Metsäalan Ammattilehti 1/2020

Page 1

METSÄALAN METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hyviä uutis ia!

AMMATTILEHTI

35 vsk. 1986-2020

KONEURAKOINTI KULJETUS TEOLLISUUS 30 v. JUHLALEHTI 1986 - 2016

N:o 1/2020

Mielenkiintoista metsäkoneasiaa

Puutavara-autoalan tuoreet kuulumiset

MAAILMAN NOPEIN KUORMATRAKTORI KIERTÄÄ KOKO MAAILMAN.

Ammattilehti.fi koeajaa kalustoa

Missään muussa kuormatraktorissa ei ole portaattomalla välityssuhteen muutoksella varustettua voimansiirtoa. Kun hitaalta alueelta nopealle siirryttäessä ei enää tarvitse pysähtyä, toimii homma yllättävän paljon nopeammin kaikenlaisessa maastossa, mutta etenkin pitkillä ajomatkoilla tasaisemmilla pinnoilla ero perinteiseen hydrostaattivoimansiirtoon on huikea. PONSSE ACTIVE CRANE TEHOSTAA TYÖSKENTELYÄ. Kun koneelle osoitetaan haluttu kahmarin paikka, nosto, taitto ja jatkeen käyttö hoituu automaattisesti. Active Crane perustuu Ponssen ainutlaatuiseen Sensor Module -tekniikkaan, joka on käytössä esimerkiksi PONSSE Scorpionin levellointijärjestelmässä.

50-vuotisjuhlakaravaanimme lähti komeasti liikkeelle Suomesta tammikuussa. Se kiertää juhlavuoden alkupuoliskon ympäri Eurooppaa. Maailmanlaajuisesti vuoteen mahtuu yli sata tapahtumaa. PONSSE Bison ja Active Crane tulevat tutuksi ympäri maailman. Seuraa PORUKALLA-kiertueemme kulkua osoitteessa www.ponsse.com/fi/ponsse50

Lue alan uutiset joka päivä ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

TÄSMÄLLINEN REAALIAIKAINEN TIETO TimberManagerTM

Ajokone voidaan siirtää seuraavalle leimikolle kahden tunnin kuluttua.

Lopeta arvailu.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäteollisuus Suomen puuvarat edelleen vähentää edelleen kasvavat päästöjään

3

Valtakunnan metsien 12. inventointi (VMI12):

L M

puuston kokonaismäärän nousemista 2,7 uonnonvarakeskus (Luke) miljardiin kuutiometriin vuoteen 2045 on päivittänyt Suomen etsäteollisuus vastaa mennessä. Näin kolmessakymmenessä metsävaratiedot valtaasettamaan kunnanhallituksen metsien 12. inventoinnin vuodessa metsiin jäisi noin kahden vuo(VMI12)2035-hiilineutraalisuus- vuosien 2014-2017 mittaus- den kasvua vastaava puumäärä. Viime tavoitteeseen vähentämällä edel- vuosina kaakkoisen ja keskisen Suomen tiedoilla. Tuoreimpien mittausten leen päästöjään sekä valmistelemukaan puuston määrä on edel- maakuntien alueilla hakkuut ovat olleet mallalisääntynyt. alalle oman kunnianhimoisen lähellä suurinta kestävää hakkuumahdolleen ilmastotiekartan. Suomen hiilineut- lisuutta. raalisuustavoite on kova, Tuorein mitattu puuston määräjaonsen 2,5 - Näissä hakkuumahdollisuusarviossa METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI saavuttamiseksi tarvitaan useita eri ei ole otettu huomioon miljardia kuutiometriä ja vuotuinen kasvu Suomen metsille METSÄALAN AMMATTILEHTI toimenpiteitä eri toimialoil107,0 miljoonaauseilla kuutiometriä. Tämä on vuosille 2021-2030 asetettavaa metsien Valtakunnan metsien 12. inventointi la.Valtakunnan 1,5 miljoonaa kuutiometriä enemmän metsien 12. inventointi (VMI12): hiilinieluvelvoitetta. Luke analysoi myös (VMI12): Valtakunnan metsien 12.toteutumista inventointi (VMI12): kuin edellisen inventoinnin (VMI11, ilmastotavoitteiden eri hakTyö- ja elinkeinoministeriön tilaamien, kuuskenaarioissa. Laskelmat ovat pohjamittausvuodet 2009-2013) mukainen hiljattain julkaistujen päästöskenaarioikasvu. Inventoinneissa kasvut mitataan na Suomen ja EU:n välisille neuvotteluilden (PITKO, MALUSEPO) avulla ei voi le ilmastopoliittisesti kestävästä hakkuiviisi vuotta taaksepäin, joten tuoreimmatennustaa tulevaisuutta. Ne vuosia auttavat2009kui- den tasosta, sanoo erikoistutkija Olli kin kasvutiedot edustavat tenkin hahmottamaan, että Suomen Salminen Lukesta. 2017. essa ilmastonmuutosta. vuodelle 2035 asettama hiilineutraali- Nyt julkaistu kasvuarvio 107 (Luke) miljoopuuston kokonaismäärän nousemista 2,7 uonnonvarakeskus (Luke) nousemista puuston kokonaismäärän 2,7 uonnonvarakeskus puuston kokonaismäärän nousemista 2,72045 uonnonvarakeskus (Luke) suustavoite äärimmäisen kunnianhinaa kuutiometriä on hivenen pienempi miljardiin kuutiometriin vuoteen on päivittänyt Suomen miljardiin kuutiometriin vuoteen 2045 on on päivittänyt Suomen Taimikoiden ja nuorten miljardiin kuutiometriin vuoteen 2045 on päivittänyt Suomen moinen. Skenaarioissa moniinvaltakysymykkuin viime vuonna julkaistu arvio 110 Aktiivinen mennessä. Näin kolmessakymmenessä metsävaratiedot valtaja kestävä metsän- mennessä. Näin kolmessakymmenessä metsävaratiedot metsien tila kohentumassa kolmessakymmenessä metsävaratiedot valtasiin, kuten teknologioihin metsien hii-metsien miljoonasta kuutiometristä. Tämä johtuu vuodessa metsiin jäisi noin kahden vuokunnan 12. inventoinnin vuodessa metsiin jäisi mennessä. noinkunnossa kahdenNäin vuokunnan metsien 12.jainventoinnin hoito pitää hiilinielut Metsien hakkuumahdollisuusarvioissa vuodessa metsiin jäisi noinpuumäärä. kahden vuokunnan metsien 12. inventoinnin linieluihin, liittyy suuria epävarmuuksia. vuonna 2018 käyttöönotetusta, entistä den kasvua vastaava Viime (VMI12) vuosien 2014-2017 mittausden kasvua vastaava puumäärä. Viime (VMI12) vuosien 2014-2017 mittausSuomessa metsät kasvavat paljon taustaoletuksena on, että metsien uudisden kasvua vastaava puumäärä. Viime (VMI12) vuosien 2014-2017 mittausluotettavammasta arviointimenetelmästä, vuosina kaakkoisen ja keskisen Suomen Tuoreimpien mittausten vuosina kuin kaakkoisen ja keskisen Suomen tiedoilla. Tuoreimpien tiedoilla. mittausten enemmän niitä vuosittain käytetään. tamisesta huolehditaan. VMI:n tulokset vuosina kaakkoisen ja keskisen tiedoilla. Tuoreimpien mittausten taustoittaa tutkijamäärä Karimukaan T.on Korhomaakuntien hakkuutSuomen ovat olleet puuston määrä onhiilivarasto edelmaakuntien alueilla hakkuut ovat olleetalueilla mukaanjohtava puuston edelMetsäteollisuuden tehtailla Maamme metsien siis kasvaa osoittavat, että uudistushakkuun jälkeen maakuntien alueilla kestävää hakkuut hakkuumahdolovat olleet mukaan puuston määrä on edelnen Lukesta. lähellä suurinta leen lisääntynyt. lähellä suurinta kestävää hakkuumahdolleen lisääntynyt. koko ajan. Metsienhuolehditaan kasvusta ja elinvoifossiilisista irtautuminen hyvin.kestävää hakkuumahdollähellä suurinta Puuntuotannollisesti leen suurinlisääntynyt. kestävä metsänviljelystä lisuutta. lisuutta. on huolehdittava maisuudesta myös jaton jo pitkällä Taimikonhoidoissa ja ensiharvennuksissa Tuorein mitattu puuston määrä on 2,5 lisuutta.- Näissä hakkuumahdollisuusarviossa Tuorein mitattu puuston määrä on 2,5 hakkuumahdollisuus 10-vuotiskaudelle - Näissä hakkuumahdollisuusarviossa kossa. Metsien terveyden merkityskolmen korosTuorein mitattu puuston määrä on 2,5kasvu Fossiilisista polttoaineista irtautumisen on kuitenkin rästejä. Viimeisen miljardia kuutiometriä ja vuotuinen - Näissä hakkuumahdollisuusarviossa miljardia kuutiometriä ja vuotuinen kasvu 2015-2024 on 84,3 miljoonaa kuutiometei olemetsille otettu huomioon Suomen metsille ei ole otettu huomioon Suomen tuujailmastonmuutoksen etenemisen miljardia kuutiometriä vuotuinen kasvu ansiosta metsäteollisuuden tuotantoon vuoden aikana nuorten metsien metsänmiljoonaa kuutiometriä. Tämä on ei ole otettu huomioon metsille miljoonaa kuutiometriä. Tämä on vuosille riä107,0 runkopuuta vuodessa. Sitä107,0 seuraavalvuosille 2021-2030Suomen asetettavaa metsien 2021-2030 asetettavaa metsien myötä, sillä kuten Keski-Euroopassa on 107,01,5 miljoonaa Tämä on vuosille suhteutetut hiilidioksidipäästöt ovat jo nyt kuutiometriä. hoidollinen tila on lievästi kohentunut ja miljoonaa kuutiometriä enemmän 2021-2030 asetettavaa metsienmyös 1,5 miljoonaa kuutiometriä enemmän la 10-vuotiskaudella vuotuinen hakkuuhiilinieluvelvoitetta. Luke analysoi hiilinieluvelvoitetta. Luke analysoi myös nähty, hiilinielu voiovat muuttua hetkessä 1,5 miljoonaa kuutiometriä enemmän vähentyneet noin 64 prosenttia ensiharvennusrästit vähentyneet. kuin edellisen inventoinnin (VMI11, hiilinieluvelvoitetta. analysoi myös kuin edellisen inventoinnin (VMI11, mahdollisuus nousee edelleen 931990-lumiljooilmastotavoitteiden toteutumista eri hakilmastotavoitteiden toteutumista eri hak- Luke päästöksi metsätuhojen seurauksena. kuin edellisen inventoinnin (VMI11, vun alkuun verrattuna. Metsäteollisuuden Vakavat metsätuhot ovat Suomessa mittausvuodet 2009-2013) mukainen ilmastotavoitteiden toteutumista eri hakmittausvuodet mukainen naan kuutiometriin.2009-2013) 2010-luvulla hakkuut Aktiivisella kuuskenaarioissa. Laskelmat ovat pohjakuuskenaarioissa. Laskelmat ovat pohjaoikea-aikaisella metsänmittausvuodet mukainen tehtaiden energiantuotannosta noin 85 harvinaisiakasvut jaja pienialaisia. Talven 2017 ja Laskelmat kasvu. Inventoinneissa mitataan kuuskenaarioissa. ovatneuvotteluilpohjakasvu. kasvut mitataan ovat olleetInventoinneissa keskimäärin 80 prosenttia ja 2009-2013) na Suomen EU:n välisille na Suomen ja EU:n välisille neuvotteluilhoidolla lisätään näkyivät metsien kasvua ja2018 ehInventoinneissa kasvut prosenttia on taaksepäin, uusiutuvaa energiaa ja ta- taaksepäin, /2018 lumituhot viisi vuotta jotenmitataan tuoreimmatna kesällä Suomen ja EU:n välisillekestävästä neuvotteluilviisi vuotta joten tuoreimmatennätyksellisinä kolmenakasvu. viime vuotenale ilmastopoliittisesti hakkuile ilmastopoliittisesti kestävästä hakkuikäistään metsätuhoja. viisi vuotta taaksepäin, joten tuoreimmatvoitteena on kasvattaa osuus 90 prosentmitatuilla koealoilla. Tuhojen seurannan kin kasvutiedot edustavat vuosia 2009le ilmastopoliittisesti kestävästä hakkui- Olli kasvutiedot edustavat vuosia kes2009- den tasosta, sanoo erikoistutkija kinkin vain 83 prosenttia suurimmasta den tasosta, sanoo erikoistutkija Olli Myös vuosia metsäkadon ja metsitys kin kasvutiedot 2009-ehkäisy tiin vuoteen 2025 mennessä. Tämän edustavat merkitys on jatkossa korostumassa, 2017. den Salminen tasosta,jos sanoo erikoistutkija Olli 2017. tävästä hakkuumahdollisuudesta. Salminen ovat tärkeitä Lukesta. toimia. Aikanaan nämä toi-Lukesta. 2017. kaltainen kehitys on välttämätöntä myös ilmastonmuutos lisää laajoilla alueilla - Nyt julkaistu kasvuarvio 107 miljooSalminen Lukesta. - Nyt julkaistu kasvuarvio 107 miljoo- Jos hakkuut lisääntyisivät puuntuomet lisäävät myös puun tarjontaa - Nyt julkaistu 107 miljoomuussa yhteiskunnassa, mikäli esimerkiksi myrsky-, kuivuustai jalosluminaaSuomen kuutiometriä on hivenen pienempi naa kuutiometriä on hivenen pienempi tannollisesti kestävälle tasolle, myös kasvuarvio Taimikoiden ja nuorten tukseen ja edesauttavat puupohjaisten Taimikoiden ja nuorten naa kuutiometriä on hivenen pienempi ilmastotavoitteet saavuttaa. tuhojajulkaistu sekä näiden myös kuin viime arvioseurauksena 110 kuin viime vuonna julkaistu arvio 110vuonna luonnonhoitoon jahalutaan suojeluun on panostetTaimikoiden ja nuorten tuotteiden tarjoamia ilmastoratkaisuja metsienarvio tila kohentumassa kuinmiljoonasta viime vuonna julkaistu 110 hyönteistuhoja. kuutiometristä. Tämä johtuu metsien tila kohentumassa miljoonasta kuutiometristä. Tämä johtuu tava metsien monimuotoisuuden säilyttäMetsäalan investoinnit ja kehittyminen metsien tila hakkuumahdollisuusarvioissa kohentumassa maailmanlaajuisilla markkinoilla. Metsien Metsien hakkuumahdollisuusarvioissa miljoonasta kuutiometristä. Tämä johtuu vuonna 2018 käyttöönotetusta, entistä vuonna 2018 käyttöönotetusta, entistä miseksi. Luke ja Suomen ympäristökesovat perusedellytyksiä kaikille hallitukMetsien hakkuumahdollisuusarvioissa taustaoletuksena on, että metsien uudistaustaoletuksena on, että metsien uudisvuonna 2018 käyttöönotetusta, entistä luotettavammasta arviointimenetelmästä, luotettavammasta arviointimenetelmästä, kus tekevät parhaillaan yhteistutkimusta, sen päätavoitteille, joita ovat korkea taustaoletuksena on, että metsien uudistamisesta huolehditaan. VMI:n tulokset tamisesta huolehditaan. VMI:n tulokset luotettavammasta arviointimenetelmästä, taustoittaa johtava tutkija Kari T. Korhotaustoittaa johtava tutkija Kari T. ja Korhojossa selvitetään lisääntyvien hakkuiden työllisyysaste, talouden tasapaino vätamisesta huolehditaan. VMI:n tulokset Lue uudet uutiset osoittavat, että uudistushakkuun jälkeen osoittavat, että uudistushakkuun jälkeen taustoittaa johtava tutkija Kari T. Korhonen Lukesta. nen Lukesta. vaikutuksia monimuotoisuuteen ja miten häpäästöisyys. Metsäteollisuus valmisteosoittavat, että uudistushakkuun jälkeen metsänviljelystä huolehditaan hyvin. metsänviljelystä huolehditaan hyvin. nen Lukesta. Puuntuotannollisesti suurin kestävä Puuntuotannollisesti suurin kestävä joka päivä vaikutuksia voitaisiin Tuloksia lee parhaillaan alan lieventää. ilmastotiekarttaa, metsänviljelystä huolehditaan hyvin. Taimikonhoidoissa ja ensiharvennuksissa Taimikonhoidoissa ja ensiharvennuksissa Puuntuotannollisesti suurin kestävä hakkuumahdollisuus 10-vuotiskaudelle hakkuumahdollisuus 10-vuotiskaudelle on luvassa ensi vuonna, Korhonen joka tarjoaa kevään 2020 aikana kertoo. päättäTaimikonhoidoissa ja ensiharvennuksissa on kuitenkin Viimeisen kolmen ammattilehti.fi on10-vuotiskaudelle kuitenkin rästejä. Viimeisen kolmen rästejä. hakkuumahdollisuus 2015-2024 miljoonaa kuutiomet2015-2024 84,3 miljoonaa kuutiometHakkuiden nouseminen kestävien hak- on 84,3 jille näkymänon uudistuvan puunjalostukon kuitenkin rästejä.nuorten Viimeisen kolmen vuoden aikana metsien metsänvuoden aikana nuorten metsien metsän2015-2024 on 84,3 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta vuodessa. Sitä seuraavalriäsuomiin runkopuuta vuodessa. seuraavalkuumahdollisuuksien tasolleSitä tarkoittaisi sen mahdollisuuksiin hidastettavuoden aikana nuorten metsien metsänhoidollinen tila on lievästi kohentunut ja hoidollinen tila on lievästi kohentunut ja riä runkopuuta vuodessa. Sitä seuraavalla 10-vuotiskaudella vuotuinen hakkuula 10-vuotiskaudella vuotuinen hakkuuhoidollinen tila on lievästi kohentunut ja ensiharvennusrästit ovat vähentyneet. ensiharvennusrästit ovat vähentyneet. la 10-vuotiskaudella vuotuinen hakkuumahdollisuus mahdollisuus nousee edelleen 93 miljoo- nousee edelleen 93 miljooensiharvennusrästit ovat vähentyneet. metsätuhot ovat Suomessa Vakavat Suomessa mahdollisuus nousee edelleen 93 metsätuhot miljoonaan kuutiometriin. 2010-luvulla hakkuut ovat Vakavat naan kuutiometriin. 2010-luvulla hakkuut Vakavat metsätuhot ovat Suomessa harvinaisia ja pienialaisia. Talven 2017 harvinaisia ja pienialaisia. kuutiometriin. 2010-luvulla olleet ja keskimäärin 80 hakkuut prosenttia ja Talven 2017 ovat olleet keskimäärinnaan 80 ovat prosenttia harvinaisia ja2018 pienialaisia. Talven 20172018 /2018 lumituhot näkyivät kesällä /2018 lumituhot näkyivät kesällä ovat olleet keskimäärin 80 prosenttia ja ennätyksellisinä ennätyksellisinä kolmena viime vuotena- kolmena viime vuotena/2018 lumituhot näkyivät kesällä 2018 mitatuilla koealoilla. Tuhojen seurannan mitatuilla koealoilla. Tuhojen seurannan viime vuotena- keskin vain 83 prosenttia suurimmasta kin vain 83 prosenttia ennätyksellisinä suurimmasta kes-kolmena mitatuilla koealoilla. Tuhojen seurannan jos merkitys on korostumassa, merkitys on jatkossa josjatkossa kin vain 83 prosenttia suurimmasta kes- korostumassa, tävästä hakkuumahdollisuudesta. tävästä hakkuumahdollisuudesta. merkitys on jatkossa lisää korostumassa, jos ilmastonmuutos laajoilla alueilla ilmastonmuutos lisää laajoilla alueilla tävästä hakkuumahdollisuudesta. Jos hakkuut lisääntyisivät puuntuo- Jos hakkuut lisääntyisivät- puuntuoilmastonmuutos lisää laajoilla alueilla esimerkiksi myrsky-, kuivuustai lumiesimerkiksi myrsky-, kuivuus- tai lumiJos hakkuut puuntuotannollisesti kestävälle tasolle, myös tannollisesti kestävälle -tasolle, myöslisääntyisivät esimerkiksi myrsky-, kuivuustai lumi-myös tuhoja sekä näiden seurauksena tuhoja sekä näiden seurauksena myös tannollisesti kestävälle tasolle, myös luonnonhoitoon ja suojeluunluonnonhoitoon on panostet- ja suojeluun on panostettuhoja sekä näiden seurauksena myös hyönteistuhoja. luonnonhoitoon jamonimuotoisuuden suojeluun on panostettava metsien säilyttä- hyönteistuhoja. tava metsien monimuotoisuuden säilyttätavaympäristökesmetsien monimuotoisuuden säilyttä- hyönteistuhoja. miseksi. Luke ja Suomen ympäristökesmiseksi. Luke ja Suomen miseksi. Luke ja Suomen ympäristökeskus tekevät parhaillaan yhteistutkimusta, kus tekevät parhaillaan yhteistutkimusta, 1986-2020 1986-2018 kus tekevät parhaillaanlisääntyvien yhteistutkimusta, jossa selvitetään hakkuiden jossa selvitetään lisääntyvien hakkuiden Lue uudet uutiset Lue uudet uutiset jossa selvitetään lisääntyvien hakkuiden vaikutuksia vaikutuksia monimuotoisuuteen ja mitenmonimuotoisuuteen ja miten Lue uudet uutiset vaikutuksia monimuotoisuuteen ja miten joka päivä vaikutuksia voitaisiin lieventää. Tuloksia joka päivä vaikutuksia voitaisiin lieventää. Tuloksia joka päivä vaikutuksia voitaisiin lieventää. Tuloksia on luvassa ensi vuonna, Korhonen kertoo. on luvassa ensi vuonna, Korhonen kertoo. ammattilehti.fi ammattilehti.fi on luvassa ensi vuonna, Korhonen kertoo. hakHakkuiden nouseminen kestävien Hakkuiden nouseminen kestävien hakammattilehti.fi Hakkuiden nouseminen kestävien hakkuumahdollisuuksien tasolle tarkoittaisi kuumahdollisuuksien tasolle tarkoittaisi kuumahdollisuuksien tasolle tarkoittaisi

Suomen puuvarat Suomen puuvarat Suomen puuvarat edelleen kasvavat edelleen kasvavat edelleen kasvavat

L

LL

Lue uudet alan uutiset joka päivä ammattilehti.fi

33 35 vsk. vsk.

Jälleenmyynti:

Eero Kaipainen, puh. (0400) 816 060 eero.kaipainen@reppumedia.fi

22.000 kpl.

19.084 kpl. www.ammattilehti.fi

3


METSÄALAN AMMATTILEHTI

4 KONEURAKOINTI

UUTUUS LOGSET 8H GTE HYBRID Tuottavampi kone alhaisemmalla polttoaineenkulutuksella

Logset Oy Hännisentie 2 66530 Koivulahti Puh. 010 286 3200

Myynti: Erno Mäntynen Puh. 040 849 3115 erno.mantynen@logset.fi

www.logset.com

201905_LOGSET_MetsäalanAmmattilehti_221 x 155_V.1.0.indd 1

03.06.2019 15:11:43

Jopa 85 % suomalaisista pitää metsäteollisuuden kilpailukyvyn vahvistamista tärkeänä

S

uomalaiset pitävät metsäteollisuuden kilpailukyvyn paran- tamista tärkeänä. Taloustutkimuksen toteuttamassa tuoreessa kyselyssä metsäteollisuuden kilpailukyvyn vahvistamisen määrittelee erittäin tärkeäksi 37 prosenttia suomalaisista ja melko tärkeäksi 48 prosenttia. Käytännössä metsäteollisuuden kilpailukyvyn vahvistamisella on miltei koko kansan tuki. Vain 2 prosenttia vastaajista katsoo, että kilpailukyvyn vahvistaminen ei ole lainkaan tärkeää, ja 9 prosenttia ilmoittaa, ettei pidä kilpailukyvyn vahvistamista kovinkaan tärkeänä. Kyselyyn vastanneet ovat näkemyksistään verrattain varmoja. Tämä käy ilmi siitä, että vain 5 prosenttia valitsi vastausvaihtoehdon ”en osaa sanoa”. Taloustutkimus haastatteli Metsäteollisuus ry:n toimeksiannosta 1 009:ää yli 15-vuotiasta suomalaista tällä viikolla, 27.30.1. Kysely tehtiin puhelinhaastatteluina, ja tulokset painotettiin väestötilastoja vastaaviksi. Tulosten virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä suuntaansa.

- Olemme kuukausikaupalla hakeneet työehtoneuvotteluissamme kilpailukykyä parantavia ratkaisuja. On rohkaisevaa, että tavoitteellamme on näin laaja suomalaisten ymmärrys, Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén sanoo. Metsäteollisuus ry tavoittelee käynnissä olevalla neuvottelukierroksella kilpailukykyä parantavia työehtoja paperi-, kartonki- ja selluteollisuuteen sekä mekaaniseen metsäteollisuuteen, kuten sahoille ja vaneritehtaille. Metsäteollisuuden kansainvälinen kilpailukyky tukee koko kansantalouden työllisyyskehitystä, sillä toimialan kotimainen arvoketju on laaja. - Tulos on yllättävänkin vahva. Valtaosa vastaajista on palkansaajia, joille työntekijöiden edut ovat tärkeitä. Samalla suomalaisten enemmistö kuitenkin ymmärtää, että viime kädessä elanto riippuu teollisuuden kilpailukyvystä ja mahdollisuuksista luoda työpaikkoja, Taloustutkimuksen tutkimus- ja asiakkuusjohtaja Juho Rahkonen toteaa. Suomi on yksi maailman suurimmista sellun, paperin ja kartongin tuottajista sekä Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia. Metsäteollisuus työllistää suo-

Metsäteollisuuden kansainvälinen kilpailukyky tukee koko kansantalouden työllisyyskehitystä, sillä toimialan kotimainen arvoketju on laaja.

raan ja välillisesti noin 140 000 suomalaista. Alan kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajasti ympäröivään yhteiskuntaan. Suomella on ainutlaatuiset mahdollisuudet nousta biotalouden suunnannäyttäjäksi runsaiden metsävarojensa, kestävän metsätalouden ja koko metsäklusterin eturivin osaamisen ansiosta.

Metsäteollisuuden yritykset yrittävät parantaa kilpailukykyään, jotta ne menestyisivät kireässä kansainvälisessä kilpailussa ja työpaikat säilyisivät Suomessa. Miten tärkeänä pidätte metsäteollisuuden kilpailukyvyn vahvistamista nykyisessä tilanteessa? Lähde: Taloustutkimus


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 5

Runkopuun hakkuumäärä ylti 72 miljoonaan kuutiometriin 2019

Ponssen Vieremän tehtaalla oli 1.11.2019 aihetta juhlaan kun tuotannosta rullasi ulos jo 15 000. PONSSE -metsäkone. Koneen luovutus oli samalla lähtölaukaus Ponssen ensi vuonna vietettävään 50v -juhlavuoteen.

L

Puuston määrä nousi yli 20 miljoonaa kuutiometriä

uonnonvarakeskuksen (Luken) ennakkotietojen mukaan metsistämme hakattiin vuonna 2019 metsäteollisuuden käyttöön 63 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta. Kun siihen lisätään energiantuotantoon korjattu yhdeksän miljoonaa kuutiometriä, runkopuuta hakattiin yhteensä 72 miljoonaa kuutiometriä. Se oli runsaat kuusi miljoonaa kuutiometriä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vuonna 2019 teollisuuspuuta hakattiin Luken ennakkotilaston mukaan 62,8 miljoonaa kuutiometriä, josta tukkipuuta oli 25,8 ja kuitupuuta 36,9 miljoonaa kuutiometriä. Hieman yli 80 prosenttia määrästä tuli yksityismetsistä.

Teollisuuspuun hakkuumäärä historian toiseksi suurin

- Hakkuumäärä pieneni ennätysvuodesta 2018 yhdeksän prosenttia, eli 6,1 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuut vähenivät 12 prosenttia ja kuitupuun seitsemän prosenttia, kertoo yliaktuaari Tiina SauvulaSeppälä Lukesta.

Puuston kasvu, runkopuun poistuma ja hakkuut 1940-2019* (Luke).

Runkopuun hakkuut pienenivät kahdeksan prosenttia

Metsistä hakatun runkopuun kokonaismäärä oli yhteensä 71,8 miljoonaan kuutiometriä. Siihen sisältyy metsäteollisuuden tarpeisiin hakatun teollisuuspuun lisäksi pieni määrä metsänomistajien kotitarvepuuta. Mukana on myös lähes yhdeksän miljoonaa kuutiometriä energiantuotantoon eli pientalojen polttopuuksi sekä lämpö- ja voimalaitosten metsähakkeeksi hakattua runkopuuta.

- Runkopuun kokonaishakkuut pienenivät edellisvuodesta 6,4 miljoonaa kuutiometriä, eli kahdeksan prosenttia. Muutos oli suuri, mutta käytännössä palattiin kutakuinkin huippuvuotta 2018 edeltävälle tasolle, kertoo yliaktuaari Jukka Torvelainen Lukesta.

Hakkuumahdollisuuksista käytössä yhdeksän kymmenesosaa

Luken metsävarojen inventoinnin ja metsäsuunnittelun ryhmä arvioi helmikuussa 2020,

että metsiemme suurin ylläpidettävissä oleva hakkuukertymä on kymmenvuotiskaudella 20162025 keskimäärin 80,5 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta vuodessa 1. - Arvioidusta suurimmasta hakkuukertymästä hyödynnettiin hakkuiden huippuvuonna 2018 koko maassa 97 %. Ennakkotietojen perusteella osuus laski 89 %:iin vuonna 2019 ja oli jaksolla 2016-2019 keskimäärin 91 %. Hakkuiden määrä suhteessa hakkuumahdollisuuksiin on kuitenkin vaihdellut paljon alueittain, kertoo Torvelainen.

Puuston poistuma sisältää käyttöön otetun runkopuun lisäksi myös metsään hakkuutähteenä jäävän ja luontaisesti kuolleen runkopuun. Vuonna 2019 tällaista puuta jäi metsiin 15 miljoonaa kuutiometriä, joten poistuma oli yhteensä 87 miljoonaa kuutiometriä. Se oli seitsemän miljoonaa kuutiometriä vähemmän kuin edellisenä vuonna. - Valtakunnan metsien inventoinnin mittausten mukaan metsissämme on runkopuuta yhteensä lähes 2 500 miljoonaa kuutiometriä ja uutta puuta kasvaa 108 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Puuston poistuma oli viime vuonna noin 80 prosenttia kasvusta, joten puuston kokonaismäärä lisääntyi 21 miljoonalla kuutiometrillä, Torvelainen jatkaa. * Tässä esitetyt hakkuu- ja poistumatiedot ovat ennakkolukuja. Vuoden 2019 lopulliset maakunnittaiset tilastot julkaistaan kesäkuussa.


6 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsälain ja metsätuholain vaikutusarviointi valmistui - hyönteistuhojen torjumiseksi ehdotetaan lakimuutoksia

L

uonnonvarakeskus (Luke) on arvioinut maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta metsälain ja metsätuholain muutosten vaikutuksia. Koska muutokset ovat olleet voimassa vasta joitakin vuosia, vaikutuksia on vielä osin liian varhaista arvioida. Lisäpohdintaa tarvitaan kuitenkin jo tässä vaiheessa etenkin monimuotoisuuden edistämisen ja metsätuhojen torjunnan osalta.

Metsälain (1093/1996) uudistukset ja laki metsätuhojen torjunnasta (1087/2013) tulivat voimaan 1.1.2014. Tavoitteina oli muun muassa lisätä metsänomistajien valinnanvapautta, parantaa metsätalouden kannattavuutta, turvata monimuotoisuutta ja metsien terveyttä, selkeyttää säännöksiä ja tehostaa viranomaistoimintaa. Osa tavoitteista onkin arvioinnin mukaan saavutettu, mutta joiltakin osin vaikutuksia ei ole vielä havaittavissa tai niitä voidaan pitää jopa tavoitteiden vastaisina. Maa- ja metsätalousministeriön osastopäällikkö, metsäneuvos Marja Kokkonen sanoo tutkijaryhmän tehneen hyvää työtä lakimuutosten vaikutusten arvioinnissa: - Tulosten pohjalta näyttää siltä, että metsälain ja metsätuholain muutokset ovat pääosin onnistuneita ja ne ovat tuottaneet halutun suuntaisia muutoksia, sanoo Kokkonen. Raportti antaa kuitenkin hänen mukaansa aihetta myös lisäpohdintaan etenkin monimuotoisuuden edistämisen ja metsätuhojen torjunnan osalta. Tarvetta mahdollisiin jatkotoimiin tarkastellaan ministeriössä jo lähiviikkoina.

Eri-ikäisrakenteinen metsänkasvatus ei ole vielä lisääntynyt merkittävästi

- Metsänomistajien omat tavoitteet ja arvostukset on metsälain muutosten myötä mahdollista ottaa metsien hoidossa aiempaa paremmin huomioon. Lisääntynyt valinnanvapaus mahdollistaa myös metsätalouden kannattavuuden paranemisen, sanoo vaikutusarviointia koordinoinut Luken erikoistutkija Matleena Kniivilä. Metsien keskimääräinen päätehakkuuikä on laskenut metsälain uudistamisen jälkeen, mutta puuston keskijäreys päätehakkuissa on toisaalta kasvanut. Metsänomistaja 2020 -tutkimuksen (2019) tulosten mukaan lain suoma valinnanvapaus on

Kirjanpainajatuhojen riski kasvaa, ja puutavaran poistopäivämääriä olisi ainakin kuusen osalta osilla alueista aikaistettava. Kuva: Erkki Oksanen

lisännyt metsänomistajien tyytyväisyyttä käytössä oleviin metsänhoito- ja hakkuumenetelmiin. Lakimuutoksen mahdollistama eri-ikäisrakenteinen metsänkasvatus on kuitenkin lähtenyt hyvin hitaasti liikkeelle. Jatkuvan kasvatuksen menetelmän käyttöä omissa metsissään harkitsevien metsänomistajien osuus on vähentynyt 17 prosenttiyksikköä vuodesta 2011 vuoteen 2019, ja kannastaan epävarmojen osuus on yli kaksinkertaistunut. Menetelmää kohtaan tunnetaan epävarmuutta yleisimmin pienten, enintään 20 hehtaaria metsää omistavien keskuudessa. Tulos viitannee siihen, ettei tietoa erilaisten menetelmien soveltuvuudesta erilaissa kohteissa ole vielä riittävästi saatavilla. - Metsänhoidon näkökulmasta muutokset metsissä ovat vielä pieniä, joten lakimuutosten onnistumista on syytä arvioida uudelleen joidenkin vuosien kuluttua. Silloin myös toimintaympäristöstä ja lakien toimeenpanosta on kertynyt tietoa pidemmältä ajalta, sanoo Kniivilä.

säilytettävä tai joita on vahvistettava. Näiden ns. metsälaki- eli 10 § -kohteiden edellytykseksi määriteltiin lakimuutoksessa aiemmasta poiketen pienialaisuus tai metsätaloudellinen vähämerkityksellisyys, mikä on käytännössä johtanut kohteiden selvään vähenemiseen. Tämä heikentää metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamista. - Tältä osin lakimuutoksen vaikutuksia metsäluontoon tulisi selvittää tarkemmin kuin mitä tässä arvioinnissa on ollut mahdollista tehdä, sanoo Luken tutkija Juha Siitonen.

Metsätuholaki juurikäävän osalta melko toimiva - hyönteistuhojen torjunnan osalta ei

Metsätuholaki on ollut juurikäävän torjunnan osalta suhteellisen onnistunut, mutta hyönteistuhojen torjunnan näkökulmasta laki ei ole nykyisellään kaikilta osin toimiva.

- Ilmaston lämpeneminen lisää laajamittaisten kirjanpainajatuhojen riskiä, ja puutavaran poistopäivämääriä olisi ainakin kuusen osalta osilla alueista siksi aikaistettava. Kirjanpainajan toisen sukupolven mahdollisesta tuhopotentiaalista olisi lisäksi tehtävä lisätutkimuksia, sanoo Luken tutkija Markus Melin.

Hallinnolliset tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutuneet

- Säännösten selkeyttämisen ja viranomaistoiminnan näkökulmasta uudistus on ollut pääsääntöisesti onnistunut, sanoo erikoistutkija Kniivilä. Esimerkiksi taimikon perustamisilmoituksista luopuminen on vähentänyt hallinnollista taakkaa, mutta metsävaratiedon laatu on toisaalta samalla heikentynyt. Hallinnollisen taakan keventämisen taustalla tulisikin tutkijoiden mielestä aina olla

kokonaisvaltainen kustannushyötyanalyysi. Tutkijat suosittavat lisäksi, että metsälain ja metsätuholain rikkomusten seuraamukseksi tulisi harkita hallinnollista seuraamusmaksua nykyisen sakkorangaistuksen sijasta. Maastotarkastuksista tulisi lisäksi siirtyä entistä enemmän digitaalisiin valvontamenetelmiin. Metsätuholain omavalvontavelvollisuus tulisi arvioinnin mukaan laajentaa koskemaan ammattimaisten toiminnanharjoittajien, eli puutavaran omistajien ja hakkuuoikeuden haltijoiden, lisäksi myös puunvälitystoimintaa harjoittavia tahoja, koska he toimivat käytännössä usein samalla tavalla kuin puunostajat.

Monimuotoisuusvaikutuksia arvioitava perusteellisemmin

Metsälain muutoksen vaikutukset monimuotoisuuteen ovat toistaiseksi osin epäselvät. Puulajimuutoksia ei ole havaittavissa, ja heikkotuottoisten soiden uudistamisvelvoitteen poistamisen vaikutukset näkyvät vasta vähitellen. Metsälaissa määritellään metsien monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät elinympäristöt, joiden ominaispiirteet on

Lakimuutosten onnistumista on syytä arvioida uudelleen joidenkin vuosien kuluttua. Silloin myös toimintaympäristöstä ja lakien toimeenpanosta on kertynyt tietoa. Kuva: Erkki Oksanen


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 7

Laserkeilausaineistoille uutta käyttöä metsäntutkimuksessa

L

aserkeilauksella saadaan tietoa puun latvuksen rakenteesta, ja sen avulla voidaan määrittää lehtien ja neulasten määrä. Mutta mitä kaikkea laserkeilauksella tuotettujen aineistojen yhdistämisellä voidaan saavuttaa? Tästä keskusteltiin Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Tampereen yliopiston tammikuussa järjestämässä kansainvälisessä 3D Tree Models for Forest Dynamics -kokouksessa Helsingissä.

Viime vuosina laseraineistoja käyttävien tutkimusten lukumäärä on kasvanut räjähdysmäisesti, ja ne kattavat laajan valikoiman ekosysteemejä ja metsätyyppejä. Useat tutkimusryhmät tavoittelevat nyt täysin automatisoituja laseraineistojen käsittelyketjuja, jotka voisivat tuoda menetelmiä suoraan soveltajien käyttöön. Niiden avulla olisi mahdollista saada perinteisiä mittausmenetelmiä tehokkaammin aineistoja metsistä ja niiden kasvusta.

Vesitalous, hiilensidonta, metsän kasvu - aineistojen yhdistämisellä ja ketjuttamisella lukemattomia käyttömahdollisuuksia

Kokouksessa esiteltiin menetelmiä, joiden avulla laserkeilausaineistoista voidaan mitata puiden rungon lisäksi myös latvuksen rakenne, määrittää lehtien ja neulasten määrä sekä tunnistaa eri puulajit. Tällaiset puiden rakenteen mit-

taukset ovat hyödyllisiä metsäekologian tutkimuksissa ja metsien käsittelyn vaikutusten arvioimisessa. Peräkkäisten lasermittausten avulla on mahdollista arvioida yksittäisten puiden ja metsiköiden rungon ja latvuksen muuttumista ajan mukana. Tämä avaa mahdollisuuksia seurata esimerkiksi metsien hiilen sidontaa ja karikkeen tuotosta, mikä taas vaikuttaa maaperän hiilivarastoon. - Hyödyntämällä globaalia tuhansien puiden lasermittauksia yhdistävää tietokantaa voidaan analysoida puiden rakenteen piirteitä eri puolilla maapalloa kasvupaikan ja ympäristötekijöiden mukaan, kertoo Luken johtava tutkija Risto Sievänen. Tietokannan avulla voidaan esimerkiksi parantaa metsien kuvausta globaaleissa ilmastomalleissa. Lähitulevaisuudessa voidaan tuottaa entistä joustavammin ennusteita jopa yksittäisten metsiköiden ja metsäalueiden puuston kehityksestä. Laserkeilaimien kehitys on johtamassa siihen, että myös heijastuvan lasersäteen spektrin ominaisuuksia pystytään mittaamaan. - Tämä antaa mahdollisuuden analysoida puiden omaan toimintaan liittyviä tekijöitä kuten vesitaloutta, lehtien ja neulasten ominaisuuksia sekä niissä esiintyviä hyönteistuhoja, Sievänen jatkaa. Kokousta tukivat Metsämiesten säätiö, Tieteellisten seurain valtuuskunta ja Suomen metsätieteellinen seura.

Tekoälystä tukea metsien toimenpidesuunnitteluun

M

etsähallitus on viime vuodesta lähtien selvittänyt miten tekoälyä voidaan hyödyntää metsätalouden toimenpiteiden suunnittelussa. Tulokset ovat olleet lupaavia, joten projektia on päätetty jatkaa yhdessä innovaatiokumppani CollectiveCrunchin kanssa.

Tavoitteena on, että suunnittelijat saisivat käyttöönsä entistä pidemmälle valmisteltuja tai pitkällä tähtäimellä jopa täysin toteutusvalmiita metsätalouden toimenpidesuunnitelmia. Tekoälyä on testattu Keski-Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla yhteensä 300 000 hehtaarin pilottialueella. Tekoälyn avulla on tuotettu korjuukohteiden puutavaralajiennusteet, automaattiset hakkuuehdotukset ja -rajaukset sekä automaattinen taimikonhoitotarpeen tunnistaminen. - Yli puolet Metsähallitukselle töitä tekevistä harvestereista kerää tällä hetkellä gps-paikannettua hakkuukonetietoa, jota projektissa käytetään tekoälyn opettamiseen, projektipäällikkö Tarmo Myllymäki kertoo. Automaattisissa hakkuu- ja taimikonhoitoehdotuksissa tärkein koulutusaineisto ovat olleet suunnittelijoiden aiemmin tekemät suunnitelmat. Jatkossa tavoitteena on tehdyn kehitystyön käyttöönotto pilottialueen ulkopuolella sekä tekoälyn hyödyntämisen laajentaminen myös

muihin suunnittelua tukeviin toiminnallisuuksiin. Suunnittelun tuottavuuden sekä toiminnan suunnittelun ja ohjaamisen näkökulmasta tarkka metsävaratieto on erittäin tärkeä tekijä. Nykyinen tiedon tarkkuus ei kuitenkaan suoraan mahdollista pidemmälle vietävää suunnittelun automatisointia. Innovaatiokumppani CollectiveCrunch Oy:n roolina on yhdessä Metsähallituksen kanssa selvittää, onko kehittyneen tekoälyn, useiden saatavissa olevien tietolähteiden sekä suurien datamäärien avulla mahdollista päästä aiempaa tarkempaan suunnittelutietoon sekä metsätalouden toimenpidesuunnittelun pidemmälle vietyyn automatisointiin. - Tavoitteenamme on tuoda innovatiivinen alusta osaksi tulevaisuuden metsien hallintaa, hoitoa ja kasvattamista. Alusta mahdollistaa erittäin tarkat, tekoälypohjaiset työkalut, jotka lisäävät kannattavuutta ja tuottavuutta, CollectiveCrunch Oy:n toimitusjohtaja Jarkko Lipponen toteaa. CollectiveCrunch valittiin kilpailutuksen perusteella Metsähallituksen innovaatiokumppaniksi viime keväänä, jatkosopimus solmittiin joulukuussa 2019.

Vuokraa messurekka näyttelyyn tai kiertueelle - ja asiakkaat viihtyy!

Valmis kokonaisuus myös asiakaspalvelun osaavalla henkilökunnalla.

Lisätietoja 050 412 9030 janne.jokela@ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

MIKÄ NISULA-HAKKUUPÄÄ OLISI SINULLE SOPIVA? KATSO VIDEO JA SOITA MEILLE

MYYNTI

Lisätietoja hakkuupäistä WWW.NISULAFOREST.COM

Kalle Mattsson 010 289 2040 kalle.mattsson@nisulaforest.com

Seuraa meitä

Meiltä saat kaikki palvelut myynnistä asennukseen ja käyttöönotosta tuotetukeen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 9

Metsä- ja infra-alan toimijat vaativat:

Työssäoppiminen tarvitsee remonttia ja resursseja toimiakseen pienyritysvaltaisilla konetyöaloilla

L

aaja joukko metsäja infra-alan toimijoita julkisti 4.3.2020 alan yrityksissä tapahtuvaa työssäoppimista koskevan keskustelupaperin. Toimijoiden yhteinen huoli on työvoiman, etenkin maarakennus- ja metsäkoneenkuljettajien saatavuuden turvaaminen näille yhteiskunnalle tärkeille aloille. Työssäoppiminen on keskeinen keino varmistaa valmistuvien ammattilaisten osaamista, mutta se tulee kohtuuttoman kalliiksi työssäoppimispaikkoja tarjoaville konealalla toimiville yrittäjille. Vuonna 2018 opiskeli metsäalan perustutkintoja metsäkoneenkuljettajan osaamisalueella 1257 ja rakennusalan perustutkintoja maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisalueella 1104 opiskelijaa. Opittujen taitojen käytäntöön soveltamiseksi sekä työelämätaitojen kartuttamiseksi ammatillisesta perustutkinnosta osa suoritetaan työpaikoilla, valtaosa pienissä ja keskisuurissa, hyvin pääomavaltaisissa koneyrityksissä. - Infra- ja metsäalan pienet ja suuret yritykset ja työntekijät sekä järjestöt jakavat huolen tekijöiden riittävyydestä tulevaisuudessa. Infra-alan ja metsäalan ammatit ovat motivoivia, kiinnostavia ja muuttuvia ammatteja, joissa uutta tekniikkaa otetaan koko ajan käyttöön. Paras tapa oppia ammattiin on tehdä työtä ammattilaisten ohjauksessa. Tämän tulee olla valtavirta alan koulutuksessa ja koulutuksen rahoituksessa. Asia pitäisi huomioida myös koulutuspolitiikassa, huomauttaa Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi.

Työssäoppiminen on arvokas ja kehittämisen arvoinen osa ammatillista koulutusta - myös konealoilla

Maarakennuskoneen- tai metsäkoneenkuljettajaksi opiskeleville karttuu suuri määrä tietoa ja taitoa heidän työssäoppimisaikanaan koneyrityksissä. Selvityksen mukaan kokemukset työssäoppimisesta ovat olleet pääosin myönteisiä niin oppilaitoksissa, yrityksissä kuin alalle valmistuneiden ammattilaisten keskuudessa. Tuoreet ammattilaiset kertovat työssäoppimisjakson olleen keskeinen vaihe käytännön työn oppimisen kannalta.

Uudet verkkosivut avattu www.prokop.fi

Työssäoppijan ohjaaminen vie yhden työpäivän viikossa

Selvitys osoittaa, että työssäoppimiseen koneyrityksissä liittyy myös paljon haasteita. Koska yksittäinen koneenkuljettaja vastaa koko tuotantoprosessista, pienissä yrityksissä kalliiden koneiden antaminen työssäoppijoiden ajettavaksi tarkoittaa tuotannon hidastumista, keskeytyksiä ja merkittäviä tuotannon menetyksiä. - Kun esimerkiksi hakkuukone pysähtyy, koneyrittäjän koko ”tehdas” seisoo. Siitä aiheutuu kohtuuttoman suuria tulomenetyksiä yksittäiselle yrittäjälle. Niinpä ei ole yllätys, että yrittäjät enenevästi kieltäytyvät työssäoppimispaikkojen tarjoamisesta. Nykyjärjestelmä ei huomioi työnantajarakenteen muutosta, työnantajien sirpaloitumista yhä pienemmiksi, mikä ongelma korostuu pääomavaltaisilla konetyöaloilla. Samalla syrjitään näille aloille opiskelemaan haluavia, kommentoi Koneyrittäjien toimitusjohtaja Matti Peltola. Työssäoppimispaikkoja tarjonneet yritykset kertovat myös, että tuki oppilaitoksilta on vähäistä. Noin puolet kyselyyn vastanneista yritysten edustajista ei muista oppilaitoksen edustajan käyneen ohjaamassa opiskelijaa työmaalla kertaakaan. Alan työpaikat ovat hajallaan ja etäisyydet oppilaitoksiin saattavat venähtää satoihin kilometreihin. Työssäoppijan ohjaaminen jääkin pääosin yrityksessä nimetyn vastuullisen työpaikkaohjaajan tehtäväksi. Kyselytutkimus osoittaa, että ohjaaja käyttää keskimäärin yhden työpäivän viikosta työssäoppijan ohjaamiseen.

Työsarkaa joka taholle

Raportin perusteella alan toimijoita kannustetaan alan vetovoiman parantamiseen ja työssäoppimisen pohjana olevaan koulutussopimukseen perehtymiseen. Oppilaitosten tulisi vaihtaa aktiivisesti työssäoppimisjaksoihin liittyviä parhaita käytäntöjä sekä pohtia työssäoppimisjakson ajoittamista niin, että opiskelija olisi valmiimpi käytännön töihin. Poliittisessa päätöksenteossa tulisi miettiä, miten julkiset toimijat, kuten kunnat ja valtio voisivat omissa hankinnoissaan huomioida työmailla tapahtuvan työssäoppimisen, ja olisiko käytöstä poistetun koulutuskorvausmallin uudelleenarvioiminen paikallaan erityistoimialoilla.

Investointi huolettomaan tulevaisuuteen

• CE-hyväksytyt ovet • palo-ovet • 50 ja 60 mm eristevahvuudet

WWW.FINDOOR.FI • 0400 384 939

400 € VAIHTOHYVITYS! Tarjoamme Ponsse H6/7 rullista 400 euron vaihtohyvityksen. HUOM! Entisiä ei tarvitse palauttaa - ne voitte jättää varalle tai vaikkapa ”verkon painoksi” ALKUPERÄISTEN TP-Rollers rullien normaalihinta 2.200 eur / pari (sis alv.) Nyt siis maksat vain 1.800 eur / pari! Toimituskulut Suomeen 30 eur.

llille annetaan TP-Rollers ru toimivuus n ni un 6000 työt akuu! ja kestävyyst i malleja Saatavana er t - puhdistin ny ellä. pulttikiinnityks

Tarjous vain ostettaessa Timo Penttimieheltä: puh. 050 32 22 122 email: timo.penttimies@gmail.com

www.tp-rollers.fi Varaa osasto yrityksellenne! Lisätietoja: www.lakeusmessut.fi


10 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ponssen juhlakiertue lähti matkaan Aurasta 23.1.2020 missä kävi vieraita päivän aikana yli 600. Leppoisassa tapahtumassa vaihdettiin kuulumisia hyvällä porukalla.

Ponsse juhlii 50-vuotista savottaa asiakkaiden kanssa porukalla

P

onsse Oyj viettää tänä vuonna 50 -vuotisjuhlavuottaan. Pienessä kyläpajassa koneyrittäjä Einari Vidgrénin unelmasta syntynyt perheyhtiö toimii tänä päivänä 40 maan puunkorjuumarkkinoilla. Puolen vuosisadan aikana yhtiö on kasvanut yhdeksi maailman suurimmista ympäristöystävälliseen tavaralajimenetelmään perustuvien metsäkoneiden valmistajista.

- Ponsse on kasvanut ja kehittynyt ennen kaikkea asiakkaidensa, sidosryhmien ja henkilöstön ansiosta. Asiakkaamme ovat kautta yhtiön historian antaneet suoralla palautteellaan suunnan tuotekehityksellemme. Lisäksi metsäyhtiöiden ja sahojen korkeat laatu-, ympäristö- ja tehokkuusvaatimukset ovat selkeyttäneet tuotekehityksen suuntaa,

eikä ilman sitoutuneen henkilökunnan ammattitaitoa kasvu metsäkonealan huipulle olisi ollut mahdollista, Ponssen hallituksen puheenjohtaja Juha Vidgrén kiittää ja jatkaa: - Vaativa puunkorjuuala kysyy osaajiltaan pitkäjänteisyyttä ja hyvää yhteistyötä. Yhtiön perustajaa Einari Vidgréniä lainaten ”Yks immeenen ee oes tähän pystynnä. Ympärille tarvitaan oikeet immeiset”. Samalla hengellä Ponssella tehdään töitä tänäkin päivänä. Ympäristöystävällinen puunkorjuu ja asiakaslähtöinen tuotekehitys ohjaavat vahvasti Ponssen toimintaa. Tavoitteena on kehittää kestävän kehityksen mukaisia innovatiivisia tuotteita ja palveluita, jossa asiakkaan tarpeet ovat kaiken lähtökohtana.

Juhlavuoden kiertueelle porukalla

Ponssella 50v-juhlavuotta vie-

tetään savotalla, yhdessä asiakkaiden kanssa. Laajamittainen juhlakiertue lähti liikkeelle juhlarekan johdolla Varsinais-Suomesta, Aurasta 23. tammikuuta. Seuraavat kiertuepaikkakunnat olivat Suomessa Imatra, Karstula, Vieremä, Hyrynsalmi ja Rovaniemi. Suomen jälkeen juhlavuodenkiertue Porukalla (Together) kulkee läpi Euroopan ja jatkaa matkaansa Pohjois- ja EteläAmerikkaan, Aasiaan ja Australiaan kattaen yhteensä 30 maata ja 110 paikkakuntaa. Kiertue päättyy syyskuun alussa FinnMETKO-messuille Jämsään. Työnäytöksissä esiintyvät uusimmat tuotemallit, PONSSE Cobra -harvesteri ja PONSSE Bison -kuormatraktori sekä malliston lippulaiva PONSSE Scorpion. Näytökset toivottavat tervetulleeksi kaikki metsäalan ammattilaiset ja alasta kiinnostuneet!

Aura 23.1.

Ponssen toimitusjohtaja Juho Nummela (oik.), hallituksen puheenjohtaja Juha Vidgrén ja Eveliina Pölkki (vas.) kiertutunnelmissa Puistometsäpalvelun Janne Oldenburgin ja vaimonsa Pauliinan kanssa.

Maailman metsissä kuin kotonaan

Ponssen historian kulmakivenä ovat 1970-luvulta lähtien olleet jatkuvat investoinnit ja kehitystyö. Tämä on luonut edellytykset kilpailukyvyn paranemisille. Parin viime vuoden aikana Ponsse on luonut yli 200 työpaikkaa ja investoinut huoltopalveluihin, tuotekehitykseen ja tuotantoon 145 miljoonaa euroa. Kaikki PONSSE-metsäkoneet valmistetaan edelleen yhtiön syntysijoilla Pohjois-Savossa jossa neljän hehtaarin metsäkonetehdas

edustaa maailman nykyaikaisinta valmistusteknologiaa. Viime vuonna Vieremällä valmistui jo 15 000. PONSSE-metsäkone. Ponsselaisia on tänä päivänä yli 1800 kymmenessä eri maassa ja emoyhtiön lisäksi konserniin kuuluvat tytäryhtiöt Ruotsissa, Norjassa, Ranskassa, Venäjällä, Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Yhdysvalloissa, Kiinassa, Uruguayssa ja Brasiliassa sekä koneenohjausjärjestelmiä valmistava Epec Oy Seinäjoella. Jälleenmyyjäverkostossa toimii 35 PONSSE-jälleenmyyjää.

Pitkän linjan urakoitsija Juha Holm (oik.), Ponssen Kiinan huoltopäällikkö Kalle Mäenpää ja Westaksen Juha Mäki keskustelivat alan näkymistä.

Ponssen myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén sai pitkälle kiertueelle energialomppia Ammattilehden Mediamobiilista.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 11

Imatra 28.1.

Imatralla oltiin porukalla talvisissa tunnelmissa. Väkeä oli liikkeellä mahtava määrä ja uusimmat Ponssen koneet tutkittiin tarkasti hakkuunäytösten tauoilla.

Karstula 31.1.

Keski-Suomen alueen metsäalan väki saapui juhlakiertuelle Karstulaan. Konemalleista suurimman mielenkiinnon kohteina olivat Bison kuormatraktori ja Cobra harvesteri.

Vieremä 4.2.

Ponssen kotikylällä Vieremällä kiertue järjestettiin illalla reilussa pakkaskelissä, mikä antoi savotalle hienon tunnelman. Kunniapaikalla oli tietenkin legendaarinen Ponsse Dino.

Hyrynsalmi 7.2.

Hyrynsalmella talvinen luonto näytti kauneutensa ja nuotiotulilla kokoontui iloisia ihmisiä.

Rovaniemi 11.2.

Rovaniemellä kierturekassa oli tunnelmaa ja juttu lensi tuttuun tyyliin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

12 KONEURAKOINTI

CTL-koneet vahvistavat entisestään asemaansa Quebecin alueella

Hydromecin pääkonttori sijaitsee Dolbeaussa, missä varaosatiskin yläpuolta koristaa Suomen ja Quebecin liput.

Hydromec toimii Ponssen jälleenmyyjänä Kanadassa Quebecin alueella, missä vuotuinen hakkuumäärä on n. 30 milj. mottia. CTL-menetelmän koneet ovat vahvassa roolissa: harvestereina ovat yleisimpiä hakkuupäälllä varustetut telakoneet mutta pyöräalustaiset harvesterit yleistyvät koko ajan - ajokoneina suositaann isoja pyöräkoneita kuten ElephantKing. Kuvassa Hydromecin Chicoutimin sivukonttori.

Hydromecin myyntipäällikkö Alexis Piette ja huoltotoiminnoista vastaava David Couture ovat tyytyväisiä Ponsse-yhteistyöhön.

Quepecissa on ollut kunnon talvi joten korjuuolosuhteet ovat olleet pyöräkoneille hyvät.

Hydromecin omistaja Jean Trottier (oik.) ja myyntimies Daniel Fortin tutkailemassa pihassa olevaa vaihtokonerivistöä.

CoverX

MAXIMAALINEN KANTAVUUS

Suora telakenkä jakaa maakosketuksen tasaisesti koko telakengän pinnalle mikä vähentää maapohjan vahingoittumista sekä lisää kantavuutta ja vakautta.

OPTIMAALINEN RENGASPITO Telakenkäprofiili suoruudestaan huolimatta mukailee rengasta edesauttaen renkailla pysymistä ja tehostaa telan ja renkaiden välistä pitoa.

ERINOMAINEN VETOPITO Telakenkien pitkien sivujen eritasoprofiilin ansiosta telakengissä on 30mm korkea otsapinta joka aikaansaa tehokkaan vetopidon.

ERIKOISMUOTOILLUT SIVUOHJURIT Sivuohjurit ovat normaalia pidemmät ja erikoismuotoillut mikä on edellytyksenä telan vakaalle pysymiselle renkailla ja renkaiden sivujen kestävyydelle.

Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@metsatyo.fi info@metsatyo.fi | www.metsatyo.fi

HÄMEENLINNA Kiltintie 13 13130 Hämeenlinna puh. 03-644 0400

JYVÄSKYLÄ PL 36, Kiilatie 5 40351 Jyväskylä puh. 014-338 8700

ROVANIEMI Alakorkalontie 42 96300 Rovaniemi puh. 016-321 0100

TM


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

14 KONEURAKOINTI

Metsähallituksen puuta korjataan Suomen ensimmäisellä hybridiharvesterilla

M

etsähallitukselle puunkorjuuta tekevä JM-Forest Oy on ensimmäisenä Suomessa ottanut käyttöön ympäristöystävällisen hybridiharvesterin, joka työskentelee Metsähallituksen korjuutyömaalla Parkanon ympäristössä.

- Arvostamme suuresti, että JM-Forest on ennakkoluulottomasti hankkinut käyttöönsä Suomen ensimmäisen hybridiharvesterin ja siten edistää ympäristöystävällistä puunkorjuuta. Päästöjen vähentäminen puunkorjuussa ja -kuljetuksessa on osa ilmasto-ohjelmaamme ja panostustamme ilmastonmuutoksen hillinnässä, Metsähallituksen asiakkuusjohtaja Heikki Kääriäinen kertoo.

Tehokkuutta polttoainetaloudellisesti

Logset -hybridiharvesterin sähkömoottori antaa lisävoimaa muutoin dieselkäyttöiselle koneelle silloin, kun työkuorma sitä vaatii. - Hybridijärjestelmä tarjoaa hetkellisesti lisävoimaa, joten harvesterin dieselmoottori käy tasaisesti silloinkin, kun kone kaataa tai työstää isoja puita,

JM-Forest Oy:n käyttöönottaman Logset -hybridiharvesterin sähkömoottori antaa lisävoimaa muutoin dieselkäyttöiselle koneelle silloin, kun työkuorma sitä vaatii. Hybridijärjestelmän tuottamasta tehonlisäyksestä johtuen harvesterin polttoaineen kulutuksen arvioidaan vähenevän ja tuottavuuden kasvavan merkittävästi.

toteaa yrittäjä Juha Neste JMForest Oy:stä. Hybridijärjestelmän tuottamasta tehonlisäyksestä johtuen harvesterin polttoaineen kulutuksen arvioidaan vähenevän ja

tuottavuuden kasvavan merkittävästi. Lisää tutkittua tietoa saadaan Metsätehon tutkimuksissa kuluvan vuoden aikana. Hybriditeknologialla arvioidaan voitavan parantaa diesel-

moottoreiden energiatehokkuutta. - Hybriditeknologiaa käyttäen on mahdollista vaikuttaa puunkorjuun ja puukuljetusten hiilijalanjälkeen, Heikki Kääriäi-

nen vakuuttaa. Logset 8H GTE Hybrid valittiin heinäkuussa 2019 Libramontin metsämessuilla Belgiassa Vuoden Metsäkoneeksi.

Metsäteollisuus vähentää edelleen päästöjään

Hukkaatko kallista moton työaikaa lipsuvilla rullilla tai katkeilevatko latvat motosi kouraan?

Kiesitech Weld-S -syöttörullat • •

UUSIA MALLEJA!

Vie motosi tehokkuus uudelle tasolle Kiesitech-syöttörullilla Erinomainen pito puuhun niin eteen kuin taaksepäinkin syötettäessä

Mallisto laajentunut. Katso saatavuus nettisivuiltamme! Oletko kyllästynyt sitomaan lastisi vanteilla?

CB ja CB+ kuormankiristimet Kiesitech kuormankiristimet • Helppokäyttöiset säästävät työaikaa ja lisäävät turvallisuutta. tai jäätyneitä vanttiruuveja • Ei enää takkuilevia Ajan säästö vanteilla sitomiseen • verrattuna 75%. on varmasti kuormansidontasi • Kiristin vahvin lenkki www.kiesitech.fi

Kiesitech Oy www.kiesitech.fi

+358 40 548 8231 antero@kiesitech.fi

M

etsäteollisuus vastaa hallituksen asettamaan 2035-hiilineutraalisuus- tavoitteeseen vähentämällä edelleen päästöjään sekä valmistelemalla alalle oman kunnianhimoisen ilmastotiekartan. Suomen hiilineutraalisuustavoite on kova, ja sen saavuttamiseksi tarvitaan useita eri toimenpiteitä useilla eri toimialoilla. Työ- ja elinkeinoministeriön tilaamien, hiljattain julkaistujen päästöskenaarioiden (PITKO, MALUSEPO) avulla ei voi ennustaa tulevaisuutta. Ne auttavat kuitenkin hahmottamaan, että Suomen vuodelle 2035 asettama hiilineutraalisuustavoite on äärimmäisen kunnianhimoinen. Skenaarioissa moniin kysymyksiin, kuten teknologioihin ja metsien hiilinieluihin, liittyy suuria epävarmuuksia.

Metsäteollisuuden tehtailla fossiilisista irtautuminen on jo pitkällä

Fossiilisista polttoaineista irtautumisen ansiosta metsäteollisuuden tuotantoon suhteutetut hiilidioksidipäästöt ovat jo nyt vähentyneet noin 64 prosenttia 1990-luvun alkuun verrattuna. Metsäteollisuuden tehtaiden energiantuotannosta noin 85 prosenttia on uusiutuvaa energiaa ja tavoitteena on kasvattaa osuus 90 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Tämän

kaltainen kehitys on välttämätöntä myös muussa yhteiskunnassa, mikäli Suomen ilmastotavoitteet halutaan saavuttaa. Metsäalan investoinnit ja kehittyminen ovat perusedellytyksiä kaikille hallituksen päätavoitteille, joita ovat korkea työllisyysaste, talouden tasapaino ja vähäpäästöisyys. Metsäteollisuus valmistelee parhaillaan alan ilmastotiekarttaa, joka tarjoaa kevään 2020 aikana päättäjille näkymän uudistuvan puunjalostuksen suomiin mahdollisuuksiin hidastettaessa ilmastonmuutosta.

Aktiivinen ja kestävä metsänhoito pitää hiilinielut kunnossa

Suomessa metsät kasvavat paljon enemmän kuin niitä vuosittain käytetään. Maamme metsien hiilivarasto siis kasvaa koko ajan. Metsien kasvusta ja elinvoimaisuudesta on huolehdittava myös jatkossa. Metsien terveyden merkitys korostuu ilmastonmuutoksen etenemisen myötä, sillä kuten Keski-Euroopassa on nähty, hiilinielu voi muuttua hetkessä päästöksi metsätuhojen seurauksena. Aktiivisella ja oikea-aikaisella metsänhoidolla lisätään metsien kasvua ja ehkäistään metsätuhoja. Myös metsäkadon ehkäisy ja metsitys ovat tärkeitä toimia. Aikanaan nämä toimet lisäävät myös puun tarjontaa jalostukseen ja edesauttavat puupohjaisten tuotteiden tarjoamia ilmastoratkaisuja maailmanlaajuisilla markkinoilla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 15

Toimitusjohtaja Tommi Ekman:

”Logsetilla erittäin hyvät kortit kädessä globaalissa metsäkonebisneksessä”

T

tärkeä perusta koko toiminnalle jatkossakin. - Suomessa metsäkoneurakointi on hiottu tehokkuuden ja laadun osalta huipputasolle. Myyntipäällikkö Erno Mäntynen on tehnyt pari vuosikymmentä pitkäjänteistä työtä asiakkaiden parissa, mikä näkyy siinä että Logsetilla on kotimarkkinoilla merkittävä asema nyt ja tulevaisuudessa. Ja Suomesta saatava asiakaspalaute sekä urakoitsijoiden kanssa tehtävä jatkuva yhteistyö tuotekehitysprojekteissa mahdollistaa osaltaan Logsetin edelläkävijän roolin metsäkoneteknologian kehityksessä, sanoo Ekman.

ommi Ekman aloitti loppuvuodesta 2019 metsäkonevalmistaja Logset Oy:n toimitusjohtajana. Ammattilehti haastatteli häntä muutaman viikon ensikokemusten jälkeen uudesta tehtävästä ja tunnelmista.

Tommi Ekman (45) siirtyi Logsetille John Deere Forestry Oy:n General Manager, Marketing & Order Fulfilment-tehtävästä. Aiemmin hän on toiminut useissa eri rooleissa John Deerellä ja Waratah Forestry Attachment liiketoiminnassa. Ekmanilla on kaikkiaan 19 vuoden kokemus erilaisista vaativista metsäkonealan tehtävistä Suomessa ja ulkomailla. - Olen kiinnostuneena seurannut Logsetin viimeaikaista hyvää kehitystä ja kun yhteydenotto tuli, en kauaa empinyt tarttua Logsetin tarjoamaan haasteeseen. Logsetin edelläkävijyys hybridi-teknologiassa, vahvat panostukset myyntikanaviin ja laadukkaat sekä modernit tuotteet antavat yhtiölle hyvät mahdollisuudet kasvutavoitteiden saavuttamiseen. Tähän työhön haluan tuoda oman kokemukseni, sanoo Ekman.

Tehokas tuotanto mukautuu kysyntään

Logset valmistaa metsäkoneet omassa tehtaassaan Koivulahdessa. - Koivulahdessa metsäkonevalmistuksen perinteen juontavat lähes puolen vuosisadan taakse. Viime aikoina tuotantoa on uudistettu radikaalisti ja sen älykäs virtautus mahdollistaa nopean reagoinnin valmistusmäärien nousuun sekä myös laskuun. Tämä ala on hyvin syklistä joten tuotannon sopeuttaminen vallitsevaan markkinatilanteeseen on yksi menestyksen edellytys, huomauttaa Ekman.

Loistava porukka ja yhteishenki

Kun Ekman aloitti tehtävässään niin ennakkoarviot Logsetista ovat osoittautuneet oikeiksi ja ylittyneetkin monilta osin. - Ensimmäinen asia Logsetilla on todella energinen ja osaava, vastuuta ottava yrittäjähenkinen porukka, mikä puhaltaa yhteen hiileen. Potentiaalia löytyy ja tavoitteet ovat korkealla mutta realiteetit otetaan huomioon ja kasvua tehdään perusteellisella tulevaisuuteen tähtäävällä työllä. Kaikessa ajattelussa asiakas on ykkönen, mikä on maailman metsäkonemarkkinoilla menestymisen edellytys, kehuu Ekman koko organisaatiota. Uuden toimitusjohtajan lisäksi Logset on viime aikoina uudistanut johtoryhmätyöskentelyään. - Nyt meillä on todella kovaa kokemusta porukassa millä kehittää toimintaa ja luoda uusia visioita: EU:n ja Venäjän myynnistä vastaava Mikko Laurila, Kanadan tytäryhtiön toimitusjohtaja Pascal Réty, tuotantojohtaja Mika Oinas, talousjohtaja Ron Back, tuotekehitysjohtaja Jonas Hedström, jälkimarkkinointijohtaja Jukka Kivipelto ja hankintajohtaja Kari Mikkilä, luettelee Ekman.

Myyntiin panostetaan

Viime aikoina Logset on pa-

Mallisto iskussa

Logsetin toimitusjohtajana loppuvuodesta 2019 aloittanut Tommi Ekman näkee yrityksen mahdollisuudet erittäin hyvinä globaaleilla metsäkonemarkkinoilla.

nostanut entistä vahvemmin myynnin kehittämiseen. Toki vähintään yhtä tärkeässä roolissa on toimivat jälkimarkkinapalvelut. - Oman tytäryhtiön avaaminen Kanadaan oli iso juttu. PohjoisAmerikan markkinoilla tehtiin pari vuotta sitten merkittävät sopimukset isojen toimijoiden kanssa ja nyt kun olemme paikallisesti läsnä, syvenee yhteistyö entisestään niin jälleenmyyjien kuin loppuasiakkaiden kanssa. Etelä-Amerikan markkinat kehittyvät myös suotuisasti ja siellä myynnistä vastaa Pertti

Latikka toimien Logset Inc:in alaisuudessa. Myös Oseanian alueen markkinoiden kehittäminen kuuluu Pascal Rétyn johtaman Kanadan organisaation vastuulle, kertoo Ekman. Keski-Euroopassa Logset on vahvassa asemassa monessa maassa ja merkittävä konekanta on hyvä referenssi kasvun hakemiseen yhdessä aktiivisen tekemisen kanssa. - Naapurimaa Ruotsi oli viime vuonna jälleen maailman suurin CTL-metsäkoneiden markkina. Logsetilla on Ruotsissa pitkä historia ja aluemyyntipäällikkö

Anreas From tekee siellä hyvää työtä asemamme vahvistamiseksi. Myös Venäjällä on meneillään potentiaalisia uusia kuvioita kokeneen Juha Kirvesniemen johtamana ja Logset on varmasti jatkossa aiempaa merkittävämpi toimija todella suuria mahdollisuuksia tarjoavassa puunkorjuun suurvallassa, Ekman analysoi.

Kotimarkkinan merkitys korvaamaton

Vaikka töitä tehdään kovasti laajasti eri vientialueilla, tulee kotimaan rooli olemaan erittäin

Logsetin metsäkonemalliston kehitystaso yllättikin erittäin positiivisesti kokeneen Ekmanin: - Nyt kun olen päässyt tutustumaan tarkemmin koneisiin olen jopa hämmästynyt miten kovaa työtä tuotekehityksessä on tehty ja miten edistyksellisiä teknisiä ratkaisuja Logset pystyy tarjoamaan. Kaikki korjuutarpeet kattava peruskonemallisto TOC-ohjausjärjestelmineen edustaa alan huippua ja keihäänkärkenä ovat tietenkin Hybrid -mallit alan ainoana valmistajana maailmassa. Myös Logsetin harvesteripäät ovat todella tehokkaita ja mittalaitteet kehityksen kärkeä, vakuuttaa Ekman.


16 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Parkanon työnäytöksen puheenaiheena hybriditeknologia ja lakot

L

ogset ja JM Forest järjestivät kahden koneen työnäytök- sen Parkanossa 20.2.2020. Yllättävän lämmin talvikeli on jatkunut koko talven ja Metsähallituksen työmaa on märkä. Suomen markkinoiden ensimmäistä Logset 8H GTE Hybrid harvesteria ajava Juha Neste havuttaa Logset 6F GT kuormatraktorin ajouran.

- Näin tuo ojanreuna ei lähde syöpymään ajokoneen painon alla ja kone jättää pienemmät korjuuvauriot, hän selittää. Juha Neste ja Marko Soukkala perustivat JM Forestin vuonna 2001. Yrityksellä on kuusi työntekijää, joista kaksi on parhaillaan armeijassa. He ajavat puuta Metsähallitukselle kahdessa ketjussa. Nykyiset Logset-koneet hankittiin 2019. Harvesteria on ajettu 1 029 tuntia. Kun Juha sammuttaa harvesterin ja hyppää kyydistä, koneen ympärille kertyy nopeasti paljon uteliaita metsäalan opiskelijoita Tredusta, eli Tampereen seudun ammattiopistosta, sekä lähialueilla toimivia metsäkoneyrittäjiä. Moni kysyy Juhalta, miten hän huomaa hybriditeknologian työnteossa. - Se tulee esiin, kun sahaan ja syötän puuta. Järeiden runkojen käsittelyssä hybridistä on hyötyä. Kone ei kyykkää. Siitä ei ole vielä kertaakaan loppunut teho, Juha tiivistää. Hän kertoo, että tänään tehdyt puut lähtevät Merikarviassa sijaitsevalle sahalle. Myös Alajärvellä on saha, joka ottaa puutavaraa vastaan. Meneillään olevat lakot ovat sulkeneet sahoja ympäri Suomea. Työtaistelutoimenpiteet koskevat mekaanista metsäteollisuutta, puusepänteollisuutta ja biotuoteteollisuutta. Metsäkoneyrittäjiä luonnollisesti huolettaa lakkojen pituus ja miten ne vaikuttavat tuleviin työmaihin.

seen alan lehtien kautta. - Parasta on, kun näkee koneen aidossa työssä. Olen liikenteessä konemiehen avoimella mielellä. Nopeasti katsottuna hybridiharvesteri näyttää kuin miltä tahansa muulta harvesterilta. Tämän työmaan isommat puut ovat kuitenkin sitä luokkaa, että kun konetta kuunteli ajossa, huomasi selvästi, etteivät moottorin kierrokset pudonneet, Kivimäki toteaa. Kun Kivimäki kiipeää harvesterin ohjaamoon, hän tarkistaa ensin, miten hallintalaitteet on sijoiteltu. - Oikeastaan kaikissa konemerkeissä kuljettaja pystyy pitkälti ohjelmoimaan hallintalaitteet oman maun mukaan. Se kuinka nopeasti oppii ajamaan eri konemerkeillä, on omasta asenteesta kiinni. Haluamme opettaa oppilaita ajamaan eri koneilla, koska ei voi tietää mitä konemalleja tulevilla työnantajilla on.

JM Forestin Juha Neste (vas.) kertoi näyttelyvieraille, että hybriditeknologia tulee esiin puun sahauksessa ja syötössä. Järeiden runkojen käsittelyssä hybridistä on hyötyä. Kone ei kyykkää.

Kaikki mikä parantaa kuljettajan ergonomiaa, on iso plussa

Työnäytöksen aikana Matti Majamäki ja hänen 6-vuotias poikansa Manu koeajavat Smooth Ride -ohjaamojousituksella varustettua kuormatraktoria. Koeajo sujuu kuin leikiten, mutta konemerkki onkin ennestään tuttu, sillä Matilla on itsellään 2018 Logset 5F GT kuormatraktori: - On tuo 6F selvästi isompi kuin 5F. Jos pankot levittää, sillä tuo todella isoja kuormia. Sain ensimmäistä kertaa kokeilla jousitusta. Jousitus toimi Matin mielestä

Logsetin metsäkoneteknologia kiinnostaa joten Parkanon näytös keräsi mukavasti väkeä. Yllättävän lämmin ilma sopi hyvin ulkoiluun.

erinomaisesti kun koneen tarkoituksella antoi pudota kannolta. - Ei iskua huomannut juuri lainkaan. Kaikki mikä parantaa kuljettajan ergonomiaa, on iso plussa, toteaa Matti.

Liikenteessä konemiehen avoimella mielellä Tredulla koneellista puunkorjuuta opettava Tuomo Kivimäki kertoo, että hän näkee hybridiharvesterin ensimmäistä kertaa livenä. Hän on tutustunut konee-

Työnäytöksen Logset 8H GTE Hybrid harvesteri oli varustettu Logset TH65 harvesteripäällä, mitä kuvassa tutkitaan mielenkiinnolla.

Tredussa koneellista puunkorjuuta opettava Tuomo Kivimäki tutustui Logset 8H GTE Hybrid harvesterin ohjaamoon.

Tampereen seudun ammattiopisto Tredun tulevat metsäkoneenkuljettajat seurasivat työnäytöstä.

Matti Majamäki ja hänen 6-vuotias poikansa Manu koeajoivat Logset 6F GT kuormatraktoria.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 17

HAGGIS-LENKKI NYT VAKIONA

PATENTTIA HAETTU

I P S M Y E Y R V PA ESTÄ K ÄN

MM E H Ä

V

JA A J E

i

nkk

s-le

gi Hag

OKK

S SEI

A

TOJ L O HU

i

nkk

C-le

EDUT Vähentynyt pintapaine Maksimaalinen kosketuspinta C-lenkin suoja ennenaikaiselta kulumiselta Vähemmän telojen kiristämisen ja säätämisen aiheuttamia seisokkeja Normaalia suuremmat reunatuet estävät lenkin kiertymisen Kosketuspintojen samat halkaisijat Vähäisempi kuluminen

www.clarktracks.fi Nordic Traction Oy, Loimaa | info@clarktracks.fi | 0207 927 511


METSÄALAN AMMATTILEHTI

18 KONEURAKOINTI

Altti Laiho, Valmet/Komatsu

30 vuotta itädivisioonassa V

almet/Komatsu -ammattilainen Altti Laiho tuntee metsäkoneen ajoneuvotietokoneesta runkoniveleen. Pitkän työuran aikana Venäjän metsissä ovat muuttuneet sekä koneet että pelikenttä.

Altin ensikosketus metsäkoneeseen oli Pika 75 -harvesteri, jonka kuljettajana hän toimi vuosien 1978-1983 aikana. Elokuussa 1983 alkoi työura koneosaston päällikkönä Kullaan metsäoppilaitoksella, jota kesti vuoteen 1996 saakka.

Suomesta Leningradiin

Altti oli Kullaalta virkavapaalla vuosina 1990 ja 1991. Näinä kahtena vuotena työväenopistossa venäjää opiskellut Altti oli huoltopäällikkönä mukana Sofit-H -metsäkoneprojektissa. Kyseessä oli Valmetin ja leningradilaisen Lenlesin yhteistyökone. Peruskoneena oli neuvostovalmisteinen runko-ohjattu traktori Harkov T-150K (Harkovin traktoritehtaat). Valmetin Suomesta Lenlesille toimittamia komponentteja olivat mm. nosturi Valmet V100S, harvesteripää Valmet 948 ja täydellinen hydraulijärjestelmä. Lenles valmisti yli satakunta harvesteria Leningradissa 1990-1991. Tällöin, Altti muistelee, suoritti ehkä nopeimman huoltooperaationsa; Kiroviin toimitettu kone ei syöttänyt puuta, ja sinne piti lähteä pikaisesti. Altti lähti junalla matkaan - ilman eväitä. Junan ravintolavaunu möi ei oota. Loppujen lopuksi vaunupalvelija jakoi eväsleipänsä Altin kanssa. Kirovissa Altti hyppäsi koneen ohjaamoon muiden seuratessa ulkona. Käynnistettyään koneen mittalaite MD2:n ruudulle ilmestyi teksti: ”VALITSE”; puulajivalintanäppäimen painalluksen jälkeen käynnistyi syöttö, ja yleisössä käynnistyivät hurraahuudot ja aplodit. Sofit-H-projekti hiipui Neuvostoliiton murroksessa kesällä 1991 ja Altti palasi Kullaalle.

Altti Laiholla on 30 vuoden kokemus metsäkonealasta Venäjällä. Vuosikymmenten aikana pelikenttä on muuttunut totaalisesti samoin kuin metsäkoneiden teknologia. Kuvassa Altti huoltokeikalla talvella 2010 siellä jossain...

Altin ensikosketus metsäkoneeseen oli Pika 75 -harvesteri, jonka kuljettajana hän toimi vuosien 1978-1983 aikana.

Kohti Komatsua

1990-luvun lopun ja 2000-luvun alun toimi Altti suomalaisissa yrityksissä liittyen Venäjän kauppaan. Vuonna 2004 alkoi työ Komatsu Forestilla, asema-

90-luvun alussa Sofit-H -metsäkoneprojektissa kyseessä oli Valmetin ja leningradilaisen Lenlesin yhteistyökone.

Myös pitkän uran Venäjällä myyntipuolella tehnyt Markku Tuomikoski (vas.) ja Altti Laiho asiakkaiden luona kentällä Valmet-aikaan.

paikkana Tampere. Alusta lähtien työnkuvaan sisältyi työmatkoja Venäjälle. Aloitusvuotenaan ensimmäinen työkeikka suuntautui Plastunin kylään Venäjän Kaukoidän eteläisimpään osaan Tyynenmeren rannalle. Tehtävänä oli sovittaa kaksi Valmet 960 -harvesteripäätä Komatsu-kaivukoneisiin. Vuonna 2004 alettiin kehittää punaisten metsäkoneiden jälleenmyyntiverkostoa. Tuolloin toimi kolme dealeria, jotka olivat ForestMachineCenter Valmet, Solombalan konepaja Arkangelissa ja ValmetAmur. Pitkien etäisyyksien maahan tarvittiin kattava jälleenmyyntiverkosto. Altti oli tiiviisti mukana palveluverkoston laajentamisessa huollon ja koulutuksen järjestelyjen kanssa. Nyt näitä dealerei-

Venäjällä olosuhteet ovat usein haastavat. Vuonna 2004 tehtiin öljynvaihtoa Venäjän Kaukoidässä Terneiles-yhtiön Valmet 921 -harvesteriin.

ta on kahdeksan. Vuonna 2008 siirtyi Altti pysyvästi Pietariin juuri perustettuun Komatsu Forest Russiaan

asiakaspalvelupäälliköksi. Vuonna 2017 jäi Altti eläkkeelle Komatsu Forestilta, mutta aloitti saman tien asiakaspalvelupääl-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 19

Komatsu Forest Russia on nyt Komatsu CIS

L

yhenne CIS tulee sanoista ”Commonwealth of Indepen- dent States”, suomennettuna Itsenäisten valtioiden yhteisö eli IVY. Komatsun metsäkonekonetoiminnot muuttivat uusiin toimitiloihin Suosaareen elokuussa 2019.

Venäjällä on valtavat metsäalueet. Kuvassa Altti Altailla 2009: Altain tasavalta sijaitsee Altain vuoristossa Keski-Aasian ja Siperian rajalla.

Altti Laiho palkittiin Komatsun Certificate of Appreciation -tunnustuksella vuonna 2016, minkä luovuttivat Komatsu CIS:n pääjohtaja Takehiko Yoshioka ja pitkään Venäjällä vaikuttanut Jari Alahuhtala.

likkönä ForestMachineCenter Valmetilla Pietarissa.

Paljon muutoksia toimialalla

Suurin muutos on tapahtunut rahoituksessa, kertoo Altti. 30 vuotta sitten vain suuret metsäkombinaatit ostivat metsäkoneita valtion budjettirahalla. Tänä päivänä yksityishenkilöt eli yrittäjä urakoitsijat voivat ostaa koneita. Rahoitus hoituu pankin lainarahalla. Yleisin rahoitusmuoto on kuitenkin leasing. Leasingyhtiö ostaa koneet ja asiakas maksaa etumaksun ja kuukausimaksun. Yleisin leasing aika on kolme vuotta. Samalla on tietenkin muuttunut itse puunkorjuutyö. Ennen isot yhtiöt hakkasivat ”omia” metsiään. Nykyisin metsät otetaan vuokralle ja hakkuoikeudet huutokaupataan. Kokopuumenetelmästä on käytännössä luovuttu Uralin

länsipuolella, ja puunkorjuu tapahtuu puutavaralajimenetelmällä. Kolme vuosikymmentä sitten oli hyvin vähän länsimaisia koneita. Koneet olivat neuvostovalmisteisia laahustraktoreita, kaato-kasaus- ja lastauskoneita.

Omistautuminen työhön palkitaan

Altti palkittiin Komatsun Certificate of Appreciation -tunnustuksella vuonna 2016. Perusteluna oli huomattava työpanos metsäkonemarkkinoiden eteen jälkimarkkinointitoimintojen saralla. Myöntämisen perusteluina kirjattiin jälleenmyyntiverkoston luominen, omistautuminen oman organisaation koulutuksen kehittämiseen ja sitoutuminen asiakkaiden palvelemiseen. Tämä arvostettu tunnustus on osa Komatsun yrityskulttuuria. Texti: Pekka Perälä

Tänä päivänä Altti Laiho toimii asiakaspalvelupäällikkönä ForestMachineCenter Valmetilla Pietarissa; yrityksen toimitusjohtaja on Julia Lonn.

Suosaari on kunnallishallintoalue Pietarissa, joka sijaitsee 14 kilometriä kaupungin keskustasta etelään. Uusi toimipaikka sijaitsee lähempänä kaupunkia kuin edellinen. Tässä uudessa osoitteessa on 14 työntekijää metsäkonetoiminnoissa. Asiakaspalvelupäällikkö Roman Egorov kertoi, että koneet ja varaosat eivät sijaitse Pietarissa. Uudet metsäkoneet toimitetaan Uumajasta Lappeenrannan kautta Jaroslavliin, jossa sijaitsee Komatsun kaivukonetehdas. Päävaraosavarasto sijaitsee Moskovassa. Sen lisäksi varaosia sijaitsee paikkakunnilla Arkangeli, Bratsk, Habarovsk, Jekaterinburg, Krasnojarsk, Perm, Pet-

Jaroslavin koulutuskeskuksessa tutkitaan Komatsu harvesteria; alakuvassa osa Komatsu CIS:n Pietarin toimipaikan henkilöstöstä.

rozavodsk, Syktyvkar, Ust-Kut ja Vologda. Dealereitten koulutus tapahtuu Jaroslavlissa ja Habarovskissa. Näissä koulutuskeskuksissa jälleenmyyjien palveluhenkilökunta saa eväät opastaakseen metsäkoneasiakkaita. Komatsulla on Venäjällä kahdeksan itsenäistä jälleenmyyntiyhtiötä Karjalasta Kaukoitään, ja näistä isoin on Luoteis-Venäjällä toimiva ForestMachine-

Center Valmet. Muut yhtiöt ovat Forest Center Karjalassa, KomTechForest Pietarin ja Viron välillä, Komek Uralilla ja Burjatiassa, Sibtrak Siperiassa, LesTechConsulting Kaukoidässä, ValmetAmur Amurin alueella ja Spectre Trading Valko-Venäjällä. 43 huoltoneuvonta- ja varaosapistettä halki Venäjänmaan palvelee asiakkaitaan.

ForestMachineCenter Valmet palvelee Valmetja Komatsu-metsäkoneasiakkaita Luoteis-Venäjällä

V

uonna 1999 perustettu ForestMachineCenter Valmet on suurin Komatsu-metsäkoneiden jälleenmyyntiyhtiö Venäjällä. Se on toimittanut yli 250 punaista metsäkonetta Venäjän metsätyömaille.

Pietarin pääkonttorin lisäksi sillä on toimipaikat Kirovissa, Permissä, Petroskoissa ja Syktyvkarissa. ForestMachineCenterin pääjohtajana toimii suurella Komatsu-sydämellä varustettu Julia Lonn, joka on toisen polven rautainen metsäkoneammattilainen. Hänen isänsä Kim Lonn on yksi yrityksen perustajista. ForestMachineCenter Valmet on täyden palvelun talo; se hoitaa toimialueillaan konemyynnin ja jälkimarkkinoinnin; kuten koulutuksen, varaosat, teknisen neuvonnan, huollot ja korjaukset. Yrityksen palveluksessa on 50 työntekijää. Yritys palvelee myös suomalaisia koneyrittäjiä, jotka toimivat itärajan takana. Asiakaspalvelupäällikkönä toimii Pietarissa asuva Altti Laiho. Komin Syktyvkarin toimipaikka on filiaaleista isoin. Siellä toimii 20 työntekijää. Huoltokorjaamo voi ottaa viisikin konetta kerrallaan sisätiloihinsa toimenpiteitä varten. Työvälinearsenaaliin sisältyy mm. liikuteltava avarruskone, jolla voidaan tehdä runkonivelen täydellinen peruskorjaus vaikkapa metsässä. Koulutustoimintoihin ForestMachineCenter Valmetilla on kolme simulaattoria, joista yksi sijaitsee ammattioppilaitoksessa

Pietarin pääkonttorin lisäksi ForestMachineCenter Valmetilla toimipaikat Kirovissa, Permissä, Petroskoissa ja Syktyvkarissa (kuva).

Syktyvkarissa. Yritys järjestää konekoulutusta yhteistyössä Syktyvkarin ammattioppilaitoksen ja metsäoppilaitoksen kanssa. Toimintaa ollaan myös käynnistelemässä Permin metsäoppilaitoksen kanssa. Yrityksen filiaaleilla on omat varaosavarastot. Lisäksi Komatsun päävaraosavarasto Moskovassa turvaa koneiden korkeat käyttöasteet. Altti Laiho kertoi, että Karjalassa, Kauko-Idässä, Komissa ja Siperiassa voi koneeseen tulla jopa 6000 tuntia vuodessa, kun ajetaan kolmessa vuorossa normaaleissa olosuhteissa. Normaalit olosuhteet tässä tarkoittavat kuivaa kesää ja pakkastalvea. Julia Lonn kertoi, että heidän hittituotteitaan ovat harvesteri Komatsu 931 kuusipyöräisenä ja kuormatraktori Komatsu 875. Julian mukaan vuoden 2019 märkä kesä ja kuluvan talven leuto keli ovat vaikuttaneet negatiivisesti konekauppaan. Monet asiakkaat siirtävät konein-

Ivan Mihailov on Syktyvkarin toimintojen päällikkö.

vestointejaan kaudelle 2020/ 2021. Julia kertoi uudesta palvelutuotteesta, joka on juuri vuodenvaihteessa lanseerattu. Se on Trade-In, eli esimerkiksi konekaupan yhteydessä ForestMachineCenter etsii asiakkaan olemassa olevalle koneelle uuden kodin, tekee koneesta kunto- ja hinta-arvion sekä auttaa kauppaan liittyvissä dokumenteissa. Yrityksen redgarage-sivusto puolestaan toimii online-varaosakuvastona, ja sivustolta löytyy mm. erikoistarjouksia varaosista.


20 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäkoneiden digitalisaatio tuo jatkuvasti lisää ominaisuuksia ja uusia palveluita

D

igitaalisuuden mukana metsäkone liitettiin aikanaan internetiin, joka toi sinne yleistyneet kommunikaation tekniikat selaimineen ja sähköposteineen. Nyt markkinoilla on paljon laajempia digitaalisia palveluja, joiden tehtävä on helpottaa kuljettajan operointia työkohteessa ja toisaalla tukea yrittäjän päätöksentekoa kaluston tehokkaaseen käyttöön liittyen.

Käsiteltävän tiedon ja eri sovellusten määrän kasvaessa on ollut tärkeää irrottaa kuljettaja tiedon keräämisen ja käsittelyn rutiineista, pistää ne tapahtumat pyörimään näkymättömästi taustalle ja tuoda valmis palvelu ruudulle vain, jos kuljettaja niin haluaa. Tämä on periaate Komatsu Forestissa.

Moni taho haluaa hyödyntää koneiden keräämää tietoa

Moni metsäinen taho on kääntänyt katseet metsäkoneiden suuntaan, koska niiden keräämästä tiedosta voidaan jalostaa monenlaista hyödyllistä metsätaloutta ja puunkorjuuta palvelevaa. Metsäkoneet keräävät pääasiassa sellaista tietoa, jonka avulla koneellisesta puunkorjuusta saadaan tehokkaampaa, kuljettajalle helpompaa ja yrittäjälle tuottavampaa. Se data on usein aikasidonnaista ja sisältää informaatiota koneen, kuljettajan ja operoinnin yksityiskohdista. Valtaosa siitä on tarkoitettu yrittäjän ja kuljettajan hyödynnettäväksi. Kaikkea ulkopuolisten organisaatioiden toivomuslistoilla olevaa tietoa ei nykykone kerää. Kysymys kuuluukin: Voiko metsäkone (hakkuukone tavallisimmin) toimia alustana erilaisille ympäristönsä havainnointiin ja tunnusteluun liittyville laitteille? Vastaus on myöntei-

Koneyrittäjän arjessa digitalisaatio on muuttanut käytäntöjä ja rutiineja. Tietoa on helppo siirtää digimuodossa ja sitä voi kätevästi tallentaa ja arkistoida. Koneiden kommunikointi verkossa on tehnyt mahdolliseksi digipalveluiden ulottamisen sinne, missä niitä kipeimmin tarvitaan: suoraan työskenteleviin koneisiin.

nen kaikelle sellaiselle, josta on yhteistä hyötyä. Palvelua tulee tarjolle, kunhan lopulliset ratkaisut löytyvät ja hinnoista sovitaan. Konevalmistajan on tässä kaikessa keskeneräisten ideoiden sekamelskassa pidettävä päänsä kylmänä. Fokuksen on ainakin toistaiseksi oltava muualla. Komatsu Forest muistaa lupauksensa asiakkailleen: on keskityttävä siihen, mikä on koneyrittäjän tuottavuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn kannalta hyödyllisintä. Siksi MaxiFleet- ja MaxiVision -palvelut ovat olleet näkyvästi esillä. Niiden saaminen tehokkaaseen käyttöön on kaikille tärkeää.

Metsäteollisuus, koneyrityksen asiakas

Digitaalinen maailma ja tietotekniikka kehittyvät koneiden

ympärillä. Koneyrittäjän asiakkaalle, puunkorjuuorganisaatiolle, on varattu paikka koneen PC:ltä metsäyhtiön omille korjuutyötä ohjaaville sovelluksille. Siksi koneen tekniikan ja ohjelmistojen on oltava ajan tasalla. Komatsu Forest Oy:n vastuulla on myös metsäyhtiöohjelmien asentaminen käyttövalmiiksi. Jopa yli 10-vuotta vanhojen Komatsu-koneiden päivittäminen tietotekniikaltaan nykyhetkeen on helposti toteutettavissa. Reagointi metsäteollisuuden digikehitykseen on Komatsu Forest Oy:ltä sujunut tähän mennessä kivuttomasti. Niin kauan kuin koneissa on ollut tietotekniikkaa, Komatsu on noudattanut tunnontarkasti yhteisiä standardeja. Se on helpottanut esimerkiksi WoodForce-ohjausjärjestelmien käyttöönottoja ja tehnyt mahdolliseksi Komatsu-

Moni metsäinen taho on kääntänyt katseet metsäkoneiden suuntaan, koska niiden keräämästä tiedosta voidaan jalostaa monenlaista hyödyllistä metsätaloutta ja puunkorjuuta palvelevaa.

metsäkoneiden toiminnan muuttuvissa tilanteissa.

Metsäkoneiden digitalisaatio nyt ja tulevaisuudessa

Koneyrittäjän arjessa digitalisaatio on muuttanut käytäntöjä ja rutiineja. Tietoa on helppo siirtää digimuodossa ja sitä voi kätevästi tallentaa ja arkistoida. Koneiden kommunikointi verkossa on tehnyt mahdolliseksi digipalveluiden ulottamisen sinne, missä niitä kipeimmin tarvitaan: suoraan työskenteleviin koneisiin. Komatsu Forestissa odottelee koneiden digitalisaatiossa seuraava vaihe, jossa toimilaitetta ohjaava signaali viedään digitaalisena perille asti, harvesterissakin hakkuulaitteen viimeiseen nipukkaan. Hydrauliikan ohjaaminen suoraan diginä, ilman, että signaali muutetaan välillä sähkövirraksi, mullistaa koneellista metsätyötä enemmän kuin kouraharvesterin kehittäminen

aikoinaan. Jatkossa uusien koneiden anturi- ja ohjaustietojen analysointi ja koneoppiminen on entistä isommassa roolissa. Myös metsäteollisuus haluaa mahdollisimman automaattisia koneita. Edellytys tähän on se, että kone tietää oman sijaintinsa, nosturin liikkeet ja jopa painetasot eri toiminnoissa mahdollisimman tarkkaan, lisäksi että säätäminen ja käskyt voidaan antaa ilman perinteistä käden kosketusta ohjausvipuun. Esimerkkinä tällaisesta on Komatsu -koneiden ajovoimansiirto. SmartFlow-tekniikan kehittämisen myötä Komatsu Forestissa on opittu, millä tavalla nosturia ja muita toimilaitteita on ohjattava, jos mielitään tehdä se digitaalisesti ja liikuttaa niitä millimetrintarkasti. Komatsu-koneiden uusi MaxiXT -ohjausjärjestelmä tukee tätä kehitystä pitkälle tulevaisuuteen. XT-järjestelmien asentaminen koneisiin aloitettiin vuoden vaihteessa.

Käsiteltävän tiedon ja eri sovellusten määrän kasvaessa on ollut tärkeää irrottaa kuljettaja tiedon keräämisen ja käsittelyn rutiineista, pistää ne tapahtumat pyörimään näkymättömästi taustalle ja tuoda valmis palvelu ruudulle vain, jos kuljettaja niin haluaa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


22 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Järkevät metsäkoneet haastaviin korjuutarpeisiin

ProSilva S6 on 6-pyöräinen versio S -harvesterisarjassa. Telissä olevat suuret 34” pyörät tuovat lisää kantavuutta pehmeässä maastossa, ilman telojakin.

P

roSilva Oyj on suomalainen metsä koneiden valmistaja, jonka koneissa tiivistyy kompakti koko, tehokkuus, monipuolisuus ja käyttövarmuus haastavissakin olosuhteissa; erityisesti pehmeiden maiden korjuussa. ProSilva on toiminut jo yli 20 vuotta toimittaen metsänomistajien suosimia, yrittäjien ja metsäyhtiöiden vaatimukset ylittäviä koneita maailmanlaajuisesti. Nyt kasvua markkinoilla lähdetään hakemaan uuden vahvan omistajan hartioilla. ProSilvan juuret ulottuvat 1980-luvulle: L ja M Karilainen Ky valmisti tuolloin koneita omaan urakointiinsa, jonka myötä uudelle koneelle syntyi kysyntää. Tuotekehitys johti tuoteoikeuksien myyntiin alan toimijalle 1987. Vuonna 1998 perustettiin ProSilva Oyj ja aloitettiin koneiden valmistus myyntiin. Perustamisessa mukana ollut

ProSilvan metsäkonetehdas sijaitsee Ruovedellä. Tuotantoa on viime aikoina tehostettu mikä mahdollistaa nopeammat läpimenoajat sekä valmistusmäärien kasvun.

Lasse Karilainen johti yritystä 20 vuotta, kunnes 2018 yrityksen omistuspohjaa ensin laajennettiin vastaamaan markkinoiden tarpeisiin ja lokakuussa 2019 Tampereen Konepajat Oy hankki enemmistöosuuden ProSilva Oyj:stä. Prosilva Oyj:n liikevaihto on 4 M€ ja yhtiö työllistää 12 henkilöä Ruovedellä. Tampereen Konepajat Oy:n liikevaihto on 40 M€ ja konserniyhtiöt työllistävät yli 220 henkilöä Juuassa, Kihniössä, Kiuruvedellä, Perä-

seinäjoella, Pärnussa, Tuusulassa ja Ylöjärvellä. - Tampereen Konepajat uskoo vakaasti kotimaisen konepajateollisuuden ja erikoislaitevalmistuksen tulevaisuuteen. Konserniimme kuuluu metsäkoneita valmistavan ProSilvan lisäksi metalliteollisuuden sopimusvalmistaja Riikonen Group, turvekoneiden valmistaja Peatmax, pora- ja kairakoneiden valmistaja Geomachine sekä teräsrakennevalmistaja Metallipalvelu Hartikainen. Laatu on oleellinen osa

ProSilva Oyj:n toimitusjohtaja Keijo Ojala (vas.), tekninen johtaja Jukka-Pekka Syvälahti ja kotimaan myynnistä vastaava Kalle Perttula esittelevät asiakkaille valmistumassa olevia harvestereita.

liiketoimintastrategiaamme. Sen osoituksena toimintaamme ohjaavat kansainväliset laatustandardit, joiden ansiosta voimme taata asiakkaille korkeatasoiset tuotteet ja toimitukset, turvallisesti ja ympäristöä säästäen. Haemme myös jatkuvasti synergiaa konserniyhtiöiden kesken, mikä mahdollistaa jaettujen resurssien hyödyntämisen erilaisissa toiminnoissa. Tämä näkyy jo nyt ProSilva koneiden tuotannon tehostumisena ja läpimenoaikojen lyhentymisenä, kertoo

Tampereen Konepajat Oy:n toimitusjohtaja Juhani Lehti. Heti alusta lähtien Tampereen Konepajat on osoittautunut erittäin hyväksi omistajaksi ProSilvalle. - Uusi omistaja on todella kiinnostunut ja sitoutunut tekemiseemme haluten viedä asioita eteenpäin seuraavalle tasolle sekä nostaa valmistusmääriä merkittävästi. Konserni keskittyy teräsrakenteiden valmistukseen, työkoneiden kokoonpanoon sekä erilaiseen työkone- ja laitevalmistukseen joten metsäkoneet ovat jatkossa tärkeä osa ydinstrategia, sanoo ProSilva Oyj:n toimitusjohtajana puolentoistavuoden ajan toiminut Keijo Ojala.

Kotimaa tärkein markkina-alue

ProSilva metsäkoneita on valmistettu yhteensä noin 220 kappaletta joista suurin osa on edelleen käytössä. Näistä noin 150 konetta on toimitettu kotimaisille asiakkaille. - Kuten jo lukemat kertovat

- Tampereen Konepajat uskoo vakaasti kotimaisen konepajateollisuuden ja erikoislaitevalmistuksen tulevaisuuteen, sanoo Tampereen Konepajat Oy:n toimitusjohtaja Juhani Lehti.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 23

- Uusiin ProSilva metsäkoneisiin pääsee tutustumaan tänä vuonna ainakin Maamess messuilla Tartossa, Lakeus Messuilla Kauhavalla sekä tietenkin FinnMetkossa, ilmoittaa konemyyjä Kalle Perttula.

Alkuperäisten ÄSSÄ-harvestereiden perintöä kunnioittavat uudet ProSilva S-sarjan hakkuukoneet. Kuvassa uusi 4-pyöräinen S4.

kuin Japanissa, missä ProSilvan tela-alustaiset koneet ovat vakuuttaneet vaativassa vuoristokorjuussa, analysoi Ojala.

Koneet kannattavaan urakointiin

ProSilva on kehittänyt jo pitkään pehmeiden maiden erikoiskoneita, millä pystytään operoimaan kustannustehokkaasti turvemaillakin. Kuvassa etuteloilla varustettu S4.

ProSilva metsäkoneille on aina ollut tunnusomaista yksinkertainen tehokkuus; niissä on kaikki ominaisuudet mitä tarvitaan mutta ei mitään turhaa. Silti tarjolla on jopa ainutlaatuisia rakenneratkaisuja kuten tela-alustaiset versiot. - Koneidemme järkevä hankintahinta, luotettavuuden tuoma korkea käyttöaste ja edulliset huoltokulut mahdollistavat urakoinnissa pärjäämisen. Ja ProSilva on haluttu merkki käytettynäkin mikä on tärkeä asia investointipäätöstä tehtäessä. Käytetyt hyvin toimivat ProSilvat tekevät hyvää työtä kentällä, sillä usein käy niin että kun myymme ensin asiakkaalle käytetyn ProSilvan niin jonkin ajan kuluttua hän ostaa sitten uuden koneen, sanoo Ojala.

Uuden sukupolven S-mallin harvesterit

Japanissa ProSilvan tela-alustaiset koneet ovat vakuuttaneet vaativassa vuoristokorjuussa; kuvassa täystelainen S4.

niin Suomi on ProSilvalle tärkein markkina-alue ja kotimaisten urakoitsijoiden kanssa tehtävä tuotekehitysyhteistyö näyttelee merkittävää roolia uusien teknisten ratkaisuiden kehittämisessä, painottaa Ojala. Kotimaan toimintoihin panostetaan vahvasti ja tammikuussa 2020 metsätalousinsinööri AMK Kalle Perttula aloitti uutena konemyyjänä. Perttulalla on vankka kokemus metsäkoneista ja koneyrittämisestä. Ruovedellä asuva Perttula on aiemmin toiminut 14 vuotta koneyrittäjänä yhdellä koneketjulla, tarjoten

palveluja mm. paikalliselle MHY:lle. Perttulan osaamista tullaan hyödyntämään yhtiössä myös kuljettajana koneiden lopputestauksissa ja kone-esittelyissä. - Usko tuotteeseen on omien kokemusten kautta vahva ja joustavan pienen valmistajan toiminta on ollut aina mallikasta asiakasta kohtaan. Siinä on hyvä pohja mistä rakentaa asioita tulevaisuuteen, toteaa Perttula. - Kallen myyntimiehen ura on lähtenyt vauhdilla matkaan ja hän myi uuden ProSilva harvesterin heti ensimmäisten työviik-

kojen aikana, kehuu Keijo Ojala.

Vientiverkostoa kehitetään

Ensimmäiset kotimaan ulkopuolelle menneet ProSilva koneet toimitettiin aikanaan Viroon ja Kanadaan; nyt vientimaita on yli puoli tusinaa Japanista Chileen. - Kehitämme toimintojamme valituilla vientimarkkinoilla kuten lähialueilla Baltiassa ja Ruotsissa, missä haemme parhaillaan uutta jälleenmyyjää. Myös Keski-Euroopassa erityisesti Saksassa ja Belgiassa on meneillään kaupallisia aktiviteetteja samoin

Alkuperäisten ÄSSÄ-harvestereiden perintöä kunnioittavat uudet ProSilva S-sarjan hakkuukoneet. Uusi S4 hyödyntää alkuperäisten koneiden vahvuuksia, ollen kuitenkin edistyksellisin ja tehokkain Ruovedellä koskaan rakennetuista koneista. Luotettavat tehopakkaukset varustellaan aina asiakkaan tarpeen mukaisesti. ProSilva S6 on 6-pyöräinen versio S-sarjassa. Tässä telillä varustetussa koneessa on samat erinomaiset ominaisuudet kuin S4:ssa. Telissä olevat suuret 34” pyörät tuovat lisää kantavuutta pehmeässä maastossa, ilman telojakin. - Koneiden uudelleen suunniteltu runko on tehty jopa 30 % vahvemmaksi kriittisistä paikoista, sallien suurempien hakkuupäiden turvallisen käytön. Hakkuupääksi asiakas voi valita johtavien valmistajien eli AFM:n, Keslan, Kone-Ketosen, LogMaxin tai Waratahin kouran. Koneen akselivälin 47 cm jatko mahdollistaa uuden kaksipiirisen hydraulijärjestelmän joka parantaa sekä hyötysuhdetta että työtehoa, kertoo ProSilvan tekninen

johtaja Jukka-Pekka Syvälahti. Ainutlaatuinen hydraulinen voimansiirto mahdollistaa ylivoimaiset ajo-ominaisuudet maastossa ja erittäin tehokkaan komponenttien sijoittelun runkorakenteeseen. Huollettavuus ja koneen vakaus pitkilläkin nostureilla ovatkin huippuluokkaa. Vakautta ja mukavuutta edesauttaa myös valinnainen hydraulinen taka-akseli automaattisella vakautuksella. - Olemme tuomassa markkinoille entistäkin kehittyneemmän hydraulisen ajovoimansiirron täydellisellä voimanjaolla, mikä estää pyörien sutimisen tiukoissa kaarteissa. Jo nykymallin voimansiirto on toteutettu niin että vetomottori ei jarruta kun mennään kivien tai kantojen yli. Uuden hydraulisen voi- mansiirron ja pieneten pintapaineiden ansiosta ProSilva tulee olemaan markkinoiden vähiten maastoon jälkiä jättävä metsäkone, ilmoittaa Syvälahti. Täysin uudistettu, ergonominen ohjaamo tarjoaa edeltäjäänsä enemmän tilaa 10 cm leveämmän runkorakenteensa ansiosta. - Lisätila yhdistettynä hydrauliseen vaimennukseen, automaattiseen vakautukseen (±17° kallistus) ja ±90° automaattiseen kääntöön takaavat kuljettajan viihtyvyyden. Hyvän näkyvyyden varmistaa kuljettajan mahdollisuus säätää ohjaamon korkeus suhteessa runkoon haluamakseen, sanoo Syvälahti.

Uusi harvesterimalli esitellään keväällä

Jatkuvan tuotekehitystyön tuloksena ProSilva esittelee kevään aikana myös täysin uuden metsäkonemallin. - Luvassa on järkevän hintainen perusharvesteri pienempään päähän, mikä laajentaa mallistoamme harvennuksille ja energiapuunkorjuuseen, vihjaa Keijo Ojala.


24 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Suomen Työkone Oy on ennen kaikkea tunnettu Rottne -metsäkoneiden maahantuojana; sinisiä koneita näkyykin metsissämme kasvavassa määrin.

Suomen Työkone Oy - viisi vuotta konevälitystä ja Rottne kauppaa

H

elmikuussa Suomen Työkone Oy täytti viisi vuotta. Juhla- vuoden suurimpiin tapahtumiin kuuluu tietysti FinnMetko näyttely syksyllä Jämsässä.

- Tänä vuonna saimme viralliseksi myynti alueeksi myös Viron, ja osallistumme siten Maamess 2020 tapahtumaan, kommentoi jälkimarkkinoinnista vastaava Tatu Rintamäki. Suomen Työkone Oy on ennen kaikkea tunnettu Rottnen maahantuojana. Tämän ohella yritys on vuosien varrella välittänyt yli 50 konetta Venajälle ja

Suomen Työkone Oy myy myös käytettyjä metsäkoneita ja välittää niitä vientimarkkinoille.

Eurooppaan. - Mikäli ylimääräisiä koneita löytyy pihasta, ole ehdottomasti

yhteydessä, sanoo konemyyjä Timo Yli-Hakola.

Metsäinfon uusi palvelu kertoo puun ominaisuudet

V

MI Puuhaku on Luken metsäinfo -sivustolla julkaistu uusi verkkopalvelu, joka tuo puun ominaisuudet Suomen kartalle ja kaikkien saataville. Palvelun avulla käyttäjä voi hakea haluamilleen puujoukoille paikkaan sidottua tietoa puuaineen, puun ja puutavaran ominaisuuksista, esimerkiksi läpimitta, pituus, tilavuus sekä tietoa biomassasta.

Luonnonhoitoa ilman välikäsiä

VMI Puuhaku sopii työkaluksi esimerkiksi puunhankinnan suunnittelijoille, metsänomistajille ja metsäopetukseen. VMI Puuhaku kokoaa valtakunnan metsien inventoinnissa (VMI) mitatun tiedon puuston ominaisuuksista yhteen käyttöliittymään. Palvelu perustuu VMI:ssä useiden vuosikymmen-

VMI Puuhaku -palvelu löytyy Luken metsäinfo -sivustolta www.luke.fi.

ten aikana kerättyihin aineistoihin metsikkö-, koeala- ja puutunnuksista. Lisäksi koepuille on laskettu laatuominaisuuksien ennusteita tutkimuksissa julkaistuilla ennustemalleilla. VMI:n aineistot muodostavat koko maan kattavan verkon, joka mahdollistaa tasalaatuisen ja alueellisesti kattavan tietopankin muodostamisen. Suuret ha-

vaintomäärät takaavat hyvän luotettavuuden esimerkiksi maakuntakohtaisille tai erityyppisten metsien keskiarvoille. Yksittäisille metsätiloille tai kuvioille VMI Puuhaun avulla ei voi laskea tuloksia. VMI Puuhaun käyttö ja tiedon jatkosoveltaminen on ilmaista. Palvelu on tuotettu Luken Laatukartta-hankkeessa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 25

Tomi Reinikainen, Veljekset Reinikainen Oy:

Koneyrittäminen on jatkuvaa toiminnan kehittämistä ja muutokseen sopeutumista

V

eljekset Reinikainen Oy Kangasniemeltä urakoi puuta kahdel- la koneketjulla. Vuonna 1977 alkaneeseen savottaan mahtuu paljon muutoksia ja markkinaheilahteluja, mutta niistä on selvitty. - Olemme urakoineet Versowoodille viimeisen 14 vuoden ajan Keski-Suomen alueella Kangasniemellä ja ympäryskunnissa. Tekemämme tukkipuu menee Hankasalmen ja Otavan sahoille, kuitupuu eri toimijoiden laitoksiin sekä lisäksi teemme leimikoilta karsittua rankaa energiakäyttöön, kertoilee Tomi Reinikainen, joka on kantanut yritysvastuuta vuodesta 2009 lähtien - toki mukana urakoinnissa hän on ollut nuoresta pojasta.

Yrittäminen on yhteispeliä

Reilu kymmenen vuotta yrittäjänä on ollut haasteellista ja mielenkiintoista aikaa. - Metsäkoneyrittäminen on kova laji ja painetta riittää monelta taholta. Urakanantajien ja metsäomistajien vaatimukset ovat koko ajan tiukentuneet laadun osalta - muutenkin homman pitää pelata eikä virheisiin ole varaa mikä asettaa kuljettajien ammattitaidon ja asenteen erittäin tärkeään rooliin. Hyvä porukkahenki onkin toiminnan ehdoton edellytys samoin kuin tekemisen jatkuva kehittäminen. Ja teollisuuden pitää muistaa että koko toimintaketjun pitää pärjätä sillä samassa veneessä tässä ollaan, toteaa Reinikainen jonka yritys työllistää yhteensä seitsemän henkilöä.

Veljekset Reinikainen Oy urakoi puuta Versowoodille Keski-Suomen alueella Kangasniemellä ja ympäryskunnissa. Kuvassa ollaan leimikolla Komatsu 931 harvesterilla.

Viime syksyyn saakka metsäkoneet olivat pitkään erittäin hyvin työllistettyjä koko maan alueella, mutta sitten alkoi alalla monista syistä johtuvat vaikeudet: Keski-Euroopan toukkatuhot, muutokset metsteollisuustuotteiden markkinatilanteissa, lakot, hiilinielukeskustelut ja lämpimät sateiset säät mitkä ovat jatkuneet eri puolilla maata läpi talven. - Meillä on ollut tilanteeseen nähden kohtuudella töitä, ainoastaan vuodenvaihteessa oli taukoa kun toinen ketju seisoi seitsemän viikkoa. Alueellamme ei

ole paljoa pehmeikköjä joten emme ole hankkineet kantavia erikoisteloja mutta toki jatkuva sade ja roudan puuttuminen on aiheuttanut päänvaivaa. Korjattavat kohteet on pitänyt suunnitella ja ajoittaa tarkasti, missä Versowoodin osto- ja korjuuesimiehet Tuomo Marttinen ja Teemu Halmiala ovat tehneet todella hienoa työtä samoin kuin ostopuoli, kehuu Reinikainen. Helmikuun puolivälissä ei talvesta ole Kangasniemen kulmilla tietoakaan: - Onhan tämä poikkeuksellista ja leimikoiden suhteen eletään

Tänä talvena keli on ollut haastava; routaa ei ole ja vettä on satanut lähes koko ajan. Korjattavat kohteet on pitänyt suunnitella ja ajoittaa tarkasti yhteistyössä urakanantajan kanssa.

lyhyellä varoitusajalla kädestä suuhun, mutta vielä tähän asti on onneksi koneille töitä löytynyt.

Investointeja pitää tehdä tasaisesti

Veljekset Reinikaisen konekannan muodostaa Komatsu 931 ja John Deere 1270G harvesterit sekä kaksi John Deere 1510G kuormatraktoria, mitkä siirtyy työmailta toiselle Sisu Polar ritiläautolla. - Olemme pyrkineet pitämään konekaluston tuoreena mikä takaa toimintavarmuuden ja maksimaalisen tuottavuuden. Hyvä

yhteistyö konevalmistajien kanssa on todella tärkeä asia yrittäjälle, sanoo Reinikainen. Vaikka puunkorjuussa eletään haasteellisia aikoja, on Tomi Reinikainen pohtimassa seuraavaksi harvesterin päivitystä uuteen: - Markkinatilanteet heilahtelevat aina. Koneyrittäjä ei silti saa menettää uskoaan tulevaan ja investointeja on tehtävä tasaisesti ettei kalusto vanhene liikaa, jolloin on vaarana että jonain päivänä edessä on liian suuret kertainvestoinnit, pohtii Reinikainen.

- Markkinatilanteet heilahtelevat aina. Koneyrittäjä ei silti saa menettää uskoaan tulevaan ja investointeja on tehtävä tasaisesti ettei kalusto vanhene liikaa, sanoo Tomi Reinikainen.


26 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Tehokkaasti toimiva kenttähuolto tärkeä asia metsäkoneurakoinnissa

John Deere Forestryn asentaja Mika Koivu oli helmikuun alkupuolella Fiskarsissa tekemässä 1500 tunnin huoltoa Metsäkonepalvelun John Deere 1170G harvesteriin.

J

kehuu Koivu.

ohn Deere Forestry Oy:llä on Suomessa kuusi alueellista asiakaspalvelukeskusta, joissa on varaosamyynti, huoltopalvelut ja tekninen tuki. Lisäksi liikkuva kenttähuolto ja kattava sopimushuoltoverkosto palvelevat eri puolilla Suomea. Viime syksynä John Deere Forestry otti käyttöön Salossa huoltohallin kenttätoimintojen tueksi. - Alueella on vahva John Deere konekanta mikä on suureksi osaksi uutta G-sarjaa, joten piiripäällikkö Antti Harala on tehnyt hyvää työtä myynnissä. Se että asiakkailla on käytössä uuden sukupolven kalustoa auttaa heitä pärjäämään tiukassa lajissa, missä koneiden tuottavuus ja luotettavuus pitää olla

Salon huoltohalli tehostanut toimintaa

Koivu liikkuu kentällä tehtävään varustellulla huoltoautolla laajasti Lounais-Suomen, eteläisen rannikon ja myös Hämeen alueella. - Asentaja Teemu Pesonen Tampereen pisteestä on tarvittaessa mukana kentällä ja muutenkin sieltä saadaan lisäkäsiä jos tarve vaatii. Nyt kun Saloon saatiin tukikohta helpottaa se logistiikkaa kun siellä pystyy säilyttämään perusosia ja öljyjä, sanoo Koivu.

Asentaja Mika Koivu liikkuu tehtävään varustellulla huoltoautolla kentällä pitämässä asiakkaiden John Deere metsäkoneet iskussa.

korkealla tasolla. Myös huoltosopimukset alkaa olla suuressa osaa koneista mikä helpottaa

huoltojen ennakointia ja säästää urakoitsijoita yllättäviltä kuluilta. Ja kun perushuollot on suunniteltu ennakkoon antaa se tärkeää pelivaraa kenttähuollolle akuuttien ongelmien nopeaan hoitamiseen, kertoo John Deere Forestryn asentaja Mika Koivu.

koko ajan ja uuden oppiminen on mielenkiintoista. Ja asiakkaat ovat todella mukavaa porukkaa,

Metsäkoneiden huolto on mielenkiintoista työtä

- John Deere metsäkoneiden urealaitteet ovat pelaneet todella hyvin. Suodatin pitää vaihtaa 1500 tunnin välein ja AdBlue liuosta käsiteltäessä pitää muistaa puhtaus sekä se että käytetty AdBlue pitää olla aina laatutavaraa, neuvoo Mika Koivu.

Forssasta kotoisin oleva Koivu on toiminut John Deere Forestryn asentajana kuuden vuoden ajan. - Työskentelin aiemmin kuorma-autopuolen huoltotehtävissä yli kymmenen vuoden ajan. Siirtyminen metsäkonepuolelle oli kiinnostava haaste ja tykkään tästä työstä todella paljon. Metsäkoneiden tekniikkaa kehittyy

John Deere Forestry otti syksyllä 2019 käyttöön huoltohallin Salossa Pursimiehenkadulla kenttähuollon tueksi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 27

Mototarvikkeiden lisäksi saat metsäkoneiden varaosat kätevästi verkosta

V

uodesta 2009 metsäkonealan toimijoita palvellut verkko- kauppa Mototarvikkeet.fi tarjoaa nimensä mukaisesti sahalaipat, ketjut, merkkausvärit ym. urakoinnissa tarvittavarat kulutustuotteet sekä mm. Clarkin telat ja Meseran kourat sekä nosturivaraosat.

Varsinaisten mototarvikkeiden lisäksi verkkokaupassa on kuitenkin tarjolla paljon erilaisia varaosia metsäkoneisiin. - Valikoimasta löytyy esimerkiksi hydrauliikakomponentteja kuten sahanmoottoreita todella laajasti, työpumput johtaviin metsäkonemerkkeihin, sylintereitä eri kouramalleihin ja monenlaisia venttiileitä. Metsäkoneiden ohjaus- ja mittausjärjestelmiin verkkokaupastamme löytyy mm. hallintakahvat, pulssianturit, rajakytkimet, kaapelit ja säätimet. Myös harvestereipäiden varaosia on tarjolla kattavasti samoin kuin sahalaitteiden osia. Tuotteet on saatavilla nopeilla toimituksilla Jyväskylän varastostamme ja hinnat ovat varmasti kohdillaan joten kannattaa käydä tutkimassa valikoimaa, kehottaa Mototarvikkeet.fi

myyjä Topi Iltola.

Leasing hyvä vaihtoehto tehdä investointeja

Mototarvikkeet.fi tarjoaa asiakkailleen myös leasingin, mikä on yksi järkevä vaihtoehto rahoittaa suurempia hankintoja. - Leasing vaihtoehdosta ollaan päivä päivältä kiinnostuneempia. Sen avulla säästät käteisvaroja muihin tarpeisiin ja lisäksi leasinghankinnat voi vähentää verotuksessa täysimääräisesti eikä oma pääoma kärsi kertahankinnoista. Leasingin avulla voitkin sijoittaa hankintoihin suunnitellut rahat itse liiketoimintaan, missä ne tuottavat paremmin. Ja kun tiedät jo etukäteen kiinteät kulut sopimuksen laitteista voi liiketoimintaa budje-

Mototarvikkeet.fi verkkokaupasta löytyy laajasti metsäkoneissa tarvittavaa hydrauliikkaa kuten sahanmoottoreita, sylintereitä sekä sähkö & elektroniikka komponentteja.

toida tarkemmin. Esimerkiksi ANAB -teroituskoneet, Clark -telat, Mesera -nosturit ja puutavarakourat sekä OFA -metsäkoneketjut voi hankkia kätevästi

myös leasingilla, sitomatta niihin suurta pääomaa. Olemme tehneet jopa neljän vuoden leasing sopimuksia, mutta 2-3

Harvestereipäiden varaosia on tarjolla kattavasti samoin kuin sahalaitteiden osia. Kuvissa vas. karsintaterä JD/Waratah 490 -kouraan ja oik. SuperCut 100 sahalaitteen laipankiinnike.

vuotta on yleisin, opastaa Topi Iltola.


28 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Onnistunut kaivukoneharvesteri

D

oosan -koneiden maahantuoja RealMachinery on kehittänyt hakkuutyöhön toimivan kokonaisuuden tela-alustaisen lyhytperäisen Doosan 140 LCR kaivukoneen ympärille.

RealMachineryn Kuopion toimipaikassa on varusteltu jo puolen tusinaa Doosan -harvestereita, joista viisi on toimitettu vientimarkkinoille ja yksi kotimaahan. - Meillä on Kuopiossa vankkaa metsäkonealan osaamista; itsellä lähinnä myyntipuolesta ja korjaamopäällikkö Antti Partasella niiden huoltopuolesta, kertoo RealMachineryn konemyyjä Asko Partanen. Doosan 140 LCR käy mainiosti harvesterin alustaksi. - Lyhytperäinen kone on tasapainoinen ja sen hydrauliikka sekä muu tekniikka soveltuu hyvin harvesterikäyttöön. Ulottuvuutta löytyy koneen keskilinjasta sahauspisteeseen TMK -ylettimellä 10,5 metriä ja kaivukoneen puomi tarjoaa tunnotonta voimaa järeimpienkin puiden käsittelyyn.Telalaput ovat suorat 900 milliset mitkä mahdollistavat koneen etenemisen pehmeissä suokohteissakin. Peruskonetta on varusteltu metsäkäyttöön mm. tuulilasin, katon ja kylkien suojauksilla sekä tehokkailla työvaloilla. Kehittämämme harvesteri-konsepti on mahdollista toteuttaa myös pykälää suurempaan Doosan 160 HLC-malliin, ilmoittaa Partanen.

Onnistunut kouravalinta

Harvesteripääksi Doosaniin

Peruskone on varusteltu metsäkäyttöön mm. suojausten osalta.

Laaka Forest Oy urakoi talvet metsässä Doosan 140 LCR kaivukoneella, minkä RealMachinery varusteli harvesterikäyttöön Kuopion toimipisteessään. Kourana on Logset TH45 ja ohjausjärjestelmänä uusi TOC-2. Kesällä koneella tehdään metsämaanmuokkausta ja maarakentamista.

on valittu Logset TH45 mikä on tarkoitettu pienten ja keskikokoisten puiden hakkuisiin. Sen kompakti ja kevyt rakenne mahdollistaa nopean ja sujuvan työskentelyn tiheissäkin leimikoissa. Hakkuulaitteessa on kaksi hydraulista syöttöpyörää ja tukipyörä, jotka vähentävät kitkaa ja parantavat syöttönopeutta. Hydrauliikan virtauksenjakoventtiilin avulla paine ja virtaus jakautuu tasaisesti kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa, jolloin syöttö ja

karsinta toimivat aina parhaalla mahdollisella tavalla. - Logset TH45 on osoittautunut juuri oikeaksi harvesteripääksi tähän koneeseen. Ohjausjärjestelmänä on Logsetin uusi edistyksellinen TOC-2, mikä on saatu pelaamaan loistavasti kaivukonekäytössä. Konetta käytetään UltraGrip -kahvoista ja lisäksi ohjaamoon on asennettu tabletti-PC tiedonsiirtoa ja metsäyhtiöiden ohjelmistoja varten, sanoo Partanen.

Urakointia monitoimikoneella

Laaka Forest Oy Sotkamosta on ollut tärkeässä roolissa Doosan -harvesterin kehitystyössä yhdessä RealMachineryn ja Logsetin kanssa. Projekti jatkuu edelleen niin että koneesta hiotaan vieläkin valmiimpi tuote tuleville asiakkaille. - Tämä uusi Doosan 140 LCR tuli meille marraskuussa 2018 ja alkuvuodesta 2019 se varustelLyhytperäinen Doosan liikkuu metsässä puita kolhimatta ja 900 mm leveät telalaput mahdollistavat hyvän etenemiskyvyn pehmeiköillä.

Logsetin uusi TOC-2 ohjausjärjestelmä toimii hyvin myös kaivukonekäytössä.

TMK-jatkopuomin kanssa ulottuvuutta on 10,5 metriä. Puomin päässä olevalla tassulla ja pääpuomilla painamalla konetta on kätevä siirrellä.

Ohjaamoon on asennettu myös tabletti-PC tiedonsiirtoa ja metsäyhtiöiden ohjelmistoja varten.

tiin harvesteriksi. Talvet teemme sillä puuta ja kesät ollaan metsämaiden muokkauksessa sekä tehdään erilaisia maarakennustöitä. Kone muuntuu kätevästi harvesteriksi ja takaisin kaivukoneeksi. Muokkaustöissä käytämme omaa kehitystä olevaa kauhaa mikä soveltuu kaikkiin eri muokkausmenetelmiin, kertoilee Pekka Väisänen. Lähes parikymmentä vuotta metsäkonealalla ollut Väisänen perusti Laaka Forestin seitsemän vuotta sitten yhdessä Pertti Partasen kanssa, jolla on kohta 40 vuoden kokemus metsätöistä. - Aloitimme pyöräalustaisilla metsäkoneilla ja teimme kaivukoneella muokkaushommia mutta nyt teemme kaikki työt tällä Doosanille. Urakoimme puuta Stora Ensolle ja Keitele Groupille Sotkamon kunnan alueella ja välillä Pohjois-Savon puolellakin. Laaka Forestin Doosaniin on kertynyt helmikuun loppuun mennessä noin 2000 käyttötuntia mistä reilut 600 on tehty puuta. - Kaivukone on todella luotettava tekniikaltaan verrattuna kokemuksiimme pyörämotoista. Ja tehokkuus hakkuutyössä on ollut positiivinen yllätys: määrätyissä olosuhteissa kaivuri on pyörämoton tasolla tuottavuudessa samalla kun polttoaineenkulutus on vain jossain 12 litran pinnassa per tunti, laskee Väisänen. Tärkeässä roolissa koneen käytössä on Väisäsen mukaan kotimainen TMK-jatkopuomi. - Ajoin ensimmäisen talven tehtaan protopuomilla millä haettiin mittasuhteet, liikeradat ja puomin kärjen muoto juuri tälle konemallille optimaalisiksi. Sen

perusteella TMK teki viime kesänä uuden puomin mikä on todella onnistunut. Kaivukoneisiin on historian aikana soviteltu erilaisia puomirakenteita mutta kyllä tämä koneen omaan alkuperäiseen puomiin ja jatkopuomiin perustuva ratkaisu on ainut toimiva. Koneen puomilla ja jatkopuomin tukitassulla painamalla saa konetta aviteltua kivikossa, ojien ylityksissä ja lavetille ajettaessa, perustelee Väisänen. Ja pehmeillä mailla tai syvässä lumessa kaivukone liikkuu leveillä lapuilla todella helposti: - Telat tamppaavat lumesta kantavan ladun ja pehmeillä mailla niiden suuri pinta-ala kantaa hyvin eivätkä pitkät telat avaa jokaista monttua auki, mikä helpottaa myös ajokonekuskia. Logsetin TH45 koura ja TOC2 -mittalaite pelaa yhteen saumattomasti kaivukoneessakin. - Tämä oli Logsetin uuden mittalaitteen ensimmäinen irtotoimitus kaivukonesovellukseen. Nyt kun ohjelmaa on vielä hieman viilattu niin kyllä puu huilaa ja mittaan ajo ei ole hakemista, sanoo Väisänen.

- Meillä on Kuopiossa vankkaa metsäkonealan osaamista, sanoo RealMachineryn konemyyjä Asko Partanen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 27

FR48

FR28

HR46X

Nurmes Kuopio Kristiinankaupunki Ähtäri

Jyväskylä


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Digitalisaatio etenee – myös metsässä

Koneellisessa puunkorjuussa digitalisaation varaan lasketaan paljon. Jo tähän mennessä on saatu aikaiseksi monenlaista sellaista, joka auttaa koneyrittäjää monimutkaistuvien tuotan­ toprosessien hallinnassa. Ensimmäisinä tulivat kommunikaa­ tioon liittyvät ratkaisut, niiden jälkeen ilmestyivät toiminnan ohjaamista tukevat ohjausjärjestelmät ja digipalvelut. Puunkorjuun palvelua yrittäjiltä ostavat yhtiöt edellyttävät, että metsäpäässä valmiudet on kunnossa. Metsäkoneiden varaan lasketaan Koneyrittäjien pyörittämä puunkorjuu nähdään osaksi metsä­ teollisuuden liiketoimintaprosessia, johon korjuukalusto liitetään päivä päivältä tiiviimmin digitalisaatiota hyödyntäen. Lisäksi monet metsäorganisaatiot laskevat metsäkoneiden varaan suunnitellessaan tulevaisuuden tapoja kerätä metsä­ tietoa hakkuiden yhteydessä. Myös konevalmistajalla on omat suunnitelmansa digiteknologian hyödyntämisessä.

www.komatsuforest.fi

Komatsu-koneet pysyvät ajan tasalla Komatsu Forestin pitkään jatkunut tiukka linja yhteisesti sovit­ tujen standardien noudattamisesta näkyy nyt, kun koneisiin tulee säännöllisesti ulkopuolisia sovelluksia. Niiden asentaminen käyttövalmiiksi on Komatsu Forest Oy:n henkilökunnan vastuulla, ja nämä toimenpiteet onnistuvat ongelmitta. Komatsu­koneiden varhemmatkin sukupolvet ovat tieto­ tekniikaltaan päivitettävissä tähän hetkeen usein yllättävän pienin kustannuksin, samalle tasolle ja yhteensopiviksi urakanantajien järjestelmien kanssa. Tilanteet muuttuvat, mutta Komatsu­kone pysyy ajan tasalla. Se on tärkeä osa koneyrittäjän kilpailukyvyn ylläpitämisessä. Lisää digiasiaa osoitteessa: www.komatsuforest.fi/digitalisaatio


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 31

Pehmeiden maiden erikoistela sopii laajasti myös yleiskäyttöön

O

lofsfors toi pari vuotta sitten markkinoille uuden CoverX -telan, mikä on suunniteltu erityisesti pehmeiköille ja turvemaille, mutta se soveltuu erinomaisesti myös yleistelaksi lumettomana aikana.

CoverX on ns. suorakenkäinen tela, jolloin renkaan ja telakenkiä yhdistävän sivulenkkilinjan pyörintäsäteet ovat lähellä toisiaan. Tästä johtuen telakenkien maaliukuma on pieni jolloin maaperä säilyy hyvin ehjänä. CoverX -telakengän muotoilussa on huomioitu sekä maapito että renkaan ja telan välinen pito. Maapito saavutetaan eritasomuotoiluilla telakengillä, ts. telakenkien pitkät sivut ovat ”reunarypytettyjä”, jolloin saavutetaan n. 30 mm korkea vetopinta. Sisätartunta on järeä ja prässätty jokaiseen telakenkään. Lisäksi sisätartunta on kaareva ja mukailee renkaan pinnan muotoa, mikä edesauttaa osaltaan erikoispitkien sivuohjureiden lisäksi telan istuvuutta ja päällä pysymistä renkailla.

Hyviä kokemuksia CoverX -teloista

Vuonna 1977 perustettu Metsä-Multia Oy urakoi puuta lähes 50 metsäkoneella ja noin sadan henkilön voimalla Metsä Groupille, Versowoodille, Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomelle ja UPM Metsälle. - Olofsforsin teloja on ollut meillä jo 1980-luvulta eli siitä saakka kun telat alkoivat tehdä tuloaan pyöräkoneisiin, joissa aiemmin käytettiin ketjuja, kertovat Metsä-Multian yrittäjäveljekset Kai ja Aki Laaja. Ensimmäiset CoverX -telat Metsä-Multian koneeseen laitettiin alle kesällä 2018. - Olimme osaltamme mukana uuden ”superkantavan” mallin tuotekehitysvaiheessa. Annoimme niistä palautetta sekä kehitysideoita Metsätyölle, joka vei tiedon Olofsforsin tehtaalle. Sarjatuotannon alkaessa teloja alettiin käyttämään laajemmin hyvin erilaisissa olosuhteissa jolloin tietyt ominaisuudet vasta näyttävät toimivuutensa. Olofors onkin pystynyt reagoimaan telan kehittämiseen myös tuotantoon ottamisen jälkeen. Vuonna 2019 meille tuli isompi erä uusia Ponssen koneita ja niiden mukana runsaasti CoverX -teloja, sanoo Kai Laaja. Parin vuoden jälkeen MetsäMultialla on erittäin hyvät käyttökokemukset CoverX -teloista: - Meille on tullut 930 mm leveää telaa ja saatavilla olisi vieläkin leveämpiä versioita. CoverX on todella kantava tela kun

Metsä-Multia Oy:llä on parin vuoden ajalta erittäin hyviä kokemuksia kantavista Olofsfors CoverX -teloista - niin pehmeissä suolosuhteissa kuin yleiskäytössäkin.

mennään suokorjuille tai pehmeään maastoon, mitä alkaa olla suurin osa kohteista jatkuvien sateiden takia. Kun kunnon talvea ei ole alueellemme tullut niin viime lokakuusta on operoitu todella haastavissa korjuuolosuhteissa, missä oikeat telavalinnat ja kuljettajien ammattitaito ratkaisee. Vaikka valmistaja ei CoverX telaa talvikäyttöön suosittelekkaan niin Metsä-Multia ajoi edellistalvena teloilla hyvällä menestyksellä myös syvemmässä lumessa. - CoverX:n telalapun sisäpuolen kolmion mallinen profiili putsaa itsensä hyvin lumesta eikä niissä olosuhteissa ollut vaaraa että kantava tela rasittaa liikaa napoja tai telejä. Silloin jos lumen alla on vesikerros ja tulee kova pakkanen, lumi jäätyy telojen sisään kiinni eikä niissä olosuhteissa saa missään nimessä ajaa kantavilla teloilla. Asensimme talvella telat koneisiin niin että edessä oli ottavat telat ja takana kantavat, jolloin kantavat pääsivät lumessa kerran ajetulle raiteelle. Aina kun ajetaan lumessa millä tahansa teloilla niin kuljettajan pitää olla

hereillä ettei voimansiirron vaurioita pääse syntymään, muistuttaa Kai Laaja.

Tela kuljettajan mieleen

Metsä-Multian kuljettaja Juha Karjalainen on ajanut noin 1500 tuntia Ponsse Buffalo AF kuormatraktorilla, missä on takana kantavat CoverX -telat ja edessä Kovax -mallin yleistelat: - Vaikka leveärakenteinen CoverX on todella kantava peh-

meillä, niin se ei murra maata käännöksissä pyöreän ulkoreunansa ansiosta. Kun mennään rinnemaastoihin niin nastoilla varustettu CoverX on jopa yllättänyt hyvällä pidollaan. Ja leveästä kantavasta rakenteesta on hyötyä myös kesällä kuivissa olosuhteissa, kun tela ei syö maata silloin kun joudutaan ajamaan monta kertaa samaa ajouraa. Korjuujälki on siistiä ja kelpaa metsänomistajille mikä

korostuu erityisesti harvennuksilla. CoverX antaa rakenteensa ansiosta rengasta vasten hyvän pidon, vaikka tela olisi hieman löysälläkin. - Hyvillä sivuohjureilla varustettu tela ei myöskään yritä lähteä pois päältä käännöksissä. Se ei ole niin tarkka kireyden suhteen, mikä on varmasti konevalmistajienkin mieleen koska liian kireällä olevat telat rasittavat telejä, toteaa Karjalainen.

Metsä-Multian Ponsse Buffalo AF kuormatraktorin takatelillä olevat kantavat CoverX -telat ovat vakuuttaneet kuljettaja Juha Karjalaisen ominaisuuksillaan. Koneen etutelillä on Olofsfors Kovax -mallin yleistelat.


32 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Lakeus Messut kerää metsäalan ammattilaiset Kauhavalle toukokuussa

K

auhavan LSK Business Parkissa järjestetään ensim- mäiset Lakeus Maa ja Metsä -messut 15.-16.5.2020. Valtakunnan tasolle heti startista kasvaneessa tapahtumassa esitellään ja metsäja maatalousosaamista. Paikalla ovat näytteilleasettajina alan johtavat toimijat ja messuvieraita saapuu paikalle laajasti ympäri maata.

Entisen Lentosotakoulun alue tarjoaa loistavat olosuhteet messujen järjestämiseen: 6 000 m2 hallitilaa, 4,5 ha asfaltoitua pihaaluetta ja noin 10 ha harvennuskelpoista metsämaata metsätyönäytöksiä varten. Metsätyönäytösten lisäksi alueella järjestetään työnäytöksiä esim. klapikoneilla niille erikseen varatulla hakepohjaisella alueella sekä kyntö- ja muita maatalousaiheisia työnäytöksiä. Ja lapsille on tarjolla oma alueensa pomppulinnoineen, possujunineen ja kotieläimineen. - Messujen osastomyynti on ylittänyt odotukset ja mukana ovat mm. kaikki johtavat metsäkonevalmistajat ja kuorma-autoalan toimijat. Vapaana on vielä pienempiä osastoja ja suurempiakin pyritään järjestelemään, että kaikki halukkaat saadaan mukaan, kertoo Lakeus Messut Oy:n Seppo Riihimäki. Alueella toimiva Lentohotelli tarjoaa näytteilleasettajille ja asiakkaille laadukkaat majoitustilat sekä erinomaiset puitteet erilaisiin asiakastapahtumiin esim. lennonjohtotornissa ja auditoriossa. Alueella on myös 600 hengen ruokala, joten ruokahuolto toimii messujen aikana. Lisätietoja alueesta löydät osoitteista www.lskbusinesspark.fi ja www.lentohotelli.fi. - Perjantaina järjestetään ruokalassa näytteleasettajille iltatilaisuus, missä esiintyy Jani Wickholm ja Partikopla, sanoo Riihimäki. Messujen kävijämääräksi odotetaan noin 10 000 henkeä. Alueelle tulevat autot ohjataan Kauhava-Ylivieska tieltä kiitotielle, josta ei parkkitila lopu. Linja-autoille on oma erillinen parkki-alue. Juna-asemalle on matkaa noin 2 km ja sieltä järjestetään erikseen kyyti messu alueelle. - FHRA järjestää samalla lentokenttäalueella kiihdytysautojen SM-osakilpailun Lakeusmessu viikonloppuna, mikä tuo paikalle runsaasti moottoreista kiinnostuneita lisäkävijöitä. Yksi vauhdikkaan kisaviikonlopun odotetuin tapahtuma on Anita Mäkelän ajamat näytöslähdöt Top Fuel nitrodragsterilla, toteaa Riihimäki.

Kauhavan entisen Lentosotakoulun asfaltoidut alueet ja hallirakennukset tarjoavat loistavat puitteet Lakeus Messuille. Suurin osa osastoista on jo myyty mutta joitain paikkoja vielä löytyy. Jos haluat messuille mukaan niin soita 0400 938 719 / Seppo Riihimäki.

Lakeus Messujen pääsyliput ovat edulliset: Aikuiset 10 € ennakkolippu, 12 € portilta - Alle 15-vuotiaat aikuisen seurassa ja eläkeläiset ilmaiseksi - Perhelippu 15 € - Opiskelijaryhmät: 200 € / linja-auto, tilaa liput ennakkoon info@lakeusmessut.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 33

TYÖKONEET VARUSTAA METSÄTYÖ. Photo by: NOKIAN, Alexey Polyansky, Siberian Timber Industry Journal

Meiltä löydät kattavan tuotevalikoiman.

Hämeenlinna, 03 644 0400 • Jyväskylä, 014 338 8700 • Rovaniemi, 016 321 0100 • metsatyo.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

34 KONEURAKOINTI

­

­

­

­

­ ­

­

­

­­

­


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 35

Puukaupan määrät ja hinnat putosivat vuonna 2019

Y

Energiapuun kauppa pieneni ja pystykauppahinnat laskivat

ksityismetsistä ostettiin vuonna 2019 tukki- ja kuitu- puuta melkein kolmasosa vähemmän kuin metsäsektorin huippuvuonna 2018. Tukkipuun reaaliset pystykauppahinnat laskivat kahdeksan prosenttia ja kuitupuun hinnat prosentin.

Heikentyneet suhdanteet ja metsäteollisuustuotteiden tuotantomäärien pieneneminen ovat vähentäneet raakapuun kysyntää ja laskeneet sen hintoja vuoden 2018 jälkeen. Eniten ovat laskeneet havutukkien hinnat.

Tukkien pystykauppahinnat laskivat, kuitupuun hankintahinnat nousivat

Vuonna 2019 yksityismetsistä ostetusta mäntytukista maksettiin Luonnonvarakeskuksen (Luke) puukauppatilaston mukaan pystykaupoissa keskimäärin 56,5 euroa kuutiometriltä ja kuusitukista 59,9 euroa kuutiometriltä. Mäntykuitupuun keskihinta oli 17,7 euroa, kuusikuitupuun 19,5 euroa ja koivukuitupuun 16,8 euroa kuutiometriltä. - Tukkipuun reaalinen hintataso putosi pystykaupoissa edellisvuodesta kahdeksan prosenttia ja kuitupuun hinta prosentin, kertoo yliaktuaari Jukka Torve-

Yksityismetsistä ostettiin teollisuuspuuta viime vuonna peräti 30 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Tukkipuun kauppa kutistui kaksi viidesosaa ja kuitupuun kauppa viidesosan.

lainen Luonnonvarakeskuksesta (Luke). Mäntykuitupuusta maksettiin hankintakaupoissa keskimäärin 32,4 euroa, kuusikuitupuusta 34,5 euroa ja koivukuitupuusta 32,9 euroa kuutiometriltä. Hintakehitys oli erisuuntainen kuin pystykaupoissa; kuitupuun reaalinen hankintahintataso kohosi kuusi prosenttia edellisvuodesta. Hankintapuusta oli kuitupuuta 73 prosenttia.

Puukauppa pieneni lähes kolmasosan, hakkuut selvästi vähemmän

Yksityismetsistä ostettiin teollisuuspuuta viime vuonna peräti 30 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Tukkipuun kauppa

kutistui kaksi viidesosaa ja kuitupuun kauppa viidesosan. - Yksityismetsien hakkuumäärät vaihtelevat tyypillisesti puukauppaa vähemmän. Hakkuut eivät nytkään supistuneet samaa tahtia puukaupan kanssa. Luken ennakkotietojen perusteella yksityismetsien teollisuuspuun hakkuut vähenivät ennätysvuodesta 2018 vain yhdeksän prosenttia, kertoo Torvelainen.

Kuitupuun osuus puukaupasta nousi 56 prosenttiin

Puutavaralajeista ostettiin eniten mäntykuitua, 30 prosenttia puukaupan kokonaismäärästä. Koivukuitupuun määrä oli hieman suurempi kuin kuusikuitu-

Seuraava koneesi on

puun, ja molempien osuus selvästi yli kymmenen prosenttia. Tukkipuuta oli yhteensä kaksi viidesosaa, kuusitukkia selvästi enemmän kuin mäntytukkia. Metsäteollisuus ostaa valtaosan yksityismetsien puusta pystykaupoilla. Vuonna 2019 pystykauppojen osuus oli puukaupoista viisi kuudesosaa ja hankintakauppojen osuus yksi kuudesosa. Pystykauppojen tukkipuusta 79 prosenttia ja kuitupuusta 40 prosenttia oli peräisin uudistushakkuuleimikoista, joten melkein kolme viidesosaa kaikesta pystykauppapuusta tuli päätehakkuuikään ehtineistä leimikoista. Kuitupuusta valtaosa tulee harvennuksista.

Metsähakkeen raaka-aineeksi ostetusta energiapuusta maksettiin pystykaupoissa keskimäärin 3,3 euroa ja hankintakaupoissa 22,8 euroa kuutiometriltä. Edelliseen vuoteen verrattuna reaalinen keskihinta laski pystykaupoissa 12 prosenttia ja nousi hankintakaupoissa kahdeksan prosenttia. - Karsittu ranka oli arvokkain energiapuulaji, ja sitä oli lähes puolet kaikesta vuoden aikana tilastoidusta energiapuun kaupasta. Karsitusta rangasta maksettiin pystykaupoissa keskimäärin 4,0 euroa ja hankintakaupoissa 25,9 euroa kuutiometriltä, kertoo Torvelainen. Latvusmassaa oli kaupasta runsaat kaksi viidesosaa. Sen keskihinta oli pystykaupoissa 2,9 euroa ja hankintakaupoissa 17,3 euroa.

Tilaston taustaa

Puukauppatilastojen tiedot saadaan suurimmilta puun ostajilta ja metsänhoitoyhdistyksiltä. Tietoja ei laajenneta vastaamaan kaikkea yksityismetsien puukauppaa. Julkaistut puumäärät edustavat reilua 90 % yksityismetsistä ostetusta teollisuuspuusta ja arviolta puolta yksityismetsistä ostetusta energiapuusta.

PARIN KLIKKAUKSEN PÄÄSSÄ. Tutustu laajaan ja alati kasvavaan käytettyjen koneiden valikoimaan. Katso, mitä uutta vaihtokoneista löytyy! usedequipment.johndeere.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

36 KONEURAKOINTI

Mascus IMS on uusi vaihtokaluston kokonaisvaltainen hallintajärjestelmä kaiken kokoisille yrityksille.

Edistyksellisiä järjestelmiä vaihtokaluston tehokkaaseen hallintaan

Y

li 3 350 000 vierailevalla ostajalla kuukaudessa Mascus on maailman nopeiten kasvava verkkosivusto raskaan kaluston myyntikanavana. Löydät parhaat käytetyt metsäkoneet, kuorma-autot maanrakennuskoneet, maatalouskoneet ja trukit Mascuksesta.

Tehokkaan markkinapaikan lisäksi Mascus tarjoaa yrityksille laajasti erilaisia palveluita, joilla tehostaa toimintaansa ja sitä kautta lisätä myyntiä. Mascus tarjoaakin laajan valikoiman erilaisia palveluja ja työkaluja RB Asset Solution brändin alla. - Mielenkiintoinen uusi työkalu on Mascus IMS (Inventory Management System). Kyseessä on vaihtokaluston kokonaisvaltainen hallintajärjestelmä, mikä helpottaa oleellisesti yritysten käytetyn kaluston käsittelyä, sanoo Mascuksen maajohtaja Tomi Keskinen.

mikä ei ole julkisesti näkyvillä. - Järjestelmään on helppo tallentaa kattavasti tarkkaa tietoa koneen kunnosta, historiasta, käyttötunneista jne. IMS:ssä saa kätevästi määriteltyä jokaisen koneen eli onko se myynnissä, varastossa tai vaikka vuokralla. Ja mennessään tarkastamaan vaihtokonetta asiakas voi käyttää Mascuksen konetarkastus Appia, mikä helpottaa koneen

tarkastusprosessia todella paljon. Se yhdenmukaistaa koneista tehdyt tarkastusraportit ja parantaa niiden laatua, samalla kun kuvat ja muut tiedot sisältävät tarkastusraportit keskittyvät yhteen paikkaan. Sitten kun kone halutaan laittaa myyntiin tarkastusraporteista voi luoda automaattisia myyntiilmoituksia, opastaa Keskinen. Kun vaihtokaluston tarkistus-

tiedot kerätään IMS-järjestelmään jää koneiden historia talteen, vaikka asiakas ei päätyisikään ostamaan konetta. - Sitten jos sama kone ilmestyy markkinoille vaikka vuoden päästä ja asiakas päättää silloin ostaa sen, niin koneen tiedot on valmiina järjestelmässä, mitkä on sitten helppo päivittää ajantasalle, sanoo Keskinen. Monet kone- ja kuljetuskalus-

Skaalautuu eri kokoisiin tarpeisiin

Vaihtokaluston tiedot kertyy yhteen paikkaan

Mascus IMS:n avulla yritykset voivat kerätä myynnissä olevasta käytetystä kalustostaan paljon tietoa omaan käyttöön,

toa myyvät yritykset laittavat vaihtolaitteitaan usein myyntiin myös huutokauppoihin. - IMS:iin on rakennettu järjestelmä huutokauppaa varten, millä asiakas voi määritellä koska ja mihin huutokauppaan sen haluaa myyntiin. Eli jos kone on ollut myynnissä vaikka 100 päivää eikä sitä ole myyty, IMS siirtää sen automaattisesti asiakkaan valitsemiin johtaviin huutokauppoihin: Iron Planet, Richie Bros. ja Marketplace E. Kun asiakas on tehnyt valinnan lähtee koneesta heti tieto huutokauppaan, joka on sitten yhteydessä ja sopii käytännön järjestelyistä, kertoo Keskinen.

- Tehokkaan markkinapaikan lisäksi Mascus tarjoaa yrityksille laajasti erilaisia palveluita, joilla tehostaa toimintaansa ja sitä kautta lisätä myyntiä. Teemme myös yrityskohtaisia räätälöityjä ratkaisuja eri kokoisille toimijoille; isoista projekteista mainittakoon vaikka CATused.com minkä Mascus on rakentanut kokonaan sekä Hitachin ja Komatsun Euroopan laajuiset järjestelmät, kertoo Mascuksen maajohtaja Tomi Keskinen.

Suomalaiset vaihtokalustoa myyvät toimijat ovat ottaneet uuden joustavan Mascus IMS -palvelun kiitoksella vastaan. - IMS:ää hyödyntää jo monet isot ja pienet toimijat jotka myyvät metsäkoneita, kuljetuskalustoa tai maarakennuskoneita. Sen etuja on skaalautuvuus oli vaihtokalustoa sitten paljon tai vähän. IMS on myös todella kustannustehokas ja se helpottaa oleellisesti kauppiaiden arkea, lupaa Keskinen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 37

Strenx® -teräs on tärkeä osa Keslan laatua

K

esla on 60-vuotias perheyritys, jonka tuotanto käynnistyi maatalouteen valmistettavilla tuotantovälineillä. Nykyään pääasiallinen tuotanto koostuu materiaalinkäsittelyyn tarkoitetuista, alustaan integroitavista laitteista, kuten auto- ja teollisuusnostureista, traktorikuormaimista, metsäkonenostureista, hakkureista ja harvesterikourista. Tuotteita viedään yli 30 eri maahan. Teräslevy on Keslan tuotteiden tekemisen perusta. Kesla on käyttänyt kotimaista Rautaruukin terästä jo kauan ja siirtynyt SSAB:n asiakkaaksi pohjoismaisessa terästeollisuudessa tapahtuneen yritysten yhdistymisen myötä. - Teräksen laadulla on selkeästi merkitystä asiakkaillemme, jotka odottavat tuotteiden kestävän suuria kuormia, jatkuvaa työskentelyä ja vieläpä ilmastollisia ääriolosuhteita. My Inner Strenx® -merkki on helppo tapa kertoa laadusta ilman pidempiä selittelyjä, kertoo Keslan markkinointisuunnittelija Miia Tirkkonen. Merkki kiinnitetään itse tuotteeseen sen viimeistelyvaihees-

My Inner Strenx® -merkki on helppo tapa kertoa laadusta ilman pidempiä selittelyjä.

sa, jonka lisäksi ohjelmaa tuodaan esille myös myyntimateriaaleissa. My Inner Strenx® -ohjelma on hyvä keino alan toimijoille ja loppukäyttäjille tunnistaa valmistajat sekä laadukkaat tuotteet, jotka käyttävät ensiluokkaista terästä, ja tuotantomenetelmät, jotka täyttävät tiukat laatuvaatimukset.

Uusi teräslevy toi konkreettisia hyötyjä

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että suurin osa Keslan tuotteista valmistetaan tänä päivänä

Strenx 700 MC Plus -teräslevystä, johon siirryttiin aiemmasta teräslaadusta pari vuotta sitten. - Uuden materiaalin käyttö on tuonut tuotantoon selviä etuja. Teräslevy pystytään hyödyntämään tuotannossa tarkemmin, sillä nosturipuomien lisäksi samasta levystä voidaan leikata useita pienempiä nosturin tarvitsemia komponentteja. Lisäksi koska levyt ovat hyvin mittatarkkoja, on niiden tehokas hyödyntäminen mahdollista ja virheellisten kappaleiden määrä jää vähäiseksi, kertovat Jukka Kur-

kinen ja Aulis Kinnunen Keslan tuotekehityksestä. Lisäetua tulee mm. siitä, että Strenx® 700-sarjan levy on hyvin taivutettavissa. Materiaali on myös hyvin puhdasta, jonka ansiosta se on helposti hitsattavissa ja maalattavissa. Nyt minimi taivutussäde on kolmanneksen pienempi kuin Keslan aiemmin käyttämässä teräksessä. Puhtauden ja hyvän pinnanlaadun ansiosta Strenx® 700 MC Plus on helposti muovattavaa ja erittäin sitkeää, joten se kestää erinomaisesti murtumatta. - Strenx 700 MC Plus monikäyttöisyyden ansiosta tehtaalla on teräslevynimikkeiden määrä voitu puolittaa, mikä helpottaa tuotannonsuunnittelua ja materiaalihallintaa, miehet toteavat. Nosturin suunnittelu on komp-

romissi painon ja kestävyyden välillä. Strenx® 700 MC Plus -materiaalin ansiosta on voitu suunnitella entistä kevyempi nosturi kestävyydestä tinkimättä. Ja sen pakkasen kestävyys on jopa -60 astetta, mikä riittää Siperiassakin. - Kyllä asiakas saa nyt paremman tuotteen kuin vielä kymmenen vuotta sitten, he toteavat, vaikka muistuttavat samalla, etteivät nekään huonoja olleet. Silloin valmistettuja laitteita on edelleen aktiivikäytössä ja kun käyttötunteja tulee joka vuosi asiakkaasta riippuen jopa tuhansia, ovat nostimen rakenteisiin kohdistuvat rasitukset todella kovia. Hyvän laatunsa ansiosta Kesla-tuotteiden jälleenmyyntiarvo pysyy hyvänä.

Suurin osa Keslan tuotteista valmistetaan tänä päivänä Strenx 700 MC Plus -teräslevystä.


38 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Momenttivääntimellä luotettavat pulttiliitokset

K

anadalainen RAD Torque Systems valmistaa sitkeä- vetoisia momenttivääntimiä, jotka sopivat erinomaisesti vaativaan käyttöön. Vääntimiä on saatavana paineilma-, akku- ja sähkökäyttöisinä.

RAD on maailmanlaajuisesti momenttivääntimien valmistajien kärkinimiä. RADin momenttivääntimien valikoimassa on panostettu vahvasti uusimman teknologian hyödyntämiseen, korkeaan laatuun sekä suorituskykyyn. Momenttivääntimiä on saatavilla laajalla skaalalla kokoluokissa 35-15 000 Nm. Yhteisiä ominaisuuksia kaikille näille vääntimille ovat tarkka momentti, nopeus sekä työturvallisuus. RADin momenttivääntimet toimitetaan aina valmiina sarjoina ja toimitukseen sisältyy säilytystä sekä mukana kuljettamista helpottava kantoteline tai salkku. - RAD momenttivääntimien suosio on vahvassa kasvussa suomalaisten asiakkaiden keskuudessa. Niitä toimitetaan mm. työkoneiden ja kuljetuskaluston valmistajille, päällerakentajille, korjaamoille, huolto- ja kunnossapitopuolelle, kaivoskäyttöön sekä teollisuuden vaativiin tarpeisiin, kertoo maahantuoja Pneumacon Oy:n toimitusjohtaja Juha Lindroos.

Akkukäyttöinen momenttiväännin toimii missä vain

RADin akkukäyttöinen momenttiväännin on ihanteellinen vaihtoehto silloin, kun paineilmaa tai sähköä ei ole helposti saatavilla tai ei haluta käyttää, esimerkiksi kokoonpano- ja kunnossapitotyössä. B-RAD SELECT BL -sarjan akkukäyttöinen momenttiväänninsarja on ominaisuuksiensa

RADin valmistamat pyöränpulttivääntimet mahdollistavat tarkan vääntömomentin säädön, jotta työssä vältetään pulttien ali- ja ylikiristyminen. Vääntimiin on saatavilla myös kiinteä jatkovarsi, jonka avulla onnistuu raskaiden ajoneuvojen pyörien asennus.

puolesta huippuluokkaa. Sarjan momenttivääntimissä on kiinnitetty erityistä huomiota helppoon ja selkeään ohjattavuuteen, vaihteisto sekä akku ovat erittäin kestäviä ja moottori on tehokkuudestaan huolimatta hiljainen. Saatavilla on malleja aina momenttiin 7 000 Nm saakka. DB-RAD PLUS -sarjan digitaalisissa akkuvääntimissä haluttu momentti voidaan ohjelmoida 1 Nm tarkkuudella. Sarjan momenttivääntimiin sisältyy pitkä lista työtä helpottavia ominaisuuksia: mm. matalasta jännitteestä varoitus, monitasoinen salasanasuojaus, pulttilaskuri ja astetoiminto.

Paineilmakäyttöinen momenttiväännin sopii vaativiin kohteisiin

RADin vahvoja ja luotettavia paineilmavääntimiä on saatavil-

RAD momenttivääntimellä onnistuu pulttiliitosten kiristäminen juuri oikeaan momenttiin esimerkiksi työkoneiden kokoonpanossa.

vääntimet toimivat 230V tai 120 V jännitteillä, joten niiden käyttö on mahdollista useissa paikoissa. Sähköiset momenttivääntimet ovat myös erittäin hiljaisia, melutaso on vain 80 dB. Digitaalisen MV-RAD-sarjan momenttivääntimet kiristävät pultit nopeasti ja luotettavasti, 1 Nm:n tarkkuudella. Vääntömomentti ja muut parametrit voidaan ohjelmoida vääntimiin yksilöllisesti työn vaatimusten mukaan, ja väännin kiristää pultit automaattisesti täsmälleen haluttuun momenttiin. Sähköiset E-RAD BLU- ja E-RAD BLU-S -momenttivääntimet hyödyntävät servomoottoriteknologiaa, jonka ansiosta pulttausaika vähenee jopa 300 % tavallisiin hydraulisiin vääntimiin verrattuna. Useita vääntimiä voidaan ohjata samalla ohjausyksiköllä, ja erittäin kehittyneet tiedonkeruu- ja työkalujenhallintaominaisuudet tuovat monia lisämahdollisuuksia. ERAD BLU-S-vääntimissä on näiden ominaisuuksien lisäksi vielä anturi, joka mittaa pultin momentin.

Käytön helppous koostuu monesta asiasta

RADin akkukäyttöinen momenttiväännin on ihanteellinen vaihtoehto silloin, kun paineilmaa tai sähköä ei ole helposti saatavilla.

la yksi- ja kaksinopeusmalleina. Lisäksi mallistosta löytyy erityisesti raskaan kaluston pyöränpulttien kiinnittämiseen ja avaamiseen tarkoitettu väänninmallisto. RAD GX -sarjassa on paineilmakäyttöisiä perusvääntimiä, jotka ovat kompaktin kokonsa, erinomaisen tarkkuutensa ja ehdottoman luotettavuutensa ansiosta oikea valinta teollisuuden kokoonpanotöihin sekä raskaan kaluston huoltotöihin. Jokainen sarjan momenttiväännin kattaa laajan momenttialueen, vahvin jopa 15 000 Nm saakka. GX-2-nopeusvääntimissä tekniset ominaisuudet ovat muuten

samat kuin GX-perusvääntimissä, mutta voimantarpeen kasvaessa 2-nopeuksinen momenttiväännin vaihtaa automaattisesti nopeutta. Tämä tekee työskentelystä vielä helpompaa ja sujuvampaa. - RADin valmistamat pyöränpulttivääntimet mahdollistavat tarkan vääntömomentin säädön, jotta työssä vältetään pulttien ali- ja ylikiristyminen. Vääntimiin on saatavilla myös kiinteä jatkovarsi, jonka avulla onnistuu raskaiden ajoneuvojen pyörien asennus, sanoo Lindroos.

Sähköinen momenttiväännin tarkka työkalu

RADin sähköiset momentti-

Kun puhutaan momenttivääntimistä ja työkaluista yleensä, työskentelyn helppoutta voidaan ajatella monesta eri kulmasta. - Ensinnäkin työkalun on oltava näppärästi käsiteltävä, jotta sen kannatteluun ei mene turhaan energiaa. Toiseksi tarvittavien säätöjen pitää olla tehtävissä helposti jotta työkalusta saadaan paras hyöty irti. Kolmanneksi työkalun säilytyksen ja huollon on myös oltava vaivatonta. Kaikki nämä näkökulmat RADin momenttivääntimissä on otettu huomioon erinomaisesti, ilmoittaa Lindroos.

RADin momenttivääntimet toimitetaan aina valmiina sarjoina ja toimitukseen sisältyy säilytystä sekä mukana kuljettamista helpottava kantoteline tai salkku.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 39

YRITYSJULKAISUT AMMATTITAIDOLLA www.daftrucks.fi

PONSSE NEWS 2015

TUOTTAVAN PUUNKORJUUN KÄRJESSÄ

Ajankohtaista | Uutuuksia |

NEWSletter

www.daftrucks.fi

NEWSletter

CT FINLAND OY:n UUTISLEHTI 1/2012

HYDORING OY 30-v. JUHLAJULKAISU 2017

www.daftrucks.fi

1

hyötyajoa 2016

Suomi

RealMachinery Oy:n asiakaslehti

We keep it running

Örumin asiakaslehti

04

Kolme vahvaa toimialaa

18

Hydraulipumppujen merkkihuoltoa takuulla

Vantaan tuotanto alan suurin Suomessa NAUTINNOLLISEMPAA 10

TYÖNTEKOA 04

6

Jämsä 1.9.-3.9. Osasto 426 ja 428

PONSSE JUHLI 45-VUOTISTA TAIVALTAAN

14

NUORUUDEN INNOLLA PONSSEN OHJAIMISSA

39

s.16

LAPSUUDEN UNELMA -AMMATISSA

2/2017

KOKO MAAN KATTAVAA ASIAKASLÄHTÖISTÄ PALVELUA

DAF XF-sarja:

Ammattilaisen valinta Lappeenrannan Kuljetus Oy MS-Truck Oy palvelee - 60 vuotta DAFfilla Satakunnan alueella sivu 3

CT Finland Oy:n Uutislehti 1/2012

sivu 5

Tampereen myyntipiste uusiin tiloihin sivu 6 1

1

Parker 100 vuotta

Koulutuksen merkitys kasvaa entisestään

Juhlajulkaisu

A Weckman Oy uusiin, mutta tuttuihin käsiin Genius CAB ensiesiteltiin Baumassa Komatsu-metsäkoneuutuudet

Palvelut saman katon alle

Pyydä nyt tarjous oman yrityksesi tai seurasi asiakaslehdestä: taneli.jokela@ammattilehti.fi / 050 3208 174

ammattilehti.fi

Rakentamisen työkalut

HUOMIO URHEILUSEURAT! Good Company

SB

Since 2003

MAGAZINE

4/2017

Tuotamme yli 20 vuoden kokemuksella ja vankalla ammattitaidolla yritysten asiakaslehdet sekä juhlajulkaisut. Tarjoamme projektit myös ns. avaimet käteen -paketteina, joka sisältää kaiken sisällöstä ulkoasuun, kuviin ja artikkeleihin. Ota yhteyttä ja suunnitellaan Sinun tarpeisiisi sopiva paketti!

Doosan sopii kaikkiin töihin 1

VPS yhteistyömedia • VPS samarbetsmedia

Salibandyn erikoislehti vuodesta 2003

2/2017

Champions Cup´17 -

vps match magazine

SPV KOHTAA MAAILMAN HUIPUT SEINÄJOELLA

20/2017

Veli Lammen ympyrä sulkeutui siellä missä AMMATTILAISURA ALKOI

VPS - hifk

13 Ricardo Duarte tar med sig mångsidigt kunnande till VPS TRÄNARSTAB

Markus Jürgenson

pe/fre 29.9.2017 klo/kl. 18.30 / ELISA STADION

TO 5.10. 18:30

26

KUPARISAARI HIFK, HELSINKI

vepsu.fi

06 AIKA JÄLKEEN PULKKISEN

18 BLUE FOX - NUORUUDEN INNOLLA

28 KAUSIENNAKOT

Teemme myös mainos- sekä lehtitöitä eri urheiluseuroille kuten mm. jääkiekon Liigaseura Vaasan Sportille, jalkapallon Veikkausliigajoukkue VPS:lle sekä salibandy- ja golfseuroille/kentille.

Ammattilehden pikakoe: Milwaukee M12 SAL led-valomasto

Asentajan kätevä matkamajakka

A

kkukäyttöisten työkalujen markkinajohtaja Milwaukee tuo tasaisesti uusia ja innovatiivisia työkaluja sekä ammattilaisten että harrastajien vaativiin tarpeisiin kehitettyihin M12 ja M18 akkutyökalusarjoihin. Kokeilimme valmistajan suosittuun M12 sarjaan asemoituvaa jalallista ja vaivattomasti matkassa kulkevaa korkeussäädettävää M12 SAL -led-työvalaisinta.

Milwaukee käyttää M12 SAL -työvalossa edistyksellistä Trueview-teräväpiirtotekniikkaa. Näppärällä valotehonsäädöllä varustetussa valaisimessa on kaikkiaan 12 korkeasuorituskykyistä LED-valoa, joiden suurin valoteho on jopa 1400 lumenia. Milwaukeelle ominaiseen tapaan myös nyt kokeiltava työvalo on tehty Iskunkestäväksi ja sen säädeltävä valopää kestää pudotuksen jopa 3 metristä. Valaisupää voidaan kääntää 210° pystysuunnassa ja 270° sivusuunnassa, mikä mahdollistaa valon suuntauksen sekä suoraan että epäsuorasti.

Nopeasti käyttövalmis

Kuljetusasennossa valomas-

tolla on mittaa noin puoli metriä. Nerokkaan rakenteen ansiosta valon pystytys sujuu jopa muutamassa sekunnissa. Tukijalkoihin integroidun kantokahvan ansiosta valoa on vaivatonta kuljettaa matkassa. Maston korkeus on säädettävissä 0,91 - 1,72 metrin välille. Mikään ei luonnollisesti estä käyttämästä valoa myös kokoon taitettuna. Kertasinkomaisen rakenteen takia akun paikka on valomaston pohjassa. Valo toimii kaikilla Milwaukee M12 -sarjan akuilla. Koska kyseessä on ammattikäyttöön tarkoitettu laite, tulee akku ja laturi hankkia erikseen. Valmistaja suosittelee 4 Ah akun käyttöä. Sen voimin valon ilmoitetaan palavan valotehosta riippuen noin 4-10 tuntia. Kokeilimme valoa 2 Ah akulla. Sen voimin valo palaa tehokkaammalla 1400 lumenin valoteholla lähes 1,5 tuntia ja pienemmällä 700 lumenin valoteholla reilut 4 tuntia.

Sisäkäyttöön

Kokeilun perusteella suosittelemme mahdollisimman tehokkaan akun käyttöä. Parin ampeeritunnin akun turvin satunnaiset remontit eivät saisi sisältää suu-

sa tiloissa työskenneltäessä valotehoa soisi olevan runsaammin. Tehonälkäinen valitsee lyhtynsä Milwaukeen M18 -sarjasta, missä vastaava valaisin tehokkaammalla 18 Voltin jännitteellä. Helppokäyttöinen, vaivattomasti ja tilaa säästävästi mukana kulkeva Milwaukee M12 SAL valomasto täyttää hyvin tehtävänsä ja on kelvollinen lisä valmistajan alati laajenevaan akkutyökaluvalikoimaan.

Vakaat tukijalat ja matala painopiste pitävät valon tukevasti pystyssä. Runsaiden säätövarojen ansiosta Milwaukee M12 SAL valomasto soveltuu monipuolisiin käyttötarkoituksiin.

rempia ja aikaa vieviä yllätyksiä. Valomasto ilmoittaa hyvissä ajoin ennen akun varaustason tyhjentymisestä valoa noin minuutin välein vilkuttamalla. Akun sijoituspaikan takia valo on tarkoitettu ainostaan si-

säkäyttöön. USA:n markkinoilla vastaavaa valoa saa myös verkkovirtaan kytkettävänä vaihtoehtona. Tehokkaimmillaan 1400 lumenin valoteho riittää hyvin sisätiloissa. Ulkona ja suuremmis-

Milwaukee M12 SAL mastovalo kustantaa, ostopaikasta riippuen noin 200 euroa. Lisäksi saman verran kuluu 4-6 Ah tehoakkuun ja tarvittavaan laturiin.


40 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Maailman vahvimmat denim vaatteet tehty työkäyttöön S a1nt on australialainen korkealaatuisten ja tyylik- käiden työkäyttöön suunniteltujen kestävien ja päällä mukavien vaatteiden valmistaja. Lisäksi laajasta ja jatkuvasti uudistuvasta mallistosta löytyy asusteet moottoripyörä- ja vapaaajankäyttöön.

Markkinoilta löytyy paljon erilaisia työkäyttöön tarkoitettuja vaatteita, mutta Sa1nt on halunnut yhdistää työvaatteisiin vapaa-ajan asusteiden tyylikkyyden ja käyttömukavuuden. Sa1ntin juuret ovat moottoripyöräausteissa missä kestävyys ja turvallisuus ovat ykkösasioita. - Nyt on tarjolla muodikkaat vaatteet mitkä ovat kovaa käyttöä kestäviä ja mukavia työmaalla mutta niitä voi käyttää myös vapaa-ajalla. Tähän on päästy neulomalla Dyneema® -kuitua mukaan farkkuihin, jolloin on onnistuttu luomaan vaatteet, jotka ovat viisi kertaa vahvempia kuin tavallinen denim, sanoo Sa1nt cc Finlandin maajohtaja Harri Saarikoski. Perinteisille heijastaville ja kirkkaan värisille turvavaatteille on edelleen paikkansa mutta

Sa1nt tarjoaa trendikkään vaihtoehdon vaikkapa kuorma-auton tai työkoneenkuljettajalle, huoltotehtäviin jne. - Satamissa, varastoissa, teollisuudessa ja työkoneiden sisällä käytetään yhä enemmän erilaisia konenäköön perustuvia ratkaisuja, joita heijastavat vaatteet häiritsevät. Sellaisissa ympäristöissä voit pukeutua huoletta Sa1ntin työasuihin ja laittaa päälle huomioliivin silloin kun sitä tarvitaan, toteaa Saarikoski.

Tyylillä työmaalle

Suomessa Sa1nt vaatteiden myynti ammattikäyttöön on lähtenyt hyvin matkaan. - Työvaatteita käyttävät ovat todella innoissaan uudesta mahdollisuudesta pukeutua tyylikkäästi. Koneurakointi- ja kuljetuspuolella erityisesti nuorempi polvi haluaa näyttää hyvälle myös töissä. Yritykset saavat halutessaan vaatteet omilla logoillaan ja todella laaja Sa1nt valikoima mahdollistaa tyylikkäät asustekokonaisuudet, mikä on tärkeä osa yritysten brändiä. Kehitämme myyntiverkostoa koko maan kattavaksi ja mallistoon voi käydä tutustumassa osoitteessa www.saint.cc, ilmoittaa Saarikoski.

Sa1nt denimit kestävät likaa ja pesua kerrasta toiseen, ovat hengittäviä ja vettä hylkiviä. Sa1nt tarjoaa työkäyttöön tyylikkäät ja kestävät vaatteet, mitkä ovat viisi kertaa kestävämpiä tavalliseen denimiin verrattuna.

Maajohtaja Harri Saarikoski (oik.) ja Tommi Aho esittelivät Sa1nt vaatemallistoa Helsingin MP 2020 -messuilla.

Sa1nt denimeissä on mukava liikkua myös vapaa-ajalla ja ne kestävät erilaisissa askareissa.

Myös näyttelijät Samuli Edelmann (vas.) ja Mikael Persbrandt luottavat Sa1nt laatuun & tyyliin...


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 41

Moottoriongelmia murskassa tai hakkurissa...? Ota yhteyttä!

Sa1nt työvaatteet kestää tyylikkäinä pitkään - kuvassa vuoden verran autokorjaamokäytössä käytössä olleet Twill Cargo -farkut.

www.turbolaskenta.fi

O lemme

alOittaneet

K Omatsu F Orest - metsätyöKOneiden

sOpimusKOrjaamOna

t urun

seudulla .

O saamisemme

ja

tinKimätön palveluasenteemme maanraKennuKsen ja maatalOuden KOneiden parissa vuOsien ajalta On perusta , jOlle raKennamme palvelumme myös teille .

H uOllOt ,

KOrjauKset , varaOsat ja KaiKKi taKuuasiat seKä Kentällä että KOrjaamOlla .

Sa1nt vaatemallisto on todella laaja ja mahdollistaa tyylikkäät asukokonaisuudet yrityskäyttöön. Käy tutustumassa osoitteessa www.saint.cc.

v äHäKOrventie 13, 21250 m asKu 0400 - 320 484 HuOltO @ atula . Fi

-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KYTKINTIE 41 00770 HELSINKI


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

43

Haitasta hyödyksi - puuhakekasojen sisällä tapahtuva lämpeneminen halutaan kääntää eduksi

P

HAIKU-projektia (Puuhakekasojen itselämpenemisen hyödyntäminen hakkeen kuivauksessa ja laadunhallinnassa) toteutetaan Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Itä-Suomen yliopiston (UEF) yhteistyönä. Projektia rahoittavat Innovaatiorahoituskeskus Business Finland ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Kuopion Energia Oy ja Stora Enso Oyj. Projektia johtaa Lukessa erikoistutkija, dosentti Johanna Routa ja UEF:ssa apulaisprofessori Ari Laurén. Hankkeen kokonaisbudjetti on 545 000 euroa, ja hanke kestää maaliskuun loppuun 2022 asti.

uun käytön lisääntyessä myös erilaisten hienonnettujen jakeiden kuljetus ja varastointi lisääntyvät. Varastoinnin yhteydessä hakkeen laatu huononee ja tapahtuu biologista hajoamista, jotka ovat ei-toivottuja ilmiöitä. Niistä aiheutuu niin taloudellisia menetyksiä kuin hiilipäästöjäkin. Nyt käynnistyvässä HAIKU -projektissa selvitetään, miten hakekasojen sisällä tapahtuvia ilmiöitä voidaan hallita paremmin ja kääntää vääjäämättä tapahtuvat prosessit hyödyksi.

Projektissa monitoroidaan ja mallinnetaan hakekasan lämpenemisprosessi ja tutkitaan sen hyödyntämistä kasan kuivauksessa. Tutkimuksessa tehdään laboratoriomittakaavan kokeita, joilla selvitetään hakeaumojen sisällä tapahtuvia biologisia ja fysikaalisia prosesseja. Tärkeä osa tutkimusta ovat todellisessa aumamittakaavassa tehtävät kokeet, joissa todenne-

Useassa kerroksessa olevien näytepussien avulla mitataan hakekasassa varastoinnin aikana tapahtuvia muutoksia, kuten muun muassa kosteutta, tuhkapitoisuutta, tiheyden ja lämpöarvon muutosta sekä kuiva-ainetappioiden määrää. Kuva: Hanna Brännström, Luke.

taan laboratoriossa tehtäviä malleja, mallinnetaan auman käyttäytymistä matemaattisesti ja kehitetään hakevarastoinnin

teknologiaa. Tuloksia hyödynnetään voimalaitosten ja sellutehtaiden hakkeen ja kuoren varastoinnin

kehittämisessä. Tavoitteena on parempi laadunhallinta, pienemmät varastotappiot ja pienemmät CO2-päästöt.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

44

METSÄENERGIA

Käyttötarpeisiin modifioitu autohakkuripaketti

Haketuspalvelu Pesonen Oy otti alkuvuodesta käyttöön uuden autohakkurin, mikä on modifioitu juuri omiin käyttötarpeisiin. Kokonaisuudesta tuli toimiva ja todella tyylikäskin.

H

aketuspalvelu Pesonen Oy on ottanut alkuvuodesta 2020 käyttöön uuden CBI ChipMax 484VR autohakkurin mikä on rakennettu Scania S 650 XT kuorma-auton päälle. Itse hakkuria on räätälöity vastaamaan omiin käyttötarpeisiin. Haketuspalvelu Pesonen urakoi haketta neljällä autohakkurilla ja kolmella hakeautolla

L&T Biowatille ja Family Timberille Hämeenlinna & Lahden alueella. Hakkeen kuljetuspalvelua ostetaan lisäksi muilta yrittäjiltä. - Hakkurikaluston muodostaa kaksi CBI:ta, Doppstadt ja Jenz. Ensimmäinen CB ChipMax tuli nelisen vuotta sitten ja sillä on ajettu nyt 7500 tuntia. Kun tarve

kapasiteetin nostolle tuli niin päädyin ChipMaxiin sen suuren tehokkuuden ja luotettavan rakenteen takia. Peruskone on hyvä ja tehty järkevän yksinkertaisesti. Erittäin tärkeä asia on myös se että hakkuri voidaan asentaa kääntyväksi, joten sillä voi hakettaa molemmilta puolilta, mikä helpottaa oleellisesti

metsässä operointia. Alustaksi valittiin Scania XT 8x4 mikä on maastokelpoinen auto ja nosturiksi vahva Kesla 2117T hyvällä ulottuvuudella. Päällerakentamisesta ja nosturin laadukkaasta asennuksesta vastasi HyMaTec Oy Eurasta, kertoo yrittäjä Atte Pesonen.

Hakkuri modifioitu entistä paremmaksi

Uusi CBI ChipMax on perusrakenteeltaan samanlainen kuin

vanhempi hakkuri, mutta Pesonen on tehnyt siihen mielenkiintoisia rakennemuutoksia. - Olemme itse asiassa tehneet jotain juttuja uusiksi jo kaikissa muissakin hakkureissamme. Tässä uudessa ChipMaxissa hakeheitin on nyt kokonaan omaa suunnittelua ja valmistusta; lisäksi olemme modifioineet haketorvea, syöttömattoa, pohjalevyä ja vastateräpalkkia, paljastaa Pesonen. CBI ChipMaxissa on vakiona hakkeen puhallin mutta Pesonen halusi tilalle hydraulisen heittimen, minkä CAD-piirrustukset

Omaa valmistusta oleva hydraulinen heitin ja haketorven modifiointi takaa sen että hakesuihku lentää tarkasti haluttuun kohtaa eikä pöllytä ympäristöä.


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydraulisen heittimen CAD-piirrustukset teki ammattitaidolla Hannes Papinkivi ja se valmistettiin Haketuspalvelu Pesosen hallilla.

45

Hydraulisen heittimen käyttöä varten nosturiohjaamoon asennettiin Keslan näytön yläpuolelle IFM:n näyttö.

Omaa valmistusta oleva hydraulinen heitin ottaa voimansa auton moottorilta. Rakenne on järeää tekoa ja painoa heittimellä on n. 800

teki ammattitaidolla Hannes Papinkivi. - Suunnittelimme Parkerin pumpulla ja moottorilla varustetun heittimen todella järeäksi joten se painaa jotain 800 kiloa. Kulutuspalat on tehty helposti vaihdettavaksi. Hydraulinen heitin ottaa voimansa auton moottorista, jolloin hakkurin CAT C18 moottorin teho saadaan kokonaan rummulle. Heittimen nopeus pysyy koko ajan samana ja torven kulmia on muutettu,

joten hakesuihu saadaan ohjattua haluttuun paikkaan tarkasti eikä hakkuri pöllytä ympäristöä kuten puhaltimella, joten siivoamista on vähemmän ja työmaita pääsee vaihtamaan nopeammin. Ja kun pölyä syntyy nyt todella vähän niin kuljettajan työympäristö on puhtaampi mikä on tärkeää terveyden kannata eikä ilmanpuhdistajat mene tukkoon, kertoilee Pesonen. Hydraulisen heittimen käyttöä varten nosturiohjaamoon asen-

CBI ChipMaxin käyttökeskus on selkeä ja monipuolinen. Suunnitelmissa on siirtää sekin nosturiohjaamoon. - Hydraulinen heitin ei sotke ympäristöä läheskään niin paljon kuin puhallin, joten siivoamista on vähemmän mikä nopeuttaa työmaalta seuraavalle siirtymistä, kehuu kuljettaja .

nettiin Keslan oman näytön yläpuolelle IFM:n näyttö, mikä tarjoaa paljon hyödyllistä infoa mm. nosturin hydrauliikan tasosta ja lämmöstä, hakkurin polttoainemäärästä, auton lämmöistä jne. - Suunnitelmissa on ehkä siirtää myös itse hakkurin ohjauksen näyttö nosturiohjaamoon. Kun kaikki hallintalaitteet olisi samassa paikassa vähentäisi se turhaa hyppimistä nosturista mikä lisäisi myös turvallisuutta, pohtii Pesonen.

Heittimiä voidaan rakentaa myös muille

Itse tehty hydraulinen heitin on jo nyt osoittautunut toimivaksi ja luotettavaksi kokonaisuudeksi mikä tarjoaa selkeitä etuja haketettaessa. - Olemmekin miettineet että tekisimme samanlaisen myös vanhempaan koneeseemme ja jos joku on kiinnostunut, voimme rakentaa heittimiä mittatilaustyönä myös muille alan toimijoille, vihjaisee Pesonen.

Hakkurin palosuojauksen toteutti Kone-Jare laadukkaalla Dafon automaattisella sammutusjärjestelmällä.

ChipMaxin suuri syöttöpöytä mahdollistaa materiaalin tarpeeksi tehokkaan syöttämisen. Pesosen koneessa mattoa on modifioitu.

HyMaTec Oy vastasi päällerakentamisesta, mikä on toteutettu asiakkaan toiveiden mukaan.

Vahva Kesla 2117T nosturi ja tilava ohjaamo on maalattu auton ja hakkurin väreihin.

CBI ChipMax 484VR -hakkuri on asennettu auton päällä kääntyväksi, joten sillä voi hakettaa molemmilta puolilta, mikä helpottaa oleellisesti metsässä operointia.


46

METSÄALAN AMMATTILEHTI

METSÄENERGIA

Metsähakkeen tuotantoketjut -tilasto

Terminaalihaketus yleistyy edelleen

M

etsähakkeen tuotantoketjut -tilasto vuodelta 2018 on julkaistu joulukuussa 2019. Tilasto seuraa metsähakkeen tuotantomenetelmien osuuksien kehitystä raaka-aineittain.

Terminaalihaketuksen osuus metsähakkeen tuotannossa ylsi uuteen ennätykseen ja oli 35 % vuonna 2018. Tienvarsihaketus on edelleen selvästi yleisin metsähakkeen tuotantoketju (54 %). Käyttöpaikkahaketuksen osuus (10 %) sitä vastoin painui alimmalle tasolleen seurantahistorian aikana. Terminaalihaketuksen osuudet nousivat ennätystasoille pienpuun haketuksessa (44 %), kantojen murskauksessa (57 %) ja järeän lahovikaisen runkopuun haketuksessa (79 %). Metsähakkeen tuotantoketjut Suomessa vuonna 2018 -tilasto perustuu Metsätehon osakasyritysten ja eräiden muiden yritysten ilmoittamiin metsähakkeen toimitusmääriin ja niiden jakaantumiseen eri raaka-aineille ja tuotantomenetelmille. Kyselyyn vastanneet yritykset toimittivat metsähaketta vuonna 2018 yhteensä 8,6 TWh edestä, mikä oli 58 % energialaitosten metsähakkeen käytöstä.

Tienvarsihaketus on kaikki raaka-aineet huomioon ottaen yleisin metsähakkeen tuotantomenetelmä mutta terminaalihaketuksen osuus ylsi uuteen ennätykseen vuonna 2018.

Tienvarsihaketus yleisin menetelmä - terminaalihaketus kasvussa Tienvarsihaketus oli yleisin pienpuuhakkeen tuotantoketju 47 % osuudella vaikka sen osuuden lasku jatkui (-1 % -yksikköä edellisvuodesta). Terminaalihaketuksen osuus nousi tähänastiseen huippuunsa ja oli 44 % (+3 % -yksikköä). Käyttöpaikkaha-

ketuksen osuus oli 9 % (-2 % -yksikköä). Tienvarsihaketus on myös hakkuutähdehakkeen tuotannon valtamenetelmä. Tienvarsihaketuksen osuus oli 80 % vuonna 2018. Terminaalihaketuksen osuus oli keskimääräisellä tasollaan, 11 % (-1 % -yksikköä edellisvuodesta). Käyttöpaikkahaketuksen osuus nousi 1 %-yksikköä seurantahistorian alim-

malta tasolta ja oli 9 %. Terminaalimurskauksen osuus kantomurskeen tuotannossa oli 57 % vuonna 2018. Sen asema yleisimpänä kantomurskeen tuotantoketjuna vahvistui (+7 % -yksikköä edellisvuodesta). Käyttöpaikkamurskauksen osuus säilyi lähellä viime vuosien tasoaan ja oli 35 % (+1 % -yksikköä). Kannoista murskattiin tienvarsivarastoilla 8 % (-8

% -yksikköä). Järeästä (lahovikaisesta) runkopuusta valmistetun metsähakkeen tuotannossa eri tuotantoketjujen valta-asema ja osuudet ovat vaihdelleet vuosien saatossa huomattavasti. Vuosi 2018 ei ollut tässä suhteessa poikkeava. Terminaalihaketuksen osuus järeän runkopuun haketuksessa nousi ennätystasolle ja oli 79 % (+20 % -yksikköä edellisvuodesta). Tienvarsihaketuksen osuus oli 17 % (-16 % -yksikköä). Käyttöpaikkahaketuksen osuus painui alimmalle tasolleen seurantahistorian aikana ja oli 4 % (-4 % -yksikköä). Tienvarsihaketus on kaikki raaka-aineet huomioon ottaen yleisin metsähakkeen tuotantomenetelmä. Sen osuus on vaihdellut vuosien saatossa pääosin 50-60 % välillä. Tienvarsihaketuksen osuus oli 54 % vuonna 2018. Terminaalihaketuksen osuus ylsi uuteen ennätykseen ja oli 35 % (+2 % -yksikköä edellisvuodesta). Käyttöpaikkahaketuksen osuus painui alimmalle tasolleen seurantahistorian aikana ja oli 10 % (-2 % -yksikköä).


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

47

Hallitus asetti viisaasti fossiilisten vähentämisen etusijalle:

Metsäteollisuus ja puupohjaiset tuotteet avainasemassa hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa

H

allituksen ilmastoseminaarissa Vuosaaressa tehtiin Metsäteollisuus ry:n mukaan monia järkeviä linjauksia. Katse pysyi olennaisessa, kun fossiilisten päästöjen vähentäminen nostettiin ensisijaiseksi toimeksi siirryttäessä kohti hiilineutraalia Suomea. Kun päästövähennyspolulla edetään rohkeasti mutta harkitsevasti, varmistetaan, ettei teollisuutta karkoteta rajojen ulkopuolelle ja siten ulkoisteta teollisuuteen kytkeytyviä päästöjä. Suomalainen uudistuva teollisuus on globaalisti verraten ekoteko, ja Suomi tarvitsee jatkossakin kilpailukykyistä teollisuutta sekä vientituloja, jotta hyvinvointiyhteiskuntaa voidaan ylläpitää. Vientiteollisuus on avainasemassa suomalaisen hyvinvoinnin varmistajana ja globaalien ilmastoratkaisujen kehittäjänä. Ilmastoseminaarissa linjattu teollisuuden sähköveron alentaminen kilpailijamaiden tasolle EU-minimiin on tästä näkökulmasta erittäin tervetullut päätös. Minimiin tulisi pyrkiä mahdollisimman nopeasti, jotta saadaan teollisuuden kilpailukyky naapurimaiden tasolle. Lisäksi energiaveroleikkurin poistaminen on toteutettava yli hallituskautisella siirtymäajalla, jotta tehtaat ehtivät sopeutua muutokseen. Hallitus näkee teollisuustoimialojen tekemät omat ilmastotiekartat oleellisena osana ilmastotyötä. On tärkeää, että tiekartat otetaan huomioon päätöksenteossa ja esimerkiksi energia- ja ilmastostrategiaa valmisteltaessa. Suomessa toimiva metsäteollisuus kulkee etujoukoissa oman vastuunsa kantamisessa: metsäteollisuus voi olla lähellä nollapäästöjä jo vuonna 2035 ja siitä eteenpäin jopa hiilinegatiivinen.

Panostukset metsittämiseen, metsien kasvun lisäämiseen ja metsäkadon ehkäisyyn

kartan ensisijainen tavoite on päästöjen vähentäminen, maankäyttösektorin roolin nähdään korostuvan tulevina vuosina. Metsäteollisuus pitää tärkeänä hallituksen panostusta maankäyttösektorin hiilensidontaan. Suomen metsävarat kasvavat joka vuosi ja hiilivarasto karttuu kovaa vauhtia. Hiilinielujen varaan ilmastopolitiikkaa ei voi perustaa, koska kuten hallituksen tiekartassa todetaan, niiden arviointiin ja pysyvyyteen liittyy epävarmuutta. Sen sijaan metsien kasvua voidaan edelleen lisätä aktiivisella ja oikea-aikaisella metsänhoidolla, jalostetun metsänviljelyaineiston käytöllä sekä lannoittamalla. Tuhkalannoituksen edistäminen on tärkeää, kun tavoitellaan suometsiin lisäkasvua ja toisaalta pienempää vesistökuormitusta. Tarvitaan vaikuttavia ohjauskeinoja metsittämisen lisäämiseen sekä rakentamisen ja maatalouden aiheuttaman metsäkadon ehkäisyyn.

Puupohjaisilla ratkaisuilla voidaan korvata fossiilisista raaka-aineista tehtyjä tuotteita

Metsäteollisuuden tuotteet korvaavat entistä tehokkaammin uusiutumattomista raaka-aineista valmistettuja tuotteita ja fossiilisia polttoaineita. Hallituksen hiilineutraaliustiekartta tukee puunjalostuksen kehittämistä kasvavien metsävarojen Suomessa. On selvää, että investoinnit mahdollistavat vähäpäästöisen tulevaisuuden. Investoidakseen metsäteollisuus tarvitsee vakaan, kustannuskilpailukykyisen ja ennakoitavan toimintaympäristön. Vuosaaren ilmastolinjaukset antoivat tärkeän viestin teollisuudelle; hiilineutraaliutta tavoitellaan päästövähennysten ja investointien, eikä esimerkiksi metsien käyttöä koskevien rajoitusten kautta. Kukoistava metsäteollisuus tukee hallituksen työllisyystavoitteita, rakentaa ja turvaa hyvinvointia. Lisäksi hyvä ja kestävä metsänhoito sekä puupohjaiset tuotteet hillitsevät ilmastonmuutosta.

PowerForest Oy Varikkotie 89, 40800 Vaajakoski Atso Viitanen puh. 040 867 6547

WWW.POWERFOREST.FI

- HAKETUSTEHOA! Todellinen risusyöppö!

MUS-MAX WT 11 XL

• Syöttöaukko 138 x 75 cm • Teriä 6 tai 12 kpl / 20 mm tai 10 mm • Puhallin hydraulinen

• Torven jatke 1,6 m • Ylärulla vaihdettavilla terillä • Eri auto- ja kuormainvaihtoehtoja

Laatuhaketta!

MUS-MAX WT 11

• Syöttöaukko 118 x 75 cm • Vaihdettavat ylärullanterät • Teriä 10 kpl / 20 mm tai 10 mm • Seulan pinta-ala 1,9 m2 • Puhallin WT12 mallia

www.mus-max.at

Vaikka hallituksen hiilineutraaliustie-

Kivihiilen kulutus väheni 25 % vuonna 2019

T

ilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan kivihiilen kulutus väheni viime vuonna 25 % edellisvuoteen verrattuna. Kivihiiltä käytettiin sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena 2,3 miljoonaa tonnia, joka vastasi energiasisällöltään 60 petajoulea. Verrattuna 2000-luvun keskiarvoon kivihiilen kulutus oli 47 % matalammalla tasolla. Viimeisen viiden vuoden keskiarvoon verrattuna kivihiiltä kulutettiin 21 % vähemmän. Kivihiilen käyttö väheni eniten vuoden kolmannella neljänneksellä, jolloin kulutus oli 45 % matalampi edellisvuoteen verrattuna. Vuoden viimeisellä neljänneksellä kivihiiltä kulutettiin 25 % vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Kivihiilen kulutus on vähen-

tynyt sähkön- ja lämmön yhteistuotannossa, sähkön erillistuotannossa sekä teollisuudessa. Vuonna 2019 kivihiilen käytöstä on luovuttu myös kokonaan joidenkin laitosten kattiloissa. Kivihiilen kulutus Suomessa vaihtelee tyypillisesti kausittain. Osa vaihtelusta selittyy sähkön- ja lämmöntarpeen luonnollisena vaihteluna kesä- ja talvikauden välillä. Tilastovuosien välistä eroa selittävät säästä johtuvat vaihtelut lämmitysenergian kysynnässä sekä Pohjoismaiden vesitilanne, joka vaikuttaa erityisesti sähkön pörssihintaan ja sitä kautta myös erillistuotannon kysyntään. Peräkkäisten vuosien kivihiilen kulutuksen muutoksesta ei siten pysty päättelemään pidemmän ajanjakson kulutuksen kehitystä. Kivihiilivarastot olivat joulukuun lopussa 1,8 miljoonaa tonnia. Vuoden takaiseen verrattuna varastot olivat 11 % pienemmät.

MUS-MAX WT 10 XL

• Syöttöaukko 98 x 75 cm • Seulan pinta-ala 1,7 m2 • Teriä rummussa 5/10/12 kpl • Syöttömatto 2,7 m Cranab kuormaajat ja varaosatoimitukset meiltä!


48

METSÄALAN AMMATTILEHTI

METSÄENERGIA

Several muutti uusiin toimitiloihin Helsingissä

Several Oy:n uudet tasokkaat toimitilat sijaitsevat Helsingissä Tattarinsuolla, osoitteessa Kytkintie 41.

S

everal Oy on vuonna 1993 perustettu konealan maahantuoja, jonka perustoimintaan kuuluvat maanrakennus-, ympäristö- ja jätekäsittelyalan koneet, puunhoitoon liittyvät koneet sekä timanttiteräiset työkalut ja erilaiset kevyet rakennuskoneet. Loppuvuodesta 2019 Several muutti uusiin omiin toimitiloihin Helsingin Tattarisuolle. - Toimimme edellisessä paikassa 26 vuoden ajan joten nyt oli aika nostaa toiminta uudelle tasolle tilojen suhteen, kertovat tällä hetkellä yhdeksän henkilöä työllistävän Several Oy:n yrittäjäveljekset Chris ja Patrick Wegelius. Severalin tarpeita varten pe-

rusteellisesti kunnostettu n. 1300 neliön halli tarjoaa loistavat puitteet koneiden huolloille, pesulle, varaosille, myymälälle ja näyttelytilalle sekä toimistolle mistä löytyy myös modernit koulutustilat. Suuren 3500 neli-

ön tontin juuri asfaltoidulta pihaalueelta löytyy tilaa isoillekin kuorma-autoille. - Toiminnan laatu nousee joka osa-alueella ja samoin osaavan henkilökuntamme motivaatio, mikä näkyy entistäkin parempa-

- Tervetuloa käymään ja tutsutumaan uusiin tiloihimme sekä tuotteisiimme, kutsuvat yrittäjäveljekset Chris (oik.) ja Patrick Wegelius.

Toimistotilat sijaitsevat toisessa kerroksessa mistä löytyy myös modernit koulutustilat.

na asiakaspalveluna. Hyllystä löytyvien varaosien määrää kasvatetaan ja optimoidaan vastaamaan kentällä operoivaa konekantaa. Olemme hioneet myös logistiikkaa tehokkaammaksi, toteavat Wegeliukset.

Several edustaa alansa johtavia laitevalmistajia kuten Vermeer, Metso, Kiverco, Cedima, Airstar, Belle ja Sima: - Myös tuotemerkkien kasvattaminen nykyisestä kuuluu tulevaisuudeen suunnitelmiin.

Huoltohallissa on hyvät tilat isoillekin koneille; kuvassa Vermeer suuntapora ja Vermeer hakkuri.

Näyttelytilassa on esillä Severalin edustamia koneita kuten Vermeer pienkuormaajia ja kantojyrsimiä, oksasilppureita ym.

Varaosat löytyy laajasti suoraan hyllystä ja logistiikka pelaa.


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

HEINOLA HAKKURIT

YKSINKERTAINEN on ylivertainen Heinolan Sahakoneet Oy p. 03 848 411 www.heinolasm.fi

49

SUORA HAKKEENKULKU TERÄRUMMULTA HAKETORVEEN Pieni polttoaineen kulutus

Tasainen hakelaatu

Sopii runko- ja kokopuulle sekä oksamassalle

Varaosat heti hyllystä

1400 MM LEVEÄ HEINOLA 1014 TRUCK – tehokasta risun syöttämistä!

SOITA MATILLE! p. 050 354 5242

Energiapuun hakkuukertymä pieneni vuonna 2019

E

nergiakäyttöön menevän runkopuun hakkuut ovat laskeneet jo kaksi vuotta peräkkäin. Tämä käy ilmi Luonnonvarakeskuksen julkistamista vuoden 2019 runkopuun hakkuukertymistä. Uusimmat tiedot osoittavat hyvin sen, että metsästä tuleva energiapuu syntyy metsätalouden sivuvirtana.

Luonnonvarakeskus julkisti tänään tiedot vuoden 2019 runkopuun hakkuukertymistä. Ennakkotietojen mukaan hakkuut vähenivät huippuvuodesta 2018. Yhteensä hakattiin 72 milj.m3, eli 6 milj.m3 vähemmän kuin 2018. Energiantuotantoon korjattiin 8,6 milj.m3 (2018: 8,9 milj. m3), mikä oli 12 % runkopuun hakkuukertymästä (2018: 11,4 %). Lisäksi energiakäyttöön korjattiin 2,2 milj. m3 (2018: 2,3 milj. m3) latvusmassaa ja kantoja. - Uusimmat tiedot osoittavat hyvin sen, että metsästä tuleva energiapuu syntyy metsätalouden sivuvirtana. Energiakäyttöön menevän runkopuun hakkuut ovat laskeneet jo kaksi vuotta peräkkäin, vaikka vuosi 2018 oli hakkuissa suhdannehuippu. Viime vuoden kertymä

oli energiapuun osalta pienempi kuin 2012, vaikka bioenergian käyttö on kasvanut Suomessa, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka.

Metsien hiilinielu kasvanut merkittävästi

Luonnonvarakeskuksen mukaan uusimpien inventaariotietojen mukaan Suomen metsien kasvu on 108 milj. m 3. Kun puuston poistuma pieneni 7 milj. m3 vuodesta 2018, puuston hiilivarasto kasvoi vuonna 2019 noin 21 milj. m3. Tämä tarkoittanee sitä, että Suomen hiilinielu tulee vuonna 2019 olemaan merkittävästi vuotta 2018 parempi. Viime vuodesta saatujen tietojen mukaan näyttää myös siltä, että hiilidioksidipäästöt ovat 2019 merkittävästi vuotta 2018 alhaisemmat. Kaukolämmön tuotannon hiilidioksidipäästöt laskivat 14 % ja myös sähköntuotannon päästöt laskivat oleellisesti. Tammi-syyskuun tietojen mukaan polttoaineiden kokonaisenergiakäytön hiilidioksidipäästöt laskivat 11 prosenttia edellisestä vuodesta.

Energiakäyttöön menevän runkopuun hakkuut ovat laskeneet jo kaksi vuotta peräkkäin, vaikka vuosi 2018 oli hakkuissa suhdannehuippu.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

50

METSÄENERGIA

Bruks 806.2 autohakkuri

Korkeaa tuottavuutta matalin käyttökustannuksin U sean eri hakkurivalmistajan koneilla hakettava Haketus- palvelu J. Mickos Oy:n tuoreella Volvo FH:n alustalle sovitetulla Bruks 806.2:lla on ehditty työskennellä yhteensä jo toista tuhatta tuntia. Jututimme Sipoossa Porvoon ja Vantaan energiayhtymille energiahaketta työstävältä Jonas Mickokselta miten yrityksen tuore hankinta on toiminut ja millaisiin tuotoslukemiin Bruksilla on ylletty?

Haketusurakointia Itä-Uudenmaan, Kymenlaakson ja PäijätHämeen alueilla monipuolisella konekalustolla urakoiva Haketuspalvelu J. Mickos Oy kehittää työmenetelmiään kestävillä ja ympäristöystävällisillä ratkaisuilla. Yrityksen tuoreimpiin kalustohankintoihin lukeutuva, nyt jo reilut 1200 haketustuntia melkein ongelmitta palvellut ja Volvo FH:n alustalle sovitettu Bruks 806.2 hakkuri saa konetta operoivalta Jonas Mickokselta korkeat arvosanat vaivattomasta käytettävyydestä, helppohoitoisuudesta ja matalista kokonaiskustannuksista. Vertailupohjana on Bruks 805.2, joka meni vaihdossa uutta konetta hankittaessa.

Haketuspalvelu J. Mickos Oy on työskennellyt Volvo FH:n alustalle rakennetulla Bruks 606.2 autohakkurilla toista tuhatta tuntia. Kone on toiminut luotettavasti ja tuottavuus on kasvanut oleellisesti aiempaan malliin verrattuna.

11 metrin puomilla

Vaihtokoneena annetussa, niin ikään Volvon alustalle asennetussa vuosimallin 2012 Bruks 805.2 hakkuriautossa oli uuden 806.2:n tapaan Kesla 2112 nosturi. Joskin nyt nosturi on varustettu 1200 L mallin pidemmällä jatkeella. Pääpuomin pituus on sama 3,9 m kuin aikaisemmin, mutta pidemmän jatkeen ansiosta ulottuvuus on kasvanut 11 metriin. Mickos on tyytyväinen Keslaan ja etenkin päivitetty IQAN-ohjelmisto saa käyttäjältä hyvää palautetta. - Nosturin toimintojen säätäminen on nyt sujuvampaa ja järjestelmä vastaa huomattavasti pehmeämmin ohjauskomentoihin. Uutta on myös nosturin päätyösylinterin yhteyteen liitetty paineakku. - Se vähentää käytössä merkittävästi nosturin pystysuuntaista heiluntaa, kun työskennellään pitkältä, Mickos lisää. Kesla nosturiohjemiston ohella Mickos antaa positiivista palautetta myös Bruksin käyttöjärjestelmästä - se on yksinkertainen ja hyvä: - Kosketusnäytöstä voidaan säätää esimerkiksi heittimen kierroksia. 800 r/min on minimi,

Jonas Mickos kehuu Keslan kehittynyttä nosturin säätömahdollisuuksia ja myös Bruks ohjausjärjestelmä saa kiitosta.

mutta silloin syötetyn tavaran pitää olla karsittua rankaa. Metsätähteellä ajan 1200 ja jos on oikein märkää niin kierroksia voi nostaa aina 2200 r/min arvoon asti, mutta tosi harvoin tarvitsee ylittää 1200 arvoa. Se on se mitä käytetään.

Tuottavuudessa merkittävää kasvua

Kun puhe käännetään 805.2:n ja uuden 806.2:n työtehon vertailuun Jonas Mickos sanoo uuden hakkurin tuottavan haketta enemmän samalla polttoainemäärällä, vaikka moottorissa on kokoa ja suorituskykyä entistä enemmän: - Bruks 805.2:ssa oli jaettu rumpu, puolikkaalla terällä ja tässä Bruks 806.2 on nyt kombirumpu, mikä mahdollistaa hakkeen pituuden kasvattamisen 40 mm:sta 45 mm:iin. Lisäksi moottorin koko on kasvanut 13 litrasta 16 litraan ja teholukema 540 hv:sta 650 hv tasolle. Mickos arvioi keskituntituo-

toksen kasvaneen uuden koneen myötä noin 100 -110 kuutiometristä noin 150 kuutiometriin tuotos määrätyy aina tietenkin haketettavasta puusta ja muista vaihtuvista tekijöistä. Mickos sanoo Bruks 806.2:n syövän haketettaessa saman verran polttoainetta kuin Bruks edellinen 805.2: - Samalla polttoainemäärällä per tuotettu kuutio tuotos on kasvanut lähes puolella. Otettiin tähän uuteen autoon pykälää pidempi perän välitys, mikä laski moottorin kierroksia maantieajossa noin 150 r/min. Samalla polttoaineen kulutus pieneni maantiellä ajettaessa noin viidellä litralla sadalla kilo- metrillä, vaikka massaa on sen tuhannen kiloa enemmän. Dieselpolttoaineeksi muutettuna Bruks 806.2:n yltää tuottavuudessa Jonas Mickosen mukaan oikein hyvälle tasolle. - Keskikulutus on noin puoli litraa per kuutio, riippuen ajomatkasta ja mätettävästä ainek-

- Bruksin yksinkertaisen järkevä rakenne ja huoltoystävällisyys ovat tärkeitä asioita päivittäisessä käytössä, toteaa Jonas Mickos.

sesta.

Helppohoitoinen ja vähävikainen

Kone, olipa mikä tahansa vaatii ajoittaista huoltoa. Mickos sanoo Bruksin pelanneen hienosti, mutta lyhyitä seisokkejakin on matkalle mahtunut. - Tähän mennessä pisin pysähdys on ollut puolen päivän luokkaa, kun meni vähän isompi rauta rumpuun. Muuten ollaan päästy tosi vähällä. Oikein tyytyväisiä ollaan. Selkeää tekniikkaa ilman ylimääräisiä liikkuvia osia, jolloin riski että tapahtuu jotain odottamatonta on pieni. Bruks hakkurit tunnetaan yleisesti huoltoystävällisyydestään, mutta mitä siihen sanoo käyttäjä? - Todella helppohoitoinen. Rummussa on ainoastaan kaksi terää ja niidenkin vaihto on tehty helpoksi ja nopeaksi. Samoin seulakamman, jonka vaihto sujuu noin kymmenessä minuutissa. Pystyyn nouseva syöttöpöytä ja kaikki muutkin kohteet ovat

helposti puhdistettavissa ja huollettavissa, mikä on paitsi urakan myös tekijön kantilta ajateltuna positiivinen asia. Hakkureiden kestävyydestä puhuttaessa yleinen keskustelunaihe ovat jakovaihteistot ja niiden kestävyys. Mickoksen mukaan Bruksilla ei näissä ole ollut ongelmia - edellinen OMSI kesti koko laitteen käyttöiän, eikä uudessakaan ole ollut murheita. - Tässä on itse asiassa sama jakovaihteisto kuin 805.2:ssa, mutta lisäjäähdytyksellä. Ja jos jotain ongelmia ilmeneekin, niin maahantuoja Sawcenter Oy:ltä saa kyllä varsin nopeasti tukea. Kokonaisuutta voi siis luonnehtia onnistuneeksi? - Kyllä, tekniikka kehittyy koko ajan. Entinen auto oli Euro5 ja tämä on Euro6. Polttoainetta kuluu nyt vähemmän, mutta ureaa hieman enemmän. Bruks 806.2 toimii käytössämme; haketettiin sitten maatiloilla, metsässä tai terminaalissa, Mickos summaa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Taloudellista puunajoa uudella Arocsilla. Team Juntuselle ympäristöarvot ovat tärkeä asia, mikä on yksi syy Mercedes-Benzien valintaan: ”Vähäpäästöisten autojen polttoaineen kulutus on todella alhainen suhteessa kuljetettuihin tonneihin. Myös luotettavuus on korkealla tasolla, mikä näkyy käyttökustannuksissa. Mercedes-Benzit ovat ajettavuudeltaan ja varustelultaan huippuluokkaa, joten ne ovat kuljettajien mieleen.” Heikki Juntunen, Team Juntunen Oy


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 53

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet asetettu

S

uomen ensimmäisen valtakunnallisen liikenne- järjestelmäsuunnitelman valmistelu etenee.

Parlamentaarinen ohjausryhmä on linjannut suunnitelmalle kolme tavoitetta. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpideohjelma tullaan rakentamaan näiden tavoitteiden perusteella.

Tavoitteet ovat:

- Ihmisten mahdollisuudet valita kestävämpiä liikkumismuotoja paranevat - erityisesti kaupunkiseuduilla - Liikennejärjestelmä takaa koko Suomen saavutettavuuden ja vastaa elinkeinojen, työssäkäynnin ja asumisen tarpeisiin - Liikennejärjestelmän yhteiskuntataloudellinen tehokkuus paranee. Suomi on sitoutunut puolittamaan liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Valtakunnallisella liikennejärjestelmäsuunnitelmalla päästövähennyksiin pyritään erityisesti kaupunkiseuduilla, koska niillä mahdollisuudet kestävien liikkumismuotojen edistämiseen ovat suurimmat. Liikenteen päästövähennystoimenpiteitä tarkastellaan myös muissa meneillään olevissa hankkeissa. Liikenne- ja viestintäministeriön johdolla valmistellaan fossiilittoman liikenteen tiekarttaa. Valtiovarainministeriön työryhmä selvittää liikenteen verotuksen uudistamistarpeita mm. ilmastotavoitteiden näkökulmasta. Liikennejärjestelmää kehitetään ihmisten ja yritysten tarpeiden pohjalta. Valtakunnallisella liikennejärjestelmäsuunnitelmalla tavoitellaan koko Suomen saavutettavuuden takaamista sekä vastataan elinkeinojen, työssäkäynnin ja asumisen tarpeisiin. Yhteiskuntataloudellisen tehokkuuden tavoitteleminen liikennejärjestelmässä tarkoittaa, että rajalliset resurssit pyritään kohdistamaan siten, että niistä saadaan paras mahdollinen hyöty. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua ohjaavaa parlamentaarista ryhmää johtaa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka. Tavoitteet toimivat selkärankana kaikelle suunnitelman jatkovalmistelulle. - Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma tuo liikennepolitiikkaan pitkäjänteisyyttä. Nyt linjattuja tavoitteita on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kiitän kaikkia osapuolia keskus-

Liikennejärjestelmää kehitetään ihmisten ja yritysten tarpeiden pohjalta. Valtakunnallisella liikennejärjestelmäsuunnitelmalla tavoitellaan koko Suomen saavutettavuuden takaamista sekä vastataan elinkeinojen, työssäkäynnin ja asumisen tarpeisiin.

telusta, josta olemme saaneet valmisteluun monipuolisia eväitä ja raikkaita ajatuksia. Parlamentaarisessa ohjausryhmässä on päädytty lopulta kolmeen rinnakkaiseen tavoitteeseen, joilla kaikilla pyritään hillitsemään ilmastonmuutosta, toteaa ministeri Harakka.

Taloudelliset rajat ohjaavat suunnitelman laatimista

Parlamentaarinen ohjausryhmä on linjannut myös taloudelliset rajat, jotka ohjaavat suunnitelman laatimista lähtötilanteessa. Tehdyn linjauksen mukaan suunnitelman laatiminen perustuu alkuvaiheessa julkisen talouden suunnitelman mukaiseen valtion talousarviorahoitukseen. Suunnitelman ensimmäisten vuosien osalta nojaudutaan voimassa olevaan julkisen talouden suunnitelmaan. Liikenneverkon kunnossapidon merkityksen vuoksi parlamentaarinen ohjausryhmä linjasi, että perusväylänpidon osalta pidetään voimassa määrärahoihin tehty pysyvä, vähintään 100 miljoonan euron korotus. Kun suunnittelu etenee, tarkastellaan talousarviorahoituksen määrää suhteessa suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseen. Myös rahoituspohjan laajentamista talousarviorahoituksen ulkopuoliseen rahoitukseen tarkastellaan työn edetessä.

Mitä seuraavaksi?

- Toimenpideohjelman valmistelu alkaa nyt linjattujen tavoitteiden ja taloudellisten rajojen pohjalta. Valmistelussa hyödynnetään saatua palautetta. Vaikutusten arviointi on olennainen osa valmistelua. - Vuorovaikutteiden valmistelu jatkuu. Seuraavaksi järjestetään alueelliset tilaisuudet Helsingissä, Lappeenrannassa, Rovaniemellä ja Vaasassa 10.3.

2020. - Suunnitelmaluonnos viimeistellään syksyllä 2020. - Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman on tarkoitus valmistua keväällä 2021.

Suunnitelmasta päättää valtioneuvosto.

Mistä on kyse?

Liikennejärjestelmä koostuu liikenneverkosta, palveluista,

VARAA MESSUOSASTO NYT!

Kuljetusmessutapahtuma ja Kansainvälinen Autonäyttely TIEDUSTELUT JA VARAUKSET: Mikko NukaLA 0400 563 786

Rami Tynjälä 0500 569 522

Ari Nukala 0400 264 116

Hannele Loukasmäki 040 736 0073

Juha Ristimaa 0400 567 068

info@ptsmessut.fi

YHTEISTYÖSSÄ:

liikennejärjestelmän tukitoimista, kuten tiedosta ja liikenteen ohjauksesta, sekä kaikista liikennemuodoista eli tieliikenteestä, rautatieliikenteestä sekä vesi- ja lentoliikenteestä. Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma puolestaan sisältää toimenpideohjelman siitä, miten liikenneverkkoa suunnitellaan, rakennetaan ja ylläpidetään sekä millaisia liikenteeseen ja liikkumiseen liittyviä palveluja hankitaan. Suunnitelmaan sisällytetään 12-vuotinen valtion rahoitusohjelma. Kunkin hallituskauden alussa liikennejärjestelmäsuunnitelma tarkistetaan ja sovitetaan yhteen julkisen talouden suunnitelman kanssa sekä tarvittaessa tarkistetaan julkisen talouden suunnitelman muuttuessa. Ensimmäinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma laaditaan vuosille 20212032.

POWERTRUCKSHOW.FI


54 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Stora Enson Uimaharjun tehdasalueella sahan ja sellutehtaan välillä liikennöivän automaattisen ajoneuvon suurin nopeus on 20 kilometriä tunnissa. Kuorma-auto kuljettaa päivittäin noin 15 hakekuormaa sahalta sellun tuotantoon noin 1,4 kilometrin matkan.

Stora Enso testaa Uimaharjussa itsenäisesti ajavaa kuorma-autoa

S

tora Enso on aloittanut automaattisesti ajavan kuorma-auton testikäytön tehdasalueellaan Joensuun Uimaharjussa. Ilman kuljettajaa liikkuvan ajoneuvon avulla selvitetään, paljonko automatisoiduilla kuljetuksilla voidaan vähentää päästöjä ja parantaa turvallisuutta.

me, sanoo Antti Suvinen, Stora Enso Metsän hankintajohtaja. Ilman kuljettajaa liikennöivä ajoneuvo parantaa työturvallisuutta erityisesti hakekasojen ja varastojen läheisyydessä. Jatkokäytössä myös etävalvomoon siirtyvän kuljettajan työergonomia parantuu. Ajoneuvon reitin liikenneturvallisuus parantuu uusien turvalaitteiden kuten sensoreiden ja älykkäiden liiken-

nevalojen avulla. Automaattisen kuorma-auton odotetaan pienentävän päästöjä automatiikan optimoidessa moottorinkäyntiä ja reittivalintaa. Vähentyvä polttoainekulutus tuo myös taloudellisia säästöjä.

Hakeauto kulkee tehdasalueella ilman kuljettajaa

Stora Enson Uimaharjun teh-

dasalueella sahan ja sellutehtaan välillä liikennöivän automaattisen ajoneuvon suurin nopeus on 20 kilometriä tunnissa. Kuormaauto kuljettaa päivittäin noin 15 hakekuormaa sahalta sellun tuotantoon noin 1,4 kilometrin matkan. Sahauksen sivutuotteena syntyvää haketta hyödynnetään raaka-aineena sellun valmistuksessa. Ajoneuvon testaus jatkuu vuoden 2020 loppuun

- Me Stora Ensossa pyrimme hyödyntämään laaja-alaisesti digitalisaation mahdollisuuksia ja testaamaan uusia teknologisia ratkaisuja, joilla voidaan tehostaa toimintaa ja parantaa turvallisuutta. Automaattisesti ajavan kuorma-auton testikäytöllä saamme lisätietoa millaisia ympäristö- ja turvallisuushyötyjä sekä kustannussäästöjä uudenlaisella ajoneuvolla voidaan saavuttaa tehdaskuljetuksissam-

saakka. Testeissä selvitetään myös Pohjois-Karjalan sääolosuhteiden vaikutusta automaattisesti ajavaan autoon ja sen apuna toimivaan liikenteenohjausjärjestelmään. - Kuten kaikessa toiminnassamme, myös uuden teknologian testauksessa turvallisuus on tärkeintä. Koekäytön alkuvaiheessa autossa on kuljettaja valvomassa testin sujumista ja testauksen edetessä auton kulkua valvotaan etäyhteydellä kulkuneuvon ulkopuolelta, sanoo Suvinen. Automaattisesti ajavan auton testaus on Stora Enson ja hakekuljetuksia operoivan Mantsinen Groupin yhteishanke. Ajoneuvon älykkään ohjausjärjestelmän ja varustelun toimittaa Hiab, joka on kehittänyt järjestelmää yhdessä VTT:n kanssa. Turvallisuustyössä on mukana myös InnoTrafik ja VTT. Nokian Renkaat on mukana hankkeessa testaamassa Intuitu-sensoreilla varustettuja älyrenkaita.

Sahatavaraa ja sellua

Stora Enson Uimaharjun saha valmistaa mäntysahatavaraa. Samalla tehdasalueella sijaitseva Stora Enson Enocellin sellutehdas tuottaa liuko- ja havupuusellua muun muassa tekstiili- ja paperiteollisuuteen.

Stora Enson Uimaharjun saha valmistaa mäntysahatavaraa. Samalla tehdasalueella sijaitseva Stora Enson Enocellin sellutehdas tuottaa liuko- ja havupuusellua muun muassa tekstiili- ja paperiteollisuuteen. Tehdasalueella työskentelee yhteensä noin 300 henkilöä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kohti vihreämpää tulevaisuutta

• Kaikille dieselmoottoreille • Jopa 90% vähemmän päästöjä • 100% uusiutuvista raaka-aineista valmistettu

teboil.fi/green


56 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Otto Lahti, johtava asiantuntija, Traficom

Liikenteen päästöjen vähentäminen puoleen V

uonna 2020 maanteiden tavaraliikenteeseen liittyvä keskustelu yhteiskunnan huipulla ja lukuisissa eri medioissa on poikennut monista edellisistä vuosista. Perinteisten Helsingin kehäteiden lumikaaosuutisten sijaan kuljetusalan on vetänyt vakavaksi kuukausitolkulla jatkuva syyskelirikko. Lisäksi keskustelu ilmastonmuutoksesta ja päästöjen vähentämisestä on siirtynyt kohti konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä, mitkä koskettavat varmasti kaikkia.

Tieliikenteen osalta tavoite on fossiilisten CO2-päästöjen vähentäminen vertailutasosta puoleen 2030 mennessä. Toinen merkittävä toimenpiteiden kokonaisuus koskee tiestön ylläpitoa roudan puuttuessa. Talven muuttumisen sijaan tänä vuonna on isossa osassa maata voitu puhua talven puuttumisesta. Lumipolanne ja routa eivät ole suojanneet teitä, mikä on aiheuttanut todella pahaa jälkeä hieman heikossa kunnossa oleville teille ja kaduille. ELY -keskuksen julkaisema video Savosta kertoo hyvin, ettei kyse ole pelkästään rannikon ongelmasta. Kovien sateiden takia tien hoitajat ovat ennekin joutuneet urakoimaan pitkää päivää helmikuussa. Perinteisen aurauksen sijaan tällä kertaa rankkojen vesisateiden takia sorateitä jouduttiin lanaamaan. Sää on ennenkin näyttänyt suunnilleen samalta jouluna ja juhannuksena, mutta ilman mitään ideologiaa yksittäisten tapahtumien liioittelua voi luotettavasti todeta keskiarvosta poikkeavien sääilmiöiden lisääntyneen. Se voi hyvin vaikuttaa etenkin alemmalla tieverkolla operoivaan raskaaseen kalustoon enemmän, kuin isoissa otsikoissa pyörivät päästövähennystoimet.

Seminaarisesonkia

Juuri ennen koulujen hiihtoloma sesonkia osui parin päivän sisään Liikenne ja viestintäministeriön, SKAL suoritealojen ja Nesteen varsin saman sisältöiset tilaisuudet keskeisenä aiheena liikenteen CO2-päästöt 2030. Kaikissa kolmessa tilaisuudessa juokseminen kuulostaa helposti ajan haaskaukselta. Eri ympäristöt saivat esiintyjät säätämään viestiä mikä kertoi paljon siitä, paljonko pelivaraa näkemyksis-

Panelistit ja yleisö mietteliäänä virka-ajan viimeisillä minuuteilla SKAL Suoritealojen seminaarissa - Suomalainen kuljetusyrittäjä pärjää vain kovalla osaamisella, erikoistumisella ja verkostoitumalla 2030 toimintaympäristössä.

sä on. Kaikkien kolmen tilaisuuden osuminen näin lähelle toisiaan on osittain sattumaa. Aiheiden valinnassa ei kuitenkaan ole mitään sattumaa vaan kyse on kaikkien järjestävien tahojen mielestä aivan syystä hyvin tärkeästä ja ajankohtaisesta aiheesta. Puhuja toisensa perään kertoi tavoitteiden olevan niin vaativia, että niiden toteuttamiseen tarvitaan kaikki käytössä olevat keinot - öljy-yhtiön johtaja näki sähkön olevan monessa paikkaa erinomainen vaihtoehto ja kuljetusyrityksen johtakaan ei ollut valmis laittamaan kaikkia vähennys tavoitteita yksityisautoilijoille. Yleisön kommenteissa verrattiin kiihkeästi erilaisten vaihtoehtojen paremmuutta ja korostettiin niiden ongelmia joissain käyttökohteissa. Näissä kommenteissa unohtui se, että eri vaihtoehtoisten käyttövoimien paremmuusjärjestys riippuu aina käyttökohteesta, eikä yksi vaihtoehto riitä korvaamaan fossiilisten polttoaineiden vähennystavoitetta. Mikään ei nimittäin viittaa tällä hetkellä siihen, että liikenteen energiankulutus vähenisi merkittävästi seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Päätöksiä ja hurjia biovolyymejä

Globaalisti liikenne kuluttaa niin paljon fossiilisia polttoaineita, että sitä on vaikea käsittää. Kohtuuhintaisten vaihtoehtois-

ten polttoaineiden kohdalla tulee olemaan myyjän markkinat hyvin pitkään, koska myös Suomea kertaluokkaa suuremmilla talouksilla on vastaavia suunnitelmia fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen vaihtoehdoilla. Euroopassa autovalmistajille asetetut päästövähennysvelvoitteet ovat merkittäviä ja tulevat väkisin lisäämään sähköautojen tarjontaa ja myyntiä koko unionin alueella. Polttoaineiden jakelijoita koskeviin sekoitevelvoitteisiin on jo tehty kansalliset vaatimukset 2030 asti. Tällöin markkinoille toimitettavissa liikennepolttoaineissa on keskimäärin vähintään 30 % bio-osuutta ja kevyessä polttoöljyssä 10 %. Velvoitteiden täyttämiseen tarvitaan yli miljardi litraa biodieseliä ja reilu 150 000 litraa etanolia. Tuon määrä tarkoittaa reilu 70 rekkakuormaa (68 t yhdistelmiä) biokomponenttia joka päivä vuonna 2030. Nykyiseen ja lähivuosina liikenteeseen tulevaan bensa-autokantaan sopii enintään 10 % etanolia sisältävä polttoaine, joten dieselissä tullaan todennäköisesti näkemään selkeästi yli 30 % bio-osuuksia. Tässä vaiheessa ei kannata mitenkään poissulkea E20- tai E30-polttoaineelle sopivien autojen tulosta markkinoille 5-10 vuoden kuluttua tai muita vastaavia kehityskulkuja, jotka on todettu moottoritekniikan puolelta jo tässä vaiheessa mahdollisiksi.

Rahtarin päästöt tippuvat väkisin

Oman toiminnan CO2-päästöjen vähentäminen saattaa onnistua hyvinkin helposti autoilijalle, vaikka ei muuttaisi omassa toiminnassaan mitään. Peruslaatuisessa dieselissä olevan bioosuuden määrä kasvaa polttoainekauppiaita koskevien velvoitteiden takia. Autovalmistajille on myös kovia velvoitteita tiputtaa markkinoille toimitettavien uusien autojen polttoaineen kulutusta. Päästövähennysten vertailutasona on vuoden 2005 liikenteen päästöt. Sen jälkeen 2013 massamuutos, 2019 mittamuutos ovat mahdollistaneet merkittäviä päästövähennyksiä suurempaan kalustoon siirtymällä. Suurimmassa osassa kuljetusyrityksiä seurataan polttoaineen kulutusta kuljettaja ja auto kohtaisesti. Kuljettajia koulutetaan mitatun tiedon perusteella ja autovalinnoissa polttoainetaloudella on merkittävä rooli. Toimintamallit ja täyttöasteet ovat myös parantuneet monessa paikkaa. Myös trailereita pakkaavan trukkikuskin osaamisen merkitys on tunnistettu yhtenä keinona päästöjen vähentämiseen. Isojen päästövähennysten saavuttaminen ei näytä mitenkään vaikealta, kun polttoaine on parempaa, autot ovat parempia, suuremmat kuormakoot laskevat kulutusta tonnikilometrille, kuljettajat ovat parempia ja yritysten toiminnan ohjaus on parem-

paa. Valittavasti asia ei ole näin helppoa, koska maanteiden tavaraliikenteen tonnikilometrien ennustetaan kasvavan reilusti yli 10 % seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Merkittävin ryhmä on vaikein

Maanteiden tavaraliikenteen päästöjen kohdalla kehitystä ei voi arvioida samalla tavoin kuin henkilöautoliikenteen kohdalla. Henkilöautojen kuljetuskapasiteetti, suorite ja autojen käyttöikä vaihtelevat varsin vähän raskaaseen liikenteeseen nähden. Asiaa voi helposti kuvata yhdessä työvuorossa kuluvan polttoaineen määrällä. Perusjakeluajossa 2-akselisella jakoautolla riittää noin 30 litraa naftaa työvuoroon (20 l/100km ja 150 km). Raskaassa rahtiliikenteessä 76 -tonisella kuluu työvuoron aikana helposti kymmenkertainen määrä polttoainetta (50 l/100km ja 600 km). Ajoneuvojen ensirekisteröinti- ja kantatilastojen perusteella ei voi sen takia kovin helposti arvioida toteutuvia päästövähennyksiä. 1-vuorotyössä pyörivän vanhan jakoauton vaihtaminen täyssähköiseen vihreällä sähköllä ladattavaan uuteen autoon tiputtaa kokonaispäästöjä vähemmän kuin toimet joilla yhden hakeyhdistelmän kulutusta hyötykuormaan nähden lasketaan 5 %. Virallisissa tilastoissa nämä pienet sähköllä tai biokaasulla liikkuvat autot näkyvät kuitenkin paljon hel-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 57

Vuoden 2020 logistikko on Otto Lahti

V

uoden 2020 Logistikko -tunnus tus on myönnetty Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin johtavalle asiantuntijalle Otto Lahdelle.

Sähköautojen ja uusiutuvan dieselin osuus globaalissa tieliikenteessä on tällä hetkellä suunnilleen sama. Tulevaisuudessakin ne kilpailevat enemmän omien kasvuresurssien kanssa kuin toisiaan vastaan.

pommin. Vaikeusaste syntyy siitä, että raskaissa kuljetuksissa volyymit kasvavat suunnilleen samaa tahtia kuin energiatehokkuus paranee. Toisinpäin ajateltuna raskaiden kuljetusten energiatehokkuuden tulee parantua selvästi enemmän kuin kuljetusvolyymit kasvavat, jotta vaihtoehtoisten polttoeineiden tarve ei kasva.

Pelkoa, ahdistusta ja kauhua

Pelko on positiivinen olotila ihmiselle ja auttaa pärjäämään vaikeissa tilanteissa. Korkeanpaikan pelko saa ihmisen keskittymään ja varovaiseksi jyrkänteen reunalla, mikä suojelee fataalilta horjahdukselta. Aivan samoin pelko tärkeän asiakkaan menettämisestä saa yrittäjän keskittymään asiakkaan pitämi-

seen. Jos pelkotiloja ei hallitse, muuttuu tilanne vaikeaksi. Jyrkänteen reunalla terveen varovaisuuden muuttuminen korkeanpaikankammon aiheuttamaksi toiminnan lamaantumiseksi ja ennalta-arvaamattomaksi paniikiksi ei suinkaan vähennä fataalin horjahduksen vaaraa. Ilmastoahdistus alkaa iskeä helsinkiläisen virkamiehen ja savolaisen puutavara-autoilijan mieleen, kun helmikuussa tulee taivaalta joka toinen päivä vettä. Ahdistus ei paranna metsäteiden kantavuutta, eikä virkamiehen tehokkuutta. Joitain asioita kuljetusyrittäjän on tässä tilanteessa kuitenkin syytä pelätä, jotta ei horjahda niiden aiheuttamaan kuvainnolliseen rotkoon. Isot yritykset toisensa jälkeen ovat ilmoittaneet aikataulun, millä heidän

toimintansa muuttuu CO2-neutraaliksi. Ensimmäisessä vaiheessa se tarkoittaa, että näitä yrityksiä palveleville kuljetusyrityksille tulee raportointivelvollisuus päästöistä. Tällä hetkellä Ilmastopäästöjä voi kompensoida ostamalla osuuksia ilmasta hiilidioksidia sitoviin toimenpiteisiin. Yhdestä litrasta dieseliä syntyvien CO2-päästöjen kompensointi maksaa nyt noin 10 senttiä. Tuollaisten summien saaminen mukaan kuljetussopimuksiin tuntuu helposti mahdottomalta. Tällaisen kysymyksen kohdalla on hyvä miettiä, kuinka mahdottomalta kuulosti reilu kymmenen vuotta sitten, että puuta haettaisiin metsästä 52 t kuormia robottivaihteilla olevalla täysilmajousiyhdistelmällä.

Palkinto myönnettiin hänelle tunnustukseksi työstä HCT (High Capacity Transport) -rekkojen logistiikan tehokkuuden kehittämisen ja päästöjen alentamisen eteen. Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGYn myöntämä palkinto jaettiin tänään vuotuisessa logistiikka- ja hankinta-alan tapahtumassa LOGY Conferencessa Finlandia -talolla. Traficom alkoi myöntää vuonna 2013 normaalia pidemmille ja painavammille ajoneuvoyhdistelmille kokeilua varten poikkeuslupia. Otto Lahti on toiminut avainhenkilönä kokeilujen johtamisessa ja ideoimisessa, sekä kokeiluihin liittyvissä ratkaisuissa ja tutkimuksissa. - Otto on alusta asti suhtautunut testauksiin intohimoisesti uusien mahdollisuuksien etsimisenä. Käytännön kokeiluja oli paljon ja sen ympärillä tehtiin laajasti myös tutkimusta ja järjestettiin erilaisia tapahtumia. Kun keskustelee prosessissa mukana olleiden henkilöiden kanssa, kaikki tuovat esiin Otto Lahden. Hän pisti kaiken peliin. Hänestä tuli HCT-asiantuntija,

Otto Lahti

jota kaikki arvostivat, LOGYn palkintovaliokunnan jäsen Pekka Aaltonen kertoo. Kokeilujen ja tutkimusten pohjalta asia eteni ministerin ohjauksella säädösmuutosten kartoittamiseen ja toteuttamiseen. Lopputulemana lainsäädäntöä muutettiin vuoden 2019 alusta siten, että se mahdollisti aikaisempaa pidemmät - jopa 34,5 metriä pitkät - yhdistelmät. - Itse pidin aina tärkeimpänä, että homma etenee ja koko ajan opitaan uutta. Tekemisen meininki oli tärkeämpää kuin tarkka suunnitelma, Lahti kuvailee prosessia. Vuosittain jaettavan palkinnon tarkoituksena on edistää Suomen kilpailukykyä tukevaa oston, logistiikan ja toimitusketjun hallinnan kehittämistä palkitsemalla alan osaajia. Vuodesta 1986 lähtien myönnetty palkinto myönnetään oston/logistiikan kehittämisestä aktiivivaiheessa olevalle henkilölle.


58 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Suomen kokemukset HCT-rekoista herättää kansainvälistä kiinnostusta

PITKÄ-kyltti rekan perässä on tullut tutuksi kaikille tielläliikkujille viime vuoden aikana. Kuvassa Ylijoki Kuljetus Oy:n n. 33 metrinen HCT-yhdistelmä 76 tonnin kokonaispainolla energiaranka hakkeen ajoon terminaaleista voimalaitoksille.

R

Toivonen Väylästä.

eilun viiden vuoden kokeilujen jälkeen HCT-rekoista tuli osa yleistä liikennettä 21.1. 2019. Suomen kokemukset HCT-rekoista ja niihin liittyvä lainsäädäntömme ovat kiinnostaneet viranomaisia ja elinkeinoelämää ympäri Eurooppaa. PITKÄ-kyltti rekan perässä on tullut tutuksi kaikille tielläliikkujille viime vuoden aikana. Eniten HCT-rekkoja liikkuu 4tiellä Mäntsälän kohdalla, jossa yli 30-metrisiä kulkee arkisin molempiin suuntiin reilu 50 kpl vuorokaudessa molempiin suuntiin. Yli 30-metrisiä rekkoja on Suomessa liikenteessä reilu 300 ajoneuvoyhdistelmää. - Ennen pitkien rekkojen yleistymistä oltiin laajasti huolissaan siitä, miten ne vaikuttavat liikenneturvallisuuteen. Ensimmäisen vuoden kokemusten perusteella voin todeta, että pitkille rekoille

HCT-rekat kiinnostavat kansainvälisesti

Raakapuun kuljetuksissa on kokeiltu jo pitkään erilaisia HCT-yhdistelmiä; kuvassa Ketosen Kuljetus Oy:n testikäytössä operoinut 104-tonninen HCT-yhdistelmä.

asetetut turvallisuusvaatimukset ovat olleet toimivia ja liikenneturvallisuus ei ole heikentynyt.

Esimerkiksi risteysalueet voivat olla haastavia HCT-rekoille, mutta yhteispelillä on pärjätty ilman vakavia ongelmia, kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin johtava asiantuntija Otto Lahti.

Tehty pitkille kuljetusmatkoille

Suomen tiestö sopii pääosin pitkille rekoille, vaikka aivan kaikista maantieliittymistä ei pysty ajamaan yli 30-metrisillä rekoilla. Pitkien rekkojen merkitys on suurin pisimmillä kul-

jetusväleillä esimerkiksi pääkaupunkiseudulta Pohjanmaalle, Kainuuseen ja pohjoisimpaan Suomeen. - Varsinkin pitkillä välimatkoilla HCT-rekat alentavat kuljetuskustannuksia, koska kolme pitkää rekkaa korvaa neljä perinteistä rekkaa. Kustannussäästöjen ja ilmastohyötyjen lisäksi myös liikenneturvallisuus voi parantua, kun rekkoja tarvitaan vähemmän saman kuorman kuljettamiseen, kertoo kunnossapidon ohjaus ja kehittäminen -yksikön päällikkö Tuomas

Rekkojen pituuden kasvattaminen on todettu yhdeksi merkittävimmistä tavoista pienentää maanteiden tavaraliikenteen CO2-päästöjä. Tästä syystä Suomen kokemukset HCT-rekoista ja niihin liittyvä lainsäädäntömme ovat kiinnostaneet viranomaisia ja elinkeinoelämää ympäri Eurooppaa. - Traficomin ja Väylän vieraana on esimerkiksi juuri nyt viranomaisia Ruotsista ja Hollannista, joissa uskotaan pitkien rekkojen mahdollisuuksiin vahvasti, kertoo Lahti. Maanteiden tavaraliikenteen suurin haaste Euroopassa tulevalla vuosikymmenellä on fossiiliset eli CO2- päästövähennykset sekä energiankulutuksen pienentäminen. - Haasteet ovat niin suuria, että kaikki keinot on hyödynnettävä, jotta pääsemme tavoitteisiimme. HCT-rekkojen ansiosta esimerkiksi elintarvikekuormat liikkuvat Suomessa jopa kolmanneksen pienellä päästöillä kuin Keski-Euroopassa, toteaa Lahti.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 41

Puuautoja saatavilla nopeaan toimitukseen TUOMAS HYYTIÄ

TOMI TIKANMÄKI

HEIKKI HILTUNEN

VILLE KAIHU

OLAVI KARVONEN

LIISA KAATTARI

JANNE VUORINEN

Pohjanmaa Keski- ja EteläPohjanmaa

Etelä-Savo Etelä-Karjala Kymenlaakso

Pääkaupunkiseutu Uusimaa

Pirkanmaa Kanta-Häme

Lappi, PohjoisPohjanmaa Pohjois-Karjala

Kainuu Pohjoinen Keski-Suomi

Keski-Suomi Päijät-Häme

VarsinaisSuomi

050 411 2225

050 468 1096

0400 382 891

050 468 1044

050 468 1072

050 468 1063

0400 546 356

040 747 0030

SISU MYYNTI

www.sisuauto.com


60 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Työelämän vaateet kasvavat - Savossa vastataan huutoon S avon ja Ylä-Savon ammattiopistoissa on käynnissä EU -rahoitteiset ”Tehokkaan puutavarakuljettajakoulutuksen kehittäminen” -hankkeet. Hankkeilla pyritään vastaamaan metsäteollisuuden puuhuollon osaamisen kehittämistarpeisiin. Onnekkaita ovat he, jotka nappaavat työpaikan heti valmistumisensa jälkeen. Hidastetekijöinä työllistymisessä on kuitenkin monesti uuden ammattilaisen työelämäverkostojen puute sekä kokemattomuus työelämässä toimimiseen. Valitettavan usein myös työelämäjaksopaikatkin ovat kiven alla. Oppimista on siirretty tapahtuvaksi enenevissä määrin työpaikoille, mikä asettaa paineita oppilaitoksille tarjota opiskelijoille työelämävalmiuksia. Tehokkaan oppimisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että oppimisympäristöt vastaavat tekniikaltaan ja tavoiltaan tulevaa työelämää.

Savossa tehdään ainutlaatuista työtä

Savon ammattiopiston Logistiikka-alalla tehdään ainutlaatuista työtä koulutusvaateiden eteen ja opetukseen haetaan tehostamismalleja EU-rahoitteisten ”Tehokkaan puutavarakuljettajakoulutuksen kehittäminen” -hankkeiden kautta yhdessä Ylä-Savon ammattiopiston kanssa. Opiskelijoista koulitaan mahdollisimman valmiita kohtaamaan työelämä muun muassa Farmiyritys-toimintamallia soveltamalla. - Oppimisympäristöt ja -kalusto laitetaan kuntoon ja opiskelijoiden tietä kohti työllisty-

Savon ammattiopistoon hankittu uusi 9-akselinen Volvo FH 650 -puutavara-autoyhdistelmää. Kuvassa mäntytukkikuorman sidontaharjoitus käynnissä Kurkimäen asemalla Kuopiossa.

mistä tasoitetaan, painottaa hankkeiden vetäjä Arto Kärkkäinen Savon ammattiopistosta.

Kummiluokkatoiminnalla lujitetaan yhteyksiä työelämään

Hankkeiden myötä Kummiluokkatoiminta käynnistettiin syksyllä 2019. Kummiluokkatoiminnassa opiskelijat pääsevät tutustumaan isoihin metsäteollisuusyrityksiin pintaa syvemmältä ja heidän Kuopion seudun puutavarakuljetusyrityksiinsä. Ensimmäinen kummi Savon ammattiopistolla oli Metsä Group ja heidän sopimusyrityk-

sensä. Tammikuun alussa aloittaneelle luokalle kummina toimii Stora Enso ja syksyllä 2020 tarkoituksena on saada kummiksi UPM. Kummiluokkatoiminta on käynnissä kunkin luokan opiskelijoiden valmistumiseen saakka. - Oppilaitoksena palvelemme kaikkia alan toimijoita tasapuolisesti; meillä on yhteinen tavoite saada alalle uusia, motivoituneita ja ammattitaitoisia kuljettajia. Yhdessä toimimalla pääsemme tähän vaativaan tavoitteeseen, korostaa Kärkkäinen. Kevätlukukauden 2020 opiskelijat tapasivat ensi kerran kummiyrityksiä helmikuun alus-

Tammikuussa Savon ammattiopistossa aloittaneiden puutavara-autokuljettajaopiskelijoiden iskuryhmä vasemmalta oikealle: Sonja Gråsten, Pasi Turunen, Allan Ikkonen ja Jarmo Keinänen. Edessä poseeraa kouluttaja Henri Heiskanen.

sa. Tammikuussa aloittaneita puutavarakuljettajaopiskelijoita, Stora Ensosta Päivi Malin, Joel Sahlman ja Kalle Kärhä, Kalla Forest Oy:stä puutavara-autoyrittäjä Timo Tukiainen sekä Savon ammattiopiston opettajat viettivät yhteisen päivän Savon ammattiopistolla Kuopiossa. Porukka tutustui toisiinsa ja oppimisympäristöihin sekä keskusteli odotuksista ja toiveista kevätlukukaudelle.

Verkostot iskuun jo opiskeluvaiheessa

Opiskelijoiden toiveissa toistuivat työelämän käytännön opit ja toimintatavat: Millaisia arvoja yrityksissä on, miten yritys toivoo firmaa edustettavan ja miten tehdasalueilla toimitaan? Toiveena oli myös luoda mahdollisimman laajat verkostot jo opiskeluvaiheessa. Suurta huolta ja paljon keskustelua nosti esiin myös opiskelijoiden vaikeudet saada yrityksistä työelämäjaksopaikkoja eli niin sanottuja harjoittelupaikkoja. Varsinkin monet pienyritykset kokevat harjoittelijan vain kulueränä, vaikka harjoittelijan voisi nähdä myös satsauksena tulevaisuuteen. - Me Kalla Forestissa uimme vastavirtaan ja tarjoamme aktiivisesti harjoittelupaikkoja puutavara-autokuljettajaopiskelijoille, paljastaa Timo Tukiainen. Sekä opiskelijat että oppilaitoksen opettajat painottivat isojen metsäteollisuusyritysten

roolia viestinviejänä yrityksille. Stora Enso on tiivistänyt yhteistyötään oppilaitosten ja yrittäjiensä kanssa Yrittäjäprojektilla. - Syvällinen yhteistyö oppilaitosten ja yrittäjien kanssa on kantanut hedelmää ja uusia avauksia on tulossa lisää lähiaikoina, taustoittaa projektin vetäjä Päivi Malin.

Keski-ikä puutavarakuljetusalalla nousee kohisten

Tällä hetkellä puutavarakuljetusyrityksissä työntekijöiden keski-ikä lähentelee 55 vuotta. Vuosittaisen eläköitymisen johdosta tarve on noin 200 uudelle puunkuljetuslogistiikan ammattilaiselle joka vuosi. - Meidän on tarjottava opiskelijoille hyvät oppimismahdollisuudet ja tehostettava opintopolkuja koulun penkiltä pölliauton puikkoihin, muuten emme selviä jatkossa kasvavien puumäärien liikuttelusta metsästä tehtaille, alleviivaa Savon ja Ylä-Savon ammattiopistojen hankkeiden ohjausryhmän puheenjohtaja Kalle Kärhä.

Seuraa Savon ammattiopistoa somessa:

Facebook, Instagram, YouTube ja TikTok; tilit Sakky logistiikka tai logistiikka.

Artikkelin kuvat: Henri Heiskanen, Arto Kärkkäinen ja Kalle Kärhä


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Päivi Malin ja Kalle Kärhä Stora Ensosta seuraamassa puutavara-autokuljettajaopiskelijoiden simulaattorikuormausharjoituksia Kummiluokkapäivänä.

Kalla Forest Oy:n kippari Timo Tukiainen (edessä vasemmalla) ja Stora Enson Joel Sahlman (edessä keskellä) olivat tulleet kiireiltään myös Kummiluokkapäivään.

Savon ammattiopiston uusi Volvo-puutavara-auto on varustettu Volvon Exster -etäohjauksella. Kari Karhunen esittelemässä Exsterin toimintaa ja siirtämässä etänä Volvoa toiseen paikkaan muutaman kymmenen metrin päähän. Katso video Volvon pehmeästä liikkeellelähdöstä Metsäalan Ammattilehden YouTubista.

Savon ammattiopiston Henri Heiskasen tekemä leikkimielinen Exster-etäohjaus TikTok-video Dance Monkey -kappaleen siivittämänä on saavuttanut jo kunnioitettavat yli 800 000 katselukertaa neljän viikon aikana sen julkaisusta.

Savon ammattiopistoon hankittiin uusia Jyki-puutavaraperävaunuja syksyllä 2019. Kuvassa perävaunujen luovutustilaisuus Längelmäellä Jyki Groupilla. Kuvassa vasemmalta oikealle: Kari Karhunen Savon ammattiopistosta, Ville Rautiainen Jyki Groupilta, Arto Kärkkäinen Savon ammattiopistosta ja Otto Sirén Jyki Groupilta.

KULJETUS 61


METSÄALAN AMMATTILEHTI

58 KULJETUS

TÄYDEN PALVELUN KONETALO

! Ä J Ä T T I R Y S U T E KULJ

O LL A JA ID A IT TT A M M A T A A S A R EA LM A C H IN ER Y LT A TK A IS U T. ER N EN K A IR LL Ä Ä P I ER TI K A TT A V A S LI S Ä Ä ! Y S Y K JA Ä TT Y TE H Y TA O

OTA YHTEY TTÄ: ANTTI LARTE 0400 549 570

antti.larte@realmachinery.fi

JUKKA LAINIO 0400 514 349

jukka.lainio@realmachinery.fi

www.realmachinery.fi 020 734 7444

Lempäälä | Kerava | Turku | Kuopio | Oulu | Hamina


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 63

Iveco vahvistaa rooliaan Suomen markkinoilla I

veco on yksi maailman johtavista hyötyajoneuvo- valmistajista. Suomessa merkki on ollut mukana skandinaavisten valmistajien dominoivilla kuormaautomarkkinoilla jo todella pitkään. Viime vuodet Ivecon myyntimäärät ovat pysyneet samalla tasolla mutta nyt kasvua haetaan aktiivisemmin.

Vuonna 2019 Suomessa rekisteröitiin hieman alle 300 uutta Iveco hyötyajoneuvoa. Kymmenkunta vuotta sitten myyntimäärä oli yli 500 autoa vuodessa. - Samoihin myyntimääriin yltäminen on täysin realistista. Tiedän sen, koska olin silloin itsekin Ivecoja myymässä. Nyt meillä on markkinoiden tuorein mallisto ja lisää uutuuksia on luvassa vielä ihan lähiaikoina. Kaasu on jo täällä, ensi vuonna tuotantoon tulee akkusähkökäyttöiset raskaat ajoneuvot ja 2023 polttokenno. Uskon akkusähkön olevan välivaihe isoissa ja pienissä autoissa. Polttokenno tulee ja se on varma. On hyvä, että perinteiselle dieselille on olemassa vaihtoehtoja, kertoo Ivecon maajohtajana tammikuussa 2020 aloittanut Tuomas Virén ollen selvästi innoissaan uusista energiamuodoista. - Kun aukeni mahdollisuus lähteä johtamaan Ivecon Suomen toimintaa tartuin siihen samantien sillä se tuntui kotiinpaaluulta ja haluan osaltani tehdä kaikkeni sen eteen että Iveco saadaan sille kuuluvaan asemaan markkinoilla. Meillä on hyvä porukka mikä puhaltaa yhteen hiileen asiakkaan hyväksi. Iveco Finlandin myyjien lisäksi tärkeässä roolissa ovat alueelliset vahvat jälleenmyyjät Niemi-Korpi Oy ja Driving Team Oy.

Koko mallisto uudistunut

Iveco on uudistanut lyhyessä ajassa koko mallistonsa pakettiautoista keskiraskaisiin ja raskaisiin kuorma-autoihin. - Vuoden pakettiautoksi palkittu uusi Daily on ollut menestys myös Suomessa ja sen myynnin kasvattamisessa on vielä vaikka kuinka paljon potentiaalia. Uusi Eurocargo on loistava ajoneuvo erilaisiin kuljetustehtäviin kaupunki- ja taajamaympäristöihin. Maantiekuljetuksiin Iveco esitteli hiljattain uuden S-Way malliston, mikä edustaa markkinoiden ehdotonta huippua. S-WAY:n valmistus alkoi 2-akselisilla isohyttisillä rekkavetureilla ja laajeni sen jälkeen myös muihin hytti -ja akselisto-

- Ivecolla on Suomen markkinoilla pitkä historia ja hyvä pohja, mistä rakentaa merkin roolia entistä vahvempaan asemaan, sanoo Iveco Finland Oy:n maajohtajana alkuvuodesta aloittanut, pitkän uran kuljetusalalla tehnyt Tuomas Virén (43), jonka vapaa-aika kuluu metsänhoitotöissä ja jääpallon järjestötoiminnassa: - Väri on vihreä-valkoinen ja seura tietenkin Porvoon Akilles, toteaa VIrén.

vaihtoehtoihin. Kevään aikana saadaan maahan myös Suomen markkinoille paremmin sopivia 2, 3 -ja 4-akselisia autoja usealla eri hyttivaihtoehdolla. Uusi S-Way on saanut jo nyt osakseen poikkeuksellisen paljon huomiota asiakkailta ja sellaisetkin talot jotka eivät ole ennen Ivecoa oikein noteeranneet, ovat nyt pyytäneet uutuudesta tarjouksia. Ja raskaimpiin käyttötehtäviin kuten puutavaran ja soranajoon sekä metsäkoneiden ritiläautoiksi on tarjolla uusi X-Way mallisto sekä lisäksi myös legendaarinen Trakker kuuluu edelleen valikoimaan, luettelee Virén.

Uusien ympäristöystävällisten ja kustannustehokkaiden voimanlähteiden edelläkävijä

Edistyksellisen ja laajan malliston lisäksi Ivecolla on hihassa valttikortti mikä on ratkaisevassa asemassa jo lähitulevaisuuden markkinapelissä, missä ympäristöasiat ja CO2 päästöt ohjaavat päätöksentekoa: - Iveco on Euroopan suurin kaasumoottoristen (LNG ja CNG) kuorma-autojen valmistaja joiden myynti on lähtenyt Suomessakin hyvin matkaan; merkittävä osa viime vuonna rekisteröidyistä Ivecoista oli jo kaasukäyttöisiä. Ivecon LNG-käyttöinen moottori eroaa edukseen kilpailijoista, sillä siinä ei ole lainkaan erillistä Ad Blue järjestelmää. Se on merkittävä kilpailuetu ja vaikuttaa toki myös hintaan kun AdBlue järjestelmää ei ole; meidän LNG-autoihin tankataan

Maantiekuljetuksiin Iveco esitteli hiljattain uuden S-Way malliston, mikä edustaa markkinoiden ehdotonta huippua.

pelkkää kaasua. Kaasumoottoriset vaihtoehdot löytyy koko Iveco mallistoon ja niiden kysyntä kasvaa koko ajan nyt kun kaasun jakeluverkostokin kehittyy, ilmoittaa Virén. Kaasukäyttöisten jo tuotannossa olevien hyötyajoneuvojen lisäksi Iveco tekee vahvaa työtä myös sähkökäyttöisten ajoneuvojen kehittämisessä. - Täyssähkökäyttöinen Daily on jo myynnissä ja Nicola yhteistyön tiimoilta tuotantoon saadaan vuonna 2021 täyssähkövaihtoehdot kuorma-autoihin ja 2023 on luvassa polttokennoratkaisut, valottaa Virén.

- Ivecolla on markkinoiden edistyksellisin kaasukäyttönen hyötyajoneuvomallisto, esittelee Iveco Finland Oy:n vaihtoautopäällikkönä Espoossa aloittanut Topi Kontula.


64 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Iveco Stralis X-Way AS340X57 8x4 puutavara-auto

Uusi haastaja kantavuuskilpailuun

I

vecon mallistossa maantieauto Straliksen ja maansiirtoauto Trakkerin välimaastoon asemoituvassa Stralis X-Way:ssä yhdistyvät molempien mallisarjojen parhaat ominaisuudet. Konekorjaamo Riikonen Oy:n puutavaravarusteilla neliakselisen Ivecon omamassa jää parhaimmillaan alle 13 tonniin. Iveco Stralis X-Wayn hyvä kantavuus on Ivecon, mutta myös joensuulaisen puutavaraautojen päällerakentamiseen erikoistuneen Konekorjaamo Riikonen Oy:n pitkäjänteisen tuotekehityksen tulosta.

Iveco on hakenut kokemusta runko- sekä jousitus- ja akselistorakenteiden kestävyydestä, maissa joissa kuorma-autolla ajetaan tiettömillä taipaleilla ja äärimmäisissä olosuhteissa, kuormien painoista puhumattakaan. - Iveco X-Wayn suunnittelun keskiössä on korkea kestävyys ja suuri hyötykuormakapasiteetti. Malli yhdistää Ivecon Stralis kaukoliikenneauton parhaat polttoainetehokkuus- ja turvateknologiat Trakker -malliston legendaariseen maastolujuuteen. Iveco on hyödyntänyt auton rungon ja alustarakenteiden suunnittelussa parasta osaamistaan. Esimerkiksi hieman yli 300 mm korkeat ja 80 leveät c-profiiliset runkopalkit on valmistettu seinämävahvuudeltaan hieman alta 8 mm erikoisteräksestä, mikä tarjoaa riittävän lujuuden ja vääntöjäykkyyden useimpiin

Yhdistelmämassaltaan 76-tonnista Iveco Stralis X-Way puutavara-autoa liikuttaa vahvasti vääntävä 570 hevosvoimainen Cursor-13 -moottori. Iveco tunnetaan hyvistä maasto-ominaisuuksistaan ja uusi X-Way jatkaa perinnettä - ollen mukava ajaa myös maantiellä.

tälle automallille soveltuviin työtehtäviin, sanoo Iveco kuorma-autojen tuotepäällikkö Henri Immonen. Runko- ja alustarakenteen optimoinnin ansiosta perusakseliväliltään hieman yli viisimetrisen, rautajousitetun, napavälit-

teisellä takatelillä ja tehokkaimmalla tarjolla olevalla eli 570 hv moottorilla varustetun Iveco XWayn omamassa jää täydellisellä Riiko-päällirakenteella ja varusteilla 13 100 kilogrammaan. - tulee huomioida että tämä yksilö on varustettu toisen akselin nostolla (liikkeellelähtöavustin), mitä ilman omamassa jäisi niukasti alle 13 tonniin, Immonen lisää.

Modulaarinen ja kevyt

2,9 metriä korkea, Riiko -kolosermi on varustettu sermiöljysäiliöllä. Sermi on tehty lentokonealumiinista, mikä ei tarvitse eloksointia. Vetokytkin ja vetopalkki on TAV -mallistosta.

Modulaariset erikoisterärakenteiset Riiko -puutavara-auton päällirakenteet istuvat nätisti kaiken merkkisiin kuorma-autoihin, eikä Iveco tee tässä poikkeusta. Konekorjaamo Riikonen Oy:n myyntipäällikkö Esko Leinosen mukaan Riiko -puutavara-auton apurunko on 170 mm korkuisena markkinoiden matalin ja samalla yksi keveimmistä. - Suurimman mahdollisen kantavuuden sekä kuormatilan tarjoava Riiko -päällerakenne pohjautuu vankkaan teräsrakenneosaamiseen sekä parhaisiin markkinoilta oleviin komponentteihin. Kuten autot, myös Riiko -päällerakenteet kasataan pulttiliitoksin, millä saavutetaan hyvä kestävyys ja mahdollistetaan modulaarisen rakenteen huolto, jos sellaiselle tulee tarvetta, kertoo Leinonen. Riiko -päällerakenne tuo Ivecon runkoon hieman lisää tuke-

Ivecon kuljettajan paikka tarjoaa asialliset oltavat ja kelvollisen näkyvyyden. Katkaisijat ja kytkimet on sen verran suurikokoisia että niiden käyttö sujuu jopa hansikkaat kädessä.

Sisämateriaalit ovat kulutusta kestäviä ja helposti puhtaana pidettäviä. Hytissä onkin kaikki perusasiat hyvällä mallilla.

vuutta ja vääntöjäykkyyttä mistä on hyötyä puutavaran ajossa ja nosturikäytössä. - Yhdessä Riiko -päällerakenteen ja Terminator XXL Aero -pankkojen kanssa Iveco Stralis

X-Way tarjoaa yhden markkinoiden suurimmista kuormatilavuuksista. Koeajoautossa on kuormatilaa kahdella 3-metrin puunipulla 42 kehyskuutiota. Niinpä kokonaispainoltaan


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 65

Tankkaa sitä ykköstä Air1® on kansainväliset ISO-laatukriteerit täyttävä AdBlue® -lisäaine, jota saat jo noin 250 jakelukumppanimme D-asemalta ympäri Suomea. Ensiluokkaisen Air1 AdBluen avulla varmistat SCR-teknologian varman toiminnan ja dieselajoneuvon matalat lähipäästöt. Suomessa Yara valmistaa AdBlueta Valkeakoskella. Tervetuloa tankille!

Lisätietoja www.yara.fi, AdBlue.Suomi@yara.com tai Asiakaspalvelu puh. 09 4245 1803, Lataa ilmainen Air1-karttasovellus iPhone- tai Android-mobiililaitteellesi.

Air1® on Yara International ASA:n rekisteröimä tavaramerkki. AdBlue® on Verband der Automobilindustrien e.V (VDA) rekisteröimä tavaramerkki.

34.720 kilon autoon saa mättää hieman 21.620 kilon edestä hyötykuormaa, mikä on kunnioitettava lukema 2+2 akseliselle autolle, Ivecon Immonen ilmoittaa.

Pykälää silmään

8x4 ja 2+2 alustaisen Ivecon ohjaamo kantaa valmistajan mallistossa nimeä AS, joka tarkoittaa vapaasti suomennettuna pitkää ja korkeakattoista mökkiä. Tilaa ja mukavuutta pirtissä riittääkin, ehkä jopa liikaakin, työtehtävän luonne huomioon ottaen. Voimanlähteenä toimivasta 13-litran Cursor-moottorista irrotetaan parhaimmillaan tehoa 570 hv ja vääntömomenttia 2500 Nm. Suorituskyvyn osalta Iveco on noussut jo lähelle markkinajohtajia, tosin kuumin kärki pelaa omassa litratilavuusluokassaan. Moottorin, 16-portaisen HiTronix vaihteiston ja napavälitteisen akseliston yhteistyö on ainakin näin kuormatta ajettaessa sujuvaa. Ivecon GPS-pohjainen Hi-Cruise vakionopeudensäädin pelaa asiallisesti ja päästää auton herkästi Eco-Roll vapaarullaukseen, mikä ei suinkaan ole itsestäänselvyys napavälitteisessä autossa. Vaihteiston ohjaus käy muiden raskaiden Ivecojen tapaan kojelaudan napeista. D:n eli eteen päin asennon tuplapainallus kääntää vaihteiston hitaalle puolelle, mikä on lähes välttä-

mättömyys nykypuutavara-autossa. Muutaman vuoden ajan tarjolla ollut Hi-Tronix vaihteisto mahdollistaa myös heijauksen, mikä puuttuu EuroTronic vaihteistosta. Ivecon kuljettajan paikka tarjoaa asialliset oltavat ja kelvollisen näkyvyyden. Katkaisijat ja kytkimet on sen verran suurikokoisia että niiden käyttö sujuu jopa hansikkaat kädessä. Mittaristo tarjoaa kaiken tarvittavan. Nyt kun mittaristosta puhutaan niin mainittakoon että 80 km/h nopeudessa kierroslukumittarin neula osoittaa 1400 r/ min lukemaa kohti. Akseliperäisenä kierrokset pysyttelisivät 1100 r/min tietämillä.

Sisäpuolinen Riiko -nosturiteline on laadukasta tekoa ja varustettu hydraulisella kiristyksellä.

Terminator XXL Aero -pankot tarjoavat markkinoiden suurimman kuormatilan ja ovat kevyet.

Toimiva kokonaisuus

Kokonaisuutena koviin kuljetuskapasiteettilukemiin yltävä Iveco Stralis X-Way on mielenkiintoinen tuttavuus, missä ajettavuus, varusteet ja viimeistely ovat hyvässä sopusoinnussa. Mikäli Iveco-maahantuojan yrittäjäystävällinen hinnoittelupolitiikka, niin auton kuin huoltosopimusten osalta koskee myös nyt ajettavan kaltaista puutavara-autoa tarjoaa X-Way mahdollisuuden tuloksen tekoon näinä haastavina aikoina. Iveco X-Way puutavara-auto on koeajettavissa koko kevään valtuutetun Iveco jälleenmyyntiverkoston kautta.

Uusi Iveco X-Way -puutavara-auto on koeajettavissa koko kevään valtuutetun Iveco jälleenmyyntiverkoston kautta. Kannattaa olla yhteydessä ja käydä kokeilemassa kilpailukykyinen vaihtoehto.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 67

Autoon saa sähköä tai kaasua yhä laajemmalla alueella Suomessa

S

ähkön ja kaasun jakeluverkosto on laaje ntunut Suomessa nopeasti, vaikka katvealueitakin löytyy. Suomi on saavuttamassa ja osin on jo ylittänyt vuoden 2020 tavoitteensa sekä jakeluinfran laajentumisen että sähkö- ja kaasuautojen määrän osalta.

- Sähkön ja kaasun jakeluverkosto on laajentunut erittäin nopeasti. Suomesta löytyy paljon yrityksiä, jotka rakentavat autojen lataus- ja tankkausinfraa uutta liiketoimintaa luodakseen, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka. - Tällä vauhdilla olemme ylittämässä aikaisemmin asetetun tavoitteemme, että Suomessa olisi vähintään 250 000 sähköautoa vuonna 2030. Fossiilittoman liikenteen tiekartan laadinnan yhteydessä on syytä arvioida uudestaan vaihtoehtoisia käyttövoimia koskevia tavoitteita, ministeri Harakka jatkaa. EU:n jakeluinfradirektiivin mukaan jäsenmaiden on edistettävä uusiutuvien ja päästöttömien vaihtoehtojen, kuten sähkön ja metaanin markkinoita. Liikenne- ja viestintäministeriö asetti huhtikuussa 2019 työryhmän, joka arvioi, miten vuonna 2016 asetetut tavoitteet Suomessa ovat toteutuneet. Suomi toimitti raportin komissiolle marraskuussa 2019. Sen jälkeen työryhmä arvioi, miten tavoitteita voisi tarkistaa. Ilmasto- ja energiapoliittinen ministeriryhmä otti raportin tiedoksi 26.2.2020.

Sähköautojen latausverkosto laajenee vauhdilla

Julkisia latauspisteitä oli syys-

Vuoden 2020 tavoite on, että liikennekaasun jakeluasemia olisi noin 50 kappaletta. Tavoite saavutetaan, sillä paineistetun kaasun tankkausasemia oli syksyllä 2019 yhteensä 44 kappaletta ja kolme rakenteilla. Myös raskaan kaluston kaasujakeluverkosto kehittyy koko ajan.

kuussa 2019 yksi yhdeksää autoa kohti. Määrä ylittää jakeluinfradirektiivin suosituksen, joka on yksi latauspiste kymmentä autoa kohti. Sähköautojen latausinfra ei jakaudu maantieteellisesti tasaisesti, vaan valtaosa latauspisteistä on rakennettu alueille, missä suurin osa sähköautoistakin on. Noin 48 prosenttia Suomen kaikista latauspaikoista sijaitsee pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun alueilla. Liikenteen sähköistymisen merkittävin pullonkaula ei näyttäisi olevan kaikkien käytössä oleva julkinen latausinfra, vaan lataaminen yksityisissä kiinteistöissä, kuten taloyhtiöiden tai työpaikkojen parkkipaikoilla. Sähköautojen lataus olisi sähköntuotannon näkökulmasta järkevintä öisin, kun muu kulutus on vähäistä. Siksi olisi toivottavaa, että jokaiselle sähköautolle löytyisi latauspiste sieltä,

missä auto on öisin parkissa. Latauspisteen rakentaminen taloyhtiön pihaan ei kuitenkaan aina onnistu edes sähköauton omistajan omalla kustannuksella. Suomen tavoitteeksi on asetettu noin 20 000 sähköautoa vuonna 2020 ja vähintään 250 000 sähköautoa vuonna 2030. Vuodelle 2020 asetetut tavoitteet on jo ylitetty, sillä syyskuussa 2019 ladattavia hybridejä ja täyssähköautoja oli noin 25 000. Tämän hetken arvioiden mukaan myös vuodelle 2030 asetetut tavoitteet todennäköisesti ylitetään. Sähköautojen ja muiden vaihtoehtoisilla käyttövoimilla kulkevien autojen osuus kaikista henkilöautoista on kuitenkin vielä pieni, vain noin 1,6 prosenttia.

Kaasun tankkausasemien verkko tihenee

RIIKO® päällirakenteet

Vuoden 2020 tavoite on, että

liikennekaasun jakeluasemia olisi noin 50 kappaletta. Tavoite saavutetaan, sillä paineistetun kaasun tankkausasemia oli syksyllä 2019 yhteensä 44 kappaletta ja kolme rakenteilla. Tavoitteeksi asetettiin, että Suomessa on 5000 kaasuautoa vuonna 2020 ja 50 000 kaasuautoa vuonna 2030. Vuodelle 2020 asetetut tavoitteet on jo ylitetty, sillä kaasukäyttöisiä henkilöautoja oli syyskuussa 2019 yhteensä 8100 kappaletta. Myös vuodelle 2030 asetetut tavoitteet todennäköisesti saavutetaan ja mahdollisesti ylitetään, jos autojen tuotanto pysyy entisellään. Sen sijaan vedyn liikennekäyttö ei ole edennyt Suomessa markkinaehtoisesti. Lokakuussa 2014 tuli voimaan EU:n jakeluinfradirektiivi, jonka mukaan jäsenmaiden on edistettävä liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden markkinoita. Jäsenvaltioiden on toimi-

tettava komissiolle kerran kolmessa vuodessa seurantaraportti kansallisen jakeluinfrasuunnitelmansa toimeenpanosta. Suomi toimitti raporttinsa marraskuussa 2019.

Mitä seuraavaksi?

Liikenne- ja viestintäministeriön johtama Fossiilittoman liikenteen tiekartta -työryhmä tekee parhaillaan suunnitelmaa siitä, miten kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä ja pudotetaan nollaan viimeistään vuonna 2045. Tuolloin tieliikenteen käyttövoimana olisivat esimerkiksi uusiutuvilla tai päästöttömillä raaka-aineilla tuotettu sähkö, nestemäiset biopolttoaineet ja biokaasu.

Kilafors Karlavagnen perävaunut ja varaosat Jälleenmyynti ja toimitukset koko Suomen alueelle

Esko Leinonen

JARI RIIKONEN

KEIJO RIIKONEN

Myyntipäällikkö

Toimialajohtaja

Toimitusjohtaja

0504775918

0400371204 0400576541

esko.leinonen@riiko.fi

jari.riikonen@riiko.fi

keijo.riikonen@riiko.fi

www.riiko.fi

@kkriiko

@Riikonen Official


METSÄALAN AMMATTILEHTI

68 KULJETUS

MAN esitteli maailman modern M AN Truck&Bus AG:n Espanjan Bilbaossa helmi- kuun alkupuolella 2020 järjestämä mallistolanseeraus oli laajuutensa puolesta poikkeuksellinen. Saksalaisvalmistaja esitteli yhden mallin asemesta neljä uutuutta. Tapahtuman pääosassa oli odotetusti kaukoliikenteen TGX -mallisto, johon tuodut uutuudet ovat nyt monin osin hyötykäytössä myös TGL, TGM ja TGS -malleissa.

Edellinen MAN TG -kuormaautosukupolvi ehti, eri kehitysversioineen olla markkinoilla liki 20 vuotta. Selvää oli että TGX -mallit uudistuvat, mutta harva osasi odottaa ensiesittelyssä nähtävän täydellisesti uudistettua mallistoa jako- ja kaukoliikennemalleista aina raskaimpiin maansiirtotehtäviin saakka. Nyt esiteltävät, kesän ja syksyn aikana markkinoille tuotavat mallisarjat ovat kehitetty kuljetusalan muuttuviin vaatimuksiin ja asettaa valmistajan mukaan uudet standardit mm. kuljettajaa avustaville järjestelmille, kuljettajan huomioimiseen suunnitte-

lussa sekä ajoneuvon liittämisen osaksi digitaalisia palveluja. MAN hyödynsi kehitystyössä yli 700 ammattikuljettajaa, jotka pääsivät kertomaan mielipiteensä sen hetkisistä prototyypeistä. Tämän lisäksi MAN kutsui 300 saksalaista ja kansainvälistä asiakasta yhteensä 16 eri maasta Münchenin tehtaalle käydäkseen läpi suunnitelmia ennen toteuttamista. Suoritettujen haastattelujen ja ehdotuksien joukosta on poimittu ideoita uuteen kuormaautosukupolveen. Uusissa malleissa hyödynnetään nykyisen mallisarjan, vuonna 2019 Euro6d -päästötasolle päivitettyjä voimanlähteitä sekä samaan TRATON -yhtymään kuuluvan Scanian OptiCruise -vaihteistoon pohjautuvaa MAN Tipmatic 14 ”konserni-vaihteistoa” 4x2 rekkavetureissa. Muihin raskaampiin ajotehtäviin on saatavilla ZF:n Traxon -pohjainen MAN Tipmatic 12 automatisoitu vaihteisto ja toki manuaalivaihteistojakin on saatavilla. Akselistojen puolelle MAN esitteli moottoripäivitysten yhteydessä uusia välitysvaihtoehtoja, joten tekniikka uusiin malleihin oli jo pääsääntöisesti valmiina.

MAN uudisti kerralla koko mallistonsa jako- ja kaukoliikennemalleista aina raskaimpiin maansiirtotehtäviin saakka.

Pienempi kulutus

Uudet ja entistä virtaviivaisemat ohjaamot, joita on nyt kaikkiaan kahdeksan erilaista, sekä uudelleen suunnitellun sähköarkkitehtuurin ja uusien ajo-ohjelmistojen avuin uuden sukupolven TGX -mallisarjan kuorma-autojen polttoaineenkulutuksen säästöt voivat olla tietyissä kaukoliikenteen ratkaisuissa jopa kahdeksan prosenttia pienemmät kuin aikaisemmin Euro 6c -päästötason moottorilla varustetussa mallissa.

Uusi merkkipaalu

Uuden MAN-kuorma-automallisarjan ajoneuvoissa on kiinnitetty erityisen paljon huomiota kuljettajan työtilaan. Kuljettajan työtila on optimoitu entistä paremmaksi laajemmilla säätövaroilla sekä huomioitu päivittäisten tarpeiden vaatimukset entistä tehokkaammin. Katetta valmistajan väitteet saivat viimeistään silloin kun Ammattilehden toimittaja avasi ensimmäisen kerran uuden jakelukorisen MAN TGL:n ohjaamon oven joka avautuu nyt peräti 89 astetta eli miltei suoraan kulmaan. Lisäksi ajoneuvoon nousua on helpotettu uudelleen suunnitelluilla nousukahvoilla.

Raskaammissa ja korkeammilla ohjaamoilla varustetuissa TGM, TGS ja TGX -malleissa kuljettajan oveen on tuotu, noin lattiatasolle, neljän nappulan rivi, joiden toiminnallisuus, kuten muidenkin kojelaudan nappuloiden toiminnallisuutta voidaan vaihtaa kuljettajan mieltymysten mukaan. Oven napeilla helpotetaan kuljettajan arkea kuormaustehtävissä. Vakioasetuksena napeissa on hätävilkkujen keskuslukon sekä sähkölasien käyttö. TGM:ssä yksi nappi avasi takalaitanostimen lipan. TGM:ssä ovikatkasimien toiminnallisuus voidaan valita, päällirakenteesta riippuen, jopa 15 eri vaihtoehdosta. Palataanpa takaisin TGL:n ohjaamoon, joka on uusittu kuljettajan ergonomiaa ja työssäviihtymistä ajatellen. Uudessa ohjauspyörässä on merkittävästi nykyisempää runsaammat säätövarat ja mittaristona on perinteisen analogisen mittaritaulun asemesta uuden TGX:n tapaan täysin digitaalinen, mukautettava näyttö. Lisäksi kojelaudassa on peräti 12-tuumainen multimediakeskus. Muiden mallien tapaan myös TGX:n sivupeilit ovat käyneet kauneusleikkauksessa, ilmanvastuksen vähentämisen ja paremman kuljettajanäkemän saavuttamiseksi.

Isoveljien tapaan myös TGS:n seisontajarru on nyt sähkötoiminen ja automaattivaihteistoa ohjataan ratin takaa vivusta kääntelemällä. Monien parjaamat kiertokytkimet jäävät uusien mallien myötä menneisyyteen. Monista kilpailijoista poiketen vaihteiston N eli suomeksi vapaa-asento kytkeytyy monitoimikatkaisijassa omasta napistaan. TGL ja TGM -mallien korkeatasoinen ja runsas ohjaamovarustus on suorastaan hämmentävän kattavaa, millä saksalaisvalmistaja nostaa rimaa reippain ottein eri valmistajien välisessä kilpailussa. - Yksistään Saksassa on kasvava pula kuljettajista. Puhutaan kymmenen vuoden aikajaksolla tarkasteltuna jopa 150 000 kuljettajan vajeesta. Korkea mukavuus ja käytännöllisyys sekä erilaiset liitettävyyspalvelut nousevat entistä tärkeämmiksi valteiksi kuljettajamarkkinoilla. Siksi toimme kaukoliikenneautojemme mukavuuselementit myös kevyempiin kuorma-autoihimme, missä on tähän asti totuttu selkeästi yksinkertaisempiin ratkaisuihin, toteaa uudistuneen MAN malliston ohjaamoiden suunnittelusta vastaava Stephan Schütt.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 69

eimman kuorma-automalliston Salonkikelpoinen

Uusi MAN-kuorma-autosukupolvi asettaa uudet standardin uudelleen suunnitelluissa ohjaamoissa niin käyttäjäystävällisyydessä, optimaalisessa ergonomiassa, digitaalisissa palveluissa kuin tehokkaasti suunnitelluissa säilytys- ja makuutiloissa. Malliston lippulaiva MAN TGX Individual tarjoaa lähes kaiken mitä kuljettaja oikeastaan voi toivoa. Suurimpaan ja samalla aikaisemman XXL ohjaamon korvaavaan ja entistäkin tilavampaan GX ohjaamoon tarjottavan varustelun hienouksiin lukeutuu laajimman tarjolla olevan kojelautavarustelun lisäksi mukavaksi lepotuoliksi taittuva punkka, takaseinän hyllykköön sovitettu mikroaaltouuni ja kahvinkeitin sekä televisio ja laajennettu äänentoistojärjestelmä. Uutta on myös mukautuva tunnelmavalaistus, kääntyvä ja työpöydäksi taittuva apumiehen istuin sekä kojelaudasta esiin taittuva apupöytä. GX -ohjaamo tarjoaa suurimmillaan 1148 litraa säilytystilaa. Pöytiä ja runsaslukuisempia säilytystilaratkaisuja on tarjolla myös muissa malleissa, millä kevennettään kuljettajalle aiheutuvaa kuormaa poistetaan ja

helpotetaan heidän päivittäistä työskentelyä. MAN:in uuden malliston pääsuunnittelija Manuel Marx nimeää luotettavuuden ja tuottavuuden kuorma-auton tärkeimmiksi parametreiksi. Tämän vuoksi MAN:in uudessa mallisukupolvessa on esimerkiksi uudelleenkehitetty, yksinkertaistettu, tehokas ja tulevaisuuteen soveltuva sähköjärjestelmä. Käytännössä se tarkoittaa eri toimintojen keskittämistä useiden ajotietokoneiden sijasta yhteen yksikköön, josta valmistaja käyttää nimitystä ”keskusaivot”. Se mahdollistaa samalla ajoneuvon toiminnallisuuksien laajentamisen myös tulevaisuudessa. Lisäksi kalustonhallintaan liittyviä toimintoja tuetaan jatkuvasti uusilla digitaalisilla palveluilla.

ajan jääden pikku hiljaa pois tuotannosta. Viimekädessä nykymallistoa tarjotaan enää Euro4 ja Euro5 -vaihtoehtoina, maihin joissa niiden käyttö yhä sallitaan. Uuden mallisarjan tuotanto käynnistyy 4x2 ja 6x2 -rekanvetäjillä, ja hieman myöhemmin vastaavilla tasokuorma-autoilla. Autojen toimitukset alkavat kesällä 2020. Moniakselisten eli meidän mallistossamme Traction -mallien valmistus käynnistyy loppuvuodesta ja asiakastoimitukset alkavat vuoden 2021 alkupuoliskolla. Myös TGL, TGM ja TGS -mallien myynti on jo hyvässä vauhdissa ja ensimmäisiä autoja odotellaan syksyksi.

Uuden MAN malliston lanseeraustapahtuma Espanjan Billbaossa oli näyttävä spektaakkeli.

Suomeen kesällä

Uusi MAN TG -mallisto ei suinkaan tarkoita nykyisen malliston tuotannon välitöntä keskeyttämistä. Uuden mallisarjan myynti on kuitenkin jo käynnissä ja valmistus alkamassa. MAN Truck&Bus myyntipäällikkö Veli Pusa sanoo nykyisen malliston valmistuksen jatkuvan osittain vielä noin puolentoista vuoden

Moniakselisten eli meidän mallistossamme Traction -mallien valmistus käynnistyy loppuvuodesta ja asiakastoimitukset alkavat vuoden 2021 alkupuoliskolla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

70 KULJETUS MAN TGX 18.510 4x2

Kuljettajan ehdoilla

T

äysin uusi MAN TGX -mallisto on suunniteltu asiakkaita ja kuljettajia kuunnellen. Koeajoimme markkinoiden edistyksellisimmän kuorma-auton tuoreeltaan kansainväliselle lehdistölle helmikuussa järjestetyssä koeajotilaisuudessa Pohjois-Espanjan mäkisillä ja mutkaisilla moottoriteillä.

Mallistopäivityksistä puhuttaessa MAN lukeutuu kiistatta maltillisimpiin valmistajiin. Maaliskuun lopulla tuotannossa uudelle MAN TGX:lle tilaa antava mallisukupolvi sai päivänvalonsa vuosituhannen vaihteessa. Tasaisin väliajoin tehdyt ohjaamo- ja moottori-, ja tekniikkpäivitykset varmistivat TGX:n pysymisen Euroopan myyntilastoissa vahvimmassa kärkikolmikossa liki 20-vuoden ajan. Viimeisimmässä, vuonna 2019 toteutetussa päivityksessä MAN uudisti voimanlähteiden polttoaineen syöttöä, palamisprosessia ja pakokaasujen kierrätysjärjestelmiä sekä yksinkertaisti ja tehosti jäähdytystä. Lisäksi polttoainetta säästävien älykkäiden apulaitteiden määrää kasvatettiin kaikissa moottorivaihtoehdoissa. Tehtyjen päivitysten ansiosta useimmat TGX :ään tarjolla olevat moottorit ovat nyt entistä tehokaampia ja polttoainetaloudellisempia. Kaikki vaihtoehdot alittavat nyt kirkkaasti tiukimman Euro6 d -päästötason vähimmäisvaatimukset. Voimalinjan osalta olimme jo valmiiksi markkinoiden kärjessä. Uudistuneiden voimanlähteiden ja taka-akselien välitysten sekä entistä virtaviivaisemman ohjaamon avulla asiakkaamme voivat yltää jopa kahdeksan prosentin polttoainesäästöihin, edelliseen Euro6 c -moottorisukupolveen verrattuna, toteaa uuden TGX -malliston suunnittelusta vastaava Dr. Manuel Marx. Malliuudistuksen myötä MAN nimesi TGX -mallin ohjaamovaihtoehdot uudelleen. XL, XLX ja XXL -ohjaamot ovat nyt GN, GM ja GX. Samalla ohjaamot saivat lisää korkeutta ja sisätilaa. G tarkoittaa suurta / kaukoliikenneohjaamoa. Kirjainsarjan toinen merkki kertoo ohjaamon korkeuden. N matala, M keskikokoinen ja X korkea ohjaamo. Nyt koeajettavassa autossa on GM eli keskikokoinen kaukoliikenneohjaamo. Sen suurimmaksi korkeudeksi ilmoitetaan noin 204 cm.

Kuljettajan ehdoilla

Saksalaisille autovalmistajille

MAN asiakkaiden kahdenkymmenen vuoden odotus palkitaan täysin uudella TGX kaukoliikennemallilla, joka vastaa hyvin mallille asetettuihin odotuksiin.

Täysin uusiksi laitettu ohjaamo tarjoaa korkeimman tason mukavuutta. Kojelauta on jaettu kahteen kerrokseen. Yläosa, jossa mittaritaulu ja medianäyttö on pyhitetty informaatiolle. Alaosa on toiminnallinen, missä enin osa kytkimistä ja katkaisijoista. Uutta on kääntyvä ja selkänojastaan työpöydäksi taittuva apumiehen istuin, sähköinen seisontajarru ja kojelaudan keskiosaan viety MAN SmartSelect ohjain.

ominaiseen tapaan uusi malli tekee ulkoisten piirteiden osalta kunniaa reilun vuoden kuluttua tuotannosta sivuun jäävälle edeltäjälleen, millä valmistajat sujuvoittavat asiakkaiden siirtymistä mallisukupolvesta toiseen ja antavat poistuville malleille lisää elinkaarta. Auton ohjaamoa tarkasteltaessa huomaa nopeasti että valmistaja on ottanut suunnittelussa vaarin kuljettajien palautteista ja toiveista. Nopeiten uuden mallisukupolven tunnistaa mustan puhuvasta, etusäleiköstä sekä entistä ylem-

mäksi ulottuvasta etupuskurista. Tarkkasilmäinen huomaa myös tuulilasin madaltuneen ja uudelleen muotoillut sivupeilit. Peilien ja kavennettujen A-pilarien ansiosta TGX:n GN ohjaamosta näkee nyt merkittävästi entistä paremmin ulos. Monia askarruttavaan kysymykseen miksi MAN ei esitellyt malliuudistuksen myötä TGX: ään kamerapeilejä, MAN:lta kerrotaan että ne ovat suunnitteilla ja mahdollisesti myös tulossa, mikäli asiakkaat sellaisia haluavat. Tuulilasia kerrotaan madalle-

Vaihteistoa ja moottorijarrua sekä eri ajotiloja hallitaan nyt kilpailijoiden tapaan ohjauspyörän yhteyteen viedystä vivusta.

tun kuljettajien toiveesta, millä saavutetaan paitsi lisätilaa otsahyllyihin myös helpotetaan pääsyä tuulilasin yläpuolisiin

nappuloihin ja laitteisiin, kuten esimerkiksi ajopiirturiin. Kuljettajan arkea helpottaviin uudistuksiin lukeutuvat myös uudelleen suunniteltu täyttöaukko. Apumiehen puoleiseen porraskuiluun, toisen ja kolmannen porras-askelman väliin viedyn luukun takaa löytyy ulosvedettävä lasinpesunesteen täyttönokka, joka vaikuttaa kokeiltaessa varsin näppärältä ratkaisulta. Kova ja kuljettajan arkea helpottava uutuus on kuljettajan oveen, noin auton lattiatason korkeudelle viety MAN EasyControl -painokytkinpaketti. Yksinkertaisen oivalluksen ansiosta kuljettajan ei enää tarvitse kiivetä ylös ohjaamoon kytkeäkseen esimerkiksi työvaloja tai hätävilkkuja päälle. Uudistetun sähköisen arkkitehtuurin ansiosta useimmat ohjaamon katkaisijoista voidaan ohjelmoida kuljettajan mieltymysten mukaisesti. Sama koskee myös oven neljää nappulaa, joiden parametrit on valittavissa lähes 20 eri toiminnan valikoimasta. Koeajettavan kaksiakselisen TGX 18.510 rekanvetäjän ohjaamoa kuljettajan paikalta arvioituna MAN TGX on täyden kympin arvoinen suoritus. Uudelleen muotoiltu ja entistä runsaammilla säätövaroilla varustettu istuin ei jätä toivomisen varaa. Myös ohjauspyörä on uusi ja siinäkin reilusti entistä runsaammat säätövarat. Jatkossa MAN kaupat eivät enää jää ajoasennosta kiinni. Uutta ovat


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uudet sivupeilit ovat entistä pienemmät ja virtaviivaisemmat. Niiden ja kavennettujen A-pilarien ansiosta katvealue on pienentynyt paljon.

KULJETUS 71

Suomalaisia asiakkaita ilahduttava uudistus on lasinpesunesteen täyttöaukon uudelleensijoittaminen rappusten väliiin.

Jos uudistunut MAN TGX on markkinoiden edistyksellisin, niin se on myös yksi hiljaisimmista kuorma-autoista. Tuulensuhinat räminät ja muut häiriötekijät suorastaan loistavat poissaolollaan. Moottorin äänet on sentään läsnä, ainakin kiihdytettäessä. Syyksi paljastuu suoraan kuljettajan taakse sovitettu imuilman otto, mikä toisinaan johtaa matalataajuista kuutoskoneen jytinää ohjaamon puolelle. Ajoneuvoon kulkua on helpotettu mm. ovien avautumiskulmaa kasvattamalla.

myös täysin digitaaliset mittaritaulut ja mediajärjestelmä, joka on saatavissa 8- tai 12 tuumaisena vaihtoehtona. Sekä ajotietokoneen että multimediajärjestelmän toimintojen käyttö sujuu järkevästi asetelluista ohjauspyörän nappuloista. Multimediajärjestelmän toimintoja voi ohjata vaihtoehtoisesti lisähinnasta tarjottavan MAN SmartSelect ohjaimen avuin. Sen käyttö on ajossa sujuvaa. Suurin MAN mullistus löytyy ohjauspyörän takaa. Vanha lähelle lattiatasoa viety vaihteiston kiertokytkin on vihdoin heivattu romukoppaan. Jatkossa vaihteiston ja moottorijarrun sekä eri ajotilavaihtoehtojen valinta tapahtuu lähimpien kilpalijoiden tapaan ohjauspylvään yhteyteen ympätystä monitoimikatkaisijasta.

Automatiikka hoitaa

Jos liikkeellelähdöt ovat vaivattomia, niin ovat myös matkanteko ja pysähtyminen. Adaptiivinen ja maaston topografian tunteva vakionopeuden säädin tuo kulkuun helppoutta. Tilavuudeltaan 12,4-litrainen ja parhaalta teholtaan 510 hevosvoimainen MAN D26 -moottori takaa noin 40 tonniselle puoliperäyhdistelmälle väkevän etenemiskyvyn reitille osuneissa, lähes kilometrin mittaisissa ja parhaimmillaan jopa 7 prosentin nousuissa, missä kuljettajan on miltei pakosta väännettävä vaihdevivun nappulasta ajotila polttoainetta säästävästä Efficient -ajotilasta tehopuolelle. Bilbaosta Santanderiin johtavalla ja Atlantin valtameren repaleista rantaviivaa seurailevan moottoritien vuoristorata-

maisilla mäkiosuuksilla ajotilan toivoi jo vaihtuvan automaatisesti. Scanian OptiCruise vaihteistoon pohjautuva ”Traton-TipMatic-vaihteisto” tekee matkanteosta mukavan leppoisaa. Takavuosien ”hyppylähdöt” ovat nyt lähihistoriaa. Järkevästi mitoitetun voimalinjan ansiosta koneen kierrokset pysyttelevät tasamalla 1000 r/ min molemmin puolin. Ja rullausominaisuutta hyödynnetään aina kun mahdollista. Jalkakaasulla ajettaessa rullaus käynnistyy muutamassa sekunnissa kaasupolkimen nostosta. Plussaa MAN saa niin ikään ruotsalaisvalmistajalta hyödynnetystä jarruavustimesta. Jarrupoljinta kerran napauttamalla kytkeytyvä avustin pitää auton nopeuden automaattisesti asetetussa, riippumatta mäen jyrkkyydestä. Sapiskaa MAN TGX:lle on annettava turhan kulmikkaasti toimivasta ja ärhäkkäästi ohjat käsiinsä ottavasta kaistallapitoavustimesta. Muutoin ohjausvaste tuntuu asialliselta ja sopivan kevyeltä. Tarkempaa analyysia tarjotaan myöhemmin, kun uusi TGX päästään ajamaan kotimaan kamaralla; meikäläisillä mitoilla ja massoilla. Kiitoksen sana on annettava EBA hätäjarruavustimesta. Sen toimintaan tutustuttiin autenttisesti koeajorupeaman alkutaipaleella, kahden edessä kulkevan henkilöauton ottaessa kevyesti tuntumaa toisistaan. Hyvin pelaa! Nykyisestä poiketen hidastimen vivussa ei ole lainkaan havaittavia pykäliä, mihin on totut-

Täysin uusi innovaatio on MAN EasyControl, joka tuo kojelaudan toiminnot oveen ja helposti saataville. Ohjelmoitavuuden ansiosta nappien toimintoja voidaan helposti vaihtaa.

MAN Truck&Bus hyötyautojen myyntipäällikkö Veli Pusa (vas.) ja kuorma-autojen tuotepäällikkö Antti Heinonen odottavat toiveikkain mielin uuden MAN malliston saapumista Suomeen. - Ennakkomyynti on lähtenyt hyvään vauhtiin, vaikka uusista malleista ei ennen lanseerausta ollut oikeastaan mitään tietoa. Se kertoo jotain asiakkaidemme luottamuksesta MAN tuotemerkkiä kohtaan, Pusa toteaa.

tu nykymallissa. Hidastustehoa voi annostella kevyin liikkein kaikkiaan kuudessa eri portaassa. Käytettävä teho näkyy mittaristossa. Tosipaikan tullen vivun voi runtata pohjaan, jolloin kaikki teho on kerralla käytettävissä. Madaltuneen tuulilasin myötävaikutuksesta ohjaamo tuntuu

entistä levämmälle. Uudet sivupeilit ovat asialliset ja oikean nurkan katvealue on huomattavasti nykyistä pienempi. Ajossa hallintalaitteiden käyttö on kaikkinensa varsin sujuvaa ja mikä parasta mittariston informaatio on selkeää ja vaivattomasti luettavissa ja ymmärrettävissä.

Syksyksi Suomeen

Ohjaamotarjonnaltaan täydellisesti uudistuneen MAN TGX:n kuten myös muiden TG -sarjan uutuusmallien myynti on jo käynnissä. - Esittelyautojen pitäisi ehtiä Suomeen huhtikuun loppupuolella ja asiakastoimitukset on tarkoitus käynnistää kesän lopulla. Moniakseliset MAN TG -sarjan mallit tuodaan markkinoille loppuvuodesta ja asiakastoimitukset alkanevat tämän hetkisen ennusteen mukaan vuoden 2021 alkupuolella. Demo-autoiksi valitsimme 6x2 rekanvetäjän ja uusien mittasäännösten rajoihin hienosti sopivan, 5,9 metrin akselivälillä varustetun, 6x2 alustamallin. Sen päälle on tarkoitus sovittaa 9,6 metrinen FRC kuormakori, kertoo MAN Truck&Bus hyötyautojen myyntipäällikkö Veli Pusa K Auto Oy:ltä. Pusan mukaan kysyntä on ollut varsin vilkasta ja ensimmäisistä autoista on jo tehty sitovat kaupat, näkemättä: - Ensiesittelytilaisuuden ja koeajomahdollisuuden perusteella useampikin MAN asiakas on tehnyt vähintääkin onnistuneen valinnan.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

050 345 1287 Tommi 050 65102 Aimo Osamaksu ja leasing-rahoitukset

5-aks. pv. vm. 2019 Hydrauli käsi-/ porakonepumppu

240€/pari

AJK HL20-6430

UUSI PERÄVAUNU

530€

Koukkulenkki kotelolla

20.900€

Kysy lisää!

alk. 690€

Kauttamme uudet ja käytetyt nosturit ja asennukset.

Katso lisää tarjonnasta UUTUUS!

120€

Kiskopaketti eri mittaisia

Kasettiyhdistelmä Volvo FH650 8x4 vm. 2019 + 5-aks pv. vm. 2019

Koukkupääty

KYSY HUIPPUTARJOUS

270€

Laskurulla

UUSI YHDISTELMÄ

Edellyttää hyväksyttävää luottopäätöstä.

Koukkulaitteita varastossa.

SUOMEN MONIPUOLISIN RASKAAN KALUSTON VALMISTAJA.

www.laurinaho.fi

Tulossa uudet kotisivut!

Tykkää ja seuraa meitä facebookissa www.facebook.com/ laurinahoyhtiot

PERÄVAUNUT – PÄÄLLIRAKENTEET – LAVAT


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 73

Kansainvälinen liikennealan huipputapahtuma TRA2020 tuo Euroopan Helsinkiin

H

uhtikuussa järjestettävä Transport Research Arena kutsuu Helsinkiin eurooppalaisen liikennealan suurimmat nimet ja päättäjät. Tapahtumassa nähdään uusimpia innovaatioita ja tutkimustuloksia. Kerran kahdessa vuodessa järjestettävä TRA kokoaa yhteen lähes 2500 tutkijaa sekä julkisen ja yksityisen sektorin edustajaa. Suomi haki TRA2020-isäntämaaksi vuonna 2017 ja tuli valituksi kokeilu- sekä innovaatiomyönteisyyden vuoksi. Eritoten valitsijat vakuutti Suomen yhteistyömalli, jossa oli mukana

liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala, alan tutkimuslaitoksia sekä Helsingin kaupunki. Transport Research Arena on strateginen keskustelupaikka, johon liikennealan tutkijat ja päättäjät kokoontuvat yhteen keskustelemaan eurooppalaisesta liikennealasta sekä tutkimuksesta. Tämän vuoden konferenssin teemaksi valikoitui Rethinking transport - towards clean and inclusive mobility. Aiheen valintaan vaikutti erityisesti Suomen prioriteetit käyttäjälähtöisten ja saavutettavien liikkumisratkaisujen kehittämisestä. - TRA2020 tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden saada aimo kattaus tietoa liikennealan trendeistä ja kehityksestä, jakaa

tietoa, oppia eurooppalaisista rahoitusmahdollisuuksista sekä vahvistaa tutkimuslaitosten yhteistyötä. Mielenkiintoista ohjelmaa löytyy kaikille, oli sitten kunnan tai kaupungin päättäjä, liikenteen suunnittelija tai ympäristö- tai turvallisuusasiantuntija, kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin erityisasiantuntija Alina Koskela, joka vetää konferenssin järjestelyjä. Nelipäiväisen konferenssin aikana järjestetään lähes 100 erilaista liikennealan sessioita. Osana konferenssia järjestetään myös eurooppalainen verkottuneen ja automaattisen liikenteen EU CAD-konferenssi. TRA2020:n järjestävät Traficom, liikenne- ja viestintäministeriö, Väylä, Busi-

ness Finland ja VTT yhdessä EU-komission kanssa.

Ratkaisuja ja innovaatioita modernin liikenteen hankalimpiin ongelmiin

Konferenssissa mietitään teknologian lisäksi ratkaisuja liikennealan polttavimpiin kysymyksiin, kuten muun muassa liikenteen ympäristövaikutusten vähentäminen, käyttäjäkeskeisen liikkuvuuden edistäminen, liikenneinfrastruktuurin parantaminen sekä miten turvata eurooppalainen kilpailukyky. - Yksi pääteemoistamme on ilmastonmuutos. Liikennealalla tarvitaan ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Konferenssissa pohdimme konkreet-

tisia ratkaisuja tämän tavoitteen saavuttamiseksi, sekä kuulemme mielenkiintoisista innovaatioista, kertoo Kestävä ja puhdas ympäristö -verkoston johtaja Jarno Ilme Traficomista. TRA2020-tapahtuman keynote-puhujat ovat liikennealan suurimpia nimiä. Niiden joukossa esimerkiksi EU komission liikennepääosaston pääjohtaja Henrik Hololei, Groupe PSA:n Carla Gohin, Airbussin Grazia Vittadini ja L’Oréalin FrançoisRégis Le Tourneau. Lisäksi konferenssissa puhujina myös muun muassa Lars Stenqvist (Volvo), Young Tae-Kim (ITF), Nina Kopola (Business Finland) ja isäntäkaupungin edustajana Jan Vapaavuori.

Jouset ja jousiratkaisut raskaan ja kevyen kaluston hyötyajoneuvoihin Vallilan Takomon laajasta valikoimasta taatusti kestävät jouset 70 vuoden kokemuksella nopeasti perille toimitettuna tai luotettavasti alle asennettuna.

NYT MYÖS VERKOSTA! Vallilan Takomon verkkokauppa palvelee 24/7 osoitteessa:

www.vallilantakomo.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

74 KULJETUS

Korpikuljetus Oy otti alkuvuodesta 2020 ajoon uuden Sisu Polar Timber Hybrid puutavara-auton, mistä kaupat tehtiin Keski-Suomen alueen Sisu-myyjän Janne Vuorisen kanssa.

Seppo Korpi, Korpikuljetus Oy:

Hybriditeknologia loistava puunajossa

K

orpikuljetus Oy Padasjoelta otti vuoden 2020 alussa ajoon uuden Sisu Polar Timber Hybrid puutavara-auton. Vaikka yrittäjä Seppo Korpi on kuljettanut puuta Sisulla jo 30 vuoden ajan niin hybriditeknologia sai

kokeneenkin miehen jälleen oikein innostumaan ajamisesta. Kuhmoisista kotoiin oleva Seppo Korpi aloitti työuransa metsurina. - 10 vuoden savotasta jäi hyvä peruskunto mitä olen pitänyt

- Jo nyt voin sanoa että en tätä tavalliseen polttomoottoriautoon vaihtaisi, kommentoi yrittäjä Seppo Korpi Hybrid Sisuaan.

yllä aktiivisella liikunnalla. Se on tärkeä asia ajohommissa. Olin armeijassa autopuolella ja yhdistelmäkortin ajoin 1983. Metsuriaikoina kävin aina välillä ajamassa mursketta ja muuta, kertoilee Korpi.

30 vuotta puuta Sisulla

Vuonna 1990 Korpi lähti mukaan puunkuljetusyritykseen ja Mäkinen & Korpi Ky:n autoksi hankittiin uusi Sisu SM471. Yhteistyötä jatkui viisi vuotta kunnes Korpi osti siskonsa miehen Ruokolan Kuljetuksen, jonka nimeksi muutettiin nykyinen Korpikuljetus Oy. - Koko historian olen ajanut puuta Metsä Groupille; tänä päivänä Jyväskylän piirille Padas-

joen alueelta. Autona on minulla ollut aina Sisu Fullerin laatikolla, jonka ratin takana olen istunut yli 4 miljoonaa kilometriä. Yhteensä Sisuja on ollut puolen tusinaa. Edellisellä Sisu E18 Cat -mallilla ajoin 2.081.000 kilometriä ja auto on edelleen iskussa kotipihalla. Ensin ajattelin että se voi jäädä vara-autoksi mutta nyt kun uusi Hybrid on ollut heti startista niin loistava, laitan ehkä hyvin palvelleen CAT-Sisun sittenkin myyntiin. Todella luotettavasti pelanneeseen autoon on tehty vain kerran koneremontti miljoonan kohdalla ja vaihtolaatikko vaihdettiin myöhemmin, kehuu Korpi. CAT-moottorilla varustettu Sisu oli aikanaan markkinoiden

Hybrid -järjestelmän ohjaamossa oleva näyttö kertoo koko ajan paljonko voimaa on reservissä ja antaa paljon muutakin tarpeellista infoa.

tehokkain kuorma-auto 630 hv moottorillaan - kuten on nyt uusi Hybridkin +900 hevosvoimallaan. - CAT-Sisulla on automiesten keskuudessa suurikulutuksisen auton maine mutta minun auton koko 2 miljoonan kilometrin keskikulutus on ollut vain 56,8 litraa. Siihen pääsemisessä on nykyautoillakin tekemistä, toki massat ovat kasvaneet ja yhdistelmässä on enemmän akseleita. Mutta tällä Hybridillä uskon että se on mahdollista ja alku näyttää lupaavalle; välillä on jo menty alle 57 litrallakin vaikka on talvikelit ja uusi auto ei ole vielä hioutunut herkäksi. Myös nosturin käyttöä on ollut viime viikkoina normaalia enemmän

Peukalon painalluksella saa käyttöön portaattomasti 200 kW sähkötehoa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 75

ZASLAWpuutavaraperävaunut - BPW-ilmajouset, levyjarrut - pituus 11,0 m - haluamillasi pankoilla tai ilman - heti varastosta

ZASLAWvaihtolavaperävaunut - BPW-ilmajouset, levyjarrut, paripyörät - pituus 13,16 m - heti varastosta

Pyydä edullinen tarjous! Auto-Kilta Trucks Oy AUTO-KILTA TRUCKS

Terminaalinkatu 27, 53420 Lappeenranta Sami Saari p. 040 778 3983 sami.saari@auto-kilta.fi Pasi Sairanen p. 040 580 0091 pasi.sairanen@auto-kilta.fi

@zaslawsuomi

Ja teet parempaa tulosta

kun kuormia on purettu varastoihin nosturilla metsäteollisuuden lakoista johtuen, toteaa Korpi. Korpikuljetuksen keskiajomatkat ovat tällä hetkellä alle sataa kilometriä. - Kuormat kulkee pääasiassa Vilppulaan, Kaipolaan, Äänekoskelle, Suolahteen ja Heinolaan, luettelee Korpi.

Hybrid ylitti kaikki odotukset

Uutta Sisu Polar Timber Hybridiä Seppo Korpi odotti ajoon innostuneena. - Odotus kyllä palkittiin sillä Hybridissä on kaikki se mistä haaveilin ja vielä enemmän. Itse perusauto on tietenkin aivan eri tasolla kuin vanha CAT-Sisu sillä tekniikka on kehittynyt huimasti joka alueella ja kuljettajan mukavuus edustaa huipputasoa. Myös uuden Sisun voimalinja yhdistettynä Mercedes-Benzin moottoriin on kaikin puolin vakuuttava, kommentoi Korpi. Ensituntuma hybriditeknologiaan on ollut vakuuttavaa: - Jo nyt voin sanoa että en tätä tavalliseen polttomoottoriautoon vaihtaisi. Kun esimerkiksi ajaa mäkistä tietä niin peukalon painalluksella saa käyttöön portaattomasti 200 kW sähkötehoa joten kovimmatkin nousut taittuu väännön ansiosta nätisti isoilla vaihteilla eikä liukkailla ole vaaraa että pyörä lyö tyhjää. Maanteillä ajettaessa järjestelmä

Lopputalvesta Korpikuljetuksen uusi Sisu sai kylkiinsä näyttävät teippaukset. Korpikuljetuksen Sisu Polar Timber Hybridin nosturina on Kesla 2009 ja perässä kulkee Weckmanin 5-akselinen jatkettava tukkikärry.

käyttää tehoa automaattisesti tilanteen mukaan ja lataa energiaa säästöön rullatessa sekä jarruttaessa. Ja kun tullaan risteykseen tai liikenneympyrään niin niistä selviää isoilla vaihteilla joten Fullerin vaihtaminen on vähentynyt merkittävästi sillä myös liikkellähtö onnistuu tyhjänä vitosvaihteella ja täydellä kuormalla kolmosella ilman että kytkintä tarvitsee rasittaa, kertoo Korpi. Hybrid -järjestelmän ohjaamossa oleva selkeä näyttö kertoo koko ajan paljonko voimaa on reservissä ja antaa paljon muuta

kin tarpeellista infoa. - Hybridin ansiosta yhdistelmän edes-takaisin heijaaminen onnistuu vipua liikuttelemalla mikä on aivan loistava ominaisuus metsässä. Järjestelmä säästää myös starttia kun käynnistys tapahtuu sähköllä. Sen voin jo nyt sanoa että Sisun Hybridi on täysin valmis tuote ja luulen että jos näin mielenkiintoista teknistä kehitysaskelta ei olisi markkinoille tullut, en olisi enää itselle uutta autoa hankkinut, pohtii Seppo Korpi. Korpikuljetuksen edellisellä Sisu E18 Cat -mallilla ajettiin 2.081.000 kilometriä ja luotettava auto on edelleen hyvässä iskussa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

46 KULJETUS

STRALIS X-WAY LEGENDAARINEN IVECO -KUORMA-AUTON KESTÄVYYS Stralis X-WAY on rakennettu raskaiden kuormien kuljettamiseen: sen ominaisuudet perustuvat legendaariseen Trakkeriin, josta on tullut kestävyyden vertauskuva erilaisissa kuljetustehtävissä. Stralis X-WAY omaa huippu suorituskyvyn matalan omanpainon ja poikkeuksellisen lujuuden ansiosta. Parhaalla moottoritekniikalla saadaan erinomainen polttoainetehokkuus.

RAKENNA OMA STRALIS X-WAY VASTAAMAAN TARPEITASI Voit valita kolmesta eri set up:sta riippuen siitä, kuinka paljon maansiirtokäyttöä ajoneuvoltasi vaaditaan: ON, ON+ ja OFF – kaksi ensimmäistä versiota on maantiekuljetuksille ja kolmas on maastokelpoisuutta vaativille tehtäville. IVECO MYYNTIVERKOSTO ESPOO, Iveco Finland Oy Kiilaniityntie 10, 02920 Espoo Arto Mäkinen p. +358 45 320 7701 arto.makinen@iveco.com Juhani Havia p. +358 45 320 7702, juhani.havia@iveco.com Petri Simonaho p. +358 40 750 0916 petri simonaho@iveco.com IISALMI, Iveco huolto ja myynti Team Marjahaankierto 2-4, 74130 Iisalmi Antti Krogerus p. +358 40 774 2830 antti.krogerus@driv.fi

JYVÄSKYLÄ, Iveco Finland Oy Keski-Suomen alue Kari Lahtela p. +358 400 158 580, kari.lahtela@iveco.fi JYVÄSKYLÄ, Niemi-Korpi Oy Sorastajantie 4, 40320 Jyväskylä Tuomas Niemi-Korpi p. +358 400 400 32 5165, tuomas@niemikorpi.com KOKKOLA, Niemi-Korpi Oy Isotanhu 2, 67600 Kokkola Kari Nurmimäki p. +358 400 681 008, kari@niemikorpi.com

KOUVOLA, Iveco Finland Oy Kaupinkatu 5, 45130 Kouvola Timo Akkanen p. +358 45 320 7747 timo.akkanen@iveco.com

OULU, Niemi-Korpi Oy Rytiniementie 2, 91910 Tupos Jouni Niemi-Korpi p. +358 40 7344 310 jouni@niemikorpioy.com

KUOPIO, Iveco huolto ja myynti Team Virranniementie 14, 70460 Kuopio Martti Säkkinen p. +358 40 057 6343 martti.sakkinen@driv.fi

PIRKKALA, Niemi-Korpi Oy Teollisuustie 22, 33960 Pirkkala Miika Niemi-Korpi p. +358 40 5824 516 miika@niemikorpi.com

LAHTI, Iveco Finland Oy Höylääjänkatu 2, 15520 Lahti Timo Akkanen p. +358 45 320 7747 timo.akkanen@iveco.com

TAMPERE, Iveco Finland Oy Perkkoonkatu 9, 33850 Tampere Pekka Eerola p. +358 40 721 0926 pekka.eerola@iveco.fi

TURKU, Niemi-Korpi Oy Verstaskatu 1, 20360 Turku Pentti Maksula p. +358 400 263 860 pentti@niemikorpi.com

W W W. I V E C O. C O M


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kuorma-autojen rekisteröintien määrä kasvoi tammikuussa viime vuodesta

Uusia kuorma-autoja rekisteröitiin tammikuussa 1,7 % enemmän kuin 2019 tammikuussa. Yli 16 tonnin kuorma-autojen rekisteröintimäärä laski hieman eli 3,3 %.

U

usia kuorma-autoja rekisteröitiin tammikuussa 365. Määrä on 1,7 prosenttia suurempi kuin vuoden 2019 tammikuussa. Yli 16 tonnin kuorma-autojen kysyntä jatkoi viime vuoden syyskuussa alkanutta alenemistaan. Tammikuussa rekisteröitiin 263 yli 16 tonnin kuorma-autoa, mikä on 3,3 prosenttia viime vuoden tammikuuta vähemmän. Pieniä alle 6 tonnin kuorma-autoja rekisteröitiin 78, joka on 13,0 prosenttia viime tammikuuta enemmän. Pienten kuorma-autojen kysyntä on ollut viime vuosina reippaassa kasvussa. Kasvua selittää pienten lavakuorma-autojen kysynnän kasvu. Keskikokoisia 6-

16 tonnin kuorma-autoja ensirekisteröitiin 24, joka on 33,3 prosenttia viime tammikuuta enemmän. Linja-autoja ensirekisteröitiin tammikuussa 34. Määrä jää viime vuoden tammikuun lukemasta 27,7 prosenttia. Tammikuussa ensirekisteröitiin 10 798 henkilöautoa ja 1 274 pakettiautoa. Henkilöautojen ensirekisteröintien määrä on 8,0 prosenttia pienempi kuin vuoden 2019 tammikuussa. Pakettiautoja ensirekisteröitiin 14,7 prosenttia viime vuoden tammikuuta vähemmän. Henkilö- ja pakettiautojen ensirekisteröintien määrää painavat vielä viime vuoden hidas asiakastilausten kehitys ja historiallisen suuret joulukuun rekisteröintiluvut.

Tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivin ja ajokorttidirektiivin täytäntöönpanosäädökset lausunnolle

L

iikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausunnolle ajokorttilakia ja liikennepalvelulain kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyysvaatimuksia koskevat muutosehdotukset.

Liikennepalvelulain ja ajokorttilain muutoksilla pantaisiin täytäntöön maanteiden tavara- ja henkilöliikenteen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta annetun direktiivin muutokset sekä ajokorttidirektiivin muutokset. Samassa yhteydessä tehtäisiin myös muutamia direktiivistä riippumattomia lakiteknisiä korjauksia. Ammattipätevyysdirektiivin muutokset koskevat muun muassa ammattipätevyyskoulutusten sisältöjä ja toteuttamistapoja, erityisesti tieto- ja viestintätekniikan välineiden käyttöä koulutuksessa sekä toisessa jäsenvaltiossa suoritetun jatkokoulutuksen vastavuoroista tunnustamista ja tietojen vaihtoa jäsenvaltioiden välillä valvontaa varten. Direktiivillä on myös muutettu tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivissä säädettyjä poikkeuksia, joissa ammattipätevyyttä ei vaadita. Ajo-

korttidirektiivin muutokset liittyvät ammattipätevyysdirektiivin muutoksiin. Direktiivin täytäntöönpanosta riippumattomana muutoksena ministeriö esittää, että ajokorttilakiin lisättäisiin säädös, jolla yöaikaiset epileptiset kohtaukset rinnastettaisiin ajoterveyden arvioinnissa valveaikaisiin kohtauksiin. Lisäksi ajokorttilain muutoksella selkeytettäisiin autokoulujen oppilaskirjanpidon säilyttämistä koskevia yksityiskohtia.

Liikennepalvelulkiin ja ajokorttilakiin on odotettavissa muutoksia. (Kuva: Juha Tuomi)

KULJETUS 77


METSÄALAN AMMATTILEHTI

78 KULJETUS

Liikennöinti Onni Palo Oy:n uusi sininen Mercedes-Benz Arocs 3263 8x4 puutavara-auto on tyylikäs näky pohjoisen valkoisilla hangilla.

Suomen pohjoisin puutavara-auto operoi Enontekiön Kuttasesta käsin

S

uomen pohjoisin puutavara-auto, Liikennöinti Onni Palo Oy:n Mercedes-Benz Arocs pitää kotipaikkaansa Enontekiön Kuttasessa. Puuta ajetaan pitkiä siirtomatkoja Ruotsin puolelle. Liikennöinti Onni Palo Oy:n historia juontaa vuoteen 1953 jolloin Onni Palo hankki liikenneluvan ja aloitti kuljetusyrittä-

Enontekiön Kuttanen sijaitsee Suomen Käsivarressa.

misen Käsivarressa. - Siihen aikaan isä ajoi kuorma-autoa tienrakennushommissa ja toki autolla kuljetettiin paljon muutakin kuten rakennuksilla tarvittavaa puutavaraa Norjaan. Vuonna 1957 alkoi henkilökuljetukset taksilla ja 1964 ajoon tuli linja-auto. Itse aloitin kuorma-autolla ajamisen heti kortin saatuani täytettyäni 18 vuotta 1971 ja taisi sitä tulla ajettua jo ennen sitäkin... Sitten armeijan käytyäni ajoin linja-autokortin 1974 ja sen jälkeen keskityin koulukyyteihin ja tilausajoihin lähinnä KaresuvantoHetta välillä, mitä kestikin sitten 45 vuotta. Velipoika Veijo sai kortin muutaman vuoden myöhemmin ja hän on vastannut meillä kuorma-autojen operoinnista, kertoilee Kauko Palo. Koululaiskuljetuksissa Kauko Palo on nähnyt elämisen siirtymisen etelän kasvukeskuksiin. - Kun 70- ja 80-luvuilla lapsia ajettiin kouluun kahdella isolla linja-autolla, niin viime vuosina oppilaat on mahtunut yhteen Sprinteriin. Niin se maailma muuttuu, tuumaa Palo.

Raakapuuta ajetaan länsirajan yli Ruotsiin

Liikennöinti Onni Palo Oy:n

lunta on melkein metrin verran ja pari viikkoa sitten mittari laski -36° asteeseen. Lämpötilavaihtelut ovat olleet reitin varrella suuria mikä aiheuttaa omat haasteensa kalustolle ja ratin takana pitää olla tarkkana ettei tien liukkaus pääse yllättämään. Kun etelämpänä on suojakeli ja pohjoisen suuntaan ajettaessa pakastaa niin lumikuormaa kertyy yhdistelmään paljon, mitä sitten viikonloppuisin on hallilla tyhjäilty.

Luotettavuus ratkaisi uuden auton valinnassa

Veijo Palo ajaa puuta pääasiassa Muonio-Kolari alueelta Ruotsiin asuen viikot Mercedes-Benz Arocsin ohjaamossa.

raakapuun kuljetukset alkoi 80-luvulla, jolloin puuta ajettiin Metsänhoitoyhdistyksille ja paljon vaneritehtaalle Norjaan. - Parhaillaan meillä oli neljä puutavarayhdistelmää mutta nykyään on ajettu pitkään yhdellä autolla Pohjois-Suomen Metsämarkkinat Oy:n puuta pääasiassa Muonio-Kolari alueelta. Tukkipuu menee Ruotsin puolelle etupäässä Täräntöön ja kuitupuu Karlsborgiin. Kuljetusmatkat ovat Karlsborgiin ajettaessa 250300 kilometriä suuntaa ja välillä

vähän ylikin; Tärännön reissut on vähän lyhyempiä. Päivässä ehtii yleensä ajaa yhden kuorman - vuodessa kilometrejä kertyy toistasataatuhatta. Hoidan kuljetukset yksin ja asun viikot Arocsin ohjaamossa, missä pärjää mukavasti paukkupakkasillakin, sillä Mercedes-Benz on aina osannut tehdä lämpimiä autoja, sanoo Veijo Palo. Kuluvana talvena etelässä on ollut kesäkelit mutta pohjoisessa lunta ja pakkasta on riittänyt: - Nyt helmikuun alkupuolella

Liikennöinti Onni Palo Oy:n kolme viimeisintä puutavara-autoa ovat olleet Mercedes-Benz Arocseja. - Isällä oli aikanaan Mersuja jo 60-luvulta lähtien joten Tähtikeuloista on paljon kokemusta eri vuosikymmeniltä. Tämä uusin auto Arocs 3263 8x4 tuli ajoon viime syksynä. Kaupat tehdään Rovaniemen Veholla Matti Niemelän kanssa kuten kahdesta edellisestäkin; olemme vaihtaneet autoa noin kolmen vuoden välein. Uuden auton valintaan vaikutti eniten luotettavuus; tällä vuosikymmenellä ajossa olleita Mercedeksiä ei ole tarvinnut kertaakaan tuoda hinu-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 79

Kuttasen Paloilla pitkä historia Mercedes-Benz kuorma-autojen käyttäjänä. Kuvassa nuori mies Kauko Palo nojailee ylpeänä Tähtikeulan nokkaa 70-luvulla.

Onni Palo ja poikansa Kauko ”digipiirturitauolla” Norjan puolella Kilpisjärveltä pohjoiseen 60-luvulla; lautakuormassa Mercedes-Benz 327.

Liikennöinti Onni Palon raakapuun kuljetukset alkoi 80-luvulla. Kuljetuskalusto on aina pyritty optimoimaan ajotarpeen mukaan.

rilla korjaamolle. Huollamme auton Torniossa Autokorjaamo Heimo Rautio Oy:llä, mikä toimii Mercedes-Benzin merkkihuoltona ja palvelu pelaa, kertoo Kauko Palo. Myös Arocsin polttoainetalouteen ollaan Kuttasessa tyytyväisiä: - Nyt talvikelillä 76 tonnin yhdistelmän keskikulutus on ollut 60 litran luokkaa ja välillä on menty hyvällä kelillä 55 litran pintaankin.

Kamerapeilit tosi hyvät

Ulospäin uuden Arocsin näkyvin muutos on kamerapeilit. - Alussa sitä mietti että mitenkähän ne pelaa mutta nyt kun niihin on tottunut, ei vanhoja peilejä enää tilalle ottaisi. Kamerapeilit toimii luotettavasti joka kelillä eikä ne kerää likaa ollenkaan niin paljon kuin tavalliset peilit. Jos linssiin lentää loskaa - mikä on harvinaista sillä kamerat ovat niin korkealla auton edessä - niin puhdistaminen käy

kätevästi vaikka sormenpäällä pyöräyttämällä verrattuna peilien pesemiseen. Ja vaikka pakkasta on ollut paljonkin niin kameroiden lisälämmitystä ei ole vielä tarvinnut napista kytkeä. Kamerapeileillä myös näkee paljon paremmin laajasti ympärille peruuttaessa ja kun isoja peilirakennelmia ei enää ole niin risteyksissä ei tule näkökenttään katvealueita, kehuu Veijo Palo. Palojen edellinen Arocs oli

trippelitelinen mutta nyt päädyttiin 2+2 akseliseen ja rautajousiseen alustaan: - Valinta tuntuu oikein hyvälle ja tämä uusi auto on todella tukeva ajaa kyydin ollessa rautajousiseksi yllättänkin pehmeää. Ja uusi PowerShift 3 -vaihdeautomatiikka pelaa nätisti vaihtaen aiempaa nopeammin.

Onnistunut kokonaisuus

Uuden Mercedes-Benz Arocsin päällerakenteet ovat Riikon

teräksistä laatua ja perässä kulkee Konekorjaamo Riikoselta hankittu 5-akselinen Kilafors Karlavagnen perävaunu. Pankkoina on suurikuormatilaiset Terminator XXL aerot ja nosturikaupat Jonsered 1188 S:stä tehtiin Hiabin Mika Kalliosaaren kanssa. - Kokonaisuus on kaikin puolin onnistunut tarpeeseemme, summaavat Palon veljekset.

LAADUKKAAT FEDERAL SIGNAL -VAROITUSVALOT Maailmanlaajuisesti tunnetut varoitusvalot useisiin käyttökohteisiin. Varoitusvalojen lisäksi meiltä löydät myös työ-, sisä-, ääri- sekä takavalot. Lue lisää www.widni.fi.

Protecting people and our planet

Widni Oy

Valokaari 8, 00750 Helsinki

p. 09 7518 0500

Sähköposti: info@widni.fi

WIDNI.FI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

80 KULJETUS

ASR69

ADR69

AGC53

ATR65

AGC28

HN230+

ATL35

295/80R22,5 315/70R22,5 315/80R22,5 275/70R22,5

295/80R22,5 315/70R22,5 315/80R22,5 275/70R22,5 265/70R19,5 235/75R17,5

315/80R22,5 13R22,5 12R22,5

265/70R19,5 285/70R19,5 385/65R22,5 385/55R22,5 425/65R22,5

265/70R19,5 275/70R22,5 385/55R22,5 385/65R22,5 425/65R22,5

275/70R22,5

215/75R17,5 235/75R17,5 245/70R17,5

Myös kuorma-auton vanteet. Renkaita edullisesti – KOTIIN TOIMITETTUNA!

HETI VARAST OSTA

MYYNTI JÄLLEENMYYJIEN KAUTTA: Leif Norrgård

044 317 1800 leif@gripenwheels.fi

Juha Yrjänä Björn Martin

040 510 0566 juha@gripenwheels.fi 040 356 4901 bjorn@gripenwheels.fi

Puh. 06 317 1800 • Fax 06 317 1811 e-mail: gripen.wheels@netikka.fi • www.gripenwheels.com

Koneenkuljetusvaunut suoraan varastosta

J

ohtava järeiden erikoiskuljetusperävaunujen valmistaja Faymonville tarjoaa työkoneiden kuljetukseen laadukkaat ja hinnaltaan kilpailukykyiset MAX Trailer -mallit.

MAX Trailer -perävaunut ovat olleet menestys markkinoilla ja niitä valmistetaan vuodessa yli 1000 kappaletta. Yhteensä Faymonvillen tehtaista toimitettiin viime vuonna asiakkaille yli 3000 uutta vaunua. - MAX Trailerin perusta on Faymonvillen tinkimätön laatu-

ajattelu ja järkevät rakenneratkaisut käyttötehtävään. Suomessa MAX Trailer on saavuttanut hyvän maineen vaativan käyttäjäkunnan keskuudessa ja vaunuja myydään tasaiseen tahtiin. Meiltä löytyy Kuopiosta yleensä puolenkymmentä MAX Traileria suoraan pihasta ajoon toimitettavaksi. Perusvarastovaunut ovat 3- tai 4-akselisia pokkakärryjä hydraulirampeilla tai ilman, joita tarvitaan työkoneiden kuljetuksessa tai vaikkapa elementtien siirrossa, kertoo Faymonvillen maahantuonnista vastaavan Caf Officen Pekka Roponen.

- Meiltä löytyy Kuopiosta yleensä puolenkymmentä MAX Traileria suoraan pihasta ajoon toimitettavaksi, ilmoittaa Faymonvillen maahantuonnista vastaavan Caf Officen Pekka Roponen.

MAX Trailer -perävaunut ovat olleet menestys markkinoilla ja niitä valmistetaan vuodessa yli 1000 kappaletta.

Suomessa MAX Trailer on saavuttanut hyvän maineen vaativan käyttäjäkunnan keskuudessa. Kuvassa siirretään Volvo pyöräkuormaajaa työmaalta toiselle.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 81

Laadukas ritilärakenne syntynyt käytännön kokemuksen kautta

V

iitanen Yhtiöt Oy Parkanosta urakoi puuta metsäkoneilla ja valmistaa myös ritilärakenteita koneenkuljetusautoihin. Viitasten historia metsäurakoinnissa juontaa 70-luvulle, jolloin Juhani Viitanen aloitti metsurina. Vuonna 1986 hankittiin Pika 36 häntämoto Joutsa nosturilla; Pika pelasi luotettavasti ja se olikin käytössä yli 20 vuotta traktoreiden alla vain vaihtuessa. Moderneihin metsäkoneisiin siirryttiin vuonna 2008 - tänä päivänä käytössä on kolme harvesteria (2 kpl John Deere 1170G & Ponsse Scorpion) ja yksi John Deere 1110G ajokone, joilla urakoidaan Pirkanmaan MHY:lle yhden harvesterin tehdessä lisäksi puuta Westakselle. Käytössä on myös Liebherr 914 kaivukone metsäautoteiden tekoon ja muuhun maanrakentamiseen. Aliurakoitsijoiden koneita on mukana savotassa yksi harvesteri ja neljä ajokonetta. Viitanen Yhtiöiden toiminnassa on tekemisen vastuu siirtynyt jo seuraavalle sukupolvelle mutta Juhani ja veljensä Marko ovat edelleen mukana toiminnassa. Urakointitoiminnasta vastaa Juhanin poika Timo ja ritiläautojen rakentelusta veljensä Jarno myös siskot Jonna ja Salla ovat mukana yrityksen omistajina. Yhteensä palkkaa maksetaan 14 henkilölle.

Viitanen Yhtiöt Oy valmisti ritilärakenteen uuteen Scania G 500 10x4 kuorma-autoon, mistä kaupat tehtiin Tampereen Scania-myyjä Kimmo Niemen kanssa. Pituutta autolla on 13,5 metriä ja kantavuutta 29.200 kg. Kuvassa kyydissä juuri käyttöön otettu uusi John Deere 1110 G kuormatraktori.

kenteita on tehty myös muille urakoitsijoille. - Olemme tehneet ritilöitä asiakkaiden alusta-autoihin ja myyneet myös omia vähän käytettyjä ritiläautoja eteenpäin. Itse

asiassa tämä juuri valmistunut uusi Scania G 500 10x4 on otettu omaan ajoon, mutta jos joku on vailla uudenkarheaa ritiläautoa kannattaa soitella 045 117 1580, ilmoittaa Timo Viitanen.

- Mitoitamme ritilärakenteen nykykoneille sopivaksi niin että ne istuvat nätisti kyytiin ja ovat mahdollisimman alhaalla. Teräsrakenteet on tehty laadulla ja mieluummin hieman järeäm-

mäksi mikä takaa pitkän käyttöiän. Varustelu ja muut yksityiskohdat voidaan toteuttaa juuri asiakkaan tarpeeseen, toteaa Viitanen.

Teräsrakenteet on tehty järeästi mikä takaa pitkän käyttöiän. Kuljetuskorkeus on pyritty saamaan mahdollisimman alhaiseksi.

Hydraulisesti toimivaan ajosiltaan on integroitu kätevä varustelaatikko.

Oikea mitoitus takaa että metsäkoneet istuvat nätisti kyytiin ja akselipainot pysyy hallinnassa.

Parkanossa vuonna 2015 käyttöön otettu uusi halli tarjoaa hyvät tilat korjaustoiminnalle sekä ritiläautojen rakentamisella.

Viitanen Yhtiöt Oy:n Juhani (vas.), Timo ja Jarno Viitanen esittelivät onnistunutta Scania ritiläautoa.

Ritiläautojen rakenne kehittynyt koneita ajaessa

Ritiläautot ovat merkittävässä roolissa Viitanen Yhtiöt Oy:n urakoinnissa sillä siirtomatkat ovat välillä jopa yli 200 kilometriä ja usein eri koneiden siirrot tulevat juuri päällekkäin joten käytössä pitää olla koko ajan kaksi siirtoautoa. Käytännön tekemisen kautta Viitasille onkin muodostunut käsitys siitä, millainen toimivan ritiläauton tulisi olla. - Teimme ensimmäisen ritiläauton omaan käyttöön vuonna 2009 käytetyn 3-akselisen Volvon päälle. Siitä tuli kaikin puolin mallikas ja yhteensä olemme rakentaneet tähän mennessä viisi koneenkuljetusautoa sekä pari traktorivetoista lavettia maarakennuskoneiden siirtoon. Vuonna 2015 käyttöömme valmistui uusi halli mikä mahdollistaa autojen rakentamisen nyt kunnon tiloissa. Teemme siellä lisäksi muutakin raskaan kaluston remonttia, kauhojen kunnostusta jne. kertoo Jarno Viitanen.

Kuljetusautoja rakennetaan myös muille Oman tarpeen lisäksi ritilära-


82 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Scania R 650 8x4 SuperMax puutavara-auto

Ajoon valmis kokonaisuus

Scania SuperMax -puutavara-autot valmistetaan Jyväskylän Scania Super Structure -päällirakennetehtaalla täysin ajoon valmiiksi ja asiakkaan toiveiden mukaisesti varusteltuna.

N

yt koeajettava Scania R 650 SuperMax lukeutuu ensimmäi- siin Scania Suomi Oy:n Jyväskylän toimipisteellä valmistuneisiin ja varusteltuihin Scania SuperMax -mallinimeä kantaviin konseptiautoihin. Osaamista Jyväskylässä ei puutu sillä siellä on varusteltu puutavara- ja koukkulaiteautoja jo vuosikymmenen ajan. Scania SuperMax on täysin uusi tuotemerkki, jonka alla Scanian Jyväskylän Scania Super Structure -päällirakennetehtaalla valmistetaan ensimmäisessä vaiheessa puutavara- ja koukkuautoja. Päällirakennettavat alustat ovat uusia 3- tai 4-akselisia ja varusteltu asiakkaan toiveiden mukaan. Ajoneuvoihin on valittavissa kaikki Scanian ohjaamoja moottorivaihtoehdot. Autojen päällirakenteissa näkyy korkea kotimaisuusaste. - Päällirakenteen komponenttivalinnoissa luotamme mahdollisimman pitkälle suomalaisiin tuotteisiin ja tuotemerkkeihin, sanoo Scanian päällirakennetoimintojen myyntipäällikkö Jussi Flinkman. Ajoneuvoihin asennettavat varusteet, kuten lisävalot, välähdysmajakat ja työkalulaatikot ovat Scanian lisävarustevalikoiman tuotteita. - Kotimaisuusaste on korkealla myös lisävarusteiden puolella, Flinkman lisää.

Scania on tehnyt SuoerMax -puutavara-auton varustelun joustavaksi myös päällirakenteen osalta. Asiakas saa päättää pankkojen ja nosturin tyypin ja valmistajan sekä oikeastaan kaiken mahdollisen.

Vakioidut toimintamallit

Scania Suomi Oy:n Jyväskylän toimipiste on avarien tilojen ja keskeisen sijainnin puolesta erinomainen paikka päällirakentamiselle. Vuoden 2019 joulukuun alusta lanseeratun Scania SuperMax malliston taustalla ovat Scania Jyväskylän puolustusvoimille tekemistä toimituksista saadut hyvät kokemukset. - Puolustusvoimille tehtyjen suurten ajoneuvotilausten pohjalta olemme voineet kehittää itsellemme tehokkaat toimintamallit ja henkilöstön osaamisen, jota nyt hyödynnämme myös siviilipuolen asiakastoimituksis-

sa, Flinkman kertoilee. Flinkman arvioi Jyväskylästä valmistuneen vuoden 2010 jälkeen noin 500 koukku- ja puutavara-autoa: - Scania SuperMax -mallisto on kunnianosoitus suomalaiselle päällirakenneosaamiselle. Mallistoa myös kehitetään ja kasvatetaan tulevaisuudessa. Asiakaslähtöisesti kuten tähänkin asti.

Miksi SuperMax?

Scania SuperMax -malleissa kaikki päällirakenteen osat perustuvat Scanian moduuliajatteluun ja standardiratkaisuihin. Päällirakenteiden komponentit

ovat valmiina varastossa jo ennen alustan saapumista Jyväskylään. Näin valmiin ajoneuvon toimitus on suoraviivainen ja nopea prosessi. - Keskeisenä ajatuksena on keskittää kaikki auton varusteluun liittyvät toimitukset oman organisaatiomme sisään, mikä helpottaa asiakkaidemme asiointia paitsi tilaus- ja toimitusvaiheessa myös myöhemmin, esimerkiksi huoltojen suhteen. Vastaamme kaikista asentamistamme päällirakenteen osista ja asennuksista tallentuu tarkka dokumentointi, toteaa Flinkman. Scania on tehnyt puutavara-

auton varustelun joustavaksi myös päällirakenteen osalta. - SuperMax -puutavara-autoille on ominaista kaksiosainen apurunko. Sen ansiosta nosturituppien vaihto sujuu nopeasti, jos nosturityyppiä halutaan vaihtaa tai apurunko jotenkin turmeltuu. Asiakas päättää pankkojen ja nosturin tyypin ja valmistajan sekä oikeastaan kaiken mahdollisen, ilmoittaa Flinkman. Tuotekehitys on jatkuvaa ja asiakkaiden palautetta kuunnellaan herkällä korvalla. Esimerkikkinä tästä Scania on saanut palautetta L-puominosturia käyttäviltä asiakkailta sermin nosturikotelon kokovaihtoehtojen suppeudesta. Suurimmille kourille kun ei tahdo löytyä sopivaa koteloa. - Asia on hyvin tiedossamme ja sermimallistoon on tulossa pian lisää vaihtoehtoja. Tarjolle tulee muun muassa täysin uusi sermivaihtoehto, ilmoittaa Flinkman. Edistyksellisen tekniikan ja korkean kotimaisuusasteen lisäksi Scania SuperMax -mallisto tarjoaa myös konkreettisia kustannushyötyjä. - Scania Finans Ab on laatinut Scania SuperMax -autoille erittäin järkevähintaiset ja joustavat rahoitusvaihtoehdot. Lisäksi kaikille SuperMax-autoille on saatavissa koko ajoneuvon kattava huolto- ja korjaussopimus, huomauttaa Flinkman.

Ketterä 2+2:n

Koeajettavaksi saadun Scania


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 83

Pitää tiellä.

Bridgestone Partner -palveluverkosto on kuljetusyrityksille tarjottavan Total Tyre Care -palvelun kulmakivi. Yhdistämällä kapasiteettinsa ja osaamisensa Bridgestone ja ammattitaitoiset Bridgestone Partner -jälleenmyyjät pystyvät tarjoamaan tarvittavat tuotteet ja palvelut kuljetusyritysten käyttökustannusten alentamiseksi.

masti servosarjalla täydennetyn TAV 50:n voimin. Scania Rent -vuokra-autofleetiin valmistuneeseen autoon on valittu tehdaslisävarustelistalta puun ajossa monen suosima kytkinpoljin. Vakiovarusteisiin lukeutuva sähköohjattu seisontajarru on korvattu perinteisellä vipumallilla. Tukevatekoinen puutavaraauto on vaivaton ajettava. Neliakselinen kääntyy taajaman ahtaassa pyörätien risteyksessä näppärästi ympäri. Ei edes väkivahvan vinkkelin matala käyntiääni saa vastaan tulleilta kävelijöiltä moitetta, mikä on pääkaupunseudulla jo maininnan arvoinen seikka. Pikaisen tutustumiskierroksen päätteeksi Scania Rent vuorka-auto suuntasi nokkansa kohti Kemijärveä, jonka luonnonkauniissa maisemissa Scania SuperMax -puutavaraauto on omalla mukavuusalueellaan.

Hallintalaitteet ovat Scanialle ominaiseen tapaan sijoiteltu parhaan mahdollisen kuljettajamukavuuden ja ergonomian ehdoilla. Käyntiin 650 heppainen V8 herää alkolukon puhalluksen perästä.

Koeajoauton etusermi on TMT. Malisen valmistama ja pankkoina ForestKingit. Nosturina Kesla 2112T ohjaamolla ja proG46 -kahmarilla.

R650 8x4 2+2 SuperMax puutavara-auton perään on asennettu Kesla 2112T puutavaranosturi, jossa valmistajan suosittu proG46

kahmari. Pankot ovat ForestKingit ja sermi sekä työkalulaatikot TMT. Malisen valikoimasta. Kärryn sovitus sujuu vaivatto-

Kotimaisuusaste on SuperMaxissa korkealla; esimerkiksi vetokitana on TAV 50.

Scanian rappuset ovat parhaat tässä autoluokassa: tukevat, pitävät ja sopivalla askelvälillä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

84 KULJETUS

Scania esittelee uuden sivutunnistustoiminnon

A U T A A L HANKI SIANTUNTIJALTA IA T S A V A T T E T O U L

E Stoneridge t ri tu iir ip Dig

Timer TachoDrive i Ajoaikalaskur

xa k t D u o

2

on helpot ta”Ajoaikalaskuri äni öt nut valtavasti ty eniä ä pi hd te in – Ny t vo uon aikana!” ta s yö m a oj rt sii

kulje idgen piirturilla ”Uudella Stoner in!”* m pident yy jopa 30 aja

ttajan ajopäivä

itusjoht piirtureihin – Heikki, toim kupolven digi nhemman su *verrattuna va

ENNUSJA KAIVOSALA ALAN AMMATTILEHTI lu n etälatauspalve Digipiirturi

tomaa rttitietojen au Piirturi- javekolu 8 € / kk al latausp

ttinen

ja – Mat ti, kuljetta man vanhem eihin *verrattunan di gipiirtur sukupolve

Dignita AL-10

0 Alkolukko

s Hyväksyt ty myö uteen ke oi oaj un tu ot valv

UUDET JA KÄYTETYT MAARAKENNUSKONEET

VERKKOK AUPPA.PIIRL A.FI PIIRL A @ PIIRL A.FI

»

»

PIIRL A.FI

017 283 1595

SEINÄJOKI: Markku Salomäki Akkutie 1, 60510 Hyllykallio 0400 415 333 makes@dlc.fi www.techbelar.com

75

Kuolleen kulman varoituksen pääasiallinen tehtävä on varoittaa kuorma-auton kuljettajaa katveessa olevista autoista kaistaa vaihdettaessa, mutta se osaa varoittaa myös pyöräilijöistä ja jalankulkijoista.

S

cania esittelee uuden sivutunnistustoiminnon, joka perustuu kahteen eri järjestelmään. Yhdessä järjestelmät auttavat estämään inhimillisistä virheistä johtuvia onnettomuuksia, joissa kuorma-auto törmää muihin tienkäyttäjiin. Järjestelmät toimivat samanaikaisesti ja osin päällekkäin, vaikka niiden painopiste onkin erilainen. Jalankulkijat ja pyöräilijät hyötyvät eniten näistä lisäsilmistä, joita Scania antaa kuorma-autoilleen tutkan, tutka-anturien ja kameran muodossa. - Parannettu sivutunnistus liittyy Scanian tavoitteeseen parantaa suojattomien tienkäyttäjien turvallisuutta. Se auttaa suojaamaan etenkin sellaisia tienkäyttäjiä, joille pienikin osuma kuorma-autoon voi olla kohtalokas. Olen varma siitä, että jokainen kuorma-auton kuljettaja haluaisi hyödyntää tällaista tukijärjestelmää etenkin ruuhkaisissa ympäristöissä, kertoo Scanian kuorma-autotoimintojen varatoimitusjohtaja Alexander Vlaskamp.

Sivutunnistus ja muut kehittyneet kuljettajien apujärjestelmät auttavat kuormaauton kuljettajia valvomalla jatkuvasti ajoneuvon vierellä olevia kuolleita kulmia. Yleisimmässä onnettomuustyypissä vasemmanpuoleisella ohjauksella varustettu kuorma-auto kääntyy oikealle eikä huomaa vierellä ajavaa pyöräilijää. Jos vaaravyöhykkeellä on pyöräilijä (tai jalankulkija), järjestelmä varoittaa kuljettajaa A-pilarin valomerkillä ja äänellä. Kuolleen kulman varoituksen pääasiallinen tehtävä on varoittaa kuorma-auton kuljettajaa katveessa olevista autoista kaistaa vaihdettaessa, mutta se osaa varoittaa myös pyöräilijöistä ja jalankulkijoista. Suojattoman tienkäyttäjän törmäysvaroituksen päätehtävä taas on pyöräilijöiden havaitseminen, mutta se havaitsee myös jalankulkijat. - Sivutunnistusjärjestelmän ja muiden kuljettajan tukijärjestelmien lisääminen Scania-kuorma-autoihin voi olla kirjaimellisesti elintärkeää. Se paitsi auttaa säästämään ihmishenkiä, myös vähentää kuljettajien stressiä tiukoissa liikenneolosuhteissa, vaikka vastuu pysyykin kuljettajalla, toteaa Vlaskamp.

Scania vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien raskaiden kuorma-autojen markkinajohtaja Suomessa

R

askaita, kokonaismassaltaan yli 18 tonnia painavia kuorma-autoja rekisteröitiin vuonna 2019 yhteensä 2843 kappaletta, joista vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivia oli 67 kappaletta eli 2,3 prosenttia. Lähes 57 prosenttia uusista vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivista kuorma-autoista oli Scanioita.

Koneenkuljetuslavetit ja kaikki erikoiskuljetusperävaunut. Soita Pekalle puh. 0400 376 222

Liikenteen kestävä kehitys ja päästöjen vähentäminen ovat olleet Scanian strategisia teemoja uuden sukupolven mallisarjan vuonna 2016 tapahtuneen julkistuksen myötä. Scanian CO2 -päästöjä vähentävät ratkaisut perustuvat kolmeen kulmakiveen: vaihtoehtoiset polttoaineet, ajoneuvojen energiatehokkuus ja kokonaistaloudellisuus sekä älykkäät ja turvalliset kuljetusratkaisut. Scanialla on alan laajin vaihtoehtoisia polttoaineita hyödyntävien ratkaisujen valikoima, joiden avulla kes-

tävän kehityksen vaatimaa muutosta voidaan viedä eteenpäin. Vuonna 2019 Suomessa rekisteröitiin 67 vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivaa raskasta kuorma-autoa. Näistä Scanioita oli 38 eli enemmän kuin muiden merkkien vastaavia rekisteröintejä oli yhteensä. Tulos on vakuuttava osoitus Scanian osaamisesta ja uuden malliston vaihtoehtoisten polttoaineiden laajasta valikoimasta. Rekisteröidyistä ajoneuvoista lähes kaikki olivat biokaasukäyttöisiä, joko paineistetulla tai nesteytetyllä biokaasulla toimivia. Lahdessa rekisteröitiin lisäksi yksi bioetanolia käyttävä Scania. Vuonna 2019 Suomessa yhteensä 2893 rekisteröidystä raskaasta kuorma-autosta 2,3% oli vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivia.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 85

Pitkä puoliperävaunu kiertotalouden kuljetuksiin

Kävelevälattiainen 19,3 metrinen puoliperävaunu on vaikuttava ilmestys. Sillä kulkee kerralla paljon kiertotalouden materiaalia, mikä tehostaa logistiikkaa ja säästää ympäristöä.

V

Ajo-ominaisuudet yllätti positiivisesti

uosi sitten voimaan astuneet uudet mittasäännöt antavat mahdollisuuksia kuljetuskaluston optimointiin. Pitkillä yhdistelmillä kulkee enemmän tavaraa mikä tehostaa logistiikkaa ja säästää myös ympäristöä. Laurinaho-Yhtiöt Oy:ltä valmistui tammikuussa Revisol Oy:lle mielenkiintoinen puoliperävaunu kiertotalouden materiaalikuljetuksiin. - 5-akselisen ykköspyöräisen kävelevälattiaisen perävaunun pituus on 19,3 metriä ja korkeus 4,4 metriä, millä päästään 160 kuution tilavuuteen. Vaunua voidaan vetää tavallisella rekkavetruilla missä on pitkän yhdistelmän vaatimat turvavarusteet kuten kamerat ja kaistavahti, kertoo Laurinaho-Yhtiöt Oy:n toimitusjohtaja Tommi Laurinaho. Gigantin akseleilla varustetun vaunun kaksi viimeistä akselia ovat kääntyviä; nousevia ovat 1. ja 3. akseli. - Seinämateriaalina on käytet-

- Vaunu seuraa yllättävän nätisti tiukoissakin risteyksissä ja liikenneympyröissä. Ja maantiellä pitkä yhdistelmä on todella vakaa, kommentoi Revisol Oy:n logistiikasta ja ajojärjestelyistä vastaava Jesse Peltoniemi.

ty alumiinia ja sisäsosat on polyuretaanipinnoitettu, mikä estää kuljetettavan tavaran kiinnijäätymisen sekä lisää myös kulutuskestävyyttä. Keskeltä nivelöidyt peitteet aukeavat hydraulisesti molemmille sivuille, sanoo Laurinaho.

Pitkän kävelevälattiaisen perävaunun omapaino on 13 300 kiloa, joten kantavuutta löytyy 3-akselisesta veturista riippuen maksimissaan 40 000 - 41 000

kiloa, jolloin kokonaispainoa on 64 tonnia. Tarvittaessa vaunua voidaan vetää myös 4-akselisella veturilla jolloin kokonaispainoa saa olla 68-69 tonnia.

Revisol Oy on kiertotalouteen erikoistunut yritys, joka käsittelee ja kuljettaa erilaisia jätteitä kierrätykseen sekä jatkojalostukseen energiaksi. - Uusi pitkä kävelevälattiainen puoliperävaunu on tarkoitettu kiertotalouden materiaalin kuljetukseen pitkille 200-300 matkoille omien terminaaliemme ja voimalaitosten välillä, kertoo Revisol Oy:n logistiikasta ja ajojärjestelyistä vastaava Jesse Peltoniemi. Pitkä vaunun ajo-ominaisuudet ovat yllättäneet positiivisesti. - Vaunu seuraa yllättävän nätisti tiukoissakin risteyksissä ja liikenneympyröissä. Ja maantiellä pitkä 8-akselinen yhdistelmä on todella vakaa, kommentoi Peltoniemi joka ehtii myös ratin taakse päätyönsä ohella.

Keskeltä nivelöidyt peitteet aukeavat hydraulisesti molemmille sivuille mikä tehostaa lastaamista. Vaunun seinämateriaalit on alumiinia ja sisäosat on polyuretaanipinnoitettu.


86 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Volvon raskaat uudistuvat - kuljettajan ehdoilla

komennoilla tai kosketusnäytön ja näytön hallintapaneelin kautta. - Uutta on myös kuorma-auton sivua apukuljettajan puolelta kuvaava kamera. Peilin varren alaosaan sovitettu kamera on vakiona Suomen mallistossa ja sen laajakulmakamera antaa kuvaa myös auton keulan edestä, Volvo Finland Ab:n tuotepäällikkö Mikko Aules lisää.

Huippumukava ohjaamo

Uuden Volvo FH16:n tunnistaa uudesta pystyrivallisesta etusäleiköstä ja ajovaloista, joissa on nyt entistä vahvemmin esillä valmistajan nimen etukirjaimeen viittaavat päiväajovalot. Uutta on myös se että haluttaessa FH:ssä etumaski voidaan tilata jo tehtaalta auton väriin maalattuna kun se on tähän asti pitänyt maalauttaa erikseen.

V

olvo Trucks tuo vielä tämän vuoden kuluessa markkinoille kaikkiaan neljä uudistunutta kuorma-autoa: Volvo FH, FH16, FM ja FMX -mallit. Koko mallistoa yhdistää yhteneväinen muotoilu ja huippuunsa viety kuljettajamukavuus. Volvon mukaan kuorma-auto on usein kaukokuljetuksia tekevän kuljettajan toinen koti. Aluekuljetuksissa se toimii usein myös liikkuvana toimistona, kun taas puutavaranajossa tai maansiirtokäytössä olevilta kuormaautoilta vaaditaan erityistä kestävyyttä ja käytännöllisyyttä. Siksi näkyvyys, mukavuus, ergonomia, melutaso, ohjattavuus ja turvallisuus olivat keskeisessä asemassa uusia kuorma-automalleja kehitettäessä. Myös kuorma-autojen ulkopuolta on uusittu vastaamaan uusia ominaisuuksia.

puskurien kulmien pyöristyneen, ovien ja luukkujen välisten rakojen pienentyneen ja vilkkujen siirtyneen etupuskurin kulmista oviin.

Kuljettajaa ajatellen

Uuden Volvo FH16:n sisustus on suunniteltu kuljettajia ajatellen. Uudessa kojetaulussa on käytännöllistä säilytystilaa ja täysin digitaalinen, 12-tuumainen korkearesoluutioinen mittaristo, joka on vakiona kaikissa mallivaihtoehdoissa. Kuljettaja

voi valita neljästä eri näyttötilasta ajotilanteen ja tarvittavien tietojen mukaan. Digitaalimittariston tarjoamaa informaatiovirtaa tukee Suomessa vakiovarusteena oleva 9-tuuman sivunäyttö, jossa on infotainment, navigointijärjestelmä, kuljetusten tietojärjestelmä ja kameroiden seuranta. Erityisen mielenkiintoiseksi uuden infotainment -järjestelmän tekee se että siihen voidaan kytkeä jopa kahdeksan kameraa. Ja mikä parasta näytöllä voidaan

samanaikaisesti katsoa jopa neljän kameran kuvaa. Volvon sähköjärjestelmään on luotu oma huippunopea väylä kameroita varten, mikä takaa häiriöttömän ja viiveettömän katselukokemuksen. Volvon Infotainment -käyttöjärjestelmä on jatkossa Android-pohjainen, mikä mahdollistaa jatkossa esimerkiksi päällerakenteiden ja lisälaitteiden liittämisen suoraan auton järjestelmään. Toimintoja voidaan ohjata ohjauspyörän painikkeilla, ääni-

Uudessa Volvo FM:ssä ja Volvo FMX:ssä on täysin uusi ohjaamo ja malleihin on tuotu kaikki samat mittaritoiminnot kuin FH -sarjaan. Sisätilaa on lisätty makuuohjaamomallissa kokonainen kuutiometri ja päiväohjaamossakin 800 litran edestä, mikä parantaa käyttömukavuutta ja tuo lisää työtilaa. Näkyvyys on nyt entistäkin parempi suurempien ikkunoiden, madalletun ovilinjan ja uusien peilien ansiosta. - Volvo FM:ssä on nyt vakiona FH:sta lainatut sivupeilit. Volvo FMX:n peilit jätettiin entiselleen. Ne kun sopivat paremmin raskaisiin ja haastaviin työtehtäviin. Molemmat sivupeilivaihtoehdot ovat saatavilla sekä Volvo FM että FMX malliin, Aules kertoo. Uudistuneessa ohjauspyörässä on nyt entistä laajemmat säätömahdollisuudet, jotta ajoasentoa voi säätää yhä yksilöllisemmin. Makuuohjaamon alempi vuode on aiempaa ylempänä, mikä parantaa käyttömukavuutta ja lisää vuoteen alla olevaa säilytystilaa. Päiväohjaamossa on uusi 40 litran säilytyslokero ja sisävalaistus takaseinässä. Ohjaamon mukavuutta on tehostettu uudella eristyksellä, joka pitää kylmän, lämmön ja melun poissa. Hiilisuodattimella varustettu anturiohjattu ilmastointilaite pitää puolestaan ilmanlaadun hyvänä kaikissa olosuhteissa.

Parannetut turvajärjestelmät

Siloteltu lippulaiva

Uuden FH -malliston hytit ovat uudistuneet. Entiseen verrattuna uutta ovat mm. ulkoasua korostavat V-malliset ajovalot ja FH16:n pystyrivoitettu säleikkö, joka Volvon mukaan korostaa valmistajan lippulaivamallin vahvaa luonnetta ja perimää. Tarkkasilmäinen huomaa myös

Raskaiden Volvojen kojelautaan sisältyy jatkossa 12-tuumainen korkearesoluutioinen mittaristo, jonka käyttäjäystävällisen käyttöliittymän avulla kuljettaja näkee ajotilanteen mukaan tarvittavat tärkeät tiedot neljästä eri näkymästä. Volvon uudistuneeseen Infotainment -näyttöön ulottuu vaivattomasti kuljettajan paikalta. Vuorovaikutukseen on monia keinoja: ohjauspyörän intuitiivisesti sijoitetuilla painikkeilla, äänikomennoilla tai suoraan kosketusnäytön ja näytön hallintapaneelin kautta.

Uusien kuorma-autojen I-Shift -vaihteenvalitsin on uudistettu huipputason vakiovarusteeksi. Siinä on nyt valaistut vaihteenvalintasymbolit ja suorituskyvyn optimoivat uudet ajotilat.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 87

www.metsatyo.fi HÄMEENLINNA 03 644 0400

JÄLLEENMYYJÄT IMATRA: Niskan hydrauliikka ja Raskasosa Oy 040-4215900 JOENSUU: Närhi Oy, 0400-959420 JYVÄSKYLÄ: Närhi Oy, 0400-959430 KAUHAVA: EkiMek, 0400-662010 KOTKA: Tarvike-Ahola Oy 05-3121900 KOUVOLA: Tarvike-Ahola Oy 05-34991901 KUOPIO: Närhi Oy, 0400-959450

Edistyksellistä moottoritekniikkaa

Turvallisuutta on parannettu entisestään uusilla led-ajovaloilla, jotka ovat Auleksen mukaan vakiona Suomen mallistossa. Perinteiset halogeenit on saatavilla erikseen pyydettäessä. Kuorma-autopuolella uutta ovat Volvo FH ja FH16 -malleihin lisähinnasta tarjottavat mukautuvat led-kaukovalot, jollaisia on aikaisemmin ollut tarjolla vain henkilöautomalleihin. Tuotepäällikkö Mikko Auleksen mukaan adaptiivisessa led-ajovaloumpiossa on kaikkiaan 12 tehokasta led-valoyksikköä. Kaukovaloa säädetään, kun kamera ja tutka havaitsevat muita ajoneuvoja tai kun kamera havaitsee muutoksia kuormaautoa ympäröivän valon määräs-

sä. Ajamista helpottavat myös aiempaa parempi, jopa pysähdykseen saakka toimiva mukautuva vakionopeudensäädin (ACC) ja alamäkiavustin joka aktivoi pyörien jarrut automaattisesti, kun alamäkinopeutta on kontrolloitava lisäjarrutusvoimalla. Raskaissa Volvoissa on jatkossa vakiona elektronisesti ohjattu jarrujärjestelmä (EBS), jota esimerkiksi hätäjarrulla varustettu törmäysvaroitin ja ESC-ajonvakautusjärjestelmä tarvitsevat. Suositut Volvo Dynamic Steering ja kaistallapitoavustin sekä ajonvakautustoiminto ovat entiseen tapaan tarjolla tehdaslisävarusteina. Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä tunnistaa

ROVANIEMI 016 321 0100

LAPPEENRANTA: Närhi Oy, 0400-959460 MÄNTYHARJU: Rekkavaruste Pietikäinen Oy, 0400-650414 OULU: TAVO, 08-6135500 PORI: Porin Auto-Sale Oy 010-4198950 SEINÄJOKI: AVO, 06-4293100 TAMPERE: TAVO , 03-31403140 VAASA: TAVO, 06-4293180

merkit, kuten ohituskiellot, tietyyppimerkinnät ja nopeusrajoitukset ja näyttää ne mittaristossa.

Uusi makuuohjaamo on päivittynyt ylös nostettavalla vuoteella ja aiempaa runsaammilla säilytysvaihtoehdoilla, joihin kuuluvat vuoteen alla oleva suuri säilytyslokero ja takaseinällä oleva ylempi säilytystila. Ohjaamon jakolevyissä on myös LED-paneelit.

JYVÄSKYLÄ 014 338 8700

Volvo FH ja Volvo FM ovat saatavilla dieselin ohella myös kaasukäyttöisillä moottorivaihtoehtoina. FH16 ja FMX -mallisto nojaa jatkossakin Volvon polttoainetaloudelliseen dieselmoottorivalikoimaan. Uuteen Volvo FH -autoon voidaan asentaa myös I-Save -pakettiin kuuluva vääntävä ja polttoainetehokas 13-litran Turbo Compoundmoottori. Kaukoliikenteen palvelukseen suunniteltu paketti säästää polttoainetta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä merkittävästi. Esimerkiksi kaukoliikenteessä uusi Volvo FH ja I-Save voivat uuden D13TC -moottorin ja ominaisuuspaketin yhdistelmällä säästää polttoainetta jopa 7 prosentilla.

tonnilla. - Myös etupään ilmajousitus on päivitetty: etuakselipaino voi olla jopa 10 tonnia tai 20 tonnia kahdella etuakselilla varustetuissa kuorma-autoissa, Aules lisää ja jatkaa: kanto- ja pusher-akseleilla varustettujen kuorma-autojen ohjauskulmat ovat nyt aiempaa suuremmat, mikä parantaa ohjattavuutta ja vähentää renkaiden kulumista. Uudistuksilla kasvatetaan maansiirtotehtävien tuottavuutta ja kustannustehokkuutta.

Syyskuussa Suomeen

Uusien Volvo -mallien myynti on jo parhaillaan käynnissä ja valmistus käynnistyy syyskuun alkupuoliskolla. Samalla nykyisen ohjaamomallin valmistus lopetetaan - Ensimmäisten autojen voidaan odottaa saapuvan Suomeen vielä saman kuun puolella. Molempien mallien myynti jatkuu kesäkuulle asti. Sen jälkeen tarjoamme vain uusia malleja, ilmoittaa Mikko Aules.

38 tonnin teliakseli

Volvo uutta on myös kaikista raskaimpiin työtehtäviin, kuten kaivosautoiihin ja lavettialustoihin tarkoitettu 38 tonnin teli, jolla auton yhdistelmämassa voi olla jopa 150 tonnia. Nykymallistossa tukevin teli kantaa 32 tonnia ja uusi, yhdessä Volvo CE:n kanssa suunniteltu akselisto on ainoastaan 400 kg nykyistä raskaampi, joten uuden telin myötä kantavuus kasvaa jopa 5,6

Volvo Trucks tuo markkinoille neljä uutta kuorma-autoa, jotka painottavat kuljettajan työympäristöä, turvallisuutta ja tuottavuutta. Volvo Trucksin toimituksista noin kaksi kolmasosaa koostuu neljästä raskaasta kuorma-autosta: Volvo FH, FH16, FM ja FMX.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

88 KULJETUS Volvo FE Electric ja FL Electric

Vakuuttavia täyssähköautoja kuorma-autoluokkaan

Volvo Trucks toi Suomalaisten asiakkaiden koeajettavaksi vaihtolavalaitteella varustetun Volvo FE Electric kuorma-auton, jolla vaihtolavan tuonti ja vienti sujuu kerrostalokyttääjien suureksi harmiksi lähes äänettömästi.

V

olvo on aloittanut kaupunkikuljetuksiin tarkoitettujen sähkökuorma-autojen myynnin Euroopassa. Suomeen Volvo FE ja FL Electric -täyssähköautot saapuvat ensi vuoden vaihteessa. Otimme ennalta tuntumaa Volvon nollapäästö-uutuudesta Vantaan Volvo Truck Centerissä järjestetyn asiakastilaisuuden yhteydessä. Reilun parin vuoden aikajaksolla tarkasteltuna yleinen ilmapiiri vaihtoehtoisia käyttövoimavaihtoehtoja kohtaan on kääntynyt vähättelevästä puhtaaksi uteliaisuudeksi. Maa- ja biokaasumoottorit ovat jo tätä päivää raskaalla puolella. Uusiutuvista raaka-aineista valmistettavien polttoaineiden saamaa vastaanottoa ammattiliikenteen harjoittajien puolella voi luonnehtia penseäksi. Saatavuus, säilyvyys ja pakkaskestävyys sekä hinnoittelu ovat seikkoja, jotka nousevat nopeasti esiin keskusteluissa. Henkilöautovalmistajat ovat jo hyvän tovin ajan kiihdyttäneet

sähkövoima-avusteisia että täyssähköautojen markkinoille tuloa, eikä uusien mallijulkistusten valossa vauhti näytä hiipuvan. Isossa kuvassa akkukäyttöisten ajoneuvojen määrän kasvu tuo mukanaan tuloja maamme kaivosteollisuudelle. Uuden vuosikymmenen alun kunniaksi myös merkittävimmät hyötyautovalmistajat ovat esitelleet markkinoille tuotantovalmiita täyssähkökuorma-autoja lähijakeluliikenteen tarpeisiin. Ja kiinnostus sähköisiä vaihtoehtoja kohtaan vaikuttaa näennäisen korkealle myös hankintapäätöksistä vastaavien asiakkaiden suunnalla. Teknologian kehittymisen myötä akkujen kapasiteettia on saatu kohennettua ja nousujohteinen hintakehitys on jossain määrin hiipunut. Volvo Trucks uskoo, että täyssähköisellä voimalinjalla on paikkansa polttomoottorin rinnalla kuorma-autopuolella. Parrasvaloihin Volvo Trucks astuu Volvo FL ja FE -malleilla, joiden asiakastoimitukset käynnistyvät päämarkkina-alueilla vielä tämän kesän

aikana. Suomeen ensimmäisten sähkökuorma-autojen kaavaillaan saapuvan vuoden 2021 alkupuolella.

Sopiva lähiliikenteeseen

Kevyempi FL Electric sijoittuu 16 tonnin kokonaispainoluokkaan ja raskaampi kolmiakselinen FE Electric yltää jo 27 tonnin kokonaispainoon. Uudet mallit on tarkoitettu vaativiin kaupunkikuljetuksiin kuten jätehuoltoon, kevyisiin maansiirtokuljetuksiin ja toimituksiin. Kaukoliikenteen ajoneuvoissa sähköiset voimalinjaratkaisut tullaan näkemään lähitulevaisuudessa, ja ennen polttokennoteknologian kehittymistä, korkeintaan dieselmoottoria avustavina hybridi-järjestelminä. Tosin Volvo Groupiin kuuluvan Renault Trucksin puolella on jo esitelty täyssähköisen Renault Trucks T -rekanvetäjän kuvia. ”Sähkö-T:n” asiakkaat löytynevät Keski-Euroopasta, missä elintarvikeketjujen lähijakelu tapahtuu paljolti puoliperävaunuyhdistelmien voimin. Volvolla ollaan vielä vaitonaisia FM ja

FH -sarjojen sähköistämisestä. - Nyt esiteltävät täyssähköautomme eivät missään tapauksessa tarkoita että olisimme lopettamassa tai edes vähentämässä olemassa olevan dieseltekniikan kehitystyötä. Vaihtoehtoisia käyttövoimavaihtoehtoja tarvitaan ja niillä on etuja tietyissä kuljetustehtävissä. Ne ovat tulleet jäädäkseen dieselvoimalinjavaihtoehtojen rinnalle, sanoo Volvo Finland Ab:n toimitusjohtaja Magnus Björklund. Sähköinen voimalinja on Volvo Groupin valmistama ja se on käytössä useissa eri ajoneuvokategorioissa. Nyt koeajettava FE Eletric jakaa saman tekniikan paitsi bussipuolen myös Renault Trucks D Wide Z.E. kuormaautomallin kanssa. Voimalinjan ytimenä on sähkömoottori ja 2-vaihteinen vaihteist; sillä erotuksella että FE Electricissä on yhden sijasta kaksi sähkömoottoria. Yhteisteholtaan 400 kW sähkömoottoriparin tuottama suurin vääntömomentti on 850 Nm. Kevyemmän FL Electricin kulusta vastaa parhaalta teholtaan 200 kW / 425

Nm sähkömoottori. Volvon sähkömoottori antaa täyden tehon korkeintaan 45 sekunnin sykleissä. Jatkuvasti tarjolla olevat teholukemat ovat noin 80 prosenttia huipputehosta. Akustona käytetään molemmin puolin runkoa sovitettuja litium-ioni-akkuja. Modulaarisen akkujärjestelmän jännite on 600 Volttia ja kapasiteetti 100 300 kWh. Toimintamatka voi olla jopa 260 km. - Modulaarisen rakenteen ansiosta asiakas voi valita auton akkukapasiteetin työtehtäväkohtaisesti, millä voidaan saavutetaa sekä kustannussäästöä että enemmän kantavuutta, Volvo Trucksin tuotepäällikkö Mikko Aules lisää ja jatkaa: Auton sisäistä AC -laturia käytettäessä akuston voi ladata käytännössä missä tahansa Type 2 -latauspistokkeella varustetussa ja latauspisteessä. Lisäksi Volvon voi ladata ulkoisissa DC-latauspisteissä. Sisäistä laturia käytettäessä suurin latausteho on 22 kW. Ulkoista latausasemaa käytettäessä voidaan hyödyntää jopa 150 kW lataustehoa. Latausajat, tyhjästä täyteen, ovat akuista ja latauslaitteista riippuvaisia. - AC latauksella latausajat ovat 5-10,5 tuntia, DC latauksella latausajat ovat 1-2 tuntia akuston koosta ja lataustehosta riippuen, Aules toteaa. Täyssähkökuorma-autossa myös kaikki päällirakenteen toiminnot saavat virtaa erillisestä, hydraulipumppua käyttävästä sähkömoottorista. Moottorivaihtoehtoja on kaksi: 240 Nm ja 70 kW, tai 530 Nm ja 100 kW. Alustarakenteet ovat tupaten täynnä tekniikkaa, sillä jarrujärjestelmän ja jousituksen tarvitsema paineilma on tuotettava sähkökompressorein. Ohjaamon alla, perinteisen polttomoottorin paikalle on sovitettu 24 Voltin akut, jotka vastaavat ajovalojen, ohjaustehostimen ynnä muiden sähkölaitteiden virtatarpeista. Akkujen lisäksi etuakselin päällä ovat latauslaitteet inverttereineen päivineen. Jäähdytys hoituu sähköisellä ilmastointijärjestelmällä, lämmitys toimii vesikierrolla joka saa lämmön sähkövastuksista.

Hiljaisuuden ylistys

Volvo Trucksin tuotepäällikkö Mikko Aules sanoo Volvo Trucks huoltoverkoston olevan täydessä valmiudessa täyssähkökuorma-autoja varten. - Tekniikka ja menetelmät ovat tuttuja bussipuolelta, joten homma on silläkin puolella kaikin puolin paketissa.

- Ohjaamon puolelta ”Sähkö-FE” eroaa dieselsisarestaan vain mittaritaulun osalta, totesi Ammattilehden toimituspäällikkö Tero Lahtinen.

Sähkö-Volvolla ajo on metka kokemus. Liikkeellelähtö sujuu täysin viiveettä, mutta myös lähes äänettömästi. Keskellä Kehä III:n ruuhkaa ajettaessa Volvon hytissä on hiljaista kuin Kuusamon korpimailla kaamosaikaan. Hyvin eristettyyn ohjaamoon kantautuu ainostaan etäistä tuulen suhinaa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI Vaihtotapahtuma sujuu lähes huomaattomasti ja peruustuvaihteen voi kytkeä konsolin nappulasta päälle suoraan hitaasta vauhdista. Näppärä asia, jos auto jää kiinni. Kaksivaihteisella vaihteistolla moottorin tuotto voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. - Vaihteiston välityssuhteen muutoksen ansiosta saadaan vetopyörille korkeampi vääntömomentti pienemmällä sähkömoottorilla ja sitä kautta vähemmällä virrankulutuksella luokkaa suuremman moottorin työtuloksen. Aivan kuten Volvon polttomoottorivaihtoehdoissakin, Aules tarkentaa. Kehuja ansaitsee myös ohjaus joka on tehostettu sopivan kevyeksi nurkkapyöritykseen. Myös päällerakenteeksi valitun Hiab koukkulaitteen käyttö on lähes äänetöntä. Häiritsevää melua syntyy käytännössä vain vaihtolavan käsittelystä. Vaihtolavaauton kuljettajaa tietysti kiinnostaa kuinka monta nostoa vaihtolavalaitteella voi päivässä tehdä. tarkkaa vastausta kysymykseen ei nyt saatu, mutta jotain osviittaa kuitenkin. - Virrankulutus riippuu ajotehtävästä. Ruotsissa käytännön olosuhteissa tehtyjen testien perusteella puhutaan luokasta 0,8 - 1,6 kWh/km lukemasta. Suurin kulutus voisi olla esimerkiksi jätepakkarissa ja pienin jakeluautossa. Suurimmilla akkupaketeilla, mitkä ovat saata-

villa Volvo FE Electric malliin 5,3 metrin akselivälillä realistinen toimintamatka voisi olla jopa yli 250 km. Tässä, lyhyemmällä 3,9 metrin akselivälillä varustetussa autossa puhutaan noin 90 - 120 km toimintamatkasta ja enimmilläänkin, jakeluautona, noin 200 kilometristä, kertoo Aules.

Sähköllä taajamien jakeluliikenteeseen?

Koeajolla käyneen Storemen Logistics Oy:n toimitusjohtaja Jari Jokinen kokee Volvo FE Electric täyssähkökuorma-auton erittäin positiivisena ja tarpeellisena vaihtoehtona pääkaupunkiseudun jakeluliikenteessä: - Helsingissä ja pk-seudulla yleensäkin jakeluautojen reiteillä on paljon tunneleita ja parkkihalleja, missä pakokaasut ja moottorien tuottama melu ovat poikkeuksetta haitaksi. Nyt tehdyn lyhyen koeajon perusteella voin sanoa että täyssähköauton äänettömyys ja vaivattomuus on omiaan laskemaan kuljettajan stressitasoa, joka taas kohentaa työhyvinvointia ja sitä kautta nostaa työtehokkuutta. Niinkin kaukaa kuin 1970 luvun alkuvuosista lähtien erilaisia kuorma-autoja ja ajoneuvoyhdistelmiä pääkaupunkiseudulla ajanut Jokinen uskoo täyssähköisten kuorma-autojen menestymismahdollisuuksiin Suomessa. - Uusien teknologioiden tarjo-

amat mahdollisuudet kannattaa ottaa nopeasti hyötykäyttöön, sikäli kun ne ovat taloudellisesti kannattavia. Paremman taksan toivossa vaihtoehtoisiin voimalinjavaihtoehtoihin kannattaa suhtautua varauksella. Esimerkiksi täyssähköauton kohdalla hyvä kehitysaskel voisi olla vaikkapa eri terminaaleihin järjestetty latausinfra raskaan liikenteen sähköautoille. Näin toimimalla kevennettäisiin kuljetusyrittäjien kustannuskuormaa ja saataisiin hallituksen kaavailemat ilmastotalkoot oikeasti vauhtiin myös kumipyöräkuljetusten puolella, sanoo Jokinen. Järkevin toimin kaupan kuljetukset voitasiin toteuttaa taajamissa pian täysin päästöttömästi, eikä vain sillä paljon puhutulla viimeisellä maililla.

KULJETUS 89

Akusto ja ajomoottorit on sijoitettu auton keskipisteen tuntumaan. Moottoritilan täyttää latauslaitteet, 24 V akut sekä erilaiset ohjainlaitteet.

Storemen Logistics Oy:n toimitusjohtaja Jari Jokinen on vakuuttunut täyssähköisten kuorma-autojen mahdollisuuksista taajamien jakeluliikenteessä: - Ympäristön ja työhyvinvoinnin kannalta katsottuna edut ovat merkittäviä. Myös ajokilometrin hinta on houkutteleva. Tässähän voisi oikeasti olla ajatusta...

Moottori- ja voimansiirtohuoltojen ammattilainen. ps. Seuraa meitä Facebookissa...


METSÄALAN AMMATTILEHTI

90 KULJETUS

Älä luota tuuriin Valitse Toyotan kunnostama ja huoltama käytetty trukki toyotakauppa.fi/kaytetyt-trukit

Suomen suurin käytettyjen trukkien valikoima. Saat nopealla toimituksella kunnostettuja trukkeja jopa 12kk:n takuulla. Tutustu valikoimaan verkkokaupassamme tai ota yhteyttä myyjäämme.

Volvon uusi logistiikkakeskus palvelee tehokkaasti huoltoverkostoa

V

olvo Group Trucks Operationin uusi Volvo kuorma- ja linja-autojen osien tukivarasto on käynnistänyt toimintansa Vantaan Viinikkalassa osoitteessa Osumakuja 2. Uusi keskus parantaa varaosalogistiikan laatua, tehokkuutta ja kapasiteettia, mikä tarkoittaa Volvon huoltoverkoston asiakkaille entistä parempaa palvelua. Jakelukeskus sijaitsee Vantaan Volvo Truck Centerin vieressä.

Tukivarasto palvelee Suomen markkinoiden lisäksi Baltian maita sekä tukee Volvon Venäjän toimintoja. Suomen Volvo huoltoverkostolla käytössä on omaa kokoa suuremmat varaosavalikoimat, koska sama logistiikkakeskus palvelee myös lähialueita. Uuden kiinteistön kokonaispinta-ala on 4 000 neliömetriä. Vanhoissa toimitiloissa varastopinta-alaa oli 2 200 m2, joten uusi keskus antaa hienot mahdollisuudet toimintojen edelleen kehittämiseen tulevaisuudessa. Jo pelkästään Vantaalla, logistiikkakeskuksesta toimitetaan varaosia Volvo Truck & Bus Center Vantaalle seitsemän kertaa viikon jokaisena arkipäivänä. - Kasvanut kapasiteetti ja modernit sekä työturvallisuutta

Uusi logistiikkakeskus palvelee Suomen lisäksi Baltian maita, Kaliningradia ja tukee Volvo Venäjän toimintoja. Varaosat toimitetaan Volvo Group toimipisteisiin nopeasti: tilattu osa on sitä tilanneen toimipisteen hyllyssä 98 prosentin toimitusvarmuudella seuraavana aamuna.

korostavat toimitilat varmistavat jo nyt laadukkaan logistiikan ja asiakaspalvelun kehittämisen pitkälle tulevaisuuteen, Volvo Service Market Logistics yksikön johtaja Petri Loskin sanoo.

Tilat muuntuu tarpeen mukaan

Toimitilat on suunniteltu tehokkaiksi, muuntojoustaviksi, ympäristöystävällisiksi ja turvallisiksi. Rakennus on 25 prosenttia energiatehokkaampi kuin tyypillinen vastaava kohde. Selkeä layout ja väljät tilat tekevät työnteosta tehokasta ja turvallista. Tiloja on helppo muunnella tulevien tarpeiden mukaisesti. Kyseessä on perinteinen va-

Pinta-alaltaan 4 000 neliömetrin logistiikkakeskuksessa työskentelee yhteensä 12 henkilöä. Varaosanimikkeitä on pitkälti yli 21000.

raosavarasto, jossa keräys hoidetaan manuaalisesti pientavaraja lavatavarahyllyistä. Näin voidaan varmistaa käyttövarmuus

kaikissa tilanteissa. Jakelukeskuksesta lähtee joka päivä toimituksia kaikille Volvo Group Trucks & Buses jälleenmyyjille.

- Toimiva varaosalogistiikka on Volvon yksi tärkeimmistä kilpailutekijöistä, joka mahdollistaa omalta osaltaan sujuvan ja tehokkaan huolto- ja korjaustoiminnan, sanoo Volvo Service Market Logistics yksikön johtaja Petri Loskin.

Pitkiä aukioloaikoja täydentää päivystys, joka palvelee asiakkaita 24/7/365-periaatteella.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 91

Haluaisitko mitata kuljettajien käyttämää turvaväliä? P iirla Oy tarjoaa ammattiliikenteen käyttöön liikenne- turvallisuutta parantavia ratkaisuja. Uusin innovaatio on älykäs ajotavanseuranta, millä voidaan seurata kuljettajan käyttämää turvaväliä ja saadun tiedon perusteella tehdä ajamisesta entistä turvallisempaa sekä samalla taloudellisempaa.

Piirla Oy:n maahantuontiohjelmaan kuuluva Mobileye on kuljettajaa auttava kamerapohjainen hälytysjärjestelmä, joka tunnistaa objekteja (mm. ajoneuvot, jalankulkijat, liikennemerkit) ja antaa algoritminsa pohjalta hälytyksiä mahdollisissa vaaratilanteissa. Mobileye on kaistavahti, törmäysvaroitin, yliajovaroitin ja ylinopeusvaroitin samassa laitteessa. Voidaankin sanoa että Mobileye on 24/7 kouluttaja ennakoivassa ajossa. - Nyt näitä Mobileyesta saatavia hälytyksiä voidaan mitata ja analysoida uudella älykkäällä tavalla kuljettajien ajotapaa Kihon käyttöliittymän kautta. Ensimmäistä kertaa kuljetusyrityksillä on mahdollisuus mitata koko ajan kuljettajiensa käyttämää turvaväliä, mikä on yksi tärkein asia turvallisessa ajamisessa, kertoo Piirla Oy:n toimitusjohtaja Harri Salmi. Uusi menetelmä mahdollistaa riskialttiiden kuljettajien tunnistamisen uusien laatumittareiden kautta. Järjestelmä kerää kuljettajakohtaisesti tietoa kuljettajan käyttämästä turvavälistä, aluekohtaisista ylinopeuksista ja muista vaaratilanteista. - Saatu tieto antaa kokonaiskuvan kaikkien kuljettajien osalta ajotavan trendistä, jolloin tuloksia voidaan verrata monipuolisesti yrityksen historiaan ja alan keskiarvoihin. Vaaratilanteiden tunnistaminen on nyt mahdollista kun nähdään missä (paikannus kartalla), milloin, millä ajoneuvoilla ja mille kuljettajille vaaratilanteita syntyy. Kerättyä tietoa voidaan jakaa kuljettajille vaikka niin että se lisää hyvässä hengessä keskinäistä kilpailua, joka johtaa oikeanlaisilla bonuksilla parempiin lopputuloksiin, sanoo Salmi.

Raportit ja analysointi

Älykkään ajotavanseurannan raporttien avulla voidaan seurata kuljettajien ajotapaa ja sen kehitystä. Asetukset raporttien osalta on laadukkaasti räätälöitävissä ja raportit näyttävät automaattisesti vertailut mm. haettuihin kuljettajiin ja koko yrityksen keskiarvoihin.

Lähde pilottiyritykseksi

Piirla Oy on parhaillaan hake-

Mobileye on kuljettajaa auttava kamerapohjainen hälytysjärjestelmä, joka tunnistaa objekteja (mm. ajoneuvot, jalankulkijat, liikennemerkit) ja antaa algoritminsa pohjalta hälytyksiä mahdollisissa vaaratilanteissa.

massa lisää yrityksiä mukaan pilottihankkeeseen, minkä tarkoituksena on osoittaa kuljetusyrityksille että Mobileye yhdistettynä uuteen älykkääseen ajotavanseuranataan, vaikuttaa kuljettajan ajotapaan muokaten siitä turvallisempaa ja taloudellisempaa. Mobileye -pilotissa mitataan kuljettajan käyttämää tuvaväliä, aluekohtaisia ylinopeuksia, vaaratilanteiden lukumääriä ja polttoaineen kulutusta. Pilottijakson jälkeen tulosten pohjalta lasketaan mukana olevalle yritykselle investoinnin takaisinmaksuaika ja pohditaan laitehankinnan kannattavuutta. Testi toteutaan niin että valitaan sopiva testiryhmä ajoneuvoja, joihin asennetaan Mobileye turvalaitejärjestelmä. Ensimmäisen ”sokkojakson” (suositus 1 kuukausi) aikana järjestelmä vain kerää dataa kuljettajan ajotyylistä, mutta ei anna kuljettajalle mitään hälytyksiä. Tämän jakson jälkeen Mobileyen hälytysjärjestelmä kytketään päälle ja opetetaan kuljettajille, että miten Mobileye toimii. Varsinaisen testijakson jälkeen verrataan kuljettajien käyttämää turvaväliä ja hälytysmääriä ennen ja jälkeen aktivoinnin. - Mikäli turvaväli on merkittävästi kasvanut ja hälytyksien määrä pudonnut, niin voidaan todeta että Mobileye on vaikuttanut kuljettajan ajotapaan, mikä toivottavasti korreloi myös taloudellisuuteen ja helpottaa laajempaa käyttöönottopäätöstä. Mikäli kiinnostuit niin soittele 044 285 5188 ja jutellaan lisää, kehoittaa Salmi.

Mobileye on kaistavahti, törmäysvaroitin, yliajovaroitin ja ylinopeusvaroitin samassa laitteessa. Voidaankin sanoa että Mobileye on 24/7 kouluttaja ennakoivassa ajossa.

Nyt Mobileyesta saatavia hälytyksiä voidaan mitata ja analysoida uudella älykkäällä tavalla kuljettajien ajotapaa Kihon käyttöliittymän kautta. Ensimmäistä kertaa kuljetusyrityksillä on mahdollisuus mitata koko ajan kuljettajiensa käyttämää turvaväliä.


92 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Käyttötarpeeseen varusteltu työmaiden moniottelija H elsinkiläinen K ja J Rasi Oy urakoi poikkeuksellisen monipuolisella ja moneen taipuvalla hyötyautokalustolla Helsingin kaupungin rakentamislaitos Staralle. Yrityksen uusi 3-akselinen Scania G370 koukkulaiteauto on todellinen työmaiden moniottelija. Palfinger vaihtolavalaitteen ja pikakiinnitettävän nosturin lisäksi auton varusteisiin lukeutuu Dynaset hydrauligeneraattori ja painepesuri. Kaikille varusteille on järkiperusteet.

Kauas on tultu ajallisesti siitä kun yrittäjä Jari Rasin isä, nyt jo kunnioitettavaan 92 vuoden ikään ehtinyt Kalevi Rasi sai liikenneluvat vuonna 1956. Silloin Kalevi aurasi kahden hevosen voimin katuja mm. Arabian tehtaan tienoilla sekä Toukolassa ja Käpylässä - kuorma-auto tuli taloon vuonna 1958. 80-luvun alussa yrityksen kalustomäärä tuplaantui ja yritystoimintaa jatkettiin kahden auton voimin. Viimeisten seitsemän vuoden aikana yritys on kasvanut suunnitelmallisesti ja tänään tuottavassa työssä on kaikkiaan seitsemän autoa, kahdeksan kuljettajan ohjastamana. - Ja yrittäjä päälle, Jari Rasi lisää ja jatkaa: toimin tarvittaessa tuurausmiehenä. Tarkemmin pilkottuna kuorma-autoja on yhteensä kuusi kappaletta. Seitsemäs auto on huoltoautoksi varusteltu Mercedes Sprinter pakettiauto. - Sitten on lisäksi 3,8 tonnin Yanmar kaivukone ja pari Avant 760i pienkuormaajaa, noin nopeasti lueteltuna, Rasi summaa.

Monipuolisia ajoneuvoja

Yrityksen kuorma-autot ovat varsin mielenkiintoisia. Nyt esiteltävän Scanian ohella kalustoluettelossa on 2, 3, ja 4 -akselisia MAN ja DAF kuorma-autoja. Poikkeuksellista autoissa on niiden päällerakenneratkaisut, jollaisia ei Suomessa usein tapaa. Yksi kuorma-autoista on varustettu monissa työtehtävissä käytännöllisellä, mutta Suomessa harvinaisella kolmikaatokipillä. Ja useassa vaihtolavalaitteella varustetussa autossa kulkee myös nosturi matkassa, joskaan ei perinteiseen tapaan suoraan auton runkoon pultattuina, vaan vaihtolavaan kiinnitettyinä. Lisäksi autoissa on Dynaset Oy:n valmistamat hydrauligeneraattorit ja osassa Dynasetin hydraulitoimiset painepesulaitteet. K ja J Rasi Oy:n tumman punaisen sävyiset kuorma-autot ovat hyvä esimerkki parempaan palveluun

Tieturvallisuutta parantavin heijasteteipein varustettu K ja J Rasi Oy:n uusi Scania G 370 sisältää runsaasti työtehokkuutta ja työturvallisuutta kohentavia ratkaisuja sekä oivalluksia. Esimerkiksi ilmajousitus on esiohjelmoitu siten että kantakaupunkiin tultaessa auton voi nostaa neljä senttimetriä korkeammalle, mikä helpottaa ja säästää alustaa merkittävästi mm. kanttikivien ylityksissä.

Kompakti Dynaset HG 6.5 hydrauligeneraattori yltää jopa 5,2 kW voiman tuottoon. Generaattoriyksikön ja voimavirtapistokkeen lisäksi työkalulaatikkoon jää reilusti tilaa vaikkapa paineilmaletkukelalle, jolle autossa on varattu oma paineilmapiiri.

tähtäävästä innovatiivisuudesta. - Urakoimme Helsingin kaupungin rakentamislaitos Staralle ja haluamme tarjota heille parasta mahdollista palvelua, ja nopeasti. Mitä vähemmän aikaa vietämme työkohteessa, sitä sujuvampaa on kaupunkilaisten arki. Rasi kertoo tavalliseen työpäivään mahtuvan helposti 70 toisinaan jopa yli 120 betoniporsaan nostoa ja laskua sekä lukuisia liikennemerkkien vaihtoja tai asennuksia. Vielä yleisempää Rasin mukaan on se että asennukset kysyvät kuljettajilta hyvää soveltamiskykyä. - Esimerkiksi tämän Scanian työkalulaatikoon sovitettu pienikokoinen Dynaset HG 6.5 hydrauligeneraattori tuottaa 5,2 kW edestä voimavirtaa, mikä riittää useimmille työmailla käytettäville työkaluille ja laitteille, kuten esimerkiksi rälläkälle tai hitsille. Lisäksi autossa on myös tehokas invertteri, jos työkohde on vaikkapa tunnelissa, missä

autoa ei voida pitää käynnissä, Rasi kertoo. K ja J Rasi Oy:n kuorma-autojen kattavasta varusterepertuaarista voi hakea yhtymäkohtia vaikkapa pelastuslaitoksen raivausyksiköihin. Kaikki ratkaisut on valittu määrätietoisesti, asiakkaan tarpeeseen vastaten. Hydrauligeneraattorin vastapainoksi Scanian kuljettajan puoleisen kyljen krominhohtoiseen työkalulaattikkoon on asennettu kiinteästi, kooltaan noin pienen kulmahiomakoneen kokoinen Dynaset HPW 250 korkeapainepumppu sekä letkut ja painepesurin pistooli. - Sähkögeneraattorin tavoin ajoneuvon työhydrauliikalta käyttövoimansa ottava painepesuri tuottaa parhaimmillaan jopa 250 bar:in paineen ja sen maksimi tuotto on 30 litraa minuutissa. Portaattoman paineensäädön ja korkean tuoton ansiosta Dynaset -pesuri sopii monipuolisiin työtehtäviin, sanoo Dynaset Oy:n

Pieneen tilaan sopiva Dynaset HPW 250 painepesuri ottaa käyttövoimansa ajoneuvohydrauliikalta.

myynti-insinööri Jari Vuorenmaa.

Nosturi irti kahdessa minuutissa

Scanian Palfinger koukkulavalaite ja vaihtolavarunkoon asennettu Palfinger PK 19.001 SLD 5 kappaletavaranosturi, jossa jatkeena Vahva C26 materiaalikoura asennettiin VTA-Tekniikalla Pirkkalassa. Nosturin lisäksi runkoon on asennettu kiinteästi parkanolaisen Laurinaho Custom Trailersin räätälöimä rautapohjainen ja avattavilla alumiinilaidoilla täydennetty lava. - Lavapakettiin kuuluu myös korkealaitainen, tämän lavan sisään sovitettava lava, jota käytämme risujen ja muun aineksen kuljetuksissa, Rasi lisää. Koska nosturi on kiinni auton sijasta lavassa voidaan auto tehdä lyhyemmäksi ja autolle jää merkittävästi korkeampi kantavuus. Kääntyvän viimeisen ak-

selin ansiosta G-sarjalainen taipuu vaivatta Helsingin ahtailla kaduilla ja tunneleissa. Lava/nosturi -paketin vaihto sujuu Faster -pikakiinnikkeen ansiosta nopeasti. - Fasterin lisäksi on irrotettava kaksi sähköliitintä ja väännettävä yksi venttiili kiinni. Irrotus ja asennus vie sellaiset kaksi minuuttia, ajoneuvoa kuljettava Juho Hedborg arvioi. Uusi Scania on ehtinyt olla vasta muutaman päivän ajan ajossa. Hedborg sanoo totuttelujakson jatkuvan vielä hyvän tovin: - Perusasiat ja eri nappuloiden sijainnit alkavat jo hahmottua, mutta lihasmuisti kehittyy vasta käytön myötä.

Monipuolista urakointia

K ja J Rasi Oy:n päivittäistä toimenkuvaa ovat esimerkiksi erilaiset liikennemerkkien asennuksiin ja liikenteenohjaukseen liittyvät työt.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Dynaset Oy:n myynti-insinööri Jari Vuorenmaa (vas.) vierellään kuljettaja Juho Hedborg ja yrittäjä Jari Rasi ovat syystä tyytyväisiä: uudesta Scaniasta tuli toimiva kokonaisuus.

KULJETUS 93

KIINNOSTAAKO

RAHTARIT RY:N TOIMINTA? LIITY JÄSENEKSEMME. Jos et vielä ole Rahtarit ry:n jäsen ja toimit kuljetusalalla tai olet alasta kiinnostunut, niin nyt kannattaa liittyä! Liittymismaksumme uusille jäsenille on 20 € ja vuoden 2020 jäsenmaksu 35 €. Alan opiskelijoille tarjoamme liittymismaksun puoleen hintaan (10 €) ja jäsentemme perheenjäsenet voivat liittyä mukaan toimintaan ilman liittymismaksua.

Palfinger kappaletavaranosturi on kiinnitetty samaan vaihtolavarunkoon Laurinahon tekemän lavan kanssa. Nosturihydrauliikka kulkee Faster-pikaliittimen kautta ja sähköt kahden kuvan oikeassa alareunassa olevan liittimen läpi. Lavalukot pelaavat automaattisesti paineilman voimin. Lavan vaihto sujuu parissa minuutissa.

- Jokainen päivä on erilainen. Olemme myös vahvasti mukana liikenteenohjaustehtävissä esimerkiksi valtiovierailujen yhteydessä. Joulun alla puolestaan vastasimme Senaatintorille viedyn joulukuusen pystyttämisestä, missä tarvittiin paitsi ammattilaistemme osaamista, myös lähes kaikkia autojen laitteita. Ensimmäinen Dynaset hydrauligeneraattori asennettiin vuonna 1997 ja siitä lähtien sellainen on lukeutunut autojemme vakiovarusteisiin - yhteensä niitä on ollut jo kymmenessä autossa. Siitä on merkittävää etua etteivät työt - olivat sitten missä tahansa - keskeydy vaikkapa riittävän sähkövirran puutteesta. Se että meillä on voimavirta aina matkassa mahdollistaa vaikkapa hitsaustöiden käynnistyksen muutamassa minuutissa. Pesuri puolestaan on mitä monipuolisin laite yleisen siisteyden ylläpitoon, kertoilee Rasi.

Ratkaisut kaikkiin käyttötarpeisiin

Maailman johtava hydrauligeraattorien ja painepesujärjestelmien toimittajan Dynaset Oy:n Jari Vuorenmaa sanoo hydrauligeneraattorien suosion kasvaneen räjähdysmäisesti viimeisen viiden vuoden aikana: - Kompakti, vain puolen metrin pituinen, 21 cm leveä ja noin 33 cm korkuinen HG 6.5 sopii erittäin hyvin niin työkoneisiin kuin paketti- ja kuorma-autoihin.

Kaikissa K ja J Rasi Oy:n kuorma-autoissa on kevyet ja kestävät Alcoa alumiinivanteet, mitkä myös näyttävät hyvälle.

Säänkestävästä (IP23) mallistostamme löytyy standardimallin hydrauligeneraattorit kokoluokissa 3,5 kVA - 70 kVA (3,5 kW - 56 kW); lisäksi Dynaset hydrauligeneraattoreita on saatavilla aina 350 kVA saakka. Kun teholuokissa mennään suurempiin, niin hydrauligeneraattori on suhteessa entistä pienempi verrattuna vaikkapa aggregaattiin. Eli hydrauligeneraattorin teho-koko-suhde on silloin vieläkin parempi. Tästä esimerkkinä Conexpossa julkaistavan uuden Super Compact -malliston DYNASET HG hydrauligeneraattorit: - DYNASET HG 26kVA Hydrauligeneraattori on 90 % pienempi kuin vastaavan teholuokan dieselgeneraattori - DYNASET HG 35kVA Hydrauligeneraattori on 95 % pienempi kuin vastaavan teholuokan dieselgeneraattori Vastaavasti myös painepesurimallistossamme on runsaasti ulottuvuutta, sillä erotuksella hydrauligeneraattoreihin ettei laitteiden fyysinen koko kasva samassa mittasuhteessa kasvavan tehontuoton tai laitteen läpikulkevan vesimäärän kanssa.

Jäseneksemme voi liittyä jokainen 17 vuotta täyttänyt henkilö, joka toimii autoilijana tai autonkuljettajana tai on muuten alasta ja liikenneturvallisuudesta kiinnostunut. Uudet jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Ilmoittautumisen jälkeen lähetämme kaksi maksuvaihtoehtoa (normaali- / ainaisjäsenyys) sisältävän laskun. Jos et saa laskua 2 viikon kuluessa, ota yhteyttä jäsenpalveluumme: rahtarit@rahtarit.fi / 03 3433 751. Maksun kirjauduttua tilillemme lähetämme sinulle vuoden 2020 jäsenkortin ja uuden jäsenen aloituspaketin. Tutustu: www.rahtarit.fi

Turvallisuus ennen kaikkea

Jari Rasi on asennuttanut kaikkiin yrityksensä kuorma-autoihin myös kattavan kameravarustuksen. - Kaikessa tekemisessämme on otettu turvallisuustekijät huomioon. Ei vain kuljettajiemme, mutta myös jalankulkijoiden ja muiden autojen ympärillä työskentelevien. Peruutuskameran lisäksi kamerat näyttävät kuvaa auton oikean etukulman ympäriltä. Turvallisuus ei ole kannattava säästökohde, pikemminkin sijoitus, muistuttaa Rasi.

WWW.RAHTARIT.FI/LIITY


METSÄALAN AMMATTILEHTI

94 KULJETUS

Mascus Inspection App Mascukselta nyt kätevät koneentarkastukseen soveltuvat työkalut. mascus.fi

Tawastia Truck Weekend muuttaa Kantolaan!

E

telä-Suomen suurimpana rekkatapahtumana tunnettu Tawastia Truck Weekend kasvaa ja kehittyy joka tarkoittaa myös sitä, että edellisvuosien tapahtumapaikkana tunnettu Ahveniston Moottorirata jää auttamatta liian pieneksi raskaan kaluston kulumäärän hipoessa kolmeasataa ajoneuvoa.

Uutena tapahtumapaikkana toimii Kantolan tapahtumapuisto aivan kivenheiton päässä Hämeenlinnan keskustasta. Tapahtuman ajankohta on hyväksi todettu heinäkuun toinen viikonloppu eli 10.-11.7.2020. Tawastia Truck Weekendin eli ”rekkaviikonlopun” virallisena avauksena voidaan pitää perjantai-illan toritapahtumaa, joka tuo Hämeenlinnan kauppatorille noin kolmekymmentä erilaista ajoneuvoa yleisön ihailtavaksi. Lauantaina vuorossa on päätapahtuma Kantolan tapahtumapuistossa ja yleisölle portit avautuvat kymmeneltä aamupäivällä! TTW2020 kokoaa yhteen todella laajan kattauksen raskaan kaluston ajoneuvoja aina 1960-luvulta tähän päivään ja kuljetusmessuilla voit tutustua kuljetusalan merkittävimpiin uutuuksiin sekä yrityksiin. Lauantaina ylei-

Tawastia Truck Weekend kerää rekkakansan Hämeenlinnaan 10.11.7.2020. Mukana menossa tietenkin myös Ammattilehden Mediamobiili!

söä viihdyttävät livemusiikkia soittavat bändit sekä lastenohjelmista tutut liikennepuistopoliisit Maltti ja Valtti! Näkemistä ja tekemistä riittää siis koko per-

heelle ja tietysti alueelta saat maittavaa ruokaa ja juomaa koko päivän ajan. Lisätietoa tapahtumasta löydät osoitteesta www.tawastiat-

ruckweekend.fi ja samalla voit ilmoittaa autosi mukaan yhteen Suomen suurimmista rekkanäyttelyistä!

Teksti: Jere Salonen @tawastiatruckweekend Kuva: Niko Heikkinen @nnnnigo


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 95

Dieselpolttoaineissa mennään kohti vihreämpää tulevaisuutta

Teboilin ammattiliikennettä palveleva D-automaattiverkosto on maan kattava tarjoten laajimman kortittoman tankkauksen mahdollisuuden ja AdBlue-urealiuoksen jakeluverkoston.

T

eboil tarjoaa laadukkaat dieseltuotteet ammatti- liikenteeseen ja kehittää maan kattavaa jakeluverkostoaan vastaamaan logistiikan muuttuviin tarpeisiin. Teboil ohjaa liikennettä osaltaan kohti vihreämpää tulevaisuutta. - Teboil on aloittanut reilu vuosi sitten sataprosenttisesti uusiutuvista raaka-aineista valmistetun Green+ dieselin jakelun neljällä ammattiliikenteen D-automaatilla Vantaan Hakunilassa ja Aviassa, Helsingin Kyläsaaressa sekä Salon Kivihovissa. Huhtikuussa Espoon Muuralassa aukeaa Green+ dieselin D-jakelupiste sekä myös kuluttajille henkilöautoihin, kertoo Teboil Oy:n huoltoasema- ja automaattiliiketoiminnan Pasi Lintukangas, joka vastaa ammattiliikenne- ja koneyrittäjämyynnistä.

Green+ uusiutuva diesel

Yhdyskuntajätteistä ja teollisuuden prosessitähteistä valmistettu, kaikille dieselmoottoreille soveltuva Teboil Green+ vähentää hiilidioksidipäästöjä jopa 90 prosenttia tavalliseen dieseliin verrattuna. Green+ täyttää EN 15940 -polttoainestandardin ja on rikitöntä sekä hapetonta eikä sisällä aromaattisia yhdisteitä. Korkea setaaniluku takaa tehokkaan ja puhtaan palamisen ja hyvän kylmäkäynnistettävyyden sekä vähentää lähipäästöjä. - Olemme toimittaneet jo pitkään HVO-dieseliä bussiyhtiöille paitsi pääkaupunkiseudulla myös Porissa ja nyt ympäristöystävällistä Green+ dieseliä on tarjolla kaikille Etelä-Suomessa operoiville kuljetusyrityksille. Ympäristötietoisuus ohjaa yhä enemmän alan toimijoiden valintoja ja monet kuljetusyritysten asiakkaat - erityisesti julkisella sektorilla - ovat alkaneet jo vaatia uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin käyttöä.

Seuraamme tarpeiden kehitystä ja laajennamme Green+ jakeluverkostoa kysynnän kasvun mukaan, toteaa Lintukangas. Myös laki ohjaa dieselpolttoaineiden kehitystä ympäristöystävällisemmiksi. - Vuoden 2020 alusta lähtien biokomponenttien määrän osuus myydyssä dieselissä nousi 20 prosenttiin energiasisällöstä kun se aiemmin oli 18 prosenttia. Ja nousu jatkuu asteittain 30 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä, ilmoittaa Lintukangas.

lähiaikoina mm. Tervolaan, Tampereelle ja Espooseen sekä lisäksi muitakin hankkeita on meneillään, sanoo Lintukangas. Teboilin D-automaateilla on talviaikaan tarjolla aina vähintään kahta eri diesel laatua, joista voi valita sopivan kelien mukaan. - Tuotevalikoimamme muodostuu Green+ dieselin lisäksi neljästä dieselistä joiden pakkaskestävyydet ovat -5°C/-15°C, -10°C/-20°C, -15°C/-25°C ja -29°C/-38°C. Kesällä D-auto-

maateista tarjotaan yhtä kesälaatua, opastaa Lintukangas.

Tervetuloa juttusille!

Teboil on aktiisesti mukana alan tapahtumissa sekä järjestää D-päiviä automaateilla ympäri maata, missä dieselasioista pääsee keskustelemaan ammattilaisten kanssa. - Tänä vuonna päätapahtumamme ovat Power Truck Show, Puunkuormaajamestari kiertue ja FinnMetko - tervetuloa juttusille, kutsuu Lintukangas.

Kattava verkosto

Teboilin ammattiliikenteen diesel- ja AdBlue -jakeluverkosto sekä kortittoman tankkauksen mahdollisuus on maan kattava, mikä muodostuu noin 215 D-automaatista. Teboil D-kortilla on kaikkiaan 450 tankkauspaikkaa Suomessa, sillä kortilla voi tankata sopimushintaan koko Teboil -verkostossa. - Verkosto kehittyy jatkuvasti: uusia D-automaatteja on tulossa

Yhdyskuntajätteistä ja teollisuuden prosessitähteistä valmistettu, kaikille dieselmoottoreille soveltuva Teboil Green+ vähentää hiilidioksidipäästöjä jopa 90 prosenttia tavalliseen dieseliin verrattuna.

- Teboil kehittää tuotteitaan ja palveluitaan kohti pienempiä päästöjä, sanoo huoltoasema- ja automaattiliiketoiminnan Pasi Lintukangas, joka vastaa ammattiliikenne- ja koneyrittäjämyynnistä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

96 KULJETUS

DAF käynnistää kenttätestit CF Hybrid -kuorma-autolla

DAF CF Hybrid kuorma-auto on täysin sähkökäyttöinen kaupunkiajossa, ja muualla se hyödyntää puhdasta dieseltekniikkaa.

D

AF Trucks on aloittanut CF Hybrid -kuorma-autojen kenttätestauksen tavoittee- naan kerätä kokemuksia niiden päivittäisestä käytöstä. Alankomaalainen kuljetusyritys Peter Appel on ottanut kaksi tällaista innovatiivista kuorma-autoa käyttöönsä toimituksissaan Alankomaiden ytimessä sijaitseviin supermarketteihin.

SISU POLAR CARRIER 8X2

2016

123 tkm

119.000€

Harvoin tarjolla, UM Tuotteen koneenkuljetusritilä hydraulirampilla, leveys 2,8 m, leveän kuljetuksen valot, hydrauliperä/kauko-ohjaus, hyvä kantavuus, kuvissa Ponsse Scorpion lavetilla kantavuuden rajoissa, vapautuu sopimuksen mukaan

KILAFORS 5-AKS

2014

45.000€

Hyväkuntoinen 5-akselinen MST siirtopankkovaunu vuosimallia 2014, katsastettu 7/2018. 9/2019 Pituus 12 m, ilmajousitettu ja levyjarruilla, 285*70*19,5 renkailla ja aluvanteilla. 8 kpl Terminator XXL teräspankkoja. Ollut yhdellä omistajalla.

Janne Oldenburg puh. 0400 274 330 janne@puistometsapalvelu.fi

DAF CF Hybrid on täysin sähkökäyttöinen kaupunkiajossa, ja muualla se hyödyntää puhdasta dieseltekniikkaa. Innovatiivinen kuorma-auto yhdistää sähköajoneuvon ja polttomoottorikäytön parhaat puolet tarjoamalla sekä päästötöntä ajoa kaupungissa että pitkän kantaman ja joustavan ajon kaupunkialueiden ulkopuolella. Innovatiivisissa DAF CF Hybrid -kuorma-autoissa on erittäin tehokas 10,8 litran PACCAR MX-11 -dieselmoottori (330 kW / 450 hv), ZF-sähkömoottori (75 kW / 100 hv, huipputeho 130 kW / 175 hv) ja ZF TraXon -erikoisvaihteisto hybridivoimansiirtoon.

Lataus ajon aikana tai latausasemalla

Sähkömoottori saa virtaa 85 kWh:n akusta, joka latautuu dieselmoottorin ollessa käytössä. Dieselkäytön aikana sähkömoottori toimii generaattorina ja tuottaa energiaa akkuun. Tulevaisuudessa akku voidaan ladata myös (pika)latausasemalla. Kun akku on ladattu täyteen, DAF CF Hybridin sähkökäytön toimintasäde on (kuorma-auton ja perävaunun yhdistelmän kokonaispainon mukaan) 30-50 kilometriä, mikä riittää päästöttömiin toimituksiin kaupunkialueilla.

Älykästä energianhallintaa

Kaupungin ulkopuolella CF Hybrid -kuorma-auton voimanlähteenä on puh-

das ja tehokas PACCAR MX-11 -dieselmoottori, joka mahdollistaa pitkän toimintamatkan. Lisäksi hybriditekniikka tarjoaa lisäsäästöjä polttoainekustannuksissa älykkään energianhallinnan ansiosta. Sähkömoottori avustaa dieselmoottoria pakokaasujarrun ja alamäkiajonsäätimen tuottaman energian avulla. Tämä pienentää sekä polttoaineen kulutusta että CO 2-päästöjä.

Soveltuu pitkän matkan kuljetuksiin

- Etsimme aina yhdessä asiakkaamme Albert Heijnin kanssa tapoja pienentää hiilijalanjälkeämme, kertoo Marcel Pater, Peter Appel Transportin kalustopäällikkö. Heidän kalustoonsa kuuluu 680 kuorma-autoa. - Sähkökuorma-autot ovat loistava valinta kaupunkijakeluun, mutta hybriditekniikka soveltuu paremmin pitkän matkan kuljetuksiin. DAF CF Hybrid on kaupungeissa täysin sähkökäyttöinen, ja dieselmoottorin ansiosta pitkätkin matkat Alankomaissa ja muissa maissa sijaitseviin jakelukeskuksiin sujuvat ongelmitta.

Asiakkaiden päivittäisessä käytössä

- DAF:n tavoitteena on puhtaampi kuljetusalan tulevaisuus. Kuljetusalan erilaisiin käyttötarkoituksiin ei kuitenkaan ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa teknistä ratkaisua. Siksi testaamme erilaisia tekniikoita. Täysin sähköinen vaihtoehto sopii kaupunkijakeluun, kun taas puhdas dieseltekniikka soveltuu erinomaisesti pidempiin kuljetuksiin - osittain uudentyyppisten polttoaineiden vuoksi. Pitkän aikavälin tavoitteenamme on myös tutustua tarkemmin vetyratkaisuihin. CF Hybrid -kuorma-autojen kenttätestien avulla haluamme arvioida sähkö- ja dieseltekniikan suorituskykyä, mutta myös sitä, miten hyvin ne sopivat asiakkaidemme päivittäiseen käyttöön.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

RASKAS KULJETUS VAATII LAADUKKAAT VARAOSAT

Onnin Auton laajasta valikoimasta löydät raskaan liikenteen varaosat joka tilanteeseen. Laadun ja saatavuuden takaavat neljäkymmenvuotisen historian aikana valikoituneet luotettavat valmistajat. Asiantunteva ja ystävällinen asiakaspalvelumme auttaa löytämään sopivat varaosat lähes kaikkiin raskaan liikenteen ajoneuvoihin. Soita ja tee tilaus – toimitamme varaosat nopeasti Suomen joka kolkkaan! • Euroricambi: voimansiirron osat • Sabo: iskunvaimentimet & ilmajouset • Gates: hihnat & kiristimet • Frasle: jarrupalat

Soita ja tilaa 010 281 7001 Maahantuomme mm. seuraavia tuotemerkkejä:

www.onninauto.fi


98 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

TAVOn uusi Jyväskylän myymälä sijaitsee Seppälänkankaan teollisuus- ja liikealueella Jyväskylän pohjoispuolella osoitteessa Kuormaajantie 46.

Raskaan kaluston TAVO varaosamyymälä Jyväskylään

R

askaan kaluston varaosien ja tarvikkeiden maahan- tuontiin sekä tukku- ja vähittäismyyntiin erikoistunut TAVO Oy on avannut myymälän Jyväskylään. Uusi myymälä on Tampereella vuonna 1976 toimintansa aloittaneen yrityksen viides toimipaikka. Aiemmin TAVO on perustanut myymälän Seinäjoelle, Vaasaan ja Ouluun.

Jyväskylän toimipaikka sijaitsee vilkkaalla Seppälänkankaan teollisuus- ja liikealueella Jyväskylän pohjoispuolella osoitteessa Kuormaajantie 46. - Laajenevalle alueelle on keskittynyt paljon alan toimijoita, mikä oli ratkaisevaa paikan va-

linnassa. Jyväskylä on vilkas liikenteen solmukohta, jossa koimme tarpeelliseksi olla mukana paikan päällä tarjoamassa palvelujamme raskaan liikenteen ammattilaisille. Keski-Suomen alueella meillä on ollut jo pidemmän aikaa paljon asiakaskuntaa ja viimeisen vuoden ajan operoimme täällä myyntikonttorista käsin, kertoo TAVOn myyntipäällikkö Marko Äikäs. Kiinteistö räätälöitiin vastaamaan varaosamyymälän tarpeita ja piha-alueella on helppo liikkua raskaalla kalustolla. Myymälästä löytyy kattava perusvarasto, jota mukautetaan ja kehitetään asiakaskunnan tarpeiden perusteella. Yhteensä korkeaa, tilanteen mukaan muunneltavaa varasto- ja myymälätilaa on käytössä 750 neliötä.

- Ammattitaitoisen ja asiantuntevan henkilöstön saaminen myymäläämme antaa loistavan lähtökohdan toiminnan aloittamiseen Jyväskylässä, sanoo Äikäs. Uudessa myymälässä asiakkaita palvelevat Ismo Tarvainen, Toni Peiponen ja Teijo Haapavirta - varastotoiminnoista vastaa Niina Klinga. - Porukalta löytyy todella vahvaa varaosa- ja asennuspuolen kokemusta, joten asiakkaiden ongelmiin osataan neuvoa varmasti parhaat ratkaisut, kehuu Äikäs.

Osat saa heti mukaan

TAVOn kaikkien myymälöiden toiminnan perusta on iso varasto mistä asiakkaat saavat heti tarvitsemansa mukaan. Ja lisää nimikkeitä löytyy Tampereen keskusvarastosta nopeilla toimitusajoilla. - Jyväskylässä on heti startista todella kattava valikoima, mikä tietenkin kasvaa ja kehittyy asiakkaiden tarpeiden mukaan. Kuljetuskaluston varaosien ja tarvikkeiden lisäksi hyllystä löytyy paljon työkoneiden huoltoosia kuten suodattimia, kertovat Jyväskylän TAVOlaiset.

Toimintaa kehitetään

Uudessa myymälässä asiakkaita palvelevat Ismo Tarvainen (vas.), Teijo Haapavirta ja Toni Peiponen (oik.) - varastotoiminnoista vastaa Niina Klinga. Taustalla TAVOn ostopuolen Petri Liikanen.

Myymälästä löytyy varaosat ja tarvikkeet todella kattavasti raskaan kaluston tarpeisiin.

TAVOn erittäin laajaa ja laadukasta tuotevalikoimaa kehitetään koko ajan vastaamaan markkinoiden muuttuviin tarpeisiin. - Johtavien varaosa- ja tarvikevalmistajien tuotteiden lisäksi meiltä löytyy omat ProTruck tuotteet kuten autokemikaalit, joiden myynti ja valikoima kas-

TAVOn toiminnan perusta on myymälöiden iso varasto - niin Jyväskylässäkin.

vaa hyvää tahtia. Ja myös itsenäisistä alan toimijoista koostuva ProTruck -jälleenmyyntiverkosto kehittyy; viimeisimpänä mukaan on tullut Myllys Yhtiöt, ilmoittaa Äikäs. Viime syksynä Sisu kuormaautojen alkuperäisvaraosien

myynti siirtyi TAVOn vastuulle. - Sisu kuorma-autojen kanta on vahva ja uusia Polareita myydään hyvää tahtia. Meidän tehtävänä on tarjota kotimaisilla kuorma-autoilla ajaville laadukkaat vaarosapalvelut, sanoo Äikäs.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 99

Laadukas AdBlue valmistetaan Suomessa

A

löytyy nyt myös mm. ABC-liikenneasemien valikoimista ja suurin 1000-litran IBC-kontti; lisäksi tuotetta on saatavilla säiliöautotoimituksina. Haluamme pitää Air1 -tuotteen kotimaisuusasteen korkeana, siksi myös myyntipakkaukset tulevat suomalaiselta valmistajalta, toteaa Ruisma.

dBlue-liuosta käytetään SCR -tekniikalla varus- tetuissa dieselajoneuvoissa. Yara on yksi maailman johtavista AdBlue -liuoksen valmistajista. Suomessa Yara valmistaa AdBlueta Valkeakosken tuotantolaitoksella. Yaran Air1 -tuotemerkillä markkinoitava AdBlue -liuos toimitetaan Air1 -jälleenmyyjäverkon kautta kaikkialla Suomeen.

Yara Suomi on valmistanut Air1 AdBlue - urealiuosta Tervasaaressa vuodesta 2014 lähtien. Entiset, tilavuudeltaan satojen kuutiometrien vetoiset sellunkeittosäiliöt soveltuvat erittäin hyvin suuren mittakaavan urealiuostuotantoon. Aikaisemmin valmistusta oli myös Harjavallassa, mutta vuodesta 2016 lähtien tuotanto on keskitetty Valkeakoskelle. - Urealiuoksen valmistusprosessissa nestemäinen urea liuotetaan erittäin puhtaaseen veteen; suhteessa noin yksi kolmasosa ureaa ja kaksi kolmasosaa puhdistettua vettä. Prosessissa veden ja urean liuosta kierrätetään ja suodatetaan tarkkaan hallitussa prosessilämpötilassa niin kauan että liuoksen koostumus ja puhtaus täyttävät

Yara valmistaa Air1 AdBlue-urealioista Valkeakoskella, missä voidaan täyttää hyvin Suomen markkinoiden tämän hetkisen kysynnän tarpeet. Lisäksi tuotetta toimitetaan myös vientimarkkinoille.

AdBlue -aineelle asetetut tarkat laatuvaatimukset, kertoo Yara Suomi Oy:n tuotepäällikkö Sami Ruisma. Valmistuserää, joka on 147 tonnia, kutsutaan patchiksi. Tervasaaren laitoksessa valmistuu aina kaksi patchia kerrallaan. Prosessin päätteeksi valmiista erästä otettu näyte analysoidaan laboratoriossa. Erä vapautetaan markkinoille ainoastaan laboratoriosta saadun hyväksynnän perusteella. Tällä varmistetaan että urealiuos on jatkuvasti korkealaatuista. - Yaran yhdessä Moveren kanssa operoima Valkeakosken tuotantolaitos on Suomen suurin

Varmista, että perävaunusi kytkentä pitää kaikissa tilanteissa. Valitse suomalaiset TAV-vetolaitteet vaativiin olosuhteisiin.

AdBlue tuotantolaitos. Tuotettu määrä täyttää hyvin Suomen markkinoiden tämän hetkisen kysynnän. Air1 -liuosta toimitetaan myös vientiin, lähinnä Ruotsiin, mutta myös muihin maihin. Suuren tuotantokapasiteettimme ansiosta meillä on kaikki eväät vastata suuriinkin markkinoilla syntyviin kysyntäpiikkeihin, sanoo Ruisma.

- Pienin pakkauskokomme on tällä hetkellä henkilöautoille tarkoitettu 3,5L täyttöpussi jota

Air1 AdBlueta on tarjolla eri kokoisissa pakkauksissa ja säiliöautotoimituksina.

Jakelu toimii

Air1 AdBluen jakelu tapahtuu joko suoratoimituksina säiliöautoilla tai erillispakkauksissa. Air1 on myös saatavilla kattavasti sekä Neste että St1 -ketjujen huoltoasemilla ja itsepalveluasemilla.

Air1 on saatavilla kattavasti sekä Neste että St1 -ketjujen huoltoasemilla ja itsepalveluasemilla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

100 KULJETUS

AMMATTILEHTI ON Ammattilehti.fi uutispalvelussa joka päivä yli 10.000 erillistä kävijää.

TEHOKAS

Ammattilehti.fi facebookissa yli 11.000 tykkääjää!

MEDIA

VERKOSSA&

SOMESSA!

Ota yhteyttä ja tehdään yritykselle toimiva kampanja: puh. 050 412 9030 / janne.jokela@ammattilehti.fi

Seuraa meitä:

www.ammattilehti.fi

/ammattilehti.fi

@ammattilehti.fi

/ammattilehti.fi

Suomalainen innovaatio metsäteollisuuden kuljetuksiin

FIX Timber varmistaa lautakuormat

F

IX Timber peite on jatkojalostettu FIX Road -kuorman- sidontajärjestelmästä, jotta, lautakuormat ja muut vastaavat korkeat kuormat saadaan varmistettua, vaikka ne eivät olisi lastattu aivan etuseinää vasten esim. painojalautuman vuoksi.

FIX Timber peite voidaan ripustaa ajoneuvon kattoon; silloin se roikkuu päädyn sisäpuolella valmiina kiristettäväksi kuorman päädyn varmistamiseksi ns. valjassidonnalla. Irtonaisena peitteenä käytettäessä se edellyttää käsin tehtävää asettelua. - Peitteen yläosassa on yksi ylisidonta, joka pitää peitteen oikeassa kohdassa. Peitteessä oleva jäykistys helpottaa asettelua - koko jäykistyksen matkalta on peitteen oltava kuorman päällä. Ylisidonta jäykistyksen alueelta kiristetään ensin ja sitten kaksi alempana olevaa valjassidontaa, kertoo NWE Network Engineering Oy:n Mats Rönnskog.

Luotettava sidonta

Peitteessä on kaksi vahvistusta: toinen asetellaan kuorma

ylänurkan kohdalle ja toinen asettuu alemman valjassidonnan alueelle. Peite on 290 cm leveä ja 300 cm korkea, 40 cm matkalta se asetetaan kuorman päälle ja tällöin valjassidonnoilla varmistetaan kuormaa 260 cm korkeudelta. Kun kuorman osat ovat muiden ylisidontojen ja niputusten kanssa sidottu yhteen kuorma ei miltään osin pääse liukumaan tai kaatumaan pituussuunnassa. - Sidonta kapasiteetti (Lashing Capasity) LC on 2500 daN jokaisessa kuudessa sidontapisteessä eli yhteensä 15000 daN. Peitteen kaksi valjassidontaa molemmin puolin estävät tieliikenteessä kitkakertoimella 0,45 yhteensä 20 tonnin kuorman liikkeet eteenpäin tai taaksepäin 60 tonnin kuorman. Lisäksi yksi ylisidonta estää 0,81 tonnin kuorman liikkeet eteenpäin tai 6,4 tonnin kuorman liikkeet taaksepäin kun esikiristysvoima on 400 daN, ilmoittaa Rönnskog.

Todella helppo ja turvallinen käyttää

Kuorman korkeus ja etupäädyn korkeus määrittävät liinojen pituuden. Säädettävät lenkit asetetaan sopivalle etäisyydelle peitteestä, jos tuotetta käytetään

FIX Timber -peite on jatkojalostettu FIX Road -kuormansidontajärjestelmästä erityisesti lautakuormien turvalliseen varmistamiseen.

vaunussa, jossa ei toista sivua avata. Räikkäristimillä kiristetään avonaisen sivun puolelta. - Irtonainen peite voidaan säilöä helposti laatikkoon tai jos vaunu on varustettu FIX -ripustusjärjestelmällä, niin FIX Tim-

ber voidaan jättää pysyvästi vaunun etuseinää vasten odottamaan sopivaa kuormaa, toteaa Rönnskog. Käy tutustumassa FIX Timber -peitteeseen ja FIX Road -kuormansidontajärjestelmään osoit-

teessa www.nwe.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 101

Jousitukku laajentanut toimitilojaan - nopeat varastotoimitukset ykkösasia asiakkaille

Pohjolan Jousitukku on ottanut käyttöön lisää toimitilaa Ylöjärvellä osoitteessa Elovainiontie 13.

P

ohjolan Jousitukku Oy on noussut kuuden vuoden toimintansa aikana Suomen johtavaksi raskaiden hyötyajoneuvojen jousitoimittajaksi. Vastataakseen entisestään kasvavan asiakaskunnan ensiluokkaiseen palveluun ja saatavuuden parantamiseen entisestään Jousitukku on ottanut käyttöön lisää toimitilaa Ylöjärvellä.

ja perävaunuteollisuus muodostavat asiakaskunnan rungon, joiden kautta tuotteitamme myydään loppukäyttäjille. Viime aikoina olemme alkaneet panostaa lisäksi myös kevyempään hyötyajoneuvokalustoon eli meiltä löytyy jousituotteet erilaisiin paketti- ja lava-autoihin sekä erikoisajoneuvoihin kuten Unimogeihin, joihin on tarjolla myös voimansiirron osia, ilmoittaa jousimyyjä Kalle Eskelinen.

Laajennusten jälkeen Jousitukulla on Elovainiontiellä 1000 neliötä varastotilaa sekä uudet parinsadan neliön toimisto- ja neuvottelutilat. - Aiempaa suuremmat tilat mahdollistavat tuotenimikkeiden ja varastomäärien kasvattamisen entisestään. Jousitukun menestyksen taustalla onkin erittäin nopeat ja luotettavat toimitukset laadukkaiden ja hinnaltaan kilpailukykyisten tuotteiden sekä osaavan teknisen palvelun ohella. Tärkeä asia laajennuksessa on ollut myös henkilökunnan työhyvinvointiin

Kotimaassa saavutetun vankan aseman jälkeen Jousitukku panostaa jatkossa Ruotsin ja Norjan markkinoihin. - Olemme toimittaneet länsinaapureihin jousituotteita kuljetuskaluston lisäksi mm. kaivospuolelle, maatalouteen ja rautatiekalustoon. Lähitulevaisuuden tavoitteena on löytää Ruotsista ja Norjasta oikeat henkilöt kehittämään toimintoja sekä luoda maihin paikallinen läsnäolo Suomessa hyväksi todetulla konseptilla, kertoo Risto Kuusisto.

Katse suunnattu länteen

Entistä suuremmat tilat mahdollistavat tuotenimikkeiden ja varastomäärien kasvattamisen entisestään. Jälleenmyyjiä Jousitukulla on yli 250 ympäri maata.

panostamisessa, sanoo logistiikasta ja toimituksista vastaava Jaani Kuusisto. Jousitukulla on yli 250 jälleenmyyjää ympäri maata, joille

tuotteet tarjotaan suoraan varastosta. Ylöjärven varastosta jousituotteet lähtevät asiakkaille seuraavaksi päiväksi tai lähialueilla ne ovat saatavilla jopa sa-

Jaani Kuusisto (vas.) ja Kalle Eskelinen esittelevät uusia toimistotiloja. Asiakastilan aula tarjoa hyvät tilat myös jousituotteiden esilläpitämiseen.

man päivän aikana. Arkipäivien lisäksi varastossa päivystetään nyt myös lauantaisin klo 10-13. - Raskaan kaluston korjaamot, varaosaliikkeet, autovarustelijat

Raskaan kaluston ohella Jousitukku panostaa nyt myös kevyempään hyötyajoneuvokalustoo; etualla Mercedes-Benz Unimogin kierrejousia.


102 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Mallisto laajenee työkalulaatikoilla

Laadukkaat alumiinisäiliöt tehdään Kouvolassa

Hydrauli- ja polttoainesäiliöiden rinnalle Kovi on tuomassa nyt myös alumiiniset työkalulaatikot.

Työkalulaatikot on suunniteltu mitoituksen ja kannakkeiden osalta sopimaan yhteen hydraulisäiliöiden kanssa. Kovin sermisäiliön suosioa kasvaa koko ajan puutavara-autokäytössä. Sermisäiliön levyrakennetta on hiljattain jäykistetty.

K

ovi Oy valmistaa alumiinisia hydraulija polttoainesäiliöitä raskaalle ajoneuvoteollisuudelle. Edistyksellisten tuotteiden takana on moderni täysin omissa käsissä oleva tuotanto ja jatkuva tuotekehitystyö tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Kovi Oy aloitti säiliöiden valmistuksen Kouvolassa 90-luvun alkupuolella ja uuden vuosituhannen alussa siirryttiin materiaalissa teräksestä alumiiniin. - Kahden vuosikymmenen aikana alumiinisäiliöiden rakennetta ja työmenetelmiä on kehitetty jatkuvasti tiivissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Olemme saavuttaneet vankan aseman kotimaan säiliömarkkinoilla; Kovi-laatuun luottaakin johtavat ajoneuvo- ja työkonevalmistajat, päällerakentajat, korjaamot ja varaosaliikkeet sekä hydrauliikka-alan toimijat, jotka toimivat myös tuotteidemme jälleenmyyjinä. Toimitamme säiliöitä kasvavassa määrin myös vientimarkkinoille mm.

Norjaan, Ruotsiin, Englantiin ja Japaniin. Kuorma-autojen lisäksi Kovi -säiliöitä löytyy esimerkiksi eri puolilla maailmaa operoivista kaivoskoneista, Shangain sataman konttiroboteista ja huoltovetureista. Vahvuuksiamme on laadukkaiden tuotteiden lisäksi joustavuus asiakaskohtaisissa räätälöinneissä ja nopeat toimitukset, kertoo Kovi Oy:n myynnistä ja markkinoinnista vastaava Niina Ukkonen.

Panostusta tuotantoon

Viime vuosina Kovi -alumiinisäiliöiden valmistusmäärät ovat olleet hyvässä kasvussa: - Vastataksemme kasvavaan kysyntään laajensimme toimitiloja viime kesänä ja otimme käyttöön uuden CNC -levytyökeskuksen, mikä nostaa tuotannon automaatioastetta ja kapasiteettia merkittävästi sekä parantaa myös laatua entisestään. Ja kun levyosien valmistus on omissa käsissä niin se vauhdittaa asiakkaille tehtävien prototyyppien tekemistä, jolloin päästään uusien mallien sarjavalmistukseen aiempaa nopeammin. Olemme ottaneet käyttöön myös

uuden työkalun millä jokaisen säiliön valmistetiedot merkitään suoraan alumiinin ja kerätään tietokantaan, mikä mahdollistaa valmistushistorian jäljittämisen aina materiaaliin saakka, kertoo tuotannosta vastaava Marko Ukkonen.

tikot. - Korkeaa Kovi-laatua ja olevat työkalulaatikot on suunniteltu mitoituksen ja kannakkeiden osalta sopimaan yhteen hydraulisäiliöiden kanssa mutta toki niitä voidaan hyödyntää muutenkin ajoneuvojen varustelussa, kertoo Marko Ukkonen.

Kovi-säiliön valmistetiedot merkataan nyt suoraan alumiiniin.

Vakuuttanut puutavaraautokäytössä

Yksi tärkeä Kovi -säiliöitä käyttävä asiakaskunta on puutavara-autojen päällerakentajat. - Olemme kehittäneet puutavara-autojen hydraulisäiliöitä koko toimintamme ajan ja tarjolla onkin erittäin monipuolinen mallisto niin runkoon asennettavia säiliöitä kuin sermimallejakin. Sermisäiliöiden kysyntä kasvaa edelleen koko ajan ja olemme tuoneet hiljattain markkinoille jäykistetyllä levyrakenteella varustetut sermisäiliöt, ilmoittaa Niina Ukkonen.

Tuotannosta vastaava Marko Ukkonen esittelee uutta CNC-levytyökeskusta mikä on sijoitettu viime kesänä tehtyyn hallin laajennusosaan.

Tulossa laadukkaat Kovi -työkalulaatikot

Hydrauli- ja polttoainesäiliöiden rinnalle Kovi on tuomassa nyt myös alumiiniset työkalulaa-

Alumiinisäiliöiden hitsaus on taitolaji ja vaatii vankkaa kokemusta.

Jokainen Kovi -säiliö koeponnistetaan huolellisesti ennen asiakkaalle toimitusta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 103

Naaran Kuljetushuolto Oy Alucarin päällerakenteiden jälleenmyyjäksi Itä-Suomeen

M

aailman johtava puutavara-autojen päällerakentaja Alucar ja Naaran Kuljetushuolto ovat tehneet jälleenmyyntisopimuksen koskien Alucarin tuotteiden myyntiä Itä-Suomessa. Jälleenmyyntiyhteistyö tukee etenkin uusien asiakkuuksien hoitoa Itä-Suomessa.

Maksamaalla toimimaan tottuneet asiakkaat voivat edelleenkin olla yhteydessä tuttuihin kontakteihin Julius Närvään ja Marcus Pethiin. Naaran Kuljetushuolto Oy on tunnettu toimija puutavara-autoilijoiden keskuudessa ja omaa vankan kokemuksen nosturiasennuksista sekä päällerakenteiden ja perävaunujen huollosta. Naaran Kuljetushuolto Oy:n Jyrki Paunonen tulee panostamaan voimakkaasti Alucarin tuotteiden myyntiin. Korjaamon asiakaspalvelusta vastaa Lassi Suihkonen. Myyntiohjelmaan tulevat Alucarin päällerakenteet ja niiden asennukset sekä niihin liittyvät lisävarusteet ja varaosat.

Anssi Alasaari ja Jyrki Paunonen kättelevät yhteistyön merkiksi. Takana tukemassa Katri Paunonen, Lassi Suihkonen, Marcus Peth ja Julius Närvä.

- Meillä on yhdessä hyvät edellytykset Alucarin päällerakenteiden laadukkaan myynnin ja palvelun kasvattamiseen Itä-Suomessa, toteavat yhteistuumin Alucar Oy:n Anssi Alasaari ja Naaran Kuljetushuolto Oy:n Jyrki Paunonen. - Nyt julkistettu jälleenmyyntiyhteistyö on johdonmukainen askel uuden strategiamme toimeenpanossa ja samalla merkittävä tapahtuma koko toimialalle Suomessa. Moni asiakkaistamme toimii nimenomaan Itä-Suo-

messa, ja haluamme olla lähempänä asiakasta. Naaran Kuljetushuollon toimintatapa mahdollistaa Alucarin tuotteiden korkealaatuisen päällerakentamisen automerkistä riippumatta. Yrityksillä ovat myös yhtenevät arvot, kertoo Anssi Alasaari. - Naaran Kuljetushuollon tavoitteena on tarjota asiakkaillemme Alucarin tuotteiden lisäksi hyvää ja laadukasta palvelua sekä paras asiakaskokemus koko päällerakennusalalla, sanoo Jyrki Paunonen.

Tilaa alan suurin lukupaketti!

Vain 49 eur / vuosi / 6 numeroa Soita 050 412 9030 Tilaukset kätevästi netissä:

ammattilehti.fi Edullista varasto / tallitilaa

24-300m2 Myllys Yhtiöt ProTruck -jälleenmyyjäksi Pyydä tarjous! Tänä päivänä tarjolla on monimatralla toimiva

I

Myllys Yhtiöt Oy on tehnyt 17.1.2020 sopimuksen liittymisestä ProTruck-jälleenmyyjäksi. Myllys Yhtiöillä on Imatralla kaksi toimipistettä. Vuoksenniskan toimipisteellä on parhaillaan menossa laajennus, jossa rakennetaan lisää korjaamotilaa, varaosavarasto sekä uusi varaosamyymälä.

Myllys Yhtiöt on perustettu vuonna 1982 ja se toimi kuljetusyrityksenä aina vuoteen 2014 asti, jolloin nykyisten omistajien, Arja ja Janne Tiilikaisen

ProTruck on raskaan kaluston varaosa- ja tarvikekauppaa tekeville yrityksille suunnattu myynnin ja markkinoinnin yhteistyökonsepti.

toimesta yritys otti uuden suunnan ja alkoi keskittyä raskaan kaluston korjaamotoimintaan.

puoliset raskaan kaluston korjaamo- ja varaosapalvelut, edustuksina Kesla, Fassi, Ebersbächer, Webasto ja uutena Valtra. ProTruck on raskaan kaluston varaosa- ja tarvikekauppaa tekeville yrityksille suunnattu myynnin ja markkinoinnin yhteistyökonsepti. Yksi yhteistyön muodoista on protruck.fi -nimellä toimiva raskaan liikenteen ammattilaisille suunnattu verkkokauppa, jossa on tarjolla ison ProTruck -tuotevalikoiman lisäksi monia muita tuotemerkkejä.

Juha Seppälä nimitetty liiketoiminnan kehitysjohtajaksi Örum-konserniin giamme mukaisesti uudelle rum Oy Ab:n uudekvuosikymmenelle asiakkaittemsi liiketoiminnan me ja yhteistyökumppaniemme kehitysjohtajaksi on kanssa, toteaa liiketoimintajohnimitetty insinööri Juha taja Henrik Tuulos. Seppälä, 40. Juha aloittaa - Olen erittäin innoissani uuviimeistään 1. maaliskuuta desta haasteesta Örum-konserja hän on uudessa tehtänissa. Tehtävä on tärkeä ja olen vässään osa konsernin erityisen innoissani saadessani laajennettua johtoryhmää. työskennellä laajasti konsernin Juha Seppälä on toiminut Juha Seppälä. eri toimintojen parissa. Olen aiemmin yli 14 vuoden ajan Örumin tytäryhtiö Diagno nen ottaessa vastaan uuden, iloinen päästessäni mukaan tuFinlandissa, viimeisimmät monipuolisen ja Örumin tulevai- levaisuuden menestyksen rakenvuodet sen toimitusjohtaja- suuden kannalta tärkeän avain- tamiseen yhdessä Örumin hentehtävän konsernissa. Juha täy- kilökunnan, yhteistyökumppana. dentää osaamisellaan ja näke- neiden ja asiakkaiden kanssa, - Olen erittäin tyytyväinen myksellään erinomaisesti jouk- Juha Seppälä sanoo nimitykseskonsernin ja Juhan puolesta hä- kueemme edetessämme strate- tään.

Ö

CE


104 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Mielenkiintoisia uutuustuotteita raskaaseen kalustoon

R

askaan kaluston varaosien maahantuonti- ja myyntiliike Onnin Auto kehittää tuotevalikoimaansa jatkuvasti, vastatakseen asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.

Onnin Autolta on saatavilla erilaisia laadukkaita raskaan kaluston varastotuotteita yli 10 000 kappaletta. Laaja varasto yhdistettynä ammattitaitoiseen palveluosaamiseen takaa nopeat toimitukset sekä hintatason pysymisen miellyttävänä. - Yksi tärkein yhteistyökumppanimme, italialainen voimansiirtokomponentteja valmistava Euroricambi on tuonut markkinoiden kattavimman kuorma-autojen osavalikoiman rinnalle maarakennuskoneiden voimansiirron osat Caterpillar ja Volvo CE -merkkeihin. Tulemmekin jatkossa panostamaan työkonepuolen osien myyntiin, kertoo Onnin Auto Oy:n toimitusjohtaja Joni Juvonen.

Vignalin uusi 9” NBB Alfa 225 LED -lisäkaukovalo on ykkösvalinta mm. puutavara-autokäyttöön.

Euroricambin kuorma-autopuolen tuoteohjelma kehittyy koko ajan niin että voimansiirron osat löytyy myös tuoreimpiin autovalmistajien malleihin. - Esimerkiksi Volvon AT-laatikon uusimpien versioiden osat ovat saatavilla suoraan hyllystä, ilmoittaa Juvonen. Saksalainen Mahle tarjoaa ainutlaatuista osaamista auto- ja

WAS on esitellyt monitoimitakavalot ja ”Gylle” äärivalot.

moottoriteollisuudessa tuottaen mm. moottoreiden suodatus-, sähkö-, ja lämmöntuottojärjestelmiä: - Erityisesti Mahlen starttien ja latureiden tuotelinja on nyt aiempaakin kattavampi ja ensiasennuslaadun hinta kohdillaan. Yli 30:n vuoden kokemus on tehnyt italialaisista Sabo-iskunvaimentimista ammattilaisten

eniten arvostamia. - Nyt iskareiden ja ilmapalkeiden saatavuus kattaa uusimmat Volvo FH ja Scania mallit, lupaa Juvonen. Myös Onnin Auton todella monipuolinen valaisinvalikoima on jälleen laajentunut. - Kahden vuoden takuun tuotteilleen antava WAS on esitellyt uudet monitoimitakavalot myös

LED Neon versioina ovat uusinta hi-techiä ja nyt löytyy ”Gylle” äärivalotkin. Ja erityisesti puutavara-autoilijoita kiinnostaa varmasti Vignalin uusi 9” NBB Alfa 225 LED -lisäkaukovalo (12/24V ja 150 Watt) mikä tarjoaa huiman 8500 lumenen valotehon ja yli 600 metriin yltävän valokuvion, sanoo Juvonen.

Tarjolla on nyt Volvo AT-laatikon uusimpien versioiden osat.

Mahlen latureiden ja starttien tuotelinja on entistä kattavampi.

Sabo iskarit ja ilmapalkeet löytyy uusiin Volvoihin ja Scanioihin.

Euroricambilta löytyy voimansiirron osat nyt myös maarakennuskoneisiin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 105

Renkaiden pinnoitus - malliesimerkki kiertotaloudesta

E

i pelkästään Suomessa, vaan maailmanlaajuisesti on jo vuosia avainkysymyksiä olleet CO2 -määrien pienentäminen, jätteen vähentäminen, raaka-aineiden kestävä käyttö ja ympäristötietoisuus. Näitä tavoitteita yritetään epätoivoisesti saavuttaa järkevin toimenpitein. Mobiliteetin teemalla on tässä merkittävä rooli, jota inspiroi keskustelu lento- ja laivamatkailusta, dieselpolttoaineen roolista sekä mahdollisista ajokieltoalueista jne.

kuorma-autorengas, vannehalkaisijaltaan 22,5” painaa 50-75 kg, mistä pinnoitusprosessissa uudistetaan pinnan osalta 12-20 kg materiaalia. Myöskin maankäyttö kasvatettavan kumipuun osalta pienenee 29 %. Valmistukseen käytetyn energian osalta CO2 päästöt pienenevät 24 %. Ilman pienhiukkaset vähenevät 21 % ja vedenkäyttö 19 %. - Yllämainituista syistä pinnoitetut KA-renkaat esimerkiksi Saksassa saavat 50 %:n tuen de-minimis -ohjelmassa, joka on suunnattu maantiekuljetusten ympäristöystävällisyyden kehittämiseen, sanoo Lankolainen.

Näissä keskusteluissa esille tulevat yhä uudelleen renkaat. - Usein, niin, ja valitettavasti usein väärin perusteltuna negatiivisessa asiayhteydessä, sanoo Jukka Lankolainen, Autonrengasliitto r.y:n pinnoitustyöryhmän ja kansainvälisen renkaanpinnoitusyhdistyksen BIPAVER:in puheenjohtaja ja jatkaa: - Itse asiassa me voimme tarjota malliesimerkin ympäristötietoisuudesta, kiertotaloudesta, materiaalien uudelleenkäytöstä mahdollisimman tehokkaalla tavalla, sekä kustannustehokkuudesta. Kysymys on renkaiden pinnoituksesta uudelleen samaan käyttötarkoitukseen, ja etenkin raskaan kaluston tarpeisiin.

Poliittista ohjausta tarvittaisiin

Laaturenkaalle jopa useita pinnoituskertoja

Jo todella pitkään on laadukkaita pinnoituksia käytetty hyötyajoneuvojen renkaiden uudelleen käyttöön saattamisessa materiaalein ja työn laadulla mikä vastaa uusien renkaiden valmistusta. Huoli laadusta, kestävyydestä ja turvallisuudesta on selätetty jo kauan aikaa sitten. Siten pinnoitetut renkaat pitävät edelleen yllä etulyöntiasemaa talaoudellisena ja ympäristöystävällisenä vaihtoehtona, etenkin verrattuna pinnoituskelvottomiin halparenkaisiin. - Lisäksi meidän talviolosuhteemme tarjoaa pienenä markkinana lisäetuja EV-pinnoituksen (esivulkanoituun pintakumiin

Laadukkaan renkaan kokonaiselinkaari (lähde: EY 2016).

perustuvaan) laajan pintavalikoiman ansiosta, toteaa Lankolainen. Pinnoitustoiminnan perustana voidaan pitää laadukasta rengasrunkoa. “uudelleensyntymisen” periaatteella laadukas uusi rengas voidaan pinnoittaa jopa useita kertoja, jolloin kuljetusyrityksen kokonaiskustannukset rengaselinkaaren aikana pienenevät huomattavasti. Tämän ovat huomanneet kokonaishintatietoiset kuljetusliikkeet kuten myös rengasvalmistajat. Pinnoitetun laaturungon “usean elämän strategia” onkin keskeinen osa kuljetusliikkeiden rengashallintajärjestelmää ja kustannusten optimointia.

Laatu vastaa uutta rengasta - ympäristövaikutukset oleellisesti pienemmät

timukset vastaavat uusia renkaita. Nykyään pinnoitus on luvanvaraista, ja ECE 108/109 tyyppihyväksynnän saaminen vaatii vuosittaista tuotteiden testausta hyväksytyssä testilaboratoriossa. Tämä ns. R54:n mukainen rumputesti vastaa täysin uusien renkaiden testausta, joka suoritetaan maksimikantavuusluokalla ja maksiminopeusluokalla.Tämän lisäksi pinnoituslaitoksella täytyy olla toimiva laatujärjestelmä, jota auditoidaan säännöllisesti. Sen sijaan ympäristövaikutukset varrattuna pinnoituskelvottomiin halparenkaisiin puhuvat puolestaan: Raaka-aineita säästyy kokonaisuudessaan n. 70%. Tämän mahdollistaa rengasrungon pääsääntöisesti kokonainen kierrätyskäyttö. Esimerkiksi

Poliittinen ohjaus puuttuu valitettavasti kansallisesti ja kansainvälisesti rengaspinnoituksen tukemiseksi. Joissakin maissa, esim. Ruotsissa kunnallisissa ja valtiollisissa rengastoimituksissa edellytetään pinnoitettujen renkaiden mukana oloa ja alihankkijoiden niiden käyttöä. Pinnoitettujen renkaiden lukumäärän kasvattaminen julkishallinnon ostopolitiikalla mahdollistaisi nopeita tuloksia taloudellisille säästöille sekä ympäristölle. Pinnoittamoiden kapasiteetti Suomessa mahdollistaisi pinnoitusten lukumäärän kaksinkertaistamisen ilman merkittäviä lisäinvestointeja, lukuunottamatta lisääntyvää työvoiman tarvetta, kun taas monet jopa vähemmän merkittävät ympäristöpanostukset vaativat isojakin investointeja EU:lta ja julkishallinnolta. Viime vuonna käyttöön otetut EU:n tuontitullit Kiinalaisille

halparenkaille pysäyttivät Euroopanlaajuisen syöksykierteen pinnoituksessa. Tutkimuksen jälkeen komissio totesi, että markkinoilla dumpataan ja laittomasti subsidoidaan näitä tuotteita, jonka seurauksena tullit tasapainottivat kilpailuasetelmaa. Tämän jälkeen suuri osa tuotannosta on siirtynyt muihin kaukoidän maihin, lähinnä Thaimaaseen ja Indonesiaan. - Siispä pinnoitus onkin kaikkein kustannustehokkain, yksinkertaisin ja järkevin kiertotalouden muoto, tarjoten lisäksi myös kuljetusliikkeille huomattavia säästöjä renkaan kokonaiselinkaaren aikana, painottaa Lankolainen.

- Renkaiden pinnoittaminen säästää merkittävästi ympäristöä ja tuo kuljetusliikkeille huomattavia säästöjä rengaskustannuksiin kokonaiselinkaaren aikana, sanoo Autonrengasliitto r.y:n pinnoitustyöryhmän ja kansainvälisen renkaanpinnoitusyhdistyksen BIPAVER:in puheenjohtaja Jukka Lankolainen.

Pinnoitettujen renkaiden vaa-

Ero pinnoituksen ja halparenkaan ympäristövaikutuksista (lähde: EY 2016).

KA-renkaiden pinnoitusmäärät Suomessa (lähde: Autonrengasliitto)

Esimerkki pinnoitetun ja halparenkaan suorituskyvystä (lähde: EY 2016).


106 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Toimivat ratkaisut liikkuvan kaluston suojauksiin

Puutavaranostureiden ohjaamon suojapeite JPRoller pitää ohjaamon etulasin puhtaana, estää sen jäätymisen ja suojaa naarmuuntumiselta sekä myös auringon lämmöltä.

T

uotekehitys- ja myyntiyhtiö JP-Cover Oy tarjoaa laadukkaita suojapeitteitä mittatilaustyönä asiakkaiden toiveiden mukaisesti - yksilöllisesti räätälöityjä ratkaisuja jokaiseen tarpeeseen. Hyvänä esimerkkinä tästä on puutavaranostureihin kehitetty JPRoller suojaverho. Vuosien tuotekehityksellä ja testauksella on saatu puutavara-autoilijoiden vaativaan käyttöön toimiva ja pitkäikäinen hyttisuoja. Joensuulainen JP-Cover Oy on perustettu kehittämään ja markkinoimaan suojausratkaisuja haastaviin kohteisiin; yrityksellä on yhteistyökumppaineen halu pyrkiä entistä vahvemmin myös vientimarkkinoille. Tuotannosta vastaavalla JP-Suojapeite Oy:llä on yli 20 vuoden kokemus erilaisten suojien valmistuksesta. Se on tullut tunnetuksi laadukkaista tuotteistaan ja luotettavana tavarantoimittajana, joka valmistaa ratkaisuja eri teollisuuden alojen tarpeisiin. Pienestä yhden miehen yrityksestä on aikojen saatossa kasvanut menestyvä ja kansainvälisesti toimiva osakeyhtiö.

Räätälöityjä suojauksia laajasti eri toimialoille

JP-Coverin ja JP-Suojapeitteen palvelut pitävät sisällään tuotteen koko elinkaaren; esisuunnittelun, suunnittelun, valmistuksen, asennuksen, huollon ja korjauksen. - Ammattitaitoisten suunnittelijoidemme käytössä on edistykselliset ohjelmistot, joilla pystytään toteuttamaan asiakkaidemme tarpeisiin valmiit tuotteet

JP-Cover Oy:n Jani Piiroinen (vas.) ja Kesla Oyj:n jälkimarkkinointipäällikkö Reijo Tuononen ovat tyytyväisiä pitkän tuotekehitysprojektin saavutuksiin; nyt markkinoilla on toimiva ja kestävä nosturiohjaamon suojapeite.

3D-mallin pohjalta. Joensuun Raatekankaalla on hyvät tilat myös kaikkein suurimpien peitteiden käsittelyyn ja sekä osaavan henkilökunnan operoima moderni konekanta takaa tuotannon tehokkuuden sekä korkeimman mahdollisen laadun. Toimitiloistamme löytyy myös varaosa- ja pressutarvikkeiden myynti, josta löytyvät mm. köydet, narut, kumiköydet ja -lenkit, purjerenkaat, kuormaliinat, liimat, laitalenkit, remmit ja pyörästöt, kertoo JP-Suojapeite Oy:n Juha Piiroinen. JP-Suojapeite valmistaa suojauksia laajasti erilaisiin käyttökohteisiin mm. liikkuvaan kalustoon, teollisuuteen, rakentamiseen, maatalouteen, sairaalakäyttöön ja sotilaspuolelle. - Suojauksissa käytetään laa-

jasti erilaisia materiaaleja joiden kehitystä seuraamme tarkasti. Tällä hetkellä ympäristöystävälliset ja täysin kierrätettävät pressumateriaalit tekevät vahvasti tuloaan, toteaa JP-Cover Oy:n Jani Piiroinen.

myös polttoainetta kun voidaan keskittyä kuormaamiseen. - JPRollerin ideana on tarjota loppukäyttäjille pitkäikäinen, ja helppokäyttöinen tuote, johon on edullisesti ja helposti uusittavissa kuluva peiteosa. JPRoller koostuu ohjaamoon asennettavasta, vetovastukseltaan säädettävästä kelauskoneikosta ja edullisesti, helposti ja nopeasti vaihdettavasta suojaverhosta, kertoo Jani Piiroinen. Valmistaja antaa JPRollerin koneikolle 1 vuoden takuun ja peiteosalle 6 kk:n takuun materiaalin ja valmistuksen osalta. Tuote on hyödyllisyysmallisuojattu ja sille on myönnetty patentti vuoden 2020 alussa. - Tuotekehitystyötä tehtiin perusteellisesti yhdessä JP-Coverin sekä testikäyttäjinä olleiden puutavara-autoilijoiden kanssa, sillä toimivan ja kovassa käytössä kestävän nosturiohjaamon pressusuojan tekeminen oli todella haasteellinen tehtävä. Aiemmin markkinoilla olleet vakiovetojousisuojaverhot ovat

olleet enemmän tai vähemmän kertakäyttöisiä. JPRollerissa on oma koneikko ja verhon jäykistämisessä käytetään hiilikuitupuikkoja, mitkä ovat joustavia mutta samalla ponnistavat verhon tiukalle rullalle. Verhon saaminen oikeaan jäykkyyteen vaati paljon ajattelua sillä ajonopeudet vaihtelevat suuresti ja kun vauhti kasvaa vaikka 10 km/h vaatii se paljon lisää kireyttä purjemaiselta pressulta, ettei se hakkaa nosturin lasiin. Myös poikittain ajosuuntaan oleva Znosturi aiheutti haasteita pressulle, kertoilee Kesla Oyj:n jälkimarkkinointipäällikkö Reijo Tuononen. Pitkäjänteinen kehitystyö palkittiin ja JPRollerista saatiin erittäin toimiva ratkaisu. - Suoja onkin ollut jo kahden vuoden ajan vakiovaruste Keslan puutavaranostureissa. Se on helppo ja nopea asentaa tuotantolinjalla viisaati mietittyjen kiinnistyen ansiosta. Ohjaamot yleistyvät nopeaa tahtai myös vientimarkinoilla ja suojapeitettä tarvitaan myös lämpimissä maissa, missä se suojaa myös kuumalta auringolta pitäen ohjaamoon viileämpänä, sanoo Tuononen.

Saatavilla laajasti eri ohjaamomalleihin

JPRoller suojaverho on tarjolla johtavien puutavaranostureiden ohjaamoihin eli Keslan lisäksi Logliftiin, Jonserediin ja Palfinger Epsiloniin. - Loppukäyttäjät voivat ostaa JPRollereita nosturialan johtavilta toimijoilta kautta maan. Jatkossa JPRoller on saatavana tehdasvarusteena myös John Deeren metsäkoneisiin, ilmoittaa Jani Piiroinen.

Toimiva ja kestävä suojaverho nostureihin

Puutavaranostureiden ohjaamon etulasin suojaukseen tarkoitetun JPRollerin tuotekehitys alkoi vuonna 2014 yhteistyössä Keslan kanssa. Tavoitteena oli kehittää kestävä ja toimiva suojausratkaisu, mikä pitää ohjaamon lasin puhtaana, estää sen jäätymisen ja suojaa naarmuuntumiselta. Ja kun lasia ei tarvitse kiipeillä talvella skrapaamassa edistää se työturvallisuutta ja säästää aikaa sekä sitä kautta

JP-Cover ja JP-Suojapeite räätälöivät ratkaisut liikkuvan kaluston erilaisiin tarpeisiin. Kuvassa Riverian koulutuskäytössä olevaan puutavara-autoon toteutettu kätevä pressusuojaus.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 107

Yrittäjäserkut Juha (oik.) ja Jani Piiroinen esittelevät JP-Suojapeitteen tuotantolinjoja Joensuussa, missä pystytään käsittelemään todella suuriakin pressuja.

JPRoller suojaverho on tarjolla johtavien puutavaranostureiden ohjaamoihin; kuvassa asennettuna Kuljetus S. Simpanen Oy:n uuteen Logliftiin.

JP-Suojapeite valmistaa suojausratkaisut myös mm. teollisuuden ja maatlouden tarpeisiin - kuvassa lietesäiliön kate.

Vankka kokemus kuljetuskaluston suojaustarpeista näkyy laadukkaina ratkaisuina. Jyväskylän Kuljetusnäyttelyssä oli esillä Pohjaset Oy:n näyttävä sivusta aukeava yhdistelmä yritysten pressurakenteilla.

SAFE, SMART, STRONG

Tele Radio PUMA Turvalliset radio-ohjaus ratkaisut kaikille laitteillesi. www.teleradio.com Tele Radio Finland Oy +358 20 144 3030 myynti@tele-radio.com


108 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Langatonta kauko-ohjausta

T

kin työhön. Esimerkiksi Volvon kuorma-autoihin toimitetut ohjaimet ovat heidän kanssaan tarkkaan ergonomisesti suunniteltu ja moneen kertaa testattu, painottaa Uusi-Kokko.

ele Radio on turvallisten langattomien kauko- ohjausten asiantuntija. Yrityksen pääasialliset liiketoiminta-alueet ovat teollisuuden, nostureiden, mobiili-, ovien ja porttien sovellukset. Lisäksi tarjoaan myös hydraulisten koneiden kauko-ohjaimia. Tele Radio Finland Oy on marraskuussa 2017 perustettu ruotsalaisen Tele Radion tytäryhtiö. Yhtiön taustalta löytyvät jo pitkään alalla toimineet Henrik Lähdekorpi ja Anders Rönngård. - Toimimme aikaisemmin, 2000-luvun alusta saakka, Lähdekorpi Invest Oy:n radio-ohjaus.fi:ssä Tele Radion maahantuojana. Toiminnan laajentuessa tuli mahdollisuus perustaa Tele Radion tytäryhtiö Suomeen ja lähdimme innolla mukaan, koska se tuo meille aivan uusia mahdollisuuksia palvella langattomia kauko-ohjauksia tarvitsevia asiakkaita, sanoo toinen yrittäjistä, Henrik Lähdekorpi. Uusi aika on lisännyt palvelutehokkuutta asiakkaiden suuntaan: - Muutimme toimipisteemme Vaasaan ja samalla varastoitavien tuotteiden määrä kasvoi huomattavasti. Parhaimmillaan asiakas saa tilaamansa tuotteet jo seuraavaksi päiväksi. Tytäryhtiönä saamme myös uusimmat tuotteet heti valikoimiimme ja pystymme nykyisin tekemään aikaisempaa enemmän omia ohjelmasovelluksia, joka nopeuttaa palveluamme. Lisäksi tiivis yhteistyö emoyhtiön kanssa mahdollistaa yhteistyön suurten OEM-toimijoiden kanssa käytössämme on koko konsernin osaaminen ja ammattitaito. Tele Radiolla on tytäryhtiöitä yli 20 eri maassa, joten myös vientipuolen toimijoille pystymme toimittamaan ratkaisuja ympäri maailman. Tuttuja tuotteita on helppo myös myydä. - Olemme työskennelleet Tele Radion tuotteiden kanssa pitkään ja olemme oman kokemuksen kautta vakuuttuneet niiden kestävyydestä ja toimivuudesta. Intohimonamme on selvittää asiakkaiden haasteita langattomien ohjauksien kanssa ja koko ajan tulee eteen eri aloilta uusia käyttötarkoituksia radio-ohjattaville laitteille. Kätevä ja luotettava radio-ohjaus on edullisen hintansakin puolesta ehdottomasti tulevaisuuden juttu, sanoo puolestaan Anders Rönngård.

Lähes rajattomat käyttömahdollisuudet

Tele Radio Finland Oy työllistää tällä hetkellä viisi henkilöä. Langattoman ohjauksen

Uudet PUMA -teollisuuskaukosäätimet

Tele Radio Finland Oy palvelee asiakkaita vahvalla ammattitaidolla. Kuvassa vasemmalta projektivastaava Matti Uusi-Kokko, logistiikkavastaava Samppa Lipasti, yrittäjät Henrik Lähdekorpi ja Anders Rönngård.

Tele Radio on kehittänyt uuden teollisuuskaukosäätimien sarjan, joka perustuu yrityksen 60-vuotiseen asiantuntemukseen ja kokemukseen. Sarja tarjoaa parasta mahdollista turvallisuutta hydrauliikka-, mobiilija teollisuussovelluksiin. Uutuus on nimeltään Tele Radio PUMA.

käyttömahdollisuudet ovat lähes rajattomat. - Käytännössä kaikkea mikä ohjataan sähköllä voidaan ohjata myös langattomasti. Teollisuuspuolella teemme paljon ohjauksia muun maussa siltanostureihin, kuorma-autoihin, maaja metsätalouskoneisiin sekä kaivospuolen aplikaatioihin. Esimerkiksi Mecanil Oy käyttää harvesteripäässään meidän kanssa yhdessä suunniteltua radiovastaanotinta ja olemme toteuttaneet Volvo Trucksille Exster -radio-ohjauksen kuorma-autokäyttöön. Lisäksi ohjaimien avulla käytetään muun muassa perälaitanostimia ja koukkulavalaitteita. Eri valmistajien lista on pitkä Sandvikista, Kone Cranesiin ja Jykiin, listaa Tele Radio Finland Oy:n projektivastaava Matti Uusi-Kokko. Varsinkin teollisuuspuolella ohjaimia päivitetään paljon langattomiin. - Siltanostureissa on monissa langallinen ohjaus, niihin toimitetaan paljon langattomia ohjauksia tilalle, Uusi-Kokko toteaa.

Tele Radio on toteuttanut puutavara-autokäyttöön Volvo Trucksin kanssa Exster -radio-ohjauksen, mikä antaa mahdollisuuden siirrellä yhdistelmää auton ulkopuolelta tai vaikka nosturihytistä.

Räätälöidyt ohjausjärjestelmät

Myynnin lisäksi suunnittelu ja ohjelmointi onnistuu avaimet käteen tai tarkemmin ohjaimet käteen -periaatteella. - Meillä on mahdollista teettää täysin uusi ohjaus omaan laitteeseensa. Ohjelmoimme kaiken itse asiakkaan toiveiden pohjalta ja näppäinkalvolle laitetaan

oman symbolit sekä asiakkaan logot. Esimerkiksi joystick -ohjaus voidaan rakentaa täysin alusta saakka juuri sellaiseksi kun asiakas on sen ajatellut, johtosarjoista lähtien - ei tarvitse tehdä kompromissejä käyttömukavuuden tai ergonomian suhteen. Pidämme myös huolen siitä, että tuotteet täyttävät vaadittavat turvaluokitukset kuhun-

Tele Radio on kehittänyt uuden teollisuuskaukosäätimien sarjan, joka perustuu yrityksen 60-vuotiseen asiantuntemukseen ja kokemukseen. Sarja tarjoaa parasta mahdollista turvallisuutta hydrauliikka-, mobiili- ja teollisuussovelluksiin. Uutuus on nimeltään Tele Radio PUMA. - Tele Radio PUMA -tuotteista on saatavana kaksi versiota. Voit valita Basic Line -tuotteen tai räätälöidyn Custom Line -ratkaisun. Basic Line -tuotteissa käytetään vakio-osia ja -määrityksiä, jotka palvelevat suurta osaa markkinoista edulliseen hintaan. Erikoissovelluksiin tarjoamme räätälöidyt PUMA -tuotteet, esittelee Uusi-Kokko. Tulevaisuudenkestävä Tele Radio Puma -järjestelmä edustaa uusinta tekniikkaa: - Se voidaan varustaa aktiivisella antennilla, jota voidaan käyttää myös erillisenä signaalin toistimena. Uusi lisävaruste pidentää huomattavasti Tele Radio PUMA -sarjan lähettimen ja vastaanottimen kantoaluetta. Sen ansiosta järjestelmää voidaan käyttää erittäin vaativissa olosuhteissa, kuten kaivostyössä, vuoristossa tai suurissa rakennuksissa, ilman signaalinmenetystä. Tele Radio PUMA -tuotteet (lähettimet, vastaanottimet ja akut) on vakiona varustettu langattomalla RFID-tekniikalla, joka auttaa tunnistamaan järjestelmän, tuotteen tai käyttäjän yksilöllisen koodin. - Käyttäjän omat asetukset voidaan tallentaa älykorttiin RFID-tunnisteella, jonka järjestelmä tunnistaa käytön aikana. Erilaisia käyttäjätasoja voidaan asettaa. Ne otetaan käyttöön langattomasti ja automaattisesti, opastaa Uusi-Kokko. Nykyisten teollisuusstandardien täyttämiseksi Tele Radio PUMA -kaukosäätimet ovat myös yhteensopivia monenlaisten väyläjärjestelmien kanssa. Se takaa saumattoman toiminnan laitteesi ohjelmiston kanssa. Tele Radio PUMA -kaukosäätimet toimivat CANOPEN-, MODBUS- ja SAE J1939 -järjestelmien kanssa. Lisäksi Tele Radio PUMA -tuotteiden älykäs ohjelmisto mahdollistaa säätämisen kentällä tai etäyhteydellä milloin tahansa. - Nyt on aika vaihtaa ohjausjärjestelmät langattomiin, ilmoittaa Henrik Lähdekorpi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 109

Ennakkoluulottomasti uudelle alalle

P

orokka Invest Oy myy Cranabin puutavaranosturit koko maan alueella. Lisäksi myydään sekä ostetaan käytettyjä nostureita ja kuljetuskalustoa.

Porokka Invest kehittää toimintaansa asiakaspalvelu edellä. Uutena tekijänä palveluksessa on aloittanut Marjut Kokko, joka tuo uutta piristystä miesvaltaiselle alalle: - Olen aiemmin työskennellyt erilaisissa myyntipuolen tehtävissä mm. vakuutusalalla ja viimeksi mediatuotannossa sanomalehti Karjalaisessa sekä Iskelmä Rex radiossa. Ajatuksis-

Marjut Kokko on aloittanut Porokka Invest Oy:llä ja hän tulee jatkossa keskittymään myös nostureiden ja kuljetuskaluston myyntiin.

sa oli hakea työelämään uusia tuulia ja kun tuli mahdollisuus lähteä Porokka Investille päätyin tarttua haasteeseen. Olen nyt alussa tutustunut toimintaan ja hoidellut yrityksen yleisiä asioita sekä lähtenyt kehittämään markkinointia verkko ja somepuolella sekä suunnitellut videoprojekteja. Jatkossa Marjut keskittyy myös Porokka Investin myyntiin. - Nosturi- ja kuljetusvälinekauppa on mielenkiintoista ja alalla toimivat ihmiset todella mukavaa porukkaa. Joten eiköhän tässä pian päästä kaupantekoonkin pikku hiljaa kiinni, toteaa Marjut innoissaan.

Jouni Porokka on puutavaranosturimyynnin pioneeri Suomessa ja ”Mr Foresteri” on tehnyt nosturikauppaa jo vuodesta 1981: - On tosi hienoa että Marjut lähti ennakkoluulottomasti mukaan alalle.


110 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Sopimusasiakkaat tyytyväisiä palveluun

Leasing kasvattaa suosiotaan nosturikaupassa

H

kuuksia. Nyt tuomme palvelua vahvasti myös puutavaranosturien puolelle, Nurminen sanoo ja jatkaa: - LogJon ProCare Easy -leasing- vaihtoehdon sisältämään Essentials -huoltosopimukseen on räätälöity mukaan vuosittaisten määräaikaishuoltojen väliin puolivuotishuolto, millä takaamme asiakkaittemme työn tuottavuuden koko sopimusajaksi. Luonnollisesti nosturin päivittäiset huoltotoimenpiteet ja mahdolliset korjaukset jäävät asiakkaan vastuulle. Sopimuksen sisältöön on kuitenkin neuvoteltavissa myös kulutusosien ja mahdollisten korjausten osuus, Nurminen toteaa.

iabin lanseeraama ainutlaatuinen LogJon ProCare Easy -leasingvaihtoehto mahdollistaa arvokkaan nosturi-investoinnin jopa ilman pääomaa. Loglift ja Jonsered -puutavaranostureihin kiinteällä kuukausihinnalla tarjottavaan sopimukseen sisältyvä ProCare -huoltosopimus takaa toimintavarmuuden ja tuottavuuden koko sopimusajalle.

Erilaiset leasing- ja huoltosopimusvaihtoehdot kasvattavat tasaisesti suosiotaan ajoneuvoja konekaupassa. Kiinteään kuukausivuokraan perustuvat palvelut mahdollistavat yrittäjälle kaluston hankinnat ilman omaa pääomaa. Hiabin jälkimarkkinointipäällikkö Niko Nurminen sanoo viime vuoden puolella Loglift ja Jonsered -puutavaranostureihin lanseeratun LogJon ProCare Easy -leasingvaihtoehdon saaneen markkinoilla hyvän vastaanoton: - Nosturin hankinta on yritykselle suuri investointi ja leasingvaihtoehtomme tekee hankinnan mahdolliseksi nykyistäkin laajemmalle asiakaskunnalle. Aivan kuten uusi puutavara-auto, myös uusi nosturi voi nopeuttaa ja tehostaa merkittävästi puunkuljetusyrityksen toimintaa. LogJon ProCare Easy -leasingvaihtoehdossa yritys ei omista nosturia, jolloin investointi ei myöskään automaattisesti rasita yrityksen tasetta. Lisäksi leasing -vuokra on kokonaisuudessaan yrityksen kulua, johon sisältyvä Alv:n osuus on vähennyskelpoista.

Nosturi-investoinnin riskit minimiin

Hiabin huoltosopimusperheessä on tällä hetkellä kolme eri palvelutasovaihtoehtoa: Inspection, Essentials ja Total R&M. Näistä kaksi viimeksi mainittua ovat tarjolla Suomessa.

Huoltosopimus myös käytettyyn nosturiin

Niko Nurminen muistuttaa että huoltosopimus on mahdollista sopia myös Hiab myyntiverkoston kautta käytettynä hankittuun laitteeseen, vuodeksi kerrallaan. - Huoltosopimuksen voi tehdä pisimmillään 7 vuodeksi ja leasingin 5 vuodeksi. Leasingasiakkaan tavoin myös huoltosopimusasiakas tietää nosturin omistamiseen liittyvien kustannusten suuruuden koko sopimuskaudelle. Ja lisäksi sopimusajalta jää tarkka dokumentointi nosturille tehdyistä huolto- ja korjaustoimenpiteistä, mistä voi olla rahanarvoista hyötyä esimerkiksi uutta nosturia hankittaessa, huomauttaa Nurminen. Hiabin tarjoamat leasing- ja huoltosopimusvaihtoehdot tarjoavat mahdollisuuden puunkuljetuskaluston kokonaiskustannusten tarkkaan ennakointiin.

- Essentials sisältää yli 100 kohtaisen tarkastuslistan lisäksi ennaltaehkäisevän huollon, säädöt sekä öljyjen vaihdot suodattimineen ja rasvaukset. Kattavin Total R&M kattaa edellä mainittujen lisäksi korjaukset, kulutusosien vaihdot ja töiden kustannukset. Kaikki huollot tehdään valtuutetun huoltoverkoston toimipisteissä, ammattitaitoisten

Hiabin jälkimarkkinointipäällikkö Niko Nurminen sanoo ensimmäisten leasingnosturien olevan parhaillaan tuottavassa työssä: - Useissa kuljetusyrityksissä ajoneuvokalusto on jo joko osittain tai kokonaan leasingsopimuksella. LogJon ProCare Easy -leasingvaihtoehto tuo joustoa myös nosturipuolen tarjontaan.

teknikoiden toteuttamana, kertoo Nurminen. LogJon ProCare Easy -leasingsopimuksen sisältämä ProCare huoltosopimus on laajennettu variantti Essentials huoltosopimuksesta. - Olemme tarjonneet huoltosopimuksia pian jo kolmen vuoden ajan lähes kaikkiin edustamiemme merkkien laitteisiin;

vain takalaitanostimet ovat toistaiseksi palvelun ulkopuolella. Viime vuonna palveluun tuotiin uutena täyshuoltosopimus, joka kattaa määräaikaishuollot, lakisääteiset tarkastukset sekä kulutusosat ja pienet korjaukset. Palvelutuotteella on nyt jo lähes kaksisataa sopimusasiakasta Suomessa, mistä suurin osa Hiab Multilift -vaihtolavalaiteasiak-

Hiabin huoltosopimusten toiminnassa on erittäin tärkeässä roolissa koko maan kattava huoltopalveluverkosto.

Mitä maksaa?

Laadukkaiden puutavaranosturien hintahaitari on varsin laaja. Nykyautoihin sopivan avonosturien hinnat lähtevät reilusta 50 000 eurosta ja päättyvät varustelutasosta riippuen 90 000 euron tietämille. Mallista riippumatta kyse on suuresta investoinnista. Puutavaranosturimarkkinoilla ainutlaatuisessa LogJon ProCare Easy -leasingvaihtoehdossa nosturien kuukausihinnat ovat nosturista ja nosturin varusteista sekä sopimuksen pituudesta riippuen tuhannen ja reilun kahden tuhannen euron luokkaa. Esimerkiksi Loglift 118S 96 HiCab nosturin arvonlisäverottomat leasingmaksut ovat tuoreimman hintaesimerkin mukaan noin 1200 - 1500 euron välimaastossa. Vastaavasti jykevämmän Loglift 150Z 95 XCab:n reilun 1300 ja noin 1600 euron luokkaa. Hiabin jälkimarkkinointipäällikkö Niko Nurminen haluaa täsmentää että jokainen leasingsopimus lasketaan aina asiakaskohtaisesti ja juuri asiakkaan toivomusten mukaiselle nosturille.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

korjaamopalvelut

KULJETUS 111

Jyki-korjaamosta mm.

kestävyyttä koviin olosuhteisiin

Jyki on edelläkävijä, joka vie kuljetuksen uudelle tasolle. Jyki-korjaamopalvelut takaavat parhaan mahdollisen käytettävyyden ja tuottavuuden kaikenmerkkisille perävaunuille.

www.jyki.fi

• • •

Edustusmerkkiemme laadukkaat alkuperäisvaraosat Pankkojen kulutustarvikkeet, sidontatarvikkeet ja valaisintarvikkeet Jyki-perävaunujen varaosat Ajopiirtureiden, nopeudenrajoittimien ja perälautojen vuositarkastukset Pyöränsuuntaukset koko yhdistelmään (myös kääntyvät akselit) Jarrusovitukset

Puunkuormaajamestari-kiertue järjestetään jo 35. kerran

Puunkuormaajamestari 2020 kilpailussa ratkaistaan nosturinkäytön Suomen mestaruudet. Alkukilpailut järjestetään elokuun aikana 11. paikkakunnalla.

C

argoteciin kuuluva Hiab sekä Volvo Trucks ja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry yhteistyökumppaneineen lähtevät elokuussa kiertueelle etsimään Puunkuormaajamestareita vuosimallia 2020. Kyseessä on alallaan tunnetun ja erittäin suositun ammattitaitokilpailun 35. juhlavuosi. Osakilpailut järjestetään kattavasti

ympäri Suomen 11 eri paikkakunnalla ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa kisataan myös Power Truck Showssa 14.-15.8. 2020. Finaali järjestetään FinnMetko 2020 -näyttelyn yhteydessä 4.9.2020. - Olemme ilahtuneita siitä, että Power Truck Show halusi panostaa tapahtumaan ja järjestää meille hienot puitteet keskeisellä paikalla. Koko perheen tapahtuman kiinnostavuus mahdollistaa kilpailijoille ja kannus-

tusjoukoille tulla osallistumaan kisaan kauempaankin. Power Truck Showssa ovat yhteistyökumppanien edustajat tavattavissa ja yleisö pääsee tutustumaan samalla alamme parhaimpiin tuotteisiin ja palveluihin, kertoo aluemyyntipäällikkö Janna Wolin Hiabilta. Puunkuormaajamestari-osakilpailut ovat alan ammattilaisille avoin tapahtuma ja kilpailu, jossa ratkaisee puutavaranosturilla kuormaamisen aika ja tark-

kuus. Tänä vuonna finaaliin pääsee 10 parasta miestä kaikkien osakilpailujen loppuaikojen perusteella sekä 6 parasta naista. Kilpailuun ilmoittautuminen toimii paikanpäällä kilpailuaikana. Tarkemmat aikataulut informoidaan kevään kuluessa. Puunkuormaajamestari 2020 yhteistyökumppaneina toimivat: Alucar Oy Black Bruin Inc. BPW Kraatz Oy Hawe Finland Oy

Jyki Oy Michelin Nordic Suomi MKY Ry OP Oy Teboil Ab Skf Oy Tamtron Oy Puunkuormaajakiertueen tarkemmat aikataulut ja uutiset ovat seurattavissa Facebookissa osoitteessa www.facebook.com/ puunkuormaajamestari sekä Instagramissa #puunkuormaajamestari


112 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

SK Trans Oy:n uusin pylväskuljetusyhdistelmä muodostuu Scania R 650 8x4 kuorma-autosta, minkä päällerakenteet ja perävaunun on rakentanut A. Weckman Oy.

Pylväskuljetuksia tarpeeseen räätälöidyllä kalustolla P ylväskuljetukset ovat puutavaranajon erikoislaji. A. Weckman Oy on kehittänyt asiakkaiden tarpeisiin räätälöityjä pylväsyhdistelmiä 60-luvuta lähtien.

Alussa Weckmanin pylväsyhdistemät muodostuivat 2-akselisesta autosta ja 2-akselisesta perävaunusta mutta jo 70-luvulla alettiin rakentaa auton päälle nosevia vaunuratkaisuja. - Kehitystyö alkoi aikanaan Vierumäen Teollisuuden eli nykyisen Versowoodin kuljetustarpeisiin. Pylväsyhdistelmät ovat haastavia toteuttaa ja aina yksilöllisiä projekteja mutta vuosikymmenten kokemus on mahdollistanut toimivan konseptin, mistä saadaan tehtyä asiakaskohtaiset variaatiot suhteellisen joustavasti, sanoo A. Weckman Oy:n toi- mitusjohtaja Matti Heiman. Weckman valmistaa maanteillä erikoiskuljetusluvilla liikkuvat pylväsyhdistelmät kokonaistoimituksena. - Autoon tehdään päällerakenteet eli apurunko, liikuteltava kääntöpöytä mihin on kiinnitetty

Weckmanin kehittämässä pylväsyhdistelmässä 3-akselinen perävaunu nousee kätevästi auton päälle tyhjänä ajettaessa.

pankkopari sekä nosturin peti ja sen asennus. Perässä kulkeva 3-akselinen vaunu on varustettu ilmajousiakseleilla ja taka-akseli on kääntyvä. Vaunu kytkeytyy

autoon teleskooppisella putkiaisalla ja kuljetettavat pylväät kantavat itse itsensä pankkojen päällä. Tyhjänä ajettaessa vaunu nostetaan auton päälle hydrauli-

sesti, kertoo Heiman.

Pylväskuljetuksia yli 50-vuoden kokemuksella

SK Trans Oy Kruunupyystä

on kuljettanut pylväitä ja pitkää raakapuuta vuodesta 1964 lähtien. - Isäni Stig Storbjörk aloitti silloin yhteistyön pylväsvalmistaja Påras Oy:n kanssa mikä jatkuu edelleen. Hän on edelleen 75-vuotiaana aina valmis ajokeikalle jos pyydetään, kertoilee Kenneth Storbjörk. SK Transilla on ajossa kolme pylväsyhdistelmää ja lisäksi kolme tavallista puutavara-autoa. - Hoidamme kuljetukset Påras Oy:lle kokonaisurakointina eli haemme metsästä pylväiksi menevät Metsä Groupin pitkät tukit, kuljetamme ne tuotantoon ja sieltä valmiina tuotteina loppuasiakkaille. Toinen pylväspuolen asiakkaamme on Pinar Oy jolle kuljetamme pylväsmateriaalia laaniin Tuohikottiin ja sieltä sitten asiakkaille.Yhdellä puutavara-autolla meillä on sopimus Metsä Groupin kanssa, toinen ajaa UPM:n puu- ta Forest King Oy:lle ja kolmas Metsänhoitoyhdistyksen puuta Niclas Hautanen Ky:lle. Lisäksi meillä on sopimus NRC Groupin kanssa ratapöllien kuljetuksesta ympäri maata, luettelee Storbjörk.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 113

Kevyet, kestävät, kotimaiset

ALUMIINISÄILIÖT JA TYÖKALULAATIKOT UUTUUS! TYÖKALULAATIKKO

Suositut sermisäiliöt puutavara -autoihin! Kysy tuotteitamme: - päällirakentajilta - korjaamoilta - raskaankaluston varaosamyyjiltä - hydrauliikkaliikkeistä Nopeat toimitusajat. Vakio säiliöt heti varastosta noin 30 eri mallia.

Kovi Oy Korjalankatu 12, 45130 Kouvola Puh. (05) 544 2830 kovi@kovi.fi

SK Trans kuljettaa pylväitä koko Skandinavian alueelle. Kuvassa kuorma on purettu laiturityömaalle Pohjois-Norjassa.

Valmiita pylväitä toimitetaan linjatyömaille ympäri maata ja lisäksi haetaan vanhoja pylväitä kierrätykseen. - On mielenkiintoista olla mukana koko elinkaaressa; hiljattain mm. keräilin Pohjanmaalta sähköpylväitä kierrätykseen, mitkä olin ajanut työmaalle 80-luvulla. Ajamme pylväitä ja pitkää sahatavaraa paljon myös

Norjaan missä niitä käytetään sähkölinjojen lisäksi laiturirakenteissa. Myös Ruotsiin ja Tanskaan kuljetamme pylväitä laajasti joten ajomatkat ovat välillä todella pitkiä, toteaa Storbjörk.

Weckmanin laatuun luotettu vuodesta 1978

Ensimmäisen Weckmanin te-

www.kovi.fi

Vaunu kytkeytyy autoon teleskooppisella putkiaisalla ja kuljetettavat pylväät kantavat itse itsensä pankkojen päällä. Auton pankkopari on kiinnitetty liikuteltavaan kääntöpöytään.

kemän pylväsyhdistelmän Storbjörkit teettivät Heinolassa vuonna 1978. Tällä hetkellä kaksi yhdistelmää on päällenousevia ja yksi on tehty 4-akselisesta jatkettavasta puoliperävaunusta. - Siitä lähtien olemme luottaneet Weckmanin osaamiseen ja laatuun. Heillä on harvinaislaatuista osaamista näissä erikois-

vehkeistä mitä ei oikein muualta löydy. Voikin sanoa että kaikki rakenneratkaisut ovat tähän lajiin syntyneet Weckmanilla. He kuuntelevat asiakasta ja toteuttavat jokaisen yksityiskohdan tarpeidemme mukaan, kehuu Storbjörk. Uuteen 4-akseliseen Scaniaan tehtiin jälleen uudenlaisia ratkaisuja.

- Koska 4-akselissa takaylitys on pidempi niin kääntöpöydästä tehtiin myös taaksepäin liikkuva joten sen saa ns. off-road asentoon ettei auton perä ota kiinni aisaan ahtaissa paikoissa käännellessä, kertoo pylväs-spesialisti Kenneth Storbjörk.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

PUUTAVARASI PUNNITUKSEEN KATTAVAT RATKAISUT TAMTRONILTA u Vaa’at puutavaranostureihin, materiaalikoneisiin ja kurottajiin – myös auto- ja junavaa’at u Koko Suomen kattava huolto- ja palveluverkosto

Puh. 03 3143 5000 I weighing@tamtron.fi I www.tamtron.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 115

Poliisi valvoi tehostetusti Teiden talviraskasta liikennettä kunnossapito on - ajo- ja lepoaikarikkeiden haasteiden edessä määrä edelleen liian suuri ”

P

oliisin raskaan liikenteen tehovalvonnassa viime viikolla määrättiin 74 seuraamusta tarkkaamattomuudesta liikenteessä. Poliisihallituksen poliisitarkastaja Kari Onnisen mukaan määrä nelinkertaistui edelliseen tehovalvontajaksoon verrattuna. Tarkkaamattomuutta liikenteessä aiheuttavien tekijöiden valvonta olikin valvontaviikon erityisteemana.

Tarkkaamattomuuden lisäksi ajo-oikeudettomuus ja rattijuopumukset nousivat huolestuttavina ilmiöinä esille. Tarkastuksissa tavattiin 13 ajo-oikeudetonta ja 12 etsintäkuulutettua henkilöä. Lisäksi valvontajakson aikana paljastui kahdeksan alkoholirattijuopumusta, kun edellisellä kerralla lukema oli nolla. - Ajo- ja lepoaikarikkeiden määrä on edelleen kohtuuttoman suuri suhteessa tarkastettujen ajoneuvon määrään. Muutosta parempaan ei ole edelleenkään

tapahtunut, Onninen sanoo. Ajo- ja lepoaikarikkomuksia todettiin 268 sekä ajopiirturirikkomuksia 38 kappaletta. Ajo- ja lepoaikarikkomukset lisääntyivät syksystä 86 tapauksella eli noin 47 prosenttia, ja vastaavasti ajopiirturirikkomukset lisääntyivät 58 prosenttia edellisestä tehovalvontajaksosta. Epäkuntoisuuksien takia seuraamuksia määrättiin 93:ssa tapauksessa. Näistä 16:ssa tapauksessa matka jouduttiin keskeyttämään kokonaan.

500 seuraamusta ja 250 huomautusta

Valvontajakson aikana tarkastettiin yhteensä 1 791 raskasta ajoneuvoa, mikä vastaa hyvin ennalta asetettua tavoitetta. Tarkastetuista ajoneuvoista noin viidennes (21 %) oli ulkomaisia ajoneuvoja. Kuljettajille määrättiin kokonaisuudessaan lähes viisisataa eri seuraamusta sekä annettiin lisäksi lähes 250 huomautusta. Osalle kuljettajista kirjoitettiin seuraamuksia useammasta kuin yhdestä rikkeestä.

KESLA proC 4 + 2 ja 2 + 2

Vaikka talvet ovat muuttuneet haastavimmiksi kunnossa- pitäjien kannalta, alan toimijat eivät ole jääneet toimettomina seuraamaan sivusta vaan kehitystyötä on tehty aktiivisesti, kiittelee Suomen Tieyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Juha Ojala kansainvälisten Talvitiepäivien avajaisissa Tampereella.

Valvontajakson aikana tarkastettiin yhteensä 1791 raskasta ajoneuvoa, mikä vastaa hyvin ennalta asetettua tavoitetta.

Poliisi valvoi raskasta liikennettä tehostetusti viime viikolla 10.2.-16.2.2020 koko maassa. Valvontateeman osallistuivat kaikki poliisilaitokset. Valvonnan tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen sekä harmaan talouden ja kuljetusrikollisuuden torjunta. Valvontaa kohdennettiin aiemmilla valvontajaksoilla havaittuihin selkeimpiin epäkohtiin, kuten ajo- ja lepoaikojen noudattamiseen, kuorman varmistamiseen sekä ajoneuvojen kuntoon.

Hoitourakoiden kilpailutuksessa on otettu käyttöön uudet toimintamallit vuonna 2019 kilpailutetuissa urakoissa. Malli jakaa vastuuta ja riskiä urakoitsijan ja tilaajan välillä. Toimintatapa tuo kaivattua joustoa tilanteisiin, joissa talvien kelit ja olosuhteet vaihtelevat runsaasti talvien välillä. Olosuhteet vaihtelevat myös Suomen sisällä voimakkaasti talvikunnossapidon osalta. Runsaat vesisateet ja lämpötilan pyöriminen 0-asteen ympärillä aiheuttavat ongelmia niin päällystetylle tieverkolle kuin sorateillekin. Nastarenkaat ja talvellakin märkä tienpinta ku-

luttavat päällysteitä entisestään. Reikäiset ja rapautuneet päällysteet päästävät veden läpi tien runkoon rikkoen myös sen. Sorateillä pintakelirikko vaivaa entistä useammin myös talvella ja tiet eivät talvisin jäädy ja mahdollista raskaita tukkikuormia. - Meidän on päästävä tilanteeseen, jossa tiet päällystetään uudelleen jo ennen kuin ne vaurioituvat. Kunnossapidon pitää olla entistä enemmän ennakoivaa, jolloin säästetään kustannuksissa. Nykyisin ei voida myöskään luottaa siihen, että pakkastalvi mahdollistaisi raskaat kuljetukset alemmalla tieverkolla. Teiden kantavuuksia pitää nostaa, jotta emme vaaranna teollisuuden kuljetuksia, vaatii Juha Ojala Suomen Tieyhdistyksestä. - Käyttö- ja kunnossapitovaihe on tien elinkaaren tärkein vaihe. On hienoa, että digitaalisia työkaluja teiden kunnon seurantaan ja kunnossapidon tekemiseen kehitetään voimakkaasti. Tässä on paljon mahdollisuuksia tulevaisuudessa, kiittelee Ojala.

SÄHKÖINEN OHJAUS

KESLA-nostureiden proC sähköiseen ohjausjärjestelmään on nyt saatavilla 4- tai 2-vipuinen 2-polkiminen vaihtoehto, jossa toiminnot ovat käytännössä samat kuin mekaanisessa ohjauksessa. Lisänä sähköisen ohjauksen edut; liikkeiden pehmeys, tarkkuus, ergonomisuus ja säädettävyys. Kysy lisää jälleenmyyjältäsi!

www.kesla.com

JOENSUU Kongan Konepaja Oy www.kongan.fi JUUKA TTT Erätaito Oy www.erataito.com HUITTINEN Kuorma-autokorjaamo Mäkelä www.kkmoy.fi MÄNTYHARJU Kongan Konepaja Oy www.kongan.fi TUUSULA Maantec Oy www.maantec.fi


116 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kiinnikelujuutta on Terminator XXL pankoissa tehostettu kovimman rasituksen alaisessa perävaunun etupankossa ”pomminvarmalla” tuplakiinnikkeellä etustoppareineen.

Pankkokiinnikkeet tärkeässä roolissa turvallisuudessa

T

erminator XXL -puutavarapankkojen kiinnikkeet ovat erittäin tärkeä osa turvallista ja toimivaa kuormansidontatekniikkaa.

Vastuullisessa kuormansidonnassa on huomioitu ja otettu tehokkaaseen käyttöön kaikki kuormatilan elementit: pankkojen tolppien ja pankkorunkojen liukuesteet, ajoneuvorunkoon kiinnitetyt sidontalaitteet, alumiinikitkalevyt sekä ääreisstopparit sekä joustoilla varmistetut lujat kiinnikkeet. Kiinnikelujuutta on Terminator XXL puutavarapankoissa tehostettu kovimman rasituksen alaisessa perävaunun etupankossa ”pomminvarmalla” tuplakiinnikkeellä etustoppareineen. Lisätietoa: Heikki Jokela puh. 050 412 9024 www.terminator.fi

Terminator XXL pankkojen tolpissa ja pankkorungossa on puuhun kiinni purevat liukuesteet, mikä on osa tehokasta kuormansidontaa.

Terminator XXL -pankkojen jatkuvan tuotekehitystyön ansiosta niiden kiinnikkeet vastaavat nykyisiä suurten yhdistilmien massoja ja todella suuria voimia.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

A Weckman Oy

Matti Heiman puh. 044 5565 948


RMAAJAME O U S NK

I TAR

PUU

METSÄALAN AMMATTILEHTI

2020

HAASTA MESTARIT LÄHDE MUKAAN KISAAMAAN PUUNKUORMAAJAMESTARIN TITTELISTÄ VUODELLE 2020

Katso aikataulut ja kilpailusäännöt: www.facebook.com/puunkuormaajamestari Tule paikan päälle tutustumaan alan parhaimpiin tuotteisiin ja tapaamaan kiertueväkeä.

6.8. 7.8. 11.8. 12.8. 14.8. 15.8.

LAPPEENRANTA.... KLO 9-16 LAHTI ...................... KLO 9-16 JOENSUU ............... KLO 9-15 KUOPIO .................. KLO 9-15 ALAHÄRMÄ .......... KLO 10-16 ALAHÄRMÄ ......... KLO 10-14

18.8. 19.8. 20.8. 21.8. 25.8.

OULU ....................... KLO 9-15 ROVANIEMI .......... KLO 9-15 KUUSAMO ............. KLO 9-16 KAJAANI ............... KLO 9-16 PORI ........................ KLO 9-15

26.8. TAMPERE ............... KLO 9-15 4.9. FINAALI, FINNMETKO JÄMSÄ

Katso lisätiedot:

www.hiab.fi HiabSuomi #HiabSuomi

Jämsä 3.-5.9.

www.finnmetko.fi

PUUNKUORMAAJAMESTARI

#PUUNKUORMAAJAMESTARI


PUUTAVARAKULJETUKSIIN LAATURATKAISUT

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 119

PUUTAVARAMeiltä huippulaadukkaa KULJETUKSIIN Cranab-nosturit! Metsäalan työnkuvat ja tehtävien koulutustarpeet selvitetty ensi kertaa

M

etsäteho selvitti yhdessä kaikkien metsäalan ammatti- ja yrittäjä- järjestöjen kanssa puuhuollon työtehtävien tehtäväkuvat sekä niihin liittyviä tulevien vuosien muutos- ja kehitysnäkymiä. Selvitys kattaa ensimmäistä kertaa saman kyselyn alla kaikki tehtävätasot suorittavasta työstä johtamiseen ja asiantuntijatehtäviin. Tulokset antoivat viitteitä siitä, mitä valmiuksia metsäalan tehtävissä vaaditaan ja mihin suuntaan tehtävät ovat kehittymässä tulevaisuudessa.

Tiedonhallinnan ja uusien tietojärjestelmien muutokset ja uudet mahdollisuudet aiheuttavat suurimmat muutokset työnkuviin. Entistä suurempi osa puunhankinnan operaatioiden suunnittelutyöstä tehdään digitaalisesti hyödyntäen useista eri tietolähteistä saatavaa informaatiota. Maastokäynnit vähenevät. Näin ollen työntekijöiden tulee ymmärtää erilaisista tietolähteistä saatava informaatio sekä osata käyttää informaationhallinnassa sopivia sovelluksia. Digitaalisuuteen perustuva päätöksenteko ei kuitenkaan poista vielä tarvetta tilannekohtaiselta harkinnalta maastossa. Toimihenkilöpuolella selkeäksi koulutuskohteeksi nousi ajanhallinta työpäivän aikana ja oman työn suunnittelu monipuolistuneiden työnkuvien takia. Työpäivät koostuvat useista erityyppisistä tehtävistä, ja vaihtaminen tehtävästä toiseen voi olla raskasta ja aikaa vievää. Päivät venyvät huomaamatta yli työajan. Näin ollen koulutuksen tulisi tarjota keinoja ja välineitä tehtävien hallitsemiseen työajan puitteissa. Työntekijän tulisi hallita työtä ilman, että työnteko hallitsee tekijäänsä. Viime vuosina uusia tietojärjestelmiä on kehitetty ja otettu laajasti käyttöön eritoten hakkuu- ja kuljetuspuolella. Niistä saatava moniasiakkuushyöty tulisi

pystyä ulosmittaamaan täysimääräisesti. Tämä edellyttää perusteellista kouluttamista ja tuotetukea uusien järjestelmien käyttöönotossa. Järjestelmät ovat vahvasti myös työnsuunnittelujärjestelmiä, ja tätä toimintoa on pystyttävä hyödyntämään paremmin. Suorittavan työn tehtävissä työvälineiden kehittyminen nähtiin positiivisena: laitteet ja järjestelmät paranevat ja muuttuvat toimintavarmemmiksi, niiden tehokkuus ja tarkkuus kasvavat ja automaatio lisääntyy. Lisäksi järjestelmät linkittyvät toisiinsa. Haasteeksi toisaalta koettiin koneiden ja järjestelmien monimutkaistuminen. Työnkuviin liittyvien asioiden laaja-alaisen kehittäminen koettiin hyväksi, kunhan se tuo lisäarvoa ja ratkaisee jonkin aiemman ongelman. Selvityksen perusteella viestinnän osaamista tulisi parantaa kaikissa vastaajaryhmissä; korjuu- ja kuljetusyrittäjät näkivät sisäisen viestinnän koulutustarpeen vielä hieman muita suurempana. Myös työntekijöiden johtamiseen yrityksessä ja yrityksen taloushallinto-osaamiseen kaivattiin parempia valmiuksia. Hanke on suunniteltu kaksivaiheiseksi ja -vuotiseksi tutkimushankkeeksi. Hankkeen ensimmäisen vaiheen tulokset toimivat keskustelun pohjana hankkeen toiseen vaiheeseen (vuosi 2020), kun tarkastellaan tulosten merkitystä eritoten metsäalan koulutuksen näkökulmasta. Lisätietoja: erikoistutkija Heikki Ovaskainen etunimi.sukunimi@metsateho.fi puh. 050 300 6188 Metsäteho Oy

LAATURATKAISUT PUUTAVARAPUUTAVARANOSTURIT KULJETUKSIIN

PUUTAVARANOSTURIT Suunniteltu pohjoisiin olosuhteisii PAKETTINA

19.900,-

VOLVO FH 13 6X4

JYKI 5-aks.

VOLVO FH 16 6X2 -01 11.500,-12 25.500,- KESLA-FORESTERI 2010 T Avo 2000 -00 9.900,-

-04 NÄRKO 5-aks. Huippusiisti.

-99 24.800,-

K SCANIA 6x2 rekanve + puolipv. lava tai ra tai lavettipv. Kats. v.

KESLA 2110 T Huippusiisti.

PUUTAVAPERÄVAUNUT

39

PUUTAVARANOSTURIT PUUTAVAPERÄVAUNUT

Porokka Invest ostaa, myy ja välittää...tavaroita, Porokka Invest ja välittää...tavaroita, muttaostaa, myösmyy yrittäjyydestä. mutta yrittäjyydestä. Loglift 105 ST40 hyttivuoden -14 myös Loglift 105 avo -07 KESLA-FORESTERI Lähes kokemuksella raskaan sarjan Siistitty, kunto9.750,- LTsarjan Vaaka 1P/2V. -09 15 Lähes 40 vuoden kokemuksella raskaan kauppaa koko kuljetusalan parhaaksi. tarkastettuna. 33.900,Nostureita

kauppaa koko kuljetusalan parhaaksi.

LOGLIFT 105 ST avo -97 �� 10�660,KESLA F 2010 T avo -00 ���� 9�900,-

TULOSSA: LOGLIFT 105 ST

-15

Salpakatu 12, 80100 Salpakatu 12,HAKEVAUNU 80100JOENSUU JOENSUU DUMPPERI VOLVO -15 LIPE Hanketta on rahoittanut Metsämiesten KESLA 2110T Kats. 11.800,- A 25 + PM 75026 VOLVO FH13 6x4 -12 Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusio ovat JouniPorokka Porokka 0500 0500 Valm. töihin. 62 6x4 -12 373 373473 473jouni@porokka.fi jouni@porokka.fi tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toi- SCANIA R620Jouni Jyrki Porokka 050 546 4875 jyrki@porokka.fi minnan vaikuttavuutta. Lisätietoja www. Kysy vaihtotarjoustamme! LISÄKSI PURETTUNA: Jyrki Porokka 050 546 jyrki@porokka.fi KUU4875 KAUDEN TUOTE! mmsaatio.fi JONSERED 1080 ST ��� 333

,- +alv LOGLIFT 105 ST H ����� Katso käytetty kalusto osoitteesta www.porokka.fi JONSERED 1080 ST ���

Katso käytetty kalusto osoitteesta www.porokka.fi EPSILON 110

PUUTAVAPERÄVAUNUT ETUPRESSUT:


120 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Chevrolet Silverado 2500 HD Crew Cab LTZ Z71

Kun mikään ei riitä

Vuosimallin 2020 Chevrolet Silverado 2500 HD:n LTZ varustelu sisältää koko keulan leveydeltä kromatun etumaskin, jossa valmistajan Bowtie-logon sijasta Chevrolet teksti. LTZ sisältää myös tehokkaat led-ajovalot.

A

merikkalaisten lavaautojen ystäville on jälleen tarjolla hyviä uutisia. Tällä kertaa ne tulevat jättimäisen Chevrolet Silverado 2500 HD -auton muodossa, joka on kasvanut kaikissa suunnissa edeltävästä mallisukupolvesta. Voimalinjauutta on päivitetyn 6,6 litran diesel-V8:n seuraksi tuotu 10-vaihteinen Allison-automaattivaihteisto. USA-hyötyautoja maahantuovan Americar Oy:n esittelyautorivissä on sananmukaisesti yksi yli muiden. Noin kuusi ja puolimetriä pitkä ja reilun kahden metrin levyinen ja korkuinen Chevrolet 2500 HD on huomattavan kookas, jopa amerikkalaisen mittapuun mukaan. Chevrolet käynnisti lava-automalliperheen uudistukset reilu vuosi takaperin Silverado 1500 mallista ja nyt ovat vuorossa raskaat 2500 ja 3500 -mallivaihtoehdot. Merkittävin kasvu noin 13 cm tehtiin Crew Cab mallien akseliväliin, joka on nyt mallista riippuen 4036 mm tai 4369 mm. Kasvanut akseliväli toi matkustamoon reilusti lisää jalkatilaa. Varustelutasoja on entiseen tapaan viisi: Work Truck, Custom, LT, LTZ ja High Country. Kaikki mallivariaatiot mukaan lukien Silverado 2500:sta tarjo-

Mukautettava mittaristo on toteutettu perinteitä kunnioittaen. Lämmitettävä ohjauspyörä on mukava talvikäytössä. Etuistuimissa riittää mukavuutta ja säätövaroja. Lämmityksen ohella istuimissa on ilmastointi.

taan kaikkiaan 22 eri vaihtoehtona. - Juuri huippumalli High Countryn alle mallistossa asemoituva LTZ sopii todella hienosti pohjolan olosuhteisiin ja asiakkaiden vaatimustasoon. Lisäksi opastamme asiakkaita valitsemaan valmistajan tehdaslisävarustelistalta noin 1800 euron lisähintaan tarjottavan,

mm. paremmat iskunvaimentimet, taka-akselin lukon ja vaihteiston suojan ja alamäkihidastimen sisältävän Z71 varustepaketin sekä vähän toista tuhatta maksavat astinlaudat, Americar Oy:n toimitusjohtaja Veli Kärkkäinen kertoo.

Räjähtävää kiihtyvyyttä

Edellisen kerran Chevy toi

uutta Silverado 2500 malliin vuonna 2017, jolloin valmistaja esitteli uudistuneen ja entistä suorituskykyisemmän 6,6 litran V8 Duramax Dieselmoottorimalliston. Tälle vuodelle Duramax moottorissa on parannettu jäähdytystä, mutta suoritusarvot ovat entisellään: 445 hv ja 1230 Nm. Suuremmat uudistukset on tehty bensiinimoottorivaihtoeh-

toihin, joille löytyy yhä kannatusta rapakon takana. Suomalaisittain merkittävin tekniikkapuolen uudistus on Silverado 1500:een esitellyn uuden 10-vaihteisen Allison automaattivaihteiston saattaminen myös Silverado 2500 ja 3500 -malleihin. Ainoastaan dieselmoottorin yhteydessä tarjottavan Allisonin yhteydessä Silverado 2500:ssa on uusi entistä tukevampi ja kestävämpi taka-akseli, jossa on 30 prosenttia edellistä mallia paksummat vetoakselit ja uusi, entistä harvempi 3.42:1 perävälitys. Tekniikkauudistusten ansiosta reilun 5 100 kg kokonaismassaan yltävä lava-automonsteri kiihtyy 0100 km/h nopeuteen noin 6,5 sekunnissa, millä Chevrolet kiilaa luokkansa kärkeen. Tosin Suomessa leikki katkeaa jo aikaisemmin nopeudenrajoittimen puuttuessa peliin. Amerikkalaisten autojen ajettavuutta leimaa yhä vahvasti mukavuuspainotteisuus. Sellainen tyyli sopii mainiosti leppoisaan lava-autoon. Japanilaisista ja eurooppalaisista serkuista poiketen jenkki-pickupit ovat mukavia myös kuormatta ajettaessa. Ohjausvaste on kuormaautojen tapaan hieman etäinen, mutta kaikin puolin asiallinen.

Mukavuutta

Malliuudistuksen myötä Silveradon ohjaamo pantiin täysin


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 121

Silverado 2500:n lava on suurin luokassaan. Sisäpituus on noin 2,1 metriä ja levys jopa 1,8 metriä. Nostokorkeus on 99 cm ja kantavuutta reilut 1400 kg.

Takaistuimien istuinosat voi tarvittaessa kääntää pystyyn, jolloin takajalkatila muuntuu lähes metrin pituiseksi kuormatilaksi. Ilman astinlautoja kyytiin on lähes mahdotonta kavuta.

uusiksi. Miellyttävillä nahkapäällysteisillä istuimilla kulkee viisi matkustajaa mukavan väljästi. Ohjaamopituuden kasvattaminen ulosmitataan nyt takamatkustajien jalkatilassa, jota on nyt riittävästi. Ilmastoidut etuistuimet runsaine säätöineen eivät jätä paljoa toivomisen varaa. Kojelaudassa on tingitty nappuloiden määrässä, mikä tuo Chevyn ohjaamoon Eurooppalaisista autoista tuttua selkeyttä. Mittaristoa on niin ikään selkeytetty. 8-tuuman näyttöön on ympätty kaikkiaan 15 eri kameran ohjaus. Näistä suurimman osan sisältyessä LTZ varusteluun, loput paikat on varattu perävaunukameroille, joille on takapuskurin juuressa valmiit kytkennät. Multimediakeskus sisältää kattavat liitettävyyspalvelut Wi-fi-yhteyksineen ja muine herkkuineen. Merkittävin ja toivottavasti mahdollisimman nopeasti kaikkiin uusiin autoihin tuotava uutuus on teräväpiirtonäytöllä varustettu taustapeili. Sen kuvakulmaa voi niin ikään vaihtaa ja säätää. Lisäksi kuvaa voi myös suurentaa.

Automatiikkaa

Nelivetojärjestelmän ohjaus on entisellä paikallaan ohjauspyörän vasemmalla puolella.

Silverado 2500:sen lavalle nousua helpottavat askelmat ovat uutta. Vastaavat syvennykset löytyvät myös takapuskurin kulmista.

Perusasetuksella auto on takavetoinen. Silverado 1500:n tapaan järjestelmän voi nyt asettaa automaattitilaan, jolloin elektroniikka päättelee ja säätää vetoa akseleiden välillä. Koeajossa takaveto sopii maantielle. Kun olosuhteet muuttuvat on parempi luottaa automatiikkaan tai jopa jatkuvaan nelivetoon. Pelkällä takavedolla perä tapaa olla jatkuvasti irti tienpinnasta, mikä taas aktivoi asiallisen tehokkaasti toimivan luistoneston päälle. Automaattiasennossa meno tasoittuu merkittävästi.

Alusta uusiksi

Silverado 1500:n tapaan myös 2500 mallit rakentuvat perinteisen tikapuurungon ympärille, joka on nyt entistä kevyempi ja tukevampi. Runkomuutoksiin lukeutuu myös rapakon takana suositun puoliperävaunun vetokidan asennuspaikkaa siirrettiin taka-akselin keskeltä viisi senttimetriä taaemmaksi. Koeajettava auto on lyhyempi variantti kahdesta tarjolla olevasta vaihtoehdosta. Lyhyen lavan sisäpituus on 2089 mm ja pitkän lavan 2496 mm. Sisäleveys on 1814 mm ja pyöräkoteloiden kohdalta 1317 mm. Kasvatetuilla lavamitoilla Chevrolet lunastaa paikkansa luokan kärjessä.

Auton massiivisuuden huomaa parhaiten auton vierellä. Konepelti on noin 1,6 metrin korkeudella ja lavan lastauskorkeus on miltei metrin. Lavan laitakorkeus on 533 mm. Taustalla amerikassa suositut goose neck eli hanhenkaula-puoliperävaunut, joiden käsittelyyn matala laitakorkeus sopii mainiosti. Puoliperävaunun saa nykyisin laittaa lava-auton jatkeeksi myös Suomessa. Lisätietoa tarjolla olevista vaihtoehdoista löytyy Americarilta. Lavan valaistus on toteutettu sekä auton katonrajaan viedyn työvalon että lavalle asennettujen led-valojen avuin. Chevroletin hienouksiin lukeutuu sähköisesti auki ja kiinni taittuva takalaita. Ohjaus luonnistuu joko kojelaudan, laidan napista tai kauko-ohjaimesta. Lisäksi laita taittuu ylös kevyesti alta päin, esimerkiksi polvella tönäisemällä. Kantavuutta Suomessa kuorma-autoksi rekisteröitävässä autossa on noin 1,5 tonnia, suurimman perävaunumassan ollessa 3500 kg.

Napista auton kylkien mukaan kääntyvät sivupeilit ovat tätänykyä arkea lähes kaikilla valmistajilla. Amerikkaa ovat napista tarvittaessa, kuten perävaunua vedettäessä, levitettävät peilit.

Koko ratkaisee

Pikkuveli Chevrolet Silverado 1500:lta monia ominaisuuksia perinyt Silverado 2500 on vastaus useisiin erilaisiin kuljetustarpeisiin. Hintapyynniltään noin 100 000 euron tasoon asettuva Chevrolet Silverado

Tuulilasiin heijastuvan HUD näytön leveys on peräti 15 tuumaa ja informaatio on kuljettajan valittavissa.

2500 HD tarjoaa edustusauton mukavuuden ja maastoauton etenemiskyvyn ja runsaan kuormauskapasiteetin. Oma lukunsa

on näyttävyys, missä Silverado on aivan omassa (koko)luokassaan.

Chevrolet Silverado 1500 HD vierellään uudistunut Silverado 2500 HD. Americar Oy:n Veli Kärkkainen antaa mittakaavaa yli kahden metrin korkeuteen yltävien lava-autojen mittasuhteista - Bigger is better!


METSÄALAN AMMATTILEHTI

122 KULJETUS Iveco Daily 35S21H retkeilyauto

Liikkuva työmaaruokala I

veco Daily uudistui viime vuoden puolella. Malliuudistus toi uutta myös Suomen markkinoille räätälöidyn Daily retkeilyauton valinnaisvarusteisiin. Vetokyky säilyi entisellään 3,5 tonnissa, millä Daily pitää paikkansa autoluokan kärjessä. Iveco Finlandin ja Verhoomo Sorsan yhdessä kehittämä Iveco Daily -retkeilyautokonsepti on nauttinut vuosien saatossa suurta suosiota monilla eri toimialoilla työskentelevien ammattilaisten keskuudessa. Eikä ihme, sillä auto tarjoaa paitsi ylenpalttiset tilat ja korkean mukavuuden myös kokoluokkansa parhaimmistoon yltävän kantavuuden ja vetokyvyn. Tutustuimme viime vuoden puolella uudistuneen Dailyn tuoreimpaan retkeilyautovarianttiin ja totesimme että tuotekehitys on vienyt jo entisestään erittäin hyvää konseptia jälleen merkittävin askelein eteen päin. Kommenttiin on jotain pohjaakin sillä Ammattilehdellä on kokemusta Iveco Daily retkeilyautoista yli kolmen vuoden ajalta ja kahdesta edellisesti päivitysversiosta, mitkä ovat palvelleet Mediamobiileina asiakkaiden keskuudessa liikkumisessa sekä messukäytössä.

Dailyn hyvä perusrakenne säilynyt ennallaan

Voimanlähdevalikoiman selkärankana ovat päivitetyt 2,3- ja 3,0 -litran nelisylinteriset dieselmoottorit, joista on tarjolla runsaasti vaihtoehtoja teholuokissa 116 - 210 hv. Lisäksi mallistossa on dieselmoottorista jalostettu maakaasumoottori. Sen suurin teho on 136 hv. Vaihteistovalikoimassa on kuusivaihteisen manuaalivaihteiston rinnalla suuren suosion saavuttanut ja kestäväksi kehuttu kahdeksanvaihteinen Hi-Matic automaatti. Nyt ajettavan retkiksen koneena on tehokkain eli 210 hv vaihtoehto, mikä on 180 heppaisen moottorin kanssa suosituin moottorivaihtoehto retkeilyautokäytössä. Uudet WLTP -päästömittaustavan mukaiset Iveco moottorit yltävät valmistajan mukaan jopa 10 prosenttia edellisen sukupolven moottoreita pienempään polttoaineenkulutukseen. Kokonaispainovaihtoehtoina ovat 3,5 tonnisen lisäksi kuorma-autovaihtoehdot, mitä saa aina 7-tonniin saakka. Kuormatilaa on tarjolla aina liki 20 kuutiometriin saakka, mikä tekee Ivecosta joustavimman ja kattavimman malliston retkeilyautokäyttöön tarjoavista hyötyautovalmistajista. - Kuorma-autovariantit tuovat

1+4 paikkaisen Iveco Daily retkeilyauton ulkoisia tunnusmerkkejä ovat koko helman pituudelta asennetut astinlaudat ja äärivalot sekä useimmiten myös maskiin sovitetut Lazer-lisäpitkät, jotka ovat tässä mallissa viety tuulilasin yläpuolelle näyttävään rautaan.

mukavasti lisää joustavuutta mallistoon. B-kortilla ajettavia retkeilyautomalleja koskevat eri määräykset kuin C- eli kuormaautokortilla ajettavia vaihtoehtoja, sanoo Ivecolla suurasiakasmyynnistä vastaava Raimo Haavikko. Kohta kaksi vuotta takaperin, matkailuautomaahantuojien aloitteesta voimaan astuneen lakimuutoksen myötä kokonaispainoltaan alle 3,5 tonnisissa retkeilyautoissa tulee nyt olla makuupaikkojen lisäksi vähintään 140 cm pitkä ja 40 cm leveä ”käytävä” sekä kylmäsäilytystila. - Lakia valmisteltaessa ei ehkä ole otettu aivan kaikkia asianhaaroja huomioon. Esimerkiksi tässä 16 kuutiometrin kuormatilan omaavassa autossa jouduimme viemään matkustamon ja tavaratilan välistä seinää muutaman kymmentä senttimetriä entistä taaemmaksi, jotta asetuksen mukainen 140 cm käytävä syntyy. Miinuksena on se että nyt auto on 1+5 paikkaisen asemesta 1+4 paikkainen. Samalla kuormatilan pituus lyhenee, mikä johtaa siihen että asiakkaamme joutuvat nyt usein valitsemaan pykälää pidemmän koripituuden, jotta saavat entisen määrän kuormaa ja matkustajia kyytiin. Pidemmän auton toimitus ei ole meille mikään haaste, mutta isompi auto tarkoittaa suurempia päästöjä, mikä ei tietenkään ole ihan linjassa nykyisen hallituksen ajoneuvopäästöjen vähentämiseen tähtäävän suunnitelman kanssa. Jos ajokortti antaa myöden niin suuremmissa kuljetustarpeissa kan-

Sisustaa leimaa korkeatasoinen viimeistely. Makuulaveri taittuu esiin takaistuimien selkänojat taittamalla. Istuimien päälliset ovat hyvin kulutusta kestävää nahkaa. Lakimuutoksen takia yksi istuin on pitänyt jättää pois laskuista. Väliseinää noin puoli metriä taakse päin viemällä istuimen voi asentaa takaisin. Sellaiset ovat säännöt!.

Jääkaappi, mikro ja pöytä sekä kunnolliset istuimet tilavassa ja valoisassa matkustamossa. Mitä muuta työmaaruokalalta voisi toivoa kenttäolosuhteissa? Lisäilmalämmittimen ansiosta matkustamossa on inhimilliset oltavat kovillakin pakkasilla.

nattaakin harkita kuorma-autoksi rekisteröidyn retkiksen soveltuvuutta. Se tarjoaa paitsi merkittävästi suuremman kantavuuden myös mahdollisuuden matkustamon rakenteluun, sillä kuorma-autoissa ei tarvita makuupaikkoja ja istuimien asettelu on merkittävästi vapaampaa, Haavikko jatkaa. Kuorma-autoksi rekisteröidyn retkeilyauton kuljettamiseen riittää C1-luokan ajokortti. - Sen hankinta on vaivatonta

ja kustannustehokasta. Kortin taitaa saada tänä päivänä noin 1000 eurolla, Haavikko arvioi. Katsaus rekisteriotteen tietosarakkeisiin paljastaa koeajokkimme kantavuudeksi noin 600 kg, mikä ei ole kovinkaan juhlavasti tämän kokoluokan autolle, mutta täysin linjassa muiden vastaavien kanssa. Kuormatilan pituus on lattiatasosta mitattuna 3,2 metriä ja sisäkorkeus reilut 1,95 metriä. Kyytiin siis sopii vaivatta raken-

nuslevyt tai vaikkapa lyhyt-telainen kelkka. Väliseinässä on pitkälti toista metriä leveä ja noin 40 cm korkea luukku, mikä mahdollistaa pidempien esineiden kuljettamisen. Helsinkiläisen Verhoomo Sorsa Oy:n osaavissa käsissä auton kaikki seinäpinnat ovat saaneet asianmukaisen lämpöeristyksen. Lämpöä Dailystä ei tule puuttumaan, sillä moottorin ja ohjaamon lämmityksestä vastaavan ajastimella varustetun polttoainekäyttöisen lisälämmittimen lisäksi matkustamossa on lisäilmalämmitin, jonka tuottama lämpö on mahdollista kääntää myös kuormatilan puolelle. Eristyksen ansiosta Daily on paitsi lämmin, myös erittäin hiljainen auto. Ajomelu ja muut auton ulkopuoliset äänet pysyvät hyvin


METSÄALAN AMMATTILEHTI

loitolla, mikä on positiivista, jos autossa on tarkoitus yöpyä.

Kehitystä ulkonäköön ja ajettavuuteen

Malliuudistuksen myötä Iveco sai uutta muotoa keulaan sekä täysin uuden sisustuksen, joka noudattelee kohteliaasti edeltävän mallin suuntaviivoja. Täysin uusi ohjauspyörä näyttää ja tuntuu hyvältä. Italialaiset taitavat muotoilun, mikä näkyy myös kojelaudan ja täysin uuden mittariston ilmeessä. Mielenkiintoinen uutuus on tehdaslisävarusteena tarjottava sähkötoiminen seisontajarru, mikä korvaa etuistuimien välissä törröttävän vivun. Samalla se mahdollistaa lisähinnasta tarjolla olevien ja selkä menosuuntaan nähden kääntyvien ns. kapteeni-istuimien hankinnan. Iveco-uutta on myös vajaan 10-tuumaisella näytöllä varustettu multimediakeskus. Valmistajan raskaista kuorma-autoista tuttu laite tuo mukanaan Ivecon monipuoliset lisäpalvelut pakettiautoasiakkaiden saataville. Teräväpiirtonäyttö toimii kaiken muun lisäksi myös peruutuskameran näyttönä. Merkittävin ajettavuuteen vaikuttanut kehitysaskel on uusi sähkökäyttöinen ohjaustehostin, jossa on erityinen ohjaustuntumaa merkittävästi taajamaolosuhteissa keventävä City -toiminto. Samalla alustaan on

tuotu jämäkämmät vakaajatangot ja uudet etujouset. Parannusten ansioista Daily on nyt havaittavasti vakaampi ja vaivattomampi ajettava. Onneksi Iveco ei ole sen enempää uudistanut Dailyn alustaratkaisuja, sillä perinteisen tikapuurunkorakenteen ja päällekäisiin kolmiotukivarsiin perustuvan pyöräntuennan ansiosta Ivecon etupyöräkoteloissa on runsaasti tilaa, mikä ulosmitataan auton ulkomittoihin nähden poikkeuksellisen pienenä kääntöympyränä, joka on nyt koeajettavan ja 4,1 m akselivälin omaavassa autossa 14 metrin luokkaa. Reippaan takaylityksen johdosta peräkärryn kanssa peruuttelusta voi tulla mielenkiintoista, ainakin jos kärryssä on pitkä puomi. Onneksi Sorsan retkeilyautovarustukseen sisältyy kameran lisäksi tehokkaat, katon rajaan, taakse päin asennetut työvalot, joita voi hyödyntää työtehtävien lisäksi myös peruuttamisessa.

virtalähteen, joka voi olla vaikkapa erikseen myytävä invertteri. Nyt koeajettavaan autoon ei ole sellaista asennettu, joskin valmiudet ovat pistorasioita myöten mitkä toimivat kun auto kytketään verkkovirtaan. Laadukas invertteri kustantaa noin tuhannen euroa auton hinnan päälle. Ja mikä auton hinta olikaan? - Konseptin mukaisten Iveco Daily retkeilyautojen verolliset hinnat alkavat, 210 hv moottorilla ja Hi-Matic automaattivaihteistolla noin 69 000 eurosta. Tässä autossa on lisäksi tehokkaat lisävalot katolla sekä muuta pientä kivaa, mikä nostaa hinnan hieman yli 70 000 euron, ilmoittaa Haavikko.

KULJETUS 123

Tavaratila on verhoiltu kauttaaltaan. Suurin kuormapituus on 3,2 metriä. Väliseinän luukku avattuna kyytiin sopii lähes 5 metriset putket yms.

Rahalle vastinetta?

Uudistunut Iveco Daily retkeilyauto täyttää onnistuneesti tehtävänsä. Reilun kokoinen jääkaappi imee sisuksiinsa vaivatta viisihenkisen työporukan muonat työpäivää kohden ja tehokas mikroaaltouuni käy keittiöstä. Molemmat tervetulleita uudistuksia auton varustelussa. Jääkaappi pelaa auton omalla virralla, mikro tarvitsee ulkoisen

Ivecon uudistunut sisäilme on kaikin puolin onnistunut. Ohjauspyörä on entistä sirompi ja nyt mittaristo näkyy ratin takaa ilman venkoilua.

Sähkökäyttöinen käsijarru on tätä päivää. Lisähinnasta tarjottava vipu tuo lisätilaa etuistuimien väliin ja mahdollistaa kääntyvien etuistuimien valinnan.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

124 KULJETUS Renault Trucks Master Z.E.

Kestävien kuljetusratkaisujen etulinjassa

R

enault Trucks Master Z.E. on vasta alkua ranskalaisvalmista- jan lähijakeluun tarkoitettujen hyötyautojen mallistossa. Seuraavaksi valmistajan kattava täyssähkökäyttöisten hyötyautojen mallisto kasvaa polttokennomallilla. Siihen on kuitenkin vielä matkaa, ja sitä ennen on hyvä tutustua lähemmin akkukäyttöiseen Masteriin ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Viime kesänä uudistunut Renault Trucks Master pohjautuu vuoden 2010 lopulla ensiesiteltyyn malliin. Sen jälkeen niitä on toimitettu asiakkaille noin puoli miljoonaa kappaleta. Uusi sähkömoottorinen Master Z.E. on tarkoitettu yritysten jakeluajoon taajamissa ja kaupungeissa. Mallille voi povata hyvää menestystä tulevaisuudessa, sillä yhä useampi Euroopan suurkaupungeista on sulkemassa keskustansa kokonaan polttomoottorilla varustetuilta autoilta.

Hyvä toimintasäde

Uudessa Master Z.E:ssä on Renaultin ja LG Chemin kehittämä ajoakku, jonka kapasiteetti on 33 kWh. Sähkömoottori on Renaultin suunnittelema R75 eli sama mitä Renault käyttää Zoe henkilöautomallissa. Moottorin suurin teho on 76 hv / 225 Nm ja valmistajan ilmoittama suurin toimintamatka NEDC-normin mukaan lähes 200 km. Renault Trucks Suomen tuotepäällikkö Juha Mattila toteaa rehellisesti realistisen toimintamatkan jäävän kuitenkin lähemmäksi sataa kuin kahtasataa kilometriä: - Auton huippunopeuden voi valita käyttötarpeen mukaan joko 80 tai 115 km/h. Vaikka korkeampi huippunopeus houkuttaa on sen vastapainona merkittävästi lyhyempi toimintamatka, silloin jos ajetaan maantiellä 100 km/h nopeuksia. Ammattilehden taannoin tekemässä poikkitieteellisessä sähköautokokeilussa hyötyauton virrankulutus kasvoi merkittävästi kun ajonopeutta kasvatettiin yli 80 km/h nopeuteen.

Uusi sähkömoottorinen Master Z.E. on tarkoitettu yritysten jakeluajoon taajamissa ja kaupungeissa; toki se soveltuu vaikka huoltoajoneuvoksi.

Toisin kuin polttomoottoriauto Master Z.E. on taloudellisimmillaan kaupunkien ruuhkissa ja verkkaisesti etenevillä taajamanopeuksilla ajettaessa. Sähköautot ovat siitä mielenkiintoisia, että jo lyhyen ajomatkan jäljestä kuljettajan ajatusmaailma muuttuu tuhlailevasta säästeliääksi. Taustalla kummittelee tieto tuhlailevan virrankulutuksen seurauksista, jotka tarkoittavat pahimmillaan usean tunnin latausrupeamaa kesken ajomatkan. Master Z.E.n 33 kWh / 400V lithium-ion akusto latautuu valmistajan ilmoittaman mukaan täyteen 7 kW laturilla noin kuudessa tunnissa. Auton mukana toimitetaan 10 A kotilatauskaapeli sekä yleisesti käytettävä 32 A Type 2 -latusjohto. Sähkömoottori on tutulla paikallaan konehuoneessa, mutta akkuyksiköt on saatu sovitettua suoraan ohjaamon alle, mikä mahdollistaa kuormatilan täysipainoisen hyödyntämisen sekä antaa autovarustelijoille vapauden käyttää dieselmallistoon tarkoitettuja päällerakenteita, ilman vaivalloisia ja kustannuksia lisääviä muutostöitä.

Sopii moneen käyttöön

Valmistajalle ominaiseen tapaan myös Master Z.E. on asi-

Akut on sovitettu ohjaamon alle, mikä antaa paitsi pitoa vetäville pyörille mahdollistaa 10 cm takavetoista matalamman etuvetoisen korimallin hyödyntämisen.

on poikkeuksellista on moottorijarrutus, joka on säädetty sähköautossa tavallista tehokkaammaksi, sillä moottorijarrutuksen energia regeneroidaan takaisin akuille käyttövoimaksi. Master Z.E. käyttäytyy kuin retarderilla varustettu kuorma-auto. Jarruihin ei liioin tarvitse koskea. Toinen eroavaisuus on äänimaailmassa, joka on Master Z.E :ssä, jopa sähköautoksi, varsin poikkeuksellinen. Useimmista täyssähköautoista tutun kevyen vinkunan asemesta Master Z.E. tarjoaa vaikeasti sanoin kuvailtavaa, joskaan ei missään nimessä häiritsevää huminaa. Latauspistokkeen paikka on auton oikealla kyljellä. Vasemmalla puolella on yllättäen dieselsäiliön korkki, mikä paljastuu tarkemmassa syynissä polttoainekäyttöisen lisälämmittimen säiliöksi. Ilmalämpöpumpun lämmitysteho ei ilmiselvästi tahdo oikein riittää pohjolan talven vaatimuksiin.

Potentiaalia

Ohjaamossa ainoa ero on mittaristossa ja vaihdevivussa, missä ei ole lainkaan manuaalipuolta.

akkaan käyttötarpeiden mukaan räätälöitävissä. Saatavana on kolme vaihtoehtoa, joista löytyy kolme korin pituutta ja kaksi korin korkeutta. Master Z.E:n voi valita L1H1, L2H2 ja L3H2 -umpipakettiautona. Renault Trucks Master Z.E umpipakettiautojen kuormatilan tilavuudet ovat mallista riippuen 8-13 kuutiometrin välillä. Kokonaispainoltaan 3,1 tonnisen auton kantavuudeksi ilmoitetaan olevan 1000-1100 kg:n luokkaa. Kilpailijoista poiketen Master Z.E.n jatkeeksi voi kytkeä peräkärryn, samoin kantavuuksin kuin dieselvaihtoehdoissa. Master Z.E:n vakiovarusteisiin lukeutuvat Renault Trucks R-Linkiin yhdistetyt erikoispal-

Sähkömoottori ei paljoa tilaa tarvi. Konehuoneessa on tyhjää tilaa yhden pienen perheauton tavaratilan verran.

Kokonaisuutena Renault Trucks Master Z.E. on yhtä koukuttava kokemus kuin muutkin sähköautot. Helppo, vaivaton ja tietysti äänetön. Järkevällä sähkösopimuksella - ainakin nykytariffeilla - liikkuminen on varsin edullista. Renault Master Z.E:n myynti saadaan Suomessakin vauhtiin vielä tämän vuoden kuluessa, Hinnat ja takuuehdot paljastetaan virallisen myynnin käynnistämisen yhteydessä. Nyt koeajettava, valmistajan esittelyautomallistosta irrotettu Renault Trucks Master Z.E. vieraili tammikuussa Suomessa asiakkaille ja lehdistölle räätälöityjä ennakkokoeajoja varten.

Analoginen mittaristo on nykyautolle melko vaatimaton mutta tarjoaa kaiken tarvittavan tiedon.

velut, matkustamon esilämmitys ja esijäähdytystoiminto sekä nopeusrajoitin.

Pykälää silmään

Käynnistys ja liikkeelle lähtö Master Z.E.:llä sujuu dieselmalleista tutuin askelmerkein. Tällä Renault Trucks tekee joustavaksi eri voimalinjavaihtoehtojen välillä siirtymisen. Vaihdevalitsimessa on automaattivaihteistosta tutut D-, N- ja R -asennot, muttei manuaalipuolta. Täysin portaaton ja viiveetön voimansiirto mahdollistaa poikkeuksellisen sujuvat liikkeellelähdöt, ellei sitten survo kaasupedaalia pohjaan, joka saa nimellisesti vaatimattomalla teholukemalla varustetun tavara-auton ripeään vauhtiin. Ajoltaan Sähkö-Master on pitkälti samankaltainen kuin mikä tahansa pakettiauto. Se mikä

Renault Trucks Suomen tuotepäällikkö Juha Mattila uskoo Master Z.E:n menestysmahdollisuuksiin Suomessa. - Kiinnostus asiakkaiden suunnalta on ollut poikkeuksellisen runsasta.

Matala 56 cm lastauskorkeus ja 270 asteen kulmaan avautuvat takaovet helpottavat lastin kuormaamista ja purkamista.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 99

PEUGEOT EXPERT

NELIVETOVOIMAA AMMATTIKÄYTTÖÖN

KORKO 1 % – EI MUITA KULUJA Pohjapanssarointi ja 20 mm maavaran korotus vakiona Vetotapa valittavissa olosuhteiden mukaan: neliveto tai etuveto Viiden vuoden takuu ilman kilometrirajaa – myös ammattikäyttöön Peugeot Expert 4X4-mallisto alk.

40 314 € tai 459 €/kk

Hinnat sis. tk. 600 €. CO2 päästöt 210 g/km, kulutus 8,0 l/km. Peugeot Expert BlueHDi 120 M 4X4: Hinta 40 313,55 € (sis. tk.), käsiraha 6 100 €, sopimusaika 60 kk, kk-erä 458,79 €, luoton määrä yht. 34 213,55 €, viimeinen suurempi erä 8 210 €. Kuukausierä sisältää koron 1,0 %, perustamismaksun 0 € ja käsittelykulun 0 € / kk. Luottokustannukset yht. 1 065,93 €, luoton ja luottokustannusten yhteismäärä 41 379,48 €, todellinen luottohinta 41 379,48 € ja todellinen vuosikorko 1,0 %. Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Palvelun tuottaa DNB Auto Finance Oy, Urho Kekkosen katu 7B, 00100 Helsinki. Rahoitustarjous voimassa 30.4.2020 asti. Kuvan auto erikoisvarustein.


126 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

SINUN 4WD SPESIALISTI

Arctic Trucks Arkisin 7.00–17.00 | Hiekkamäentie 7 | 01150 SIPOONLAHTI puh. 0400 44 10 44 | info@arctictrucks.fi | www.arctictrucks.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 127

Subaru Forester e-Boxer

Sähköavusteisesti metsäteille U udistunut viidennen sukupolven Subaru Forester e-Boxer tarjoaa mukavuutta, tilavuutta ja huippuluokan etenemiskykyä. Malli keräsi Euro NCAP -testeissä luokassaan kaikkien aikojen korkeimmat pisteet lapsimatkustajien suojasta ja valittiin luokkansa turvallisimmaksi autoksi. Uutuus on tarjolla 2-litraisen bensiinimoottorin ja sähkömoottorin yhdistelmänä, mikä kantaa nimeä e-Boxer.

Subaru Foresteriin ainoana voimanlähdevaihtoehtona tarjottavasta vapaasti hengittävästa kaksilitraisesta vastaiskumoottorista irrotetaan vaihteiston yhteyteen ympätyn sähkömoottorin avustamana tehoa yhteensä 167 hv ja vääntömomenttia pyöreät 260 Nm. Matkantekoa avustavan sähkömoottorin osuus on tästä noin 17 hv ja 66 Nm. Avustavan sähkömoottori toimii alle 20 km/h nopeuksissa mahdollisuuksien mukaan ainoana moottorina. Kevythybridien luokkaan asemoituvan katumaasturin vaihteistona on aina Subarun portaaton Lineartronic -vaihteisto. Vaihteistoon on luotujen ”virtuaalipykälien” ansiosta laatikkoa voi komentaa myös manuaalisesti, mistä on apua vaikkapa maastossa tai peräkärryä vedettäessä.

Katse eteen… päin!

Sisustaan Subaru sai malliuudistuksessa lisää tekniikkaa ja varusteita, mikä näkyy kaikissa neljässä tarjolla olevassa varustetasovaihtoehdoissa nappuloiden ja informaation määrän kasvuna. Mukavuus ja runsaat tilat ovat olleet Foresterin myyntivaltteja. Nyt sitä puolta on petrattu entisestään. Mielenkiintoinen ja samalla allekirjoittaneelle ensimmäistä kertaa vastaan tullut tuttavuus on uutena toimintona Subaruun tuotu aktiivinen kuljettajan kasvojen tunnistus, joka paitsi säätää tarvittaessa autona henkilökohtaiset asetukset automaatti-

sesti paikalleen, kun kuljettaja vaihtuu pitää myös huolen siitä että kuljettajan katse keskittyy ajoradan suuntaan. Puhelimen pälyilystä tai maisemien katselusta tulee nopeasti palautetta! Haluttaessa poiskytkettävä avustin antaa varsin hanakasti palautetta, mikäli kuljettajan keskittyminen vähänkin herpaantuu liikenteestä.

Kaikilla mausteilla

Subaru Foresteria saa yhteensä neljänä eri varustelutasona: Base, Active, Ridge ja Summit. Varusteita on jo lähtötasolla varsin runsaasti. Tasokkaimman Summitin sisältäen kaiken tarjolla olevan. Hintaharppaukset eri varustelutasojen väleillä on tehty houkuttelevan mataliksi. Maahantuojalta kerrotaankin että myynnin pääpaino tulee olemaan Ridgen ja Summitin välillä. Tehdaslisävarustelista rakentuu lähinnä väri- ja vannevaihtoehdoista. Selkeää etten sanoisi. Koeajettavan auton Summit varustelutason kattavuus osasikin yllättää. Lämitettävän ohjauspyörän ja takaistuimien sekä erinomaisen kamerajärjestelmän tarjoama mukavuus ja vaivattomuus ansaitsevat kiitoksen sanan; adaptiivisesti mutkan mukaan taittuvia ajovaloja ja mukautuvaa vakionopeudensäädintä unohtamatta.

Uudistunut viidennen sukupolven Subaru Forester sai mallipäivityksessä entistä menevämmän ilmeen. Bensiinimoottorisen e-Boxerin matkantekoa avustaa sähkömoottori.

Subarun X-Mode-järjestelmässä on ajotilat sekä kiinteälle alustalle sekä syvään lumeen ja hiekkaan. Näistä jälkimmäinen antaa ulos maksimaalisen suorituskyvyn ja vääntömomentin. Ensimainittu optimoi vetopitoa kovalla alustalla.

Sähköavusteisesti

Kiihtyvyyden puolesta Forester e-Boxer ei yllä aivan kokoluokkansa parhaimmistoon. Valmistaja ilmoittaa kiihtyvyydeksi karvan alta 12 sekuntia, mikä on ihan ok noin 1900 kg painavalle katumaasturille. Vastavuoroisesti vääntömomenttia tuntuu olevan enemmän mitä numerot antavat ymmärtää, mikä ulosmitataan asiallisena sitkeytenä minkä huomaa erityisesti kuormattuna ajettaessa. Parhaimmillaan runsaan kilometrin matkalle sähköistä matkantekoa tarjoavan moottorin ajoakusto on sovitettu suoraan taka-akselin päälle, mikä tukevoittaa ja tasapainottaa nelive-

Subaru Forester e-Boxerin laadukas ohjaamo tarjoaa väljät oltavat ja hyvän näkymän ympärille. Tunnelma on leppoisa kuin amerikkalaisessa lava-autossa konsanaan.

2-litrainen bensiini-boxermoottori antaa sähkömoottorin avustamana 167 hv tehon.

toisen Foresterin ajettavuutta maantiellä sekä kaupunkien mukulakivikaduilla, mitkä Forester selättää luksusautomaisella tyyneydellä. Siirrot eri käyttövoimien välillä sujuvat, jos ei nyt aivan saumattomasti, mutta sujuvasti ainakin. Bensiinimoottori pärähtää käyntiin viimeistään parinkympin nopeudessa, sähkömoottorin avustaessa polttomoottoria siitä eteen päin aina tarvittessa. Ajoa-

Takana istutaan korkealla mukavasti ja jalkatilaa on vähintäänkin riittävästi. Lisäpisteet Subaru ansaitsee kapeista kynnyskoteloista ja helman alle ulottuvista ovista. Housun lahkeet säilyvät puhtaina kurakeleilläkin.

kuston latausjärjestelmä pohjautuu mitä ilmeisimmin sumeaan logiikkaan ja ihmismielen ylittävään algoritmiin, ainakin jos kojelaudan päälle sovitettuun latausnäyttöön on uskomista. Akuston varaustasoon voi vaikuttaa ajamalla M eli manuaalipuolella, jolloin akusto latautuu merkittävästi D ajoasentoa nopeammin. Subaru ei ole varsinaisesti loistanut polttoaineenkulutuksen osalta tippakisojen kärkipäässä. Eikä sähköavusteinen Forester tee poikkeusta nytkään. Valmistajan mukaan keskikulutus asettuu ajotavasta riippuen 6,7 - 9,5 litran välimaastoon. Koeajolenkillä matalin lukema jäi haaveeksi, mutta yläpään saavutta-

Takavalojen väli on nyt pellin sijasta mustaa muovia.

minen sujui leikiten, joskaan sitä ei talvikeleistä huolimatta ylitettykään.

Agressiivisesti hinnoiteltu

Väljät sisätilat ja asiallisen nelivetojärjestelmän omaava Subaru Forester e-Boxer sopii sekä voimalinjan että ajettavuuden osalta erittäin hyvin Suomen matalien nopeuksien tiestölle tai vaikkapa metsäautoteille. Agressivisen hinnoittelun ansiosta Forester asettuu Base varustelutasossa reilun 44 000 euron hintapyynnillään sopivasti suomalaisten suosimaan n. 40 000 euron hintahaarukkaan, jossa kilpailu on kovaa, joskaan ei aivan niin raadollista nelivetoisten katumaasturien keskuudessa. Nyt koeajettavan Summit varustelutason Foresterin hintapyynti on lähentelee jo 54 000 euroa. Vaihtoehtoja löytyy siten moneen maksukykyluokkaan.

Subaru Forester e-Boxer sopii sekä voimalinjan että ajettavuuden osalta erittäin hyvin Suomen matalien nopeuksien tiestölle tai vaikkapa metsäautoteille.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

128 KULJETUS

Laadukkaat hyötyajoneuvot lyhyellä toimitusajalla

H

iljattain uusiin ja entistä suurempiin toimitiloihin Jyväs- kylässä muuttanut Work Cars Oy:n Mercedes-Benz Sprinteriin pohjautuva retkeilyautokonsepti on noussut lyhyessä ajassa todelliseksi menestysmalliksi. Myös kevyt kuorma-autona tarjottavien Sprinterien varustelut ja viimeistely tehdään Suomessa alan uusimmilla menetelmillä.

Work Cars Oy varustelee ja myy uudet hyötyajoneuvot ympäri Suomea. Merkkisitoutumattoman hyötyajoneuvokeskuksen erikoisalaa ovat varustellut pakettiautot, esteettömät taksit sekä mini- ja midi-kokoiset linja-autot. Vajaan vuoden ajan toimineen yrityksen mallivalikoimassa huomion herättävät muun muassa korkeluokkaiset MercedesBenz Sprinter retkeilyautokonsepti, joka on kehitetty yhdessä arvostetun sysmäläisen autovarustelijan VanStore Finland Oy:n kanssa. Linja-autot ja esteettömät taksit valmistuvat sekä kotimaisten että ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Malliston selkärankana ovat täkäläisiin olosuhteisiin ja käyttötarkoituksiin valmiiksi varustellut hyötyajoneuvot. Hyvänä esimerkkinä ovat Work Carsin esteettömät Altastaksit, jotka toimitetaan asiakkaille täysin ajovalmiina. Varustelu tapahtuu Liettuassa asiansa osaavan Altas Auton toimesta. - Kokemuksemme hyötyajoneuvojen toimintakentästä on mahdollistanut autojen varustelutason konseptoinnin niin, että Work Carsin kautta tilatut autot täyttävät kaikki käyttöön liittyvät kansalliset standardit. Olemme jo valmistautuneet toukokuun alussa mahdollisesti voimaan astuvan kansallisen asetuksen varalle, mikä toisi tullessaan muutoksia esteettömien taksien rakenteeseen, kertovat yrittäjät Mikael Mäkinen ja Tero Tarvainen.

Kestävää kehitystä

Work Cars Mercedes-Benz Sprinter retkeilyauto varustellaan yrityksen kehittämän konseptiajattelun mukaisesti valmiiksi suunnitelluista, asiakkaan valittavissa olevista moduulikokonaisuuksista. - Kaikki varustelun komponentit ja suuremmat moodulit suunnitellaan tietokoneella, joten kaikesta on olemassa tarkka dokumentointi. Esimerkiksi paneelit, seinälevyt ja jopa lattian vanerointi muotoillaan CNC-ko-

Work Cars Oy tarjoaa tasokkaasti rakennetun retkeilyautokonseptin Mercedes-Benz Sprinteristä. Keulan ja helmojen Design-suojarautapaketti ja 20-tuuman kevytmetallivanteet tuovat aggressiivisuutta auton ulkonäköön.

neella. Käytössämme on myös 3D-tulostus, mikä mahdollistaa yksilöllisten yksityiskohtien valmistuksen, toteaa Mäkinen. Tarvainen kertoo malliston rakentuneen sekä omien että asiakkaiden käyttötarpeiden ympärille. Work Cars pyrkii pitämään jatkuvasti muutamaa autoa nopeasti saatavilla. Konseptiautojen varustelu on varsin kattava, eikä viimeistely jätä juuri toivomisen varaa. - Work Cars Sprinter on myös turvallinen hankinta, sillä sekä autossa että varustelussa on kestoltaan kahden vuoden mittainen takuu ilman kilometrirajaa. Poikkeuksena mahdolliset lisälaitteet ja koneet, missä noudatetaan valmistajan takuuehtoja, ilmoittaa Tarvainen.

Parasta laatua

Katsaus ajoneuvon vakiovarusteluun vahvistaa yrittäjäkaksikon antamaa mielikuvaa Work Cars -autojen korkeasta ja asiakkaiden arvostamasta laadusta. Sekä etummaisissa että lisäistuimissa on vakiona tyylikäs ja hyvin kulutusta kestävä nahkaverhoilu. Seinät, katto ja koko tavaratila on eritetty asianmukaisesti sekä kylmän että ulkoa kantautuvien äänien varalta. Seinien ja lattian verhoilut on toteutettu ammattikäyttöä silmällä pitäen helposti puhtaana pidettävistä ja samalla kovaa kulutusta kestävistä materiaaleista. Tarvaisen mukaan sekä varustelun että verhoilumateriaalien valikoimaa on tarkoitus

Nahkapäällysteiset istuimet, mikroaaltouuni ja jääkaappi sekä asiallinen työpöytä lukeutuvat vakiovarusteisiin. Kattoon integroidut Led-valokiskot takaavat hyvän valaistuksen. Huomaa vinyylilattian pokkausten hieno viimeistely, mikä tehdään CNC-koneella.

laajentaa nykyisestään tulevaisuudessa: - Vinyylilattia on noussut nopeasti kestosuosikiksi. Sen päälle saa muotoon tehdyn maton. Makuutila on tehty auton takaosaan istuinlinjan yläpuolelle. Noin kahden metrin sisäkorkeuden ansiosta takatilaan jää vielä asiallinen korkeus. - Kuormatilaan meillä on tarjolla useita valmiita varustemoduleita, kuten esimerkiksi liuskat ja kiinnikkeet kelkkaa tai vaikkapa mönkijää varten. Lisäksi konseptiautoihin löytyy kattavasti erilaisia laatikosto- ja hyllyvaihtoehtoja. Olemme myös valmiita rakentamaan täysin asiakkaan toiveiden mukaisen auton. Asiakkaan tulee osasta varautua siihen että räätälöitävän auton toimitusaika on viikkoja, jopa kuukausia varastoautojam-

me pidempi. Tarvainen kertoo uuden auton toimitusajan lyhentäminen oli yksi keskeisistä ajatuksista Work Carsia perustettaessa; - Yleisesti ottaen hyötyajoneuvon ostaminen on ollut asiakkaalle kaikkine lisävarustevalintoineen ja odotusaikoineen liian vaikeaa. Tämä selkeä ajatusmaailma ja ymmärrys loi Work Carsin. Asiat voi ja pitää tehdä paremmin sekä tehokkaammin.

Kasvun aikaa

Artikkelia kirjoitettaessa Work Cars otti juuri käyttöön uudet noin 400 neliömetriä lämmintä sisätilaa tarjoavat toimitilat Jyväskylän Palokankaalla, osoitteeseen Metsäpellontie 4. - Olemme todella tyytyväisiä uusiin tiloihin. Sisätilojen lisäk-

Tavaratilan viimeistely on viety yhtä korkealle tasolle kuin ohjaamossa ja matkustamossa. Suojaus on toteutettu komposiittilevyllä, mikä kestää paljon paremmin kuin vanerilevy.

si meillä on pari tuhatta neliömetriä piha-aluetta, joka tullaan asvaltoimaan kesään tultaessa. Asiakkaat ovat ottaneet palvelumme ja tuotteemme todella hyvin vastaan ja tavoitteenamme on kasvattaa yrityksen henkilökuntaa, mikä mahdollistaa henkilökohtaisen palvelun tarjoamisen jatkossa entistäkin paremmin, Tarvainen lupaa.

Monimerkkitalo

Vuoden 2019 keväällä avattu Work Cars Oy on kahden auto- ja yrityskaupan konkarin Mikael Mäkisen ja Tero Tarvaisen perustama hyötyautokaupan monimerkkitalo. Uusien ajoneuvojen lisäksi Work Carsin valikoimassa on noin 50 muutaman vuoden ikäistä ja vähän ajettua paketti-, lava-, sekä retkeilyautoa. - Tervetuloa tutustumaan autoihin ja palveluumme, toivottavat yrittäjät.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

HYÖTYAJONEUVOT AMMATTIKÄYTTÖÖN Rahoitus- ja leasingpalvelut, loppuvelan lunastukset Huom! Varustelemme autot työkäyttöön asiakkaan toiveiden mukaan räätälöitynä

HUOM! Olemme muuttaneet:

Metsäpellontie 4, 40320 Jyväskylä Tero Tarvainen 040 5027026 Mikael Mäkinen 050 538 6023

Katso kaikki autot ja palvelumme: www.workcars.fi

KULJETUS 129


130 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ford Ranger 3.2 Arctic Trucks & Easy Campers matkailukori

Lava-autosta leimikoiden taukotuvaksi

R

uotsalaisen S Karosser Ab:n valmistama Easy Campers matkailukori tarjoaa matkailuautoista ja vaunuista tuttujen ulottuvuuksien hyödyntämisen tiettömien taipaleiden päässä toimivilla työmailla.

Sekä Ruotsissa että Norjassa yleiset pick-up lava-autojen matkassa sujuvasti kulkevat matkailukorit ovat olleet punainen vaate suomalaisessa tieliikenteessä monen vuosikymmenen ajan. Yhdistelmä kun ei ole tahtonut sopia maamme suvaitsevuudestaan tunnettuun autoverotusjärjestelmään. Pian kymmenen vuotta valmisteilla ollut ja kesäkuun alusta lukien voimaan astuva uusi tieliikennelaki mahdollistaa jälleen irrotettavan matkailukorin kuljettamisen. Karavaanareille ja matkailuautoharrastajille matkailukorit ovat lähinnä uusi aihe loputtomaan naljailuun, mutta esimerkiksi metsäkoneyrittäjille sekä maan- ja talorakentajille tiettömien taipaleiden päähän vaivattomasti lava-auton matkassa kulkeva tupa tarjoaa parhaimmillaan yritystoimintaa ja työssäviihtymistä kohentavia etuja. Vuodesta 2016 alkaen ruotsalaisia Easy Campers matkailukoreja Suomessa edustanut Kaj Grönholm sanoo esittelykäyttöön valjastetun matkailukorin herättäneen runsaasti kiinnostusta eri matkailualan tapahtumissa ja uskoo myynnin lähtevän hyvään vauhtiin kevään ja kesän aikana. Ajatus Easy Campers matkailukorien edustuksesta sai lähtöpotkun koko perheen metsästys- ja kalastusharrastuksesta: - Näitä näkee paljon Norjalaisilla ja Ruotsalaisilla. Monikäyttöisen ja käyttötarpeen mukaan räätälöitävän matkailukorin etuna on sen vaivattomuus, mikä korostuu, mitä haastavammaksi olosuhteet muuttuvat. Majoituspaikan valintaan liittyvät haasteet ovat enää kiinni lähinnä maanomistajan luvasta sekä

Lakimuutos tuo Suomen katukuvasta useamman vuosikymmenen ajan puuttuneet matkailukorit uudistuneena takaisin liikenteeseen. Ne soveltuvat erinomaisesti mm. urakointikäyttöön taukotuvaksi.

kuljettajan ajotaidoista. Tällä Arctic Trucksin korottamalla ja varustelemalla Ford Ranger kevyt kuorma-autolla pääsee uskomattoman ketterästi vaikeissakin maastoissa.

Pirtti pystyyn alle puolessa tunnissa

Nopeimmillaan majapaikka on valmiina muutamassa minuutissa. Silloin kori lepää auton päällä takimmaiset tukijalat maassa. Matkailukorin irrotus sujuu Grönholmin mukaan pienen harjoittelun jälkeen alle puolessa tunnissa, mutta takaisin laitto vie noin kolme varttia. Runsaalla harjoittelulla ja harjoitetuin menetelmin ”perustus” voi sujua nopeamminkin. Matakailukori kiinnittyy helpoimmin kuormaliinoin lavakaukalon kiinnikkeisiin. Grönholm toteaa lähes kaikkien uusimpien lava-autojen kiinnityspisteiden olevan jo valmiiksi riittävän tukevia matkailukorille. Irrotusvaiheessa suuritöisintä on ruostumattomasta teräksestä

Työmaalle?

Easy Campers EC 6 Eco:n sisätilaan sopii vaivatta useampikin vieras. Verhoilu ja pintamateriaalivaihtoehtoja on runsaasti tarjolla.

valmistettujen, portaattomalla korkeudensäädöllä varustettujen tukijalkojen passaus, jotta kori on suorassa. Valmistajan ohjeen mukaan jalkojen säätö käy räikällä, mutta työvaihe nopeutuu moninkertaisesti, jos työssä käyttää vaikkapa akkuporakonetta. Lähtövalmisteluissa aikaa vie korin sovittaminen lavalle ja kuormaliinojen kiinnitys.

Omavarainen yksikkö

Easy Campers EC 6 Eco on malliston toiseksi lyhyin vaihtoehto. Lyhyimmän EC 4:n kanssa takalaita mahtuu kiinni. Kova juttu on se että matkailukori ei estä peräkärryn käyttöä.

sisäiliön tilavuus on 45 litraa. Suuremmissa malleissa on vakiona myös lämminvesivaraaja ja sen saa lisähinnasta myös muihin korikokoihin. Tuntumaa matkailukorin käytännöllisyydestä otettiin maastoolosuhteissa. Ruotsalaiset palelevat siinä kuin muutkin, mikä tarkoittaa kunnollista lämpöeristystä. Ulkoisesti ahtaalta vaikuttava kori on sisältä hämmentävän tilava. Lattiapituutta on pari metriä ja leveyttäkin enimmillään liki saman verran. Makuulaverien kohdalta, noin 3,6 metrinen ja korkeimmillaan noin 1,95 metrinen tila lämpenee pienen kaasu/ilma-lämmittimen voimin siedettäväksi muutamassa minuutissa. Kahdelle mitoitetuille istumapaikoille sopii hätätilassa neljäkin normaalivartaloista, joskin napakasti. Säilytystiloja on eri puolille koria sovitettujen kaappien ja laatikostojen lisäksi istuimien ja lattian korotusten alla, missä myös ns. tekninen tila akkuineen ja vesisäiliöineen. - Istuimien välisen pöytälevy irrottamalla penkkien väliin saa tehtyä vaivattomasti lisävuoteen, vaikkapa perheen pienimmille, Grönholm huomauttaa.

Grönholm kertoo että kaikissa, ei vain suurimmissa Easy Campers matkailukoreissa olevan tästä keväästä alkaen vakiovarusteena kaksimoduulinen ja parhaalta teholtaan 200 W aurinkopaneeli, joka tuottaa sähköä paitsi led-valoin toteutetulle si-

sävalaistukselle myös jääkaapille sekä valinnaisille sähkölaitteille, joiden valikoima on varsin kattava. Korissa on liitäntä ulkoiselle verkkovirralle sekä kaasuvalmius, jota tarvitaan mm. 2-liekkisen lieden käyttöön. Esimerkiksi tässä malliston toiseksi lyhyimmässä, mutta kokoisekseen erittäin tilavassa ja käyttökelpoisessa EC 6eco -korissa jääkaapin ohella myös lämmitys pelaa kaasun voimin. Suurempikokoisissa matkailukoreissa on vakiovarusteena vesikiertoinen lattialmmitys, WC ja suihku. Ilmastointi on tarjolla lisähinnasta. Vesisäiliö on mallista riippumatta tilavuudeltaan 60 -litrainen, harmaave-

Mitä kauemmin Easy Campers matkailukoriin tutustuu, sitä vakuuttuneemmaksi sen monikäyttöisyydestä pakostakin tulee. Metsäkoneurakoinnissa kori tarjoaa matkailuvaunun mukavuuden pienoiskoossa ja toimii oivasti sekä taukotupana että työmaaruokalana. Hyvän eristyksen ja säilytystilojen sekä korkea mukavuuden ansiosta matkailukorissa voi viettää helposti useammankin yön. - Easy Campers yhdistää onnistuneesti työ- ja vapaa-ajan käytön. Leimikolta lähtiessä voit kerätä marjat tai käydä kalassa ja viedä saalin jääkaapissa tuoreena kotiin. Joku saattaa löytää käyttötarpeen myös metsästyksen tai miksei jopa rallin seuraamisen parista. Easy Campersin kanssa suurin rajoite onkin lähinnä mielikuvitus, Grönholm summaa.

Ajossa vakaa

Rangerin lavalle sovitettu ja noin 550 kg painava matkailukori ei tee huomattavaa vaikutusta jykevän auton ajettavuuteen. Kuorma vakauttaa jousitusta, mutta ohjaamon päälle ulottuvasta korista kantautuu etäistä tuulensuhinaa ohjaamoon. Käyttökokemusten pohjalta Grönholm suosittaa taka-akselille tarjottavan lisäilmajousituksen asentamista. Lisäilmajousitus maksaa pitkässä juoksussa itsensä takaisin korkeampana mukavuutena; etenkin kun kaappeihin alkaa kerääntyä tavaraa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 131

Käyttäjäystävälliset uuden sukupolven Dräger-alkolukot nyt saatavana!

Makuutilat ovat riittävät ja sähkövarustukseen on tarjolla miltei kaikki tarpeellinen usb-liitännöistä ja radiovalmiudesta lähtien.

Mitä maksaa?

Easy Campers matkailukorien verolliset hinnat lähtevät n. 22.000 eurosta. Suurimpien ja kattavasti varusteltujen mallien hinnat nousevat 35-40.000 euron väliin. Jos hankkii vaikkapa kevyt kuorma-autoksi rekisteröitävän lava-auton, niin Easy Camperin osuus samaa suuruusluokkaa kuin autoverossa saavutettu säästö. Ainoat tekijät ovat että auton huippunopeudesta on oltava valmis tinkimään ja tarvitaan C1-luokan ajokortti. Varusteisiin ja ominaisuuksiin nähden Easy Campers matkailukorin hinta tuntuu perustellulta. Matkailuautojen ja vaunujen tapaan lisävarustevalikoima on kattava ja houkuttelevasti hinnoiteltu. - Easy Campers tarjoaa vaihtoehtoja moniin eri tarpeisiin ja maksukykyluok-

Kaasuliesi ja tiskiallas ovat tyylikkäästi lasikannen alla. Vesisäiliöön sopii 60 litraa vettä. Lämminvesivaraaja ja ulkoinen suihku on tarjolla lisähinnasta.

kiin. Tarvittaessa toimitamme sekä auton että matkailukorin avaimet käteen periaatteella, yrittäjä Kaj Grönholm ilmoittaa.

Valmiina lähtöön. Dräger Interlock® 7000 ja 5000. Alkolukkojen edelläkävijän Drägerin uudet käyttäjäystävälliset Interlock® 7000 ja 5000 mallit ovat nyt saatavana Suomessa. Niissä Drägerin tunnetut tekniset huippuominaisuudet yhdistyvät nykyajoneuvoihin sopivaan tyylikkääseen ulkonäköön. • Nopeasti käyttövalmis lyhyen lämpenemisajan ansiosta. • Pienikokoinen, tyylikkäästi muotoiltu käsiosa. • Helppo ja luonteva käyttöergonomia. • Laaja käyttölämpötila-alue -45°C...+85°C. • Alhainen virrankulutus lepotilassa < 1 mA. • Hyväksynnät uuden eurooppalaisen EN 50436 2014 -standardin mukaisesti.

Työkäytön lisäksi Easy Campers on nimensä mukaisesti kätevä ratkaisu liikkuvaan retkeilymajoitukseen.

• Tunnettua ja arvostettua Dräger-huippulaatua.

Nopea. Tarkka. Luotettava. Dräger.

www.drager.fi Dräger-alkolukkojen markkinointi ja tukkumyynti: Oy KAHA Ab - Matkailukorin pystytys tukijalkojen varaan sujuu noin puolessa tunnissa, näyttää Easy Campers matkailukorien maahantuoja ja asiantuntija Kaj Grönholm.


METSÄALAN METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

THIS IS THIS IS THIS IS THIS IS RELIABILITY RELIABILITY RELIABILITY RELIABILITY F3 Kuorma-autopumppu F3 Kuorma-autopumppu F3sisäänrakennetulla Kuorma-autopumppu F3 Kuorma-autopumppu sisäänrakennetulla kytkimellä sisäänrakennetulla sisäänrakennetulla kytkimellä kytkimellä kytkimellä

Tarjoaa polttoaineen säästöä Tarjoaa polttoaineen säästöä Lisää käyttövarmuutta Tarjoaa polttoaineen Tarjoaa polttoaineensäästöä säästöä Lisää käyttövarmuutta Lisää käyttövarmuutta käyttövarmuutta Ideaalinen moottorin voimanottoihin Lisää Ideaalinen moottorin voimanottoihin Ideaalinen moottorin voimanottoihin Ideaalinen moottorinvoimanottoihin

F3 -kuorma-autopumpumppu pyörii irroituskytkmensä ansiosta moottoriF3 -kuorma-autopumpumppu pyörii pyörii irroituskytkmensä ansiosta moottoriF3 -kuorma-autopumpumppu irroituskytkmensä ansiosta moottorivoimanotossakin vain, kun sitä tarvitaan. Näin pumppu mahdollistaa voimanotossakin vain, kun sitä tarvitaan. Näin pumppu mahdollistaa F3 -kuorma-autopumpumppu pyörii irroituskytkmensä ansiosta moottorivoimanotossakin vain, kun sitä tarvitaan. Näin pumppu mahdollistaa alhaisemman polttoaineenkulutuksen ja ja melutason sekä pidemmän käyttöiän. alhaisemman polttoaineenkulutuksen melutason sekä pidemmän käyttöiän. voimanotossakin vain, kun sitä tarvitaan. Näin pumppu mahdollistaa alhaisemman polttoaineenkulutuksen ja melutason sekä pidemmän käyttöiän. Mahdollisen hydrauliikkavian ilmetessä auto Mahdollisen hydrauliikkavian ilmetessä autoeieijää jäätielle. tielle.pidemmän käyttöiän. alhaisemman polttoaineenkulutuksen ja melutason sekä Mahdollisen hydrauliikkavian ilmetessä auto ei jää tielle. solutions.parker.com/F3 solutions.parker.com/F3 Mahdollisen hydrauliikkavian ilmetessä auto ei jää tielle. solutions.parker.com/F3 solutions.parker.com/F3


YY

Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

133

Teknisen Kaupan markkinakatsaus Q4 2019:

Maailmantalouden hidastuminen osui lopulta tekniseen kauppaankin

T

eknisen Kaupan jäsenyritysten myynti kasvoi vuoden 2019 aikana 1,7 prosenttia. Kovien kasvuvuosien jälkeen etenkin Euroopan talouden hidastuminen alkoi näkyä myös teknisessä kaupassa. Kuluvasta vuodesta ennakoidaan odotuksia parempaa. Vuoden 2019 edetessä teknisen kaupan myynnin kasvutahti hidastui, ja viimeisen neljänneksen aikana myynti kääntyi puolen prosentin laskuun. Raaka-aineiden myynti putosi neljännen neljänneksen aikana 12 prosenttia, ja koko vuodenkin myynti jäi viisi prosenttia edellistä vuotta pienemmäksi. Teollisuuden tuotteissa kasvu jatkui läpi vuoden. Koko vuoden aikana toimiala kasvoi neljä ja viimeiselläkin neljänneksellä kaksi prosenttia vuodentakaisesta. Rakentamisen tuotteissa ja palveluissa viimeinen neljännes oli hieman edellistä vuotta heikompi, mutta koko vuoden aikana myynti nousi vajaat pari prosenttia. Kuluttajatuotteissa myynti kasvoi viimeisellä neljänneksellä reilut neljä prosent-

Teknisen Kaupan jäsenyritysten myynnin ja odotusten kehitys.

tia ja koko vuoden aikana kolme prosenttia. - Maailmantalouden ja etenkin Euroopan talouden hidastuminen tuli Suomeen viiveellä, mutta näkyi lopulta loppuvuonna meilläkin. Odotusten mukaisesti teknisen kaupan myynti valahti miinukselle viimeisellä neljänneksellä. Edellinen negatiivisen kasvun neljännesvuosi rekisteröitiin teknisessä kaupassa kuusi vuotta sitten, kertoo Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Markku Uitto. Rakentaminen on hidastunut

ja teollisuudessakin odotellaan näkymien, kuten kauppasodan ja Saksan markkinoiden, selkiytymistä. Kiinasta liikkeelle lähtenyt koronavirusepidemia tekee ainakin hetkellisen kuopan maailmantalouteen. - Epävarmuudessa investointien käynnistämistä lykätään. Kotimaisena ongelmana talven työehtosopimusneuvottelut saattavat heikentää Suomen kilpailukykyä, luotettavuusmielikuvaa ja johtaa investointien suuntautumiseen kilpailijamaihin, toteaa Uitto.

Teknisen kaupan alkuvuodesta odotetaan haastavaa, mutta sekä maailmalta että Suomesta kantautuu myös positiivisia signaaleja. OP:n tuoreen suuryritystutkimuksen perusteella kasvua odotetaan investoinneissa tuotantokapasiteettiin tai -tiloihin. Vuodelle 2020 odotettu kasvu on 6,6 prosenttia. - Kolmannes tutkimuksen vastaajista odottaa myös tuotannon kasvavan Suomessa vuonna 2020 ja vain neljä prosenttia arvioi sen vähentyvän. Tämä antaa rohkeutta toivoa, että kuluva

vuosi tuleekin olemaan odotuksia parempi teknisessä kaupassa, Uitto sanoo. Vuodenvaihteessa tehdyn kyselyn mukaan Teknisen Kaupan Liiton jäsenyritysten odotukset olivat poikkeuksellisen heikot. Yritykset odottavat voittopuolisesti tilanteen kehittyvän heikompaan suuntaan niin seuraavien kuukausien kuin seuraavan vuodenkin aikana. Seuraavan kolmen kuukauden aikana myynnin laskua odotti tammikuussa jopa 57 prosenttia yrityksistä, kun osuus joulukuussa oli 36 prosenttia. Seuraavan 12 kuukauden aikana myynnin laskua odotti 53 prosenttia yrityksistä, mikä oli lähes saman verran kuin joulukuussa. Kasvua vuoden alussa odotti 27 prosenttia yrityksistä, kun osuus joulukuussa oli 22 prosenttia. Arviot henkilöstömäärän kehityksestä olivat nekin lähes ennallaan. Määrän arvioi supistuvan kolmannes yrityksistä, kun kasvua ennakoi 21 prosenttia yrityksistä.

KESTÄVIMMÄT METSÄKONELETKUT Ko ot 1/ 4

” /4

”Ka 1 i kk 1 ik oo Kai t3 kki 50 koo b t4 20 ba r

0 45 5 -17

ar

bar

TÄVYYTTÄ S E K N Ä M M E EN TTÖTUNTEJA! Y Ä K N Ä M M E EN TURKU • HELSINKI • JYVÄSKYLÄ • MIKKELI • OULU PORI • RAAHE • ROVANIEMI • VAASA • YLIVIESKA 0207 306 630 • hydroscand@hydroscand.fi

www.hydroscand.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

134

Hydrauliikka&Automaatio

Monet yritykset tutkivat hybridi- ratkaisuja tai täyssähkökäyttöjä sekä sitä sähköistetäänkö pelkkä ajovoimansiirto vai myös koneen toimilaitteet.

Liikkuva kaluston sähköistäminen tarjoaa aivan uusia mahdollisuuksia

L

iikkuvan kaluston sähköistyminen on alkanut ja jo lähi- tulevaisuudessa nähdään yhä enemmän työkoneita ja kuorma-autoja, joissa hyödynnetään erilaisia hybridiratkaisuja tai ne ovat kokonaan sähkökäyttöisiä.

Suomalainen koneenrakennus- ja kuljetusvälineteollisuus edustaa kehityksen kärkeä erityisesti vaativissa käyttökohteissa. - Asiakkaamme ovat jo tuoneet markkinoille mielenkiintoisia sähköistettyjä ratkaisuja ja tuotekehitysvaiheessa on meneillään todella paljon erilaisia projekteja aiheen ympärillä. Monet yritykset tutkivat hybridiratkaisuja tai täyssähkökäyttöjä sekä sitä sähköistetäänkö pelkkä ajovoimansiirto vai myös koneen toimilaitteet. Sähköistyminen on työkonepuolen globaali megatrendi ja Parker Hannifin johtavana teknologiatoimijana on mukana kehityksen kärjessä, sanoo Parker Hannifin Oy:n Sales Manager Ari Puranen. Liikkuvan kaluston valmistajat lähestyvät sähköistymistä useista eri lähtökohdista. - Kehitystä ohjaa usein halu parantaa koneen hyötysuhdetta mikä tuo selvää kilpailuetua loppuasiakkaille ja samoin myös

myös ympäristöystävällisyys paranee monin tavoin mm. päästöjen ja melun osalta. Myös ulkopuolelta tulevat vaatimukset ohjaavat kehitystä sillä esimerkiksi kaupunkiympäristöissä aletaan rajoittaa dieselkäyttöisten laitteiden käyttöä. Lisäksi monille koneita käyttäville yrityksille päästöttömyys on tärkeä imagoasia. Ja kuljettajan kannalta sähköistyminen antaa mahdollisuuksia koneen parempaan säädettävyyteen, mikä parantaa käyttömukavuutta ja sitä kautta tuottavuutta, toteaa Puranen.

Ratkaisut kaiken kokoisille toimijoille

Parker Hannifin tarjoaa osaamistaan sähköistymisessä kaikkien eri kokoisten laitevalmistajien käyttöön. - Jokaisen yrityksen on tutkittava ja löydettävä omalta osaltaan viisaimmat ratkaisut sillä valmista yleiskonseptia ei ole tarjolla. Tuotantoon otettavissa ratkaisuissa pitää ottaa huomioon myös se että asiakkaan tulee saada investoinnilleen vastiketta eli monta kertaa alkuperäisen korkealentoisen idean ja lopullisen tuotteen välillä joudutaan tekemään kompromisseja, että päästään kaikin puolin optimaaliseen ratkaisuun, huomauttaa Puranen.

Sähköistäminen muuttaa koko konseptin

Kun työkonetta aletaan sähköistämään tarkoittaa se paljon muutakin kuin voimanlähteen muuttamista. - Sähköistysprojekteissa menee oikeastaan koko koneen filosofia uusiksi. Esimerkiksi hydraulijärjestelmä ja lämmönhallinta joudutaan miettimään aivan erilaisista lähtökohdista mikä on haasteellista mutta se tarjoaa samalla aivan uusia mahdollisuuksia. Niinpä asiakkaan kanssa tehtävä yhteistyö on osaltamme paljon tiiviimpää - usein mukana kehityksessä on myös yliopistoja ja oppilaitoksia. Projekteissa kohdataan usein suuria haasteita ja sitten kun yhdestä ongelmasta on selvitty niin edessä on seuraava. Jatkuva oppiminen ja lopulta onnistuminen tekee hankkeista kuitenkin erittäin mielenkiintoisia, pohtii Puranen.

noille on jo tuotu puhtaasti sähkökäyttöihin suunniteltuja komponentteja ja niiden kehitystyöhön panostetaan valtavasti. Parker hyödyntää hankkeissa mm. lentokonepuolen osaamistaan missä on pitkä kokemus esimerkiksi hiljaisista ja korkean kierrosluvun pumpuista, huomauttaa Puranen. Yksi mielenkiintoinen kehitystyön tulos on Parker GVM -kestomagneettimoottorit mobilekäyttöön. - GVM-moottoreista alkaa olla tarjolla myös ajovoimansiirtoon sopivat kokoluokat. Edistyksellisten moottoreiden lisäksi Parkerin vahvuus on omat GVM -mitoitusohjelmat, joilla voidaan optimoida moottoripaketti juuri käyttötarpeen mukaan. Osaamisellamme moottoreista pystytään

puristamaan maksimaaliset tehot mikä mahdollistaa joissain tapauksissa pykälää pienempien komponenttien valinnan, jolloin koneen omapaino kevenee ja sen liikuttamiseen tarvitaan vähemmän energiaa, sanoo Puranen. Sähkökäyttöisissä työkoneissa optimoidaan myös perinteisiä asioita uudesta näkökulmasta. - Esimerkiksi hydrauliöljysäiliöistä tehdään virtausanalyysejä niin että säiliöön tuleva paluuvirtaus voidaan optimoida ja sitä kautta jäähdytysteho paranee, jolloin järjestelmän muu jäähdytystarve vähenee samoin kuin ilman määrä öljyssä. Uudenlainen säiliön rakenne parantaa hyötysuhdetta ja mahdollistaa myös sen koon pienentämisen jolloin säästetään painoa ja energiaa, ilmoittaa Puranen.

Edistykselliset tuotteet ja vankka osaaminen

Parker Hannifin tarjoaa tuotteissa markkinoiden laajimman paletin sähkökäyttöisiin ratkaisuihin. - Edistyksellisten, olemassa olevien peruskomponenttien ja järjestelmien valikoimaa voidaan usein hyödyntää osana kokonaisuutta. Lisäksi markki-

Sähköistyminen tekee vahvasti tuloaan erilaisiin työkoneisiin.


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

135

Dunlop Hiflex, Jasperintie 320, 33960 Pirkkala p. 020 762 5700

Pikaliittimet hydrauliikan vaativiin kohteisiin

525-sarjan perusliittimet

Flat-face -liittimet

TLX-kierreliittimet

Liitinlevyt

Kokoluokat 1/4” - 1”

Tippavapaat mobilehydrauliikan liittimet kokoluokissa 1/8” - 1”

Lujatekoinen liitin vaativiin kohteisiin - kokoluokat 1/2” - 2”

Saatavilla jopa kuudelle liittimelle

Myynti:

Maahantuoja:

Jälleenmyyjät kautta maan

Pneumacon Oy www.pneumacon.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

HYDRAULIIKAN HUIPPUOSAAMISTA WWW.FLUICONNECTO.FI

Letkuasennelmat Ristikudos- ja spiraaliletkut

Asennustarvikkeet BSP-, JIC- ja ORFS-liittimet Leikkuurengasliittimet

Komponentit Patruunaventtiilit Pumput ja mobileventtiilit Putkistoasenteiset venttiilit Putkistoasenteiset venttiilit Suodattimet ja tarvikkeet Tarvikkeet ja varusteet

Fluiconnecto Oy on jo vuosikymmenten ajan toiminut merkittävänä öljy- ja vesihydrauliikan komponenttien ja -järjestelmien valmistajana sekä maahantuojana. Fluiconnecto Oy, Jyväskylä Itä-Päijänteentie 57 40320 Jyväskylä Puh: 010 613 7000 www.fluiconnecto.fi info@fluiconnecto.fi

Fluiconnecto Oy, Joensuu Puh: 010 613 7280

Fluiconnecto Oy, Lahti Puh: 010 613 7290

Fluiconnecto Oy, Pohjanmaa Puh: 010 613 7237 Puh: 010 613 7235

Fluiconnecto Oy, Pori Puh: 010 613 7160

Fluiconnecto Oy, Oulu Puh: 010 613 7310

Fluiconnecto Oy, Tampere Puh: 010 613 7150

Fluiconnecto Oy, Tampere, Vesihydrauliikka Puh: 010 613 7150

Fluiconnecto Oy, Turku Puh: 010 613 7364

Fluiconnecto Oy, Vantaa Puh: 010 613 7270

WE KEEP IT RUNNING


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Teollisuuden suurtapahtuma Pohjoinen Teollisuus 2020 Oulun Ouluhallissa 6.-7.5.2020

137

PMC Hydraulics expands to global growth in Estonia

J

oka toinen vuosi järjestettävän tapahtuman tämän vuoden kantava teema on Pohjoisen menestyksen tekijät, minkä tiimoilta päästään kuulemaan mielenkiintoisia puheenvuoroja ja tuote-esittelyjä.

Kaksipäiväisen tapahtuman aiheet käsittelevät pohjoisen Suomen teollisuuden tulevaisuutta eri näkökulmista ja tapahtumaan osallistujat pääsevät tutustumaan pohjoisen suurhankkeisiin, kestävään kehitykseen teollisuudessa, kaivosteollisuuden tulevaisuuteen sekä kunnossapidon kehitykseen. Tapahtuman ohjelmalavalla kuullaan monitahoisia puheenvuoroja pääteemoista mielenkiintoisten puhujien ja case-esimerkkien kautta. Keskiviikkona kuullaan Oulun yliopiston Jouni J. K. Jaakkolan näkemys siitä, mitä kestävä kehitys nykypäivän Suomessa on ja mihin me olemme menossa. Samaa teemaa käsitellään aamupäivän aikana monesta eri näkökulmasta. Keskiviikkoiltapäivän kruunaa paneelikeskustelu, miten ammattitaitoisten osaajien saatavuus turvataan pohjoisessa Suomessa.

P Pohjoinen Teollisuus järjestetään Oulun Ouluhallissa 6.-7.5.2020. Myös Ammattilehti on mukana tapahtumassa.

Messupäivän jälkeen on hyvä vaihtaa ajatuksia hyvän ruuan ja seuran parissa hotelli Lasaretissa. Torstaina kuullaan nykypäivän kaivosteollisuudesta, kun Terrafamen Jouni Lukkaroinen tulee kertomaan, mitä kaivosteollisuus 2020-luvulla on. Päivän aikana puhutaan myös siitä, miten digitalisaatio tulee vaikuttamaan kunnossapitoon. Pohjoinen Teollisuus 2020 -messujen aikana tapahtumakävijöille järjestetään myös B2B -matchmaking, jossa voi tavata mielenkiintoisten yritysten ja toimijoiden edustajia, jakaa ajatuksia pohjoisen tulevaisuu-

desta sekä verkostoitua. Messujen aikana järjestämme yhteistyössä Kunnossapitoyhdistys Promaint Ry:n kanssa Oulun jäähallissa Pohjoinen Teollisuus -kongressin sekä digitalisaatioseminaarin. Voit tutustua koko messuohjelmaan kotisivuilla pohjoinenteollisuus.fi. Mukana kahden päivän Pohjoinen Teollisuus 2020 -messuilla on pohjoisen Suomen merkittävimmät toimijat ja ammattilaiset, 350 näytteilleasettajaa ja vieraita jopa 5000. Messuille ja sen oheistapahtumiin on ilmainen sisäänpääsy!

MC Hydraulics will meet the growing market demands in Estonia and globally by replacing its current production facilities with a completely new factory building. When finished, the new facility will take the assembly and testing of hydraulic power units in Estonia into new heights. The new factory is constructed to meet the needs for modern machining, assembly and testing of the high-quality hydraulic systems. When completed in March 2020, the new building will notably increase the size of the PMC Hydraulics production facilities in Estonia. Located in Tallinn, within excellent connections to Finland and Europe, PMC Hydraulics is ready to expand for a market growth in the Baltics and worldwide. The new 1400 square meter factory allows for enhanced storage, assembly and tes-

ting capabilities. At the same time, it improves the in-house logistics. - As a result, we can provide our customers with a wider choice of bigger hydraulic power units than ever before. With the help of our brand-new bridge crane, we will take these units into completely new heights, says Ain Ollisaar, Managing Director of PMC Hydraulics in Estonia. Another value-adding benefit is the new and bigger testing area equipped with topnotch technology, he continues. Last but not least, the new and larger factory enables us to recruit more expert resources. - We need more professional employees to meet the growing customer expectations. The modern and well-equipped facilities will promise an inspiring and motivating working environment for the top experts in hydraulics. For them, PMC Hydraulics as the Nordic leader in its field, can open many great career opportunities, Ollisaar concludes.

Paukahtiko putki pakkasessa? Seisooko hommat paikallaan?

Hydraulisylintereiden huollot ja korjaukset Vuorelassa ja Hämeenlinnassa puolen vuosisadan ammattitaidolla. VUORELA +358 17 265 7090 Katekuja 9, Ovi S1 70910 VUORELA service@hydroline.fi

HÄMEENLINNA +358 3 345 4320 Konepajantie 9, 13300 HÄMEENLINNA service_hml@hydroline.fi

www.hydrolineservices.fi

#JATAASTOIMII


138

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

HAWE pumput nousseet suosituiksi vaativassa puutavara-autokäytössä

S

aksalaiset HAWE Hydraulikin valmistamat säätötilavuus- pumput ovat nousseet viime vuosina suureen suosioon puutavaranosturikäytössä Suomessa; toki niitä hyödynnetään laajasti myös muussa kuljetuskalustossa. - HAWE V60N -sarjan säätötilavuuspumppuja on tarjolla kolmessa koossa 60, 90, 110 ja 130 cm³/r. Puutavara-autokäytössä suosittu säätyvätilavuuksinen HAWE V60N-130 korkeapainepumppu tarjoaa erinomaiset ominaisuudet kuormantunteviin järjestelmiin. Se on asettanut uudet standardit kestävyydelle, tehokkuudelle ja säätötarkkuudelle. Pumppu myös erottuu kompaktin kokonsa (leveys vain 130 mm) ja luotettavan suorituskykynsä ansiosta. Kierrostilavuudeltaan 130 cm3/rpm ja kierrosluvultaan max 2100 rpm pumppu edustaa markkinoilla suurinta tehokkuutta ja 400 bar jatkuva työpaine (450 bar piikkipaine) on yksi aidon korkeapainepumpun ominaisuuksista, kertoo HAWE Finland Oy:n tuotespesialisti Juha Äyräs. HAWE V60N-130 pumpussa on huomiotu myös ulosottojen asettamat rajoitukset. Laajan laippa ja säädin valikoiman ansiosta pumppu on muokattavissa tarpeiden mukaiseksi. - Uudessa V60N-130 pumpussa on vakiona sisäänrakennettu tehonsäädin, mikä estää mahdollisen kuorma-auton uloston ylikuormittumisen ja sitä kautta rikkoontumisen. Tehonsäädin leikkaa pumpun tuottoa pienemmälle kulmaa säätämällä silloin kun ulosotto on vaarassa kuormittua liikaa. Ja auton moottori ei sammu kun ulosotto ei pääse ylikuormittumaan, lisää Äyräs.

HAWE Finland Oy muutti viime kesänä uusiin toimitiloihin Espoossa. - Varastosta löytyy aina suuri määrä HAWE ja Sunfab kuorma-autopumppuja nopeisiin toimituksiin, esittelee tuotespesialisti Juha Äyräs.

koimassa. Tarjolla on LS-säädin, sähköinen tuotonsäätö ja sähköinen paineensäätö. - Puutavaranostureissa käytetään LS-säädintä mutta viime aikoina mielenkiintoa on alkanut herättää myös sähköinen tuotonsäädin, mitä käyttämällä ei tarvittaisi LS-letkua mikä vähentäisi riskiä epäpuhtauksien pääsys-

tä järjestelmää, noeputtaisi pumpun reaktioaikaa entisestään ja myös energiaa säästyisi sillä sähkösäädöllä litrat saadaan ulos pienemmällä tehohäviöllä, opastaa Äyräs. Edellä mainitut ominaisuudet toisivat hyötyä nykyisiin puutavara-autoihin, joilla ajetaan suuria puumassoja ja kuormaa-

mista tehdään todella paljon nostureilla, joiden kokoluokat ovat kasvaneet. - Olemme mukana elokuussa Puunkuormaajamestari 2020

kiertueella ja tietenkin syyskuussa FinnMetkossa, joten tervetuloa keskustelemaan uusista mahdollisuuksista pumpun säädössä, kutsuu Äyräs.

Pumpun säätämiseen uusia mahdollisuuksia

Yksi V60N-130 pumpun menestyksen salaisuuksista on laajassa säädinvaihtoehtojen vali-

HAWE Finlandilla on Espoossa käytössä testipenkki huollettavien pumppujen säätämiseen.

HAWE Finlandin Mikael Järveläinen huoltaa kuorma-autopumppua. Huoltopalveluissa panostetaan laatuun ja nopeaan palveluun.

Juha Äyräs esittelee laajaa partneriverkostoa, mikä tarjoaa HAWE ja Sunfab pumput lähellä asiakasta, kuten myös johtavat päällerakentajat ja nosturialan toimijat.


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

139

HG HYDRAULIGENERAATTORI HYDRAULIIKAN VOIMALLA

super uudet compact -MALLIT MANSEN MÖRinät

rotator real machinery

GENERATOR

VIDEO

HYDRAULILAITTEITA LIIKKUVIIN TYÖKONEISIIN GENERAATTORIT SÄÄTYVÄT GENERAATTORIT HITSAUSGENERAATTORIT MAGNEETTIGENERAATTORIT

KORKEAPAINEPESURIT KORKEAPAINEPÖLYNSIDONTA JÄTEASTIOIDEN PESUROBOTIT KORKEAPAINESAMMUTUS

KADUNPESULAITTEET PUTKENPESULAITTEET PORAUSNESTEPUMPUT KOMPRESSORIT

PAINEENKOHOTTIMET ASENNUSVENTTIILIT VOIMANULOSOTOT TÄRYT

DYNASET | www.dynaset.com | info@dynaset.com | puh. 03 3488 200

Hydrosystem läsnä paikallisesti nyt myös Äänekoskella

H

ydrosystem Oy tarjoaa kattavaa komponenttimyyntiä, huoltopalveluita sekä teknistä asiantuntijapalvelua hydrauliikka-alan tuotteista ja sovelluksista asiakkaidensa tarpeisiin.

- Tuemme asiakkaidemme liiketoimintaa asiantuntevalla, nopealla ja joustavalla palvelulla, tarjoamme vahvaa tietotaitoa komponentteihin ja sovelluksiin liittyen sekä keskitymme edustamaan vain alan huippumerkkejä, kertoo Hydrosystem Oy:n Arto Haataja.

Paikalliseen palveluun panostetaan

Hydrosystemillä on toimipisteet sekä Jyväskylässä että Tampereella. Huoltopalvelu on keskittynyt Jyväskylään. Molemmissa toimipisteissä toimii ParkerStore-noutomyymälät. - Olemme lisäksi avanneet alkuvuodesta 2020 pisteen Äänekoskelle, mikä toimii tukikohtana kenttämyynnillemme sekä palvelee alueen asiakkaita. Toimipaikassa on varasto paikalli-

Hydrosystem on avannut toimipisteen Äänekoskelle osoitteeseen Kallas 2, mistä käsin asiakkaita palvelevat Kimmo Pasanen (vas.), Toni Koskinen ja Kai Paananen.

siin tarpeisiin mitä kehitetään jatkossa tilanteen mukaan ja tiskimyynnin lisäksi myös laitteet letkuasennelmien tekoon löytyy, sanoo Haataja. Asiakkaita Ääneskosken uu-

desta pisteestä käsin palvelevat Kimmo Pasanen, Kai Paananen ja Toni Koskinen. Lisäksi Hydrosystemin Jyväskylän pisteen henkilökuntaa käy paikanpäällä projektien vaatiessa.

- Äänekosken biotuotetehdas on meille tärkeä asiakas ja alueella on lisäksi puunjalostus- ja prosessiteollisuutta, erilaista laitevalmistusta ym. Kenttähuoltomme huolehtii asiakkaiden

huolto- ja ylläpitotarpeista teollisuuden puolella. Äänekosken seutu elää vahvan kehityksen aikaa ja uusia investointeja on vireillä joten haluamme olla läsnä paikallisesti, sanoo Haataja.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

140

Hydrauliikka&Automaatio

Laadukkaat letkusennelmat ja johdinkomponentit urakointikäyttöön

Yokohama Exceed letkujen sisus on öljynkestävää synteettistä kumia, kudos erikoislujaa teräslankaa ja kuori kulutuksen sekä sään kestävää synteettistä kumia.

Japanilainen Yokohama on kehittänyt Exceed -sarjaksi nimeämänsä ISO-normin ylittävät spiraaliletkut nimenomaan vaativia loppukäyttäjiä ajatellen.

N

estepaine valmistaa letkuasennelmia markkinoiden parhaista johdinkomponenteista. Tehokas ja joustava tuotanto taipuu yksittäiskappaleista pitkiin teollisiin sarjoihin. Lisäksi asiakkaille toimitetaan letkumateriaaleja ja liittimiä irtotoimituksena. Kaikkien Nestepaineen viiden toimipaikan kesken hajautettu letkuasennelmatuotanto mahdollistaa nopean ja joustavan toimituksen. Nopeimmillaan saat tarpeisiisi räätälöidyn tuotteen odottaessa noutomyymälän tiskiltä. Lisäksi letkuasennelmia ja johdinkomponentteja on tarjolla

koko maan kattavan jälleenmyyjäverkoston kautta. - Autamme asiakkaitamme kaikissa letkumateriaaleihin ja liittimiin liittyvissä kysymyksissä. Meillä keskustelet tarpeistasi asiantuntijamyyjän kanssa ja saat aina kokeneen ammattilaisen valmistaman tuotteen, sanoo Nestepaine Oy:n toimitusjohtaja Janne Kantola.

Japanilainen laatu vakuuttanut käyttäjät

Kuusi vuotta sitten Nestepaineen letkuvalikoimaan otettiin Yokohama Exceed -spiraaliletkut, mitkä ovat saavuttaneet suuren suosion mm. metsäkoneurakoitsijoiden keskuudessa.

- Yokohama Exceed -spiraaliletkut ovat saavuttaneet suuren suosion mm. metsäkoneurakoitsijoiden keskuudessa, esittelee Nestepaine Oy:n myyntipäällikkö Jari Pitkäjärvi.

- Japanilainen Yokohama on kehittänyt Exceed -sarjaksi nimeämänsä spiraaliletkut nimenomaan vaativia loppukäyttäjiä ajatellen. Letkut on valmistettu ISO 18752 -DC normin mukaan mutta testattu kaksinkertaisella impulssimäärällä, mikä täyttää ja ylittää nelinkertaisesti SAE:n sekä monien muiden kansainvälisten standardien arvot. Exceed -letkut ovat 25 % kevyempiä kuin perinteiset spiraaliletkut ja todella taipuisia. Lisäksi tällä ”made in Japan” letkulla on erittäin pieni taivutussäde eli noin puolet perinteisten SAE letkujen taivutussäteestä; ominaisuus jota suunnittelijat, koneenrakentajat ja urakoitsijat arvostavat, kertoo Nestepaine

Oy:n myyntipäällikkö Jari Pitkäjärvi. Yokohama Exceed -spiraaliletkua on tarjolla 1/2” - 1 1/4” koossa ja viittä eri työpainetasoa: 70, 210, 280, 350 ja 420 bar. Laaja käyttölämpötila-alue on -40°C - +120°C. - Isobaarisuus tekee letkun valinnasta helppoa, sillä painetason sisällä kaikilla letkuilla, koosta riippumatta, on sama työpaine. Exceed -letkujen pienempä ulkohalkaisija mahdollistaa tilaa ja painoa säästävät ratkaisut koneenrakennuksessa. Myös suurempien letkukokojen käyttö on mahdollista virtaushäviöiden minimoiseksi, opastaa Pitkäjärvi. Erittäin kulutuskestävän pin-

takumin ansiosta Yokohama Exceed letkuilla saavutetaan pitkä käyttöikä. Tämä ominaisuus on erityisen tärkeää ankarissa ja vaikeasti luoksepäästävissä käyttökohteissa. - Exceed letkuasennelmien liittimiksi sopii erinomaisesti todella laadukkaat FB -liittimet, ilmoittaa Pitkäjärvi.

Ryco letkut ja liittimet moneen tarpeeseen

Nestepaineen myyntiohjelmaan on kuulunut jo 2000-alkupuolelta laadukkaat Ryco ristikudosletkut (1- ja 2-kudos) 1/4” - 2” koossa. Muutama vuosi sitten valikoima laajentui uusilla ISO-standardin mukaisilla spi-

Kaikkien Nestepaineen viiden toimipaikan kesken hajautettu letkuasennelmatuotanto mahdollistaa nopean ja joustavan toimituksen; kuvassa valmistuu Ryco letkuasennelmia Vantaalla.


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

141

HAWE Hydraulik järjestelmät vaativiin olosuhteisiin. HAWE Hydraulik järjestelmät vaativiin olosuhteisiin.

Olemme mukana Puunkuormaajamestari 2020 kiertueella. Tervetuloa keskustelemaan pumppuasioista!

Lähimmät jälleenmyyjät löydät: www.hawe.fi HAWE Finland Oy Koskelontie 15, 02920 ESPOO | FIN-02920 ESPOO Huom! uusi osoite Lähimmät jälleenmyyjät löydät: www.hawe.fi Puh +358 (0)10 821 26-00 | info.finland@hawe.fi HAWE Finland Oy Koskelontie 15, 02920 ESPOO | FIN-02920 ESPOO Huom! uusi osoite Puh +358 (0)10 821 26-00 | info.finland@hawe.fi

Ryco tarjoaa laadukkaat ristikudosletkut (1- ja 2-kudos) Diehard pinnoitteella sekä myös ISO-standardin mukaiset spiraaliletkut aina 420 bar paineille.

Letkujen lisäksi Ryco valmistaa myös liittimet; kuvassa one piece -liitin letkuasennelmiin.

Nestepaineen toiminnan perusta on suuri varaso ja nopeat timituset. Kuvassa Yokohama letkurullia Vantaan varastolla. Rycon laajasta liitinvalikoimasta kuvassa pyörivä liitin ja liitin.

raaliletkuilla 3/8”-2” koossa aina 420 bar paineille. Pinnoitteena letkuissa on kovaa kulutusta

Rycolta löytyy myös liittimet sekä letkut teollisuuden tarpeisiin 1 1/2” ja 2” koossa aina 350 bar paineille.

kestävä Diehard. - Näiden liikkuvassa kalustossa suosittujen letkujen lisäksi

Rycolta löytyy myös 4-spiraalinen letku teollisuuden tarpeisiin 1 1/2” ja 2” koossa aina 350 bar

paineille liittimineen, joita käytetään laajasti mm. metsäteollisuuden kunnossapitopuolella, kertoo Pitkäjärvi. Letkujen lisäksi Ryco valmistaa myös liittimet.

- Valikoimasta löytyy mm. one piece -liittimet ristikudos- ja spiraaliletkuille sekä pyörivät liittimet, sanoo Pitkäjärvi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

142

Hydrauliikka&Automaatio

Manuli E-Coat letkuliittimet pinnoitettu korroosiota vastaan

Manuli tarjoaa kattavan valikoiman edistyksellisiä johdinkomponentteja sekä valmistaa myös laitteet asennelmien tekemiseen.

Manuli E-Coat 1000 pinnoite kestää suolasumutestissä nimensä mukaisesti vähintään 1000 tuntia. Erikoispinnoite on saatavilla kaikkiin Manulin letkuliittimiin, joissa on vakiona aina E-Coat 500 pinnoite.

M

anuli Rubber Industries tarjoaa laatua johdinkom- ponenteissa. Yhtenä esimerkkinä Manuli -letkuliittimet, mitkä on kaikki E-Coat 500 pinnoitettu. Ja jos tarvitaan vieläkin parempaa suojaa korroosiota vastaan niin tarjolla on E-Coat 1000 pinnoite. E-Coat pinnoitteiden numerot 500 ja 1000 kertovat tuntien

määrän minkä se vähintään kestää testissä punaruostetta vastaan. - Manulin letkuliitimissä vakiona oleva E-Coat 500 on sinkkipohjainen pinnoite mikä on lisäksi passivoitu, joten se antaa jo hyvän suojan ruostetta vastaan. Todella haastaviin käyttökohteisiin kuten ”suolakylvyssä” liikkuvaan maantiekalustoon, työkoneisiin esimerkiksi kaivosympäristössä, meriolosuhteisiin jne. tarkoitettu E-Coat 1000 pin-

noite on sinkki-nikkelipohjainen, kertoo Fluiconnecto Oy:n tuotepäällikkö Sampsa Virta. E-Coat 1000 pinnoitetta toimitetaan jo OEM -asiakkaille ja sitä löytyy loppukäyttäjille Fluiconnecton verkostosta tiettyjä kokoja ja koko liitinmallistoon tehdastoimituksena. - Jos käyttöolosuhteet vaativat niin E-Coat 1000 pinnoitetut liittimet ovat oikea valinta korroosiota vastaan, toteaa Virta.

- Manulin letkuliittimet tarjoavat aina suojan korroosiota vastaan, sanoo Fluiconnecto Oy:n tuotepäällikkö Sampsa Virta.

Hydrauliikkakomponentteja moneen lähtöön!

Hydrauliikkakomponentit -

12-130 cm3 kiinteätuottoiset pumput 40-150 cm3 säätötilavuuspumput 130-150 cm3 säätötilavuuspumput puutavaranostureihin 130 cm3 säätötilavuuspumput läpiakselilla hydrauliikkamoottorit vapaakiertoventtiilit ja huuhteluventtiilit

Vaihteistoon asennettavat ulosotot - Voimanulosottoyksiköitä ja hydrauliikkalaitteita jo yli 50 vuoden kokemuksella - Lähes kaikkien maailman johtavien ajoneuvovalmistajien valitsema

Öljysäiliöt - Öljysäiliösarjat alumiinisena tai teräksisenä - Tilavuudet 85 - 200 litraa

Koivunen Oy Oulu Oritkarintie 6, 90400 Oulu Puh. 010 6501 510 S-posti: oulu@koivunen.fi


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

143

Meiltä saat kattavan tuotevalikoiman lisäksi ammattitaitoisen suunnittelun, huollon ja korjauksen. Palvelemme:

VANTAA Mäkituvantie 11, 01510 Vantaa, p. 0207 65 165 KOKKOLA Patamäentie 3, 67100 Kokkola, p. 0207 65 167 SEINÄJOKI Teollisuustie 5 60100 Seinäjoki, p. 0207 65 164 TAMPERE Hyllilänkatu 2 33730 Tampere, p. 0207 65 163 JYVÄSKYLÄ Puulaakintie 5, 40350 Jyväskylä, p. 0207 65 131 Tuotevalikoimamme löydät verkkokaupastamme:

www.nestepaine.fi

Specma Oy on nyt HydraSpecma Oy

H

ydrauliikka-alan tunnettu toimija Specma on vaihtanut nimensä HydraSpecmaksi. Hydra-Grene ja Specma yhdessä ovat rakentaneet Pohjoismaiden johtavan hydrauliikkayhtiön. HydraSpecmana voidaan kehittää entistä parempia hydraulisia ratkaisuja ympäri maailmaa. HydraSpecma tarjoaa kokonaisvaltaista osaamista, palvelua ja käyttövarmuutta hydrauliikka-, pneumatiikka ja voitelujärjestelmätuotteissa: - Hallitsemme koko prosessin

aina tuotekehityksestä loppukokoonpanoon ja pystymme kattamaan asiakkaidemme tarpeet yksittäisistä komponenteista aina vaativimpiin hydraulijärjestelmiin saakka. Tämä tuo meille kustannustehokkuuden lisäksi myös hyvän kokonaisvaltaisen käsityksen asiakkaidemme sovelluksista ja tarpeista. Tarjoamillamme tuotteilla ja palveluilla autamme asiakkaitamme kehittämään heidän tuotteiden ja toiminnan tehokkuutta, käyttövarmuutta ja loppukäyttäjän asiakastyytyväisyyttä. Laajaalainen asiakaskuntamme kattaa niin yksittäiset koneurakoitsijat

ja jälleenmyyjät kuin isot OEM -asiakkaatkin. Suomessa HydraSpecma Oy valmistaa vuosittain n. 400.000 letku-, putki- tai ns. hybridiasennelmaa ja lisäksi tehdään mm. venttiililohkojen kokoonpanoa. HydraSpecmalla on maailmalla lukuisia valmistusyksiköitä (mm. Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Puolassa, Kiinassa, Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Intiassa ja Espanjassa), joissa valmistetaan johdinjärjestelmien ja venttiilipakettien lisäksi myös hydraulikoneikkoja ja muita järjestelmiä.

Bosch Rexrothin Lassi Perämäki (vas.) ja vuoden 2019 jälleenmyyjä tunnustuksen vastaanottaja Onni Kuusela Hydjan Oy:lta sekä Bosch Rexrothin Jari Peltola ja Saku Kulmala.

Hydjan Oy on Bosch Rexrothin vuoden 2019 jälleenmyyjä

B

osch Rexroth Oy:n laaja jälleenmyyntiverkosto kokoontui yhteiseen tapahtumaan tammikuun lopussa.

Silja Symphonylla pidettyjen jälleenmyyntipäivien ohessa jälleenmyyjät vierailivat Ruotsin sylinteritehtaalla. Tapahtumassa

vuoden jälleenmyyjäksi valittiin Hydjan Oy. Hydjan Oy tekee aktiivista ja sitoutunutta yhteistyötä Bosch Rexroth Oy:n kanssa. Varastointitoiminnot ovat hyvät ja Hydjanilla on vahva pyrkimys kasvattaa kaikkien Rexroth-tuotealueiden myyntiä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

POWER MOTION CONTROL

PMC Hydraulics on erikoistunut valmistavan teollisuuden, liikkuvan kaluston, energiantuotannon ja meriteollisuuden hydrauliikkaratkaisuihin. Vankkaan toimi­ alaosaamiseen perustuva monipuolinen tarjoamamme ulottuu komponenteista avaimet käteen ­kokonaisratkaisuihin. Voit luottaa alan kokeneimpien asian­ tuntijoiden laatuun niin tuotteissa kuin palveluissa. PMC Hydraulics on oikea ratkaisu, kun tarvitset luotettavaa voiman ja liikkeen hallintaa. www.pmchydraulics.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

USEVOLT -järjestelmällä päivität työkoneen ohjauksen erilaisille työlaitteille sopivaksi

145

148 sivua!

by ammattilehti.fi

Hydrauliikka&Automaatio

HYDRAULIIKAN, PNEUMATIIKAN ja VOITELUN AMMATTILEHTI

1/2016

Hybriditekniikka

tuli metsään

Hydrauliikka

Esittelyssä laajasti alan uutuuksia Pneumatiikka

Mielenkiintoinen ja kattava pneumatiikkaosio

Alan uutiset joka päivä - www.fluidfinland.fi

Tammikuun alussa USEVOLT -järjestelmän kehittäjä, Usevolt Oy:n Olli Usenius kävi asentamassa uuden ohjausjärjestelmän Matti Mannosen vuosimallia 2008 olevaan Valtra traktoriin.

U

SEVOLT on CAN -väyläpohjainen ohjausjärjestelmä, mikä erittäin mukautuvana sopii käytettäksi laajasti erilaisissa työkoneissa. Tammikuun alussa järjestelmän kehittäjä, Usevolt Oy:n Olli Usenius kävi asentamassa ohjausjärjestelmän vuosimallia 2008 olevaan Valtra traktoriin. - Hankin viime syksynä traktorin nosturin päähän Kesla 19GX giljotiinikouran ja sitä ei saatu toimimaan vanhojen ohjausvipujen kanssa. Näin alan lehdessä artikkelin uudesta kotimaisesta USEVOLT -järjestelmästä ja päätin vaihtaa sen tilalle. Olli tuli itse paikanpäälle ja asennus sujui muutamassa tunnissa, kertoo Matti Mannonen joka pitää maa- ja metsätilaa sekä tekee urakointia ja harjoittaa konepajatoimintaa Raussilan kylässä Elimäellä. Mannonen hoitaa energiakouralla omia metsiä sekä kerää pellonreunoista puuta, mitkä käytetään lämmitysenergiaksi lähialueen hakelaitoksissa. - Välillä energiakouran tilalle vaihdetaan tavallinen tukkikoura ja se onnistuu kätevästi säätämällä USEVOLT-järjestelmän näyttöyksiköstä kouran aukeamisnopeus hitaammaksi. Joustavan järjestelmän avulla saa eri toimintojen liikkeiden nopeudet säädettyä helposti juuri oikeaksi, mikä on tärkeä asia erilaisia työlaitteita käyttäessä. Ja liikkeiden käytön voi määritellä kahvoissa haluttuihin kohtiin, sanoo Mannonen. USEVOLT -järjestelmän jäl-

USEVOLT -järjestelmällä Kesla 19GX -giljotiinikoura saatiin toimimaan mallikkaasti ja työlaitteen vaihto tukkikouraan käy kätevästi.

USEVOLT -ohjausjärjestelmää käytetään minivivuilla ja säädetään monipuolisesti kosketusnäytön kautta.

leenmyynnistä Suomessa vastaa Dunlop Hiflex Oy myymälöidensä ja jälleenmyyjiensä kautta.

Lisätiedot: Antti Sorri p. 020 762 5717 tai antti.sorri@dunlophiflex.fi.

TILAA HYDRAULIIKKA- JA PNEUMATIIKKA-ALAN ERIKOISLEHTI VELOITUKSETTA! LUE MYÖS ALAN TUOREET UUTISET JOKA PÄIVÄ OSOITTEESSA: www.fluidfinland.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäalan Ammattihakemisto Raivauslaitteet Raivauslaitteet

www.rottne.fi www.rottne.fi

www.mense.fi

020 765 9055

UAV-Ilmakuvaukset

Sammutusjärjestelmät Sammutusjärjestelmät

www.ajotek.fi www.ajotek.fi

www.prosilva.fi

www.grutech.fi www.grutech.fi

www.voiteluaineita.fi www.voiteluaineita.fi Ohjausjärjestelmät

UAV-ilmakuvauspalvelut metsäteollisuudelle Mittaukset ja kartoitukset www.dafo-vehicle.com

www.hytola.com

www.usevolt.fi

Raskaan kaluston varaosat

mercedes-benz.fi/kuorma-auto www.nordictruckcenter.com/fi t

www.kah-parts.fi

www.rengascenter.fi Puutavaraperävaunut Puutavaraperävaunut

www.facebook.com/zaslawsuomi www.facebook.com/zaslawsuomi

Kuormansidonta Kuormansidonta

www.flh.fi

www.nwe.fi www.nwe.fi

0104194521 www.hf-autohuolto.fi www.hf-autohuolto.fi

www.vta.fi www.vta.fi

www.rengascenter.fi www.parlok.fi

Päällirakenteet

www.tav.fi www.tav.fi

Trucks and Trailers Trucks and Trailers

www.truckpartner.fi www.protruckjoensuu.fi

www.toptruck.fi www.toptruck.fi www.toptruck.fi

Puutavaranosturihuollot Puutavaranosturihuollot

Vanteet

www.originator.fi www.originator.fi

www.jousitukku.fi

www.fluiconnecto.com/fi www.fluiconnecto.com/fi

www.ph.fi www.ph.fi

www.hydroala.fi www.hydroala.fi

www.gottwald-hydraulik.com www.hydac.fi

www.narhi.com Vetolaitteet Vetolaitteet

Lokasuojat

www.pikkumattioy.fi www.pikkumattioy.fi

www.flexit-hydraulics.fi www.flexit-hydraulics.fi

www.elobau.com www.elobau.com www.milcoa.fi


2019 2020

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

www.powerforest.fi

www.dieselmotornordic.com

www.tavo.fi

Ota yhteyttä ja suunnitellaan yrityksellesi tehokas mainospaketti.

www.opsystem.fi www.opsystem.fi

www.ylikevarindiesel.com

www.nordictruckcenter.com/fi

www.tmt.fi www.tmt.fi

www.turbolaskenta.fi

www.nurmihydro.fi www.nurmihydro.fi Päällirakenteet

www.flh.fi

www.vistema.fi

Seuraa meitä facebookissa...

www.konepistemaa.com

Kuljettajakoulutukset

www.teca.fi

www.sakky.fi

www.kraftmek.com www.kraftmek.com

www.hydx.se/fin www.hydx.se/fin

www.hydman.fi www.hydman.fi

Kevään jättikokoinen Metsäalan Ammattilehti painetaan 29.4.2020

Soita 050 412 9030 janne.jokela@ammattilehti.fi www.ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

AJAMISEN UUSI ULOTTUVUUS Ensiesittelyssä uudet Volvo FMX, FH, FH16 ja FM. Lue lisää volvotrucks.fi


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.