Metsäalan Ammattilehti 2/2019 - alkukesän 156 sivuinen lukupaketti

Page 1

METSÄALAN METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hyviä uutis ia!

AMMATTILEHTI

34 vsk. 1986-2019

KONEURAKOINTI KULJETUS TEOLLISUUS 30 v. JUHLALEHTI 1986 - 2016

N:o 2/2019

Metsäkonealan tuoreet kuulumiset

HCT-yhdistelmistä hyviä kokemuksia

Kaikki puhuvat. Yksi tekee. Uusi Actros. Uuden Mercedes-Benz Actrosin MirrorCam-peilikamerat sekä kattavat taloudellisuutta ja turvallisuutta edistävät avustinjärjestelmät vievät raskaan kuorma-autoliikenteen täysin uudelle tasolle.

Ammattilehti.fi koeajaa kalustoa

Kokonaisuus on saumaton, kun mukaan lisätään innovatiiviset kalustonhallintaratkaisumme Mercedes-Benz Uptime ja FleetBoard. Lue lisää: mercedes-benz-trucks.fi

Lue alan uutiset joka päivä ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

U117, U118 TUOMAS HYYTIÄ

TOMI TIKANMÄKI

HEIKKI HILTUNEN

VILLE KAIHU

OLAVI KARVONEN

LIISA KAATTARI

JANNE VUORINEN

Pohjanmaa Keski- ja EteläPohjanmaa

Etelä-Savo Etelä-Karjala Kymenlaakso

Pääkaupunkiseutu Uusimaa

Pirkanmaa Kanta-Häme

Lappi, PohjoisPohjanmaa Pohjois-Karjala

Kainuu Pohjoinen Keski-Suomi

Keski-Suomi Päijät-Häme

050 411 2225

050 468 1096

0400 382 891

050 468 1044

050 468 1072

050 468 1063

0400 546 356

SISU MYYNTI

www.sisuauto.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Yhteiset teesit Suomen puuvarat liikenne-edelleen kasvavat Valtakunnan metsien 12. inventointi (VMI12):

markkinoille L L uonnonvarakeskus (Luke) on päivittänyt Suomen metsävaratiedot valtakunnan metsien 12. inventoinnin iikenneviestintäminis(VMI12) vuosienja2014-2017 mittausteriö on yhteistyössä liikentiedoilla. Tuoreimpien mittausten netoimijoiden kanssa mukaan puuston määrä onval- edelmistellut liikennealan pelikirjaa, leen lisääntynyt. jonka on tarkoitus toimia ohjenuorana erityisesti yksityisen ja on julkiTuorein mitattu puuston määrä 2,5 sen sektorin rooleista liikennemiljardia kuutiometriä ja vuotuinen kasvu markkinoilla kirkastaa yhteistä 107,0 miljoonaajakuutiometriä. Tämä on tahtotilaa alankuutiometriä kasvumahdollisuuk1,5 miljoonaa enemmän sien hyödyntämisessä. kuin edellisen inventoinnin (VMI11, mittausvuodet 2009-2013) mukainen Liikennealan pelikirjan keskeinen sikasvu. Inventoinneissa kasvut mitataan sältövuotta on toimialan kahdeksan teesiä, joiviisi taaksepäin, joten tuoreimmathin kasvutiedot sitoutumalla liikenneala kin edustavat vuosiaedistää 2009käyttäjälähtöisen, yhdenvertaisen ja 2017. kestävän liikennemarkkinan - Nyt julkaistu kasvuarviokehittymistä 107 miljoosekäkuutiometriä yritysvetoisenonkasvun syntyä. naa hivenen pienempi kuin viime vuonna julkaistu arvio 110 Teeseillä liikennealan toimijoita kehomiljoonasta kuutiometristä. Tämä johtuu tetaan edistämään: vuonna 2018 käyttöönotetusta, entistä - Toimivan ja turvallisen liikennejärluotettavammasta arviointimenetelmästä, jestelmän syntymistä. taustoittaa johtava tutkija Kari T. Korho- Liikennemarkkinoita, joilla kilpailu nen Lukesta. ohjaa uudistumaan. Puuntuotannollisesti suurin kestävä - Yhteistyötä julkisen ja yksityisen hakkuumahdollisuus 10-vuotiskaudelle sektorin välillä. 2015-2024 on 84,3 miljoonaa kuutiometLiikenteen vuodessa. toimijoiden selriä-runkopuuta Sitäroolien seuraavalkeyttä. la 10-vuotiskaudella vuotuinen hakkuu- Julkisesti nousee ostettujen ja markkinaehmahdollisuus edelleen 93 miljootoisten palvelujen yhteentoimivuutta. naan kuutiometriin. 2010-luvulla hakkuut - Asiantuntemusta ja 80 läpinäkyvyyttä ovat olleet keskimäärin prosenttia ja julkisissa hankinnoissa. ennätyksellisinä kolmena viime vuotenaliikennettä, automatisaatikin- Sähköistä vain 83 prosenttia suurimmasta kesota ja palveluja kokeilukulttuurin tävästä hakkuumahdollisuudesta. syntymistä. - Jos hakkuut lisääntyisivät puuntuo- Liikennealan ammatillista houkuttetannollisesti kestävälle tasolle, myös levuutta. luonnonhoitoon ja suojeluun on panostettava metsien monimuotoisuuden säilyttäTeesienLuke tueksi pelikirja ympäristökessisältää kuvamiseksi. ja Suomen uksen toimialan kasvun yhteistutkimusta, mahdollisuuksiskus tekevät parhaillaan ta sekä kuvaukset julkisen sektorin eri jossa selvitetään lisääntyvien hakkuiden rooleista liikenteen markkinoilla. vaikutuksia monimuotoisuuteen ja miten Julkisella voitaisiin sektorillalieventää. on tärkeä Tuloksia rooli liivaikutuksia kennealan Julkisen sektorin on luvassa muutoksessa. ensi vuonna, Korhonen kertoo. toimista esimerkiksi mahdollistava Hakkuiden nouseminen kestävien polihaktiikka ja sääntely luovat edellytyksiä. kuumahdollisuuksien tasolle tarkoittaisi

puuston kokonaismäärän nousemista 2,7 miljardiin kuutiometriin vuoteen 2045 mennessä. Näin kolmessakymmenessä vuodessa metsiin jäisi noin kahden vuoJulkiset hankinnat ja kokeilut sekäViime niille den kasvua vastaava puumäärä. asetetut vaatimukset puolestaan tukevat vuosina kaakkoisen ja keskisen Suomen markkinoiden, liiketoimintamallien sekä maakuntien alueilla hakkuut ovat olleet teknologisten kehittymistä. lähellä suurintaratkaisujen kestävää hakkuumahdolPelikirjalla halutaan edistää myös liilisuutta. kennepalvelulain toteutumista käytännös- Näissä hakkuumahdollisuusarviossa sä.ole Lain keskeisenä tavoitteena tarjota ei otettu huomioon Suomenonmetsille kansalaisille parempia liikennepalveluita vuosille 2021-2030 asetettavaa metsien ja edistää liikenteen Luke palvelujen digitalihiilinieluvelvoitetta. analysoi myös sointia. ilmastotavoitteiden toteutumista eri hakkuuskenaarioissa. Laskelmat ovat pohjaOsa Liikennealan na Suomen ja EU:n välisille neuvotteluille ilmastopoliittisesti kestävästä hakkuikansallista kasvuohjelmaa den tasosta, sanoo erikoistutkija Olli Liikennealan pelikirja on yksi LiikenSalminen Lukesta.kasvuohjelman 2018nealan kansallisen 2022 toimenpiteistä. Kasvuohjelmanjalähtökohtana Taimikoiden nuorten on, että tutkimusala, julkinen ja yksityinen sektometsien tila kohentumassa ri Metsien edistäväthakkuumahdollisuusarvioissa yhdessä toimialan yritysvetoista kehitystä, kasvua kansainvälistaustaoletuksena on, ettäjametsien uudistymistä. Painopiste on yrityslähtöisten tamisesta huolehditaan. VMI:n tulokset toimintaympäristöjen ja asiakkaiden tarosoittavat, että uudistushakkuun jälkeen peisiin perustuvienhuolehditaan palvelujen kehittämimetsänviljelystä hyvin. sessä. Taimikonhoidoissa ja ensiharvennuksissa on kehittää liionOhjelman kuitenkin tavoitteena rästejä. Viimeisen kolmen kenteestäaikana kasvava toimiala, jollametsäntoimii vuoden nuorten metsien useita kansainväliseen kasvuun tähtääviä hoidollinen tila on lievästi kohentunut ja yritysvetoisia yhteistyöverkostoja. ensiharvennusrästit ovat vähentyneet.Samalla Suomesta halutaan houkutteleva Vakavat metsätuhot ovat Suomessa liikennealan testija pilotointialustojen harvinaisia ja pienialaisia. Talven 2017 sekä sijoitusten investointien kohde. /2018 lumituhotjanäkyivät kesällä 2018 Liikennealan kasvuohjelma on yhteismitatuilla koealoilla. Tuhojen seurannan työhanke,on jossa on mukana ministeriöitä, merkitys jatkossa korostumassa, jos viranomaisia, kaupunkeja sekä liikenneailmastonmuutos lisää laajoilla alueilla lan toimijoitamyrsky-, ja yrityksiä. Hanketta vetää esimerkiksi kuivuustai lumityöja elinkeinoministeriö. tuhoja sekä näiden seurauksena myös hyönteistuhoja.

Lue uudet Lue uudet uutiset alan uutiset joka päivä joka päivä ammattilehti.fi ammattilehti.fi

33 34 vsk. vsk. 1986-2019 1986-2018

Jälleenmyynti:

Eero Kaipainen, puh. (0400) 816 060 eero.kaipainen@reppumedia.fi

22.000 kpl.

19.084 kpl. www.ammattilehti.fi

3


4 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

HCT - Väylät 80-100 tonnisille -seminaari Haminassa 28.5.2019 HCT - väylät 80-100 tonnisille -seminaariin saapui paikalle kolme HCT-yhdistelmää: Orpe-Kuljetus Oy:n100 t / 32,0 m, puutavara-auto, Kuljetusliike Wickström Oy:n 85 t / 34,0 m hakeauto ja Kuljetusliike K. Ingman Oy:n 80 t / 30,0 m konttiauto.

Keskustelu massojen kasvattamisesta alkoi - osapuolet yksimielisiä eduista

H

aminan satamassa 28.5.2019 pidettyyn HCT - väylät 80-100 tonnisille -seminaariin kokoontui runsaslukuinen HCT -tutkimushankkeiden ydinjoukko keskustelemaan kokemuksista ja tulevaisuuden tutkimustarpeista.

Hiljattain voimaan astunut ajoneuvoyhdistelmien mittamuutos kasvatti nykyisen, maksimissaan 76 tonnin kokonaispainoon yltävän kuljetuskaluston käyttöpotentiaalia useilla kuljetussuoritealoilla, tukien samalla kansallisia päästövähennystavoitteita. Puutuoteollisuuden puolella mittamuutos tarjoaa hyötyjä sivu- ja lopputuotteiden kuljetuksissa. Leimikolta jalostukseen suuntautuviin raakapuukuljetuksiin uudet mittasäännökset eivät tuoneet mainittavia etuja.

Mielenkiintoinen seminaaritapahtuma

HCT (High Capacity Transport) -kokeilut Suomessa vuon-

Traficomin johtavan tutkija Otto Lahden mukaan ideaaliratkaisuja HCT-kuljetuksissa ovat rekkaveturipohjaiset yhdistelmät, mitkä mahdollistavat erityyppisten kuljetustehtävien suorittamisen tehokkaasti ja sesonkien mukaan.

na 2013 käynnistänyt UPM ja Koskitukki Oy nostivat Haminan satamassa järjestetyssä seminaarissa esille toiveensa ajoneuvojen suurimpia kokonaismassoja koskevien säännösten ottamisesta uudelleen tarkasteltaviksi ja laajempaan keskusteluun. Korotustarpeen perusteeksi järjestäjät esittivät puuteollisuuden kilpailukyvyn säilyttämisen sekä tarpeen kuljetuskustannusten ja tuotannon tehostamiseksi

UPM Metsän Logistiikkapäällikkö Esa Korhosen mukaan suuret kuljetusyksiköt ovat tehokkaita vain silloin kun taustalla toimii tehokas kuljetusjärjestelmä, jolloin auton täytenäajo-prosentti on mahdollisimman korkea.

nykyisestään. Esitykset ja keskustelut käytiin seminaarissa hyvässä ja rakentavassa hengessä. Satamakentälle nähtäville saapui kaikkiaan kolme HCT-yhdistelmien raskassarjaan kuuluvaa 80-100 tonnin massalla liikennöivää HCT-tutkimusajoneuvoa, jotka ovat kuljettaneet jo useamman vuoden ajan turvallisesti, ympäristöystävällisesti ja tehokkaasti raakapuuta sekä metsäteollisuuden valmis- ja sivutuotteita. - Pitkäkestoinen laadukas käytännön tutkimus on jo osoittanut, että metsäteollisuuden raskaiden raaka-aine ja tuotekuljetuksien päästöjen vähentäminen ja toiminnan tehostaminen on mahdollista, kun yhdistelmien massat päätieverkolla ovat 80-100 tonnia, toteaa kehityspäällikkö Janne Kukkura puunhankintayritys Koskitukki Oy: stä.

Puukuljetukset viennin moottorina

Tullin julkaiseman ulkomaankaupan tilaston mukaan metsäteollisuuden tuotteiden tonni-

Kuljetusneuvos Kalevi Huhtala puhuu massojen korotusten puolesta. - Uudistukset tukevat kilpailukykyämme.

määräinen osuus kokonaisviennistä oli vuonna 2018 peräti 44,4 prosenttia. Yhteensä metsäteollisuuden tuotteita kuljetettiin 21,4 miljoonaa tonnia, joista 19,5 miljoonaa tonnia meritse. Yli 40 prosenttia Suomen sahatavaran viennistä kulkee Suomen suurimman yleissataman eli HaminaKotka -sataman kautta. - Sataman tonnimäärät ovat jatkuvassa kasvussa ja sen johdosta toimintaa laajennetaan määrätietoisesti. Käynnissä on uuden D-alueen rakennushanke, joka tuo yhteensä kaksi hehtaaria uutta varastotilaa satamaan. Dalueelle avataan uusi 15,3 metrin väylä, ja laituritilaa kasvatetaan noin 600 metrillä. Aluetta kehitetään kiinteässä yhteistyössä UPM:n kanssa. Samalla on käynnissä satamaan johtavien tieväylien ja liikenneinfran kokonaisparannushanke, jossa raskas liikenne on tarkoitus eriyttää kevyestä liikenteestä, paljastaa HaminaKotka Sataman liikennejohtaja Hannu Koskinen. Kaavailluilla laajennus ja pe-

rusparannushankkeilla on Koskisen mukaan keskeinen merkitys vientiteollisuuden palveluiden kehityksessä: - Satamaan johtavien tieväylien tulisi pystyä vastamaan kasvavaan laivaliikenteen volyymiin. Viime vuonna meillä kävi noin 2 900 laivaa ja tänä vuonna päästään yli 3 000 laivaan. Suuri osa kuljetuksista tapahtuu kumipyörillä. Tieverkon parannus on nyt uuden hallituksen käsissä. Ja pahasti näyttää siltä että investointeja ollaan, teollisuuden vastustuksesta huolimatta, ohjaamassa rautatieverkon suuntaan vaikka markkinavoimat puhuvat vahvasti maantieverkon kehittämisen puolesta.

Tutkimusta tarvitaan

Valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta vastaavan Väyläviraston johtava asiantuntija Vesa Männistö toteaa ettei virastolla ole tarkoituksena rajoittaa massojen nostoa - jos vain tieverkosto kestää. Männistö lisää ettei Liikenne-


METSÄALAN AMMATTILEHTI ministeriön suunnalta ole tullut lainkaan ohjaavia impulsseja massojen korotuksiin liityvistä asioista: - Massojen korottaminen vaatii toteutuakseen laajaa tutkimus- ja selvitystyötä, ennen kuin asiasta voidaan tehdä päätöksiä. Mikäli massojen nostoa kuitenkin halutaan edistää olisi saatava vastaukset moniin avoimiin kysymyksiin. Ensinnäkin, millä tieverkon osilla suurinta sallittua massaa tulisi elinkeinoelämän tarpeiden ja kuljetustehokkuuden parantamisen vuoksi korottaa ja minkä verran? Toiseksi, mitä toimia suurempien massojen salliminen vaatisi ja mitkä olisivat niiden kustannukset? Ja kolmanneksi, mitä riskejä massojen nostosta aiheutuu tieverkolle ja liikenteelle? - On myös selvää, että massojen korotus ei voi koskea koko laajaa lähes 80 000 kilometrin maantieverkkoa. Selvitystyölle on kysyntää ja olemme avoimia tutkimusyhteistyölle, Männistö toteaa.

Suomi johtaa tutkimusta

Traficomin johtavan tutkija Otto Lahti kertoo ensimmäisistä HCT- kokeiluista tulevan pian kuusi vuotta ja liikenteessä poikkeuslupayhdistelmät ovat olleet nyt viisi vuotta: - Kokeilukilometrejä on kertynyt nyt sen 25 miljoonaa, mistä on jäänyt melkoinen säkillinen tietoa analysoitavaksi. Suomessa on liikenteessä yhteensä noin 200 kappaletta enintään 76 tonnista yli 28 metristä yhdistelmää, jotka ovat olleet osa normaalia liikennettä tammikuusta lähtien. - Mittamuutos on ollut nyt voimassa neljä kuukautta ja tilanne on nyt se että yli 30-metrisiä yhdistelmiä lähtee liikenteeseen kymmenen auton viikkotahdilla. Muutos on aika ripeää ja vahvoja mielipiteitä vaikutuksista tuntuu löytyvän joka suunnalta, Lahti summaa. Poikkeusluvalla liikkuvia yli 76 t yhdistelmiä on liikenteessä yhä 20 kappaletta. Näistä 14 palvelee metsäteollisuuden kuljetuksissa. Neljä yhdistelmää ajaa raakapuuta, kuusi yhdistelmää hakkeita ja muita sivutuotteita. Lisäksi neljä yhdistelmää ajaa lopputuotteita. Otto Lahti sanoo että nyt myös Keski-Euroopassa on herätty horroksesta: - Noin kymmenen vuoden aikajänteellä on tavoite vähentää raskaan liikenteen päästöjä 30 prosentilla ja jos meillä on yhtenä keinona pituuden kasvattaminen, millä saadaan päästöjä alas jopa 27 prosenttia, niin näyttää aika vahvasti siltä etteivät KeskiEuroopan valtavirrat voi jättää sitä korttia käyttämättä. Myös autovalmistajat ovat joutuneet myöntämään ettei moottoreita tai spoilereita kehittämällä tulla yltämään 30 prosentin päästövahennyksiin

KULJETUS 5

Orpen 100-tonnisella A-Duo HCT-yhdistelmällä on nyt ajettu lähes miljoona kilometriä, kovalla käyttöasteella. - Kuormaa sopii parhaimmillaan 72 tn ja kuormaus sujuu keskimäärin noin tunnissa, sanoo HCT-yhdistelmää viimeiset neljä vuotta kuljettanut Sini Ora.

maantieliikenteessä. - Viime viikolla EU:n päättäjien suusta saatiin kuulla ettei rautatieverkon kehittäminen ole vienyt asioita toivottuun suuntaan. Markkina puhuu joustavien kumipyöräkuljetusten äänellä, huomauttaa Lahti.

Kehitystyötä tulee jatkaa

HCT -kokeiluyhdistelmien skaala on hyvinkin moninainen. - Projektit ovat pyörineet jo pitkään, ja osalla kokeilulupapäätökset lähenevät loppuaan. Toisilla on vielä vaikka kuinka paljon aikaa jäljellä. Nyt niistä kokeiluista pitää ottaa kaikki mahdollinen hyöty irti tuotekehitysmielessä, pitkäjänteisenä lainsäädännön ja liikennejärjestelmien kehittämisenä sekä ajoneuvovalmistuksen kehitysprojekteina. Kehittämisen tarve ei tule loppumaan koskaan ja jos metsäteollisuus haluaa pysyä logistisessa kilpailukyvyssä mukana, ei kokeiluja pidä lopettaa. Jos me emme tee tutkimusta sitä tekee joku toinen, ja etumatkalla on parempi olla, Lahti kiteyttää. Ajoneuvotekniikan tutkimukseen Suomessa erikoistuneella Oulun yliopistolla on myös halukkuutta jatkaa tutkimustyötä HCT-kokeilyhdistelmien kanssa. - Toivommekin nyt yritysten ja kuljetusliikkeiden aktivoitumista asiassa. Esimerkiksi rakenteiden keventämiseen ja lumikuorman pienentämiseen liittyvässä kehitystyössä olisi runsaasti työsarkaa ja tutkittavaa. Ja meillä olisi siihen tarvittavaa osaamista sekä vapaita resursseja, sanoo Auto- ja työkonetekniikan professori Mauri Haataja Oulun yliopistosta.

neet kalustoamme tuottaaksemme asiakkaille ympäristöystävällisiä, luotettavia ja räätälöityjä kuljetusratkaisuja. Monet eri vuosikymmenien aikana eturintamassa käyttöönottamistamme uusista ratkaisuista ovat tukeneet meitä ja asiakkaitamme kansainvälisessä kilpailussa. Nyt voitaisiin hyäksyä nämä 100 tonniset, niin kuin niitä on nyt kehitetty ja yhdistelmän peruspaino voisi ihan hyvin olla 84 tonnia ja jos joku tekee 76 tonnisen niin senkun tekee, Huhtala summaa. Myös HCT-kokeilujen pioneeri Seppo Ora Orpe Kuljetus Oy:stä kokee 100-tonnisen yhdistelmän tehokkaaksi kuljetusmenetelmäksi. - Alussa pelätyt talviajo-ominaisuudet osoittautuivat pitkälti vääriksi. Yhdistelmä kulkee siinä kuin muutkin. Ja pysyy hyvin muun liikenteen tahdissa, Seppo Ora kertoo. Orpen 100-tonninen puutavarayhdistelmä pohjautuu ensimmäisiin, vuonna 2013 tehtyihin kokeiluihin ja on osoittautunut toimivaksi kokonaisuudeksi. - Ei vain teknisesti, mutta myös kuljetustehokkuuden osalta. Tässä on tietysti apuna tehokas järjestelmä. Auto ajaa Saimaan ympärillä olevien tehtaiden väliä kuormattuna ja eri puulajeja kuljettaen. Näin auton käyttöaste on noussut parhaimmillaan 85-90 prosenttiin, UPM:n Esa Korhonen lisää. Ristiinalainen kuljetusliike

Wickström ajaa 12 akselisella singlepyöräisellä yhdistelmällä UPM:n lukuun Pelloksen ja Kuusankosken sekä Lappeenrannan ja Kymin väleillä. - Yhteysväli on noin 90 kilometriä. Singlepyöräyhdistelmä on erittäin mukava ajaa ja sen rullausominaisuudet ovat erinomaiset. Parhaimmillaan 180 km reitillä pääsemme jopa 70 kilometrin rullausmatkoihin, mikä näkyy positiivisena polttoaineenkulutuksessa. Yllämme hyvissä olosuhteissa tavallisen puukuljetusauton kulutuslukemiin, sanoo kuljetusliike Wickström Oy:n toimitusjohtaja Pekka Kopperoinen ja jatkaa: mitä tehokkuuslukemiin tulee, niin kolmella autolla kulkee neljän auton kuormat, joten 25-30 prosenttia parempi tehokkuus on tosiasia.

Koskitukki Oy:n kehityspäällikkö Janne Kukkura on ollut aktiivisesti mukana HCT-työssä.

Tilaajapuolella tahtotilaa

Metsätehon erikoistutukija Pirjo Venäläisen mukaan Kuljetusvälineiden käyttöä tehostamalla parannetaan metsäteollisuuden logistista kilpailukykyä sekä vastataan tarpeisiin vähentää liikenteen ympäristövaikutuksia. Suuremmat kuljetusyksiköt auttavat myös kuljettajapulan ratkaisuun. - Oikeilla ja optimaalisilla teknisillä HCT-ratkaisuilla yhdistettynä kattavaan monipistekuljetus- ja terminaaliverkostoon voimme merkittävästi vähentää niin alemman tieverkos-

Aki Sammaliston kuljetusliikkeellä on ajossa 84- ja 91-tonniset HCT-hakeyhdistelmät.

ton kuormittavuutta kuin pääteiden raskaan liikenteen rekkamäärää. Tässä yhdistyy sekä päästötavoitteiden toteutuminen että teollisuuden puuhuollon tehostuminen, toteaa UPM Metsän logistiikkapäällikkö Esa Korhonen tapahtuman päättäneessä loppuyhteenvedossaan.

Positiivisia käyttökokemuksia

Kuljetusneuvos Kalevi Huhtalan mielestä Suomen, sekä suomalaisen kuljetusalan tulee olla kehityksen kärjessä, tutkimassa, kehittämässä ja kokeilemassa uutta. - Meille HCT -tutkimushankkeessa mukanaolo on itsestäänselvyys, sillä olemme koko historiamme investoineet ja kehittä-

Vili Kovanen ajaa Kuljetusliike Wickström Oy:n 85 tonnista ja 34 metriä pitkää, perästä purkavaa hakeyhdistelmää. - Suoraan peruutus on melko haastavaa tällä kokoonpanolla, mutta mahdollista.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Oikea kuorma - auto jokaiseen tehtävään Volvo ja Renault Trucks hyötyajoneuvot nopeasti ja vaivattomasti Volvo Truck Rentalista puh. 010 655 1000 VOLVO TRUCK CENTER VANTAA Osumakuja 4, 01530 Vantaa Vantaalla palvelee:

VOLVO TRUCK CENTER TAMPERE Nuutisarankatu 19, 33900 Tampere Tampereella palvelee:

Joni Tukiainen puh. 010 655 1001

Janne Nurmela puh. 010 655 1002

Jonas Holmström puh. 010 655 1003

truckrental.fi@volvo.com www.truckrental.fi

Volvo Trucks. Driving Progress


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 7

Yksityisteiden merkitys kasvaa metsien käytön lisääntyessä - uusi yksityistielaki lisää tiekuntien osaamistarvetta

Y

korjausvelkarahaa ELY-keskuksille, kommentoi Anna-Liisa Niskala Ely-keskuksesta. Rekkojen muuttuneet mitoitukset lisäävät painetta tiestön ja erityisesti siltojen kunnostukseen. Autojen kokonaispainot ovat suurentuneet asteittain. Vuonna 1961 sallittu paino oli 30 tonnia, vuonna 1982 se oli 48 tonnia ja vuonna 1993 jo 60 tonnia ja tällä hetkellä puutavara-autojen kokonaispaino yhdeksän akselisilla voi olla 76 tonnia.

ksityisteiden oikeanlaiseen kunnossapitoon ja parantami- seen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Riittävän kattava ja hyväkuntoinen tiestö on elintärkeä maaseudun asutukselle ja elinkeinoille sekä metsäteollisuuden puuhuollolle. Yksityisteitä tarvitaan myös erilaisissa pelastustehtävissä. Uusi yksityistielaki lisää tiekuntien osaamistarvetta, koulutusta tarjotaan yksityisteiden hallinnosta ja kunnossapidosta vastaaville henkilöille.

Riittävän kattava ja hyväkuntoinen tiestö on elintärkeä

Haja-asutusalueen asukkaiden liikkumisen, maa- ja metsätalouden sekä muun elinkeinotoiminnan kuljetusten kannalta rakenteellisesti hyväkuntoinen yksityistieverkosto on välttämätön. Riittävän kattava ja hyväkuntoinen tiestö on elintärkeä maaseudun asutukselle ja elinkeinoille sekä metsäteollisuuden puuhuollolle, koska tehtaiden puuhuolto on suurimmilta osin suoraan metsistä autokuljetuksina tulevien puutoimitusten va-

Kuormituksen kasvu ja lisääntyneet kelirikot edellyttävät yksityisteiltä yhä parempaa rakenteellista kuntoa ja kantavuutta.

rassa. Yksityisteiden rooli erilaisissa pelastustehtävissä on usein hyvin ratkaisevaa. Tällaisia pelastustehtäviä ovat esimerkiksi metsäpalojen sammutus, myrskytuhojen aiheuttamien vaaratilanteiden hoito sekä metsässä liikkuvien henkilöiden pelastaminen sairauskohtauksen sattuessa sekä erilaiset etsinnät.

Tieverkoston ylläpito on elinehto puukuljetuksille

Yksityisteiden osuus koko tieverkostosta on suuri n. 360 000 km. Maanteitä on noin 78 000 km. Kuormituksen kasvu ja lisääntyneet kelirikot edellyttävät

yksityisteiltä yhä parempaa rakenteellista kuntoa ja kantavuutta. Yksityistiestön kunto on valitettavasti heikentynyt viimeisen 20 vuoden aikana. Syitä voi olla useita, mutta yksi suurimmista voi olla se, että valtion tuki kunnossapitoon poistui ja muuttui perusparannustueksi 90-luvulla. Ely-keskusten valtionavustukset vuonna (2019) ovat 17 milj. eur, lisäksi Kemera-tukea on jaossa noin 8 milj. eur, josta vuotuisesta avustusten kokonaissummassa 90 % menee perusparantamiseen. - Määrärahoista päätetään vuosittain valtion talousarviossa. Vuodelle 2019 on jaettu ns.

Tiekuntien osaamista on kehitettävä

Hakkuumäärien lisääntyessä sekä ajoneuvomassojen kasvaessa yksityisteiden oikeanlaiseen kunnossapitoon ja parantamiseen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Maaseudun väestön ikääntyminen ja haja-asutusalueiden väestön vähenemisen seurauksena yksityisteiden hallinnosta ja kunnossapidosta kiinnostuneita asuu maaseudulla yhä vähemmän, useilla tiekunnilla on vaikeuksia löytää toimijat toimielimiin sekä teiden hoitoon. - On erittäin tärkeää välittää tiekunnille asiantuntevaa opastusta tiekuntien hallinnosta, tien hoidosta ja perusparantamisesta,

toteaa Olli Miettinen Laatutie Oy:stä. Liikenne- ja viestintäministeriö on rahoittanut yksityisteiden koulutuskiertuetta, jonka toteuttajina ovat olleet Tapio Oy ja Laatutie Oy. Koulutustapahtumia on järjestetty 10 kpl ympäri Suomea ja tilaisuuksiin on osallistunut yli 700 tiekuntien toimielimissä olevaa henkilöä. Palaute tilaisuuksista on ollut erinomaista. Koulutustilaisuudet ovat vetäneet salit täyteen ja keskustelu on ollut vilkasta. - Yksityisteiden hallinnon osaaminen vaatii päivittämistä niin asiaosaamisen kuin myös toimintatapojenkin suhteen, toteaa Antti Härkönen Mhy Koillismaalta. - Tien perusparannuksen tai uuden tien tekemisen jälkeen pitää olla valmiina selvä vuosittainen tienhoitosuunnitelma, kunnon tasovaatimus sekä suunnitelma miten se rahoitetaan. Tienhoitoon käytetty raha vähentää perusparannustarvetta sekä laajentaa käyttöaikaa, jatkaa Härkönen. Artikkelin kirjoittaja: Kati Kontinen johtava asiantuntija Tapio


8 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

HCT-aikakauden standardimitat

Uudet mittasäännöt mahdollistavat kuljetuskaluston räätälöinnin tarkasti kuljetustehtävän mukaan. Kuvassa Ylijoki Kuljetus Oy:n uusi 10-akselinen ketjupurkava hakeyhdistelmä, kokonaispituus 27,85 metriä ja tilavuutta 175 kuutiota.

R

askaiden ajoneuvoyhdistelmien eli rekkojen mitat voi jakaa yksinkertaisesti kolmeen ryhmään. Euromitoilla tarkoitetaan 16,5 (puoliperävaunut) tai 18,75 metriä pitkiä yhdistelmiä. Moduulimittaisella tarkoitetaan käytännössä 25,25 metriä pitkiä yhdistelmiä. Virallisesti moduulimitat tarkoittavat 7,82 ja 13,6 metriä pitkistä kuormatiloista muo - dostuvaa euromittoja pidempää yhdistelmää. HCT -mitat tarkoittavat euromittoja pidempiä puoliperävaunuyhdistelmiä sekä muita yhdistelmiä joiden pituuden pohjana enemmän kuin lyhyt ja pitkä moduuli eli yli 25,25 metriä pitkiä. Suurimman sallitun 34,5 metrin pituuden taustalla on 2x7,82 ja 13,6 kuormatilat eli aiemmin mainitut moduulimitat, mutta suurelle yleisölle vain 25,25 pitkä on moduulimittainen. Tammikuun mittamuutoksen yhteydessä suurimmat sallitut mitat kasvoivat merkittävästi. Samaan aikaan sääntelyn perusteet muuttuivat oleellisesti. Oikaisu- ja vetopituuksien sijaan pituutta rajoittaa useimmissa tapauksissa suorituskykyperusteisesti kääntyvyyssääntö. Tällaisessa lainsäädäntömallissa asetuksesta ei löydy suoraan mittaa, mihin perävaunun akse-

liväli tai auton pituus kannattaa mitoittaa, jotta ajoneuvot olisi yleisesti ristiin kytkettäviä. Moduulimittojen ja 2013 alkaen käytössä olleiden massojen kohdalla kaikki ei ole sopinut ihan täydellisesti yhteen, joten räätälöityjä mitoituksia on ollut perusteltua tehdä moneen paikkaan. Kuormatilojen koko ja kantavuus 4+5-akselisessa puhtailla moduulimitoilla menee vähän pieleen helposti, koska autossa on vähemmän kuormatilaa kantavuuteen nähden kuin perävaunussa. Suomessa kappaletavara ja elintarvikkeet on ajettu pidemmillä matkoilla pääsääntöisesti niin pitkillä täysperävaunuyhdistelmillä kuin laki on sallinut. Keski-Euroopassa samat tavaralajit ovat liikkuneet 13,6 metriä pitkissä puoliperävaunuissa. Nyt HCT-aikakaudella nämä mitat sopivat yhteen varsin hyvin, mikä ei ole sattumaa. Täysperävaunuyhdistelmän pituutta rajoittaa käytännössä kääntyvyyssääntö, minkä puitteissa pystyy toteuttamaan noin 31 metriä pitkän yhdistelmän, minkä kuormatilojen ulkopituudet ovat noin 9,5 ja 17,5 metriä. Tämä mitta on käytännössä sama, mitä kahdella 13,6 metrisellä standardi puoliperävaunulla saavuttaa. Kuormatilojen sisäpituus on tällöin 26 metriä ja pieni pelivara. Tämän kokoluokan kalustosta on selkeä standardi tulevaisuudessa. Kuormatilojen pituuden ja

tettu vastaavasti maksimipituisen varsinaisen perävaunun kanssa. Ahtailla pihoilla se on kuitenkin merkittävästi helpompi peruuttaa kuin täysperävaunuyhdistelmä. Perävaunun elinkaari on pitkä ja useissa tapauksissa saman perävaunun pitää sopia monen asiakkaan ajotehtäviin ollakseen turvallinen investointi kuljetusyritykselle.

Suurimman pituuden haasteet

Vuonna 1991 Ylijoki Kuljetus Oy:n hakkeenkuljetukseen optimoidun 7-akselisen yhdistelmän pituus oli 22 metriä ja tilavuutta 110 kuutiota.

kantavuuden tulee luonnollisesti sopia yhteen. Asiaa on hyvä tarkastella yleisesti käytössä olevien rahdituspainojen avulla. Ulkomaan liikenteessä FIN-lavan rahdituspaino 1000kg. 26 metrin kuormatilojen sisäpituuksilla olevaan yhdistelmään tulisi saada tällöin 52 tonnia kantavuutta. Tämä onnistuu 9,5 t autolla, 2,5 t dollyllä ja kahdella 6 t puoliperävaunulla. Näihin massoihin on mahdollista päästä, kun kaikki ratkaisut pidetään kevyinä ja yksinkertaisina. Tätä yhteensopivuutta ei tainnut kukaan ajatella 2012 ja 2013 76t muutosten valmistelussa, mutta kantavuudet osuvat nyt hyvin yhteen suomalaisessa 32-metrisessä ja kahdessa 40-tonnisessa eurorekassa. Kotimaan liikenteessä käytössä on yleisesti enemmän tai vähemmän lämpösäädellyt kuor-

matilat, jolloin kantavuutta jää hieman vähemmän. Kappaletavaraliikenteessä FIN-lavan rahdituspaino on yleisesti 925 kg. Tällöin kuorman painoksi tulee 48 tonnia. 74-tonnisen 10 akselisen täysperävaunuyhdistelmän omamassa saisi olla tällöin 26 tonnia. FNA-luokitellun kylkiaukeavan 12-metrisen 8x4 auton tai 17,5-metrisen 6-akselisen perävaunun massa on lähellä 13 tonnia, joten myös tässä tapauksessa perinteiset rahdituspainot osuvat kohtuullisella tarkkuudella tähän pituusluokkaan. 17,5 metriä on myös varsin toimiva pituus puoliperävaunukäyttöön kotimaassa. Dollyn kanssa se käy rahtiauton perään ja pelkkänä puoliperävaununa se kulkee risteyksissä vastaavan levyisiä ajouria perinteisten 25 -metristen täysperävaunuyhdistelmien kanssa, jos teli on mitoi-

Lainsäädäntö sallii suurimmaksi kuormatilojen sisäpituudeksi 29,24 metriä. Tämä tarkoittaa yli 10 % suurempaa kuormatilaa kuin yllä kuvattu helposti kahdella eri tavalla muodostuva standardipituus. Suurten volyymien, pitkien matkojen ja kevyiden tavaralajien kohdalla yli 10 % suurempi kuormatila on todella merkittävä asia. Henkilöstö- tai polttoainekuluihin viimeiset metrit vaikuttavat varsin vähän. Kaluston hankintakuluihin ja yhteensopivuuteen erilaisten vaihtoehtojen kanssa viimeiset metrit vaikuttavat merkittävästi. Suurimman mahdollisen kuormatilapituuden voi saavuttaa käytännössä neljällä eri tavalla. Kaikissa ratkaisuissa haasteena on varsin tarkka mitoitus ja akselistoratkaisujen valinta, millä täyttyy kääntyvyys ja stabiliteetti vaatimukset. Yksittäisen täysin uuden vaatimustenmukaisen yhdistelmän tekeminen onnistuu kohtuullisella


METSÄALAN AMMATTILEHTI mittaoptimoinnilla kaikissa tapauksissa. Käytännössä asia on huomattavasti monimutkaisempaa, koska myös näissä täyspitkissä yhdistelmissä halutaan usein käyttää erilaisia vanhoja perävaunuja ja viimeinen yksikkö olisi monissa suunnitelmissa kansainvälisessä liikenteessä kiertävä irtoperä.

ETT-yhdistelmä eli AB-tupla

Pohjoismaiden ensimmäinen moderni HCT-yhdistelmä oli 10 vuotta sitten tätä rakennetta edustanut En Trave Till, mistä yhdistelmätyyppi sai kutsumanimensä. AB-tupla yhdistelmä syntyy lisäämällä perinteiseen moduuliyhdistelmään dollyn ja puoliperävaunun väliin linkki. Yhdistelmätyypin vetoautoksi sopii mittojen puolesta perinteinen rahtiauto ja viimeiseksi yksiköksi standardi puoliperävaunu noin 7,9 oikaisupituudella. Linkkivaunun räätälöintiin liittyy paljon kompromisseja, eikä yhtä selkeää ratkaisua ole löytynyt, mistä muodostuisi se standardi ratkaisu.

B-tripla

Australiassa hyvin yleisesti käytetty yhdistelmä syntyy lisäämällä perinteiseen B-linkkiin toinen linkkivaunu. Edellisen vaihtoehdon tapaan tämä on kuormatilojen mitoituksen puolesta aito moduuli. Yhdistelmätyypin suurin etu tai haitta on käyttökohteesta riippuen sen

koostuminen kolmesta erillisestä kuormatilasta. Kuljetusyrittäjän toivo ja perävaunuvalmistajan kova haaste on mitoittaa sellainen linkki, mikä toimii tässä ja edellisessä yhdistelmätyypissä.

A-tupla 16+13,6 tai 14,8+14,8

Terminaalien välisessä liikenteessä ja lämpösäädellyissä kuljetuksissa kaksi pitkää kuormatilaa on usein parempi vaihtoehto kuin kolme lyhyempää. Otsikon pituudet ovat kuormatilojen ulkopituuksia. Kun niistä vähentää päätyjen paksuudet, kuormatilojen sisäpituudet ovat suurimman sallitun mukaiset. Standardiratkaisuista poikkeavien ulkomittojen lisäksi akselivälit ja niiden ohjaukseen liittyvät ratkaisut ovat tähän käyttöön vakiopalikoista räätälöityjä. Käytettyjen perävaunujen kaupan ja kustannustehokkaan valmistuksen kannalta tilanne vaikuttaa todella haastavalta. 16-metrinen mahdollisimman ketteräksi räätälöity puoliperävaunu sopii onneksi hyvin myös dollyn päällä rahtiauton perään maakuntien jakolenkeillä. Se on risteyksissä lähes yhtä ketterä ohjautuvan viimeisen akselin ansiosta kuin vanhat 13,6 metriset perävaunut tarjoten kuitenkin 2,4 lavametriä lisää kuormatilaa. Sekaisin FIN- ja Eurolavoja sekä rullakoita ajaville pituuteen ei ole selkeitä mittoja, mitkä tarkoittavat yhden rivin lisää hyö-

tykuormaa. Pelkkien FIN-lavojen kohdalla 15,5-metrinen tarjoaa saman kolmenkymmenen lavan kuljetuskapasiteetin kuin 16-metrinen. ”N kappaletta” identtisiä perävaunuja joilla saavuttaa suurimman mahdollisen kuormatilan pituuden antaa tietyn helppouden ja tehokkuuden ajojenjärjestelyyn. Mitoituksen puolesta yksi akselisto ratkaisu vaikuttaa selkeältä ratkaisulta tässä perävaunutyypissä. Kun kääntyvyys ja stabiliteetti säännöt ovat kaikille samat, osuu teli myös väkisin varsin tarkalleen tiettyyn kohtaan. 14,8 metriä on mielenkiintoinen pituus, koska Saksassa 11 osavaltiota sallii 14,9-metriset puoliperävaunut vapaasti seitsemän vuotta kestävään kokeiluun. Tämä kuormatila koko saa huomioita myös Suomen rajojen ulkopuolella, mikä tekee siitä heti huomattavasti potentiaalisemman vaihtoehdon muodostua vahvaksi standardiratkaisuksi. Pituuden kasvaessa myös oma massa nousee, jolloin kantavuus lavapaikkaa kohden laskee merkittävästi. Käytännössä pisimpiin yhdistelmiin mahtuu 56 FIN-lavaa rahtia. Yleisen FNA -luokitellun kylkiaukeavan 34,5 -metrisen omamassa on jo selkeästi yli 30 tonnia. Tällainen yhdistelmä häviää melkein 10 tonnia jutun alussa esitellylle vaihtoehdolle massatavaran ajossa. FIN-lavapaikalle jää kantavuutta 750 kg ja Eurolavalle 580

kg, joten kappaletavarakuormissa kantavuus riittää hyvin myös pankotettuihin kuormiin.

Riski lisää rahoituksen hintaa

Mittamuutos avasi lukuisille kuljetusyrityksille ennen näkemättömän mahdollisuuden tehostaa toimintaansa uuden mittaisella kalustolla. Kaluston uusiminen tarkoittaa monilla yrityksen historian suurinta investointisuunnitelmaa tälle ja tuleville vuosille. Perävaunutehtaiden tilauskirjat täyttyivät tuotantoaikojen varauksista jo ennen mittamuutosasetuksen hyväksymistä valtioneuvostossa. Kysynnän kasvaessa markkinatalous pitää huolen, ettei hinnoittelussa ostajaa hymyilytä. Pidemmät perävaunut, hienommat akselistot ja vetovarusteet lisäävät myös huomattavasti perävaunujen hintaa. Kaikki tämä pitää rahoittaa ja rahoituksen saatavuuteen ja hintaan vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon arvioitu jäännösarvo rahoituskauden lopussa. Kukaan ei tiedä, mikä on 17,5 -metrisen täysperävaunun tai 13,6-metrisen vetovarustuksella olevan puoliperävaunun arvo viiden vuoden kuluttua käytettyjen markkinoilla. Tähän vaikuttaa hyvin paljon niiden yhteensopivuus muiden käytettyjen rivistä löytyvien autojen ja perävaunujen kanssa sekä markkinoiden kehittyminen. Useimmat lisävarusteet ovat lähes arvotto-

KULJETUS 9 mia ajoneuvon siirtyessä käytettyjen markkinoille. Tietyt varusteet muodostuvat kuitenkin itsestäänselvyyksiksi, joiden puuttuminen heikentää ajoneuvon haluttavuutta merkittävästi. Tässä vaiheessa varmoja vastauksia on vähän, mutta asiaa paloittelemalla voi muodostaa uskottavia perusteita ainakin rahoituslaitoksen suuntaan. Perävaunujen pituuden osalta puoliperävaunuyhdistelmissä 20- ja täysperävaunuyhdistelmissä 28-metrin rajan merkitys tulee varmasti vähenemään vuosi vuodelta, koska uudet autot ovat olleet kameroita lukuun ottamatta ”HCT-varusteltuja” kohta neljä vuotta. Ennen mittamuutosta vetokidan etäisyys auton keulasta ja perävaunun kokonaispituus piti vakioida, jotta autot ja perävaunut olivat ristiinkytkettäviä. Mittamuutoksen jälkeen yhdistelmän kokonaispituuden merkitys on vähentynyt ja samanlaista tarkkaa standardimitoitusta ei tarvita enää. Vanhojen tuttujen standardien poistuminen ei ole sen takia niin iso ongelma kuin aluksi moni on luullut. Helsingin kuljetusmessujen isosta hallista löytyy useimpien valmistajien näkemykset tulevista parhaista ratkaisuista ja täysin uutta nähtävää on luvassa poikkeuksellisen paljon.

Tankkaa sitä ykköstä Air1® on kansainväliset ISO-laatukriteerit täyttävä AdBlue® -lisäaine, jota saat jo noin 250 jakelukumppanimme D-asemalta ympäri Suomea. Ensiluokkaisen Air1 AdBluen avulla varmistat SCR-teknologian varman toiminnan ja dieselajoneuvon matalat lähipäästöt. Suomessa Yara valmistaa AdBlueta Valkeakoskella. Tervetuloa tankille!

Lisätietoja www.yara.fi tai Asiakaspalvelu puh. 010 215 1025 Lataa ilmainen Air1-karttasovellus iPhone- tai Android-mobiililaitteellesi.

Air1® on Yara International ASA:n rekisteröimä tavaramerkki. AdBlue® on Verband der Automobilindustrien e.V (VDA) rekisteröimä tavaramerkki.


12 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 11

Konnekuljetus kuljettaa HCT -yhdistelmällä Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaalta sellua pehmo- ja tiivispaperitehtaalle Mänttään ja tuo palatessaan Vilppulan sahalta haketta biotuotetehtaalle raaka-aineeksi.

Metsä Groupin sopimusyrittäjän HCT-rekka säästää ympäristöä

M

etsä Groupin sopimusyrittäjä Konnekuljetus Oy on ajanut puolisen vuotta HCT-yhdistelmällä Metsä Groupin sellua ja haketta. 90 tonnia painava yhdistelmä kuluttaa vähemmän polttoainetta ja aiheuttaa 15 prosenttia vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuljetettua tonnia kohti kuin tavallinen yhdistelmä. Pääsääntöisesti sillä on aina kuorma kyy-

dissä.

Konnekuljetus kuljettaa HCT -yhdistelmällä Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaalta sellua pehmo- ja tiivispaperitehtaalle Mänttään ja tuo palatessaan Vilppulan sahalta haketta biotuotetehtaalle raaka-aineeksi. Tehtaiden haketarpeet vaihtelevat, ja siksi autolla on varareitti noutaa haketta Metsä Groupin saha-asiakkaalta Soinista. Näin vältetään tyhjänä ajoa.

Metsä Groupin kehityspäällikkö Hannu Pirinen ja maalogistiikasta vastaava johtaja Pasi Pulkkinen suunnittelivat Konnekuljetuksen kanssa kuljetuksia jo vuonna 2016, kun biotuotetehtaan tiedettiin kasvattavan raaka-ainekuljetuksia huomattavasti. - Aika nopeasti syntyi ajatus resurssitehokkaasta meno-paluuliikennöinnistä, jossa isolla yhdistelmällä kuljetettaisiin myös sellua, Pulkkinen sanoo.

Joka viides kuorma voidaan jättää ajamatta

- Haimme yhdessä yritykselle HCT-kokeilulupaa nykyiseltä Liikenne- ja viestintävirasto. Vetoauton ja perävaunun yhdistelmät voivat nykylain mukaan olla 34,5-metrisiä ja korkein sallittu paino on 76 tonnia. Kokeilulupa tarvittiin, koska Konnekuljetuksen HCT-yhdistelmän kokonaispaino ylittää sallitun rajan, Pirinen kertoo. Nimitys HCT-yhdistelmä tulee englanninkielisestä termistä High Capacity Transport. - Kun kyydissä kulkee kerralla enemmän, joka viides kuorma voidaan jättää ajamatta. Se on ympäristömielessä ja liikenteen määrässä ajatellen iso asia. Tällaisten turvallisten isompien yhdistelmien suuntaan Suomessa pitää pyrkiä entistä enemmän, Konnekuljetus Oy:n toimitusjohtaja Mika Liimatainen kertoo. Konneveteläinen yritys on ollut Metsä Groupin yhteistyökumppani 32 vuotta.

Vakaa ja turvallinen ajettava

Konnekuljetuksen noin 28-metrisessä ja 76-tonnisessa, 11-akselisessa HCT-yhdistelmässä on 13-metrinen vetoauto.

- HCT-yhdistelmä on vakaa ja turvallinen ohjattava, kun vetoautossa massaa on tavallista enemmän. Kuljettajatkin ovat olleet tyytyväisiä, sillä liikkeellelähdöt ja talviliukkailla ajo ovat sujuneet hyvin, kun vetä-

vien pyörien päällä on kunnolla painoa, Liimatainen sanoo. Konnekuljetuksen HCT-yhdistelmässä on vetoauto ja täysperävaunu eli se on rakenteeltaan tavallisen 76-tonnisen yhdistelmän kaltainen. Puutavaraja hakeautoissa perävaunun kokonaispaino on yleensä vetoautoa suurempi. Konnekuljetuksen HCT:n vetoautosta tehtiin Traficomin erikoisluvalla metrin tavallista pitempi eli 13-metrinen. Näin yhdistelmään saadaan enemmän kuormaa ja vetoauton kokonaispaino perävaunuun verrattuna tavallista suuremmaksi. Tämä ja yhdistelmän 11 akselia tekevät ajoneuvosta vakaan ajaa. Kokeilu on ollut vahvasti tukemassa metriä pitemmän vetoauton sallimista kansallisessa liikenteessä 21.1.2019 voimaan tullessa asetuksessa. Konnekuljetuksen noin 28metrinen HCT-yhdistelmänsä saa liikennöidä 90-tonnin kokonaispainolla. Kun paino jakautuu useammalle rengasparille, akselikohtainen paine tiehen jopa pienenee tavalliseen kalustoon verrattuna. Yhdistelmän reitti suunniteltiin alun perin sellaiseksi, että se pystyy ajamaan suorinta reittiä, jolla sillatkaan eivät aiheuta ongelmia.


12 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Vuoden 2019 Kuljetusyritys on HKK-Kuljetus Oy

M

etsäalan Kuljetusyrittäjät ry palkitsi vuosikokoukses- saan vuoden kuljetusyrityksen ja luovutti Kolkuttaja -palkinnon.

Palkinnot luovutettiin Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:n vuosikokouksessa Kuopiossa 6.4.2019 Kylpylähotelli Rauhalahdessa. Samanaikaisesti siellä pitivät vuosikokouksiaan myös Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry, SKAL Suoritealat ry ja SKAL Itä-Suomi ry.

Vuoden 2019 Kuljetusyritys

Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:n (MKY) vuoden 2019 Kuljetusyritys on HKK-Kuljetus Oy / Heikki Kananen Ylämyllyltä. Heikki Kananen aloitti autonkuljettajana isänsä yrityksessä vuonna 1978. Oman, nyt palkittavan yrityksensä, hän perusti vuonna 1989. Koko toiminta-aikansa yritys on ollut Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n ja Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:n aktiivinen jäsen. Yrittäjällä on ollut, ja on useissa yrityksissä osakkuuksia ja kuljetusyritys HKK-Transport AS Norjassa. Kanasella on rohkea lähestymistapa yritystoimintaan ja asiakaspalvelua korostava visio. Asiakkaana yrityksellä on muun muassa Iivari Mononen -konserni, jonka kanssa yhteistyön aloitti jo Heikin isä Reino Kananen 1975. Yrityksen erikoisalaa ovat pylväiden ja muiden pitkien tavaroiden kuljetukset. Heikki on ajanut ehkä eniten pylväitä Suomessa! HKK-Kuljetus Oy:llä on useita kuljetusyrityksiä yhteistyökumppaneina. Kumppanuuksilla yritys takaa asiakaskunnan kuljetusten laadukkaan hoitamisen. Suurimpia asiakkaita ovat Scanpole Oy, Scanpole AS ja StoraEnso Oyj.

Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:n (MKY) vuoden 2019 Kuljetusyritys on HKK-Kuljetus Oy / Heikki Kananen Ylämyllyltä.

HKK-Kuljetus Oy:llä on Stora Enso Metsän ajossa Sisun diesel- ja sähkömoottorin rinnakkaishybridijärjestelmällä varustettu puutavarayhdistelmä.

HKK-Kuljetus Oy:llä on Stora Enso Metsän ajossa Sisun diesel- ja sähkömoottorin rinnakkaishybridijärjestelmällä varustettu puutavarayhdistelmä. Heikki ja koko Kanasten klaani ovat aina pyrkineet olemaan teknisessä kehityksessä mukana.

He ovat myös itse kehittäneet kalustoa kuljetustehtäviin paremmin soveltuviksi. Yrityksessä on positiivisella tavalla haettu tehokkuutta toimintaan. Esimerkiksi sopivat Kanasten kovat suoritukset Puunkuormauskilpailuissa. Taidot on hankittu

käytännön työssä. HKK-Kuljetus on todellinen perheyritys, sillä jo kolmas sukupolvi on työssä täysillä mukana.

Kolkuttaja 2019

Kolkuttaja -palkinto jaetaan nyt yhdennentoista kerran. Pal-

kinnolla huomioidaan enintään kerran vuodessa jäsenyritysten toimintaedellytyksiin erityisen positiivisella tavalla vaikuttaneita henkilöitä, yrityksiä, yhteistyötahoja tai yhteistyöryhmiä. Palkinto ei siis ole perinteinen ”hyvä asiakas” palkinto, vaan tunnustus metsäalan kuljetusyrittäjien toimintaedellytysten parantamiseksi tehdystä työstä. Tärkeää on kehittävä ja yhteistyöhakuinen, jopa molempien osapuolten taloudelliseen menestykseen tähtäävä toiminta. Vuoden 2019 Kolkuttaja on metsämies, metsäalan ammattilainen, joka on vuosikymmeniä ollut meidän kuljetusyrittäjien mukana niin hyvässä kuin pahassa. Erityisesti tänä vuonna MKY:n hallitus halusi muistaa ja nostaa esille palkinnon saajan tinkimättömän asenteen kuljettajien työolojen parantamiseksi metsäpäässä, teillä ja tehtailla. Tiestöasiat ovat puhuttaneet ja puhuttavat kuljetusyrittäjiä. Palkittava henkilö on ollut poikkeuksellisen aktiivisesti yhteydessä toimialueensa tiehallintoon ja pyrkinyt välittämään metsäalan huolen tiestöolosuhteista myös poliittisille toimijoille. Tämä työsarka on merkittävä niin kuljettajien työviihtyvyyden, kuljetusyrittäjien talouden kuin myös liikenneturvallisuuden kannalta. Palkittava on vaikuttanut tarmokkaasti vuosikymmenien kokemuksellaan raakapuuta vastaanottavien tehtaiden toiminnan tehostamisen. Hänen työnsä on näkynyt merkittävästi sekä kuljetusyrittäjien että asiakkaiden kokonaiskustannussäästöissä. Edellä lyhyesti kuvatusta poikkeuksellisesta aktiivisuudesta luovutettiin Viljo ”Ville” Lappalaiselle Kolkuttaja 2019 palkinto.

Jouset ja jousiratkaisut raskaan ja kevyen kaluston hyötyajoneuvoihin Vallilan Takomon laajasta valikoimasta taatusti kestävät jouset 70 vuoden kokemuksella nopeasti perille toimitettuna tai luotettavasti alle asennettuna.

NYT MYÖS VERKOSTA! Vallilan Takomon verkkokauppa palvelee 24/7 osoitteessa:

www.vallilantakomo.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

14 KULJETUS

Tutkimus: automaattiajoneuvojen yleistyminen vaikuttaa toimintaan, turvallisuuteen ja ympäristöön

L

iikenne- ja viestintävirasto Traficomin laaja tutkimus selvitti automaattiajoneu- vojen määrän ennakoitua kasvua sekä vaikutuksia muun muassa tienpitäjien ja viranomaisten rooliin, toimintaan ja kustannuksiin Suomessa.

ENNUSJA KAIVOSALA ALAN AMMATTILEHTI

75

UUDET JA KÄYTETYT MAARAKENNUSKONEET

VT Jukka Sarhimaa 040 184 1004

Traficomin tutkimuksessa selvitettiin kattavasti korkean automaatiotason (taso 4) automaattiajamisen tilannetta ja vaikutuksia Suomessa ja muualla Euroopassa. Tarkastelussa oli viisi erilaista automaattiliikenteen sovellusta. Tutkimuksen mukaan korkean automaatiotason toimintojen osuus kasvaa Suomen hitaasti uusiutuvasta ajoneuvokannasta johtuen aluksi vain vähän: osuus vuonna 2030 on 1-8 prosenttia, mutta vuonna 2040 ennakoidaan osuudeksi jo 16-71 prosenttia sovelluksesta riippuen. - Automaattiliikenteeseen siirtyminen on jättimäinen askel kohti uusia liikkumisen palveluita. Jaetussa käytössä automaattiautojen käyttöaste on korkea ja näin myös automäärän tarve on pienempi kuin yksityiskäytössä. Vaikutukset liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen sekä ympäristöön ja parkkitilaan ovat positiivisia, kommentoi luottavaisesti Traficomin pääjohtaja Kirsi Karlamaa. Automaattiajamisen yleistyminen vaikuttaa myös tienpitäjien sekä viranomaisten tehtäviin ja rooleihin. Tienpitäjien täytyy huolehtia siitä, että digi-infra

vastaa automaation vaatimuksia ja varmistaa toimintaympäristön jatkuvuus. Sääntelyviranomaisten puolestaan on valmistauduttava ajoneuvotestauksen koordinointiin, tyyppihyväksyntäjärjestelmän kehittämiseen sekä muutoksiin kuljettaja-ajoneuvosuhteessa. ODD:t (Operational Design Domain) eli automaattiajamisen järjestelmien suunnitellut toimintaympäristöt auttavat määrittelemään, missä ja milloin ajoneuvoa voi käyttää automaattiseen ajamiseen. Tämän yleiskäsitteen avulla luodaan selkeyttä automaation tasojen, sovelluskohteiden ja vaatimusten hahmottamiseen. - Käyttäjille on tärkeää ODD:n mahdollisimman suuri kattavuus ja jatkuvuus. Esimerkiksi korkean automaatiotason moottoritiepilotin tulisi toimia mahdollisimman monenlaisissa keleissä, liikenneolosuhteissa ja tiemerkintöjen kunnosta riippumatta. Traficomin tutkimuksessa on yksi ehdotus tarpeellisista ODD-ominaisuuksista, kertoo johtava asiantuntija Eetu Pilli-Sihvola. Automaattiliikenteen järjestelmien hinnan määrittää tekniikan kehittyminen. Nyt osa automaation elementeistä on kalliita, mutta kustannukset muuttuvat merkittävästi vuoteen 2040 mennessä. Taustalla on muun muassa teknologian kehittymiseen liittyvä hintojen lasku.

Kansainvälisten maantiekuljetusten sähköiset rahtikirjat käyttöön Suomessa

M SEINÄJOKI: Markku Salomäki Akkutie 1, 60510 Hyllykallio 0400 415 333 makes@dlc.fi www.techbelar.com

Koneenkuljetuslavetit ja kaikki erikoiskuljetusperävaunut. Soita Pekalle puh. 0400 376 222

aantiekuljetusten rahtikirjat sähköistyvät 11.4. 2019 alkaen, kun kansain- välisen maantiekuljetussopimuksen (CMR) sähköistä rahtitietoa (eCMR) koskeva ratifiointiprosessi saadaan vahvistettua Suomessa tiekuljetussopimuslain muutoksella. Sähköiset rahtikirjat sujuvoittavat kuljetusten eri osapuolten välistä tiedonvaihtoa.

- Sähköisen rahtitiedon käytön mahdollistaminen on iso edistysaskel maantielogistiikkasektorille ja siihen liittyville osapuolille. Kotimainen rahtikirja säilyy entisellään, sähköinen formaatti on toki siinäkin mahdollinen. eCMR-lisäpöytäkirjan mukaisen sähköisen rahtikirjan käyttöä kannattaa myös harkita alkuperäisesti kotimaisissa kuljetuksissa, sillä sama tavaraerähän voi olla sekä kotimaisen että kansainvälisen kuljetusketjun osa, sanoo ammattiliikenteen ja kuljetusten johtava asiantuntija Mikko Västilä. Kuljetus- ja huolintayritykset voivat tuottaa omat ratkaisunsa sähköisen rahtikirjan toteuttamiseksi tai ottaa käyttöön kaupallisten toimijoiden ratkaisuja. Ratkaisevaa on, että ratkaisu on oltava CMR -sopimuksen, eCMR-lisäpöytäkirjan sekä Suomen tiekuljetussopimuslain mukainen. - Olemme Euroopan Unionissa muodostamassa sähköiselle rahti-informaatiotuotannolle minimivaatimustasoa (eFTI=Electronic Freight Transport Informa-

tion) ja siksi Suomessa ei olla tekemässä tässä vaiheessa kansallista erityissääntelyä rahti-informaatiolle tai sen tuotannolle, toteaa Västilä. Kansainvälisten ja Euroopan yhteisön alueella tapahtuvien maantiekuljetusten yhteydessä on myös huomioitava, että niissä maissa, joissa ei vielä ole ratifioitu eCMR-lisäpöytäkirjaa, on käytettävä paperista rahtikirjamuotoa. Suomesta länteen mm. Ruotsi ja Saksa ovat tällaisia valtioita. Viro, Latvia ja Liettua sen sijaan ovat ratifioinnin jo tehneet. - 11.4. alkaen CMR-sopimuksen mukainen sähköinen rahtikirja toimii myös raskaan liikenteen ja kuljetusten valvonnan välineenä ja se mahdollistaa myös entistä tehokkaamman epäterveen kilpailun ja harmaan talouden torjunnan, kertoo Västilä. CMR (Convention on the contract for the International Carriage of Goods by Road) on kansainvälinen maantiekuljetussopimus (55 valtiota), jota hallinnoi YK:n Euroopan talouskomissio UNECE. Kaikki kansainvälinen maantiekuljetus sopijavaltioiden alueella tapahtuu kyseisen sopimuksen velvoittamana.

Lue kuljetusalan uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 17

STRALIS X-WAY LEGENDAARINEN IVECO -KUORMA-AUTON KESTÄVYYS Stralis X-WAY on rakennettu raskaiden kuormien kuljettamiseen: sen ominaisuudet perustuvat legendaariseen Trakkeriin, josta on tullut kestävyyden vertauskuva erilaisissa kuljetustehtävissä. Stralis X-WAY omaa huippu suorituskyvyn matalan omanpainon ja poikkeuksellisen lujuuden ansiosta. Parhaalla moottoritekniikalla saadaan erinomainen polttoainetehokkuus.

RAKENNA OMA STRALIS X-WAY VASTAAMAAN TARPEITASI Voit valita kolmesta eri set up:sta riippuen siitä, kuinka paljon maansiirtokäyttöä ajoneuvoltasi vaaditaan: ON, ON+ ja OFF – kaksi ensimmäistä versiota on maantiekuljetuksille ja kolmas on maastokelpoisuutta vaativille tehtäville. IVECO MYYNTIVERKOSTO ESPOO, Iveco Finland Oy Kiilaniityntie 10, 02920 Espoo Arto Mäkinen p. +358 45 320 7701 arto.makinen@iveco.com Juhani Havia p. +358 45 320 7702, juhani.havia@iveco.com Petri Simonaho p. +358 40 750 0916 petri simonaho@iveco.com IISALMI, Iveco huolto ja myynti Team Marjahaankierto 2-4, 74130 Iisalmi Antti Krogerus p. +358 40 774 2830 antti.krogerus@driv.fi

JYVÄSKYLÄ, Iveco Finland Oy Keski-Suomen alue Kari Lahtela p. +358 400 158 580, kari.lahtela@iveco.fi JYVÄSKYLÄ, Niemi-Korpi Oy Sorastajantie 4, 40320 Jyväskylä Tuomas Niemi-Korpi p. +358 400 400 32 5165, tuomas@niemikorpi.com KOKKOLA, Niemi-Korpi Oy Isotanhu 2, 67600 Kokkola Kari Nurmimäki p. +358 400 681 008, kari@niemikorpi.com

KOUVOLA, Iveco Finland Oy Kaupinkatu 5, 45130 Kouvola Timo Akkanen p. +358 45 320 7747 timo.akkanen@iveco.com

OULU, Niemi-Korpi Oy Rytiniementie 2, 91910 Tupos Jouni Niemi-Korpi p. +358 40 7344 310 jouni@niemikorpioy.com

KUOPIO, Iveco huolto ja myynti Team Virranniementie 14, 70460 Kuopio Martti Säkkinen p. +358 40 057 6343 martti.sakkinen@driv.fi

PIRKKALA, Niemi-Korpi Oy Teollisuustie 22, 33960 Pirkkala Miika Niemi-Korpi p. +358 40 5824 516 miika@niemikorpi.com

LAHTI, Iveco Finland Oy Höylääjänkatu 2, 15520 Lahti Timo Akkanen p. +358 45 320 7747 timo.akkanen@iveco.com

TAMPERE, Iveco Finland Oy Perkkoonkatu 9, 33850 Tampere Pekka Eerola p. +358 40 721 0926 pekka.eerola@iveco.fi

TURKU, Niemi-Korpi Oy Verstaskatu 1, 20360 Turku Pentti Maksula p. +358 400 263 860 pentti@niemikorpi.com

W W W. I V E C O. C O M


16 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Sisun nostaminen jaloilleen on ollut koko henkilöstön samoin kuin varmasti myös Sisuihin vuosikymmenet luottaneiden käyttäjien yhteinen tavoite. Nyt Sisu Polar on saavuttanut vahvan aseman kotimaan markkinoilla kaikkein vaativimmissa ajotehtävissä. Jatkossa kasvua haetaan lisäksi yhä enemmän vientitoiminnoista.

Petri Kanasesta Oy Sisu Auto Ab:n toimitusjohtaja

Kotimaassa vahvaa kasvua - Sisu Auton strategiset tavoitteet vientitoiminnassa O y Sisu Auto Ab:n toimitusjohtajana vuodesta 2010 toiminut Timo Korhonen hankki haltuunsa koko yrityksen osakekannan vuonna 2013. Perusteena sitoutumispäätökseen hänellä oli vahva usko suomalaisen kuljetusvälineteollisuuden tulevaisuuteen ja halu edistää kotimaisen tuotekehityksen, valmistuksen ja laajan alihankintaverkoston huip-

puosaamista sekä toiminnan kasvua viennin kautta.

Sisu Auto on ottanut uuden suunnan tulevaisuuteen laajentamalla yhtiön toimintaa perinteisestä kuorma- ja sotilasajoneuvovalmistuksesta näiden pohjalta vientimarkkinoille tuotettaviin erikoisajoneuvoihin sekä ajoneuvojen suunnittelupalvelujen toimittamiseen kehittyvien maiden kuljetusvälineteollisuudelle.

Koko vuosikymmenen ajan jatkunut Sisu Auton kehittämisohjelma on vaatinut rajuja panostuksia erityisesti tuotekehitykseen sekä toiminnan kehittämiseen yleensä. Merkittäviä investointeja ovat olleet yhteistoiminnan käynnistäminen maailman suurimman hyötyajoneuvotuottaja Daimler AG:n kanssa ja sen tuottamien MercedesBenz -komponentteja hyödyntävän, täysin uuden Sisu Polar-siviiliautomalliston kehitys sekä

mm. ulkoistetun ajoneuvotuotannon palauttaminen omiin käsiin. - Tehtävän haasteellisuutta lisää se, että samanaikaisesti olemme vastanneet hyvien tuotteiden ansiosta kasvaneeseen kysyntään nostaen jatkuvasti tuotantomääriämme. Yhtiön kokemasta jatkuvasta muutostilasta huolimatta on vuosikymmenen yhteenlaskettu taloudellinen tulos kyetty säilyttämään positiivisena. Suuren kiitoksen

tästä, meihin luottaneiden asiakkaiden lisäksi, ansaitsee yrityksen sitoutunut ja motivoitunut henkilöstö: Sisun nostaminen jaloilleen on ollut koko henkilöstön samoin kuin varmasti myös Sisuihin vuosikymmenet luottaneiden käyttäjien yhteinen tavoite, Timo Korhonen toteaa.

Sisu Polar -mallisto kasvaa ja vakiinnuttaa asemansa kotimaan kuorma-automarkkinoilla

Suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen työ markkina-aseman vahvistamiseksi kotimaassa on tuottanut vahvan otteen kaikkein vaativimmissa ajotehtävissä, sora- ja tienhoitoautoissa sekä puuautomarkkinassa. Polar tuotteisiin tehdyt suuret tuotekehityspanostukset ovat tuottaneet mm. maailman ensimmäisen raskaisiin kuorma-autoihin suunnatun diesel-sähköhybridijärjestelmän. - Tuotekehityksemme tulos on myös tuotteidemme vahva ja taloudellinen maine, mikä on mahdollistanut markkinaosuuden kasvattamisen. Olemme nyt tilanteessa, missä joka toinen kauppamme tulee vieraan merkin käyttäjiltä. Tämä luo vahvaa pohjaa kasvulle myös tulevaisuudessa, toteaa kotimaan myynnistä vastaava myyntipäällikkö Ville Kaihu. Sisu Polar-liiketoiminnasta vuodesta 2017 saakka vastannut DI Petri Kananen, 32, on 16.4. 2019 lukien nimitetty Oy Sisu Auto Ab:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Kanasen tehtävänä on vastata yhtiön operatiivisesta johdosta, kehittää toimintaa edelleen ja yhdessä konsernijohdon kanssa saattaa yhtiön strategiset, vientimarkkinoille tähtäävät laajentumispyrkimykset liikkeelle.

Sotilasajoneuvojen kysyntä vilkasta

Euroopan muuttunut turvalli-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 17

suustilanne ja siitä seurannut eri maiden puolustusvoimien taistelutavan uudelleen arviointi on johtanut suojattujen sotilasajoneuvojen kysynnän voimakkaaseen kasvuun. Vastauksena tähän on yhtiö keskittänyt resursseja uusien, muuttuneiden asiakasvaatimusten mukaisten tuotteiden kehittämiseen. - Jo lähes 200 toimitetun, vahvasti suojatun, raskaan Sisu ETP-sarjan ajoneuvojen rinnalle olemme tuoneet uutena tuotteena kevyen, suojatun, modulaariseen tekniseen ratkaisuun pohjautuvan Sisu GTP-sarjan. Uutuustuote on saanut ansaittua huomiota jo elinkaarensa alkuvaiheessa mm. voittamalla Latvian Armeijan ajoneuvojen vertailutestin kovassa kansainvälisessä kilpailussa, toteaa Sisun Defence-toiminnasta vastaava Jyri Ahonen.

Sisu-erikoisajoneuvot ja uudet teknologiat etenevät

Erikoisraskaat, suuren kuormankantokyvyn omaavat, kovalle pohjalle soveltuvat Sisu Polar Super- ja vastaavat tiettömiin olosuhteisiin kehitetyt Sisu ETI -tuotteet ovat lunastaneet ensimmäisten asiakkaittensa odotukset täydellisesti ja voimakas panostus näiden markkinointiin on käynnissä. Sisun kehittämä diesel-sähköinen hybridivoimansiirto tulee näissä ajoneuvoissa toteutumaan lähitulevaisuudessa vielä pidemmälle vietynä, täyssähköisenä versiona, kertoo Sisu Auton suunnittelupäällikkö Olli Leinonen.

Sisun suunnittelupalvelut kehittyville markkinoille tuovat tulosta

Sisu Engineering-suunnittelupalveluliiketoiminnan tuloksena on jo useita hankkeita saatu toimitetuiksi, mm. kiinalaisille JAC- ja BAIC-autonvalmistajille. Nyt käynnissä oleva Sisu Engineering-toiminnan laajentaminen ja yhteistyön syventäminen jo olemassa olevien, vakiintuneiden asiakkaiden kanssa sekä erityisesti uusasiakashankinta on osa Sisu Auton pitkän tähtäimen ohjelmaa, jonka tavoitteena on vakiinnuttaa osaamispalvelujen tuottaminen kiinteäksi osaksi konsernin toimintaa.

Sisu Auto on nyt saatettu vakiintuneeseen kotimarkkina-asemaan pohjautuvalle kasvu-uralle. Timo Korhonen keskittyy hallituksen puheenjohtajana yhtiön pitkän tähtäimen suunnitelman seuraavaan vaiheeseen, vientitoiminnan voimakkaaseen laajentamiseen.

tajaksi. Kanasen tehtävänä on vastata yhtiön operatiivisesta johdosta, kehittää toimintaa edelleen ja yhdessä konsernijohdon kanssa saattaa yhtiön strategiset, vientimarkkinoille tähtäävät laajentumispyrkimykset liikkeelle. - Usean vuoden yhteistyömme yrityksen johdossa on vakuuttanut minut Petrin kyvyistä ja periksi antamattomuudesta, joten uskon, että Sisu Autolla on hänen johdossaan hyvät mahdollisuudet menestyä myös tulevaisuudessa. Tulemme jatkossa toimimaan tiiviisti yhdessä pyrkiessämme nopealla aikataululla laajentamaan konsernin vientitoimintaa uusille markkinoille, päättää Korhonen. - On kunnia päästä johtamaan näin perinteikkään ja merkityksellisen yhtiön toimintaa ja kir-

joittamaan sen tulevaisuutta. Olen saanut olla osa Sisu Autoa, sen kehittymistä, sekä kasvua haasteineen lähes koko 2010-luvun. Tämän positiivisen kehityksen jatkuminen ja yhtiömme sekä koko kotimaisen ajoneuvoteollisuuden kehittyminen ovat suuria velvollisuuksia, joiden eteen teen kaiken voitavani, toteaa Petri Kananen. - Vientitoiminnan ja siitä syntyvän kasvun toteuttaminen tulee olemaan suuri haaste, mikä vaatii paljon myös yhteistyökumppaneiltamme, toimittajiltamme, henkilöstöltämme ja yhtiön johdolta sekä hallitukselta. Muutoksen toteutus siten, että edelleen pidämme kiinni ja kehitämme jo luomaamme markkinaa, tulee olemaan keskeisimpiä tehtäviämme, linjaa Kananen.

Vientitoimintaan panostus johtaa johdon uuteen tehtävänjakoon

Sisu Auto on nyt saatettu vakiintuneeseen kotimarkkina-asemaan pohjautuvalle kasvu-uralle. Timo Korhonen keskittyy hallituksen puheenjohtajana yhtiön pitkän tähtäimen suunnitelman seuraavaan vaiheeseen, vientitoiminnan voimakkaaseen laajentamiseen. Sisu Polar-liiketoiminnasta vuodesta 2017 saakka vastannut DI Petri Kananen, 32, on 16.4. 2019 lukien nimitetty Oy Sisu Auto Ab:n uudeksi toimitusjoh-

Sisu Polar on vahvasti kiinni kotimaassa erityisesti sora- ja tienhoitoautoissa sekä puuautomarkkinassa.

Petri Kananen, (32), kokenut kuormaauto-alan osaaja

Vuodesta 2011 lähtien Sisu Auton eri tehtävissä toiminut Petri Kananen aloitti yhtiön palveluksessa diplomityötekijänä. Tämän jälkeen hän on toiminut mm. suunnittelijana Sisutuotekehityksessä, Sisu Polar -tuotepäällikkönä, edelleen myyntipäällikkönä ja loppuvuodesta 2017 alkaen Sisu Polar-liiketoiminnan johtajana.

Koko Sisu Polar-historian aikaisen tuotteen kehityksen ja edistämisen sekä markkina-aseman vakiinnuttavan työn lisäksi Kananen on toiminut vahvasti Sisu Polar Super -sarjan erikoisajoneuvojen kehityksessä ja markkinoinnissa. Näin hänelle on syntynyt monipuolinen ja tarkka kuva tuotteittemme asemasta markkinoilla ja vahva näkemys yhtiön tulevaisuuden suunnasta.


22 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

mistä tunnistat pätevän korjaamon? Pätevän korjaamon tunnistat siitä, että se pitää kalustosi tien päällä, pois korjaamosta. Katso lähin Truck Partner -korjaamosi ja pyydä tarjous: www.truckpartner.fi

vain liikkuva auto tuottaa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 19

Nordells Forest Ab:n järeä John Deere 1270G -harvesteri istuu nätisti uuden Iveco Trakker 500 10x4 -koneenkuljetusauton päälle; myös akselipainot jakautuvat sopivasti.

Iveco saapui saaristoon I

veco Trakker on noussut viime vuosina suosituksi vaihtoeh- doksi metsäkoneiden kuljetusautoksi. Toukokuun lopulla 2019 uusi Ferrarin sukulainen ilmestyi myös Kemiön saarelle.

Metsäkoneiden koko on ollut tasaisessa kasvussa ja vanhoissa 4-akselisissa ritiläautoissa varsinkaan akselipainot eivät enää riitä niiden kuljettamiseen. Ongelmia on usein myös korkeuden kanssa kun nykykoneita ei saada sopivaan kuljetusasentoon alimittaisen auton päälle.

- Tämä oli tilanne meilläkin varsinkin järeämpien harvestereiden kanssa. Käytössämme oli toisen urakoitsijan kanssa yhteinen, aikanaan uutena hankittu vuosimallin 2009 4-akselinen Sisu ja tilalle tarvittiin 5-akselinen auto. Viime Metkossa katselimme uutta Iveco Trakkeria F-Koneen ritilävarustuksella ja asiat lähti etenemään vauhdilla Miika Niemi-Korven kanssa, jonka kanssa sitten teimme kaupat autosta. Uuden Trakkerin ostimme yhdessä perniöläisen MetsäVarvikko Oy:n kanssa, joka on osakkaana meidän tavoin Metsäviitoset Oy:ssä, mis-

sä mukana on kymmenkunta metsäkoneurakoitsijaa ja kolme puutavara-autoyritystä. Metsäviitoset toimii Stora Enson Tähtiyrittäjänä laa- jasti Turunmaan saaristokaistaleen ja läntisen Uudenmaan alueilla. Meillä ja Varvikolla on yhteensä viisi konetta mitkä ovat mitoiltaan samanlaisia, mikä helpotti ritilän suunnittelua. Koneita siirrellään aika paljon sillä leimikot ovat saaristossa yleensä pieniä. Kuljetusmatkat ovat tavallisesti muutamia kymmeniä kilometrejä, kertoo Nordells Forest Ab:n Leif Nordell joka tavoitettiin haastattelun aikana John Deere

F-Koneen Sievissä ritilävarustelema Iveco Trakker on yhä useamman metsäkoneyrityksen valitsema vaihtoehto 5-akseliseksi koneenkuljetusautoksi.

1210G -ajokoneen ohjaamosta.

Trakker vakuuuttanut jo nyt ominaisuuksillaan

Ivecoon päätymiseen vaikutti F-Koneen järkevästi suunniteltu ja laadukkaasti toteutettu ritilärakenne sekä Ivecon kilpailukykyinen hankintahinta. - Nyt kun ensimmäiset päivät on Trakkerilla ajettu niin se on jo vakuuttanut ajo-ominaisuuksillaan. Alusta ja voimalinja on tehty maastossa liikumiseen, mitä auttaa hyvä maavara korkealla puskurilla - täällä saaristossa liikutaan mäkisissä ja kivisissä ahtaissa paikoissa. VTA Tek-

niikka asensi ilmajousitettuun alustaan viidennen akselin ja kääntyviä akseleita on yhteensä kolme. Niinpä 5-akselisen ketteryys on jopa ylittänyt odotuksemme ja se menee samoista paikoista kuin vanha lyhyempi 4-akselinen. ZF:n 16-pykäläinen robottivaihteisto pelaa tarkasti ja tarvittaessa pykäliä voi vaihdella manuaalisesti. Ja kun siirrytään maantielle niin jämäkkärunkoinen Trakker ei huoju isonkaan koneen alla vaan se on lähes tunnoton painavalle kuormalle. Ohjaamo on asiallinen ja sopivasti työntekoon varusteltu, kommentoi Nordell.

F-Koneen varusteluun on valittu hydrauliset kuormankiristimet (4 kpl.) mitkä nopeuttavat oleellisesti koneiden siirtelyä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

20 KULJETUS Uusi Mercedes-Benz Actros

Puoliautomaattinen ajaminen mahdollista ensi kertaa sarjavalmisteisessa kuorma-autossa

Mercedes-Benz tuo uudessa Actrosissa ensi kertaa sarjatuotantoon uuden puoliautomaattisen Active Drive Assist -ajoavustimen, joka tukee kuljettajan ajamista sekä lisää mukavuutta ja turvallisuutta. Uudessa Actrosissa taustapeilit ja laajakuvapeilit on korvattu laajakuvaisella MirrorCam-kameraratkaisulla, joka on autossa vakiovaruste.

U

usi Mercedes-Benz Actros on kuormaauto, jonka innovatiiviset avustin- ja turvallisuusratkaisut nostavat raskaan liikenteen tehokkuuden täysin uudelle aikakaudelle. Uusi Actros on kuorma-auto, joka jo nyt pystyy siihen, mistä muut vasta puhuvat. Se täyttää kaukoliikenteen ja raskaan jakeluliikenteen jatkuvasti kasvavat vaatimukset paremmin kuin koskaan aikaisemmin; suuremmalla tehokkuudella, ainutlaatuisella mukavuudella ja esikuvallisella luotettavuudella.

Active Drive Assist: kiihdytys, jarrutus ja ajaminen automaattisesti

Mercedes-Benz tuo uudessa Actrosissa ensi kertaa sarjatuotantoon uuden puoliautomaattisen Active Drive Assist -ajoavustimen, joka tukee kuljettajan ajamista sekä lisää mukavuutta ja turvallisuutta. Kamera- ja tutkaperusteinen järjestelmä osaa jarruttaa ja kiihdyttää sekä säilyttää etäisyyden edellä ajavaan ajoneuvoon olosuhteiden salliessa. Active Drive Assist myös ohjaa autoa, pitää sen omalla ajokaistalla näkyvien kaistaviivojen välissä ja puuttuu kaistalta pois ajautumiseen vastaohjausliikkeellä. Avustin puuttuu tarkoittamattomaan kaistaviivan ylitykseen jopa tilanteissa, joissa kuljettaja on kytkenyt järjestelmän pois toiminnasta.

Actrosin ohjaamoratkaisu on rakennettu ottamalla kuljettaja keskipisteeksi. Multimedia Cockpit -ohjaamo tarjoaakin kuljettajalle ennennäkemätöntä käyttömukavuutta ja -helppoutta.

Järjestelmän ollessa aktiivinen mittaristonäytössä palaa sininen ohjauspyörä-ikoni, jota ympäröivät siniset kaistaviivamerkinnät. Active Drive Assist toimii Actrosissa kaikilla nopeusalueilla, ei vain tietyissä nopeuksissa, ja on tässä suhteessa ensimmäinen vastaava järjestelmä sarjatuotantomallisessa kuorma-autossa. Lopullinen vastuu auton turvallisesta ohjaamisesta on kuitenkin edelleen kuljettajalla. - Uuden Actrosin kehitys kulminoituu vahvasti juuri turvallisuusjärjestelmien parantamisessa. Active Drive Assist muuttaa osittain automaattisen ajamisen

vakiovarusteeksi - ensimmäistä kertaa maailmassa. Järjestelmä ei vain mahdollista Actrosin kiihdyttämistä ja jarruttamista automaattisesti tietyissä tilanteissa, vaan se myös ohjaa autoa tien mukaisesti ja estää sitä ajautumasta ulos pientareelle. Matka-ajosta tulee näin sekä turvallisempaa että mukavampaa, Mercedes-Benz Trucksin kehitysjohtaja, Prof. Uwe Baake huomauttaa.

MirrorCam: taustapeilien sijaan kamerat ja 15tuumaiset pilarinäytöt Uudessa Actrosissa taustapei-

lit ja laajakuvapeilit on korvattu laajakuvaisella MirrorCam-kameraratkaisulla, joka on autossa vakiovaruste. MirrorCam parantaa huomattavasti auton aerodynamiikkaa ja tekee auton käsittelystä kuten käännöksistä ja kaistanvaihdoista aikaisempaa turvallisempaa. Järjestelmä koostuu kahdesta auton ulkopuolelle asennetusta kamerasta ja kahdesta 15-tuumaisesta näytöstä, jotka on sijoitettu A-pilareihin auton matkustamossa. Näyttöjen resoluutio on 720 x 1920 pikseliä. Näyttöjen kirkkautta voidaan säätää käsin, ja myös kuvakulmaa voi muuttaa perinteisen ulkopeilien säätöme-

kanismin tapaan. Kamerajärjestelmässä on lisäksi lämmitys. MirrorCamin ansiosta kuljettajalla on laaja ja kattava kokonaisnäkymä auton ympärille. Näkymä ulottuu myös A-pilarien taakse, jonne perinteisesti muodostuu vaarallinen katvealue. Ratkaisu eliminoi myös kokonaan peilien väärien säätöjen mahdollisuuden: kun auto käynnistetään, kamerat asettuvat automaattisesti optimaaliseen asentoon. Näkymä kattaa auton koko kyljen pituuden, ja peruutuksissa kuljettaja näkee tarkasti perävaunun liikkeet ja etäisyyden peruutuskohteeseen. Järjestelmä lisää turvallisuutta myös taukojen ja yöpymisten aikana: kuljettaja voi milloin tahansa aktivoida MirrorCamin kahdeksi minuutiksi tarkistaakseen näytöistä, liikkuuko joku ajoneuvon ympärillä.

Active Brake Assist 5: Uuden sukupolven hätäjarruavustin reagoi jalankulkijoihin

Active Brake Assist 5 (ABA 5) tukee kuljettajaa mahdollisen peräänajon välttämiseksi. Järjestelmä toimii myös tilanteissa, joissa ihminen ylittää kadun auton edessä, kävelee autoa kohti tai liikkuu auton käyttämällä kaistalla. Ääritilanteissa järjestelmä jarruttaa autoa ensin osittaisteholla ja lopulta maksimiteholla täyteen pysähtymiseen saakka. Toiminta perustuu samaan tutka- ja kamerajärjestel-


METSÄALAN AMMATTILEHTI mään kuin Active Drive Assist -avustin. ABA 5 seuraa tilaa ajoneuvon edessä entistä tarkemmin ja kykenee reagoimaan autoa lähestyviin jalankulkijoihin nopeasti ja tehokkaasti. Nimensä mukaisesti ABA 5 avustaa kuljettajaa ajoneuvon turvallisessa käsittelyssä, mutta ei tue automaattisen ajamisen toimintoja. Lopullinen vastuu turvallisesta ajamisesta on näin kuljettajalla. Järjestelmä voi kuitenkin lieventää peräänajojen ja kolarien seurauksia ja parhaassa tapauksessa estää ne kokonaan.

Sideguard Assist: Varoitus kuljettajalle katveeseen jäävistä kohteista

Sideguard Assist -sivuvalvonta-avustin on ollut saatavissa vuodesta 2016 lähtien. Se minimoi riskin apukuljettajan puolella sattuviin vaarallisiin onnettomuuksiin tilanteissa, joissa ajoneuvo kääntyy oikealle. Daimler Trucks on ainoa valmistaja, joka on integroinut järjestelmän ajoneuvoihinsa niiden suunnittelun alusta lähtien. Järjestelmän ytimen muodostaa kaksi lyhyen kantaman tutka-anturia, jotka on sijoitettu auton runkoon taka-akselin eteen. Anturit valvovat autoa ja perävaunua koko niiden pituudelta aina 18,75 metriin saakka. Valvottu alue ulottuu lisäksi kaksi metriä auton eteen ja metrin sen taakse. Sideguard Assist toimii monivaiheisesti. Jos auton oikean sivun valvotulla alueella havaitaan paikallaan oleva tai liikkuva kohde, kuljettajaa varoitetaan ensin visuaalisesti keltaisella varoituskolmiolla apukuljettajan puoleisessa MirrorCam-näytössä. Jos törmäysriski on olemassa, kuljettajaa varoitetaan välkkyvällä ja sitten pysyvästi palavalla punaisella varoituskolmiolla ja äänimerkillä. Sivuvalvontaavustin ei kuitenkaan jarruta autoa, vaan vastuu siitä säilyy kuljettajalla. Avustimen toimintaa on kehitetty siten, että se tukee kuljettajaa myös käännyttäessä vasemmalle tietyissä olosuhteissa. Jos yhdistelmän peräylitys ulottuu yli 1,5 metriä taka-akselin taakse, perävaunun kulma voi osua käännöksissä jalankulkijaan, pyöräilijään tai toiseen ajoneuvoon. Sivuvalvonta-avustin varoittaa tällaisen ”pyyhkäisyn” mahdollisuudesta hyvissä ajoin. - Yksi asia säilyy yli muiden: turvallisuus maanteillä ja kaupunkiajossa. Active Drive Assist pitää auton sekä oikealla etäisyydellä edellä ajavasta että omalla kaistallaan. Ja kiitos MirrorCamin mahdollistaman loistavan näkyvyyden, Sideguard Assist -avustimen tuoman lisäarvon sekä ABA 5 -jarruavustimen toiminnan, voimme tukea kuljettajan työtä kaikissa kriittisissä olosuhteissa, Mercedes-Benz Trucksin markkinointijohtaja Michael Dietz sanoo.

KULJETUS 21

Actrosin muihin uusiin turvallisuusominaisuuksiin kuuluvat muun muassa sähköinen pysäköintijarru hold-toiminnolla sekä integroitu mäkilähtöavustin, reaaliaikainen ja esimerkiksi nopeusrajoitukset tunnistava liikennemerkkiavustin sekä Stability Control -perävaunuavustin, joka lisää pitkän yhdistelmän vakautta ajettaessa. Älykäs ILS -valojärjestelmä (lisävaruste) sisältää led-huomiovalot, automaattisesti vaihtuvat lyhyet ja pitkät ajovalot sekä automaattisen kääntymisvalotoiminnon.

Predictive Powertrain Control: Jopa 5 prosenttia vähentynyt kulutus

Älykäs ja ennakoiva PPC-vakionopeusavustin (Predictive Powertrain Control) toimii entistä tehokkaammin. Avustinta voi käyttää nyt myös maaseututeillä parantuneen karttamateriaalin ansiosta. Digitaaliset kartat tunnistavat esimerkiksi maaston ja reittien topografian, risteysten ja liikenneympyröiden geometriat sekä liikennemerkit. Uusi Actros kuluttaa moottoritieajoissa jopa 3 ja maantieajossa jopa 5 prosenttia aikaisempaa vähemmän polttoainetta. Samaa tavoitetta tukee parantunut aerodynamiikka, jonka taustalta löytyvät taustapeilit korvaava MirrorCam-kameraratkaisu sekä uudet sivutuuliohjaimet. Lisäksi taka-akselin välityssuhdetta on pienennetty polttoaineen säästämiseksi aikaisemmasta 2.533:sta nykyiseen 2.412 :een. Uusi välityssuhde on saatavissa kaikkiin 6-sylinterisellä OM 471 -rivimoottorilla ja 315/ 70 R 22.5 -rengaskoolla varustettuihin Actros-malleihin.

Multimedia Cockpit -ohjaamo: Lähtökohtana kuljettajan työn helpottaminen

Actrosin ohjaamoratkaisu on rakennettu ottamalla kuljettaja keskipisteeksi - niin sanotun sisältä ulos -periaatteen mukaisesti. Suunnitteluprosessin lähtökohtana toimi kuljettajan käyttökokemus, jota helpottamaan ohjaamosta löytyvät esimerkiksi kosketusnäppäimet, laajakuvanäytöt ja perustoimintojen mekaaniset kytkimet. Huomiota on kiinnitetty myös pintamateriaalien ja somisteosien laatuun, kestävyyteen ja materiaaleihin kuljettajan käyttökokemuksen täydentämiseksi. Päivitetty Multimedia Cockpit -ohjaamo tarjoaa kuljettajalle ennennäkemätöntä käyttömukavuutta ja -helppoutta. Vakiovarusteena on kaksi interaktiivista näyttöä, joista suurempi 12-tuumainen sijaitsee ohjauspyörän takana ja korvaa perinteisen mittariston. Näytöllä visualisoidaan esimerkiksi avustinjärjestelmien ja liikennemerkkitunnistimen toiminnot. Valittavana ovat Classic- ja Advanced-näyt-

Multimedia Cockpit -ohjaamon lähtökohtana on kuljettajan työn helpottaminen.

MirrorCam parantaa huomattavasti auton aerodynamiikkaa ja tekee auton käsittelystä kuten käännöksistä ja kaistanvaihdoista aikaisempaa turvallisempaa.

tötyylit. Kosketusnäyttö keskellä kojelautaa on tarkoitettu navigaattorille sekä auton käyttöä helpottaville sovelluksille ja applikaatioille, joita voidaan ladata Mercedes-Benz Truck App -sovelluskaupasta, joka on avoin järjestelmä ulkopuolisillekin sovelluskehittäjille. Auton tärkeimmille toiminnoille kuten valoille, lämmitykselle, ilmastoinnille ja puhelimelle löytyvät omat pikakytkimet. Myös näyttöjen toimintoja voidaan helposti käyttää monitoimiohjauspyörän kosketusnäppäimillä. Yhdistettävyys ja toiminnallisuus ovat huippuluokkaa: älypuhelimet voidaan integroida Actrosiin Apple CarPlayn tai Android Auton avulla. Multimedia Cockpitiin voidaan tallentaa kuuden kuljettajan valmiit henkilökohtaiset profiilit. Truck Data Centre yhdistää kuorma-auton pysyvästi tarvittaviin pilvipalveluihin ja tarjoaa perustan ajoneuvon, kuljettajan ja kuljetusten järjestelijän keskinäiselle kommunikaatiolle. Reaaliaikaiset Fleetboard- ja Mercedes-Benz Uptime -palvelut tuovat lisäarvoa kuljetusliikkeille ja kytkevät auton pysyväksi osaksi ”asioiden internetiä”. Kuljettajan operointia auton kanssa helpottaa uusi vakiovarusteena tarjottava kaukosää-

din-avain, jonka toimintaetäisyys on jopa 50 metriä. Ohjaamosta löytyvät niin ikään älypuhelimen langaton latausmahdol-

lisuus sekä uusi valaistusjärjestelmä, jonka huipulla on valinnaisvarusteena saatava led-tunnelmavalaistus.

Daimler myi tammimaaliskuussa 115 920 uutta kuorma-autoa

D

aimler Trucks jatkoi vankassa tuloskunnossa tammi-maaliskuun aikana, sillä uusia kuorma-autoja myytiin 2 % viime vuoden vastaavaa aikaa enemmän, yhteensä 115 920 kappaletta.

Erityisesti tulos parani NAFTA-maissa, joissa autoja myytiin yhteensä 47 800 eli 7000 enemmän kuin Q1-vuosineljänneksellä 2018. Brasiliassa myynti kasvoi 51 prosenttia 6100 autoon, ja Mercedes-Benz saavutti markkinajohtajuuden keskiraskaissa ja raskaissa kuorma-autoissa 30,5 prosentin osuudella. EU30-alueella (Euroopan unioni, Sveitsi ja Norja) myynti kasvoi 10 prosenttia 19 000 autoon (Q1/2018: 17 300 kpl). Saksassa autoista myytiin 6600 eli 500 enemmän kuin alkuvuonna 2018. Daimler Trucksin liikevaihto nousi 11 % lähes 9,5 miljardiin euroon (Q1/2018: 8,6

mrd.). Vertailukelpoinen liikevoitto laski hieman ja oli nyt 582 milj. euroa (Q1/2018: 647 me.). Daimler Buses (MercedesBenz ja Setra) toimitti 5526 uutta linja-autoa ja -koria (-4 %). Kehitys johtui pääosin toimitusten viivästymisistä, jotka aiheutuivat kansallisten turisti- ja kaupunkibussien sertifiointiprosessien muutoksista. EU30-alueella myytiin 900 linja-autoa (-33 %), mutta Brasiliassa myynti nousi 20 prosenttia 2200 autoon. Ryhmän liikevaihto oli 785 miljoonaa euroa (-8 %) ja vertailukelpoinen liiketappio 21 miljoonaa euroa. Daimler Trucks odottaa loppuvuoden aikana lievää myynnin kasvattamista vuoteen 2018 verrattuna. Erityisiä kasvualueita ovat NAFTA-maat, EU30alue sekä erityisesti Brasilia ja Intia. Daimler Buses ennakoi myynnin kasvavan lievästi EU 30-maissa ja vahvimmin Intiassa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

22 KULJETUS

västi esillä ja saatinpa näyttelyssä muutama kuuma uutinen asian tiimoilta.

Pihistelyä ja palveluratkaisuja

Kuljetus-Logistiikka 2019 keräsi alan ammattilaiset suurella joukolla Helsingin Messukeskukseen.

Kuljetus-Logistiikka 2019

K

uljetus-Logistiikka 2019 -messuilla Helsingissä esiteltiin neljän vuoden tauon jälkeen kattavasti raskasta kalustoa ja hyötyajoneuvoja sekä päällerakenteita. Logistiikkaa ja kuljetusalan palveluja kattavasti esittelevä tapahtuma tavoitti hyvin alan ammattilaiset ja kävijöitä oli kolmen päivän aikana lähes 15 500. Näytteilleasettajien osastoja löytyi yhteensä 216.

Kuljetus-Logistiikka-messut on ainoa tapahtuma, joka esittelee sekä kuljetusalan, että logistiikka-alan uutuudet Suomessa samassa tapahtumassa näin laajasti. Merkittäviä ajoneuvojen

maailman ensi-iltoja näyttelyssä ei tällä kertaa nähty, mutta sitäkin useampi Suomen lanseeraus. Sähkö tekee tuloaan nyt myös hyötyautopuolelle. Näyttelyssä esiteltiin ensimmäistä kertaa Suomessa MAN eTGE täyssähköpakettiauto ja viisi-paikkainen Renault Kangoo, joka on tarjolla vain Z.E. -täyssähkömallina. Iveco toi näyttelyyn uudistuneen ja kehittyneen Daily pakettiauton sekä uudelleen myyntiin tuotavan maastokelpoisen Daily 4x4 mallin alustaversiona. Uutta on se että Daily 4x4:ää saa jatkossa myös umpipakettiautona. Pakettiautojen laajassa tarjonnassa oli positiivista huomata erilaisten huoltoautokonseptien kattava tarjonta. Valmiita ja yhteistyössä mm. Hyötyajoneuvo-

keskuksen kanssa rakennettuja huoltoautoja löytyi miltei kaikilta automerkeiltä. Raskaiden hyötyajoneuvojen tarjonta ei tuottanut pettymystä. Lähes kaikki Suomessa kaupaksi käyvät vaihtoehdot olivat. Tärkeimmistä malleista, kuten myös perävaunuista oli nähtävillä ajovalmiit mallit päällerakentajien osastoilla. Maakaasun voimin kulkevia raskaita hyötyajoneuvoja oli nähtävillä useilla osastoilla; myös asiakkaiden autoina. Sähköpuolen kuorma-autouutuudet eivät ennakkotiedoista poiketen ehtineet Helsinkiin. Sähkö on kuitenkin tulossa vahvasti mukaan raskaan puolen ratkaisuihin, mikä näkyi muun muassa BPW Kraatz osastolla kylmäko-

netarjonnassa sekä Hiabilla kappaletavaranostureissa.

Uudet mitat puhuttivat

Puutavara- ja hakekuljetuskalusto on kiinteä osa suomalaista kuljetusosaamista, mikä näkyi runsaslukuisena ajoneuvo- ja perävaunutarjontana. Näyttelykansaa puhuttivat alkuvuodesta voimaan astuneet mittasäädökset, joka mahdollistaa entistä pidempien ajoneuvoyhdistelmien käytön. Raakapuun tai maaainesten kuljetuksiin uusilla mitoilla on vain vähäiset vaikutukset, mutta hakepuolella sitäkin merkittävämmät. Kappale- ja hakeperävaunuvalmistajien osastoilla olikin nyt tavallista enemmän asiakkaita. Myös puutavaranosturit olivat näyttä-

Kuorma-autopuolella hyvä polttoainetalous ja korkea tuottavuus ovat jatkuvasti tapetilla. Enää ei kilpailussa pärjätä pelkkää moottoritekniikkaa tai aerodynamiikkaa hienosäätämällä. Nyt puhutaan kokonaisratkaisuista, missä auton lisäksi ratkaisuksi tarjotaan räätälöityä kuljettajakoulutusta, reaaliaikaista ajotapaseurantaa ja vähäkitkaisia renkaita sekä suoritealakohtaisesti optimoitua kuljetusten hallintaa ja toiminnanohjausta. Useat näyttelyssä tavatut kuljetusyrittäjät vakuuttivat tyytyväisyyttään uusin palveluihin.

Ammattilaistapahtuma

Messukeskus järjesti Kuljetus-Logistiikka 2019 -messut yhteistyössä Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n, Autotuojat ja -teollisuus ry:n ja Teknologiateollisuuden Perävaunut ja päällirakenteet toimialaryhmän kanssa. Tapahtuma järjestettiin nyt 11. kertaa Messukeskuksessa. Edellisen kerran tapahtuma järjestettiin vuonna 2015, jolloin kävijöitä oli 12 200. Raskas kalusto ja hyötyajoneuvot pääsivät hyvin esille Messukeskuksen halleissa, joissa pinta-alaa oli käytössä viime kertaista enemmän. Esittelyssä oli nyt lähes 300 ajoneuvoa. Messujen toiminnallista puolta edustivat Trukkimestari 2019 -kisa ja kansainvälisen Scania Driver Competitions -kilpailun Suomen loppukilpailu.

Vehon Jouni Kummala kertoi uudesta Mercedes-Benz Actroksesta.

Sampsa Rouhiainen esitteli DAF kuorma-autojen uudistukset.

MAN esitteli tehokkaat ratkaisut kaikkiin kuljetustarpeisiin.

Volvon Magnus Björklund ja Reino Manninen tyytyväisenä messuilla.

Renault Trucksin Racing-malli oli vastassa messujen pääovella.

Scanian osastolla yhteenä pääteemana oli 50-vuotias V8.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 23

Messuilla oli jakelussa Metsäalan Ammattilehti ja Kivirock-lehti.

Suomalainen Sisu esitteli järeiden kuljetusten Polar -mallit.

Komen osastolta löytyi myös Siimet -erikoiskuljetuslavetit.

Pakettiautopuolen suurin uutuus oli uusi Iveco Daily.

Hiab tarjoaa edistykselliset ratkaisut kaikkeen nostamiseen.

Ristimaan komia - esillä tietenkin myös Power Truck Showssa.

Esillä oli runsaasti myös näyttäviä puutavara-autoja.

Jykiltä löytyy perävaunut kaikkiin kuljetuksiin.

BPW Kraatzin osasto tarjosi lähes kaiken ajoneuvoteollisuudelle.

Ammattilehti on mukana Jonne Ollikaisen vauhdissa rallicrossissa.


24 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Vuonna 1983 alkanut Timo Teipin legenda jatkuu uuden omistajan Mikko Anttosen (toinen oik.) ohjaamana mutta yrityksen perustaja Timo Peri (vas.) ja vaimonsa Terhi Kunelius jatkavat edelleen aiemmissa tehtävissään apukuljettajan paikalla. Rautaista tiimiä täydentää Mikko Rickman vankalla ammattitaidollaan.

Legenda jatkuu... A

kuessa. - Meidän asiakaskunta arvostaa laatua - ei kertakäyttö kulttuuria. Timo Teippi tunnetaan leikkaustekniikan osaamisestaan, missä värikäs graafinen ilme luodaan leikkaamaalla ja teippaamalla eri väriset komponentit limittäin halutuksi kokonaisuudeksi. Toki meiltä löytyy edistykselliset suurkuvatulostimet, joilla voidaan täydentää haluttua ilmettä, sanoo Peri.

utoteippauksessa on Suomessa yksi legenda: Timo Teippi. Toiminta alkoi Timo Perin vahvasta visiosta vuonna 1983, mikä on kantanut ja kehittynyt jo kohta neljän vuosikymmenen ajan.

Alusta saakka on Timo Teipin olemassaolon perusta ollut se että asiakkaat näkyisi ja erottuisi; oikealla tavalla. Nyt Timo Teipin tarina jatkuu uudelle tielle kun kuljettajan paikan on ottanut uusi omistaja Mikko Anttonen - Timo Perin ja Terhi Kuneliuksen jatkaessa aiemmissa tehtävissään apukuljettajan paikalla. - Lähdimme tammikuussa 2018 hakemaan perheyrityksellemme jatkajaa, hyvissä ajoin ilman aikataulupainetta. Tahdoimme varmistaa tunnetun ja merkityksellisen brändin tulevaisuuden riittävällä siirtymäajalla. Laitoimme lehti-ilmoituksia alueen lehtiin ja potentiaalisia vastauksia tuli yllättäen useampikin, mikä osaltaan kertoo siitä että olemme onnistuneet oman yritysilmeen luomisessa, sanoo Timo Peri.

Jatkumo löytyy

Kouvolassa Mikko Anttonen näki Timo Teipin ilmoituksen jatkajan etsinnästä sattumalta. - Kyllä kohtalolla oli sormensa pelissä sillä näin mainoksen kun hoitoalalla yrittäjänä toimiva vaimoni Kirsi oli jättänyt lukemansa sanomalehden auki pöydälle. Timo Teipin tuttu logo pisti silmään ja kun luin tekstin,

Yritysilme ratkaisee

Timo Teipin Navetessa syntyy kuljetusalan laadukkaimmat yritysilmeet. Kuvassa haminalaisen O. Pakkasen tyylikkäästi teipattu uusi Volvo FH 750 puutavara-auto.

päätimme hetken pohdinnan jälkeen ottaa yhteyttä, kertoo Anttonen. Timolle ja Terhille jatkajan valinta oli selvä heti kun Mikko ja Kirsi saapuivat Navetalle: - Meillä synkkasi heti ja henki oli hyvä. Olemme todella onnellisia että Timo Teipin tarinalle löytyi juuri oikeat jatkajat. Mikko Anttosella on vankka markkinointi- ja mainosalan tausta. - Työelämän kokemusta on paljon mm. graafisesta suunnittelusta sekä myös suurkuvatulostamisesta ja teippaamisesta. Ja markkinointialaan olen kas-

vanut perheessämme lapsesta saakka, kertoo elokuussa 1984 syntynyt Anttonen kun hieman vanhempi Timo Teippi on perustettu joulukuussa 1983: - Timo Teipillä olen ollut nyt ”työharjoitteilijana” tammikuun alusta 2019. On hienoa saada oppia alan mestarilta ja olen mielestäni pystynyt tuomaan jo itsekin uusia ajatuksia toimintaan, toteaa Anttonen. Mikon, Timo ja Terhin lisäksi Timo Teipin palveluksessa on Mikko Rickman, jolla on jo kahdeksan vuoden kokemus yrityksen tekemisestä. - Meillä on rautainen tiimi

jolla on visiota ja kykyä luoda asiakkaille visuaalinen ilme, mikä kestää aikaa ja kykenee muuntumaan tarpeen mukaan. Teippaustyöllä on aina oltava kaupallinen peruste ja sen tulee miellyttää asiakasta niin että hän on siitä ylpeä, toteaa Timo Peri.

Laadusta ei tingitä

Timo Teipin osaava suunnittelu sekä laadukkaat työmenetelmät ja materiaalit mahdollistavat autoteippausten säilymisen tyylikkäinä jopa yli 10-vuoden ajan, vaikka kalustolla ajetaan sohjossa ja tiesuolassa, helteisen auringon paisteessa ja pakkasen pauk-

Viime vuodet ovat olleet hyviä aikoja Timo Teipin autoteippauksille. - Kuljetusyritykset joutuvat miettimään yritysilmettään ja kehittämään näkyvyyttään, mikä edesauttaa mm. asiakashankinnassa sekä olemassa olevien suhteiden ylläpidossa samoin kuin työvoiman saamisessa. Ja näinä sosiaalisen median aikoina pitää muistaa myös että vahva yritysilme suojelee myös jostain syystä some-myrskyn silmään jouduttaessa, toteaa Peri.

... ihan omat kuviot

Mikko Anttonen näkee Timo Teipin tulevaisuuden positiivisena. - Toiminnan kivijalkana on ja pysyy autoteippaukset, mutta toki meitä saa uutta visuaalista ilmettä vaikkapa konekalustoon sekä muuhun yritystoimintaan. Haluamme kehittyä ja elää ajassa - säilyttää perinteitä sekä luoda uusia näkemyksiä. Timo Teipin slogan ”... ihan omat kuviot” pätee jatkossakin, lupaa Anttonen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 25

Kaksi LNG-Volvo koukkuautoa Kuljetus ja maansiirto Viita Oy:lle

M

-Asiakkailta tulee yhteydenottoja kaasumoottorilla varustetuista kuorma-autoista useita viikoittain. Eniten autoilijoita mietityttää polttoaineen saatavuus - tekniikkaan itsessään jo luotetaan. Sama tilanne oli 90luvulla henkilöautopuolella, kun lyijytön bensiini tuli markkinoille, pitkän linjan Volvo-myyjä kertoo. Gasumin liikenteen myyntipäällikkö Ville Sipponen sanoo, että tällä hetkellä raskaan kaluston kaasutankkausasemat löytyvät Vantaan lisäksi Helsingin Vuosaaresta, Turun satamasta sekä Jyväskylän Kanavuoresta. Lisäksi tämän vuoden aikana on asemia tulossa Lahteen, Seinäjoelle, Kuopioon ja Ouluun. Kuorma-autonkuljettajia puolestaan mietityttää yleisesti kaasuauton tankkaus, joka onkin ainoa poikkeus arjessa dieselmoottorilla varustettuun autoon verrattuna. Kuljetus ja maansiirto Viita Oy:n autojen luovutuksen yhteydessä Volvo Trucksin tuotepäällikkö Mikko Aules piti Viitan kuljettajille myös tankkauskoulutuksen. Tankkaus itsessään ei kestä juuri sen pidempään kuin dieselöljyn tankkaaminenkaan.

aakaasua polttoaineena käyttävät kuorma-autot yleistyvät eri suoritealoilla. Tuoreimpina tulokkaina vaihtoehtoista polttoainetta käyttävien autojen joukkoon liittyivät Kuljetus ja maansiirto Viita Oy:lle luovutetut kaksi Volvo FH460 LNG -koukkuautoa.

Kuljetus ja maansiirto Viita Oy vastaanotti kaksi uutta Volvo FH460 LNG -kuorma-autoa helmikuun lopulla. Autojen käyttöönotto tapahtui Gasumin kaasutankkausasemalla Vantaalla, missä kuljettajat saivat samalla opastuksen autojen tankkaamiseksi. Viidalle luovutettu autokaksikko oli ensimmäinen useamman samanlaisen kaasumoottorilla varustetun Volvo kuorma-auton kertaluovutus asiakkaalle. Luovutetut autot ovat 13-litraisella moottorilla ja Globetrotter -ohjaamolla varustettuja tasakuorma-autoja, joissa on nouseva, vedon katkaisulla varustettu teli. Tuotepäällikkö Mikko Aules Volvo Finland Ab:ltä kertoo, että moottorin suoritusarvot ovat samat kuin dieselversiossa, ja

Kuljetus ja maansiirto Viita Oy on ottanut ajoon kaksi uutta Volvo FH460 LNG -kuorma-autoa varustettuna koukkulaitteilla, joiden perään kytketään kahden vaihtokontin vaihtolavaperävaunut.

moottorilla päästään 69 tonnin yhdistelmämassaan. Päällirakenteina Volvoissa on Multilift Ultima 21 -koukkulaitteet.

Pitkän tähtäimen vähäpäästöinen investointi

Toimitusjohtaja Jari Viita toteaa, että luovutuksen jälkeen uusien maakaasu-Volvojen perään kytketään kahden vaihtokontin vaihtolavaperävaunut. Yhdistelmillä tullaan kuljettamaan kierrätysmateriaaleja Ete-

lä- ja Keski-Suomen alueilla. - Kuljetusalalla pitää hyödyntää uusia innovaatioita ja uusiutua niiden avulla. Siten voimme erottua kilpailijoista. Kaasuauton hankintahinta on dieselautoa korkeampi, mutta pitkällä aikavälillä hieman edullisempi polttoaineen hinta maksaa sijoitusta takaisin. Saimme myös toimeksiantajaltamme bonuksen, hankkiessamme vähäpäästöisempää kalustoa, Jari Viita perustelee hankintaa.

Kaasutankkausasemien määrä kasvussa

Uudet LNG-Volvot Kuljetus ja maansiirto Viita Oy:lle luovutti Raskaspari Kotkan myyntipäällikkö Ahti Pakkanen. Pakkanen on myynyt Volvo-kuorma-autoja parikymmentä vuotta, ja sitä ennen saman merkin henkilöautoja. Hän kertoo kiinnostuksen kaasumoottorillisia kuorma-autoja kohtaan kasvaneen viime talven aikana merkittävästi asiakkaiden keskuudessa:

TERVETULOA OSASTOLLE U369-370

OULU

PIETARSAARI VAASA SEINÄJOKI

www.protruck.fi

Varusteet, tarvikkeet ja varaosat teiden ammattilaisille

JOENSUU NAARAJÄRVI

TAMPERE HUITTINEN

PENNALA ASKOLA

tilaa verkosta ja nouda ilman toimituskuluja omalta protruck-jälleenmyyjältäsi!


26 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Renault Trucks parantaa tienkäyttäjien turvallisuutta

R

enault Trucks pyrkii jatkuvasti parantamaan kaupunkilais- ten, kuljettajien ja kuormien turvallisuutta. Nyt C- ja Ksarjoihin lanseerataan saataville uusia ominaisuuksia, jotka edistävät maansiirtoautojen soveltumista kaupunki- ja työmaaympäristöihin. Kuorma-autojen soveltuminen koko ajan vilkastuvaan liikenteeseen edellyttää turvallisuusnäkökohtien entistäkin parempaa huomioimista. Renault Trucks on jo pitkään varustanut ajoneuvonsa monipuolisilla turvallisuusjärjestelmillä, ja tuo nyt markkinoille viisi muiden tienkäyttäjien turvallisuutta parantavaa varustetta. Nämä kilpailukykyiset ja käytännölliset ratkaisut parantavat etenkin kevyen liikenteen turvallisuutta kaupunkiympäristössä.

Viisi uutta turvallisuusvarustetta

- Seisontajarrun päällekytkentä (karkaamisenestotila) vähentää odottamattoman liikkeellelähdön riskiä, kun kuljettaja on poissa ohjaamosta. Jarrujärjestelmä kytketään automaattisesti päälle, kun auton ovi avataan, jolloin kuorma-auto ei lähde

liikkeelle omia aikojaan. - Matkustajan puolen erikoisovi, jossa on alaikkuna, mikä parantaa kuljettajan suoraa näkyvyyttä, sillä kuljettaja näkee mahdolliset muut tienkäyttäjät. - Ajoneuvon ulkopuolelle sijoitetut kamerat parantavat kuljettajan epäsuoraa näkökenttää. Kuvaa tiestä välitetään Roadpad+ -näytölle. - Ajoneuvon ulkopuolelle (kuljettajaan nähden vastakkaiselle puolelle) sijoitettavat tunnistimet parantavat kuljettajan valmiuksia havaita katveessa olevia tienkäyttäjiä. Kuljettaja saa varoituksen ohjaamossa sekä äänimerkillä että merkkivalolla. - Ulkopuolelle sijoitettavat varoituskaiuttimet varoittavat kevyttä liikennettä, kun ajoneuvo valmistautuu kääntymään kuljettajan puoleen nähden vastakkaiseen suuntaan, kun ajoneuvo peruuttaa ja kun kuljettaja käyttää ajoneuvon päällirakennetta. - Kaiutinta täydentää kaksi merkinantolaitetta, jotka on tarkoitettu kuulovammaisille tai kuulokkeita käyttäville tienkäyttäjille.

Täydentävät nykyisiä turvallisuusominaisuuksia

Nämä turvallisuusratkaisut täydentävät Renault Trucksin

Renault Trucks on jo pitkään varustanut ajoneuvonsa monipuolisilla turvallisuusjärjestelmillä, ja tuo nyt markkinoille viisi muiden tienkäyttäjien turvallisuutta parantavaa varustetta.

kuorma-automalliston nykyisiä turvallisuusominaisuuksia. Näitä ovat esimerkiksi automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä (AEBS), etutörmäysvaroitin (FCW), kaistavahti (LDWS), tutkaohjattu ACC-vakionopeu-

densäädin, ajonvakautusjärjestelmä (ESC) ja sähkötoiminen seisontajarru (EPB), joka kytketään automaattisesti päälle moottorin sammuessa. Työmaa-ajon turvallisuuden parantamiseksi maansiirtoauto-

malliston kuorma-autoissa on maastoajotila ja maastovakionopeudensäädin vakiovarusteena.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 27


28 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uusi Scania R 650XT puutavara-auto sisältyy Scania Suomen esittelyautokalustoon. Koeajon voit sopia lähimmän Scania jälleenmyyjän kanssa.

Scania R 650 XT 8x4*4 puutavara-auto

Hand made in Jyväskylä

S

cania kuorma-auton rakenne on jo vuonna 1980 esitellystä 2-sarjasta lähtien perustunut modulaariseen järjestelmään.

Tänään, lähes 40 vuotta myöhemmin ruotsalaisen tekniikan lisensiaatin Sverker Sjöströmin 1960 luvun taitteessa Scanian avuin alullepanemaa modulaariteknologiaa hyödynnetään myös Jyväskylässä, Scania Suomen päällerakenneyksikössä, missä valmistuvat kotimaisin komponentein ja menetelmin korkeaan tuottavuuteen yltävät varusteluratkaisut Scanian edistyksellisiin puutavara- ja sora-autoihin.

Tehdasvalmista korkealla volyymilla

Scanian valmistama päällerakenne takaa varmuuden rakenteiden yhteensopivuudesta ja ainevahvuuksien riittävyydestä valittuun työtehtävään. Lisäksi asennuksista tallennetaan tarkka dokumentointi ja mikä tärkeintä rakenteet sisältyvät valmistajan takuun piiriin. - Kotimaisuus antaa meille

Jyväskylässä Scanian toimesta valmistettu ja asennettu apurunko on tehty kahdesta osasta mikä mahdollistaa pelkän takaosan vaihdon kustannustehokkaasti, esimerkiksi nosturin tyyppiä vaihdettaessa tai kolaritapauksessa.

vahvat valttikortit. Ensinnäkin Jyväskylän valmistama puutavara-auton pulttikiinnitteinen apurunko on tehty Scanian moduuleihin perustuvan järjestelmän mukaisesti kaksiosaiseksi. Ja toiseksi rakenteet tehdään par-

haista mahdollisista erikoisteräksistä, mitkä takaavat kestävät rakenteet jotka ovat myös painoltaan kilpailukykyisiä, Scania Suomen viestintäpäällikkö Olli Heikkinen kertoo. Keskeisenä ajatuksena kaksi-

osaisessa apurunkorakenteessa on se että apurungon takaosan voi tarvittaessa, esimerkiksi nosturin tyyppiä viahdettaessa tai kolaritapauksessa, vaihtaa nopeasti ja kustannustehokkaasti uuteen.

- Apurungon takaosan vaihto sujuu nopeimmillaan noin 7-8 tunnissa, eli käytännössä auto saadaan takaisin tuottavaan työhön jopa saman työpäivän aikana, Heikkinen toteaa. Mittatilaustyönä valmistetun apurungon ja nosturitelineen lisäksi Scanialla asennettuun puutavaravarustukseen sisältyy mm. tarvittava ajoneuvohydrauliikka, alumiininen etusermi ja alkuperäiset Scania led-työvalot sekä molemmin puolin autoa asennetut työkalulaatikot ja lämmitettävät hiekoituslaatikot. - Asiakas voi tietysti valita autoonsa haluamansa pankkomallit ym. Scania puutavara-auto onkin aina asiakkaan toiveiden mukaisesti rakennettu ammattityökalu tuottavaan työhön, Heikkinen summaa.

Suomalaisiin olosuhteisiin

Kuten mallinimi paljastaa on nyt koeajamamme Scanian voimanlähteeksi valittu valmistajan raskaisiin työtehtääviin tarkoitetusta 16-litran V8 moottorimallistosta teholtaan 650 hevosvoimainen ja 3300 Nm vääntömo-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 29

Uuden Scanian kuljettajan paikalla ovat asiat ja ergonomia kunnossa. Matalaksi jätetty kojelauta helpottaa auton edessä olevien kohteiden havainnointia.

Päiväohjaamon sisätilan korkeus riittää hyvin vaikkapa vaatteiden vaihtoon ja punkassa on riittävästi leveyttä taukolepoa ajatellen. Kuljettajan paikka on mitoitettu Pohjois-Eurooppalaisille kuljettajille, mikä jättää isompikokoisellekin kuljettajalle mahdollisuuden hyvän ja tukevan ajoasennon löytämiselle. Pankkoina esittelyautossa Kuormavälineen teräksiset Forest Kingit. Alumiininen etusermi on TMT. Malisen valikoimasta.

Kotimainen TAV vetokytkin on luotettava ja turvallinen valinta vaativiin työtehtäviin.

Tilavat ja lämmitysvastuksilla varustetut hiekoittimet ovat hallilaisen Rempsun Metallin valmistamat.

mentin tarjoava vaihtoehto. Vaihteistona on varmatoiminen, hidastimella täydennetty Scania

Opticruise automaatti, joka välittää moottorilta saadun voiman vähäisin tehohäviöin läpivetävälle teliakselille. Etusäleikön oranssi XT tunnus kertoo auton varustellun tukevalla ja hyvin puunkuljetuksen rasitukset kestävällä teräsetupuskurilla. XT varustukseen sisältyy niin ikään ajo- ja takavalojen ritilät sekä sivupeilien suojakuoret ja ohjaamon takaseinän hylly. XT varustelu on valittavissa kaikkien P-, G-, R- ja S-ohjaamojen yhteyteen. Nykyisellään Scanian ohjaamo asettuu sekä kuljettajamukavuuden että toiminnallisuuden ja turvallisuuden osalta luokkansa parhaimmistoon.

Pirteä liikkuja

Koska aika merkittävä osa puutavara-auton ajosuoritteesta ajetaan kuormatta, on kohtuullista arvioida ajoittain pölliauton ajettavuutta myös tyhjänä. Tehokkaan moottorin ja vaativaa puutavara-ajoa ajatellen tiheähköksi valitun perävälityksen ansiosta maahantuojan esittelyautolla pysyy poikkeuksellisen hyvin muun liikenteen rytmissä. Täysilmajousitus ja levyjarrut nostavat R-sarjalaisen ajomukavuuden osalta luokkansa kärkisijoille. Nopeasti pykäliä molempiin suuntiin vaihtavan OptiCruise -vaihteiston ja tehokkaan moottorijarrun ansiosta käyttöjarrujen tarve jää vähäiseksi. Seisontajarruksi on valittu perinteinen vipuvaihtoehto. Sähkötoiminen on tarjolla valinnaisvarusteena.

Ketterästi metsässä

Puutavara-auton oikeasta ak-

selirakenteesta on monta mielipidettä. Useat Scania-asiakkaat vannovat 2+2 rakenteen nimiin. Nyt koeajettavaan Scaniaan on valittu tridem-akselisto, missä viimeinen akseli on nouseva ja kääntyvä. Perusakseliväli on 4350 mm ja tekninen telipaino 28 tonnia. Tridemin ja korkealle nostetun etupuskurin ansiosta Scanian voi viedä suuremmitta huolitta myös tavallista ahtaampiin paikoihin ja risteyksiin. Kääntyvyys on taattu! Koeajettuun autoon on valittu lisävarustelistalta kytkinpoljin. Taannoisen mallipäivityksen myötä yhteys kytkinpolkimen ja vaihteiston välillä vaihtui mekaanisesta sähköiseksi ja päätös sen käyttämisestä jäi kuljettajan vapaaseen harkintaan.

Kokonaisuudesta

Scanian omalla päällerakenteella varustettu puutavara-auto on kaikin puolin asiallinen ja varteenotettava vaihtoehto uutta puutavara-autoa harkitsevalle. Yhden luukun periaatteella tarjottava palvelu voi olla tie nopeaan toimitukseen ja ainakin se sujuvoittaa yhteistyötä asiakkaan ja korjaamon välillä, kun on kyse määräaikaishuolloista tai mahdollisista korjaustoimenpiteistä. - On sanomattakin selvää että palvelu nopeutuu, kun korjaamolla on mahdollisuus nähdä jo ennalta jokaisen niitin ja liittimen paikka tai hydrauliletkuasennelman tiedot autosta, toteaa Olli Heikkinen lopuksi.

Scania Suomen päällerakenneyksikössä Jyväskylässä valmistuu kotimaisin komponentein ja menetelmin korkeaan tuottavuuteen yltävät varusteluratkaisut Scanian edistyksellisiin puutavara- ja sora-autoihin.

Investointi huolettomaan tulevaisuuteen

• CE-hyväksytyt ovet • palo-ovet • 50 ja 60 mm eristevahvuudet

WWW.FINDOOR.FI • 0400 384 939


METSÄALAN AMMATTILEHTI

30 KULJETUS

Ammattilehti Ruotsissa

Scania Driver Competitions kuljettajakilpailusta norjalaisjuhlat

S

cania kutsui tammikuun alussa kaikenikäiset kuorma-au- tonkuljettajat ympäri Eurooppaa kilpailemaan ja näyttämään taitonsa Scania Driver Competitions 2019 -kuljettajakilpailussa. Kilpailun pääpalkintona oli voittajan valitsema, upouusi Scania, joka meni tällä kertaa norjalaiselle puukuskille. Suomea kilpailussa edusti hyvällä menestyksellä Jouni Siekkinen.

Vuosina 2003-2015 Scanian kuljettajakilpailu Euroopassa oli nimeltään Young European Truck Driver (YETD). Aikaisempina vuosina kilpailuun saivat osallistua ainoastaan iältään 35 vuotta tai tätä nuoremmat kuljettajat. Tänä vuonna tämä ikäraja poistui ja Scania kutsui kaikki kuorma-autonkuljettajat, iästä riippumatta tervetulleiksi kilpailuun. Samalla kilpailun nimi muutettiin Scania Driver Competitions -kilpailuksi. Uuden säännön myötä kansallisiin aluekilpailuihin osallistui ennätykselliset, lähes 22 000 kuljettajaa yhteensä 30 eri Euroopan maasta.

Suomen osakilpailussa noin 500 kuljettajaa

Suomessa kilpailuun ilmoittautui yhteensä noin 500 kuljettajaa. Alkukarsinnasta jatkoon ja aluekilpailuihin selvityi kaikkiaan 72 kilpailijaa, mistä karsiutui loppukilpailuun 12 ammattilaista. Suomen kansallinen loppukilpailu järjestettiin toukokuun alussa Helsingissä Kuljetus-Logistiikka 2019 -näyttelyn yhteydessä. Jännittävässä finaalikamppailun voiton vei Jyväskylän Jouni Siekkinen. Toiselle sijalle nousi Harry Winqvist ja kolmanneksi kisasi Ville Pöllä.

Scanian tehtaalla Ruotsin Södertäljessä järjestetyn kovatasoisen Scania Driver Competitions 2019 -finaalin voiton vei nimiinsä norjalainen Andreas Nordsjø, joka ajaa työkseen puutavara-autoa.

Voitto avasi Siekkiselle ovet toukokuun lopulla Ruotsin Södertäljessä, Scania Demo Center -esittelykeskuksessa pidettyyn Scania Driver Competitions -ajotaitokilpailun finaaliin.

Maailmanmestarin matkassa

Syksyllä tulee täyteen 42 vuotta siitä kun Jyväskylän Palokassa asuva 61-vuotias Jouni Siekkinen aloitti uransa kuorma- autonkuljettajana. Viimeiset neljä vuotta Jouni on työskennellyt puuppolalaisen Maansiirto Tietäväinen Oy:n palveluksessa,

missä työkaluna on parhaillaan viisiakselinen Volvo maansiirtoauto. Kokemusta Siekkiselle on kertynyt lähes kaikista mahdollisista ajotehtävistä. - Säiliöautoa, bussia, kiviautoa, rahtiautoa ja kaikkea siltä väliltä. Ainoastaan puuautoa en ole työkseni veivannut; ainakaan vielä! Rahtarit ry:n jäseneksi Siekkinen liittyi vuonna 1982 ja kilpailemisen ajotaitokilpailuissa kolme vuotta myöhemmin. Siekkinen on sijoittunut Rahtarien kilpailuissa pääosin kärkiryhmään ja edustanut Suomea kan-

- Ajotaitokilpailuissa soisi olevan enemmän tämmöistä toiminnallista ja konkreettista tekemistä. Saataisiin varmasti enemmän näkyvyyttä ja porukka nykyistä paremmin liikkeelle, sanoo Scania Driver Competitions finaalin Suomen edustaja Jouni Siekkinen (vas.) vierellään valmennuspäällikkö Erno Sirviö, Scania Suomi.

sainvälisissä MM-kilpailuissa kuudesti. Paras saavutus on Unkarista vuodelta 2000 josta Siekkinen palasi kotiin tuoreena ajotaidon maailmanmestarina. - Pari vuotta olin poissa kilpailuista, kun muistin viikonlopun väärin ja jouduin siitä karenssiin, Siekkinen toteaa naureskellen.

Kovat haasteet

Loppukilpailun ensimmäisenä päivänä kilpailijat ottivat mittaa kaikkiaan seitsemässä eri osaalueessa. Knock the King -keilankaatokilvassa kuljettajien tuli kaataa joko auton eturenkaalla tai perävaunulla keskimmäinen kolmesta pienen alueen kulmiin asennetuista tolpista.

Virhepisteitä annettiin sekä merkityn alueen ylittämisestä että väärien tolppien kaatamisesta. Ajotehtävien lisäksi kuljettajien taitotasoa mitattiin myös kuorman sidonnassa ja ensiaputoimissa sekä ajoonlähtötarkastuksissa, mitkä osoittautuivat useille kilpailijoille, Suomen Jouni Siekkinen mukaan luettuna, jopa odotettua haasteellisemmiksi. - Turvallisen ja taloudellisen ajotavan osuudella Siekkinen pääsi näyttämään parasta osaamistaan. Saimme siitä erittäin korkeat pisteet. Lisäksi ensiapu sujui hyvin, kertoo Siekkisen apuna kilpailussa toiminut Scania Suomen valmennuspäällikkö Erno Sirviö. Siekkinen kertoo järjestäjien asettaneen ansoja yhteensä 31 km mittaisen reitin varrelle. - Yhteen kohtaan olivat jättäneet nupin tien varteen, hieman haasteelliseen kohtaan, mutta sen kiertäminen sujui vaikeuksitta. Lenkin päätteksi ajotietokoneen prosentit olivat korkeat ja keskikulutus 35 litraa satasella. Jyväskylässä mittari näytti 44 litraa sadalla, Siekkinen toteaa ja jatkaa: tosin lenkki oli lyhyempi, kuormaa enemmän ja autossa teliakseli. Ensiaputehtävä oli mielenkiintoista katsottavaa, sillä hoidettavat olivatkin nyt eläviä ja pistivät oikeasti hanttiin avustettaessa. - Kovasti kaveri rimpuili vastaan. Tavallisesti olemme käännelleet vain nukkeja. Oli oikein mielenkiintoinen tehtävä, Siekkinen sanoo. Maansiirtoautorastilla Siekkinen ylti myös hyvään suoritukseen ja lähes täysiin suorituspisteisiin.

Norjalaisjuhlat

Toisena ja samalla viimeisenä kilpailupäivänä kaikki kilpailijat saivat vielä mahdollisuuden päästä jatkoon keilankaatokilpailun myötä. Kolme kuljettajaa ajoi samanaikaisesti omilla radoil-

Suomen kannustusjoukot näkyivät ja kuuluivat finaalissa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kuljettajien osaamista testattiin myös uusissa käsittelytehtävissä: vesihaasteessa ja laudalle ajossa.

laan ja loppuaika ratkaisi sijoituksen. Väärin kaatuneista keiloista ei nyt annettu virhepisteitä, mutta suoritus oli siltä osin uusittava. Valitettavasti Suomen Jouni Siekkisen finaalitaival päättyi tähän tehtävään. Neljännesfinaalissa 18 parasta otti pareina mittaa toisistaan vesitestissä, jossa rekanvetäjän kyytiin oli asennettu avoin, tilavuudeltaan kuutiometrin vetoinen vesisoikko. Kierroksen voit-

taja oli se joka ehti kiertää keilat ja ylittää esteen nopeimmin ja vähiten vettä roiskuttaen. Kilpailussa erittäin hyvin menestyneen ja Suomessa ajotaitokilpailuihin osallistuneen Viron Risto Kumm:in kilpailutaival päättyi tähän tehtävään. Kuusi parasta vesiesteen kiertänyttä jatkoi semifinaaliin ja siitä kolme parasta tiukkaan ja intensiiviseen finaaliin. Finaalissa Ruotsin, Norjan ja

Puolan kilpailjoiden tuli siirtää lavatavaraa pumppukärryllä ja suorittaa alkusammutus sekä lopuksi kaataa vielä kerran neljään nurkkaan asetetut keilat. Viimeisen keilan kaaduttua auto tuli vielä pysäyttää yhteen keilaan, niin ettei se kaatunut. Voittajaksi kilpailussa nousi äärimmäisen rauhallisin, mutta määrätietoisin ottein kilpaillut Norjan Andreas Nordsjø joka ajaa työkseen puutavara-autoa. - Nyt kun kevään Scania Driver Competitions -kisarumba on ohi, on tullut aika kiittää yhteistyökumppaneitamme, jotka saivat kanssamme kilpailun onnistuneesti maaliin. Kiitos Gasum kumppanuudesta kisassa käytettyjen kaasuautojen osalta ja Nokian Heavy Tyres -autojen rengasvarustelusta. Dimex Workwear vaatetti kisatoimitsijamme sääolosuhteisiin laadukkailla asuillaan. Ja Viking Line Cargolle iso kiitos sekä kisakaluston että kilpailijoidemme kuljetusten huolehtimisesta. Lopuksi nöyrimmän kiitoksen ansaitsevat toimitsijamme, jotka jaksoivat puurtaa kanssamme läpi kilpailutehtävien, toimitsijajoukoissamme on ollut läsnä mm. Rahtarit ry, Liikenneturva, Suomen poliisi, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, CAP-Autokoulu ja Koulutuskeskus Salpaus. Näistä aineksista on hyvät kisat tehty, toteaa Erno Sirviö.

KULJETUS 31

Kuormansidonta on yksi tärkeimmistä kuljettajan taidoista; kisatehtävä tarjosi eri variaatioineen katsojille mielenkiintoista seurattavaa.

Kilpailutehtävissä mitattiin kuljetusalalla tarvittavia taitoja: polttoainetalous, turvallisuus ja ajoneuvon käsittely sekä kaluston ylläpitoon liittyvät tehtävät oli hallittava voittaakseen.

Ajotaitokilpailun pääpalkintona olleen uuden Scanian kultaisen avaimen luovutti voittajalle Scanian pääjohtaja Henrik Henriksson.

Scania Rent vuokraa uusia päällirakennettuja kuorma-autoja

S

suhteen. Palautteen perusteella lisäämme vuokrakalustoa tulevaisuudessa, Scania Rentin myyntipäällikkö Tuomo Arola kertoo.

cania Suomi Oy aloittaa raskaiden Scania-kuorma- autojen vuokrauspalvelun. Scania Rent vuokraa premium-tason päällirakennettuja kuorma-autoja ja rekkavetureita eri ajotehtäviin.

Vuokra-autot ovat polttoainetaloudellisia ja ympäristöystävällisiä Scanian uuden sukupolven kuorma-autoja, joiden tekniikka ja varustelu ovat alan uusinta. Monet ajoneuvot sopivat tammikuussa 2019 voimaan tulleiden pidempien mittojen mukaiseen käyttöön. Vuokra-autojen päällirakentamiseen on myös panostettu. VAK on tehnyt kuormakorit sekä tasonostoautot ja Scania Suomen Jyväskylän toimipisteen päällirakenneyksikkö on asentanut koukkulaitteet ja varusteet. Ajoneuvon vuokraan sisältyy ajoneuvon huolto, korjaus, vakuutus, renkaat ja ajoneuvovero.

Vuokra-ajoneuvoja eri kuljetustehtäviin

Scania Rent -vuokra-autovalikoimasta löytyy seuraavia ajoneuvoja:

Autoja voi vuokrata viidestä Scania-keskuksesta

Myyntipäällikkö Tuomo Arola vastaa Scania-ajoneuvojen vuokraustoiminnasta Suomessa.

- Jakeluautot VAKin kokosivuaukeavalla kuormakorilla ja perälaudalla varustettu jakeluauto, myös FRC- korilla tai matalalla ohjaamolla - Tasonostoautot Perälaudalla varustettu konttiauton alusta VAKin 0-laitteella tai hydraulisella nostimella - Koukkuautot

Multilift-liuku-/taittokoukku, 3- tai 4-akselinen, täysilmajousinen - Kaukoliikenne VAKin kokosivuaukeavalla kuormakorilla ja perälaudalla varustettu rahtiauto - Lämpösäädelty rahti VAKin kokosivuaukeavalla FRC-kuormakorilla ja perälaudalla varustettu kylmäkuljetus-

auto - Rekkaveturit Telivetoinen rekkaveturi siirtopöydällä ja Highline-ohjaamolla - Sora-autot Sora-auto Jorpen kasettilavalla ja nousevalla 2-akselilla - Otamme mielellämme vastaan kuljetusyrittäjien toiveita auto- ja päällirakennevalikoiman

Aluksi autoja vuokrataan Scanian Helsingin toimipisteessä, mutta lähitulevaisuudessa autoja voi vuokrata myös Scanian palvelukeskuksissa Oulussa, Tampereella, Turussa ja Kuopiossa. Scania Rentin kautta auton saa lyhimmillään käyttöön päiväksi, vaikka yleensä vuokra-aika alkaa viikosta. Pisimmät vuokrasopimukset ovat 12 kuukautta. - Kuljetusyrittäjän maailma on muuttunut hektisemmäksi. Kuljetustarve voi tulla hyvinkin nopeasti, ja toisaalta se voi olla lyhytaikainen. Vuokra-auto on hyvä vaihtoehto kuljetusyrittäjälle, joka tarvitsee esimerkiksi tilapäisesti lisäkalustoa tai haluaa testata ajoneuvon soveltuvuutta oman liiketoimintansa ajotehtäviin. Vuokra-auto on kysytty ja riskitön vaihtoehto, Arola toteaa.


32 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Truck Partner korjaamoketju vahvistuu

Tuusulan Autohuolto Oy on koko Suomen kattavan Truck Partner korjaamoketjun tuorein jäsen. Korjaamo sijaitsee Tuusulassa osoitteessa Palkkitie 8.

Yhteistyötä asiakkaiden eduksi

T

uusulan Autohuolto on huoltanut vahvalla ammattitaidolla raskaan kaluston ajoneuvoja vuodesta 1982 alkaen Sulan teollisuusalueella. Kuluvan vuoden alusta lukien yritys on kuulunut kotimaiseen Truck Partner korjaamoketjuun. Yrittäjä Atte Takkinen uskoo Truck Partner yhteistyön hydyttävän sekä yritystä että asiakkaita.

Tuusulan Autohuolto Oy:n liiketoiminta sai alkunsa Seppo Lemetyinen Ky:n rakennettua huoltohallin oman kuljetuskaluston kunnossapitoa varten. Pian hallin valmistuttua Lemetyinen kuitenkin luopui kuljetuskalustosta ja keskittyi täysipäiväisesti korjaamotoiminnan kehitykseen. Vuonna 1997 uudeksi omistajaksi tuli Pertti Laine, joka palveli paikallisia automiehiä ansiokkaasti seuraavien 14 vuoden ajan. Nykyinen yrittäjä ja toimitusjohtaja Atte Takkinen on luotsannut Tuusulan Autohuoltoa vuodesta 2011 lähtien. Keväällä 2015 yritys aloitti uusissa toimitiloissa Palkkikuja 8:ssa. Kahteen eri halliin jaetussa korjaamossa on kaikkiaan yhdeksän huoltopaikkaa, mistä yksi on varattu pakettiautoille. Asentajia ja henkilöstöä on alun toistakymmentä. - Asiakaslähtöiseen ja kokonaisvaltaiseen palveluumme sisältyy kaiken merkkisten kuor-

Motoral Oy:n Jyrki Joutsen (kesk.) antoi Truck Partner huollon asentajille ja toimihenkilöille koulutusta Motoralin maahantuomalle ja helppokäyttöiselle Jaltest -monimerkkikorjaamolaitteen käytöstä.

ma- ja pakettiautojen huollot ja korjaukset nopeasti ja ammattitaidolla. Meillä on vahvaa erityisosaamista vaihteisto- ja peräremonteista sekä autosähköpuolelta, mistä meidät myös hyvin tunnetaan. Lisäksi palvelutarjontaamme sisältyvät myös piirturihuollot, katsastuspalvelut ja tuulilasien vaihdot - avaimet käteen periaatteella, Atte Takkinen kertoo.

Mukaan Truck Partner -ketjuun

Vuoden 2019 vaihteessa Tuusulan Autohuolto syvensi pitkäkestoisena ja hedelmällisenä jatkunutta yhteistyötään Suomen johtavan teknisen tukkukaupan monialayrityksen, Motoral Oy:n kanssa. Tällöin Tuusulan Autohuollosta tuli Motoralin ylläpitämään, täysin kotimaisen Truck

Motoral Oy:n avainasiakaspäällikkö Jyrki Joutsen ja Tuusulan Autohuolto Oy:n toimitusjohtaja Atte Takkinen kättelevät Truck Partner yhteistyön kunniaksi.

Partner korjaamoketjun 18. jäsen. Truck Partner korjaamona Tuusulan Autohuolto voi tarjota suuren ketjun tuoman lisäarvon lyhentämättömänä asiakkailleen. - Truck Partner -korjaamoyrit-

täjyyden myötä voimme palvella asiakkaitamme entistäkin ammattitaitoisemmin ja nopeammin sekä kilpailukykyisemmin, lupaa Takkinen. Motoralin ylläpitämä edistyksellinen Truck Partner Soft -varaosahakuohjelma mahdollistaa ajoneuvon huolto- ja varaosatietojen haun joko rekisteri- tai alustanumerolla; useiden kuormaautomerkkien kohdalla jopa monta mallisukupolvea taakse päin. - Näemme heti osien sopivuuden ja saatavuuden, joten väärin tilatuista osista mahdollisesti koituvien viivästymisien pitäisi nyt vähentyä entisestään. Truck Partner korjaamo on myös tae että ajoneuvoon asennetaan ainoastaan laatuvalmistajien valikoimista valikoituja komponentteja, korkealla toimitusvar-

muudella. Tilauksen kellonajasta riippuen osat ovat parhaimmassa tapauksessa asentajillamme jo samana päivänä, ilmoittaa Takkinen. Useista muista Truck Partner korjaamoista poiketen Tuusulan Autohuolto ei myy lainkaan varaosia ns. tiskimyyntinä. - Keskitymme huolto- ja korjaamotoimintaan. Tuossa kivenheiton päässä on varaosien myyntiin erikoistunut ja niin ikään Truck Partner ketjuun kuuluva Arikas Oy, jolla on vankka tietotaito varaosamyynnissä. Truck Partner yhteistyöstä huolimatta pysymme jatkossakin Arikas Oy:n asiakkaina, sanoo Takkinen. Sähköisen varaosien tilausjärjestelmän ja kilpailukylyisesti hinnoiteltujen varaosien lisäksi Truck Partner ketju tarjoaa korjaamoyritysten mekaanikoille ajantasaista koulutusta sekä tarjoaa keskitetysti viestintä- ja markkinointipalvelua. - Truck Partner tuo osaamistamme vahvasti esille eri julkaisuissa ja sosiaalisen median puolella, mistä on suurta apua esimerkiksi uusien asiakkuuksien hankinnassa, kiittelee Takkinen.

Asiantuntevaa palvelua

Tuusulan Autohuollon korjaamopäällikkö Matti Raivio arvioi laskutettavien työtapahtumien määrän lähentelevän tuhatta vuodessa, mikä on osoitus henkilöstön korkeasta ammattitaidosta: - Meillä on täällä vahva teke-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 33

ASR69

ADR69

AGC53

ATR65

AGC28

HN230+

ATL35

295/80R22,5 315/70R22,5 315/80R22,5 275/70R22,5

295/80R22,5 315/70R22,5 315/80R22,5 275/70R22,5 265/70R19,5 235/75R17,5

315/80R22,5 13R22,5 12R22,5

265/70R19,5 285/70R19,5 385/65R22,5 385/55R22,5 425/65R22,5

265/70R19,5 275/70R22,5 385/55R22,5 385/65R22,5 425/65R22,5

275/70R22,5

215/75R17,5 235/75R17,5 245/70R17,5

Myös kuorma-auton vanteet. Renkaita edullisesti – KOTIIN TOIMITETTUNA!

HETI VARAST OSTA

MYYNTI JÄLLEENMYYJIEN KAUTTA: Leif Norrgård 044 317 1800 leif@gripenwheels.fi Juha Yrjänä 040 510 0566 juha@gripenwheels.fi Björn Martin 040 356 4901 bjorn@gripenwheels.fi Puh. 06 317 1800 • Fax 06 317 1811 e-mail: gripen.wheels@netikka.fi • www.gripenwheels.com misen meininki, mikä näkyy asiakkaalle nopeana ja kerralla loppuun saakka vietynä palveluna. Truck Partner -yhteistyön myötä Tuusulan Autohuolto otti käyttöönsä ajoneuvojen diagnostiikassa edistyksellisen ja kaikkien valmistajien järjestelmiä lukevan Jaltest -diagnostiikkajärjestelmän. Raivio kertoo uusien autojen väylätekniikkaan ja adblue -järjestemiin liittyvien ongelmien lisääntyneen merkittävästi: - Suurimpana haasteena on se että, vika ja vian aiheuttaja saattavat olla eri päissä autoa. Helppokäyttöisen Jaltest -testilaitteiston avuin pääsemme entistä syvemmälle ja nopeammin autojen sähköjärjestelmien syövereihin. Jaltest on raskaan kaluston monimerkkitestilaite. Sen avulla voidaan lukea kuorma- ja pakettiautojen lisäksi myös perävaunujen vikakoodit, aktivoida järjestelmän komponentteja helposti ja nopeasti sekä tehdä esimerkiksi huolto- ja ilmankuivainpatruunoiden kuittauksia. - Ja mikä parasta ohjelma sisältää diagnostiikan lisäksi erilaisia ohjearvoja, kiristysmomentteja ja sähkökaavioita, mitkä ovat saatavilla napin painalluksella, Raivio lisää. Motoral vastaa Truck Partner korjaamoyrittäjille tarjottavasta Jaltest diagnostiikkalaitteistosta ja käyttökoulutuksista. - Tarjoamme täyden tuen lait-

Kahteen eri halliin jaetussa korjaamossa on kaikkiaan yhdeksän huoltopaikkaa, mistä yksi on varattu pakettiautoille. Asentajia ja henkilöstöä on alun toistakymmentä.

teistolle ja jatkuvasti päivittyvälle järjestelmälle sekä annamme koulutusta ja autamme teknisissä kysymyksissä. Ja tarvittaessa opastamme myös itse laitteen käytössä, sanoo Motoral Oy:n avainasiakaspäällikkö Jyrki Joutsen. Tuusulan Autohuollon henkilökunta rakentuu sekä nuorista että kokeneista ammattilaisista. Toimitusjohtaja Atte Takkisen mukaan työyhteisön keskinäinen dynamiikka toimii erittäin hyvin ja sanoo laajan ikäjakauman auttavan myös uusien tekniikoiden ja vanhojen hyviksi havaittujen työtapojen ja menetelmien yhteensovittamisessa: - Jos jokin työ näyttää menevän vaikkapa aikataulun osalta ns. vihkoon, se saatetaan usein porukalla valmiiksi.

Nimen vaihdos käynnissä

Pian neljäkymmentä vuotta toiminut Tuusulan Autohuolto Oy vastaa alan kasvaneisiin haasteisiin vaihtamalla yrityksen nimen Rekkahuolto Tuusula Oy:ksi. - Muutoksella profiloidumme nykyistä paremmin hyötyautosegmentin toimijaksi, minkä toivomme tuovan myös uusia asiakkaita korjaamoon, Takkinen toteaa. Korjaamovierailun aikana useimmat autopaikoista olivat varattuina. Olikin siten relevanttia tiedustella korjaamopäällikkö Raiviolta millaisella tehokkuudella korjaamo toimii. - Viime keväänä oli kaksi päivää hiljaista, sittemmin on juostu, Raivio sanoo naureskellen ja

jatkaa: Työtilanne on hyvä ja huoltopaikkojen käyttöaste korkea. Me olemme siitä erikoinen yritys, että täällä saa olla töissä kivaa. Ja sitä se myös on.

Menestyskonsepti

Vuonna 2017 perustettu Truck

Partner korjaamoketju rakentuu kahdeksantoista eripuolilla Suomea sijaitsevan raskaan kaluston eturivin korjaamosta. Ketjuun kuuluvat korjaamot ovat pääosin tyytyväisiä Truck Partner yhteistyön antamaan lisäarvoon, mikä näkyy positiivisena kasvuna asiakassuhteiden määrissä ja liikevaihdon kehityksessä. Truck Partner korjaamoiden lupaus “pitää autosi pois korjaamosta” on kuljetusyrityksiltä kerätyn asiakastyytyväisyyden perusteella toteutunut kiitettävästi. - Olemme erittäin tyytyväisiä starttiin ja odotuksen jatkosta ovat korkealla. Tavoitteena on että ketjussa olisi kaikkiaan noin 20 ehkä jopa 25 vahvaa korjaamoa. Kasvu tapahtuu hillitysti ja ilman kosiskelua. Truck Partner korjaamoille tunnusomaisia piirteitä ovat ammattitaito, laajaalaisuus ja nykyaikaiset toimintametodit, Jyrki Joutsen summaa.

Tuusulan Autohuollolla on lujaa erikoisosaamista voimansiirtoon ja vaihteistoihin liittyvissä korjauspalveluissa.


34 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Falken tarjoaa laaturenkaat vaativaan puutavara-autokäyttöön

F

alken on japanilainen rengasmerkki, jonka laadukkaat tuotteet ovat vakuuttaneet suomalaisetkin kuljetusyritykset. Tarjolla on loistavat mallit myös haastavimpiin ajotehtäviin kuten raakapuun kuljetuksiin.

Sumitomo Rubber Industries perusti Falken -tuotemerkin (suom. Muuttohaukka) vuonna 1983 alun perin tuotevalikoiman lippulaivaksi urheilullisiin, korkean nopeusluokan renkaisiin henkilö- ja kilpa-autoihin. Myöhemmin markkinoille tuotiin myös hyötyajoneuvojen renkaat. Nyt yli kolme vuosikymmentä myöhemmin, Falken on korkealaatuisiin tuotteisiin profiloitunut itsenäinen brändi.

Falken kasvattaa suosiotaan Suomessa

Kuorma-autojen kuljettajat, jotka ovat tien päällä päivästä päivään, tietävät mistä hyvä rengas syntyy. Oikea kuvointi on olennainen asia niin pitkien matkojen kuljetuksissa kuin maastossa ajettaessa varmistamaan turvallisen pidon ja suuntavakavuuden. Falken -renkaiden suunnittelussa näkyy valmistajan pitkä asiantuntemus ja on optimoitu suositeltuihin käyttökohteisiinsa. - Aloitimme Falken -renkaiden virallisena maahantuojana 2012 ja vuosien aikana niistä on saatu erittäin hyvää palautetta käyttäjiltä. Niinpä panostamme koko ajan merkkiin enemmän tarjotaksemme asiakkaille japanilaista laatua missä on hyvä hinta/laatusuhde. Myynti kehittyy suotuisasti varsinkin kun vuonna 2017 markkinoille tuotiin uudet M+S ja lumihiutale -tunnuksilla varustetut SI-011 ja SI-021 talvirengasmallit. Ja vuonna 2018 Falken uudisti laajasti muutenkin etu- ja vetopintamallejaan. Korkealaatuinen runkorakenne mahdollistaa myös pinnoittamisen, kertoo NDI Finland Oy:n Arto Some-

ro. Someron mukaan myös yhteistyö valmistajan kanssa toimii mallikkaasti: - Toimitusketju on hiottu huippuusa ja kun tilaamme renkaita niin ne saapuvat varastoon aina ilmoitettuna päivämääränä. Ja kun Falkenin Skandinavian myynnistä vastaa Harri Kemppainen vankalla ammattitaidollaan, saamme asioida omalla äidinkielelä. Falken -renkaiden päämyyntikanava on Rengascenter, jonka kattava verkosto takaa hyvän saatavuuden eri puolilla maata. NDI -konsernin päävarasto sijaitsee Tanskassa ja Suomessa varastointi tapahtuu Maskussa. - Lisäksi Euroopassa on varasto mm. Puolassa, mikä mahdollistaa tarvittaessa pienempien erien tilaamisen konttitoimitusten lisäksi, toteaa Somero.

Hyvät mallit puutavara-autoihin

Puutavara-autokäytössä suosittu Falken GI-388 sopii kaikille akseleille. - Tämä ympärivuotiseen käyttöön kehitetty vankkarakenteinen rengas on tarkoitettu kuluttavaan ajoon maantielle ja maastoon. Karkeakuvioinen pintamalli tarjoaa loistavat pito-ominaisuudet kaikilla alustoilla ja leveä, teräväolkainen kulutuspinta takaa hyvät ajo-ominaisuudet myös asfaltilla. Renkaassa on tehokkaat kivenpoistajat jotka vähentävät rengasvaurioiden riskiä. Tarjolla on puuautoissa suositut koot 265/70R19.5, 275/ 70R22.5 ja 315/80R22.5, kertoo Somero. Falken RI-151 ja BI-851 mallit on puolestaan tarkoitettu maantieajoon; RI-151 ohjaavalle akselille ja BI-851 vetoakselille. - Niillä, kuten muillakin malleilla, päästään hyvään kilometrituotokseen, sanoo Somero. Puutavara-autokäytössä suosittu Falken GI-388 sopii kaikille akseleille. Tämä ympärivuotiseen käyttöön kehitetty vankkarakenteinen rengas on tarkoitettu kuluttavaan ajoon maantielle ja maastoon.Laadukkaiden Falken -renkaiden päämyyntikanava on Rengascenter, jonka kattava verkosto takaa hyvän saatavuuden eri puolilla maata.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KUN JÄRKI JA TUNTEET KOHTAAAVAT. Vuonna 1969 Scania esittelee 350hevosvoimaisen, 14-litraisen, turboahdetun V8-moottorin. Se oli aikansa tehokkain moottori Euroopassa ja Scanian matalakierrosfilosofian pioneeri, jossa on suuri vääntömomentti moottorin alhaisilla kierroksilla.

Uuden sukupolven Scania V8 on edelleen vahva kokonaistaloudellisuuden edelläkävijä. Tänä vuonna legendaarinen Scanian V8 täyttää kunniakkaat 50 vuotta ja legendan juhlavuotta juhlimme Power Truck 2019-tapahtumassa.

www.scania.fi

Scania V8-kylän löydät osastolta U138-139

Scanian V8-kylässä vietämme kesäistä karnevaalia ja esillä ovat uudet ja vanhat V8-autot sekä tehokkain 1200 hevosvoimainen Scania V8 merimoottori. Paljon Scania V8tuotteita ja kivaa kesäistä tekemistä koko perheelle.

KULJETUS 35


36 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 37

TAVO on avannut neljännen myymälänsä Ouluun

Tampereella pääpaikkaansa pitävä TAVO on laajentanut omien myymälöidensä määrä viime vuosina tasaisen harkitusti. Ensin lähdettiin Pohjanmaalle Seinäjoelle ja Vaasaan ja nyt keväällä 2019 TAVOn myymäläpalvelut saapuivat myös Ouluun.

T

hyessä ajassa: - Konseptillemme on ollut selvästi tarvetta, mikä näkyy jatkuvasti kasvavina asiakasmäärinä ja jo nyt vilkkaana myymäläliikenteenä. Kuljetusalan toimijoiden lisäksi TAVOlta löytyy paljon tuotteita myös metsä- ja maarakennuskoneurakoitsijoille, kuten esimerkiksi suodattimet, ilmoittaa Äikäs.

AVO on ripeä ja palveleva raskaan kaluston varaosien maahantuonti- ja myyntiliike. Laajalla tuotevalikoimalla sekä laadukkaalla ja asiantuntevalla palvelulla autetaan asiakkaita pitämään pyörät pyörimässä. Omia toimipaikkoja TAVOlla on nyt neljä ja lisäksi asiakkaita lähellä ovat Pro Truck -jälleenmyyjät ympäri maata. Tampereella pääpaikkaansa ja yli 20 000 nimikkeen keskusvarastoaan pitävä, vuodesta 1976 alalla toiminut TAVO on laajentanut omien myymälöidensä määrä viime vuosina tasaisen harkitusti. Ensin lähdettiin Pohjanmaalle Seinäjoelle ja Vaasaan ja nyt keväällä 2019 TAVOn myymäläpalvelut saapuivat myös Ouluun. - Seinäjoella muutettiin viime kesänä uusiin edistyksellisiin toimitiloihin aivan loistavalla paikalla, joiden ansiosta pisteen myynti on kehittynyt todella positiivisesti. Kasvavalle asiakaskunnalle palvelun takaamiseksi ammattitaitoista myyntitiimiä vahvistettiin juuri yhdellä henkilöllä, kertoo TAVO Oy:n myyntipäällikkö Marko Äikäs.

Nyt myös Oulussa

TAVOn neljäs piste rakentui Ouluun kevättalvella ja virallisia avajaisia vietettiin Oikiat Konepäivät -tapahtuman yhteydessä huhtikuun lopulla. - Toteutamme tällä toimintaajatustamme palvella raskaan

Asiakkaita palvelee TAVOn uudessa Oulun myymälässä neljän hengen ammattitaitoinen tiimi. Myymälän valikoima on todella laaja ja kuljetuskaluston lisäksi tarjolla on paljon tuotteita myös koneurakointiin.

liikenteen asiakkaita yhä kattavammin koko Suomen laajuisesti. Olemme onnistuneet rekrytoimaan uuteen myymäläämme ammattitaitoisen henkilöstön hoitamaan hyväksi todettua toimintakonseptiamme, sanoo TAVO Oy:n varatoimitusjohtaja Perttu Laakso.

Hyvä sijainti ja osaava henkilökunta

Oulun uusi toimipaikka sijaitsee hyvässä paikassa Ruskon teollisuusalueella osoitteessa Posantie 6a. Noin 500 neliön ti-

TAVO tarjoaa suodattimet kattavasti kuorma-autoihin sekä erilaisiin työkoneisiin.

loissa toimii myymälä ja varasto. - Asiakkaita palvelee uudessa myymälässämme neljän hengen ammattitaitoinen tiimi. Erittäin kattava päävarastomme sijaitsee Tampereella, mistä varastotäydennykset ja tuotteiden toimitukset Ouluun hoituvat nopeasti kuten tietenkin myös muihin toimipaikkoihimme sekä Pro Truck -jälleenmyyjille, toteaa Äikäs.

Konseptille oli tarvetta

Oulun alueen asiakkaat ovat löytäneet TAVOlle hyvin jo ly-

TAVOn Oulun toimipaikka sijaitsee Ruskon teollisuusalueella osoitteessa Posantie 6a.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

38 KULJETUS

Vaihtamalla LED-putkiin säästät isoja summia. Lisäksi LED-valot tuovat valoisuutta esimerkiksi myymälä- ja tuotantotiloihin.

Toimitilojen LED-valaistuksella selkeitä säästöjä

E

ensimmäisen vuoden aikana ja kymmenen tunnin päivittäisellä käytöllä valojen käyttöikä on yli kymmenen vuotta. Näin ne tuottavat merkittävää säästöä kuluissa seuraavien vuosien aikana. Isommissa tiloissa kuten marketeissa ja tehtaissa säästö on vuositasolla jopa tuhansia euroja, toteaa Kauppi.. LED-valot ovat myös päivittäisessä käytössä selkeästi loisteputkivaloja paremmat: - LED-valot syttyy heti ja niiden valoteho on huomattavasti parempi. Lisäksi LED-valo on

nergiatehokkaat LED-valoratkaisut tuovat vuositasolla isoja säästöjä sähkölaskuissa niin toimisto-, myymäläkuin tuotanto- ja korjaamotiloissa. Hankinta maksaa itsensä takaisin ensimmäisen vuoden aikana ja sen jälkeen säästöä kertyy vuosittain yli 60 %. Pohjanmaalla toimiva Valokeidas Oy tarjoaa valoratkaisut koko maan alueella.

Valokeidas Oy:n yrittäjällä Jarmo Kaupilla on pitkä kokemus valaisinalalta. - Olen markkinoinut valonlähteitä kolmen vuosikymmenen ajan eli kolmen eri aikakauden lamppuja. Hehkulamput vaihtuivat aikanaan loistevaloihin ja nykyään energiatehokkain ratkaisu on ehdottomasti led-valot. Valopuolella kehitys on ollut hurjaa ja tänä päivänä LED-valoilla saavutetaan vuosittain yli 60 % säästöt verrattuna edellisen sukupolven loisteputkivaloihin, sanoo Kauppi. Valokeidas myy tuotteitaan koko Suomen alueella. Asiakaskuntakin on laaja. - Toimistotilat, marketit, kaupat, autoliikkeet, hotelit, kunnat, sairaalat, valmistava teollisuus, tehtaat, kiinteistöhuolto sekä huolto- ja korjaamohallit, listaa Kauppi. LED-valopuolella Valokei-

Valokeidas Oy:n Jarmo Kauppi omaa valaisinalalta yli kolmenkymmenen vuoden kokemuksen. Valokeitaan valikoimassa löytyy kaikki valaisinratkaisut kuten muun muassa integroidut LED-valaisimet.

taan päämerkki on yksi maailman suurimmista valmistajista Sylvania. Iso kansainvälinen merkki takaa laadun ja kestävyyden: - Sylvania on yksi maailman suurimmista ja vanhimmista valonlähdevalmistajista. Sylvania on ammattivalaistustoimija, joka omaa korkeat laatustandardit ja takaa näin luotettavat ja laadukkaat tuotteet. He käyttävät tuotteissaan aina parhaita mahdollisia rakenteita ja komponentteja, jotta paras valonlaatu ja käyttöikä toteutuu. Uusissa Sylvania LED-putkissa käytetään lasiputkirakennetta, joka on ylivoimainen ympärisäteilevässä valontuotossa sekä rakenteen jäähdyttämisessä.

Miksi LED?

Perinteisten loisteputkien vaihtaminen LED-putkiin onnistuu helposti, sillä kiinteillä putkenpäillä varustetut LED-putket asennetaan samoihin valaisinrunkoihin. - Lisäksi Sylvanian taipumaton lasiputkirakenne ei taivu tai ala roikkumaan käyttöikänsä aikana kuten käy usein alumiini-/ muovikuorisilla putkilla. Lasinen putki kestää myös erittäin hyvin kemikaaleja eikä haurastu. Energian ja rahan säästö on suurin syy vaihtaa LED-valoihin. - Valojen päivitys uusiin LED -valoihin on helpoin tapa saada aikaan suuria säästöjä. Uudet valot maksavat itsensä takaisin

vilkkumaton ja paloturvallinen. Kauppi suosittelee pyytämään tarjouksen LED-valoputkien vaihdosta ja energiasäästöistä. - Moni yllättyy positiivisesti kun näkee laskelman kuinka paljon vaihtamalla uusiin ja parempiin valoihin voi vielä säästääkin. Ota rohkeasti yhteyttä 0400 368 005 niin laskemme teille parhaan ja tehokkaimman valaistuksen - oli kyseessä sitten toimistotilat, myy- mälä, tuotantotilat tai huoltohalli - meiltä löytyy kaikki valoratkaisut, päättää Kauppi.

Vaihtaminen ledeihin kannattaa

E

simerkkilaskelma kertoo kuinka saat selkeitä säästöjä aikaan vaihtamalla perinteiset loisteputket LED-valoihin:

Jos asiakkaalla on toimitiloissaan esimerkiksi 50 kappaletta 2-putkisia valaisimia eli yhteensä 100 kappaletta loisteputkia ja ne ovat päällä kymmenen tuntia päivässä seitsemän päivää viikossa. Perinteiset loisteputket kuluttavat vuodessa 21 112 kWh, mikä tekee yhteensä 2 553 euron sähkölaskun (0,12€/kWh). Tehokkain Sylvania Superia LED

-putki käyttää energiaa 8736 kWh vuodessa, jonka kustannus on 1.048 euroa. Säästät siis vuodessa 1 485 euroa. LED-putkien hinta on noin 15 eur/kpl, joten takaisinmaksuaika on yksi vuosi. LED-putkien elinikä tällä polttoajalla on 14 vuotta ja säästät tänä aikana peräti 19.305 euroa. Summa on erittäin iso ja merkittävä niin vuosi- kuin jo kuukausitasollakin. (Laskelmassa 58W loisteputki + kuristimen ottama teho 12W / LED-putki 24W. Laske oma laskelma tarpeesi mukaan osoitteessa sylvania.fi)


METSÄALAN AMMATTILEHTI

www.teca.fi www.teca.fi

KORJAAMOILLE KORJAAMOILLEJA JA HUOLTOKESKUKSIIN HUOLTOKESKUKSIIN

Paineilman kuivain + alumiiniputkisto = kuivaa ja puhdasta ilmaa!

INFINITY LINE -

ALUMIININEN PAINEILMAPUTKISTO Sileiden seinämien ansiosta alumiiniputkiston virtausvastus on paljon alhaisempi kuin Pakokaasun poisto Pakokaasun poisto tavallisen teräsputkiston. Putkikoot 20-110 mm. Kevyt putkisto on helppo asentaa ja LetkuLetku-jajakaapelikelat kaapelikelat muokata Push-in -liittimien ansiosta.

Hitsauskäryn poisto Hitsauskäryn poisto Malliesimerkki: Kompresori 11 kW, 1750 l/min, 7 bar: Öljysumun Öljysumunpoisto poisto putkisto 300 m, ulko o 32 mm, painehäviö 4% = 0,28 bar Suunnittelu, Suunnittelu,asennukset, asennukset,huolto huolto

Autamme rakentamaan toimivan paineilmaputkiston! Autamme rakentamaan toimivan paineilmaputkiston! Ota yhteyttä asiantuntijoihimme: Ota yhteyttä asiantuntijoihimme: Henri Stenroos Henri Stenroos Pneumatiikka ja Pneumatiikka ja putkiliittimet putkiliittimet 040 564 3297 040 564 3297 henri.stenroos@teca.fi henri.stenroos@teca.fi

Timo Nurmi Timo Nurmi Paineilmajärjstelmät Paineilmajärjstelmät 0400 413 321 0400 413 321 timo.nurmi@teca.fi timo.nurmi@teca.fi

Asiakaspalvelu Asiakaspalvelu 029 006 270 029 006 270 asiakaspalvelu@teca.fi asiakaspalvelu@teca.fi www.teca.fi www.teca.fi


40 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Korjaamolaitteiden kokonaistoimitus takaa toimivuuden ja käytettävyyden

P

ro Truck Joensuu avasi viime vuoden lopulla uuden ras- kaan kaluston palvelukeskuksen, missä laatu on ykkösasia kaikessa tekemisessä - niin myös itse rakennuksessa ja sen korjaamon varustelussa.

Täysin uuden raskaan kaluston palvelukeskuksen suunnittelussa lähdettiin liikkeelle puhtaalta pöydältä. Ajatus uudenlaisesta keskuksesta on kehittynyt yrittäjäveljesten Toni ja Aki Kuivalaisen mielissä jo vuosia. Kun päätös projektin toteuttamisesta syntyi, palvelukseen otettiin raskaskalustopuolen ammattilaiset Vesa Mäkkeli ja Arto Leppänen. He tekivät ison työn rakentamisvaiheessa niin että tiloista ja laitehankinnoista tuli juuri sellaiset kun toimintaan tarvitaan. - Korjaamolaitteiden osalta päädyimme TECAn toimittamaan kokonaisuuteen. Perusteina oli tuotteiden korkea laatu ja sitä kautta käytön huolettomuus, toimittajan kyky laajaan kokonaisprojektiin ja sen suunnitteluun juuri toiveidemme mukaan sekä paikallisen TECA -jälleenmyyjän MTP-Hydrauliikan tarjoamaan palveluun myös keskuksen valmistumisen jälkeen, kertoo Mäkkeli.

Laaja kokonaistoimitus

TECA Oy:stä Pro Truck Joensuun projektista vastasi myynit-

Kevytrakenteiset, alumiiniset ja laadukkaat Infinity paineilmaputkistot on todella helppo ja nopea asentaa sekä modifioida.

Pro Truck Joensuun korjaamossa kuorma-autojen pakokaasut poistetaan tehokaasti Nederman -järjestelmillä, mikä takaa puhtaan ilman hallissa.

päällikkö Tapio Kytömaa. - Kyseessä oli kaikin puolin mielenkiintoinen ja haastava

kokonaisuus, mikä vaati paljon suunnittelua yhdessä asiakkaan kanssa. Mutta se oli vaivan ar-

Pro Truck Joensuun uudessa palvelukeskuksessa on tilaa yhteensä noin 2300 neliötä.

voista sillä lopputuloksesta tuli todella toimiva, sanoo Kytömaa. Haastetta toteutukseen toi esimerkiksi pitkät öljyputkien vedot ja niiden nousut lattian alta, joten pumpuiksi tarvittiin alun perin suunniteltuja isommat mallit. - Meillä on vankka kokemus korjaamoympäristöstä ja omaa tieto-taitoamme täydentää päämiestemme tehtailta saatava tekninen tuki - vaikkapa juuri pumppujen asiakaskohtaiseen oikeaan mitoitukseen, toteaa Kytömaa.

Laadukkaat tuotteet suoraan varastosta

TECAn kokonaistoimituk-

Läpiajettavat suuret korjaamohallit mahdollistavat isoimpienkin yhdistelmien huoltotoimet.

seen Pro Truck Joensuulle sisältyi mm. pakokaasuradat ja -kelat, pesuainerata, paineilmaputkisto, öljy/nestemittarit, öly/ilma kelat, jäteölyvaunut, astiavaunut, sähkökelat, kalvopumppuja, hitsauskärynpoisto sekä poistoilma puhallin katolle. - Edustamme vain tunnettujen ja arvostettujen eurooppalaisten valmistajien tuotteita, joista mainittakoon esimerkiksi ruotsalainen Nederman, espanjalainen Samoa ja belgialainen Graco. Laadukkaiden tuotteiden elinkaari on todella pitkä ja varaosien saaminen taattua. TECAn suuri keskusvarasto sijaitsee Vantaalla ja sinne tavaraa saadaan nopeasti suoraan tehtailta. Lisäksi asiakkaita palvelee paikalliset osaavat jälleenmyyjämme, kuten tässä Pro Truck Joensuun projektissa MTP-Hydrauliikka, jolta löytyy varastosta mm. sähkö- ja paineilmakeloja sekä muita kuluvia osia, kertoo Kytömaa. MTP-Hydrauliikan Ari Pakarinen sanoo että Pro Truck Joensuun kokonaistoimitus onnistui kaikin puolin mallikkaasti: - TECn maahantuomat tuotteet edustavat kehityksen kärkeä, mikä helpottaa sekä meidän jälleenmyyjän että loppuasiakkaan tekemistä. Esimerkiksi Pro Truck Joensuulle toimitettiin Infinityn paineilmaputkistot, mitkä on keveytensä ja viisaiden liitäntöjen ansiosta helppo asen-

Huoltohallissa on käytössä laajasti erilaisia TECAn toimittamia letkuja kaapelikeloja erilaisille nesteille, paineilmalle ja sähnkölle.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 41

TECAn kokonaistoimitukseen kuului letkut, kelat, pumput, jakeluannostelijat ja -pistoolit voiteluaineiden käsittelyyn.

TECA toimitti korjaamolle myös kätevät Samoan ja Tecaluben paineilmatoimiset öljyn imuvaihtajat sekä pystymalliset jäteöljyvaunut.

TECA toimitti Pro Truck Joensuulle pesuradat. Suoraan ajosta paikalle saapuva raskas kalusto pestään aina ennen huollon puolelle siirtämistä, mikä takaa hyvän puhtaustason.

Samoan valuma-altaat takaavat että öljyjen käsittely tapahtuu siististi ja ympäristöystävällisesti.

ProTruck Joensuun raskaan kaluston maalaamo edustaa alan kehityksen huippua - paineilmaputkistot ovat Infinityn laatua.

taa. Suunnittelimme yhdessä alustavan putkistoverkoston ja kun se projektin edessä muuttui sekä laajeni, niin putkistoa tilattiin lisää ja asiakas vastasi itse asennustyöstä

Yritykset investoivat Itä-Suomessa

Itä-Suomen alueella on taloudessa hyvä vauhti päällä ja yritykset investoivat entistä tehokkaampiin tuotanto- ja korjaamo-

Pro Truck Joensuussa tehdään myös hitsaustöitä kuorma-autojen päällerakenteisiin ja perävaunuihin. Hitsauskäryjen tehokas poisto on toteutettu Nederman -järjestelmillä.

tiloihin, joissa otetaan huomioon työnteon turvallisuus ja ergonomia sekä ympäristöasiat lähipäästöistä kierrätykseen. - Uusissa projekteissa sekä laajemmissa modernisoinneissa

halutaan kokonaisuuksia avaimet käteen -periaatteella ja siinä TECA jälleenmyyjineen on erityisen vahva. Toki meiltä saa tuotteet pienempinäkin paketteina tai yksittäisinä komponenttei-

na, sanoo TECAn Tapio Kytömaa.


42 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Valkeakosken Tervsaaressa valmistettan Yara Air1 AdBlue -urealiuoksen bulkkitoimitukset ovat tarjolla koko Suomen alueella. Toimitus tapahtuu aina viiden arkipäivän sisällä tilauksesta. Säiliöauton täyttö sujuu nopeasti entisen sellutehtaan säiliöistä.

Kotimaiset Yara ureatuotteet ammattikäyttöön

V

alkeakoskella UPM Tervasaaren tehdasalueella, pian kymmenen vuotta sitten lakkautetun sellutehtaan tiloissa valmistuu suurin osa Suomen maantieliikenteen sekä maa- ja metsätalouden kuluttamasta korkealaatuisesta Yara Air1 AdBlue -urealiuoksesta. Air1:n lisäksi Valkeakoskella valmistetaan myös havupuukasvustolle haitallisen juurikäävän torjuntaan tarkoitettua Kantokate -kasvinsuojeluainetta. Kotimaisuus on tae tasalaatuisuudesta ja hyvästä saatavuudesta kaikkina vuodenaikoina.

Yara Suomi on valmistanut Air1 AdBlue urealiuosta Tervasaaressa vuodesta 2014 lähtien. Aikaisemmin valmistusta oli myös Harjavallassa, mutta vuodesta 2016 lähtien tuotanto on keskitetty Tervasaareen. - Entiset, tilavuudeltaan satojen kuutiometrien vetoiset sellunkeittosäiliöt soveltuvat erittäin hyvin suuren mittakaavan urea-liuostuotantoon. Siksi valmistus oli kannattavaa siirtää yhteen laitokseen, sanoo tuotepäällikkö Sami Ruisma Yara Suomi Oy:ltä.

Tarkaan hallittu prosessi

Teollisesti valmistettu urea on tärkeä ainesosa paitsi ajoneuvojen haitallisien typpioksidi- eli NOx -päästöjen pelkistämisprosessissa, myös lääke-, lannoiteja rehuteollisuudessa sekä kasvinsuojeluaineiden valmistuksessa. Ureaa valmistetaan ammoniakin ja hiilidioksidin reak-

Yara Air1 AdBlue -urealiuosta on tarjolla useissa pakkauskoossa; IBC -kontit ja 200-litran tynnyrit Tervasaaressa kuljetusta odottamassa.

tiossa, jossa syntyy kuuma yhteensulautuma. Veteen sekoitettuna yhteen sulautuneesta nesteestä syntyy nestemäistä urealiuosta, joka on keskeinen elementti ajoneuvokäyttöön tarkoitetussa Yara Air1 -urealiuoksessa. Urealiuoksen valmistusprosessissa nestemäinen urea liuotetaan erittäin puhtaaseen veteen, suhteessa noin yksi kolmasosa ureaa ja kaksi kolmasosaa puhdistettua vettä. Prosessissa veden ja urean liuosta kierrätetään ja suodatetaan tarkkaan hallitussa prosessilämpötilassa niin kauan että liuoksen koostumus ja puhtaus täyttävät AdBlue -aineelle asetetut tarkat laatuvaatimukset. Valmistuserää, joka on 147 tonnia kutsutaan patchiksi. Tervasaaren laitoksessa valmistuu aina kaksi patchia kerrallaan. Prosessin päätteeksi valmiista erästä otettu näyte analysoidaan laboratoriossa. - Erä vapautetaan markkinoille ainoastaan laboratoriosta saadun hyväksynnän perusteella. Tällä varmistamme että urealiu-

- Toimitamme myös tarvittavat AdBluen siirtolaitteistot. Asianmukaiset varusteet pitävät aineen puhtaustason korkeana tuotannosta loppukäyttäjälle saakka, toteaa Yaran tuotepäällikkö Sami Ruisma.

os on jatkuvasti korkealaatuista, kertoo turvallisuusasiantuntija Pasi Luukkainen Moverelta, joka vastaa tuotannon operoinnista sekä lopputuotteen jakelusta.

Hyvä saatavuus

Valkeakoskelta valmistuva Air1 AdBlue määrä täyttää hyvin Suomen markkinoiden tämän hetkisen kysynnän. - Air1-liuosta toimitetaan myös vientiin, lähinnä Ruotsiin, mutta myös muihin maihin. Suuren tuotantokapasiteettimme ansiosta meillä on kaikki eväät vastata suuriinkin markkinoilla syntyviin kysyntäpiikkeihin. Air1 AdBluen jakelu tapahtuu joko suoratoimituksina säiliöautoilla tai erillispakkauksissa. Air1 on myös saatavilla kattavasti sekä Neste että St1 -ketjujen huoltoasemilla ja itsepalveluasemilla. - Pienin pakkauskokomme on tällä hetkellä henkilöautoille tarkoitettu 3,5 litran täyttöpussi ja suurin 1000-litran IBC kontti;

Moveren turvallisuusasiantuntija Pasi Luukkainen kertoi Air1 AdBlue urealiuoksen valmistusmenetelmästä Yara Suomen sidosryhmätapaamisen yhteydessä järjestetyllä Tervasaaren tehdaskierroksella.

lisäksi tuotetta on saatavilla säiliöautotoimituksina. Haluamme pitää Air1 -tuotteen kotimaisuusasteen korkeana, siksi myös myyntipakkaukset tulevat suomalaiselta valmistajalta, toteaa Ruisma. AdBlue on ympäristölle vaaratonta ja säilyy käyttökelpoisena noin 1,5 vuotta valmistuksesta. Ruisman mukaan säilytyslämpötilan tulisi olla mielummin alle 23°C ja säilytyspaikan suo-

jassa suoralta auringonvalolta. - Kylmyys tai pakkanen eivät vaikuta AdBluen ominaisuuksiin, mutta auringonvalo ja kuumuus saattaa käynnistää liuoksessa kemiallisen prosessin, joka pahimmillaan hajoittaa aineen rakenteellisia ominaisuuksia, Ruisma toteaa Ammattikäytössä AdBluen vuotuisen kulutuksen arviointiin voi käyttää yksinkertaista laskutapaa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

- Esimerkiksi kuljetusyritys voi arvioda AdBluen vuotuisen kulutustarpeen laskemalla ajoneuvojen yhteenlasketusta polttoaineenkulutuksesta viisi prosenttia, mikä on karkea arvio AdBluen keskimääräisestä kulutuksesta. Siitä on sitten helppo pohtia eri vaihtoehtoja; ottaako polttoainetankkauksen yhteydessä asemalta vai kenties omasta säiliöstä. Ruuhka-Suomessa ja suurimpien asutuskeskusten lähistöllä toimitamme yli 1 500 litran- ja haja-asutusalueilla yli 2 000 litran kertatilaukset bulkkitoimituksina Moveren säiliöautoilla asiakkaan luo nopeasti ja erittäin kustannustehokkasti, Ruisma opastaa. 1000-litran IBC -konttimyynti tapahtuu monille tutun nestekaasupullojen vaihtopalvelun tapaan. - Palautuvat kontit puhdistetaan ja tarkastetaan huolellisesti ennen uusintakäyttöä. Vioittuneet ja tietyn ajanjakson käytössä olleet kontit uusitaan automaattisesti. Puhtaudella ja oikein tapahtuvalla säilytyksellä on kriittinen merkitys urealiuosta käyttävän SCR-jälkikäsittelylaitteiston toiminnalle, Pasi Luukkainen toteaa.

Kantokate juurikäävän torjuntaan

Yara Suomi valmistaa Valkeakoskella Air1 AdBlue liuoksen lisäksi havupuita vaivaavan juurikäävän torjuntaan tarkoitettua

Kantokatetta. Kantokate on ureapohjainen aine, jolla suojataan kannot juurikäävän tartunnalta. Käsittelyn suojavaikutus kestää useita viikkoja. Kantokatteen antama suoja perustuu pH-arvon nousuun, jolloin männyn tai kuusen juurikääpä ei pääse kasvamaan käsitellyssä kannossa. Kantokate sisältää puhdasta vettä, erittäin puhdasta ureaa, korroosion estoainetta sekä väriainetta. Kantokatetta tulee käyttää kesähakkuissa, jotta vältetään salakavalan juurikäävän leviäminen. Kantokäsittelyasetus määrää käyttämään kantokäsittelyainetta, kun keskilämpötila nousee pysyvästi +5 tasolle. Metsäkoneurakoitsijat ja etenkin motokuskit ovat tärkeässä osassa haitallisen juurikäävän leviämisen estämisessä. - Juurikääpä on erittäin salakavala tauti, joka oireilee usein vasta vuosikymmenten kuluttua. Kun tauti iskee on peli pelattu ja puusto menetetty. Tulevaisuutta ajatellen on tärkeää että kannot käsitellään asianmukaisesti ja riittävällä ainemäärällä kesähakkuiden yhteydessä. Kantokatteen ohjeen mukaisella käytöllä metsäkoneurakoitsija turvaa paitsi metsän myös tulevien sukupolvien urakointimahdollisuudet, sanoo Samuli Kallio Yara Suomelta.

Kantokatteen käyttö

Kantokatetta levitetään kan-

Yara Suomen Samuli Kallio ja UPM:n Marko Minkkinen ja Jyri Schildt antoivat kattavan selostuksen juurikäävästä ja sen torjuntamenetelmistä sekä painottivat metsäkonekuskin tärkeää merkitystä taudin leviämisen estossa. Jos asiaa ei oteta vakavasti voi kyseeseen tulla jopa puulajin vaihto palstalla eli puhutaan merkittävästä uhkatekijästä.

KULJETUS 43

Juurikäävän torjuntaan tarkoitettu Yaran kantokate sisältää turkoosia väriainetta. Väriaine haihtuu muutaman päivän jälkeen käsittelystä.

teella. Kasvinsuojeluaineen tulee peittää vähintään 85 prosenttia kunkin käsiteltävän kannon pinnasta. Ureavalmisteiden käytössä on jätettävä vähintään 10 metrin käsittelemätön suojavyöhyke vesistöihin ja pienvesiin. Kantokatetta voidaan käyttää myös pohjavesialueella. Koska oltiin Valkeakoskella oli asianmukaista käydä legendaarisen Hakan jalkapallo-ottelussa Tehtaan kentällä Yaran tuotannon pihapiirissä. Yaran Sami Ruisma kertoi ottelun jälkeen kuka tehdasvierailuun osallistuneista osui lähimmäksi maalintekoveikkauksessaan...

noille laimentamattomana tasaisesti puiden kaatamisen yhteydessä 1,5 - 2 l / kaatopinnan m2. Levitys tehdään hakkuukoneen kantokäsittelylaitteella, reppuruiskulla tai pensselillä. Aineen peittävyyden tulee olla mahdollisimman täydellinen riittävän torjuntatehon saavuttamiseksi.

- Käyttöaika alkaa viimeistään, kun keskilämpötila on noussut pysyvästi yli +5°C. Syksyllä käsittelyä on syytä jatkaa pakkasten tuloon asti, Kallio opastaa. Kaikki läpimitaltaan yli 10 senttimetriä olevat havupuiden kannot tulee käsitellä Kantokat-

Kantokatteen varastointi

Kuten Yara Air1 AdBlue, myös Kantokate -tuotetta toimitetaan sekä pakkaus- että bulkkitoimituksina. Kantokate kestää myös pientä pakkasta ja sen teho säilyy kunhan se pysyy sulana ja juoksevana. Varastointilämpötilaksi suositellaan -5 - +35 astetta.


44 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

ARTOLTA AMMATTITAIDOLLA. MoilAr Oy . ARTO MOILANEN 0400 780 949 arto@moilar.fi

Langaton

NOSTURIVAAKAUUTUUS!

ScaleLog nosturivaakauutuus on langaton, jossa akunkesto on vähintään vuoden. Scalelog on tarkka, helppokäyttöinen ja kestävä vaaka kaikkiin nosturimalleihin. Vaaka on kehitetty ja valmistettu Pohjoismaissa.

Maahantuonti ja myynti: Jesse Holopainen 0440 373 473


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 45

SFS on kuljetus- ja logistiikkayrittäjän rahoituskumppani S iemens Financial Services AB (SFS) on maailmanlaajui- sen Siemens-konsernin Suomessa toimiva tytäryhtiö. Sen ydinliiketoimintaa ovat kansainväliset yritysten väliset rahoituspalvelut.

SFS on johtavia toimistokalusteiden ja -tekniikan leasingrahoitusyhtiöitä. Viisi vuotta sitten yhtiö laajensi toimintaansa. Se ryhtyi tarjoamaan rahoitusratkaisuja myös ”raskaalle puolelle”, jossa sen suurimpia asiakkaita ovat maanrakennus- ja kuljetusalan yritykset. - Toimistokalusteissa ja -tekniikassa olemme Suomessa kahden suurimman rahoittajan joukossa ja raskaalla puolella tulemme heti pankkisidonnaisten rahoitustoimijoiden jälkeen, myyntijohtaja Arto Taipola määrittelee.

Asiakaslähtöisesti

Automaatio, sähköistyminen ja digitalisaatio muuttavat liiketoiminnan tapoja. Suomessa SFS tuottaa innovatiivisia rahoitusratkaisuja muun muassa lääketieteen, teollisuuden, logistiikan ja toimistotekniikan aloilla toimiville yhteistyökumppaneilleen. Se tarjoaa asiakkailleen räätälöityjä rahoitusleasing-, käyttövuokra- ja vuokrasopimuksia sekä perinteistä osamaksua uuden kaluston sekä teknologian hankintaan. Ostokohde toimii aina vakuutena. - Olemme rajanneet rahoituskohteiden ulkopuolelle vain kiinteistöt, mutta kaikki seinien sisäpuolella oleva kuuluu toimintareviiriimme. Kauppalaivoja ja lentokoneita lukuun ottamatta, myös kaikki tavaroiden kuljettamiseen liittyvä on meidän heiniämme, ilmoittaa Taipola.

Nopeasti ja luotettavasti

Taipolan mukaan SFS:n kanssa asiointi hoituu joustavasti: - Asiakas voi valita joko täysin sähköisen palvelun tai henkilökohtaisen palvelun. Hän korostaa, että SFS haluaa olla mukana asiakasyritysten arjessa niin ala- kuin ylämäessä. - Omissa riskianalyyseissämme annamme positiivista painoarvoa muun muassa pitkälle ja sinnikkäälle yrittäjäuralle, huomauttaa Taipola. SFS palvelee sekä aloittavia yrityksiä että yrityksiä, joilla on tarve uudistaa toimintaansa. - Autamme yrityksiä kone- ja laitekannan sekä muun kaluston uushankinnoissa ja päivittämisessä, olipa siten kyse toimiston monitoimilaitteesta, trukista, varaston valaistuksesta tai hylly-

Myyntijohtaja Arto Taipola sanoo, että SFS:n yrityksille tarjoamat rahoituspalvelut soveltuvat erittäin hyvin myös kuljetus- ja logistiikka-alalle, sillä niiden avulla voi parantaa kilpailukykyä ja tehostaa toimintaa.

järjestelmistä, toteaa Taipola.

Yritykseltä yritykselle

SFS:n ulkopuolisessa palveluketjussa asiakas asioi ensivaiheessa myyjäkumppanin kanssa. Kun tuote on tilattu, myyjäliike on yhteydessä SFS:n palveluorganisaatioon. Tämän jälkeen kaikki dokumentit siirtyvät sähköiseen järjestelmään ja sopimus syntyy sopimusteknisesti nopeasti ja vaivattomasti. - Esimerkiksi toimistotekniikassa meillä on n. 800 kauppiaan rinki, joten tuotevalikoima on erittäin kattava, sanoo Taipola.

Pitkä kumppanuus

Mitä isommasta hankinnasta on kysymys, sitä pidemmän harkinta-ajan se yleensä asiakkaan päässä vaatii. - Myös suuren kokoluokan hankinnoissa rahoitusmenettelymme on kuitenkin nopea, kertoo Taipola. SFS lupaa olla asiakkaan apuna koko rahoitussopimuksen elinkaaren ajan.

Juhlavuosi menossa

SFS on toiminut jo 30 vuotta. - Aluksi rahoitusyhtiö toimi pääsääntöisesti Siemensin oman tuotannon tukena, mistä se on laajentunut myös muiden yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden rahoittajaksi, sanoo Taipola. Nykyään lähes 90 prosenttia SFS:n toiminnasta kulkee myyjäliikkeiden kautta ja loput Siemensin omien bisnesten rahoituksista.

Siemens-konserni Suomessa

SFS lyhyesti

Siemens toimittaa ratkaisuja, palveluita ja tuotteita kestävään energiantuotantoon, älykkääseen sähköverkkoon, tehokkaaseen liikenteeseen sekä kilpailukykyiseen teollisuuteen. Suomessa eri Siemens yhtiöt työllistävät noin 500 henkeä ja pääkonttori sijaitsee Espoon Vermossa.

Pohjoismaissa noin 200 työntekijää, 2 000 myyjäkumppania ja yli 50 000 loppuasiakasta. Toimii Pohjoismaiden lisäksi Espanjassa, Ranskassa, Saksassa, Iso-Britanniassa ja Venäjällä. Lisäinfo: www.siemens.fi/finance Teksti: Merja Maansalo Kuva: Siemens Financial Services AB

-nostureiden myynti ja huolto Kainuun ja Lapin alueilla

Edellytykset kasvulle

Taipola korostaa, että SFS:n kaikille myyjäliikkeille on asetettu yksi ja sama kriteeri. Se on laatu: - Edellytämme myyjiltämme, että tuotteiden pitää olla korkeatasoisia ja palvelujen luotettavia. Hän toteaa, että kun asiakasyritysten ei tarvitse sitoa pääomia kalustohankintoihin, ne kykenevät keskittymään ydinliiketoimintansa kehittämiseen, optimoimaan kassavirtansa sekä täyttämään paremmin omalle liiketoiminnalleen asetetut kasvu- ja tuottavuustavoitteet.

Erätaito Tero Toivanen

puh. 050 594 4053


46 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Perävaunut ja päällerakenteet asiakastarpeeseen räätälöitynä Laadukkaat rakenteet ja huippukomponentit

ESAPE -perävaunujen rakenteissa laatu ja kestävyys ovat ykkösasioita mikä pätee myös valittuihin komponentteihin. - Akseleissa luotamme BPW:n laatuun jotka pelaavat kovassa käytössä samoin kuin niiden varaosa- ja huoltopalvelut. Jarrukomponenteissa taas Wabco on omassa luokassaan luotettavuudessa sillä liitokset ym. on tehty niin että ne kestävät aikaa ja keliä - lisäksi korjaamot ympäri maata hallitsee tuotteen. Renkaissa suosimme Goodyearin, Michelin ja Bridgestonen premium-laatua. Toki kuuntelemme aina asiakkaan toiveita ja toteutamme ne myös kaikkien perävaunun komponenttien suhteen, lupaa Mäenpää.

5-akselinen ESAPE -puutavaraperävaunu

Raakapuun kuljetuksiin Forssan Lava ja Huolto Oy valmistaa 5-akselista ESAPE -perävaunua, joita on toimitettu asiakkaille jo kymmenkunta kappaletta.

F

orssan Lava ja Huolto Oy on täyden palvelun raskaan kaluston monitoimiyritys, mikä tarjoaa Forssan toimipisteessään laadukkaat huolto- ja korjauspalvelut sekä valmistaa Humppilassa päällerakenteita ja ESAPE-perävaunuja. Vuonna 1995 perustettu Forssan Lava ja Huolto Oy työllistää tänä päivänä viitisentoista alan ammattilaista. Päällerakenne- ja perävaunutuotanto tuli osaksi toimintaa vuonna 2007 jolloin ostettiin Humppilan Metalli Oy:n liiketoiminta. - ESAPE -perävaunujen valmistus alkoi Humppilassa 90-luvun alkupuolella ja päällerakenteita on tehty jo 70-luvulta lähtien. Tarjoamme juuri asiakkaan tarpeisiin räätälöidyt ratkaisut mm. puutavaran, kappaletavaran, erilaisten koneiden ja vaihtokorien kuljetuksiin sekä myös siirtovaunuja tehdaskäyttöön ja traktoriperävaunuja. Meillä on osaamista toteuttaa vaativimmatkin ratkaisut kuten erilaiset hydraulisesti leviävät rakenteet. Lisäksi teemme monenlaisia päällerakenteita mm. puutavaraja nosturiautoihin sekä valmistamme lavarakenteita sekä asennamme vaihtokorilaitteita. Meiltä saa myös erilaisia omaa val-

Forssan Lava ja Huolto Oy:n Sami Kakko (vas.), Esa Mäenpää ja Kai Känkänen esittelevät Humppilan tuotannossa valmistuvassa olevaa ESAPE -kuljetuslavettia.

mistusta olevia komponentteja kuten lavalukkoja, lämpöyhteitä ja ylileveän kuljetuksen valoja. Kuuntelemme tarkalla korvalla asiakkaan toiveita ja toteutamme ne laadukkaasti - joustavuus onkin toimintamme kulmakivi, kertoo Forssan Lava ja Huolto Oy:n perävaunu- ja päällerakennepuolesta vastaava Esa Mäenpää.

Asiakaskohtaisesti räätälöidyt ratkaisut

Vuodesssa Humppilasta valmistuu parhaimmillaan kymmenkunta perävaunua sekä runsaasti erilaisia päällerakenneratkaisuja. - Uudet mittasäännöt ovat lisänneet pitkälle räätälöityjen perävaunujen kysyntää. Juuri nyt tuotannosta on valmistumassa

mm. 15,5 metriä pitkä kuljetuslavetti ja kohta otetaan työn alle puutavara-auton päällerakennevarustelu. Puutavaraperävaunuja meiltä saa suhteellisen nopeilla toimitusajoilla eli vielä onnistuisi saada vaunu ensi syksyllekin. Meillä olisi myös osaamista toteuttaa metsäkoneiden kuljetuslavetteja, ilmoittaa Mäenpää.

Raakapuun kuljetuksiin valmistetaan 5-akselista ESAPE -perävaunua, joita on toimitettu asiakkaille jo kymmenkunta kappaletta. - Meille tuli ensimmäinen ESAPE -puuvaunu vuonna 2013 ja tällä hetkellä niitä on kaksi ajossa. Vaunu on kaikin puolin hyvin tehty ja se on vakuuttanut myös kestävyydellään. Akseleiden mitoitus on toteutettu niin että telin etummainen akseli ottaa isoimman kuormituksen, mikä mahdollistaa painonsiirron vaunun eteen. Sen ansiosta vaunu on tosi ketterä käännellä tiukoissa paikoissa metsäautoteillä vielä kun viimeinen akseli nousee ylös täydelläkin kuormalla, kertoo Kuljetusliike S. Kakko Oy:n Kari Kakko. Kun 5-akselinen ilmajousitettu vaunu on tyhjänä saadaan toinen, neljäs ja viides akseli nousemaan. Perävaunun painonsiirto on saatu pelaamaan optimaalisesti mikä helpottaa liikkumista kuorma päällä ajettaessa. Kun viides akseli nousee ilmaan kuormalla siirtyy takapään paino kolmannelle ja neljännelle akselille, jossa oleva apupalje painaa sitä alaspäin mikä siirtää painoa edelleen kolmosakselille. Ja etupäässä kakkosakseli kevenee painesuhdeventtiilin avulla jolloin painosiirtyy ykkösakselille. Näin suurin paino saadaan siirrettyä molempien telien etummaisille akseleille ja vaunun kääntely on ketterää tiukoissakin paikoissa. Kuormantunnistus on otettu EBS:ltä jolloin kuljettajan painaessa ohjaamossa nappia järjestelmä valitsee automaattisesti joko telin noston silloin kun vaunu on tyhjä tai kevennyksen vaunun ollessa kuormattuna. ESAPE -puuvaunussa käyte-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 47

Humppilassa varustellaan myös puutavara-autoja suurlujuus teräksisellä apurungolla.

Kun 5-akselinen ilmajousitettu vaunu on tyhjänä saadaan toinen, neljäs ja viides akseli nousemaan ja viides akseli nousee kokonaan ilmaan myös täydellä kuormalla. Vaunun erikoisuus on optimaalinen painonsiirto.

tään takatelissä isompia 275/70 22.5 koon renkaita kun etutelin rengaskoko on 265/70 19.5. - Valitun rengastuksen ansiosta vaunun vierintävastus on pienempi mikä vähentää yhdistelmän polttoainekulutusta. Silti vaunun korkeus on runkopalkin päältä mitattuna vain 112 senttiä joten kuormatilaa saadaan käyttöön riittävästi. Ja isot takapyörät parantavat myös maastokykyä, toteaa Kakko.

Laadukkaita päällerakenteita ja lavaratkaisuja toteutetaan hyvin erilaisiin kuljetustarpeisiin.

Forssassa tarjolla kattavat huoltopalvelut

ESAPE -puuvaunussa käytetään takatelissä isompia 275/70 22.5 koon renkaita kun etutelin rengaskoko on 265/70 19.5.

ESAPE -kuljetuslavetit valmistetaan juuri asiakkaan erikoistarpeiden mukaan räätälöitynä uusia mittoja hyödyntäen.

Tarjolla on myös ESAPE -perävaunut traktorikäyttöön, joilla onnistuu järeimpienkin maatalouskoneiden kuljetus.

Forssan Lava ja Huolto Oy:n Forssan toimipiste osoitteessa Vikrsbergintie 3 on erikoistunut raskaan ajoneuvokaluston korjauksiin, huoltoihin ja pienempiin päällirakennetöihin. - Huollamme ja korjaamme kuorma-autot, päällerakenteet sekä perävaunut joten asiakas saa meiltä apua koko yhdistelmäänsä. Käytössä on hyvät noin 2000 neliön korjaamotilat sijainniltaan hyvässä paikassa. Meillä onkin koko ajan hyvin töitä mutta pystymme silti auttamaan asiakkaita todella nopeasti silloin kun on hätä. Tärkeä osa toimivaa huolto- ja korjaamopalvelua on nopeasti pelaava varaosapalvelu, mitä olemme kehittäneet entistäkin tehokkaammaksi yhteistyössä alan johtavien toimijoiden kanssa. Samassa rakennuksessa toimiva Kaukokiito mahdollistaa tällä hetkellä nopeat toimitukset. Elokuusta lähtien käyttöön tulee täydentäviä järjestelmiä mahdollistaen jopa kolme kertaa päivässä tapahtuvat varaosatoimitukset, sanoo Forssan Lava ja Huolto Oy:n toimitusjohtaja Sami Kakko.

Forssan Lava ja Huolto Oy:n Forssan toimipiste on erikoistunut raskaan ajoneuvokaluston korjauksiin ja huoltoihin.

Forssassa saa apua koko yhdistelmään - erityisesti autojen huoltotyöt ovat kasvaneet viime aikoina.

Osaajille töitä tarjolla

ESAPE -perävaunuja valmistetaan mittatilaustyönä lisäksi teollisuuden erityistarpeisiin; kuvan vaunussa hydraulinen kuormansidonta.

Hyvä työtilanne Forssan korjaamolla ja Humppilan uudisrakennepuolella mahdollistaisi osaavien tekijöiden palkkaamisen, mikäli sellaisia olisi tarjolla: - Jos olet motivoitunut ja kiinnostunut haastellisesta tekemisestä hyvässä porukassa kannattaa olla yhteydessä, ilmoittaa Kakko.

Perävaunuihin tehdään perushuoltojen lisäksi myös perusteellisia remontteja jarru- ja akselitöineen.


48 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

LAATURATKAISUT PUUTAVARAKULJETUKSIIN

PUUTAVARANOSTURIT

PUUTAVAPERÄVAUNUT

Porokka Invest ostaa, myy ja välittää...tavaroita, mutta myös yrittäjyydestä. Lähes 40 vuoden kokemuksella raskaan sarjan kauppaa koko kuljetusalan parhaaksi.

Salpakatu 12, 80100 JOENSUU

Jouni Porokka 0500 373 473 jouni@porokka.fi Jyrki Porokka 050 546 4875 jyrki@porokka.fi Petri Ovaskainen 0400 373 473 petrii@porokka.fi Katso käytetty kalusto osoitteesta www.porokka.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Markkinoiden suurikuormatilaisimmat Terminator XXL -pankot toimitetaan täydellisenä pakettina, millä on yksi hinta. Toimituspaketti on samalla nippusidonnan turvallisuuspaketti.

Yksi paketti - yksi hinta

T

erminator-miehet ovat nyt siirtymässä puutavarapankkojen tilaajien kannalta yksinkertaiseen, selkeään ja rehelliseen pakettihinnoitteluun, jossa on selkeästi kaikkien autopankkojen ja perävaunupankkojen valmis yhteishinta - asennustarvikkeineen, kiristysketjupaketteineen sekä myös rahteineen ja kaikkine pankkojen tarvitsemine asennusapuineen. - Uskomme, että uusi entistäkin pidemmälle viety pankkojemme hinnoittelumalli ja toimituspaketti selkeyttää ajan myötä kaikkien meidän alalla toimivien pankkotoimittajien toimitusten ja laskutusten tasoa, poistaen niiden epäselvyyksiä ja tehden hintavertailun selkeäksi, sanovat Terminator-miehet.

Samalla turvallisuuspaketti

Terminator XXL -toimituspaketti on samalla myös nippusidonnan turvallisuuspaketti, joka sisältää täydellisen kuormatilan kitkavoimia lisäävän liukuestesermipinnan pankkorunkojen rautahammastuksineen. Lisäksi XXL -pakettien nippusidontaa on tehostettu triplavaimentimin, perävaunun etupankkojen pomminvarmoin tuplakiinnikkein sekä alumiinisin kitkalevyin ,ja nyt myös lujimmilla saatavissa olevilla sidontaketjuilla, joissa on mukana leimatut kiinnityssakkelit.

Lisätietoja: Heikki Jokela 050 412 9024 Markku Hirvi 040 123 9973 Jari Koivisto 050 343 1967

KULJETUS 49


50 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Vahvaa panostusta puutavaranostureihin FinnMetkosta. VTA Tekniikalle tulin Veholta missä toimin Pirkkalassa kuorma-automyyjänä ja sitä ennen korjaamon työnjohtajana. Raskaan kaluston huoltopuoli tuli jo sitä ennen tutuksi Raskoneella ja Patrialla Hämeenlinnassa, missä aikanaan huollettiin myös siviilipuolen Sisu ja Renault kuorma-autoja. Niinpä myös nosturit ovat tulleet jo aiemmin tutuksi niin huoltopuolen kuin myös autokaupan kautta.

Vahva ja osaava jälleenmyyjäverkosto

Yksi tärkeä tekijä Palfinger Epsilon nostureiden menestystarinassa Suomessa on ammattitaitoinen ja sitoutunut jälleenmyyjäverkosto. Pohjois-Suomessa myynnistä vastaa Osaratas / Matti Porkola, Oulusta alaspäin ja Pohjanmaalla Markkinointi E. Kivelän Erkki Kivelä ja Pekka Lääkkö, Itä-Suomessa Maxlift / Jani Karhu, Kaakkois ja EteläSuomessa Ideachip Machine / Teppo Humalainen ja Varsinais-Suomessa & Ahvenanmaalla Moilar / Arto Moilainen. Palfinger Epsilon tuotteiden huoltoverkosto on maan kattava - huoltopisteitä löytyy reilut 30. - Jälleenmyyjillämme on valtava kokemus puutavaranosturikaupasta sekä samalla visiota kehittää toimintaa vastaamaan tulevaisuudeen haasteisiin. Myynnin ja varaosapalvelun lisäksi Osarattaalta ja Ideachip Machinelta löytyy myös huoltoja asennustoiminot. Yhteistyö pelaa jälleenmyyjien kesken hienosti niin että aina ajatellaan asiakkaan parasta, kehuu Kossi.

Varaosapalvelu pelaa

Palfinger Epsilon on maailman johtava valmistaja puutavara- ja kierrätysnostureissa. Viime vuonna Itävallan tehtaasta valmistui yli 4000 nosturia ja tänä vuonna 2019 valmistusmäärä kasvaa entisestään

P

alfinger Epsilon on maailman johtava puutavara- ja kier- rätysnostureiden valmistaja; esimerkiksi EMEA alueella markkinaosuus on jopa yli 50 %. Viime vuonna Itävallan tehtaasta valmistui yli 4000 nosturia ja tänä vuonna 2019 valmistusmäärä kasvaa entisestään - nostureita tehdään parhaillaan toistasataa kappaletta viikossa. Myös Suomessa Palfinger Epsilon on erit-

täin vahvassa asemassa markkinoilla ja maahantuoja VTA Tekniikka panostaa toimintaansa vastatakseen asiakaskunnan tarpeisiin entistäkin paremmin. Palfinger Epsilonin nouseminen suomalaisten puutavara-autoilijoiden suosimaksi nosturiksi on pitkäjänteisen työn tulos. - Tehdas on panostanut tuotekehitykseen ja kuunnellut tarkalla korvalla meidän erityisolosuhteita. Suomessa nosturit ovat

kovassa käytössä sillä puutavara-autoilla ajetaan suurimpia kuormia Euroopassa ja kuormaamista on paljon; meillä ajetaan puuta paljon myös lyhyttä siirtoa junaan. Myös lastattu puu on eri mittaista ja kokoista - välillä ajetaan tukkia ja välillä kuitua tai energiapuuta. Käyttöolosuhteet ovat haastavat sillä esimerkiksi lämpötilaerot voivat vaihdella kesän ja talven välillä jopa yli 70°C. Näistä syistä johtuen myös kuljettajiemme nosturinkäytön osaaminen on maa-

ilman huippua, joten Suomesta saatu asiakaspalaute on Palfinger Epsilonin tehtaalla todella korkeassa arvossa, kertoo VTA Tekniikka Oy:n Epsilon -tuotepäällikkö Jari Kossi, joka aloitti tehtävässään elokuussa 2018: - Vastaan tehdasyhteistyöstä ja jälleenmyyjistämme sekä Palfinger Epsilon tuotteiden markkinoinnista ja myynnin kehittämisestä - hoidan lisäksi myös myyntiä Pirkanmaalla aluepäällikkö Joni Valtatien kanssa. Sain räväkän lähdön tehtävään

Suomessa Palfinger Epsilon nostureiden varaosakeskus sijaitsee VTA Tekniikalla Pirkkalassa, mistä osia saadaan maakuntaan todella nopeasti. - Pirkkalassa tehdään myös huollot ja asennukset sekä käytettyjen nostureiden kunnostukset laadukkaissa tiloissa, joita parhaillaan laajennetaan toimistojen osalta. Ja Itävallasta löytyy tietenkin osat ja komponentit erittäin joustavilla toimituksilla, lisää Kossi.

Edistyksellinen mallisto

Palfinger Epsilon tarjoaa kattavan ja edistyksellisen nosturimalliston kokoluokassa 7 - 28 tm puutavaran käsittelyyn ja kierrätykseen. Autonostureiden lisäksi valikoimaan kuuluu myös metsäkonenosturit. Laadukkaille tuotteille myönnettään 1 vuoden täystakuu ja 3 vuoden rakenne-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 51

A U T A A L I K HAN ASTI ASIANTUNTIJALTA LUOTET TAV

E xa k t D u Stoneridge Digipiirturit

Timer TachoDrive i Ajoaikalaskur

o

2

on helpot ta”Ajoaikalaskuri äni öt nut valtavasti ty eniä ä pi – Ny t voin tehd aikana!” n uo ta s yö m a oj siirt

Suomessa Palfinger Epsilon nostureiden varaosa- ja huoltokeskus sijaitsee VTA Tekniikalla Pirkkalassa, mistä osia saadaan maakuntaan todella nopeasti.

takuu pääkomponenteille. - Suomessa myydään eniten M- ja Q-sarjan nostureita, joista löytyy loistavat vaihtoehdot sekä perinteisellä L-puomistolla että koko ajan suosiotaan kasvattavana Z-mallina kokoluokassa 10-17 tonnimetriä. Hiljattain uustuneeseen M-sarjaan on tarjolla perinteisen vipuohjauksen ohella hydraulinen esiohjaus (2- tai 4-vipu), mikä on saavuttanut suuren suosion suomalaisten puutavara-autoilijoiden keskuudessa. Myös sähköohjattujen nostureiden käyttö lisääntyy koko ajan - M- ja Q-sarjoihin on tarjolla luotettava IQAN -sähköohjaus, sanoo Kossi.

ku idgen piirturilla ”Uudella Stoner in!”* m pident yy jopa 30

Digipiirturi

lu n etälatauspalve

tomaa rttitietojen au Piirturi- javekolu 8 € / kk latauspal

0 Alkolukko Dignita AL-10 s Hyväksyt ty myö uteen ke oi oaj un tu valvot

ttinen

Pirkkalassa on meneillään laajennus toimistotilojen osalta myynnin ja teknisen tuen käyttöön.

VERKKOK AUPPA.PIIRL A.FI

Q-sarjan nosturit ovat täysin uudistumassa, joista saatiin esimakua jo viime vuonna alan näyttelyissä. - Uudet Q-sarjalaiset ovat tällä hetkellä asiakastestivaiheessa ja niitä on käytössä suomalaisillakin asiakkailla. Kun sarjatuotanto aikanaan alkaa niin siirrytään jälleen uudelle tasolle puutavaranostureissa, vihjaa Kossi. Palfinger Epsilonin laajasta mallistosta kannattaa nostaa esiin myös järeä S-sarja, mistä löytyy sekä L- että Z -puomiset nosturit aina 28 tm kokoluokkaan saakka parhaimmillaan jopa 13 metrin ulottumalla. - Niitä on asennettu Suomessakin autojen päälle sekä teollisuuskäyttöön, Kossi toteaa. Autohakkuri- ja murskainkäytössä Palfinger Epsilon on erittäin suosittu niin Euroopassa kuin meillä Suomessakin. - Jatkuvaan mättöön on tarjolla D-version nosturit, joista esimerkiksi Q130 -malli on erinomainen hakkurikäytössä IQAN sähköohjauksella ja XL-koon ohjaamolla, ilmoittaa Kossi. Myös jatkuvasti kasvavan kierrätyspuolen tarpeisiin Palfinger Epsilon tarjoaa laajan ja monipuolisen skaalan tehokkaita nosturivaihtoehtoja. - Kuorma-auton ohjaamon taakse kätevästi pieneen tilaan taittuva Triple-Z -malli mallissa on myös nostopuomissa teleskooppi ja ulottumaa 9,5 metriä, kertoo Kossi.

itusjohtaja piirtureihin – Heikki, toim kupolven digi nhemman su va na ttu ra er *v

Tulossa uusi Q-sarja

Nosturit erikoiskäyttöön

ljettajan ajopäi

ja – Mat ti, kuljetta man nhem va na ttu ra er *v gipiirtureihin sukupolven di

PIIRL A @ PIIRL A.FI

»

»

PIIRL A.FI

017 283 1595

PALVELEVA LAVETTITALO

Pirkkalassa tehdään huollot ja asennukset sekä käytettyjen nostureiden kunnostukset.

SIIMET LAVETIT - ASIAKKAILLE RÄÄTÄLÖITY - JÄREÄ RAKENNE - LAADUKKAAT KOMPONENTIT - POHJOLAN OLOSUHTEISIIN SUUNNITELTU KAIKKIEN LAVETTIEN JA PERÄVAUNUJEN KORJAUS-, MUUTOS- JA MAALAUSTYÖT AUTOJEN VARUSTELUT - NOSTURIT - HAKKURIEN ASENNUS - NOUSUPÖYDÄT

Jari Kossi aloitti VTA Tekniikka Oy:llä Palfinger Epsilon tuotepäällikkönä elokuussa 2018. Hänellä on vankka kokemus raskaan kaluston myynti- ja huoltotoiminnoista.

Yri$äjänkatu 28 50130 MIKKELI www.siimet.fi

Puh: MyynD:

+35815 321 610 Ari Mäkitalo +35844 321 6131


52 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kolmen veljeksen Jarno (vas.), Jouni ja Jari Lehmusvuoren omistama kuljetusliike Mikko Meri Oy operoi 2- ja 10-teiden pohjoispuolella Metsä Groupin lukuun ajantasaisella ja tuottavaan työskentelyyn kykenevällä puunkuljetuskalustolla.

Tehokasta logistiikkaa korkealaatuisilla työkaluilla

L

ehmusvuoren veljessarjan: Jarin, Jounin ja Jarnon luotsaamaa Kuljetusliike Mikko Meri Oy on erikoistunut pyöreän puutavaran kuljetuksiin Kanta-Hämeen alueella. Ajot hoidetaan modernilla kuljetuskalustolla ja kuormaus sujuu tehokkaasti Palfinger Epsilon nosturien voimin.

Kuljetusliike Mikko Meri Oy:n nimi saattaa olla monelle tuttu mm. eri puolilla Suomea

järjestetyistä retrorekkatapahtumista, missä yrityksen perustaja Mikko Meri on aina viime vuosiin saakka osallistunut vihreällä vm. 1940 Ford V8 ”Hävittäjä” -kuorma-autollaan. Kuljetusliike Mikko Meri Oy on kuitenkin ollut Lehmusvuorten omistuksessa jo vuodesta 1992 alkaen, jolloin veljesten isä, nyt jo edesmennyt, Pauli Lehmusvuori osti yrityksen Mikko Mereltä. Uusien omistajien käsissä kuljetusliike on koko olemassa olon ajan keskittynyt raakapuukuljetuksiin Kantä-Hä-

meen ja Varsinais-Suomen seudulla. - Selkeimmin sanottuna ajamme puuta nykyisin kakkos- ja kymppiteiden pohjoispuolelta Metsä Groupin lukuun alueen sahoille ja laitoksiin, kuten esimerkiksi Rengon ja Kyrön sahoille sekä Lohjalle, missä valmistuu kertopuuta, avaa Jari, vanhin Lehmusvuoren veljeksistä.

Ajanmukaisella kalustolla

Kuljetuskaluston ja puutava-

Kuormaus sujuu tehokkaasti ja tuottavasti taittuvapuomisten Palfinger Epsilon Z -nosturien voimin. - Zeta tuo työskentelyyn metrin verran kaivattua ulottuvuutta ja mahdollistaa ajon täysillä kuormilla, kun ei tarvitse jättää puomille koloa ja myös purku tehtaalla nopeutuu, kommentoivat Lehmusvuoret.

ranosturien sekä perävaunujen valinta on sujunut veljeksiltä hyvässä yhteisymmäryksessä. Autoja on kaikkiaan kolme, kaikki Scanioita. - Kaksi nosturiautoa; uusi R 650:n ja jo muutaman vuoden ikäinen R 730:n. Sitten on vielä yksi R 490:n siirtoautona eli ”kiiturina”, kuten näillä seuduilla on tapana sanoa, Jari Lehmusvuori summaa. Autot on hankittu Hämeen linnan Scanialta, mikä toimii myös huoltosopimuksella täydennettyjen autojen pääasiallisena huoltopisteenä. - Uuden auton möi meille Hakalan Ari. Ja tyytyväisiä olemme olleet sekä autoon että palveluun kokonaisuutena, Jari Lehmusvuori toteaa.

- Hyvin vetää 650:n, joskin todella pitkissä vastamäissä 730 hevosvoimainen menee vieläkin paremmin. V8 moottorissa on oikea sävel ja ohjausmukavuus ja ajettavuus on vertaansa vailla, toteaa veljessarjan keskimmäinen Jouni Lehmusvuori. - On uskottava velipoikaa, kun me ei vielä olla ehditty tuolla uudella ajelemaan, R 730:llä laanille tukkikuorman kanssa piipahtanut kommentoi Jarno Lehmusvuori. Molempien autojen jatkeena ovat viisiakseliset, Alucarin pankoilla varustetut Briab puutavaravaunut. Nosturit ovat malliltaan Palfinger Epsilon M 12 Zetoja. Trippelialustaisen R 730:n perässä on keskitolppanosturi ja

- Koivutukin kanssa ei tule kuorman korkeusongelmia, Jouni Lehmusvuori toteaa kuormaa kiinnittäessään.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 53

Arto Moilanen lähti yrittäjäksi

P

alfinger Epsilon puutavaranosturien myyntiin perustetun MoilAr Oy:n yrittäjä Arto Moilanen lukeutuu Suomen kokeneimpiin myyjiin ja asiantuntijoihin puutavaranosturien saralla.

Nosturivalinta tulee aina miettiä ajotehtävän, auton rakenteiden sekä kuormaustarpeiden mukaisesti.

tridem-alustaisen R 650:n perässä tavallinen. - Molemmissa on puolensa. Keskitolppaisen hytistä on hieman parempi näkyvyys kuormatessa, mutta toisaalta se vaatii paketoituna perusmallia enemmän tilaa auton perästä, toteaa nosturit Mikko Meri Oy:lle vuosikymmenet myynyt Arto Moilanen ja jatkaa: - Nosturi tulee aina miettiä ajotehtävän, auton rakenteiden sekä kuormaustarpeiden mukaisesti. Siksi on tärkeää että nosturikaupat tehdään alan ammattilaisen kanssa. Jouni Lehmusvuori kehuu Palfinger Epsilon Z nosturin hyvää ulottuvuutta. - Reilun metrin verran pidemmältä nousee pöllit, kuin entisellä kiinteäpuomisella, ja se tuo merkittävän edun työtehokkuuteen. Alkuun oli vaikea uskoa

että puomia vaan riittää. Palfinger Epsilonin edistyksellinen hydraulinen esiohjaus on myös erinomaisen tarkka ja nopea, mikä mahdollistaa ergonomisen kuormauksen ohjausvipujen lyhyillä liikeradoilla.

Laatuvehkeillä homma toimii

Kilometrejä Kuljetusliike Mikko Meri Oy:n yhdistelmien matkamittariin kertyy vuosittain 120 000 - 150 000 mikä on tyypillinen ajosuorite Länsi-Suomen alueen raakapuukuljetuksissa. - Hyvin olemme pärjänneet ja laatuvehkeiden kanssa myös odottamattomat seisontapäivät ovat jääneet vähäisiksi. Tulos syntyy korkealaatuisilla työkaluilla, toteaa Jari Lehmusvuori lopuksi.

Puutavaranosturien parissa Arto on toiminut vuodesta 1985 alkaen, jolloin hän aloitti Fiskarsilla puutavaranosturien suunnittelijana. Vuonna 1988 Partek osti Fiskarsin puutavaranosturit jolloin syntyi Loglift -tuoteperhe. Samaan aikaan Arto siirtyi myyntitehtäviin ja sitten 90-luvun alussa Ruotsin vientitoimintoihin. - Suomen myyntipäälliköksi siirryin 1993 ja vuotta myöhemmin yhdistettiin Logliftin ja Jonseredin nosturitoiminnot. 1980-90 luvut olivat nosturikaupassa mielenkiintoista ja vauhdikasta aikaa. Tuotteet kehittyivät ja samoin myynti sujui vauhdikkaasti uudistetuilla nosturimalleilla, Moilanen muistelee. Vuonna 2015 Moilanen siirtyi Ideachip Machine Oy:n palvelukseen Palfinger Epsilon -nosturien myyntitehtäviin. Ja kuluvan vuoden toukokuussa Arto Moilanen perusti oman, nosturikauppaa keskittyvän yrityksensä MoilAr Oy:n. - Jatkan Palfiger Epsilon nosturien myyntiä entiseen tapaan ja vastaan edelleen tutusta numerosta. Elämäntilanne oli nyt otollinen kaupanteolle itsenäisenä yrittäjänä. Ja nyt kun siihen tuli mahdollisuus, niin olihan sekin kortti katsottava, Moilanen lisää.

Pitkän linjan nosturimyyjä Arto Moilainen on lähtenyt yrittäjäksi: MoilAr Oy myy Palfinger Epsilon puutavara- ja kierrätysnosturit alueellaan.

Luotettavasti ja ammattitaidolla

MoilAr Oy myy Palfinger Epsilon puutavara- ja kierrätysnosturit pääsääntöisesti Varsinais-Suomen ja Ahvenanmaan sekä ruotsinkielisen rannikon alueella. Nosturiasennukset ja huoltopalvelut tarjotaan yhteistyössä vahvojen toimijoiden kanssa: - Asiakaslähtöisyys on palvelun keskiössä, joten asennuspaikka on pitkälti asiakkaasta kiinni. Olen käyttänyt asennuksissa usein salolaisen Isera Oy:n ja Tampereen VTA Tekniikan palveluita. Molemmista löytyy lujaa ammattitaitoa ja kokemus-

ta vaativista nosturiasennuksista. Moilanen kertoo nosturikaupan poikkevan monella tapaa muusta kaupankäynnistä. - Vastaan puhelimeen virkaajan ulkopuolellakin ja kaupanteko tapahtuu asiakkaan valitsemassa paikassa, vaikka pinolla, ja heille sopivaan aikaan. Palfinger Epsilon puutavaranosturit ovat ammattilaiselle tarkoitettuja, automallikohtaisesti räätälöitäviä tarkkuusinstrumentteja, mitkä järkevästi valittuna saa työn sujuvaksi ja mielekkääksi, vuosikymmeniä puutavaranosturiasiakkaita korkealla ammattitaidolla palvellut Moilanen toteaa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

PUUTAVARASI PUNNITUKSEEN KATTAVAT RATKAISUT TAMTRONILTA u Vaa’at puutavaranostureihin, materiaalikoneisiin ja kurottajiin – myös auto- ja junavaa’at u Koko Suomen kattava huolto- ja palveluverkosto Puh. 03 3143 5000 I weighing@tamtron.fi I www.tamtron.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 54

Porokka palaa nosturikauppaan

P

orokka Invest Oy ja Grutech Oy ovat solmineet sopimuk- sen ruotsalaisten Cranab -puutavara- ja kierrätysnostureiden myynnistä. Porokka Invest vastaa jatkossa Cranab -nostureiden myynnistä, huollosta ja varaosista koko Suomen alueella Grutechin toimiessa maahantuojana.

Porokka Invest keskittyy erityisesti puutavara-autoilijoiden palvelemiseen laadukkailla tuotteilla ja vankalla kokemuksella. - Olemme myyneet nyt vuoden verran uusia ruotsalaisia Kilafors -puutavaravaunuja sekä laajasti käytettyä kalustoa ja erilaisia varusteita toimipaikastamme Joensuun Salpakadulla. Kun tarjoutui mahdollisuus ottaa tuotevalikoimaan myös uudet puutavaranosturit maanlaajuisella sopimuksella, tuntui se luonnolliselle siirrolle yritystoiminnan kehittämisessä, kertoo Porokka Invest Oy:n toimitusjohtaja Jouni Porokka joka on myynyt puutavaranostureita 80-luvun alusta saakka - kohta 40-vuoden ajan. - Vielä on virtaa ja paloa nosturikauppaan; onhan nosturikauppa ollut osa minua melkein koko elämäni ajan. Ratkaisevassa roolissa nosturikauppaan palaamisessa oli kuitenkin se että kummipoikani Jyrki Porokka on toiminut jo toista vuotta Porokka Investin palveluksessa puutavara-autoilun ohella ja metsäkonekaupan kokeneen ammattilaisen Petri Ovaskaisen lähtiessä meille kehitysjohtajaksi Cranab -myyntiä rakentamaan, sanoo Porokka.

Ruotsalainen nosturivalmistaja Cranab tarjoaa hyvän malliston L- ja Z-nostureita suomalaisten puutavara-autoilijoiden tarpeisiin. Uusien Cranab -mallien asiakastoimitukset ovat jo alkaneet - kuvassa Cranab TL12.2 varustettuna laadukkaalla X-Cab -ohjaamolla kuormanteossa Joensuussa.

Verkostoa kehitetään

Cranab -myynnin käynnistyttyä aloitetaan tietenkin myös huolto- ja varaosaverkoston rakentaminen. - Varaosakeskus on Porokka Investiilä Joensuussa ja osatoimitukset Cranabin tehtaalta Vindelnistä toimivat nopeasti. Tarjoamme Salpakadulla myös nostureiden huolto- ja asennuspalvelun. Kehitämme verkostoa jatkossa asiakkaiden tarpeiden mukaan, lupaa Ovaskainen.

Cranab tehnyt paluun autonostureihin

Yli 50-vuotta toiminut ruotsalainen Cranab tunnetaan erityisesti metsäkonenostureistaan, joita käytetään mm. Komatsu Forestin koneissa. Myös puutavara-autopuolella Cranabilla on pitkä ja hieno historia - autonostureita myytiin aikanaan hyvin myös suomeen. Muutama vuosi sitten Cranab päätti aloittaa jälleen panostamisen autopuolelle ja tällä hetkellä tarjolla on hyvät L- ja Z-mallit skandinaaviseen käyttöön, joiden myynti on kehittynyt hyvin kotimarkkinoilla Ruotsissa. - Tänä päivänä Cranab on osa italialaista Fassi Groupia - Fassi on yksi maailman johtavista kappaletavaranostureiden valmistajista. Grutech on tuonut maahan Fassin nostureita hyvällä menestyksellä yli 20-vuoden ajan ja meillä on myös koko Suomen kattava huoltoverkosto. Näin ollen panostaminen Cranabin puutavara-autonostureihin on selvä asia, varsinkin nyt kun löysimme myyntiin ja jälkimark-

Myyjälle käytännön kokemusta

Porokka Invest Oy:n Jouni Porokka (vas.), Jyrki Porokka ja Petri Ovaskainen vastaavat Cranab -puutavaraja -kierrätysnostureiden myynti- ja jälkimarkkinointipalveluiden kehittämisestä koko maan alueella.

kinointiin parhaan mahdollisen kumppanin, sanoo Grutech Oy:n toimitusjohtaja Jan Andersson.

poihinkin, kertoo Porokka Investin kehitysjohtaja Petri Ovaskainen.

Lentävä lähtö Kuljetusnäyttelystä

Juuan miehet yhteistyöhön

Cranab -puutavara- ja kierrätysnostureiden myynti sai lentävän lähdön Helsingissä toukokuun puolivälissä järjestetyssä Kuljetus-Logistiikka 2019 -näyttelyssä, missä Grutechin osastolla Cranab TL12.2 -ohjaamonosturia esittelivät Porokka Investin miehet. - Tuntuu siltä että Cranabin vahvaa paluuta markkinoille on meillä oikein odotettu. Puutavara-autoilijoita kävi todella paljon osastolla ja näyttelyn jälkeen tarjouksia on tehty runsaasti, joista osa on jo johtanut kaup-

Juuasta Porokoiden tapaan kotoisin olevalla Ovaskaisella on vankka kokemus metsäkonealan myynnistä ja jälkimarkkinatoiminnoista: - Työskentelin Komatsu Forestin palveluksessa lähes vuosikymmenen ajan kotimaan konemyynnissä tehden myös huoltopisteyhteistyötä - kansainvälistä kokemusta kertyi Aasian komennuksella Indonesiassa. Ja ennen Komatsulla aloittamista olin kahdeksan vuotta opetustehtävissä Jämsänkosken ja Valtimon metsäoppilaitoksissa. Nyt ennen Porokka Investin palvelukseen

siirtymistä keskityin muutaman vuoden metsätilojen hoitoon. Viime joulun aikaan Ovaskainen tapasi Porokat Juuassa jääkiekkopelissä, missä ajatus yhteistyöstä syntyi. - Olen tuntenut Jounin jo Komatsu Forestin ajoista, jolloin yhteistyötä tehtiin huoltopuolen asioissa. Kun selvisi että Cranabin myyntiä olisi mahdollisuus lähteä kehittämään, innostuin asiasta entisestään sillä olen ollut niiden kanssa aikanaan paljon tekemisissä ja tiedän miten laadukkaasta valmistajasta on kyse. Vielä kun asioihin yhdistetään Jounin laaja verkosto ja näkemys nosturimarkkinoista on kasassa erittäin hyvät elementit tulevaisuuden rakentamiseen, toteaa Ovaskainen.

Cranab -puutavara-autonostureiden kauppa lähti Kuljetusnäyttelystä mukavasti matkaan ja ensimmäinen nosturi on jo asennettukin Kuljetus Porokan autoon. - Saan nosturista hyvää käyttökokemusta mitä voi hyödyntää sitten myynnin puolella, sanoo Jyrki Porokka.

- Löysimme Cranab-nostureiden myyntiin ja jälkimarkkinointiin parhaan mahdollisen kumppanin, sanoo Grutech Oy:n toimitusjohtaja Jan Andersson.


56 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Puunkuormaajamestari 2019 -kiertue

Nosturivirtuoosien taidonnäyte

Tämän vuoden Puunkuormaajamestari -kiertue starttasi matkaan Mansen Mörinöiden yhteydessä Volvo Trucksin Tampereen toimipisteestä. Cargoteciin kuuluva Hiab, Volvo Trucks ja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry yhteistyökumppaneineen järjestivät perinteikkään ja suositun alan ammattilaisten kiertueen jo 34. kerran.

P

erinteinen Puunkuormaajamestari -kiertue järjestettiin nyt jo 34. kerran. Alkukilpailut käytiin 18 paikkakunnalla ja niihin osallistui huimat 982 kilpailijaa, mikä kertoo tapahtuman suosiosta alan ammattilaisten keskuudessa. Tänä vuonna tukkien määrää oli hieman vähennetty aiemmasta, mikä pisti kilpailijat miettimään uudelleen suoritustaan. Finaaliin taisteli tämän hetken Suomen nopeimmat kuormaajat ja Maksamaalla tullaankin näkemään 15. kesäkuuta todella jännittävä loppukilpailu!

Tampere 5.-6.4.

Europarlamentaarikko Elsi Katainen vieraili kiertueen startissa Tampereella kertomassa EU:n metsänäkemyksistä; kilpailua hänelle esittelivät Hiabin Janna Wolin ja Volvo Finlandin Kalle Hakala.

Mikkeli 15.4.

Kohta 90-vuotta täyttävä Mikko Lamminen kävi tekemässä hienon kisasuorituksen - kannustusjoukkona lapset Sirkka, Hannu ja Timo.

Kuusamo 25.4.

Rovaniemi 26.-27.4. Mikkelin Raskasparilla finaalipaikkaan oikeuttavan suorituksen kävi tekemässä Kari Heinonen kokeneen mestarin ottein.

Kuusamon Wetterillä kevään sulattaessa viimeisiä lumia ehdittiin myös koeajaa Logliftin nosturia. Finaaliin Kitkan legenda Jari Sarajärvi.

Rovaniemen Wetterillä kisatoimistotehtävissä olivat Redun puutavarakuljettajaopiskelijat Jasmin ja Tommi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI Haapavesi 3.5.

Puunkuormaajamestari 2019 loppukilpailun osallistujat Lääni

Haapavedellä Pro Forest näyttelyn yhteydessä järjestetyssä alkukilpailussa koettiin eksoottinen toukokuinen takatalvi.

Seinäjoki 21.5.

KULJETUS 57

Nimi

Loppuaika

Lääninmestarit: Länsi-Suomi Kuulasmaa Niilo 03.41 Itä-Suomi Simpanen Saku 04.03 Oulun lääni Sarajärvi Jari 04.17 Etelä-Suomi Laakkala Ville 04.23 Lapin lääni Lakela Ilkka 04.56 Aikojen perusteella: Länsi-Suomi Pihlakari Aleksi 03.43 Länsi-Suomi Eklund Sami 04.05 Itä-Suomi Heinonen Kari 04.07 Länsi-Suomi Flyktman Mikko 04.12 Länsi-Suomi Saarivirta Jaakko 04.12

Michelin-ukot tekivät rengaskauppaa kisavieraiden kanssa auringonpaisteessa Seinäjoen Käyttöautolla.

Naisten sarjan finalistit: Nimi Loppuaika

Pohjanmaan väkevät puutavara-automiehet Mikko Nukala (vas.) ja Esa Seppälä kävivät tekemässä tämän vuoden kisakuormat alta pois.

Jyväskylä 22.-23.5.

Matikainen Jonna Pohjankivi Maija Lindahl Sarah Flyktman Terhi Vento Helene Pyykkö Laura

05.40 06.28 06.35 07.46 07.53 08.33

Loppukilpailu järjestetään 15.6. Maksamaalla Alucar Oy:llä

Kiertueella pääsi koeajamaan täydessä 76-tn kuormassa ollutta Volvo FH16 750 puutavara-autoyhdistelmää; vaununa 5-akselinen Jyki.

Mikko Flyktman (kesk.) täytti 80-vuotta; puunajo alkoi vuonna 1953 ja yhdistelmäkortin hän sai 1957 mikä on edelleen tietenkin voimassa. Mukana kisaa seuraamassa Jussi Kyyrä (oik.) ja Ilkka Kananen.

Hiabin Mika Kalliosaari luovutti Jyväskylässä kiertuepuukon Sarah Lindahlille, joka kisasi itsensä naisten sarjan finaaliin.

Seitsenkertaisen mestarin Kai Sirénin tuima katse on jo Metko finaalissa 2020...

Volvon Reino Manninen oli erittäin tyytyväinen kiertueeseen ja suureen osallistujamäärään.

Tamtronin uudistunut nosturivaaka sai osakseen suurta huomiota kiertueella.

Viralliset valvojat BPW Kraatzin Tarvo Salminen (vas.) ja Kuormavälineen Matti Svensk.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

58 KULJETUS

Volvon asentamilla varaosilla on kahden vuoden täystakuu ilman kilometrirajoituksia, joka kattaa varaosat, työt ja seurannaisvauriot. Takuu koskee myös Volvon alkuperäisiä vaihto-osia ja lisävarusteita.

A/C-KOMPRESSORI ASENNETTUNA Ilmastoinnin kompressori luo perusedellytykset ilmastointijärjestelmän toiminnalle tiivistämällä ja kierrättämällä kylmäaineen järjestelmässä. Viallinen kompressori vaikuttaa sekä polttoaineenkulutukseen että ohjaamon viilennykseen. Hintaesimerkkejä: Työhön sisältyy kylmäaineen tyhjennys ja täyttö, ilmastointijärjestelmän vuototarkastus sekä öljy kompressorille. Tarvittava kylmäaine veloitetaan erikseen.

A/C-vaihtokompressori asennettuna* FH12/FM12, FH/FM, FH(4)/FM(4) FE/FL alk.

850 € 710 €

*Hinta edellyttää korjauskelpoisen vaihto-osan palautuksen.

ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN HUOLTO

102 €

Ilmastointijärjestelmän huolto

Työhön sisältyy tarvittava kylmäaine, öljy ilmastointilaitteen kompressorille, tiiviyden tarkastus ja kylmäaineen lisäys. Mahdolliset muut ilmastointilaitteeseen liittyvät korjaukset ja varaosat veloitetaan erikseen.

Ohjaamonsuodatin

Normaalisuodatin FM/FH 17 € Allergiasuodatin FM/FH 22 € Ohjaamon sisäpuoli FH(4) alk. 18,80 € Ohjaamon ulkopuoli FH(4) 17,20 € FL/FE 11,50 €

KONEHUOLLOT KILPAILUKYKYISEEN HINTAAN! Hintaesimerkkejä

L60G L120G EC160D EC220D

500 h

1000 h

350 € 360 € 460 € 530 €

470 € 480 € 680 € 720 €

Hinta sisältää huoltotyön, moottoriöljyt sekä tarvittavat suodattimet. Alv 0 %. Tarjous voimassa 31.8.2019 saakka.

MATADOR Eturenkaat: RENKAAT KUORMAAUTOIHIN! 295/60R22.5 295/80R22.5 315/60R22.5 315/70R22.5 315/80R22.5 315/80R22.5 385/55R22.5 385/65R22.5

us Valmist alkaa 06/2019

Hintaan sisältyy 1 kpl rengas kierrätysmaksuineen. Typpitäyttö sisältyy hintaan. Neljän renkaan ostajalle, suuntauksen tarkistus kaupan päälle kyseisille akseleille, mahdollinen säätö veloitetaan erikseen. Vanne ei sisälly hintaan.

F HR4 F HR4 F HR4 F HR4 F HR4 FM4 F HR4 F HR4

Vetorenkaat: 295/60R22.5 315/60R22.5 315/70R22.5 315/80R22.5 315/80R22.5

D HR4 D HR4 D HR4 D HR4 DM4

Lisättyä todellisuutta hyödyntävä HiVision-järjestelmä lisää takakameroiden tuottaman tosiaikaisen kuvan päälle käytön opastusta ja laitetietoja. Kuljettaja näkee tiedot ohjaamossa olevalta kosketusnäytöltä, jolla voidaan kontrolloida myös koukkulaitteen toimintoja.

Hiabilta HiVision-järjestelmä MULTILIFT-koukkulaitteille

C

argotec-konserniin kuuluva Hiab tuo markkinoille MULTILIFT-koukkulaitteille suunnitellun, näkyvyyttä parantavan HiVision(TM) -järjestelmän, joka tekee laitteiden käytöstä helpompaa, nopeampaa ja turvallisempaa.

Lisättyä todellisuutta hyödyntävä HiVision-järjestelmä lisää takakameroiden tuottaman tosiaikaisen kuvan päälle käytön opastusta ja laitetietoja. Kuljettaja näkee tiedot ohjaamossa olevalta kosketusnäytöltä, jolla voidaan kontrolloida myös koukkulaitteen toimintoja. - HiVision for MULTILIFT -järjestelmässä yhdistyvät HiVision-kameratekniikkamme ja alan uusimmat innovaatiot. Uusi järjestelmä takaa erinomaisen turvallisuuden ja hallinnan kaikkia koukkulaitteitamme käytettäessä. HiVision tekee laitteiden käytöstä helpompaa, nopeampaa ja turvallisempaa. Lisäksi laitteet kuluvat vähemmän, onnettomuuksien riski laskee ja tuottavuus paranee, Hiabin New Business Solutions -liiketoiminnan johtaja Jan-Erik Lindfors sanoo. HiVision-järjestelmällä varustetussa MULTILIFT-laitteessa on kolme eri korkeuksille sijoitettua takakameraa, joten näkyvyys on erinomainen. Järjestelmä

tunnistaa vaihtolavat ja kuljettaja voi napin painalluksella valita kuormatilan jonka luokse HiVision-järjestelmä opastaa peruuttamaan ja nostaa lavan kyytiin. - HiVision helpottaa koukkulaitteiden käyttöä etenkin haastavissa ympäristöissä, sillä se auttaa kuljettajaa nostamaan vaihtolavan ensi yrityksellä. Meille on ilo tuoda markkinoille entistä intuitiivisempi tapa operoida, ja kohderyhmä on osoittanut sitä kohtaan jo suurta mielenkiintoa, Hiabin Vaihtolavalaitteet -tuotelinjan johtaja Jon Lopez sanoo. HiVision parantaa turvallisuutta monin tavoin. Järjestelmä kertoo käyttäjälle, onko lava kuormattu asianmukaisesti ja kiinnitetty oikein. Lisäksi se varoittaa staattisista ja vastaan tulevista esteistä. Niinpä kuljettaja osaa keskeyttää toiminnan, joka voisi muuten aiheuttaa vaaratilanteen. HiVision for MULTILIFT -järjestelmä on suunniteltu erityisesti äskettäin markkinoille tulleille MULTILIFT Ultima -laitteille, jotka ovat maailman edistyksellisimpiä koukkulaitteita. Se esiteltiin yleisölle ensimmäistä kertaa Helsingissä 9.-11.5. järjestetyssä Kuljetus-Logistiikka 2019 -tapahtumassa, joka oli alan suurin tapahtuma Pohjoismaissa.

Nimitys Vehon kuorma- ja linja-autojen vähittäiskaupassa

320 € D Hinnat alv. 0 %.

320 € Hinnat alv. 0 %.

Tarjoukset voimassa 31.8.2019 saakka. Kaikki hinnat alv 0 %.

OULU KOKKOLA KAJAANI KEMI KEMPELE KUUSAMO ROVANIEMI puh. 020 778 870 • www.wetteripower.fi

I Juha-Pekka Kovanen on nimitetty Itä-Suomen alue- johtajaksi 21.5.2019 alkaen.

Tehtävässään Juha-Pekka Kovanen vastaa Kouvolan, Kuopion ja Lappeenrannan liiketoiminnoista. Kovanen on aiemmin toiminut Kouvolan ja Lappeenrannan myyntipäällikkönä.

Juha-Pekka Kovanen

Kuorma-autojen rekisteröinnit lievässä kasvussa

T

oukokuussa ensirekisteröitiin 427 kuorma-autoa. Määrä on 11,5 prosenttia viime vuoden toukokuuta suurempi. Alkuvuoden aikana kuorma-autoja on ensirekisteröity 1 772, joka on 4,7 prosenttia viime vuoden alkukuukausia enemmän.

Suuria yli 16 tonnin kuorma-autoja on

ensirekisteröity 1 277, joka on 2,4 prosenttia viime vuoden alkua vähemmän. Kevyiden kuorma-autojen kysyntä jatkaa edelleen kasvuaan. Alle 6 tonnin kuorma-autoja on alkuvuonna ensirekisteröity 373, joka on 38,7 prosenttia viime vuoden alkua enemmän.


AAJAM M R O U ES K N

KULJETUS 53

I TAR

PUU

METSÄALAN AMMATTILEHTI

2019

TERVETULOA

FINAALIIN JÄNNITTÄMÄÄN KENESTÄ TULEE

PUUNKUORMAAJAMESTARI 2019 15.6.2019 KLO 11.00 - 15.00 ALUCAR OY, MAKSAMAA

Finaalin ohjelmassa ensin naisten finaali ja palkitseminen, jonka jälkeen miesten finaali sekä palkitseminen. Paikalla ovat kaikki Puunkuormaajamestariyhteistyökumppanit sekä kansainvälisiä vieraita. Tule kannustamaan suosikkisi voittoon! Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

PUUNKUORMAAJAMESTARI


60 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Juha Kauranne työskenteli 33 vuotta kuorma-automyyjänä Veholla

Erikoismyyjän tarina

K

uorma-automyyjän työ on haastavaa ja pitkäjänteistä teke- mistä läheisessä yhteistyössä aisakkaiden kanssa. Jokainen myyjä on oma persoonansa ja tekee asiat tyylillään. Tässä Veholla Mercedes-Benziä 33 vuotta myyneen Juha Kauranteen tarina:

”Jäädessäni eläkkeelle vuoden 2016 päättyessä, halusin kirjoittaa muille veholaisille jotain siitä, mitä olen puuhastellut näiden työvuosieni aikana. Suurin osa työtovereistanihan oli lähinnä nähnyt minut istumassa Espoon Lommilassa työpöytäni takana ja joskus pöydän toisella puolella oli ollut toinen ihminen. Usein huone oli ollut tyhjä ja varmaan moni mietti, missä lienee Kauranne ja mitä touhuaa? Lähetettyäni kirjoitelmani muille Veho hyötyajoneuvoissa työskenteleville, yllätyin sen aiheuttamasta kiinnostuksesta ja saamastani myönteisestä palautteesta. Yllättävää oli myös se, kuinka lähellänikin työskenteli henkilöitä, jotka eivät juurikaan tienneet, mitä tuloksia tekemisteni jäljiltä oli syntynyt. Moni työkaveri myös kertoi ja kysyi, saako muisteluitani näyttää tai lähettää heidän tuttavilleen, jotka olivat kovasti kiinnostuneet niiden sisällöstä. Nyt kun tärkeä kannustajani vuosien varrella, Ammattilehden Janne Jokela, kysyi, voitaisiko julkaista lehdessä versio tuosta kirjoitelmastani, niin luotan tässäkin hänen ammattitaitoonsa, että artikkeli olisi sen verran kiinnostava, ettei käytetty palstatila menisi aivan hukkaan.

9+1 hyvää miestä

Vehoon haettiin 80-luvun alussa kahdessa eri erässä henkilökuntaa mielenkiintoisella tehtävänimikkeellä, ” 10 hyvää miestä”. Kerrottiin tarvittavan erikoismiehiä myyntitehtäviin. Minua kiinnosti tehtävä juuri sen vuoksi, kun haluttiin erikoismiehiä. Olin miettinyt jo aiemmin,

Juha Kauranteen 33-vuotta kestänyt ura Veholla on mielenkiintoinen automyyjän tarina ja osa kuljetusalan hienoa historiaa. Kuorma-autot kiinnostavat edelleen, kuvassa ollaan Vantaan Veholla huhtikuussa 2019.

että varsinainen myyjä en ole. Olen seurannut autourheilua jo nuoresta alkaen ja otan sieltä vertauksen, joka selvittää jonkin verran luonnettani. Formula 1 kuljettajan tai minkä hyvänsä rata-autoiluluokan kuljettajan tulee opetella niiden ratojen, joilla ajaa, ihanneajolinja ja pystyä sitten toistamaan se mahdollisimman täydellisesti niin monta kymmentä kertaa kuin kilpailussa on kierroksia. Myyntityö, jopa automyyntikin tai vielä jopa hyötyajoneuvomyyntikin, jos myy vakiintuneita tuotteita, on samantapaista, hyviksi myyntikäytännöiksi todettujen asioiden toistamista asiakasneuvottelusta toiseen. Kuka sen osaa ja jaksaa tehdä päivästä toiseen, täyttää hyvin myyjän ja työnantajansa päätavoitteet. Minä en kuitenkaan valitettavasti ole tuollainen formula kuljettaja luonteeltani, vaan olen rallimies, nimenomaan pimeiden, ei siis ennakkotutustuttavien, rallien mies. Nuotteja ei siis ole ja ripeästi pitäisi edetä, välillä näkee pidemmälle, joskus taas

aivan lyhyen matkan, jolloin toimintaa pitää aina pystyä sopeuttamaan siihen, mitä eteen ilmestyy. Tällainen toiminta on kiinnostanut minua harrastuksena ja myös työssä haluan olevan samoja piirteitä, siis kukaan ei ole tehnyt minulle vielä mallisuoritusta, jälkiä ei ole, vaan minä haluan tehdä ne itse. Ajattelin, että jos tuolla haulla löydettäisiin 9 hyvää myyjää ja sitten yksi voisi olla se erikoismies, niin se sopisi roolikseni. Minulta meni tämän tehtävän suorittamiseen aikaa 33 vuotta, muut valitut selvisivät osuudestaan huomattavasti nopeammin.

Ilman nokkaakin pärjää

Nyt on sitten varmaankin syytä kertoa jotain, millaisia jälkiä tänä aikana on syntynyt. Minun sijoituspaikakseni tuli Lohjan Veho. Asuin pääkaupunkiseudulla ja Länsi-Uudellamaalla en ollut asunut, enkä työskennellyt, joten kaikki mahdolliset asiakasehdokkaat olivat minulle vieraita eli pimeälle pikikselle lähdettiin sanan varsi-

Vehon ”10 hyvää miestä” myyjäkoulutuksessa Saksassa v. 1984, missä tuotteisiin perehdyttäminen lähti Mercedes-Benz museosta liikkeelle. Vuosimallin 1886 Benz Patent Motor Wagenin puikoissa Juha Kauranne.

naisessa merkityksessä. Minulle selvisi varsin nopeasti, että tuolta alueelta ajetaan valtavasti hiekkaa pääkaupunkiseudulle. Kuljetuksiin käytettiin sorakasettiyhdistelmiä, joilla noin pitkä kuljetus tulee selvästi edullisemmaksi kuin nuppiautolla. Koska näitä autoja tarvittiin paljon, niin siitä joukostahan minunkin kannattaa lähteä hakemaan asiakkaita. Huomasin kuitenkin, että eipä ole yhtään Mercedes-Benziä noissa tehtävissä. No minähän niitä jälkiä haluan tehdä eli siitä vaan lähestymään asiakkaita ja tarjoamaan Mercedestä. Sitten tulikin nyppylän takaa yllättävä mutka, kun kuulin asiakkailta, että meidän tuote ei ollenkaan sovellu kasettiautoksi. No miksei? Siitä puutuu nokka ja vain nokkamallin auto soveltuu kasettiautoksi ja niitähän ne kaikki näyttivät olevankin. Nythän tämä kääntyykin oikein erikoismiehen tehtäväksi, saataisiinko Mercedes aloittamaan uudelleen nokkamallien teko vai kävisikö bulldog kuitenkin tuohon työhön? Kaikki kolme pohjoismais-

ta merkkiähän tekivät täyttä päätä nokkamalleja ja hallitsivat näitä ajotehtäviä. Lähdettiin ensin selvittämään tätä nokattoman mallin soveltuvuutta ja todettiin, että oikealla auton ja päälirakenteen mitoituksella tästä tulee hyvä kasettiauto mikä päihittää nokkamallit vielä pienemmällä kääntösäteellä. Vihtiläinen kuorma-autoilija Harry Iso-Kungas oli sitten ensimmäinen, joka vaihtoi Nokka-Volvonsa Mercedekseen. Hän oli arvostettu ammattimies alallaan ja koska hän oli tosi tyytyväinen valintaansa, niin siinähän minulla oli oiva apu myyntityössäni. Muun muassa molemmat hänen veljensä vaihtoivat myös Nokka-Volvonsa uusiin Mercedeksiin, kun olivat saaneet hyvän näytön tuotteemme sopivuudesta tuohon käyttötarkoitukseen. Meidän päämiehemmehän oli nähnyt nokkamallin tarpeettomaksi jo aikoja sitten, mutta tässä saatiin alulle se kehitys, että nokkamalli kyseenalaistettiin tässäkin käyttötarkoituksessa ja asiakkaat alkoivat ostaa muitakin merkkejä bulldoggeina kasettiautoksi. Tuli taas kerran mieleeni, että jotkut johtavat kehitystä ja toiset seuraavat sitä: Muutkin merkit luopuivat vähitellen nokkamallien teosta, koska totesivat ettei se olekaan missään ajotehtävässä välttämätön.

Voittajaa halutaan

Nyt Mercedes oli arvostettu kasettiauto omalla myyntialueellani ja niiden lisämyynti alkoi muistuttaa rata-autoilua, toistat sen myyntitapahtuman samoin kuin aiemmatkin niin kaupat ovat hyvin todennäköiset. Mutta mistäs allekirjoittaneelle nyt löytyy riittävän haastava pimeä pikataival? Länsi-Uudellamaalla, tarkemmin sanottuna Suomen suurimman kuorma-autotehtaan (jos ei Emek-Muovi Oy:tä huomioida) kupeessa Karjaalla oli tuohon aikaan Suomen Truckers Festivaalien Mekka. Joka vuosi, viikko juhannuksen jälkeen, Rahtarit järjestivät siellä rakennettujen rekkojen ykkösnäytte-

Juha Kauranne Vehon Malmin toimistolla postittamassa mainoskuoria asiakkaille 1992 keskellä historiallisen syvää lamaa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI lyn Suomessa. Hyvin järjestivätkin, väkeä tuli useana vuonna pienelle paikkakunnalle toistakymmentä tuhatta. Olin siellä itsekin paikalla joka vuosi esittelemässä näitä mallistoomme kuuluvia tuotteita autoliikkeiden kentällä. Siellä jouduin toteamaan ilmiön, johon otan taas vertauskuvan autourheilusta. Päämiehemme lähti jokunen vuosi sitten kuninkuusluokkaan mukaan oikein omalla tiimillä. Tuskin keneltäkään on jäänyt tulokset huomaamatta. Lähes kaikki varmaankin tietävät, ettei siitä Valtterinkaan ajokista löytyne yhtä asiaa lukuun ottamatta, mitään samaa kuin näistä meillä Vehossa myytävistä tuotteista. Se yksi asia on tietenkin MERKKI ja sen vuoksi päämiehemme panostaa niin paljon siihen toimintaan, koska ihmiset haluavat ostaa saman merkkisiä tuotteita itselleenkin, joita voi yhdistää tuollaiseen menestykseen. Uskon, että aika monen veholaisenkin on miellyttävää työskennellä tunnetusti kilparadoillakin menestyvän merkin parissa! Tämä edellä kuvattu ilmiö toimii myös täällä kuorma-automaailmassa. Löytyy iso joukko kuljettajia ja myös kuorma-autojen omistajia, jotka haluavat ajaa saman merkkisellä autolla, kuin tällaisten Truckers Festivaalien voittajaautot ovat. Kun näiden ajatusten rinnalla jouduin toteamaan, että eihän täällä näyttelyssä ole yhtään rakennettua Mercedestä, niin nythän alkoi riittävän haastava tehtävä muodostumaan. Vähän vielä tulisi haastetta lisää, jos ei vain tyytyisi siihen, että joku vähän tuunaisi Mercedestä ja toisi sen näyttelyyn, vaan lähtisi selvittämään, olisiko mahdollista päästä sopimukseen vihtiläisen kasettiautoilijan Mauri Vainion, vuoden -87 näyttelyn ylivoimaisen ykkösen, Nefertiti Volvon vaihtamisesta Mercedekseen. Jos tämä onnistuisi, niin tulisi Mercedeksen kelpoisuus kasettiautoksi osoitettua koko valtakunnassa. Niinhän siinä sitten kävi, että kun alan lehden toimittaja kirjoitti kesän -89 näyttelystä, hän otsikoi kirjoituksen: ”Mauri Vainion Flame Power Mercedes hullaannutti 11.000 hengen yleisön”. 20 vuoden päästä tuosta näyttelystä, vuonna 2009, pääsin luovuttamaan Maurille viimeisimmän auton, jota hän käytti eläköitymiseensä asti. Siihen väliin mahtui monta autoa. Sen voin todeta näiden autojen kaupoista, että niiden kaikkien saaminen kotiin ei muistuta rata-autoilua, niin armottomasti kilpailijat haluavat yrittää katkaista tällaisen esikuva-autoilijan Mercedes ostoketjun. Tässä oli riittävästi haastetta allekirjoittaneelle ja onneksi kilpailijoiden toimet jäivät yrityksiksi. Ja koko Suomi oppi ostamaan Mercedeksiä kasettiautoiksi! Tässä vielä lämmin kiitos Maurille luottamuksesta!

KULJETUS 61

Lama oli iso haaste

Seuraavaa haastetta ei tarvinut etsiä itse, se annettiin, meille kaikille autoalalla työskenteleville, mutta se kosketti varmasti myös kaikkia suomalaisia jollain tavalla. Se oli tämä armoton 90luvun alun lama. Kuorma-autojen kokonaismyynti Suomessa oli 1989 noin 5000. Vuonna 1993 se oli 914. Muutamassa vuodessa tapahtui karmea 80 %:n pudotus. Vehon henkilökuntamäärä oli ennen lamaa noin 1600 ja se putosi noin 800:aan. Näiltä vuosilta on paljon muistoja, mutta niitä en kuitenkaan halua käsitellä nyt tässä kirjoituksessa. Totean vain, että itselläni on kiitollinen mieli, että sain säilyttää itselleni mieluisan työn arvostamani työnantajan palveluksessa tuona vaikeanakin aikana.

Ainutlaatuinen Auvinen

Kun päästiin 90-luvun puolenvälin ohi, alkoi taas tuntua siltä, että itsekin voisi katsoa taas, mistäs sitten vielä voisi löytyä jotain oikein haastavaa? Elettiin vuosia 97-98. Eräs asiakkaani soitti minulle, antoi puhelinnumeron ja pyysi soittamaan nuorelle miehelle, joka oli juuri saanut kuljetusyrityksen vetovastuun isältään, joka oli aloittanut kuljetustoiminnan jo 50-luvulla. Nuoren miehen nimi oli Mika Auvinen. Soitin ja sovimme tapaamisen. Mikan isän ensimmäinen auto oli ollut Mercedes, mutta sen jälkeen oli käytetty vain Volvoja. Siinä vähän alkuhaastetta muuttaa tuo käytäntö. Mika oli saanut kasvaa näissä rekkamaailmoissa ihan lapsesta alkaen ja oli sitten kiinnittänyt huomionsa näihin customoituihin rekkoihin. Mika oli todennut, että nämä Suomen karkelot ovat aika vaatimattomia, mutta Ruotsissa on oikein kuningastapahtuma, jossa pääkilpailu käydään Nordic Trophyn voitosta. Mika kertoi, että tuon palkinnon hän haluaa joskus voittaa. Jos tähän junaan nyt allekirjoittanut pääsee mukaan, niin sittenhän on haastetta taas oikein kunnolla. Mehän päästiin Mikan kanssa kauppoihin, ensimmäinen Actros ei ollut vielä kovin pitkälle rakennettu, mutta seuraava sitten jo oli. Meillä oli lähtenyt tämä yhteistyö niin hyvin käyntiin, että Mika ei sanonut enää, että hän haluaa voittaa Nordic Trophyn, vaan hän haluaa tehdä sen nimenomaan Mercedeksellä. Nämä Mikan autot olisivat ansainneet sen palkinnon, mutta kilpailu käytiin maaperällä, jossa on kaksi suurta omaa kuorma-automerkkiä, eikä voitto ollut koskaan mennyt kuin näille automerkeille. Nythän alkoi näyttää siltä, että tällä pikiksellä on joku kaatanut ja pikataival on keskeytetty! Mika osti Scanian, kävi kaksi kertaa Ruotsissa eikä voittanut. Mika osti seuraavan Scanian, kävi kahtena vuonna Ruot-

Vihtiläinen kuorma-autoilija Harry Iso-Kungas oli sitten ensimmäinen, joka vaihtoi nokkamallin sora-autonsa nokattomaan Mercedes-Benziin. Kaupat tehtiin kuvan autosta Juha Kauranteen kanssa vuonna 1986.

sissa ja voitti kaksi kertaa Nordic Trophyn. Mika osti vielä kolmannenkin Scanian ja voitti Nordic Trophyn silläkin kaksi kertaa. Mutta sitten tuli come backin aika. Monta asiaa osui kohdalleen, meidän Actros mallisto uudistui täydellisesti, oli hieno tilaisuus sen ensiesittelylle Suomessa, johon tietysti Auviset oli kutsuttu mukaan, meillä oli erityisesti tämän asian kannalta erittäin hyvä tehtaalta Suomen asioita hoitava myyntipäällikkö Theres Gosztohy ym. Syntyi XTAR Mercedes Actros, ylivoimainen yleisön suosikki Ruotsissa, mutta ei Nordic Trop- hy palkintoa. Ei luovuttanut Mika vielä, uutta Actrosta tilaukseen ja nyt customointi kaikilta osaalueilta viedään niin pitkälle, että ero muihin kilpailijoihin on niin suuri, että Nordic Trophy

palkinnon on pakko tulla. JA SE TULI! JA SE TULI VIELÄ SEURAAVANAKIN VUONNA! Nyt tämä auto Highway Hero on tehnyt muitakin ihmeitä. Tehdas kutsui auton IAA-näyttelyyn, ulko-ovelle toivottamaan kävijät tervetulleeksi. Paikalla olleet kertovat, että auto toimi hyvin yleisömagneettina. Samana kesänä täyttyi yksi iso Mikan haave, halu päästä ajamaan omalla autolla oikealle highwaylle. Silloin täytyi vaihtaa jo maanosaakin, kun Highway Hero matkasi Kanadaan Truck Rodeo näyttelyyn Quebeciin. Tällaista vierailua ajoneuvoyhdistelmällä ei kai kukaan muu ole koskaan tehnyt Euroopasta Amerikan mantereelle. Tätä matkaa käsittelevillä facebook sivuilla vierailtiin yli 3,5 miljoonaa kertaa. Melkoinen määrä on

tullut näilläkin autoilla tuotua Mercedes-merkille positiivista mielikuvaa. Tähän asti saatoin kirjoittaa Auvisen autoista työkavereilleni 2016 vuoden lopussa, mutta kuitenkin ihan loppuun, allekirjoituksen jälkeen, kirjoitin Mikan luvalla seuraavaa: ”PS. Minulla ei ole tapana tehdä uuden vuoden lupauksia, mutta tässä yhteydessä teen poikkeuksen: Pitäkää tulevana kesänä tukevasti jostakin kiinni, kun Truckers Festivaalikausi käynnistyy: Silloin näette jotain sellaista, mitä ei vielä koskaan ennen ole nähty ja esittäjänä on, kukas muukaan, kuin Team Auvinen!” Tästä lupauksesta on nyt kulunut reilut 2 vuotta ja uskoisin, että tämänkin artikkelin lukijoista kaikki joutuvat toteamaan, että siinä ei liioiteltu. Lowrider on nyt voit

jatkuu...

Mercedes-Benz rivistöä taloudellisuusajon lähdössä Espoon Lommillassa 1994. Juhan veli Vesa Kauranne aloitti kuljetusyrittäjänä 1988 jatkaen edelleen; kaupanteko sujui veljesten kesken aina hyvässä hengessä.

Puutavara-autoilija Bror Holmberg Tenalasta osti uuden Mercedes-Benzin Juha Kauranteelta 1988. Edellisvuonna hänen poikansa Sture Holmberg voitti toista kertaa järjestetyn Puunkuormaajamestari -kisan.


62 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Näyttelykuorma-autojen rakentamisen kansainväliseksi legendaksi kasvanut Mika Auvinen osti ensimmäisen Mercedes-Benzin 1998 Juha Kauranteelta. Magic Lady oli näyttävä peli mutta tuskin Mikakaan aavisti mihin asti rakentaminen vielä kehittyy... Vuonna 2016 Juha Kauranne ihaili vaimonsa Irja-Leenan kanssa Auvisen näyttäviä autoja Power Truck Showssa Härmässä. ... jatkuu

tanut Nordic Trophyn kaksi kertaa ja nostanut Mikan kokonaisvoittojen määrän kahdeksaan. Se on enemmän kuin kenelläkään muulla ja tekee Mikasta tiimeineen tämän lajin kiistämättömän mestarin. Moni on varmaan miettinyt ja miettii, mitenköhän se Mika nämä varsinaiset työasiat hoitaa? Itselläni on ollut tilaisuus seurata sitä läheltä reilut parikymmentä vuotta ja voin todeta, että hoitaa esimerkillisen hyvin. Laitan tähän muutaman esimerkin sieltä arkisen aherruksen parista. Minä lähdin aina mieluusti mukaan tutustumaan näihin asiakkaisiini ja heidän työhönsä. Niin olin Mikankin matkassa, ihan siellä yhteistyömme alkuvaiheissa, hakemassa sementtikuormaa Paraisilta. Sovittiin, että syödään paluumatkalla ja kun Mika tuntee paikat, hän valitsee, missä pysähdytään. Minulle selvisi, että on vain oikeasti yksi paikka, missä tämä pysähdys kannattaa tehdä ja tuolloin ajettiin siis vanhaa tietä. Tie kulkee siinä tasaisella pellolla, jossa on pitkä suora ja tien laidassa on myös pitkä suora levähdysalue, jonka keskikohdalla on kioski. Siihen pysähtyessä eikä lähtiessä tarvinut kierrellä ramppeja eikä jonotella risteyksissä vaan alueelle pääsi ajamaan melkein maantievauhdista ja sama ulostullessa, tasaisella, suoralla ja loiva liittyminen varsinaiseen ajotiehen meni jouheasti. Vaikutti, että henkilökuntakin sai annoksen nopeasti valmiiksi, kun vakioasiakaan auto lähestyi. Itse tykkään tehdä

vertailua tuonne autourheilupuolelle, niin tämä pysähdyspaikka oli kuin formula varikko ja pysähdyksen kestokin oli samoissa lukemissa kuin renkaanvaihto siellä, toki ajoneuvoyhdistelmällä tehtynä täytyy yksiköksi laittaa sekuntien sijaan minuutit. Tällaistenkin asioiden huomioiminen vaikuttaa, mitä saa päivässä, kuukaudessa, vuodessa aikaiseksi. Tänä päivänä tiukka ajo- ja lepoaika-asetus määrittelee, kuinka kauan ajoneuvon on oltava hyväksytyllä tauolla paikoillaan ja kuinka kauan se sitten saa taas saman kuljettajan ajamana liikkua. Nämä tarkat rajat tekevät tämän päivän ajojärjestelyistä hyvin haastavat ja aiheuttavat myös lisäkustannuksia. Itse pidän ehdottoman tärkeänä, että me kaikki tiellä liikkujat huolehdimme siitä, että liikenne olisi kaikkien kannalta mahdollisimman turvallista ja se tarkoittaa mm sitä, että olemme huolehtineet riittävästä levosta ennen kun lähdemme ajamaan. Tätä käytössä oleva asetus, eikä sen tiukkakaan valvonta valitettavasti takaa. Jos kuljettaja on kuljettanut täyden päivän tehtaan tuotteita asiakkaille ja jättää yhdistelmän illalla seisomaan, mutta tehtaalla tarvitaankin trukkikuskia yövuorossa ja hän lupaa hoitaa senkin tehtävän ja ehtii aamuyöstä hetkeksi ummistaa silmänsä, kunnes taas alkaa ajovuoro yhdistelmällä, niin hän on varmasti väsynyt ja on väärin lähteä silloin liikenteeseen, mutta se ei mitenkään näy valvonnassa. Olisi toivottavaa, että säädökset voisivat kehittyä joustavampaan ja järkevämpään

suuntaan kuljetusten järjestämisen kannalta ja väsyneenä ajamisen vaaroja pidettäisiin niin paljon esillä, että meille jokaiselle tiellä liikkujalle iskostuisi, ettemme halua sitä tehdä. Mika hoitaa pääosin Kuljetus Auvisen ajotilausten vastaanoton ja noin parinkymmenen yhdistelmän ajojärjestelyt. Työ on hyvin haastavaa mm edellä esillä olleen ajoaika-asetuksen johdosta, mutta myös betoniasemilla olevien siilojen koon ja kulutuksen vaihteluiden vuoksi. Se aikahaarukka, milloin kuorma mahtuu siiloon ja koska siilo sitten olisi jo aivan tyhjä on joskus aika pieni. Tähän haarukkaan heidän on kuitenkin osuttava jokaisella asiakas asemalla jokaisena vuoden päivänä, kun valuja tehdään. Tästä seuraa se, että päiväaikaan, kun tuo tilausja ajojärjestelytoiminta käy vilkkaimmillaan, ei autokauppaasioista ehditä puhua, mutta niiden puheluiden aika onkin sitten illalla, kun Mika on Paraisilta tai Lappeenrannasta kuormaa hakemassa. Näitä puheluita on paljon puhuttukkin ja niiden aikana on löydetty taas yhteisymmärrystä ja niinpä on sitten taas syntynyt näkyvää jälkeäkin. Kuljetus Auvisen toiminnassa eniten arvostamani piirre on se, että aina kun näistä asiakkaista, joiden ajoja he hoitavat, joku kysyy pystyttekö hoitamaan tietyn kuljetustehtävän tiettynä aikana, vastaus on aina kyllä. Näissä tehtävissä kulutuspiikitkin ovat joskus suuria, isojen valujen sattuessa yhtäaikaisesti useammille työmaille, on haastavaa löytää riittävä määrä autoja

Mercedes-Benz toi menestyksekkään Actros -malliston markkinoille 1996. Saman vuoden elokuussa Vehon kuorma-automyyjät pääsivät ensimmäisenä Actros-koulutukseen Wörthin tehtaalle. Monta tuttua kasvoa...

ja kuljettajia, mutta vuodesta toiseen Auvisen ammattilaiset onnistuvat tässä.

Kotimaista energiaa

Kun tuohon Auvisen asiakassuhteeseen tuli noiden Scanioiden vuoksi tuollainen vähemmän aktiivinen kausi, piti siinä taas yrittää löytää jotain uutta haastetta. Sehän löytyi sitten tuolta vihreältä osastolta, uusiutuva kotimainen bioenergia nosti suosiotaan. Katsoin, että nämä vihreät asiat luovat myönteistä mielikuvaa ja ei olisi pahitteeksi, jos ne liitettäisiin meidän merkkiinkin. Kun tehdään ja kuljetetaan metsähaketta, siinä tarvitaan melko erikoisia ja järeitä laitteita. Nyt ei pystynyt kopioimaan keneltäkään mitään, sen verran sekalaista oli kalusto niissä tehtävissä. Tässä kohtaa Konevuori Oy:n isäntä Reijo Wuorio oli päättänyt laajentaa yritystoimintaansa maanrakennuksen lisäksi energiapuun pariin, jota varten oli perustettu uusi yhtiö Hakevuori Oy. Olin päässyt tekemään jo aiemmin Reijon kanssa joitain kauppoja Konevuoren tarpeisiin ja nyt Hakevuoren aloittaessa toimintaansa hyvin pienestä, olin hyvin kiinnostunut olemaan heti mukana, kun tarvitaan lisää kalustoa. Reijohan ei ole johtanut näitä yrityksiä toimistolta, vaan kiertää jatkuvasti kohteissa, missä tapahtuu. Sen vuoksi hän arvostaa yhteistyökumppaneissakin sitä, jos he ehtivät joskus poikkeamaan myös kasallekin. Niinpä minulle tuli hyvin tutuksi niin Vuosaaren satama lennonjohtoineen ja miljoonamäkineen

kuin IsoOmenan monttu sekä Tapiolan luola ja monet muut kohteet, joissa pääsin Reijoa tapaamaan. Häneltä oppi aina jotain niin maanrakennuksesta kuin energiapuualaltakin ja vielä ihan erityisesti yrittäjyydestä, kuinka pienen maalaispitäjän yhden kaivurin ja kuorma-auton yrityksestä kasvatetaan molemmille toimialoille suuri, menestyvä ja arvostettu yritys. Hakevuoren toiminta lähti kasvamaan nopeasti ja uutta kalustoa tarvittiin joka vuosi. Seuraavaan hakkuriin tai kuljetusautoon tehtiin aina ne parannukset, joita oli edellisen toimituksen jälkeen todettu hyödyllisiksi. Yhteistyö on onnistunut niin hyvin, että koko kymmenen hakkurin rivistön keulassa komeilee tähtimerkki ja saman verran on tarkoitukseen erikoisesti räätälöityjä tähtikeulaisia kuljetusajoneuvoja. Reijo ei ole pitänyt tätä Hakevuorenkaan kalustoa piilossa, vaan niitä on aina mieluusti tuotu alan messuille ja muihinkin tapahtumiin, joissa niistä ollaan oltu kiinnostuneita. Neljän vuoden välein Reijo on järjestänyt pienessä Askolan pitäjässä Energiapäivät-suurtapahtuman omassa haketerminaalissaan. Paikalla on ollut maan ylintä poliittista johtoa, alueellisia päättäjiä, suuri määrä tähän alaan liittyviä ammattilaisia ja tervetulleita ovat olleet kaikki ihmiset, jotka ovat halunneet nähdä työnäytöksiä tai kuulla asiantuntijoiden puheenvuoroja alaan liittyen. Hakevuori on käyttänyt Jenz-hakkureita ja näin ollen allekirjoittaneellakin on syntynyt hyvä yhteistyö myös niiden maahantuojan Ideachip Machine Oy:n kanssa ja näin olemme pystyneet toimittamaan ympäri maata laadukkaita haketusyksiköitä, joihin on voitu käyttää kaikki se tieto ja kokemus, jota Hakevuoren kalustosta on syntynyt. Yksi haastavimmista toimituksista oli Kurun Metsäoppilaitokselle, kun he olivat päättäneet alkaa antamaan opetusta hakkurin kuljettajille ensimmäisenä oppilaitoksena Euroopassa. Tässä laitteessa tuli vähän normaalista poikkeavia vaatimuksia kun esimerkiksi auton ohjaamoon piti normaalien istuimien takapuolelle rakentaa kääntyvät istuimet sekä oppilaalle että opettajalle. Lisäksi tämä oli kunnallinen kauppa, että siinä on oma askareensa

Juha Kauranne oli kehittämässä Hakevuoren Reijo Wuorion kanssa toimivan autohakkurikonseptin Mercedes-Benzin ympärille.


METSÄALAN AMMATTILEHTI voittaa ensin se tarjouskilpailu. Ohjaamon muutostyö oli alustavasti luvattu saksalaiselta tekijältä, mutta sitä ei sitten saatukaan ja jouduttiin hankkimaan tekijä Suomesta. Laitan tähän vielä yhden lausuman, joka kuvaa sitä asemaa, jonka olemme näissä haketusajoneuvoissa saavuttaneet: Alan päänäyttelyssä Metkossa, asiakas kysyi Ideachipin myyntihenkilöltä, miksi hakkurin alustana on aina Mersu? Tämä kysymys on siis melkoinen tunnustus, että toimimme arvostettujen asiakkaiden kanssa, olemme hyvin esillä näyttelyissä ja alan lehdissä ja näin olimme onnistuneet tuottamaan tuollekin asiakkaalle vaikutelman, että hakkurin alle kuuluu Mercedes. Ja siihenhän koko ajan tietenkin pyrimmekin.

Rallimieskin arvostaa

Kaikissa kaupoissa ei pääse myönteiseen loppuratkaisuun, mutta eivät ne silti ole turhia yrityksiä ja otan yhden esimerkin sellaisestakin: Laitan tähän joitakin tietoja tästä Itä-Uusmaalaisesta liikennöitsijästä, jolla oli tarve vaihtaa alkamassa olevan vuoden aikana yksi kuorma-autoistaan uuteen, mutta en laita hänen nimeään, niin jää vähän keskusteltavaa sinne kahvipaikkojen pöytiinkin. Tässä oli kysymyksessä yhden kuljetuksenantajan ajossa oleva, tarkasti määritelty ajoneuvo, jota myös uusimisen yhteydessä tarkasti mieti-

tään, mitä mahdollisia muutoksia olisi syytä tehdä nyt käytössä olevaan ajoneuvoon verrattuna. Näitä asioita ei voitu ratkaista heti ja sen vuoksi kauppa-asia pysyi vireillä sen vuoden loppupuolelle. Olimme pitkin vuotta yhteydessä ja puhuimme kauppa-asiastamme sen, mikä oli tarpeen, mutta aina myös toisesta yhteisestä kiinnostuksen kohteestamme eli rallista. Tämä asiakasehdokkaani on myös RALLIMIES ja hänellä koko tuo sana kirjoitetaan isoilla kirjaimilla. Hän ajoi kyseisenä vuonna F-Cup rallisarjaa. Minulle oli mieluisia nämä keskustelut kisoista, mutta erityisen arvokkaaksi tämä kokemus tuli sen vuoksi, että tiesin myös mitä kisojen välillä tapahtuu, kun hoidettiin kuljetusyritystä ja kaikki muut arkiset askareet. Ei ole helppoa voittaa F-Cupin osakilpailua ja vielä paljon vaikeampaa on saada koko Cupin voitto, mutta tälle kuljetusyrittäjälle sain viimeisen osakilpailun viimeisen erikoiskokeen tuloksen nähtyäni laittaa onnitteluviestin koko sarjan voitosta. Tämä oli hänelle jo toinen samaan tulokseen päättynyt F-Cup kausi. Laitanpa tähän hänestä vielä yhden harvinaisen tuntomerkin, mahtaako löytyä ketään muuta, joka on ajanut ainakin yhden rallin yleiskilpailuvoiton niin, että kakkosohjaajana on ollut olympiavoittaja. Sitten vie-

KULJETUS 63

lä yksi mieluinen ja hyödyllinen asia. Olimme tietysti tehneet tämän kaimani kanssa koeajon meidän Actros mallilla ja erittäin kiinnostuneena odotin, mitä kommentteja kuulen koeajon aikana. Sitten tuli lausunto: On tämä vaihdeautomaatti nopea, näin nopeata vaihtamista ei ihmiskäsi pysty tekemään. Tämä oli tärkeä lausunto minulle, kun se tuli mieheltä, joka pystyy ajamaan F-Cupissa voiton ja on yhden osakilpailun pikataipaleella vetänyt ralliautostaan vaihdekepin poikki. Hän, jos kuka, tietää mikä on nopea vaihtaminen!

Tavoite uusille myyjille

Kun myyjä lähtee eläkkeelle, hän saattaa jättää nuoremmille tavoitteeksi kappalemääriä, kuinka paljon niitä autoja pitäisi vuodessa myydä. Itse olen kuitenkin tässäkin se erikosmies, enkä jätä sellaista tavoitetta, mutta jos joku nuorempi haluaa tavoitteita ja tykkää niiden ylittämisestä, voin jättää seuraavat: Tavoite 1. Selvittää kuinka monta alan lehtien sivua, aukeamaa, kantta, julistetta, muiden yritysten maksamaa mainosta yms on näiden mainitsemieni projektien avulla saatu? Tavoite 2. Yrittää ylittää ne lukemat. Aloittaessani työskentelyni Vehossa, arvostin sekä yritystä että päämiestä. Olen kiitollinen, että Vehon omistus on pysynyt samoissa alkuperäisissä käsissä ja

Juha Kauranteen myymät autot ovat saaneet runsaasti näkyvyyttä alan lehdissä - Suomessa ja kansainvälisestikin.

Juha Kauranne kävi vaimonsa Irja-Leenan sekä tyttärien Minnan ja Sannan kanssa 2017 Simo Riikosen elämäntyötä esittelevässä näyttelyssä Emil Cedercreutzin museossa Harjavallassa. Samalla porukalla oltiin aikanaan Simon luona Porin Lattomeressä 1989 Mauri Vainion ”Flame Power” Mercedeksen maalausprojektia seuraamassa.

myös Mercedes edustus on hoidettu niin hyvin, että sekin on tallella, sitä vartenhan Veho on perustettukin. Onnittelut 80-vuotiaalle!

Pitää tiellä.

Bridgestone Partner ‑palveluverkosto on kuljetusyrityksille tarjottavan Total Tyre Care ‑palvelun kulmakivi. Yhdistämällä kapasiteettinsa ja osaamisensa Bridgestone ja ammattitaitoiset Bridgestone Partner ‑jälleenmyyjät pystyvät tarjoamaan tarvittavat tuotteet ja palvelut kuljetusyritysten käyttökustannusten alentamiseksi.

Tässä yhteydessä haluan lausua kiitokseni kaikille asiakkailleni, myös niille, joiden kanssa ei päästy kauppaan asti. Vain hyviä muistoja on kaikista.


64 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kansainvälinen kuljetusalan suurtapahtuma Power Truck Show järjestetään jo 15. kerran

J

o viidettätoista kertaa järjestettävä kaksipäiväinen kuljetusalan suurtapatuma Power Truck Show tuo Alahärmän täyteen kuljetusalan ammattilaisia, näyttelyyn osallistuvia autokuntia sekä suuren määrän yleisöä.

Power Truck Show’ta vietetään 9.-10. elokuuta Alahärmässä, elämysmaailma Powerparkissa. Yksi Etelä-Pohjanmaan suurimmista tapahtumista kerää Alahärmään noin 30 000 kävijää ympäri Suomea ja muualta Euroopasta.

Kuljetusalan ammattilaiset kohtaavat kuljetusmessuilla

Power Truck Show’n ammattiväelle suunnattu Kuljetusmessut 2019 tarjoaa tietoa kuljetusalan uutuuksista, tuotteista ja palveluista sekä koulutuksesta ja järjestötoiminnasta. Näytteilleasettajien messuosastoilla on monenlaista ohjelmaa, kilpailuja sekä työnäytöksiä. Kuljetusmessuilla on mukana yli 150 messuosastoa, jonne tulevat esittäytymään automaahantuojat, kalusto- ja laitevalmistajat, päällirakentajat, varuste- ja tarvikemyyjät, koulutusten ja palveluiden tarjoajat sekä viranomaiset ja järjestöt. Tuttu juontajapari Laura Ruohola ja Jussi Mikkola hoitavat kuljetusmessujen näytteilleasettajien haastattelut sekä muun kuulutuksen tapahtumassa. Jussi Mikkola on myös vetä-

Power Truck Show’ta vietetään 9.-10. elokuuta Alahärmässä, elämysmaailma Powerparkissa. Kansainväliseen kuljetusalan suurtapahtumaan odotetaan jälleen yli 30 000 kävijää. Lisätietoja löydät osoitteesta www.powertruckshow.fi

mässä perjantaina kuljetusalaa koskevan ajankohtaisen seminaarin Palace-hallissa. Seminaarin aihe on ”Raskaan liikenteen käyttövoimat tänään ja huomenna”.

Arvostettu autonäyttely

Power Truck Show’n autonäyttelystä on vuosien saatossa kasvanut yksi Euroopan suurimmista ja arvostetuimmista maa-

lattujen ja rakennettujen ajoneuvojen kohtaamispaikoista. Autonäyttely on kasvanut noin 400 ajoneuvon esittelyareenaksi, jossa esille pääsevät näyttävimmät rakennetut kuorma-autot ja huippuunsa viimeistellyt showrekat, upeat työvälineet, jenkkiveturit, veteraanikuorma-autot, nostalgiset rekat, vanit, pickupit, pakettiautot sekä monet muut näyttelyssä mukana olevat luokat. Ammattitaitoinen tuomariraati valitsee autonäyttelyn valiot mutta myös yleisö saa äänestää ja äänestyksen perusteella valikoituu autonäyttelyn 10 parasta autoa. Äänestäneiden kesken arvotaan Kärcherin huippulaadukkaita tuotteita. Autonäyttelyssä on mukana autoja Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Hollannista, Saksasta ja Venäjältä.

Runsas ja monipuolinen ohjelmatarjonta

Monipuolinen ohjelmatarjonta takaa, että koko perhe viihtyy

tapahtumassa. Lapsia viihdyttää muun muassa Riesa-Pelle ja lastenliikennepuisto. Rc-työkoneiden ajelu ja työnteko sekä pienoismallinäyttely kiinnostaa varmasti koko perhettä. Autojen lisäksi silmänruokaa tarjoilee Miss Power Truck kisaajat. Musiikista vastaavat Rokkipää ja Bluemoon yhtyeet. Pohjoisen Valtatien Pelastajat televisio-ohjelman norjalaiset tähdet tekevät vierailun tapahtumaan ensimmäistä kertaa. Mukana on myös surmapalloajajat Cage Riders sekä FMX-Show Sebastian Westberg ja katumoottoripyörätaitaja Niko Säkkinen. Ohjelma tarkentuu vielä kesän mittaan.

Tractor Pulling SM -osakilpailu

Power Truck Show’ssa järjestetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa tractor pullingin SM-osakilpailu. Maailman hevosrikkainta moottoriurheilua on tarjolla kahtena päivänä kahdeksas-

sa eri luokassa. Mukana ovat Suomen tractor pullingin parhaimmisto. Luvassa on jännittävä ja tiivistunnelmainen SM -osakilpailu. Myös tieliikenteessä olevat kuorma-autot näyttävät voimansa Power Truck Show’n omassa truck pulling kilpailussa.

Elämyspuisto Powerpark

Power Truck Show on järjestetty alusta saakka ainutlaatuisessa näyttely-ympäristössä, jonka kaltaista ei muualta löydy. Alue saa kiitosta kaikilta messuvierailta niin upeasta miljööstä kuin siisteydestä. Jos aikaa on, niin puuhaa löytyy myös esimerkiksi kartingradalta tai huvipuistosta. Huvipuistoon on ilmainen sisäänpääsy tapahtuman aikana. Palace-halli on kokenut muodonmuutoksen talven aikana ja siellä järjestetään tänä vuonna entistä rokkaavampi Rock Night iltatapahtuma.

Ammattilehden Mediarekan löydät Power Truck Showssa tutusta paikkaa osastolta U3216-U3217.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

METSÄSSÄ KUIN KOTONAAN. Tämä ei ole van. Tämä on MAN. MAN TGE 4x4.

MAN TGE- mallit alkaen TGE 2.100 umpipakettiauto (75kW) 32.451,47 € alv.0 (sis.autoveron). Hinta CO2-päästöllä 187g/km. Malliston yhdistetty EU-kulutus 7,2-9,1 l/100km, CO2-päästöt 189-234g/km. Suositusvähittäishinnasto 3.6.2019, ei sisällä toimituskuluja. www.mantruckandbus.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

66 KULJETUS

MAN eTGE on valmistajan nollapäästöinen vastaus Euroopan suurkaupunkien vaatimukseen lähipäästöjen pienentämiselle.

Sujuvasti sähköllä

MAN eTGE 3.140

M

AN eTGE täyssähköpakettiauto on täysin pakokaa- supäästötön ja miltei äänetön sekä energiatehokas vaihtoehto taajama-alueiden tavaraliikenteeseen. MAN on samalla ensimmäinen valmistaja, joka tuo sarjatuontantona valmistettavan täyssähköauton isojen pakettiautojen luokkaan. Kokeilimme uutuutta tuoreeltaan valmistajan sille tarkoittamassa ympäristössä. Toukuussa Kuljetus-Logistiikka 2019 näyttelyn yhteydessä Suomen ensiesittelynsä saanut MAN eTGE täyssähköpakettiauto oli yksi näyttelyn merkittävimmistä uutuuksista. Ammattilehti sai odotetun uutuuden ensimmäisenä lehtenä koeajoon heti näyttelyn jälkeen. Vaikka sähköautolle on vaikea nähdä väkevää tulevaisuutta raakapuukuljetusten puolella vielä hyvään toviin, kannattaa uuden tekniikan esiinmarssi ottaa vastaan avoimin mielin. Sähköavusteiset voimalinjat ovat jo nyt saatavilla vaihtoehtoina Logset harvesteriin ja Sisu Polar kuorma-autoon.

Tonnin kantavuus

MAN eTGE jakaa saman tekniikan Volkswagen eCrafterin kanssa. Lanseerausvaiheessa MAN eTGE:tä tarjotaan vain 10,7 kuutiometrin kuormatila-

Konehuoneen puolella tulee vastaan tämän näköinen maailma. Ohjaamon lämmitys ja viilennys tapahtuu ilmanlämpöpumpun voimin. - Jos nyt johonkin kuljettaja haluaa kajota, niin olkoon se sitten lasinpesunesteen säiliö. Jäähdytysnestettäkään ei pidä mennä itse lisäämään, huomauttaa MAN:in TGE-tuotepäällikkö Timo Puustinen.

vaihtoehtona, joko 3,5 tai 4,25 tonnin kokonaispainolla. Etuvetoisen auton voimanlähteenä on teholtaan 136 hv (100 kW) sähkömoottori, mistä otetaan vääntömomenttia 290 Nm. Sähkömoottorilla on monia etuja polttomoottoriin verrattuna. Kevyt rakenne ja liikkuvien osien vähäinen määrä tekevät siitä kestävän ja helppohoitoisen. Lisäksi sähkömoottori paikkaa polttomoottorin suurimman puutteen, vääntömomentin puuttumisen matalilta koneen kierroksilta. Sähkömoottorissa paras

vääntömomentti on käytettävissä heti liikkeelle lähdettäessä. eTGE:n mootorin jatkeeksi liitetyssä vaihteistossa on yksi vaihde molempiin kulkusuuntiin. Käytön selkeyttämiseksi vaihdevipu on lainattu automaattivaihtoehdosta. Käyttövoimansa auto saa tavaratilan lattian alle runkorakenteisiin sovitetuista ja hyvin suojatuista litium-ioni-akustoista, minkä ansiosta auton painopiste on saatu erittäin matalalle. Energiatehokkaiden 323 V suurjänniteakustojen kapasitee-

tiksi ilmoitetaan 35,8 kWh ja auton pisimmäksi toimintamatkaksi NEDC-päästömittaustavan mukaan 173 km. Akustojen lataus täyteen varaustilaan vie pisimmillään noin 5 tuntia 20 minuuttia, kun käytössä on 7,2 kWh AC seinälautausyksikkö. Vaihtoehtoisesti käytettäessä 40 kWh DC-pikalatausta CCS-liitännällä lataaminen tyhjästä 80 prosentin varaustasoon sujuu noin 40 minuutissa. Edellä mainittujen lisäksi MAN eTGE voidaan ladata myös 220 V latauslaitteella. Valmistajan mukaan moduulirakenteinen akusto on erittäin kestävä. Akkukapasiteetin ilmoitetaan laskevan 10 vuoden tai 2 000 latauskerran aikana vain noin 15 prosentilla, jos silläkään. MAN tarjoaa korkeajänniteakustolle kahdeksan vuoden / 160 000 km takuun. Sähköautoista puhuttaessa nousee usein esille akkujen tuoma lisämassa, jolla on etenkin hyötyautoissa suora vaikutus kantavuuteen. MAN ilmoittaa eTGE:n massaksi ajovalmiina kuljettajan kanssa 2530 kg ja kantavuudeksi 970 kg. Ero dieselmoottorin voimin kulkevaan sisarmalliin on viiden sadan kilon luokkaa, dieselin eduksi. Vetokoukkua eTGE:n ei ole tarjolla. Syynä se ettei valmistaja ole autoa perävaunukäyttöön luokitellut. Se vaatisi perävaunun kanssa mäkilähdöt mahdollistavan lisäelektroniikan ja ohjelmoinnin tekemisen sähkö-

moottoriin ja sehän maksaa muutakin kuin pelkän vaivan.

Loppuun saakka vietyä viimeistelyä

MAN eTGE:n ohjaamo eroaa dieselsisaristaan vain mittaripaneelin osalta ja vakiovarustelun osalta. Vakiovarusteisiin lukeutuvat mm. Comfort Plus kuljettajan istuin, lämmitettävä tuulilasi, 230V virtapistoke, Apple ja Android järjestelmien kanssa yhteensopiva MAN Media Van multimediajärjestelmä sekä peruutuskamera ja LED-ajovalot. Nyt koeajettavaan autoon on valittu tehtaan lisävarustelistalta järkevästi hinnoiteltu jousitettu ergoComfort -istuin. Kuljettajaa avustaviin järjestelmiin sisältyy ultraäänen avulla auton ympäristöä analysoiva ympäristönvalvonta, hätäjarrutusavustin ja aktiivinen kaistavahti. Kuljettajan paikalta arvioituna eTGE:n ohjaamon pitäisi täyttää vakioasussaan vaativammankin asiakkaan tarpeet.

Eleetöntä voima

Virta-avain kiertyy kuten autossa kuuluukin. Käynnistysäänen korvaa kojelaudan uumenista kuuluva merkkiääni. Liikkeellelähtö on sujuvaa. Tosin turvavyö tulee olla kytkettynä, muuten auto ei liikahdakkaan. Vauhtiin päästyä konehuoneesta kantautuu matkustamon puolelle vain etäistä sähkömoottorin sirinää.


METSÄALAN AMMATTILEHTI Auto tottelee viivettömästi ja eleettömästi kuljettajan komentoja. Tehokkaan moottorin ja portaattoman voimansiirron ansiosta tavoitenopeuden saavuttaminen sujuu tarvittaessa jopa kiitettävän ripeästi. Monitoimiohjauspyörän nappulasta päälle kytkeytyvän säädettävän nopeudenrajoittimen käytölle on eTGE:ssä perustetta. Kaasujalan kevennys puolestaan aktivoi automaattisesti varsin tehokkaaksi luonnehdittavan jarrutusenergian talteenoton, missä ajoneuvon kineettinen energia muunnetaan sähköksi ja johdetaan takaisin litium-ioniakustoon. Tehokkaaksi säädetty jarrutusenergian talteenotto, josta saksalaisvalmistaja käyttää nimitystä rekuperaatio, säästää osaltaan auton jarruja kulumiselta. Esimerkiksi Nissan eNV sähköpakettiautossa kuljettajalla on mahdollisuus vaikuttaa energian talteenoton tehokkuuteen, mikä mahdollistaa vaikka raskaan liikenteen rahtiautoista tutun rullauksen hyödyntämisen myötämäissä. MAN eTGE:n huippunopeus on rajoitettu 90 kilometriin tunnissa.

Edulliset kilometrit

MANin tekemän tutkimuksen mukaan noin 70 prosenttia kaupunkialueilla käytetyistä kevyistä hyötyajoneuvoista kulkee keskimäärin alle 100 kilometriä päivässä ja alhaisella keskinopeudella. MAN eTGE:n pisin NEDC -päästömittaustavan mukaan ilmoitettu toimintamatka on 173 km mikä, ainakin teoriassa riittää hyvin suurimmalle osalle kaupunkialueiden pakettiautokäyttäjistä.

Sähkökäyttöisen version kojelauta on tuttu muista TGE-malleista. Ainoastaan mittaripaneeli on erilainen.

Taajamapainoitteisessa, myös maantie ja moottoritieosuuksia sisällään pitäneellä koeajoreitillä auton ajotietokone antoi parhaaksi toimintamatkaksi 148 km. Mittausjakson päätteeksi ajotietokone näytti ajetun reitin pituudeksi 117 km ja jäljellä olevaksi toimintamatkaksi tasan 20 km. Koeajo vietiin läpi keväisen aurinkoisessa kelissä, ilmastointi ja lämmitys pois kytkettyinä. Energiankulutukseksi saatiin 22,2 kWh/100 km, mikä tarkoittaa rahaksi muutettuna keskimääräisellä 0,14 € / kWh hinnalla noin 3,1 € / 100 km/h kustannusta. Yleisiä, ja usein myös täysin ilmaisia latauspisteitä hyödyntämällä matkanteon voi tehdä jopa täysin kuluttomaksi. Talvikelillä sähkön kulutus voi kasvaa merkittävästi, mikä vaikuttaa paitsi toimintamatkaan myös kilometrikustannuksiin. Sähköauton ohjauspyörän takana omaa ajotapaa katsoo helposti jo muutaman ajokilometrin jälkeen tavallista kriittisemmin, ainakin silloin jos tarkoituksena on päästä yhdellä latauksella mahdollisimman pitkälle.

Kaasujalka kevenee paatuneellakin kuljettajalla havaittavasti, kun tiedossa on lyhyimmillään noin 40 minuutin pysähdys latausasemalla. Ajoneuvon lataus ja uuden teknologian omaksuminen on vaivatonta, mutta koeajossa eteen tuli mielenkiintoinen seikka. Useat yleisistä latauspisteistä sijaitsevat parkkihalleissa, joihin reilun 2,4 metriä korkealla hyötyautolla ei ole asiaa.

Täyden kympin suoritus

Sähköauton äänettömyys, pakokaasujen nollapäästöt ja edulliset käyttökulut, muodikkaasti erittäin vähäiset lähipäästöt ovat sähköautojen yleistymistä eteen päin vieviä voimia. Edellä mainittuja seikkoja ei pidä vähätellä, sillä EU on asettanut tiukkoja takarajoja hiilidioksidipäästöjen, pienhiukkasten ja typen haitallisten oksidien vähentämiselle. Saksassa asiat vietiin hiljattain niin pitkälle että dieselautojen myynti suorastaan romahti. Useissa Keski-Euroopan kaupungissa on käynnissä hankkeet, joiden mukaan keskustoihin

KULJETUS 67

Kierroslukumittarin paikalle sovitettu viisari kertoo akun ajonaikaisesta tilasta. Vihreällä puolella virtaa ohjataan akkujen suuntaan ja sinisellä moottorille. Numeroasteikko kertoo prosentteina hetkellisen virrankulutuksen. Oikean puoleinen mittari paljastaa ajonopeuden ja akkujen sen hetkisen varaustason. Tiedot löytyvät myös ajotietokoneen valikosta.

saisivat tulla vain tiukimmalle Euro 6d TEMP -päästötasolle yltävät ajoneuvot. Suomessa sähköautojen yleistymistä hidastavat sääolosuhteiden lisäksi myös ajoneuvojen korkeat hinnat. Ja Teslan kaltaisiin toimintamatkoihin yltäminen jää tavara-autopuolella vielä tulevaisuuden haaveeksi. Koska kilpailijoita ei vielä ole ansaitsee MAN eTGE luokassaan täyden kympin arvosanan ajettavuudestaan ja toiminnalli-

suudestaan sekä innovatiivisuudestaan. Parannettavaakin toki vielä jää, mutta on vain odotettava tekniikan kehittymistä ja halpenemista.

Koska olemme metsäalan lehti oli kaupukilainen vietävä myös raittiseen ulkoilmaan, missä kokeilimme eTGE:n etenemiskykyä tukkitiellä. Korkea maavara ja portaaton voimansiirto jättivät vakuuttavan kuvan auton etenemiskyvystä.

Sähköauton äänettömyys, pakokaasujen nollapäästöt ja edulliset käyttökulut ovat sähköautojen yleistymistä eteen päin vieviä voimia.

Tavaratila on entisellään. Sisäkorkeutta noin 190 cm. Akusto sijaitsee tavaratilan alla, auton keskellä, mikä on hyvä ottaa huomioon autoa varusteltaessa.

Koska kilpailijoita ei vielä ole ansaitsee MAN eTGE luokassaan täyden kympin arvosanan ajettavuudestaan ja toiminnallisuudestaan sekä innovatiivisuudestaan.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

68 KULJETUS Renault Kangoo Z.E. Power Maxi

Sähköinen jakoraketti V

uonna 2011 esitelty Renault Kangoo Z.E. on osoittautunut vajaan 30 000 kappaleen myynnillään todelliseksi menestykseksi sähkökäyttöisten tavara-autojen markkinoilla. Suomen maahantuontiohjelmaan sähköKangoo tuotiin vuoden 2018 alussa, jolloin sen toimintamatka ja ominaisuudet saatiin nostettua suomalaisille asiakkaille sopiviksi.

Sähköautojen tekniikka kehittyy nyt ennätyksellisessä tahdissa. Kuluvan vuosikymmenen alussa sähköauton tulevaisuus ei näyttänyt suomalaisittain kovin auvoiselta, mutta tekniikan, ja etenkin akkujen kapasiteetin kasvun sekä latausverkoston laajentuminen ovat vahvistaneet sähköautojen asemaa markkinoilla.

Toimintasäde kasvanut

Vuodesta 2011 markkinoilla olleen Renault Kangoo Z.E:n akkujen kapasiteetti on kasvanut mallin myynnissä olon aikana lähes kaksinkertaiseksi, samalla auton hinta on tullut kilpailukykyisemmäksi. Suomen maahantuontiohjelmaan Kangoo Z.E. kelpuutettiin reilu vuosi takaperin, mihin vaikutti suurelta osin uusi tekniikkapäivitys, jossa Kangoo sai muun muassa uuden ajoakun, sähkömoottorin, laturin ja lämpöpumppuun perustuvan ilmastointijärjestelmän. Tehtyjen parannusten ansiosta Kangoo Z.E:n toimintamatka on pidentynyt NEDC -normin mukaan mitattuna peräti 60 prosentilla 270 kilometriin, mikä on valmistajan mukaan pidempi kuin millään muulla sähköpakettiautolla.

Sähkökäyttöinen Renault Kangoo Z.E. on kotonaan kaupunkien ja taajamien jakeluajotehtävissä. Sen toimintamatka on pidentynyt NEDC -normin mukaan mitattuna peräti 60 prosentilla 270 kilometriin, mikä on valmistajan mukaan pidempi kuin millään muulla sähköpakettiautolla.

Energiatehokkaasti

Uutta on myös se että nyt Renault kertoo avoimesti normaaliajossa täyteen ladatuilla akuilla saavutettavat ajomatkat. Vaikeissakin olosuhteissa voi ajaa rauhallisin mielin 120 kilometriä ja hyvissä olosuhteissa reilut kaksisataa kilometriä. Aikaisemmin lukemat olivat 80 - 125 kilometriä. Kehä III:n sisäpuolella ajamamme koeajokilometrit tukevat valmistajan väitettä noin 200 km toimintamatkasta. Kesäkelillä, optimaalisissa olosuhteissa suoritetussa koeajossa auton ajotietokone näytti hieman yli 17 kWh kulutuslukemaa, mikä tarkoittaa noin 190 km toimintamatkaa. Tärkein tekijä toimintamatkan pidentämisessä on Kangoo Z.E:n uusi Z.E. 33 -ajoakku, jonka kapasiteetti on akun mallimerkin-

Mittaristo on pelkistetty ja kojelauta tuttu muista Kangoo malleista. Jopa CD-soitin löytyy. Kosketusnäyttöä voidaan ohjata myös ohjauspylvään yhteyteen viedyistä säätimistä.

nän mukaisesti 33 kWh. Kangoo Z.E:ssä on uusi erittäin tehokkaasti energiaa hyödyntävä 44 kilowatin (60 hv) tehoinen R60-sähkömoottori, jonka suurin vääntömomentti on 225 Nm. Automaattivaihteiston ja äänettömästi toimivan sähkömoottorin ansiosta ajaminen on sangen leppoisaa. Kangoon ajettavuus on kunnossa. Jousitusta voi luonnehtia jopa erinomaiseksi luokassaan. Ei siis ihme että erään saksalaismerkin pikkupakettiauto pohjautuu Kangoon rakenteisiin. Ohjaamo tarjoaa kelvolliset oltavat kahdelle matkustajalle. Istuimet ovat mukavat ja säätövarat riittävät useimmille.

Moottorin teho riittää hyvin taajamassa, mutta maantiellä ja etenkin ohitustilanteissa koneelta kaipaisi hieman enemmän voimavaroja.

Päivät töissä - yöt nukkuen

Uuden kaksi kertaa aiempaa tehokkaamman ja entistä ympäristöystävällisemmän seitsemän kilowatin (32A, 230V) vaihtovirtalaturin avulla ajoakun saa ladattua 7,4 kW:n Wall Boxilla kuudessa tunnissa, kun aiemman mallin pienempi ajoakku vaati seitsemän tunnin latausajan. Tunnin latauksella saadaan 35 kilometriä toimintamatkaa. Auton käyttöä ja ajoreitin suunnit-

Tavaratilaa on jopa 4 kuutiometriä, mikä on sama kuin polttomoottorilla varustetussa Kangoo Maxissa.

telua merkittävästi helpottavaa pikalatausmahdollisuutta ei Kangooseen ole tarjolla.

Dieseliä tankkiin

Kangoo Z.E:n ohjaamon tuuletus- ja lämmitysjärjestelmässä hyödynnetään ilmanlämpöpumpuista tuttua tekniikkaa. Kuten kotioloissa myös autossa sen avulla voidaan vähentää sähkön käyttöä ja jatkaa sillä tavoin toimintamatkaa. Edelleen akkujen rasitusta ajon aikana voidaan keventää lämmittämällä tai jäähdyttämällä auto latauksen aikana. Suomeen tuotavissa Kangoo Z.E:ssä on vakiona polttoainetoiminen lisälämmitin. Valmis-

tajan mukaan se varmistaa mukavuuden kaikkein kovimmillakin pakkasilla pidentäen samalla omalta osaltaan toimintamatkaa.

Kahtena koripituutena

Polttomoottoristen Renault Kangoo -mallien tapaan myös Kangoo Z.E:n voi valita joko 4,28 metrin pituisena vakiomallina tai 4,66 metrin pitkällä korilla. Tavaratilan koko on joko 3,0 tai 4,0 kuutiometriä. Kaikissa malleissa tilaa tavaroille on yhtä paljon kuin polttomoottorisissa, sillä ajoakku on sijoitettu auton lattian alle. Kantavuus on parhaimmillaan jopa 600 kiloa, mikä riittää suurimpaan osaan kuljetuksista.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 69

Käyttäjäystävälliset uuden sukupolven Dräger-alkolukot nyt saatavana!

Sähkökäyttöisen Renault Kangoo Z.E:n konehuone on täynnä Tee-se-itse-miehiltä kiellettyä tekniikkaa.

Valmiina lähtöön. Dräger Interlock® 7000 ja 5000. Akkujen ”tankkaus” tapahtuu etumaskista käsin, saranoidun Renault timantti-logon alta. Lataus vie pisimmillään noin 6 tuntia.

Alkolukkojen edelläkävijän Drägerin uudet käyttäjäystävälliset Interlock® 7000 ja 5000 mallit ovat nyt saatavana Suomessa. Niissä Drägerin tunnetut tekniset huippuominaisuudet yhdistyvät nykyajoneuvoihin sopivaan tyylikkääseen ulkonäköön. • Nopeasti käyttövalmis lyhyen lämpenemisajan ansiosta. • Pienikokoinen, tyylikkäästi muotoiltu käsiosa. • Helppo ja luonteva käyttöergonomia. • Laaja käyttölämpötila-alue -45°C...+85°C. • Alhainen virrankulutus lepotilassa < 1 mA. • Hyväksynnät uuden eurooppalaisen EN 50436 2014 -standardin mukaisesti. • Tunnettua ja arvostettua Dräger-huippulaatua.

Auton kyljestä löytyvät perinteinen polttoainekorkki on lisälämmitintä varten. Säiliöön sopii 13 litraa ainetta.

Houkuttelevasti hinnoiteltu

Renault Kangoo Z.E. Power+:n hintapyynnit alkavat kolmen kuutiometrin tavaratilalla noin 32 200 eurosta. Nyt koeajettavan pidemmän mallin, jossa on kuutiometrin suurempi tavaratila hintapyynnit alkavat puolestaan noin 33 300 eurosta. Kumpaankin mallin on saatavana runsaasti lisävarusteita, kuten pitkään malliin liukuovi korin vasemmalle kyljelle, ikkunoita kylkiin ja takaoviin, peruutustutka ja tietoviihdejärjestelmä navigaattorilla. Kesälle 2019 Renault toi tarjolle täysin uutena mallina viisipaikkaisen Kangoo Z.E. Power+ Maxi Crew Cab mallin.

Reippaan tavaratilan tarjoava miehistöpaku on markkinoiden ainoa sekä matkustajien että tavaran kuljetukseen sopiva täyssähköauto. Sen hintapyynti on muiden Kangoo Z.E. mallien tapaan kilpailukyinen; noin 35 500 euroa. Jopa 200 km toimintamatkan ansiosta hyvän maavaran ja luokkansa kärkipäähään asettuvien ajo-ominaisuuksien sekä asiallisen kuormauskapasiteetin puolesta sähkö-Kangoossa on koossa kelvolliset ainekset myös ympäristötietoisen koneyrittäjän tai metsurin kulkupeliksi.

Nopea. Tarkka. Luotettava. Dräger.

www.drager.fi Dräger-alkolukkojen markkinointi ja tukkumyynti: Oy KAHA Ab


70 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Harvojen herkku Mercedes-Benz X 350 d 4Matic Progress

T

ämän vuoden kuumimpiin ja odotetuimpiin lava- autouutuuksiin lukeutuu oikeutetusti V6 moottorin tähdittämä Mercedes-Benz X 350 d. Koeajo paljasti uutuuden odotusten arvoiseksi, mutta tarjoaako se vastinetta sijoitetulle rahalle?

Suomalainen lava-autoja sorsiva autoverojärjestelmä pitää huolen siitä että uunituore Mercedes-Benz X 350 d lava-auto jää maassamme vain harvojen herkuksi. Toistaiseksi ainoastaan viisipaikkaisena tarjolle tuotavaa X 350 d mallia tarjotaan rivikoneisten X 220 d ja X 250 d mallien kolmen varustelutason asemesta ainostaan kahtena eri varustelutasona: Progressive ja Power. Viisipaikkainen lava-auto luokitellaan Suomessa kaksikäyttöautoksi, mikä tarkoittaa verottajan suunnalta tarjottavia raipaniskuja. Nyt koeajettavan, Progressive varustelutason auton verollinen hintapyynti noin 95 000 euroa. Tästä on autoveroa lähes 36 500 euroa. Power varustelutason auton verollinen hintapyynti ylittää jo 100 000 euron rajapyykin. Korkeaa autoveroa on Suomessa kierretty mm. pakettiautomuutoksella, jolloin autosta otetaan takapenkki pois tai muuttamalla auto ns. kevyt kuorma-autoksi, jolloin auton voi pitää entiseen tapaan viisipaikkaisena. Kevyt kuorma-automuutoksen myötä auton kantavuus jopa kasvaa ja autovero poistuu kokonaan. Varjopuolena on kuorma-autoille suurin sallittu 80 km/h ajonopeus ja sen myötä autoon pakolliseksi tuleva nopeudenrajoitin. Rivikoneisia X-sarjalaisia on saatavana myös pakettiautovariantteina. Vehon lehdistöpäällikkö Pekka Kosken mukaan X 350 d mallin pakettiautomuutos on työn alla: - Kevyt kuorma-autovaihtoehtoa emme ole, ainakaan toistaiseksi, tuomassa markkinoille.

Mercedes-Benz X 350 d on saksalaisvalmistajan vastaus lava-autoluokan tehokilpailuun. X-sarja valmistetaan yhteistyössä Renault-Nissanin kanssa.

Moottoritilan täyttää Mercedeksen useissa eri automalleissa käyttämä 3 litran OM 642 V6:n. Vaihteistona luotettava ja hyvään polttoainetalouteen yltävä 7-vaihteinen 7G-Tronic Plus -automaattivaihteisto. Muista X-sarjan malleista poiketen X 350 d on jatkuvalla 4Matic -nelivedolla.

V6:n paluu

X-sarjan uusimman tulokkaan konehuoneeseen sovitetusta 3-litraisesta ja 24-venttiilisestä OM 642 V6-turbodieselistä irrotetaan 258 hv(190 kW) ja 550 Nm suoritusarvot. X 350 d:n yhdistetyn ajotavan polttoaineenkulutukseksi ilmoitetaan 8,8 l / 100 km ja CO2 -päästöksi 230 g/km. Vuonna 2005 ensimmäisen kerran markkinoille tuotua, alumiinilohkolla ja kansilla varustettua commonrail-dieseliä kehutaan yleisesti hyvästä kestä-

Muovisella lavakaukalolla varustetun lavan sisäpituus on noin 1,5 metriä. Perinteisten lavakoukkujen sijasta kuorma kiinnittyy siirrettäviin kuormansidontakiinnikkeisiin.

vyydestään ja erinomaisesta polttoainetaloudesta. Moottorin ja ennen kaikkea V6-moottoris-

sa tarvittavan pakokaasujen jälkikäsittelylaitteiston hintavuuden ja suuren tilantarpeen vuok-

si OM 642 on jäänyt vähä-äänisesti pois Mercedeksen mallistosta. X-sarjalaisen nokalle V6 nostettiin paitsi riittävän tilan myös kilpailuasetelman vuoksi. Vastaavanlaisiin suoritusarvoihin yltävä vinkkeli löytyy näet myös Volkswagen Amarokin nokalta. X 350 d:ssä on vakiovarusteena jatkuva 4Matic-neliveto ja 7G-Tronic Plus -automaattivaihteisto. Mercedeksen 4Matic järjestelmän keskustasauspyörästö jakaa voimaa etu- ja takaakseleiden välillä 40:60 suhteessa. Kaikissa X-sarjan nelivetomalleissa on vakiona DSR-alamäkihidastin ja alennusvaihde, ja valinnaisvarusteena taka-akselille saa tasauspyörästön lukon. Ainoana keskikokoluokan pickupina X-sarjassa on niin

ikään vakiovarusteena jäähdytetyt jarrulevyt molemmilla akseleilla. Edessä levyjen halkaisija on 32 ja takana 30,8 senttiä. Kaikilla Euroopan markkinoilla vakiona on mukavuusjousitus, jolloin maavara on 202 milliä. Lisähinnasta autoon saa 20 mm korotuksen. Vakiovarusteisiin sisältyy kolme aktiivista turvajärjestelmää: aktiivinen jarruavustin, kaistaavustin sekä liikennemerkkiavustin. Varustukseen kuuluvat lisäksi perävaunuavustin, rengaspaineen valvontajärjestelmä, hätäkutsumahdollisuus, vakionopeudensäädin sekä led-ajovalot. Tarpeellisen peruutuskameran lisäksi X-sarjan autoihin on tarjolla myös 360 asteen ympäristönvalvontajärjestelmä, mistä on hyötyä etenkin maastossa ajettaessa. Tehokas moottori tekee lähes 2,2 tonnia painavan lava-auton ajamisesta sujuvaa ja vaivatonta. 7G-Tronic Plus -automaattivaihteisto vaihtaa pykälät enemmin empimättä ja nykimättä. V6:n on käyntiääniltään rivikonetta hiljaisempi ja miellyttävämpi. Tosin kaasupolkimen rajumpi painallus nostaa esiin V-koneille ominaisen matalan jytinän, mikä on nykyautossa pelkästään positiiviseksi luonnehdittava ominaisuus. Maantiellä tehokkaalla moottorilla varustetun lava-auton ajettavuudessa on yhtäläisyyksiä valmistajan edustusautomalleihin. Perusolemus on säyseä, mutta tarvittaessa löytyy särmää ja räjähtävää, mutta hallittavaa suorituskykyä. Kuljettaja voi valita viidestä


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 71

nen peilivarustus takaa hyvän näkyvyyden. Kojelaudassa seisova 8,4 tuumainen monitoiminäyttö on tuttu V-sarjasta. Monitoimiohjauspyörässä on vain korkeuden säätö, mikä, auton hankintahinta huomioon ottaen, tuntuu hieman vähäiseltä. Matkustamoa kokonaisuutena arvioitaessa sen suunnittelussa on otettu asiallisesti huomioon ammattikäyttäjien tarpeet ja toiveet. Nopeasti silmäiltynä X 350 d Progressiven ohjaamo poikkeaa muista sarjan malleista ainoastaan ohjauspyörän vaihdenappuloiden ja keskikonsoliin viedyn 4Matic valitsimen osalta.

Kenelle?

Sisältä X-sarjalainen noudattaa merkin muiden mallien linjaa. Vaihdevipu on perinteisellä paikalla keskikonsolissa. Manuaalitilassa pykälät vaihtuvat ohjauspyörän nappuloista. Hienoisena pettymyksenä multimediajärjestelmä on edeltävää sukupolvea. Uusinta eri puhelimien käyttöjärjestelmiä tukevaa MBUX -järjestelmää ei ole saatavana edes lisähinnasta.

valmistajan puolesta valmiiksi asettamasta ajotilasta: Comfort, ECO, Sport, Manual ja Offroad, jotka vaikuttavat muun muassa moottorinohjaukseen, automaattivaihteiston vaihtamisaikaan sekä start/stop-järjestelmän toimintaan. Huomionarvoisena seikkana mainittakoon että 4Matic -järjestelmän asetus vaikuttaa ajotilan toimintaan. Esimerkiksi Eco- ja Sport -ajotilat ovat aktiivisia vain 4Matic-järjestelmän perus- eli 4MAT -asetuksella. Vastaavasti Offroad ajotila akti-

voituu 4H ja 4L -asetuksella. Koeajossa miellyttävimmältä vaikuttivat parhaaseen polttoainetalouteen pyrkivät Eco ja Comfort ajotilat. 4Matic asetus vaikuttaa myös DSR-alamäkihidastimen toimintaan. 4MAT ja 4H -tilassa hidastin on asetettu 8 km/h nopeuteen. Hitaimman 4L asetuksen kanssa nopeus on 5 km/h. Lisäksi 4L tilassa ESP kytkeytyy automaattisesti pois päältä. X 350 d mallin ohjaustuntuma on kaikin puolin asiallisella ta-

VARAA MESSUOSASTO NYT!

solla. Sisarmalliensa tapaan X-sarjalaisten takajousitus on toteutettu kierrejousin, kun monilla kilpailijoilla on yhä lehtijouset. Kierrejousien ansiosta X-sarjalaisen takapää pysyy paremmin tienpinnan epätasaisuuksien tahdissa.

Käytännöllisyyden ehdoilla

X 350 d:n matkustamo on tilava ja istuimet tukevia ja mukavia. Suuret lasipinnat ja asialli-

Uusi Mercedes-Benz X 350 d sopii täydellisesti valmistaja malliportfolioon, missä lähes mallista kuin mallista on tarjolla tehokkaalla moottorilla ja muulla eksotiikalla täydennetty huippumalli. Voimalinjan osalta X 350 d:n täydentää onnistuneesti tätä polkua, mutta nykyaikaisten liitettävyyspalveluiden ja muun valmistajan muihin tämän hintaluokan automalleihin tarjolla olevan luksuksen puuttuminen saattavat olla varteenotettaville ostajaehdokkaille vaikea pala purtavaksi. Tehokkaan moottorin ja asiallisen maavaran sekä maastoajo-ominaisuuksiensa ansiosta X 350 d sopii erittäin hyvin vaativiin perävaunun vetotehtäviin. Suurin sallittu jarrul-

HÄRMÄSSÄ 9.-10.8.2019

Takamatkustajille on asialliset oltavat. Päätilaa on riittävästi ja istuinosa on sopivalla korkeudella.

4Matic nelivetojärjestelmän ohjaus, alamäkihidastimen ja tasauspyörästönlukon sekä lavavalon nappulat ovat siistissa rivissä kojelaudassa.

lisen perävaunun massa on näet täydet 3 500 kg. Kantavuutta X 350 d tarjoaa tonnin verran.

POWERTRUCKSHOW.FI

15.

Juhl -vuosa i

Kuljetusmessutapahtuma ja Kansainvälinen Autonäyttely TIEDUSTELUT JA VARAUKSET: Mikko Nukala 0400 563 786

Ari Nukala 0400 264 116

Juha Ristimaa 0400 567 068 info@ptsmessut.fi

YHTEISTYÖSSÄ:

Rami Tynjälä 0500 569 522

Hannele Loukasmäki 040 736 00732


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Dacia Dokker Van Navi Edition Ammattilaisen monikäyttöauto

TAVARATILA 3

3,3 m

Lue lisää ja varaa koeajo dacia.fi

LUOKKANSA KOLMANNEKSI OSTETUIN!** Dokker Van täyttää vaativankin ammattilaisen toiveet. Tavaratilan koko on 3,3 m3 ja kantavuus jopa 695 kg. Pituutta tavaratilalla on 1,9 m ja EasySeat-istuimella jopa 3,1 m. Täydellisesti varustellussa Navi Edition -erikoismallissa on vakiovarusteina mm. Suomenkielinen integroitu navigaattori Liukuovi oikealla Ilmastointi Sähkösäätöiset peilit Vakionopeudensäädin Bluetooth handsfree Kauko-ohjattu keskuslukitus

• • • •

• • •

Dokker Van Navi Edition -mallisto alk. 18 899 €, sis. toim.kulut 600 €.

tai

Malliston EU-yhd. 4,1–6,2 l/100 km, CO2-päästöt 108–140 g/km.

KILPAILIJAVERTAILU:

Takuu

vuotta

sisältää 24h tiepalvelun

Tavaratilan tilavuus m3

CO2päästöt g/km

Bluetooth

Kattokaiteet

Vakionopeudensäädin

Navigointi

Auton hinta

Dacia Dokker Van dCi 90 Navi Edition

3,3

108

Vakio

Vakio

Vakio

Vakio

18 299 €

18 299 €

Ford Transit Connect 200 1.5 TDCi 100hv

2,9

115

Vakio

196 €

391 €

1 969 €

24 619 €

27 174 €

+ 8 875 €

MB Citan 109CDI K keskipitkä A2

3,1

112

Vakio

305 €

446 €

740 €

25 627 €

27 118 €

+ 8 819 €

Opel Combo Cargo 1.5D Enjoy L1H1

3,3

148

Vakio

283 €

Vakio

923 €

23 782 €

24 988 €

+ 6 689 €

VW Caddy 2.0 TDI 75kW

3,2

124

214 €

285 €

Vakio

1 363 €

26 511 €

28 373 €

+ 10 074 €

MERKKI JA MALLI

Hinta yhteensä

EROTUS

Vertailu segmentin muihin autoihin (alkaen hinnat ilman toimituskuluja). Lähde: Maahantuojien internetsivut 4.1.2019. Esitteen autokuvat erikoisvarustein. ** Trafi, Ensirekisteröinnit vuonna 2018.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 73

Volkswagen Amarok 3.0 TDI 4MOTION Aventura

Nyt myös kevytkuorma-autona V olkswagen on luonut huippuvarustelluilla Amarok -malleillaan oman premium-luokan lavaautomarkkinoille. Nyt saksalaisvalmistaja on antanut Suomen maahantuojalle siunauksen Amarokin muuttamiseksi Suomessa autoverottomaksi kevytkuorma-autoksi. Jatkossa entistä useampi Volkswagen Amarok myydään viisipaikkaisena. Amarokin kuorma-autoversio on saatavilla sekä 204 hv että 258 hv tehovaihtoehtoina. Vaihteistoksi on valittavissa 6-vaihteinen manuaalivaihteisto alennusvaihteella ja kytkettävällä nelivedolla tai 8-vaihteinen automaattivaihteisto jatkuvatoimisella 4MOTION nelivedolla. Tehoversion yhteydessä vaihteistona on aina 8-vaihteinen automaatti. Suurin sallittu kokonaispaino on 3 510 kg ja vetopaino on maksimissaan 3 300-3 500 kiloa. Amarokin kuorma-autoversio on saatavilla Comfortline-, Highline- tai Aventura-varustelutasoilla. Vakiovarusteisiin kuuluvat mm. ESP-ajonvakausjärjestelmä Offroad-toiminnolla, Climatic-ilmastointi, automaattitoiminen polttoainekäyttöinen lisälämmitin, vakionopeudensäädin, monitoiminäyttö, vetokoukkuvalmius, kolme 12V-pistorasiaa sekä molempien etuistuinten korkeudensäätö ja radio Composition Media.

Volkswagen Amarok lava-autosta on nyt saatavilla autoveroton kevytkuorma-auto versio, mikä on todella viisas vaihtoehto ammattikäyttöön vaikkapa koneurakoitsijalle työmailla liikkumiseen.

kuin maastossakin. Ajettavuudeltaan ”rahti-Amarok” on erinomainen. Koeajettava auto edustaa parasta Aventura varustelutasoa, joka on tarjolla vain 258 hv moottorin yhteydessä. Nahkaistuimin ja huippuvarustein pakattu Amarok täyttää vaativimmankin ostajan tarpeet. Monista kilpailijoista poiketen Amarok tarjoaa asialliset oltavat myös takapenkkiläisille. Istumaasento on väljä ja päätilaa on

riittävästi.

Rahalle vastinetta

Huippuvarusteista huolimatta Amarok jää yhä mukavuudessa pienelle takamatkalle, kun verrokiksi otetaan Amerikkalaiset lava-autot, jotka ovat Suomessa nykyisin hyvin edustettuina. Tosin hankintahintakin on toinen. Volkswagen Amarok kuorma-

auton hinnat alkavat noin 50 000 eurosta (Volkswagen Amarok Comfortline 3,0 TDI, 150 kW, 4Motion, manuaalivaihteisto). Nyt koeajettavan Aventura -huippumallin hintapyynti ilman lisävarusteita on noin 62 000 euroa. Ilman kuorma-automuutosta vastaavan auton hinta nousee, kiitos Suomen autoveron, noin 98 600 euroon. Volkswagen Amarok 3.0 TDI 4MOTION Aventura kevytkuor-

ma-auto lienee tällä hetkellä varusteiden ja ominaisuuksiensa sekä hinta/laatu -suhteen puolesta yksi parhaista markkinoilla olevista vaihtoehdoista hintaluokassaan. Mikäli suurin kuormaautolle sallittu huippunopeus 80 km/h ei muodostu ylitsepääsemättömäksi esteeksi on nyt koeajettu Amarok on lähes täydellinen kampe ammattikäyttöön.

Vähäisin muutoksin

Kuorma-automuutosta varten Amarokiin on asennettu nopeudenrajoitin, kuorma-autojen valomääräysten mukaiset suuremmat sivuvilkut ja kaksi kappaletta lisää kuormasidontalenkkejä lavalle. Lisäksi taka-akselille on viety lisäilmajouset vahvistettujen lehtijousien lisäksi. Ilmajoustuksen säätö tapahtuu kojelautaan viedyistä nappuloista. Ajopiirturivalmius on saatavana Amarokiin tehdasasennettuna. Amarokin kuorma-autoversion muutostyöt tehdään Suomessa yhteistyössä Truck Masters Finland Oy:n kanssa. Truck Masters tekee kaikki muutostoimenpiteisiin liittyvät testaukset ja huolehtii hyväksynnöistä. Amarokin kuorma-autojen myynnistä ja huollosta huolehtii Volkswagen-jälleenmyyjäverkosto. Amarokin kuorma-autoversion ajoneuvoluokka on N2G kevyt maastokuorma-auto, ja tarvittava ajokorttiluokka on tällöin vähintään C1. Amarokin kuorma-autoversion viisi istuinpaikkaa mahdollistaa ylellisen istuinmukavuuden niin maantiellä

Volkswagen on luonut Amarok -malleillaan oman premium-luokan lavaautomarkkinoille.

Kevytkuorma-automuutoksen myötä työkäytössä erittäin kätevä viisipaikkainen lava-auto tulee entistä useamman yrittäjän saataville.

Amarokin lavalle sopii urakoinnissa tarvittavia varusteita ja työkaluja. Suurin sallittu kokonaispaino on 3 510 kg.

Kuorma-automuutos toi VB-lisäilmajouset taka-akselille. Säätö käy näppärästi kojelautaan viedyistä säätimistä.


74 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Arkeen ja juhlaan Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6 V8 4x4 LTZ Crew Cab

A

Chevrolet Silveradon mallinimen perässä seisova HD on lyhenne sanoista Heavy Duty. Sen mukaisesti auto on 2 tuumaa perusmallia korkeampi ja konepeitto on terästä. Lisäksi runko on perusmallia jämäkämpi, samoin jarrut.

A

mericar Oy:n maa hantuomat Chevrolet Silverado kevyt kuorma-autot ovat saaneet hyvän vastaanoton Suomessa. Tehokkaan 445 hv diesel-V8:n voimin kulkevan lava-auton hyvä etenemiskyky ja moottorin sitkeys nousevat ajomukavuuden ja näyttävän ulkomuodon ohella Silveradon vahvuuksiksi haastavissa olosuhteissa työskentelevien urakoitsijoiden parissa. Chevrolet Silveradoa tarjotaan kotimaassaan Yhdysvalloissa mitä moninaisimpina mallivaihtoehtoina. Suomeen tuotavaa, perusmallia korkeammalla maavaralla ja tukevammalla alustalla täydennettyä, Silverado HD -mallia myydään emämaassa sekä taka- että nelivetovaihtoehtoina ja yhteensä neljänä eri varustelutasona: WT, LT, LTZ ja High Country. Nyt koeajettava Silverado 2500 HD on nelivetoinen ja kattavin LTZ -varustein. Chevrolet Silverado lava-autojen luotettavana ja pitkäaikaisena maahantuojana toimivan Americar Oy:n toimitusjohtaja Veli Kärkkäisen mukaan LTZ -mallissa ominaisuudet, varusteet ja hinnoittelu ovat selkeasti parhaassa balanssissa: - Takavetoisia, kevyesti varusteltuja malleja tänne ei kannata edes tarjota. Jo pienin varustemuutoksin WT- ja LT -malleista saa LTZ:n hintaisen, mutta vähäisemmin äänieristyksin ja ohjaamomukavuuksin. Suomeen tuottamamme autot on rakennettu varusteiltaan lähelle parhainta High Country -mallia. Lisäksi

useat ottavat autoonsa maastoajo-ominaisuuksia ja ajomukavuutta entisestään kohentavan Z71 -varustepaketin. Sen myötä auton alustaan tulee paremmat iskunvaimentajat ja tekniikkapuolelle vakio taka-akselin lukko vaihtuu Eatonin valmistamaan vahvistetuun vaihtoehtoon. Lisäksi alustaan tulee lisää panssarointia ja runkoon tukevat hinauskoukut. Edellä mainittujen lisäksi ilmanpuhdistimen kotelo vaihtuu suuremmaksi ja kojelautaan lisätään alamäkihidastimen katkaisija. Ulkoisiin kohennuksiin lukeutuvat etusäleikön ja kylkien logot sekä näyttävät 18-tuuman alumiinivanteet asiankuuluvin renkain täydennettynä.

Ohjaamon saa asiakkaan tarpeiden mukaan, joko 5- tai 6-paikkaisena, sohvapenkillä tai erillisin istuimin. Kojelaudassa ovat kaikki hallintalaitteet hyvin käsillä.

Metsäkonemiehen mieleen

Myös halikkolaisen metsäkoneyrittäjä Jari Karsikkaan uutuuttaan kiiltelevä viininpunainen Silverado 2500 HD LTZ on hankittu Kärkkaisen luotsaamasta Americar Oy:stä. Ajatus amerikkalaisesta lava-autosta oli jo ehtinyt kyteä Karsikkaan mielessä useamman vuoden. - Kipinä syttyi takavuosien Amerikan matkan aikana. Ajattelin maata kiertäessäni että tuollaisella kelpaisi mennä työmaalle täälläkin. Hankinta sai vauhtia viime vuoden puolella, kun näin Metsäalan Ammattilehdessä koeajoraportin tällaisesta. Totesin vain että nythän näitä saa jo täältäkin. Siitä se lähti ja nyt on uusi auto alla, sanoo autoonsa ilmeisen tyytyväinen Jari Karsikas ja jatkaa: LTZ varustelutason lisäksi otin autoon vielä Z71 paketin ja muutamia pieniä yksittäisiä lisävarusteita, missä auttoi lehtiartikkelissa samalla

6,6 litraisesta Duramax V8 turbodieselistä irrotetaan tehoa 445 hv ja vääntömomenttia kohtuulliset 1233 Nm.

alalla työskentelevän yrittäjän antamat vihjeet. Terveisiä vaan sinne Joroisten suuntaan!

Edistyksellistä tekniikkaa

Siinä missä Eurooppalaiset ja Aasialaiset autovalmistajat hakevat kustannussäästöjä voimanlähteiden iskutilavuuksia pienentämällä ja polttoaineen palamisreaktion hallintaa kehittämällä, ovat amerikkalaiset autojätit kasvattaneet voimanlähteiden tehoja perinteisemmin keinoin. Chevrolet Silverado HD 2500 lava-auton konepellin alusen täyttää iskutilavuudeltaan 6,6

-litrainen General Motors Duramax-dieselmoottori. Valurautaisella sylinterilohkolla ja alumiinikansilla varustettua turboahdettua 32-venttiilistä Duramax -dieseliä on valmistettu pian jo 20-vuoden ajan. Erilaisiin käyttötarkoituksiin ja automalleihin tarkoitettuja variantteja on kymmeniä, näistä tuorein(L5P) ja samalla tehokkain (445 hv / 1230 Nm) on sovitettu nyt koeajettavan auton konehuoneeseen. Mielenkiintoisena tietona mainittakoon että GM Duramax voimanlähteet valmistetaan USA:n Ohiossa GM:n ja Japanilaisen Isuzun vuosituhannen

taitteessa perustaman DMAX Corporationin tehtaalla. Miljoonas voimanlähde valmistui tehtaalla jo vuonna 2007. Duramax 6.6 on saavuttanut erittäin kestävän ja polttoainetaloudellisen moottorin maineen. Ja sitä on jatkokehitetty koko sen valmistushistorian ajan. Hiljattain päivitetystä moottorista irrotetaan nyt entisen 400 hevosvoiman sijasta lähes 450 hevosvoimaan ja vääntömomenttia reilut 1230 Nm, mikä on yli 200 Nm entistä moottorisukupolvea enemmän. Kasvu saavutettiin lohkoa vahvistamalla ja kampiakselin halkaisijaa kasvatettamalla. Lisäksi kiertokanget ja männät sekä kaikki liukulaakerit vaihdettiin kestävämmästä materiaalista valmistettuihin. Sylinterin halkaisija ja iskunpituus ovat yhä entisellään (103mm x 99 mm). Myös sylinterinkansien jäähdytystä parannettiin ja hehkutulpat vaihtuivat keraamisiin. Öljypohja on nyt kaksiosainen ja venttilikoneiston kopat paremmin ääntä eristävät. Suoritusarvojen noston kertarykäyksellä kaksinumeroisilla prosenteilla mahdollistivat uudelleen kehitetty polttoaineensyöttöjärjestelmä, paremmin muotoiltu nokkaakseli ja täysin uusi VGT-ahdin. Merkittävää on myös se että biodiesel-yhteensopivan moottorin ilmoitetaan olevan parhaimmillaan jopa 35 % entistä vähäpäästöisempi, mistä kiitos kuuluu päivitetyn polttoaineen syötön ohella myös uudelleen suunnitellulle ja entistä tehokkaammalle pakokaasujen pelkistyslaitteistolle. Vastauksena Duramax moottorin tehonkasvuun GM:n pitkäaikainen vaihteistotoimittaja Allison toi moottorin jatkeeksi päivitetyn ja niin ikään vahvistetun 6-vaihteisen Allison 1000 automaatti-vaihteiston. - Amerikkalaiset ovat tehneet hyvää työtä moottoritekniikan kehitystyössä. Tämä vie minun ajossani sellaisen 13-14 litraa dieseliä sadalla kilometrillä. Ero vanhaan pakettiautooni on yllättävän pieni. Ja itse asiassa kärryn kanssa ajettaessa kulutus on melkein sama, mikä on hämmästyttävää, sillä nyt moottori on sen 4,5 litraa suurempi. Kaikkia voimavaroja ei ole tullut vielä edes ulosmitattua. Onneksi on tuo nopeudenrajoitin, sillä ohjaamo on niin hiljainen ja mukava että nopeus voisi muuten karata yli sallitun, toteaa Karsikas.

Mukavuuden ehdoilla

Chevrolet Silverado LTZ:n nahkapäällysteisen monitoimiohjauspyörän taakse, nahkapäällysteiselle ja ilmastoidulle sekä


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 75

Rahoitusratkaisut tarjoaa Siemens Financial Services. Soita meille jo tänään, 010 511 3050! siemens.fi/finance

lähes kaikin mahdollisin sähköisin säädöin varustetulle istuimelle istahtaminen on aina yhtä mieluisa kokemus. Ohjauspyörän runsaat säätövarat ja rattipylvääseen viety vaihdevipu sekä sähköisellä etäisyyssäädöllä varustetut polkimet takaavat sen että kuljettajan pukilla huippuluokan oltavat, välittämättä kuljettajan pituudesta tai kropan muodosta. Jenkkityylin mukaisesti ajoa avustavien sekä mukavuusvarusteiden määrässä ei ole turhaan kursailtu. Kojelaudasta löytyy selkeästi merkitty nappula lähes kaikkiin tämän tyyppisissä ajoneuvoissa ajateltavissa olevaan toimintoihin. Jari Karsikas on erittäin tyytyväinen Chevroletin korkeaan

laatuun ja viimeistelyyn sekä auton myyneen Americar Oy:n palveluun. Hän arvioi löytävänsä ja oppivansa auton kuljettajaa tukevien avustavien ja mukavuutta lisäävien nerokkaiden järjestelmien tarjoamat hienot ominaisuudet kesän kuluessa. - Autojen kehitys, ja varsinkin elektroniikan sekä erilaisten avustimien määrän kasvu on hurjaa. Paljon on opittavaa, vaikka kävimme suurimman osan toiminnoista ajan kanssa läpi auton luovutuksessa.

Kaikille teille

Aikaisempien kokemusten perusteella Silveradon maantieajo-ominaisuuksien hakeminen jätettiin tällä kertaa taustalle, mutta luonnehdittakoon ajetta-

vuutta hyvässä mielessä lähes unettavan mukavaksi. Tällä kertaa otimme ajotuntumaa lumen, jään ja sulavan roudan muokkaamalla tukkitiellä, missä ajoittain maa paljaana ja toisinaan paksun nuoskalumen peittämänä. Olosuhteiden osalta tie oli mitä parhain reilulla maavaralla varustetun nelivetoauton koeajolle. Ja varmemmaksi vakuudeksi Silverado ajettiin hieman umpihankeenkin. Yli kuusimetrinen ja reilut 3,5 tonnia painava lavajenkki etenee tunnottomasti mutta tarkasti kiikalalaisella rospuuton kurimuksessa painiskelevalla tukkitiellä. Ennen amerikkalaisia autoja on moitittu ohjauksen tunnottomuudesta, mutta ainakin Silveradon kohdalla ohjauksen

vaste on muiden lava-autojen tasoinen. Joskin ahtaissa paikoissa auton kulmien arviominen on autoon tottumattomalle aavistuksen haasteellista. Automaattisesti kytkeytyvällä takatasauspyörästönlukolla varustettu voimalinja suoriutuu tehtävistään kiitettävin arvosanoin. Vähän puolihuolimattomasti kevätauringon pehmentämään lumeen upotettu auto nousee vaivattoman näköisesti irti nuoskasta. - Pakulla tästä ei olisi noustu ilman apuja, Jari Karsikas toteaa. Moottorin voimavarojen puutos ei lukeudu Silverado-kuljettajan huoliin. Tehoa ja vääntöä tarvitaankin, sillä kotimaassaan Silveradot, ainakin kevyemmin varusteltuina, päätyvät työjuh-

diksi tositoimiin. Valmistaja ilmoittaa sen vetokyvyksi peräti 18 100 lb. joka on kilogrammoiksi muutettuna noin 8 200 kg. Raskaita vetomassoja varten autossa on valmiina ohjaus ja liitännät perävaunujarruille, mutta vain sähköisinä. Suomessa vastaavalla massalla vaaditaan ilmajarrut. Karsikas on kouliintunut kuljettaja peräkärryn vetäjänä. - Polttoainehuolto ja nyt useat muutkin tehtävät sujuvat kärryn avuin. Eipä ole kärry tämän auton ajoon tai menoon vaikuttanut. Kuten niin usein ennenkin on Silveradon koeajon jälkeen myönnettävä että amerikkalaiset taitavat autonvalmistuksen!


58 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

TÄSMÄLLINEN

TIETO

16,5 m3 kuusikuitua valitulla ajouralla. Tarkka sijainti pölkyn tarkkuudella. Lopeta arvailu.

deere.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 77

Puukauppa käy hyvään tahtiin

- aktiivinen ja oikea-aikainen metsänhoito on paras tae metsien hyvälle kasvulle ja hiilensidonnalle

M

etsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat alkuvuo- desta puuta yksityismetsistä edellisvuoden tapaan.

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-maaliskuussa puuta yksityismetsistä 8,9 miljoonaa kuutiota, mikä on saman verran kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Puukaupan reipas alku osoittaa, että puulla on hyvä kysyntä. Alkuvuonna kysyntää on erityisesti kelirikkoaikana korjattavista kohteista. Kuitupuun ostomäärä, 5 miljoonaa kuutiota, oli 5 prosenttia enemmän kuin viime vuoden tammi-maaliskuussa. Tukkien ostomäärä oli 3,6 miljoonaa kuutiota, mikä on 6 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Kuusitukin kantohinta oli samoissa lukemissa kuin vuosi sitten, mäntytukin prosentin alempi ja koivutukin prosentin korkeampi. Kuusi- ja koivukuitupuun kantohinta on noussut 6 prosenttia ja mäntykuidun 4 prosenttia viime vuodesta. Maaliskuussa mänty- ja kuu-

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-maaliskuussa puuta yksityismetsistä 8,9 miljoonaa kuutiota.

situkista maksettiin keskimäärin 58-60 euroa kuutiolta, mutta hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 37 ja 62 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 44 euroa kuutiolta ja vaihteli 33 ja 51 euron välillä. Kuitupuiden keskikantohinta oli 17-19 euroa kuutiolta ja hinta vaihteli 12 ja 23 euron välillä.

Kantohintojen vaihteluun on useita syitä. Hintatasoon vaikuttavat muun muassa korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto sekä korjuuajankohta ja -olosuhteet. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä

metsäkohteilla.

Metsien elinvoimaisuuteen ja kasvuun on panostettava

Terveet ja hyväkasvuiset metsät sitovat hiiltä parhaiten ja ovat vastustuskykyisimpiä metsätuhoille. Jotta metsien hyvä kasvu

ja kehitys saadaan jatkumaan myös tulevaisuudessa, on metsien hoitoon panostettava entistä enemmän. - Oikea-aikaiset uudistamis- ja hoitotoimenpiteet sekä jalostetun metsänviljelyaineiston hyödyntäminen ovat avainasemassa, toteaa Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Karoliina Niemi.


78 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsä Group käynnistää noin 2 miljardin euron investointien hankesuunnittelun

M

etsä Group jatkaa strategiansa toteuttamista aloittamalla hankesuunnittelun uuden biotuotetehtaan rakentamiseksi Kemiin, uuden mäntysahan rakentamiseksi Raumalle sekä Ruotsissa sijaitsevan Husumin sellutehtaan uudistamisen ensimmäisestä vaiheesta. To t e u t u e s s a a n n ä i d e n suunniteltujen investointien arvo olisi kokonaisuudessaan noin 2 miljardia euroa jakautuen vuosille 2019-2023.

Kemin ja Rauman investointien seurauksena Suomeen arvioidaan vuositasolla syntyvän noin 0,6 miljardin euron positiiviset tulovaikutukset, 0,7 miljardin euron viennin lisäys sekä noin 2000 henkilötyövuoden positiivinen työllisyysvaikutus laitosten suorissa arvoketjuissa. Kemin ja Rauman uusien laitosten rakennusvaiheiden työllisyysvaikutus olisi noin 11 500 henkilötyövuotta

Suunnitteilla uusi biotuotehdas Kemiin

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre on saanut toukokuussa 2018 käynnistyneen Kemin sellutehtaan jatkokehitykseen liittyvän esiselvityksen valmiiksi. Esiselvityksessä tarkasteltiin kokonaan uuden nykyistä selvästi suuremman biotuotetehtaan rakentamista tai vaihtoehtoisesti nykyisen sellutehtaan elinkaaren pidentämistä modernisoimalla sitä osastoittain. Olennaisimmat aihealueet esiselvityksessä liittyivät puuraakaaineen saatavuuteen sekä Kemin teollisen infrastruktuurin ja logististen yhteyksien jatkokehitysmahdollisuuksiin. Esiselvityksen pohjalta päädyttiin valmistelemaan uuden biotuotetehtaan rakentamista Kemiin. Nyt alkavan hankesuunnittelun tarkoituksena on luoda edellytykset rakentaa noin 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua sekä lukuisia muita

Kemiin suunniteltavan uuden biotuotetehtaan vuotuinen kuitupuun käyttö olisi noin 7,6 miljoonaa kuutiometriä eli noin 4,5 miljoonaa nykyisen tehtaan käyttöä enemmän - puu on tarkoitus hankkia pääosin Suomesta. Kemin biotuotetehtaan investoinnin arvo olisi noin 1,5 miljardia euroa.

biotuotteita valmistava tehdas Metsä Groupin nykyiselle tehdasalueelle Kemiin. Toteutuessaan kyseessä olisi pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos. Uusi tehdas korvaisi Kemin nykyisen vuosikapasiteetiltaan noin 620 000 tonnin sellutehtaan. Investoinnin arvo olisi noin 1,5 miljardia euroa. Kemiin suunniteltavan uuden biotuotetehtaan vuotuinen kuitupuun käyttö olisi noin 7,6 miljoonaa kuutiometriä eli noin 4,5 miljoonaa nykyisen tehtaan käyttöä enemmän. Puu on tarkoitus hankkia pääosin Suomesta. Puunhankinnan varmistaminen edellyttää hankinta-alueen mahdollisuuksien edelleen arviointia kotimaisen puun osuuden maksimoimiseksi. Kemin biotuotetehdas työllistäisi suoraan noin 250 henkilöä ja koko suorassa arvoketjussaan yhteensä noin 2 500 henkilöä, mikä tarkoittaisi noin 1 500 henkilön lisäystä nykytilanteeseen. Tehtaan rakennusvaiheen työllisyysvaikutuksen arvioidaan olevan lähes 10 000 henkilötyövuotta, josta yli puolet Kemissä.

Suunnittelun lähtökohtana on tehtaan fossiilittomuus sekä 250 prosentin sähköomavaraisuus. Tehtaan sellutuotanto myytäisiin pääasiassa eurooppalaisille sekä aasialaisille asiakkaille ja samalla tehdasalueella sijaitsevalle Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Boardin laineritehtaalle. Varsinainen investointipäätös tehtaan mahdollisesta rakentamisesta arvioidaan tehtävän aikaisintaan kesällä 2020.

noin 500 henkilöä. Sahalaitoksen rakennusvaiheen työllisyysvaikutuksen arvioidaan olevan noin 1 500 henkilötyövuotta. Vuotuinen Suomesta hankittavan tukin käyttö sahalla olisi noin 1,5 miljoonaa kuutiota. Uusi sahatavaratuotanto myytäisiin pääasiassa eurooppalaisille sekä aasialaisille asiakkaille. Varsinainen investointipäätös sahan mahdollisesta rakentamisesta arvioidaan tehtävän alkuvuonna 2020.

Uusi mäntysaha tulisi Raumalle

Husumin sellutehtaan uudistamissuunnitelma

Metsä Fibre aloittaa hankesuunnittelun myös mäntysahan rakentamisesta Rauman tehdasalueelleen. Sahan arvioitu tuotanto olisi noin 750 000 kuutiometriä vuodessa, ja sen on tarkoitus olla modernein ja tehokkain laitos alallaan koko maailmassa. Sahalinjan uuden teknologian ja datan hyödyntämisen taso nostetaan selvästi nykyisiä sahalaitoksia korkeammalle. Investoinnin arvo olisi noin 200 miljoonaa euroa. Se työllistäisi suoraan noin 100 henkilöä ja koko suorassa arvoketjussaan

Metsä Board on tehnyt esiselvityksen Ruotsissa sijaitsevan Husumin tehdasintegraatin sellutehtaan uudistamisesta ja aloittaa sen ensimmäiseen vaiheen hankesuunnittelun. Tarkoitus on rakentaa uusi soodakattila ja turbiini korvaamaan vanhat soodakattilat ja turbiinit. Vuosien 2019-2022 aikana toteutettava investointi olisi yhteensä noin 300 miljoonaa euroa. Toisessa vaiheessa 2020-luvun aikana on tarkoitus korvata tehtaan kaksi nykyistä kuitulinjaa yhdellä uudella. Tehtaan noin 750 000 tonnin vuotuinen sellukapasiteetti pysyisi investointien jälkeen ennallaan, mutta sen kustannuskilpailukyky paranisi merkittävästi. Varsinainen investointipäätös Husumin sellutehtaan mahdollisen uudistamisen ensimmäisestä vaiheesta arvioidaan tehtävän aikaisintaan vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä.

Lisäarvoa suomalaiselle puulle Metsä Fibre aloittaa hankesuunnittelun myös mäntysahan rakentamisesta Rauman tehdasalueelleen. Sahan arvioitu tuotanto olisi noin 750 000 kuutiometriä vuodessa.

Nämä suunnitellut investoinnit toteuttavat Metsä Groupin strategisia tavoitteita vähentämällä fossiilisten polttoaineiden

käyttöä yli 400 GWh vuodessa, kasvattamalla uusiutuvan sähköenergian tuotannon määrää yli 2 TWh vuodessa ja lisäämällä pitkäikäisiin puutuotteisiin sitoutuvaa hiilidioksidia noin 700 000 tonnia vuodessa. Lopullisiin investointipäätöksiin vaikuttavat puunhankinnan varmistaminen, edellytykset häiriöttömille kuljetuksille, maailmantalouden ja erityisesti Aasian talouden kehitys, YVA-prosessien tulokset, ympäristöluvat, rahoitusmarkkinoiden ja vientirahoituksen tilanne sekä yhteistyö eri tahojen kanssa liittyen puunhankintaan, logistiikkaan, kaavoitukseen ja lupa-asioihin. - Metsä Groupin tehtävä on tuottaa lisäarvoa suomalaiselle vastuullisesti kasvatetulla puulle. Metsänomistajien tavoitetila on kasvattaa korkealaatuista tukkipuuta, ja huolehdimme siitä, että pitkäaikaisesti hiiltä sitovia puutuotteita valmistavassa mekaanisessa metsäteollisuudessamme on riittävästi kilpailukykyistä jalostuskapasiteettia. Ennen metsän tukkipuuvaihetta sitä pitää harventaa ja täten luoda kasvulle tilaa. Tälle harvennuspuulle samoin kuin uudistushakkuuvaiheen mekaaniseen jalostukseen kelpaamattomalle puulle pitää myös olla kilpailukykyinen jalostuskapasiteetti, jolla valmistamme monenlaisia fossiilisia materiaaleja korvaavia kuitutuotteita maailman markkinoille. Näillä suunnitelluilla investoinneilla varmistamme, että pystymme koko metsäteollisuuden arvoketjun osalta vastaamaan yhä paremmin metsänomistajien ja asiakkaiden tarpeisiin ja toteuttamaan merkittävää osuuttamme ilmastonmuutoksen torjunnassa, Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä sanoo.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 79

www.kiesitech.fi

Uusi Kerto LVL -linja käynnistetty tuotannolliseen testiajoon Punkaharjun tehtaalla

M

etsä Groupiin kuuluvan Metsä Woodin uusi, 65 000 kuution Kerto® LVL -linja on käynnistetty tuotannolliseen testiajoon Punkaharjun tehtaalla. Investointi lisää tehtaan Kerto LVL:n tuotantoa noin 50 prosenttia. Vuoden 2018 alussa käynnistetyn investointiprojektin asennusvaihe saatiin päätökseen suunnitelmien mukaisesti. Ensimmäisiä valmiita tuotteita uudelta linjalta saadaan myyntiin huhtikuun aikana.

Vuosina 2017-2018 Metsä Group teki suurimmat investointinsa puutuoteteollisuuteen. Punkaharjun tehtaan lisäksi Kerto LVL -tuotantoon on investoitu Lohjalla, missä uusi linja otettiin käyttöön puolitoista vuotta sitten. Sen jälkeen toimintansa ovat aloittaneet Äänekosken koivuviilutehdas ja Pärnun koivuvaneritehdas. - Metsä Groupissa Kerto LVL nähdään tulevaisuuden tuotteeksi, johon kannattaa panostaa. Tuotteella on maailmanlaajuiset markkinat, joilla pystymme toimimaan kilpailukykyisesti, Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka

Hämälä toteaa. Yhä vaativampien ilmastotavoitteiden näkökulmasta mekaanisen puunjalostuksen tuotteet ovat hyvin merkittävässä asemassa. Puutuotteissa puun arvokkaimmat osat, tukit, hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla. Niissä hiili pysyy varastoituneena pitkään. - Metsä Groupin tuotevalikoimassa on oltava tuotteita, joita jalostetaan korkealaatuisesta tukkipuusta. Punkaharjun tehdas on yksi keskeisiä jalostuslaitoksia tässä suhteessa. Näemme myös, että teollisessa rakentamisessa Kerto LVL on voittajatuote, jolla voidaan vallata markkinaosuutta perinteisiltä teräkseltä ja betonilta. Puutuotteiden käyttö rakentamisessa on ilmastoteko, Hämälä jatkaa. Punkaharjun uuden linjan tuotantokapasiteetti on 65 000 kuutiometriä ja investoinnin arvo on 52 miljoonaa euroa. Punkaharjun Kerto- ja koivuvaneritehtailla on tällä hetkellä töissä noin 500 henkilöä kaikki tehdasalueen toimijat mukaan lukien. Tehtaille palkattiin tammikuussa 43 uutta työntekijää, joista 35 rekrytoitiin oppisopimuskoulutuksen kautta. Valtaosa uusista tekijöistä löytyi lähiseudulta,

Metsä Groupin investointi Punkaharjun Kerto- ja koivuvaneritehtaaseen lisää järeän tukkipuun käyttöä 160 000 kuutiometriä vuodessa, mikä tarkoittaa noin 40 lisähenkilötyövuotta puunhankintaketjuun.

Savonlinnan ja Parikkalan alueelta. Investointi lisää järeän tukkipuun käyttöä 160 000 kuutiometriä vuodessa, mikä tarkoittaa noin 40 lisähenkilötyövuotta puunhankintaketjuun. Uutta linjaa varten Punkaharjun Kerto-tehtaalle rakennettiin laajennusosa, jonka urakasta vastasi Rakennusliike U. Lipsanen Oy. Päälaitetoimittajat ovat Raute ja Pinomatic. Punkaharjun uuden linjan tuotantokapasiteetti on 65 000 kuutiometriä ja investoinnin arvo on 52 miljoonaa euroa.


80 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Mustola Timber Oy, Lappeenranta

20-vuotias kuusisaha investoi vahvasti tuotantoteknologiaan kilpailukyvyn ja laadun takaamiseksi

M

ustola Timber Oy vietti toukokuun lopulla 20-vuotis- juhliaan sahallaan Lappeenrannassa. Paikalle saapui satakunta asiakkaiden ja eri yhteistyökumppaneiden edustajaa tunnelman ollessa hyvin kansainvälinen. Onnistuneen tapahtuman ohjelmassa oli sahalaitoksen toiminnan esittely, vierailu Stora Enson hakkuutyömaalla Nuijamaalla sekä tunnelmallinen Saimaan iltaristeily.

Mustola Timberin kuusisahan perustivat Martti ja Marja Taimela vuonna 1999 nimensä mukaisesti Mustolan teollisuusalueelle Lappeenrantaan. Sahanvetäjä toimi alusta saakka Raine Koskinen, josta tuli vuonna 2015 omistaja yhdessä Szepaniak Oy:n ja Conrastock Oy:n kanssa. - Vuodessa sahatavaraa valmistuu noin 50 000 kuutiota ja kuusitukki tulee lähialueilta sekä jonkin verran myös Venäjän puolelta. Meillä ei ole omaa hakkuutoimintaa vaan hankimme puun eri toimijoilta Stora Enson ollessa suurin toimittajamme. Sahakentällä koneilla operoinnista vastaa Kaustruck Oy ja Szepaniak Oy hoitaa kaikki sivutuotekuljetukset. Valmis sahatavara lähtee meiltä matkaan eri kuljetusyritysten kuorma-autoilla ja sitten eteenpäin maailmalle juna- tai laivakuljetuksina, kertoo Koskinen.

Mustola Timberin kuusisaha Lappeenrannassa valmistaa sahatavaraa noin 50 000 kuutiota vuodessa. Toukokuun lopulla vietettiin sahan 20-vuotisjuhlia asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tukin vastaanottomittauksessa siirryttiin viime vuonna röntgen-aikakauteen Finnoksen toimittaessa mittasysteemin ja hoitaessa automaation modernisoinnin.

Päämarkkinat Keski-Euroopassa

Suurin osa Mustola Timberin korkealaatuisista lopputuotteista päätyy Keski-Eurooppaan; lähinnä Itävaltaan, Italiaan, Israeliin ja Brittein saarille mutta toki sahatavaraa toimitetaan myös kotimaan markkinoille. - Teemme jokin verran asiakkaille myös spesiaalimittoja, toteaa Koskinen.

Toimitusjohtaja Raine Koskinen kertoili juhlavieraille Mustola Timberin Keski-Euroopan päämarkkina-alueen kuulumisista.

Laadukas kuusitukki tulee sahalle autokuljetuksina lähialueilta sekä jonkin verran myös Venäjän puolelta.

Joustava ja tehokas tuotanto mahdollistaa myös spesiaalimittojen tuottamisen asiakkaille.

Investointeja tehdään tasaiseen tahtiin pitkän tähtäimen suunnitelman mukaisesti; keväällä 2019 otettiin käyttöön kaksi lisäkuivaamoa.

Jatkuvaa investointia tuotantoteknologiaan

Mustola Timber investoi tasaiseen tahtiin tuotantoonsa kilpailukyvyn ja laadun takaamiseksi. Pitkälle automatisoitu laitos työllistää tällä hetkellä yhteensä 10 henkilöä. - Meillä on meneillään pidemmän aikavälin investointiohjelma, minkä askelmerkkien mukaan edetään jatkossakin. Uusi Biofiren toimittama lämpölaitos ja Katresin valmistama kuivaamo otettiin käyttöön 2016.Viime

vuonna tukin vastaanottomittauksessa siirryttiin röntgen -aikakauteen Finnoksen toimittaessa mittasysteemin ja hoita-

essa automaation modernisoinnin. Nyt talvella 2019 uudistettiin sahan tukin pyörittäjä Veiston toimesta nykyaikaan ja ke-

väällä käyttöön otettiin Katresin toimittamat kaksi lisäkuivaamoa. Sahan hydrauliikan ja pneumatiikan huollot ja päivi-

tykset hoitaa Tehohydro vankalla ammattitaidolla, kertoilee Koskinen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 81

Jyväskylän Paviljonki 4.-6.9.2019

Jyväskylän Puumessut täyttää 30 vuotta

P Kaikki konetyöt on ulkoistettu - operoinnista vastaa tällä hetkellä Kaustruck Oy.

Puumessut esittelee saha- ja levyteollisuuden uusinta tekniikkaa, monipuolista puusepänteollisuutta ja huippunykyaikaista puuntyöstöteknologiaa. Tänä vuonna mukana on myös biotalous ja sen innovaatiot.

P Stora Enso Metsän Lappeenrannan alueen ostopäällikkö Jyri Änäkkälä esitteli Mustola Timberin käyttämää laadukasta kuusitukkia.

Finnos Oy:n tj. Jere Heikkinen kertoi tukin vastaanottomittauksesta röntgenillä.

Szepaniak Oy hoitaa kaikki sahalaitoksen sivutuotekuljetukset.

Juhlapäivän aikana käytiin tutustumassa Stora Enson hakkuutyömaalla Nuijamaalla.

Illalla juhlavieraat lähtivät tunnelmalliselle Saimaan risteilylle.

uumessut järjestetään Jyväskylän Paviljongissa 4.-6. syyskuuta. Puumessut tuo toimialan yritykset ja ammattilaiset saman katon alle. Tapahtuma esittelee saha- ja levyteollisuuden uusinta tekniikkaa, monipuolista puusepänteollisuutta ja huippunykyaikaista puuntyöstöteknologiaa. Tänä vuonna mukana on myös biotalous ja sen innovaatiot. Jyväskylän Puumessut täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Puumessut on vakiinnuttanut paikkansa niin kävijöiden kuin näytteilleasettajien joukossa: PUU 89 -messuista lähtien puualan johtava tapahtuma on koonnut alan ammattilaiset saman katon alle Jyväskylään joka toinen vuosi. Oman osastonsa pystyttää tänäkin syksynä usea sellainen yritys, joka on ollut messuilla joka kerta. Yksi vakionäytteilleasettajista on roottorikuorimakoneita valmistava Valon Kone. Myyntijohtaja Teemu Tynkkynen muistelee messuvuosia hyvillä mielin: - Puumessut on tosi tärkeä tapahtuma, sillä missään muualla emme pysty tapaamaan niin kattavasti päättäjien lisäksi tuotannon ja kunnossapidon työntekijöitä. Se on meille tosi arvokasta. Messuille paras sijainti on Jyväskylä, sillä keskellä Suomea se houkuttelee paikalle kattavasti kävijöitä maakunnista ympäri maan. Messumuistoja Tynkkysellä on monia. Aikaisempina vuosina Valon Koneelta on lähdetty messuille myynti-tiimin lisäksi isolla porukalla. Järjestelyt saavat häneltä kiitosta. - Millään muilla messuilla Suomessa tai ulkomailla ei ole saatu onnistumaan yhteistä illanviettoa niin hyvin kuin miten se Puumessuilla aloituspäivän iltana aina järjestetään.

Valon Kone pyrkii tuomaan osastolleen tänäkin syksynä kuorimakoneen näytille. Perinteiseen tapaan osastolla kävijät haluavat tietää, miten konetta on nyt kehitetty ja uudistettu. Puumessut ovat olleet alusta asti mukana olleelle Puumiehet ry:lle tärkeä tapahtuma, jota on kehitetty yhteistyössä Jyväskylän Messujen ja alan yhdistysten kanssa. - Uskon, että Puumessut pitävät pintansa myös tulevaisuudessa. Maailma on kovin sähköinen, joten sen vastapainoksi tarvitaan tilaisuuksia, joissa voi keskustella yhteistyökumppaneiden kanssa kasvokkain. Puumessut tarjoaa tähän oivan tilaisuuden, Puumiehet ry:n toiminnanjohtaja Hanna Luoma pohtii.

Teemat ja nimi muuttuneet ajan ja trendien mukaan

Puumessujen nimi, teemat ja sisällöt ovat vaihtuneet ajan vaatimusten ja trendien mukaan. PUU 89 -messuina alkanut tapahtuma kehittyi ensin Puu ja Metsä -messuiksi, jonka jälkeen mukaan tuli bioenergia ja viimeksi biotalous. Jonain vuonna painotettiin taiteen ja tekniikan kohtaamista, toisena seminaareja ja työnäytöksiä. Tapahtuman ydin on ollut joka kerta mekaaninen puuteollisuus, alan ihmisten kohtaaminen ja uusien kauppojen sekä yhteistyökuvioiden solmiminen. Neliöitä messuille on raivattu lisää teemojen, näytteilleasettajien ja kävijäjoukon kasvaessa. Jo ensimmäiset messut oli menestys. Puumies-lehdessä 7/1989 todettiinkin osuvasti että: ”Jyväskylä tarvitsee omat mekaanisen puuteollisuuden erikoismessut. Siitä kertovat PUU 89:n odotettua suurempi kävijämäärä, näytteilleasettajien myönteiset kokemukset ja onnistunut rekrytointikampanja.”


METSÄALAN AMMATTILEHTI

82 KONEURAKOINTI

PIDETÄÄN KONEET LIIKKEESSÄ!

HYDRAULIIKKATUOTTEET JA -HUOLTO • Letkut • Liittimet • Nipat • Pumput ja moottorit • Venttiilit • Ohjausjärjestelmät • Mittaus- ja testilaitteet • Tarvikkeet

KOPA -KANTAVAT TELAT

Talousmetsien luonnonhoidolla on merkitystä - toimia kannattaa jatkaa ja tehostaa

L

uonnonvarakeskus (Luke) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) ovat yhteishank- keessa tutkineet metsätalouskäytäntöjen vaikutuksia metsien monimuotoisuuteen. Tulosten mukaan talousmetsien luonnonhoidon toimet ovat oikeansuuntaisia ja niillä on positiivisia monimuotoisuusvaikutuksia. Metsien käytön ekologista kestävyyttä voidaan edelleen lisätä puuntuotannon ohella.

Luken ja SYKEn yhteisessä tutkimushankkeessa (2017-2019) selvitettiin, miten metsänkäsittelyssä ja suojelussa tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet metsäluontoon. Lisäksi hankkeessa simuloitiin metsien kehitystä 50 vuoden päähän kahdella erilaisella luonnonhoidon ja hakkuiden tasolla. Talousmetsien luonnonhoidon vaikutuksia metsien monimuotoisuudelle tärkeisiin rakennepiirteisiin selvitettiin ensimmäistä kertaa näin laajasti Suomessa. - Metsäluonnon monimuotoisuus luo perustan metsien kasvulle ja on siten metsien talouskäytön edellytys. Metsäteollisuuden tavoitteena on talousmetsien luonnonhoidon ja vapaaehtoisen suojelun avulla kääntää metsälajien uhanalaistumiskehitys laskuun. Luken ja SYKEn toteuttama tutkimushanke tuo lisää tietoa monimuotoisuuden turvaamiseen talousmetsissä, kertoo kestävän kehityksen päällikkö Tiina Vuoristo Metsäteollisuus ry:stä.

Rakennepiirteissä positiivista kehitystä viime vuosikymmeninä

VAHVA-KAHMARIT KAIVINKONEISIIN • KUORMA-AUTOIHIN • METSÄKONEISIIN

VILPPULA

KUOPIO

LAPPEENRANTA

020 755 1240 Teollisuustie 5

020 755 1243 Saaristokatu 5

020 755 1245 Toikansuontie 7

Avoinna arkisin klo 7.30-16.30 www.koneosapalvelu.fi • info@koneosapalvelu.fi Puheluhinnat 0207-alkuisiin numeroihin kiinteästä verkosta ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.

Metsien monimuotoisuudelle tärkeiden rakennepiirteiden kehitystä tarkasteltiin Valtakunnan metsien inventointi -aineistojen avulla. Kehitys rakennepiirteissä on ollut pääosin myönteistä 1980-luvulta nykypäivään. 1990-luvun loppupuolen muutokset metsälainsäädännössä ja metsänhoidon suosituksissa sekä metsäsertifioinnin käyttöönotto näkyvät muun muassa avohakkuualojen säästöpuiden merkittävänä lisääntymisenä ja lehtipuiden, etenkin haavan tilavuuden kasvuna metsämaisemassa. Myös suojeltujen alueiden pinta-ala on lisääntynyt. - Muutokset osoittavat, että luonnonhoidon toimilla on positiivista vaikutusta metsien rakenteeseen. On kuitenkin huomattava, että Etelä-Suomessa vanhat, yli 120-vuotiaat metsät ovat vähentyneet 2000-luvulla ja niitä on nyt saman verran kuin 1980-luvun alussa. Pohjois-Suomessa vanhat metsät vähenivät 1900-luvun lopussa, mutta väheneminen on nyt pysähtynyt, kertoo johtava tutkija Kari T. Korhonen Lukesta.

Luonnonhoidon tehostamiseen on mahdollisuuksia

Metsien tulevaa kehitystä tarkasteltiin MELA-simuloinneilla (metsätalouden analyysi- ja suunnitteluohjelmisto) 50 vuoden päähän kahdella metsien käytön tasolla ja käsittelytavalla: tavanomaisen ja tehostetun luonnonhoidon käytännön mukaisesti. Skenaariotarkastelussa simuloituja tehostetun luonnonhoidon toimenpiteitä olivat 6 %:n osuuden metsä-

maasta (1,2 miljoonaa hehtaaria) jättäminen hakkuiden ulkopuolelle sekä metsänkäsittelyissä esimerkiksi sekapuustoisuuden suosiminen ja säästöpuiden järeyden kasvattaminen. Simulointitulokset osoittivat, että tarkastellut metsien monimuotoisuuden kannalta tärkeät rakennepiirteet kehittyvät pääasiassa suotuisasti 50 vuoden aikajaksolla. Suurimmalla hakkuutasolla Etelä-Suomen vanhat metsät kuitenkin aluksi edelleen vähentyivät, mutta palautuivat nykytasolle jakson loppupuolella. Myös lehtipuun määrä suurimmalla tarkastellulla hakkuutasolla laski hieman. Tehostetulla luonnonhoidolla parannetussa suurimman kestävän hakkuumahdollisuuden vaihtoehdossa kaikki tarkastellut rakennepiirteet kehittyvät suotuisasti. Tehostetun luonnonhoidon toimien toteuttaminen tuotti simuloinnissa suurimmaksi puuntuotannollisesti kestäväksi vuotuiseksi hakkuutasoksi 78 miljoonaa kuutiometriä lähimmällä 10-vuotiskaudella (2015-2024) ja 87 miljoonaa kuutiometriä seuraavilla kausilla vuoteen 2065 asti. Jos metsää käsiteltiin tavanomaisen luonnonhoidon käytännöin, suurin puuntuotannollisesti kestävä vuosittainen hakkuutaso oli aluksi 86 miljoonaa kuutiometriä ja tarkastelujakson lopussa 92,5 miljoonaa kuutiometriä.

Avainbiotoopit ja säästöpuut tärkeitä epifyyttilajistolle

Osana tutkimushanketta toteutettiin kirjallisuuskatsaus talousmetsien luonnonhoidon keinojen vaikutuksista puunrungoilla ja oksilla eläviin epifyyttijäkäliin ja -sammaliin. Tulosten perusteella metsien tärkeät elinympäristöt, niin kutsutut avainbiotoopit, ovat tärkeitä epifyyttilajiston esiintymisalueita. Merkittäviä toimia etenkin uhanalaisen ja vaateliaan epifyyttilajiston säilyttämiseksi ja lajistolle tärkeiden vanhojen puiden määrän kasvattamiseksi ovat avainbiotooppien rajaaminen laajemmiksi tai suojavyöhykkeiden käyttö avainbiotooppien ympärillä, säästöpuiden keskittäminen ja lisääminen sekä lehtisäästöpuiden, etenkin jalojen lehtipuiden, kasvattaminen ja lisääminen metsänkäsittelyn eri vaiheissa. Myös suojelualueilla tarvitaan toimenpiteitä muun muassa haavan uudistumisen varmistamiseksi ja haavasta riippuvaisen lajiston elinolosuhteiden parantamiseksi. - Kokonaisuutena tutkimushankkeen tulokset osoittavat, että jo tiedossa ja käytössä olevat talousmetsien luonnonhoidon toimet ovat oikeansuuntaisia ja niillä on positiivisia monimuotoisuusvaikutuksia. Vaikutukset näkyvät etenkin uhanalaisessa ja vaateliaassa metsälajistossa kuitenkin viiveellä. Simulaatiotulosten mukaan käytössä olevia luonnonhoidon toimia on mahdollista merkittävästi tehostaa, metsien suojelua lisätä ja samanaikaisesti tuottaa puuta metsäteollisuuden tarpeisiin, summaa projektipäällikkö Saija Kuusela SYKEstä. Tutkimusta on rahoittanut metsäteollisuus. Hankeyhteistyö on osa Metsäteollisuus ry:n vuonna 2016 käynnistynyttä metsäympäristöohjelmaa, jonka tarkoituksena on edistää metsätalouden ekologista kestävyyttä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 83

Kotimaisen raakapuun käyttö uuteen ennätykseen 2018 M etsäteollisuuden raakapuun käyttö jatkoi kasvuaan vuonna 2018 jo kuudetta vuotta peräkkäin. Käyttömäärä rikkoi 70 miljoonan kuutiometrin rajan ensimmäistä kertaa yli kymmeneen vuoteen. Kotimaista raakapuuta metsäteollisuus jalosti enemmän kuin koskaan aikaisemmin ja myös tuontipuun kulutus kääntyi kasvuun. Eri toimialoista eniten puuta käytti selluteollisuus.

- Metsäteollisuus käytti raakapuuta vuonna 2018 kaikkiaan 74 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli lähes neljä miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin vuotta aiemmin ja neljänneksi eniten kautta aikojen. Eniten, 76 miljoonaa kuutiometriä, raakapuuta käytettiin vuonna 2006, kertoo yliaktuaari Esa Ylitalo Lukesta. - Raakapuun lisäksi metsäteollisuus käytti tuotantotoimintaansa erilaista sahahaketta ja purua lähes 10 miljoonaa kuutiometriä, eli saman verran kuin vuonna 2017.

naiskäytöstä peräti neljänneksen.

Selluteollisuus suurin puunkäyttäjä

Raakapuun käyttö kasvoi vuotta aiemmasta kaikilla raakapuutavaralajeilla ja kaikilla toimialoilla puolikemiallista massateollisuutta ja muuta puutuoteteollisuutta lukuun ottamatta. Eniten raakapuuta hyödynsi selluteollisuus, kaikkiaan yli 35 miljoonaa kuutiometriä. Tämä oli yhdeksän prosenttia enemmän kuin edellisvuonna ja toimialan suurin tilastoitu käyttömäärä tähän mennessä. Sahateollisuuden puunkäyttö puolestaan lisääntyi kolmella prosentilla 27 miljoonaan kuutiometriin. Eri puutavaralajeista eniten käytettiin mäntykuitupuuta, 19 miljoonaa kuutiometriä. - Mäntykuitupuun käyttö lisääntyi edellisvuodesta kaksi miljoonaa kuutiometriä ja oli enemmän kuin koskaan aiemmin. Seuraavalla sijalla olivat kuusitukit, joita kului lähes 15 miljoonaa kuutiometriä, Ylitalo toteaa.

Metsteollisuuden raakapuun käyttö 2018.

Kaakkois-Suomessa pääosa käytöstä - Keski-Suomessa eniten kasvua

Lähes viidennes raakapuusta,

14 miljoonaa kuutiometriä, kului Etelä-Karjalan maakunnan alueella. Yli kahdeksan miljoonan kuutiometrin raakapuun käyttöön päästiin sekä Keski-Suomessa että Kymenlaaksossa.

Keski-Suomessa raakapuun käyttö kasvoi vuotta aiemmasta yli kaksi miljoonaa kuutiometriä eli lähes 40 prosenttia.

Kotimaista puuta käytettiin enemmän kuin koskaan ennen

Kotimaista raakapuuta metsäteollisuus jalosti 64 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli neljä prosenttia suurempi kuin vuonna 2017 ja enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Neljä edellistä vuotta peräkkäin supistunut tuontiraakapuun käyttö kääntyi nyt nousuun. Tuontipuun kulutus kasvoi edellisvuodesta viidenneksellä yhdeksään miljoonaan kuutiometriin. Ennätysvuonna 2006 tuontipuuta käytettiin Ylitalon mukaan yli kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2018 ja tuontipuu kattoi tuolloin raakapuun koko-

Metsäteollisuuden raakapuun käyttö puutavaralajeittain 2018.

Metsäteollisuuden kotimaisen ja tuontiraakapuun käyttö.

Sellun ja sahatavaran tuotanto kasvoi tammi-maaliskuussa

M

etsäteollisuus ry:n tilastojen mukaan sellun ja saha- tavaran tuotanto kasvoi vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Paperin, kartongin ja vanerin tuotantomäärät taas olivat pienemmät verrattuna edellisen vuoden tammi-maaliskuuhun.

Sellua metsäteollisuus tuotti tammi-maaliskuussa 2,1 miljoonaa tonnia. Määrä oli 6,3 pro-

senttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna. Tammi-maaliskuussa vahva kasvu jatkui myös sahatavaran tuotannossa, kun sen tuotantomäärä nousi 3,0 miljoonaan kuutiometriin. Nousua edelliseen vuoteen verrattuna 2,9 prosenttia. - Tuotanto kasvoi nimenomaan volyymituotteissa, vaikka ennusteet maailmantalouden kovimman kasvun hiipumisesta ovat yleistyneet, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaa-

tinen sanoo. - Suomen ei pidä poliittisilla päätöksillä alkaa rajoittaa metsäteollisuuden menestystä, varsinkaan nyt kun alalla on investointihalukkuutta. Seuraavan hallituksen tulee kannustaa metsien lisäkäyttöön, turvata kilpailukykyinen energian saanti ja varmistaa liikenneinfran rahoitus, toteaa Jaatinen. Metsäteollisuuteen heijastuivat megatrendit, kuten kehittyvien maiden keskiluokkaistuminen, yksittäistalouksien lisään-

tyminen ja kaupungistuminen. Puupohjaisilla tuotteilla voidaan enenevässä määrin korvata tuotteita, joissa käytetään fossiilisia raaka-aineita. Toisaalta paino- ja kirjoituspaperin kysyntä heikentyy Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Paperin yhteenlaskettu tuotantomäärä oli tammi–maaliskuussa 1,6 miljoonaa tonnia. Tämä on 6,1 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana neljänneksenä. Laskussa olivat niin paino- ja kirjoituspa-

pereiden kuin myös muiden papereiden tuotantomäärät. Kartongin tuotantomäärä ensimmäisellä neljänneksellä jäi alle miljoonan tonnin ollen 0,9 miljoonaa tonnia. Tämä on 1,8 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2018 ensimmäisen kvartaalin tuotanto. Vanerin tuotannon tammimaaliskuun tilastoissa näkyy 3,5 prosentin notkahdus viime vuoden vastaavan ajanjakson tuotantoihin verrattuna. Tammi– maaliskuun tuotantomäärä oli 0,3 miljoonan kuution tasolla.


84 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Puuston ennakkoleimaus helpottamaan kuljettajan työtä ja jaksamista

Poistettavien puiden visualisointi kuljettajalle voidaan toteuttaa monella eri tavalla.

S

tora Enson, Helsingin yliopiston ja Metsätehon tutki- muksessa tarkasteltiin poistettavien puiden ennakkoleimauksen vaikutusta hakkuukoneenkuljettajan työhön ja korjuujälkeen. Uudet sensoriteknologiat avaavat mahdollisuuksia

asian toteuttamiseksi kustannustehokkaasti. Harvennushakkuun tuottavuus ja laatu riippuvat pitkälti hakkuukoneenkuljettajan valinnoista työsuorituksen aikana. Kuljettajaa avustavien järjestelmien uskotaan olevan potentiaalinen ratkaisu parantaa kuljetta-

jan suorituskykyä ja vähentää työn henkistä kuormittavuutta. Mobiililaserkeilaukseen, konenäköön tai näiden yhdistelmään perustuvat sensoriteknologiat mahdollistavat tiedonkeruun koneen työympäristöstä ja älykkään kuljettajaopastuksen kehittämisen. Uusi sensoriteknologia soveltuu yksittäisten puiden

Hakkuukoneenkuljettajalle tarjottu ehdotus: poista hakkuussa punaisella merkityt puut.

mittaukseen ja tulkintaan, jolloin teknologiaa voitaisiin hyödyntää kuljettajan apuna poistettavien puiden valinnassa.

Harventaminen on jatkuvaa Jaakobin painia

Oikea puuvalinta ja harvennusvoimakkuuden seuranta vaativat kuljettajalta jatkuvaa tarkkaavaisuutta. Harvennushakkuu on metsän hoitamista sanan varsinaisessa merkityksessä. Kuljettaja vastaa siitä, että: 1. Metsiköstä poistetaan sairaat ja huonolaatuisimmat puut = puuvalinta 2. Hakkuussa säästetään oikea määrä kasvatettavaa puustoa = harvennusvoimakkuus Edellisten tekijöiden lisäksi puiden tilajärjestyksen tulee säilyä tasaisena ajourien välissä sekä ajouraleveyden ja -välin tulee pysyä suositusten mukaisina. Jääviä puitakaan ei saisi kolhia. Puuvalinta ja ajourien tekeminen eritoten ensiharvennuksella ovat keskeinen ja tärkeä osa harvennustyötä. Toisaalta kuljettaja ei saisi käyttää loputtomasti aikaa työn suunnitteluun, toisin sanottuna poistettavien ja jäävien puiden miettimiseen, koska työlle on asetettu tuottavuustavoite. Jotta kuljettaja voi tehdä päätöksiä ja koneen ohjausliikkeitä oikein ja tehokkaasti, hänen tulee käsitel-

lä ja priorisoida kaikki saamansa informaatio. Tämän päätösprosessin helpottaminen nostaisi työn tuottavuutta ja vähentäisi kuljettajan henkistä kuormittavuutta. Puiden valintaprosessin osalta harvennustyötä voitaisiin tukea näyttämällä kuljettajalle poistettavat puut, jolloin niiden valitsemiseen ei tarvitsisi käyttää aikaa ja ajatuskapasiteettia.

Hakkuut ennakkoleimatuissa metsissä

Helsingin yliopiston metsätieteiden opiskelija Mika Vahtilan pro gradu tutkimuksen tavoitteena oli selvittää poistettavien puiden etukäteisvalinnan eli ennakkoleimauksen hyötypotentiaalia harvennushakkuussa. Visio on, että tulevaisuudessa kuljettajaa avustava järjestelmä ilmoittaisi poistettavia puita kuljettajalle työn edetessä esimerkiksi ohjaamon ikkunaan heijastettavan virtuaalisen puukartan avulla. Tässä tutkimuksessa poistettavien puiden havainnollistaminen kuljettajille tehtiin maastoon puita käsin leimaamalla. Ennakkoleimauksen vaikutusta tutkittiin siten, että harvennusmetsiin tehtiin ennakkoleimattuja hakkuukoealoja. Poistettavat puut merkittiin maalilla. Vertailukoealoilla hakkuutyö tehtiin normaaliin tapaan. Testihakkuiden jälkeen korjuujäljen laatu mitattiin ja kuljettajat haastatel-


METSÄALAN AMMATTILEHTI tiin. Tutkimusaineisto kerättiin Pohjois-Karjalassa elo-syyskuussa 2018. Tutkimusaineisto käsitti 41 tutkimuskoealaa kahdeksalta eri leimikolta. Kaikkiaan tutkimuksessa hakattiin lähes viisituhatta runkoa. Tutkimukseen osallistui neljä kokenutta hakkuukoneen kuljettajaa. Kuljettajien keski-ikä oli 39 vuotta, ja kaikilla kuljettajilla oli yli kymmenen vuoden työkokemus hakkuukonetyöstä. Tutkimuksessa oli edustettuna hakkuukoneita kaikista kolmesta päämerkistä.

Ennakkoleimauksesta oli hyötyä

Ennakkoleimauksen vaikutus hakkuutyön ajanmenekkiin riippui kuljettajasta: joillakin kuljettajilla vaikutus oli positiivisempi kuin toisilla. Koko tutkimusaineiston koealojen perusteella ennakkoleimaus kasvatti hakkuun tuottavuutta ensiharvennuksella 2,8 prosenttia ja toisella harvennuksella 1,5 prosenttia. Keskimäärin ennakkoleimaus nosti tuottavuutta 2,2 prosenttia. Ennakkoleimauksen vaikutus näkyi eniten hakkuulaitteen puulle viennin ja työpistesiirtymisten ajanmenekeissä. Ennakkoleimatussa harvennuksessa kasvatettavan puuston runkoluku oli hakkuun jälkeen lähempänä metsänhoitosuositusten mukaista tavoitetasoa. Ennakkoleimaus ei merkittävästi

vaikuttanut kasvatettavan puuston laatuun eikä ajouratunnuksiin.

Kuljettajat yksituumaisina

Tutkimuksen ammattikuljettajat eivät kokeneet merkittävää tarvetta puuvalinnan opastukseen, mutta haastavissa korjuuolosuhteissa kuljettajaa tukevasta järjestelmästä todettiin olevan kiistattomasti hyötyä: Ennakkoleimauksen avulla jäävän puuston laatu saadaan paremmaksi, kun leimauksessa vikaiset puut havaitaan kattavammin. Tällöin kuljettaja voi keskittyä hakkuutyössä enemmän pelkkään tekemiseen. Toisaalta yhden kuljettajan mielestä työn luovuus ja mielekkyys kärsivät ennakkoleimauksen seurauksena. Vastaavasti toinen kuljettaja totesi ennakkoleimauksen helpottavan ajouravälin hallintaa, mutta koki sen vaikuttavan negatiivisesti kourakasojen kokoihin ja paikkojen suunnitteluun.

Jatkokehitykselle on tarve

Jatkossa olisi hyvä selvittää, mikä on kuljettajien mielestä sopiva tarkkuustaso opastamisessa: näytetäänkö kuljettajalle yksittäisiä poistettavia puita vai esitetäänkö esimerkiksi harvennetun puuston runkoluku tai pohjapinta-ala, jolloin kuljetta-

jalla on edelleen vapaus valita poistettavat puut annetun harvennusvoimakkuuden saavuttamiseksi. Jo pelkkä harvennusvoimakkuuden seurantaan tarkoitettu sovellus antaisi varmuutta työntekoon. Tämäntyyppisillä sovelluksilla edesautetaan kokeneenkin kuljettajan työssä jaksamista vaikeissa korjuuolosuhteissa ja pitkien työvuorojen aikana. Kokemattomien kuljettajien osalta opastavan järjestelmän hyötypotentiaali voi olla erityisen merkittävä. Kokemattomalla kuljettajalla on yleensä harjoiteltavaa useilla osaamisalueilla, jolloin päätöstuki metsänhoidon hallintaan ja opetteluun ei olisi pahitteeksi. Aiheen tutkimustyötä kannattaa jatkaa esimerkiksi hakkuukonesimulaattoritutkimuksena, jossa tarkastellaan ennakkoleimauksen hyötypotentiaalia kokemattomien ja kokeneiden kuljettajien välillä vakioiduissa korjuuolosuhteissa. Kaikki tämän alan tutkimus on askeleita kohti puoliautomatisoituja metsäkoneita. Lisätietoja tutkimuksesta on saatavilla Metsätehon tuloskalvosarjasta http://www.metsateho.fi/kategoria/tuloskalvosarja/

KONEURAKOINTI 85

Edullista varasto / tallitilaa 24-300m2 Pyydä tarjous!

CE

Heikki Ovaskainen Mika Vahtila Kalle Kärhä

www.arilahtiky.fi

UUTUUS LOGSET 8H GTE HYBRID Tuottavampi kone alhaisemmalla polttoaineenkulutuksella

Logset Oy Hännisentie 2 66530 Koivulahti Puh. 010 286 3200

Myynti: Erno Mäntynen Puh. 040 849 3115 erno.mantynen@logset.fi

201905_LOGSET_MetsäalanAmmattilehti_221 x 155_V.1.0.indd 1

www.logset.com

03.06.2019 15:11:43


METSÄALAN AMMATTILEHTI

FR48

FR28

HR46X

Nurmes Kuopio Kristiinankaupunki Ähtäri

Jyväskylä


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 87

John Deere ja Joensuun Yrityskiinteistöt Oy investoivat 20 miljoonaa euroa metsäkoneiden valmistuksen kehittämiseen

D

eere & Company on investoinut tällä vuosikymmenellä suomalaiseen metsäkoneliiketoimintaan yli 50 miljoonaa euroa.

Uusin, tehtaan laajennusta ja kapasiteetin lisäystä koskeva investointi on John Deere Forestry Oy:n historian suurin yksittäinen investointi Joensuun tehtaaseen. Investoinnin toteutus aloitetaan kesällä 2019 ja se valmistuu suunnitelman mukaan vuonna 2021. Investoinnilla parannetaan ja laajennetaan Joensuun tehtaan kokoonpano- ja koeajotiloja sekä lisätään komponenttivalmistuksen kapasiteettia. Investoinnin kokonaismäärä on noin 15 miljoonaa euroa. - Tämä laajennus auttaa meitä jatkossa vastaamaan paremmin kysyntään huippusuhdanteissa. Uusi tila lisää myös työturvallisuutta ja henkilöstön viihtyvyyttä, kertoo tehtaanjohtaja Janne Haapasalo. Laajennuksen jälkeen John Deere Forestry Oy:n Joensuun tuotanto/logistiikkatilat ovat kokonaisuudessaan 3,2 hehtaaria.

TXL ATE ULTIM

Laajennuksen jälkeen John Deere Forestry Oy:n Joensuun tuotanto/logistiikkatilat ovat kokonaisuudessaan 3,2 hehtaaria.

Yrityspuisto Green Park laajenee

John Deere Forestry Oy on myynyt Joensuun kaupungille tontin nykyisen yrityspuiston itäpuolelta. Joensuun Yrityskiinteistöt Oy rakennuttaa tontille uuden kiinteistön, joka tulee John Deere Forestry Oy:n käyttöön.

Investoinnin arvo on noin 5 miljoonaa euroa. Uusi kiinteistö valmistuu kesäkuussa 2020. Green Park -toimittajapuiston laajennuksella saadaan keskitettyä Joensuun tehtaan logistiikkatoimintoja ja lisättyä logistiikan tehokkuutta entisestään. - Vahva yhteistyö Joensuun kaupungin ja Green Park -yritys-

puistoa hallinnoivan Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n kanssa sekä yhtenäinen tahtotila kehittää alueen yritystoimintaa on meille ensisijaisen tärkeä asia. Aivan tehtaan välittömässä läheisyydessä toimivat kriittiset alihankkijat ovat todistetusti tehostaneet toimintojamme, toteaa Haapasalo

ATF ALL-TER

TION FLOTA

EN N I L A A M MAKSI US

RAIN FL O TAT

ION

SUORITU S KYKYÄ MAASTO SSA KUI N MA

U V A T N KA

A

STOSSA Taattu k antavuu s ja pito l umella, jä savikois sa ja tu ällä, rvemail la.

sin tykselli s i d e n oide eille Markkin tava tela pehm lle ai kan korjuum

LEVEYS

ON TÄRKEÄÄ

OTA YHTEYTTÄ NIIN RÄÄTÄLÖIMME TELAN TARPEISIISI

www.clarktracks.fi • info@clarktracks.fi • 0207 927 511 CT134 FI_4


88 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Esimerkki maaperän hiilikuokituksesta metsikkötasolla ja kahden esimerkkialueen puuston sekä maaperän hiilinieluista ja -varastoista ojitetulla turvemaalla.

Metsien hiilinielut kasvavat oikein valituilla metsänhoitotavoilla

K

eskustelu metsien hiilinieluista on ollut liian yksipuolista. Ilmaston kannalta tärkeää ei ole pelkkä hakkuiden määrä vaan se, mistä metsää hakataan ja miten erilaisia metsiä hoidetaan. Tämä selviää Luonnonva-

rakeskuksen (Luke) selvityksestä, jossa on tutkittu ilmastoviisasta metsätaloutta Pohjois-Karjalassa. Erilaisissa metsissä tarvitaan Luken mukaan erilaisia, ilmaston kannalta oikein valittuja metsänhoitotoimia. Tutkimukset

Luonnonhoitoa ilman välikäsiä

osoittavat, että ravinteisten, ojitettujen turvemaiden maaperäpäästöt ovat suuremmat kuin karuilla maapohjilla. Kun puut kasvavat, ne haihduttavat yhä enemmän vettä, mikä laskee pohjaveden pintaa ja aiheuttaa suuremmat hiilidioksidipäästöt maaperästä. Ojitettuihin turvemaihin liittyvät päästöt on tunnettu jo aiemmin. - Pohjois-Karjalan pilottihankkeessa uutta on se, että maaperän ja puuston hiilitaselaskenta sekä pohjaveden korkeus on ensi kertaa viety metsikkötasolle ja osaksi Metsähallituksen metsätietoa. Näin saadaan aiempaa tarkempi tieto metsien hiilensitomiskyvystä, apulaisprofessori Aleksi Lehtonen kertoo. Luken uudet tutkimustulokset tarjoavat ratkaisun ilmastoviisaaseen metsätalouteen. Sillä tarkoitetaan metsänhoitoa, jossa tehdään ilmaston kannalta oikeita valintoja ja otetaan huomioon myös muut metsänhoidon tavoitteet. Ilmastoviisaalla metsänhoidolla voidaan vaikuttaa myös

siihen, miten metsät kestävät ilmastonmuutoksen vaikutuksia, kuten lisääntyviä myrskyjä. - Kaikilla suomalaisilla metsänomistajilla ei ole tavoitteena ainoastaan mahdollisimman suuri rahallinen tuotto. Useimmat omistajat toivovat kestävää metsänhoitoa: metsä halutaan jättää jälkipolville paremmassa kunnossa kuin sen on itse saanut, sanoo johtava tutkija Lauri Sikanen Lukesta. Ilmastoviisas metsätalous Pohjois-Karjalassa -hankkeen laskelmat on tehty Pohjois-Karjalan liiton myöntämällä rahoituksella Metsähallituksen hallinnoimille valtion metsille Pohjois-Karjalassa. Työ täydentää Metsähallituksen aiemmin tekemää metsien hiililuokitusta. Tulokset ovat yleistettävissä koko maahan. - Haluamme olla Euroopan metsämaakuntana edelläkävijä kestävässä metsätaloudessa. Ilmastoviisaan metsätalouden avulla saamme lisätietoa siitä, kuinka paljon ja miten voimme käyttää metsiämme ilmaston

siitä kärsimättä, sanoo PohjoisKarjalan maakuntaliiton aluesuunnittelupäällikkö Pasi Pitkänen. - Luken tekemä työ auttaa meitä löytämään metsien hiilitalouden kannalta tarkinta tarkastelua vaativia kohteita, kuten turvemaametsiköitä. Tämä helpottaa tulevaisuudessa metsien hiilitalouden hallintaa ja hoitoa, sanoo projektipäällikkö Nuutti Kiljunen Metsähallituksesta. Luke hakee seuraavaksi rahoitusta laajalle tutkimushankkeelle samasta aiheesta. Jatkotutkimusta tarvitaan, jotta nyt kehitettyä laskentamenetelmää voidaan laajentaa. – Luken metsäaineistojen ja työkalujen avulla pystymme tekemään Suomessa ja jopa maailmassa ainutlaatuista hiililaskentaa, jolle on myös kansainvälistä kysyntää, kertoo hankkeen projektipäällikkö, tutkija Karri Pasanen.

Taustatietoa:

hiili. - Suomen metsät kasvavat noin 107 miljoonaa kuutiota vuodessa. Metsää poistuu hakkuiden ja esimerkiksi lahoamisen takia noin 87 miljoonaa kuutiota vuodessa. Hakkuiden osuus tästä on noin 70 miljoonaa kuutiota. - Pohjois-Karjalan maakunta tavoittelee 80 prosentin kasvihuonekaasupäästövähennystä

vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Maakunta ja alueen kunnat ovat mukana Kohti hiilineuraalia kuntaa (HINKU) -verkostossa. - Metsäkuviolla tarkoitetaan kasvupaikaltaan ja puustoltaan yhtenäistä metsän osaa, kuten tietynikäistä koivikkoa tietyssä paikassa.

- Suomen kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2017 noin 55 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Metsät sitoivat siitä noin 27 miljoonaa tonnia. Suomen metsät kykenevät sitomaan kokonaispäästöistä noin 49-62 prosenttia riippuen siitä, otetaanko laskelmissa huomioon myös puutuotteisiin sitoutunut


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 89

YRITYSJULKAISUT AMMATTITAIDOLLA www.daftrucks.fi

PONSSE NEWS 2015

TUOTTAVAN PUUNKORJUUN KÄRJESSÄ

Ajankohtaista | Uutuuksia |

NEWSletter

www.daftrucks.fi

NEWSletter

CT FINLAND OY:n UUTISLEHTI 1/2012

HYDORING OY 30-v. JUHLAJULKAISU 2017

www.daftrucks.fi

1

hyötyajoa 2016

Suomi

RealMachinery Oy:n asiakaslehti

We keep it running

Örumin asiakaslehti

04

Kolme vahvaa toimialaa

18

Hydraulipumppujen merkkihuoltoa takuulla

Vantaan tuotanto alan suurin Suomessa NAUTINNOLLISEMPAA 10

TYÖNTEKOA 04

6

Jämsä 1.9.-3.9. Osasto 426 ja 428

PONSSE JUHLI 45-VUOTISTA TAIVALTAAN

14

NUORUUDEN INNOLLA PONSSEN OHJAIMISSA

39

s.16

LAPSUUDEN UNELMA -AMMATISSA

2/2017

KOKO MAAN KATTAVAA ASIAKASLÄHTÖISTÄ PALVELUA

DAF XF-sarja:

Ammattilaisen valinta Lappeenrannan Kuljetus Oy MS-Truck Oy palvelee - 60 vuotta DAFfilla Satakunnan alueella sivu 3

CT Finland Oy:n Uutislehti 1/2012

sivu 5

Tampereen myyntipiste uusiin tiloihin sivu 6 1

1

Parker 100 vuotta

Koulutuksen merkitys kasvaa entisestään

Juhlajulkaisu

A Weckman Oy uusiin, mutta tuttuihin käsiin Genius CAB ensiesiteltiin Baumassa Komatsu-metsäkoneuutuudet

Palvelut saman katon alle

Pyydä nyt tarjous oman yrityksesi tai seurasi asiakaslehdestä: taneli.jokela@ammattilehti.fi / 050 3208 174

ammattilehti.fi

Rakentamisen työkalut

HUOMIO URHEILUSEURAT! Good Company

SB

Since 2003

MAGAZINE

4/2017

Tuotamme yli 20 vuoden kokemuksella ja vankalla ammattitaidolla yritysten asiakaslehdet sekä juhlajulkaisut. Tarjoamme projektit myös ns. avaimet käteen -paketteina, joka sisältää kaiken sisällöstä ulkoasuun, kuviin ja artikkeleihin. Ota yhteyttä ja suunnitellaan Sinun tarpeisiisi sopiva paketti!

Doosan sopii kaikkiin töihin 1

VPS yhteistyömedia • VPS samarbetsmedia

Salibandyn erikoislehti vuodesta 2003

2/2017

Champions Cup´17 -

vps match magazine

SPV KOHTAA MAAILMAN HUIPUT SEINÄJOELLA

20/2017

Veli Lammen ympyrä sulkeutui siellä missä AMMATTILAISURA ALKOI

13 Ricardo Duarte tar med sig mångsidigt kunnande till VPS TRÄNARSTAB

VPS - hifk

Markus Jürgenson

pe/fre 29.9.2017 klo/kl. 18.30 / ELISA STADION

TO 5.10. 18:30

26

KUPARISAARI HIFK, HELSINKI

vepsu.fi

06 AIKA JÄLKEEN PULKKISEN

18 BLUE FOX - NUORUUDEN INNOLLA

28 KAUSIENNAKOT

Teemme myös mainos- sekä lehtitöitä eri urheiluseuroille kuten mm. jääkiekon Liigaseura Vaasan Sportille, jalkapallon Veikkausliigajoukkue VPS:lle sekä salibandy- ja golfseuroille/kentille.

020 765 9055


90 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsänkorjuu Pulkkinen Oy:n uudella järeällä John Deere 1910G -kuormatraktorilla kulkee puuta laaniin suuria kuormia kerralla - kuvassa kyydissä 31 kuutiota.

Jättiläinen saapui Suomen metsiin M

etsänkorjuu Pulkkinen Oy on hankkinut puun- ajoon John Deeren malliston suurimman kuormatraktorin 1910G:n. Kyseessä on 19 tonnia kantava jättiläinen jollaisia ei Suomessa ole totuttu näkemään muualla kuin Joensuun tehtaalla, mistä niitä valmistuu tasaiseen tahtiin vientimarkkinoille.

Metsänkorjuu Pulkkinen järjesti Punkaharjulla 17. toukokuuta yhdessä John Deere Forestryn ja UPM:n kanssa työnäytöksen, missä isoa 1910G konetta pääsi myös koeajamaan. Kuvassa järjestelyistä vastanneet vas. edestä lukien UPM:n Vesa Kutvonen ja Jouni Kohonen, Metsänkorjuu Pulkkisen Seppo Pulkkinen, John Deere Forestryn Mika Hannonen, Metsänkorjuu Pulkkisen Sami Pulkkinen sekä takarivissä John Deere Forestryn Pekka Kettunen, UPM:n Ari Mikkonen ja Metsänkorjuu Pulkkisen 1910G:n kuljettaja Marko Valtonen.

Järeä 8-pyöräinen John Deere 1910G toimitettiin Putikkoon toukokuun alussa ja sillä päästiin heti tositoimiin. - Halusimme entisiäkin tehokkaamman ajokoneen päätehakkuuleimikoille, millä tien puuta saadaan suurella volyymilla tien varteen. Tustuimme viime kesänä 1910G -malliin Joensuun tehtaalla ja päätös investoinnista kypsyi melko nopeasti. Vaatimuksena oli lisäksi pyörivä ja

vakaava ohjaamo, joten muut konemerkit eivät olisi tulleet kyseeseen, sillä kuljettajamme haluavat parhaat työskentelyolosuhteet ja nosturin IBC-kärkiohjauksen. Muutenkin hyvät kokemukset John Deeren koneista helpottivat valintapäätöstä. Pitkä yhteistyö on toiminut hyvin ja asiakkaan kuuntelu koneiden kehittämisessä on kohdallamme toiminut hyvin ja teknisiä muutoksia joita on haluttu, on myös tehty, kertoo Metsänkorjuu Pulkkinen Oy:n Seppo Pulkkinen. Metsänkorjuu Pulkkinen Oy on toinen omistaja yhdessä Aatto Silventoinen Oy:n kanssa Forest Saimaa Oy:ssä, joka toimii UPM:n avainyrittäjänä alueella. - Yhteistyö pelaa kaikkien osapuolten välillä mallikkaasti ja muutenkin alan näkymät ovat valoisat, kommentoi Pulkkinen.

Suuria kuormia vakaasti

Uusi 1910G on näyttänyt voi-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 91

Työkoneiden ja kuljetuskaluston uusimmat tiedonsiirtoratkaisut!

KESKI-SUOMEN VIESTILAITEHUOLTO OY Hämeentie 1, Äänekoski puh. (014) 513 661 Jori Lieska 0400 643 464 * info@vlh.fi * facebook.com/viestilaitehuolto mansa ja tehokkuutensa heti alusta lähtien. - Iso kone menee vakaasti pahoistakin paikoista eikä se pelkää vetovoimansa ansiosta jyrkkiä rinteitäkään. Alueellamme on aika isoa puuta ja keskikoko päätehakkuilla on jotain 600 motin luokkaa. Harvennushakkuiden osuus on toiminnassamme pienemmässä roolissa. Uudella 1910G:llä on ajettu jopa 31 mottia puuta kerralla ja näytöksessäkin konetta kokeilleet ajoivat parhaimmillaan 27-28 motin kuormia; määrät mitattiin moton TimberMatic Kartat -järjestelmän perusteella. Meille tulleessa 1910G:ssä on jo vakiona suuressa kuormatilassa viekä jatkoperä, mikä mahdollistaa kahden kolmosnipun kuormaamisen peräkkäin, Pulkkinen sanoo. 1910G kuormatraktorin väkevä voimanlähde on John Deere 8090 PowerTech Plus -dieselmoottori, mikä täyttää Final Tier 4 -päästöstandardin tiukat vaatimukset. Kuusisylinterisestä 9,0 litraisesta koneesta irtoaa tehoa 200 kW ja vääntömomentti on 1315 Nm - silti polttoaineenkulutus on suorituskykyyn nähden alhainen. - Telit ovat järeää tekoa ja alla on 26.5 tuumaiset 750-leveät renkaat. Tässä koneessa kaikki on suurempaa ja vahvempaa mutta silti se kulkee samalla 5-akselisella ritiläautolla kuin pikkuveljensä 1510G - kuljetuskorkeuskin jää 4,8 metriin, tote-

www.vlh.fi

aa Pulkkinen.

Iso kone kiinnostaa nyt suomalaisiakin

Metsänkorjuu Pulkkinen järjesti Punkaharjulla 17. toukokuuta yhdessä John Deere Forestryn ja UPM:n kanssa työnäytöksen, missä isoa 1910G konetta pääsi myös koeajamaan. Esittelyssä oli lisäksi myös tammikuussa Metsänkorjuu Pulkkiselle toimitettu 8-pyöräinen John Deere 1170G harvesteri H413 kouralla sekä tehtaan esittelykoneet 8-pyöräinen 1270G harvesteri H415 kouralla ja 8-pyöräinen pitkätelinen 1010G kuormatraktori. - Kyseessä oli ainutlaatuinen tilaisuus päästä ajamaan isoa 1910G:tä joten metsäkonealan ammattilaisia saapui paikalle ympäri maata. Lisäksi iso kone kiinnosti myös metsänomistajia jotka olivat tyytyväisiä näkemäänsä ja ennakkoluulot sen fyysistä kokoa kohtaan karisivat sillä ajojälki oli erittäin siistiä. Tätä konetyyppiä on toimitettu hyvin mm. Pohjois- ja EteläAmerikkaan mutta myös Ruotsiin ja Norjaan, joten sille löytyy varmasti jatkossa käyttöä myös meidän päätehakkuilla. Näytöksen jälkeen moni urakoitsija varmasti miettiikin kuormatraktorivalintoja uudella ajatuksella, kertoo John Deere Forestryn aluejohtaja Mika Hannonen. Työnäytösmetsä oli järeää päätehakkuu kangas männikköä

Metsänkorjuu Pulkkisen uusi järeä John Deere 1910G on varustettu CF8 -nosturilla ja IBC-kärkiohjauksella sekä vakiona olevalla SBC-puominohjausautomatiikalla.

sekä lisäksi tehtiin järeämpää männikköharvennusta. - Kaikkia esillä olleita koneita oli mahdollisuus kokeilla ja näytöksen päätähden 1910G:n puikkoihin pääsemistä oikein jonotettiin. Järjestelyt toimivat park-

keerauksesta lähtien kaikin puolin hienosti - siitä iso kiitos kaikille mukana olleille. Nokipannukahvia ja pullaa sekä makkaraa riitti kaikille sadoille kävijöille paikallisten reserviläisten hoitaessa tarjoilun am-

mattitaidolla. Myös sää helli tapahtumaa minkä ajankohta valittiin toukokuun puoli väliin jolloin hakkuutyöt eivät ole kiireimmillään, kertoilee Seppo Pulkkinen.

Isot koneet kiinnostaa - 1910G kuormatraktorin työnäytökseen Punkaharjulle saapui useampi sata metsäalan ammattilaista laajasti eri puolilta maata.


92 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uudistettu kiinteä ohjaamo John Deere kuormatraktoriin

Kaikki iden työkone elut siirtopalv tä s yhde sta! osoittee

Uudistettu John Deere kuormatraktorin kiinteä ohjaamo on sisätiloiltaan tilavampi, mm. kuljettajalla on enemmän tilaa istuinta käännettäessä.

B

MW Design Works suunnitteli John Deere ajokoneen kiinteän ohjaamon sisustusratkaisut laadun ja ergonomian näkökulmasta. Kuormakoneen kiinteä ohjaamo on päivitetty asiakastoiveiden pohjalta. Uudistettu kiinteä ohjaamo on sisätiloiltaan tilavampi, mm. kuljettajalla on enemmän tilaa istuinta käännettäessä. Valaistusta on lisätty ja erityistä huomiota on kiinnitetty akustiikkaan, ulkoasuun ja kuljettajan

viihtyvyyteen. Uudistetussa kiinteässä ohjaamossa on laadukkaat ja helppohoitoiset sisustusmateriaalit sekä uudet led-valaistusratkaisut, jotka valaisevat lattiatilaa, ohjaamotilaa sekä ohjaamon yläosassa olevia uusia ovellisia hyllytiloja. Kattoon sijoitettu valo valaisee portaita koneeseen noustaessa. Keskuslukituksella varustetuissa koneissa on myös lähestymisvalo. Uudistettu kiinteä ohjaamo tulee tuotantoon ja korvaa aikaisemman ohjaamon huhtikuun lopusta 2019 eteenpäin.

Markkinointiyhteistyötä asentajakoulutuksessa

Metsäkoneasentajan työ muuttuu koneiden tuotekehityksen mukana. Kuvassa Gradia Jämsän Metsäalan opiskelijat Kalle Ylätalo (vas.), Janus Veckman ja Markus Nisula.

J

ohn Deere Forestry Oy:n Suomen jälleenmyynti ja Gradia Jämsä Metsäala ovat sopineet markkinointiyhteistyöstä. Yhteistyön tarkoituksena on nostaa metsäalan tunnettuutta ja arvostusta nykyisille ja tuleville metsäkonealan opiskelijoille. Yhteistyöllä pyritään varmistamaan tulevaisuudessa riittävä määrä asentajia John Deere Forestry Oy:n toimipisteisiin eri puolilla Suomea sekä tehtaalle Joensuussa. John Deere Forestry Oy tarjoaa myös harjoittelupaikat asentajille opiskelun aikana. - Metsäkoneasentajan työ muuttuu koneiden tuotekehityksen mukana. Huol-

to-, korjaus ja varustelutoimintojen lisäksi asentajan työhön kuuluvat ohjelmistopäivitykset ja vikadiagnostiikka tietokoneen avulla. John Deere on kansainvälinen yhtiö ja pätevän asentajan urapolulle avautuu mahdollisuuksia myös kansainvälisesti, kertoo John Deere Forestryn jälkimarkkinapäällikkö Marko Niemi. - Yhteistyö metsäkoneita valmistavan yrityksen kanssa lisää mahdollisuuksiamme koulutuksen monimuotoisuudessa. Jatkuva haku metsäkoneasentajan koulutukseen avautuu 1.4.2019, kertoo Gradia Jämsä Metsäalan opettaja Riitta Pellinen. John Deeren Forestry Oy:n Suomen jälleenmyynti ja Gradia Jämsä Metsäala sopivat markkinointiyhteistyöstä 15.3. 2019.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 93

AFM-harvesteripäät yleistyy maailman metsissä

AFM-harvesteripäitä toimitetaan ympäri maailmaa Kaukoidästä aina Etelä-Amerikkaan asti. Kuvassa AFM 60 asennettuna Timber Pro alustakoneeseen Kanadassa.

M

ja Portugalissa. Viime vuosina olemme tehneet paljon töitä Pohjois- ja Etelä-Amerikan markkinoilla, mikä kantaa nyt hedelmää hyvien jälleenmyyjien ansiosta. Pohjois-Amerikkaan myydään

etsäkonemarkkinat ovat vahvassa vedossa globaalisti. Suomalainen harvesteripäävalmistaja AFM-Forest on tehnyt kohta kolme vuosikymmentä töitä tuotteiden kehityksessä ja markkinoinnissa, mikä näkyy tällä hetkellä ennätyksellisissä tuotantomäärissä. AFM-Forest suunnittelee, kokoonpanee ja testaa AFM-harvesteripäät tuotannossaan Jyväskylässä, mihin osakokonaisuudet saapuvat alihankkijaverkostolta mikä painottuu Keski-Suomen alueelle. - AFM-harvesteripäät on suunniteltu ja valmistettu käyttäen ainoastaan parhaimpia testattuja komponentteja. Jatkuva tuote- ja toiminnankehitys ovat avaintekijät yrityksemme toiminnassa - laatujärjestelmä takaa toimintamme sekä tuotteidemme jatkuvan korkean laadun, kertoo AFM-Forest Oy:n Jari Lääperi.

Kattava hiljattain päivitetty mallisto

AFM:n toimintatapa on asiakaslähtöistä ja joustavan tuotannonohjuksen ansiosta voidaan harvesteripäät rakentaa asiakkaan tarpeiden mukaisesti. - AFM-harvesteripäät soveltuvat kaiken tyyppisiin alustakoneisiin ja niillä voidaan työskennellä kaikkein vaativimmissakin

oikeastaan koko mallistoamme kun taas eucalyptuspuuta paljon kasvattavassa Etelä-Amerikassa syömähampaamme on AFM 60 Euca, kertoo Lääperi.

Jari Lääperi esittelee Jyväskylän tuotannosta ennätystahtia valmistuvia AFM-harvesteripäitä.

olosuhteissa. Kouriin asennetaan jo tehtaalla asiakkaan haluamat lisävarusteet esim. kannonkäsittely, värimerkkaus, sahauskontrolli jne. Toimitamme kourat myös Dasa Forester -mittalaitteen kanssa täydellisinä kokonaisuuksina, sanoo Lääperi. Erittäin kattava AFM-harvesteripäämallisto on hiljattain kokonaisuudessaan päivitetty ja uudistettu. - Tarjolla on edistykselliset kourat kaikkeen korjuuseen pohjoisen havupuista eucalyptukseen - järeistä päätehakkuista aina energiapuun keräämiseen. Suuri osa AFM-kourista menee vientimarkkinoille mutta niitä toimitetaan toki kotimaan asiakkaillekin; pääasiassa AFM 45 ja AFM 50 malleja pyöräalustaisiin

harvestereihin, Lääperi toteaa.

Kourakauppa käy ennätystahtia

AFM-Forestin Jyväskylän tuotannosta valmistuu harvesteripäitä ennätystahtia. - Viime vuosi 2018 oli erittäin hyvä ja tahti on edelleen vain kiihtynyt. Oman haasteensa kovaan kysyntään vastaamisessa on komponettien saatavuudessa, mutta olemme pystyneet saamaan kouria asiakkaille melko hyvillä toimitusajoilla, kommentoi Lääperi. AFM-harvesteripäitä toimitetaan ympäri maailmaa Kaukoidästä aina Etelä-Amerikkaan asti; jälleenmyyjiä on noin 25. - Euroopassa kauppa on käynyt hyvin erityisesti Espanjassa

Kotimaassa suosituimmat mallit ovat AFM 45 ja AFM 50 asennettuna pyöräalustaisiin harvestereihin - kuvassa Eco Logiin.

AFM-kouria käytetään maailmalla paljon tela-alustaisissa kaivukoneissa; kuvassa AFM 60 Caterpillarissa Italiassa.


94 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Telavalinnat kiinnostavat

P

järjestämä pehmeiden maiden korjuun työnäytös keräsi mukavasti väkeä pohtimaan metsänkorjuun ajankohtaisia kysymyksiä ja seuraamaan Kopa -kantavien telojen ominaisuuksia maastossa Komatsun metsäkoneissa. Näytöstä isännöi Koneosapalvelu yhteistyössä Metsänhoitoyhdistys Sotkamon, Komatsu Forestin ja Metsäurakointi Piirainen Oy:n kanssa. Näytöskoneina oli viimeksimainitun yhtiön kalustosta Komatsu 901XC 8-pyöräinen harvesteri ja 845 kuormatraktori. Kopa-teloja koneissa oli kattava setti kolmea eri leveyttä: 900, 1000 ja 1100 mm. Lisäksi valmistetaan 800 mm ja 1200 mm leveitä versioita. Nuotiomakkarat ja nokipannukahvit maistuivat näytösyleisölle, joka pääsi keskustelemaan pehmeiden maiden korjuusta ja Kopa-kantavista teloista asiantuntijoiden kanssa.

uunkorjuun lisääminen pehmeiltä mailta on puhuttanut metsäalaa viime vuosina voimakkaasti. Korjuutarpeiden muuttuessa myös metsäkoneiden varustelupuolella on tehty kehitystyötä koneiden kantavuuden parantamiseksi.

Koneosapalvelu lanseerasi syksyllä 2016 uudenlaiset erittäin kantavat telat, jotka on suunniteltu erityisesti pehmeään maastoon. - Kopa-kantavat telat ovat vakiinnuttaneet paikkansa monen koneyrittäjän varustepakissa tuoden joustavuutta korjuuajankohtaan, parempia ajo-ominaisuuksia ja vähemmän vaurioita upottavilla savotoilla. Tuotekehitystä on aktiivisesti jatkettu yhteistyössä käyttäjien kanssa ensiesittelyn jälkeen, kertoo Koneosapalvelu Oy:n toimitusjohtaja Ville Nevalainen. Kopa-telat ovat saavuttaneet suuren suosion Suomessa ja niiden myynti kasvaa hyvää vauhtia vientimarkkinoilla Keski-Euroopassa ja Baltiassa. - Teloja on valmistettu alle kolmessa vuodessa jo noin 800 paria ja tuotanto on Vilppulassa hyvässä vauhdissa, kommentoi myyntijohtaja Mika Aliranta.

Taavetin näytös 8.5.

Toukokuun 8. päivä järjestet-

Koneosapalvelu Oy:n toimitusjohtaja Ville Nevalainen (oik.) ja myyntipäällikkö Marko Aliranta (vas.) kuuntelivat koneyrittäjä Janne Junnosen hyviä kokemuksia Kopa-teloista jo 3,5 vuoden ajalta.

tiin Kopa-kantavien telojen työnäytös pehmeiden maiden kohteessa Taavetissa yhteistyössä Junnonen Forest Oy:n ja UPM Metsän kanssa. Näytöskoneina oli John Deere 1510G pitkäteli kuormatraktori ja 8-pyöräinen 1270G harvesteri varusteltuna 900 mm leveillä Kopa-kantavilla teloilla. Harvennushakkuu-

näytöksen lisäksi tarjolla oli mm. UPM Metsän asiantuntijoiden tietoa kasvatuslannoituksesta sekä maittavaa lohisoppaa. - Meille tuli ensimmäiset Kopa-kantavat prototelat 3,5 vuotta sitten ja niillä on nyt ajettu yli 10 000 tuntia. Pehmeillä erittäin hyvin toimivat telat sopivat yleiskäyttöönkin ja niin-

pä meillä on Kopa-teloja nyt jo viidessä koneessa, kertoo koneyrittäjä Janne Junnonen.

Sotkamon näytös 21.5.

Lämmin, keväinen poutasää helli suurella joukolla metsätyönäytökseen saapuneita vieraita 21.5. Sotkamon Kaitaansalmella. Neljän tahon yhteisvoimin

Syksyllä lisää...

Koneosapalvelun kevään telakierkiertue jatkui vielä Kokkolan Yli-Ullavassa 11.6. Ja syksyllä on luvassa jatkoa kolmen näytöksen muodossa - ennakkotietoa niistä löydät tapahtumien lähestyessä osoitteesta www. koneosapalvelu.fi.

Taavetti 8.5.

Pehmeiden maiden korjuu ja telavalinnat puhuttavat metsäalaa, mikä näkyi Taavetin näytöksessä suurena yleisönä.

- Kopa-teloja on valmistettu alle kolmessa vuodessa jo noin 800 paria, sanoo myyntijohtaja Mika Aliranta.

Sotkamo 21.5.

Koneosapalvelun tuotepäällikkö Jussi Makkonen (vas.) esitteli näytöksessä uusimpia Vahva-kahmarimalleja.

Sotkamossa näytöskoneina oli Metsäurakointi Piirainen Oy:n kalustosta Komatsu 901XC 8-pyöräinen harvesteri ja 845 kuormatraktori. Kopa-teloja koneissa oli kattava setti kolmea eri leveyttä: 900, 1000 ja 1100 mm.

Koneyrittäjä Asko Piirainen seurasi Kopa -teloilla varustettujan koneidensa työskentelyä pehmessä kohteessa melko tyytyväisen oloisena...


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 95

Ajouraverkosto ja ajouratunnukset voidaan tuottaa automaattisesti hakkuukonetietoihin perustuen

M

etsätehon tutkimuksessa kehitettiin hakkuukoneen keräämään sijaintitietoon perustuva automaattinen ajourien laskentamenetelmä, jota voidaan käyttää kaikilla StanForD-standardia noudattavilla hakkuukoneilla.

Hakkuukoneen sijainti tallennetaan puuta kaadettaessa jokaiselle puulle erikseen. Tutkimuksen aineistona käytettiin operatiivista leimikkoaineistoa Metsäkeskuksen pääkaupunkiseudun inventointialueelta, yhteensä 455 lohkoa kuudelta eri hakkuukoneelta. Menetelmän avulla tuotetuista ajouraverkostoista selvitettiin toimenpidekuvioittain ajourien kokonaispituus, ajourien osuus kuvion pinta-alasta käyttäen uran leveytenä vakioarvoa sekä keskimääräinen ajouraväli. Tuotettuja ajouraverkostoja verrattiin maastosta tarkkuuspaikannuslaitteella kartoitettuihin ensiharvennusten ajouriin (n =22), ja havaittiin ajourien pituuksien ja sijaintien vastaavan toisiaan hy-

vin. Menetelmän etuna on tulosten vertailtavuus riippumatta konemerkistä tai uranauhoitusten asetuksista. Näin määritetty keskimääräinen ajouraväli edustaa koko kuviota kattavasti. Verrattaessa tuloksia hakkuukoneiden karttajärjestelmien tuot-

tamiin ajouranauhoituksiin todettiin, että ajouranauhoitukset eivät sellaisenaan sovellu ajouraverkoston pituuden arviointiin. Ajouranauhoituksilla voidaan kuitenkin jatkossa täydentää puukohtaisesta sijaintiaineistosta tuotettua ajouraverkostoa sellaisista kohdista, joissa hak-

Tutkimuksessa kehitettiin automaattinen laskentamenetelmä, joka tuottaa toimenpidekuviolle ajourat perustuen hakkuukoneen sijaintitietoon puun kaatohetkellä. Tuotetulle ajouraverkostolle voidaan määrittää ajouratunnukset koko kuvion kattavasti. Menetelmän hyvyyttä arvioitiin vertaamalla automaattisesti tuotettuja ajouria maastossa tarkkuuspaikannettuihin ajouriin, ja havaittiin että pituudet ja sijainnit vastaavat toisiaan. Menetelmää voidaan käyttää korjuun laadun omavalvonnassa ja laadunhallinnan automatisoinnissa, kuljettajan apuna työn suunnittelussa sekä pidemmällä aikavälillä korjuun automatisoinnissa.

kuukone on ajanut, mutta puita ei ole kaadettu. Automaattisesti tuotettua ajouraverkostoa voidaan käyttää mm. omavalvonnassa ajouratiheyden seurannassa ja kuormatraktorin kuljettajan ajo-opastuksessa. Ajouraverkosto on myös käytettävissä myöhemmillä

harvennuksilla. Menetelmä on lyhyellä jänteellä askel kohti automaattista puunkorjuun laadunhallintaa ja pidemmällä aikavälillä askel kohti koneellisen puunkorjuun automatisointia.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

ETÄPALVELU

Nopea oNgelmaNratkaisu aloitetaaN saNoilla: ”aNNas kuN katsoN” Internet tuo teknisen tuen metsäkoneeseen nopeasti lähes minne tahansa. Konttorimaailmasta tuttu etähallinta on tullut savotoille helpottamaan koneenkuljettajan työpäivää tilanteissa, joissa ulkopuolisen tukihenkilön neuvot tai toimenpiteet ovat tarpeen. Komatsu Forest Oy:n teknisen tuen ammattilaisilla on pitkä kokemus ja hiotut rutiinit avun ja tuen antamisesta. Aikaisemmin ongelmaa pyrittiin selvittämään puhelimessa tai lähdettiin paikan päälle, nyt tukihenkilö pyytää kuljettajalta lupaa ottaa koneen PC:n hetkeksi haltuun, kartoittaa tilanteen ja ratkaisee ongelman.

maxiFleet Nopeasti yleistyvä MaxiFleet laajentaa etätuen hyödyntämistä. Niissä korjuuyrityksissä, joissa on käytössä MaxiFleet-palvelu, on luonnollista, että oman organisaation osaamista ja kokemusta otetaan laajempaan käyttöön.

www.komatsuforest.fi

MaxiFleetin etähallinta voi yhtä hyvin olla tarjolla työtoverilta tai korjuuyrityksen työnjohdolta, mikä tekee vaikkapa tulokaskuljettajan perehdyttämisestä havainnollisempaa ja yhteydenpidosta tehokkaampaa. Oman talon kalusto ja sen käyttäytymisen historia on tiedossa, aina porukassa joku on perehtynyt jo aiemmin ongelmaan ja tietää, mitä sen kanssa pitää tehdä. Ratkaiseminen alkaa sanoilla: ”Annas kun katson.” Komatsu Forest Oy:n tekninen tuki: Pohjois-Suomi, Markku Ekholm, puh. 020 770 1361 Itä-Suomi, Tapio Leivo, puh. 020 770 1362 Länsi-Suomi, Jari Ojaniemi, puh. 020 770 1363 Etelä-Suomi, Marko Yrjölä, puh. 020 770 1364 Lounais-Suomi, Herkko Kolu, puh. 050 524 2004 Kaakkois-Suomi, Santeri Soininen, puh. 044 518 8911 Teknisen tuen päivystys, ark. klo 16.00-19.00, puh. 0400 253 400


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Komatsu Forestin DROPBOX -verkosto laajenee jatkuvasti

Komatsu Forestin DROPBOX-verkoston avulla varaosat ja tarvikkeet saadaan suuressa osassa maata jo varhain aamulla asiakkaiden koneiden lähelle.

K

omatsu Forest Oy:n DROPBOX-verkostoon perustuva metsäkoneiden varaosien ja tarvikkeiden nopea jakelujärjestelmä on todettu toimivaksi ja tarpeelliseksi. Verkosto laajenee jatkuvasti. Komatsu Forestin DROPBOX-verkoston avulla tavarat saadaan suuressa osassa maata jo varhain aamulla koneiden lähelle

Lähellä - lähempänä - DROPBOX

Komatsu Forest Oy:ssä koneyrittäjille rakennettavien palvelujen pääarkkitehtina viime vuodet työtään tehnyt Jari Tyrväinen on tukevasti kiinni tässä päivässä. Hän tietää, että palveluja rakennettaessa joustavuus ja nopeus ovat asioita, joita kannattaa tavoitella. Kustannustehokkuus, siitä on etua palvelun tarjoajalle ja sen käyttäjälle. - DROPBOXien avulla voimme tuoda koneyrittäjän tarvitsemat tuotteet jo aamun tunteina niin lähelle työskenteleviä koneita kuin mahdollista. Noutopaikat pyrimme valitsemaan kohtiin, joissa kuljetuslogistiikan ja yrittäjien tai kuljet-

- DROPBOX-verkosto tehostaa asiakaspalveluamme merkittävästi, sanoo Komatsu Forestin Jari Tyrväinen.

tajien reitit risteävät, kertoo jälkimarkkinointipäällikkö Jari Tyrväinen. - DROPBOXin käyttäjäksi voi rekisteröityä lähimmässä huoltopisteessä, josta järjestyy avaimet tai ovikoodit noutopaikkoihin. Eikä tätä palvelua ole tarkoitettu pelkästään yliyön pikalähetyksiin, olemme ohjaamassa kustannussäästöjen siivittämänä DROPBOXien käyttöä myös rutiinitoimituksiin; pikalähetyksestä peritään rahtikustannukset, mutta seuraavaan päivään ajastettu toimitus tulee rahtivapaasti. Yhä enemmän puunkorjuun kulutustarvikkeita kulkee jo tällä hetkellä DROPBOX-verkoston kautta, muistuttaa Tyrväinen.

Uutta sekä kunnostettua rullaa, takuulla. EVO-syöttörullat ovat uusia ja niitä saa yleisimmille kouratyypeille. Ripatyyppiset rullat eivät tukkeudu, joten ne pysyvät puhtaina. Niiden piikit ovat tehty aihioon koneistamalla, joten käyttöikä on normaalia huomattavasti pidempi. Käyttöikää ja pitoa lisää myös helppo teroitettavuus, karkaisu sekä oikeat materiaalivalinnat. Rungot ovat suunniteltu kevyiksi jolla saadaan pienennettyä polttoaineen kulutusta. Myönnämme rullille takuun. Kunnostetut rullat ovat alkuperäisistä läpikäytyjä ja täysin kunnostettuja. Syottorullat.fi / Evemet Oy Voimankatu 4, 35820 MÄNTTÄ Ville Eklöf, 040 594 7057 ville.eklof@evemet.fi

www.syottorullat.fi Koko maan kattavan ja jatkuvasti laajentuvan DROPBOX-verkoston tiedot osoitteineen ja noutoaikoineen löydät osoitteesta www.komatsuforest.fi.

KONEURAKOINTI 97


METSÄALAN AMMATTILEHTI

98 KONEURAKOINTI

Komatsu Forestin Parkanon työnäytöksessä esiintyivät Komatsu 901XC -harvesteri ja Komatsu 845 -kuormatraktori, jotka soveltuvat niin harvennuksille kuin päätehakkuillekin.

Yleiskoneet tositoimissa päätehakkuukuusikossa

K

omatsu Forest Oy järjesti työnäytöksen yhteistyössä Metsäparooni Oy:n kanssa Parkanossa lauantaina 30.3.

Näytöstyömaa oli päätehakkuukuusikko, jossa työnäytteen antoivat parkanolaiset MPJ Forest Oy kahdeksanpyöräisellä 901XC -hakkuukoneella ja Tomi Saine Komatsu 845 -kuormatraktorilla. - Väkeä saapui näytökseen todella mukavasti laajalta alueelta - niin metsäkonealan ammattilaisia kuin metsänomistajiakin - ja kelikin oli ihan kohdillaan. Koneisiin tutustumisen lomassa nautittiin keittolounas ja kahvit sekä keskusteltiin alan kollegoiden kanssa päivänpolttavista asioista. Koko metsäsektorilla on hyvä tilanne ja positiiviset näkymät, minkä aisti Parkanonkin näytöksessä, kertoilee Komatsu Forestin Länsi-Suomen aluemyyntipäällikkö Jari Lep-

Parkano 20.3.

Koko metsäsektorilla on hyvä tilanne ja positiiviset näkymät, minkä aisti Parkanonkin näytöksessä - väkeä saapui paikalle mukavasti. Lounaaksi oli tarjolla erittäin maukasta pyttipannua ja jälkkäriksi kahvia & pullaa.

pänen.

8-pyöräinen yleiskone

Näytöksen päätähtenä esiintynyt Komatsu 901XC esiteltiin markkinoille reilu vuosi sitten ja siitä on tullut jo nyt todellinen myyntimenestys Suomessa. - Kyseessä on 8-pyöräinen harvesteri mikä on tarkoitettu

Näytöksen päätähtenä esiintyi MPJ Forest Oy:n 8-pyöräinen Komatsu 901XC -harvesteri varustettuna C93 -hakkuulaitteella.

harvennusvoittoiseen hakkuuseen mutta sillä onnistuu myös päätehakkuiden hoitaminen. Voidaan siis sanoa että 901XC täyttää yleiskoneen määritelmän ja se on erittäin hyvä valinta myös pehmeiden maiden korjuisiin oikeilla telavalinnoilla täydennettynä. Myyntialueellani se onkin ollut viime aikoina suosi-

tuin yksittäinen Komatsu -malli; harvestereista on mennyt toki myös 6-pyöräisiä 901, 911 ja 931 -malleja sekä järeämpää 8-pyöräistä 931XC -mallia. Komatsu 90XC voidaan varustaa C93 -hakkuulaitteella jolloin nosturin ulottuma on 11 metriä tai jykevämmällä C124 -päällä, jolloin ulottumaa on tarjolla 10 metriä,

Tukit ajettiin laaniin tehokkaasti Tomi Sainen Komatsu 845 -kuormatraktorilla, missä ohjaamon Comfort Ride -vaimennusjärjestelmä.

sanoo Leppänen.

Puu kulkee myös pehmeillä mailla

Parkanon näytöksessä esiintyneen 12-tonnisen Komatsu 845 -kuormatraktorin omapaino (alkaen 16.600 kg) on maltillinen verrattuna korkeaan kuormakapasiteettiin. Kone on tehty maastoa ja polttoainetta säästäväksi. - Komatsu 845 on rakennettu mahdollisimman tehokkaaseen tuotantoon harvennuksissa ja pienpuisissa päätehakkuissa. Se tekee työnsä myös erittäin taloudellisesti ja maaperää säästäen. Ja kun alle laitetaan kantavat telat, on Komatsu 845 keveytensä ansiosta loistava kone puiden korjuuseen turvemailtakin sekä kosteista olosuhteista, toteaa Leppänen.

Älykkäät järjestelmät kuljettajien suosiossa

Komatsu Forestin kuormatraktoreihin on saatavilla hydraulinen ohjaamon tärinän ja heilahduksen vaimennusjärjestelmä Comfort Ride. - Reilusti yli puolet myyntialueeni uusista kuormatraktoreista menee Comfort Ridella ja ne asiakkaat jotka ovat järjestelmän kerran valinneet haluavat sen jatkossa aina koneisiinsa. Samoin on Smart Flow -kuormainohjauksen kanssa, minkä saa tällä hetkellä isompiin Komatsu 855 ja 875 kuormatraktoreihin. Jossain vaiheessa se on tulossa saataville myös pienempään 845-malliin, vihjaisee Leppänen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 99

Komatsu Forest vahvisti ja tarkensi tietoja Uumajan suurinvestoinnistaan

K

omatsu Forest AB julkaisi aikaisemmin tänä vuonna uutisen suunnitelmistaan rakentaa Uumajan Klockarsbäckenin alueelle uudet tuotanto- ja toimistotilat. Huhtikuun 11. päivä saatiin asiasta lisää tietoa, kun komatsuforest.com -sivulla julkaistussa tiedotteessa vahvistettiin Komatsu Forestin kaikkien aikojen suurin investointipäätös, samalla tarkennettiin siihen liittyviä yksityiskohtia. Pinta-alaltaan tuotanto- ja toimistotilat muodostavat kompaktin kokonaisuuden, jossa tuotanto toimii kahdessa ja toimistotilat kuudessa kerroksessa. Rakennuksen lattiapinta-ala on lähes neljä hehtaaria.

Ympäristö ja ilmasto vahvasti esillä

Rakennustöiden alkamisajan-

Komatsu Forestin uudet tilat rakennetaan Uumajan Klockarsbäckenin alueelle.

kohdaksi ilmoitetaan tämän vuoden toukokuu ja valmistumisvuodeksi 2021. Rakennus, sen sisällä toimiva tuotanto ja rutiinit, on suunniteltu ympäristön kannalta hyvin modernilla ja ennakkoluulottomalla tavalla, jossa lopputuloksena on CO2 -neutraalius. Siihen päästään uudella rakennustekniikalla sekä aurinko- ja geoenergiaa hyödyntämällä. Tehtaan sijoituspaikan valin-

Kyseessä on Komatsu Forestin kaikkien aikojen suurin investointihanke. Rakennus, sen sisällä toimiva tuotanto ja rutiinit, on suunniteltu ympäristön kannalta hyvin modernilla ja ennakkoluulottomalla tavalla, jossa lopputuloksena on CO2 -neutraalius.

taan vaikutti mahdollisuus hyödyntää lisääntyvässä määrin ilmaston kannalta ystävällisempiä

rautatiekuljetuksia. Uusi tuotantolaitos on askel kohti ”neljännen sukupolven teollisuutta”,

Vuonna 2021 valmistuvan uuden rakennuksen tuotanto- ja toimistotilojen lattiapinta-ala on lähes neljä hehtaaria.

jossa tärkeää osaa näyttelee IoT (Internet of Things).


100 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kokonaisurakointia kannolta tehtaalle

Puunkorjuu Juha Holm Oy:llä on käytössä toistakymmentä Ponsse metsäkonetta; kuvassa Ergo harvesteri ja Buffalo kuormatraktori päätehakkuuleimikolla.

P

uunkorjuu Juha Holm Oy Mellilästä urakoi puuta kan- nolta tehtaalle suurella volyymilla metsäkoneilla ja puutavara-autoilla. Koko toimitusketjun hallinta tehostaa toimintaa ja mahdollistaa asiakkaille laadukkaan kokonaispalvelun.

Metsäkoneenkuljettajana alalla aloittanut Juha Holm lähti yrittäjäksi ja hankki ensimmäisen oman koneen vuonna 2001. - Ponsse Barbo harvesterilla tehtiin melkein 147 000 mottia puuta kahteen vuoteen nuoruuden innolla; kourana 60:n varustettuna 250:llä syöttömoottoreilla. Luotettava kone oli poissa

töistä vain yhtenä päivänä teknisen ongelman takia, muistelee Holm. Siitä alkoi edelleen katkeamattomana jatkunut kauppasuhde Ponssen kanssa. - Mellan Petterin kanssa on tehty konekauppaa 2005 lähtien joka vuosi ja hyvin ollaan tultu toimeen. Tänä päivänä meillä on

Juha Holm (vas.) on tehnyt metsäkonekaupoissa pitkään hyvää yhteistyötä Ponssen Petteri Mellan kanssa. Uusiin koneisiin investoidaan tasaisesti, mikä takaa toiminnan tehokkuuden ja alhaiset huoltokustannukset.

käytössä toistakymmentä Ponssea ja kehitys menee jatkuvasti eteenpäin. Sen huomaa tehokkuudessa ja luotettavuuden parantumisessa entisestään sekä siinä että koneita ei tarvitse enää säädellä kun ne tulevat tehtaalta vaan nosturin ym. asetukset on iskussa. Ja kun uusi kone tulee työmaalle niin Ponssen käyttökouluttaja Sakari Kokko käy työmaalla opastamassa kuljettajille miten hyödyntää uusimpia ominaisuuksia. Pyrin itse ajamaan koneita aina kun siihen on yrityksen pyörittämiseltä aikaa - se on parasta hommaa ja metsässä tekemisestä kunnon väli-

neillä todella nauttii. Ponsse Ergo on meillä hakkuukoneissa todellinen syömahammas sillä teemme paljon aukkoa ja Buffalo on ajokoneiden ykkönen. Toki Scorpion on aivan sairaan hieno harvesteri, toteaa Holm.

Kalustoon investoidaan

Vieremältä valmistuu Puunkorjuu Juha Holmille tänäkin vuonna taas useampi uusi kone - kaikki kasipyöräisenä: - Uusi Ergo saatiin käyttöön aivan äskettäin. Kesän aikana on tulossa uusi Cobra harvesteri 1-piiri hydrauliikalla ja isolla pumpulla. Sitten tulee vielä ai-

Puunkorjuu Juha Holm operoi metsäkoneilla myös Virossa ja Tsekeissä (kuva), missä korjataan kirjanpainatoukan tuhoamia kuusikoita.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 101

nakin Scorpion ja Buffalo, listaa Holm. Holmin metsäkoneet pitää iskussa Konehuolto P. Kula joka toimii alueella virallisena Ponsse huoltona. - Investoimme tasaisesti joten konekalustomme pysyy tuoreena, mikä näkyy alhaisina remonttilaskuina. Kuljettajamme ovat tarkkoja ja tunnollisia ammattilaisia, jotka pitävät huolen siitä että koneet - samoin kuin autotkin - ovat iskussa minkä huomaa jo niiden siisteydestäkin, kehuu Holm.

Metsäalalla hyvä veto päällä

Parikymmentä henkeä työllistävän Puunkorjuu Juha Holm Oy:n asiakkaita ovat Vestas ja Metsä Group. - Koneet operoivat noin sadan kilometrin säteellä kotipaikasta ja autot käyvät pidemmälläkin. Puuta korjaamme 200-250.000 mottia kuljetusmäärien ollessa vähän suuremmat, sillä ajamme jonkin verran myös muiden yrittäjien koneiden tekemää puuta. Puutavarayhdistelmiä on ajossa tällä hetkellä kahdeksan ja koneet liikkuvat työmaille kolmella kuljetusautolla - lisäksi kuljetamme Vuosaaren satamaan junalla Vieremän tehtaalta saapuvia uusia Ponssen koneita edelleen muihin satamiin, kertoo Holm. Puutavaran korjuumäärät ovat viime vuosina kasvaneet Suomessa ja teollisuudella on vahva veto päällä, mikä näkyy myös Puunkorjuu Juha Holmin toiminnassa. - Viime kesä mentiin ihan täyttä samoin kuin nyt talvikin, eikä keväälläkään ole paljon jarruteltu kun kelirikkokaan ei ole pahasti menoa haitannut. Asiakkaamme ovat tehneet hyvin puukauppaa ja kesäleimikkoja on jälleen runsaasti joten alan näkymät ovat varsin positiiviset, Holm summaa.

Puunkorjuu Juha Holm tunnetaan näyttävän näköisistä puutavara-autoistaan, joilla on pärjätty hienosti myös kansainvälisissä näyttelyissä. - Tällä punaisella Scanialla on oltu kaksi kertaa pronssilla alan arvostetuimmassa Nordic Trophy -näyttelyssä Ruotsissa ja Ramsele Lastbilsträffen on voitettu kaksi kertaa. Kotimaassa Power Truck Showssa puuautoluokka on voitettu kerran ja kaksi kertaa on tullut pronssia, kertoo kuljettaja Antti Virolainen, joka on ollut vahvasti mukana auton toteutuksessa. Ohjaamon kylkiä koristaa Juha Holmin esteratsastuksessa jo kansallisella tasolla kilpailevan Pauliina-tyttären kuvat.

Koneilla operoidaan myös ulkomailla

Kotimaan lisäksi Puunkorjuu Juha Holm operoi metsäkoneilla myös ulkomailla. - Virossa olemme tehneet puuta yhdellä ketjulla jo puolen vuosikymmenen ajan. Maassa on muuten sääntönä että yli viisi vuotta vanhaa konetta ei saa viedä töihin valtion metsiin, kertoo Holm. Viime vuoden marraskuussa yksi Holmin koneketju lähti Tsekkeihin tekemään kirjapainajatoukan tuhoamia kuusikoita. - Työskentelemme noin 100 kilometrin päässä Prahasta, missä ötökkätuhot ovat todella vakavia. Suuria järeitä kuusikkoalueita on tuhoutunut ja nyt toukat ovat alkaneet levitä myös nuorempiin metsiin. Pahoin pelkään että jos ongelmaan ei löydetä ratkaisua niin Euroopan kuusikot voivat tulevaisuudessa jopa kokonaan hävitä, varoittaa Holm.

Ponssen harvesteritekniikka kehittyy edelleen jatkuvasti aktiivisen tuotekehitystön ansiosta. Holmin koneissa suositaan H6-kouraa.

Kari Saarinen on ajanut metsäkonetta vuodesta 1979 lähtien ja Holmin palveluksessa hän ollut jo toistakymmentä vuotta. Ponsse Ergo -harvesterissa kehuja saa mm. Active Frame -ohjaamojousitus.

Markus Löyttymäki ajaa puuta laaniin Ponsse Buffalo -kuormatraktorilla vuosikymmenen kokemuksella. - Sitä aina luulee että tämä kone on paras mahdollinen mutta silti se seuraava on vieläkin parempi.

Puunkorjuu juha Holmin koneet liikkuvat työmaille kolmella kuljetusautolla - lisäksi kuljetetaan Vuosaaren satamaan junalla Vieremän tehtaalta saapuvia uusia Ponssen koneita edelleen muihin satamiin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

102 KONEURAKOINTI

Ponssen ja Versowoodin Hankasalmen aurinkoiseen hakkuunäytökseen saapui puolen tuhatta kävijää.

Keski-Suomen hakkuunäytöksessä nopeita koneita ja huippukuskeja

P

onsse ja Versowood järjestivät 22.3.2019 hakkuunäytöksen Hankasalmella. Aurinkoisessa kelissä paikanpäälle saapui puolen tuhatta kävijää tutustumaan uusimpaan metsäkonetekniikkaan.

Näytöksen tähtinä esiintyivät PONSSE Ergo 8w Active Frame -harvesteri sekä maailman nopein kuormatraktori PONSSE Bison Active Frame. - Kyseinen 8-pyöräinen Ergo varustettuna ohjaamon vaimennusjärjestelmä meni rallilegenda Tommi Mäkiselle, joka urakoi puuta koneketjulla Versowoodille - ajokoneena on PONSSE Elk. Tommi toi tapahtumaan näytille myös Toyota Yaris WRC -auton mikä sai osakseen suurta huomiota, kertoo Ponssen aluemyyntipäällikkö Pekka Rajala. Vauhtia työnäytöksessä tarjosi myös maailman nopein kuormatraktori PONSSE Bison Active Frame, millä ajettiin puuta pitkää siirtoa pellon yli. - Siinä näki hyvin millä vauhdilla Bison etenee turvallisesti ja kuljettajaa rasittamatta, Rajala

Hankasalmi 22.3.

”Tukista tuotteeksi” on Versowoodin slogan, mikä kuvaa kotimaisen puuraaka-aineen jalostamista arvokkaaksi lopputuotteeksi.

toteaa. Puukaupan ja sahateollisuuden kuulumisista olivat paikan päällä kertomassa Versowoodin toimitusjohtaja Ville Kopra ja metsäomistaja Arto Tiitinen. Molempien puheesta välittyi koko metsäalan hyvä draivi ja valoisalle näyttävä tulevaisuus, missä on toki omat haasteensakin. - Omalla myyntialueellani konekauppa on käynyt jo pitkään tosi hyvää tahtia; keskisessä Suomessa ollaan metsäteollisuuden piippujen juurella ja isot investoinnit heijastuu suoraan

urakointiin. Viime vuonna myymiäni uusia PONSSE koneita meni saman verran toimitukseen kuin mitä itselle tuli ikää nyt

Rallilegenda Tommi Mäkinen (vas.) toi näytille Toyota Yaris WRC -auton. Metsäkoneyrittäjä Pertti Lehtomäki teki samalla vaalityötä.

vapun aikoihin. Ja tänä vuonna mennään samaa tahtia, kertoo Pekka Rajala.

Tommi Mäkisen uusi PONSSE Ergo 8w Active Frame -harvesteri teki tukkia tehokkaasti järeällä kuusileimikolla.

Maailman nopein kuormatraktori PONSSE Bison Active Frame on kuuma uutuus...

MITTATILAUSTUOTTEET NOPEASTI

• jatkopuomit ja adapterit • kantopilkkurit • mätästimet • kourat ja piikit • korjaukset ja varaosat

• kauhat • harat

A. Hirvonen Oy, Kitee • GSM 0400 824 848 • www.väkevä.fi

Ponssen maajohtaja Jani Liukkonen esitteli näytöskoneet suurelle yleisöjoukolle.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 103

Kainuussa metsäalalla hyvä henki ja tulevaisuuteen investoidaan

P

onsse, Metsähallitus ja Kainuun ammattiopisto järjestivät onnistuneen hakkuunäytöksen Kajaanissa 5.4.

- Metsäkonealan yrittäjiä ja kuljettajia saapui paikalle todella hyvin, ottaen huomioon että ajankohtana tehtiin kiireellä pois viimeisiä talvileimikoita. Ponssen uutuusmallit kiinnostivat kovasti ja niitä lähdettiin katsomaan useamman sadankin kilometrin päästä. Kaikki olivat hyvillä mielin ja positiivisella hengellä liikkeellä, kertoilee aluemyyntipäällikkö Asko Heikkinen. Näytöksessä esiintyi kuormatraktoreista PONSSE Bison ja PONSSE Buffalo Active Frame varustettuna Active Crane -kuormaimen hallintajärjestelmällä sekä PONSSE Cobra -harvesteri. - Uutusharvesteri PONSSE Cobra sai osakseen todella paljon huomiota kuten toki muutkin näytöskoneet. Ja yli 50 kävijää ehti kokeilla PONSSE Buffalon Active Crane -järjestelmää, mikä tarjoaa saumatonta kuormaimen

Kajaani 5.4.

Kajaanin työnäytökseen saapui runsaasti väkeä - koneet kiinnostivat ja tarjoilun lomassa oli mukava vaihtaa kuulumisia.

hallintaa. Tällaisen tapahtuman kiinnostavuus onkin hyvä mittari siinä, miten olemme onnistuneet kehittämään tuotteita asiakkaiden tarpeisiin, Heikkinen toteaa. Heikkisen myyntialueella kuten koko maassa - PONSSE koneiden kauppa on käynyt jo pitkään erittäin hyvää tahtia: - Viime vuonna myin useamman kymmenen uutta Ponssea ja

Ponssen uudistunut kuormatraktorimallisto oli suuren mielenkiinnon kohteena - kuvassa PONSSE Bison.

vielä enemmän käytettyjä koneita. Tämä vuosi mennään aikalailla samaa vauhtia sillä asiakkaillamme on hyvin töitä ja uuteen kalustoon uskalletaan investoida. Näytöksessä sain runsaasti tarjouspyyntöjä ja nyt liikutaan asiakkaiden luona viemässä kauppoja eteenpäin. Metsäkonealalla ajankohtainen haastellinen aihe on uusien tulevaisuuden tekijöiden löytäminen. Kajaanin näytöksessä olikin mukana Kainoon ammattiopisto esittelemässä koulutustarjontaansa. KAO:n opettajat

Osmo Manninen ja Lauri Väisänen kertoivat metsäkoneyrittäjille mm. nopeasta muuntokoulutuksesta mitä tarjotaan yhteistyössä Savon ammattiopiston kanssa. Se mahdollistaa esimerkiksi kaivukonekuljettajien kouluttamisen kuormatraktorin kuljettajaksi tai kuormatraktorikuljettajien harvesterin kuljettajiksi. Paikanpäällä vieraili myös parinkymmenen hengen ryhmä luonnonvara-alan opiskelijoita, joista muutama taisi innostua lähtemään nuorisoasteen metsäkonekouluun...

Ponssen Kajaanin näytöksessä oli jakelussa myös tuorein Metsäalan Ammattilehden numero.

PONSSE Cobra on erittäin muuntautumiskykyinen kahdeksanpyöräinen yleiskone, joka on laajan varustevalikoiman ansiosta optimoitavissa laajasti erilaisille hakkuutavoille ja työmenetelmille.

PONSSE -metsäkoneiden työnäytöksiä seurattiin tarkasti ja alan ammattilaiset olivat tyytyväisiä näkemäänsä.


104 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Einarin Vidgrén Säätiö palkitsi metsäalan osaajia 230 200 eurolla

V

ieremällä palkittiin 21.5.2019 ansioituneita metsäalan osaajia. Einari Vidgrénin elämäntyötä ylläpitävä Einari Vidgrén Säätiö jakoi tunnustuksia yhteensä 230 200 eurolla. Säätiön päähuomionosoituksena myönnettävät Einarin Palkinnot myönnettiin Kesälahden Konesavotan Reijo Päiviselle ja OK-Metsä Oy:n Osmo Uotiselle. Lisäksi säätiön myönsi toista kertaa Elämäntyöpalkinnon, joka osoitettiin Jorma ja Pertti Randelinille.

Ponsse Oyj:n perustaja ja teollisuusneuvos Einari Vidgrén perusti vuonna 2005 Einari Vidgrén Säätiön, jonka tavoitteena on nostaa koneellisen puunkorjuun alalla tehtävän työn arvostusta. Säätiö haluaa kehittää koneelliseen puunkorjuuseen liittyvän yrittäjyyden tunnettuutta ja lisätä koneellisen puunkorjuun kiinnostavuutta työllistäjänä erityisesti nuorten keskuudessa.

Einarin Palkinnot

Vuosittain jaettavat Säätiön

Einari Vidgrén Säätiö palkitsi 21.5.2019 Vieremällä ansioituneita metsäalan osaajia yhteensä 230 000 euron tunnustuspalkinnoilla. Säätiön päähuomionosoituksena myönnettävät Einarin Palkinnot myönnettiin Kesälahden Konesavotan Reijo Päiviselle ja OK-Metsä Oy:n Osmo Uotiselle. Lisäksi säätiön myönsi toista kertaa Elämäntyöpalkinnon, joka osoitettiin Jorma ja Pertti Randelinille.

päähuomionosoitukset, Einarin Palkinnot, myönnetään pitkäjänteisestä ja ammattitaitoisesta yrittäjyydestä metsäkonealalla. Tänä vuonna säätiö palkitsi 20 000 euron Einarin Palkinnoilla Kesälahden Konesavotan Reijo

hyväkuntoisia metsäkoneita!

Päivisen ja OK-Metsä Oy:n Osmo Uotisen. Einarin Palkinnolla huomioitu Kesälahden Konesavotan Reijo Päivinen perusti yhtiön yhdessä Erkki Puronahon kanssa vuonna 1986. Yritystoiminta jatkuu seuraavassa sukupolvessa, kun yrityksessä on toukokuussa tehty sukupolvenvaihdos Reijo Päivisen lasten, Sonja ja Jukka Päivisen siirryttyä yhtiön vetovastuuseen. Yrityksellä työllistää on oman väen lisäksi 12 työntekijää. Myös toinen Einarin Palkinnon vastaanottaneista, OK-Metsä Oy:n Osmo Uotinen Pertunmaalta, on pitkänlinjan metsäalan osaaja. Palkitsemisperusteissa kiitettiin Osmo Uotisen ihmisläheistä tapaa hoitaa asioita, mikä on tehnyt keskustelusta metsänomistajien kanssa luontevaa ja arvostuksesta molemminpuolista. Yrityksen korjuuyksiköiden määrä on tällä hetkellä viisi.

Einarin Elämäntyöpalkinto

Toista kertaa myönnetty 10 000 euron elämäntyöpalkinto luovutettiin iisalmelaisille Jorma ja Pertti Randelinille. Iisalmessa toimineella Koneyhtymä Randelin Oy:llä on mittava ja tunnustettu ura koneellisen puunkorjuun saralla. Jorma ja Pertti Randelin perustivat Koneyhtymä J & P Randelinin vuonna 1977.

Einarin Tunnustuspalkinnot

Säätiö palkitsee vuosittain koneelliseen puunkorjuuseen liittyviä tutkimus- ja tuotekehitystahoja, alan koulutuksen kehittäjiä sekä alan tunnettuutta ja arvostusta nostaneita tahoja Ei-

narin Tunnustuspalkinnoilla Tunnustuspalkintojen osalta painopiste vaihtelee vuosittain. Tänä vuonna palkinnoissa painottuivat kansainvälisyys ja nuorison parissa tehtävä työ: - Helsingin yliopisto, metsäteknologian professuuri 40.000 eur - Suomen 4H-yhdistys, nuorten parissa tehtävä metsäkasvatus 20.000 eur - Vieremän 4H-yhdistyksen metsäpolku 3.000 eur - Metsätalouden lehtori Maarit Järvinen, WinNova 6.000 eur - Kainuun ammattiopisto 6.000 eur - Maaseutuammattiin ry 5.000 eur - Wahlers Forsttechnic GmbH, Ladies Cup, Saksa 5.000 eur (naisille suunnattu kuormatraktoreiden kuljettajien taitokilpailu) - Finlandia Universityn opiskelijavaihto, Yhdysvallat 5.000 eur - Trees for Tomorrow -nuorten metsäpäivät, Yhdysvallat 5.000 eur - Arkhangelin yliopisto, Venäjä 6.000 eur - tavaralajimenetelmän puunkorjuun parissa tehtävä työ Hokkaido College of Northern Forestry, Japani 6.000 eur (Japanin ensimmäinen metsäkoneenkuljettajakoulutus)

Einarin Kuljettajapalkinnot

Einari Vidgrénin Säätiö palkitsi 35 ansioitunutta metsäkoneenkuljettajaa 1500 euron Einarin Kuljettajapalkinnolla. Palkitsemisperusteina olivat korkealaatuinen ja asiakaslähtöinen työ, tinkimätön asenne työn laatuun sekä hyvä yhteistyö ja kommunikointi metsänomistajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Einarin ajatus palkitse-

misperusteista oli selkeä: laadukkaan työn sekä hyvän asenteen ja asiakaspalvelun omaavat kuljettajat ovat palkintonsa ansainneet. Einarin Kuljettajapalkinnon vastaanottivat: - Keijo Ahtinen, Finnharvest, Kurjala - Jari Anttila, SM-Korjuu Oy, Vastila - Marko Bruun Metsäkone Jauhiaiset Oy, Iisalmi - Jari Heiskanen Karttulan Metsätyö Oy, Paukarlahti - Roope Jokinen Kone-Yijälä, Jämsä - Tomi Järvenpää Metsäkuljetus Kajuutti Oy, Vastinki - Vesa Kainulainen Metsä- ja Maansiirto Kastinen Oy, Ilomantsi - Pasi Kallinen Motoajo Oy, Juuka - Urpo Kallio Metsäkone Pirinen Oy - Matias Kannala Koneurakointi Kannala Ky, Ylitornio - Simo Korpela SM-Korjuu Oy, Huruksela - Ari Kulju Kone-Yijälä Oy, Jämsä - Raimo Kuusela Pohjanmaan Metsäkonepalvelu Oy - Arto Kärkkäinen Motoajo Oy, Viekijärvi - Antti Lipponen Koneurakointi S.Kuittinen Oy - Jari Luukkonen Heavy Rakenne Oy, Taivalkoski - Markku Manninen Metsätyö Kuopus Oy, Vanhala - Jukka Nuutinen Enon Metsäpalvelu, Eno - Jouko Qvintus Aatto Silventoinen Oy, Ala-Särkilahti - Pauli Pekkinen Kiteen Metsäkoneurakointi Oy - Tauno Peltonen Metsäkoneurakointi Panu Valden Ky, Porvoo


METSÄALAN AMMATTILEHTI

SININEN ON UUSI MUSTA! Suuremmat voitelukanavat.

- Harri Rasinkangas Moto Team Tauriainen Oy, Säsäisniemi - Janne Ruuskanen Koneteko Pitkänen, Pajulahti - Timo Sepponen Holm&Uusitalo Oy, Kivijärvi - Timo Sillman Jykylä & Pojat Oy, Myllymäki - Jouko Suutari Metsäurakointi Piirainen Oy, Jormua - Kari Taskinen Metsätyö Taskinen Oy, Nilsiä - Pekka Tiainen Aatto Silventoinen Oy, Ala-Särkilahti - Petri Tiainen Metsänkorjuu Pulkkinen Oy, Kerimäki - Esko Tolonen Keski-Suomen MetsäKymppi Oy, Saarijärvi - Matti Tolonen Keski-Suomen MetsäKymppi Oy, Saarijärvi - Joni Tourunen Metsäurakointi Leikas Oy, Siikamäki - Tommi Tyrväinen TS-Metsä Oy, Naarajärvi - Markku Töyrylä Metsäkoneurakointi Panu Valden Ky, Porvoo - Arto Vehviläinen Metsäkoneurakointi T ja P Pynnönen Oy

Einarin Opiskelijastipendit

Einari Vidgrénin Säätiö palkitsi myös 600 euron opiskelija- stipendillä 30 metsäkonealan opiskelijaa. Perusteina koulumenestyksen lisäksi on ollut se, että koulunsa päättävällä oppilaalla on työpaikka metsäkoneenkuljettajana tai -huoltajana. - Etelä-Savon ammattiopisto, Pieksämäki: Juha Piiparinen, Oskari Väisänen - Etelä-Savon Koulutus, ESEDU: Esa Puranen

VAHVEMPI KOVEMPI TALOUDELLISEMPI

Erikoisteräs yhdistettynä uuteen karkaisumenetelmään. Hämeenlinna Kiltintie 13,13130 Hämeenlinna Puh 03 644 0400

- Etelä-Savon Koulutus, ESEDU, Salosaari, Mikkeli: Eero Hänninen - Gradia, Jämsä: Antti Pynnönen, Jaakko Jokinen - Hämeen Ammatti-instituutti: Terhi Muuttola, Lasse Nikkilä (valmistuu 20.12.) - Lapin ammattiopisto REDU: Vili Heikkinen, Joonas Niemi - Länsirannikon koulutus WinNova Jämsän ammattiopisto: Toni Hakala, Kari Anttila - Oulun seudun ammattiopisto, Taivalkoski: Arttu Käsmä, Joonas Arola - Oulun seudun ammattiopisto, Muhos: Ville Lehtosaari, Samuel Seppänen - Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto: Elias Laitinen, Ville Nousiainen - Riveria, Valtimo: Eero Luukkonen, Tomi Ruotsalainen - Saimaan ammattiopisto: Olli-Pekka Soikkeli, Toni Artell - Savon ammatti- ja aikuisopisto: Tommi Närhi, Risto Pelkonen - SEDU Ähtäri: Eetu Venesoja, Juho Kohtanen - Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu, Kuru: Jasper Lehtonen Ville Kivinen - TTS Työtehoseura Rajamäki: Jali Eloranta, Sami Järvinen - Yrkesakademin i Österbotten: Tobias Dahlqvist, Simon Rönnblad Lisäksi 1500 euron opiskelijastipendillä palkittiin: - Robin Mark, LuuaForestry School, Viro

KONEURAKOINTI 105

Jyväskylä Kiilatie 5, 40351 Jyväskylä Puh 014 338 8700

Optimoitu kärkipyörä, jonka laakerirullat ovat karkaistujen tukilevyjen välissä. Rovaniemi Alakorkalontie 42, 96300 Rovaniemi Puh 016 321 0100

PEHMEIDEN MAASTOJEN TELA

– Sopii kesä ja talvikäyttöön – Valmistettu puskukoneiden telalapuista – Korkeat sivuohjaimet – Telarautojen sisäpuolella liukuesteet – Leveys 1000 mm – Kantavuus 60–70 % suurempi kuin joillakin talviteloilla – Varustettuna riittävillä liukuesteillä toimii myös talviolosuhteissa mäkisillä maastoilla

Finnraiva Oy www.finnraiva.fi

Matti Malinen 0400 308 998

Katso esittelyvideo kotisivuiltamme


106 KONEURAKOINTI

Mesera Cranes Finland Oy

METSÄALAN AMMATTILEHTI

puh. 0400 219 129

sales@mesera.fi

www.mesera.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 107

Ponsse avasi uuden toimipisteen Irlannissa - avajaiset yhtä kansanjuhlaa!

P

onsse metsäkoneilla on vakaa jalansija Irlannin koneyrittäji- en keskuudessa. Ensimmäiset koneet toimitettiin saarivaltioon jo 1990-luvun puolessavälissä ja siitä lähtien konekanta on kasvanut tasaisesti. Ensimmäiset kaksi vuosikymmentä Ponssella toimi Irlannissa jälleenmyyjiä ja toiminnan kasvaessa maahan perustettiin oma tytäryhtiö. Toukokuun alussa 2019 vietettiin uuden tytäryhtiön ja samalla uuden toimipisteen avajaisia. Avajaiset kiinnostivat kmetsäkoneväkeä kovasti ja paikalla oli arviolta noin 120 vierasta, edustaen suurta osaa koko maan koneyrittäjistä. Tytäryhtiön avajaisten yhteydessä Irlannin vetovastuun viestikapula vaihtui kokeneelta Ponsse-konkarilta, Gary Glendinningiltä uudelle toimitusjohtajalle Patrick ”Paddy” Murphylle. Gary Glendinning keskittyy jatkossa kehittämään ja kasvattamaan Itä-Euroopan markkinoita.

Toimintaa kehitetään asiakkaiden kanssa

Ponsselta lähetettiin paikalle

Ponssen Irlannin tytäryhtiö toimii juuri Ponssea varten uudistetuissa tiloissa, Portlaoisen kaupungissa Dublinin pohjoispuolella.

laaja rintama asiantuntijoita kuuntelemaan asiakkaiden tarpeita Irlannin markkinalla. Tuotekehitysjohtaja Juha Inbergin johdolla Ponssen väki tutustui paikallisiin korjuuolosuhteisiin ja asiakkaisiin saaden matkalaukkuun hyviä kehityskohteita. - Oli erittäin mielenkiintoista oppia uutta tietoa Irlannin olosuhteista ja keskustella asiakkai-

den kanssa. Tästä on hyvä jatkaa toimintaa eteenpäin, sanoo Juha Inberg ensimmäisen Irlannin vierailunsa päätteeksi.

Ponsse Ladyt kunniavieraina

Uuden tytäryhtiön avajaisten

kunniavieraiksi oli kutsuttu Suomen Ponsse Lady-ryhmä, jotka kunnioittivatkin tilaisuutta kiitettävästi saapumalla paikalle suurella ryhmällä. Ladyjäseniä oli ryhmässä eri puolilta Suomea ja iltatilaisuudessa he pääsivät vertailemaan paikallisten ura-

koitsijoiden kanssa Suomen ja Irlannin metsäsektorin ja puunkorjuun kehityksestä. Ponsse Ladyt on vuonna 2004 perustettu ryhmä, joka toimii tällä hetkellä jo 6 maassa.

Iltaohjelmasta vastasi paikallinen Riverdanceryhmä tanssi- ja lauluesityksineen solisti Juha Haverisen johdolla.

Toukokuun alussa järjestetty avajaistilaisuus keräsi laajasti osallistujia ympäri maata ja vieraita saapui paikalle aina Skotlantia myöden.

Ponssen myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén avasi tilaisuuden; kuvassa Irlannin tytäryhtiön innostunutta henkilökuntaa.

Ponsse-konkari Gary Glendinning (vas.) luovutti vetovastuun haikein mutta luottavaisin mielin uudelle toimitusjohtajalle Paddy Murphylle.

- Irlannista löytyvät nyt kaikki Ponsse-palvelut ja esimerkiksi asiakaslähtöiset Active Care huoltosopimukset herättävät täällä mielenkiintoa, toteaa Ponssen Jarmo Vidgrén esitellessään myymälän tuotteita.

Kunniavieraina tapahtumassa Suomen Ponsse Ladyklubi. Ponssen Harri Toitturi kertoi juhlien etiketistä ennen varsinaista tapahtumaa.

Ponssen tuotekehityksestä vastaava Juha Inberg keräsi innokkaasti palautetta paikallisista olosuhteista.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

108 KONEURAKOINTI

Logset 8H Hybrid iskee harvestereiden suosituimpaan kokoluokkaan

Logsetilta uusi hybridimalli

Ensimmäinen Logset 8H GTE Hybrid -harvesteri toimitetaan kesän messujen jälkeen JM Forest Oy:lle Alavudelle; Juha Neste ja Marko Soukkala odottavat mielenkiinnolla hybriditeknologian tuomia etuja puunkorjuu-

Uuden Logset 8H GTE Hybrid -harvesterin hybridijärjeselmä koostuu sähkömoottorista ja superkondensaattoreista, jotka toimivat energiavarastona. Dieselmottorina on EU:n uusimmat päästömääräykset (Stage 5) täyttävä AGCO Power 74 LFTN. Hybriditeknologian avulla harvesterissa on jopa 100 kW lisävoimaa.

L

ogset lanseraa uuden hybridiharvesterimallin, Logset 8H GTE Hybridin. Harvesterimalli on yhtiön toinen hybridiharvesteri sitten maailman suurimman pyörillä liikkuvan harvesterin Logset 12H GTE Hybridin, joka lanseerattiin 2016. Nyt hybriditeknologia tulee saataville myös markkinoiden suosituimpaan harvesterien kokoluokkaan. - Kun lanseerasimme ensimmäisen hybridiharvesterin, monia kiehtoi Logsetin ottama merkittävä harppaus eteenpäin. Logset 12H GTE Hybridin suosio pohjautui huipputeknologiaan, joka vastasi modernin metsätalouden tarpeisiin. Kolme vuotta myöhemmin kestävien, tuottavien ja taloudellisten ratkaisujen kysyntä on suurempi kuin koskaan, ja Logsetin huipputeknologia on valmis sovellettavaksi pienempiin koneisiin. Logset on sitoutunut tarjoamaan uskottavia ratkaisuja, jotka työntävät koko metsäkonealaa eteenpäin. Uusi tuotelanseeraus on investointi, johon meillä on vahva usko, sanoo myyntijohtaja Pascal Réty.

Väkevää voimaa - taloudellisesti

Uudessa harvesterimallissa on EU:n uusimmat päästömääräykset (Stage 5) täyttävä AGCO

Power 74 LFTN-dieselmoottori. Hybridijärjestelmä koostuu sähkömoottorista ja superkondensaattoreista, jotka toimivat energiavarastona. Hybriditeknolo-

gian avulla harvesterissa on jopa 100 kW lisävoimaa. Koneesta löytyy vääntöä, ja se pystyy tekemään useita asioita kerralla, mikä kasvattaa tuottavuutta.

Moottorin kierrosluvut pysyvät kuitenkin tasaisina, mikä vuorostaan vähentää päästöjä per tuotettu puukuutio. - Tämä hybridimalli sopii monille eri markkina-alueille, ja sen voi varustella Logset TH65 tai TH75 -hakkuupäällä. Hybridiharvesterin käyttökustannukset ovat alhaisemmat kuin perinteisellä harvesterilla, mikä on yksi hybriditekonolgian pääeduista. Polttoainesäästö voi olla jopa 30 %. Hybriditeknologia on selvästi yksi osa kestävän metsätalouden tulevaisuutta, näkee Réty.

Nautinnolista puuntekoa

Logset 8H GTE Hybrid voidaan varustella Logset TH65 tai TH75 -hakkuupäällä. Hybridiharvesterin käyttökustannukset ovat alhaisemmat kuin perinteisellä harvesterilla, mikä on yksi hybriditekonolgian pääeduista. Polttoainesäästö voi olla jopa 30 %.

Logsetin hybriditeknologia on osoittautunut myös kuljettajien mieleiseksi. - Koska tarjolla on todella paljon voimaa ja nopeutta, niin kuljettajan työ on nautinnollista ja puuta syntyy suurella volyymilla työvuorosta toiseen. Nyt esiteltävä Logset 8H Hybrid -malli on tuotannollisesti onnistuttu kehittämään niin, että täysin samasta peruskoneesta saadaan joko perinteinen harvesteri tai asiakkaan halutessa hybridiversio, kertoo tekninen johtaja Jukka Kivipelto.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Toukokuun lopulla järjestettyyn Logset 8H GTE Hybrid -harvesterin lanseeraustilaisuuteen saapui Koivulahden tehtaalle jälleenmyyjien edustajat 16 maasta sekä laajasti kansainvälistä lehdistöä.

- Kestävien, tuottavien ja taloudellisten ratkaisujen kysyntä on metsäkonealalla suurempi kuin koskaan. Samaan aikaan Logsetin huipputeknologia on valmis sovellettavaksi pienempiin koneisiin, sanoo myyntijohtaja Pascal Réty.

Logsetin tehtaasta valmistuu tänä vuonna noin 130 uutta metsäkonetta toimitettavaksi asiakkaille eri puolille maailmaa.

KONEURAKOINTI 109

- Uusi hybridimalli sai kaikki odotukset ylittäneen vastaanoton jälleenmyyjiemme keskuudessa ja vapaista tuotantopaikoista käytiin kovaa kisaa. Seuraavat koneet valmistuvat loppuvuoden aikana ja ne menevät Saksaan ja Englantiin, ilmoitti Logsetin hall. pj. Tapio Nikkanen.

- Uusi 8H hybridiharvesterimalli tulee olemaan suosittu kone myös Suomessa, uskovat kotimaan myyntipäällikkö Erno Mäntynen (vas.) ja teknisen tuen Juha Pukkala.

Logsetin tekninen johtaja Jukka Kivipelto (vas.) on tehnyt tiiminsä kanssa kovan työn hybriditeknologian kehittämisessä metsäkoneisiin. Tärkeässä roolissa kokonaisuudessa on linnavuorelaiset AGCO Power dieselmoottorit; kuvassa myyntipäällikkö Aleksi Tammentie.


110 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Tommi Ekman nimitetty Logsetin toimitusjohtajaksi

Logset Oy:n toimitusjohtajana aloittavalla Tommi Ekmanilla on vankka metsäkonealan kokemus.

T

ommi Ekman, 44, on valittu Logset Oy:n toimitusjohtajaksi. Ekman aloittaa tehtävässä myöhemmin loppuvuoden aikana. Hän siirtyy Logsetille John Deere Forestry Oy:n General Manager, Marketing & Fulfillment-tehtävästä.

Aiemmin hän on toiminut useissa eri tehtävissä John Deerellä ja Waratah Forestry Attachment liiketoiminnassa. Ekmanilla on kaikkiaan 19 vuoden kokemus erilaisista vaativista metsäkonealan tehtävistä Suomessa ja ulkomailla. - Olen kiinnostuneena seurannut Logsetin viimeaikaista hy-

Logset -metsäkoneiden myynti kehittyy hyvää tahtia ympäri metsäistä maailmaa. Vuonna 2018 yrityksen liikevaihto nousi ennätykselliseen 40.128 miljoonaan euroon.

vää kehitystä ja kun yhteydenotto tuli, en kauaa empinyt tarttua Logsetin tarjoamaan haasteeseen. Logsetin edelläkävijyys hybridi-teknologiassa, vahvat panostukset myyntikanaviin ja laadukkaat sekä modernit tuotteet antavat yhtiölle hyvät mahdollisuudet kasvutavoitteiden saavuttamiseen. Tähän työhön

haluan tuoda oman kokemukseni ja energiani, sanoo Logsetin tuleva toimitusjohtaja. - Tommi Ekmanista saamme todellisen metsäkonemiehen Logsetin johtoon. Hänen vankka kokemuksensa alalta erilaisista vaativista tehtävistä vakuutti yhtiön hallituksen. Tommi voi tuoda merkittävän osaamis-

lisän toimintamme kaikille osaalueille, ja hänen positiivisen energiansa ansiosta häntä on helppo seurata, sanoo Logsetin hallituksen puheenjohtaja Tapio Nikkanen.

Logset perustaa tytäryhtiön Kanadaan

T

oukokuussa 2019 Logset Oy perustaa Logset Inc. -nimisen tytäryhtiön Ontarioon, Kanadaan. Tytäryhtiö tarjoaa myyntiapua ja teknistä tukea Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä Japanissa ja Australiassa toimiville jälleenmyyjille. Tytäryhtiön ansiosta Logset pystyy työskentelemään samalla aikavyöhykkeellä kuin kyseisellä puolella maapalloa olevat jälleenmyyjät. Tytäryhtiön kolme työntekijää ovat myynti- ja markkinointijohtaja Pascal Réty (joka toimii tytäryhtiön toimitusjohtajana), teknisen tuen JariPekka Ylikoski, sekä toimistotyöntekijä Johanna Sereda. Réty ja Ylikoski aloittavat työt uudella toimistolla kesäkuussa 2019. Sereda lähtee Kanadaan muutamaa kuukautta myöhemmin. - Logset myy tuotteita jälleenmyyjiensä kautta ympäri maailman. Strategia on sama Logset

Logset Oy perustaa Logset Inc. -nimisen tytäryhtiön Ontarioon, Kanadaan. Toimintaa lähtevät kehittämään Jari-Pekka Ylikoski (vas.), Johanna Sereda ja Pascal Réty.

Inc. -yhtiön kohdalla. Haluamme tukea paremmin jälleenmyyjien työtä ja tavoitteenamme on kasvaa yhdessä, Réty kertoo. Logset on myynyt koneita Kanadassa vuodesta 2002. Yhtiö allekirjoitti nykyisen jälleenmyyntisopimuksen Quebecin

osavaltiossa toimivan LN Machinerien kanssa 2010. Vuonna 2017 Logset solmi merkittävät jälleenmyyntisopimukset USA :ssa toimivien Fabick CAT:in ja Milton CAT:in kanssa. Fabick CAT:in myyntialue koostuu Illinoisin, Missourin ja Wisconsinin

osavaltioista, sekä Michiganin pohjoisosasta. Milton CAT:in kautta Logset koneita myydään Uuden-Englannin alueella (kuusi osavaltiota), sekä New Yorkin pohjoisosissa. Brasiliassa Logset on myynyt koneita Lagesissa, Santa Catari-

nassa nykyisen jälleenmyyjänsä Minusan kautta. Vuoden 2018 alusta yhtiö allekirjoitti jälleenmyyntisopimuksen myös Brasiliassa toimivan Pesa CAT :in kanssa. Tytäryhtiön perustaminen lähemmäs uusia jälleenmyyjiä on Logsetille luonnollinen seuraava askel: - Pohjois- ja Etelä-Amerikka ovat meille potentiaalisia kasvualueita. Tytäryhtiön perustaminen on sitoumus ja investointi, jonka Logset haluaa tehdä alueelle. Päätimme perustaa tytäryhtiön Ontarioon, Kanadaan, koska osavaltio on sopivasti kolmen Pohjois-Amerikassa toimivan jälleenmyyjän välissä. Vuonna 2018 Logset Oy:n liikevaihto nousi ennätykselliseen 40.128 miljoonaan euroon (2017: 30.922 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 1, 671 miljoonaan euroon (2017: 0,935 miljoonaa euroa).Voimakkain kasvu saavutettiin Venäjän ja Etelä-Amerikan markkina-alueilla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 111

Logsetin Vaasan huoltohallilla järjestetyssä keväthuutokaupassa aurinko lämmitti mukavasti ja lavoittain myydyistä tuotteista tuli paljon tarjouksia. Myynnissä oli muun muassa hydrauliletkuja, pumppuja ja moottoreita. Väkeä saapui paikalle oikein mukavasti.

Logsetin keväthuutokaupassa tavaraa myytiin edulliseen hintaan

M

etsäkonevalmistaja Logset järjesti huutokaupan Vaasan huolto- hallinsa pihassa perjantaina 26.4. 2019.

Kevätaurinko lämmitti mukavasti ja lavoittain myydyistä tuotteista tuli paljon tarjouksia. Myynnissä oli muun muassa hydrauliletkuja, pumppuja ja moottoreita. Vuosimallin 2012 Logset 5F GT -koneen omistaja Heikki Viitala oli liikenteessä veljensä Timo Viitalan kanssa. - Tulimme katsomaan löytyykö täältä pienempiä hydrauliletkuja. Ne sopivat hyvin ajokoneeseen, Heikki kertoo.

jutella sillä aikaa kun mies on huutamassa tavaroita. - Mieheni on kova rakentelemaan. Viime talvena hän teki pärekoneen yhdessä ystävänsä kanssa. Olemme ennenkin käyneet Logsetin huutokaupoissa. Miestäni kiinnostavat erityisesti hydrauliletkut, Pirkko sanoo. Hymyilevä Markku Ollila kävelee kassalle maksamaan omat ostoksensa. Hän on tullut paikalle Lappajärveltä nähtyään lehti-ilmoituksen huutokaupasta. - Ostin hydrauliletkuja ja liittimiä. Lähti hyvällä hinnalla, hän tuumaa.

Lue metsäalan uudet uutiset joka päivä

ammattilehti.fi Lisätietoja: www.kronos.

Ei vain metsäkoneyrittäjiä

Ylistarosta kotoisin oleva Pirkko Ekoluoma tuli paikalle miehensä kanssa. Pirkon mies on ennen ajanut metsäkoneella, mutta nykyään perheen pihasta löytyy vain traktori. Pirkolla on aikaa

Kuormain ja vaunu vaativaan metsänhoitoon!

Kotimainen - Innovatiivinen - Arvonsa pitävä - Tarpeisiisi räätälöity Logsetin varaosamyynnin päällikkö LarsErik Nässlin (vas.) keskusteli letkulavan sisällöstä Logset 5F GT ajokoneen omistajan Heikki Viitalan kanssa.

Wikar Oy, Wikarintie 12, Kruunupyy

Myynti puh. 040 506 5213 pelle.furubacka@kronos.


112 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Harvennushakkuisiin keskittyvä AMV Metsäpalvelu Oy otti käyttöön tammikuussa 2019 uuden Sampo Rosenlew FR48 -kuormatraktorin. Mitoiltaan sopivan kokoinen 12-tonninen kone on osoittautunut juuri oikeaksi valinnaksi yrityksen tarpeisiin.

Tehokasta urakointia harvennushakkuilla

H

Logmanin ajokone samalla kun toisesta motosta luovuttiin. Itse olen ollut konehommissa mukana pienestä pitäen; ajokonetta kävin ajamassa jo alle 15-vuotiaasta. Vuonna 1999 menin pariksi vuodeksi metsäkouluun Paimioon missä suoritin metsätalouden perustutkinnon ja sen päälle kävin vuoden motokoulua Jämsässä. Isä jatkaa edelleen toiminnassa yrittäjäkuljettajana ajaen koneita kiireisimpinä aikoina. Itseni lisäksi yrityksessä on palkkalistoilla kuljettaja Jere Olin ja ajokoneita käy tilanteen mukaan ajamassa myös kaksi yrittäjäkuljettajaa. Olen todennut että kun kahta konetta ajaa kolme hyvää kuljettajaa niin se on meille paras toimintamalli. Koneiden siirrot leimikolta toiselle ostamme lavettiyrittäjiltä.

arvennushakkuut ovat erittäin tärkeä osa metsänhoitoa - ne tuottavat kuitupuuta teollisuudelle sekä puhdasta kotimaista metsäenergiaa ja mahdollistavat tulevat tukkileimikot. AMV Metsäpalvelu Oy Saukkolasta urakoi puuta yhdellä koneketjulla ja keskittyy toiminnassaan lähes täysin harvennuksiin.

- Teemme 95-prosenttisesti harvennuksia mutta silti kalusto pitää olla mitoitettu niin että myös kohdalle osuvat aukkohakkuut ja järeät siemenpuut saadaan samalla kertaa tehtyä. Ja että ammattimainen toiminta olisi taloudellisesti järkevää pitää vehkeissä olla sen verran kokoa että puu liikkuu rivakasti - silti mahdollisimman vähän jälkiä metsään jättäen, toteaa AMV Metsäpalvelu Oy:n Aleksi Vaahteranoksa.

Harvennushakkuita Lohjan piirin alueella

Aleksi Vaahteranoksa aloitti yrittäjänä heinäkuussa 2017 sukupolvenvaihdoksen kautta:

Konevalintaan vaikutti moni asia

Sampo Rosenlewin uusista konemalleista ensimmäisenä sarjatuotantoon on otettu FR48 kuormatraktori, minkä asiakastoimitukset alkoivat loppuvuodesta 2018. Uutuusmallin myynti on lähtenyt hyvin matkaan.

- Isäni Seppo siirtyi 90-luvun alussa maatilatoiminnasta metsätalouteen. Ensin puuta tehtiin moottorisahalla ja sitten Valmet traktorin perässä olleella proses-

sorilla Metsänhoitoyhdistykselle. Ensimmäinen varsinainen moto oli Fendt ja Logmanin harvesteri tuli 90-luvun puolivälissä. Vuonna 2003 alkoi ura-

kointi Metsäliitolle ja yhteistyö jatkuu edelleen Metsä Groupin kanssa Lohjan piirin alueella. Vuonna 2008 hankittiin toinen Logmanin moto ja 2013 tuli

Kun vuosia hyin palvelleen Logman ajokoneen vaihto tuli ajankohtaiseksi, otti Vaahteranoksa tarjoukset usealta konevalmistajalta. - Päädyin investoinnissa uuteen Sampo Rosenlew FR48 -koneeseen, mihin vaikutti moni


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 113

Mesera 83F -nosturissa letkut kulkevat puomin sisällä suojassa kouralle saakka, joten ne eivät tarttuile oksiin harvennusmetsissä.

asia. 12-tonninen kuormatraktori on kooltaan harvennuksille sopiva - ei mikään mörssäri mutta järeillä teleillä ja isoilla pyörillä varustettu kone, sillä alueellamme on paljon kivikkoa ja mäkisiä paikkoja. Myös se että Sampo Rosenlew osti Logmanin tuoteoikeudet, näkyy varmasti jatkossa isommissa koneissa, mikä on hyvä asia sillä meillä on ollut yhteensä viisi Logmania ja olemme olleet niihin erittäin tyytyväisiä. Ja tietenkin kaupassa mietitään aina myös hintaa mikä oli Sampossa kohdillaan kuten myös käytetystä Logmanista saatu hyvitys, perustelee Vaahteranoksa.

Sampon kanssa päästy nopeasti sinuiksi

Tammikuussa 2019 käyttöön otetulla Sampo Rosenlew FR48 kuormatraktorilla oli ajettu tou-

kokuun lopulla yli 700 tuntia. - Kone on toiminut luotettavasti ja sen kanssa päästiin nopeasti sinuksi - toki alussa tehtiin säätöjä omien mieltymysten mukaan. Hieman oli tekniikan kanssa ensin epäonnea sillä yksi ajopumppu meni johtuen komponenttiviasta, mutta sen Sampo Rosenlew hoiti kuntoon todella rivakasti. Huollamme koneemme naapurissa sijaitsevassa Mikko Norjan korjaamossa mikä on todella osaava paja, kehuu Vaahteranoksa.

Uusi kone vakuuttanut

Lähes helteisenä toukokuun puolivälin perjantaina Sampon ohjaimissa Nummelassa oli pitkän linjan konemies Seppo Vaahteranoksa: - Kyllä uusi kone on aina uusi ja tämä vakaasti kulkeva FR48 on tehty ammattimaiseen ura-

- Työtilanne on alueellamme ollut hyvä ja myös näkymät ovat valoisat. Viime vuonna koneet seisoivat yhteensä vain pari viikkoa, kertoo koneyrittäjä Aleksi Vaahteranoksa.

- Kyllä uusi kone on aina uusi ja tämä vakaasti kulkeva FR48 on tehty ammattimaiseen urakointiin. Ohjaamo on viihtyisä, tarkoituksenmukaisesti varusteltu työpaikka ja näkyvyys toiminta-alueelle on esteetön, kehuu pitkän linjan konemies Seppo Vaahteranoksa.

kointiin. Ohjaamo on viihtyisä, tarkoituksenmukaisesti varusteltu työpaikka ja näkyvyys toiminta-alueelle on esteetön. Kotimaisista Meseran nostureista meillä on aiempiakin hyviä kokemuksia mutta tämä uusi 83F on vielä aiempiakin parempi. Koneen onnistuneen hydrauliikan ansiosta kuormaus sujuu juohevasti ja kouralle saakka puomin sisällä suojassa kulkeva letkutus on tosi hyvä juttu harvennuksilla.

Myös Agco Powerin linnavuorelainen moottori saa Vaahteranoksilta kehuja: - Vähäpäästöinen moottori on väkevä vääntämään alhaisilla kierroksilla ja todella hiljainen. Polttoaineenkulutus jää kymmenen litran pintaan tunnissa eikä uralaitteiden kanssa ollut ongelmia talvellakaan. Nyt kun ajokone on päivitetty uuteen, on vaihtovuorossa seuraavaksi vuosimallin 2012 Log-

man 821H -harvesteri. - Hyvin palvelleeseen koneeseen vaihdettiin vuonna 2016 uusi Keto 150 Eco-Supreme -koura, mikä on perusvarma ja mittatarkka. Meillä on ollut periaatteena vaihtaa harvesteriin kerran uusi koura 7000-8000 tunnin kohdalla ja ajaa koneella sitten vielä saman verran lisää tunteja, kertoo Aleksi Vaahteranoksa.

AMV Metsäpalvelu Oy:llä on harvesterina Logman 821H varustettuna Keto 150 Eco-Supreme -kouralla. Konaisuus on toimiva harvennuksilla ja myös kohdalle osuvat isommat puut saadaan käsiteltyä.


114 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Maarakennus- ja ympäristönhoitokoneiden suurtapahtuma

Hyvinkään lentokenttä 5.–7.9.2019

Missä työ, siellä kone. Maxpossa kohtaavat konealan ammattilaiset kaikissa kokoluokissa. Maxpo on vuoden tärkein kohtaamispaikka, kun kyse on hankinnoista tai maansiirtokoneiden uutuuksista. Osallistu Maxpo-arvontaan! Vastaa kyselyyn osoitteessa maxpo.fi/arvonta ja voit voittaa VIP-paketin Maxpo-bileisiin 6.9.2019!

Mediayhteistyössä:


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 115

Pohjois-Suomen urakoitsijoiden palvelua varusteasioissa

Metsätyö Oy:n Rovaniemen toimipiste palvelee osoitteessa Alakorkalontie 42 - tervetuloa kaupoille!

Rovaniemen pisteessä metsäkonealan asiakkaita palvelee vankalla ammattitaidolla Pasi Pirttijärvi, joka osaa opastaa mm. juuri oikeiden Olofsfors -telojen valinnassa laajasta mallistosta.

M

etsätyö Oy palvelee asiakkaitaan kolmen toimipisteen voimin; etelässä Hämeenlinnassa, maan keskellä Jyväskylässä ja pohjoisessa Rovaniemellä. Metsätyön Rovaniemen tarina alkoi kesäkuussa 1985 kun palvelukseen palkattiin Ari Eskelinen uutta toimipistettä perustamaan; hän tunsi kotiseutunsa asiakkaat hyvin jo ennestään mikä helpotti kaupanteon käynnistämistä. Tavoitteena oli tuoda yrityksen tuotteet ja palvelut lähemmäksi Pohjois-Suomen kasvavaa asiakaskuntaa, mikä muodostui alussa pääosin metsäkoneurakoitsijoista. Pohjoisen käyttäjillä oli lisäksi erilaiset tarpeet tuotteiden osalta, mistä esimerkkinä metsäkoneiden ns. L-telat joissa telakengän profiili oli L-muotoinen mikä antoi vetävää otsapintaa syvässä lumessa

etenemiseen. L-teloja myytiin Suomessa vain Oulujärven yläpuolelle.

Tieterät ja metsäkonevarusteet päätuotteet

Metsätyö toimi Rovaniemellä ensin kahdessa eri osoitteessa vaatimattomissa vuokratiloissa, kunnes toiminnan laajentuessa 90-luvun alussa hankittiin nykyiset tilat osoitteesta Alakorkalontie 42. Samalla myös suoraan varastosta löytyvää tuotevalikoimaa kasvatettiin entisestään ja mukaan otettiin myös Olofsforsin tieterät. - Tänä päivänä tieterät ovatkin erittäin tärkeässä roolissa Rovaniemen pisteen toiminnassa ja niitä toimitetaan varastosta suurella volyymilla asiakkaille pitkin pohjoista Suomea, missä on pitkä talvi ja lumisia/jäisiä teitä hoidetaan enemmän tieterillä kuin piikeillä. Toki pohjoisessa myydään hyvin koko Olofsfors

-konsernin laajaa tuoterepertuaalia. Metsäkonealalla Rovaniemi on alueen toiminnan keskus, missä on toimipisteet myös johtavilla konevalmistajilla joten kaupoille tullaan pitkienkin matkojen takaa, kertoo Metsätyö Oy:n markkinointipäällikkö Markku Sivelä.

Veijo Saarijärvi (oik.) keskittyy Olofsfors -tieteriin, joita myydään Rovaniemen pisteestä suuria määriä.

luun sekä Pasi Pirttijärvi, jonka erikoisosaamisaluetta on metsäkonetuotteet. - Molemmilla miehillä on jo pitkä historia Metsätyön palveluksessa ja ammattitaitoa löytyy valtavasti. Veijo on asiakaspalvelussa ja myymäläkaupassa ilmiömäinen lahjakkuus jolla al-

kaa olla legendaarinen maine selkosilla. Pasi puolestaan hallitsee metsäkonealan tuotteet ja osaa löytää urakoitsijoille parhaat ratkaisut esimerkiksi teloissa, missä vaihtoehtoja on todella paljon - hän myös kiertää aktiivisesti asiakkaiden parissa kentällä, kehuu Sivelä.

Myymälässä vilskettä

Metsätyön kolmesta toimipisteestä Rovaniemellä käykin eniten myymäläasiakkaita. - Tarjolla on todella kattavasti laatutuotteet ja tarvikkeet koneurakoitsijoille, kuljetusyrittäjille jne. eikä vastaavaa myymälävalikoimaa asiantuntevalla palvelulla pohjoisesta Suomesta löydy, ilmoittaa Sivelä.

Ammattilaiset asialla

Rovaniemin pisteen toiminnasta vastaavat Veijo Saarijärvi, joka on keskittynyt teräpuoleen ja myymälän asiakaspalve-

Metsätyön vahvuus on nopeat toimitukset suoraan varastosta - Rovaniemen tieterävalikoima on kattava ja toki paljon muutakin löytyy.


116 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Proforest 2019 kokosi metsäalan ammattilaiset Haapavedelle - takatalvesta huolimatta

N

yt toista kertaa järjestetty metsäalan tapahtuma Proforest kokosi Haapaveden Korkattiin, Aakonmajan tapahtumakeskukseen maailman johtavat metsäkonevalmistajat, hyötyajoneuvot sekä näiden lisälaitteet ja varusteet. Kaksipäiväinen tapahtuma tarjosi vierailleen myös uusimman ja ajantasaisimman tiedon metsän omistamisesta, hoidosta ja puukaupasta. Toukotalveksikin kutsuttu lumimyräkkä koetteli Haapavedellä järjestetyn Proforest -metsätapahtuman näytteilleasettajia ja näyttelyvieraita tapahtuman ensimmäisenä päivänä. Haasteelliseksi äityneestä kelistä huolimatta avajaispäivänä paikalle saapui tapahtuman järjestelyistä vastanneen JTM Osaajat Oy:n ja Metsän Hoidon Tuki ry:n mukaan lähes 2 800 näyttelyvierasta. Lauantai mukaan luettuna kaksipäiväisessä tapahtumassa vieraili yhteensä 8100 kävijää. - Perjantain rankka lumisade ja kesärengasaika söivät ensimmäisen päivän kävijämäärää. Kelistä huolimatta vieraat viihtyivät hienosti. Lauantaina näyttelyssä vierailikin sitäkin enemmän väkeä. Keliin suhteutettuna näyttely oli oikein onnistunut. Esittelypaikkoja oli kaikkiaan 170 ja yrityksiä mukana pyöreät 200; näytteilleasettajien määrä nousi 70:llä. Tästä on hyvä jatkaa nöyrin mielin kohti vuoden 2021 Proforest tapahtumaa, sanoo tapahtuman järjestäjäporukan Juhana Männikkö.

Kattava tarjonta

Vuoden 2019 Proforest näyttelyyn osallistuivat kaikki keskeisimmät alan toimijat ja valmistajat. Tapahtumapaikkana toimi edelliskerran tapaan Aakonvuorella sijaitseva mm. Jokamies -luokan autokilpailusta tunnettu Korkatin moottorirata ja sen ympäristö. Metsäkonevalmistajista paikalla olivat kaikki tärkeimmät. Ponsse, Komatsu Forest ja John Deere sekä Sampo Rosenlew olivat tuttuun tapaan tapahtumapaikkana toimineen moottoriradan keskialueella, heti Logsetin ja ProSilvan sekä Rottnen ja Nisulan vieressä. Metsäkoneiden ja niiden lisä-

Lauantaina ilma Haapavedellä olikin jo keväisempi, mikä näkyi kävijämäärän kasvuna. RST Steelin osastolla oli esillä Kuljetusliike Rojola Oy:n upea Volvo FH varusteltuna rosterituotteilla sekä markkinoiden valovoimaisimmilla Lazer lisävaloilla. (Kuva: Seppo Aho)

Uusi John Deere 1010G kuormatraktori sai osakseen paljon huomiota. Kaikkiin G-sarjan koneisiin voidaan nyt liittää tuottavuutta lisäävä Timbermatic -ohjelmisto. (Kuva: Seppo Aho)

laitteiden kuten harvesteripää- ja kahmari- sekä telavalmistajien lisäksi tapahtumassa olivat mukana myös tärkeimmät hyötyauto- ja perävaunuvalmistajat sekä nosturivalmistajat. Täysin uutena ja näyttelyvieraiden keskuudessa suuren suosion saavuttaneena ohjelmana Proforest toimi

Puunkuormaajamestari 2019 -kilpailun tapahtumapaikkana. Vaativasta kelistä huolimatta Loglift 118S -puutavaranostimilla varustetut Volvo FH 16 puutavara-autot olivat kovalla käyttöasteella. Perjantaina järjestettyyn osakilpailuun osallistui peräti 39 kilpailijaa. Nopeim-

Näyttelyn avajaispäivä vietettiin varsin talvisissa olosuhteissa. Ammattilehden uusimmat numerot kulkivat sujuvasti mukana Hyviä uutisia! -kassissa.

Kevyillä hyötyautoilla on vahva käytäjäkanta metsäalan toimijoiden keskuudessa, mikä näkyi eri merkkejä edustavien jälleenmyyjien vahvana osallistumisena Proforestiin.

man ajan alittaessa reilusti viiden minuutin rajan. Volvo Trucksin ohella kuorma-autovalmistajista ja maahantuojista paikalla olivat Scania, Sisu-Auto, Renault Trucks, MAN, Iveco ja Mercedes-Benz. Kevyemmästä paketti- ja lavaautotarjonnasta vastasivat paikalliset jälleenmyyjät kattavalla merkki- ja mallirepertuaarilla.

Järjestelyt pelasivat

Ruokahuollosta ja kahvilatoiminnasta Proforestissa huolehti koulutuskeskus JEDU. Ja palvelu pelasi lupausten mukaisesti säällä kuin säällä. Puitteet olivat kunnossa ja palvelu ykkösluok-

kaa. Proforest tapahtuman keskuksena toiminut Aakonmaja tarjosi suojan ja virvokkeet sekä näyttelyvieraille että tapahtuman avajaispäivänä järjestetyn EU -metsäpaneelin puhujuille. Paneelin aihe oli aina ajankohtainen: Suomalainen metsäpolitiikka ja EU - saammeko käyttää metsiämme ja mihin niitä pitää käyttää. Panelisteina nähtiin Salla Aura, Miapetra KumplaNatri, Mauri Pekkarinen ja Karri Ollila, joita haastattelivat Metsäteollisuuden energiajohtaja Jyrki Peisa sekä Suomen Voima Oy:n toimitusjohtaja Antti Vilkuna.

Uusi 6-pyöräinen harvennusten erikoiskone Nisula N5 kiinnosti sekä koneurakoitsijoita että myös metsänomistajia. (Kuva: Seppo Aho)


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 117

(Kuva: Seppo Aho) Koneosapalvelun osastolla käytiin kauppaa mm. kantavista Kopa teloista ja Vahva kahmareista. (Kuva: Seppo Aho)

(Kuva: Seppo Aho) Komatsu Forestin osastolla pääsi kokeilemaan ajokoneen kuormausta. Proforestiin oli mahdollista tutustua myös keväthangilla hiihtäen...

Rottne on vahvistanut jalansijaansa Suomen metsäkonemarkkinoilla. Näyttelyyn osallistuttiin parin koneen voimin - keliä kaihtamatta.

Puunkuormaajamestari 2019 osakilpailuun osallistui yhteensä 39 kilpailijaa.

- Ainakin yksi varma kauppa on jo täällä kätelty ja pari vakavasti otettavaa tarjousehdusta on jo saatu kiinnitettyä, paljasti Scania Suomen Olli Heikkinen avajaispäivän puolivälissä.

Logset 5HP GT on kevyt 6-pyöräinen harvesteri harvennuksiin.

Ponssella oli esillä uusimpia konemalleja ja teltassa pääsi juttelemaan asiantuntijoiden kanssa lumimyräkältä suojassa.

Volvo Trucks ja Renault Trucks kuorma-autoja esittelivät Wetteri Powerin Antti Ollikainen (vas.) ja Pekka Karppinen - talviseen keliin oikeaoppisesti pukeutuneena.

Metsä Groupin pirteän vihreässä teltassa keskusteltiin mm. puukaupasta, mikä käy hyvin tälläkin hetkellä. (Kuva: Seppo Aho)

Viestilaitepalvelun Jori Lieskalla oli syystä hymy herkässä: - Ihan sama mitä taivaalta tulee tai kuinka kylmä on niin Panasonic Toughbookit pelaa. Hanskalla enimmät lumet pois näytöltä sekä näppäimistöltä ja kone on käyttövalmis.

Iveco Trakker 500 F-Koneen ritilärakenteella, kyydissä Ponsse Scorpion.

Metsätyö tarjoaa kaikki tarvittavat varusteet metsäkoneurakointiin. Olofsforsin uutuustelat kiinnostivat erityisen paljon. (Kuva: Seppo Aho)

MAN toi tapahtumaan TGX sarjasta maansiirtoauton sekä koukkulaiteauton.

Sisu toi tapahtumaan Polar Timberin ja Polar Carrierin, joiden ympärillä kävi lumisateesta huolimatta kova kuhina.

AFM-Forestin osastolla esiteltiin mm. Clark teloja, joita löytyy kaikkiin olosuhteisiin.


118 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäkoneurakointi J Nousiaisen metsäkoneilla operoidaan välillä myös taajamissa tontti ym. hakkuilla. Toukokuun alkupuolella Ponsse ScorpionKing harvensi nättiä, jo vähän lehdessä ollutta koivikkoa Särkisalmen ABC:n naapuritontilla Parikkalassa.

Kaluston optimointia kotimaisilla varusteilla M

etsäkoneurakointi J. Nousiainen Oy Kerimäeltä urakoi puuta kahdella metsäkoneketjulla ja tekee lisäksi maanmuokkausta kaivukoneilla. Kalustoon panostetaan ja se pyritään optimoimaan mahdollisimman tehokkaaksi.

- Isälläni Hannu Käyhkällä oli metsäkoneita jo 70-luvun alusta lähtien joten konehommat oli itselle selvä ammattinvalinta. Ensimmäiset puut kaadoin 16-vuotiaana Rainer Tuonosen Ponsse HS15 Ergolla. Välillä ajoin myös Nousiaisen Matin puutavara-autolla kymmenkunta vuotta ja sen ohella ajelin puita Kupiaisen Arin koneilla. Yrittäjäksi lähdin vuonna 2007 kun ostin Unto Tynkkyseltä käytetyn Ponsse Wisentin; olin ollut hänellä kuljettajana jo 90-luvun alkupuolella, kertoilee Jani Nousiainen taustoistaan. Metsäkoneurakointi J Nousiaisen harvestereissa käytetään kotimaisia KiesiTech -syöttörullia. Scorpion Kingin H6 -harvesteripäässä on hitsatturakenteiset Weld -mallin rullat.

Kotimaisilla koneilla

Tänä päivänä Nousiaisen

metsäkonekalusto muodostuu Ponsse Scorpion ja Ergo harvestereista sekä Ponsse Buffalo ajokoneista. Kaivukoneet ovat metsäalustaisia Doosan 160:sia. - Ponssen kanssa hommat pelaa kaikin puolin ja koneet edustavat kehityksen kärkeä. Kaupanteossa Suorsan Ristoon voi luottaa kuin kallioon ja Mikkelissä huoltopalvelut tehostuivat entisestään uuden palvelukeskuksen myötä, minkä toimintaa Turusen Marko kehittää hyvällä otteella. Ja huoltoneuvoja Kinnusen Seppo käy metsässä koneella aina jos tarvetta, kehuu Nousiainen.

Monipuolista urakointia

Metsäkoneurakointi J. Nousiainen Oy urakoi puuta yhdellä ketjulla Savonlinnan ympäristössä Koskitukille ja toisella Stora Ensolle Kohmasalon Metsäkuljetuksen aliurakoitsijana Heinäveden alueella. - Töitä on ollut hyvin ja puukauppa käy edelleen mukavasti mutta yhtiöillä on alueellamme haastetta saada ostettua leimi-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 119

koita tarpeeksi, mikä tekee kesän hakkuunäkymistä hieman viime vuotta epävarmemmat, kommentoi Nousiainen. Kaivukoneilla tehdään mätästystä ja ojitusta UPM:lle Savonlinnan alueella, Järvi-Suomen Metsänhoitoyhdistykselle sekä Metsä Groupille ja Stora Ensolle Heinäveden alueella. - Poikani Joni vastaa kesäaikaan muokkaustoiminnasta ja ajaa talvet motoa nuoruuden innolla. Eläkeikään jo ehtinyt isä taas edustaa kuljettajissamme vuosikymmenten kokemusta ja kaataa puuta Ergolla edelleen tasaiseen tahtiin. Yhteensä meitä on savotassa kahdeksan todella ammattitaitoista tekijää, kehuu Nousiainen ahkeraa porukkaa.

Toimivat kiristimet tehostaa koneiden siirtoa

- Metsäalalla on hyvä veto päällä ja töitä riittää, sanoo koneyrittäjä Jani Nousiainen.

Sekä harvennuksilla että päätehakkuilla toimivat KiesiTech -syöttörullat syöttää räväkästi puuta, pitoa on hyvin pienemmilläkin paineilla eivätkä ne vaurioita ainespuuta.

Metsäkoneilla operoidaan laajalla alueella ja kaivukoneita siirrettään paljon urakasta toiseen, joten kuljetuskapasiteettia pitää olla riittävästi. - Meillä on kolme Volvo ritiläautoa joilla ajetaan vuodessa jotain 25-35.000 km/auto. Koneenkuljetusvarustelut on tehnyt Otavan paja ja mitoitukset on mietitty kohdilleen, joten koneet istuvat hyvin kyytiin eikä akselipainojen tai kujetuskorkeuksien kanssa ole ongelmia. Kaupat Volvoista on tehty Auto-Kilta Trucksin Sami Saaren kanssa joka on asiallinen autokauppias, toteaa Nousiainen. Keväällä käyttöön otettu uusi Volvo FH 16 ritiläauto on varustettu KiesiTech CB -kuormankiristimillä, joilla luotettava sidonta hoidetaan täysin mekaanisesti. - Kompaktin kokoiset kiristimet istuu siististi ritilärakenteeseen ja koteloitu rakenne takaa toimintavarmuuden. Kiristys tapahtuu kätevästi radio-ohjaimen nappia painamalla joten koneen turvallinen sidonta on todella nopeaa. KiesiTechin kiristimet ovat vakuuttaneet heti ensikäytöstä joten tilasin juuri samanlaiset kiristimet myös vanhempaan autoomme, ilmoittaa Nousiainen.

Metsäkoneurakointi J Nousiaisen Ponsse Buffalo varustettuna pehmeille maille Olofsforsin ja Clarkin kantavilla teloilla.

Hyviä kokemuksia KiesiTech -syöttörullista

Ponsse H6 -harvesteripäiden syöttörullissa Metsäkoneurakointi J. Nousiainen lähti kokeilemaan pari vuotta sitten KiesiTechin uusia edistyksellisiä malleja. - Antero Kiesiläinen kysyi kiinnostaisiko testata protorullia ja siitä alkoi meillä hyvä yhteistyö. Perusteellisen kehitystaipaleen jälkeen KiesiTechin syöttörullat ovat hioutuneet sarjatuotantoon valmiiksi ja laadukkaaksi tuotteeksi. Sekä harvennuksilla että päätehakkuilla toimivat rullat syöttää räväkästi puuta, pitoa on hyvin pienemmilläkin paineilla eivätkä ne vaurioita

ainespuuta. Kevyiden mutta kestävien rullien avoimen rakenteen ansiosta ne eivät tukkeudu puun kuorista. Alussa käytimme pulttikasattuja syöttörullamalleja mutta viimeisimmät ovat olleet hitsatturakenteista Weld -mallia. Vanhimmilla, edelleen Ergossa olevilla pulttirakenteisilla rullillamme on tehty puuta yli 100 000 mottia ja niihin on vaihdettu ainoastaan muutama lamelli, mitkä meni tuulenkaatoja tehdessä kouran osuessa maahan ja ottaessa kiviä rullien väliin. Ja hiljattain meille tuli hallille uudet hitsatut KiesiTechin rullat, jotka vaihdetaan Scorpioniin nila-aikaan, kertoo Nousiainen.

Keväällä käyttöön otettu Metsäkoneurakointi J Nousiaisen uusi Volvo FH 16 ritiläauto on varustettu KiesiTech CB -kuormankiristimillä, joilla luotettava sidonta hoidetaan täysin mekaanisesti. Kompaktin kokoiset kiristimet istuu siististi ritilärakenteeseen ja koteloitu rakenne takaa toimintavarmuuden. Kiristys tapahtuu kätevästi radio-ohjaimen nappia painamalla joten koneen turvallinen sidonta on todella nopeaa.


120 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Mönkijöiden myynti ennätyskasvussa Suomessa - Polaris jatkaa selvänä markkinaykkösenä

M

önkjöiden myynti on Suomessa huimassa kasvussa ja kaikki merkit viittavat siihen että tänä vuonna yli 8000 kappaleen määrä tulee toteutumaan. Kokonaismarkkinat kasvavat näin vähintään 15 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Mönkijät ovat ottaneet todella vahvan aseman suomalaisten keskuudessa. Polaris -maahantuojan toimitusjohtajan Jyrki Tikkasen selitys suosioon on hyötykäyttömahdollisuudet: - Lähes kaikki ostavat laitteeseen myös peräkärryn ja puskulevysarjan. Lisäksi suosiota kasvattaa koko ajan erilaiset leikkurit, lumilingot, maanmuokkauslaitteet ja telasarjat. Ja nykyään yhä useampi haluaa myös hydraulitekniikaan avustamaan työntekoa.

Mihin mönkijöitä käytetään?

- Maassamme on runsaasti metsiä, metsäautoteitä, maaseutua ja kesämökkejä. Lisäksi suomalainen luonne on aktiivinen ja ahkera, joten hommia ja tekemistä halutaan. Lisäksi metsä ja luonto viehättää. Traktorimönkijöitä käytetään pääosin hyötytarkoitukseen ja toki myös mukavaan vapaa-ajan viettoon, vastaa Tikkanen. Suomessa on lähes 150 000 km metsäautoteitä, lähes 500 000 kesämökkiä, noin 26,3 milj. hehtaaria metsää (4,6 ha / asukas) ja n. 740 000 yli 2 ha kokoisen metsäalueen omistajaa, noin 2,5 milj. hehtaaria peltoa ja noin 68 000 maatalousyritystä. Suomalaisen rakastavat luontoa ja ulkoilmatekemistä - meistä n. 300 000 harrastaa metsästystä, n. 2 milj. tykkää kalastamisesta ja n. 2 milj. marjastaa tai sienestää. Myös hevostallien ja hevosharrastajien määrä on ollut viime vuosina kasvussa. - Myös ammattikäyttäjät ovat todenneet mönkijöiden tarpeellisuuden työssään. Ensimmäiseksi palo- ja pelastuslaitokset huomasivat, kuinka tarpeellinen mönkijä on heidän tehtävissään. Myöhemmin mönkijää käyttäviksi asiakkaiksi on tullut sähköyhtiöitä, kaivosyhtiöitä, urakoitsijoita, kuntia ja kaupunkeja ja puolustusvoimat. Mönkijät ovat yleistymässä voimakkaasti myös uusille aloille kuten kiinteistöhuoltoihin, urheilukenttien huoltoihin ja tutkimuslaitoksille, sanoo Tikkanen. Mönkijä ympärivuotisilla telamatoilla varustettuna korvaa jopa moottorikelkan useissa käytöissä. - Mönkijän etuna on sen helppo kuljetettavuus peräkärryllä, mönkijään ketteryys ja etene-

Uusi Polaris Ranger Diesel on väkivahva raskaan työn puurtaja ja se soveltuu erinomaisesti juuri ammattikäyttöön. Traktorimallilla on laillista hoitaa lumityöt, huoltotyöt ja kuljetukset myös yleisillä teillä.

vyys maastossa, sekä sen suhteellinen edullisuus, perustelee Tikkanen.

Kattava mallisto kaikkiin tarpeisiin

Rinnakkain istuttavat mallit ovat maailman markkinoilla ohittaneet tavallisten mönkijöiden myynnin jo viisi vuotta sitten ja niiden suosio kasvaa koko ajan myös Suomessa. - Rinnakkain istuttavat UTV -mallit myydään Suomessa lähes aina lämpöhytillä, joten niiden käyttöaika on lumisessa ja sateisessa maassamme ympärivuotista. Polaris tarjoaa tähän tuoteryhmään ylivoimaisen malliston, ilmoittaa Tikkanen. Asiakas voi valita käyttövoimaksi bensan, dieselin tai sähkön. Lisäksi mallistossa on kahdelle, kolmelle, neljälle ja jopa kuudelle rekisteröitäviä malleja. - Ranger -mallit ovat eniten hyötykäytöön tarkoitettuja ja RZR -mallit on suunnattu vapaaajankäyttöön. General -mallit ovat puolestaan monikäyttöisiä, joilla onnistuu useimmat tarpeet mallikkaasti. Uusien säännösten mukaan Polaris UTV -mallien (ajoneuvoluokka T1b - max 60 km/h) kuljettamiseen tarvitaan vähintään 15 vuoden ikä ja Tajokortti. Mikäli malli on varustettu ABS jarruilla, niin max nopeus voi olla 80 km/h ja laitteen kuljettamiseen vaaditaan B-ajokortti, opastaa Tikkanen. Perinteisten mönkijöiden

Ranger Diesel on kolmipaikkainen ja sen kippilavalla voi kuljettaa jopa 454 kg tavaraa.

maisesti markkinoiden suosituimman Sportsman -malliston. Tarjolla on perusmalli, EPS-ohjaustehtostimella oleva malli, uusi LE -malli sekä AGRI, SP -malli ja Touring -mallit, luettelee Tikkanen. Erityisesti valmistajan jo tehtaalla huippuvarusteltu Sportsman X2 570 EPS Nordic Pro -malli on pohjoismaisten asiakkaiden suosiossa. Nordic Pro -varustukseen kuuluu vakiona erittäin laadukas Polaris HD 3500lbs sähkövinssi, DEFA lohkolämmitin, kahva-ja peukalolämmittimet, kippilava, kahdenistuttava selkänojallinen istuin, vahvistetut takajouset raskaalle kuormalle, markkinoiden parhaaksi todettu automaattinen Close Ratio 100 % neliveto, Turf 1x4 tasauspyörästö, EBS moottorijarru, ADC alamäkijarru ja 14” aluvanteet. - Tarjoalla on myös ammattikäytöstä tuttu Sportsman 570 ”Big Boss” 6x6, joka on myös rekisteröity kahdelle kuten kaikki Sportsman 570 mallit. Todella vaativaan käyttöön on mallistossa tarjolla huipputehokas Sportsman XP 1000 EPS ja urheilulliseen käyttöön Scrambler XP 1000 EPS, lisää Tikkanen. Nuorten ja lasten mallit ovat kehittyneet koko ajan ja Polaris mallistoon on tullut turvakaarellinen ACE 150 EFI ja Ranger 150 EFI. - Ranger 150 EFI -mallin käyttöturvallisuutta on todellakin viety eteenpäin, sillä siinä on turvakaarien, turvavöiden ja turvaverkkojen lisäksi ohjauspyörän korkeudelle ja istuimelle on pikasäädöt kuljettajan koon mukaan. Uutuutena on turvallisuutta merkittävästi lisäävä Ride Command-toiminto, jonka avulla vanhempi voi säätää digitaalisesti mönkjän nopeutta ja ajoaluetta. Laitteen käynnistämiseen tarvitaan aina digitaalinen tunnussana. Kuljettajan painopiste on alhaalla joten kallistelu kurveissa on vähäistä. Moottorina siinä on pirteän tehokas nelitahtinen 150 EFI polttoaineruiskulla - automaattinen voimansiirto: eteen, vapaa ja peruutus. Kaikkiin Polaris nuorisomalleihin tulee mukana kypärä (kaksipaikkaisiin kaksi kypärää) ja turvaviiri, kertoo Tikkanen.

Polaris maailman ja Suomen ykkönen

3-sylinterinen, 1028-kuutioinen ja 24-hevosvoimainen Kohler -dieselmoottori ei hyydy, ja antaa roimasti vääntöä heti alakierroksilta lähtien.

(ATV) suosio jatkuu myös vahvana ja varsinkin keskiluokan noin 500-600cm3 kokoiset mallit

myyvät hyvin. - Polaris tarjoaa tässä kokoluokassa todella laajan ja ylivoi-

Maailman, Suomen ja Pohjoismaiden markkinaykkönen Polaris on perustettu vuonna 1954 USA:ssa. Polaris mönkijöitä on valmistettu yhteensä jo yli 2 miljoona kappaletta - Olemme toimittaneet Suomeen jo lähes 50 000 Polarismönkijää vuodesta 1994 lähtien. Kiistattomat Polaris-tuotteiden edut menestykseen ovat erin-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Prospector -telavarusteltu Polaris Sporstman X2 varustettuna Latvon hydraulisella auralla sopii monenlaiseen urakointikäyttöön.

KONEURAKOINTI 121

SUMMER PACK

SPORTSMAN 570 EFI 4X4 2019 • Suomen ylivoimaisesti suosituin • Saa ajaa tiellä 60km/h alk. 15v • Rekisteröity kahdelle

Polaris tarjoaa markkinoiden kattavimman mönkijämalliston huvi- ja hyötykäyttöön. Ammattilehdistö pääsi koeajamaan uusimmat mallit toukokuussa Vantaalla.

8 990 € (SH. 10 101 €) + TK.*

* Tarjous on voimassa 13.7.2019 saakka. Ei voi yhdistää muuhun tarjoukseen. Hinta sis. alv 24% Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin.

POLARISSÄHKÖVINSSI IRROTETTAVAT PÄÄDYT PITKÄLLE LASTILLE KIPPITOIMINTO Rinnakkain istuttavat UTV-mallit myydään Suomessa lähes aina lämpöhytillä, joten niiden käyttöaika on lumisessa ja sateisessa maassamme ympärivuotista.

omaiset ajo-ominaisuudet, markkinoiden parhaaksi todettu nelivetotekniikka, reilut veto- ja kuormauskyvyt, turvallisuus, mukava ja helppo ajettavuus sekä urheilullinen suorituskyky. Myös Polariksen tarjoama lisävarustevalikoima sekä erittäin laaja ja monipuolinen mallisto on suosion takana. Polaris tuotteiden onnistuneista ominaisuuksista kertoo myös kymmenet testivoitot ja erikoismaininnat.

Olemme erittäin ylpeitä esi- merkiksi 4x4 Maailman myöntämästä lausunnosta ”Polaris Sportsman 570 Forest EUT on Suomen paras mönkijä” ja muista lukuisista testivoitoista, toteaa Tikkanen. Suomessa on 65 Polaris-jälleenmyyjää ja noin 100 koulutettua huoltopistettä; maahantuojana toimii Polaris Finland Oy.

VENTTIILISUOJAT

PYÖRIVÄ VETOPÄÄ

SÄHKÖSINKKAUS/ PULVERIMAALAUS

ETUSI 1111 €

• Monikäyttöinen ja kestävä Polaris-peräkärry (sh. 799 €) • Testivoittaja Polaris-sähkövinssi (sh. 312 €)

WWW.POLARIS.FI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

VERMEER HG4000

UUSI MOOTTORI Tier 4 Final 515 HP Uudet tuotekehitykset parantavat markkinajohtajaa entisestään!

Saatavilla hydraulisella ajolaitteistolla terminaaliajoon.

Duplex II murskarumpu

Uutuus: Nosturi optiona seulojen vaihtoon.

Hakkurirumpu

Vetoaisamalli

DIESEL TAI SÄHKÖ, MOBIILI TAI KIINTEÄ Kova tuotto ja matalat kustannukset. Lue lisää ja katso videot: www.several.fi TAKKATIE 10 E 00370 HELSINKI PUH: 09 - 348 9110

WWW.SEVERAL.FI


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

123

Kotimaisilla polttoaineilla vahva vuosi 2018 - metsähakkeen käyttö kasvoi noin 3 %

K

otimaisten polttoaineiden käyttö kasvoi 6,5 % vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017. Puupolttoaineiden käyttö kasvoi 4 % (3,9 TWh) ja energiaturpeen käyttö 24 % (3,6 TWh). Puupolttoaineiden käytön kasvu johtui metsäteollisuuden jätelienten kasvusta. Turpeen kysyntää selittävät poikkeuksellinen talvi 2017-2018, sähkön korkea hinta ja hyvä tuotantokesä. Kotimaisen energian lisäkäytöllä Suomi pystyi leikkaamaan kallistuneen ulkomaisen energian tuontia.

Tilastokeskus julkaisi 28.3. 2019 tiedot vuoden 2018 energiankulutuksesta ja Luonnonvarakeskus viime viikolla tiedot puun energiakäytöstä. Kotimaisten polttoaineiden käyttö kasvoi 7,4 TWh. Puupolttoaineiden käyttö kasvoi 3,9 TWh ja energiaturpeen käyttö 3,6 TWh. Puupolttoaineiden käyttö ei ole aiemmin ollut yhtä korkealla tasolla. Energiaturpeen käyttö oli poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi myös korkeammalla tasolla kuin moneen vuoteen. Energiaturvetta siivittivät alkuvuoden kysyntäpiikki, kohon-

Metsähakkeen käyttö kasvoi noin 3 % vuonna 2018, mutta käyttö oli edelleen alemmalla tasolla kuin 20122014. Viime vuosina käyttö on polkenut paikallaan.

neet sähkön hinnat ja hyvä tuotantokesä. - Vuosi 2018 oli kotimaisille polttoaineille erittäin vahva ja kotimaisen energian lisäkäytöllä Suomi pystyi viime vuonna leikkaamaan kallistuneen ulkomaisen energian tuontia. Suomalainen metsäteollisuus kukoisti ja se näkyi kotimaisen puuenergian kasvuna. Energiaturpeella vuosi oli myös hyvä, mutta vuosi 2018 oli monella tapaa poikkeuksellinen. Pitkän aikavälin kehitysnäkymä energiaturpeella on laskeva, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka.

Puupolttoaineiden käytön kasvu johtui lähes kokonaan metsäteollisuuden jätelienten eli mustalipeän käytön kasvusta, sillä kiinteiden puupolttoaineiden käyttö oli vuoden 2017 tasolla. Puupolttoaineiden käytön kasvu muodosti yli puolet uusiutuvan energian kasvusta Suomessa, sillä vesivoiman tuotanto oli vuotta 2017 alemmalla tasolla ja tuulivoima kasvoi 1,1 TWh. Metsähakkeen käyttö kasvoi noin 3 % vuonna 2018, mutta käyttö oli edelleen alemmalla tasolla kuin 2012-2014. Viime vuosina käyttö on polkenut pai-

kallaan. Pitkä laskutrendi metsähakkeen käytössä yhdistetyssä sähkön ja lämmöntuotannossa katkesi viime vuonna (+4 %). Erillisessä lämmöntuotannossa metsähakkeen käytön kasvutrendi jatkui 2018 (+2 %). Metsähakkeen raaka-aineista suuri kasvu nähtiin hakkuutähteiden (+19 %) käytössä, kun taas pienpuun ja kantojen osuus pieneni. Myös järeän runkopuun osuus hieman kasvoi. Turpeen käytön kasvusta noin 70 % ajoittui ensimmäiseen vuosineljännekseen, jolloin puupolttoaineiden saatavuudessa oli

hankalan talven jälkeen paikoin ongelmia. Myös puupolttoaineiden käyttö kokonaisuutena kuitenkin merkittävästi kasvoi nimenomaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kolmannen neljänneksen osuus turpeen käytön kasvusta oli 20 %. Kasvua tuki merkittävästi edellistä vuotta korkeammalla tasolla ollut sähkön hinta sekä tuotantoolosuhteiltaan erittäin hyvä kesä. Energiaturpeen käyttö on 2010-luvulla merkittävästi supistunut. ÅF:n tekemän selvityksen mukaan turpeen käyttö energiantuotannossa puolittuu nykytilanteesta noin 7 TWh:iin, jos päästöoikeus kallistuu vuoteen 2030 mennessä noin 30 euroon tonnilta ja tuotannon nettomääräinen kehitys on nykyisenkaltainen. Kasvu- ja ympäristöturpeen sekä uusien suobiomassasta valmistettujen tuotteiden maailmanlaajuinen kysyntä sen sijaan kasvaa. Suomen nettomääräinen energiantuonti kasvoi uusiutuvan ja kotimaisen energian käytön kasvusta huolimatta 4,1 miljardista eurosta 5,3 miljardiin euroon vuonna 2018. Suurin lisäys (940 milj. euroa) johtui raakaöljyn tuonnin kallistumisesta.


124

METSÄALAN AMMATTILEHTI

METSÄENERGIA

Lämpölaitoksen reservilämpöä metsähakkeen kuivaukseen?

N

(ennen kuivausta) oli varsin alhainen vaihdellen 31-36 prosentin välillä (taulukko 1). Kosteus putosi kuivauksen aikana keskimäärin 15.6 prosenttiyksikköä eli 18.9 prosentin loppukosteuteen. Hakkeen läpimenoaika ja siten myös tuntituottavuus (i-m3) vaikuttivat hakkeen kuivumiseen. Alle 3 i-m3:n (läpimenoaika 1:45 - 1:49 tuntia) tuntituottavuuksilla kuivuminen oli 17 - 21 prosenttiyksikköä ja yli 3 i-m3:n (läpimenoaika 1:33 - 1:38 tuntia) tuottavuuksilla 12-13 prosenttiyksikköä (kuva 3). Kuivauksessa hakkeesta poistettiin vettä keskimäärin 46 kg/i-m3 (33.1 56.3 kg/i-m3).

ykytilan kuvaus: Energiapuun matka metsästä haketuksen kautta lämpölaitoksen kattilaan kestää useita kuukausia, koska useimmissa lämpölaitoksissa ei ole taloudellista polttaa kaatotuoretta puuta. Eniten aikaa kuluu energiapuun kuivaamiseen ja puskurivarastointiin tienvarressa. Pitkä varastointi ei pelkästään sido pääomia, vaan aiheuttaa puun lahoamisen seurauksena kuivaainetappioita.

Vaihtelevista sää- ja varastointiolosuhteista johtuen luonnonkuivaus ei takaa tasalaatuista ja aina riittävän kuivaa lopputulosta, vaan laitokselle toimitettujen hake-erien kosteus voi vaihdella hyvinkin paljon. Lämpölaitoksissa hakkeen kosteus ja sen vaihtelu hake-erien välillä on merkittävä ongelma, joka lisää mm. hiukkaspäästöjä ja syö lämmöntuotannon kannattavuutta. Lisäksi kostean hakkeen varastoitavuus ja käytettävyys on kuiva-ainehävikistä, homehtumisesta, itsesyttymisriskistä ja jäätymisestä johtuen heikko.

Kuva 1. Metsähakkeen keinokuivauksessa testattiin SFTec Oy:n valmistamaa konttikuivuria. Merikonttiin rakennettu kuivuri sopii useiden eri materiaalien kuivaukseen ja se siirrettävissä kuivaustarpeen mukaan.

Mikä ratkaisuksi?

Metsähakkeen toimitusketjun kannattavuutta voidaan parantaa tuottamalla laadukasta ja tasalaatuista haketta ja/tai nopeuttamalla toimitusketjua kannolta polttoon, jolloin kuiva-ainehävikki ja varastoihin sitoutuneet pääomakustannukset pienenisivät. Tähän on lähinnä kaksi vaihtoehtoa: 1) kaatotuore puu haketetaan ja tuore hake poltetaan tai 2) tuore hake keinokuivataan ennen polttoa. Kaatotuoreen hakkeen poltossa lisäenergiaa saadaan tuoreen puun uuteaineiden palamisesta ja savukaasujen energian talteenotosta. Tällä hetkellä tuoreen hakkeen poltto on mahdollista lähinnä suurilla ja nykyaikaisilla laitoksilla, joissa on savukaasupesurit ja lämmön talteenottojärjestelmät. Sen sijaan useimmissa pienissä ja keskisuurissa lämpölaitoksissa tuoreen hakkeen polttaminen ei ole mahdollista. Tällöin hakkeen keinokuivaus voisi olla järkevä vaihtoehto nopeuttaa hakkeen varastokiertoa, välttää kuiva-ainetappioita ja tuottaa samalla tasalaatuista kuivaa haketta. Mutta millä keinokuivauksessa tarvitsema lämpöenergia pitäisi tuottaa? Yksi mahdollisuus olisi hyödyntää lämpölaitoksen reservilämpöä. Kevään ja syksyn välisenä aikana lämpölaitokset tuottavat lämpöä alhaisella teholla keskimäärin 20-40 % nimellistehosta. Tällöin lämpöyrit-

Kuva 2. Kuivauksessa hyödynnettiin lämpölaitoksen reservilämpöä. Lämpölaitoksen vesikierto ohjattiin erilliselle lämmönvaihtimelle (kuvassa oikealla), josta lämmin ilma puhallettiin edelleen kuivuriin.

täjien olisi mahdollista hyödyntää vajaakäytössä olevan lämpölaitoksen lämmöntuotantoa hakkeen keinokuivaukseen. Muita vielä hyödyntämättömiä energian lähteitä ovat esimerkiksi datakeskusten jäähdyttämisessä muodostuva kuiva jäähdytysilma ja teollisuuden prosesseissa esim. metallurgisessa teollisuudessa syntyvä hukkalämpö. Näitä tutkitaan kahdessa hankkeessa (Interreg V A Pohjoinen ja EU-rahoitteinen RFCS-hanke), joissa on mukana mm. suomalainen laitevalmistaja SFTec Oy. Metsähakkeen keinokuivaus ei ole kuitenkaan yleistynyt siitä huolimatta, että moni lämpöyrittäjä on kokenut tarvitsevansa kuivuria ja toisaalta hyvälaatuiselle hakkeelle on kysyntää. Suurimpana esteenä keinokuivaukselle on pidetty kuivurin

kalliiksi koettua alkuinvestointia ja teknisten ratkaisujen saatavuutta.

Mitä ja miten projektissa tutkittiin?

Projektin tavoitteena oli selvittää, voidaanko metsähakkeen keinokuivauksella parantaa hakkeen toimitusketjun kannattavuutta. Tätä varten testattiin bioraaka-aineiden kuivaukseen kehitettyä siirrettävää konttikuivuria (SFTec Oy) metsähakkeen kuivaukseen (kuva 1). Koekuivaukset toteutettiin Rovaniemellä (Hirvas) kesäkuussa 2018 (20. - 27.6). Kuivauslämpönä käytettiin lämpölaitoksen (1 MW, Mikkone Oy) reservilämpöä. Lämpölaitoksen vesikierto ohjattiin erilliselle lämmönvaihtimelle, josta lämmin ilma puhallettiin edelleen kuivuriin (kuva 2). Kuivurissa lämpötila oli noin

30 astetta. Ulkolämpötila vaihteli 10 ja 18 asteen välillä. Kuivattava hake valmistettiin tuoreesta energiarangasta (koivuvaltainen), joka oli kaadettu toukokuun puolessa välissä eli noin reilu kuukausi ennen koekuivausten aloittamista. Koekuivauksissa kuivurin tuntituottavuutta nostettiin päivittäin aloittaen 2.5 i-m3:sta päätyen 3.6 im3:in. Vastaavasti hakkeen läpimenoaika kuivurissa vaihteli välillä l:33 - 1:49 h. Kosteuden määrittämistä varten hakenäytteet otettiin ennen kuivausta (tuore) ja kuivauksen jälkeen. Näytteiden kosteus määritettiin sekä kenttämittarilla että laboratoriomittauksilla.

Miten kuiva hake kuivui ja märkä olisi kuivunut...? Hakkeen kosteus tuoreena

Koekuivauksissa hake kuivui alle tavoitekosteuden eli alle puun syiden kyllästymispisteen (kosteus < 23 %), jolloin kuivattiin vapaan veden lisäksi sidottua vettä. Puun syiden kyllästymispiste (PSK) kuvaa kosteussuhdetta, jolloin soluonteloissa ei ole vapaata vettä, mutta puun soluonteloiden seinämät ovat täysin veden kyllästämät. Sidottu vesi on adsorboitunut tiukasti kiinni puuaineksen soluonteloiden välisiin seinämiin, kun taas vapaa vesi on soluonteloissa. Vapaan veden poistaminen vastaa normaalia veden höyrystämistä, jolloin lämpöenergian tarve on vakio (0.68 kWh/kg). Sen sijaan sidotun veden poistaminen vaatii selvästi enemmän lämpöenergiaa, ja sen tarve riippuu puun kosteudesta eli energiatarve on sitä suurempi mitä alhaisempaan kosteuteen puu kuivataan. Toukokuun lämpimien säiden takia energiapuu oli päässyt kuivahtamaan pinossa, minkä seurauksena tuoreen sekä kuivatun hakkeen kosteudet olivat suunniteltua alhaisempia. Tämän takia laskettiin veden poistamiseen kulutettu energiamäärä ja kuinka paljon määritetyllä energiamäärällä olisi voitu poistaa vapaata vettä kaatotuoreesta hakkeesta. Laskennallisissa tuloksissa simuloitiin hakkeen kuivuminen eri kuivauspäivinä, kun hakkeen kosteus tuoreena oli 50 % ja 40 %. Kun kaatotuoreen hakkeen kosteus oli 50 %, kosteus putosi kuivauksen aikana keskimäärin 9.5 (6.4 - 13.7) prosenttiyksikköä, jolloin loppukosteus oli 40.5 prosentin vaihdellen 36.5 - 43.6 prosentin välillä hakkeen läpimenoajasta riippuen (Kuva 4). Vastaavasti tuoreen hakkeen kosteuden ollessa 40 % hake kuivui keskimäärin 14.3 prosenttiyksikköä (9.5 - 21.0) eli 25.7 prosentin loppukosteuteen (19.0 - 30.5 %) (kuva 5). Simuloiduissa kuivauksissa hakkeesta poistettiin vettä keskimäärin 48 kg/i-


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

125

m3 (35.2 - 65.8 kg/i-m3), mikä oli 4 kg/i-m3 enemmän kuin toteutuneissa kuivauksissa (kuva 6).

Miten hakkeen energiasisältö muuttui kuivauksessa?

Toteutuneissa kuivauksissa tuoreen hakkeen energiasisältö oli keskimäärin 0.786 MWh/im3 ja kuivauksen jälkeen 0.816 MWh/i-m3 eli muutos oli keskimäärin 0.030 MWh/i-m3. Kuivurin tuntituottavuuden kasvaessa hakkeen kuivuminen oli vähäisempää ja näin ollen myös energiasisällön muutos pienempää (kuva 7). Alle 3 i-m3:n tuntituottavuuksilla energiasisällön muutos oli noin 0.037 MWh/im3 ja yli 3 i-m3:n tuntituottavuuksilla 0.024 MWh/i-m 3 . Laskennallisissa tuloksissa, jossa kaatotuoreen hakkeen kosteudeksi oletettiin 40 % ja 50 % energiasisällön muutos oli hieman suurempi, keskimäärin 0.033 MWh/i-m 3 vaihdelleen 0.024 - 0.046 MWh/i-m3 välillä kuivurin tuntituottavuudesta riippuen.

Voiko keinokuivaus parantaa lämpöyrittäjyyden kannattavuutta?

Mikäli kaatotuoreen hakkeen kosteus on 50 % ja tavoitekosteus on esim. 30 %, joudutaan hakkeesta poistamaan vettä 88 kg/i-m3, mikä on selvästi enemmän mikä koekuivauksissa oli toteuma (33.1 - 56.3 kg/i-m3). Koekuivauksissa käytettiin alhaista kuivauslämpötilaa (30 °C) ja ilmavirran määrä pidettiin vakiona. Kuivaustehokkuutta olisi voitu parantaa lämpötilan ja ilmavirran määrän nostamisella ja toisaalta nopeuttamalla hakkeen läpimenoaikaa kuivurissa. Tämä olisi lisännyt myös energiankulusta. Keinokuivauksen kannattavuuden arvioimiseksi hankkeessa laadittiin keinokuivaukseen perustuvan, nopean toimitusketjun kokonaiskustannusmalli, jota verrattiin perinteisen, luonnonkuivauksen mukaisiin toimitusketjun kustannuksiin. Mallitarkastelussa määritettiin keinokuivaukseen tarvittavalle energialle maksimihinta jolla nopea toimitusketju olisi vielä yhtä kannattava kuin perinteinen luonnonkuivaukseen perustuva metsähakkeen toimitusketju. Metsähakkeen vuotuinen toimitusmäärä (irtokuutiometreinä) perustui Rovaniemen eteläpuolella olevan lämpöyrittäjän toteutuneisiin hakemääriin, ollen noin 17 000 irtokuutiometriä haketta vuodessa. Lisäksi, molemmille toimitusketjuille (perinteinen ja nopea) sovellettiin uusimpia energiapuun korjuun (ml. hakkuu ja metsäkuljetus) kustannuksia, kun energiapuu korjattiin rankana. Myös haketus-, kaukokuljetus- ja hallintokustannukset pohjautuivat uu-

Taulukko 1. Koekuivauskokeiden tulokset päiväkohtaisina keskiarvoina.

simpaan tietoon. Metsähakkeen hinta käyttöpaikalla oli 21.15 €/ MWh ja luonnonkuivauksen kesto oli keskimäärin yhdeksän kuukautta, kuiva-ainehävikin ollessa 6.75 %. Vertailulaskelmat toteutettiin siten, että keinokuivaukseen tarvittavan energian maksimihinta määritettiin sekä toteutuneiden koekuivatusten tulosten mukaisesti (Kuva 7: ”toteutunut”; tuntituottavuus vaihteli välillä 2.5 - 3.6 irtokuutiometriä tunnissa) että olettaen tekninen kehitys tuntituottavuudelle (”tavoite”: 5.0 - 7.5 irtokuutiometriä tunnissa). Lisäksi laskelmissa oletettiin, että ainoastaan käyttökustannukset kohdentuvat lämpöyrittäjälle, jolloin merkittäviä

pääomakustannuksia ei enää ole, ja konttikuivuri on vakiintuneessa käytössä. Kuten kuvasta 7 nähdään, toteutuneilla tuntituottavuuksilla voidaan maksaa merkittävästi vähemmän kuivattamiseen käytetystä energiasta kuin tilanteessa, jossa konttikuivurin tuntituottavuus olisi esimerkiksi 5 irtokuutiometriä tunnissa. On kuitenkin tärkeä muistaa, että jos keinokuivaukseen tarvittava energia saataisiinkin ”lähes ilmaiseksi”, esimerkiksi hyödyntämällä lämpölaitoksen reservilämpöä, niin tällöin jo toteutuneilla konttikuivurin tuntituottavuuksilla (2.5 3.6 i-m3/tunti) nopea toimitusketju keinokuivauksineen tulee varsin houkuttelevaksi vaihtoeh-

Kuva 3. Hakkeen keskimääräiset kosteudet ennen kuivausta (tuore) ja kuivauksen jälkeen (kuivattu) kuivurin tuottavuuden (i-m3/h) funktiona.

Kuva 4. Simuloidut hakkeen kuivaustulokset kuivurin eri tuottavuusarvoilla kun kaatotuoreen hakkeenkosteus on 50 %.

Kuva 5. Simuloidut hakkeen kuivaustulokset kuivurin eri tuottavuusarvoilla kun kaatotuoreen hakkeen kosteus on 40 %.

doksi ja on kannattavampi kuin perinteinen, ulkokuivaukseen perustuva metsähakkeen toimitusketju. Tähän Euroopan kehitysaluerahaston rahoittaman projektin toteutukseen osallistuivat Luonnonvarakeskus, Lapin ammattikorkeakoulu, SFTec Oy (laitevalmistaja) ja Mikkone Oy (lämpöyrittäjä). Artikkeli: Jaakko Repola, Luke Anssi Ahtikoski, Luke Johanna Routa, Luke Juha Laitila, Luke

Kuva 6. Hakkeen keskimääräiset kosteudet ja vesimäärät sekä niiden muutokset toteutuneissa (alkukosteus 34 %) ja simuloiduissa (alkukosteus 40 % ja 50 %) kuivauksissa.

Kuva 7. Hakkeen energiasisältö (kWh/i-m3) tuoreena ja kuivauksen jälkeen kuivurin eri tuntituottavuuksilla (i-m3/h).

Kuva 8. Keinokuivaukseen käytetystä energiasta maksimissaan maksettava hinta (ns. break-even hinta) jotta nopea toimitusketju keinokuivauksineen vähintään yhtä kannattava kuin perinteinen, ulkokuivaukseen perustuva metsähakkeen toimitusketju.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

127

Bioenergia-ala: Harvennus- ja hoitorästit liikkeelle

H

nergia ry:n hallituksen puheenjohtaja Pertti Vanhala.

allitusohjelmaan tulisi kirjata loppukäytöstä riippumaton kannustinjärjestelmä, joka tukee nuorten metsien pienpuun markkinoita ja nuorten metsien arvokasvua. Järjestelmän tulisi lisätä metsien kestävää kasvua ja pyrkiä turvaamaan metsien hyvä terveydentila. Tämä vahvistaisi hakkuumahdollisuuksia, hiilensidontakykyä ja tukisi energiajärjestelmän huoltovarmuutta.

Bioenergia-ala kokoontui 24.4.2019 Bioenergian Kevätpäivään keskustelemaan eduskuntavaalien tuloksesta ja tulevasta hallitusohjelmasta. Ala on toivonut päätöksentekijöiltä pitkäjänteistä energia- ja ilmastopolitiikkaa, joka edistää bio- ja kiertotalouden ja työllisyyden kasvua sekä yrittäjyyttä. Hyvä askel tähän suuntaan oli kahdeksan eduskuntapuolueen yhteinen ilmastolinjaus joulukuussa 2018. Linjauksen vieminen käytäntöön on yksi tulevan hallitusohjelman keskeisistä osioista. Bioenergia-alan näkökulmasta energia- ja ilmastopolitiikan tulee tavoitella kansantalouden 2 %:n kasvutahtia 2020-luvulla. VM:n tuoreimmassa ennusteessa talouskasvu hidastuu 1,7 %:iin tänä vuonna

Energiaturpeella edelleen merkittävä rooli

Kestävän raaka-aineen saatavuuden varmistaminen on bioenergia-alan keskiössä.

ja vuonna 2021 kasvu on enää 1,2 %. Kasvua voidaan tukea mahdollistamalla teknologiaviennin hyvä kehitys, panostamalla bio- ja kiertotalouden koulutukseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen, lisäämällä maltillisesti ja kestävästi hakkuita aiempien linjausten mukaisesti sekä panostamalla tieliikenneverkon ylläpitoon.

Bioenergia Suomen suurin energianlähde

Bioenergia on Suomen suurin energianlähde, jota vuonna 2018 Suomessa käytettiin enemmän kuin koskaan aiemmin: 115 TWh eli 30 % energiankulutuk-

sesta. Moderni bioenergia on myös merkittävä vientiala, jonka kysyntä maailmassa kasvaa ja johon Suomessa on huippuosaamista. Tulevaisuuden näkymät myös kotimaassa ovat hyvät, kun kivihiilen energiakäyttö loppuu 2029 ja uusiutuvan energian käyttö liikenteessä kasvaa. Päästöoikeuden hinta on viime aikoina ollut noususuuntainen ja saavuttanut yli 27 euron tason, mikä nostaa bioenergian kysyntää energiantuotannossa ja teollisuudessa. Kestävän raaka-aineen saatavuuden varmistaminen on bioenergia-alan keskiössä. Suomessa oli vuonna 2017 nuorten metsien

HEINOLA HAKKURIT

YKSINKERTAINEN on ylivertainen Heinolan Sahakoneet Oy p. 03 848 411 www.heinolasm.fi

ensiharvennusrästejä noin 800 000 hehtaaria ja taimikonhoitorästejä saman verran (Lähde: Korhonen 2018). Niihin liittyen alalla on viesti hallitusohjelmaan: - Toivomme hallitusohjelmaan loppukäytöstä riippumatonta kannustinjärjestelmää nuorten metsien pienpuun markkinoiden ja nuorten metsien arvokasvun tukemiseksi. Järjestelmän tulisi lisätä metsien kestävää kasvua ja pyrkiä turvaamaan metsien hyvän terveydentila. Tämä vahvistaisi hakkuumahdollisuuksia, hiilensidontakykyä ja tukisi energiajärjestelmän huoltovarmuutta, toteaa Bioe-

Myös energiaturpeella on edelleen merkittävä rooli energiajärjestelmän huoltovarmuuden varmistamisessa, vaikka sen käyttö onkin vähentymässä kallistuvan päästökaupan ja uusien tuotantoalojen ympäristöluvituksen haasteiden seurauksena. Huoltovarmuus edellyttää riittävän toiminnan ylläpitämistä ja hallitsematon energiaturpeen alasajo vaarantaisi energiajärjestelmän vakauden. - Hallitukselle tulee riittää, että energiaturpeen käyttöä ohjataan päästökaupan avulla, eikä kielloilla, taikka veroja kasvattamalla, Vanhala jatkaa. Tämä antaa aikaa myös turveyrittäjille laajentaa toimintaansa energiaturpeen ohella myös bioenergiayrittäjyyteen tai turpeen muihin turpeen käyttömuotoihin, joiden kysyntä maailmassa kasvaa. Energiaturpeen osuus Suomen energiankulutuksesta oli 5 % vuonna 2018. Energian lisäksi turvetta käytetään esimerkiksi kasvualustoissa, kuivikkeena, aktiivihiilen raaka-aineena ja kuitutuotteina.

SUORA HAKKEENKULKU TERÄRUMMULTA HAKETORVEEN Pieni polttoaineen kulutus

Tasainen hakelaatu

Sopii runko- ja kokopuulle sekä oksamassalle

Varaosat heti hyllystä

1400 MM LEVEÄ HEINOLA 1014 TRUCK – tehokasta risun syöttämistä!

SOITA MATILLE! p. 050 354 5242


128

METSÄALAN AMMATTILEHTI

METSÄENERGIA

Luotettavuuta ja tehokkuutta mullan seulontaan

Turun Maisemointi Oy:n Topinojan terminaalin tuotantoprosessissa Volvo -pyöräkuormaaja syöttää maa-ainesta Doppstadt SM 620 seulaan, mistä sivujakeet menevät omile kasoilleen ja puhdas seulottu multa siirtyy hihnaa pitkin 25-metriselle tela-alustaiselle Keestrack -kuljettimelle, mikä mahdollistaa korkeiden kasojen tekemisen eikä pyöräkuormaaja tarvita altakannossa. Taustalla näkyy Gasumin biokaasulaitokselle parhaillaan valmistumassa oleva laajennus.

T

Uusi malli vakuuttanut

urun Maisemointi Oy valmistaa erittäin laadukasta piha- multaa Turussa Topinojan jätekeskuksessa sijaitsevassa terminaalissa. Asiakaskunta muodostuu multaa asiakkailleen toimittavista kone- ja kuljetusalan yrityksistä sekä viherrakentajista - toki myös yksityistalouksista. Tarvittaessa hoidetaan myös mullan kuljetukset omalla kuorma-autokalustolla. Marko Salmi lähti konealan yrittäjäksi 2000-luvun alussa, opiskeltuaan ensin ammattikorkeakoulussa kaupallisella puolella. - Olin jo nuoresta koulunkäynnin ohella koneita ajamassa sillä urakointi kulkee meillä suvussa. Isäni Eeron yritykselle Pöytyän Maanparannukselle tuli vuonna 1999 Vapon Turun kompostointilaitoksen urakointityöt ja 2000-luvun alkupuolella perustin M&J Koneurakoinnin jolloin ostin kyseiset toiminnot. Isä menehtyi sairauteen vuonna 2013 ja veljeni Turkka otti silloin vetovastuun Pöytyän Maanparannuksesta - itse jatkoin oman yritystoimintani kehittämistä. Turun Maisemoinnin perustin 2013 keskittymään mullan tuottamiseen. M & J Koneurakointi hoitaa Gasumille kuljetus-, urakointi- ja lastauspalveluita Topinojalla, missä on juuri valmistumassa biokaasulaitoksen laajennus, kertoilee Salmi.

Luotettavuus huipussaan Mullan seulonnassa Marko

Doppstadt SM 620 seulan säädettävä kuormatunnisteinen syöttö antaa hyvän käytettävyyden ja korkean kapasiteetin. Rummun suoraveto takaa korkea luotettavuuden ja yksinkertaisen seularummun vaihdon.

Salmi luottaa vahvasti Doppstadtiin, mikä soveltuu hyvin myös kompostin ja lehtimassan käsittelyssä: - Meille tuli kymmenen vuotta sitten uusi Doppstadt SM 620 rumpuseula, millä seuloimme yli 10 000 tuntia ja satoja tuhansia kuutioita multaa. Seulan kapasiteetti on pitkässä juoksussa noin

100 kuutiota tunnissa mutta hetkittäin huipputuotos on jossain 150-170 kuution paikkeilla. Kun hyvin palvelleen Doppstadtin vaihto tuli ajankohtaiseksi, oli uuden seulan valinta helppo tehtävä. - Luotettavuus oli 10 vuoden käytön aikana aivan uskomattoman hyvä eikä Doppstadtissa

Turun Maisemointi Oy ja M&J Koneurakointi Oy:n yrittäjä Marko Salmi kehuu Doppstadtia erittäin luotettavaksi seulaksi.

ollut koskaan mitään vikaa. Siihen tehtiin perushuollot ja vaihdettiin vain kuluvia osia; vahvarakenteisten kuljettimien hihnatkin tarvitsi vaihtaa koko aikana vain sivu- ja takakuljettimeen. Käytetystä seulastamme saikin uusi omistaja koneen vielä pitkäksi aikaa, toteaa Salmi.

Kaupat uudesta Doppstadt SM 620 seulasta tehtiin OP-Systemin myyjän Tero Aureston kanssa. - Seulalla on ajettu nyt puolessatoista kuukaudessa yli 300 tuntia ja Doppstadtin luotettavuus on säilynyt, vaikka tässä uudessa mallissa on todella paljon sähköä ja elektroniikkaa vanhaan verrattuna. Koneessa on nyt mm. anturit joka oven ja luukun takana sekä erilaisia turvakytkimiä, mitkä tekevät työskentelystä turvallisempaa. Seulan ohjaus ja säätäminen tapahtuu keskusnäytön kautta, mitä voidaan toki ohjata kätevästi myös kauko-ohjaimella niin kuin koneen kaikkia toimintoja. Moottorina on reilu 100 hevosvoimainen uusimpien päästönormien mukainen Deutz mikä on varustettu AdBlue-järjestelmällä. Hiljaisen ja ympäristöystävällisen laitteen polttoaineenkulutus on alhainen suhteessa tuotokseen, sanoo Salmi.

Doppstadt SM 620 soveltuu hyvin mullan lisäksi mm. kompostin ja lehtimassan seulontaan sekä myös puuhakkeelle ja -murskeelle.


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

129

Puupellettien tuotanto ja tuonti ennätyslukemissa 2018

P

uupellettejä tuotettiin ja tuotiin vuonna 2018 enemmän kuin koskaan ai kai semm in . Myös pellettien vienti Suomesta ulkomaille lisääntyi. Tiedot käyvät ilmi Luonnonvarakeskuksen (Luke) uusimmasta Puupelletit-tilastosta.

pellettikäyttäjä. Euroopan bioenergian kattojärjestön Bioenergy Europen viimeisen tilaston mukaan vuonna 2017 pellettejä poltettiin eniten Britanniassa, yhteensä 7,5 miljoonaa tonnia. Valtaosa tästä oli tuontitavaraa Pohjois-Amerikasta. Italiassa ja Tanskassa pelletin kulutus oli yli kolme miljoonaa ja Saksassa, joka on Euroopan suurin pellettien valmistaja, yli kaksi miljoonaa tonnia. Yli miljoonan tonnin kulutuslukuihin päästiin myös Ranskassa, Ruotsissa ja Belgiassa, Ylitalo toteaa.

- Suomessa tuotettiin vuonna 2018 puupellettejä 385 000 tonnia, mikä oli noin viidennes enemmän kuin vuotta aiemmin ja suurin määrä kautta aikojen. Tätä aiempi tuotantoennätys, 373 000 tonnia, on kymmenen vuoden takaa vuodelta 2008, kertoo yliaktuaari Esa Ylitalo Lukesta.

Tuonti huippulukemissa

Vuonna 2018 puupellettejä tuotiin Suomeen enemmän kuin koskaan aiemmin, kaikkiaan 95 000 tonnia. Tuonti lisääntyi edellisvuoteen verrattuna liki 10 prosenttia. Valtaosa tuontipelleteistä - yli 90 prosenttia - tuli Venäjältä. Myös puupellettien vienti lisääntyi edellisvuodesta. Kaikkiaan puupellettejä meni ulkomaille 43 000 tonnia, mikä oli kuudesosa enemmän kuin vuotta aiemmin. Vienti suuntautui lähes kokonaan Tanskaan ja

Puupellettien tuotanto, ulkomaankauppa ja kulutus Suomessa vuosina 2008-2018.

Ruotsiin. Puupellettien vientiennätys on vuodelta 2008, jolloin niitä myytiin ulkomaille yli viisi kertaa nykyistä enemmän.

Pääosa pelleteistä laitoskäytössä

Pellettivalmistajien kotimaiseen pellettituotantoon perustuvat toimitukset supistuivat vuotta aiemmasta viisi prosenttia 332 000 tonniin. Pääosa tästä, 270

000 tonnia, meni lämpö- ja voimalaitoskäyttöön. Koti- ja maatalouksille toimitettujen pellettien määrä pysyi 62 000 tonnissa. Puupellettien laskennallinen kulutus Suomessa, eli tuotanto + tuonti - vienti, kipusi 436 000 tonniin. - Pientalojen pellettilämmitys ei alkuinnostuksen jälkeen ole yleistynyt niin paljon kuin alun perin kaavailtiin. Suomessa arvi-

oidaan tällä hetkellä olevan noin 27 000 pellettilämmitteistä pientaloa. Sen sijaan suuremmissa kohteissa pellettien käyttö on lisääntymässä. Uusia pellettilaitoksia otetaan käyttöön korvaamaan fossiilisia polttoaineita, jatkaa Ylitalo.

Suomi on Euroopassa pieni pellettimaa

- Suomi on Euroopassa pieni

Suomessa tuotettiin vuonna 2018 puupellettejä 385 000 tonnia, mikä oli noin viidennes enemmän kuin vuotta aiemmin ja suurin määrä kautta aikojen.


130

METSÄALAN AMMATTILEHTI

METSÄENERGIA

Kuljettimet materiaalivirtoja tehostamaan

S

awcenter Oy:n maahantuontiohjelmaan kuuluva EDGE Innovate on PohjoisIrlantilainen laitevalmistaja, joka tarjoaa ratkaisut materiaalin käsittelyyn ja kierrätykseen yli 25 vuoden kokemuksella. Tuotevalikoimaan kuuluu edistykselliset murskaimet, seulat ja kuljettimet laajasti eri käyttötarkoituksiin sekä materiaaleille.

Viime vuodet ovat olleet vahvan kasvun aikaa EDGE Innovationille, jonka tuotteita myydään jo yli 50 eri maassa. - Yrityksen filosofiana on valmistaa laitteet itse laadukkaiden erikoisterästen käsittelystä ja hitsaamisesta lähtien. Tuotantoon onkin panostettu koko ajan ja käytössä on edistyksellinen konekanta, mikä ammattilaisten käyttämänä takaa korkean valmistuslaadun. Ja kun valmistusketju on omissa käsissä niin se mahdollistaa myös uusien mallien tuomisen markkinoille nopeasti asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin, kertoo Sawcenter

Mielenkiintoinen kuljetinmalli on tela-alustainen ja kääntökehällä varustettu RTU mikä on tarkoitettu suoraan autojen purkuun.

toimintamme jatkuvan, monipuolisen kehittämisen, Lund toteaa. MS-sarjan peruskuljettimet on varustettu 10-30 metrin hihnoilla, joita on tarjolla myös eri leveyksillä.

Oy:n myyntijohtaja Joakim Lund. EDGE Innovaten tuotteet täydentävät loistavasti Sawcenterin valikoimaa. - Laaja, toisiaan täydentävä tuotevalikoimamme mihin kuuluu mm. BRUKS -hakkurit ja

Rotochopper -murskaimet, edesauttaa kokonaisuuksien hallinnassa. Jatkuvasti kasvanut tyytyväisten asiakkaidemme määrä ja alansa arvostetuimpien päämiestemme tuotteet ovat mahdollistaneet vakaan kasvun ja

Toimitukset ja jälkimarkkinointi pelaa

Valmistusmäärien jatkuvaan kasvuun EDGE Innovate pystyy vastaamaan hyvillä toimitusajoilla, mihin vaikuttaa mm. tuotteiden modulaarinen rakenne. Ja parhaillaan tuotantotilois-

sa on menossa laajennus. - EDGE tunnetaan maailmalla erittäin hyvin toimivista jälkimarkkinointipalveluistaan. Tekninen tuki on laadukasta ja tehtaan todella suuri varaosavarasto toimii 24/7. Tämän lisäksi meillä Sawcenterillä on EDGE-tuotteiden huoltoon ja varaosapalveluun hyvät resurssit sekä osaamista, ilmoittaa Lund.

TS-sarjan kuljettimet ovat tela-alustaisia joten niitä on kätevä siirtää työmaalla. Tarjolla on lisäksi kääntökehällä varustetut mallit.


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

131

MS-sarjan kuljettimista (vas.) löytyy myös erikoisversioita, kuten FMS-mallit, jotka on varustettu isolla syöttökaukalolla. Kaukalo mahdollistaa materiaalin syöttämisen kuljettimeen vaikkapa pyöräkuormaajalla. Ja myös tela-alustaisista kuljettimista on saatavilla FTS-versiot (oik.) joissa on kaukalo pyöräkuormaajasyöttöä varten.

Kustannustehokas tapa siirtää materiaaleja

EDGEn kuljettimet ovat järkevä tapa tehostaa materiaalivirtoja. - Erilaisia kuljettimia löytyy todella suuri valikoima ja niillä materiaalit saadaan hallitusti siirtymään haluttuun paikkaan, ilman että tarvitaan erillisiä siirtokoneita sekä niiden kuljettajia. Tämä tarkoittaa usein selvää säästöä kustannuksiin sa-

malla kun toiminta tehostuu, sanoo Lund.

Monipuolinen MS-sarja

MS-sarjan peruskuljettimet on varustettu 10-30 metrin hihnoilla, joita on tarjolla myös eri leveyksillä - tarjolla on sileiden hihnojen lisäksi myös urahihnat (Chevron), joita käytetään silloin

kun hihnan nousu on jyrkkä, materiaali jäistä jne. Kuljettimet ovat joko diesel- tai sähkökäyttöisiä ja telipyörät saa myös moottorilla varustettuna, jolloin

siirtely tapahtuu radio-ohjaimella. - EDGE -kuljettimia pystyy

myös varustelemaan tarpeen mukaan vaikkapa vaaoilla tai optisilla mittalaitteilla tuotannon seuraamiseksi, lisää Lund. MS-sarjan kuljettimista löytyy myös erikoisversioita, kuten FMS-mallit, jotka on varustettu isolla syöttökaukalolla. - Kaukalo mahdollistaa materiaalin syöttämisen kuljettimeen vaikkapa pyöräkuormaajalla, sanoo Lund.

Tela-alustaiset kuljettimet

TS-sarjan kuljettimet ovat tela-alustaisia joten niitä on kätevä siirtää työmaalla. Tarjolla on lisäksi kääntökehällä varustetut mallit, jolloin kuljettimella voi ajaa materiaalia suoraan aumaan. - Ja myös tela-alustaisista kuljettimista on saatavilla FTS-versiot joissa on kaukalo pyöräkuormaajasyöttöä varten. LTS -mallit ovat puolestaan matalasyötteisiä tela-alustaisia kuljettimia, kertoo Lund.

Kippaa auton kuorma suoraan kuljettimelle

Mielenkiintoinen kuljetinmalli on tela-alustainen ja kääntökehällä varustettu RTU mikä on tarkoitettu suoraan autojen purkuun. - Se mahdollistaa auton kuorman kippaamisen suorana kuljettimelle, mikä sitten kantaa tavaran kasalle. Näin ollen auton kuljettaja voi käyttää kuljetinta ja hoitaa koko operaation, Lund sanoo.


132

METSÄALAN AMMATTILEHTI

METSÄENERGIA

Energiapäivä 2019 oli suuri menestys!

H

akevuori Oy järjesti yhteistyökumppaneineen 15.3. Energia- päivä 2019 -tapahtuman terminaalissaan Askolan Vahijärvellä - juuri eduskuntavaalien alla. Tapahtuman tarkoituksena oli nostaa metsäenergia-alan arvostusta ja avata keskustelua kotimaisen uusiutuvan energian mahdollisuuksista. Tavoitteessa onnistuttiin ja metsäenergia-alan viesti saatiin kuulumaan laajasti!

Väkeä onnistuneeseen tapahtumaan saapui parituhatta laajasti eri puolilta maata; metsäenergia kiinnostaa ja alalla on tekemisen meininki. - Viime vuosina metsäenergiaalalla on eletty todella haastavia aikoja mutta nyt tilanne on kääntynyt hieman parempaan suuntaa. Siksi onkin erittäin tärkeää että päättäjät tekevät oikeita ratkaisuja, mitkä edesauttavat alan kehitystä ja lisäävät sitä kautta kotimaisen puhtaan uusiutuvan energian käyttöä, mikä

on ensiarvoisen tärkeää päästötavoitteisiin pääsemisessä, ilmastonmuutoksen torjunnassa, energiaomavaraisuutemme nostamisessa sekä huoltovarmuuden takaamisessa, sanoo Energiapäivä 2019 -tapahtuman puuhamies Reijo Wuorio. Energiapäivän vieraat pääsivät tutustumaan hakkureiden, murskaimien, metsäkoneiden ja muiden laitteiden työnäytöksiin. Harvoin on mahdollista päästä seuraamaan kun seitsemän hakkuria ja kaksi murskainta työs-

kentelee hyvin ohjatussa näytöksessä. Myös metsäkoneiden hakkuunäytökset kiinnostivat suuresti yleisöä. Yksi päivän ehdoton kohokohta oli mielenkiintoinen paneelikeskustelu, johon osallistuivat eri puolueiden poliitikot pääministeri Juha Sipilän ja Keskustan eduskuntaryhmän pj. Antti Kaikkosen johdolla sekä metsäteollisuuden, voimalaitosten ja bioenergiatalouden asiantuntijat. Halu kasvattaa kotimaisen puhtaan metsäenergian käyt-

töä on vahva mutta siihen tarvitaan järkeviä poliittisiakin päätöksiä. Kaikin puolin viihtyisässä tapahtumassa tarjoiltiin keittolounas ja munkkikahvit - kaikille kävijöille oli luvassa myös paketti savustuspurua sekä uusin Metsäalan Ammattilehti. Lisäksi kaikkien kävijöiden kesken arvottiin klapikuorma! HUOM! Löydät videokoosteen tapahtumasta Ammattilehden YouTube-kanavalta.

Energiapäivän mielenkiintoiseen paneelikeskusteluun osallistuivat eri puolueiden poliitikot pääministeri Juha Sipilän ja Keskustan eduskuntaryhmän pj. Antti Kaikkosen johdolla sekä metsäteollisuuden, voimalaitosten ja bioenergiatalouden asiantuntijat.

Haketuspalvelu Pesonen Oy:n CBI ChipMax autohakkuri. Haretek Oy:n Heinola 1014 Truck autohakkuri. OP Systemin Urho Voutilainen kertoi Doppstadt ja Erjo koneista.

Väkeä onnistuneeseen tapahtumaan saapui parituhatta laajasti eri puolilta maata; metsäenergia kiinnostaa ja alalla on tekemisen meininki.

Ville Kautonen (oik.) ja Petteri Mella esittelivät Ponsseja.

Vehon Tapani Lamberg kertoi Mercedes-Benz uutuuksista.


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

133

Ruotsalaiset Erjo hakkurit kuuluvat OP Systemin valikoimaan.

Seminaarissa oli mukana myös pääministeri Juha Sipilä (vas.); tapahtuman järjestäjä Hakevuoren Reijo Wuorio kiitti osallistumisesta.

Murskaimista työnäytöksessä esiintyivät Vermeer HG4000 (edessä) ja CBI 6400T.

Traktorihakkureita tapahtumassa edusti kotimainen Kesla.

Aina energinen Severalin Chris Wegelius kehui Vermeer koneita.

Kontio Forestin porukka saapui paikalle Kalajoelta saakka.

Haketuspalvelu J. Mickoksen Bruks autohakkuri näytöksessä. Metsäkoneiden hakkuunäytökset kiinnostivat kovasti yleisöä - kuvassa Sampo Rosenlew HR46 harvesteri.

Metsäkeskus oli paikalla kertomassa palveluistaan.

Flisapin Ari Lehtovirta (vas.) ja Minimumin Kalle Tuominiemi.

Sawcenterin Joakim Lund esitteli yleisölle Bruks hakkurit.

Hakevuori Oy:n Jenz HEM 583 autohakkuri.

- Sisu kauppa käy mukavasti, totesi Heikki Hiltunen.

Ideachip Machinen Jukka Humalainen myy Jenz hakkurit.

Hakevuori Oy:n Jenz HEM 820 DL terminaalihakkuri.

Scanian Olli Heikkinen oli tyytväinen Energiapäivän antiin.

Ammattilehti oli mukana tapahtuman markkinoinnissa - Mediamobiilista sai mukaan uusimmat lehdet & Mad Croc energiajuomaa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

134

METSÄENERGIA

Energiateollisuus: hallituksen erittäin ilmastolinja ‐Mainos luotu 30.1.2019 kunnianhimoinen

H

allitusohjelmassa asetetaan kautta. Kotimaisessa energiaverotuksessa ‐koko 86x125 on lähdettävä siitä, että verotus kannustaa tavoitteeksi hiilineutraali Suomi vuoteen 2035 lisäämään sähkön käyttöä vaihtoehtona mennessä. - Tärkeintä on se, että fossiilisille polttoaineille. Sähkö on 80% ilmastonmuutos otetaan vakavasti. hiilineutraalia jo nyt, ja sähköntuotannon Hallitusohjelman tavoitetaso on päästöt putoavat marginaalisiksi vuoteen erittäin kunniainhimoinen, ja jokai- 2030 mennessä, Leskelä sanoo. Tärkein työ ilmaston hyväksi tehdään sella toimialalla täytyy tehdä merkittäviä muutoksia, että päästään päästökauppaa sääntelevässä EU:ssa. Ilmaaliin. Suurimmat haasteet ovat mastolle haitallisten polttoaineiden käytliikenteessä, maataloudessa ja te- tö vähenee koko ajan, koska päästökauollisuudessa. Energia-alasta tämä pan mekanismit ovat alkaneet purra ja tavoite ei jää kiinni, toteaa Energia- päästöjen hinnat ovat nousseet tuntuvasteollisuus ry:n toimitusjohtaja ti kuluneina vuosina. - EU:n tulee olla vahva ilmastopoliittiJukka Leskelä. nen toimija. Heinäkuussa alkavan SuoEnergiateollisuus julkaisi viime syksy- men puheenjohtajuuskauden aikana EU nä oman tiekarttansa hiilineutraaliin tulee keskustelemaan ilmastopolitiikan energiajärjestelmään. Maaliksi asetettiin suuntaviivoista, kun valmistellaan tule2030-luvun loppu, hallituksen linjaus van komission linjauksia. On tärkeää, merkitsee pientä kiristämistä tähän. että ilmasto- ja energiakysymykset ovat - Energiateollisuus selviää asetetusta keskiössä, toteaa Energiateollisuuden tavoitteesta, mutta työtä se toki vaatii, hallituksen puheenjohtaja Jussi Laitinen. Leskelä jatkaa: Sähköveron edullisemPohjoismainen yhteistyö ja yhteispohman II-veroluokan laskeminen EU:n joismaisten sähkömarkkinoiden syventäminimitasoon edistää koko Suomen kil- minen on suomalaiselle energia-alalle pailukykyä. Lisäksi kaukolämmityksessä keskeinen keino hiilineutraaliuden saahyödynnettävien lämpöpumppujen ja vuttamiseksi 2030-luvun aikana. Nyt kun datakeskusten hukkalämmön siirtäminen hallitus saatiin muodostettua ripeästi, samaan veroluokkaan ovat kaivattuja Suomella on erinomaiset edellytykset linjauksia. vaikuttaa ilmasto- ja energia-asioissa Hallitusohjelmassa linjataan, että ener- sekä EU:ssa, että pohjoismaisen yhteisgiaverotus kaipaa kokonaisuudistusta. työn saralla, Laitinen jatkaa. - Jos energiaverotuksen painopiste on haittojen verottamisessa, veropohja pettää aika pian. Haittojen tuottamisen kustannukset nousevat jatkuvasti päästökaupan


METSÄALAN AMMATTILEHTI

ESCHLBÖCK BIBER -hakkurit

Laadukkaat • Polttoainetaloudelliset • Ammattilaisille

Markkinoiden halutuimmat Biber Power Truck -tehdasvalmisteiset autohakkurit

Erittäin suosittu Eschlböckin täysin tehdasvalmiista autohakkurimalleista pisimpään markkinoilla on olleet MAN -kuorma-autojen päälle rakennetut RPZ-autohakkurit, joissa käytetään Biber 84, 85 tai 92 -hakkureita.

Vican on Volvo FH 16 750 hv 8x4 kuorma-auton päälle tehty terminaalikäyttöön suuren tuottavuuden tarjoava autohakkuri. Toimii myös myös metsäteillä; hakkurina tehokas Biber 92.

Vaikeisiin ja haastaviin off-road olosuhteisiin metsässä tapahtuvaan haketukseen tarkoitettu Turox -malli on rakennettu erittäin maastokelpoisen Mercedes-Benz Arocs 8x8 kuorma-auton päälle hakkurina Biber 92.

Muista myös Huipputehokkaat ammattilaisten traktorihakkurit LVS metsäkoneet maastoon maastoa ja puustoa säästäen • Taloudelliset Cummins moottorit • Luotettava Sauer Danfoss/Rexroth hydrauliikka • Ketterä 8-pyöräinen, 8x8 vetotapa • Kääntyvällä valoisalla ohjaamolla • Painot alkaen 4500 – 8000kg • Kantavuudet 5000 – 8000kg

Video LVS 720 https://youtu.be/kqzpjxveYFY Video LVS 520 https://youtu.be/0WXxIojq2uk Video LVS 511 https://youtu.be/nh0Mz6q7So8

info@salo-machinery.com | Teijo 040 540 9614

RUOTSISSA HY VÄN SUOSION SA AVUT TANUT


Power and motion

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Yksittäisistä tuotteista kokonaisiin järjestelmiin. Tuotealueemme; Hydrauliikkaletkut ja -liittimet Hydrauliikkakomponentit Teollisuusletkut ja -liittimet Korjaamolaitteet Pneumatiikka

www.specma.fi

Specma Oy toimipisteet:

Specma Jälleenmyyntiketju:

Espoo, Vantinmäentie 1 Turku, Orikedonkatu 22 B Tampere, Nuutisarankatu 35 Oulu, Kallisenhaara 3 Kemi, Asentajankatu 11 Tornio, Verkkotehtaankatu 18 Rovaniemi, Ahjotie 28 B

PA R T N E R


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Aurinko paistaa tekniseen kauppaan - odotettavissa puolipilvistä

T

eknisen Kaupan Liiton jäsenyritysten myynti oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä parempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Korkeimmat kasvuodotukset ovat kuitenkin loiventuneet.

Kuluva vuosi on alkanut vahvasti teknisessä kaupassa. Teknisen Kaupan Liiton jäsenyritysten myynti kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä viisi prosenttia edellisestä vuodesta. Kaikkien päätoimialojen myynti oli korkeampi kuin vuosi sitten. Tuotteet ja palvelut teollisuudelle on ollut jo pitkään vahvimmin kasvava ala, ja sama trendi jatkuu edelleen: sen myynti kasvoi kahdeksan prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta. Rakentamisen tuotteiden ja palveluiden myynti nousi vajaat neljä ja raaka-aineiden myynti runsaat kaksi prosenttia. Kuluttajatuotteissa kasvua tuli lähes puolitoista prosenttia. - Teollisuudella on Suomessa vahva veto ja se näkyy alkuvuoden hyvissä luvuissa. Teollisuuden tuotantokapasiteetti on kuitenkin silti matalampi kuin ennen finanssikriisiä, sanoo Teknisen Kaupan Liiton toimitusjoh-

Teknologia 19 Helsingissä 5.-7.11.

P

Koneenrakennuksessa on ollut pitkään hyvä vauhti päällä, mikä näkyy mm. hydrauliikkatuotteiden hyvässä menekissä.

taja Markku Uitto. - Jotta tuotantokapasiteetti saataisiin paremmalle tasolle ja talouden kasvu jatkumaan, tuotantokoneiston uudistamiselle pitäisi saada tukea poliittiselta päätöksenteolta. Suomesta pitäisi luoda houkutteleva ympäristö myös ulkomaisille investoinneille. Odotamme tulevalta hallitukselta investointeja ja uudistumista tukevaa politiikkaa. Kapasiteettihaasteiden lisäksi teknisen kaupan alan kasvua ja kehitystä hidastaa pula osaavista työntekijöistä. Tämä pidentää toimitusaikoja ja aiheuttaa haasteita sekä jäsenyrityksille että niiden asiakkaille. Vaikka alkuvuosi onkin suju-

nut aurinkoisissa merkeissä, liiton jäsenyritysten odotukset ovat kääntyneet aikaisempaa maltillisemmiksi. Huhtikuun suhdannebarometrin mukaan 33 prosenttia jäsenistä ennakoi myynnin kasvavan seuraavien kolmen kuukauden aikana, kun taas kasvuun seuraavien 12 kuukauden aikana uskoo 25 prosenttia jäsenistä. - Euroopan ja koko maailman talouden odotetaan viilenevän loppuvuoden aikana, mikä vaikuttaa myös Suomen talouteen. Teknisen kaupan alan kasvu varmasti heikkenee vuoden edetessä, mutta varmasti pysytään kuitenkin plussan puolella, toteaa Uitto.

137

ohjoismaiden johtava teknologia-alan tapahtuma Teknolo- gia 19 järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 5.7.11. Messujen ohjelmateemoissa näkyvät alan ajankohtaiset puheenaiheet ja ilmiöt ja ensimmäiset keynote-puhujat ovat nyt vahvistuneet. Messukokonaisuuden osastopaikoista on myyty toukokuuhun mennessä jo yli 90 %.

Teknologia-messuilla on ohjelmaa viidellä eri ohjelmalavalla sekä näytteilleasettajien osastoilla. Ohjelmateemoina ovat muun muassa koodaaminen, robotiikka, tekoäly ja -oppiminen sekä digitalisaatiokehitys. Ensimmäisenä messupäivänä 5.11. ohjelmaa on erityisesti teknologia-alan opiskelijoille, jotka voivat näytteilleasettajien osastoilla keskustella erilaisista uravaihtoehdoista teknologia-alan yritysten edustajien kanssa. Myös lavaohjelmassa on tietoiskuja tuleville teknologia-alan ammattilaisille.

Lähes loppuunmyyty

Yritykset ovat ilmoittautuneet innokkaasti Teknologia-messuil-

le. Tapahtumassa on mukana näytteilleasettajia eri puolilta maailmaa. - Osastopaikoista lähes kaikki on jo myyty ja myös ohjelman suunnittelu on hyvässä vaiheessa. Olemme iloisia alan opiskelijoille suunnatusta ohjelmakokonaisuudesta ja toivomme, että mahdollisimman moni opiskelija pääsee messuilla tutustumaan kiinnostavaan teknologia-alan yritykseen tai erityisalaan, sanoo Teknologia 19 -messujen myyntipäällikkö Annina Niemi. Teknologia 19 houkuttelee messuille suuren joukon kansainvälisiä yrityksiä. Suomen lisäksi näytteilleasettajia on ilmoittautunut mm. Ruotsista, Tanskasta, Norjasta, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Saksasta, Isosta-Britanniasta, Puolasta, Unkarista, Alankomaista, Italiasta, Portugalista ja Kiinasta. Teknologia 19 esittelee useita eri teknologian aloja. Mukana ovat automaatio, elektroniikka, hydrauliikka ja pneumatiikka, koneenrakennus, levytyö, kunnossapito, AI ja robotiikka sekä ICT. Tapahtuman teemana on tänä vuonna Ihminen, vastuullisuus ja teknologia.

HAWE Hydraulik järjestelmät vaativiin olosuhteisiin.

Lähimmät jälleenmyyjät löydät: www.hawe.fi HAWE Finland Oy Koskelontie 15, 02920 ESPOO | FIN-02920 ESPOO Huom! uusi osoite Puh +358 (0)10 821 26-00 | info.finland@hawe.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

HYDRAULIIKAN HUIPPUOSAAMISTA WWW.FLUICONNECTO.FI

Letkuasennelmat Ristikudos- ja spiraaliletkut

Asennustarvikkeet BSP-, JIC- ja ORFS-liittimet Leikkuurengasliittimet

Komponentit Patruunaventtiilit Pumput ja mobileventtiilit Putkistoasenteiset venttiilit Putkistoasenteiset venttiilit Suodattimet ja tarvikkeet Tarvikkeet ja varusteet

Fluiconnecto Oy on jo vuosikymmenten ajan toiminut merkittävänä öljy- ja vesihydrauliikan komponenttien ja -järjestelmien valmistajana sekä maahantuojana. Fluiconnecto Oy, Jyväskylä Itä-Päijänteentie 57 40320 Jyväskylä Puh: 010 613 7000 www.fluiconnecto.fi info@fluiconnecto.fi

Fluiconnecto Oy, Joensuu Puh: 010 613 7280

Fluiconnecto Oy, Lahti Puh: 010 613 7290

Fluiconnecto Oy, Pohjanmaa Puh: 010 613 7237 Puh: 010 613 7235

Fluiconnecto Oy, Pori Puh: 010 613 7160

Fluiconnecto Oy, Oulu Puh: 010 613 7310

Fluiconnecto Oy, Tampere Puh: 010 613 7150

Fluiconnecto Oy, Tampere, Vesihydrauliikka Puh: 010 613 7150

Fluiconnecto Oy, Turku Puh: 010 613 7364

Fluiconnecto Oy, Vantaa Puh: 010 613 7270

WE KEEP IT RUNNING


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

139

SICFP19 Tampere

T

ampereella järjestettiin 22.-24. toukokuuta 2019 Scandinavian International Conference on Fluid Power - SICFP19 -konferenssi. Kyseessä on Skandinavian merkittävin hydrauliikka-alan tekninen konferenssi mikä on erittäin arvostettu myös maailmanlaajuisesti.

Nyt jo 16. kerran järjestetty konferenssi sai alkunsa Tampereella 1987. - Tampereen yliopisto järjestää konferenssin vuorotellen Linköpingin yliopiston kanssa kahden vuoden välein. Nyt tapahtumaan valittiin kuutisenkymmentä luentoa, joita seuraamaan saapui parisataa hydrauliikka-alan ammattilaista Suomesta ja eri puolilta maailmaa. Noin puolet heistä edusti tutkimuslaitoksia ja puolet yrityksiä jotka valmistavat koneita ja laitteita pääasiassa liikkuvaan kalustoon, mutta myös teollisuuteen, kertoo todella onnistuneen tapahtuman organisoinnista vastannut Tampereen yliopiston professori Kalevi Huhtala.

Tampere talolla 22.-24.5. järjestetty SICFP19 -konferenssi tarjosi erittäin mielenkiintoisia hydrauliikka-alan luentoja johtavien konevalmistajien suunnittelijoille. Ovella seminaariväkeä vastassa oli Joensuussa valmistettu John Deere 1170G -harvesteri.

Tampereen yliopiston professori Kalevi Huhtala vastasi SICFP19 tapahtuman organisoinnista.

Erittäin kansainvälisen konferenssin luentoja seurasi parisataa hydrauliikka-alan ammattilaista.

Bosch Rexrothin Helmut Fischer (vas.) ja tapahtuman vuonna 1987 ideoinut, kunniapuheenjohtaja professori Matti Vilenius.

Paikalla oli konevalmistajien tuotekehityksen terävin kärki; kuvassa keskustelevat Ponssen Juha Inberg (vas.) ja Sandvikin Jussi Puura.

Parker Hannifinin Ville Karlsson (kesk.) esitteli konferenssivieraille uusimpia teknisiä innovaatioita.

Waratah OM:n Jarko Malinen (oik.) ja Bosch Rexrothin Jaakko Hämäläinen vaihtoivat kuulumisia luentojen tauolla.

Bosch Rexrothin Kalle Tuohimaa oli tyytyväinen että Suomessa järjestettiin alan kansainvälisesti arvostettu tapahtuma.

Ammattilehden teknistä tietoa sisältävät julkaisut kiinnostavat konealan tuotekehittäjiä.


140

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

Danfoss hydrauliikkatuotteet Specman valikoimaan S pecma tarjoaa kokonaisvaltaista osaamista, palvelua ja käyttövarmuutta hydrauliikka-, pneumatiikka ja voitelujärjestelmätuotteissa. Jatkossa Specman valikoimaan kuuluu myös Danfoss Power Solutions hydrauliikkatuotteet, mikä vahvistaa entisestään Specma tuotetarjontaa. Specma hallitsee koko prosessin aina tuotekehityksestä loppukokoonpanoon ja pystyy kattamaan asiakkaidensa tarpeet yksittäisistä komponenteista aina vaativimpiin hydraulijärjestelmiin saakka. - Tämä tuo meille kustannustehokkuuden lisäksi myös hyvän kokonaisvaltaisen käsityksen asiakkaidemme sovelluksista ja tarpeista. Tarjoamillamme tuotteilla ja palveluilla autamme asiakkaitamme kehittämään heidän tuotteiden ja toiminnan tehokkuutta, käyttövarmuutta ja loppukäyttäjän asiakastyytyväisyyttä. Laaja-alainen asiakaskuntamme kattaa niin tuotteiden loppukäyttäjät ja jälleenmyyjät kuin isot OEM-asiakkaatkin, kertoo Specma Oy:n teollisuusmyynnistä ja jälkimarkkinoista vastaava myynti- ja markkinointipäällikkö Antti Vuorivirta.

Toimintaa kehitetään konsernitasolla

Hydra Specma Group kehittää toimintaansa koko Skandinavian tasolla ja viime aikoina on keskitytty mm. tuotelinjojen yhdenmukaistamiseen kaikkien maiden osalta. - Tanskassa Hydra Specma on toiminut Danfoss -hydraulituotteiden edustajana jo vuosikymmenten ajan. Jatkossa Specma on Danfoss Power Solutions Partner myös Ruotsissa ja Suomessa, eli tarjoamme Danfossin laadukkaat moottorit, pumput ja venttiilit sekä OEM-asiakkaille että loppukäyttäjille. Tämä vahvistaa Specman kattavaa komponenttivalikoimaa entisestään ja mahdollistaa aiempaakin laajempien kokonaisuuksien toimittamisen. Tuotteiden saatavuutta tehostaa se että käytössä on Specman kaikkien maiden varastot sekä tietenkin Danfossin suorat tehdastoimitukset, sanoo Vuorivirta.

Saatavuus paranee Suomessa oleellisesti

Loppukäyttäjille kuten urakoitsijoille, paikallisille päällerakentajille ja laitevalmistajille ym. Danfoss -tuotteet tulevat helposti saataville ensin Specman omiin toimipisteisiin sekä asteittain

- Danfossin hydrauliikkatuotteiden saatavuus Suomessa paranee jatkossa huomattavasti, sanoo Specma Oy:n Antti Vuorivirta.

Specma Center -jälleenmyyjille, joita on lähes 50 ympäri maata. - Alussa myymälöihin saadaan Danfossin pumppuja ja moottoreita sekä PVG -venttiileitä; sitten valikoima kehittyy paikallisten asiakastarpeiden mukaan. Komponenttien lisäksi panostamme vahvasti myös Danfoss -tuoteosaamiseen verkostossamme, toteaa Vuorivirta.

merkittävästi. Käyttöön tulee myös uusi testauskeskus, mitä voidaan hyödyntää myös Danfoss PVG-venttiileiden kokoonpanossa, kertoo Vuorivirta.

Alussa Specman myymälöihin saadaan Danfossin pumppuja ja moottoreita sekä PVG -venttiileitä; sitten valikoima kehittyy paikallisten asiakastarpeiden mukaan.

Tampereelle uusi logistiikkakeskus

Suomessa Specma Oy valmistaa vuosittain noin 400.000 letku-, putki- tai ns. hybridiasennelmaa ja lisäksi tehdään mm. venttiililohkojen kokoonpanoa. Specmalla on maailmalla lukuisia valmistusyksiköitä (mm. Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Puolassa, Kiinassa, Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Intiassa ja Espanjassa), joissa valmistetaan johdinjärjestelmien ja venttiilipakettien lisäksi myös hydraulikoneikkoja ja muita järjestelmiä. - Keskitämme Suomen keskusvaraston ja tuotannon uuteen keskukseen Pirkkalaan Linnakallion alueelle, missä toiminta alkaa kesän aikana. Samalla tapahtuva letku- ja putkistotuotannon uudistamien mahdollistaa kapasiteetin kasvattamisen sekä koko toiminnan laatutason nostamisen uudelle tasolle. Tuotteiden varastoinnissa ja asiakastoimituksissa logistiikka tehostuu

- Danfossin tuotteita löytyy jo nyt Specman toimipisteiden myymälöistä, esittelee Tampereen tekninen myyjä Mikael Roehr. Tampereen myymälä muuttaa kesäkuun aikana uusiin tiloihin Pirkkalaan.


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

141

LISÄÄ TYÖKONEESI TUOTTAVUUTTA HYDRAULIIKAN VOIMALLA

HYDRAULILAITTEITA LIIKKUVIIN TYÖKONEISIIN GENERAATTORIT SÄÄTYVÄT GENERAATTORIT HITSAUSGENERAATTORIT MAGNEETTIGENERAATTORIT

KORKEAPAINEPESURIT KORKEAPAINEPÖLYNSIDONTA JÄTEASTIOIDEN PESUROBOTIT KORKEAPAINESAMMUTUS

KADUNPESULAITTEET PUTKENPESULAITTEET PORAUSNESTEPUMPUT KOMPRESSORIT

PAINEENKOHOTTIMET ASENNUSVENTTIILIT VOIMANULOSOTOT TÄRYT

DYNASET | www.dynaset.com | info@dynaset.com | puh. 03 3488 200

Pikaliittimet hydrauliikan vaativiin kohteisiin

525-sarja, perusliittimet

Flat-face -liittimet

Kierreliittimet

Liitinlevyt Maahantuoja: PNEUMACON OY ● Palo-ojantie 5 05810 HYVINKÄÄ ● Puh. 010 778 1400 info@pneumacon.fi ● www.pneumacon.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

142

Hydrauliikka&Automaatio

Agronic Oy käyttää valmistamissaan maatalouskoneissa Dynasetin kompressoreita. Agronic Oy:n Ari Kuronen (vas.) ja Dynaset Oy:n aluemyyntipäällikkö Timo Välimäki ovat tyytyväisiä yhteistyöhön.

Agronic Oy ja Dynaset Oy:

Yhteistyöllä suomalaista osaamista maailmalle

H

aapavedellä, Suomen maantieteellisessä keskipisteessä, kehitetään ja valmistetaan Agronic Oy:n toimesta laadukkaita sekä kestäviä maatalouskoneita niin kotimaan käyttöön kuin vientiinkin. Hyvät yhteistyökumppanit ja työntekijät ovat kullanarvoisia.

Vuonna 1986 perustettu Agronic Oy on maatalouskoneiden erikoisosaaja yli kolmen vuosikymmenen kokemuksella. Koneet suunnitellaan ja valmistetaan omalla 4 800 neliön tehtaalla Haapavedellä. Asiakastarpeiden mukaan tuotevalikoima on kasvanut tasaisesti kattaen ratkaisut useaan eri maataloustöiden vaiheisiin. - Teemme maatalouskoneita neljään eri tuoteryhmään: lietteenkäsittely, tuorerehukoneet, paalaimet ja rehunjakokoneet. Tuotannostamme puolet jää Suomeen ja toinen puoli viedään muihin maihin, kertoo Agronic Oy:n Ari Kuronen. Agronic työllistää tällä hetkellä noin 50 henkilöä - vaihtuvuus on erittäin alhainen, mikä kertoo onnistuneesta ja hyvinvoivasta toimintakulttuurista: - Hyvät työntekijät ja yhteistyökumppanit ovat kullanarvoisia. Vuosien ja vuosikymmenten aikana opimme tuntemaan toisemme ja toistemme tavat toimia. Luottamus syntyy vähitellen hyvistä kokemuksista puolin ja toisin. Olemme saaneet ja kouluttaneet suunnitteluun sekä tuotantoon osaavaa ja työhönsä sitoutunutta väkeä. Maatalousvaltaisen alueen vahva käytännön kokemus niin maatalouskoneiden käytöstä kuin niiden valmistuksesta antaa hyvän

Agronic Oy:n lietevaunut tehdään räätälöitynä asiakkaan toiveiden mukaan. Tuotanto ja suunnittelu ovat Haapavedellä - vientiin menee puolet laitteista.

pohjan toiminalle. Haapavedellä on hyvä tahti päällä; vuosittain tuotannosta valmistuu 250 yksikköä toimitettavaksi asiakkaille. Myynnissä pitkäaikainen yhteistyö Hankkijan kanssa on tärkeä asia. - Olemme toimineet myyntija markkinointiyhteistyössä Hankkijan kanssa alusta saakka. Heidän kauttaan toimitamme myös vientiin menevät koneemme, sanoo Kuronen.

Koneita urakointiin ja tehokkaille maatiloille

Agronic esitteli vuonna 1994 automaattisen paalinkeräimen, jonka saattoi kytkeä junaksi mihin tahansa pyöräpaalaimeen. Yhdistelmäpaalaimet tulivat valikoimaan vuonna 1999 - niitä tehdään tänä päivänä yhteistyössä usean eri valmistajan kanssa. Yksi tärkeimmistä tuotteista on 2000-luvun alussa markkinoille tuodut lietevaunut ja niiden perään tulevat kiekkomultaimet. Uusin tuote on puolestaan vetoletkulevittimet. - Agronic -vetoletkulevittimet eroavat kilpailijoistaan mm. siten, että levittimen ja traktorin välistä nouseva, kääntyvä teleskooppipuomi vähentää vääntöjä ja estää letkun traktorin alle

jäämisen päisteissä. Tuote on saanut nopeasti vahvan suosion maatalousyrittäjien keskuudessa, toteaa Kuronen.

Lietevaunut vaativaan käyttöön - räätälöitynä

Agronic -lietevaunut on suunniteltu ja valmistettu vaativaan käyttöön. Käyttäjät ovat joko yksittäisiä tiloja tai urakoitsijoita. Kaikki lietevaunujen rakenteet on mitoitettu jatkuvaan urakointiin. - Vaunu ja lisävarusteet ovat helppoja huoltaa ja puhdistaa. Pika-avattava miesluukku ja tyhjennyshanat/-proput pumpulla sekä säiliössä helpottavat vaunun käyttöä esim. talvisessa siirtoajossa. Vakiovarusteena on mm. 6-sarjan laajakulmanivelakseli, hydraulinen kuuden tuuman luistoventtiili määränsäätöön, miesluukku, ns. superpintalevitin sekä tieliikennevarustus, lokasuojat, jarrut ja teräsvyörenkaat. Alasäiliö laskee painopisteen todella alas. Voit ajaa täydelläkin vaunulla huoletta rinteissä tai epätasaisella pellolla. Maavara on kuitenkin riittävä, 40 cm. Alasäiliö sijaitsee telin etupuolella, joten se varmistaa riittävän aisapainon, sanoo Kuronen.

Lietevaunut tehdään avaimet käteen -periaattella asiakkaan toiveiden mukaan: - Teemme lietevaunut räätälöityinä täyspaketteina asiakkaalle. Haapavedellä on sekä suunnittelu että tuotanto ja sitä kautta räätälöinti yhdessä asiakkaan kanssa onnistuu tehokkaasti. Vaunujen sähköohjelmistopuolen tuottaa myöskin Haapavedellä toimiva oma sisaryhtiömme.

Laadukkaat komponentit hyvällä yhteispelillä

Yhteistyö koneita kehitettäessä on hyvin tärkeää. - Kaikkea ei kannata yrittää keksiä ja tehdä itse, sillä maailmalta löytyy osaamista ja innovaatiota. Perusperiaatteemme on kotimainen valmistus kansainvälisessä yhteistyössä. Suomalainen ja länsimainen laatu kantavat pisimpään. Teemme laadukkaita tuotteita ja silloin myös komponenttien täytyy olla huippuluokkaa, Kuronen ilmoittaa. Agnonicin yksi lisälaitetoimittaja on ylöjärveläinen Dynaset Oy, jonka toimittaa vaunuihin ja levittimiin kompressorit. - Dynaset on kotimainen, maailmalla tunnettu ja arvostettu yritys, jonka tuotteet ovat

kestäviä sekä laadukkaita. Yhteistyö heidän kanssaan on jatkunut nyt kolmisen vuotta ja tuotteiden lisäksi saamme heiltä apua myös uusien tuotteiden suunnitteluvaiheessa, mikä on tärkeää, kehuu Kuronen. Dynasetin kompressorivalikoima on laaja kattaen niin mäntä-, ruuvi- kuin lamellikompressorit eri kokoluokissa. Esimerkiksi vetoletkulevittimissä liikkuvan työkoneen hydraulivoiman paineilman muuntava ruuvikompressori oli paras vaihtoehto. - Dynaset HKR -hydraulinen ruuvikompressori sopii hyvin 24/7 käyttöön ja oli meille paras malli koteloinnin osalta. Kompressorin avulla pystytään paineilmalla tehokkaasti puhdistamaan letkut käytön jälkeen eikä lietettä jää laitteeseen. Lietevaunuissa käytössä on 4000 litraa minuutissa tuottavat kompressorit. - Kompressori on käytössä uudessa toiminnossamme, rengaspaineen muuntimessa. Sen avulla voidaan rengaspaine vaunuissa laskea pellolle mentäessä ja nostaa takaisin kun laitetta siirretään esimerkiksi maantiellä. Pienemmillä paineilla ajettaessa maaperä pysyy paremmassa kunnossa ja tiellä taas tarvitaan lisäpainetta muun muassa säästääkseen polttoainetta, sanoo Kuronen. Dynaset Oy:n aluemyyntipäällikkö Timo Välimäki on tyytyväinen yhteistyöhon. - Hienoa olla mukana kehittämässä yhdessä suomalaisia tuotteita maailman markkinoille. Agronic ja Dynaset ovat kovia tekijöitä omilla aloillaan ja yhteistyö on ollut antoisaa, toteaa Välimäki.


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

143

POWER MOTION

A new SUN rise with PMC Hydraulics

CONTROL

AT SUN HYDRAULICS, we have expanded our relationship with PMC Hydraulics from Denmark and Finland to Sweden. Their hard work and the deep understanding of our products, as well as the creative hydraulic control solutions of the PMC Hydraulic experts, will ensure that the Sun Hydraulics technology brands are in good hands throughout the Nordics. PMC Hydraulics provides Sun Hydraulics products in the Nordics For PMC Hydraulics, this means that the state-of-the-art Sun Hydraulics product range is now available from us throughout the Nordics. For you as our customer, this new era of extended cooperation with Sun Hydraulics means a complete selection of innovative hydraulic valves and other world-class products are easily available in Nordic markets, including Sweden. www.pmchydraulics.com

®

hydraulics

Suomen ensimmäinen energiatehokkaiden ajoneuvoja työkoneteknologioiden testausympäristö Ouluun

O

ulun ammattikorkeakoulu (Oamk) ja Oulun yliopisto rakentavat yhdessä energiatehokkaiden ajoneuvoja työkoneteknologioiden kehitysympäristön Linnanmaan kampukselle Ouluun. Vastaavaa raskaille työkoneille tarkoitettua kehitysympäristöä ei Suomessa vielä ole.

Korkeakoulujen yhteinen Mobilab-hanke on saanut yli 4,1 miljoonan euron rahoituksen tuotekehitys- ja testausympäristön perustamiseen. Hanketta osarahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta. - Mobilab-testausympäristö tulee olemaan koko- ja teholuokaltaan sekä ominaisuuksiltaan ainutlaatuinen koko PohjoisSkandinaviassa, kertoo ajoneuvotekniikan lehtori Janne Ilomäki Oulun ammattikorkeakoulusta.

Avoin kaikille auto- ja työkonealan toimijoille

Tiukentuvat ympäristövaatimukset edellyttävät ajonevojen ja työkoneiden päästöjen pienentämistä sekä energiatehokkuutta.

Energiatehokkaiden ajoneuvo- ja työkoneteknologioiden Mobilab-testausympäristö tulee olemaan koko- ja teholuokaltaan sekä ominaisuuksiltaan ainutlaatuinen koko Pohjois-Skandinaviassa.

Tämä haastaa yritykset, tutkijat ja kouluttajat kehittämään tehokkaampia hybridi- ja sähkömoottoriteknologioita. Mobilab-hanke mahdollistaa ajoneuvo- ja työkonetekniikan alalle uudenlaisen tutkimusta ja koulutusta edistävän yhteistyöympäristön, jota Pohjois-Suomessa ei ole aiemmin ollut. Rakennettava kehitysympäristö

on avoin kaikille auto- ja työkonealan toimijoille, mikä mahdollistaa syvemmän yhteistyön Oulun alueen ajoneuvo- ja työkonealan koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden kanssa. - Testausympäristö mahdollistaa tieteen eturintamassa olevan tutkimuksen tekemisen usealla tekniikan alalla ja nopeuttaa tiedon siirtämistä tieteestä tuot-

teeksi, kertoo yliopistonlehtori Mika Huuhtanen Oulun yliopiston ympäristö- ja kemiantekniikan tutkimusyksiköstä. Suomi on tunnettu työkoneiden valmistuksesta erityisesti kaivos-, metsä- ja maatalousaloille. Työkoneiden valmistuksen liikevaihto on useita miljardeja ja hankintaketjujen kerrannaisvaikutukset luovat työtä ja

hyvinvointia koko Suomeen. Oulun ammattikorkeakoulun konetekniikan ktki-johtajan Jukka Säkkisen mukaan Mobilab-hankerahoitus on valtakunnallisesti merkittävä. Hanketta ovat rahoittamassa myös alueen yritykset ja Autoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiö. Mobilab-hankkeen päätoteuttajana toimii Oamk.


144

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

Hydrauliikkapumppu ratkaisevassa roolissa puutavara-autossa

K

uljetus Iso-Pellinen Oy Evijärveltä kuljettaa puuta UPM:lle ja Metsänhoitoyhdistyksille seitsemällä yhdistelmällä. Hydrauliikan tuottamisessa nosturille luotetaan HAWE ja Sunfab pumppuihin.

Kuljetus Iso-Pellinen on aina hakenut kalustoonsa ennakkoluulottomasti ratkaisuja, mitkä tehostavat toimintaa. - Puunajo alkoi suvussamme heti sotien jälkeen ja Sunfabin pumppuja on ollut meillä käytössä kautta maailmansivun; varmaan niin kauan kun niitä on valmistettu, kertovat yrittäjäveljekset Mika ja Mats Iso-Pellinen. Kuljetus-Logistiikka 2019 näyttelyssä esillä oli Alucarin osastolla Iso-Pellisten uusin Scania R650 puutavara-auto: - Kasvatimme yhdistelmien määrää yhdellä sillä ajettavaa riittää ja alalla on alueellamme hyvät näkymät. Kolme uusinta Scaniaamme on Alucarin varustelemia ja muissa on Weckmanin päällerakenteet. Nostureista kolme on Palfingeria Epsilonia ja saman verran on Kesloja sekä yksi Loglift.

Laatupumppuihin voi aina luottaa

Uusimmassa Scaniassa hydrauliikkapumppuna on säätyvätilavuuksinen HAWE V60N-130 niin kuin viidessä muussakin autossa. Kierrostilavuudeltaan 130 cc ja kierrosluvultaan max 2100 rpm pumppu edustaa markkinoilla suurinta tehokkuutta ja 400 bar jatkuva työpaine (450 bar piikkipaine) on yksi aidon korkeapainepumpun ominaisuuksista. - Yhdessä autossa on edelleen kiinteätuottoinen Sunfabin SCPD 76/76 -kaksoispumppu, mikä pelaa luotettavasti kuten Sunfabit ovat aina toimineet. Meillä on tainnut mennä vain yksi Sunfab rikki koko pitkän historian aikana. Kun vuonna 2016 aloimme siirtyä muuttuvatilavuuksiseen hydrauliikkaan, os-

Kuljetus Iso-Pellinen Oy Evijärveltä ajaa puuta seitsemällä yhdistelmällä. Hydrauliikkavoima nosturille tuotetaan HAWE- ja Sunfab -pumpuilla.

timme ensimmäisen HAWEn pumpun Lakeuden Hydron suosittelemana. HAWEsta ei ollut aiempaa kokemusta mutta nimi oli tullut tutuksi lehtimainosten kautta. Se osoittautui oivaksi valinnaksi ja siitä lähtien olemme valinneet aina pumpuksi HAWEn. Uusiin autoihin pumput tulevat päällerakentajilta ja kun olemme päivittäneet vanhempiin autoihin uusia nostureita niin HAWEt on ostettu Lakeuden Hydrosta, sanoo Mika Iso-Pellinen. Laadukkaiden pumppujen lisäksi yksi syy niiden hyvään kestoon on se, että Iso-Pellisillä käytössä on aina kierroksen rajoittimet, mitkä estää pumpun menemisen ylikierroksille jos vaikka vahingossa lähtee ajamaan pumppu päällä. - HAWEn muuttuvatilavuuksissa pumpuissa rajoitin on meillä 1100 kierroksessa, toteaa Iso-Pellinen.

Pumpun suuri tuotto ratkaisevan tärkeää

Mika Iso-Pellisen mukaan yksi ratkaiseva asia HAWEn muuttuvatilavuuksisessa 130 cc pumpussa on sen suuri tuotto. - Uusissa Scanioissa on hidas ulosotto ja kun HAWE tarjoaa suuren tuoton per kierros, saadaan auton kierrokset alemmas kuormattaessa - kun V8 moottori ei huuda kovilla kierroksella näkyy se polttoaineen kulutuksessakin. Scania R650:lla pystymme käyttämään nosturia vain 900 rpm kierroksilla ja silti HAWEsta saa voimaa niin paljon kuin haluaa sillä painetta ja tuottoa on valtavasti. HAWE Finlandin maahantuomissa HAWE ja Sunfab -pumpuissa on 1 vuoden tahdastakuu. - Näin taitaa olla mutta takuuta ei ole koskaan tarvittu, päättää Iso-Pellinen.

Helsingin Kuljetus-Logistiikka 2019 -näyttelyssä Iso-Pellisen veljekset Mats (vas.) ja Mika keskustelivat puutavara-autojen pumppuasioista Sunfab Ab:n Per Sundinin ja HAWE Finland Oy:n Juha Äyrään kanssa. Per Sundin on Sunfabin omistajia; hänen isoisänsä Eric Sundin perusti pumpputehtaan lisäksi Hiabin...

Tilanpuute haaste nykyautoissa

Uusissa Euro 6 moottorisissa 4-akselisissa autoissa on päällerakentamisen tila kortilla, mikä asettaa omat haasteensa päällerakentajille mm. hydrauliikan suhteen. - Meidän ajotehtäviin sopii parhaiten 2+2 akselirakenne, joissa hydrauliikan imuputket pitää tuoda tosi tarkasti ja jyrkillä mutkilla etteivät ne osu lisäakseliin. Ja itse pumpun asennustila on todella ahdas ja siinä HAWEn kompakti koko auttaa paljon asiaa. Myös hydrauliöljysäiliön sijoittaminen vaatii päällerakentajalta miettimistä kun

Sunfab SCPD 76/76 on luotettava ja tehokas kaksoispumppu puutavara-autokäyttöön.

runko on täynnä pakokaasunpuhdistuslaitteistoa ja muuta, sanoo Iso-Pellinen.

Kierrostilavuudeltaan 130 cc ja kierrosluvultaan max 2100 rpm säätyvätilavuuksinen HAWE V60N-130 pumppu edustaa markkinoilla suurinta tehokkuutta ja 400 bar jatkuva työpaine (450 bar piikkipaine) on yksi aidon korkeapainepumpun ominaisuuksista; kompaktissa koossa.


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RATKA I HYDRA SUT KAIKKI IN ULIIKK ATARP EISIIN S Ö Y M T Y N E M M PALVELE

TURUSSA

WWW.SALHYDRO.FI

145

NURMIJÄRVI Kuusirinne 3 P: 020 1133 500 TAMPERE Juvelankatu 6 P: 020 1133 560

JYVÄSKYLÄ Ahjokatu 13 P: 020 1133 570 TURKU Vajossuonkatu 3A P: 020 1133 580

HELSINKI SUUTARILA Tapulikaupungintie 44 P: 020 1133 610 HELSINKI, KONALA Konalantie 47 A P: 020 1133 620 KERAVA Alikeravantie 39 P: 020 1133 630

Parker Hannifin aloittaa uuden konseptin - Mobile Technology Center

P

alvellakseen entistä paremmin raskaankaluston markkinoita Parker Hannifin esittelee uuden konseptin - Mobile Technology Centerit. Mobile Technology Centerillä on erikoisosaamista raskaankaluston Parker-suuntaventtiilien ja IQAN-ohjausjärjestelmien suunnittelussa ja asennuksessa. Sovellusten kirjo on laaja metsäkoneista kuorma-autojen lavarakenteisiin ja maanrakennuskoneisiin saakka.

Suomessa on alkuun kaksi Parker-jälleenmyyjää, jotka toimivat myös Mobile Technology Centereinä: Koneosapalvelu Vilppulassa sekä Kithydro Kiteellä. He voivat toimittaa Parkerin asiakkaille täydellisiä järjestelmiä hydrauliikkaventtiileineen ja -sylintereineen sekä niihin kuuluvia komponentteja, kuten elektronisia ohjausjärjestelmiä, letkuja, liittimiä ja suodattimia. Tämä konsepti varmistaa asiakkaille korkean tuottavuuden ja toiminnallisuuden lisäksi myös erinomaisen saatavuuden. Kummallakin yrityksellä on pitkä ja vankka hydrauliikan

Suomessa on alkuun kaksi Parker-jälleenmyyjää, jotka toimivat myös Mobile Technology Centereinä: Koneosapalvelu Vilppulassa sekä Kithydro Kiteellä. He voivat toimittaa Parkerin asiakkaille täydellisiä järjestelmiä hydrauliikkaventtiileineen ja -sylintereineen sekä niihin kuuluvia komponentteja, kuten elektronisia ohjausjärjestelmiä, letkuja, liittimiä ja suodattimia.

tuntemus ja ne ovat suuntautuneet raskaankaluston sovelluksiin ja järjestelmiin. - Parkerilla on kokonaisvaltai-

nen raskaankaluston hydrauliikka- ja ohjausjärjestelmien ohjelma ja koska me tiedämme mitä asiakkaamme pitävät tärkeänä

menestyäkseen, olen vakuuttunut, että meidät koetaan luotettavaksi kumppaniksi. Me olemme tunnettuja markkinoilla, jo-

ten olemme lähellä useimpia asiakkaitamme ja ymmärrämme täällä vallitsevat olosuhteet. Vuosikymmenten aikana hankkimamme tiedon ansiosta vastaamme asiakkaiden tiedusteluihin nopeasti ja toimitamme sekä komponentteja että järjestelmiä viivytyksettä, sanoo Ossi Nieminen Koneosapalvelusta. Järjestelmäsuunnittelun ja asennuksen lisäksi kummallakin yrityksellä on varasto ja myymälät, joissa tuotteita on tarjolla. Myynnissä on mm. letkuja ja liittimiä, polttoaine-, öljyn- ja ilmansuodattimia sekä tietenkin Parkerin pumppuja, moottoreita, suuntaventtiilejä ja ohjausjärjestelmiä. Kuorma-auton lavarakenteessa on usein paineilmaa, johon Parkerin sylinterit ja venttiilit sopivat hyvin, sillä ne soveltuvat vaativiin olosuhteisiin, kuten alhaisiin lämpötiloihin. Lisäksi sekä Koneosapalvelu että Kithydro tarjoavat erilaisia palveluja: näistä esimerkkeinä ovat muun muassa letkuasennelmat ja hydrauliikkahuolto. - Tämän uuden konseptin ja Parkerilta saamamme tuen ansiosta pystymme palvelemaan entistä suurempia asiakasmääriä, toteaa Ossi Nieminen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

146

Hydrauliikka&Automaatio

HYDRAULIIKAN ASIANTUNTIJA

• asiantunteva henkilökunta • huoltokorjaamo • kestävät letkut • letkuasennelmat • liikkuvan kaluston komponentit • yli 8500 tuotetta heti varastossa

www.tehohydro.fi

ma-pe 8-16.30 • Ruukintie 16, Lappeenranta p. 05 615 8100 • info@tehohydro.fi

Yhteistyösopimus Black Bruinin kanssa tuo Koneosapalvelun kolmen toimipisteen myyntivalikoimaan harvesterikäyttöön soveltuvat radiaalimäntätekniikkaa hyödyntävät hydraulirotaattorit sekä harvestereiden jarruriipukkeet. Asiakkaille tarjotaan myynnin, varaosien ja huollon kokonaispaketti.

Koneosapalvelu solminut yhteistyösopimuksen Black Bruinin kanssa

K

oneosapalvelu on tarjonnut monipuolisen hydrauliikka- ja varaosa- tuotteiden valikoiman sekä hydrauliikkahuoltopalvelut metsäkoneyrittäjille jo yli neljän vuosikymmenen ajan.

Toukokuussa 2019 Koneosapalvelun hydrauliikkapuolen valikoima täydentyy suomalaisilla Black Bruin -rotaattoreilla ja -riipukkeilla.

Black Bruin harvesterirotaattoreiden kokonaispalvelu Kopalta

Janne Kantola (vas.) on nimitetty Nestepaine Oy:n toimitusjohtajaksi 2.5.2019 alkaen. Henri Mäkelä jatkaa Etola-yhtiöissä hydrauliikka-alan asiantuntijatehtävissä.

Janne Kantola on nimitetty Nestepaine Oy:n toimitusjohtajaksi

J

anne Kantola on nimitetty Nestepaine Oy:n toimitusjohtajaksi 2.5.2019 alkaen. Janne on aloittanut Nestepaineen palveluksessa 2003 toimien viime vuodet komponenttimyynnistä vastaavana myyntipäällikkönä ja tätä ennen tuotepäällikkönä.

Nestepaineen pitkäaikainen toimitusjohtaja Henri Mäkelä (kuvassa oik.) jatkaa Etola-yhtiöissä hydrauliikka-alan asiatuntijatehtävissä - Nestepaineen Senior Advisorynä sekä Nestepaineen hallituksen jäsenenä.

- Yhteistyösopimus Black Bruinin kanssa tuo Koneosapalvelun kolmen toimipisteen myyntivalikoimaan harvesterikäyttöön soveltuvat radiaalimäntätekniikkaa hyödyntävät hydraulirotaattorit sekä harvestereiden jarruriipukkeet. Luonnollisesti myös kyseisten tuotteiden varaosat saa jatkossa Koneosapalvelun kautta. Vilppulan hydrauliikkahuolto palvelee Black Bruin -tuotteiden huoltotarpeissa, joten asiakkaille tarjotaan myynnin, varaosien ja huollon kokonaispaketti, sanoo Koneosapalvelu Oy:n toimitusjohtaja Ville Nevalainen. Koneosapalvelu edustaa edelleen myös Baltrotors-rotaattoreita. Black Bruin täydentää tarjontaa harvestereihin soveltuvilla tuotteilla.

Koneosapalvelun Vilppulan laajennushanke hyvässä vauhdissa

Tuotevalikoiman kehittämisen lisäksi Koneosapalvelu satsaa voimakkaasti myös toimitiloihin. Vilppulaan parhaillaan nouseva uudisrakennus etenee aikataulussa. Laajennusosa valmistuu vuoden 2019 lopussa tuoden Koneosapalvelun käyttöön uutta toimitilaa noin 2700 neliötä. - Uuteen tilaan sijoitetaan hydrauliikkakorjaamo, myymälä, toimisto ja varasto. Perustamisurakassa tehdään parhaillaan anturavaluja ja uudisrakennuksen runko alkaa nousta paikoilleen toukokuussa, kertoo Nevalainen.

Erittäin laadukkaat Black Bruin -rotaattorit ja -riipukkeet valmistetaan Jyväskylässä.


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

147

HydroShop myymälät uudistuneet Jyväskylässä, Oulussa ja Turussa

Jyväskylän uudistettu HydroShop palvelee tutussa osoitteessa Itä-Päijänteentie 57.

Laajan tuotevalikoiman lisäksi HydroShopeista saa erittäin ammattitaitoista asiakaspalvelua; Jyväskylän uudistettua myymälää esittelivät Niko Paatola (vas.), Mikko Janhonen ja Sami Siitari.

F

luiconnecto on uudistanut myymälöitään HydroShop -konseptin mukaiseksi. Alkuvuoden aikana Jyväskylän, Oulun ja Turun ja myymälöiden sisustus ja tuotevalikoima on muuttunut oleellisesti asiakaspalvelun parantamiseksi. Oulun HydroShop -myymälässä vietettiin avajaisia 12.4. ja

Jyväskylässä 24.5. hyvien tarjousten ja tuote-esittelyjen merkeissä. Turun myymälässä tullaan viettämään HydroShop -päivää myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. - Uusi HydroShop -konsepti on saanut paljon kiitosta asiakkailta joten haluamme tuoda sen kaikkiin Fluiconnecton omiin myymälöihin. Tuotevalikoimaa kohdennetaan aina alueen erityistarpeiden mukaan ja hydrau-

liikan lisäksi on tarjolla mm. pneumatiikkaa, käsityökaluja, pesulaitteita sekä laajasti erilaista tarviketta ja muuta tarpeellista mm. koneurakoitsijoille ja päällerakentajille, kertoo Fluiconnecto Oy:n toimitusjohtaja Raimo Tuominen. Fluiconnecton HydroShop -myymälät palvelevat edellä mainittujen lisäksi Tampereella, Vantaalla, Lahdessa, Porissa ja Joensuussa.

Jyväskylän avajaispäivän hyvät tarjoukset houkuttelivat paikalle mukavasti väkeä.

Oulussa HydroShopin kattavan valikoiman ja loistavan palvelun löydät osoitteesta Voudintie 8.

Vuoden Fluiconnecto -jälleenmyyjä on T & M Syri Ay

Tallinkilla järjestettyyn Fluiconnecton Reseller Days 2019 -tapahtumaan osallistui hyvä määrä jälleenmyyjien edustajia eri puolilta maata.

F

luiconnecto Hydro Shop järjesti 7.-8.5. Reseller Days 2019 -jälleenmyyjäpäivät risteilyllä Tallinkilla. Paikalle saapui hyvä määrä 21:sta jälleenmyyjästä eri puolilta maata.

Tämän vuoden jälleenmyyjätapahtumassa oli tarjolla mm. mielenkiintoista tietoa Fluiconnecton tuotteista. - Olemme viime vuodet panostaneet paljon jälleenmyyjäyhteistyöhön. Fluiconnecton kokonaisvaltainen tarjonta ja

Jälleenmyyjätapahtumassa oli tarjolla mm. mielenkiintoista tietoa Fluiconnecton tuotteista.

jatkuvasti kehittyvä tuoteohjelma on mahdollistanut jälleenmyyjille ostojen keskittämisen ja myynnin oleellisen kasvattamisen hyvässä markkinatilanteessa, kertoo Fluiconnecto Oy:n aluemyyntijohtaja Tero Ylänen. Vuoden Fluiconnecto -jälleenmyyjäksi valittiin T & M Syri Ay Kokkolasta. - Olemme 12 vuotta toiminut todellinen perheyhtiö missä työskentelevät vaimoni MarjaLiisa sekä poikamme Elias, Aleksi ja Ville. Palvelemme asiakkaita laajasti Keski-Pohjanmaan alueella hydrauliikassa tarjoten mm. laadukkaat Manuli -letkuasennelmat ja komponentit myymälästämme sekä kentälle toimitettuna ja asennettuna, ker-

Fluiconnecton toimitusjohtaja Raimo Tuominen (vas.) ja aluemyyntijohtaja Tero Ylänen palkitsivat Vuoden Fluiconnecto -jälleenmyyjäksi T & M Syri Ay:n Kokkolasta. Palkinnon vastaanottivat perheyhtiön edustajat veljekset Elias ja Aleksi Syri.

too Tom Syri, joka toimi ennen hydrauliikka-alalle lähtemistä koneurakointi- ja kuljetusalan yrittäjänä. - Fluiconnecton kanssa yhteis-

työ pelaa ja myyjä Kari Jauhiainen hoitaa asioitamme tunnollisesti, mikä on tärkeä asia. Ihmisethän näitä hommia tekee, muistuttaa Syri.

Vuoden Fluiconnecto -jälleenmyyjäksi Suomessa valittu T & M Syri Ay palvelee hydrauliikka-asioissa Kokkolassa osoitteessa Ouluntie 5.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

148

Hydrauliikka&Automaatio

Liikkuvan kaluston hydrauliikan asiantuntija Lappeenrannassa

Tehohydron toimipaikka sijaitsee Lappeenrannassa osoitteessa Ruukintie 16 - pihaan mahtuu hyvin isommillakin yhdistelmillä.

L

appeenrannassa Ruukintiellä sijaitsevassa Tehohydron myymälässä on tarjolla maakunnan monipuolisin hydrauliikka- ja pneumatiikkatuotevalikoima. Niinpä koneurakointi- ja kuljetusalan toimijat ovat tuttu näky myymälässä vielä kun pihaan mahtuu isollakin yhdistelmällä. Tehohydro edustaa kansainvälisesti arvostettuja tuotemerkkejä alan johtavilta valmistajilta eli tarjolla on parasta laatua ammattikäyttöön. Lisäksi valikoimaa täydennetään omalla maahantuonnilla. - Panostamme kokonaisvaltaiseen palveluun ja tarjoamme laadukkaiden tuotteiden lisäksi hydrauliikan huolto-, mittaus-, testaus- ja korjauspalvelut. Myymälässä käyville asiakkaille on lisäksi tarjolla asiantuntijoidemme vankka ammattitaito: palvelemme sinua yli 30 vuoden kokemuksella. Pitkä historia yhdistettynä alan viimeisimpään tietotaitoon on yhdistelmä mikä syntyy vain ajan kanssa, sanoo Tehohydro Oy:n myymäläpäällikkö Jyri Kuronen.

Asiakkaat tyytyväisiä

Tehohydron myymälässä ja kentällä operoiva myyntitiimi koostuu seitsemästä hydrauliikka-alan ammattilaisesta. - Asiakasuskollisuus on vahvaa ja teemme kovasti töitä sen ylläpitämiseksi. Myymälässä käy väkeä tasaiseen tahtiin - kuljetus- ja konealan asiakkaita jo kolmannessakin sukupolvessa. Teettämiemme asiakastyytyväisyys kyselyjen mukaan ja saadun

Tehoydron myymälästä löytyy kaikki tarvittava liikkuvan kaluston hydrauliikkaan ja pneumatiikkaan. Varastonimikkeitä on yli 7000.

Laadukkaat hydrauliikkaletkuasennelmat valmistetaan asiakkaille odottaessa.

Koneurakoitsijat ovat tärkeä Tehohydron asiakaskunta, jota palvellaan vankalla vuosikymmenten ammattitaidolla.

- Keskitymme hydrauliikkaan ja pneumatiikkaan - emme yleiseen tarvikekauppaan, sanoo Tehohydro Oy:n myymäläpäällikkö Jyri Kuronen.

suoran palautteen mukaan olemme onnistuneet palvelemaan asiakaskuntaamme heidän korkeiden odotusten mukaan. Tämä näkyy myös erittäin alhaisessa reklamaatioiden määrässä, toteaa Kuronen.

Kattava varasto

Tehohydron yli 7000 nimikkeen varastossa on heti valmiina laaja valikoima tuotteita ja materiaalia nopeaan toimitukseen, mikä helpottaa asiakkaiden henkilöresursseja ja tuo kustannus-

säästöjä. - Keskitymme hydrauliikkaan ja pneumatiikkaan - emme yleiseen tarvikekauppaan. Palvelevan noutomyymälämme yhteydessä valmistamme joustavasti myös erikoisratkaisuja ja räätälöityjä kokonaisuuksia aina asiakkaamme tarpeen mukaan. Lisäksi huoltokorjaamopuoli pystyy auttamaan haastavissakin kunnostuksissa, sanoo Kuronen. Monipuolisesta ja heti toimitukseen valmiista valikoimastamme toimitetaan kattavasti

myös hydrauliikan varaosat. - Esimerkiksi Bosch Rexroth tarjoaa palvelun mikä mahdollistaa työkoneen pumpun tarkkojen tietojen löytämisen koneen valmistekilven tiedoilla. Se helpottaa oleellisesti huoltotoimintoja, toteaa Kuronen.

Laatua letkuasennelmiin

Tehohydron myymälätoiminnossa letkuasennelmat ovat erittäin merkittävässä roolissa. - Hydrauliikkaletkuohjelmamme rungon muodostaa

Bridgestonen korkealaatuiset tuotteet. Niistä valmistetaan laadukkaat asennelmat asiakkaille odottaessa. Lisäksi meiltä löytyy myös putkistotuotteet, muistuttaa Kuronen.

Paineakkujen huolto

Yksi Tehohydron tarjoama erikoispalvelu on paineakkujen huolto, joita käytetään paljon kone- ja kuljetuskalustossa. - Meillä on laitteet paineakkujen tarkistukseen, typentäyttöön ja säätöön, sanoo Kuronen.


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

149

M+S Hydraulics tuonut markkinoille aksiaalimäntäpumput ja -moottorit

H

ydrauliikan kansainvälinen palvelutarjoaja PMC Hydraulics kehittää jatkuvasti tuoteohjelmaansa vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.

M+S Hydraulicsin tuotteet kuuluvat osana PMC Hydraulicsin laajaan pumppu- ja moottoriohjelmaan. - M+S Hydraulics tunnetaan markkinoilla erityisesti hydrauliikan geroottorimoottoreistaan, joita on tarjolla erittäin kattava valikoima. Lisäksi M+S Hydraulics valmistaa mm. ohjaus orbit -moottoreita, kertoo PMC Hydraulics Oy:n tuotepäällikkö Patrik Pykäri.

Nyt myös aksiaalimäntäpumput ja -moottorit

Muutama vuosi sitten M+S Hydraulics lähti kehittämään aksiaalimäntäpumppuja ja -moottoreita tarjontaansa täydentämään. - Tällä hetkellä tarjolla on kiinteitä aksiaalimäntäpumppuja (PAP) ja -moottoreita (MAM) 22-100 cm3 kokoluokissa ja jopa 350 bar paineelle sekä myös

Aksiaalimäntämoottorivalikoimaan kuuluu kiinteät mallit 22-100 cm3 kokoluokissa sekä myös 2-nopeuksinen malli.

M+S Hydraulics tarjoaa kiinteät aksiaalimäntäpumput (PAP) 22-100 cm3 kokoluokissa ja aina 350 bar paineille.

2-nopeuksinen moottori. Kehitysvaiheessa on lisäksi säätyvätilavuuksiset pumput ja moottorit, ilmoittaa Pykäri. M+S Hydraulicsin uudet aksiaalimäntätuotteet soveltuvat laajasti erilaisiin käyttöihin mobilesovelluksissa erityisesti lisä-

laitekäytössä. - Niiden hyötysuhde ja paineenkesto on hyvä sekä pyörimisnopeus korkea. Parhaimmillaan ne ovat melko yksinkertaisissa sovelluksissa missä halutaan siirtyä geroottoritekniikasta seuraavalle tasolle. Käyttökoh-

teita voivat olla esimerkiksi erilaiset pyörityskäytöt. Meillä on tällä hetkellä meneillään näiden uutuustuotteiden ympärillä mielenkiintoisia protoprojekteja. Haemme myös uusia sovelluskohteita markkinoilta joten jos kiinnostuit kannattaa olla meihin yhteydessä, sanoo Pykäri.

Hyvät toimitusajat

M+S Hydraulicsia arvostetaan

asiakkaiden keskuudessa laadukkaista tuotteistaan, joiden hinta on varmasti kilpailukykyinen. - Myös toimitusajat ovat tämän hetken yleiseen markkinatilanteeseen nähden nopeat: uusia aksiaalimäntäpumppuja ja -moottoreita saa noin 5 viikon tehdastoimitusajalla, lupaa Pykäri.

5.–7.11.2019 Messukeskus Helsinki

AUTOMAATIO | ELEKTRONIIKKA | HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA | LEVYTYÖ KONEENRAKENTAMINEN | KUNNOSSAPITO | AI JA ROBOTIIKKA | ICT

Faktoja vuoden 2017 tapahtumasta

Tavoita yhdellä kertaa alan merkittävimmät tekijät ja tuo yrityksesi tuotteet ja palvelut esiin Itämeren alueen tärkeimmässä ammattitapahtumassa.

Tapahtumasta ja osallistumisesta lisätietoa

teknologia19.fi #teknologia19

Varaa osastosi nyt! Ota yhteyttä: Annina Niemi, 040 481 2220, annina.niemi@messukeskus.com Hanna Koskela, 040 565 1433, hanna.koskela@messukeskus.com

Yhteistyössä

Messukontaktit n.14 430 kävijää Näytteilleasettajia 439 Näyttelypinta-ala 11 817 m² 77 % kävijöistä osallistui päätöksentekoon tuotteiden ja palveluiden ostamisessa ja hankinnassa.


150

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

Dunlop Hiflexin 50-v. Road Show oli menestys!

Vantaa 9.5. Dunlop Hiflex on toiminut Suomessa kunnioitettavat 50-vuotta. Juhlan kunniaksi järjestettiin Road Show, mikä kiersi maan 23.4.-28.5 vieraillen yhteensä kolmessatoista Dunlop Hiflexin toimipisteessä. Kuvassa ollaan Vantaalla 9.5. Petikon uusissa viime kesänä avatuissa toimitiloissa. Toimipiste on hyvien liikenneyhteyksien saavutettavissa Kehä 3:n vieressä.

D

unlop Hiflex täyttää tänä vuonna 50 vuotta ollen yksi alansa vanhimmista toimijoista Suomessa ja Pohjoismaissa. Juhlavuoden kunniaksi järjestettiin Road Show, mikä kiersi maan 23.4.-28.5 vieraillen yhteensä kolmessatoista Dunlop Hiflexin toimipisteessä. Road Showssa asiakkailla ja yhteistyökumppaneilla oli hyvä tilaisuus tutusta Dunlop Hiflexin myymälöihin, josta löytyvät alan huippumerkit ja tuotteet vaativimpiinkin käyttöihin. - Ammattilaisille suunnattu kiertue oli kokonaisuudessaan oikein onnistunut ja saimme väkeä hyvin liikkeelle eri puolilla Suomea. Tapahtumapaikakunnilla vieraili päivän aikana keskimäärin 150-200 henkilöä ja

haluammekin kiittää kaikkia paikanpäälle saapuneita, sanoo Dunlop Hiflex Oy:n myyntijohtaja Jussi Korsi. Road Shown aikana myymälöistä löytyi loistavia tarjouksia eri tuotealueilta sekä arvontoja ja tietenkin maittavaa tarjoilua. - Asiakkaat saivat tapahtuman aikana tilaisuuden keskustella laajasta tuotevalikoimasta sekä uutuuksista myymälöiden ammattilaisten kanssa ja he puolestaan saivat arvokasta palautetta käyttäjiltä. Lisäksi mukana kiertueella olivat Dunlop Hiflexin yhteistyökumppanit Neste ja Ahlsell edustajineen, toteaa Korsi.

Laatua letkuasennelmiin

Dunlop Hiflex kuuluu Alfagomma -konserniin, mikä on yksi maailman johtavista hydrauliikka- ja teollisuusletku sekä

liitinvalmistajista. - Road Showssa suurimman mielenkiinnon kohteena oli yksi markkinoiden parhaista spiraaliletkuista mm. metsäkoneisiin eli Alfagomma PowerFlex Bio sekä uudet Alfagomman sileäpintaiset 1-, 2- ja 3-kudosletkut joita on tarjolla aina tuuman kokoluokkaan. Myymälöistämme saat laadukkaat asennelmat matkaan heti odottaessa, kertoo Korsi.

Kattava tuotevalikoima

Hydrauliikan lisäksi Dunlop Hiflexin toimipisteistä löytyy kone- ja kuljetusalan ammattilaisille sekä teollisuuspuolelle laajasti muutakin tarpeellista. - Tarjolla on esimerkiksi Enerpac -hydraulityökalut, käsityökalut, voiteluaineet ja -varusteet, erilaiset korjaamotuotteet, teollisuusletkut, pneumatiikkaa ja

Rovaniemi 28.5. Road Shown viimeinen etappi oli 28.5. Rovaniemellä Ahjotiellä, missä tehtiin innokkaasti kauppaa kiertueen hyvistä tarjoustuotteista.

paljon muuta, joten Dunlop Hiflexin myymälässä kannattaa poiketa jos haet laatua ja asian-

tuntevaa palvelua kilpailukykyiseen hintaan, ilmoittaa Jussi Korsi.

Kotka 14.5.

Joensuu 23.5. Kotkassa 14.5. kävi runsaasti väkeä - kokonaan uudistetun kiinteistön ja myymälän osoite on Kyyhkylänkuja 2.

Dunlop Hiflex on muuttanut Joensuussa hiljattain uusiin tiloihin osoitteeseen Telitie 1 C. Road Shown yhteydessä vietettiin 23.5. avajaisia.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

RASKAAN KALUSTON PARHAAT PALAT -suodattimet hydrauliikkaan ja kaikkiin dieselmoottoreihin

Hydrauliikkakomponentteja moneen lähtöön! Hydrauliikkakomponentit - 12-130 cm3 kiinteätuottoiset pumput - 40-150 cm3 säätötilavuuspumput - 130-150 cm3 säätötilavuuspumput puutavaranostureihin - 130 cm3 säätötilavuuspumput läpiakselilla - hydrauliikkamoottorit - vapaakiertoventtiilit ja huuhteluventtiilit

Vaihteistoon asennettavat ulosotot

Osasto 1c11

- Voimanulosottoyksiköitä ja hydrauliikkalaitteita jo yli 50 vuoden kokemuksella - Lähes kaikkien maailman johtavien ajoneuvovalmistajien valitsema

Öljysäiliöt - Öljysäiliösarjat alumiinisena tai teräksisenä - Tilavuudet 85 - 200 litraa

Koivunen Oulu Oritkarintie 6, 90400 Oulu Puh. 010 6501 510 Sähköposti: oulu@koivunen.fi


METSÄALAN METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

THIS IS THIS IS THIS IS THIS IS RELIABILITY RELIABILITY RELIABILITY RELIABILITY F3 Kuorma-autopumppu F3 Kuorma-autopumppu F3sisäänrakennetulla Kuorma-autopumppu F3 Kuorma-autopumppu sisäänrakennetulla kytkimellä sisäänrakennetulla sisäänrakennetulla kytkimellä kytkimellä kytkimellä

Tarjoaa polttoaineen säästöä Tarjoaa polttoaineen säästöä Lisää käyttövarmuutta Tarjoaa polttoaineen Tarjoaa polttoaineensäästöä säästöä Lisää käyttövarmuutta Lisää käyttövarmuutta käyttövarmuutta Ideaalinen moottorin voimanottoihin Lisää Ideaalinen moottorin voimanottoihin Ideaalinen moottorin voimanottoihin Ideaalinen moottorinvoimanottoihin

F3 -kuorma-autopumpumppu pyörii irroituskytkmensä ansiosta moottoriF3 -kuorma-autopumpumppu pyörii pyörii irroituskytkmensä ansiosta moottoriF3 -kuorma-autopumpumppu irroituskytkmensä ansiosta moottorivoimanotossakin vain, kun sitä tarvitaan. Näin pumppu mahdollistaa voimanotossakin vain, kun sitä tarvitaan. Näin pumppu mahdollistaa F3 -kuorma-autopumpumppu pyörii irroituskytkmensä ansiosta moottorivoimanotossakin vain, kun sitä tarvitaan. Näin pumppu mahdollistaa alhaisemman polttoaineenkulutuksen ja ja melutason sekä pidemmän käyttöiän. alhaisemman polttoaineenkulutuksen melutason sekä pidemmän käyttöiän. voimanotossakin kun sitä tarvitaan. Näin pumppu mahdollistaa alhaisemman vain, polttoaineenkulutuksen ja melutason sekä pidemmän käyttöiän. Mahdollisen hydrauliikkavian ilmetessä auto Mahdollisen hydrauliikkavian ilmetessä autoeieijää jäätielle. tielle.pidemmän käyttöiän. alhaisemman polttoaineenkulutuksen ja melutason sekä Mahdollisen hydrauliikkavian ilmetessä auto ei jää tielle. solutions.parker.com/F3 solutions.parker.com/F3 Mahdollisen hydrauliikkavian ilmetessä auto ei jää tielle. solutions.parker.com/F3 solutions.parker.com/F3


YY

Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

153

Salhydrolle myymälä Turkuun

S

Salhydron uusi Turun myymälä sijaitsee Urusvuoren teollisuusalueella, osoitteessa Vajossuonkatu 3 A. Pihasta löytyy hyvin parkkitilaa isollekin autolle.

alhydro Oy tuo maahan ja myy hydrauliikkaa, pneumatiikkaa, teollisuusletkuja, liittimiä ja kunnossapitotarvikkeita alan parhailta valmistajilta.

koimaan, korkeaan laatuun, nopeisiin toimituksiin, asiantuntevaan palveluun sekä varmasti kilpailukykyisiin hintoihin, sanoo Salhydro Oy:n toimitusjohtaja Marko Salminen.

Salhydron omat toimipisteet Nurmijärvellä, Tampereella, Jyväskylässä ja nyt myös Turussa sekä Hydromarket Oy:n kolme palvelupistettä Helsingissä ja Keravalla, yhdessä koko Suomen kattavan jälleenmyyjäverkoston kanssa takaavat tuotteiden nopean saatavuuden. - Olemme kasvaneet tasaiseen tahtiin ja laajentaneet omien pisteiden määrää pikku hiljaa asiakkaiden tarpeiden mukaan. Kolme vuotta sitten avasimme toimipisteen Jyväskylään, mikä on lähtenyt käyntiin todella hyvin. Nyt kesäkuun alussa 2019 aukeaa Turun piste, mihin on rakennettu muiden paikkakuntien tapaan todella laaja varasto sekä monipuolinen myymälä. Uskon että Turussa on tarvetta toimintamallillemme, mikä perustuu erittäin laajaan tuotevali-

Salhydro aloitti Turun alueen markkinan kartoittamisen toimipisteen perustamisen kannalta vuosi sitten, kun myyjänä aloitti Ari Lindfors, jolla on yli 30 vuoden kokemus hydrauliikkakaupasta ja alan vahva paikallistuntemus: - Kiersin asiakkailla ja myynnin ohella kuulostelin heidän mielipiteitään tämän hetken tilanteesta Turun hydrauliikkamarkkinoilla. Saimme selvää palautetta että Salhydron konseptille olisi tilausta.

Tarkkaan harkittu päätös

Hyvät tilat Urusvuoresta

Kun päätös Turun pisteen perustamisesta tehtiin, löytyi toiminnalle hyvät tilat Urusvuoden teollisuusalueelta Vajossuonkadulta. - Käytössä on yli 1000 neliötä varasto- ja myymälätilaa sekä

Laadukkaat letkuasennelmat valmistetaan huippulaitteilla asiakkaan odottaessa.

asialliset toimistotilat. Peruskunnostuksen jälkeen on tehty varastoa mikä on jo nyt todella laaja - toki kehittyen jatkossa koko ajan asiakkaiden tarpeiden mukaan. Myymälästä saadaan viihtyisä ja siellä on helppo asioida koska sijainti on erinomainen ja pihaan mahtuu isommallakin autolla.

Vankkaa ammattitaitoa

Lindforsin lisäksi asiakkaita Turun pisteessä palvelee Mikko Rajala ja Jarmo Viitanen, joilla on molemmilla vankka hydrauliikan ja teknisen kaupan tausta. - Asiakaskunnan rungon muodostaa alueen koneurakoitsijat, kuljetusliikkeet, päällerakentajat sekä kone- ja laitevalmistajat. Panostamme vahvasti myös teollisuuden kunnossapitopuoleen, minne Salhydrolta löytyy loistava tuotevalikoima, kertovat ammattimiehet.

Salhydron vahvuus on nopeat toimitukset suoraan suuresta varastosta - niin uudessa Turun pisteessäkin.

Laajasti komponentteja

Hydrauliikassa tarjolla on oikeastaan kaikki tarvittava. - Meiltä saa laadukkaat letkuasennelmat odottaessa ja hydrauliikan tuotevalikoima on varmasti kattava. Tuomme myymälään esille vahvasti hydrauliikan komponentit eli pumput, moottorit, venttiilit, sylinterit, suodattimet ym. Lisäksi tarjolla on pneumatiikkapuolelta mm. sylinterit ja kattavasti myös teollisuusletkut eri tarpeisiin, luettelevat Turun salhydrolaiset.

Salhydrolta löytyy tuotteet myös teollisuuden kunnossapitoon ja korjaamoille; kuvassa FIAC paineilmakompressori.

Varastojärjestelmiin on panostettu ja tuotevalikoima kehittyy jatkossa alueen asiakaskunnan tarpeiden mukaan.

Turun salhydrolaiset Ari Lindfors (oik.), Mikko Rajala ja Jarmo Viitanen palvelevat myymälässä vankalla ammattitaidolla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäalan Ammattihakemisto Raivauslaitteet Raivauslaitteet Raivauslaitteet

www.rottne.fi www.rottne.fi

www.ajotek.fi www.ajotek.fi

www.grutech.fi www.grutech.fi www.grutech.fi

www.voiteluaineita.fi www.voiteluaineita.fi www.ajotek.fi

www.voiteluaineita.fi

Sammutusjärjestelmät Sammutusjärjestelmät Sammutusjärjestelmät

mercedes-benz.fi/kuorma-auto mercedes-benz.fi/kuorma-auto mercedes-benz.fi/kuorma-autottt Vetolaitteet Vetolaitteet

Puutavaraperävaunut Puutavaraperävaunut Puutavaraperävaunut

www.facebook.com/zaslawsuomi www.facebook.com/zaslawsuomi www.facebook.com/zaslawsuomi

www.rengascenter.fi www.rengascenter.fi www.kannettavat.fi

www.tav.fi www.tav.fi

Kuormansidonta Kuormansidonta Kuormansidonta

Vetolaitteet

www.nwe.fi www.nwe.fi www.nwe.fi

www.tav.fi

Trucks Trucks and and Trailers Trailers

www.hf-autohuolto.fi www.hf-autohuolto.fi

www.toptruck.fi www.toptruck.fi www.toptruck.fi

www.truckpartner.fi www.truckpartner.fi Puutavaranosturihuollot Puutavaranosturihuollot Puutavaranosturihuollot

www.vta.fi www.vta.fi

www.originator.fi www.originator.fi www.orginator.fi

www.fluiconnecto.com/fi www.fluiconnecto.com/fi www.fluiconnecto.com/fi

www.flexit-finland.fi

www.ph.fi www.ph.fi www.nummi.fi

www.hydroala.fi www.hydroala.fi

www.dana.com/brevini

www.gottwald-hydraulik.com www.gottwald-hydraulik.com

www.pikkumattioy.fi www.pikkumattioy.fi www.pikkumattioy.fi

www.flexit-hydraulics.fi www.flexit-hydraulics.fi


2019 2018

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

www.opsystem.fi www.opsystem.fi

www.opsystem.fi

www.nurmihydro.fi www.nurmihydro.fi www.nurmihydro.fi Päällirakenteet Päällirakenteet

www.flh.fi www.flh.fi

www.elobau.com www.elobau.com

www.kraftmek.com www.kraftmek.com www.bucherhydraulics.com

www.hydx.se/fin www.hydx.se/fin www.hydx.se/fin

www.hydman.fi www.hydman.fi www.hydman.fi

-lis

Ota yhteyttä ja suunnitellaan yrityksellesi tehokas mainospaketti. Soita 050 412 9030 janne.jokela@ammattilehti.fi www.ammattilehti.fi

www.nordictruckcenter.com/fi www.nordictruckcenter.com/fi www.nordictruckcenter.com/fi

www.tmt.fi www.tmt.fi

Kevään . Seuraava jättikokoinen jättikokoinen Metsäalan Ammattilehti painetaan 7.5.2018 26.5.2019 2.8.2019

ssa Lisäjakelu ja t s re Profo 2019 Kuljetus ! la messuil äjakelu


METSÄALAN AMMATTILEHTI

ANNA MEIDÄN PITÄÄ KONEESTASI AKTIIVISTA HUOLTA

ACTIVE CARE -huoltopalvelusopimukset ovat metsäkoneyrittäjän parasta palvelua: keskityt vain puunkorjuuseen kun Ponsse varmistaa, että metsäkoneesi pysyy tuottavana savotasta toiseen.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.