inVitro 3/2022

Page 1

6 Vždy sa pozerám na marketingovú komunikáciu očami toho, komu chceme niečo ponúknuť, odovzdať I Rozhovor s Líviou Frankovou, riaditeľkou marketingu Unilabs Slovensko 22 Faceli ing je pre mňa najťažšou, ale aj najlákavejšou formou plastickej chirurgie I Rozhovor s MUDr. Tomášom Ventrubom 78 Transplantácia vlasov I Pokročilý vývoj medicíny zasiahol aj túto oblasť

inVitro 3. číslo, 10. ročník november/2022

Vydavateľ: Unilabs Slovensko, s. r. o. Záborského 2, 036 01 Martin IČO: 31647758

Adresa redakcie: Unilabs Slovensko, s. r. o. Digital Park II, Einsteinova 23 851 01 Bratislava, Slovensko Šéfredaktor: Ing. Eva Šabová

Odborný garant: MUDr. Marta Dobáková

Redakcia: Ing. Eva Šabová Ing. Josef Pazdera, CSc. Jana Klimanová Elena Akácsová Danka Šoporová MUDr. Antonín Polách MUDr. Marta Dobáková MUDr. Ján Zelenák Dr. med. univ. Lukáš Šimko, PhD., MPH MUDr. Andrea Nestorová MVDr. Pavol Valašek

Fotografie: Ivan Čaniga Shutterstock TV JOJ archív respondentov a autorov rozhovorov archív Unilabs Slovensko

Layout a grafický dizajn: Studio Milk

Tlač: printio, s. r. o. Periodicita: vychádza 3-krát ročne Náklad: 1 500 ks, nepredajné Copyright: Unilabs Slovensko, s. r. o., 2022

ISSN 1339-5912

Evidenčné číslo: EV 4948/14. Časopis je indexovaný v Bibliographia medica Slovaca a zaradený do citačnej databázy CiBaMed

InVitro je nezávislý časopis. Za obsah, pôvod, úplnosť, odbornú úroveň článkov, pravdivosť textov zodpovedajú výlučne ich autori, ktorých názory v článkoch sa nemusia zhodovať s názorom vydavateľstva alebo redakcie.

Pripomienky a podnety môžete zasielať na invitro@unilabs.sk

Milí priatelia,

po prvýkrát sa vám prihováram z tohto miesta ako nový generálny riaditeľ spoločnosti Unilabs Slovensko, ktorá zohráva kľúčovú úlohu v laboratórnej diagnostike. Bolo pre mňa veľkou výzvou prijať túto ponuku, pretože si veľmi dobre uvedomujem, akú veľkú mieru zodpovednosti a odhodlania so sebou prináša. Diagnostika je totiž prvým krokom v niekedy dlhej ceste vedúcej k vyliečeniu pacienta. V tom je jej úloha nenahraditeľná. O to viac som hrdý na to, že Unilabs Slovensko je platným a dôležitým členom veľkej európskej diagnostickej skupiny Unilabs, čo nám umožňuje zdieľať know-how a prinášať inovácie a stále nové produkty.

Aj keď je možno diagnostika verejnosťou prehliadaná, posledné obdobie edukovalo o jej nenahraditeľnosti aj laikov. Témou tohto čísla je (naopak) oblasť medicíny, ktorá sa vyhrieva v žiare reflektorov dlhodobo. Výsledky plastickej a rekonštrukčnej medicíny sú totiž neraz až prehnane viditeľné. To vo veľkej miere súvisí s kultom krásy, Instagramom a s celebritnými vzormi, ktoré sa netaja svojimi zväčšenými prsiami alebo perami. A tie, obrazne povedané, zakrývajú iné výsledky rekonštrukčnej a plastickej medicíny, ktoré so sebou neraz nesú veľmi silný príbeh. Potvrdia vám to aj mnohí psychológovia. Pretože niektoré zákroky chirurgov sú doslova zázrakmi a prinavracajú ľuďom nielen fyzické, ale aj psychické zdravie.

Časopis inVitro poznáte mnohí ako periodikum, ktoré sa snaží vnášať zaujímavý vhľad do problematiky – a inak to nie je ani teraz. Na rozsiahlu oblasť plastickej a rekonštrukčnej chirurgie sa snažili autori pozrieť z rôznych uhlov pohľadu a v spolupráci s expertmi vznikla opäť zaujímavá séria odborných článkov s vysokou informačnou hodnotou, na akú ste už tradične zvyknutí. Mal som možnosť prečítať si viaceré

z textov v predstihu a uvedomil som si, aký obrovský progres táto oblasť medicíny urobila za posledných pár rokov. Dnes je možné skutočne takmer všetko. Dokonca aj chirurgické korekčné úpravy domácich miláčikov. Na prvý pohľad to môže znieť až komicky, ale opak je pravdou. Hovoríme tu o korekciách, ktoré zvyšujú kvalitu života aj zvieratám. Ak by som z aktuálnych článkov čítal sám sebe pár rokov dozadu, iba by som neveriacky krútil hlavou, kam sa táto oblasť medicíny posunula.

Bez ohľadu na odbor či špecializáciu si pracovníci v zdravotníctve zaslúžia veľký obdiv. Je to náročné poslanie, ktoré si vyžaduje neustále vzdelávanie, neraz obetovanie vlastného súkromia a pohodlia pre dobro pacientov. No zároveň je to veľmi odmeňujúce povolanie. Lebo aj nám v oblasti diagnostiky, aj kolegom lekárom ide v konečnom dôsledku o rovnaký cieľ – spokojného a zdravého človeka, ktorý môže pokračovať v plnohodnotnom živote. A vedomie, že sa nám to darí, je pre všetkých najväčšou odmenou.

Mgr. Stanislav Čársky generálny riaditeľ spoločnosti Unilabs Slovensko

EDITORIÁL 3

30 BLOG

34 AKTUÁLNE

Plastická operácia alebo psychoterapia? Jana Klimanová

6 ROZHOVOR

Vždy sa pozerám na marketingovú komunikáciu očami toho, komu chceme niečo ponúknuť, odovzdať rozhovor s Mgr. Líviou Frankovou, riaditeľkou marketingu Unilabs Slovensko Ing. Eva Šabová

14 UDIALO SA Čo je nové v Unilabs Slovensko

Plastická chirurgia MUDr. Antonín Polách 17 KOMENTÁR

Nespoznal ho ani mobil Elena Akácsová 18 BLOG

O biolepidlá je záujem Ing. Josef Pazdera, CSc.

22 PROGRESÍVNE ZDRAVOTNÍCTVO

Faceli ing je pre mňa najťažšou, ale aj najlákavejšou formou plastickej chirurgie rozhovor s MUDr. Tomášom Ventrubom, plastickým chirurgom so špecializáciou na operácie tváre Danka Šoporová

40 Z DRUHEJ STRANY

Rekonštrukcia prsníka? Pekná bodka na záver rozhovor s Evou Bacigalovou, pre ktorú nový prsník symbolizuje uzatvorenie etapy jej života s rakovinou Jana Klimanová

46 OSOBNOS Ť

Nechcem mať inú tvár, chcem mať svoju rozhovor s herečkou Michaelou Čobejovou Elena Akácsová

OBSAH
4 inVitro

2 Unilabs Slovensko — partner č. 1 v laboratórnej diagnostike 3 Procesná mapa 4 1 Žiadanka a objednanie vyšetrení 5 Vyplnenie žiadanky 6 Výber vyšetrení 6 Značenie vzoriek 9 Telefonické doobjednanie 10 Biochémia a hematológia 19 Imunológia a alergológia 28 Mikrobiológia 39 Genetika 42 Patológia 45 2. Odber 46 Žiadanka na odberový materiál 47 3. Transport 48 Mapa pokrytia zvozovými trasami 50 4. Registrácia a príprava vzorky 52 5. Komplexná diagnostika 54 6. Kvalita a akreditácia 56 7. Analýza

OBSAH
TÉMA Č ÍSLA PLASTICKÁ A REKON Š TRUKČ NÁ CHIRURGIA 54 Plnenie snov MUDr. Marta Dobáková 56 Cestovanie v čase? Vďaka rejuvenizácii tváre nič nemožné MUDr. Ján Zeleňák 64 Redukčná mamoplastika a mastopexia MUDr. Ján Zeleňák 70 Abdominoplastika Dr. med. univ. Lukáš Šimko, PhD., MPH 78 Transplantácia vlasov MUDr. Andrea Nestorová 84 Plastická chirurgia rukou veterinárneho lekára MVDr. Pavol Valašek Unilabs Slovensko 5
62 8. Validácia a distribúcia výsledkov 63 Výsledkový list 64 9. Kontakty 65 Manažment 68 Sieť laboratórií a pracovísk LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA Praktická príručka/Technická príručka
ROZHOVOR 6 inVitro

Vždy sa pozerám na marketingovú komunikáciu očami toho, komu chceme niečo ponúknuť, odovzdať

Je presvedčená, že marketing a komunikácia je principiálny tvorca „výkladnej skrine“ každej firmy. Má rada neustálu prácu na sebe a dopredu – či už pracovne, alebo osobne – sa najradšej posúva po vlastnej osi. Jej srdcovkou je korporátna komunikácia reprezentovaná konkrétnou tvárou firmy, ale aj krízová komunikácia, ktorú si vyskúšala hneď po nástupe do Unilabs Slovensko. Nastúpila do rozbehnutého vlaku, a to tesne pred vypuknutím koronakrízy, z ktorej sa jej pre značku podarilo vyťažiť veľký potenciál. Ten teraz treba najmä disciplinovane udržiavať, ďalej budovať a nezaspať na vavrínoch, ako sama hovorí. Zoznámte sa s Líviou Frankovou, Chief Marketing O cer v spoločnosti Unilabs Slovensko.

Zaujímaví ľudia z Unilabs Slovensko
Unilabs Slovensko 7
Autor: Ing. Eva Šabová, foto: Ivan Čaniga

VUnilabs Slovensko pomaly začínate štvrtý rok svojho pôsobenia. Aká bola vaša cesta do firmy? Moja cesta do tejto firmy bola veľmi zaujímavá. (Úsmev) Keď sa mi ozvala Zuzka Moravčíková (z oddelenia HR, pozn. red.), čím reagovala na mnou za slaný životopis, jej telefónne číslo sa veľmi podobalo číslu, ktoré mi v ten deň volalo už asi trikrát kvôli bambu sovým ponožkám. Takže som to zdvihla už mierne ironickým štýlom, čo ju síce trochu zaskočilo, ale v žiadnom prí pade neodradilo. Neskôr som jej túto príhodu osobne vysvetlila a spolu sme sa na tom zasmiali. Potom sa začal ten vážny prijímací proces, ktorý cel kovo pozostával z 5 výberových kôl. Na túto pracovnú výzvu som zareagovala z dôvodu, že pozícia riaditeľa marke tingu obsahuje riadenie a správu mar ketingových kampaní a PR komunikácie úplne všetkých segmentov (produkto vého a korporátneho), a to v o ine aj v online svete. A to dnes možno nevy hovuje každému, pretože niektorí mar

ketéri sa radšej sústredia na online, iní radšej na o ine, no ja mám najradšej práve to spojenie, synergiu a silu, ktorá z toho spojenia prichádza vo vidi teľnom marketingovom výtlaku.

Spomínate si vo vašej kariére na moment alebo na osobu, ktorá vás profesne najviac posunula, respektíve pre vás bola nejakou inšpiráciou?

Vždy som sa snažila – kariérne, ve domostne aj ľudsky – posúvať sama, avš ak nie v zmysle bez spolupráce s kolegami alebo s inými ľuďmi, ale pomocou veľmi kvalitných indivi duálnych alebo skupinových tré ningov, školení, koučingov. Nečakala som na to, kým ma niekto povedie za ručičku. Alebo kým nejaká situ ácia, ktorú nemám spracovanú, „vy vrie” a negatívne ovplyvní môju pra covnú pohodu. Zažila som aj jeden rakúsky nadnárodný korporát, ktorý extrémne dbal na to, aby manažéri a top manažéri absolvovali zahra ničné (celkom tvrdé a náro čné) ko munikačné, prezentačné a sebapo

Mgr. Lívia Franková

1975, Prešov

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie vysokoškolské

Kľúčové predchádzajúce zamestnanie

Slovenské telekomunikácie, Trenkwalder, Ticketportal, Klenoty Aurum

Súčasná pozícia v Unilabs Slovensko Riaditeľka marketingu (CMO)

OBĽÚBENÉ

Kniha

Clarissa Pinkola Estés: Ženy, ktoré behali s vlkmi Hudba

Dire Straits, Sting, Loreena McKennitt, U2, Diana Krall, smooth jazz, v aute zásadne 80. roky :-)

Dovolenková destinácia Sicília je neprekonateľná, Škótsko magické a Jordánsko čarovné

Koníčky kinematografia, prechádzky v lese, hra na klavír, športová streľba, zaujímavá literatúra, osobný rozvoj

Nápoj

Earl Grey s medom a citrónom, levanduľová limonáda

Jedlo

zatiaľ je to v tomto poradí: rakúsko-uhorská kuchyňa, talianska a libanonská kuchyňa

ROZHOVOR
8 inVitro

znávacie tréningy, ktoré sa niekedy končili silným vyčerpaním.

Najviac vpred ma však posúvajú presne tie tréningy a školenia, ktoré ma učia spoznávať samú seba do hĺbky, viac počúvať a dívať sa na pra covné aj osobné situácie viacerými pohľadmi. Naučili ma aj to, že každú situáciu musím vedieť rovnako silno vyargumentovať za, ale aj proti. Vo všetkom a v každom nájsť aj to dobré, ale v žiadnom prípade neprehliadať riziko alebo ohrozenie. A takto sa vlastne snažím posúvať neustále. Za bŕdam aj do činností, ktoré vyžadujú úplne iný typ sústredenia či vedomostí. Je veľmi užitočné to citlivo zladiť s ro dinou a jej potrebami, prácou a ďal šími záujmami.

Profesne máte skúsenosť s nastavovaním komunikácie pre rôzne značky. Čím vás zlákal práve segment laboratórnej diagnostiky?

Nebolo to ani kvôli samotnej ob lasti pôsobenia našej značky, ale skôr tým, že sa mi tam odkryla možnosť veľkého priestoru pôsobenia, pretože v čase môjho pohovoru bola značka, s ktorou som podvedome pracovala pri uvažovaní o tomto segmente, pa radoxne značkou konkurencie. Výzva ukázať, čo všetko dokážem v určitom čase navrhnúť, vybudovať a riadiť, aby sme odskočili od vtedy komunikačne silnej značky konkurencie, bola mojím hnacím motorom a je ním dodnes.

Ako vyzerá váš typický deň na pozícii marketingovej riaditeľky v Unilabs Slovensko?

Môj deň začína o 6. hodine a do 6.30 si čítam správy, monitoringy a ranné prehľady ešte v posteli. Potom klasika – raňajky, príprava dcéry do školy a následne prichádza prvá chvíľka pre mňa. Po ôsmej si pokojne – prvý- a poslednýkrát za deň – vy chutnám svoju kávu v útulnej kaviarni a odchádzam do práce, či už formou homeo ce, alebo do klasickej kan celárie. Denne mám zopár mítingov, pomedzi ktoré riešim svoju aktívnu pracovnú agendu a agendu marketin

gového oddelenia a samozrejme inten zívnu komunikáciu s mojimi kolegami, ako aj s kolegami na nadnárodnej úrovni. Popritom sa naskytnú stretnutia s našimi dodávateľmi, či už s novými, alebo so súčasnými. Pomedzi to ma čaká ešte vyzdvihnutie dcéry zo školy a čas s rodinou. Večer, keď už všetci spia, si ešte sadnem k laptopu a väč šinou ho zaklopím o 22:30.

Súčasťou tímu ste sa stali tesne pred vypuknutím koronakrízy. Po jej vypuknutí to zrejme vyžadovalo riešiť veľa vecí „za pochodu“ ešte počas vášho adaptačného procesu a „prekopať“ pripravenú stratégiu. Ako toto obdobie hodnotíte s odstupom času?

Jednoznačne ako jedno z naj dynamickejších a najadrenalínovej ších v celom mojom doterajšom pra covnom živote. Bolo to fantastické! Dokonca si myslím, že to ani nemám k čomu prirovnať. Úprimne priznávam, že vo finále som bola veľmi vyčerpaná, ale nesmierne šťastná. Bolo to zaují mavé obdobie, lebo, áno, my sme mali na začiatku navrhnutý úplne iný kon cept komunikačnej a marketingovej stratégie. Avšak po vypuknutí korona krízy, keď sa svet – a v tom čase aj ten náš – otočil hore nohami, nastavenie komunikácie a kampaní bolo treba úplne inak, predovšetkým v prvej po lovici koronového obdobia do mája 2020 – tam zohrala obrovskú úlohu najmä komunikačná časť korporát neho a produktového PR. Znamenalo to aj veľa tlačových konferencií, medi álnych dní pre novinárov, kde sme ve rejnosť informovali o tom, čo všetko sme uviedli na trh ako prví a v nadväz nosti na to sme začali realizovať štan dardné komerčné marketingové kam pane. A práve v tomto období som sa spoľahla na ľudí, ktorých som poznala zo svojho minulého profesného ob dobia, práve ich som oslovila a vytvo rila, dá sa povedať, paralelný externý marketingový tím, ktorý bol ochotný pracovať nonstop a podávať výkon v ktorúkoľvek dennú a nočnú hodinu, pretože v tom čase boli bežné nočné

„Strategické sú marketingové kampane v segmente B2C, ktorými sa spoločnosť odlíši od konkurencie, ktoré oslovia cieľové publikum, ktoré vybudujú uvažovanie o značke v čase kúpy produktu daným zákazníkom. V oblasti B2B ide o stabilné budovanie spoľahlivosti, kreditu a prestíže odbornej a aj spoločenskej.“

Zaujímaví ľudia z Unilabs Slovensko
Unilabs Slovensko 9

„Skutoční marketéri sú predovšetkým veľmi disciplinovaní, nesmierne pracovití, so slušným pracovným nadhľadom, keď dochádza často za pochodu k veľkým zmenám v stratégii, komunikácii či priamo v samotnej kampani, ktoré môžu kolegov z iných odborností značne vyrušiť, no oni si napriek tomu držia svoj smer, ‚slnko v sebe‘, a pozerajú sa na cieľ. “

pracovné telefonáty s rôznymi exter nými zainteresovanými členmi. A takto sme to ťahali až do mája, keď sa to za čalo konfigurovať celé inak a postupne sa vymenili aj ľudia v internom tíme. Dnes som na svoj tím nesmierne hrdá, je kompaktný a maximálne funkčný

Ktoré komunikačné výzvy sa vám doteraz v Unilabse podarilo zvládnuť a čo považujete za svoj doterajší najväčší pracovný úspech v rámci Unilabs Slovensko?

Za najväčší prínos v čase pan démie považujem to, že bývalý ge nerálny riaditeľ bol ochotný zobrať na seba identifikáciu značky s jeho tvárou a bol ochotný formálne a vizu álne prevziať celú komunikáciu voči médiám navonok. To bola kľúčová vec mediálneho úspechu a prináša to nespornú mediálnu výhodu, ak pre behne identifikácia značky s top ma nažmentom. Tlačová konferencia s vtedajším premiérom bola medi álnym vrcholom, ale bolo toho samo zrejme viac. Mediálna hodnota našich PR výstupov v spomínanom období sa pohybovala v obrovských sumách (rádovo státisíce eur), a to bez akej koľvek investície do týchto PR pre zentácií, lebo médiá boli hladné po týchto informáciách. Ak by som mala hovoriť jazykom surferov, toto bol čis tokrvný tow surfing. Chytili sme naj väčšiu vlnu a zjazdili sme ju celú „po tvári“. (Úsmev)

Myslíte si, že človek pracujúci na komunikačnom oddelení alebo v oblasti marketingu má oplývať nejakými špeciálnymi osobnostnými charakteristikami?

Stopercentne. Marketing je totiž duša každej firmy. Je to akoby prameň živej vody, z ktorého, ak je všetko tak, ako má byť, vyviera voda, ktorá sa potom rozteká ďalej… Aj keď to tak navonok nevyzerá, marketing je v sú časnosti veľmi sofistikovaná veda za bŕdajúca do dátovej analytiky, šta tistiky, ale aj do neurolingvistiky a psychológie. Digitálny marketing je dnes najmä o brilantnej logickej mate

matike v analyzovaní dát a o poznaní všetkého, čo je za tým, o uvažovaní päť krokov dopredu a to si možno má lokto uvedomuje. Skutoční marketéri sú predovšetkým veľmi disciplinovaní, nesmierne pracovití, so slušným pra covným nadhľadom, keď dochádza často za pochodu k veľkým zmenám v stratégii, budgete, komunikácii či v kampani, ktoré môžu kolegov z iných odborností značne vyrušiť, no oni si napriek tomu držia svoj smer, elán, vi talitu a vidia cieľ. Ak marketingový človek týmto oplýva, za samozrej mého predpokladu všetkých odbor ných znalostí a zručností, tak je na správnom mieste.

Akým typom ľudí sa rada obklopujete v práci? Vo vašom tíme sú samé ženy, je to náhoda? Áno, v našom tíme sú len samé ženy a náhoda to nie je, pretože veľmi rada spolupracujem so že nami. Ženy sú z môjho pohľadu veľmi pracovité, veľmi oddané a ak sú od dané firme, projektom a vlastnej práci, tak je spolupráca fantastická a výsledky sa vždy dostavia.

Nejde ani úplne o to, akými ľuďmi sa obklopujem ja, pretože to nie je len o mne, ale do tímu si vyberám ľudí, ktorí sa navzájom dopĺňajú, sedia si a zároveň sú ako individuality úplne rozdielne. Každá moja kolegyňa v tíme je vlastná osobnosť a keď je to celé spojené a prepojené, tak je to per fektné, kompaktné ako jeden celok, organizmus. Marketing je dnes ako jedno telo, aby fungoval, veľmi sa tam neuplatní princíp v zmysle „ja, ty, on, ona”, tam sme len „my” a dôkazom toho je napríklad aj to, keď som kvôli mojej práceneschopnosti potrebo vala behom jedného dňa zastrešiť moju vlastnú agendu kolegyňou, ktorá o danom projekte v podstate nič ne vedela a do 4 hodín sa nám to poda rilo preklopiť, a vo finále ten projekt dopadol fantasticky. To považujem za úspech. Ak sa vám toto podarí, tak viete, že tím funguje po všetkých stránkach – ľudskej, odbornej, kompe tenčnej aj manažérskej.

ROZHOVOR
10 inVitro

Je teda jasné, že dobrý marketér musí byť „zo všetkého trochu“ a určite sa musí vedieť pomerne dobre orientovať v ľuďoch. Ako je podľa vás možné sa takéto niečo naučiť, pokiaľ to človek nemá tak úplne v sebe?

Hovorí sa, že úspech v živote tvorí 5 percent talentu a zvyšok je poctivá drina. Otázka skôr znie, či je človek ochotný na sebe pra covať, lebo každá práca začína od seba, čiže bez pochopenia seba ne pochopím druhých. Dobrý manažér vie, v ktorej oblasti má rezervy a rieši to. Niektorí manažéri cítia, že majú nejakú 13. komnatu, pričom sa ju možno aj nevedome pokúš ajú riešiť, ale mali by ju riešiť vedome. Je veľa spôsobov, ako to vybudovať. Znakom profesionálneho manažéra je, ak si uvedomuje svoje oblasti na rozvoj a aj ich aktívne rieši. A orientovať sa v ľuďoch – spoľahnite sa na svoj in š tinkt, intuíciu. Skúste sa naučiť od deliť (momentálne) správanie daného človeka od toho, aký a kým naozaj je. Skúste sa pozrieť a pochopiť mo tiváciu jeho správania, čo je za tým. Každé správanie ma totiž pozitívny úmysel, pre toho, kto ho robí. Od haľte ho a pochopíte správanie da ného človeka. Celkovo ho pochopíte.

Veľa ľudí si automaticky myslí, že oblasti komunikácie a marketingu rozumejú, lebo každý vie posúdiť, čo sa mu páči a čo nie. Ale nie každý vie vnímať aj strategický pohľad. Darí sa vám v takomto širokom názorovom spektre presadzovať vaše komunikačné a marketingové riešenia?

Jedna renomovaná kostýmová vý tvarníčka z USA, ktorá zabezpečuje kostýmy do prémiových filmov, pove dala, že každý sa cíti byť kostýmový vý tvarník a má pocit, že môže zasahovať do výberu kostýmov, lebo veď každý sa ráno nejak oblieka a zvolí si kom bináciu šiat, v ktorej ide na ulicu. A to isté by som analogicky vztiahla aj na marketing. Keď si všimneme, aj na po radách argumenty často začínajú „mne sa to“, „osobne by som“, „ja keby som

si išiel/išla kúpiť, tak…“. Naučila som sa to odstrihnúť zhruba pred 10 rokmi. Neposudzujem marketingové kampane a komunikáciu z osobného hľadiska. Je zopár komunikačných a marketin gových kampaní, ktoré boli v mojom živote úspešné z hľadiska konverzie a obchodu, no ak by som ich mala na sadiť ja ako súkromná osoba podľa osobných preferencií, v živote to ne spravím. Ale nasadila som ich ako mar ketér, pevne som za nimi stála a ve rila som im. Čiže musela som sa naučiť spracovať tento osobný rozpor v sebe, nastaviť si hranice a odstup. Vždy sa zásadne pozerám na komunikáciu očami toho, komu chceme niečo po núknuť, predať, čiže očami cieľovej sku piny. Napríklad pri projekte určenom

Zaujímaví ľudia z Unilabs Slovensko
Unilabs Slovensko 11
„S korporátnou komunikáciou totiž viete nádherne pracovať, dostať sa do prestížnych médií a viete premodelovať komunikačný obsah na taký zámer, aký potrebujete.“

„Je zopár komunikačných a marketingových kampaní, ktoré boli v mojom živote úspešné z hľadiska konverzie a obchodu, no ak by som ich mala nasadiť ja ako súkromná osoba podľa osobných preferencií, v živote to nespravím. Ale nasadila som ich ako marketér, pevne som za nimi stála a verila som im.“

pre mamy: keď viem, že mám produkt, ktorý je veľmi sofistikovaný a odborný, ale viem, že chcem osloviť mamy a po zriem sa na sociodemografickú štruk túru, viem, že produkt musím komuni kovať zrozumiteľne (ale tak, aby som neuberala odbornosti) a musím ho zjednodušovať, bez toho to nejde. Aby ich zaujal, aby ho pochopili a aby sa s ním identifikovali. A moment identifi kácie cieľovej skupiny s produktom je kľúčový – ak neprebehne prepojenie, tak u cieľovej skupiny nevzbudíme zá ujem. K tomuto prepojeniu sa ale ne dopracujeme cez osobné preferencie a náhľady, ale jedine očami – v tomto konkrétnom prípade – matiek, ktoré žijú vo svojom svete plnom stresu a šťastia, strachu a radosti, obáv a oča kávaní, nedostatkom času, spánku a re laxu. Dôležité sú ich postrehy, to, čo ony čítajú a hlavne, aké majú potreby, ktoré chcú naplniť. Až keď toto všetko zohľadníme, odpovedáme na ich po treby a nie na naše. A toto už dnešní marketéri, našťastie, chápu

V minulosti ste stáli aj za komunikačným konceptom, ktorý svojho času vyvolal u verejnosti pomerne silné odozvy. Máte rada formu komunikácie, ktorá má potenciál byť kontroverzná či rozčeriť hladinu?

A toto je presne príklad toho, o čom sme sa bavili pred chvíľou. Málokto by veril, že ja, ako súkromná osoba, som pochybovala o tom kontroverznom zakrytom slovíčku, na ktoré narážate v spomínanom komunikačnom kon cepte. Navrhovala som ho vymeniť za slovo cynik. Priznávam, že som bola ovplyvnená osobným spochybňovaním, „čo keď“. Kolegyne a generálny riaditeľ ma ale prehlasovali, aby sme do toho išli, mali sme analytiky, poznali sme presne cieľovú skupinu. Hovorí sa aj, že marketingová kampaň, ktorú si po roku nikto nepamätá, nie je dobrá kampaň Tá kampaň zároveň mala jedno poslanie – mala byť úplne iná ako ostatné tohto druhu. Všetky kampane v segmente lu xusných šperkov sa diali dovtedy v rov nakom ľúbivom scenári. Toto bola prvá

kampaň, ktorá narábala len s fotogra fiou produktu a s ironickým, respek tíve sarkastickým headlinom, ktorý doslova útočil na potenciálnych zákaz níkov, a ešte navyše v tzv. špinavej gra fike. Dôležité je povedať, že po nasa dení spomínanej kampane sa zdvihol obrat z predaja o 15 % v celom seg mente, a to nielen v promovanej značke. Ľudí to vyrušilo, šokovalo, kampaň bola organicky prezdieľavaná – organika bola doslova šialená: na Facebooku sme zaznamenali zvýšenie engagementu o 16 000 %. Aby som to zhrnula, nemám absolútne univerzálne pravidlo na typ kampaní, nie som človek, ktorý sa vy žíva v kontroverzných kampaniach alebo v umelých a neuveriteľných kampaniach. Veľmi precízne pozorujem cieľovú sku pinu, jej vyjadrenia a komunikačný jazyk a preferencie a rada si prečítam voľno predajné štúdie prieskumu trhu, ktoré ma tiež zorientujú. Vždy v závislosti od obchodného cieľa a časového hori zontu, cielenia kampane na konkrétnu cieľovú skupinu sa pripraví plán so všet kými zainteresovanými zložkami. Ne treba však považovať za koniec sveta, keď kampaň po nasadení zasiahne cie ľovú skupinu priemerne. Hovorí to skôr o tom, že sme vstupy vyhodnocovali svojím osobným pohľadom a nie po hľadom cieľovej skupiny. Inak sa nemô žeme pomýliť, respektíve pracujeme len s malou odchýlkou od dosiahnutia cieľa. Ak pracujeme s úplne novou značkou na trhu, na dojazd vlny si treba počkať o dosť dlhšie a najmä – nepoľavovať v úsilí, komunikácii a vo veľmi viditeľnej prezentácii.

Čo považujete v spoločnosti Unilabs Slovensko za najväčšiu komunikačnú výzvu pre najbližšie obdobie?

Udržať sa tam, kam sa nám poda rilo dostať, a to aj mediálne. Myslím tým vzťahy s médiami, prezentáciu v médiách, mediálnu hodnotu prezen tácie značky, ktorú sme za posledné obdobie dosiahli. Samozrejme, že celý ten proces je už teraz iný, lebo po vypuknutí pandémie sa médiá o nové informácie bili. Teraz je lop tička na našej strane – my musíme

ROZHOVOR
12 inVitro

médiá zaujať. Podariť sa nám to môže aj cez nové zaujímavé produkty ur čené pre samoplatcov.

Pod komunikáciu sa schová veľmi veľa zložiek. Ktorá časť tejto agendy je vám osobne najbližšia a prečo? Mne osobne je najbližšia korpo rátna komunikácia a v tesnom závese za ňou produktová komunikácia. Keď spomínam korporátnu komunikáciu, myslím tým komunikáciu cez kon krétne tváre, v tomto prípade tváre top manažmentu. S korporátnou ko munikáciou totiž viete nádherne pra covať, dostať sa do prestížnych médií a viete premodelovať komunikačný obsah na taký zámer, aký potrebujete. Čiže viete do neho skryť aj trochu produktu, trochu korporátneho PR, možno aj osobného PR. No a v nepo slednom rade ma baví aj krízové PR.

Vediete komunikačné oddelenie v zdravotníckej branži, kde sa človek nevyhne nutnosti chápať zdravotnícku „hantírku“ a veľa odborných vecí, ktoré sú pre bežného človeka často nezrozumiteľné. Orientovali ste sa v zdravotníckej problematike aj pred nástupom do Unilabs Slovensko?

Orientovala som sa v tej proble matike iba na – dá sa povedať – la ickej báze, možno trošku viac ako bežní laici, respektíve nemedici z môjho okolia. Potrebovala som pri bližne tri až š tyri mesiace, aby som sa do problematiky dostala v roz sahu, aký potrebujem pre výkon mojej práce. Určite si nedovolím po vedať, že som v zdravotníckej han tírke doma natoľko, aby som sa ve dela vyrovnať kolegyniam a kolegom na odborných oddeleniach. Ale v tom zmysle, aby som vedela podať kvali fikovaný pracovný výkon v tom type práce, za ktorý som zodpovedná, tak zorientovaná som.

Téma tohto čísla je venovaná plastickej a rekonštrukčnej chirurgii. Aký je váš ženský pohľad na dnešné možnosti plastickej chirurgie a mieru ich využívania u žien, ale aj u mužov?

Plastickú chirgiu vnímam v prvom rade ako rekonštrukčnú záležitosť, či už po náročných úrazoch, popáleninách, alebo po onkologických ochoreniach či vrodených deformáciách. Tam vidím jej nesporný prínos. Čo sa týka plastickej chirurgie ako „beauty treatment”, úplne chápem dnešné trendy „nekonečnej mladosti”, máme to tak v tej časti pla néty, kde žijeme v prebytku, ale márni vosť je na druhej strane veľmi ľudská. Ak to niekomu pomôže a spraví ho vnú torne naozaj šťastným, nech sa na to dá, no každá operácia v narkóze je podľa mňa riziko, ja osobne by som skutočne veľmi zvažovala, či do toho ísť. Malé vy lepšenia, ktoré nie sú výrazne invazívne, sú pre mňa prijateľné. Nakoniec, každý nech je šťastný v tom svojom.

Na aký druh prevencie vsádzate, čo sa týka starostlivosti o zdravie vás a vašich najbližších?

Vsádzam na smiech. Smiech, dobrú náladu, zábavu, relax. Vitamíny

v čo najprirodzenejšej podobe a ak už ide o doplnky, tak v lipozomálnej forme. A čo najviac byť vonku, v prí rode, na vzduchu.

V čase, keď robíme tento rozhovor, je jeseň. Ako ju mimo kancelárie najradšej trávite vy?

Jeseň jednoznačne najradšej trávim v lese. Je to moje úplne naj milovanejšie obdobie v roku, možno aj preto, že som sa na jeseň naro dila. Teda ak hovoríme o tej krásnej jeseni, slnečnej (Úsmev), môže byť aj trošku chladnejšia, s jemným vánkom, žiadne silné vetriská či mrholenie – romantickú jeseň zbožňujem. Je ideálna na prechádzky, púšťanie š arkana s dcérkou, zbieranie po padaného lístia na kreatívne dielne do školy. Pre mňa má jeseň špe ciálne čaro.

Zaujímaví ľudia z Unilabs Slovensko
Unilabs Slovensko 13

Čo je nové v Unilabs Slovensko

Novinky, zmeny a aktuality z prostredia našej spoločnosti. Prečítajte si viac o našich aktivitách.

SOWA 2022

Príbeh Alexa bojujúceho so SMA

Jednou z najočakávanejších spoločenských ak cií, kde sme sa zatiaľ zúčastnili počas tohto ro ka, bola SOWA 2022 – Social Awards Slovakia SOWA si naprieč ročníkmi nesie svoj stabilný odkaz „S vplyvom prichádza zodpovednosť“, ktorý poukazuje na veľký vplyv influencerov. S týmto odkazom sa aj my ako firma plne sto tožňujeme, preto sme boli aj tento rok pevnou súčasťou tohto podujatia ako jeho generálny partner, a to prostredníctvom nášho portálu pre samoplatcov – lab.online.

4. júna v Inchebe v Bratislave boli ocenení in fluenceri s najväčším vplyvom v jednotlivých kategóriách. Náš bývalý generálny riaditeľ Pe ter Lednický odovzdával cenu víťazovi v kategó rii jedlo. Z podujatia, ktoré prinieslo aj pestrý kultúrny program, bol na TV Markíza vysielaný priamy prenos.

Aj po tomto ročníku SOWA, rovnako ako minulý rok, prišiel zhrnúť dojmy do TV Markíza do relá cie Teleráno Peter Lednický spolu so Štefanom Šperkom, organizátorom tejto akcie, kde opäť zdôraznil, že Unilabs Slovensko podporuje zod povedných influencerov, ktorí pracujú s overe nými informáciami v takej kľúčovej téme, ako je zdravie.

Súčasťou našej produktovej línie testov zamera ných hlavne na novorodencov – BabyLab – je aj Test spinálnej svalovej atrofie (SMA), ktorý sme za prítomnosti nášho bývalého generálneho ria diteľa Petra Lednického a odborného zástupcu v odbore lekárska genetika, vedúceho prevádz ky lekárskej genetiky Unilabs Slovensko a hlav ného odborníka MZ SR pre lekárksu genetiku MUDr. Martina Mistríka predstavili na tlačovej konferencii 5. apríla v Monsters cafe v Bratislave zúčastneným novinárom.

Počas novinárskych raňajok zarezonoval príbeh malého Alexa, bojovnika so SMA. Jeho mama, Monika Brdárska, sa s nami aj so zúčastnenými novinármi podelila o ich osobný príbeh s odka zom, ako extrémne dôležitá je u detí postihnutých touto chorobou včasná diagnostika. Mnoho no vinárskych výstupov svedčilo o tom, že téma spi nálnej svalovej atrofie zaujala.

UDIALO SA 14 inVitro

Tento rok sme poňali akciu v téme superhrdinov, čo sa pre pojilo aj s náročným obdobím, s ktorým sme sa počas ko vidu museli všetci v Unilabs Slovensko popasovať, a to kaž dý svojím spôsobom. Program UniDays bol pestrý a každý si našiel to svoje: od individuálnych túr cez zapojenie sa do súťaže vo varení gulášu v tímoch až po príjemné debaty s kolegami. Spoločenský sobotný večer mal veľký úspech –programom sprevádzala obľúbená moderátorka Beka, kto rá vtiahla väčšinu účastníkov do kvízu o superhrdinoch. Ví ťazov neminuli odmeny a záver večera patril voľnej zábave a diskotéke. Firemné tričká s potlačou superhrdinov, ktoré všetci účastníci dostali a väčšina aj poctivo nosila počas akcie, budú zároveň milou spomienkou na tento príjemný víkend strávený s kolegami.

UniDays 2022

Po dvoch rokoch prišiel opät čas vychutnať si naplno obľúbenú firemnú akciu UniDays. S istotou sme vsadili na krásne prostredie Vysokých Tatier – konkrétne na overený hotel Hutník v Tatranských Matliaroch V dňoch 6. až 8. mája sme sa tejto akcii stretli v naozaj hojnom počte.

Ešte pred pár rokmi sme prišli na to, že spotreba papiera našej spoločnosti za rok sa rovná zničeniu takmer 100 stromov. Po tejto úvahe sme rýchlo prišli na nápad venovať časť nášho úsilia výsadbe stromov.

A tak sme aj tento rok ukázali, že nám okrem zdra via ľudí záleží aj na zdraví nášho okolia. 29. apríla ľu dia z Unilabs Slovensko spojili príjemné s užitočným a v Sučianskej doline tak pribudlo 1 000 nových mladých stromčekov – smreky, jedle a borovice. Tešíme sa, že sme po nejakom čase opäť aspoň čiastočne vrátili prírode to, čo si od nej berieme.

Čo je
v Unilabs Slovensko
nové
Unilabs Slovensko 15
Sadenie stromčekov

Odborné eventy s našou účasťou

Martinská genetická konferencia

17. – 18. marec, Hotel Turiec, Martin

Unilabs Slovensko bol generálnym partnerom podujatia so stánkom BabyLab prezentujúcim túto produktovú líniu zastúpenú dvoma genetickými testami: TREC | KREC testom a testom SMA.

Martinská vedecká konferencia pre sestry a pôrodné asistentky pracujúce v gynekológii a pôrodníctve

5. – 6. máj, Hotel Turiec, Martin

Unilabs Slovensko bol vystavovateľom so stánkom BabyLab.

VIII. Spoločný kongres SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP

27. – 29. máj, Incheba Expo Aréna, Bratislava

Unilabs Slovensko bol vystavovateľom so stánkom BabyLab.

XX. kongres Komory veterinárnych lekárov SR 26. – 29. máj, Grand Hotel Jasná, Demänovská Dolina

Unilabs Slovensko odprezentoval výhody spolupráce s nami aj vo veterinárnej diagnostike a tiež našu odbornú webstránku www.lenprezvierata.sk.

Kongres všeobecného lekárstva SVLS

3. – 6. jún, X-Bionic Sphere, Šamorín

Na tomto kongrese, ktorý je jeden z najväčších svojho druhu na Slovensku, sme boli jedným z vy stavovateľov so stánkom AlphaLab prezentujúcim online portál pre lekárov (v čase vydania tohto čísla už unilabs.online).

Výročná konferencia Slovenskej urologickej spoločnosti (SLS)

8. – 10. jún, hotel X-Bionic Sphere, Šamorín

Unilabs Slovensko bol vystavovateľom so stánkom AlphaLab (v čase vydania tohto čísla už unilabs.online).

Veľtrh práce v zdravotníctve 2022

Unilabs Slovensko bol generálnym partnerom na tejto vydarenej akcii z oblasti ľudských zdrojov konajúcej sa v Aula Magna (Jesseniova lekár ska fakulta UK) v Martine 29. marca. Naším cieľom bolo zviditeľniť sa medzi študentmi – medikmi, prebudiť v nich záujem o svet labora tórnej diagnostiky a tiež predstaviť bližšie, aké vý zvy prináša práca u nás. Unilabs Slovensko mal na tejto akcii svoj stánok, kde mal – okrem iného – MUDr. Ducár s mikroskopom pre študentov na chystané zaujímavé praktické úlohy, o ktoré bol veľký záujem.

Spartan Race

Spartan race, najtvrdší terénno-prekážkový beh, ktorý odhalí skryté rezer vy zanietených športov cov, sa konal tento rok 28. – 29. mája v X-Bionic Sphere v Šamoríne. Uni labs Slovensko bol part nerom tohto podujatia. V našom stánku sme vy užili priestor odprezento vať naše skvelé testy pre športovcov.

European Human Genetics Conferencie 2022

11. – 14. jún, Viedeň

Medzinárodná konferencia z oblasti genetiky, kde sme prezentovali našu spoločnosť spolu so zahraničnými kolegami.

UDIALO SA
16 inVitro

Nespoznal ho ani mobil

Kartu, kľúč či preukaz môže ukradnúť zlodej. Heslo prelomí hacker. Tvár je oveľa bezpečnejší zámok. Pokiaľ ju príliš nevylepší plastický chirurg.

Herec Marko Igonda v prestávke na krúcania zobral do ruky mobilný te lefón a chcel zavolať manželke. No te lefón sa odmietal odomknúť. Tú tvár nespoznával. Bol totiž zamaskovaný za starého muža do filmu Slúžka tak do konale, že oklamal aj celkom sofistiko vané systémy mobilných telefónov na rozpoznávanie tváre. Našťastie mohol použiť číselný kód na odomknutie a večer sa masky starého muža zbavil.

To istá mladá Číňanka Huan dopadla oveľa horšie. Pred troma rokmi absol vovala plastiku nosa. Následne bola odhlásená zo všetkých online nákup ných a platobných brán, ktoré použí vala, pretože proces bezpečnej identifi kácie cez rozpoznávanie tváre nevedel, kto je. Huan mala problémy aj v práci, nemohla vykázať svoje príchody a od chody, pretože tie tiež fungovali na prin cípe skenovania tváre pri vchode. A ne mohla ani cestovať, pretože keď sa registrovala na platformy pre platenie vo vlakoch a hoteloch, použila namiesto hesla systém na rozpoznávanie tváre.

Plastický chirurg, ktorý Huan zmenil nos, jej dôrazne radil, aby si išla aktu alizovať svoj občiansky preukaz. Kon krétne si nechať znovu zoskenovať tvár, aby sa jej nestalo to, čo inej Číňanke. Tú zastavili dopravní policajti pre akýsi drobný priestupok a chceli od nej do klady, aby jej vypísali pokutu. Jej tvár sa totiž nezhodovala s tou, ktorú mali

uloženú v policajnom systéme. Policajti ju chceli obviniť z krádeže cudzej iden tity, kým sa nepriznala, že absolvovala plastickú operáciu.

Huan napriek všetkým administra tívnym problémom a obštrukciám, ktoré jej plastika nosa spôsobila, pove dala novinárom, že je so svojím novým nosom spokojná a že to stálo za to.

Rastúca popularita a zväčšujúca sa dostupnosť estetických zákrokov je veľkou výzvou pre inteligentné systémy pracujúce na princípe rozpoznávania tváre, a to aj v menej policajných štá toch ako Čína. Tam sa totiž demokra ticky zvolení politici musia zaoberať aj otázkou, do akej miery je sledovanie ľudí kamerami narušením súkromia a obmedzovaním osobnej slobody.

So vér na rozpoznávanie tváre funguje na princípe biometrie. Na rozdiel od dvojrozmernej fotografie používa tech nológiu viacerých bodov, tzv. uzlov na vytvorenie trojrozmernej mapy tváre. Niektoré systémy merajú 80 takýchto uzlových bodov, iné 160. Parametre, vďaka ktorým je každá tvár jedinečná, zahŕňajú napríklad šírku nosa, štruk túra lícnej kosti, dĺžku čeľuste, vzdiale nosť medzi očami či hĺbku očných ja miek. Keď sa zosnímajú, porovnávajú sa s tvárou uloženou v databáze.

Rastúca popularita a zväčšujúca sa dostupnosť estetických zákrokov je veľkou výzvou pre inteligentné systémy pracujúce na princípe rozpoznávania tváre.

Napríklad letiská v Madride a Barce lone koncom roka 2021 s veľkou slávou ohlásili, že začali testovať systém roz poznávania tváre, ktorý pasažierom umožňuje odbaviť sa, prejsť bezpeč nostnou kontrolou a nastúpiť do lie tadla bez toho, aby museli ukázať ob čiansky preukaz, pas alebo palubný lístok. Systém vraj dokáže identifikovať aj tváre ľudí s respirátormi. To sa ne páči mnohým ľuďom domýšľajúcim do dôsledkov, kam môže takéto sledo vanie viesť. Dokonca vznikajú hnutia, ktoré využívajú bizarné dizajnérske ná pady – okuliare s LED svetlami, masky, šatky a kukly s potlačou tváre, tričká či šperky, ktoré sa snažia snímače op ticky obalamutiť.

Technológia samozrejme zohľadňuje rôzne obmeny – napríklad inú pózu, výraz, osvetlenie, ale tiež starnutie. Za znamená aj zmeny, ako sú kruhy pod očami, akné, nové fúzy, ochabujúca pokožka či pár nových vrások. Naske nuje ich a uloží pre budúce porovnanie. Takže systém sa neustále prispôsobuje vášmu „novému normálu“. Dokáže ak ceptovať aj jemnejší faceli , zmätú ho až dramatickejšie zmeny tváre a zvlášť ak ich je vykonaných niekoľko naraz, takže je zrazu odlišných príliš veľa uz lových bodov.

Systémy na rozpoznávanie tváre sú stále dokonalejšie, už vo chvíli, keď toto čítate, sú múdrejšie, ako keď som ja tento text písala. Navyše, trendom plastickej chirurgie nie je drasticky meniť tvár, ale naopak, robiť jemné vy lepšenia, ktoré by mal bežný pozoro vateľ vnímať ako prirodzené. Ono by to vlastne mal byť test dobre urobenej plastickej operácie – že vás vlastný mobil spozná.

KOMENTÁR
Unilabs Slovensko 17

O biolepidlá je záujem

Napríklad také lepidlo z oslej kože. Možno ním lepiť aj liečiť neduhy spojené s krvácavosťou, závratmi, nespavosťou, so suchým kašľom… Najnovší prírastok do rodiny biolepidiel je z dielne Kibreta Mequaninta a v klinickej medicíne má nahradiť nespoľahlivé lepidlá vyrobené na báze hydrogélov s fibrínom.

BLOG
Písané exkluzívne pre 18 inVitro

Dnešná vedecká novinka nemá nič spoločné s bio želatínou z oslej kože, ale keď sme ju už v úvode spo menuli, treba dodať, že kvôli záujmu, ktorý o ňu je, ceny oslov po celom svete už desať rokov prudko rastú. Uganda, Tanzánia, Botswana, Niger, Burkina Faso, Mali a Senegal museli kvôli klesajúcim stavom vývoz týchto ušatcov zakázať Čínsky dopyt je na toľko neukojiteľný, že počty oslov po vážlivo klesajú už aj v Brazílii. Záujem o túto želatínovú hmotu je silno ukot vený v histórii. Francúzsky jezuita Do minique Parrenin pred tristo rokmi o studni v Dong'e poznamenal nasle dovné. „Bola udržiavaná, ale pre odber vody zapečatená. Otvárala sa iba vtedy, keď sa z nej brala voda na prí pravu ejiao pre cisársky dvor.“ Od tých čias sa na záujme o ejiao toho veľa nezmenilo, hádam len to, že je dostup nejšie pre širšie masy. Správa spred dvoch rokov uvádza, že na uspoko jenie celosvetového dopytu po ejiao – akéhosi „tri v jednom“, pretože ide o substanciu tradičnej čínskej medi cíny, lepidlo aj o kulinársku špecialitu – teraz treba okolo päť miliónov oslích koží ročne. Snahy obhájiť liečebný účinok ejiao na molekulárnej úrovni priniesli isté ospravedlnenie jeho kon zumácie. Účinok má spočívať v prí sune širokého spektra dostupných peptidov, ktoré sa využívajú napríklad pri liečbe chudokrvnosti a u pacientov s rakovinou trpiacich myelosupre siou v dôsledku rádioterapie alebo chemoterapie.

Obrázok č. 1: Ejiao sa má vyrábať z kože čerstvo zabitého, dobre živeného čierneho osla. Oslov (aspoň tých, ktorých je možné na tento účel použiť) ubúda, a preto sa vyrábajú falzifikáty ejiao z koží koní, tiav, ošípaných a zo starých kožených topánok.

Kredit: Deadkid dk, Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Pokiaľ ide o modernú medicínu, vy užívajú sa v nej aj lepidlá (hemosta tické biogély) na báze kolagénu. Majú ale veľkú nevýhodu – nie sú úplne spoľahlivé. Nikdy nepriľnú k tkanivu dostato čne pevne, zlepená plocha má tendenciu povoliť a tkanivo sa ro zostupuje. Často sa to deje už v prie behu jednej alebo dvoch hodín. Po kiaľ ide o lepenie podkožia a kože, je následkom zlyhania lepidla iba väčšia jazva. Horšie to je v prípade rozle penia tkaniva v životne dôležitých or gánoch, ako sú pľúca, pečeň, srdce. V takom prípade pacientovi hrozí to najhoršie. Hlavné uplatnenie existu júcich lepidiel sa preto o čakáva v ta kzvanej „vojnovej chirurgii“, pri hro madných nehodách a katastrofách. Vš ade tam, kde je nárazovo zrane ných veľa a rúk chirurgov málo. V zá ujme záchrany čo najväčšieho po čtu životov sa v takom prípade trochu ris kuje, pretože treba rýchlo zaceľovať rany a zachovať hemostázu. V prí padoch, keď nie je čas na dôkladné šitie, je lepidlo na nezaplatenie. Nie nadarmo dostalo prezývku „svätý grál chirurgov“.

Súčasná novinka nemá s doteraz zná mymi lepidlami nič spoločné. Na su sedné tkanivá údajne prilieha tak pevne, že odtrhnutie lepeného tka niva je prakticky vylúčené. V rozsiah lych predklinických štúdiách doká zalo nové lepidlo utesniť prepichnuté pľúca, srdce, tepny a zlepšilo aj zlo meninu lebečnej kosti. Pri pokusoch na zvieratách vedci nezaznamenali

koží ročne.

O biolepidlá je záujem
Na uspokojenie celosvetového dopytu po ejiao – akéhosi „tri v jednom“, pretože ide o substanciu tradičnej čínskej medicíny, lepidlo aj o kulinársku špecialitu – teraz treba okolo päť miliónov oslích
Unilabs Slovensko 19

Obrázok č. 2: Schéma mechanizmu adhézie.

(A) K adhézii dochádza aj pod vodou. (B) Chemické reakcie na rozhraní medzi lepidlom a substrátom.

(C) Biomedicínska aplikácia. Gélovanie závisí od dĺžky molekulárneho reťazca silikónových tekutín. Vybrané boli tri typy silikónov s rôznymi viskozitami (molekulárnymi hmotnosťami), a to silikón 500 000 cs (silikón 500 k), silikón 10 000 sk (silikón 10 k) a silikón 200 cs (silikón 200). Silikón 500 k má hmotnostne priemernú molekulovú hmotnosť ~260 kDa, oveľa vyššiu, než je jeho kritická molekulová hmotnosť pre „zapletenie“ a zgelovatenie (29 kDa; Mc, silikón), inak je to pri molekulových hmotnostiach silikónu 200 a 10 k (~9,5 Da ~60 kDa). Kredit: Science Advances (2022). DOI: 10.1126/sciadv. abm9744

Poznámka: (1 u = 1 Da = 1,660 539 066 60(50) × 10 27 kg)

V rozsiahlych predklinických štúdiách dokázalo nové lepidlo utesniť prepichnuté pľúca, srdce, tepny a zlepšilo aj zlomeninu lebečnej kosti.

žiadne neprirodzené reakcie a rany sa v mieste lepenia hojili rýchlo. Pre tých, čo majú prístup k internetu, sprí stupnila University of Western Ontario ukážku schopností lepidla pod vodou: youtu.be/3yisREU7uUA.

Dosiahnuť adhéziu pri materiáloch vo vodnom prostredí je vždy problema tické. Príčinou je hraničná vrstva te kutiny brániaca lepidlu dostať sa do kontaktu s podkladovým tkanivom. Existujúce bioadhezíva sa to snažia riešiť tým, že vodu v mieste lepenia

absorbujú do seba. Pri terajšej no vinke je to presne naopak. Tým, že jeho primárnym materiálom je silikón, lepidlo z miesta kontaktu vodu vy pudzuje. Práve silikón má byť oným kúzlom, ktorým sa dosahuje silná tka nivová adhézia a záruka, že lepenie tak rýchlo nepovolí a dodá bunkám potrebný čas na regeneráciu.

Hoci to terajšia správa neuvádza, le pidlo bude mať najskôr súvislos ť s minuloro čným autorovým článkom o enzýme reptiláza (batroxobín)

BLOG
A B C
Gélovatenie Tvorba kovalentných väzieb Injekčná aplikácia pod vodnou hladinou Prepletené makromolekuly silikónu nezmiešateľného s vodou Vodu odpucudzujúca makromolekulárna kvapalina Priľnutie „in situ“ pod vodnou hladinou Voda Voda Substrát Fáza I Fáza II Fáza III Katalýza Hydrolýza Kondenzácia V géle Hydrolýza Na rozhraní gélu a substrátu Substrát Adhézia biolepidla pod vodnou hladinou Zastavenie
krvácania poranenej cievy
Oprava poškodeného tkaniva
Molekula vody PDMS – reaktívne polydimetylsiloxány – prekurzor gélu
20 inVitro
Makromolekuly silikónu

obsiahnutom v haďom jede. Ide totiž o enzým, ktorý je možné využiť na rýchle zastavenie krvácania. Tak tiež je žiaduce zabrániť odplavo vaniu lepidla v mieste lepenia. Zatiaľ čo iné podobné preparáty zasta vujú krvácanie zhruba po 90 sekun dách, reptiláza skracuje tento čas na polovicu. Bleskovú reakciu ha dieho elixíru vedci vysvetľujú vysokou afinitou väzby na fibrín (podpora tvorby zrazeniny), ktorú zvláda lepšie ako trombín.

Kanaďania, žiaľ, vo svojom vyhlá sení nespomínajú amerických ko legov z Harvardskej univerzity. Tí si vo svojej nedávnej publikácii pochvaľujú vlastné lepidlo. V ich prípade ale ide o prípravok založený na klasickej hyd rogélovej báze s využitím dvoch poly mérov. Extraktu z morských rias, ktorý sa nazýva alginát a z polyakrylamidu, ktorý tvorí hlavný materiál v mäkkých kontaktných šošovkách. Keď sa rela tívne slabé polyméry vzájomne pre viažu, vytvoria húževnatú molekulárnu sieť pripomínajúcu chrupavku. V kom binácii s adhezívnou vrstvou, ktorá obsahuje kladne nabité molekuly po lyméru (chitosan), je výsledný hyb ridný materiál schopný pevne sa na viazať na tkanivo a v prípade potreby sa natiahnuť až na 20-násobok svojej pôvodnej dĺžky.

Ak je nové „kanadské“ lepidlo sku točne také dobré, a ako výskumníci uvádzajú „ešte lepšie než existujúce hydrogélové preparáty“, mohlo by to skutočne znamenať súmrak pre chi rurgické svorky a stehy.

Možno stojí za to zmieniť, kto sa za terajšou novinkou skrýva. Meno Kibreta Mequanint je totiž v oblasti inovácií zdravotníckych postupov prísľubom serióznosti. Počas uply nulých dvoch desaťročí vyvinul po četné priekopnícke techniky v ob lasti biomateriálov, tkanivového inžinierstva a regeneratívnej me dicíny, pričom mnohé z nich sú už dnes považované za štandardy. V jeho podaní je silikónové biole pidlo „inováciou, ktorá znamená prevrat“. Ako hovorí Mequanint, možno sme naozaj na prahu revo lúcie v chirurgii. A to nielen tej vo jenskej, ale aj kozmetickej. Prínosy tejto novinky v pokusoch na zviera tách svedčia o rýchlejšom uzdravení, ale aj o menších jazvách. Do kli niky by sa náhrada svoriek a stehov mohla dostať bez obvyklých prie ťahov, ktoré musia absolvovať nové prípravky pri uvádzaní na trh. Všetky súčasti lepidla (vrátane spomína ného silikónu) už totiž americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) v minulosti schválil.

Výsledný materiál nového „kanadského“ lepidla je schopný pevne sa naviazať na tkanivo a v prípade potreby sa natiahnuť až na 20-násobok svojej pôvodnej dĺžky.

Literatúra

1. Yuqing Liu et al, Gelace vysoko previazané hydrofóbne makromolekulárne tekutiny pre ultra silnú pod vodou in situ rýchlu adhéziu tkanív, Science Advances (2022). DOI: 10.1126/sciadv.abm9744

2. Yicheng Guo et al, Snake extract–laden hemostatický bioadhesívny gél cross-linked by visible light, Science Advances (2021). DOI: 10.1126/sciadv. abf9635

O biolepidlá je záujem
Obrázok č. 3: Konkurenčné, klasické hydrogélové lepidlo z dielne Harvardskej univerzity sa môže pochváliť pretiahnutím až na 20-násobok svojej pôvodnej dĺžky. Klinické porovnávanie oboch lepidiel sa zatiaľ neuskutočnilo. Kredit: Harvardská univerzita
Unilabs Slovensko 21
Obrázok č. 4: Prof. MUDr. Kibret Mequanint, PhD. Zdroj: University of Western Ontario

Faceli ing je pre

ou,

PROGRESÍVNE ZDRAVOTNÍCTVO
22 inVitro
mňa najťažš
ale aj najlákavejšou formou plastickej chirurgie

Z vysokého počtu faceli ov, ktoré ročne vykoná, je zhruba tretina sekundárnych. I tento fakt ho viedol k vyvinutiu vlastnej technológie V Li , ktorú si nechal patentovať. Zdôrazňuje, že väčšina plastických chirurgov má vlastný rukopis, s čím súvisia rozdiely, ktoré pri estetických zákrokoch vznikajú. On sám je zvyknutý, že sa na neho obracia čoraz viac klientov, ktorí už majú za sebou operačný zákrok na inom pracovisku. Dokonca je v tomto smere vyhľadávaným odborníkom. No samotných poznávacích znamení nájdeme v jeho prípade podstatne viac. O plastickej chirurgii a estetických zákrokoch, ktorých ročne realizuje tisícku, sme sa porozprávali s MUDr. Tomášom Ventrubom, primárom, plastickým chirurgom so špecializáciou na operácie tváre, zakladateľom súkromnej kliniky V-Clinic v Brne, ktorý pôsobí aj ako odborný asistent na Masarykovej univerzite v Brne.

Ako plastický chirurg sa zameriavate hlavne na oblasť tváre. Čím si vás získal tento medicínsky odbor a vaša následná, už dlhoročná špecializácia?

Od začiatku štúdia medicíny som ve del, že sa chcem venovať plastickej chirurgii. Fascinovala ma i cievna chi rurgia, no rozhodol som sa pre tú plas tickú. Najskôr som vykonával prakticky väčšinu štandardných úkonov, predo všetkým rekonštrukciu prsníkov u on kologických pacientok a taktiež mikro chirurgiu. No vždy ma to podvedome ťahalo k úpravám tváre, pretože tú ne skryjete do nohavíc alebo pod tričko. Presne z tohto dôvodu je pre mňa face

li ing tou najťažšou, ale zároveň i najlá kavejšou formou plastickej chirurgie.

Ako sa rokmi zmenili klienti skrášľovacích kliník?

V ostatnom období sa výrazne zlepšila informovanosť o zákrokoch i dostup nosť estetických ošetrení. Stali sa totiž bežnou súčasťou života žien, ale i mu žov. Veľmi intenzívne vnímam záujem mladých žien, ktoré sa prídu informo vať o alternatívach udržania zdravia po kožky, hydratácie či prevencie vrások. Staršie klientky čím ďalej, tým častejšie uprednostňujú prirodzený vzhľad, ne invazívne či nanajvýš miniinvazívne zá kroky, ktoré im výrazne ne(z)menia mi miku a výraz tváre.

Faceli ing je pre mňa najťažšou, ale
š
formou plastickej chirurgie
aj najlákavej
ou
Autor: Danka Šoporová Foto: archív T. Ventrubu
Unilabs Slovensko 23

Inovujem teda „v behu“, na skutočných pacientkách, ale vždy po minimálnych častiach, aby som nevybočil z vopred odkonzultovaného výsledku.

Nadviažem na vašu odpoveď. Dnes si aj dvadsaťročné dievčatá nechávajú aplikovať botulotoxín a iné výplňové materiály. Nie je to priskoro? Myslím si, že je to individuálne. Každá tvár je iná a každý doktor, ktorý tento úkon vykoná, by mal vedieť klientku usmerniť, povedať jej vlastný ná zor. Ak má chirurg pocit, že by s tým mala eš te po čkať, treba brať do úvahy jeho argumenty. V praxi nie je núdza o klientky, ktoré za nami prichádzajú v osemnástich rokoch presvedčené, že potrebujú aplikovať botulotoxín. Osobne na tom nevidím nič zlé, av š ak len v prípade, že klientka má vrásky skuto čne viditeľné a trápia ju z pracovných či súkromných dô vodov. Vtedy je na mieste pomôcť jej, veď na to tu predsa sme. Využíva sa kyselina hyalurónová, botulotoxín či plazmali ing.

Plastická chirurgia napreduje obrovskou rýchlosťou a neustále prináša novinky. Čo považujete v tomto smere za prevratné vy, z pohľadu odborníka?

Čo sa týka operačných techník, pre vratné zmeny som akosi nespozo roval. Ale čo je úžasné, používa sa vlastný tuk na vyplnenie vrások a kon túrovanie tela! Používame kvalitnejšie a menej „traumatizujúce“ inš trumenty, novinky pozorujem aj v súvislosti s neinvazívnymi metódami. Máme k dispozícii rôzne prístroje, ktoré do kážu napnúť tvár, zredukovať preby to čný tuk atď. Aj keď si myslím, že chirurgický zákrok je efektívnejší a tr vácnejší. Za prevratnú vec možno považovať aplikáciu botulotoxínu do vrások na tvári a takisto kyselinu hy alurónovú – telu vlastnú látku. Ako doplnok faceli u, browli u či blefa roplastiky sú mimoriadne účinné. Naj väčšou výzvou ale pre mňa zostávajú zákroky – reoperácie, keď zasahujem už do operovanej oblasti. Výsledok býva menej predvídateľný, ako keď sa operuje prvý raz. To je pochopi teľné. Opravy sú zakaždým ťažšie, pre tože už je zmenený „terén“. To značí,

že nie je všetko na svojom mieste. Aj preparácia v mäkkých tkanivách býva nesmierne ťažká, keďže podaktoré š truktúry môžu byť, a aj bývajú, na iných miestach.

Ak si vezmeme sled jednotlivých úkonov, predchádza im pochopiteľne konzultácia s klientkou. Čo všetko v rámci nej riešite?

Je nevyhnutné vopred si všetko špe cifikovať. Vezmime si, že žena príde na konzultáciu s tým, že sa jej páči tvár, a teda zákrok, ktorý videla niekde na fotografii či v televízii. Ide zväčš a o faceli , čiže operačné riešenie es tetických nedostatkov. Faceli je in vazívny zákrok, vykonávajú sa rezy na tvári, nuž a to si klientka veľakrát neu vedomí. V tejto fáze sa preto musíme rozlúčiť. Nie je na to jednoducho na stavená a nechce absolvovať náro č nejšiu procedúru, celý proces si pred stavovala triviálnejšie. Klientky mávajú pomerne často skreslenú predstavu aj o jazvách. To je rovnako bod, ktorý si musíme špecifikovať. Rozkreslím preto plánovaný zákrok a ozrejmím obdobie rekonvalescencie, po čas ktorého gro úspechu ostáva v pa cientkiných rukách. Stáva sa mi, že klientku aj odmietnem operovať, pre tože ak má klientka celkom iné o ča kávania, než som schopný a ochotný zrealizovať, je lepšie sa do operácie nepúšťať

Každý organizmus je špecifický, aj spomínané jazvy sa hoja u každej osoby odlišne. Dokážete s veľkou presnosťou odhadnúť výsledok zákroku?

Áno. V plastickej chirurgii sú jasne dané základné typy tváre. Pokiaľ je klientka chudšia, nazývam to fajčiarska tvár. Máva drobnejšie a prepadlejšie vrásky. Výsledok zákroku bude úplne iný než u ženy, ktorá má oblejšiu tvár s pod bradkom. Po rokoch praxe pomerne presne odhadnem finálny výsledok. Ten ale v podstatnej miere závisí aj od pro cesu hojenia a pooperačnej disciplíny pacientky.

PROGRESÍVNE ZDRAVOTNÍCTVO
24 inVitro
Pooperačná starostlivosť má nesmierny význam. Postupom času, hojením dochádza k tomu, že sa tvár „usadí“ a pomaly dostáva do požadovanej formy.

Keď je reč o jazvách, existujú nové metódy, vďaka ktorým vieme ich stopy minimalizovať?

Podstatnú úlohu zohráva vždy technika operatéra, akou ranky zašíva. Jazvy to tiž nesmú byť pod napätím. K výsledku prispieva samozrejme i materiál na ši tie. Ja rád používam tkaninové lepidlo, ktoré sa aplikuje do hlbších štruktúr a znižuje ťah na jazvu. V pooperačnom období je nevyhnutné nanášať odborní kom odporúčané masti, krémy a neza nedbávať tlakové masáže, pretože aj tie sa v nemalej miere podieľajú na bez chybnom výsledku.

Predpokladám, že veľmi často navštevujete semináre a školenia v zahraničí. Patríte k špičke, vzdelávanie je nepochybne nevyhnutnou súčasťou vášho napredovania.

Je dôležité nezaspať na vavrínoch a zdokonaľovať sa, to máte pravdu. Ob zvlášť v tejto profesii, ktorá sa dyna micky rozvíja, a to denne. Naposledy som bol pred mesiacom na stretnutí najlepších plastických chirurgov v Gardone Riviera – Salò v Taliansku, špecializujúcich sa na tvárovú estetiku. Treba vidieť a vedieť, či chirurg postu puje správne, aké máme v odbore no

vinky, ktoré inovácie sú len v zárodku, no s perspektívou dosiahnuť revolúciu v plastickej chirurgii. Najčastejšie na vštevujem trojdňové sympóziá, kde po čas každého dňa prebiehajú dve „live“ operácie. Prítomní plastickí chirurgovia predvádzajú ďalším odborníkom no vinky, respektíve vlastné, inovatívne me tódy vykonávania faceli ingu.

Ktorú krajinu považujete za mekku plastickej chirurgie?

Jednoznačne Taliansko. Ak je teda reč o mojej špecializácii – operatívnych úpravách tváre. Práve z tejto krajiny po chádza najviac odborníkov, ktorí moje postupy precíznym prístupom, prácou a znalosťami ovplyvnili najviac. A práve Taliansko je krajinou, kde najčastejšie jazdím na kongresy a workshopy ne vyhnutné pre vzdelávanie a vykonáva nie mojej praxe. Dlhodobo sledujem prácu niekoľkých doktorov. Ak mi to pracovné povinnosti umožnia, absolvu jem ich prednášky. Na internete vyhľa dávam rôzne kongresy, workshopy či sympóziá, na ktorých bude daný špe cialista prítomný. V Salò na Gardone Riviera organizuje pravidelné sympó ziá Dott. Giovanni Botti. Prof. Mario Pelle Ceravollo je tiež človek na správ nom mieste, ten sa zúčastňuje stretnutí

Vedúci lekár, majiteľ a zakladateľ súkromného pracoviska V-Clinic. Patrí k vyhľadávaným plastickým chirurgom so špecializáciou na operácie tváre. V roku 2007 promoval na Lekárskej fakulte Masarykovej Univerzity v Brne. Po ukončení štúdia nastúpil na Chirurgickú kliniku MU a FN Brno.

Svoju kvalifikáciu získal na Klinike plastickej a estetickej chirurgie Fakultnej nemocnice U Sv. Anny v Brne. V rokoch 2016-2020 pôsobil na Gynekologicko-pôrodníckej klinike Fakultnej nemocnice Brno, kde bol členom mamárnej komisie a vykonával rekonštrukcie pŕs u onkologických pacientok a pacientok s BRCA mutáciou.

Od roku 2011 je asistentom na LF MU. Má atestáciu v odbore plastická chirurgia s licenciou Českej lekárskej komory. Pravidelne sa zúčastňuje i prednáša na odborných kongresoch a seminároch.

plastickej chirurgie
Faceli ing je pre mňa najťažšou, ale aj najlákavejšou formou MUDr. Tomáš Ventruba
Unilabs Slovensko 25
„Z môjho pohľadu by sa plastický chirurg mal jednoznačne na niečo špecializovať.“

Ľ

s

nych miestach. Na nimi organizovan po Andrew Jacono, New Yorku, propa za sebou, Taliansku na prestížnej klinike?

Nemyslím si, že je to o počte operácií. Ročne zrealizujem viac než 900 plas tických operácií, z toho približne 260 faceli ov. Mám za to, že v Taliansku by som sa nestratil. Každý chirurg vyko náva faceli určitým spôsobom. Mojím unikátom je, že dokážem urobiť roz siahlu úpravu iba v lokálnej anestézii. Nehovorím, že som v tomto smere je diný na svete. No viem, že v tak veľkom rozsahu to nerobí takmer nik. Keď som začínal, zákrok mi trval tri až štyri ho diny. Teraz je to hodinka a pol až dve hodiny. Je to z dôvodu, že v dňoch, keď operujem, mám dve až tri klientky s daným typom zákroku, istá rutina v tom preto už bude. Pochopiteľne, ne treba zabúdať na fakt, že každá tvár je iná a vyžaduje si individuálny prístup.

Robili ste transplantáciu tváre? Napríklad po požiari, prípadne, ak si ju vynútili fatálne nehody. Transplantáciu tváre som robil zatiaľ len čiastočne. Ale mám za sebou rekon štrukcie, ktoré sme realizovali na rekon štrukčnej chirurgii. Riešili sme posuny po rozsiahlych deformáciách spôsobe ných zhubnými nádormi a úrazmi. Vtedy sa pristupuje k lalokovým plastikám, pri ktorých sa posúvajú miestne laloky či vzdialené laloky. Zákrok prebieha tak, že sa urobí rotačný lalok – z čela alebo z tváre – a posúva sa do tej oblasti, ktorú potrebujeme prekryť

Ak vám pri práci napadne niečo nové, ako to realizujete v praxi? Predsa len, klientka nie je figurína, metódu pokusu a omylu si nemôžete dovoliť.

V súčasnosti operujem takmer ne ustále. Takže svojím spôsobom skú

am nové veci pravidelne, no po ma niky rezov a posunov. Inovujem teda „v behu“, na skutočných pacientkách, no výlučne po minimálnych častiach, aby som nevybočil z vopred odkonzul tovaného výsledku, s ktorým bude spo kojná klientka i ja.

V súčasnosti sa množstvo tvárových procedúr realizuje pomocou prístrojov. Aký typ chirurga ste? Viete sa spoľahnúť len na moderné technológie, alebo ste radšej, keď máte nad zákrokom úplnú kontrolu? Treba si špecifikovať dve základné zložky. Prvá je chirurgická, tou druhou je plasticko-estetická. Vtedy máva ope ratér k dispozícii nevyhnutné nástroje, akými sú skalpel a nožnice. Za tie roky mám jasno v tom, aké nožnice potrebu jem. Rozsahom 18 centimetrov a viem, akú majú mať čepieľku, ako majú byť zahnuté. Používam i rôzne špeciálne háky. Niektoré som si nechal vyrobiť na mieru, iné mi doviezli z Talianska či z Nemecka. Potom sú tu prístroje na zastavenie krvácania, čiže elektrokau tery. K dispozícii máme tiež rôzne apa ráty na odstraňovanie dymu, vychádza júceho z elektrokautera. Keď operujem klientov v lokálnej anestézii, vďaka nim nevdychujú tieto výpary. Ďalej existuje dermatologická či dermato-estetická stránka. Pri nej ide hlavne o prístroje. To znamená, že sa aplikuje – dajme tomu – kyselina hyalurónová s plazmou a vykonáva sa plazmoterapia. Sú to mi niinvazívne zákroky na tvári, ktoré robí plastický chirurg, prípadne dermatológ. Niektoré jednoduchšie úkony môže pre vádzať aj iná odborná osoba. Mám na mysli najmä aplikáciu botulotoxínu, ky seliny hyalurónovej, plazmoterapiu či chemický píling.

PROGRESÍVNE ZDRAVOTNÍCTVO
26 inVitro
udia niečo vidia, povedia si, že je to fajn, dajú sa zoperovať, ale vôbec neriešia, kto ich operuje. Bohužiaľ.“

Hoci sa ani zďaleka nepribližujete k dôchodkovému veku, vychovávate si svoju nastupujúcu generáciu plastických chirurgov? Áno, myslím na ďalšie generácie plas tických chirurgov a rád ich mentoru jem. Počas zákroku mávam pri sebe tím ľudí, najmä sestričiek, ktorého veľ kosť sa odvíja od náročnosti zákroku. Vo väčšine prípadov, ak to pojmem vo všeobecnosti, operuje plastický chi rurg s inštrumentárkou a cirkulujúcou zdravotnou sestrou. Mávam pri sebe kolegyňu – plastickú chirurgičku so za meraním na faceli ing. Tu by som rád podotkol, že nájdeme veľa pracovísk so zameraním na faceli ing, hoci ide spravidla o minimálne úpravy tvárovej oblasti s krátkou dobou účinku. V za hraničí tomu hovoria „weekend li “. Touto cestou sa neplánujem uberať Chcem robiť kvalitné zákroky, pričom tie vykonávame šetrne a iba v lokál nej anestézii. Presne tým sa, ako som už spomínal, odlišujeme od konkuren cie, dokonca by som povedal, že práve daný typ anestézie pri takýchto úko noch robí z nášho tímu unikát.

Vašou špecializáciou sú, ako ste už spomínali, zákroky estetickej chirurgie v oblasti tváre. Ktorý z nich považujete za najnáročnejší? Za mňa je to jednoznačne faceli , ktorý je skutočne rozsiahlym úkonom. V mi nulosti mával až príliš jednoduchú schému: zárez, posunutie tkanív a ho tovo. V posledných rokoch je celý po stup nepochybne zložitejší, využívajú sa špecifické techniky: miniinvazívne faceli y, rozsiahle, hlboké, SMAS či High-SMAS, Deep Plane. Je ich veľmi veľa. Presne na tento fakt som reago val a nechal si patentovať vlastný druh faceli u V Li . Ide o modifikovaný ver tikálny typ faceli u, ktorý uvoľňuje sva lové vrstvy SMAS – platyzma komplexu (čo sú svaly a fascie) – a predovšet kým hlbšie vrstvy svalov zodpovedné za výraz tváre. Vďaka V Li u získa tvár opäť oválny tvar, je spevnená a mla distvo atraktívna. Rezy sú vždy vedené dovnútra do ucha – za výbežok zvaný

tragus – a za uchom do vlasatej časti hlavy. Pri operácii používam tkanivové lepidlo. V Li sa vykonáva v lokálnej anestézii (v kombinácii s analgosedá ciou) a trvá zhruba 2 hodiny. Zákrok je možné kombinovať s ďalšími vý konmi, napríklad s lipofillingom tváre, prípadne s operáciou očných viečok. Bezprostredne po zákroku je pacientke nasadený sterilný obväz, ktorý si nechá na hlave. Za 2 dni sa obväz zloží a na sadím jej kompresnú ohlávku, tú odpo rúčam nosiť po dobu 10 dní. Stehy sú kompletne vstrebateľné, čiže sa nevyťa hujú. Po zložení obväzu treba jazvičky dezinfikovať, neskôr je vhodné premas ťovať ich a robiť tlakové masáže.

Ako by ste zhodnotili pomer motivácií klientov k absolvovaniu zákroku – prevažujú zdravotné dôvody, alebo skôr estetické?

Jedno i druhé. Pri viečkach je to do konca 50 na 50 %. Ťažké viečka, ro zostrené videnie, častá únava. Aj tieto faktory dokážu znížiť kvalitu života a mnohí ľudia o tom netušia. Pretože sa ich to netýka. Na hornom viečku máme dva tukové vačky, pri dolnom tri, ktoré rovnako spôsobujú pada nie viečok a operujeme ich pomerne často. Klientom pomôžeme tým, že ich do určitej miery odstránime,

„Ak má klientka celkom iné očakávania, než som schopný a ochotný zrealizovať, je rozhodne lepšie sa do operácie ani nepúšťať.“

Faceli ing je pre mňa najťažšou, ale aj najlákavejšou formou plastickej chirurgie
Unilabs Slovensko 27

odoberie sa kožný nadbytok a je ohromujúce, že aj tento, vskutku ne náro čný úkon, sa zaslúži o kvalitnejší život pacientky.

Mnoho žien pred samotným zákrokom isto zaujíma, ako budú po zákroku vyzerať

To je pravda. Pri operáciách tela vy užívame rôzne 3D vizualizácie, vďaka ktorým presne zmeriame proporcie danej klientky a pokiaľ má záujem, povedzme o augmentáciu poprsia, môže – presne ako vravíte – vidieť oča kávaný výsledok zákroku. Takisto je dobre známy prístroj Morpheus. Od borník s pomocou tohto prístroja zho toví reálny 3D sken tváre a klientka vďaka konkrétnym nastaveniam uvidí, ako sa plánovaná procedúra prejaví na jej tvári. Na konzultácii vezmete virtu álne striekačku a aplikujte do pokožky botulotoxín. Zmeníte tvar čeľustnej lí nie identicky ako po neinvazívnych prí strojových faceli ingových terapiách, alebo jej odstránite z pokožky pigmen táciu. Pokiaľ dáma potrebuje viac času na rozmyslenie, Morpheus túto požia davku splní. Report z virtuálneho zá kroku je pri tomto prístroji úplnou sa mozrejmosťou, a tak sa môže klientka poradiť so svojím okolím.

Je plastická chirurgia, z pohľadu financií, prístupná aj pre bežných ľudí?

Myslím si, že vo väčšine prípadov ur čite. Osobne sa však snažím kráčať s dobou. Sledujem, čo sa deje v zahra ničí. Chcem mať prístroje a nástroje, ktoré používajú špičkoví plastickí chi rurgovia, nasledujem najnovšie trendy. To pochopiteľne niečo stojí a v adek vátnej rovine sa premieta aj do ko nečnej ceny zákrokov. Používam prí stroje, ktoré som zakúpil do osobného vlastníctva. Aj z týchto dôvodov patrím k drahším plastickým chirurgom.

Platí v prípade tvárových úkonov, že je lepšie absolvovať ich počas chladnejších mesiacov?

Dlhé roky to tak bolo zaužívané, aj moji učitelia hovorievali, že vhodnejšie sú jarné, jesenné či zimné mesiace, letu je lepšie vyvarovať sa. Postupom času to neplatí a začalo sa operovať aj v lete. Dokonca by som povedal, že v júli ope rujem možno najviac viečok z celého roka. Je to tým, že určitá klientela, ako napríklad pani učiteľky, nemajú priestor a čas absolvovať zákrok počas roka. Využijú naň primárne letnú pauzu. Ani na Floride nik nerieši, či je teplo alebo chladnejšie počasie a zákroky všetkých

typov sú realizované celoročne. Dôle žité je, aby mal pacient po operácii do statok času na zotavenie. To znamená, že pokiaľ klient pôjde na zákrok v júli a dva či tri týždne strávi doma v klimati zovanom prostredí, vynechá kúpalisko, je to jeho voľba a nie som proti. Na druhej strane, keď operujem klientku dajme tomu v novembri, nikde nemám záruku, že koncom mesiaca (ne)vy razí do Thajska, Afriky či Indonézie, kde býva v tom čase extrémne horúco. Roč ným obdobím sa už pri realizovaní plas tických a estetických úkonov neriadim. Na dodržiavanie pooperačnej disciplíny ale každú klientku dôrazne upozorním.

Vašu kliniku vyhľadávajú i mnohí zahraniční klienti. Navštívi vás žena, ktorá podstúpi plastickú operáciu poprsia. Ide o zákrok, ktorý si vyžaduje pravidelné kontroly, nie je to jednorazová návšteva. Zostávajú v krajine dlhšie, alebo riešia pooperačnú starostlivosť u iného odborníka?

Keď som začínal, chcel som mať všetko pod palcom. Tieto tendencie má vam dodnes, najradšej by som sledo val každý krok, presvedčil sa na vlastné oči, že je všetko v poriadku a hojí sa tak, ako má. Moja klientela sa ale po stupne rozrástla, mám veľa klientov z rôznych kútov Českej republiky, zo Slovenska, z Viedne, neraz prichádzajú i ľudia z väčších diaľok, Spojené štáty nevynímajúc. Nie je preto reálne, aby cestovali (prepravovali sa letecky) na každú jednu kontrolu osobne. Ponúkam im preto videohovory, počas ktorých po vizuálnej stránke skontrolujeme všetko podstatné, ďalej kontroly na inom mo jom pracovisku, čo logicky nemám veľmi rád, viem im odporučiť aj iného odborníka, kolegu, ktorý ordinuje v ich blízkosti a dôverujem mu.

Disponuje plastická chirurgia zvláštnosťami, ktoré sa chirurg nedokáže naučiť a musí mať na ne špeciálny talent?

Pri tejto otázke použijem prirovna nie k športu. Behať vie takmer každý.

PROGRESÍVNE ZDRAVOTNÍCTVO
28 inVitro

a naj

ou, ale aj najlákavejšou formou

Otázkou je, ako rýchlo, alebo aj akým štýlom. Niekto behá ako blesk a na vyše esteticky, keďže má pekné dr žanie tela. Aj v prípade plastickej chi rurgie platí, že každý chirurg zoperuje klientku do istého časového hori zontu. Nemyslím teraz tie najťažšie re konštrukčné operácie. Otázkou je, za ako dlho, s akým výsledkom. Takže z môjho pohľadu by sa plastický chi rurg mal jednoznačne na niečo špe cializovať. Vezmime si bežca, ktorý behá 100 a 200 metrov, maximálne k tomu pridá ďalších 400 metrov. Nikdy nebeží 800 alebo 1 500 metrov, pretože to si vyžaduje iné držanie tela, iné roz vrstvenie, iné rozplánovanie, na to sú machrami iní bežci, s inou svalovou hmotou. Aj v prípade plastickej chirur gie platí, že ak sa niekto špecializuje na prsia, neustále operuje iba prsia a len sem-tam vykoná rhinoplastiku, je na 90 % isté, že ju neurobí tak dobre ako odborník, ktorý sa zameriava vý lučne na nosy. Mojou silnou stránkou je úprava tváre, rôzne techniky a face li y. Okrem toho robím množstvo ope rácií pŕs a s otcom gynekológom vy konávame aj estetické úpravy genitálií: vaginoplastiku, perineoplastiku, labio plastiku, lipofilling, čo značí aplikáciu tuku do vonkajších pyskov.

Ako jeden z mála vykonávate operácie tváre v lokálnej anestéze. Keby chcel vašu metódu použiť iný odborník, musí vás o to požiadať?

V lokálnej anestéze môže operáciu vy konať ktokoľvek, pochopiteľne záleží od samotného rozsahu a prevedenia. Mojou srdcovou technikou je hĺbkový faceli v zmysle Deep Plane, kde som presvedčený, a zo skúseností viem, že efekt je dlhodobý. Výsledok je udrža teľnejší než minili y, ktoré by sa pre viedli podobným rezom. Na klinike mám kolegyňu, ktorá bude tiež vyko návať faceli y, no nie samotný V Li (patentovaný zákrok, pozn. red.). Ten by som mal rád ako známku, že ho ro bím jedine ja, ide o značku kvality. V dnešnej dobe existujú, žiaľ, faceli y s rôznymi názvami. Ľudia potom niečo

vidia, povedia si, že to je fajn, dajú sa zoperovať, ale vôbec neriešia, kto ich operuje.

Prečo je pri niektorých typoch zákrokov vidieť výsledok až po niekoľkých mesiacoch alebo dokonca po roku?

Pretože veľmi záleží, do akých štruk túr operatér intervenuje. Akonáhle za siahne do hlbokých štruktúr, preruší fascie, posúva tvárové svaly a svojím spôsobom ich premiestňuje, tkanivo prirodzene opuchá. Potom leží gro na pleciach pacienta a jeho sebadisciplíne, ovplyvňuje tým spôsob, akým sa rana hojí, ako dlho opuchy pretrvávajú. Po operačná starostlivosť má obrovský význam. Postupom času, hojením do chádza k tomu, že sa tvár usadí a po maličky dostáva do požadovanej formy. Drvivá väčšina klientok, ktoré sa roz hodnú pre tento druh operácie, má šty ridsať až päťdesiat rokov. Najčastejšie ich trápi, že koža nie je napätá, ovísa, prepadáva cez dolnú čeľusť, takže ani krk nie je na prvý pohľad pevný

Kozmetický biznis, predovšetkým v posledných rokoch, neuveriteľne napreduje. Možno ním docieliť výsledky porovnateľné s neinvazívnou formou estetickej chirurgie?

V určitých fázach to už nie je možné. Pokiaľ je koža povolená, má viac vrá sok a prevísa, je nevyhnutné radi kálnejšie, čiže chirurgické riešenie. Samotné úkony je ale vhodné kom binovať. Svojim klientom zvyknem hovoriť: Než si kúpite vonný strom ček do auta, kúpte si to auto. Kúpiť si auto znamená nechať si urobiť faceli A následne si môžem dokúpiť voňavý stromček, teda nechať si aplikovať bo tulotoxín, respektíve podstupovať nové procedúry. Táto postupnosť by mala byť dodržaná, nech tvár pôsobí mla distvo, sviežo a prirodzene. Aby som to zhrnul, je dôležité mať v určitej fáze zarovnané štruktúry, čiže previesť kon krétnu formu faceli u. A tú potom do pĺňať o menšie procedúry.

Faceli ing je
ň
pre m
ťažš
plastickej chirurgie
„V júli operujem možno najviac viečok z celého roka.“
Unilabs Slovensko 29
Ak je koža povolená, má viac vrások a prevísa, je nevyhnutné radikálnejšie, chirurgické riešenie. Samotné úkony je ale vhodné kombinovať

Plastická chirurgia

Hovorí sa, že dobre myslené a dobré nemusí byť vždy to isté. Plastická chirurgia bola určite dobre myslená a veľa z jej činností je aj dnes potrebných a pre kvalitu života určitých ľudí nenahraditeľných. Že sa vyvinula aj v určitom inom smere a stala sa veľkým biznisom, to už je iná história.

Ale okrem estetickej chirurgie, ktorá nám s plastickou chirurgiou pod vedome splýva, má tento odbor aj iné funkcie. Je to rekonštrukčná chirurgia, ktorá sa zaoberá nápravou malfor mácií, defektov po úrazoch a operáciách, chi rurgia ruky či chirurgia popálenín.

Bohužiaľ, v našom chápaní už zostáva skoro len tá chirurgia estetická. Áno, mnohí ľudia sú so svojím vzhľadom nespokojní – ženy väčšinou viac ako muži, samozrejme by chceli mať pery a prsia ako Scarlett Jo hansson, ale žiaľbohu, nie každej to stvoriteľ doprial. Vlastne takmer žiadnej. A aj preto tu máme chirurgov.

Plastická chirurgia má dlhú históriu. Starí Egypťania vylepšovali len vzhľad mŕtvol, na živých ľudí si ešte netrúfali, starí Indovia sa už do toho pustili smelo. V starom Ríme sa

BLOG
MUDr. Antonín Polách internista
30 inVitro

preslávil chirurg Cornelius Celsus, a to najmä rekonštrukciou mužských pred kožiek. Obriezka totiž v Ríme platila ako znetvorenie tela a ľudia so zne tvorením nesmeli navštevovať verejné kúpele. Najmä pre Židov, keď získali rímske občianstvo a chceli miešať karty v politike, bola návšteva verej ných kúpeľov nutná, lebo najmä tam sa robili dobré obchody a uzatvárali po litické koalície. A pán Celsus zarábal svoje milióny.

Na po čiatku novoveku to mali plas tickí chirurgovia o niečo ťažšie. Ta liansky chirurg Gasparo Taglia cozzi, ktorý vymyslel rekonš trukciu nosa kožou z oblasti pod ramenom, mal nemalé problémy s katolíckou cirkvou. Nosy ľuďom v tej dobe chý bali nielen v dôsledku súbojov, ale aj vďaka vtedy rozšírenému syfilisu. Lenže katolícka cirkev považovala znetvorenie človeka za boží zásah, ktorému sa netreba priečiť. Taglia cozzi sa priečil, a tak nemal pokoj ani po smrti. Cirkev ho prekliala, pri kázala vyhrabať jeho mŕtvolu a za kopať ju mimo cintorína v neposvä tenej pôde. Vtedy sa chirurgovia eš te nepo čítali za lekárov, ale len za lieči teľov, a tak boli ľahšie stíhateľní.

Prelom v plastickej chirurgii nastal na konci devätnásteho storo čia a najmä v čase prvej svetovej vojny, kedy bolo treba operovať vojakov znetvo rených vojnovými zraneniami. Na tom vyrástol aj Harold Gillies, novozé landský chirurg, ktorý neskôr – v roku 1946 – urobil aj prvú operáciu, pri ktorej zmenil pohlavie ženy na muža. Stále prevládali operácie, ktoré ko rigovali zranenia a znetvorenia, vy znamenal sa v tom aj český plastický chirurg František Burian, ktorý sa za oberal predovšetkým operáciami ráz š tepu podnebia.

Aj na po čiatku korektúr ženských pŕs bola rovnaká myšlienka. Vrátiť životnú kvalitu ženám po operáciách alebo

zraneniach prsníkov, prípadne po môcť dievčatám, ktoré žiadne krivky od pánaboha nedostali. Prvú ope ráciu prsníka urobil rakúsky lekár s kúzelným menom Vincenz Czerny, keď žene po amputácii prsníka vope roval namiesto odstráneného prsníka lipóm, teda tukový nádor.

K prelomu došlo v roku 1961, keď dvaja lekári z Texasu – Frank Gerow a Thomas Cronin – prvýkrát vopero vali do prsníkov silikónové implan táty firmy Dow Corning Company. Ak si náhodou pozriete film Breast men, neverte tomu, čo v ňom uvidíte, ne zakladá sa to na pravde. Navyše bol tento film nakrútený v roku 1997, keď boli silikóny (od roku 1992) ame rickou zdravotnou agentúrou FDA na základe presvedčenia o ich škodli vosti zakázané.

Lenže hľadanie iného bezpečnej šieho materiálu sa nepodarilo, a tak boli v roku 2004 silikóny rehabilito vané najprv v Európe a v novembri 2007 aj v Amerike. Používajú sa stále, moderné technológie robia prask nutie implantátov alebo výron sili kónu do tkaniva prakticky nemožným. Lenže namiesto korigujúcich operácií dievčat a žien, ktoré úpravu prsníkov skuto čne potrebujú, sa z týchto ope rácií stal biznis pre herečky a mo delky, ktoré tieto operácie berú ako investíciu do svojej kariéry, alebo pre ženy, ktoré chcú byť skrátka krásne podľa vlastných predstáv. Tie pred stavy môžu byť aj šialené, ale biznis je biznis a z pacienta sa stal zákazník, ktorého priania sa musia splniť

Dôsledky môžu byť aj tragické, ako bola napríklad smrť pornoherečky Lolo Ferrari. Zomrela po implan tácii piateho silikónového implan tátu. Môj strýko kedysi žartoval, že to budú mať archeológovia v budúc nosti s ľuďmi našej generácie ľahké. Žiadne meranie panvy a hrúbky kostí, aby určili, či ide o mŕtvolu ženy, alebo

Prvú operáciu prsníka urobil rakúsky lekár Vincenz Czerny, keď žene po amputácii prsníka voperoval namiesto odstráneného prsníka lipóm, teda tukový nádor.

Plastická chirurgia
Unilabs Slovensko 31

Je zaujímavé, ako sú operácie pŕs ovplyvnené kultúrou. Zatiaľ čo v USA je najčastejším zákrokom ich zväčšovanie, v Brazílii ich zmenšovanie. Tam si muži najviac cenia pekný pevný zadok.

muža. Kde budú ležať silikóny, bola to žena, keď nie, bol to muž. Zaují mavé, ako sú operácie pŕs ovplyv nené kultúrou. Zatiaľ čo v USA je najčastejším zákrokom ich zväčšo vanie, v Brazílii ich zmenšovanie. Tam si muži najviac cenia pekný pevný zadok. No, napokon, aj tam sa dá pridať silikón. Pamelu Anderson, Ma riah Carrey alebo Carmen Electra si bez ich vylepšených predností ani ne vieme predstaviť.

Internistom, najmä kardiológom, robia implantáty pri ultrazvuku srdca nemalé problémy, pretože cez si likón ultrazvukový signál neprerazí. Ale učíme sa byť tolerantní. Jedna mladá mamička sa mi ospravedl ňovala, že mala po deťoch také vy ťahané prsia, že si ich musela ne chať spraviť. Chápal som to, bola to veľmi pekná žena, taká sa má páčiť a nielen sebe samej.

Iná vec sú vrásky. Ženy sa ich boja a zabrániť sa im nedá. S postupu júcim vekom koža vysychá, je jedno, akým krémom sa žena proti vráskam bráni. A tak príde na rad botulotoxín,

známy ako klobásový jed. Je to vlastne strašný jed, jeden z najhor ších, ktoré na svete sú. Je to nervový jed spôsobujúci ochrnutie svalov. Ak ochrnutie postihne dýchacie svaly, pacient umiera na zadusenie. Stačí na to v priemere päťdesiat mikro gramov na jedného človeka. Jeden gram by teda stačil na zabitie 20 000 ľudí. Tento jed tvorí baktéria Clostri dium botulinum – nájdeme ju najskôr vo vydutej konzerve. Takej sa, prosím, treba vyhnúť. V dávkach zlomkov mik rogramu sa vš ak botulotoxín pod menom botox používa na liečbu svalových kŕčov alebo atónií či pri achalázii pažeráka, pri ktorej človek nemôže prehĺtať. Pri svojej aplikácii do svalu zablokuje botulotoxín acetyl cholín, látku zodpovednú za prenos nervovej informácie na svalovú plat ničku – a sval sa nemôže stiahnuť Jedna dávka pôsobí 3 – 6 mesiacov a pre pacientov trpiacich spastickými ochoreniami svalov je to vykúpenie.

Lenže keď botulotoxín vpichnete do kože, ochrnú svalové vlákna v pod koží a koža sa narovná – vyhladí. A tak sa stal botulotoxín šlágrom

1 gram

Jeden gram botulotoxínu by stačil na zabitie 20 000 ľudí.

BLOG
32 inVitro

estetickej chirurgie. Avš ak keď sa botox podáva často, nervy v koži si povedia, že sa na to môžu vykašľať a tvár ochrnie. Mimika tváre časom klesá na nulu. Jedna injekcia pô sobí len 4 – 6 mesiacov a potom, keď chce byť človek zasa bez vrások, musí injekciu opakovať

A samozrejme – pery. Kto by ich nechcel mať zmyselné a zvodné? A tak sa do nich pichá kyselina hyalu rónová, po ktorej napuchnú a zväčšia sa. Keď sa to preženie, čo sa stáva žiaľbohu často, dievča, ktoré chcelo byť zvodné, vyzerá ako Káčer Donald. Potom treba trpezlivos ť. Aj kyselinu hyalurónovú telo odbúrava a urobí to aj v perách, len na to potrebuje až pol roka.

Keď sa pozriete na niektoré hollywoodske hviezdy, ktoré to so skrášľovacími operáciami prehnali, ako Megan Foxx, Melanie Gri th, Meg Ryan alebo Renée Zellweger, neviete, či vám ich má byť ľúto. Krása vyzerá inak – aspoň podľa môjho skromného súdu.

Plastický chirurg to nemá až také jed noduché. Musí uspokojiť často pre hnané požiadavky zákazníka (v tomto prípade ide naozaj viac o zákaz níka ako o pacienta) a nesmie urobiť chybu. Na rozdiel od brušného alebo úrazového chirurga je v jeho prí pade oveľa ťažšie vysvetliť, že zá krok bol nevyhnutne potrebný k zá chrane života.

Čo ma z plastickej chirurgie vždy fas cinovalo najviac, bolo prišívanie stra tených orgánov. Umožňuje to mikro chirurgická technika, ktorou je možné obnoviť cievy, nervy – všetko zošiť na milimeter presne a zabrániť tak strate končatiny.

Prvýkrát som mal možnos ť niečo také vidieť v čase môjho š túdia v Olomouci. Postaršiemu vrátnikovi

odsekol výťah tri prsty na pravej ruke. Palec a malíček mu ostali. Prstenník sa netransplantuje, prostredný prst bol rozdrvený, ale s ukazovákom sa chirurgovia hrali osem hodín – celú noc. Podarilo sa im ho prišiť naspäť, funkcia bola dobrá, pán profesor nadšený. Stále kládol pacientovi na srdce, že nesmie držať ruku dole, aby sa cievy neupchali krvnými zrazeni nami. Pacient mal ruku teda zavesenú nad hlavou na špeciálnom zariadení. Lenže v noci sa mu zachcelo fajčiť. Išiel na záchod, dal si jednu cigaretku a ruku nechal pri tej pohode visieť pri tele. Na druhý deň prst zmodrel, potom odpadol a pána profesora skoro trafil šľak.

V Burgenlande pracoval na poli ma ďarský robotník. Stroj, s ktorým robil, mu odtrhol ruku pri ramene. Nepý tajte sa ma, ako to ten chlap do kázal, ale naložil odtrhnutú ruku do auta a odšoféroval sa k nemocnici. Keď prišiel na recepciu, povedal mu vrátnik, bez toho, aby sa na neho po zrel, že zle parkuje pred výjazdom sanitiek a aby išiel okamžite prepar kovať. Maďar teda zobral svoju ruku pod pazuchu, odišiel k autu a vzorne preparkoval. Bol to tvrdý chlapec. Potom sa prišiel prihlásiť znova. Až vtedy naňho vrátnik pozrel a vypukla panika. Ruku mu síce vo Viedni prišili, ale už bolo neskoro, neujala sa.

Samozrejme, treba dávať pozor, aby lekári prišili správnu ruku správ nemu pacientovi. Nie ako v románe Wolfa Haasa Brennerova, kde pri viezli dvoch mafiánov súčasne, oboch s odseknutými rukami. Našťastie boli ako správni mafiáni potetovaní a sá lová sestra správne spoznala, že gréč tina s ruš tinou k sebe nepasujú a že teda majú ruky od zlého pacienta. Ale to je možné len v románe.

Internistom, najmä kardiológom, robia implantáty pri ultrazvuku srdca nemalé problémy, pretože cez silikón ultrazvukový signál neprerazí.

Plastická chirurgia
Unilabs Slovensko 33

Plastická operácia alebo psychoterapia?

Plastické operácie dvíhajú sebavedomie ľuďom, ktorí prekonali devastačnú chorobu, úraz, alebo im vrodené deformácie výrazne zasahujú do výzoru. Zbaviť komplexov a zlepšiť kvalitu života však môžu aj väčšie prsia, zdvihnuté viečka či tvár bez vrások. Ak sa to nepreženie, pretože hranica je krehká. A túžba po dokonalosti môže viesť k nekritickej strate identity.

AKTUÁLNE
34 inVitro
psychoterapia? Unilabs Slovensko 35
Plastická operácia alebo

Č

o všetko máš urobené? Túto otázku počuť medzi priateľkami po štyridsiatke čoraz častejšie. Téma neinvazívnych a invazív nych zákrokov sa dostáva na program v takmer každej spoločnosti. Trend je vyzerať mlado a sviežo. „Mám už šesťdesiat rokov a teší ma, keď ma ľudia chvália za môj mladistvý výzor,“ hovorí zdravotná sestra Denisa, ktorá však okrem operácie padnutých viečok nepodstúpila žiadnu plastickú operáciu. Za svoj prirodzene omladený výzor vďačí len neinvazívnym zá krokom. ,,Nedávno sme mali v ordinácii pacienta, ktorý sa ma priamo opýtal, čo mám urobené, že tak dobre vyzerám. Vraj jeho žena podstúpila li ing tváre a zväč šenie pier, ale už to nie je ona…“

Dvíha prsia aj sebavedomie

Plastická operácia môže a väčšinou aj skutočne po zdvihne sebavedomie ľudí, ktorí prekonali devas tačnú chorobu alebo úraz. Vrodené deformácie či stavy po úrazoch negatívne pôsobia na psychiku človeka. Takto postihnutí ľudia sa často vyčleňujú zo spoločnosti, uzatvárajú sa do seba. Ich izolácia sa, samozrejme, odráža v partnerských a pracov ných vzťahoch.

Oveľa viac ľudí však podstupuje plastickú operáciu z iných dôvodov. Dúfajú, že zákrok na prsiach, vieč kach, nose alebo bruchu vzbudí záujem o ich osobu u opačného pohlavia alebo zvýši šancu uplatniť sa na pracovnom trhu. Mnohým ľuďom môže plastická operácia skutočne pomôcť aj po psychickej stránke a v niektorých prípadoch odporúča zákrok dokonca aj psychológ.

Do istej miery je aj plastický chirurg psychológom – mal by rozpoznať zrelé rozhodnutie od nejas ného želania pod tlakom okolia či partnera. Chceme zmeniť vzhľad svojho tela, aby sme sa páčili sami sebe, alebo preto, že to ocení náš partner alebo partnerka? Častokrát je prípad pre psychológa skôr ten, kto prehovára druhého k plastickej operácii. A najnovší trend? Majetní muži chcú mať po svojom boku dokonalé ženy, ktorými potvrdzujú svoj soci álny status. V posledných rokoch však rastie záujem o plastické operácie a kozmetické zákroky aj medzi mužmi. Bodujú operácie očných viečok, odstránenie prevísajúcej kože na bruchu či liposukcia.

AKTUÁLNE
36 inVitro
Plastickí chirurgovia skúmajú aj psychickú motiváciu klienta k operácii. Nie nadarmo sa plastickej chirurgii hovorí aj psychochirurgia.

Najlepší čas na operáciu? Pandémia Plastickí chirurgovia posudzujú zdravotný stav po tenciálneho klienta, ale skúmajú aj jeho psychickú motiváciu k operácii. Nie nadarmo sa plastickej chi rurgii hovorí aj psychochirurgia.

Pred zákrokom sa plastický lekár rozpráva s pa cientom o tom, čo od operácie očakáva, aby zhod notil, či sú jeho želania reálne. Vysvetľuje, prečo a ako sa budú robiť jednotlivé kroky operácie a čo bude ich výsledkom.

Krajným prípadom a obávanou diagnózou v ordiná ciách plastických chirurgov je porucha vnímania vlast ného tela, posadnutosť dokonalým fyzickým zjavom – dysmorfofóbia. Odhalí ju zvyčajne vysoký počet plastických zákrokov. Človeku s touto psychickou poruchou sa výsledok operácie nikdy nebude páčiť a svoje telo aj peňaženku bude trápiť ďalšími a ďal šími operáciami.

Záujem o plastické zákroky, paradoxne, vzrástol počas pandémie COVID-19. Zvýšený záujem o termín operácie po uvoľnení prísnych opatrení mali na sve domí aj videokonferencie, prostredníctvom ktorých

sme počas izolácie v pracovnom aj voľnom čase ko munikovali. Webkamery, žiaľ, ponúkali často nelicho tivý pohľad na našu tvár. Navyše, dlhá izolácia a home o ce poskytli možnosť diskrétneho zotavenia sa po operácii v pohodlí domova. Ak bolo treba vyjsť medzi ľudí, rúško ukrylo opuchnutú tvár a podliatiny pred ne želanými pohľadmi okolia. Keďže financie určené pô vodne na cestovanie ostali doma, mohli sa bez výči tiek svedomia investovať

Virtuálna identita

Tvár bez kruhov pod očami, pleť bez vrások, široké lícne kosti, plné pery – to všetko sa dá urobiť ši kovným aplikáciami. Stačí si ich stiahnuť do telefónu. Tvár päťdesiatničky je po ich použití ako po li ingu za päťtisíc. Chýbajú vrásky, ale často aj identita. Zo selfie, ktorý žena túžiaca po opätovnej mladosti zverejní na Facebooku či Instagrame, sa na jej priateľov a zná mych pozerá celkom iná žena.

Ak je dospelá osoba spokojná so svojím výzorom, možno to považovať za nevinnú zábavu. Svoj výzor si však čoraz častejšie upravujú pomocou rôznych fil trov aj mladšie ročníky – deti aj tínedžeri. A často tejto zdanlivej, virtuálnej dokonalosti podľahnú.

alebo psychoterapia? Unilabs Slovensko 37
Plastická operácia

Obávanou diagnózou v ordináciách plastických chirurgov je porucha vnímania vlastného tela, posadnutosť dokonalým fyzickým zjavom – dysmorfofóbia. Človeku s touto poruchou sa výsledok operácie nikdy nebude páčiť

Fenomén dokonalých selfie fotiek prenikol aj do ordi nácií plastických chirurgov ako „snapchat dysmorfia“, túžba podobať sa svojmu virtuálnemu a upravenému ja. Za týmto pojmom stojí britský lekár Tijion Esho, od borník v oblasti neinvazívnych kozmetických zákrokov. Priznáva, že čoraz viac klientov prichádza do jeho or dinácie s upravenými selfie a želajú si vyzerať presne rovnako. Ak je takáto upravená fotka odrazovým mos tíkom ku konzultácii, nemám nič proti nej. Ak však niekto trvá na rovnako veľkých očiach, ako má na fil trovanej selfie, musím ho odmietnuť s tým, že takýto výsledok je nereálny,” hovorí doktor Tijion Esho.

Tak ako všetky odvetvia, aj plastická chirurgia využíva silu Instagramu na svoju reklamu. Ak mladá či zrelšia žena alebo muž uvažujú o skrášľujúcom zákroku, pri svojom pátraní po najlepšom odborníkovi s veľkou pravdepodobnosťou neobídu sociálne siete. Kde inde by našli takú pestrú galériu zákrokov. Vďačia za to slovenským plastickým chirurgom, najmä mladšej ge nerácii, ktorí pravidelne zverejňujú fotografie svojej práce na Instagrame.

Vplyv sociálnych médií na počet plastických zá krokov potvrdzujú aj údaje AAFPRS, Americkej aka démie plastickej a rekonštrukčnej chirurgie tváre (The American Academy of Facial Plastic and Reconstruc tive Surgery) z roku 2020 – až 72 % členov akadémie uviedlo, že pacienti žiadali o kozmetické procedúry z dôvodu, aby vyzerali lepšie na svojich selfie. Zvyšuje sa tiež počet neinvazívnych zákrokov u mladých ľudí do tridsať rokov. ,Dramatický nárast záujmu o plas tickú chirurgiu tváre môžeme pripísať zvyšujúcemu sa veku a kúpnej sile mileniánov. Táto generácia je mi moriadne informovaná pokiaľ ide o najnovšie trendy v estetike a starostlivosti o zovňajšok,“ uvádza prezi dentka organizácie Mary Lynn Moranová.

Bez filtra, ale s pravou tvárou Na opačnej strane barikády stoja veľké spoločnosti, ktoré čoraz častejšie vo svojich reklamných kampa niach uprednostňujú prirodzenosť. Hashtag #theselfietalk propaguje skutočnú prirodzenú ženskú krásu. „Vo fotografických filtroch vidíme obrovský kreatívny potenciál a možnosť sebavyjadrenia. Keď

AKTUÁLNE
38 inVitro

sú však editačné aplikácie používané na vytvorenie nerealistického obrazu krásy, môže to mať zniču júce dôsledky pre sebavedomie mladých ľudí,“ vy jadrila sa ku kampani za prirodzený výzor Firdaous

El Honsali, globálna riaditeľka komunikácie a udrža teľnosti značky Dove. Podľa prieskumu tejto kozme tickej značky, viac než 80 % trinásťročných dievčat používa pred publikovaním svojich fotografií retušo vacie aplikácie. Dievčenskému sebavedomiu nepro spieva nerealistický model krásy propagovaný koz metickým a módnym priemyslom, ani zvýšený čas, ktorý trávia pri obrazovkách smartfónov a počítačov.

Aj Instagram už niekoľko rokov ovplyvňujú snahy o reálne zobrazovanie skutočnosti. Hashtagy #nofilter, #nomakeupselfie alebo #celebratetheimperfect sú čoraz populárnejšie. A majú svojich fanúšikov, hoci ich používatelia čelia strate tisícok sledovateľov na svojich účtoch.

Plastická operácia alebo psychoterapia?

Záujem o plastické zákroky, paradoxne, vzrástol počas pandémie COVID-19.

Fenomén dokonalých selfie fotiek prenikol aj do ordinácií plastických chirurgov ako „snapchat dysmorfia“.

Až 72 % členov akadémie uviedlo, že pacienti žiadali o kozmetické procedúry z dôvodu, aby vyzerali lepšie na svojich selfie.

Unilabs Slovensko 39

Rekonštrukcia prsníka?

Pekná bodka na záver

Keď Eve Bacigalovej chirurg oznámil, že jej bude musieť odstrániť celý prsník, jednou z jej prvých obáv bolo, ako bude chodiť na nudapláž. Informácia o možnej rekonš trukčnej operácii zanikla v množstve ďalších – o operácii, chemoterapii, o ožarovaní. Po dvoch rokoch liečby jej plastický chirurg vrátil pocit ženskosti. Nový prsník je pre ňu aj pre ostatné ženy symbolickým uzatvorením etapy života s rakovinou.
40 inVitro
Autor: Jana Klimanová, publicistka, foto: archív E. Bacigalovej

Po úspešnej liečbe môže žena absolvovať plastickú rekonštrukciu prsníka. Sú onkologické pacientky dostatočne informované o tejto možnosti?

Pred desiatimi rokmi, keď som pod stúpila chirurgické odstránenie prs níka, bola informovanos ť biedna. Hoci mne o tejto možnosti povedal onkochirurg súčasne s tým, ako mi oznámil, že mi bude musieť odstrániť celý prsník. V prvom balíku tých naj strašnejších informácií bolo aj to, že liečba bude dlhá, ale keď to všetko dobre dopadne, môžem podstúpiť re konš trukčnú operáciu. Keďže ma vš ak čakal veľmi dlhý proces liečby, neza ujímala som sa o to. Dnes už je situ ácia lepšia. V rámci nášho ob čian skeho združenia Amazonky sme si začali medzi sebou vymieňať infor mácie o rekonš trukčných operáciách. Komunikujeme cez Facebook, nakon taktovali sa na nás aj plastickí chirur govia, ktorým záležalo na tom, aby sa pacientky o tejto možnosti dozvedeli.

Po akom čase môže ísť pacientka na plastický zákrok?

Po dvoch rokoch, keď je pacientka v poriadku, čo sa týka primárneho ochorenia, môže ís ť na rekonš trukciu. Čas môže predĺžiť ožarovanie, ak sa pri ňom výrazne poškodí kožné tka nivo. Vtedy treba čakať na regene ráciu. Bola som v dobrej kondícii, takže som mohla ís ť na rekonš trukciu po dvoch rokoch.

Hradí túto operáciu v plnej výške poisťovňa?

Rekonš trukčnú operáciu po onkolo gickom ochorení prsníka hradí po is ťovňa. V prípade dodato čných zákrokov na druhom, zdravom prs níku z dôvodu modelácie a do siahnutia symetrie to závisí od tej -ktorej pois ťovne.

Aké pozitíva prináša do života žien táto operácia?

Po rekonš trukcii sú ženy výrazne spo kojnejšie, sebavedomejšie. Strata prs

níka je obrovský zásah do ženstva. Rovnako ako vypadanie vlasov, ako dôsledok chemoterapie. To, že som stratila vlasy, ma zraňovalo eš te viac než fakt, že mi zobrali prsník. Až po stupne, keď sa dal dokopy môj or ganizmus, keď mi narástli vlasy, som začala rozmýšľať nad rekonš truk ciou. Okrem estetického a psycholo gického je dôležité aj zdravotné hľa disko. Pri väčších prsiach asymetria po odstránení jedného prsníka nerov nomerne zaťažuje chrbticu a spôso buje bolesti.

Ako reagujú na odstránenie prsníka – dominantného symbolu ženskosti – muži a partneri?

Ja som partnera nemala, môžem ho voriť len zo skúseností mojich kama rátok a iných pacientok. Nes ťažujú sa na to, že by to ich intímny život nejako výrazne poznačilo. Ak je vo vzťahu niečo rušivé, ak partnerstvo

Vyštudovala Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského, ale celý svoj profesionálny život sa pohybuje v médiách. Viac ako desať rokov pracovala vo Fun rádiu ako hudobná redaktorka, vyskúšala si prácu v týždenníku Markíza aj v knižnom vydavateľstve Evitapress. Je autorkou šiestich kníh, ako PR manažérka spolupracovala s viacerými slovenskými hudobnými hviezdami. Aj tie vstúpili do jej osobného príbehu, keď jej v októbri 2012 diagnostikovali duktálny karcinóm prsníka s následnou mastektómiou, chemoterapiou, rádioterapiou a hormonálnou liečbou. Svoj príbeh zachytila v knihe Rok Amazonky. Je rozvedená, má syna Michala a žije v Bratislave. Od roku 2013 je predsedníčkou Občianskeho združenia Amazonky, pracuje v Slovenskom paralympijskom výbore.

na záver
Rekonš trukcia prsníka? Pekná
bodka
Eva Bacigalová
Unilabs Slovensko 41

„Ak je vo vzťahu niečo rušivé, ak partnerstvo nefunguje, táto diagnóza je katalyzátorom a dvojica sa rozíde. Naopak, ak bol vzťah funkčný, ešte viac sa zblížia. “

nefunguje, táto diagnóza je kata lyzátorom a dvojica sa rozíde. Na opak, ak bol vzťah funkčný, eš te viac sa zblížia.

Aké sú dôvody žien, ktoré rekon štrukciu odmietnu? Niektoré ako dôvod uvádzajú obavy z anestézie. Je možné, že niekto re aguje na anestéziu zle, ale osobne to vnímam ako náhradné vysvet lenie, nie pravý dôvod. Staršie pa cientky nad tým často mávnu rukou, nepovažujú to za potrebné, vravia, že už to nejako doklepu s jedným prsníkom. Mladým ženám ope rácia vráti sebavedomie, pocit kompletnosti tela, psychologicky sa uzavrie skúsenos ť s onkolo gickým ochorením. Je to taká pekná bodka na záver.

Akú má životnosť táto operácia? Musí sa opakovať? Žena je po tomto zákroku sledo vaná rovnako ako zdravá klientka po výlučne estetickej operácii. S ohľadom na onkologickú diag nózu chodieva väčšinou raz do roka na preventívne mamografické a so nografické vyšetrenie. Implantáty sú čoraz kvalitnejšie, len výnimo čne sa stáva, že sa poškodia mechanicky a je potrebná reoperácia. Takisto sa môže stať, že telo pacientky im plantát odmietne ako cudzie teleso, objavia sa zápaly a iné komplikácie. Vtedy sa musí odstrániť a plastický chirurg musí zvažovať iné alternatívy.

Myslia onkochirurgovia už počas odstraňovania nádoru na to, že prsník sa bude rekonštruovať a prispôsobujú tomu operáciu?

Môj operatér bol veľmi osvietený a urobil zákrok tak, aby vo výstrihu nebolo vidno jazvu. Napriek tomu bol vedený rez priečne a odstrá nili mi aj bradavku. Pri jednej mojej priateľke operatér použil postup, keď jej nechal väčšiu čas ť kože

prsníka, akési vrecko, ktoré jej pri šili o telo. Po dvoch rokoch, pri re konš trukcii ho rozbalili a vyplnili im plantátom. Ona má teda prsník so zachovanou bradavkou. Postupov je viac. Je to veľmi individuálne, pri každej pacientke operatér volí tú najvhodnejšiu metódu.

Neuvažovali ste o využití vlastného tukového tkaniva?

Sú rôzne typy rekonš trukcie prs níkov – buď sa pri nich využívajú expandery a silikónové implan táty, alebo sa využije tkanivo zís kané z podbruška ženy – TRAM lalok (transverse rectus abdominis muscu locutaneous flap, lalok z priečneho brušného svalu). V druhom prípade vyzerá výsledok prirodzenejšie, treba vš ak rátať s oblúkovitou jazvou, na vyše v oblasti bikín. Keďže ja som bola po liečbe dos ť vychudnutá, v mojom prípade operatér siahol po prvej možnosti.

Čo v prípade, keď telo ženy implantát odmietne?

V tom prípade sa použije spomínaný brušný lalok. Stalo sa to jednej mojej priateľke. Jej telo zle reagovalo na im plantát, mala opakované zápaly. Ope rácia pomocou druhej metódy vyrie šila jej problém.

Vo vašom prípade radikálnej mastektómie museli kožu najskôr na silikónový implantát pripraviť… Áno, keďže kože bolo po operácii málo, museli mi vložiť pod kožu ex pander, ktorý postupne napĺňali fy ziologickým roztokom. V tomto prí pade je určujúci vek pacientky, aby bola zachovaná pružnos ť pokožky. Keď mi lekár povedal, že mi vložia ex pander, ktorý budú dofukovať, pred stavila som si, že budem mať pod pazuchou ventil ako na plávacom kolese… Roztok sa vš ak aplikuje ihlou do otvoru expanderu, ktorý je celý pod kožou.

Z DRUHEJ STRANY
42 inVitro
Po dvoch rokoch, keď je pacientka v poriadku, čo sa týka primárneho ochorenia, môže ísť na rekonštrukciu. Čas môže predĺžiť ožarovanie, ak sa pri ňom výrazne poškodí kožné tkanivo.

Bol zákrok, pri ktorom vám implantovali expander, bolestivý ?

Tri dni po operácii som sa cítila tak, akoby ma Messi kopol do brucha. Svalovicu som mala vš ade. Nevedela som si ani sama sadnúť, museli mi pomáhať. Po zahojení som sa vš ak nemusela vôbec obmedzovať, mohla som aj športovať. Po čas ďalších náv š tev u lekára mi dopĺňali fyziologický roztok, kým sa prsník nenaplnil do požadovanej kapacity.

Veľkosť prsníka ste si určili vy alebo lekár?

Lekár, podľa mojej telesnej konš ti túcie. Po rekonš trukcii odstráneného prsníka je vš ak viditeľná asymetria s druhým, zdravým prsníkom. Jeden je prirodzený a druhý ako na bábike Barbie. Preto som sa rozhodla aj pre úpravu zdravého prsníka, čo sa udialo pri druhej operácii, keď mi zároveň vymenili expander za silikón.

Čo všetko vám urobili na zdravom prsníku?

Tiež mi vložili implantát, ktorý sko rigoval disproporciu a pri treťom zákroku mi plastický chirurg zdvihol bradavku.

Aký bol potom váš pohľad do zrkadla, aký bol váš návrat k ženskosti?

Mala som pocit, že som opäť kom pletná žena. Hoci bez podprsenky to vyzerá stále trochu asymetricky, pod statné je, že mám dva prsníky. Na modelovanie bradavky, ktorá sa dá tiež vytvoriť lalokmi na koži, sa mi už nežiadalo ís ť

Aj dvorec sa dá rekonštruovať, po užitím pigmentovaného kožného transplantátu pacientky alebo dote tovaním. Vy ste to vyriešili inak. Vyriešila som to tak, že som si dala cez prsník urobiť veľké tetovanie, aby som prekryla jazvu, chýbajúci dvorec a bradavku. Tetovanie tak o čarilo

jednu rádiologičku na mamografii, že ma požiadala, či si môže môj prsník odfotiť, aby inšpirovala iné ženy, ako sa to dá urobiť

Aké bolo vrátiť sa po tejto skúsenosti a s novými prsiami k natu rizmu, ktorý vyznávate?

Po čas liečby, keď som nemohla chodiť na slnko, som nuda pláž vy nechala. Po rekonš trukcii som si chránila prsia podprsenkou, pretože jazvy nemohli ís ť na slnko. Bolo to komické, lebo som mala nie spodný, ale vrchný diel plaviek. Bola som jednoznačne najnápadnejšia, ale

bodka na záver
Rekonš trukcia prsníka? Pekná
Unilabs Slovensko 43
„Mladým ženám operácia vráti sebavedomie, pocit kompletnosti tela, psychologicky sa uzavrie skúsenosť s onkologickým ochorením.“

„Možno aj vďaka mojej profesionálnej skúsenosti s médiami sa nám podarilo vybudovať imidž organizácie, v ktorej nie sú zúfalé pacientky hľadajúce pomoc, ale veselé a krásne ženy, ktoré pomoc vedia dávať.“

komunita, v ktorej sa pohybujem, to akceptovala. Po zahojení som sa vrátila k naturizmu so všetkým, čo k tomu patrí. Nebolo to také jedno duché, musela som svoj nový výzor a jeho odhalenie spracovať, ale bola to výzva. Veľmi sa teším, že obáv z vyzliekania na verejnosti sa zba vili aj moje priateľky z nášho ob čian skeho združenia Amazonky. Je nás viac, každá má iný zákrok a jedna do konca chodí na nudu bez prsníka. Je to veľmi oslobodzujúce, je to návrat k normálnosti.

Pred desiatimi rokmi ste boli nesprávne, respektíve neskoro diag nostikovaná, avšak nie z vlastnej viny, preto bol zákrok taký radi kálny. Čo by ste s dnešnými skúse nosťami urobili inak?

Urobila som všetko, čo pacient urobiť má. Našla som si hrčku a išla som za odborníkom. Isteže, chcela som po čuť dobrú správu. Keď mi pove dali, že to je tuková hrčka a nemám sa znepokojovať, tešila som sa. Veď to som chcela po čuť. Preto som sa nedožadovala ďalších vyšetrení. Žiaľ, neposlali ma ani na mamografiu. Až keď sa nádor začal zväčšovať, spo zornela aj moja gynekologička a veci sa konečne pohli. Moje kamarátky, ktorým sa stalo niečo podobné, po čúvali svoju intuíciu, ktorá im hovo rila, že to nie je v poriadku. Išli na iné pracovisko alebo trvali na tom, aby boli dôkladne dovyšetrené. Ja som to neurobila, ale nevnímam to tak, že to bola moja chyba.

Ako si vymieňate v rámci združenia Amazonky informácie, aj o rekonštrukčných operáciách?

Na Facebooku máme uzatvorenú skupinu a poradňu. Tu si vymieňame konkrétne skúsenosti s plastickými chirurgmi a spôsoby zákrokov. Keď sa stretneme na nejakej našej akcii, na toaletách s hrdos ťou ukazujeme adeptke na operáciu naše prsníky.

To by ste mali vidieť Ženy sú pozi tívne šokované, aký výsledok sa dá dosiahnuť a ich rozhodnutie pre ope ráciu to len podporí.

Združenie Amazonky, ktorého ste predsedníčkou, vzniklo pred de viatimi rokmi. Čo všetko robíte pre svoje členky?

Svojim členkám, ktorých je približne 350, poskytujeme celý balík služieb. Spolupracujeme s dvomi psy chologičkami, poskytujeme sociálno-právne služby – pomáhame pri

Z DRUHEJ STRANY
44 inVitro

invalidných dôchodkoch, rôznych náhradách, bonusoch a zvýhodne niach v rámci ZŤP, s kompenzačnými pomôckami. Poskytujeme lymfodre nážne masáže, pomáhame v prípa doch, keď ženám v pokro čilom š tádiu ochorenia pois ťovne neschvália liečbu inovatívnymi liekmi. To je ob rovská téma, aj pacientky s pokro čilým š tádiom rakoviny chcú žiť kva litne. Máme tiež bohatý pacientsky život, v rámci našich pobo čiek po celom Slovensku. Organizujeme po byty v kúpeľoch, nordic walkingové pobyty, zimné stretnutia. Máme tiež dlhoro čný projekt na podporu pre vencie. Podporujeme ženy, aby cho dili každé dva roky na preventívne prehliadky, aby sa nebáli mamo grafického vyšetrenia, ktoré je – aj v dnešnej dobe – stále strašiakom.

Vstupujete aj do legislatívneho procesu?

Spolu s ďalšími pacientskymi organi záciami organizujeme konferencie, na ktoré pozývame zástupcov pois ťovní a ministerstva. Ďalšou veľkou témou je manažment pacienta, v rámci kto rého pacientske operácie suplujú š tát. Pacientky, ktorým oznámia, že majú onkologickú diagnózu, sa obracajú na nás, Amazonky, a my ich sprevá dzame procesom liečby. Už dlhšie pracujeme na koncepte onkobagu – tašky, ktorú dostane pacientka na oddelení po chirurgickom zákroku na prsníku. V taške budú psychologické, sociálno-právne informácie a abe ceda onkologického pacienta s vy svetlením terminológie, ktorá sa pri ochorení používa. Navyše, do tašky si môžu pacientky vložiť redóny, do ktorých po zákroku steká z operačnej jazvy hnis a krv. Pár dní po operácii treba s nimi vš ade chodiť, pacientky si ich dávajú napríklad do vrecka žu pana a odľahčene im hovoria gucci kabelky. Laika či príbuzných na návš teve vš ak môže pohľad na ne dos ť vyľakať.

So svojimi skúsenosťami so zhubným nádorom prsníka ste sa podelili v blogu aj v knihe, stali ste sa predsedníčkou združenia Ama zonky a pomáhate ďalším ženám. Nechceli ste po tom všetkom, čím ste si prešli, uzatvoriť túto kapitolu a už sa k nej nevracať? Po čas liečby som si hovorila, že ak to prežijem, zatvorím za tým dvere. Priviažem o kameň všetky skúse nosti, bolesti a strach o život, hodím ich do Dunaja a už sa k nim ne budem vracať. Stalo sa vš ak to, čo vám potvrdí každý psychológ – aj tie najstrašnejšie veci zovšednejú, otupí sa boles ť, ktorá je s nimi spo jená. Okrem toho, že moje písanie o liečbe bolo psychoterapiou, an gažovala som sa aj preto, že som si tým všetkým musela prejs ť sama. Chcela som, aby sa to už ďalším ženám nestalo – aby sme sa spo jili, učili sa jedna od druhej, vymie ňali si skúsenosti. Dnes vš ak už triezvo vravím, že po desiatich ro koch musím od onkológie odís ť Treba prepriahnuť, a tak hľadám pre Amazonky svoju nástupkyňu. Zdru ženie je veľmi dobre nastavené, je funkčné, rešpektované, s dobrými vzťahmi s partnermi a podporova teľmi. Možno aj vďaka mojej profe sionálnej skúsenosti s médiami sa nám podarilo vybudovať imidž or ganizácie, v ktorej nie sú zúfalé pa cientky hľadajúce pomoc, ale ve selé a krásne ženy, ktoré pomoc vedia dávať

čianske združenie Amazonky

OZ Amazonky organizuje č innos ť svojich č leniek, zabezpe č uje pre ne aktivity zlep š ujúce ich fyzickú aj psychickú kondíciu, stmeľuje ich spolupatri č nos ť a vzájomnú podporu.

Medzi dlhodobo fungujúce slu ž by, ktoré zdru ženie ponúka, patria:

● psychologická pomoc pre pacientky a ich rodinný ch príslu š níkov, ● terapia Cesta pod vedením certifikovanej kou č ky, ● lymfatické masá že, ● diskusie s odborníkmi (onkológovia, rádiológovia, zdravá v ýž iva a iné), ● ka ždoro č ne organizovaný Zlet Amazoniek v Bratislave a kúpeľné pobyty v Tur č ianskych Tepliciach.

Dlhodobou misiou OZ Amazonky je aj meni ť a zlep š ova ť systém poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientkam s karcinómom prsníka:

● anga žuje sa v zabezpe č ení dostupnosti inovatívnej lie č by, ● presadzuje č o najvy šš iu kvalitu ž ivota pacientok aj v pokro č ilom š tádiu choroby.

Kontakt: OZ Amazonky Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava I ČO: 42 357 365 Facebook: OZ Amazonky Mobil: 0948 352 592 (Eva Bacigalová) E-mail: rok.amazonky@gmail.com

bodka na záver
Rekonš trukcia prsníka? Pekná trukčnú operáciu po onkologickom ochorení prsníka hradí poisťovňa. Ob
Unilabs Slovensko 45

Nechcem mať inú tvár, chcem mať svoju

Ráno vstane a už sa teší. Na život, na prácu, na kamarátov. Má obdivuhodné množstvo energie a s ňou sa stále púšťa do nových projektov. Aj nový film, ktorý aktuálne nakrúca, bude o tom, že človek by sa nemal báť prekračovať limity a život by si mal spestriť. Jej odvaha sa prejavuje aj v tom, že otvorene hovorí o kozmetických zákrokoch, na ktoré už od štyridsiatky pravidelne chodí. Keď nakrúca, zákrokom sa vyhýba, lebo nič nie je bez rizika. Jej hranicou je mať stále vlastnú tvár. Herečka Michaela Čobejová.

Autor: Elena Akácsová, publicistka, foto: archív M. Čobejová, TV JOJ
OSOBNOS Ť 46 inVitro

Aktuálne nakrúcate film v Chorvátsku. O čom bude?

O žene, ktorá má okolo päťdesiatky a po kríze v manželstve sa roz hodne zmeniť svoj život. Vlastne ujde s dobrodruhom na jaskyniarsko -horolezeckú výpravu. Tú ženu hrám ja, ale som aj producentka a spo luscenáristka.

Kde sa vo vás to množstvo energie stále berie? No, mám to v povahe.

Vekom sa to nemení? Nie, nemení. Naopak, zdá sa mi, že mám eš te viac energie, ako keď som bola mladšia, lebo niektoré veci dnes už nemusím robiť, takže mi ostáva viac času na tie, čo ma bavia.

V tom filme budete normálne aj liezť na skaly?

Príbeh je o tom, že človek by sa nemal báť prekro čiť svoje limity a mal by si život sprestriť, lebo ako hovorí klasik, Jožo Ráž – náš život nie ľahký, ale zato je pestrý

Začali ste sa teda pre spestrenie života venovať horolezectvu?

Keď sme boli na obhliadkach na Hvare, tak som prvýkrát aj liezla. Vtedy som si to vyskúš ala a veru dobre som urobila, lebo keď sme potom nakrúcali scény s lezením, tak som presne vedela, aké hrôzostrašné pocity by som pri tom mala mať. Je to taká zmes pocitov hrôzy aj adrena línu z toho, že sa človek prekoná. To je oslobodzujúci pocit, ak to zdolá.

Nebojíte sa, že sa dolámete?

Bojím sa, že nesplatím úver, ktorý mám na film, nie toho, že sa do lámem. Samozrejme, to súvisí aj so životným š týlom, nemôže liezť niekto, kto sa nehýbe pravidelne. Aby to zvládol, potrebuje mať fyzickú silu, svaly na rukách, na nohách. Nepri praveným ľuďom to vôbec neodpo rúčam. Ja už som v živote všeličo

Vek je vidieť, ani botox neurobí z 50-ro

čnej 20-ro čnú, to sa nedá.

adrenalínové robila, som veľký špor tovec. Dokonca si myslím, že fyzicky som možno na tom dnes lepšie, ako keď som bola mladšia. Behám skoro každý deň, od päť do desať kilo metrov, posilňujem s činkami.

Nenudíte sa sama pri behu? Púšťate si aspoň hudbu? Nemám rada davy ľudí a nepúšťam si pri behu ani žiadnu hudbu. Snažím sa nemyslieť na nič, iba na ten šport, na dýchanie, na výkon. Pre mňa je to relax, keď bežím sama, najradšej pri mori alebo v horách okolo Štrbského plesa. Doma behám buď na hrádzi, alebo okolo Štrkoveckého jazera, to ma napĺňa šťastím.

Inak, tomu som ja nikdy nerozumela, že prečo ľudia pri mori behajú, keď môžu plávať Pretože je tam fantastický vzduch, pri mori cítite iné veci, ako keď beháte v Bratislave alebo v prírode. A beh je namáhavejší ako plávanie. Ja sa radšej potápam ako plávam, každý má svoj druh športu, ktorý preferuje.

Tento časopis je pre lekárov a zdravotníkov, aký k nim máte vzťah?

Ako každý bežný človek, keď som, chorá, tak idem k všeobecnému le károvi. Ale ja fakt bývam minimálne chorá, musím zaklopať. Istý čas som mala zdravotné problémy s chrbticou a potom s mechúrom, nakoniec som sa vyliečila alternatívnymi metódami.

Pri toľkom športovaní ste nemali ani zlomeniny?

Keď som mala š tyri roky, tak som si zlomila ruku a odvtedy nič. Pred dvoma rokmi som pri lyžovaní spadla a roztrhla som si meniskus aj väz v kolene. Ale vstala som a normálne to dolyžovala, eš te som sa aj pobalila a išla domov.

Čo na to povedal lekár?

Bola som u kamošky, u Aleny Pal lovej – primárky Kliniky estetickej me dicíny – a hovorila som jej, že som spadla, ale že ma nič nebolí, ani to nemám opuchnuté. Ona ma okamžite poslala k lekárovi. Až potom na rönt gene sme zistili, čo sa tam deje. Bol to taký bežný lyžiarsky úraz, dala som si to operovať

Keď spomínate doktorku Pallovú. Vy ste jedna z mála herečiek, ktorá nemá problém hovoriť o kozmetických zákrokoch. Čím to je?

Neviem, prečo to ľudia takto taja. Každá žena tam chodí, dnes je to bežné ako kozmetika. Možno preto, že v tom období, keď som o tom za čala hovoriť, o tom eš te nikto ne hovoril a bola to vďačná téma pre bulvár. Ale už aj oni s tým skončili, už to nikoho nezaujíma.

Pamätáte si ešte ten prvý raz, keď ste tam išli? Nebáli ste sa?

K Alene som začala chodiť v š tyrid siatke a nič také hrozné mi nero bila, boli to bežné veci ako Drakulova

Nechcem mať inú tvár, chcem mať svoju
Unilabs Slovensko 47

Zdá sa mi, že mám e šte viac energie, ako ke ď som bola mladšia, lebo niektoré veci dnes už nemusím robiť, takže mi ostáva viac č asu na tie, čo ma bavia.

metóda, vitamíny do tváre, mezote rapia. Najinvazívnejšia bola operácia horných viečok, ktoré mi padali, ale to je všetko.

Zmenila sa za tých pätnásť rokov estetická medicína?

Veľmi. Aj prístup ľudí k nej sa zmenil. Vtedy sa to nepatrilo a keďže ja som bola – a doteraz som – re klamnou tvárou toho inš titútu, o to tvrdšie ma ľudia a bulvár riešili. Teraz už to tak neriešia, neviem, či kvôli tomu, že už nie som tak na o čiach, alebo kvôli tomu, že celkovo si na to všetci zvykli.

A čo ste absolvovali najnovšie? Teraz nič, pretože veľa to čím, takže nemôžem experimentovať, lebo to nikdy nie je úplne bez rizika, ani botox, ani kyselina. Keď mám veľa hereckej práce a som na obraze, tak sa tomu vyhýbam. Ale pravidelne chodím napríklad v zime na laser.

A ten je na čo?

Na pigmentové škvrny. Laser veľmi hĺbkovo stimuluje tvorbu kolagénu a zabraňuje tvoreniu pigmentových škvŕn. Mám veľmi tenkú kožu, celé

leto používam ochranné faktory 50 a v zime laser.

O botoxe sa hovorí, že znefunkční mimické svaly a herečky potom nemôžu hrať, lebo nedokážu zmeniť výraz. Aj preto sa mu teraz nevyhýbate?

Keď neto čím, mám botox, keď to čím, tak nemám. Botox vydrží tak š tyri mesiace, je to skôr prevencia, lebo keď je vráska príliš hlboká, už s tým nespravíte nič. Sú miesta, kde si botox nedávam – pod o či, lebo sa mi páčia mimické vrásky pod o čami. Všetko s mierou. Ale teraz mi ho voril kolega, že išiel to čiť pre HBO a dostal príkazom dať si botox, aby lepšie vyzeral.

Je nejaká hranica, za ktorú by ste nešli?

Nechcem mať inú tvár, chcem mať svoju. Musíte mať dobrého lekára, ktorý vás pozná a ktorý sa o vás stará. Musí sa v tom vyznať, lebo táto medicína ide rýchlo dopredu, musí byť v obraze, čo je nové, čo je už veľa, čo je málo, čo vám môže uškodiť. Ja mám Alenku, ktorá sa o mňa stará už pätnás ť rokov.

Existujú ľudia, ktorí sú od kozmetických zákrokov závislí. Nebojíte sa toho?

Všetko s mierou, závislý môže byť človek na víne, na cigaretách, na dro gách, na vzťahoch, na deťoch, na čomkoľvek… Neviem, či som závislá, keď chodím každý mesiac na oxy geno, to je v podstate kozmetika, kde vám vyčistia a vymasírujú pleť, dosta nete vitamíny. Chodím si farbiť vlasy – a to je všetko. Botox, výplne, na tom som už rok nebola, pretože už rok to čím Hranicu.

V seriáli Hranica hráte zaslúžilú matku, tam by ste mali vyzerať skôr staršie ako mladšie. Nejako vás tam „ostarujú“?

Nie, stačí byť sama sebou. (Smiech.) Vek je vidieť, ani botox neurobí z 50-ro čnej 20-ro čnú, to sa nedá.

Stalo sa vám niekedy, že vás nespoznal vlastný mobil? Áno! Minule som bola na masáži, bola som celá mastná, vlasy mastné, vtedy ma nespoznal.

Teraz vyzeráte nielen mlado, ale aj schudnuto. Čo sa stalo? Stalo sa to, že som napísala taký scenár, ktorý sa odohráva v plav kách pri mori. Keď som si predstavila, že tam budem mať „špeky“, tak som skrátka prestala jes ť

Keď toľko športujete, ako môžete priberať? Strava je 80 percent pre chudnutie.

Akú diétu máte? Poraďte. Veľa zeleniny, inak jes ť menej všet kého, nejes ť sladkosti, nejes ť bielu múku, tuky, skrátka stravovať sa zdravo. Áno, mám aj š ajby, pred včerom som zjedla pol pizze, ako narkoman, keď vidí drogu, tak ja pizzu. Ale to je výnimka. Držím sa, mám aj veľký výdaj pri tomto filme, je to strašne náro čné, takže aj priro dzene chudnem.

OSOBNOS Ť
48 inVitro

Prvú dcéru ste mali veľmi mladá, dvadsaťdvaročná, druhú dcéru v tridsiatich deviatich. V ktorom období to bolo ťažšie? Určite ako mladá. Bola som v plnom pracovnom rozbehu, bolo veľmi ťažké skĺbiť materstvo a nevypadnúť z práce. To je dôležité pre každého, nielen pre ženu, keď už máte dobrý š tart, aby ste sa udržali. Neviete, čo vás čaká. Ale zase máte viac energie, keď máte dvadsaťdva, to je nesporné, zvládnete päťdesiat vecí naraz. Lenže sme sa rozbiehali, dom sme mu seli opravovať, bola som zamestnaná v národnom divadle, po pol roku už som musela ís ť do práce. Lepili sme to, pomáhal mi manžel, rodičia, babka, mali sme aj pestúnku. Vtedy sa mi to vlieklo, kdežto teraz sa na

rodila Tánička a odrazu mala tri roky, ani neviem ako.

Máte svoj obľúbený neúspech, ktorý ste vtedy považovali za koniec sveta a dnes si vravíte, že nič lepšie sa vám nemohlo stať a že vás to posunulo? Pri tomto filme som mala každý týždeň šes ť neúspechov, naozaj, ne preháňam, bolo to veľmi ťažké, kým sme to vyladili, veľmi ťažký scenár, veľmi ťažký casting, výber režiséra… No milujem každý z tých šiestich ne úspechov do týždňa.

A posunulo vás to? Čo ja viem? Neúspechy sú sú čas ťou života, vš ak nemusíme sa len posúvať, nie je v tom náš ži votný zmysel. Niečím sa môžeme

Slovenská filmová, televízna, divadelná, rozhlasová aj dabingová herečka. Začínala v Detskej rozhlasovej dramatickej družine. Vyštudovala herectvo na VŠMU v Bratislave. Po skončení štúdia prijala angažmán v Činohre Slovenského národného divadla. Hrala v seriáli Ordinácia v ružovej záhrade, aktuálne hrá v seriáli Hranica. Od roku 2013 vyučuje literárno-dramatický odbor na ZUŠ v bratislavskom Ružinove. Okrem filmovej tvorby a dabingu sa venuje aj vydavateľskej a producentskej činnosti. Podpísaná je pod film Pani dokonalá a seriál Som mama. Aktuálne nakrúca ďalší film.

Nechcem mať inú tvár, chcem mať svoju
Michaela Čobejová (1970, Trnava)
Unilabs Slovensko 49

Neúspechy sú súč asťou života, ale nemusíme sa nimi len posúvať, nie je v tom náš životný zmysel. Nie čím sa môžeme aj zabávať.

dela som tam svoje miesto v budúc nosti. A mala som tam konflikt pre novostavbu SND. Všetci boli za pre s ťahovanie, ja jediná z celého he reckého súboru som bola proti.

Nikdy ste to neoľutovali? Oľutovala, ale ja som nemala na výber, či odídem, alebo nie. No keby som neodišla, tak by som tam teraz bola nešťastná, desiata v rade by som tam sedela a smutne pozerala na všetkých, ktorí hrajú. Myslím si, že by som ďalej neob stála medzi tými ľuďmi, ktorí tam sú. Bola som vtedy rozhodnutá, že nie je dôležité zúčastniť sa, ale vy hrať a pod týmto heslom, keď ne môžem byť dobrá a keď nemôžem robiť svoju prácu, tak musím začať robiť niečo iné.

aj zabávať, to je lepšia definícia ži vota, nájs ť si niečo, čo máte radi, čo vás napĺňa.

Ako ste to našli? Vždy ste chceli byť herečkou?

Vždy som to brala tak, že uvidíme, čo bude. Od mladosti som bola pripra vená robiť hocičo, nebola som fixo vaná na niečo konkrétne. Od ôsmich rokov som chodila do rozhlasu, bol to pre mňa záujmový krúžok. Prihlá sila som sa na herectvo, ale viac -menej som bola vnútorne zmierená s tým, že tam brali málo ľudí a ja nie som ani z hereckej ani umeleckej ro diny. Aj rodičia mi hovorili, nerátaj s tým, tak som s tým nerátala a dala si prihlášku aj na inú školu.

Čo bola tá druhá škola?

Druhú som mala filozofickú – talian činu a nemčinu.

Venujete sa jazykom?

Nemecky som vedela dobre, aj som hrala v nemčine, v taliančine nie, ale veľmi sa mi ten jazyk páči. Keď som mala 29, tak som sa začala učiť po anglicky a stále sa učím.

Máte nejaký hendikep, ktorý ste v mladosti brali fatálne a dnes ho beriete ako prednosť? Okrem krátkozrakosti, ktorá sa vy riešila operáciu, o ničom neviem.

Kým som bola mladá, tak som nikdy nerozmýšľala nad tým, či mám ne jaký hendikep. Až keď som nastú pila na vysokú školu na herectvo, zrazu mi všetci začali hovoriť, v čom všetkom som nedostato čná. Naprí klad, že neviem chodiť poriadne po javisku, lebo som nebola zvyknutá na javisko. Chvíľu som tú kritiku po čúvala a potom som vyhrala konkurz do SND na postavu Cecil v Nebez pečných vzťahoch s režisérom Str niskom, tak som sa odpútala od školy a išla si zase svoje. Herec si musí vy tvoriť sám seba a nesmie myslieť na svoje hendikepy, naopak, musí na všetky zabudnúť a byť sám sebou za každých okolností. Každý iste máme nejaké nedostatky, ale kým nás na to niekto neupozorní, tak sú pre nás skryté.

V národnom ste boli šestnásť rokov. Prečo ste z neho odišli? Lebo som sa tam necítila dobre, nevi

V čom sa ľudia vo vás najviac mýlia? Moja sestra mi hovorí, že pôsobím na ľudí odmerane.

A nie ste odmeraná? Nie, vôbec, skôr som plachá, opa trná, lebo v našej brandži sa ťažko nadväzujú priateľstvá. Ale myslím si, že som menej odporná ako kedysi, že vekom som začala byť trochu príjemnejšia.

Máte nejaký nesplnený sen, na ktorý zatiaľ nebol čas, peniaze… Nie, lebo ja si plním všetky moje sny.

Čo ste si naposledy splnili? Ja si plním sen aj týmto filmom. Vždy som chcela robiť niečo podľa seba a toto je vlastne už tretí veľký projekt. Prvý bol film Pani dokonalá, potom 40-dielny seriál Som mama Plní sa mi sen, že môžem prenáš ať svoju tvorivos ť do celkového diela, nielen naplniť svoju hereckú čas ť

To je pracovne splnený sen. Mám dve deti, čo som vždy chcela mať, rodinu perfektnú, mám dos ť času

OSOBNOS Ť
50 inVitro

pre seba, nie som zamestnaná, mám len malý úväzok v ZUŠ-ke, kde som založila odbor herectva.

Keby ste vyhrali milióny a mali možnosť robiť bez finančných obmedzení, čo by ste robili? Mňa nebaví robiť bez finančných obmedzení, to je veľmi nevďačné. V našej práci musíte mať oponentov, ktorí vás aj vytrápia, aj finančné ob medzenia, to všetko vytvorí tlak, aby mal projekt hlavu a pätu a bol konku rencieschopný. Takže keby som mala milióny, tak založím charitatívnu orga nizáciu a budem pomáhať ľuďom, ur čite by som to neminula na prácu.

Keby ste mali možnosť spýtať sa niečo vševedúceho šamana, akú otázku mu položíte?

To je moja obľúbená čas ť Simpso novcov, ako Homer išiel za guruom

a mal možnos ť položiť len tri otázky. A Homer sa spýtal: Vy ste guru?

Fakt? To ako vážne? Váš čas vyprš al! Tak ja si takto predstavujem, že by som sa podobne spýtala.

Na čo sa najbližšie tešíte?

Teším sa na život, na každý deň sa teším. Som človek, ktorý ráno vstane a už sa teší. Fakt, to nepre háňam, úplne všetko, čo teraz robím, ma baví, baví ma záhrada, kamaráti, koncerty. Teším sa, že žijem. Aj na priek dvojro čnej pandémii. Najväčšia depka môjho života bola teraz táto Ukrajina, úplne ma to paralyzovalo, nedokázala som myslieť na nič iné, len na tú strašnú situáciu. Ale teraz je to presný opak, ráno vstanem a hneď sa teším a dúfam, že tých ľudí, ktorí ráno vstanú a budú sa tešiť, bude čoraz viac a povedia životu áno.

Nechcem mať inú tvár, chcem mať svoju
Unilabs Slovensko 51
a rekonštrukč
TÉMA Č ÍSLA 84 Plastická chirurgia rukou veterinárneho lekára 78 Transplantácia vlasov 70 Abdominoplastika
Plastická
ná chirurgia

Plnenie snov

54 inVitro

Každý človek sníva. Spravidla o tom, čo nemá a veľmi rád by to získal. Najčastejšie snívame o hmotných statkoch, chceme predovšetkým veľa peňazí, respektíve konkrétne veci, ktoré by sme si za tieto peniaze mohli kúpiť. Napríklad taký byt alebo dom, auto, špeciálne náradie do záhrady alebo poslednú „vychytávku“ do kuchyne. Mnohí snívajú o exotickej dovolenke, úžasnej kariére, o vzrušujúcom zamestnaní alebo naopak o veľkej rodine, prípadne aspoň o jednom dieťati, ak sa túto túžbu dlhšie nedarí naplniť. Určite nebudem ďaleko od pravdy, keď spomeniem, že väčšina ľudí nie je spokojná so svojím vzhľadom (hneď za tým nasleduje nespokojnosť so svojím krstným menom), a tak sny o krajšom zovňajšku patria taktiež k tým častým, najmä u žien. V tomto čísle inVitro sme sa rozhodli dať priestor odborníkom z radov plastickej a rekonštrukčnej chirurgie, ktorí sa úpravám ľudského tela – či už z estetických, alebo zo zdravotných dôvodov – venujú dennodenne.

Negatívne vnímanie nedokonalého alebo vi zuálne neatraktívneho tela je silno prepojené s psychológiou jednotlivca i spoločnosti. Už od nepamäti boli fyzicky príťažliví ľudia nepriamo považovaní za niečo viac ako ostatní, v práci získavali viac benefitov aj rýchlejší postup v ka riére, v súkromí mali väčšie šťastie v získavaní životných partnerov.

Samozrejme, moderná spoločnosť sa otvorene bráni všetkým praktikám, ktoré by zaváňali dis kriminačným prístupom a potláčaním rovnosti šancí. Avšak, sme ľudia a náš život významným spôsobom ovplyvňujú zmysly. Práve tie – a zrak predovšetkým – nevedomky, podprahovo, ovplyvňujú naše rozhodnutia, názory, skutky. Genetika, ale aj náhodné procesy zapríčiňujú úžasnú fyzickú variabilitu ľudských indivíduí.

Nie vždy je však výsledný produkt, ľudské telo, dielom prvotne vydareným a vtedy nastupuje do prvej línie veda v podobe chirurgického zá kroku, nezriedka viacerých. Chirurgický zákrok

so sebou vždy nesie určité riziko, hoci pok rok v tejto oblasti priniesol aj zmenšovanie ri zík a zlepšovanie životného komfortu klienta po zákroku.

Významnú úlohu v tom hrá nielen osoba opera téra, ale aj pripravenosť a realistické predstavy jednotlivca pred samotným zákrokom. V snahe opraviť nepriazeň osudu však nastávajú aj situ ácie, keď sa nie vždy podarí naplniť tieto oča kávania a plánovaný zámer, výsledkom čoho je opätovná nespokojnosť a frustrácia, v ojedine lých prípadoch i väčšia než pred zákrokom.

Záver

Každý človek sníva. Spravidla o tom, čo nemá a veľmi rád by to získal. Tých možností je ne konečné množstvo, rovnako ako nekonečná je ľudská fantázia. Sto ľudí, sto chutí. A pritom je na človeku už od počiatku vekov najpodstatnej šie jeho vnútro, jeho charakter, jeho schopnosť naplniť význam slova človečenstvo tým najzák ladnejším spôsobom. Čo si vyberiete vy?

Cestovanie

v čase? Vďaka rejuvenizácii tváre nič nemožné

MUDr. Ján Zeleňák Lekár, plastický chirurg Aesthetica, Banská Bystrica

Matematické modely a teória relativity dokázali, že vo vesmírnej lodi, cestovaním rýchlosťou blízkej rýchlosti svetla, plynie čas pomalšie než na Zemi, takže po návrate na Zem bude cestovateľ vyzerať mladšie ako jeho rovesníci, pretože medzitým čas na Zemi ubehol rýchlejšie. Jediný organizmus na planéte, ktorý dokáže oklamať starnutie a smrť, je medúza Turritopsis nutricula, ktorá sa zo štádia dospelého jedinca môže vrátiť do svojho prvotného štádia vývoja a stať sa opäť polypom. Keďže sa ľudstvo dodnes nedostalo na takúto úroveň pokroku, vrátiť sa späť v čase umožňuje zatiaľ len plastická chirurgia.

Prvou oblasťou tela, ktorá nás upúta na inom človeku, ktorú vnímame a hodnotíme na ostat ných, je samotná tvár. Mladistvá tvár je charak teristická plnším objemom a oválnejším tvarom oproti tej starnúcej, kde sa objem vytráca a tka nivá sa stavajú poklesnutejšími. Samotné starnu tie sa netýka len kože, ale všetkých tkanív a na rôznych miestach tela sa prejavuje rôznym spô sobom. Je to dané jednak biologickými pre dispozíciami, ako sú genetika, množstvo a roz loženie podkožného tuku, intenzitou kontrakcií mimických svalov a jednak vonkajšími fyzikálno -chemickými faktormi, medzi ktoré patria UV žia renie, expozícia škodlivým látkam počas života, gravitácia a podobne. Prvé prejavy starnutia si všimneme na koži – Obrázok č. 1. Tá sa postup ne stenčuje, dochádza k jej atrofii. Dochádza k úbytku kolagénových vláken (hlavne typu I a III), elastínu a obsahu vody. Pôsobením mimických svalov a postupným oslabovaním elasticity kože vznikajú prvé mimické vrásky, a to najskôr v ob lasti očí a úst. Tukové oddiely tváre sa oslabo vaním tzv. záchytných väzov a vplyvom gravitá cie presúvajú nižšie, na niektorých miestach tuku ubúda, naproti tomu ho na iných miestach pribú da, čím sa prehlbujú kruhy pod očami, vznikajú nosovo-ústne vrásky, Marionetove vrásky a pod.

Mimické svaly oproti kostrovým v priebehu plynúceho času nedosahujú taký stupeň at rofie a neustálym používaním sa ich pomer

Obrázok č. 1: Porovnanie mladej a starnúcej tváre

v podstate nemení. Naproti tomu, kosti tváre podliehajú výraznejším zmenám. Kostnú resorp ciu pozorujeme najviac v oblasti očníc, čeľuste a sánky (Obrázok č. 2). Celkovo sa tieto zmeny prejavia aj zmenou celej kontúry tváre, ktorá má v mladosti tvar písmena „V“, no postupom času sa mení na jeho obrátenú formu. (1)

Omladenie tváre estetickým zákrokom nazýva me rejuvenizáciou. Na našej klinike vykonáva me celé spektrum týchto zákrokov, a to od mi niinvazívnych výkonov, ako je ošetrenie rôznych oblastí tváre výplňovými materiálmi (fillermi)

Jediný organizmus na planéte, ktorý dokáže oklamať starnutie a smrť, je medúza Turritopsis nutricula, ktorá sa zo štádia dospelého jedinca môže vrátiť do svojho prvotného štádia vývoja a stať sa opäť polypom.

schválený Botox pre liečbu strabizmu, blefaro spazmu a hemifaciálnych spazmov. O rozvoj v oblasti estetickej medicíny sa pričinili kanadskí manželia Carrutersovci, ktorí popísali efekt botu lotoxínu A pri korekcii vrások medziobočia.

a botulotoxínom, až po operačné zákroky v lo kálnej a celkovej anestézii, kde patria operácie horných a dolných viečok (blefaroplastika), ope rácie nosa a nosovej priehradky (septorinoplas tika), li ing tváre a krku, li ing obočia, spánkovej a čelovej oblasti. Bližšie si rozoberieme miniin vazívne zákroky a li ing tváre a krku.

Ošetrenie tváre výplňovými materiálmi a botulotoxínom

Tieto zákroky patria medzi najpopulárnejšie v estetickej medicíne. Ich hlavnou výhodou je možnosť ambulantného ošetrenia, ktoré trvá nie koľko minút a v prípade ošetrenia výplňovými materiálmi je výsledok okamžitý Ďalej je to krát ka alebo žiadna doba rekonvalescencie a malá invazivita, s čím je spojené nízke riziko prípad ných komplikácií.

Botulotoxín

Korekcia mimických vrások botulotoxínom je jedným z najčastejšie vykonávaných zákrokov v ambulantnej sfére estetickej medicíny a obrov skú popularitu si získala svojou bezpečnosťou a efektivitou, najmä v oblasti hornej tretiny tvá re. Botulotoxín bol prvýkrát popísaný doktorom Juliusom Kernerom v roku 1895, ktorý ozrejmil otravu nesprávne spracovanými mäsovými vý robkami (botulus = latinsky klobása, odtiaľ tzv. klobásový jed). Neskôr bola identifikovaná bak téria, ktorá túto látku produkuje a to Clostridium botulinum. Až v roku 1949 sa dokázal jeho efekt spočívajúci v blokáde neuromuskulárneho pre nosu a to konkrétne blokovaním uvoľňovania acetylcholínu presynaptickej membrány. Až po prvotných pokusoch na primátoch bol botulo toxín prvýkrát použitý u človeka pri liečbe stra bizmu a blefarospazmu. V roku 1989 bol ame rickou FDA (U.S. Food and Drug Administration)

Dnes sa v estetickej medicíne používa jeden zo siedmich sérotypov tohto toxínu, a to botulotoxín A. Medzi najčastejšie ošetrované oblasti patria vrásky zapríčinené kontrakciou mimických sva lov, a to v oblasti čela, medziobočia, okolia očí (vrásky vranej nôžky), selektívne aj vrásky v ob lasti krídel nosa, žuvacieho svalu, dvíhača hornej pery, bradového svalu a platyzmy v oblasti krku. Po podaní dochádza do 48 hodín k väzbe na presynaptickú membránu a následne je samot ný toxín úplne zmetabolizovaný. Efekt nastupu je medzi prvým a desiatym dňom, s postupným odznievaním účinku po dobu 3 – 6 mesiacov. Úroveň a dĺžka účinku je individuálna a pravidel ným opakovaním sa predlžuje, aj keď pri rovna kom dávkovaní u toho istého klienta môže do chádzať k výraznejším výkyvom.

Kontraindikáciou podania je známa precitlive nosť na samotný toxín, určité ochorenia neuro muskulárneho systému, ako sú myastenia gravis a Lambertov-Eatonov syndróm, taktiež sa neod porúča podávať tehotným a dojčiacim ženám. Zvýšená opatrnosť je na mieste u klientov s asy metriou tváre, infekciou v mieste podania a v prí pade poklesu obočia.

TÉMA Č ÍSLA 58 inVitro
Obrázok č. 2: Zmeny skeletu tváre vplyvom starnutia

do 48 hodín

Po podaní botulotoxínu dochádza do 48 hodín k väzbe na presynaptickú membránu a následne je samotný toxín úplne zmetabolizovaný

Injekčné výplňové materiály – fillery Dejiny výplňových materiálov začínajú v 19. sto ročí, keď sa začalo s používaním vlastného tuku, neskôr parafínu a silikónu. Až okolo roku 1980 začala éra biovýplní v súvislosti s uvedením ko lagénu hovädzieho pôvodu. Nasledujúce desať ročia boli charakterizované výskumom a výrobou rôznych výplní biologického a syntetického pô vodu, odlišujúce sa svojím zložením, stabilitou a vedľajšími účinkami. Ideálna výplň je biokom patibilná, inertná, sterilná, nespôsobuje imunolo gické a alergické reakcie, je bez vedľajších účin kov, trvanlivá a cenovo výhodná. Dĺžka trvania závisí od typu implantovaného materiálu, techni ky aplikácie, množstva výplne, od mechanického tlaku a intenzity mimiky v danej oblasti.

Výplňové materiály podľa pôvodu materiálu mô žeme rozdeliť na:

• syntetické (Artecoll, Radiesse, GoreTex, Sculptra),

Pri prvotnej konzultácii sa najčastejšie stretáva me s požiadavkou o vyhladenie vrások horných partií tváre. Cieľom konzultácie je ozrejmiť a in formovať o možnostiach takého zákroku, o jeho efekte u daného klienta a taktiež o možných komplikáciách a reakciách po aplikácii botuloto xínu. Častokrát je vhodná kombinácia s výplňo vými materiálmi, najmä v oblasti medziobočia. Stále treba mať na zreteli, že účinok botulotoxí nu nenastupuje okamžite. Botulotoxín nachádza využitie aj pri liečbe bruxizmu, t. j. pri mimovoľ ných, nadmerných kontrakciách žuvacieho svalu spojených so škrípaním zubov, čo neskôr vedie k ich poškodeniu.

Samotná aplikácia by mala byť prevedená za sterilných podmienok, po predchádzajúcej dez infekcii ošetrovanej lokality. Určenie miesta apli kácie, ako aj počtu jednotiek botulotoxínu je individuálne. Ošetrenie trvá niekoľko minút, apli kuje sa tenkou inzulínovou ihlou a je takmer nebolestivé.

Komplikácie aplikácie botulotoxínu v estetickej medicíne pri dodržaní štandardných postupov nie sú klinicky významné a ak sa objavia, sú do časné. Medzi veľmi časté patrí bolesť hlavy, lo kálna porucha kontrakcie svalu a pocit ťažkého čela. Menej časté sú opuch v mieste aplikácie, opuch viečok, prechodný pokles viečok, zdvoje né videnie, nauzea, pocit suchosti v ústach alebo pocit nachladnutia. Je veľmi dôležité byť v kon takte s vaším lekárom a kontaktovať ho v prípade akýchkoľvek problémov, ktoré sa intenzitou ale bo charakterom vymykajú zo spektra komplikácií spomenutých počas konzultácie.

• xenogénne – darca a príjemca sú rôzneho pôvodu (kyselina hyalurónová),

• homogénne – darca a príjemca sú rovnakého biologického pôvodu (Alloderm),

• autológne – darca a príjemca je identický je dinec (tuk, kolagén, šľachový transplantát).

Podľa trvanlivosti:

• vstrebateľné – niekoľko mesiacov až rok (ky selina hyalurónová, kolagén),

• polovstrebateľné – 1 až 2 roky (kalcium hyd roxyapatit, kyselina polylaktátová),

• nevstrebateľné – 2 roky a viac.

Spomedzi všetkých výplňových materiálov si naj väčšiu popularitu získali výplne s obsahom ky seliny hyalurónovej. Ide o lineárny polysacharid zložený z kyseliny D-glukurónovej a glukosami nu. V našom organizme sa nachádza v mimo bunkovom priestore spojivového tkaniva, v sy noviálnej tekutine, koži a v očnom bulbe. Vekom dochádza k jej úbytku, čo sprevádza zvýše nú tvorbu vrások. Vzhľadom na biokompatibili tu a schopnosti viazať vodu je kyselina hyaluró nová ideálnou výplňou (polčas rozpadu je 1 – 2 dni, následne je eliminovaná lymfatickými cesta mi a pečeňou).

V prirodzenom stave sa v našom organizme na chádza v tekutej forme, avšak chemicky navo deným krížením spolu s obsahom vody tvorí hydrogél, ktorý má využitie v estetickej medicí ne. Ten má pri tlaku v striekačke nižšiu viskozi tu, čo umožňuje jeho ľahší priechod striekačkou a v tkanive sa formuje opäť v gél. Jednotlivé prí pravky sa líšia rôznou molekulárnou hmotnosťou,

Plastická a rekonš trukčná chirurgia Unilabs Slovensko 59

jej koncentráciou, metódou a stupňom kríženia. Dĺžka vstrebávania je približne 6 – 12 mesiacov. Častokrát sa pripravuje spolu s anestetikom, naj častejšie s lidokaínom.

Samotnej aplikácii výplňového materiálu, tak ako pri botulotoxíne, predchádza konzultá cia na našej ambulancii, kde klientke ozrejmí me, o aké ošetrenie ide, aký typ produktu po užijeme, zvážime možnosť použitia lokálneho anestetika a samozrejme dĺžku trvania zákro ku, možné komplikácie a predpoklad trvania efektu. Aplikácia výplňového materiálu nevy žaduje absolvovanie predoperačného vyšetre nia, ale v rámci úvodnej konzultácie sa pýtame na prípadné alergie, užívanie liekov na riede nie krvi, predchádzajúce ošetrenia výplňový mi materiálmi alebo permanentnými fillermi. Kontraindikáciou zákroku môžu byť aj nerealis tické očakávania, pretože takýto zákrok nikdy nenahradí operačný, najmä v prípadoch, kde je značný nadbytok a väčšia laxita kože. Zvýšenú pozornosť treba venovať klientkam, ktoré majú tendenciu k tvorbe keloidov a hypertrofických jaziev. Prítomnosť zápalových fokusov, predchá dzajúca reakcia na cudzie teleso taktiež nabá da k zvýšenej pozornosti pri injektáži výplne.

Samotnému zákroku predchádza nanesenie anestetika, ktoré je vo forme krému, alebo je podané injekčne vo forme infiltračnej alebo zvodovej anestézie, čím minimalizujeme dis komfort počas samotného ošetrenia. To prebie ha za sterilných podmienok, aby sme minimali zovali riziko prípadnej infekcie.

Výplňové materiály ponúkajú širokú škálu mož ností ich využitia v estetickej medicíne. Nižšie uvádzame najčastejšie vyhľadávané zákroky.

plň a modelácia pier

Po nanesení anestetika sa injikuje výplňový materiál do pier, čo nám umožňuje peru nie len zväčšiť, ale aj modelovať, prípadne korigo vať menšie vývojové vady alebo poúrazové sta vy. Aj tu treba zvoliť správny typ výplne vzhľadom na tvar, hrúbku a kvalitu tkanív samotnej pery. Injektážou výplne do povrchovej vrstvy na roz hraní kože a červene pery môžeme jemne zväč šiť a hydratovať peru, ale aj upraviť drobné, verti kálne vrásky, tzv. fajčiarske. Pere môžeme dodať objem injektážou do hlbších vrstiev, alebo do siahnuť li ing červene vytvorením viacerých py lónov takzvanou ruskou technikou – „Russian lips“. Vzhľadom na to, že je pera veľmi dobre prekrvená, vzniká po aplikácii často opuch ale bo modrina, ktorá má však tendenciu za pár dní vymiznúť

Korekcia nosovo-ústnych vrások Patrí taktiež medzi najčastejšie vykonávané ošet renia fillermi. Výplňou oblasti medzi krídlami nosa a ústnymi kútikmi dosiahneme pekný reju venizačný efekt a zmiernime dopad poklesu líc neho a čeľustného tukového vankúša. Aplikácia nie je bolestivá, technicky je menej náročná a v tejto lokalite je nízke riziko opuchu a modrín po aplikácii výplne.

Ideálna výplň je biokompatibilná, inertná, sterilná, nespôsobuje imunologické a alergické reakcie, je bez vedľajších účinkov, trvanlivá a cenovo výhodná.

Výplň a korekcia kruhov pod očami Toto ošetrenie je náročnejšie na aplikáciu, preto že v danej lokalite je minimum podkožného tuku, ktorý môže absentovať takmer úplne. Prítomnosť riedkeho podkožného väziva zvyšuje riziko vzni ku viditeľných hrčiek po aplikácii výplne príliš povrchovo. Preto je dôležité aplikovať výplň do statočne hlboko pod okoloočnicový sval, tesne nad okosticu okraja spodnej hrany očnice a vy hnúť sa tak „sausage“ alebo Tyndalovmu efek tu, keď je výplň viditeľná a hmatná tesne pod kožou. V tejto oblasti aplikujem výplň výlučne kanylou s tupým hrotom, pod kontrolou hmatu a zraku, čím minimalizujeme riziko vzniku opu chu a modrín.

TÉMA Č ÍSLA 60 inVitro

Augmentácia líc a lícnych oblúkov

V prípade hypoplázie strednej etáže tváre, a najmä lícnych prominencií, je vhodné použiť viskóznejšiu výplň. Tá sa po zakreslení a ozna čení miesta aplikácie injikuje do hlbších vrstiev v oblasti lícnych prominencií a jarmových ob lúkov, čím dosiahneme ich korekciu a celkovú harmonizáciu s celou tvárou. Dôležité je nepre hnať to s úrovňou augmentácie, aby nadmieru vystupujúce oblasti nenarúšali celkovú harmó niu a profil tváre. Aplikácia je takmer bezbolest ná, riziko opuchov a hematómov veľmi nízke.

Face contouring

Medzi ďalšie zákroky patrí tzv. face contou ring, keď využitím viskóznych výplňových ma teriálov dokážeme modelovať kontúry tváre ako sánku, bradu, profil nosa, spánkových oblas tí a podobne.

Pri korekcii hypotrofických jaziev môžeme do siahnuť taktiež želateľný výsledok a takúto jaz vu značne kamuflovať. Špecifickým ošetrením je mezoterapia, keď je produkt s obsahom ky seliny hyalurónovej mnohopočetnými vpichmi vpravovaný do povrchových vrstiev kože, čím zlepšuje jej vitalitu, kvalitu a dosahujeme celko vý „refresh“ tváre.

Možné komplikácie po aplikácii Komplikácie po aplikácii výplňových materiálov môžu vznikať na základe samotného materiá lu a jeho vlastností alebo v dôsledku voľby ne správnej aplikačnej techniky (hĺbka umiestne nia, množstvo a pod.). Môžeme ich rozdeliť na včasné a oneskorené.

6 – 12 mesiacov

Dĺžka vstrebávania kyseliny hyalurónovej je približne 6 – 12 mesiacov.

Medzi včasné patria opuch, hematóm a začerve nanie v mieste vpichu alebo lokálna alergická re akcia. Nodulárne útvary môžu súvisieť s lokálnou zápalovou reakciou alebo môžu byť dôsledkom nerovnomernej aplikácie materiálu. Zmena farby kože v mieste aplikácie môže nastať v dôsled ku reakcie kože buď na samotný vpich (začer venanie), alebo na samotnú kyselinu hyaluróno vú a hemosiderín v géle (modravé sfarbenie). Pri prílišnej povrchovej aplikácii môže dôjsť k tzv. Tyndalovému efektu, čo je svetelná refrakcia gélu tesne pod kožou. Pri aplikácii výplňového mate riálu sa môžu vyskytovať aj herpetické infekcie, hlavne v oblasti pier.

Oneskorenými komplikáciami sú najčastejšie no dulárne útvary, ktoré sú často zápalovými ale bo jazvovitými ložiskami v mieste aplikácie. Chronickou zápalovou reakciou okolo výplňo vého materiálu môžu vznikať tzv. granulómy. Klinicky sa prejavia ako mierne citlivé hrudky pod kožou, riziko vzniku stúpa s aplikáciou cu dzorodých, telu nie vlastných látok. Liečbou je lokálna alebo celková aplikácia kortikosteroidov, alebo ich chirurgické odstránenie. Migrácia vý plne bola pozorovaná skôr u silikónu aj niekoľko rokov po aplikácii.

Vzniku hypertrofických jaziev zabránime dôsled nou anamnézou takéhoto hojenia v oblasti tváre v minulosti. Oklúzia cievy patrí medzi najzávaž nejšie komplikácie, ktoré môžu spôsobiť nekrózu kože. Len dôkladná znalosť anatomických pome rov, skúsenosti s aplikáciou výplňového materiá lu, rozpoznanie tejto komplikácie a jej liečba zni žujú riziko možných trvalých následkov. (3)

Plastická
š trukčná chirurgia Unilabs Slovensko 61
a rekon
Obrázok č. 3: Kruhy pod očami (stav pred a po zákroku)

Faceli

Ide o zákrok, ktorým sa rieši zdvihnutie ochab nutých tkanív tváre s odstránením nadbytočnej kože. V minulosti bol samotný zákrok prevádza ný v tajnosti, a to nielen na počiatku 20. storo čia, ale aj v postviktoriánskom období – i oveľa neskôr sa takýto zákrok považoval za márni vosť. Druhou príčinou stagnácie bol spoločensky uznávaný fakt, že operácie, ktoré nezachraňujú život alebo neodstraňujú vrodené malformácie, sú zbytočné. Prvotné zákroky sa týkali len odstrá nenia segmentov kože bez manipulácie s hlbšími štruktúrami, čo bolo hlavným problémom samot ného výkonu, pretože bolo zbytočne vytvárané napätie na samotnú sutúru. V spojitosti s odstra ňovaním vrások na tvári sa vývoj uberal aj ope račným riešením dvojitej brady, podbradku a re juvenizácie krku. Až v roku 1974 Skoog popísal li ing fascie v oblasti líca a musculus platysma. O dva roky neskôr Mitz a Peyronie publikova li histologický popis superficiálneho muskulo -aponeurotického systému (SMAS), čo spôsobi lo revolúciu v budúcnosti faceli u. Ide o relatívne pevnú anatomickú štruktúru, nepravidelnej hrúb ky, ktorá sa nachádza pod kožou, prekrýva a ob sahuje povrchové svaly tváre, ktoré ju rozdeľujú na prednú a zadnú laminu. Zadná lamina sa pro stredníctvom „záchytných“ väzov upína na skelet, čím zadržiava pokles tkanív v priebehu starnutia.

Samotný zákrok má mnoho modifikácií. Líšia sa rozsahom odstránenia kože, spôsobom spevne nia SMAS (rafia alebo plikácia, resekcia), úrov ňou a rozsahom preparácie a taktiež kombiná ciou s inými výkonmi ako napríklad liposukcia, li ing krku alebo obočia. Ak sa zákrok vykonáva v celkovej anestézii, treba absolvovať interné pre doperačné vyšetrenie. V prípade lokálnej anes tézie si vystačíme so základnými laboratórnymi vyšetreniami vrátane koagulačných parametrov. Po zverejnení Skoogovej techniky bolo opísa ných mnoho postupov upravujúcich SMAS, a to od techník veľmi jednoduchých po komplexnej šie a invazívnejšie. V súčasnej dobe sú plastickí chirurgovia rozdelení do dvoch táborov. Jedni sú zástancovia komplexnejších techník, kým druhí naopak menej invazívnych s lepšími proklamo vanými výsledkami. Nech je použitá akákoľvek technika, výsledok závisí od skúseností chirurga, od jeho zručností a pochopenia limitov samotné ho zákroku u konkrétneho klienta. (4)

Techniky faceli ingu Klasický faceli „skin only“, ktorý zahŕňa iba odstránenie samotnej kože, je dnes vytlačený komplexnejšími technikami, ale stále má svo je miesto u mladších klientov a u klientov, ktorí

0,2 – 8 %

Medzi najčastejšie komplikácie faceli ingu patrí hematóm, ktorého incidencia je 0,2 – 8 %, pričom väčšie riziko je u mužov.

už mali SMAS raz alebo niekoľkokrát operovaný. Vo všeobecnosti platí, že rez je vedený na okra ji prednej časti ušnice, aby výslednú jazvu nebo lo vidieť. Rez pokračuje okolo ušného lalôčika, za uchom v retroaurikulárnej ryhe a končí sa za uš nicou v záhlavnej časti. V prípade potreby môže byť predĺžený smerom nahor do spánkovej ob lasti. Ostrou preparáciou sa vytvoria kožné laloky, ktoré sa čiastočne odstraňujú a okraje rán sa šijú sutúrou bez napätia. V dnešnej dobe sa už vše obecne uznáva, že klasický faceli nie je z hľa diska estetického výkonu a trvanlivosti efektu ta kou vhodnou metódou ako jeho modifikácia so spevnením SMAS.

V prípade SMAS faceli u ide o nadstavbu kla sického faceli u, ktorého hlavnou nevýhodou je slabší estetický výsledok, ako aj trvanlivosť efek tu. Princíp vychádza z „natiahnutia“ a spevne nia samotného SMAS a zníženia napätia jaziev. Spevnenie SMAS je dosiahnuté buď jeho rafiou (nariasnením a prešitím), alebo odstránením jeho časti a opätovným zošítím okrajov (resekcia).

Ďalšou modifikáciou je subperiostálny faceli , ktorý zohľadňuje aj li ing čela a vertikálny li ing strednej etáže tváre – na rozdiel od SMAS face li u, kde je vektor ťahu šikmo nahor. Je to nároč nejšia metóda, ktorá kombinuje preparáciu vo viacerých vrstvách tváre, v závislosti od lokality.

MACS faceli ing (minimal access cranial sus pension faceli ing) alebo S-li je miniinvazív nou alternatívou SMAS faceli u. Cez esovitý rez pred uchom sa stehmi spevňuje SMAS.

TÉMA Č ÍSLA 62 inVitro

Plastická a rekon

Na našom pracovisku najčastejšie vykonávame SMAS faceli so spevnením SMAS a s odstráne ním nadbytočnej kože. Vykonáva sa podkožná disekcia v oblasti tváre a krku, keď sa vo vhod nej vrstve oddelí koža od podkožia tak, aby sa zachovala jej výživa. V oblasti krku sa vykonáva vo vzdialenosti asi 7 – 8 cm od ušného lalôčika s obnažením zadného okraja musculus platysma. Resekciou alebo plikáciou časti SMAS v oblas ti tváre v požadovanom vektore ťahu dosiahne me jeho spevnenie. V prípade potreby je možné rez rozšíriť smerom nahor a doplniť o temporál ny (spánkový) li ing vrátane podvihnutia obočia. Zo záhlavneho rezu dosiahneme li ing krku (neck li ) spevnením platyzmy s odstránením nadby točnej kože, s možnosťou liposukcie podbradku a tzv. syslích vačkov v oblasti sánky.

Zákrok vykonávame v celkovej alebo lokálnej anestézii a trvá približne tri hodiny, v ranách sú ponechané drény, ktoré odvádzajú nadbytoč né tekutiny. Po zákroku je klient sledovaný do nasledujúceho dňa. Po odstránení drénov a po preväze je prepustený do ambulantnej starostli vosti s elastickou bandážou. Stehy odstraňujeme na 7. pooperačný deň, nasledujúce týždne nosí klient elastický návlek, ktorý chráni samotné rany a znižuje ich napätie, čo je hlavný predpoklad zdarného zhojenia a esteticky priaznivého formo vania jaziev.

Možné komplikácie

Medzi najčastejšie komplikácie faceli ingu, ktoré vyžadujú chirurgickú intervenciu, patrí hematóm, ktorého incidencia je 0,2 – 8 %, pričom väčšie riziko je u mužov. Výskyt menších a lokalizova ných hematómov je omnoho vyšší, ale klinicky málo významný. Tejto komplikácii môžeme za brániť jednak dôsledným predoperačným hema tologickým skríningom, ktorý odhalí abnormality krvných doštičiek alebo hemokoagulačných pa rametrov krvi. Dôležitá je jednak detekcia vysoké ho krvného tlaku a jeho stabilizácia. Tak ako pri ostatných výkonoch v plastickej chirurgii, aj pri faceli e treba vynechať fajčenie aspoň 6 týždňov pred zákrokom. V neposlednom rade je dôležité samotné zastavovanie krvácania operatérom po čas operačného výkonu. Výskyt hematómu predl žuje liečbu i samotnú rekonvalescenciu a zvyšu je riziko ďalších komplikácií. Infekcia patrí medzi menej časté komplikácie, vzhľadom na dobré prekrvenie lalokov v oblasti tváre a zavedenú an tibiotickú profylaxiu. Väčšina týchto komplikácií sa dobre zvládne lokálnou liečbou a odstráne ním podkožných stehov. Závažnejšie infekcie ako flegmóna alebo nekrotizujúca fasciitída sú skôr

veľmi vzácne a vyžadujú chirurgickú intervenciu a agresívnu antibiotickú liečbu. Nekróza kože je najčastejšou komplikáciou u fajčiarov a diabe tikov. Riziko taktiež zvyšuje veľké napätie na za šitú ranu a predilekčným miestom je oblasť za uchom. SMAS faceli znižuje riziko tejto kom plikácie, keďže spevnenie SMAS znižuje napä tie sutúry. Neúmerné zastavovanie krvácania ko aguláciou v oblasti kožných lalokov môže viesť k vyššiemu riziku nekrózy kože. Pigmentové škvr ny sa môžu objaviť u niektorých klientov s malými neliečenými hematómami a taktiež sa môžu vy skytovať v oblasti jaziev. Hypertrofické jazvy a ke loidy sú pri faceli e veľmi vzácne. Beznapäťová sutúra, šetrná manipulácia s okrajom kože a vhodný šijací materiál sú predpokladmi dobré ho hojenia a vzniku esteticky prijateľných jaziev. Poškodenie lícneho nervu je v literatúre udávané pod 1 %, najčastejšie ide o jeho spánkovú vetvu. Časom sa jeho funkcia upravuje, čo môže trvať 3 – 6 mesiacov a približne 80 % týchto poranení sa zhojí úplne. (2)

Záver

Zdokonaľovanie vlastností výplňových materiálov, vývoj nových metodík operačných zákrokov a ich vhodná kombinácia s miniinvazívnymi postup mi umožňujú našim klientom znovu nadobudnúť spokojnosť so svojím vzhľadom a získať tak stra tené sebavedomie. Omladenie tváre v procese starnutia podčiarkuje význam starostlivosti o svo je zdravie a životosprávu v dnešnej uponáhľanej dobe, keď na nás stále viac a viac pôsobí množ stvo nepriaznivých environmentálnych faktorov a stresu. Existuje mnoho iných techník, postu pov a zákrokov rejuvenizácie tváre, avšak lekár by mal vykonávať tie, ktoré si najviac osvojil, verí im, má s nimi dobré skúsenosti a mnoho spokoj ných klientov.

Literatúra

1. Brychta P., Stanek J.: Estetická plastická chirurgie a korektivní dermatologie. Praha, Grada publishing, 2014

2. Grotting J.C., Neligan P. C., Van Beek A. L.: Plastic surgery Vol. Two, Aesthetic. Third edition, London, Elsevier, 2013

3. Kontis C. T., Lacombe V. G.: Cosmetic injection techniques. A text and video guide to neurotoxins and fillers. New York, NY, Thieme, 2019

4. Thorne Charles H.M.: Grabb and Smith's Plastic Surgery, 7th edition, Wolters Kluwer Health, New York

š trukčná chirurgia Unilabs Slovensko 63

Klasifikácia ptózy Klasifikácia stupňa ptózy je dobre definova ná Regnaultom, ktorý hodnotí polohu komple xu bradavka-dvorec vzhľadom na podprsníko vú ryhu – Obrázok č. 1. Pri prvom stupni ptózy sa dvorec s bradavkou nachádza v úrovni pod prsníkovej ryhy. Pri druhom stupni sa nachá dza mierne pod úrovňou podprsníkovej ryhy, avš ak stále nad dolnou kontúrou prsníka. Pri treťom stupni je dvorec s bradavkou už výraz nejšie pod úrovňou podprsníkovej ryhy a sú časne pod dolnou kontúrou prsníka, čiže kom plex bradavka-dvorec akoby „hľadel“ nadol. Pri pseudoptóze sa dvorec s bradavkou síce nachádza nad úrovňou podprsníkovej ryhy, ale väčšia čas ť prsníka sa nachádza pod úrov ňou podprsníkovej ryhy, čo vytvára dojem sa motnej ptózy.

Od konzultácie cez predoperačnú prípravu až po operačný zákrok Plánovanému operačnému zákroku predchá dza dôkladná konzultácia na našej ambulan cii. Samotná anamnéza je zameraná na pred chádzajúce zmeny týkajúce sa prsníkov, ako sú predošlé tehotenstvo, dojčenie, pridružené ochorenia, a to najmä endokrinologické a me tabolické a – samozrejme – zákroky vykonané na prsníkoch v minulosti. Zabudnúť nesmieme ani na hlavný dôvod, prečo klientka vyhľada la plastického chirurga. Či už je to fyzické ob medzenie a z toho vyplývajúce ťažkosti musku loskeletálneho systému, alebo viac dominujúce psychické alebo spolo čenské dôvody, pre kto ré uvažuje nad danou operáciou.

Zákrok nie je vekovo limitovaný, avš ak niektoré operačné techniky môžu mať vplyv na prípadné dojčenie v budúcnosti, ako aj na citlivosť bradaviek a dvorcov.

Vyšetrenie prsníkov zahŕňa v prípade ich po klesu zhodnotenie pomeru kože prsníka k sa motnému tukovému a žľazovitému tkanivu, zhodnotí sa kvalita a elasticita kože a hlavne samotná poloha dvorca a bradavky. V prípa de hypertrofie aj dominancia tukovej alebo žľa zovej zložky a predpokladaný rozsah redukcie prsníkov. Vekovo samotný zákrok nie je limi tovaný, avš ak treba si uvedomiť, že niektoré operačné techniky môžu mať vplyv na prípad né dojčenie v budúcnosti, ako aj na citlivos ť bradaviek a dvorcov, aj keď mnoho žien po operačnom zákroku neudáva žiadne problé my s dojčením.

TÉMA Č ÍSLA 66 inVitro
NORMÁLNA POLOHA 1. STUPEŇ 2. STUPEŇ 3. STUPEŇ PSEUDOPTÓZA Obrázok č. 1: Klasifikácia stupňa ptózy prsníkov podľa Regnaulta

Pred operáciou odporúčame absolvovať vy šetrenie u gynekológa a taktiež sonografické alebo mamografické vyšetrenie. Klientka ab solvuje predoperačné vyšetrenie vrátane zá kladných hematologických a biochemických vyšetrení krvi. Tri týždne pred zákrokom ne odporúčame užívať lieky zvyšujúce krváca nie ako napríklad deriváty kyseliny acetylsa licylovej, vitamín C, poprípade iné doplnky výživy, ktoré môžu mať vplyv na zhlukovanie krvných doš tičiek, a teda na zastavovanie kr vácania. V prípade fajčenia a užívania taba kových výrobkov odporúčame ich vysadenie minimálne 6 týždňov pred samotnou operá ciou, pretože sa výrazne podieľajú na zhor šení mikrocirkulácie, a tým zvyšujú riziko ne krózy kože a komplikácií hojenia samotných pooperačných rán.

Operačný zákrok sa vykonáva v celkovej anestézii a trvá približne 2 až 3 hodiny. V sú časnosti existuje množstvo operačných tech ník, postupov a ich modifikácií. Rôzne praco viská vo svete a na Slovensku uprednostňujú pri zmenšovaní prsníkov aj pri modelácii rôz ne operačné metódy, ktoré vychádzajú z tra dície daného pracoviska a navzájom sa líšia

spôsobom redukcie nadbyto čného tkaniva a spôsobom transpozície dvorca a bradavky do novej pozície. Voľba konkrétneho operač ného postupu je pre každú klientku jedinečná a vychádza z potreby vytvorenia želateľného tvaru prsníka, zohľadňuje čo najväčšiu bezpeč nos ť zachovania výživy dvorca a bradavky a čo najnižšie riziko možných pooperačných kom plikácií. Rôzne klientky majú rozdielnu konfigu ráciu prsníka, a to hlavne hornú hranicu prsní ka, úroveň podprsníkovej ryhy a východiskovú polohu dvorca a bradavky. Tieto faktory sú naj viac limitujúce pre výber konkrétnej operačnej techniky a majú vplyv na samotný výsledok.

2 až 3 hodiny

Operačný zákrok sa vykonáva v celkovej anestézii a trvá približne 2 až 3 hodiny.

Plastická
š trukčná chirurgia Unilabs Slovensko 67
a rekon

Možnosti operačného zákroku a pooperačná starostlivosť Medzi najčastejšie používané operačné techni ky patrí modelácia/redukcia v tvare obráteného písmena T, keď je výsledná jazva okolo dvorca, vertikálne od neho k podprsníkovej ryhe a v sa motnej podprsníkovej ryhe. Snaha vyhnúť sa horizontálnej jazve v podprsníkovej ryhe viedla v minulosti k zavedeniu vertikálnych mamoplas tík, ktoré boli spočiatku indikované pri menších redukciách a u mladých žien s dobrou elastici tou kože. Ich spoločným znakom bola výsledná jazva okolo dvorca a vertikálne smerom nadol od neho, avšak klientka po zákroku musí byť zmierená s prechodným, niekoľkomesačným nariasnením kože v dolnom póle prsníka, kto ré sa však postupne hojením upraví a dolný pól prsníka „vyoblí“. Všetky tieto techniky boli mo difikované rôznym typom výživy dvorca (tzv. typ stopky), rozsahom a tvarom resekcie tkanív, po prípade v kombinácii s liposukciou alebo roz ličným typom fixácie žľazovo-tukových lalokov. Plastický chirurg by mal ovládať niekoľko spô sobov operačných techník a ich výber prispô sobiť potrebám konkrétnej klientky. Čo sa týka samotnej veľkosti prsníka po operačnom zákro ku, snažíme sa naše možnosti stále priblížiť že laniu klientky, ale častokrát až počas samotnej operácie prispôsobujeme množstvo odstráne ného tkaniva, ktorého množstvo nesmie ohro ziť vitalitu iných tkanív, najmä komplexu dvorec -bradavka, ktoré sa vysúvajú do vyššej polohy a výživu mu zabezpečuje okolité tkanivo.

V operačných ranách sa dočasne ponecháva jú drény, ktoré odvádzajú nadbytočné tekutiny (krv, tkanivový mok). Odstraňujú sa najskôr na sledujúci deň, keď po prvom preväze odchádza klientka v doprovode do domácej starostlivosti. Ak drény ešte odvádzajú väčšie množstvo teku tín, klientka zostáva na klinike do ďalšieho dňa.

Pooperačné obdobie zahŕňa 6-týždňový poo peračný režim. Klientka nosí elastickú spevňu júcu podprsenku a nie je zvlášť obmedzovaná v bežných každodenných činnostiach – okrem športu a rizikových dynamických činností, pre tože formujúce sa a zrejúce jazvy ešte nemajú konečnú pevnosť v ťahu. Takže ak to zhrnieme, prvý týždeň po operačnom zákroku, keď ešte pociťuje bolesti v operačných ranách, je vhod né sa viac šetriť, nenamáhať sa a od druhého týždňa môže začať so stredne náročnými aktivi tami, ako sú napríklad prechádzky alebo nená ročné práce doma a v záhrade.

Možné komplikácie po operačnom zákroku V súvislosti s podstupujúcim zákrokom v cel kovej anestézii sa môžu vyskytnúť komplikácie, často aj napriek správnemu postupu a v súla de so súčasnými poznatkami vedy. Čo sa týka samotného chirurgického zákroku ako takého, medzi najčastejšie lokálne komplikácie pat ria krvácanie, hematóm, infekcia, rozídenie operačnej rany, pretrvávajúci opuch, nedokr venie okraja rany. Medzi raritné celkové kom plikácie patria sepsa, embólia a iné náhle prí hody, ktorým sa snažíme predís ť dôkladnou predoperačnou diagnostikou, no je dôležité o nich vedieť. Rizikovým klientkam preto taký to zákrok neodporúčame, keďže ide o este tickú operáciu.

Medzi komplikácie špecifické pre redukčnú mamoplastiku a mastopexiu patria nedokrve nie dvorca a bradavky, ktoré býva najčastejšie len čiasto čné a okrajové, v literatúre sa uvádza v rozmedzí 0 – 5 %. Môže predĺžiť celkový čas hojenia, ale väčšinou sa zhojí bez vážnejších estetických následkov na samotnom prsníku. Táto komplikácia patrí medzi najnepríjemnej šie komplikácie a snažíme sa jej predís ť výbe rom najvhodnejšieho operačného postupu pre

6 týždňov

Pooperačné obdobie zahŕňa 6-týždňový pooperačný režim.

TÉMA Č ÍSLA 68 inVitro

konkrétnu klientku tak, aby sme výživu dvorca a bradavky neohrozili. Aj preto pri úvodnej kon zultácii zdôrazňujeme potrebu vynechať užívanie tabakových výrobkov aspoň šes ť týždňov pred plánovaným operačným zákrokom a samozrej me aj niekoľko týždňov po ňom. Ďalšími kom plikáciami sú asymetria, chybná pozícia dvorca a bradavky, vznik hypertrofickej jazvy alebo kelo idu, ktorý súvisí výlučne s individuálnou schop nos ťou hojenia organizmu. Zníženie citlivosti kože a bradavky na jednej alebo oboch stranách častokrát neovplyvníme, pretože priebeh senzi tívnych nervových vláken je z anatomického hľa diska u každej klientky iný.

Každý človek je samostatné indivíduum s je dinečnou charakteristikou reakcií, ktoré ani v dnešnej dobe nie je možné vopred spoľahlivo predpovedať. Zákrok vš ak nemá vplyv na výskyt rakoviny prsníka či iných ochorení v neskoršom pooperačnom období. V literatúre sa – naopak – uvádza zníženie tohto rizika, pretože pri re dukčnej mamoplastike sa uberá z celkového množstva prsnej žľazy. Riziko komplikácií v este tickej chirurgii sa všeobecne pohybuje š tatistic ky medzi 5 až 10 %.

Keďže sme neš tátne zdravotnícke zariadenie, celý zákrok si klientka hradí sama. V š tátnych zdravotníckych zariadeniach je možné cestou ambulancie odoslať žiados ť spolu s fotodoku mentáciou do pois ťovne a klientka čaká na prí padné schválenie a termín operácie. Avš ak pod ľa našich skúseností dochádza ku schváleniu estetického zákroku skôr ojedinele.

Záver

Keďže plastická chirurgia patrí medzi najmlad šie chirurgické odbory, v súčasnosti sa vyvíjajú nové modifikácie zavedených operačných po stupov, prebiehajú š túdie porovnávajúce rôz ne metodiky z hľadiska kvality výživy dvorca a bradavky, ako aj vplyvu konkrétnej operačnej techniky na dlhodobé výsledky. Len ustavičným vzdelávaním, oboznamovaním sa so súčasnými trendmi a účas ťou na domácich a zahraničných odborných podujatiach, dennodenným vykoná vaním týchto operačných zákrokov a riešením ich komplikácií môže plastický chirurg udržať krok s najnovšími postupmi a zabezpečiť svojim klientkám čo najväčšiu spokojnos ť s vykonaný mi zákrokmi.

Medzi komplikácie špecifické pre redukčnú mamoplastiku a mastopexiu patrí nedokrvenie dvorca a bradavky (najčastejšie len čiastočné a okrajové) – uvádza sa v rozmedzí 0 – 5 %.

Literatúra

1. Brychta P., Stanek J.: Estetická plastická chirurgie a korektivní dermatologie. Praha, Grada publishing, 2014

2. Grotting J.C., Neligan P. C., Van Beek A. L.: Plastic surgery Vol. Five, Breast. Third edition, London, Elsevier, 2013

3. Spear S. L.: Surgery of the breast: Principles and art.: Third edition, 2001, Philadelphia

Plastická a
š trukčná chirurgia Unilabs Slovensko 69
rekon
TÉMA Č ÍSLA

Ulloa 70. rokoch

slednou ch oblúkov. Presadzoval né kompresívne obväzy. Regnaut (1972) ína pubickom tvar bol konvexitou kaudálne.

Plastická a rekonš trukčná chirurgia Unilabs Slovensko 71

Anatómia prednej brušnej steny

Pre esteticky úspešnú úpravu prednej bruš nej steny je pre chirurga nevyhnutná dokonalá znalos ť anatómie tejto oblasti. Všetky plánova né výkony sú určované poznaním cievne ho zásobovania, anatómiou a vzťahmi vrstiev mäkkých tkanív. Na tejto báze môže chirurg prikro čiť k realizácii optimálnej incízie, kon kominantnej liposukcie alebo lipektómie. Rovnako je dôležité naplánovať veľkos ť elevo vaného laloka a smerovať výkon k dosiahnutiu o čakávaného efektu.

Vrstvy prednej bruš

nej steny

Brušná stena sa skladá zo šiestich vrstiev: koža, podkožný tuk, tuk pod fascia Scarpeae, predná pošva m. rectus abdominis, m. rectus abdominis a zadná pošva m. rectus abdominis. Práve m. rectus sa vie po čas tehotenstva roz tiahnuť a vznikne tzv. diastáza.

Koža Cievne zásobenie kože brucha zabezpeču jú mnohopo četné perforátory zo subdermál neho vaskulárneho plexu. Koža má v závislosti

od rôznych faktorov (množstvo pôrodov, po hlavie, vek, BMI) rôzny stupeň elasticity. Často je koža pacientov – žiadateľov o abdomino plastiku – veľmi napätá a len málo elastická. Nezriedka sú viditeľné strie, ktoré sú povrcho vým dôkazom poškodenia a dehiscencie v ob lasti dermis. Práve rozšírené strie musíme brať do úvahy pri vedení kožnej incízie, pretože uzatváranie incízií v takej oblasti je ťažké a ne sie so sebou vyššie riziko komplikácií. Snahou je vies ť incíziu tak, aby výsledná jazva bola v oblasti zahalenej bielizňou. Na hranici scarpy a podkožného väziva je zhustená vrstva väziva, ktorá sa nazýva Camperova povrchová fascia.

Tuková vrstva Tuková vrstva je fasciou abdominis subcutanea (fascia Scarpeae) rozdelená na povrchovú a hl bokú časť. Fascia Scarpeae sa kraniálne neur čito stráca, kaudálne presahuje o niekoľko cen timetrov lig. inguinale a zrastá so stehennou fasciou (fascia lata femoris). Povrchová vrstva tuku je hustejšie cievne zásobená a je obvykle širšia než vrstva hĺbková. Nižšie uložená tuková vrstva je menej hustá a vzhľadom na vyšší krvný

Obrázok č. 1: Schematické znázornenie abdominoplastík a) Kelly (1899, 1910) b) Weinhold (1909) c), d) Babcock (1916, 1939) e), f) Schepelmann (1918, 1924) g) Kuster (1926) h) Flesch-Thebesius, Wheisheimer (1931) i), j) Jolly, Thorek (1911, 1924) k) Pick, Barsky, Gonzalez-Ulloa (1949, 1950,1960) l), m) Galtier (1955) n), o) u extrémne obéznych osôb, Fernando da Costa (2004)

TÉMA Č ÍSLA 72 inVitro

prietok je náchylnejšia na ischémiu v priebe hu abdominoplastiky. Odlišnosti v krvnom zá sobení povrchovej a hĺbkovej vrstvy sú dôleži tým faktorom, ktorý treba mať počas lipektómie na pamäti. Keďže tuk prednej steny pod fascia Scarpeae nie je zahrnutý do cievneho zásobe nia kože, môže byť v priebehu abdominoplastiky odstránený. Naopak, zachovanie tukovej vrstvy uloženej nad Scarpeovou fasciou je rozhodujú ce pre dostatočné prekrvenie priľahlej kože.

Svaly a fascie

Predná stena brušná má š tyri hlavné svalové skupiny: m. rectus abdominis, m. obliquus ab dominis ext., m. obliquus abdominis int. a m. transversalis. Na povrchu brucha sú dve fas cie, ak nepo čítame Camperovu fasciu, o ktorej sme sa už zmienili. Tieto fascie sú: fascia ab dominis subcutanea (fascia Scarpova) a fascia abdominis superficialis.

Inervácia prednej brušnej steny

Prednú brušnú stenu inervujú tieto nervy: • interkostálne nervy: T7 – 11, medzi m. obliquus int. a m. transversalis, vstupujú do puzdra m. rectus abdominis, • n. subcostalis: T12, prebieha pod dvanástym rebrom, • n. iliohypogastricus: L1, inervuje kožu nad ingvinálnym kanálom, • n. ilioinguinalis: L1, prechádza 1 – 2 cm pod n. iliohypogastricus a pri svojom priebehu vstupuje do ingvinálneho kanála, • vetvy kožných nervov zásobujúcich kožu: T7 – T9 – koža nad pupkom, T10 – okolo pupku, T11, T12, L1 – pod pupkom.

Pupok

Z estetického hľadiska predstavuje pupok veľ mi dôležitú súčas ť prednej brušnej steny. Táto jazva vzniká odstránením pupo čného pahýľa po pôrode a je umiestnená približne 14 cm nad os pubis alebo približne 10 cm nad pubic kým ochlpením v strednej čiare. Krvné zásobe nie pupku obstarávajú tri nezávislé zdroje pro stredníctvom subdermálneho plexu. Hlavným zdrojom sú vetvy pravej a ľavej a. epigastri ca inferior profunda, vedľajším zdrojom vet vy idúcej z lig. teres a lig. umbilicale media num. Musíme myslieť aj na to, že u obéznych pacientov môže dôjs ť vplyvom nadmerného preťaženia pupku do dĺžky aj k súčasnému na tiahnutiu ciev a k čiasto čnej zmene ich anato mického uloženia. Fascia okolo pupku je sla bá, čo má za následok relatívne často tvorbu pupo čnej hernie.

Indikácie a kontraindikácie estetickej abdominoplastiky Typickým pacientom, ktorý žiada abdomino plastiku, je žena (ale v poslednej dobe rastie aj po čet mužov), ktorá už bola raz či niekoľko krát tehotná a je nespokojná so svojím teraj ším tvarom brucha. Vysoké percento takýchto žien má za sebou rôzne diéty a cvičenia, ktoré

Plastická a rekonš trukčná chirurgia Unilabs Slovensko 73
Rozšírené strie musíme brať do úvahy pri vedení kožnej incízie, pretože uzatváranie incízií v takej oblasti je ťažké a nesie so sebou vyššie riziko komplikácií.

neviedli k požadovanému efektu. Príčinou môže, ale nemusí byť obezita. Koža na bru chu je vzhľadom na tehotnos ť a v dôsledku pribratia v rôznom stupni napätá. Veľmi často sú prítomné strie. Kvalita kože v dolnej bruš nej oblasti rozhoduje o možnosti urobenia chirurgickej dermolipektómie alebo len lipo sukcie. Rovnako tak je táto metóda indiko vaná pri súčasnej korekcii diastázy mm. rec ti abdominis. Pri indikácii abdominoplastiky treba sledovať:

• hmotnosť – mala by byť stabilná po dobu minimálne 6 mesiacov a pacient by nemal byť výrazne obézny (BMI menej ako 30),

• celkový stav – hlavne prítomnosť hyperten zie (nekorigované), diabetes alebo ochore nie koronárnych tepien,

• psychický stav – očakávaný výsledok by mal byť reálny, • životný štýl a návyky – pravidelné cvičenie, rozumná diéta, absencia fajčenia a nad merného pitia alkoholu.

Výber pacientov na estetickú abdominoplastiku

Kandidátkami na abdominoplastiku sú väčši nou ženy vo veku 25 – 60 rokov. U mužov sa v súčasnosti táto operácia robí iba ako sú čas ť body contouringu po výraznej reduk cii hmotnosti (postbariatrická plastická chi rurgia). Hlavnými príčinami neatraktívneho vzhľadu brušnej oblasti (venter pendulus) je najčastejšie tehotnos ť, stav po pôrode, keď nedôjde k dostato čnej retrakcii brušnej ste ny, ale aj nadmerný kalorický príjem spojený s nedostatkom pohybu. Diastáza (rozostup

brušných svalov) môže taktiež spôsobiť vykle novanie brucha. Pri predoperačnej konzultácii si všímame, ktoré z uvedených etiologických faktorov sú v popredí, či nemôže ís ť o endo krinnú poruchu, aký je celkový zdravotný stav pacienta a aká je š anca dosiahnuť úpravy sta vu zmenenou životosprávou (redukcia hmot nosti, pohyb). Musíme zvážiť aj motiváciu a psychický stav pacienta, čo má pre konečný výsledok operácie zásadný význam.

Varianty abdominoplastiky

Podľa stupňa laxity a steatopygie sa spravidla rozhodujeme pre niektorý z nasledujúcich 4 variantov korekcie brucha:

• jednoduchá liposukcia,

• miniabdominoplastika,

• klasická abdominoplastika,

• lipoabdominoplastika (abdominoplastika spojená s liposukciou).

TÉMA Č ÍSLA 74 inVitro
Obrázok č. 2: Rafia – spevnenie brušnej steny pomocou nevstrebateľného šijacieho materiálu

25 – 60 rokov

Kandidátkami na

abdominoplastiku sú väčšinou ženy vo veku 25 – 60 rokov.

Liposukcia

Najvhodnejšími kandidátmi na liposukciu sú nullipary, ktoré majú malé množstvo nadby to čného tuku a kožu s normálnou elasticitou. Niektoré ženy, ktoré už rodili, môžu podstúpiť tento výkon tiež, dôležitá je vš ak malá strata elasticity brušnej steny a neprítomnos ť diastá zy mm. recti abdominis.

Miniabdominoplastika

Táto metóda je vhodná pre pacientky, kto ré majú nadbytok kože pod pupkom a miernu kožnú laxitu. Prekážkou nie sú ani umbilikálne hernie a diastáza.

Klasická abdominoplastika

Vhodným kandidátom na túto metódu sú tí, ktorí majú nadbytok kože nad a pod pupkom, nadbytok tuku, diastázu a hernie.

Lipoabdominoplastika

Lipoabdominoplastika je rovnako vhodná pre pacientky, ktoré majú nadbytok kože nad a pod pupkom a výrazný nadbytok tuku, hlavne na bokoch a v páse.

Predoperačné plánovanie treba prispôso biť typu brušnej steny, ktorý je veľmi variabil ný. Základom je, aby výsledná jazva bola ulo žená nízko, aby bola skrytá spodným prádlom. Predtým, než urobíme značenie, je nevyhnutné posúdiť trup ako celok a zamerať sa na všet ky oblasti s eventuálnou deformitou. Pre plá novanie vhodného postupu pomôže, keď sa na trup budeme dívať ako na estetický celok, ktorý súvisí s rôznymi okolitými š truktúrami: boky a stehná. Pokiaľ sa v tejto oblasti vysky tuje nadbytok kože, je vhodné súčasne vyko nať liposukciu dolnej časti hrudníka a priľahlej oblasti brucha, pŕs, pubickej krajiny a pásu. Po celkovom vyšetrení pacientky v stoji i v ležia cej polohe sa rozhodujeme pre určitý typ ope rácie. Vyznačíme priebeh kožnej incízie a roz sah liposukcie. Línie budúceho rezu vyznačíme vždy pred operáciou, aby pacient videl, kadiaľ pôjdu línie incízie a kde budú lokalizované vý sledné jazvy. Pri základnom značení pacient stojí. Obvykle sa nadbytok kože a tuku, ktorý budeme excidovať, formuje v dolnej časti bru cha od pupku po horný okraj os pubis v smere vertikálnom a medzi oboma spinae iliace ante riores superiores horizontálne. Maximum incí zie je v strednej čiare a postupne sa zužuje la terálne. Sledujeme taktiež rozsah diastázy – najlepšie v ľahu a pacientka dvíha hlavu.

Operačné techniky

Prevencia tromboembolického ochorenia je pred operáciou dôležitým momentom hlavne u rizikových klientov. Poloha klienta je na chrb te, s abdukciou a supináciou oboch horných končatín. Pred začatím operácie je vhodné klienta zacievkovať. Pri dlhých výkonoch, vráta ne zásahu na muskuloaponeurotický systém, je vhodné preventívne podávať antibiotiká.

Miniabdominoplastika

Pri modifikovanej miniabdominoplastike kon čí podmínovanie podkožia a kože v oblasti pupku alebo mierne nad ním. Plikáciu brušnej steny v jednej alebo vo viacerých vrstvách vy konávame pod pupkom až k symfýze, podľa potreby eventuálne aj niekoľko cm nad pup kom. Stopku pupku posunieme o 1 – 1,5 cm distálne. Ohneme stôl a polohujeme klienta do „kolísky“, kožu a podkožie mierne natiahneme a urobíme dermolipektómiu. Oblúkovitá resek cia kože by mala byť väčšia a nižšie ako pre doperačný nákres.

Plastická
š trukčná chirurgia
a rekon
Unilabs Slovensko 75

Obrázok č. 3: Pacientka s diastázou a herniou, ktoré sa v rámci abdominoplastiky korigovali (obrázok pred a po abdominoplastike)

Obrázok č. 4: Pacientka s diastázou a herniou, ktoré sa v rámci abdominoplastiky korigovali (obrázok pred a po abdominoplastike).

Klasická abdominoplastika

Často sa abdominoplastika výhodne kombi nuje s liposukciou. Vlastnú operáciu začína me liposukciou. Takmer vždy je vhodné od satie bokov a pásu a ďalej nadbruška (s istou opatrnos ťou v strednej čiare). Podbruško, kto ré bude resekované, neodsávame. Pri klasic kej abdominoplastike mobilizujeme podko žie a kožu až po oblas ť processus xiphoideus a rebrových oblúkov. Skôr než uvoľníme kožu a podkožie, je vhodné obkrúžiť pupok a ozna čiť distálny proximálny úsek stehien v linea alba. Po dôkladnom zastavení krvácania na sleduje spevnenie brušnej steny pomocou ne vstrebateľného šijacieho materiálu (lineorafie) pod i nad pupkom.

Sutúra je buď v jednej vrstve (použitie dvoj vlákna ako pokračovacieho stehu), alebo jed notlivými stehmi v jednej či v niekoľkých vrs tvách. Stehy založíme do tvaru U, aby sme zabránili prerezaniu cez fasciálnu vrstvu (naj väčšie riziko je pri napínaní svalu pri prebude ní z narkózy). Plikácia sa týka priamych bruš ných svalov a niekedy i m. obliquus externus.

Často sa abdominoplastika výhodne kombinuje s liposukciou.

TÉMA Č ÍSLA 76 inVitro

Okolo pupka by plikácia nemala byť príliš pev ná kvôli nebezpečenstvu strangulácie stopky. Rovnako tak na stopke pupku by sme nema li použiť elektrokoaguláciu alebo hrubé opichy. Ďalším dôležitým krokom je pri veľkých abdo minoplastikách presné umiestnenie pupku na nové miesto. Niektorí autori odporúčajú okraje pupku fixovať k fascii, aby sme okolo neho vy tvorili klasickú „jamku“. Predoperačné nákresy sú návodom pre ťah a udržanie symetrie pri re sekcii kože a podkožia.

Po operácii je menšie riziko serómu, keď sa nadvihnutý lalok prišíva Baroudiho fixujúcimi stehmi o dolnú plochu kožno–tukového laloka k fascii brušnej steny. Operačné pole je vhod né drénovať 2 drénmi, ktoré vyvádzame v pu bickej oblasti. Odstraňujú sa 48 – 72 hodín po operácii. Pacient je uložený do polosediacej polohy so skrčenými kolenami a mobilizuje sa individuálne, najskôr po 5 hodinách po ope rácii. Dôležitá je elastická bielizeň až do 6 týž dňov po operácii. Preventívne sa podávajú an tibiotiká a elastické bandáže končatín.

Literatúra

1. Baroudi, R.: Traditional abdominoplasty. In: Grotting, J.C. (Ed.): Reoperative aesthetic and reconstructive plastic surgery. Vol. 2. St Louis: Quality Medical Publ., 1995.

2. Baroudi, R., Ferreira, C.A.A.: Seroma: How to avoid it and how to treat it. Aestehetik Surg. J., 18, 1999, s. 439.

3. Baroudi, R., Keppke, E.M., Tozzi, N.F.: Abdominoplasty. Plast. Reconst. Surg., 54, 1974, s. 191.

4. Brychta, P., Stanek, J.: Estetická plastická chirurgia a korektívna dermatológia. Praha: Grada, 2014, 329 s.

5. El-Khatib, H.A., Bener, A.: Abdominal dermolipectomy in an abdomen with preexisting scars: A different concept. Plast. Reconst. Surg., 114, 2004, s. 992.

6. Fedeleš, J., Fedeleš, J., jr., Žiak, P., Palenčár, D.: Moja abdominoplastika. Bratislava: Veda, 2010, s. 1 – 4.

7. Fedeleš, J., Fedeleš, J., Jr., Payer, J., Jr.: Abdominoplastika u obéznych pacientov. Abstrakty. VIII. slovenské obezitologické dni. Nimnica 21. –22.11.2010, s. 17.

8. Fischer, B.L., Schuer, P.: Medical and surgical options in the treatment of severe obesity. Am. J. Surg., 184, 2002, s. 95. 9. Hamra, S.: Circumferential body lift. Aesthetic Surg. J., 19, 1990, s. 244. 10. Matarasso, A.: Abdominoplasty. Clin. Plast. Surg., 1989, 16.

Plastická a rekonš trukčná chirurgia Unilabs Slovensko 77
Obrázok č. 5: Abdominoplastika spojená s liposukciou (obrázok pred a po abdominoplastike).

Transplantácia vlasov

MUDr. Andrea Nestorová Dermatovenerológ, trichológ NESTORY medical centre, Košice
78 inVitro

Vlasy vždy zohrávali v imidži človeka pomerne zásadnú úlohu, naprieč kultúrami aj érami im bol pripisovaný symbolický význam. Už od staroveku predstavovali dôležitý element osobnosti človeka, reprezentovali krásu, š arm a boli symbolom zvádzania. Hovorí sa, že vlasy sú korunou krásy.

Vypadávanie vlasov postihuje takmer dve tre tiny mužskej populácie. K najčastejším typom alopécií patrí androgenetická alopécia (AGA), ktorá je charakterizovaná progresívnou minia turizáciou vlasových folikulov s ich postupnou atrofiou a s charakteristickou manifestáciou. Ide o nejazviaci typ alopécie. Postihuje mužov aj ženy všetkých vekových kategórií (1, 2).

U mužov dochádza časom k úplnému vypad nutiu vlasov a u žien iba k čiasto čnej pleši vosti. Jej manifestácia zvyčajne začína me dzi 30. 40. rokom života a postihuje asi 30 50 % mužov vo veku 50 rokov a asi 80 % mužov nad 70 rokov života.

Pre tých, ktorí nechcú ís ť cestou vyholenej hla vy, je k dispozícii niekoľko možností, ako zno vu získať alebo minimalizovať vypadávanie vla sov. Jednou z nich je transplantácia vlasov. Moderná transplantácia vlasov je založená na použití prirodzene sa vyskytujúceho vlasového zoskupenia označovaného ako folikulárna jed notka (follicular unit, FU) (3).

Folikulárne jednotky Ľudské vlasy vychádzajú z pokožky hlavy v skupinách, ktoré sú viditeľnou čas ťou histo logickej š truktúry známe ako vlasový folikul. Ten obsahuje terminálne alebo velusové vlasy, mazovú žľazu, sval arrector pili, perifolikulárnu dermis, tukové tkanivo, ekrinné žliazky, nervové a cievne siete.

Z folikulárnej jednotky môžu vyrastať 1, 2, 3 alebo 4 terminálne vlasy, ktorých rôzne pome ry určujú hustotu vlasov. V strednej okcipitálnej

2 – 3 vlasy

V priemere vyrastajú z folikulárnej jednotky 2 – 3 vlasy.

časti hlavy belochov má hustota folikulár nych jednotiek rozsah medzi 65 – 85 FU/cm2 a v priemere vyrastajú z folikulárnej jednotky 2 – 3 vlasy.

Hustota folikulárnych jednotiek (FU/cm2) a hustota vlasov (vlasy/cm2) sa líšia od pacien ta k pacientovi, od jednej časti pokožky hlavy k druhej a medzi rôznymi rasami. Aziati majú nižšiu hustotu vlasov (154 – 162 vlasov/cm2) než kaukazská populácia (214 – 230 vlasov/cm2). Nižšia hustota vlasov je aj u černochov (148 – 160 vlasov/cm2). Priemer terminálne ho vlasu je najmenší paradoxne u belochov, v priemere vedie vlas Aziatov (4). U belochov je hustota vlasov odlišná aj v závislosti od far by vlasov. Tmavé vlasy dominujú v priemere, avš ak hustota je najnižšia, naopak svetlé vlasy sú jemné, ale na cm2 je ich viac.

Výber vhodných kandidátov na transplantáciu vlasov Pred transplantáciou vlasov je dôležitá kon zultácia a trichologické vyšetrenie, ktoré v základnej podobe zahŕňa meranie vlaso vých priemerov, vyhodnotenie percentuál neho zastúpenia velusových a terminálnych vlasov a výpo čet hustoty vlasov v záhlaví (ok cipitálna, androgén independentná oblas ť) a v oblasti kútov a temena hlavy (androgén dependentná oblas ť).

Nasledujúce faktory hodnotia, či je pacient dobrým kandidátom na transplantáciu vlasov.

Vek, osobná a rodinná anamnéza Osobná anamnéza pacienta, vrátane trvania a miery vypadávania vlasov, slúži na posúde nie rozsahu o čakávaného vypadávania vlasov. V dôsledku polygénnej dedičnosti androge netickej alopécie (AGA) budú pacienti s ro dinnou anamnézou vypadávania vlasov ná chylnejší na rozvoj závažnej AGA.

Dostatočne bohatá odberová plocha Limitujúcim krokom je množstvo dostup ných darcovských vlasov. Kľúčom je získať dostatok folikulov na vyriešenie problému

pleš atenia bez vyčerpania darcovskej oblas ti. Hrubé vlasy kryjú lepšie ako jemné vlasy a kučeravé vlasy lepšie ako rovné vlasy po rovnateľnej hrúbky.

Stupeň plešivosti Pacienti so strednou až pokro čilou plešivos ťou (Norwood III-V a Ludwig II) sú najlepší mi kandidátmi. Pacientov s pokro čilou ple šivos ťou (Norwood VI-VII a Ludwig III) treba zvážiť individuálne. Môžu byť prijateľnými kandidátmi za predpokladu, že oblas ť dar cu má dostato čnú hustotu a chápu, že treba niekoľko sedení.

Očakávania pacienta Lekári by mali pacientov jasne informovať o tom, čo môžu o čakávať od transplantácie, o obmedzenej povahe darcovských vlasov, o vplyve pokračujúceho vypadávania vla sov a o dôležitosti adjuvantných liečebných postupov. Ako pri každom kozmetickom zá kroku, pacienti s nereálnymi o čakávaniami nie sú vhodnými kandidátmi na transplan táciu vlasov. Takíto pacienti budú s väčšou pravdepodobnos ťou nespokojní s výsledka mi, a to bez ohľadu na objektívny výsledok transplantácie.

TÉMA Č ÍSLA 80 inVitro
Obrázok č. 1 a 2: Folikulárne jednotky po odbere

História transplantácie vlasov

História pokusov o transplantáciu vlasov za čína v Japonsku, kde boli malé štepy s vlasmi využité už v roku 1923 pri liečbe jazviacej alo pécie. Prvé záznamy o transplantácií vlasov sa datujú od roku 1939, keď Shoji Okuda popí sal techniku autológnej transplantácie vlasov. Práca bola v japončine a v tej dobe sa jej ne venovalo veľa pozornosti (5). Samotná trans plantácia vlasov sa začala viac rozvíjať až od roku 1959, keď Norman Orentreich (6) prišiel s myšlienkou princípu dominancie darcov skej oblasti, ktorá hovorí, že transplantova né vlasy si zachovávajú charakteristiky vlasov z miest, odkiaľ boli odobraté. Inak povedané, vlasy odobrané z oblasti tyla (androgén inde pendentnej oblasti) budú po transplantovaní do čelovej oblasti rásť rovnako ako v pôvodnej oblasti (7).

Žiaľ, nadšenie z tohto objavu pominulo veľ mi skoro, pretože neboli dosiahnuté uspoko jujúce kozmetické výsledky. Až do roku 1975 sa používali relatívne veľké š tepy (4 mm), v 80. rokoch sa prešlo na „mini-gra ing“ a ne skôr na „micro-gra ing“. Štepy sa pripravovali z tzv. stripu, t. j. z darcovského tkaniva vyreza ného vzadu na skalpe (8).

V 90. rokoch bola vyvinutá technika FUT (Follicular Unit Transplantation), pri ktorej boli vlasy prvýkrát transplantované v podo be, v akej prirodzene rastú, t. j. v individuál nych folikulárnych jednotkách. Problematický bol ale spôsob získavania folikulárnych jed notiek z darcovskej oblasti. Vyrezával sa je den súvislý pruh kože, z ktorého sa následne folikulárne jednotky preparovali. Dôsledkom toho bola lineárna jazva v darcovskej oblas ti. Túto nevýhodu FUT techniky odstránila FUE (pôvodne Follicular Unit Extraction, te raz Follicular Unit Excision) metóda, pri ktorej sa folikulárne jednotky odoberajú z darcov skej oblasti jednotlivo a nevznikajú lineár ne jazvy (9).

V 90. rokoch bola vyvinutá technika FUT, pri ktorej boli vlasy prvýkrát transplantované v podobe, v akej prirodzene rastú, t. j. v individuálnych folikulárnych jednotkách.

Priebeh transplantácie vlasov FUE technikou pomocou prístroja Neogra 2.0 Transplantácia vlasov robotickou FUE metó dou je ambulantný, minimálne invazívny chi rurgický zákrok prebiehajúci v lokálnom zne citlivení. V porovnaní s manuálnou FUE a DHI metódou je robotická metóda oveľa rýchlej šia (odber až 800 š tepov za hodinu) a me nej zaťažujúca pre pacienta. Dá sa povedať, že s novým systémom trvá celý chirurgic ký výkon dva- až trikrát krat šiu dobu. Kvalita odobratých š tepov je š tandardizovaná, š te py sú optimálnej kvality. Automatizovaná je aj implantácia folikulárnej jednotky do die rok presne rovnakej veľkosti, čím dochádza k eliminácii „popcorn“ a „ping pong“ efek tu, t. j. efektu vznikajúceho pri ručnej im plantácii (10).

Všetky techniky transplantácie vlasov:

• FUT (Follicular Unit Transplantation)

– stripová technika,

• manuálna FUE (Follicular Unit Extraction),

• DHI (Direct Hair Implantation) metóda,

• robotická FUE (Follicular Unit Excision) Neogra 2.0, Artas.

Plastická
š trukčná chirurgia Unilabs Slovensko 81
a rekon

Pri robotickej FUE technike operatér pou žíva špeciálny odberový nástroj, čo umož ňuje odber vlasového folikulu bez poškode nia, dokonca aj keď uhol prieniku nástroja do pokožky nie je ideálny. Táto technika ve die k odberu š tepov najvyššej možnej kvali ty (11). Samotný proces odberu folikulárnych jednotiek je pri robotickej FUE technike skrá tený na polovicu.

Pri robotickej FUE technike sú odoberané š tepy ukladané v sterilnom poli. Následne sú pod tlakom nasaté do ďalšieho špeciál neho (implantačného) nadstavca a pomocou neho riadeným tlakom piesta implantova né do miesta určenia. To celý výkon vlasovej transplantácie podstatne zrýchľuje a nedo chádza k mechanickému poškodeniu š te pov pinzetou.

TÉMA Č ÍSLA 82 inVitro
Obrázok č. 3, 4 a 5: Odber folikulárnych jednotiek, príprava implantačných dierok, implantácia U belochov je hustota vlasov odlišná aj v závislosti od farby vlasov. Tmavé vlasy dominujú v priemere, avš ak hustota je najnižšia, naopak svetlé vlasy sú jemné, ale na cm2 je ich viac.

Transplantácia vlasov si nevyžaduje hospitali záciu ani dlhodobú PN. Pacient odchádza po zákroku domov bez obväzu a bandáže hlavy. Začlenenie do práce a spolo čenského živo ta je veľmi rýchle, v priebehu 3 – 5 dní. Tvorba mierneho opuchu v ošetrovaných oblastiach je normálny jav a obyčajne do troch dní ustupuje. V mieste odberu a vpichov sa vytvoria drob né chrastičky, ktoré v priebehu týždňa samy odpadnú. Prvé umývanie vlasov je možné po 48 hodinách od zákroku.

Záver

Pokro čilý vývoj v oblasti medicíny zasiahol aj samotný proces transplantácie vlasov. Dnes transplantácia vlasov prináš a zážitok ako pre lekára, tak aj pre pacienta. Finálne výsled ky zaručujú maximálne prirodzený vzhľad. Okrem klasickej androgenetickej alopécie je v dnešnej dobe transplantácia vlasov rieše ním aj pre jazviacu alopéciu, jazvu po úraze či pre lineárnu jazvu po stripových technikách. Je možné aj doplnenie chýbajúceho ochlpenia v oblasti brady či obo čia.

Literatúra

1. Eva Rasochová Choroby Vlasov II –Androgenetická Alopécia. Dermatológia Pre Prax 5, 76 – 79.

2. Duchková, H.; Hašková, M. Ženská androgenetická alopecie, přehled příčin a léčebných možností. Cas. Lek. Cesk. 2015, 154, 90 – 94.

3. Jimenez, F.; Alam, M.; Vogel, J.E.; Avram, M. Hair Transplantation: Basic Overview. J. Am. Acad. Dermatol. 2021, 85, 803 – 814.

4. Birnbaum, M.R.; McLellan, B.N.; Shapiro, J.; Ye, K.; Reid, S.D. Evaluation of Hair Density in Different Ethnicities in a Healthy American Population Using Quantitative Trichoscopic Analysis. Skin Appendage Disord. 2018, 4, 304 – 307.

5. Jimenez, F.; Shiell, R.C. The Okuda Papers: An Extraordinary - but Unfortunately Unrecognized - Piece of Work That Could Have Changed the History of Hair Transplantation. Exp. Dermatol. 2015, 24, 185 – 186.

6. Choudhry, N.; Sood, A.; Steinweg, S. Norman Orentreich, The Father of Hair Transplantation. JAMA Dermatol. 2017, 153, 837.

7. Orentreich, N. Autografts in Alopecias and Other Selected Dermatological Conditions. Ann. N. Y. Acad. Sci. 1959, 83, 463 – 479.

8. Bansod, S.; Kerure, A.; Rohatgi, S.; Bilewar, U. History of Follicular Unit Excision. Indian J. Dermatol. Venereol. Leprol. 2021, 87, 315 – 318.

9. Gupta, A.K.; Bruce, A.; Trivellini, R.; Dua, K.; Mohebi, P.; True, R.H.; Harris, J.A. Innovations Hair Restoration Surgeons Have Made to Adapt to the Challenges of Follicular Unit Excision. J. Cosmet. Dermatol. 2020, 19, 1883 – 1891.

10. Collins, K.; Avram, M.R. Hair Transplantation and Follicular Unit Extraction. Dermatol. Clin. 2021, 39, 463 – 478.

11. Avram, M.R.; Watkins, S. Robotic Hair Transplantation. Facial Plast. Surg. Clin. N. Am. 2020, 28, 189 – 196.

Plastická a rekonš trukčná chirurgia Unilabs Slovensko 83
Obrázok č. 7 a 9: Po implantácii Obrázok č. 6 a 8: Pred zákrokom

Plastická chirurgia, aj napriek všeobecne za užívaným predstavám, nepredstavuje len koz metickú chirurgiu, ale predovšetkým zákroky, ktoré zásadným spôsobom zvyšujú kvali tu a dĺžku života. Ako u ľudí, tak aj u zvierat. Z pohľadu veterinárneho chirurga by som pre zjednodušenie a prehľadnos ť tohoto textu roz delil tieto zákroky u spolo čenských zvierat na plastickú chirurgiu u tzv. brachycefalických plemien a plastickú, respektíve rekonš trukčnú chirurgiu spojenú s odstraňovaním nádorov.

Plastická chirurgia

u

brachycefalických plemien psov

Na úvod by sme mali jasne definovať, čo po jem brachycefalické plemeno znamená. Tento pojem sa viaže na plemená psov, u ktorých sme šľachtením dosiahli výrazné, až extrémne oploš tenie tvárovej časti lebky, čo má za ná sledok celý rad problémov, v anglickej literatú re spolo čne označovaných ako BOAS (1) – bra chycephalic obstruction airway syndrome:

• výrazné zúženie nozdier a vestibulum nasi,

• aberantné turbíny v nosovej dutine,

• predĺžené a hyperplastické mäkké podnebie,

• hyperplastický koreň jazyka alebo až hyperglosia,

• chondromalácia laryngeálnych chrupaviek,

• everzia laryngeálnych sakulov,

• hypoplázia priedušnice.

Pre ľahšie pochopenie takéhoto stavu by sme mohli povedať, že tieto zvieratá majú výraz ne redukovaný kostný podklad tváre so zacho vaním normálneho množstva mäkkých tkanív tvárovej časti hlavy. Tento stav vedie k perma nentnej – čiasto čnej a epizodicky až úplnej –nepriechodnosti horných dýchacích ciest spô sobenej vlastnými anatomickými š truktúrami. Medzi najznámejšie plemená s týmto postih nutím patria francúzsky buldo ček, anglický bul dog, mops, shih-tzu, pekinský palácový psík, bostonský teriér a niektoré ďalšie.

U postihnutých zvierat sa už v pomerne ranom veku (u niektorých už vo veku troch mesia cov) začínajú rozvíjať príznaky dýchavičnosti, čo v kombinácii s hyperaktivitou týchto psí kov vedie často ku kolapsom v dôsledku dy chovej tiesne a nezriedka až k smrti. Spomedzi rizikových faktorov treba menovať z vnútor ných faktorov predovšetkým obezitu/nadvá hu a z vonkajších faktorov predovšetkým kli matické podmienky, vonkajšia teplota už nad 20 °C môže vies ť k fatálnej hypertermii, keďže u psov je hlavnou cestou výdaja nadmerného

BOAS

Brachycefalické plemeno sa viaže na plemená psov, u ktorých sa šľachtením dosiahlo výrazné, až extrémne oploštenie tvárovej časti lebky, čo má za následok celý rad problémov (spoločne označovaných ako BOAS).

telesného tepla vydychovaný vzduch a ten je u týchto plemien z vyššie uvedených dôvodov značne limitovaný

Rozsah deformít tvárovej časti lebky u týchto psov sa šľachtením za posledné roky výrazne zhoršil. K tomuto trendu dochádza predovšetkým z dôvodu antropomorfizácie týchto psíkov – vý raz tvárovej časti hlavy buldočka alebo mopslíka pripomína tvár človeka, dieťaťa. Jednoducho, čím kratší nos a viac kožných záhybov na tvári, tým viac „trendy“. V niektorých krajinách západnej Európy, predovšetkým vo Veľkej Británii, silnejú hlasy na úpravu legislatívy o ochrane zvierat, pre tože šľachtenie týmto smerom je jednoznačným týraním zvierat. Ale to už je na úplne inú diskusiu nad rámec tohto textu.

Možnosti liečby BOAS Musíme začať tým, že takto postihnutým jedin com nedokážeme pomôcť v plnom rozsahu tak, aby ich kvalita života pripomínala iné plemená rovnakej veľkosti. Anatomické anomálie spôso bujúce ich problém sú natoľko závažné, že do kážeme adresovať len niektoré z radu ich prob lémov. Liečba je multifaktoriálna:

• Chirurgická korekcia niektorých z ana tomických anomálií je na prvom mieste. Ochorenie je progresívne a postupujúcim vekom sa zásadným spôsobom znižuje pozi tívny účinok chirurgickej liečby. • Udržiavanie kondičného stavu – nadváha a obezita progresívne zhoršujú príznaky dy chovej tiesne u týchto pacientov.

TÉMA Č ÍSLA 86 inVitro

• Hoci je téma kastrácií veľmi kontroverzná a v žiadnom prípade nemá byť jednou z tém tohoto textu, minimálne jedince samčieho pohlavia (ak nejde o chovné jedince) by mali podstúpiť kastráciu po dosiahnutí pohlav nej dospelosti (asi 10 – 12 mesiacov veku). Hlavným dôvodom sú nežiaduce – a v ich prípade život ohrozujúce – „samčie“ preja vy, ako je vyňuchávanie a vylizovanie stôp moču a výtoku po sukách v čase ruje, čo u týchto jedincov vedie často k regurgitácii alebo vracaniu a následnému zvýšenému ri ziku vdýchnutia žalúdočného obsahu a vzni ku život ohrozujúcej aspiračnej pneumónie. Pomerne triviálna príčina môže viesť k ocho reniu, ktoré tieto jedince zo svojej podstaty nemajú takmer žiadnu šancu prežiť.

• Pravidelný, ale kondícii primeraný pohyb, ktorý by mal viesť k udržiavaniu čo najlepšej vitálnej kapacity pľúc.

• Absolútne vyhýbanie sa pohybu na priamom slnku alebo aj vonkajšiemu prostrediu pri teplotách nad 30 °C kvôli vyššie zmienené mu riziku hypertermie ako následku slnečné ho alebo tepelného úpalu.

Chirurgické korekcie využívané pri liečbe BOAS (1, 2)

Chirurgická terapia u plemien s BOAS spočíva v spriechodnení dýchacích ciest všade tam, kde je to prakticky možné:

1. Plastika zúžených nozdier – ide o plasti ku krídel nozdier (ala nares) v čo najväčšom rozsahu, aby sme pacientovi v čo najväčšej možnej miere umožnili dýchať nosom – čo je podobne ako u človeka prirodzený

spôsob dýchania v pokojovom stave. Na Obrázku č 1 je pacient pred zákrokom a na Obrázku č. 2 je pacient po takomto zákroku.

2. LATE – laser assisted turbinectomy. Ako na povedá samotný názov, ide o chirurgickú korekciu aberantných turbín v nosovej duti ne pomocou chirurgického laseru. Tento zá krok vyžaduje vybavenie, ktorým disponujú len veľké a špecializované pracoviská v zá padnej Európe. Na Slovensku podľa mojich vedomostí túto procedúru zatiaľ nikto ne vykonáva (najmä kvôli finančnej náročnos ti potrebného vybavenia a tréningu pri práci s týmto vybavením).

nad 20 °C

Spomedzi rizikových faktorov treba menovať z vonkajších faktorov najmä klimatické podmienky – vonkajšia teplota už nad 20 °C môže viesť k fatálnej hypertermii.

š trukčná chirurgia Unilabs Slovensko 87
Plastická a rekon
Obrázok č. 1: Pacient pred zákrokom (plastika zúžených nozdier) Obrázok č. 2: Pacient po zákroku (plastika zúžených nozdier)

3. Plastika predĺženého a hyperplastického mäkkého podnebia. Cieľom tohoto zákro ku je eliminácia nadmerného kontaktu medzi pallatum molle a epiglottis, ktorý spôsobuje závažné apnoické epizódy u týchto jedincov. Na Obrázku č. 3 je pacient s extrémne hy perplastickým a predĺženým pallatum molle, cez ktoré nie sme schopní identifikovať žiad ne hlbšie štruktúry hltana a hrtana. Už len in tubácia týchto pacientov po uvedení do cel kovej anestézie predstavuje výzvu na hranici prežitia aj v dôsledku hyperplázie koreňa ja zyka, ktorý zužuje prechod medzi ústnou du tinou a oropharynx. Na Obrázku č. 4 je ten istý pacient po korekčnej plastike mäkkého podnebia, kde vidíme chirurgickú gázu pre krývajúcu vstup do hrtana, pod ktorou doň vstupuje endotracheálna kanyla.

4. Chirurgická extirpácia evertovaných laryngeálnych sakulov. Ide o odstránenie sliz ničnej riasy, ktorá sa nachádza medzi plica vocalis a stenou hrtana. Pacienti v dôsled ku dychovej tiesne vyvíjajú pri nádychu per manentne taký podtlak, že dochádza k vy dutiu tejto slizničnej riasy do lúmenu hrtana a k jeho výraznému zúženiu. U pacientov s týmto nálezom sa vykoná extirpácia ako druhý krok po plastike mäkkého podnebia.

Prognóza pacientov po týchto chirurgických zá krokoch je vždy opatrná, ale ak nedôjde k bez prostredným pooperačným komplikáciám (opuch mäkkých tkanív nosohltana, regurgitácia/ vracanie a pod.), je zásadným spôsobom lepšia ako bez chirurgickej korekcie.

Na záver len krátka poznámka k brachycefalic kým plemenám: okrem dýchacích problémov,

Obrázok č. 4: Ten istý pacient (ako na Obrázku č. 3) po korekčnej plastike mäkkého podnebia

ktoré sú tie najzávažnejšie, trpia tieto jedince aj na ďalšie ochorenia priamo súvisiace s anato mickou stavbou tvárovej časti ich lebky. Sú to jednak o almologické problémy ako makro al mia (niektoré jedince majú natoľko disproporč ne veľké očné buľvy, že nie sú schopné ich úpl ne prekryť očnými riasami ani počas spánku, čo vedie k závažným ochoreniam očí) a tiež ocho renia kože, keďže kožné záhyby – tak často vy hľadávané chovateľmi a majiteľmi – sú skvelou živnou pôdou pre baktérie a kvasinky, čo vedie k de facto neliečiteľným chronickým infekčným dermatitídam kožných záhybov.

Plastická a rekonštrukčná chirurgia u onkologických pacientov Medicínska onkológia ľudí je bezpochyby jed ným z najdynamickejších odborov modernej medicíny. Napriek tomu je onkologická chirur gia stále najčastejším spôsobom liečby pacienta s nádorovým ochorením (3). Rovnako je tomu aj vo veterinárnej medicíne spoločenských zvierat. Aj čo sa týka dynamiky medicínskej onkológie a tiež onkologickej chirurgie. Sú tu však dva zá sadné rozdiely:

1. O živote, liečbe a tiež smrti spoločenského zvieraťa rozhoduje výlučne jeho majiteľ

2. Majiteľ zvieraťa nesie zodpovednosť za kvali tu života svojho zvieratka a rovnako aj nákla dy na prípadnú liečbu.

Z vyššie uvedeného jednoznačne vyplýva, že uhly pohľadu na osud pacienta sa môžu diamet rálne líšiť jednak medzi majiteľom a ošetrujúcim lekárom, ale tiež medzi jednotlivými majiteľmi. Autor textu sa špecializuje v onkologickej chi rurgii, a tak bude predmetom textu jeho pohľad. V prvom rade sa stretávame s až nepochopiteľ ným fatalistickým hippokratovským pohľadom

TÉMA Č ÍSLA 88 inVitro
Obrázok č. 3: Pacient s extrémne hyperplastickým a predĺženým pallatum molle

na nádorové ochorenia. Pretrvávajúce predsud ky vedú k tomu, že majitelia prichádzajú so svo jimi zvieratami často v stave, ktorý označujeme ako neoperabilný. Je až neuveriteľné, do akých bizarných rozmerov dokážu nádory u zvierat na rásť, respektíve do akých rozmerov ich majitelia nechajú narásť. Túto zdanlivú nepriazeň osudu sčasti vyvažujú anatomické špecifiká psov. V pr vom rade je to množstvo kože, ktorá pokrýva ich telo. Majú jej podstatne viac ako my ľudia. Prapôvodný život šeliem ich evolučne vybavil špecifickými kožnými lalokmi, ktoré boli pri tom to spôsobe života potrebné na dokonalú mobili tu pri love. Ide predovšetkým o oblasť axily a sla bín. Zdanlivo prebytočná koža slúžiaca ako istá rezerva pri pohybe je skvelým zdrojom pre re konštrukčnú chirurgiu u pacientov s rozsiahlymi novotvarmi kože a podkožia. Taktiež špecifické krvné zásobenie podkožia vytvára predovšet kým u psov – a čiastočne aj u mačiek – rozmani té možnosti pre utilizáciu tzv. rotačných kožných flapov zásobovaných špecifickými krvnými cie vami. Pomocou týchto flapov dokážeme uzatvá rať aj pomerne rozsiahle defekty vytvorené pri odstraňovaní jednak masívnych novotvarov, ale tiež novotvarov vyžadujúcich pomerne veľkory sé okraje, ako sú u psov napríklad veľmi časté mastocytómy.

Pre názornosť prikladám dvoch pacientov po rozsiahlych rekonštrukčných chirurgic kých zákrokoch:

Obrázok č. 7: Defekt po odstránení nádoru

Obrázok

zákroku

Obrázok

Pacient č. 1 – pes, samica plemena americký kokeršpaniel, vek 13 rokov, niekoľko mesiacov rastúci novotvar v podkoží na pravej strane bru cha, ktorý bol histopatologicky diagnostikova ný ako low grade mäkkotkanivový sarkóm. Psík z rozhodnutia majiteľov nepodstúpil ďalšiu lieč bu a aj napriek tomu došlo k lokálnej recidíve až po dvoch rokoch, čo bol v kontexte veku pa cienta (15 rokov) pre majiteľov viac než uspoko jivý výsledok.

Na Obrázku č. 5 vidíme pacienta s novotvarom pred zákrokom, na Obrázku č. 6 je vymedzenie kožnej riasy použitej na rekonštrukciu defektu (4). Obrázok č. 7: Defekt po odstránení defektu. Obrázok č. 8: Pohľad na rekonštrukciu na konci zákroku. Obrázok č. 9: Pacient po šiestich týž dňoch od zákroku.

Plastická a rekonš trukčná chirurgia Unilabs Slovensko 89
Obrázok č. 6: Vymedzenie kožnej riasy použitej na rekonštrukciu defektu (4)
č. 5: Pacient s novotvarom pred zákrokom
Obrázok
č. 9: Pacient po šiestich týždňoch od zákroku č. 8: Pohľad na rekonštrukciu na konci

Pacient č. 2 – pes, samica kríženca, vek asi 10 rokov. Sučka bola „zdedená“ aj s masívnym novotvarom v podkoží nad bedrom siahajúcim až k sedaciemu hrboľu panvy. Histopatologicky išlo taktiež o low grade mäkkotkanivový sarkóm. Rovnako ako v prvom prípade pacient nepod stúpil ďalšiu medikamentóznu terapiu a tri me siace od operácie je bez príznakov ochorenia.

Obrázok č. 10 ponúka pohľad na novotvar. Vzhľadom na farbu srsti a ochlpenie je pre ná zornosť priložená fotografia už počas prípra vy operačného poľa. Do pozornosti dávam aj skutočnosť, že súčasťou operačného poľa je aj chvost pacienta. Na Obrázku č. 11 je pacient v deň operácie – mobilný s miernym krívaním, aj napriek tomu, že novotvar bol odstránený aj s časťou m. gluteus medius a m. sartorius. Na rekonštrukciu masívneho defektu bola použi tá kombinácia dvoch rotačných flapov: jednak popliteálna kožná riasa ako v predošlom prípa de a rotačný flap z amputovaného chvosta, kto rý dokáže ponúknuť potrebné množstvo kože s dobrým cievnym zásobením. Obrázok č. 12 a Obrázok č. 13 zobrazujú pacienta v čase od straňovania kožných stehov na 12. deň od ope rácie. Kožné flapy sú bez náznaku dehiscencie. Kozmetický efekt je v tomto okamihu určite dis kutabilný. Bohužiaľ, nemáme k dispozícii foto grafie z neskoršieho obdobia, po zarastení srs ťou už však kožné flapy nie sú identifikovateľné.

Prapôvodný život šeliem ich evolučne vybavil špecifickými kožnými lalokmi – najmä v oblasti axily a slabín. Zdanlivo prebytočná koža slúžiaca ako istá rezerva pri pohybe je skvelým zdrojom pre rekonštrukčnú chirurgiu u pacientov s rozsiahlymi novotvarmi kože a podkožia.

TÉMA Č ÍSLA 90 inVitro
Obrázok č. 10: Pohľad na novotvar Obrázok č. 11: Pacient v deň operácie

Záver

Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že aj plastic ká chirurgia vo veterinárnej medicíne je o kráse. Nie je to však krása fyzická, ale tá trvácnejšia, tá, ktorá je ukrytá vo vzťahu medzi majiteľom a jeho štvornohým členom rodiny. Tá „naša“ plastic ká chirurgia totiž prináša lepšiu kvalitu života a zväčša aj dlhší život. A to je vo vzťahu so zvie ratami to najdôležitejšie. Žijú podstatne krat šie ako my, a preto sa „počíta“ každý mesiac či rok naviac.

Literatúra

1. Dupré G, Findji L, Oechtering G, Brachycephalic Airway Syndrome in Monet E et al. Small Animal Soft Tissue Surgery, 2013, p. 167-184

2. Hedlund ChS, Surgery of upper respiratory system in Fossum TW et al. Small Animal Surgery, 2007, p. 817- 866

3. Liptak JM, Surgical Oncology in Vail DM, Thamm DH, Liptak JM, Withrow and MacEwen's Small Animal Clinical Oncology, 2019, p. 167- 174

4. Wardlaw JL, Lanz OI, Axial Pettern and Myocutaneous Flaps in Tobias KM, Johnston SA Small Animal Veterinary Surgery, p. 1256-1270

Plastická a rekonš trukčná chirurgia Unilabs Slovensko 91
Obrázok č. 12 a 13: Pacient v čase odstraňovania kožných stehov na 12. deň po operácii

KOLOREKTÁLNY KARCINÓM

Kolorektálny karcinóm (KRK) patrí medzi najčastejšie nádorové ochorenia. Približne 20 – 25 % pacientov s KRK je diagnostikovaných v metastatickom štádiu ochorenia.

V súčasnosti je všeobecným trendom snaha o per sonalizáciu liečby mKRK s cieľom maximalizovať odpoveď a eliminovať riziko nežiaducich účinkov lieč by. Štandardom v molekulárnej diagnostike je pred zahájením liečby anti-EGFR mAb u pacientov s mKRK stanovenie mutačného statusu RAS génov exónov 2, 3 a 4 a exónu 15 génu BRAF

Na stanovenie mutačného statusu uvedených génov využívame systém Cobas z480 (Roche) a plne automatizovaný systém IdyllaTM (Biocartis).

IdyllaTM umožňuje komplexné diagnostické riešenie, od izolácie DNA až po report, a to už do 2 hodín od dodania vzorky.

Vďaka patentovanej technológii si poradí aj s prob lematickými alebo archívnymi vzorkami.

Disponujeme portfóliom molekulárnych testov po trebných pre personalizovaný prístup v liečbe mKRK, buď pre vyšetrenie z FFPE tkaniva, alebo pre ctDNA.

Vyšetrenie si môžete objednať prostredníctvom genetických žiadaniek. V prípade otázok kontaktujte, prosíme, vášho medicínskeho reprezentanta. www.unilabs.sk

Ponúkané vyšetrenia:

• KRAS (kodóny 12, 13, 59, 61, 117 a 146),

• NRAS (kodóny 12, 13, 59, 61, 117 a 146),

• BRAF (V600E, V600K, V600R, K601E, K601N),

• MSI (markery ACVR2A, BTBD7, DIDO1, MRE11, RYR3, SEC31A, SULF2).

Novinka!

Analýza metylácie DNA génu SEPTIN9 asociovanej s karcinómom hrubého čreva

Pre včasné odhalenie KRK je nevyhnutný pravidelný skríning.

Diagnostika metylácie génu SEPTIN9 predstavuje alternatívu pre štandardne používané skríningové vyšetrenie pomocou kolonoskopie alebo testu na okultné krvácanie, nie je však náhradou kolonoskopie! Vstupný materiál: nádorové tkanivo FFPE (≥ 2 rezy FFPE tkaniva (5 – 10 µm) s ≥ 10 % nádorových bb.) ale bo periférna krv na vyšetrenie cirkulujúcej nádorovej DNA (ctDNA) (10 ml/STECK) aj na metyláciu SEPT9

Laboratórna diagnostika PRAKTICKÁ PRÍRU Č KA/ TECHNICKÁ PRÍRU Č KA 2 Unilabs Slovensko – partner č . 1 v laboratórnej diagnostike 3 Procesná mapa 4 1. Žiadanka a objednanie vyšetrení 5 Vyplnenie žiadanky 6 V ýber vyš etrení 6 Zna čenie vzoriek 9 Telefonické doobjednanie 10 Biochémia a hematológia 19 Imunológia a alergológia 28 Mikrobiológia 39 Genetika 42 Patológia 45 2. Odber 46 Žiadanka na odberov ý materiál 47 3. Transport 48 Mapa pokrytia zvozov ými trasami 50 4. Registrácia a príprava vzorky 52 5. Komplexná diagnostika 54 6. Kvalita a akreditácia 56 7. Analýza 62 8. Validácia a distribúcia v ýsledkov 63 V ýsledkov ý list 64 9. Kontakty 65 Manažment 68 Sieť laboratórií a pracovísk

Unilabs Slovensko – partner č. 1 v laboratórnej diagnostike

Unilabs Slovensko predstavuje komplexnú modernú laboratórnu diagnostiku s vysokou kvalitou a širokou dostupnosťou. Naše služby poskytujeme prostredníctvom siete viac než 70 laboratórií na území celého Slovenska. V súčasnosti ponúkame viac než 2 200 vyšetrení v odboroch klinická biochémia, hematológia a transfúziológia, klinická imunológia a alergológia, klinická mikrobiológia, lekárska genetika a patologická anatómia, pričom výsledky rutinných vyšetrení dodávame lekárom do 24 hodín.

nej a externej kontroly kvality postupne prechádza akreditáciou jednotlivých laboratórií, ktorá je záru kou spoľahlivosti výsledkov laboratórnych vyšetrení. Na odber biologického materiálu poskytujeme bez platne potrebný odberový materiál a transport vzoriek realizujeme vlastnou dopravnou službou. Zabezpeču jeme tak dohľad nad dodržaním podmienok predana lytickej fázy po odbere vzorky v súlade so správnou laboratórnou praxou.

Vďaka tomuto prístupu vieme pacienta odbremeniť od zbytočnej traumatizácie z nutnosti viacnásobného od beru vzorky, znížiť čas potrebný na vyšetrenie a v ko nečnom dôsledku napomáhame efektívne realizovať zdravotnú starostlivosť.

Máme záujem aj o vzdelávanie budúceho personálu laboratórií. V spolupráci so Slovenskou zdravotníc kou univerzitou sa tak naše pracovisko – centrálne laboratórium v Bratislave – stalo spoločnou výuč bovou základňou. Zdravotnícki pracovníci, ktorí si zvy š ujú svoju kvalifikáciu, tak získavajú odborné vedomosti a zručnosti v laboratórnych disciplínach pod kvalifikovan ý m a odborn ý m vedením na š ich špecialistov.

Kontinuálne rozširujeme paletu vyšetrení, zavádzame moderné metódy diagnostiky v súlade so svetovými trendmi. Vyvíjame maximálne úsilie na to, aby naša diagnostika bola účinným a efektívnym nástrojom v ru kách klinických lekárov. Využívame pritom poslednú generáciu prístrojovej techniky od svetovo renomo vaných výrobcov a aplikujeme výlučne technológie certifikované Európskou úniou.

Denne v našich laboratóriách vyšetríme vzorky od 12 500 pacientov, ktorým zrealizujeme vyše 90 000 vyšetrení. Takýto výkon je možné dosiahnuť iba do konalým zvládnutím všetkých potrebných procesov od odberu vzorky až po doručenie výsledku s per manentným monitorovaním kvality a výkonu každej etapy tohto procesu. Unilabs Slovensko okrem inter

Spolupracujeme s odborníkmi vo všetkých medicín skych odboroch doma i v zahraničí. Naši zamestnanci sa aktívne vzdelávajú a sledujú trendy a inovácie v ob lasti laboratórnej diagnostiky. Spolupracujeme s ne mocnicami či svetovo renomovanými výrobcami liekov na odborných klinických štúdiách, naši zástupcovia prednášajú doma i v zahraničí na odborných fórach.

Kontinuálny rast spoločností združených v Unilabs Slo vensko nám umožňuje širokú interdisciplinárnu spolu prácu naprieč jednotlivými pracoviskami, ako aj veľmi rýchle zavádzanie nových diagnostických postupov do klinickej praxe. Samozrejmosťou je poskytovanie odborných konzílií či konzultačných služieb.

Spoločnosť Unilabs Slovensko je zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní na Slovensku. Naše služby poskytujeme 80 nemocniciam a poliklinikám a viac než 7 tisíckam lekárov.

Laboratórna diagnostika 2

Procesná mapa

Vysvetlivky

Predanalytická fáza

NIS nemocničný informačný systém AIS ambulantný informačný systém TAT turn around time, čas odozvy, čas od objednania vyšetrenia po doručenie výsledku lekárovi

Analytická fáza

1. Žiadanka a objednanie vyšetrení Priamo z NIS a AIS 5. Komplexná diagnostika Vyšetrenia v širokej palete odborov LD vrátane možnosti doordinovania vyšetrení

8. Validácia a distribúcia výsledkov Dvojstupňová kontrola vý sledkov a ich odoslanie

9. Kontakty Medicínski reprezentanti Sieť laboratórií a pracovísk 3. Transport Bezplatný zvoz niekoľkokrát denne

2. Odber Kompletný odberový materiál zdarma: uzatvorený, transportné pôdy, ostatné odberové médiá 6. Kvalita a akreditácia EN: ISO 15189:2012

Postanalytická fáza

7. Analýza Veľkokapacitné analyzátory, vysoký stupeň automatizá cie, krátke TAT

Laboratórna diagnostika 3
4. Registrácia a príprava vzorky Unikátny čiarový kód

Vyplnenie žiadanky – zoznam základných informácií o pacientovi

Hlavička hlavička žiadanky je miesto na zadanie základných informá cií o pacientovi; dôležité je, aby boli tieto údaje čitateľne vyplnené, pretože sú potrebné na identifikáciu pacienta, pridelenie správneho intervalu referenčných hodnôt, ktoré sú rozlí šené podľa veku, pohlavia a pod.

Priezvisko a meno pacienta

Rodné číslo pacienta

Platiteľ číselný kód pois ťovne v prípade, že sú vy šetrenia hradené zo ZP samoplatca, ak sú vy šetrenia hradené na priamu platbu; v tomto prípade treba uvies ť , komu v ý kony fakturo vať (pacientovi alebo lekárovi) a fakturačnú adresu uvies ť v kolónke „dôležité poznámky“ uvies ť názov pracovnej zdra votnej služby v prípade, že sú vy šetrenia hradené cez PZS

od DPH áno nie

Nie je oslobodené od DPH začiarkne sa v prípade samoplatcu, ktorého vy šetrenia nie sú realizované v rámci zdravotnej starostlivosti – vy šetrenia na plastické operácie, ktoré nie sú robené zo zdravotných dôvodov, potvrdenia na zbrojný preukaz, vodič sk ý preukaz, laboratórne vy šetrenia potrebné na prácu do zahraničia a pod.; od DPH nie sú oslobodené ani vy šetre nia pre veterinárnych lekárov

Pečiatka a podpis ordinujúceho lekára v prípade úhrady vy šetrenia cez ZP je tento údaj povinný

samoplatca,PZS

Meno Samoplatca – e-mail Priezvisko

pacient

Diuréza

Užívané lieky Dôležitá poznámka Pohlavie muž

Hebd. ml/ hod.

Výška MC t.

Hmotnosť

PSČ*

Podpis a pečiatka ordinujúceho lekára

priložiť kópiu preukazu poistenca

IČ EÚ Kód krajiny Dátum narodenia Dátum a čas odberu Dátum vystavenia žiadanky

Ulica, číslo domu* Mesto/obec* Dg. (MKCH) Kód hospit. prípadu

Odporúčajúci lekár Meno a priezvisko A kód P kód

Štandardne budú v ýsledky laboratórnych vyšetrení nahrané do NZIS. Ak lekár požaduje, aby neboli okamžite sprístupnené na nahliadnutie pacientovi cez elek tronickú zdravotnú kartu občana, vyznačí tento fakt prostredníctvom doplneného poľa (štandardne sa predpokladá, že nezávisle od vôle indikujúceho lekára sa tak stane po 10 kalendárnych dňoch).

Dátum narodenia a pohlavie vyp ĺňa sa v prípade, ak z rodného čísla, resp. I Č poistenca nie je možné urči ť dátum narodenia, resp. pohlavie pacienta

Adresa pacienta treba vyplni ť u v šetk ých pacientov, aby sme v prípade pozitivít na prenosné ochore nia predi šli zdr žaniu v procese vč asného nahlásenia na RÚVZ

Dátum a čas odberu vzorky dôležit ý údaj z hľadiska zabezpe čenia predanaly tickej fázy

Diagnózy

treba uvies ť v šetky rele vantné diagnózy, najmä v prípade, ak sú ordinované špeciálne vy šetrenia, ktoré pois ťov ňa hradí len pri konkrétnych diagnózach

IČ EÚ a kód krajiny vyplni ť v prípade, že ide o poistenca, ktor ý má preukaz európskeho poistenca, resp. nemá poistenie v SR (k žiadanke treba priloži ť kópiu preukazu poistenia)

V závere každej žiadanky sme pridali text súvisiaci s ochranou osobných údajov (GDPR) a miesto na podpis pacienta.

Klinické informácie diuréza, v ýška, váha, fáza men š truačného cyklu, t ýždeň tehotenstva, užívané lieky, ktoré môžu mať vplyv na v ý sledok vy šetrenia; každá položka je označená piktogramom, ktor ý je zobrazený pri vy šetrení, ktoré túto informáciu vy žaduje; ak je ordinované vy šetrenie označené niektor ý m piktogramom, treba vyplni ť požadovanú klinickú informáciu

Dôležitá poznámka pobyt v zahraničí, rizikové sexuálne správanie, HCV pozitivita a podobne

Hlavička niektorých žiadaniek môže obsahovať aj ďalšie povinné údaje, napr. telefónne číslo, e-mailovú adresu, dátum očkovania a podobne.

Laboratórna diagnostika 5
* adresu pacienta žiadame vyplniť v prípade samoplatcu alebo vyšetrení hlásených v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. n Nepovoliť sprístupnenie výsledku v EZKO kg cm
žena Fakturovať lekár
Oslob.
Rodné číslo kód ZP,
Platiteľ
1

Výber vyšetrení

Podrobnosti o odberovom materiáli, o spôsobe a podmienkach odberu nájdete na našich webov ých stránkach alebo sa môžete infor movať v call centre či u medicínskych repre zentantov.

Výber požadovaných vyšetrení na Žiadanke o vyšetrenie – preventívna prehliadka, základné vyšetrenia Po vyplnení záhlavia žiadanky s identifikáciou pa cienta a žiadateľa:

1. Na realizáciu laboratórnych vy š etrení patriacich do príslu š nej preventívnej prehliadky treba vy značiť krí žikom požiadavku na prehliadku, odobrať v ždy materiál vyznačený podľa príslušnej špeciali zácie indikujúceho lekára a nalepiť čiarové kódy na 1. stranu Žiadanky o vyšetrenie – preventívna pre hliadka, základné vy š etrenia.

pacient Ulica, číslo domu* Dg. (MKCH) Kód hospit. prípadu

kg Podpis pečiatka ordinujúceho lekára

adresu pacienta žiadame vyplniť prípade samoplatcu alebo vyšetrení hlásených zmysle zákona 355/2007 Z. z. n

ZÁKLADNÁ BIOCHÉMIA Metabolity n lukóza n n Cystatn Kyselina mo ová (KM) n Celkové bielkoviny n n n pod Cockro aulta n n nz my n AST n n Amyláza ankreatcká amyláza AMS)

4. Ak sa rozhodnete u pacienta realizova ť preven tívnu prehliadku a zároveň žiadate vyšetriť para metre, ktoré nie sú jej súč as ťou, odber potrebnej vzorky realizujete iba jedenkrát. Čiarové kódy, pro síme, nalepte na 1. stranu Žiadanky o vy šetrenie – preventívna prehliadka, základné vy šetrenia a:

• doplňte kód diagnózy podľa platného zákona č . 160/2013 Z. z.,

• vyznač te navy še požadované vy šetrenie. Ak žiadate vy šetri ť parameter, ktor ý sa stano vuje z iného druhu vzorky, ako je obsiahnut ý v preventívnej prehliadke, zrealizujte potrebný odber biologického materiálu a nalepte čia rov ý kód na príslušné miesto žiadanky.

Značenie vzoriek

(AS n Reumatoidn aktor HORMÓNY Celkov hC n beta hC n n Hormóny šttnej azy n TS n Celkov hC n CA n n n Ant Rubeola gM n n sAg RRR ant Treponema pallidum R) n Ant antgén

musí byť

VYŠETRENIA STOLICE n Metabolity n n

n n Lipidy n n Triacylglyceroly ndex (A n ndex D n Aterogénny index plazmy (K) n Chloridy n ápnik n Metabolizmus železa hemoglobínu n elezo n Celková zbová kapacita n IMUNOLÓGIA gM Š

Označovanie vzoriek prešlo do predanalytickej fázy, čím sa zní žilo riziko zámeny vzorky na minimum. Čo je v š ak ove ľa dôležitej š ie, zna čenie vzoriek klasic k ý mi papierov ý mi š títkami sme vo väčšine odberov nahradili čiarov ý mi kódmi (tzv. barcode). Tento spô sob identifikácie eliminuje možnos ť zámeny vzorky, je manuálne menej náro č ný a vďaka bezplatnému dodávaniu č iarov ých kódov predstavuje aj úsporu nákladov na strane odosielateľa.

Moč ranný ERYTROCYTOV n n n

V RANNOM MOČI n Amyláza

Krv na sérum Moč ranný Moč ranný Sedimentácia n n n n ibrinogén n Trombínov n

Viac ormácií spracovaní vašich osobných údajov právach nájdete https:// .unilabs.sk/ochrana-udajov

2. Ak žiadate o jednotlivé vy šetrenia, môžete použi ť ktorúkoľ vek z našich žiadaniek, pričom ak ide o zá kladné vyšetrenia, odporúčame vám využiť 2. čas ť Žiadanky o vy šetrenie – preventívna prehliadka, základné vy šetrenia. Pri odbere, prosíme:

• doplňte diagnózu pacienta,

• vyznač te požiadavku na vy šetrenie krí žikom v žiadanke,

• nalepte tak ako je obvyklé – čiarov ý kód na príslušné miesto žiadanky a na skúmavku so vzorkou.

3. V zmysle platnej legislatívy by mal lekár pacientovi zrealizova ť preventívne vy š etrenie v stave, ke ď nejaví objektívne ani subjektívne žiadne znaky choroby či zdravotných problémov. To znamená, že v prípade realizácie preventívnej prehliadky by ste v č ase odberu nemali vy žadovať iné labo ratórne vyšetrenia.

Písomné žiadanky Pri písomn ý ch ž iadankách sa vyu ž íva tzv. dvojit ý barcoding. Lekár od nás získava pás samolepiacich čiarov ých kódov, kde je každ ý kód dodávaný v páre – menší a väčší.

Jedinečné čiarové dvojkódy na papierovú žiadanku

Dvojkódy š tandardné

Dvojkódy malé

Laboratórna diagnostika 6
ŽIADANKA O VYŠETRENIE PREVENT VNA PREHLIADKA ZÁKLADNÉ VYŠETRENIA PREVENT VNA PREHLIADKA Nápl preventvnych prehliadok uhrádzan ch vere ného zdravotného poistenia pod prílohy zákona ZÁKLADNÉ VYŠETRENIA požadovanej diagnostky diagnóza špecializácii gynekológia pôrodníctvo diagnóza špecializácii všeobecné lekárstvo (od pediatria vš starostlivos dorast (od diagnózy reg. značka: oV/12/2020/0 Platná od 2021 Krv na sérum

Jednotlivé skúmavky s odobrat ý m materiálom sa označia po dĺžke skúmavky dlhšou čas ťou čiarového kódu s doplnený m menom pacienta. Druhá, menšia č as ť kódu sa nalepí na žiadanku do farebného ob dĺžnika, ktor ý je umiestnený v ždy nad blokom vy šet rení, ktoré možno vy šetri ť z 1 odberu (z 1 skúmavky, z 1 tampónu, v 1 médiu…).

Aplikácia čiarov ých dvojkódov

Vypí

Oddeľte jednotlivé diely nálepky v mieste perforácie.

NESPRÁVNE označená skúmavka

SPRÁVNE označená skúmavka

Časť s menom nalepte na skúmavku.

Druhú časť nalepte na žiadanku do políčka požadovaného vyšetrenia.

Laboratórna diagnostika 7
šte meno pacienta a odlepte nálepku z podkladového pásu.
3
4
1
2
1

KEDY POUŽIŤ MALÉ ČIAROVÉ KÓDY

Malé čiarové kódy sa používajú na označenie vzoriek, z ktorých sa realizujú nasledujúce vyšetrenia do tzv. malých odberových súprav:

• glukóza z kapilárnej krvi (813805 – Skúmavka s KF + Na2 250 l),

• CRP z kapilárnej krvi – odberový materiál je k dispozícii priamo v nemocničných laboratóriách,

• sedimentácia (14250 – Skúmavka NC 1,6 ml),

• pediatrická biochémia (810176 – Skúmavka s gélom 800 μl – ped.),

• pediatrický krvný obraz (813510 – Skúmavka K2EDTA 500 μl – ped.).

Po ž adované vy š etrenia sa vyzna č ia krí ž ikom vo š tvorčeku pred príslu šný m vy šetrením. Farba obd ĺž nika zodpovedá farbe uzáveru odberovej skúmavky (skúmavky Vacutest, skúmavky s transportný m mé diom, sterilnej skúmavky), do ktorej treba materiál odobra ť . Vo farebných rámikoch môžu by ť uvedené ď al š ie dôle ž ité údaje – mno ž stvo vzorky, ktoré treba odobra ť , typ antikoagula č ného č inidla alebo transportného média, respektíve teplota, pri ktorej treba uchovať vzorku po odbere.

Elektronické žiadanky

Sme prvá a zatia ľ jediná spolo č nos ť na Slovensku, ktorá ambulantný n lekárom ponúka možnos ť využívať elektronické žiadanky prostredníctvom modulu v am bulantnom informačnom systéme (AIS). Táto jedinečná v ý hoda umožň uje ambulancii efektívny manažment pacientov v čase odberov, znižuje chybovos ť, šetrí čas a v konečnom dôsledku skracuje proces diagnostiky. Modul elektronickej žiadanky zároveň obsahuje sys tém indikačných pravidiel, ktor ý je aktualizovaný na šou spoločnos ťou, a tak lekárovi zjednodušuje orientá ciu v pravidlách 3 zdravotných pois ťovní. Funkcionalitu elektronickej žiadanky možno využívať až po doplnení technického vybavenia (kúpa SW modulu v AIS a čí tačky čiarov ých kódov). Unilabs Slovensko prepláca tieto náklady na základe dohody u t ých lekárov, ktorí odosielajú vzorky vo vy ššom poč te. V prípade záujmu nás kontaktujte na obchod@unilabs.sk. Aktuálny stav AIS a NIS umožňujúcich takéto prepo jenie s naším laboratórnym systémom (LIS) nájdete na www.unilabs.sk/elektronicke-sluzby. V prípade elektronick ých žiadaniek stačí jeden dlhší č iarov ý kód doplnený o meno pacienta, ktor ý je po nalepení na vzorku ihneď po odbere v ambulancii na snímaný čítačkou čiarov ých kódov.

Jedinečné čiarové dvojkódy na elektronickú žiadanku

EDI Jednokódy malé

STATIM značenie Zatiaľ čo bežné vzorky sa označujú bielym čiarov ý m kódom, prioritné vzorky STATIM sa označujú červe ný m kódom a sú používané v ý lu čne v elektronickej žiadanke ako jednokód. Indikácie na tieto vy šetrenia musia by ť zo strany žia dateľa opodstatnené. Č as dodania v ý sledku sa po hybuje v závislosti od typu požadovaného parametra od 15 do 60 minút.

V prípade záujmu o prihlásenie do laboratórneho systému (výsledky aj žiadanky) používajte, prosíme, AlphaLAB (aktuálne spúšťame Unilabs.online – novšiu a vylepšenú verziu systému AlphaLAB).

V prípade akýchkoľvek otázok sa, prosíme, obráťte na vášho medicín skeho reprezentanta alebo na call centrum 0850 150 000.

Laboratórna diagnostika 8
EDI Jednokódy červené – STATIM EDI Jednokódy biele – RUTINA

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Biologický materiál a žiadanky od HBsAg, HCV alebo HIV pozitívnych pacientov musia byť výrazne označené, najlepšie červenými písmenami (napríklad HBsAg pozit.), pričom materiál musí byť uložený do transportného vrecúška samostatne.

Skúmavka na vyšetrenie krvnej skupiny + RhD faktora a antierytrocytárnych protilátok musí byť pri čiarovom kóde vždy doplnená aj menom, priezviskom a rodným číslom pacienta. Prípadné užívanie liekov treba napísať na žiadanku. Ak je odber robený deň dopredu, treba tento fakt uviesť na žiadanke. Niektoré parametre môžu byť v takom prípade vyradené z procesu analýzy, a tak vyšetrenia nebudú realizované.

Telefonické doobjednanie

Legenda a iné údaje Vy šetrenia s červený m podfarbením je možné objednať len na základe predchá dzajúcej individuálnej dohody s kontakt ný m laboratóriom. Vy šetrenia nie sú hradené zo zdravotného poistenia. Je možné ich objednať len na priamu platbu.

Kontrolný súčet ordinovaných vyšetrení Pod ľa najnov š ích pokynov zdravotných pois ťovní treba uvádza ť aj kontroln ý sú č et ordinovan ý ch vy šetrení.

O šetrujúci lekár, prípadne ním poverená zdravotná sestra, môže dodatočne telefonicky doordinovať vy šetrenie niektor ých parametrov z už odobratej krvi, ktorá bola dodaná do nášho laboratória. Telefonické doordinovanie mo ž no ve ľ mi pohodlne realizova ť prostredníctvom call centra (0850 150 000), ale iba z telefónneho čísla nahláseného lekárom ako súčas ť verifika č ných údajov, ktoré umožň ujú identifikova ť volajúceho. Pri doordinovaní vy šetrenia treba zohľadni ť stabilitu požadovaného parametra pri skladovaní za daných podmienok, pôvodný dátum odberu vzorky, ako aj dobu skladovania vy šetrených vzoriek v laboratóriu. Záznam o doordinovaní bude uvedený aj na v ý sled kovom liste v rámci komentára k žiadanke. Vy š etrenia koagula č n ých parametrov a vy š etrenia krvného obrazu je mo ž né doordinova ť pri dodr ž aní š pecifick ý ch podmienok stability vzorky. Vy š etrenia zo séra a zbieraného mo č u sa mô ž u do dato č ne objedna ť najneskôr do dvoch pracovn ých dní (48 hodín) od doru čenia vzorky do laboratória. Je to doba, po č as ktorej sa vy š etrené vzorky séra a moču skladujú.

Takmer v šetky vy šetrované parametre stanovované zo séra sú stabilné pri chladničkovej teplote 2 – 8 °C, a to najmenej 2 dni (s v ý nimkou niektor ých mimo riadne citliv ý ch parametrov, ktoré sú nestabilné). Na š e laboratóriá majú vypracované pracovné po stupy pre možnos ť doordinovania jednotliv ých pa rametrov. V prípade nesplnenia t ýchto podmienok nemôžeme doordinovanie akceptova ť , o čom bude o šetrujúci lekár ako objednávate ľ vy šetrení telefo nicky informovaný

Ordinovanie vyšetrení, ktoré nie sú v ponuke Unilabs Slovensko V prípade, že vyšetrenie na žiadanke nie je uvedené, klient napí še svoju požiadavku do kolónky „Iné vyšet renia“. Zároveň sa telefonicky informuje v laboratóriu o možnostiach transportu do iného laboratória mimo siete Unilabs Slovensko. Spolo čnos ť Unilabs Slovensko zabezpe čuje odvoz biologického materiálu potrebného na tieto vyšetrenia len na pracoviská, ktoré sa nachádzajú v rámci existu júcich zvozov ých trás Unilabs Slovensko. Za kvalitu a doručenie v ýsledkov z iných ako vlastných pracovísk reťazec Unilabs Slovensko nepreberá zodpovednosť

Laboratórna diagnostika 9
€ 1

Biochémia a hematológia

Spoločnosť Unilabs Slovensko má najviac skúseností práve v odbore klinickej biochémie, kde dnes ponúka viac než 900 vyšetrení. S výnimkou niektorých špeciálnych vyšetrení sú výsledky lekárom k dispozícii do 24 hodín a samozrejmosťou je poskytovanie urgentnej diagnostiky vo všetkých laboratóriách spoločnosti.

Rutinné vyšetrenia a testy pokr ý vajú:

• pečeňové testy,

• obličkové testy,

• hormonálne testy,

• posúdenie metabolizmu minerálov a sacharidov,

• poruchy lipidového spektra,

• markery zápalu a sepsy,

• onkomarkery,

• kostné markery,

• stanovenie vitamínov.

Naše laboratóriá lekárom rutinne ponúkajú kompletnú paletu základných vyšetrení potrebnú na diagnostiku ochorení:

– dýchacej sústavy, – kardiovaskulárnej sústavy, – tráviacej sústavy, – močovej sústavy, – žliaz s vnútorným vylučovaním, – pohlavnej sústavy.

Naša ponuka vyšetrení pokrýva aj vysoko špecifické potreby lekárov – špecialistov, ako sú napríklad:

diagnostika v oblasti porúch fertility (vyšetrenia hormonálnych profilov a vitamínov, protilátky proti ováriám a spermiám, anti Müllerian hormón (AMH) – komentovaný prenatálny skríning pre tehotné samostatne v I. a II. trimestri, ako aj integrovaný prenatálny skríning s odporúčaním klinického genetika, parametre poškodenia myokardu,

900

katecholamíny a ich metabolity, testy na diagnostiku a sledovanie diabetes mellitus, vyšetrenia na diagnostiku a kontrolu úspešnosti liečby osteoporózy.

Vďaka najmodernejšiemu vybaveniu ako jedni z mála na Slovensku stanovujeme močové sedimenty prie tokovou cytometriou. Pri patologickej hodnote eryt rocytov vo vzorke je v ý hodou takéhoto stanovenia okamžité určenie pôvodu erytrocytov, ktoré v ý razne zr ýchľuje diagnostiku a následnú liečbu pacienta. Po núkame tiež stanovenie stopov ých prvkov, žlčov ých kyselín či hladín vybraných liečiv.

Naše CL – Z ÁPAD v Bratislave ponúka na Slovensku najnov šie a najmodernejšie vy šetrenia, ak ý mi sú na príklad:

– p2PSA – proenzymová forma prostatického špecifického antigénu, ktorá je frakciou v plazme cirkulujúceho voľného PSA; vyšetrenie PSA v kombinácii s PHI (Prostate Health Index) má v súčasnosti najvyššiu špecificitu pri diagnostike karcinómu prostaty, – sd-LDL cholesterol, – vyšetrenie kalprotektínu v stolici, – vyšetrenie DAO – histamínovej intolerancie, – stanovenie vitamínu A, E, aktívnej formy vitamínu B12, – vyšetrenie ťažkých kovov – chróm, nikel a olovo, – vyšetrenie stopových prvkov – meď, zinok, selén.

Laboratórna diagnostika 10
viac ako

PREVENTÍVNA PREHLIADKA

Krv na sérum Krv s EDTA Moč ranný Sedimentácia Stolica

ZÁKLADNÉ VYŠETRENIA

02 Krv s EDTA

HEMATOLÓGIA

B − Krv ý obraz

B − Krv ý obraz s diferenciálom

HEMOKOAGULÁGIA

P − PT-ratio

P − INR (INR) - lie čení pacienti

P − APTT – ratio

P − Fibrinogén

P − Trombínov ý č as – ratio

P − Antitrombín III

P − D-dimér

ZÁKLADNÉ VYŠETRENIA

V RANNOM MOČI

U − Mo č chemicky

U − Mo čov ý sediment

U − Amyláza

SEDIMENTÁCIA ERYTROCYTOV

P Sedimentácia erytrocytov

IMUNOHEMATOLÓGIA

Krvná skupina + RhD Antierytrocyt. protilátky (NAT)

01 Krv na sérum

ZÁKLADNÁ BIOCHÉMIA

Metabolity

S − Glukóza

S − Glukóza po jedle

S − Mo čovina

S − Kreatinín

S − Cystatín C

S − Kyselina mo čová

S − Celkové bielkoviny

S − Albumín

S − Bilirubín celkov ý

S − Bilirubín konjugovaný

Odhad GF

GF podľa Cockroft & Gaulta GF podľa Schwartza (do 18 rokov) GF podľa CKD EPi GF z cystatínu C

Enz ýmy S − AST S − ALT S − GGT S − ALP S − Amyláza S − Pankreatická amyláza S − Lipáza S − Cholínesteráza S − Laktátdehydrogenáza S − CK

Lipidy

S − Cholesterol S − HDL cholesterol S − LDL cholesterol S − Triacylglyceroly Index LDL/HDL Index CHOL/HDL Aterogénny index plazmy

Minerály a stopové prvky S − Sodík S − Draslík S − Chloridy S − Vápnik S − Fosfor S − Horčík

Metabolizmus železa a hemoglobínu S − Železo S − Celková väzbová kapacita Fe Vo ľná väzbová kapacita Fe S − Transferín Saturácia transferínu

IMUNOLÓGIA

Základná imunológia S − IgA S − IgM S − IgG Zápalové markery S − CRP S − ASLO S − Reumatoidný faktor

HORMÓNY

Gravidita

S Celkov ý hCG S Vo ľný beta-hCG S TSH v gravidite S – aTPO / Tyreoperoxidáza – autoprotilátky

Hormóny štítnej žlazy

S TSH S T4 vo ľný

Onkomarkery

S AFP S Celkov ý hCG S CA 125 ROMA index (CA125; HE4) S − PSA

IMUNOLÓGIA

Anti Rubeola IgM, IgG Anti Toxoplasma gondii IgM, IgG (skríning)

Anti CMV IgM, IgG (skríning) Anti HCV IgG HBsAg RRR, anti Treponema pallidum Anti HIV 1/2, p24 HIV antigén

Laboratórna diagnostika 12
07 Stolica VYŠETRENIE STOLICE F − Stolica na OK 14 Krv s NaF/Na2EDTA METABOLITY P − Glukóza P − Glukóza po jedle ŽIADANKA O VYŠETRENIE – PREVENTÍVNA PREHLIADKA, ZÁKLADNÉ VY
ŠETRENIA

ŽIADANKA KLINICKÁ BIOCHÉMIA A HEMATOLÓGIA

01 Krv na sérum

ZÁKLADNÁ BIOCHÉMIA (SÉRUM)

Metabolity

S − Glukóza

S − Glukóza po jedle

S − Mo čovina

S − Kreatinín

S − Cystatín C

S − Kyselina mo čová

S − Celkové bielkoviny

S − Albumín

S − Bilirubín celkov ý

S − Bilirubín konjugovaný

S − Fruktozamín

S − Žl čové kyseliny

Odhad GF

GF podľa Cockroft & Gaulta

GF podľa Schwartza (do 18 rokov)

GF podľa CKD EPi

GF z cystatínu C

Elektroforéza bielkovín

S Elektroforéza bielkovín

S Imunoelektroforéza

Enz ýmy

S − AST

S − ALT

Minerály a stopové prvky

S − Sodík

S − Draslík S − Chloridy S − Vápnik

Vápnik ionizovaný v ýpoč tom Vápnik s korekciou na albumín S − Fosfor S − Horčík

S − Zinok S − Me ď

S − Selén Osmolalita séra v ý po č tom

Metabolizmus železa a hemoglobínu

S − Železo

S − Celková väzbová kapacita Fe Vo ľná väzbová kapacita Fe S − Transferín Saturácia transferínu S − Solubilný transferínov ý receptor S − Feritín S − Haptoglobín

IMUNOLÓGIA

Kardiálne markery

S − Troponín I hs S − Troponín T hs S − Myoglobín S − NT-proBNP B − BNP (odber do EDTA)

ŠPECIÁLNE VYŠETRENIA Vitamíny

S − Vitamín B12 S − Vitamín B12 aktívny S − Kyselina listová S − Vitamín D S − Vitamín A S − Vitamín C S − Vitamín E

Iné vyšetrenia S – Koenz ý m Q10 € S – Profil mastných kyselín €

Liečivá S Digoxín S − Lítium S − Kyselina valproová S – Karbamazepín S − Fenobarbital S − Teofylín S − Gentamycín S − Vankomycín

ALP izoenz ý my S − Amyláza

S

S − Pankreatická amyláza

S − Lipáza

Cholínesteráza S

Lipidy S

Základná imunológia S − IgA S − IgM S − IgG S − IgE S − C3 komplement S − C4 komplement S − Cirkulujúce imunokomplexy

Zápalové markery

S − CRP S − CRP hs S − Reumatoidný faktor S Prokalcitonín S − Anti CCP S − Prokalcitonín S − Interleukín 6 S − Prealbumín S − Beta-2-mikroglobulín

Markery streptokokovej infekcie S − ASLO S − ADNáza B

Špecifické bielkoviny S − Alfa-1-antitrypsín S − Alfa-2-makroglobulín S − Alfa-1-kysl ý glykoproteín S − Ceruloplazmín S − Homocysteín (odber do EDTA)

HORMÓNY

Gravidita

S Celkov ý hCG S Vo ľný beta-hCG S TSH v gravidite S – aTPO/Tyreoperoxidáza – autoprotilátky

Hormóny štítnej žlazy

S TSH S T3 vo ľný S T4 vo ľný S T3 celkov ý S T4 celkov ý S Tyreoglobulín S aTG/Tyreoglobulín – autoprotilátky S aTPO/Tyreoperoxidáza – autoprotilátky S TSI/Tyreoideu stimulujúci imunoglobulín

Fertilita

S − Anti M űllerian hormón S − Luteinizačný hormón

€ Vy šetrenia ozna čené t ý mto symbolom nie sú hradené zdravotnou pois ťov ň ou a je možné ich objedna ť len na priamu úhradu.

Laboratórna diagnostika 13
S − GGT S − ALP
enz ý m
S −
Laktátdehydrogenáza S
CK S
CK-MB S
Angiotenzín konvertujúci
S
HBDH
− HDL cholesterol
− LDL cholesterol
− sd-LDL
Cholesterol S
S
S
Triacylglyceroly S
cholesterol € S
Lipoproteín (a) S
Apolipoproteín A1 S
Apolipoproteín B Index LDL/HDL Index CHOL/HDL Aterogénny index plazmy
hematológia
Biochémia

S − FSH

S − Estradiol

S − Progesterón

S Prolaktín

S − Testosterón

S SHBG

Vo ľný estradiol

Biologicky dostupný estradiol Androgénny index

Vo ľný testosterón

Biologicky dostupný testosterón

S 17-OH-progesterón

S DHEA-sulfát

S Androstendión

Iné hormóny

S − Pregnenolón

S − Aldosterón v ľahu

S − Aldosterón v stoji

P Renín v ľahu (odber do EDTA)

P Renín v stoji (odber do EDTA)

Pomer aldosterón-renín

S − C-peptid

S − C-peptid po záťaži

S − Inzulín

S − Inzulín po záťaži

HOMA – IR (inzulínová rezistencia)

S − Kortizol ranný odber

S − Kortizol poobedný odber

S − Somatotropín

S − IGF-1

S − IGFBP-3

S − Kalcitonín

S − Parathormón (intaktný )

S − Erytropoetín

S − Gastrín

S − Serotonín €

ONKOMARKERY

S − AFP

S − Celkov ý hCG

S − Vo ľný beta-hCG

S − CEA

S − CA 19-9

S − CA 125

ROMA index (CA125/HE4)

S − CA 15-3

S − CA 72-4

S − CYFRA 21-1

S − NSE

S − Tkanivov ý polypeptidov ý antigén

S − SCCA

S − PSA

S − Vo ľný PSA

PSA ratio (fPSA/PSA) Index zdravej prostaty € (PSA/fPSA/p2PSA)

S − Tymidínkináza

S − Proteín S100

S − Chromogranín A

KOSTNÉ MARKERY

S − Osteokalcín

S − Beta-CrossLaps

S − P1NP

02 Krv s EDTA HEMATOLÓGIA

B Krvný obraz B Krvný obraz s diferenciálom B Retikulocyty

GLYKOVANÝ HEMOGLOBÍN B HbA1c

14 Krv s NaF/NA2EDTA METABOLITY

P Glukóza P Glukóza po jedle P Laktát

03 Krv s citrátom HEMOKOAGULÁCIA

P – PT-ratio P INR (lie čení pacienti) P APTT-ratio P Fibrinogén P Trombínov ý č as-ratio P Antitrombín III P D-dimér

ŠPECIÁLNE KOAGUL. VYŠETRENIA P Dabigatran P Anti Xa aktivita P Faktor II P Faktor V P Faktor VII P Faktor VIII P Faktor IX P Faktor X P Faktor XI P Faktor XII

10 Sedimentácia SEDIMENTÁCIA ERYTROCYTOV P Sedimentácia erytrocytov

12 Krv s EDTA 6 ml, deti – 3 ml Na skúmavke musí by ť meno a rodné číslo pacienta IMUNOHEMATOLÓGIA – Krvná skupina + RhD – Antierytrocyt. protilátky (NAT) – Skú ška kompatibility – Priamy antiglobul. test (PAT) 06 Kapilárna

– artéria – véna – kapilára – pupo čník

VNÚTORNÉ PROSTREDIE

A METABOLITY

B Acidobázická rovnováha

B – Aniónová medzera – mikroionty B Vápnik ionizovaný B Karbonylhemoglobín B Methemoglobín B Bilirubín B Laktát

07 Stolica

7B Stolica

VYŠETRENIA STOLICE F Stolica na OK F Pankreatická elastáza F Kalprotektín

04 Moč ranný

ZÁKLADNÉ VYŠ. V RANNOM MOČI U − Mo č chemicky U − Mo čov ý sediment

METABOLITY V RANNOM MOČI U − Glukóza U − Mo čovina Frakčná exkrécia mo čoviny U − Kreatinín U − Kyselina mo čová Frakčná exkrécia kys. mo čovej U − Celkové bielkoviny U − Mikroalbuminúria Index albumín/kreatinín Osmolalita ranného mo ču (v ý po čet)

ELEKTROFORÉZA BIELKOVÍN MOČU U Elektroforéza bielkovín U Imunoelektroforéza

ENZ ÝMY V RANNOM MOČI

U − Amyláza Frakčná exkrécia amylázy U − Pankreatická amyláza

MINERÁLY V RANNOM MOČI

U − Sodík

Frakčná exkrécia Na U − Draslík Frakčná exkrécia K U − Chloridy Frakčná exkrécia CI U − Vápnik Index vápnik/kreatinín Frakčná exkrécia Ca U − Fosfor Index fosfor/kreatinín Frakčná exkrécia P U − Horčík Frakčná exkrécia Mg

Laboratórna diagnostika 14
krv VYŠETRENIA KAPILÁRNEJ KRVI B Glukóza B Glukóza po jedle B CRP ED Krv s EDTA INÉ VYŠETRENIA Z PLAZMY P − Amoniak P
ACTH P − Metanefrín, Normetanefrín A6,C6,D6,25 Kapilára/ Striekačka na ABR Miesto odberu:

INÉ VYŠETRENIA V RANNOM MOČI

U − Beta-2-mikroglobulín

U − Kortizol Index kortizol/kreatinín

U − Melanín U − Porfyríny U − Pyrilinks

5A, 05 Moč zbieraný

– 12 hod. – 24 hod.

METABOLITY V ZBIERANOM MOČI

dU Glukóza dU Mo čovina

Frakčná exkrécia mo čoviny dU Kreatinín Kreatinín klírens dU Kyselina mo čová Frakčná exkrécia kys. močovej dU Celkové bielkoviny dU Mikroalbuminúria Index albumín/kreatinín Osmolalita zbieraného mo ču (v ý po čet)

MINERÁLY V ZBIERANOM MOČI

dU Sodík

Frakčná exkrécia Na dU Draslík

Frakčná exkrécia K dU Chloridy Frakčná exkrécia CI dU Vápnik Index vápnik/kreatinín Frakčná exkrécia Ca dU Fosfor

Frakčná exkrécia P dU Horčík

Frakčná exkrécia Mg dU – Me ď

INÉ VYŠ. V ZBIERANOM MOČI dU Addisov sedimen (len 12 hod.) dU Beta-2-mikroglobulín dU Kortizol Index kortizol/kreatinín dU Aldosterón dU Serotonín €

5B Moč zbieraný

DO 6M HCl dU Katecholamíny dU Kyselina 5-OH-3-indoloctová dU Kys. homovanilová

XX

VYŠETRENIE Z PLODOVEJ VODY PV AFP

POT POT Chloridy EJAKULÁT – Spermiogram

MOČOV Ý KAME Ň – Rozbor mo čového kameňa

DIALYZÁT

DI Glukóza

DI Kyselina mo čová

DI Sodík DI Draslík DI Chloridy DI CRP DI Laktát

PUNKTÁT

PU pH

PU Glukóza

PU Celkové bielkoviny

PU Albumín

PU Bilirubín celkov ý

PU AST PU ALT

PU Amyláza

PU Laktátdehydrogenáza

PU CRP

PU Laktát

PU Reumatoidný faktor

SLINY

17 SLINY

SA Kortizol ranný odber (odber medzi 7:00 – 9:00)

B7 SLINY

SA Kortizol poob. odber (odber medzi 16:00 – 19:00)

C7 SLINY

SA – Kortizol nočný odber (odber o 24:00)

TOXIKOLÓGIA

1G Krv na sérum S – Karbohydrátdeficientný transferín S – Chróm € S – Nikel €

U4 Moč ranný U Multidrogov ý test W4 Moč ranný U – Etylglukuronid U Metabolity organick ých rozpúšťadiel €

1F Krv na sérum S – Alkohol

ET Krv s EDTA B – Olovo €

ŽIADANKA O VYŠETRENIE – BIOCHÉMIA – PRENATÁLNY SKRÍNING

I. TRIMESTER

PAPP-A, vo ľný beta-hCG USG

II. TRIMESTER

Double test: celkov ý hCG + AFP

Triple test: celkov ý hCG + AFP + vo ľný estriol USG

Laboratórna diagnostika 15 Biochémia hematológia

ŽIADANKA DIABETOLÓGIA

O-GTT (OGTT, OGTTS, OGTTP)

Krv na OGTT

odber na lačno 1 hod. po záťaži glukózou 2 hod. po záťaži glukózou

U-GTT (UOGTT)

Moč odber na lačno 1 hod. po záťaži glukózou 2 hod. po záťaži glukózou

GLYKEMICK Ý PROFIL

Kapilárna krv

02 Krv s EDTA GLYKOVANÝ HEMOGLOBÍN

B − HbA1c

01 Krv na sérum 1E Krv na sérum 2 (záťažové testy)

VYŠETRENIA ZO SÉRA

S − Glukóza

S − Glukóza po jedle

S − Kreatinín

S − AST

S − ALT

S − GGT

S − CK

S − Cholesterol

S − HDL cholesterol

S − LDL cholesterol

S − Triacylglyceroly Index LDL/HDL Index CHOL/HDL Aterogénny index plazmy

S − C-peptid

S − C-peptid po záťaži

S − Inzulín

S − Inzulín po po záťaži HOMA – IR (inzulínová rezistencia)

anti-GAD/Dekarboxyláza kyseliny glutámovej – autoprotilátky IgG

IAA/Inzulín – autoprotilátky IgG anti-IA2/Tyrozínfosfatáza – autoprotilátky IgG

04 Moč ranný

METABOLITY

V RANNOM MOČI U − Glukóza U − Kreatinín U − Celkové bielkoviny U − Mikroalbuminúria Index albumín /kreatinín

04 Moč zbieraný

METABOLITY

V ZBIERANOM MOČI dU − Glukóza dU − Kreatinín Kreatinín klírens dU − Celkové bielkoviny dU − Mikroalbuminúria Index albumín /kreatinín

ŽIADANKA ŠPECIÁLNA HEMATOLÓGIA

02 Krv s EDTA HEMATOLÓGIA

B − Krvný obraz B − Krvný obraz s diferenciálom B − Retikulocyty

03

Krv s citrátom

KOAGULAČNÉ FAKTORY

P − Faktor II P − Faktor V P − Faktor VII P − Faktor VIII P − Faktor VIII chromogénny P − Faktor IX P − Faktor X P − Faktor XI P − Faktor XII P − Faktor XIII

03 Krv s citrátom

TROMBOFILNÝ STAV – SKRÍNING

P − ProC global P − ProC global/faktor V P − Proteín C P − Proteín S P − Vo ľný proteín S Ag

03 Krv s citrátom ZÁKLADNÁ KOAGULÁCIA

P − PT-ratio P − INR (lie čení pacienti) P − APTT-ratio P − Fibrinogén P − Trombínov ý č as-ratio P − Antitrombín III P − D-dimér

HEMATOLÓGIA

P − Trombocyty v citráte

03

Krv s

citrátom ANTIKOAGULAČNÁ LIEČBA

P − Dabigatran P − Anti Xa aktivita P − Rivaroxaban P − Apixaban P − Edoxaban

03 Krv s citrátom FIBRINOLÝ ZA

P − PAI-1 P − Plazminogén P − Alfa-2-antiplazmín

VON WILLEBRANDOV SYNDRÓM

Laboratórna diagnostika 16

P − vWF: Aktivita

P − vWF: Antigén

02 Krv s EDTA

HEMATOLÓGIA

B − Krvný obraz

B − Krvný obraz s diferenciálom

B − Retikulocyty

03 Krv s citrátom

KOAGULAČNÉ FAKTORY

P − Faktor II

P − Faktor V

P − Faktor VII

P − Faktor VIII

P − Faktor VIII chromogénny

P − Faktor IX

P − Faktor X

P − Faktor XI

P − Faktor XII

P − Faktor XIII

03 Krv s citrátom

TROMBOFILNÝ STAV

– SKRÍNING

P − ProC global

P − ProC global/faktor V

P

P

Proteín C

Proteín S

P − Vo ľný proteín S Ag

03 Krv s citrátom

ZÁKLADNÁ KOAGULÁCIA

P − PT-ratio

P − INR (lie čení pacienti)

P − APTT-ratio

P − Fibrinogén

P − Trombínov ý č as-ratio

P − Antitrombín III

P − D-dimér

HEMATOLÓGIA

P − Trombocyty v citráte

03 Krv s citrátom

ANTIKOAGULAČNÁ LIEČBA

P − Dabigatran

P − Anti Xa aktivita P − Rivaroxaban

P − Apixaban P

03 Krv s citrátom

FIBRINOLÝ ZA

P − Plazminogén

P − Alfa-2-antiplazmín

VON WILLEBRANDOV SYNDRÓM

P − vWF: Aktivita P − vWF: Antigén

skríning P − Lupus antikoagulans konfirmácia P − Kaolínov ý č as – ratio

01 Krv na sérum ANTIFOSFOLIPIDOV Ý SYNDRÓM

Fosfolipidy – autoprotilátky IgG skríning

Fosfolipidy – autoprotilátky IgM skríning

Kardiolipín – autoprotilátky IgG

Kardiolipín – autoprotilátky IgM β -2-glykoproteín 1 – autoprotilátky skríning Anexín V – autoprotilátky IgG Anexín V – autoprotilátky IgM

Fosfatidylserín – autoprotilátky IgG

Fosfatidylserín – autoprotilátky IgM

Kyselina fosfatidylová – autoprotilátky IgG

Kyselina fosfatidylová – autoprotilátky IgM Fosfatidylinozitol – autoprotilátky IgG

Fosfatidylinozitol – autoprotilátky IgM

Fosfatidyletanolamín – autoprotilátky IgG Fosfatidyletanolamín – autoprotilátky IgM Protrombín – autoprotilátky skríning 03

trombocytov PNH – Paroxyzmálna no čná hemoglobinúria

02 Krv s EDTA IMUNOFENOTYPIZÁCIA

LEUKOCYTOV

B − Základná imunofenotypizácia hematologického ochorenia

B − Akútna leukémia

B − Lymfoproliferatívne ochorenie (LPO)

B − Vlasatobunková leukémia (HCL)

B − Mnohopo četný myelóm (MM) /Monokl. gamapatia nej. v ý znamu (MGUS)

B − Myeloproliferatívne neoplázie (MPN) /Myelodysplast. syndróm (MDS)

15 Kostná dreň Li Heparinát IMUNOFENOTYPIZÁCIA

LEUKOCYTOV

KD − Základná imunofenotypizácia hematologického ochorenia

KD − Akútna leukémia

KD − Lymfoproliferatívne ochorenie (LPO)

KD − Vlasatobunková leukémia (HCL)

KD − Mnohopo četný myelóm (MM)/Monokl. gamapatia nej. v ý znamu (MGUS)

KD − Myeloproliferatívne neoplázie (MPN) /Myelodysplast. syndróm (MDS)

15 Iný materiál Špecifikujte materiál Biopsia zo žalúdka, čreva – prietoková cytometria BAL, likvor – prietoková cytometria T-LPO, biopsia z kože, MF – prietoková cytometria

03

Krv

s citrátom ANTIFOSFOLIPIDOV Ý SYNDRÓM

P − Lupus antikoagulans

Protilátky proti leukocytom Protilátky proti trombocytom HIT – Heparínom indukovaná trombocytopénia 02 Krv s EDTA Aktivačné markery

Laboratórna diagnostika 17 Biochémia hematológia
− Edoxaban
P − PAI-1
P −
P −
P −
Krv s citrátom AGREGÁCIA TROMBOCYTOV
Agregácia – ADP
Agregácia – EPI
Agregácia – kolagén P − Agregácia – kyselina arachidónová P − Agregácia – RIPA P − Agregácia – spontánna SYNDRÓM LEPIV ÝCH DOŠTIČIEK (len ako sú č as ť AGR)
PRIETOKOVÁ CYTOMETRIA 01 Krv na sérum 02 Krv s EDTA

ŽIADANKA LIKVOR

09 Likvor BIOCHEMICKÉ

VYŠETRENIA (LBIO)

L − Vzhľad

L − Elementy

L − Glukóza

L − Chloridy

L − Celkové bielkoviny

L − Laktát

L − Laktátdehydrogenáza

L − Albumín

L − IgM v likvore

L − IgG v likvore

V ÝPOČ TY: Koeficient energetickej bilancie

51 Likvor

MIKROBIOLOGICKÉ

VYŠ ETRENIE (LMIKRO)

Aeróbna kultivácia Anaeróbna kultivácia Kultivácia po pomnožení Mikroskopia Mykológia Vo ľný antigén v likvore

LD Likvor

PRIAMY DÔKAZ MIKROORGANIZMOV

DNA Borrelia burgdorferi s. l. kvalitatívne

DNA HSV 1 kvantitatívne

DNA HSV 2 kvantitatívne

DNA VZV kvantitatívne

DNA CMV kvantitatívne

DNA EBV kvantitatívne

DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívne

DNA Mycoplasma pneumoniae kvalitatívne

RNA TBEV (kliešťová encefalitída) kvalitatívne

TL Likvor

LIKVOR NA TBC

Kultivácia, mikroskopia

DNA Mycobacterium tuberculosis kvalitatívne

9B Likvor 01 Krv na sérum

MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETRENIE / PROTILÁTKY

Anti Borrelia spp. IgM, IgG (CSF/sérum) AI Index, Anti Bor relia spp. IgM, IgG (Line Blot)

Anti HSV IgG (CSF/sérum) AI Index

Anti VZV IgG (CSF/sérum) AI Index

Anti Parotitis IgG (CSF/sérum) AI Index

Anti CMV IgG (CSF/sérum) AI Index

Anti EBV, EBNA-1 IgG (CSF/sérum) AI Index

Anti Kliešťová encefalitída IgM, IgG (CSF/sérum) AI Index

Cryptococcus neoformans an tigén (aglutinácia) (nevy žaduje sa sérum)

Žiadanka na stiahnutie: www.unilabs.sk/ziadanky-tlaciva

Laboratórna diagnostika 18

ŽIADANKA IMUNOLÓGIA A ALERGOLÓGIA

BUNKOVÁ IMUNITA

02 Krv s EDTA

B – Krvný obraz s diferenciálom

IMUNOFENOTYPIZÁCIA

B Imunofenotypizácia lymfocytov

T-lymfocyty: CD3+ T-lymfocyty pomocné: CD3+CD4+

T-lymfocyty cytotoxické: CD3+CD8+

Imunoregulačný index (IRI): CD4+/CD8+

NK bunky: CD16+56+ B-lymfocyty: CD19+

B Aktivované T-lymfocyty (CD3+HLA-DR+) len ako sú č as ť

IFELY

B – Regulačné T-lymfocyty CD4+CD25highCD127 low

20 Krv s heparinátom

NE Š PECIFICKÁ BUNKOVÁ IMUNITA

P Fagocytárna aktivita E2 Krv s EDTA INÉ VYŠ ETRENIA B HLA-B27

HUMORÁLNA IMUNITA 01 Krv na sérum 04 Moč IMUNOGLOBULÍNY A KOMPLEMENT S IgA S IgM S IgG S – Podtriedy IgG (IgG1-4) S IgE S C3 komplement S C4 komplement S Cirkulujúce imunokomplexy

ELEKTROFORÉZA BIELKOVÍN

S Elektroforéza bielkovín

S Imunoelektroforéza

U Elektroforéza bielkovín n U Imunoelektroforéza

GAMAPATIE

S Vo ľné reťazce kappa

S Vo ľné reťazce lambda

S Celkové reťazce kappa

S Celkové reťazce lambda

U Vo ľné reťazce kappa

U Vo ľné reťazce lambda

U Bence Jonesova bielkovina

ZÁPALOVÉ MARKERY

S CRP

S Reumatoidný faktor S Prokalcitonín

S Interleukín 6 S Prealbumín

Š PECIFICKÉ BIELKOVINY

S Alfa-1-antitrypsín

S Alfa-2-makroglobulín S Alfa-1-kysl ý glykoproteín S Ceruloplazmín

H ISTAMÍNOVÁ INTOLERANCIA

S Diaminooxidáza

PROTILÁTKY PROTI MIKROBIÁLNYM ANTIGÉNOM

S ASLO S ADNáza B Candida mannan – protilátky IgG, IgA, IgM Aspergillus – protilátky IgG

PROTILÁTKY PROTI ĎAL ŠÍM ANTIGÉNOM

Potravinová intolerancia Bielkoviny kravského mlieka – protilátky IgM, IgA, IgG Laktóza – protilátky IgA, IgG Sója – protilátky IgA, IgG Ovalbumín – protilátky IgA, IgG α – laktalbumín – protilátky IgA, IgG β – laktoglobulín – protilátky IgA, IgG

Kazeín – protilátky IgA, IgG Sacharomyces cerevisiae – protilátky IgA Sacharomyces cerevisiae – protilátky IgG

Celiakia

Deaminovaný gliadín – proti látky IgA, IgG

Tkanivová transglutamináza – protilátky IgA, IgG

AUTOPROTILÁTKY

Reumatológia

ANA/Bunkové jadro – autoprotilátky IgG skríning (ANAGS) ENA/Extrahovateľné

nukleárne antigény – autoprotilátky IgG skríning dsDNA/Dvoj špirálová DNA – autoprotilátky IgG, IgA, IgM ACCP/Cyklické citrulínované peptidy – autoprotilátky IgG

Diabetes mellitus

anti-GAD/Dekarboxyláza kyse liny glutámovej – autoprotilátky IgG IAA/Inzulín – autoprotilátky IgG anti-IA2/Tyrozínfosfatáza – autoprotilátky IgG

Autoimunitná hepatitída

AMA/Mitochondrie – autoproti látky IgG LKM/Mikrozómy pe čene a obličky – autoprotilátky IgG SLA/Solubilný pe čeňov ý antigén – autoprotilátky IgG

Antifosfolipidov ý syndróm

Fosfolipidy – autoprotilátky IgG skríning

Fosfolipidy – autoprotilátky IgM skríning

Kardiolipín – autoprotilátky IgG Kardiolipín – autoprotilátky IgM β-2-glykoproteín 1 – autoprotilátky skríning

Anexín V – autoprotilátky IgG Anexín V – autoprotilátky IgM

Fosfatidylserín – autoprotilátky IgG Fosfatidylserín – autoprotilátky IgM Kyselina fosfatidylová – autoprotilátky IgG Kyselina fosfatidylová – autoprotilátky IgM

Fosfatidylinozitol – autoprotilátky IgG

Fosfatidylinozitol – autoprotilátky IgM

Fosfatidyletanolamín – autoprotilátky IgG Fosfatidyletanolamín – autoprotilátky IgM

Fosfatidylcholín – autoprotilátky skríning

Trombín – autoprotilátky skríning

Protrombín – autoprotilátky skríning

Vaskulitída a renálne ochorenia c-ANCA/Proteináza 3 – autoprotilátky IgG

Laboratórna diagnostika 20

p-ANCA/Myeloperoxidáza – autoprotilátky IgG anti-GBM/Bazálna membrána glomerulov – autoprotilátky IgG Štítna žľaza

aTG/Tyreoglobulín – autoprotilátky aTPO/Tyreoperoxidáza – autoprotilátky TSI/Tyreoideu stimulujúci imunoglobulín

Reprodukčný systém Zona pellucida – autoprotilátky IgG Ováriá – autoprotilátky IgG Spermatozoa – autoprotilátky IgG

Iné

APCA/Parietálne bunky – autoprotilátky IgG Systémová skleróza – protilátky proti špecifick ý m antigénom

7B STOLICA

VYŠETRENIA STOLICE

Pankreatická elastáza Kalprotektín

Š

PECIFICKÉ IgE

01 Krv na sérum ALERGÉNY SKRÍNING

Atopick ý profil deti, dospelí (g6, g12, t3, w6, d1, e1, e2, e3, m2, m6, f1, f2, f3, f4, f9, f14, f17, f31, f35, f49)

Inhalačný profil deti (g1, g3, g6, g12, t2, t3, t4, t7, w1, w6, w9, d1, d2, e1, e2, e3, m1, m2, m3, m6)

Inhalačný profil deti, dospelí (g6, g12, t2, t3, t4, w6, w8, w9, d1, d2, e1, e2, e3, e6, e82, e84, m1, m2, m3, m6)

Inhalačný profil stredozemný (g2, g6, t3, t4, t9, t11, t23, t210, w1, w6, w9, w19, d1, d2, d70, e1, e2, e3, m3, m6)

Pediatrick ý profil (gx, t3, w6, d1, d2, e1, e2, e3, e204, m2, m3, m6, f1, f2, f3, f4, f9, f13, f14, f17, f31, f35, f49, f75, f76, f78)

Potravinov ý profil deti, dospelí (f1, f2, f3, f4, f5, f9, f13, f14, f17, f20, f23, f25, f31, f35, f45, f49, f75, f84, f85, f237)

Profil jedov hmyzu (i1, i3)

ŠPECIFICKÉ IgG

Vyšetrenie oneskorenej potravinovej intolerancie IgG € (f247, f79, f113, f89, f74, f73, fs903, f281, f239, fs900, f260, f216, f66, f48, f47, f235, f132, f15, f31, f35, f25,

f256, f20, f17, f13,fs902, f328, f92, f84, f49, f33, f83, f64, f27, f953, f41, f40, f3, f45, f292, f14, f11, f9, f7, f6, f5, f4, f218, f929, f78)

Laboratórna diagnostika 21
a alergológia
Imunológia

PRÍLOHA K ŽIADANKE IMUNOLÓGIA A ALERGOLÓGIA – ŠPECIFICKÉ IgE – ZOZNAM ALERGÉNOV

ZVIERACIE

e78 – Andulka perie e215 – Holub perie e7 – Holub trus e70 – Hus perie e86 – Kačica perie e201 – Kanárik perie e80 – Koza epitel e3 – Kô ň kožné šupiny e4 – Krava kožné šupiny e82 – Králik epitel e85 – Kura perie e219 – Kura sérov ý proteín e1 – Mačka kožné šupiny e6 – Morč a epitel e89 – Morka perie e71 – My š epitel e88 – My š epitel, sérové a mo čové bielkoviny e72 – My š mo čové bielkoviny e76 – My š sérové bielkoviny e81 – Ovca epitel e91 – Papagáj perie e2 – Pes epitel e5 – Pes kožné šupiny e209 – Pieskomil epitel e73 – Potkan epitel e87 – Potkan epitel, sérové a mo čové bielkoviny e74 – Potkan mo čové bielkoviny e75 – Potkan sérové bielkoviny e83 – Prasa epitel e222 – Prasa sérové bielkoviny e84 – Škre čok epitel

PLESNE

m6 Alternaria tenuis m312 Aspergillus clavatus 311 Aspergillus flavus m3 Aspergillus fumigatus m310 Aspergillus nidulans m207 Aspergillus niger m304 Aspergillus oryzae m309 Aspergillus terreus m12 Aureobasidium pullulans m7 Botrytis cinerea m5 Candida albicans m202 Cephalosporium acremonium m2 Cladosporium herbarum m16 Curvularia lunata m14 Epicoccum purpurascens m300 Eurotium herbariorum (Aspergillus glaucus)

m9 Fusarium moniliforme m8 Helminthosporum halodes m45 Hormodendrum hordei m208 Chaetomium globosum m212 Micropolyspora faeni m4 Mucor racemosus m305 Penicillium brevicompactum m1 Penicillium notatum m13 Phoma betae m70 Pityrosporum orbiculare m11 Rhizopus nigricans m10 Stemphylim botryosum m88 Stemphyllium solani m15 Tricoderma viride m203 Trichosporon pullulans m204 Ulocladium chartarum

PRACHOVÉ

h1 Domáci prach – Greer h6 Domáci prach – Japan

HMYZ

i73 Pakomár – larvy (Chironomus spp) i71 Komár jarný ( Aedes communis) i8 Mo ľa (Bombyx mori) i70 Mravec čierny (Monomorium minimum) i5 Osa (Dolichovespula arenaria) i2 Osa (Dolichovespula maculata) i3 Osa (Vespula spp.) i4 0sík (Polistes spp.) i204 0vad (Tabanus spp.) i75 Sr šeň obyč ajný (Vespa crabro) i6 Rus domov ý (Blattella germanica) i1 Včela medonosná ( Apis mellifera) i203 Vijačka mú čna (Ephestia kuehniella)

RÔZNE

o1 Bavlna – vlákno o72 S aureus enterotoxín A o73 S aureus enterotoxín B o201 Tabak (Nicotiana tabacum)

ROZTOČE d70 Acarus siro

d201 Blomia tropicalis d2 Dermatophagoides farinae d3 Dermatophagoides microceras d1 Dermatophagoides pteronyssinus d74 Euroglyphus maynei d73 Glycyphagus domesticus d71 Lepidoglyphus destructor d72 Tyrophagus putrescentiae

PROFESNÉ

k87 Amyláza (Fungal) k210 Anhydrid kyseliny maleínovej (MA) k213 Anhydrid tetrachlorftalátu (TCPA) k226 Askorbát oxidáza k202 Bromelín k81 Fikus (Ficus spp.) k80 Formaldehyd (E240) k77 Hexametylén-1,6diizokyanát (HDI) k74 Hodváb prírodný (Bombyx) k8 Chmeľ (Humulus lupus) k225 Chrenová peroxidáza k70 Kávové zrná – zelené (Co ea arabica) k82 Latex k301 Mú čny prach k20 Ovčia vlna spracovaná k72 Psyllium (Ispaghula laxative) k71 Ricín obyč ajný (Ricinus communis) k84 Slne čnica (Helianthus annuus) k75 Toluyléndiizokyanát (TDI)

LIEKOVÉ

Analgetiká, antipyteriká

C281 Diklofenak

C419 Fenylbutazón C286 Ibuprofén C388 Ketoprofén C300 Kodeín C217 Kyselina acetylsalicylová C209 Paracetamol

Antibiotiká

C288 Aminoglykozidy c204 Amoxicilín c203 Ampicilín C309 Cefalexín C201 Cefalosporíny mix C308 Cefuroxím

Laboratórna diagnostika 22

C307 Ciprofloxacín

C216 Doxycyklín

C212 Erytromycín

C213 Gentamycín

C305 Kyselina klavulánová

C222 Makrolidy

C398 Metronidazol

C1 Penicilín G

C2 Penicilín V

C295 Streptomycín C223 Sulfametoxazol C211 Tetracyklín

C242 Trimetroprim

Antiepileptiká

C338 Karbamazepín

Antiflogistiká

C282 Indometacín

C296 Propyfenazón

Antiseptiká

C616 Jodid sodný

Barbituráty

C243 Tiopental Bronchodilatanciá, antiastmatiká

C257 Teophylline Hormóny

c71 Inzulín (hovädzí)

c73 Inzulín ( ľudsk ý ) c70 Inzulín (prasací)

Imunosupresíva

c254 Prednisolon Lokálne anestetiká

C232 – Lidokaín

C811 – Mezokaín

Mukolytiká

C202 Sukcinylcholín

Potravinárske aditíva

C711 Dusitan sodný (E250)

C704 Chinolínová žltá (E104)

C703 Kyselina benzoová (E210)

C707 Kyselina glutámová (E620)

C726 Kyselina karmínová (E120)

C312 Laktóza

C713 Metylparabén (E218)

C604 Peroxodisíran amónny (E923)

C636 Sacharín (E954)

C638 Talk (mastenec) (E553b)

C717 Tartrazín (E102)

Rozpúšťadlá

C643 Toluén

Soli kovov

C649 Chlorid cínat ý E512

C637 Chlorid strieborný

C645 Chlorid titaničit ý

Vakcíny

C801 Haemophilus influenzae

C810 Tetanick ý toxoid

Vitamíny

C721 Vitamín B12 (Kyanokobalamín)

PARAZITY

p4 Anisakis simplex (sle ďov ý červ)

p1 – Škrkavka detská (Ascaris sp) p5 – Škrkavka psia (Toxocara canis)

PELE BYLÍN

w69 Allenrolfea occidentalis w36 Ambrózia ( Ambrosia deltoidea) w4 Ambrózia nepravá (Franseria acanthicarpa) w1 Ambrózia palinolistá ( Ambrosia artemisifolia) w3 Ambrózia trojzárezová (Ambrosia trifida) w2 Ambrózia trvalka (Ambrosia psylostachya) w67 Baccharis halimifolia w17 Basia metlovitá (Kochia scoparia) w90 – Chmeľ japonsk ý popínav ý (Humulus japonicus) w16 Iva (Iva ciliata) w14 Láskavec ohnut ý ( Amaranthus retroflexus) w82 Láskavec Palmerov ( Amaranthus palmeri) w24 Láskavec t ŕ nist ý ( Amaranthus spinosus) w15 Loboda (Atriplex lentiformis) w37 Loboda (Atriplex wrightii) w7 Margaréta biela (Chrysanhmum leucanthemum) w10 Mrlík biely (Chenopodium album) w19 Múrovník lekársky (Parietaria o cinalis) w21 Múrovník palestínsk ý (Parietaria judaica) w6 Palina obyč ajná ( Arthemisia vulgaris) w5 Palina pravá ( Arthemisia absinthium) w43 Palina stepná (Artemisia tridentata) w20 Pŕ hľava dvojdomá (Urtica dioica) w8 Púpava lekárská (Taraxacum vulgare) w203 Repka olejná (Brasicca napus) w46 Ruman smradľav ý (Anthemis cotula) w9 Skorocel kopijovit ý (Plantago lanceolata) w11 Slanoby ľ drasnomilná (Salsola kali) w23 Štiavec ku čerav ý (Rumex crispus) w18 Štiavička obyč ajná (Rumex acetosella) w13 Voškovník obecný ( Xanthium commune)

w12 Zlatoby ľ obyč ajný (Solidago virgaurea)

ALERGÉNY TRÁV A BURÍN g17 Bahijská tráva (Paspalum notatum) g10 Cirok alpsk ý (Sorghum halepense) g71 Chrastnica trs ťovitá (Phalaris arundinacea) g70 Jačmenica (Elymus triticoides) g4 Kostrava lú čna (Festuca elatior) g202 Kukurica siata (Zea mays) g8 Lipnica lú čna (Poa pratensis) g5 Mätonoh trváci ( Lolium perenne) g13 Medúnok vlnat ý (Holcus lanatus) g14 Ovos siaty (Avena sativa) g2 Prstnatec obyč ajný (Cynodon dactylon) g16 Psinček lú čna ( Alocepurus pratensis) g9 Psinček v ý bežkat ý ( Agrostis stolonifera) g15 P šenica siata (klí čky) (Triticum sativum) g12 Raž siata (Secale cereale) g3 Reznačka lalo čnatá (Dactylis glomerata) g203 Slanomilná tráva (Distichlis spicata) g11 Stoklas bezos ťov ý (Bromus inermis) g6 Timotejka lú čna (Phleum pratense) g1 Tomka vo ňavá ( Anthoxanthium odoratum) g7 Trstina obyč ajná (Phragmites communis)

PELE STROMOV

t280 Agát biely (Robinia pseudoacacia) t19 Akácia (Acacia longifolia) t211 Ambrovník styraxov ý (Liquidambar styraciflua) t16 Borovica hladká (Pinus strobus) t43 Borovica kadidlová (Pinus taeda) t6 Borievka netatová (Juniperus sabinoides) t60 – Borievka západná (Juniperus occidentalis) t8 Brest (Ulmus spp) t44 Brestovec západný (Celtis occidentalis) t3 Breza previsnutá (Betula alba)

Laboratórna diagnostika 23
Imunológia a alergológia

t5 Buk lesný (Fagus silvatica))

t219 – Céder červený (Juniperus virginiana)

t23 Cyprus v ždyzelený (Cupressus sempervirens)

t80 Cypru š tek japonsk ý (Chamaecyparis obtusa) t21 Č ajovník (Melaleuca leucadendron)

t7 Dub biely (Quercus alba)

t42 Dub červený (Quercus rubra)

t103 Dub kalifornsk ý (Quercus agrifolia)

t77 Dub mix (červený, biely, čierny) (Quercus)

t406 Ďat ľovník prav ý (Phoenix dactylifera) t18 Eukalyptus (Eucalyptus spp) t209 Hrab obyč ajný (Carpinus betulus)

t15 Jaseň americk ý (Fraxinus americana) t33 Jaseň (Fraxinus velutina)

t1 Javor (Acer spp)

t27 Javor červený (Acer rubrum) t81 Jel ša japonská (Alnus japonica) t2 Jel ša sivá (Alnus incana) t17 Kryptoméria japonská (Cryptomeria japonica)

t4 Lieska obyč ajná (Corylus avellana) t208 Lipa malolistá (Tilia cordata) t83 Mangovník indick ý (Mangifera indica) t70 Moru ša biela (Morus alba) t71 Moru ša červená (Morus rubra) t9 Olivovník európsky (Olea europaea)

t10 Orech (Juglans california)

t41 Orechovec (Carya tomentosa)

t22 Orechovec pekanov ý (Carya illinoinensis)

t404 Pajaseň žliazkat ý (Ailanthus altissima)

t72 Palma kokosová (Syagrus romanzo anum)

t401 Pieprovník peruánsky (Schinus molle) t402 Pistácia mastixová (Pistacia lentiscus)

t11 Platan javorolist ý (Platanus acerifolia) t73 Prasličník (Casuarina equisetifolia) t20 Prosopis (Prosopis juliflora) t201 Smrek obyč ajný (Picea excelsa) t37 Tisovec dvojradov ý (Taxodium distichum) t96 Topo ľ biely (Populus alba) t14 Topo ľ (Populus spp) t218 Vresna (Myrica spp) t12 Vŕ ba biela (Salix alba) t210 Vtáčí zob obyč ajný (Ligustrum vulgare)

POTRAVINOVÉ ALERGÉNY

Koreniny

f271 Aníz (Pimpinella anisum) f269 Bazalka (Ocimum basillicum) f278 Bobkov ý list (Laurus nobilis) f280 Čierne korenie (Piper nigrum) f279 Čili (Capsicum frutescens) f272 Estragón (Artemisia dracunculus) f219 Fenikel (Foeniculum vulgare) f89 Horčica (Sinapis spp) f19 Kajenské korenie (Pepper cayenne) f281 Kari korenie f268 Klinček (Syzygium aromaticum) f317 Koriander (Coriandrum sativum) f277 Kôpor (Anethum graveolens) f274 Majoránka (Origanum majorana) f405 Mäta (Mentha piperita) f282 Mu škátov ý oriešok (Myristica fragrans) f283 Oregano (Origanum vulgare) f218 Paprika (Capsicum annuum) f265 Rasca (Carum carvi) f344 Š alvia lekárska (Salvia o cinalis) f220 Škorica (Cinnamomum spp.) f273 Tymián (Thymus vulgaris) f234 Vanilka (Vanilla planifolia) F270 Zázvor (Zingiber o cinale)

Mäso

f26 Mäso bravčové f27 Mäso hovädzie f88 Mäso jahňacie f213 Mäso králičie (Oryctolagus cuniculus) f83 Mäso kuracie f284 Mäso morč acie

Mlieko f76 Alfa-laktalbumín f77 Beta-laktoglobulín f79 Glutén f360 Jogurt f78 Kazeín f409 Mlieko kozie f2 Mlieko kravské f231 Mlieko kravské prevarené f325 Mlieko ovčie f236 Srvátka

Obilniny

f6 Jačmeň (Hordeum vulgare) f8 Kukurica f7 Ovsená múka f56 Pohánka (Fagopyrum esculentum) f56 Proso lúpané (p šeno) f55 Proso (Panicum miliaceum) f4 P šenica múka f5 Raž múka (Secale cereale) f9 Ry ža (Oryza sativa)

Orechy a jadrá

f299 Ga š tan jedl ý (Castanea sativa) f20 Mandľa (Amygdalus communis) f13 Orech ara šidov ý (Arachis hypogaea) f202 Orech kešu (Anacardium occidentale) f17 Orech lieskov ý (Corylus avellana) f345 Orech makadamsk ý (Macadamia spp) f18 Orech para (Bertholletia excelsa) f201 Orech pekanov ý (Carya illinoensis) t253 – Orech píniov ý (Pinus edulis) f256 Orech vla š sk ý (Juglans regia) f203 Pistácie (Pistacia vera)

Ostatné

f358 Artičoky (Cynara scolymus) f51 Bambus v ý honky (Phyllostachys pubescens) f21 Cukrová trstina (Saccharum o cinarum) f222 Č aj čierny (Camellia sinensis)

Laboratórna diagnostika 24

f105 Č okoláda (Theobroma cacao)

f90 Jačmenný/pivný slad

f93 Kakao (Theobroma cacao)

f221 Káva (Co ea spp.)

f224 Mak (Papaver somniferum) f247 Med

f223 Oliva zelená (Olea europea)

f212 Pe čiarka záhradná –Š ampiňón (Agaricus hortensis)

f403 Saccharomyces carlsbergensis (Pivovarské kvasinky)

f45 Saccharomyces cerevisiae (Pekárenské kvasinky)

f10 Sézam (Sesamum indicum)

Ovocie

f210 Ananás (Ananas comosus)

f96 Avokádo (Persea americana) f92 Banán (Musa spp.)

f95 Brosky ňa (Prunus persica)

f341 Brusnica (Vaccinicum vitis-idaea)

f208 Citrón (Citrus limon)

f242 Č erešňa (Prunus avium)

f288 Ču čoriedka (Vaccinium myrtilleus)

f289 Datle (Phoenix dactylifera)

f402 Figa (Ficus carica)

f209 Grapefruit (Citrus paradisi) f259 Hrozno (Vitis vinifera) f94 Hru ška (Pyrus communis)

f301 Hurmikaki (Diospyros kaki)

f49 Jablko (Malus sylvestris)

f44 Jahoda (Fragaria vesca)

f102 Kantalup (Cucumis melo L. var. Cantalupensis)

f84 Kivi (Actinidia deliciosa) f36 – Kokos (Cocos nucifera) f306 Limetka (Citrus aurantifolia)

f343 Malina (Rubus idaeus)

f302 Mandarínka (Citrus reticulata)

f91 Mango (Mangifera indica) f294 Marakuja (Passiflora edulis) f237 Marhuľa (Prunus armeniaca)

f329 Melón vodov ý (Citrullus lanatus)

f87 Melón žlt ý (Cucumis melo) f401 Mi špula (Eriobotrya japonica)

f293 Papája (Carica papaya)

f25 Paradajka (Solanum lycopersicum)

f33 Pomaranč (Citrus sinensis)

f255 Slivka (Prunus domestica)

Ryby a iné vodné živočíchy

f313 Ančovičky

f408 Belička

f24 Garnát

f303 Halibut f80 Homár f381 Chňapal červený f59 Chobotnica f258 Kalmár f23 Krab f338 Lastúra f41 Losos f349 Losos keta ikry (Oncorhynchus keta) f50 Makrela japonská (Scomber japonicus) f60 Makrela japonská Jack (Trachurus japonicus) f206 Makrela obyč ajná (Scomber scombrus) f312 Me čúň obyč ajný (Xiphias gladius) f3 37 Morsk ý jazyk (Solea solea) f207 Mu šľa (Ruditapes spp.) f65 Ostriež (Perca spp) f147 Platesa (Pleuronectes platessa) f254 Platesovité ryby f204 Pstruh (Oncorhynchus mykiss/ Salmo gairdnieri) f320 Rak riečny (Astacus astacus) f61 Sardinka (Sardinops melanosticta) f37 Slávka jedlá (Mytilus edulis) f205 Sle ď (Clupea harengus) f314 Slimák (Helix pomatia) f350 Treska alja š ská ikry (Gadus chalcogrammus) f3 Treska obyč ajná (Gadus morhua) f42 Treska škvrnitá (Melanogrammus aeglefinus) f40 Tuniak (Thunnus albacares) f290 Ustrica (Ostrea edulis) Strukoviny f309 Cícer (Cicer arietinum) f15 Fazuľa biela (Phaseolus vulgaris) f287 Fazuľa červená (Phaseolus vulgaris) f182 Fazuľa mesiacovitá (Phaseolus lunatus) f300 Fazuľa Pinto (Phaseolus vulgaris) f315 Fazuľa zelená (Phaseolus vulgaris) f12 Hrach (Pisum sativum) f335 Lupina (Lupinus spp) f14 Sója (Glycine max) f265 Š ošovica (Lens esculenta)

Syr

f81 Syr čedar f67 Syr parmezán f82 Syr s plesňou f170 Syr š vajčiarsky

Vajce

f245 Vajce slepačie f1 Vaje čný bielok f75 Vaje čný žĺ tok f232 Ovalbumín f233 Ovomukoid Zelenina f262 Baklažán f260 Brokolica f47 Cesnak f48 Cibuľa f375 Chren (Armoracia rusticana) f97 Jam batatov ý (Dioscorea batatas) f216 Kapusta biela (Brassica oleracea) f291 Karfiol (Brassica oleracea var. botrytis) f217 Kel ružičkov ý (Brassica oleracea var. gemmifera) f31 Mrkva (Daucus carota) f263 Paprika (Capsicum annuum) f86 Petr žlen (Petrosilenum crispum) f119 Re ď kev siata (Raphanus sativus) f406 Rukola (Eruca vesicaria ssp. sativa) f54 Sladk ý zemiak (Ipomoea batatas) f215 Š alát hlávkov ý (Lactuca sativa) f261 Špargľa (Asparagus o cinalis) f214 Špenát (Spinachia oleracea) f225 Tekvica (Cucurbita pepo) f244 Uhorka (Cucumis sativus) f85 Zeler (Apium graveolens) f35 Zemiak (Solanum tuberosum)

ALERGÉNY – PANEL

– Mix byliny 1 (W1, W6, W9, W10, W11)

– Mix byliny 2 (W2, W6, W9, W10, W15)

– Mix byliny 3 (W6, W9, W10, W12, W20)

– Mix byliny 5 (W1, W6, W7, W8, W12)

– Mix byliny 6 (W9, W10, W11, W18)

– Mix byliny 7 (W7, W8, W9, W10, W12)

– Mix inhalačné 1 (G3, G6, T17, W1, W6)

– Mix inhalačné 2 (G6, M6, T3, W6)

Laboratórna diagnostika 25
a
Imunológia
alergológia

– Mix inhalačné 3 (D1, E1, E2, E3)

– Mix inhalačné 4 (D1, E1, E3, E5, I6, M2)

– Mix inhalačné 5 (G12, G15, M3, M6)

– Mix inhalačné 6 (G6, M2, M6, T3, W6)

– Mix inhalačné 7 (D1, E1, E3, E5, E82)

– Mix inhalačné 8 ( D1, E1, E5, G6, G12, M2, T3, W6)

– Mix inhalačné 9 (E1, E5, G4, M6, W9)

– Mix inhalačné 10 (T9, T11, T23, W9, W21)

– Mix plesne 1 (M1, M2, M3, M5, M6)

– Mix potraviny 1 (F13, F17, F18, F20, F36)

– Mix potraviny 2 (F3, F24, F37, F40, F41)

– Mix potraviny 3 (F4, F7, F8, F10, F11)

– Mix potraviny 4 (F4, F8, F9, F10, F11)

– Mix potraviny 5 (F1, F2, F3, F4, F13, F14)

– Mix potraviny 6 (F4, F9, F10, F11, F14)

– Mix potraviny 7 (F1, F2, F4, F9, F13, F14)

– Mix potraviny 8 (F8, F10, F11, F23, F24)

– Mix potraviny 13 (F12, F15, F31, F35

– Mix potraviny 15 (F33, F49, F92, F95)

– Mix potraviny 24 (F17, F24, F84, F92)

– Mix potraviny 25 (F10, F45, F47, F85)

– Mix potraviny 26 (F1, F2, F13, F89)

– Mix potraviny 27 (F3, F4, F14, F17)

– Mix potraviny 28 (F10, F24, F27, F84)

– Mix potraviny 50 (F84, F91, F92, F210)

– Mix potraviny 51 (F25, F31, F35, F47, F89)

– Mix potraviny 73 (F26, F27, F83, F88)

– Mix prach a rozto če 1 (D1, D2, H1, I6)

– Mix profesné 1 (E3, E4, E70, E85)

– Mix rozto če 1 (D1, D2, D3, D71, D72, D73, D74, D201)

– Mix stromy 1 (T1, T3, T7, T8, T10)

– Mix stromy 2 (T1, T7, T8, T14, T22)

– Mix stromy 3 (T6, T7, T8, T14, T20)

– Mix stromy 4 (T7, T8, T11, T12, T14)

Mix stromy 5 (T2, T4, T8, T12, T14)

– Mix stromy 6 (T1, T3, T5, T7, T10)

– Mix stromy 7 (T9, T12, T16, T18, T19, T21)

– Mix stromy 8 (T1, T3, T4, T7, T11)

– Mix stromy 9 (T2, T3, T4, T7, T12)

– Mix trávy 1 (G3, G4, G5, G6, G8)

– Mix trávy 2 (G2, G5, G6, G8, G10, G17)

– Mix trávy 3 (G1, G5, G6, G12, G13)

– Mix trávy 4 (G1, G5, G7, G12, G13)

– Mix trávy 5 (G1, G2, G3, G6, G7)

– Mix zvieratá 1 (E1, E3, E4, E5)

– Mix zvieratá 2 (E1, E5, E6, E87, E88)

– Mix zvieratá 70 (E6, E82, E84, E87, E88)

– Mix zvieratá 71 (E70, E85, E86, E89)

– Mix zvieratá 72 (E78, E91, E201)

Laboratórna diagnostika 26

MOLEKULÁRNA ALERGOLÓGIA

HMYZ

– Osa (Vespula vulgaris) rVes v 5

– Včela (Apis mellifera) rApi m 1

– Včela (Apis mellifera) rApi m 2

PELE BYLÍN

– Palina obyč ajná (Artemisia vulgaris) nArt v 1

PELE STROMOV

– Breza (Betula verrucosa) rBet v 1

– Breza (Betula verrucosa) rBet v 2

– Oliva (Olea europea) nOle e 1

PLESNE

–Aspergillus restrictus nAsp r 1

POTRAVINY

– Brosky ňa (Prunus persica) nPru p 3

– Č erešňa (Prunus avium) rPru av 1

– Č erešňa (Prunus avium) rPru av 3

– Č erešňa (Prunus avium) rPru av 4

– Jablko (Malus domestica) rMal d 1

Jablko (Malus domestica) rMal d 4

Kreveta (Penaeus monodon) nPen m 1

PRACHOVÉ

– Dermatophagoides farinae nDer f 1

– Dermatophagoides farinae nDer f 2

– Dermatophagoides pteronyssinus nDer p 1

– Dermatophagoides pteronyssinus nDer p 2

PROFESNÉ

– Bromelín MUXF

ZVIERACIE

– Mačka (Felis domesticus) nFel d 1 (A345)

– Mačka (Felis domesticus) nFel d 2

– Pes (Canis familiaris) nCan f 1

– Pes (Canis familiaris) nCan f 3

Žiadanka na stiahnutie: www.unilabs.sk/ziadanky-tlaciva

Laboratórna diagnostika 27
Imunológia a alergológia

Mikrobiológia

Laboratóriá klinickej mikrobiológie poskytujú laboratórnu diagnostiku bakteriálnych, víru sových, mykotických a parazitárnych infekcií a laboratórnu diagnostiku infekcií vyvolaných mykobaktériami. Vykonávame aj laboratórnu diagnostiku na úrovni molekulárnej biológie a tiež nepriamy dôkaz infekčného agensa na základe tvorby protilátok.

Na oddeleniach infekč nej sérológie vykonávame diagnostiku na úrovni molekulárnej biológie ako priamy dôkaz DNA mikroorganizmov a ako nepriamy dôkaz mikroorganizmov na základe tvorby protilátok z krvi. Poskytujeme bakteriologické a mykologické kultivačné vy šetrenia klinického materiálu – v ý tery, punktáty, exudáty, laváže, spútum, sekréty, krv, sto lica, moč, likvor, ako aj kaný l, katétrov, drénov a pod. Vy š etrenia poskytované v odbore klinickej mikro biológie tak komplexne pokr ý vajú potreby lekárov pri diagnostike a kontrole lie č by infekcií v rôznych miestach ľudského organizmu.

Mikrobiologické (bakteriologické, sérologické a PCR) laboratóriá poskytujú: kultiváciu a následnú identifikáciu vysokonároč ných mikroorganizmov – anaeróbne baktérie, Gardnerella vaginalis, Campylobacter, Mycopla sma, Ureaplasma, dôkaz protilátok a antigénov bakteriálnych, vírusových a parazitárnych pôvodcov infekcií imunochemickými metódami; dôkaz DNA mikro organizmov realizujeme hybridizačnými metóda mi a real time PCR, dôkaz protilátok a antigénov aglutinačnými metódami, špecifické testy, ktoré môžu zistiť príčinu hepati tídy; medzi špecifické testy patrí detekcia zložiek vírusových častíc a protilátkovej odpovede v sére pacienta na vírusy HAV, HBV, HCV, EBV, HSV, CMV, VZV, dôkaz antigénu vírusov, baktérií a parazitov zo stolice a respiračného traktu: rotavírusy, adeno vírusy, norovírusy, RSV – respiračný syncyciálny vírus, vírus chrípky A, B, toxín Clostridium difficile A a B, antigén Gardia intestinalis, antigén Chla mydia trachomatis z výterov z urogenitálneho traktu imunochromatograficky,

parazitologické vyšetrenie stolice na mikroskopic ký dôkaz vajíčok helmintov, cýst protozoí alebo dospelých parazitov, prípadne ich častí koncen tračnou metódou sedimentačného typu a mikro skopicky, diagnostiku tuberkulózy a iných mykobakterióz.

V prípade rezistencie mikroorganizmov alebo na po žiadanie lekára okrem bežného antibiogramu ponú kame roz šírenie citlivosti o rezervné antibiotiká. Č as dodania v ý sledku vy šetrení je úzko závisl ý od typu vy šetrenia. Naše laboratóriá disponujú najmodernej šou technikou.

Na rutinnú identifikáciu mikroorganizmov využívame š tandardné postupy a tiež hmotnostnú spektromet riu proteínov a peptidov pomocou laserovej desorp cie, vďaka ktorej sme schopní identifikovať baktérie a kvasinky počas niekoľ k ých minút. V mikrobiologic kej diagnostike sa môžeme oprieť o moderné plno automatické analyzátory VITEK 2 na určenie minimál nych inhibičných koncentrácií antibiotík (v ýsledky od 8 do 18 hodín). Hoci sú tieto analyzátory na Sloven sku stále unikátom, disponujeme nimi na v š etk ých mikrobiologick ých pracoviskách. V ýsledky testov cit livosti sú interpretované a každoročne aktualizované podľa medzinárodnej antibiotickej smernice EUCAST. Vďaka VITEK-om sú v ý sledky našich vy šetrení r ých lej š ie, presnej š ie a kvalitnej š ie. Za zmienku stojí aj ultramoderný systém na mikrobiologickú identifiká ciu MALDI Biotyper. Tento hmotnostný spektrometer umožňuje presnú druhovú identifikáciu mikroorganiz mov v priebehu niekoľ k ých minút.

V oblasti enz ý mov ých imunochemick ých stanovení využívame jeden z najmodernej ších automatick ých pipetorov EVO Clinical v spojení so systémom BE PIII analyzátorov, ktoré zvy šujú kvalitu, bezpe čnos ť a v ý kon klinického diagnostického procesu.

Aj v ďaka progresívnej technike vieme poskytnú ť v ýsledky parazitologick ých vyšetrení stolice a imu nochromatografick ých vy šetrení do 24 hodín . Mo derné technické a prístrojové vybavenie a nepretr žitá centrálna ELISA prevádzka infekčnej sérológie ELISA je schopná poskytnú ť prevažnú č as ť v ý sledkov sé rologick ých vy šetrení do 48 hodín . V prípade pozi

Laboratórna diagnostika 28

Rezistencia na antibiotiká

Infekcie horných a dolných dýchacích ciest

G + koky (% R) G - paličky (% R) Staphylococcus aureus Streptococcus pyogenes Streptococcus pneumoniae Haemophilus influenzae Moraxella catharralis Amoxicilín + klavulanát 4 % 0 % 13 % 2 %* 0 % Amoxicilín 0 % 13 % 19 % 100 % Azitromycín 31 % 29 % 45 % 0 % 0 % Cefixím 0 % 0 % Cefuroxím 4 % 0 % 13 % 1 %* 0 %* Ciprofoxacín 2 %* 3 % 0 % Doxycyklín 2 % 25 % 26 % 0 % Erytromycín 31 % 29 % 45 % 100 % 0 % Klaritromycín 31 % 29 % 45 % 3 % 0 % Klindamycín 22 % 22 % 31 % 100 % Levofloxacín 3 % 1 %* 0 %* Moxifloxacín 0 % 0 % Oxacilín 4 % Penicilín 0 % 13 % 100 % Trimetoprím + sulfónamid 0 % 100 % 28 % 37 % 14 %

Laboratórna diagnostika 30
Vysvetlivky: Rezistencia 100 % znamená prirodzenú rezistenciu alebo klinickú neúčinnosť antibiotika pre daný bakteriálny druh Rezistencia 0 – 10 % znamená, že antibiotikum možno použiť na empirickú liečbu * kmeň citlivý pri vyššej expozícii daného antibiotika
Laboratórna diagnostika 31
Rezistencia na antibiotiká Klinick ý materiál G + koky (% R) Gpali č ky (% R) Enterococcus faecalis Staphylococcus aureus Streptococcus agalactiae Streptococcus pyogenes Acinetobacter baumanii Citrobacter freundii Enterobacter cloacea Escherichia coli Klebsiella pneumoniae Proteus mirabilis Pseudomonas aeruginosa Amoxicilín + klavulanát 0 % 11 % 0 % 0 % 100 % 100 % 28 % 29 % 23 % 100 % Amoxicilín 0 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 51 % 100 % 65 % 100 % Ampicilín + sulbaktám 0 % 11 % 0 % 0 % 21 % 100 % 100 % 100 % Azitromycín 30 % 49 % 18 % Cefuroxím 100 % 11 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 16 % 31 % 30 % 100 % Ciprofloxacín 15 % 9 %* 66 % 12 % 9 % 24 % 28 % 44 % 24 % Doxycyklín 4 % 73 % 65 % Erytromycín 30 % 49 % 18 % Gentamicín 52 % 6 % 4 % 8 % 19 % 30 % 16 % Klindamycín 100 % 23 % 46 % 10 % Klaritomycín 30 % 49 % 18 % Levofloxacín 11 % 2 %* 1 %* 12 % 4 % 22 % 22 % Linezolid 0 % 0 % 0 % 0 % Mupirocín 3 % Moxifloxacín 6 % 3 % 0 % 67 % 0 % Oxacilín 11 % Penicilín 0 % 0 % Tetracyklín 75 % 4 % 73 % 65 % 100 % 100 % Trimetoprím + sulfónamid 100 % 1 % 100 % 100 % 51 % 9 % 10 % 27 % 27 % 58 % 100 % Vankomycín 0 % 0 % Vysvetlivky: Rezistencia 100 % znamená prirodzenú
ť
Rezistencia 0 –10 % znamená, ž e antibiotikum
ž
ž i ť
* kme ň citliv ý pri vy šš ej expozícii daného antibiotika
Mikrobiológia
rezistenciu alebo klinickú neú č innos
antibiotika pre dan ý bakteriálny druh
mo
no pou
na empirickú lie č bu
Laboratórna diagnostika 32 G + koky (% R) Gpali č ky (% R) Enterococcus faecalis Enterococcus faecium Staphylococcus sp. koaguláza negat. Staphylococcus aureus Streptococcus agalactiae Citrobacter freundii Enterobacter cloacea Escherichia coli Klebsiella pneumoniae Proteus mirabilis Pseudomonas aeruginosa Amoxicilín 0 % 100 % 20 % 13 % 0 % 100 % 100 % 42 % 100 % 46 % 100 % Amoxicilín + klavulanát 0 % 100 % 20 % 13 % 0 % 100 % 100 % 34 % 34 % 32 % 100 % Azitromycín 58 % 33 % 53 % Cefuroxím 100 % 100 % 20 % 13 % 0 % 100 % 100 % 20 % 32 % 31 % 100 % Ciprofloxacín 14 % 77 % 13 %* 16 %* 6 % 10 % 20 % 31 % 45 % 25 %* Doxycyklín 16 % 1 % 80 % Erytromycín 58 % 33 % 53 % Fosfomycín 33 % 1 % Gentamicín 11% 42 % 2 % 6 % 4 % 16 % 31 % 21 % Klaritromycín 58 % 0 53 % Klindamycín 21 % 23 % 48 % Levofloxacín 19 % 75 % 2 %* Linezolid 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Nitrofurantoín 0 % 70 % 3 % 3 % 1 % 9 % 1 % 25 % 100 % 100 % Moxifloxacín 5 % Oxacilín 20 % 13 % Tetracyklín 79 % 100 % 16 % 1 % 80 % 100 % 100 % Trimetoprím + sulfónamid 100 % 100 % 9 % 2 % 100 % 7 % 10 % 24 % 30 % 50 % 100 % Vankomycín 0 % 13 % 2 % 0 % Vysvetlivky: Rezistencia 100 % znamená prirodzenú rezistenciu alebo
č innos ť antibiotika
Rezistencia 0 –10 % znamená, ž e antibiotikum mo ž no pou ž i ť na empirickú
č
* kme ň citliv ý pri vy šš ej expozícii daného antibiotika Rezistencia na antibiotiká Infekcie mo č ov ý ch ciest
klinickú neú
pre dan ý bakteriálny druh
lie
bu
Laboratórna diagnostika 33
G + koky (% R) Gpali č ky (% R) Kvasinky (% R) Mykoplazmy (% R) Enterococcus faecalis Staphylococcus aureus Streptococcus agalactiae Escherichia coli Klebsiella pneumoniae Proteus mirabilis Candida albicans Candida non-albicans Mycoplasma hominis Ureaplasma species Amoxicilín 0 % 0 % 37 % 100 % 30 % Amoxicilín + klavulanát 0 % 6 % 0 % 27 % 17 % 12 % Azitromycín 32 % 54 % 100 % 1 % Cefuroxím 100 % 6 % 0 % 8 % 12 % 11 % Ciprofloxacín 4 % 4 %* 9 % 9 % 19 % Doxycyklín 4 % 78 % 0 % 2 % Erytromycín 32 % 54 % 100 % 1 % Flukonazol 0 % 10 % Gentamicín 7 % 3 % 2 % 21 % Itrakonazol 0 % 7 % Klaritromycín 32 % 54 % 100 % 1 % Klindamycín 22 % 49 % 5 % 100 % Levofloxacín 4 % 2 %* 0 % 3 % Moxifloxacín 3 % 0 % 0 % Oxacilín 6 % Penicilín 0 % Tetracyklín 84 % 100 % 0 % 2 % Trimetoprím + sulfónamid 100 % 2 % 100 % 16 % 13 % 34 % Vysvetlivky:
Rezistencia
ž
ť
*
ň
ý
expozícii
antibiotika Rezistencia na antibiotiká Gynekologické infekcie
Mikrobiológia
Rezistencia 100 % znamená prirodzenú rezistenciu alebo klinickú neú č innos ť antibiotika pre dan ý bakteriálny druh
0 –10 % znamená,
e antibiotikum mo ž no pou ž i
na empirickú lie č bu
kme
citliv
pri vy šš ej
daného

ŽIADANKA KLINICKÁ MIKROBIOLÓGIA – BAKTERIOLÓGIA A PARAZITOLÓGIA

INFEKCIE RESPIRAČNÉHO TRAKTU

26 Vý ter z tonzíl / hrdla

Amiesovo médium Kultivácia Kultivácia (preventíva) MRSA skríning

27 Vý ter z nosa

Amiesovo médium Kultivácia Kultivácia (preventíva) MRSA skríning

28 Vý ter z laryngu

Amiesovo médium Kultivácia

29 Vý ter z nazofaryngu

Amiesovo médium Kultivácia 30 Vý ter z dutiny ústnej

Amiesovo médium Kultivácia 33 Ster z jazyka

Amiesovo médium Kultivácia 31 Spútum

Sterilný kontajner/skúmavka Kultivácia

32 Aspirát/sekrét

Sterilný kontajner/skúmavka Kultivácia

BL Bronchoalveolárna laváž

Sterilný kontajner/skúmavka Kultivácia

2F Vý ter z nosa na antigén chrípky

Tampón bez transportného média Dôkaz antigénu chrípky

2S Vý ter z nazofaryngu na RSV

Tampón bez transportného média Dôkaz antigénu RSV

INFEKCIA UROGENITÁLNEHO TRAKTU

38 Moč

Sterilná skúmavka Kultivácia (semikvantitatívne stanovenie) Mykológia

39 Vý ter z uretry

Tampón pre uretru s Amiesov ým médiom

Kultivácia Kultivácia na Neisseria gonorrhoeae Anaeróbna kultivácia Mikroskopia

40 Vý ter z pošvy

Amiesovo médium Kultivácia Skríning Streptococcus agalactiae v gravidite Anaeróbna kultivácia Mikroskopia

41 Vý ter z cervixu

Amiesovo médium Kultivácia Kultivácia na Neisseria gonorrhoeae Anaeróbna kultivácia

42

Ejakulát

Sterilný kontajner/skúmavka Kultivácia Kultivácia na Neisseria gonorrhoeae Anaeróbna kultivácia

XY Urogenitálny materiál

Odberová súprava na Trichomonas vaginalis Kultivácia na Trichomonas vaginalis uretra poš va

XY

Urogenitálny materiál

Dakronov ý tampón vytrepať do média na urogenitálne mykoplazmy Kultivácia na mykoplazmy a ureaplazmy + citlivos ť uretra cervix mo č (prv ý ranný mo č)

XY Urogenitálny materiál

Suchý tampón bez média na dôkaz antigénu Chlamydia trachomatis Chlamydia trachomatis antigén uretra cervix mo č (prv ý ranný mo č – len muži)

INFEKCIA GASTROINTESTINÁLNEHO TRAKTU

35 Vý ter z rekta Amiesovo médium Kultivácia Kultivácia (preventíva) Mykológia

35 Vý ter z rekta Amiesovo médium Karbapenemáza skríning

36 Stolica Nádobka Kultivácia Mykológia Clostridium di cile toxín Adenovírus a Rotavírus antigén Norovírus antigén Giardia intestinalis antigén Helicobacter pylori antigén

55 Tkanivo z biopsie

Sterilná nádoba Helicobacter pylori mikroskopia a ureázov ý test

37 Perianálny zlep 1.

Zlep na podložnom sklíčku Mikroskopia

2P Perianálny zlep 2.

Zlep na podložnom sklíčku Mikroskopia

3P Perianálny zlep 3.

Zlep na podložnom sklíčku Mikroskopia

36 Stolica 1.

Nádobka Protozoá a helminty

2A Stolica 2. Nádobka Protozoá a helminty

3A Stolica 3. Nádobka Protozoá a helminty

Laboratórna diagnostika 34

OSTATNÉ INFEKCIE – KLINICK Ý MATERIÁL

43 Ľavé oko (spojivkov ý vak)

Amiesovo médium Kultivácia

44 Pravé oko (spojivkov ý vak)

Amiesovo médium Kultivácia

57 Vý ter z ľavého vonkajšieho zvukovodu

Amiesovo médium Kultivácia

45 Vý ter z pravého vonkajšieho zvukovodu

Amiesovo médium Kultivácia

UT Uterus Kultivácia

54 Materské mlieko

Sterilná nádobka, skúmavka Kultivácia

46 Ster z kože

Amiesovo médium Kultivácia

47 Ster z rany

Amiesovo médium Kultivácia Kultivácia (aeróbna, anaeróbna)

49 Hnis (lokalizácia)

Steriln ý kontajner/strieka č ka s ihlou zapich. v gume Kultivácia (aeróbna, anaeróbna)

DK Dekubit Kultivácia

48 Punktát

z abscesu/v ýpotku

Sterilný kontajner/striekačka s ihlou zapich. v gume Kultivácia (aeróbna, anaeróbna) Mikroskopia

53 Plodová voda

Sterilný kontajner/skúmavka Kultivácia (aeróbna, anaeróbna)

KT Katéter

Sterilná skúmavka Kultivácia

KN Kanyla

Sterilná skúmavka Kultivácia

SP Špička

Sterilná skúmavka Kultivácia

70 Iný klinick ý materiál Kultivácia

HEMOKULTÚRA

1. odber 2. odber 3. odber

H5 Ster z kože z miesta vpichu pred odberom hemokultúry Kultivácia

H1 Hemokultúra

Bio Hem Bact/Alert FA Plus – aerobic Aeróbna a mykologická kultivácia

H2 Hemokultúra

Bio Hem Bact/Alert FN Plus – anaerobic Anaeróbna kultivácia

H4 Hemokultúra

Bio Hem BactAlert PF Plus – pediatric Aeróbna, anaeróbna a mykologická kultivácia

ŽIADANKA KLIN. MIKROBIOLÓGIA – DIAGNOSTIKA TBC A MYKOLÓGIA

KULTIVÁCIA MYKOBAKTÉRIÍ

TS Spútum na TBC

Sterilný kontajner Kultivácia, mikroskopia Kultivácia Mikroskopia

TB Bronchoalveolárny v ýplach na TBC

Sterilný kontajner Kultivácia, mikroskopia Kultivácia Mikroskopia

TM Moč na TBC

Sterilný kontajner 60 ml Kultivácia

TP Punktát na TBC

Sterilný kontajner, skúmavka Kultivácia, mikroskopia

TL Likvor Sterilná skúmavka Kultivácia, mikroskopia

TR Laryngeálny v ý ter 1. tampóny na drôte Kultivácia

TR Laryngeálny v ý ter 2. tampóny na drôte

TR Laryngeálny v ý ter 3. tampóny na drôte

TK Iný klinick ý materiál Kultivácia, mikroskopia

PRIAMA DIAGNOSTIKA TBC (PCR)

TS Spútum

Sterilný kontajner Spútum

TB Bronchoalveolárny v ýplach

Sterilný kontajner Bronchoalveolárny v ý plach

TP Punktát

Sterilný kontajner, skúmavka Punktát

Laboratórna diagnostika 35 Mikrobiológia

TL Likvor

Sterilná skúmavka Likvor

PRIAMA DIAGNOSTIKA TBC (PCR)

Použite žiadanku ŽIADANKA

O VYŠETRENIE INFEKČNÁ SÉROLÓGIA, PRIAMY DÔKAZ MIKROORGANIZMOV

KULTIVAČNÝ DÔKAZ DERMATOFYTOV

61 Vlasy

Sterilný kontajner, skúmavka Kultivácia, mikroskopia

62 Nechty

Sterilný kontajner, skúmavka Kultivácia, mikroskopia

63 Šupiny

Sterilný kontajner, skúmavka Kultivácia, mikroskopia

64 Chlpy

Sterilný kontajner, skúmavka Kultivácia, mikroskopia

65 Iný materiál na mykológiu

Sterilný kontajner, skúmavka Kultivácia, mikroskopia

INFEKČNÁ

ŽIADANKA INFEKČNÁ SÉROLÓGIA, PRIAMY DÔKAZ MIKROORGANIZMOV

SÉROLÓGIA

01 Krv na sérum

VÍRUSOVÉ HEPATITÍDY

Hepatitída A

Anti HAV IgM

Anti HAV total Hepatitída C

Anti HCV IgG (skríning, konfirmácia Line Blot)

Hepatitída B

HBsAg

Anti HBs

Anti HBc IgM Anti HBc total HBeAg Anti HBe

SYFILIS

RRR, anti Treponema pallidum

AIDS

Anti HIV 1/2, p24 HIV antigén

HERPETICKÉ VÍRUSY

CMV

Anti CMV IgM, IgG (skríning) Anti CMV IgG avidita Anti CMV IgM, IgG (konfirmácia, Line Blot)

INÉ VÍRUSY

Anti Rubeola IgM, IgG

Anti Morbilli IgM, IgG

Anti TBEV (kliešťová encefali tída) IgM, IgG

Anti Parotitis IgM, IgG

Anti Parvovirus B19 IgM, IgG

BORÉLIE

Anti Borrelia spp. IgM, IgG (skríning + konfirmácia, Line Blot)

Anti Borrelia spp. IgM, IgG (konfirmácia Line Blot)

CHLAMÝDIE A MYKOPLAZMY

Anti Chlamydia trachomatis IgM, IgA, IgG (skríning)

Anti Chlamydia pneumoniae IgM, IgA, IgG (skríning)

Anti Chlamydia spp. IgA, IgG (konfirmácia Line Blot)

Anti Mycoplasma pneumoniae IgM, IgA, IgG (skríning)

PRIAMA A NEPRIAMA MYKOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

01 Krv na sérum

Candida – mannan antigén

Candida – mannan protilátky IgM, IgA, IgG

Aspergillus fumigatus galactomannan antigén Aspergillus protilátky IgG Cryptococcus neoformans antigén (aglutinácia)

EBV

Anti EBV – VCA IgM, IgG, EBNA-1 IgG (skríning), IM test

Anti EBV – heterofilné proti látky: IM test

Anti EBV IgM (konfirmácia Line Blot)

Anti EBV IgA (konfirmácia Line Blot)

Anti EBV IgG (konfirmácia Line Blot)

Anti Mycoplasma pneumoniae IgM, IgA, IgG (konfirmácia Line Blot)

INÉ BAKTÉRIE

Anti Bordetella pertussis IgA, IgG (odobrať 2 vzorky s odstu pom 2 – 4 t ýždňov)

Anti Bordetella parapertussis (aglutinácia) (odobrať 2 vzorky s odstupom 3 t ýždňov)

Iné

Anti HSV 1/2 IgM, IgG (Herpes simplex)

Anti VZV IgM, IgG (Varicella zoster)

RESPIRAČNÉ VÍRUSY

Chrípka

Iné

Žiadanka na stiahnutie: www.unilabs.sk/ziadanky-tlaciva

Anti Influenza A, B, IgM, IgG

Koronavírus SARS-CoV-2 protilátky €

Anti Adenovirus IgM, IgG

Anti RSV IgM, IgG (respiračný syncyciálny vírus)

Anti Legionella pneumophila IgM, IgG

Anti Helicobacter pylori IgM, IgA, IgG

Anti Yersinia spp. IgA, IgG (skríning)

Anti Yersinia spp. IgA, IgG (konfirmácia Line Blot)

Anti Salmonella (Widalova reakcia)

ANTROPOZOONÓZY

Toxoplasma gondii

Anti Toxoplasma gondii IgM, IgG (skríning)

Laboratórna diagnostika 36

Anti Toxoplasma gondii IgG avidita

Anti Toxoplasma gondii KFR

Anti Toxoplasma gondii IgA (ELISA)

Anti Toxoplasma gondii IgE (ELISA)

Anti Toxoplasma gondii IgM, IgA (konfimácia Line Blot)

Anti Toxoplasma gondii IgG (konfirmácia Line Blot)

Toxocara canis

Anti Toxocara canis IgG

Anti Toxocara canis IgA

Anti Toxocara canis IgG avidita Iné

Anti Brucella abortus IgM, IgG (ELISA)

Anti Listeria monocytogenes, anti Listeria ivanovii (aglutinácia)

Anti Francisella tularensis (aglutinácia)

Anti Echinococcus IgG

Anti Trichinella spiralis IgG

Anti Schistosoma mansoni IgG

Anti Taenia solium IgG

Anti Entamoeba histolytica IgG

FUNGÁLNE PATOGÉNY

Candida – mannan antigén

Candida – mannan protilátky IgM, IgA, IgG

Aspergillus fumigatus galactomannan antigén Aspergillus protilátky IgG Cryptococcus neoformans antigén (aglutinácia)

04 Moč

Legionella pneumophila – antigén

PRIAMY DÔKAZ MIKROORGANIZMOV

NO Vý ter

tampóny v transportnom médiu (4 ˚C)

V Ý TER Z NAZO A OROFARYNGU RNA Koronavírus SARS-CoV-2 RNA Influenza vírus A, B RNA RSV A, B

FD Vý ter

tampón v prízdnej skúmavke (2 – 8 ˚C) mraziť > 12 hod.

V Ý TER Z NAZOFARYNGU

DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívne

DNA Mycoplasma pneumoniae kvalitatívne

CH Vý ter z cervixu na HPV tampón na hlien + odberová súprava na HPV (2 – 8 ˚C)

V Ý TER Z CERVIXU NA HPV Dôkaz vysokorizikov ých HPV

UH Ster + v ý ter

uretrálny tampón + odberová súprava na HPV (2 – 8 ˚C)

STER Z GLANS PENISU + V Ý TER Z URETRY NA HPV Dôkaz vysokorizikov ých HPV DNA €

CD Vý ter

cobas PCR Media Dual Swab Sample Kit (2 – 8 °C)

V Ý TER Z CERVIXU

DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne

DNA Neisseria gonorrhoeae kvalitatívne

DNA Mycoplasma hominis kvalitatívne

DNA Mycoplasma genitalium kvalitatívne

DNA Ureaplasma species kvalitatívne

DNA HSV 1 kvalitatívne

DNA HSV 2 kvalitatívne

VD Vý ter

cobas PCR Media Uni Swab Sample Kit (2 – 8 °C)

V Ý TER Z VAGÍNY

DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne

DNA Neisseria gonorrhoeae kvalitatívne

DNA Mycoplasma hominis kvalitatívne

DNA Mycoplasma genitalium kvalitatívne

DNA Ureaplasma species kvalitatívne

DNA HSV 1 kvalitatívne

DNA HSV 2 kvalitatívne

UD Vý ter

cobas PCR Media Dual Swab Sample (2 – 8 °C)

V Ý TER Z URETRY NA DNA

DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne DNA Neisseria gonorrhoeae kvalitatívne DNA Mycoplasma hominis kvalitatívne DNA Mycoplasma genitalium kvalitatívne DNA Ureaplasma species kvalitatívne DNA HSV 1 kvalitatívne DNA HSV 2 kvalitatívne

MD Moč

sterilný kontajner + cobas PCR Urine Sample Kit (2 – 8 °C)

STERILNÝ MOČ

DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne DNA Neisseria gonorrhoeae kvalitatívne DNA Mycoplasma hominis kvalitatívne DNA Mycoplasma genitalium kvalitatívne DNA Ureaplasma species kvalitatívne

OL Vý ter

tampón v prázdnej skúmavke (2 – 8 °C) mraziť > 12 hod.

V Ý TER Z Ľ AVÉHO OKA

DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne DNA VZV kvalitatívne DNA HSV 1 kvalitatívne DNA HSV 2 kvalitatívne

OP Vý ter z pravého oka

tampón v prázdnej skúmavke (2 – 8 °C) mraziť > 12 hod.

V Ý TER Z PRAVÉHO OKA

DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne DNA VZV kvalitatívne DNA HSV 1 kvalitatívne DNA HSV 2 kvalitatívne

JD Ejakulát

sterilná skúmavka, 1 ml, 2 – 8 °C < 12 hod., mraziť > 12 hod.

Ejakulát

DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne DNA Neisseria gonorrhoeae kvalitatívne DNA Mycoplasma hominis kvalitatívne DNA Mycoplasma genitalium kvalitatívne

€ Vy šetrenia ozna čené t ý mto symbolom nie sú hradené zdravotnou pois ťov ň ou a je možné ich objedna ť len na priamu úhradu.

Laboratórna diagnostika 37 Mikrobiológia
QUANTIFERON – IMUNOLOGICK Ý TEST NA DÔKAZ INTERFERÓNU GAMA (NEPRIAMA DIAGNOSTIKA TBC) QS Quantiferon NIL 22 °C (+/- 5 °C) IGRA test (Quantiferon) QTB1 Quantiferon QTB1 22 °C (+/- 5 °C) IGRA test (Quantiferon) QTB2 Quantiferon QTB2 22 °C
5
test
Quantiferon MITOGEN
(+/-
°C) IGRA
(Quantiferon) QF
22 °C (+/- 5 °C) IGRA test (Quantiferon)

DNA Ureaplasma species kvalitatívne

PD Punktát na DNA

sterilná skúmavka, 1 – 2 ml, 2 – 8 °C < 12 hod., mraziť > 12 hod.

PUNKÁT NA DNA

DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne

DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívne

DNA Borrelia burgdorferi s. l. kvalitatívne

DNA Mycoplasma pneumoniae kvalitatívne

DNA Neisseria gonorrhoeae kvalitatívne

DNA Mycoplasma hominis kvalitatívne (PCR)

DNA Mycoplasma genitalium kvalitatívne

DNA Ureaplasma species kvalitatívne

MD Moč

sterilný kontajner 2 – 8 °C < 12 hod., mraziť > 12 hod.

STERILNÝ MOČ

DNA Borrelia burgdorferi s. l. kvalitatívne (PCR)

DNA CMV kvantitatívne

DNA EBV kvantitatívne

DNA HSV 1 kvantitatívne

DNA HSV 2 kvantitatívne

BD Bronchoalveolárna laváž sterilná skúmavka, 2 – 3 ml, 2 – 8 °C < 12 hod., mraziť > 12 hod.

BRONCHOALVEOLÁRNA LAVÁ

DNA CMV kvantitatívne

DNA EBV kvantitatívne

DNA HSV1 kvantitatívne

DNA HSV2 kvantitatívne

DNA VZV kvantitatívne

Ž

DNA HSV 1 kvantitatívne

DNA HSV 2 kvantitatívne

DNA Borrelia burgdorferi s. l. kvalitatívne (PCR)

DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívne (PCR)

SD Spútum na DNA

sterilný kontajner, 2 – 8 °C < 12 hod., mraziť > 12 hod.

SPÚTUM NA DNA

DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívne

DNA Mycoplasma pneumoniae kvalitatívne

XX Iný materiál na DNA Špecifikujte materiál

NO, KLS Vý ter alebo KLS

Koronavírus SARS-CoV-2 RNA Koronavírus SARS-CoV-2 RNA (PCR, kloktací test)

01 Krv na sérum

Koronavírus SARS-CoV-2 protilátky

01 Krv na sérum

Koronavírus SARS-CoV-2 postvakcinačné protilátky IgG €

Žiadanka na stiahnutie: www.unilabs.sk/ziadanky-tlaciva

DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívne

DNA Mycoplasma pneumoniae kvalitatívne

RD Ster

dakrónov ý tampón + prázdna skúmavka (2 – 8°C), mraziť > 12 hod.

STER Z RANY

DNA VZV kvalitatívne

DNA HSV 1 kvalitatívne

DNA HSV 2 kvalitatívne

ED Krv s EDTA

2 – 8 °C < 12 hod., mraziť > 12 hod.

KRV s EDTA

DNA CMV kvantitatívne

DNA EBV kvantitatívne

DNA VZV kvantitatívne

Laboratórna diagnostika 38
Ž
IADANKA DIAGNOSTIKA COVID -19

AKTUALIZOVANÉ

Genetika

Diagnostika ochorení v odbore lekárskej genetiky je vykonávaná v rámci vzájomnej spolu práce troch odborných pracovísk: ambulancie lekárskej genetiky, cytogenetického laboratória a laboratórií molekulárnej genetiky.

Pri podozrení na ochorenie, pri ktorom by mohol pa cient profitovať z genetickej laboratórnej diagnostiky, sú dve možnosti postupu. Len pri relatívne úzkej sku pine molekulárno-genetick ých vyšetrení naz ý vaných aj rutinná diagnostika (potravinové intolerancie, trombofí lie, celiakia a niektoré iné) je možná indikácia vy šetre nia viacer ý mi špecialistami a odobrat ý materiál sa odo š le priamo do genetického laboratória. Pri podstatne vä čšej skupine ochorení definovaných ako zriedkavé ochorenia je nutný manažment pacienta prostredníc tvom ambulancie lekárskej genetiky.

Okruh pacientov v oblasti lekárskej genetiky je roz siahly, rôznorod ý a neustále rastie. K najbežnejším in dikáciám patria nasledovné: dieťa s vrodenou vývojovou chybou, zaostávanie dieťaťa v psychomotorickom vývine, závažné poruchy reči, správania, učenia, partnerský pár trpiaci primárnou neplodnosťou, opakovanými potratmi, narodením mŕtveho dieťaťa, plánovanie gravidity v rodinách s genetickým ochorením, onkologické ochorenie u pacienta v mladom veku, opakovaný výskyt onkologických ochorení v rodine, tehotenstvo so zvýšeným genetickým rizikom (patologické výsledky skríningu, USG, vysoký vek rodičov), neurodegeneratívne ochorenia, patologicky nízky vzrast, obezita, poruchy sluchu, zraku, pacienti s výskytom atypického tromboembolizmu (mladý vek, neobvyklá lokalizácia, rekurencia), pacienti s poruchami trávenia, suspektnými potravi novými intoleranciami, vrodenou hepatopatiou, prognóza terapie niektorými cytostatikami, warfarí nom a inými liečivami.

V prípade pochybností o najvhodnej š om postupe je optimálne konzultovať prípad so špecialistom v ambu lancii lekárskej genetiky.

Cytogenetické laboratórium je vybavené modernými mikroskopmi Olympus, Nikon a Leica. Na ur ýchle nie kultivácie vyu žívame CO2 inkubátor Memmert a N-BIOTEK. Na hodnotenie karyotypov používame hodnotiaci softvér LUCIA. Anal ý zu karyotypov reali zujeme z leukocytov periférnej krvi a z amniocytov plodovej vody. Karyotypy sú hodnotené podľa medzi národného š tandardu ISCN 2013, podľa slovensk ých a medzinárodných š tandardov sa hodnotí konvenčné farbenie, G- a C-prúžkovanie chromozómov.

V rámci molekulárnej genetiky využívame štandardné techniky PCR, real-time PCR, MLPA , MS-MLPA , frag mentačnú analýzu, ďalej metódu priameho sekveno vania (metóda sekvenovania podľa Sangera, ktorá je v súčasnosti považovaná za zlat ý š tandard v moleku lárnej genetike), ako aj najmodernejšie diagnostické prístupy, ak ými sú napríklad sekvenovanie novej gene rácie, SNP microarray a onkogenetická FISH analý za. Pracoviská molekulárnej genetiky disponujú t ýmto prí strojov ým vybavením: real-time PCR cykléry (Light[1] Cycler 1.5, LightCycler 2.0, LightCycler 480, Cobas z 480 od firmy Roche, Rotor-Gene 3000 od Corbett a Bio-Rad CFX96), genetické analyzátory (3130xl od firmy Applied Biosystems) a najmodernejší plne au tomatizovaný systém myCrobe od firmy GeneProof.

V rámci rutinnej genetickej diagnostiky vyšetrujeme napríklad trombofilné mutácie, potravinové intole rancie, dyslipidémie a iné. Z h ľadiska komplexnosti prístupu poskytujeme v molekulárno-genetickej diagnostike širokú škálu moderných postupov s vyu žitím najmodernejšej techniky, akou je sekvenovanie novej generácie – NGS (NextSeq550 a iSeq100 od firmy Illumina, IonPGM™ System od firmy ThermoFisher) alebo tiež SNPmicroarray. V neposlednom rade po núkame diagnostiku širokého spektra zriedkav ých ochorení, pričom naše portfólio obsahuje viac ako 650 chorobných jednotiek (patrí sem napr. Duchennova muskulárna dystrofia, neurofibromatóza, Marfanov syndróm a iné). V oblasti onkogenetiky a predispozícií k onkologick ým ochoreniam vieme stanoviť prítom nosť patogénnych variantov pri viac ako 50 onkogene tick ých chorobných jednotkách (ako napríklad analý za génov BRCA1 a BRCA2 zodpovedajúcich za vrodenú predispozíciu k dedičnej forme rakoviny prsníka a ová rií a mnohých iných), v oblasti molekulárnej patológie

Laboratórna diagnostika 39
Genetika

ŽIADANKA O VYŠETRENIE GENETIKA RUTINNÁ DIAGNOSTIKA

RUTINNÁ DIAGNOSTIKA

Vy šetrovaný biologick ý materiál: – Periférna krv (K3/K2 EDTA)

Ponuka vy šetrení: TROMBOFILNÉ PATOGÉNNE

VARIANTY

– Faktor II (Protrombín) (F2: 20210G>A)

– Faktor V (Leiden) (F5: 1691G>A)

– Metyléntetrahydrofolátreduktáza (MTHFR: 677C>T)

– Metyléntetrahydrofolátreduktáza (MTHFR: 1298A>C)

– Inhibítor aktivátora plazminogénu (PAI1: -675 4G⁄5G)

– Faktor XIII (F13A1: Val34Leu)

– Doš tičkov ý glykoproteín GPIa (ITGA2: 807C>T)

– Doš tičkov ý glykoproteín GPIIIa (ITGB3: Leu33Pro)

– Faktor XII (F12: 46C>T)

– β -fibrinogén (FGB: -455G>A)

FARMAKOGENETIKA

– Metabolizmus tiopurínov (TPMT: 238G>C, 460G>A, 719A>G)

– Metabolizmus warfarínu (CYP2C9: 430C>T, 1075A>C; VKORC1: -1639G>A)

ONKOHEMATOLÓGIA

– JAK2 (detekcia patogénneho variantu Val617Phe)

STANOVENIE MIKRODELÉCIÍ

– Mikrodelécie chromozómu Y (delécie v AZF oblasti)

DEDIČNÉ OCHORENIA

– Celiakia (HLA typizácia DQ2 a DQ8)

– Cystická fibróza (Detekcia 67 mutácií v géne CFTR)

– Apolipoproteín B (APOB: Arg3500Gln)

– Apolipoproteín E (APOE: Cys112Arg, Arg158Cys)

– Gilbertov syndróm (UGT1A1: promótor (A(TA)nTAA), enhancer (-3279T>G))

– Hereditárna hemochromatóza (HFE: His63Asp, Ser65Cys, Cys282Tyr)

– HLA-B27 (Vy šetrenie prítomnosti rizikov ých alel)

– Intolerancia fruktózy (ALDOB: del4E4, Ala149Pro, Ala174Asp, Asn334Lys)

– Intolerancia laktózy (LCT: -13910C>T)

– Wilsonova choroba (ATP7B: His1069Gln; Sekvenačná anal ý za génu ATP7B)

ZRIEDKAVÉ OCHORENIA

Vy šetrovaný biologick ý materiál:

– Periférna krv (K3/K2 EDTA)

– Iný materiál

Typ diagnostiky:

– Prenatálna

– Postnatálna

Ponuka vy šetrení:

– Anal ý za aneuploídií

– Anal ý za genómu metódou SNP MICROARRAY / ARRAY CGH

– Anal ý za vybraného génu / génov / variantov

– Segregačná anal ý za

– NGS anal ý za panelu génov (podľa aktuálnej ponuky)

(Zoznam vyšetrení dostupný na: https://www.unilabs.sk/ziadanky-tlaciva)

SOMATICKÉ MUTÁCIE

Vy šetrovaný biologick ý materiál:

– Tkanivo

– Iný materiál

Ponuka vy šetrení:

– BRCA1, BRCA2 (všetky exóny)

– BRAF (kodóny 600 a 601)

– KRAS (kodóny 12, 13, 59, 61, 117 a 146)

– NRAS (kodóny 12, 13, 59, 61, 117 a 146)

– EGFR (exóny 18, 19, 20 a 21)

– MSI (mikrosatelitová nestabilita), treba dodať aj zdravé tkanivo

– IDH1 (kodón 132)

– IDH2 (kodón 172)

– Metylácia promótora MLH1, treba dodať aj zdravé tkanivo

– Oblas ť IS6110 – Mycobacterium complex

– KIT (exóny 9, 11, 13, 17 a 18)

– PDGFRA (exóny 12, 14 a 18)

FISH VYŠETRENIA

Vy šetrovaný biologick ý materiál:

– Tkanivo

– Iný materiál

Ponuka vy šetrení: Dermatofi brosarcoma protuberans

– t(17;22)(q22;q13) COL1A1-PDGFB

Dezmoplastick ý tumor z malých okrúhlych buniek

– WT1 (11p13)

Ewingov sarkóm – t(11;22)(q24;q12) EWSR1-FLI1 – ERG (21q22) – EWSR1 (22q12.2)

Karcinóm prsníka a žalúdka – ampl. HER2

Liposarkóm

– ampl. MDM2

Myxoidný liposarkóm – t(12;16)(q13;p11) FUS-DDIT3

Synoviálny sarkóm – t(X;18)(p11;q11) SS18-SSX

CYTOGENETIKA

Vy šetrovaný biologick ý materiál: – Periférna krv (Lítium heparín) – Plodová voda

Ponuka vy šetrení: – Karyotyp (periférna krv) – Karyotyp (plodová voda)

SKRÍNINGOVÉ VYŠETRENIA

02 K3/K2 EDTA krv GK Guthrieho karta

Ponuka vy šetrení: Ťažká kombinovaná imunodeficiencia /agamaglobulinémia – TREC/KREC

Spinálna svalová atrofia – SMN1: exón 7

Žiadanka na stiahnutie: www.unilabs.sk/ziadanky-tlaciva

Laboratórna diagnostika 41
Genetika

Patológia

Na rozdiel od iných laboratórnych pracovísk, kde hrá v ý znamnú úlohu prístrojová diagnostika, na pracoviskách patológie sú prístroje síce v ý znamným pomocníkom, ale v ýsledok vyšetrenia je najmä produktom individuálneho procesu diagnostiky lekárom – kvalifi kovaným patológom. Ten definuje konečnú diagnózu, na základe ktorej klinickí lekári stanovujú ďalší postup liečby pacienta. Naše pracoviská – Diagnostické centrum patológie Bratislava, Diagnostické centrum patológie Košice, Diagnostické centrum patológie Banská Bystrica, Diagnostické centrum patológie Prešov a Patológia Topoľčany sú v ý lučne laboratórnymi pracoviskami.

ROZSAH ČINNOSTI

Biopsia

Vyšetrenie tkanív a častí orgánov z operácií pacientov. Peroperačná biopsia R ýchla biopsia po č as operácie pacienta. Operujú cemu lekárovi oznámi lekár – patológ v ýsledok biop tického vy šetrenia do 10 15 minút a ten podľa v ý sledku vy šetrenia modifikuje ďalší postup operácie.

Imunohistochemické vyšetrenia Sú pomocné vy šetrenia k bioptickému a cytologic kému vy šetreniu a pomáhajú vizualizovať :

• komponenty určujúce stupeň diferenciácie a histogenézy tkanív (svalový aktín, desmín, vimentín, epitelový-cadherín, cytokeratíny 5/6, 7, 8 a 20),

• markery onkogenézy, resp. dediferenciácie tkanív (karcinoembryonálny antigén, epitelový marker EMA, melan-A, lambda a kappa reťazec imunoglobulínu, molekula CD34, antigén PSA prostaty, proteín S-100, proteín Her2),

• proteohormóny a neuroendokrinné peptidy (gas trín, synaptophysín, somatostatín, chromogranín A), proteíny regulujúce bunkové delenie (onkogé ny a anti-onkogény) a anti-apoptotické bielkoviny (proteíny p53, Ki-67, p16, bcl-2, receptor pre rastový faktor EGF, PCNA, survivin a iné).

Cytológia

Predstavuje vy šetrenie buniek získaných aktívnym odberom alebo spontánne uvo ľ nen ý ch z tela pa cienta.

Gynekologická cytológia sa zameriava na prevenciu karcinómu kr č ka maternice, vy š etruje sa z náterov alebo metódou LBC (liquid based cytology). Iné cyto logické vy šetrenia sa robia z punkcie orgánov či dutín a takisto možno spomenú ť vyšetrenie telov ých tekutín na prítomnos ť buniek a ich posúdenie hlavne z h ľa diska prítomnosti zápalu alebo nádoru.

Imunofluorescenčné vyšetrenia

Pri diagnostike niektor ých ochorení treba kombino vať ďalšie špeciálne vyšetrovacie metódy. Imunofluo rescenciu využívame najmä v prípade, ak treba zv ý razni ť prítomnos ť a druh depozitov v  š truktúrach tkanív a orgánov alebo séra pacientov. Ich prínos je teda najmä pri vyhľadávaní prítomnosti protilátok proti š truktúram buniek, tkanív a ich subš truktúr, ako aj pri stanovení druhu (auto)protilátok:

• antinukleárnych protilátok (ANA), protilátok proti bunkovým, tkanivovým a orgánovým komponentom, hlavne pri autoimunitných (systémových) ochoreniach, kolagenózach, • protilátok proti spermiám, protilátok proti trofoblastu, proti ovariálnym štruktúram, hlavne pri vyšetrení neplodnosti, • protilátok pri ochoreniach GITu, hlavne pri podozrení na celiakiu, autoimunitné hepatitídy, na diferenciálnu diagnostiku ulceróznej kolitídy, Crohnovej choroby a iných.

Imunofluorescenciu používame okrem tejto diag nostiky – aj na tkanivách pri punkč nom vy š etrení obli č iek, pri diferenciálnej diagnostike ko ž n ý ch chorôb a iných orgánov.

Podľa potrieb a požiadaviek klinick ých lekárov reali zujeme aj ďalšie vy šetrenia.

Laboratórna diagnostika 42

V ÝSLEDKY A TERMÍNY

V ýsledky peroperačnej biopsie oznamuje lekár – pa tológ telefonicky alebo osobne ihneď a písomne po vy šetrení fixovaného materiálu. V ý sledky vy šetrení biopsie, cytológie a imunofluorescencie sú obvykle doručené odosielateľovi materiálu do 3 7 dní od pri jatia materiálu na pracovisku patologickej anatómie. V ýsledky rutinných vyšetrení sú zvyčajne dodané do 7 pracovných dní. V ý nimku tvoria vy šetrenia, pri kto r ých je spracovanie materiálu č asovo náročné (napr. spracovanie kostného materiálu dekalcifikáciou, imu nohistochemické a enz ýmohistochemické vyšetrenia) alebo vy šetrenia neobvykl ých nálezov vy žadujúce si konzultácie a tzv. druhé hodnotenie. V prípade nároč ných prípadov to môže trvať aj dlhšie. V naliehav ých prípadoch a po vzájomnej dohode sa snažíme vyjs ť v ústrety požiadavkám lekárov a sme schopní skráti ť túto lehotu na minimálny č as limitovaný najmä do dr žaním potrebných technologicko-diagnostick ých postupov. V ý sledky v šetk ých vy šetrení vrátane sta novenia diagnózy patológom sú doručované priamo do rúk ošetrujúceho lekára alebo ním určenej osoby alebo na lekárom uvedenú adresu.

Platná od

2. PSČ*

– PATOLOGICKÁ ANATÓMIA

Ponuka vy šetrení: AUTOPROTILÁTKY

ANA antinukleárne protilátky IgG dsDNA protilátky proti dvoj špirálovej DNA ANCA protilátky proti neutrofilný m leukocytom

Plná krv na sérum Sérum n antigénom n protilátky proti dvojšpirálovej DNA n protilátky n Saccharomyces cerevisiae n protilátky proti mitochondriám n obličky n ABBA protilátky proti brush border kanálikov n n protilátky proti bazálnym membránam glomerulov n AmzgA protilátky n proti hladkému svalu n protilátky proti membránam n n Aema protilátky proti endomýziu n n protilátky proti retikulínu n

C asc ovanétkanivo ormol HRUBÉČREVO Rektosigma Fi ovanétkanivo ormol

n protilátky proti cievnemu endotelu n protilátky dlaždicového epitelu n PIF priama imuno uorescencia Stanovenie SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, o-1, CENP B, PCNA, dsDNA, nukleozómy, n Stanovenie pro lu protilátok pri autoimunitnom ochorení pečene: AMA-M2, C-1, A/ P, Ro-52 n Stanovenie pro lu protilátok Ro-52, PD FR, Ku, PM-Scl 75, PM-Scl-100, h/ o, NOR- Fibrillarin, CENP B, CENP A, Scl-70 n Di erenciálna diagnostika colitis ulcerosa pankreasu, intestinal goblet cells, Saccharomyces cerevisiae, pANCA)

VYHLÁSENIA

VYHLÁSENIAPACIENTA SAMOPLATCULABORATÓRNYCHVYŠETREN iadamoposkytnutiezdravotnejstarostlivostivrozsahuvyšetreníuvedenýchtejtožiadanke,vzmysle právanavýberposkytovateľavsúladesustanovením 11ods. zákona 57/200Z.z.ozdravotnej starostlivosti,službáchsúvisiacich poskytovanímzdravotnejstarostlivostivplatnomznení. Súhlasím súladesustanovením ods.1zákonač.2/2002Z. ochraneosobnýchúdajov platnomznenísospracovanímsvojichosobnýchúdajovuvedenýchnažiadankezaúčelomposkytnutia zdravotnejstarostlivosti.Súhlasudeľujemnadobuneurčitúajemožnéhoodvolať prípadenezákonného nakladaniasosobnýmiúdajmi. Dátum:

Dg. (MKCH) Odporúčajúci lekár kód adresu pacienta žiadame vyplniť prípade samoplatcu účely stanovenia klinickej diagnózy služieb tým spojených. Viac ormácií

Podpis:

Viacinormáciíospracovanívašichosobnýchúdajov oprávachnájdete nahttps:// .unilabs.sk/ochrana-udajov

ASCA protilátky proti Saccharomyces cerevisiae AMA protilátky proti mitochondriám ALKM protilátky proti mikrozómom obličky ABBA protilátky proti brush border kanálikov obličky ABMT protilátky proti bazálnym membránam tubulov ABMG protilátky proti bazálnym membránam glomerulov AmzgA protilátky proti mezangiu glomerulov ASMA protilátky proti hladkému svalu ALMA protilátky proti membránam hepatocytov ABKA protilátky proti žl čovodom Aema protilátky proti endomý ziu AGA protilátky proti gliadínu ARA –protilátky proti retikulínu APCA protilátky proti parietálnym bunkám žalúdo čnej sliznice AIFA protilátky proti vnútornému faktoru (intrinsic factor) ASKMA protilátky proti prie čne pruhovanému svalu AMCA protilátky proti srdcovému svalu AICA potilátky proti pankreasu AGCA protilátky proti intestinal goblet cells ATA protilátky proti š títnej žľaze Anti Yo/Anti Hu – protilátky proti cytoplazme Purky ňov ých buniek (Yo-antigén) a jadrám neurónov (Hu-antigén) APA protilátky proti š truktúram placenty ASA protilátky proti ľudsk ý m spermiám AOaB protilátky proti š truktúram ovária ATrA protilátky proti trombocytom ALyA protilátky proti lymfocytom AVEA protilátky proti cievnemu endotelu ABMA/ICS – protilátky proti bazálnym membránam a intercelulárnej substancii dlaždicového epitelu PIF-koža – priama imunofluorescencia kože

Profily protilátok

Stanovenie profilu ANA protilátok (IgG): nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, nukle ozómy, históny, rib. P-proteín, AMA-M2, DFS 70

Laboratórna diagnostika 43 ŽIADANKAOVYŠETRENIE
Gynekologickácytolgia POZNÁMKAODODOSIELA CEHOLEKÁRA pôrodypotratyUPT počet dátumposlednéhoANAMNÉZASTAVPACIENTA dátumPM pravidelnýnepravidelný amenorea klima MEN RUAČN CKUS dátumzákroku,nález,diagnózy konizácia C EDK ABSOVOVAN ZKROK PREDCHDZAÚCEC OOICKV ERENIE(opis) PREDCHDZAÚCEHPVV ERENIE(opis) vyšetrované: spekulum kolposkopia AKU N N EZ IUD HAK HR RAV AKU NAERAPIA, RAVIDIA značka:reg. AMDCP/12/2020/0 nCytológiahodnotenáklasikačnýmsystémom Bethesda201 OBEDNANÉVYŠETRENIA n BC nDôkazvysokorizikovýchHPVDNA HPVCP DetekciagenotypovHPV HPV1askupinovádetekcia
odPlatná
endocervi vagína vulva
PSČ* Meno
PATOLOGICKÁANATÓMIA
alších12vysokorizikových HPVgenotypov(31,33,35,3 5,51,52, 5 5, ) UPOZORNENIE:VyšetrenieHPVjerealizovanéibazovzorkyBCodobratejzkrčkamaternice. IndikácianavyšetreniesariadiplatnýmipravidlamiZP,ktorésúdostupnéajna .alphamedical.sk.
2021 ODOBRAT MATERIÁL označeniesklač. označeniesklač.2 tekutémédium(BC) eocervi
BDVA025-542-442 otázkyMáte pro lém centrumcallVolajte infosksunila sksunila kódZP,samoplatca,PZSPlatiteľ
Priezvisko Dátumodberu Dg.(MKCH) PP Dg.(MKCH) Ulica,číslodomu*Mesto/obec* Dátumvystaveniažiadanky Kódhospit.prípadu Rodnéčíslo Odporúčajúcilekár Menoapriezvisko kód kód adresupacientažiadamevyplniť prípadesamoplatcualebovyšetreníhlásených zmyslezákona 355/2007Z.z. Z01. Z12. ČíslovyšetreniaDátumprijatia Fakturovať: lekár pacient Pohlavie: muž žena Podpisapečiatkaordinujúceholekára Osobnéúdajesúspracovávanénaúčelystanoveniaklinickejdiagnózy služiebstýmspojených.
Máte otázky pro lém Volajte call centrum unila sk info unila sk ŽIADANKAOVYŠETRENIE PATOLOGICKÁANATÓMIA Gastrointestinálnytrakt GIT endoskopia KLINICKÉINFORMÁCIE HISTOLÓGIAGASTROINTESTINÁLNEHOTRAKTU Onkologickádiagnózavanamnéze: Záverendoskopickéhovyšetrenia:alšieklinickéinormácie: Záverzobrazovacíchvyšetrení(napr.USG,CT): erapia(chemoterapia,ožarovanie pod.): reg zna ka AT N M Platná od 2021 Podpisapečiatkaordinujúceholekára Dátumprijatia kód samoplatca,PZS Platiteľ PSČ* Meno Priezvisko Dátumodberu Dg.(MKCH) Dg.(MKCH) Ulica,číslodomu* Mesto/obec* Dátumvystaveniažiadanky Kódhospit.prípadu Rodnéčíslo Odporúčajúcilekár Meno priezvisko *adresupacientažiadamevyplniť prípadesamoplatcualebovyšetreníhlásených zmyslezákona 355/2007Z. Početvzoriek (PAZBI) Početvzoriek (ANTBI) Početvzoriek (ILEBI) Početvzoriek (TRANBI) Početvzoriek (RECBI) Početvzoriek (GEFBI) Početvzoriek (INEZBI) Početvzoriek (INTCBI) Početvzoriek (DESCBI) Početvzoriek (INEBI) Početvzoriek (KARBI) Početvzoriek (DVOBI) Početvzoriek (CEKBI) Početvzoriek (SIGBI) Početvzoriek (BIINE) Početvzoriek (TELBI) Početvzoriek (JEJBI) Početvzoriek (ASCBI) Početvzoriek (RESIGBI) PAŽERÁK Fi ovanétkanivo ormol ŽAL DOK Antrum ovanétkanivo ormol TENKÉČREVO Ileum ovanétkanivo ormol HRUBÉČREVO transv Fi ovanétkanivo ormol HRUBÉČREVO Rectum ovanétkanivo ormol GASTROEZOFAGEÁLNY PRECHOD ovanétkanivo ormol ŽAL DOK ovanétkanivo ormol TENKÉČREVO Iné Fi ovanétkanivo ormol HRUBÉČREVO C desc ovanétkanivo– ormol INÉ Fi ovanétkanivo ormol ŽAL DOK Kardia ovanétkanivo ormol TENKÉČREVO Duodenum Fi ovanétkanivo ormol HRUBÉČREVO Cékum ovanétkanivo– ormol HRUBÉČREVO Sigma Fi ovanétkanivo ormol INÉ ovanétkanivo– ormol ŽAL DOK Telo Fi ovanétkanivo ormol
ejunum ovanétkanivo ormol
PB5 PB6
PB9 PB10 PB11
PB13 PB14 PB15 PB16 PB17 PB18 PB19
Patológia
O VYŠETRENIE PATOLOGICKÁ ANATÓMIA Vyšetrenie antinukleárnych iných protilátok AKTUÁLNA LIEČBA číslo predchádzajúceho vyšetrenia reg. značka: PA DCPPresov/bez n antinukleárne protilátky skríning Bez nasledujúceho
protilátok: n protilátky proti n pruhovanému svalu n AMCA protilátky proti srdcovému svalu n n protilátky proti intestinal goblet cells n n protilátky proti cytoplazme Purky ových buniek o-antigén) n štruktúram placenty n ASA protilátky proti ľudským spermiám n n protilátky proti trombocytom A yA
TENKÉČREVO
HRUBÉČREVO
PB1 PB2 PB3 PB4
PB7 PB8
PB12
ŽIADANKA O VYŠETRENIE
Máte otázky pro lém Volajte call centrum unila sk info unila ŽIADANKA
zoznamu
PACIENTA SAMOPLATCU LABORATÓRNYCH iadam poskytnutie zdravotnej starostlivosti rozsahu práva na výber poskytovateľa zdravotnej zdravotnej starostlivosti platnom znení. ustanovením 7 ods. zákona č. /2002 ochrane platnom znení so spracovaním svojich možné ho odvolať prípade nezákonného Máte otázky či pro lém Volajte call centrum unila sk info unila s
KLINICK PRIEBEHTERAPIAOŽAROVANIEDIAGNÓZA PREDMETVYŠETRENIAALOKALIZÁCIA POZNÁMKA ODOBRATÝMATERIÁL–OPIS GRAFICKÉZNÁZORNENIELÉZIE íslopredchádzajúcehovyšetrenia reg. značka: AMP/BM/12/2020/07 Osobnéúdaje spracovávanénaúčelystanoveniaklinickejdiagnózy služieb týmspojených. Viacinormáciíospracovanívašichosobnýchúdajov oprávachnájdete nahttps:// .unilabs.sk/ochrana-udajov Platná od 2021 Podpis pečiatkaordinujúceholekára Číslovyšetrenia Dátumprijatia kódZP,samoplatca,PZS Platiteľ PSČ* Meno Priezvisko Dátumodberu Dg.(MKCH) Dg.(MKCH) Ulica,číslodomu* Mesto/obec* Dátumvystaveniažiadanky Kódhospit.prípadu Rodnéčíslo Odporúčajúcilekár Meno priezvisko kód adresupacientažiadamevyplniť prípadesamoplatcualebovyšetreníhlásenýchvzmyslezákonač.355/2007 z. Fakturovať: pacient Pohlavie: muž VYHLÁSENIAPACIENTA SAMOPLATCULABORATÓRNYCHVYŠETRENiadamoposkytnutiezdravotnejstarostlivosti rozsahuvyšetreníuvedenýchvtejtožiadanke, zmysle práva výberposkytovateľa súlade ustanovením 11ods. zákonač.57 /200 Z. ozdravotnej starostlivosti,službáchsúvisiacich poskytovanímzdravotnejstarostlivosti platnomznení. Súhlasím súladesustanovením 7ods. zákonač. 2 /2002 z. ochraneosobnýchúdajov zdravotnejplatnomznenísospracovanímsvojichosobnýchúdajovuvedenýchnažiadankezaúčelomposkytnutia starostlivosti.Súhlasudeľujemnadobuneurčitú jemožnéhoodvolať prípadenezákonného nakladania osobnýmiúdajmi. Dátum: odpis:
ŽIADANKAOVYŠETRENIE PATOLOGICKÁANATÓMIA ioptickýmateriál cytologickýmateriál iný

Stanovenie profilu protilátok pri autoimunitnom ochorení pe čene: AMA-M2, M2-3E(BPO), Sp 100, PML, gp 210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52

Stanovenie profilu protilátok pri Systémovej skleróze (SSc) profil (IgG): Ro-52, PDGFR, Ku, PM-Scl 75, PM-Scl-100, Th/To, NOR-90, Fibrillarin, RP 155 (RNAP-III), RP 11 (RNAP-III), CENP B, CENP A, Scl-70 Stanovenie profilu ANCA protilá tok: MPO (Myeloperoxidáza), PR3 (Proteináza 3)

Stanovenie profilu neuronálnych protilátok (IgG): amfifyzín, CV2, PNMA2 (Ma-2/Ta), Ri, Yo, Hu Diferenciálna diagnostika colitis ulcerosa a morbus Crohn (stano venie protilátok proti pankreasu, intestinal goblet cells, Saccharo myces cerevisiae, pANCA)

BIOPSIA

BVPLU – biopsia p ľúc

BVKOS – biopsia kosti

BVLUZ – biopsia lymfatickej uzliny

BVSVA – biopsia svalu

BVMOZ– biopsia mozgu

BVPRS – biopsia prsníka

BVCER – biopsia cervixu

BVUTE – biopsia uteru

BVOVA – biopsia ovária

BVOBL – biopsia obličiek

BVPEC – biopsia pe čene

BVPAN – biopsia pankreasu

BVPER – biopsia peritonea

BVPLE – biopsia pleury

BVPRO – biopsia prostaty

BVREK – biopsia rekta

BVKOZ – biopsia kože

BVSLE – biopsia sleziny

BVZAL – biopsia žalúdka

BVSEM – biopsia semenníka

BVSZL – biopsia š títnej žľazy

BVTKN – biopsia tkaniva

BVMOM – biopsia mo čového mechúra

BVNAD – biopsia nadobličky

BVKDR – biopsia kostnej drene

BVMAX – biopsia maxilofaciálnej oblasti

BVNFO – biopsia nazofaryngeálnej oblasti

BVLAR – biopsia laryngu

BVSLI – biopsia slinných žliaz

BVPBS – biopsia pankreatiko-bilárneho systému

BVMED – biopsia mediastina

BVPEN – biopsia penisu

BVVZG – biopsia vonkaj šieho ženského genitálu

BVVAJ – biopsia vají čkovodu

BVNSD – biopsia nadsemenníka a semenných duktov BVSTC – biopsia steny ciev

Bioptické vyšetrenie gastrointestinálneho traktu PAZBI – biopsia pažeráka GEFBI – biopsia gastroezofageálneho prechodu

KARBI – biopsia žalúdoka – kardia TELBI – biopsia žalúdoka – telo ANTBI – biopsia žalúdoka – antrum INEZBI – biopsia žalúdoka – iné

DUOBI – biopsia tenkého čreva – duodenum

JEJBI – biopsia tenkého čreva – jejunum

ILEBI – biopsia tenkého čreva – ileum

INTCBI – biopsia tenkého čreva – iné

CEKBI – biopsia hrubého čreva – cekum

ASCBI – biopsia hrubého čreva – colon ascendens

TRANBI – biopsia hrubého čreva – colon transversum

DESCBI – biopsia hrubého čreva – colon descendens

SIGBI – biopsia hrubého čreva – sigma

RESIGBI –biopsia hrubého čreva – rektosigma

RECBI – biopsia hrubého čreva – rectum

INEBI – biopsia iné

BIINE – biopsia iné

DUODBI – biopsia tenkého čreva – duodenum DAO

TERBI – biopsia tenkého čreva – term. Ileum DAO

ENZ ÝMO HISTOCHEMICKÉ

VYŠ ETRENIE

LAKTEN – enz ý mohistochémia – laktáza

SACHEN – enz ý mohistochémia – sacharáza

TREHEN – enz ý mohistochémia – trehaláza

MALTEN – enz ý mohistochémia – maltáza

ALKFEN – enz ý mohistochémia – alk. fosfatáza

TUKPEN – enz ý mohistochémia – tuky ACHEE – ehch. rectum – acetylcholínesteráza

Negynekologická cytológia

CVBAL – cytológia bronchoalveolárnej laváže CVTEL – cytológia telesnej tekutiny

CVDLP – cytológia duktálnej laváže prsníka

CVTAP – cytológia tenkoihlov. aspirátu prsníka

CVBRU – cytológia bronchiálneho steru (BRUSH)

CVVZB – cytológia v ý toku z bradavky

CVSPU – cytológia spúta

CVASZ – cytológia aspirátu š títnej žľazy

CVTAT – cytológia aspirátu z tkaniva

CVMOC – cytológia mo ču

CVLIK – cytológia likvoru

CVPAN – cytológia aspirátu pankreasu

CVALU – cytológia aspirátu lymfatickej uzliny

Gynekologická cytológia

CVCVS – cytológia cervik. alebo vagin. steru KC

CVSPA – cytológia cervik. alebo vagin. steru LBC

Žiadanka na stiahnutie: www.unilabs.sk/ziadanky-tlaciva

Laboratórna diagnostika 44

2. Odber

Spoločnosť Unilabs Slovensko ponúka svojim klientom široké spektrum odberového materiálu najvyššej kvality celkom zdarma.

Z ponuky špičkového odberového materiálu si vyberie každý U praktických lekárov i špecialistov je odber biolo gického materiálu na dennom poriadku. Naša spoloč nosť Unilabs Slovensko zabezpečuje nielen transport odobratých vzoriek, ale aj kompletný sortiment uzav retého odberového systému Vacutest. Môžete sa pri tom spoľahnúť na dostatočne širokú ponuku materiálu a stabilitu vzoriek. Ďalšou prednosťou je označovanie vzoriek čiarovými kódmi a práca s moderným infor mačným systémom, ktorý umožňuje zasielanie labo ratórnych výsledkov v elektronickej podobe.

Dostatočne široká ponuka pre každého lekára V ponuke uzavretého odberového systému Vacutest nájdete:

• 24 typov skúmaviek na odber krvi a moču skúmavky s objemom pre dospelých i pediatric kých pacientov

• skúmavky na vyšetrenia krvného obrazu ako antikoagulačné činidlo sa používa K2-EDTA alebo K3-EDTA

• skúmavky na sérologické vyšetrenia skúmavky so separačným gélom a s aktivátorom zrážania krvi

• skúmavky na odber a vyšetrenie koagulačných parametrov skúmavka obsahuje antikoagulant citrát sodný

• odberové sústavy potrebné na vybrané imunotesty skúmavky obsahujúce heparinát lítny

• špeciálne skúmavky s uzavretým systémom, ktoré slúžia na odber vzoriek moču pre dialýzy, kde hrozí väčšie riziko nákazy

• 8 druhov ihiel vrátane pediatrických ihiel a tzv. fly-ihiel

• zelené lancety, mikropipety, skúmavky na sliny či plastové i hliníkové tyčinky

• špeciálne súpravy s technológiou quantiferon na nepriamu diagnostiku tuberkulóznej infekcie

VÝHODY OD NÁS DODÁVANÝCH ODBEROVÝCH SYSTÉMOV

odberové systémy dodávame bezplatne skúmavky so stabilizačnými činidlami škrtidlá a FW stojany

ZABEZPEČÍME EDUKÁCIU

Lekárom a sestrám zabezpečujeme edukáciu so zameraním na postupy a metódy analýzy vzorky, spôsob realizácie správnej predanaly tickej fázy a význam a interpretáciu výsledkov vo vzťahu ku klinickému stavu pacienta. Súčas ťou vzdelávania sú aj praktické ukážky odberu materiálu určeného na laboratórne použitie, informácie o spôsobe objednania odbero vého materiálu či podmienkach vykonávania odberu.

Pracujeme efektívnejšie a bezpečnejšie Označovanie vzoriek prešlo nedávno do predanalytic kej fázy, čím sa znížilo riziko zámeny vzorky na mini mum. Čo je však oveľa dôležitejšie, značenie vzoriek štítkami sme vo väčšine odberov nahradili čiarovými kódmi (tzv. barcode). Lekár nielenže ušetrí na nakupo vaní štítkov, keďže čiarové kódy dodávame zadarmo, ale tento spôsob identifikácie e š te viac eliminuje možnosť zámeny vzorky. Pri klasických žiadankách sa využíva dvojitý barcoding (jeden čiarový kód s čís lom ide na žiadanku a druhý na skúmavku), zatiaľ čo v prípade elektronických žiadaniek stačí jeden čiarový kód, ktorý je po nalepení na vzorku ihneď po odbere v ambulancii nasnímaný čítačkou čiarových kódov. Pri oritné vzorky STATIM sa označujú červeným kódom, bežné vzorky čiernym čiarovým kódom.

Objednanie odberového materiálu Odberový materiál si môžu lekári objednať prostredníctvom:

1. online formulára na našej webovej stránke, 2. objednávkového listu, ktorý sa pribalí k vzorkám na vyšetrenie.

Vďaka zavedenej centrálnej expedícii je lekárovi ob jednaný materiál doručený vo veľmi krátkom čase.

Laboratórna diagnostika 45
2

KOAGULÁCIA CITRÁT SODN 14084 Skúmavka 9NC 2,5 ml

ŠPECIÁLNA IMUNOLÓGIA heparinát lítny FA, FI 12005 Skúmavka 2,0 ml

IN MATERIÁL

urogenitálne mykoplazmy ureaplazmy gonokoky 07958021190 Cervix agína D Mo D ena D D mu DNA IN CH MIKROORGANIZMOV PCR D ter nazo aryngu D Sp tum punktát mo bronchoalveolárna lavá D ter spo ivkového vaku Stery ko e HEMOKULT RY io em act Alert A lus aerobic act Alert lus anaerobic act Alert pediatric Klob ik násadec hemokult ru TBC

ELEKTRONICKÉ ŽIADANKY

Sme prvá a zatiaľ jediná spločnosť na Slovensku, ktorá ambulantným lekárom ponúka: AlphaLAB /Unilabs.online – moderné elektronické laboratórium poskytujúce výsledky aj žiadanky na jednom mieste; viac na www.alphalab.sk/unilabs.online, možnosť využívať elektronické žiadanky prostredníctvom modulu v ambulantnom systéme. Tieto moderné formy komunikácie umožňujú urýchliť a zefektívniť prácu v ambulancii, čo vedie k výraznému progresu v spolupráci lekárov s naším laboratóriom.

Laboratórna diagnostika 46 ŽIADANKA NA ODBEROV MATERIÁL KIMA BIOCHÉMIA HEMATOLÓGIA MIKROBIOLÓGIA SÉROLÓGIA BAKTERIOLÓGIA D KAZ DNA MIKROORGANIZMOV TBC GENETIKA Meno lekára Adresa ambulancie/zariadenia (ulica č., mesto) Dátum BIOCHÉMIA sérum likvor punktát Hormóny, onkomarkery, imunológia, sérológia 10178 Skúmavka – gélom 8,0 ml Skúmavka – gélom 3,5 ml Skúmavka – gélom 800 m – ped. HEMATOLÓGIA K EDTA KO, renín, HbA1c, HLA-B27, homocysteín, ACTH, CD znaky EDTA 3,0 ml 13501 Skúmavka K EDTA 1,0 ml 813510 Skúmavka K EDTA 500 – ped. h aktor nt ery protlátky 135420 Skúmavka K EDTA 6,0 ml 13510 Skúmavka K EDTA 3,0 ml – ped.
KLINICKÁ BIOCHÉMIA HEMATOLÓGIA A INFEKČNÁ SÉROLÓGIA et ks Pečiatka lekára (s kódom ambulancie) podpis reg. značka: nOM/02/2021/0 Platná od 15. 2021 Na jednanie m žete použi formulár na unila sk Máte otázky či pro lém Volajte Centrálne la orat rium ZÁPAD Bratislave UH Nových Zámkoch STRED Ružom erku CHOD Stropkove
ý materiál STERILN TAMPÓN D lastová ty inka (modrá) aktvne uhlie ty inka (modrá) D liníková ty inka (sivá) AM S (na tery z oka ucha uretry) liníkov drôt (chrípka RS MOČ NA KULTIVÁCIU A CITLIVOS STERILNÁ SK MAVKA ervená) LIKVOR STERILNÁ SK MAVKA SM ikvor sk mavka ml STERILN KONTA NER D Sp tum konta ner ml D dber stolice konta ner s lopatkou (biely) UROGENITÁLNE PATOGÉNY D Antgén Chlamydia trachomats ena D Antgén Chlamydia D Suspenzné médium na urogenitálne mykoplazmy (kultvácia) D Trichomonas vaginalis (kultvácia) hlamydia trachomats
Konta ner ml D liníkov (Tampón T C) Set sk maviek uant eron A lukóza ancety zelené Klob ik násadec ihlu D Sklí ko perianálny zlep Sk mavka sliny Dvo kódy štandardné bal ks) Dvo kódy malé bal ks) D ednokódy ervené STAT M bal ks) D ednokódy biele R T NA bal ks) ednokódy malé bal ks) né odberové pravy (po dohode medicínskym reprezentantom nilabs Slovensko o KLINICKÁ MIKROBIOLÓGIA BAKTERIOLÓGIA D KAZ DNA MIKROORGANIZMOV A TBC ŠPECIÁLNE ODBEROVÉ S PRAVY ŽIADANKY al ks ČIAROVÉ KÓDY RUTINNÁ DIAGNOSTIKA A ZRIEDKAVÉ OCHORENIA 13510 Skúmavka DTA ml na peri érnu krv LEKÁRSKA GENETIKA Vysvetlivky ped. pediatrická Na o jednanie m žete použi formulár na unila s sk Máte otázky či pro lém Volajte Centrálne la orat rium ZÁPAD Bratislave UH Nových Zámkoch STRED Ružom erku V CHOD v Stropkove reventvne prehliadky základné vyšetrenia Dôvera hematológia Diabetológia iochémia prenatálny skríning peciálna hematológia Trombotest yšetrenia likvoru munológia alergológia alergénov Mikrobiológia bakteriológia parazitológia Mikrobiológia diagnostka T a mykológia ek ná sérológia priamy dôkaz mikroorganizmov iadanka C D enetka rutnná diagnostka enetka zriedkavé ochorenia cytogenetka COVID ODBEROVÉ S PRAVY TM kloktací set b CN NM T s prava odber hrdla Objednajte si
Ulo
Umiestenenie
Vypísaná žiadanka. Po vypísaní
označ
ž
Označenie žiadanky a skúmavky čiarový
Glukóza 13808 Skúmavka KF + Na 2 ml venózna glukóza 813805 Skúmavka KF + Na 250 m – kapilárna glukóza edimentácia F Skúmavka 4NC 1,6 ml Moč rann zbieran S Sk mavka mo ml ltá) Stolica SC Konta ner lopatkou erven dberová ihla hla žltá dospel hla zelená dospel die dospel die
Žiadanka na odberov
odberový materiál elektronicky www.unilabs.sk/objednanie-odberoveho-materialu
ženie skúmavky s biologickým materiálom do preprav ného vrecúška (jedna časť vrecúška je na vzorku a druhá na žiadanku).
biolo gického materiálu do skúmavky.
a
ení
ia danky sa realizuje samotný odber.
m kódom.
1 4 2 5 3
VYPÍSANIE ŽIADANKY A ODBER MATERIÁLU

3. Transport

Unilabs Slovensko zabezpečuje bezplatný zvoz biologického materiálu od svojich klientov (ambulantní lekári, špecialisti, polikliniky, nemocnice) vlastnou dopravnou službou už od svojho vzniku. Naše zvozové trasy pokrývajú vyše 90 % okresov Slovenska.

Logistika jednotliv ých zvozov ých trás je plánovaná s cieľom doručenia biologického materiálu do labo ratórií v čo najkrat šom č ase. Materiál je pod ľa typu

Rozpis trás

vzorky prevá ž an ý v termoboxoch, chladni č kách či mrazničkách tak, aby boli zabezpečené optimálne podmienky pre transport vzoriek.

V prípade potreby akútneho vyšetrenia mimo plánova ného denného zvozu zabezpečujeme urgentný zvoz po predchádzajúcom telefonickom dohovore lekára s call centrom 0850 150 000, prípadne priamo s vo dičom danej zvozovej trasy.

● Stropkov → Bardejov → Svidník, Medzilaborce → Snina, Humenné → Vranov nad Topľov → Sobrance, Michalovce → Michalovce – mesto → Stropkov, Kežmarok → Stropkov, Košice → Stropkov, Spišské Podhradie → Košice, Revúca

● Kežmarok → Kežmarok, Poprad → Kežmarok

● Košice

→ Košice, Trebišov, Michaľany → Košice, Čaňa, Valaliky → Košice, Prešov, Rozhanovce → Košice, mesto

● Bratislava → Bratislava → Bratislava → Bratislava → Bratislava → Bratislava → Bratislava (Volkswagen) → Bratislava, Nitra → Bratislava, Dunajská Streda → Bratislava, Považská Bystrica → Bratislava, Trnava → Bratislava, Galanta ● Nové Zámky

● Komárno → Komárno → Komárno, Dunajská Streda

Nové Zámky → Nové Zámky, Nitra → Nové Zámky, Štúrovo → Nové Zámky, Šaľa → Nové Zámky, Želiezovce

● Nové Mesto nad Váhom → Nové Mesto nad Váhom

● Rimavská Sobota → Rimavská Sobota, Lučenec

Laboratórna diagnostika 47
● ● ● Centrá hemostázy a trombózy → Košice → Bratislava → Martin → Nitra → Prešov
● Ružomberok → Turčianske Teplice, Martin → Martin → Martin (Helios) → Ružomberok-okolie → Námestovo → Trstená → Liptovský Mikuláš → Dubnica → Bytča, Čadca → Dolný kubín ● Žilina → Žilina ● Trebišov → Trebišov ● Spišská Nová Ves → Spišská Nová Ves ● Banská Bystrica → Banská Bystrica → Brezno → Zvolen → Veľký Krtíš ● Žiar nad Hronom → Nová Baňa, Banská Štiavnica → Handlová, Prievidza ● Rožňava → Rožňava ● Bánovce n. Bebravou → Bánovce n. Bebravou → Bánovce n. Bebravou, Hlohovec ● Topoľčany → Topoľčany ● Partizánske → Partizánske ● ● ● Patológia → Bratislava – mesto → Bratislava, Partizánske, Nitra → Bratislava, Trenčín 3

Fedinová

Bajzova

Stupava

DaxnerovoNám. Papraďová ĽanováTomášikova Babušková Sedmokrásková Rezedová Krajinská

Záhradnícka BudKvačalova ovateľská LimbKlenová ováĎumbierska Šustekova Vrakunská

Novosvetská Líščieúdolie

Ružinovská

ProCareCentral Adámiho Šancová Trojičnénám.Nákupná

Dúbravskácesta Štefanovičová Eisnerova

Líščieúdolie KristyBendovej

Vlčiehrdlo Mýtna

Železničná nemocnica Vajnorská Račianska Východné Podbrezovská Podvinohradmi

Tbiliská Strelkova ZŠHroboňova Sklenárova Strážnická (J.JonášaVolkswagen)

Popradská Nám.SvVincenta Herlianska StrednáKostlivého

Malokarp.Nám. Saratovská Karpatská Bardejovská ZáhorskáBystrica Bratislava

Príbovce Jelčice Radlinského ČiernaVoda Pezinok

HôrkanadVáhom Hájovky Nedožery-Brezany

Tekovské Lužany Tlmače HKalnánad ronom

Šárovce PohronskýRuskov Farná

Laboratórna diagnostika 48 Mapa pokrytia zvozov
Dubnica Nitra Bánovce n. Bebravou Hurbanovo MarcelováKomárno Voderady SDunajská treda Šamorín Kolárovo VZemiankskaOlča eľkýMeder Slovnaft ČCabaj ápor ImeľNesvady VeľkýCetín Vinodol Slatinan.Bebravou Bojnice
Bošany
VeľkéBielice Skačany Partizánske Veľké Uherce Prievidza NováBaňa Levice HHliníknad ronom
Handlová ŠBanská tiavnica Golianovo Topoľčany Pohranice VeľkýKýr Komjatice Vráble MichalnadŽitavou Maňa Trávnica SemerovoJasová Dubník Strekov Dulovce Gbelce
PohronskýRusov Čičov KlížskaNemáSokolce ZemianskaOlča OkoličnánaOstrove ZlatnánaOstrove VeľkéKosihy Podhájska
VeľkéLovce
nadDvory
Šurany Levice Jelenec Myjava JBzincepod
Melčice Nemšová Soblahov TrenčianskeStankovce NováDubnica TrenčianskeTeplice Čachtice Trenčín BJaslovské ohunice Vrbové Trnava Nové mesto n. Váhom Sereď Šaľa T Srnovecn.Váhom elice Diakovce NededVlčanyKomoča PZemné alárikovo Nové Zámky PiešťanyChtelnica Hlohovec ZlatéMoravce NitrianskePravno Rajec RajeckéTeplice Ilava PruskéLednickéRovne Dubnica nad Váhom Beluša
VeľkéRovné Kolárovce Štiavnik Predmier Klokočov Čadca ČierneKKrásnonad ysucou NovéKysuckéMesto
Bytča Žilina Martin TurčianskeTeplice NitrianskePravno SlovenskéPravno
Vrútky
Želiezovce
ými trasami Zemianskésady
KlatovaNováVes
ChynoranyŽabokreky
Kremnica
SvodínŠtúrovo
HulRadava
Bešeňov
Žitavou
avorinou
Púchov
PovažskáBystrica
Mošovce StaráBystrica
TuranySučany Krpeľany
Šahy
Kozia Betliarska

Istebné

Zakamenné Novoť OravskéVeselé Rabča Námestovo Lokča Hruštín OravskáLesná

POravský odzámok Dolný Kubín

HoSuchá ra Trstená Brezovec

Tvrdošín Nižná Habovka Mokraď

Lúčky LiptovskáTepláĽubovňa

MSmižanyarkušovce

Východná PodbrezinyBeňadiková Lužná

TLiptovská epláĽPartizánska upča Ľubela Dúbrava Sliače

Harmanec

ZRadvaň volenskáslatina

Žiarnad Hronom

Hriňová Detva Vlkanová

Toporec Holubnica SlovenskáVes SpišskáBelá TatranskáPolianka Huncovce Svit SPodolinectaráĽubovňa Revúca

Spišsképodhradie Ľubica Lipany Ihľany Lendak SpišskáStaráVes VeľkáLomnica

Vrbov Levoča Svinia Gelnica Krompachy

Kežmarok

Bzenov Chminianska NováVes

Kružľov Bardejov Zborov Stakčín SninaCBelánad irochov Humenné

Stropkov

Muráň

Gemerská Poloma Krásnohorské Podhradie Plešivec GemerskáHôrka Važec Liptovský Mikuláš

Ľubeník Jelšava GemerskáVesTornaľa Jablonov Turňan.Bodvou Moldavan.Bodvou Čečejovce ProCare KúpeleŠtós

tós Jasov nadVranovTopľov

VeľkéKapušany Bežovce VranovnadTopľov

Sobrance Strážske NižnýHrabovec

Beňuš Polomka ValaskáHronecPodbrezováNemeckáSlovenskáĽupča

Slaná Poltár Lučenec

Dobšiná Revúca SRimavská obota

Štítnik Slavošovce JablonovnadTurňou

Hanušovce Bystré ZamuSoľ tov SečovskáPolianka Sečovce Veľaty

NižnýŽipov

Svidník Cernina Medzilaborce SačurovParchovany

PavlovcenadUhom Banská Bystrica

SpišskýŠtvrtok Stráňany Sliač

Čemerné

Michaľany Novosad Ružomberok Rožňava 3

Laboratórna diagnostika 49 Košice
Prešov
Trebišov
Š
Michalovce
Spišská Nová ves
Giraltovce Zvolen
RáztokaHornáLehotaPredajná Brezno Selce Podháj Hrochoť Krupina VeľkýKrtíš
Zázrivá DlhánadOravou PartizánskaĽupčaDúbrava Sliače SielnicaPalucka LiptovskýHrádok OsadaBielyPotokĽubochňa Lúčky

4. Registrácia a príprava vzorky

Vzorka sa hneď po príchode do laboratória eviduje v laboratórnom informačnom systéme, kde sa podľa priloženej žiadanky od lekára zaznamenávajú všetky požadované vyšetrenia k danej vzorke.

Na presnú evidenciu a nastavenie procesov na vy hodnocovanie využívame tzv. barcoding – značenie č iarov ý mi kódmi (s v ý nimkou patologick ých vy š et rení).

Barcoding

Pri klasick ých žiadankách sa využíva dvojit ý barco ding (jeden č iarov ý kód s č íslom ide na žiadanku a druhý na skúmavku), zatia ľ čo v prípade elektro nick ých žiadaniek stačí jeden kód, ktor ý sa nalepí na materiál a naskenuje do NIS (nemocničný informačný

JEDNODUCHŠIA ELEKTRONICKÁ REGISTRÁCIA

Naša spoločnosť ponúka možnosť využívať elektronické žiadanky. Táto výhoda umožňuje urýchliť a zefektívniť prácu v nemocniciach aj ambulanciách, čo vedie k výraznému progresu v spolupráci lekárov s laboratóriami. Momentálne je Unilabs Slovensko jediná spoločnosť, ktorá prostredníctvom partnerov dodávajúcich AIS ponúka možnosť využívať výhody elektronickej žiadanky.

Laboratórna diagnostika 50

systém), resp. AIS (ambulantný informačný systém). Bežné vy šetrenia majú čierne čiarové kódy, prioritné vzorky STATIM sa označujú červený m kódom.

Zna čenie žiadaniek a vzoriek č iarov ý mi kódmi má viacero v ý hod. Azda najväčšou z nich je zefektívne nie práce, pretože čiarov ý kód je sám o sebe dosta čujúcim identifikačný m znakom. A čo z toho vyplý va? Nielenže sa zv ýši efektivita práce, ale sa aj eliminuje nebezpečenstvo zámeny vzorky.

Spracovanie a príprava vzorky Po zaevidovaní vzorky a vy šetrení zo žiadanky do chádza k samotnému spracovaniu vzorky. Tá sa pripravuje na testovanie priamo v laboratóriu alebo pre transport do príslu šného laboratória v sieti, kde budú realizované špeciálne vy šetrenia. Spracovanie vzorky je realizované prostredníctvom scentrifugova nia a vytvorenia alikvóty tak, aby boli dodr žané pod mienky stability pre stanovované parametre. Každá alikvóta sa takisto zna č í č iarov ý m kódom, v ďaka čomu je možné presne identifikova ť , do ktorého la boratória vzorka smeruje.

2.

1. 3.

Objednajte si odberový materiál elektronicky www.unilabs.sk/objednanie-odberoveho-materialu

Laboratórna diagnostika 51
4

5. Komplexná diagnostika

Logistika našej spoločnosti sleduje jednoznačný cieľ – vyšetriť vzorky v čo najkratšom čase a čo najrýchlejšie poskytnúť lekárovi výsledok.

Naša laboratórna sieť je postavená na:

• troch veľ kokapacitných centrálnych laboratóri ách, ktoré v sebe integrujú minimálne 2 odbory laboratórnej medicíny,

• troch desiatkach satelitných laboratórií v rámci logistického zabezpečenia spádovej oblasti, • piatich patologick ých centrách a ich detašova ných pracoviskách.

Vďaka precízne stanovenému procesu spracovania vzorky, od momentu jej odberu cez transport a ž po anal ý zu s vyhodnotením v ý sledkov, dokážeme realizovať komplexnú laboratórnu diagnostiku.

Komplexná diagnostika

Satelitné laboratóriá poskytujú lekárom urgentné ana lý zy a predanalytické spracovanie biologického mate riálu pred jeho odvozom a analytick ý m spracovaním v centre, kde sa obyčajne realizujú špeciálne vyšetre

nia (ale aj rutinné). Ak je teda potrebné špeciálne vy šetrenie, ktoré sa vyšetruje v inom laboratóriu v rámci siete, pripravia sa zo vzorky alikvóty (spomínané vo š tvrtej kapitole), ktoré sa následne vložia do preprav ných vrecúšok. Na prepravných vrecúškach je nale pený š títok s označením, odkiaľ a kam daná vzorka smeruje a pri akej teplote je potrebný jej prevoz (zmra zené, chladené alebo v termoboxoch). Spracované a rozdelené vzorky sú teda pod ľa požiadaviek pre danalytickej fázy zasielané na vy šetrenie raritnejších parametrov do centrálneho laboratória na ďalšiu ana l ý zu. Vďaka tejto distribúcii a následnej centralizácii sme schopní realizova ť takmer v š etky vy š etrenia v rutinnom režime, a to aj tie, pri ktor ých sa čas doda nia v ý sledkov meral v t ýždňoch. Lekár tak môže bez ohľadu na lokalitu ordinovať plnú paletu vy š etrení a takmer v š etky písomne vyhodnotené v ý sledky dostávať do 24 hodín.

do 24 hod.

Písomne vyhodnotené v ýsledky do 24 hodín.

Laboratórna diagnostika 52

Doordinovanie vyšetrení

O šetrujúci lekár, prípadne ním poverená zdravotná sestra, môže dodatočne telefonicky doordinovať vy šetrenie niektor ých parametrov z už odobratej krvi, ktorá bola predt ým poslaná do nášho laboratória. Te lefonické doordinovanie je možné prostredníctvom call centra na čísle 0850 150 000, resp. vo vybraných prípadoch aj priamo v laboratóriu, pri čom identita volajúceho musí by ť verifikovate ľná (údaje o kóde poskytovate ľa, RČ pacienta, č . telefónu, z ktorého sa hovor uskutočňuje sú obsiahnuté v informačnom systéme našej spoločnosti). Pri doordinovaní vyšetre nia treba zohľadniť stabilitu požadovaného parametra pri skladovaní za daných podmienok, pôvodný dátum odberu vzorky, ako aj dobu skladovania vy šetrených vzoriek v laboratóriu. Záznam o doordinovaní bude uvedený aj na v ý sledkovom liste v rámci komentáru k žiadanke. Vy š etrenia koagula č n ých parametrov a vy šetrenia krvného obrazu je možné doordinovať pri dodr žaní špecifick ých podmienok stability vzorky. Vy šetrenia zo séra a zbieraného moču sa môžu do dato č ne objedna ť najneskôr do dvoch pracovných dní (48 hodín) od doru čenia vzorky do laboratória. Je to doba, po č as ktorej sa vy š etrené vzorky séra a mo ču skladujú. Takmer v šetky vy šetrované para metre stanovované zo séra sú pri chladničkovej tep lote 2 8 °C stabilné najmenej 2 dni. Každé laborató rium má vypracované pracovné postupy pre možnos ť doordinovania jednotliv ých parametrov. V prípade nesplnenia t ýchto podmienok nemôžeme doordino vanie akceptova ť , o čom bude o š etrujúci lekár ako objednávateľ vy šetrení telefonicky informovaný

VYŠETRENIA NA DOOBJEDNANIE V HODINÁCH OD ODBERU VZORKY

koagulačné faktory, proteín C ↓

do 4 hod.

fibrinogén APTT, TT, D-dimér, Pro C Global ↓ krvný obraz ↓

do hod.

do hod. do hod.

antitrombín III, PT-ratio, INR

VYŠETRENIA ZO SÉRA A ZBIERANÉHO MOČU

MOŽNO DOOBJEDNAŤ DO DVOCH DNÍ (48 HODÍN) OD DORUČENIA VZORKY DO LABORATÓRIA

Laboratórna diagnostika 53
5

6. Kvalita a akreditácia

V garancii správnosti výsledkov sa môže spoločnosť Unilabs Slovensko oprieť o vykonávanie pravidelnej internej (IQC) a externej kontroly kvality (EQC). Povinnosť vykonávať pravidelné merania IQC a EQC vyplýva z dodržiavania pravidiel správnej laboratórnej praxe a je základným predpokladom pre udelenie osvedčenia o akreditácii pre laboratórium. Interná kontrola kvality slúži na kontinuálnu revíziu správnosti a presnosti merania. V procese externej kontroly kvality preukazuje laboratórium nadväznosť svojich výsledkov merania jednotlivých parametrov na medzinárodné štandardy.

Spolo č nos ť Unilabs Slovensko má v sú č asnosti vä čš inu laboratórií akreditovan ý ch Slovenskou národnou akredita č nou slu ž bou (SNAS) . V š etky laboratóriá na š ej spolo č nosti sú akreditované podľa medzinárodne platnej normy ISO 15189:2012 Touto normou sú akreditované aj na š e laboratóriá lekárskej genetiky v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Ko š iciach a takisto pracoviská diagnostick ých centier patológií (DCP) v Bratislave, Ko š iciach, Banskej Bystrici a v Pre šove.

Výhody akreditovaného laboratória

Rozdiel medzi akreditovaný mi a neakreditovaný mi laboratóriami, ktoré sú certifikované „iba“ systémom kvality ISO 9001 , spočíva predov šetk ý m v nárokoch kladených na dôkladnejšie mapovanie a sledovanie všetk ých procesov v laboratóriu (predanalytická fáza, samotná anal ý za, postanalytická fáza). Všetky pro cesy v akreditovanom laboratóriu sú preto podrobne zdokumentované. V ý hod je v šak oveľa viac:

• zavedenie kvalitného systému internej a externej kontroly kvality,

• prístroje validované servisnými a metrologickými autoritami,

• používanie výlučne certifikovaných reagencií,

kalibrátorov a kontrolných materiálov, • kvalifikovaný personál, • laboratórium má stanovené ciele kvality a je povinné sa v zmysle normy neustále zlepšovať v prospech pacienta a lekára.

Akreditované pracoviská sú pravidelne kontrolované počas dohľadov ých návš tev akreditačných orgánov (SNAS).

Osvedčenie o akreditácii sa udeľuje na obdobie 5 ro kov. Akreditované pracoviská sú zárukou maximálnej spoľahlivosti a presnosti, hoci si to mnohí lekári, ktorí akreditované a neakreditované laboratóriá neodlišujú, neuvedomujú.

Interná kontrola

V rámci systému internej kontroly kvality (IQC) sa v la boratóriách pravidelne monitorujú výsledky kalibrácii, variácia v stanovovaní kontrolných látok a správna funkciu jednotlivých analyzátorov. Denná frekvencia IQC je závislá od objemu vzoriek, ktoré laboratórium počas dňa spracováva.

Pri vyhodnocovaní IQC sa postupuje nasledovne: • pred spustením rutinnej prevádzky sa vykonáva kontrola kvality na každom analyzátore a pre každú metódu, ktorá bude v daný deň používaná, • po analýze kontrolných látok skontroluje zodpovedná osoba výsledky kontrolných látok v číselnej, resp. grafickej forme.

Metódy vyhodnocovania

Výsledky meraní IQC sa vyhodnocujú podľa Westgar dových pravidiel a Six sigma metriky. Hodnota six sigma je mierou kvality metódy a je kľúčová pre nastavenie kontrolných pravidiel. Hodnoty 6 a viac predstavujú „svetovú“ triedu kvality. Hodnoty pod 3 signalizujú ne dostatočnú kvalitu a malo by sa uvažovať o výmene vyšetrovacej metódy. Všeobecne platí, že čím vyššia je six sigma, tým sú jednoduchšie pravidlá pre kontrolu kvality.

Externá kontrola kvality

Externá kontrola kvality (EQC) začína doručením špe ciálnej testovacej sady vzoriek do laboratória, ktorých analýza sa uskutočňuje v rutinnej prevádzke s ostatnými vzorkami štandardným spôsobom. Namerané výsledky kontrolnej vzorky sa zadajú online na webovej stránke

Laboratórna diagnostika 54
AKTUALIZOVANÉ

dodávateľa externej kontroly kvality. Vyhodnotenie kontrolného cyklu je zasielané e-mailom na kontaktnú adresu laboratória, a to najneskôr 2 dni po STOP ter míne. Výsledky vyhodnoteného EQC skontroluje zodpo vedný pracovník za danú prevádzku. V prípade potreby urobí nápravné opatrenia, ktoré vyplynú z vyhodnotenia EQC a všetko zaznamená v ISOhelpe.

Akreditácia

V roku 2019 sme rozbehli nový systém akreditácie labo ratórií na úseku operácií. V predošlých rokoch boli akre ditované jednotlivé prevádzky samostatne. Akreditačná dokumentácia sa vedie elektronicky, čím prispievame k ochrane životného prostredia.

Začiatkom roku 2020 sme obdržali prvé osvedčenia v novom systéme akreditácie pre Centrálne laborató rium STRED – laboratóriá Likavka (klinická biochémia a hematológia, klinická mikrobiológia), Banská Bystrica, Spišská Nová Ves a Žiar nad Hronom a pre Centrálne laboratórium VÝCHOD – laboratóriá Stropkov a Rož ňava. V Likavke je špeciálne konfirmačné pracovisko. V Stropkove akreditovali biochemické, hematologické a sérologické vyšetrenia, ktoré sa robia v novej linke APTIO a širokú paletu novozavedených špeciálnych

hemokoagulačných vyšetrení. Na mikrobiológii pribudli k širokej palete akreditovaných kultivačných a sérolo gických ELISA vyšetrení nové kultivačné a PCR vyšet renia na TBC. Začiatkom roku 2021 sme dostali osved čenie pre Úsek operácií, ktorý združuje 12 laboratórií. V priebehu roka 2021 sme zakreditovali ďalších 7 labo ratórií. V priebehu roka 2022 plánujeme pod Úsekom operácií (Osvedčenie M-082) zakreditovať 3 centrálne a 3 satelitné laboratóriá.

V nadchádzajúcom období pripravujeme akreditáciu pre cytogenetiky – CG Spišská Nová Ves v roku 2022 a CG Bratislava v roku 2023.

NAŠE LABORATÓRIÁ SA AKREDITUJÚ

UŽ OD ROKU 2006

Prvé akreditované laboratóriá našej spoločnosti boli Laboratórium klinickej biochémie a hematológie a La boratórium klinickej mikrobiológie v Ružomberku.

Tieto laboratóriá sa v júni 2006 ako prvé na Slovensku akreditovali podľa medzinárodne platnej normy ISO 15189:2007, ktorá je vytvorená práve pre klinické laboratóriá.

Laboratórna diagnostika 55
6

7. Analýza

Deväťdesiat percent zariadení v la boratóriách Unilabs Slovensko tvorí technika SIEMENS, ktorú dopĺňajú značky Roche, Beckman coulter, Sysmex, BIOMERIEUX, Brucker, Becton Dikinson a iné. Zabezpečujeme komplexnú modernú laboratórnu diagnostiku s vysokou kvalitou a širokou dostupnosťou. Naše služby poskytujeme prostredníctvom siete viac než 40 laboratórií na území celého Slovenska.

ADVIA 1800

Biochemick ý systém ADVIA® 1800 je automatic k ý analyzátor pre klinickú biochémiu, ktor ý ana lyzuje vzorky ľ udského séra, plazmy alebo mo č u s kapacitou 1 200 fotometrických a 600 ISE testov za hodinu. Doká ž e stanovi ť mnohé parametre od glukózy cez enz ý my, lipidy, š pecifické proteíny, stopové prvky ako Fe, Mg, Li a ž po terapeutické hladiny liekov.

ADVIA Centaur XP

Je automatizovaný imunoanalytický analyzátor po núkajúci optimálnu produktívnu účinnosť Skupiny testov zahŕňajú diagnostiku z oblasti ferti lity, ochorení štítnej žľazy, onkológie, kardiovasku lárnych ochorení, monitorovania liekových hladín, infek č n ý ch chorôb , alergií , f unkcie nadobli č iek a kostného metabolizmu.

Immulite 2000XPi

Vysokocitliv ý plnoautomatick ý imunochemick ý analyzátor, ktorý pracuje na princípe chemiluminis cencie. Je určený na stanovenie hormónov, kardio markerov, onkomarkerov, rastových hormónov, dia betu, markerov anémie, sérologických parametrov infekcií, hladiny liekov a markerov zápalu. Je kľú čovým v diagnostike alergií – analyzuje obrovské spektrum špecifických IgE alergénov (vyše 400).

ADVIA 2120

Hematologický systém ADVIA 2120 je plne automa tický diagnostický prístroj s kapacitou 120 vzoriek za hodinu (CBC/diff). Analyzátor používa vzorky plnej krvi a poskytuje nasledovné druhy výsledkov:

• kompletný krvný obraz (CBC),

• CBC plus rozdielové počty bielych krviniek (CBC/diff),

• absolútne, percentuálny a indexové počty retic,

• CBC/diff plus retic (CBC/diff/retic),

• CBC/retic.

Sysmex® CA-1500

Plne automatizovaný koagulačný analyzátor pre in vit ro diagnostiku umožňuje rýchlo a s veľkou presnos ťou spracovať veľký objem vzoriek. Je založený na koagulačnej, chromogennéj a imunologickej metóde.

Laboratórna diagnostika 56
CentraLink™
Laboratórna diagnostika 57 Advia 1800 VersaCell® Immulite 2000XPi Advia Centaur XP 7

CentraLink™

Systém správy údajov poskytuje výkonnú platfor mu pre centrálne riadenie laboratórnych dát a ná strojov , pri č om automatizuje manuálne procesy a workflow.

VersaCell®

Je to kompaktný robotický systém, ktorý spája až 2 samostatné nástroje flexibilnej konfigurácie.

ROCHE Cobas e411

Plne automaticky analyzátor určený na imunoche mickú analýzu založenú na ECL. Využitie má najmä v diagnostike napríklad kostných markerov.

BN II ProSpec

Umožňuje plne automatizované stanovenie plaz matick ý ch proteínov nefelometrickou anal ý zou séra, plazmy, moču a likvoru.

Sysmex UF-1000i a Sysmex UF-4000i

Prietokové cytometre na bakteriologický skríning. Dnes sú už štandardnou výbavou všetkých našich laboratórií. Umožňujú efektívne využitie kultivačných vyšetrení a výrazne zrýchľujú čas diagnostiky.

Sysmex U-WAM

Plne automatizovaná linka na analýzu moču. Zahŕ ňa prietokovú cytometriu, mikroskopiu a chemické stanovenie moču na stripoch.

Mindray BC 6200 a 6000

Analyzátor MINDRAY BC 6000 a BC 6200 je určený na in vitro vyšetrovanie krvného obrazu (KO) s 5-pa rametrovým diferenciálnym rozpočtom leukocytov (neutrofily, lymfocyty, eozinofily monocyty, bazofily). Princípy, ktoré používa analyzátor pre merania, sú nasledujúce: impedančná metóda s tieneným prieto kom, laserový rozptyl a patentovaná technológia SF Cube (3D analýza využívajúca informácie z rozptylu laserového svetla v dvoch uhloch a z fluorescenč ných signálov pre rozlíšenie a počítanie buniek).

Beckman Coulter NAVIOS

Prietokový cytometer na imunofenotypizáciu lymfo cytov. Výsledky sú k dispozícii do 24 hodín.

TECAN EVO Clinical 200

Pipetor na riedenie a následne rozpipetovanie vzo riek do mikrotitračných testovacích platničiek, ktoré sú ďalej spracované pomocou analyzátora BEP III metodikou ELISA.

BEP III

Dokáže stanoviť vírusové hepatitídy, syfilis, herpe tické vírusy, respiračne vírusy, borélie, chlamýdie a mykoplazmy.

MALDI TOF

Analyzátory umožňujúce rýchlu a presnú druhovú identifikáciu mikroorganizmov pomocou hmotnost nej spektrofotometrie.

VITEK 2 BIOMERIEUX

Plnoautomatické analyzátory na stanovenie kvan titatívnej citlivosti, ktoré okrem stanovenia citlivosti detegujú aj mechanizmy rezistencie testovaného bakteriálneho kmeňa. Výsledky testov citlivosti sú interpretované a každoročne aktualizované pod ľa medzinárodnej antibiotickej smernice EUCAST. Vďaka VITEK-u sú výsledky našich vyšetrení rých lejšie, presnejšie a kvalitnejšie.

BACT/ALERT® 3D

Umožňuje automatizované kultivačné vyšetrenie hemokultúr so signalizáciou pozitívnej hemokultúry.

Tissue-Tek Xpressx120 Plnoutomatický tkanivový procesor, ktorý umož ňuje spracovať bioptické vzorky v „zrýchlenom“ procese (do 1,5 hodiny oproti štandardným 15 ho dinám) pomocou kombinácie mikrovlnovej techno lógie a presycovacích reagencií.

Tissue-Tek AutoTEC Plnoautomatický zalievací prístroj umožňujúci zaliať spracovanú vzorku do paraformu bez manuálne ho zásahu – čiže oproti štandardnému postupu s orientáciou vzorky pri zalievaní, prípadne stratou materiálu počas tohto procesu.

Laboratórna diagnostika 58

Aptio® Automation

Umožňuje zlepšiť využitie laboratórnych zdrojov, zvýšiť efektivitu, urýchliť spracovanie vzoriek. Ponúka rozsiahle diagnostické portfólio: biochemickú analýzu, imunoanalýzu, hematologickú analýzu, analýzu hemostázy a testovanie plazmatických proteínov. Poskytuje maximálnu automatizáciu v pred-, posta analytickej fáze.

Aptio Automation – automatizácia v predanalytickej fáze

• Input/Output Modul

Rutinný a statimový riadiaci vstup a výstup skúmaviek. Kapacita 780 skúmaviek, 15 stojanov, 48 polôh.

• Bulk Input Modul

Vysokorýchlostný nakladač skúmaviek. Kapacita 1 000 skúmaviek za hodinu.

• Centrifúga Modul

Kapacita 80 skúmaviek. Priechodnosť až 300 skúmaviek za hodinu s 10-minútovým odstreďovaním.

• Decapper Modul

Kapacita 2 000 odpadových vrchnákov. Priechodnosť 800 skúmaviek za hodinu.

Aptio Automation – automatizácia v postanalytickej fáze

• Aliquotter Modul

Kapacita: z 1 primárnej skúmavky dokáže odpipetovať 4 alikvotačné skúmavky. Priechodnosť 400 skúmaviek za hodinu.

• Tube Sealer Modul Modul uzatvárania skúmaviek. Priechodnosť 800 skúmaviek za hodinu.

• Tube DeSealer Modul Modul otvárania skúmaviek. Priechodnosť 200 skúmaviek za hodinu.

• Storage/Chladiaci skladovací modul Automatické skladovanie, vyhľadávanie a likvidácia skúmaviek. Kapacita 15 360 skúmaviek. Priechodnosť 800 skúmaviek za hodinu.

Laboratórna diagnostika 59 7

Aptio Analýza

Atellica® Sample Handler

Komponent na spracovanie vzoriek pre vstup/v ý stup rutinných, statimov ých vzoriek, kalibrátorov a kontrol (QC). Pomocou komponentu spája Atellica Magline biochemick ý (CH) a imunoanalytick ý (IM) analyzátor. Kapacita až 500 skúmaviek za hodinu.

Analyzátor Atellica IM 1600

Imunologick ý analyzátor s metódou testovania chemiluminiscencie s využitím pokročilého akridínu esterovej technológie.

• Prevádzkuje až 440 testov za hodinu.

• Kapacita palubného systému: 42 primárnych stanovení (35 pomocných reagencií).

Typ vzoriek: sérum, plazma, plodová voda, mo č , celá krv (š pecifické pre test). Automatická kontro la hladiny vzoriek, detekcia zrazeniny, detekcia bublín, hemol ý za, ikterus, kontrola lipémie (HIL). Automatické opakovanie vzorky a automatické riedenie, závislé od testu. Doba testu 10 a ž 54 minút.

Analyzátor Atellica® CH 930

Biochemick ý systém, ktor ý prevádzkuje až 1 800 testov za hodinu.

• Fotometrické: 1 200 testov za hodinu.

• Integrovaná multisenzorová technológia (IMT): 600 testov za hodinu.

• Kapacita palubného systému: 70 testov. Typ vzoriek: sérum, plazma, CSF, mo č . Automa tická kontrola hladiny vzoriek, detekcia zrazeniny, detekcia bublín, hemol ý za, ikterus a kontrola lipémie (HIL). Automatické opakovanie vzorky, au tomatické riedenie vzorky 1 : 5. Požadovaný objem vzorky: 0,4 μ l až 5,0 μ l (mení sa pod ľa anal ý zy). Doba testu 3 až 10 minút. Metóda: potenciometrická, fotometrická, turbidimetrická.

Analyzátor Sysmex CS-5100 Široké optické spektrum spracováva širokú škálu testov.

• Vysoká v ý konnos ť až 400 testov PT/APTT za hodinu.

• Kapacita palubného systému: až 3 000 testov a až 40 reagencií.

• Metóda: chromogénna, imunoanalý za a agregácia.

Laboratórna diagnostika 60

Sekvenovanie novej generácie

NextSeqTM 550

• sekvenovanie 30 120 Gb/run

• 400 miliónov č ítaní

• celkov ý č as sekvenovania 12 30 h

• sevenovanie 300 bp v 1 č ítaní

• ve ľ ké panelové anal ý zy, anal ý za klinického exómu, exómu

Genetický analyzátor (sekvenátor) Umožňuje získať informácie o poradí nukleotidov (báz) v molekule DNA (stanovenie primárnej štruktúry DNA). Inými slovami, pomocou sekvenátora je možné „prečí tať“ gén a nájsť v ňom mutáciu zodpovednú za gene tické ochorenie, prípadne predispozíciu k ochoreniu.

Real-Time PCR cykler (LightCycler 480)

Meraním fluorescencie pri určitých vlnových dĺžkach umožňuje stanoviť genotyp pacienta (detegovať prí tomnosť mutácie), napríklad v súvislosti s trombofil nými stavmi, hemochromatózou a s mnohými ďalšími.

IdyllaTM

iSeq™ 100

• sekvenovanie 1,2 Gb/run

• 4 milióny č ítaní

• celkov ý č as sekvenovania 9 17 h

• maximálna d ĺžka č ítania 300 bp

• malé panelové anal ý zy, anal ý za ve ľ k ých génov

IdyllaTM, Biocartis je plne automatický real-time PCR molekulárny diagnostický systém navrhnutý pre rýchle získanie klinických molekulárnych informácií. IdyllaTM zahŕňa kompletný proces od vloženia vzorky až po zobrazenie výsledku (od 35 do 150 minút). IdyllaTM je použiteľná pre široké spektrum klinických typov vzo riek: FFPE (formalínom fixované, v parafíne zaliate) tka nivové rezy, krv, moč, stolica, spútum alebo tkanivo. Plne integrovaný systém umožňuje klinickému labora tóriu uskutočňovať široké spektrum onkologických, in fekčných a ďalších vyšetrení. Ďalšie výhody systému: mimoriadne jednoduché použitie, vysoká špecificita a senzitivita a krátky čas na prípravu vzorky (menej ako 2 minúty).

Využívame testy:

• IdyllaTM NRAS/BRAF Test

• IdyllaTM KRAS Test

• IdyllaTM EGFR Test

• IdyllaTM MSI Test

• IdyllaTM ctNRAS/BRAF Test

• IdyllaTM ctKRAS Test

• IdyllaTM ctEGFR Test

• najnovšie aj IdyllaTM GeneFusion Test

Laboratórna diagnostika 61 7

8. Validácia a distribúcia výsledkov

Každý výsledok pacienta pred odoslaním z laboratória podlieha dvojstupňovej kontrole – technickej aj klinickej. Naše procesy sú nastavené tak, aby sme v maximálne možnej miere eliminovali pravdepodobnosť pochybenia na strane automatického spracovania alebo ľudského faktora.

Distribúcia v ýsledkov V ý sledky sa š tandardne zasielajú v tlačenej podobe (aby mohli by ť evidované v karte pacienta), čo okrem iného vypl ý va aj zo zákona. Popri tejto základnej forme ponúkame možnos ť dostávania v ý sledkov aj elektronicky, prípadne telefonicky.

Rozlišujeme dva v ý sledkové listy:

1. priebežný v ýsledkov ý list vz ťahuje sa na rutinné denné vy šetrenia na konci v ý sledkového listu sa uvádzajú neukončené vy šetrenia s popisom „vy šetríme“ + text (konkrétne parametre)

2. konečný v ýsledkov ý list vz ťahuje sa na dovy šetrované parametre (označené znakom „««“) konečný v ý sledkov ý list sa považuje za skompletizovaný prehľad zahŕňajúci v šetky vy šetrenia, ktoré boli ordinované v deň prijatia žiadanky do laboratória

Zasielanie písomných v ýsledkov Č o sa t ý ka š tandardných písomných v ý sledkov, tie sa okamžite po schválení oprávnenou osobou, kto rej skratkové meno je uvedené na v ý sledkovom liste, vytla č ia a vyexpedujú o š etrujúcemu lekárovi, resp. sú k dispozícii v elektronickom režime. V kaž dom laboratóriu sú ur č ené kompetencie jednotli v ých pracovníkov, čím je zabezpečená jednoznačná zodpovednos ť za technické, respektíve klinické, uvoľnenie v ý sledkov vy šetrení.

Zasielanie v ýsledkov elektronicky Laboratóriá Unilabs Slovensko zárove ň poskytujú mo ž nos ť bezplatného prístupu k elektronick ý m v ý sledkom prostredníctvom internetu s vyu ž itím kryptovanej komunikácie bežného internetového prehliadač a. Klient tak po zadaní svojich prihlasova cích údajov (meno, heslo) získava možnos ť prístupu k v ý sledkom laboratórnych vy šetrení z ktoréhoko ľ vek počítač a pripojeného na internet, a to v identic kom vizuálnom formáte voči papierovému v ý sledku. Elektronick ý v ý sledok je umiesten ý v dispozi č nej sfére klienta bezprostredne po jeho klinickej validá cii v laboratóriu. Ak lekár disponuje ambulantný m IS, je možné laboratórne v ý sledky automaticky prepo ji ť s kartou pacienta, čím je zabezpečený komplexný prehľad o zdravotnom stave pacienta.

Telefonické hlásenie v ýsledku O v ý sledkoch vy šetrení sa možno informova ť pros tredníctvom call centra 0850 150 000. Môže tak uro bi ť iba príslušný ošetrujúci lekár alebo ním poverená zdravotná sestra. Vy šetrenia krvných skupín, Rh pro tilátok, antierytrocytov ých protilátok a v ýsledky z pa tológie nie je možné telefonicky poskytnú ť . Každá telefonická informácia o v ý sledkoch vy š etrení je v laboratóriu zaznamenaná v LIS. V ýsledky vyšetrení, ktoré sú označené ako STATIM (urgentné vyšetrenia), sa hlásia ošetrujúcemu lekárovi čo najr ýchlej šie po obdr žaní v ý sledku a jeho klinickej kontrole, a to na číslo oddelenia alebo ambulancie priamo ošetrujú cemu lekárovi alebo zdravotnej sestre. Pri hlásení je nevyhnutná presná identifikácia pacienta a odberu.

Laboratórna diagnostika 62

Výsledkový list

Meno a priezvisko pacienta Rodné číslo pacienta

Meno a priezvisko ordinujúceho lekára

Dátum narodenia pacienta

Klinická informácia k pacientovi

Realizačné laboratórium kontaktné údaje

Dátum a čas príjmu materiálu

Dátum a čas odberu materiálu Komentár klinická infor mácia k prijatej vzorke

Konečný výsledkový list k žiadanke číslo RK/39385106 Pacient: Ordinujúci lekár: Dátum a čas odberu: Rod.číslo: Nar.: Zariadenie a adresa:

OR OS Žilina, oddiel: Sro vložka č.63112/L Unilabs Slovensko, s. r. o., Záborského 2, 036 01 Martin

TEST TEST

Adresa ordinujúceho lekára Kód lekára Kód diagnózy Kód pois ťovne

Poisťovňa: Diagnózy:

Lekár NEUVEDENÝ 18. 01. 2021 15:58

111111/111 11. 11. 1911 Alpha medical, s.r.o. Laboratórium ZH Sládkovičova 11 965 01, ŽIAR NAD HRONOM

18. 01. 202108:30 D500

Príjem: Komentár k prijatému materiálu: Kód lekára / PZS :

Unilabs Slovensko, s. r. o.

XX X12345678 / X00020ZH1101

Centrálne laboratórium STRED LIKAVKA, Akreditované prevádzky podľa ISO 15 189:2012 hviezdička sú neakreditované * Vyšetrenia označené symbolom

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

J. Bellu 66, 034 95 LIKAVKA

ZáverVýsledokJednotkyRef.rozsah Schválil EDTA krv ZáverVýsledokJednotkyRef.rozsah Schválil EDTA krv

+ 10^9/l BST 18.01.21 16:03 12.00 3.80-10.70

Leukocyty [WBC]

Erytrocyty [RBC] OK 10^12/l BST 18.01.21 16:03 5.00 4.40-5.80

Hemoglobín [HGB] OK g/l BST 18.01.21 16:03 150.00 135.00-175.00

Hematokrit [HCT] OK pomer BST 18.01.21 16:03 0.50 0.38-0.52

* Stred.obj.RBC [MCV] OK fL BST 18.01.21 16:03 95.00 82.00-98.00

* Stred.hmot.HGB v RBC [MCH] OK pg BST 18.01.21 16:03 30.00 27.00-33.00

* Stred.farebná konc. HGB v RBC [MCHC]

OK g/l BST 18.01.21 16:03 320.0 320.0-370.0

* Šírka distr. RBC [RDW] OK % BST 18.01.21 16:03 12.00 11.60-15.10

Trombocyty [PLT] OK 10^9/l BST 18.01.21 16:03 350.0 140.0-420.0

* Stredný objem PLT [MPV] + fL BST 18.01.21 16:03 12.00 7.10-11.50

* Šírka distr. PLT [PDW] OK fl BST 18.01.21 16:03 12.00 9.0-17.0

* Neutrofily [NE] OK70.00%35.0-74.0 BST 18.01.21 16:03

* Lymfocyty [LY] OK30.00%15.5-50.0 BST 18.01.21 16:03

* Eozinofily [EO] OK1.00%0.00-5.00 BST 18.01.21 16:03

* Monocyty [MO] OK2.00%2.0-11.0 BST 18.01.21 16:03

* Bazofily [BA] OK1.00%0.00-1.50 BST 18.01.21 16:03

* Neutrofily abs.počet OK1.8010^9/l1.70-6.90 BST 18.01.21 16:03

* Lymfocyty abs.počet OK2.010^9/l1.00-3.60 BST 18.01.21 16:03

* Eozinofily abs.počet OK0.310^9/l0.0-0.43 BST 18.01.21 16:03

* Monocyty abs.počet OK0.110^9/l0.10-0.80 BST 18.01.21 16:03

* Bazofily abs.počet OK0.1010^9/l0.00-0.10 BST 18.01.21 16:03

ZáverVýsledokJednotkyRef.rozsah Schválil Sérum ZáverVýsledokJednotkyRef.rozsah Schválil Sérum S-Glukóza OK mmol/l BST 18.01.21 16:03 4.60 3.30-5.59

S-Močovina + mmol/l BST 18.01.21 16:03 25.20 2.5-10.9

S-Kreatinín OK70.00µmol/l52.00-110.00 BST 18.01.21 16:03

S-Kyselina močová + 580.00µmol/l150.0-420.0 BST 18.01.21 16:03

ZáverVýsledokJednotkyRef.rozsah Schválil Sérum ZáverVýsledokJednotkyRef.rozsah Schválil Sérum

S-Sodík OK mmol/l BST 18.01.21 16:03 142.00 132.00-146.00

S-Draslík OK mmol/l BST 18.01.21 16:03 5.40 3.70-5.40

S-Chloridy OK110.00mmol/l97.00-111.00 BST 18.01.21 16:03 Strana č. RK/39385106 1 z 2 0850 150 000 www.unilabs.sk, call centrum: 2021-1-20 Ver 3.117 11093C03.uds

V ýsledok vyšetrenia druh klinického materálu, záver (+ nad ref. rozsahom, - pod ref. rozsahom, OK v ref. rozsahu), v ý sledok (číselné vyjadrenie), jednotky, ref. rozsah, schválil (skratkové meno)

Laboratórna diagnostika 63 8
ZáverVýsledokJednotkyRef.rozsah Schválil Plazma ZáverVýsledokJednotkyRef.rozsah Schválil Plazma P- INR (liečení pacienti) BST 18.01.21 16:03 1.02 Terapeutickú hladinu pri liečbe kumarínmi určuje ošetrujúci lekár. Odporúčaná hodnota: 2,0 - 3,5

9. Kontakty

+421 2 32 11 22 22

Digital park II, Einsteinova 23 www.unilabs.sk unilabs@unilabs.sk

Obchodný manažér

RNDr. Alexandra Malaníková

Veľkí klienti: nemocnice – vedenie

Digital park II

Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 0903 160 894 I alexandra.malanikova@unilabs.sk

Sales Specialist and Controlling Analyst

Mgr. Lukáš Lednický

Digital park II Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 0902 529 992 I lukas.lednicky@unilabs.sk

Klientské centrum

(lab.online, B2C klienti)

Ing. Monika Kalčíková

Manažérka klientského centra

Šancová 110, 831 04 Bratislava 0910 972 176 I monika.kalcikova@unilabs.sk

Sales Back Office

Mgr. Monika Vernarská

Covid-19 (PCR, Atg, Protilátky) – firmy BabyLab (Trec/Krec, SMA) – celá SR

Digital park II

Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 0910 138 972 I monika.vernarska@unilabs.sk

Sídlo spoločnosti Záborského 2 036 01 Martin Slovenská republika IČO: 31647758 DIČ: 2020577603 IČ DPH: SK2020577603

Riaditeľstvo Digital park II, Einsteinova 23 851 01 Bratislava tel: +421 2 32 11 22 22

Administratíva Záborského 2 036 01 Martin tel: +421 43 422 00 41

Adresa na fakturáciu Unilabs Slovensko, s. r. o. Záborského 2 036 01 Martin Slovenská republika IČO: 31647758 DIČ: 2020577603 IČ DPH: SK2020577603

Bankové spojenie: UniCredit Bank č. účtu: 6602253029/1111 IBAN: SK59 1111 0000 0066 0225 3029

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 63112/L.

Medicínski reprezentanti

1 Samuel Štubňa

Digital park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 0910 139 477

2 Mgr. Mária Chotváčová

Nová nemocnica 511, 958 01 Partizánske 0911 066 515

3 Mgr. Mária Majtánová

J. Bellu 66, 034 95 Likavka 0902 829 481

4 Mgr. Annamária Mališová

Horná 67, 974 01 Banská Bystrica 0910 994 229

5 Ing. Jana Mišíková

J. Bellu 66, 034 95 Likavka 0911 102 740

6 Mgr. Liana Hríbová

Jánskeho 1, 952 01 Spišská Nová Ves 0904 604 193

7 Mgr. Iveta Varadzinová Gorkého 2, 040 01 Košice 0911 820 568

Laboratórna diagnostika 64
Call Centrum 0850 150 000
za cenu miestneho hovoru
v pracovných dňoch od 7.30 16.30
2 6 3 5 1 7 4

Manažment

Mgr. Stanislav Čársky

Generálny riaditeľ (CEO) stanislav.carsky@unilabs.sk

Alpha medical – a teraz Unilabs Slovensko – plní svoj počiatočný sľub po skytovať kvalitnú a dostupnú laboratórnu diagnostiku už 25 rokov. Každým rokom nášho pôsobenia prinášame nové atribúty, ktoré sú s týmto záväz kom spojené – ďalšie odbory diagnostiky, rozšírenie laboratórnej siete, nové moderné metódy testovania, rýchlejšie výsledky, vzájomnú kompati bilitu a porovnateľnosť v rámci siete, komfortnejší servis. Sme silným a spo ľahlivým partnerom, s ktorým môžete počítať – kdekoľvek na Slovensku a kedykoľvek, keď to váš pacient práve potrebuje. Spoločne sa staráme, aby ľudia v našej krajine mali svoje zdravie pod kontrolou. To je to, čo nás motivuje byť každým dňom o kúsok lepší v tom, čo robíme.

Ing. Jozef Karlík

Finančný riaditeľ (CFO) jozef.karlik@unilabs.sk

RNDr. Ľubomír Gallik Obchodný riaditeľ (CSO) lubomir.gallik@unilabs.sk

Ing. Katarína Rumanová Výkonný riaditeľ pre patológie a genetiky katarina.rumanova@unilabs.sk

RNDr. Jozef Marčišin, MSc. Prevádzkový riaditeľ (COO) jozef.marcisin@unilabs.sk

MUDr. Marta Dobáková Medicínsky riaditeľ (CMO) marta.dobakova@unilabs.sk

Ing. Gabriel Gajdoš IT riaditeľ (CIO) gabriel.gajdos@unilabs.sk

Mgr. Lívia Franková

Marketingový riaditeľ (CMO) livia.frankova@unilabs.sk

Ing. Lucia Sýkorová

Riaditeľ nákupu (CPO) lucia.sykorova@unilabs.sk

Ing. Peter Kelčík Riaditeľ ľudských zdrojov (HR Director) peter.kelcik@unilabs.sk

Laboratórna diagnostika 65 9
Dominika Petrová Riaditeľ projektovej kancelárie (CPO) dominika.petrova@unilabs.sk

RNDr. Viera Zboňáková, MSc. Manažér pre dane a účtovníctvo viera.zbonakova@unilabs.sk

Tibor Majer

Senior koordinátor logistiky tibor.majer@unilabs.sk

Ing. Ivan Zaťko Manažér logistiky ivan.zatko@unilabs.sk

Ing. Róbert Lamoš Projektový manažér TaHO robert.lamos@unilabs.sk

RNDr. Alexandra Malaníková Obchodný manažér alexandra.malanikova@unilabs.sk

Ing. Kristína Langerová

Manažér pre styk so zdravotnými poisťovňami kristina.langerova@unilabs.sk

MUDr. Ivana Revayová, MPH, MBA Manažér prevádzky ambulancií ivana.revayova@unilabs.sk

Manažment rutinných laboratórií

Mgr. Katarína Dudová, MPH Manažér Centrálneho laboratória – ZÁPAD katarina.dudova@unilabs.sk

MUDr. Jana Koporcová

Manažér Centrálneho laboratória – STRED jana.koporcova@unilabs.sk

Mgr. Stanislava Vargová

Manažér Centrálneho laboratória – VÝCHOD stanislava.vargova@unilabs.sk

Mgr. Bibiana Straková, MPH

Manažér kvality (rutinné laboratóriá) bibiana.strakova@unilabs.sk

Laboratórna diagnostika 66

Manažment špecializovan

ých

laboratórií patológie a genetiky

MUDr. Iveta Mečiarová, PhD.

Manažér DCP Bratislava a odborný zástupca iveta.meciarova@unilabs.sk

MUDr. Jozef Bodnár

Manažér DCP Košice a odborný zástupca jozef.bodnar@unilabs.sk

MUDr. Ľubomír Straka

Manažér DCP Prešov a odborný zástupca lubomir.straka@unilabs.sk

MUDr. Viliam Gábriš

Manažér DCP Banská Bystrica a odborný zástupca viliam.gabris@unilabs.sk

MUDr. Miroslav Žatko

Manažér DCP Topoľčany a odborný zástupca miroslav.zatko@unilabs.sk

RNDr. Jana Verebová, PhD.

Manažér Laboratória lekárskej genetiky Košice jana.verebova@unilabs.sk

MVDr. Eva Drusová

Manažér Laboratória lekárskej genetiky Spišská Nová Ves eva.drusova@unilabs.sk

Mgr. Lenka Tomášiková Manažér Laboratória lekárskej genetiky Banská Bystrica lenka.tomasikova@unilabs.sk

RNDr. Renáta Zemjarová Mezenská

Manažér Laboratória lekárskej genetiky Bratislava – Polianky renata.zemjarova@unilabs.sk

RNDr. Jaroslava Veljačiková

Manažér Laboratória lekárskej genetiky Bratislava – Šancová jaroslava.veljacikova@unilabs.sk

Mgr. Zuzana Kmentová Centrálny manažér kvality pre patológie a genetiky zuzana.kmentova@unilabs.sk

Laboratórna diagnostika 67 9

Sieť laboratórií a pracovísk

Topo

centrálne laboratórium patologická anatómia – DCP laboratórium v rámci nemocnice Laboratórium Vita-Test Centrálne veterinárne laboratórium laboratórium patológia

laboratórium lekárskej genetiky ambulancie územie pokryté pravidelnými zvozovými trasami centrá hemostázy a trombózy Pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo

Centrálne laboratórium ZÁPAD

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Laboratórium klinickej mikrobiológie

Laboratórium klinickej imunológie a alergológie Polianky 7, 841 01 Bratislava

Laboratórium lekárskej genetiky Patologická anatómia DCP Bratislava

Unilabs Slovensko, s. r. o. Polianky 7, 841 01 Bratislava

Laboratórium Vita-Test Vita-Test, spol. s r. o. Polianky 7, 841 01 Bratislava

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o.

Tematínska 3778/5A, 851 01 Bratislava

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Hviezdoslavova 23/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Unilabs Slovensko, s. r. o. Nová nemocnica 511, 958 01 Partizánske

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Unilabs Slovensko, s. r. o. Veľkoblahovská č. 23, 929 01 Dunajská Streda

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Unilabs Slovensko, s. r. o. Hodská 373/38, 924 22 Galanta

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany

Laboratórium klinickej biochémie

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Piešťanská 1184/24, 915 01 Nové Mesto n. Váhom

Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Ivana Krasku 2464/38, 926 01 Sereď

Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Slovenská 11, 940 02 Nové Zámky

Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Fatranská 12, 949 01 Nitra

Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Senný trh 6, 945 01 Komárno

Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Komenského 36, 937 01 Želiezovce

Patologická anatómia Laboratórium patologickej anatómie Antolská 11, 851 07 Bratislava

Patologická anatómia Unilabs Slovensko Patológia, s. r. o. Ružinovská 6, 826 06 Bratislava, areál FNsP

Patologická anatómia Unilabs Slovensko, s. r. o. Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany

Laboratórium lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. Šancová 110, 831 04 Bratislava

Laboratórna diagnostika 68
ľčany

Pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo Unilabs Slovensko, s. r. o. Šancová 110, 831 04 Bratislava

Centrálne laboratórium STRED Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Laboratórium klinickej mikrobiológie J. Bellu 66, 034 95 Likavka

Centrálne veterinárne laboratórium Unilabs Slovensko, s. r. o. J. Bellu 66, 034 95 Likavka

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Sládkovičova 11, 965 01 Žiar nad Hronom

Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Bratská 17, 969 01 Banská Štiavnica

Laboratórium klinickej biochémie

Laboratórium klinickej imunológie a alergológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Horná 67, 974 01 Banská Bystrica

Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Československej armády 3, 036 01 Martin

Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. S. Sakalovej 161/16, 014 01 Bytča

Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Školská 153/2, 034 91 Ľubochňa

Patologická anatómia – DCP Banská Bystrica

Unilabs Slovensko, s. r. o. Námestie L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

Laboratórium lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. Námestie L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

Laboratórium lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Centrálne laboratórium VÝCHOD

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Laboratórium klinickej imunológie a alergológie Laboratórium klinickej mikrobiológie Unilabs Slovensko, s. r. o.

Hviezdoslavova 37/46, 091 01 Stropkov

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Masarykova 9, 040 01 Košice

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Garbiarska 19, 060 01 Kežmarok

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Sama Chalupku 5, 071 01 Michalovce

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Laboratórium klinickej mikrobiológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Špitálska 1, 048 01 Rožňava

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Unilabs Slovensko, s. r. o. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Laboratórium lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. 1. mája 2045, 066 01 Humenné

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. M. R. Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Šrobárova 1, 979 01 Rimavská Sobota

Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

Patologická anatómia – DCP Košice Unilabs Slovensko, s. r. o. Gorkého 8, 040 01 Košice

Patologická anatómia – DCP Prešov Unilabs Slovensko, s. r. o. Dilongova 11239, 080 01 Prešov

Laboratórium lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. Gorkého 8, 040 01 Košice

Ambulancia lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. Šancová 110, 831 04 Bratislava

Ambulancia lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. Horná 67, 974 01 Banská Bystrica

Ambulancia lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Ambulancia lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. Dilongova 11239, 080 01 Prešov

Ambulancia lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. Gorkého ulica 8, 040 01 Košice

Ambulancia lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. 1. mája 21, 066 01 Humenné

Ambulancia hematológie a transfúziológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Garbiarska 19, 060 01 Kežmarok

Centrum hemostázy a trombózy Ambulancia hematológie a transfúziológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Šustekova č. 2, 851 04 Bratislava

Centrum hemostázy a trombózy Ambulancia hematológie a transfúziológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Prieložtek 1, 036 01 Martin

Centrum hemostázy a trombózy Ambulancia hematológie a transfúziológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

Centrum hemostázy a trombózy Ambulancia hematológie a transfúziológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Strojárenská 11/A, 040 01 Košice

Laboratórna diagnostika 69 9
DCP = Diagnostické centrum patológie
Laboratórna diagnostika 70

TEST NA PREEKLAMPSIU

Na preeklampsiu zomiera celosvetovo približne 76 000 žien a 500 000 detí ro ne. Využite spo ahlivú laboratórnu diagnostiku od Unilabs Slovensko na ochranu svojich pacientok pred preeklampsiou – jednou z hlavných prí in materskej a perinatálnej morbidity a mortality. Z bežného odberu venóznej krvi pritom jednoducho zistíte, i a do akej miery môžu by vaše pacientky touto chorobou ohrozené.

Prečo tento test?

• Laboratórne vyšetrenie parametrov v krvi (PlGF, sFlt-1) a výpo et ich pomeru (sFlt-1/ PlGF) ňuje diagnostiku preeklampsie, ale aj predikciu jej rozvoja vo fáze chýbania preeklampsie od iných príčin hypertenzie počas gravidity.

• Výpoč ňuje stanoviť nízke, vysoké alebo ve mi vysoké riziko rozvoja preeklampsie a tomu prispôsobiť monitorovanie zdravotného stavu tehotnej.

• Rozvoj preeklampsie poškodzuje tehotnú na úrovni rôznych orgánov, ale aj vyvíjajúci sa plod. Ochorenie prechodom do eklampsie a čiť aj smrťou.

• Test na preeklampsiu zabraňuje zbytočným hospitalizáciám tehotnej.

Medzi rizikové faktory rozvoja preeklampsie patria:

• prvorodička, • vek 35 rokov a viac, • predgestačný a gestačný diabetes mellitus, • chronická hypertenzia, • ochorenia obličiek, • systémový lupus erythematosus, • trombo lné stavy, • viacplodová gravidita,

• tehotenstvo ako výsledok asistovanej reprodukcie a výskyt preeklampsie v niektorom z predchádzajúcich tehotenstiev u viacrodičky.

Vyšetrenie je možné realizova skríningovo alebo diagnosticky, a to od 20. týžd a tehotenstva až do konca tehotenstva.

Preeklampsia je charakterizovaná objektívne vysokým krvným tlakom a de novanou proteinúriou, pri absencii ť aj zvýšené pečeňové enzýmy ťovať nevoľnosť, závraty, silné bolesti hlavy, zhoršenie zraku a dýchavičnosť

Vyšetrenie nie je hradené zdravotnými poisťovňami.

Pri fakturácii vyšetrenia na ambulanciu lekára vám poskytneme z avu vo výške 10 %

ť štandardne

na prenatálny skríning.

V prípade záujmu nás kontaktujte prostredníctvom vášho medicínskeho reprezentanta alebo cez call centrum na 0850 150 000.

www.unilabs.sk

AlphaLAB sa mení na Unilabs.online!

Prečo? Síce meníme názov portálu a aktualizovali sme aj grafcké prostredie, ale stále máme na zreteli, aby sa vám pracovalo čo najlepšie. Systém ostáva rovnako pohodlný, ako ste zvyknutí, vrátane obľúbených výhod. Odteraz však máte k dispozícii ešte viac funkcionalít, ktoré vám zrýchlia a zefektívnia prácu. Od vás pre vás Návrhy vylepšení pochádzajú od vás. Počas prevádzky AlphaLAB-u sme zbierali vašu spätnú väzbu, aby sme ju implementovali do vylepšeného riešenia. Zároveň sme odstránili všetky slabé stránky, ktoré vás najviac rušili. Výsledkom je druhá generácia online portálu – Unilabs.online

Na aké vylepšenia sa konkrétne môžete tešiť? určenie priority pri spracovaní vzorky kombinácia hradených a nehradených vyšetrení na jednej žiadanke vlastné nastavenie prístupového hesla už čoskoro verzia v anglickom jazyku

Prečo unilabs.online rozhodne ÁNO?

Ako na to Aby ste sa v novom prostredí rýchlo zorientovali a objavili všetky jeho výhody, pripravujeme pre vás: Rýchly používateľský návod – stručný návod s navigáciou v základných úkonoch, ktorý môžete mať stále poruke (dostupný v tlačenej forme).

Používateľský manuál – podrobný sprievodca celým prostredím, bude priebežne aktualizovaný (dostupný v elektronickej forme).

Inštruktážne video – rozdelené podľa funkčných prvkov na samostatné kapitoly s názornými ukážkami, ako sa zorientovať v jednotlivých sekciách portálu (dostupné na www.unilabs.sk).

Je to bezplatná, moderná a efektívna platforma pre jednoduchší a rýchlejší systém práce v ambulancii. Kedykoľvek a kdekoľvek.

Spoľahlivo a vždy vtedy, keď potrebujete

Viac možností personalizácie vašej agendy

Obráťte na našich medicínskych reprezentantov, ktorí vám poskytnú všetky informácie a materiály.

Stále bezplatná služba s technickou podporou nášho call centra

Nepoužívali ste AlphaLAB a radi by ste prešli rovno na Unilabs.online? Kontaktujte naše call centrum na 0850 150 000 – ozve sa vám jeden z našich medicínskych reprezentantov a dohodne sa s vami na ďalšom postupe.

Šetrí váš čas v ambulancii, eliminuje administratívu a chybovosť