun sitä tarvitaan. Näin pumppu mahdollistaa alhaisemman polttoaineenkulutuksen ja melutason sekä pidemmän käyttöiän. Mahdollisen hydrauliikkavian ilmetessä auto Mahdollisen hydrauliikkavian ilmetessä autoeieijää jäätielle. tielle.pidemmän käyttöiän. alhaisemman polttoaineenkulutuksen ja melutason sekä Mahdollisen hydrauliikkavian ilmetessä auto ei jää tielle. solutions.parker.com/F3 solutions.parker.com/F3 Mahdollisen hydrauliikkavian ilmetessä auto ei jää tielle. solutions.parker.com/F3 solutions.parker.com/F3


Y

Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

151

Tiivisteiden erikoisosaaja palvelee jatkossa uusissa toimitiloissa Tampereella

V

Top-Osa Oy muuttaa joulukuussa 2016 uusiin omiin toimitiloihin Tampereelle osoitteeseen Pyrynkatu 6. Ohessa kiinteistön kuva Pirkkalan ohitustielle päin.

uonna 1982 perustettu pirkanmaalainen Top-Osa myy, suunnittelee ja valmistaa mm. hydrauliikka- ja pneumatiikkatiivisteet kymmenien vuosien kokemuksella kone- ja laitevalmistajien sekä loppukäyttäjien tarpeisiin. Varastosta löytyy erittäin kattavasti tiivisteet heti toimituksiin. Ja jos vakiotiivisteistä ei löydy ratkaisua pulmaan, voidaan haluttu tiiviste valmistaa

nopeasti ja kustannustehokkaasti. - Tiivisteiden valmistus aloitettiin vuonna 1991 ja tänä päivänä käytössämme on kolme SKF Seal Jet CNC-konetta, joilla voidaan valmistaa juuri halutut tiivisteet erittäin laajasta materiaalivalikoimasta, kertoo Top-Osa Oy:n toimitusjohtaja Kalle Tuominen.

Top-Osa muuttaa uusiin toimitiloihin

Top-Osa Oy muuttaa joulukuussa 2016 uusiin omiin toimi-

X-FLEX FC500

tiloihin Tampereelle osoitteeseen Pyrynkatu 6. - Kiinteistö kunnostetaan perusteellisesti teknisen kaupan tarpeisiimme ja sen sijainti on erinomainen Pirkkalan ohitustien varrella Messukeskuksen vieressä. Aiemmin tiloissa toimi Aarno Järvinen Oy / VTA Tekniikka, joten osoite on tuttu monelle raskaskonealan ammattilaiselle. Saamme käyttöön noin 1000 neliötä modernia toimitilaa eli tiivistetuotannon ja varaston tilat kasvavat oleellisesti entisestä. Samalla kun muutamme toi-

Top-Osa saa käyttöönsä noin 1000 neliötä modernia toimitilaa.

mintamme muuttuu niin että keskitymme jatkossa ainoastaan tiivisteisiin ja laakereihin. Eli

tervetuloa käymään uudessa myymälässämme, kutsuu Tuominen.

PREMIUM

Erittäin joustava letku, jolla on erinomainen kulutuksen- ja säänkestävyys.

www.letkupalvelu.fi


152

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

Hydrauliikka-Extra

Teollisuus 4.0:n ja esineiden Internetin (IoT) myötä liikkuvan kaluston valmistajilla on entistä suuremmat haasteet tarjota koneiden verkotetun viestinnän ratkaisuja sekä uusia palveluja. Parkerin ohjelmistotyökalulla luotu käyttöliittymä mahdollistaa selkeän ja intuitiivisen viestinnän ihmisen ja koneen välillä.

Ohjelmointityökalu räätälöityihin liikkuvan kaluston sovelluksiin

H

rit voivat hyödyntää myös ilman ohjelmistotietämystä. - Näin konevalmistajat voivat entistä nopeammin tuoda markkinoille uusia toimintoja koneisiinsa, tarjota asiakaskohtaisia sovelluksia ja jopa toteuttaa oman sovelluskaupan - luoda lopulta täysin uuden toimialan, kertoo Parker Hannifinin mobiilielektroniikan sovellusinsinööri Marco Banditt.

MI-käyttöliittymien (Human Machine Interface) räätälöity- jen ja interaktiivisten sovellusten avulla konevalmistajat voivat lisätä liikkuvan kaluston toimintojen monipuolisuutta, suorituskykyä ja tehokkuutta sekä luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Sovelluspohjainen alusta helpottaa käyttäjäystävällisten sovellusten kehittämistä instrumentoinnin, ohjauksen ja asetusten hallintaan. Teollisuus 4.0:n ja esineiden Internetin (IoT) myötä liikkuvan kaluston valmistajilla on entistä suuremmat haasteet tarjota koneiden verkotetun viestinnän ratkaisuja sekä uusia palveluja. Asiakkaat toivovat erityisesti räätälöityjä, interaktiivisia HMI -sovelluksia, jotka toimivat älypuhelinten tavoin ja näyttävät mieluiten nykyaikaisten huippuautojen käyttöliittymiltä. Ne voivat olla koneen ydintoimintoja tukevia sovelluksia, älykkäitä ohjausjärjestelmiä, järjestelmien käyttökatkoksia vähentäviä vianmääritys- ja ennustesovelluksia tai loppukäyttäjää tukevia sovelluksia, kuten loki- ja ajopäiväkirjoja. Monien vaativien toimintojen vuoksi myös ohjelmistoalusta on entistä tärkeäm-

Dynaaminen datahallinnan alusta

Parkerin uuden kehitysalustan avulla konevalmistajat voivat kehittää omia sovelluksia sekä tuoda markkinoille entistä nopeammin uusia toimintoja koneisiinsa ja tarjota asiakaskohtaisia sovelluksia.

mässä roolissa. Tällaisten HMI-käyttöliittymien kehittäminen on kuitenkin erittäin monimutkaista, kallista sekä aikaavievää, sillä ohjelmistojen kompleksisuus lisääntyy ja yhteen siruun on integroitava entistä enemmän laitetoimintoja. Samanaikaisesti myös käytettävyyden tutkiminen vaatii lukuisia arviointeja, vuorovaikutusta ja testejä.

Ohjelmistoratkaisu yksinkertaiseen sovelluskehitykseen Parker Hannifinin UX Toolkit -ohjelmisto mahdollistaa käyttäjäystävällisen ja yksinkertaistetun HMI-järjestelmän kehittämisen liikkuvaan kalustoon, kuten maatalous-, rakennus- ja kuljetuskoneisiin, metsäkoneisiin, sekä linja-autoihin ja erikoisajo-

neuvoihin. Sovelluspohjaisen kehitysalustan avulla voidaan kehittää sekä riippumattomia sovelluksia että erotella yksittäisiä toimintoja sovelluksissa. Alustan avulla kehittäjät voivat työskennellä toisistaan riippumattomasti ilman että täytyy odottaa kääntämistä tai ohjelmistotestejä. Laitetoiminnot ja kompleksiset komponentit sijaitsevat moduuleissa, joita insinöö-

UX Toolkit -ohjelmisto perustuu avoimeen QML-ohjelmointikieleen, tarjoaa WYSIWYG -editorin sekä kattavat drag and drop -toiminnot käyttöliittymien reaaliaikaiseen suunnitteluun. Työkalupakettiin kuuluvat kaikki tärkeät toiminnot, joita yksittäisen sovelluksen kehitysvaiheissa tarvitaan. UX Toolkit sisältää esimerkkisovelluksia menu-järjestelmää, asetuksia ja kojelautaa varten, valmiita graafisia käyttöliittymiä muun muassa radiolle ja käyttövalmiita UI -komponentteja. UX Toolkit -ohjelmisto on dynaaminen datahallinnan alusta, joka mahdollistaa tiedonsiirtoprotokollien erottamisen yksittäisiksi protokollaelementeiksi. Nämä elementit tuodaan UX Toolkit-työkalun sisältämään Parker Application Designeriin


Hydrauliikka-Extra ja drag and drop -työkalun avulla otetaan käyttöön eri tiedonsiirtoväylissä. Näin voidaan hyödyntää esimerkiksi SAE J1939 -protokollastandardia nopeisiin yhteyksiin ajoneuvoviestinnässä ja muissa tiedonsiirtoväylissä, kuten TCP:ssä (Ethernet ja WLAN) sekä sarjaporteissa (USB, Bluetooth, RS232). Datahallinta sisältää myös sisäänrakennetut vianmääritysja hälytystoiminnot datasignaaleille.

”Kultainen kehityspolku” sovelluksille ja liitännöille

Parker Application Designerin sisältämät esimerkkisovellukset ja laite- ja protokollapaketit tarjoavat ”kultaisen kehityspolun” sovellusten ja tiedonsiirtoliitäntöjen nopeaan ja helppoon luomiseen. - Sovelluskehittäjät voivat tietenkin milloin tahansa poiketa tältä polulta - muokata esimerkkisovelluksia tai kehittää omia moduuleja ja sovelluksia olemassa olevan kapasiteetin ja osaamisen mukaan. Toimintoja on helppo laajentaa myöhemmin lataamalla lisäsovelluksia. Näin ollen konevalmistajat voivat tarjota ratkaisuihinsa helpolla tavalla ”tehtaalta”-vaihtoehtoja, mutta lisäksi tarjota asiakkaille myös enemmän jälkimarkkinointiratkaisuja, Marco Banditt kertoo. Käyttäjäystävällisyyden ta-

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN kaamiseksi kehittäjät voivat konfiguroida UI-komponenttien ulkonäköä ja käyttötapaa. Kaikki sovellukset, jotka sisältävät näitä UI-komponentteja, mukautetaan Style Guide -asetuksien mukaisiksi. Tämä mahdollistaa konevalmistajille käyttöliittymien ulkonäön standardoinnin ja vastaavan asiakasliittymän suunnittelun. Useita tuotemerkkejä edustava valmistaja voi mukauttaa graafisen käyttöliittymän kunkin tuotemerkin brändin mukaiseksi.

vaihtoehtoa: Prime-versio on tarkoitettu pääasiallisesti koneisiin, joissa HMI-käyttöliittymä rajoittuu vain ydintoimintoihin. Advanced-versio on tarkoitettu kompleksisiin HMI-järjestelmiin. Se tarjoaa WLAN-verkon sekä tarvittavat toiminnot kaikkien audiotoimintojen hallintaan, eli audion (Line IN/OUT), mikrofoniliitännän ja FM-radiovirittimen. Integroidun FM-radion ansiosta ohjaamoon ei tarvita erillistä radiota, mikä vähentää kustannuksia.

Pro Display 10 yhdistää kaikki toiminnot

Muiden palveluntarjoajien toimintojen liittäminen

Parker Pro Display 10:een yhdistettynä UX Toolkit-ohjelmiston avulla voidaan luoda HMI-käyttöliittymä muun muassa automaattista ohjausta ja tasonsäätöä sekä punnitusta varten, ja integroida kamerajärjestelmiä. Tätä varten liikkuvaan kalustoon sopiva 10 tuuman (264 x 181 x 52 mm) kapasitiivinen kosketusnäyttö on varustettu monilla tiedonsiirto- ja tietoviihdeliitännöillä (4 x CAN, 2 x USB, RS232, Ethernet, Bluetooth, WLAN). Pro Display 10:ssä on ARM Cortex A9 -prosessori ja 2 gigatavun flash-muisti, ja se on suunniteltu kestämään koneen koko käyttöiän. Mahdollisuuksia lisämuistiin saadaan tarvittaessa MicroSD -korttipaikan ja/tai USB-liitännän avulla. Pro Display 10:stä on kaksi

153

Parkerin uuden Pro Display 10 -näytön ja UX Toolkit -ohjelmiston avulla liikkuvaan kalustoon voidaan kehittää yhdenmukainen ja monimuotoinen HMI-järjestelmä.

Muiden valmistajien toimintojen integroiminen omaan koneeseen on erittäin vaikeaa konevalmistajalle. Tällaisilla toiminnoilla on yleensä oman käyttöliittymänsä sisältämä näyttölaite, jota on hyvin vaikea tai jopa mahdoton yhdistää luotettavasti olemassaolevaan HMI -järjestelmään. UX Toolkit sisältää työkalut, joiden suunnittelussa on huomioitu nämä toiminnot. Siten myös kolmansien osapuolten järjestelmätoimintojen (esim. ISOBUS-toiminnot traktorissa) integrointi on mahdollista ilman ongelmia. Lisäksi Pro Display 10:ssä on neljä CAN-kanavaa, joista yhtä voidaan käyttää lisäjärjestelmiin. Tämä poistaa myös lisänäytöstä aiheutuvat kustannukset.

Paremmat koneet, tehokkaammat prosessit

Parker UX Toolkitin ja Pro Display 10:n avulla luodun HMI -näytön edut tulevat esiin erityisesti silloin, kun halutaan tehdä koneista tehokkaampia ja yksinkertaistaa ohjaamon toimintoja. Parkerin työkalun avulla konevalmistaja voi kehittää tarvitsemiaan sovelluksia. Esimerkiksi instrumentointisovellukset nopeuden, lämpötilan ja paineen näyttöön helpottavat liikkuvan koneen valvontaa. Sovellukset automaattiseen ohjaukseen ja tasonsäätöön sekä navigointiin ja koneen asetusten tekemiseen parantavat ydintoimintojen tehokkuutta ja auttavat vähentämään käyttökatkoksia. Samoin toimivat myös tietojen käsittelyn ja analysoinnin, GPS

-seurannan, paikannuksen ja vianmäärityksen sovellukset. Matkapuhelinten handsfree-laitteiden, loki- ja ajopäiväkirjojen, käyttötapojen seurannan sekä tehtävänhallinnan (esim. bussilinjojen hallinnan) sovellukset auttavat loppukäyttäjää suorittamaan työnsä paremmin ja tehokkaammin. UX Toolkit -työkalun avulla voidaan myös varmistaa, että näyttöön on asennettu ainoastaan konevalmistajan hyväksymiä sovelluksia. Parkerin UX Toolkit on erinomainen alusta innovatiiviselle suunnittelulle. Työkalun joustavuus tarjoaa mahdollisuudet toteuttaa juuri sellaisen tuotteen, joka vastaa konevalmistajan asiakkaiden tarpeita, ja tarjoaa ensiluokkaisen käyttökokemuksen koneen kuljettajalle.

Vihdoinkin Suomessa! Made in Japan ISOBAARISTA YLIVOIMAA! ISO 18752 Yli 1.000.000 sykliä! Yli kaksinkertainen SAE normiin Notkea, kevyt, pieni taivutussäde ja ulkohalkaisija! Uuden sukupolven kumilaatu! Kestää kulutusta, säätä, aurinkoa ja otsonia

www.nestepaine.fi Mäkituvantie 11 01510 VANTAA Puh. 0207 65 165 Fax 020 765 7666

Patamäentie 3 67100 KOKKOLA Puh 020 765 167 Fax 020 765 3130

Teollisuustie 5 60100 SEINÄJOKI Puh 020 765 164 Fax 020 765 7444

Hyllilänkatu 2 33730 TAMPERE Puh 020 765 163 Fax 020 765 2940

Papinhaankatu 24 26100 RAUMA Puh. 0207 65 168

Puulaakintie 5 40350 JYVÄSKYLÄ Puh 020 765 131 Fax 020 765 3130


154

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

Hydrauliikka-Extra

Parker Hannifin esitteli uuden Push-Lok -letkuvalikoiman

Parkerin Push-Lok -valikoima kattaa yhdeksän letkutyyppiä ja tukee näin suurempaa määrää sovelluksia eri loppumarkkinoilla.

P

arker Hannifin, maailman johtava hydrauliikka-, pneumatiikka- ja automaatiotek- nologian tuotteiden ja järjestelmien valmistaja, on esitellyt uuden sovelluslähtöisen Push-Lok® -letkuvalikoiman. Valikoima on suunniteltu helpottamaan sovellukseen sopivan tuotteen valintaa. Uusi letkuvalikoima tukee nykyisiä tarpeita, ja sen toiminnallisuus on parempi. Valikoiman avulla voidaan karsia samankaltaiset tuotteet, ja siihen on lisätty uusi korkeisiin lämpötiloihin tarkoitettu PushLok -letku, jonka liittimien asennukseen tarvitaan vähemmän voimaa. Push-Lok -letkuja ja -liittimien eri teräksestä, messingistä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut liittimet ovat DIN-, BSP-, SAE-, JIC- tai ORFS-standardien mukaisia. Parkerin Push-Lok -valikoima kattaa yhdeksän letkutyyppiä ja tukee näin suu-

rempaa määrää sovelluksia eri loppumarkkinoilla. Parkerin vuosien kehitystyön tulos on valikoima erilaisia letkutyyppejä, joista kuusi on valmistettu kumista, kolme termoplastista ja yksi usean eri materiaalin yhdistelmästä. Lisäksi kuusi valittavissa olevaa väriä auttavat eri nesteiden tunnistamisessa. Letkuasennelmat voidaan tehdä muutamassa sekunnissa, mikä säästää arvokasta tuotantoaikaa ja kustannuksia. Push-Lokin ainutlaatuinen liitos varmistaa, että letkut ovat luotettavia, kestäviä ja vuotamattomia. Käyttöpaineen varmuuskerroin on neljä. Letkutyyppien ja liitinpään kokoonpanojen laajan valikoiman ja teräksisien, messinkisten ja ruostumattomasta teräksestä valmistettujen vaihtoehtojen sekä maailmanlaajuisen saatavuuden ansiosta Parker pystyy toimittamaan tuotteita useille markkinoille kaikkialla maailmassa.

Big datasta lisäarvoa digitalisoituvan huoltoliiketoiminnan kehittämiseen

T

TY:n ja Åbo Akademin Tekesin rahoittamassa OPENS -tutkimusprojektissa tutkitaan ja kehitetään älykkäitä ja tehokkaita analyysimenetelmiä digitaalisen huoltoliiketoiminnan ja palvelujen pohjaksi.

OPENS - Novel Predictive Analytics Technologies for Future Maintenance Business -tutkimusprojektin päätavoite on luoda lisäarvoa big datasta. Projektissa tutkitaan konejärjestelmiä jotka tuottavat ja keräävät hyvin monimuotoista dataa toiminnastaan sekä ympäristöstään. Kerättyä tietoa voidaan jalostaa edelleen huoltoliiketoiminnan kehittämiseen prediktiivisen data-analytiikan avulla. - Kehitämme hankkeessa menetelmiä, jotka pystyvät jalostamaan raakadatasta tietoa, jonka perusteella pystytään esimerkiksi ennustamaan järjestelmien tulevaa käyttäytymistä ja näin ollen optimoimaan huoltotoimintojen suorittamista, kertoo tutkijatohtori Tomi Krogerus Tampereen Teknillisen Yliopiston hydrauliikan ja automatiikan laitokselta. Menetelmäkehityksessä huomioidaan

myös yritysten sisäisten prosessien ja ihmisten asiantuntijatiedon yhdistäminen data-analytiikkaan. - Tämä on oleellista tulevaisuuden teollisen internetin (IoT) kehityksessä, sillä ihminen ja älykkäät järjestelmät tulevat olemaan yhä enemmän tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään, sanoo Krogerus. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi huoltoliiketoiminnan kilpailukyvyn parantamisessa. Lisäksi tulosten avulla voidaan luoda uutta liiketoimintaa ja toimintatapoja digitaalisiin toimintaympäristöihin sekä toimintavarmoja laitekokonaisuuksia. Kolmevuotisen (1.9.2016-31.8.2019) hankkeen kokonaisbudjetti on noin 1,4 miljoonaa euroa. Projekti kuuluu Tekesin Teollinen internet -ohjelmaan. Ohjelma rahoittaa hankkeita, joissa digitaalisuuden avulla kehitetään uusia kansainväliseen kasvuun tähtääviä palveluja ja liiketoimintamalleja.


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

155

Lapin Koneyrittäjien puheenjohtaja Teuvo Strand Hydroscand-yrittäjäksi Rovaniemelle

P

itkän linjan konealan yrittäjä Teuvo Strand siirtyy maanraken- nuspuolelta myyntitehtäviin aloittaessaan letku- ja johdinkomponenttitoimittaja Hydroscandin kauppiaana Rovaniemellä.

Hydroscandin uudessa, noin 240 neliön myymälässä Rovaniemen teollisuuskylässä järjestettiin onnistuneet avajaiset lokakuun puolivälissä. Hydroscandilla on laaja letkuja liitinvalikoima hydrauliikkaan, teollisuuteen ja pneumatiikkaan. Sen valikoimiin sisältyvät myös alan muut tuotteet kuten adapterit ja venttiilit. Koko tuotevalikoima on suunniteltu pohjoisen vaativiin olosuhteisiin muun muassa pakkas-, kulutusja korreesiokestävyyden osalta. Tuotteita käytetään ensiasennusja varaosina äärimmäisissä olosuhteissa muun muassa kaivoksissa sekä maanrakennus- ja metsänkorjuukoneissa.

Toimitaan lähellä asiakasta

Hydroscand-konserni aloitti toimintansa vuonna 1969 Tukholmassa. Suomessa toiminta alkoi vuonna 1997 ja toimipisteitä on nyt yhdeksän. Yhtiön toimintaperiaatteisiin kuuluu keskeisesti toiminta lähellä asiakasta. - Hydroscand etsi uutta yrittäjää Rovaniemelle ja tämä uusi aluevaltaus tuntui nyt sopivalta minulle. Kokemuksen lisäksi tunnen sekä kunnallisen sektorin

että paikallisen yrittäjäkunnan ja heidän tarpeensa, Teuvo Strand sanoo. Uusi kauppias haluaa olla itse mahdollisimman paljon paikalla myymälässä. Yli 30 vuotta maanrakennusalalla on opettanut, että kun kalusto on töissä, tarvitaan varaosat mahdollisimman pian - myös virka-ajan ulkopuolella. - Haluan palvella mahdollisimman joustavasti asiakaskuntaamme, joka koostuu muun muassa kaivosalasta, metsäkoneyrittäjistä, alueen metallialan yrityksistä sekä maanviljelijöistä, joilla on tarvetta erilaisille hydrauliikkatuotteille sekä mahdollisille päivystyspalveluille, kertoo Strand.

Palvelu paranee koko Lapin alueella

Hydroscand Suomen toimitusjohtaja Henry Tuomola on tyytyväinen Teuvo Strandin rekrytoinnista. - Olen iloinen, että olemme löytäneet Rovaniemen toimipisteen vetäjäksi henkilön, joka tuntee paikalliset yrittäjät ja pohjoisen vaativat olosuhteet sekä on sitoutunut kehittämään tuotevalikoimaa ja palvelua koko Lapin alueella, Tuomola toteaa. Hydroscand Rovaniemi palvelee osoitteessa Marttiinintie 13 ja työllistää alkuvaiheessa kaksi työntekijää.

Teuvo Strand on aloittanut Hydroscandin kauppiaana Rovaniemellä.

Hydroscand Rovaniemi palvelee osoitteessa Marttiinintie 13.

Hydroscandin Vaasan toimipiste muuttanut uusiin toimitiloihin

Hydroscandin Vaasan uusi toimipiste osoitteessa Myllärinkatu 14.

H

ydroscand Oy:n Vaasan toimipiste palvelee uusissa toimitiloissa Vaasan Klemettilässä. Hydroscandin Vaasan toimipiste on muuttanut 24.10.2016 uusiin tiloihin. Uusi toimipiste

sijaitsee Vaasan Klemettilässä osoitteessa Myllärinkatu 14, 65600 Vaasa. - Uusissa aiemaa suuremmissa toimitiloissamme voimme palvella sinua entistäkin tehokkaammin, uusilla asennuslaitteilla. Tervetuloa tutustumaan, kutsutaan Hydroscandilta.

Maahantuoja: PNEUMACON OY ● Palo-ojantie 5 05810 HYVINKÄÄ ● Puh. 010 778 1400 info@pneumacon.fi ● www.pneumacon.fi


156

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

Hydrauliikka-Extra

Kovissa käyttöolosuhteissa kestävät Yokohama Exceed -letkut ovat äärimmäisen kevyitä ja taipuisia.

Japanilaista laatua spiraaliletkuihin

N

estepaine Oy on aloittanut japanilaisten korkealaa- tuisten Yokohama -hydrauliikkaletkujen maahantuonnin ja myynnin.

Japanilainen Yokohama on kehittänyt Exceed -sarjaksi nimeämänsä premium-luokan letkut nimenomaan loppukäyttäjiä ajatellen. Yokohama Exceed -letkut on valmistettu ISO 18752 normin mukaan ja ne täyttävät sekä ylittävät SAE ja monien muiden kansainvälisten standardien arvot. - Koviin käyttöolosuhteisiin suunnitellut isobaariset Exceed -letkut ovat äärimmäisen kestäviä ja keveitä. Lisäksi tällä huippulaadukkaalla ”made in Japan” letkulla on erittäin pieni taivutussäde; ominaisuus jota suunnittelijat, koneenrakentaja ja urakoitsija arvostavat, kiteyttää uutuusletkujen ominaisuudet Nestepaine Oy:n toimitusjohtaja Henri Mäkelä.

Pieni taivutussäde ja pienempi ulkohalkaisija - kevyempi letku

Yokohoma Exceed ISO spi-

raaliletkujen taivutussäde on vain puolet perinteisten SAE letkujen taivutussäteestä. Notkeutensa ansiosta letkut ovat helppoja käyttää koneenrakennuksessa ja ne myös kestävät pidempään. Letkujen pienempi ulkohalkaisija mahdollistaa tilaa ja painoa säästävät ratkaisut koneenrakennuksessa. Myös suurempien letkukokojen käyttö on mahdollista virtaushäviöiden minimoimiseksi. Materiaalin ja rakenteen ansiosta Yokohama Exceed letkut ovat 25 % kevyempiä kuin perinteiset spiraaliletkut. Kevyempi letku pienentää polttoainekuluja, vähentää rahtikuluja ja on helpompi käsitellä sekä asentaa.

Testattu kaksinkertaisella impulssimäärällä

Yokohama Exceed letkun suoritusarvot ja käyttöikä ovat ylivoimaiset, koska se on testattu 2.000.000 impulssilla. Määrä on kaksinkertainen ISO 18752 normin ja nelinkertainen SAE normin vaatimuksiin.

Isobaarisuus tekee letkun valinnasta helppoa

Yokohoma Exceed ISO 18752 letkua valmistetaan viittä työpainetasoa: 70, 210, 280, 350 ja 420 bar. Painetason sisällä kaikilla letkuilla, koosta riippumatta, on sama työpaine. Exceed letkujen käyttäminen vähentää myös varastonarvoa

työkonealalla, sillä ISO35 (350 bar) ja ISO42 (420 bar) letkuilla pystyy kattamaan kaikki spiraaliletkutarpeet eikä muita letkuja tarvita.

Erinomainen kulutuksen kesto

Yokohama Exceed letkuissa käytetään uuden sukupolven pintakumilaatua - mikä kestää kulutusta, säätä, aurinkoa ja otsonia. Tämä ominaisuus on erityisen tärkeä ankarissa ja vaikeasti luoksepäästävissä käyttökohteissa.

Asiakkaat haluaa laatua

Yokohama Exceed letkut olivat Suomen ensiesittelyssä syys-

Yokohoma Exceed ISO 18752 -letkua valmistetaan viittä työpainetasoa: 70, 210, 280, 350 ja 420 bar. Painetason sisällä kaikilla letkuilla, koosta riippumatta, on sama työpaine.

kuussa FinnMetkossa Nestepaineen osastolla, missä ne saivat osakseen todella paljon mielenkiintoa konealan ammattilaisilta. - Yokohama on jatkossa Nestepaineen päätuotemerkki spiraaliletkuissa ja se on saanut lyhyessä ajassa todella hyvän vastaanoton asiakkaidemme sekä jälleenmyyjiemme keskuudessa. Olemme toki tehneet pitkään pohjatyötä ja testejä uuden letkun kanssa ennen sen markkinoille saattamista. Yokohama on vahva toimittaja OEM -asiakkaille kuten maailman johtaville maarakennuskonevalmistajille, mutta jälkimarkkinoille se aloitti keskittymisen vasta hiljattain, kertoo Nestepaine Oy:n jälleenmyynnin myyntipäällikkö Jukka Mikkonen. Yokohama Exceed spiraaliletkun toimitukset asiakkaille ovat lähteneet vauhdilla matkaan. - Urakoitsijat ovat todenneet korkean laadun ja ainutlaatuiset ominaisuudet joten letkua toimitetaan nopeasti kasvavia määriä. Esimerkiksi Motoajo Oy Nurmeksesta, joka operoi usealla kymmenellä metsäkoneella, on siirtynyt käyttämään koneissaan Yokohama Exceed spiraaliletkuja, toteaa Mikkonen.


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

157

Pikaliittimet vaativiin kohteisiin

Paineilmalle

Hydrauliikalle

Erikoisratkaisuihin

Nesteille Maahantuoja:

PNEUMACON OY ● Palo-ojantie 5 05810 HYVINKÄÄ ● Puh. 010 778 1400 info@pneumacon.fi ● www.pneumacon.fi

Rexrothin MCR radiaalimäntämoottorit ovat hidaskäyntisiä mobilehydrauliikan moottoreita, jotka tarjoavat luotettavan ratkaisun hydrostaattiseen voimansiirtoon. Nokkarullan halkaisijan ja nokkarenkaan profiilin välinen suhde on optimoitu siten, että niihin vaikuttavat voimat ovat tasapainossa tarjoten parhaan mahdollisen käyttöiän. Askelmaisen männän muotoilun ansiosta moottorit ovat erittäin kompakteja ja niiden tehopainosuhde on suuri. MCR moottoreita voidaan käyttää sekä avoimessa että suljetussa piirissä.

Bosch Rexroth Oy info@boschrexroth.fi www.boschrexroth.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

MUUTAMME SUUREMPIIN TILOIHIN.

Tiivistettynä paras. Me Top-Osalla maahantuomme ja valmistamme hydrauliikka- ja pneumatiikkatiivisteet kaikkiin teollisuuden toimijoiden tarpeisiin. Laajentunut tuotantomme ja kattava raaka-ainevarastomme takaavat, että 10 000 nimikkeen valikoimastamme löytyy mittojesi mukainen tiiviste. Ja jos ei löydy, niin sitten me valmistamme sen – nopeasti, kustannustehokkaasti ja toiveidesi mukaisesti.

Jatkamme tiivisteiden ja laakereiden myyntiä joulukuusta alkaen osoitteessa Pyrynkatu 6

Ja turhaan ei meitä ketteriksi kutsuta. Tiivisteet toimitamme tarvittaessa jopa samana päivänä!

Hydrauliikka- ja pneumatiikkatiivisteet • Laakerit www.top-osa.fi


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

Amiedu toteuttaa Nesteen laippaliitosasentajien koulutukset ensimmäisenä ja ainoana Suomessa

A

miedu toteuttaa Nesteen öljynjalostamoilla Porvoon Kilpilahdessa ja Naantalissa laippaliitosasentajien koulutukset ja pätevöinnit ensimmäisenä ja ainoana Suomessa. Tähän mennessä on koulutettu ja pätevöity viitisenkymmentä henkilöä, ja koulutukset jatkuvat ensi vuonna kuukausittain. Pätevyydet myöntää Inspecta Tarkastus Oy. Neste on aina panostanut turvallisuuteen, ja haluaa entisestään parantaa sitä myös laippaliitosten osalta.

Putkistojen vuodot ja vauriot aiheuttavat taloudellisia, turvallisuus- ja ympäristöriskejä, joilla voi olla toteutuessaan vakavia seurauksia etenkin vaaraa aiheuttavissa laitoksissa, kuten mm. öljynjalostamot, ydinvoimalat, voimalaitokset ja öljy-, kaasu- ja kemianteollisuuden laitokset. Putkistoissa kulkee nesteitä, kaasuja, höyryjä tai kemikaaleja, joiden lämpötilat ja paineet voivat olla hyvinkin korkeita. Pätevyysvaatimukset putkistojen liitosten asentamiselle ovatkin kasvaneet, ja niitä asettavat mm. direktiivit ja luokituslaitokset. EN-standardi SFS-EN 1591-4 määrittelee, miten laippaliitosten eli avattavien ruuviliitosten asentajien pätevöitys tulee järjestää. - Neste täyttää standardin vaatimukset ensimmäisenä Suomessa. Pätevöinti on jo käytössä Euroopassa, ja myös Neste ottaa sen käyttöön. Määrittelimme standardiin pohjautuen oman tarkennetun spesifikaation eli vaatimukset putkistojen ja painelaitteiden ruuviliitosten asennukseen ja tarkastukseen, ja tämän myötä tuli tarve koulutukselle ja henkilöstön pätevöittämiselle, Neste Oyj:n Porvoon ja Naantalin jalostamoiden kunnossapidon koulutusinsinööri Sirpa Laine valottaa. Nesteen jalostamoissa riittää putkistoja ja laippaliitoksia. Porvoon jalostamo on yksi Euroopan kehittyneimmistä ja monipuolisimmista. Siellä valmistetaan yli 150 eri tuotetta ja tuotekomponenttia, jalostetaan raakaöljyä noin 12,5 miljoonaa tonnia vuodessa, ja sen satama on tonnimääräisesti Suomen suurin. Putkistoja on 22 000 kilometriä, ja laippaliitoksia kertyy pelkästään Kilpilahden putkistoista satojatuhansia kappaleita. - Yksikin vuoto voi tarkoittaa pahimmillaan vakavaa riskiä. Haluamme parantaa laippaliitosasentajien koulutuksella ja pätevöityksellä entisestään turvallisuutta, joka on meille erittäin tärkeää, Sirpa Laine selittää. Nesteen jalostamoilla käsitellään syttyviä, itsestään syttyviä ja räjähtäviä aineita. Vuotojen aiheuttamia riskejä ovat tuotantolaitoksen ennalta-arvaamaton alasajo, mahdollisesti tulipalo, ympäristövahingot ja pahimmassa tapauksessa henkilövahingot. Tuotannon alasajon kustannuksissa puhutaan miljoonista euroista. Neste varmistaa turvallisuutta jatkuvasti useilla tarkoilla suojaus- ja turvajärjestelmillä, kattavilla henkilöstön turvallisuus- ja muilla koulutuksilla sekä 24/7-palon- ja öljyntorjuntavalmiudella.

Neste ja Amiedu tekevät pioneerityötä koko teollisuusalan kannalta - Suomesta ei löytynyt aluksi yhtään tahoa, joka järjestäisi laippaliitosasentajien koulutusta ja pätevöintiä. Selvitimme sopivia yhteistyökumppaneita, ja päädyimme Amieduun myös siksi, että koulutuksella on jatkuvuutta. He kehittivät tarpeisiimme räätälöidyn koulutuksen, joka sisältää sekä spesifikaatiomme että standardin vaatimukset, Laine toteaa. Kaksiosainen koulutus koostuu verkkokoulutuspäivästä ja lähipäivästä. Verkkokoulutus sisältää mm. tietoa EN 15914 -standardista ja Nesteen spesifikaatiosta, sekä teoriaa ja harjoituksia mm. vuotojen hallinnasta, laadukkaista laippaliitoksista ja oikeanlaisesta asennustekniikasta. Lähipäivissä Porvoon ja Naantalin jalostamoilla tehdään asennusharjoituksia, varmistetaan osaaminen teoriakokeella sekä suoritetaan Inspecta Tarkastus Oy:n hyväksymä pätevyyskoe. - Tämä on ollut varsinaista pioneerityötä koko alan kannalta, sillä sekä Neste että Amiedu ovat ensimmäisiä Suomessa laippaliitosasentajien koulutuksessa ja pätevöinnissä. Koulutus piti kehittää aivan alusta, sillä valmista mallia ei ollut, Laine kertoo. Ensimmäisessä vaiheessa koulutetaan ja pätevöidään laippaliitostöitä tekevät ja valvovat henkilöt. Tähän mennessä on koulutettu ja pätevöity viitisenkymmentä henkilöä. Koulutukset jatkuvat ensi vuonna kuukausittain, ja jatkossa niitä järjestetään säännöllisesti kaikille uusille asentajille, työnjohtajille ja valvojille. Pätevyyttä vaaditaan myös palvelutoimittajien asentajilta. Suomessa vain Amiedulla hyväksyntä järjestää laippaliitosasentajien koulutus - Koulutusta rakentaessamme teimme paljon suunnittelu-, testaus- ja kehitystyötä, asiantuntijamme perehtyivät yli tuhanteen sivuun aiheeseen liittyviä standardeja, spesifikaatioita, ohjeita ja teknisesti spesifiä tekstiä, ja benchmarkkasimme koulutuksen ja pätevöityksen toteuttajia Euroopassa. Teimme verkkokoulutuksesta käytännönläheisen, vuorovaikutteisen ja pedagogisesti toimivan, diplomi-insinööri, Senior Consultant Heikki Mäkeläinen Amiedusta kertoo. Amiedu on ainoa koulutuksenjärjestäjä Suomessa, jolla on hyväksyntä järjestää laippaliitosasentajan koulutus. - Olen valvonut toteutusta hankkeen alusta alkaen. Inspecta Tarkastus Oy on myöntänyt Amiedulle sertifikaatin, joka varmentaa, että Amiedulla on tekninen osaaminen, henkilöstö ja menetelmät kouluttaa ja pätevöidä laippaliitosasentajia EN 1591-4 -standardin mukaan, sanoo Inspecta Tarkastus Oy:n johtaja Jukka Verho. - Yhteistyö ja koulutukset Amiedun kanssa ovat sujuneet hyvin, koska molemmat osapuolet ovat tähän hyvin sitoutuneita. Amiedulla on verkkokoulutuksen ja toteutuksen vahva osaaminen, ja hyvä palvelualttius ja -asenne. Uskomme, että myös muut teollisuudenalat seuraavat jalanjälkiämme laippaliitoskoulutuksissa ja pätevöinneissä, toteaa Sirpa Laine.

159


METSÄALAN AMMATTILEHTI


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

Sähköisesti ohjattu ajovoimansiirto 530 bar painetasoon asti B osch Rexrothin uusi A4VG 35 -sarja täyttää jo nyt sähköisesti ohjatun ajovoimansiirron tulevat tarpeet integroitujen antureiden ja korkeamman paineen keston vuoksi.

Näiden ominaisuuksien ansiosta uudet pumput mahdollistavat moottorin ja liikkuvan työkoneen ohjauksen yhdistämisen entistä paremmin. Huolimatta siitä, että käytetäänkö pumppuja yksittäisinä komponentteina tai osana optimoiduista hydraulimoottoreista ja Rexroth ajovoimansiirto-ohjelmistosta koostuvaa järjestelmää, ne vähentävät uusien ajovoimansiirtokonseptien suunnitteluaikaa ja -kustannuksia. Tulevaisuuden suunta on selkeä. Kompaktien työkoneiden valmistajat haluavat uusia sähköisesti ohjattuja ajovoimansiirtoratkaisuja korkeammilla painetasoilla. Tavoite on pienentää polttoaineen kulutusta ja päästöjä parantaen samalla koneen ajettavuutta. Toimintojen siirto ohjelmistoon luo myös mahdol-

Uusi Bosch Rexroth A4VG 35 -pumppusarja on suunniteltu täyttämään tulevaisuuden sähköisesti ohjatun ajovoimansiirron tarpeet. Pumpussa on integroidut anturit ja aiempaa korkeampi paineen kesto.

lisuuden yksinkertaistaa koneen kokoonpanovariaatioita. Erilaiset asiakastarpeet on mahdollista toteuttaa samoilla komponenteilla. Uusi A4VG 35-sarja on suun-

niteltu täyttämään nämä tulevaisuuden ajovoimansiirron tarpeet. Rexrothin tuotekehittäjät ovat integroineet pienikokoisiin pumppuihin laajan anturoinnin, joka yksinkertaistaa suljetun

piirin ajovoimansiirron ohjauksen sähköistämistä. 400 bar käyttöpaine yhdessä 530 bar huippupaineen kanssa vastaa koneenrakentajien vaatimukseen korkeammasta painetasosta.

161 Uudet pumput on kehitetty 32 -sarjan teknologian pohjalta, ja saatavilla ovat koot 40, 56, 71 ja 90cc. Uudet pumput on optimoitu pohjautuen kuormitussyklitietoihin, ja tällä tavalla on saavutettu kompakti koko ja korkea tehotiheys. Yhdessä energiatehokkaiden Rexroth A6VM -hydraulimoottoreiden ja uuden RC-ohjaimeen kehitetyn DRCA4x ajovoimansiirto-ohjelmiston kanssa, Rexroth tarjoaa kokonaisjärjestelmän ajovoimansiirtosovelluksiin. Järjestelmän komponentit on suunniteltu toimimaan yhdessä ja ohjelmistosta löytyy kaikki tarvittavat perustoiminnot valmiina. Tällä tavalla suunnitteluaika- ja kustannukset pienenevät, koska useimmissa tapauksissa monimutkaista ohjelmointia ei tarvita. Yhdessä koneenrakentajan kanssa jää tehtäväksi ainoastaan sovellukseen parhaiten sopiva parametrisointi.

Lue hydrauliikkaalan uudet uutiset tuoreena joka päivä osoitteessa fluidfinland.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäalan Ammattihakemisto


2016

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

163

Vuodenvaihteen jättikokoinen Metsäalan Ammattilehti numero 6/2016 painetaan 28.12.2016 Ota yhteyttä ja suunnitellaan yrityksellesi tehokas mainospaketti. Soita 050 412 9030 janne.jokela@ammattilehti.fi

A U T A A L I H AN K UNTIJALTA I ASIANT T S A V A T T E T O LU Sto

igipiirturit neridge – D

ISE ILMULAUT KOOTDILL

STIK PO

”MArkkoAka1up6as”ta

A

vain ve

r Vaihtopiirtseut k ja korjau

it

tallentimet Winycam -ajo

, Ohjelmistojatetälatausratkaisut stallennu

ät rvalaitejärjestelm Mobileye -tu

Dignita kometrit Alkolukot ja al

VERKKOK AUPPA.PIIRL A.FI » PIIRL A.FI PIIRL A@PIIRL A.FI » 017 283 1595


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Vakuuttava suorituskyky, erinomainen polttoainetalous ja korkea laatu ovat uuden G-sarjan tunnusomaiset piirteet. John Deere 1270G -harvesteri on tehokkaampi kuin edeltäjänsä, mutta kuluttaa jopa 10 % vähemmän polttoainetta. Vahvassa koneessa riittää voimaa ja uuden ohjausjärjestelmän ansiosta puomi on erittäin tarkka ja nopea. John Deere harvestereissa on vakiona PPC-tehonsäätöjärjestelmä tehon ja polttoainetalouden tasapainottamiseen erilaisissa työskentelyolosuhteissa. G-sarja on enemmän kuin kone.

www.JohnDeere.fi/forestry


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.