__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

METSÄALAN METSÄALAN AMMATTILEHTI

AMMATTILEHTI

36 vsk. 1986-2021

KONEURAKOINTI KULJETUS TEOLLISUUS 30 v. JUHLALEHTI 1986 - 2016

1/2021

Pienennä tuottamaasi hiilijalanjälkeä.

Kuljetusalalla hyvä veto päällä

Ponsse esitteli uuden Scorpionin

Ammattilehti.fi koeajaa hyötyautot

Vuoden 2019 hallitusohjelmassa esitettiin tavoite, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, sekä maailman ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomen alueella vuoden aikana syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen ja täällä olevan luonnollisen hiilinielun summan pitää tällöin olla nolla. Tämä edellyttää nopeutettuja päästövähennyksiä kaikilla sektoreilla, sekä hiilinielujen vahvistamista.

Lue lisää: greenmiler.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

Puukauppa käy tasaisena T

Autotuojilla positiivinen ennuste kuorma-autokaupan vuosimyynnistä Autoalan tuoreen kuorma-autojen kysyntäennusteen perusteella kuorma-autojen ensireammi-lokakuussa 2020 kisteröintien arvioidaan kasvaMetsäteollisuus ry:n van kuluvana vuonna jäsenyritysten puunhieman ostomäärä yksityismetsistä oli 13 yli 4 000 autoon. Kuorma-auprosenttia pienempi kuin edellisetojen rekisteröintien määrä nä vuonna samalla ajanjaksolla. Viime viikot puukauppa on kasvaisi tällöin noin 18kuitenprokin käynyt edellisvuotta vilkkaamsenttia viime vuoteen nähden. min. Sähköiset työkalut helpottavat metsäalan arkea.

A

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset utoalan tuoreen kuorma-autojen ostivat tammi-lokakuussa puuta yksityiskysyntäennusteen perusteella metsistäkuorma-autojen 22,6 miljoonaaensirekisteröinkuutiota, mikä on 13 % vähemmän kuin viime vuonna tien arvioidaan kasvavan kuluvana vuonja hieman 19 % vähemmän kuin viiden edellisen na yli 4 000 autoon. Kuorma-auvuoden keskiarvo vastaavana aikana. tojen rekisteröintien määrä kasvaisi tälKuitupuun oli 12,2nähden. miljoonaa löin noin 18ostomäärä % viime vuoteen kuutiota, eli 18 % vähemmän ja tukkien Autotuojat ja -teollisuus ry arvioi rasostomäärä 6,5tonnin miljoonaa kuutiota, elire21 kaiden yli 16 kuorma-autojen % vähemmän kuintänä viitenä edellisenä kisteröintien kirivän vuonna n. 2 800 vuonnajoka keskimäärin. autoon, olisi noin 21 % kasvu viime vuoteen nähden. Koronapandemia leikkasi viime vuonna raskaimman kuormaKantohintakehitys vakaata autoluokan rekisteröinnit 2 317 autoon, Tukkien ja kuusikuitupuun kantohinnat joka oli noin 24 % vähemmän kuin vuonolivat lokakuussa 1-2 prosenttia korkeamna 2019. tarkistettiin mat kuinEnnustetta vuosi sitten samaanaiemmin aikaan. arvioidusta 2 400 kuorma-auton tasosta, Mäntykuidun kantohinta oli prosentin sillä talouden kehitys on ollut ennakoitua alempi ja koivukuidun samalla tasolla suotuisampaa ja talouden on ennakoitu kuin vuoden 2019 lokakuussa. Mäntytukääntyvän vuonna keskimäärin 2021 selvään kasvuun. kista maksettiin 55 euroa - Raskaimpien rekistekuutiolta, mutta kuorma-autojen hinta vaihteli alueittain röintien on tänä vuonna palaavan ja hakkuutavoittain 34 jaarvioitu 59 euron välillä. lähes koronaakeskihinta edeltäneelle VientiKuusitukin olitasolle. 59 euroa kuuteollisuuden kysyntä on lähtenyt maltillitiolta, ja hinta vaihteli 36 ja 62 euron seen kasvuun ja myös yritystenoli luottamus välillä. Koivutukin keskihinta 43 euroa talouteen viime vuoteen kuutiolta,on japarantumassa vaihteli 20 ja 47 euron välilnähden, kertoo toimitusjohtaja Tero Kallä. Kuitupuiden keskikantohinta oli 16-19 lio Autotuojat ja ja -teollisuus ry:stä. euroa kuutiolta, hinta vaihteli 10 ja 24 Myösvälillä. keskikokoisten 6-16 tonnin kuoreuron ma-autojen kysynnän ennakoidaan Kantohintojen vaihteluun on palaauseita van koronaa edeltäneelle tasolle tänä syitä. Hintatasoon vaikuttavatjomuun vuonna. arvimuassa Keskisuuria hakkuutapa,kuorma-autoja korjattavan puuston oidaan rekisteröitävän noin 280, joka kokonaismäärä, puun laatu, runkojen olisi 16 metsä% viimejavuotta enemmän. koko, kaukokuljetusmatka, maasto sekä korjuuajankohta ja -olosuhKevyiden teet. Tämän hyötyautojen vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisilmarkkina jatkaa kasvuaan läPakettiautojen metsäkohteilla. ja pienten kuorma-auto-

jen on toipunut koronatilanteesta nopeammin kuin raskaiden kuorma-autojen. Alle 6 tonnin kuorma-autoja ensirekisteröitiin vuonna 2020 yhteensä 871 joka on 4,2 % enemmän kuin vuonna 2019. Tänä vuonna pieniä kuorma-autoja on arvioitu rekisteröitävän noin 950, joka olisi noin 9 % viime vuotta suurempi lukema.

Kaasukuorma-autojen hankintatuki on piristänyt kaasuautomarkkinaa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin julkaisemien tilastojen mukaan joulukuun alussa käynnistyneen kaasukuorma-autojen hankintatuen Sähköiset työkalutkysyntä on ollut ensimmäisten kuukausien aikana vilkasta. tehostavat metsäalan arkea Vuoden 2022 loppuun asti jaossa oleva Sähköisessä asioinnissa on otettu mettuki on tarkoitettu uusien vähintään 16 säalalla merkittäviä kehitysloikkia viime tonnin kokonaismassan kuorma-autojen vuosina. Asiointi ei ole enää aikaan tai hankintaan. Hankintatuen suuruus on paikkaan sidottua. Tämä helpottaa metCNG-autoille 5 000 euroa ja LNG-autoilsäasioiden hoitoa ja parantaa toiminnan le 12 000 euroa. Tukea on helmikuun altehokkuutta. kuun mennessä haettu jo lähes 30 kaasuAlan yhteisistä sähköisistä järjestelmiskäyttöisen kuorma-auton hankintaan tä ovat hyvinä esimerkkeinä Suomen tuen 1 miljoonan euron budjetista on vametsäkeskuksen Metsään.fi-palvelun rattu jo lähes neljännes. Noin 60 % hakemetsävaratiedot sekä kaikille avoin puumuksista koskee CNG-autoja ja noin 40 kauppapaikka Kuutio.fi, jonka puun % erityisesti pitkämatkaiseen liikenteemyyjä- ja ostajatahot ovat rakentaneet seen soveltuvia LNG -autoja. yhdessä. Vaihtoehtoisten käyttövoimien yleistyKuutio.fi on tarkoitettu sekä metsäamminen on kuorma-autokannassa vielä almattilaisten että metsänomistajien käytkumetreillään. Vuoden 2020 lopussa liitöön. Kuution käyttö parantaa korjuupalkennekäytössä oli noin 300 kaasukäytvelun läpinäkyvyyttä ja tasapuolista kiltöistä ja 7 sähkökäyttöistä kuorma-autoa. pailua puumarkkinoilla. Palvelun inteHyvän vastaanoton saaneelle kaasukuorgroiminen ammattilaisten omiin järjestelma-autojen hankintatuelle on luvassa miin tuo parhaiten sähköisten järjestelmijatkoa tammikuussa julkaistussa hallituken käytön hyödyt esille. sen Fossiilittoman liikenteen tiekartan - Metsäteollisuus on ollut vahvasti luonnoksessa. Siinä on esitetty että kaasumukana edistämässä Kuution käyttöä ja kuorma-autojen hankintatukea jatkettaiodottaa sitoutuneisuutta myös muilta siin vuoteen 2030 asti ja tuki laajennettaitoimijoilta. Mitä kattavammin palvelua siin koskemaan myös sähkökuorma-autoja. käytetään, sitä tehokkaammin sen hyödyt - Hallituksen tiekartan luonnoksessa saadaan käyttöön, sanoo Metsäteollisuus ehdotetaan tukea myös sähkö- ja kaasury:n metsäjohtaja Karoliina Niemi. käyttöisten pakettiautojen hankintaan sekä raskaan kaluston latausinfran ja Lue uudet kaasujakeluverkon kehittämiseen. Pitkäjänteiset hankintatuet latausinfran kealan jauutiset hittäminen ovat tehokkaita kuorma-autojoka päivävauhditkannan käyttövoimamurroksen tajia, summaaammattilehti.fi Tero Kallio.

OSOITE: Vironkatu, 00170 Helsinki PÄÄTOIMITTAJA: Janne Jokela

janne.jokela@ammattilehti.fi puh 050 412 9030

TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ: Tero Lahtinen

tero.lahtinen@ammattilehti.fi puh. 050 464 7972

TOIMITTAJA: Taneli Jokela

taneli.jokela@ammattilehti.fi puh. 050 320 8174

LEHDEN PAINOSMÄÄRÄ: 20.000 kpl.

ammattilehti.fi sosiaalisessa mediassa:

33


4

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

Liikenneverkon strateginen tilannekuva luo pohjaa tulevaisuuden rakentamiselle Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on yhdessä Väyläviraston kanssa päivittänyt liikenneverkon strategisen tilannekuvan. Se on julkaistu 21.1.2021. Tilannekuvassa tarkastellaan sekä valtion väyläverkon että muun liikenneverkon kehittämistarpeita, ja sitä hyödynnetään valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimeenpanossa. Tilannekuva päivitetään jatkossa kaksi kertaa vuodessa.

L

iikenneverkon strateginen tilannekuva kuvaa valtakunnallisesti mer- kittävimmän liikenneverkon ja sen tärkeimmät solmupisteet nykytilanteessa ja vuonna 2032. Tavoitteena on tunnistaa yhteysvälitasolla valtakunnallisesti merkittävimmät haasteet ja kehittämistarpeet liikenneverkon toimivuuden kannalta. Tilannekuva on tekninen asiantuntijaselvitys, jonka laadintaa liikenne- ja viestintäministeriö on ohjannut. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on vastannut tilannekuvan koostamisesta ja Väylävirasto on tuottanut siihen valtion väyläverkkoaineiston.

Pohjana sidosryhmäyhteistyön tuottama laaja aineisto

Tilannekuva perustuu muun muassa tilastoihin, olemassa oleviin ja toteutettuihin selvityksiin, valtakunnallisiin liikenne -ennusteisiin sekä sidosryhmien laajaan näkemykseen liikennejärjestelmän nykyisistä ja tulevista tarpeista. Lisäksi työn taustalla on virastojen ja ministeriön jatkuva yhteistyö sidosryhmien kanssa sekä keskustelut ja kuulemiset valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelun aikana. Tilannekuva on osa laajempaa liikennejärjestelmäanalyysiä,

Liikenneverkon strateginen tilannekuva laadittiin viime keväänä ensimmäistä kertaa. Nyt tilannekuvan tie- ja rataverkko-osioiden tietoja on päivitetty ja laajennettu.

joka on asiantuntijoiden koostama strategisen tason kokonaiskuva liikennejärjestelmän nykytilasta ja haasteista sekä tulevaisuuden mahdollisesta kehityksestä. Traficom vastaa liikennejärjestelmäanalyysin kehitystyöstä, jossa vuorovaikutus sidosryhmien kanssa on olennaista. - Suunnittelemme liikennejärjestelmäanalyysin yhteistyöprosessia, johon pyydämme sidosryhmien kommentteja helmikuussa käynnistyvällä kuulemiskierroksella, kertoo verkostojohtaja Asta Tuominen Traficomista.

Ajotarpeen mukaiset, kestävät ja kilpailukykyiset raskaan kaluston päällirakenteet ja perävaunut Toplift Finlandilla kaluston suunnittelussa on aina lähtökohtana ajon tarkoitus sekä kuljetettava tuote. Kaluston kuntoa on helpompi ylläpitää, kun vaunut suunnitellaan ja mitoitetaan hankintavaiheessa oikein.

Parasta laatua kaikille teille!

 www.toplift.fi

Strateginen tilannekuva päivittyy puolivuosittain

Liikenneverkon strateginen tilannekuva laadittiin viime keväänä ensimmäistä kertaa. Nyt tilannekuvan tie- ja rataverkkoosioiden tietoja on päivitetty ja laajennettu. Lisäksi vesiväyliä koskevaan osioon sekä muihin osioihin on tehty päivityksiä ja muokkauksia. - Uusia osioita tilannekuvassa ovat katuverkkotarkastelut sekä analyysi Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T, TransEuropean Transport Network) kriteerien toteutumisesta tie- ja rataverkolla, vesiväylillä, sata-

missa sekä lentoasemilla, kertoo liikennejärjestelmäasiantuntija Marko Mäenpää Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista. - Valtion väyläverkon osalta tilannekuva kertoo, mille verkon osille kriittisimmät tarpeet kohdistuvat. Tilannekuvaan tarpeisiin perustuen Väylävirasto toimeenpanee Liikenne12-suunnitelmaa esimerkiksi laatimalla valtion väyläverkkoja koskevan investointiohjelman, jossa linjataan tärkeimmät liikenneinfrahankkeet, toteaa osastonjohtaja Anna Saarlo Väylävirastosta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ammattilaisten taajuudella. Edelleen. Ammattikuljettajien ja muiden yötyöläisten suosioon nousseen Yöradion uusi kausi on käynnissä. Tarjolla on tuttuun tapaan liikenneasioihin painottuvaa asiaa sekä viihdettä. Juontajina jatkavat Pertti ja Lauri Salovaara. Yöradio on Vehon ja Mercedes-Benzin kädenojennus kaikille teille, jotka pidätte pyörät pyörimässä. Ilman teitä eivät sen enempää elintarvikkeet, lääkkeet kuin ihmisetkään liikkuisi. Kiitos – ollaan kuulolla. Kuuntele Yöradiota Radio Novan taajuudella ma-pe klo 22.00–02.00


6

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

SKAL Kuljetusbarometri 1/2021:

Puolet metsäalan kuljetusyrityksistä ennustaa kuljetusmäärien lisäystä ja lähes kaksi kolmannesta liikevaihdon kasvua Kyky investoida ympäristöystävällisiin ratkaisuihin kuljetusyrityksissä on keskeinen edellytys päästövähennystavoitteiden saavuttamiselle. SKAL Kuljetusbarometrikyselyn perusteella polttoaineveron korottaminen iskisi merkittävimmin yritysten investointikykyyn ollen ristiriidassa päästötavoitteiden kanssa. Kuljetusala näkee kilometriveron selvittämisen arvoisena edellyttäen, että muuta verotusta kevennetään.

Vain kolme prosenttia vastanneista on hankkimassa nesteytettyä kaasua ja yhtä moni paineistettua kaasua hyödyntävää kalustoa. Kalustoinvestoinnit ovat mikro- ja pk-yrityksissä huomattava ja ennakkosuunnittelua vaativa menoerä, ja käyttövoiman valinta on monen tekijän summa. Pienten yritysten yksittäisten päätöksentekijöiden varassa vaihtoehtoisten käyttövoimien yleistyminen etenee, mutta muutos tavaraliikenteessä on hitaampaa kuin henkilöautoissa. Tarvitaan lisää menestystarinoita uusista ratkaisuista eri kuljetustehtävissä.

Kuljetusyritysten ympäristötietoisuus on lisääntynyt

Kuljetuskaluston optimointi kuljetustehtävään on säilynyt suosituimpana keinona vähentää ympäristöpäästöjä SKAL Kuljetusbarometriin 1/2017 nähden. Useampi kuin kaksi kolmesta (67 % vrt. 63 % 2017) optimoi kalustoaan. Kuljettajan ajotavan seurannan merkitys päästövähennyskeinona on noussut huomattavasti (63 % vrt. 44 % 2017), samoin tehokkuutta lisäävä reitti- ja aikataulusuunnittelu (61 % vrt. 32 % 2017). Keskeisiä keinoja ovat myös täyttöasteen kasvattaminen (55 % vrt. 32 % 2017*) ja kuljettajien ajotapakoulutus (49 % vrt. 28 % 2017). Noin joka kuudes (14 %) ilmoittaa käyttävänsä uusiutuvaa dieseliä kuljetuksissaan. Kehitys osoittaa, että asenteet ovat muuttuneet ja kiinnostus ympäristöystävällisiin ratkaisuihin on lisääntynyt.

Näkymät ovat alavireiset kaikilla suoritealoilla metsäalaa lukuun ottamatta. Koronatilanne on houkutellut ihmiset rakentamaan ja remontoimaan maailmanlaajuisesti, mikä luo sahatavaran kuljetuksille kysyntää. Puolet metsäalan kuljetusyrityksistä ennustaa kuljetusmäärien lisäystä ja lähes kaksi kolmannesta liikevaihdon kasvua. Lisäksi suomalaistehtaat toimittavat sellua kotimaan ja maailmanmarkkinoille. Kartonkiteollisuus tarvitsee selluraakaainetta verkkokaupan pakkaustarpeisiin, kertoo Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:n toimitusjohtaja Kari Palojärvi. Alueelliset vaihtelut kuljetusten kysynnässä olivat vähäisiä loppuvuonna 2020. Kuljetusmäärät ja ajosuoritteet lisääntyivät ainoana maakuntana KeskiSuomessa, jossa metalli- ja teknologiateollisuus vetivät koronasta huolimatta (ks. Työ- ja elinkeinoministeriön Alueelliset kehitysnäkymät -raportti). Myös Keski-Suomen metsäteollisuus loi kuljetuksille kysyntää loppuvuonna. Kuljetusyritysten rekrytointivaikeudet olivat laskeneet. Vastanneista 16 %:lla oli ollut vaikeuksia löytää työvoimaa, kun vuotta aiemmin osuus oli 26 %. Rekrytointivaikeuksien väheneminen kertoo osaltaan heikosta taloussuhdanteesta. Raskaan liikenteen määrä tieverkolla on vähentynyt poikkeuksellisen paljon vuoden 2020 aikana.

Yrityksissä investoidaan - vaihtoehtoiset käyttövoimat yleistyvät hitaasti Jopa 30 prosenttia kuljetusyri-

*2017 kysyttiin käyttö- ja täyttöasteen kasvattamista. (Ks. kuvaaja 1/2017 barometriesityksestä s. 23)

Seuraavan viiden vuoden aikana nähdään kasvua ainakin kuljetuskaluston uusimisessa vähäpäästöisemmäksi (65 %) ja vähäpäästöisen polttoaineen käytössä nykykalustoon (62 %). Runsas puolet kuljetusyrittäjistä aikoo lisätä kuljettajien palkitsemista ympäristöystävällisestä ajotavasta ja hiilijalanjäljen mittaamista viiden vuoden sisällä.

Ajonopeuden alentaminen vähentää päästöjä

tyksistä on investoimassa alkuvuonna. Yrityksistä 23 prosenttia on investoimassa autoihin mutta ostoslistalla on myös perävaunuja, varusteita ja koneita. Kesäkuun 2020 barometrikyse-

lystä tiedämme, että runsas viidennes yrityksistä joutui perumaan tai siirtämään investointejaan koronatilanteen vuoksi. Osa syntyneestä investointipaineesta ehti purkautua jo loppuvuonna

2020, jolloin 31 prosenttia vastaajista ilmoitti tehneensä investointeja. Alkuvuoden 2021 autoinvestoinnit keskittyvät lähes kokonaan (96 %) dieselkalustoon.

Ajonopeuden alentaminen on kasvattanut suosiotaan päästövähennyskeinona (47 % vrt. 38 % 2017). Vaikka noin puolella on nopeudenrajoitin edelleen säädetty lain sallimaan maksimiin, 89-90 km/h, voidaan tulosten perusteella ns. rajoitinta vasten ajamisen olettaa vähentyneen viime vuosien aikana. Nopeuteen 81-83 asetettujen rajoittimien määrä on hieman kasvanut


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

7

Rahoitusratkaisut tarjoaa Siemens Financial Services. Soita meille jo tänään, 010 511 3050! siemens.fi/finance

(15 % vrt. 11 % 2017). Rajoitinasetus ei tarkoita todellisuudessa käytettyä ajonopeutta, vaan enimmäisnopeutta, jota kuljettaja ei voi ylittää. Ajonopeuksiin on syytä kiinnittää huomiota jatkuvasti, myös liikenneturvallisuussyistä.

Polttoaineen hinnan nousu heikentää investointikykyä

Fossiilittoman liikenteen tiekarttatyöryhmän loppuraportissa esitetään keskeisenä päästövähennyskeinona polttoaineen hinnan korottamista verotuksen tai kansallisen päästökaupan avulla. Raportissa puhutaan jopa 40 sentin hinnannoususta diesellitraa kohden. Kysyimme, mitä vaikutuksia tällaisella muutoksella olisi. Merkittävimpänä vaikutuksena kuljetusyrittäjät näkevät investointikyvyn laskun (46 %) ja toiseksi pahimpana kannattavuuden romahtamisen (43 %). Kumpikin seuraus olisi kohtalokas juuri päästövähennyksen kannalta, sillä puhtaampi tavaraliikenne vaatii nimenomaan investointeja - ei välttämättä pelkästään kalustoon, vaan myös prosesseihin, järjestelmiin ja osaamiseen. Neljännes vastanneista ei osaa arvioida korotuksen seurauksia näkemättä vaikutuksia muihin käyttövoimiin. Viidennes on huolissaan asiakkaiden pärjäämisestä. Kymmenesosa ei tun-

nista merkittäviä vaikutuksia. Osalla näistä vastaajista on kuljetussopimuksissaan polttoaineklausuulit, jotka siirtävät vaikutukset pienellä viiveellä kuljetushintoihin. Mielenkiintoista on, että vain kolme prosenttia vastanneista olisi vaihtamassa kaluston käyttövoimaa korotuksen iskiessä. Sen sijaan viidennes arvioi luopuvansa liiketoiminnasta hinnankorotuksen vuoksi. - Esitetyn polttoaineen hinnan nousun vaikutus toisi 100 000 litraa vuodessa kuluttavalle raskaalle yhdistelmälle 40 000 euron lisälaskun vuodessa. On selvää, että tämä söisi yrityksen investointikykyä ja kannattavuutta, kuten barometrikin vahvistaa. Kannattavuutensa kanssa kamppailevien yritysten on vaikea uudistua, ja uudistumista tarvitaan, jotta Suomi saavuttaa päästövähennystavoitteensa, muistuttaa SKAL:n puheenjohtaja Jani Ylälehto.

Tiemaksujen käyttöönotossa nähdään mahdollisuuksia

Yksi Suomen harkitsemista liikenteen vero- ja päästövähennysratkaisuista on raskaan liikenteen kilometrivero eli etäisyysperusteinen tiemaksu. Monissa EU-maissa käytetään aikaperusteista tiemaksumallia eli vinjettiä, jota SKAL on ajanut Suomeen vuosien ajan. Enem-

mistö kuljetusyrittäjistä (86 %) näkee kilometriveron mahdollisuutena saada ulkomainen kalusto maksamaan Suomen tieverkon käytöstä. Yli puolet (57 %) ottaisi mieluummin vinjetin ja

54 prosenttia arvioi, että kilometrivero olisi Suomelle epäedullinen pitkien etäisyyksien vuoksi. Tekniikan kehittyessä voi olla mahdollista luoda Suomeenkin tasapuolinen tiemaksu-

malli, kunhan kuljetusyritysten maksutaakkaa ei kasvateta. Kilometrivero on selvittämisen arvoinen, toteaa 40 prosenttia kuljetusyrittäjistä.


METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

STRALIS X-WAY LEGENDAARINEN IVECO -KUORMA-AUTON KESTÄVYYS Stralis X-WAY on rakennettu raskaiden kuormien kuljettamiseen: sen ominaisuudet perustuvat legendaariseen Trakkeriin, josta on tullut kestävyyden vertauskuva erilaisissa kuljetustehtävissä. Stralis X-WAY omaa huippu suorituskyvyn matalan omanpainon ja poikkeuksellisen lujuuden ansiosta. Parhaalla moottoritekniikalla saadaan erinomainen polttoainetehokkuus.

RAKENNA OMA STRALIS X-WAY VASTAAMAAN TARPEITASI Voit valita kolmesta eri set up:sta riippuen siitä, kuinka paljon maansiirtokäyttöä ajoneuvoltasi vaaditaan: ON, ON+ ja OFF – kaksi ensimmäistä versiota on maantiekuljetuksille ja kolmas on maastokelpoisuutta vaativille tehtäville. IVECO MYYNTIVERKOSTO ESPOO, Iveco Finland Oy Kiilaniityntie 10, 02920 Espoo Arto Mäkinen p. +358 45 320 7701 arto.makinen@iveco.com Juhani Havia p. +358 45 320 7702, juhani.havia@iveco.com Petri Simonaho p. +358 40 750 0916 petri simonaho@iveco.com IISALMI, Iveco huolto ja myynti Team Marjahaankierto 2-4, 74130 Iisalmi Antti Krogerus p. +358 40 774 2830 antti.krogerus@driv.fi

JYVÄSKYLÄ, Iveco Finland Oy Keski-Suomen alue Kari Lahtela p. +358 400 158 580, kari.lahtela@iveco.fi JYVÄSKYLÄ, Niemi-Korpi Oy Sorastajantie 4, 40320 Jyväskylä Tuomas Niemi-Korpi p. +358 400 400 32 5165, tuomas@niemikorpi.com KOKKOLA, Niemi-Korpi Oy Isotanhu 2, 67600 Kokkola Kari Nurmimäki p. +358 400 681 008, kari@niemikorpi.com

KOUVOLA, Iveco Finland Oy Kaupinkatu 5, 45130 Kouvola Timo Akkanen p. +358 45 320 7747 timo.akkanen@iveco.com

OULU, Niemi-Korpi Oy Rytiniementie 2, 91910 Tupos Jouni Niemi-Korpi p. +358 40 7344 310 jouni@niemikorpioy.com

KUOPIO, Iveco huolto ja myynti Team Virranniementie 14, 70460 Kuopio Martti Säkkinen p. +358 40 057 6343 martti.sakkinen@driv.fi

PIRKKALA, Niemi-Korpi Oy Teollisuustie 22, 33960 Pirkkala Miika Niemi-Korpi p. +358 40 5824 516 miika@niemikorpi.com

LAHTI, Iveco Finland Oy Höylääjänkatu 2, 15520 Lahti Timo Akkanen p. +358 45 320 7747 timo.akkanen@iveco.com

TAMPERE, Iveco Finland Oy Perkkoonkatu 9, 33850 Tampere Pekka Eerola p. +358 40 721 0926 pekka.eerola@iveco.fi

TURKU, Niemi-Korpi Oy Verstaskatu 1, 20360 Turku Pentti Maksula p. +358 400 263 860 pentti@niemikorpi.com

W W W. I V E C O. C O M


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

9

KESTÄVYYTTÄ KOVIIN JYKIOLOSUHTEISIIN ULTRA LOW

Uuden sukupolven optimoitu rakenne

Jyki on edelläkävijä, joka vie kuljetuksen uudelle tasolle. Perävaunujen tuotekehitys ja valmistus 50 • Käytettävissä maksimaalinen kuormatila vuoden kokemuksella takaa parhaan mahdollisen • Parannettu rakenne loiskuorman vähentämiseksi käytettävyyden ja tuottavuuden. Asiakkaan kanssa yhteistyössä kehitetyissä Jyki-perävaunuissa näkyy Lisätietoja: ja tuntuu vahva ja korkea laatu, joka ei hätkähdä Jyki Oy, Länkipohja vaativiakaan olosuhteita.

Markkinointi E. Kivelä Oy, Kauhava Ideachip Machine Oy, Mäntyharju

WWW.JYKI.FI

www.jyki.fi

w.jyki.fi

Yökuuntelusta tuli ilmiö - Radio Novan Yöradio jatkuu Yli miljoona suomalaista tekee epäsäännöllistä vuorotyötä iltaisin ja öisin. Tälle joukolle ei ole aiemmin löytynyt omaa ohjelmaa kaupallisesta radiosta. Viime elokuussa tätä tyhjiötä täyttämään syntyi Radio Novan ja Mercedes-Benzin Yöradio. Se on ohjelma kaikille yötyöläisille, ammattiliikenteen kuljettajille sekä muuten öitään valvoville kuuntelijoille.

Ö

isen ajan juonnetulle ohjelmalle oli selkeä tilaus: Yöradio on kerännyt parhaimpina kuunteluaikoinaan jopa puolet kaikesta kaupallisen radion yökuuntelusta. Ohjelman myötä radioon paluun tehnyt alan legenda Pertti Salovaara tietää, mikä ilmiön synnytti: - Aika usein töissä kuten autossa ratin takana ollaan yksin. Silloin kaivataan hyvää seuraa ja toista ihmistä. Radio on tässä

liikenteessä ovat MercedesBenzin keskeisimpiä arvoja. Innovatiiviset turvallisuutta parantavat järjestelmät tekevät Mercedes-Benz kuorma-autoista edelläkävijöitä, mutta turvallisuuden tärkein tekijä on kuitenkin virkeänä ratin takana istuva kuljettaja. Yöradio on MercedesBenzin keino tukea kuljettajia ja muita yötyötä tekeviä heidän tärkeässä työssään silloin kuin muu maailma nukkuu, sanoo Vehon Mercedes-Benz-kuormaautojen myyntijohtaja Jouni Kummala. Radio Novan ja MercedesBenzin Yöradio palasi taajuuksille maanantaista perjantaihin iltakymmenestä aamukahteen 1. helmikuuta.

Radio Novan Yöradio haluaa olla hyvä matkakumppani heille, jotka pitävät pyörät pyörimässä öisin. Yhteistyökumppani Mercedes-Benzille Yöradio merkitsee myös lisääntynyttä työturvallisuutta.

helppo kaveri. Vaikka osasin odottaa studioon paljon soittoja ja viestejä kuuntelijoilta, pääsi niiden valtava määrä silti jossain kohtaa yllättämään. Veljekset Pertti ja Lauri Salovaara juontavat ohjelmaa vuoroilloin ja mukana on myös ”apukuski” Julius Sorjonen. Arki-iltaisin kello 22 alkava ohjelma tarjoaa näkymän öiseen

Suomeen pienoiskoossa. - Lähetyksissämme on mukana ammattilaisia monelta eri alalta. Meillä on rekkakuskia, leipomotyöntekijää, rajavartijaa… Meidän Yön ääni -haastatteluissa päästään kevään aikana kurkistamaan monelle yllättävällekin työpaikalle. Suomi ei nuku koskaan. Esimerkiksi pankkien rahaliikennettä valvotaan ympä-

ri vuorokauden, toteaa Radio Novan kanavapäällikkö Niina Jokiaho. Radio Novan Yöradio haluaa olla hyvä matkakumppani heille, jotka pitävät pyörät pyörimässä öisin. Yhteistyökumppani Mercedes-Benzille Yöradio merkitsee myös lisääntynyttä työturvallisuutta. - Turvallisuus ja vastuullisuus

Veljekset Pertti (vas.) ja Lauri Salovaara juontavat ohjelmaa vuoroilloin.


10

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

UUSI AINUTLAATUINEN ETU KOLMEN VUODEN TAKUU Ainoana valmistajana tarjoamme nyt kolmen vuoden täystakuun. Tuotteisiimme syntynyt luottamus on saatu aikaan ensiluokkaisilla materiaaleilla ja korkea-laatuisella työllä. Sen vuoksi tarjoamamme kolmen vuoden täystakuu kattaa rakenteiden lisäksi myös kuluvat osat esimerkiksi: Maalipinta, tiivisteet, hydrauliletkut. KYSY LISÄÄ MYYJÄLTÄSI Hannu Iivanainen p. 0400 377 837 Janna Wolin p. 040 706 7022

hiab.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

11

”Puuautoissa Scanian markkinaosuus oli yli 44 %”

Scania vahvisti vuonna 2020 asemiaan Suomen raskaiden kuorma-autojen markkinajohtajana 38,6 % osuudella.

Scania vahvisti asemiaan raskaiden kuormaautojen markkinajohtajana Suomessa Poikkeuksellinen vuosi 2020 näkyi myös raskaiden kuorma-autojen ensirekisteröinneissä Suomessa. Rekisteröintien kokonaismäärä laski 20,4%, mutta Scanian markkinaosuus vahvistui nousten 38,6 prosenttiin.

V

uonna 2020 rekisteröitiin 2302 uutta raskasta kuorma-autoa, kun vastaava määrä vuonna 2019 oli 2893 ajoneuvoa. Scanian osuus ensirekisteröinneistä vahvistui ja markkinaosuus nousi 38,6 %:iin. - Vuodet eivät ole veljeksiä! Vuonna 2019 teimme Scania Suomen historian ennätyksen rekisteröinneissä ja vuosi sitten kukaan ei osannut arvata mitä vuosi 2020 tuo tullessaan, tokaisi Scania Suomi Oy:n myyntijohtaja Frej Svartsjö ja jatkaa: - Kevään tuotantoseisokit ja markkinoiden epävarmuus näkyy toki meidänkin tilastoissamme, mutta kaiken kaikkiaan vuoden tulokseen voi olla tyytyväinen. Huippulaadukas tuote on kehittynyt edelleen ja erinomainen polttoainetalous on vakuuttanut kuljetusalan. Teimme paljon töitä, jotta palveluverkosto, myynti ja kaikki toiminnot pysyvät toiminnassa pandemiasta huolimatta. Asiakkaamme ovat Suomen selkäranka ja meidän tulee pystyä tukemaan asiakkaitamme myös poikkeustilanteessa. Näin hyvä tulos vaikeana aikana vaatii erinomaista yhteis-

työtä meidän henkilökunnaltamme ja asiakkailtamme. Kiitos siitä!

Vaihtoehtoisten polttoaineiden määrä pysyi vakaana

Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivia raskaita kuorma-autoja rekisteröitiin vuonna 2020 yhteensä 59 kappaletta. Kokonaisrekisteröinneistä se oli 2,6 %. Näistä Scanioita oli 28 kappaletta ja vaihtoehtoisten käyttövoimien osalta Scanian markkinaosuus oli 47,5 %. Kaasukäyttöisten kuorma-autojen osuus kokonaisrekisteröinneistä ei juurikaan kasvanut verrattuna vuoteen 2019. Vaihtoehtoisten käyttövoimien tärkeys kuitenkin näkyi Scanian rekisteröinneissä. Esimerkiksi jätehuollon ajoneuvoissa Scanialla on lähes 70 % markkinaosuus ja jätteenkuljetukseen rekisteröidyistä Scanioista jo yli 20 % on kaasukäyttöisiä.

Korona näkyi linjaautotilastoissa

Selkeimmin koronapandemi-

an vaikutukset näkyivät linja-autojen rekisteröintitilastoissa. Kokonaisrekisteröinnit putosivat Suomessa yli 61 %. Scania säilytti raskaiden linja-autojen markkinajohtajuuden. Scanian markkinaosuus raskaiden linjaautojen rekisteröinneistä oli 33,8 %. Vaihtoehtoiset käyttövoimat näkyivät myös linja-autojen rekisteröinneissä. Vuonna 2020 uusista Scania linja-autoista 19 % oli biokaasukäyttöisiä.

Verkosto vahvistui ja vahvistuu entisestään

Palveluverkoston kehittämi-

nen on jatkuvaa työtä ja nykyaikaisen menestyvän kuorma-auton takana tulee aina olla aina toimiva ja laadukas palveluverkosto. Vuoden 2020 aikana Scania uudisti Kouvolan toimipisteen ja Tampereelle Pirkkalaan avattiin täysin uusi palvelukeskus. Vuoden lopussa Scania myös ilmoitti uudistavansa Vaasan toimipisteen. Uusi toimipiste avataan Vaasaan vuonna 2022.

Vahva tilauskanta vuodelle 2021

mallistoonsa. Täysin uusi Scania sähkökuorma-autojen mallisto julkistettiin syyskuussa ja heti perään julkistettiin uudet taloudelliset Scania V8-moottorit raskaimpiin kuljetuksiin. - Monipuolinen mallistomme täydentyi edelleen ja kehitystyö jatkuu täysillä koko ajan. Vuoden 2020 lopussa tilauskantamme oli suurempi kuin vuosi sitten ja tämä lupaa hyvää vuodelle 2021, kertoo Frej Svartsjö tyytyväisenä.

Syksyllä 2020 Scania julkisti kaksi merkittävää uudistusta

- Vuoden 2020 lopussa tilauskantamme oli suurempi kuin vuosi sitten ja tämä lupaa hyvää vuodelle 2021, kertoo Scania Suomi Oy:n myyntijohtaja Frej Svartsjö tyytyväisenä.


12

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

”Uuden ominaisuuden avulla voidaan saavuttaa jopa 6 % säästö polttoaineen kulutuksessa”

Ajotehtävästä riippuen ja tyhjänä ajettaessa, telin nosto -ominaisuudella varustetun telivetoisen auton polttoaineen kulutus voi olla jopa 6 % pienempi verrattuna perinteiseen telivetoon. Tämä on merkittävä säästö ajotehtävissä, joissa paluumatka ajetaan tyhjänä ja ajomatkat ovat pitkiä. Tällaiset ajomatkat ovat yleisiä esimerkiksi pohjoismaisilla puutavara-autoilla.

Scania esittelee uuden nousevan ja irtikytkeytyvän telivedon Scania esittelee uuden RB662 taka-akseliston, jonka uutena ominaisuutena on nouseva ja irtikytkeytyvä teliveto. Uusi LDTA -ominaisuus soveltuu erinomaisesti 6x4- ja 8x4-alustoihin maansiirtoon, puuautoihin, sekä HCT-vetureihin. Uusi akselirakenne parantaa ajoneuvon käsiteltävyyttä, vähentää renkaiden kulumista sekä pienentää polttoaineen kulutusta jopa 6 % kevyillä kuormilla liikuttajessa.

S

canian uusi RB662 telivetoinen taka-akselisto on varustettavissa telin nosto -ominaisuudella. Teliä nostettaessa, takimmaisen vetävän akselin veto kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Uuden ominaisuuden avulla voidaan saavuttaa jopa 6 % säästö polttoaineen kulutuksessa ajotehtävästä ja kuormituksesta riippuen. Ominaisuus myös parantaa ajoneuvon käsiteltävyyttä, pienentää kääntösädettä ja vähentää renkaiden kulumista. Normaalilla runkokorkeudella ja rengaskoolla telin nosto kestää noin 25 sekuntia. Nostetun teliakselin maavara yläasennossa on jopa 70 mm. - Tämä on ollut erittäin kysyt-

ty ominaisuus ja olemme tyytyväisiä esitellessämme tämän erinomaisen ominaisuuden. Ajotehtävästä riippuen ja tyhjänä ajettaessa, telivetoisen auton polttoaineen kulutus voi olla jopa 6 % pienempi verrattuna perinteiseen telivetoon. Tämä on merkittävä säästö ajotehtävissä, joissa paluumatka ajetaan tyhjänä ja ajomatkat ovat pitkiä. Tällaiset ajomatkat ovat yleisiä esimerkiksi pohjoismaisilla puutavara-autoilla. Ja kaiken lisäksi, ajoneuvon käsiteltävyys on parempi ja renkaiden kuluminen vähenee, kertoo Scania kuormaautojen tuotepäällikkö Bo Eriksson. Nouseva ja irtikytkeytyvä teliveto (LDTA) -ominaisuus vaa-

tii alustaan ilmajousituksen. Alustan painoa ominaisuus lisää noin 60 kg. Pääosa saavutetusta polttoaineen kulutussäästöstä syntyy vastuksen vähenemisestä kun takimmainen akseli on nostettu ja veto irtikytketty. Noin 10 % säästöstä syntyy pienemmästä vierimisvastuksesta teli ylhäällä ajettaessa. Ominaisuus on saatavilla 19, 21 ja 26 telipainoille ja teli ylhäällä sallitut taka-akselipainot ovat 9,5, 10 ja

13 tonnia.

Moniin eri tehtäviin

Ensi vaiheessa LDTA -ominaisuus ei ole saatavilla napavälitteisiin taka-akselistoihin tai tridem-alustoihin (8x4*4). Ominaisuuden käyttäminen on helppoa. Kuljettaja vain painaa telin nosto -painiketta. Mikäli kuormitus on liian suuri, järjestelmä varoittaa kuljettajaa ja telin nosto ei tällöin ole mahdollista.

Ominaisuus on saatavilla 19, 21 ja 26 telipainoille ja teli ylhäällä sallitut taka-akselipainot ovat 9,5, 10 ja 13 tonnia.

Telin nosto onnistuu kaikissa nopeuksissa. Telivedon irtikykeytyminen perustuu yksinkertaiseen hammaspyöräkytkin -tekniikkaan. - Odotamme todellakin, että tämä ominaisuus tulee suosituksi monessa eri kuljetustehtävässä. Ominaisuuden lisähinta kompensoituu nopeasti ja tämä uusi ominaisuus edelleen parantaa Scanian kokonaistaloudellisuutta, ilmoittaa Eriksson.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

13

Scania Suomi Oy päivittää alueorganisaatiotaan Scania Suomi Oy päivittää toimintaansa Suomessa. Uusi alueorganisaatio astui voimaan vuoden 2021 alusta. Toimipisteet ja kumppaniverkosto säilyi samana, mutta hallinnollisia aluejakoja päivitettiin vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita.

U

udessa aluejaossa alueita on edelleen neljä. Pohjois-Suomen alue laajeni hieman etelän suuntaan, Keski-Suomen alue kulkee nyt läpi Suomen idästä länteen. Asiakasmäärällisesti tihein alue etelässä on nyt jaettu kahteen alueeseen Etelä-Itä ja Etelä-Länsi.

Scania Suomen Etelä-Länsi Suomen alueella aloittaa uutena aluejohtajana Pekka Punna.

Etelä-Länsi Suomelle uusi aluejohtaja

Uuden alueorganisaation myötä ja Frej Svartsjön siirryttyä Suomen myyntijohtajaksi, EteläLänsi Suomen alueella aloittaa uutena aluejohtajana Pekka Punna. Pekan asemapaikka on Turussa ja uusi alue kattaa alueen aina läntiseltä Pääkaupunkisudulta Tampereen ja Porin pohjoispuolelle saakka. Pekka on toiminut vuodesta 2013 saakka Scania Suomen auto- ja palvelumyyjänä Turussa ja ennen sitä logistiikan tehtävissä Schenker Oy:ssä. - Mukava aloittaa uusi vuosi uusien haasteiden parissa. Alueena Etelä-Länsi Suomi on minulle tuttu ja alueen asiakkaat ovat tulleet tutuiksi jo tässä vuosien varrella auto- ja palvelumyynnin parissa. Hienoa päästä kehittämään alueen toimintaa edelleen yhdessä tutun organisaation ja mahtavien asiakkaiden

kanssa, kertoo Punna.

Keski-Suomen alue ulottuu idästä länteen

Uusi Keski-Suomen alue kattaa nyt maantieteellisen alueen idästä länteen aina Joensuusta Vaasaan saakka. Keski-Suomen johtajana jatkaa aluejohtaja Jari Mononen. - Keskellä Suomea kun ollaan, niin uusi aluejako on selkeä ja koko alueella asiakkuuksien hoito on nyt tehokkaampaa. Jyväskylä, Mikkeli, Savonlinna, Kuopio, Iisalmi ja Joensuu säilyvät luonnollisesti alueella ja uudet tärkeät pisteet Vaasa ja Seinäjoki lännestä liitettiin mukaan uuteen yhtenäiseen alueeseen. Tärkeintä on, että asiakkaat saavat laadukasta palvelua koko Keski-Suomen alueella, sanoo Mononen.

Uusi alueorganisaatio parantaa asiakaspalvelua

Toimipisteiden sijainti tai myyntipisteiden määrä eivät uudessa aluejaossa muuttuneet. Alueorganisaation uudistamisen takana oli pelkästään alueiden päivittäminen vastaamaan paremmin alueiden asiakkuuksien määriä. Tämä edelleen parantaa Scania Suomen organisaation

palvelukykyä kaikkia asiakkaita kohtaan sijainnista riippumatta. - Nyt aluejohtajilla on paremmat mahdollisuudet olla mukana alueiden kehittämisessä ja asiakkuuksien hoitamisessa. Uusi aluejako ja organisaatio ovat nyt sillä tasolla, jota markkinajohta-

jalta voidaan odottaa, kertoo Scania Suomi Oy:n toimitusjohtaja Henna Wickström.

VARASTON TYHJENNYS!

Varastossa olevat uudet ZASLAW -puukärrit 49.900,- + alv BPW -ilmajouset, 275/70R22.5 Michelinit, siirtosylinteri, alukouru ja sidontaketjut

Auto-Kilta Trucks Oy AUTO-KILTA TRUCKS Ja teet parempaa tulosta

Terminaalinkatu 27, 53420 Lappeenranta Sami Saari p. 040 778 3983 sami.saari@auto-kilta.fi Pasi Sairanen p. 040 580 0091 pasi.sairanen@auto-kilta.fi

@zaslawsuomi


14

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Iloista palvelua Scanialla Itä-Suomessa Scanian uusi alueorganisaatio aloitti vuoden 2021 alussa. Uusi KeskiSuomen alue kattaa nyt alueen keskellä Suomea - idästä länteen.

S

avo-Karjalan alueella alueuudistus ei tuonut muutoksia. Iloinen palvelu Itä-Suomessa jatkuu ja paranee entisestään myyntitiimin tiiviin yhteistyön tuloksena.

Joensuu ja Kuopio keskipisteinä

Jani Karhu aloitti Scaniamyyjänä Joensuussa vuosi sitten tammikuussa 2020. Ensimmäinen vuosi Scanian parissa on sujunut nopeasti. - Paljon on ollut uutta opeteltavaa. Asiakkaat ovat ottaneet vastaan positiivisella mielellä, kertoo Jani Karhu. Janin pääasiallinen toimipiste sijaitsee Joensuussa, mutta parina päivänä viikossa hän istuu myös Scania Suomen Kuopion toimistolla. - Automyyntiin liittyy paljon juoksevia asioita, joita tarvitsee hoitaa toimistotyön lisäksi. Nyt kun hoidetaan asioita Villen kanssa kahdestaan, niin molemmilla jää enemmän aikaa asiakastyölle, toteaa Jani. Kuopion Scania-myyjä Ville Haikonen on ollut Scanialla jo 9 vuotta. Ville on tyytyväinen yhteistyön tiivistymiseen. - Meillä on nyt enemmän aikaa asiakkaille, kun hoidetaan hommat kahdestaan tehokkaasti. Tärkeintä on, että alueen asiakkaat saavat hyvää palvelua sijainnista riippumatta. Me hoidamme myös Scanian palveluiden myynnin, joten asiakkaille tarjotaan aina parasta kokonaisuutta ja on tärkeää, että ehdimme tutustua asiakkaan toimintaan huolellisesti, toteaa Ville.

Nykyaikaisen kuormaauton hankinta vaatii huolellista suunnittelua

Rantasalmelaiset Mika ja Erkki Tanninen ovat olleet

Itä-Suomen alueen Scania-myynnistä vastaavat positiivisella asenteella Ville Haikonen (oik.) Kuopiosta käsin ja Jani Karhu jonka pääasiallinen toimipiste sijaitsee Joensuussa.

Kuopion Scania-myyjän Ville Haikosen asiakkaita jo vuosia. Tannisen kuljetusliike on jo siirtynyt Mikalle nuoremman sukupolven hoitoon, mutta isä Erkki on edelleen mukana auttamassa tarpeen mukaan. - Taitaa olla nyt jo 19. auto meille tulossa, tokaisee Erkki. Ennen mietittiin, että otetaanko sininen vai punainen auto. Nyt auton ominaisuuksia ja varustelua mietitään monelta kantilta hän ihmettelee. Tannisten uudeksi autoksi valikoitui 4-akselinen Scanian R 590 V8-moottorilla. - Käytiin läpi automyyjän kanssa kuljetustehtävän vaatimuksia ja sitä kautta päädyttiin vertailujen tuloksena V8-moottoriin ja 4-akseliseen alustaan kertoo Mika Tanninen.

Automyynnissä on uskallettava haastaa asiakkaan ”perinteet”

Kuljetustehtävään soveltuvin auto on usean eri tekijän summa. Sopiva alusta, oikein mitoitettu moottori, oikea vaihteisto ja oikea välityssuhde. Taloudellisin kokonaisuus syntyy, kun ammattitaitoinen automyyjä suunnittelee kokonaisuuden yhdessä asiakkaan kanssa. - Hyvin löydettiin Villen kanssa sopivin kokonaisuus. Scanian uusi V8-moottori yhdistettynä uuteen vaihteistoon on varmasti

taloudellinen käytössä, Mika Tanninen toteaa. - Laajasta varustevalikoimasta löytyi juuri meidän tarpeisiimme sopivat varusteet ohjaamoon, jotta kuljettajan olosuhteen ovat parhaat mahdolliset, hän lisää.

Toimivat huolto- ja korjaamopalvelut ovat asiakkaalle ensiarvoisen tärkeitä

Scanialla on 21 omaa Scania -keskusta Suomessa ja niiden lisäksi 5 kumppanikorjaamoa eri puolilla Suomea. Kuopion Scania-keskus sijaitsee Toivalassa ja liikenteellisesti korjaamolle on helppo tulla. Huollon puolella töitä tehdään koko ajan, vaikka asiakkaita ei palvelutiskillä näy. Korona-aikana asiakkaat jättävät ajoneuvon huollettavaksi ja Scanian henkilökunta huolehtii auton siirtämisestä halliin ja ulos. - Asiakaskontaktit ovat vähissä, mutta palvelu pelaa meillä koko ajan, toteaa Kuopion asiakaspalvelutiskillä Petri Väisänen. Kuljetusliike H. Vehviläinen Oy:n Risto Vehviläinen kävi tervehtimässä automyyjiä ohikulkumatkallaan Kuopiossa. - Kuopiossa on mukava asioida, kun on tutut ihmiset palvelemassa. Autot liikkuvat paljon ja meillä käytetään Scanian palveluita koko Suomessa, mutta kyllä Kuopioon on aina mukava tulla, toteaa Risto.

Kuopion Scanian huollon puolella on vauhti päällä ja osaavat ammattilaiset pitävät asiakkaiden kaluston iskussa.

Kuljetusliike H. Vehviläinen Oy:n Risto Vehviläinen (oik.) kävi tervehtimässä automyyjiä ohikulkumatkallaan Kuopiossa.

Rantasalmelaiset Mika ja Erkki Tanninen ovat olleet Kuopion Scania-myyjän Ville Haikosen asiakkaita jo vuosia.

Savo-Karjalan alueella Scania Suomen oma palvelukeskus on Kuopiossa. Joensuussa ja Iisalmessa huolto- ja korjaamopalve-

Kuopion Scania-keskus sijaitsee Toivalassa ja liikenteellisesti korjaamolle on helppo tulla.

luista vastaavat E. Hartikainen Oy:n Scania-kumppanikorjaamot.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Iisalmi

Joensuu

Kotka

Kouvola

KULJETUS

Mikkeli Iisalmi

Joensuu

Kotka

Kouvola

Iisalmi Mikkeli

Joensuu

Kotka

Kouvola

15

Mikkeli

Monipuoliset palvelumme: • • • • • • •

Kuorma-autohuolto Linja-autohuolto Perävaunuhuolto Katsastus Maansiirtokonehuolto Metsäkonehuolto Pesupalvelut

• • • • • • •

Varaosamyynti Rengaspalvelut Akseliston suuntaus Kylmäkonehuolto Tuulilasin vaihto Hydrauliikka Vauriokorjaus

Raskaankaluston renkaat kaikille teille. Tuoreimmat rengasuutuudet ja sesonkitarjoukset kattavasta valikoimastamme. Raskaankaluston varaosat ja tarvikkeet löytyvät helposti verkkokaupastamme: www.raskaspari.fi/verkkokauppa Laajat aukioloajat: ma-pe 6-22, la 6-14 Iisalmi Tiirankatu 2 Huolto p. 010 289 6942 Varaosat p. 010 289 6941 Rengasm. p. 010 289 6910

Joensuu Lukkotie 9 Huolto p. 010 289 6902 Varaosat p. 010 289 6901 Rengasm. p. 010 289 6916

Kotka Kisällinkatu 10 Huolto p. 010 289 6952 Varaosat p. 010 289 6951 Rengasm. p. 010 289 6955

Kouvola Alakyläntie 25 Huolto p. 010 289 6962 Varaosat p. 010 289 6961 Rengasm. p. 010 289 6963

Mikkeli Kinnarinkatu 3A Huolto p. 010 289 6922 Varaosat p. 010 289 6921 Rengasm. p. 010 289 6927

Ekotehokkuutta puukuljetuksiin:

Lappiin kokeiluluvat kahdelle ”Pikkujätille” Traficom on myöntänyt käyttökokeiluluvat puukuljetuksiin Lapissa kahdelle ”Pikkujätille”, 84 ja 85 tonnin painoiselle ajoneuvoyhdistelmälle. Ensimmäinen Metsähallituksen puuta kuljettava yhdistelmä aloitti käyttökokeiluluvalla kuljetukset joulukuussa 2020. HCT- eli High Capacity Transport -yhdistelmät osallistuvat tutkimusajoneuvoina Oulun Yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen Winter Premium -hankkeeseen.

T

raficom on myöntänyt käyttökokeiluluvat puukuljetuksiin Lapissa kahdelle ”Pikkujätille”, 84 ja 85 tonnin painoiselle ajoneuvoyhdistelmälle. Ensimmäinen Metsähallituksen puuta kuljettava yhdistelmä aloitti käyttökokeiluluvalla kuljetukset joulukuussa 2020. HCT- eli High Capacity Transport -yhdistelmät osallistuvat tutkimusajoneuvoina Oulun Yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen Winter Premium -hankkeeseen. Winter Premium -hankkeen osana testataan kahta 10-akselista Pikkujättiä, joilla puutavara voidaan noutaa suoraan metsäautoteiden varrelta ilman siirto-

kuljetuksia. Ajoneuvot on varustettu säädettävillä rengaspaineilla (CTI). Lupa Pikkujättien talviaikaiseen käyttöön on saatu laajalle tieverkolle. Kesäaikaan yhdistelmät kuljettavat puuta 84 ja 85 tonnin kokonaispainoilla vain hyvin kantavilla pääteillä ja alemman asteen tiestöllä 76 tonnin kokonaispainoilla. - Suuren hyötykuorman kalustoratkaisuilla ja dynaamisilla painorajoituksilla voidaan tehostaa puutavaran kuljetuksia sekä vähentää ympäristölle haitallisia päästöjä ja kuljetuskustannuksia, arvioi Metsähallituksen kehityspäällikkö Jouni Karjalainen ja jatkaa: - Metsähallituksen hiilijalanjäljestä puun kuljetukset

Aiemmista ”Pikkujättien” käyttökokeiluista poiketen nyt käynnistyvässä hankkeessa selvitetään niin sanottujen dynaamisten painorajoitusten käyttömahdollisuuksia.

muodostavat noin puolet. Ilmastoystävällisten puutavara-autojen käyttö onkin yksi nopeimmista ja kustannustehokkaimmista tavoista pienentää hiilijalanjälkeämme. Aiemmista käyttökokeiluista poiketen nyt käynnistyvässä

hankkeessa selvitetään niin sanottujen dynaamisten painorajoitusten käyttömahdollisuuksia. Kaikilla teillä on tieluokasta ja vuodenajasta riippumatta sama 76 tonnin painorajoitus, vaikka eri tasoiset tiet ovat kantavuudeltaan erilaisia. Talviaikaan

tiestön ollessa roudassa, nykyistä painavampia yhdistelmiä voitaisiin käyttää myös alemman asteen tieverkossa ilman tierasituksen merkittävää lisääntymistä. Tällä on merkityksensä erityisesti Lapissa, missä talvi on pitkä ja kuljetuskustannukset ovat pitkistä välimatkoista johtuen suuret. Winter Premium -hankkeessa Oulun yliopisto tutkii, miten ajoneuvoon asennettavien sensoreiden avulla saadaan tiekohtaista tiesäätietoa. Teiden anturoinnilla selvitetään ajoneuvojen aiheuttamaa tierasitusta ja roudan kehittymistä. Ilmatieteen laitos puolestaan tutkii sääasemien tuottaman tiesään ja niiden ennusteiden yhteyttä routakantavuuteen. Yhdistämällä tiesääasemien ja ajoneuvojen tuottama tieto saadaan kuva tiekohtaisesta routa- ja kantavuustilanteesta. Kehitettävää toimintamallia käyttäen tienpitäjä voi tulevaisuudessa määrittää tie- ja sääperusteiset dynaamiset painorajoitukset nykyisten kiinteiden painorajoitusten sijaan.


16

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Volvo FH16 750 Wood Pro

Uutta puhtia raakapuukuljetuksiin

Koeajoimme talven liukkailla keleillä uuden Volvo FH16 750 Wood Pro -konseptin puutavara-auton, missä perässä kulki 5-akselinen Jyki Ultra Low -vaunu ja nosturina Loglift 118S.

Täysin uudistuneen Volvo Trucks kuorma-automalliston kruununjalokivi FH16 750 on nyt entistäkin tuottavampi ja parempi työpaikka kuljetusalan ammattilaisille. Kuten aikaisemminkin myös uutta mallisarjaa tarjotaan eri kuljetussuoritealojen tarpeisiin räätälöityinä Volvo Pro -konseptiautoina.

K

oeajoimme esittelyau toksi varustellun Wood Pro -puutavara-auton, missä jatkeena Jykin hiljattain markkinoille tuoma Ultra Low puutavaraperävaunu. Logliftin sähköohjatulla 118S -nosturilla täydennetty puutavarayhdistelmä tarjosi koeajossa yllätyksentöntä kyytiä, vaativissa keliolosuhteissa.

Puunajoa vuodesta 1928

Volvon kuorma-automallisto on ollut mukana puutavarankuljetuksissa aina yrityksen perustamisesta eli vuodesta 1928 alkaen. Kuten liki sata vuotta sitten myös nykyiset, uusimman sukupolven Volvot sopivat niin ominaisuuksien kuin varusteiden osalta täydellisesti raakapuukuljetuksia tarjoavien ammattilais-

Ohjauspyörän takana oleva näyttö kertoo kaiken ajon kannalta tarpeellisen tiedon, kuljettajan toiveiden mukaisesti. Apunäyttö on varattu toimintojen asettamiseen ja kameranäytöksi. Useiden kameroiden yhteiskuva antaa selvän viestin tapahtumista auton ympärillä.

- Volvo FH16:sta ohjaamossa on nyt entistäkin mukavammat oltavat. Uusien kamerajärjestelmien ansiosta kuljettaja voi nyt ajaa entistä turvallisemmin mielin liikenteessä, ja miksei myös tukkiteillä, sanoo Volvo Trucksin tuotepäällikkö Antti Heinonen.

ten vaatimuksiin. Jos tarkemmin katsotaan niin useat Volvo kuorma-autohin tarjottavista edistyksellisistä ratkaisuista kuten esimerkiksi ryömintävaihteet tai automatisoitu I-Shift vaihteisto ovat saaneet alkunsa puukuljetuasiakkaiden tarpeista.

jopa kuusin kappalein autoon. Täysin uutta on se että kaikkien kameroiden välittämää kuvaa voidaan katsoa kootusti yhdellä kertaa. Koeajettavassa autossa on kaikkiaan viisi kameraa ja ainakin tässä kokoonpanossa sekä yhteisnäyttö että erikseen valittavissa olevat kameranäkymät pelaavat hienosti. Päivitettyihin kohteisiin lukeutuvat myös kuljettajan istuin ja I-Shift vaihdevipu. Lisäksi ohjauspyörän yhteyteen vietyjen vipujen, kuten moottorijarrun toiminnallisuuksia on päivitetty kuljettajien toiveiden mukaisesti. Tilava ohjaamo on kokonaisuutena toimiva ja yöpymiskelpoinen.

Kuljettaja viihtyy

Asiakaslähtöisyys on ollut keskiössä myös uudistuneen malliston suunnittelussa. Lippulaivamalli Volvo FH16 750:n kohdalla keskityttiin tekniikan hienosäädön ohella palveluiden, turvallisuuden ja kuljettajamukavuuden kohentamiseen. Näillä osa-alueilla Volvo onnistui kiitettävin kouluarvosanoin. Päivitetyn mallin ulkoisiin tunnusmerkkeihin lukeutuu uusi waterfall-etusäleikkö ja entistä kiilamaisemmat ajovalot, jotka

ovat nyt led-toimiset. Tarkkasilmäinen saattaa huomata apumiehen puoleiseen sivupeilinvarteen sovitetun laajakulmakameran. Sisällä uuistukset ovat sitäkin laajemmat. Kojelauta on täysin uusi ja entistä matalampi. Kojelaudassa on nyt kaksi suurikokoista näyttöä. Näistä kuljettajan edessä oleva on varattu mittaritietojen ja lukuisten eri toimintojen näytöksi. Toimintojen ohjaus ja valinnat tapahtuvat kojelaudan keskelle nostetusta kosketusnäytöstä, tai uudistetun ja entistä ergonomisemman ohjauspyörän nappuloista. Vaihtoehtoisesti järjestelmän toimintoja voidaan ohjata myös äänikomennoilla. Sivunäyttö toimii myös aikaisemmin mainitun peilikameran, mutta myös muiden kameroiden näyttönä, joita voidaan liittää

Voimaa ja vääntöä

Rautajousitetun vetoauton moottorina on mallimerkinnän vihjailema 16 litrainen rivikuu-

tonen, josta irrotetaan parhaimmillaan tehoa 750 hv ja vääntömomenttia 3550 Nm. Moottorin tuottama suunnaton teho annostellaan vetäville akseleille uusimman sukupolven I-Shift vaihteiston kautta, jossa on peräti kaksi ryömintävaihdetta liikkeellelähtöjä ja maastoajoa sujuvoittamassa. Ryömintä sujuu myös taakse päin ajettaessa. Tässä tridem-alustaisessa autossa vetävä teli on toteutettu napaperäisin akselein. Mallipäivityksen myötä Volvo FH16:sta saa puutavara-autona myös akseliperäisenä 100 tonnin telillä; tätä vaihtoehtoa suositellaan mielummin siirtoautoihin, kuin pinolta puita noutaviin autoihin.

Koeajo tehtiin todella liukkaissa olosuhteissa

Koeajorupeama osui ilmaston


METSÄALAN AMMATTILEHTI ja sijannin puolesta ehkä vuoden haastavimpaan päivään. Kaikkien Vantaan Volvo Truck Centerin ympäristön ja tarkemmin koko Etelä-Suomen teiden ollessa umpijäässä ja lumisateen liukastamia. Ryömintävaihteiden ansiosta reilun 66 tonnin kokonaispainoon kuormattu yhdistelmä saatiin ansiokkaasti liikenteeseen ja ajossa apua saatiin Volvo VDS -ohjauksesta. Matkavauhdin tavoitteluun vallitseva liukkaus tarjosi muutakin ohjelmaa. Vetopidon puute toppasi tuon tuostakin yhdistelmän menohaluja, mikä ilmeni mittaristossa luistonestojärjestelmän merkkivalona. Koeajopäivä ei selvästikkään ollut se päivä kun harjoitellaan mäkilähtöjä. Matalaksi tehdyn kuorman ja oikein mitoitetun Jyki Ultra Low -perävaunun ansiosta Volvo Wood Pro -yhdistelmä kulkee tasapainoisesti ja yllätyksettömästi maantiellä ja taajamassa. Kun mahdollisuus kerran valintaan oli suotu, niin jään kirkastamille pikkuteille ei tällä reissulla väkisin hakeuduttu. Vaativa keli antoi hyvät lähtökohdat uudistuneen ennakoivan vakionopeuden säätimen ja päivittyneen I-See mäkitutkan kokeiluun. Ja asiallisesti ja ilman moitteen sanaa nekin toimivat. Polttoaineenkulutuksista on tällaisten lyhytkestoisten tutustumisajojen yhteydessä turha puhua. Mittaus vaatisi sekä auton että nosturin pidempiaikaista käyttöä, mihin nyt ei ollut mahdollisuutta. Uudistunut Volvo FH16 750 täyttää onnistuneesti valmistajan lupaukset paremmasta kuljettajamukavuudesta ja käytettävyydestä sekä kohentuneesta turvallisuudesta. Runsaan kameravarustuksen ansiosta kuljettajan paikalta näkee erinomaisesti myös aikaisemmin katveissa oleviin kohtiin auton ja yhdistelmän ympärillä.

Ajoon valmis ratkaisu

Volvon konseptiautot ovat saavuttaneet vuosien saatossa vahvan kannatuksen Suomalaisten asiakkaiden puolella. Ja

KULJETUS

17

Esittely-yhdistelmässä oli nosturina uusi suorapuominen Loglift 118S missä ulottuvuutta 9,6 metriä. Viihtyisässä ohjaamossa nosturin käyttö tapahtuu sähköohjauksella ja kattavaan varusteluun kuuluu mm. Webasto lämmitin. - Ja nosturille annetaan 2 vuoden takuu, lisää Hiab myyjä Janna Wolin.

vaikka valmiista mallista on kyse, niin monet yksityiskohdat ovat silti asiakkaiden toiveiden mukaisesti muutettavissa. - Wood Pro puutavara-auto toimitetaan ajovalmiina tehtaalta Alucarin puutavaravarustein ja nosturin sähköt ja hydrauliikat valmiiksi auton perään saakka vedettyinä. Wood Pro onkin asiakkaalle vaivaton valinta: ei tarvita kuin nosturi perään ja auto on valmis töihin, sanoo Volvo Trucksin tuotepäällikkö Antti Heinonen.

Ultra Low perävaunu

Nyt koeajettava Volvo ja sen perässä vakaasti kulkeva Jyki Ultra Low ovat parhaillaan mukana maahantuojan koko maan kattavalla koeajokiertueella. Vasta reilun vuoden verran tuotannossa ollut Ultra Low on saanut Jykin myyjän Ville Reautiaisen mukaan positiivisen vastaan oton asiakaskunnassa. Ultra Lown vanavedessä Jyki on myös tuonut tarjolle laajennettavan telematiikkapalvelun, joka on valmistajalle täysin uusi palvelukonsepti: - Ultra Low on nimensä mukaisesti erittäin matala, mutta tilava. Pankkokorkeus on näillä Alucarin tolpilla 335 cm, eli kuormatilaa on korkeussuunnassa 10 cm perinteistä kärryä enemmän. Tähän on päästy keularakennetta madaltamalla ja ajokorkeutta tiputtamalla sekä rengaskokomuutoksella. Tässä

kärryssä on 265/70-19,5 renkaat. Vaihtoehtoisesti renkaat voivat olla kokoa 275/70-22,5 Maastoajoa varten ilmajousitetussa kärryssä on erityinen ja nappulasta kytkettävä Off-Road ajotila mikä nostaa jousitusta 60 mm. Jyki Ultra Low kärryn runkokorkeus on etupäässä 1030 mm ja takapäässä 970 mm. Uusi rakenne nostaa hieman kärryn omamassaa. - Käytännössä äärimmäisen vähän. Ultra Low on tasan yhtä tukeva ja kestävä kuin kaikki muutkin Jykiläiset. Tukevuuden saavuttamiseksi kärryn rakennetta on vahvistettu kriittisistä kohdin ja siksi omapaino on 7860 kg, mikä on varsin kohtuullinen lukema, ilmoittaa Rautiainen. Rautiainen kertoo ensimmäisten kärryjen olleen ajossa jo pian kaksi vuotta ja kokemukset ovat olleet erittäin hyviä: - Kestävyyden kanssa ei ole ollut harmeja ja mitä kuormaukseen tulee, niin kuivan puun aikaan on saatu tehtyä maksimikuormia. Ultra Low vastaa hyvin asiakkaidemme tarpeisiin ajaa maksimikuormia mahdollisimman matalalla ja tasapainoisella kärryllä. Aikaisemmin mainittu perävaunun telematiikka on jatkumoa autoista tuttuun teknolo-

giaan. - Aluksi tarjoamme asiakkaille jarrupalojen kulumista seuraavan järjestelmän, joka tekee hälytyksen esimerkiksi jarrusatulan liikkumattomuudesta ohjaamoon ja jos kuljettaja ei jostain syystä reagoi tieto välittyy vaikkapa suoraan huoltoon tai muuhun asiakkaan valitsemaan paikkaan, mistä tieto saadaan välitettyä ohjaamoon. Huolto voi myös kerätyn tiedon pohjalta varoitella hyvissä ajoin asiakasta jarrupalojen vaihtotarpeesta yms.

Järjestelmää kehitetään jatkuvasti asiakaslähtöisesti eli Jykin puolelta uutta on odotettavissa pitkin vuotta. Jo tehtyihin palvelun kehitysaskeleisiin lukeutuvat Jyvin entistäkin vahvempi panostus jälkimarkkinaan sekä huoltopalveluihin, kuten katsastuspalveluun, jota tarjoamme nyt korjaamollamme raskaalle kalustolle kertoilee perävaunumyyjä Ville Rautiainen.

- Uusi erittäin matala Jyki Ultra Low -perävaunu mahdollistaa suuremman kuormatilan sekä tarjoaa alhaisemman painopisteen tuomat edut kuten paremman tasapainon, sanoo Jykin myyjä Ville Rautiainen.

Katso video Volvo FH puutavarayhdistelmän koeajosta YouTubessa oheisella QR-koodilla.

5-akselisella matalarakenteisella Jyki Ultra Low -kärryllä on mittaa 10,7 metriä - runkokorkeus on etupäässä 1030 mm ja takapäässä 970 mm. 20-pyöräisen vaunun kaikki akselit ovat BPW Eco Plus 3:ia 9 tonnin kantavuudella. Näistä 2. on kevennyksellä ja 4. ja 5. nousevia, sillä erotuksella että 5. nousee kuormattuna vain alle 10 km/h nopeudessa.


18

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

KULJETUS

KULJETUS 101

- Huollossa on hyvin töitä ja varaosakauppa käy sillä asiakkaiden kalusto on liikkeessä, sanoi Visteman Matti Kuokkanen.

Hyvän mielen Vistema-Iveco päivä Vantaalla Vistema-Iveco -päivää vietettiin aurinkoisissa tunnelmissa Visteman Vantaan toimipaikassa Robert Huberintie 7:ssä. Väkeä kävi paikanpäällä oikein mukavasti ja kauppaakin tehtiin...

V

antaalla lentokentän kupeessa palveleva hyötyajoneuvojen monimerkkihuolto Vistema Oy järjesti syyskuun lopulla yhteisen korjaamo- ja koeajopäivän yhdessä Ivecon ja Top Truck -korjaamoketjun kanssa. Tapahtumassa esiteltiin Suomen ensimmäinen telivetoinen Iveco X-Way rekanvetäjä.

Raskaan kaluston Top Truck -korjaamoketjuun kuuluva Vistema on täyden palvelun hyötyautokorjaamo Vantaan Koivuhaassa. Iveco merkkihuollon ohella Vistemalla onnistuu kaiken merkkisten autojen huollot, korjaukset sekä katsastukset. Erikoisosaamiseen kuuluu myös ajoneuvopiirturit, joiden huolloista ja tarkastuksista Vistemalle on kertynyt vuosikymmenten

Varmista, että perävaunusi kytkentä pitää kaikissa tilanteissa. Valitse suomalaiset TAV-vetolaitteet vaativiin olosuhteisiin.

kokemus. Houkuttelevien huoltotarjousten perässä Vistema-päivään kerääntyi mukavasti porukkaa jo heti aamusta, mikä loi uskoa paikallisesti järjestettävien tapahtumien tarpeellisuudelle. Ivecon malliston ja myynnin lisäksi tapahtumassa olivat paikalla myös Top Truck -ketju, Castrol -öljyt ja System Edström -ajoneuvokalusteet.

Telivetoinen, HCT yhdistelmien veturiksi tarkoitettu Iveco X-Way kiertää syksyn mittaan jälleenmyyjillä koeajettava. - Tarkoituksena on että auto olisi viikon päivät per toimipiste, ilmoitti Juhani Havia Ivecolta.

Samy Olinilla riitti aihetta hymyyn sillä Top Truck -ketju kasvaa odotetusti: - Jäseniä on jo 40 ja syksyn aikana on luvassa lisää hyviä uutisia.


METSÄALAN AMMATTILEHTI Volvo kuorma-autojen Dynafleet-järjestelmä korvautuu edeltäjäänsä huomattavasti kattavammalla uudella Volvo Connectilla. Volvo Connect on kuorma-autoon liittyvien digitaalisten palveluiden ja toimintojen keskitetty käyttöliittymä.

KULJETUS

19

Dynafleet on nyt Volvo Connect

Järjestelmä tehokkaaseen kuljetuskaluston hallintaan

V

olvo Connect kertoo muun muassa yrityksen kalustotiedot, kaluston reaaliaikaisen seurannan, korjaamohistorian, polttoaineenkulutukset ja tarjoaa laadukkaat karttapalvelut ja tietoa kuljettajakohtaisesta ajotavasta. Kaikki tiedot löytyvät helposti yhden käyttöliittymän takaa.

Volvo Connect - kaikki tärkeä yhden käyttöliittymän takana

Volvo Connect on digitaalinen käyttöliittymä kuorma-autoon liittyville tiedoille ja palveluille - jopa kuorma-auton merkistä riippumatta. Volvo Connect tekee yrityksen päivittäisestä johtamisesta helppoa ja läpinäkyvää, kun käytössä on kaikki yritystoiminnan kokonaisvaltaiseen hallintaan tarvittava tieto. Volvo Connect kokoaa yhteen tiedot muun muassa kaluston hallinnasta myös perävaunujen osalta, suunnitelluista huolloista ja korjaamohistoriasta. Se tarjoaa reaali-

Volvo Connect on digitaalinen käyttöliittymä kuorma-autoon liittyville tiedoille ja palveluille - jopa kuorma-auton merkistä riippumatta. Volvo Connect tekee yrityksen päivittäisestä johtamisesta helppoa ja läpinäkyvää, kun käytössä on kaikki yritystoiminnan kokonaisvaltaiseen hallintaan tarvittava tieto.

aikaisen kalustoseurannan, tietoa ajoneuvokohtaisesta turvallisuudesta ja ajokäyttäytymisestä

sekä polttoaineen kulutuksesta. - Jo tällä hetkellä kaikilla Volvo Trucksin nykyisillä Dynafleet -asiakkailla on mahdollisuus käyttää uutta Volvo Connectia. Lopullinen siirto Dynafleetistä Volvo Connectiin tapahtuu kevään 2021 aikana, Volvo Connect tuotepäällikkö Ari Anttila Volvo Finland Ab:lta kertoo. Volvo Connectin kokoaa yhteen tekijät, jotka vaikuttavat merkittävästi liiketoiminnan kokonaisuuteen. Volvo Connect nostaa nämä tekijät helposti ja läpinäkyvästi saataville vaivattomasti omaksuttavaan muotoon, ja sen ansiosta liiketoiminnan optimoiminen ja tehostaminen on yksinkertaista. - Volvo Connectin ehdottomia etuja on se, että kaikki tiedot kalustosta on nyt yhdessä paikassa. Ajoneuvot, perävaunut ja -kuljettajat ovat reaaliaikaisessa seurannassa. Helppo ja selkeä käyttö kaikilla päätelaitteilla, sanoo Anttila.

Volvo Connectin avulla kuorma-auton käyttöasteen maksimoiminen on helppoa

- Volvo Connectin ehdottomia etuja on se, että kaikki tiedot kalustosta on nyt yhdessä paikassa. Ajoneuvot, perävaunut ja -kuljettajat ovat reaaliaikaisessa seurannassa. Helppo ja selkeä käyttö kaikilla päätelaitteilla, sanoo Volvo Connect tuotepäällikkö Ari Anttila Volvo Finland Ab:lta.

Volvo Connectin käyttäjät voivat mukauttaa omaa käyttöliittymäänsä itselleen parhaimmin sopivaksi siten, että muokkaavat oman yritystoiminnan

kannalta merkittävimmät tiedot ja palvelut etusivulle. Volvo Connectin avulla yrittäjä voi turvata kalustonsa käyttöasteen kattavan huoltojen suunnittelun ja korjaamohistorian ansiosta. Myös reittisuunnittelu on helppoa Volvo Connectin monipuolisten karttapalveluiden avulla. Volvo Connectissa on myös ilmainen viestintäominaisuus, mikä helpottaa viestintää esimerkiksi ajojärjestelijöiden sekä kuljettajien välillä. Suomalaisten asiakkaiden kalustotietojen siirtäminen on ollut käynnissä syksystä alkaen vaiheittain. Kaikki suomalaiset asiakkaat siirtyvätkin Volvo Connect käyttäjiksi kevään 2021 aikana.

Faktat

Dynafleet on nyt Volvo Connect - tärkeimmät uudistukset: • Dynafleet on ollut käytössä 20 vuotta Suomessa. • Volvo Connect on edeltäjäänsä Dynafleetia huomattavasti monipuolisempi tarjoten tietoa mm. yrityksen kalustotiedoista, kaluston reaaliaikaisen seurannan, korjaamohistorian, polttoaineenkulutukset ja laadukkaat karttapalvelut ja tietoa kuljettajakohtaisesta ajotavasta. • Volvo Connectiin tullaan siirtämään kevään aikana n. 2000 Suomen Dynafleet-asiakasta.

Volvo Connectin merkittävimmät edut:

• Käytössäsi aikaisempaa monipuolisemmat kalustotiedot. • Helppo ja vaivaton käytettävyys miltä tahansa laitteelta. • Kaikki samassa paikassa: sama kirjautuminen, sama näkymä • Tarkka käsitys kokonaiskuvasta sujuvoittaa toimintaa, helpottaa koordinointia ja parantaa tuottavuutta • Palvelut ja toiminnot ovat käytettävissäsi riippumatta siitä, missä, milloin ja miten niitä tarvitset. • Koko kaluston hallinta yhdessä käyttöliittymässä. • Dynafleet palvelujen päivitetyt versiot. • Entistä monipuolisemmat raportit auttamaan kuljetusyrityksen jokapäiväisiin toimiin.


20

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

Start & Drive Excellence Predict palvelun avulla kuljetusyritysten ajoneuvojen käyttöaste pysyy mahdollisimman korkeana.

Renault Trucks huoltopalvelut laajenevat Ennakoiva Start & Drive Excellence Predict –huoltosopimus on aiemmin ollut saatavilla Renault Trucks T-sarjan kuorma-autoihin. Nyt Predict huoltopalvelun voi tilata myös C- tai K-sarjan kuormaautoon.

S

tart & Drive Excellence Predict palvelun avulla kuljetusyritysten ajoneuvojen käyttöaste pysyy mahdollisimman korkeana. Palvelu perustuu huolellisesti tehtyyn huoltosuunnitelmaan ja ajoneuvon etäyhteyksien kautta kerättyjen reaaliaikaisten tietojen analyysiin. Renault Trucks huoltoverkosto haluaa varmistaa, että kaikki ajot voivat sujua suunnitelmien mukaan, ja että kuorma-autojen mahdollisiin toimintahäiriöihin reagoidaan ennakoivasti. Ennakoiva Start & Drive Excellence Predict -huoltosopimus palvelu lanseerattiin Suomessa 2020. Palvelun avulla on mahdollista vähentää turhien pysähdysten määrää merkittävästi ajantasaisen ja optimoidun huoltosuunnitelman avulla.

Parantaa auton tuottavuustasoa entisestään

Renault Trucksin kunkin kuorma-auton käyttöön perustuva räätälöity huoltosuunnitelma takaa, että ajoneuvo toimii luotettavasti. Kuljetusyrityksen kannalta on tehokasta ja kustannuksia säästävää, että jälleen-

myyjä määrittää huoltoaikataulut ja suorittaa huoltotoimenpiteet, sekä hoitaa tarvittavat paperityöt heti kalustohankinnan alusta alkaen. Ajoneuvosta etäyhteyden kautta saatavan reaaliaikaisten ajokilometrien, moottorin käyntituntien ja polttoaineen kulutuksen ansiosta huoltotoimenpiteiden aikataulu voidaan määrittää huolellisesti ja päivittää tarvittaessa. - Renault Trucks tunnetaan erittäin toimintavarmana työkaluna, jonka vika-alttius on minimissään. Predict palvelu T, C tai K-sarjan autoon parantaa auton tuottavuustasoa entisestään, sillä mahdollisiin huoltotarpeisiin voidaan reagoida hyvissä ajoin, kertoo maahantuontiyhtiö Volvo Finland Ab:n palvelumyynnin päällikkö Joonas Alaspää. Palvelu on saanut erittäin positiivista palautetta suomalaisilta asiakkailta jo tähän asti. - On hienoa että voimme tarjota palvelua T-sarjan lisäksi nyt myös C- ja K-sarjoihin, Alaspää jatkaa.

Kuluvien osien tarkkailu

Ennakoimattomat korjaukset ovat yleensä ennakoituja kor-

valvontajärjestelmä ilmoittaa siitä jälleenmyyntiliikkeeseen, joka ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja sopii ajoneuvon tuomisesta huoltoon. Näin toimimalla voidaan estää mahdollinen toimintahäiriö. Jälleenmyyjä tarkistaa ensin mahdolliset suunnitellut huoltotoimenpiteet. Näin voidaan myös varmistaa, että kuorma-auto on tuotava korjaamoon mahdollisimman harvoin. Myös renkaiden seuranta on mahdollista Volvo Älykäs Rengaspalvelun avulla kuorma-auton ja perävaunun osalta.

Jo yli 10 000 ajoneuvossa

- Renault Trucks tunnetaan erittäin toimintavarmana työkaluna, jonka vika-alttius on minimissään. Predict palvelu T, C tai K-sarjan autoon parantaa auton tuottavuustasoa entisestään, sillä mahdollisiin huoltotarpeisiin voidaan reagoida hyvissä ajoin, kertoo maahantuontiyhtiö Volvo Finland Ab:n palvelumyynnin päällikkö Joonas Alaspää.

jauksia kalliimpia, ja niihin liittyvät seisokit kestävät yleensä kauemmin. Start & Drive Excellence Predict -ratkaisun ansiosta Renault Trucks jälleenmyyjät saavat päivityksiä keskeisten osien kulumisesta kolmen päivän välein. Tällaisia osia ovat esimerkiksi ilmankuivaimen suodatinpanos, jarrupalat, kytkinlevy ja akku. - Palvelun avulla voimme seurata ja analysoida kulumista tarkasti. Jos havaitsemme poikkeuksellista tai ennenaikaista kulumista, asiakaspalvelumme on yhteydessä asiakkaaseen, sanoo Alaspää.

Predict palvelu estää toimintahäiriöt - näin se toimii:

Kun kuljetusyritys tekee Start & Drive Excellence Predict –sopimuksen T, C tai K-sarjan kuorma-autoon, ajoneuvon tärkeiden osien vikakoodit lähetetään Belgiassa Gentissä sijaitsevaan valvontajärjestelmään. Autosta saatavien anturitietojen ansiosta voidaan jatkuvasti seurata 80 % niistä tärkeistä osista, jotka voivat aiheuttaa ennakoimattomia ajoneuvon seisokkeja. Jos poikkeavuus havaitaan,

Predict palvelu on käytössä 12 maassa ympäri Eurooppaa vuodesta 2019. Sopimuksen piirissä on Euroopanlaajuisesti yli 10 000 ajoneuvoa. Start & Drive Excellence Predict on osa Renault Trucksin kattavaa huoltosopimusvalikoimaa johon kuuluu: - Start & Drive Reference - Start & Drive Endurance, joka on tarkoitettu yli 4 vuotta vanhoille kuorma-autoille.

Kattava huoltoverkosto

Renault Trucks on Volvo Group -konsernin tuotemerkki, joten Suomessa huoltoverkostona toimivat valtuutetut Volvo -toimipisteet Volvo Truck Center, Wetteri Power, Käyttöauto Trucks, Auto-kilta Trucks, HFAutohuolto sekä Raskaspari.


PUUTAVARA- 21 KULJETUKSIIN LAATURATKAISUT

METSÄALAN METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

Girteka Logisticsille 2 000 uutta Volvoa Euroopan johtaviin logistiikkayrityksiin lukeutuva Girteka Logistics hankkii 2 000 uuden malliston Volvo-kuorma-autoa. Turvallisuus, entisestään parantunut kuljettajan työskentelymukavuus ja matala polttoaiGirteka Logisticsinpuolisoineen 2 000 Volvon Pölligolf keräsi paikalle pöllipuolen yrittäjiä Suuri sekä osa yhteistyökumppaneita neen kulutus olivat merkittätilauksesta tulee olemaan juuri porukka. Volvo FH ennätysmäärän; yhteensä 48 kisaajaa. Kuvassa palkintojenjakoon osallistunut vimmät tekijät vaakakupissa I-Save -ominaisuudella varustettuja autoja. päätöstä tehtäessä. edistyneet polttoainetta säästävät ominai-

suudet, ja uudella I-Save -ominaisuudella päästään jopa 10 % polttoainekustanirteka Logisticsin 2 000 uuden nusten pienentymiseen. Suuri osa Girteka Volvon hankinnan takana on tahto Logisticsin 2 000 Volvon tilauksesta tulee taata laadukkaat kuljetuspalvelut olemaan juuri Volvo FH I-Save -ominaikaukokuljetuksissa polttoainetehokkaas- suudella varustettuja autoja. ti ja turvallisesti kuljettajan työskentely- Testasimme I-Savella varustettua Volmukavuudesta tinkimättä. vo FH-kuorma-autoa ja huomasimme - Uudet Volvo FH kuorma-autot ovat suuren mahdollisuuden polttoaineen luotettavia ja polttoainetehokkaita ja säästämiseen. Se on hyvä sekä yritykseltarjoavat kuljettajalle erinomaisen työym- le että ilmastolle, sanoo Liachovičius. päristön. Tällä investoinnilla kannamme Girteka Logistics näkee jätti-investoinJäkipeleissä käytiin läpi huimia suorituksia; ProSilvan Keijo Ojala (kesk.) totesi että onkortemme kekoon liikenneturvallisuuden tinsa jatkeena erinomaiselle 15 neksi metsäkonekauppa sujuu jopa paremmin kuinloogisena hyvin mennyt golfaaminen! ja ympäristön eteen turvallisen ja erino- vuotta kestäneelle yhteistyölle. Volvo maisen polttoainetehokkaan kaluston Trucks jakaa saman mielipiteen. ansiosta. Olemme erittäin iloisia voides- Meillä on ollut pitkä ja hieno yhteissamme tehdä yhteistyötä Volvo Trucksin työ Girteka Logisticsin kanssa, ja olemme kanssa matkalla kohti nollaa onnetto- erittäin ylpeitä päätöksestä sijoittaa uusiin muutta ja pienempiä ympäristövaikutuk- huippuluokan kuorma-autoihimme. Näsia, toteaa Edvardas Liachovičius, Gir- mä uuden sukupolven Volvot vähentävät teka Logisticsin toimitusjohtaja. Liettua- päästöjä ja vievät tehokkuuden ja kuljetlainen Girteka Logistics työllistää 15 000 tajakokemuksen aivan uudelle tasolle. kuorma-auton kuljettajaa ja ajaa kauko- Odotan innolla yhteistyötä Girteka Logiskuljetuksia 8 000 kuorma-auton voimin ticsin kanssa yhteisellä matkalla kohti Euroopassa ja Venäjällä. vastuullisempia kuljetuksia kaikilta osin, Volvo Trucks lanseerasi viime vuonna sanoo Volvo Trucksin johtaja Roger Alm. uudistuneen raskaiden kuorma-autojen Girteka Logistics on perinteisesti ramalliston, johon kuului myös kaukolii- hoittanut suurimman osan kuorma-autoisArttu Korhonen pokkasi kilpailun erikoiskisojen kenteen lippulaiva,(oik.) Volvo FH. Volvo FH:njärjestäjäkaksikolta taan käyttämällämolemmat Volvo Financial Services palkinnot. monien uudistusten joukossa ovat uusi -rahoituspalvelua. Suurin osa myös uusiskuljettajan käyttöliittymä, mukautettavat ta 2 000 kuorma-autosta rahoitetaan Volkaukovalot turvallisuuden parantamisek- vo Financial Servicesin -rahoituksella. si ja entisestään parantunut polttoaineteVolvon uuden kuorma-automalliston hokkuus. Lisäksi I-Save -ominaisuudella tuotanto alkaa maaliskuussa 2021. Girtevarustetussa Volvo FH:ssa yhdistyy eri- ka Logisticsin uudet kuorma-autot toimityisen polttoainetaloudellinen moottori ja tetaan kuluvan vuoden aikana.

G

Italialaiselle kuljetusliikkeelle jättimäinen Volvo FH I-Save -tilaus Italialainen kuljetus- ja logistiikkayhtiö Lannutti Group valitsi Jälleen mainiosti pelanneet metsäkoneyrittäjät Pertti Lehtomäki (vas.) ja Asko Piirainen I-Save varustetun juttelivat-toiminnolla kisan jälkeen kesähakkuiden näkymistä. Volvo FH -kuorma-auton vuoden kestäneen polttoainetestausjakson tulosten perusteella ja tilasi niitä 1000 kappaletta.

L

annutti Groupin tavoitteena on vähentää polttoaineenkulutusta ja pienentää hiilidioksidipäästöjä. Lannutti Group toimii kahdeksassa Euroopan maassa 1800 kuorma-auton voimin. Lannutti Group luottaa vahvasti Volvon polttoainetekniikkaan. Yrityksen Teuvo päätös Pitkän linjan puutavara-autoilijat, Kettunen (vas.) ja Erkki Pitkänen, vaihtoisijoittaa 1000 uuteen Volvo FH -kuormavat kuulumisia kisan jälkeen.

Lannutti Group tilasi kerralla 1000 uutta Volvo FH -kuorma-autoa.

autoon pohjautui massiiviseen vuoden kestäneeseen polttoainetestaukseen, jossa vertailtiin I-Savella varustettua uutta Volvo FH -kuorma-autoa muihin kuorma-autoihin. Tuloksena oli merkittävä 10 prosentin vähennys polttoaineenkulutuksesKonekorjaamo Riikosen Jari Riikonen tilanteenmuuhun haltuun testikalustoon. niin kentällä kuin saotti verrattuna jälkipeleissäkin...

KULJETUS KULJETUS 51

PUUTAVARAMeiltä huippulaadukkaa KULJETUKSIIN Cranab-nosturit! LAATURATKAISUT PUUTAVARAPUUTAVARANOSTURIT KULJETUKSIIN

PUUTAVARANOSTURIT Suunniteltu pohjoisiin olosuhteisi PAKETTINA

19.900,-

VOLVO FH 13 6X4

JYKI 5-aks.

VOLVO FH 16 6X2 -01 11.500,-12 25.500,- KESLA-FORESTERI 2010 T Avo 2000 -00 9.900,-

-04 NÄRKO 5-aks. Huippusiisti.

-99 24.800,-

SCANIA 6x2 rekanv + puolipv. lava tai r tai lavettipv. Kats. v

KESLA 2110 T Huippusiisti.

PUUTAVAPERÄVAUNUT

3

PUUTAVARANOSTURIT PUUTAVAPERÄVAUNUT

Porokka Invest ostaa, myy ja välittää...tavaroita, Porokka Invest ja välittää...tavaroita, muttaostaa, myösmyy yrittäjyydestä. mutta yrittäjyydestä. Loglift 105 ST40 hyttivuoden -14 myös Loglift 105 avo -07 KESLA-FORESTERI Lähes kokemuksella raskaan sarjan Siistitty, kunto-40 vuoden kokemuksella raskaan 9.750,- LTsarjan Vaaka 1P/2V. -09 1 Lähes kauppaa koko kuljetusalan parhaaksi. tarkastettuna. 33.900,Nostureita

kauppaa koko kuljetusalan parhaaksi.

LOGLIFT 105 ST avo -97 �� 10�660,KESLA F 2010 T avo -00 ���� 9�900,-

TULOSSA:

LOGLIFT 105 ST -15 Salpakatu 12, 80100 Salpakatu 12,HAKEVAUNU 80100JOENSUU JOENSUU DUMPPERI VOLV KESLA 2110T -15 LIPE Kats. 11.800,- A 25 + PM 7502 VOLVO FH13 6x4 -12 Jouni Porokka 0500 373 473 jouni@porokka.fi JouniPorokka Porokka 0500 0500 Valm. töihin. 6 SCANIA R620Jouni 6x4 -12 373 373473 473jouni@porokka.fi jouni@porokka.fi

Jyrki Porokka 050 546 4875 jyrki@porokka.fi Marjut Kokko 0400 373 473 marjut@porokka.fi JONSERED 1080 ST 333,- +alv LOGLIFT 105 ST H �� Katso käytetty kalusto osoitteesta www.porokka.fi JONSERED 1080 ST

JyrkiPorokka Porokka 050 050 546 4875 jyrki@porokka.fi Kysy vaihtotarjoustamme! LISÄKSI PURETTUNA: Jyrki 546 jyrki@porokka.fi KUU4875 KAUDEN TUOTE!

Katso käytetty kalusto osoitteesta www.porokka.fi EPSILON 110

PUUTAVAPERÄVAUNUT


22

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Raskaspari kehittää toimintaansa asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin Varaosa- ja tarvikepalvelu pelaa

Raskaspari Oy huoltaa kaikki raskaan kaluston laitteet toimipisteissään Iisalmessa, Joensuussa, Kouvolassa, Kotkassa ja Mikkelissä sekä tarjoaa laajasti varaosat ja tarvikkeet. Yritys toimii alueillaan valtuutettuna Volvo ja Renault jälleenmyyjänä ja huoltopisteenä. Ja jos et pääse käymään paikanpäällä myymälöissä niin Raskasparin verkkokauppa toimittaa tilauksesi kaikkialle Suomeen.

Y

li sata alan osaajaa työllistävä Raskaspari kehittää jatkuvasti toimintojaan palvellakseen asiakkaita entistäkin paremmin muuttuvassa toimintaympäristössä. - Yrittäjinä uskomme itsekin ymmärtävämme asiakkaiden tarpeet ja tahdomme olla mukana kehittämässä toimintaamme entistä asiakaslähtöisemmäksi. Meillä on erittäin ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta mikä on kaiken toiminnan perusta, sanovat Raskaspari Oy:n yrittäjät Mikko Rytkönen ja Heikki Tuomainen.

Kattavat huolto- ja korjaamopalvelut

Kuljetuskaluston huolto- ja korjaustoiminnot ovat olleet vuonna 2009 perustetun Raskasparin toiminnan ydin. Toimipisteet palvelevat laajoilla aukioloajoilla arkisin 06-22 ja lauantaisin 06-14. Paikka on aina työnjohto, asentajat ja varaosamyyjät - myös lauantaisin -joten palvelu pelaa tehokkaasti kaikilla osa-alueilla kellonajasta riippumatta. Avaimet käteen -palveluun kuuluu myös katsastusten hoito jokaisella paikkakunnalla. - Korjaamotoimintoja kehitetään jatkuvasti pari vuotta sitten omistajanvaihdoksen yhteydessä päätetyn strategian mukaisesti. Jatkossa kehitämme entistä enemmän korjaamokohtaisia osaamisalueita ja hyödynnämme niitä koko verkostossa - toki jokainen piste tarjoaa kaikki raskaan kaluston palvelut alueellaan. Esimerkiksi Joensuu keskittyy vahvasti kolarikorjauksiin; vahvaa osaamista on myös perävaunuissa ja kylmälaitteissa kuten myös Mikkelissä, missä tärkeässä roolissa on kuljetuska-

Raskaspari huoltaa raskasta kalustoa Iisalmessa, Joensuussa, Kouvolassa, Kotkassa ja Mikkelissä (kuva), missä kuljetuskaluston lisäksi tarjotaan huoltopalvelut maarakennuskonekalustolle ja Komatsu metsäkoneille.

luston ohella myös erilaisten maarakennuskoneiden ja Komatsu metsäkoneiden huoltotoiminnot; maarakennuskoneisiin on tarjolla laajasti erilaiset komponentit kilpailukykyiseen hintaan. Jatkossa Kotkaan keskitetään päällirakennetoimintoja ja hydrauliikkahuoltoa. Kouvolan alueella kuljetusalalla on hyvä noste minkä kasvaviin tarpeisiin palvelumme vastaavat ja Iisalmessa - kuten kaikilla paikkakunnillamme - Volvo kuormaautokanta on erittäin vahva mikä luo toiminnan rungon, kertoo Heikki Tuomainen.

Organisaation toiminta tehostuu

Osana huoltotoimintojen kehittämistä Raskaspari on nimittänyt Jan-Markus Heikkisen huoltotoimintojen operatiiviseksi johtajaksi; hänen tilalleen Mikkelin huoltopäälliköksi on nimitetty Juha Kauppinen. Kotkassa huoltopäällikkönä toimii Heikki Joutjärvi, Kouvolassa Petri Olander, Joensuussa Kari Natunen ja Iisalmessa Heimo Hiltunen. - Jan-Markus Heikkisen otettua vastuulleen huoltopuolen

Raskaspari tarjoaa huoltojen lisäksi varaosat nopeilla toimitusajoilla niin Volvo ja Renault Trucks kalustoon kuin muihinkin merkkeihin sekä perävaunu ym. kalustoon. Lisäksi myymälät palvelevat jokaisella paikkakunnalla laajalla tarvikevalikoimallaan. - Toimipaikoissa on isot varaosavarastot mitkä ovat vuosien saatossa jalostuneet vastaamaan juuri alueellisen kaluston tarpeisiin. Ja Volvon Vantaan uusi maahantuontivarasto toimii suunnannäyttäjänä koko alalla siinä miten varaosapalvelu pitää hoitaa: kun sieltä tilaa osat iltapäivällä niin saapuvat seuraavana aamuna kello kuusi korjaamolle ja Euroopan keskusvarastostakin osat saadaan aamuyhdeksäksi, kehuu Tuomainen. Volvon alkuperäisiin osiin tarjotaan kahden vuoden takuu ja vanhempaan kalustoon löytyy Volvo Classic Parts osat erittäin kilpailukykyiseen hintaan. - Volvon uudet kehittyneet palvelut mahdollistavat kaluston huoltotarpeiden ennakoinnin ja tarkan seurannan, mikä helpottaa kuljetusyrittäjien arkea oleellisesti sekä säästää huoltokuluissa. Etäyhteydellä autoista saadaan katsottua tulevat huollon tarpeet, vikakoodit, rengaspaineet ym. joita työnjohto seuraa jatkuvasti ja reagoi silloin kun on tarvetta. Suuri osa uusista Volvo kuormaautoista otetaan huoltosopimuksilla jolloin käyttökulujen hallinta on helpompaa, toteaa Tuomainen.

Merkittävää rengaspuolen toimintaa

- Yrittäjinä uskomme itsekin ymmärtävämme asiakkaiden tarpeet ja tahdomme olla mukana kehittämässä toimintaamme entistä asiakaslähtöisemmäksi, sanovat Raskasparin Mikko Rytkönen (vas.) ja Heikki Tuomainen.

operatiiviset toiminnot antaa se meille yrittäjille enemmän aikaa tulevaisuuden strategioiden eteenpäin viemiseen, sanoo Tuomainen.

Koulutukset jatkuneet poikkeusaikanakin

Kuorma-autokalusto kehittyy kovaa vauhtia ja voimanlähteiksi tulee uusia vaihtoehtoja. - Henkilökunnan koulutus on jatkuvaa niin että pystymme vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Volvo on tehnyt aina hienoa työtä koulutuspalveluissa ja nyt korona-aikaan kun lähi-

koulutus ei ole ollut mahdollista niin verkkokoulutukset ovat tulleet tilalle. Volvo esitteli viime vuonna täysin uudet kuorma-automallit ja niissä teknologia nousee jälleen uudelle tasolle. Verkkokoulutuksilla osaaminen on saatu siirrettyä kenttätasolle joten huoltopalvelut pelaa uuden sukupolven kalustollekin. Myös kaasuautojen korjaukset onnistuu Raskasparin jokaisessa toimipisteessä; olemme investoineet tarvittaviin laitteisiin ja varatutuneet jo hyvissä ajoin sähköistymiseen mikä alkaa linja-autokalustosta, ilmoittaa Tuomainen.

Raskaspari on kasvanut merkittäväksi toimijaksi myös rengaspuolella. - Saat kaikki rengaspalvelut suoraan huoltomme kautta ja normaalin huollon yhteydessä. Tämä tehostaa toimintaa ja kalustoa ei tarvitse erikseen käyttää kahdessa paikassa, vaan saat kalustosi suoraan tien päälle ja töihin. Kuorma-auton huolto-ohjelmaan yhdistettynä rengashuolto voi vähentää kuljetusliikkeen kustannuksia, koska kaluston seisonta-aika vähenee. Asianmukainen rengastus parantaa polttoainetehokkuutta parhaimmillaan useita prosentteja sekä parantaa liikenneturvallisuutta. Edustamamme rengasmerkit ovat alansa huippua ja rengasmyyjämme avustavat mielellään sinua oikean renkaan valinnassa. Valikoimastamme löydät mm. Continental, Bridgestone, Michelin, Goodyear, Hankook, Kumho, Cordiant ja Sailun ren-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Jatkossa Raskaspari kehittää entistä enemmän korjaamokohtaisia osaamisalueita ja hyödyntää niitä koko verkostossa - toki jokainen piste tarjoaa kaikki raskaan kaluston palvelut alueellaan.

kaat - kaikki toimipisteet ovat myös osa Conti360 palveluverkostoa. Valikoimiimme kuuluvat myös alumiiniset Alcoa ja Alord sekä teräksiset Maxion raskaan kaluston vanteet. Voit tutustua valikoimaamme ja ostaa tuotteita suoraan verkkokaupastamme, opastaa Tuomainen. Osana rengashuoltoa voit valita kuljetuskalustoosi rengaspaineen valvonnan. Tässä konseptissa renkaista saatavaa paine- ja lämpötiladataa seuraa puolestasi Raskasparin ammattilainen. - Havaittuamme vuodon tai jonkin poikkeaman datassa otamme sinuun yhteyttä sopiaksemme renkaisiin koskevasta huoltoajasta. Lämpötiladata voi esimerkiksi paljastaa vian pyöräjarruissa tai pyöränlaakerissa. Ennakoimalla myös nämä korjaukset säästyy yritykselläsi aikaa ja rahaa, Tuomainen toteaa.

Raskasparin korjaamohenkilökunnan koulutus on jatkuvaa niin että palveluissa pystytään vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.

Kuorma-automyynti hyvässä vedossa

Uusien Volvo ja Renault Trucks kuorma-autojen myynti on ollut tasaisen hyvässä vauhdissa Raskaparin myyntialueilla - myös käytetty kalusto on liikkunut mukavasti. Automyynnistä vastaa Mikkelissä Risto Lukkarinen, Kotkassa Ahti Pakkanen ja Kouvolassa Kimmo Hovilainen. Volvo Truck Centerin Reijo Holopainen myy Volvoja Joensuussa ja Mika Vainikainen Iisalmessa. Sami Krühn myy Renault Trucksit Joensuussa ja Iisalmessa. - Volvon markkinaosuus on korkealla tasolla alueellamme ja teemme kovasti töitä sen edelleen vahvistamiseksi. Tekemistä

Raskasparin toimipisteet palvelevat laajoilla aukioloajoilla arkisin 06-22 ja lauantaisin 06-14; kuvassa Kotkan toimitilat.

vauhdittaa uusi edistyksellinen mallisto mikä on otettu suurella mielenkiinnolla vastaan asiakkaiden keskuudessa. Myös Renault Trucks autojen myynti on kehittynyt positiivisesti; vuonna 2020 meillä oli jälleenmyyjistä paras markkinaosuus Suomessa. Uusien kuorma-autojen myynnissä tilauskanta on tällä hetkel-

lä hyvä ja kuljetusyritykset investoivat aiempaa tehokkaseen ja polttoainetaloudellisempaan kalustoon. Vaikka autojen tehdastoimitusajat ovat hieman venyneet niin edelleen odotusajat ovat kohtuulliset ja pystymme tarjoamaan Volvo Trucksin varastoautojakin nopeaan tarpeeseen, ilmoittaa Heikki Tuomainen.

Raskaspari toimii alueillaan valtuutettuna Volvo ja Renault Trucks jälleenmyyjänä ja holtopisteenä. Hiljattain esitelty Volvon uuden sukupolven kuorma-automallisto vauhdittaa jatkossa myyntiä entisestään.

KULJETUS

23


METSÄALAN AMMATTILEHTI

JUHA MUTANEN

TUOMAS HYYTIÄ

VILLE KAIHU

JANNE VUORINEN

Uusimaa

Pohjanmaa Keski- ja EteläPohjanmaa

Pirkanmaa Kanta-Häme Satakunta

Keski-Suomi Päijät-Häme Savo Karjala

Pohjois- Pohjanmaa Lappi Kainuu

VarsinaisSuomi

050 468 1113

050 411 2225

050 468 1044

0400 546 356

040 154 4771

040 747 0030

SISU MYYNTI

www.sisuauto.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

25

Bridgestone käynnistää kuljetusyhtiöille kampanjan hiilijalanjäljen pienentämiseksi Maailman suurimpiin rengasvalmistajiin lukeutuva Bridgestone käynnistää Suomessa kampanjan kuljetusliikkeiden autojen hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Greenmiler-nimisen ohjelman tavoitteena on sijoittaa suomalaisiin hiilinieluihin vähintään 200 000 euroa vuoteen 2035 mennessä.

B

ridgestone lahjoittaa yhdessä rengas- ja auton huoltoketju Vianorin kanssa kampanjan alkupääomaksi 20 000 euroa ja hankkii jatkossa osuuksia maamme luontoa suojelevista luontokohteista. Bridgestonen päämääränä on saada kampanjaan mukaan mahdollisimman monta vastuullista kuljetusliikettä, jotka puolestaan voivat kerryttää kampanjan tavoitesummaa omilla rengasostoillaan. - Kampanjalla halutaan herä-

Greenmiler -kampanjalla halutaan herätellä kuljetusliikkeitä kompensoimaan aidosti omaa hiilijalanjälkeään.

tellä kuljetusliikkeitä kompensoimaan aidosti omaa hiilijalanjälkeään. Ohjaamme vuoden lopussa kertyneet varat hiilinieluihin, jotka sitovat hiilidioksidipäästöjä seuraavien vuosien ja vuosikymmenten ajan parantaen meidän sekä tulevien sukupolvien elämää, toteaa maajohtaja Jonas Fodstad Bridgestonelta. Vuoden 2019 hallitusohjelmassa on esitetty tavoite, jonka

mukaan Suomi olisi hiilineutraali ja samalla maailman ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta vuoteen 2035 mennessä, Kuorma-autoliikenne ja linja-autot tuottavat yhteiskuntamme kasvihuonekaasuista runsaat seitsemän prosenttia, ja ala onkin paneutunut monella tasolla päästövähennyksiin. Bridgestone Europe tarjoaa nyt suomalaisille kuljetusliik-

keille uuden mahdollisuuden kompensoida kasvihuonepäästöjään ostamalla yhtiön kuormaautorenkaita. Bridgestonen yhteistyökumppanina kampanjassa toimii Vianor. Vuoden aikana kertyneistä ostoista ohjataan kaksi prosenttia Suomen Luonnonperintösäätiölle, joka hankkii saamallaan lahjoituksella esimerkiksi suojeltavaa aarniometsää.

- Greenmiler-kampanja antaa kuljetusliikkeille työkaluja oman vihreämmän toimintatapansa luomiseen. Yhtiöt pääsevät mukaan Greenmilerin yhteismarkkinointiin ja saavat lisäksi hyvän keinon erottautua kilpailijoistaan neuvotellessaan kuljetuksista ympäristötietoisten päämiestensä kanssa, Fodstad kertoo. Lisätietoja löydät osoitteesta https://greenmiler.fi

MUKANA MATKASSA,

OSANA ARKEA

Olemme mukana kuljetusyrittäjän arjessa. Järjestelminä ja palveluina, jotka pitävät kuljetuskaluston liikkeessä ja tuottavana turvallisesti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Jokaisessa suoritteessa, kaikilla reiteillä ja erilaisissa olosuhteissa. Kun on aika investoida, tarjoamme pitkän kokemuksen tuomalla asiantuntemuksella tarkoin harkittuja ratkaisuja. Osaava ja asiakaslähtöinen suomalainen organisaatio neuvoo ja palvelee kaikissa tilanteissa. Tarjoamme teknistä konsultaatiota, räätälöityjä ratkaisuja sekä kattavat jälkimarkkinapalvelut. Lisäksi tarjoamme alan parhaan takuun kaikkiin avaintuotteisiimme. Se kertoo paitsi luottamuksesta tuotteisiin, myös sitoutumisestamme pitkäjänteiseen toimintaan.

BPW Kraatz Oy Ruukinmestarintie 9, 02330 Espoo | p. 020 7936 700 | myynti@kraatz.fi | www.kraatz.fi


26

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Scania R540 XT 10x4*6 koneenkuljetusauto

XT-varustelu tuo Scania R540:n keulaan korkealle nostetun teräksisen etupuskurin ja sivupeileihin kovaa käsittelyä kestävät ulkokuoret sekä ajovalojen päälle teräsritilät.

Menestysresepti Pihtiputaan Ajokonekorjaamon Scanialle esittelyautokäyttöön päällerakentama viisiakselinen Scania R540 koneenkuljetusauto on mitoitettu ja varusteltu järeiden metsä- ja kaivukoneiden kuljetustarpeisiin.

A

utoala uumoilee kuluvan vuoden olevan kaupallisesti menestyksekäs kuorma-autokaupan toimijoille.

Alku ainakin näyttää lupaavalta sillä Pihtiputaan Ajokonekorjaamolta hiljattain Scanialle esittelyautoksi valmistunut R 540 ri-

tiläauto on Scanian automyyjä Juho Makkulan mukaan löytänyt omistajan heti valmistuttuaan, mutta kiertää vielä hetken aikaa maahantuojan esittelyautona asiakkaiden nähtävänä: - Ajokoneen ritiläautorakenne on kaikin puolin toimiva konsepti Scanian alustalla. Esittelyautot tilataan perinteisesti runsain varustein ja päällerakentajat tahtovat varustella ne uusimmilla innovaatioillaan. Tämä yksilö on

jo ehditty myydä mutta meille valmistuu parhaillaan liki vastaava auto tilalle. Keskeisimpänä eroavaisuutena 20 cm lyhyempi perusakseliväli ja pystyyn nouseva takaramppi.

Tinkimätöntä laatua

Nyt esiteltävän vaativiin työtehtäviin tarkoitetulla XT-varustelupaketilla täydennetyn Scania R540:n varusteissa ei ole jätetty mitään puolitiehen. Valmistajan

mallistossa puolipitkä ohjaamo -nimeä kantavan mökin varusteisiin on ruksittu valmistajan listalta kaikki tarpeellinen ja vähän enemmänkin, puuratti mukaan lukien. Tinkimätön linja jatkuu myös päällerakenteen puolella. Varusteisiin lukeutuu luonnollisesti hydraulinen peräramppi ja hydrauliset nousutasot kahdella lukituskorkeudella ja kaivuriohjurit. Kuorman kiinnitys sujuu

Ajokoneen ritiläautorakenne istuu hyvin Scanian alustalle ja kyytiin sopii nätisti suurimmatkin metsäkonemallit ilman pelkoa akselipainojen tai korkeuden ylittymisestä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

27

Ritiläautojen tuotanto hyvässä vauhdissa Pihtiputaalla

Ramppitason korkeus on säädettävissä kuljetettavan koneen mukaan - yläasennossa kyytiin voidaan ajaa telaalustaiset kaivukoneet.

hydraulisin PAK-5 sidontalaittein, joita on peräti nelin kappalein. Työturvallisuuden kohentamiseksi ja työtaakan keventämiseksi päällerakenteen toimintojen ohjaus käy näppärästi langattoman kauko-ohjaimen avuin. Kuormauksen helpottamiseksi autossa on korkeussäädettävät ilmajouset kaikilla akseleleilla. - Varusteita on vähintäänkin riittävästi niin autossa kuin ritilässäkin, Makkula summaa.

R540 10x4*6

Työkoneiden kasvun myötä myös niiden kuljettamiseen tarvittava kuljetuskalusto on kasvanut äärimmilleen. Metsäkoneiden kehityskaari on vääjäämättä kulkemassa aina vaan suurempia koneita kohti, mikä tarkoittaa lavettikuljetuksia ja samalla täysin uudenlaisia koneiden siirtoihin liittyviä haasteita. Nyt esiteltävän viisiakselisen Scanian kokonaispaino on kunnioitettavat 45 tonnia, josta kantavuuden osuudeksi jää noin 30 tonnia. Autolla on mittaa reilut 13 metriä ja perusakseliväksi ilmoitetaan 6,55 metriä. Kääntelyn helpottamiseksi sekä neljäsettä viides akseli on varustettu nousutoiminnolla. Toki nopeusettä massarajoituksin.

Koneen kiinnitystä varten autossa on kaikkiaan neljä PAK-5 -hydraulikiristintä. Hyraulikiristimien ansiosta kuljettaja säästyy usein aikaa vieviltä lisäkiristyksiltä.

Moottoritehoa 13-litraisesta rivikuutosesta irrotetaan 540 hevosvoimaa ja vaihteistona automatisoitu Opticruise kytkinpolkimella. - Tähän saa sovitella suurempiakin koneita kyytiin eikä puudu mäkiin. Auto ja rakenne on todettu moneen kertaan kestäväksi ja taitaen tehdyksi, toteaa Makkula.

Tasainen kysyntä

Makkula sanoo koneenkuljetuskaluston käyvän nyt hyvin kaupaksi sekä uusien että vaihto-

autojen puolella. - Ei voi puhua mistään varsinaisesta piikistä, mieluummin sanoisin että kysyntä on pysynyt tasaisena jo pidemmän aikaa. Uusisa autoissa painopiste on kääntynyt liki kokonaan 5-akselisiin. Vaihtoautojen kohdalla tahtoo olla niin että hyvistä autoista on varovaisesti arvioituna pientä pulaa mutta tilanteet vaihtuvat nopeasti. Joten kannattaa ottaa yhteyttä niin laitetaan yrityksenne koneenkuljetusasiat yhdessä kerralla kuntoon, Juho Makkula sanoo lopuksi.

4. ja 5. -akselit nousevat tietyin paino- ja nopeusrajoituksin, mikä tekee pitkästä autosta ketterän.

Pihtiputaan Ajokonekorjaamo Oy päällerakentaa uudet ja muuntaa käytetyt kuorma-autot koneenkuljetusalustoiksi. Tuorein hallista omaan myyntiin valmistunut ja viisiakseliseksi muutettu Volvo ritiläauto löysi omistajan muutamassa päivässä.

Päällerakennepuolella on tällä hetkellä hyvä vauhti päällä, mutta raaka-aineiden ja etenkin erikoisteräksien hintoihin tehdyt korotukset puhuttavat.

jen olevan täynnä loppukesälle 2021 asti, mutta syksyä vasten on vielä jonkin verran tilaa: - Toki tilanne muuttuu jatkuvasti, eli kannattaa olla etupainotteisesti liikkeellä päällerakenneasioissa. Indikaattorit näyttäisivät siltä, että tästä on tulossa kaupallisesti hyvä vuosi kuorma-autovalmistajille.

P

Erikoisteräksen hinnoissa korotuksia

ihtiputaan Ajokonekorjaamo Oy tunnetaan koneurakoinnin puolella korkealaatuisista koneenkuljetusratkaisuista, joita yritys tarjoaa asiakaslähtöisesti kaikkiin tarpeisiin. Konepajan nosto-ovien takana valmistuu vuosittain 30-40 metsä- ja työkoneiden kuljetukseen räätälöityä autoa. Autovalmistajien viime vuoden toimitusvaikeudet peilautuivat myös Ajokoneen tuotantoon. Toimitusjohtaja Markku Pihlajamäen mukaan autoja saatiin kuitenkin hyvä määrä valmiiksi: - Haasteita on riittänyt varmasti ihan kaikilla. Uusien autojen toimitusvaikeuksia paikattiin muuttamalla vähän ajettuja maantieautoja koneenkuljetusautoiksi, omaan myyntiin. Niitä on valmistunut useampikin, ja hyvin ovat menneet kaupaksi. Pihlajamäki sanoo tilauskirjo-

Ajokone käyttää koneenkuljetusautojen rakenteissa runsaasti kovaa kulutusta kestäviä erikoisteräksiä, joiden maailmanmarkkinahintoihin on tullut pandemian myötä merkittäviä korotuksia. - Terästä on ollut toistaiseksi hyvin saatavilla, mutta sisäänostohinnat ovat karanneet taivaisiin. Ja nyt ei puhuta mistään indeksikorotuksista, vaan pahimmillaan jopa kymmenien prosenttien hinnankorotuksista. Laadusta emme kuitenkaan ole valmiita tinkimään, mikä tuo korotuspaineita valmiiden päällerakenteiden hinnoitteluun, mutta eiköhän tästä jokin kultainen keskitie löydetä, arvio Markku Pihlajamäki.

- Käytetty auto sopii päällerakennettavaksi siinä kuin uusikin. Meillä onnistuu runko- ja akselistomuutokset sekä oikeastaan kaikki muukin, joten ottakaa yhteyttä, jos on hyvä aihio, niin aletaan hommiin, sanoo Ajokoneen Markku Pihlajamäki.


28

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Meille Keslalla kuljettaja on kuningas! Meille Keslalla kuljettaja on kuningas. Siksi olemme panostaneet valtavasti nosturin hyttiin ja ohjaukseen. Teknisten ratkaisujen ansiosta pystymme tarjoamaan kuljettajalle kuin kuljettajalle markkinoiden parhaat työskentelyolosuhteet. Ota yhteys jälleenmyyjiimme ja kysy lisää!

www.kesla.com Kongan Konepaja Oy puh. 0400 529 600 ja puh. 015 682 010 | Konekorjaamo Riikonen Oy puh. 0400 371 204 | SNM Oy / Maantec Oy puh. 0400 810 649 | TTT Erätaito Oy puh. 050 5944 053

TAV tuo markkinoille entistä järeämmät vetokytkinmallit moduuliyhdistelmiin Moduuliyhdistelmien mitta- ja massamuutokset ovat tuoneet uusia vaatimuksia vetolaitteille. Nivelöidyllä vetoaisalla varustetun perävaunun kytkemiseen tarkoitettu TAV50-v2 ja apuvaunun (Dolly) kytkemiseen tarkoitettu TAV50D-v2 on hyväksytty jopa 90 tn yhdistelmämassoille. Tämä jättää reilusti varmuuskerrointa myös liikenteessä oleviin 76 tn yhdistelmiin.

S

uomessa on vuoden 2021 alusta noudatettu kuorma-autojen vetolaitteita koskevaan E-tyyppihyväksyntään tehtyä kansallista poikkeusta. Sen myötä vetolaitteiden lujuusvaatimuksia tulkitaan Dolly -yhdistelmissä teknisen kokonaismassan asemesta yhdistel-

Nivelöidyllä vetoaisalla varustetun perävaunun kytkemiseen tarkoitettu TAV50-v2 ja apuvaunun (Dolly) kytkemiseen tarkoitettu TAV50D-v2 on hyväksytty jopa 90 tn yhdistelmämassoille.

män suurimman tieliikennemassan mukaan. Ilman tehtyä kansallista poikkeusta vetolaitteiden vaatimuksista olisivat tulleet merkittävästi ylimitoitettuja, koska Suomessa ajoneuvoyhdistelmien suurimmat mitta- ja massasäädökset ovat joustavampia kuin muualla Euroopassa. Muutoksia on tullut D- ja Dc-ar-

voihin. TAV:n uusissa vetokytkinmalleissa ajosuunnan mukaista vetolujuusominaisuutta kuvaava D-arvo on nostettu 190 kN:sta 220 kN:iin. Lisäksi TAV 50D-v2 vetokytkimen Dc-arvo on nostettu 120 kN:sta 160 kN:iin. Uusien hyväksyntöjen mukaiset vetokidat sopivat jopa 90 tonnin vetomassoille. TA-

V50D-V2 täyttää myös kaikkien Dolly-yhdistelmien vetolaitteita koskevat lujuusvaatimukset. Paineilmatoimisiksi kytkimet saa varustettua TAV-servosylinterisarjalla. V2-vetokytkimien myynti ja asiakastoimitukset käynnistyvät maaliskuun aikana. - Uudet mallit läpäisivät on-

gelmitta erittäin vaativat lujuustestit, mikä kertoo tuotteidemme korkeasta laadusta ja käyttöturvallisuudesta, sanoo Jarkko Schroderus M. Korte Oy:stä. Kestävänä ja luotettavana tunnettu TAV-vetolaitevalikoima on saanut viime vuosina kotimaan lisäksi hyvän jalansijan myös kansainvälisillä markkinoilla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

29

Kuormankiristyksen älykästä hallintaa Kiesitech CB -kuormankiristimet on suunniteltu tarpeeseen sitoa painavat lastit turvallisesti, nopeasti ja kuljettajan hermoja säästäen. Ne ovat vakuuttaneet käyttäjien lisäksi koneenkuljetus autojen valmistajat helpolla asennettavuudella. Nyt tarjolla on uusi ohjausjärjestelmä kuormankiristyksen täydelliseen hallintaan.

Kiesitechin kehittämän uuden ohjausjärjestelmän avulla koneenkuljetusauton kuormankiristyksen hallinta ja valvonta tapahtuu täysin automaattisesti. Tarjolla on monipuoliset ohjausmahdollisuudet radio-ohjaimen, Volvo WRC:n ja alustassa olevien nappien avulla

K

iesitech -kiristimet perustuvat täysin mekaaniseen sidontavoimien välittämiseen kiristimestä auton rakenteisiin. Kiristimien hallinta on helppoa hydrauliikan avulla ja ne voidaan asentaa koneenkuljetusautoihin myös jälkikäteen. Kiesitech kiristimillä säästät jopa 75 % aikaa kuormansidonnassa verrattuna vanttiruuvien käyttöön. Ne on suunniteltu käytettäväksi 13 mm 10-luokan nostoketjun kanssa. Kiristimissä on vähäinen huollon tarve: rasvaus yhden pisteen kautta voitelee koko kiristimen.

Järjestelmää valvotaan auton ohjaamoon sijoitettavasta keskusyksiköstä mikä näyttää koko ajan jokaisen kiristimen tilan ja siihen voidaan määritellä konekohtaiset kiristysasetukset.

Älykästä hallintaa

Kiesitechin kehittämän uuden ohjausjärjestelmän avulla koneenkuljetusauton kuormankiristyksen hallinta ja valvonta tapahtuu täysin automaattisesti. - Ohjausjärjestelmä helpottaa koneiden kuljetusta oleellisesti ja lisää turvallisuutta kun kuorma on aina varmasti kunnolla kiinni. Sen avulla hoituu kaikkien kiristimien purku yhtä kaukoohjaimen nappia painamalla, kuormanvalvonta ja jälkikiristys sekä auton alustatoimintojen kuten ajorampin, kaivukoneta-

Kiristimien hallinta on helppoa hydrauliikan avulla ja ne voidaan asentaa koneenkuljetusautoihin myös jälkikäteen.

Ohjausyksikkönä on IP69 suojaustason Epec EC44 moduuli.

Toimintoja hoidellaan Teleradion kauko-ohjauslaitteella.

sojen ja työvalojen ohjaus. Järjestelmää valvotaan lisävarusteena auton ohjaamoon sijoitettavasta keskusyksiköstä mikä näyttää koko ajan jokaisen kiris-

tech Oy:n Antero Kiesiläinen. Lisävarusteena on saatavilla kätevä etäisyysvalvonta: - Autoon kiinnitettävä valopatteri kertoo koneenkuljettajalle

miten lähellä kone on ritilän etusermiä jolloin koneen saa ajettua tarpeeksi eteen ilman että tarvitsee pelätä että tulee osuma etusermiin, opastaa Kiesiläinen.

timen tilan ja siihen voidaan määritellä konekohtaiset kiristysasetukset. Järjestelmän asennus on nopeaa yksinkertaisen johtosarjan avulla. kertoo Kiesi-

Integroiduilla kiristimillä varustettu uusi konelava Kiesitech on kehittänyt kuormankiristimestään uuden kevyen alumiinisen version. mikä tuodaan kenttätestien jälkeen markkinoille tämän kevään aikana. Sitä hyödynnetään myös integroiduilla kiristimillä varustetussa uudessa konelavassa.

A

lumiininen, todella kevyt ja rakenteeltaan täysin mekaaninen kuormanki-

ristin laajentaa käyttömahdollisuuksia koneenkuljetusautoista vaikkapa puutavaran sidontaan hydraulisesti kuorma-autoissa ja työkoneiden kiinnitykseen vaihtolavoissa, joissa kiristys voidaan tehdä pulttipyssyllä ilman hydrauliikan tai sähkön tarvetta.

Eroon vanttiketjujen ja liinojen kanssa pelailusta

Uuden kevyen kiristimen ympäriltä Kiesitechillä syntyi ajatus uudenlaisesta kuorma-autojen koukku- ja vaijerilaitteilla käytettävästä konelavasta, missä on kätevä kuormankiristys sisäänrakennettuna. - Päädyimme suunnittelemaan alle 15 tonnisille koneille sovel-

tuvan kuljetuslavan rakenteen alusta saakka niin että kiristimet sopivat siihen optimaalisesti. Kiristimet kiinnitetään pulttaamalla huippu teräsmateriaaleista valmistetun konelavan alapuolella sijaitseviin asennuskohtiin, missä ne ovat suojassa osumilta. Kiristimiä voi hankkia lavaan niin monta kuin tarvitaan, määrää voi jälkikäteen lisätä ja niiden paikkaa vaihdella eri kiristyspisteisiin. Niiden kiristys tapahtuu kätevästi pulttipyssyllä, kertoo Kiesitech Oy:n Antero Kiesiläinen. Lavojen valmistuksesta vastaa Finconel Oy, joka valmistaa myös Kiesitech -kiristimet ja harvestereiden syöttörullat.

- Konepajamme muutti loppuvuodesta 2020 uusiin tiloihin Mikkelissä, missä onnistuu nyt myös tuotteiden asennus kuorma-autoihin. Uusi integroiduilla

kiristimillä varustettu konelava menee nyt kenttätestivaiheeseen ja sen tuotanto alkaa syksyllä, sanoo Finconel Oy:n Saku Tuhkalainen.

Kiesitech tuo markkinoille uudenlaisen kuorma-autojen koukku- ja vaijerilaitteilla käytettävän konelavan, missä on kätevä kuormankiristys sisäänrakennettuna.


30

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Lavettivalmistaja tarjoaa myös raskaan kaluston korjaamopalvelut

Siimet Oy tunnetaan kotimaisten erikoiskuljetuslavettien valmistajana, joka tarjoaa lisäksi laajasti erilaiset päällerakennetyöt sekä kuljetus- ja konekaluston korjaukset.

Helmikuussa Siimetin tuotannossa Mikkelissä oli täysi vauhti päällä. Valmistumassa oli 2-, 3- ja 4-akselisia puoli- ja täysperävaunuja sekä 2+5 akselinen interdolly 100 tonnin kantavuudella.

nen on meidän ehdoton valttikortti itse valmistuksen ohella ammattitaitoista henkilökuntaa on palveluksessa lähes neljäkymmentä. Eli jos on tarvetta juuri omiin tarpeisiin mitoitetulle ja varustellulle lavetille niin meillä on osaamista sen toteuttamiseen, kertoo Siimet Oy:n toimitusjohtaja Marko Tuhkalainen.

V

uonna 1946 perustettu Siimet on erikoistunut maanteillä ja teollisuudessa käytettävien erikoiskuljetuskalustojen suunnitteluun ja valmistukseen. Siimetin vahvuus on kokonaisuudessa, joka muodostuu vuosikymmenten kehitystyöstä, yksityiskohtaisesta suunnittelusta, vankasta ammattitaidosta ja kokemuksesta sekä viimeistellystä lopputuotteesta. Siimetin laadun takaa pitkäaikainen kokemus, joka merkitsee asiakkaalle parasta mahdollista sijoitusta. Asiakaskunta koostuu erikoiskuljetuksia suorittavista yrityksistä, maanrakennusliikkeistä, teollisuuden yrityksistä ja puolustusvoimista.

Lavettituotannossa hyvä tahti päällä

Helmikuussa Siimetin tuotannossa Mikkelissä oli täysi vauhti päällä ja myös tulevaisuus näyttää valoisalle: - Uusia lavetteja on työn alla useita ja kysyntä on muutenkin hyvällä tasolla, joten tarjouksia päästään tekemään tasaiseen tahtiin. Keskitymme erikoiskuljetuksissa ja koneiden siirtelyssä käytettävien alaspokattujen räätlöityjen lavettien valmistukseen. Tällä hetkellä on valmistumassa 2-, 3- ja 4-akselisia puoli- ja täysperävaunuja sekä 2+5 akselinen interdolly 100 tonnin kantavuudella. Suunnitteluosaami-

Vetoautojen varustelut ammattitaidolla

Siimet Oy:n toimitusjohtaja Marko Tuhkalainen (oik.) ja myyntijohtaja Ari Mäkitalo kertoivat että kuljetusalla uskalletaan investoida ja panostaa entistä tehokkaampiin ratkaisuihin, mikä näkyy lavettien kysynnässä.

Siimetin vahvuus on vankka suunnitteluosaaminen ja tuotannossa järeä teräs taipuu juuri asiakkaan erityistarpeiden mukaan. Kuvassa työn alla uusi 4-akselinen puoliperävaunu.

Lavettien ohella Siimet varustelee lavettien vetoautot tehtävän mukaan. - Raskaan lavettiveturin rakentaminen vaatii osaamista ja ymmärrystä sen käyttötehtävistä. Lisäksi meiltä onnistuu myös muunlaiset autovarustelut ja nosturiasennukset - olemme

Lavettien ohella Siimet varustelee lavettien vetoautot tehtävän mukaan. Raskaan lavettiveturin rakentaminen vaatii osaamista ja ymmärrystä sen käyttötehtävistä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

31

Siimetiltä löytyy toimivat ratkaisut myös metsäkoneiden kuljetuksiin. 2-akselisen puoliperävaunun runkorakenne on suunniteltu erityisesti metsäkonekäyttöön. Rakenteellinen kantavuus on 35 tonnia joten kyytiin sopii kaikkein isoimmatkin konemallit varusteineen ilman että akselipainojen kanssa on ongelmia.

tehneet esimerkiksi autohakkureita sekä muita erikoiskäyttöön meneviä ajoneuvoja, sanoo Siimet Oy:n myyntijohtaja Ari Mäkitalo.

rävaunu. - Eli jos on tarvetta pitkäikäiselle laatulavetille niin kannattaa olla nopeasti yhteydessä, ilmoittaa Mäkitalo.

Ratkaisut metsäkoneiden kuljetustarpeisiin

Raskaan kaluston korjaamopalvelut

Siimetiltä löytyy toimivat ratkaisut myös metsäkoneiden kuljetuksiin. - 2-akselisen puoliperävaunun runkorakenne on suunniteltu erityisesti metsäkonekäyttöön. Rakenteellinen kantavuus on 35 tonnia joten kyytiin sopii kaikkein isoimmatkin konemallit varusteineen ilman että akselipainojen kanssa on ongelmia. Hydraulisesti pakko-ohjatut, ilmajousitetut akselit toimivat radio-ohjauksella ja akselien oikaisu on toteutettu logiikkaohjattuna. Se takaa että lavetilla päästään liikkumaan ahtaissakin paikoissa, sanoo Mäkitalo. Metsäkoneenkuljetuslavetti mitoitetaan ja varustellaan juuri asiakkaan tarpeiden mukaan. - Yleensä varusteluun kuuluu 20 tn vinssi sekä hydrauliset kuormankiristimet, takatukijalat ja ajosillat. Huollon helppoutta tuo keskusvoitelujärjestelmä, toteaa Mäkitalo. Metsäkoneita kuljetetaan myös Siimetin 3-akselisilla puoliperävaunuilla, joihin mahtuu myös järeämmät maansiirtokoneet. - 3-akselisen vaunun rakenteellinen kantavuus on 45-68 tonnia. Päälleajoa helpottaa alhaiset kuormauskorkeudet, huomauttaa Mäkitalo. Nopeisiin toimituksiin Siimetiltä löytyy tällä hetkellä pihasta uusi 2-akselinen metsäkoneiden kuljetukseen tarkoitettu puolipe-

Lavettivalmistuksen ja autovarusteluiden lisäksi Siimet on panostanut viime vuosina yhä enemmän myös raskaan kaluston korjauksiin. - Käytössämme on erillinen huoltohalli mihin mahtuu työn alle useita ajoneuvoja yhtäaikaa ja nykyaikainen maalaamo. Korjaamotoiminnassa tärkeässä roolissa on tuotantomme järeä konekanta, joten pystymme valmistamaan ja koneistamaan teräksestä lähes mitä vain korjausprojekteihin. Myös hydrauliikan osaaminen on meillä korkealla tasolla, sanoo Marko Tuhkalainen. Vierailuhetkellä Siimetin korjaamolla oli perusteellisessa kunnostuksessa kuljetuslavetteja sekä korjattavana puuhakkureita ja järeä kivimurskain. - Olemme tehneet remontteja myös esimerkiksi metsäkoneiden nostureihin, kaivukoneiden puomistoihin ja pyöräkuormaajien runkoniveliin - meiltä saa myös nosturitakastukset. Pystymmekin tarjoaamaan korjauspalveluita lähes kaikenlaiselle raskaalle kalustolle kustannustehokkaaseen hintaan ja nopealla aikataululla niin että kalusto saadaan mahdollisimman äkkiä takaisin tuottavaan työhön, lupaa Ari Mäkitalo.

Siimet tarjoaa monipuoliset korjaamopalvelut kaikelle raskaalle kalustolle; kuvassa työn alla pari autohakkuria ja järeä kivimurska.

Siimet tekee perusteelliset kunnostukset käytettyihin lavetteihin. Nykyaikainen maalaamo mahdollistaa laadukkaan pintakäsittelyn.


92 KULJETUS 32 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

DAF markkinajohtaja kuudessa Euroopan maassa vuonna 2020

Vuonna 2020 DAF valmisti yli 37 600 CF- ja XF-kuorma-autoa ja lähes 9 000 LF-autoa; Euroopassa rekisteröitiin 37 580 DAF-kuorma- autoa. Uuden sukupolven I-Save-toiminnolla varustetun Volvo FH:n avulla Volvo Trucksin tuotekehittäjät ovat vähentäneet polttoaineenkulutusta entisestään.

DAF Trucks vahvisti asemaansa maailmanlaajui-

kuorma-autoa EU:n ulkopuolel-

toasemaamme entisestään, ja

esitteli uusimman sukupol- siksi teemme yhteistyötä jälleenI-Save-toiminnolla varustettuvuonna Volvo2020. FH onlavenjaentistäkin tehokkaampi sena hyötyajoneuvojen valmistajana ajoneuvonsa Taiwanissa myyjiemme kanssa osana ver-

CF Electric -sähkömallin tuotannon, jonka toimintasäde on 200 kilometriä. Hiljattain esitelty LF Electric -malli tarjoaa jopa 280 kilometrin päästöttömän toimintasäteen. rustettu Volvo FH ei ole merkittävä edistysaskel vain polttoaiKasvua netalouden kannalta. optiVuonna 2020 DAFSen valmisti moitu vääntömomentti laajalla yli 37 600 CF- ja XF-kuorma-aukierroslukualueella mahdollistaa toa ja lähes 9 000 LF-autoa. sujuvan ajon ja tuottaa kysyntä tarvitta- Kuorma-autojen van tehon suuren ja tasaisen kasvoi Euroopassa vuoden jälkikeskimääräisen nopeuden ylläpuoliskolla Euroopan maiden pitoon jopa haastavassa mäkitalouskasvun myötä. Arvioiden maastossa. mukaan Euroopan kuorma-auto- Teemme polttoainetehokmarkkinat elpyvät vuonna 2021 kaasta ajamisesta entistä heledelleen 250 000-280 000 yksikpompaa ja mukavampaa jopa köön. Olemme valmiita lisäkasmäkisillä teillä. Lisäksi uuden vuun tarjoamalla asiakkaillemVolvo FH:n huippulaatuinen me ensiluokkaista laatua, verrakuljettajan työympäristö auttaa tonta polttoainetehokkuutta ja kuljettajia suoriutumaan ihanerinomaista ajomukavuutta, teellisesti kokoWolters, työvuoronsa kertoo Harry DAF ajan, toteaa Sandström. Trucks President.

Polttoainesäästöjä jopa 10 prosenttia Markkinaosuus Euroopan raskaassa (yli 16 tonnia) segmentissä kasvoi 16,3 prosenttiin.

IL

-Save-toiminnolla varustettu Volvo FH isäksi uusimman julkaistaan nyt sukukuorma-autot tuoentistäpolven taloudellisempana tiin Taiwanin Brasilian versiona, joka voija vähentää markkinoille, ja ilmoitus nollapolttoainekustannuksia jopäästöisen CF Electricin tuotanpa kymmenellä prosentilla. non aloittamisesta osoitti DAFin Tämä merkitsee merkittäolevan suunnannäyttäjä ympävää kolmen prosenttiyksiristöasioissa. kön parannusta edelliseen Vuonna 2020verrattuna. Euroopassa resukupolveen kisteröitiin 37 580 DAF-kuormaautoa. Se on 16,3 prosenttia 230 - Polttoaineenkulutuksen vä400 ajoneuvon hentäminen ja kokonaismarkkisen myötä CO2 noista (2019:vähentäminen 16,2 %), mikä on on -päästöjen yrityksen historian toiseksi paras ratkaisevan tärkeää kaikille tulos. Euroopassa keskikokoisia kuljetusyrityksille, etenkin niilkuorma-autoja (6-16 tonnia) le, jotka suorittavat kaukokuljerekisteröitiin 41 Volvo 400 kappaletta, tuksia. Uuden FH:n ja mistä DAFin markkinaosuus oli I-Save-toiminnon avulla pys9,5 % (2019: 9,7 %). Myös Suotymme tarjoamaan kuljetusyrimessa DAFin on tyksille entistämarkkinaosuus paremmat mahollut vuosi käyttökustannusten vuodelta kasvussa, dollisuudet ollen nyt 3,1 % (2019: 2,9%). ja ympäristövaikutusten vähen-

tämiseen, sanoo Jessica Sandström, Volvo Trucksin Senior Markkinajohtaja Vice President, Product ManaDAF pysyi raskaiden kuormagement. autojen markkinajohtajana AlanI-Save-toiminnolla varustettu komaissa (31,8 uusi Volvo FH %), on Iso-Britanosa Volvo niassa (31,6 %), eurooppalaista Puolassa (23,7 Trucksin uutta %), Unkarissa (27,9 ja Bultuotevalikoimaa, joka%)esiteltiin gariassa (25,4 %). Alankomaatänä keväänä. I-Save sisältää lainen kuorma-autovalmistaja monia polttoainetta säästäviä saavutti vuonna markkinaratkaisuja, joista2020 tärkein on Voljohtajan aseman myösVolvon Portugavo D13TC -moottori. 13 lissa (21,8 %). DAF on Euroopan litran turbocompound-moottori, johtava vetoautojen valmistaja joka julkaistiin vuoden 2019 ja Euroopan kahden suurimman alussa, on yhtiön tähän menneskuorma-automarkkinan, Saksan sä polttoainetehokkain moottori. ja Ranskan, suurin tuontimerkki. Kun ensimmäisen sukupolven Markkinaosuus raskaiden kuorI-Save-toiminnolla varustettu ma-autoalustojen sektorilla kasVolvo FH lanseerattiin vuonna voi 11,5 prosenttiin. 2019, Volvo Trucks osoitti, että tämä ratkaisu voi alentaa polttoMyynti Euroopan aineen (dieselin ja AdBluen) ulkopuolella kustannuksia jopa seitsemällä Viime vuonna DAF myi 5 880 prosentilla verrattuna kuorma-

(Euro 6), Brasiliassa (Euro 5) sekä Lähi-idässä ja Afrikassa (Euro 3 ja 5). Taiwanissa, missä autoon, tavanomaisessa 13 DAF onjonka johtava eurooppalainen litran moottorissa ei ole I-Save raskaiden kuorma-autojen val-toimintoa. Tämä luku on mistaja, toimitettiin 10vahvi000. tettu riippumattomilla testeillä ja paikallisesti koottu kuorma-auasiakaskokemuksen kautta. to. DAF on markkinajohtaja - Pienen polttoaineenkulutukmyös Israelissa ja Valko-Venäsen, jällä.alhaisen melutason ja hyvän ajettavuuden yhdistelmä on saaDAF myi yli 2 nutVuonna erittäin 2020 myönteisen vastaan000 PACCAR-moottoria johtaoton. Monet kuljetusyritykset ville linja-autojen, paikallisbusnäkevät I-Save-toiminnolla vasien ja erikoisajoneuvojen valrustetun Volvo FH:n tapana mistajille ympäri maailman. sapienentää hiilijalanjälkeään, - Vuonna 2020 myimme ennoo Sandström. nätysmäärän DAF MultiSupport Uuden sukupolven I-Save-toihuolenpitosopimuksia ja PACminnolla varustetun Volvo FH:n CAR Financial saavutti ennätykavulla Volvo Trucksin tuotekesellisen ovat markkinaosuuden. Myös hittäjät vähentäneet polttoDAFn käytettyjä kuorma-autoja aineenkulutusta entisestään. myytiin enemmän kuin koskaan, Käyttäjätietoanalyysiin perustusanooohjelmistopäivitysten Richard Zink, myynnisvien avultä on ja hienosäädetty markkinoinnista vastaava la ja optimoitu johtokunnan jäsen ja jatkaa: polttoaineenkulutuksen ja ajet- Pyrimme vahvistamaan johtavuuden välistä tasapainoa,

RIIKO® päällirakenteet

kostomme strategista laajentamista. Tällä hetkellä verkostoomme kuuluu yli 1 100 ammikä vähentääjälleenmyyjää polttoaineenkumattimaista ja lutusta Eco-tilassa. huoltopistettä. Esimerkiksi viiTämä tulos tarkoittaa sitä, me- vuonna riippumattomat jälettä valitsemalla uuden I Save leenmyyjämme avasivat 45 -toiminnolla varustetun Volvo uutta toimipistettä Euroopassa, FH:n kuljetusyritykset voivat Etelä-Amerikassa, Aasiassa ja vähentää Afrikassa.polttoaineenkulutustaan jopa kymmenellä prosentilla verrattuna tavalliseen, 13-litYmpäristöasioiden raisella moottorilla varustettuun suunnannäyttäjä Volvo FH:hon (Euro 6 step D*). Sen lisäksi,voidaan että DAFsaavuttaa kehittää Käytännössä edelleen polttomoottoritekniikvieläkin suuremmat säästöt, kaa, investoimme uusimpaan koska suurin osa I-Save-toiminakkuja sähköhybriditeknolonolla varustetun uuden Volvo giaan,ostavista joka vähentää CO2-pääsFH:n asiakkaista kortöjä sillä ja parantaa kaupunkialueivaa vanhemman kuormaden ilmanlaatua. CF Hybrid auton, jonka polttoaineenkulutus Truck -kuorma-auto hyödyttää on suurempi, Jessica Sandström DAFin asiakkaita, jotka voivat selittää. ajaa päästöttömästi akkuvoimalla kaupungissa ja puhtaalla ja diePolttoainetehokkuus selmoottorilla paikallisajossa. erinomainen ajettavuus DAF ilmoitti aloittavansa uuden Uusi I-Save-toiminnolla va-

Kilafors Karlavagnen perävaunut ja varaosat Jälleenmyynti ja toimitukset koko Suomen alueelle

Esko Leinonen Soita ja Myyntipäällikkö

kysy lisää! 0504775918 esko.leinonen@riiko.fi

JARI RIIKONEN

KEIJO RIIKONEN

Toimialajohtaja

Toimitusjohtaja

0400371204 0400576541 jari.riikonen@riiko.fi

keijo.riikonen@riiko.fi

www.riiko.fi

@kkriiko

@Riikonen Official


METSÄALAN AMMATTILEHTI

uutisankkuri

Helena Riihitupa Ammattilehden

Hyviä uutisia! -uutislähetys

tarjoaa kuljetus-, metsä- ja maarakennusalan mielenkiintoisimmat uutiset viikon ajalta aina perjantaisin. /ammattilehti.fi

@ammattilehti.fi

/ammattilehti.fi

Katso lähetys Ammattilehden Facebook, Youtube ja Instagram kanavilla - lähetyksellä jo kymmeniä tuhansia katsojia viikottain! MAINOSTAJA! Haluatko yrityksesi uutisjuonnon tai mainosvideon mukaan Hyviin uutisiin? Soita 050 4129 030 ja suunnitellaan teille sopiva mediapaketti!


34

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hinausautojen kuningas

Hinauspalvelut K. Sulinko Oy:n uuden neliakselisen Scania 730 S hinausauton kokonaismassa nousee liki 32 tonniin. Etuakselitkin ovat 9 tonnisia, jotta autossa on riittävästi tukevuutta tien päällä tehtäviin vaativiin nosto- ja vetourakoihin. Auto on räättälöity juuri käyttötarpeeseen ja viimeistely näyttelytasoiseksi.

Suomen muuta Eurooppaa sallivampi ajoneuvolaki mahdollistaa ajoneuvoyhdistelmille enimmillään 76 tonnin kokonaispainon ja jopa 34,5 metrin pituuden. Uusien mittojen mukainen ja samalla mahdollisimman kevyeksi tehty kalusto, minkä rakenteet ei kestä kovia otteita hinattaessa asettaa omat haasteensa mahdollisissa ongelmatilanteissa paikalle kutsuttaville hinausautopalvelutarjoajille.

P

irkanmaan alueella liki 30 hinausauton ja muun kaluston voimin palveleva Hinausautot K. Sulinko Oy vastaa haasteeseen tarkoitusta varten räätälöidyllä raskaan kaluston hinausautokalustolla. Näistä tuorein: neliakselinen Scania 730 S on monilta osiltaan ainutlaatuinen koko maailmassa. Hinausautot K. Sulingon ajoneuvokalusto erottuu edukseen liikenteessä, paitsi lukuisista turvallisuutta kohentavista va-

Hydrauliikalta käyttövoimansa saavien toimintojen rusaudesta kertoo liki metrin levyiseksi venähtänyt hydrauliikkakeskus, kymmenin eri vipuineen. - Kaikkien auton toimintojen ohjaus sujuu langattomasti, yhden ohjaimen kautta, esittelee Kaj Sulinko.

loista myös näyttelytasoisesta viimeistelystä. Pian pari vuotta takaperin valmistunut Volvo keräsi yleisön ja tuomariston huomion Power Truck Show näyttelyssä, mistä auto toi omistajalleen palkintoja kotiin viemisiksi. Hiljattain ruotsalaisen hinausautovalmistaja BRO Bärningsbyggen Ab:n Sulingolle erikoistilauksena valmistama Scania 730 S on sekä tekniseltä toteutukseltaan ja toiminnoiltaan että viimeistelyltään todellinen insinöö-

ri- ja käsityötaidon taidonnäyte.

Kompromisseja ja suunnitelmat uusiksi

Kaj Sulinko sanoo hiljattain valmistuneen Scanian rakentamishankkeen saaneen alkusysäyksensä verkostokokouksessa, puolihuolimattomasta huulenheitosta: - Ajattelin siinä ääneen, että vielä tekisi mieli tehdä yksi auto, mutta nykyinen pitäisi kyllä saada ensin myytyä. Niin siinä sit-

ten kävi että autolle löytyikin nopeasti uusi omistaja ja sen myötä kaupat tuli käteltyä myös uudesta Scania-alustasta Pirkkalan Scanialla Huotilan Jussin kanssa. Sulingolla oli selkeä käsitys millainen uuden auton tulee olla, mutta kompromissejä ei tässäkään hankkeessa voitu välttää. - Lähtökohtana oli mahdollisimman tukeva auto, jolla voi palvella mahdollisimman hyvin niin nykymittojen mukaisilla

yhdistelmillä, kuin perinteisemmällä kalustolla ajavia yrityksiä. Tässä on nyt ajateltu likipitäen kaikkia mahdollisia tien päällä vastaan tulevia haasteita sekä työturvallisuutta että ergonomiaa. Käytännön syistä halusin auton mahdollisimman tilavalla ohjaamolla. Scanian mallistossa suurin pirtti on tarjolla vain Ssarjaan, mikä osaltaan määräsi mallivalintaa. Toisaalta olisin halunnut myös keppivaihteet, mutta sepä ei onnistu 730 hevosvoimaisen moottorin yhteydessä. Keppiaskin olisi saanut 650:n jatkeeksi. Tilausvaiheessa, eli reilu vuosi takaperin ei vielä ollut tarjolla 770:stä, Kaj Sulinko huomauttaa ja jatkaa: - Autossa on sen verran tehonälkäiset vinssilaitteet, että päätös kääntyi 730 heppaisen puoleen ja Opti Cruise-vaiteistoon.

Väkevät vinssit ja tehokas hydrauligeneraattori

Sulingon mainitsemat, autoon sovitetut vinssilaitteet, joita on yhteensä viisi, ovat suorituskyvyltään kunnioitusta herättävät. Päävinssien joita on kolmin kappalein, vetosuunta on taakse päin. Näistä tehokkain on 30 tonnin ja kaksi 20 tonnin vetokyvyllä. Molemmilla kyljillä, heti ohjaamon takana on hydraulisesti alas laskeutuvat 10 tonnin vinssit. Päävinssin voimavaroista kertoo jotakin se, että sen asentamisen johdosta ruotsalaisvalmistaja


METSÄALAN AMMATTILEHTI

- Ohjaamon varustelu aloitetaan keväällä. Ristimaa Customs verhoilee ja JJ Customs asentaa HiFi-puolen. Tällä kertaa luotetaan ulkopuoliseen apuun, toteaa Kaj Sulinko.

joutui muokkaamaan pääpuomia uusien vahvuuslaskemien mukaan. Samalla auton hydrauliikkapiiriin lisättiin toinen pumppu vaihteiston yhteyteen. - Toinen pumppu pyörittää käyttöhyrauliikkaa sekä Dynaset Oy:n meille varta vasten räätälöimää ja teholtaan 15 kW hydrauligeneraattoria. Sen myötä meillä on jatkuvasti riittävästi sähkövirtaa tarjolla kaikkiin tarpeisiin, sanoo Sulinko. Mainittakoon samaan yhteyteen että hinausautoissa on yleisesti noin 6-7 kW:n generaattorivarustus. - No tässä autossa on nyt matkassa plasmaleikkurit ja muu tarvittava välineistö. Ja lisäksi rakenteesta nousevien työvalomastojen valot saavat nyt virtansa 230 V järjestelmästä, mikä tarkoittaa entistäkin parempaa valotehoa työmaalla. Tehokkaan Dynaset generaattorin ansiosta virtaa riittää myös muiden, kuten pelastusviranomaisten tarpeisiin, Sulinko tarkentaa. Kaj Sulingon toiveet auton rakenteellisten muutosten suhteen otettiin BRO Bärningsbyggen puolelta hyvin vastaan. - Hiukan siinä miettivät mutta lupasivat optimisteina, että auto on valmiina neljässä kuukaudessa. Sittemmin aikataulu hieman venyi ja lopulta auton valmistuminen vei reilun vuoden ja koko ajan tapahtui. Toki siinä sai tilaajakin kaivaa taskua samassa tahdissa, Sulinko sanoo naureskellen.

näyttää nyt juuri siltä millaiselta ajattelinkin, Sulinko toteaa. Hinausautot K. Sulingon Scaniassa yhdistyy käytettävyys, työturvallisuus ja näyttävyys. - Pituuden ja korkean massan takia autot ja yhdistelmät tapaavat mennä ulosajoissa tosi syvälle, mikä tekee nostotöistä lähes poikkeuksetta erittäin haastavia ja aikaa vieviä. Tähän autoon tehtiin mittatilaustyönä, ohjeitteni mukaan erikoiskorkeat kaapit molemmin puolin. Vinssit tehtiin mittatilaustyönä, jotta rumpuihin saatiin sopimaan tarvittavat 60 m vaijeria. Myös työ- ja tieturvallisuutta kohennettiin monin eri ratkaisuin, Sulinko sanoo. Kaapit ovat todellakin merkittävästi totuttua korkeampia ja tilavampia. Ylimmät hyllyt ovat 3,5 metrin korkeudessa ja niille pääsy käy valmistajan vartavasten tähän autoon räätälöityjen, auton rakenteesta esiin taittuvia rappuja pitkin. Turvallisuutta nostavia Sulingon kehittämiä innovaatioita auto on pullollaan.

KULJETUS

35

Jopa 3,5 metrin korkeuteen ulottuvissa, 3 mm vahvuisesta rosterista valmistetuissa kaapeissa riittää työkaluja kaikkiin tarpeisiin. Usein asiakkaan ajoneuvo saadaankin kuntoon paikan päällä, joten varsinaista hinausta ei tarvitse edes aloittaa.

Kokonaisvaltaisesta ajattelusta ja loppuun saakka viedystä suunnittelusta turvallisuuden ehdoilla kertovat esimekiksi kyljistä ylös päin avautuvien luukkujen kulmiin sovitetut valomajakat, jotka syttyvät kun luukku on avoinna, parantaen avatun luukun havainnointia.

Insiööritaidon huipentuma

Aikaisemmin mainitun hydrauliikkajärjestelmän aivot sijaitsevat auton peräpäässä, suojassa luukun takana tietenkin. Hydrauliikalta käyttövoimansa saavien toimintojen rusaudesta kertoo liki metrin levyiseksi venähtänyt hydrauliikkakeskus, kymmenin eri vipuineen. Merkittäväksi asian tekee se että kaikkien eri toimintojen ohjaus tapahtuu oletuksena langattoman kauko-ohjain yksikön voimin. Järjestelmän rakentamisessa

- Toimitimme tähän autoon erikoistilauksena täysin uudenmalliseen 19 kW generaattorirunkoon valmistetun ja teholtaan 15 kW:n Dynaset hydrauligeneraattorin, joka on mallia Sulinko Design, eli väriä myöten täysin ainutlaatuinen. Kompakti koon ja keveyden ansiosta se voitiin asentaa ylös katonrajaan, sanoo Kaj Sulingon kanssa hyvää yhteistytä tekevä Dynasetin Jari Vuorenmaa (oik.)

haasteeksi muodostui sopivan laajoin toiminnoin varustetun kauko-ohjaimen löytäminen. Ja löytyihän se: Sulingon esittelemässä ohjaimessa on neljä kertaa enemmän toimintoja kuin yleensä. Pelkästään auton sähkötöissä vierähti kahdeksan viikkoa mihin toi oman lisämausteensa auton VAK/ADR -hyväksyntä. - Sähkäri oli ihmeissään, kun kerroin mitä haluan. Meinasi että on pojat mahdoton tehtävä. Sanoin että ihminen on käynyt 50 vuotta sitten kuussa, niin

kyllä sinäkin tästä selviät. Kertoi auton luovutuksessa viettäneensä nelisen viikkoa kytkentäkaapissa ja ehdotti että kokeilisin samaa, kertoo Sulinko hymyssä suin. Auton varustelista on mykistävän kattava. Hinausvarusteiden lisäksi autossa on pienen korjaamon verran työkaluja ja koneita sekä jopa juokseva vesi, jos käsienpesutarvetta ilmenee. - Koitin ottaa kaiken huomioon Kaj Sulinko sanoo vaatimattomaan tapaansa.

Hinausautot K. Sulingon uudessa Scaniassa yhdistyy käytettävyys, työturvallisuus ja näyttävyys.

Työn ehdoilla

Kaj Sulingolla on hyvä pelisilmä ja luonnollisesti myös kokemusta näyttävien hinausautojen rakentamisesta. Falck hinauspalveluketjun jäsenyrityksenä auton värisävy oli selvillä jo ennen hankkeen käynnistymistä. Viimeistelyn tasosta kertoo jotain se että maalaus vei kaikkinensa noin 13 viikkoa. - Hyvin ovat maalauksessa onnistuneet. Maalauksen viimeistelee kidelakka. Ja maalattiin varmuudeksi samaan sävyyn myös liki kaikki katseilta piilossa oleva, jotta kestää paremmin kovaa kulutusta ja sääolosuhteita. Samalla ylimaalattiin nuo RST-Steelin toimittamat valoraudat ja puskuri. Kokonaisuus

Katso video Hinausautot K. Sulingon uudesta Scaniasta YouTubessa oheisella QR-koodilla. Kaj Sulinko ei ole jättäyt mitään seikkaa puolitiehen. - Kunnollisilla työkaluilla on mukava tehdä töitä. Ja kun itse suunnittelee, niin hommat sujuu.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

HUIPPULAATUA EDULLISESTI. Saksalaiset Humbaur-täysperävaunut

Humbaur 5-akselinen UUSI hp. 69.500€ 12,2 m suora kansi, levikkeet, hydrauliset rampit, viimeinen akseli nousee

Humbaur 4-akselinen UUSI hp. 55.000€ 12,2 m suora kansi, levikkeet, hydrauliset rampit jne.

Meillä varastossa Meillä varastossa suuri määrä konesuuri määrä ja kuljetuskalustoa.

Humbaur 4-akselinen UUSI hp. 46.500€ 9.8 m kansi, joko hydrauliset tai jousirampit, levikkeet

208

KIVIROCK 2/2020

maanrakennusTule käymään tai ja kuljetustutustu valikoimaan kotisivuillamme... kalustoa!

KATSO www.ojalamachine.com

www.kivirock.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

37

Mascuksen kuukausittaisten sivunäyttöjen määrä kasvoi vuoden 2020 aikana 8 prosenttia noin 30 miljoonaan per kuukausi. Myös kävijämäärät ovat nousseet koko ajan; tammikuussa 2021 kävijöitä oli 4,8 miljoonaa. Kävijämäärissä Suomi on Euroopan maista sijalla kaksi mikä kuvaa palvelun suosiota synnyinmaassaan.

Vaihtokalusto myydään verkossa Miljoonilla vierailevilla ostajilla kuukaudessa, Mascus on maailman nopeiten kasvava verkkosivusto raskaan kaluston myyntikanavana. Löydät parhaat käytetyt kuorma-autot, metsäkoneet, maanrakennuskoneet, maatalouskoneet ja trukit Mascuksesta. Sivuilla käytettyä kalustoa ilmoittaa tällä hetkellä yli 6000 eri yritystä.

V

aikka Mascus on läsnä globaalisti 58 maassa ja toimii 42 eri kielellä niin sen juuret ovat vahvasti Suomessa, missä palvelu syntyi vuonna 2000. - Suomessa kone- ja kuljetuskalustoa myyvät yritykset ovat olleet aikanaan pioneereja alan verkkokaupan käyttöönotossa. Tänä päivänä lähes kaikki alalla toimivat myyntiyritykset yhden

miehen firmoista isoimpiin toimijoihin ovat mukana Mascuksessa mitä kautta käytetty kalusto tavoittaa ostajat kotimaassa ja ympäri maailman, kertoo Mascus Finlandin maajohtaja Tomi Keskinen.

Maailma siirtyi lopullisesti verkkoon

Korona muutti nopeasti maailmaa ja kaupankäynti siirtyi yhä

enemmän verkkoon - niin myös raskaassa kalustossa. - Mascuksen kuukausittaisten sivunäyttöjen määrä kasvoi vuoden 2020 aikana 8 prosenttia noin 30 miljoonaan per kuukausi. Myös kävijämäärät ovat nousseet koko ajan; tammikuussa 2021 kävijöitä oli 4,8 miljoonaa. Kävijämäärissä Suomi on Euroopan maista sijalla kaksi mikä kuvaa palvelun suosiota synnyinmaassaan, ilmoittaa Keskinen. Eniten kasvua on tullut mobiilikäyttäjissä eli yhä usempi selaa vaihtokalustoa älypuhelimella. - Mobiilikäyttäjien määrä on noin tuplaantunut joka vuosi mutta desktop-käyttökin on edelleen laajaa sillä se tarjoaa omat etunsa, toteaa Keskinen. Kun tutkitaan Mascuksen ilmoitusmääriä niin maarakennusala on suurin kategoria maailmanlaajuisesti. - Suomessa eniten ilmoituksia on kuljetuskaluston ympäriltä ja lähes yhtä paljon maatalous- ja maarakennussektoreilta. Metsäkoneissa Mascus on ollut maailman markkinajohtaja jo vuosia kun mitataan ilmoitusmääriä eri palveluiden välillä, toteaa Keskinen.

Monipuoliset palvelut digimarkkinointiin

- Mascus on ratsastanut raskaan kaluston digitaalisen markkinoinnin aallonharjalla jo yli 20 vuotta joten kokemusta ja näkemystä löytyy, sanovat maajohtaja Tomi Keskinen (oik.) ja myyntijohtaja Saki Aro.

Mascus on myös oiva partneri yrityksille jotka ovat nyt siirtymässä vahvemmin digitaaliseen maailmaan tai haluavat tehostaa toimintaansa siellä. - Mascus on ratsastanut raskaan kaluston digitaalisen markkinoinnin aallonharjalla jo yli 20 vuotta joten kokemusta ja näke-

Mascus pystyy kohdentamaan bannerit tarkasti haluttuun kohderymään ja eri markkina-alueille. Niitä hyödyntävät menestyksellä suomalaiset vientiyritykset kohdemaissaan.

mystä löytyy. Olemme joustava ja tehokas toimija eri kokoisille yrityksille kun halutaan hyviä tuloksia kustannustehokkaasti, lupaa Keskinen. Johtavan raskaan kaluston markkinapaikan lisäksi Mascus tarjoaa laajasti erilaisia markkinointityökaluja alan yritysten käyttöön. - Esimerkiksi bannerit ovat tehokas tapa näkyä ostovoimaiselle asiakaskunnalle. Pystymme kohdentamaan bannerit tarkasti haluttuun kohderymään ja eri markkina-alueille. Olemme toteuttaneet onnistuneita bannerikampanjoita suomalaisille vientiyrityksille heidän kohdemaihinsa, sanoo Mascus Finlandin myyntijohtaja Saki Aro. Mascus rakentaa yrityksille myös vaihtokonesivut heidän omien verkkosivujensa sisään. - Vaihtokonesivut tehdään

yrityksen brändin mukaisesti ja niiden päivittäminen tapahtuu kätevästi: kun vaihdokit syötetään Mascuksen sivuille niin kuvat ja tiedot päivittyvät automaattisesti myös yrityksen kotisivuille, kertoo Aro. Muita Mascuksen tarjoamia markkinointityökaluja ovat esimerkiksi Publisher-julkaisutyökalu millä asiakas voi luoda helposti ilmoitukset ja painotuotteet käytetystä kalustostaan sekä sähköposti tarjoustyökalu millä asiakas voi markkinoida vaihdokkejaan suoraan asiakkailleen. - Itse vaihtokoneportaalissa viime aikojen tärkeä uutuus on WhatsApp -ominaisuus ilmoittajan tiedoissa, mitä kautta ostajat voivat olla myyjään yhteydessä suoraan WhatsAppin kautta, sanoo Saki Aro.


38

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kuljetus V. Hirvonen Oy:n uusi Mercedes-Benz Arocs 3263 puutavara-auto purki kuormaa Kiteen juna-asemalla tammikuun pakkasissa. Kesla 2114ZT nosturilla. Auton päällirakenteet ovat uutta Pro Truck Joensuun käsialaa.

Puunajoa tähtikeulalla yli puoli vuosisataa Kuljetus V. Hirvonen Oy:lle valmistui vuodenvaihteessa uusi Mercedes-Benz Arocs 3263 puutavara-auto, minkä päällerakenteet valmisti ProTruck Joensuu.

K

uljetus V. Hirvosen puunajon historia alkoi 1950-luvun puolivälissä Kiteellä, jolloin Erkki Hirvonen aloitti kuljetusyrittämisen toki siihen aikaan kuljetettiin kuorma-autolla paljon muutakin. Alussa puuta ajettiin Ahlströmille, sitten Tehdaspuulle ja UPM Kymmenelle - tänä päivänä hyvä yhteistyö jatkuu UPM:n KeskiKarjalan alueella. - Itse olin puunajossa mukana tietenkin jo pikkupojasta. Vuonna 1997 jatkoin isän liiketoimintaa yhdessä lankomiehen Pekka Kojon kanssa, jonka sitten lunastin pois vuonna 2014 ja nykyisellä nimellä on toimittu kolmisen vuotta, kertoilee kuljetusyrittäjä Vesa Hirvonen.

Yli 50 vuotta puunajoa Mercedes-Benzillä

Erikoisteräksinen ProVaruste -runkorakenne kiinnitetään autoon pulttaamalla ilman hitsaamista. Sisäpuolinen nosturiteline ja karkaistusta alumiinista tehty etusermi ovat myös Pro Truck Joensuun valmistusta.

Ensimmäinen Mercedes-Benz kuorma-auto tuli Hirvosille 60 -luvun loppupuolella. - Olemme olleet aina yhden auton kuljetusyritys joten Mercedes-Benzillä on ajettu jo yli 50 vuotta yhtä soittoa. Oman yrittäjäurani aikana olen ostanut seitsemän uutta tähtikeulaista

puutavara-autoa. Parista viimeisestä Arocsista on kaupat tehty hyvässä hengessä Veho Kuopion Jukka Pulkkisen kanssa, toteaa Hirvonen. Auton vaihtoväliksi on muodostunut noin kolme vuotta, jonka aikana mittariin kertyy lähes puoli miljoonaa kilometriä. - Ajamme kolmessa vuorossa kolmen miehen voimalla - itseni lisäksi rattia kääntävät Harri Toivanen ja Arto Hasunen. Puuta kuljetetaan lyhyttä siirtoa metsästä Kiteen juna-asemalle ja Puhokselle uittovarastoon, mistä niitä aletaan ajamaan keväällä järveen. Joskus harvoin käymme pidemmällä keikalla viemässä koivutukkia UPM:n Joensuun ja Savonlinnan vaneritehtaille. Ajomatkat ovatkin keskimäärin vain 30-40 kilometrin luokkaa suuntaansa ja keskinopeus noin 30 km/h tienoilla. Silti vuodessa kilometrejä kertyy autoon lähes 150 000 kilometriä ja käyttötunteja suhteessa paljon enemmän, sillä kuormat tehdään ja puretaan nosturilla, sanoo Hirvonen.

Polttoainetaloudellisesti

Uusi 2+2 akselirakenteinen

630 hevosvoimainen Arocs on osoittautunut heti startista edellistä mallia polttoainetaloudellisemmaksi. - Vaikka auto on vielä uuden kankea ja ajomme on lyhyttä siirtoa mäkisessä maastossa, niin 15 000 kilometrin keskikulutus on ollut 69,4 litraa satasella. Se on hyvä lukema 76 tonnin kokonaismassalla lumisissa olosuhteissa talvirenkailla ja -dieselillä ajettaessa, kommentoi Hirvonen.

Kehitys menee eteenpäin

Vesa Hirvonen ja haastatteluhetkellä uuden auton ratissa ollut kuljettaja Arto Hasunen toteavat kehityksen kulkeneen jälleen eteenpäin: - Olihan se aluksi outoa kun perinteisiä peilejä ei enää ollut mutta nyt kun kamerapeileihin alkaa tottua niin ne ovat tosi hyvät. Ohjaamon sisällä olevat isot näytöt ovat aina puhtaat vaikka taivaalta sataa mitä eikä kameroidenkaan kanssa ole ollut ongelmia lumimyräkässä kovilla pakkaskeleillä. Perinteinen analoginen mittaristo on korvattu digitaalisella näytöllä, mikä on tosi selkeä ja helppo käyttää.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

39

Muita uudistuksia on Powershift 3 -vaihdeautomatiikkaan tullut ECO-alue - usein kuitenkin käytämme vaihteistoa manuaalisesti lyhyillä ajopätkillä haastavissa maasto-olosuhteissa. Maastossa Arocs on kuin kotonaan sillä maavaraa on riittävästi ja keula riittävän korkealla niin että se ei ota osumia kantoihin tai kiviin.

Toimivat huoltopalvelut kaiken perusta

Erittäin merkittävässä roolissa pitkässä Mercedes-Benz historiassa on Hirvosen mukaan toimivat huoltopalvelut: - Alueellamme virallisena Mercedeksen merkkihuoltona toimiva Karjalan Yhdistelmäjarrut on aivan loistava talo ja Tolosenmäellä asiakasta palvellaan. Tähän uuteen autoon valitsimme Select -huoltosopimuksen mikä kattaa perushuoltojen lisäksi voimansiirron huollot kolmen vuoden ajan.

Z-mallin nosturi sähköohjauksella

Jos oli Hirvoselle auton merkki itsestään selvä asia uutta investointia mietittäessä niin oli nosturinkin. - Kotimaiset Keslan nosturit valmistetaan Joensuussa ja niitä meillä on ollut todella pitkään; jo aikanaan Forestereita. Kaupat uudesta Kesla 2114ZT nosturista tehteen Kongan Konepajan Petri Lievosen kanssa, jonka kanssa on kätelty monta uutta nosturia. Aikanaan ostimme Petriltä myös Mercedes-Benz autoja silloin kun hän oli Vehon palveluksessa ja isäni teki autokauppoja sitä ennen Petrin isän Martin kanssa joten luottamus on pelannut vuosikymmeniä, kertoo Hirvonen. Keskitolppainen Z-mallin nosturi taittuu kätevästi auton perään mistä on Hirvosen mukaan paljon hyötyä: - Kun ajetaan lyhyttä siirtoa ja kuormataan jatkuvasti niin Keslan Z-mallin nosturi on kätevä taitella auton perään. Ja kun nosturin puomille ei tarvi jättää nuppikuormaan lovetusta niin puita mahtuu enemmän kyytiin.

Paljon kuormattaessa öljyn liiallisen lämpenemisen estävä hydrauliikan lauhdutin asennettiin suojaan etusermin taakse samoin kuin Kovin sermisäiliö.

Z-nosturi lisää myös turvallisuutta kun uittoon tai tehtaalle ajettaessa nosturia ei tarvitse siirrellä purkukoneen edestä jolloin nosturiin hyppiminen vähenee. Kuormaamisessa 14 tonnimetrin Kesla on väkivahva joten mättämisessä pitääkin olla järki päässä että auton rakenteet kestää. Keslan IQAN -sähköohjaukseen siirryimme jo edellisessä nosturissa ja se oli todella viisas päätös; enää ei ole olkapäät ja kyynärpäät olleet kipeät.

Kuljetus V. Hirvonen on tyytyväinen väkivahvaan 14 tonnimetriseen Keslan keskitolppa-Z nosturiin ja sähköohjaukseen, mikä ansiosta kuljettajien olkapäät ja kyynärpäät eivät tule kipeäksi.

Jatkokärrystä edelleen hyötyä

Kuljetus V. Hirvosen Mercedeksen perässä kulkee 5-akselinen Weckmanin jatkovaunu. - Weckmania on hinattu vuodesta 1997 lähtien - välissä oli yksi Jyki mutta sitten palattiin Heinolan laatuun. Kun yhdistelmät ovat kasvaneet niin jatkovaunusta on hyötyä ahtaissa paikoissa sompaillessa ja tiukoista liittymistä päätielle ajettaessa, sanoo Hirvonen.

Kuljetus V. Hirvosen kuljettaja Harri Toivanen kehuu uutta Mercedes-Benz Arocsia aiempaakin mallia paremmaksi: - Kehitys on mennyt taas monessa asiassa eteenpäin.

tehty auton runkoon pulttaamalla ilman hitsaamista. Myös sisäpuolinen, hydraulisella kiristimellä varustettu nosturiteline on onnistunut. Pankoiksi valitsimme Terminator XXL:t joissa on suuri kuormatila. Hydrauliikka on suunniteltu toimivaksi ja sen sydän on HAWE V60N 130 säätötilavuuspumppu. Järjestelmään asennettiin myös lauhdutin suojaan etusermin taakse, mikä estää öljyjen lämpenemisen kesällä sillä kuormaamme todella paljon. Ensimmäinen Pro Varuste päällerakenne joutuukin meidän mättämisessä todelliseen kestotestiin mutta uskoisin että se kestää, toteaa Hirvonen.

Ensimmäinen Mercedes-Benz kuorma-auto tuli Hirvosille 60 -luvun loppupuolella ja siitä lähtien on puuta ajettu tähtikeulalla - jo yli 50 vuotta yhtä soittoa.

Hydraulinen nosturi muutti puunajon tehokkuuden ja työturvallisuuden uudelle tasolle. Kuvassa tehdään erillisellä lastausautolla kuormaa kuljetusautoon talvimaisemissa 70-luvun alkupuolella - molemmat tietenkin Mercedes-Benzejä.

Kuljetus E. Hirvosen ensimmäisiä Mercedes-Benz puutavara-autoja muisteltiin jo 80-luvun puolivälissä Alukarikka-lehdessä. Paljon on autot niistä ajoista kehittyneet mutta monet perusasiat ovat pysyneet samoina.

Uusi Pro Varuste on laadukas päällirakenne

Uuden auton päällirakenteessa Vesa Hirvonen päätyi täysin uuteen Pro Varuste -tuotteeseen. - Vaikka kyseessä olikin Pro Truck Joensuun ensimmäinen puutavara-auton päällerakenne niin työn laatu on todella laadukasta. Erikoisteräksinen runko on kevyt ja luja - kiinnitys on


40

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

Zaslaw perävaunuilla ennätysvuosi Suomessa

Auto-Kilta Trucks Oy:n edustama Zaslaw pitää liki kolmanneksen myynnillään vuonna 2020 markkinajohtajan viittaa vaihtolavaperävaunujen kaupassa.

Auto-Kilta Trucks Oy:n edustamat puolalaiset Zaslaw perävaunut ovat nousseet reilulla marginaalilla vaihtolavaperävaunumarkkinoiden markkinajohtajiksi Suomessa vuonna 2020.

A

uto-Kilta Trucks on toimittanut useimpiin eri kuljetustehtäviin sopivia Zaslaw perävaunuja suomalaisille kuljetusyrityksille jo puolen vuosikymmenen ajan. Zaslaw on saavuttanut suosiota etenkin vaihtolavaperävaunupuolella, mistä osoituksena merkin nousu markkinajohtajaksi kokonaispainoltaan yli 36-tonnisten vaihtolavaperävaunujen saralla. Suomessa ensirekisteröitiin vuonna 2020 yhteensä 101 kappaletta 5-akselista vaihtolavaperävaunua. Näistä peräti 29 vaunua oli Zaslawin valmistamia. Auto-Kilta Trucks Oy:n myyntipäällikkö Pasi Sairanen uskoo merkin menestyksen jatkuvan

samankaltaisena myös alkaneena vuonna 2021: - Yhdistelmien määrä on tietenkin rajallinen, joten on luonnollista että markkina jossain kohtaa saturoituu. Toisaalta vallitsevan pandemia on saanut ihmiset remontoimaan ja rakentamaan, mikä on lisännyt merkittävästi vaihtolavakuljetuksien kysyntää samoin kuin erilaisten kierrätystoimintojen kasvaminen. Olemme varautuneet tähän etupainotteisesti ja meillä on nyt valmiina runsaasti perävaunuja nopeaan toimitukseen.

Toimiva resepti

Auto-Kilta Trucksin toimintaajatus Zaslaw perävaunujen

suhteen on osoittautunut menestysreseptiksi. - Ei tässä mistään rakettitieteestä puhuta. Meillä on tarjota loppukäyttäjille houkuttelevaan hintaan sekä todella nopealla toimitusajalla yksinkertainen ja luja työkalu. Sekä vaihtolavaettä puutavarakärryasiakkaille on tarjolla tukevarakenteinen, 76 -tonnin kokonaismassoille speksattu 5-akselinen kärrymalli, missä on valmiina kaikki työtehtävässä tarvittava. Mahdolliset räätälöinnit tehdään sitten lisätyönä, toteaa Sairanen. Vahvasta rakenteesta huolimatta Zaslawin 5-akseliset kärryt ovat painoltaankin kilpailukykyisiä, sillä valmistuksessa hyödynnetään erikoisteräksiä. - Lisäksi Zaslaw -vaunujen komponentit on valittu tunnettujen valmistajien laatutuotteita, joten mahdollisesti tarvittavia varaosia saa lähes kaikilta varaosatoimittajilta ja korjaamoilta, Sairanen lisää.

Nopean toimituksen Zaslaw puutavaraperävaunujen pankot, siirtosylinterit ja sidontalaitteet asennetaan Auto-Kilta Trucksilla - muilta osin vaunut tulevat tuotannosta valmiiksi varusteltuina

Vaihtolavojen mitoissa ennustettavissa kasvua

Viisiakseliset Zaslaw vaihtolavaperävaunut toimitetaan 275/ 70 R22,5 koon paripyörillä ja Kärryn pituus on hieman päälle 13 metriä. Mitoitus on tehty kahta 6,6 metrin vaihtolavaa ajatellen. Sairasen mukaan vaihtolavaperävaunujen pituudet saattavat tulevaisuudessa kasvaa ny-

kyisestä. - Mittasäädösten puolesta siihen olisi nyt hyvät mahdollisuudet; kärry voisi hyvin olla metrin tai pari nykyistä pitempi. Tietenkin se vaatii sitä että asiakkaat siirtyvät ensin nykyistä pidempiin vaihtolavoihin. Olemme valmiina muutokseen, ilmoittaa Sairanen.

- Uusia perävaunuja saapuu maahan tavallisesti isompi erä kerran tai pari vuodessa. Suuremmalla kertatilausmäärällä saamme viilattua hinnat kilpailukykyisiksi ja samalla varmistamme että kärryjä on nopeasti saatavilla ympäri vuoden, sanoo Auto-Kilta Trucks Oy:n myyntipäällikkö Pasi Sairanen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

41

Uusi raskaan liikenteen palvelukeskus Hämeenlinnaan Vuosikymmenten ajan raskaan kaluston varaosien ja korjaamotoiminnan parissa toiminut päijäthämäläinen Originator Oy panostaa asiakaspalveluun Kanta-Hämeen alueella avaamalla uuden toimipisteen Hämeenlinnan Moreeniin.

"

Moreenin logistiikka-alueesta on kasvanut ja kehittynyt Kanta-Hämeen logistinen keskus, johon on helppoa saapua kaikista ilmansuunnista, avaa Originator Oy:n toimitusjohtaja Oskari Hentilä taustoja loppukesästä avattavan toimipisteen sijainnille. Kolmos- ja kymppiteiden risteysalueelle sijoittuvassa Hämeenlinnassa on Hentilän mukaan raskaan kaluston korjaamotoimintaan sekä varaosamyyntiin keskittyvän toimijan kokoinen tila. Toimitusjohtajan mukaan palveluverkoston laajentaminen Kanta-Hämeen alueelle on ollut toisen polven korjaamoyrittäjän mielessä jo pidemmän aikaa.

Uusi raskaan liikenteen palvelukeskus avataan loppukesästä Hämeenlinnaan Moreenin logistiikka-alueelle.

- Uudella toimipisteellä voimme tuoda Kanta-Hämeeseen Raskassarja-ketjuun kuuluvat laajat varaosapalvelut yhdessä osaavan monimerkkikorjaamotoiminnan kanssa, valottaa Hentilä.

Paikalliseen tarpeeseen

Raskaan kaluston toimijoiden tarpeisiin suunnitellussa rakennuksessa on otettu huomioon myös nykyiset, aiempaa pidemmät, raskaammat ja korkeammat ajoneuvoyhdistelmät. Hämeenlinnaan perustettava varaosamyymälä varastoineen on kooltaan kompakti, joten siellä tulee olemaan kattava perusvarasto yleisimpiä osia. Originator Oy avasi loppuvuodesta 2020 täysin uuden toimipisteen Lahden Kujalaan. Hyvinkään Sahanmäessä sijaitseva toimipiste sen sijaan on kymmenen toimintavuoden ai-

kana vakiinnuttanut paikkansa alueen yrittäjien parissa. Kooltaan pienempi, mutta toiminnoiltaan ketteräksi rakentuva Hämeenlinnan toimipiste muodostaa Lahden ja Hyvinkään pisteiden kanssa maantieteellisen kolmion, mikä antaa mahdollisuuden muun muassa tehokkaaseen varaosalogistiikkaan yrityksen eri toimipisteiden välillä. Loppukesästä avattavan toimipisteen edellyttämät rekrytoinnit on jo aloitettu ja Hentilän tämän hetken arvion mukaan toimipiste työllistää alkuvaiheessa puolenkymmentä raskaan kaluston osaajaa - asentajia, työnjohtajia sekä varaosamyyjiä.

Rengas- ja pesupalvelut samaan pisteeseen

Saman katon alle Moreeniin sijoittuvat myös pesupalveluita tarjoava Tekar Oy sekä valtakunnalliseen Rengascenter-ketjuun

kuuluvan Rengas-Vekka Oy:n raskaan kaluston palvelupiste. Tekar Oy on tarjonnut raskaan kaluston pesupalveluita Hämeenlinnassa vuosikymmenen ajan. Yrittäjä Teemu Karhulan mukaan kaluston kasvanut koko yhdessä Hämeenlinnan logistisen painopisteen kääntymisen myötä on johtanut uusien tilojen etsimiseen. - Korkeapaine- ja harjapesulinjastomme avulla voimme pestä kaikki nykyaikaiset tiellä liikkuvat ajoneuvot drive in -periaatteella. Raskaan kaluston ohella pesulinjastomme läpi kulkee niin työkoneita, matkailuajoneuvoja kuin veneitäkin, valottaa Karhula. Päiväsaikaan Tekar Oy tarjoaa asiakkailleen palvelupesuja, muina aikoina asiakkailla on mahdollisuus itsepalvelupesuun. Karhulan mukaan jokaiselle itsepalvelua käyttävälle asiakkaal-

le luodaan ajoneuvokohtaiset käyttäjäprofiilit, joiden avulla päästään aina parhaaseen mahdolliseen pesutulokseen. Rengas-Vekka Oy:n Teija Vekan mukaan Moreenin sijainti yhdessä alueen logistisen merkityksen kanssa nousivat merkityksellisiksi tekijöiksi uuden toimipisteen valinnassa. - Hämeenlinnan kumipyöräliikenne on keskittynyt tälle alueelle, joten meidän on luonnollista muuttaa asiakkaiden luokse, kertoo Vekka, jonka mukaan kevyen kaluston rengasasioissa palvellaan jatkossakin Kaurialan toimpisteessä. Vekka sanoo että uudessa toimipisteessä palvellaan asiakkaita kahden rengasosaajan voimalla ja 24/7-palvelua hoidetaan nykyisinkin käytössä olevan huoltoauton voimalla.


42

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Idän Metsäkone Oy:n kehittämä keskipyöräperävaunu tuo paljon etuja puutavaran kuljetuksiin pehmeillä metsäteille; kuvassa vaunun akselirakennetta takaa katsottuna.

Keskipyöräperävaunusta apua pehmeäpohjaisten metsäteiden kunnossapidolle Ilomantsilaisyrityksen Idän Metsäkone Oy:n kehittämä keskipyöräperävaunu auttaa pehmeäpohjaisten metsä- ja tilusteiden pysymistä kunnossa. Viisiakselisen perävaunun kolmen takimmaisten akselien väliin asennetaan poikittaissuunnassa keskelle kaksi paripyörää.

T

ien poikkileikkaus tasaantuu keskiakselipyörien painaessa tien keskiharjannetta ja raiteisiin kohdistuva kuormitus keventyy. Kun raidesyvennykset madaltuvat, kerääntyy niihin vähemmän vettä. Tällöin routiminen vähentyy ja tien kunto säilyy paremmin. Henkilöautolla metsätietä ajettaessa ei alusta ota kiinni tien keskustaan.

Kattava tutkimus

Vemosim Oy teki Väyläviraston toimeksiannosta tutkimuksen keskiakseli- ja normaaliperävaunun vaikutuksesta polttoaineen kulutukseen metsätiellä ja päällystetyillä teillä. Samassa yhteydessä Destia Oy teki tien painumamittauksia. Idän Metsäkone Oy tarjosi selvitystä varten keskipyöräperävaunun ja Metsäkiito Oy ajoneuvoyhdistelmän normaaliperävaunuineen (kts. Väyläviraston julkaisu 68/2020). Molemmissa ajoneuvoyhdistelmissä käytettiin yhtä suurta raakapuukuormaa, sillä vetoauton kuorma pidettiin samana ja perävaunua vaihdettaessa raakapuukuorma siirrettiin perävaunusta toiseen. Kuormatun ajoneuvoyhdistelmän ajonopeus metsätiellä vaihteli välillä 20 - 28 km/h. Polttoai-

neenkulutus normaaliperävaunua käytettäessä oli noin 90 l/ 100 km, mutta keskipyöräperävaunua käytettäessä hiukan suurempi riippuen jousipaineen arvosta. Jousipaineen 1 baarin lisäys kasvatti metsätiellä polttoaineenkulutusta noin 2 l/100 km, joten 4 baarin jousipaine lisäsi kulutusta noin 8 l/100 km. Tuloksiin sisältyy epävarmuutta, koska testissä voitiin tehdä vain kaksi mittausta kutakin jousipaineen arvoa kohden. Päällystetyillä teillä molempien ajoneuvoyhdistelmien ajonopeus vaihteli välillä 58-74 km/h ja polttoaineenkulutus riippui ajosuunnasta (toiseen suuntaan enemmän vastamäkiä ja vastakkaiseen suuntaan myötämäkiä). Kulutus vaihteli välillä 45 - 60 l/100 km. Mittauksista määritetty kulutusmalli päällystetyille teille osoitti että keskipyöräperävaunun jousipaineen lisäys vähensi polttoaineenkulutusta. Näin siitäkin huolimatta, että se oli keskiakseliensa vuoksi 1,2 tonnia normaaliperävaunua painavampi. Kulutuksen vähentyminen aiheutui keskipyöräperävaunun pienemmästä ilmavastuksesta (sen pankkojen poikkileikkaus ja ilmanvastuskerroin olivat hiukan pienempiä kuin

normaaliperävaunussa), ja suuremmasta rengashalkaisijasta normaaliperävaunuun verrattuna. Kun näin saatujen arvojen perusteella laskettiin polttoaineen kokonaiskulutus kannolta tehtaalle tapauksessa, jossa metsätien pituudeksi otettiin 10 km ja päällystetyn tien pituudeksi 140 km, oli kokonaiskulutus keskipyöräperävaunua käytettäessä hiukan pienempi kuin normaaliperävaunua käytettäessä. Aikaisemmissa tutkimuksissa oli saatu esiin se, paljonko keskipyöräperävaunu tasaa tien poikkileikkausta (madaltaa harjannetta ja vähentää raideuria).

Viisiakselisen perävaunun kolmen takimmaisten akselien väliin asennetaan poikittaissuunnassa keskelle kaksi paripyörää.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet

Ottaen huomioon, että käsillä oleva keskipyöräperävaunu on kehityshanke ja että sen käytöstä ei ole kokemuksia, olisi tarpeen jatkaa selvitystyötä ja kiinnittää huomiota mm. seuraaviin seikkoihin: • Keskipyöräperävaunuja koskeva selvitys- ja kehittämistyö erityisesti metsä- ja muiden yksityisteiden käyttökelpoisuuden varmistamiseksi. • Raakapuuajoneuvojen ilmanvastuksia koskeva selvitysja kehittämistyö kustannusten ja CO2-päästöjen vähentämiseksi. • Keskipyöräperävaunujen käytön edistämiseksi niiden käyttäjille kannattaisi antaa joitakin etuja, jolloin niiden käyttö toisi säästöä pehmeäpohjaisten metsäteiden kunnossapidossa. • Säädöksissä keskipyöräperävaunun käyttäjä voisi saada yhdistelmän kokonaismassaa kos-

Tien poikkileikkaus tasaantuu keskiakselipyörien painaessa tien keskiharjannetta ja raiteisiin kohdistuva kuormitus keventyy.

Keskiakselin jousipaineen vaikutus polttoaineenkulutukseen metsätiellä.

kevan edun, koska pyörämäärä kasvaa neljällä (mikäli siltojen kantavuus käytetyllä kuljetusrei-

tillä ei ole esteenä). • Verotus voisi olla edullisempi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

A Weckman Oy

Matti Heiman puh. 044 5565 948

KULJETUS 95 KULJETUS 37


66 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RASKAS KULJETUS VAATII LAADUKKAAT VARAOSAT

Onnin Auton laajasta valikoimasta löydät raskaan liikenteen varaosat joka tilanteeseen. Laadun ja saatavuuden takaavat neljäkymmenvuotisen historian aikana valikoituneet luotettavat valmistajat. Asiantunteva ja ystävällinen asiakaspalvelumme auttaa löytämään sopivat varaosat lähes kaikkiin raskaan liikenteen ajoneuvoihin. Soita ja tee tilaus – toimitamme varaosat nopeasti Suomen joka kolkkaan! • Euroricambi: voimansiirron osat • Sabo: iskunvaimentimet & ilmajouset • Gates: hihnat & kiristimet • Frasle: jarrupalat

Soita ja tilaa 010 281 7001 Maahantuomme mm. seuraavia tuotemerkkejä:

www.onninauto.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

45

BPW Kraatz Opisto tarjoaa laatukoulutusta sidosryhmille BPW Kraatz Oy tarjoaa ajoneuvoteollisuuden järjestelmät, korjaamoiden varaosaratkaisut ja kuljetusliikkeiden palveluratkaisut. Alan johtavien valmistajien laadukkaiden tuotteiden lisäksi toiminnan keskiössä on tekninen osaaminen ja sen tarjoaminen asiakkaille. Viime aikoina on panostettu vahvasti myös eri sidosryhmien koulutuksiin.

B

PW Kraatz on tehnyt teknistä koulutusta eri muo doissa jo pitkään mutta pari vuotta sitten toimintaa alettiin kehittämään järjestelmällisesti. - Lähdimme rakentamaan akatemia-tyyppistä koulutuskokonaisuutta kun aiemmin koulutukset olivat olleet yksittäisiä. Ajoneuvoteollisuuden järjestelmille asetetut vaatimukset kasvavat koko ajan samalla kun lainsäädäntö muuttuu ja komponenttien tekniikka kehittyy, mikä luo selvän tarpeen järjestelmälliseen koulutukseen, kertoo BPW Kraatz Oy:n koulutusvastaava Andrew Schlegel.

BPW Kraatz Opisto järjesti viime vuonna noin 40 koulutustapahtumaa joissa osallistujia oli muutamasta henkilöstä jopa kahteenkymmeneen per koulutus. - Suunnittelemme räätälöidyt asiakaskohtaiset koulutukset oli kohderyhmänä vaikkapa raskaan kaluston mekaanikot, perävaunuvalmistajien ja päällerakentajien suunnittelijat, katsastusmiehet, kuljetusyritysten edustajat tai oman yrityksemme henkilökunta, kertoo BPW Kraatz Oy:n koulutusvastaava Andrew Schlegel.

Koulutukset siirtyi onnistuneesti verkkoon

BPW Kraatz Opisto järjesti viime vuonna noin 40 koulutustapahtumaa joissa osallistujia oli muutamasta henkilöstä jopa kahteenkymmeneen per koulutus. - Ennen pandemiaa kävimme järjestämässä koulutuksia paikanpäällä asiakkaiden luona tai pidimme niitä koulutustiloissamme Espoossa, mistä löytyy laajasti komponentteja kuten akseleita ja vetolaitteita käytännön tekemiseen. Pandemian takia koulutukset siirtyivät kuitenkin verkkoon pääasiassa Microsoft Teamsin avulla järjestettäväksi, missä olemme onnistuneet asiakkailta saadun palautteen perusteella oikein hyvin, toteaa Schlegel.

Koulutukset räätälöidään kohderyhmän mukaan

Koulutuksia tehdään laajasti erilaisille sidosryhmille. Ne ovat yksi BPW Kraatzin liiketoiminnan alueista joita asiakkaat ja eri sidosryhmät voivat hydyntää kustannustehokkaasti.

Jatkossa tarjolla on koulutustapahtumien lisäksi myös itsenäiseen opiskeluun tarkoitetut verkkokurssit, mitkä muodostuvat teksteistä, kuvista ja videoista sekä loppukokeesta.

- Suunnittelemme räätälöidyt asiakaskohtaiset koulutukset oli kohderyhmänä vaikkapa raskaan kaluston mekaanikot, perävaunuvalmistajien ja päällerakentajien suunnittelijat, katsastusmiehet, kuljetusyritysten edustajat tai oman yrityksemme henkilökunta. Esimerkiksi viime kesäkuussa muuttunut tieliikennelaki vaikutti HCT-yhdistelmien vetolaitteiden laskentaperiaatteeseen, minkä ympärillä järjestetyt koulutukset olivat todella suosittuja suunnittelupuolen ammattilaisten keskuudessa. Seuraavaksi on tulossa muutoksia alleajo-

suojien vaatimuksiin ja tarjoamme koulutuksia niiden vaikutuksesta perävaunujen ja päällerakenteiden suunnitteluun, kertoo Schlegel. Verkkokoulutuksissa kuullaan teoriaopetusta halutusta aiheesta tai opitaan esimerkiksi akselin huoltamista BPW Kraatzin ammattilaisten toimesta. - Verkkokoulutuksissa hyödynnetään aiempien käytännössä toteutettujen koulutusten videomateriaalia. Toki verkossa päästään myös keskustelemaan vapaasti käsiteltävästä aiheesta ja esittämään kysymyksiä BPW

Vetolaitteisiin keskittyvän verkkokurssin sisältöä.

Kraatzin edustajille. Ja kun sessio on ohi niin osallistujille toimitetaan käyttöön koulutustapahtuman materiaali myöhempiä tarpeita varten, sanoo Schlegel.

Tulossa itsenäisen opiskelun verkkokurssit

Tänä vuonna BPW Kraatz Opisto järjestää koulutuksia asiakkaiden tarpeiden mukaan ja uuttakin on jälleen kehitteillä: - Olemme luomassa itsenäiseen opiskeluun soveltuvia verkkokursseja niin että oppimateriaali löytyy netistä jolloin siihen

voi perehtyä silloin kuin itselle parhaiten sopii. Verkkokurssit tulevat koostumaan oppitunneista mitkä muodostuvat teksteistä, kuvista ja videoista sekä loppukokeesta, ilmoittaa Schlegel.


46

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kotimaiset ratkaisut metsäteollisuuden kuljetuksiin Toplift Finland on raskaan kaluston päällirakenteita ja perävaunuja Joutsenossa valmistava sekä huoltava pitkän linjan yritys. Suunnittelu ja valmistusohjelmaan kuuluu räätälöidyt pressukapellit ja päällirakenteet mm. kappaletavaran ajoon sekä ketjupurkavat ja seinänousevat perävaunut hakkeen ja turpeen ajoon. Lisäksi tarjotaan johtavat Hiabin valmistamat ratkaisut kuormankäsittelyyn ja nostamiseen.

T

opliftin pitkälle hiottu palveluprosessi takaa asiakkaan ajotarpeeseen parhaiten soveltuvan, monipuolisen ja kestävän kalustoratkaisun. Tuotteiden pitkä käyttöikä, helppo huollettavuus ja tunnetut komponentit varmistavat kaluston korkean käyttöasteen. - Meiltä saa kestävät ratkaisut hakkeen ja turpeen kuljetukseen laatutakuulla. Ainoana markkinoilla Toplift tarjoaa valittavaksesi kaksi erilaista perävaunun runkorakennetta. Kevytkori elementtilattialla on kevyt ja kestävä vaihtoehto, kun kuljetukset ja lastaukset tapahtuvat kentällä tai suoaumalla. Metsähakkeelle ja vaativissa maasto- olosuhteissa toimiville hakeperävaunuille tarjoamme Z-profiileilla vahvistettua lattiarakennetta. Hakevaunussa teräsrakenne mahdollistaa lattian kiertymisen ilman pelkoa

Toplift Finland tarjoaa kehittyneet ratkaisut hakkeen kuljetuksiin. Metsähakkeen ajoon tarkoitetussa ketjupurkavassa puoliperävaunussa ketteryyttä oleellisesti parantava VSE-järjestelmä ohjaa kahta takimmaista akselia hydraulisesti ja niiden kääntäminen onnistuu kätevästi kaukosäätimellä.

liimasaumojen pettämisestä. Lisäksi rakenne on elementtikoriin verrattuna erittäin helppo huoltaa ja korjata, kertoo Toplift Finland Oy:n toimitusjohtaja Janne Ikäheimonen.

Asiakkaan tarpeeseen räätälöidyt ratkaisut

Topliftin ketjupurkuvaunut toteutetaan usein asiakkaan toiveesta kahdella purkunopeudella. Hydrauliikka tehdään putkituksin ja kumikiinnikkeillä. Kun

perävaunu on mahdollisimman pitkäikäinen ja remonttien määrä vähäinen, on se asiakkaalle käytössä edullisin. - Käyttämämme komponentit edustavat alan parasta laatua. Komponentit on valittu luotettavuuden, saatavuuden ja huollon helppouden perusteella; ei hinnan tai varaosien yksinoikeuden vuoksi, huomauttaa Ikäheimonen. Topliftin perävaunuihin voit valita tarvittavat lisävarusteet

kulkuovista työkalulaatikoihin ja työvaloista tikkaisiin. Kauko-ohjaus tai radio-ohjaus voidaan toteuttaa esim. kattopeitteen tai kippilaitteen käyttöön. - Suuren suosion saanut ketjupurkavien vaunujen lisävaruste on liukas kulutusmuovipohja mm. hakkeen tai energiajätteen ja turpeen ajoon. Kulutusmuovipohja helpottaa kuorman purkua pienentämällä purkupainetta ja estämällä materiaalin jäätymistä talvella kiinni pohjaan - se voi-

daan myös jälkiasentaa käytettyihin autoihin. Purkulaitteisto, hydrauliikka sekä auton moottori kuormittuvat purkutilanteessa vähemmän jolloin huoltokustannukset pienenevät pitkässä juoksussa, sanoo Toplift Finland Oy:n myyjä Jarkko Lempiäinen.

Metsäalalla uskotaan tulevaan ja investoidaan

Vaikka vuosi 2020 oli todella poikkeuksellinen ja ajat jatkuu edelleen haastavina, niin Toplif-

Toplift tunnetaan erityisesti ketjupurkavista koreistaan ja perävaunuistaan. Järjestelmän rakenne on kestävä mm. hakkeen, energiajätteen ja turpeenajossa kaikissa käyttöolosuhteissa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

47

Metsäteollisuuden ajossa olevaan kuljetuskalustoon investoidaan. Kuvan yhdistelmässä Topliftin ketjupurkavat korirakenteet ja perävaunu hydraulisesti nousevilla peitteillä.

tin tuotannossa on ollut koko ajan tasaisen hyvä tahti. Tilauskantaa on jo syksylle mutta joitain projekteja saadaan soviteltua työn alle nopeamminkin. Myös normaalia kausittaista aaltoliikettä tekevällä korjaamon puolella on nyt hyvin töitä. - Metsäteollisuuden toiminta on pysynyt pandemian aikana hyvällä tasolla ja uusia laitoksia on valmisteilla. Alalla uskotaan vahvasti tulevaisuuteen ja uskalletaan tehdä investointejakin. Niinpä hake-, sellu- ja paperikuljetuksissa olevat asiakkaamme ovat tilanneet uutta kalustoa sekä kunnostaneet käytössä olevaa pitkäisiä korirakenteitamme myös siirretään käytetyistä autoista uusiin jopa kolmannelle kierrokselle. Toki alalla ollaan myös odottavalla kannalla mikä johtuu mm. kuljetuskaluston rakenteita koskevista jatkuvista lakimuutoksista ja tämän hetken turvepolitiikasta, sanoo Ikäheimonen. Hakkeen käyttö energiatuotannossa lisääntyy koko ajan. - Meillä on tarjota koetellut ja edistykselliset ratkaisut hakkeen kuljetuksiin - niin autojen päällerakenteissa kuin perävaunuissakin - ajettiin sitten teollisuuden prosessihaketta tai metsähaketta. Topliftin ainutlaatuinen metsähakkeen kuljetukseen tarkoitettu lattiarakenne varustettuna liukkaalla kulutusmuovipohjalla on hyvässä maineessa kentällä, toteaa Jarkko Lempiäinen.

Jatkuvaa kehitystyötä ja uusia rakenteita

Topliftin vuosikymmenten suunnitteluosaaminen näkyy jatkuvassa tuotekehityksessä, minkä tuloksena syntyy uusia edistyksellisiä ratkaisuja. - Tuotekehitystyö on jatkuvaa ja sitä tehdään tiiviisti asiakkaiden tarpeita kuunnellen. Rakenteissa ja komponenteissa on haettu viime aikoina kestävyyden ohella yhä helpompaa huollettavuutta. Hyvinä esimerkkeinä aiemmin mainittu hakekaluston kulutusmuovipohja ja kapellivaunuissa tolppien vaijerit on asennettu niin että laakeripesät on helposti irrotettavissa huollossa. Kapellirakenteisiin meiltä löytyy ainutlaatuinen rei´tetty reunaprofiili missä on kuormansidontapisteitä tiheässä, sanoo Jarkko Lempiäinen.

Nopeasti tulevat uudet määräykset iso haaste

Viime vuosina Suomessa on kuljetuskaluston mitat, massat sekä muut vaatimukset muuttuneet nopeassa tahdissa. Viime kesänä voimaan astunut uusi tieliikennelaki toi uusia asetuksia kalustolle ja tänäkin vuonna moni vaatimus muuttuu. - Kaluston valmistajien kannalta muutoksia tehdään liian nopealla tahdilla ja lyhyellä valmistaustumisajalla. Jatkuva muutos käy kalliiksi myös kuljetusyrityksille. Toki kehitystä pitää tapahtua ja tielläliikkujien turvallisuutta tulee kaikin keinoin parantaa mutta välillä tuntuu että päätöksentekijöillä ei ole oikein käsitystä käytännöstä. Teemme kuitenkin osaltamme kaikkemme että uusiin vaatimuksiin pystytään vastaamaan nopeasti, sanoo Toplift Finland Oy:n tekninen johtaja Jari Ikonen. Tänä vuonna muuttuu ainakin vaihtolavalukitusta, kuormansidontaa ja taka-alleajosuojia koskevat määräykset. Lisäksi kuormausnosturin käyttö henkilönostoihin tullee muuttumaan 1.1.2022 alkaen. - Kiire tulee jälleen sillä esimerkiksi vaihtolavalukituksiin ei markkinoilla ole juurikaan uusien vaatimusten mukaan testattuja ratkaisuja, huomauttaa Ikonen. Yhdistelmien puskureiden osalta uuden E-säännön R58-03 mukaiset testivoimat ovat kaksinkertaiset vanhaan verrattuna. Tämä vaikuttaa puskureiden rakenteeseen ja sijoitteluun. - Itse puskurin korkeus kasvaa ja alareuna laskee alemmas, mikä aiheuttaa ongelmia ketjupurkukalustolle ajettaessa purkupaikoille. Entistä isompi puskuri ja lyhyemmät puskurin kiinnikkeet aiheuttavat haasteen vetokytkimen sijoitteluun riittävän syvälle korin alle. Koukkulaiteyhdistelmissä tulee perävaunussa olla muutoksen takia laskettava aisaveräjä jotta perävaunun etummaista konttia pystytään käsittelemään. Kun ottaa huomioon koukkulaitekaluston pitkän käyttöiän, joutuvat kuljetusyritykset uusimaan kalustoaan, vaikka se ei vielä muuten olisikaan ajankohtaista, sanoo Ikonen. Selkeä epäkohta on Ikosen

- Tuotannossa on hyvä tahti päällä ja tilauskanta on vahva pitkälle syksyyn. Myös korjaamolla riittää sopivasti kiirettä, kertovat Toplift Finland Oy:n tekninen johtaja Jari Ikonen (vas.) ja myyjä Jarkko Lempiäinen.

mukaan uusissa vaatimuksissa myös siinä, että perässä kuljetettavia ajoneuvotrukkeja käsitellään jatkossa puskurimääräysten mukaan eikä kuormana kuten vaihtolavoja: - Vaihtolavaa käsitellään kuormana ja se saa tulla 2 metriä yli auton kiinteän rakenteen (takaylitys). Moffet-ajoneuvotrukin pitää täyttää uudet säännön mukaiset vaatimukset mitoituksen sekä testausvoimien osalta, vaikka ajoneuvoon kytkettynä takaylitys on vain 1,3 metriä. Vaihtolava jää yleensä maasta noin 1200 mm korkeudelle, kun taas ajoneuvotrukin kiinteä osa on ollut noin 800 mm korkeudella. Uuden E-säännön tulkinnan

mukaan ajoneuvotrukin perä pitäisi olla jatkossa olla korkeintaan 450 mm maasta. Tällöin vetoauton perään asennettu ajoneuvotrukki törmää vedettävän perävaunun aisaan.

Henkilöstökorien käytössä tulossa haastava muutos Henkilöstökorien käyttö kuormausnostureissa muuttuu 1.1. 2022. - Jatkossa kuormausnostureita ei saisi käyttää enää tilapäisinä henkilönostimina ilman että ne on hyväksytty siirrettäviä henkilönostimia koskevan standardin EN280 vaatimusten mukaisesti. Nykyään Suomessa on käytössä kansallinen asetus mikä on mah-

dollistanut tilapäiset henkilönostot kuormausnosturilla, johon on kiinnitetty henkilökori. Tällä hetkellä Suomessa on käytössä n. 11 000 nosturia, joissa on käytetty henkilönostokoria. Jos niitä ei jatkossa saisi käyttää, aiheutuisi siitä todella kallis investointi ja usein muu vaihtoehto esimerkiksi maastoissa tapahtuvissa henkilönostoissa on vaikea kuljetettava ja jopa turvattomampi käyttää. Tulkinta hakee kuitenkin vielä muotoaan ja aika näyttää miten käytössä olevaa kalustoa tullaan 1.1.2022 alkaen kohtelemaan, sanoo Jari Ikonen.

Toplift valmistaa laajasti erilaisia korirakenteita asiakkaiden muuttuviin kuljetustarpeisiin. Myyntiohjelmaan kuuluu myös Hiabin kuormankäsittelylaitteet; kuvan autossa perässä kulkeva Moffett ajoneuvotrukki.


48

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Perävaunujen käytettävyyttä ja hallintaa lisää merkittävästi uusi Wabco SmartBoard II järjestelmä.

Edistyksellisiä uutuuksia hyötyajoneuvokalustoon Örum Oy Ab on merkittävimpiä moottoriajoneuvojen varaosien ja lisävarusteiden kokonaispalvelun tuottajia Suomessa, joka on palvellut asiakkaitaan lähes 100 vuoden ajan. Yhtiön toiminta perustuu asiakaskonsepteihin, luotettavaan logistiikkaan, korkealaatuisiin tuotteisiin sekä ammattitaitoiseen henkilöstöön.

Ö

rum palvelee ammattitaidolla hyötyajoneuvojen varaosissa ja lisävarusteissa. Asiakaskuntaan kuuluvat sekä ensiasennuksen että jälkimarkkinoiden johtavat toimijat. - Olemme hyötyajoneuvojen

ensiasennusten ja jälkimarkkinoiden edelläkävijä. Tuomme maahan alkuperäislaatuisia varaosia ja lisävarusteita Euroopan johtavilta tavarantoimittajilta. Heidän jatkuva tuotekehitystyö

tuottaa markkinoille tasaiseen tahtiin uusia edistyksellisiä ratkaisuja, sanoo Antti Norva, liiketoimintajohtaja, Örum Hyötyajoneuvot.

Jarrujärjestelmät kehittyy älykkäämmiksi

Wabco on maailman johtava hyötyajoneuvojen pneumaattisten ja sähköisten jarrujärjestelmien, ajonvakautus-, jousitus- ja voimansiirron järjestelmien sekä komponenttien kehittäjä ja val-

Kehitys on mennyt eteenpäin paineilmaliitinjärjestelmissä, kun Raufoss on esitellyt legendaarisen messinkisen P5 -järjestelmän tilalle uuden komposiittirakenteisen ABC -pikaliitinjärjestelmän, missä liitinten kierrekohdat ovat edelleen messinkiä. Uuden erittäin kestävän materiaalin ansiosta järjestelmä on keventynyt merkittävästi, mikä vähentää osaltaan yhdistelmän omapainoa.

mistaja. Wabco-tuotteet sisältävät erilaisia ohjainjärjestelmiä, jotka parantavat ajoturvallisuutta ja vähentävät ajoneuvon käyttökuluja. Teknologiajohtajana Wabco on tuonut ensimmäisenä markkinoille hyötyajoneuvojen tärkeimpiä innovaatioita, kuten lukkiutumattomat jarrujärjestelmät (ABS), elektronisesti ohjatut ilmajousitusjärjestelmät (ECAS), elektroniset ajonvakautusjärjestelmät (ESC) sekä elektroniset jarrujärjestelmät (EBS).

- Keväällä 2020 yksi maailman suurimmista autonosien valmistajista ZF osti Wabcon, mikä tuo yritysten välille merkittävää synergiaa ja tulee varmasti jatkossa näkymään entistäkin vahvempana panostuksena tuotekehitykseen. Wabcon lisäksi myös ZF on kuulunut todella pitkään Örumin tuoteohjelmaan joten yritysten voimien yhdistäminen tuo sitäkin kautta etuja tulevaisuudessa, sanoo Örumin


METSÄALAN AMMATTILEHTI tekninen myyntipäällikkö Tom Dahlström. Perävaunujen käytettävyyttä ja hallintaa lisää merkittävästi uusi Wabco SmartBoard II järjestelmä. - Uudessa SmartBoard II:ssa on aiempaa suurempi näyttö mikä helpottaa ja nopeuttaa käyttöä; painikkeita on lisätty ja valikkojen välillä siirtyminen helpompaa. Yksinkertaisen monikielisen paneelin avulla kuljettajalla on pääsy perävaunun tietoihin sekä mahdollisuus käyttää perävaunun jarru- ja jousitustoimintoja. Paneelin rakenne on kestävä ja se asennetaan helposti perävaunun sivulle, kytkettynä EBS:ään tai ABS:ään. Pitkäkestoisen akun vaihto on helppoa ja tarjolla on myös akuton vaihtoehto ADR sovelluksiin, kertoo Dahlström. SmartBoard II mahdollistaa pääsyn akselipainoa, kilometrimäärää, rengaspaineita ja lämpötilaa, jarrupalojen kulumista ja perävaunun EBS-vikakoodeja koskeviin tietoihin myös silloin kun perävaunu ei ole kytkettynä kuorma-autoon. Järjestelmä myös aktivoi perävaunun jarrutus- ja jousitustoiminnot, kuten Wabcon OptiLevel, OptiTurn ja käynnistyksenestolaitteet, jos ne ovat asennettuna perävaunussa. - Suomalaiset perävaunuvalmistajat ovat ottaneet SmartBoard II järjestelmän jo laajasti käyttöön ja siitä saatava asiakaspalaute on erittäin hyvää. Ja Wabco tarjoaa mahdollisuuden myös perävaunun tärkeiden tietojen seuraamisen etänä vaikka ohjaamosta käsin Optilink -mobiilisovelluksen avulla, lisää Örumin avainasiakaspäällikkö Harri Kuparinen. Wabco on tuomassa tulevaisuudessa markkinoille uudet entistäkin älykkäämmät iABS ja iEBS jarrujärjestelmin ohjainyksiköt. - Jarrujärjestelmien ohjauksen tekniikka kehittyy jälleen seuraavalle tasolle uudenlaisen elektroniikan ansiosta. Yksiköihin on integroitu aiempaa enemmän ominaisuuksia joten ulkoisia komponentteja tarvitaan jatkossa aiempaa vähemmän, toteaa Tom Dahlström.

Komposiittirakenteinen pikaliitinjärjestelmä

Raufoss liittimet takaavat kuorma-autoyhdistelmien jarrujärjestelmien luotettavan toiminnan ja tiiviit liitokset. - Kehitys on mennyt eteenpäin paineilmaliitinjärjestelmissä, kun Raufoss on esitellyt legendaarisen messinkisen P5 -järjestelmän tilalle uuden komposiittirakenteisen ABC -pikaliitinjärjestelmän, missä liitinten kierrekohdat ovat edelleen messinkiä. Uuden erittäin kestävän materiaalin ansiosta järjestelmä on keventynyt merkittävästi, mikä vähentää osaltaan yhdistelmän omapainoa. Komposiitista valmistettu pikaliitinjärjestelmä mahdollistaa aiempaa paremman

KULJETUS

49

Hellan uudessa takavalossa kaikki toiminnot on toteutettu LEDeillä. Uutta on dynaaminen pyyhkäisyvilkku sekä patentoitu LED -valon suodatus, jonka avulla toteutetaan peräti 144 cm2 kokoinen pinta, joka toimii parkkivalona.

muunneltavuuden erilaisten adapterien avulla, liitinten sisämuotoilun ansiosta paineilman virtaavuus on parempi ja tärkeä rakennemuutos on myös se että nyt pikaliitoksen pystyy avaamaan tarvittaessa huoltotoimenpiteiden yhteydessä, kertoo Tom Dahlström. Uuden Raufoss ABC -pikaliitinjärjestelmän toimitukset ovat alkaneet ja palaute on todella positiivista: - Perävaunuvalmistajat ja päällerakentajat ovat tyytyväisiä mm. sen helppoon muunneltavuuteen mikä nopeuttaa tuotantoa. Ja säästö omapainossa on aina kuljetusyrittäjälle kotiinpäin, sanoo Harri Kuparinen.

Uusi LED-takavalo vetoautoihin ja perävaunuihin

Hella valojen historia on yhtä pitkä kuin auton historia, sillä jo ensimmäisissä autoissa oli Hellan valot. Vuoden 2021 aikana Hella esittelee jälleen mielenkiintoisia valouutuksia hyötyajoneuvoihin. - Todella suuri uutuus on täysin uusi Hella LED-takavalo perävaunuihin ja vetoautoihin 24 V tarpeisiin, jossa hyödynnetään uusinta LED-tekniikkaa.Malleja on kymmenen erilaista, joten kaikkiin erilaisiin käyttötarpeisiin löytyy sopiva malli, kertoo Örumin tuotepäällikkö Henry Valkila. Uudessa takavalossa kaikki toiminnot on toteutettu LEDeillä. Uutta on dynaaminen pyyhkäisyvilkku sekä patentoitu LED -valon suodatus, jonka avulla toteutetaan peräti 144 cm2 kokoinen pinta, joka toimii parkkivalona. Takaheijastin on sijoitettu tämän parkkivalon taakse.

Suurella valopinnalla saavutetaan paras mahdollinen näkyminen liikenteessä, joka tietenkin parantaa turvallisuutta. - Tämä uusi takavalo on tehty erityisen kestäväksi. Sen iskunkestävä pintalasi on tehty polykarbonaatista ja kiinnitetty liimaamallla valon ABS-runkoon. Tällä on saavutettu huippuhyvä tiivistysluokitus, eli IP 6K9K, mikä tarkoittaa että hyvän pölytiiviyden lisäksi tämä valo kestää pesua kuumalla vedellä ja paine-

pesurilla. Valo on myös ulkomitoiltaa varsin kompaktin kokoinen: 410 x 140 mm ja paksuus vain 55,5 m, ilmoittaa Henry Valkila. Hellan uuden takavalon elektroniikka on rakennettu täyttämään korkeimmat vaatimukset. Sen uusilla suurteho LEDeillä on pitkä käyttöikä ja pieni virrankulutus. - Tämän lisäksi valosta löytyy valmis liitäntä vilkkuville sivuvaloille. Suuntavilkulle on oma

toiminnan valvonta, mutta sen lisäksi valossa on valmiina kuormituksen simulointi vilkkuvalolle ja myös jarruvalolle joten yhteensopivuusongelmia ei enää ilmene asennuksessa. Valo toimii omana kytkentärasianaan eli sen takana on hyvät ekstraliitännät LED-lisäperuutusvalolle, vilkkuville sivuvaloille, LED-rekisterivalolle ja kumivarsiäärivaloille, kertoo Henry Valkila.

Suunnittele omat yksilölliset valot Nyt on mahdollista toteuttaa yksilöllistä valomuotoilua Hella Shapeline valosarjalla. Muotoja ja yhdistelymahdollisuuksia on runsaasti. Valosarja sisältää eri tyylejä, joita voidaan lisäksi yhdistellä toisiinsa.

S

tyle -sarja on virtaviivaisia muotoja kun taas Tech -sarja on tyyliltään suorakulmaisempi. Lisäksi Wing -sarjan siipimäisellä muodolla saadaan mukaan moderni muoto, vaikkapa pyyhkäisyvilkulla varustettuna. Mallisarjoista löytyy omat versionsa vaaka-, vino- ja pystyasennukseen - näin päästään 140 erilaiseen valoon joten kaikki ideat voidaan varmasti toteuttaa. Takavaloihin tarvittavien toi-

Hella Shapelinen avulla on mahdollista tehdä yksilöllisiä valosarjoja ja -muotoilua kuljetuskalustoon. Kuvassa vasemmalla ylhäällä Style -sarjan valo, oikealla ylhäällä siipimäinen Wing -sarjan valo ja alhaalla vasemmalla MWL-työvalo.

mintojen yhdistelyllä saadaan aikaan todella näyttäviä ja persoonallisia kokonaisuuksia. Sen lisäksi mallistosta löytyy vastaavia valoja ja heijastimia - myös eteen ja sivuille. Ajatuksena on että näin saadaan aikaan yhtenäinen kokonaisuus; aivan kuin

juuri tähän ajoneuvoon valmistettu. Uusimpana lisäyksenä mallistoon ovat yhteensopivat Style -sarjan virtaviivaiset päiväajovalo ja upotettavat Hella Modular MWL -työvalot.


50

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

Kevyet alumiinilavat metsähakkeen ajoon

Ossberg Ky:n uudet alumiiniset konttilavat ovat paljon aiempia teräksisiä kevyemmät ja tarjoavat suuremman kuormatilan - aerodynamiikkaakin on mietitty.

Ossberg Ky on suunnitellut ja valmistuttanut metsähakkeen ajossa olevaan konttiyhdistelmään uudet kevyet alumiinirakenteiset lavat.

U

udet metsähakkeen ajoon tarkoitetut alumiiniset lavat ovat oleellisesti aiempia teräslavoja kevyemmät ja tilavuudeltaan suuremmat. - Nämä uudet alumiinilavat painavat noin 1100 kiloa vähemmän kuin teräslavat per kappale ja yhdistelmän tilavuus on nyt 152 kuutiota joten kuormatilaa

on 14 kuutiota aiempaa enemmän, ilmoittaa yrittäjä Jaakko Ossberg. Uusien lavojen laidat ovat 30 mm paksua sileää alumiinielementtiä ja rungot erikoisterästä. - Laitarakenne on niin jämäkkä ettei sisälle tarvita kuormatilaa syöviä välipalkkirakentetita. Sileään kylkipintaan ei lika tar-

tu ja ilmanvastus on pienempi; polttoaineenkulutukseen vaikuttaa vähentävästi myös perävaunun lavojen vain 200 mm:n väli mihin ilma ei pääse niin pahasti pyörteilemään kun aiemmissa lavoissa väliä oli 300 mm. Tulevassa lavapaketissa vähennämme väliä vielä 10 sentillä. Ja jatkossa aikomuksena on eristää

laitaprofiilit mikä estää metsähakkeen jäätymistä lavoihin talvella, kertoo Ossberg. Omien tarpeiden lisäksi uutta alumiinista konttiauton lavaa on tarkoitus valmistaa jatkossa myös myyntiin erilaisiin kuljetustarpeisiin, lisätietoja saa numerosta 045 325 7373.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

51

Arikas tarjoaa laatukomponentit hyötyajoneuvoihin ja perävaunuihin Arikas Ltd Oy palvelee Tuusulasta käsin pääkaupunkiseudun kuljetusyrityksiä ja raskaan kaluston korjaamoverkostoja kaikenlaisissa kulutus- ja varaosa sekä voiteluainetarpeissa. Yritys toimii myös saksalaisen hyötyauto- ja perävaunuteollisuuden komponenttivalmistaja Augerin tuotteiden jälleenmyyjänä, joita toimitetaan ympäri maata.

V

uodesta 2003 alkaen toiminut, riippumaton varaosavalmistaja Auger poikkeaa monista kilpaijoistaan siinä että tuotteet valmistetaan pääsääntöisesti omissa tuotantolaitoksissa. Yhteensä yhdeksän tehtaan tuotantokapasiteetti palvelee yli 60 eri maata kattavan jälleenmyyntiverkoston ohella myös lukuisia auto- ja perävaunuvalmistajia OEM-valmistajana. Tuoteportfoliossa on tällä

Arikas Oy Ltd:n yhteistyökumppaneihin kuuluu saksalainen Auger, jonka tehtailla valmistetaan noin 2 miljoonaa ilmapaljetta vuodessa eri käyttötarkoituksiin.

hetkellä 30 000 tuotenimikettä yleisimpiin hyötyautoihin ja perävaunuihin, joista 15 000 löytyy heti varastosta Kölnistä. Vuonna 1997 perustettu Arikas Ltd Oy on toiminut parin vuoden ajan yhteistyössä Augerin kanssa. Sen myötä laadukkaiden saksalaisvaraosien saatavuus on vahvistunut merkittä-

Avainasiakaspäällikkö Petri Sainio (vas.) ja toimitusjohtaja Ari Halme ovat erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön saksalaisen Auger-konsernin kanssa: - Laaja tuotevalikoima kattaa oikeastaan kaikki kuljetussuoritealat ja tarpeet. Ilmapalkeitakin on parhaillaan hyllyssä yhteensä yli sata erilaista vaihtoehtoa kuorma- ja linja-autoihin sekä perävaunuihin.

västi Suomessa. - Augerin tuotteissa hinta ja laatu kohtaavat varsin onnistuneesti. Meillä on valikoimassamme noin 16 000 eri tuotenimikettä, jossa Augerin osuus on vahvassa kasvussa. Jos yksittäisistä tuotekategoriosta halutaan nostaa esiin vahva tuote, niin Augerin alustakomponentit ja

etenkin ilmapalkeet ovat saaneet hyvää palautetta asiakkailtamme. Mittatarkkuus, kestävyys ja korroosion kesto kestää vertailun alkuperäisosien kanssa, sanoo Arikas Ltd Oy:n toimitusjohtaja Ari Halme.

Luotettava toimija

Kokemusta varaosakaupasta

Halmeen luotsaamalla ja kymmenen henkilöä työllistävällä Arikas Ltd Oy:llä on vähintäänkin riittävästi: - Olimme ensimmäinen Närkö -perävaunujen virallinen varaosajälleenmyyjä ja sittemmin matkaan ovat tulleet myös Ekeri, Schmitz, Krone ja oikeastaan kaikki merkittävät valmistajat. Ja näihin, kuten myös liki kaikkiin kuorma-autoihin meiltä on saatavilla alustan ja akseliston osat; niin alkuperäisinä kuin valikoituna tarvikkeinakin. Vuosien kokemus ja asiakaslähtöisyys näkyy esimerkiksi siinä, että asiakkaan tarvitsema varaosa löytyy useimmin heti omasta 1300 neliön varastosta. - Etenkin uusille asiakkaille tulee usein yllätyksenä että varaosan saakin odottelun asemesta heti matkaan ja jopa perille toimitettuna. Meillä onkin pari autoa jatkuvasti liikenteessä toimittamassa osia pääkaupunkiseudun ja Etelä-Suomen alueen korjaamoihin ja kuljetusliikkeisiin. Kilpailemme erinomaisella palvelulla alati kasvavaa nettikauppaa vastaan. Ja ammattiliikenteessä nopeus ja toimitusvarmuus ovat edelleen kovaa valuuttaa, sanoo Arikas Ltd Oy:n avainasiakaspäällikkö Petri Sainio.

Arikas Ltd Oy:n myymälä ja varastotilat sijaitsevat Tuusulassa osoitteessa Huoltotie 1. Samassa rakennuksessa on myös Raimo Stenvallin automuseo.


52

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Lappeenrantaan avattiin maaliskussa täyden palvelun RengasCenter liike osoitteeseen Seponkatu 6. Kentällä asiakkaita palvellaan täysin tehtävään varustetulla rengasautolla.

Uusi täyden palvelun rengasliike Lappeenrannassa RengasCenter ketju tuo paljon etuja toimintaan

Lappeenrantaan avattiin maaliskuun alussa 2021 uusi täyden palvelun RengasCenter liike, mikä palvelee erityisesti raskasta kalustoa kaikissa rengasasioissa. Toiminta on lähtenyt mukavasti matkaan ja alueen asiakkaat ovat ottaneet palvelun vastaan tyytyväisenä.

U

uden toimipisteen taustalla on KL-Rengas, jolla on lisäksi pisteet Pieksämäellä ja Juvalla. - Toiminta alkoi Pieksämäellä vuonna 1998 renkaiden pinnoituksilla ja 2003 muutuimme täyden palvelun rengastaloksi. Alusta saakka raskas kalusto on ollut toiminnan keskiössä mutta toki meiltä saa rengaspalvelut myös kevyempään kalustoon. Vuonna 2013 avasimme toimipaikan myös Juvalle ja 2018 aloitimme Lappeenrannan alueella liikkuvan rengaspalvelun täysin tehtävään varustellulla kuorma-autolla. Tällä hetkellä palveluksessa on yhteensä kaksitoista osaajaa ja lisäksi sesonkimiehitystä tarpeen mukaan,

Lappeenrannan RengasCenteriltä saa kaikki rengaspalvelut raskaaseen kalustoon - niin kuorma-autoihin kuin työkoneisiinkiin sekä kevyeen kalustoon. Myymälässä ja asennuksissa palvelee ammattitaitoinen henkilökunta.

kertovat yrittäjät Mika Luukkanen ja Kari Oksanen.

Liikkuva rengaspalvelu tuli alueella tarpeeseen

Lappeenrannan liikkuva rengaspalvelu otettiin hyvin vastaan raskaan kaluston asiakkaiden keskuudessa. - Palvelulle oli selvästi tarvetta ja 24 h päivystävä automme on kiertänyt alueen kuljetus- ja konealan yrityksissä tekemässä rengastöitä paikanpäällä; niin yksittäistapauksia kuin massa-

vaihtoa sesonkeina sekä auttanut tien päällä kiirellisissä tapauksissa. Myös työkonepuolen toimijoita palvellaan oli kyseessä vaikka maarakennus- tai metsäkonekalusto, sanoo Luukkanen.

Uuden liikkeen sijainti hyvä ja palvelut kattavat

Asiakkaiden luona rengasautolla liikuttaessa tuli palautetta että Lappeenrannassa olisi tarvetta myös kivijalkaliikkeelle. - Aloimme mietittämään asiaa tarkemmin ja päädyimme uuden

liikkeen avaamiseen mikä tukee myösliikkuvan rengaspalvelumme toimintaa. Sopivat tilat löytyi Lapveden teollisuusalueelta osoitteesta Seponkatu 6, läheltä moottoritietä. Liikenneyhteydet ovat hyvät ja pihassa on tilaa isommillekin yhdistelmille. Sijainti on kaikin puolin oikein hyvä mm. metsäteollisuuden ajossa olevan kuljetuskaluston palvelemiseen. Nyt meiltä saa kaikki laadukkaat rengaspalvelut myös Lappeenrannasta, toteaa Luukkanen.

Lappeenrannan uudesta toimipisteestä löytyy laadukkaat rengaskoneet raskaalle ja kevyelle kalustolle. Uudet renkaat on tarjolla kaikkiin tarpeisiin; halusi asiakas sitten parasta premium -laatua, keskihintaista tai edullista tuotetta. - Olemme olleet vuodesta 2011 lähtien osa yhteispohjoismaista, valmistajista riippumattonta ja yksityisten rengasmyyjien omistamaa RengasCenter ketjua, joka tarjoaa ainutlaatuisen vapauden valita markkinoiden johtavien valmistajien tuottamat renkaat juuri tarpeitasi vastaavan kokoisina ja tyyppisinä. Meille on kunnia-asia saada olla osa laadukasta ketjua jonka jäsenet tekevät hyvää yhteistyötä keskenään ja yhteisostoissa suuri volyymi näkyy asiakkaille kilpailukykyisinä hintoina, ilmoittaa Luukkanen.

Kuljetuskalustoon halutaan laaturenkaita

Viime vuosina raskaan kaluston asiakkaat ovat siirtyneet yhä enemmän takaisin premium-laadun renkaisiin. - Toki keskihintaisista ja edullisistakin tuotteista löytyy hyviä ratkaisuja moneen tarpeeseen mutta premium-renkaiden kilometrisuorite on pitkässä juoksussa edullisin kuljetusyrityksille.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

53

RengasCenter Lappeenrannan liikkuva rengasauto auttaa raskasta kalustoa tien päällä 24 h päivystyspalvelulla.

- Vuonna 2018 aloitimme Lappeenrannan alueella liikkuvan rengaspalvelun täysin tehtävään varustellulla kuormaautolla, esittelevät Mika Luukkanen (vas.) ja Teemu Paasivuori.

Rengasautolla palvellaan myös erilaisia työkoneita ja apu saapuu paikanpäälle maastoon.

Lappeenrannan uudesta RengasCenteristä saa osaavaa apua kaikenlaisen kaluston rengasasioihin. Kuvassa vaihtuu renkaat rakenteilla olevaan tyylikkääseen jenkki-hinausautoon.

Rengasautolla käydään asiakkaiden toimipisteissä hoitamassa yksittäistapauksia sekä tekemässä massavaihtoja sesonkeina.

Lappeenrannan toimipisteessä ja liikkuvassa rengasautossa on laadukaat rengaskoneet raskaan kaluston rengastöihin. Uudet renkaat on tarjolla kaikkiin tarpeisiin; halusi asiakas sitten parasta premium-laatua, keskihintaista tai edullista tuotetta.

Ajo-ominaisuudet, polttoaineenkulutuksessa näkyvä alhainen vierintävastus ja turvallisuus ovat premium-luokan renkaissa omalla tasollaan. Ja erittäin tärkeä asia on niiden pinnoitettavuus eli samalle rungolle saadaan jopa kolme elinkaarta mikä säästää materiaalia ja sitä kautta ympäristöä. Teemme pinnoitukset Pieksämäellä omiin takuurunkoihin tai asiakkaan omiin

runkoihin vankalla ammattitaidoilla ja oikeilla välineillä markkinoiden parhaista pintamateriaaleista, sanoo Luukkanen.

Toiminta lähtenyt mukavasti matkaan

Maaliskuun alussa avatussa uudessa Lappeenrannan rengasliikkeessä on päästy hyvään vauhtiin. - Asiakkaat ovat löytäneet

mukavasti paikanpäälle ja toiminta hioutuu koko ajan vastaamaan heidän tarpeisiinsa. Uusi piste toimii liikkuvan rengaspalveluautomme tukikohtana ja tuo sen toimintaan selkeitä etuja, kertoo Teemu Paasivuori, joka ottaa jatkossa vastuun pisteen toiminnasta.


54

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Alumiinivanteet tuoneet hyötyä hakekuljetuksiin jo vuosikymmenten ajan

Ylijoki Kuljetus Oy on merkittävä toimija sahojen, sellutehtaiden, energialaitosten, kierrätys- ja biopolttoaineidenkuljetuksissa Etelä- ja Länsi-Suomessa. Yrityksen suuri kalustokapasiteetti mahdollistaa laajan toiminnan ja tarkasti asiakkaiden tarpeisiin vastaavat logistiikkaratkaisut.

Ylijoki Kuljetus Oy on kolmannen polven kuljetusliike joka palvelee energiateollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta sekä kierrätyslaitoksia. Toimintaa ohjaa varmaotteisuus ja ympäristön huomioiminen toiminnan kaikilla osa-alueilla. Polttoainetta sekä rengas- ja teräsmateriaaleja säästäviä kevyitä alumiinivanteita on käytetty yhdistelmissä viime vuosituhannen puolelta lähtien.

Y

lijoki Kuljetus Oy on merkittävä toimija sahojen, sellutehtaiden, energialaitosten, kierrätys- ja biopolttoaineidenkuljetuksissa Etelä- ja Länsi-Suomessa. Kuljetusratkaisujen lisäksi tarjotaan teollisuudelle haketuspalveluja maastossa ja terminaaleissa. - Yrityksemme alkujuuret ovat 1950-luvulla, jolloin kuljetustoimintamme alkoi maito- ja soraautoilla. Tänään palvelemme

asiakkaitamme lähes 50 työntekijän voimin - kalustokapasiteetilla, joka mahdollistaa toiminnan laajalla alueella. Pitkän historian ja nykypäivän menestyksen ohella työllemme luovat tukevan pohjan tunnettavuus ja kattava yhteistyöverkosto. Olemmekin valmiina vastaamaan teollisuuden kuljetustarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa, kertovat yrittäjäveljekset Jarmo ja Marko Ylijoki.

Kuljetuskalusto vastaa asiakkaiden tarpeisiin

Ylijoki Kuljetukselle tuli ensimmäiset Alcoa -alumiinivanteet vuonna 1998. Siitä lähtien kaikki täysperävaunuyhdistelmien vetoautot ja perävaunut on otettu kevyillä takoalumiinivanteilla, mitkä on myös helppo pitää puhtaana. Puhdas ja tyylikäs kalusto on yrityksen näkyvin käyntikortti - kuvan otti kuljettaja Jarmo Aittokallio.

Yrityksen suuri kalustokapasiteetti mahdollistaa paitsi laajan toiminnan Etelä- ja Länsi-Suomessa myös tarkasti asiakkaiden tarpeisiin vastaavat ratkaisut. - Päivitämme autojamme ja koneitamme jatkuvasti, huolehtien samalla niiden ekologisuudesta. Kuorma-autoyhdistelmiä on ajossa tällä hetkellä 18 kappaletta sekä lisäksi hyödynnetään alihankkijoiden autoja. Suurin osa omasta kalustostamme on 76 tonnisia ketjupurkavia täysperävaunyhdistelmiä ja loput metsähakkeen ajoon tehtyjä puoliperävaunuja. Pitkiä 28 metrisiä yhdistelmiä on kaksi joista on saatu oikein hyviä kokemuksia. Autoissa luotamme Scaniaan joiden päällerakenteet samoin kuin perävaunut ovat Laurellin kotimaista laatua, sanoo Marko Ylijoki.

Hyötykuorman maksimointia

Ylijoki Kuljetuksen autoilla ajetaan jokaisella keskimäärin 250 000 vuodessa ja niiden vaihtoväli on 3-5 vuoden tienoilla. Hakeperävaunut rullaavat mukana jopa vuosikymmenen ajan. - Olemme aina pyrkineet optimoimaan hakeyhdistelmien omapainon sillä jokainen rakenteissa säästetty kilo merkitsee lisää hyötykuormaa. Vaikka kaluston kokonaismassat ja mitat ovat koko ajan nousseet niin samalla entistä suurempien yhdistelmien omapainotkin ovat tietenkin kasvaneet mikä syö saavutettua hyötyä. Prosessihakkeella päästään 76 tonnisilla yhdistelmillä melko helposti täysiin painoihin mutta metsähakkeella ja varsinkin kierrätysmateriaaleilla niihin on usein vaikea päästä, kommentoi Ylijoki.

Alumiiinivanteita viime vuosituhannelta lähtien

Yksi tapaa keventää yhdistelmien omapainoa on alumiinivanteiden käyttäminen teräsvanteiden sijaan. - Meille tuli ensimmäiset Alcoan taotut alumiinivanteet vuonna 1998 uuteen 4-sarjalaiseen Scaniaan ja ne vakuuttivat niin että sen jälkeen kaikki täysperävaunuyhdistelmin vetoautomme ja perävaunut on otettu


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

55

31760 URJALA | 040 55

toimisto@ilaurelloy.fi

www.ilaurelloy.fi

Ylijoki Kuljetuksen pitkässä 28 metrisessä ja 74 tonnisessa täysperävaunuyhdistelmässä on akseleita kymmenen joissa vanteita yhteensä 24 kappaletta (vaunussa ykköspyörät). Alcoan alumiinivanteet ovat merkittävästi teräsvanteita kevyemmät joten niillä saadaan kyytiin enemmän hyötykuormaa. Vetoauton ketjupurkava korirakenne ja perävaunu on Laurellin valmista-

alumiinivanteilla. Eli autot tulevat valmiina Alcoan vanteilla samoin kuin perävaunut ja jos tarvimme irtovanteita niin niitä hankitaan jälkimarkkinoilta, mitä tukee hyvin maahantuoja Milcoa Oy:n Alcoa-vannevarasto Raumalla niin että kaiken kokoisia vanteita on varmasti nopeasti jälleenmyyjiltä saatavilla, kehuu Ylijoki.

Tyylikkyyttä ja taloudellista hyötyä

Ylijoki Kuljetuksen Alcoa takoalumiinivanteet ovat kaikki Dura-Bright mallia ja uusimmat EVO-versiota. Toisen sukupol-

ven Dura-Bright -käsittely takaa niille ylivoimaisen korroosio- ja kemikaalikestävyyden. - Helppohoitoiset Dura-Bright EVO vanteet vat myös näyttävän näköiset sillä onhan kuljetuskalustomme yrityksemme näkyvin käyntikortti. Meidän kuljettajat pitää kaluston siistinä ja vanteet pestään säännöllisesti, mikä on helppoa ja Alcoalta löytyy hyvät pesuaineetkin. Käytämme myös Alcoan napa-asennusrasvaa, mikä takaa että pyörä lähtee aina nätisti irti rengastöiden yhteydessä, kertoo Ylijoki. Näyttävyyden ja keveyden lisäksi Alcoa vanteilla saavutetaan

myös muitakin etuja: - Rengaslämmöt pysyvät alumiinivanteilla teräsvanteita alhaisempina mikä säästää rengaskuluissa ja myös polttoaineenkulutukseen Alcoa vanteet vaikuttavat vähentävästi. Ja taottujen alumiinivanteiden kestävyys on omaa luokkaansa; jos niitä joudutaan vaihtamaan niin syynä on rikkoontuminen vaikka metsässä kiveen ajettaessa. Kun vahinkoa ei satu niin ajamme samoilla vanteilla autoilla niin kauan kun auto menee vaihtoon eli jopa viisi vuotta ja yli miljoona kilometriä - perävaunuissa Alcoat pyörivät alla paljon pi-

dempäänkin sillä vaunujen vaihtoväli on jopa kymmenen vuotta, laskeskelee Ylijoki.

Kätevä kierrätyspalvelu

Alcoa-maahantuoja Milcoa tarjoaa asiakkaillen kätevän kierrätyspalvelun missä käytettyjä alumiinivanteita palauttamalla tilalle saa uusia Alcoa-vanteita. - Olemme pari vuotta keränneet vanteita kasalle ennen kierrätystä ja niitä on kertynyt vasta parikymmentä mikä kertoo jotain Alcoan kestävyydestä kun niitä rullaa koko ajan yhdistelmien alla yli 300 kappaletta. Eli aika hitaasti kertyy kierrätyspää-

omaa, naurahtaa Ylijoki.

Vanteet vain kevenee...

Jatkuvan tuotekehityksen ansiosta Alcoa Wheels -tuoteperhe kevenee nyt entisestään. Takoalumiinivanteiden edelläkävijä on aloittanut Ultra ONE®-sarjan Euroopan tuotannon. Patentoitu MagnaForce-metalli mahdollistaa jopa 51 % painonsäästön verrattuna teräsvanteeseen. - Jatkossa siirrymme ehdottomasti uusiin entistäkin kevyempiin vanteisiin sillä jokainen yhdistelmän painossa säästetty gramma on kotiinpäin, sanoo Marko Ylijoki.


56

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Puutavaralogistiikkaa punnitulla tarkkuudella

Tällä hetkellä Lähivaara Oy operoi 24:llä puutavara-autoyhdistelmällä, joissa jokaisessa on vaa´alla varustettu nosturi.

Lähivaara Oy on raakapuun kuljetukseen, tehdasurakointiin ja satamapalveluihin erikoistunut monialayritys, joka operoi pääasiassa Pohjois-Savon alueella. Tärkeässä roolissa toiminnassa on puutavaran tarkka punnitus ja kerätyn punnitustiedon tehokas hyödyntäminen pilvipalveluiden kautta. Jokainen käsitelty puu menee vaakojen kautta.

Lähivaara Oy:n yrittäjä Kari Lähivaara (oik.), puutavara-autonkuljettaja Janne Kampman (vas.) ja Tamtron Oy:n myyntipäällikkö Juhana Ruupansalo ovat tehneet vuoden testiprojektin uuden langattoman Tamtron One Timber -nosturivaa´an parissa. Tällä hetkellä Lähivaaralla on käytössä kolme One Timber -vaakaa, joista on saatu todella hyviä kokemuksia; punnitustarkkuus on huippuluokkaa eikä teknisiä ongelmia ole ollut.

T

ällä hetkellä Lähivaara Oy operoi 24:llä puutavara-autoyhdistelmällä, joissa jokaisessa on vaa´alla varustettu nosturi. Merkittävä osa

Lähivaara Oy:n uusi Loglift 140Z nosturi on varustettu uudella Tamtron One Timber -vaa´alla, minkä ominaisuuksiin ja tarkuutteen kuljettaja Jukka Heinonen on erittäin tyytyväinen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

57

Lähivaara Oy:n materiaalikoneissa Tamtron vaakajärjestelmät on integtoitu toimimaan PC-näytöllä ja punnitustieto siirtyy suoraan pilveen.

puusta kuljetetaan metsästä juna-asemilla, joissa vaunuja lastataan myös erillisellä vaakavarusteisella nosturiautolla. Raakapuukuljetusten lisäksi Lähivaara Oy hoitaa Mondi Powerfluten tehdasalueella puunkäsittelyn Kuopion Sorsasalossa neljällä vaakalaitteistolla varustetulla materiaalinkäsittelykoneella, joilla kesäaikaan tarjotaan myös laivojen lastaus- ja purkupalveluita satamissa. - Ensimmäiset puutavaranosturivaa´at tuli autoihin käyttöön jo 80-luvulla samoin kuin ajoneuvotietokoneet, joten metsäteollisuus on ollut tiedonsiirtoasioiden kehityksessä aina eturintamassa. Tänä päivänä kaikki vaakajärjestelmämme ovat kotimaisen Tamtronin valmistamia, jonka kanssa hyvää yhteistyötä on tehty parinkymmenen vuoden ajan, kertoo Lähivaara Oy:n yrittäjä Kari Lähivaara.

Kotimaisen vaakavalmistajan palvelu pelaa

Lähivaaran puutavara-autoissa suurin osa nosturivaaoista on Tamtron Loadmaster/Multi -mallia, joissa riipukkeiden öljyyn perustuva mittaus tapahtuu joko perinteisesti hydrauliletkun kautta tai paineanturin kautta langattomalla lähettimellä. - Vanhimmat tällä hetkellä käytössä olevat nosturivaa´at ovat olleet käytössä yli puoli vuosikymmentä ja ne toimivat edelleen hyvin. Tamtronin vahvuus kotimaisena valmistajana on toimiva huolto- ja varaosapalvelu kaiken ikäisiin vaakoihin sekä osaava tekninen tuki. Puhelimeen vastataan ja apua saa silloin kun sitä tarvitsee. Tamtronin Juhana Ruupansalo käy meillä aktiivisesti juttelemassa vaaoista ja kuuntelemassa palautetta - se jos mikä on asiakaspalvelua, kehuu Lähivaara.

Uuden sukupolven vaaka vakuuttanut testikäytössä

Vuosi sitten Tamtron aloitti Lähivaaran kanssa testiprojektin uuden One Timber -nosturivaa´ an parissa. - Langaton One Timber on

uuden sukupolven vaaka, missä näkyy Tamtronin vuosikymmenten kokemus nosturivaakojen kehittämisessä yhteistyössä asiakkaiden ja metsäyhtiöiden kanssa. Uusi kosketusnäyttö on moderni ja käyttöliittymä selkeä. Tiedonsiirto tapahtuu langattomasti vaa´an, käyttöliittymän ja Tamtron One Cloud -pilvipalvelun välillä. Riipukkeessa olevan akun kesto on useita viikkoja ja toimitukseen sisältyy aina varaakku - nyt markkinoille tuodaan vielä suuremman kapasiteetin akut mitkä kestävät jopa 1-2 kuukautta. Erittäin kestävän riipukkeen punnitus perustuu venymäliuska-anturiin, millä päästään parempaan tarkkuuteen kuin koskaan ennen eikä kuormaustapa vaikuta punnitustulokseen, kertoo Tamtron Oy:n myyntipäällikkö Juhana Ruupansalo. Tällä hetkellä Lähivaaralla on käytössä kolme One Timber -vaakaa, joista on saatu todella hyviä kokemuksia. - Vaa´at ovat toimineet teknisesti erinomaisesti ilman mitään murheita, vaikka kyseessä on ollut vielä tuotekehitysvaiheen laitteet. Niiden punnitustarkkuus on erittäin hyvä kaikissa olosuhteissa ja langaton tiedonsiirto pelaa kätevästi - akut ovat estäneet pakkasessakin hyvin. Ja nyt punnitustiedot saadaan suoraan vaa´alta pilvipalveluun ja sieltä eri rajapintojen kautta hyödynnettäväksi, mikä on metsäyhtiöille erittäin tärkeä asia. Myös kuljettajien työ helpottuu kun nippukaaviot saadaan suoraan vaakanäytölle. Kuljettajan ei tarvitse enää merkata paperilapuille lastattuja tonneja LogForce -kirjauksia varten, kun tiedot siirtyvät automaattisesti. Kokonaisuutena voi todeta että uusi Tamtron One Timber -vaakajärjestelmä vie puutavara-autojen punnituksen ja tietojenkäsittelyn uudelle tasolle, kommentoi Kari Lähivaara.

- Tamtron vaakat pelaa hienosti materiaalikoneissa ilman että koneen käyttö hidastuu. Punnitustulokset ovat erittäin tarkkoja ja luotettavuus on huipputasolla, sanoo Lähivaara Oy:n koneenkuljettaja .

Raakapuukuljetusten lisäksi Lähivaara Oy hoitaa Mondi Powerfluten tehdasalueella puunkäsittelyn Kuopion Sorsasalossa neljällä vaakalaitteistolla varustetulla materiaalinkäsittelykoneella.

Merkittävä osa puusta kuljetetaan metsästä juna-asemilla, joissa vaunuja lastataan myös erillisellä Tamtron vaakavarusteisella nosturiautolla: - Vuodessa lastaan yli 1500 junanvaunua, kertoo kuljettaja .


58

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

MEILTÄ UUDET JONSERED JA LOGLIFT NOSTURIT Suuri kuormatila Valmistettu säänkestävästä ja ultralujasta teräksestä. Markkinoiden kevein tonniluokassaan. – 8 tn & 10 tn – 100%:sesti kotimainen tuote

OTAMME VANHAT PANKOT VAIHDOSSA!

Jussi Svensk | 0400 275 197 Huoltopalvelut, varaosat ja tarkastukset kaikkiin nostolaitteisiin.

Varastossa paljon vaihtonostureita! Kysy lisää: Matti Svensk | 0400 241 405

Leväsentie 29, 70780 Kuopio | +358 44 3613 400 www.kuormavaline.fi | kuormavaline@kuormavaline.fi

UU

TU

UUDEN SUKUPOLVEN LANGATON ONE TIMBER -PUUTAVARANOSTURIVAAKA

u u u u u

Käyttäjäystävällistä ja kentällä testattua teknologiaa Helppo asentaa ja ottaa käyttöön Tarkka ja kestävä Etätuki ja ohjelmistopäivitykset automaattisesti One Cloud -pilvipalvelu tiedonhallintaan Puh. 03 3143 5000 I weighing@tamtron.fi I www.tamtron.fi

US

!


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

59

Avonosturissa on etunsa

Kari Vahos on todennut avonosturin soveltuvan parhaiten yrityksensä ajotehtäviin ja mukavalla kelillä sääsuojalla varustettu avomalli on vallan viihtyisä työpaikka.

Ohjaamonosturit ovat yleistyneet niin että ne alkavat olla vakiovaruste puutavara-autoissa. Kari Vahos Jokioisista on kuitenkin todennut avomallin nosturin järkevämmäksi ratkaisuksi omissa ajotehtävissään.

tuli sitten myös metsäkoneet. Vuonna 2002 jaoimme toiminnan niin että veljeni jatkoi metsäkoneurakointia ja minä puutavara-autoilua. Jorman Metsä-Vahos kasvoi 14 koneen yritykseksi mutta pari vuotta sitten hän menehtyi nopeasti edenneeseen sairauteen. Itselle puunajo on ammatti mistä olen aina nauttinut, kertoilee kuljetusyrittäjä Kari Vahos.

V

Kari Vahos Ky kuljettaa puuta Versowoodille ja välillä on ajettu myös jonkin verran UPM:n puuta aliurakointina. Kuormat keräillään laajasti Forssan ympäristöstä ja siirrot ovat pitkiä. - Raumalle tulee matkaa noin 150 kilometriä, Vierumäelle jopa lähes 200 kilometriä ja Riihimä-

ahosten puunajon historia juontaa vuoteen 1937 saakka jolloin Matti Vahos aloitti kuljetusyrittämisen. - Isäni Sulo jatkoi kuljetustoimintaa kuten minäkin. Yrittäjäksi lähdin vuonna 1987 yhdessä veljeni Jorman kanssa ja mukaan

Pitkät ajomatkat

ellekin yli 80 kilometriä. Ajan autoa yksin ja vuodessa mittariin kertyy noin 120 000 kilometriä, laskeskelee Vahos. Puutavaranosturissa Vahos on päätynyt sääsuojalla varustettuun avomalliin selkeistä syistä: - Päivässä ehtii ajaa 2-3 kuormaa ja kun purku tapahtuu aina materiaalikoneilla eikä junaan ajoa ole juuri ollenkaan, niin nosturissa ei tule paljon vietettyä aikaa. Jos kuormaamista olisi oikein paljon niin ohjaamosta olisi hyötyä mutta minun ajossa se söisi vain hyötykuormaa ja toisi toisi lisää huollettavaa. Eikä ohjaamo ole ilmainen; sen hinnalla saa ostettua vaikka uuden hyvän henkilöauton. Pukeutumalla oikein kelin mukaan niin avonosturi on vallan viihtyisä työpaikka. Kun katselee vaikka

Nykyinen Jonsered 1188S nosturi tuli ajoon toukokuussa 2020. Trippelitelisen Volvo FH16 750 auton päällerakenteet ovat Weckmanin terästä ja perässä kulkee Weckmanin ketterä jatkokärry.

auringon nousua niin saa nauttia luonnosta raittiissa ilmassa eikä radion kuuntelusta lasien takana. Nosturissani on sääsuoja mikä suojaa hyvin viimalta ja sateeltakin, toteaa Vahos.

ole murheita ja se kestää hyvin vaihtovälin mikä on ollut 4-5 vuotta. Ja Raisiossa huolto pelaa helkkarin hyvin - erityiskiitoksen ansaitsee Hiabin työnjohtaja Kari Silander osaamisestaan.

Vahva luotto Hiabiin

Jonsered pelaa hienosti

Nostureissa Vahokset ovat luottaneet Hiabiin lähes koko historian ajan. - Kun ensimmäinen hydraulinen nosturi tuli 60-luvun alussa Pantteri-Mersu lastausautoon niin sahalla mittakopin miehet kuulemma ihmettelivät että miten Vahoksen auto ehtii tuoda toisenkin kuorman päivän aikana, naurahtaa Vahos. Kari Vahoksen autoissa nosturina on ollut aina Jonsered: - Kun tuote on hyvä niin miksi sitä vaihtaa? Jonseredissa ei

Kaupat nykyisestä toukokuussa 2020 käyttöön otetusta 2-vipu ohjatusta Jonsered 1188S nosturista Vahos teki Hiabin Janna Wolinin kanssa: - Uusi Jonssi on pelannut luotettavasti, se on mukava käyttää ja voimaa on riittävästi. Suorapuominen soveltuu ajooni hyvin sillä suurin osa puusta on tukkia ja rankakin tehdään kolmoseksi joten 76 tonnin kokonaispainoon pääsee ongelmitta. Vaakana tässä on langaton Intermercatomikä punnitsee tarkasti.

- Tämä on minulla jo kolmas Volvo puutavara-auto peräkkäin; aiemmin meillä oli vuosikymmeniä Sisuja, sanoo Kari Vahos.


60

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uusi nippusidontamääräys vaatii puitten pysymisen paikoillaan eteenpäin 8m/s2 hidastuvuudella sekä sivuille- ja taakseppäin hidastuvuuksilla 5m/s2. Parhaimmat nyky-yhdistelmien jarrutushidastuvuudet ovat alle 7m/s2.

Kuormansidontaan tulee 1.4. uudet määräykset

P

uutavarayhdistelmän kuorman sitomista ja kuormatiloja koskevat määräykset uudistuvat. Traficom on antanut uuden määräyksen kuormakoreista ja kuormanvarmistamisesta. Uudessa määräyksessä annetaan tarkemmat tekniset vaatimukset kuorman varmistamiselle sekä ajoneuvojen rakenteille, joilla se toteutetaan. Määräys tulee voimaan 1.4.2021.

Terminator XXL -mallisto valmis uusiin määräyksiin

Terminator XXL -pankkomallistossa on tulevat muutokset huomioitu jo pankkojen suunnitteluvaiheessa. - Olimme tietoisia tulevista mitta- ja turvallisuusmääräysten muutoksista jo Terminator XXL -malliston suunnitteluvaiheessa. Terminatorit suunniteltiin huomioiden tuottavuuden ja mittamuutosten ohella myös liikenneturvallisuusnäkökohdat: Terminatorit saivat perävaunun etunipun tuplakiinnikkeet, triplavaimentimet, alumiinikitkalevyt, sekä 100%:set liukuestepinnat rautahammastuksineen, kertoo Heikki Jokela. Uudet määräykset tuovat nyt esiin pankkoihin tehtyjen muutoksien välttämättömyyden. - Uudet kuormatilojen ja nippusidonnan määräykset korostavat Terminator -malliston ainutlaatuisia liikenneturvallisuusominaisuuksia. Koko mallisto on uusien määräysten mukainen ja kaikilta

Terminator XXL -pankkojen turvallisuus- ominaisuudet estävät kuvan kaltaiset puunippujen liukumiset jarrutettaessa.

osa-alueiltaan liikenneturvallista kuorman nippusidontaa tukeva, ilmoittaa Jokela. Terminatoreiden 100 %:set liukuestepinnat on nippusidonnan kannalta tärkein Terminator-ominaisuus; ne purevat kiinni myös ”rasvaliukkaisiin” puihin. - Kun puunippu puree kiinni pankkoihin, siirtyvät voimat pankkorakenteiden kautta kiinnikkeisiin, mikä vaatii kiinnikkeiltä erityisominaisuuksia. Kasvaneet pitovoimat vaativat pankkokiinnityksiltä luotettavaa kestävyyttä suurtehojarrutuksissa. Terminatorien kiinnikkeissä on aina vakiona nippusidontaa tukevat turvallisuus ominaisuudet: tuplakiinnikkeet, alumiinikitkalevyt, triplavaimentimet ja 100 %:set liukuestepinnat rautahammastuksineen, luettelee Jokela.

Lisätietoja: Heikki Jokela 050 4129 024 www.terminator.fi

Terminator-turvallisuusvarustuksiin kuuluu 100%:set liukuestepinnat rautahammastuksineen, perävaunun etunipun tuplakiinnikkeet, triplavaimentimet ja alumiinikitkalevyt.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

MENEE MINNE HALUAT

FORD TAKUU vuotta tai 100 000 km

KANSAINVÄLINEN VUODEN PICK-UP 2020 TEKEE MITÄ TAHDOT – FORD RANGER 4WD

Tehokas, tyylikäs ja erinomaisesti varusteltu. Moottorina on suorituskykyinen 2.0 Ford EcoBlue -dieselmoottori (170 hv tai 213 hv) ja vaihteistoina M6-manuaali tai erinomaisen ajomukavuuden varmistava A10-automaattivaihteisto. Korimallin voi valita tarpeen mukaan: Single Cab, Super Cab ja Double Cab. Kaikki saatavana myös kevytkuorma-autoina, lisäksi Alusta korirakennustöiden aihioksi. Vetopaino 3500 kg, kantavuus jopa 1150 kg, vääntö jopa 500 Nm, kahluusyvyys 800 mm, kuormalavan pituus on jopa 2317 mm. Mallistossa myös Ranger Raptor.

ford.fi/hyotyajoneuvot Ford Ranger (N1) -mallisto alk. 34.562,40 €, Ranger Double Cab (N1) alk. 48.143,47 €. Hinnat ilmoitettu CO2 -päästöillä 222 g/km ja sis. toimituskulut 600 €. Uuden Ford Ranger -malliston CO2-päästöt 222–281 g/km, WLTP-yhdistetty kulutus 8,5-10,7 l/100 km. Ford Takuu 5 vuotta / 100 000 km (tai 2 v ilman km-rajaa).


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

63

Kuljetus- ja konealalla selvitty hyvin poikkeuksellisen haastavassa ajassa Viimeisen vuoden aikana maailma on kokenut suuren mullistuksen koronapandemian muodossa. Vaikka monille toimialoille se on aiheuttanut todella suuria ongelmia niin kuljetus- ja konealat ovat selvinneet ainakin tähän saakka myllerryksessä pienillä kolhuilla.

"

Kun tilanne iski päälle vuosi sitten kevättalvella niin kaikilla toimialoilla varauduttiin pahimpaan ja mentiin hetki sumussa kun ei tiedetty mihin suuntaan tilanne lähtee kehittymään. Investoinnit laitettiin monella alalla jäihin mutta melko pian kun tilanne alkoi selkeytymään niitä käynnisteltiin uudelleen kesän ja syksyn aikana. Näin kävi myös kuljetusja konealalla mutta jarrutus oli vain hetkellinen eikä uusien laitteiden kauppa vuoden 2020 aikana lopulta kovin paljon tippunut, jos peilaa siihen mitkä olivat tunnelmat pandemian alkuvaiheessa. Eikä koronan vaikutus ollut Suomessa kansantalouteenkaan kuin alle kolme prosenttia negatiivinen kun pahimmat arviot ennustivat paljon pahempaa, analysoi Siemens Financial Services Oy:n myyntijohtaja Arto Taipola.

Kuljetus- ja konealalla tekemisen meininki

Logistiikan, infrarakentami-

sen ja teollisuuden aloilla toiminta on pysynyt hyvällä tasolla niin että investointeja tehdään tulevaisuuteen uskoen. - Esimerkiksi kuljetuspuolella on toimialoja joissa suoritteet ovat vain kasvaneet kuten esimerkiksi elintarvikkeissa ja jakelutoiminnassa. Myös metsäteollisuuden vahva veto heijastuu positiivisesti sillä metsän ympärillä pyörii merkittävä osa kaikesta kuljetustoiminnasta ja koneurakoinnista. Maa- ja infrarakentaminen on jatkunut hyvällä tasolla joten konekauppaa tehdään - ei huippuvuosien tahtiin mutta silti hyvin. Ja todennäköisesti maarakennuskonekaupassa olisi joka tapauksessa ollut edessä kuumimman myynnin rauhoittuminen ilman koronaakin, pohtii Taipola.

Yrittäjät eivät anna periksi

Korona-pandemia kuitenkin jatkuu edelleen joten haasteet varmasti jatkuvat kaikilla toimialoilla. - Reilun vuosikymmenen takaisesta finanssikriisistä toipuminen kesti Suomessa liian kauan ja vasta pari-kolme vuotta sitten investoinneissa päästiin takaisin hyvälle tasolle. Nyt kun tästä korona-kriisistä selvitään niin pitäisi olla lääkkeet ja tahtotila saada talouden rattaat nopeammin liikkeelle. Nyt eletään joka tapauksessa rankkaa aikaa yrittäjien parissa - ongelmat voivat olla muitakin kuin taloudellisia. Meidän rahoittajana tulee tukea yrittäjiä kaikin mahdollisin keinoin ja olla tukena investoinneissa mitkä mahdollistavat

saattaa ilmetä ongelmia, joihin toki pyritään löytämään ratkaisu. Mutta onneksi tämän kaltaiset tilanteet ovat vielä melko harvinaisia mikä kertoo siitä että kuljetus- ja konealoilla on selvitty korona-vuodesta keskimäärin oikein hyvin, sanoo Taipola.

Korkojen nousuun hyvä varautua

Logistiikan, infrarakentamisen ja teollisuuden aloilla toiminta on pysynyt hyvällä tasolla niin että investointeja tehdään tulevaisuuteen uskoen. - Meidän tehtävänä rahoitusyhtiönä on olla yrittäjien tukena haasteellisinakin aikoina, sanoo Siemens Financial Services Oy:n Arto Taipola.

toiminnan kehittämisen tulevaisuuden haasteisiin, sanoo Taipola. Kuljetus- ja konealan yrittäjät ovat periksiantamatonta porukkaa joilla on aina uskoa parempaan huomiseen. - Yrittäjien pitää muistaa paineen keskellä pitää huolta myös itsestään sillä se on monessa yrityksessä lopulta kaiken perusta. Omaa toimintaa pitää pystyä myös analysoimaan ja kehittämään päivittäisen tekemisen keskellä. Muutokseen kykenevät yritykset ovat aina vahvempia ottamaan markkinoiden iskuja vastamaan ja sitten kun palataan normaalimpaan arkeen niin ne yleensä myös kasvavat uudelle tasolle. Sama koskee tietenkin myös rahoitusalan toimijoita, jotka ovat samassa veneessä tässä muuttuvassa maailmassa,

toteaa Taipola.

Kaluston toimitusajat pidentyneet

Viime aikoina kuljetus- ja konekaluston toimitusajat ovat pidentyneet, mikä johtuu kasvaneesta globaalista kysynnästä mutta myös komponenttien toimitusvaikeuksista sekä muista koronan aiheuttamista haasteista toimitusketjuihin. - Kun asiakas on tehnyt kaupat laitteesta vaikka viime vuoden puolella ja toimitus siirtyy pitkälle tämän vuoden kevääseen, niin rahoittajat joutuvat tarkastelemaan tilanteen uudelleen ja peilaamaan päätöksessä myös yrityksen 2020 lukuja. Jos muutos liiketoiminnassa on ollut suuri niin uuden positiivisen rahoituspäätöksen saamisessa

Viime vuodet ja paljon kauemmankin on eletty todella alhaisten korkojen maailmassa, mikä on ollut jopa historiallisen poikkeavaa. - Nyt kun rahaa on pumpattu todella paljon markkinoille erilaisilla tukipaketeilla ym. niin inflaation mahdollisuus on tietenkin olemassa ja osittain sitä jopa tarvitaankin. Korkojen nousuun lähtö on jatkossa kuitenkin melko varma asia ja se kannattaa ottaa huomioon kaikissa investointien rahoituksissa. Siemens Financial Services tekee kuitenkin lähes kaikki kuljetus- ja konealan rahoitukset kiinteällä korolla joten niiden suhteen ei ole huolta mahdollisesta korkotason noususta, sanoo Taipola. Myös pelätyltä konkurssiaallolta on tähän mennessä säästytty eikä kuljetus- ja konealoilla tilanne ole poikennut pitkän aikavälin keskiarvosta. - Yrityksiä perustetaan ja lopetetaan aina; se kuuluu normaaliin markkinatalouteen. Silti yrittäjäksi lähtemisen rima on varmasti viime aikoina noussut ja me haluamme olla osaltamme tukemassa heitä jotka arvokkaan yrittäjän tien valitsevat. Yrittäjät ovat koko kansantalouden selkäranka, muistuttaa Taipola.

Raskaan kaluston ammattilainen

24h

Hinausautot K.SULINKO

0500 337 925

PIRKANMAA


64

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

Isuzu D-Maxin ensikoeajo ei olisi voinut osua parempaan saumaan. Otimme ”nelivetokelissä” uutuudesta kaiken irti.

Täysin uusi Isuzu D-MAX

Vihdoinkin täällä!

Mielenkiinnolla odotettu ja täysin uudistunut Isuzu D-Max on entistä etenemiskykyisempi, mukavampi ja paremmin varusteltu. Se onkin varteenotettava vaihtoehto esimerkiksi koneurakointiyritysten työmaakäyttöön ja toki myös perheen yleisautoksi.

I

suzu toi uudistuneeseen D-Max lava-autoonsa tarjolle automaailman uusimmat herkut ja turvavarusteet. Samalla kun tuote on parantunut oleellisesti niin valmistaja hävitti yhden kilpailuvalteistaan markkinoilla, nimittäin hintaedun. Edullisimman uuden su-

kupolven D-Maxin hinta on kivunnut liki 3 500 eurolla, vajaasta 31 000 eurosta liki 34 400 euroon. Laskukaava jatkuu samansuuntaisena läpi koko mallisarjan - toki tekniikkaa on tullut paljon lisää ja polttoainekulutuskin on laskenut. Jatkossa D-Max on kilpailussa samalla lähtövii-

valla luokan markkinajohtajien kanssa ja kilpailu on tässä sarjassa totista.

Tutulla mallistolla

Isuzu D-Maxia saa entiseen tapaan kahtena eri korimallina; Space Cab ja Double Cab. Double Cab on saatavilla kaksipaikkaisena pakettiautona tai viisipaikkaisena kaksikäyttöautona. Space Cab:ssa on auton monikäyttöisyyttä lisäävänä ominaisuutena kaappariovet jotka helpottavat etuistuimien takana olevan säilytystilan hyödyntämistä. Varustelutasoja on tuttuun tapaan neljä: perustaso L, kattavammat LX ja LS sekä ylellisin LSE.

Korimitat uusiksi

Space Cabissa on etuovien lisäksi kätevät kaappari-puoliovet. Uudet etuistuimet tarjoavat asiallisen mukavuuden ja jalkatilaakin on entistä enemmän.

Malliuudistuksessa D-Maxin ulkonäkö viilattiin entistäkin menevämmäksi. Numeroiden valossa uusi malli on entistä lyhyempi ja matalampi, mutta myös leveämpi sekä tilavampi. Space Cabin lavan pituus kasvoi 19 mm ja Double Cabin 5 mm. Suurimmat lavapituudet ovat nyt 1835 mm ja 1571 mm. Myös lavareunojen korkeutta on kasvatettu 490 millimetriin. Lavan leveys on pysynyt entisellään 1530 millimetrissä. Akselivälin kasvattaminen kolmella sentillä mahdollisti korimittojen venytyksen ja antoi

D-Maxin ohjaamonäkymä on nyt moderni ja toimiva. Vetotavan valitsin ja ajon kannalta tärkeimmät nappulat löytyvät nyt vaihdevivun ympäriltä.

tilaa entistä suuremmille oville. Double Cabissa takaovet ovat peräti 25 mm entistä pidemmät. Valmistajan mukaan uusi malli kääntyy kasvaneesta akselivälistä huolimatta entistä pienemmässä tilassa. Koeajossa muutosta tuskin huomaa, mutta uuden sähköisen ohjaustehostimen ansiosta ohjaustuntuma on kehittynyt parempaan suuntaan. Kaikkien versioiden kantavuus ylittää tuhannen kilon rajapyykin. Se mikä ei sovi lavalle kulkee kärryssä - D-MAXin suurin vetokyky on täydet 3,5 tonnia.

Puhdikas pikkudiesel

Isuzu D-Maxin kulkupuolesta vastaa edelliseen mallisukupol-

Isuzun ajotietokoneen informaatio on luettavissa nelituumaisesta näytöstä. Hyötyautovalmistajana Isuzun ajotietokone tarjoaa vain ajon kannalta oleellisimman informaation, selkeästi ja harkitusti.

veen vuonna 2017 tuotu ja nyt Euro 6 d -päästötasolle päivitetty 1,9-litrainen turbodiesel. Päästöpäivityksen myötä uudessa mallissa haitallisia pakokaasupäästöjä pelkistetään kilpailijoiden tapaan urearuiskutuksen avuin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI Muita uudistuksia ovat vesijäähdytetty välijäähdytin ja elektronisesti ohjattu ahdin. Lisäksi polttoaineen suurinta ruiskutuspainetta on nostettu nyt 2000:sta 2500 bariin. Myös jakopään rakennetta on muutettu moottoriäänien vähentämiseksi. Moottorin suoritusarvot säilyivät entisellään 163 hv ja 360 Nm. Vaihteistovalikoimassa ovat tarjolla kuusivaihteinen käsivalintainen tai kuusivaihteinen Aisin-automaattivaihteisto. Keppiaskissa on nyt aikaisempaa lyhyempi kakkospykälä ja automaatti vaihtaa pykälää havaittavasti entistä ripeämmin ja jouheammin. Automaattivaihteiston päivityksellä Isuzu kaventaa takamatkaa markkinoiden uusimpiin kahdeksan- ja jopa kymmenvaihteisiin automaattivaihteistoihin. Edellä mainituilla uudistuksilla valmistaja on saanut kohennettua jatkuvasti tapetilla olevaa polttoainetaloutta ja pienentämään päästöjä. Päivitetyn voimalinjan ohella kulutusta on saatu pienemmäksi edellä mainitulla sähköisellä, nopeuden mukaan säätyvällä ohjaustehostimella ja uusilla alhaisen vierintävastuksen ensiasennusrenkailla.

Jämäkkä rakenne

D-Maxin erillisrunko on aiempaa jäykempi ja leveämpi. Etujousituksessa on uusi geometria ja taka-akselilla uudenmalliset lehtijouset. Lisäksi jarrut ovat aikaisempaa tehokkaammat. Uudistuksilla D-Maxin ajettavuus on kohentunut havaittavasti parempaan suuntaan niin maantiellä kuin maastossa. Viimeksi mainittuun on uudessa mallissa panostettu tosissaan, sillä auto kulkee nyt 15 mm entistä korkeammalla ja jättökulmat ovat nyt aikaisempaa suuremmat.

Varusteet tähän päivään

Myös ohjaamon puolella on panostettu materiaaleihin ja viimeistelyyn sekä ergonomiaan. Vakiovarusteisiin sisältyy kaikissa varustelutasoissa ilmastointilaite, sähkötoimiset sivulasit ja peilit, vakionopeudensäädin ja älykäs nopeudenrajoitin, monipuolinen ajotietokone ja sade- sekä hämärätunnistimet. Uudelleen suunniteltujen etuistuimien säätövaroja on lisätty ja korkeudensäätö on vakiona kaikissa varustelutasoissa. Parhaassa LSE-tasossa kuljettajan istuin säätyy jopa kahdeksan suuntaan. Asiakkaiden toiveesta ohjauspyörässä on nyt sekä syvyys- että korkeussäätö. Lisäksi ulkopeilien sähkösäätö on nyt kilpailijoiden tapaan kuljettajan ovessa sähkökäyttöisten ikkunoiden katkaisimien yläpuolella. Maastoajoa ajatellen nelivetovalitsin siirtyi kojelaudasta keskikonsoliin, missä ovat myös takatasauspyörästön lukon ja alamäkihidastimen kat-

kaisimet. Plussaa on säilytystilojen määrän lisäys. Etuovissa on nyt paikat jopa 1,5 litran pulloille. Kaikuja menneisyydestä tarjoaa L ja LX -tasoissa vakiona toimitettava radio, jossa klassinen pistematriisinäyttö. Kattavammissa LS ja LSE -varustelutasoissa onkin sitten jo 7- tai 9 -tuumaisella kosketusnäytöllä ja Apple- ja Android -autopalvelut sisältävä soitin sekä hieman yllättäen alempaan hansikaslokeroon sovitettu erillinen DVD -soitin.

KULJETUS

65

Katso video uuden Isuzu D-Maxin koeajosta YouTubessa oheisella QR-koodilla.

Turvallisesti haastaviin olosuhteisiin

Etu- ja sivuturvatyynyjen lisäksi vakiovarusteisiin kuuluvat sivuturvaverhot ja kuljettajan polviturvatyyny sekä e-call-järjestelmä. Double Cabissa on lisäksi vakiona etuistuimien väliin avautuva keskiturvatyyny, joka taitaa olla täysin uusi oivallus pakettiautoluokassa. Jottei edellä mainittujen toimivuutta tarvitsisi kokea on Isuzu asentanut kaikkiin D-Maxeihin monipuolisen kuljettajaa avustavan varustepaketin. Siihen kuuluvat törmäyksenestoavustin jalankulkija- ja pyöräilijätunnistuksella, liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä, kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmä, kaukovaloavustin, kaistavaroitin ja aktiivinen kaistavahti. Double Cabeissa on lisäksi kuolleen kulman varoitusjärjestelmä, risteävän liikenteen varoitusjärjestelmä sekä törmäyksenestojärjestelmä. Kärryä vetäviä palkitaan perävaunun vakautusjärjestelmällä, joka on vakiona kaikissa varustelutasoissa. Pitkälti edellä mainittujen runsauden ansiosta D-Max sai täydet viisi tähteä uudistuneessa pakettiautojen Euro NCAP turvallisuustestissä.

Pykälää silmään

Ajossa D-Maxin ohjaamomukavuudesta on vaikea löytää suurempaa sanottavaa. Ohjaamoon kulku on vaivatonta, ainakin jos auto on tilattu ilman astinlautoja. Istuimet ovat tukevat ja sopivan ajoasennon löytyminen sujuu vaivattomasti. Vaikka katto on nyt hieman aikasempaa matalammalla autosta näkee asiallisesti kaikkiin suuntiin. Koeajoimme Double Cab -mallin, jonka automaattivaihteisto täyttää onnistuneesti valmistajan lupaukset aikaisempaa jouheammin toimivasta vaihteistosta. Edeltävän mallisukupolven riippakivenä ollut moottorin karkeaksi luonnehdittava käyntiääni ja korkeako sisämelu on saatu uudesta mallista pääpiirteittäin eliminoitua. Positiivisena huomiona mainittakoon luistoneston ja ajonvakaudenhallinan sujuva yhteispeli. Molemmat astuvat mukaan peliin kohteliaasti ja määrätietoisesti. Vaihto kaksivedolta nelivedolle ja nopealta nelive-

Uudistuksilla D-Maxin ajettavuus on kohentunut havaittavasti parempaan suuntaan niin maantiellä kuin maastossa. Viimeksi mainittuun on uudessa mallissa panostettu tosissaan, sillä auto kulkee nyt 15 mm entistä korkeammalla ja jättökulmat ovat nyt aikaisempaa suuremmat.

dolta hitaalle sujuu nyt yli puolta nopeammin kuin ennen. Olosuhteiden muuttuessa todella haastaviksi apuna on vakiovarusteisiin kuuluva takatasauspyörästön lukko (ei L-varustetaso). Isuzu etenee kitkarenkailla sulavasti niin jäällä kuin umpihangessakin. Reippaassa tammikuun lumimyrskyssä Isuzun lämmityslaitteen teho riittää pitäämään lasipinnat liki huuruttomina. Kelin mukana tuomana havaintona L- ja LX -malleissa on vakiona perinteiset polttimot sekä etuettä takavaloissa. Ne pysyvät asiallisesti auki kovassakin lumisateessa. Hieman heikommin on paremmissa LS- ja LSX -malleissa, missä valot on toteutettu led-tekniikalla. Polttoaineenkulutuksia ei maahantuojan lehdistölle tarjoamalla koeajorupeamalla päästy mittaamaan. Valmistajan mukaan yhdistetyn ajotavan kulutus on manuaalilla 8,4 ja automaatilla 9,2 litraa sadalla kilometrillä.

Erillisrunko, lehtijouset ja jäykkä taka-akseli ovat tuttuja ja hyviksi havaittuja työjuhdan rakennusaineita. Huomaa alumiininen kardaaniakseli. Vararengaskin on saatu matkaan

Kokonaisuudesta

Uuden nelivetoisen Isuzu DMaxin hinnat alkavat Space Cab L:n 34 390 eurosta ja Double Cab L:n 39 390 eurosta. Viiden tuhannen euron lisähinta takaovista tuntuu melko kovalta, varsinkin kun tilassa ei ole istuimia. Viisipaikkaisena verolliset hintapyynnit alkavat noin 52 000 eurosta, mikä on Suomen markkinoilla ihan kilpailukykyinen hinta. Isuzu D-Maxin kattavimman LSE varustetason hinnat alkavat Space Cabin 46 590 ja Double Cabin 50 090 eurosta. Näistä viimeksi mainittu 5-paikkaisena noin 66 000 euroa.

Takaluukku on täsmälleen yhtä leveä kuin lava. Kuormausta helpottaa takapuskuriin integroitu kaksoisaskelma. L- ja LX -mallien takavaloissa on perinteiset hehkulankapoltimot, mitkä pitävät valot ”auki” myös huonommassa kelissä.

Kokonaisuutena uusi Isuzu D-Max on varsin onnistunut auto, ilman vakavia puutteita tai parannustarpeita. Se kuuluu ominaisuuksiensa puolesta siihen pieneen autojen joukkoon, jolla tekee mieli, kelvollisista maantieajo-ominaisuuksista

huolimatta, hakeutua tavallista huonokuntoisemmille tieosuuksille ja jopa maastoon. Lisäpontta päätöksentekoon voi tuoda tieto viiden vuoden / 100 000 km takuusta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

FIAT DUCATOON JA TALENTOON

AUTOMAATTI 1000 € ASIAKASETUSI ARVO JOPA 2 000 €!

DOBLÓ ALKAEN 18 890 € TAI 199 €/KK* FIORINO ALKAEN 16 590 € TAI 169 €/KK* DUCATO ALK. 31 590 € TAI 319 €/KK* – LUOKKANSA PARAS 9-VAIHTEINEN AUTOMAATTI TALENTO ALK. 30 590 € TAI 299 €/KK* – TÄYSIN UUSI DCT-KAKSOISKYTKINAUTOMAATTI Tartu nyt talven huipputarjoukseen: luokkansa huippua edustavat automaattivaihteistot Ducatoon ja Talentoon nyt vain 1000 €! Olkoon kuljetustarpeesi pieni tai iso, löydät varmasti tarpeisiisi sopivan mallin Fiat Professionalin markkinoiden monipuolisimmasta ja kustannustehokkaimmasta pakettiautomallistosta. Nyt erään autoja vähintään 5000 € hyvitys vaihtoautosta!

Etsi lähin jälleenmyyjäsi:

www.fiatprofessional.fi

*Kertaluoton rahoitusesimerkki: Ducato, 31 590 € (sis. toim. kulut), k.raha 4000 €, sopimusaik. 60 kk, kk-erä 319 €, luotto yht. 27 880 € (sis. perustamismaksun 290 €), viimeinen erä 11 414,56 €. Kk-erä sis. koron 1,49 %, perustamismaksun 290 € ja käsittelykulun 15 €/kk. Kustannukset yht. 2 660,56 €, luotto ja luottokustannukset yht. 30 250,56 €, tod. luottohinta 34 250,5 € ja tod. vuosikorko 2,74 %. Talento, 30 590 € (sis. toim. kulut), k.raha 4000 €, sopimusaik. 60 kk, kk-erä 299 €, luotto yht. 26 880 € (sis. perustamismaksun 290 €), viimeinen erä 11 562,29 €. Kk-erä sis. koron 1,49 %, perustamismaksun 290 € ja käsittelykulun 15 €/kk. Kustannukset yht. 2 628,29 €, luotto ja luottokustannukset yht. 29 218,29 €, tod. luottohinta 33 218,29 € ja tod. vuosikorko 2,77 %. Fiorino, 16 590 € (sis. toim. kulut), k.raha 2000 €, sopimusaik. 60 kk, kk-erä 169 €, luotto yht. 14 880 € (sis. perustamismaksun 290 €), viimeinen erä 6 597,43 €. Kk-erä sis. koron 1,49 %, perustamismaksun 290 € ja käsittelykulun 15 €/kk. Kustannukset yht. 1 993,43 €, luotto ja kustannukset yht. 16 583,43 €, tod. luottohinta 18 583,43 € ja tod. vuosikorko 3,79 %. Dobló, 18 890 € (sis. toim. kulut), k.raha 2000 €, sopimusaik. 60 kk, kk-erä 199,00 €, luotto yht. 17 180 € (sis. perustamismaksun 290 €), viimeinen erä 7 237,67 €. Kk-erä sisältää koron 1,49 %, perustamismaksun 290 € ja käsittelykulun 15 €/kk. Kustannukset yht. 2 103,67 €, luotto ja kustannukset yht. 18 993,67 €, tod. luottohinta 20 993,67 € ja tod. vuosikorko 3,51 %. Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Tarjoaja Santander Consumer Finance Oy. Ducato autoveroton hinta alk. 28 686,22 €, autovero 2 303,78 €, toim.kulut 600 €, kok.hinta 31 590 €. EU-yhd. 9,1 l/100 km, CO2 223 g/km. Dobló autoveroton hinta alk. 16 852,56 €, autovero 1 437,44 €, toim.kulut 600 €, kok.hinta 18 290 €. EU-yhd. 6,5 l/100 km, CO2 168 g/km. Fiorino autoveroton hinta alk. 14 014,11 €, autovero 1 975,89 €, toim.kulut 600 €, kok.hinta 16 590 €. EU-yhd. 5,7 l/100 km, CO2 137 g/km. Talento autoveroton hinta alk. 28 609,86 €, autovero 1380,14 €, toim.kulut 600 €, kok.hinta 30 590 €. EU-yhd. 6,3 l/100 km, CO2 186 g/km.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

67

Iveco Dailyn uudet nelivetomallit saadaan kesäksi Suomeen

Uutta Iveco Daily 4x4 alustamallia saa sekä tavallisella että miehistöohjaamolla, useina eri akselivälivaihtoehtoina.

Iveco Dailyn nelivetomallit tekevät muutaman vuoden tauon jälkeen paluun Suomen markkinoille; nyt myös monikäyttöisenä umpikorivaihtoehtona.

I

vecon Daily pakettiautosta valmistamat korkealla maavaralla ja alennusvaihteistolla varustetut mallit saapuvat kesän kynnyksellä Suomeen. Muutaman vuoden tauon jälkeen takaisin Pohjolan mallistoon palaavat nelikot ovat olleet suosittuja etenkin kaivospuolen toimijoiden keskuudessa. - Ja kaikkien oikeasti vaikeissa olosuhteissa työskentelevien ammattitahojen puolella, lisää Juhani Havia Ivecolta ja jatkaa: ennakkoon tilaamastamme useamman auton erästä on tällä hetkellä vapaana enää yksi 12 kuutiometrin kuormatilan omaava umpikoriauto. Se valmistuu vapun tienoilla ja on Suomessa kesäkuun alkupuolella.

aalin lisäksi myös Ivecon 8-vaihteisella automaattivaihteistolla. Sen myötä automaatissa on kaikkiaan 16-pykälää. Kesäksi maahan saapuva Daily on singlepyöräinen ja se rekisteröidään kuorma-autoksi 5,5 tn kokonaispainolla. Moottorina väkivahva FTP:n 3-litrainen 180 hv huipputeholla ja vaihteistona 8-portainen automaatti. - Vaihtoehtoisesti mallia saa myös paripyörillä ja tietenkin myös pakettiautona. Tosin pakettiauto verotetaan painon takia täydellä autoverolla, mikä tarkoittaa noin 100 000 euron hintapyyntiä. Kuorma-autona tämän kyseessä olevan auton hintapyynti tulee olemaan luokkaa 75 - 80 000 euroa, Havia arvioi.

Iveco Daily 4x4 on markkinoiden maastokykyisin umpipakettiauto, josta on tarjolla kome eri koripituutta 9-18 kuutiometrin kuormatilalla, kokonaispainot 3,5 - 7-tonnia. Lisähinnasta tarjottava PTO-voiman ulos otto on sijoitettu keskustasauspyörästön yhteyteen.

Nyt myös nelivetoisena umpipakettiautona

Iveco on uudistanut Daily 4x4 mallistoaan niin tekniikan kuin ulkokuoren osalta. Uutta edelliseen on se että mallia tarjotaan Suomessa alustamallin rinnalla myös umpipakettiautona. Lisäksi alennusvaihteistolla varustettua nelivetomallia saa nyt manu-

Voimalinjassa on sähköisesti kytkeytyvät lukot molemmilla akseleilla ja kun tilanne menee todella hankalaksi saa voimalinjan kytkettyä kiinteäksi keskustasauspyörästön lukolla. Avanti, sanoo Iveco-mies!

Iveco Dailyn erillisrunkorakenne on tukeva ja joustava, mistä on etua maastossa ajettaessa.


68

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ford Ranger Raptor painii ajettavuuden osalta täysin omassa sarjassaan. Arctic Trucksin varustelu tarjoaa mahdollisuuden ulosmitata ominaisuudet täydellä tehollaan.

Ford Ranger Raptor kevyt kuorma-auto

Kovaa kyytiä lumirännissä Suomessa Fordin kevyt kuorma-autojen valmistuksesta vastaa valmistajan sertifioima QVMkorinrakentaja Arctic Trucks joka tuo nyt Rangeriin tarjolle vaativaan ammattikäyttöön tarkoitetun ja viranomaistoimijoiden vaatimustasolle yltävän Arctic Trucks -lisävarustevalikoiman. Vierailimme Arctic Trucksin testikeskuksessa, missä uusien varusteiden toimivuus ja kestävyys tutkitaan käytännön olosuhteissa.

F

ord Ranger on Euroopan myydyin lava-auto. Nykyinen Ranger perustuu vuonna 2011 markkinoille tuotuun mallin kolmanteen sukupolveen, jota on ehditty päivittää ensiesittelyn jälkeen sisältä ja päältä jo pariin kertaan. Tuorein, vuonna 2018 tehty päivitys toi Rangerin konehuoneeseen uuden 2.0 Ford EcoBlue -diesel-

Aloite Arctic Trucksin alumiinisesta lavakatteesta on tullut viranomaispuolelta. Katteen valoarsenaali on toteutettu ammattikäytön vaatimuksiin parhaista mahdollisista komponenteista.

moottorin, jonka teho/vääntövaihtoehtoina ovat 170 hv / 420 Nm tai 213 hv / 500 Nm. Nyt koeajettavan urheilullisella erikoisjousituksella varustetun Ranger Raptor -erikoismallin voimanlähteenä toimii tehokkaampi edellämainituista vaihtoehdoista. Moottorin jatkeena on hiljattain myös Rangeriin tuotu 10-vaihteinen automaattivaihteisto. Muiden Rangerien tapaan myös Raptorissa on useita erilai-

siin käyttöolosuhteisiin tarkoitettuja ajotapaohjelmia. Sillä erotuksella että valittavana on myös nopean maastoajon ohjelma, mikä on perua mallin esikuvalta: Teholtaan yli 400 hv moottorilla varustetusta Ford F-150 Raptor -lava-autosta.

Kovaan ajoon

Ford Ranger Raptorin alusta on valmistettu kestämään kaikkein ankarimmissakin maasto-

olosuhteissa. Maavaraa on peräti 28 cm ja autolla voidaan ajaa 85 cm syvyisessä vedessä. Arctic Trucksin Ville Viikari, jolla on pitkä kokemus maastoajoon tarkoitettujen autojen varustelusta ja rakentelusta sanoo Raptorin maastoajo-ominaisuuksista seuraavaa: - Raptorin suunnittelijalla on täytynyt olla käytössään maailman vanhimman autovalmistajan puolesta lähes rajaton budjet-

ti. Sen turvin Raptoriin on sovitettu liki parhaat mahdolliset saatavilla olevat komponentit, mikä ulosmitataan lähes uskomattomana etenemiskykynä maastossa ja mukavuutena maantiellä. Ja mikä parasta tämä luksus on hinnan puolesta useimmille mahdollisuuksien rajoissa saatavilla. Ford tarjoaa Ranger Raptoria Suomessa kolmena eri vaihtoehtona: viisipaikkaisena kaksikäyttöautona ja kaksipaikkaisena N1-luokan pakettiautona ja viisipaikkaisena kevyt kuorma-autona. Suomen valtion harjoittaman autoveropolitiikan ansiosta ns. kaksikäyttöauton verollinen hinta kohoaa liki 100 000 euroon, mistä autoveron osuus on yli 41 000 euroa. Ilman takapenkkiä autovero putoaa noin 12 000 euroon ja hintapyynti noin 76 400 euroon. Hinnaltaan edullisin ja samalla myyntimenestykseen noussut malli on Ford QVM ohjeistuksella modifioitu kevyt kuorma-auto joka jää hintapyynniltään hiukan päältä 64 000 euroon. - Olemme Ford Motor Company Europen virallisesti hyväksymä QVM(Qualified Vehicle Manufacturer) -valmistaja ja teemme kaikki auton muutokset sarjatyönä valmistajan hyväksymin menetelmin ja osin. Esimerkiksi Ranger kevyt kuorma-au-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

69

Ford Ranger Raptor etenee umpihangessa varmaotteisesti nastoitettujen Nokian Rockproof -renkaiden ja korkean maavaran turvin. Pohjapanssarit on tehty sellaisiksi että auto liukuu mahdollisimman hyvin esteiden päältä, mikä helpottaa menoa myös talvella.

tossa suurin muutos tehdään jousitukseen, kokonaispainon kasvatusta silmällä pitäen. Toki lavalle tulee tarvittavat kuormansidontapisteet ja autoon tehdään sähkötöitä vaativia muutoksia, kuten esimerkiksi asennetaan nopeudenrajoitin, Viikari kertoo.

Viranomaislaatua

Asiakaslähtöisen kysynnän siivittämänä Arctic Trucks on kehittämässä Rangeriin joukon uusia varusteita, joilla auton erinomaisia maastoajo-ominaisuuksia kehitetään entisestään. Varusteiden kehitystyössä ollaan edetty nyt suunnittelupöydältä kenttätestivaiheseen. Testien jälkeen uudet tuotteet viimeistellään lopulliseen muotoonsa ennen myyntiin saattamista. - Tähän esittelyautoon on räätälöity suurlujuusteräksinen alustapanssarointi, mikä tuo merkittävästi vakiota kattavamman suojauksen voimansiirtokomponenteille. Kuorma-automalliin kaavailtuihin uutuuksiin lukeutuu alumiininen etupuskuri mihin kehitimme täysin uudenlaisen pikakiinnityksen. Viranomaiskäytössä perinteinen lasikuituinen lavakate ei välttämättä ole riittävän tukeva tai suojaava. Niinpä teimme varmasti kestävän katteen alumiinista mitä nyt testataan käytännössä. Ja käytännön testauksella tarkoitan että autolla ajetaan Off Road ajon ammattilaisten toimesta sellaisissa paikoissa minne moni ei edes pääse jalkaisin. On parempi että asiakkaat saavat kerralla riittävän tukevat ja suojaavat kamppeet, sanoo Viikari. Arctic Trucksin Ford Ranger Raptoria katsoessa ei voi olla huomaamatta lukuisia, eri puo-

lille autoa lisättyjä työvaloja. - Autossa on tosiaan runsaasti valotehoa. Valot tulevat Startaxilta ja ovat niin ikään mallistojen parhaasta päästä. Laadusta ei ole varaa tinkiä missään asiassa, ilmoittaa Viikari.

Maastoon

Katsaus Raptorin alla oleviin Nokian Rockproof -renkaisiin enteilee tulevasta. - Rockproofit ovat erinomaiset renkaat vaativiin olosuhteisiin, joskaan eivät kovinkaan hyvät talvirenkaat. Meillä on hyvä yhteistyö Nasta-Mimmin kanssa joka nastoitti meille Rockproofit neljän millin nastoilla, joita on kaikkiaan 550 kpl per rengas. Nyt muuten pitää, Viikari toteaa. Kun nyt olemme tutustumassa testaukseen on paikallaan pyytää isäntää näyttämään millaisin ottein Arctic Trucksin lisävarusteita sitten koetellaan. Katumus kysymyksen asettelusta realisoitui noin kymmenen sekuntia lähdöstä, jolloin kapeaa ränniä puitten välissä puikkelehtivan Ford Ranger Raptorin nopeusmittarissa oli jo liki 80 km/h lukema. - Eikös ole hyvä pito renkaissa, Viikari kysyy? Sen minkä apumiehen paikalta ehti havainnoida on todettava että Ford Ranger Raptorin jousitus on aivan omaa luokkaansa. Ja kovilla vaikuttaa olevan myös auton alustaan sovitettu pohjapanssari, mikä saa vähän väliä kunnon iskuja lumen alla olevista kivistä. Koska kuljettaja ei ole asiasta moksiskaan, on homma ilmeisen hallussa. Kymmenvaihteinen automaatti pelaa täydellisesti maastossa. Vaihtotapahtumaa tuskin huomaa. Ja ohjauspyörän napeista

voi halutessaan vaihtaa pykälää isompaan tai pienempään. - Se on kova juttu. Vauhdin nopeat muutokset ovat pahinta huttua maastossa. Usein väärä valinta johtaa kiinni jäämiseen. Fordin uusi A10-automaattivaihteisto ja sen erilaisiin olosuhteisiin räätälöidyt vaihteisto-ohjelmat ovat todella onnistuneet, Viikari sanoo ja polkaisee kaasun pohjaan ennen edessä olevaa mäen nyppylää. Vanhan liiton kilpakuljettajana Viikari muistaa pahoitella Fordin edistyksellisten kuljettajaa avustavien järjestelmien puuttumista ajosuoritukseen jääradalla. - Ajonvakautus ja luistonesto ovat tänä päivänä jo niin hyviä että on lähes mahdotonta saada autoa näyttävään sivuluisuun, että eiköhän mennä takaisin met-

säränniin? Ja sehän vaan passaa..

Arctic Trucks

Artic Trucks on alun perin Islannista lähtöisin oleva vaativaan ammattiköyttöön tarkoitettujen, pääosin Off Road ajoneuvojen rakenteluun ja varusteluun keskittynyt yhtiö. Suomessa yritys aloitti vuonna 2008. - Aluksi tutustuimme markkinaan postimyyntiyrityksenä. Reilua vuotta myöhemmin teimme investointipäätöksen omasta toimipisteestä. Avajaisia vietettiin Sipoonlahdella 11.11.2011 Kuluva vuosi on siis meille 10. juhlavuosi, Ville Viikari summaa. Ajoneuvoja valmistuu vuosittain runsaasti. Kuluvasta vuodesta odotetaan kaikkien aikojen kiireisintä. - Kuten kaikessa yrittämises-

sä, myös ajoneuvojen varustelu on suhdanneherkkä toimiala. Jos katsotaan vuotta 2020, niin valmistimme yli 200 Ford Ranger lava-autoa ja jos kysyt samaa asiaa vuoden kuluttua, niin haluaisin sanoa valmistaneemme vuonna 2021 yli 400 autoa. Se on täysin mahdollista, mikä kertoo asiakkaiden luottamuksesta Fordin kestäviin ja taloudellisiin automalleihin, uskoo Viikari. Useat Artic Trucksin valmistamista autoista löytää tiensä maamme rajojen ulkopuolelle. Yritys luetaankin Suomen autoteollisuuden vientiyritysten vähälukuiseen määrään. - Teemme osamme valtion vientitulojen kartuttamiseksi pienen, mutta sitäkin osaavamman henkilökunnan ja johtavan autovalmistajan tuella, Ville Viikari sanoo lopuksi.

Raptorin jousituskomponentit ovat ominaisuuksiltaan kilpa-autoluokkaa. Jämäkkä etupuskuri ja pohjapanssari kestävät kovempaakin röykytystä. Seeker Led-lisävalot tuovat tarvittaessa päivän pimeyteen.


70

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Volkswagen Crafter Work System esittelyauto

Toimiva ja käytännöllinen laatuvarustelu huoltoautoon Work System ajoneuvokalusteet

Marraskuussa 2020 Carsport Design aloitti ruotsalaisten Work System ajoneuvokalusteiden maahantuonnin, myynnin ja asennuspalvelutarjonnan Suomessa. Work System kalusteita on alusta asti voinut tilata perinteiseen tapaan suoraan Carsportin Ylöjärven ja Vantaan toimipaikoista sekä useilta hyötyautojälleenmyyjiltä että verkkokaupasta. - Myynti on lähtenyt hyvin käyntiin ja verkkokaupasta on saatu hyvää palautetta. Etenkin siltä osin että asiakas näkee nopeasti kaikki automalliin tarjolla olevat tuotteet ja hinnat, mutta vaihtoehtoisesti myös tarvittavien asennusten hinnat. Yksi ehdoton valttimme on nopeus: meillä on kalusteissa toimitusaikatakuu viisi arkipäivää, ilmoittaa Miikka Jonasson Carsport Designilta.

Kamppeet pakettija lava-autoihin

Kattavan Work System ajoneuvokalustevaliokoiman selkärankana ovat umpipakettiautokohtaiset, vaivattomasti eri käyttötarpeiden mukaan räätälöitävät hylly- ja säilytysratkaisut. Jonassonin mukaan Work System tuotevalikoimaan sisältyvien monipuolisten lava-autokalusteiden kysyntä on kasvanut räjähdysmäisesti: - Etenkin lavalle tarkoitettujen välipohjien ja niiden alle koko lavan pituudelta saatavat vetolaatikostot ovat nousseet menestystuotteiksi perinteisien autohyllyjen rinnalle.

Tyylikäs esittelyauto

Carsport Design on varustellut uuden Volkswagen Crafter umpipakettiauton Work System esittelyautoksi tarkoituksenmukaisin huoltoautokalustein. Kuormatilassa on verhoilun jälkeenkin yli 190 cm seisomakorkeutta. Takaovien sisäpuolille on sovitettu muotoon leikatut reikälevyt kiinnitystarpeita ajatellen. Oikean puoleisella sivuseinällä olevat hyllyt taittuvat tarvittaessa ylös, mikä jättää tilan vaikkapa kuormalavalle tai rengassarjalle.

Ruotsalaisten Work System -ajoneuvokalusteiden myynti on lähtenyt hyvään vauhtiin Suomessa. Merkin tunnettavuuden kohentamiseksi maahantuoja Carsport Design on varustellut uuden Volkswagen Crafter pakettiauton Work System huoltoautoksi.

Y

löjärveläinen Jonasson Carsport Design on sisustanut ja varustellut autoja ammattikäyttöön jo yli 50 vuoden ajan. Perheyhtiö valmistaa Volkswagen-, Mercedes-Benzja Ford - hyötyautoista monikäyttöisiä esteettömiä- ja koululaistakseja, linja-autoja, autoverottomia retkeilyautoja, luksus-

luokan yritysautoja sekä tuotantoajoneuvoja omalla Carsport Design -tuotemerkillään. Lähes 50 ajoneuvovarustelun ammattilaisen voimin Carsport valmistaa yli 500 yksilöllistä kevyttä hyötyajoneuvoa kotimaisille ja ulkomaisille asiakkaille. Yhtiön liikevaihto on noin 9 miljoonaa euroa.

Work System tuotemerkin menekin edistämiseksi Carsport Design on varustellut uuden Volkswagen Crafter umpipakettiauton Work System esittelyautoksi tarkoituksenmukaisin huoltoautokalustein. - Varustelussa otettiin lähtökohdaksi toiminnallisuus ja käyttömukavuus. Hyllyjen ja laatikostojen lisäksi kuormatilan puolen varusteisiin sisältyy tehokas valaistus ja invertteri sekä lämmitin. Pitkä kokemuksemme ajoneuvojen varustelusta tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden myös tavallista vaativampien rakenteiden räätälöintiin. Sisäpuolen varusteiden lisäksi tässä autossa on panostettu turvavarusteisiin, kuten esimerkiksi työ- ja varoitusvaloihin joita on vähintäänkin riittävästi. Tosin Led-tekniikka tarjoaisi mahdollisuuden vieläkin kattavampaan varusteluun, Miikka Jonasson kertoo.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

71

Volkswagen Crafter on suosittu pakettiautomalli huoltoautokäytössä. Rakenne suosii myös korin ulkopuolisten varusteiden kuten valomajakoiden, työvalojen tai vaikkapa kattotelineiden ja tikkaiden vaivattoman asennuksen.

Carsport Design taitaa ajoneuvojen rakentamisen kaikki osa-alueet. Näyttävät istuinverhoilut valmistetaan Suomessa ja niitä on tarjolla monissa eri kuoseissa sekä värisävyissä. Work Systemin laadukkaat vetolaatikot, joita on tarjolla useina eri malleina, valmistetaan kierrätysmuovista.

Ajossa etuvetoinen, teholtaan 140 hv moottorilla ja automaattivaihteistolla varustettu Crafter tarjoaa odotetusti tasaisen ja yllätyksettömän kyydin. Ja mikä parasta sekä ohjaamo että kuormatila lämpiävät nopeasti, mutta myös pysyvät vajaan parin kymmenen asteen pakkasesta huolimatta miellyttävän lämpiminä auton käydessä. Works System kalusteiden korkean laatu ja Carsport Designin asiantuntemus ajoneuvojen kalustamisesta paljastuu röykkyiselle tielle käännyttäessä. Kuormatilasta ei näet kantaudu häiritsevää melua.

Asiakkaita varten

Miikka Jonassonin mukaan

auton varusteet valittiin sillä ajatuksella että auto vastaisi kalusteiltaan ja varusteiltaan mahollisimman usean huoltoautoasiakkaan tarpeisiin: - Tällä konseptilla lähdemme nyt talven ja kevään aikana esittelemään tuotevalikoimaamme sekä jälleenmyyjille että suoraan asiakkaille. Esittelyauton liikkeitä ja suunniteltuja esittelyaikatauluja kannattaa seurata esimerkiksi Work System by Carsport Design Facebook sivulla tai ihan perinteiseen tapaan soittamalla suoraan myyntiin. Ympäri vuorokauden avoinna olevan verkkokauppamme löydät puolestaan osoitteesta www.worksystem.fi. Tervetuloa kaupoille!

Work System tuotepäällikkö Miikka Jonasson on tyytyväinen merkin saamaan vastaanottoon Suomessa: - Myynti on lähtenyt jopa odotettua paremmin vauhtiin. Tulkaa moikkaamaan kun näette oranssin auton liikenteessä!


72

KONEURAKOINTI

H212

METSÄALAN AMMATTILEHTI

SUUNNITELTU HARVENNUKSILLE

Karsintaominaisuudet optimoitu ohuille rungoille, voimaa ja syöttönopeutta löytyy myös isommille puille. Vaikuttava sahauksen ja syötön nopeus, erinomainen pituus- ja läpimitan mittauksen tarkkuus.

Kapea ja kevyt 850 kg

Maksimi syöttöläpimitta 440 mm

Optimi työskentelyalue 100-250 mm

Maksimi kaatoläpimitta 520 mm


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

73

Puukauppa kiri loppuvuonna lähes edellisvuoden lukemiin Vuonna 2020 Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat 3 prosenttia vähemmän puuta edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden alkupuolella puukauppa takkusi muun muassa lakkojen, koronapandemian ja haasteellisten keliolosuhteiden seurauksena, mutta loppuvuodesta puukauppa piristyi. Nuoria metsiä hoidettiin edellisvuotta enemmän. Kehityssuunta on hyvä, sillä nuorten metsien hoito varmistaa tulevaisuuden kasvun ja hiilensidonnan.

M

etsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat vuonna 2020 yksityis- metsistä 29,6 miljoonaa kuutiota puuta, mikä oli 3 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Alkuvuoden lakot leikkasivat metsäteollisuuden tuotantoa, mikä heijastui puukauppaan. Korona vaikutti eri tavalla metsäteollisuuden eri tuoteryhmiin. Pandemiasta huolimatta puukauppa piristyi jo alkukesästä, ja loppuvuodesta viikoittaiset ostomäärät ylittivät edellisvuoden lukemat. Vuonna 2020 tukkipuuta ostettiin yhteensä 12,7 miljoonaa

kuutiota, mikä on 7 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kuitupuun ostomäärä, 15,7 miljoonaa kuutiota, jäi 10 prosenttia edellisvuotta pienemmäksi. Koko vuoden 2020 keskimääräinen tukkien kantohinta laski 2-3 prosenttia edellisvuodesta. Kuitupuun kantohinnat pysyivät lähes edellisvuoden tasolla. Hankintakauppoina puuta ostettiin yhteensä 3,1 miljoonaa kuutiota eli 10 prosenttia kaikista kaupoista. Hankintakauppojen osuus kaikista puukaupoista laski 3 prosenttiyksikköä. Lähes neljä viidesosaa hankintakaup-

Vuonna 2020 tukkipuuta ostettiin yhteensä 12,7 miljoonaa kuutiota, mikä on 7 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kuitupuun ostomäärä, 15,7 miljoonaa kuutiota, jäi 10 prosenttia edellisvuotta pienemmäksi.

ja hiilivarastot kehittyvät myönteisesti myös jatkossa. Panostamalla metsien hoitoon pidetään metsät elinvoimaisina ja luodaan perusta yhä paremmalle kasvulle läpi koko kiertoajan. Nuorten metsien hoito piristyi vuonna 2020, ja saman kehityksen toivoisi jatkuvan kuluvana vuonna. Nuoren metsän hoito auttaa puustoa järeytymään, ja samalla metsästä saadaan pienpuuta energiantuotantoon. Aktiivisella ja oikeaan ai-

pojen ostoista oli kuitupuuta. Hankintakaupoissa metsänomistaja toimittaa puut kuljetusreitin varrelle.

Metsien aktiivinen hoito on satsausta tulevaisuuteen

Metsäteollisuus ja koko metsäsektori ovat Suomen talouden tukijalka. On tärkeää pitää metsien kasvukunnosta huolta, jotta suomalainen metsäteollisuus, metsien hakkuumahdollisuudet

kaan toteutetulla metsänhoidolla varmistetaan, että puupohjaiselle biotaloudelle on saatavilla raaka-ainetta häiriöttömästi ja metsänomistajalle puukauppatuloja myös pitkällä aikavälillä. Myös ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta on tärkeää pitää metsät elinvoimaisina. Terveet ja hyväkasvuiset metsät sitovat hiiltä parhaiten.

HAGGIS-LENKKI NYT VAKIONA

PATENTTIA HAETTU

I P S M Y E Y R V PA ESTÄ K

A

OJ T L UO

EM

MÄN

VÄH

H A J JA

KE

S

OK EIS

i

nkk

s-le

gi Hag

i

nkk

C-le

EDUT Vähentynyt pintapaine Maksimaalinen kosketuspinta C-lenkin suoja ennenaikaiselta kulumiselta Vähemmän telojen kiristämisen ja säätämisen aiheuttamia seisokkeja Normaalia suuremmat reunatuet estävät lenkin kiertymisen Kosketuspintojen samat halkaisijat Vähäisempi kuluminen

www.clarktracks.fi Nordic Traction Oy, Loimaa | info@clarktracks.fi | 0207 927 511


74

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsä Group on p uuden biotuotete

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre on tehnyt investointipäätöksen uuden biotuotetehtaan rakentamisesta Kemiin. Investoinnin arvo on 1,6 miljardia euroa ja se on Suomen metsäteollisuushistorian kaikkien aikojen suurin investointi kotimaahan. Rakennusvaihe kestää noin kaksi ja puoli vuotta, ja tehtaan on määrä valmistua vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä.

M

etsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre on tehnyt investointipäätöksen uuden biotuotetehtaan rakentamisesta Kemiin. Investoinnin arvo on 1,6 miljardia euroa ja se on Suomen metsäteollisuushistorian kaikkien aikojen suurin investointi kotimaahan. Rakennusvaihe kestää noin kaksi ja puoli vuotta, ja tehtaan on määrä valmistua vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä. Kemin biotuotetehtaan lisäksi Metsä Group rakentaa parhaillaan Raumalle maailman moderneinta sahaa. Näillä investoinneilla Metsä Group vastaa koko metsäteollisuuden arvoketjun osalta entistäkin paremmin metsänomistajien ja asiakkaiden

tarpeisiin ja toteuttaa merkittävää osuuttaan ilmastonmuutoksen torjunnassa. - Suomen metsien merkitys ekologiselta, taloudelliselta ja sosiaaliselta kannalta on kehitystyössämme tärkeää. Parannamme jatkuvasti talousmetsien hoidon menetelmiä biodiversiteetin turvaamiseksi ja metsien positiivisen ilmastovaikutuksen lisäämiseksi. Elinvoimainen metsätalous tuo hyvinvointia koko maahan. Valmistamme suomalaisesta puusta tuotteita ihmisten arjen elämää varten. Metsä Groupin strategisiin tavoitteisiin kuuluvat suomalaisen metsän arvon lisääminen, kannattava kasvu yhdessä asiakkaiden kanssa, pitkäkestoisesti hiiltä sitovien

puutuotteiden tuotannon lisääminen, fossiilisista raaka-aineista valmistettujen tuotteiden korvaaminen puupohjaisilla tuotteilla, fossiilisista polttoaineista luopuminen ja uusiutuvan energian tuotannon määrän kasvu. Rauman saha ja Kemin biotuotetehdas toteuttavat kaikkia näitä tavoitteita, Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä sanoo.

Merkittävät positiiviset taloudelliset vaikutukset koko Suomelle

Kemin biotuotetehdas lisää Suomen vuotuista vientiä noin puolella miljardilla eurolla, ja vuotuinen positiivinen tulovaikutus Suomeen puuraaka-aineen arvon ja suomalaisen työn oston kautta on myös noin puoli miljardia euroa. Uusi biotuotetehdas turvaa Kemin nykyisen sellutehtaan 250 työpaikkaa tuleviksi vuosikymmeniksi. Kaikkiaan Metsä Groupin Kemin tehdasalueella työskentelee noin 500 henkilöä. Merkittävä osa biotuotetehtaan tuottamasta sellusta jalostetaan korkealaatuiseksi lainerikartongiksi tehdasalueella Metsä Boardin kartonkitehtaalla. Metsä

Board on tässä yhteydessä päättänyt laineritehtaan kapasiteetin nostoinvestoinnista. Kemin biotuotetehdas luo koko suoraan arvoketjuunsa Suomessa noin 1 500 uutta työpaikkaa, joista suurin osa sijoittuu puunhankintaan. Kaikkiaan Kemin biotuotetehtaan suorassa arvoketjussa Suomessa työskentelee noin 2 500 henkilöä. Suomalaiset toimijat ovat olleet kilpailukykyisiä, ja biotuotetehdasprojektin kotimaisuusasteen arvioidaan nousevan erittäin korkeaksi, noin 70 %:iin. Tehtaan rakennusvaiheen työllisyysvaikutukset ovat lähes 10 000 henkilötyövuotta, josta yli puolet tehdään Kemissä. Rakennusvaiheen aikana eri työntekijöitä arvioidaan kaikkiaan olevan yhteensä noin 15 000. - Suuren projektin positiiviset vaikutukset Kemin seudulle ja koko maahan ovat merkittävät. Suomen hallitus on vuoden 2020 lisäbudjetissa varannut rahoitusta Pohjois-Suomen väyläverkon investointeihin. Julkisen sektorin sitoutuminen tehtaan toimintakykyä tukevaan infrakehitykseen on erittäin tärkeää. Olemme tyytyväisiä aktiivisesta ja avoimesta keskusteluyhteydestä mi-

nisterien, virkamiesten ja muiden sidosryhmien kanssa hankesuunnittelun aikana. Tässä yhteiskunnan haastavassa tilanteessa Suomi tarvitsee vastuullisia investointeja kotimaahan ja uskoa tulevaisuuteen, Hämälä jatkaa.

Ekologisen kestävyyden ohjelman myötä puunhankinnasta yhä vastuullisempaa

Tehtaan tarvitsema puu hankitaan kestävästi hoidetuista metsistä, ja puun alkuperä tunnetaan aina. Tehdas käyttää kuitupuuta vuosittain noin 7,6 miljoonaa kuutiometriä eli 4,5 miljoonaa kuutiota enemmän kuin Kemin nykyinen sellutehdas. Puuraaka-aine on suunniteltu hankittavan pääosin Suomesta. Puun saatavuutta Suomessa tukee Metsäliitto Osuuskunnan vahva omistajajäsenpohja. Puunhankinta Kemin tehtaalle laajenee jatkossa Ruotsiin, josta arvioidaan hankittavan vuosittain noin miljoona kuutiometriä puuta. Metsä Group haluaa olla edelläkävijä puunhankinnan vastuullisuudessa. Käynnissä olevan ekologisen kestävyyden ohjel-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

75

äättänyt rakentaa htaan Kemiin

"Investoinnin arvo on 1,6 miljardia euroa ja se on Suomen metsäteollisuushistorian kaikkien aikojen suurin investointi kotimaahan."

man myötä Metsä Group vahvistaa metsien kasvua ja hiilensidontaa, turvaa metsäluonnon monimuotoisuutta ja parantaa metsätalouteen liittyvää vesiensuojelua. Kemin uuden biotuotetehtaan myötä puunhankinta turvemailta lisääntyy. Ilmaston ja puun kasvun kannalta oikein toimiminen vaatii turvemailla erityisosaamista ja esimerkiksi peitteisen metsänkasvatuksen rooli niillä korostuu.

Ainutlaatuinen biotuotetehdaskonsepti

Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren tapa uudistaa tehtaitaan perustuu yhtiön ainutlaatuiseen biotuotetehdaskonseptiin, jonka ytimenä on puuraakaaineen ja tuotannon sivuvirtojen resurssiviisas hyödyntäminen. Konseptissa uusiutuva puuraaka-aine ja tuotannon sivuvirrat hyödynnetään sataprosenttisesti erilaisina biotuotteina, joilla voidaan korvata fossiilisia materiaaleja ja polttoaineita. Vuonna 2017 käynnistetty Äänekosken biotuotetehdas on ensimmäinen konseptin mukainen kokonaan uusi tehdas. Kemin biotuotetehdas valmistaa vuosittain noin 1,5 miljoonaa

tonnia havu- ja lehtipuusellua sekä lukuisia muita biotuotteita. Uusiutuvaa sähköä se tuottaa vuodessa 2,0 TWh, mikä vastaa noin 2,5 prosenttia Suomen kokonaissähköntuotannosta ja yhdessä Äänekosken biotuotetehtaan sähköntuotannon kanssa noin viisi prosenttia. Uusi tehdas korvaa Kemin nykyisen, elinkaarensa päässä olevan sellutehtaan, ja vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä Kemin nykyisen sellutehtaan omaisuuseriin arvioidaan tehtävän noin 42 miljoonan euron arvonalentumiskirjaus vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä. - Pohjoisen havusellun kysynnän kasvu jatkuu globaalisti. Kemin uuden biotuotetehtaan myötä pystymme jatkossa olemaan yhä vahvempi kumppani asiakkaidemme vastuullisessa kasvussa. Kemin biotuotetehdas on ympäristö-, energia- ja materiaalitehokkuudeltaan edelläkävijä koko maailmassa. Se luo myös alustan paikallisen teollisen ekosysteemin kehittymiselle uusilla biotuotteilla ja kumppanuuksilla, kuten Äänekoskellakin. Tuotannossa ei tarvita lainkaan fossiilisia polttoaineita vaan tehdas myy uusiutuvaa

energiaa asiakkailleen sähkönä, puupolttoaineena ja lämpönä, kertoo Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen.  Kemin biotuotetehdas rakennetaan parhaasta käytettävissä olevasta tekniikasta. Teknologinen taso täyttää ja jopa ylittää EU:n BREF-vaatimukset. Kemin nykyiseen sellutehtaaseen verrattuna selvästi kasvavasta tuotannosta huolimatta uusi biotuotetehdas alittaa Kemin nykyisen tehtaan voimassa olevan ympäristöluvan päästörajat. Ympäristövaikutukset minimoidaan ja esimerkiksi melun hallinta on huomioitu jo suunnitteluvaiheessa niin rakentamisen kuin tehtaan tuotannon osalta. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi Kemin biotuotetehtaan ympäristö- ja vesitalousluvat joulukuussa 2020. Biotuotetehdasprojektin päätoteutuskumppanit ovat Valmet, ABB, AFRY ja Fimpec. Rakentaminen toteutetaan tilaajavetoisella osaurakoinnilla, mikä mahdollistaa myös pienempien yritysten mukana olon. Tehdasinvestointi luo paikalliselle yritystoiminnalle kysyntää suoraan tehdashankkeeseen liittyen ja lisäksi hankkeessa työskentele-

vien käyttämät palvelut tuovat merkittävän lisän Kemin seudun palvelujen kysyntään. - Olemme tehneet määrätietoisesti töitä ja biotuotetehdasprojekti on edennyt suunnitelman mukaisesti. Tehdasalue on valmisteltu rakennustöitä varten ja koko projektin toteutussuunnittelu on edennyt hyvin. Haluamme alansa parhaat ammattilaiset kumppaneiksemme ja edellytämme heiltä sitoutumista turvallisuuteen, harmaan talouden torjuntaan, korkeaan laatuun ja aikataulujen pitävyyteen. Biotuotetehtaan toteuttamiseksi tarvitsemme myös Kemin talousalueen paikallisia yrittäjiä ja työntekijöitä erilaisiin tehtäviin aina maanrakennus- ja asennustöistä palvelujen ja hyödykkeiden tuottamiseen, kertoo biotuotetehdasprojektin johtaja JariPekka Johansson Metsä Fibreltä.

Biotuotetehtaan rahoitus on vakaalla pohjalla

Hankkeen kokonaisinvestoinnista, 1,6 miljardia eurosta, 40 % rahoitetaan kotimaisella omalla pääomalla ja 60 % lainalla. Lainarahoitus koostuu pääasiassa Finnveran 80 % määrällä

takaamasta 500 miljoonan euron 10 vuoden lainasta, Ruotsin vientitakuulaitoksen Eksportkreditnämndin 95 % osuudella takaamasta 200 miljoonan euron 10 vuoden lainasta, Euroopan investointipankin (EIB) myöntämästä 200 miljoonan 15 vuoden lainasta ja kahdeksan pankin kanssa solmitusta 100 miljoonan euron viiden vuoden vihreästä pankkilainasta (Green Term Loan). Lisäksi Metsä Fibre on uusinut kesäkuussa 2021 erääntyvän 200 miljoonan euron valmiusluoton vastaavan suuruisella ja viiden vuoden mittaisella järjestelyllä, jonka rahoitusmarginaalin määräytyminen on sidottu kestävän kehityksen avainmittareihin.


76

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

Heinolan Flutingtehdas

- kuuluu Stora Enso Packaging Materials -divisioonaan - valmistaa korkealuokkaista aallotuskartonkia eli flutingia aaltopahviteollisuuden raaka-aineeksi - tehtaaseen kuuluu voimalaitos, sellu- ja kartonkitehdas - tehtaan henkilöstömäärä on noin 220 ja tehdas on yksi Heinolan suurimpia työllistäjiä - vuosittainen tuotantokapasiteetti on 300 000 tonnia flutingkartonkia

Heinolan tehdas tarvitsee noin 50 rekallista lähiseudun kuitupuuta joka päivä ja tuo puukauppatuloja vuosittain alueen metsänomistajille noin 30 miljoonaa euroa.

Heinolan Flutingtehdas on noussut 60 vuodessa yhdeksi maailman johtavista aallotuskartongin valmistajista Stora Enson Heinolan Flutingtehdas on vuodesta 1961 lähtien valmistanut korkealuokkaista aallotuskartonkia eli flutingia aaltopahvipakkausten raaka-aineeksi. 60 vuoden aikana tehdas on noussut yhdeksi maailman johtavista puolikemiallisen aallotuskartongin valmistajista. Tehdas on myös yksi suurimpia työllistäjiä Heinolassa. Tehtaan käynnistämisestä tammikuussa 1961 sen tuotanto on lähes kuusinkertaistunut.

H

einolan Flutingtehtaan perusti Tampella-osakeyhtiö ja se oli ensimmäinen alan tehdas Euroopassa. Se sijoitettiin Heinolaan, koska alueelta löytyivät tärkeät elementit: riittävästi vettä, koivuvaltaisia metsiä ja hyvät rautatieyhteydet Etelä- Suomen satamiin. Tehtaaseen kuuluu voima-

laitos, sellu- ja kartonkitehdas. Tehdas käynnistyi tammikuussa 1961 ja sen vuoden tuotannoksi saatiin 52 875 tonnia aallotuskartonkia eli flutingia, joka on pahvipakkauksen aaltomainen välikerros. Nykyisin tuotantokapasiteetti on kuusinkertainen. Tehtaan yhden päivän tuotanto aukirullattuna yltäisi

Heinolasta Nuorgamiin ja siitä voisi valmistaa yli 2,2 miljoonaa banaanilaatikkoa. Jo vuonna 1963 Heinolan kartonki oli löytänyt tiensä 30 eri maahan ja kaikkiin maanosiin. Suurin osa kartongista vietiin tuolloin Länsi-Eurooppaan, erityisesti Länsi-Saksaan. Nykyäänkin noin 90 % tuotannosta menee vientiin ja päämarkkinaalue on Eurooppa. - Meille on tärkeää olla yksi maailman johtavista flutingtehtaista, mutta myös merkittävä paikallinen työllistäjä. Tarjoamme esimerkiksi oppisopimuskoulutuksia ja kesätyöpaikkoja, jotka ovat usein väylä vakituiseen työsuhteeseen, kertoo Stora Enson Heinolan tehtaanjohtaja Katja Metsäranta. - Vuosikymmenten aikana olemme modernisoineet tehdasta varmistaaksemme laatujohta-

Heinolan Flutingtehtaan perusti Tampella-osakeyhtiö ja se oli ensimmäinen alan tehdas Euroopassa. Se sijoitettiin Heinolaan, koska alueelta löytyivät tärkeät elementit: riittävästi vettä, koivuvaltaisia metsiä ja hyvät rautatieyhteydet Etelä- Suomen satamiin.

juutemme. Viimeisimmät investoinnit ovat edelleen parantaneet tuotteemme laatua tekemällä kartongista ohuempaa, mutta entistä kestävämpää. Kestävyys on AvantFlute-aallotuskartongillemme tärkeä ominaisuus, sillä sen pitää kestää suuria lämpötila- ja kosteusprosenttivaihteluita. Korkea laatu takaa sen, että esimerkiksi elintarvikkeita voidaan kuljettaa turvallisesti. Heinolan flutingista tehty pakkaus kestää kuljetusta ja vähentää sitä kautta esimerkiksi ruokahävikkiä suojaamalla tuotetta, toteaa Metsäranta.

Verkkokaupan kasvu lisää aallotuskartongin menekkiä ja tuo puukauppatuloja

Heinolan tehdas tarvitsee noin 50 rekallista lähiseudun kuitupuuta joka päivä ja tuo puukauppatuloja vuosittain alueen metsänomistajille noin 30 miljoonaa euroa. Tänä päivänä puun käyttö on tehokkaampaa ja samaan määrään aallotuskartonkia käytetään puolet vähemmän puuta kuin 60 vuotta sitten. - Puusta tehdyille uusiutuville ja kierrätettäville materiaaleille on tarvetta jatkossakin, kun esimerkiksi verkkokaupan kasvu lisää aaltopahvin kysyntää. Heinolan tehtaan ja alueen puukaupan tulevaisuus näyttää siis valoisalta, Metsäranta jatkaa.

Heinolan koteja lämmitetään vastuullisesti

Uusiutuvien ja kierrätettävien

tuotteiden lisäksi Heinolan tehtaiden sivuvirtoja ja jätteitä hyödynnetään ja uusiokäytetään lähes 100 %:sti. Tehdas tuottaa lämpöä yli oman tarpeen ja prosessilämpöä hyödynnetään myös kaukolämpönä. Heinolan kaukolämpöasiakkaiden kuluttamasta lämmöstä noin 95 % on lähtöisin Stora Enson flutingtehtaalta. - Etsimme myös jatkuvasti uusia tehokkaita tapoja pienentää tehtaan hiilijalanjälkeä, Metsäranta sanoo. Tehtaalla otettiin vuonna 2016 käyttöön vedenpuhdistusjärjestelmän osana bioreaktori, jolla voidaan vähentää vedenpuhdistukseen vaadittavaa kemikaalija energiamäärää. Bioreaktorissa mikro-organismit muuttavat jätevedessä olevaa orgaanista ainetta biokaasuksi. Flutingtehtaan yhteyteen on myös rakennettu lietteestä kuivaa biopolttoainetta valmistava koelaitos. Koetoiminnan tavoitteena on muuntaa tehtaan jätevesien käsittelyssä syntyvä bioliete uusiutuvaksi biopolttoaineeksi, jota hyödynnetään tehtaan energiantuotannossa. Koelaitos vähentää lietteen kuljettamiseen vaadittua logistiikkaa, ottaa lietteen ravinteet talteen ja lisää biokaasun tuotantoa. Laitoksen tuottamalla uusiutuvalla biopolttoaineella pystytään vähentämään voimalaitoksen fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja hiilidioksidipäästöjä. Seuraava vuosikymmen alkaa tehtaalla työn merkeissä ja tehtaan 60-vuotista taivalta juhlitaan tehtaanväen kesken pienimuotoisesti koronapandemian vuoksi.


voidaan tunnistaa monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden kosteiden elinympäristöjä ja ra-

tilaa, esimerkiksi lumen sulanKartat eivät huomioi maalajin nan tai erityisen pitkäkestoisten vaikutusta kosteusolosuhteisiin METSÄALAN AMMATTILEHTI Aineisto on saatavilla lähes sateiden jälkeen, kuvastaa 0,5 tai tarkasti säätilan vaihteluita,

kosteusolosuhteille

metsäkoneen näytöltä tai suunnittelijan tabletista.

KONEURAKOINTI

77

Sopu uuden FSC-standardin sisällöstä saavutettiin FSC:n metsänhoidon kansalliset standardineuvottelut on saatu päätökseen vuosien neuvotteluprosessin tuloksena. Metsäteollisuus pitää neuvottelutulosta tärkeänä vietäessä kansainvälisen FSC:n kriteerejä käytäntöön. Metsäteollisuus on korostanut neuvotteluissa ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden yhteensovittamista ja kriteerien käytännön toimivuutta. FSC-sertifioinnin hyödyt syntyvät vain silloin, kun järjestelmällä on käyttäjiä.

F

SC-metsäsertifiointijärjestelmän (Forest Stewardship Council) kan- sallisen metsänhoidon standardin päivitystyöhön liittyviä neuvotteluita on käyty aktiivisesti FSC:n jäsenten kesken vuodesta 2016 alkaen. Neuvottelut on nyt saatu päätökseen, ja ehdotus uudeksi metsänhoidon standardiksi on valmis. - Standardineuvotteluita on käyty hyvässä hengessä, ja vaikeitakin päätöksiä on saatu tehtyä. Kaikilla jäsenillä oli loppuun saakka vahva tahtotila yhteisen lopputuloksen aikaansaamiseksi, kiittelee metsäasiantuntija Silja Pitkänen-Arte Metsäteollisuus ry:stä. ‍- Kansallisella ratkaisulla var-

mistamme, että FSC:n kansainväliset vaatimukset soveltuvat suomalaiseen metsätalouteen ja metsänomistukseen, PitkänenArte jatkaa. Metsäteollisuus on neuvotteluissa korostanut ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden yhteensovittamista. Lisäksi tavoitteena on ollut selkeyttää tulkintaerimielisyyksiä aiheuttaneita kohtia. Uusi standardi tuo mukanaan ekologisia ja sosiaalisia parannuksia. Esimerkiksi säästöpuiden määrävaatimuksia on lisätty, pesimäaikaisia hakkuita on rajoitettu ja vesistöjen suojavyöhykkeitä koskevissa vaatimuksissa otetaan vesistöjen ekologiaa paremmin huomioon. Myös

metsien virkistyskäyttö ja muu hyödyntäminen näkyvät vaatimuksissa. Lisäksi suometsien tuhkalannoitusta koskevia kriteerejä on selvennetty. Tuhkalannoitus nopeuttaa puuston kasvua suometsissä, mikä tuo metsänomistajalle tuloja ja lisää hiilensidontaa. - FSC:n ekologiset ja sosiaaliset hyödyt saadaan käyttöön vain silloin, kun järjestelmällä on käyttäjiä. Siksi olemme pitäneet huolta siitä, että standardi on metsänomistajalle houkutteleva

myös taloudellisesti, kertoo Pitkänen-Arte. Standardia on myös järkevöitetty esimerkiksi ottamalla paremmin huomioon talousmetsien luonnonhoidon pitkäaikaiset vaikutukset. - FSC:n edellyttämien luonnonhoitotoimien avulla saavutetut hyvät tulokset eivät saa johtaa siihen, että metsien käyttöä rajoitetaan. Päinvastoin, metsänomistajia tulisi kannustaa jatkamaan luonnonhoitotoimia, sanoo Pitkänen-Arte.

Metsäteollisuus on jo pitkään osallistunut metsäsertifiointijärjestelmien kehitystyöhön. Yritykset tarjoavat metsänomistajille mahdollisuuden sertifioida metsiään FSC-ryhmäsertifioinnin kautta ja ovat sertifioineet omia metsiään FSC:n vaatimusten mukaisesti. Kansallinen metsänhoidon standardi on nyt luovutettu kansainvälisen FSC:n hyväksyttäväksi. Hyväksyntäprosessi kestää arviolta vuoden.

FSC standardia on myös järkevöitetty esimerkiksi ottamalla paremmin huomioon talousmetsien luonnonhoidon pitkäaikaiset vaikutukset.


78

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Käänteen merkkejä metsäteollisuuden tuotannossa Metsäteollisuuden tuotannossa alkoi näkyä toipumisen merkkejä vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä loka-joulukuussa. Sahatavaran, vanerin ja kartongin tuotanto kääntyi kasvuun, mutta sellun ja paperin tuotanto laahasivat vielä viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Kokonaisuudessaan vaikean vuoden tuotantolukuja painovat ensin raskaat lakot ja sitten korona; näkymät kuitenkin paranivat vuoden loppua kohden.

M

ekaanisessa metsäteollisuudessa kysynnän ja sitä kautta kotimaisen

Metsäteollisuuden 2020 neljännen kvartaalin tuotanto verrattuna edellisen vuoden vastaavaan.

Metsäteollisuuden 2020 kumulatiivinen tuotanto (Q1-Q4) verrattuna edellisen vuoden vastaavaan.

tuotannon toipuminen oli vauhdikkainta. Sahatavaran tuotanto kasvoi loka-joulukuussa jopa yli 20 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta. Vanerin tuotanto kasvoi 35 prosenttia. Sellun ja paperin tuotanto heikkeni. Paperin tuotantomäärä laski loka-joulukuussa lähes 23 prosenttia ja sellun tuotanto 11 prosenttia viime vuoden lokajoulukuun tuotantotasosta. Poikkeuksellisen koronavuoden kokonaistuotanto jäi selvästi vuoden 2019 tuotantomääriä alhaisemmaksi, vaikka kotimaisilla

gin tuotanto, kun verkkokaupan kasvu piti esimerkiksi pakkauslaatujen kysynnän vahvana. ‍- Kun katsomme pidemmälle, on metsäteollisuuden rooli keskeinen paitsi maamme ilmastotavoitteiden saavuttamisessa

tuotantolaitoksilla pystyttiinkin pitämään tuotanto käynnissä. Voimakkaimmin koronan aiheuttamasta globaalista talouden taantumisesta ja kysynnän heikkenemisestä kärsi trendinomaisessa laskussa jo pidempään ollut paperintuotanto. ‍- Vuosi jää historiaan monin tavoin synkkänä. Erityisen murheellinen on paino- ja kirjoituspaperin kysynnän jatkuvasti heikentyvä kehitys, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen sanoo. Parhaiten pintansa piti karton-

Talvikaudella 2021 myös kelit ovat suosineet puunkorjuuta.

myös investointien kautta taloutemme kestävän kasvun varmistajana. Onnistuminen tässä edellyttää jatkuvaa huolehtimista kansainvälisestä kilpailukyvystämme, Jaatinen muistuttaa.


METSÄALAN METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

Laserkeilausaineistoille uutta Suometsien käsittelyyn Laserkeilausaineistoille uutta Suometsien käsittelyyn Laserkeilausaineistoille Suometsien käsittelyynuutta käyttöä metsäntutkimuksessa viisaita ratkaisuja etsitään käyttöä metsäntutkimuksessa viisaita ratkaisuja etsitään käyttöä metsäntutkimuksessa tauksetratkaisuja ovat hyödyllisiä metsäekologian aserkeilauksella saadaan etsitään taukset ovat hyödyllisiä metsäekologian aserkeilauksellaviisaita saadaan tutkimuksissa ja metsienmetsäekologian käsittelyn vaitietoa puun latvuksen taukset ovat hyödyllisiä aserkeilauksella saadaan yhteistyöllä laajapohjaisella tutkimuksissa ja metsien käsittelyn vaitietoa puun latvuksen yhteistyöllä laajapohjaisella kutusten arvioimisessa. rakenteesta, ja sen avulla tutkimuksissa ja metsien käsittelyn vaitietoa puun latvuksen kutusten arvioimisessa. yhteistyöllä laajapohjaisella rakenteesta, ja sen avulla Peräkkäisten lasermittausten avulla on voidaan määrittää ja lehtien ja neu- kutusten arvioimisessa. rakenteesta, sen avulla

77 KONEURAKOINTI 71 KONEURAKOINTI KONEURAKOINTI KONEURAKOINTI79 71 KONEURAKOINTI 7 KONEURAKOINTI 71 KONEURAKOINTI

L L

Peräkkäisten lasermittausten avulla on voidaan määrittää lehtien ja neuarvioida yksittäisten puiden lasten määrä. Mutta mitä kaikkea Peräkkäisten lasermittausten avulla on voidaan määrittää lehtien ja neu- mahdollista lasten määrä. Mutta mitä kaikkea mahdollista arvioida yksittäisten puiden metsiköiden rungonyksittäisten ja latvuksenpuiden muutlaserkeilauksella tuotettujen ai- ja mahdollista arvioida lasten määrä. Mutta mitä kaikkea laserkeilauksella tuotettujen ai- ja metsiköiden rungon ja latvuksen muutajan mukana. avaa mahdolneistojen yhdistämisellä voidaan ja metsiköiden rungonTämä ja latvuksen muutlaserkeilauksella tuotettujen ai- tumista neistojen yhdistämisellä voidaan tumista ajan mukana. Tämä avaa mahdolseurata esimerkiksi metsien saavuttaa? Tästä keskusteltiin tumista ajan mukana. Tämä avaa mahdolneistojen yhdistämisellä voidaan lisuuksia lisuuksia seurata esimerkiksi metsien saavuttaa? Tästä keskusteltiin sidontaa karikkeen tuotosta, Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja hiilen lisuuksia seurataja esimerkiksi metsien saavuttaa? Tästä keskusteltiin Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja hiilen sidontaa ja karikkeen tuotosta, mikä taas vaikuttaa maaperän hiilivarasTampereen yliopiston tammikuushiilen sidontaa ja karikkeen tuotosta, Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Metsä Board onyliopiston käynnistänyttammikuusesisuunnittelun taivekartongin vuotuisen tuotantokapasiteetin mikä taas vaikuttaa maaperän hiilivarasTampereen sa järjestämässä mikä taas vaikuttaa maaperän hiilivarasTampereen yliopiston tammikuuskasvattamisesta noinkansainvälisessä 200 000 tonnilla Husumintoon. tehtaallaan Ruotsissa. toon. sa järjestämässä kansainvälisessä - Hyödyntämällä globaalia tuhansien 3D Tree Models for Forest Dynami- toon. sa kansainvälisessä - Hyödyntämällä globaalia tuhansien 3Djärjestämässä Tree Models for Forest Dynamipuiden lasermittauksia yhdistävää tietocs -kokouksessa Helsingissä. - Hyödyntämällä globaalia tuhansien 3D Tree Models for Forest Dynamipuiden lasermittauksia yhdistävää tietocs -kokouksessa Helsingissä. kantaa voidaan analysoida puiden rakenpuiden lasermittauksia yhdistävää tietocs -kokouksessa Helsingissä. kantaa voidaan analysoida puiden rakenViime vuosina laseraineistoja käyttävi- teen piirteitä erianalysoida puolilla maapalloa kasvoidaan puiden rakenViime vuosina laseraineistoja käyttävi- kantaa teen piirteitä eri puolilla maapalloa kasenViime tutkimusten lukumäärä on kasvanut vupaikan ja ympäristötekijöiden mukaan, vuosina laseraineistoja käyttäviteen piirteitä eri puolilla maapalloa kasen tutkimusten lukumäärä on kasvanut vupaikan ja ympäristötekijöiden mukaan, teiden määrien kasvuun nähden. räjähdysmäisesti, ja kuuluva ne kattavat laajan kertoo Luken johtava tutkija Risto SieMetsä Groupiin Metsä en tutkimusten lukumäärä on kasvanut ja ympäristötekijöiden mukaan, räjähdysmäisesti, ja ne kattavat laajan vupaikan kertoo Luken johtava tutkijavahvistaisi Risto SieSuunniteltu investointi valikoiman ekosysteemejä ja metsätyypvänen. räjähdysmäisesti, ja ne kattavat laajan kertoo Luken johtava tutkija Risto SieBoard aikoo vahvistaa ase- vänen. valikoiman ekosysteemejä ja metsätyypHusumin kartonkikone BM1:n asemaa pejä. Useat tutkimusryhmät Tietokannan avulla voidaan esimerkikvalikoiman jatavoittelevat metsätyyp- vänen. pejä. Useat ekosysteemejä tutkimusryhmät tavoittelevat Tietokannan avulla voidaan esimerkikEuroopan suurimpana taivekartonkikomaansa Euroopanlaseraineistojen johtavana nyt täysin automatisoituja si parantaa metsien kuvausta globaaleissa Tuottajankuja 1 A 1, 60100 Seinäjoki pejä. Useat tutkimusryhmät tavoittelevat Tietokannan avulla voidaan esimerkiknyt täysin automatisoituja laseraineistojen si parantaa metsien investointipäätös kuvausta globaaleissa neena. Lopullinen tehkäsittelyketjuja, jotka voisivat tuoda ilmastomalleissa. nyt täysin automatisoituja laseraineistojen si parantaa metsien kuvausta globaaleissa taivekartongin valmistajana ja käsittelyketjuja, jotka voisivat tuoda ilmastomalleissa. Konemyynti Jälkimarkkinointi dään esisuunnittelun tulosten perusteella. menetelmiä suoraanjotka soveltajien käyttöön. Lähitulevaisuudessa voidaan tuottaa käsittelyketjuja, voisivat tuoda ilmastomalleissa. menetelmiä suoraantuotantokapasisoveltajien käyttöön. Lähitulevaisuudessa voidaan tuottaa Henrik Fridlund ja kansainvälinen kauppa suunnittelee Päätösvalmius mahdollisesta investoinNiiden avulla olisisoveltajien mahdollista saada entistä joustavammin ennusteita jopa menetelmiä suoraan käyttöön. Lähitulevaisuudessa voidaan tuottaa Niiden avulla olisi mahdollista saada entistä joustavammin ennusteita jopa Tatu Rintamäki +35840-1539477 nista arvioidaan saavutettavan kesällä perinteisiä mittausmenetelmiä tehokmetsiköiden ennusteita ja metsäalueiden Niiden avulla olisi mahdollista tehoksaada yksittäisten entistä joustavammin jopa teettinsa kasvattamista. perinteisiä mittausmenetelmiä yksittäisten metsiköiden ja metsäalueiden +35840-8367410 henrik@suomentyokone.fi 2021 ja investoinnin toteutuessa lisäkakaammin aineistoja metsistä ja tehokniiden puuston kehityksestä. Laserkeilaimien perinteisiä mittausmenetelmiä yksittäisten metsiköiden ja metsäalueiden kaammin aineistoja metsistä ja niiden puuston kehityksestä. Laserkeilaimien tatu@suomentyokone.fi pasiteetin ylösajo alkaisi vuonna 2023. kasvusta. kehitys on johtamassa siihen, että myös kaammin kehityksestä. Laserkeilaimien kasvusta. aineistoja metsistä ja niiden puuston kehitys on johtamassa siihen, että myös Keijo Rajaniemi Vastuullisten ja turvallisten taivekarheijastuvan lasersäteen spektrin ominaikasvusta. kehitys on johtamassa siihen, että myös heijastuvan lasersäteen spektrin ominaiMetsä Groupiin kuuluva Metsä Board suuksia tonkiemme kysyntä on viime vuosina kas+358400-262654 Huolto ja tuki pystytään mittaamaan. Vesitalous, hiilensidonta, heijastuvan lasersäteen spektrin ominaisuuksia pystytään mittaamaan. Vesitalous, hiilensidonta, aikoo vahvistaa asemaansa Euroopan vanut hyvin. Nykyisen tuotantokapasikeijo@suomentyokone.fi Veijo Järvi - Tämä antaa mahdollisuuden analysuuksia pystytään mittaamaan. Vesitalous, hiilensidonta, metsän kasvu aineistojen -käsittelyn Tämä antaa mahdollisuuden analymetsän kasvu - aineistojen johtavana taivekartongin valmistajana ja soida teettimme korkea käyttöaste rajoittaa Luke on käynnistynyt kolmivuotisen suometsien ongelmiin pureutuvan tutki+358400-291276 puiden omaan toimintaan liittyviä - käsittelyn Tämä antaa mahdollisuuden analyLuke on käynnistynyt kolmivuotisen suometsien ongelmiin pureutuvan tutkimetsän kasvu -ja aineistojen yhdistämisellä ketjuttasoida omaan toimintaan liittyviä mushankkeen ”Kestävää metsänhoitoa turvemailla - puiden Ratkaisuja taloudellisiin ja ekologisuunnittelee tuotantokapasiteettinsa kastulevaisuuden kasvua. Voidaksemme jatLuke on käynnistynyt kolmivuotisen suometsien käsittelyn ongelmiin pureutuvan tutkiyhdistämisellä ja ketjuttaveijo@suomentyokone.fi Konemyynti ja varaosat tekijöitä kuten vesitaloutta, lehtien ja mushankkeen ”Kestävää metsänhoitoa turvemailla Ratkaisuja taloudellisiin ja ekologisoida puiden omaan toimintaan liittyviä siin ongelmiin”. tekijöitä kuten kasvua vesitaloutta, ja yhdistämisellä ja ketjuttamisella lukemattomia mushankkeen ”Kestävää metsänhoitoa turvemailla - Ratkaisuja taloudellisiin jalehtien ekologivattamista. kaa kannattavaa yhdessä asiakkaisiin ongelmiin”. Timo Yli-Hakola neulasten ominaisuuksia sekä niissä misella lukemattomia tekijöitä kuten vesitaloutta, lehtien ja siin ongelmiin”. neulasten ominaisuuksia sekä niissä misella lukemattomia Yhtiö on käynnistänyt esisuunnittelun esiintyviä demme kanssa tarkastelemme nytniissä mahkäyttömahdollisuuksia hyönteistuhoja, Sievänen jatJanne Hautala +358400-877600 ominaisuuksia sekä - Sidosryhmien osallistuminen hankurvemaametsät ovat kasvatta- neulasten käyttömahdollisuuksia esiintyviä hyönteistuhoja, Sievänen jatvuotuisen tuotantokapasiteetin dollista kapasiteetin kasvattamista. Husum Sidosryhmien osallistuminen hankurvemaametsät ovat Kokouksessa esiteltiin menetelmiä, kaa. käyttömahdollisuuksia +35840-1373476 timo@suomentyokone.fi esiintyviä hyönteistuhoja, Sievänen jaton ensiarvoisen sillä Suomessa merkittävä Kokouksessa esiteltiin menetelmiä, - Sidosryhmien osallistuminen hankurvemaametsät ovat kaa. misesta noin 200 000 tonnilla Husumin keeseen integroituna tehtaana olisi tärkeää, tehokas alusta keeseen on tukivat ensiarvoisen tärkeää,säätiö, sillä Suomessa merkittävä joiden avulla laserkeilausaineistoista Kokouksessa esiteltiin menetelmiä, Kokousta Metsämiesten janne@suomentyokone.fi kaa. uuden tiedon vieminen osaksi käytäntöjä metsäja hiilivara. joiden avulla laserkeilausaineistoista keeseen on tukivat ensiarvoisen tärkeää, sillä Suomessa merkittävä Kokousta Metsämiesten säätiö, tehtaallaan Ruotsissa. Esisuunnittelussa Metsä Boardin kartonkiliiketoiminnan uuden tiedon vieminen osaksi käytäntöjä metsäjapuiden hiilivara. voidaan mitata rungon lisäksi Tieteellisten joiden avulla laserkeilausaineistoista seurain valtuuskunta jasäätiö, SuoKokousta tukivat Metsämiesten on alan kaikkien toimijoiden vastuulla, Kasvuisasta metsämaasta lähes voidaan mitata puiden rungon lisäksi uuden tiedon vieminen osaksi käytäntöjä metsäja hiilivara. Tieteellisten seurain valtuuskunta ja Suoarvioidaan myösrakenne, tehtaan sataman jatkokehittämiselle, sanoo Metsä Boardin on alan kaikkien toimijoiden vastuulla, Kasvuisasta metsämaasta lähes myös latvuksen määrittääkapasilehti- men voidaan mitata puiden rungon lisäksi metsätieteellinen seura. Tieteellisten seurain valtuuskunta ja Suoasiakaspäällikkö Eero Mikkola korostaa. neljännes on metsämaasta turvemaata. Näiden myös latvuksen rakenne, määrittää lehtion alan kaikkien toimijoiden Kasvuisasta lähes men metsätieteellinen seura. vastuulla, teettia raaka-aineiden ja määrittää valmiiden tuottoimitusjohtaja Mika Joukio. asiakaspäällikkö Eero Mikkola korostaa. neljännes onmäärä turvemaata. Näiden en ja neulasten sekä tunnistaa eri men myös latvuksen rakenne, lehtimetsätieteellinen seura. korostaa. metsien käsittelyyn liittyy taloudelen ja neulasten sekä tunnistaa eri asiakaspäällikkö Eero Mikkola neljännes on määrä turvemaata. Näiden metsien käsittelyyn liittyy taloudelpuulajit. Tällaiset puiden rakenteen miten ja ja neulasten määrä sekä tunnistaa eri lisia ekologisia ongelmia, joihin puulajit. Tällaiset puiden rakenteen mitmetsien käsittelyyn liittyy taloudelHankkeessa selvitetään: lisia ja ekologisia ongelmia, joihin puulajit. Tällaiset puiden rakenteen mit- Hankkeessa selvitetään: etsitään ratkaisuja LuonnonvaraHelsingin yliopisto ja joihin Metsä Group luomaan yhdessä ratkaisuja uusiutuvien luonnonvarojen kestävälle käytölle lisia ja ekologisia ongelmia, * Millaisissa tilanteissa ojien kunnostus Hankkeessa selvitetään: etsitään ratkaisuja Luonnonvara* Millaisissa tilanteissa ojien kunnostus keskuksen (Luke), metsäalan yri- voidaan etsitään ratkaisuja Luonnonvarakorvata tuhkalannoituksella. * Millaisissa tilanteissa ojien kunnostus varojen kestävälle käytölle. Jat- rakentaa yhteistyön piirissä olekeskuksen (Luke), metsäalan yri- voidaan korvata tuhkalannoituksella. tysten ja muiden toimijoiden kanskeskuksen (Luke), metsäalan yri- Puuntuhkalla voidaan parantaa puuston voidaan korvata tuhkalannoituksella. kuvan oppimisen hengessä vah- ville opiskelijoille selkeä polku tysten ja muiden toimijoiden kansPuuntuhkalla voidaan parantaa puuston sa toteutettavassa hankkeessa. tysten ja muiden toimijoiden kans- kasvua, mikä alentaa pintaa. Puuntuhkalla voidaanpohjaveden parantaa puuston vistamme osaamistamme ja ky- kandivaiheen opinnoista työeläsa toteutettavassa hankkeessa. kasvua, mikä alentaa pohjaveden pintaa. sa toteutettavassa hankkeessa. Ojien kunnostusta vähentämällä kasvua, mikä alentaa pohjavedenvoidaan pintaa. vykkyyksiämme sekä kytkemme mään. Urapolkuun kuuluvat Ojien kunnostusta vähentämällä voidaan Turvemaan kantavuuson asettaa rajoittei- vähentää vesistöjen kiintoaineskuormimuihin suunnittelua tukeviin toiminnaletsähallitus viime Ojien kunnostusta vähentämällä voidaan opiskelijoita aiempaa paremmin opintojen aikaiset projektityöt, Turvemaan kantavuus asettaa rajoitteivähentää vesistöjen tukeviin kiintoaineskuormimuihin suunnittelua toiminnaletsähallitus on viime ta puun korjuulle. Taloudellisia vaikutukkantavuus asettaa rajoittei- tusta. lisuuksiin. vuodesta lähtien selvittänyt vähentää vesistöjen tukeviin kiintoaineskuormimuihin suunnittelua toiminnaletsähallitus on viime osaksi yhteistyötämme, Metsä harjoittelut, kesätyöt, pro gradu ta Turvemaan puun korjuulle. Taloudellisia vaikutuktusta. lisuuksiin. vuodesta lähtien selvittänyt sia syntyy myöstekoälyä ojien kunnossapidosta. ta korjuulle. Taloudellisia vaikutuk- tusta. *Suunnittelun Miten paljon puustoa sekä tuleetoiminjättää tuottavuuden miten voidaan lisuuksiin. vuodesta lähtien selvittänyt Groupin pääjohtaja Ilkka Hä- -työ ja mahdollinen työllistymisiapuun syntyy myöstekoälyä ojien kunnossapidosta. * Miten paljon puustoa tulee jättää Suunnittelun tuottavuuden sekä toiminmiten voidaan Turvemaiden metsätalouskäyttö aiheuttaa kasvupaikalle sia syntyy myös ojien kunnossapidosta. kaistale-, pienaukkoja nan suunnittelun ja ohjaamisen näkökulhyödyntää metsätalouden toimen* Miten paljon puustoa tulee jättää Suunnittelun tuottavuuden sekä toiminmälä kommentoi. miten tekoälyä voidaan nen Metsä Groupiin. YhteistyölTurvemaiden metsätalouskäyttö aiheuttaa kaistale-, pienaukkoja nan suunnittelun ja ohjaamisen näkökulhyödyntää metsätalouden toimen- kasvupaikalle enemmän haitallisia ympäristövaikutukTurvemaiden metsätalouskäyttö aiheuttaa ylispuuhakkuissa, vedenpinta pysyy masta tarkka metsävaratieto onnäkökulerittäin piteiden suunnittelussa. Tulokset kasvupaikalle kaistale-, pienaukkoja nan suunnittelun jajotta ohjaamisen lä halutaan myös madaltaa kynhyödyntää metsätalouden toimenenemmän haitallisia ympäristövaikutukylispuuhakkuissa, jotta vedenpinta pysyy masta tarkka metsävaratieto on erittäin piteiden suunnittelussa. Tulokset sia kuin metsätalous kangasmailla. Esi- pääosan enemmän haitallisia ympäristövaikutukkasvukautta puuston kasvulle tärkeä tekijä. Nykyinen tiedon tarkkuus ylispuuhakkuissa, jotta vedenpinta pysyy ovat olleet lupaavia, joten projektia masta tarkka metsävaratieto on erittäin piteiden suunnittelussa. Tulokset sia kuin metsätalous kangasmailla. EsiTutkimusta, koulutusta, nystä työllistää erityisesti kanpääosan kasvukautta puuston tärkeä tekijä. Nykyinen tiedon kasvulle tarkkuus ovat olleet lupaavia, joten projektia merkiksi vesistökuormitus onprojektia runsaamsia kuin metsätalous Esi- suotuisalla tasolla ilman laajamittaista ei kuitenkaan suoraan mahdollista pidempääosan kasvukautta puuston kasvulle on päätetty jatkaakangasmailla. yhdessä innosainvälisiä opiskelijoita. Opisketärkeä tekijä. Nykyinen tiedon tarkkuus ovat olleet lupaavia, joten merkiksi vesistökuormitus on runsaamsuotuisalla tasolla ilman laajamittaista on päätetty jatkaa yhdessä inno- ei kuitenkaan suoraan mahdollista pidemjatkuvaa oppimista paa ja kasvihuonepäästöt suurempia. merkiksi vesistökuormitus on runsaamkunnostusta. mälle vietävää suunnittelun automatisoinsuotuisalla tasolla ilman laajamittaista vaatiokumppani CollectiveCrunchlijat pääsevät tutustumaan Metsä ei kuitenkaan suoraan mahdollista pidemon päätetty jatkaa yhdessä inno- ojien paa ja kasvihuonepäästöt suurempia. ojien kunnostusta. mälle vietävää suunnittelun automatisoinvaatiokumppani CollectiveCrunchJatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen - yhdessä paa ja kasvihuonepäästöt suurempia. ojien *Innovaatiokumppani Tuleeko jatkuvapeitteiseen metsäntia. CollectiveCrunkunnostusta. in kanssa. Groupiin yritysvierailuilla ja mälle vietävää suunnittelun automatisoinvaatiokumppani CollectiveCrunchJatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen Tuleeko jatkuvapeitteiseen metsäntia.*Innovaatiokumppani CollectiveCrunin kanssa. toivotaan parantavan suometsätalouden kasvatukseen Sopimus rakentuu tutkimus- kursseille tulee myös vierailevia Jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen siirtyviltä turvemailta väOy:n roolina on yhdessä Metsähalli* Tuleeko jatkuvapeitteiseen metsäntia. Innovaatiokumppani CollectiveCrunin kanssa. toivotaan parantavan suometsätalouden ch kasvatukseen siirtyviltä turvemailta väch Oy:n roolina on yhdessä Metsähallikestävyyttä, mutta tutkittu tieto yhteistyön, opetus- ja koulutus- luennoitsijoita. toivotaan parantavan suometsätalouden Tavoitteena on, että suunnittelijat sairavinnekuormitusta kuin tuksen kanssa selvittää, onko kehittyneen kasvatukseen siirtyviltä turvemailta väch Oy:n roolina on yhdessä Metsähallikestävyyttä, mutta tutkittu tieto on on vielä vielä Tavoitteena on, että suunnittelijat sai- hemmän hemmän ravinnekuormitusta kuin päätepäätetuksen kanssa selvittää, onko kehittyneen hyvin niukkaa. Sekä jatkuvapeitteisessä yhteistyön sekä jatkuvan oppikestävyyttä, mutta tutkittu tieto on vielä sivat käyttöönsä entistä pidemmälle valhakkuullisessa kasvatuksessa. Tavoitteena ettäjatkuvapeitteisessä suunnittelijat sai- hemmän ravinnekuormitusta kuin päätetekoälyn, useiden saatavissa olevien tie- Ruokahävikin vähentämituksen kanssa selvittää, onko kehittyneen hyvin niukkaa.on, Sekä sivat käyttöönsä entistä pidemmälle valhakkuullisessa kasvatuksessa. tekoälyn, useiden saatavissa olevien tieettä jaksollisessa kasvatuksessa suotuisa misen ympärille. Tutkimuksen nen, uudenlaiset pakkausmaterihyvin niukkaa. Sekä jatkuvapeitteisessä misteltuja tai pitkällä tähtäimellä jopa * Miten männyn kasvupaikoille jatkusivat käyttöönsä entistä pidemmälle valhakkuullisessa kasvatuksessa. tolähteiden sekä suurien datamäärien tekoälyn, useiden saatavissa olevien tieettä jaksollisessa kasvatuksessa suotuisa misteltuja tai pitkällä tähtäimellä jopa * Miten männyn kasvupaikoille jatkutolähteiden sekä suurien datamäärien vedenpinnan taso sekä taimettuminen teemoina ovat erityisesti kestäettä jaksollisessa kasvatuksessa suotuisa täysin metsätalouden vapeitteisen kasvatuksen menetelmäksi misteltuja taiToppinen, pitkällä tähtäimellä jopa *jaMiten männyn kasvupaikoille jatkuavulla mahdollista päästä aiempaa tartolähteiden sekä suurien datamäärien vedenpinnan taso sekäpääjohtaja taimettuminen Johtajatoteutusvalmiita Anne Ilkka Hämälä rehtori Sari Lindblom Tiedekulmassa. täysin toteutusvalmiita metsätalouden vapeitteisen kasvatuksen menetelmäksi avulla mahdollista päästä aiempaa tar-Kuvaaja: Veikko So- vän metsätalouden menetelmät aalit ja vastuullisten elintarvikeovat avaintekijöitä metsätalouden onnisvedenpinnan taso sekä taimettuminen suositellut kaistalehakkuut vaikuttavat toimenpidesuunnitelmia. merpuro. täysin toteutusvalmiita metsätalouden kasvatuksen kempaan suunnittelutietoon sekä metsäpakkausten kehittäminen ovat avulla mahdollista päästämenetelmäksi aiempaa tarovat avaintekijöitä metsätalouden onnis- vapeitteisen suositellut kaistalehakkuut vaikuttavat toimenpidesuunnitelmia. kempaan suunnittelutietoon sekä metsätumiselle. ja teknologia, metsävarojen hal- moniulotteisia haasteita, joiden ovat avaintekijöitä metsätalouden onnis- turvemaan kasvihuonekaasupäästöihin. Tekoälyä on testattu Keski-Suomessa suositellut kaistalehakkuut vaikuttavat toimenpidesuunnitelmia. talouden toimenpidesuunnittelun pidemkempaan suunnittelutietoon sekä metsätumiselle. turvemaan kasvihuonekaasupäästöihin. Tekoälyä on testattu Keski-Suomessa talouden toimenpidesuunnittelun pidemLuke on kolmivuotisen Sopimuksella pyritään var- linta, puunkorjuu, kuitupohjaiset ratkaisemisessa tarvitaan pidemtumiselle. Niukkaravinteiset turvemaametsät eivät ja Keski-Pohjanmaalla 300 000 Helsingin ja Metsä Group ovat solmineet turvemaan kasvihuonekaasupäästöihin. Tekoälyä onyliopisto testattu yhteensä Keski-Suomessa mälle automatisointiin. talouden toimenpidesuunnittelun pidemLuke on käynnistynyt käynnistynyt kolmivuotisen Niukkaravinteiset turvemaametsät eivät ja Keski-Pohjanmaalla yhteensä 300 000 mälle vietyyn vietyyn automatisointiin. suometsien käsittelyn ongelmiin pureumistamaan tulevaisuuden osaa- materiaalit (kuten elintarvike- piaikaista yhteistyötä. Niin tutkiLuke on käynnistynyt kolmivuotisen perustilassa ole merkittäviä päästölähteihehtaarin pilottialueella. Tekoälyn avulla turvemaametsät eivät ja Keski-Pohjanmaalla yhteensä 300 000 Niukkaravinteiset -- Tavoitteenamme on innovatiisuometsien käsittelyn ongelmiin pureumälle vietyyn automatisointiin. perustilassa olesyvenmerkittäviä päästölähteihehtaarin pilottialueella. Tekoälyn avulla kumppanuussopimuksen, jonka puitteissa Tavoitteenamme on tuoda tuoda innovatiituvan tutkimushankkeen ”Kestävää pakkaukset), ioniset nesteet ja jalle kuin opiskelijallekin on jien työllistymistä, urakehityssuometsien käsittelyn ongelmiin pureutä, mutta erilaisten hakkuiden vaikutukon tuotettu korjuukohteiden puutavaralaperustilassa ole merkittäviä päästölähteihehtaarin pilottialueella. Tekoälyn avulla vinen alusta osaksi tulevaisuuden metsien tuvan tutkimushankkeen ”Kestävää - mutta Tavoitteenamme on tuoda innovatiitä, erilaisten hakkuiden vaikutukon tuotettu korjuukohteiden puutavaralavinen alusta osaksi tulevaisuuden metsien metsänhoitoa turvemailla Ratkaisuja kiertotalouden kemia. mahdollisuuksia sekä kehittänetään tutkimusja koulutusyhteistyötä ja ratkotaan tuvan tutkimushankkeen ”Kestävää ei ole juurikaan tietoa. jiennusteet, automaattiset erittäin palkitsevaa olla mukana tä, mutta hakkuiden on tuotettu korjuukohteiden hallintaa, hoitoa ja kasvattamista. Alusta metsänhoitoa turvemailla hakkuuehdo-puutavaralaRatkaisuja sista vinen osaksi metsien sista eialusta oleerilaisten juurikaan tietoa. vaikutukjiennusteet, automaattiset hakkuuehdohallintaa, hoitoa jatulevaisuuden kasvattamista. Alusta osaamistaan. Tataloudellisiin ja ekologisiin ongelmiin”. - Tämä yhteistyösopimus on kehittämässä ratkaisuja, jotka mään heidän metsänhoitoa turvemailla Ratkaisuja * Miten turvemaiden puunkorjuuta tukset ja -rajaukset sekä automaattinen sista ei ole juurikaan tietoa. jiennusteet, automaattiset hakkuuehdoerittäin tarkat, tekoälypohtaloudellisiin jakestävyyshaasteita. ekologisiin ongelmiin”. mahdollistaa hallintaa, hoitoa ja kasvattamista. Alusta globaaleja * Miten turvemaiden puunkorjuuta tukset ja -rajaukset sekä automaattinen Valmis myös asiakaspalvelun henkilökunnalla. mahdollistaa erittäin tarkat, tekoälypohluonnollinen vahvalle tut- osaavalla -- Hankkeessa pyritään löytämään ratvoitteena on myös ratkaista tektaloudellisiin ja ekologisiin ongelmiin”. Valmis kokonaisuus kokonaisuus myösjatko asiakaspalvelun osaavalla henkilökunnalla. kehittää. Tutkimuksessa toteutetaimikonhoitotarpeen tunnistaminen. voi jonain päivänä nähdä osana * Miten turvemaiden puunkorjuuta tukset ja -rajaukset sekä automaattinen jaiset jotka lisäävät kannattaHankkeessa pyritään löytämään rat- voidaan mahdollistaa erittäin tarkat, tekoälypohvoidaan kehittää. Tutkimuksessa toteutetaimikonhoitotarpeen tunnistaminen. jaiset työkalut, työkalut, jotka lisäävät kannattaValmis kokonaisuus myös asiakaspalvelun osaavalla henkilökunnalla. kimusyhteistyölle liittyen mokaisuja käytännön tilanteisiin ja ongelnologisia ja kestävän kehityksen Hankkeessa pyritään löytämään rattaan kaistale-, poimintaja pienaukkohak-- Yli puolet Metsähallitukselle töitä omaa arkea, toteaa Hanna Koivoidaan kehittää. Tutkimuksessa toteutetaimikonhoitotarpeen tunnistaminen. vuutta ja tuottavuutta, CollectiveCrunch kaisuja käytännön tilanteisiin ja ongeljaiset työkalut, jotka lisäävät kannattakaistale-, poiminta-CollectiveCrunch ja pienaukkohakYli puolet Metsähallitukselle töitä taan vuutta ja tuottavuutta, miin, joihin kentällä nyt erityisesti tutkiasettamia haasteita. Sopimus dernin kemian hyödyntämiseen vula, yliopistonlehtori maatalokaisuja käytännön tilanteisiin ja hetkelongelrämemänniköissä ja tekevistä harvestereista tällä taan kaistale-, poimintajakorpikuusikoispienaukkohak- Yli puolet Metsähallitukselle töitä kuita Oy:n toimitusjohtaja Jarkko Lipponen miin, joihin kentällä nytkerää erityisesti tutkivuutta ja tuottavuutta, CollectiveCrunch kuita rämemänniköissä ja korpikuusikoistekevistä harvestereista kerää tällä hetkelOy:n toimitusjohtaja Jarkko Lipponen mustietoa tarvitaan. Suotutkimukseen edistää kestävää metsätaloutta biomassan jalostuksessa. Ionis- us-metsätieteellisen tiedekunnan onitieteinen kumppadblom kumppanuutta. miin, joihin kentällä nyt erityisesti tutkisa vaihtoehtoisilla tavoilla sekä tutkitaan lä hakkuukonetietoa, kuita rämemänniköissä ja korpikuusikoistekevistä harvestereista kerää tällä hetkeltoteaa. mustietoa tarvitaan. Suotutkimukseen Oy:n toimitusjohtaja Jarkko sa vaihtoehtoisilla tavoilla sekäLipponen tutkitaan lä gps-paikannettua gps-paikannettua hakkuukonetietoa, toteaa. panostetaan Lukessa vahvasti ja uutta tuottamalla uutta tutkimustietoa ten liuottimien käyttö selluloonuussopimus on solmitSopimuksen solmiminen on mustietoa tarvitaan. Suotutkimukseen vaihtoehtoisten menetelmien työn tehokjota projektissa käytetään tekoälyn sa vaihtoehtoisilla tavoilla sekä tutkitaan lä hakkuukonetietoa, CollectiveCrunch valittiin kilpailutukpanostetaan Lukessa vahvasti ja opetuutta toteaa. vaihtoehtoisten menetelmien työn tehok- sitä käytäntöön. san liuotukseen, ja jatkojalostus elintarvike- ja ravitsemustieteijotagps-paikannettua projektissa käytetään tekoälyn opet-yliopiston CollectiveCrunch valittiin kilpailutuktutkimustietoa on lähivuosina tulossa ja soveltamalla tu viideksi vuodeksi. osa uutta strategiaa, panostetaan Lukessa vahvasti ja uutta kuutta sekä korjuuteknistä laatua. tamiseen, projektipäällikkö Tarmo Mylden osastolta. vaihtoehtoisten menetelmien työn tehokjota projektissa käytetään tekoälyn opetsen perusteella Metsähallituksen innovaatutkimustietoa on lähivuosina tulossa valittiin kilpailutukkuutta sekä korjuuteknistä laatua. tamiseen, projektipäällikkö Tarmo Myl- todetaan, senCollectiveCrunch perusteella Metsähallituksen innovaarunsaasti, kertoo hanketta koordinoiva Kumppanuudella pyritään vaikkapa tekstiilikuiduiksi on - Haluamme yhdessä Metsä jossa että yliopisto ha-keväänä, tutkimustietoa on lähivuosina tulossa **perusteella Miten taimettuminen onnistuu erilaislymäki kertoo. Metsä Groupille yhteistyö kuutta sekä korjuuteknistä laatua. tamiseen, projektipäällikkö Tarmo Myltiokumppaniksi viime jatkosorunsaasti, kertoo hanketta koordinoiva sen Metsähallituksen innovaaMiten taimettuminen onnistuu erilaislymäki kertoo. tiokumppaniksi viime jatkosotutkimusprofessori Raija Laiho Lukesta. siihen, että yksittäisten hajanais- tästä hyvä esimerkki, sanoo or- tarjoaa uudenlaisia mahdolliGroupin kanssa uutta tieluaa ollaten vastuullisuuden ja kes-keväänä, runsaasti, kertooluoda hanketta koordinoiva hakkuiden jälkeen. Automaattisissa hakkuuja taimikon* Miten taimettuminen onnistuu erilaislymäki kertoo. pimus solmittiin joulukuussa 2019. tutkimusprofessori Raija Laiho Lukesta. tiokumppaniksi viime keväänä, jatkosoten hakkuiden jälkeen. Automaattisissa hakkuuja taimikonpimus solmittiin joulukuussa Hankkeessa on mukana laajasti alan ten 2019. projektien sijaan katsotaan gaanisen kemian professori Ilk- suuksia henkilöstönsä täydentoa, vahvistaa osaamista ja koutävyyden edelläkävijä jajälkeen. edistää tutkimusprofessori Raija Laiho Lukesta. hoitoehdotuksissa koulutusaineishakkuiden Automaattisissa hakkuuja taimikonHankkeessa ontärkein mukana laajasti alan ten pimus solmittiin joulukuussa 2019. hoitoehdotuksissa tärkein koulutusaineistoimijoita, GreenCarbon Finland Oy, yhdessä tulevaisuutta ja asete- ka Kilpeläinen matemaattis- nyskoulutukseen ja työssäoppiluttaa tulevaisuuden osaajia, yritysyhteistyötä ja innovaatioHankkeessa on mukana laajasti alan to ovat olleet suunnittelijoiden aiemmin hoitoehdotuksissa tärkein koulutusaineistoimijoita, Finland Oy, to ovattukevat olleetGreenCarbon suunnittelijoiden aiemmin taan yhteistyölle pidemmän ai- luonnontieteellisen tiedekunnan miseen. Metsä Group, Metsähallitus, Maaja jotka yhteiskuntamme toimintaa. toimijoita, GreenCarbon Finland Oy, tekemät suunnitelmat. Jatkossa tavoitteeto ovat Group, olleet suunnittelijoiden aiemmin Metsä Metsähallitus, Maa- ja tekemät suunnitelmat. Jatkossa tavoitteekemian laitokselta. mahdollisuuksia ratkaista kestämetsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, -ja Pitkäjänteiset yrityskumppa- kavälin tavoitteita. Metsä Group, Metsähallitus, Maana on tehdyn kehitystyön käyttöönotto tekemät suunnitelmat. Jatkossa tavoitteemetsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, na on tehdyn kehitystyön käyttöönotto Yhteistyö painottuu vahvasti Haluamme kehittää yhdessä vyyshaasteita, kuvailee Helsinnuudet ovat tässä hyvä väline, Tornator ja UPM, jotka osaltaan myös metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, pilottialueen ulkopuolella sekä tekoälyn na on tehdyn kehitystyön käyttöönotto Tornator ja UPM, jotka osaltaan myös pilottialueen ulkopuolella sekä tekoälyn opiskelijoihin. Tavoitteena on ratkaisuja uusiutuvien luonnongin yliopiston rehtori Sari Linrehtori Lindblom jatkaa. rahoittavat hanketta. Tornator ja UPM, jotka osaltaan myös Lisätietoja 050 412 9030 janne.jokela@ammattilehti.fi hyödyntämisen laajentaminen myös pilottialueen ulkopuolella sekä tekoälyn rahoittavat hanketta. Lisätietoja 050 412 9030 janne.jokela@ammattilehti.fi hyödyntämisen laajentaminen myös rahoittavat hanketta. Lisätietoja 050 412 9030 janne.jokela@ammattilehti.fi hyödyntämisen laajentaminen myös

Metsä Board suunnittelee taivekartogin tuotannon kasvattamista

T T

Tekoälystä Tekoälystä tukea tukea metsien metsien Tekoälystä tukea metsien toimenpidesuunnitteluun toimenpidesuunnitteluun toimenpidesuunnitteluun

M M

M

Vuokraa Vuokraa messurekka messurekka Vuokraa messurekka näyttelyyn näyttelyyn tai tai kiertueelle kiertueelle näyttelyyn tai kiertueelle -- ja ja asiakkaat asiakkaat viihtyy! viihtyy! - ja asiakkaat viihtyy!


80

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

Rakennuseristeiden ekologisuus kiinnostaa markkinoilla - luonnonmateriaalien ympäristövaikutukset vertailussa

Uudet rahkasammalesta ja turpeesta valmistetut eristetuotteet sopivat selluvillan ja kutterinlastun ohella hyvin rakentamiseen ja kiinnostavat varsinkin hirsirakentajia. Niiden ympäristövaikutukset ovat kuitenkin selvästi selluvillaa ja kutterinlastua suuremmat, mutta prosessia kehittämällä niitä on mahdollista pienentää.

R

ahkasammalesta ja turpeesta valmistettuja eristetuotteita ja niiden valmistuksen ympäristövaikutuksia tutkittiin Oulun ammattikorkeakoulu Oy:n (Oamk), Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Suomen metsäkeskuksen Paikalliset biopohjaiset rakennusmateriaalit -hankkeessa.

Luonnonmateriaaleista valmistetut eristeet eristävät hyvin

Hankkeessa tutkittiin irtomateriaaleina kutterilastua, selluvillaa, rahkasammalta ja turvetta sekä levytuotteina kahta Vapon koetuotannossa valmistettua tuotetta, joista toinen oli puhdasta turvetta ja toinen turpeen ja rahkasammalen sekoitetta. - Eristävyydeltään parhaat materiaalit olivat rahkasammal,

selluvilla ja turve-rahkasammallevy, mutta kaikki materiaalit osoittautuivat mittauksissa eristävyysominaisuuksiltaan käyttökelpoisiksi, kertoo Luken tutkija Marja Jallinoja. Kutterinlastu ja selluvilla ovat jo markkinoilla vakiintuneita eristemateriaaleja. Turvetta ja rahkasammalta on Suomessa irtomateriaalina käytetty eristeinä perinteisessä puurakentamisessa, mutta niistä ei valmisteta kaupallisia tuotteita. Turpeesta sekä turpeen ja rahkasammalen sekoitteesta valmistetut levyeristeet ovat täysin uusia, vasta kehitysvaiheessa olevia tuotteita.

Perinteiset materiaalit yllättävän kilpailukykyisiä

Liiketoiminnallisia ominaisuuksia ja kaupallistamisen mahdollisuuksia selvitettiin

haastattelemalla alan asiantuntijoita. Kaikilla luonnonmateriaaleille - rahkasammal, turvesekoite ja kutterinlastu - on omia vahvuuksiaan ja ne soveltuisivat eristekäyttöön hyvin. Kutterinlastueristeellä on etulyöntiasema suhteessa muihin. Kutterinlastusta valmistettuja lämpöeristetuotteita on jo markkinoilla, ja sahateollisuuden aitona sivuvirtana sillä on monia myönteisiä myyntiargumentteja olemassa. Lämpöeristämisessä kutterinlastulla on lisäksi pitkä perinne. Omakohtaisia kokemuksia näiden materiaalien käytöstä kysyttiin erityisesti hirsirakennuksia käsin veistäviltä, Suomen hirsitaito ry:n jäsenyrityksiltä. Yrittäjät suhtautuivat luonnonmateriaaleihin myönteisesti, vastanneista kaikki olivat valmiita käyttämään luonnonmateriaaleja tekemissään rakennuksissa. Kaikki kyselyyn vastanneet olivat myös valmiita suosittelemaan luonnonmateriaaleja niiden ekologisuuden ja alhaisen hiilijalanjäljen ansiosta. Suurimmiksi esteiksi luonnonmateriaalien yleistymiselle mainittiin vähäinen tietoisuus, toistaiseksi vaikeahko saatavuus ja uskottavan tutkimustiedon vähyys ostopäätöstä tehtäessä. - Itsekin olin yllättynyt uusien

Selvästi pienin fossiilinen ilmastovaikutus (hiilijalanjälki) ja primäärienergiankulutus oli selluvillalla ja kutterinlastulla.

materiaalien kilpailukyvystä suhteessa nyt vallalla oleviin eristeisiin - niin teknisiltä ominaisuuksiltaan, kuin muilta ostopäätökseen vaikuttavilta tekijöiltään, toteaa hankkeen liiketoimintamahdollisuuksia Oamk :ssa tutkinut Petri Luukkonen.

Selluvillan ja kutterinlastun ympäristövaikutukset pienet

Eristeiden ympäristövaikutukset laskettiin elinkaarimenetelmää käyttäen raaka-aineen hankinnasta tehtaan portille. Laskenta tehtiin eristeneliötä kohti, jonka lämmönläpäisykerroin on 0,17 W/m2K (ympäristöministeriön asetuksessa määritetty ulkoseinän lämmönläpäisy-

kertoimen vertailuarvo). Laskennasta vastasi Luke. Selvästi pienin fossiilinen ilmastovaikutus (hiilijalanjälki) ja primäärienergiankulutus oli selluvillalla ja kutterinlastulla. Molempien tuotteiden raaka-aine on kuivaa, ja niiden prosessointi eristeeksi kuluttaa vähän energiaa. Raaka-aineen tuotannon ympäristövaikutukset ovat pienet, sillä selluvilla valmistetaan keräyspaperista ja kutterinlastu on höylätyn sahatavaran valmistuksen sivutuote. Suurimmat ympäristövaikutukset olivat levyeristeillä. Niiden valmistus on energiaintensiivistä - etenkin tutkimuksen tuotantomittakaavassa, jossa prosessia ei ollut vielä energiankäytön suhteen optimoitu. Valtaosa fossiilisesta ilmastovaikutuksesta syntyi energialähteenä käytetystä nestekaasusta. Energiankulutus oli selvästi suurempaa kuin muilla eristeillä. Turpeesta ja rahkasammalesta tehtyjen irtoeristeiden ilmastovaikutus ja energiankulutus olivat huomattavasti pienemmät kuin levytuotteilla, mutta silti moninkertaiset verrattuna selluvillaan ja kutterinlastuun. Näiden tuotteiden ilmastovaikutuksesta merkittävä osa muodostuu raaka-aineen tuotantoalueella.

HOMMAT HOITUVAT HELPOMMIN

Prosilva S3 on järkevin valinta harvennuksille ja energiapuun korjuuseen!

Prosilva Oyj

Myynti

Teollisuustie 3 34600 RUOVESI puh: 03-4724 300 prosilva@prosilva.fi

Tehtaalta

keijo.ojala@prosilva.fi puh: 040-4848 893

Pohjois-Suomi

TK Products Oy Timo Kopalainen tkproductsoy@gmail.com puh: 040-7795 957

Sovi aika yksilölliseen kone-esittelyyn, Keijo Ojala 040-4848 893.


AMMATTILEHTI KONEURAKOINTI 81 Laaja katsausMETSÄALAN hakkuuja ennallistamismenetelmien vaikutuksista

S

uomalaiset, ruotsalaiset ja venäläiset tutkijat valottavat Ecological Processes -julkaisusarjan viidessä artikkelissaan metsätalouden ekologisia vaikutuksia Fennoskandiassa. Kirjoittajat korostavat, että kuolleen puun määrä talousmetsissä ei ole riittävä lahopuuta tarvitsevan lajiston kannalta.

Parannuskeinoina he ehdottavat kuolleen puun ja vanhojen puuyksilöiden nykyistä huomattavasti kattavampaa säästämistä hakkuissa, säästöpuuston ja kulotuksen lisäämistä sekä metsäsertifioinnin kehittämistä.

lahopuuta kuin talvihakkuissa. Jos lauhat talvet yleistyvät, kuten näyttää käyvän ainakin eteläisessä Suomessa, niin hakkuut lisäävät entisestään lahopuiden tuhoutumista, mikä köyhdyttää monimuotoisuutta, tutkijat epäilevät. Tulosten perusteella tutkijat suosittavat, että säästöpuuston minimimäärä olisi 5-10 prosenttia puuston kokonaistilavuudesta ja elävien säästöpuiden minimiläpimitta palautettaisiin takaisin 20 senttimetriin.

Kulotuksen käyttöä tulisi lisätä

Vaikka kulotusten lisäämistä on suositeltu pitkään monimuotoisuuden ylläpitämiseksi, kuloKuollut puu tulisi tuspinta-alat ovat pienentyneet. Tutkijoiden mukaan kulotus tusäilyttää hakkuissa Metsänkäyttöilmoitusten perusteella yksityismetsien hakkuuaikomukset olivat vuonna 2020 noin 47 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuuaikomukset nousivat vajaat 4 miljoonaa kuutiometriä, lisi ottaa uudelleen käyttöön tarkemmin ja tuottaa eli 8 prosenttia verrattuna vuoteen 2019. valtion talousmetsissä, ja jättää sitä lisää kulotusten yhteydessä runsaasti Luonnonvarakeskuksen (Lusäästöpuita. Yksityismetsätalouke) tutkimusprofessori Matti den tukijärjestelmä tulisi uudisKoivulan ja tutkija Ilkka Vantaa rohkaisemaan metsänomisha-Majamaan tutkimuksessa tajia kulotuksen käyttöön metkäytiin läpi 22 koesarjan tulokset sien uudistamisen yhteydessä. hakkuiden vaikutuksista Fennos- Käynnissä olevissa sertifitoteutuneista puukaupoisvoa. Tämä on erittäin myöntei- teisten metsänkäyttöilmoitusten lastot Metsänkäyttöilmoitusten perusteella vuonna 2020 kandian alueella. Kuolleen puun ointijärjestelmien päivityksissä ja hakkuista, mutta kuvaa nen tulos, kun ottaa huomioon, avulla. Hakkuuaikomus on arvio ta määrä on talousmetsissä keskiyksityismetsien hakkuuaikomukset nousivat kah- kuinka voimakkaasti koronapan- ilmoitetuista hakkuutavoista ja yleensä hyvin muutosten suunvoitaisiin vaikuttaa kulotusten määrin vainprosenttia muutamia kuutioja suuruusluokkaa. Hakkuudeksan verrattuna edelliseen vuoteen. demia on vaikuttanut talouteen. kertyvistä puumääristä. Lakisää- taa lisäämiseen, tutkijayliopettaja metrejä, ja tulokset osoittavat maakunnittain ja Henrik Lindberg HämeenlinTukkipuun hakkuuaikomukset nousivat peräti kol- Metsien oikea-aikaiset hakkuut teinen metsänkäyttöilmoitus aikomukset etenkin pidemmälle lahonneen vähintään 10 vuoro- hakkuutavoittain päivittyvät ovat taloudellisesti ja täytyy tehdä nan ammattikorkeakoulusta toTarkasteltujen pohjoismaisten säästöpuu- jatärkeitä ennallistamiskokeiden sijainnit. puuaineksen tuhoutuvan herkäsmanneksella ja kuitupuun laskivat hieman. Hak- kuuluvat hyvään metsänhoitoon. kautta ennen myyntihakkuiden viikoittain Suomen metsäkesteaa. ti metsien uudistamisen yhteyaloittamista. Se on voimassa 3 kuksen seurantapalveluun. SiOn tärkeää, että pystymme jatSuomen ympäristökeskuksen lisää eivätkä edes ylläpidä taTämä on suurempi määrä ohella monimuotoisuutta voikuiden kokonaispinta-ala nousi hieman. Hakkuudessä. ajan, eli hakkuuavohakvoi to- vuilla myös tilastotietoa kossakin pitämään met- vuoden (SYKE)onvanhempi tutkija Pekka kuolleenhuolta puun määkuin yksityismetsien daan ylläpitää kustannustehok- lousmetsien aikomukset nousivat koronapandemiasta huolimat- sien Ruotsissa Koivulan ja Vanha-Majamaan vastavuosittain pitkän ajanjätettyjen kuluttua maakunnittain aiemmilta vuosilkasvukunnosta, hiilensidon- teutua Punttila on huolestunut metsämetsäpinta-alasta kuualoille kaasti jättämällä viallisia tai ta- rää. mukaan Suomessa voitaisiin otjättämisen tilavuus, jälkeen. ta: www.metsakeskus.fi/hakkuutakyvystä, terveydestä ja metsäta, mikä vaikuttaa myönteisesti kansantalouden paloista riippuvaisten luontokäsittelemättä peräti 11 ilmoituksen elävien säästöpuiden loudellisesti vähäarvoisia puita jätetään taa mallia monista Ruotsin taloilmoitetut hakkuutmetto- aikomukset luonnon monimuotoisuudesta tyyppien ja lajien taantumisesta, uudistushakkuiden Pääosin 0,3 miljoonaa kuutiota, korjaamatta, säästämällä arvok- prosenttia elpymiseen. usmetsissä tehdyistä toimenpiteutuvat 2-8 kuukauden sisällä. pitkäjänteisesti yli vaihtelevien kaat elinympäristöt hakkuilta yhteydessä. Suomessa vastaava säekologian lehtori Petri Keto- ja hän toivoo, että metsäpaloaluteistä ja jättää puuta hakkuissa aiheutuu ammattikoresimerkiksi eista voitaisiin nykyistä useamsuhdanteiden, sanoo elinkeinoon ollut vuosittain yleensä Viiveestä Tokoi Tampereen sekä keskittämällä monimuotoi- luku enemmän, kuten Venäjällä aikaiettä viimetoteaa. vuoden lopun voi- min perustaa suojelualueita. johtaja Anssi Niskanen Suomen se, kolme prosenttia. keakoulusta suustoimia. Tämä tarkoittaisi alle semmin, etsänkäyttöilmoitusten turvaamaan riittävä viime vuonna noin 10 000 heh- metsäkeskuksesta. - Myös ennallistamispolttojen Luken raaka-ainetilastojen makas Näinmetsänkäyttöilmoitusten tapahtuu siitäkin huoliesimerkiksi isompia, mutta harlahopuunperusteella määrä myös tulevai- taaria eli 2 prosenttia yksityisyksityismetkasvu näkyy toteutuneissa hakjopa puoli miljoonaa matta, että PEFC-standardin ja luonnon- ja metsänhoidollisvempaan sijoiteltuja säästöpuu- mukaan Metsänkäyttöilmoitukset hakkuuaikomukset kuissa täysimääräisesti todennäsuudessa.sien He esittävät nopeita ja metsien hakkuupinta-alasta. kuutiometriä lämpö- ja voima- energiapuukriteerissä yksiselit- ten kulotusten lisääminen olisi ryhmiä. olivat vuonna 2020 noin 47joilla mil- Edellä mainitun lisäksi jatkuvan kertovat hakkuuköisesti vasta tämän vuoden pitkävaikutteisia toimia, laitosten käyttämästä metsähak- teisesti velvoitetaan olemaan tärkeää, kuten tuoreissa luontojoonaa kuutiometriä. Hakkuuai- kasvatuksen hakkuita on saatet- aikomuksista puolella. metsien monimuotoisuuden keesta on haketettu järeästä vahingoittamatta järeitä lahopui- tyyppien ja lajien uhanalaisuukomukset nousivat vajaat 4 mil- PEFC-metsäsertifiointiMetsäkeskus seuraa hakkuuHakkuuaikomusten seuranta tu metsänkäyttöilmoituksissa köyhtyminen voidaan pysäyttää. runkopuusta, josta suuri osa on ta. Lisäksi sulan maan aikaisissa den arvioinneissa on esitetty, on kehitettävä joonaa kuutiometriä, eli -8 pois pro- standardia kirjata myös muihin hakkuisiin, aikomusten kehitystä lakisää- ei anna samoja tuloksia kuin ti- Kaikki kuollut puu hakkuissa tuhoutuu enemmän Punttila toteaa. senttiakohteet, verrattuna vuoteen 2019. huomioimaan kuten harvennushakkuisiin. paremmin kuollutta puuta. lukien joissa kirjanpaiNousu kohdistui uu- luonnon monimuotoisuus najariski on suuri erityisesti (vahingoittuHakkuuaikomukset distushakkuisiin. Runsas määrä tutkimuksia neita, heikentyneitä Tukkipuun tai tuoreita kääntyivät kasvuun hakkuuaikomukset nousivat läettä Suomen pääosin tuulenkaatokuusia yli 10 kuutio- osoittaa, kesän jälkeen hes 5 miljoonalla metriä hehtaarilla) kuutiometrillä - tulisi säästää PEFC-sertifiointijärjestelmään Muutokset metsäteollisuuden (+32 %). Kuitupuun for the Endorsehakkuissa, ja tuottaa hakkuuaisitä lisää (Programme lopputuotemarkkinoilla heijaskomukset laskivat noin miljooesimerkiksi tekopökkelöiden ment of Forest Certification) Uudet verkkosivut avattu www.prokop.fi Tutustu tuotteisiin www.prokop.fi tuvat puumarkkinoihin ja yksi-nalla kuutiometrillä (-4 %). avulla, kuten Ruotsissa on tehty perustuvat säästöpuumäärät tyismetsien hakkuuaikomuksiin. Vuonna 2019 hakkuuaikomusten pitkään ja nykyään Suomessakin nykyään kymmenen kappaletta määrä oli poikkeuksellisen al- Viime vuoden alkupuoliskolla jossain määrin. Tekopökkelöt läpimitaltaan yli kymmenen hainen. Tämä selittää etenkin hakkuuaikomuksiin vaikuttivat hyödyttävät uhanalaisia lajeja, senttimetrin puuta hehtaarilla tukkipuun määrän kovaa kasvu- työmarkkinakiistat, eteläisen vaikka niiden lajisto hieman ovat liian alhaisia metsien moSuomen lauha talvi, joka vaiprosenttia viime vuonna. poikkeaakin luontaisesti synty- nimuotoisuuden kannalta, eikä Pinta-alana hakkuuaikomuk- keutti puunkorjuuta sekä erityineiden lahopuiden lajistosta, sertifiointi siten täytä sille asesia ilmoitettiin yksityismetsistä sesti koronapandemian puhkeaKoivula toteaa.noin 490 000 heh- tettuja minen.ekologisia tavoitteita. viime vuonna -Paperin Tästä huolimatta sertifiointiKaikki lahopuukeskittymät, kysyntä maailmalla taaria, eli prosentin verran enemjärjestelmän ekologisia jotka eivät merkittävästi nosta aikana. män kuin vuonna 2019. Ensihar- laski edelleen vuodenkriteereion PEFC-standardin päivityskirjanpainajariskiä, tulisi metsiä Selluja kartonkituotteet pärjävennushakkuita ilmoitettiin noin tä heikennetty, kertoo käsiteltäessä säästää. yk- kierroksilla sivät markkinoilla paremmin. 100 000 (muutos +1 Myös %), myöTimo Kuulusittäisten puidennoin tu- yliopistolehtori Loppuvuoden aikana etenkin hempiä kuolleiden harvennuksia Helsingin yliopistosta. houtumista hakkuissa ja kuolsahatavaran kysyntä kasvoi, 260 000 hehtaaria (-5 %) ja uu- vainen Elävien kokoleen puun korjuutanoin energiapuuklisäsisäästöpuiden etenkin tukkipuun distushakkuita 110 000 mikä naistilavuus on keskimäärin vain sihehtaaria pitäisi välttää. Sveriges Lanhakkuuaikomuksia. (+12 %). kolme vuoden kuutiotahakkuuaikohehtaarilla. tbruksuniversitetin (SLU)menepro- alle- Viime Jatkuvan kasvatuksen näin fessori Gustafssonin mukset asettuivat mukaan lopulta hyvin telmään Lena kuuluvia poiminta- ja Tutkimustulosten säästöpuumäärät eivät mukaan lahopuun säästämisen lähelle viiden vuoden keskiarpienaukkohakkuita ilmoitettiin alhaiset

Yksityismetsien hakkuuaikomukset nousivat koronapandemiasta huolimatta vuonna 2020

M


82

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

Haastatellut kuljettajat arvioivat, että puuvalintaa avustavalla järjestelmällä olisi lähinnä positiivisia vaikutuksia hakkuutyöhön: järjestelmä nostaisi korjuutyön laatua ja tuottavuutta sekä auttaisi työssäjaksamisessa.

Harvennushakkuiden nykyhaasteet läpivalaistiin

Hakkuukoneen kuljettajilla kovat odotukset kuljettajaa avustavia järjestelmiä kohtaan Stora Enson, Karelia ja Lapin ammattikorkeakoulujen, Metsätehon ja Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa haastateltiin harvennushakuilla toimivia hakkuukoneen kuljettajia ja selvitettiin, millaisesta kuljettajaa avustavasta järjestelmästä olisi heille eniten hyötyä ja mitkä ovat heidän odotukset kuljettajaa avustavia järjestelmiä kohtaan.

H

arvennushakkuussa metsän kasvu ohjataan laadultaan parhaisiin ja elinvoimaisimpiin puihin. Puuston harventaminen on erittäin haastavaa työtä, sillä hakkuukoneen kuljettajan saama informaatio leimikon puustosta hakkuun aikana on usein vajavaista ja epätarkkaa. Täten kaikki erilaiset apukeinot tuottaa kuljettajalle lisäinformaatiota työn tueksi ovat tervetulleita.

Haastattelututkimus kuljettajille

Stora Enson, Karelia ja Lapin ammattikorkeakoulujen, Metsätehon ja Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mistä puustotiedosta olisi eniten hyötyä hakkuukoneen kuljettajille harvennuksella, määritellä hakkuukoneen kuljettajan työtä avustavan järjestelmän ominaisuuksia sekä kartoittaa hakkuukoneen kuljettajien odotuksia kuljettajaa avustavia järjestelmiä kohtaan. - Tehty tutkimus tuotti myös perusteita puuvalintaa koskevan automatiikan kehittämiseen metsäkonevalmistajille, kertoo Kalle Kärhä Stora Ensosta. Tutkimuksessa haastateltiin 60 hakkuukoneen kuljettajaa, joiden työmaat olivat olleet pääosin harvennushakkuita. Haastateltujen kuljettajien keski-ikä oli 43 vuotta, ja työkokemusta harvennushakkuilta kuljettajilla oli keskimäärin 17 vuotta.

Puiden valinnan päättelyketju

Haastatelluilta kuljettajilta kysyttiin ensiksi, valitsevatko he harventaessaan ensin säästettävät puut, poistettavat puut vai tekevätkö he puuvalintaa vuoro-

tellen. Vastaukset jakautuivat lähes tasan Poistettavat puut ja Vuorotellen -vaihtoehtojen kesken. Toimintamallia, jossa hahmotetaan ensin säästettävät puut, jolloin muut puut ovat poistettavia puita, käytti vain vajaa kymmenes haastatelluista kuljettajista. Suullisten kommenttien perusteella päättelyketju puuvalinnassa noudatti seuraavaa kaavaa: 1) Katsotaan ensin selkeästi muusta puustosta poikkeavat (sairaat, vikaiset) puut ja poistetaan ne. 2) Valitaan hyvälaatuisimmat puut joiden hyväksi harvennus tehdään. 3) Poistetaan hyvälaatuisten puiden ympäriltä puita siten, että tiheys- ja harvennuskertymätavoitteet täyttyvät. - Harvennustyön keskeiseksi tavoitteeksi haastatellut mainitsivat hyvälaatuisen ja tilajärjestykseltään tasaisen puuston, summaa Heikki Ovaskainen Metsätehosta. Haastatellut kertoivat tekevänsä yleisimmin puuvalintaa rungon viimeisen pölkyn prosessoinnin aikana puun käsittelysyklissä. Toinen tyypillinen puiden valintahetki oli hakkuukoneella siirtyminen työpisteeltä toiselle, jolloin puita pystyy tarkastelemaan useammasta suunnasta. Puuvalintaa tehtiin

myös hakkuulaitteen puulle viennin tai kaadon aikana, mutta useimmat haastatellut totesivat näiden työvaiheiden olevan paljon keskittymistä ja huomiokykyä vaativia, jolloin pystypuiden tarkastelu ei tule kysymykseen.

Havainnoinnin kohdistuminen puuvalinnassa

Haastatelluilta kysyttiin, kuinka monta seuraavaa säästettävää tai poistettavaa puuta he hahmottavat kerralla hakkuutyössä harvennuksella. Asian todettiin riippuvan metsän tilasta ja puulajista: esimerkiksi hoitamattomassa kuusikossa saatetaan edetä puu kerrallaan. Sen sijaan hyvän näkyvyyden, kuivan kankaan männikössä saatetaan hahmottaa yli viisikin puuta kerralla. Keskimäärin poistettavia ja jätettäviä puita arvioitiin hahmotettavan 3-5 runkoa kerralla. Haastateltuja pyydettiin myös nimeämään se osa puusta, mihin he kohdistavat katseensa ensin puuvalintaa tehdessään. Valtaosa haastatelluista teki puuvalintaa koko rungon laadun perusteella. Yleisin tapa oli arvioida ensin latvus, minkä jälkeen tyviosa ja lopuksi koko runko. Puuston lähtötilanne vaikutti havainnointitapaan: tasalaatui-

sessa männikössä pyrittiin huomioimaan poistettavat puut laatuvikojen ja sairauksien perusteella katsomalla ensin runkoa. Vastaavasti myöhästyneellä harvennuksella huomio kiinnitettiin ensin latvan kuntoon ja elinvoimaisuuteen. Myöhemmillä harvennuksilla katse kohdistettiin ensin rungon tyveen tyvitukin laadun arvioimiseksi.

Poistettavien puiden valintaan vaikuttavat tekijät

Poistettavien puiden valintaan haastatelluilla vaikutti eniten puiden sairaudet ja laatuviat. Seuraaviksi tärkeimmiksi valintatekijöiksi haastatellut kokivat metsänomistajien toiveet ja puun elävän latvuksen osuuden puun kokonaispituudesta. Puun sijaintia suhteessa leimikon muihin puihin, runkojen järeyttä, poistettavien puiden puulajia ja epätasaista tilajärjestystä haastatellut pitivät kohtalaisen merkittävinä asioina. Vähiten merkittäväksi tekijäksi koettiin puun sijainti suhteessa hakkuukoneeseen: konetta voidaan siirtää puun sijainnin suhteen, ja haastateltujen mukaan puun sijainti ei ole missään tilanteessa kriteeri puun jättämi-


ran vahvuutta valmistuksessa KONEURAKOINTI hankinnoissa ja jakelussa. Mahindran kasvanut käyttäisi sovellusta, jolla voisiomis tusosuus Sampo Rosenlewista seurata harvennusvoimakkuutta, jos sellainen avustava mahdollistaa entistäsovellus tiiviimmän olisi tarjolla, kertoo Kalle Kärhä. yhteistyön yhtiöiden välillä Toisaalta haastatelluista kuljetSampo tulee hyötymään Ma tajista yli puolet koki puuvalinhindran maanviljelyskoneiden nan opastuksen hyödylliseksi, globaalista jos siihen olisikokoluokasta olemassa avusta- sekä va järjestelmä. jakelukanavasta ja toisaalta pys Valintatilanne kahdenMahindran vikaitymme kasvattamaan sen puun välillä koettiin hienoileikkuupuimuriliiketoimintaa sesti merkittävimmäksi tilanEri tekijöiden vaikutus osaamisellamme, sa Mahindran toimintatavan mu- globaalilla harvennusvoimakkuuteen teeksi, mihin kaivattiin päätöstukeaSampo-Rosenlewin avustavalta järjestelmältä. noo toimi kaan Sampo-Rosenlew Oy jat- Tärkeimpänä tekijänä harToiseksi merkittävämmäksi arvitusjohtaja. kaa edelleen erillisenä itsenäisevennusvoimakkuuden arvioinoitiin poistettavien puiden valitnissa haastatellut pitivät kuljetnä yrityksenä hyödyntäen yhteiseminen työpisteen ulkolaidoiltajan taitoa arvioida jäävän Sampo Rosenlew Oy win metsäkonetuotannossa on lomien jälkeen hyvä tahti päällä ja uusia koneita valmistuu siä synergioita mahdollisuuksien ta. Kahden puulajin välillä tehtäpuuston määrää, kertoo Heikki otimaan asiakkaille sekä laajentuville vientimarkkinoille. Kuvassa työn alla FR68 ajokone. mukaan. Sampo Oy sijaitsee vää valintaaRosenlew tai ajouranvarsipuiOvaskainen. Toiseksi merkittäden valintaa ei koettuliikevaihto kovinkaan on Mahindra on kappalemäärälPorissa. Suomen vimmäksi tekijäksi nousi maaslaatuominaisuudet, joiden automaattinen tunnistaminen helpottaisi poistettavien puiden valinvaikeiksi valintatilanteiksi. ntaa oli Merkittävimmät mukalisesti to: maailman kaikkiin suurin kohtiin traktoei pääse noin 50 miljoonaa euroa. Yrityk taa harvennushakkuulla. - Muista valintatilanteista puito pyöri lomiin joten helpoista sen päätuotteet ovat leikkuupui reiden metsäkoneella, valmistaja. Leikkuupuihin liittyen haastatellut mainitsikohdista saatetaan ottaa enem- murit ja metsäkoneet. Sampo maalisti selle. ja kun Muista puuvalinnan kohmurit ovat toiseksi suurin tuotevat huonon näkyvyyden haasteet män ja vastaavasti vaikeisiin arvioitavista tekijöistä ajoi on taasdalla pirissekä rajojenmyy sijainnin hahmottagategoria maailmanlaajuisessa Rosenlew tuotteitaan yli 50 paikkoihin saatetaan jättää enemsekä hakkuussa irjat ovaturalinjauksen täytmisen vaikeuden, toteaa Heikki maataloussektorissa. Mahindran maahan ja viennin osuus myyn män puita. Kolmanneksi tärkolhittujen puiden mainittiin Ovaskainen. kädestä suuhun traktorituotannon kokoluokka keimmäksi tekijäksi haastatellut nistä on noin 90%. Tärkeimmä myös vaikuttavan puuvalintaan. vitse elää, anaarvioivat lähtöpuuston tiheyden: markkina-alueet ovat Eurooppa yhdistettynä Sampo-Rosenlewin Avustavan järjestelmäntiheä lähtöpuusto tarjoaa valin- IVY-maat, enlewin Korjuuolojen toimiglobaaliin asiantuntemukseen Amerikka ja Pohjois vaikutukset nanvaran, ja riukuuntunut metMalmi. merkitys puuvalinnassa leikkuupuimureissa antavat - Haastatellut kuljettajat arvisikkö pyritään jättämään hieman Afrikka. - Runsas alikasvos arvioitiin molemmille yrityksille mahdoltiheämmäksi mahdollisen tuho- oivat, että puuvalintaa avustavalolevan selkeästi eniten onnistula järjestelmällä olisi lähinnä Ltd riskin takia.laajempi tuoteMahindra & Mahindra lisuuden tarjota in nutta puuvalintaa vaikeuttava vaikutuksia hakkuu-liike Heikkolaatuisesta lähtöpuus- positiivisia Mahindra-konsernin valikoima eri maiden viljelijöitekijä, alleviivaa Kalle Kärhä. tosta on haastava tehdä tasalaa- työhön: järjestelmä nostaisi korden tarpeisiin. Sampo-Rosenlew vaihto on 19,4 miljardia dollaria lew on Myös viimepuissa olevan lumen totuista puustoa ja poistettaviksi juutyön laatua ja tuottavuutta on johtava asema tuo Mahindralle dettiin aiheuttavan haasteita ut järjestelmälsekä auttaisi työssäjaksamisessa, luokiteltavia maailmanluopuita on runsaasti. Mahidralla puun vikojen havaitsemisessa tietoteknii kan osaamisen ja teknologian summaa Kalle Kärhä. HaastatteTäten kasvamaan jätettäviä pui- hyötyajoneuvoissa, eliiketoimintaa Uutta, kuvassa sekä näkemäongelman lumenvalmistuvaa järeää HR86 harvesteria toimitetaan nyt luissa esille nousseiden kom-ja lo ta on vaikea valita. Haastatellut kassa, rahoituspalveluissa sadonkorjuuseen Mahindran ksi puimurituoasiakkaille ja mielenkiinto konetta kohtaan on ollut suurta. pölisemisen muodossa hakkuumenttien perusteella puuvalintaa totesivat etteivät käytettävä kor- maosakeliiketoiminnassa Intias ydinmarkkinoilla Intiassa, Aatyön aikana. Pimeys yhdistettynä juukalusto ja asetettu hakkuu- avustava järjestelmä ei saisi aisa. Yhtiö on myös maailman siassa ja Afrikassa. Mahindran vesisateeseen koettiin yhtä haasn korona-tilankertymätavoite juurikaan vaiku- heuttaa hakkuukoneen kuljettatavaksi olosuhteeksi kuin häikäitraktorien valmistaja tuki ja tajakelukanava mahdollis- suurin jan ja järjestelmän välille ristiharvennusvoimakkuuteen. ään pääsemme sevä auringonvalo. sijaitsee tavat Sampo-Rosenlewille kas- Mahindran riitatilanteita,pääkonttori jolloin kuljettajan n uudella vauhPuuston lähtötiheydellä ja runkuormittavuus ja hakkuutyön Intiassa ja yritys työllistää yl vun uusilla ja nykyisillä markkiKovat odotukset avustaTuotteet saalla on islehtipuun osuudella havuajanmenekki todennäköisesti Kyllä En En osaa sanoa 256 000 henkilöä yli 100 maas na-alueillaan Euroopassa, IVY via järjestelmiä kohtaan löytäneetpuuvaltaisella maaharvennuksella ei kasvaisivat. -PohjoisHaastatelluista kuljettajista sa. hakkuukoneen kuljettajien vastaukset kysymykseen-maissa, ”Jos ja Etelä-Amearvioitu umppanit. Tär- olevan merkittävää Haastateltujen käytössäsi olisi harvennusvoimakkuuden seurantaan tarkoitettu sovellus, lähes 90 prosenttia totesi, että puuvalintaa n on myös se vaikeuttavaa vaiku- käyttäisitkö sitä?” tusta; asia koettiin jopa päinvasa, intialainen toin eli suuri lähtötiheys antaa metsäkonebisenemmän vaihtoehtoja puuvalintaan. ä strategisena n valmis panoslatvasta ahvasti, Lisätietotarve sanoo omistustaan Sampo-Ro74,97%:iin. Mahindra on ollut mosta katseltaessa.Sampon osakkeenomistajana heinäTärkeimmiksi laatuominaisuuksiksi kuusta 2016 haastatellut alkaen. nostivat Siitä koron sekätyöspuiden lähtienlenkouden, yritykset ovat latvakatkot. Haastatellut nostivat kennelleet tiivissä yhteisesille myös lahon tunnistustartyössäpeen, kasvattaakseen leikmutta totesivat, että lahoa on lähes mahdoton tunnistaa kuupuimureiden ja metsäpuustaliiketoimintaa pelkästään rungon ulkokoneiden eri muodon perusteella. puolilla maailmaa.

METSÄALAN AMMATTILEHTI senlew Oy:stä

Eniten lisäinformaatiota ha- kuormatraktorimalliston pienin ja suurin: 10-tonnin Sampo-Rosenlewin FR28 ja pyörivällä luttiin saada puun elävän latvuk- ohjaamolla varustettu 14-tonnin FR68. sen kunnosta ja seuraavaksi eniten rungon yläosasta kokonaisuudessaan, koska näkyvyys latvaan on useimmiten heikko. Rungon alaosasta saadaan yleensä riittävästi informaatiota, koska alaosa näkyy hakkuukoneen ohjaamoon riittävän hyvin. Tosin rungon näkymättömästä, katveessa olevasta puolesta koettiin olevan tarvetta saada lisäinformaatiota. Puulajeittain tarkasteltuna suurin hyötypotentiaali lisäinformaatiosta arvioitiin saatavan kuusen kohdalla. Kuusessa oksat Kyllä En En osaa sanoa peittävät lähes koko rungon, joten runkovikojen havainnointi Haastateltujen hakkuukoneen kuljettajien vastaukset kysymykseen ”Koon haastavaa. Talvella lisäksi kisitko puuvalinnan opastuksesta olevan potentiaalista hyötyä sinulle kuusen oksille kertyvä lumi lisää omassa hakkuutyössäsi?” näkemäestettä huomattavasti. kuukoneen kuljettajien työtä. Männyn ja koivun kohdalla lisä- Puista tunnistettavat Apuja toivottiin erityisesti niiinformaation tarve koettiin suu- laatuominaisuudet rimmaksi joko erittäin hyvä- tai Haastateltuja pyydettiin lisäk- den laatuominaisuuksien tunnishuonolaatuisissa harvennuksis- si nimeämään kolme tärkeintä tamiseen, joita on vaikea havaisa, joissa selviä valintavaihtoeh- laatutekijää, joiden automaatti- ta yhdestä suunnasta puuta ajoutoja on liikaa tai liian vähän. nen tunnistaminen auttaisi hak- ralta päin hakkuukoneen ohjaa-

Luonnonhoitoa ilman välikäsiä

83


METSÄALAN AMMATTILEHTI

FR48

FR28

HR46X

Nurmes Kuopio Kristiinankaupunki Ähtäri

Jyväskylä


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

#nobullshit #qualityproducts

LIUKULAAKERIT ASIANTUNTIJALTA PLAIN BEARINGS FROM THE SPECIALIST 30 vuoden kokemus 30 years experience

Tukkipuuta hakattiin 24,3 ja kuitupuuta 32,1 miljoonaa kuutiometriä. Kuitupuuta hakattiin noin 15 prosenttia edellistä vuotta vähemmän. Tukkipuun hakkuut vähenivät kuusi prosenttia.

Teollisuuspuun hakkuut 2020 56,4 miljoonaa kuutiometriä Luonnonvarakeskuksen (Luken) ennakkotietojen mukaan metsistämme hakattiin vuonna 2020 metsäteollisuuden käyttöön 56,4 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta. Viimeksi teollisuuspuun hakkuumäärä jäi alle 60 miljoonan kuutiometrin vuonna 2015.

T

eollisuuspuun lisäksi metsistä korjattiin runkopuuta myös energiantuotantoon ja pieni määrä kotitarvepuuksi. Runkopuun hakkuiden kokonaismäärä oli 65,2 miljoonaa kuutiometriä. - Teollisuuspuun hakkuut vähenivät noin seitsemän miljoonaa kuutiometriä eli 11 prosenttia edellisvuodesta. Määrä oli kolme prosenttia edeltävän kymmenvuotisjakson hakkuiden keskiarvoa pienempi, toteaa yliaktuaari Tiina SauvulaSeppälä Lukesta. Suurin osa teollisuuspuusta hakattiin yksityismetsistä, josta sitä kertyi 45,6 miljoonaa kuutiometriä. Lisäksi hakattiin pieni määrä ainespuuta metsänomistajien omaan käyttöön. Yksityismetsissä hakkuut vähenivät 14 prosenttia. Metsäteollisuusyhtiöiden ja valtion metsien yhteenlaskettu hakkuumäärä kasvoi kaksi prosenttia 10,8 miljoonaan kuutiometriin. Tukkipuuta hakattiin 24,3 ja kuitupuuta 32,1 miljoonaa kuutiometriä. Kuitupuuta hakattiin noin 15 prosenttia edellistä vuotta vähemmän. Tukkipuun hakkuut vähenivät kuusi prosenttia.

Hakkuiden kokonaismäärä pieneni kymmenesosan

Teollisuuspuun lisäksi runkopuuta korjattiin energiantuotantoon, yhteensä 8,5 miljoonaa kuutiometriä. Kolme neljäsosaa siitä meni pientalojen polttopuuksi ja neljäsosa lämpö- ja voimalaitosten metsähakkeeksi. - Hakkuiden kokonaismäärä väheni

edellisvuodesta 11 prosenttia 65,2 miljoonaan kuutiometriin. Huippuvuoden 2018 lukemat alittuivat peräti 17 prosentilla, kertoo yliaktuaari Jukka Torvelainen Lukesta.

Hakkuumahdollisuuksista käytössä yhdeksän kymmenesosaa

Luken metsävarojen inventoinnin ja metsäsuunnittelun ryhmä tekee inventointitulosten perusteella arvion metsien puuntuotanto- ja käyttömahdollisuuksista. Uusimman arvion mukaan metsiemme suurin ylläpidettävissä oleva aines- ja energiapuun hakkuukertymä vuosina 2016-2025 on 80,5 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta vuodessa (Luken uutinen 12.2.2020). - Ennakkotietojen perusteella tästä suurimmasta hakkuukertymästä hyödynnettiin vuonna 2020 koko maassa 81 prosenttia ja jaksolla 2016-2020 keskimäärin 89 prosenttia. Viime vuoden maakunnittaisia hakkuumääriä ei tiedetä vielä, mutta todennäköisesti hakkuiden määrä suhteessa hakkuumahdollisuuksiin vaihtelee paljon maakunnittain, arvioi Torvelainen.

Puuston määrä nousi lähes 30 miljoonaa kuutiometriä

Arvioiden mukaan metsiimme jäi vuonna 2020 runkopuuta hakkuutähteinä ja luontaisesti kuolleina puina yhteensä 14 miljoonaa kuutiometriä. Kun tähän lisätään käyttöön hakattu runkopuu, päästään puuston poistumaan. Poistuma - 79 miljoonaa kuutiometriä - pieneni yhdeksän miljoonaa kuutiometriä vuoden takaisesta. - Suomen metsissä on elävää runkopuuta lähes 2 500 miljoonaa kuutiometriä, ja puuston kasvu yltää 108 miljoonaan kuutiometriin vuodessa. Puuston poistuma oli viime vuonna noin kolme neljäsosaa kasvusta, joten runkopuun kokonaistilavuus nousi 29 miljoonalla kuutiometrillä, toteaa Torvelainen. Tässä esitetyt hakkuu- ja poistumatiedot ovat ennakkolukuja. Vuoden 2020 lopulliset tilastot ja maakunnittaiset tiedot julkaistaan kesäkuussa.

juha.mark@laoban.fi +358 45 7870 5875

www.laoban.fi

laobanoy laobanoy laoban-oy

Joko tiedät

SEURAAVAN SIIRTOSI? Olemme Suomen johtava metsäkoneiden siirtoihin keskittynyt yritys. Kaikki siirrot 24/7 numerosta

0800 170 170

www.siirrot.fi

85


86

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Esa Kakko Oy urakoi puuta kahdella John Deere metsäkoneketjulla; kuvassa 1270 G harvesteri päätehakkuulla Salossa.

Pitkä yhteistyö urakanantajan ja konevalmistajan kanssa Esa Kakko Oy Suomusjärveltä urakoi puuta kahdella vihreällä metsäkoneketjulla nykyisen Salon ja Länsi-Uudenmaan alueella.

"

Ensimmäisen kerran ajoin enoni Esko Arvon Valmet 882K kuormatraktorilla kun olin 12 vuotias. Ammattikoulun jälkeen aloitin sitten kuljettajana

Eskolla ja ajokoneiden lisäksi opettelin puunkaatoa Kockums 82-55 häntämotolla. Sitten ajoin välillä kasettiyhdistelmällä soraa ja ammattikoulun jälkeen menin Pentti Häihälälle motokuskiksi. Kun vuonna 1999 tuli sopiva tilaisuus niin lähdin yrittäjäksi urakoimaan puuta Raunion sahalle. Koneeksi ostin Pentiltä ajossani olleen Ponsse Ergo harvesterin. Pentin "korkeakoulusta" onkin lähtenyt moni tämän Lounais-Suomen alueen nykyisistä metsäkoneyrittäjistä, kertoilee Esa Kakko.

John Deeren koneilla vuodesta 2006

- Nyt kun saatiin talvi eteläänkin ja tukille on markkinoilla kysyntää niin töitä on todella hyvin. Teemme pääasiassa päätehakkuita joilta tukkipuu menee Westas Groupin sahalle Koski TL:ään, kertoo yrittäjä Esa Kakko.

Ensimmäisen uuden koneen, John Deere 1110 D kuormatraktorin, Esa Kakko osti vuonna 2006 jolloin alkoi edelleen jatkuva hyvä yhteistyö John Deere Forestryn kanssa. - Kaupat tein Antti Haralan kanssa ja sen jälkeen ollaankin kätelty yhteensä kymmenen uutta John Deereä hyvässä hengessä. Vuonna 2014 hankin toisen harvesterin ja viime loppukesäsät 2020 kalusto lisääntyi toisella ajokoneella eli nyt ajossa on

kaksi ketjua. Kaupat uudesta 1510 G ajokoneesta tehtiin elokuussa 2019 ja sen jälkeen maailma ehti muuttua melkoisesti mutta onneksi investointia ei ole tarvinnut katua vaan töitä on ollut hyvin. Uusi ajokone oli ensin risunajossa ja marraskuussa se siirtyi pyöreän puun kuljetuksiin, sanoo Kakko.

Sama osoite puulle koko historian ajan

Esa Kakko Oy urakoi puuta Westas Groupille, mikä on yksi Suomen suurimmista yksityisistä puunjalostusyhitöistä. - Aikanaan Raunion sahan kanssa alkanut hyvä yhteistyö on jatkunut jo yli 20 vuotta ja puuta korjataan edelleen samalle sahalle. Lisäksi ajamme silloin tällöin puuta yhdellä ajokoneella Metsänhoitoyhdistys Salometsälle. Vuosittain korjaamme noin 70 - 80 000 kuutiota puuta mistä jotain 85 % tehdään päätehakkuilta. Nyt kun saatiin talvi eteläänkin ja tukille on markkinoilla kysyntää niin töitä on todella hyvin. Koneisiimme kertyy vuodessa tunteja hieman alle 2000 per kone kun ajetaan pääasiassa


METSÄALAN AMMATTILEHTI yhdessä vuorossa, laskeskelee Kakko, jonka yrityksen palveluksessa on neljä ammattitaitoista metsäkoneenkuljettajaa sekä aliurakoitsijana Matti Niemi yhdellä ajokoneellaan. Koneet kulkee työmaille 5akselisella Scanian ritiläautolla, mikä hankittiin 2016. - Alakaaren tekemä ritilärakenne istuu nätisti koneisiimme eikä akselipainojenkaan kanssa ole ongelmia. Siirtoja on 3-4 päivänä viikossa joten aikamoista rallia saa lavettiautollakin vetää, toteaa Kakko.

Tekniikka kehittynyt oikeaan suuntaan

Esa Kakko on ottanut vuosikymmenten aikana ennakkoluuttomasti käyttöön konevalmistajan uutta teknologiaa. - Kehitys menee koko ajan eteenpäin - erityisesti harvestereiden luotettavuus on parantunut huimasti - ja uusi G-sarja on jälleen oleellisesti edellistä sukupolvea kaikin puolin parempi. Kun mietitään suurempia rakenteellisia muutoksia matkan varrelta niin 6-pyöräinen ajokone vaihtui vuonna 2010 8-pyöräiseen ja ensimmäinen 8-pyöräinen moto tuli 2017 eli edelleen käytössä oleva 1270 G malli. Nyt kaikki koneet ovat 8-pyöräisiä; ne on mukavan vakaita ajaa ja paremmin kantavia pehmeissä kohteissa. Kun John Deere esitteli älykkään puomin kärkiohjauksen IBC:n niin valitsin sen jo vuonna 2016 tulleeseen 1210 E mallin ajokoneeseen heti ensimmäisetn joukossa ja kun kokemukset olivat erittäin hyviä niin IBC tuli myös 1510 G ajokoneeseen. Ja kun IBC tuli saataville harvestereihin niin saimme sen tähän uudempaan 1270 G malliin. IBC tekee kuljettajan työstä mukavampaa ja meillä sitä käyttää kaikki, kehuu Kakko. Myös John Deeren tietotek-

niikkapuolella on tapahtunut viime vuosina valtavia teknisiä loikkia: - Järjestelmät ovat kehittyneet entistä helppokäyttöisemmiksi ja älykkäämmiksi. Uusin iso juttu on TimberMatic Kartat -sovellus, mikä avaa kuljettajille reaaliaikaisen tuotantonäkymän leimikosta. Meillä Kartat on käytössä uudemmissa 1270 G ja 1510 G koneissa. Siitä on todella paljon kun ajokoneen näytöltä näkee missä moto on pyörinyt, paljonko uralla on puuta ja mitä laatua. Varsinkin sulan kelin aikaan ylispuun poistoilla ja harvennuksilla Kartat -nopeuttaa korjuuta merkittävästi, toteaa Kakko. Ja vaikka koneet ovat koko ajan kasvaneet niin pienet asiat ovat edelleen tärkeitä: - Kosketusnäytön tulo oli tosi hyvä juttu ja kun käsinojaan saatiin hiiri niin näppäimistön tarvitsee ottaa käyttöön harvemmin.

Huoltopalvelut pelaa

KONEURAKOINTI

87

Esa Kakko Oy:n kuljettaja Heikki Juutinen on ajanut harvesteria 23 vuoden ajan; John Deere 1270 G:tä hän kehuu vakaaksi ja luotettavaksi koneeksi millä puuta syntyy tehokkaasti. - Ja IBC kärkiohjaus on aivan ehdoton asia, ilmoittaa Heikki.

Toimivat huolto- ja varaosapalvelut ovat erittäin tärkeässä roolissa metsäkoneurakoinnissa. - Kaikissa koneissamme on John Deeren huoltosopimukset mikä on ollut viisas päätös. Se helpottaa yrittäjän arkea ja koneiden kustannusten ennakointia. Todella iso juttu meille oli kun John Deere avasi reilu vuosi sitten Saloon huoltotilat keskelle operointialuettamme. Ja asentaja Mika Koivu pitää koneista hyvän huolen myös kenttäolosuhteissa - hänellä on rautainen ammattitaito ja asenne kohdillaan, kiittelee Kakko.

Molemmat Esa Kakko Oy:n John Deere 1270 G harvesterit on varustettu H415 kourilla, joilla operoidaan tehokkaasti päätehakkuilla ja myös harvennushakkuu onnistuu.

Kuormatraktoreissa Esa Kakko Oy otti käyttöön IBC kärkiohjauksen vuonna 2016. Kuvassa John Deere 1510 G missä on myös TimberMatic Kartat -sovellus, mikä avaa kuljettajille reaaliaikaisen tuotantonäkymän leimikosta.

- Talven aikana puukauppa on käynyt hyvää tahtia ja nyt kelitkin ovat suosineet talvileimikoilla urakointia. Vuodessa Westas Group ostaa noin 900 000 kuutiota tukkia Porin Pihlavan ja Koski TL:n Raunion sahoilleen, kertoo hankintaesimies Seppo Kuusisto.


88

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

John Deere tuo markkinoille uusia harvesteripäämalleja

Uusissa John Deere harvesteripäissä pitävä ote, nelirullasyöttö ja tehokas karsinta takaavat korkean tuottavuuden. Syöttö on tehokasta ja nopeaa harvesteripään ainutlaatuisen nelirullavedon ja mekaanisen tasauspyörästön lukituksen ansiosta. Kuvassa harvennuskäyttöön ja pienikokoiselle puustolle tarkoitettu uusi H423 malli.

John Deere H423 harvesteripää on suunniteltu harvennuskäyttöön sekä pienikokoiselle puustolle. Suuremman kokoluokan H425 ja H425HD harvesteripäämallit ovat suunniteltu päätehakkuille ja suurille puille. Uudet harvesteripäämallit korvaavat aikaisemmat H413, H415 ja H415HD mallit.

P

itävä ote, nelirullasyöttö ja tehokas karsinta takaavat korkean tuottavuuden. Syöttö on tehokasta ja nopeaa harvesteripään ainutlaatuisen nelirullavedon ja mekaani-

sen tasauspyörästön lukituksen ansiosta. Asiakaspalautteen perusteella tehdyt muutokset parantavat helppokäyttöisyyttä, kestävyyttä, suorituskykyä ja taloudellisuutta.

Uusille harvesteripäämalleille ominaiset järeä rakenne, entistä parempi kestävyys, huolella reititetyt letkut ja helppo pääsy huoltokohteisiin ovat vakuuttaneet asiakkaat. PEVO-venttiilin myötä harvesteripään suorituskyky, säädettävyys ja taloudellisuus on parempi kuin edellisessä mallissa. Parannettu letkujen reititys kuormaimelta harvesteripäälle ja venttiililohkolta syöttömoottoreille lisää letkujen kulutuskestävyyttä. Uusi, saranoitu venttiililohkon kansi tekee päivittäisen huollon helpoksi. Myös rasvauskohteet

ja teräketjuöljysäiliö ovat helpommin saatavilla ja rasvausväli on aikaisempaa pidempi. Myös nämä mallit ovat varustettuja uudella SuperCut 100S sahalaitteella. John Deere -harvesteripäät ovat tunnettuja tuottavuudestaan, luotettavuudestaan ja mittaustarkkuudestaan. Tehokkaat John Deere -harvesteripäät ovat ensiluokkaisia työkaluja, jotka vastaavat alan tiukkoihin laatuvaatimuksiin kaikissa työskentelyolosuhteissa. Harvesteripäiden testaus kuuluu John Deeren tuotetestausprossiin. Jokaista harvesteripäämallia on testattu kenttäolosuhteissa useiden tuhansien tuntien ajan ennen sarjatuotannon aloitusta. John Deere -harvesteripäät suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa.

H423 harvesteripää:

- Ensiharvennus, harvennus ja varhainen uudistushakkuu - Maksimi katkaisuhalkaisija 580 mm - Syöttörullien maksimiavauma 500 mm - Parhaimmillaan harvennuksilla ja muilla hakkuilla, joissa puusto on pienehköä, rinnankorkeusläpimitaltaan 150-350 mm - Syöttövoima 27 kN - Suurin syöttönopeus 4,3-5,3 m/s - Paino alkaen 955 kg - Peruskoneet 1070G, 1170G, 1270G

H425HD harvesteripäämallin ominaisuudet:

- syöttömoottorisuojat - HD-tilttisanka - Expanderitapit tilttisylinterin yläpäässä, syöttörullien varsissa ja alemmilla karsimaterillä - Paino: 1390 kg

Uudet SuperCut 100S -sahalaitteet

Suuremman kokoluokan uudet John Deere H425 ja H425HD harvesteripäämallit ovat suunniteltu päätehakkuille ja suurille puille.

Vuoden 2020 aikana kaikkiin John Deere -harvesteripäihin vaihtui uusi SuperCut 100S -sahalaite. Sahalaitteen uuden sukupolven ketjunkiristinyksikkö, automaattinen ketjunkiristys ja mekaaninen laipan lukinta tekevät siitä entistäkin tehokkaamman ja käyttövarmemman. Parannettu ketjun vapautus helpottaa sahaketjun vaihtoa. Uusi sahalaite mahdollistaa myös laajemman valikoiman sahamoottorien sekä sahalaippojen osalta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

89

TYÖKONEET VARUSTAA METSÄTYÖ. Photo by: NOKIAN, Alexey Polyansky, Siberian Timber Industry Journal

Meiltä löydät kattavan tuotevalikoiman.

Hämeenlinna, 03 644 0400 • Jyväskylä, 014 338 8700 • Rovaniemi, 016 321 0100 • metsatyo.fi

Uudistuksia John Deere kuormatraktoreiden kuormaimiin John Deere tuo markkinoille uudistetut piiloletkujatkeella varustetut taittopuomioptiot kuormakoneiden CF5-, CF7- ja CF7S- kuormaimiin. Uusien taittopuomien suunnittelun lähtökohtana on ollut käytettävyyden, kestävyyden sekä huollettavuuden selkeä parantaminen.

U

udet XI nimetyt piiloletkujatkeet ovat saatavilla optiona John Deere 910G, 1010G, 1110G, 1210G ja 1510G -mallien kuormatraktoreihin kevään 2021 aikana.

Parempi kestävyys, käytettävyys ja tuottavuus

Uusi taittopuomi on rakenteeltaan vahvempi, jatke on voimakkaampi ja letkujen reititys on suunniteltu uudelleen, ottaen paremmin huomioon sekä letkujen kestävyyden ja vaihdettavuuden sekä myös puomin käytettävyyden. Uudistettu letkujen reititys nosto- ja taittopuomin välillä ja jatkepaketin sisällä suojaavat letkuja vaurioilta. Paran-

nettu geometria, aiempaa tasapainoisempi puomin noston ja taiton suhde tekee puomin liikeradoista entistä sulavampia ja käytöstä miellyttävää minkä ansiosta myös tuottavuus paranee. Uusien XI piiloletkujatkeiden myötä kuormaimen ulottumaksi tulee 9,8 m 90 % kuormakoneista toimitetaan IBC:llä varustettuna. IBC:llä varustettuihin koneisiin on saatavana taittopuomin alle sijoitettu työvalo parantamaan näkyvyyttä kuormaimen kärkeen pimeällä.

Huolto on tehty helpoksi

Parempi letkujen reititys puomin sisällä lisää letkujen kestävyyttä ja tekee letkujen vaihdosta helpompaa. Jatkeen takaosan

John Deere kuormakoneiden uusi taittopuomi on rakenteeltaan vahvempi, jatke on voimakkaampi ja letkujen reititys on suunniteltu uudelleen, ottaen paremmin huomioon sekä letkujen kestävyyden ja vaihdettavuuden sekä myös puomin käytettävyyden.

liukulaakerin voitelu onnistuu nyt suojia irrottamatta. Myös jatkeen ketjun säätö onnistuu osia purkamatta ja suojia irrottamatta. Uutta on myös säädettävä

kuormaintuki, joka helpottaa kuormaimen kuljetusasentoon tuomista. Piiloletkujatkeiden lisäksi saatavana on vahvempi Indexator GV12-2S -riipuke.

Vahvemman riipukkeen pohjalevy on teräksinen aikaisemman valurautaisen sijaan.


90

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI www.cernos.fi

Seulakauhat turpeen seulontaan & jäätyneiden materiaalien murskaukseen

MYYNTI | Marko Melto 040 - 823 9734 | marko@cernos.fi

CERNOS Oy Ähtärintie 41 63700 Ähtäri

Vihreitä koneita Kainuun leimikoille

Hakka Oy:n yrittäjät Markku (vas.) ja Hannu-Pekka Haverinen ottivat uuden John Deere 1210G ajokoneen ja 1170G harvesterin vastaan piiripäällikkö Pekka Kettuselta Joensuussa.

Kuhmolainen puunkorjuuyritys Hakka Oy urakoi Kainuun alueella monipuolisella metsäkonekalustolla. Maaliskuussa John Deeren konemyyjä Pekka Kettunen luovutti Joensuussa yrittäjille Markku ja HannuPekka Haveriselle uuden John Deere 1210G ajokoneen ja 1170G harvesterin.

H

akka Oy urakoi suoralla sopimuksella Metsähallitukselle ja Moto Team Tauriaisen kautta Ensolle sekä Kainuun Metsäkone Oy:n kautta UPM:lle. Puuta korjataan usean korjuuketjun voimin noin 300 000 mottia vuodessa. Nyt luovutettu John Deere 1210G ajokone on ns. pitkällä telillä, mistä Hakka Oy:llä on hyvät kokemukset usean vuoden ja koneen pohjalta.

- Tämä mukaan lukien operoimme yhteensä viidellä pitkätelisellä ja yhdellä normaalitelisellä ajokoneella. Kokemukset ovat olleet sen verran positiivisia, että pitkätelisillä mennään myös tulevaisuudessa, sanoo Hannu-Pekka Haverinen. Ajokoneessa on Hakka Oy:lle täysin uutena ominaisuutena hyraulisesti leviävä kuormatila. Varusteisiin kuuluu myös IBC-kärkiohjaus, mikä löytyy muistakin yhtiön koneista. - Koneen huippuominaisuus on pyörivä ja tasaava ohjaamo eli vaimennus ottaa ajossa ohjaamon nypytyksen pois, sanoo John Deere Forestryn piiripäällikkö Pekka Kettunen. Hakka Oy:n Markku Haverinen on vakuuttunut 8-pyöräisen 1170G harvesterin soveltuvuudesta Kainuun metsämaille: - Tämä on nyt meillä jo kolmas kasipyöräinen 1170G ja se on turvemaille kuusipyöräiseen verrattuna ihan toinen peli. Hakkuupäänä on täysin uusi H424:n, jossa on parannettu kouran ominaisuuksia, syöttöä ja lämpötilojen hallintaa.

TERÄKETJUT STIHL sekä TRILINK teräketjut rullatavarana sekä valmiissa mitoissa suoraan varastosta.

Hakka Oy:n uudessa John Deere 1170G harvesterissa hakkuupäänä on täysin uusi H424.

Katso video Hakka Oy:n uusien koneiden luovutuksesta YouTubessa oheisella QR-koodilla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

 Š ‹ ˆ   † ­ † ’ ­      “  € 

  ­­   ­ €

  „   ‰Š‰ ‰Š‰ ™„ š … … … Œ ˆŽ   …„

 „  

 ŒŒ‘

’

‰Œ€ 

‚  €ƒ 

 ŒŒ‘ †‡ˆ‰ Š‹Œ Žƒƒ‘€

”…„• ­”ƒ ­€–——„

‹ €•

˜Œ



€



‚  ˆ€ƒ 

„ ˜ 

 

 

 

ŒŒ€

„ ˜



‚  €ƒ  

 ‡ˆ

 Ž‘

  ‹ €•

…­„„ ‰Š„

ŒŒ€

‡

‹… „ˆ‰Š  Œ

Œ€

‚  €ƒ 

 …… 

­

‚  €ƒ 

    ‚‚‚ƒƒ„…

„ ˜

’“ – €—

‹Œ€

   

…†† ‡  ‡  „„

  † „ 

–— „ …„„ „ ‚ ‘‘› „„……

„„ ­ “ 

„ œŒŒž„   “…„„  …† „œŒŒž„ „   ˜

‚  ƒ 

‚  ƒ •

  ­€‚ƒ€­­„…„†‡ˆ„„­

   „„ Ÿ„  Œ

 …… 

‹ŒŒ€

‰Š‰

 

 

ˆ Œ ˆŽ 

‰Œ€

”…„• ­”ƒ ­€–——„

 ‰Œ‘ ‹€• 

•

’ ‹€• ˆ €  ‚  ˆ€ƒ 

 

  

˜˜Œ

   ‚­€ 

‰Š‰

”…„• ­”ƒ ­€–——„ƒ€ „  ­…

  „ „…†   

       ­ €

­ € ‚  €ƒ   € ‘ ’“’” „ƒ   ­    ‚‚‚ƒƒ„… €

‰Œ ‹Œ

            

 

 

 

  ­


92

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsitystuen tarkemmat ehdot vahvistettiin - haku avautuu maaliskuussa

Valtioneuvosto on antanut asetuksen, jolla täsmennetään vuoden 2021 alussa voimaan tullutta metsitystukea koskevaa lakia tuen määrän ja muiden tarkempien ehtojen osalta. Metsitystukea voi hakea Metsäkeskuksesta maaliskuun alusta alkaen.

M

etsitystukea myönnetään yksityisille maanomistajille joutoalueiden, kuten viljelyn ulkopuolelle jääneiden peltolohkojen ja turvetuotannosta vapautuneiden suonpohjien metsittämiseen. Tuki muodostuu kiinteästä kustannuskorvauksesta ja hoitopalkkiosta, jotka molemmat perustuvat keskimääräisiin laskennallisiin kustannuksiin hehtaaria kohti. Korvauksen ja palkkion määristä säädetään valtioneuvoston asetuksessa seuraavasti: Metsityskorvauksen määrä on entisillä maatalousmailla joko 1 500 euroa tai 2 000 euroa hehtaaria kohti metsitettävän alueen maalajista riippuen. Monimuotoisuuden edistämiseksi korvauksen saa kivennäismaapohjaisilla kohteilla korotettuna, jos metsityksessä käytetään jaloa lehtipuuta tai tervaleppää.

Entisillä turvetuotantoalueilla metsityskorvaus on metsitysmenetelmästä riippuen joko 1 000 tai 1 500 euroa hehtaaria kohti. Metsityskorvauksen lisäksi maksetaan kahdessa erässä hoitopalkkio, jonka määrä on yhteensä 900 euroa hehtaaria kohti. Asetuksessa määritellään myös metsityksessä hyväksyttävät puulajit ja täsmennetään laissa asetettuja vaatimuksia metsänviljelyaineiston alkuperästä ja kasvatettavien taimien vähimmäismäärästä hehtaaria kohti. Asetuksessa säädetään lisäksi metsitettävällä alalla sekä ennen metsitystä että taimikonhoitovaiheessa edellytettävistä toimenpiteistä. Aktiivisessa ruoantuotannossa olevia alueita ei ole tarkoitus metsittää, eikä tukea saa myöskään maiseman tai luonnon

monimuotoisuuden kannalta tärkeiden avoimien alueiden metsitykseen. Tukihakuun liittyen Metsäkeskus pyytää ELY -keskukselta lausunnon luonnon monimuotoisuuteen, maisemaan, vesitalouteen ja kaavarajoitteisiin liittyvistä seikoista. Siitä, millaisia seikkoja tukea myönnettäessä arvioidaan ja millaisia metsitettäväksi soveltuvat alueet ovat kerrotaan tarkemmin asetuksessa.

Metsäkeskus tiedottaa helmikuussa tarkemmin tukihakujen avautumisesta. Tukeen liittyviä toimenpiteitä ei saa aloittaa ennen tukipäätöksen tekemistä. Joutoalueiden metsitystä koskeva tukijärjestelmä on valmisteltu osana keväällä 2020 käynnistettyä laajaa maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuutta. Se on yksi niistä toimenpiteistä, joiden tavoitteena on lisätä hiilensidontaa ja vähen-

tää maankäyttösektorin päästöjä Suomessa. Metsitystukea koskeva laki tuli voimaan vuoden alusta ja on voimassa vuoden 2023 loppuun. Metsitettäväksi soveltuvia joutoalueita on Suomessa noin 120 000 hehtaaria. Erityisesti turvepohjaisten alueiden metsittämisen ilmastohyödyt ovat merkittävät.

Metsityskorvauksen määrä on entisillä maatalousmailla joko 1 500 euroa tai 2 000 euroa hehtaaria kohti metsitettävän alueen maalajista riippuen. Monimuotoisuuden edistämiseksi korva- uksen saa kivennäismaapohjaisilla kohteilla korotettuna, jos metsityksessä käytetään jaloa lehtipuuta tai tervaleppää.

Käy tutustumassa uusiin kotisivuihin www.vlh.fi

SUOMEN VIESTILAITEHUOLTO OY Hämeentie 1, Äänekoski puh. 0400 123 021 Pispalan valtatie 25, Tampere, Jori Lieska 0400 643 464 * info@flh.fi * facebook.com/viestilaitehuolto


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Komatsu 825TX Komatsu 835TX Komatsu 845

Suuria etuja kompaktissa muodossa!

Uudet harvennusekspertit Komatsu 2021 -kuormatraktoriohjelman kaksi pienintä, 9 tonnin Komatsu 825TX ja 11 tonnin Komatsu 835TX, voidaan varustella perinteisellä takarungolla tai uudella harvennusrunkokonstruktiolla, joka puolittaa näiden koneiden etu- ja takavaunujen välisen raidepoikkeaman minimiin tiukoissa käännöksissä kokonaismittojen tai kuormatilan koon muuttumatta. Myös Komatsuille ominainen hyvä stabiilius säilyy. Harvennusrungon antama ketteryys on tarpeen tiheissä harvennusolosuhteissa. Heikosti kantavilla kohteilla erilaiset takarunkovaihtoehdot ja monipuoliset leveät telaratkaisut laajentavat työkohteiden määrää ja lisäävät tuottavuutta.

Komatsu 2021 -tuoteohjelman suurin, 12 tonnin Komatsu 845, ulottuu kapasiteetiltaan perinteisten päätehakkuukoneiden tontille saakka. Uuden kuormatraktoriohjelman koneet, varustettuina erilaisilla runko-, kuormain-, hydrauliikka- ja kuormatilavaihtoehdoilla, voidaan täsmätä työskentelyalueen olosuhteiden asettamiin vaatimuksiin.

Lue lisää: www.komatsuforest.fi/right-on-track


94

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

Uudessa vankkarakenteisessa Komatsu C164 -hakkuulaitteessa on mielenkiintoisia teknisiä ratkaisuja ja uusia ominaisuuksia.

Uusi hakkuulaite vaativiin kohteisiin Komatsu Forest on kehittänyt uuden hakkuulaitteen järeiden ja paksuoksaisten puiden käsittelyyn. Komatsu C164:ssä on useita uusia ominaisuuksia, sen kehitystyössä on hyödynnetty muista C-tyypin laitteista saatuja kokemuksia.

K

omatsu C164 on vankkarakenteinen, siksi sitä suositellaan Komatsu 951 -hakkuukoneen varusteeksi. Komatsu C164:n rakenteet on mitoitettu kasvaneen koon ja vaativimpien kohteiden mukaan. Uudessa Komatsu C164 -hakkuulaitteessa on mielenkiintoisia teknisiä ratkaisuja ja uusia ominaisuuksia.

Katkaisusahaus

Constant Cut -sahamoottorin älykäs ohjaus pitää ketjun nopeuden täsmälleen oikeana koko katkaisun ajan ilman ylikierrosten vaaraa. C164:n sahayksikköä on kehitetty edelleen pitkille sahalaipoille ja järeiden runkojen käsittelemiseksi. Sahalaipan sijaintia on muutettu, verrattaessa muihin C-hakkuulaitteisiin, optimaaliseen kaatamistehon saavuttamiseksi. Tämä muutos mahdollistaa paremman kaatosahauksen, ehkäisee sahaan ko-

kulmaan, mikä helpottaa vaikeiden oksien tai kaksihaaraisten runkojen käsittelyä. Find End Laser -toiminto mahdollistaa pituusmittauksen nollaamisen sahaamatta. Tämä maksimoi puutavaran pituuden ja on erityisen hyödyllinen käsiteltäessä valmiiksi kaadettuja puita tai tuulikaatoja.

hdistuvia iskuja ja vähentää samalla puun halkeamisen riskiä. Lisäksi hakkuulaitteen sahaketjun kiristystä on parannettu ja sahalaipan kiinnitystä on muotoiltu entistä vankemmaksi ja vahvemmaksi luotettavuuden parantamiseksi.

Tekninen luotettavuus

Pyöritys

Rotaattorissa on uusi kääntömoottori, laakerointi ja sen rakenne on suunniteltu vahvemmaksi ja kestävämmäksi. C164:ssä on uudentyyppinen hydraulinen säätöventtiili, joka pystyy käsittelemään suurta virtausta ilman energiahäviötä.

Puun syöttö

C164 -hakkuulaitteen syöttöpyörät kannattelevat runkoa karsintaterien sijasta. Syöttöjärjestelmä mahdollistaa hyvän kontaktin hakkuulaitteen ja rungon välillä, mikä vähentää tarvittavaa puristuspainetta ja tekee

Komatsu C164 -hakkuulaitteen syöttöpyörät kannattelevat runkoa karsintaterien sijasta.

syöttöprosessista energiatehokkaan. Komatsu C164 voidaan varustella kahdella eri syöttömoottorilla. Vakiona oleva suurempi moottori antaa suuren vetovoiman, joka parantaa tuottavuutta. Valinnainen pienempi moottori antaa aggressiivisem-

man syötön, mutta pienemmällä voimalla.

Vaikeasti käsiteltävät puut

Komatsu C164:ssä on täysin uusi tiltinlukitustoiminto, jolla tiltti voidaan lukita haluttuun

Uudessa C164 -hakkuulaitteessa on useita ominaisuuksia, jotka on suunniteltu minimoimaan seisokit ja siten parantamaan tuottavuutta. Hakkuulaitteen runko on suunniteltu ja todennettu kestämään raskaiden toimintojen voima. Komponentit, kuten pääyksikkö, on hyvin suojattu. Valurautaa on käytetty strategisiin komponentteihin ja letkuissa on ORFS-liittimet. Komatsu C164 on kaiken kaikkiaan monipuolinen hakkuulaite, ja yhdessä Komatsu 951 -hakkuukoneen kanssa ne sopivat oivallisesti vaativimpiinkin hakkuukohteisiin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

95

Komatsu Forest uudistaa ja laajentaa MaxiVisionin kartta-aineistoja Komatsu Forestin uudistustyössä on vuodenvaihteessa 2021 menossa noin kuukauden mittainen testivaihe, jonka aikana MaxiFleet-käyttäjät voivat tutustua omilla tunnuksillaan laajennettuun karttapalveluun.

K

oneisiin palvelu siirtyy testivaiheen jälkeen, seuraavan MaxiVision-päivityksen yhteydessä. Tällä hetkellä käytössä olevat kartat säilyvät järjestelmässä myös uudistuksen jälkeen.

Uudet pohjakartat ja niiden päälle lisää informaatiokerroksia

MaxiVisionissa otetaan käyttöön Maanmittauslaitoksen (MML) ja Metsäkeskuksen tuottamia kartta-aineistoja, joiden tarjoama laajempi informaatio tukee Komatsu-koneiden kuljettajien työskentelyä. Uuden järjestelmän pohjakarttana on koko valtakunnan alueen kattava, skaalautuva ilmakuva, ortokuva. Tätä näkymää täydennetään sen päälle asettuvalla,

mm. topografian sisältävällä, peruskartalla. Näkymää voidaan täydentää tilanrajoilla, joka on myös uusi ladattava palvelu. Aineistot ovat peräisin Maanmittauslaitoksen karttojen rajapintapalvelusta. Metsäkeskuksen tuottamat avoimen metsätiedon korjuukelpoisuuskartat, jotka sisältävät tietoa korjuukohteiden maapohjan kantavuudesta, samoin kuvionrajat -tieto ovat käytössä kuten tähän saakka. Edellä mainitut informaatiokerrokset on mahdollista esittää samassa näkymässä sopivaan tarkastelukokoon skaalattuina.

Yhdistetty teknologia avaa uusia mahdollisuuksia

Uusi tekniikka tekee mahdolli-

seksi kommunikoida ulkopuoliselta laitteelta suoraan Komatsu -kuormatraktorin tai -hakkuukoneen tietokoneen kanssa. MaxiFleet -diesellämmittimen ohjaus hyödyntää uutta laitteiden välistä kommunikaatiotekniikkaa. Komatsu-metsäkoneen diesellämmitintä voidaan ohjata MaxiFleetin kautta missä ja koska tahansa. MaxiFleet saa metsäkoneelta jatkuvasti tietoa: akun tämänhetkisestä kapasiteetista, ohjaamon

lämpötilasta, koneen sijainnista. Näin tapahtuu riippumatta siitä, onko kone käynnissä vai ei. Käyttäjän on helppo tarkistaa fleet-palvelustaan, toimiiko lämmitys, onko akuissa riittävä varaus ja mihin ajankohtiin koneen lämmittimen käynnistymiset on ajastettu. Ajastimen rinnalla MaxiFleet-etäkäytöllä lämmitin voidaan ohjelmoida käynnistymään, lämmitysaika päättymään tai katkaista tarvittaessa.

MaxiFleet-ohjauksen yleistyttyä, etäyhteyttä varten ei tarvita enää erillistä kommunikointi- ja ohjausyksikköä. Yhdistetyn teknologian diesellämmittimen MaxiFleet-ohjaus on mahdollista MaxiXT:n 1.3-versiosta alkaen. Komatsu Forestissa uuden yhdistetyn teknologian alueelta odotetaan lisää älykkäitä ratkaisuja metsäkoneen käyttäjille. Tämä oli vasta ensimmäinen askel.

MaxiFleet -järjestelmä saa metsäkoneelta jatkuvasti tietoa: akun tämänhetkisestä kapasiteetista, ohjaamon lämpötilasta, koneen sijainnista.

”Logset on asiakasystävällinen. Siellä kuunnellaan asiakkaita ja otetaan aina tilanne hoidettavaksi. Tyhmiä kysymyksiä ei ole.” Janne Kangassalo, MKU Risto Kangassalo

KATSO LISÄÄ Asiakaskokemuksia Logsetin kotisivulta!

www.logset.fi

LOGSET OY Hännisentie 2 66530 Koivulahti Puh. 010 286 3200

MYYNTI Erno Mäntynen Puh. 040 849 3115 erno.mantynen@logset.fi


96

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 23

Terävät päivät Oulussa 30.-31.10. Laajasta GB motolaippojen valikoimasta löytyy myös XV -kantokäsittelylaipat.

roituskiertoa nopeuttaa. - Hyvänä esimerkkinä eräskin asiakkaamme teroittaa kuuden harvesterin ketjuja noin 300 kappaletta kuukaudessa, kun moni vastaavalla konemäärällä operoiva teroittaa vain noin 150 ketjua kuussa. Vaikka teroituskulu kasvaa niin asiakas on laskenut että se kannattaa ehdottomasti tehdä koska puuta syntyy enemmän ja polttoainetta kuluu paljon vähemmän, Kankaanpää seen hintaan, ilmoittaa Haakana. toteaa.

Laadukkaat motolaipat järkihintaan GB laipat ovat vakuuttaneet Yrittäjä tarvitsee päivitkäyttäjät kestävyydellään. täiseen hakkuutyösken- Esimerkiksi nyt kun lunta on ollut runsaasti koko maan alueeltelyyn laadukkaat kulula niin niin puut katkaistaan lutustuotteet arvokkaiden men sisällä, jolloin kuuma laippa hakkuukoneiden tueksi. jäähtyy nopeasti, mikä laittaa laipan rakenteen ja teräsmateriUittokalusto Oy:n maaaalin lujille. GB laipat toimivat hantuomat GB Titanium hienosti myös korkean lumen aikana, toteaa Ouluun Haakana. -motolaipat ovat olleet jo vaikutus harvesterin tuottavuuteen ja polttoaineen kulutukseen. Lähde tutustumaan Oikeasti terävillä ketjuilla on suuri aiheeseen 30.-31.10. GB:n valikoimasta löytyy pitkään Suomen osteXV -kantokäsittelylaipat Scanvallin tiloissa Oulussa osoit- ja oikein teroitetuilla. Asiaa on myös Ketjujen teroituksessa tulee ulussa järjestetään lähes jokaiseen markkinoilla tuimpia. teessa Voimatie 5, pääsee näketutkittu Ruotsissa perusteelliseskäyttää ammattikäyttöön tarkoimielenkiintoinen GB motolaippojen järeä kärkipyörä on 15-hampainen; kasettikärki on

O G

tapahtuma pe-la 30.-31.10. metsäkonealan B motolaippavalikoima ammattilaisille, missä peon kattava sekä normaa rehdytään harvesterin teräettä kantoketjujenlilaippojen oikeanlaisella tekäsittelylaippojen osalta. Valiroituksella saavutettaviin koimassa onhyötyihin. myös pikakiinnitselkeisiin teiset mallit. - Kaikki yli 18” tuumaiset seTeroituspalveluita vuosikymkä sitä pidemmät terälaipat on menten kokemuksella tarjoavan

mään ja itsekin kokeilemaan ja tuloksetmalleissa. ovat olleet merkitvaihdettavissa 18" tuumaisissa ja sitätipidemmissä miten paljon harvesterin tuotta- täviä. Oikeasti terävillä ketjuilla tanium sisään saatavilla vaihdettavalla kasetti- on vuus nousee ja polttoainekulutus suuriteräsrunko vaikutus sekä harvesterin upotetut öljyuratjatakaavat toimikärjelläkun jossa on viisitoista hamlaskee teräketjuhuolto hoi- tuottavuuteen polttoaineen vuuden haastavissakin käyttöpainen ammattitaidolla. kärkipyörä. Vahvemmil- kulutukseen. detaan Jos puuta sahataan olosuhteissa, kertoo Uittokalusla -sekä hitaammintoimii pyörivillä Demokoneena John melko terävällä ketjuilla niin to Oy:n Petrikulutus Haakana. rullalaakereilla olevalla laipalla Deere 1070G harvesteri varus- polttoaineen nousee 1,5 on huomattavasti pidempi millä käyt- - 2 litraa tunnissa verrattuna totettuna H412 kouralla, Kestää kovaa käyttöä töikä tavallisiin laippamalleihin sahataan kiekkoja tukeista uusil- della terävään ketjuun, kertoo Isolla kärkipyörällä varustetut verrattuna. Korkealaatuinen Ti- Scanvallin la teräketjuilla, vähän kuluneilla Juha Kankaanpää.

olevaankoneita, harvesteripäähän. tettuja joilla päästään - Valikoimassa on laipat 1,6 haluttuun lopputulokseen. mm ja 2,0 mm:n teräketjuille, - Laadukkaat ketjut pitää vasekäjuuri pikakiinnitteiset malliteikä 2,0 lita kouraan sopiviksi mm:n teräketjuille, sanoo Haaketjuja saa myöskään teroittaa kana. lyhyeksi, jolloin puuhun liian Uittokalustolla on huomattaaina suuri purevuus heikkenee varasto GB motolaippoja nopeivasti, huomauttaa Kankaanpää. siin toimituksiin. Jos ketjut halutaan pitää tuot- Ja varmasti kilpailukykyitavassa iskussa pitää niiden te-

Paljon nähtävää - ja tarjoilu pelaa

Oulun tapahtumassa on oikeanStihl teräketjuhuollon palMagnum RMHSlisäksi teräketju. jon muutakin nähtävää metsäkoneväelle. Ylivertainen Magnum -Nykyaikaisten Logset on paikalla esittelemetsäkoneiden mässä metsäkoneitaan, Stihl teräketjuiksi Haakana suosittelee Finland teräketjuja, Foreq Flex Stihl RMHS Magnumia. laippoja, Nestepaine hydrauliik- Magnum teräketjussa kaikkaa, Arom-Deco ja kia vaativia osia kemikaaleja on huomattaUS X-1R voiteluaineita. vastiMarine vahvistettu. Veto- ja sivuRuokakahvitarjoilu pelaa lenkkejä,ja leikkuuhampaita ja molempina esittelysniittipultteja päivänä rasittavatjavoimat jatä olevista siten tuotteista luvassa kaantuvat koko on teräketjun todella erikoistarjouksia, alueelle.hyviä Vahvistettu Stihl Magjoten kannattaa paikannum ketju pysyylähteä jopa 70 % pipäälle kutsuu dempäänkauempaakin, käyttökuntoisena kuin Kankaanpää. perinteiset harvesterin teräketjut joiden vetolenkkien vahvuus on 2,0 mm, lupaa Haakana.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

97

Koneurakointi Jameko Oy:n Komatsu 901 XC harvesteri oli tammikuun puolivälissä suokorjuukohteessa Hämeenlinnan kupeessa.

Odotettu talvi tuli etelän leimikoille Tammikuussa saatiin metsäkonealan odottama talvi Etelä-Suomeenkin. Poikkesimme kuun puolivälissä Hämeenlinnassa katsomassa miten työt eteni suokorjuukohteella kun pakkanen oli ehtinyt vähän kovettaa maapohjia.

"

Mutapainissa leikkiminen alkoikin jo riittämään. Nyt kun on saatu pakkasta ja lunta niin tämähän on oikein herrasmiesten hommaa. Toki ei nämä suomaat vielä lumen alta jäässä ole mutta kantavat jo paremmin ja nyt kun tiet jäätyy niin päästään paikkoihin mihin ei lämpimillä keleillä ollut asiaa. Myös puutavara-autojen operointi helpottuu joten puut saadaan tienvarsilta tehtaille, kertoilee Koneurakointi Jameko

Oy:n kuljettaja Ville Mustonen, jolla on pitkä kokemus metsäkonehommista: - Kävin ensin Evon ja sitten Porin metsäopistoa, josta avautui vuonna 1998 työharjoittelupaikka ja sitten vakituinen työ H & H Jantusella, mistä Koneurakointi Jameko juontaa. Tunnenkin Jamekon Jantusen yrittäjäveljekset Mikon, Pekan ja Jukan nuoresta saakka - Mikon kanssa oltiin yläasteella samalla luokallakin. Välillä ajoin eri yri-

Koneurakointi Jamekon kuljettaja Ville Mustonen kehuu 8-pyöräistä, kokoisekseen kevyttä Komatsu 901XC harvesteria juuri sopivaksi koneeksi harvennuksille ja pehmeille maille.

tyksissä puutavara-autoa ja operoin puumurskalla mutta viimeiset kahdeksan vuotta olen ollut "takaisin" Jamekon palveluksessa. Metsäkonetta olen ajanut yhteensä 13 vuoden ajan josta yli puolet harvesteria ja suurimman osan Komatsulla.

Loistava kone pehmeille maille ja harvennuksille

Jamekon metsäkonekalusto koostuu johtavien valmistajien tuotteista eli Ponsseista, John Deereistä ja Komatsuista. - Käytössä on laaja konekalusto mistä löytyy oikea vaihtoehto erilaisille korjuukohteille. Tämä Komatsu 901XC harvesteri varustettuna C93 -kouralla ja 11 metriin ulottuvalla nosturilla on keveytensä ansiosta loistava kone tällaisille pehmeille maille

ja harvennusleimikoille; toki tällä tekee pienirunkoista aukkoakin tehokkaasti. Kahdeksanpyöräinen, Clarkin teloilla varustettu kone on hyvän kantavuutensa lisäksi erittäin vakaa ja tukeva joka tilanteessa, sanoo Mustonen. Uuden sukupolven Komatsu 901XC harvesteri saa muutenkin paljon kehuja Mustoselta: - Kuljettajan ergonomiaa on ajateltu paljon: hallintalaitteet on kohdallaan ja kaikkea - myös tietotekniikkaa - on helppo käyttää. Minivivuissa on takana kätevät mikrokytkimet, joilla tehdään puulajivalintoja, ohjataan kouran toimintoja ja esivalintoja. Komatsusta on todella hyvä näkyvyys joka suuntaan ja puomin sijoittelu on hyvä harvennushakkuisiin. Hiljainen, pyörivä ja

vakaava ohjaamo on kaikin puolin viihtyisä työpaikka ja lattialämmitys on huippujuttu varsinkin kun tykkään ajaa sukkasillaan. Ohjaamon sisävalaistus on mukava ja oikeisiin paikkoihin asennetut työvalot ovat tehokkaat. Komatsu on osoittanut reilun 2000 tunnin aikana myös luotettavuutensa: - Teknisiä murheita ei ole ollut ja huoltopalvelut pelaa. Myöskään ureajärjestelmän kanssa ei ole ollut isompia murheita ja urean kulutus on pientä, jotain 5-10 litraa päivässä joten tankata sitä tarvitsee vain muutaman päivän välein. Myös polttoaineenkulutus on entistäkin pienempi: tankillisella ajaa helposti pari vuoroa harvennuksilla, kommentoi Mustonen.

Komatsu 901XC on harvennushakkuukone, joka on erittäin vakaa ja ulottuva. Kahdeksanpyöräisyys vähentää maaperävaurioita pehmeillä pohjilla. Koneen etenemiskyky on mainio jyrkissä maastoissa.


98

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

PONSSE Scorpionin tunnusomaisia piirteitä ovat sen näkyvyys ja ohjattavuus. Yksi näkyvimmistä muutoksista on uusi yksiosainen etuikkuna, joka yltää ohjaamon katolle saakka tarjoten entistäkin paremman näkyvyyden ja turvallisen työskentelyn kaikenlaisissa olosuhteissa.

Ponsse lanseeraa uuden sukupolven Scorpion -harvesterimalliston Ponsse tuo markkinoille kokonaisvaltaisesti modernisoidun Scorpion -harvesterimalliston, joka vastaa kaikkiin nykyajan metsänhoidon vaatimuksiin. Uusi PONSSE Scorpion vie puunkorjuun tuottavuuden ja ergonomian entistäkin paremmalle tasolle, ja asettaa uuden standardin kuljettajan työympäristölle.

S Ohjaamon työtila on muokattu käytännöllisemmäksi ja Scorpionin hiljainen maisemakonttori on kehitetty nimenomaan kuljettajien viihtyvyyttä ja jaksamista ajatellen.

corpion-harvesteri nousi nopeasti yhdeksi Ponssen menestystuotteista ja se esiteltiin ensimmäisen kerran suurelle yleisölle vuonna 2013. Heti lanseerauksensa jälkeen Scorpionista muodostui maailmanlaajuinen myyntimenestys ja vastuullisen metsänhoidon kansainvälinen symboli. Scorpioneja on valmistettu jo yli 1200 kappaletta ja niitä löytyy 25

maasta ympäri maailmaa. Nyt, kahdeksan vuotta myöhemmin, Scorpion on luonut nahkansa. PONSSE Scorpion on vakaudeltaan omassa luokassaan ja se tarjoaa tehoa ja tuottavuutta ympäristön ehdoilla pienin pintapainein. Tuotekehityksessä huomio on kiinnitetty ennen kaikkea vieläkin parempaan työergonomiaan, turvallisuuteen, ohjaamon näkyvyyteen sekä käytettävyyteen. - Uuden Scorpion -malliston kehityksen lähtökohtana oli kuten aina ennenkin metsäkoneenkäyttäjiltä saatu palaute, jota hyödyntämällä olemme saaneet nämä nyt esiteltävät uudistukset vietyä tuotantoon. Ohjaamon työtila on muokattu käytännöllisemmäksi ja Scorpionin hiljainen maisemakonttori on kehitetty nimenomaan kuljettajien viihtyvyyttä ja jaksamista ajatellen, kertoo Jan Kauhanen, Ponssen harvestereiden tuotepäällikkö. Scorpionin tunnusomaisia piirteitä ovat sen näkyvyys ja ohjattavuus. Yksi näkyvimmistä muutoksista on uusi yksiosainen etuikkuna, joka yltää ohjaamon katolle saakka tarjoten entistäkin


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

99

paremman näkyvyyden ja turvallisen työskentelyn kaikenlaisissa olosuhteissa. Lisäksi ainutlaatuinen nosturiratkaisu tarjoaa erinomaisen näkyvyyden joka suuntaan.

Viidennen sukupolven PONSSE Opti tietojärjestelmä

Lukuisten uudistusten lisäksi PONSSE Scorpion ja Scorpion King -harvesterit on varustettu edistyksellisellä viidennen sukupolven PONSSE Opti 5G- tietojärjestelmällä ja täysin uudistetulla ohjelmiston käyttöliittymällä. Helppokäyttöinen tietojärjestelmä on markkinoiden nykyaikaisin ja vie sujuvuutensa ja nopeutensa ansiosta käyttökokemuksen täysin uudelle tasolle. - Opti 5G:n täysin uudistettu käyttöliittymä yhdessä hiljattain esitellyn Opti8 -tietokoneen kanssa nostaa Ponsse metsäkoneiden tietojärjestelmien käytettävyyden uudelle tasolle. Myös aiempaa Opti-sukupolvea käyttäneiden kuljettajien siirtyminen käyttämään uutta Opti 5G-järjestelmää on helppoa ja nopeaa, kertoo Markku Savolainen, tietojärjestelmien tuotepäällikkö. Opti 5G-tietojärjestelmä mahdollistaa myös PONSSE Harvester Active Crane nosturin hallintajärjestelmän, joka tuo harvesteriin uuden tavan hallita nosturia ja tehostaa työskentelyä. Active Cranen avulla kuljettaja ohjaa nosturin yksittäisten toi-

- Uuden sukupolven Scorpion-malliston kehityksen lähtökohtana oli kuten aina ennenkin metsäkoneenkäyttäjiltä saatu palaute, kertoo Jan Kauhanen, Ponssen harvestereiden tuotepäällikkö.

Uuden Scorpionin tuotekehityksessä huomio on kiinnitetty ennen kaikkea vieläkin parempaan työergonomiaan, turvallisuuteen, ohjaamon näkyvyyteen sekä käytettävyyteen.

mintojen sijasta suoraan harvesteripään liikettä, mikä mahdollistaa kuljettajan keskittymisen nosturityöskentelyn sijaan puun prosessointiin. Active Cranea hallitaan helposti kahdella ohjausvivulla, joista toisella ohjataan harvesteripään korkeutta maasta ja toisella liikkeen suuntaa. Ohjausten liikeradat on eri-

"PONSSE Scorpioneja on valmistettu jo yli 1200 kappaletta ja niitä löytyy 25 maasta ympäri maailmaa."

tyisesti optimoitu tyypillistä harvesterityöskentelyä varten. Järjestelmä huolehtii myös nosturin kaikkien toimintojen automaattisesta hidastamisesta ennen liikealueen loppumista estäen mekaanisia rakenteita ja kuljettajaa rasittavia iskuja. Kun kuljettaja osoittaa halutun paikan, Active Crane hoitaa noston, tai-

ton ja jatkeen käytön automaattisesti. PONSSE Opti 5G tietojärjestelmä lanseerataan ensivaiheessa PONSSE Scorpioniin Suomen ja Ruotsin markkinoille - muut alueet seuraavat myöhemmin.

- Opti 5G:n täysin uudistettu käyttöliittymä yhdessä hiljattain esitellyn Opti8 -tietokoneen kanssa nostaa Ponsse metsäkoneiden tietojärjestelmien käytettävyyden uudelle tasolle, kertoo Markku Savolainen, tietojärjestelmien tuotepäällikkö.

Vuonna 2013 tapahtuneen ensiesittelyn jälkeen PONSSE Scorpioneja on valmistettu jo yli 1200 kappaletta ja niitä löytyy 25 maasta ympäri maailmaa.


100

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

T:mi Reijo Anttila otti maaliskuun alkupuolella käyttöön uuden ProSilva S3 harvesterin tuplakoura varustuksella: kuvassa ollaan energiapuuleimikolla Seinäjoella.

Energiapuu- ja harvennushakkuille soveltuva harvesteri kahdella kouralla T:mi Reijo Anttila Peräseinäjoelta keskittyy energiapuun ja ensiharvennusten tekoon. Uusi ProSilva S3 harvesteri varustettuna kahdella hakkuupäällä soveltuu erinomaisesti molempiin tarpeisiin.

R

eijo Anttila aloitti metsäkonetyöt heti yläasteen jälkeen toimien ensin ajokoneen ja myöhemmin harvesterin kuljettajana talviaikaan. - Urakoitsijaksi lähdin vuonna 1992 kun ostin traktorin turve-

hommiin. Ensimmäinen harvesteri tuli 2003, kyseessä oli Otso eli 4-pyöräisen Terra maastoajoneuvon päälle tehty metsäkone missä oli Keto 51 koura ja RKP nosturi. Sillä aloin tekemään kesäkauden turvesesongin ohel-

Veljekset Reijo (vas.) ja Raimo Anttila kehuvat uutta ProSilva S3 harvesteria juuri sopivaksi koneeksi energiapuu- ja harvennushakkuille: - Kokoluokka miellyttää myös metsäonomistajia kun maastoon jäävät korjuujäljet ovat minimaaliset.

la harvennushakkuita isännille talvikautena ja puut ajettiin perästä traktorilla. Kun metsäpuolella tuntui olevan kysyntään niin hankin 2006 käytetyn Nokka 6WD harvesterin ja pian perään Logset 504 ajokoneen, joilla tehtiin puuta UPM:lle talvikauden sopimuksella sekä yksityisille isännille. Vuonna 2009 UPM:n tekeminen loppui ja päätoiminta siirtyi takaisin turvepuolelle. Sitten kuitenkin Vapolle alkoi syntyi tarvetta soiden puunkorjuuseen ja 2013 hankin tehtävään käytetyn täystelaisen ProSilva harvesterin, mikä palveli hyvin tehtävässään erinomaisen kantavuutensa ansiosta. Koneen Kesla koura vaihdettiin jossain vaiheesa Waratah 412 kouraan pyöreän puun tekoon. Samana vuonna ostin lisäksi käytetyn Valmet 830 ajokoneen Nisulan keräävällä giljotiinikouralla - Valmet on käytössä edelleen ja toinen harvesteri Profi 500 syöttävällä Moipu 300 giljotiinikouralla tuli 2018, kertoilee Reijo Anttila.

Uusi harvesteri tuplakouralla

Vapon korjuutoiminta on jat-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

101

T:mi Reijo Anttila keskittyy energiapuun korjuuseen ja ensiharvennuksiin Pohjanmaan alueella.

kunut Pohjanmaan alueella aktiivisena ja myös yksityisten metsissä on riittänyt töitä, joten harvesterin päivitys alkoi tulla Reijo Anttilalle ajankohtaiseksi. - Kun suokohteiden määrät alkoivat vähenemään vaihdoimme vuosi sitten tela-alustaiseen ProSilvaan pyörät moottoripäähän. Hyvin palvelleessa koneessa oli tunteja jo yli 13 500 ja siitä saadut positiiviset kokemukset ohjasivat investointipäätökseen uuteen ProSilvaan. Pieni kotimainen valmistaja kuunteli tarpeitamme tarkasti ja toimitusjohtaja Keijo Ojalan kanssa päädyimme uuteen S3 -malliin mihin otettiin kaksi eri kouraa: syöttävä giljotiinikoura Naarva EF28 energiapuulle ja syöttävä sahakoura Kesla 21 RH-III pyöreälle puulle. Näin saimme käyttöön monitoimikoneen mikä soveltuu kaikkiin korjuutarpeisiimme ja on kokoluokaltaan myös metsänomistajia miellyttävä. Vaihdossa meni ProSilvalle molemmat vanhat harvesterimme ja ajokoneena jatkaa vanha luotettava Valmet,

sanoo Anttila.

Käyttöominaisuudet nousi uudelle tasolle

Uuden sukupolven ProSilva S3 harvesteri saapui Peräseinäjoelle maaliskuun alussa ja ensikokemukset koneesta ovat todella hyvät: - Tämä on minulle historian ensimmäinen uusi kone ja eroa edellisiin harvstereihin on kuin yössä ja päivässä. Jos vertaa tätä vanhaan ProSilvaan niin kaikki on aivan uudella tasolla. Ohjaao kääntyy enemmän sillä nyt kääntö on toteutettu hydraulimoottoreilla ja hammaskehällä kun aiemmassa koneessa oli sylinterikääntö. Ohjaamo on todella tilava, mukava ja ergnominen jotennyt metsässä saa tehdä töitä melkein kuin kotisoffalla istuskelisi, kehuu Anttila. Koneen toisena kuljettajana toimii Reijon veli Raimo Anttila: - Uusi hiljainen, vähäpäästöinen ja polttoainetaloudellinen ProSilva on ollut älyttömän helppo ajaa heti alusta saakka. Automatiikan määrä on kasvanut

valtavasti mikä osaltaan helpottaa kuljettajan työtä. Mittalaitteena koneessa on Technion XLogger minkä perusperiaate on hyvin samanlainen kuin aiemmassa Motomitissä, toki kyseessä on paljon kehittyneempi järjestelmä. Nosturina on 10,5 metriin ulottuva Kesla ja silti kone on todella vakaa kaikissa tilanteissa.

Koura vaihtuu hakkuutarpeen mukaan

Kun uusi ProSilva S3 otettiin töihin niin puomin päässä oli kiinni Naarva EF28 koura. - Teemme pääosin energiapuuta joten Naarva tulee olemaan enemmän käytössä mutta sitten kun mennään pyöreällä puulle niin Kesla 21 RH-III:n saa vaihdettua tilalle melko nopeasti, sillä koneessa on Prokop pikaliitin. Toki pyrimme siihen että keräämme kouralle sopivia leimikoita aina enemmän ettei kouraa tarvitse liian usein vaihtaa. Energiapuu tehdään Vapolle pääasiassa kokopuuna mutta osa myös karsitaan. Kaikki energia-

- Uuden sukupolven ProSilva S3 harvesterin tilavassa ohjaamossa kuljettaja viihtyy ja koneen käyttö on todella helppoa, kehuu Reijo Anttila.

puu kulkee ajokoneemme Tamtronin puntarin läpi, sanoo Pertti Anttila.

Alalla hyvät näkymät

Uudella ProSilvalla liikutaan Vapon energiapuuhakkuilla melko laajalla alueella.

- Nyt talvella olemme olleet Perhossakin saakka sekä Ähtärin ja Myllymäen kulmilla. Metsänomistajien harvennushakkuut painottuvat Peräseinäjoki-Jalasjärvi alueelle. Töitä on hyvin ja metsäalan tulevaisuus näyttää kaikin puolin valoisalle, pohtii Anttila.

T:mi Reijo Anttilan ProSilva S3 -harvesteriin otettiin kaksi eri kouraa: syöttävä giljotiinikoura Naarva EF28 energiapuulle ja syöttävä sahakoura Kesla 21 RH-III pyöreälle puulle. Näin saatiin käyttöön monitoimikone mikä soveltuu kaikkiin korjuutarpeisiin. Koneessa on etutelillä Olofsfors Eco-Soft telat ja takapyörillä Gunnebo Super-Hokki ketjut.


36 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

Ponsse Express -varaosapalvelut nyt entistä laajemmalla alueella Ponssen uusi varaosalogistiikan reitti PONSSE Läntinen Express aloitti liikennöinnin tammikuussa. PONSSE Express -palvelu varmistaa asiakkaan toiminnan jatkumisen ilman turhia katkoksia, kun varaosat toimitetaan lähelle metsäkoneyrittäjän toimipistettä tai jopa kotiovelle.

R

ahtireitin varrella on Ponssen Seinäjoen ja Jyväskylän huolto palvelukeskukset sekä kaksi Ponssen sopimushuoltajaa Konehuolto Pasanen Oy Pihtiputaalla ja Oulaisten Metsäkonehuolto Oy Oulaisissa.

Reitti ajetaan kaikkina arkipäivinä

Rahtikuljetus lähtee Iisalmesta kaikkina arkipäivinä klo 22.00. Lähetykset ovat perillä viimeistään seuraavan aamupäivän aikana, useassa paikassa jo aamuyöllä. Iisalmi (Ponssen logistiikkakeskus) Pihtipudas (Konehuolto Pasanen Oy) -Oulainen (Oulaisten metsäkonehuolto Oy) - Kokkola - Uusikaarlepyy (Oy Kovjoki Mekan Ab, Lukustie 15) - Seinäjoki (Ponssen huoltopalvelukeskus) - Ähtäri - Multia - Jyväskylä (Ponssen huoltopalvelukeskus) - Viitasaari - Iisalmi.

103

PALVELEVA LAVETTITALO Meiltä saat kaluston, varustelun, huollot ja korjaukset

Oy Kovjoki Mekan Ab:n toimituskontin ohjeet Seinäjoen varaosamyynnistä, puh. 020 768 8290. Lisätietoa uudesta reitistä saa paikalliselta varaosamyyjältä. - Ponssella on jo useamman vuoden kokemus vastaavasta reitistä pohjoisessa ja itäisessä Suomessa, missä asiakkaat ovat löytäneet palvelun hyvin. Siksi lähdimmekin laajentamaan palvelua nyt myös läntiseen Suomeen, Ponssen varaosapäällikkö Olli Koljonen kertoo. Ponsse Oyj kehittää huoltopalveluiden palvelukokonaisuutta yhdessä asiakkaidensa kanssa. Metsäkoneyrittäjä ja tuottava metsäkone tarvitsevat päivittäisen toimintansa tueksi luotettavan kumppanin, joka pystyy tarjoamaan varaosalogistiikkaan uudenlaisia ratkaisuja alueellisesti asiakkaiden toiveita kuunnellen.

• Siimet lavetit • Kaikkien lavettien ja perävaunujen korjaus-, muutos- ja maalaustyöt • Hakkureiden ja murskien korjaukset • Autojen varustelut: • Nosturit • Hakkurit • Nousupöydät • Käytetyt lavetit • CE –merkityt teräsrakenteet ja maalaukset • Palfinger huolto

inen UUSI 2-aksel tti ve la ne metsäko !! ta os st ra heti va Myynti ARI MÄKITALO 044 321 6131 / ari.makitalo@siimet.fi

Yrittäjänkatu 28 / 50130 Mikkeli / siimet.fi www.facebook.com/siimetoy

Ponsselta uusi simulaattori Korkealaatuisen koulutuksen tärkeys kasvaa ympäri maailman. Ponsse on vastannut koulutuksen kehittämistarpeisiin uudistamalla simulaattorituoteperhettä.

N

yt esittelyvuorossa on uusi PONSSE Full Simulaattori. Uusi simulaattori on kokonaisvaltainen koulutusjärjestelmä, jonka aitoa metsää kuvaava ympäristö ja tarkka grafiikka luo erinomaisen alustan ammattimaiselle koulutukselle.

Nykyaikainen kustannustehokas ja turvallinen opetusympäristö

Uuden PONSSE Full Simulaattorin lisäksi tuoteperheeseen kuuluvat PONSSE Basic ja Compact -simulaattorit, jotka tarjoavat nykyaikaisen opetusympäristön harvesterin, kuormatraktorin ja PONSSE Opti -tietojärjestelmien käytön koulutukseen. Simulaattori on kus-

Uusi PONSSE Full Simulaattori on kokonaisvaltainen koulutusjärjestelmä, jonka aitoa metsää kuvaava ympäristö ja tarkka grafiikka luo erinomaisen alustan ammattimaiselle koulutukselle.

tannustehokas ja turvallinen ympäristö uusien kuljettajien, metsäkoneammattilaisten ja

huoltoasentajien kouluttamiseen. Simulaattori toimii myös erin-

omaisena tutkimusvälineenä työnkehityksessä ja -tutkimuksessa, koska sillä voidaan toistaa

sama tilanne uudestaan ja vertailla esimerkiksi erilaisia korjuumenetelmiä.


104

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Koneurakointi Mikander Oy urakoi puuta kahdella metsäkoneketjulla kahden eri maakunnan alueella. Kuormatraktoreina on Ponsse Buffalot joista uudempi vuosimallia 2018 oleva kone otettiin käyttöön viime syksynä - myös vanhempi Buffalo kantaa edelleen puut luotettavasti laaniin.

Urakointia Savossa ja Pirkanmaalla tehtävään soveltuvalla kalustolla Koneurakointi Mikander Oy urakoi puuta Savon ja Hämeen alueilla kahdella metsäkoneketjulla. Töitä on ollut viime aikoina hyvin ja kun metsäalan tulevaisuuskin näyttää valoisalle niin konekantaan on tehty jälleen viime aikoina investointeja.

L Jukka Mikander on urakoinut metsässä lähes kolmenkymmenen vuoden ajan. - Töitä on ollut viime vuodet hyvin ja metsäalan tulevaisuus näyttää kaikin puolin valoisalle, kommentoi Jukka Ponsse Buffalon ohjaamosta.

eppävirtalainen Jukka Mikander on urakoinut metsässä lähes kolmenkymmenen vuoden ajan. - Olen maatalon poikia ja varsinaisen koneurakoinnin aloitin vuonna 1981 traktorikaivurilla, millä tehtiin pelto- ja salaojia. Syvän laman jälkimainingeissa ostimme 1994 serkkuni Lasse Mikanderin kanssa käytetyt Timberjackin kuormatraktorit

joilla aloimme ajamaan puuta Ensolle. Minulla ei ollut aiempaa kokemusta metsäkoneista juuri ollenkaan mutta pikku hiljaa tekeminen alkoi sujumaan. Vuosi myöhemmin hankimme ensimmäisen moton ja siitä alkoi korjuutoiminta kehittymään, kertoilee Jukka Mikander.

Metsäkoneurakointia kahdella alueella

Tänä päivänä Koneurakointi Mikander tekee puuta Leppävirran alueella Versowoodille ja Pirkanmaalla Metsä Groupille. - Poikani Juha-Matti vastaa Pirkanmaan urakoinnista ja Jari-Pekka Savon toiminnoista yhdessä erittäin osaavien kuljettajien kanssa. Meillä on hyvä porukka mikä puhaltaa yhteen hiileen tiukoissakin paikoissa eikä huumori lopu koskaan, kehuu Mikander. Hyvänä vuotena puuta korjataan noin 180 000 kuutiota. - Välillä työtilanne alkoi olla haastava mutta viime vuodet


puolilla maailmaa.

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Sampo-Rosenlewin metsäkonetuotannossa on lomien jälkeen hyvä tahti päällä ja uusia koneita valmistuu toimitettavaksi kotimaan asiakkaille sekä laajentuville vientimarkkinoille. Kuvassa työn alla FR68 ajokone.

Onneksi tilauskantaa oli mukavasti joten tuotanto pyöri lomiin saakka lähes normaalisti ja kun elokuussa myynti on taas piristynyt niin tilauskirjat ovat täyttyneet joten ihan kädestä suuhun ei tuotannossa tarvitse elää, analysoi Sampo-Rosenlewin toimitusjohtaja Jussi Malmi.

Sampo-Rosenlew on viime vuodet rakentanut järjestelmällisesti metsäkoneliiketoimintaa Uutta, kuvassa valmistuvaa järeää HR86 harvesteria toimitetaan nyt vahvaksi tukijalaksi puimurituoasiakkaille ja mielenkiinto konetta kohtaan on ollut suurta. tannon rinnalle: - Uskon että kun korona-tilanne alkaa hellittämään pääsemme markkinoilla aivan uudella vauhMaaliskuussa 2021 Koneurakonti dilla eteenpäin. Tuotteet on is-Mikanderin harvesterikalusto päivittyi uudella Ponsse Ergolla varustettuna H7 kouralla. kussa ja olemme löytäneet maailmalta oikeat kumppanit. Tärkehitys on onneksi ollut posiviikeä asia tietenkin on myös se tista, mikä on mahdollistanut että pääomistaja, intialainen konekaluston päivittämisen. Jos Mahindra metsäkonebiskonekanta näkee vanhenee liikaa niin neksen tärkeänä tuottavuus laskee jastrategisena aika menee toimialanaan ja on valmis panoskalliiden remonttien kanssa paitamaan siihen vahvasti, sanoo niessa. Ja kyllä ammattikuljettaSampo-Rosenlewin kuormatraktorimalliston pienin ja suurin: 10-tonnin Malmi. jilla pitää olla nykyaikaiset ja

Ponssella koneet ja palvelu pelaa

FR28 ja pyörivällä ohjaamolla varustettu 14-tonnin FR68.

Ensimmäisen Ponssen koneen Mikander osti vuonna 1998 legendaariselta metsäkonemyyjä Erkki Karppiselta ja siitä lähtien on urakoitu vain Vieremällä valmistetuilla koneilla. - Erkki oli aikanaan maailman paras myyntimies ja hoiti asiakassuhteet viimeisen päälle hienosti. Sitten Ponsse-kauppaa tehtiin Risto Suorsan kanssa ja jatkossa neuvotellaan Asko Heikkisen tai Joel Uusi-Mikkolan kanssa, riippuen mille alueelle investointeja olemme tekemässä. Kaupanteon lisäksi Ponssella pelaa myös varaosa- ja Koneurakointi Mikander ja huoltopalvelut mallikkaasti, Metsä-Raution Hannu Rautio Sampo-Rosenlew on laajentanut viime aikoina ovat yhdessä miettineet vii- vauhdilla - kuvassa Espanjaan toimitettu mikä on tietenkin aivan ehdotonvientimarkkinoitaan FR28 kuormatraktori. asia pävittäisessä tekemisessä. saan kameraratkaisun harKouran ripukPonsse pitää muutenkin asiak- vestereihinsa. keen alapuolle asennettu kaistaan huolen ja yhdesssä tou- kamera näyttää puun päältähutaan paljon myös vapaa-aika- päin, jolloin sen mutkaisuuna erilaisten harrastusten parissa. den näkee ilman että puuta tarvitsee syöttää ohjaamoa Metsätyöt ovat raskasta hommaa kohti mikä parantaa kuljettaja päivät pitkiä, joten vastapai- jan turvallisuutta. noa pitää olla niin keholle kuin mielellekin että jaksaa arjessa, konekanna muodostaa tällä het- eri tason kone kuin edelleen hysanoo Mikander joka viilettää kellä Ponsse Ergo ja Scorpion vin palveleva vanhempi Buffajääkiekkokaukaloissa Ergo jouk- harvesterit sekä kaksi Buffalo lomme. Ja nyt maaliskuussa kueen kapteenina ja keskus- kuormatraktoria. saimme aivan uuden Ergo harhyökkäjänä rangaistuslaukaus- Ponssen tekniikka on luotet- vesterin varustettuna H7 kouralten erikoismiehenä: tavaa ja tuottavuus korkealla la, mitä pojat kehuvat aivan - Lisäksi harrastan metsästys- tasolla. Kehitys menee jatkuvas- mahtavaksi peliksi. Itse ajan tä ja moottoripyöräilyä yhdessä ti eteenpäin erityisesti automaa- Pirkanmaan alueella Scorpionilkollegoiden kanssa - välillä on tiossa ja tietojärjestelmissä, min- la mikä mullisti monin tavoin päästy prätkäreissuille ympäri kä on saanut taas ilokseen huo- harvesterityöskentelyn ja vanmaailmaakin. mata uudemmissa koneissamme. hemmalla Buffalolla millä saa Viime syksynä meille tuli parin edelleen puut tehokkaasti laaniin, Kehitys menee eteenpäin vuoden ikäinen Buffalo ja se on kertoilee Jukka Mikander. Koneurakointi Mikanderin varsinkin mukavuudeltaan aivan

globaalilla osaamisellamme, sanoo Sampo-Rosenlewin toimitusjohtaja.

Sampo Rosenlew Oy

METSÄA

Sampo Rosenlew Oy sijaitsee Porissa. Suomen liikevaihto on noin 50 miljoonaa euroa. Yrityksen päätuotteet ovat leikkuupuimurit ja metsäkoneet. Sampo Rosenlew myy tuotteitaan yli 50 maahan ja viennin osuus myynnistä on noin 90%. Tärkeimmät markkina-alueet ovat Eurooppa, IVY-maat, Amerikka ja PohjoisAfrikka.

Juurikäävän torjun

H

Metsäkoneisiin panostetaan

ergonomiset vehkeet mikä on tärkeä asia työterveydenkin kannalta, pohtii Mikander.

Mahindran toimintatavan mukaan Sampo-Rosenlew Oy jatkaa edelleen erillisenä itsenäisenä yrityksenä hyödyntäen yhteisiä synergioita mahdollisuuksien 106 KONEURAKOINTI mukaan. Mahindra on kappalemäärällisesti maailman suurin traktoreiden valmistaja. Leikkuupuimurit ovat toiseksi suurin tuoteakkuukoneen kuljettaja on gategoria maailmanlaajuisessa keskiössä myös maataloussektorissa. Mahindran juurikäävän torjunnassa: traktorituotannon kokoluokka hyvän kantokäsittelytyön yhdistettynä Sampo-Rosenlewin laadun kannalta on erittäin globaaliin asiantuntemukseen tärkeää, että hakkuukoneen leikkuupuimureissa antavat kuljettaja aktiivisesmolemmilleseuraa yrityksille mahdolti kantokäsittelytyönsä laalisuuden tarjota laajempi tuotetua - eli eri tekee aktiivisesti valikoima maiden viljelijöiomavalvontaa - ja säätää den tarpeisiin. Sampo-Rosenlew tarvittaessa hakkuukoneen tuo Mahindralle maailmanluokantokäsittelylaitteistoa. kan osaamisen ja teknologian sadonkorjuuseen Mahindran Juurikäävät ovatIntiassa, metsiemme ydinmarkkinoilla Aahaitallisimpia tuhosieniä. Juurisiassa ja Afrikassa. Mahindran käävän aiheuttamien vahinkojen tuki ja jakelukanava mahdollison olevan vuosittain tavatarvioitu Sampo-Rosenlewille kasrunsaat 50 miljoonaa euroa Suovun uusilla ja nykyisillä markkimessa. Juurikääpää on torjuttana-alueillaan Euroopassa, IVY va, jos riskialueella kivennäis-maissa, Pohjois- ja Etelä-Amemaalla sijaitsevassa metsikössä on ennen hakkuuta mäntyä tai kuusta tai molempia yhteensä yli 50 prosenttia metsikön puuston tilavuudesta. Turvemaalla torjunta on tehtävä korjuukohteilla, joiden puuston tilavuudesta ennen hakkuuta on kuusta yli 50 prosenttia.

tymme kasvattamaan Mahindran

leikkuupuimuriliiketoimintaa 105 KONEURAKOINTI

Mahindra & Mahindra Ltd

Mahindra-konsernin liikevaihto on 19,4 miljardia dollaria. Mahidralla on johtava asema hyötyajoneuvoissa, tietotekniikassa, rahoituspalveluissa ja lomaosakeliiketoiminnassa Intiassa. Yhtiö on myös maailman suurin traktorien valmistaja. Mahindran pääkonttori sijaitsee Intiassa ja yritys työllistää yli 256 000 henkilöä yli 100 maassa.

Riittäväksi kantokäsittelyaineen peittä 100-prosenttisesti kantokäsittelyainee jo ehtinyt osin haihtua pois.

neen peittävyyden perusteella. Riittäväksi kantokäsittelyaineen peittävyydeksi kannon pinnalla katsotaan 85 prosenttia. Kun Peittävyys oltava kantokäsittelyaineen peittävyys yli 85 prosenttia laskee, käsittelyaineen teho Juurikääpää torjutaan sulan heikkenee merkittävästi. maan aikaisissa (1.5.-30.11.) Luken tilastojen mukaan hakkuissa kantokäsittelyllä. vuonna 2018 saavutettiin kantoKantokäsittely on tehtävä siten, käsittelyn epävirallinen maailettä kaikki läpimitaltaan yli 10 manennätys Suomessa, kun senttimetriä olevat havupuiden kantokäsittelyä tehtiin lähes 140 kannot käsitellään. Kantokäsit- 000 hehtaarilla. Kantokäsittelytelyssä käytetään ureaa tai har- pinta-alat ovat kasvaneet hienosmaaorvakan itiöitä sisältäviä ti viime vuosien aikana, kun Rotstop® valmisteita. vertailukohdaksi otetaan 2000 Luonnonhoitoa Juurikäävän torjuntatyön laa- ilman -luvun välikäsiä alku, jolloin kantokäsittu arvioidaan kantokäsittelyai- telyä tehtiin alle 50 000 hehtaa-

Tilaa alan suurin lukupaketti!

Vain 49 eur / vuosi / 6 numeroa Soita 050 412 9030 Tilaukset kätevästi netissä:

J k

ria

S m

It K

tu ly


106

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Katso video Metsänkorjuu Pulkkisen kuulumisista YouTubessa oheisella QR-koodilla.

- Pewag metsäkoneketjut ovat kestävyydeltään omassa luokassaan, sanoo Metsäkorjuu Pulkkinen Oy:n Seppo Pulkkinen.

Seppo Pulkkinen, Metsänkorjuu Pulkkinen Oy:

Ketjuilla pärjää useimmilla leimikoilla - toki teloillekin on paikkansa Metsänkorjuu Pulkkinen Oy:llä on erittäin hyviä kokemuksia itävaltalaisista Pewag metsäkoneketjuista jo kymmenen vuoden ajalta. Viime aikoina käyttöön on otettu myös saman valmistajan teloja mitkä nekin ovat osoittautuneet toimiviksi tuotteiksi.

S

avonlinnan kupeessa Putikossa kotipaikkaansa pitävä Metsänkorjuu Pulkkinen urakoi puuta tällä hetkellä yhdeksällä metsäkoneella ja on osaomistajana Forest Saimaa Oy:ssä yhdessä Aatto Silventoinen Oy:n kanssa. Forest Saimaa hoitaa kahden perheyrityksen yhteistä logistiikkaa ja urakointisopimusta UPM:n avainyrittäjänä Itä- Suomessa. - Omia ja alihankkijoiden koneita on Forest Saimaan alla tänä päivänä 26 kappaletta ja lisäksi tehdään puutavaran kaukokuljetusta 13 yhdistelmällä eri kulje-

Metsänkorjuu Pulkkisen lähes 15 000 tuntia ajetussa John Deere 1270E harvesterissa on ollut samat Pewag ketjut alla koko ajan ja edelleen hyvin pystyssä olevat taotut hokit ovat säilyttäneet muotonsa.

tusyritysten toimesta. Käytössä on myös proomu puun vesistökuljetuksiin, kertovat Metsänkorjuu Pulkkinen Oy:n yrittäjäveljekset Seppo ja Sami Pulkkinen.

Erittäin kestävät ketjut

Ensimmäiset itävaltalaiset Pewag ketjut hankittiin vuonna 2010 Uumajan Skogs Nolia messuilta. - Ketjut herättivät mielenkiinnon viisaan oloisella rakenteellaan ja laadukkaalla työnjäljellä.

Messukauppaa ei tarvinnut katua vaan Pewag ketjut osoittautuivat paljon muita käytössämme olleita ketjuja kestävämmäksi. Pewag ketjujen huippumateriaalit ja karkaisutekniikka antaa niille jopa moninkertaisen käyttöiän. Meillä on käytössä Pewag Forst Grip Pro ja HeltPerfekt ketjumalleja, sanoo Seppo Pulkkinen. Pewag on järjestänyt erittäin hyvin kulutusta kestävät hokit ketjumattoon epäsymmetrisesti jolloin paranee pito ja koneen

vakaus. - Hyvänä esimerkkinä lähes 15 000 tuntia ajettu John Deere 1270E harvesterimme missä on ollut samat ketjut alla koko ajan ja edelleen hyvin pystyssä olevat taotut hokit ovat säilyttäneet muotonsa. Pewag ketjut on myös helppo lyhentää vaikkei tarvetta toimenpiteelle ole usein ollutkaan, ketoilee Pulkkinen.

Ketjukäyttöä suositaan

Hyvien kokemusten perus-

teella Pewag ketjujen käyttö on koko ajan lisääntynyt koneissa: - Ketjuja on tullut uusien koneiden mukana ja tällä hetkellä niitä on koneiden alla seitsemän paria. Meidän alueella maastot on yleensä hyvin kantavia ja kivikkoa riittää joten pelkillä ketjuilla ajetaan paljon tai telojen kanssa yhdistelmänä. Eli 8pyöräisissä ajokoneissakin ketjut on enemmän alla kuin täystelavarustus. Isoin koneemme on John Deere 1910G missä oma-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

107

Luotettavaa AdBlue®-laatua vaativiin olosuhteisiin Yaran Air1® on kansainväliset ISO-laatukriteerit täyttävä AdBlue®-lisäaine, joka täyttää kaikkien moottorinvalmistajien takuu- ja laatuvaatimukset. Ensiluokkaisen Air1 AdBluen avulla varmistat SCR-teknologian varman toiminnan ja dieselajoneuvon matalat lähipäästöt. Suomessa Yara valmistaa AdBlueta Valkeakoskella.

Lisätietoja www.yara.fi, AdBlue.suomi yara.com tai Asiakaspalvelu puh. 09 4245 1803 Lataa ilmainen Air1-karttasovellus iPhone- tai Android-mobiililaitteellesi. Air1® on Yara International ASA:n rekisteröimä tavaramerkki. AdBlue® on Verband der Automobilindustrien e.V (VDA) rekisteröimä tavaramerkki.

Pewag ketjut ovat vakuuttaneet kestävyydellään myös todella järeässä John Deere 1910G kuormatraktorissa.

Pewag telat ovat ketjujen tapaan huipputeräksisitä valmistettu; erityisesti taottujen hokkien kestävyys on vakuuttanut kivikossa ajettaessa. Kuvassa John Deere 1170G harvesteri talvileimikolla Pewag telat etutelillä.

paino nousee ongelmaksi kuljetuksissa jos alle laitetaan järeät telat mutta ketjuilla sitä pystytään siirtelemään ritiläautolla, toteaa Pulkkinen. Seppo Pulkkinen näkee muutakin hyötyä ketjukäytön suosimisessa: - Teloja ei kannata laittaa koskaan turhaan alle vaan ainostaan silloin kun niille on todellista tarvetta. Teloilla ajaminen on raskaampaa ja ne ravistelevat kuljettajaa sekä koko konetta

jolloin rakenteet kuluu ja syntyy välystä.

Myös telat laatutavaraa

Metsänkorjuu Pulkkiselle on tullut ketjujen rinnalle myös Pewagin teloja uusien John Deere metsäkoneiden mukana, joita on tällä hetkellä käytössä kaksi paria. - Telat on ketjujen tapaan huipputeräksistä valmistettu ja samoin hokit on niin kovaa materiaalia että ne kestävät kivikos-

sa paljon muiden valmistajien hokkeja pidempään ilman hitsailua. Pewag siis taitaa myös telojen valmistuksen ja nyt kun Pewag Nordicin Jouni Nurminen tekee töitä Suomen markkinoiden eteen niin teknistä tukea on saatavilla ja tuotteita löytyy varastosta nopeisiin toimituksiin konevalmistajille, sanoo Seppo Pulkkinen. Pewag ketjut ovat toimineet hyvin Ponsse Scorpion harvesterissa - muuten Metsänkorjuu Pulkkisen konekanta onkin väriltään vihreää...


108

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

GI-388 275/70R22,5

280 €

R26,5

26,5

710/45R

710/45

1.450 €

2.200 € www.rengascenter.fi

Pewag telat vakuuttaneet metsäkoneurakoitsijat Pewag Nordic Oy aloitti Pewag metsäkonetelojen ja -ketjujen sekä kuljetuskaluston liukuesteketjujen myynnin Suomessa huhtikuussa 2020. Vaikka ajankohta oli koronan takia poikkeuksellisen haastava niin myynti on lähtenyt mukavasti matkaan ja Pewag teloja toimitetaan tasaiseen tahtiin asiakkaille.

ollut sekatela Flow Perfect mistä löytyy kantavuutta ja vetävää telakenkää. - Kuljettajat ovat olleet malliin tosi tyytyväisiä, kehuen pehmeämmissäkin paikoissa kantavien telojen hyvää pitoa ja tasaista ajettavuutta - myös pyöräpidon ollessa erinomainen, toteaa Nurminen.

I

Jatkuvaa tuotekehitystä

tävaltalainen perheomisteinen teollisuuskonserni Pewag Group GmbH on yksi maailman johtavista ketjutuotteiden valmistajista, jonka liikevaihto on noin 250 milj. euroa, työntekijöitä on yli tuhat ja toimintaa 32 eri maassa. Valmistuksella on hyvin pitkät perinteet. Ensimmäinen takomo toimi Brücklissä jo vuonna 1479. Vuonna 2014 tuotevalikoima laajeni myös metsäkoneteloihin. - Pewagin telojen ja metsäketjujen valmistus takokomponenteista alkaen konsernin omissa tehtaissa Itävallassa ja Tšekeissä - tuotantoa on myös USA:ssa. Telatuotanto on saatu hyvään vauhtiin ja tällä hetkellä se pyörii jo yli 2000 telaparin vuositahtia. Ja vaikka valmistusmäärät ovat koko ajan kasvaneet niin toimitusajat ovat pysyneet nopeina Pewagin vuonna 2018 tekemän

merkittävän tehdasinvestoinnin ja tuotannon modernisoinnin ansiosta, ilmoittaa Pewag Nordic Oy:n toimitusjohtaja Jouni Nurminen.

Nopeat toimitukset

Pewag on ollut suomalaisille metsäkoneurakoitsijoille tuttu telamerkki jo aiemminkin mutta nyt myynnin eteen tehdään järjestelmällistä työtä. - Keskitymme palvelemaan OEM-konevalmistajia ja heidän jälkimarkkinointiverkostojaan sekä jälleenmyyjinä toimivia metsäkonealan varustetoimittajia, joiden kautta Pewag teloja voi ostaa. Panostamme nopeisiin toimituksiin Loimaan varastosta, mistä löytyy paljon eri telamalleja ja ketjuja, sanoo Nurminen.

Kestävyyttä ja käyttöikää

Suomessa metsäkonetelat

- Panostamme nopeisiin toimituksiin Loimaan varastosta, mistä löytyy ain suuri valikoima eri Pewag -telamalleja sekä ForstGrip PRO -metsäkoneketjuja, esittelee Pewag Nordic Oy:n toimitusjohtaja Jouni Nurminen.

joutuvat kovaan käyttöön erittäin haastavissa olosuhteissa - Pewag on todistanut korkean laatunsa ja kestävyytensä, mikä perustuu käytettyihin erikoisteräksiin sekä vahvaan rakenteeseen. Taotut lenkit ovat vakiona vahvuudeltaan 26 mm, joka optimaalinen koko metsäketjujen kulumisen suhteen. Muista valmistajista poiketen telojen kuluvimmat osat eli lenkit, lenkkikoukut ja telakenkien taotut telahokit ovat hiiletyskarkaistuja 750 Vickersin kovuuteen. Lenkkikoukun kulumisen kestävyys on ratkaisevassa roolissa telojen kestävyyden kannalta ja hiilletyskarkaisulla päästään

jopa 10-20 % pidempään käyttöikään. Asiakaspalautteen perusteella myös telojen lyhennystarve tulee Pewag teloilla totuttua myöhemmin johtuen lujista teräsmateriaaleista, kertoo Nurminen. Muista valmistajista poiketen Pewagin teloissa on vakiona aina kaksi telahokkia telakenkää kohden Zig-Zag -kuviolla. Tämä takaa optimaalisen pidon ja tasaisen ajon, kun pito maahan ja renkaaseen jakaantuu tasaisemmin, sekä telakengän ylösalainen liikkuminen vähentyy.

Suosittu sekatela

Erityisen suosittu telamalli on

Pewagin metsäkonetelamallisto on kattava ja siitä löytyy ratkaisut kaikkiin tarpeisiin. - Teloja on tarjolla kantavia ja ottavia sekä niiden yhdistelmiä eri levyisenä; nyt saataville on tullut vaihtoehtoja myös 750 ja 800 leveille renkaille sekä pyöräteloja. Pewag tekee jatkuvaa tuotekehitystä kuunnellen tarkasti asiakkaiden muuttuvia tarpeita sekä seuraten metsäkoneiden kehitystä. Tästä hyvänä esimerkkinä hiljattain esitelty yli 15 tonnisiin koneisiin tarkoitettu vahvemmalla 985 mm leveällä telakengällä varustettu kantava epäsymmetrinen telamalli - toki kyseisen vahvemman kengän voi valita sekateloihinkin, sanoo Nurminen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

109

Monipuolista palvelua metsäkoneurakointiin - toiminta vahvaa myös Ruotsin markkinoilla Scanvall Finland Oy aiemmin Teroituspalvelu Kankaanpää - tunnetaan laadukkaista motoketjujen teroituspalvelustaan Suomessa ja Ruotsissa. Lisäksi tarjotaan laajasti metsäkoneiden varaosat ja tarvikkeet; viime aikoina toimintaa on laajennettu myös huoltopalveluihin.

"

Aloitimme teroituspalvelun vuonna 2005 ja kun homma saatiin toimimaan laajasti Suomessa, lähdimme Ruotsin teroitusmarkkinoille vuonna 2012. Kotimaassa meillä on tänä päivänä sopimusasiakkaana yli 300 metsäkoneyrittäjää, joiden teräketjuista pidämme huolen. Myös länsinaapurissa on tehty lujasti töitä ja tasaisesti kasvava asiakasmäärä lähestyy jo Suomen lukemia, kertoo Scanvall Finland Oy:n yrittäjä Juha Kankaanpää.

Huippuluokan teroituspalvelua

Scanvall Finlandilla on käytössä Oulun toimitiloissaan useita kehityksen kärkeä edustavia nestejäähdytteisiä automaattiteroituskoneita, mitkä takaavat ketjujen oikeanlaisen teroituksen ja mahdollistavat suuren volyymin. - Vaikka koneet ovat parasta A-luokkaa niin erittäin tärkeässä roolissa on edelleen teroittajan ammattitaito. Palvelumme toimii niin että automme ajaa ennalta sovittuja reittejä keräillen sopimusasiakkaiden tylsät ketjut kyytiin ja jättäen teroitetut ketjut asiakkaille. Samalla mukana kulkee kätevästi mototarvikkeet, voiteluaineet ja nesteet, varaosat

Scanvall Finlandilla on käytössä Oulun toimitiloissaan useita kehityksen kärkeä edustavia nestejäähdytteisiä automaattiteroituskoneita, mitkä takaavat ketjujen oikeanlaisen teroituksen ja mahdollistavat suuren volyymin. - Palvelemme metsäkoneurakoitsijoita laajasti Suomessa ja Ruotsissa teroituspalvelulla, mikä hoitaa koko terähuollon logistiikan, sanoo Juha Kankaanpää.

ym. tuotteet, sanoo Kankaanpää.

Kaikkea metsäkoneisiin

Panostus metsäkonetuotteiden, varaosien ja muiden tarvikkeiden myyntiin aloitettiin vuonna 2012 asiakkaiden toiveesta sekä Suomessa että Ruotsissa. - Lisäpalvelu on otettu hyvin vastaan teroitusasiakkaidemme keskuudessa ja toki myymme tuotteita kaikille muillekin kätevästi verkkokauppamme kautta osoitteessa www.scanvall.fi. Tarjolla on myös laajasti hydrauliikkaa ja elektroniikkaa liikkuvaan kalustoon sekä esimerkiksi Webasto ja Eberspächer lämmittimet varaosineen joten meiltä löytyy paljon tuotteita muihinkin

työkoneisiin ja kuljetuskalustoon - varmasti kilpailukykyiseen hintaan. Uusimpia tuotteita valikoimassa ovat Meseran ja Kopan puutavarakourat, ilmoittaa Kankaanpää.

Omaa osavalmistusta

Scanvall Finlandilla on edustuksessa olevien laatutuotteiden lisäksi omaa metsäkoneiden osavalmistusta. - Koko ajan kasvaneeseen valmistusohjelmaan kuuluu jo yli 80 erilaista komponenttia kuten ketjusieppareita, värisuuttimia, laipan kelkkoja ja hydraulisylintereitä eri harvesteripäihin, luettelee Kankaanpää.

tyväisiä palveluumme, sillä teemme huollot kentällä ilman että koneita tarvitsee siirtää pitkiä matkoja huoltohallille ja usein viikonloppuisin niin että koneille ei aiheudu ylimääräisiä seisokkeja ja ne ovat iskussa maanantai aamuna kun työt jatkuu, toteaa Kankaanpää.

Scanvall Finlandin huoltoosaaminen ei rajoitu pelkästään metsäkoneisiin: - Huollamme kaikenlaisia työkoneita ja kuljetuskalustoa joten kannatta olla yhteydessä, sanoo Juha Kankaanpää.

Monipuoliset huoltopalvelut

Loppuvuodesta 2020 Scanvall Finland teki yhteistyösopimuksen Logsetin kanssa metsäkoneiden huolto- ja varaosapalveluista Pohjois-Suomen alueella. Toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin - toki muitakin koneita huolletaan.

Loppuvuodesta 2020 Scanvall Finland teki yhteistyösopimuksen Logsetin kanssa metsäkoneiden huolto- ja varaosapalveluista Pohjois-Suomen alueella. Huolloista vastaa Seppo Kokkoniemi jolla on pitkä ja vankka kokemus metsäkoneista. Kentällä liikutaan varustellulla huoltoautolla ja isommat huollot tehdään tarvittaessa hallissa. - Toiminta on saatu hyvin matkaan ja palvelustamme on varmasti apua Logset-konekannan kasvattamisessa jatkossa alueella. Lisäksi meillä on osaamista palvella kaikkien muunkin merkkisten metsäkoneiden huolloissa. Urakoitsijat ovat olleet tyy-

Verkkokaupasta osoitteessa www.scanvall.fi saa hankittua kätevästi urakoinnissa tarvittavat varaosat ja tarvikkeet kilpailukykyiseen hintaan.


110

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

Metsäkoneiden Windows XP-tuki loppuu - tarjolla järkevä ratkaisu ongelmaan

K Jos metsäkoneen tietokoneessa on Windows XP -järjestelmä niin se ei enää jatkossa toimi metsäyhtiöiden uusien ohjelmien kanssa. Suomen Viestilaitehuolto tarjoaa ongelmaan toimivan ja edullisen ratkaisun asentamalla Panasonic Toughbook tietokoneen koneen oman PC:n rinnalle. Kuvassa Toughbook CF-19 asennettuna Komatsu kuormatraktoriin.

Urakoitsijoilla on käytössä vielä paljon metsäkoneita, joiden tietokoneissa on käyttöjärjestelmänä Windows XP. Maaliskuun 2021 aikana metsä yhtiöiden WoodForce XP -tuki loppuu. MekoGis ohjelmien XP-tuki loppui vuodenvaihteessa 2021 ja PiiMega ohjelmisto vaatii toimiakseen Windows 10 -käyttöjärjestelmän.

K

eski-Suomen Viestilaite huolto tarjoaa järkevän ratkaisun ongelmaan, oli sitten käyttäjärjestelmä XP tai sitäkin vanhempi. - Asennamme harvesterin tai kuormatraktorin oman Windows XP -käyttöjärjestelmällä varustetun PC:n rinnalle Panasonic Toughbook CF-19 tietokoneen tai Panasonic Toughpad FZ-G1 padin, jotka kytketään keskustelemaan keskenään verkkokaapelilla sisäverkossa. Asennuksen jälkeen vanha metsäkone pystyy operoimaan metsäyhtiöiden uusilla ohjelmistoilla; Panasonicissa pyörii metsäyhtiöltä tulevat hakkuuohjeet, karttaohjelmat ym. ja harvesterin alkuperäisessä PC:ssä apteeraus, josta tuotos-

ja kontrollitiedot siirtyvät ensin Panasonicille ja sitä kautta tiedonsiirtona yhtiön järjestelmiin, kertoo Suomen Viestilaitehuolto Oy:n Jori Lieska.

Asennus tapahtuu nopeasti ammattitaidolla

Viestilaitehuollon vankan osaamisen ansiosta metsäkoneiden tietokonepäivitys on helppo projekti. - Toimimme Ääneskoskelta ja Tampereelta käsin joten pystymme reagoimaan urakoitsijoiden päivitystarpeseen nopeasti eri puolilla maata. Käymme tekemässä asennuksen yleensä maasto-olosuhteissa ja operaatio sujuu meiltä jo rutiinilla kaikkiin metsäkonemalleihin mitalait-

Panasonic Toughbook voidaan asentaa kaikkiin metsäkonemerkkeihin ja -malleihin mittalaitteesta riippumatta - kuvassa Ponsse harvesterissa koneen oman Opti tietokoneen rinnalla.

teesta riippumatta. Tarjoamme päivityksen tehneille asiakkaille lisäksi vuoden etätuen veloituksetta, joten meiltä saa osaavaa apua aina jos järjestelmien kanssa syntyy ongelmia, lupaa Lieska.

Hinnaltaan edullinen ja toimiva ratkaisu

Koviin käyttöolosuhteisiin suunnitellun Panasonic Toughbook tietokoneen liittäminen metsäkoneen alkuperäisen PC:n rinnalle on oleellisesti edullisempi projekti kuin sen uusiminen. - Meiltä saa uudet Panasonicit järkihintaan varusteineen ja ohjelmistoineen - lisäksi tarjolla on hyviä käytettyjä laitteita. Kannattaa olla yhteydessä niin hoidetaan metsäkoneiden tiedonsiirtoasiat kerralla kuntoon, ilmoittaa Lieska.

Viestilaitehuollon Jori Lieskalla on vankka kokemus metsäkoneiden tietokoneasioista.

Asennuksen jälkeen vanha metsäkone pystyy operoimaan metsäyhtiöiden uusilla ohjelmistoilla - kuvassa Toughbook John Deere harvesterissa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

111

Nisula Forest ja Toyota Gazoo Racing WRT:n yhteistyö jatkuu 2021 Nisula Forest on ollut mukana Toyota Gazoo Racing WRT toiminnassa tallin alkumetreistä lähtien. Kaudella 2016 ja 2017 Nisula teki yhteistyötä Juho Hännisen kanssa ja Juhon siirryttyä tallin testikuljettajaksi kauden 2017 päätteeksi, Nisula ja Toyota Gazoo Racing allekirjoittivat yhteistyösopimuksen.

N

isula Forest ja Toyota Gazoo Racing WRT:n yhteistyö jatkuu myös alkaneella kaudella 2021. Tallin kuljettajina toimivat Sébastien Ogier, Thierry Neuville, Kalle Rovanperä ja Takamoto Katsuta. - Olemme pystyneet vuosien 2017-2020 aikana tarjoamaan asiakkaille, omalle henkilöstölle sekä yhteistyökumppaneille ainutlaatuisia elämyksiä tiiviissä yhteistyössä TGR:n kanssa. Yhteistyö Tommi Mäkisen johtaman tiimin kanssa sujui näinä vuosina todella joustavasti ja haluankin kiittää Tommia kuluneista vuosista. Uskomme vahvasti, että hyvä ja avoin yh-

teistyö jatkuu myös tulevaisuudessa Jari-Matin johtamassa tallissa, Nisula Forestin Kalle Mattsson kertoo.

Vahvaa brändin rakentamista

Jos yritysmaailmassa haluaa mennä eteenpäin, on laadukkaiden tuotteiden lisäksi huolehdittava brändin rakentamisesta. - Yhteistyösopimuksen jatko kaudelle 2021 Toyotan tehdastiimin kanssa antaa meille loistavan mahdollisuuden ottaa jälleen uusia askelia eteenpäin. Nisula on brändinä ja yrityksenä kehittynyt selkeästi yhteistyövuosien aikana, Mattsson jatkaa. Huippuammattilaisista koos-

Nisula Forest ja Toyota Gazoo Racing WRT:n yhteistyö jatkuu myös alkaneella kaudella 2021.

tuva, maailman paras rallitiimi on mitä parhain esimerkki siitä, mitä tavoitteiden saavuttaminen tarkoittaa käytännön työssä.

- On hienoa jakaa näitä ajatuksia tallin yhteistyökumppaneille. Sieltä varmasti tarttuu uusia ajatuksia päivittäiseen tekemiseen,

Jari-Matti Latvala kertoo.


112

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Veljekset Reinikainen Oy:n John Deere 1510G kuormatraktorissa on takatelillä Olofsfors Kovax M yleistelat ja etutelin pyörissä uudet Olofsfors Pro-Grip F16 TS ketjut, joista oli kertynyt maaliskuun puolivälissä positiivisia käyttökokemuksia tuhannen tunnin ajalta.

Telavalmistajan uutuusketjut vakuuttaneet ominaisuuksillaan Veljekset Reinikainen Oy Kangasniemeltä korjaa puuta neljällä metsäkoneella. Teloissa on luotettu vuosikymmeniä Olofsforsin laatuun ja viime aikoina käyttöön on otettu myös Olofsforsin uusia Pro-Grip -metsäkoneketjuja.

"

Urakoimme puuta Kangasniemi-Hankasalmi-Pieksämäki-Konnevesi alueella Versowoodille - hyvä yhteistyö on jatkunut jo yli 15 vuotta. Teemme pääasiassa päätehakkuita ja harvennusten osuus on jotain parinkymmenen prosentin luokkaa. Tukki menee Versowoodin sahoille kun taas kuitupuu Äänekosken ja Varkauden tehtaille; nyt talviaikaan kuitua käytetään myös energiatuotan-

nossa, kertoilee yrittäjä Tomi Reinikainen.

Olofsforsin teloista vuosikymmenten hyvät kokemukset

Metsätyö Oy:n myymiä ruotsalaisia Olofsforsin valmistamia teloja on ollut Veljekset Reinikaisella jo vuosikymmeniä. - Ensimmäisiä teloja otettiin käyttöön jo 70-luvun lopulla joten niiden kehityksestä on kokemusta todella pitkältä aikaa. Päämerkki teloissa on ollut aina Olofsfors mutta aina välillä on toki kokeiltu muitakin merkkejä että on saatu vertailupohjaa. Itse muistan kun vuonna 1992 meille tuli Valmet 862 kuormatraktori ensimmäisillä 700-koon renkailla ja Olofsfors Eco-Track harvennusteloilla, mitkä olivat siihen aikaan aivan uusi juttu. Olin silloin 16-vuotias ja ajoin kyseistä konetta kesätöinä joten itsellekin on teloista jo jonkinlainen kokemus ehtinyt muodostua, naurahtaa Reinikainen.

Koneissa alla sekä telat että ketjut

Tällä hetkellä kaikki Veljekset Reinikaisen käyttämät telat ovat Olofsforsin valmistamia. - Korjuualueellamme on melko kovat ja kivikkoisetkin metsänpohjat joten emme tarvitse kantavia teloja vaan käytämme yleisteloja ja niin että 8-pyöräisissä John Deere 1510G ja 1510E IT4 kuormatraktoreissa on ketjut etutelillä ja telat takana. Harvestereina on 6-pyöräiset John Deere 1270G ja Komatsu 931 joissa on telat etutelillä ja isoissa takapyörissä ketjut. Kun alueellamme on hyvin vähän pehmeitä maita eikä oikein rinteitäkään, emme tarvitse 8-pyöräisiä harvestereita joiden hankintahintakin on korkeampi. Tämän hetken tela-arsenaali muodostuu Olofsforsin Kovax, Eco ja Evo malleista, luettelee Reinikainen.

Yleisteloilla pärjätään

Reinikaisen mukaan telavalinnoissa tärkeää on se että ne so-

veltuvat mahdollisimman laajasti erilaisiin maasto- ja keliolosuhteisiin. - Metsätyön Jyväskylän myyjältä Jari Eroselta saa asiantuntevaa teknistä apua uusia telatarpeita miettiessä. Ja tietenkin telojen tulee kestää pitkään eikä niiden korjailuun saa mennä liian usein aikaa. Motoissa telojen keston kanssa ei ole ongelmia mutta ajokoneissa ne joutuvat koville jolloin jyvät erottuvat akanoista, toteaa Reinikainen.

Olofsforsilta oma Pro-Grip ketjumallisto

Olofsfors toi viime vuoden loppuolella markkinoille uudet Pro-Grip -metsäkoneketjut. - Meille tuli Metsätyöltä ProGripit lokakuun alussa ja kyseessä taisi olla ensimmäiset Suomeen asiakkalle toimitetut ketjut. Asensimme ne John Deere 1510G kuormatrakrotin etutelin takimmaisille renkaille, mitkä ovat Nokian Forest King F2 mallia ja kooltaan 710/45/26.5. Ta-

katelillä koneessa on Kovax M yleistelat. Olofsfors halusi ketjuista palautetta tuotekehitykseen ja toivoimme mm. niiden sivurakenteeseen hieman muutoksia siinä miten ketjut laskeutuvat renkaan kupeelle. Tehdas kuunteli palautettamme tarkalla korvalla ja iloksemme huomasimme että muutokset oli tehty toiveemme mukaan kun saimme muutamaa kuukautta myöhemmin toisen parin Pro-Grip ketjuja, mitkä asennettiin saman koneen etummaisiin pyöriin, kertoo Reinikainen.

Hinta-laatusuhde ketjuissa kohdillaan

Ensimmäisen tuhannen tunnin käyttökokemukset Olofsfors Pro-Grip F16 TS ketjuista ovat Reinikaisen mukaan kaikin puolin positiiviset: - Ketjut pysyvät hyvin renkaiden päällä kaikissa tilanteissa eikä ketjunpitimiä tarvita. Rakenne on tarpeeksi tiheä joten ketjut suojaavat hyvin renkaiden


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

113

Turvallisuutta ja tuottavuutta Kiesitech kuormankiristimillä ja syöttörullilla

Lue lisää kiesitech.fi

Olofsfors ProGrip F16 TS -ketjujen kulutusmatto muodostuu kolmen kettinkilenkin komponenteista ja niitä yhdistävistä kokoojarenkaista. Tämän rakenteen ansiosta ketju asettuu hyvin renkaalle ja ketjun eri osat kuluvat tasaisesti. Jokaisessa ketjumaton vaakalenkissä on kaatumaton 20mm materiaalista tehty U-hokki. U-hokkien ja runsaan hokkimäärän ansiosta pyöräpito on tehokas.

Kiesitech Oy | www.kiesitech.fi | +358 40 548 8231

TS-merkintä Pro-Grip ketjumallin perässä merkitsee tehostettua renkaan sivusuojausta. Sivukettingiltä ketjumatolle tuleva kettinki muodostaa sik-sak kuvion. TS-sivusuojaus suojaa renkaiden sivuja paikassa, jossa renkaan oma pistosuojaus loppuu.

Veljekset Reinikainen Oy:n kaikki tällä hetkellä käytössä olevat telat ovat Olofsforsin valmistamia. Kuvassa Kovax M -mallin yleistelat, joiden suuri telakenkämäärä parantaa telan kantokykyä, vähentää maastoon jäävää jälkeä ja parantaa koneen polttoainetaloutta.

kylkiä. Myös hyvin pitävät ja pystyssä pysyvät hokit ovat kestäneet eivätkä ne irtoile hitsauksista kivikossa rymytessä. Jo nyt voi todeta että Pro-Gripit ovat

hinta-laatusuhteltaan hyvät ketjut ja uskon että niiden käyttöikä tulee olemaan pitkä.


114

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Nokian Renkaat on panostanut mittavasti uuden huippuluokan testikeskuksen rakentamiseen Nokian Raskaiden Renkaiden käyttöön, mikä nostaa testausmahdollisuudet aivan uudelle tasolle lisääntyneen automaation ja kapasiteetin myötä.

Uusi Nokian Raskaiden Renkaiden tuotekehityskeskus toimii täydellä teholla Raskaiden renkaiden käytön kehittäminen yhä turvallisempaan ja tehokkaampaan suuntaan asettaa tuotekehitykselle suuria vaatimuksia; testaamisella on tärkeä rooli uusien ideoiden tuomisessa nopeasti markkinoille. Nokian Renkaat on panostanut mittavasti uuden huippuluokan testikeskuksen rakentamiseen Nokian Raskaiden Renkaiden käyttöön mikä nostaa testausmahdollisuudet aivan uudelle tasolle lisääntyneen automaation ja kapasiteetin myötä.

C

OVID-19-haasteista huolimatta uudessa keskuksessa on jo nyt päästy tekemään mittavaa kehitys- ja testaustyötä, jonka ansiosta yhtiö voi tuoda markkinoille paitsi enemmän, myös entistä parempia uusia raskaita renkaita. Koronarajoitusten vuoksi käyttöönotossa on tehty paljon töitä etäyhteyksien varassa. Se on vaatinut paljon joustavuutta kaikilta osapuolilta. - Tällainen joustava ongelmanratkaisu on lyönyt leimansa koko rakennushankkeelle, ja se on pitänyt meidät aikataulussa. Nostan hattua koko urakan mahdollistaneelle tiimille! sanoo Nokian Raskaiden Renkaiden kehityspäällikkö Matti Kaunisto.

Testausta ei korvaa mikään

Renkaiden tuotekehityksessä testaus on välttämätöntä, sillä se todistaa - tai kumoaa - suunnittelussa tehdyt laskelmat ja antaa tärkeää tietoa suunnittelijoille. Siksi uusi lähemmäs 4000 m2 kokoinen keskus on valtava parannus niin testauksen määrää kuin laatuakin ajatellen. - Uudistus mahdollisti muun muassa renkaiden rumputestauksen kapasiteetin kasvattamista

huomattavasti. Nyt tuotekehitys ja yhteistyö konevalmistajien kanssa on paljon tehokkaampaa. Lisääntyneen kapasiteetin ansiosta testauksen aiemmat pullonkaulat on saatu poistettua. Ja tilaa riittää vielä tulevaisuudenkin investoinneille, sanoo tuotekehitysjohtaja Kalle Kaivonen Nokian Raskailta Renkailta. Tärkeä tekijä on myös testauksen laatu. - Uusi laitteisto antaa meille mahdollisuudet kerätä enemmän tietoa ja analysoida sitä paremmin, sillä testaus on nyt paljon kiinteämmin integroitu tuotekehitykseen, Kaivonen kertoo.

Ergonomiaa ja työylpeyttä

Työergonomian suhteen muutos vanhoista tiloista varta vasten rakennettuihin tiloihin on ollut valtava. Uuden testikeskuksen suunnittelussa renkaiden ja vanteiden turvalliseen ja ergonomiseen käsittelyyn on kiinnitetty erityistä huomiota. - Kaikki on nyt selkeämmin aseteltua ja samassa tasossa. Se tekee työstä turvallisempaa ja mukavampaa - ja on selvästi lisännyt koko tiimin intoa, Matti Kaunisto sanoo. Työturvallisuutta ajatellen,

prosessiin kuuluva rengasleikkeiden suuriresoluutioinen skannaus ja digitaalinen siirto sopii erinomaisesti yhteen koronan tuomien rajoitusten kanssa. - Renkaiden poikkileikkaustiedot siirtyvät testaus- ja tuotekehitystiimien välillä digitaalisesti ilman tarvetta minkäänlaiseen fyysiseen kontaktiin, Kaunisto virnistää.

Ei pelkkiä uusia renkaita

Tuotekehityksen lisäksi rengastestausta tarvitaan paitsi tuotannon laadun valvomiseen

Uusi laitteisto antaa mahdollisuudet kerätä enemmän tietoa ja analysoida sitä paremmin, sillä testaus on nyt paljon kiinteämmin integroitu tuotekehitykseen.

Kokeita tilauksesta

Testilaitoksen on tarkoitus tarjota vastauksia. Koko testausprosessi renkaan vanteelle asentamisesta mittauksiin ja 3D-skannaukseen sekä painetestistä näytteenottoon on optimoitu tuottamaan tehokkaasti laadukasta dataa erilaisiin tiedontarpeisiin. - Meiltä voivat tilata erilaisia testejä ja analyysejä niin tuotekehitystiimi, asiakaspalvelu kuin esimerkiksi konevalmistajakin. Jokaiselle voidaan toimittaa erittäin laaja-alaista analyysiä ja syvällistä tietoa, Kaivonen kuvailee.

myös asiakaspalveluun. - Harvinaisissa tapauksissa kentällä voi ilmetä rengasrikko, epänormaalia melua tai muu ongelma, joka pitää selvittää juurta jaksain. Näissä tapauksissa renkaat voidaan tarkistaa ja analysoida testikeskuksessa. Palaute kentältä antaa meille arvokasta ymmärrystä renkaiden elinkaaresta, sanoo Mikko Pukkila Nokian Renkaiden teknisestä asiakaspalvelusta.

Rakennus täynnä Hakkapeliitta-henkeä

Toisinaan Nokian Renkaiden toimintatapaa kutsutaan ”Hakkapeliitta-hengeksi”. Siinä yhdistyy erikoisrenkaiden valmistajalle tarpeellinen kekseliäisyys ja uutta luova henki, ja sitä henkeä koko rakennuskin kuvastaa - fiksusta suunnittelusta aina itsepuhdistuviin energiaa säästäviin ikkunoihin. Lisäksi rakennus heijastaa yrityksen arvoja työturvallisuuden, ympäristöystävällisyyden ja mielenrauhankin osalta. - Melkein kaikki syntyvä jäte kierrätetään, Myös testauslaitteiden tuottama lämpö hyödynnetään laitoksen lämmitykseen, ja lisälämpöä tuottaa paikallinen biopolttolaitos, kertoo tuotekehitysjohtaja Kalle Kaivonen.

Nokian Raskaiden Renkaiden historian suurin investointi

Koko testausprosessi renkaan vanteelle asentamisesta mittauksiin ja 3D -skannaukseen sekä painetestistä näytteenottoon on optimoitu tuottamaan tehokkaasti laadukasta dataa erilaisiin tiedontarpeisiin.

Vuonna 2018 Nokian Raskaat Renkaat julkisti mittavan hankkeen: tuntuvilla investoinneilla tuotantoon ja tuotekehitykseen lisätään raskaiden renkaiden tuotantoa 50 % ja yli kaksinkertaistetaan uusien tuotteiden määrä. Kokonaisinvestointi on noin 70 miljoonaa euroa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

115

TYÖKONEET VARUSTAA METSÄTYÖ. Meiltä löydät kattavan tuotevalikoiman.

Hämeenlinna, 03 644 0400 • Jyväskylä, 014 338 8700 • Rovaniemi, 016 321 0100 • metsatyo.fi

UUTTA

ASIAKASLEHDESTÄ

1

ASIAKASLEHTI 2019/20

TEHOA

Uusi logistiikkakeskus Pirkkalan Linnakallioon 2/2020

2020

MARKKINOINTIIN!

Ammattilehti.fi tarjoaa asiakaslehtien tuottamisen avaimet käteen -pakettina sisältäen artikkelit, kuvaukset, ulkoasun suunnittelun ja toteutuksen sekä painatuksen ja postituksen. Ota yhteyttä niin suunnitellaan Teidän tarpeisiin oikeanlainen paketti. Otamme vielä tällä vuodelle muutaman uuden projektin olemassaolevien rinnalle, joten toimi nopeasti.

RealMachinery Oy:n asiakaslehti

asiakaslehti

www.specma.fi Lahden Traktorivaruste Oy:

Vilakone Oy ja Specma Oy:

OEM-teollisuuden paikallinen alihankkija

Yhteistyötä yli 20 vuoden ajan

s.14

www.specma.fI

s.18

ASIAKASLEHTI 2019/20

1

hyötyajoa Ajankohtaista / Uutuuksia

hyötyautot - konerahoitus

2020

Örumin asiakaslehti

Keskity ydinosaamiseen - Finnharvest Oy

7-SARJA:

Jarrujärjestelmät takaavat työturvallisuuden

UUDEN SUKUPOLVEN DOOSAN KAIVINKONEET

HELLA Shapeline suunnittele omat valosi

ARPE-Trailer valmistaa lavetit räätälöitynä

HELLA Jumbo -lisävalojen kehitys ja historia

www.orum.fi

10

30

VUOTTA

VUOTTA

20

VUOTTA

30 1

KH-KONEET GROUP

VUOTTA

ASIAKASLEHTI 2020/21

Taneli Jokela 050 3208 174 taneli.jokela@ammattilehti.fi Ps. Meiltä myös videotuotantopalvelut! Yrityslehdet vuosikymmenten kokemuksella!

VASTUULLISTA ”SECTO TAIPUU SIIHEN MIHIN NORMAALI PANKKI EI TAIVU” - Maatori

”SECTO HUOMIOI ASIAKKAIDEN TARPEET” - Inotsa Oy & Har-Go Oy

www.secto.fi

”SECTO ON JOUSTAVA RAHOITUSKUMPPANI”

KONEKAUPPAA

- Eerola-Yhtiöt Oy Crent - Konevuokraus on

VASTUULLISTA KONEKAUPPAA

RISKITÖN VAIHTOEHTO

Kobelcon 7-sarjalaiset

SAAPUIVAT SUOMEEN

Oke Jantunen Ky

WACKER NEUSON EZ80 KH-KONEET.FI

1


116

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäalalla paloturvallisuus koskee koko toimitusketjua Kun puhutaan paloturvallisuudesta niin urakointi- ja kuljetusalalla huomio keskittyy yleensä yksittäisen koneeseen tai ajoneuvoon ja sen suojaamiseen. Se on toki erittäin tärkeää mutta metsäalalla tulee paloturvallisuutta ajatella ja parantaa kaikin käytössä olevin keinoin koko toimitusketjussa kannolta tehtaalle eli metsäkoneista puutavara-autoihin, purkukoneisiin ja paperi/sellurullia käsitteleviin trukkeihin sekä hakkureihin ja murskaimiin.

P

aloturvallinen kokonaisketju syntyy laajemmasta toimintamallista ja yksityiskohtien saattamisesta riittävälle tasolle. Siinä ratkaisevia tekijöitä on kaiken käytössä olevan kaluston varustaminen sammutuslaitteilla ja niiden ylläpitoa asianmukaisesti sekä paloriskin vähentämistä mm. kaluston puhtauden ja hyvän teknisen kunnon kautta. Näissä toimenpiteissä yrittäjien ja kuljettajien rooli on keskiössä eikä paloturvallisuuden parantaminen välttämättä vaadi suuria investointeja vaan asennemuutosta. - Kun lähdetään nostamaan paloturvallisuutta niin aluksi pi-

Automaattisten sammutusjärjestelmien käyttö lisääntyy metsäalan kalustossa koko ajan. Kun metsäkone syttyy palamaan niin pelkällä käsisammuttimella pystyy harvoin estämään tulen leviämistä - toki sekin on parempi kuin ei mitään.

tää arvioida riskit ja sisäistää millaisten haasteiden kanssa ollaan tekemisissä. Se että suojataan kone tai auto on kaiken lähtökohta mutta huomioida pitää myös suojaamattoman kaluston aiheuttama korkea riski ympäristölle ja myös henkilövahingoille. Jos hakkuri syttyy palamaan teollisuuslaitoksella tai tukkiauto huoltoasemalla, on vaarana että palo leviää hallitsemattomasti ja aiheuttaa paljon isompaa tuhoa. Tämä riski pysy-

tään minimoimaan tehtävään soveltuvilla automaattisilla sammutusjärjestelmillä, muistuttaa Dafo Vehicle Fire Protection Finland Oy:n toimitusjohtaja Hannu Sartovuo. Vaikkei palo ei pääsisi leviämään autosta tai työkoneesta ympäristöön, tulee palovahingosta aina murheita yrittäjälle mikä maksaa rahaa. - Vaikka vakuutus korvaisi tapahtuman niin työ yleensä viivästyy ennen kuin tilalle saadaan

Kun työkone syttyy palamaan teollisuusympäristössä niin on suuri riski tulen leviämisestä rakennuksiin ja muihin ajoneuvoihin, jolloin myös ihmiset ovat vaarassa. Oikein valitulla ja asennetulla automaattisella sammutusjärjestelmällä pystyään koneiden paloturvallisuutta nostamaan merkittävästi.

uusi laite. Ja jos mietitään vaikka autohakkureita niin sellaisen löytäminen nopeasti palaneen tilalle on vähintään haasteellinen tehtävä. Silti voimalaitos ei voi odottaa haketta talven pakkasissa vaan yrittäjän pitää pystyä turvaamaan toimitusketju kaikissa olosuhteissa, toteaa Sartovuo.

Metsäalalla paloturvallisuus otetaan vakavasti

Metsäteollisuusalalla toimivalle kalustolle löytyy Finanssi-

alan turvallisuusohje FA127/16 mistä löytyy konekohtaiset palosuojaus suositukset. - Rakennemääräykset eivät velvoita palosuojaamista vaan se perustuu vapaaehtoisuuteen; toki vakuutusyhtiöt, teollisuus ja urakanantajat voivat asettaa konekohtaisia vaatimuksia palosuojauksesta mikä on koko toimitusketjun etu. Tänä päivänä onneksi metsäalalla otetaan paloturvallisuus vakavasti ja alan yrittäjät panostavat laadukkaa-

- Kun lähdetään nostamaan paloturvallisuutta niin aluksi pitää arvioida riskit ja sisäistää millaisten haasteiden kanssa ollaan tekemisissä, sanoo Dafo Vehicle Fire Protection Finland Oy:n toimitusjohtaja Hannu Sartovuo.


METSÄALAN AMMATTILEHTI seen sammutuskalustoon, mitkä ovat parhaimmillaan silloin kun niitä ei koskaan tositoimissa tarvita, huomauttaa Sartovuo. Metsäalalla hakkurit ja murskat syöttöautoineen on hyvin suojattu automaattisilla sammutusjärjestelmillä - myös metsäkoneissa niiden käyttö yleistyy koko ajan. - Kun metsäkone syttyy palamaan niin pelkällä käsisammuttimella pystyy harvoin estämään tulen leviämistä. Ja teloilla ajettaessa kuivaan kesäaikaan maastopalojen riski on todella suuri. Puutavara-autot kuuluvat myös Finanssialan ohjeistuksen piiriin sillä niillä kuljetetaan helposti palavaa materiaalia ja liikutaan ympäristöissä missä auton palaminen saattaa levitä vaikka tehdasympäristössä. Suomessa vasta yksittäisiä puutavara-autoja on suojattu automaattisilla sammutusjärjestelmillä mutta Ruotsissa on laitettu painetta niiden yleistymiselle, sanoo Sar- tovuo.

pölyisessä ympäristössä missä on palavaa puumateriaalia, toteaa Sartovuo. Uusi teknologia on ajamassa työkoneita ja ajoneuvoja erilaisiin hybridiratkaisuihin, sähkökäyttöihin sekä vaihtoehtoisin polttoaineisiin, joiden paloturvallisuusriskit ovat moninaisempia kuin perinteisillä polttomoottoreilla varustetuissa ajoneuvoissa - mutta eivät välttämättä yhtään pienemmät. - Esimerkiksi lithium-akkuista osa energiasta käytetään akuston lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen. Jos akun ohjaukseen tulee jostain syystä vikaa niin akusto saattaa syttyä palamaan ja jos paloa ei saada heti hallintaan automaattisella sammutusjärjestelmällä niin sitä ei sammuta sitten oikeastaan mikään muu kuin aika. Silti sammutusjärjestelmillä saadaan hidastettua paloprosessia ja ostamaan lisäaikaa muille pelastustoimille, sanoo Sartovuo.

Tekniikan kehitys muuttaa paloriskejä

Sammutusjärjestelmien määrä kasvaa

Muutama vuosi sitten työkoneissa siirryttiin Tier 4F päästötason moottoriteknologiaan, joiden pakokaasujen kierrätysjärjestelmät nosti esimerkiksi pakosarjojen pintalämpötilat todella korkeiksi - sama tapahtui jo aiemmin kuorma-autopuolella. Myös moottoritiloissa on yhä vähemmän tilaa joten jäähdyttävä ilmanvaihto on haasteellista. - Uudet moottoriteknologiat ovat muuttaneet paloriskiä tekniikan rikkoutumisista enemmän ulkoisiin tekijöihin. Koneiden rakenteet ovat onneksi kehittyneet ja pintalämpötilat on saatu paremmin hallintaan mutta ne muodostavat edelleen suuren paloriskin varsinkin kun ollaan

Suomessa on käytössä kymmeniä tuhansia automaattisia sammutusjärjestelmiä liikkuvassa kalustossa ja määrä kasvaa koko ajan. - Paloturvallisuuden huomioiminen on vakiintunut ajoneuvoja koneenrakennusteollisuudessa ja tehdasasennetut sammutusjärjestelmät ovat integroitu jo koneen omiin väylätekniikoihin ja toimintoihin. Sammutusjärjestelmiä tehdään myöskin paljon jälkiasenteisena, tällöin pitää varmistua valitun järjestelmän vaatimusten mukaisuudesta, laadusta sekä perehtyä tarkasti kohteen palosuojaukseen ja ammattimaiseen asennukseen. Ja koskaan ei voi korostaa liikaa sam-

Metsäalalla tulipalon vaara on läsnä kaikkialla. Metsäkoneilla teloilla ajettaessa kuivaan kesäaikaan maastopalojen riski on todella suuri.

KONEURAKOINTI

117

Kuljetuskaluston varustaminen automaattisilla sammutusjärjestelmillä on usein järkevää. Puutavara-autot kuuluvat myös Finanssialan ohjeistuksen piiriin sillä niillä kuljetetaan helposti palavaa materiaalia ja liikutaan ympäristöissä missä auton palaminen saattaa levitä laajastikin.

mutusjärjestelmän oikeaoppista huoltoa ja puhtauden merkitystä paloturvallisuudelle, painottaa Sartovuo.

Vakuutusyhtiö yrittäjien asialla

IF Vahinkovakuutus on tehnyt vuosikymmeniä yhteistyötä alan toimijoiden kanssa räätälöidäkseen parhaat mahdolliset vakuutukset juuri niihin riskeihin, joita koneyrittäjyys ja kuljetusyrittäminen sisältää. - Paloturvallisuus on sananmukaisesti kuuma asia ja siihen pitää kiinnittää metsäalan kalustossa erityistä huomiota. IF on tehnyt järjestelmällisiä paloturvallisuuskartoituksia fyysisesti kentällä alan konekalustolle vuodesta 1995 lähtien, jonka ansiosta palovahinkojen määrä on vähentynyt selvästi asiakkaidemme keskuudessa. Nykyään meillä on tarjota asiakkaille kattavien vakuutusten lisäksi mm. digitaalinen tarkastusväline millä yrittäjä voi tehdä omalle kalustolleen paloturvallisuuskartoituksen. Käyttämällä palotarkastustyökalua voidaan vähentää paloriskejä ja kun kone säästyy tulipalolta niin liiketoiminta ei vaarannu. Kun käyttöön otetaan tasokas automaattinen sammutusjärjestelmä niin saavutetaan hyvä riskitaso, sanoo IF Vahinkovakuutuksen riskipäällikkö Jarmo Neuvonen.

- Paloturvallisuus on sananmukaisesti kuuma asia ja siihen pitää kiinnittää metsäalan kalustossa erityistä huomiota, sanoo IF Vahinkovakuutuksen riskipäällikkö Jarmo Neuvonen.

Metsäteollisuusympäristössä operoivat koneet ovat merkittävä paloriski joten niiden suojaaminen sammutusjärjestelmillä on ensiarvoisen tärkeää.

Metsäalalla hakkurit ja murskat syöttöautoineen on hyvin suojattu automaattisilla sammutusjärjestelmillä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

VERMEER HG6800TX MURSKAIN. HG6800TX on Vermeerin murskainperheen uusi lippulaiva. Uudet innovaatiot, kuten madalletut syöttöpöydän reunat, takaavat materiaalin vapaan virtauksen rummulle. Uusi Duplex III rumpu toimii koneen sydämenä. Saatavilla myös hakkurirummulla varustettuna. Koneen voimanlähteenä on CAT C27 950 hv moottori.

KYTKINTIE 41, 00770 HELSINKI SEVERAL.FI

Vermeer and the Vermeer logo are trademarks of Vermeer Manufacturing Company in the U.S. and/or other countries. © 2020 SEVERAL OY. All Rights Reserved.


BIOENERGIA

119

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Bioenergia ry:

Lisärahoitus metsänhoitoon on hyvä alkusoitto Bioenergia ry: Maa- ja metsätalousministeriö kertoi 25.2.2021 metsänhoitotöihin suunnattavasta lisärahoituksesta, jolla pyritään lisäämään energiapuun tarjontaa. Ministeriö ennustaa kotimaan energiapuun käytön kasvavan jopa 0,5 miljoonaa kuutiometriä, kun valtion ensimmäisessä lisäbudjetissa lisättiin varoja 3 750 000 euroa.

V

aroja voidaan käyttää taimikoiden ja nuorten metsien hoitoon. Hyö- dyntämällä nuorten metsien hoidon sivuvirrasta saatavaa pienpuuta, voidaan lisäksi minimoida teollisuudelle käyttökelpoisen ainespuun päätymistä energiakäyttöön. - Pidämme erittäin hyvänä, että ministeriö esittää lisärahoitusta hoitorästien vähentämiseen ja kotimaisen pienpuun tarjonnan lisäämiseen. Lisärahoitus myös tukee talouden elvytystä ja työllisyyttä haja-asutusalueilla. Pidämme tärkeänä, että jatkossa seurataan, onko tukitaso riittävä pienpuun keruun kasvulle, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka. Pienpuuta kerättiin viime vuonna 33 000 hehtaarilta ja sitä edeltävinä vuosina suoritteet ovat olleet samalla tasolla. Jo

2019 ulkomailta tuotiin ennätysmäärä eli 1,5 miljoonaa kuutiometriä puuta energiakäyttöön, joka oli kolme kertaa enemmän kuin 2017. Metsähakkeen käytöstä tuonnin osuus oli 21 prosenttia jo 2019, joka voidaan pitää strategisesti korkeana osuutena. Kotimaisen hakkeen määrä on viime vuosina vähentynyt. Turpeen käytön ennustetaan puolittuvan jo lähivuosina, ja osa energiatarpeesta tyydytetään lisäämällä puun tai muun biomassan käyttöä. METKA-työryhmä ehdotti alkuvuonna, että nykyinen pienpuun keruun tuki tulisi lopettaa. Sen myötä kotimaisen pienpuun käyttö vähenisi ja tuonti vastaavasti lisääntyisi. Työryhmä totesi, että päästökaupan hinta nostaa pienpuun kilpailukykyä turpeeseen nähden. Pienpuun kil-

Pienpuuta kerättiin Suomessa viime vuonna 33 000 hehtaarilta ja sitä edeltävinä vuosina suoritteet ovat olleet samalla tasolla.

pailukyky ei kuitenkaan parane sen enempää kuin tuontipuun, kuitupuun, kantopuun tai muun biomassan. Tämän seurauksena metsänhoitorästien määrä voi kasvaa. Valtakunnan metsien inventoinnin mukaan Suomen nuorissa kasvatusmetsissä on myöhäs-

sä olevia hoitotöitä lähes puoli miljoonaa hehtaaria. Lisäksi ensiharvennusrästejä on lähes miljoona hehtaaria, joista osalle voidaan myöntää myös pienpuun keruutukea. Vuosikymmenen lopulla puun käytön energiaksi ennustetaan kääntyvän vähitellen laskuun, minkä takia

tällä vuosikymmenellä on ainutkertainen tilaisuus saattaa nuoret metsät parempaan kasvukuntoon turpeen käytön vähentyessä.

VUOKRAUS JA MYYNTI

MURSKAIMET SEULAT MAGNEETIT TUULISEULAT EROTTIMET H S T E K N II K K A

HARRI SORVOJA | P. 0400 642 147 | HARRI.SORVOJA@HSTEKNIIKKA.COM

®

.CO M


120

METSÄALAN AMMATTILEHTI

BIOENERGIA

Szepaniak-yhtiöt otti tammikuussa 2021 käyttöön uuden vaakasyöttöisen Vermeer HG4000 murskan. Trailerialustainen kompakti kone liikkuu kätevästi työkohteesta toiseen.

Murskainvestoinnilla lisää toimitusvarmuutta ja kapasiteettia Yli 60 000 tuntia samalla murskalla

Szepaniak-yhtiöt tarjoavat yksilöityjä materiaalinkäsittely- ja logistiikkapalveluja erityisesti mekaaniselle ja kemialliselle metsäteollisuudelle sekä energialaitoksille.

T

änä vuonna 50 täyttävä, Joutsenossa kotipaikkaansa pitävä perheyritys investoi tasaiseen tahtiin uuteen kuljetus- ja konekalustoon, mikä turvaa asiakkaille tehokkaan palvelun ja toimitusvarmuuden. - Tammikuun alussa 2021 otettiin käyttöön uusi Vermeer HG4000 murska, mikä tuo uutta voimaa puumateriaalien jalostamisessa energiakäyttöön, sanoo Szepaniak-yhtiön toimitusjohtaja Pekka Szepaniak.

Haketustekniikan edelläkävijä

Perheyrityksen perustaja Pertti Szepaniak oli kokopuuhaketuksen kehittäjä ja edelläkävijä; hänen ensimmäinen haketustyö oli Pellos Oy:n työmaalla vuonna 1971. Ensimmäinen välivarastohakkuri Rötö valmistettiin itse vuonna 1973, ja samana vuonna SITRA ja Metsäntutkimuslaitos käynnistivät kokopuun korjuun ja käytön tutki-

Uudella Vermeerillä operoidaan Szepaniak-yhtiöiden terminaaleissa Lappeenrannan ja Imatran talousalueilla. Vuodessa Vermeerillä tullaan tekemään mursketta noin 100.000 - 140.000 irtokuutiota runkopuusta, kuoresta, sahatavarasta, hakkuutähteistä, rakennusjätteistä ja lumppitukeista - toki tarvittaessa kannoistakin.

musohjelman. Sen puitteissa Pertti Szepaniak kehitti kokopuuhaketusta varten palstahakkurit sekä välivarastohakkurin ja Lokkeri-alustaisen palstahakkurin. Näiden myöhemmin TT-hakkureiksi nimettyjen koneiden teollinen valmistui alkoi vuonna 1975 Perusyhtymä Oy:n Hämeenlinnan konepajalla. Myös Pertin idea hakeautojen ketjupurkaimesta on nykyisin yleisesti käytössä. Sahojen tasauspätkien haketukseen Szepaniak kehitti vuonna 1974 pätkähakkurin. Myöhemmin valmistui saman materiaalin käsittelyyn kiinteä haketusasema ja samaan

aikaan Pertti palasi vielä palstahaketukseen rakentamalla Unimog -ajoneuvon ympärille haketus- ja kuljetusyksikön. Hakkurina koneen keulalla oli hänen itse kehittämänsä kartiohakkuri Pete. 1990-luvulla ongelman metsäteollisuudelle aiheutti ensiharvennuspuu. Tuolloin Pertti toi ratkaisuna asiaan ensimmäisenä Euroopassa amerikkalaisen Peterson -ketjukarsintakuorintalaitteen Suomeen ja mukautti sen yhteistyössä Enso Oy:n kanssa täkäläiseen korjuujärjestelmään. Laite toimi hyvin, mutta jäätyneen puun aikana kuorintalaa-

dun ylläpito oli vaikeaa. Tämän vuoksi rakennettiin vuonna 1996 Enso Oy:n Kaukopään tehtaille ensiharvennuspuun käsittelylinjasto, jossa puutavara kulkee ketjukarsija-kuorijan kautta kuivarumpuun ja edelleen hakkuun. Pertti Szepaniakin sairastuttua vaikeasti vuonna 1996 yrityksessä toteutettiin sukupolvenvaihdos. Pekka, Timo ja Tuija Szepaniak ovat jatkaneet ja kehittäneet isänsä aloittamaa elämäntyötä metsäteollisuuuden alihankkijana. Viime vuosina yritystoimintaan on tullut mukaan tärkeään rooliin myös kolmatta sukupolvea.

Ensimmäisen murskan Szepaniak-yhtiöt hankki vuonna 1991. - Ostimme suoraan Amerikasta uuden päältäsyötettävän Morbark -murskan, mikä taisi olla Suomen ensimmäisiä nopeakäyntisiä jenkkimurskia. Olimme olleet sitä ennen mukana Lokomon projektissa missä he kehittelivät melko nopeasti pyörivää murskainta. Morbark tarvittiin ketjukarsintakuorintalaitteen perään käsittelemään pyöreää puuta - lisäksi sillä tehtiin kantoja, rakennusjätettä ym. Kyseinen Morbark täyttää nyt 30 vuotta ja yli 60 000 tuntia ajettu kone on edelleen käytössä - toki se on rakennettu pari kertaa täysin uusiksi joten meillä olisi osaamista vaikka alkaa valmistamaan murskia, heittää Szepaniak.

Investoinnilla uutta tehoa murskaustoimintaan

Vaikka Morbark on palvellut hyvin kymmeniä vuosia niin nyt Szepaniak-yhtiöille syntyi tarvetta tehostaa murskaustoimintaa uudella koneella. - Vermeeristä oli hyvä mielikuva ja sen rakenne on kaikin puolin järkevä. Päädyimme trailerialustaiseen vaakasyöttöiseen HG4000 malliin mikä on kompaktin kokoinen ja melko kevyt murska mutta teholtaan isojen mallien luokkaa. Kaupat


BIOENERGIA

Mesera Cranes Finland Oy tehtiin Vermeer-maahantuoja Several Oy:n kanssa; heillä on hyvä osaamistaso ja riittävä varaosavarasto uusissa toimitiloissaan, sanoo Szepaniak. Uudella Vermeerillä operoidaan terminaaleissa Lappeenrannan ja Imatran talousalueilla. - 2-akselinen puoliperävaunurakenne tekee siirtelystä helppoa ja siihen voidaan laittaa myös dolly keulille jolloin saadaan täysperävaunuyhdistelmä. Syötämme murskaa kaivukoneella ja altakannossa on pyöräkuormaaja, millä voi toki tarvittaessa myös syötellä. Vuodessa Vermeerillä tullaan tekemään mursketta noin 100.000-140.000 irtokuutiota runkopuusta, kuoresta, sahatavarasta, hakkuutähteistä, rakennusjätteistä ja lumppitukeista. Ja jos käsiteltäväksi tulee kantoja niin ajamme ne ensin Hammelin esimurskaimen läpi. Pyrimme siihen että meillä on valmista mursketta varastossa koko ajan 1-2 viikon tarve mikä takaa toimitusvarmuuden laitoksille eikä koneita tarvitse rikkoa talven kylmimpinä päivinä, kertoo Szepaniak.

121

METSÄALAN AMMATTILEHTI

puh. 0400 219 129

Vermeer on jo vakuuttanut monessa asiassa. Teknisiä ongelmia ei ole ollut ja kapasiteetti on kova suhteessa koneen fyysisiin mittoihin; esimerkiksi kuorta ei ehdi matolle syöttää niin paljoa

sales@mesera.fi

kuin kone sitä nielisi. Polttoaineenkulutusta on vielä vaikea tarkemmin analysoida mutta Ivecon 515 hv moottori tuntuu olevan pieniruokainen suhteessa tuotettuihin kuutioihin. Murs-

www.mesera.fi

kassamme on kolme eri kokoista seulaverkkoa että saamme tehtyä lopputuotetta erilaisten asiakasvaatimusten mukaan. Tällä hetkellä käytössä on leikkaavilla kärjillä varustetut terät mitkä

ovat kestäneet yllättävän hyvin. Ja jos joskus tulisi tarvetta muuttaa kone hakkuriksi niin se onnistuu vaihtamalla murskarummun tilalle saatavilla oleva hakkurirumpu, Szepaniak sanoo.

Vermeer vakuuttanut ensikuutioista lähtien

Maaliskuun puolivälissä Szepaniak-yhtiöiden Vermeerillä oli tuotettu jo yli 20 000 irtokuutiota mursketta. - Lämpölaitoksiin tehdään pakkasilla tavaraa sen minkä ehtii ja

Vermeer HG4000 on paljon fyysisiä mittojaan tehokkaampi murskain; moottorina polttoainetaloudellinen ja hiljainen Iveco missä 515 hevosvoimaa.


122

METSÄALAN AMMATTILEHTI

BIOENERGIA

Ari Junttila Ky on tehnyt haketta viime kesästä lähtien uudella Bruks 1006 ST autohakkurilla, minkä luotettavuus, haketusteho ja käyttömukavuus ovat ylittäneet odotukset.

Luotettavuus ja tuottavuus huipussaan Ari Junttila Ky otti kesällä 2020 käyttöön uuden Bruks 1006 ST hakkurin mikä asennettiin jo aiemman hakkurin alustana toimineeseen Volvo FMX kuorma-autoon ja syöttö tapahtuu parin vuoden ikäisellä Keslan nosturilla. Reilun 1000 tunnin jälkeen käyttökokemukset Bruksista ovat todella hyvät.

K

un toimittaja soitti maa liskuun puolivälissä Ari Junttilalle joka istui haastatteluhetkellä tietenkin nosturi-

ohjaamossa syöttämässä hakkuria, niin puhelimessa oli todella tyytyväinen mies: - Keli on kohdillaan ja haketta syntyy Bruksista huimalla vauhdilla joten nosturin kanssa syöttäessä pitää kiirettä. Olen ollut tähän uuteen Bruksiin enemmän kuin tyytyväinen. Siinä ei ole ollut mitään ongelmia ja polttoainetaloudellisen hakkurin kapasiteetti on erittäin kova. Kun toimittaja kysyi että mikäs Bruksissa on hyvää niin Junttila sanoi että helpompi on kysyä että mikä siinä on huonoa: - Vastaus on nimittäin että ei mikään. Myös päällirakenne työtä helpottavine yksityiskohtineen on oikein onnistunut. Ainut ongelma koko aikana tuli kun heittimen hihnakotelosta tippui pultti heittimen väliin ja mistä selvittiin remmin vaihdol-

la. Mitään muita murheita ei ole ollut ja eikä kulutusosiakaan ole tarvinnut vielä vaihtaa. Seuraava toimenpide on vastaterän kääntö toisinpäin ja sitten taas mennään. Rummussa on neljä terää jotka on asemoitu kaksi rinnakkain. Teräkulut ovat olleet oleellisesti aiempaa hakkuriamme pienemmät ja terähuolto pelaa esimerkillisesti Lappeenrannan Sawcenterillä; he noutavat kuluneet terät halliltamme ja palauttavat teroitetut tilalle.

Hyvä säädettävyys

Volvo Pentan 768 hevosvoimaisella moottorilla varustetun hakkurin polttoaineenkulutus on ollut keskimäärin vain 0,3 litraa per irtokuutio. - Moottorin kierroksia suositellaan pidettävän 1800 kierroksessa mutta olen huomannut että

Ympäripyörivä ja auton rungon suuntaisesti siirtyvä rakenne mahdollistaa hakettamisen molemmilta puolilta.

ne voi laskea 1600 kierrokseen ja silti hakkuri toimii hyvin. Hydraulisen heittimen nopeutta voi säätää välillä 600-1600 rpm ja sillä on selkeä vaikutus polttoaineenkulutukseen. Terminaalissa nopeuden voi pitää minimissä ja kun haketan latvusmasssa tienvarressa niin käytän maksiminopeutta, jolloin hakekuorma pakkautuu tiukkaan auton konttiin. Sitten kun kuorma alkaa olla täynnä täynnä tiputan kierrokset minimiin ettei haketta lennä maahan, kertoilee Junttila.

Talvi menty täysillä

Ari Junttila Ky tuottaa metsähaketta Metsä Groupille ja Va-

polle Kymenlaakson alueella. - Marras-joulukuussa oli toista kuukautta tosi hiljainen tilanne hakkeen kysynnässä. Kävin joulukuussa muutaman viikon keikalla synnyinseudullani Sodankylässä hakettamassa Metsähallitukselle. Mutta kun palasin vuodenvaihteessa Kouvolaan niin siitä lähtien on menty aivan täysilla jopa seitsemänä päivänä viikossa. Jos Bruks ei olisi toiminut näin luotettavasti ja tehokkaasti niin en olisi asiakkaiden tarpeeseen pystynyt edes vastamaan. Bruksilla on saanut keskittyä tuottavaan työntekoon eikä olla persus pystyssä konetta remppaamassa, toteaa Junttila.

Volvo FMX 8x4 etenee hyvin maastossa vaikeammissakin paikoissa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

ESCHLBÖCK BIBER -hakkurit

Laadukkaat • Polttoainetaloudelliset • Ammattilaisille

kkurit Markkinoiden halutuimmat Biber Power Truck autohakkurit Biber ha-tehdasvalmisteiset myös a saatavin malleina traktori -

ESCHLBÖCK BIBER -hakkurit

Laadukkaat • Polttoainetaloudelliset • Ammattilaisille

Markkinoiden halutuimmat Biber Power Truck -tehdasvalmisteiset autohakkurit

- kuorma-auto hakkureista lukuisia vaihtoehtoja MAN ja Volvo -alustoille Suurtehohakkurit Biber 84 ja Biber 92 saatavilla myös omalla moottorilla (Volvo Penta tai Scania). Vaihtoehtoina asennus auton tai trailerin päälle - myös metsäkoneisiin.

Biber 85 on kehitetty hakkuutähteen ja risun haketukseen 147 cm leveällä syöttöpöydällä, joka on myös roottorin leikkuuleveys. pertti.salo@salo-machinery.com Tel. +358 40 820 3014

Biber hakkureissa useita terä- ja rootorivaihtoehtoja eri hakelaatujen tuottamiseen.

anssi.salo@salo-machinery.com Tel. +43 664 432 7361


124

METSÄALAN AMMATTILEHTI

BIOENERGIA

Katso video Jenz/Sisu autohakkurin työskentelystä YouTubessa oheisella QR-koodilla.

JR-Hake ja kuljetus Oy:n uusi Jenz HEM 583 Hybrid / Sisu Polar autohakkuri tuottaa metsähaketta tehokkaasti tienvarressa ja tarvittaessa terminaalissakin.

Panostusta metsäenergiaan - suomalaisella sisulla JR-Hake ja kuljetus Oy otti helmikuussa käyttöön uuden Jenz HEM 583 Hybrid hakkurin Sisu Polar kuorma-auton alustalla. Uuteen kalustoon on investoitu viime aikoina tasaiseen tahtiin, mikä takaa suuremman volyymin ja toimitusvarmuuden asiakkaille, käyttömukavuuden kuljettajille sekä pienemmän kuormituksen ympäristölle.

N

urmijärvellä kotipaikkaansa pitävä JR-Hake ja kuljetus Oy tekee energiapuun haketusta ja murskausta sekä kuljetusta laajalla kalustolla Uudenmaan alueella - tarvittaessa toki kauempanakin. Tärkeimmät asiakkaat ovat Metsä Group ja L & T Biowatti joiden lisäksi palvellaan myös maataloutta ym. haketuspalvelun tarvitsijoita lähinnä kesäaikaan. Käytössä on kaksi Jenz autohakkuria, kaksi Vermeer murskainta, Crambo esimurskain, kaivukoneita, pyöräkuormaajia ja autokalustoa, joiden rungon muodostaa kaksi hakkeenajossa olevaa Sisu Polar koukkuautoa. - Parin viime vuoden aikana olemme lisänneet ja uusineet kalustoa melko paljon mihin on tullut tehokkuusetujen lisäksi

painetta myös asiakkailta, jotka edellyttävät mm. uusien päästötasojen moottoritekniikkaa. Joillain työmailla on jo vaatimuksena myös uusiutuvien polttoaineiden käyttö, kertoo JR-Hake ja kuljetus Oy:n yrittäjäveljekset Jouni ja Jani Ronimus.

Metsäenergia-alalla hyvä vauhti päällä

Metsähakkeen ja murskeen tuotannossa on ollut hyvä veto päällä kuluvalla lämmityskaudella kun eteläänkin saatiin kunnon talvi, mikä lisää voimalaitosten tarvetta ja helpottaa logistiikkaa kun tienpohjat eivät petä alta. - Töitä on ollut hyvin ja metsäenergian käyttö on lisääntynyt voimalaitoksissa alueellamme. Toki jatkuvasti kasvanut tuonti-

- Pyrimme investoimaan tasaiseen tahtiin uuteen kalustoon mikä takaa toiminnan tehokkuuden, toimitusvarmuuden asiakkaille ja pienemmät päästöt. Lisäksi haluamme tarjota kuljettajillemme mahdollisimman hyvän ja turvallisen työskentely ympäristön, sanovat JR-Hake ja kuljetus Oy:n yrittäjäveljekset Jouni ja Jani Ronimus; mukana Janin poika Jooa.

hakkeen määrä aiheuttaa paineita koko toimialalla. Kun Suomessa riittää puumateriaalia niin kotimaisen puhtaan energian käyttöä tulisi suosia millä on myös merkittävä työllistävä vaikutus, huomauttaa Jani Ronimus.

Lisää haketustehoa uudella autohakkurilla

Kun haketuskapasiteetin lisääminen tuli ajankohtaiseksi

niin hakkurimerkissä päädyttiin Jenziin aiempien hyvien kokemusten perusteella. - Meille tuli vuonna 2012 uusi Jenz HEM 581 autohakkuri Mercedes-Benzin päälle asennettuna ja se on toiminut kaikin puolin mallikkaasti. Hakkurissa on nyt tunteja yli 8500 ja haketus sujuu edelleen luotettavasti. Kun tuote on tullut tutuksi ja hyväksi todettu niin miksi sitä vaihtamaankaan lähtisi, pohtii Jani

Ronimus. Kaupat uudesta Jenz HEM 583 Hybrid hakkurista tehtiin maahantuoja Ideachip Machine Oy:n kanssa ja alusta-autoksi valittiin kotimainen tehdasvalmis korkearunkoinen Sisu Polar 8x4 578 hv hakkuriauto mihin hakkuri asennettiin kääntökehällä pyöriväksi. - Uuden hakkurin selkeä etu on sen hybridi-rakenne eli kun hakkurin hydraulisen heittimen ja nosturin tarvitsema voima otetaan auton moottorista niin rummulle saadaan hakkurin oman MTU-moottorin kaikki 530 hevosvoimaa. Se lisää rummun tehoa merkittävästi eikä heittimen teho kyykkää missään tilanteessa. Painavalla hakkuutähteellä heitin saattaa tarvita jopa 200 hevosvoimaa, mikä olisi ilman hybridi-rakennetta pois rummulta ja tuottavuudesta. Sisu Polar valittiin myös hyvien kokemusten perusteella ja siksi kun valmistaja pystyi rakentamaan auton hakkuriasennukseen optimoiduksi suoraan tehtaalla juuri meidän mieltymykset huomioon ottaen. Ja Sisu Polarit ovat toimineet meillä hyvin hakkeen ajossa; vanhempi tuli käyttöön vuonna 2018 ja uudempi viime vuonna. Molemmissa on VAK:in


BIOENERGIA valmistamat koukkulaitteet ja perävaunut, sanoo Jouni Ronimus.

Suosituin malli on nyt entistäkin parempi

Jenz HEM 583 on saksalaisvalmistajan suosituin malli joita toimitetaan asiakkaille yhteensä noin 100 kappaletta vuodessa. - Rumpuvaihtoehtoja on tarjolla viisi käyttötarpeen mukaan. JR-Hake ja kuljetuksen hakkuriin valittiin 1200 mm leveä ns. perinteinen malli, mikä kestää erittäin hyvin epäpuhtauksia eli jos materiaalin mukana rummulle joutuu vaikka rautaa niin isoa vahinkoa ei yleensä pääse syntymään: rummun rakenne on suljettu ja terät säädetään kahdella pultilla mitkä menevät kasaan ja terät painuu rummun sisään. Hakkurin kita-aukko on 6800 mm korkea ja leveälle syöttöpöydälle materiaalin syöttö on tehokasta, mistä se kulkeutuu rummulle erittäin aggressiivisen syötön avulla. Jenz on kehittänyt myös kulutusosat uudelle tasolle. Heittimen ja haketorven vaihdettavat kulutuslevyt on uudenlaista panssaroitua teräsmateriaalia joiden kestävyys on jopa kymmenkertainen verrattuna perinteisiin Hardox-levyihin, kertoo Ideachip Machine Oy:n Jukka Humalainen.

Sisu teki hakkuriasennuksen helpoksi

Jenz hakkurin ja Kesla 1200T ohjaamonosturin asennus tehtiin Sisu Polarin päälle Ideachip Machinen tuotannossa Mäntyharjulla. - Asennus oli harvinaisen helppoa kun kuorma-autovalmistaja oli tehnyt auton alusta saakka hakkuriasennuksen ehdoilla.

125

METSÄALAN AMMATTILEHTI Yleensähän kun uusi auto tulee asennukseen niin sitä ensin puretaan viikko ennen kuin päästään rakentamaan. Sisu ei tarvinnut purkaa vaan siihen oli tehnyt kiinnityslevyt valmiiksi hakkurille ja nosturille joten meidän tehtäväksi jäi vain niiden pulttaaminen paikoilleen. Myös muu varustelu oli tehty Karjaalla pitkälle valmiiksi; hyvinä esimerkkeinä kaksi 390 litraista polttoainesäiliötä molemmille puolille autoa, valmiit hydrauliikat ja sähkötyöt, asiakkaan tarpeeseen optimoidut työvaloratkaisut sekä nosturiohjaamon lämmityksen otto moottorin jäähdytyksestä, luettelee Humalainen.

Suurta haketustehoa ja käytön mukavuutta

Uusi Jenz/Sisu autohakkuri on näyttänyt tehokkuutensa heti ensimmäisistä käyttötunneista lähtien. - Hybridirakenne antaa paukkuja rummulle niin että haketta syntyy suurella volyymilla niin rangasta, kokopuusta, hakkuutähteestä ja paksuista lumppitukeistakin. Ja kun seulapinta-alaa on enemmän kuin vanhemmassa Jenzissämme niin hake virtaa paremmin läpi, kommentoi Jouni Ronimus ensikokemuksia. JR-Hake ja kuljetuksen kuljettaja Mika Eronen on ehtinyt hakettaa uudella Jenzillä jo hieman enemmän: - Kyllä uusi on aina uusi ja kehitys on mennyt jälleen aimo harppauksen hakkurissa eteenpäin niin kuin koko autopaketissa: työnteko on nyt helppoa, kevyttä ja mukavaa. Tehokkuuden lisäksi ergonomia on kohdillaan sähköohjatun Keslan hytissä mihin on sijoitettu monipuolinen

JR-Hake ja kuljetus Oy luottaa myös hakkeen kuljetuksissa Sisuun; käytössä on kaksi Sisu Polar 8x4 koukkuautoa varustettuna VAK-koukkulaitteilla ja -perävaunuilla. Kuvassa uudempi 2020 käyttöön otettu auto.

Jenz easygreen -keskusyksikkö hakkurin kaikkien toimintojen ohjaamiseen. Hydraulista heitintä hallitaan kätevästi nosturin käyttövipujen napeista samoin

kuin syöttötorven ja hakkurin kääntöä, jolloin niiden käyttö on helppoa yhtä aikaa nosturilla syöttäessä. Ja esimerkiksi työvalot on mietitty juuri oikeisiin

paikkoihin ja ne voi kytkeä pois päältä toiselta puolelta autoa silloin kun haketetaan tien varrella jolloin valot eivät häikäise ohikulkijoita.

Sisu rakensi alusta-auton tehtaalla valmiiksi hakkuriasennusta varten. Polttoainesäiliöitä tuli kaksi 390 litraista molemmille puolille autoa.

Kaikki rakenteet ja esimerkiksi työvalojen sijoittelu on mietitty tarkasti juuri haketustyöhön sopiviksi, mikä helpottaa päivittäistä työtä.

- Kyllä uusi on aina uusi ja kehitys on mennyt jälleen aimo harppauksen eteenpäin Jenz/Sisu autohakkurissa, sanoo kuljettaja Mika Eronen.

Sähköohjatun Kesla 1200T nosturin ohjaamoon on sijoitettu monipuolinen Jenz easygreen -keskusyksikkö hakkurin kaikkien toimintojen ohjaamiseen. Hydraulista heitintä hallitaan kätevästi nosturin käyttövipujen napeista samoin kuin syöttötorven ja hakkurin kääntöä, jolloin niiden käyttö on helppoa yhtä aikaa nosturilla syöttäessä.

Jenz HEM 583 Hybrid hakkuri on asennettu Sisu Polarin päälle kääntökehälle pyöriväksi, mikä helpottaa hakeautojen logistiikkaa ahtaissa metsäpaikoissa.


126 AMMATTILEHTI

n

a i-

METSÄALAN 127AMMATTILEHTI

PowerForest Oy Varikkotie 89, 40800 Vaajakoski Atso Viitanen puh. 040 867 6547

WWW.POWERFOREST.FI

- HAKETUSTEHOA! Todellinen risusyöppö!

MUS-MAX WT 11 XL

• Syöttöaukko 138 x 75 cm • Teriä 6 tai 12 kpl / 20 mm tai 10 mm • Puhallin hydraulinen

Laatuhaketta!

oa ä a, n

n ä ouä n nain n ta

MUS-MAX WT 11

• Syöttöaukko 118 x 75 cm • Vaihdettavat ylärullanterät • Teriä 10 kpl / 20 mm tai 10 mm • Seulan pinta-ala 1,9 m2 • Puhallin WT12 mallia

www.mus-max.at

aa tya ä so 5 n ä us

a t5 än n

ia n. sn

• Torven jatke 1,6 m • Ylärulla vaihdettavilla terillä • Eri auto- ja kuormainvaihtoehtoja

MUS-MAX WT 10 XL

• Syöttöaukko 98 x 75 cm • Seulan pinta-ala 1,7 m2 • Teriä rummussa 5/10/12 kpl • Syöttömatto 2,7 m Cranab kuormaajat ja varaosatoimitukset meiltä!

BIOENERGIA

Sähkön markkinahinta oli 2020 alimmillaan kuuteentoista vuoteen Olkiluoto kakkosen tippuminen verkosta tuotti sähkön hintaan piikin, vesivoiman säädettävyys turvasi sähkön saatavuuden.

S

ähkön pörssihinta oli kuluneena vuotena alimmillaan sitten vuoden 2004. Keskimäärin sähköä sai pohjoismaisilta markkinoilta noin 28 euroa megawattitunti, kun kahtena edellisenä vuotena keskihinta on ollut noin 45 euroa. Useimpien kotitalouksien hinnoissa pörssihinnan vaihtelut näkyvät viiveellä. Voittajia ovat olleet ne, jotka ovat tehneet pörssihintaan sidotun sähkösopimuksen tai kilpailuttaneet kuluneena vuonna sähkönhintojaan. Hyötyjänä on myös teollisuus, joka on saanut markkinasähköä aiempaa edullisemmin. - Markkinahintaan sähköä ostavalla teollisuudella on ollut mahdollisuus parantaa kannattavuuttaan normaalia alhaisemmalla energian hinnalla. Riittämättömien siirtoyhteyksien aiheuttama ennätyssuuri hintaero muihin Pohjoismaihin pysyy edelleen haasteena, ja houkuttelee teollisuutta Norjaan tai Ruotsiin Suomen sijasta, toteaa Energiateollisuus ry:n markkinoista vastaava johtaja Pekka Salomaa. Siirtoyhteyksien rakentaminen vaatii aikaa, suunnittelua ja rahaa. - Kantaverkostamme vastaava Fingrid on tehnyt voitavansa ennakoidessaan sähkön kysynnän ja tuotannon painopisteiden siirtymistä. Siirtokapasiteettia kuormittavat ongelmat ovat muissa Pohjoismaissa ja rajoilla, Salomaa jatkaa. Hintaerot kasvoivat erityisesti joulukuussa, kun Olkiluodon toinen ydinvoi-

mayksikkö irrotettiin häiriötilanteen vuoksi kymmeneksi päiväksi valtakunnan verkosta. Sähkön päivittäinen hinta jopa nelinkertaistui tilanteen johdosta, viikkotasollakin maksettiin kaksinkertaista hintaa. Kotimaisen sähkön alempaa tuotantotasoa kompensointiin kolmella eri tavalla. Säädettävä vesivoima mahdollisti kotimaisen tuotannon lisäyksen, sähkön tuontia muista pohjoismaista lisättiin, ja sähkön korkeampi hinta laski jossain määrin myös kysyntää. - Vesivoimalla on erinomaiset säätöominaisuudet. Kun tieto häiriöstä tulee valvomoon, voidaan vesivoimaa lisätä nopeasti, ja näin tasapainottaa sähköjärjestelmää. Koneiston tehoa voidaan lisätä jopa sekunneissa. Vesivoima reagoi ensimmäisenä häiriöihin, ja tukee järjestelmää sillä aikaa, kun muuta tuotantoa lisätään tai käynnistetään, sanoo Energiateollisuus ry:n vesivoimasta vastaava asiantuntija Marja Rankila. Vesivoima toimii ensisijaisena säätövoimana mutta myös perusvoimana. Vesivoiman osuus sähköntuotannosta on n. viidennes. Vesivoiman merkitys vain korostuu tulevina vuosina vaihtelevasti saatavilla olevan tuulisähkön tuotannon kasvaessa. Keskeisin perusvoima on jatkossakin ydinvoima jonka osuus tulee olemaan n. 40 % sähköntuotannosta Suomessa. - On tärkeää, että ydinvoimaa saadaan lisää. Kun ydinvoiman tuotanto kasvaa, hintaero muihin pohjoismaihin tasoittuu, ja siirtoyhteydet Ruotsiin vapautuvat käytettäväksi säätöön eli tuotannon ja kulutuksen tasapainottamiseen, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

Pakkanen nosti sähkönkulutuksen talven ennätyslukemiin Talven tähän mennessä kylmin päivä 15.1.2021 nosti sähkönkulutuksen vuoden ennätyslukemiin. Suomen kaikkien aikojen huippukulutus oli 15 100 MW joka toteutui 7.1.2016. klo 1718. Perjantaina 15.1. sähkönkäyttö oli korkeimmillaan aamulla kahdeksan ja yhdeksän välillä jolloin keskikulutus nousi 14 239 megawattiin tunnissa

Sähköä kyllä riittää, vaikka kulutus nousee hetkellisesti todella korkeaksi. Talvella sähkön ja lämmön yhteistuotannon merkitys korostuu ja kysynnän kasvuun vastataan lisäämällä vesivoiman tuotantoa. Vesisähköä saadaan paitsi kotimaasta, myös muista Pohjoismaista, toteaa Energiateollisuus ry:n sähkömarkkina-asiantuntija Petteri Haveri. Kaukolämmön ja teollisuuden yhteistuotantosähkö oli merkittävin kotimaisen tuotannon muoto huippukulutustunnilla. Se vastasi yli 40 prosenttia kotimaisesta

sähköntuotannosta. Myös muu energiantuotanto pyöri korkealla teholla. Suomen oma tuotanto huippukulutustunnilla oli 9620 MWh/h, eli kolmannes kulutuksesta katettiin tuonnilla. Vuositasolla tuonnin osuus on vajaa neljännes sähkön hankinnasta. Siirtoyhteydet Ruotsista olivat täydellä käytöllä ja sähkö siirtyy Suomen sisällä vaivatta kun kantaverkko on kunnossa. Sähkön tuntihinta kävi aamulla 15.1. 2021 korkeimmillaan yli sadassa eurossa, kun viime vuoden keskihinta oli sähkömarkkinoilla 28 euroa MWh. Koko kipakan talvipäivän keskihinnaksi tuli 78,12 euroa megawattitunnilta. Kaukolämmön toimitusvarmuus oli hyvä. - Hinta sääntelee myös kysyntää. Kun hinta nousee osa teollisuudesta ajaa volyymejaan alas. Tämä palvelee paitsi teollisuuden kannattavuutta myös kuluttajia, jotka voivat huoletta katsoa aamutelevisiota, keittää kahvia ja käydä suihkussa vaikka samaan aikaan, jos se nyt vain on teknisesti mahdollista. Tulevaisuudessa sähkön kulutus tulee kasvamaan kun eri toimialat ajavat päästöjään alas lisäämällä ilmastoystävällisen sähkön käyttöä. Investointeja sähkön tuotantoon tarvitaan pian lisää, sanoo markkinoista vastaava johtaja Pekka Salomaa.


BIOENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

127

Konnekuljetus laajentaa kierrätysliiketoimintaan ostamalla Kosken Megawatin

Konnekuljetus Oy hakee kasvua ja merkittävää jalansijaa bio- ja kiertotalouden logistiikan kokonaispalvelun tarjoajana. Nykyinen liiketoiminta painottuu mekaanisen metsäteollisuuden sivutuotteiden kuljetuksiin ja terminaalipalveluihin. Nyt ketju täydentyy metsäenergian haketuksella sekä murskaus- ja lajittelupalveluilla myös muille kierrätysmateriaaleille.

Metsäteollisuuden kuljetuksiin erikoistunut Konnekuljetus Oy laajentaa liiketoimintaansa ostamalla Kosken Megawatti Oy:n koko osakekannan. Kaupan myötä Konnekuljetuksen palvelu laajenee haketukseen ja murskaukseen sekä erilaisten kiertotalouden materiaalien käsittelyyn.

Y

htiö voi jatkossa tarjota asiakkailleen koko palveluketjun haketuksesta tai murskauksesta, lastaukseen, varastointiin ja kuljetukseen. Kauppa mahdollistaa uusien asiakkuuksien avaamisen esimerkiksi jätehuoltoyrityksiin ja muihin kiertotalouden toimijoihin. Konnevedeltä käsin toimiva Konnekuljetus Oy hakee kasvua ja merkittävää jalansijaa bio- ja kiertotalouden logistiikan kokonaispalvelun tarjoajana. Nykyinen liiketoiminta painottuu mekaanisen metsäteollisuuden sivutuotteiden kuljetuksiin ja terminaalipalveluihin. Nyt ketju täydentyy metsäenergian haketuksella sekä murskaus- ja lajittelupalveluilla myös muille kier-

Kosken Megawatti Oy:n perustaja Ilkka Vertainen (vas.) ja Konnekuljetuksen toimitusjohtaja Mika Liimatainen kättelevät yrityskaupan päälle.

rätysmateriaaleille. Kaupan myötä Konnekuljetuksen liikevaihto kasvaa noin 18 miljoonaan euroon ja henkilöstömäärä noin 80:een. Henkilöstön näkökulmasta yhdistyminen mahdollistaa työnkuvien kehittämisen ja kausivaihtelujen tasaamisen. Konnekuljetus hakee uudelle liiketoiminnalle voimakasta kasvua ja myös henkilöstömäärän uskotaan kasvavan tulevaisuudessa. - Kosken Megawatti on tunnettu toimija alalla ja he ovat rakentaneet äärettömän hyvän yrityksen pitkäjänteisellä ja ammattitaitoisella työllä, jota arvostan suuresti. Yrityksessä on paljon osaamista ja halua ratkoa haasteita innovatiivisten kokeilujenkin kautta, Konnekuljetuk-

sen toimitusjohtaja Mika Liimatainen kertoo.

Kokonaispalvelusta kustannustehokkuutta

Konnekuljetuksella nähdään kiertotalouden kokonaispalvelulle hyvä kasvun mahdollisuus,

sillä tällä hetkellä palvelu on vielä melko pirstaleinen. - Asiakkaat hankkivat ketjun palasia eri toimijoilta, joka vaikuttaa väistämättä sujuvuuteen ja kustannustehokkuuteen. Voimme nyt ottaa vastuullemme suurempia kokonaisuuksia ja keven-

tää näin asiakkaiden työkuormaa merkittävästi, Liimatainen sanoo. Kosken Megawatti jatkaa toimintaansa normaalisti ja omalla nimellään. Entiset omistajat jatkavat siirtymäkauden ajan yrityksen palveluksessa. Kosken Megawatti Oy:n perustajaosakas Ilkka Vertainen taustoittaa yrityskauppaa omasta näkökulmastaan näin. - Näemme Konnekuljetuksen kanssa liiketoiminta-alueiden prioriteetit ja tulevaisuuden kasvumahdollisuudet samalla tavalla. Pitkä yhteistyön historia ja molempien perheyhtiötausta sekä samankaltainen toimintakulttuuri luovat hyvän pohjan jatkolle. Konnekuljetuksella oli halu laajentua ja he olivat etsineet meidän tyyppistä yritystä. Me puolestaan haimme Kosken Megawatin liiketoiminnalle jatkuvuutta yrityskaupalla. Palaset loksahtivat tässä kohdilleen ihanteellisella tavalla.

Kosken Megawatti jatkaa toimintaansa normaalisti ja omalla nimellään. Entiset omistajat jatkavat siirtymäkauden ajan yrityksen palveluksessa.


128

BIOENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kiertotalousalalla toimiva Revisol Oy laajentaa Joensuuhun Joensuun kiertotalousyritysten joukko täydentyy uudella yrityksellä, kun Revisol Oy, yritysten tuotannossa syntyviä sivutuotevirtoja ja jätteitä kierrättävä yritys käynnistää toiminnan Joensuussa tulevan kesän aikana. Revisolin päätoimipaikka on Seinäjoki ja se toimii Suomessa viidellä paikkakunnalla.

"

Päätimme laajentaa toimintaamme Joensuun seudulle koska Joensuu tarjosi yri- tyksellemme hyvät kasvumahdollisuudet. Joensuun seudulta löytyy meidän palvelusektorillemme hyvä yhteistyöverkosto ja toivomme pääsevämme liiketoiminnan käynnistämisessä nopeasti liikkeelle. Business Joensuun ja Joensuun kaupungin palvelu on ollut meille ensiarvoisen tärkeä ja iso apu. Olemme voineet edetä nopeammin esim. tontti- ja lupa-asioissa, ja yhteydet alueen keskeisiin toimijoihin ovat järjestyneet luontevasti, kertoo Revisol Oy:n toimitusjohtaja Janne Haavisto. Business Joensuu palvelee Joensuuhun investoivaa ja sijoittuvaa yritystä sen sijoittumisen kaikissa eri vaiheissa yrityksen

tarpeiden ja toiveiden mukaan. - Haluamme tarjota yrityksille kaikki sen sijoittumiseen tarvitsemat palvelut yhdestä paikasta ja tehdä näin sijoittumisesta yritykselle mahdollisimman nopeaa. Toimimme tiiviissä yhteistyössä yhteistyökumppaniemme kanssa ja autamme yritystä esimerkiksi tonttiin ja toimitilaan, rahoitukseen, työvoimaan sekä rekrytointeihin liittyvissä kysymyksissä, toteaa Business Joensuun palvelujohtaja Pauliina Pikkujämsä. Joensuun kaupungilla on laaja valikoima tontteja ja korttelialueita yritysten tarpeisiin ja sopiva tontti Revisolille löytyi Marjalan yritysalueelta, joka on yksi Joensuun kasvavista yritysalueista Papinkankaan ja Greenparkin lisäksi. Marjalan yritysalue vali-

Yritysten tuotannossa syntyviä sivutuotevirtoja ja jätteitä kierrättävä Revisol Oy käynnistää toiminnan Joensuussa tulevan kesän aikana.

koitui yrityksen toimintaan hyvien liikenneyhteyksien ja tontin laajentumismahdollisuuksien vuoksi. - Revisol Oy:n sijoittuminen Joensuuhun on ollut hyvän yhteystyön tulos Revisolin, Business Joensuun ja Joensuun kaupungin kesken, kertoo Joensuun kaupungin tonttipäällikkö San-

na Alenius. - Revisol on hieno lisä alueemme kiertotalouteen keskittyviin yrityksiin, iloitsee yritysasiantuntija Veikko Tahvanainen Business Joensuusta. Kiertotalous on ratkaisu globaaliin resurssiniukkuuteen. Uudenlaiset liiketoimintamallit sekä teknologia tarjoavat mah-

dollisuuden kestävälle kasvulle. - Kiertotalousajattelu on pitkällä suomalaisessa teollisuudessa. Prosessit suunnitellaan siten että hukkaa ei synny. Tuotteet ja materiaalit sekä niiden arvo säilyvät tai jopa kasvavat kierrossa, sanoo Tahvanainen.

HAKKURIT JA MURSKAIMET Jenz HEM583DL Hybrid

Pitkittäissyöttöinen ja kääntökehällinen, Jenz:in suosituimman kokoluokan malli, HEM583DL hybrid -teknologialla varustettuna mahdollistaa tehokkaan haketuksen molemmilta puolilta konetta. Pitkä syöttöpöytä ja agressiivinen syöttötela helpottaa niin pitkän puutavaran, kuin hakkuutähteen syöttöä. Alhainen rummun pyörimisnopeus minimoi metallien aiheuttamia vaurioita.

Optimaalinen ostohetki on NYT. Jukka Humalainen puh. 0400 715 949 jukka@ideachip.com

IDEACHIP MACHINE OY Vihantasalmentie 421 A, Mäntyharju

www.ideachip.com


BIOENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

129

BioEnergo jätti ympäristölupahakemuksen Porin biokonversiolaitoksesta BioEnergo Oy on jättänyt ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristölupahakemuksen Poriin Kaanaankorven teollisuusalueelle suunniteltavan biokonversiolaitoksen toiminnalle.

B

ioEnergo Oy hakee myös ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa aloittaa luvan mukainen toiminta lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on päättynyt 2.12. Biokonversiolaitoksen rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2022 alkupuolella ja varsinainen toiminta vuoden 2024 alkupuolella. - Hanketta on voitu viedä eteenpäin määrätietoisesti suunnitellussa aikataulussa erittäin poikkeuksellisista ajoista huolimatta, sanoo BioEnergon hallituksen puheenjohtaja Timo Saini, joka kuvaa laitosta ”energiahybridiksi”, koska se tuottaa bioetanolia, ligniiniä ja biokaasua liikenteen päästöjen vähentämiseen. Laitos käyttää raaka-aineena puubiomassaa eli sahojen sivuvirtoja, kuten sahanpurua, noin 200 000 kuiva-ainetonnia vuodessa. Biokonversioprosessissa entsymaattisella hydrolyysillä valmistetaan toisen sukupolven bioetanolia (n. 60 000 m3/vuosi) liikennekäyttöön ja nesteytettyä biokaasua (n. 14 500 tonnia/vuosi) sekä raakaligniiniä (n. 70 000 tonnia/vuosi) esimerkiksi ”vihreän asfaltin” sidosai-

neeksi. Prosessissa syntyvä hiilidioksidi pyritään jatkojalostamaan kokonaan. Prosessissa syntyvä liete pyritään hyödyntämään maanparannusaineena tai lannoitteena. Laitoksen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse herkkiä kohteita eikä laitosalueen välittömässä läheisyydessä ei ole pohjavesialueita. Sweco Oy:n mallinnukseen perustuvan arvion mukaan biokonversiolaitoksen kuormituksesta, myös yhteisvaikutuksena Fortumin tuhkankäsittelylaitoksen kanssa, aiheutuvat fosforin, typen, kemiallisen hapenkulutuksen ja kiintoaineen pitoisuuslisäykset purkukohdan ympäristössä ovat hyvin vähäisiä, joten vesimuodostuman ekologinen tila säilyy tyydyttävänä. Jäähdytysvesillä ei arvioida olevan vaikutuksia kalastoon ja normaalitoiminnassa vaikutukset ilman laatuun ovat vähäisiä. Hankkeeseen liittyvä rakentaminen sijoittuu teollisuusalueelle, eikä siitä aiheudu heikentäviä vaikutuksia luonnonympäristöön tai ympäröiviin suojelualueisiin. Laitoksen toiminnasta ei arvioida aiheututuvan mainittavia vaikutuksia ympäristön asutukselle tai virkistyskäytölle. Laitoksen toimintaan liittyvät riskitilanteet ja niihin liittyvät vaikutukset on alustavasti tunnistettu ja niihin varaudutaan laitoksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Biokonversiolaitoksen toimintaa tarkkaillaan ja ohjataan prosessiyksiköittäin ja kokonaisuutena automaattisten seurantajärjestelmien avulla. Seurannan avulla varmistetaan, että laitos toimii ympäristöluvan ehtojen mukaisesti.

Uudistettu TANA 440 -repijä - ainutlaatuista monikäyttöisyyttä Suosittu TANA 440 -repijämallisto on uudistettu asiakkaiden toiveiden mukaan. Uudet repijät ovat entistäkin monikäyttöisempiä, tuottavampia sekä helpompia käyttää ja huoltaa.

S

uosittu TANA 440 -repijämallisto on uudistettu asiakkaiden toiveiden mukaan. Uudet repijät ovat entistäkin monikäyttöisempiä, tuottavampia sekä helpompia käyttää ja huoltaa. TANA 440 -repijöiden monikäyttöisyyttä, tuottavuutta ja helppokäyttöisyyttä on kehitetty asiakkaiden toivomilla uudistuksilla. TANA 440 -sarja on perinteisesti ollut repijämalliston suosituin. Sitä ovat käyttäneet etenkin vaikeiden jätejakeiden kuten patjojen, renkaiden, muovin, kaapeleiden ja tekstiilien käsittelijät. Monikäyttöisyys on jo ennestään ollut TANA 440 -repijämalliston valtti ja uudessa mallissa käyttömahdollisuuksia on edelleen lisätty. Kenties ulospäin näkyvin muutos on korotettu runkorakenne tela-alustaisissa 440DT-malleissa. Korotuksen ansiosta repijän ja kuljettimen välissä on yli 200 mm enemmän tilaa. Lisätila helpottaa erityisesti esimurskausta jossa materiaalia tulee kul-

jettimelle paljon kerralla. Samaan tarpeeseen vastaavat myös syöttösuppilon korotettu pääty, joka estää murskaamattoman materiaalin putoamisen poistokuljettimelle. Perinteisen 33-teräisten roottoreiden lisäksi mallistossa on nyt saatavana myös 44-teräisiä roottoreita. Uusi 44-teräinen roottori murskaa esimerkiksi renkaita noin 25 prosenttia entistä enemmän. Uudistettu roottorimallisto mahdollistaa tiettyjen jätejakeiden murskaamisen entistäkin tarkemmin sekä tehostaa käyttökustannuksia. Roottorin uusi päätytiiviste suojaa vaihteistoa entistäkin paremmin.

Materiaali kulkee puhtaasti ja sujuvasti

Materiaalin kulkua repijän läpi on kehitetty monin tavoin uudistuneissa Shark 440 -repijöissä. Hyvä materiaalivirta tehostaa koneen toimintaa ja parantaa valmiin murskeen laatua. Puhdistuskammat on kiinnitetty pulteilla eikä hitsaamalla,

turvallisesti. Uusi käyttöliittymä on erittäin helppokäyttöinen ja auttaa operaattoria löytämään tehokkaimmat asetukset jokaiseen työhön. Uudet sensorit, näyttö ja ohjaimet ovat suorituskyvyltään entistä tehokkaampia ja tarkempia. Käyttöjärjestelmä voidaan päivittää etänä ja TANA ProTrack® -etähallinta auttaa optimoimaan repijän käyttöastetta ja säästämään polttoainetta.

Huolto pitää pyörät pyörimässä, aina

Uudet TANA 440 -repijät ovat entistäkin monikäyttöisempiä, tuottavampia sekä helpompia käyttää ja huoltaa. Repijöitä on saatavana tela-alustalla, perävaunualustalla sekä sähkökäyttöisinä.

jolloin vaurioituneiden terien vaihtaminen käy kätevästi. Erilaisiin käyttötarkoituksiin on tarjolla erilaisia puhdistuskampoja: lyhyitä kampoja koville ja kuluttaville materiaaleille sekä pidempiä pehmeille materiaaleille ja kun lopputuotteen tasalaatuisuus on tärkeää. Kuljetin on uusittu täysin. Kuljetin on nyt kaksiosainen: ensimmäinen osa on suoraan murskaimen alla ja poistokuljetin erikseen koneen päädyssä. Kummankin nopeutta voidaan säätää toisistaan riippumatta. Poistokuljettimen kulmaa voidaan säätää hydraulisesti vaikka

kesken ajon. Purkukuljettimen vaaka kalibroituu automaattisesti kuljettimen kulman mukaan. Myös lisävarusteena saatava kuljettimen magneettierotin on uudistettu. Magneetin ja kuljettimen välissä on aikaisempaa enemmän tilaa metallille ja sen purkusuuntaa voidaan vaihtaa ohjauspaneelista.

TANA Control System

Uusittua ohjausjärjestelmää, TANA Control System, käytetään kaukosäätimellä ja repijän kyljessä olevasta kosketusnäytöstä, josta kaikkia koneen toimintoja ohjataan keskitetysti ja

TANA 440 -mallisto yhdistää 15 vuoden käyttökokemukset aiemmista TANA Shark -repijöistä uusiin teknisiin oivalluksiin. Tanan asiakkaat sekä myynti- ja huoltoverkosto ovat olleet avainasemassa, kun uutta repijämallistoa on kehitetty. TANA 440 -repijät ovat saatavana tela-alustalla, perävaunualustalla sekä sähkökäyttöisinä. Tanan palvelut, Service Kit -huoltopaketit, TANA ProTrack® -etähallinta sekä kattava maailmanlaajuinen myynti- ja huoltoverkosto auttavat pitämään käyttöasteen korkeana kaikkialla maailmassa.


130

METSÄALAN AMMATTILEHTI

BIOENERGIA

Puun tuonti yllätti Turpeen käytön vähenemisen piti piristää metsähakkeen tuotantoa, mutta loppuvuosi 2020 osoitti päinvastaista. Hakkurikapasiteetti oli Suomessa koko loppuvuoden vajaakäytöllä, kertoo Koneyrittäjien hakkuriyrittäjille tekemä kysely. Syynä näyttäisi olevan tuontihakkeen määrän kasvu, energiantuottajat näyttävät varautuvan turpeen käytön vähenemiseen lisäämällä tuontia.

"

Energiapolitiikan lyhytjänteisyys lyö nyt kasvoille. Turve laitettiin ensin ahdinkoon selvittämättä kunnolla turveveron korotuksen vaikutuksia. Taloja pitää kuitenkin lämmittää, ja energiantuottajat ovat suunnanneet katseensa tuontipolttoaineeseen. Hakkeen tuonti on lisääntynyt sekä pyöreän energiapuun tuonti tuntuu kasvavan. Raha virtaa ulkomaille. Tämä kaikki oli jossain määrin nähtävissä ja siitä varoitettiin, mutta viestiä ei noteerattu, sanoo Koneyrittäjien varapuheenjohtaja Marko Vainionpää. Polttoaineen kotimaisuus ja toimitusketjun varmuus näyttää jääneen toissijaisiksi asioiksi. - Näin kuntavaalivuonna on

paikallaan kysyä, vastaavatko nämä energialaitosten valinnat niiden kuntaomistajien omistajapoliittisia linjauksia tässä suhteessa, kysyy Vainionpää.

Kysyntä ei ole kasvanut eikä kasvua ole näköpiirissä

Koneyrittäjät teki joulukuun lopussa 2020 kyselyn energiapuuta mobiilihakkureilla hakettaville jäsenyrityksilleen. Yrityksiltä kysyttiin haketuksen työmäärien muutosta vuoden takaiseen aikaan ja hakkurikaluston kapasiteetin käyttöastetta heinäkuusta joulukuuhun 2020. Lisäksi kysyttiin haketusyrittäjien näkymiä tästä eteenpäin kevääseen 2021.

Vastanneiden yritysten työmäärä ei ollut vuoden 2020 loppupuoliskolla lisääntynyt viime vuodesta. Vajaalla puolella työmäärä oli pysynyt ennallaan. Yli puolella se oli laskenut ja heistä useimmalla merkittävästi eli noin kolmanneksella. Yrittäjiltä kysyttiin heidän näkemystään siitä, miksi palveluiden kysyntä oli heikentynyt. Vastausten mukaan yleisin syy oli tuontihake, toinen syy oli metsäteollisuuden sivuvirtojen (puru, kuori) käyttö metsähakkeen sijaan. Toki lauhat säätkin verottivat kysyntää. Kyselyn mukaan hakkurikapasiteetti oli koko loppuvuoden 2020 suuresti vajaakäytöllä. Haketus vilkastui oikeastaan vasta joulukuussa niin, että ainoastaan yhdellä vastaajalla kapasiteetin käyttöaste jäi alle 50 prosentin. Toisaalta yhdelläkään vastaajista kapasiteetti ei ollut täyskäytössä eli yli 90 prosentin. Tilannekuva selviää hyvin tästä erään vastaajan avoimesta vastauksesta: - Turveveron nostamisen johdosta oli odotettavissa pieni notkahdus haketoimituksissa ennen vuodenvaihdetta. Yllätys kumminkin oli, että haketoimitusten määrät laskivat näin rajusti.

24/7. Muu aika pyöritellään peukaloita hallilla / kotona, näillä työmäärillä ja sesonkiluonteisuudella on vaikea pitää ammattikuskit palkkalistoilla. Yrittäjiä pyydettiin arvioimaan tulevaa kehitystä. Yksikään kyselyyn vastannut yrittäjä ei ennakoinut kysynnän kasvua. Noin puolet arvioi kysynnän pysyvän ennallaan. Puolet arvioi kysynnän vähenevän hieman tai merkittävästi

Tuontihake lisääntynyt

Koneyrittäjät teki joulukuun lopussa 2020 kyselyn energiapuuta mobiilihakkureilla hakettaville jäsenyrityksilleen

Käytännössä keväästä tähän asti yrityksen työntekijöistä on ollut 30 % lomautettuna. Mediassa on kovasti hehkutettu, että hakepuolelle tarvitaan lisää tekijöitä. Tämän hetken tilanne on kumminkin se, että saataisiin edes olemassa olevat hakkurit pidettyä liikkeessä. Alan kausivaihtelut ovat liian rajuja, sesonki uhkaa typistyä 2-3 kuukauteen. Tammi-maaliskuu saa mennä

Kyselyssä pyydettiin yrittäjiä arviomaan tuontihakkeen määrän kehitystä. Puolet vastaajista arvioi määrän kasvaneen merkittävästi ja lähes puolet arvioi sen kasvaneen jonkin verran. Yrittäjiltä kysyttiin myös perustetta arviolle. Monella tietolähde oli asiakkaan edustaja. Yrittäjien omat kokemukset hakkeen viikkotilausten laskusta kertovat omaa viestiään. Joku perusti näkemyksensä omiin näköhavaintoihinsa; venäläisiä rekkoja tuo haketta enenevässä määrin laitokselle. Siinäpä se peruste on. Yleisesti vastaajia yllätti markkinakehityksessä se, että haketusmarkkina ei piristynytkään turpeen käytön vähentyessä.

Pääkaupunkiseudun biojätteistä luomulannoitteita ja biokaasua

Lohjan biokaasulaitoksen kaupallinen käyttö alkoi Pääkaupunkiseudun biojätteistä tehdään Gasumin Lohjan Munkkaan jätekeskuksen alueella sijaitsevalla biokaasulaitoksella uusiutuvaa biokaasua liikenteeseen sekä teollisuuteen ja luomulannoitteita maatalouteen.

L

aitos käsittelee 60 000 tonnia biohajoavia raakaaineita, joista tuotetaan vuodessa 40 GWh biokaasua ja 50 000 tonnia luomulannoitteita. Biokaasu syötetään laitokselta suoraan kaasuverkostoon. Laitos aloitti kaupallisen käyttönsä suunnitelman mukaisesti tammikuussa 2021. Gasum pyrkii aktiivisesti lisäämään biokaasun tuotantokapasiteettia rakentamalla uusia biokaasulaitoksia ja lisäämällä myös biokaasun hankintaa kumppaneilta. Lohjan biokaasulaitoksen tuotannossa käytetään raaka-aineena pääkaupunkiseudun biohajoavia jätteitä, jolloin biokaasutuotannon osana jalostetut kierrätysravinteet täyttävät luomulannoitteiden kriteerit. - On hienoa, että Lohjan biokaasulaitoksemme valmistui suunnitellusti. Laitoksemme edistää kiertotalouden toteutu-

mista pääkaupunkiseudulla. Biokaasun kysyntä kasvaa kaikilla segmenteillä ja etsimme jatkuvasti uusia mahdollisuuksia lisätä tuotantokapasiteettia. Kysyntä kierrätysravinteille ja luomulannoitteille on kehittymässä eri teollisuuden aloilla. Tarvitsemme jatkuvasti lisää biohajoavia jätteitä tuotantoomme ja toivommekin, että pääkaupunkiseudun toimijat lähtisivät mukaan edistämään kiertotaloutta osallistumalla ketjuun, kertoo Gasumin biokaasuliiketoiminnan johtaja Johan Grön. Laitoksella käsitellään vuodessa noin 60 000 tonnia biomassoja, tuotetaan 40 GWh uusiutuvaa biokaasua vuodessa, joka vastaa 100 raskaan liikenteen ajoneuvon tai 4 000 henkilöauton vuotuista polttoaineenkulutusta. Laitoksella tuotetaan myös noin 50 000 tonnia luomulannoitteita maatalouteen.

Gasumin Lohjan Munkkaan laitoksella käsitellään vuodessa noin 60 000 tonnia biomassoja, tuotetaan 40 GWh uusiutuvaa biokaasua vuodessa, joka vastaa 100 raskaan liikenteen ajoneuvon tai 4 000 henkilöauton vuotuista polttoaineenkulutusta. Laitoksella tuotetaan myös noin 50 000 tonnia luomulannoitteita maatalouteen.

- Toivotamme Gasumin tervetulleeksi Munkkaan jätekeskukseemme. Hyvin sujunut yhteistyö biojätteen käsittelyssä saa nyt jatkoa alueenkäyttöyhteistyöllä. Meillä Rosk’n Rollissa pyritään luomaan kiertotalouden keskuksia, joihin alan toimijoiden on helppo sijoittua ja investoida materiaali- ja ravinnekiertoa edistäviä laitoksia. Gasumin laitos on erinomainen esimerkki tästä, kertoo Rosk’n Roll Oy Ab:n toimitusjohtaja Vesa Heik-

konen. Lohjan biokaasulaitokselle on myönnetty Työ- ja Elinkeinoministeriön (TEM) Biotalous ja puhtaat ratkaisut -kärkihanketukea 7,83 miljoonaa. Hankkeiden tavoite on lisätä kestävästi uusiutuvan energian osuutta Suomessa käytetystä energiasta erityisesti parantamalla sen tarjontaa. Biokaasu on täysin uusiutuva energialähde, jota voidaan tuottaa monenlaisista biohajoavista

jätteistä. Biokaasun käyttö liikennepolttoaineena voi auttaa vähentämään hiilidioksidipäästöjä jopa 90 prosentilla fossiiliseen dieseliin verrattuna. Gasumilla on nyt 16 biokaasulaitosta Suomessa ja Ruotsissa, ja yhtiö on yksi Pohjoismaiden suurimmista biokaasun tuottajista. Gasum tuo vuoteen 2024 mennessä Pohjoismaiden markkinoille 4 TWh biokaasua omasta ja kumppaniensa tuotannosta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Puh. 010 341 4000

Uuden keskusnumeron kautta yhteys kaikkiin pisteisiin:

puh. 010 341 4000


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

133

Teknisen Kaupan myynti 4Q 2020:

Viimeisen neljänneksen myynti lähes edellisvuoden tasolla - odotukset vuodelle 2021 parantuneet Teknisen Kaupan jäsenyritysten myynti jäi vuoden viimeisen neljänneksen aikana ainoastaan puolen prosentin päähän vuoden takaisesta. Koko vuonna myynti supistui vajaat kolme prosenttia.

T

oimialoista rakentamisen tuotteet ja palvelut on pystynyt yhä lisäämään myyntiään. Koko vuoden osalta toimialan myynti kasvoi vajaat kolme prosenttia ja neljännellä neljänneksellä nelisen prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Rakentaminen ei juurikaan kärsinyt korona-ajasta, vaan tuotanto jatkui vilkkaana läpi vuoden. Syksyn mittaan niin rakennuslupien ja uusien aloitusten määrät kääntyivät laskuun, mikä ennakoi rakentamisen laskua vuodelle 2021. Raaka-ainekaupassa myynti laski edelleen, mutta selvästi vähemmän kuin toisella ja kolmannella neljänneksellä. Teollisuuden tuotteissa ja palveluissa myynti jäi neljä prosenttia vuodentakaista pienemmäksi. Heikon toisen neljänneksen jälkeen lasku hidastui vuoden loppua kohden, ja viimeisellä neljän-

neksellä asiakaskunnassa aistittiin jo selvää piristymistä mm. teollisuuden uusien tilauksien kasvun muodossa. Kuluttajatuotteiden myynti kasvoi lähes kolme prosenttia vertailuajankohdasta. Erityisesti kodin parantamiseen ja vapaaaikaan liittyvissä tuotteissa vuosi oli jopa ennätyksellinen ja myynti jatkui vilkkaana vielä varsinaisen sesonkiajan jälkeenkin. Jäsenyritysten odotukset tulevasta ovat nyt poikkeuksellisen positiiviset. Voimakkaampi käänne parempaan tapahtui, kun tieto koronarokotteen myyntiluvista vahvistui ja samaan aikaan tuotteiden ja palveluiden kysyntä pysyikin odotettua paremmalla tasolla. - Koronavuosi päättyi yllättävän hyviin myyntilukuihin. Toisen neljänneksen vaikeudet hellittivät vuoden edetessä. Raken-

Koronavuosi päättyi teknisessä kaupassa yllättävän hyviin myyntilukuihin. Toisen neljänneksen vaikeudet hellittivät vuoden edetessä. Myös hydrauliikan myynti on pysynyt hyvällä tasolla.

tamisen vahva veto jatkui vuoden loppuun. Teollisuuskaan ei ajautunut odotetun kaltaisiin vaikeuksiin vuoden lopulla. Positiiviset näkymät antavat olettaa, että alkanut vuosi lähtee varsin hyvin liikkeelle, sanoo Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Markku Uitto. Lyhyellä aikavälillä huolta kuitenkin herättää työmatkaliikenteen vaikeutuminen tiuken-

tuvien koronarajoitusten johdosta. Vaikka listaa kriittisistä työtehtävistä on laajennettu, saattaa rajoituksilla olla vaikutusta niin rakentamiseen kuin myös teollisuuden investointien viivästymiseen. Työmatkaliikenteen jatkuminen olisikin turvattava muun muassa tiukentamalla testauskäytäntöjä. - Teknisessä kaupassa myynnin kehityksen yrityskohtaiset

erot ovat olleet varsin suuria. Kustannustuki 2:n kriteeristö on ollut kova ja vain harva liiton jäsenyritys on täyttänyt näitä ehtoja ja moni yritys on jäänyt selvästi väliinputoajaksi. Tukea tulisikin kehittää niin, että kriteereistä toimialarajoitus jätettäisiin pois ja liikevaihtojäämä laskisi 20 prosenttiin, jatkaa Uitto.


134

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

HydSupply palvelee laajasti hydrauliikassa Pitkän linjan hydrauliikka-alan toimijat Hydrosystem Oy ja Satatekniikka Oy ovat yhdistyneet; tammikuun alusta 2021 on toimittu uudella HydSupply -brändillä. MRO-segmentillä ja lisäksi paikallisesti myymälöillä palveleva Hyd Supply on osa ruotsalaista Volito Automation konsernia mihin kuuluu myös OEM-asiakkaisiin keskittyvä HydX.

H

ydSupply on aidosti asiakkaisiin sitoutunut kumppani hydrauliikan kunnossapidon töissä ja kokonaisvaltaisessa hydrauliikkajärjestelmien elinkaaren hallinnassa. - Edeltäviin brändeihin verrattuna HydSupply muodostaa suuremman ja entistäkin kilpailukykyisemmän organisaation, mikä mahdollistaa aiempaa suurempien projektien hallinnan ja toteutuksen. Tämä merkitsee myös Suomen toimintojen ja organisaation liittämistä kiinteämmäksi osaksi Volito Automationin Pohjoismaiden organisaatiota, jolloin asiakkaat hyötyvät mm. tieto-taidon jakamisesta ja yhteisistä markkinointiprojekteista. Ruotsissa Volito Automation on jo onnistuneesti toteuttanut vastaavat sulautumistoimet. Nimi, logo ja tavoitteet ovat samat kaikilla markkinoilla, joilla HydSupply operoi, kertoo toimitusjohtaja Jukka Sahi ja jatkaa että HydSupply on tulevaisuuden tekijä, joka tarjoaa asiakkailleen korkealaatuiset automaatioratkaisut ja -palvelut.

- Olemme täyden palvelun talo eli meiltä löytyy kaikki hydrauliikkaan sekä paljon muuta huoltoliikkeiden, kone- ja laitevalmistajien, päällerakentajien sekä loppukäyttäjien tarpeisiin, kertovat toimitusjohtaja Jukka Sahi (oik.) ja talousjohtaja Matti Haataja.

HydSupply palvelee laajan tuotevalikoiman myymälöillä sekä paikallisvarastoilla Porissa, Tampereella (kuva), Jyväskylässä ja Ääneskoskella.

Myymälät palvelevat paikallisesti

Vahvan MRO eli kunnossapito, korjaus ja huolto osaamisen lisäksi HydSupply palvelee myös myymälöillä sekä paikallisvarastoilla Porissa, Tampereella, Jyväskylässä ja Ääneskoskella. - Edustamme hydrauliikan johtavia brändejä kuten Hydac, Bosch Rexroth, Parker, Danfoss, BlackBruin ja Emerson sekä laaja valikoima eri kunnossapitotuotteita. Olemme täyden palvelun talo eli meiltä löytyy

HydSupplyn vahvuus on hydrauliikan kunnossapidon töissä ja kokonaisvaltaisessa hydrauliikkajärjestelmien elinkaaren hallinnassa.

kaikki hydrauliikkaan sekä paljon muuta huoltoliikkeiden, kone- ja laitevalmistajien, päällerakentajien sekä loppukäyttäjien tarpeisiin. Myymälöissä palvelee osaava ja tuttu henkilö-

kunta joka tekee myös kenttähuoltoa ja suunnittelua. Ja Jyväskylästä ja Porista löytyy edistyksellinen laitekanta vaativimpiinkin komponenttihuoltoihin ja -testauksiin, ilmoittaa Sahi.

Porissa ja Jyväskylässä on käytössä hyvät laitteet hydrauliikan huoltotoimintoihin; hiljattain käyttöön on otettiin uusi isojen sylinterien avauslaite millä hoidetaan myös sylinterien koeajo ja testaus.

Kasvun tiellä

HydSupply hakee jatkossa Suomessa kasvua omilla markkinasegmenteillään. - Kasvua lähdetään tekemään aiempaa vahvemmilla hartioilla,

hyvällä porukalla ja asiaskaslähtöisesti, toteaa Jukka Sahi.


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

MOVING FORWARD IN POWER AND MOTION

Kaksi vahvaa kumppania Hydra-Grene ja Specma käyttävät nyt yhteistä nimeä HydraSpecma. Yhdessä meillä on yli 100 vuoden kokemus. Toimitamme laadukkaita hydraulikkatuotteita ympäri maailmaa.

HydraSpecma OY Linnoitustie 3 · 02600 Espoo

HydraSpecma Oy · Linnoitustie 3, 02600 Espoo · mail.hsfi@hydraspecma.com · hydraspecma.fi

hydraspecma.com

OLEMME MUUTTANEET UUSIIN TOIMITILOIHIN NURMIJÄRVELLÄ!

135


136

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

HG HYDRAULIGENERAATTORI HYDRAULIIKAN VOIMALLA

super compact -MALLIT

uudet

jopa 95% pienempiä kuin

aggregaatit

asennettavissa ajoneuvoihin ja työkoneisiin

GENERATOR

VIDEO

HYDRAULILAITTEITA LIIKKUVIIN TYÖKONEISIIN GENERAATTORIT SÄÄTYVÄT GENERAATTORIT HITSAUSGENERAATTORIT MAGNEETTIGENERAATTORIT

KORKEAPAINEPESURIT KORKEAPAINEPÖLYNSIDONTA JÄTEASTIOIDEN PESUROBOTIT KORKEAPAINESAMMUTUS

KADUNPESULAITTEET PUTKENPESULAITTEET PORAUSNESTEPUMPUT KOMPRESSORIT

PAINEENKOHOTTIMET ASENNUSVENTTIILIT VOIMANULOSOTOT TÄRYT

DYNASET | www.dynaset.com | info@dynaset.com | puh. 03 3488 200


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

137

Laatutuotteet, hyvä palvelu ja luotettavat toimitukset HAWE Finland Oy on vahvistanut asemaansa Suomen hydrauliikkamarkkinoilla kahden vuosikymmenen pitkäjänteisellä työllä. Toiminnan kehitys on ollut hyvää myös viimeksi kuluneen haasteelliseen vuoden aikana.

"

Poikkeukselliseen tilanteeseen nähden onnistuimme hyvin vuonna 2020 tekemisessämme, mistä erityiskiitos osaavalle ja motivoituneelle henkilökunnallemme, jolla tekeminen ei ole vaikeinakaan aikoina herpaantunut. Tietenkin myynnin hyvällä tasolla pysyminen on ollut mahdollista asiakkaidemme ansiosta, joiden liiketoiminnassa on pysynyt veto päällä niin koneenrakennuksessa ja kuljetuspuolella kuin teollisuudessakin. Olemassa olevien asiakassuhteiden lisäksi olemme onnistuneet myös uusasiakashankinnassa aktiivisuudellamme sekä HAWE-tuotteiden hyvän maineen ansiosta. Ja HAWEn Saksassa sijaitsevat edistykselliset, pitkälle automatisoidut tehtaat ovat pyörineet täyttä tahtia ja iso valmistuskapasiteetti on taannut hyvän toimitusvarmuuden, kertoo HAWE Finland Oy:n toimitusjohtaja Jari Tanhuanpää.

Nopeat toimitukset

Suomalaisia asiakkaita palvellaan hyvien tehdastoimitusaikojen lisäksi HAWE Finlandin Espoossa sijaitsevasta suuresta varastosta. - Meiltä löytyy hyllystä asiakaskuntamme pääkomponentit joilla pystytään vastaamaan isompiin kiireisiin tarpeisiin. Kehitämme varastovalikoimaa jatkuvasti ja nostamme kappalemääriä markkinoiden tarpeen mukaan. Esimerkiksi suositut HAWE kuorma-autopumput saadaan lähtemään asiakkaille saman päivän aikana sekä laajasti muitakin mobilehydrauliikan komponentteja, lupaa Tanhuanpää. Maahantuontivaraston lisäksi tuotteita löytyy jälleenmyyjäverkostosta ympäri Suomea: - Jälleenmyyjien määrä on lisääntynyt tasaiseen tahtiin ja kasvaa jatkossakin. Vastaamme lisäksi Baltian myynnistä missä on myös saatu viime aikoina uusia hyviä partnereita HAWE -tuotteiden myyjäksi.

Tuotantoa ja huoltoimintaa

HAWE Finlandilla on Espoossa myös tuotantoa ja huoltotoimintaa. - Kokoamme asiakkaille erilaisia venttiileitä sekä testamme ja huollamme hydrauliikan komponentteja. Lisäksi meiltä löytyy vahvaa erikoisosaamista kokonaisjärjestelmien suunnittelussa ja ohjelmoinnissa, joihin HAWE tarjoaa myös edistykselliset ohjainkomponentit joita löytyy niitäkin suoraan hyllystä, sanoo Tanhuanpää.

Globaali perheyhtiö

Maailmanlaajuisesti toimivan Müncheniläisen perheyrityksen HAWE Hydraulikin palveluksessa on noin 2500 henkilöä ja liikevaihto on lähes puoli miljardia euroa. Päätehtaat sijaitsevat usealla paikkakunnalla Saksassa ja lisäksi tuotantoa on useilla mantereilla vastamaan lähinnä alueelliseen kysyntään. - HAWE jatkaa vahvan kasvun strategialla mitä on viime vuosina tuettu myös yritystojen kautta, joiden mukana on tullut aivan uusia teknologioita lähinnä teollisuushydrauliikkaan ja automaatioon, sanoo Jari Tanhuanpää.

Tuoteohjelma kehittyy

Jatkuva vahva panostus tuotekehitykseen näkyy markkinoille tasaiseen tahtiin esiteltävissä uutustuotteissa. - Viime aikoina on esitelty mm. uusia säätimiä HAWE V60N säätötilavuuspumppuhin, jotka ovat suuressa suosiossa kuormaautokäytössä 60, 90, 110 ja 130 ccm koossa, joista isoin malli on vakuuttanut erityisesti puutavara-autokäytössä. Pumppuihin on tarjolla markkinoiden laajin säätimien valikoima - uusimpana kuormantunteva LSP -säädin. Myös sähköiset säätimet kasvattavat suosiotaan koko ajan. Ja lähitulevaisuudessa on luvassa mielenkiintoisia uutuuksia venttiilipuolelle, vihjaa Tanhuanpää. HAWEn omien ja Sunfab tuotteiden lisäksi HAWE Finlandin tuotevalikoimaa on laajennettu muiden valmistajien valikoimalla, mikä mahdollistaa entistä laajempien kokonaisuuksien tarjoamisen asiakkaille. - Viime vuonna ohjelmaan otettiin Bezares joka on erikoistunut voiman ulosoton komponentteihin ja muuhun kuormaautohydrauliikkaan. Ja seuraavaksi valikoimaan tulee Scanrego radio-ohjaimet, ilmoittaa Tanhuanpää.

- HAWE Finlandin toiminta kehittyi hyvään suuntaan myös poikkeuksellisena vuotena 2020, sanoo toimitusjohtaja Jari Tanhuanpää.

HAWE Finland Oy:n tuotespesialisti Juha Äyräs esittelee Espoon varastosta löytyviä HAWE ja Sunfab kuorma-autopumppuja.

HAWE Hydraulikin päätehtaat sijaitsevat usealla paikkakunnalla Saksassa, kuvassa Kaufbeuren moderni tuotantolaitos.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

RASKAAN KALUSTON PARHAAT PALAT -suodattimet hydrauliikkaan ja kaikkiin dieselmoottoreihin

Hydrauliikkakomponentteja moneen lähtöön! Hydrauliikkakomponentit - 12-130 cm3 kiinteätuottoiset pumput - 40-150 cm3 säätötilavuuspumput - 130-150 cm3 säätötilavuuspumput puutavaranostureihin - 130 cm3 säätötilavuuspumput läpiakselilla - hydrauliikkamoottorit - vapaakiertoventtiilit ja huuhteluventtiilit

Vaihteistoon asennettavat ulosotot - Voimanulosottoyksiköitä ja hydrauliikkalaitteita jo yli 50 vuoden kokemuksella - Lähes kaikkien maailman johtavien ajoneuvovalmistajien valitsema

Öljysäiliöt - Öljysäiliösarjat alumiinisena tai teräksisenä - Tilavuudet 85 - 200 litraa


Hydrauliikka&Automaatio

139

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Fluiconnecto Oy:n Vieremän yrityskylässä sijaitseva tuotantolaitos valmistaa johdinkomponentit Ponssen metsäkonetuotantoon.

Johdinkomponenttitoimittaja vastaa asiakkaan tarpeisiin Fluiconnecto Oy on hydrauliikan yhteistyökumppani OEM-valmistajien ja loppukäyttäjien kaikissa tarpeissa. Yrityksen erityisvahvuus on johdinkomponenteissa, joissa pystytään vastaamaan todella suurienkin volyymeiden asiakkaisiin ja heidän virtautettuihin tuotantoihinsa.

F

luiconnecto ja Ponsse aloittivat syvällisen yh teistyön johdinkompo-

nenteissa vuonna 2007. - Aloitimme silloin valmistamaan Ponsse metsäkoneiden letkuasennelmat, mitkä tehtiin ensin hetken aikaa Jyväskylän toimipaikassamme mutta melko pian pääsimme siirtämään toiminnan varta vasten tehtävään rakennettuihin parin tuhannen neliön tiloihin Vieremälle Ponssen yrityskylään, kertoo Fluiconnecto Oy:n toimitusjohtaja Raimo Tuominen.

Johdinkomponenttien päätoimittaja

Lähes 15 vuoden aikana Fluiconnecton ja Ponssen hyvä yhteistyö on laajentunut merkittävästi. Jotain valmistusvolyymeista kertoo se että Fluiconnecton Vieremän pisteen tuotannos-

sa työskentelee noin 40 henkilöä ja tarvetta lisärekrytoinneille on nytkin. - Olemme olleet jo pitkään Ponssen kaikkien johdinkomponenttien päätoimittaja eli letkuasennelmien lisäksi valmistamme putkiasennelmat, ilmastointiletkut jne. sekä hoidamme liitintarvikkeiden ym. hyllytyksen virtautettuun metsäkonetuotantoon. Ponssen edistykselliset tuotannonohjausjärjestelmät antavat meille hyvät työkalut tulevien valmistusmäärien tarkkaan ennustamiseen ja sitä kautta toimitusvarmuuteen, sanoo Tuominen.

Laajennus mahdollistaa tuotannon kasvattamisen Vastatakseen Ponssen kasva-

Fluiconnecton Vieremän pisteeseen valmistui loppuvuodesta 2020 noin tuhannen neliön laajennus. Kasvaneet tilat mahdollistavat tuotannon tehokkaamman järjestelyn sekä tarvittaessa volyymin merkittävän kasvattamisen.

neeseen tuotantokapasiteettiin ja laajempien kokonaisuuksien toimittamiseen Fluiconnecton Vieremän pisteeseen valmistui loppuvuodesta 2020 noin tuhannen neliön laajennus. - Kasvaneet tilat mahdollistavat tuotannon tehokkaamman järjestelyn sekä tarvittaessa volyymin merkittävän kasvattamisen. Myös tuotantokoneistoon on investoitu jatkuvalla tahdilla; viimeksi mm. CNC-ohjattuihin täyssähkökäyttöisiin putkentaivutuskoneisiin sekä muihin huipputason putkituotannon laitteisiin. Pääasiassa Manulin laatutuotteista tehtävien letkuasennelmien valmistuksessa on panostettu erityisesti komponenttien puhtauteen, kertoo Fluiconnecto Oy:n tuotantopäällikkö Sampsa

Virta. Vaikka Fluiconnecton Vieremän toiminta on rakennettu palvelemaan joustavasti ja luotettavasti Ponssen metsäkonetuotantoa, mahdollistaa nyt tehty laajennus letku- ja putkiasennelmien valmistamisen myös muille OEM-toimijoille. - Tuotanto on viritetty suurille sarjoille mutta samalla myös valmistettavien variaatioiden määrä on suuri joten joustavuus on ehdoton valttimme, toteaa Virta.

Fluiconnecto toimii Ponssen metsäkonetehtaan kaikkien johdinkomponenttien päätoimittajana sekä hoitaa mm. liitinkomponenttien hyllytyksen.


140

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

Koneosapalvelusta ensimmäinen Bosch Rexrothin sertifioitu huoltokumppani Koneosapalvelu Oy ja Bosch Rexroth Oy ovat allekirjoittaneet Certified Excellence -kumppanuussopimuksen. Koneosapalvelun hydrauliikkahuolto on sertifioitu päämiehen taholta, ja sopimuksen myötä Koneosapalvelusta tuli Bosch Rexrothin Service Partner - Repair Center -konseptin vaatimukset täyttävä hydrauliikkahuolto ensimmäisenä Suomessa.

A

siakkaille tämä tarkoittaa laadukasta, asiantuntevaa ja valmistajan standardit täyttävää hydraulipumppujen ja -moottoreiden huoltopalvelua.

Koneosapalvelun hydrauliikkahuolto kotimaisen kehityksen kärjessä

Koneosapalvelu ja Bosch Rexroth allekirjoittivat yhteistyösopimuksen hydrauliikkahuollon kehittämiseen liittyen jo FinnMETKO-näyttelyn yhteydessä vuonna 2018. Sen jälkeen Koneosapalvelu on määrätietoisella työllä ja mittavilla investoinneilla kehittänyt hydrauliikkahuollon puitteita ja toimintaa. Vilppulan toimitiloja laajennettiin vuonna 2020. Laajennuksen yhteydessä mm. hydrauliikkahuolto ja varasto saivat kokonaan uudet tilat. Lisäksi huollon laitteistoa, erikoistyökaluja ja koeajoyksikkö uusittiin. Investointien ohella hydrauliikkahuoltoon on palkattu lisää työntekijöitä, ja toiminnanohjaukseen on panostettu kehittämällä laatujär-

Koneosapalvelun Vilppulan hydrauliikkahuollon modernit 400 m²:n tilat on alusta asti suunniteltu huollon käyttöön. Vuonna 2020 tehdyn laajennuksen yhteydessä lisäksi huollon laitteistoa, erikoistyökaluja ja koeajoyksikkö uusittiin.

jestelmää. Bosch Rexrothin suorittaman auditoinnin jälkeen yhtiöt allekirjoittivat Bosch Rexrothin uuden kansainvälisen Certified Excellence -ohjelman mukaisen Service Partner - Repair Center -sopimuksen mobiilihydrauliikan huollosta tammikuussa 2021. - Puitteet ovat nyt kunnossa ja mahdollistavat entistä paremman huoltotöiden läpimenon. Oman laatujärjestelmän käyttöönotto auttaa systemaattisessa työskentelyssä, ja päämiehen uusi konsepti tuo ison valmistajan tukea toimintaan. Bosch Rexrothin huoltokumppanina hyödynnämme mm. varaosien nopeat toimitukset, tuotetuen sekä valmistajan tarjoamat tieto-

kannat ja koulutukset. Niiden avustamana pystymme tarjoamaan asiakkaillemme oikeilla työmenetelmillä ja alkuperäisvaraosilla korjatut, tehdasasetuksiin säädetyt hydrauliikkakomponentit - tehokkaasti ja ripeällä aikataululla, kertoo Koneosapalvelun toimitusjohtaja Hannu Soimasuo ja jatkaa: - Bosch Rexrothin huoltosertifikaatin edellytykset ovat kansainvälisessäkin mittakaavassa vaativia, joten olemme tyytyväisiä, että pystyimme täyttämään laatuvaatimukset ensimmäisenä hydrauliikan huoltokorjaamona Suomessa. Henkilöstömme on paiskinut lujasti töitä toimitilauudistuksen ja laatujärjestelmän parissa, joten sertifikaatti on pal-

Hydrauliikkahuollon laitteiston kuningas on uusi Bosch Rexroth SSTB-135 testipenkki, jonka Koneosapalvelu hankki ensimmäisenä Pohjoismaissa.

kitseva osoitus päämiehen luottamuksesta.

Hydrauliikkahuollon kruununa uusi Bosch Rexroth -testipenkki

Vilppulan hydrauliikkahuollon modernit 400 m²:n tilat on alusta asti suunniteltu huollon käyttöön. - Korjaamon työpisteet on varusteltu vaativan huoltotyön tarpeisiin ja meillä on mm. komponenttien purkuun, kokoonpanoon ja koeajoon erilliset työalueet. Huollossa työskentelee kahdeksan hydrauliikka-asentajaa ja työnjohtaja. Lisäksi meiltä löytyy hydrauliikan suunnittelu ja tekninen myynti, sanoo Koneosapalvelun myyntipäällikkö Ossi Nieminen. Huollon laitteista mainittakoon mm. ultraäänipesukone sekä läppäyskoneet suorille ja

kaareville pinnoille. Laitteiston kuningas on uusi Bosch Rexroth SSTB-135 testipenkki, jonka Koneosapalvelu hankki ensimmäisenä Pohjoismaissa. Kyseessä on 2-piirinen testipenkki jonka maksimipaine on yli 500 baria. Koeajopenkistä on yhteys Bosch Rexrothin tietokantaan Cadasys-järjestelmällä, mikä varmistaa jokaiseen testattavaan Rexroth-tuotteeseen oikeat, yksilölliset koeajo-ohjelmat ja säätöarvot. Testipenkillä pystytään koejamaan kaikkien yleisimpien merkkien hydrauliikkapumppuja ja -moottoreita. - Testipenkki datayhteyksineen on Koneosapalvelun historian suurin yksittäinen laiteinvestointi. Se tuo meille huoltoon huikean määrän tietoa ja kattavan koeajoraportin myös asiakkaan käyttöön, tiivistää Nieminen.

Koneosapalvelulla on vankkaa hydrauliikkahuollon osaamista vuosikymmenten ajalta.


Hydrauliikka&Automaatio

141

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KESTÄVIMMÄT METSÄKONELETKUT Ko ot 1/ 4” -

45

Ka 1 ikk 1/ 4” ik oo Ka t3 ikk 50 ik oo ba t4 20 ba r

5b 17 0-

r

ar

ÄVYYTTÄ T S E K N Ä ENEMM TUNTEJA! Ö T T Y Ä K ENEMMÄN

TURKU • HELSINKI • JYVÄSKYLÄ • MIKKELI • OULU PORI • RAAHE • ROVANIEMI • VAASA • YLIVIESKA 0207 306 630 • hydroscand@hydroscand.fi

www.hydroscand.fi

Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

143

Pikaliittimet hydrauliikan vaativiin kohteisiin

525-sarjan perusliittimet

Flat-face -liittimet

TLX-kierreliittimet

Liitinlevyt

Kokoluokat 1/4” - 1”

Tippavapaat mobilehydrauliikan liittimet kokoluokissa 1/8” - 1”

Lujatekoinen liitin vaativiin kohteisiin - kokoluokat 1/2” - 2”

Saatavilla jopa kuudelle liittimelle

Myynti:

Maahantuoja:

Jälleenmyyjät kautta maan

Pneumacon Oy www.pneumacon.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

HAWE Finland, helppoa hydrauliikkaa!

LSP

Nopea reaktio aika Stabiili mm. nostur ikäytös sä Laaja dynamii kan säätö

Käytössä hyväksi haukuttu HAWE HYDRAULIK uutuus!

Mullistava LSP-säädin HAWE V60N-säätötilavuuspumppuihin ja a a L V60N ikoima! illä: al eri säätim a v n i d ion ää det

s

uu vak inais 60N130 öisenä m o u V p hk huip onsäätö, myös sä öisenä Teh nsäätö, ös sähk y ee Pain nsäätö, m o Tuot V60N-pumppu on saanut uuden kuormantuntevan LSP-säätimen. LSP-säädin korvaa markkinoilta poistuvan mustan kantikkaan LSN-säätimen sekä LSNR(T) – säätimen. Uudessa LSP-säätimessä on kaksiosainen dynamiikansäätöruuvi, jolla on saatu optimaalinen säätöalue. Käy suoraan edeltävien LSN ja LSNR(T) ja säätimien tilalle.

Kysy jälleenmyyjältäsi lisää!

HAWE Finland Oy Koskelontie 15 | 02920 Espoo | Finland | Puhelin +358 (0)10 82126 00 | sales@hawe.fi | www.hawe.fi


Hydrauliikka&Automaatio

143

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikan myynti lähtenyt aurinkoisesti matkaan Kuopiossa

Savon Teollisuuspalvelu Oy on Kuopion vanhimpia teknisen alan liikkeitä. Asiakkaita palvellaan Sorsasalossa osoitteessa Leppälammentie 1.

Savon Teollisuuspalvelu aloitti vuodenvaihteessa 2021 Hydroscand tuotteiden myynnin ja letkuasennelmien valmistuksen Kuopion Sorsasalossa.

S

avon Teollisuuspalvelun asiakaskunta koostuu mm. puunkorjuun, maarakennuksen, kuljetusalan, koneja laitevalmistuksen, teollisuuden, kunnossapidon, kiinteistönhuollon ja infra-rakennuksen sekä -huollon yrityksistä laajasti Pohjois-Savon alueella. - Hydrauliikan ottaminen tuotevalikoimaan oli vastaus asiakkaidemme pitkäaikaiseen toiveeseen. Mietimme tarkkaan meille sopivaa yhteistyökumppania, jolta löytyy laaja tuotevalikoima nopeilla toimitusajoilla ja osaava

Hydrauliikkatuotteita löytyy hyllystä yli 2500 nimikettä ja valikoimaa kehitetään jatkossa asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Liikkuvassa kalustossa tarvittava liitinvalikoima on erittäin laaja; kuvassa Multifaster monikytkentä pikaliittimiä.

tekninen tuki. Päädyimme aloittamaan yhteistyön Hydroscandin kanssa ja se oli oikea ratkaisu; heillä on innokas ja todella osaava porukka mistä moni työyhteisö saisi ottaa mallia. Hydrauliikkaa on turha lähteä myymään jos valikoima ei ole tarpeeksi katta-

Asiakkaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä tuotevalikoiman laajentumiseen hydrauliikkaan: - Myynti on lähtenyt todella mukavasti matkaan ja kehitämme jatkossa tuotevalikoimaa asiakkaidemme tarpeen mukaan. Jo nyt meillä on kattavasti johdin-

va; niinpä meillä on heti startista tarjota yli 2500 tuotenimikettä suoraan hyllystä ja Hydroscandin Turun keskusvarastosta löytyy nopeisiin toimituksiin yli 25 000 nimikettä, kertoo Savon Teollisuuspalvelu Oy:n myyntipäällikkö Pasi Moilanen.

komponentit niin liikkuvaan kalustoon kuin teollisuuteen ja korjaamopuolellekin. Eli jos olet hydrauliikkatuotteita vailla niin meille on helppo ajaa minuutissa Kuopion moottoritieltä, sanoo Moilanen.

Hydroscand tunnetaan laadukkaista johdintuotteistaan. Savon Teollisuuspalvelulta saa nyt letkuasennelmat odottaessa, esittelee Simo Ruuskanen.


144

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

Indutrade konserniin kuuluva Filterteknik laajentaa Suomeen

Filterteknik Suomi Oy:llä on laajin suodatinvalikoima markkinoilla.

Filterteknik Suomi Oy on vakiinnuttamassa asemansa Suomessa ja haluaa nyt auttaa asiakkaitaan Suomessa löytämään oikeat suodatinratkaisut oikeisiin sovelluksiin riippumatta siitä, koskeeko se polttoaineen, hydrauliikan, prosessien, ilman, paineilman tai pölyn suodatusta.

P

ohjoismaisilla markkinoilla Filterteknik on päättänyt laajentua myös Suomeen, turvatakseen asiakkaidensa varman ja mutkattoman toiminnan. Filterteknik Suomi Oy on osa Lekang Groupia, joka tarjoaa jo tänään korkealaatuisia suodatinratkaisuja asiakkailleen Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Yli 50 vuoden kokemuksella suodatinratkaisuista sekä teollisuus- että koneurakointialoilla yrityksessä on paljon tietoa siitä, mitä asiakkaat tarvitsee toiminnan varmistamiseksi sekä kestävän kannattavuuden saavuttamiseksi. - Tämä on osa kasvustrategiaa, mutta

myös vaatimus asiakkailtamme, jotka työskentelevät tänään rajojen yli, toteaa Lekang-konsernin toimitusjohtaja PerArne Forman. Filterteknikin tavoitteena on olla ensimmäinen vaihtoehto asiakkaille, jotka haluavat turvallisia ja helppoja suodatinratkaisuja. Myyntipäällikkö Fredrik Wirbergh vastaa Filterteknik Suomen toiminnoista: - Odotan innolla tätä kehitystä ja on kunnia saada olla mukana alusta alkaen. Näen, että voimme kasvaa isoksi ja merkittäväksi toimijaksi myös Suomen markkinoilla. Filterteknik Suomi Oy:llä on laajin suodatinvalikoima markkinoilla. Voimme auttaa asiakkaita erilaisilla suodatinratkaisuilla riippumatta siitä, millä toimialalla he työskentelevät. Filterteknik Suomi Oy on osa Lekang Groupia, joka koostuu myös Filterteknik Sverige AB:sta ja Filterteknik Danmark A/S:sta sekä Lekang Filter A/S Norjassa. Lekang Group koostuu yli 70 työntekijästä ja sillä on yli 50 vuoden kokemus suodatuksesta polttoaineessa, hydrauliikassa, prosesseissa, ilmanvaihdossa, paineilmassa, pölynpoistossa. Lekang Groupin omistaa Indutrade, joka on kansainvälinen teknologia- ja teollisuuskonserni, johon kuuluu nykyään yli 200 yritystä ympäri maailmaa.

Uudet pakkas-sylinterit ja jarruliittimet Metal Worksilta Metal Workin uudet kuormaauto- ja kuljetusalalle suunnitellut ISO 15552 -sylinterit ovat nyt saatavana useissa versioissa ja oheistarvikkeilla, -35°C - +80°C käyttölämpötiloihin.

"

Valikoimamme kuorma-autoissa ja perävaunuissa käytettävistä komponenteista on nyt kattava, ja valikoimamme avulla on helppo tehdä teknisesti sopivat valinnat juuri sinun koneeseesi, joko uuteen tai varaosana, kertoo Metal Work Finlandin Juhana Erelä. Kovan polyuretaanin (58 Sh D) uudentyyppiset ”HARD PU”-tiivisteet soveltuvat käytettäväksi olosuhteissa, jossa haasteena on lika ja alhaiset käyttölämpötilat; näin esimerkiksi maataloudessa ja kuljetusalalla. - Ratkaisu korvaa monessa tapauksessa myös sylinterin männänvarren suojapalkeen. Tämän tyyppiset tiivisteet lisää-

vät kitkaa, joten niitä ei tarjota non-stickversiona. Non-stick-versioilla olevia sylintereitä on saatavilla muiden polyuretaanitiivisteiden (männän läpimitta Ø32 -Ø125) ja NBR:n (Ø160 ja Ø200) kanssa, opastaa Erälä.

Turvalliset ja käyttöhyväksytyt uudet jarruliittimet

Metal Workin kuljetusalan tuotevalikoimaan kuuluvat nyt myös TÜV-hyväksytyt SIRIT-laatuliittimet kuorma- ja linja-autojen paineilmakäyttöisiin jarrujärjestelmiin. - Liittimet on tarkoitettu enintään 15 bar käyttöpaineen jarruputkille, ja ne on sertifioitu -40°C - +100°C käyttölämpötiloille, ilmoittaa Erelä.


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

145

iCount LaserCM30 - uuden sukupolven öljyn puhtauden valvontalaite Parker Hannifin on maailman johtava liikkeenohjausteknologian valmistaja. Parkerin Hydraulic and Industrial Process Filtration -osasto on tuonut markkinoille öljyn puhtauden valvontalaitteen Parker icount LaserCM30.

i

count LaserCM30 on käyttäjäystävällinen kenttädiagnostiikkalaite, jonka avulla huoltohenkilöstö voi nopeasti ja helposti arvioida hydraulinesteen tai -öljyn puhtautta useissa eri käyttökohteissa, kuten kuormaimet, kurottajat, pyöräkuormaajat, poraus- ja ohjauslaitteet, metsäkoneet sekä monenlaiset kohteet eri sektoreilla, kuten maatalous, rakennus, öljy ja kaasu, sähköntuotanto, meri, kaivos, metsä ja teollisuus. Näiden nestejärjestelmien epäpuhtauksien mittaus Parker icount LaserCM30 -valvontalaitteella kestää alle 90 sekuntia. Laitteen ominaisuudet mahdollistavat usean puhtausstandardin mukaisen raportoinnin (ISO 4406, NAS 1638, AS4059 ja GOST), tietojen syötön ja integroidun tulostuksen. Mikroprosessoriohjattua optista skannausta hyödyntävä icount LaserCM30 tarjoaa tarkan epäpuhtauksien mittauksen kalibrointivälillä ISO 0 - ISO 22 ilman valvontalaitteen saturaatiota. Hiukkaset mitataan valodiodilla ja lukemat näytetään laitteen LCD-näytöllä hyväksyttyjen ISO-/AS- ja NAS-standardien mukaisesti valmiina tulostettaviksi tai ladattaviksi tietokoneelle RS232:n kautta. Laitteen

sisäinen tallennustila mahdollistaa jopa 1 000 testituloksen tallentamisen. icount LaserCM30:n kompakti ja käyttäjäystävällinen rakenne erottuu edukseen markkinoiden muista kannettavista valvontalaitteista. icount LaserCM30:n mikroprosessoriohjaimessa on erityisiä diagnostiikkaominaisuuksia, joilla voidaan varmistaa öljyjärjestelmien ja nestemäisten polttoaineiden aikaa ja rahaa säästävä epäpuhtauksien valvonta ja mittaus. Epäpuhtauksien valvonta on mahdollista käyttökohteen tai järjestelmän ollessa toiminnassa, mikä vähentää tuotannon seisonta-aikaa. - Kehitymme asiakkaidemme tarpeiden mukaan jotta he voivat toimia turvallisemmin, vastuullisemmin ja kestävämmin ympäri maailmaa, kertoo Shaun Skilton, Parker Hannifin Hydraulic and Industrial Process Filtration Division EMEA -osaston tuotepäällikkö kunnonvalvonnan liiketoimintayksiköstä.

Hiukkaset mitataan valodiodilla ja lukemat näytetään LCD-näytöllä.

iCount LaserCM30 on käyttäjäystävällinen kenttädiagnostiikkalaite, jonka avulla huoltohenkilöstö voi nopeasti ja helposti arvioida hydraulinesteen tai -öljyn puhtautta useissa eri käyttökohteissa.

Parkerin SCFF-liittimet ehkäisevät nestevuotoja ja auttavat suojelemaan ympäristöä Parker Hannifin laajentaa FlatFace -valikoimaansa SCFF -sarjalla.

S

CFF-liitinsarja tarjoaa käyttäjille useita etuja, kuten vähävuotoisen irtikytkennän ja sisään jäävän ilman ehkäisyn liitännän aikana. Liittimet on testattu ISO 7241-2 -standardin mukaisesti, ja ne ovat erittäin litteitä ja helppoja puhdistaa. Käytettiinpä niitä liikkuvan kaluston hydrauliikassa, kuljetuksessa tai öljy- ja kaasuteollisuudessa, SCFF-liittimet kestä-

vät erinomaisesti tärinää ja muuta mekaanista rasitusta. Liittäminen ja irrottaminen on nopeaa ja luotettavaa: ACME-kierteen ansiosta nestettä ei pääse vuotamaan. Järjestelmän luotettavuutta parantavat myös kääntötoiminto ja ainutlaatuinen lukitusholkki, joka ehkäisee vahingossa tapahtuvaa irrottamista. SCFF-tulpat ovat saatavana paineenpoistimella varustettuna. Tämän innovatiivisen tekniikan ansiosta liittimet voidaan kytkeä ongelmitta kertyneestä paineesta tai jäännöspaineesta huolimatta. Pienoisventtiili poistaa paineen automaattisesti liittämisvaiheessa.

Uusi Parker SSCF -liitinsarja.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

2021 021 Metsäalan Ammattihakemisto Metsäalan Ammattihakemisto äalan Ammattihakemisto 202 ihakemisto

NTI KONEURAKOINTI KONEURAKOINTI

Metsäkonerenkaat

ttihakemisto

all.fi

www.scanvall.fi

Metsäkonerenkaat

www.atula.fi www.pewag.fi

www.alliancerenkaat.fi

www.alli www.pentinpaja

www.alliancerenkaat.fi www.scanvall.fi www.lintexon.com

www.pentinpaja.fi www.lintexon.com www.pewag.fi www.kiesitech.fi

www.scanvall.fi www.lintexon.com www.pewag.fi

www.pewag.fi www.kiesitech.fi

www www.prokop.fi

Energiakourat

www.prokop.fi www.pentinpaja.fi www.szepaniak.fi

www.alliancerenkaat.fi www.kiesitech.fi

Metsäkonehuollo Puunkorjuu

www.uittokalusto.fi www.szepaniak.fi

Puunkorjuu

www.lintexon.com

KULJETUS

www.pewag.fi

www.szepaniak.fi www.kiesitech.fi

www.bussipro.fi

www. www.veljeksethokka

Metsä

www.bussipro.fi www.veljeksethokkanen.fi www.prokop.fi

KULJETUS www.bussipro.fi

Metsäk Energiakourat

Energiakourat

Metsäkonerenkaat

Metsäkonehuollot

www.atula.fi www.lintexon.com

www.alliancerenkaat.fi

Metsäkonerenkaat

www.bussipro.fi www.uittokalusto.fi

Puunkorjuu

www.szepaniak.fi

www.veljeksethokkanen.fi

www.bussipro.fi

AJONEUVOTEOLLISUUDEN JÄRJESTELMÄT JA RASKAAN KALUSTON VARAOSAT

AJONEUVOTEOLLISUUDEN JÄRJESTELMÄT JA RASKAAN KALUSTON VARAOSAT

AJONEUVOTEOLLISUUDEN JÄRJESTELMÄT JA RASKAAN KALUSTON VARAOSAT

www.kraatz.fi

www.kraatz.fi

www.kraatz.fi Säiliöt

MÄT T

www.konneservice.fi

www.konneservice.fi

N JÄRJESTELMÄT HYDRAULIIKKA HYDRAULIIKKA KA N VARAOSAT

www.konneservice.fi

www.kovi.fi Raskaan kaluston jouset

Säiliöt

Raskaan kaluston jouset

Säiliöt

Ja taas toimii!!!

www.dunlophiflex.fi

Ja taas toimii!!!

Ja taas toimii!!!

Pneumatiikka Ja taas toimii!!!

www.hydrolineservices.fi

www.hydrolineservices.fi

www.hydrolineservices.fi www.metalwork.fi

Pneumatiikka

ww

Kantavuusmittaukset

Kantavuusmittaukset

www.roadmasters.fi

www.kovi.fi

www.dunlophiflex.fi

www.kovi.fi

Raskaan kalustonSj

www.roadmasters.fi

www.kovi.fi

tz.fi

Säiliöt

Pneumatiikka

www.metalwork.fi

Pne

www

Metsäalantoimialoittain ykköslinkit toimialoittain - klikkaa itsesi oikeaanMETS osoitt Metsäalantoimialoittain ykköslinkit - klikkaa itsesi oikeaan osoitteeseen! n ykköslinkit - klikkaa itsesi oikeaan osoitteeseen! www.hydrolineservices.fi


2021 2019 2020 Kevään Alkusyksyn Metsäalan Ammattihakemisto 2021 jättikokoinen Metsäalan

ttihakemisto

fi

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN METSÄALAN

Metsäkonerenkaat

KONEURAKOINTI

www.lintexon.com

www.pewag.fi

Energiakourat

Metsäalan Ammattilehti painetaan 10.5.2021 28.8.2020

www.alliancerenkaat.fi

www.pentinpaja.fi

www.prokop.fi

www.kiesitech.fi

Energiakourat

www.szepaniak.fi

Metsäkonehuollot

www.ylikevarindiesel.com www.uittokalusto.fi

KULJETUS

www.nordictruckcenter.com/fi

www.pewag.fi

www.bussipro.fi

Soita 050 050 412 412 9030 9030 Soita janne.jokela@ammattilehti.fi janne.jokela@ammattilehti.fi www.ammattilehti.fi www.ammattilehti.fi

www.veljeksethokkanen.fi www.tavo.fi

www.veljeksethokkanen.fi www.lintexon.com

Ota yhteyttä yhteyttä ja ja Ota suunnitellaan yrityksellesi yrityksellesi suunnitellaan tehokas mainospaketti. mainospaketti. tehokas

www.opsystem.fi www.opsystem.fi www.bussipro.fi www.atula.fi www.uittokalusto.fi

Puunkorjuu

Puunkorjuu

www.scanvall.fi

Metsäkonehuollot

Energiakourat

www.dieselmotornordic.com www.veljeksethokkanen.fi www.prokop.fi

w

Puunkorjuu

www.pentinpaja.fi

www.powerforest.fi www.prokop.fi www.pentinpaja.fi

www.uittokalusto.fi

Metsäkon

www.turbolaskenta.fi

RJESTELMÄT ARAOSAT www.tmt.fi www.tmt.fi

fi

www.nurmihydro.fi www.nurmihydro.fi Päällirakenteet Säiliöt

www.flh.fi www.kovi.fi

www.vistema.fi Kuljettajakoulutukset Raskaan kaluston jouset

Seuraa meitä facebookissa...

Raskaan kaluston jouset

AJONEUVOTEOLLISUUDEN JÄRJESTELMÄT JA RASKAAN KALUSTON VARAOSAT

Kantavuusmittaukset

www.roadmasters.fi

www.kraatz.fi

www.konepistemaa.com www.konneservice.fi

Kantavuusmittaukset HYDRAULIIKKA

www.teca.fi

www.sakky.fi

www.roadmasters.fi Raskaan kaluston jouset

Kantavuusmittaukset

Pneumatiikka

Ja taas toimii!!! www.roadmasters.fi www.kraftmek.com www.kraftmek.com www.hydrolineservices.fi

www.voitelukeskus.com

www.metalwork.fi

tain - klikkaa itsesi oikeaan osoitteeseen! www.hydx.se/fin www.hydx.se/fin

www.dunlophiflex.fi

Ja taas toimii!!!

METSÄALA INTERNETISS www.hydrolineservices.fi

Metsäalan ykköslinkit toimialoittain - klikkaa itsesi oikeaan oso www.hydman.fi www.hydman.fi www.voitelukeskus.com

METSÄALA INTERNETISSÄ


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Vuonna 2013 syntyi modernin metsäkoneen symboli, PONSSE Scorpion. Silloin koko metsäkonemaailma muuttui. Nyt sen on aika muuttua jälleen. Uusi PONSSE Scorpion on täällä. PONSSE Scorpionin suunnittelun lähtökohta on kuljettaja entistä korostetummin. Hänen työssä jaksamisensa on edellytys tuloksellisuudelle. Siksi keskityimme suunnittelemaan hänelle niin hyvän työpaikan kuin mahdollista. UUSI PONSSE Future Cabin Parhaat ominaisuudet ovat samoja kuin ennenkin, mutta nyt niitä on entisestään parannettu. Näkyvyys sekä valoisana että pimeänä aikana, vakaus myös haastavissa olosuhteissa ja erinomainen ergonomia tekevät Scorpionista halutun koneen kuljettajien keskuudessa. Kasvaneet tilat, laadukkaat materiaalit ja tyylikäs viimeistely tuovat koneen ohjaamon viihtyisyyden kokonaan uudelle tasolle. Kun sulkee oven ulkomaailmaan, kaikki on hiljaista, tyylikästä ja oikeilla paikoillaan.

Profile for Ammattilehti.fi

Metsäalan Ammattilehti 1/2021 - talven jättilehti  

Talven jättikokoinen Metsäalan Ammattilehti 1/2021 tarjoaa 148-sivua kuljetus- ja konealan mielenkiintoista asiaa.

Metsäalan Ammattilehti 1/2021 - talven jättilehti  

Talven jättikokoinen Metsäalan Ammattilehti 1/2021 tarjoaa 148-sivua kuljetus- ja konealan mielenkiintoista asiaa.