inVitro 1/2023

Page 1

Postcovidové obdobie a človek

10 Stanislav Čársky: Pomáhať ľuďom je privilégium I

Rozhovor s novým generálnym riaditeľom Unilabs Slovensko

26 Covid-19 tu bude, musíme sa s ním naučiť žiť.

A rešpektovať autority I Aj o postcovidovom syndróme

s MUDr. Ivanom Kocanom, PhD., MHA 118 Kúpeľná

starostlivosť v postcovidovom období I Možnosti

a indikácie pre kúpeľnú liečbu postcovidových pacientov

časopis o laboratórnej diagnostike | 1. číslo, 11. ročník | február/2023

Už 25 rokov prinášame najkvalitnejšiu laboratórnu diagnostiku vo všetkých odboroch.

Budeme v tom pokračovať naďalej.

www.unilabs.sk

inVitro 1. číslo, 11. ročník

február/2023

Vydavateľ:

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Záborského 2, 036 01 Martin

IČO: 31647758

Adresa redakcie:

Unilabs Slovensko, s. r. o. Digital Park II, Einsteinova 23 851 01 Bratislava, Slovensko

Šéfredaktor:

Ing. Eva Šabová

Odborný garant:

MUDr. Mart a Dobáková

Redakcia:

Ing. Eva Šabová

Ing. Josef Pazdera, CSc.

Jana Klimanová

Elena Akácsová

Danka Šoporová

MUDr. Antonín Polách

MUDr. Marta Dobáková

MUDr. Beáta Arciniegas Berkešová

MUDr. Andrea Nestorová

MUDr. Petra Bisztran

MUDr. Igor Gala, PhD., MPH

MUDr. Marek Brenišin, PhD.

MUDr. Ingrid Libáková

MUDr. Jozef Ficik

MUDr. Janka Zálešáková

Fotografie:

Ivan Čaniga

Ivan Majerský

Shutterstock

Pavol Funtál (Zdravotnícke noviny)

KK Management

archív respondentov a autorov rozhovorov archív Unilabs Slovensko

Layout a grafický dizajn:

Studio Milk

Tlač:

printio, s. r. o.

Periodicita:

vychádza 3-krát ročne

Náklad:

1 500 ks, nepredajné

Copyright:

Unilabs Slovensko, s. r. o., 2023

ISSN 1339-5912

Evidenčné číslo: EV 4948/14. Časopis je indexovaný v Bibliographia medica Slovaca a zaradený do cit ačnej databázy CiBaMed

InVitro je nezávislý časopis. Za obsah, pôvod, úplnosť, odbornú úroveň článkov, pravdivosť textov zodpovedajú výlučne ich autori, ktorých názory v článkoch sa nemusia zhodovať s názorom vydavateľstva alebo redakcie.

Pripomienky a podnety môžete zasielať na invitro@unilabs.sk

Milí priatelia,

takto pred troma rokmi zasiahla celú planétu pandémia ochorenia Covid–19 s prvými ohniskami v Ázii. S odstupom niekoľkých mesiacov sa začali manévre aj na Slovensku. O ochorení sme netušili nič, o víruse, ktorý ho spôsobuje, sme vedeli hlavne to, že sa šíri výrazne ľahšie než jeho sezónni respirační konkurenti. Našťastie sme ho vedeli detegovať a aj naša spoločnosť Unilabs Slovensko poskytla pomocnú ruku a ako prvá zaviedla napríklad testovanie pre samoplatcov či testovanie protilátok. S maximálnym nasadením personálu, ale aj s dobrými manažérskymi rozhodnutiami sme vo vrcholných časoch pandémie dokázali vyšetriť tretinu všetkých vzoriek odobratých na Slovensku. Bolo to náročné obdobie. Aj vďaka očkovaniu a premoreniu, a čiastočne aj vďaka mutáciám vírusu, je to dnes už iba nepríjemná spomienka a možno by ste si povedali, že sme už za tým.

Nie je to však úplne pravda. SARS-CoV-2 je totiž vírus, ktorý ešte stále nemáme dostatočne preskúmaný a ukazuje sa, že ak človek prežije samotné ochorenie Covid-19, neznamená to, že má vyhraté. Takzvaný long-Covid vytrápil už množstvo pacientov. Zlou správou je, že aj keď hlavné príznaky pominú, tak u množstva pacientov ostávajú vedľajšie nepríjemné sprievodné symptómy. Tie môžeme s veľkou pravdepodobnosťou pripísať práve prekonanému covidu. Z tohto pohľadu je zaujímavá napríklad diagnostika protilátok na toto ochorenie, kde vieme zistiť, či vznikli po covide, alebo vďaka očkovaniu. Pri určovaní diagnózy môže byť táto informácia pre lekára veľmi užitočná.

V tomto čísle sa primárne dočítate o tom, aké škody na pacientoch môže covid napáchať, ale aj o tom, ako správne nastaviť rekonvalescenciu a aké možnosti sú k dispozícii.

Pandémia výrazným spôsobom skomplikovala aj štandardnú „bielu“ medicínu. Podstatne menej, ak vôbec, sa robili preventívne prehliadky. Pričom skoré odhalenie choroby môže zásadným spôsobom ovplyvniť šancu na uzdravenie pacienta. Najviac vypuklé je to azda pri onkologických ochoreniach.

Covid nám zanechal aj ďalšie dedičstvo, ktoré nie je na prvý pohľad viditeľné a v plnej miere sa prejaví až s odstupom času. Či chceme, alebo nie, deti stratili minimálne jeden školský rok, bez ohľadu na to, ako veľmi sa snažili suplovať vyučovanie online. Ubudlo aj sociálnych interakcií medzi ľuďmi, s čím sú spojené nárasty psychických problémov a ťažšie zaradenie sa do „normálneho“ života. Dá sa predpokladať aj to, že menej pohybu počas lockdownov spôsobilo nárast nadváhy a, celkovo, nezdravých stravovacích návykov.

Spolu so zvyškom sveta aj slovenskí vedci a lekári prispievajú nielen svojimi poznatkami z praxe, ale aj výskumom. Každým dňom sa dozvedáme viac informácií, ale ešte stále nám do kompletného vyskladania mozaiky a pochopenia všetkých aspektov SARS-CoV-2 chýba veľa. Už dnes však vieme dve veci. Jednak, že budeme na ďalšiu pandémiu lepšie pripravení, ale aj to, že nikdy nedokážeme byť pripravení na sto percent.

EDITORIÁL 5
Mgr. Stanislav Čársky generálny riaditeľ spoločnosti Unilabs Slovensko

8 UDIALO SA

Čo je nové v Unilabs Slovensko

32 REPORTÁŽ

Návrat do života: Postcovidová

rehabilitácia v piešťanskom ADELI

Jana Klimanová

42 BLOG

Covidové jazvy v spoločnosti

MUDr. Antonín Polách

10 ŠPECIÁL

Stanislav Čársky: Pomáhať ľuďom je privilégium

rozhovor so Stanislavom Čárskym, generálnym riaditeľom Unilabs Slovensko

Marek Bezák

18 BLOG

Majú vírusy „oči a uši“?

Ing. Josef Pazdera, CSc.

22 OSLAVUJEME 25 ROKOV NA SLOVENSKU

Oslavujeme 25 rokov na Slovensku

46 OSOBNOSŤ

Niekedy je lepšie, keď človek nevidí za roh

rozhovor s hudobníčkou Katarínou Knechtovou

Elena Akácsová

26 PROGRE SÍVNE ZDRAVOTNÍCTVO

Covid-19 tu bude, musíme sa s ním naučiť žiť. A rešpektovať autority

rozhovor s MUDr. Ivanom Kocanom, PhD., MHA, primárom Kliniky pneumológie a ftizeológie

Univerzitnej nemocnice v Martine

Danka Šoporová

52 Z DRUHEJ STRANY

Cenná rada na pár klikov

rozhovor s dátovou analytičkou v oblasti zdravotníctva Dagmar Ceľuchovou Bošanskou

Jana Klimanová

57 KOMENTÁR

Zahmlené divadlo

Elena Akácsová

OBSAH
6 inVitro

TÉMA ČÍSLA — POSTCOVIDOVÉ OBDOBIE A ČLOVEK

60 Vyšší princíp mravnosti

MUDr. Marta Dobáková

62 Endokrinné nálezy (post)covidových pacientov

MUDr. Beáta Arciniegas Berkešová

68 Postcovidové zmeny vlasov

MUDr. Andrea Nestorová

74 Postcovidový tromboembolizmus

MUDr. Petra Bisztran

86 ANCA vaskulitída asociovaná s infekciou Covid-19

MUDr. Igor Gaľa, PhD., MPH

92 Stav imunitného systému po prekonaní

Covid-19

MUDr. Marek Brenišin, PhD.

100 Postcovidové nálezy v dýchacom systéme

MUDr. Ingrid Libáková

110 Covid-19, opičie kiahne, multirezistentné baktérie – čo ďalej?

MUDr. Jozef Ficik

118 Kúpeľná starostlivosť v postcovidovom období

MUDr. Janka Zálešáková

LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA

Praktická príručka/Technická príručka

2 Unilabs Slovensko — partner č. 1 v laboratórnej diagnostike

3 Procesná mapa

4 1. Žiadanka a objednanie vyšetrení

5 Vyplnenie žiadanky

6 Výber vyšetrení

6 Značenie vzoriek

9 Telefonické doobjednanie

10 Biochémia a hematológia

19 Imunológia a alergológia

26 Mikrobiológia

37 Genetika

42 Patológia

45 2. Odber

46 Žiadanka na odberový materiál

47 3. Transport

48 Mapa pokrytia zvozovými trasami

50 4. Registrácia a príprava vzorky

52 5. Komplexná diagnostika

54 6. Kvalita a akreditácia

56 7. Analýza

62 8. Validácia a distribúcia výsledkov

63 Výsledkový list

64 9. Kontakty

65 Manažment

68 Sieť laboratórií a pracovísk

OBSAH
Unilabs Slovensko 7

Čo je nové v Unilabs Slovensko

Novinky, zmeny a aktuality z prostredia našej spoločnosti. Prečítajte si viac o našich aktivitách.

XXXII. Izakovičov Memoriál SME Healthcare Summit 2022

SME konferencia pod názvom HEALTHCARE SUMMIT 2022, ktorá sa konala 4. – 5. októbra 2022 v hoteli NH Gate One v Bratislave, aj tento rok priniesla laickej a odbornej verejnosti reálny pohľad na súčasný stav slovenského zdravotníctva. Tentoraz bola venovaná téme „Nedovoľme, aby neistota rozložila náš zdravotný systém“. Počas dvoch dní sa na pódiu vystriedalo mnoho zaujímavých hostí, ktorí svojou odbornosťou a skúsenosťami spoločne naznačili, aké scenáre môžeme v najbližšej budúcnosti očakávať. Za Unilabs Slovensko dostal priestor IT riaditeľ Gabriel Gajdoš s prednáškou „Covid pomohol digitalizácii aj liberalizácii“. Tento rok sme konferenciu podporili aj ako generálny partner.

Genetika sa vďaka svojmu presahu do všetkých lekárskych odborností stala dôležitou súčasťou precíznej lekárskej diagnostiky. To je jeden z dôvodov, prečo význam genetických vyšetrení v zdravotníctve stále rastie. Dôkazom toho je aj veľký záujem o už tradičné a pravidelné stretnutie genetikov z celého Slovenska – prestížnu konferenciu XXXII. Izakovičov memoriál. Tento ročník sa konal v Hoteli Yasmin v Košiciach, a to 21. – 23. septembra 2022. Ani tu nechýbala prezentácia Unilabs Slovensko formou stánku. Pestrý odborný program doplnili aj prednášky od našich kolegov.

Sme hrdí na to, že ako jedna z najväčších diagnostických sietí laboratórií v Európe máme vďaka špičkovému technickému vybaveniu a vysokokvalifikovanému personálu možnosť poskytovať akékoľvek typy genetických vyšetrení, ktoré sme tiež predstavili na tejto prestížnej konferencii.

Unilabs Onkologický seminár

10. – 12. november 2022 sa niesol v znamení Onkologického seminára, ktorý sme zorganizovali spolu s firmou Genetica v Tatra Mountain Resorts Grandhotel v Starom Smokovci. Účasťou prispeli vybraní onkológovia z celého Slovenska a aj zástupcovia zdravotných poisťovní. Podarilo sa nám tu odprezentovať prácu našich laboratórií, najmä onkogenetického laboratória v Košiciach. Prednášajúci zo zahraničia priniesli veľa cenných poznatkov o modernej genetickej diagnostike a manažmente pacienta. Prednášky na špičkovej úrovni a krásne tatranské prostredie urobili z podujatia veľmi príjemný zážitok.

UDIALO SA 8
inVitro

IT GALA 2022

Už po dvadsiaty raz sa na spoločenskom podujatí IT GALA odovzdávali prestížne ocenenia – technologické „Oscary“. 20. októbra 2022 v Edison Parku v Bratislave nominovaní kandidáti súperili o ocenenia v štyroch kategóriách: IT osobnos ť, IT projekt, IT produkt a IT firma. Novinkou medzi oceneniami bola špeciálna cena čitateľov magazínu Nextech s ot ázkou, ktorá firma alebo osobnosť najviac

Unilabs Bioptický seminár

Pre našich lekárov a laborantov sme už tradične pripravili bioptický seminár, ktorý sa tento rok konal 23. novembra v hoteli Grand Vígľaš Počas celého dňa si naši kolegovia mohli vypočuť viacero zaujímavých prednášok, a to aj od zahraničných účastníkov, pretože dopredu sa najlepšie posúva práve vymieňaním si cenných skúseností priamo z odbornej praxe.

prispela k lepšiemu zvládnutiu pandémie Covid-19 na Slovensku. Kandidáti boli nominovaní v kategóriách Inovácie, Vzdelávanie a Digit álne technológie

Sme veľmi hrdí, že v kategórii Digitálne technológie zvíťazila naša spoločnosť, a to za digitalizáciu diagnostických služieb prostredníctvom portálu lab.online počas padnémie Covid-19 na Slovensku. Cenu prebral náš IT riaditeľ Gabriel Gajdoš. Pri jej preberaní zdôraznil, že my v Unilabs Slovensko máme výzvy radi. Takisto podotkol, že túto cenu vnímame v našej firme aj symbolicky – ako ocenenie zdravotníkom, ktorí boli počas pandémie v prvej či v druhej línii a vyznal sa, aký je na svojich kolegov hrdý. Nakoniec, pandémia nás naučila okrem iného aj niečo o digitalizácii, o to väčšiu radosť preto máme, že sme získali ocenenie práve za digitalizáciu.

Unilabs Genetický seminár

V Unilabs Slovensko neustále pracujeme na tom, aby sme v oblasti genetickej laboratórnej diagnostiky patrili medzi najlepších. To sa nám darí najmä vďaka práci vysokokvalifikovaných lekárov a laborantov, ktorých pravidelne vzdelávame rôznymi seminármi. Jedným z nich je náš každoročný genetický seminár, ktorý sa – rovnako ako bioptický seminár – konal v priestoroch hotela Grand Vígľaš, a to len o 2 dni neskôr, teda 25. novembra 2022

Odznelo tam viacero zaujímavých prednášok, okrem iného o novorodeneckom skríningu vrodených porúch imunity, ďalšia prednáška sa venovala téme NCCN guidelines a hodnoteniu onkologických nálezov z pohľadu klinika a dostalo sa aj na onkodiagnostiku.

Čo je nové v Unilabs Slovensko
Unilabs Slovensko 9
ŠPECIÁL 10 inVitro

Stanislav Čársky: Pomáhať ľuďom je privilégium

Charakterizuje ho integrujúci štýl riadenia, verí v silu tímu a spolupráce. Do Unilabs Slovensko nastúpil po niekoľkomesačnom procese odovzdávania postu s hlbokým poznaním biznisu, plánov a espritu firmy. Jeho ambíciou nebolo urobiť revolúciu od prvého dňa, ale dôsledne dokončiť rozbehnuté projekty a následne začať nové.

Najväčšou výzvou bude podľa jeho slov správne uchopiť firmu, ktorá je lídrom na trhu laboratórnej diagnostiky a má naďalej ambíciu nepoľaviť z inovatívneho potenciálu a snahy prinášať na Slovensko najmodernejšie technológie a postupy. Zhovárali sme sa s generálnym riaditeľom Unilabs Slovensko Stanislavom Čárskym.

ľuďom je privilégium
Stanislav Čársky: Pomáhať
Unilabs Slovensko 11
Autor: Marek Bezák, foto: Ivan Čaniga

Sakými plánmi ste prichádzali do Unilabs Slovensko na post generálneho riaditeľa?

Veľmi dobre som si uvedomoval status a silu značky spoločnosti, a preto je mojou jednoznačnou ambíciou obhájiť líderskú pozíciu Unilabs Slovensko medzi poskytovateľmi diagnostiky. Chcem, aby sme boli naďalej trendsetterom, ktorý prináša nielen nové služby, ale aj inak nastavuje vzťah so zákazníkom či pacientom. A toto všetko musíme absolvovať jednak v kontexte doby a výziev, ktoré prináša, ale aj v kontexte príchodu nových majiteľov do spoločnosti. Aby sme to dosiahli, musíme naďalej napredovať, inovovať a využívať to, čo je najväčší potenciál tejto firmy a dôvod jej úspechu – a to sú jej ľudia.

Kam sa vôbec dá posúvať firma, ktorá je na špici medzi diagnostickými firmami?

Vždy je kam rásť a napredovať. Príležitosti vidia – a vedia uchopiť – len pripravení! Dnes sa však potrebujeme sústrediť na vylepšovanie existujúcich služieb, modernizáciu a automatizáciu laboratórií, posúvať sa najmä kvalitatívne.

Veľkou výzvou je digitalizácia diagnostiky, kde sme v rámci Unilabs veľmi ďaleko. Zároveň môžeme prinášať ďalšie inovatívne služby a potvrdzovať našu odbornú kredibilitu na trhu.

V ktorej oblasti môžeme očakávať najväčší progres?

Veľkou novinkou pre Unilabs Slovensko bude určite to, že skúmame možnosti rozšírenia portfólia svojich služieb o zobrazovacie techniky. Vidíme to najmä v oblasti rádiológie, kde máme na Slovensku ešte rezervy. Navyše, je to jeden zo smerov, ktorého rozvoj podporujú aj naši majitelia. Progres však môžeme očakávať aj v oblasti genetiky, čo je jednou z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich oblastí diagnostiky, kde navyše môžeme čerpať z medzinárodných skúseností. A v neposlednom rade je to digitalizácia v patológii, ktorú chceme v Unilabs uchopiť ako veľkú príležitosť na posun vpred.

Ako sa zmenilo vaše vnímanie firmy, odkedy ste nastúpili až po dnešok?

Už keď som akceptoval ponuku, vedel som, že jednou z najväčších devíz firmy sú jej ľudia, ktorí majú vysokú expertízu vo všetkých oblastiach a pracujú vo vysokom nasadení a efektivite. Osobne som sa presvedčil, že to tak naozaj je, dokonca viac, než som predpokladal.

Rovnako ma príjemne prekvapila agilita, či už zamestnancov, alebo manažmentu, ktorí dokážu reagovať veľmi pružne na meniacu sa situáciu a podmienky a tiež reflektujú na potreby trhu. O tom hovorí aj naše portfólio služieb, ktoré je azda najkomplexnejšie na trhu.

V čom vás Unilabs Slovensko pozitívne prekvapil?

Budem sa opakovať, ale v ľuďoch. Mal som vysoké očakávania, ale realita to ešte predčila. Ostatne, vezmime si príklad agility a adaptácie firmy v praxi.

Keď vypukla pandémia, všetci mali viac-menej rovnakú štartovaciu čiaru, no Unilabs bol ten, kto priniesol inovácie v testovaní, ako napríklad odber kloktaním, vedel škálovať kapacity – či už odberu, alebo diagnostiky – a následne vykonával viac než 30 % všetkých testov na Slovensku.

Veľmi milo ma prekvapilo, že pre skupinu Unilabs vôbec nie sme nejakou málo významnou sieťou laboratórií kdesi v strednej Európe. Sme veľmi dôležitým a platným členom, ktorý dokáže svojimi diagnostickými kapacitami, postupmi, ale najmä skúsenými ľuďmi a expertmi vo svojich oblastiach pomáhať aj ostatným krajinám v rámci našej siete – dvíhať tak pomyselnú laťku i globálneho Unilabsu. Jeden príklad za všetky: samoplatcovský e-shop lab.online sa momentálne úspešne zavádza vo viacerých krajinách Európy.

Už ste navštívili viaceré prevádzky po celom Slovensku. Čo vás na nich zaujalo okrem vysokého nasadenia a profesionality ľudí?

Len vysoké nasadenie a expertíza nestačia. Príjemne ma prekvapila miera

ŠPECIÁL
„Baví ma spájať rôznych ľudí, rôzne zručnosti a expertízy pre dosiahnutie spoločných cieľov, nájsť a rozvíjať v kolegoch to jedinečné, čím môžu prispieť k úspechu spoločnosti.“
12 inVitro

organizácie práce – každý presne vie, čo sa od neho očakáva a ako má postupovať v štandardných aj neštandardných situáciách. Rovnako je fascinujúca miera technického vybavenia a automatizácie. Príkladom je centrálne laboratórium v Stropkove, kde funguje jedna z najmodernejších automatických liniek, minimálne v strednej Európe, a dnes je vzorom aj pre ďalšie laboratóriá.

A v neposlednom rade je fascinujúca naša logistika. Je to živé mravenisko presunu skúmaviek a vzoriek. Denne máme v teréne 125 áut na 85 zvozových trasách a vďaka tomu dokážeme obslúžiť efektívne a včas každého nášho zákazníka.

Ako môže ťažiť slovenský Unilabs z príslušnosti ku globálnej skupine?

Už len fakt, že skupina Unilabs pô-

sobí v 16 krajinách, je nesmierne prínosný pre výmenu know-how, skúseností a pre aplikovanie osvedčených metód a postupov. Prirodzene kooperujeme a výhodou je aj veľkosť skupiny – napríklad pri nákupoch diagnostík či technológií. Nastavenie procesu kooperácie však bude veľmi závisieť aj od rozhodnutí nového majiteľa. Ten sa musí rozhodnúť, akú chce mať dynamiku medzi jednotlivými krajinami a centrálou a my musíme byť pripravení.

Čím môže inšpirovať Slovensko skupinu Unilabs?

Určite schopnosťou hľadať príležitosti na trhu, jasnou stratégiou a vo vytrvalosti v doťahovaní projektov. Treba si uvedomiť, že je rozdiel pôsobiť na trhu ako menší hráč a ako de facto líder, ako to je na Slovensku. A práve

pochopenie svojej pozície môže byť inšpirujúce pre kolegov, keď sme sa dokázali adaptovať z akvizičnej stratégie na inovatívnu a optimalizačnú. Máme jednoducho možnosť skúšať nové postupy a projekty a zároveň sa snažiť zvyšovať svoje technologické i procesné kapacity. Je veľmi dôležité povedať, že náš slovenský tím nesmie byť s centrálou Unilabsu vo vzťahu rodič – dieťa, ale v rovine dospelý – dospelý, kde z tohto partnerstva môžu profitovať všetci.

Čo znamená akvizícia spoločnosti dánskym A.P. Moller Holding?

Prináša to určite iný level firemnej kultúry i globálnych príležitostí. A.P. Moller Holding je totiž rodinnou spoločnosťou, ktorá funguje na trochu iných princípoch než firmy, ktoré sa musia v prvom rade zodpovedať svojim investorom či akcionárom. Jej škandinávsky pôvod sa odzrkadľuje aj na veľkom focuse na udržateľnosť a zelené témy a hlavne na tom, že sú bežci na dlhé trate. Som veľmi rád, že samotný chairman boardu Marc Engel, spolu s členkou boardu Corinne Fontanet, nedávno navštívil Slovensko, čo svedčí o úprimnom záujme navnímať fungovanie Unilabsu v jednotlivých krajinách a následne spoločnosť viesť, rozvíjať a posúvať.

Stanislav Čársky:
ľuďom je privilégium
Pomáhať
„Schopnosť spolupracovať
Unilabs Slovensko 13
je v dnešnom čoraz komplexnejšom svete kľúčová výbava pre úspech.“

Aké hodnoty vyznáva nový majiteľ?

A.P. Moller funguje viac ako 100 rokov a na trh dal svoje vlastné meno, pod ktorým sa skrývajú všetky hodnoty značky. Ak používate svoje meno, je to osobné a za každým krokom si musíte stáť. Preto sú ďalšími parametrami značky čestnosť, pokora a schopnosť počúvať, starostlivosť a samozrejme ľudia. Tieto hodnoty sú vo veľmi dobrom súlade s našou filozofiou Unilabs CARE BIG, kde je našou ambíciou poskytnúť nielen svojim klientom čosi navyše.

Koncom roku 2022 oslávil Unilabs Slovensko 25 rokov od založenia prvého laboratória na Slovensku. Ako vnímate tento míľnik vy, znamená to pre vás niečo?

Je to unikátne. Je iba málo spoločností, ktoré vznikli na Slovensku na zelenej lúke s takou výnimočnou diagnostickou ponukou, akú mala spoločnosť Alpha medical a dnes má Unilabs Slovensko. Príbeh rastu jedného laboratória v Ružomberku, ktoré sa postupne rozširovalo, zvyšovalo svoju kredibilitu a hodnovernosť, až dorástlo na líderskú sieť na trhu, je skutočne inšpirujúci.

Firmu ste prebrali po riaditeľovi, ktorý v nej pôsobil od prvých dní. Zanechal vám v kancelárii aj niečo osobné?

Zanechal mi veľmi precízne upratanú kanceláriu, čo muselo dať po toľkých rokoch zabrať (smiech).

Čo vám povedal pri výmene pozícií?

Za veľkú výhodu považujem to, že celý proces bol kontinuálny a dlhodobý. Vzájomne sme komunikovali niekoľko mesiacov a budovali sme si navzájom dôveru. Našou ambíciou bolo, aby išlo o prirodzený a postupný proces odovzdania funkcie.

Čiže nešlo o tzv. nový štart nového CEO?

Určite nie. Nadviazal som na mnohé projekty, ktoré rozbehol ešte predchádzajúci generálny riaditeľ a postupne som začal s tímom rozbiehať nové. Sta-

viam na histórii slovenského Unilabsu – na skúsenostiach, expertíze, výsledkoch a v neposlednom rade na skvelých ľuďoch.

Čo charakterizuje váš štýl vedenia?

Môj prirodzený štýl vedenia je integrujúci. Baví ma spájať rôznych ľudí, rôzne zručnosti a expertízy pre dosiahnutie spoločných cieľov. Nájsť a rozvíjať v kolegoch to jedinečné, čím môžu prispieť k úspechu spoločnosti tak, aby s chuťou pracovali ako na vlastnom a radi robili to, čomu veria, čo ich napĺňa. Moje 22-ročné manažérske skúsenosti potvrdzujú, že garanciou dlhodobého úspechu a udržateľného rastu je participácia, angažovanosť jednotlivých zamestnancov a ich schopnosť spolupracovať.

Všimol som si, že s mnohými kolegami – a nielen z manažmentu – si tykáte. Každý zamestnanec je dôležitý, inak by tu nebol. Niekedy možno menej formálne vzťahy vyplývajú aj z faktu, že Unilabs Slovensko nerástol skokovo a nie je v ňom bežná, výrazná fluktuácia zamestnancov, a tak vznikajú dlhodobejšie vzťahy. Zároveň stále dokáže byť zachovaná profesionálna hierarchia. Snažím sa k ľuďom pristupovať ako k partnerom, je to pre mňa prirodzené. Snažím sa spájať ľudí aj tímy a viesť ich k efektívnej komunikácii a kooperácii. Schopnosť spolupracovať je v dnešnom čoraz komplexnejšom svete kľúčová výbava pre úspech. Než mať 100 profíkov je totiž dôležitejší jeden silný profi tím, ktorý má 100 členov.

Máte nejaké manažérske rituály?

Všimol som si napríklad, že pracujete po stojačky.

Áno, je to pre mňa prirodzená poloha, keďže sa dosť nasedím každodenným dochádzaním do práce. Bývame zhruba na polceste medzi dvoma hlavnými centrami Unilabs Slovensko – takmer presne medzi Martinom a Bratislavou. Na cestovanie som si už zvykol a je súčasťou mojej každodennej rutiny. Rannú cestu využívam na koncentráciu, vnútorné ukotvenie – reflexiu, zadelenie si priorít, takže do práce už prichádzam s jasným plánom. Ak mi zvýši čas, rád si vypočujem rôzne edukatívne alebo spravodajské podcasty. A cestou naspäť zas doháňam telefonáty, ktoré som cez deň nestihol. Čiže čas v aute vôbec nepovažujem za premárnený.

A prezradíte aj nejaké súkromné rituály?

Nemám ich veľa. Bez jedného však nedokážem fungovať. Vždy ráno si musím aspoň 20 minút zacvičiť – mám takú personalizovanú zmes zo známych cvičení, ako sú napríklad pilates či joga. Vôbec nesledujem televíziu, v rámci večerného relaxu ma viac obohacuje čas, ktorý môžem stráviť rozhovorom s mojou manželkou, napríklad pri pohári vína. Cielene sa snažím o spoločný čas s našimi dvoma zaneprázdnenými tínedžermi, aby sme neboli len spolubývajúcimi, ale funkčnou rodinou, kde sa vzájomne obohacujeme a sme si oporou. Voľný čas najradšej trávim v lese a na horách – v lete na horskom bicykli, v zime na lyžiach.

ŠPECIÁL
„Je veľmi dôležité povedať, že náš slovenský tím nesmie byť s centrálou Unilabsu vo vzťahu rodič – dieťa, ale v rovine dospelý – dospelý, kde z tohto partnerstva môžu profitovať všetci.“
14 inVitro

Je niečo, čo je vašou srdcovkou v oblasti zdravotníctva, respektíve laboratórnej diagnostiky?

Pre mňa je srdcovka celá téma. Pochádzam zo zdravotníckej rodiny a aj moja manželka je lekárka, takže od malička som prirodzenou súčasťou tohto sveta. Zdravotníctvo vnímam cez optiku služby ľuďom, ktorí potrebujú pomôcť a cez privilégium im pomáhať. Je to nesmierna zodpovednosť v každom kroku, od diagnostiky cez určenie správnej diagnózy až po liečbu a komunikáciu s pacientom či jeho blízkymi.

A my sme na úplnom začiatku tohto reťazca, takže viem, že nemôžeme zlyhať. Osobne ma vždy napĺňa, keď sa môžem podieľať na zavádzaní inovácií na Slovensku – nových terapeutických či diagnostických postupov.

Preto sa vždy najviac teším z progresu technológií vedúcich napríklad k personalizovanej medicíne

– správna diagnostika a správna liečba pre správneho pacienta

v správnom čase. Liečba a riešenia, ktoré zohľadňujú individuálne charakteristiky konkrétneho pacienta.

Aj preto je pre Unilabs dôležitá otázka digitalizácie diagnostiky? Čo si sľubujete od novej digitálnej platformy unilabs.online?

Digitalizácia je dôležitá z pohľadu rýchlosti doručenia výsledkov, ale aj z pohľadu zvýšenia komfortu všetkých zainteresovaných, eliminácie byrokracie a v konečnom dôsledku aj kvôli archivácii. Nástroj unilabs.online má toto všetko poskytovať našim partnerom s funkcionalitou, ktorú potrebujú a navyše s robustnými kapacitami. Na prvý pohľad by to mohlo vyzerať, že sa púšťame cestou konkurovania pripravovanému štátnemu riešeniu, no nie je to tak. My sme potrebovali vylepšiť našu starú platformu AlphaLAB, ktorá už kapacitne a funkčne nezvládala aktuálne potreby a inovácie. Dôležité je dodať, že naše skúsenosti budeme veľmi radi zdieľať so štátom.

Ako ste vnímali, keď sa na konci minulého roka upriamila pozornosť na zdravotníctvo a výraznejšie na platy?

Pozitívne, myslím že hodnotu a ocenenie zdravotníckych pracovníkov sme mali na Slovensku nastaviť už veľmi dávno. Tejto téme sa snažím venovať od začiatku aj v rámci Unilabs Slovensko a verím, že ľudia by mali byť spravodlivo ohodnotení. Som priaznivcom myšlienky „fair market value“, keď platy i celkové ohodnotenie odrážajú hodnotu, ktorú ľudia prinášajú a sú spravodlivé v rámci daného trhu práce. Keď sa totiž naakumuluje frustrácia z nedocenenia, pričom to nemusí byť nutne iba o plate, je neskoro hľadať riešenia. Zároveň som ale rád, že sa otvára diskusia o zdravotníctve, o financiách, ale aj o efektivite, lebo nám začína utekať vlak v porovnaní s inými krajinami.

Stanislav Čársky: Pomáhať ľuďom je privilégium
Unilabs Slovensko 15
„Ak bude privátny a verejný sektor zdravotníctva kooperovať, na víťaznom pódiu budú obe strany a absolútnym víťazom bude pacient.“
ŠPECIÁL 16 inVitro

Mgr. Stanislav Čársky Generálny riaditeľ Unilabs Slovensko

Narodený 1976, Handlová

Rodinný stav ženatý, 2 deti

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie vysokoškolské, farmaceut

Kľúčové predchádzajúce zamestnanie manažérske pozície v medzinárodných farmaceutických spoločnostiach zameraných na vedu a výskum

OBĽÚBENÉ

Spisovatelia

Arthur Hailey, Eric Segal, Robin Sharma, Jordan Peterson

Hudba

Rodriguez, Coldplay, Le Payaco, oldies

Dovolenková destinácia

Liptovská Teplička, ostrov Korčula, Praha, Boston

Koníčky horský bicykel, turistika, plávanie, lyžovanie, skialp

Nápoj domáce a svetové vína

Jedlo

ázijská kuchyňa

Čo je najväčšou výzvou vo vzťahu privátneho a verejného sektora v zdravotníctve?

Musíme nájsť spoločný cieľ so štátom, ktorý sa snaží čo najlepšie hospodáriť s verejnými zdrojmi a my sa musíme snažiť tie peniaze čo najefektívnejšie využiť v prospech pacienta. Treba sa naučiť vnímať túto rovnicu komplexne, kde niektoré náklady nemusia nutne generovať ďalšie, ale prinášajú dlhodobú úsporu. Zároveň musí byť tento vzťah definovaný ako partnerský a nie antagonistický. Lebo ak budeme kooperovať, tak na víťaznom pódiu budú obe strany a absolútnym víťazom bude pacient.

Môže drahá – napríklad genetická – diagnostika šetriť verejné peniaze? Áno, jednotlivé prípady by sa nemali sledovať iba ako jednorazový náklad, ale komplexne, ako celková cena za obsluhu daného pacienta alebo za cenu riešenia. Príkladom je panelové sekvenovanie novej generácie (NGS), kde vieme ponúkať panely nielen pre hereditárne, ale aj somatické mutácie. Dnes je táto diagnostika nevyhnutná pre už spomínanú personalizovanú medicínu a cielenú liečbu v onkológii a taktiež dáva veľké možnosti zistiť dedičnú záťaž na niektoré onkologické ochorenia. Vďaka včasnej diagnostike a prevencii mnohí pacienti nemusia byť pacientmi a investícia do diagnostiky výrazne ušetrí finančné prostriedky vynaložené na zdravotnú starostlivosť.

Myslíte si, že by mala byť všetka diagnostika preplácaná štátom, alebo je správne, že niektorá diagnostika je indikovaná iba výnimočne?

Zdravie je dôležité natoľko, že by sme s ním mali počítať v rodinnom rozpočte. Platí, že náš systém zdravotníctva

ponúka veľmi dobrú mieru verejného financovania – či už diagnostiky, alebo samotnej liečby. Ale faktom je, že nie všetko môže byť dostupné, keď to práve pacient potrebuje. Z tohto pohľadu je logické, že napríklad diagnostika je dostupná aj v režime samoplatcov a tým, ktorí ju potrebujú absolvovať, umožní objednať si presný termín či službu. Komerčnú diagnostiku netreba vnímať ako konkurenciu, ale ako nevyhnutný doplnok k existujúcim službám.

Na záver ešte otázka, čo vás aktuálne v Unilabs Slovensko teší?

Som veľmi hrdý, že sa nám darí inovovať – napríklad v tomto roku sa na Poliankach (CL Bratislava-Polianky) vymieňa prístrojové vybavenie a pribúda nová automatická linka, ktorá ponúka kompletné pred- a postanalytické spracovanie vzoriek, zlepší portfólio služieb a zefektívni procesy. Vďaka svojej komplexnosti a vysokej úrovni automatizácie bude – podobne ako v CL Stropkov –patriť medzi celosvetovo najpokrokovejšie systémy v laboratórnej diagnostike. Modernizujeme aj ďalšie laboratóriá, vylepšujeme aj software a pracovné postupy. Zároveň otvárame prevádzku v najmodernejšej nemocnici na Slovensku na bratislavských Boroch. Pre samoplatcov máme pripravený lab.online už aj v nových priestoroch Nido. Medzi naše ambície patrí skúšať novinky a pozerať sa na svet očami klienta. Aktívne počúvame potreby našich klientov a skúsenosti pacientov, čo nás ako spoločnosť posúva vpred. Rok 2023 bude pre Unilabs Slovensko a našich klientov naozaj dobrý.

Stanislav Čársky: Pomáhať ľuďom je privilégium
„Komerčnú diagnostiku netreba vnímať ako konkurenciu, ale ako nevyhnutný doplnok k existujúcim službám.“
Unilabs Slovensko 17

Majú vírusy „oči a uši“?

Štúdia tvrdí niečo ťažko uveriteľné – že aj nanoštruktúry (na ktorých sa učenci ešte ani nezhodli, či sú živé, alebo nie) sú veľmi dobre informované nielen o dianí v ich bezprostrednej blízkosti (rozumej vo vnútri napadnutej bunky), ale aj o tom, čo sa deje mimo bunky ich hostiteľa. A že teda dobre vedia, kedy na seba nemajú upozorňovať a kedy je pre nich naopak výhodné vyceriť zuby a svojho dobrodinca opustiť.

BLOG
Písané exkluzívne pre 18 inVitro
Ing. Josef Pazdera, CSc. Objective Source E-Learning www.osel.cz

Výskumníci si pri fágoch všimli, že svoje hostiteľky napádajú len vtedy, keď majú na svojom povrchu krátke vlasovité výbežky a bičík, pomocou ktorého sa baktérie pohybujú.

Vodbornom časopise Frontiers in Microbiology vyšiel článok p od názvom „Regulátor transkripcie CtrA riadi génovú expresiu u fágov Alphaproteobacteria“. Bežnému smrteľníkovi to veľa nepovie, a preto pozornosť nevzbudil. Napriek tomu si o výsledkoch pokusov popísaných v genetickej hantírke niečo povieme. Štúdia je výsledkom bádania kolektívu z Baltimore, Oxfordu, Texasu a Barcelony vedeného Ivanom Erillom – svetovo uznávaným expertom na bakteriofágy.

Sám pre nich radšej používa kratší názov „fágy“. V skutočnosti ide o vírusy. V tomto prípade nám od nich

žiadne nebezpečenstvo nehrozí, sú úzko špecializované a napádajú len baktérie. Poznatok by ale mohol viesť k získaniu nových typov antivirotík pre humánnu medicínu a to je dôvod, prečo stojí za to sa objavu venovať.

Začalo to tým, že si výskumníci pri fágoch povšimli isté podivnosti, a to že svoje hostiteľky napádajú len niekedy. A síce vtedy, keď majú na svojom povrchu krátke vlasovité výbežky a bičík,

pomocou ktorého sa baktérie pohybujú. Teraz trošku odbočíme a zabrúsime do genetiky. Konkrétne do úlohy génu CtrA. To on má na starosti tvorbu rovnomenného proteínu a baktérie si ním riadia vo svojom bunkovom cykle celý rad záležitostí vrátane tvorby oných spomínaných výbežkov (pilusov a bičíkov).

Urobíme ešte jednu odbočku. Tentokrát budeme špehovať intímny život baktérií. Všetko nám začne dávať zmysel (tak ako vedcom) až ku koncu celého príbehu. Keď na baktériu (Caulobacter) prídu rozmnožovacie chúťky, má na výber. Buď dá vznik dvom rovnakým bunkám (delí sa symetricky), alebo sa rozdelí asymetricky. V tom prípade sa od stonkovej bunky oddelí pohyblivá rojová bunka. Tá má bičík a pláva. Po asi polhodine až hodine plavby svoj „motor“ odvrhne a pretvorí sa do usadenej stonkovej bunky. Pomocou adhezívnej organely sa svojou stopkou prichytí nejakého povrchu a ak je prostredie priaznivé, cyklus množenia sa rýchlo opakuje.

Majú vírusy „oči a uši“?
Bakteriofágy, resp. „fágy“ sú úzkošpecializované vírusy – napádajú len baktérie, nám od nich žiadne nebezpečenstvo nehrozí.
Unilabs Slovensko 19

Obrázok č. 2: Ivan Erill. Jeho tím pripravil učencom ďalší dôvod na mudrovanie. Pri takom primitívnom diele prírody, akým vírusy nesporne sú, a nad ktorým sa ešte vedú dišputy, či sú živé, alebo neživé, podal dôkaz, že majú informácie o tom, čo sa okolo nich deje. V skutočnosti je to pragmaticky jednoduché, ale dojem, ako dokážu využiť podobnosť väzobných miest a podľa toho sa zachovať, je fascinujúci. Ako Erill s obľubou hovorí: „Akoby aj vírusy mali oči a uši“. (Kredit: Gnomehacker, Wikipedia, CC BY-SA 4.0)

Obrázok č. 1: Delta bakteriofág – vírus, ktorý má väzobné miesta pre CtrA (proteín produkovaný hostiteľom bakteriofágu). S ich pomocou fág monitoruje prítomnosť proteínu na „rozhodovanie“, či zostať v pokoji, alebo sa replikovať a hostiteľskú bunku opustiť. (Kredit: Tagide deCarvalho/UMBC)

Keď sa vrátime k nášmu génu a jeho proteínu CtrA – regulačnému prvku bakteriálneho bunkového cyklu (diktujúcemu či dôjde k deleniu rovnomernému, na dve bunky rovnakého bunkového typu, alebo k asymetrickému za vzniku jednej rojovej a jednej stonkovej bunky), začína dávať zmysel, prečo majú fágy vybavenie, ktorým hladinu CtrA registrujú. Umožňuje im to „odčítať“, kedy sú (alebo sa mu blížia) ich hostiteľky v štádiu rojovej bunky (s bičíkom), teda v štádiu, ktoré vedia infikovať.

Prečo to evolúcia zariadila tak zložito?

Aj na to majú vedci odpoveď. Baktérie žijú všeobecne v prostredí chudobnom na živiny. Množia sa málo a pre vírusy by nebolo múdre, aby živoriacu bunku zahubili. Ťažko by totiž v okolí hľadali ďalšie nešťastnice vhodné na napadnutie. Keď ale nast anú baktériám dni hojnosti, stopkové bunky sa začnú množiť za vzniku rojových buniek. Fágom sa oplatí vo svojom hostiteľovi čakať na dobu, keď sa s veľkou pravdepodobnosťou aj susedné baktérie v kolónii

rozhodnú množiť asymetricky a keď sú výsledkom rojové bunky s bičíkom. Vyčkávacia stratégia sa vírusom odvďačí bohato prestretým „stolom“ plným rojoviek.

Vedci v štúdii uvádzajú aj ďalšie poznatky. Napríklad, že DNA vzory (na ktoré s a proteín CtrA viaže) má nielen jeden druh fága. Dokonca ani nie len jedna ich skupina, ale najskôr všetky fágy, ktoré napádajú baktérie obdarené pilusmi a bičíkom. Genómová analýza vedcom odhalila, že evolúcia

„Ak sa niečo deje u baktérií, je takmer isté, že sa to bude diať aj u rastlín a živočíchov.“

BLOG
Gén CtrA má na starosti tvorbu rovnomenného proteínu a baktérie si ním riadia vo svojom bunkovom cykle celý rad záležitostí vrátane tvorby spomínaných výbežkov (pilusov a bičíkov).
20 inVitro

týmto mechanizmom vybavila rôzne skupiny vnútrobunkových parazitov viackrát. To pochopiteľne nemôže byť náhoda a oprávňuje to k nasledujúcemu záveru. Pokiaľ sa v evolúcii nejaká stratégia vyvinie nezávisle opakovane, znamená to, že sa osvedčuje a že niečo podobné (s iným genetickým vzorom) možno očakávať aj u iných vírusov. Slovami Ivana Erilla: „Ak sa niečo deje u baktérií, je takmer isté, že sa to bude diať aj u rastlín a živočíchov.“

Ľudským vírusom by sa podobná optimalizácia stratégie prežitia a replikácie tiež hodila. Napríklad by mohli chcieť vedieť, aká silná je momentálne naša imunitná odpoveď, v akom tkanive sa nachádzajú… Na jednej strane je pomyslenie, čo všetko by si na nás titerní nanotrýznitelia mohli pripraviť, deprimujúce. Na druhej strane nám objav otvára dvere k novému typu antivirotík – „klamlivých antivirotík“. Dúfajme, že aj na znova hroziace koronavírusy.

Aktivácia regulátora transkripcie bunkového cyklu (CtrA)

ROJOVÁ (pohyblivá)

NEPOHYBLIVÁ

Infekcia

Dotyk a pripojenie

NEPOHYBLIVÁ

Preniknutie

Odklad lýzy

ROJOVÁ (pohyblivá)

časová os Replikácia a lýza

časová os

Začína dávať zmysel, prečo majú fágy vybavenie, ktorým hladinu CtrA registrujú – umožňuje im to „odčítať“, kedy sú ich hostiteľky v štádiu, ktoré vedia infikovať.

Obrázok č. 3: Životný cyklus fágov. Fágy infikujú baktérie v štádiu, keď majú bičík a pilusy (rojové bunky). V tých je hladina aktivovaného CtrA nízka a fágy robia mŕtveho chrobáka (odďaľujú svoj lytický cyklus). Akonáhle sa ale bunka premení na tú so stopkou a hladina CtrA začne stúpať, fágové gény sa začnú prebúdzať a spustia cyklus, pri ktorom svoje infekčné agensy vypúšťajú do prostredia. S veľkou pravdepodobnosťou ide totiž o dobu hojnosti, keď aj ostatné baktérie produkujú rojové bunky – vhodný objekt na napadnutie. (Kredit: Elia Mascolo, et al., 2022)

Literatúra

1. Elia Mascolo et al, The transcriptional regulator CtrA controls gene expression in Alphaproteobacteria phages: Evidence for a lytic deferment pathway, Frontiers in Microbiology (2022). DOI: 10.3389/fmicb.2022.918015

a uši“?
Majú vírusy „oči
CtrA
Unilabs Slovensko 21

Oslavujeme 25 rokov na Slovensku

Na záver roka 2022 sme mali v Unilabs Slovensko ešte jeden dôvod na oslavu: 25. výročie založenia našej spoločnosti na Slovensku ešte ako Alpha medical. A keďže spoločnosť tvoria hlavne ľudia, zaujímalo nás, či sa nájdu zamestnanci, ktorí sú jej súčasťou od samého začiatku, čiže celých 25 rokov. Takýto míľnik, ktorý sa v manželstve volá strieborná svadba, sa totiž vo vzťahu zamestnávateľ – zamestnanec v dnešnej dobe už tak často nevidí. Navyše, nie je viazaný žiadnym sľubom, čiže je založený len na obojstrannej spokojnosti. Ak sa pýtate, či sme takých ľudí u nás našli, odpoveď je kladná. Čo je kľúčom k úspechu a ako chutí 25-ročné „manželstvo“

s firmou? Vyspovedali sme naše dve dlhodobé kolegyne, ktoré sú

v Unilabs Slovensko od samého začiatku.

22 inVitro

Ing. Katarína Rumanová, výkonný riaditeľ pre patológie a genetiky

V čom spočíva vaša práca dnes a ako ste začínali?

Začiatky boli ťažké. Avšak zakladateľ laboratórií, MUDr. Antonín Pírek, mal jasnú predstavu, ako to má fungovať. V roku 1997 bolo na trhu iba 5 súkromných laboratórií. Poctivou prácou a úsilím sme dosiahli to, že nám začali dôverovať prví klienti.

Počty vzoriek sa z roka na rok zvyšovali. Náš tím sa v roku 2006 rozdelil, ja som bola začiatkom roka menovaná za generálneho riaditeľa. Ďalšie roky sa niesli v znamení budovania centrálneho riaditeľstva a manažérskeho zázemia, ktoré začalo vyvíjať aktivity aj v zahraničí. Pôsobili sme na Ukrajine, v Poľsku, Bulharsku, v Česku.

Bolo to veľmi intenzívne, ale krásne obdobie. V súčasnosti sa venujem najmä manažmentu patologických a genetických laboratórií. Sú to špecializácie, ktoré dnes poskytujú onkologickým pacientom vysokú pridanú hodnotu.

Ako sa spoločnosť počas svojej existencie menila – po ľudskej, ale aj po technologickej stránke?

Za tých 25 rokov sme sa dostali niekde úplne inde. Kedysi boli laboratóriá založené na manuálnej práci, ale dnes už využívame vysoko automatizované systémy, ktoré vedia odčítať hodnoty z biologického materiálu a rovno reportujú výsledok. Dnešná

Oslavujeme 25 rokov na Slovensku
roku 1997 bolo na trhu iba 5 súkromných laboratórií.
V
5
Unilabs Slovensko 23
„Som v tejto spoločnosti úplne od začiatku, od roku 1997.“

úroveň slovenskej diagnostiky je veľmi podobná západným krajinám, preto môžem s hrdosťou povedať, že sme na rovnakej úrovni.

Aké boli začiatky na trhu?

Rozvoj bol v začiatkoch neuveriteľný – bolo to hlavne o mravčej práci. Začínali sme s jedným maličkým laboratóriom v Ružomberku, kde pracovalo azda len päť pracovníkov. Postupne sme začali oslovovať klientov, aby nám – nejakému súkromnému laboratóriu – dali svoju dôveru a aby presmerovali vzorky z nemocnice, na ktorú boli zvyknutí, do súkromného zariadenia. Ich dôveru sme vš ak nesklamali a oni s a nám odvďačili vernosťou.

V čom je spoločnosť jedinečná na našom trhu? Čo ju odlišuje od konkurencie?

Snažíme sa sledovať trendy. Je veľmi dôležité, aby sme v zdravotníctve poskytovali najmodernejšie možnosti diagnostiky. Najväčšou výzvou je dnes diagnostika na úrovni genetiky.

Čo pre vás osobne symbolizuje spoločnosť Unilabs Slovensko?

Symbolizuje firmu, ktorá svojím prístupom vie dať pacientovi vždy niečo viac – a teda poskytnúť také typy vyšetrení, ktoré mnohokrát môžu zachrániť život alebo poskytnúť personalizovanú medicínu. To je zároveň aj zmysel našej práce.

Čo by ste spoločnosti Unilabs Slovensko popriali k 25. výročiu?

Našej spoločnosti prajem hlavne kvalitných zamestnancov, aby sme spoločným úsilím dosahovali také výsledky ako doteraz, aby sme boli hodnoverným partnerom pre klinických lekárov a pre celé zdravotníctvo.

Začínali sme s jedným maličkým laboratóriom v Ružomberku, kde pracovalo azda len päť pracovníkov

Oslavujeme 25 rokov na Slovensku
1 laboratórium 24 inVitro

„Pozná ma väčšina zamestnancov, keďže s nimi často komunikujem a pracujem hlavne pre nich.“

Ing. Gabriela Sabová, konzultant pre odmeňovanie a mzdy

Ako ste začínali?

Začínala som t akmer pred 25 rokmi, ešte v distribučnej spoločnosti Pharmswiss ako fakturantka. Neskôr som prešla na pozíciu účtovníčky a t akto som sa dostala aj k spracovaniu miezd zamestnancov.

Ako sa zmenila spoločnosť?

Naša spoločnosť sa rozrástla z jedného maličkého laboratória na sieť niekoľkých desiatok laboratórií po celom Slovensku a teraz patrí medzi špičku v laboratórnej diagnostike na Slovensku, ale aj v zahraničí. Zmenilo sa nielen technické vybavenie, ale i profesionálny potenciál – pribudlo veľa špecialistov. Naša

spoločnosť má šťastie, že je tu veľa stabilných zamestnancov. Niektorí tu pracujú takmer dve desiatky rokov a viac, preto mám pocit, že sme tu ako rodina.

Čo by ste spoločnosti Unilabs Slovensko popriali k 25. výročiu? Hlavne veľa dobrých klientov a spokojných zamestnancov, ktorým nebude chýbať empatia a chuť pracovať. Aby sa v práci cítili šťastní a zároveň v nej našli naplnenie, lebo tam trávime veľa času. Myslím, že spokojný zamestnanec vytvára spokojnú spoločnosť.

Oslavujeme 25 rokov na Slovensku
Unilabs Slovensko 25

Covid-19 tu bude, musíme sa s ním naučiť žiť. A rešpektovať autority

PROGRESÍVNE ZDRAVOTNÍCTVO
26 inVitro

Každý človek nakazený Covid-19 znáša chorobu

individuálne. Zažíva rôzny priebeh, trpí odlišnými príznakmi a rovnako rozdielna býva aj rýchlosť rekonvalescencie. Kým niekto ani len netuší, že ochorenie prekonal, iného sužujú ešte dlhé mesiace drobné, ale neraz i závažné problémy, následky. Celkovo sa označujú ako postcovidový syndróm. O faktoch, ktoré s ním bezprostredne súvisia, nám porozprával MUDr. Ivan Kocan, PhD., MHA, primár Kliniky pneumológie a ftizeológie Univerzitnej nemocnice v Martine.

Vrámci vašej špecializácie sa stretávate takmer denne s pacientmi po prekonaní ochorenia

Foto:

Kocan, Pavol Funtál (Zdravotnícke noviny)

Covid-19. Prekvapuje vás aj po vyše dvoch rokoch od jeho vypuknutia na Slovensku to, ako sa choroba vyvíja?

Prirodzený priebeh každého ochorenia má svoj vývoj. Už v úvode epidemiológovia predpokladali, že s ochorením Covid-19 sa bude ľudstvo trápiť pár rokov, až sa stane bežnou súčasťou našich životov, bez zás adného dopadu na chod spoločnosti. Takže ten vývoj ma extra neprekvapuje. Každá krajina sa s koronavírusom popasovala tým svojím spôsobom a má tiež individuálne nastavený systém starostlivosti o pacienta. Každá krajina má takisto iné personálne a finančné možnosti, aby efektívne naložila s týmto problémom. My si pri tomto type pacientov kladieme predovšetkým otázku, čo sme schopní im ponúknuť, v zmysle prognóz a riešení, aby sme výrazne zlepšili kvalitu ich života.

Stojíte za vyvinutím aplikácie MEDasistent, ktorá funguje ako

pomyselné virtuálne covidové oddelenie. Ošetrujúcemu lekárovi umožňuje monitorovať zdravotný stav pacientov na diaľku, čím ďalším je aplikácia špeciálna?

Už po prvej vlne covidu vznikla myšlienka vytvoriť riešenie, ktoré by optimalizovalo včasný príchod a dĺžku pobytu covidových pacientov v nemocniciach počas pandémie. Spolu s partnermi sme vytvorili mobilnú aplikáciu, ktorej výhody počas druhej vlny pandémie overili v našej spádovej oblasti desiatky pacientov. V tejto aplikácii mám k dispozícii pacientom namerané výsledky v prehľadne spracovanej, digitálnej podobe. Vďaka tomu dokážeme rýchlo, efektívne a v pravidelných intervaloch monitorovať jeho aktuálny stav a navrhovať ďalší postup liečby. Aplikácia je veľmi osožná, keďže umožní všetkým pacientom sledovaným ich lekárom priebežne monitorovať zdravotný stav a včas zachytiť nepriaznivý vývoj samotného ochorenia. Včasné zachytenie zhoršenia zdravotného stavu môže výrazne napomôcť predchádzať ďalším zdravotným komplikáciám i dlhodobým následkom.

Covid-19 tu bude, musíme sa s ním naučiť žiť. A rešpektovať autority
Autor: Danka Šoporová archív I.
Unilabs Slovensko 27
„Covid-19 nezmizne, prácu pneumológov to výrazne nezmení, avšak bude rásť dopyt po ich službách.“

Mal by človek po prekonaní koronavírusu automaticky navštíviť pneumológa a skontrolovať si u neho pľúca? Alebo treba prísť až vtedy, keď sa mu horšie dýcha alebo cíti iné ťažkosti?

Pokiaľ pacient prekonal ochorenie Covid-19 s ľahkým priebehom, návšteva pneumológa nie je nutná. Pacienti, ktorí mali stredne ťažký a ťažký priebeh až kritický, potrebujú byť sledovaní pneumológom. Táto skupina mala totiž covidový zápal pľúc, ktorý častokrát viedol k potrebe oxygenoterapie či umelej pľúcnej ventilácie. Napriek klinickému zlepšeniu stavu pacienta, zmeny na pľúcach pretrvávajú dlhšie a hoja s a pomaly. Preto bývajú títo pacienti smerovaní k pneumológovi, ktorý zhodnotí, okrem iných faktorov, aj funkciu pľúc a prípadnú potrebu kyslíkovej liečby v domácom prostredí.

Ako takéto vyšetrenie prebieha a čím možno riziko výskytu pľúcnych ochorení eliminovať?

Ide o bežné pneumologické vyšetrenie s odmeraním saturácie periférnej krvi kyslíkom. Nasleduje RTG hrudníka a funkčné vyšetrenie pľúc vrátane difúznej kapacity pľúc, s možnými ďalšími vyšetreniami podľa potreby. Dôležitá je interpretácia týchto vyšetrení vo vzťahu ku konkrétnemu pacientovi. Tu by som rád zdôraznil, že jeden z najzávažnejších rizikových faktorov takmer všetkých pľúcnych ochorení je fajčenie (aj pasívne), preto je nefajčenie najdôležitejšou cestou k redukcii rizika pľúcnych ochorení. Bohužiaľ, Slováci sú v tomto smere málo disciplinovaní.

Kým v západnej Európe v ostatných rokoch klesá počet fajčiarov, na Slovensku máme celkom opačný trend.

Sú príznaky postcovidového syndrómu už na prvý pohľad jasne identifikovateľné, alebo si ich možno zameniť aj s inými diagnózami?

Príznaky postcovidového syndrómu sú veľmi pestré. Pokiaľ vychá-

dzajú z postihnutia pľúc, tak sú sprevádzané najmä dýchavičnosťou, môže byť prítomný kašeľ, bolesť na hrudi a diskomfort v oblasti hrudníka. U pacientov sa teda stretávame po prekonaní koronavírusovej infekcie primárne s týmito problémami: dýchavičnosť, kašeľ, únavový syndróm, bolesť kĺbov, hlavy, ale i chrbta, svalová slabosť, nespavosť. Môže sa objaviť vypadávanie vlasov, poruchy sústredenia, nechutenstvo, depresia, úzkosti, zábudlivosť, tráviace problémy.

Lekári pri liečbe ťažkých prípadov Covid-19 spočiatku vsádzali na kombináciu rôznych metód aj na lieky vyvinuté pred rokmi proti iným diagnózam. Ako sa posunuli znalosti o ich účinkoch a aké typy liečiv patria v súčasnosti k tým najúčinnejším?

Tak, ako sme na začiatku skúš ali rôzne, nie veľmi dobre validované postupy, ktorých účinok bol ot ázny, dnes som presvedčený, že väčšina lekárov pristupuje k liečbe zodpovedne a odporúča výlučne overené a registrované liečivá. Ak sa rozprávame o liečbe ochorenia Covid-19, tú si treba rozdeliť na jednotlivé fázy a obdobie pred ochorením. Začnime obdobím pred ochorením. V tom prípade je nespochybniteľná vakcinácia, bohužiaľ súčasný protektívny efekt vakcín je na úrovni šiestich mesiacov. Vo včasnej fáze ochorenia, takže tesne po nakazení alebo pri rozvoji prvých klinických príznakov, sú odporúčané monoklonálne protilátky alebo antivirotiká. Z tých momentálne najúčinnejších spomeniem paxlovid, molnupiravir a remdesivir. Po siedmom dni príznakov tieto lieky strácajú efekt v dôsledku imunitnej odpovede hostiteľa (pacienta).

V nasledujúcej fáze sa používajú lieky modifikujúce imunitnú odpoveď, v spojení s ďalšou podpornou a vit amínovou liečbou. Vo všeobecnosti možno povedať, že človeku, ktorý prekonal zápal pľúc, trvá rekonvalescencia 4 až 6 týždňov. A ľudia s ťažkým priebehom majú ďaleko väčšie

PROGRESÍVNE ZDRAVOTNÍCTVO
„Spolu s partnermi sme vytvorili mobilnú aplikáciu MEDasistent, ktorej výhody počas druhej vlny pandémie overili v našej spádovej oblasti desiatky pacientov.“
28 inVitro
Stále je bezpečnejšie dať sa zaočkovať, než ochorenie prekonať.

množstvo komplikácií, i neskorších, čiže postcovidových následkov.

Je známe, čo ovplyvňuje dlhodobé následky po prekonaní Covid-19 na pľúcach? Aké faktory zohrávajú podstatnú úlohu?

Tieto údaje máme k dispozícii. Hlavnú úlohu zohráva určite rozsah postihnutia, teda aký bol priebeh ochorenia, následne individuálna variabilita a schopnosť jedinca vysporiadať sa s týmto ochorením, ktorých základ máme v génoch.

Ak majú ľudia aj po dlhšom čase respiračné ťažkosti, o aké následky konkrétne ide a čo v ich tele koronavírus poškodil?

Ako som už spomínal, imunitná odpoveď pri samotnom covidovom zápale pľúc poškodzuje pľúcne tkanivo a hlavne steny pľúcnych mechúrikov, tie zhrubnú a výmena dýchacích plynov sa zhorší. Pľúca si neplnia dobre svoju funkciu. Dô-

sledky Covid-19 na človeka závisia aj od jednotlivých vĺn pandémie. Druhá vlna bola rozdielna mutáciami Covid-19, omikron je považovaný za „mierumilovnejší“ variant, takže rozdielne správanie sa vírusu a jeho afinita k postihu pľúc je pri omikrone výrazne nižšia.

Do akej miery sa na priebehu postcovidového syndrómu podieľa vek pacienta?

Obavy starších pacientov sú oprávnené, nebudem klamať. Ak si vezmeme do úvahy jednotlivé vlny, vyšší vek zakaždým predznamenal ťažší a dlhší priebeh s možnými fatálnymi následkami. No, samozrejme, nemusí to byť len Covid-19 samotný. S vyšším vekom totiž priamo úmerne súvisí vyšší výskyt chronických ochorení a zvýšená záťaž na organizmus počas ochorenia Covid-19, ktorá vedie k destabilizácii týchto chronických chorôb. Nie sú to len pľúcne ochorenia, ale aj kardiovaskulárne či metabolické.

Svoju profesijnú kariéru odštartoval na martinskej Klinike pneumológie a ftizeológie v roku 2001, a to po absolvovaní Jesseniovej lekárskej fakulty UK. V roku 2002 absolvoval trojmesačný študijný pobyt na Pľúcnej klinike v Zabrze v Poľsku, kde nadobudol vedomosti i certifikát v endoskopii respiračného systému. Pracoval ako sekundárny lekár so zameraním na bronchológiu. V roku 2005 zložil postupovú skúšku v spoločnom internistickom kmeni.

Od roku 2006 pôsobil 14 mesiacov v Londýne. V roku 2008 úspešne vykonal špecializačnú skúšku v odbore pneumológia a ftizeológia. O tri roky neskôr sa mu podarilo zaviesť do klinickej praxe endobronchiálnu ultrasonografiu a martinská nemocnica sa stala jedným z dvoch pracovísk v SR, ktoré toto vyšetrenie vykonávajú. 1. januára 2013 sa stal primárom Kliniky pneumológie a ftizeológie JLF UK a UNM.

V roku 2015 obhájil dizertačnú prácu na tému latentnej tuberkulóznej infekcie u zdravotníckych pracovníkov a získal titul PhD. Následne sa stal vedúcim odboru liečebno-preventívnej starostlivosti

UNM. V septembri 2020 prišiel s myšlienkou využitia telemedicíny pri liečbe Covid-19 v domácom prostredí. Od februára 2023 zastáva pozíciu riaditeľa UNM.

Covid-19 tu bude, musíme sa s ním naučiť žiť. A rešpektovať autority MUDr. Ivan Kocan, PhD. , MHA
Unilabs Slovensko 29

Máme na Slovensku špecializované centrá a pracoviská na pomoc postcovidovým pacientom?

Neviem o tom, že by sa Slovensko vybralo cestou budovania centier pre postcovidových pacientov. Presahuje to viaceré lekárske špecializácie, pacienti preto navštevujú príslušných špecialistov. Od začiatku sú príznaky longcovidu veľmi rôznorodé a často sa prelínajú. Pacienti majú často kombináciu rôznych symptómov. Kým spočiatku prevažovali dýchacie a kardiálne ťažkosti, v ďalšom priebehu sa pridružili psychické problémy, potom sme zas zaznamenali zvýšený výskyt polyneuropatií, svalovej slabosti a problémov s kĺbmi. No to neznamená, že v úvode sme sa s týmito príznakmi nestretávali. Liečba tzv. longcovidu musí byť komplexná, v zahraničí sa ňou za-

oberajú celé tímy odborníkov. Fungujú tam rehabilitačné strediská, tie ponúkajú pacientom široké spektrum pomoci, od psychosociálnej podpory až po liečebné rehabilitačné procedúry. V tomto u nás, žiaľ, výrazne zaostávame. Snažíme sa odporúčať pacientom aspoň kúpeľnú liečbu, tá výrazne pomáha.

Radíte ľuďom s pľúcnymi problémami očkovanie proti koronavírusu? Nepredstavuje pre nich vyššie riziko v porovnaní s ostatnou populáciou? Pacientom s pľúcnymi ochoreniami sa výrazne odporúča očkovanie proti koronavírusu, keďže majú už nejakým spôsobom limitované pľúcne funkcie a ich ďalšie zníženie v dôsledku Covid-19 môže mať fatálne následky. A hlavne – stále je bezpečnejšie dať sa zaočkovať, než ochorenie prekonať.

PROGRESÍVNE ZDRAVOTNÍCTVO
„Človeku, ktorý prekonal zápal pľúc, trvá rekonvalescencia 4 až 6 týždňov.
30 inVitro
Ľudia s ťažkým priebehom majú oveľa viac komplikácií, i neskorších, čiže postcovidových následkov.“

Mnohí odborníci sa vyjadrili, že s koronavírusom sa treba naučiť žiť, pretože už nezmizne. Aký bude mať vplyv na prácu pneumológov a ako to poznamená pacientov s chorobami pľúc?

Títo odborníci majú pravdu, Covid-19 nezmizne, prácu pneumológov to nejak výrazne nezmení, avšak bude rásť dopyt po ich službách. To, že ich je nedostatok, ukázali už predchádzajúce vlny pandémie. V niektorých regiónoch Slovenska sa pacient k pneumológovi skrátka nedostane. To najhoršie máme síce za sebou, ale treba mať rešpekt k tomu, čo príde. Otázkou budúcnosti zostáva, do akej miery tento vírus mutuje a do akej miery bude voči nemu populácia imúnna. Zdravý rešpekt je preto viac než na mieste.

Sledujete v rámci vašej lekárskej praxe odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie?

WHO síce vydáva príslušné odporúčania, no nemyslím si, že tie dost atočne pružne reagujú na neustále meniacu sa situáciu. Tiež máme k dispozícii štúdie i publikácie, ktoré nejakým spôsobom overujú a potvrdzujú účinnosť konkrétnej liečby. Potom sú veľké odporúčania, participuje na nich niekoľko odborníkov a tí vyhodnocujú publikované štúdie i príslušné dát a o danom ochorení či problematike. Tie považujem za najsmerodajnejšie, pretože jasne definujú, na akom princípe táto komisia funguje a v akom časovom horizonte vydáva dané odporúčania a v akom ich reviduje. Nejde tak o jednorazový akt odborníkov, ich vyjadrenia bývajú podložené prísnou evidenciou. Majú svoju váhu na základe publikovaných dát a nebránia sa ani kritickým vyjadreniam o nedostatkoch jednotlivých štúdií, pokiaľ na ne natrafia. Veď prečo aj?

nižšia.

Z hľadiska vašej odbornosti, vnímate aj konkrétne pozitíva koronavírusu? Áno, výrazným spôsobom sa zlepšila starostlivosť o pacienta s akútnou respiračnou insuficienciou – dokúpilo sa vybavenie a zlepšila erudícia zdravotníkov. Covid-19 tu bude a musíme sa s ním naučiť žiť. Rešpektovať autority. Na Slovensku sa nám rozmohol zvyk, že každý je tu odborník na všetko. Boj s infekčnými ochoreniami by som ale naozaj rád prenechal na odborníkov a neriešil postupy liečby na sociálnej sieti. Určite si niektorí pamätáme na tuberkulózu ako jeden z najčastejších dôvodov úmrtí v období medzi svetovými vojnami v bývalom Československu.

Dnes je to už taktiež choroba, ktorá má na Slovensku veľmi nízky výskyt a nenaháňa až tak strach. A to hlavne vďaka odborníkom…

Aplikácia MEDasistent

• Aplikácia MEDasistent, ktorá funguje ako virtuálne covidové oddelenie, bola predstavená vo februári 2022.

• Vznik aplikácie inicioval a pilotne testoval primár na Klinike pneumológie a ftizeológie UNM a Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského (JLF UK) v Martine, MUDr. Ivan Kocan, PhD., MHA

• Vývoj aplikácie trval 3 mesiace s primárnym cieľom zabezpečiť zdravotnú starostlivosť v tom čase neustále narastajúcemu počtu pacientov s ochorením Covid-19.

• Vývojár aplikácie Peter Žatkuliak ubezpečil, že všetky dáta, ktoré pacient odosiela, sú anonymné a šifrované, aby nemohlo dôjsť k ich zneužitiu.

• Platforma bola vyvíjaná tak, aby bola využiteľná aj pri iných ochoreniach ako Covid-19, v rámci telemedicíny.

• Podľa Tomáša Rohožku zo spoločnosti Asseco Central Europe plánujú aplikáciu rozšíriť a doplniť o prvky umelej inteligencie, neurónových sietí a podporných rozhodovacích systémov s definovanými klinickými postupmi.

Covid-19
tu bude, musíme sa s ním naučiť žiť. A rešpektovať autority
Dôsledky Covid-19 na človeka závisia aj od jednotlivých vĺn pandémie. Afinita k postihu pľúc je pri omikrone výrazne
Unilabs Slovensko 31
„Liečba tzv. longcovidu musí byť komplexná. V zahraničí sa ňou zaoberajú celé tímy odborníkov. V tomto u nás výrazne zaostávame. Snažíme sa odporúčať pacientom aspoň kúpeľnú liečbu, tá výrazne pomáha.“

Návrat do života: Postcovidová rehabilitácia v piešťanskom ADELI

Hoci mala Gabriela mierny priebeh ochorenia Covid-19, tesne po karanténe sa u nej rozvinuli príznaky typické pre postcovidový syndróm: únava, búšenie srdca, úzkosť, strach a panika. Začali jej dokonca vypadávať vlasy. Laboratórne testy však boli v poriadku a po niekoľkých „neúspešných“ návštevách pohotovosti sa cítila ako hypochonder. Až postcovidová rehabilitácia v ADELI Medical Center v Piešťanoch ju postavila na nohy.

REPORTÁŽ
32 inVitro
Návrat do života: Postcovidová rehabilitácia v piešťanskom ADELI Unilabs Slovensko 33

Postcovidový rehabilitačný program je zameraný na zlepšenie kondície:

• respiračných funkcií,

● svalových funkcií,

● funkcií nervového systému,

● psychického stavu,

● kognitívnych funkcií.

Postcovidový syndróm sa prejavuje rôzne – chronickou únavou, dýchavičnosťou, bolesťami hlavy, svalov, kĺbov či poruchami koncentrácie a spánku. Kým symptómy odznejú, prejdú týždne aj mesiace. Výkonnosť ľudí, ktorí trpia postcovidovým syndrómom, je nízka až nulová, nedokážu sa zapojiť do pracovného procesu, do starostlivosti o deti či rodičov, a tak hľadajú pomoc odborníkov. Liečba symptómov je behom na dlhú trať, pomáha ho skrátiť postcovidová rehabilitácia.

Postcovidová rehabilitácia v piešťanskom ADELI, na Oddelení hyperbarickej oxygenoterapie, je v činnosti od jari 2021. Je určená všetkým pacientom, u ktorých sa prejavuje niektorý alebo viaceré z dlhodobých patologických symptómov po prekonaní infekcie koronavírusom. „Prijímame pacientov po hospitalizácii s infekciou Covid-19, ale aj tých, a je ich väčšina, ktorí ochorenie prekonali, ale neboli hospitalizovaní. Najviac pacientov máme po prekonaní stredne ťažkej formy covidu vrátane rozvinutých komplikácií ešte počas infekčnej fázy s veľmi dlhou liečbou vedľajších komplikácií po samotnej infekcii,“ hovorí MUDr. Inna Durda, vedúca lekárka Oddelenia hyperbarickej oxygenoterapie OXYMED v ADELI Medical Center v Piešťanoch.

Postihuje cievy

Ak po prekonaní infekčnej fázy u pacienta zostali alebo vznikli symptómy ako kašeľ, dýchavičnosť, bolesti svalov, kĺbov, kožné problémy, slabosť, únava, poruchy spánku, depresie, mnohé neurologické príznaky a kognitívne poruchy, v centre ADELI tieto symptómy berú s plnou vážnosťou ako prejavy postcovidového stavu.

„Covid-19 sa označuje ako respiračná diagnóza, ktorá zasahuje pľúca. Toto vírusové ochorenie však často postihuje cievy, v ktorých prebieha zápal. V zapálených cievach dochádza ku hyperkoagulácii, ľahko a rýchlo sa tvoria tromby – krvné zrazeniny. Ako najzávažnejší sa javí dopad covidu na pľúca, pretože spôsobuje hypoxiu, nedostatočné zásobovanie organizmu okysličenou krvou. Domnievame sa tiež, že vírus narúša tvorbu hemoglobínu, ktorý transportuje kyslík do celého tela. Okrem slabostí a dýchavičnosti môže byť jednou z najťažších komplikácií pri Covid-19 fibróza pľúc. Ochorenie sprevádza aj p ostihnutie nervového systému, vírus môže mať negatívny vplyv na endokrinný, srdcovo-cievny systém a krvný obeh. U niektorých pacientov spúšťa vírus autoimunitné procesy. Na pacienta pozeráme komplexne, lebo vírus pôsobí tiež komplexne, preniká do celého organizmu,“ zdôrazňuje

MUDr. Inna Durda. Dodáva, že vírus je testom schopnosti obrany a odolnosti organizmu. U staršieho človeka „pripomenie“ zdravotné komplikácie z minulosti, znásobuje ich. „Nedisponujeme však podrobným výskumom, a preto nemôžeme jednoznačne odfiltrovať skazu vírusu od už existujúcich latentných diagnóz,“ vysvetľuje o dborníčka z centra, ktoré pri rehabilitácii pacientov s dlhým covidom čerpá z predchádzajúcich skúseností ADELI Medical Center s rehabilitačnou liečbou po cievnej mozgovej príhode, keďže príznaky po mŕtvici a postcovidové syndrómy sa prekrývajú, napríklad vo forme chronickej únavy.

Postcovidový rehabilitačný program Najväčší počet pacientov prichádzajúcich do centra v Piešťanoch je vo vekovej skupine 35 až 50 rokov. Ide len o s amoplatcov, pretože pobyt v ADELI zdravotné poisťovne nepreplácajú.

REPORTÁŽ
34 inVitro
„Najviac pacientov máme po prekonaní stredne ťažkej formy covidu vrátane rozvinutých komplikácií ešte počas infekčnej fázy s veľmi dlhou liečbou vedľajších komplikácií po samotnej infekcii.“

Výkonnosť ľudí, ktorí trpia postcovidovým syndrómom, je nízka až nulová, nedokážu sa zapojiť do pracovného procesu, do starostlivosti o deti či rodičov, a tak hľadajú pomoc odborníkov.

Pacientom po prekonaní infekcie Covid-19, najskôr dva týždne po ukončení akútnej fázy, centrum ponúka ambulantnú hyperbarickú oxygenoterapiu alebo postcovidový rehabilitačný program. Pri potrebe obnovenia pohybových funkcií pacienta, zvyčajne po dlhom pobyte na umelej ventilácii, po komatických stavoch alebo po dlhodobej imobilite sa odporúča neurorehabilitačný program, prípadne neurorehabilitačný program s podporou hyperbarickej komory.

„Postcovidový rehabilitačný program sme vypracovali so zohľadnením odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie a priebežne do neho zapracovávame vlastné skúsenosti. Nech bola skladb a postcovidových symptómov akákoľvek, každý druhý pacient prichádzajúci do centra sa sťažoval na svalovú bolesť, po ťažkom priebehu covidu to bolo až 90 % pacientov. Ich stav si preto vyžiadal rehabilitáciu svalovej dysfunkcie. Až 80 % našich pacientov má po prekonaní covidu kognitívne poruchy – problémy s pamäťou, poruchy spánku, kolísavá nálada, úzkosť zvýšený stres a apatický syndróm. Napriek predpokladu, že covid postihuje predovšetkým pľúca, môžeme dnes konštatovať, že dokázateľne postihuje nervový systém,“ vysvetľuje lekárka.

Postcovidová rehabilitácia v centre je podľa jej slov preto zameraná na zlepšenie kondície respiračných funkcií, svalových funkcií, funkcií nervového systému, psychického stavu človeka a kognitívnych funkcií. „Program, ktorý sme vypracovali, pomáha čo najskôr obnoviť práceschopnosť pacienta, zlepšiť kvalitu života a predísť chronickým problémom. Pacienta sa snažíme vrátiť do aktívneho života a hoci je to niekedy zdĺhavá cesta, vďaka dobrej spolupráci, s maximálnym sústredením a vytrvalosťou, sa nám to darí.“

Krok za krokom

Ako to vyzerá v praxi? Po zaregistrovaní na stránke ADELI centra pacienta kontaktuje zodpovedný pracovník a poskytne mu základné informácie týkajúce sa programu. Pacient do centra odošle relevantné lekárske správy. V individuálnych prípadoch ho lekár požiada, aby absolvoval doplňujúce lekárske vyšetrenie alebo laboratórne testy. Čas hrá v prípade postcovidových pacientov dôležitú úlohu. Na rehabilitáciu v centre sa nečaká, pacient nastupuje na liečbu v priebehu pár dní. Súčasťou vstupnej prehliadky, ktorá trvá 45 minút a viac, je hĺbkový rozhovor, popis aktuálneho subjektívneho prežívania problémov pacientom. „Je to dialóg, z ktorého vyplynie, čo pacient potrebuje a aký je reálny rehabilitačný cieľ v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte. Každý pacient má inú mieru poškodenia zdravotného stavu a schopnosť obnovy zdravia. Volíme preto prísne individuálny prístup. Zisťujeme pôvod a dôvod jednotlivých symptómov s prihliadnutím na pacientovu anamnézu, priebeh covidu a jeho psychický stav. Po preštudovaní podkladov, ktoré nám pacient odošle, vypracujeme predbežné nastavenie rehabilitačného programu. Avšak po vstupnej prehliadke a aktualizácii informácií o zdravotnom stave pacienta sa môže program upraviť,“ vysvetľuje MUDr. Durda.

ADELI
Návrat do života: Postcovidová rehabilitácia v piešťanskom MUDr. Inna Durda, vedúca lekárka Oddelenia hyperbarickej oxygenoterapie OXYMED v ADELI Medical Center v Piešťanoch
Unilabs Slovensko 35
„Nedisponujeme podrobným výskumom, preto nemôžeme jednoznačne odfiltrovať skazu vírusu od už existujúcich latentných diagnóz.“

Postcovidový program v ADELI centre zahŕňa spektrum terapií:

• hyperbarická oxygenoterapia

v hyperbarickej komore (HBOT),

● liečebný telocvik,

● dychové cvičenia,

● respiračná fyzioterapia,

● manuálna terapia,

● nordic walking,

● masáž,

● laser,

● hydroterapia,

● magnetoterapia,

● biolampa,

● biofeedback,

● elektroliečba.

Postcovidová rehabilitácia trvá podľa potrieb a možností pacienta 1 alebo 2 týždne. V ADELI ju poskytujú s ubytovaním, procedúry je možné absolvovať aj ambulantne. Podstatné je, že programy sú intenzívne a nastavené potrebám pacienta. Pacient absolvuje 4 až 5 terapií denne. Venuje sa mu odborný personál zložený z lekárov, zdravotných sestier, fyzioterapeutov a respiračných terapeutov.

Postcovidový program pozostáva z dennej terapie v hyperbarickej komore, liečebného telocviku, dychových cvičení, fyzioterapie, manuálnej terapie a nordic walkingu. K tomu sa pridáva podporná liečba formou masáže, laserová liečba, hydroterapia, magnetoterapia, elektroliečba a biofeedback.

Hlavný pilier – hyperbarická komora Hlavným pilierom postcovidovej rehabilitácie je špeciálna hyperbarická komora. Pacienti v nej strávia každý deň 75 minút. Terapiu sa odporúča opakovať 6- až 12-krát počas za sebou nasledujúcich dní. V miestnosti ako menšie, dvanásťmiestne liet adlo vdychujú klienti čistý medicínsky kyslík pomocou tvárovej masky alebo certifikovanej helmy. Zatiaľ čo im čistý kyslík prúdi do organizmu, môžu čítať knihu alebo sledovať film. Ak niekomu príde nevoľno alebo pocíti úzkosť, môže komoru opustiť predčasne cez dekompresnú zónu. Celý proces je zabezpečený a monitorovaný kamerovým systémom a špeciálne vyškoleným zdravotníckym tímom.

Tlak v komore zodpovedá hĺbke dvanásť metrov pod hladinou vody. Pod zvýšeným tlakom stúpa rozpustnosť kyslíka v telesných tekutinách 15-krát, okysličujú sa časti tkanív postihnuté odkysličením počas ochorenia.

„Pobyt v hyperbarickej komore zni-

žuje viskozitu krvi a takisto zápal. Zabraňuje tvorbe trombov, na inej báze ako lieky na riedenie krvi. HBOT zvyšuje okysličenie tkanív organizmu

5- až 10-násobne a aktivuje baroreceptory na koži a slizniciach. Terapia má tiež silný antibakteriálny a antivírusový účinok,“ objasňuje MUDr. Inna Durda. Nech už teda infekcia spôsobila poškodenie na pľúcach, obličkách alebo na koži, intenzívnym okysličením sa zregenerujú poškodené bunky v orgánoch.

Naučte sa dýchať

Okrem sedení v hyperbarickej komore čaká pacientov v centre aj fyzioterapia. Ide o intenzívny tréning, kde aktívne fyzioterapeutické komponenty striedajú uvoľňujúce techniky. Práve synergia terapií umožňuje podporiť funkčnosť orgánov – a to je spoločný menovateľ terapeutických cieľov pre individuálnych pacientov.

Súčasťou fyzioterapie je nácvik správneho dýchania a zvyšovania kapacity pľúc. Respiračná fyzioterapia a fyzioterapia hrudníka uľahčujú vykašliavanie hlienov z pľúc a posilňujú dýchacie svaly.

Manuálna terapia zvyšuje hybnosť, rozsah pohybu končatín a tým vytvára priestor vnútorným orgánom vrátane pľúc. Terapeut počas nej svojimi rukami vytvára tlak na šľachy, svaly a kĺby. Uvoľňuje ňou napätie a aktivuje svalstvo. Manuálna terapia predstavuje cielenú, kĺby šetriacu a nebolestivú liečebnú techniku.

Účinnosť terapií znásobuje masáž. Vykonáva ju kvalifikovaný masér a trvá od 45 do 60 minút. Masér stimuluje pokožku, podkožné tkanivo a najmä svaly, čo zlepšuje prekrvenie pokožky, uvoľňuje svalové napätie a odstraňuje stres. Masáž podporuje regeneráciu svalov, zvyšuje flexibilitu a elasticitu šliach a pohyblivosť kĺbov.

REPORTÁŽ
Liečba symptómov je behom na dlhú trať, pomáha ho skrátiť postcovidová rehabilitácia.
36 inVitro
Pacientom po prekonaní infekcie Covid-19, najskôr dva týždne po ukončení akútnej fázy, centrum ponúka ambulantnú hyperbarickú oxygenoterapiu alebo postcovidový rehabilitačný program.

Počas roka a pol v centre ADELI absolvovalo rehabilitáciu 60 pacientov. „Závery sme robili na základe samohodnotenia pacientov, ich subjektívnych pozorovaní, porovnávali sme namerané hodnoty a kvalitatívne vyjadrenia na vstupnej a výstupnej prehliadke,“ zdôrazňuje MUDr. Inna Durda a dodáva: „U pacientov nastalo v rôznom rozsahu zlepšenie ventilačnej funkcie pľúc odstránením zostatkových príznakov, ako napríklad dlhotrvajúceho kašľa. Korigovala sa svalová slabosť, zlepšila sa postura tela a dynamika chôdze, zlepšila sa fyzická vytrvalosť, nálada, spánok a chuť do jedla, tiež mentálna odolnosť, koncentrácia a pamäť.“

Pacient opúšťa zariadenie s odporúčaniami pre všeobecného lekára, ktoré systémy majú byť u neho sledované. Vďaka motivácii získanej v centre pacienti po absolvovaní rehabilitácie zvládnuté techniky opakujú v domácom prostredí. „Prostredníctvom klientskych manažérov zostávame s pacientmi v kontakte aj na diaľku. Mnohí majú záujem pokračovať v terapii, aby ich progres neustal,“ dopĺňa lekárka.

Návrat do života: Postcovidová rehabilitácia v piešťanskom ADELI Najväčší počet pacientov prichádzajúcich do centra v Piešťanoch je vo vekovej skupine 35 až 50 rokov.
Unilabs Slovensko 37
35 až 50 rokov

Učili sa rozprávať aj chodiť

Vrátiť sa po prekonaní Covid-19 do pôvodného tempa – to je túžba nejedného pacienta, ktorého zákerný vírus obral o životnú energiu. So svojím príbehom

sa podelili učiteľka spevu Anikó, mama troch detí Gabriela, podnikateľ Rudolf, obchodná riaditeľka Lenka a banková

referentka Doris.

Anikó Nebolo mi do spevu

Čiperná štyridsiatnička Anikó Sárkányová milovala svoju prácu. Okrem vyučovania spevu a hudobnej výchovy viedla spevácky zbor a sama v zbore spievala. Covid-19 ju však pripútal k posteli a keď jej po týždni saturácia krvi kyslíkom klesla na 80 %, sanitka ju viezla rovno do galantskej nemocnice. Kvôli silnému zápalu jej pľúca fungovali len na polovičný výkon.

Správne nastavená liečba a kyslíkový prístroj preliečili prvotné príznaky covidu, o úplnom vyliečení však nemohlo byť ani reči. Astma, ktorú mala Anikó už pred covidom, sa zhoršila, CT pľúc vykazovalo pokles bránice a navyše sa u nej spustil aj diabetes. Mesiac po návrate z nemocnice bola stále slabá a bez dychu. Frustráciu stupňovala odkázanosť na manžela, práceneschopnosť a nepríjemné pády, keď hlava vydala príkaz, ale nohy neposlúchali. Nedokázala šoférovať, v prstoch nôh akoby nemala vôbec cit. Anikó veru nebolo do spevu… Navyše, kvôli kyslíkovej maske mala napadnuté hrdlo a hlasivky mykózou, zničenú sliznicu v nose a hltane, s ťažkosťami

REPORTÁŽ
38 inVitro
Učiteľka spevu Anikó nemohla kvôli covidu ani rozprávať, nieto ešte spievať.

prehĺtala aj obyčajnú vodu. „Po covide som skúšala vyučovať spev online, mala som však dych ako päťročné dieťa, svalstvo celého tela som mala oslabené,“ spomína Anikó

Obrat nastal už po dvoch týždňoch postcovidovej rehabilitácie. „Keď som prišla do ADELI, ledva som chodila a dýchala. Hyperbarická komora mala okamžitý účinok. Už po prvom vstupe som mala akoby ľahší krok, na štvrtý deň cvičení som začala lepšie a zhlboka dýchať. Zlepšila sa mi chôdza, kondička, dýchanie, celé telo. Cukor klesol a vrátil sa mi hlas! Druhý týždeň rehabilitácie som už učila niekoľko online hodín priamo z centra v Piešťanoch,“ vyjadruje vďačnosť odborníkom, ktorí jej podali pomocnú ruku.

Gabriela

Opäť chodím do práce

Mama troch detí patrí ku skupine pacientov, ktorí mali mierny priebeh ochorenia. Tesne po skončení karantény sa však u nej rozvinuli príznaky typické pre postcovidový syndróm: únava, búšenie srdca, úzkosť, strach a panika. Vysoký tep striedali bolesti, až pichanie na hrudi. „Niekedy som sa cítila ako natlakovaný parný hrniec, bolelo ma brucho a do toho mi začali vypadávať vlasy,“ hovorí Gabriela. Dúfala, že tieto dôsledky covidu postupne ustúpia, ale nestalo sa tak. Len počas augusta 2021 vyhľadala pomoc na pohotovosti trikrát. Trpela bolesťami a srdce jej išlo vyskočiť z hrude. „To je tá, čo sem stále chodí,“ počula komentáre za svojím chrbtom. „Ako si len niekto môže myslieť, že matka troch detí bude tráviť čas nekonečným čakaním na pohotovosti, ak na to nemá vážny dôvod?“ krúti nechápavo hlavou Gabriela. „Laboratórne výsledky som však mala vraj výborné, a tak som sa, chronicky vyčerpaná a v bolestiach, ocitla bez pomoci, bez usmernenia odborníkov. Navyše som sa skutočne cítila ako hypochonder. V živote som nebola taká frustrovaná.“

Keď bolesti a únava neustúpili ani po dávkach vitamínov a cvičení, Gabriela sa rozhodla absolvovať týždeň postcovidovej rehabilitácie v ADELI. Pozostávala z dychových cvičení s prvkami ajurvédy, z nordic walking, z terapie zameranej na stabilitu a mobilitu po-

hybového systému, takisto z respiračnej fyzioterapie a sedení v hyperbarickej komore. „Pod dohľadom fyzioterapeuta som sa naučila niekoľko cvičení a doma som postupne zvyšovala záťaž. Odporučil mi tiež literatúru a užitočné webové stránky, začala som sa inak stravovať a predovšetkým som upravila svoj spánkový režim. Lepšie spím, po rokoch opäť čítam, celkovo som spomalila. Paradoxne, dnes som voči sebe disciplinovanejšia a mám viac času na deti. Celkový efekt terapie je výborný: opäť chodím každý deň do práce a môj manžel už nerobí úplne všetky domáce práce,“ dodáva Gabriela.

ADELI
Návrat do života: Postcovidová rehabilitácia v piešťanskom
Unilabs Slovensko 39
Pred príchodom do centra ADELI sa Gabriela cítila ako hypochonder.

Rudolf

Lapal som po dychu

Aj Rudolfovi z Horného Rakúska pomohli postaviť sa po chorobe Covid-19 opäť na nohy terapia v kyslíkovej komore, dychové cvičenia, fyzioterapia, manuálne terapie a nordic walking.

63-ročný podnikateľ a rekreačný športovec žil aktívny život a vo svojej firme trávil denne aj dvanásť hodín. Okrem toho bol vášnivým motorkárom, na motocykli prešiel všetky kontinenty sveta. Z Rakúska sa dostal na motorke až do Kirgizska, cez Tibet až na Nový Zéland. Na jeseň 2021 mal naplánovanú cestu na Aljašku. Do cesty sa mu však nekompromisne postavila korona.

Choroba sa ozvala pulzujúcou bolesťou chrbta na mieste, kde sa pred niekoľkými rokmi zranil. O tri dni neskôr sa dostavila dýchavičnosť. Rudolf svoj stav stále nepokladal za vážny. Až na naliehanie rodiny si odmeral saturáciu krvi kyslíkom. S nízkymi hodnot ami ho hneď prijali do nemocnice a skonštatovali obojstranný zápal pľúc. Napriek vyliečeniu s a necítil zdravý. Pred Vianocami 2021 sa vrátil do práce, ale vládal pracovať len 3-4 hodiny denne. Zvyšok dňa sa rekreačný športovec pokúšal opäť dostať do formy cvičením a odpočinkom. „Rýchlo som však lapal po dychu, moje telo neznieslo záťaž a vlastne som neurobil žiaden pokrok,“ spomína.

Podstúpiť liečbu v ADELI s a rozhodol na základe odporúčania jeho známej, ktorá sa tu takisto liečila. „Keď som prišiel, len s ťažkosťami som dokázal vyjsť na druhé poschodie.“ Po týždni terapie zvládol piate poschodie, po dvoch týždňoch sa zbavil dvojmesačnej bezmocnosti, vysilenia a dýchavičnosti. Dnes plánuje ďalšiu dobrodružnú cestu motorkou.

„Ešte dôležitejšie však pre mňa bude klásť väčší dôraz na zdravý a zmysluplný život,“ prízvukuje.

Lenka N ič lepšie ma

nemo hlo stretnúť

„Do centra ADELI som prichádzala ako troska, ktorá nevládala dýchať, ani naplno rozmýšľať a sústrediť sa. Ani čo sa týka fyzickej, ale najmä psychickej kondície to nebolo bohviečo. V centre som dostala nielen starostlivosť, ale aj odpovede na moje ot ázky. Už po treťom dni som na sebe cítila pozitívne výsledky,“ hovorí Lenka o svojich dňoch strávených v centre.

REPORTÁŽ
Podnikateľ Rudolf vďaka postcovidovej liečbe opäť pracuje, športuje a jazdí na motorke.
40 inVitro
„Kadiaľ chodím, všade odporúčam hyperbarickú komoru,“ hovorí Lenka.

Každým dňom rehabilitácie sa jej zlepšovalo dýchanie. Aj bolesti hlavy, ktoré ju sprevádzali posledných dvanásť týždňov, sa začali strácať. „Kadiaľ chodím, každému odporúčam návštevu hyperbarickej komory,“ chváli terapiu, ktorá jej pomohla vrátiť sa po návrate z rehabilitácie do práce. „Bolo to síce náročné, únava ma stále trápila, ale moje sústredenie, ako aj pamäť boli v neporovnateľne lepšom stave ako tesne po prekonaní Covid-19.“

Doris Bála som sa, že sa nevyliečim

V rodine Doris sa z Covid-19 všetci vystrábili pomerne rýchlo – manžel, aj dve deti. Na rozdiel do nich sa však stav mamy, naopak, zhoršoval. Po dlhej práceneschopnosti sa Doris pokúsila opäť začať pracovať v banke. Trápilo ju však veľké množstvo zdravotných problémov.

Mala ťažkosti s prehĺtaním, čítanie s porozumením jej vydržalo maximálne hodinu. Pri rozprávaní jej vypadávali slová, zošediveli jej vlasy, zošúpala sa jej pokožka na dlaniach. Ešte tri mesiace po ochorení mala pocit, že má v hlave čosi „vykĺbené“. Jej telo bolo z ničnerobenia krásne zotavené a zároveň unavené na smrť. Keď zazvonil telefón, prepadávali ju záchvaty paniky, keď mala sama telefonovať kvôli banálnemu termínu u lekára, srdce jej išlo vyskočiť z hrude. Podľa odborníkov boli všetky výsledky pacientky v norme. Doris však čoraz častejšie prepadal strach, že sa nikdy nevylieči.

Ešte predtým, ako pricestovala do ADELI z rodného Rakúska, urobila zopár krokov, ktoré priniesli výsledky. V prvom rade sa samostatne pokúsila obnoviť normálne hltanie. „Z čias, keď som chodila na logopédiu s deťmi, mi zostali materiály, ktoré som použila na tréning hltania. S kúskom keksíka som cvičila svalstvo úst a hrdla,“ spomína Doris. Podstúpila tiež dýchacie cvičenie s cieľom uvoľniť svalstvo bránice. Pri pravidelných prechádzkach ju zo začiatku zahanbovala jej mama, ktorá šla rýchlejšie… Pomohla jej aj evolučná pedagogička, ktorá sa jej snažila odblokovať koreň mozgu, ktorý údajne blokoval komunikačné funkcie. „Dookola som lúštila sudoku, krížovky

a nonstop čítala ľahké romány,“ takto si precvičovala stratenú schopnosť koncentrácie, porozumenia obsahu a tvorby slov pri reči.

Týždeň terapie v ADELI jej vrátil takmer všetko, čo sa obnovovalo len postupne. Na fyzioterapii si osvojila dýchacie techniky na zvládanie stresovej reakcie, nordic walking zvýšil jej výdrž, meditácia obnovila pokojné dýchanie. Prínosom boli aj sedenia v hyperbarickej komore. Po postcovidovej rehabilitácii odchádzala posilnená, vyrovnaná a so sériou cvičení „na doma“.

Návrat do života: Postcovidová rehabilitácia v piešťanskom ADELI
Unilabs Slovensko 41
Mama dvoch detí Doris sa bála, že sa už nevylieči.

Covidové jazvy v spoločnosti

Keď bolo krátko po začiatku covidovej pandémie povedané, že život už nikdy nebude taký ako pred pandémiou, považovali sme to za rečnícke cvičenie politikov a málokto bral tento výrok vážne. O dva a pol roka neskôr musíme priznať, že sa to stalo skutočnosťou. Spoločnosť sa zmenila spôsobom, ktorý zrejme nepredpokladali ani tí najradikálnejší proroci. Naozaj

žijeme v „dobe postcovidovej“ a nevieme dosť dobre, čo s tým. Covid zanechal v spoločnosti hlboké jazvy. Niektoré z nich sa zhojili, iné sa pomaly hoja, no sú tu aj také, ktoré sa možno nezahoja nikdy.

BLOG
42 inVitro

Ukázalo sa, že spoločnosť konzumného typu na také výzvy, ako bol covid, vôbec nie je pripravená. Ani občania, ani politici. Systém, ktorý tu bol, bol systémom fungujúcim za pekného počasia, v búrke začal okamžite zlyhávať.

Základnou otázkou bolo, nakoľko sme pripravení podporovať politiku, ktorá mení náš životný štýl alebo dokonca náš životný štandard. Pre ľudí vyrastených v západnej liberálnej demokracii bolo šokom, keď politika v čase lockdownu naozaj rozhodovala o spôsobe ich života. Dôsledkom bola nedôvera v politikov a následne aj k politickému systému a tá nedôvera zostala aj po tom, čo sa slobody vrátili. A okamžite sa objavili politici a politické strany, ktoré sa rozhodli situáciu využiť vo vlastný prospech. Bez ohľadu na možné straty na ľudských životoch vsadili na rozsievanie tejto nedôvery a lovili hlasy, ktoré im mali priniesť moc a peniaze. A priznajme si, že politici, ktorí nás pandémiou mali viesť, zlyhávali na viacerých frontoch. Ani oni nemali s podobnou situáciou skúsenosti – a mnohí z nich sa báli o svoje ministerské posty a hlasy voličov viac ako o životy svojich spoluobčanov. To najhoršie, čo sa môže stať v čase krízy, je populizmus. A toho sme si užili zo všetkých strán viac ako dosť. Dôvere vo fungovanie demokratickej spoločnosti to veľmi nepomohlo.

Aké jazvy teda pandémia zanechala v našej spoločnosti?

Sociálna izolácia postihla predovšetkým starých ľudí. V domovoch dôchodcov boli zakázané návštevy, spolky dôchodcov, často jediné miesta, kde sa seniori mohli schádzať, zastavili svoju činnosť. Divadlá a koncerty boli odrieknuté, senior

zostal často sám doma so svojím počítačom, z ktorého sa naňho valili hoaxy a dezinformácie. Výsledky vidíme aj dnes. Ľudia sa naučili neveriť ničomu, aj pri voľbách sa rozhodujú na základe emócií, a nie na základe rozumových úvah. A seniori tvoria podstatnú časť voličskej základne – jasný posun k populizmu a autoritatívnemu spôsobu vládnutia ide čiastočne na účet tejto zmeny. Určité politické strany spoznali volebný potenciál týchto osamelých a vystrašených ľudí (stále sa im zdôrazňovalo, že sú najohrozenejšou skupinou populácie) a profitujú z toho doteraz. Otázka je, nakoľko z toho profituje spoločnosť. Strach je jedna z najsilnejších emócií a spoľahlivo potláča rozum.

Nárast alkoholizmu je ďalším hmatateľným dôsledkom a súvisí bezprostredne so sociálnou izoláciou.

Keď sú ľudia sami doma, siahnu po fľaši častejšie, ako keď majú spoločnosť, koníčky, možnosť športovať a stretávať sa. Najviac boli ohrození osamelo žijúci muži, ženy ale veľmi nezaostávali.

Brutálne boli postihnuté pandémiou deti. Nie preto, ako sa tvrdilo, že im boli ukradnuté dva roky života. Tie deti ľahko doženú. Horšie na tom boli seniori, ktorým utekali posledné dobré roky ich života, ktoré sa nahradiť nedali. Ale deti pre svoj vývoj nutne potrebujú sociálne kontakty so svojimi vrstovníkmi, ale aj s učiteľmi. To všetko bolo odrazu spretrhané, online výuka nemohla niečo t aké nahradiť ani vzdialene. Hlavnými spoločníkmi doma sediacich detí sa stali mobilný telefón a počítač. Predstava, že by sa toto zmenilo, keď sa im umožní školu znova navštevovať, je naivná. Trend k izolácii, ktorý tu bol už pred pandémiou a bol daný modernými komunikačnými médiami, sa znásobil.

Nedôvera k spravodajstvu, k oficiálnym masmédiám a k politike, k jej konaniu a jej prehláseniam, sa zažrala hlboko do tela spoločnosti ako jazva zo všetkých najhlbšia.

Covidové jazvy v spoločnosti
Nárast alkoholizmu je ďalším hmatateľným dôsledkom a súvisí bezprostredne so sociálnou izoláciou.
Unilabs Slovensko 43

Navyše bol deťom naimplantovaný strach. Pričom nemohli chápať, čoho sa vlastne boja. Strach z neznámeho je vždy intenzívnejší ako strach z niečoho, čo poznáme. Proti tomu sa vieme brániť, proti strachu z neznámeho nie je obrana. Keď deťom povedali „musíš nosiť rúško, aby nezomrela tvoja babka“, povedali im niečo, v čom dieťa nemohlo nájsť žiadnu logiku. Vírus dostal ešte mysterióznejšiu podobu. Do nášho sveta, kde od doby osvietenstva vládol rozum, boli nasadené emócie.

Politika si nedôveru veru zaslúžila. Veľa rozhodnutí a prehlásení bolo motivovaných politicky, nie rozumovo. Išlo o hlasy, o prieskum verejnej mienky, o budúce voľby, nie o vybudovanie skutočnej dôvery. Politikov boli kopy, chýbali štátnici. Takí, ktorí sú v záujme spoločnosti ochotní obetovať svoju popularitu alebo aspoň jej časť. Od začiatku bolo jasné, že očkovanie, ktoré sľubovalo vykúpenie z katastrofy, nemohlo chrániť pred nákazou, ale len pred ťažkým priebehom choroby. Protilátky sa po očkovaní tvoria v krvi a nie na slizniciach – t am sa môžu vytvoriť len po nákaze. Napriek tomu v certifikáte Európskej liekovej agentúry stálo: „against disease and infection“ a politici to poctivo papagájovali. Následná snaha povoliť očkovaným voľný pohyb, ale neočkovaných naďalej držať v lockdowne doma, bola priehľadným trikom, ako ľudí motivovať k tomu, aby sa dali očkovať štýlom „cukru a biča“. Samozrejme, že izoláciou neočkovaných b oli títo naďalej chránení pred nákazou, proti ktorej nemali ochranu danú očkovaním, ale politické zdôvodnenie tejto izolácie bolo natoľko nedôveryhodné, že mu mohol sotva niekto veriť.

Strach z očkovania sa stal politickou zbraňou. Tendencie k spochybňovaniu očkovania tu boli už pred

pandémiou. Veľa „alternatívnych mamičiek“ chcelo budovať v deťoch „prirodzenú imunitu“ a organizovali osýpkové párty, aby nakazili svoje deti a nemuseli ich očkovať. Bola to typická spoločenská choroba z blahobytu, vďaka preočkovaniu väčšiny populácie s a smrteľné choroby stali zriedkavými a stratili svoj potenciál nahnať ľuďom strach. Táto tendencia bola s útrpným úsmevom po celé roky tolerovaná – v okamihu vzniku pandémie sa táto tolerancia stala katastrofálnou chybou. Odporcovia očkovania sa zošíkovali a boli stále agresívnejší. Poháňal ich hneď dvojitý strach. Po prvé strach z ihly a z možných vedľajších účinkov očkovania, o ktorých ich presviedčali dezinformačné kanály, po druhé strach z infekcie, pred ktorou neboli na základe svojho vlastného rozhodnutia chránení. A neboli si istí, či sa rozhodli správne. Strach a neistota stupňujú agresivitu. Zažil som až dvoch pacientov, ktorých posledné slová pred tým, ako boli zaintubovaní a umelo dýchaní, boli: „Chvalabohu, že nie som očkovaný.“ Prvá neprežila, ten druhý priznal po tom, čo síce prežil, ale je doživotne odkázaný na kyslík a umelé dýchanie, že sa mýlil. Ale boli aj takí, ktorí si omyl ani potom nepriznali. Vznikla sekta „vediacich“, ktorá sa cítila a cíti byť nadradená „čriede nevediacich“. Konšpiračné teórie dost ali zelenú.

Títo ľudia sa potrebovali vo svojej viere upevniť. Viera, to je čisto emocionálna vec, ktorá má s rozumom veľmi málo spoločného. Tieto dve veci sa márne snažil priviesť do súladu už Tomáš Akvinský. Bolo nápadné, ako odporcovia očkovania prakticky plynulo prešli na vlnu podpory ruskej agresie na Ukrajine. Tí istí politici a dezinformátori využili pripravený potenciál. Aj na tomto fronte teda zúria následky covidovej pandémie ďalej. Nedôvera k spravodajstvu, nedôvera

BLOG
44 inVitro
Trend k izolácii, ktorý tu bol už pred pandémiou a bol daný modernými komunikačnými médiami, sa znásobil.

k oficiálnym masmédiám a nedôvera k politike, k jej konaniu a jej prehláseniam, sa zažrala hlboko do tela spoločnosti ako jazva zo všetkých najhlbšia. A takmer neliečiteľná.

Nedodržiavať vyhlášky a zákony sa stalo módou. Mnohé z nich boli naozaj nezmyselné. (Napríklad v Česku ľudia nesmeli prekročiť hranice svojho okresu. Čo to malo priniesť, nevie nik dodnes.) Lenže ako ďaleko je od rozhodnutia nenosiť respirátor – ako protest proti takému príkazu – k ignorácii zákazu riadenia auta v opitosti? Nie sú súčasné tragédie len voľným pokračovaním rozvoľnenia dodržiavania predpisov v čase pandémie? Je naozaj dodržiavanie predpisov prežitkom? V Rakúsku vznikla dokonca strana MFG, ktorá odmietala všetky opatrenia proti covidu, aby prešla do spochybňovania všetkých zákonov a predpisov. Skutočnosť, že jej predseda Brunner získal v prezidentskej voľbe len 2,1 percenta hlasov, ma aspoň troška ukľudnila.

Na pozadí týchto bojov kolabuje zdravotnícky systém. Na jeho deštrukcii sa pracovalo už dávno. Na svete zrejme neexistuje štát, ktorý by si myslel, že si môže finančne dovoliť svoje zdravotníctvo, všade je snaha šetriť a znižovať náklady. Dodatok, že to pacient nesmie p ocítiť, ktorý je vždy nedielnou súčasťou každej zdravotníckej reformy, dokázal zdravotníkov vždy len ešte viac podráždiť. Covid pôsobil ako urýchľovač požiaru. Prvé odišli zdravotné sestry. Mali toho dosť. Zvýšená záťaž fyzická aj psychická, bezmocnosť pri ošetrovaní ľudí, ktorí im umierali pod rukami, so stálym pocitom vlastného ohrozenia a rastúci nevďak časti obyvateľstva, ktorý prechádzal až k útokom. Keď v Rakúsku kričala na demonštrácii poslankyňa za FPÖ Dagmar Belakovitsch (povolaním lekárka!), že na intenzívkach neležia žiadni pacienti s covidom, ale

len pacienti s následkami po očkovaní, nemohlo to zostať v nálade obyvateľstva, ale ani zdravotníkov, bez následkov. Nasledovali útoky militantných popieračov covidu na nemocnice a lekárka Lisa-Maria Kellermayr v Hornom Rakúsku bola odporcami očkovania dohnaná k s amovražde. Keď chýbajú sestry, treba redukovať lôžka. Stres sa tak prenesie na lekárov, ktorí nemôžu liečiť pacientov. Právne ich nik nepodporí. A t ak dávajú výpovede aj oni. Nielen na Slovensku, ale aj v Rakúsku. Po tisíckach. Nemyslím si, že pomôže vyšší plat. Covid a s ním spojené problémy urobili skrátka povolanie v zdravotníctve neatraktívnym. V kríze spôsobenej pandémiou boli zdravotníci ochotní sa obetovať. Teraz už nie.

Nedôvera rozdelila nielen politickú scénu, ale aj priateľstvá a rodiny.

Z priateľov sa stali nepriatelia, rodinní príslušníci spolu kvôli rozdielnym názorom prestali hovoriť. Najprv to boli názory na očkovanie, na covid, na nosenie respirátorov, potom na Putina, Rusko, prezidenta Zelenského a v ďalšom dôsledku na EÚ, NATO, prezidentku Zuzanu Čaputovú, Róberta Fica atď. Spoločnosť ešte nikdy nebola taká polarizovaná ako teraz.

A priekopy medzi tábormi sú také hlboké, že spolu ľudia cez barikády názorov a lží, ktoré medzi seba nastavali, nevedia hovoriť. Demokracia je o komunikácii. Keď zomrie schopnosť ľudí spolu hovoriť, zomrie aj demokracia. A uvoľní miesto násiliu. To rozprávať nepotrebuje.

Covid spustil v správaní našej spoločnosti temné prúdy. Modlime sa, aby s a ich podarilo zastaviť. Keď sa otvorí táto jazva a vyvalí sa z nej nazbieraný hnis, môžeme sa v ňom utopiť všetci.

Nie, svet po covide už naozaj nebude nikdy ako predtým. Ale urobme všetko pre to, aby nebol horší.

Covidové jazvy v spoločnosti
Unilabs Slovensko 45
Vďaka preočkovaniu väčšiny populácie sa smrteľné choroby stali zriedkavými a stratili svoj potenciál nahnať ľuďom strach.

Niekedy je lepšie, keď človek nevidí za roh

Rada ľudí objíma, ale skúsenosti s ťažkým priebehom a následkami covidu ju naučili opatrnosti.

Hudobníčka KATARÍNA KNECHTOVÁ hovorí, že umelec nemusí trpieť, aby vytvoril výnimočné dielo, skôr musí prežívať veci intenzívnejšie, aby to pretavil do piesne a ľudí sa dotkol. Práve taký projekt chystá, no do rozsahu pocitov jej ešte chýba precítiť lásku, ktorú doteraz nezažila. Byť matkou.

Autor: Elena Akácsová, publicistka, foto: KK Management
OSOBNOSŤ 46 inVitro

Hneď v prvej vlne covidu, keď ešte neboli vakcíny ani skúsenosti, ako ho liečiť, ste naň ochoreli i vy. Mali ste ťažký priebeh?

Bola som veľmi chorá. Bolo to, ako keď máte chrípku, ale krát sto. Príšerne ma boleli kosti, svaly. Keď som sa zakryla dekou, mala som pocit, že som sa zaliala betónom, každý vlas na hlave ma bolel, tri týždne som vykazovala pozitivitu, stále mi bolo zle. Lekári ešte nevedeli, ako to majú liečiť, ordinovali telefonicky a odporučili mi, aby som jedla vitamíny. Každý deň bol iný, tri hodiny som sa cítila úplne zdravá, večer som mala znovu vysokú horúčku, obrovské bolesti, nevládala som vstať z postele. Po dvoch dňoch som bola bez teploty, ale stratila som chuť a čuch. Pchala som si pod nos chlór, ocot, striekala záchodový sprej skoro až do nosa – a nič. Takto to bolo asi tri mesiace.

Mali ste aj ďalšie príznaky?

Napríklad som s a ráno zobudila s tým, že mám úplne opuchnutý jazyk, mala som také afty, že som mala pocit, že sa mi ani nezmestia do úst. Za dve hodiny to bolo preč. Na ďalší deň prišli vyrážky po celom tele. Stále som čakala, čo sa kedy objaví. Ešte ďalší mesiac potom som mala

každý deň zvýšenú teplotu, veľmi som bola unavená, mala som obrovské problémy s trávením, ale to už som sa snažila nejako fungovať.

Malo to vplyv aj na hlas a pľúca?

Nemôžem povedať, že by som s a dusila, ako to mali iní ľudia, ale tým, že tam nejaký zápal bol, som v štúdiu nemohla pracovať, lebo to bolo počuť. A už vôbec som si nevedela predstaviť, že budem vedieť hodinu skákať na javisku ako predtým. A potom prišiel ďalší covid, omikron, ako dezert.

Moja imunita bola po covide úplne zničená.

A ten bol aký?

Ten som paradoxne znášala lepšie, ale zase post covid bol horší. Vlasy mi vypadávali, únava strašná, bolesti, slabosť, trávenie úplne rozhodené, celé zle.

Dali ste sa očkovať?

Áno, ale na všetky dávky som reagovala dosť zle, ako keby som v podstate mala tú chorobu.

Ako sa teraz chránite?

Viete, ja toto ochorenie vnímam ako ruskú ruletu. Na začiatku som sa naozaj chránila, nosila rúška, dezinfekcie, rukavice a absolútne netuším, kde som sa mohla nakaziť, pravdepodobne v potravinách. Okolo mňa nebol chorý nikto a dosť sme si dávali pozor, pretože máme v rodine 92-ročnú babku a moja sestra bola v 7. mesiaci tehotenstva. Nakaziť ich by pre mňa bola katastrofa. A aj t ak som sa nakazila. Omikron sme chytili s manažérkou, keď sme točili v Bratislave, kde boli všetci údajne testovaní.

Toto už je tretia zima (v čase vzniku rozhovoru, pozn. red.), tretia sezóna s covidom. Všetci sme si prešli rôznymi štádiami nálad, od strachu cez stíšenie a zmierenie až po hnev. Aké štádium teraz prežívate vy?

Mali sme krásne leto, veľa sa hralo, všetci sme sa tešili, snažili sa odreagovať od hrozných udalostí, ako je vojna na Ukrajine. Na ľudí všetko dolieha, aj sme sa toho trochu báli, ale paradoxne letná sezóna bola vynikajúca. Teraz sa celkom teším, že bude chvíľu pokoj. Nejde ani o kon-

certy ako o to cestovanie, lebo veľmi veľa koncertov som hrala v Česku. To znamenalo ukrutné prejazdy.

Stále žijete v Prešove?

Áno, ale už si delíme cestu, lebo už toľko neobsedím. Keď ideme napríklad do Prahy, máme zastávku v Bratislave.

Ako často ste na cestách?

Skoro stále, teraz som napríklad celý týždeň preč, vybalím kufor, stihnem doma utrieť prach, povysávať, vyprať a idem zas.

Vyzerá dnes vaša práca a život inak ako pred covidom?

Ani nie, práca má stále tie kontúry, aké mala predtým, iba tam niekde vzadu mi stále ticho cvaká, čo ak náhodou… Vlastne celé leto bolo iné, nestretávala som sa fanúšikmi, nechodila som na autogramiády, po tých chorobách a po tom, čím som si musela prejsť, som si povedala, kľudne buďte všetci urazení, ale, prosím, rešpektujte to. Stačilo, že na mňa niekto kýchol a okamžite som bola chorá, moja imunita bola úplne zničená. Musím si v kontakte s ľuďmi dávať väčší pozor, ale ja som dosť kontaktný človek, rada sa objímam, je to ťažké. Včera na koncerte pre Mekyho som si s niektorými len trápne ťukla päsť o päsť. Ľudia majú rôzne virózy, začala chrípková sezóna, s respirátorom chodím aj do potravín. Možno si ľudia myslia, že som paranoidná a v istom zmysle to aj paranoja je, keď si predstavím, že by ma to zase malo odrovnať na pol roka.

Niekedy je lepšie, keď človek nevidí za roh
Unilabs Slovensko 47

Nechcem, aby moja tvorba išla do stratena len kvôli tomu, že si ľudia nedokážu kúpiť lístok.

Dosť ste si vytrpeli. Hovorí sa, že čím viac umelec trpí, tým je jeho dielo lepšie. Cítite to tak?

To je ťažká otázka. Nemyslím si, že musí trpieť, ale musí prežívať silné emócie. Ak ja chcem v ľuďoch vyvolať nejaký pocit alebo to chcem dať do piesne, musím to prežiť trikrát intenzívnejšie. Čiže veľmi veľa vecí, ktoré sa ma osobne nevedia dotknúť, si niekedy aj tak podvedome hrotím. Asi tie výkyvy občas fakt potrebujeme, patrí to k tvorbe, ale je to dvojsečná zbraň. Pretože v tých ťažkých st avoch sa niekedy zmietame veľmi dlho a ja si nemyslím, že práve v nich je človek schopný niečo tvoriť.

Je niektorá z vašich pesničiek výsledkom nejakej krízy?

Všetky. (smiech)

No dobre, tak naopak. Máte takú, ktorá vznikla ľahko, žiadna kríza, len krásny slnečný deň?

Mám takú, vznikla minulý rok, keď som sa liečila a chcela si urobiť sama radosť, tešiť sa. Pieseň Rezonancia má tanečný rytmus, mnohí z toho môjho odklonu boli prekvapení, ale to bola moja forma terapie, tešiť sa a vyskákať sa s ľuďmi na pódiu.

Váš posledný album vznikal dlho, štyri roky, ďalší bude koľko? Osem?

Nemyslím si. Ale to, či vyjde nový album, dnes nie je smerodajné, pre-

tože pretlak hudby je obrovský a viac ako o album ide o to, vytvoriť komplexný zážitok pre ľudí, aby na neho prišli. Keby sme aj vydávali každé štyri roky albumy, mladšia generácia si to ani nevšimne.

Aký komplexný zážitok teraz vytvárate?

Mám v hlave veľmi zaujímavý koncept, lenže o ňom ešte nechcem hovoriť. Snažím sa byť nohami na zemi, lebo viem, kde sa v týchto všetkých problémoch okolo nás nachádza kultúra, tak si počkám, či sa všetci spamätáme z tých cien, či budú vôbec nejaké podniky fungovať, aby sme mohli prípadne osloviť nejakého sponzora. Posledná vec, ktorú by som chcela, je, aby to išlo niekde do stratena len kvôli tomu, že si ľudia nedokážu kúpiť lístok.

Čo budete robiť, keď si ten lístok kúpiť nedokážu?

Ja som ešte zo starej školy, ktorá myslí na zadné dvierka. Syslím, čo sa dá, aby som dokázala prežiť obdobie, keď sa nič nedeje a nemôžeme pracovať. To mi pomohlo prežiť aj covid. Ale neviem si už úplne predstaviť, že by som dokázala prežiť bez hudby, bez možnosti tvoriť.

Vyhorenie ste nikdy nezažili?

To už mám za sebou, niekoľkokrát. S Pehou sme hrali neskutočné

množs tvo koncertov, aj štyri koncerty za deň, začali sme o šiestej večer, skončili o š tvrtej ráno. To sa muselo niekde odraziť. Prestala som úplne počúvať hudbu, neexistuje, že by mi hrala ako podmaz, pritom predtým som hudbu počúvala stále. To sa mi už nevrátilo, dnes je hudba pre mňa pracovná záležitosť, keď ma niečo zaujíma, chcem vedieť, ako je to urobené, tak si to dám na slúchadlá.

Čo robíte pre to, aby ďalšie vyhorenie neprišlo?

Teraz skončilo veľmi náročné, intenzívne obdobie a ja viem, že potrebujem čas sa trošku spamätať, mať priestor aj pre seba. Aby som dokázala niečo vytvoriť s radosťou, energiou, s nápadom, lebo na cestách a koncertoch sa nedá nič vymyslieť. Viem, že už nemám 20 rokov, potrebujem sa doma zregenerovať, postarať sa, urobiť niečo v domácnosti, také tie klasické veci, normálny život. Nie, že ruka hore a všetko za mňa urobia iní, takto show nefunguje. Mám manažérku a ona vidí, kedy je to už na hrane a potrebujeme si oddýchnuť.

Zažili ste neúspech, ktorý dnes vnímate ako to, čo vás posunulo dobrým smerom?

Tak napríklad odchod z Pehy. V tom období som si myslela, že je to konečná, že to neustojím. Nemôžem povedať, že som si úplne verila, že som bola stopercentne presvedčená, že to zvládnem. Ale niekedy je lepšie, keď človek nevidí za roh, že nevie, čo to všetko bude obnášať, ale jednoducho je hodený do vody a pláva. Potom sa zachráni, to je celé.

Čím ste chceli byť ako dieťa?

Vodičkou trolejbusu.

A prečo ňou nie ste?

Lebo rodičia mi povedali, že sa musím dobre učiť a že toto nie je zamestnanie pre ženu.

OSOBNOSŤ
48 inVitro

Fascinovala vás jazda trolejbusom?

Bývali sme v t akej časti Prešova, kde sa do mesta dalo dostať iba trolejbusom a pre mňa ako štvorročnú to bola zážitková turistika. Pamätám si pani vodičku, ktorá mi dovolila ísť aj dopredu k nej. Milovala som ten zvuk trolejbusu. A potom som chcela byť speváčkou, všetky dievčatká chceli byť speváčky a herečky.

A to už sa nezmenilo?

Muzika ma bavila od detstva, ale v živote mi nenapadlo, že sa tým vôbec dá živiť. Bola to taká náhoda,

aj keď sa hovorí, že náhody neexistujú. Strednú školu som len pretrpela, lebo už v prvom ročníku sme s IMT Smile chodievali hrávať koncerty a pre mňa už iné zamestnanie nemohlo existovať. Čosi som skúš ala, že by som to mohla študovať na vysokej škole, ale potom som to vzdala.

Nemáte teraz chuť dobehnúť to?

Veľakrát! Vždy ma zaujímala psychológia, tú som chcela študovať, otec mi zaplatil aj prípravu na prijímačky. Tam mi urobili psychologický

● Slovenská speváčka, klaviristka, gitaristka, skladateľka a textárka.

● Rodáčka z Prešova začala svoju hudobnú kariéru ako pätnásťročná s kapelou IMT Smile, s ktorou vydala album Klik-Klak.

● Neskôr s kapelou Peha vydala ďalšie štyri albumy.

● V roku 2008 odštartovala kariéru sólovej speváčky, nadviazala spoluprácu s Christianom Eignerom, producentom a koncertným bubeníkom legendárnej kapely Depeche Mode. Nahrala doteraz päť sólových albumov.

Niekedy je lepšie, keď človek nevidí za roh
Katarína Knechtová (1981)
Unilabs Slovensko 49

test, mala som nakresliť strom. No a umelkyňa vo mne sa ozvala, nakreslila som čierny pahýľ ako z hororu a tá pani psychologička to vzala ako rozbor osobnosti. Vraj normálna osobnosť by nakreslila zelený košatý strom plný vtáčikov, ovocia, takže v žiadnom prípade nemôžem ísť na psychológiu.

Nepochopila váš umelecký zámer. Nie, vôbec to nepochopila. To sa mi stávalo aj na strednej škole, keď nám na angličtine povedali, že máme napísať príbeh, tak ja som napísala sci-fi, človeka tam posadol satan

a neviem čo a pani profesorka mi povedala, že som Hitchcockov výtvor, že to je jeho scenár. Okamžite mi kázala to prepísať a radila sa s profesorom slovenčiny, že či ma nemá poslať na psychiatrické vyšetrenie.

To fakt?

Moja kreativita bola stále potláčaná, pritom ja som chcela len niečo iné vymyslieť, nech to nie je triviálna práca, za ktorú dostanem ľahko jednotku. Nakoniec to dopadlo úplne opačne. Dnes ma tá inakosť, iný pohľad na vec, živí.

Nikdy ste nechceli napísať knihu?

Skúšala som to, ale viac ma baví hudba. Som rada, keď sa mi podarí do toho aj niečo normálne napísať, aj keď sa to nedá porovnávať s majstrami pera, ako sú naši textári, hoci keď sa bavíme o autentickosti, porovnávanie nemá zmysel.

Dá sa písanie textov naučiť?

To sa nedá naučiť, to prosto máte v sebe, tak ako hudbu. Tak ako ja nemôžem nikoho naučiť, ako má písať pesničky, mňa to tiež nikto neučil. Je to nejaký dar, myslím, že každý nejaký

OSOBNOSŤ
50 inVitro

Moja kreativita bola v škole potláčaná. Dnes ma tá inakosť, iný pohľad na vec, živí.

má. Ja zas neviem vyriešiť vzorec cez pol tabule ako moje spolužiačky.

Máte z niečoho strach?

Nemyslela som si o sebe, že sa bojím výšok, ale keď pozerám videá na instagrame, kde ľudia natáčajú svoje skoky z výšok, tak sa mi žalúdok krúti. A minule som skúsila prvýkrát v živote virtuálnu realitu, lebo som neverila, že môj mozog ma zast aví v skoku z budovy. Ha-ha, určite, nasadila som si tie okuliare, stála som na okraji budovy a stačilo urobiť krok, aby som letela. Nedala som to, hlava sa mi zatočila, mala som pocit, že sa zabijem. Mozog to vyhodnocuje úplne rovnako ako realitu. Ale asi si to kúpim, lebo mne s a nechce cestovať, tak si len v obývačke nasadím okuliare a budem zrazu na Maledivách. Ako keď ľudia meditujú a vracajú sa v myšlienkach na miesto, kde im bolo dobre, pre mozog to má vraj pozitívne účinky, aj pre celý organizmus.

V čom sa ľudia vo vás mýlia?

Myslia si, že som extrovert, že sa ma veľa vecí nedotýka, ale v skutočnosti som extrémne precitlivelá.

Ako to spracovávate, keď sa vás niečo dotkne? Cez hudbu?

Jedna vec je hudba, druhá vec je, že vyhľadávam samotu. A keď je to už extrémne, tak terapeuta, lebo niekedy sa nedá inak. Energiu nachádzam v s amote, som veľmi rada sama.

To by som o vás fakt nepovedala. To nikto nevie.

Máte nejaký sen, ktorý si ešte chcete splniť? Byť matkou.

A čo pre to robíte?

Čo sa len dá. Ženy sú rôzne, niektoré sú spokojné bez detí, ale ja som s a z tohto sna nikdy nevyspala. Budem to skúšať, kým nevyužijem akúkoľvek možnosť, lebo cítim, že tú lásku potrebujem zažiť. Potrebujem vedieť, aké to je. Moja sestra má dvoch synov, vidím, že to je celkom iný život, myslím, že takáto životná zmena by ma naplnila.

Keby ste mohli položiť len jednu otázku vševediacemu šamanovi, čo by ste sa spýtali?

Mám veľa otázok, ale keby bola len jedna, tak tá, či človek nájde zmysel svojho života, či sa dokáže zmieriť sám so sebou, že je uväznený v tomto tele, žije tento život, či sa nájde v tom, ako to je. Lebo dennodenne bojujeme s nejakou pochybnosťou a niekedy nám veci fakt nedávajú zmysel a môžeme prečítať 3 500 kníh, počúvať všetkých ľudí, ktorí nad tým mudrujú, aj tak si nevieme odpovedať.

Máte už svoj epitaf, vetu, čo vás vystihuje tak, že vám ju môžu tesať na náhrobný kameň?

Keď nie je koniec, tak nie je ko-

niec. Napríklad, keď sa kamarátky vracajú ku starým vzťahom, stále to riešia, tak im hovorím, pozri, môžem ti ja tu rozprávať, čo chcem, môžeme to predebatovať, prepiť, presmútiť, preplakať, kým nie je koniec, nie je koniec. Keď to príde, budeš vedieť, že je koniec, že si túto kapitolu života uzavrela.

Koniec. To sa fakt hodí na epitaf. Vidíte a mám dokonca dva v jednom: kým som tu, tak som tu.

Niekedy je lepšie, keď človek nevidí za roh
Unilabs Slovensko 51

Cenná rada na pár klikov

Hľadanie informácií o postcovidovom syndróme je pre pacientov, ktorých trápi obrovská únava, sizyfovská práca. Pomôcť týmto pacientom oddeliť kvalitné informácie od tých, ktoré môžu uškodiť, sa rozhodla dátová analytička v oblasti zdravotníctva Dagmar Ceľuchová Bošanská. S tímom ďalších odborníkov vytvorila stránku covidhelper.sk, ktorá radí radí pacientom, ako sa vyrovnať s následkami ochorenia.

Z DR UHEJ STRANY
52 inVitro
Autor: Jana Klimanová, publicistka, foto: Ivan Majerský

Čo vás priviedlo k tomu, aby ste vytvorili stránku, ktorá bude radiť pacientom s postcovidovým syndrómom?

Počas prvej veľkej vlny koronavírusu pred Vianocami som bola vo virtuálnom kontakte s mnohými známymi, ktorí mali covid alebo postcovidové problémy a nevedeli si poradiť. Praktickí lekári im nedvíhali telefóny, neodpisovali a oni nevedeli, čo majú robiť. Aj zo sledovania sociálnych sietí som nadobudla dojem, že pacientov, ktorí už mali byť vyliečení, ale trpia mnohými problémami, je veľmi veľa. Na druhej strane chýbali informácie, návody a odporúčania, ktoré by takýmto pacientom pomohli a ktoré už vo svete existovali. Začiatkom roka 2021 sme sa s tímom podobných nadšencov zhodli, že by sme mohli vytvoriť stránku, na ktorej by sme prehľadne poskytovali informácie ľuďom v slovenskom jazyku. Na náš projekt sa dalo aplikovať jednoduché IT riešenie, a tak sme sa vo svojom voľnom čase, dobrovoľnícky, do toho pustili.

Čo všetko ste si museli naštudovať, kým ste prenikli do problematiky?

Ako ste získavali informácie?

Už od začiatku bol problém získať informácie a ucelené protokoly. Vychádzame z recenzovaných zahraničných štúdií, študujeme články z celého sveta a tieto materiály prekladáme do zrozumiteľného jazyka. Máme tiež sieť lekárov, ktorí nám získané informácie odborne pripomienkujú. Stránka vychádza z oficiálnych a potvrdených zdrojov. Pacienti tu nájdu fakty, nie špekulácie či nepotvrdené hypotézy. Na stránke sú uvedené aj odborné zdroje, z ktorých sme informácie čerpali. Ide najmä o zahraničné zdroje, okrem WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) sa problému postcovidového syndrómu intenzívne venujú NIH (Národný inštitút zdravia) v USA a NHS (Národný zdravotnícky servis) vo Veľkej Británii.

Ako ste dávali dokopy tím odborníkov – kto na projekte pracuje?

Na stránke pracovali okrem mňa štyria odborníci – Juraj Bárdy, ktorý sa venuje digitálnej transformácii verejnej správy a zdravotníctva a momentálne pracuje na platforme pre manažment osobných údajov. Ďalej ekonóm a vedec, bývalý poslanec Miroslav Beblavý, Katarína Gažíková mala na starosti digitálny marketing a grafický dizajn a nakoniec IT architekt Roman Hauptvogel, ktorý so svojím tímom stránku programoval.

Ako dlho trval vývoj stránky covidhelper.sk?

Približne mesiac a pol. Zvolili sme pre jeho programovanie najjednoduchší postup, aby sme čo najskôr pomohli pacientom, ktorí to potrebujú. Pristúpili sme k stránke veľmi pragmaticky, nekládli sme dôraz na dizajn a výsledok

Cenná rada na pár klikov
Unilabs Slovensko 53
„Pacientov, ktorí už mali byť vyliečení, ale trpia mnohými problémami, je veľmi veľa. Chýbali informácie, návody a odporúčania, ktoré by takýmto pacientom pomohli a ktoré už vo svete existovali.“

nás skutočne prekvapil. Na rozdiel od ostatných projektov, kde bola používateľská prívetivosť na prvých miestach dôležitosti, mal tento projekt najväčší úspech. To bolo pre nás veľké poučenie – ak nájdeme dieru na trhu, dopyt po informáciách, je dôležité čo najrýchlejšie reagovať a nenechať sa brzdiť snahou o perfektné riešenie. Naším cieľom bolo vytvoriť platformu, kde pacienti na jednom mieste získajú ucelené, logické informácie na pár klikov.

Mali ste garanta z medicínskej oblasti?

Odbornú pomoc nám poskytli MUDr. RNDr. Dominika Fričová, PhD., z Neuroimunologického ústavu SAV a hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo dospelých MUDr. Adriana Šimková, PhD. Pomáhali nám zhodnotiť, či sú naše interpretácie a preklady zahraničných materiálov správne.

Bola to vaša prvá práca so zdravotníckymi informáciami?

Prvý väčší projekt v tejto oblasti, na ktorom som spolupracovala, bolo navrhnutie národného elektronického zdravotníckeho systému pre Kosovo. Fascinovalo ma, čo všetko je možné, keď dáta pracujú správne a sú dostupné. Už v tom čase sme sa museli pripraviť na to, aby sme vedeli komunikovať s lekármi a naplniť ich požiadavky. Absolvovala som tiež kurz na Harvardovej univerzite, kde sme sa spoločne s lekármi učili využívať digitálne technológie pre lepšie poskytovanie služieb v zdravotníctve.

Vedia slovenskí pacienti trpiaci postcovidovým syndrómom, na koho sa obrátiť? Majú k dispozícii dostatok informácií?

Spočiatku nevedeli, nemali dostatok informácií. Hľadali informácie na internete, ale to nie sú vždy články z overených zdrojov. Dostupnosť informácií o covide a jeho dô-

sledkoch sa už zlepšila. Lekári sú informovanejší, zaviedla sa kúpeľná liečba, dlhému covidu sa venujú aj niektorí špecialisti, ako napríklad MUDr. Silvia Dobrodenková, PhD., ktorá vytvorila pacientsku skupinu na Facebooku s názvom Long covid a postcovidový syndróm – Česko a Slovensko.

Ako to teda funguje? Čo pacienta čaká, keď sa prihlási na stránku covidhelper.sk?

V prvom rade si zvolí jednu z troch možností – Mám covid, Mal/a som covid alebo Možno mám covid. Stránka je totiž určená aj pacientom, ktorí sú práve v domácej liečbe. Každý návštevník stránky vyplní dotazník o svojom zdravotnom stave a osobných charakteristikách, na základe ktorých algoritmus vyberie odporúčania na mieru. Vyplnenie dotazníka trvá asi desať minút. Na začiatku zadajú pacienti aj zopár základných, ale nie osobných údajov – rok narodenia, výšku, hmotnosť a pohlavie. Tieto údaje slúžia výskumu, analýze a poskytujú dáta pre lepší obraz o tom, aké skupiny a s akými rizikovými faktormi znášajú Covid-19 horšie alebo lepšie.

Vedia sa pacienti na vašej stránke otestovať, či spadajú do kategórie dlhý covid?

Dotazníkom sme sa snažili pacientov rozdeliť podľa PCFS, medzinárodne definovanej škály funkčnosti po prekonaní covidu. Má hodnotu od 0 po 4, môže byť bezpríznaková až veľmi ťažká, keď sa už pacienti o sebe nedokážu postarať a musia si vopred premyslieť, kedy sa najedia, kedy si umyjú zuby a ako sa vôbec dostanú do kúpeľne. Najviac pacientov, až 65 %, patrí do úrovne 3, keď pacienti vykazujú vážne obmedzenia v každodenných aktivitách.

Dnes poznáme vyše dvesto postcovidových symptómov, vy ste výber zúžili len na 36. Aký kľúč ste použili?

Nechceli sme pacientov zaťažovať ani odradiť tým, aby väčšinu času pri

Z DR UHEJ STRANY
Okrem WHO sa problému postcovidového syndrómu intenzívne venujú NIH (Národný inštitút zdravia) v USA a NHS (Národný zdravotnícky servis) vo Veľkej Británii.
54 inVitro
„Náš web navštevuje až 90 % pacientov, ktorí prekonali ľahkú formu nákazy a neboli hospitalizovaní. CovidHelper nie je totiž určený pre pacientov v nemocnici, pomáha predísť hospitalizácii.“

hľadaní pomoci strávili vyklikávaním toho správneho symptómu. Podľa zahraničnej literatúry sme identifikovali 36 najčastejších symptómov.

Dokážete pacientom pomôcť aj s otázkou, problémom, ktorý nie je na vašej stránke?

Takýchto pacientov sa snažíme prepojiť s konkrétnym pracoviskom alebo presmerovať ich na inú stránku. Napríklad ľudí, ktorí stratili chuť a čuch, sme nakontaktovali na projekt Neurologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV, konkrétne na stránku cuch.sk.

Ste tiež spoluautorkou analýzy o dlhom covide na Slovensku, ktorá vychádzala z dotazníkov na stránke covidhelper.sk. Prekvapili vás výsledky, ktoré priniesla?

Určite. Najmä fakt, že väčšinu návštevníkov stránky tvorí mladšia veková kategória – mediánový vek pacientov je 43 rokov. Môže to byť aj tým, že starší pacienti nevyužívajú online platformy v takom rozsahu. Zistili sme tiež,

že dlhý covid u nás postihuje viac ženy, až vyše 60 %. Práve u žien sa často postcovidové symptómy bagatelizujú. Únava, úzkosti a depresie sa veľmi často pripisujú hormonálnej nerovnováhe.

Dá sa vysoký počet pacientov s dlhým covidom v skupine mladších ľudí a žien niečím vysvetliť?

Je to zaujímavé, pretože 65 % týchto pacientov nemalo pred ochorením na Covid-19 žiaden rizikový faktor Zahraničná štúdia zo Škótska vysvetľuje tento fakt tým, že starší ľudia a muži vo väčšom počte prekonali ťažkú formu covidu s následnou hospitalizáciou a starostlivosťou, aj kúpeľnou. Táto skupina ľudí informácie a pomoc počas liečby dostala. Náš web však navštevuje až 90 % pacientov, ktorí prekonali ľahkú formu nákazy a neboli hospitalizovaní. CovidHelper nie je totiž určený pre pacientov v nemocnici. Pomáha predísť hospitalizácii, prípadne ju odporúča, ak sú pacienti doma v ohrození.

Dipl. Ing. Dagmar

Ceľuchová Bošanská

Je zakladateľkou spoločností Alistiq a občianskeho združenia Futuristiq. Je expertkou na inovácie a digitálnu transformáciu s dlhoročnými skúsenosťami. Vyštudovala informačné technológie, mobilné komunikácie a štatistické spracovanie signálov na Viedenskej technickej univerzite, kde pôsobila aj vo vedeckom tíme na vývoji simulátorov technológií pre bezdrôtové siete štvrtej generácie. Vo firme Frequentis (2008 až 2010) bola zodpovedná za bezpečnosť a správnu implementáciu prvého systému pre manažment leteckej dopravy založeného na hlase prostredníctvom IP protokolu. Počas práce v spoločnosti Arthur D. Little (2011 – 2015) sa okrem iných projektov venovala návrhu riešenia a dohľadu nad implementáciou národného eHealth riešenia v Kosove. Na Ministerstve financií SR sa venovala príprave strategického dokumentu pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie 2014 – 2020 a Operačnému programu Integrovaná infraštruktúra, časti o digitalizácii (2013 – 2014) Je spoluautorkou projektu stránky covidhelper.sk. Posledné roky sa venuje lepšiemu využívaniu dát vo verejnom sektore a zdravotníctve podľa princípov mydata.org. V rámci postgraduálneho štúdia zároveň skúma personalizované zdravotné záznamy a podporu pri klinickom rozhodovaní založenú na dátach.

Cenná rada na pár klikov
Unilabs Slovensko 55

PCFS – medzinárodne definovaná škála funkčnosti po prekonaní covidu – má hodnotu od 0 po 4 (bezpríznaková až veľmi ťažká). Najviac pacientov, až 65 %, patrí do úrovne 3.

Analýza vychádzala z vyše troch tisíc dotazníkov, ktoré vyplnili návštevníci stránky covidhelper.sk. Ktorý symptóm dlhého covidu ich trápil najčastejšie?

Informácie nám poskytli pacienti počas jedného mesiaca. Najčastejším symptómom je únava, pre ktorú s a nemôžu venovať aktivitám, ktoré predtým bežne robili. Nevládzu pracovať, nemajú silu, aby sa postarali o svojich blízkych, nedokážu sa venovať športu. Fakt, že pacientom sa po vyplnení dot azníka potvrdí, že únava je veľmi častým príznakom, ich povzbudí k návšteve praktického lekára či špecialistu.

Ako ste využili výsledky analýzy?

Získané údaje sme po anonymizácii – odstránení emailovej adresy respondentov – publikovali v médiách, dáta sme poskytli aj lekárom, oslovili sme Ministerstvo zdravotníctva, pri

ktorom mala vzniknúť pracovná skupina s cieľom uznania postcovidu ako diagnózy. Žiaľ, táto aktivita sa ďalej zo strany ministerstva nerozvíjala.

Na Slovensku sa nepodarilo vybudovať sieť špecializovaných postcovidových ambulancií, ktoré by sa problému venovali multidisciplinárne. Mohlo by ich suplovať akési virtuálne centrum?

Sme presvedčení, že práve technológie a telemedicína tu majú svoje miesto. Vďaka nim netreba mať rôznych špecialistov pod jednou strechou. K postcovidovému syndrómu by sa malo pristupovať multidisciplinárne – zaoberá sa ním pľúcny lekár, kardiológ, neurológ, nefrológ, gastroenterológ, reumatológ, dermatológ, psychiater a rehabilitačný lekár či nutričný špecialista. Špecialisti by mohli byť s pacientmi v kontakte na diaľku, prostredníctvom video konzultácií a využívať dáta z náramkov alebo inteligentných hodiniek, ktoré dokážu sledovať tep a dnes už aj saturáciu krvi kyslíkom. Zaujímavý je tiež koncept interaktívnych online rehabilitácií a digitálneho denníka o pokroku pacienta.

Kedysi lekári neodporúčali pacientom googliť na internete, ale dnes priznávajú, že podporné skupiny s podobným zdravotným problémom na online platformách sú dôležité Áno, takéto podporné skupiny majú svoju úlohu, v zahraničí je to už overená prax. Pacienti si dokážu navzájom pomôcť, pretože so svojím zdravotným problémom žijú každý deň, skúšajú rôzne veci, terapie a keď im niečo pomôže, radi sa o to podelia s ostatnými. Treba však tieto pacientske skupiny prepojiť s odborníkmi alebo zabezpečiť nejakú formu moderovania, aby tento priestor nezneužívali ľudia na zdieľanie neoverených informácií či predaj drahých, neúčinných a dokonca škodlivých preparátov.

Z DR UHEJ STRANY
„Zistili sme, že dlhý covid u nás postihuje viac ženy, až vyše 60 %.“
56 inVitro

Zahmlené divadlo

Covid na nás zanechal rôzne následky. No nemusia to byť len fatálne zdravotné problémy, strata práce či iné životné katastrofy. Aj návšteva divadla môže byť zrazu problematickejšia.

Tešili sme sa do divadla, ako ešte nikdy. Bolo po prvej vlne covidu a nám sa podarilo zohnať lístky na predstavenie, ktoré bývalo pred pandémiou vždy beznádejne vypredané. Komédia, hviezdne obsadenie, osvedčený realizačný tím, dobré recenzie. Sedeli sme podľa vtedajších nariadení v rúškach, každé druhé sedadlo bolo voľné. Svetlá zhasli, herci začali hrať a my sme čakali, ako sa nás zmocní to čaro, ktoré možno zažiť len v divadle. A nič. Nič neprišlo. Vtipné dialógy sa po nás kĺzali ako po teflone, akoby sme sedeli za sklom, ako keby herci zabudli hrať. Odišli sme cez prestávku nahnevané domov.

Keď som svoje rozčarovanie opisovala viacerým divadelným fanúšikom, tvrdili, že preháňam a som príliš kritická. A tak som začala rozmýšľať nad tým, či chyba nebude skôr v prijímači ako vo vysielači. Alebo aj v prijímači. Možno že tak, ako herci skutočne po tej dlhej pauze a iných starostiach trochu vyšli z cviku, tak sme sa aj my, diváci trochu zabudli dívať. Trvalo mi niekoľko ďalších predstavení, kým som v divadle opäť pocítila to čaro, keď zabudnete na okolitý svet a necháte sa úplne pohltiť tým imaginárnym. Ale úprimne, ešte sa to nevrátilo v predošlej sile.

Často robím rozhovory s umelcami a spomínam im tento môj zážitok. Zaujíma ma, či si oni nevšimli, že publikum akosi ochladlo a horšie sa napája na rovnakú vlnovú dĺžku. Viacerí majú skôr opačný dojem, z divákov cítia skôr hlad po zážitkoch, ako po dlhom pôste, a tvrdia, že aj potlesk býva teraz dlhší a úprimnejší. Speváčka Katka Knechtová mi však potvrdila, že naozaj teraz musí vynaložiť viac energie a trvá jej dlhšie, kým divákov dostane do varu. Nie je to také samozrejmé, ako to bývalo pred pandémiou.

Akoby nás všetkých, nielen tých, čo prekonali covid, postihol jeden z jeho následkov nazývaný mozgová hmla. To je súborné označenie pre problémy so sústredením, zhoršenie pamäti a ďalších kognitívnych funkcií mozgu. Následná potreba zvýšeného úsilia túto „hmlu“ prekonať spôsobuje ešte väčšiu únavu a vyčerpanosť.

Tak, ako herci po dlhej pauze trochu vyšli z cviku, tak sme sa aj my, diváci, trochu zabudli dívať. Akoby nás všetkých, nielen tých, čo prekonali covid, postihol jeden z jeho následkov nazývaný mozgová hmla.

Nedávno som sa dočítala, že možno ani nie som tak ďaleko od pravdy. Dlhodobý stres vyvolaný radikálnymi životnými zmenami, ktoré pandémia priniesla, si vraj vyberá daň v podobe mozgovej hmly aj medzi tými, ktorí infekcii odolali. Podľa štúdie medzinárodného tímu pod vedením výskumnej pracovníčky Ludovicy Brusaferri z Harvard Medical School z februára 2022 môže stres aj u inak úplne zdravých ľudí vyvolať zápalové reakcie v nervovom tkanive mozgu.

Pre svoju štúdiu získal jej tím dáta o aktivite mozgu, vzorky krvi a behaviorálne testy zdravých obyvateľov štátu Massachusetts zhotovené pred štvormesačným lockdownom vyhláseným v roku 2020. U časti z nich lekári vykonali rovnaké merania po zrušení lockdownu. Tí účastníci, ktorí po lockdowne uvádzali viac príznakov duševnej a fyzickej únavy, s väčšou pravdepodobnosťou vykazovali príznaky zápalu mozgu.

„Zatiaľ čo výskum Covid-19 zaznamenal priam explóziu vedeckých prác, následky, ktoré pandémiou vyvolané spoločenské a životné zmeny mali na mentálne zdravie neinfikovaných ľudí, zostali nedostatočne preskúmané,“ hovorí Ludovica Brusaferri a dodáva: „Naša štúdia je príkladom toho, ako pandémia ovplyvnila ľudské zdravie nad rámec účinkov priamo spôsobených samotným vírusom.“

Jej spoluautor Marco L. Loggia poznamenáva, že ak uznáme, že pri symptómoch, ktoré zažívali mnohí počas pandémie, zohrával úlohu neurozápal, budeme ich vedieť lepšie liečiť postupmi a liekmi, ktoré zápal znižujú.

Mozgová hmla nie je nový pojem, iba sa teraz o nej viac hovorí v súvislosti s covidom. Pri jej domácom liečení sa odporúča upraviť stravu a životosprávu, spať, cvičiť, vylúčiť alkohol a fajčenie, meditovať a nevyhýbať sa spoločenským aktivitám. A tiež treba skúšať činnosti, ktoré stimulujú myslenie. Napríklad skladať puzzle alebo počúvať hudbu. Ja dodávam, že aj chodiť do divadla môže byť veľmi stimulujúce. Spoločne snáď tú hnusobu prekonáme.

KOMENTÁR
Unilabs Slovensko 57
TÉMA ČÍSLA 118 Kúpeľná starostlivosť v postcovidovom období 100 Postcovidové nálezy v dýchacom systéme 86 ANCA vaskulitída asociovaná s infekciou Covid-19
Postcovidové obdobie a človek

Endokrinné nálezy (post) covidových pacientov

MUDr. Beáta Arciniegas Berkešová Endokrinológ Klinika vnútorného lekárstva II. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Infekcia Covid-19 zapríčinená vírusom SARS-CoV-2

spôsobila od začiatku pandémie v decembri 2019 celosvetovo viac než 6,5 milióna úmrtí. Najčastejšou manifestáciou ochorenia je postihnutie respiračného traktu, avšak infekcia vírusom SARS-CoV-2 má aj mnoho extrapulmonárnych prejavov – kardiálnych, gastrointestinálnych, renálnych, hematologických, hepatálnych, neurologických a taktiež endokrinných. Toto široké spektrum mimopľúcnych prejavov sa pripisuje prítomnosti ACE2 receptorov v týchto orgánoch vrátane endokrinných (1). Koexpresia ACE2 receptorov a transmembránovej serínovej proteázy typu 2 (TMPRSS2) je potrebná na vstup vírusu do bunky hostiteľa. Endokrinné komplikácie infekcie Covid-19 sú síce relatívne zriedkavé, no signifikantne môžu ovplyvniť prognózu týchto pacientov.

Hypotalamus a hypofýza

Hypofýza má bohaté krvné zásobenie a keďže sa cievny endotel vyznačuje bohatou expresiou ACE2 receptorov, stáva sa tak vulnerabilným miestom na poškodenie počas infekcie Covid-19. Riziko poškodenia hypofýzy sa ďalej zvyšuje aj trombocytopéniou, alterovanými koagulačnými parametrami, ktoré sú taktiež častým laboratórnym nálezom počas prebiehajúceho infekčného ochorenia vrátane infekcie Covid-19. Bolo publikovaných niekoľko kazuistík, ktoré poukazujú na poškodenie hypotalamu a hypofýzy v dôsledku infekcie Covid-19.

V jednej štúdii bolo popísaných 10 prípadov intraoperačného nálezu pituitárnej apoplexie u pacientov pozitívne testovaných na infekciu Covid-19 v tesnom perioperačnom období (2).

V práci z roku 2005 bola centrálna hypotyreóza pozorovaná u 4,9 % pacientov o 3 – 6 mesiacov po prekonaní infekcie SARS, avšak u väčšiny pacientov došlo k navodeniu eutyreózneho

stavu do 9 mesiacov po prekonaní ochorenia (3). Naopak, v skupine 70 pacientov po prekonanej infekcii Covid-19 s rôzne závažným priebehom nedošlo ani u jedného z nich k rozvoju centrálnej hypotyreózy (4).

Elektrolytové dysbalancie sú takisto častým nálezom u Covid-19 pozitívnych pacientov, najmä v zmysle hyponatriémie (5).

Štítna žľaza

Štítna žľaza ovplyvňuje metabolické procesy v organizme prostredníctvom sekrécie trijódtyronínu a tyroxínu. Fyziologické tyreoidálne funkcie sú potrebné na primeranú imunitnú odpoveď. V tyreocytoch dochádza k signifikatnej expresii ACE2 mRNA a TMPRSS2 (6, 7), preto sa tyreoidálne tkanivo stáva potenciálnym cieľom pre vírus SARS-CoV-2. Porucha tyreoidálnych funkcií zvyšuje riziko ťažkého priebehu infekcie Covid-19 (8).

Dysfunkcie štítnej žľazy sú azda najčastejšími abnormalitami endokrinného systému u pacientov s infekciou Covid-19. Či už primárne, v dôsledku spomínanej prítomnosti ACE2 receptorov a TMPRSS2 na tyreocytoch, alebo v dôsledku poruchy funkcie hypotalamo-hypofýzovo-tyreoidálnej osi.

Bolo publikovaných množstvo prípadov subakútnej tyreoiditídy so symptómami typicky vznikajúcimi 16 – 36 dní po prekonaní infekcie Covid-19 (9, 10, 11).

V štúdii od Lania a kol. bol u signifikantného počtu pacientov (20,2 %) hospitalizovaných pre Covid-19 laboratórny nález hypertyreózy s chýbaním typickej bolestivosti krku (tichá/ atypická tyreoiditída) (12).

Hoci sa subakútna tyreoiditída vyznačuje relatívne rýchlym ústupom ťažkostí po liečbe kortikoidmi, u pacientov s infekciou Covid-19 sa spája so zvýšeným rizikom fibrilácie predsiení, tromboembolickými príhodami, s dlhšou hospit alizáciou a so zvýšenou mortalitou počas hospitalizácie (12)

Subakútna tyreoiditída môže byť aj jedinou manifestáciou ochorenia Covid-19 (12). Pacienti s ťažkým priebehom infekcie Covid-19, vyžadujúci hospitalizáciu na intenzívnej jednotke, mali nižšie TSH v porovnaní s ostatnými hospitalizovanými s Covid-19 (13).

T3

Medzi častý laboratórny nález u pacientov s Covid-19 patrí syndróm nízkeho T3.

Medzi nehospitalizovanými Covid-19 pozitívnymi pacientmi bol nález hypertyreózy u 10,8 % pacientov, u 0,7 % pacientov sa zistila hypotyreóza (čl. 2; 33). Väčšina Covid pozitívnych pacientov z tejto skupiny (74,6 %) bola eutyreózna (12).

Primárna hypotyreóza asociovaná s infekciou Covid-19 je zriedkavejším nálezom, no môže negatívne vplývať na celkový priebeh infekcie u týchto pacientov a je spojená so zvýšenou mortalitou (12).

Medzi častý laboratórny nález u pacientov s Covid-19 patrí syndróm nízkeho T3, čo je však typickým nálezom u kriticky chorých pacientov, vrátane nízkej hladiny tyroxínu a ľahko zníženej hladiny TSH v dôsledku redukcie hypotalamickej tvorby tyreoliberínu. Pri hodnotení tyreoidálnych funkcií sa však musí vziať do úvahy aj to, že môžu byť ovplyvnené aj podávanými medikáciami (14).

Nadobličky

Dysfunkcie štítnej žľazy sú azda najčastejšími abnormalitami endokrinného systému u pacientov s infekciou Covid-19.

Nadobličky zohrávajú dôležitú rolu pri fyziologickej odpovedi na stresové podnety, pri regulácii imunitnej odpovede, homeostázy tekutín, pri kontrole krvného tlaku a v produkcii sexuálnych hormónov. Narušenie adrenálnych funkcií môže nastať mnohými mechanizmami vrátane zápalovej etiológie. Imunohistochemickými š túdiami bola dokázaná expresia ACE2 receptorov v zona fasciculata a zona reticularis. TMPRSS2 expresia bola naopak dokázaná vo všetkých troch zónach kôry nadobličky (15).

TÉMA ČÍSLA 64 inVitro

V dôsledku tejto koexpresie ACE2 receptorov a TMPRSS2 sa nadoblička stáva potenciálnym cieľom pre SARS-CoV-2. Existuje niekoľko teórií o patomechanizme adrenálneho postihnutia pri infekcii Covid-19. Predpokladá sa, že poškodenie nadobličiek vzniká na podklade priameho pôsobenia vírusu SARS-CoV-2. Ďalšou teóriou je vznik trombózy adrenálnych vén, čo vedie k infarzácii nadobličiek. Klinicky sa postihnutie nadobličiek môže prejaviť ako adrenálna insuficiencia, avšak aj ako Cushingov syndróm (16).

Adrenálna insuficiencia je klinickou manifestáciou nedostatočnej produkcie kortikoidov, ktorá môže byť sprevádzaná deficitom mineralokortikoidov a androgénov. Najčastejšou etiológiou je primárna nadobličková nedostatočnosť v dôsledku autoimunitnej adrenalitídy. Ďalšou príčinou môže byť akýkoľvek proces p ostihujúci hypofýzu, ktorý interferuje s produkciou kortizolu. A napokon, terciárna adrenálna insuficiencia vznikajúca v dôsledku

až 36,1 %

V medzinárodnom prieskume udávalo zmeny v menštruačnom cykle (v zmysle novovzniknutej iregularity cyklu), abnormálne silné menštruačné krvácanie či postmenopauzálne krvácanie až 36,1 % pacientok po prekonanej infekcii Covid-19.

poškodenia hypotalamu s narušením sekrécie CRH. Klinická manifestácia adrenálnej insuficiencie je nešpecifická. Najčastejšími prejavmi sú slab osť, zníženie svalovej sily, nechutenstvo, úbytok telesnej hmotnosti, nauzea, vomitus, z klinických prejavov hypotenzia, dehydratácia. Hyponatriémia a hyperkaliémia sú častým laboratórnym nálezom u pacientov s adrenálnou insuficienciou.

Boli popísané početné kazuistiky pacientov s Covid-19 asociovanou adrenálnou insuficienciou. U týchto pacientov môže byť klinický priebeh dramatickejší, s akútne vzniknutou epizódou hypotenzie, elektrolytovou dysbalanciou a s kŕčmi.

U pacientov s vyššie spomenutými nešpecifickými prejavmi treba na možnosť adrenálnej insuficiencie myslieť aj mesiace po prekonaní infekcie Covid-19.

Sérová hladina kortizolu nepriamo úmerne koreluje so závažnosťou priebehu infekcie spôsobenej vírusom SARS-CoV-2. V súbore pacientov z 5 klinických štúdií bolo zistené, že sérová hladina kortizolu bola nižšia u kriticky chorých pacientov s infekciou Covid-19 v porovnaní s ostatnými non-Covid-19 kriticky chorými pacientmi. Taktiež bol rozdiel v hladine kortizolémie u pacientov so stredne ťažkým a ťažkým priebehom v porovnaní s pacientmi s ľahkým priebehom infekcie Covid-19. V prvej skupine sa hypokortizolizmus vyskytol u 38,4 % pacientov v porovnaní so 6,8 % v druhej skupine (17).

Gonády

Tak ako hypotalamo-hypofýzovo-adrenálna, -tyreoidálna, tak aj hypotalamo-hypofýzovo-gonadálna os môže byť náhle porušená akoukoľvek vírusovou infekciou, vrátane infekcie Covid-19, čo môže viesť k sexuálnej dysfunkcii u mužov (18).

Hoci sú semenníky voči vonkajším vplyvom chránené hematotestikulárnou bariérou, niektoré vírusy majú schopnosť ňou preniknúť a spôsobiť inflamáciu (19).

V štúdii so skupinou Covid-19 pozitívnych mužov boli zistené vysoké hladiny prolaktínu a luteinizačného hormónu v kontraste s nízkou hladinou testosterónu a folikulostimulačného hormónu (20). Taktiež bol hlásený prípad 37-ročného, Covid-19 pozitívneho muža s bilaterálnou orchitídou (21).

Postcovidové obdobie a človek Unilabs Slovensko 65

Hoci sú receptory ACE2 exprimované aj v ováriách, doposiaľ v literatúre nie sú informácie o možnej ovariálnej dysfunkcii vrátane dlhodobého vplyvu na fertilitu žien v súvislosti s infekciou Covid-19 (22, 23).

V medzinárodnom prieskume udávalo zmeny v menštruačnom cykle (v zmysle novovzniknutej iregularity cyklu), abnormálne silné menštruačné krvácanie či postmenopauzálne krvácanie až 36,1 % pacientok po prekonanej infekcii Covid-19 (24).

Endokrinopatie a očkovanie proti infekcii Covid-19

Štúdie s vakcínami proti infekcii Covid-19, ktoré zahŕňali aj pacientov s endokrinnými ochoreniami, dokázali rovnakú účinnosť a bezpečnosť v skupine pacientov s endokrinným ochorením v porovnaní so zdravými jedincami bez akéhokoľvek predchorobia. Neboli zistené rozdiely ani v nežiaducich účinkoch medzi oboma skupinami.

Najčastejšie hlásenou komplikáciou po vakcinácii bola subakútna tyreoiditída (SAT) so vznikom problémov (bolestivosť v oblasti krku, opuch) na 4. až 21. deň po podaní vakcíny (25, 26, 27). Priebeh SAT bol vo väčšine prípadov ľahký, so včasnou úpravou stavu pri symptomatickej liečbe.

Taktiež bol hlásený prípad hypopituitarizmu vo vzťahu k vakcinácii proti infekcii Covid-19. Išlo o pacienta, u ktorého na 3. deň po podaní druhej dávky mRNA vakcíny došlo k náhlemu vzniku bolestí hlavy, k nauzei, vomitu, malátnosti a ku generalizovaným artralgiám. Na MRI hypofýzy bol nález difúzne zväčšenej hypofýzy. Hormonálny profil zodpovedal sekundárnej adrenálnej insuficiencii, centrálnej hypotyreóze a centrálnemu hypogonadizmu (28).

Skupina britských autorov publikovala prípad 38-ročného muža bez akéhokoľvek predchorobia, u ktorého na 8. deň po vakcinácii rekombinantnou vakcínou (ChAdOx1) došlo k náhlemu vzniku bolestí brucha a vracaniu. MR vyšetrenie preukázalo bilaterálne presiaknutie periadrenálneho tuku s voľnou vysokodenznou tekutinou zodpovedajúce hemorágii. Náhodná kortizolémia bola 61 nmol/l, preto bola zahájená substitúcia kortikoidmi. V ďalšom priebehu došlo k rapídnemu poklesu počtu trombocytov, k významnej elevácii hladiny D-diméru, pozitívny bol funkčný test stanovenia heparínom indukovanej

Štúdie s vakcínami proti infekcii Covid-19 vrátane pacientov s endokrinnými ochoreniami dokázali rovnakú účinnosť a bezpečnosť v skupine pacientov s endokrinným ochorením v porovnaní so zdravými jedincami.

trombocytopénie. Stav bol hodnotený ako vakcínou indukovaná trombóza a trombocytopénia.

Následne boli u tohto pacienta zobrazovacími vyšetreniami verifikované embolizácie/trombotizácie, aj obojstranne v sinus sigmoideus, v sinus rectus a v segmentálnych vetvách a. pulmonalis (29).

Podľa dostupnej literatúry nie sú doposiaľ údaje o zvýšenom výskyte endokrinných komplikácií po opakovanom podaní vakcíny proti infekcii Covid-19. Taktiež nie sú dostupné jednoznačné dáta, ktoré by potvrdili, alebo naopak vyvrátili zvýšený výskyt endokrinných komplikácií po opakovanom prekonaní infekcie Covid-19.

Záver

Blížime sa k tretiemu výročiu začiatku pandémie Covid-19. Už dnes je dobre známe, že nejde len o limitované ochorenie respiračného traktu, no postihuje aj iné orgány a orgánové systémy vrátane endokrinného. Nateraz dostupné údaje nasvedčujú tomu, že endokrinná dysfunkcia vzniknutá počas infekcie Covid-19, sa spontánne upraví, jednoznačné dáta však zatiaľ chýbajú. Do budúcnosti bude preto potrebné, aby endokrinologické spoločnosti vypracovali odporúčania na sledovanie a ďalší manažment týchto pacientov (30).

TÉMA ČÍSLA 66 inVitro

Literatúra

1. Lazartigues, E.; Qadir, M. M. F.; MauvaisJarvis, F. Endocrine Significance of SARS-CoV-2's Reliance on ACE2. Endocrinology 2020, 161, bqaa108

2. Martinez-Perez, R.; Kortz, M. W.; Carroll, B. W.; Duran, D.; Neill, J. S.; Luzardo, G. D.; Zachariah, M. A. Coronavirus Disease 2019 and Pituitary Apoplexy: A Single-Center Case Series and Review of the Literature. World Neurosurg. 2021, 152, e678 – e687

3. Leow, M. K.; Kwek, D. S.; Ng, A. W.; Ong, K. C.; Kaw, G. J.; Lee, L. S. Hypocortisolism in survivors of severe acute respiratory syndrome (SARS). Clin Endocrinol (Oxf) 2005;63(2):197 – 202

4. Clarke, S. A.; Phylactou, M.; Patel, B. et al. Normal adrenal and thyroid function in patients who survive Covid-19 infection. J Clin Endocrinol Metab. 2021;106(8):2208 – 2220

5. Zhang, X.; Cai, H.; Hu, J.; Lian, J.; Gu, J.; Zhang, S.; Yang, Y. Epidemiological, clinical characteristics of cases of SARS-CoV-2 infection with abnormal imaging findings. Int. J. Infect. Dis. 2020, 94, 81 – 87

6. Li, M. Y.; Li, L.; Zhang, Y.; Wang, X. S. Expression of the SARS-CoV-2 cell receptor gene ACE2 in a wide variety of human tissues. Infect. Dis. Poverty 2020, 9, 45

7. Rotondi, M.; Coperchini, F.; Ricci, G.; Denegri, M.; Croce, L.; Ngnitejeu, S. T.; Chiovato, L. Detection of SARS-COV-2 receptor ACE-2 mRNA in thyroid cells: A clue for Covid-19-related subacute thyroiditis. J. Endocrinol. Investig. 2021, 44, 1085 – 1090

8. Zhang, Y.; Lin, F.; Tu, W.; Zhang, J.; Choudhry, A. A.; Ahmed, O. et al. Thyroid dysfunction may be associated with poor outcomes in patients with covid-19. Mol Cell Endocrinol (2021) 521:111097. doi: 10.1016/j. mce.2020.111097

9. Brancatella, A.; Ricci, D.; Viola, N.; Sgro, D.; Santini, F.; Latrofa, F. Subacute Thyroiditis After Sars-COV-2 Infection. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2020, 105, 2367 – 2370

10. Brancatella, A.; Ricci, D.; Cappellani, D.; Viola, N.; Sgro, D.; Santini, F.; Latrofa, F. Is Subacute Thyroiditis an Underestimated Manifestation of SARS-CoV-2 Infection? Insights from a Case Series. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2020, 105, e3742 – e3746

11. Chakraborty, U.; Ghosh, S.; Chandra, A.; Ray, A. K. Subacute thyroiditis as a presenting manifestation of Covid-19: A report of an exceedingly rare clinical entity. BMJ Case Rep. CP 2020, 13, e23995

12. Lania, A.; Sandri, M. T.; Cellini, M.; Mirani, M.; Lavezzi, E.; Mazziotti, G. Thyrotoxicosis in patients with Covid-19: The THYRCOV study. Eur. J. Endocrinol. 2020, 183, 381 – 387

13. Muller, I.; Cannavaro, D.; Dazzi, D. et al. SARS-CoV-2-related atypical thyroiditis. Lancet Diabetes Endocrinol. 2020;66(20):2019 – 2021

14. Trimboli, P.; Camponovo, C.; Scappaticcio, L.; Bellastella, G.; Piccardo, A.; Rotondi, M. Thyroid sequelae of Covid-19: A systematic review of reviews. Rev. Endocr. Metab. Disord. 2021, 22, 485 – 491

15. Mao, Y.; Xu, B.; Guan, W.; Xu, D.; Li, F.; Ren, R. The adrenal cortex, an underestimated site of SARS-CoV-2 infection. Front Endocrinol (Lausanne). 2021;11:593179

16. Esmaeilzadeh, A.; Elahi, R.; Siahmansouri, A.; Maleki, A. J.; Moradi, A. Endocrine and metabolic complications of Covid-19: lessons learned and future prospects. J Mol Endocrinol. 2022 Aug 24;69(3):R125-R150. doi: 10.1530/JME22-0036. PMID: 35900847

17. Das, L.; Dutta, P.; Walia, R et al. Spectrum of endocrine dysfunction and association with disease severity in patients with Covid-19: insights from a cross-sectional, observational study. Front Endocrinol (Lausanne). 2021;12(July): 1 – 9

18. Pal, R. Covid-19, hypothalamopituitary-adrenal axis and clinical implications. Endocrine 2020, 68, 251 – 252

19. Massarotti, C.; Garolla, A.; Maccarini, E.; Scaruffi, P.; Stigliani, S.; Anserini, P.; Foresta, C. SARS-CoV-2 in the semen: Where does it come from? Andrology 2021, 9, 39 – 41

20. Selek, A.; Guclu, M.; Bolu, S.E. Covid-19 pandemic: What about the gonads? Hormones Athens 2021, 20, 259 – 268

21. Bridwell, R. E.; Merrill, D. R.; Griffith, S. A.; Wray, J.; Oliver, J. J. A coronavirus disease 2019 (Covid-19) patient with bilateral orchitis. Am. J. Emerg. Med. 2021, 42, 260.e3 – 260.e5

22. Segars, J.; Katler, Q.; McQueen, D. B.; Kotlyar, A.; Glenn, T.; Knight, Z.; Feinberg, E. C.; Taylor, H. S.; Toner, J. P.; Kawwass, J. F. L. Prior and novel coronaviruses, Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), and human reproduction: What is known? Fertil. Steril. 2020, 113, 1140 – 1149

23. Stanley, K. E.; Thomas, E.; Leaver, M.; Wells, D. Coronavirus disease-19 and fertility: Viral host entry protein expression in male and female reproductive tissues. Fertil. Steril. 2020, 114, 33 – 43

24. Davis, H. E.; Assaf, G. S.; McCorkell, L. et al.. Characterizing long Covid in an international cohort: 7 months of symptoms and their impact. Eclinicalmedicine. 2021;38:101019

25. Jeeyavudeen, M. S.; Patrick, A. W.; Gibb, F. W.; Dover AR. Covid-19 vaccine-associated subacute thyroiditis: an unusual suspect for de Quervain’s thyroiditis. BMJ Case Rep. 2021; 14: 1 – 3

26. Schimmel, J.; Alba, E. L.; Chen, A.; Russell, M.; Srinath, R. Thyroiditis and thyrotoxicosis after the SARS-CoV-2 mRNA vaccine. Thyroid. 2021; 31: 1440

27. İremli, B. G.; Şendur, S. N.; Ünlütürk, U. Three cases of subacute thyroiditis following SARS-CoV-2 vaccine: postvaccination ASIA syndrome. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2021;106:2600 – 2605

28. Murvelashvili, N.; Tessnow, A. A case of hypophysitis following immunization with the mRNA-1273 SARS-CoV-2 vaccine. J. Investig Med. High. Impact Case Rep. 2021

29. Taylor, P.; Allen, L.; Shrikrishnapalasuriyar, N.; Stechman, M.; Rees, A. Vaccine-induced thrombosis and thrombocytopenia with bilateral adrenal haemorrhage. Clin Endocrinol (Oxf). 2022; 97: 26 – 27

30. Pal, R.; Joshi, A.; Bhadada, S. K.; Banerjee, M.; Vaikkakara, S.; Mukhopadhyay, S. Endocrine Followup During Post-Acute Covid-19: Practical Recommendations Based on Available Clinical Evidence. Endocr Pract. 2022 Apr;28(4):425 – 432

Postcovidové obdobie a človek Unilabs Slovensko 67

Postcovidové zmeny vlasov

TÉMA ČÍSLA
MUDr. Andrea Nestorová Dermatovenerológ, trichológ NESTORY medical centre, Košice

Od objavenia sa nového koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý je príčinou ochorenia Covid-19, sa pozornosť venuje najmä jeho život ohrozujúcim prejavom. Boli však opísané aj postinfekčné kožné prejavy ochorenia, ktoré môžu významne ovplyvňovať psychiku pacientov. Vo svojej trichologickej praxi som počas celej pandémie pozorovala u pacientov enormné vypadávanie vlasov, zmeny štruktúry vlasov, ochorenia pokožky kapilícia

či zhoršenia stavov jednotlivých alopécií.

Rastový cyklus vlasov

Naše vlasy rastú v rastovom cykle, ktorý pozostáva z troch fáz nazývajúcich sa anagén, kat agén a telogén. Folikulárny cyklus je špecifický pre každý folikul a nezávislý od ostatných vlasových folikulov.

Anagén je hlavná rastová fáza vlasu, v tejto fáze rastu sa nachádza asi 85 % všetkých vlasov na hlave. Bunky sa vo vlasovom korienku rapídne delia a vytvárajú nový vlas. Mladý vlas získava keratín a prediera sa z folikulu, aby potom cez pór v pokožke hlavy vyrástol. Vlas rastie rýchlosťou asi 0,44 mm za deň. Dĺžka narasteného vlasu závisí od dĺžky trvania anagénnej fázy, ktorá je u každého človeka iná. Anagénna fáza trvá

2 až 8 rokov.

1918

Vypadávanie vlasov po bakteriálnej alebo vírusovej infekcii bolo pozorované aj po epidémii chrípky v roku 1918.

Katagén je prechodná fáza cyklu, v tejto fáze sa nachádza asi 1 % vlasov na hlave. Vlas v tom čase prestáva rásť, ale z pokožky hlavy nevypadne. Počas tejto fázy je vlasový folikul doslova degradovaný a zmenší sa asi na šestinu svojej pôvodnej veľkosti. Spodná časť vlasového folikulu je zničená a vlasový korienok sa oddelí od prítoku krvi. Katagénna fáza trvá 2 až 4 týždne.

Telogén je fáza, počas ktorej sa regeneruje vlasový korienok. Vlas ešte stále nerastie, no zostáva zachytený vo vlasovom folikule. Pri podráždení pokožka vlas uvoľní a vlas vypadne. V tejto fáze je približne 10 až 15 % našich vlasov. Telogénna fáza trvá 2 až 4 mesiace. Po telogénnej fáze je rastový cyklus vlasu kompletný a vlasový folikul prechádza znova do hlavnej rastovej (anagénnej) fázy.

Postcovidové obdobie a človek Unilabs Slovensko 69

Covid-19 a vlasy

Vypadávanie vlasov po bakteriálnej alebo vírusovej infekcii nie je novým fenoménom a bolo tiež pozorované po epidémii chrípky v roku 1918. Vypadávanie vlasov po infekcii možno vysvetliť odpoveďou vlasových folikulov na stres a vyplavenie cytokínov v dôsledku infekcie. Vypadávanie zvyčajne začína 3 až 4 mesiace po horúčke. Cytokíny uvoľnené v dôsledku infekcie vedú folikuly predčasne do katagénu a potom do telogénu. Keďže trvanie telogénu je asi 3 – 4 mesiace, vypadávanie zvyčajne začína v tomto čase.

Telogénne efluvium vyznačujúce sa difúznym vypadávaním vlasov niekoľko mesiacov po stresore nie je nič nezvyčajné ani v súvislosti s Covid-19. Je to horúčkovité infekčné ochorenie, príčina emočného stresu a dôvod na použitie liekov. To všetko z neho robí potenciálnu príčinu telogénneho efluvia. Štúdie, ktoré hodnotili výskyt telogénneho efluvia počas obdobia pandémie Covid-19 v porovnaní s predchádzajúcom obdobím, ukázali na jeho troj- až päťnásobný vzostup.

Mnohé zo štúdií, ako aj moje osobné skúsenosti, ale ukazujú, že interval medzi infekciou a nástupom efluvia tu býva kratší než pri iných stresujúcich stavoch, začínajúc už 4 týždne po a niekedy dokonca počas infekcie SARS-CoV-2, čo naznačuje ešte iný vplyv na vlasový folikul.

Je známe, že vírus SARS-CoV-2 vstupuje do hostiteľskej bunky cez receptor ACE-2. Uľahčenie fúzie vírusu s hostiteľskou bunkou umožní serínová transmembránová proteáza TMPRSS2, ktorá štiepi vírusový spike proteín. Transkripcia génu pre TMPRSS2 je závislá od androgénov, čo poukazuje na súvislosť medzi androgénmi a infekciou vírusom SARS-CoV-2. Vyššie množstvo androgénnych receptorov môže korelovať so zvýšenou závažnosťou ochorenia u pacientov s Covid-19. Dôkazy o tom pochádzajú z epidemiologických štúdií.

Nový koronavírus spôsobuje vaskulárnu endoteliálnu dysfunkciu a aktiváciu koagulačnej kaskády. Vzniknutá vaskulárna oklúzia môže zhoršiť zásobovanie vlasových folikulov krvou, čo vedie k zmenám vo vlasovom cykle.

Covid-19 je známou príčinou anosmie a straty chuti. Vlasové folikuly exprimujú funkčné čuchové receptory, špekuluje sa, že môžu byť poškodené Covid-19, čo vedie k prerušeniu anagénu.

Diagnostika

Okrem subjektívnych pocitov pacienta je typický aj klinický obraz. Základným diagnostickým kameňom je lekárske trichologické vyšetrenie, ktoré zahŕňa vyšetrenie trichoskopom. Digitálna trichoskopia sa vykonáva pomocou špeciálnej

TÉMA ČÍSLA 70 inVitro
Obrázok č. 1: Fázy rastového cyklu vlasov Anagén Katagén Telogén Začiatok nového cyklu

kamery napojenej na počítač. Kamera sníma jednotlivé lokality na vlasovej pokožke z vopred predpísaných miest a je schopná zachytiť pokožku, vlasové folikuly a jednotlivé vlasy so zväčšením, ktoré nie je možné vidieť voľným okom.

Hodnotí sa celkový stav vlasov, vlasových stvolov a pokožky hlavy, robí sa výpočet hustoty vlasov v záhlaví (androgén independentná oblasť) a v prednej a hornej časti hlavy (androgén dependentná oblasť). Merajú sa vlasové priemery a vyhodnotia sa percentuálne zastúpenia velusových, intermediálnych a terminálnych vlasov, analyzuje sa zastúpenie vlasov v jednotlivých rastových fázach (fototrichogram). Zisťuje sa rýchlosť rastu a dennej straty vlasov (trichometria), rozpoznáva sa prítomnosť anomálnych typov vlasov (dystrofické, kadaverózne atď.).

Užitočné informácie poskytne aj skúška ťahom (tzv. trakčný test) prípadne wash test.

Trakčný test

Približne 50 vlasov sa uchopí medzi palec, ukazovák a prostredník od spodnej časti vlasov v blízkosti pokožky hlavy a pevne, ale nie nasilu, sa potiahne od pokožky hlavy. Ak sa z pokožky hlavy odtrhne viac ako 10 % vlasov, predstavuje to pozitívny trakčný test.

Wash test

Pri wash teste (umývacom teste) si pacient 5 dní neumýva vlasy. Následne si vlasy umyje a vypadané vlasy zachytené v odkvapkávači spočíta.

Vyššie množstvo androgénnych receptorov môže korelovať so zvýšenou závažnosťou ochorenia u pacientov s Covid-19.

Vlasy sa musia spočítať a rozdeliť na dĺžku ≤ 3 cm a ≥ 5 cm. Toto je dôležitá technika na odlíšenie telogénneho effluvia od FAGA (female alopecia androgenetica, vypadávania vlasov ženského vzoru).

Pozitivita trakčného testu a wash testu pri telogénnom efluviu v súvislosti s Covid-19 je u 100 % pacientov.

V trichoskopickom obraze pri Covid-19 sú charakteristické známky ako napríklad redukovaná hustota vlasov, prítomnosť prázdnych ústí vlasových folikulov, miesta s absenciou vlasov a variabilita v priemeru vlasov.

Postcovidové obdobie a človek Unilabs Slovensko 71
Obrázok č. 2: Trichoskopický obraz telogénneho efluvia Obrázok č. 3: Trichoskopický obraz seborhoickej dermatitídy

Dochádza aj k zhoršeniu stavu pokožky kapilícia – časté recidívy seborhoickej dermatitídy.

Dochádza tiež k tvorbe crustae lactea s následnou ohraničenou stratou vlasov, ktorá na prvý pohľad často imituje alopecia areata.

Rovnako dochádza k zhoršeniu stavu pokožky kapilícia – časté recidívy seborhoickej dermatitídy. Dochádza tiež k tvorbe crustae lactea s následnou ohraničenou stratou vlasov, ktorá na prvý pohľad často imituje alopecia areata. V neposlednom rade zasahuje infekcia Covid-19 aj do autoimunitných procesov. Veľmi často sa ako následok postinfekčného obdobia prejavujú v trichoskopii aj známky jazviacich alopécií (najčastejšie Pseudopelage Brocq), alopecia areata multiplicitae až totalis. Každá diagnóza má svoje trichoskopické znaky.

Liečba Kľúčom k úspešnej terapii je predovšetkým upokojenie a edukácia pacienta. Neexistuje žiadny konkrétny model liečby. Vo svojej trichologickej praxi pristupujem ku každému p acientovi individuálne, každý má navrhnutý individuálny plán liečby. Samotná terapia vo všeobecnosti pozostáva z upravenia životného štýlu (eliminácia stresových faktorov), stravy, dôležitý je dostatočný spánok, správne umývanie vlasov, vhodný výber šampónu. Domáca lokálna terapia pozostáva z dennodennej aplikácie účinných látok, ako sú minoxidil alebo aminexil. Vhodná je aj vitamínová terapia a prípravky ako Serioxyl, Nanogen v kombinácii s dermarollerom, laserovým hrebeňom, eventuálne s helmou. Dôležitou súčasťou úspešnej terapie je aj aplikácia vlasových mezoterapií s individuálnym liečebným plánom v druhu, ako aj v počte aplikácií.

Celková terapia – v závislosti od diagnózy typu alopécie – zahŕňa:

• kortikosteroidy,

• imunomodulátory,

• hormonálnu terapiu vo forme antikoncepcie,

• blokátory dihydrotestosterónu,

• JAK inhibítory

Interval medzi infekciou a nástupom efluvia tu býva kratší než pri iných stresujúcich stavoch, začínajúc už 4 týždne po a niekedy dokonca počas infekcie SARS-CoV-2.

TÉMA ČÍSLA 72 inVitro
4 týždne

Ultimátnym riešením je transplantácia vlasov. Vo svojej praxi používam robotickú FUE techniku pomocou prístroja Neograft 2.0. Zákrok je vhodný pre mužov aj ženy všetkých vekových kategórií. Prebieha v lokálnom znecitlivení, je ambulantný, nevyžaduje hospitalizáciu. Úchyt vlasov je minimálne 90 % s maximálne prirodzeným efektom.

Záver

Vypadávanie vlasov ako také sa výrazne dotýka psychiky človeka. Ovplyvňuje každodenný život. V dnešnej dobe existuje mnoho druhov efektívnej liečby, avšak základom pozitívneho výsledku je včasná a správna diagnostika. V NESTORY medical centre s tým dokážeme pomôcť. Výsledky a pozitívna spätná väzba pacientov hovoria za všetko.

Literatúra

1. Kutlu, Ö.; Metin, A. Relative Changes in the Pattern of Diseases Presenting in Dermatology Outpatient Clinic in the Era of theCovid-19 Pandemic. Dermatol. Ther. 2020, 33, e14096.

2. Cline, A.; Kazemi, A.; Moy, J.; Safai, B.; Marmon, S. A Surge in the Incidence of Telogen Effluvium in Minority

Predominant Communities Heavily Impacted by Covid-19. J. Am. Acad. Dermatol. 2021, 84, 773 – 775.

3. Aksoy, H.; Yıldırım, U. M.; Ergen, P.; Gürel, M. S.Covid-19 Induced Telogen Effluvium. Dermatol. Ther. 2021, 34

4. Sattur, S. S.; Sattur, I. S.Covid-19 Infection: Impact on Hair. Indian J. Plast. Surg. 2021, 54, 521 – 526.

5. Wollina, U.; Karadağ, A. S.; RowlandPayne, C.; Chiriac, A.; Lotti, T. Cutaneous Signs in Covid-19 Patients: A Review. Dermatol. Ther. 2020, 33

6. Turkmen, D.; Altunisik, N.; Sener, S.; Colak, C. Evaluation of the Effects of Covid-19 Pandemic on Hair Diseases through a Web-Based Questionnaire. Dermatol. Ther. 2020, 33, e13923.

7. Tammaro, A.; Adebanjo, G. A. R.; Parisella, F. R.; Luzi, F.; Scarabello, A. Hair and Nail Manifestations of Covid-19. J. Cosmet. Dermatol. 2022, 21, 1339 – 1346.

8. Olds, H.; Liu, J.; Luk, K.; Lim, H. W.; Ozog, D.; Rambhatla, P.V. Telogen Effluvium Associated with Covid-19 Infection. Dermatol. Ther. 2021, 34

Postcovidové obdobie a človek Unilabs Slovensko 73
Obrázok č. 4: Ukážka trichoskopického vyšetrenia

Postcovidový tromboembolizmus

MUDr. Petra Bisztran Lekár Hematologická ambulancia, Nemocnica na kraji mesta, n. o., Partizánske

Infekcia vírusom SARS-CoV-2 spôsobujúca ochorenie

Covid-19 je rizikový faktor pre hlbokú venóznu trombózu, pľúcnu embóliu, pre ischemickú cievnu mozgovú príhodu, infarkt myokardu, eventuálne môže zvyšovať aj riziko

krvácania. Od decembra 2019, keď sa objavila prvá zmienka o infekcii SARS-CoV-2, spôsobil tento vírus milióny úmrtí na celom svete. Symptómy ochorenia sú od miernych až po ťažké, ktoré môže skončiť až smrťou pacienta. Samotná tromboprofylaxia, odporúčaná od mierneho stupňa ochorenia, môže – i keď zriedka – viesť k zvýšenému

riziku krvácania. Rizikovými faktormi zhoršenia stavu a zvýšenia mortality sú vek nad 70 rokov, preexistujúce kardiovaskulárne ochorenie, diabetes mellitus, hypertenzia, nádorové ochorenia, chronická renálna insuficiencia (Obrázok č. 1). V ojedinelých prípadoch môže viesť ku vzniku atypickej trombózy sprevádzanej trombocytopéniou i vakcinácia. Preto je dôležité byť informovaný aj o tejto vzácnej, ale závažnej komplikácii.

Úvod

Infekcia Covid-19 (C-19) sa prvýkrát objavila vo Wuhane, v čínskej provincii Hubei, a to v decembri 2019. Vírus spôsobujúci ochorenie bol pomenovaný SARS-CoV-2 a rýchlo sa rozšíril do celého sveta. Koronavírus SARS-CoV-2 spôsobuje ochorenie Covid-19 (Corona-Virus Disease of 2019) Je to vírusové ochorenie typu vírusovej zoonózy. Vzhľadom na to, že došlo k epidémii v priebehu pár týždňov, každý zdravotnícky pracovník hrá dôležitú úlohu v diagnostike a v liečbe tohto ochorenia. 11. 3. 2020 vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia ochorenie Covid-19 za pandémiu. (7)

Ku dňu 4. 10. 2022 bolo na Slovensku diagnostikovaných približne 2,5 mil. prípadov ochorenia C-19, počet úmrtí dosiahol 20 467. Pre porovnanie, v Európe je ku dňu 10. 1. 2023 diagnostikovaných 243,7 mil. prípadov a 1,99 mil. úmrtí. Počet úmrtí v Európe je priemerne 230 ľudí denne. Počet zaočkovaných v Európskej únii je ku dňu 9. 10. 2022 už 337,8 mil.

Pľúcna infekcia je ako rizikový faktor pre venózny tromboembolizmus (VTE) dokázaná v mnohých štúdiách. Zvýšené riziko VTE vzniká medzi

1. – 30. dňom po nákaze Covid-19, signifikantné zvýšenie je 70 dní po infekcii pre HVT a 110 dní pre pľúcnu embóliu a okolo 60. dňa je vyššie i riziko krvácania. Mierne zvýšené riziko VTE pokračuje približne do 1 roka po zotavení sa z iniciálnej infekcie. (14)

Pandémia SARS v roku 2003 bola asociovaná s 23 – 33% rizikom VTE u kriticky chorých. Počas pandémie vírusovej pneumónie H1N1 v roku 2009 bolo riziko VTE približne 37 % u pacientov hospitalizovaných na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS).

Jasné podobnosti medzi H1N1 a Covid-19 viedli k zisteniam, že aj napriek agresívnej tromboprofylaxii a terapeutickej antikoagulačnej liečbe je u pandémie C-19 incidencia VTE vysoká. (10)

Pre zistenie rizika hlbokej venóznej trombózy sa môže používať napríklad Padua Prediction Score systém. Posudzuje sa aktívne nádorové ochorenie, predchádzajúca hlboká venózna trombóza, úroveň mobility, krvácavý stav, predchádzajúca trauma/operácia pred mesiacom, vek nad 70 rokov, srdcové/respiračné zlyhanie, akútny IM/mozgová príhoda, akútna infekcia alebo reumatologické ochorenie, obezita (BMI nad 30), hormonálna terapia. Skóre pod 4 predstavuje nízke riziko, skóre nad 4 vysoké riziko. (8)

Charakteristika stručne

Vírus SARS-CoV-2 je charakterizovaný vysokou nákazlivosťou a nezvyčajne vysokou úmrtnosťou. Prenos z človeka na človeka sa deje kvapôčkovou infekciou, predovšetkým kýchaním a kašľaním, alebo priamym kontaktom s infikovaným povrchom, keďže vírus môže na neporušenom povrchu prežiť niekoľko dní. Inkubačná doba je 2 – 14 dní, priemer je 5 dní.

Prenos vírusu je najdôležitejší v prvých dňoch objavenia sa symptómov a počas prvých dní choroby. Diagnostika je založená na RT-PCR z hlbokého nazálneho výteru. RTG vyšetrenie alebo RT-PCR samotné má senzitivitu 88 %, respektíve 59 – 85 %, ale ak diagnostiku skombinujeme s CT hrudným scanom, senzitivita sa zvyšuje na 97 %.

Klinické príznaky

Najčastejšou klinickou známkou ochorenia je akútna pľúcna infekcia, ktorá zahŕňa celé

spektrum foriem, od ľahkého nachladnutia cez pneumóniu až po ťažké formy ARDS (acute respiratory distress syndrome, respektíve syndróm akútnej respiračnej tiesne) a multiorgánové zlyhanie a smrť. Objavili sa aj formy s tráviacimi príznakmi (anorexia, nauzea, hnačka, bolesti brucha).

Medzi symptomatickými formami má 80 % pacientov mierne príznaky, 15 % ťažšie a 5 % pacientov rozvinie ARDS s potrebou mechanickej pľúcnej ventilácie.

Iniciálna fáza je spojená s replikáciou vírusu, progresia do pokročilejšieho štádia je asociovaná s nekontrolovanou imunitnou zápalovou odpoveďou (cytokine storm – cytokínová búrka). Zhoršenie do pneumónie sa objavuje medzi

7. – 12. dňom, niekedy aj skôr a extrémne rýchlo. Mortalita na jednotkách intenzívnej starostlivosti sa pohybuje od 30 % do 60 %. Mnoho pacientov s pneumóniou má ťažkú lymfopéniu. C-reaktívny proteín (CRP) stúpa proporcionálne s progresiou ochorenia. Niektoré biologické markery sú asociované s horšou prognózou, patria k nim napríklad závažná lymfopénia, zvýšenie CRP, feritínu, zvýšenie transamináz, laktátdehydrogenázy, troponínu a akútne renálne zlyhanie a samozrejme koagulopatia.

Porucha hemostázy pri infekcii Covid-19

Alterácia hemostázy a prokoagulačný stav pri infekcii Covid-19 sú asociované so zvýšeným rizikom trombotických komplikácií.

TÉMA ČÍSLA 76 inVitro
Obrázok č. 1: Rizikové faktory a Covid-19 Rizikové faktory Komorbidity Obezita Diabetes mellitus Onkologické ochorenia Kardiovaskulárne ochorenie (napr. hypertenzia) Mužské pohlavie Genetika Imunosuprimovaní jedinci (napr. kortikoterapia) Fajčenie Vyšší vek

Tabuľka č. 1: Rozpoznanie príznakov infekcie Covid-19 (Zdroj: WHO)

Symptómy Covid-19 Prechladnutie Chrípka

Horúčka bežne zriedkavo bežne

Únava občas občas bežne

Kašeľ bežne mierny bežne

Kýchanie nie bežne nie

Bolesť a slabosť občas bežne bežne

Nádcha zriedkavo bežne občas

Bolesť hrdla občas bežne občas

Bolesť hlavy občas zriedkavo bežne

Dýchavičnosť občas nie nie

Hnačka zriedkavo nie občas

Trombotické komplikácie boli menej zdokumentované v čínskej literatúre, možno kvôli rase a etnicite. Epidemiologické štúdie dokázali, že riziko tromboembolických komplikácii je 3- až 4-krát menšie v čínskej než v kaukazskej populácii. (13)

Koagulopatia bola ako prvá popísaná pri ťažkých prípadoch infekcie SARS-CoV-2 a tieto údaje hlásili aj európske zdravotnícke tímy. Prvou abnormalitou opísanou v súvislosti s Covid-19 bolo zvýšenie D-dimérov a mierna trombocytopénia korelujúca s vyšším rizikom prijatia pacienta na JIS a s vyšším rizikom smrti. Poolovaná analýza zahrňujúca 6 originálnych štúdií, popisujúca hospitalizovaných pacientov s miernou až ťažkou infekciou C-19 (n-1355), jasne ukázala, že hodnota D-dimérov je asociovaná s rizikom smrti.

Niektorí pacienti vykazovali známky diseminovanej intravaskulnej koagulopatie (DIC), ale typické znaky koagulopatie pri Covid-19 – ako zvýšený fibrinogén a D-diméry – by nemali byť chybne interpretované ako DIC. Na rozdiel od DIC, predĺženie protrombínového času (PT) alebo/a aPTT je minimálne a pokles trombocytov je miernejší u C-19.

Tromboembolické komplikácie varírujú od hlbokej venóznej trombózy cez pľúcnu embóliu až po neobvyklé trombózy centrálnych žíl

a arteriálnych katétrov, včasnú trombózu extra renálneho hemodialyzačného filtra, kanyly ECMO. Naproti tomu bolo hlásených menej krvácavých komplikácií.

Jedna z prvých európskych publikácií pochádzajúcich z Holandska, od Kloka a spol., hlásila 31-percentnú kumulatívnu incidenciu tromboembolických komplikácií počas 7-dňového pozorovania u 184 pacientov s ťažkým priebehom Covid-19 na JIS. Pľúcna embólia bola najčastejšou komplikáciou v 81 % prípadov. (11)

Ďalšia holandská skupina sledovala 198 pacientov, 37 % z nich na JIS. Celková incidencia trombotických komplikácií bola 17 %.

Terapia zacielená na endoteliálne bunky môže hrať do budúcna dôležitú protektívnu úlohu v liečbe Covid-19.

Postcovidové obdobie a človek Unilabs Slovensko 77

Z hlbokých venóznych trombóz bola najčastejšie diagnostikovaná trombóza vo femoro-popliteálnej oblasti (55 %), nasledovali vény brachiálne a axiálne.

CAC (Covid-19 asociovaná koagulopatia) – patomechanizmus

U Covid-19 hovoríme o prítomnosti koagulopatie spojenej s masívnou tvorbou intravaskulárnych trombov, podobných diseminovanej intravaskulárnej koagulopatii. Klinickým prejavom je orgánová dysfunkcia spojená s mikrotrombotizáciou v orgánoch, hemoragické príhody sú teda menej časté. Významnou schopnosťou

vírusu SARS-CoV-2 je napadnutie endotelových buniek prostredníctvom receptorov pre angiotenzín-konvertujúci enzým 2 (rACE-2), ktorý je exprimovaný na povrchu endotelových buniek. Endoteliálne poškodenie je súčasťou Virchowovej triády a spolu s ostatnými jej súčasťami vedie k rozvoju a vzniku trombózy.

U pacientov s Covid-19 stúpajú D-diméry, fibrinogén, mierne sa predlžuje protrombínový čas a aPTT, zmeny v ostatných parametroch sú taktiež mierne (krvné doštičky, AT III, proteín C). D-diméry a fibrinogén stúpajú so vzostupom interleukínu-6. Rapídne zhoršenie respiračných

Aktivácia bielych krviniek

Aktivácia krvných doštičiek

Uvoľnením faktora aktivujúceho krvné doštičky (PAF), ktorý vyvoláva ich zhlukovanie, dochádza k posilneniu aktivácie krvných doštičiek.

Uvoľnenie TF exprimovaného mikročasticami

(a) Aktivácia krvných doštičiek a poškodenie endotelu počas septických stavov vedú k uvoľneniu proteín-disulfid izomerázy (PDI), ktoré predstavuje tzv. „signál poškodenia“. Jeho následkom je zvýšená aktivácia TF viazaného na mikročastice.

Agregáty krvných doštičiek a bielych krviniek vznikajúce prostredníctvom interakcie P-selektínu a fosfatidylserínu zvyšujú expresiu tkanivového faktora (TF) na monocytoch.

(b) Agregáty krvných doštičiek a bielych krviniek podporujú uvoľňovanie tkanivového faktora exprimovaného na mikročasticiach.

Poškodenie endotelu vedie ku zníženiu syntézy glykozaminoglykánov, ktoré sa zvyčajne viažu na antitrombín.

Neutrofilné serínové proteázy, ako napr. neutrofilná elastáza, spôsobujú inaktiváciu trombomodulínu, proteínu C a inhibítora dráhy tkanivového faktora (TFPI)

Neutrofilné extracelulárne pasce (NETóza)

(a) Poskytujú oporný rámec pre viaceré prokoagulačné dráhy (vWF, TF, históny*).

(b) Neutrofilné serínové proteázy, ku ktorým patrí napr. neutrofilná elastáza, znižujú reguláciu antikoagulačných dráh.

(c) NET aktivujú kontaktnú dráhu.

* históny – nízkomolekulové proteíny, vyskytujú sa v bunkách, majú podpornú úlohu

Trombóza

TÉMA ČÍSLA 78 inVitro
Aktivácia koagulačnej kaskády
Zníženie regulácie antikoagulačných dráh
Obrázok č. 2: Sumár mechanizmov spôsobujúcich imunotrombózu pri Covid-19 (5)

symptómov je sprevádzané extrémnym zvýšením prozápalových cytokínov (interleukín-2, -6, IL-7, G-CSF, TNF-alfa) – cytokínová búrka. Explozívne a nekontrolované uvoľnenie týchto cytokínov vedie k zvýšeniu biologických markerov zápalu (C-reaktívny proteín, fibrinogén, feritín, laktátdehydrogenáza). Tento zápalový fenomén ovplyvňuje koaguláciu a fibrinolýzu a môže viesť až k amplifikácii hyperkoagulácie.

Exces IL-6 indikuje expresiu tkanivového faktora a zahajuje teda koaguláciu a trombínovú degeneráciu. Infekcia SARS-CoV-2 vedie priamo či nepriamo k vaskulárnej endoteliálnej dysfunkcii, čím zvyšuje riziko trombózy. Vírus infikuje cieľové ľudské bunky naviazaním sa na receptor ACE-2, ktorý je vysoko exprimovaný v alveolárnych a srdcových bunkách, ale tiež v cievnom endoteli. Hovoríme o endotelitíde. (17,18)

Aktivácia endoteliálnych buniek vedie aj k indukcii vrodených i adaptívnych imunitných procesov a zároveň koagulačných reakcií a spolu tvoria „imunotrombózu“. Imunotrombóza spôsobuje (mikro)trombotické komplikácie, pľúcne infarkty, hlbokú žilnú trombózu, pľúcnu embóliu, artériové uzávery – infarkt myokardu, infarkt heparu, NCMP. (19, 20)

Virchovova triáda – stručný popis

3 faktorov

1. Endoteliálna dysfunkcia – priame poškodenie endoteliálnych buniek pri ťažkej infekcii spolu s mikrovaskulárnym zápalom a s endoteliálnou exocytózou

(endotelitídou). Hrá hlavnú úlohu v patogenéze ARDS a orgánovom zlyhaní. Spike proteín môže priamo aktivovať alternatívnu cestu komplementu. Niektoré štúdie ukázali vzostup markerov komplementu ako C5b-9 u pacientov s Covid-19 v porovnaní s kontrolnou skupinou (zdraví ľudia, ľudia na JIS z iných dôvodov).

Endotelitídou sa dá teda vysvetliť narušená mikrocirkulácia v cievach (pľúca, obličky). Počas zápalového procesu sú prirodzené inhibítory ako inhibítor tkanivového faktora, antitrombín III či proteín C „downregulované“ na bunkovom povrchu a zároveň je tkanivový faktor „upregulovaný“ a spoločne to pôsobí protromboticky. Terapia zacielená na endoteliálne bunky preto do budúcna môže hrať dôležitú protektívnu úlohu v liečbe Covid-19.

2. Stáza v krvnom obehu – imobilizácia spôsobuje stázu v krvnom obehu u všetkých hospitalizovaných a kriticky chorých pacientov.

3. Hyperkoagulačný status – početné zmeny v cirkulujúcich protrombotických faktoroch: zvýšenie FVIII, zvýšenie fibrinogénu, cirkulujúce protrombotické mikropartikuly NETs (extracelárne neutrofilné pasce), hyperviskozita.

NETSs sú formy dekondenzovaného chromatínu vylúčeného mŕtvymi alebo umierajúcimi neutrofilmi, ktoré môžu hrať úlohu v hyperkoagulácii pri infekcii Covid-19. (12)

Postcovidové obdobie a človek Unilabs Slovensko 79
Stáza Poškodenie žilového endotelu Zmeny v krvnej koagulácii
Obrázok č. 3: Virchovova triáda – tri faktory, ktoré sú príčinou vzniku žilnej trombózy
Virchowova triáda

A B

červené krvinky

SARS-CoV-2

krvné doštičky

tkanivový faktor a faktor VIIa vnútorná cesta koagulácie

cytokíny koagulácia

angiotenzín II

zápal

krvné doštičky

trombus

angiotenzín II

angiotenzín 1-7

Obrázok č. 4: Tvorba trombov pri Covid-19

A: Vo fyziologickom stave angiotenzín-konvertujúci enzým 2 (ACE2) mení angiotenzín II na angiotenzín 1 – 7, ktorý stimuluje endoteliálne bunky k produkcii oxidu dusnatého (NO). NO vedie k vazodilatácii a potláča agregáciu krvných doštičiek.

B: Vírus C-19 pri SARS-CoV-2 obsadzuje ACE2 a zvyšuje sa hladina angiotenzínu II, čo vedie k vazokonstrikcii a zníženiu prietoku krvi v kapiláre. Von Willebrandov faktor (vWF), uložený vo Weiebelových-Paladeho telieskach, sa uvoľňuje do obehu a podporuje tvorbu zrazeniny. Znížené hladiny ADAMTS13 (zatiaľ neregistrované pri C-19) by mohli prispieť k tvorbe trombov vo vaskulatúre. Prevzaté podľa Iba (9).

Častou príčinou progresie ochorenia a potreby mechanickej pľúcnej ventilácie je progresia do ARDS. Hlavnou známkou ARDS je prílev neutrofilov (polymorfonukleárov) do pľúc po extravazácii z krvného obehu. Po degranulácii polymorfonukleárov sa uvoľní veľké množstvo zápalových mediátorov, čo vedie k ďalšiemu prílevu polymorfonukleárov, vaskulárnemu úniku, k naplneniu pľúc tekutinou a nemožnosti výmeny kyslíka. Nahromadenie alveolárnych neutrofilov a krvných doštičiek vedie k trombozápalu. Krvné doštičky majú schopnosť spustiť tvorbu NETs, ktoré korelujú s narušením alveolo-kapilárnej a epiteliálnej bariéry u ARDS. Stupeň závažnosti ochorenia je asociovaný so stupňom neutrofilnej odpovede.

Covid-19 spôsobuje difúzny zápalový proces asociovaný s novou špecifickou pľúcnou vaskulopatiou, nedávno nazvanou ako intravaskulárna pľúcna koagulopatia (PIC – pulmonary intravascular coagulopathy). PIC sa líši od DIC vo včasných štádiách. Infekcia C-19 indukuje pľúcne makrofágy a neutrofily, ktoré spúšťajú difúzny pľúcny zápal a imunotrombózu.

Pľúcne mikrotromby stimulujú lokálnu fibrinolytickú aktivitu v pľúcach, ktorá je neadekvátna.

9-krát väčšie

Štúdia porovnávajúca pľúca pacientov, ktorí zomreli na C-19 verzus tí, ktorí zomreli na chrípku typu A (H1N1), zistila, že kapilárne mikrotromby boli 9-krát väčšie pri infekcii C-19 a vaskulárna angiogenéza bola väčšia 2,7-krát.

TÉMA ČÍSLA 80 inVitro
NOTMPRSS2 Faktor
vWF vWF ADAMTS13 ROS
ACE2
Weibelove-Paladeho telieska bunka hladkej svaloviny vazokostrikcia bazálna membrána
VIII

Lokálna imunotrombóza vyúsťuje v pľúcny infarkt a krvácanie a to všetko vyúsťuje v PIC-indukovanú pľúcnu hypertenziu. Malá štúdia porovnávajúca pľúca pacientov, ktorí zomreli na C-19 verzus tí, ktorí zomreli na chrípku typu A (H1N1), zistila, že kapilárne mikrotromby boli 9-krát väčšie pri infekcii C-19 a vaskulárna angiogenéza bola väčšia 2,7-krát. (21, 22, 23, 24)

Diagnostika CAC alebo CAHA (Covid-19 associated hemostasis abnormalities)

Diagnostika CAC je multiodborový problém hematológov, internistov, intenzivistov, pneumológov, angiológov. Samozrejmosťou sú laboratórne vyšetrenia spomínané opakovane vyššie.

International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) odporúča hodnotiť: D-diméry, protrombínový čas, počet trombocytov, fibrinogén. Pri elevácii D-dimérov o (3- až 4-krát), pri predĺžení protrombínového času, pri poklese trombocytov pod 100 × 109 v 1 litri a pri poklese fibrinogénu pod 2 g/l je odporúčané zvážiť hospitalizáciu. (2)

Ultrazvukový skríning hlbokej žilovej trombózy u asymptomatických pacientov sa rutinne neodporúča, alebo len na základe elevovaných D-dimérov. Naopak, už len pri podozrení na hlbokú žilovú trombózu je indikovaná včasná kompresívna ultrasonografia, tak rýchlo ako sa len dá.

SIC – sepsou indukovaná koagulopatia

DIC – diseminovaná intravaskulárna koagulácia

CAHA – Covid-19 associated hemostatic abnormalities

Postcovidové obdobie a človek Unilabs Slovensko 81
SIC DIC Mikroangiopatia CAHA Protrombínový čas ↑↑↑↔↑↑ aPTT ↑↑↑↑↔↑↔↑ Fibrinogén ↓↓↔↑↑ Fibrín degradačné produkty ↑↑↑↔↑↑ D-diméry ↑↑↔↔↑↑↑ Počet trombocytov ↓↓↓↓↑ alebo ↓ Von Willebrandov faktor ↑↑↑↔↑↑ ADAMTS13 ↔↔↓↔ Antitrombín III ↓↓↓↑ Antikardiolipínové protilátky ↔↔↔+ Proteín C ↓↓↔+ Proteín S ↓↓ N/A ↓ Faktor VIII ↑↑ N/A ↑ Plazminogén ↓↓ N/A ↑
Tabuľka č. 2: Zhody a rozdiely medzi Covid-19 a inými chorobami pri tvorbe mikrotrombov (v laboratórnom obraze)

U pacientov s Covid-19 sa neodporúča rutinne monitorovať hemostázu (D-diméry, PT, fibrinogén) v ambulantnom prostredí. (2)

Na Slovensku máme k dispozícii Odporúčaný postup Slovenskej angiologickej spoločnosti k profylaxii venózneho trombembolizmu u pacientov s infekciou Covid-19. Predĺžená tromboprofylaxia aj po prepustení z hospitalizácie sa má použiť u pacientov vo vysokom riziku VTE, a to minimálne po dobu 14 dní v domácej starostlivosti. Riziko možno odhadnúť pomocou skórovacieho systému IMPROVE VTE skóre. (4)

Ako bolo v úvode spomínané, vakcinácia môže – hoci zriedka – viesť ku vzniku atypickej trombózy sprevádzanej trombocytopéniou. Na Slovensku preto vznikli Odporúčania Slovenskej hematologickej a transfuziologickej spoločnosti SLS pre diagnostiku a manažment vakcínou indukovanej imunitnej trombotickej trombocytopénie po očkovaní proti Covid-19.

Môžeme využívať i odporúčania Českej spoločnosti pre trombózu a hemostázu. Tá sa domnieva, že pacienti pozitívni na C-19 – v ambulantnom sektore, s obmedzenou pohyblivosťou

Covid-19 spôsobuje difúzny zápalový proces asociovaný s novou špecifickou pľúcnou vaskulopatiou, nedávno nazvanou ako intravaskulárna pľúcna koagulopatia (PIC – pulmonary intravascular coagulopathy).

TÉMA ČÍSLA 82 inVitro
Obrázok č. 5: Covidové prsty

a s nahromadenými rizikovými faktormi – môžu profitovať z protidoštičkovej liečby (pri starostlivom zhodnotení krvácavých rizík). (2)

U niekoľkých pacientov s infekciou C-19 sa rozvinul antifosfolipidový syndróm, ktorý sa prezentoval vznikom CMP, obštrukciou cerebrálnych artérií a končatinových artérií. Niektoré štúdie hlásili vysoké hladiny antifosfolipidových protilátok bez korelácie s trombózou. Nachádzame ACLA, anti-beta-2-glykoproteín-1, IgM, IgA, IgG, často i lupus antikoagulans.

Diferenciálna diagnostika

Diferenciálna diagnostika je široká. Chrípka, flu-like choroby horných dýchacích ciest vírusového pôvodu, bakteriálna pneumónia, keď s a k nej pridá poškodenie kardiovaskulárneho systému a hlboká venózna trombóza. Môže to viesť k respiratory distress syndrómu pripomínajúcemu infekciu Covid-19.

Infekcia Covid-19 a deti

Najviac nákaz infekciou Covid-19 u detí vzišlo z domácností (nákaza od rodiča). Toto riziko stúpa so šírením prenosnejších variant (omikron). Deti sa nakazia zväčša nazofaryngeálnou

cestou – o niečo častejšie než dospelí. Hoci je u detí menšie riziko expozície a sú/boli testované menej než dospelí, prospektívne štúdie ukázali, že incidencia infekcie C-19 je u detí a dospelých podobná.

Ochorieť môže dieťa akéhokoľvek veku, rovnako mužského i ženského pohlavia. Hospitalizácií u detí vo veku od 12 do 17 rokov bolo hlásených o niečo viac než pri chrípke. Kardiovaskulárne abnormality vrátane pľúcnej embólie boli hlásené iba v malom počte prípadov. Zvyšuje sa riziko myokarditídy, ale absolútne riziko je celkovo nízke (pod 0,15 %). Smrť spojená s Covid-19 je u detí vzácna. Zvláštnym prípadom hláseným u detí s infekciou C-19 sú covidové prsty (Obrázok č. 5).

Riziko závažnejšieho priebehu bolo spojené s neurologickým, metabolickým ochorením, s vrodenou srdcovou vadou, obezitou, diabetom mellitus, s chronickou pľúcnou chorobou, vývojovou vadou, s reumatologickým ochorením, u imunosuprimovaných detí, s pravidelným užívaním kortikosteroidov, u detí s kosáčikovitou anémiou. (17)

Iné zloženie a funkčná responzivita imunitného systému

Kompetícia s inými vírusmi v epiteli dýchacích ciest

Nízký výskyt komorbidít a rizikovej farmakoterapie

Iná expresia ACE2 v dýchacích cestách

Cross-reaktivita na základe iných koronavírusových infekcií

Iný charakter zápalovej odpovede

Heterogénny vplyv vakcín v rámci očkovania

Fyziologická lymfocytóza (zriedkavý záchyt lymfopénie p očas Covid-19)

Postcovidové obdobie a človek Unilabs Slovensko 83
Obrázok č. 6: Príčiny mierneho priebehu infekcie COVID-19 u detí

„Take home message“ na záver Vírus SARS-CoV-2 predisponuje k vzniku žilového trombembolizmu, a to predovšetkým u ťažkých priebehov infekcie. Vysoká incidencia trombotických komplikácií je u pacientov mimo JIS 7,9 %, i napriek tromboprofylaxii, u pacientov na JIS až 22,7 %. Jasná hyperkoagulácia u ťažkých infekcií a vyššie hodnoty D-dimérov sú asociované s agraváciou pneumónie, progresiou do ARDS a sú prediktorom trombotických komplikácií a smrti. Túto koagulopatiu zároveň dopĺňa zápalový proces. Starostlivé zhodnotenie rizika trombózy má byť štandardom u všetkých pacientov s infekciou C-19, či už hospitalizovaných, alebo nie. Toto hodnotenie zahŕňa klasické trombotické rizikové faktory, ale aj laboratórne parametre ako CRP a D-diméry. Profylaktická antikoagulačná liečba je vždy indikovaná u hospitalizovaných pacientov. Terapeutické dávky by sa mali zvážiť po prijatí na JIS a pri známkach hyperkoagulácie. U pacientov so zvýšeným rizikom krvácania, aktívnym krvácaním a s kontraindikáciou k antikoagulačnej liečbe je odporúčaná prerušovaná pneumatická kompresia.

Tromboprofylaxia sa po prepustení z nemocnice vo všeobecnosti neodporúča. Rizikovosť pacienta odhadujeme za pomoci skórovacích systémov.

Direct-acting-oral antikoagulans (DOACs) v štúdiách vykazovali zmiešané výsledky aj preto, že samotná protivírusová terapia môže s DOACs interferovať. V inom prípade je ich používanie off-label indikácia (mimo schválenie).

Pacienti po prekonaní ťažkej infekcie Covid-19, eventuálne aj po prekonaní venózneho tromboembolizmu, môžu vykazovať dlhodobé „postcovidové“ problémy v podobe problémov s dýchaním, nevýkonnosťou, s chronickou bolesťou, možné je i riziko krvácavých komplikácií z dôvodu antikoagulačnej liečby a môžu mať problém opätovne sa zaradiť do pracovného procesu.

TÉMA ČÍSLA 84 inVitro

Literatúra

1. Nopp S, Moik F, Jilma B, et al. Risk of venous thromboembolism in patients with Covid-19: A systematic review and meta-analysis. Res Pract Thromb Haemost. 2020 ; 4(7):1178-1191

2. Sokol J, Chudej J, Lisá L, a kol. Venózny tromboembolizmus u pacientov s Covid-19. Vask. Med., 2021, 13(1):53-54

3. Romanová Ľ, Palenčíková E, Kováč M, Koagulopatia spojená s infekciou Covid-19, Bezpečná a efektívna tromboprofylaxia je zásadná pre prežívanie pacienta. Anesteziol. intenzívna med., 2021;10(1):17-22

4. Vacula I, Čelovská D, Dostálová K, a kol. Odporúčaný postup Slovenskej angiologickej spoločnosti k profylaxii venózneho tromboembolizmu u pacientov s Covid-19

5. Jayarangiah A, Katiyana PT.Covid-19

Associated Coagulopathy: An exacerbated immunothormbosis Response, Clin Appl Thromb Hemost.2020 Jan-Dec; 26:1076029620943293

6. Iba T, Levy JH, Connors JM, Warkentin TE, Thachil J, Levy M, The unique characteristic of Covid-19 coagulopathy Critical Care (2020)24:360

7. Inayat HK, Sugeevan S, Marco TSL, Amer H.:The need to manage the risk of thromboembolism in Covid-19 patients. Journal of Vascular Surgery. 2020 Volume72, Issue 3:799-204

8. Barbar S, Noventa F, Rossetto V, Ferrari A, Brandolin B, Perlati M, et al. A risk assessment model for the identification of hospitalized medical patients at risk for venous thromboembolism: The Padua Prediction Score. J Thromb Haemost, 8/2010, p.p.2450-2457

9. Zoubida TM, Hajar K, Wafaa A, Majdouline B, Soukaina H., Hicham H, Mouna M, Mohamad A. Covid-19 associated coagulopathy and thrombotic complications. Clinicla and Applied Thrombosis/Hemostasis. 2020 Volume26: 1-10

10. Obi AT, Barnes G, Napolitano LN, Henke PK, Wakefield TW. Venous thrombosis epidemiology, pathophysiology and anticoagulant therapies and trials in severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 infection. J Vasc Surg Venous Lymphat Disord. 2021 Jan; 9(1):23-35

11. Klok FA, Kruip M, Van der Meer NJM, Arbous MS, Gommers D, Kant KM. Incidence of thrombotis complications in critically ill ICU patients with Covid-19. Thrombs Res. 2020;191:145-147

12. Zuo Y, Zuo M, Yalawarthi S, Gockman K, Madison JA, Shi H. Neutrophil extracellular traps and thrombosis in Covid-19.medRxiv. 2020

13. Liao S, Woulfe T, Hyder S, Merriman E, Simpson D, Chunilal S.Incidence of venous thromboembolism in different ethnic groups: a regional direct comparison study. J Throm Haemst. 2014;12(2):214-219

14. Katsoularis I, Rodrigues OF, Farrington P, Jerndal H, Lundevaller EH, Sund M, Lidnmark K, Connoly Forst AM. Risk of deep vein thrombosis, pulmonary embolism, and bleeding after covid -19: nationwide self controlled cases series and matched cohort study: BMJ 2022;377 doi

15. Tal S, Spectre G, Kornowski R, Perl L.Venous thromboembolism

Complicated with Covid-19:What Do We Know So far? Acta Haematol 2020; 143:417-424

16. Portál UpTo Date: Covid-19: hypercoagulability

17. Connors JM, Levy JH. Thromboinflammation and the hypercoagulability of Covid-19. J Throms Haemost. 2020; 18(7):15591561

18. Ye Q, Wang B, Mao J.cytokine storm in Covid 19 and treatment. J Infection. 2020;80(6):607-613

19. Engelmann B, Massberg S.Thrombosis as in intravascular effector of innate immunity. Nat Rev Immunol. 2013; 13(1):34-45

20. Henry BM, Vikse J, Benoit S, et al. Hyperinflammation and derangement of renin -angiotensin -aldosterone system in Covid-19: A novel hypothesis for clinically suspected hypercoagulopathy and microvascular immunothrombosis. Clin Chim Acta. 2020;507(2):167-173

21. McGonagle D, Sharif K, O Regan A, Bridgewood C. The role of cytokines including interleukin-6 in Covid 19 induced pneumonia and macrophage activation syndrome-like disease. Autoimmun rev. 2020;19:102537

22. Fogarty H, Towsend L, Ni Cheallaigh C, Bergin C, Martin Loeches I, Browne P. Covid-19 coagulopathy in Caucasian patients. Br J Haematol. 2020; 189:1060-1061

23. McGonagle D, Sharif K, O Regan A, Bridgewood C. The immune mechanisms of pulmonary intravascular coagulopathy in Covid-19 pneumonia are distinct from macrophage activation syndrome with disseminated intravascular coagulation. Lancet Rheum. 2020;2:e460-e461

24. Ackermann M, Verleden SE, Kuehnel M, Haverich A, Welte T, Laenger F. Pulmonary vascular endotheliitis, thrombosis and angiogenesis in Covid-19. N Eng J Med. 2020;383:120128

Postcovidové obdobie a človek Unilabs Slovensko 85

GLOMERULARDISEASES

GLOMERULARDISEASES

1.1mg/dL).Hehadapriormedicalhistoryofdiabetesmellitus type2,hypertension,andgout.Hisclinicalconditionworsened ashisferritin,C-reactiveprotein,andD-Dimerincreased.He wasintubatedandtransferredtotheICU.Hiskidneyfunction deteriorated,andhebecameanuric.Dialysiswasinitiated.A kidneysonogramrevealednoevidenceofhydronephrosis;right kidneywas14.5cm,andleftkidneywas16cm.

GLOMERULARDISEASES

COVID-19.Collapsingglomerulopathy(CG)isthemost commonformofglomerulardisease,butotherforms havebeenreportedwithvariablefrequencies.10,11,29–37 CG hasemergedasadistinctpathologyassociatedwith SARS-CoV-2infection,whichseemstospecificallyaffectindividualsofAfricanancestrywhohavehigh-risk APOL1 genotypes(G1/G1,G1/G2,orG2/G2).Todate,24casesof CGhavebeenpublishedinpatientswithCOVID-19.Atotal of18of22ofthecasesmentionedhad APOL1 polymorphisms(12/18withhomozygousG1/G1and6/18withheterozygousG1/G2).AllcasespresentedwithAKIor nephroticsyndrome;23/24(96%)patientswereofBlack raceorofAfricanorAfrican-Americanheritage,and1patientwasofAsian(Indian)origin.Mostofthecases,19/24 (79%),werefromtheUnitedStatesandremainingfromEurope,whereby10/24(42%)patientsremaineddialysisdependent,and20/24(83%)patientswerealiveatthe timeofthiswriting(September2020).Amongthosewho wereoffofdialysis,themedianserumcreatinineupon dischargewas2.9mg/dL(IQR,2.6to3.6).

Glomerulardiseaseshavebeenreportedinassociationwith COVID-19.Collapsingglomerulopathy(CG)isthemost commonformofglomerulardisease,butotherforms havebeenreportedwithvariablefrequencies.10,11,29–37 CG hasemergedasadistinctpathologyassociatedwith SARS-CoV-2infection,whichseemstospecificallyaffectindividualsofAfricanancestrywhohavehigh-risk APOL1 genotypes(G1/G1,G1/G2,orG2/G2).Todate,24casesof CGhavebeenpublishedinpatientswithCOVID-19.Atotal of18of22ofthecasesmentionedhad APOL1 polymorphisms(12/18withhomozygousG1/G1and6/18withheterozygousG1/G2).AllcasespresentedwithAKIor nephroticsyndrome;23/24(96%)patientswereofBlack raceorofAfricanorAfrican-Americanheritage,and1patientwasofAsian(Indian)origin.Mostofthecases,19/24 (79%),werefromtheUnitedStatesandremainingfromEurope,whereby10/24(42%)patientsremaineddialysisdependent,and20/24(83%)patientswerealiveatthe timeofthiswriting(September2020).Amongthosewho wereoffofdialysis,themedianserumcreatinineupon dischargewas2.9mg/dL(IQR,2.6to3.6).

c-ANCA asi u 70 % pacientov, zatiaľ čo u pacientov s MPA či EGPA sú častejšie pozitívne p-ANCA. Stanovenie ANCA (imunofluorescenčne) alebo protilátok proti MPO či PR3 výrazne pomáha k včasnej diagnostike týchto ochorení. Stanovenie titra protilátok nám pomáha k monitorovaniu aktivity ochorenia, k diagnostike včasných relapsov a pri stanovení optimálnej taktiky liečby. Celogenómové asociačné štúdie ukázali, že AAV predstavujú geneticky dva odlišné autoimunitné syndrómy, vaskulitídu s pozitívnymi protilátkami proti PR-3, ktorá je asociovaná s HLA-DP a génmi pre alfa-1-antitrypsín (SERPIN1) a proteinázu-3 (PRTN3), zatiaľ čo AAV s pozitívnymi protilátkami proti MPO je asociovaná s HLA-DQ. (2)

Glomerulardiseaseshavebeenreportedinassociationwith COVID-19.Collapsingglomerulopathy(CG)isthemost commonformofglomerulardisease,butotherforms havebeenreportedwithvariablefrequencies.10,11,29–37 CG hasemergedasadistinctpathologyassociatedwith SARS-CoV-2infection,whichseemstospecificallyaffectindividualsofAfricanancestrywhohavehigh-risk APOL1 genotypes(G1/G1,G1/G2,orG2/G2).Todate,24casesof CGhavebeenpublishedinpatientswithCOVID-19.Atotal of18of22ofthecasesmentionedhad APOL1 polymorphisms(12/18withhomozygousG1/G1and6/18withheterozygousG1/G2).AllcasespresentedwithAKIor nephroticsyndrome;23/24(96%)patientswereofBlack raceorofAfricanorAfrican-Americanheritage,and1patientwasofAsian(Indian)origin.Mostofthecases,19/24 (79%),werefromtheUnitedStatesandremainingfromEurope,whereby10/24(42%)patientsremaineddialysisdependent,and20/24(83%)patientswerealiveatthe timeofthiswriting(September2020).Amongthosewho wereoffofdialysis,themedianserumcreatinineupon dischargewas2.9mg/dL(IQR,2.6to3.6).

ThepathogenesisofCOVID-19–associatedCGisunclear.CGisahistopathologicalfeaturethathasbeenassociatedwithotherviralinfections;mostcharacteristically seeninHIV-associatednephropathy(HIVAN),butalso seeninEpstein-Barrvirus,cytomegalovirus,andparvovirusB19.38 Howdifferentviralinfectionswouldresult insimilarhistopathological findingsisworthexploring. SomehaveproposedadirectviralinvolvementinCG, particularlyinHIVAN39 andparvovirusB19,40 andothers suggestthatthismayresultfromthesystemicresponseto infectionandhyperinflammation.41 InCOVID-19,the inflammatorymilieumaytriggerorexacerbateimmunemediateddiseasesinpredisposedpatients.6,10,11 Virusinducedhyperinflammationcausesmassivereleaseof granulocytecolony–stimulatingfactor,variousILs,andinterferons.20,42,43

infectionandhyperinfl

andothers

particularlyinHIVAN andparvovirusB19, suggestthatthismayresultfromthesystemicresponseto infectionandhyperinflammation.41 InCOVID-19,the

SomehaveproposedadirectviralinvolvementinCG, particularlyinHIVAN39 andparvovirusB19, suggestthatthismayresultfromthesystemicresponseto infectionandhyperin

Etiopatogenéza akútneho poškodenia obličiek u pacientov s koronavírusovou infekciou (SARS-CoV-2) je multifaktoriálna a môžu sa na nej podieľať prerenálna azotémia, akútna tubulointersticiálna nefritída, ktorá je najčastejšia u týchto pacientov, rabdomyolýza, trombotická mikroangiopatia, ako aj rozvoj glomerulonefritídy. Schematické znázornenie je uvedené na Obrázku č. 1. Pacienti s Covid-19 majú často horúčku, depléciu tekutín a dyspnoe. U približne 10 % pacientov boli zaznamenané aj gastrointestinálne príznaky, akými sú nevoľnosť, zvracanie a hnačka, ktoré môžu prispieť k dehydratácii a podieľať sa tak na zhoršenej funkcii obličiek. (3)

InCOVID-19,the inflammatorymilieumaytriggerorexacerbateimmunemediateddiseasesinpredisposedpatients. inducedhyperinflammationcausesmassivereleaseof granulocytecolony–stimulatingfactor,variousILs,andinterferons.20,42,43

suggestthatthismayresultfromthesystemicresponseto infectionandhyperinflammation.41 InCOVID-19,the inflammatorymilieumaytriggerorexacerbateimmunemediateddiseasesinpredisposedpatients.6,10 inducedhyperinflammationcausesmassivereleaseof granulocytecolony–stimulatingfactor,variousILs,andinterferons.20,42,43

flammation.41

inflammatorymilieumaytriggerorexacerbateimmunemediateddiseasesinpredisposedpatients. inducedhyperinflammationcausesmassivereleaseof granulocytecolony–stimulatingfactor,variousILs,andinterferons.20,42,43

APOL1expressionisupregulatedbyviralinfectionsand otherinflammatorydiseasesthatactivateinterferonsand toll-likereceptor-3.44 Viralinfectionsstimulatehostinterferonproduction,andinterferonisapotentstimulusto APOL1geneexpression.44 Thus,inindividualswith high-risk APOL1 genotypes(whicharemostcommonin personsofWestAfricanancestry),SARS-CoV-2infection andtheresultinghyperinflammationmayactasa “second hit” thatleadstopodocytedysregulation,injury,and CG.45

APOL1expressionisupregulatedbyviralinfectionsand otherin flammatorydiseasesthatactivateinterferonsand toll-likereceptor-3.44 Viralinfectionsstimulatehostinterferonproduction,andinterferonisapotentstimulusto APOL1geneexpression.44 Thus,inindividualswith high-risk APOL1 genotypes(whicharemostcommonin personsofWestAfricanancestry),SARS-CoV-2infection andtheresultinghyperinflammationmayactasa hit” thatleadstopodocytedysregulation,injury,and CG. 45

APOL1expressionisupregulatedbyviralinfectionsand otherin flammatorydiseasesthatactivateinterferonsand toll-likereceptor-3.44 Viralinfectionsstimulatehostinterferonproduction,andinterferonisapotentstimulusto APOL1geneexpression.44 Thus,inindividualswith high-risk APOL1 genotypes(whicharemostcommonin personsofWestAfricanancestry),SARS-CoV-2infection andtheresultinghyperinflammationmayactasa hit” thatleadstopodocytedysregulation,injury,and CG.45

APOL1expressionisupregulatedbyviralinfectionsand otherin flammatorydiseasesthatactivateinterferonsand toll-likereceptor-3.44 Viralinfectionsstimulatehostinterferonproduction,andinterferonisapotentstimulusto APOL1geneexpression.44 Thus,inindividualswith high-risk APOL1 genotypes(whicharemostcommonin personsofWestAfricanancestry),SARS-CoV-2infection andtheresultinghyperinflammationmayactasa hit” thatleadstopodocytedysregulation,injury,and CG.45

APOL1expressionisupregulatedbyviralinfectionsand otherinflammatorydiseasesthatactivateinterferonsand toll-likereceptor-3.44 Viralinfectionsstimulatehostinterferonproduction,andinterferonisapotentstimulusto APOL1geneexpression.44 Thus,inindividualswith high-risk APOL1 genotypes(whicharemostcommonin personsofWestAfricanancestry),SARS-CoV-2infection andtheresultinghyperinflammationmayactasa hit” thatleadstopodocytedysregulation,injury,and CG.45

Otherglomerulardiseases,suchasantineutrophilcytoplasmicantibody(ANCA)-associatedvasculitis, anti-glomerularbasementmembrane(GBM)disease, andimmunoglobulinAvasculitiswithoutnephropathy

Otherglomerulardiseases,suchasantineutrophilcytoplasmicantibody(ANCA)-associatedvasculitis, anti-glomerularbasementmembrane(GBM)disease, andimmunoglobulinAvasculitiswithoutnephropathy

Otherglomerulardiseases,suchasantineutrophilcytoplasmicantibody(ANCA)-associatedvasculitis,10,46,47 anti-glomerularbasementmembrane(GBM)disease,48 andimmunoglobulinAvasculitiswithoutnephropathy49

Otherglomerulardiseases,suchasantineutrophilcytoplasmicantibody(ANCA)-associatedvasculitis, anti-glomerularbasementmembrane(GBM)disease, andimmunoglobulinAvasculitiswithoutnephropathy

Otherglomerulardiseases,suchasantineutrophilcytoplasmicantibody(ANCA)-associatedvasculitis, anti-glomerularbasementmembrane(GBM)disease, andimmunoglobulinAvasculitiswithoutnephropathy

Rizikové varianty APLO1

Figure1. VariouspathophysiologicalmechanismsassociatedwithCOVID-19–relatedacutekidneyinjury.Dashedline,theassociationislesswellunderstood.Darkgreenboxandboldedfont,acutetubularinjuryisthepredominantmechanismfor acutekidneyinjury.ACE2,angiotensin-convertingenzyme2;COVID-19,CoronavirusInfectiousDisease2019;SARS-CoV-2, severeacuterespiratoryvirus-2.(Figure1wascreatedusing Biorender.com.) AdvChronicKidneyDis.2020;27(5):365-376

VariouspathophysiologicalmechanismsassociatedwithCOVID-19–relatedacutekidneyinjury.Dashedline,theassociationislesswellunderstood.Darkgreenboxandboldedfont,acutetubularinjuryisthepredominantmechanismfor acutekidneyinjury.ACE2,angiotensin-convertingenzyme2;COVID-19,CoronavirusInfectiousDisease2019;SARS-CoV-2, severeacuterespiratoryvirus-2.(Figure1wascreatedusing Biorender.com.)

VariouspathophysiologicalmechanismsassociatedwithCOVID-19–relatedacutekidneyinjury.Dashedline,theassociationislesswellunderstood.Darkgreenboxandboldedfont,acutetubularinjuryisthepredominantmechanismfor acutekidneyinjury.ACE2,angiotensin-convertingenzyme2;COVID-19,CoronavirusInfectiousDisease2019;SARS-CoV-2, severeacuterespiratoryvirus-2.(Figure1wascreatedusing Biorender.com.)

AdvChronicKidneyDis.2020;27(5):365-376

VariouspathophysiologicalmechanismsassociatedwithCOVID-19–relatedacutekidneyinjury.Dashedline,theassociationislesswellunderstood.Darkgreenboxandboldedfont,acutetubularinjuryisthepredominantmechanismfor acutekidneyinjury.ACE2,angiotensin-convertingenzyme2;COVID-19,CoronavirusInfectiousDisease2019;SARS-CoV-2, severeacuterespiratoryvirus-2.(Figure1wascreatedusing Biorender.com.)

VariouspathophysiologicalmechanismsassociatedwithCOVID-19–relatedacutekidneyinjury.Dashedline,theassociationislesswellunderstood.Darkgreenboxandboldedfont,acutetubularinjuryisthepredominantmechanismfor acutekidneyinjury.ACE2,angiotensin-convertingenzyme2;COVID-19,CoronavirusInfectiousDisease2019;SARS-CoV-2,

TÉMA ČÍSLA 88 inVitro
ammation.41
Glomerulardiseaseshavebeenreportedinassociationwith COVID-19.Collapsingglomerulopathy(CG)isthemost commonformofglomerulardisease,butotherforms havebeenreportedwithvariablefrequencies.10,11,29–37 CG hasemergedasadistinctpathologyassociatedwith SARS-CoV-2infection,whichseemstospecificallyaffectindividualsofAfricanancestrywhohavehigh-risk APOL1 genotypes(G1/G1,G1/G2,orG2/G2).Todate,24casesof CGhavebeenpublishedinpatientswithCOVID-19.Atotal of18of22ofthecasesmentionedhad APOL1 polymorphisms(12/18withhomozygousG1/G1and6/18withheterozygousG1/G2).AllcasespresentedwithAKIor nephroticsyndrome;23/24(96%)patientswereofBlack raceorofAfricanorAfrican-Americanheritage,and1patientwasofAsian(Indian)origin.Mostofthecases,19/24 (79%),werefromtheUnitedStatesandremainingfromEurope,whereby10/24(42%)patientsremaineddialysisdependent,and20/24(83%)patientswerealiveatthe timeofthiswriting(September2020).Amongthosewho wereoffofdialysis,themedianserumcreatinineupon dischargewas2.9mg/dL(IQR,2.6to3.6). InCOVID-19,the
inflammatorymilieumaytriggerorexacerbateimmunemediateddiseasesinpredisposedpatients. inducedhyperinflammationcausesmassivereleaseof granulocytecolony–stimulatingfactor,variousILs,andinterferons.20,42,43
SomehaveproposedadirectviralinvolvementinCG, particularlyinHIVAN39 andparvovirusB19,40
Glomerulardiseaseshavebeenreportedinassociationwith COVID-19.Collapsingglomerulopathy(CG)isthemost commonformofglomerulardisease,butotherforms havebeenreportedwithvariablefrequencies.10,11,29–37 CG hasemergedasadistinctpathologyassociatedwith SARS-CoV-2infection,whichseemstospecificallyaffectindividualsofAfricanancestrywhohavehigh-risk APOL1 genotypes(G1/G1,G1/G2,orG2/G2).Todate,24casesof CGhavebeenpublishedinpatientswithCOVID-19.Atotal of18of22ofthecasesmentionedhad APOL1 polymorphisms(12/18withhomozygousG1/G1and6/18withheterozygousG1/G2).AllcasespresentedwithAKIor nephroticsyndrome;23/24(96%)patientswereofBlack raceorofAfricanorAfrican-Americanheritage,and1patientwasofAsian(Indian)origin.Mostofthecases,19/24 (79%),werefromtheUnitedStatesandremainingfromEurope,whereby10/24(42%)patientsremaineddialysisdependent,and20/24(83%)patientswerealiveatthe timeofthiswriting(September2020).Amongthosewho wereoffofdialysis,themedianserumcreatinineupon dischargewas2.9mg/dL(IQR,2.6to3.6).
interleukínové interferóny

2 týždne

molekulárne mimikry, šírenie epitopov a tvorbu tzv. neutrofilných extracelulárnych pascí (NET – neutrophil extracellular traps). Pacienti s AAV majú vysokú hladinu cirkulujúcich NET a rovnako boli pozorované vo vzorkách biopsií obličiek u týchto pacientov. NET obsahujú proinflamatórne proteíny a predpokladá sa, že prispievajú k rozvoju vaskulitídy priamo tým, že spôsobujú poškodenie endotelových buniek, aktivujú komplementový sys tém a nepriamo produkujú PR-3 a MPO

To poukazuje na schopnosť, že SARS-CoV-2 je autoimunitný fenomén, ktorý môže spôsobiť vznik AAV. (4) Jednotlivé histopatologické nálezy obličkového poškodenia pri infekcii Covid-19 sú súhrnne znázornené na Obrázku č. 2.

Klinický obraz

Nekontrolovaná systémová zápalová reakcia vyvolaná infekciou Covid-19 môže u pacientov vyvolať rozvoj glomerulárneho poškodenia. Covid-19 má afinitu k angiotenzín-konvertujúcemu enzýmu 2 (ACE2), ktorý je exprimovaný na podocytoch a v proximálnych tubuloch. AAV môže napodobňovať Covid-19, pokiaľ ide o pľúcne postihnutie a infekcia Covid-19 sa môže vyskytnúť súčasne s AAV. Z časového hľadiska došlo k manifestácii ochorenia väčšinou 2 týždne po infekcii. Ochorenie sa prejavuje rýchlo progredujúcou glomerulonefritídou s poklesom renálnych funkcií s artériovou hypertenziou, mikroskopickou hematúriou a subnefrotickou proteinúriou. Infekcia SARS-CoV-2 môže byť spúšťacím faktorom vaskulitídy. Mechanizmy, ktoré môžu spustiť autoimunitu po infekcii SARS-CoV-2, zahŕňajú

Granulomatóza s polyangiitídou je systémové ochorenie charakterizované nekrózami, tvorbou granulómov a vaskulitídou horných a dolných dýchacích ciest, nekrotizujúcou glomerulonefritídou s polmesiačikmi a s možným postihnutím ďalších orgánov. Ide o ochorenie stredného veku s častejším postihnutím mužov (1,3 : 1). Postihnutie horných dýchacích ciest nekrotizujúcimi granulómami sa vyskytuje asi u 90 % prípadov a klinicky sa môže prejaviť epistaxou, chronickou rinitídou, chronickou sinusitídou až deštrukciou nosných chrupaviek so vznikom tzv. sedlovitého nosa. Bežné sú recidivujúce zápaly stredného ucha a eventuálne i stenóza laryngu. Krvácanie do alveol sa môže prejaviť i potenciálne život ohrozujúcou hemoptýzou. Na RTG môžeme dokázať rôzne veľké granulómy, od niekoľkých milimetrov až po viac ako 10 cm, s rozpadom a jazvovatením. Postihnutie obličiek je časté, ale nepatrí medzi prvotné prejavy ochorenia a prejavuje sa mikroskopickou hematúriou a malou proteinúriou a u väčšiny pacientov bez liečby sa v priebehu niekoľkých týždňov môže rozvinúť zlyhanie obličiek s nutnosťou dialýzy. K menej častým prejavom ochorenia patrí očné postihnutie s exoftalmom a obštrukciou ductus nasolacrimalis, postihnutie srdca v zmysle myokarditídy, neinfekčnej endokarditídy a perikarditídy, eventuálne postihnutie gastrointestinálneho traktu (črevné ulcerácie s krvácaním do GIT-u). Časté sú taktiež periférne neuropatie a nešpecifické prejavy ako myalgia či artralgia. (2)

Postcovidové obdobie a človek Unilabs Slovensko 89
Z časového hľadiska došlo k manifestácii ochorenia väčšinou 2 týždne po infekcii.

Kolaps glomerulov

Trombotická mikroangiopatia

Thrombotic microangiopathy Collapsing glomerulopathy

Glomerulonefritída s polmesiačikmi

Acute tubular injury

Akútne poškodenie tubulov

Oxalate nephropathy

Oxalátová nefropatia Pigmentová nefropatia

Arterioles

Arterioly

Glomerulus

Glomerulus

Proximálny tubulus

Minimal change disease

Membranous nephropathy

Minimálne zmeny glomerulov Membránová nefropatia

Interstícium

Interstitium

Distálny tubulus

Distal tubule

Proximal tubule Collecting ducts

Zberný kanálik

Intersticiálna nefritída

Interstitial nephritis

Loop of Henle

Henleho slučka

Figure2. COVID-19–associatedkidneydisease:pathologyfindings.Greenboxes,theassociationbetweenCOVID-19and certainhistopathologicalfindings(crescenticglomerulonephritis,minimalchangedisease,andmembranousnephropathy) arestillputative.ANCA,antineutrophilcytoplasmicantibody;COVID-19,CoronavirusInfectiousDisease2019;GBM,glomerularbasementmembrane.(Figure2wascreatedusing Biorender.com.)

havebeenreportedinpatientswithCOVID-19.Atotalof9 casesofANCAvasculitisandanti-GBMdiseasehavebeen reported,and5of9requireddialysis.All9patients receivedtreatmentwithvariousimmunosuppressivetherapyandarealiveoffdialysisatthetimeofdischarge.A singlecaseofimmunoglobulinAnephritishasbeenreported.50 Otherglomerulardiseasesincludingmembranousnephropathyandminimalchangediseasehave beenreportedaswell.11 Thereare2possibleexplanations forseeingthevarietyofglomerulardiseasesinpatients withCOVID-19.OnecanpostulateapredilectionforaspecificglomerularpathologyforthesepatientsandSARSCoV-2actedasa “secondhit”.Alternately,theseprocesses couldhavebeenunrelatedtoSARS-CoV-2andcould representincidental findings.

Mikroskopická polyangiitída postihuje častejšie mužov, podobne ako GPA. V klinickom obraze dominuje postihnutie obličiek prejavujúce sa mikroskopickou hematúriou a malou proteinúriou, hypertenzia je prítomná asi u 20 – 30 % pacientov a je prítomná renálna insuficiencia rôzneho stupňa s tendenciou rôzne rýchlej progresie do terminálneho zlyhania. Postihnutie ďalších orgánov ako koža, oči, nervový systém a GIT sa prejavuje purpurou, myalgiami, artralgiami, periférnou neuropatiou či krvácaním do GIT-u. V porovnaní s GPA sú pacienti obvykle starší, priebeh ochorenia je menej akútny a postihnutie pľúc je vzácne, pacienti majú len malý sklon k relapsom. (2)

Case3

Kritériá pre diagnostiku sú:

lupusandantiphospholipidsyndromewasnegative.After platelettransfusion,akidneybiopsywasperformed.

• astma,

• eozinofília,

THROMBOTICMICROANGIOPATHY

• mononeuropatia alebo polyneuropatia,

• pľúcne infiltráty,

• postihnutie nosovej dutiny,

• extravaskulárne eozinofilné infiltráty.

Prodromálna fáza ochorenia je charakterizovaná rinitídou, polypmi nosa či astmou, ktorá obvykle vzniká až v dospelosti a môže trvať mnoho rokov. Nástup ochorenia je charakterizovaný horúčkou a hmotnostným úbytkom s masívnymi pľúcnymi infiltrátmi bez rozpadu, niekedy s difúznym postihnutím pľúcneho interstícia. Na koži môžu vzniknúť petechie, eventuálne vzácne i kožné infarkty. Na rozdiel od GPA je často prítomná myokarditída. Postihnutie obličiek sa prejavuje mikroskopickou hematúriou a malou proteinúriou.

A57-year-oldwomanpresentedwithfever,cough,andshortness ofbreath.ShewashospitalizedanddiagnosedwithCOVID-19. Herlaboratoryparametersshowedaserumcreatinineof 3.0mg/dL(baselineof0.5mg/dl).SheclinicallyworsenedleadingtoICUadmissionandsubsequentintubation.Herplatelets decreased,andshedevelopedanemiaconsistentwithhemolysis. Herkidneyfunctiondeteriorated,andshebecameanuric.Dialysiswasinitiated.Abloodsmearshowedseveralschistocytes. Hercoagulationprofilewasnormal.Herserologicalprofilefor

Eozinofilná granulomatóza s polyangiitídou je charakterizovaná súčasným výskytom astmy, eozinofílie, vaskulitídy a extravaskulárnych granulómov. Vyskytuje sa v širokom vekovom rozmedzí (15 – 70 rokov) a na rozdiel od GPA postihuje ženy 2-krát častejšie než mužov.

AdvChronicKidneyDis.2020;27(5):365-376

Thedevelopmentofcoagul opathyanddisseminated intravascularcoagulation(DIC)isadevastatingcomplicationinpatientswithsepsisthatisassociatedwith increasedmortality. 51 ThepathophysiologyofDICis complexandthoughttooccurbyimmuneoveractivationanddisorderedcoagulationleadingtopathologic organdysfunction. 52 InpatientswithsevereCOVID19,overallmortalityishigheramongthosewhodevelopedDIC;71.4%ofnonsurvivorsmettheInternational SocietyonThrombosisandHaemostasisdiagnostic criteriaforDIC,whereasonly0.6%ofsurvivorsmet criteriaforDIC. 53 Onecaseofthromboticmicroangiopathies(TMA)hasbeendescribedinpatientswith COVID-19,withthekidneybiopsyshowingdiffuse corticalnecrosisandwidespreadglomerularmicrothrombi.53 However,recentevidencesuggeststhatsigns andsymptomsofsevereCOVID-19resemblethepathophysiologyandphenotypeofcomplement-mediated TMA, 10 , 54 , 55 ratherthansepsis-inducedcoagulopathy orDIC.Toourknowledgeandatthetimeofthis writinginSeptember2020,nocaseshavebeenreported ofkidneyveinthrombosisassociatedwithCOVID-19;

TÉMA ČÍSLA 90 inVitro
Obrázok č. 2: Histopatologické obrazy jednotlivých ochorení obličiek asociované s infekciou Covid-19 (upravené podľa Jia, H. Ng. et al., 2020) Crescentic glomerulonephritis (ANCA/ Anti-GBM)
Myoglobin cast nephropathy
PathophysiologyofAKIinCOVID-19 371

Záver

Infekcia SARS-CoV-2 môže byť spúšťačom vaskulitídy. Prítomnosť takýchto nálezov by mala viesť k stanoveniu imunologických markerov na posúdenie alebo vylúčenie AAV. Cieľom by mala byť rýchla diagnostika a včas zahájená špecifická liečba AAV tak, aby nespôsobila trvalé poškodenie orgánov. Neliečená renálna vaskulitída asociovaná s ANCA je smrteľné ochorenie, svojou prognózou porovnateľné s hematologickými malignitami, a väčšina neliečených pacientov zomiera do roka od stanovenia diagnózy. Súčasná imunosupresívna liečba zlepšila jednoročné prežívanie na asi 80 – 90 %. Pacientov ohrozuje na živote masívne alveolárne krvácanie, infekčné komplikácie, komplikácie súvisiace s renálnym zlyhaním či perforácia čreva. Pravdepodobnosť dlhodobého udržania renálnych funkcií je nepriamo úmerná hladine sérového kreatinínu v čase diagnózy. Vysoký sklon GPA k relapsom vyžaduje opakovanú indukčnú alebo dlhodobú udržiavaciu liečbu. Pandémia Covid-19 predstavuje výzvy pri zvládaní ochorenia, akým je vaskulitída. U pacientov s novou diagnózou alebo relapsom vaskulitídy spojenej s ANCA by sa malo uprednostniť dosiahnutie kontroly ochorenia, aby sa zachovala funkcia životne dôležitých orgánov a mali by sa použiť súčasné št andardné režimy indukčnej terapie. U pacientov s vaskulitídou spojenou s ANCA je vyššia pravdepodobnosť vzniku závažného ochorenia Covid-19.

15 – 70 rokov

Eozinofilná granulomatóza s polyangiitídou sa vyskytuje v širokom vekovom rozmedzí (15 – 70 rokov) a na rozdiel od GPA postihuje ženy 2-krát častejšie než mužov.

Literatúra

1. Duran, T. I., Turkmen, E., Dilek, M. et al. ANCA-associated vasculitis after Covid-19. Rheumatol Int. , 2021 Aug;41(8): 1523 – 1529

2. Tesář, V. a kol. Klinická nefrologie. GRADA PUBLISHING, 2015, ISBN 97880-247-4367-7, 560s

3. Jia, H. NG. et al. Pathophysiology and Pathology of Acute Kidney Injury in Patients With Covid-19. Adv Chronic Kidney Dis. 2020 Sep; 27(5): 365 – 376

4. Shimmel, A. et al. Current understanding of clinical manifestation of Covid-19 in glomerular disease. In Glomerular Dis. 2021; 1: 250 – 264

Postcovidové obdobie a človek Unilabs Slovensko 91

Stav imunitného systému po prekonaní Covid-19

MUDr. Marek Brenišin, PhD. Ústav patologickej fyziológie LF UPJŠ, Košice

Ochorenie Covid-19 bolo prvýkrát hlásené počas decembra 2019 z čínskeho mesta Wuhan. V priebehu nasledujúcich dvoch rokov sa rapídne rozšírilo a z vyše 630 miliónov prípadov si vyžiadalo viac ako 6,3 milióna obetí. Postupne, ako sa pacienti zotavovali, sa začínali prejavovať aj zmeny v imunitnom systéme, ktoré mohli jednak zodpovedať otázku výskytu rôznych autoimunitných ochorení a zároveň napomôcť pri navrhovaní schém vakcinácie.

Proteín E

Proteín S

Proteín M

Covid-19

Obrázok č. 1: Ilustračná štruktúra vírusu SARS-CoV-2. Vírus vykazuje veľkú podobnosť so SARS-CoV-1 a MERS-CoV, ale najvýraznejšie zmeny prebehli:

a) v spike proteíne, ktorý je nevyhnutný pre prienik vírusu do buniek a

b) v aktivácii furínu, vďaka čomu sa vírus dokáže šíriť rýchlejšie a dlhšie udržať bezpríznakové obdobie (19).

2–3 mesiace

Protilátková imunita síce vykazovala ochranný charakter počas približne prvých 2-3 mesiacov po prekonaní ochorenia Covid-19, avšak pomerne rýchlo dochádzalo k úbytku protilátok.

Priebeh imunitnej reakcie počas infekcie Covid-19

Vírus SARS-CoV-2, spôsobujúci ochorenie Covid-19 (Obrázok č. 1), patrí do čeľade Coronaviridae, konkrétne do b2-línie betakoronavírusov. Ide o +ssRNA vírus s rozsahom genómu 27 – 32 kbp, ktorého kódujúce sekvencie nesú informácie pre membránový, nukleokapsidový, obaľujúci (envelope) a hrotový „spike“ proteín (SP) a pre šestnásť neštruktúrnych proteínov (nsp1-16) (38). Genetická podobnosť s predošlými vírusmi SARS-CoV-1 je asi 80 % a s MERS-CoV asi 50 %, pričom hlavným proteínom pre vstup do buniek je proteín S skladajúci sa z podjednotiek S1 (proteín viažuci sa na receptor) a S2 (fúzny proteín), pričom samotný proteín je o asi 20 – 30 aminokyselín dlhší než u SARS-CoV-1. S1 sa viaže na receptor pre angiotenzín-konvertujúci enzým 2 (ACE2), kde aktivuje enzým furín umožňujúci vstup SARS-CoV-2 do buniek za asistencie podjednotky S2. Práve aktivácia furínu výrazne zvýšila infekčnosť pôvodcu ochorenia Covid-19 (aktivácia furínu absentovala pri SARS-CoV-1) (9).

Reaktivita imunitného systému

mierny priebeh

závažný/fatálny priebeh

Vyčerpanie imunitného systému?

Cytokínová búrka?

Tlmenie aktivovaných lymofocytov Preferencia pamäťových buniek

Hypoergická fáza

CD4+ T-Ly

CD8+ T-Ly

rezidentná obrana voči sezónnym koronavírusom

Hyperergická fáza Fáza zotavenia/kolapsu

nárast produkcie IgG1 a IgG3

naivné CD8+

aktiv. CD4+

dendritické bunky B-lymfocyty plazmocyty

ZOTAVENIE

virióny

aktiv. CD8+

epitel. bb.

plazmocyty

aktivované/vyčerpané CD4+ a CD8+

funkčné Treg

pamäťové CD4+

pamäťové CD8+

KOLAPS

postupne klesajúce IgG1 a IgG3

pamäťové B-lymfocyty

vyčerpanie Treg, CD4+ a CD8+ T-Ly

Obrázok č. 2: Schéma imunitnej odpovede na Covid-19.

V úvodnej, hypoergickej fáze nastupuje proti vírusu slizničná imunita s postupnou aktiváciou T-lymfocytov a B-lymfocytov. Protilátkovú produkciu zastupuje najmä IgM trieda, postupne striedaná triedami IgG1 a IgG3.

V prostrednej, hyperergickej fáze u mierneho priebehu postupne narastal počet aktívnych CD4+ a CD8+ buniek, pričom CD4+ stimulovali premenu B-lymfocytov na plazmocyty a spolu s TFH bunkami mediovali mohutný nárast hladín IgG protilátok. Pri závažnom priebehu však zostával imunitný systém hypoergický dlhšiu dobu, čo umožnilo zvýšenie vírusovej nálože a následne sa obranná reakcia začala vymykať spod kontroly.

V tretej fáze síce dochádzalo k vyčerpaniu CD4+ a CD8+ buniek, ale ostávajúce aktívne T-lymfocyty sa s pomocou Treg buniek premieňali na pamäťové bunky, postupne klesajúce IgG protilátky zotrvávali v úlohe prvotnej obrany, hlavnú úlohu ale zastávali pamäťové T-lymfocyty schopné okamžite obnoviť protilátkovú produkciu rýchlou aktiváciou B-lymfocytov.

Pri kritickom priebehu ale vyčerpanie imunity prekročilo kritickú medzu, rapídna aktivácia neutrofilov, tvorba NETs a nedostatok Treg viedli k postupnému, ale nezvratnému kolapsu imunity, k mohutnej aktivácii koagulácie a k multiorgánovému zlyhaniu s fatálnym koncom (upravené podľa viacerých autorov).

početné neutrofily a NETs

Pre lepšie pochopenie zmien v imunitnom systéme po ochorení Covid-19 treba stručne načrtnúť imunitnú odpoveď voči samotnému vírusu (Obrázok č. 2).

V prvej fáze, v trvaní asi 7 – 10 dní od vstupu vírusu, reaguje telo normo- až hypoergicky Vírus napáda sliznicu nosohltana, kde sa začína replikovať. U časti ľudí dokonca môže dôjsť k potlačeniu infekcie a k asymptomatickému priebehu. V tejto fáze zohrávajú dôležitú úlohu najmä dendritické bunky a aktivácia regulačných CD4+ a cytotoxických CD8+ lymfocytov. Zatiaľ čo CD4+ pomocou cytokínov riadia okrem iného premenu B-lymfocytov na plazmatické bunky, CD8+ likvidujú napadnuté bunky a umožňujú tak živší a frekventovanejší kontakt s vírusom. Vírus asi po týždni prelomí iniciálnu obranu a napáda epitel respiračného systému (42).

TÉMA ČÍSLA 94 inVitro

Práve v druhej fáze (približne 7 – 10 až 14 – 21 dní od infekcie) sa priebeh imunitnej odpovede líšil podľa závažnosti ochorenia. Intenzitu odpovede hostiteľa možno charakterizovať ako hyperergickú (14). Zatiaľ čo u miernejšieho priebehu došlo k markantnému vzostupu CD4+ a CD8+ buniek v počte aj v aktivite, pri pacientoch so závažnejším priebehom zostával ich počet nízky, ale ich aktivita bola paradoxne vyššia než u rovnakých buniek pri miernom priebehu infekcie. Závažnejší priebeh zároveň charakterizoval pokles počtu cirkulujúcich dendritických buniek (DC) a potlačenie interferón gama (IFN-γ) mediovanej imunitnej odpovede kombináciou priameho pôsobenia vírusu a zmeny v signalizácii medzi bunkami imunity samotnej (42). Zároveň dochádzalo k poklesu NK-buniek, pričom aktivita B-lymfocytov a ich transformácia na plazmocyty akcentovala. Pri závažnejšom priebehu navyše dochádzalo k zvýšenej aktivácii Treg lymfocytov a k dysregulácii B-bunkovej odpovede, zároveň stúpal počet klasických CD14+ monocytov v periférnej krvi (26).

Počas tretej, hypoergickej fázy (14+ dní od infekcie) imunita pacientov s miernym priebehom dokázala množenie vírusu potlačiť spontánne. V rámci fenotypu imunokompetentných buniek začínalo čoraz viac CD4+ a CD8+ vykazovať známky vyčerpania, avšak kapacita imunitného systému bola postačujúca na zotavenie pacienta. Pri kriticky chorých pacientoch však postupne klesali populácie CD4+ a CD8+, stúpal počet neutrofilov, dokonca aj kostná dreň vykazovala myelodysplastický fenotyp akútnej „kritickej“ imunitnej odpovede. Extenzívna aktivácia neutrofilov formujúcich početné neutrofilné extracelulárne pasce (NETs), extenzívna aktivácia koagulácie a klesajúca schopnosť viesť špecializovanú imunitnú odpoveď viedli k postupnému, ale nezvratnému kolapsu imunity pacienta a fatálnemu koncu (42).

Postinfekčné zmeny v rámci protilátkovej imunity

Protilátková imunita síce vykazovala ochranný charakter počas približne prvých 2-3 mesiacov po prekonaní ochorenia Covid-19, avšak pomerne rýchlo dochádzalo k úbytku protilátok, keďže počas zotavovacej fázy dochádzalo k útlmu kaskády mediovanej INF-γ a tým aj B-bunkovej imunity (41). Predošlé štúdie pri SARS-CoV-1 a MERS-CoV preukázali existenciu pamäťových buniek v krvi zotavených aj niekoľko rokov, pričom rovnaký trend vykazujú aj pamäťové CD4+ lymfocyty po prekonaní

Ako rozhodujúca sa teda zrejme javí bunková imunita, ktorá je spoľahlivo indukovaná mRNA aj adenovírusovými vakcínami.

ochorenia Covid-19. Stanovenie ich aktivity len na základe počtu ale nemusí byť jednoznačné, keďže tieto bunky vykazujú fenotyp TH1 buniek. Ako rozhodujúci faktor odolnosti voči reinfekcii tak môže slúžiť najmä ich prítomnosť (22).

Hoci bol nástup produkcie protilátok u pacientov po prelomení iniciálnej slizničnej obrany pomerne prudký, cirkulujúce IgM vydržali v krvi pacientov priemerne len 42 dní, zatiaľ čo hladiny IgG ostávali vyššie dlhšie, minimálne počas 72 dní od nástupu príznakov (15). Produkcia IgG dosahovala detegovateľné hodnoty približne 3 týždne od infekcie, pričom hladiny IgG začali pozvoľna klesať po ôsmich týždňoch od infekcie, ale zostávali dlhší čas na detegovateľnej úrovni (2). Detegovateľné IgG protilátky boli zaznamenané tri mesiace od infikovania (40), ich hladiny boli preukázateľné navyše aj po siedmich mesiacoch, ale v omnoho nižšej hladine, ktorá síce mohla stačiť na včasnú imunitnú odpoveď a zmiernenie príznakov, nemusela už ale stačiť na zastavenie reinfekcie, ktorá tak síce prebehla, ale s miernejšími príznakmi, no po dlhšom odstupe mohla zároveň prejsť aj do ťažšieho priebehu (6).

Postcovidové obdobie a človek Unilabs Slovensko 95

Protilátkovú imunitu stimulovali najmä mRNA vakcíny, kde už po prvej dávke dochádzalo k intenzívnej, ale krátkodobej protilátkovej odpovedi. Tá sa akcentovala až po druhej dávke stabilizáciou prešmyku TFH buniek, hoci v tomto smere vládne istá kontroverzia, keďže ochorenie má tendenciu existenciu TFH buniek potláčať. Pacienti po vážnejšom priebehu síce mali vyššie hladiny protilátok, ale bola u nich preukázateľná vyššia aktivita CD4+ T-lymfocytov (22). Novšie štúdie však prinášajú do problematiky značnú mieru kontroverzie, keďže pri mRNA vakcínach preukázali najmä stimuláciu bunkovej imunity s pomerne nízkymi hladinami vírus neutralizujúcich protilátok po prvej dávke. Ako rozhodujúca sa teda zrejme javí bunková imunita, ktorá je spoľahlivo indukovaná mRNA vakcínami (32) aj adenovírusovými (13).

Ďalším problémom je nevypočítateľnosť protilátkovej imunity. Oba druhy protilátok – neutralizujúce aj viažuce – sú detegovateľné minimálne 90 dní po infekcii (4), dokonca až po roku, avšak ich titre postupne klesajú. Ich reaktivita nemusí byť postačujúca a najmä u starších ľudí môže ľahko dôjsť k reinfekcii (20). Protilátková imunita má tak zrejme charakter okamžitej odpovede a prvej línie obrany a dokáže byť rýchlo obnovená za pomoci pamäťových CD4+ T-lymfocytov (6), pričom vakcináciou po infekcii Covid-19 možno dosiahnuť intenzívnejšiu protilátkovú odpoveď než po prekonaní ochorenia, avšak trend poklesu hladín protilátok je podobný (20).

Postinfekčné zmeny v rámci bunkovej imunity

Už počas prvých dní rekonvalescentnej fázy dochádzalo k výraznej aktivácii T-bunkovej imunity prostredníctvom aktivujúceho proteínu

1 (AP-1), ktorý výrazne napomáhal obnove vyčerpaných T-lymfocytov (41). Rovnako dochádzalo už počas prvých mesiacov po prekonaní ochorenia k potláčaniu diferenciácie TFH buniek, ktoré sú nevyhnutné pre izotypový prešmyk B-lymfocytov a podieľajú sa aj na udržiavaní ich aktivity (22).

U niektorých pacientov sa navyše vyskytovali známky preexistujúcej bunkovej imunity zastúpenej najmä populáciou CD8+. Tie môžu byť udržiavané v cirkulácii najmä opakovanými stretmi so sezónnymi koronavírusmi a môžu sa čiastočne podieľať na ľahšom priebehu infekcie a udržať vyššiu intenzitu bunkovej imunity aj po prekonaní infekcie (22).

Problémom, ktorý sťažuje interpretáciu bunkovej imunity po prekonaní ochorenia Covid-19, je aj fakt, že u pacientov so závažnejším priebehom dochádza k útlmu cytotoxických

T-lymfocytov CD8+ a CD16+ populácií.

Pre udržanie dostatočnej bunkovej imunity, schopnej reaktivovať rýchlejšiu a efektívnejšiu imunitnú odpoveď v produkcii najmä IgG protilátok cieliacich na receptor-binding doménu (RBD), bolo nevyhnutné udržanie signifikantného množstva CD4+ pamäťových T-lymfocytov, ktorých množstvo korelovalo s hladinou IgG protilátok. CD8+ podobný trend nevykazovali, ich obnova prebiehala pomalšie a množstvo pamäťových CD8+ T-lymfocytov bolo po siedmich mesiacoch už nedetegovateľné (6).

Problémom, ktorý sťažuje interpretáciu bunkovej imunity po prekonaní ochorenia Covid-19, je aj fakt, že u pacientov so závažnejším priebehom dochádza k útlmu cytotoxických T-lymfocytov CD8+ a CD16+ populácií, pričom hlavnú úlohu tu zohrávajú najmä ligand receptora programovanej smrti 1 (programmed-death ligand 1, PD-L1) (7) a regulačný znak CD244 exprimovaný najmä na iných T-lymfocytoch a NK bunkách, respektíve na bazofiloch a eozinofiloch (25). Nižší počet CD8+ a naivných „memory-like“ pamäťových T-lymfocytov kontribuoval pri vzniku cytokínovej búrky a vyčerpanie populácie T-lymfocytov ku zhoršenej prognóze, pričom čím vyšší vek a viac komorbidít, tým vyššia bola šanca kritického priebehu infekcie. Ak sa ale pacient zotavil, prostredníctvom rôznych kaskád, najmä cez IL-15, dochádzalo postupne k obnove pamäťových buniek (7, 33), pričom jednotlivé pamäťové CD8+ bunky dokázali skrížene reagovať aj na ostatné

TÉMA ČÍSLA 96 inVitro

typy koronavírusov, čím poskytovali čiastočnú imunitu aj proti ostatným kmeňom SARS-CoV-2

či sezónnym koronavírusom (29).

Výskyt autoimunitných ochorení a imunodeficiencií de novo po prekonaní Covid-19

Jedným z ochorení, ktoré podľa určitých hypotéz môže priamo súvisieť s prekonaním ochorenia Covid-19, je skleróza multiplex. Práve

T-lymfocyty so skríženou reaktivitou môžu prenikať hematoencefalickou bariérou, napádať

bunky myelínu a umožniť tak rozvoj tohto ochorenia (predpokladá sa podobnosť antigénov myelínu so sezónnymi koronavírusmi, ako aj s antigénmi SARS-CoV-2) (22).

Pri závažnom priebehu Covid-19 môže dôjsť

k nadprodukcii TH1 a TH2, galektínov a najmä

TNF-α, IFN-γ a interleukínu IL-2, IL-17 (12), pričom v kombinácii s produkciou autoprotilátok

vedúcich k prelomeniu tolerancie môže dôjsť

k dysregulácii CD4+ a CD8+ (27), ale najmä k supresii regulačných Treg, ktoré môžu viesť

k rozvoju autoimunitného ochorenia. Práve porucha regulácie CD8+ , najmä KIR CD8+ (killer immunoglobulin receptor), môže potlačiť aktivitu CD4+ a rozvinúť autoimunitné ochorenie (24).

Z autoimunitných ochorení hlásených po prekonaní ochorenia Covid-19 to boli najmä hemolytické anémie rôzneho stupňa závažnosti a to jednak „warm-type“ (18), ale aj „cold-type“ aglutiníny, najmä typu IgG (39), pričom ďalšie ochorenia zahŕňali antifosfolipidový syndróm, Evansov syndróm a autoimunitnú neutropéniu, pričom patogenéza pripomínala rozvoj autoimunity, napríklad po EBV infekcii. Nebol zaznamenaný rozdiel medzi mužmi a ženami (36).

Neuroinvazívne schopnosti vírusu SARS-CoV-2 a schopnosť T-lymfocytov prekonať hematoencefalickú bariéru môže viesť k rozvoju Guillainovho-Barrého syndrómu (1), ktorý vykazuje podobnosť s postinfekčným rozvojom tohto autoimunitného ochorenia ako pri iných respiračných infektoch (23), avšak v súčasnosti je náročné stanoviť, do akej miery ide o postinfekčnú komplikáciu a do akej miery o priamy vplyv vírusu SARS-CoV-2 na priamu patogenézu tohto ochorenia (3).

Pri detských pacientoch sa pozornosť zamerala na rozvoj Kawasakiho choroby a Kawasaki-like syndrómu po prekonaní infekcie Covid-19. Ide o akútnu, ale raritnú pediatrickú vaskulitídu charakterizovanú perzistentnou horúčkou, exantémom, lymfadenopatiou, konjunktivitídou, zmenami na slizniciach a končatinách, pričom jej hlavnou komplikáciou sú aneuryzmy koronárnych ciev (37). Je isté, že Covid-19 zhoršuje priebeh existujúcej Kawasakiho choroby, pričom je stále nejasné, ako môže vyvolať Kawasaki-like podobné ochorenie (30), avšak jeho výskyt po prevalení sa prvej vlny v oblasti Bergama stúpol u pediatrickej populácie až tridsaťnásobne v porovnaní so štatistikami za posledných päť rokov, s miernou prevahou u chlapcov. Obe komplikácie dobre reagovali na liečbu steroidmi (37), pričom ako prostriedky účinnej terapie môžu slúžiť aj novoobjavené protizápalové cytokíny IL-37 a IL-38 (30).

Vakcinácia vs imunita pri Covid-19 Pri ochorení ako Covid-19 sa vakcíny javia ako najúčinnejší spôsob prevencie ochorenia a komplikácií. Čiastočne sme ich funkcie popísali v predošlých statiach, tu sa pokúsime závery zhrnúť a doplniť o ďalšie dáta. Úloha vakcín je indukovať nielen protilátkovú odpoveď, ale aj bunkovú imunitu (32).

Jedným z ochorení, ktoré podľa určitých hypotéz môže priamo súvisieť s prekonaním ochorenia Covid-19, je skleróza multiplex.

Vakcíny mRNA stimulovali nástup protilátkovej odpovede rýchlejšie než adenovírusové vektorové vakcíny (AVV) s vyššími titrami vírus neutralizujúcich protilátok a s pomerne signifikantným nárastom hladín pseudovírus neutralizujúcich protilátok (10), avšak bunková odpoveď vykazovala najmä známky CD4+ odpovede, zatiaľ čo polyfunkčných CD8+ buniek bolo v krvi zaočkovaných všeobecne menej (16). V prípade mRNA vakcín sa dokonca ukazuje, že oneskorené podanie booster dávky v intervale 8 – 16 týždňov viedlo k intenzívnejšej produkcii vírus neutralizujúcich protilátok (zameraných najmä na receptor viažucu doménu), zatiaľ čo bunková odpoveď bola približne rovnaká ako pri podaní boostra v intervale 2 – 3 týždňov (16).

Postcovidové obdobie a človek Unilabs Slovensko 97

Naopak, adenovírusové vakcíny síce takisto dokázali stimulovať protilátkovú odpoveď, avšak protilátky stimulovali najmä komplementovú kaskádu a monocyto- a neutrofilovú fagocytáciu s dlho trvajúcou a stabilnou odpoveďou CD4+ a CD8+ (32). Hladina protilátok proti receptor binding doméne sa stala detegovateľnou po 14 dňoch od vakcinácie a kulminovala na 28. deň, potom začala pozvoľna klesať (43).

Produkcia protilátok indukovaná adenovírusovými vakcínami spadala najmä pod triedy IgG1 a IgG3, pričom pod vplyvom interferónu-γ a tumor nekrotizujúceho faktora-α produkovaného CD4+ bunkami dochádzalo k TH1 mediovanej odpovedi a vytváraniu polyfunkčných CD8+ buniek po dobu ôsmich týždňov, preto bol odporúčaný interval revakcinácie pri tomto druhu vakcín stanovený na približne tri mesiace (13).

V súvislosti s vakcínami sa dostali do pozornosti aj možné závažné nežiaduce účinky – hlboká žilová trombóza pri vektorových vakcínach a myokarditída pri mRNA preparátoch.

Rôzne zdroje udávajú incidenciu hlbokej žilovej trombózy pri vektorových vakcínach rôzne, od 1 : 87 000 až po 1 : 600 000 (8), pričom hlavnú úlohu tu zohrával doštičkový faktor 4 (platelet factor 4, PF4, eventuálne CXCL4), ktorý okrem aktivácie trombocytov zohráva aj chemotaktickú úlohu (34). Možná nadmerná aktivácia tejto kaskády vedúcej k trombóze a trombotickým príhodám bola zrejme podmienená buď nadmernou produkciou spike proteínu a aktiváciou PF4, alebo formovaním imunogénnych komplexov z makromolekúl nesúcich negatívne náboje (napríklad mRNA) a PF4 (8), avšak riziko rozvoja takejto komplikácie bolo približne rovnaké ako u nezaočkovaných, pripomínajúce heparínom indukovanú trombocytopéniu (34).

Omnoho vážnejšie boli vnímané prípady závažnej až fatálnej myokarditídy po vakcinácii mRNA vakcínami, odohrávajúce sa 2–3 dni po podaní vakcíny (5), ich incidencia však bola pomerne vzácna (asi 275 prípadov vo vekovej skupine 16 – 24 rokov na 322 miliónov podaných vakcín), pričom priebeh bol prakticky totožný. Po rapídnom zhoršení stavu, ak pacient prekonal úvodné obdobie, nastalo rapídne klinické zlepšenie v priebehu 1 – 3 týždňov (11). Aj v tomto prípade vystúpilo do popredia niekoľko hypotéz, ktoré možno v zásade zhrnúť ako možná skrížená reaktivita protilátok s ťažkými reťazcami β-myozínu a absencia ženských pohlavných hormónov, keďže estrogény tlmia prozápalové CD4+

bunky (viac prípadov bolo zaznamenaných u mužov) (11, 17). Všeobecne je ale prínos vakcinácie vyšší než riziko, čo platí aj pri adenovírusových vakcínach (5).

Možnosti terapie porúch imunitného systému

Pri autoimunitných ochoreniach sa odporúča podľa MZ SR štandardná liečba imunosupresívnymi látkami, najmä kortikosteroidmi per os. Podľa nového štandardného diagnostického a terapeutického postupu „Sekundárne imunodeficiencie“ (35) a rozhodnutia MZ SR S14723-2022-OKCHL-23848 (31) sa stanovili nové úhrady liečby imunoglobulínmi v snahe sprístupniť ich pacientom, keďže imunomodulanciá nemajú v rámci evidence based medicíny dostatočne preukázanú bezpečnosť a účinnosť (21).

Zároveň sa odporúča zvýšená opatrnosť pri vakcinácii osôb s autoimunitnými ochoreniami, avšak ak nevykazujú príznaky autoimunitného ochorenia, respektíve nie sú v jeho akútnej fáze, očkovanie sa odporúča aj u týchto osôb (28).

Literatúra

1. Abu-Rumeileh S, Abdelhak A, Foschi M, et al. Guillain–Barré syndrome spectrum associated with Covid-19: an up-to-date systematic review of 73 cases. J Neurol 2021, 268, 1133 – 1170.

2. Adams ER, Ainsworth M, Anand R, et al. Antibody testing for Covid-19: A report from the National Covid Scientific Advisory Panel. Wellcome Open Res 2020, 5, 139.

3. Alberti P, Beretta S, Piatti M, et al. Guillain-Barre syndrome related to C,OVID-19 infection. Neuro Neuroimmunol Neuroinflamm 2020, 7, e741.

4. Alsayb MA, Alsamiri ADD, Makhdoom HQ, et al. Prolonged humoral and cellular immunity in Covid-19recovered patients. Saudi J Biol Sci 2021, 28, 4010 – 4015.

5. Bozkurt B, Kamat I, Hotez PJ. Myocarditis With Covid-19 mRNA Vaccines. Circulation 2021, 144, 471 – 484.

6. Chen J, Liu X, Zhang X, et al. Decline in neutralizing antibody responses, but sustained T-cell immunity, in Covid-19 patients at 7 months post-infection. Clin Transl Immunol 2021, 10, e1319.

TÉMA ČÍSLA 98 inVitro

7. Chen J, Vitetta L. Increased PD-L1 Expression May Be Associated With the Cytokine Storm and CD8+ T-Cell Exhaustion in Severe Covid-19. J Infect Dis 2021, 223, 1659 – 1660.

8. Chen P-W, Tsai Z-Y, Chao T-H, et al. Addressing Vaccine-Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia (VITT) Following Covid-19 Vaccination: A Mini-Review of Practical Strategies. Acta Cardiol Sin 2021, 37, 355 – 364.

9. Chowdhury MA, Hossain M, Abul Kashem M, et al. Immune response in Covid-19: A review. J Infect Public Health 2020, 13, 1619 – 1629.

10. Collier ARY, Yu J, McMahan K, et al. Differential kinetics of immune responses elicited by Covid-19 vaccines. N Engl J Med 2021, 385, 2010 – 2012.

11. Das BB, Moskowitz WB, Taylor MB, et al. Myocarditis and Pericarditis Following mRNA Covid-19 Vaccination: What Do We Know So Far? Children (Basel) 2021, 8, 607.

12. De Biasi S, Meschiari M, Gibellini L, et al. Marked T cell activation, senescence, exhaustion and skewing towards TH17 in patients with Covid-19 pneumonia. Nat Commun 2020, 11, 3434.

13. Ewer KJ, Barrett JR, BellijRemmerstorfer S, et al. T cell and antibody responses induced by a single dose of ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) vaccine in a phase 1/2 clinical trial. Nat Med 2021, 27, 270 –278.

14. Files JK, Boppana S, Perez MD, et al. Sustained cellular immune dysregulation in individuals recovering from SARS-CoV-2 infection. J Clin Invest 2021, 131, e140491.

15. Garcia-Beltran WC, Lam EC, Astudillo MG, et al. Covid-19-neutralizing antibodies predict disease severity and survival. Cell 2020, 184, 476 – 488.e11.

16. Hall VG, Ferreira VH, Wood H, et al. Delayed-interval BNT162b2 mRNA Covid-19 vaccination enhances humoral immunity and induces robust T cell responses. Nat Immunol 2022, 23, 380 – 385.

17. Heymans S, Cooper LT. Myocarditis after Covid-19 mRNA vaccination: clinical observations and potential mechanisms. Nat Rev Cardiol 2022, 19, 75 – 77.

18. Hindilerden F, Hindilerden IY, Akar E, et al. Severe Autoimmune Hemolytic Anemia in Covid-19 İnfection, Safely Treated with Steroids. Mediterr J Hematol Infect Dis 2020, 12, e2020053.

19. https://phil.cdc.gov//PHIL_ Images/23313/23313_lores.jpg

20. Inada M, Ishikane M, Terada M, et al. Antibody responses after two doses of SARS-CoV-2 mRNA-1273 vaccine in an individual with history of Covid-19 re-infection. Int J Infect Dis 2022, 119, 18 – 20.

21. Jeseňák M, Bobčáková A, Petrisková J, et al. Infekcia Covid-19, imunitný systém a imunodeficiencie. Pediatria (Bratisl.) 2020, 15, 75 – 81.

22. Karlsson AC, Humbert M, Buggert M. The known unknowns of T cell immunity to Covid-19. Sci Immunol 2020, 5, eabe8063.

23. Khan F, Sharma P, Pandey S, et al. Covid-19-associated Guillain-Barre syndrome: Postinfectious alone or neuroinvasive too? J Med Virol 2021, 93, 6045 – 6049.

24. Li J, Zaslavsky M, Su Y, et al. KIR+ CD8+ T cells suppress pathogenic T cells and are active in autoimmune diseases and Covid-19. Science 2022, 376, eabi9591.

25. Li M, Guo W, Dong Y, et al. Elevated Exhaustion Levels of NK and CD8+ T Cells as Indicators for Progression and Prognosis of Covid-19 Disease. Front Immunol 2020, 11, 580237.

26. Mai F, Del Pinto R, Ferri C. Covid-19 and cardiovascular diseases. J Cardiol 2020, 76, 453 – 458.

27. Mobasheri L, Nasirpour MH, Masoumi E, et al. SARS-CoV-2 triggering autoimmune diseases. Cytokine 2022, 154, 155783.

28. r1/c0/2021 Vestník MZ SR (dostupné online na https://www.epi.sk/vestnikmzsr/2021-c0-r1, 2022-10-31)

29. Redd AD, Nardin A, Kared H, et al. CD8+ T-Cell Responses in Covid-19 Convalescent Individuals Target Conserved Epitopes From Multiple Prominent SARS-CoV-2 Circulating Variants. Open Forum Infect Dis 2021, 8, ofab143.

30. Ronconi G, Teté G, Kritas SK, et al. SARS-CoV-2, which induces Covid-19, causes kawasaki-like disease in children: role of pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines. J Biol Regul Homeost Agents 2020, 34, 767 – 773.

31. Rozhodnutie MZ SR S14723-2022OKCHL-23848

32. Sadarangani M, Marchant A, Kollman TR. Immunological mechanisms of vaccine-induced protection against Covid-19 in humans. Nat Rev Immunol 2021, 21, 475 – 484.

33. Schwartz MD, Emerson SG, Punt J, et al. Decreased Naïve T-cell Production Leading to Cytokine Storm as Cause of Increased Covid-19 Severity with Comorbidities. Aging Dis 2020, 11, 742 – 745.

34. Scully M, Singh D, Lown R, et al. Pathologic Antibodies to Platelet Factor 4 after ChAdOx1 nCoV-19 Vaccination. N Engl J Med 2021, 384, 2202 – 2211.

35. Štandardný diagnostický a terapeutický postup „Sekundárne imunodeficiencie“ (dostupné online na https://www.health. gov.sk/?Standardne-Postupy-VZdravotnictve, 2022-10-31)

36. Taherifard E, Taherifard E, Movahed H, et al. Hematologic autoimmune disorders in the course of Covid-19: a systematic review of reported cases. Hematology 2021, 26, 225 – 239.

37. Viner RM, Whittaker E, Kawasaki-like disease: emerging complication during the Covid-19 pandemic. Lancet 2020, 395, 1741 – 1743.

38. Wang M-Y, Zhao R, Gao L-J, et al. SARS-CoV-2: Structure, Biology, and Structure-Based Therapeutics Development. Front Cell Infect Microbiol 2020, 10, 587269.

39. Zagorski E, Pawar T, Rahimian S, et al. Cold agglutinin autoimmune haemolytic anaemia associated with novel coronavirus (Covid-19). Br J Haematol 2020, 190, e183-e184.

40. Zhao Y-M, Shang Y-M, Song W-B, et al. Follow-up study of the pulmonary function and related physiological characteristics of Covid-19 survivors three months after recovery. EClinicalMedicine 2020, 25, e100463.

41. Zheng H-Y, Xu M, Yang C-X, et al. Longitudinal transcriptome analyses show robust T cell immunity during recovery from Covid-19. Signal Transduct Target Ther 2020, 5, 294.

42. Zhou X, Qing Y. Cellular Immune Response to Covid-19 and Potential Immune Modulators. Front Immunol 2021, 12, 646333.

43. Zhu F-C, Guan X-H, Li Y-H, et al. Immunogenicity and safety of a recombinant adenovirus type-5vectored Covid-19 vaccine in healthy adults aged 18 years or older: a randomized, double-blind, placebocontrolled, phase 2 trial. Lancet 2020, 396, 479 – 488

Postcovidové obdobie a človek Unilabs Slovensko 99

10 – 35 %

Postcovidové symptómy môžu byť aj u pacientov, ktorí nevyžadovali hospitalizáciu, a to v 10 – 35 % prípadov: najčastejšie sú kašeľ a ponámahová dýchavica.

Obrázok č. 1: Vlny pandémie

Centrum pre kontrolu chorôb (CDC) sformulovalo, že postcovidové ťažkosti rezultujú z multiorgánových účinkov Covid-19 v kombinácii s účinkami podávanej liečby a hospitalizácie, hlavne na JIS (jednotkách intenzívnej starostlivosti) a OAIM (oddeleniach anestéziológie a intenzívnej medicíny). Dlhodobé „účinky liečby alebo hospitalizácie Covid-19“ sú obdobné ako pri iných závažných infekciách, zahŕňajú syndróm postintenzívnej starostlivosti (PICS), ktorý vedie k extrémnej svalovej slabosti, kognitívnej dysfunkcii a posttraumatickej stresovej poruche. U pacientov liečených na JIS/OAIM, u ktorých sa rozvinul ARDS (acute respiratory distress syndrome, syndróm akútnej respiračnej tiesne) s nutnosťou UPV (umelej pľúcnej ventilácie) trvajú postcovidové symptómy aj 6 mesiacov po zotavení a prepustení z nemocnice a môžu sa vyvinúť trvalé následky. Je dôležité definovať jednotlivcov, ktorí môžu progredovať do fibrózy pľúc a straty pľúcnych funkcií.

Postcovidové symptómy môžu byť vyjadrené aj u pacientov, ktorí nevyžadovali hospitalizáciu, a to v 10 – 35 % prípadov, najčastejšie sú kašeľ a ponámahová dýchavica.

Je isté, že postcovidové symptómy sa časom zlepšujú a pomáha tomu predovšetkým intenzívny rehabilitačný program.

Klinický priebeh a kategorizácia Covid-19

Je dôležité zhodnotenie klinického priebehu symptomatického Covid-19, z čoho vieme predpovedať manifestáciu a stupeň závažnosti

postcovidových symptómov. Dôležitá je vedomosť o dominantnom variante vírusového kmeňa SARS-CoV-2. Pokročilý vek, komorbidity a závažný priebeh akútneho ochorenia Covid-19 zvyšujú riziko vzniku tzv. Long Covid.

Prvé štádium – mierna/včasná infekcia, ktorá je charakterizovaná miernymi nešpecifickými symptómami: horúčka, nevoľnosť, suchý kašeľ. Vírus sa replikuje prioritne so zameraním na respiračný systém, preto je v tomto štádiu nevyhnutná symptomatická liečba. Skúšobné liečebné schémy s niektorými antivirotikami boli aplikované na prevenciu progresie do závažného priebehu, zníženie prenosu infekcie a urýchlenie zotavenia. Väčšina pacientov v tomto štádiu sa uzdraví.

Definícia postcovidového syndrómu

Akútny Covid-19

Symptómy Covid-19 od začiatku infekcie SARS-CoV-2 do 4 týždňov.

Pretrvávajúci symptomatický Covid-19

Symptómy Covid-19 medzi 4. a 12. týždňom.

Postcovidový syndróm/Long Covid

Symptómy sa vyvíjajú počas alebo po prekonaní Covid-19 infekcie viac než 12 týždňov a nie sú vysvetlené inou alternatívnou diagnózou.

TÉMA ČÍSLA 102 inVitro
„čínsky”
Alfa
JIS Slovensko Omikron B.1.1.529
BA.5 Delta B.1.617.2 Celé obdobie 16. 10. 2022 6. 3. 2020 28. 8. 2020 1. 3. 20217. 8. 2021 29. 1. 2022 1. 8. 2022 4 000 3 000 2 000 1 000 0
Pôvodný
variant SARS-CoV-2
B.1.1.7 Hospitalizovaní Hospitalizovaní na
BA.4,

Druhé štádium – štádium postihnutia pľúc (štádium IIa – bez hypoxie, štádium IIb – s hypoxiou), ktoré je charakterizované vírusovou pneumóniou. Vírus pokračuje v replikácii, zasahuje pľúca, prítomná je horúčka, kašeľ, hypoxémia, rádiologické patológie (infiltráty, zvyčajne v oboch pľúcnych krídlach), lymfopénia, elevácia markerov akútneho zápalu. Väčšina pacientov v tomto štádiu ochorenia vyžaduje hospitalizáciu a liečbu.

Tretie štádium – štádium ťažkého systémového zápalu, ktoré je charakterizované SIRS (systemic inflammatory response syndrome, syndróm systémovej zápalovej odpovede), rozvojom cytokínovej búrky, zvýšené sú IL-2, IL-6, IL-7, GCSF, TNF-alfa, CRP, feritín a D-diméry. Elevácia troponínu T a pro-BNP signalizuje stres myokardu a kardiálne zlyhávanie, môže sa veľmi rýchlo rozvinúť ARDS, šokový stav, MODS (multiple organ dysfunction syndrome, syndróm multiorgánového zlyhávania), čo vedie k nutnosti intubácie a umelej pľúcnej ventilácie.

Časová os Covid-19

Pacienti sa stávajú symptomatickými 2 – 14 dní po expozícii SARS-CoV-2 (priemerný čas 5. deň, pri omikrone 3. deň). Zvyčajne dôjde ku klinickému zlepšeniu na 7. – 10. deň infekcie. V opačnom prípade klinické symptómy

progredujú, často na 9. – 12. deň od nástupu príznakov, je nutná hospitalizácia s kyslíkovou liečbou, prípadne respiračná podpora na JIS.

Frekvencia symptómov

Štúdia z USA, v ktorej väčšina infekcií SARS-CoV-2 bola mierna a len 8 pacientov bolo hospitalizovaných, ukázala, že iba 6,75 % pacientov s Covid-19 sa vrátilo na predchádzajúcu úroveň zdravia 14 – 21 dní po pozitívnom PCR teste. Až 43,4 % pacientov malo príznaky trvajúce dlhšie než 30 dní a 24,1 % malo aspoň jeden symptóm po 90. dni. Až 87,4 % pacientov s Covid-19 v Taliansku sa po 60 dňoch od ukončenia hospitalizácie sťažovalo aspoň na jeden symptóm.

Pľúcne manifestácie

postcovidového syndrómu

• Dýchavica je prevládajúcim symptómom. Pretrváva u 40 – 50 % chorých po 12 týždňoch od akútnej infekcie SARS-CoV-2 s ľahkým priebehom a až u 65 % pacientov hospitalizovaných a prepustených z JIS. Je výsledkom perzistujúcich zápalových zmien v pľúcnom parenchýme, ktoré v rádiologickom zobrazení hodnotíme ako organizujúcu sa pneumóniu/postcovidovú intersticiálnu chorobu pľúc, častokrát asociovanú s protrahovanou hypoxemickou respiračnou

Obrázok č. 2: CT pľúc pacienta s Covid-19

A – progresívne štádium Covid-19 pneumónie

B a C – po 4 až 5 týždňoch: progresia s komplikáciami

D – po 9 mesiacoch signifikantná regresia

(Archív KPaF)

Postcovidové obdobie a človek Unilabs Slovensko 103
A C B D

insuficienciou („závislosť od kyslíka“) v domácom prostredí. U časti pacientov s ARDS a s ťažkým respiračným zlyhaním pozorujeme problémy pri odpojení od UPV alebo NIV (neinvazívnej ventilácie) spôsobené ireverzibilnými fibrotickými zmenami pľúc. Vo funkčnom vyšetrení pľúc evidujeme reštrikčnú ventilačnú poruchu a zníženú difúznu kapacitu pľúc pre oxid dusnatý (TLCO) (Graf č. 1).

Pokles TLCO priamo koreluje so závažnosťou akútneho ochorenia. Na poklese pľúcnych funkcií participuje slabosť dýchacieho svalstva a mikrotromby v cievnom riečisku.

• Chronický kašeľ. Často sa s ním stretávame spolu s výraznou únavou, bolesťami hlavy,

Graf č. 1: Nálezy reštrikčnej ventilačnej poruchy a zníženej difúznej kapacity pľúc pre CO pri prvej návšteve v máji 2021 (A).

(Archív KPaF)

prevalencia je 7 – 10 %. Príčina nie je celkom jasná. Na rozdiel od postinfekčného kašľa po akútnom katare dýchacích ciest je chronický kašeľ po Covid-19 sprevádzaný multisystémovými prejavmi, ktoré môžu naznačovať multifaktoriálnu patogenézu. Kašeľ môže byť výsledkom invázie SARS-CoV-2 do vágových senzorických neurónov alebo výsledkom neurozápalovej odpovede (alebo oboch).

• Kavitujúce lézie. Vírusové pneumónie, ktoré zriedkavo spôsobujú pľúcne kavitácie, a to aj pri závažnej a pokročilej vírusovej infekcii, avšak pri Covid-19 boli publikované v sérii prípadov v predĺženom symptomatickom období. Sú názory, že k rozvoju dochádza v dôsledku multifaktoriálnych príčin,

TÉMA ČÍSLA 104 inVitro
A

CO difúzia + Spiro F/V

imunosupresívne účinky glukokortikoidov a tocilizumabu, zápalové dráhy špecifické pre SARS-CoV-2, mikroinfarkty a infarkty. Neexistuje štandardný diagnostický a liečebný algoritmus v manažmente kavitujúcich lézií, diferenciálno-diagnosticky treba vylúčiť invazívne mykózy, predovšetkým aspergilózu a tuberkulózu.

• Ochorenie malých dýchacích ciest (small airways disease – SAD). Samotná infekcia SARS-CoV-2 spôsobuje funkčnú SAD a zvýšený air-trapping, zatiaľ čo reštrikčná ventilačná porucha a zhoršená výmena krvných plynov sú spôsobené poškodením pľúc pri ARDS, a to bez ohľadu na základnú príčinu.

: Nálezy reštrikčnej ventilačnej poruchy a zníženej difúznej kapacity pľúc pre CO pri kontrole v júli 2021 (B). (Archív KPaF)

Funkčná SAD môže byť výsledkom priamej infekcie malých dýchacích ciest SARS-CoV-2, dokonca aj u pacientov s miernou infekciou. V tomto prípade vyplýva postcovidová SAD z reparačných procesov a/alebo z abnormálnej produkcie hlienu. Naopak imunitná odpoveď SARS-CoV-2 môže priamo vyvolať postcovidovú SAD aj v neprítomnosti infekcie. Bez ohľadu na základný mechanizmus je vývoj SAD mesiace po akútnej infekcii problémom, ktorý vedie k remodelácii dýchacích ciest a k rozvoju fibrózy pľúc.

• Pľúcna hypertenzia (PAH). Presný mechanizmus nie je známy (tak ako pri infekcii HIV), no frekvencia PAH sa zvýšila. Z pitiev vieme, že hrúbka steny pľúcnej artérie sa

Postcovidové obdobie a človek Unilabs Slovensko 105
B

zdvojnásobila v porovnaní s jedincami infikovanými H1N1. Zhrubnutie pľúcnych ciev pri Covid-19 má zásadnú úlohu pri rozvoji akútneho respiračného zlyhania, a teda pacienti zotavujúci sa z Covid-19 sú náchylnejší na rozvoj PAH a zlyhanie pravého srdca.

• Pľúcna embólia. Poškodenie alveolárneho epitelu vírusom SARS-CoV-2 prostredníctvom receptora ACE-2, zápal a hypoxia aktivujú koagulačnú kaskádu, čo vedie k aktivácii trombocytov so zvýšením hladiny niektorých mediátorov a k priamemu endotelovému poškodeniu. Hyperkoagulabilita pokračuje aj v postakútnom období, je spúšťaná nepretržite, najmä prebiehajúcim zápalom, pričom k tomu prispievajú aj postinfekčne zvýšené antifosfolipidové protilátky.

• Sekundárne infekcie. Príčinou je dysregulácia v imunologických mechanizmoch, imunosupresívny stav je podobný stavu imunosupresie pri sepse. Sekundárne infekcie významne komplikujú klinické zotavovanie pri Covid-19, ale predpokladá sa, že nie sú spojené s trvalou dysfunkciou orgánov.

• PostCovid-ILD (Interstitial Lung Disease).

Jednou z najzávažnejších komplikácií postakútneho obdobia Covid-19 je rozvoj fibrózy.

TGF-β (transformujúci rastový faktor beta) je najdôležitejší faktor v procese hojenia vzniknutého poškodenia pľúcneho parenchýmu i počas regresie zápalu. Považuje sa za cytokín, ktorý hrá najdôležitejšiu úlohu v progresii do fibrózy po Covid-19. Zvýšenie hladiny TGF-β vedie k zníženiu expresie

ACE-2 a k zvýšeniu hladiny angiotenzínu II, čo podporuje proliferáciu fibroblastov, ich migráciu do tkaniva, transformáciu na myofibroblasty, ich aktiváciu a v konečnom dôsledku ich akumuláciu v pľúcnom interstíciu.

SARS-CoV-2 má priamy účinok na zvýšenie hladiny TGF-β. Rozvoj fibrózy začína v skorých štádiách, prejaví sa pri ústupe zápalu. Fibrotické procesy pľúc sú častejšie v prípadoch vyžadujúcich mechanickú ventiláciu v ranom období, čo môže súvisieť s oxidačným stresom a s traumou rezultujúcou z UPV. Pokročilý vek, ťažká pneumónia, predĺžený pobyt na JIS a predĺžené trvanie mechanickej ventilácie, fajčenie a chronický alkoholizmus v anamnéze sú prediktormi rozvoja postCovid-ILD. Vysoké hladiny CRP, IL-6 a LDH v akútnej fáze môžu viesť k aktivácii proliferácie fibroblastov v procese reparácie poranenia pľúc.

TGF- β

TGF-β (transformujúci rastový faktor beta) je najdôležitejší faktor v procese hojenia vzniknutého poškodenia pľúcneho parenchýmu i počas regresie zápalu. Považuje sa za cytokín, ktorý hrá najdôležitejšiu úlohu v progresii do fibrózy po Covid-19.

• Multisystémový zápalový syndróm u dospelých (MIS-A) sa pozoruje pri protrahovanom priebehu Covid-19, podľa dostupných údajov nie je veľmi častý, hlásený zvyčajne do 2 – 5 týždňov po infekcii. Pri diagnostike sa vyžaduje systematický prístup s dobrou medziodborovou spoluprácou. Pri MIS-A môžu byť len mierne respiračné symptómy, mierna hypoxémia alebo zriedkavé rádiologické abnormality. Patofyziológia nie je známa, avšak postihnutie viacerých orgánových systémov, ako sú srdce, mozog, pečeň, obličky, GIT a koža, je spojené s poškodením endotelu, trombozápalom, s dysreguláciou imunitných odpovedí a s dysreguláciou renín-angiotenzín-aldosterónového systému.

Diagnostika

V diagnostike postcovidového syndrómu sú určujúce tieto kritériá: symptómy pacienta sa začali v akútnom štádiu, pretrvávajú, zhoršujú sa, opakujú sa alebo sa vyvinú nové symptómy (Tabuľka č. 2). Pokles kvality života a funkčného stavu nastáva v porovnaní s predcovidovým obdobím, prítomné sú trvalé alebo progresívne rádiologické abnormality (Tabuľka č. 3) a patológie funkčných testov (Graf č. 1).

TÉMA ČÍSLA 106 inVitro

Je veľmi ťažké rozlíšiť postcovidové rezíduá a komplikácie plynúce z intenzívnej starostlivosti (poškodenie pľúc plynúce z UPV – barotrauma, pneumotorax, fibróza pľúc atď.).

Aby bolo možné rozlíšiť predchádzajúce komorbidity a dôsledky prekonanej Covid-19 infekcie treba poznať východiskový stav pacienta pred Covid-19. Treba diferencovať sekundárne bakteriálne infekcie, komplikácie užívania systémových kortikosteroidov (svalová slabosť, diabetes mellitus, osteoporóza, infekcie, adrenálna supresia atď.), posttraumatický syndróm (úzkosť, panika atď.), cielene pátrať po trombotických (infarkt myokardu, pľúcna embólia) a postischemických komplikáciách (infarkt, funkčná limitácia).

Negatívne prognostické faktory ťažkého priebehu Covid-19 a tiež výraznejších postcovidových symptómov sú: pokročilý vek, komorbidity, prioritne diabetes mellitus, preexistujúce chronické respiračné ochorenie, ob ezita, genetická predispozícia.

Hodnotenie postcovidového syndrómu Dôvodom dlhodobého sledovania pacientov po prekonaní Covid-19 je identifikácia a monitorovanie včasných či dlhodobých respiračných komplikácií, včasná detekcia a liečba život limitujúcich komplikácií, ako sú pľúcna fibróza a pľúcne vaskulárne ochorenie, hodnotenie dyspnoe, potreby oxygenoterapie, poskytnutie rehabilitačných intervencií, paliatívnej starostlivosti, psychoso ciálnej podpory. Ďalším dôvodom je rádiologicky odlíšiť klinicky zotavených pacientov a identifikovať a zvládnuť preexis tujúce nediagnostikované respiračné ochorenie.

Nie sú jasné informácie o optimálnom načasovaní sledovania týchto pacientov. Intervaly dispenzárnych kontrol sa líšia od pacienta k pacientovi: mladí pacienti s ľahkým priebehom Covid-19 a bez komorbidít sa obvykle zot avia bez liečby či nutnosti hospitalizácie a rutinné dispenzárne sledovanie nevyžadujú. Naopak, pacienti starší, s početnými komorbiditami, so stredne závažným až závažným priebehom Covid-19 vyžadujúcim hospitalizáciu, suplementáciu O2 nazálnou kanylou alebo HFNO (high-flow nasal oxygen therapy), prípadne pacienti po akútnom respiračnom zlyhaní, po rozvoji ARDS s nutnosťou UPV, sa objednávajú na vyšetrenie obvykle do 3 týždňov po ukončení hospitalizácie.

Spravidla sa realizujú tieto vstupné vyšetrenia:

• podrobná anamnéza, monitoring priebehu Covid-19 perhospitalizačne, zápis liečebných intervencií, medikácia, komplikácie, emisia s/bez kyslíkovej liečby,

• komorbidity, lieková anamnéza,

• fyzikálne vyšetrenie, zápis telesnej hmotnosti (monitoring v čase), záťažový test (napríklad 1 minute sit-to-stand test),

• u všetkých pacientov vstupné komplexné biochemické vyšetrenie, hemogram, koagulačný panel vrátane D-dimérov,

• rtg hrudníka vo dvoch projekciách,

• komplexné funkčné vyšetrenie pľúc: celotelová bodypletyzmografia a vyšetrenie difúznej kapacity pľúc pre CO.

Na základe výsledkov vstupného vyšetrenia sa zostavuje plán kontrol a diferenciálno-diagnostický algoritmus:

• vylúčiť reinfekciu SARS-CoV-2,

• vylúčiť iné postvírusové sekundárne bakteriálne alebo mykotické infekcie,

• zvážiť iné testy, prípadne kardiošpecifické markery, biomarkery srdcového zlyhávania atď.

Pacienti s pretrvávajúcimi symptómami majú nespochybniteľný prospech zo zaradenia do programu komplexnej respiračnej fyzioterapie, ktorá je kľúčom k rýchlejšiemu zotaveniu (využívame programy sanatórnej liečby).

Vhodné je odporučiť očkovanie proti chrípke a pneumokokom.

Pacientom s pretrvávajúcimi symptómami je vhodné odporučiť očkovanie proti chrípke a pneumokokom.

Postcovidové obdobie a človek Unilabs Slovensko 107

Tabuľka č. 2: Diferenciálna diagnostika dýchavice u chorých s anamnézou infekcie SARS-CoV-2

Možná príčina Príklad Vyšetrenia

Preexistujúce pľúcne ochorenie (bolo prítomné, ale neodhalené pred Covid-19)

Pľúcne postihnutie, ktoré vzniklo v súvislosti s prekonaním Covid-19

• HRCT obraz emfyzému – CHOCHP

• HRCT obraz UIP – IPF

• astma bronchiale

• perzistujúce GGO (opacity mliečneho skla) periférne bilaterálne, kondenzácie, zhrubnutie interlobulárnych sept

• možnosť poliekového poškodenia (amiodaron)

• kyslíková toxicita

• VILI (ventilator induced lung injury)

• bakteriálna superinfekcia

• tuberkulóza

• pneumocystis jiroveci pneumónia

• Covid-19 asociovaná invazívna pľúcna aspergilóza (CAPA)

• komplexné vyšetrenie podľa odporúčaní pre jednotlivé suspektné diagnózy

• per exclusionem – u vybraných chorých okrem HRCT pľúc a vyšetrenia pľúcnych funkcií môže byť vhodné doplniť bronchoskopiu s bronchoalveolárnou lavážou atď.

Ochorenie ciev

• pľúcna embólia

• D-diméry

• CT angiografia

• prípadne ventilačno-perfúzny sken

Ochorenia srdca

• kardiomyopatia

• arytmie

• acute cardiac injury (akútne poškodenie srdca)

• preexistujúce kardiálne ochorenie

Neuromuskulárne abnormality

Psychické zmeny

• myopatie kriticky chorých

• neuropatie kriticky chorých

• preexistujúce neuromuskulárne ochorenie

• vaskulárne ochorenie CNS v súvislosti s Covid-19

• posttraumatický stresový syndróm

• depresia

• úzkosť

Hematologické abnormality

• anémia

Tabuľka č. 3: HRCT nálezy a Covid-19

Typické nálezy Netypické nálezy

• GGO – periférne bilaterálne perzistujú najdlhšie

• konsolidácie so zachovaným air-bronchogramom

• zhrubnutie interlobulárnych sept

• crazy paving (bláznivá dlažba)

• fibrózne pruhy

• lineárne opacity

• mierne zhrubnutie pleury a neveľké pleurálne výpotky

• retikulácie

• kardiologické vyšetrenia: ECHOkg, Holter, atď.

• neurologické vyšetrenia: CT, NMR, EMG atď.

• psychologické, prípadne psychiatrické vyšetrenie: štandardizované skríningové dotazníky na symptómy úzkosti a depresie, iné

• krvný obraz

• extenzívne postihnutie nodulmi a mikronodulmi

• mediastinálna lymfadenopatia

• voština/honeycombing vo včasných fázach infekcie Covid-19

○ 30 a viac dní po infekcii boli u pacientov (väčšinou vo veku 60+) referované fibrotické zmeny vrátane trakčných bronchiektázií, retikulácií a voštiny

• emfyzém

• solitárne uzly

TÉMA ČÍSLA 108 inVitro

do 6 mesiacov

Väčšina hospitalizovaných pacientov sa vráti do „normálneho“ stavu z obdobia pred Covid-19 do 6 mesiacov.

Prognóza

Nie je známa, prax však ukazuje, že závisí od závažnosti akútnej infekcie SARS-CoV-2. Dnes ale vieme, že napriek ťažkému priebehu Covid-19 s rozvojom ARDS a potrebou intubácie a UPV je celková prognóza pacientov priaznivá. Pri správne nastavenom manažmente pretrváva trvalé poškodenie zdravia len u minimálnej časti pacientov.

Nemáme dôkazy z veľkých kontrolovaných štúdií, no mnohí pacienti s pretrvávajúcimi symptómami po miernej/asymptomatickej infekcii SARS-CoV-2 uvádzajú klinické zlepšenie po očkovaní. Keďže u týchto pacientov stále existuje riziko reinfekcie, odporúčanie očkovania je vhodné bez ohľadu na ovplyvnenie postcovidových symptómov.

Záver

Covid-19 nie je len akútnou infekciou respiračného systému, ale je to komplexná entita s komplikáciami po jej prekonaní a s dlhodobými následkami špeciálne postihujúcimi respiračný aparát, preto liečba tohto ochorenia pokračuje často aj po ukončení hospitalizácie. Druhý rok pandémie Covid-19 ukázal potrebu detekcie a hodnotenia dlhodobých následkov Covid-19. Pochopenie patogenézy postihnutia respiračného systému pri Covid-19 je dôležité pre pochopenie dlhodobých následkov choroby. Včasné zahájenie terapeutických opatrení má rozhodujúci význam pre zlepšenie kvality života po prekonaní Covid-19. Manažment postcovidového syndrómu si vyžaduje holistický a medziodborový prístup, ktorý zahŕňa špecialistov rôznych odborností.

Kauzálna liečba postcovidového syndrómu zatiaľ neexistuje. Využívame liečbu symptomatickú, podpornú a dôležitá je diferenciálna diagnostika k detekcii konkomitantných respiračných ochorení. V priebehu vstupného vyšetrenia a následnej dispenzárnej starostlivosti (ak sa o nej rozhodne), najmä pri progresii stavu či nečakanej stagnácii, treba vylúčiť komplikujúce faktory (pľúcna embolizácia, bakteriálna superinfekcia) či rozvoj nových (mimo)pľúcnych komorbidít (kardiálne, metabolické, hematologické atď.). Väčšina hospitalizovaných pacientov sa vráti do „normálneho“ stavu z obdobia pred Covid-19 do 6 mesiacov. Naše skúsenosti ukazujú, že len minimálne percento preživších pacientov s Covid-19 pneumóniou s ťažkým priebehom, ktorý vyústil do ARDS a nutnosti UPV, má trvalé následky v zmysle rtg/HRCT a/alebo funkčného deficitu. Pacienti potrebujú opakovanú edukáciu o účinnosti dostupných vakcín a výhodách očkovania. Literatúra

1. George, P. M. et al. Respiratory follow-up of patients with Covid -19 pneumonia. Thorax 2020; 75: 1009 – 1016.

2. Léčba plicního postižení pacientů po prodělaném Covid-19 (Coronavirus disease 2019) – Poziční dokument České pneumologické a ftizeologické společnosti

3. Siddiqi, H. K.; Mehra, M. R. Covid-19 illness in native and immunosuppressed states: A clinical-therapeutic staging proposal. The Journal of Heart and Lung Transplantation. 2020; 39: 405 – 407.

4. Esendağli, D.; Yilmaz, A.; Akçay, Ş.; Özlü, T. Post-Covid syndrome: pulmonary complications. Turk J Med Sci. 2021 Dec 17; 51 (SI-1): 3359 – 3371.

5. Shah, W.; Hillman, T.; Playford, E. D.; Hishmeh, L. Managing the long term effects of covid-19: summary of NICE, SIGN, and RCGP rapid guideline BMJ 2021; 372 :n136 doi:10.1136/bmj.n136

6. Hoffer, E. P. Long Covid: Does It Exist? What Is It? What Can We Do For Sufferers? Am J Med. 2021 Nov;134(11):1310-1311. doi: 10.1016/j.amjmed.2021.05.023. Epub 2021 Jul 6. PMID: 34237305; PMCID: PMC8257397.

7. Chippa, V.; Aleem, A.; Anjum, F. Post Acute Coronavirus (Covid-19) Syndrome. 2022

Jun 19. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan–. PMID: 34033370.

Postcovidové obdobie a človek Unilabs Slovensko 109

Covid-19, opičie kiahne, multirezistentné baktérie – čo ďalej?

MUDr. Jozef Ficik, MPH Primár Ústavu klinickej mikrobiológie, Ústredná vojenská nemocnica SNP – FN v Ružomberku

Tretí rok pandémie Covid-19 sa pomaly chýli ku koncu a veľká časť sveta sa zmieta v pandemickej únave. Nestihli sme si ani poriadne vydýchnuť a epidémia opičích kiahní zasiahla do životov mnohých ľudí na miestach, kde sa tento vírus doteraz nikdy nevyskytoval. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a americké ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb vyhlásili opičie kiahne za stav ohrozenia verejného zdravia. No pri riešení mimoriadnej situácie v súvislosti s epidémiou opičích kiahní či pandémiou Covid-19 by nemalo zostať bez povšimnutia šírenie antimikrobiálnej rezistencie, ktorú WHO v roku 2019 vyhlásila za jednu z desiatich najväčších globálnych hrozieb pre verejné zdravie, ktorým ľudstvo čelí. Bez zveličovania môžeme poznamenať, že ide o ďalšiu pandémiu multirezistentných baktérií, ktorá je tu už takmer 30 rokov a stále naberá na intenzite. Pokroky v medicíne, dostupnejšia zdravotná starostlivosť a lepšia hygiena však v posledných dvoch desaťročiach znížili v celosvetovom meradle celkovú chorobnosť a úmrtnosť na infekčné choroby, najmä na infekcie dolných dýchacích ciest a hnačkové ochorenia.

Úvod

Dvadsiate prvé storočie bolo svedkom rozšírenia mnohých závažných infekčných ochorení, pandémiu Covid-19 nevynímajúc. Prepuknutie ochorenia SARS v roku 2002, pandémia prasacej chrípky v roku 2009, MERS na Blízkom východe v roku 2012, epidémia vírusového ochorenia Ebola v rokoch 2013 – 2016 v západnej Afrike a epidémia vírusového ochorenia Zika v roku 2015 mali za následok značnú morbiditu (chorobnosť) a mortalitu (úmrtnosť), keďže sa šírili sa cez hranice štátov a infikovali ľudí v mnohých krajinách sveta. Kým minulé storočie prinieslo viacero pandémií vrátane španielskej, ázijskej či hongkonskej chrípky, SARS-CoV-2 je bezkonkurenčný vo svojom rýchlom celosvetovom rozšírení a s tým spojenými konzekvenciami. Aj v dávnejšej minulosti – v časoch kolonizácie, otroctva a krutých vojen – dochádzalo

ku globálnemu šíreniu infekčných chorôb s ničivými dôsledkami. Tuberkulóza, detská obrna, kiahne a záškrt boli veľmi rozšírené a pred príchodom vakcín tieto choroby spôsobovali takisto značnú chorobnosť a úmrtnosť. Každá minca má však dve strany. Práve eradikácia (úplné vyhubenie) pravých kiahní v roku 1980 viedla k ukončeniu očkovania proti tomuto ochoreniu, čo môže byť jednou z hlavných príčin rozšírenia opičích kiahní v súčasnosti (1).

Epidémia opičích kiahní

Epidémia opičích kiahní sa objavila už v 107 členských štátoch WHO a alarmujúco sa rozšírila od prvého potvrdeného prípadu v Spojenom kráľovstve zo 7. mája 2022 (2). Počet infikovaných prekročil v októbri 2022 hranicu 70 000 prípadov s 26 úmrtiami. Medzi 10

krajín s najvyšším celkovým počtom prípadov patria Spojené štáty americké (USA), Brazília, Španielsko, Francúzsko, Británia, Nemecko, Peru, Kolumbia, Mexiko a Kanada. Tieto krajiny zaznamenali takmer 87 % prípadov z celého sveta. Tam, kde boli údaje dostupné, tvorili 97 % prípadov muži s mediánom veku 35 rokov, pričom 90 % z nich potvrdzovalo homosexuálne správanie. Podľa prehľadu prípadov WHO bolo až 49 % z týchto pacientov HIV pozitívnych (3). Vedci sa domnievajú, že vírus do Európy zavliekol človek, ktorý sa nakazil v Afrike na jar 2022 (4).

Opičie kiahne sú zoonotické vírusové ochorenie spôsobené dvojvláknovým obaleným DNA vírusom, ktorý patrí do čeľade Poxviridae, rodu Orthopoxvirus (kam patrí aj vírus pravých kiahní) (2). Pôvodne išlo o zriedkavé ochorenie vyskytujúce sa v západnej a strednej Afrike, avšak od mája 2022 sa šíri naprieč kontinentmi, pričom prípady rýchlo narastali v USA, Európe aj v Austrálii (5). Opičie kiahne sa prenášajú priamym kontaktom so zvieraťom prostredníctvom telesných tekutín, krvi, aerosólu alebo infikovaných lézií. Ďalej sa šíria úzkym kontaktom človeka s človekom a respiračnými sekrétmi (2). Je možné sa infikovať aj sekundárnou expozíciou živému vírusu prostredníctvom spoločne používaného oblečenia, uterákov alebo posteľnej bielizne (6). Opičie kiahne majú inkubačnú dobu 7 – 21 dní a v klinickom obraze dominujú horúčka, bolesť hlavy, kašeľ a patognomická lymfadenopatia (typické zväčšenie lymfatických uzlín). Potom nasleduje kožná vyrážka na tvári a končatinách počas nasledujúcich 1 – 3 dní. Americké centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (CDC) uvádza, že vakcína proti pravým kiahňam poskytuje 85 % ochranu proti opičím kiahňam (2).

Bude z opičích kiahní nová pandémia?

Zatiaľ čo prepuknutie opičích kiahní zaujalo celý svet, podľa odborníkov existuje len malá hrozba masívnej globálnej pandémie (5). Dôvodov je viac. Existuje niekoľko dôležitých rozdielov medzi prepuknutím opičích kiahní a pandémiou Covid-19. Po prvé, SARS-CoV-2 bol nový vírus, ktorý sa objavil koncom roka 2019, čo znamená, že ho predtým nikdy nikto nevidel. V dôsledku toho svet nemal vakcíny ani imunitu voči vírusu, čo mu umožnilo šíriť sa závratnou rýchlosťou. Vzostup nových variantov SARS-CoV-2 spolu so schopnosťou vírusu efektívne sa prenášať z človeka na človeka

85 %

Americké centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (CDC) uvádza, že vakcína proti pravým kiahňam poskytuje 85% ochranu proti opičím kiahňam.

vzduchom len posilnili a naďalej posilňujú jeho šírenie (7). Naproti tomu, opičie kiahne nie sú nové ochorenie. Vírus opičích kiahní je známy už od roku 1958 a vedci vedia o tomto víruse viac ako o SARS-CoV-2 na začiatku pandémie Covid-19 (8). Ďalší dôležitý faktor je rýchlosť šírenia. Opičie kiahne sa nešíria tak ľahko ako Covid-19. Vzhľadom na to, že prenos opičích kiahní vyžaduje zväčša intímny kontakt, sú oveľa menej nákazlivé ako Covid-19 (9). A okrem toho, infikovaných ľudí je aj ľahšie identifikovať a ohniská nákazy je tak jednoduchšie kontrolovať (5). Šírenie Covid-19 v presymptomatickom štádiu (pred vypuknutím príznakov) či počas asymptomatického priebehu (bez príznakov) je v tomto smere oveľa ťažšie korigovať. Vakcíny proti opičím kiahňam sú už v súčasnosti dostupné a hoci sa vyskytli logistické problémy, distribúcia ohrozeným skupinám je momentálne zabezpečená (7). Napriek spomenutým okolnostiam netreba brať epidémiu opičích kiahní na ľahkú váhu. Aj napriek tomu, že je toto ochorenie v porovnaní s Covid-19 zriedkavo

TÉMA ČÍSLA 112 inVitro

V súčasnosti prebieha výskum nových liečebných prístupov, ako sú protilátková terapia, liečba bakteriofágmi či transplantácia fekálnej mikrobioty.

smrteľné, môže spôsobovať extrémne bolestivé kožné lézie trvajúce niekoľko týždňov (6). Vírus okrem toho, že sa úspešne šíri sexuálnym kontaktom, tiež získal mutácie s nejasnou funkciou a významom a ak bude v populácii naďalej cirkulovať, môžu sa u neho vyskytnúť mutácie, ktoré mu umožnia ešte efektívnejšie infikovať ďalších ľudí (7). Preto by sme mali zostať ostražití a zobrať si z pandémie Covid-19 ponaučenie.

Vplyv pandémie Covid-19 na spotrebu antibiotík a vývoj antimikrobiálnej rezistencie

Zatiaľ čo sa priemerná dĺžka života vo svete neustále zvyšuje a roky života stratené v dôsledku infekčných chorôb klesajú, vyvstáva staronová hrozba infekčných ochorení, ktorá pochádza či už z nových infekcií, alebo z opakujúcich sa starých infekcií, ktoré komplikuje aj intenzívne sa šíriaca antimikrobiálna rezistencia (1). Správa amerického CDC publikovaná v roku 2019 dospela k záveru, že „postantibiotická éra“ sa už začala v dôsledku rozdielu medzi mierou antimikrobiálnej rezistencie a vývojom nových antibiotík, ktorý už dlhé roky stagnuje. A niet pochybností, že aj proti novým antibiotikám sa skôr či neskôr vyvinie rezistencia. Práve preto v súčasnosti prebieha výskum nových liečebných prístupov, ako sú protilátková terapia, liečba bakteriofágmi či transplantácia fekálnej mikrobioty (10). Skúmanie a vývoj týchto nových intervencií je extrémne dôležitý, pretože vplyvom narastajúcej antimikrobiálnej rezistencie mikroorganizmov už dnes v Európe zomiera

25 000 ľudí ročne. Na celom svete až 700 000. Podľa Organizácie spojených národov (OSN) by okolo roku 2050 mohli multirezistentné baktérie po celom svete zabíjať až 10 miliónov ľudí a niektorí odborníci sa domnievajú, že ľudia budú zomierať častejšie na infekcie spôsobené odolnými baktériami než v súčasnosti na rakovinu (11).

Covid-19 zaplavil nemocnice ťažko chorými pacientmi a mnoho z nich s horúčkou a zápalom pľúc bolo liečených antibiotikami. Najmä na začiatku pandémie, keď sa o priebehu závažnej infekcie Covid-19 vedelo len málo, boli pacienti s pneumóniou (zápalom pľúc) na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) liečení najmä širokospektrálnymi antibiotikami. Neskôr sa zistilo, že odhadovaná miera bakteriálnej koinfekcie bola nižšia ako 9 % (10).

Hoci bola v nedávnej štúdii z Anglicka hlásená relatívne nízka miera bakteriálnej infekcie medzi hospitalizovanými pacientmi s Covid-19 (v rozmedzí od 5 do 27 %), bežne sa na liečbu a profylaxiu (opatrenie brániace vypuknutiu choroby) Covid-19 predpisovali širokospektrálne antibiotiká. Nedávny systematický prehľad a metaanalýza odhadli prevalenciu (rozšírenie) koinfekcie (infekcia viacerými mikroorganizmami súčasne) len u 3,5 % pacientov a sekundárnej bakteriálnej infekcie u 14,3 % pacientov (12). Podobne aj multicentrická prospektívna kohortová štúdia v Spojenom kráľovstve zaznamenala nízky výskyt mikrobiologicky potvrdených bakteriálnych infekcií, najmä sekundárnych infekcií u pacientov s Covid-19 a časté používanie (až 85,2 %) širokospektrálnych antimikrobiálnych látok. Tieto nízke frekvencie koinfekcie či superinfekcie (ďalšia infekcia, ktorá nasadla na prvotnú infekciu) sú v kontraste s častým predpisovaním antimikrobiálnych liečiv. 70 % pacientov s Covid-19 dostávalo počas pobytu v nemocnici aspoň jednu antibiotickú kúru, pričom u kriticky chorých pacientov s Covid-19 sa antibiotiká indikovali až u 80 – 100 % pacientov (12). Extenzívne využívanie širokospektrálnej empirickej antibiotickej liečby (bez vedomosti o citlivosti patogénu na antimikrobiálne liečivá) bolo spôsobené exponenciálnym nárastom hospitalizácií na JIS spolu s invazívnymi výkonmi a následným nárastom nozokomiálnych infekcií (infekcií spojených s pobytom v zdravotníckom zariadení). Pacienti prijatí na JIS mali bakteriálnu koinfekciu alebo superinfekciu častejšie ako pacienti s Covid-19 prijatí na bežné oddelenia

Postcovidové obdobie a človek Unilabs Slovensko 113

až 700 000

Vplyvom narastajúcej antimikrobiálnej rezistencie mikroorganizmov už dnes v Európe zomiera 25 000 ľudí ročne. Na celom svete až 700 000.

a tieto infekcie boli častejšie spôsobené multirezistentnými mikroorganizmami, ako napríklad meticilín-rezistentnými kmeňmi Staphylococcus aureus (MRSA) (12).

V ambulantnom sektore bola situácia iná. Na rozdiel od nemocničného prostredia bolo k dispozícii menej dostupných údajov na priame posúdenie zmien rezistencie. Okrem toho bolo správanie ľudí počas pandémie pri vyhľadávaní zdravotnej starostlivosti nevyhnutne iné ako pred pandémiou a prístup k tejto starostlivosti bol značne obmedzený. Preto môžu byť výsledky výskumov v tejto oblasti významne skreslené. Hoci sa vírusové infekcie horných dýchacích ciest často nevhodne liečia antibiotikami, predpisovanie antibiotík na tieto infekcie v USA v roku 2020 kleslo z úrovne pred pandémiou. Celkovo sa situácia ohľadom predpisovania antibiotík v ambulantnom prostredí vyvíjala priaznivo, no údaje z roku 2021 už poukazujú na možný nárast ich spotreby (10). Na druhej strane, infekcie spôsobené baktériou Streptococcus pneumoniae a ďalšie bakteriálne ochorenia ako kvapavka, tuberkulóza a iné, ktoré si vyžadujú antibiotickú liečbu, mohli zostať počas pandémie nediagnostikované a neliečené (10).

Vplyv Covid-19 na frekvenciu iných infekčných ochorení Protiepidemické opatrenia prijaté širokou verejnosťou ako nosenie rúšok či respirátorov, časté umývanie rúk, krátke a intenzívne vetranie, sociálny dištanc, dodržiavanie etikety kýchania a kašľania boli a sú efektívnou prevenciou najmä respiračných a črevných infekčných ochorení a aj do budúcna umožňujú väčšiu kontrolu týchto chorôb (13). Spomínané nefarmakologické intervencie v oblasti verejného zdravia znížili šírenie nielen Covid-19, ale aj iných respiračných infekcií, ako sú chrípka a prechladnutie (10).

V roku 2020 výskyt väčšiny infekčných chorôb podliehajúcich hláseniu v Číne vykazoval klesajúci trend, pričom najvýraznejší pokles zaznamenali u respiračných infekcií. Na Slovensku v tom istom roku podľa údajov Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) tiež klesala incidencia (výskyt) u mnohých povinne hlásených infekčných ochorení. Išlo o nasledovné choroby: šarlach, čierny kašeľ, ovčie kiahne, hepatitída B, hepatitída C, mumps, toxoplazmóza, bakteriálne meningitídy, chrípka

TÉMA ČÍSLA 114 inVitro

a pneumokokové infekcie, kontakt a ohrozenie besnotou. Avšak v roku 2021 incidencia spomínaných ochorení už neklesala a v prípade chrípky či pneumokokových ochorení dokonca výrazne stúpla (14). Príčinou môže byť aj pandemická únava spojená s laxnejším prístupom ľudí k protiepidemickým opatreniam.

Covid-19 a nozokomiálne infekcie

Pandémia Covid-19 dramaticky otestovala systémy zdravotnej starostlivosti na celom svete, čo malo vážne dôsledky na opatrenia pri prevencii a kontrole infekcií získaných v nemocniciach (nozokomiálne infekcie). Spomedzi nich predstavuje infekcia Clostridioides difficile (CDI) jednu z najdôležitejších globálnych hrozieb pre verejné zdravie vôbec (15).

Ak na jednej strane bolo vo viacerých prostrediach zaznamenané všeobecné zníženie výskytu CDI, najmä v dôsledku mimoriadneho posilnenia opatrení na prevenciu infekcií, na druhej strane kritické okolnosti, ktoré sa vyskytli v mnohých nemocniciach, obmedzili účinnosť týchto opatrení, najmä na JIS, čím sa zvýšila možnosť výskytu CDI získanej v nemocnici. Nové obavy vyvstali z poklesu testovania na C. difficile a zvýšeného indikovania širokospektrálnych antibiotík hlásených počas pandémie. Najmä nadmerné používanie týchto látok a dezinfekčných prostriedkov môže viesť k selekcii rezistentných kmeňov C. difficile nielen v nemocniciach, ale aj v komunite (15). Rastúci výskyt nozokomiálnych infekcií odlišných od CDI môže nepriamo podporovať výskyt tohto ochorenia v dôsledku zhoršenia stavu pacienta, predĺženia hospitalizácie a prípadných opakovaných antibiotických terapií. Je pozoruhodné, že samotný Covid-19 môže zvyšovať riziko vzniku CDI. Okrem toho aj pacienti, ktorí prekonali Covid-19, môžu predstavovať novú skupinu krehkých pacientov s potenciálne vyšším rizikom vzniku klostrídiovej enterokolitídy

(15) V skutočnosti možno Covid-19 považovať za vyvíjajúcu sa systémovú patológiu, ktorá môže postihnúť nielen pľúca, ale aj ďalšie orgány a tkanivá. Najmä nedávne štúdie zaznamenali exacerbovanú (zhoršenú) systémovú zápalovú odpoveď a zmeny v gastrointestinálnej mikrobiote podobné expozícii antibiotikám u pacientov infikovaných SARS-CoV-2. Preto existuje možnosť, že pandémia môže viesť k veľkému počtu preživších so zvyškovými poškodeniami po Covid-19, ako sú chronické ochorenia pľúc alebo neurologické, kardiologické či črevné

problémy, ktoré môžu vyžadovať častejšie hospitalizácie s prípadnou antibiotickou liečbou a následne vyšším rizikom vzniku CDI (15). Časté používanie širokospektrálnych antibiotík, ako sú napr. cefalosporíny, potencované penicilíny a fluorochinolóny, môže reálne ovplyvniť zloženie a funkciu črevnej mikrobioty pacientov s Covid-19, čo vedie k zníženej kapacite kolonizačnej odolnosti rezidentnej mikrobioty voči oportúnnym patogénom ako C. difficile a následne k rozvoju CDI. Okrem toho, poškodenie čreva spôsobené Covid-19 môže uľahčiť bakteriálnu infekciu, a to najmä u pacientov, ktorí sú náchylní na rozvoj klostrídiovej kolitídy (16).

Retrospektívne štúdie spolu s celosvetovými a národnými správami o sledovaní epidemiologickej situácie poukázali na zvyšujúci sa počet nozokomiálnych infekcií počas pandémie Covid-19. V USA išlo v roku 2020 najmä o významný nárast incidencie infekcií krvného prúdu (sepsy) spojených s centrálnym venóznym katétrom, infekcií močových ciest spojených s permanentným močovým katétrom a s ventilátorom asociovaných pneumónií. Tento nárast mohol súvisieť s viacerými faktormi: dlhším pobytom v nemocnici, častou potrebou invazívnych zákrokov a prístrojov, najmä mechanickou ventiláciou, nevhodným používaním antibiotík a nozokomiálnym prenosom patogénov z pacienta na pacienta (12).

Spomedzi nozokomiálnych

infekcií predstavuje infekcia

Clostridioides difficile (CDI) jednu z najdôležitejších globálnych hrozieb pre verejné zdravie vôbec.

Postcovidové obdobie a človek Unilabs Slovensko 115

Perspektívy do budúcna

Posledných niekoľko desaťročí prinieslo bezprecedentnú éru technologických, demografických a klimatických zmien. Lety leteckých spoločností sa od roku 2000 zdvojnásobili (z tesne pod dve miliardy v roku 2000 na viac ako štyri miliardy v roku 2019), od roku 2007 žije viac ľudí v mestských oblastiach než na vidieku, počet obyvateľov planéty neust ále stúpa a klimatické zmeny predstavujú pre celú spoločnosť stupňujúcu sa hrozbu (1). Nekontrolovateľný nárast globálnej konektivity so sebou prináša nové riziká spojené s rýchlym šírením známych, ako aj novovznikajúcich patogénov. Spomínané klimatické zmeny spolu s rýchlou urbanizáciou a meniacimi sa modelmi využívania pôdy bezpochyby zvýšia v nadchádzajúcich desaťročiach riziko vzniku rozličných ochorení. Najmä zmena klímy môže ovplyvniť rozsah globálnych patogénov, čo umožní infekciám, zvlášť tým, ktoré sú prenášané vektormi, expandovať do nových lokalít a pokračujúci nárast globálneho cestovania a obchodu bude po objavení sa týchto patogénov podporovať ich rýchle šírenie do celého sveta (1).

Meniaci s a svet si vyžaduje meniacu sa vedu. Najmä čo sa týka vyhodnocovania budúcich rizík spojených s infekčnými chorobami. Budúca práca vedcov by sa mala intenzívne zaob erať otázkami, ako môžu meniace sa vzorce demografických, klimatických a technologických faktorov spoločne ovplyvniť riziko vzniku nových patogénov, ich globálne šírenie a dynamiku nimi vyvolaných ochorení. Okrem retroaktívnych analýz, ktoré v literatúre zvyčajne dominujú, treba ďalší výskum zameraný na budúcnosť, aby sme sa vedeli čo najlepšie pripraviť a vyrovnať sa s možnými budúcimi následkami infekčných ochorení. Zvýšenú pozornosť treba venovať hlavne patogénom, ktoré v súčasnosti cirkulujú v populáciách voľne žijúcich, ale aj domácich zvierat (1).

Pandémia Covid-19 výrazným spôsobom zasiahla do životov miliónov ľudí a s jej následkami sa budeme pravdepodobne vyrovnávať ešte niekoľko desaťročí (1). Zároveň viedla nevídaným spôsobom k vývoju a integrácii modelov dynamického prenosu infekčných chorôb do tvorby politiky a do praxe v oblasti verejného zdravia. Modely, ktoré

ponúkajú systematický spôsob skúmania dynamiky prenosu a vytvárania krátkodobých, ako aj dlhodobých predpovedí, explicitne integrujú predpoklady o biologických, behaviorálnych a epidemiologických procesoch ovplyvňujúcich prenos chorôb, záťaž verejného zdravotníctva a v neposlednom rade epidemiologický dohľad nad týmito ochoreniami (17).

Existuje reálny predpoklad, že celosvetové úsilie v oblasti očkovania proti Covid-19 dostane túto pandémiu pod kontrolu. Neobjasnených však ostáva viacero otázok, predovšetkým to, či sa na základe dlhodobého spolužitia vírusu s ľudskou populáciou stane Covid-19 endemickým ochorením. Hoci je ťažké predpovedať trajektóriu ochorenia, existujú podmienky, koncepty a premenné ovplyvňujúce tento proces, ktoré možno predvídať. Pretrvávanie SARS-CoV-2 ako endemického vírusu s prípadnými sezónnymi epidémiami môže byť akcentované v skupinách vnímavých jedincov s oslabenou imunitou po infekcii alebo po očkovaní, ale môže ísť aj o zmeny v s amotnom víruse prostredníctvom antigénneho driftu (postupné zmeny vlastností antigénu v dôsledku hromadenia bodových mutácií), ktorý zníži ochranu populácie a môže dôjsť aj k opätovnému vstupu vírusu medzi ľudí z rezervoárových zvierat (18).

TÉMA ČÍSLA 116 inVitro

Záver

História ľudstva je plná epidémií hrozivých rozmerov a iných katastrof, ktoré poznačili ľudskú populáciu na dlhé desaťročia. Pandémia Covid-19 v tomto smere nie je ničím výnimočná. Ako v šestnástom storočí, keď mor takmer každoročne navštevoval Londýn, alebo v dobe Vikingov, keď pri brehu mohli každú noc pristáť nájazdníci zo Škandinávie, alebo ako v dobe syfilisu, paralýzy, náletov či ako v dnešnej dobe rakoviny, dopravných nehôd a metabolických, psychických či autoimunitných ochorení, je nám smrť bližšia, než sme ochotní pripustiť. Nevídané situácie tu boli vždy a už samotným narodením sme sa stali takpovediac odsúdenými na smrť. No táto istota nás nemá paralyzovať, ale práve naopak, má nás povzbudiť k odvahe robiť zmysluplné veci. Úplne na záver si dovolím v kontexte prebiehajúcich celospoločenských zmien citovať výrok slávneho írskeho spisovateľa a básnika C. S. Lewisa: „Bomby, podobne ako mikróby, môžu zničiť naše telo, no nemusia vládnuť našej mysli.“ C. S. Lewis zomrel pred 60 rokmi, no tieto jeho slová sú nadčasové a v dnešnej situácii, keď je našou jedinou istotou neistota, veľmi trefné.

Literatúra

1. Baker R. E., Mahmud A. S., Miller I. F. et al. Infectious disease in an era of global change. Nat Rev Microbiol. 2022;20(4):193 –205. doi:10.1038/s41579-021-00639-z

2. Farahat R. A., Abdelaal A., Shah J. et al. Monkeypox outbreaks during Covid-19 pandemic: are we looking at an independent phenomenon or an overlapping pandemic?. Ann Clin Microbiol Antimicrob 21, 26 (2022). https://doi. org/10.1186/s12941-022-00518-2

3. https://medicalxpress.com/news/2022-10monkeypox-cases.html

4. https://www.ecdc.europa.eu/en/ monkeypox/questions-and-answers

5. https://www.uhhospitals.org/Healthy-atUH/articles/2022/05/monkeypox-andCovid-19-here-are-key-differences

6. https://www.elsevier.com/connect/whatdo-hiv-and-Covid-19-have-to-do-withmonkeypox

7. https://asm.org/Articles/2022/August/ Monkeypox-vs-Covid-19

8. https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/ DCDC/Pages/Monkeypox-vs-COVID19.aspx

9. https://www.americanprogress.org/ article/5-facts-about-the-monkeypoxoutbreak/

10. https://www.infectiousdiseaseadvisor.com/ home/topics/antibiotics-antimicrobialresistance/how-the-Covid-19-pandemicaltered-the-course-of-antimicrobialresistance/

11. https://www.europarl.europa.eu/news/sk/ headlines/society/20180615STO05929/ ako-na-super-odolne-bakterie

12. Chen B., Wang M., Huang X., Xie M., Pan L., Liu H., Liu Z. and Zhou P. 2021. Changes in Incidence of Notifiable Infectious Diseases in China Under the Prevention and Control Measures of Covid-19. Front. Public Health 9:728768. doi: 10.3389/fpubh.2021.728768

13. Údaje z epidemiologického informačného systému verejného zdravotníctva ÚVZ SR, http://epis.epis.sk

14. Spigaglia P. Clostridioides difficile infection (CDI) during the Covid-19 pandemic. Anaerobe. 2022;74:102518. doi:10.1016/j. anaerobe.2022.102518

15. Azimirad M., Noori M., Raeisi H., Yadegar A., Shahrokh S., Asadzadeh Aghdaei H., Bentivegna E., Martelletti P., Petrosillo N. and Zali M. R. 2021. How Does Covid-19 Pandemic Impact on Incidence of Clostridioides difficile Infection and Exacerbation of Its Gastrointestinal Symptoms? Front. Med. 8:775063. doi: 10.3389/fmed.2021.775063

16. Meschiari M, Onorato L, Bacca E, et al. Long-Term Impact of the Covid-19 Pandemic on In-Hospital Antibiotic Consumption and Antibiotic Resistance: A Time Series Analysis (2015-2021). Antibiotics (Basel). 2022;11(6):826. Published 2022 Jun 20. doi:10.3390/ antibiotics11060826

17. Becker, Alexander D. et al. 2021. Development and dissemination of infectious disease dynamic transmission models during the Covid-19 pandemic: what can we learn from other pathogens and how can we move forward? The Lancet Digital Health, Volume 3, Issue 1, e41 - e50

18. Telenti, A., Arvin, A., Corey, L. et al. 2021. After the pandemic: perspectives on the future trajectory of Covid-19. Nature 596, 495 – 504

19. https://doi.org/10.1038/s41586-02103792-w

Postcovidové obdobie a človek Unilabs Slovensko 117

Kúpeľná starostlivosť v postcovidovom období

Odborný lekár FBLR, predsedníčka Asociácie slovenských kúpeľov a viceprezidentka Európskeho zväzu kúpeľov so sídlom v Bruseli

Pandémia ochorenia Covid-19 sa výrazne dotkla aj liečebných kúpeľov na Slovensku. Ako jediné zdravotnícke zariadenia boli v marci 2020 zo dňa na deň úplne uzatvorené. Postupne sa začala meniť klientela kúpeľov.

Včasná rehabilitácia po plánovaných operáciách (počas pandémie obmedzené) a následná zdravotná starostlivosť výrazne poklesli, preventívne programy takmer vymizli a n eprichádzali ani pacienti zo zahraničia.

takmer 1/4

Do pandémie tvorili zahraniční klienti takmer štvrtinu všetkých odliečených pacientov v slovenských kúpeľoch.

Už v začiatkoch pandémie sa v odborných vedeckých databázach začali objavovať články o priebehu ochorenia Covid-19, o multiorgánovom postihnutí, o dlhej rekonvalescencii, častokrát so závažnými a pretrvávajúcimi poškodeniami mnohých orgánov. V odborných kruhoch sa začal objavovať termín postcovidový syndróm. Už od septembra 2020 sme preto začali v Asociácii slovenských kúpeľov (ASK) pripravovať liečebný program pre pacientov, ktorí prekonali ochorenie Covid-19 s pretrvávajúcimi zdravotnými následkami a v októbri 2020 ASK predložila Ministerstvu zdravotníctva SR komplexný liečebný program postcovidovej liečby v liečebných kúpeľoch. V novembri 2020 bol slovenský program postcovidovej kúpeľnej liečby predstavený na konferencii Európskeho zväzu kúpeľov a ako best practice Slovakia bol inšpiráciou pre viaceré európske kúpele. V SR pokračovali niekoľkomesačné rokovania a od 14. apríla 2021 sa stavy po prekonaní infekcie Covid-19 dostali do indikačného zoznamu kúpeľnej starostlivosti, ktorý tvorí prílohu č. 6 Zákona 577/2004 Z. z.

V apríli 2022 na ITB Berlín bola za tento program Slovensku udelená prestížna cena ITB MEDICAL TOURISM AWARD. Aj táto cena vypovedá o kvalite kúpeľnej starostlivosti v SR. Podčiarkuje to aj počet zahraničných klientov, ktorí do pandémie tvorili takmer štvrtinu všetkých odliečených pacientov v slovenských kúpeľoch. Zahraniční klienti majú záujem výlučne o medicínske programy.

Úvod

Kúpeľná starostlivosť (KS) v Slovenskej republike je súčasťou zdravotníckeho systému, podobne ako v tých krajinách EÚ, kde sa vyskytujú a využívajú prírodné liečivé zdroje a vhodné klimatické podmienky na prevenciu, liečbu chorôb a následnú zdravotnú starostlivosť. Aj v modernej medicíne má kúpeľná starostlivosť svoje nezastupiteľné miesto. V súčasnosti je to komplexná zdravotná starostlivosť predstavujúca multidisciplinárny prístup. Už desiatky rokov to nie je len využívanie prírodných liečivých zdrojov na liečebné procedúry, ale je to komplexná zdravotná starostlivosť využívajúca širokú škálu liečebných metodík medicínskych odborov ako fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. Súčasťou komplexného prístupu sú aj dietoterapia a nutričné poradenstvo, psychoterapia a psychologické poradenstvo, logopédia, edukácia pacienta a príbuzných. Dôležité je aj diagnostické zázemie zamerané na konkrétne indikačné zameranie kúpeľného podniku. Tento prístup vyžaduje multidisciplinárny tím zdravotníckych pracovníkov dostupných na jednom mieste.

Lokálny prírodný liečivý zdroj, jeho kvalitatívne parametre však vždy určuje indikačné zameranie konkrétnych liečebných kúpeľov. Okrem toho musia kúpele splniť legislatívou určené požiadavky na personálne vybavenie zdravotníckymi pracovníkmi, a to nielen ich počet, ale aj ich špecializáciu, aby mohol byť splnený predpoklad komplexnej zdravotnej starostlivosti a psychosomatického prístupu. Rovnako materiálno-technické vybavenie musí korešpondovať s indikačným zameraním kúpeľného podniku a je tiež legislatívne upravené.

Liečba postcovidového syndrómu v kúpeľoch

Práve špecifikácia jednotlivých kúpeľných podnikov umožnila aj v prípade postcovidovej liečby pripraviť indikačné kritériá podľa prevládajúcich orgánových symptómov, aby mohla byť liečba čo najviac cielená a prebiehať v tých kúpeľoch, ktoré majú garantované potrebné personálne a materiálno-technické vybavenie pre konkrétne indikačné zameranie. Indikácia pretrvávanie zdravotných problémov po prekonaní ochorenia Covid-19 (podľa MKCH U07.1) sa preto objavila v piatich indikačných skupinách platného Indikačného zoznamu pre kúpeľnú starostlivosť (IZ). Práve špecializácia kúpeľných zariadení na konkrétne indikácie umožnila

Indikácia pretrvávanie zdravotných problémov po prekonaní ochorenia Covid-19 (U07.1) sa objavila v piatich indikačných skupinách platného Indikačného zoznamu pre kúpeľnú starostlivosť.

využiť široký potenciál liečebných prostriedkov a odborný personál okamžite, pretože všetky techniky potrebné na liečbu postcovidového syndrómu sa bežne používajú aj pri orgánových poškodeniach iného pôvodu. Ako príklad je možné uviesť techniky respiračnej fyzioterapie, ktoré sa využívajú aj pri obštrukčnej chorobe pľúc, astme, či pri reštrikčných poškodeniach pľúc. Pri postcovidovom syndróme s prevahou nervového poškodenia bolo možné použiť fyzioterapeutické techniky využívané pre pacientov po cievnej mozgovej príhode (CMP). Bežnou liečebnou metódou v kúpeľoch je aj oxygenoterapia podľa Ardenna, či laseroterapia. Veľmi dôležitá je pridaná hodnota kúpeľného prostredia, a to najmä vysoká kvalita ovzdušia, vhodné prostredie na trávenie voľného času v exteriéri aktivitami, ktoré majú motivačný charakter, pozitívny (optimistický) účinok prostredia podporujúci duševnú pohodu (v porovnaní s nemocničným prostredím), prerušenie sociálnej izolácie pre zdravotné problémy, aktívne zapojenie s a do liečebného procesu, dôraz na zdravú výživu, stravovanie v kultivovanom prostredí, výber edukačných programov zameraných na zdravý životný štýl a prevenciu.

Veľmi dôležité pre liečbu postcovidového syndrómu v liečebných kúpeľoch a pre nastavenie individuálneho prístupu je vstupné lekárske vyšetrenie doplnené o špecifické testovanie aktuálneho zdravotného stavu podľa prevažujúcej symptomatológie. Realizujú sa tieto vyšetrenia: • spirometria, ergometria, pulzná oxymetria (v indikačnej skupine II a V),

TÉMA ČÍSLA 120 inVitro
U07.1

• vyšetrenie dychového vzoru a meranie rozvinutia hrudníka pri dýchaní (indikačná skupina V),

• 6-minútový test chôdze alebo iný vhodný test fyzickej výkonnosti (najmä skupina II, V a IX),

• Borgova škála vnímania záťaže a škála dušnosti (najmä skupina II a V),

• testovanie kognitívnych funkcií MMSE alebo MoCa rýchly skríningový test (skupina IX),

• monitorovanie spánku (podľa potreby u všetkých indikačných skupín),

• EKG, prípadne echokardiografia (skupina II),

• testovanie bolesti VAS alebo tlakovým algezimetrom (indikačná skupina VI a VII),

• Barthelovej test sebestačnosti (podľa potreby u všetkých indikačných skupín),

• psychologické testy zamerané na depresiu a úzkosť (indikačná skupina IX).

Postcovidový syndróm v indikačnom zozname pre kúpeľnú starostlivosť Pre navrhovanie kúpeľnej starostlivosti platia rovnako ako pre všetky indikácie tzv. všeobecné kontraindikácie uvedené v IZ. Návrh na kúpeľnú starostlivosť (KS) môže vypísať len

lekár, ktorý je uvedený pri príslušnej indikácii a musí uviesť všetky informácie, ktoré sú v IZ uvedené. Návrh následne odošle na zdravotnú poisťovňu pacienta, ktorá návrh buď schváli, alebo pre nesplnenie podmienok indikácie zamietne, o čom informuje pacienta. Pacient má vždy možnosť výberu kúpeľného miesta, ak má liečbu čiastočne hradenú z verejného zdravotného poistenia (VZP), pri plne hradenej liečbe vyberie kúpeľné zariadenie zdravotná poisťovňa (ZP). Ak však v návrhu uvedie lekár na žiadosť pacienta konkrétny kúpeľný podnik, ZP to obyčajne rešpektuje aj pri plne hradenej liečbe. ZP Dôvera a ZP Union to rešpektujú vždy. Musí však ísť o kúpeľný podnik, ktorý je na danú indikačnú skupinu špecializovaný. Zoznam liečebných kúpeľov – a ich indikačné zameranie – je uvedený na stránke MZ SR (https://www.health.gov.sk/Zdroje?/ Sources/dokumenty/Indikacie.rtf, https://www. health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/ Prevadzkovatelia.rtf).

Choroby obehového ústrojenstva (IZ, skupina II)

Pacientom, u ktorých sú v popredí problémy zo strany srdcovo-cievneho systému, návrh na kúpeľnú liečbu pod kódom II/12 U07.1 môže vypísať kardiológ, internista alebo všeobecný lekár. Liečbu treba absolvovať do 12 mesiacov od ukončenia akútnej fázy ochorenia. Liečba je plne hradená zdravotnou poisťovňou.

Netuberkulózne choroby dýchacieho ústrojenstva (IZ, skupina V)

Pacientom, ktorí boli pre Covid-19 liečení v nemocnici a u ktorých prevažujú problémy zo strany dýchacích ciest, vypíše návrh na kúpeľnú liečbu pneumológ, internista alebo všeobecný lekár. Ak pacient absolvuje liečbu do 6 mesiacov od ukončenia infekčnej fázy ochorenia (kód V/9 U07.1), je plne hradená z verejného zdravotného poistenia, ak to bude od 6 do 12 mesiacov od ukončenia akútnej fázy (kód V/10), liečba bude čiastočne hradená z VZP, čo znamená, že ubytovanie a stravu si uhradí pacient z vlastných prostriedkov.

Nervové choroby (IZ, skupina VI)

Ak sú v popredí neurologické symptómy, návrh vypíše neurológ, reumatológ alebo všeobecný lekár (kód VI/15 U07.1). Liečbu treba absolvovať do 12 mesiacov a je plne hradená z VZP.

Postcovidové obdobie a človek Unilabs Slovensko 121
Pri pretrvávaní respiračných problémov môže byť kúpeľná starostlivosť poskytnutá len u tých, ktorí boli liečení v nemocnici.

Slovenské kúpele patria aj v preventívnych programoch k európskej špičke, ale dostupnosť je na Slovensku len pre samoplatcov, ktorí si uvedomujú ich dôležitosť.

Choroby pohybového

ústrojenstva (IZ, skupina VII)

Tam, kde sú v popredí bolesti a porucha funkcie zo strany pohybového aparátu, môže návrh vypísať ortopéd alebo všeobecný lekár. Návrh bude vypísaný s kódom VII/12 U 07.1 v skupine chorôb pohybového aparátu. Liečbu v kúpeľoch treba absolvovať do 12 mesiacov od ukončenia akútnej fázy choroby a bude plne hradená z VZP

Duševné choroby (IZ, skupina IX)

Ak budú prevažovať poruchy duševného zdravia ako úzkostné a depresívne stavy, kognitívne poruchy či extrémna únava (kód IX/4 U07.1), návrh vypíše psychiater alebo všeobecný lekár. Liečbu bude možné absolvovať do 12 mesiacov od ukončenia infekčnej fázy choroby a bude len čiastočne hradená z VZP – pacient si bude musieť uhradiť ubytovanie a stravovanie.

Keďže je indikačný zoznam súčasťou zákona, schvaľovanie jeho rozšírenia o postcovidové zdravotné problémy prebiehalo (nakoniec v skrátenom konaní) v NR SR a do pôvodného návrhu, ktorý bol pripravený na MZ SR spoločne s odborníkmi, začali vstupovať neodborné a v konečnom dôsledku pre pacienta poškodzujúce poslanecké návrhy (lobistické záujmy, ktoré mali za cieľ oklieštiť dostupnosť tohto typu zdravotnej starostlivosti a znížiť výdavky z VZP). Výsledkom je, že pri pretrvávaní respiračných problémov môže byť kúpeľná starostlivosť poskytnutá len u tých, ktorí boli liečení v nemocnici, hoci vieme, že mnohí pacienti sa na lôžko v nemocnici ani nedostali a lekári väčšinou odporúčali liečbu v domácom prostredí.

Postcovidové problémy totiž nie sú prítomné len u pacientov s ťažkým priebehom akútnej fázy koronavírusovej infekcie, ale sú časté aj u tých, u ktorých bol priebeh mierny. Časovo obmedzená je aj plne hradená liečba z verejného zdravotného poistenia u dýchacích problémov, a to len do 6 mesiacov od vzniku ochorenia a u pacientov pri pretrvávaní problémov v oblasti duševného zdravia nie je kúpeľná starostlivosť plne hradená vôbec, hradená je len čiastočne. Z navrhujúcich lekárov vypadol pri schvaľovaní v NR SR rehabilitačný lekár, špecialista, ktorý často prichádza do kontaktu s postcovidovými problémami pacientov. Dokonca bol návrh, aby kúpeľnú liečbu nemohol pri tejto indikácii navrhnúť ani všeobecný lekár, čo nakoniec – našťastie – neprešlo. A tak napriek tomu, že je kúpeľná liečba postcovidových zdravotných problémov v indikačnom zozname a jedenkrát môže byť hradená z verejného zdravotného poistenia (úplne alebo čiastočne), počet pacientov, ktorí splnia indikačné kritériá, je pomerne málo. Mnohí preto riešia svoje problémy opakovanou návštevou rôznych špecialistov a farmakoterapiou či hospitalizáciou v špecializovaných liečebniach alebo v nemocniciach. Mnohí pacienti práve pre obmedzenia IZ v indikácii postcovidový syndróm prichádzajú do kúpeľov zámerne pod inou diagnózou a až v kúpeľoch je ako prioritný zdravotný problém odhalený postcovidový syndróm, hoci bol uvedený len ako vedľajšia diagnóza.

Napriek tomu, že odborná verejnosť akceptuje dáta, ktoré v súvislosti s prekonaním covidovej infekcie upozorňujú na vysoký výskyt psychických porúch, štatistika kúpeľnej starostlivosti (NCZI) udáva v roku 2021 len 9 pacientov, ktorí absolvovali kúpeľnú starostlivosť pre psychické problémy. Vysvetlenie je jednoznačné – nie je plná úhrada z verejného zdravotného poistenia a problematika duševného zdravia na Slovensku je dlhodobo zanedbávaná.

Štatistika NCZI za rok 2021

Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť bol v roku 2021 rozšírený o nové indikácie v súvislosti s potrebou liečby stavov po prekonaní ochorenia Covid-19. V týchto indikačných skupinách bolo po prekonaní ochorenia Covid-19 liečených v kúpeľoch 1 535 pacientov s trvalým pobytom v SR, z nich najčastejšie (1 246 osôb) kvôli pretrvávaniu respiračných problémov po ukončení liečby infekcie s ťažkým priebehom v nemocnici – indikačná skupina V/9 (do 6 mesiacov od prepustenia z nemocnice) a V/10 (od 6 do 12 mesiacov od prepustenia z nemocnice).

TÉMA ČÍSLA 122 inVitro

II/12 St av po prekonaní Covid-19 pri pretrvávaní kardiovaskulárnych problémov, ktoré limitujú denné aktivity, prípadne orgánové poškodenie srdca alebo ciev do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie.

V/9 Stav po prekonaní Covid-19 pri pretrvávaní respiračných problémov, ktoré limitujú denné aktivity, do 6 mesiacov od ukončenia liečby infekcie s ťažkým priebehom v nemocnici.

V/10 Stav po prekonaní Covid-19 pri pretrvávaní respiračných problémov do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie s ťažkým priebehom v nemocnici.

VI/15 Stav po prekonaní Covid-19 pri pretrvávaní neurologických alebo nervovo-svalových problémov, ktoré výrazne limitujú bežné denné aktivity, do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie.

VI/12 Stav po prekonaní Covid-19 pri pretrvávaní postihnutia pohybového aparátu, ktoré výrazne limituje bežné denné aktivity, do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie.

IX/4 Stav po prekonaní COVID-19, pretrvávanie ťažkej únavy, kognitívnych porúch, prípadne stavov úzkosti a depresie, ktoré limitujú denné aktivity, do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie.

Poznámka: S diagnózami U07 (Potvrdená infekcia Covid-19), U09 (Stav po Covid-19) a U10 (Multisystémový zápalový syndróm v časovom vzťahu ku Covid-19 ) bez ohľadu na indikačnú skupinu bolo v kúpeľoch odliečených 2 084 pacientov. Zaradenie pacientov aj do iných, ako v grafe uvedených indikačných skupín mohlo súvisieť s legislatívnou zmenou rozšírenia indikačného zoznamu v priebehu roku 2021.

Graf č. 1: Dospelí s trvalým pobytom v SR odliečení v kúpeľnej starostlivosti v indikačných skupinách spadajúcich pod Stav po prekonaní Covid-19, rok 2021.

Zdroj: https://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy/ Kupelna_starostlivost/Pages/default.aspx

Nové podnety pre liečebné kúpele v postcovidovom období Pandémia odhalila veľmi vážne spojitosti medzi závažnosťou priebehu koronavírusovej infekcie a zdravotným stavom populácie. Publikované veľké epidemiologické štúdie prinášajú stále nové významné dáta. Odkrývajú sa postupne rizikové faktory ťažkého priebehu ochorenia a tiež rizikové faktory následných zdravotných problémov, ktoré vznikli v súvislosti s týmto vírusovým ochorením. Pre všetky zdravotnícke systémy je preto veľmi dôležité zamerať sa čo najskôr na efektívnu zdravotnú prevenciu, ktorá by mala minimalizovať ovplyvniteľné rizikové faktory a pripravenosť na ďalšie možné pandémie. Ešte pred pandémiou boli slovenské kúpele veľmi aktívne aj v preventívnej medicíne a ponúkali špecializované liečebné programy zamerané predovšetkým na nadváhu a obezitu

ako významný rizikový faktor manifestácie často sa vyskytujúcich chorôb. Pandémia jednoznačne pomenovala obezitu nielen ako závažný rizikový faktor pre choroby srdca, ciev, pre metabolické choroby, vytváraním prostredia chronického zápalu v ľudskom tele, ale aj ako vážny rizikový faktor pre dlhotrvajúci priebeh zdravotných problémov po prekonaní Covid-19. Žiaľ, zdravotná prevencia je na Slovensku vnímaná predovšetkým len ako skríningové vyšetrenia niektorých chorôb (ide vlastne o včasnú diagnostiku), ale málo pozornosti sa venuje preventívno-edukačným aktivitám zameraným na životný štýl. Slovenské kúpele patria aj v preventívnych programoch k európskej špičke, ale dostupnosť je na Slovensku len pre samoplatcov, ktorí si uvedomujú ich dôležitosť a najmä majú finančné prostriedky na úhradu takýchto programov. Situácia, ktorá je momentálne

Postcovidové obdobie a človek Unilabs Slovensko 123
V/10 37 VI/15 105 VI/12 60 IX/4 9 II/12 115
V/9 1 209 Spolu 1 536

Graf č. 2: Vývoj odliečených pacientov v kúpeľnej starostlivosti, roky 2009 – 2021

Zdroj: https://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy/Kupelna_starostlivost/Pages/default.aspx

v slovenskom zdravotníctve, v jeho nedofinancovaní (veľmi nízke platby štátu do VZP za neproduktívnych občanov), nepridáva optimizmus pri riešení najzávažnejších problémov zdravotníctva a ani problematiky zdravotnej prevencie, ktorá by v dlhodobom horizonte mohla znamenať zníženie výdavkov na zdravotnú starostlivosť a konečne aj zlepšenie kvality života viazanej na zdravie pre našich občanov. Situácia nie je priaznivá ani pre kúpeľnú zdravotnú starostlivosť, pretože cena za lôžko/deň počas kúpeľnej liečby sa od roku 2019 takmer nezmenila a vôbec sa nezohľadnili oprávnené náklady poskytovateľov. Štatistiky NCZI za ostatné roky poukazujú aj na dramatický pokles počtu pacientov od roku 2020, ktorí sa liečili v slovenských liečebných kúpeľoch s úhradou z verejného zdravotného poistenia, pretože výdavky určené na kúpeľnú starostlivosť sú vo vyhláške MZ SR č. 9 pre rok 2022 uvedené len na úrovni 0,8 % z rozpočtu pre zdravotníctvo (celkom len 45 mil. eur), čo je takmer o 12 mil. eur menej, než bolo skutočne vynaložené na kúpeľnú starostlivosť v roku 2019.

0,8 %

Výdavky určené na kúpeľnú starostlivosť sú vo vyhláške MZ SR č. 9 pre rok 2022 uvedené len na úrovni 0,8 % z rozpočtu pre zdravotníctvo, čo je takmer o 12 mil. € menej, než bolo skutočne vynaložené na kúpeľnú starostlivosť v roku 2019.

Použité zdroje

1. https://www.health.gov.sk/Zdroje?/ Sources/dokumenty/Indikacie.rtf

2. https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/ dokumenty/Prevadzkovatelia.rtf

3. https://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/ Tematicke_statisticke_vystupy/Kupelna_ starostlivost/Pages/default.aspx

4. https://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/ Tematicke_statisticke_vystupy/Kupelna_ starostlivost/Pages/default.aspx

TÉMA ČÍSLA 124 inVitro
200 2009 počet odliečených pacientov v tisícoch rok trvalý
trvalého
trvalý
35,6 41,5 56,7 57,7 58,955,8 61,6 60,8 60,6 64,4 64,1 72,7 67,8 52,7 46,9 38,4 35,635,5 36,534,7 39,7 35,936,5 33,4 31,4 8,7 8,0 116,2 185,7 179,2 168,0 167,0 149,9 148,8 153,7 144,1 142,9 141,2 110,6 45,1 48,452,8 50,7 54,4 53,4 66,867,4 73,1 86,5 49,2 61,3 201020112012201320142015201620172018201920202021 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
pobyt v SR – úhrada poisťovňa bez
pobytu v SR
pobyt v SR – úhrada poistenec spolu

Indikačná skupina II – Kardiovaskulárne ochorenia

1. Bardejovské kúpele

2 Kúpeľný liečebný ústav MV SR Družba, Bardejovské Kúpele

3. Kúpele Brusno

4. Kúpele Dudince

5. Slovthermae, Kúpele Diamant Dudince

6. Kúpele Nimnica

7. Kúpele Sliač

8. Kúpele Vyšné Ružbachy

Indikačná skupina V – Netuberkulózne choroby dýchacieho ústrojenstva

1. Bardejovské Kúpele

2. Kúpeľný liečebný ústav MV SR Družba, Bardejovské Kúpele

3. Kúpele Červený Kláštor

4. Horezza Nová Polianka a Tatranské Zruby (rezortná kúpeľné liečebňa MO SR)

5. Kúpele Lučivná (v minulosti len detská liečebňa, v súčasnosti možná aj liečba dospelých)

6 Kúpele Nový Smokovec

7. Kúpele Nimnica

8. Kúpele Štós

9. Tatranská Polianka – Sanatórium Dr. Ghura (časť tohto zdravotníckeho zariadenia je uznaná ako kúpeľná liečebňa)

10. Tatranská Kotlina

11. Kúpele Vyšné Ružbachy

Indikačná skupina VI – Nervové choroby

1. Bardejovské kúpele

2 Kúpele Bojnice

3. Prírodné jódové kúpele Číž

4. Kúpele Dudince

5. Slovthermae, Kúpele Diamant Dudince

6. Horezza, Piešťany (MO SR)

7. Kúpele Kováčová

8. Špecializovaný liečebný ústav Marína, Kováčová

9 Kúpele Lúčky

10. Kúpele Nimnica

11. Slovenské liečebné kúpele Piešťany

12. Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice

13. Liečebné termálne kúpele, Sklené Teplice

14. Kúpele Trenčianske Teplice

15. Kúpeľný liečebný ústav MV SR ARCO, Trenčianske Teplice

16. Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice

Indikačná skupina VII – Choroby pohybového ústrojenstva

1. Bardejovské kúpele

2 Kúpeľný liečebný ústav MV SR Družba, Bardejovské Kúpele

3. Kúpele Bojnice

4. Prírodné jódové kúpele Číž

5. Kúpele Dudince

6. Slovthermae, Kúpele Diamant Dudince

7. Kúpele Kováčová

8. Špecializovaný liečebný ústav Marína, Kováčová

9. Kúpele Lúčky

10. Kúpele Nimnica

11. Slovenské liečebné kúpele Piešťany

12. Horezza, Piešťany (MO SR)

13. Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice

14. Liečebné termálne kúpele, Sklené Teplice

15. Kúpele Sliač

16. Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Smrdáky

17. Kúpele Trenčianske Teplice

18. Kúpeľný liečebný ústav MV SR ARCO, Trenčianske Teplice

19. Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice

Indikačná skupina IX – Duševné choroby

1. Kúpele Červený Kláštor

2 Kúpele Nový Smokovec

3. Kúpele Štós

4. Kúpele Vyšné Ružbachy

5. Sanatórium Tatranská Kotlina

Postcovidové obdobie a človek Unilabs Slovensko 125

TEST POTRAVINOVEJ INTOLERANCIE

Oneskorená nepriaznivá reakcia na potravinu alebo potraviny? Aj to je jedna z pomerne častých odpovedí na otázku pri dlhodobom pátraní po príčine pretrvávajúcich problémov pacienta. Myslite na to! Test potravinovej intolerancie je užitočný krvný test, ktorý spoľahlivo rozlíši, či pacient trpí intoleranciou na niektoré druhy potravín.

Test na zistenie prítomnosti špecifických protilátok typu IgG, ktoré sú zodpovedné za príznaky neznášanlivosti určitého druhu potravín - teraz aj v rozšírených balíkoch na 108 alebo až na 216 alergénov!

Vyšetrenie zahŕňa 54, 108 alebo až 216 bežne konzumovaných potravín (podľa zvoleného balíka), ktoré sú častým zdrojom neznášanlivosti (mlieko, vajcia, mäso, ovocie, zelenina, šaláty, orechy, cereálie bez gluténu, cereálie s gluténom, semená, strukoviny, huby, byliny, korenie, ryby, morské plody a ďalšie). Presný zoznam alergénov v jednotlivých balíkoch nájdete na: www.unilabs.sk/intolerancia-potravin.

Vyšetrujeme testami EUROLINE-FOOD, ktoré boli kalibrované pomocou referenčného séra WHO „1st IRP 67/86“.

Výsledok do 7 pracovných dní.

Jednoduchý odber venóznej krvi, ktorú je možné využiť na ďalšie vyšetrenia, napríklad aj na preventívnu prehliadku.

V prípade záujmu nás kontaktujte prostredníctvom vášho medicínskeho reprezentanta, cez call centrum na 0850 150 000 alebo e-mailom na tpi@unilabs.sk

Prečo tento test?

Potravinová intolerancia sa vyznačuje oneskoreným nástupom príznakov, ktoré sa môžu objaviť až o tri dni po konzumácii potraviny a viesť ku chronickým ochoreniam.

Rôzne štúdie podporili výhody tohto vyšetrenia. Vylúčenie potravín z jedálnička pri silnej reakcii protilátok zlepšilo príznaky ochorenia, prípadne viedlo k zotaveniu pacienta.

Vyšetrenie nie je hradené zo zdravotného poistenia.

Cena vyšetrenia pre samoplatcov:

balík 54 potravín: 99 €

balík 108 potravín:165 €

balík 216 potravín: 225 €

Bezkonkurenčne

za 54, 108 a 216 vyšetrených parametrov!

www.unilabs.sk
Na54, 108 alebo až216 základných potravín najvýhodnejšia cena na trhu

Laboratórna diagnostika

PRAKTICKÁ PRÍRUČKA/ TECHNICKÁ PRÍRUČKA 2 Unilabs Slovensko – partner č. 1 v laboratórnej diagnostike 3 Procesná mapa 4 1. Žiadanka a objednanie vyšetrení 5 Vyplnenie žiadanky 6 Výber vyšetrení 6 Značenie vzoriek 9 Telefonické doobjednanie 10 Biochémia a hematológia 19 Imunológia a alergológia 2 6 Mikrobiológia 37 Genetika 42 Patológia 45 2. Odber 46 Žiadanka na odberový materiál 47 3. Transport 48 Mapa pokrytia zvozovými trasami 5 0 4. Registrácia a príprava vzorky 52 5. Komplexná diagnostika 5 4 6. Kvalita a akreditácia 5 6 7. Analýza 6 2 8. Validácia a distribúcia výsledkov 63 Výsledkový list 6 4 9. Kontakty 6 5 Manažment 68 Sieť laboratórií a pracovísk

Unilabs Slovensko  –  partner č. 1

v laboratórnej diagnostike

Unilabs Slovensko predstavuje komplexnú modernú laboratórnu diagnostiku s vysokou kvalitou a širokou dostupnosťou. Naše služby poskytujeme prostredníctvom siete viac než 70 laboratórií na území celého Slovenska. V súčasnosti ponúkame viac než 2 200 vyšetrení v odboroch klinická biochémia, hematológia a transfúziológia, klinická imunológia a alergológia, klinická mikrobiológia, lekárska genetika a patologická anatómia, pričom výsledky rutinných vyšetrení dodávame lekárom do 24 hodín.

nej a externej kontroly kvality postupne prechádza akreditáciou jednotlivých laboratórií, ktorá je zárukou spoľahlivosti výsledkov laboratórnych vyšetrení. Na odber biologického materiálu poskytujeme bezplatne potrebný odberový materiál a transport vzoriek realizujeme vlastnou dopravnou službou. Zabezpečujeme tak dohľad nad dodržaním podmienok predanalytickej fázy po odbere vzorky v súlade so správnou laboratórnou praxou.

Vďaka tomuto prístupu vieme pacienta odbremeniť od zbytočnej traumatizácie z nutnosti viacnásobného odberu vzorky, znížiť čas potrebný na vyšetrenie a v konečnom dôsledku napomáhame efektívne realizovať zdravotnú starostlivosť.

Máme záujem aj o vzdelávanie budúceho personálu laboratórií. V spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou sa tak naše pracovisko – centrálne laboratórium v Bratislave – stalo spoločnou výučbovou základňou. Zdravotnícki pracovníci, ktorí si zvyšujú svoju kvalifikáciu, tak získavajú odborné vedomosti a zručnosti v laboratórnych disciplínach pod kvalifikovaným a odborným vedením našich špecialistov.

Kontinuálne rozširujeme paletu vyšetrení, zavádzame moderné metódy diagnostiky v súlade so svetovými trendmi. Vyvíjame maximálne úsilie na to, aby naša diagnostika bola účinným a efektívnym nástrojom v rukách klinických lekárov. Využívame pritom poslednú generáciu prístrojovej techniky od svetovo renomovaných výrobcov a aplikujeme výlučne technológie certifikované Európskou úniou.

Denne v našich laboratóriách vyšetríme vzorky od 12 500 pacientov, ktorým zrealizujeme vyše 90 000 vyšetrení. Takýto výkon je možné dosiahnuť iba dokonalým zvládnutím všetkých potrebných procesov od odberu vzorky až po doručenie výsledku s permanentným monitorovaním kvality a výkonu každej etapy tohto procesu. Unilabs Slovensko okrem inter-

Spolupracujeme s odborníkmi vo všetkých medicínskych odboroch doma i v zahraničí. Naši zamestnanci sa aktívne vzdelávajú a sledujú trendy a inovácie v oblasti laboratórnej diagnostiky. Spolupracujeme s nemocnicami či svetovo renomovanými výrobcami liekov na odborných klinických štúdiách, naši zástupcovia prednášajú doma i v zahraničí na odborných fórach.

Kontinuálny rast spoločností združených v Unilabs Slovensko nám umožňuje širokú interdisciplinárnu spoluprácu naprieč jednotlivými pracoviskami, ako aj veľmi rýchle zavádzanie nových diagnostických postupov do klinickej praxe. Samozrejmosťou je poskytovanie odborných konzílií či konzultačných služieb.

Spoločnosť Unilabs Slovensko je zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní na Slovensku. Naše služby poskytujeme 80 nemocniciam a poliklinikám a viac než 7 tisíckam lekárov.

Laboratórna diagnostika 2

Procesná mapa

Predanalytická fáza

Vysvetlivky NIS – nemocničný informačný systém AIS – ambulantný informačný systém TAT – turn around time, čas odozvy, čas od objednania vyšetrenia po doručenie výsledku lekárovi

Analytická fáza

1. Žiadanka a objednanie vyšetrení Priamo z NIS a AIS

2. Odber Kompletný odberový materiál zdarma: uzatvorený, transportné pôdy, ostatné odberové médiá

3. Transport Bezplatný zvoz niekoľkokrát denne

Registrácia

5. Komplexná diagnostika Vyšetrenia v širokej palete odborov LD vrátane možnosti doordinovania vyšetrení

9. Kontakty Medicínski reprezentanti Sieť laboratórií a pracovísk

8. Validácia a distribúcia výsledkov Dvojstupňová kontrola výsledkov a ich odoslanie

Postanalytická fáza

7. Analýza Veľkokapacitné analyzátory, vysoký stupeň automatizácie, krátke TAT

6. Kvalita a akreditácia EN: ISO 15189:2012

Laboratórna diagnostika 3
4. a príprava vzorky Unikátny čiarový kód

Výber vyšetrení

Podrobnosti o odberovom materiáli, o spôsobe a podmienkach odberu nájdete na našich webových stránkach alebo sa môžete informovať v call centre či u medicínskych reprezentantov.

Výber požadovaných vyšetrení na Žiadanke o vyšetrenie – preventívna prehliadka, základné vyšetrenia

Po vyplnení záhlavia žiadanky s identifikáciou pacienta a žiadateľa:

1. N a realizáciu laboratórnych vyšetrení patriacich do príslušnej preventívnej prehliadky treba vyznačiť krížikom požiadavku na prehliadku, odobrať vždy materiál vyznačený podľa príslušnej špecializácie indikujúceho lekára a nalepiť čiarové kódy na 1. stranu Žiadanky o vyšetrenie – preventívna prehliadka, základné vyšetrenia.

4. Ak sa rozhodnete u pacienta realizovať preventívnu prehliadku a zároveň žiadate vyšetriť parametre, ktoré nie sú jej súčasťou, odber potrebnej vzorky realizujete iba jedenkrát. Čiarové kódy, prosíme, nalepte na 1. stranu Žiadanky o vyšetrenie – preventívna prehliadka, základné vyšetrenia a:

• doplňte kód diagnózy podľa platného zákona č. 160/2013 Z. z.,

• vy značte navyše požadované vyšetrenie. Ak žiadate vyšetriť parameter, ktorý sa stanovuje z iného druhu vzorky, ako je obsiahnutý v preventívnej prehliadke, zrealizujte potrebný odber biologického materiálu a nalepte čiarový kód na príslušné miesto žiadanky.

Značenie vzoriek

Označovanie vzoriek prešlo do predanalytickej fázy, čím sa znížilo riziko zámeny vzorky na minimum. Čo je však oveľa dôležitejšie, značenie vzoriek klasickými papierovými štítkami sme vo väčšine odberov nahradili čiarovými kódmi (tzv. barcode). Tento spôsob identifikácie eliminuje možnosť zámeny vzorky, je manuálne menej náročný a vďaka bezplatnému dodávaniu čiarových kódov predstavuje aj úsporu nákladov na strane odosielateľa.

Písomné žiadanky

2. Ak žiadate o jednotlivé vyšetrenia, môžete použiť ktorúkoľvek z našich žiadaniek, pričom ak ide o základné vyšetrenia, odporúčame vám využiť 2. časť Žiadanky o vyšetrenie – preventívna prehliadka, základné vyšetrenia. Pri odbere, prosíme:

• doplňte diagnózu pacienta,

• vy značte požiadavku na vyšetrenie krížikom v žiadanke,

• nalepte – tak ako je obvyklé – čiarový kód na príslušné miesto žiadanky a na skúmavku so vzorkou.

3. V zmysle platnej legislatívy by mal lekár pacientovi zrealizovať preventívne vyšetrenie v stave, keď nejaví objektívne ani subjektívne žiadne znaky choroby či zdravotných problémov. To znamená, že v prípade realizácie preventívnej prehliadky by ste v čase odberu nemali vyžadovať iné laboratórne vyšetrenia.

Pri písomných žiadankách sa využíva tzv. dvojitý barcoding. Lekár od nás získava pás samolepiacich čiarových kódov, kde je každý kód dodávaný v páre  – menší a väčší.

Jedinečné čiarové dvojkódy na papierovú žiadanku

Laboratórna diagnostika 6
ŽIADANKA O VYŠETRENIE – PREVENTÍVNA PREHLIADKA, ZÁKLADNÉ VYŠETRENIA PREVENTÍVNA PREHLIADKA Náplň preventívnych prehliadok uhrádzaných verejného zdravotného poistenia podľa prílohy zákona č. 577/2004 Z. ZÁKLADNÉ VYŠETRENIA požadovanej diagnostiky. (0 15 r.), diagnóza Z00.1 špecializácii gynekológia pôrodníctvo 009, diagnóza Z01.4 V špecializácii všeobecné lekárstvo 020 (od 18 r.), pediatria 007 vš. starostlivosť deti dorast 008 (od 17 r.), diagnózy Z00.0, Z00.1, Z52.0 reg. značka: ŽoV/12/2020/08 Platná od 2021 01 Krv na sérum Krv na sérum 04 Moč ranný Moč ranný 07 10 Sedimentácia 02 n n n n Fibrinogén (FIB) n Trombínový n V RANNOM MOČI n U − Amyláza Moč ranný ERYTROCYTOV n n n musí byť adresu pacienta žiadame vyplniť prípade samoplatcu alebo vyšetrení hlásených zmysle zákona 355/2007 Z. z. n kg Podpis pečiatka ordinujúceho lekára pacient Ulica, číslo domu* Dg. (MKCH) Kód hospit. prípadu
Dvojkódy štandardné Dvojkódy malé

Jednotlivé skúmavky s odobratým materiálom sa označia po dĺžke skúmavky dlhšou časťou čiarového kódu s doplneným menom pacienta. Druhá, menšia časť kódu sa nalepí na žiadanku do farebného obdĺžnika, ktorý je umiestnený vždy nad blokom vyšetrení, ktoré možno vyšetriť z 1 odberu (z 1 skúmavky, z 1 tampónu, v 1 médiu…).

Aplikácia čiarových dvojkódov

NESPRÁVNE označená skúmavka

Oddeľte jednotlivé diely nálepky v mieste perforácie.

SPRÁVNE označená skúmavka

Laboratórna diagnostika 7
Vypíšte meno pacienta a odlepte nálepku z podkladového pásu. Časť s menom nalepte na skúmavku.
1 3 2 4
Druhú časť nalepte na žiadanku do políčka požadovaného vyšetrenia.
1

KEDY POUŽIŤ MALÉ ČIAROVÉ KÓDY

Malé čiarové kódy sa používajú na označenie vzoriek, z ktorých sa realizujú nasledujúce vyšetrenia do tzv. malých odberových súprav:

• glukóza z kapilárnej krvi

(813805 – Skúmavka s KF + Na2 250 l),

• CRP z kapilárnej krvi – odberový materiál je k dispozícii priamo v nemocničných laboratóriách,

• sedimentácia

(14250 – Skúmavka NC 1,6 ml),

• pediatrická biochémia

(810176 – Skúmavka s gélom 800 μl – ped.),

• pediatrický krvný obraz (813510 – Skúmavka K2EDTA 500 μl – ped.).

Požadované vyšetrenia sa vyznačia krížikom vo štvorčeku pred príslušným vyšetrením. Farba obdĺžnika zodpovedá farbe uzáveru odberovej skúmavky (skúmavky Vacutest, skúmavky s transportným médiom, sterilnej skúmavky), do ktorej treba materiál odobrať. Vo farebných rámikoch môžu byť uvedené ďalšie dôležité údaje – množstvo vzorky, ktoré treba odobrať, typ antikoagulačného činidla alebo transportného média, respektíve teplota, pri ktorej treba uchovať vzorku po odbere.

Elektronické žiadanky

Sme prvá a zatiaľ jediná spoločnosť na Slovensku, ktorá ambulantnýn lekárom ponúka možnosť využívať elektronické žiadanky prostredníctvom modulu v ambulantnom informačnom systéme (AIS). Táto jedinečná výhoda umožňuje ambulancii efektívny manažment pacientov v čase odberov, znižuje chybovosť, šetrí čas a v konečnom dôsledku skracuje proces diagnostiky. Modul elektronickej žiadanky zároveň obsahuje systém indikačných pravidiel, ktorý je aktualizovaný našou spoločnosťou, a tak lekárovi zjednodušuje orientáciu v pravidlách 3 zdravotných poisťovní. Funkcionalitu elektronickej žiadanky možno využívať až po doplnení technického vybavenia (kúpa SW modulu v AIS a čítačky čiarových kódov). Unilabs Slovensko prepláca tieto náklady na základe dohody u tých lekárov, ktorí odosielajú vzorky vo vyššom počte. V prípade záujmu nás kontaktujte na obchod@unilabs.sk.

Aktuálny stav AIS a NIS umožňujúcich takéto prepojenie s naším laboratórnym systémom (LIS) nájdete na www.unilabs.sk/elektronicke-sluzby.

V prípade elektronických žiadaniek stačí jeden dlhší čiarový kód doplnený o meno pacienta, ktorý je po nalepení na vzorku ihneď po odbere v ambulancii nasnímaný čítačkou čiarových kódov.

Jedinečné čiarové dvojkódy na elektronickú žiadanku

STATIM značenie

Zatiaľ čo bežné vzorky sa označujú bielym čiarovým kódom, prioritné vzorky STATIM sa označujú červeným kódom a sú používané výlučne v elektronickej žiadanke ako jednokód.

Indikácie na tieto vyšetrenia musia byť zo strany žiadateľa opodstatnené. Čas dodania výsledku sa pohybuje v závislosti od typu požadovaného parametra od 15 do 60 minút.

V prípade záujmu o prihlásenie do laboratórneho systému (výsledky aj žiadanky) používajte, prosíme, AlphaLAB (aktuálne spúšťame Unilabs.online – novšiu a vylepšenú verziu systému AlphaLAB).

V prípade akýchkoľvek otázok sa, prosíme, obráťte na vášho medicínskeho reprezentanta alebo na call centrum 0850 150 000.

Laboratórna diagnostika 8
EDI Jednokódy červené – STATIM EDI Jednokódy biele – RUTINA EDI Jednokódy malé

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Biologický materiál a žiadanky od HBsAg, HCV alebo HIV pozitívnych pacientov musia byť výrazne označené, najlepšie červenými písmenami (napríklad HBsAg pozit.), pričom materiál musí byť uložený do transportného vrecúška samostatne.

Skúmavka na vyšetrenie krvnej skupiny + RhD faktora a antierytrocytárnych protilátok musí byť pri čiarovom kóde vždy doplnená aj menom, priezviskom a rodným číslom pacienta.

Prípadné užívanie liekov treba napísať na žiadanku. Ak je odber robený deň dopredu, treba tento fakt uviesť na žiadanke. Niektoré parametre môžu byť v takom prípade vyradené z procesu analýzy, a tak vyšetrenia nebudú realizované.

Legenda a iné údaje

Vyšetrenia s červeným podfarbením je možné objednať len na základe predchádzajúcej individuálnej dohody s kontaktným laboratóriom.

Vyšetrenia nie sú hradené zo zdravotného poistenia. Je možné ich objednať len na priamu platbu.

Kontrolný súčet ordinovaných vyšetrení

Podľa najnovších pokynov zdravotných poisťovní

treba uvádzať aj kontrolný súčet ordinovaných vyšetrení.

Telefonické doobjednanie

Ošetrujúci lekár, prípadne ním poverená zdravotná sestra, môže dodatočne telefonicky doordinovať vyšetrenie niektorých parametrov z už odobratej krvi, ktorá bola dodaná do nášho laboratória. Telefonické doordinovanie možno veľmi pohodlne realizovať prostredníctvom call centra (0850 150 000), ale iba z telefónneho čísla nahláseného lekárom ako súčasť verifikačných údajov, ktoré umožňujú identifikovať volajúceho.

Pri doordinovaní vyšetrenia treba zohľadniť stabilitu požadovaného parametra pri skladovaní za daných podmienok, pôvodný dátum odberu vzorky, ako aj dobu skladovania vyšetrených vzoriek v laboratóriu. Záznam o doordinovaní bude uvedený aj na výsledkovom liste v rámci komentára k žiadanke.

Vyšetrenia koagulačných parametrov a vyšetrenia krvného obrazu je možné doordinovať pri dodržaní špecifických podmienok stability vzorky. Vyšetrenia zo séra a zbieraného moču sa môžu dodatočne objednať najneskôr do dvoch pracovných dní (48 hodín) od doručenia vzorky do laboratória. Je to doba, počas ktorej sa vyšetrené vzorky séra a moču skladujú.

Takmer všetky vyšetrované parametre stanovované zo séra sú stabilné pri chladničkovej teplote 2 – 8 °C, a to najmenej 2 dni (s výnimkou niektorých mimoriadne citlivých parametrov, ktoré sú nestabilné).

N a še laboratóriá majú vypracované pracovné postupy pre možnosť doordinovania jednotlivých parametrov. V prípade nesplnenia týchto podmienok nemôžeme doordinovanie akceptovať, o čom bude ošetrujúci lekár ako objednávateľ vyšetrení telefonicky informovaný.

Ordinovanie vyšetrení, ktoré nie sú v ponuke Unilabs Slovensko V prípade, že vyšetrenie na žiadanke nie je uvedené, klient napíše svoju požiadavku do kolónky „Iné vyšetrenia“. Zároveň sa telefonicky informuje v laboratóriu o možnostiach transportu do iného laboratória mimo siete Unilabs Slovensko. Spoločnosť Unilabs Slovensko zabezpečuje odvoz biologického materiálu potrebného na tieto vyšetrenia len na pracoviská, ktoré sa nachádzajú v rámci existujúcich zvozových trás Unilabs Slovensko. Za kvalitu a doručenie výsledkov z iných ako vlastných pracovísk reťazec Unilabs Slovensko nepreberá zodpovednosť.

Laboratórna diagnostika 9
€ 1

Biochémia a hematológia

Spoločnosť Unilabs Slovensko má najviac skúseností práve v odbore klinickej biochémie, kde dnes ponúka viac než 900 vyšetrení.

S výnimkou niektorých špeciálnych vyšetrení sú výsledky lekárom k dispozícii do 24 hodín a samozrejmosťou je poskytovanie urgentnej diagnostiky vo všetkých laboratóriách spoločnosti.

Rutinné vyšetrenia a testy pokrývajú:

• pečeňové testy,

• obličkové testy,

• hormonálne testy,

• posúdenie metabolizmu minerálov a sacharidov,

• poruchy lipidového spektra,

• markery zápalu a sepsy,

• onkomarkery,

• kostné markery,

• stanovenie vitamínov.

N aše laboratóriá lekárom rutinne ponúkajú kompletnú paletu základných vyšetrení potrebnú na diagnostiku ochorení:

– dýchacej sústavy,

– kardiovaskulárnej sústavy,

– tráviacej sústavy,

– močovej sústavy,

– žliaz s vnútorným vylučovaním,

– pohlavnej sústavy.

Naša ponuka vyšetrení pokrýva aj vysoko špecifické potreby lekárov – špecialistov, ako sú napríklad:

– diagnostika v oblasti porúch fertility (vyšetrenia hormonálnych profilov a vitamínov, protilátky proti ováriám a spermiám, anti Müllerian hormón (AMH) – komentovaný prenatálny skríning pre tehotné samostatne v I. a II. trimestri, ako aj integrovaný prenatálny skríning s odporúčaním

klinického genetika,

– parametre poškodenia myokardu,

katecholamíny a ich metabolity,

viac

– testy na diagnostiku a sledovanie diabetes mellitus, – vyšetrenia na diagnostiku a kontrolu úspešnosti liečby osteoporózy

Vďaka najmodernejšiemu vybaveniu ako jedni z mála na Slovensku stanovujeme močové sedimenty prietokovou cytometriou. Pri patologickej hodnote erytrocytov vo vzorke je výhodou takéhoto stanovenia okamžité určenie pôvodu erytrocytov, ktoré výrazne zrýchľuje diagnostiku a následnú liečbu pacienta. Ponúkame tiež stanovenie stopových prvkov, žlčových kyselín či hladín vybraných liečiv.

Naše CL – Z ÁPAD v Bratislave ponúka na Slovensku najnovšie a najmodernejšie vyšetrenia, akými sú napríklad:

– p2PSA – proenzymová forma prostatického špecifického antigénu, ktorá je frakciou v plazme cirkulujúceho voľného PSA; vyšetrenie PSA

v kombinácii s PHI (Prostate Health Index) má

v súčasnosti najvyššiu špecificitu pri diagnostike karcinómu prostaty,

– sd-LDL cholesterol,

– vyšetrenie kalprotektínu v stolici,

– vyšetrenie DAO – histamínovej intolerancie,

– stanovenie vitamínu A, E, aktívnej formy vitamínu B12,

– vyšetrenie ťažkých kovov – chróm, nikel a olovo,

– vyšetrenie stopových prvkov – meď, zinok, selén.

Laboratórna diagnostika 10
900

PREVENTÍVNA PREHLIADKA

Krv na sérum

Krv s EDTA

Moč ranný

Sedimentácia Stolica

ZÁKLADNÉ VYŠETRENIA

02 Krv s EDTA

HEMATOLÓGIA

B − Krvý obraz

B − Krvý obraz s diferenciálom

HEMOKOAGULÁGIA

P − PT-ratio

P − INR (INR) - liečení pacienti

P − APTT – ratio

P − Fibrinogén

P − Trombínový čas – ratio

P − Antitrombín III

P − D-dimér

ZÁKLADNÉ VYŠETRENIA

V RANNOM MOČI

U − Moč chemicky

U − Močový sediment

U − Amyláza

SEDIMENTÁCIA ERYTROCYTOV

P− Sedimentácia erytrocytov

IMUNOHEMATOLÓGIA

Krvná skupina + RhD

Antierytrocyt. protilátky (NAT)

01 Krv na sérum

ZÁKLADNÁ BIOCHÉMIA

Metabolity

S − Glukóza

S − Glukóza po jedle

S − Močovina

S − Kreatinín

S − Cystatín C

S − Kyselina močová

S − Celkové bielkoviny

S − Albumín

S − Bilirubín celkový

S − Bilirubín konjugovaný

Odhad GF

GF podľa Cockroft & G aulta

GF podľa Schwartza (do 18 rokov)

GF podľa CKD EPi

GF z cystatínu C

Enzýmy

S − AST

S − ALT

S − GGT

S − ALP

S − Amyláza

S − Pankreatická amyláza

S − Lipáza

S − Cholínesteráza

S − Laktátdehydrogenáza

S − CK

Lipidy

S − Cholesterol

S − HDL cholesterol

S − LDL cholesterol

S − Triacylglyceroly

– Index LDL/HDL

– Index CHOL/HDL

– Aterogénny index plazmy

Minerály a stopové prvky

S − Sodík

S − Draslík

S − Chloridy

S − Vápnik

S − Fosfor

S − Horčík

Metabolizmus železa a hemoglobínu

S − Železo

S − Celková väzbová kapacita Fe

Vo

ľná väzbová kapacita Fe

S − Transferín Saturácia transferínu

IMUNOLÓGIA

Základná imunológia

S − IgA

S − IgM

S − IgG

Zápalové markery

S − CRP

S − ASLO

S − Reumatoidný faktor

HORMÓNY Gravidita

S − Celkový hCG

S − Voľný beta-hCG

S − TSH v gravidite

S – aTPO / Tyreoperoxidáza

– autoprotilátky

Hormóny štítnej žlazy

S − TSH

S − T4 voľný

Onkomarkery

S − AFP

S − Celkový hCG

S − CA 125

– RO MA index (CA125; HE4)

S − PSA

IMUNOLÓGIA

– An ti Rubeola IgM, IgG

– An ti Toxoplasma gondii IgM, IgG (skríning)

An ti CMV IgM, IgG (skríning)

An ti HCV IgG

HBsAg

RR R, anti Treponema pallidum

– An ti HIV 1/2, p24 HIV antigén

07 Stolica

VYŠETRENIE STOLICE

F − Stolica na OK

14 Krv s NaF/Na2EDTA

METABOLITY

P − Glukóza

P − Glukóza po jedle

Laboratórna diagnostika 12
ŽIADANKA O VYŠETRENIE – PREVENTÍVNA PREHLIADKA, ZÁKLADNÉ VYŠETRENIA

ŽIADANKA KLINICKÁ BIOCHÉMIA A HEMATOLÓGIA

01 Krv na sérum ZÁKLADNÁ BIOCHÉMIA (SÉRUM)

Metabolity

S − Glukóza

S − Glukóza po jedle

S − Močovina

S − Kreatinín

S − Cystatín C

S − Kyselina močová

S − Celkové bielkoviny

S − Albumín

S − Bilirubín celkový

S − Bilirubín konjugovaný

S − Fruktozamín

S − Žlčové kyseliny

Odhad GF

GF podľa Cockroft & G aulta

GF podľa Schwartza (do 18 rokov)

GF podľa CKD EPi

GF z cystatínu C

Elektroforéza bielkovín

S − Elektroforéza bielkovín

S − Imunoelektroforéza

Enzýmy

S − AST

S − ALT

S − GGT

S − ALP

S − ALP izoenzýmy

S − Amyláza

S − Pankreatická amyláza

S − Lipáza

S − Cholínesteráza

S − Laktátdehydrogenáza

S − CK

S − CK-MB

S − Angiotenzín konvertujúci enzým

S − HBDH

Lipidy

S − Cholesterol

S − HDL cholesterol

S − LDL cholesterol

S − Triacylglyceroly

S − sd-LDL cholesterol €

S − Lipoproteín (a)

S − Apolipoproteín A1

S − Apolipoproteín B

Index LDL/HDL

Index CHOL/HDL

Aterogénny index

plazmy

Minerály a stopové prvky

S − Sodík

S − Draslík

S − Chloridy

S − Vápnik

– Vápnik ionizovaný výpočtom

– Váp nik s korekciou na albumín

S − Fosfor

S − Horčík

S − Zinok

S − Meď

S − Selén

Osmolalita séra výpočtom

Metabolizmus železa a hemoglobínu

S − Železo

S − Celková väzbová kapacita Fe

– Vo ľná väzbová kapacita Fe

S − Transferín –

Saturácia transferínu

S − Solubilný transferínový

receptor

S − Feritín

S − Haptoglobín

IMUNOLÓGIA

Základná imunológia

S − IgA

S − IgM

S − IgG

S − IgE

S − C3 komplement

S − C4 komplement

S − Cirkulujúce imunokomplexy

Zápalové markery

S − CRP

S − CRP hs

S − Reumatoidný faktor

S − Prokalcitonín

S − Anti CCP

S − Prokalcitonín

S − Interleukín 6

S − Prealbumín

S − Beta-2-mikroglobulín

Markery streptokokovej infekcie

S − ASLO

S − ADNáza B

Špecifické bielkoviny

S − Alfa-1-antitrypsín

S − Alfa-2-makroglobulín

S − Alfa-1-kyslý glykoproteín

S − Ceruloplazmín

S − Homocysteín (odber do EDTA)

Kardiálne markery

S − Troponín I hs

S − Troponín T hs

S − Myoglobín

S − NT-proBNP

B − BNP (odber do EDTA)

ŠPECIÁLNE VYŠETRENIA

Vitamíny

S − Vitamín B12

S − Vitamín B12 aktívny

S − Kyselina listová

S − Vitamín D

S − Vitamín A

S − Vitamín C

S − Vitamín E

Iné vyšetrenia

S – Koenzým Q10 €

S – Profil mastných kyselín €

Liečivá

S − Digoxín

S − Lítium

S − Kyselina valproová

S – Karbamazepín

S − Fenobarbital

S − Teofylín

S − Gentamycín

S − Vankomycín

HORMÓNY

Gravidita

S − Celkový hCG

S − Voľný beta-hCG

S − TSH v gravidite

S – aTPO/Tyreoperoxidáza – autoprotilátky

Hormóny štítnej žlazy

S − TSH

S − T3 voľný

S − T4 voľný

S − T3 celkový

S − T4 celkový

S − Tyreoglobulín

S − aTG/Tyreoglobulín – autoprotilátky

S − aTPO/Tyreoperoxidáza – autoprotilátky

S − TSI/Tyreoideu stimulujúci imunoglobulín

Fertilita

S − Anti Műllerian hormón

S − Luteinizačný hormón

Laboratórna diagnostika 13
Biochémia hematológia
€ Vyšetrenia označené týmto symbolom nie sú hradené zdravotnou p oisťovňou a je možné ich objednať len na priamu úhradu.

S − FSH

S − Estradiol

S − Progesterón

S − Prolaktín

S − Testosterón

S − SHBG

Vo ľný estradiol

Biologicky dostupný estradiol

Androgénny index

Vo ľný testosterón

Biologicky dostupný testosterón

S − 17-OH-progesterón

S − D HEA-sulfát

S − Androstendión

Iné hormóny

S − Pregnenolón

S − Aldosterón v ľahu

S − Aldosterón v stoji

P − Renín v ľahu (odber do EDTA)

P − Renín v stoji (odber do EDTA)

Po mer aldosterón-renín

S − C-peptid

S − C-peptid po záťaži

S − Inzulín

S − Inzulín po záťaži

HOMA – IR (inzulínová rezistencia)

S − Kortizol ranný odber

S − Kortizol poobedný odber

S − Somatotropín

S − IGF-1

S − IGFBP-3

S − Kalcitonín

S − Parathormón (intaktný)

S − Erytropoetín

S − Gastrín

S − Serotonín €

ONKOMARKERY

S − AFP

S − Celkový hCG

S − Voľný beta-hCG

S − CEA

S − CA 19-9

S − CA 125

RO MA index (CA125/HE4)

S − CA 15-3

S − CA 72-4

S − CYFRA 21-1

S − NSE

S − Tkanivový polypeptidový antigén

S − SCCA

S − PSA

S − Voľný PSA

PSA ratio (fPSA/PSA)

In dex zdravej prostaty € (PSA/fPSA/p2PSA)

S − Tymidínkináza

S − Proteín S100

S − Chromogranín A

KOSTNÉ MARKERY

S − Osteokalcín

S − Beta-CrossLaps

S − P1NP

02 Krv s EDTA HEMATOLÓGIA

B − Krvný obraz

B − Krvný obraz s diferenciálom

B − Retikulocyty

GLYKOVANÝ HEMOGLOBÍN

B − HbA1c

14 Krv s NaF/NA2EDTA

METABOLITY

P − Glukóza

P − Glukóza po jedle

P − Laktát

03 Krv s citrátom HEMOKOAGULÁCIA

P – PT-ratio

P − INR (liečení pacienti)

P − APTT-ratio

P − Fibrinogén

P − Trombínový čas-ratio

P − Antitrombín III

P − D-dimér

ŠPECIÁLNE KOAGUL. VYŠETRENIA

P − Dabigatran

P − Anti Xa aktivita

P − Faktor II

P − Faktor V

P − Faktor VII

P − Faktor VIII

P − Faktor IX

P − Faktor X

P − Faktor XI

P − Faktor XII

10 Sedimentácia SEDIMENTÁCIA ERYTROCYTOV

P − Sedimentácia erytrocytov

12 Krv s EDTA 6 ml, deti – 3 ml Na skúmavke musí byť meno a rodné číslo pacienta

IMUNOHEMATOLÓGIA

– Krvná skupina + RhD

– Antierytrocyt. protilátky (NAT)

– Skúška kompatibility

– Priamy antiglobul. test (PAT)

06 Kapilárna krv

VYŠETRENIA KAPILÁRNEJ

KRVI

B − Glukóza

B − Glukóza po jedle

B − CRP

ED Krv s EDTA INÉ VYŠETRENIA Z PLAZMY

P − Amoniak

P − ACTH

P − Metanefrín, Normetanefrín

A6,C6,D6,25 Kapilára/ Striekačka na ABR

Miesto odberu: – artéria – véna – kapilára – pupočník

VNÚTORNÉ PROSTREDIE

A METABOLITY

B − Acidobázická rovnováha

B – Aniónová medzera – mikroionty

B − Vápnik ionizovaný

B − Karbonylhemoglobín

B − Methemoglobín

B − Bilirubín

B − Laktát

07 Stolica

7B Stolica

VYŠETRENIA STOLICE

F − Stolica na OK

F − Pankreatická elastáza

F − Kalprotektín

04 Moč ranný

ZÁKLADNÉ VYŠ. V RANNOM MOČI

U − Moč chemicky

U − Močový sediment

METABOLITY V RANNOM MOČI

U − Glukóza

U − Močovina

Fr akčná exkrécia močoviny

U − Kreatinín

U − Kyselina močová

Fr akčná exkrécia kys. močovej

U − Celkové bielkoviny

U − Mikroalbuminúria

Index albumín/kreatinín

Osmolalita ranného moču ( výpočet)

ELEKTROFORÉZA BIELKOVÍN MOČU

U − Elektroforéza bielkovín

U − Imunoelektroforéza

ENZÝMY V RANNOM MOČI

U − Amyláza

Fr akčná exkrécia amylázy

U − Pankreatická amyláza

MINERÁLY V RANNOM MOČI

U − Sodík

Fr akčná exkrécia Na

U − Draslík

Fr akčná exkrécia K

U − Chloridy

Fr akčná exkrécia CI

U − Vápnik

Index vápnik/kreatinín

Fr akčná exkrécia Ca

Laboratórna diagnostika 14

U − Fosfor

Index fosfor/kreatinín

Fr akčná exkrécia P

U − Horčík

Fr akčná exkrécia Mg

INÉ VYŠETRENIA V RANNOM MOČI

U − Beta-2-mikroglobulín

U − Kortizol

Index kortizol/kreatinín

U − Melanín

U − Porfyríny

U − Pyrilinks

5A, 05 Moč zbieraný

– 12 hod.

– 24 hod.

METABOLITY V ZBIERANOM MOČI

dU − Glukóza

dU − Močovina

Fr akčná exkrécia močoviny

dU − Kreatinín

Kreatinín klírens

dU − Kyselina močová

Frakčná exkrécia kys. močovej

dU − Celkové bielkoviny

dU − Mikroalbuminúria

Index albumín/kreatinín

Osmolalita zbieraného moču ( výpočet)

MINERÁLY V ZBIERANOM MOČI

dU − Sodík

Fr akčná exkrécia Na

dU − Draslík

Fr akčná exkrécia K

dU − Chloridy

Fr akčná exkrécia CI

dU − Vápnik

Index vápnik/kreatinín

Fr akčná exkrécia Ca

dU − Fosfor

Fr akčná exkrécia P

dU − Horčík

Fr akčná exkrécia Mg

dU – Meď

INÉ VYŠ. V ZBIERANOM MOČI

dU − Addisov sedimen (len 12 hod.)

dU − Beta-2-mikroglobulín

dU − Kortizol

Index kortizol/kreatinín

dU − Aldosterón

dU − Serotonín €

5B Moč zbieraný

DO 6M HCl

dU − Katecholamíny

dU − Kyselina 5-OH-3-indoloctová

dU − Kys. homovanilová XX

VYŠETRENIE Z PLODOVEJ VODY

PV − A FP

POT

POT − Chloridy

EJAKULÁT

– S permiogram

MOČOVÝ KAMEŇ

– Rozbor močového kameňa

DIALYZÁT

DI − Glukóza

DI − Kyselina močová

DI − Sodík

DI − Draslík

DI − Chloridy

DI − CRP

DI − Laktát

PUNKTÁT

PU − pH

PU − Glukóza

PU − Celkové bielkoviny

PU − Albumín

PU − Bilirubín celkový

PU − AST

PU − ALT

PU − Amyláza

PU − Laktátdehydrogenáza

PU − CRP

PU − Laktát

PU − Reumatoidný faktor

SLINY 17 SLINY

SA − Kortizol ranný odber (odber medzi 7:00 – 9:00)

B7 SLINY

SA − Kortizol poob. odber (odber medzi 16:00 – 19:00)

C7 SLINY

SA – Kortizol nočný odber (odber o 24:00)

TOXIKOLÓGIA

1G Krv na sérum

S – Karbohydrátdeficientný transferín

S – Chróm €

S – Nikel €

U4 Moč ranný

U − Multidrogový test

W4 Moč ranný

U – Etylglukuronid

U − Metabolity organických rozpúšťadiel €

1F Krv na sérum

S – Alkohol

ET Krv s EDTA

B – Olovo €

ŽIADANKA O VYŠETRENIE – BIOCHÉMIA – PRENATÁLNY SKRÍNING

I. TRIMESTER

PAPP-A, voľný beta-hCG

USG

II. TRIMESTER

– Double test: celkový hCG + AFP

– Tr iple test: celkový hCG + AFP + vo ľný estriol

– USG

Laboratórna diagnostika 15 Biochémia hematológia

ŽIADANKA DIABETOLÓGIA

O-GTT (OGTT, OGTTS, OGTTP)

Krv na OGTT – odber na lačno

– 1 hod. po záťaži glukózou

– 2 ho d. po záťaži glukózou

U-GTT (UOGTT)

Moč

– odber na lačno

– 1 hod. po záťaži glukózou

– 2 ho d. po záťaži glukózou

GLYKEMICKÝ PROFIL

Kapilárna krv

02 Krv s EDTA

GLYKOVANÝ HEMOGLOBÍN

B − HbA1c

01 Krv na sérum

1E Krv na sérum 2 (záťažové testy)

VYŠETRENIA ZO SÉRA

S − Glukóza

S − Glukóza po jedle

S − Kreatinín

S − AST

S − ALT

S − GGT

S − CK

S − Cholesterol

S − HDL cholesterol

S − LDL cholesterol

S − Triacylglyceroly

– I ndex LDL/HDL

– I ndex CHOL/HDL

– Aterogénny index plazmy

S − C-peptid

S − C-peptid po záťaži

S − Inzulín

S − Inzulín po po záťaži

– HO MA – IR (inzulínová rezistencia)

anti-GAD/Dekarboxyláza

kyseliny glutámovej

– autoprotilátky IgG

– IAA/Inzulín – autoprotilátky IgG

– anti-IA2/Tyrozínfosfatáza – autoprotilátky IgG

04 Moč ranný

METABOLITY V RANNOM MOČI

U − Glukóza

U − Kreatinín

U − Celkové bielkoviny

U − Mikroalbuminúria

– Index albumín / kreatinín

04 Moč zbieraný

METABOLITY V ZBIERANOM MOČI

dU − G lukóza

dU − Kreatinín

Kreatinín klírens

dU − Celkové bielkoviny

dU − Mikroalbuminúria

– Index albumín / kreatinín

ŽIADANKA ŠPECIÁLNA HEMATOLÓGIA

02 Krv s EDTA HEMATOLÓGIA

B − Krvný obraz

B − Krvný obraz s diferenciálom

B − Retikulocyty

03 Krv s citrátom KOAGULAČNÉ FAKTORY

P − Faktor II

P − Faktor V

P − Faktor VII

P − Faktor VIII

P − Faktor VIII chromogénny

P − Faktor IX

P − Faktor X

P − Faktor XI

P − Faktor XII

P − Faktor XIII

03 Krv s citrátom

TROMBOFILNÝ STAV – SKRÍNING

P − ProC global

P − ProC global/faktor V

P − Proteín C

P − Proteín S

P − Voľný proteín S Ag

03 Krv s citrátom

ZÁKLADNÁ KOAGULÁCIA

P − PT-ratio

P − INR (liečení pacienti)

P − APTT-ratio

P − Fibrinogén

P − Trombínový čas-ratio

P − Antitrombín III

P − D-dimér

HEMATOLÓGIA

P − Trombocyty v citráte

03 Krv s citrátom

ANTIKOAGULAČNÁ LIEČBA

P − Dabigatran

P − Anti Xa aktivita

P − Rivaroxaban

P − Apixaban

P − Edoxaban

03 Krv s citrátom

FIBRINOLÝZA

P − PAI-1

P − Plazminogén

P − Alfa-2-antiplazmín

VON WILLEBRANDOV SYNDRÓM

P − vWF: Aktivita

P − vWF: Antigén

Laboratórna diagnostika 16

02 Krv s EDTA

HEMATOLÓGIA

B − Krvný obraz

B − Krvný obraz s diferenciálom

B − Retikulocyty

03 Krv s citrátom

KOAGULAČNÉ FAKTORY

P − Faktor II

P − Faktor V

P − Faktor VII

P − Faktor VIII

P − Faktor VIII chromogénny

P − Faktor IX

P − Faktor X

P − Faktor XI

P − Faktor XII

P − Faktor XIII

03 Krv s citrátom

TROMBOFILNÝ STAV

– SKRÍNING

P − ProC global

P − ProC global/faktor V

P − Proteín C

P − Proteín S

P − Voľný proteín S Ag

03 Krv s citrátom

ZÁKLADNÁ KOAGULÁCIA

P − PT-ratio

P − INR (liečení pacienti)

P − APTT-ratio

P − Fibrinogén

P − Trombínový čas-ratio

P − Antitrombín III

P − D-dimér

HEMATOLÓGIA

P − Trombocyty v citráte

03 Krv s citrátom

ANTIKOAGULAČNÁ LIEČBA

P − Dabigatran

P − Anti Xa aktivita

P − Rivaroxaban

P − Apixaban

P − Edoxaban

03 Krv s citrátom

FIBRINOLÝZA

P − PAI-1

P − Plazminogén

P − Alfa-2-antiplazmín

VON WILLEBRANDOV SYNDRÓM

P − vWF: Aktivita

P − vWF: Antigén

03 Krv s citrátom

ANTIFOSFOLIPIDOVÝ

SYNDRÓM

P − Lupus antikoagulans

skríning

P − Lupus antikoagulans

konfirmácia

P − Kaolínový čas – ratio

01 Krv na sérum ANTIFOSFOLIPIDOVÝ SYNDRÓM

Fosfolipidy – autoprotilátky IgG skríning

– Fosfolipidy – autoprotilátky IgM skríning

Kardiolipín – autoprotilátky IgG

– Kardiolipín – autoprotilátky IgM

– β -2-glykoproteín 1

– autoprotilátky skríning

Anexín V – autoprotilátky IgG

– Anexín V – autoprotilátky IgM

– Fosfatidylserín – autoprotilátky

IgG

Fosfatidylserín – autoprotilátky IgM

– Kyselina fosfatidylová

– autoprotilátky IgG

– Kyselina fosfatidylová

– autoprotilátky IgM

F osfatidylinozitol

– autoprotilátky IgG

– F osfatidylinozitol

– autoprotilátky IgM

– F osfatidyletanolamín

– autoprotilátky IgG

– F osfatidyletanolamín

– autoprotilátky IgM

– Protrombín

– autoprotilátky skríning

03 Krv s citrátom AGREGÁCIA TROMBOCYTOV

P − Agregácia – ADP

P − Agregácia – EPI

P − Agregácia – kolagén

P − Agregácia – kyselina ar achidónová

P − Agregácia – RIPA

P − Agregácia – spontánna

SYNDRÓM LEPIVÝCH DOŠTIČIEK (len ako súčasť AGR)

02 Krv s EDTA IMUNOFENOTYPIZÁCIA

LEUKOCYTOV

B − Základná imunofenotypizácia

hematologického ochorenia

B − Akútna leukémia

B − Lymfoproliferatívne ochorenie (LPO)

B − Vlasatobunková leukémia (HCL)

B − Mnohopočetný myelóm (MM) /M onokl. gamapatia nej. významu (MGUS)

B − Myeloproliferatívne ne oplázie (MPN) / Myelodysplast. sy ndróm (MDS)

15 Kostná dreň Li Heparinát IMUNOFENOTYPIZÁCIA

LEUKOCYTOV

– KD − Základná imunofenotypizácia

hematologického ochorenia

– KD − A kútna leukémia

– KD − Lymfoproliferatívne ochorenie (LPO)

– KD − Vlasatobunková leukémia (HCL)

– KD − Mnohopočetný myelóm ( MM)/Monokl. gamapatia nej. významu (MGUS)

KD − M yeloproliferatívne neoplázie (MPN) /Myelodysplast. syndróm (MDS)

15 Iný materiál

Špecifikujte materiál

– Biopsia zo žalúdka, čreva – prietoková cytometria

– BA L, likvor – prietoková cytometria

T- LPO, biopsia z kože, MF – prietoková cytometria

nočná hemoglobinúria

Laboratórna diagnostika 17 Biochémia hematológia
PRIETOKOVÁ CYTOMETRIA 01 Krv na sérum 02 Krv s EDTA – Protilátky proti leukocytom – Protilátky proti trombocytom – HIT – Heparínom indukovaná trombocytopénia 02 Krv s EDTA – A ktivačné markery trombocytov – PN H – Paroxyzmálna

ŽIADANKA LIKVOR

09 Likvor BIOCHEMICKÉ VYŠETRENIA (LBIO)

L − Vzhľad

L − Elementy

L − Glukóza

L − Chloridy

L − Celkové bielkoviny

L − Laktát

L − Laktátdehydrogenáza

L − Albumín

L − IgM v likvore

L − IgG v likvore

VÝPOČTY:

– Ko eficient energetickej bilancie

51 Likvor MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETRENIE (LMIKRO)

– Aeróbna kultivácia

– Anaeróbna kultivácia

– Kul tivácia po pomnožení

– Mik roskopia

– My kológia

Vo ľný antigén v likvore

LD Likvor PRIAMY DÔKAZ MIKROORGANIZMOV

DN A Borrelia burgdorferi

s. l. kvalitatívne

– DN A HSV 1 kvantitatívne

– DN A HSV 2 kvantitatívne

DN A VZV kvantitatívne

DN A CMV kvantitatívne

DN A EBV kvantitatívne

DN A Chlamydia pneumoniae kvalitatívne

– DN A Mycoplasma pneumoniae

kvalitatívne

– RN A TBEV (kliešťová encefalitída) kvalitatívne

TL Likvor

LIKVOR NA TBC

– Kultivácia, mikroskopia

– DN A Mycobacterium tuberculosis kvalitatívne

9B Likvor

01 Krv na sérum

MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETRENIE / PROTILÁTKY

An ti Borrelia spp. IgM, IgG

(CSF/sérum) AI Index, Anti Borrelia spp. IgM, IgG (Line Blot)

An ti HSV IgG (CSF/sérum)

AI Index

– An ti VZV IgG (CSF/sérum)

AI Index

– An ti Parotitis IgG (CSF/sérum)

AI Index

An ti CMV IgG (CSF/sérum)

AI Index

– An ti EBV, EBNA-1 IgG (CSF/sérum) AI Index

– An ti Kliešťová encefalitída IgM, IgG (CSF/sérum) AI Index

– Cry ptococcus neoformans antigén (aglutinácia) (nevyžaduje sa sérum)

Žiadanka na stiahnutie: www.unilabs.sk/ziadanky-tlaciva

Laboratórna diagnostika 18

ŽIADANKA IMUNOLÓGIA A ALERGOLÓGIA

BUNKOVÁ IMUNITA

02 Krv s EDTA

B – Krvný obraz s diferenciálom

IMUNOFENOTYPIZÁCIA

B − Imunofenotypizácia lymfocytov

T- lymfocyty: CD3+

T- lymfocyty pomocné:

CD3+CD4+

T- lymfocyty cytotoxické: CD3+CD8+

Imunoregulačný index (IRI):

CD4+/CD8+

NK b unky: CD16+56+

B- lymfocyty: CD19+

B − Aktivované T-lymfocyty (C D3+HLA-DR+) len ako súčasť

IFELY

B – Regulačné T-lymfocyty

CD 4+CD25highCD127 low

20 Krv s heparinátom

NEŠPECIFICKÁ BUNKOVÁ IMUNITA

P − Fagocytárna aktivita

E2 Krv s EDTA

INÉ VYŠETRENIA

B − HLA-B27

HUMORÁLNA IMUNITA

01 Krv na sérum

04 Moč

IMUNOGLOBULÍNY A KOMPLEMENT

S − IgA

S − IgM

S − IgG

S – Podtriedy IgG (IgG1-4)

S − IgE

S − C3 komplement

S − C4 komplement

S − Cirkulujúce imunokomplexy

ELEKTROFORÉZA BIELKOVÍN

S − Elektroforéza bielkovín

S − Imunoelektroforéza

U − El ektroforéza bielkovín

n U − Imunoelektroforéza

GAM APATIE

S − Voľné reťazce kappa

S − Voľné reťazce lambda

S − Ce lkové reťazce kappa

S − Ce lkové reťazce lambda

U − Voľné reťazce kappa

U − Voľné reťazce lambda

U − Bence Jonesova bielkovina

ZÁPALOVÉ MARKERY

S − CRP

S − Reumatoidný faktor

S − Prokalcitonín

S − In terleukín 6

S − Prealbumín

ŠPECIFICKÉ BIELKOVINY

S − Alfa-1-antitrypsín

S − Alfa-2-makroglobulín

S − Alfa-1-kyslý glykoproteín

S − Ceruloplazmín

H ISTAMÍNOVÁ INTOLERANCIA

S − Diamino oxidáza

PROTILÁTKY PROTI MIKROBIÁLNYM

ANTIGÉNOM

S − ASLO

S − ADNáza B

Candida mannan – protilátky IgG, IgA, IgM

Aspergillus – protilátky IgG

PROTILÁTKY PROTI ĎALŠÍM

ANTIGÉNOM

Potravinová intolerancia

Bielkoviny kravského mlieka – protilátky IgM, IgA, IgG

Laktóza – protilátky IgA, IgG

Sója – protilátky IgA, IgG

Ovalbumín – protilátky IgA, IgG α – laktalbumín – protilátky IgA, IgG

β – laktoglobulín – protilátky IgA, IgG

Kazeín – protilátky IgA, IgG

Sacharomyces cerevisiae – protilátky IgA

Sacharomyces cerevisiae – protilátky IgG

Celiakia

Deaminovaný gliadín – protilátky IgA, IgG

Tkanivová transglutamináza – protilátky IgA, IgG

AUTOPROTILÁTKY

Reumatológia

AN A/Bunkové jadro – autoprotilátky

Ig G skríning (ANAGS)

E NA/Extrahovateľné nukleárne antigény – autoprotilátky IgG skríning

dsD NA/Dvojšpirálová DNA

– autoprotilátky IgG, IgA, IgM ACCP/Cyklické citrulínované peptidy – autoprotilátky IgG

Diabetes mellitus ant i-GAD/Dekarboxyláza kyseliny glutámovej – autoprotilátky IgG

IA A/Inzulín – autoprotilátky IgG an ti-IA2/Tyrozínfosfatáza

– autoprotilátky IgG

Autoimunitná hepatitída

A MA/Mitochondrie

– autoprotilátky IgG

LK M/Mikrozómy pečene a obličky – autoprotilátky IgG

SL A/Solubilný pečeňový antigén – autoprotilátky IgG

Antifosfolipidový syndróm

Fosfolipidy – autoprotilátky IgG

skríning

Fosfolipidy – autoprotilátky IgM

skríning

Kardiolipín – autoprotilátky IgG

Kardiolipín – autoprotilátky IgM

β-2- glykoproteín 1

– autoprotilátky skríning

Anexín V – autoprotilátky IgG

Anexín V – autoprotilátky IgM

F osfatidylserín

– autoprotilátky IgG

F osfatidylserín

– autoprotilátky IgM

Ky selina fosfatidylová

– autoprotilátky IgG

Ky selina fosfatidylová

– autoprotilátky IgM

F osfatidylinozitol

– autoprotilátky IgG

F osfatidylinozitol

– autoprotilátky IgM

F osfatidyletanolamín

– autoprotilátky IgG

F osfatidyletanolamín

– autoprotilátky IgM

F osfatidylcholín

– autoprotilátky skríning

Trombín – autoprotilátky skríning

Protrombín – autoprotilátky skríning

Vaskulitída a renálne ochorenia

c- ANCA/Proteináza 3

– autoprotilátky IgG

p -ANCA/Myeloperoxidáza

– autoprotilátky IgG

an ti-GBM/Bazálna

membrána glomerulov

– autoprotilátky IgG

Laboratórna diagnostika 20

Štítna žľaza aTG/Tyreoglobulín

– autoprotilátky aTPO/Tyreoperoxidáza – autoprotilátky

TS I/Tyreoideu stimulujúci

imunoglobulín

Reprodukčný systém

Zo na pellucida

– autoprotilátky IgG

Ováriá – autoprotilátky IgG

S permatozoa

– autoprotilátky IgG

Iné

AP CA/Parietálne bunky

– autoprotilátky IgG

Sy stémová skleróza

– protilátky proti špecifickým antigénom

7B STOLICA

VYŠETRENIA STOLICE

Pankreatická elastáza

Kalprotektín

ŠPECIFICKÉ IgE

01 Krv na sérum

ALERGÉNY − SKRÍNING

Atopický profil − deti, dospelí (g6, g12, t3, w6, d1, e1, e2, e3, m2, m6, f1, f2, f3, f4, f9, f14, f17, f31, f35, f49)

Inhalačný profil − deti (g1, g3, g6, g12, t2, t3, t4, t7, w1, w6, w9, d1, d2, e1, e2, e3, m1, m2, m3, m6)

Inhalačný profil − deti, dospelí (g6, g12, t2, t3, t4, w6, w8, w9, d1, d2, e1, e2, e3, e6, e82, e84, m1, m2, m3, m6)

Inhalačný profil − stredozemný (g2, g6, t3, t4, t9, t11, t23, t210, w1, w6, w9, w19, d1, d2, d70, e1, e2, e3, m3, m6)

Pediatrický profil (gx, t3, w6, d1, d2, e1, e2, e3, e204, m2, m3, m6, f1, f2, f3, f4, f9, f13, f14, f17, f31, f35, f49, f75, f76, f78)

Potravinový profil − deti, dospelí (f1, f2, f3, f4, f5, f9, f13, f14, f17, f20, f23, f25, f31, f35, f45, f49, f75, f84, f85, f237)

Profil jedov hmyzu (i1, i3)

ŠPECIFICKÉ I gG

Vyšetrenie oneskorenej potravinovej intolerancie IgG € (f247, f79, f113, f89, f74, f73, fs903, f281, f239, fs900, f260, f216, f66, f48, f47, f235, f132, f15, f31, f35, f25, f256, f20, f17, f13,fs902, f328, f92, f84, f49, f33, f83, f64, f27, f953, f41, f40, f3, f45, f292, f14, f11, f9, f7, f6, f5, f4, f218, f929, f78)

ZVIERACIE

e78 – Andulka perie

e215 – Ho lub perie

e7 – Ho lub trus

e70 – Hu s perie

e86 – Ka čica perie

e201 – Kanárik perie

e80 – Koza epitel

e3 – Kô ň kožné šupiny

e4 – Kr ava kožné šupiny

e82 – Kr álik epitel

e85 – Kur a perie

e219 – Kur a sérový proteín

e1 – Ma čka kožné šupiny

e6 – Mo rča epitel

e89 – Mo rka perie

e71 – My š epitel

e88 – My š epitel, sérové a mo čové bielkoviny

e72 – My š močové bielkoviny

e76 – My š sérové bielkoviny

e81 – Ovca epitel

e91 – Papagáj perie

e2 – Pes epitel

e5 – Pes kožné šupiny

e209 – Pieskomil epitel

e73 – Potkan epitel

e87 – Potkan epitel, sérové a mo čové bielkoviny

e74 – Potkan močové bielkoviny

e75 – Potkan sérové bielkoviny

e83 – Pr asa epitel

e222 – Pr asa sérové bielkoviny

e84 – Šk rečok epitel

PLESNE

m6 – Al ternaria tenuis

m312 – Asp ergillus clavatus

311 – Aspergillus flavus

m3 – Aspergillus fumigatus

m310 – Asp ergillus nidulans

m207 – Asp ergillus niger

m304 – Asp ergillus oryzae

m309 – Asp ergillus terreus

m12 – Aureobasidium pullulans

m7 – Botrytis cinerea

m5 – Candida albicans

m202 – Cephalosporium

acremonium

m2 – Clad osporium herbarum

m16

m14

m300

m8 – He lminthosporum halodes

m45 – Hormodendrum hordei

m208 – Chaetomium globosum

m212

Micropolyspora faeni

m4 – Mu cor racemosus

m305 – Penicillium brevicompactum

m1 – Penicillium notatum

m13 – Pho ma betae

m70

Pi tyrosporum orbiculare

m11 – Rhizopus nigricans

m10 – Stemphylim botryosum

m88 – Stemphyllium solani

m15 – Tricoderma viride

m203 – Tr ichosporon pullulans

m204 – Ul ocladium chartarum

PRACHOVÉ

h1

h6

HMYZ

Do máci prach – Greer

Do máci prach – Japan

i71 – Ko már jarný ( Aedes communis)

i8 – Mo ľa (Bombyx mori)

i70 – Mr avec čierny (Monomorium minimum)

i5 – Osa (Dolichovespula arenaria)

i2 – Osa (Dolichovespula maculata)

i3 – Osa (Vespula spp.)

i4 – 0sík (Polistes spp.)

i204 – 0vad (Tabanus spp.)

i75 – Sr šeň obyčajný (Vespa crabro)

i6 – Ru s domový (B lattella germanica)

i1 – Včela medonosná ( Apis mellifera)

i203 – Vijačka múčna (Ephestia kuehniella)

RÔZNE o1

o72

o73

o201

ROZTOČE

Bavlna – vlákno

S aureus enterotoxín A

S aureus enterotoxín B

Tabak (N icotiana tabacum)

Cur vularia lunata

Ep icoccum purpurascens

Eurotium herbariorum (A spergillus glaucus)

m9 – Fu sarium moniliforme

d70

Ac arus siro

d201 – Bl omia tropicalis

d2 – Dermatophagoides farinae

d3 – Dermatophagoides microceras

Laboratórna diagnostika 21
Imunológia a alergológia
PRÍLOHA K ŽIADANKE IMUNOLÓGIA A ALERGOLÓGIA – ŠPECIFICKÉ IgE – ZOZNAM ALERGÉNOV

d1 – Dermatophagoides pteronyssinus

d74 – Euroglyphus maynei

d73 – Gl ycyphagus domesticus

d71 – Lepidoglyphus destructor

d72 – Ty rophagus putrescentiae

PROFESNÉ

k87 – A myláza (Fungal)

k210 – Anhydrid kyseliny maleínovej (MA)

k213 – Anhydrid tetrachlorftalátu (TCPA)

k226 – Askorbát oxidáza

k202 – Bromelín

k81

k80

k77

F ikus (Ficus spp.)

Fo rmaldehyd (E240)

H exametylén-1,6diizokyanát (HDI)

k74 – Ho dváb prírodný (Bombyx)

k8 – Chmeľ (Humulus lupus)

k225 – Chrenová peroxidáza

k70 – Kávové zrná – zelené (C offea arabica)

k82 – L atex

k301 – Mú čny prach

k20 – Ovčia vlna spracovaná

k72 – Psyllium (Ispaghula laxative)

k71

k84

Ricín obyčajný (Ricinus communis)

S lnečnica (Helianthus annuus)

k75 – To luyléndiizokyanát (TDI)

LIEKOVÉ

Analgetiká, antipyteriká

C281 – D iklofenak

C419 – F enylbutazón

C286 – I buprofén

C388 – Ketoprofén

C217 – Ky selina acetylsalicylová

C209 – Paracetamol

Antibiotiká

C288 – A minoglykozidy

c204 – A moxicilín

c203 – A mpicilín

C309 – C efalexín

C201 – Cefalosporíny mix

C308 – C efuroxím

C307 – Cip rofloxacín

C216 – D oxycyklín

C212 – Erytromycín

C213 – G entamycín

C305 – Ky selina klavulánová

C222 – M akrolidy

C398 – M etronidazol

C1 – Penicilín G

C2 – Penicilín V

C295 – St reptomycín

C223 – S ulfametoxazol

C211 – Tetracyklín

C242 – Trimetroprim

Antiepileptiká

C338 – Karbamazepín

Antiflogistiká

C282 – I ndometacín

C296 – Propyfenazón

Antiseptiká

C616 – Jo did sodný

Barbituráty

C243 – T iopental

Bronchodilatanciá, antiastmatiká

C257 – Teophylline

Hormóny

c71 – I nzulín (hovädzí)

c73 – I nzulín (ľudský)

c70 – I nzulín (prasací)

Imunosupresíva

c254 – Prednisolon

Lokálne anestetiká

C232 – Lidokaín

C811 – Mezokaín

Mukolytiká

C202 – S ukcinylcholín

Potravinárske aditíva

C711 – Du sitan sodný (E250)

C704 – Chinolínová žltá (E104)

C703 – Ky selina benzoová (E210)

C707 – Ky selina glutámová (E620)

C726

Ky selina karmínová (E120)

C312 – L aktóza

C713 – M etylparabén (E218)

C604 – Peroxodisíran amónny (E923)

C636 – S acharín (E954)

C638 – Talk (mastenec) (E553b)

C717 – Tartrazín (E102)

Rozpúšťadlá

C643 – Toluén

Soli kovov

C649 – Chlorid cínatý E512

C637 – Chlorid strieborný

C645 – Chl orid titaničitý

Vakcíny

C801 – H aemophilus influenzae

Vitamíny

C721 – Vitamín B12 (Kyanokobalamín)

PARAZITY

p4 – Anisakis simplex (sl eďový červ)

p1 – Škrkavka detská (Ascaris sp)

p5 – Šk rkavka psia (Toxocara canis)

PELE BYLÍN

w69 – All enrolfea occidentalis

w36 – A mbrózia ( Ambrosia deltoidea)

w4 – Am brózia nepravá (Franseria acanthicarpa)

w1 – Am brózia palinolistá ( Ambrosia artemisifolia)

w3 – Am brózia trojzárezová (Ambrosia trifida)

w2 – Am brózia trvalka (Ambrosia psylostachya)

w67 – Baccharis halimifolia

w17 – Basia metlovitá (Kochia scoparia)

w90 – Chmeľ japonský popínavý (Humulus japonicus)

w16 – I va (Iva ciliata)

w14 – Láskavec ohnutý ( Amaranthus retroflexus)

w82 – Láskavec Palmerov ( Amaranthus palmeri)

w24 – Láskavec tŕnistý ( Amaranthus spinosus)

w15 – Loboda (Atriplex lentiformis)

w37 – Loboda (Atriplex wrightii)

w7 – Mar garéta biela (Chrysanh mum leucanthemum)

w10 – Mr lík biely (Chenopodium album)

w19 – Múrovník lekársky (Parietaria officinalis)

w21 – Múrovník palestínský (Parietaria judaica)

w6 – Palina obyčajná ( Arthemisia vulgaris)

w5 – Palina pravá ( Arthemisia absinthium)

w43 – Palina stepná (Ar temisia tridentata)

w20 – Pŕ hľava dvojdomá (Urtica dioica)

w8 – Púpava lekárská (Taraxacum vulgare)

w203 – Repka olejná (Brasicca napus)

w46 – Ruman smradľavý (Anthemis cotula)

w9 – Skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata)

w11 – Slano byľ drasnomilná (Salsola kali)

w23 – Št iavec kučeravý (Rumex crispus)

w18 – Št iavička obyčajná (Rumex acetosella)

w13 – Voškovník obecný ( Xanthium commune)

w12 – Zlatobyľ obyčajný (Solidago virgaurea)

ALERGÉNY TRÁV A BURÍN

g17 – Bahijská tráva (Paspalum notatum)

g10 – Ciro k alpský (Sorghum halepense)

g71 – Chrastnica trsťovitá (Phalaris arundinacea)

g70 – Ja čmenica (Elymus triticoides)

g4 – Kostrava lúčna (Festuca elatior)

Laboratórna diagnostika 22

g202 – Kukurica siata (Zea mays)

g8 – Lipnica lúčna (Poa pratensis)

g5 – Mätonoh trváci ( Lolium perenne)

g13 – Me dúnok vlnatý (Holcus lanatus)

g14 – Ovos siaty (Avena sativa)

g2 – Pr stnatec obyčajný (C ynodon dactylon)

g16 – Psinček lúčna ( Alocepurus pratensis)

g9 – Psinček výbežkatý ( Agrostis stolonifera)

g15 – Pšenica siata (klíčky) (Triticum sativum)

g12 – Raž siata (Secale cereale)

g3 – Reznačka laločnatá (D actylis glomerata)

g203 – Slano milná tráva (Distichlis spicata)

g11 – Stoklas bezosťový (B romus inermis)

g6 – Timotejka lúčna (Phleum pratense)

g1 – Tomka voňavá ( Anthoxanthium odoratum)

g7 – Tr stina obyčajná (Phragmites communis)

PELE STROMOV

t280 – Agát biely (Robinia pseudoacacia)

t19 – A kácia (Acacia longifolia)

t211 Am brovník styraxový (Liquidambar styraciflua)

t16 B orovica hladká (Pinus strobus)

t43 B orovica kadidlová (Pinus taeda)

t6 Bo rievka netatová (Juniperus sabinoides)

t60 – Bo rievka západná (Juniperus occidentalis)

t8 B rest (Ulmus spp)

t44 Brestovec západný (Celtis occidentalis)

t3 Breza previsnutá (Betula alba)

t5 Buk lesný (Fagus silvatica)

t219 – Cé der červený (Juniperus virginiana)

t23 Cy prus vždyzelený (Cupressus sempervirens)

t80 – Cy pruštek japonský (Chamaecyparis obtusa)

t21 Č ajovník (Melaleuca leucadendron)

t42 Dub červený (Q uercus rubra)

t103 – Dub kalifornský (Q uercus agrifolia)

t77 Dub mix (červený, biely, čierny) (Q uercus)

t406 – Ďatľovník pravý (Phoenix dactylifera)

t18 Eukalyptus (Eucalyptus spp)

t209 – Hr ab obyčajný (Carpinus betulus)

t15 – Jaseň americký (Fraxinus americana)

t33 – Jaseň (Fraxinus velutina)

t1 – Javor (Acer spp)

t27 – Javor červený (Acer rubrum)

t81

Je lša japonská (Alnus japonica)

t2 – Je lša sivá (Alnus incana)

t17 – Kr yptoméria japonská (Cryptomeria japonica)

t4

t208

Lieska obyčajná (Corylus avellana)

Lipa malolistá (Tilia cordata)

t83 – Mangovník indický (M angifera indica)

t70 – Mo ruša biela (Morus alba)

t71 – Mo ruša červená (Morus rubra)

t9

Olivovník európsky (O lea europaea)

t10 – O rech (Juglans california)

t41 – O rechovec (Carya tomentosa)

t22 – Orechovec pekanový (Carya illinoinensis)

t404

Pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima)

t72 – Palma kokosová (Syagrus romanzoffianum)

t401 – Pieprovník peruánsky (Schinus molle)

t402 – Pi stácia mastixová (Pistacia lentiscus)

t11 – Platan javorolistý (Platanus acerifolia)

t73 – Prasličník (Casuarina equisetifolia)

t20 – Prosopis (Prosopis juliflora)

t201 – Sm rek obyčajný (Picea excelsa)

t37

t7 Dub biely (Q uercus alba)

Ti sovec dvojradový (Taxodium distichum)

t96 – To poľ biely (Populus alba)

t14 – Topoľ (Populus spp)

t218 – Vresna (Myrica spp)

t12 – Vŕ ba biela (Salix alba)

t210 – Vt áčí zob obyčajný (Ligustrum vulgare)

POTRAVINOVÉ ALERGÉNY

Koreniny

f271 Aníz (Pimpinella anisum)

f269 Bazalka (O cimum basillicum)

f278 Bo bkový list (Laurus nobilis)

f280 Čierne korenie (Piper nigrum)

f279 Čili (Capsicum frutescens)

f272 E stragón (Artemisia dracunculus)

f219 F enikel (Foeniculum vulgare)

f89 H orčica (Sinapis spp)

f19 Kajenské korenie (Pepper cayenne)

f281 Kari korenie

f268 Klinček (Syzygium aromaticum)

f317 Koriander (Coriandrum sativum)

f277 Kôpor (Anethum graveolens)

f274 M ajoránka (O riganum majorana)

f405 Mäta (Mentha piperita)

f282 Mu škátový oriešok (Myristica fragrans)

f283 Oregano (O riganum vulgare)

f218 Paprika (Capsicum annuum)

f265 Rasca (Carum carvi)

f344 Šalvia lekárska (Salvia officinalis)

f220 Škorica (Cinnamomum spp.)

f273 Tymián (Thymus vulgaris)

f234 Vanilka (Vanilla planifolia)

F270 – Zázvor (Zingiber officinale)

Mäso

f26 Mäso bravčové

f27 Mäso hovädzie

f88 Mäso jahňacie

f213 Mäso králičie (O ryctolagus cuniculus)

f83 Mäso kuracie

f284 Mäso morčacie

Mlieko

f76 A lfa-laktalbumín

f77 B eta-laktoglobulín

f79 G lutén

Laboratórna diagnostika 23
Imunológia a alergológia

f360 − Jogurt

f 78 Kazeín

f409 Mlieko kozie

f2 Mlieko kravské

f231 Mlieko kravské prevarené

f236 Sr vátka

Obilniny

f6 Jačmeň (Hordeum vulgare)

f8 Kukurica

f7 – Ov sená múka

f56 Pohánka (Fagopyrum esculentum)

f56 – Proso lúpané (pšeno)

f55 – Proso (Panicum miliaceum)

f4 – Pšenica múka

f5 – Raž múka (Secale cereale)

f9 – R yža (Oryza sativa)

Orechy a jadrá

f299 Ga štan jedlý (Castanea sativa)

f20 M andľa (Amygdalus communis)

f13

Orech arašidový (Arachis hypogaea)

f202 Orech kešu (Anacardium occidentale)

f17 Orech lieskový (Corylus avellana)

f345 Orech makadamský (M acadamia spp)

f18 – Orech para (Bertholletia excelsa)

f201 Orech pekanový (Carya illinoensis)

t253 – Orech píniový (Pinus edulis)

f256

f203

Ostatné

f45 – Saccharomyces cerevisiae (Pekárenské kvasinky)

f10 – S ézam (Sesamum indicum)

Ovocie

f210 A nanás (Ananas comosus)

f96 Avokádo (Persea americana)

f92 B anán (Musa spp.)

f95 B roskyňa (Prunus persica)

f341 B rusnica (Vaccinicum vitis-idaea)

f208 Ci trón (Citrus limon)

f242 Č erešňa (Prunus avium)

f288 Ču čoriedka (Vaccinium myrtilleus)

f289 Datle (Phoenix dactylifera)

f402 F iga (Ficus carica)

f209 Gr apefruit (Citrus paradisi)

f259 Hrozno (Vitis vinifera)

f94 H ruška (Pyrus communis)

f301 H urmikaki (Diospyros kaki)

f49 Jablko (Malus sylvestris)

f44 Jahoda (Fragaria vesca)

f102 Kantalup (Cucumis melo L. var. Cantalupensis)

f84 K ivi (Actinidia deliciosa)

f36 – Ko kos (Cocos nucifera)

f306 Limetka (Citrus aurantifolia)

f343 M alina (Rubus idaeus)

f302 Mandarínka (Citrus reticulata)

f91 M ango (Mangifera indica)

f294 Marakuja (Passiflora edulis)

f237 M arhuľa (Prunus armeniaca)

f329 Me lón vodový (Citrullus lanatus)

f87 Me lón žltý (Cucumis melo)

Orech vlašský (Juglans regia)

Pistácie (Pistacia vera)

f358 Ar tičoky (C ynara scolymus)

f21 Cukrová trstina (Saccharum officinarum)

f222 Čaj čierny (Camellia sinensis)

f105 Č okoláda (Theobroma cacao)

f90 – Ja čmenný/pivný slad

f93 Kakao (Theobroma cacao)

f221 Káva (Coffea spp.)

f224 M ak (Papaver somniferum)

f247 M ed

f223

Oliva zelená (O lea europea)

f212 – Pe čiarka záhradná –Šampiňón (Agaricus hortensis)

f403 – S accharomyces c arlsbergensis (Pivovarské kvasinky)

f401 – M išpula (Eriobotrya japonica)

f293 Papája (Carica papaya)

f25 Paradajka (Solanum lycopersicum)

f33 Pomaranč (Citrus sinensis)

f255 Slivka (Prunus domestica)

Ryby a iné vodné živočíchy

f313 A nčovičky

f408 Be lička

f24 G arnát

f303 Halibut

f80 H omár

f381 Chň apal červený

f59 Chobotnica

f258 Kalmár

f 23 K rab

f338 Lastúra

f41 Losos

f349 – Losos keta ikry (O ncorhynchus keta)

f50 Mak rela japonská (Scomber japonicus)

f206 Makrela obyčajná (Scomber scombrus)

f312 Me čúň obyčajný (X iphias gladius)

f3 37 Mo rský jazyk (Solea solea)

f207 – M ušľa (Ruditapes spp.)

f65 O striež (Perca spp)

f147 Platesa (Pleuronectes platessa)

f254 Platesovité ryby

f204 Ps truh (Oncorhynchus my kiss/ Salmo gairdnieri)

f320 Rak riečny (Astacus astacus)

f61 S ardinka (Sardinops melanosticta)

f37 Slávka jedlá (Mytilus edulis)

f205 Sl eď (Clupea harengus)

f314 S limák (Helix pomatia)

f350 – Treska aljašská ikry (G adus chalcogrammus)

f3 – Treska obyčajná (G adus morhua)

f42 – Treska škvrnitá (Melanogrammus aeglefinus)

f40 Tuniak (Thunnus albacares)

f290 Us trica (Ostrea edulis)

Strukoviny

f309 Cícer (Cicer arietinum)

f15 Fazuľa biela (Phaseolus vulgaris)

f287 Fazuľa červená (Phaseolus vulgaris)

f182 Fazuľa mesiacovitá (Phaseolus lunatus)

f300 – Fazuľa Pinto (Phaseolus vulgaris)

f315 – Fazuľa zelená (Phaseolus vulgaris)

f12 – Hr ach (Pisum sativum)

f14 – S ója (Glycine max)

f265

Syr

Š ošovica (Lens esculenta)

f81 Sy r čedar

f67 Sy r parmezán

f82 Sy r s plesňou

f170 Sy r švajčiarsky

Vajce

f245 Vajce slepačie

f1 Vaječný bielok

f75 Vaječný žĺtok

f232 Ovalbumín

f233 Ovomukoid

Zelenina

f262 Bak lažán

f260 Brokolica

f47 C esnak

f48 Cibuľa

f216 Kapusta biela (B rassica oleracea)

f291 Karfiol (Brassica oleracea var. botrytis)

f217 – Ke l ružičkový (Brassica oleracea var. gemmifera)

Laboratórna diagnostika 24

f31 M rkva (Daucus carota)

f263 Paprika (Capsicum annuum)

f86 Petržlen (Petrosilenum crispum)

f119 Re ďkev siata (Raphanus sativus)

f406 Rukola (Eruca vesicaria ssp. sativa)

f54 Sladký zemiak (Ipomoea batatas)

f215 – Šalát hlávkový (Lactuca sativa)

f261 Špargľa (A sparagus officinalis)

f214 Špenát (Spinachia oleracea)

f225 Tekvica (Cucurbita pepo)

f244 U horka (Cucumis sativus)

f85 Zeler (Apium graveolens)

f35 Zemiak (Solanum tuberosum)

ALERGÉNY – PANEL

– Mix byliny 1

(W 1, W6, W9, W10, W11)

– Mix byliny 2

(W 2, W6, W9, W10, W15)

– Mix byliny 3

(W6, W9, W10, W12, W20)

– Mix byliny 5

(W 1, W6, W7, W8, W12)

– Mix byliny 6

(W9, W10, W11, W18)

– Mix byliny 7

(W 7, W8, W9, W10, W12)

– Mix inhalačné 1 (G 3, G6, T17, W1, W6)

– Mix inhalačné 2

(G 6, M6, T3, W6)

– Mix inhalačné 3

(D 1, E1, E2, E3)

– Mix inhalačné 4

(D 1, E1, E3, E5, I6, M2)

– Mix inhalačné 5 (G12, G15, M3, M6)

– Mix inhalačné 6 (G 6, M2, M6, T3, W6)

– Mix inhalačné 7 (D 1, E1, E3, E5, E82)

– Mix inhalačné 8 (

D1, E1, E5, G6, G12, M2, T3, W6)

– Mix inhalačné 9

(E1, E5, G4, M6, W9)

– Mix inhalačné 10

(T9, T11, T23, W9, W21)

– Mix plesne 1

(M 1, M2, M3, M5, M6)

– Mix potraviny 1

(F13, F17, F18, F20, F36)

– Mix potraviny 2

(F 3, F24, F37, F40, F41)

– Mix potraviny 3 (F4, F7, F8, F10, F11)

– Mix potraviny 4 (F4, F8, F9, F10, F11)

– Mix potraviny 5

(F1, F2, F3, F4, F13, F14)

– Mix potraviny 6

(F4, F9, F10, F11, F14)

– Mix potraviny 7

(F1, F2, F4, F9, F13, F14)

– Mix potraviny 8

(F8, F10, F11, F23, F24)

– Mix potraviny 13

(F12, F15, F31, F35

– Mix potraviny 15 (F 33, F49, F92, F95)

– Mix potraviny 24

(F17, F24, F84, F92)

– Mix potraviny 25

(F10, F45, F47, F85)

– Mix potraviny 26

(F1, F2, F13, F89)

– Mix potraviny 27

(F 3, F4, F14, F17)

– Mix potraviny 28

(F10, F24, F27, F84)

– Mix potraviny 50

(F84, F91, F92, F210)

– Mix potraviny 51

(F 25, F31, F35, F47, F89)

– Mix potraviny 73

(F 26, F27, F83, F88)

– Mix prach a roztoče 1

(D 1, D2, H1, I6)

– Mix profesné 1

(E 3, E4, E70, E85)

– Mix roztoče 1

(D1, D2, D3, D71, D72, D73, D74, D201)

– Mix stromy 1

(T1, T3, T7, T8, T10)

– Mix stromy 2

(T1, T7, T8, T14, T22)

– Mix stromy 3

(T6, T7, T8, T14, T20)

– Mix stromy 4

(T 7, T8, T11, T12, T14)

– Mix stromy 5

(T 2, T4, T8, T12, T14)

– Mix stromy 6

(T1, T3, T5, T7, T10)

– Mix stromy 7

(T9, T12, T16, T18, T19, T21)

– Mix stromy 8

(T1, T3, T4, T7, T11)

– Mix stromy 9

(T 2, T3, T4, T7, T12)

– Mix trávy 1

(G 3, G4, G5, G6, G8)

– Mix trávy 2

(G2, G5, G6, G8, G10, G17)

– Mix trávy 3

(G1, G5, G6, G12, G13)

– Mix trávy 4

(G1, G5, G7, G12, G13)

– Mix trávy 5

(G1, G2, G3, G6, G7)

– Mix zvieratá 1

(E1, E3, E4, E5)

– Mix zvieratá 2

(E1, E5, E6, E87, E88)

– Mix zvieratá 70

(E6, E82, E84, E87, E88)

– Mix zvieratá 71

(E 70, E85, E86, E89)

– Mix zvieratá 72 (E78, E91, E201)

MOLEKULÁRNA ALERGOLÓGIA

HMYZ

– Osa (Vespula vulgaris) rVes v 5

– Včela (Apis mellifera)

rA pi m 1

– Včela (Apis mellifera)

rA pi m 2

PLESNE –Aspergillus restrictus

nA sp r 1

PRACHOVÉ

– Dermatophagoides farinae nD er f 1

– Dermatophagoides farinae nD er f 2

– Dermatophagoides pteronyssinus nD er p 1

– Dermatophagoides pteronyssinus

nD er p 2

ZVIERACIE

– Mačka (Felis domesticus) nF el d 1 (A345)

– Pes (Canis familiaris)

nC an f 1

Žiadanka na stiahnutie: www.unilabs.sk/ziadanky-tlaciva

Laboratórna diagnostika 25
Imunológia a alergológia

Mikrobiológia

Laboratóriá klinickej mikrobiológie poskytujú laboratórnu diagnostiku bakteriálnych, vírusových, mykotických a parazitárnych infekcií a laboratórnu diagnostiku infekcií vyvolaných mykobaktériami. Vykonávame aj laboratórnu diagnostiku na úrovni molekulárnej biológie a tiež nepriamy dôkaz infekčného agensa na základe tvorby protilátok.

Na oddeleniach infekčnej sérológie vykonávame diagnostiku na úrovni molekulárnej biológie ako priamy dôkaz DNA mikroorganizmov a ako nepriamy dôkaz mikroorganizmov na základe tvorby protilátok z krvi. Poskytujeme bakteriologické a mykologické kultivačné vyšetrenia klinického materiálu – výtery, punktáty, exudáty, laváže, spútum, sekréty, krv, stolica, moč, likvor, ako aj kanýl, katétrov, drénov a pod. Vyšetrenia poskytované v odbore klinickej mikrobiológie tak komplexne pokrývajú potreby lekárov pri diagnostike a kontrole liečby infekcií v rôznych miestach ľudského organizmu.

Mikrobiologické (bakteriologické, sérologické a PCR) laboratóriá poskytujú:

– kultiváciu a následnú identifikáciu vysokonáročných mikroorganizmov – anaeróbne baktérie, Gardnerella vaginalis, Campylobacter, Mycoplasma, Ureaplasma,

– dôkaz protilátok a antigénov bakteriálnych, vírusových a parazitárnych pôvodcov infekcií imunochemickými metódami; dôkaz DNA mikroorganizmov realizujeme hybridizačnými metódami a real time PCR,

– dôkaz protilátok a antigénov aglutinačnými metódami,

špecifické testy, ktoré môžu zistiť príčinu hepatitídy; medzi špecifické testy patrí detekcia zložiek vírusových častíc a protilátkovej odpovede v sére pacienta na vírusy HAV, HBV, HCV, EBV, HSV, CMV, VZV,

dôkaz antigénu vírusov, baktérií a parazitov zo stolice a respiračného traktu: rotavírusy, adenovírusy, norovírusy, RSV – respiračný syncyciálny vírus, vírus chrípky A, B, toxín Clostridium difficile A a B, antigén Gardia intestinalis, antigén Chlamydia trachomatis z výterov z urogenitálneho traktu imunochromatograficky,

– parazitologické vyšetrenie stolice na mikroskopický dôkaz vajíčok helmintov, cýst protozoí alebo dospelých parazitov, prípadne ich častí koncentračnou metódou sedimentačného typu a mikroskopicky,

diagnostiku tuberkulózy a iných mykobakterióz.

V prípade rezistencie mikroorganizmov alebo na požiadanie lekára okrem bežného antibiogramu ponúkame rozšírenie citlivosti o rezervné antibiotiká. Čas dodania výsledku vyšetrení je úzko závislý od typu vyšetrenia. Naše laboratóriá disponujú najmodernejšou technikou.

Na rutinnú identifikáciu mikroorganizmov využívame štandardné postupy a tiež hmotnostnú spektrometriu proteínov a peptidov pomocou laserovej desorpcie, vďaka ktorej sme schopní identifikovať baktérie a kvasinky počas niekoľkých minút. V mikrobiologickej diagnostike sa môžeme oprieť o moderné plnoautomatické analyzátory VITEK 2 na určenie minimálnych inhibičných koncentrácií antibiotík (výsledky od 8 do 18 hodín). Hoci sú tieto analyzátory na Slovensku stále unikátom, disponujeme nimi na všetkých mikrobiologických pracoviskách. Výsledky testov citlivosti sú interpretované a každoročne aktualizované podľa medzinárodnej antibiotickej smernice EUCAST. Vďaka VITEK-om sú výsledky našich vyšetrení rýchlejšie, presnejšie a kvalitnejšie. Za zmienku stojí aj ultramoderný systém na mikrobiologickú identifikáciu MALDI Biotyper. Tento hmotnostný spektrometer umožňuje presnú druhovú identifikáciu mikroorganizmov v priebehu niekoľkých minút.

V oblasti enzýmových imunochemických stanovení využívame jeden z najmodernejších automatických pipetorov EVO Clinical v spojení so systémom BEPIII analyzátorov, ktoré zvyšujú kvalitu, bezpečnosť a výkon klinického diagnostického procesu.

Aj vďaka progresívnej technike vieme poskytnúť výsledky parazitologických vyšetrení stolice a imunochromatografických vyšetrení do 24 hodín . Moderné technické a prístrojové vybavenie a nepretržitá centrálna ELISA prevádzka infekčnej sérológie ELISA je schopná poskytnúť prevažnú časť výsledkov sérologických vyšetrení do 48 hodín . V prípade pozi -

Laboratórna diagnostika 26

Rezistencia na antibiotiká

Infekcie horných a dolných dýchacích ciest

Vysvetlivky:

Rezistencia 100 % znamená prirodzenú rezistenciu alebo klinickú neúčinnosť antibiotika pre daný bakteriálny druh

Rezistencia 0 – 10 % znamená, že antibiotikum možno použiť na empirickú liečbu

* kmeň citlivý pri vyššej expozícii daného antibiotika

Laboratórna diagnostika 28
G + koky (% R) G - paličky (% R) Staphylococcus aureus Streptococcus pyogenes Streptococcus pneumoniae Haemophilus influenzae Moraxella catharralis Amoxicilín + klavulanát 4 % 0 % 13 % 2 %* 0 % Amoxicilín 0 % 13 % 19 % 100 % Azitromycín 31 % 29 % 45 % 0 % 0 % Cefixím 0 % 0 % Cefuroxím 4 % 0 % 13 % 1 %* 0 %* Ciprofoxacín 2 %* 3 % 0 % Doxycyklín 2 % 25 % 26 % 0 % Erytromycín 31 % 29 % 45 % 100 % 0 % Klaritromycín 31 % 29 % 45 % 3 % 0 % Klindamycín 22 % 22 % 31 % 100 % Levofloxacín 3 % 1 %* 0 %* Moxifloxacín 0 % 0 % Oxacilín 4 % Penicilín 0 % 13 % 100 % Trimetoprím + sulfónamid 0 % 100 % 28 % 37 % 14 %
Laboratórna diagnostika 29 Mikrobiológia Rezistencia na antibiotiká Klinický materiál G + koky (% R) Gpaličky (% R) Enterococcus faecalis Staphylococcus aureus Streptococcus agalactiae Streptococcus pyogenes Acinetobacter baumanii Citrobacter freundii Enterobacter cloacea Escherichia coli Klebsiella pneumoniae Proteus mirabilis Pseudomonas aeruginosa Amoxicilín + klavulanát 0 % 11 % 0 % 0 % 100 %100 % 28 %29 % 23 %100 % Amoxicilín 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %100 % 51 %100 %65 %100 % Ampicilín + sulbaktám 0 % 11 % 0 % 0 % 21 % 100 %100 % 100 % Azitr o mycín 30 % 49 % 18 % Cefuroxím 100 % 11 % 0 % 0 % 100 % 100 %100 % 16 %31 % 30 %100 % Ciprofloxacín 15 % 9 %* 66 % 12 %9 % 24 %28 % 44 %24 % Doxycyklín 4 % 73 % 65 % Erytromycín 30 % 49 % 18 % Gentamicín 52 % 6 % 4 % 8 % 19 % 30 %16 % Klindamycín 100 % 23 % 46 % 10 % Klaritomycín 30 % 49 % 18 % Levofloxacín 11 % 2 %* 1 %* 12 %4 % 22 %22 % Linezolid 0 % 0 % 0 % 0 % Mupirocín 3 % Moxifloxacín 6 % 3 % 0 % 67 % 0 % Oxacilín 11 % Penicilín 0 % 0 % Tetracyklín 75 % 4 % 73 % 65 % 100 %100 % Trimetoprím + sulfónamid 100 % 1 % 100 % 100 % 51 % 9 % 10 % 27 %27 % 58 %100 % Vank omycín 0 % 0 % Vysvetlivky: Rezistencia 100 % znamená prirodzenú rezistenciu alebo klinickú neúčinnosť antibiotika pre daný bakteriálny druh Rezistencia 0 –10 % znamená, že antibiotikum možno použiť na empirickú liečbu * kmeň citlivý pri vyššej expozícii daného antibiotika
Laboratórna diagnostika 30 G + koky (% R) Gpaličky (% R) Enterococcus faecalis Enterococcus faecium Staphylococcus sp. koaguláza negat. Staphylococcus aureus Streptococcus agalactiae Citrobacter freundii Enterobacter cloacea Escherichia coli Klebsiella pneumoniae Proteus mirabilis Pseudomonas aeruginosa Amoxicilín 0 % 100 % 20 % 13 % 0 % 100 %100 %42 %100 %46 %100 % Amoxicilín + klavulanát 0 % 100 % 20 % 13 % 0 % 100 %100 %34 %34 % 32 %100 % Azitromycín 58 % 33 % 53 % Cefuroxím 100 % 100 % 20 % 13 % 0 % 100 %100 %20 %32 % 31 %100 % Ciprofloxacín 14 % 77 % 13 %* 16 %* 6 % 10 % 20 %31 % 45 %25 %* Doxycyklín 16 % 1 % 80 % Erytromycín 58 % 33 % 53 % Fosfomycín 33 % 1 % Gentamicín 11% 42 % 2 % 6 % 4 % 16 % 31 %21 % Klaritromycín 58 % 0 53 % Klindamycín 21 % 23 % 48 % Levofloxacín 19 % 75 % 2 %* Linezolid 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Nitrofurantoín 0 % 70 % 3 % 3 % 1 % 9 % 1 % 25 % 100 %100 % Moxifloxacín 5 % Oxacilín 20 % 13 % Tetracyklín 79 % 100 % 16 % 1 % 80 % 100 %100 % Trimetoprím + sulfónamid 100 % 100 % 9 % 2 % 100 % 7 % 10 % 24 %30 % 50 %100 % Vankomycín 0 % 13 % 2 % 0 % Vysvetlivky: Rezistencia 100 % znamená prirodzenú rezistenciu alebo klinickú neúčinnosť antibiotika pre daný bakteriálny druh Rezistencia 0 –10 % znamená, že antibiotikum možno použiť na empirickú liečbu * kmeň citlivý pri vyššej expozícii daného antibiotika
antibiotiká Infekcie močových ciest
Rezistencia na

Rezistencia na

Laboratórna diagnostika 31 Mikrobiológia G + koky (% R) Gpaličky (% R) Kvasinky (% R) Mykoplazmy (% R) Enterococcus faecalis Staphylococcus aureus Streptococcus agalactiae Escherichia coli Klebsiella pneumoniae Proteus mirabilis Candida albicans Candida non-albicans Mycoplasma hominis Ureaplasma species Amoxicilín 0 % 0 % 37 % 100 %30 % Amoxicilín + klavulanát 0 % 6 % 0 % 27 %17 % 12 % Azitr o mycín 32 % 54 % 100 %1 % Cefuroxím 100 % 6 % 0 % 8 % 12 % 11 % Ciprofloxacín 4 % 4 %* 9 % 9 % 19 % Doxycyklín 4 % 78 % 0 % 2 % Erytromycín 32 % 54 % 100 %1 % Flukonazol 0 %10 % Gentamicín 7 % 3 % 2 % 21 % Itrakonazol 0 %7 % Klaritromycín 32 % 54 % 100 %1 % Klindamycín 22 % 49 % 5 % 100 % Levofloxacín 4 % 2 %* 0 % 3 % Moxifloxacín 3 % 0 % 0 % Oxacilín 6 % Penicilín 0 % Tetracyklín 84 % 100 % 0 % 2 % Trimetoprím + sulfónamid 100 % 2 % 100 % 16 %13 % 34 % Vy svetlivky: Rezistencia 100 % znamená prirodzenú rezistenciu alebo klinickú neúčinnosť antibiotika pre daný bakteriálny druh Rezistencia 0 –10 % znamená, že antibiotikum možno použiť na empirickú liečbu * kmeň citlivý pri vyššej expozícii daného antibiotika
Gynekologické infekcie
antibiotiká

ŽIADANKA KLINICKÁ MIKROBIOLÓGIA – BAKTERIOLÓGIA A PARAZITOLÓGIA

INFEKCIE RESPIRAČNÉHO TRAKTU

26 Výter z tonzíl / hrdla

Amiesovo médium

– Kultivácia

– Kultivácia (preventíva) – MRSA skríning

27 Výter z nosa

Amiesovo médium

Kultivácia

Kultivácia (preventíva)

MRSA skríning

28 Výter z laryngu Amiesovo médium – Kultivácia

29 Výter z nazofaryngu

Amiesovo médium – Kultivácia

30 Výter z dutiny ústnej

Amiesovo médium

Kultivácia

33 Ster z jazyka

Amiesovo médium

Kultivácia

31 Spútum

Sterilný kontajner/skúmavka – Kultivácia

32 Aspirát/sekrét

Sterilný kontajner/skúmavka – Kultivácia

BL Bronchoalveolárna laváž

Sterilný kontajner/skúmavka

Kultivácia

2F Výter z nosa na antigén chrípky

Tampón bez transportného média – Dôkaz antigénu chrípky

2S Výter z nazofaryngu na RSV

Tampón bez transportného média

– Dô kaz antigénu RSV

INFEKCIA UROGENITÁLNEHO TRAKTU

38 Moč

Sterilná skúmavka

– Kultivácia (semikvantitatívne stanovenie)

– M ykológia

39 Výter z uretry

Tampón pre uretru s Amiesovým médiom

– Kultivácia

– Kultivácia na Neisseria gonorrhoeae

A naeróbna kultivácia

M ikroskopia

40 Výter z pošvy

Amiesovo médium

– Kultivácia

– S kríning Streptococcus agalactiae v gravidite

– A naeróbna kultivácia

– M ikroskopia

41 Výter z cervixu Amiesovo médium

– Kultivácia

Kultivácia na Neisseria gonorrhoeae

A naeróbna kultivácia

42 Ejakulát

Sterilný kontajner/skúmavka

– Kultivácia

– Kultivácia na Neisseria gonorrhoeae

– A naeróbna kultivácia

XY Urogenitálny materiál

Odberová súprava na Trichomonas vaginalis

Kultivácia na Trichomonas vaginalis

uretra

p ošva

XY Urogenitálny materiál Dakronový tampón vytrepať do média na urogenitálne mykoplazmy Kultivácia na mykoplazmy a ureaplazmy + citlivosť

– uretra

– cervix

– mo č (prvý ranný moč)

XY Urogenitálny materiál

Suchý tampón bez média na dôkaz antigénu Chlamydia trachomatis Chlamydia trachomatis antigén

– uretra

– cervix

– mo č (prvý ranný moč – len muži)

INFEKCIA GASTROINTESTINÁLNEHO TRAKTU

35 Výter z rekta

Amiesovo médium

– Kultivácia

– Kultivácia (preventíva)

– M ykológia

35 Výter z rekta

Amiesovo médium

– Karbapenemáza skríning

36 Stolica Nádobka

– Kultivácia

M ykológia

Clos tridium difficile toxín

Ad enovírus a Rotavírus antigén

N orovírus antigén

Giardia intestinalis antigén

– Helicobacter pylori antigén

55 Tkanivo z biopsie

Sterilná nádoba

– Helicobacter pylori mikroskopia a ureázový test

37 Perianálny zlep 1. Zlep na podložnom sklíčku – M ikroskopia

2P Perianálny zlep 2. Zlep na podložnom sklíčku

M ikroskopia

3P Perianálny zlep 3. Zlep na podložnom sklíčku – M ikroskopia

36 Stolica 1.

Nádobka – Protozoá a helminty

2A Stolica 2.

Nádobka

Protozoá a helminty

3A Stolica 3.

Nádobka

Protozoá a helminty

Laboratórna diagnostika 32

OSTATNÉ INFEKCIE  – KLINICKÝ MATERIÁL

43 Ľavé oko (spojivkový vak)

Amiesovo médium – Kultivácia

44 Pravé oko (spojivkový vak)

Amiesovo médium – Kultivácia

57 Výter z ľavého vonkajšieho zvukovodu

Amiesovo médium

Kultivácia

45 Výter z pravého vonkajšieho zvukovodu

Amiesovo médium – Kultivácia

UT Uterus – Kultivácia

54 Materské mlieko

Sterilná nádobka, skúmavka – Kultivácia

46 Ster z kože

Amiesovo médium – Kultivácia

47 Ster z rany

Amiesovo médium – Kultivácia

Kul tivácia (aeróbna, anaeróbna)

49 Hnis (lokalizácia)

Sterilný kontajner/striekačka s ihlou zapich. v gume – Kul tivácia (aeróbna, anaeróbna)

DK Dekubit – Kultivácia

48 Punktát z abscesu/výpotku

Sterilný kontajner/striekačka s ihlou zapich. v gume – Kultivácia (aeróbna, anaeróbna) – M ikroskopia

53 Plodová voda

Sterilný kontajner/skúmavka – Kultivácia (aeróbna, anaeróbna)

KT Katéter

Sterilná skúmavka – Kultivácia

KN Kanyla

Sterilná skúmavka – Kultivácia

SP Špička

Sterilná skúmavka – Kultivácia

70 Iný klinický materiál

Kultivácia

HEMOKULTÚRA

1. odber

2. o dber

3. o dber

H5 Ster z kože z miesta vpichu pred odberom hemokultúry – Kultivácia

H1 Hemokultúra

Bio Hem Bact/Alert FA Plus – aerobic – Aeróbna a mykologická kultivácia

H2 Hemokultúra

Bio Hem Bact/Alert FN Plus – anaerobic – Anaeróbna kultivácia

H4 Hemokultúra

Bio Hem BactAlert PF Plus

– pediatric – Aeróbna, anaeróbna a mykologická kultivácia

ŽIADANKA KLIN. MIKROBIOLÓGIA  – DIAGNOSTIKA TBC A MYKOLÓGIA

KULTIVÁCIA MYKOBAKTÉRIÍ

TS Spútum na TBC

Sterilný kontajner – Kultivácia, mikroskopia – Kultivácia – M ikroskopia

TB Bronchoalveolárny výplach na TBC

Sterilný kontajner – Kultivácia, mikroskopia – Kultivácia – M ikroskopia

TM Moč na TBC

Sterilný kontajner 60 ml – Kultivácia

TP Punktát na TBC

Sterilný kontajner, skúmavka – Kultivácia, mikroskopia

TL Likvor

Sterilná skúmavka – Kultivácia, mikroskopia

TR Laryngeálny výter

1. tampóny na drôte – Kultivácia

TR Laryngeálny výter

2. tampóny na drôte

TR Laryngeálny výter

3. tampóny na drôte

TK Iný klinický materiál – Kultivácia, mikroskopia

PRIAMA DIAGNOSTIKA TBC (PCR)

TS Spútum

Sterilný kontajner – S pútum

TB Bronchoalveolárny výplach

Sterilný kontajner – Bronchoalveolárny výplach

TP Punktát

Sterilný kontajner, skúmavka – Punktát

Laboratórna diagnostika 33 Mikrobiológia

TL Likvor

Sterilná skúmavka

Likvor

PRIAMA DIAGNOSTIKA

TBC (PCR)

Použite žiadanku ŽIADANKA O VYŠETRENIE − INFEKČNÁ

SÉROLÓGIA, PRIAMY DÔKAZ MIKROORGANIZMOV

KULTIVAČNÝ DÔKAZ DERMATOFYTOV

61 Vlasy

Sterilný kontajner, skúmavka – Kultivácia, mikroskopia

62 Nechty

Sterilný kontajner, skúmavka – Kultivácia, mikroskopia

63 Šupiny

Sterilný kontajner, skúmavka – Kultivácia, mikroskopia

64 Chlpy

Sterilný kontajner, skúmavka

Kultivácia, mikroskopia

65 Iný materiál na mykológiu

Sterilný kontajner, skúmavka – Kultivácia, mikroskopia

PRIAMA A NEPRIAMA MYKOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

01 Krv na sérum

– Candida – mannan antigén

– Candida – mannan

p rotilátky IgM, IgA, IgG

– A spergillus fumigatus

galactomannan antigén

– Aspergillus protilátky IgG

– Cr yptococcus neoformans antigén (aglutinácia)

ŽIADANKA INFEKČNÁ SÉROLÓGIA, PRIAMY DÔKAZ MIKROORGANIZMOV

INFEKČNÁ SÉROLÓGIA

01 Krv na sérum

VÍRUSOVÉ HEPATITÍDY

Hepatitída A

– An ti HAV IgM

– An ti HAV total

Hepatitída C

An ti HCV IgG (skríning, konfirmácia Line Blot)

Hepatitída B –

H BsAg

– A nti HBs

– An ti HBc IgM

– An ti HBc total

– H BeAg

– A nti HBe

SYFILIS

– R RR, anti Treponema pallidum

AIDS –

INÉ VÍRUSY

– An ti Rubeola IgM, IgG

– An ti Morbilli IgM, IgG

– An ti TBEV (kliešťová encefalitída) IgM, IgG

– An ti Parotitis IgM, IgG

– An ti Parvovirus B19 IgM, IgG

BORÉLIE

– A nti Borrelia spp. IgM, IgG (skríning + konfirmácia, Line Blot)

A nti Borrelia spp. IgM, IgG (konfirmácia Line Blot)

CHLAMÝDIE A MYKOPLAZMY

– A nti Chlamydia trachomatis IgM, IgA, IgG (skríning)

An ti HIV 1/2, p24 HIV antigén

HERPETICKÉ VÍRUSY

CMV –

An ti CMV IgM, IgG (skríning)

– An ti CMV IgG avidita

– An ti CMV IgM, IgG (konfirmácia, Line Blot)

EBV

– An ti EBV – VCA IgM, IgG, EBNA-1 IgG (skríning), IM test

– An ti EBV – heterofilné protilátky: IM test

– An ti EBV IgM (konfirmácia Line Blot)

– An ti EBV IgA (konfirmácia Line Blot)

An ti EBV IgG (konfirmácia Line Blot)

– A nti Chlamydia pneumoniae IgM, IgA, IgG (skríning)

– A nti Chlamydia spp. IgA, IgG (konfirmácia Line Blot)

– A nti Mycoplasma pneumoniae IgM, IgA, IgG (skríning)

– Anti Mycoplasma pneumoniae IgM, IgA, IgG (konfirmácia Line Blot)

INÉ BAKTÉRIE

A nti Bordetella pertussis IgA, IgG (odobrať 2 vzorky s odstupom 2 – 4 týždňov)

– A nti Bordetella parapertussis (aglutinácia) (odobrať 2 vzorky s odstupom 3 týždňov)

– A nti Legionella pneumophila IgM, IgG

Iné

– An ti HSV 1/2 IgM, IgG (Herpes simplex)

– An ti VZV IgM, IgG (Varicella zoster)

RESPIRAČNÉ VÍRUSY

Chrípka

– An ti Influenza A, B, IgM, IgG

Iné

Žiadanka na stiahnutie: www.unilabs.sk/ziadanky-tlaciva

– Ko ronavírus SARS-CoV-2

p rotilátky €

An ti Adenovirus IgM, IgG

An ti RSV IgM, IgG (respiračný syncyciálny vírus)

– A nti Helicobacter pylori IgM, IgA, IgG

– A nti Yersinia spp. IgA, IgG (skríning)

A nti Yersinia spp. IgA, IgG (konfirmácia Line Blot)

A nti Salmonella (Widalova reakcia)

ANTROPOZOONÓZY

Toxoplasma gondii

– A nti Toxoplasma gondii IgM, IgG (skríning)

– Anti Toxoplasma gondii IgG avidita

Laboratórna diagnostika 34

Anti Toxoplasma gondii K FR

A nti Toxoplasma gondii IgA (ELISA)

A nti Toxoplasma gondii IgE (ELISA)

– A nti Toxoplasma gondii IgM, IgA (konfimácia Line Blot)

– A nti Toxoplasma gondii IgG (konfirmácia Line Blot)

Toxocara canis

– Anti Toxocara canis I gG

– A nti Toxocara canis IgA

– A nti Toxocara canis IgG avidita

Iné

Anti Brucella abortus I gM, IgG (ELISA)

A nti Listeria monocytogenes, anti Listeria ivanovii (aglutinácia)

A nti Francisella tularensis (aglutinácia)

– A nti Echinococcus IgG

– A nti Trichinella spiralis IgG

– A nti Schistosoma mansoni IgG

– A nti Taenia solium IgG

– A nti Entamoeba histolytica IgG

FUNGÁLNE PATOGÉNY

– Candida – mannan antigén

Candida – mannan protilátky IgM, IgA, IgG

Aspergillus fumigatus galactomannan ant igén

Aspergillus protilátky IgG

Cr yptococcus neoformans antigén (aglutinácia)

04 Moč

– Legionella pneumophila – antigén

QUANTIFERON  – IMUNOLOGICKÝ TEST

NA DÔKAZ INTERFERÓNU

GAMA (NEPRIAMA DIAGNOSTIKA TBC)

QS Quantiferon NIL

22 °C (+/- 5 °C)

IGRA test (Quantiferon)

QTB1 Quantiferon QTB1

22 °C (+/- 5 °C)

IG RA test (Quantiferon)

QTB2 Quantiferon QTB2

22 °C (+/- 5 °C)

IG RA test (Quantiferon)

QF Quantiferon MITOGEN

22 °C (+/- 5 °C)

IG RA test (Quantiferon)

PRIAMY DÔKAZ MIKROORGANIZMOV

NO Výter

tampóny v transportnom médiu (4 ˚C)

VÝTER Z NAZO A OROFARYNGU

RN A Koronavírus SARS-CoV-2

RN A Influenza vírus A, B

RN A RSV A, B

FD Výter

tampón v prízdnej skúmavke (2 – 8 ˚C) mraziť > 12 hod.

VÝTER Z NAZOFARYNGU

– DNA Chlamydia pneumoniae k valitatívne

– D NA Mycoplasma pneumoniae kvalitatívne

CH Výter z cervixu na HPV tampón na hlien + odberová súprava na HPV (2 – 8 ˚C)

VÝTER Z CERVIXU NA HPV

– Dôkaz vysokorizikových HPV

UH Ster + výter uretrálny tampón + odberová súprava na HPV (2 – 8 ˚C)

STER Z GLANS PENISU + VÝTER

Z URETRY NA HPV

– Dôkaz vysokorizikových HPV

DNA €

CD Výter

cobas PCR Media Dual Swab Sample

Kit (2 – 8 °C)

VÝTER Z CERVIXU

DNA Chlamydia trachomatis

kvalitatívne

D NA Neisseria gonorrhoeae

kvalitatívne

D NA Mycoplasma hominis

kvalitatívne

D NA Mycoplasma genitalium

kvalitatívne

D NA Ureaplasma species

kvalitatívne

DNA HSV 1 kvalitatívne

DN A HSV 2 kvalitatívne

VD Výter

cobas PCR Media Uni Swab Sample Kit (2 – 8 °C)

VÝTER Z VAGÍNY

DNA Chlamydia trachomatis

kvalitatívne

– D NA Neisseria gonorrhoeae

kvalitatívne

– DNA Mycoplasma hominis kvalitatívne

– DNA Mycoplasma genitalium

k valitatívne

– DNA Ureaplasma species kvalitatívne

– DNA HSV 1 kvalitatívne

– DN A HSV 2 kvalitatívne

UD Výter

cobas PCR Media Dual Swab Sample (2 – 8 °C)

VÝTER Z URETRY NA DNA

– DNA Chlamydia trachomatis

kvalitatívne

– D NA Neisseria gonorrhoeae

kvalitatívne

– D NA Mycoplasma hominis

kvalitatívne

– D NA Mycoplasma genitalium

kvalitatívne

– DNA Ureaplasma species kvalitatívne

DNA HSV 1 kvalitatívne

DN A HSV 2 kvalitatívne

MD Moč

sterilný kontajner + cobas PCR Urine Sample Kit (2 – 8 °C) STERILNÝ MOČ

– DNA Chlamydia trachomatis

kvalitatívne

– D NA Neisseria gonorrhoeae

kvalitatívne

– D NA Mycoplasma hominis

kvalitatívne

– D NA Mycoplasma genitalium

kvalitatívne

– DNA Ureaplasma species kvalitatívne

OL Výter tampón v prázdnej skúmavke (2 – 8 °C) mraziť > 12 hod.

VÝTER Z ĽAVÉHO OKA

– DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne

– DNA VZV kvalitatívne

– DN A HSV 1 kvalitatívne

– DN A HSV 2 kvalitatívne

OP Výter z pravého oka tampón v prázdnej skúmavke (2 – 8 °C) mraziť > 12 hod.

VÝTER Z PRAVÉHO OKA

– DNA Chlamydia trachomatis

kvalitatívne

– DNA VZV kvalitatívne

– DN A HSV 1 kvalitatívne

– DN A HSV 2 kvalitatívne

JD Ejakulát

sterilná skúmavka, 1 ml, 2 – 8 °C < 12 hod., mraziť > 12 hod.

Ejakulát

DNA Chlamydia trachomatis

k valitatívne

– D NA Neisseria gonorrhoeae

kvalitatívne

– D NA Mycoplasma hominis

kvalitatívne

– D NA Mycoplasma genitalium

kvalitatívne

– DNA Ureaplasma species

k valitatívne

Laboratórna diagnostika 35 Mikrobiológia –
€ Vyšetrenia označené týmto symbolom nie sú hradené zdravotnou p oisťovňou a je možné ich objednať len na priamu úhradu.

PD Punktát na DNA

sterilná skúmavka, 1 – 2 ml,

2 – 8 °C < 12 hod., mraziť > 12 hod.

PUNKÁT NA DNA

– D NA Chlamydia trachomatis

kvalitatívne

– D NA Chlamydia pneumoniae

kvalitatívne

D NA Borrelia burgdorferi s. l.

kvalitatívne

D NA Mycoplasma pneumoniae

kvalitatívne

D NA Neisseria gonorrhoeae k valitatívne

– D NA Mycoplasma hominis

kvalitatívne (PCR)

– D NA Mycoplasma genitalium

k valitatívne

– D NA Ureaplasma species k valitatívne

MD Moč

sterilný kontajner

2 – 8 °C < 12 hod., mraziť > 12 hod.

STERILNÝ MOČ

D NA Borrelia burgdorferi s. l.

kvalitatívne (PCR)

DN A CMV kvantitatívne

DN A EBV kvantitatívne

– DN A HSV 1 kvantitatívne

– DN A HSV 2 kvantitatívne

BD Bronchoalveolárna laváž

sterilná skúmavka, 2 – 3 ml,

2 – 8 °C < 12 hod., mraziť > 12 hod.

BRONCHOALVEOLÁRNA LAVÁŽ

– DN A CMV kvantitatívne

– DN A EBV kvantitatívne

– DN A HSV1 kvantitatívne

– DN A HSV2 kvantitatívne

DN A VZV kvantitatívne

D NA Chlamydia pneumoniae k valitatívne

D NA Mycoplasma pneumoniae k valitatívne

RD Ster

dakrónový tampón + prázdna skúmavka (2 – 8°C), mraziť > 12 hod.

STER Z RANY

– DN A VZV kvalitatívne

– DN A HSV 1 kvalitatívne

– DN A HSV 2 kvalitatívne

ED Krv s EDTA

2 – 8 °C < 12 hod., mraziť > 12 hod.

KRV s EDTA

DN A CMV kvantitatívne

DN A EBV kvantitatívne

– DN A VZV kvantitatívne

– DN A HSV 1 kvantitatívne

– DN A HSV 2 kvantitatívne

– D NA Borrelia burgdorferi s. l. kvalitatívne (PCR)

– D NA Chlamydia pneumoniae kvalitatívne (PCR)

SD Spútum na DNA

sterilný kontajner, 2 – 8 °C < 12 hod., mraziť > 12 hod.

SPÚTUM NA DNA

D NA Chlamydia pneumoniae kvalitatívne

D NA Mycoplasma pneumoniae kvalitatívne

XX Iný materiál na DNA Špecifikujte materiál

ŽIADANKA DIAGNOSTIKA COVID-19

NO, KLS Výter alebo KLS

Koronavírus SARS-CoV-2 RNA

Ko ronavírus SARS-CoV-2 RNA (P CR, kloktací test)

01 Krv na sérum – Koronavírus SARS-CoV-2 p rotilátky

01 Krv na sérum – Koronavírus SARS-CoV-2 postvakcinačné protilátky IgG €

Žiadanka na stiahnutie: www.unilabs.sk/ziadanky-tlaciva

Laboratórna diagnostika 36

AKTUALIZOVANÉ

Genetika

Diagnostika ochorení v odbore lekárskej genetiky je vykonávaná v rámci vzájomnej spolupráce troch odborných pracovísk: ambulancie lekárskej genetiky, cytogenetického laboratória a laboratórií molekulárnej genetiky.

Pri podozrení na ochorenie, pri ktorom by mohol pacient profitovať z genetickej laboratórnej diagnostiky, sú dve možnosti postupu. Len pri relatívne úzkej skupine molekulárno-genetických vyšetrení nazývaných aj rutinná diagnostika (potravinové intolerancie, trombofílie, celiakia a niektoré iné) je možná indikácia vyšetrenia viacerými špecialistami a odobratý materiál sa odošle priamo do genetického laboratória. Pri podstatne väčšej skupine ochorení definovaných ako zriedkavé ochorenia je nutný manažment pacienta prostredníctvom ambulancie lekárskej genetiky.

Okruh pacientov v oblasti lekárskej genetiky je rozsiahly, rôznorodý a neustále rastie. K najbežnejším indikáciám patria nasledovné:

dieťa s vrodenou vývojovou chybou,

zaostávanie dieťaťa v psychomotorickom vývine, závažné poruchy reči, správania, učenia,

partnerský pár trpiaci primárnou neplodnosťou, opakovanými potratmi, narodením mŕtveho dieťaťa,

plánovanie gravidity v rodinách s genetickým ochorením,

onkologické ochorenie u pacienta v mladom veku,

opakovaný výskyt onkologických ochorení v rodine,

tehotenstvo so zvýšeným genetickým rizikom (patologické výsledky skríningu, USG, vysoký vek rodičov),

neurodegeneratívne ochorenia,

patologicky nízky vzrast, obezita, poruchy sluchu, zraku,

pacienti s výskytom atypického tromboembolizmu (mladý vek, neobvyklá lokalizácia, rekurencia),

pacienti s poruchami trávenia, suspektnými potravinovými intoleranciami, vrodenou hepatopatiou, – prognóza terapie niektorými cytostatikami, warfarínom a inými liečivami.

V prípade pochybností o najvhodnejšom postupe je optimálne konzultovať prípad so špecialistom v ambulancii lekárskej genetiky.

Cytogenetické laboratórium je vybavené modernými mikroskopmi Olympus, Nikon a Leica. Na urýchlenie kultivácie využívame CO2 inkubátor Memmert a N-BIOTEK. Na hodnotenie karyotypov používame hodnotiaci softvér LUCIA. Analýzu karyotypov realizujeme z leukocytov periférnej krvi a z amniocytov plodovej vody. Karyotypy sú hodnotené podľa medzinárodného štandardu ISCN 2020, podľa slovenských a medzinárodných štandardov sa hodnotí konvenčné farbenie, G- a C-prúžkovanie chromozómov.

V rámci molekulárnej genetiky využívame štandardné techniky PCR, real-time PCR, MLPA , MS-MLPA , fragmentačnú analýzu, ďalej metódu priameho sekvenovania (metóda sekvenovania podľa Sangera, ktorá je v súčasnosti považovaná za zlatý štandard v molekulárnej genetike), ako aj najmodernejšie diagnostické prístupy, akými sú napríklad sekvenovanie novej generácie, SNP microarray a onkogenetická FISH analýza. Pracoviská molekulárnej genetiky disponujú týmto prístrojovým vybavením: real-time PCR cykléry (LightCycler 480, Cobas z 480 od firmy Roche, Rotor-Gene 3000 od Corbett, Bio-Rad CFX96 a CFX Opus Real-Time PCR Systems), genetické analyzátory (3130xl od firmy Applied Biosystems) a najmodernejší plne automatizovaný systém myCrobe od firmy GeneProof. Do laboratória Banská Bystrica minulý rok pribudol špičkový analyzátor 3500 Dx Genetic Analyzer (CE-IVD, IVDR).

Laboratórna diagnostika 37
Genetika

ŽIADANKA O VYŠETRENIE − GENETIKA – RUTINNÁ DIAGNOSTIKA

RUTINNÁ DIAGNOSTIKA

Vyšetrovaný biologický materiál:

– Periférna krv (K3/K2 EDTA)

Ponuka vyšetrení:

TROMBOFILNÉ VARIANTY

Faktor II (Protrombín)

F2 : 20210G>A (rs1799963)

Faktor V

– F5: 1 691G>A − Leiden (rs6025)

Metyléntetrahydrofolátreduktáza

– MTH FR : 677C>T (rs1801133)

– MTH FR : 1298A>C (rs1801131)

Inhibítor aktivátora plazminogénu 1

– PAI1 : -675 4G⁄5G (rs1799768)

Faktor XIII

F13A1 : Val34Leu (rs5985)

Doštičkové glykoproteíny

– ITGA2 : 807C>T (rs1126643)

– ITG B3 : Leu33Pro (rs5918)

Faktor XII

– F12 : 4 6C>T (rs1801020)

β -fibrinogén

FGB : - 455G>A (rs1800790)

FARMAKOGENETIKA

Metabolizmus tiopurínov

–TPMT: 238G>C, 460G>A, 719A>G (rs1800462, rs1800460, rs1142345)

Metabolizmus warfarínu

CYP2C9 : 430C>T, 1075A>C; VKORC1 : -1639G>A (rs1799853, rs1057910, rs9923231)

ONKOHEMATOLÓGIA

JAK 2 : detekcia patogénneho variantu Val617Phe (rs77375493)

STANOVENIE MIKRODELÉCIÍ

Mikrodelécie chromozómu Y (delécie v AZF oblasti)

DEDIČNÉ OCHORENIA

Celiakia

– HL A typizácia DQ2 a DQ8

Cystická fibróza

CF TR : detekcia 67 patogénnych variantov

CF TR : Phe508del (rs113993960)

Gilbertov syndróm

UGT1A1 : promótor (A(TA)nTAA) (rs3064744)

Hereditárna hemochromatóza

1. typu

– HFE: H is63Asp, Ser65Cys, Cys282Tyr (rs1799945, rs1800730, rs1800562)

HLA-B27

–V yšetrenie prítomnosti rizikových alel

Intolerancia fruktózy

ALDOB : Δ4E4, Ala149Pro, Ala174Asp, Asn334Lys (rs387906225, rs1800546, rs76917243, rs78340951)

Intolerancia laktózy

LCT: -13910C>T (rs4988235)

Wilsonova choroba

– ATP7B : detekcia najčastejších patogénnych variantov (His1069Gln, Gln447Leufs*50, Ala1135Glnfs*13, Trp779Ter, Arg778Gly ) (rs76151636, rs1057517444, rs137853281, rs137853282, rs137853284)

ZRIEDKAVÉ OCHORENIA

Vyšetrovaný biologický materiál:

– Periférna krv (K3/K2 EDTA)

– Iný materiál

Typ diagnostiky:

– Prenatálna

– Postnatálna

Ponuka vyšetrení:

– Analýza aneuploídií

– Analýza genómu metódou SNP MICROARRAY / ARRAY CGH

– Analýza vybraného génu / génov / variantov

– Se gregačná analýza

– NG S analýza panelu génov (podľa aktuálnej ponuky)

(Zoznam vyšetrení dostupný na: https://www.unilabs.sk/ziadanky-tlaciva)

SOMATICKÉ MUTÁCIE

Vyšetrovaný biologický materiál:

– Tkanivo

– Iný materiál

Ponuka vyšetrení:

– BRCA1, BRCA2 (všetky exóny)

– BRAF (kodóny 600 a 601)

– KR AS (kodóny 12, 13, 59, 61, 117 a 146)

– N RAS (kodóny 12, 13, 59, 61, 117 a 146)

– EGFR (exóny 18, 19, 20 a 21)

– MS I (mikrosatelitová nestabilita), treba dodať aj zdravé tkanivo

– c tDNA- KRAS (12,13,59,61,117 a 146 kodóny)

– c tDNA- NRAS (12,13,59,61,117 a 146 kodóny)

– ct DNA- BRAF (kodón 600)

– ct DNA- EGFR (18, 19, 20 a 21 exón)

– IDH1 (kodón 132)

– IDH2 (kodón 172)

– M etylácia promótora MLH1, treba dodať aj zdravé tkanivo

– O blasť IS 6110 – Mycobacterium complex

– KIT (exóny 9, 11, 13, 17 a 18)

– PDGFRA (exóny 12, 14 a 18)

– P OLE (286, 297, 367, 411, 436, 456, 459 kodóny)

– N SCLC- ALK, ROS1, RET, NTRK1/2/3 fúzie, MET ex14 skipping

– FOXL2 (c.402C>G)

– So matický NGS panel génov

– CGP

Laboratórna diagnostika 39
Genetika

FISH VYŠETRENIA

Vyšetrovaný biologický materiál:

– Tkanivo

– Iný materiál

Ponuka vyšetrení: Adenoidný cystický karcinóm

– t (6;9)(q22-23;p24.1) MYB/NFIB

– MYB (6q23.3)

Adenokarcinóm pľúc

– RET (10 q11.21)

– KI F5B (10p11.22)

Burkittov lymfóm

– MYC (8q24.21)

Dermatofibrosarcoma protuberans

– t (17;22)(q22;q13) COL1A1-PDGFB

– CO L1A1 (17q21.33)

– PDGFB (22q13.1)

Dezmoplastický tumor z malých okrúhlych buniek

– WT1 (11 p13)

Dobre diferencovaný liposarkóm

– delé cia RB1

Endometriálny stromálny sarkóm, high-grade

– YWHAE (17p13.3)

Endometriálny stromálny sarkóm, low-grade

– JAZF1 (7p15.1-p15.2)

Endometriálny stromálny tumor

– PH F1 (6p21.32)

Extraskeletal myxoid chondrosarcoma

– NR4A3 (9q22.33-q31.1)

Ewingov sarkóm

– t (11;22)(q24;q12) EWSR1-FLI1

– ERG ( 21q22)

– EWSR1 (22q12.2)

Fibromyxoidný sarkóm

– FUS (1 6p11.2)

Folikulový lymfóm, Lymfóm z B-buniek

– BC L2 (18q21.33)

Glióm

– ko del. 1p/19q

– delé cia CDKN2A/B

– ampl. EGFR

Inflamatórny myofibroblastický tumor

– ALK ( 2p23)

Karcinóm prsníka

– ampl. CTNNB1 (3p21)

Karcinóm prsníka a ovárií

– BRCA1/CEN17q

Karcinóm prsníka a žalúdka

– ampl. HER2

Karcinóm vaječníka

– trizómia chromozómu 12

Liposarkóm

– ampl. MDM2

Melanóm a iné zhubné nádory kože

– CC ND1 (11q13.3) /2q11/CEN6

– CC ND1 (11q13.3)

– ALK / 2q11

– IRF,DUSP22 (6p25)

– ampl. MYB

– KMT 2A (11q23.3)

– delé cia CDKN2A/B

Mnohopočetný myelóm

– t (11;14)(q13.3;q32.3)

CCND1-IGH

– IGH ( 14q32.33)

Mukoepidermoidny karcinóm

– t (11;19)(q21;p13.1)

MAML2

Myxoidný liposarkóm

– DDIT3 (12q13.3)

Nemalobunkový karcinóm pľúc

– ROS1 (6q22.1)

Nezhubný lipomatózny tumor, bližšie neurčený

– delé cia RB1

Non - Hodgkinov lymfóm

– BC L6 ( 3q27.3)

Osteosarkóm, Atypický lipomatózny tumor, Liposarkóm

– ampl. CDK4

Papilárny karcinóm štítnej žľazy

– RET (10 q11.21)

Pilocytický astrocytóm

– BR AF/KIAA

– BR AF (7q34)

Pleomorfný lipóm/ lipóm vretenovitých buniek

– delécia 13q

– delécia 16q

Rabdomyosarkóm

– ampl. MYOD1

Renálny bunkový karcinóm

– TFE3 (Xp11.23)

– TFEB (6p21.2)

Sarkóm mäkkých tkanív

– ET V6 (12p13.2)

Sarkómy s prestavbou génu BCOR

– BCO R (Xp11.4)

Solídne nádory

– NTRK1 (1q23.1)

– NTRK2 (9q21.33)

– NTRK3 (15q25.3)

Synoviálny sarkóm

– t (X;18)(p11;q11) SS18-SSX

– SS1 8 (18q11.2)

Mola hydatidosa (numerické aberácie chromozómov)

– CE N17 (alpha satellites)

– X ( Xp11.1-q11.1)

– t( X;Y)(p11.1-q11.1;p11.1-q11.1) X/Y

Zhubný nádor maternice

– ampl. GLI1

Laboratórna diagnostika 40

CYTOGENETIKA

Vyšetrovaný biologický materiál:

– Per iférna krv (Lítium heparín)

– Pl odová voda

Ponuka vyšetrení:

– Karyotyp (periférna krv)

– Karyotyp (plodová voda)

SKRÍNINGOVÉ VYŠETRENIA

Vyšetrovaný biologický materiál:

– Periférna krv (K3/K2 EDTA)

– Gu thrieho karta

Ponuka vyšetrení: Ťažká kombinovaná imunodeficiencia /agamaglobulinémia

– TREC/KREC

Spinálna svalová atrofia

– SM N1 : exón 7

Žiadanka na stiahnutie: www.unilabs.sk/ziadanky-tlaciva

Laboratórna diagnostika 41
Genetika

Patológia

Na rozdiel od iných laboratórnych pracovísk, kde hrá významnú úlohu prístrojová diagnostika, na pracoviskách patológie sú prístroje síce významným pomocníkom, ale výsledok vyšetrenia je najmä produktom individuálneho procesu diagnostiky lekárom – kvalifikovaným patológom. Ten definuje konečnú diagnózu, na základe ktorej klinickí lekári stanovujú ďalší postup liečby pacienta. Naše pracoviská – Diagnostické centrum patológie Bratislava, Diagnostické centrum patológie Košice, Diagnostické centrum patológie Banská Bystrica, Diagnostické centrum patológie Prešov a Patológia Topoľčany – sú výlučne laboratórnymi pracoviskami.

ROZSAH ČINNOSTI

Biopsia

Vyšetrenie tkanív a častí orgánov z operácií pacientov.

Peroperačná biopsia

Rýchla biopsia počas operácie pacienta. Operujúcemu lekárovi oznámi lekár – patológ výsledok bioptického vyšetrenia do 10 – 15 minút a ten podľa výsledku vyšetrenia modifikuje ďalší postup operácie.

Imunohistochemické vyšetrenia

Sú pomocné vyšetrenia k bioptickému a cytologickému vyšetreniu a pomáhajú vizualizovať:

• komponenty určujúce stupeň diferenciácie a histogenézy tkanív (svalový aktín, desmín, vimentín, epitelový-cadherín, cytokeratíny 5/6, 7, 8 a 20),

• markery onkogenézy, resp. dediferenciácie tkanív (karcinoembryonálny antigén, epitelový marker EMA, melan-A, lambda a kappa reťazec imunoglobulínu, molekula CD34, antigén PSA prostaty, proteín S-100, proteín Her2),

• proteohormóny a neuroendokrinné peptidy (gastrín, synaptophysín, somatostatín, chromogranín

A), proteíny regulujúce bunkové delenie (onkogény a anti-onkogény) a anti-apoptotické bielkoviny (proteíny p53, Ki-67, p16, bcl-2, receptor pre rastový faktor EGF, PCNA, survivin a iné).

Cytológia

Predstavuje vyšetrenie buniek získaných aktívnym odberom alebo spontánne uvoľnených z tela pacienta.

Gynekologická cytológia sa zameriava na prevenciu karcinómu krčka maternice, vyšetruje sa z náterov alebo metódou LBC (liquid based cytology). Iné cytologické vyšetrenia sa robia z punkcie orgánov či dutín a takisto možno spomenúť vyšetrenie telových tekutín na prítomnosť buniek a ich posúdenie hlavne z hľadiska prítomnosti zápalu alebo nádoru.

Imunofluorescenčné vyšetrenia

Pri diagnostike niektorých ochorení treba kombinovať ďalšie špeciálne vyšetrovacie metódy. Imunofluo rescenciu využívame najmä v prípade, ak treba zvýrazniť prítomnosť a druh depozitov v štruktúrach tkanív a orgánov alebo séra pacientov. Ich prínos je teda najmä pri vyhľadávaní prítomnosti protilátok proti štruktúram buniek, tkanív a ich subštruktúr, ako aj pri stanovení druhu (auto) protilátok:

• antinukleárnych protilátok (ANA), protilátok proti bunkovým, tkanivovým a orgánovým komponentom, hlavne pri autoimunitných (systémových) ochoreniach, kolagenózach,

• protilátok proti spermiám, protilátok proti trofoblastu, proti ovariálnym štruktúram, hlavne pri vyšetrení neplodnosti,

• protilátok pri ochoreniach GITu, hlavne pri podozrení na celiakiu, autoimunitné hepatitídy, na diferenciálnu diagnostiku ulceróznej kolitídy, Crohnovej choroby a iných.

Imunofluorescenciu používame – ok rem tejto diagnostiky – aj na tkanivách pri punkčnom vyšetrení obličiek, pri diferenciálnej diagnostike kožných chorôb a iných orgánov.

Histochemické vyšetrenia

Vykonávame aj vyšetrenie enzýmovej aktivity v natívnych vzorkách z tenkého čreva. Toto vyšetrenie sa vykonáva pri rôznych intoleranciách.

Za vopred dohodnutých podmienok realizujeme aj vyšetrenia vzoriek priečne pruhovaného svalu na diagnostiku myozitíd.

Podľa potrieb a požiadaviek klinických lekárov realizujeme aj ďalšie vyšetrenia.

Laboratórna diagnostika 42

– Stanovenie profilu protilátok pri autoimunitnom ochorení pečene: AMA-M2, M2-3E(BPO), Sp 100, PML, gp 210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52

– Stanovenie profilu protilátok pri Systémovej skleróze (SSc) profil (IgG): Ro-52, PDGFR, Ku, PM-Scl 75, PM-Scl-100, Th/To, NOR-90, Fibrillarin, RP 155 (RNAP-III), RP 11 (RNAP-III), CENP B, CENP A, Scl-70

– St anovenie profilu ANCA protilátok: MPO (Myeloperoxidáza), PR3 (Proteináza 3)

– St anovenie profilu neuronálnych protilátok (IgG): amfifyzín, CV2, PNMA2 (Ma-2/Ta), Ri, Yo, Hu

– Di ferenciálna diagnostika colitis ulcerosa a morbus Crohn (stanovenie protilátok proti pankreasu, intestinal goblet cells, Saccharomyces cerevisiae, pANCA)

BIOPSIA

BVPLU – biopsia pľúc

BVKOS – biopsia kosti

BVLUZ – biopsia lymfatickej uzliny

BVSVA – biopsia svalu

BVMOZ– biopsia mozgu

BVPRS – biopsia prsníka

BVCER – biopsia cervixu

BVUTE – biopsia uteru

BVOVA – biopsia ovária

BVOBL – biopsia obličiek

BVPEC – biopsia pečene

BVPAN – biopsia pankreasu

BVPER – biopsia peritonea

BVPLE – biopsia pleury

BVPRO – biopsia prostaty

BVREK – biopsia rekta

BVKOZ – biopsia kože

BVSLE – biopsia sleziny

BVZAL – biopsia žalúdka

BVSEM – bio psia semenníka

BVSZL – biopsia štítnej žľazy

BVTKN – biopsia tkaniva

BVMOM – biopsia močového mechúra

BVNAD – biopsia nadobličky

BVKDR – biopsia kostnej drene

BVMAX – biopsia maxilofaciálnej ob lasti

BVNFO – biopsia nazofaryngeálnej ob lasti

BVLAR – biopsia laryngu

BVSLI – biopsia slinných žliaz

BVPBS – biopsia pankreatiko-bilárneho systému

BVMED – bio psia mediastina

BVPEN – biopsia penisu

BVVZG – biopsia vonkajšieho

ženského genitálu

BVVAJ – bio psia vajíčkovodu

BVNSD – biopsia nadsemenníka a semenných duktov

BVSTC – biopsia steny ciev

Bioptické vyšetrenie gastrointestinálneho traktu

PAZBI – biopsia pažeráka

GEFBI – biopsia gastroezofageálneho prechodu

KARBI – biopsia žalúdoka – kardia

TELBI – biopsia žalúdoka – telo

ANTBI – biopsia žalúdoka – antrum

INEZBI – biopsia žalúdoka – iné

DUOBI – biopsia tenkého čreva

– duodenum

JEJBI – biopsia tenkého čreva

– jejunum

ILEBI – biopsia tenkého čreva

– ileum

INTCBI – biopsia tenkého čreva

– iné

CEKBI – biopsia hrubého čreva

– cekum

ASCBI – biopsia hrubého čreva

– colon ascendens

TRANBI – biopsia hrubého čreva

– colon transversum

DESCBI – biopsia hrubého čreva

– colon descendens

SIGBI – biopsia hrubého čreva

– sigma

RESIGBI –biopsia hrubého čreva

– rektosigma

RECBI – biopsia hrubého čreva

– rectum

INEBI – biopsia iné

BIINE – biopsia iné

DUODBI – biopsia tenkého čreva

– duodenum DAO

TERBI – biopsia tenkého čreva

– term. Ileum DAO

ENZÝMO-HISTOCHEMICKÉ VYŠETRENIE

LAKTEN – enzýmohistochémia

– laktáza

SACHEN – enzýmohistochémia

– sacharáza

TREHEN – enzýmohistochémia

– trehaláza

MALTEN – enzýmohistochémia

– maltáza

ALKFEN – enzýmohistochémia

– alk. fosfatáza

TUKPEN – enzýmohistochémia

– tuky

ACHEE – ehch. rectum

– acetylcholínesteráza

Negynekologická cytológia

CVBAL – cy tológia bronchoalveolár nej laváže

CVTEL – cy tológia telesnej tekutiny

CVDLP – cy tológia duktálnej laváže prsníka

CVTAP – cy tológia tenkoihlov. asp irátu prsníka

CVBRU – cy tológia bronchiálneho steru (BRUSH)

CVVZB – cy tológia výtoku z bradavky

CVSPU – cy tológia spúta

CVASZ – cy tológia aspirátu ští tnej žľazy

CVTAT – cy tológia aspirátu z t kaniva

CVMOC – cytológia moču

CVLIK – cy tológia likvoru

CVPAN – cy tológia aspirátu pank reasu

CVALU – cy tológia aspirátu ly mfatickej uzliny

Gynekologická cytológia

CVCVS – cy tológia cervik. alebo vagin . steru KC

CVSPA – cy tológia cervik. alebo vagin . steru LBC

Žiadanka na stiahnutie: www.unilabs.sk/ziadanky-tlaciva

Laboratórna diagnostika 44

2. Odber

Spoločnosť Unilabs Slovensko ponúka

svojim klientom široké spektrum

odberového materiálu najvyššej kvality celkom zdarma.

Z ponuky špičkového odberového materiálu si vyberie každý

U praktických lekárov i špecialistov je odber biologického materiálu na dennom poriadku. Naša spoločnosť Unilabs Slovensko zabezpečuje nielen transport odobratých vzoriek, ale aj kompletný sortiment uzavretého odberového systému Vacutest. Môžete sa pritom spoľahnúť na dostatočne širokú ponuku materiálu a stabilitu vzoriek. Ďalšou prednosťou je označovanie vzoriek čiarovými kódmi a práca s moderným informačným systémom, ktorý umožňuje zasielanie laboratórnych výsledkov v elektronickej podobe.

Dostatočne široká ponuka pre každého lekára

V ponuke uzavretého odberového systému Vacutest

nájdete:

• 24 typov skúmaviek na odber krvi a moču skúmavky s objemom pre dospelých i pediatrických pacientov

• skúmavky na vyšetrenia krvného obrazu ako antikoagulačné činidlo sa používa K2-EDTA alebo K3-EDTA

• skúmavky na sérologické vyšetrenia skúmavky so separačným gélom a s aktivátorom zrážania krvi

• skúmavky na odber a vyšetrenie koagulačných

parametrov

skúmavka obsahuje antikoagulant citrát sodný

• odberové sústavy potrebné na vybrané imunotesty skúmavky obsahujúce heparinát lítny

• špeciálne skúmavky s uzavretým systémom, ktoré slúžia na odber vzoriek moču pre dialýzy, kde hrozí väčšie riziko nákazy

• 8 druhov ihiel vrátane pediatrických ihiel a tzv. fly-ihiel

• zelené lancety, mikropipety, skúmavky na sliny či plastové i hliníkové tyčinky

• špeciálne súpravy s technológiou quantiferon na nepriamu diagnostiku tuberkulóznej infekcie

VÝHODY OD NÁS DODÁVANÝCH

ODBEROVÝCH SYSTÉMOV

– odberové systémy dodávame bezplatne

– skúmavky so stabilizačnými činidlami

– škrtidlá a FW stojany

ZABEZPEČÍME EDUKÁCIU

Lekárom a sestrám zabezpečujeme edukáciu so zameraním na postupy a metódy analýzy vzorky, spôsob realizácie správnej predanalytickej fázy a význam a interpretáciu výsledkov vo vzťahu ku klinickému stavu pacienta. Súčasťou vzdelávania sú aj praktické ukážky odberu materiálu určeného na laboratórne použitie, informácie o spôsobe objednania odberového materiálu či podmienkach vykonávania odberu.

Pracujeme efektívnejšie a bezpečnejšie Označovanie vzoriek prešlo nedávno do predanalytickej fázy, čím sa znížilo riziko zámeny vzorky na minimum. Čo je však oveľa dôležitejšie, značenie vzoriek štítkami sme vo väčšine odberov nahradili čiarovými kódmi (tzv. barcode). Lekár nielenže ušetrí na nakupovaní štítkov, keďže čiarové kódy dodávame zadarmo, ale tento spôsob identifikácie ešte viac eliminuje možnosť zámeny vzorky. Pri klasických žiadankách sa využíva dvojitý barcoding (jeden čiarový kód s číslom ide na žiadanku a druhý na skúmavku), zatiaľ čo v prípade elektronických žiadaniek stačí jeden čiarový kód, ktorý je po nalepení na vzorku ihneď po odbere v ambulancii nasnímaný čítačkou čiarových kódov. Prioritné vzorky STATIM sa označujú červeným kódom, bežné vzorky čiernym čiarovým kódom.

Objednanie odberového materiálu

Odberový materiál si môžu lekári objednať prostredníctvom:

1. online formulára na našej webovej stránke,

2. objednávkového listu, ktorý sa pribalí k vzorkám na vyšetrenie.

Vďaka zavedenej centrálnej expedícii je lekárovi objednaný materiál doručený vo veľmi krátkom čase.

Laboratórna diagnostika 45
2

Žiadanka na odberový materiál

ELEKTRONICKÉ ŽIADANKY

Sme prvá a zatiaľ jediná spločnosť na Slovensku, ktorá ambulantným lekárom

ponúka:

ucha, uretry) D1660 Hliníkový drôt – (chrípka RSV) MOČ NA KULTIVÁCIU A CITLIVOSŤ – STERILNÁ SKÚMAVKA

D1028 Moč – skúmavka 10 ml (červená) LIKVOR – STERILNÁ SKÚMAVKA BSM422 Likvor – skúmavka 10 ml

PATOGÉNY

– AlphaLAB /Unilabs.online – moderné elektronické laboratórium poskytujúce výsledky aj žiadanky na jednom mieste; viac na www.alphalab.sk/unilabs.online,

COVID 19 – ODBEROVÉ SÚPRAVY PIVTM kloktací set bZZ-CN-NMJ-T-E/2 súprava na odber z hrdla a nosa

Iné odberové súpravy (po dohode medicínskym reprezentantom Unilabs Slovensko, o.)

Preventívne prehliadky, základné vyšetrenia Prevencia Dôvera Biochémia a hematológia Diabetológia Biochémia – prenatálny skríning Špeciálna hematológia Trombotest Vyšetrenia likvoru Imunológia a alergológia Zoznam alergénov Mikrobiológia – bakteriológia a parazitológia Mikrobiológia – diagnostika TBC a mykológia Infekčná sérológia, priamy dôkaz mikroorganizmov Žiadanka COVID 19 Genetika – rutinná diagnostika Genetika – zriedkavé ochorenia Genetika – cytogenetika

LAB0220 Glukóza 20 % 7568 Lancety zelené 169018 Klobúčik/násadec na ihlu D10001 Sklíčko – perianálny zlep 511534002 Skúmavka na sliny 026 Dvojkódy štandardné (1 bal. = 1100 ks) 029 Dvojkódy malé (1 bal. = 1100 ks) 027 EDI Jednokódy červené − STATIM (1 bal. = 4400 ks) 028 EDI Jednokódy biele − RUTINA (1 bal. = 4400 ks) 030 EDI Jednokódy malé (1 bal. = 5500 ks)

možnosť využívať elektronické žiadanky prostredníctvom modulu v ambulantnom systéme. Tieto moderné formy komunikácie umožňujú urýchliť a zefektívniť prácu v ambulancii, čo vedie k výraznému progresu v spolupráci lekárov s naším laboratóriom.

Objednajte si odberový materiál elektronicky www.unilabs.sk/objednanie-odberoveho-materialu

Laboratórna diagnostika 46 ŽIADANKA NA ODBEROVÝ MATERIÁL KIMA BIOCHÉMIA, HEMATOLÓGIA, MIKROBIOLÓGIA, SÉROLÓGIA, BAKTERIOLÓGIA, DÔKAZ DNA MIKROORGANIZMOV, TBC, GENETIKA Meno lekára Adresa ambulancie/zariadenia (ulica č., mesto) Dátum BIOCHÉMIA (sérum, likvor, punktát) Hormóny, onkomarkery, imunológia, sérológia 10178 Skúmavka – gélom 8,0 ml 10174 Skúmavka – gélom 3,5 ml 810176 Skúmavka – gélom 800 m – ped. HEMATOLÓGIA (K EDTA) KO, renín, HbA1c, HLA-B27, homocysteín, ACTH, CD znaky EDTA 3,0 ml 13501 Skúmavka K EDTA 1,0 ml 813510 Skúmavka K EDTA 500 – ped. KS, Rh faktor, Anti-ery protilátky 135420 Skúmavka K EDTA 6,0 ml 13510 Skúmavka K EDTA 3,0 ml – ped. KOAGULÁCIA (CITRÁT SODNÝ) 14084 Skúmavka 9NC 2,5 ml ŠPECIÁLNA IMUNOLÓGIA (heparinát lítny FA, FI 12005 Skúmavka 2,0 ml INÝ MATERIÁL Glukóza 13808 Skúmavka KF + Na 2 ml venózna glukóza 813805 Skúmavka KF + Na 250 m – kapilárna glukóza Sedimentácia (FW) 14250 Skúmavka 4NC 1,6 ml Moč ranný/zbieraný BSP0720 Skúmavka na moč 9 ml (žltá) Stolica BSC128p Kontajner s lopatkou (červený) Odberová ihla Ihla žltá 1526502 dospelý Ihla zelená 1526504 dospelý 15213 dieťa 1526506 dospelý 15225 dieťa KLINICKÁ BIOCHÉMIA, HEMATOLÓGIA A INFEKČNÁ SÉROLÓGIA Počet ks Pečiatka lekára (s kódom ambulancie) podpis reg. značka: ŽnOM/02/2021/09 Platná od 15. 2021 Na objednanie môžete použiť formulár na www.unilabs.sk Máte otázky či problém? Volajte Centrálne laboratórium ZÁPAD Bratislave 02/32 25 20 05, 02/32 25 20 13, JUH Nových Zámkoch 035/691 25 04, STRED Ružomberku 044/321 13 23, VÝCHOD Stropkove 054/321 13 22
STERILNÝ TAMPÓN D1601 Plastová tyčinka (modrá) – aktívne uhlie D1600 Plastová tyčinka (modrá) – AMIES biele D1611 Hliníková tyčinka (sivá) – AMIES (na výtery z oka,
D1211 Spútum – kontajner 30 ml D1084 Odber stolice – kontajner s lopatkou (biely)
D1637 Antigén Chlamydia trachomatis – žena
D2030 Suspenzné médium na urogenitálne mykoplazmy (kultivácia) D1503 Trichomonas vaginalis (kultivácia) DNA Chlamydia trachomatis (PCR) + DNA urogenitálne mykoplazmy, ureaplazmy, gonokoky (PCR) 07958021190 Cervix 07958030190 Vagína 05170486190/D1211 Moč 05619637190/0030/D1672 HPV – žena 05619637190/D1631/D1672 HPV – muž DNA INÝCH MIKROORGANIZMOV (PCR) D1631 Výter z nazofaryngu D1211 Spútum, punktát, moč, bronchoalveolárna laváž D1631 Výter spojivkového vaku 5170516190 Stery z kože, slizníc (HSV1/2, VZV) HEMOKULTÚRY 410851 Bio Hem Bact/Alert FA Plus – aerobic 410852 Bio Hem Bact/Alert FN Plus – anaerobic 410853 Bio Hem Bact/Alert PF Plus – pediatric 450181 Klobúčik / násadec na hemokultúru TBC 429927.10 Kontajner – 60 ml D1660 Hliníkový drôt – (Tampón TBC) 622526 Set 4 skúmaviek na Quantiferon
STERILNÝ KONTAJNER
UROGENITÁLNE
D1650 Antigén Chlamydia trachomatis – muž
KLINICKÁ MIKROBIOLÓGIA,
DÔKAZ DNA MIKROORGANIZMOV
ŠPECIÁLNE
SÚPRAVY ŽIADANKY (1 bal. = 100 ks) ČIAROVÉ KÓDY RUTINNÁ DIAGNOSTIKA A ZRIEDKAVÉ OCHORENIA 13510 Skúmavka EDTA 3,0 ml na periférnu krv LEKÁRSKA GENETIKA Vysvetlivky: ped. pediatrická Na objednanie môžete použiť formulár na www.unilabs.sk Máte otázky či problém? Volajte Centrálne laboratórium ZÁPAD Bratislave 02/32 25 20 05, 02/32 25 20 13, JUH Nových Zámkoch 035/691 25 04, STRED Ružomberku 044/321 13 23, VÝCHOD v Stropkove 054/321 13 22
BAKTERIOLÓGIA,
A TBC
ODBEROVÉ
Uloženie skúmavky s biologickým materiálom do prepravného vrecúška (jedna časť vrecúška je na vzorku a druhá na žiadanku). Umiestenenie biologického materiálu do skúmavky. Vypísaná žiadanka. Po vypísaní a označení žiadanky sa realizuje samotný odber.
VYPÍSANIE ŽIADANKY A ODBER MATERIÁLU 1 4 2 5 3
Označenie žiadanky a skúmavky čiarovým kódom.

3. Transport

Unilabs Slovensko zabezpečuje

bezplatný zvoz biologického materiálu od svojich klientov (ambulantní lekári, špecialisti, polikliniky, nemocnice)

vlastnou dopravnou službou už od svojho vzniku. Naše zvozové trasy pokrývajú vyše 90 % okresov Slovenska.

Logistika jednotlivých zvozových trás je plánovaná s cieľom doručenia biologického materiálu do laboratórií v čo najkratšom čase. Materiál je podľa typu

Rozpis trás

● ● ● Centrá hemostázy a trombózy

→ Košice

→ Bratislava

→ Martin

→ Nitra

→ Prešov

● Ružomberok

→ Turčianske Teplice, Martin

→ Martin

→ Martin (Helios)

→ Ružomberok-okolie

→ Námestovo

→ Trstená

→ Liptovský Mikuláš

→ Dubnica

→ Čadca

→ Dolný kubín

● Žilina

→ Žilina

● Banská Bystrica

→ Banská Bystrica

→ Brezno

→ Zvolen

→ Veľký Krtíš

● Žiar nad Hronom

→ Nová Baňa, Banská Štiavnica

→ Handlová, Prievidza

● Spišská Nová Ves

→ Spišská Nová Ves

● Trebišov

→ Trebišov

vzorky prevážaný v  termoboxoch, chladničkách či mrazničkách tak, aby boli zabezpečené optimálne podmienky pre transport vzoriek.

V prípade potreby akútneho vyšetrenia mimo plánovaného denného zvozu zabezpečujeme urgentný zvoz po predchádzajúcom telefonickom dohovore lekára s call centrom 0850 150 00 0, prípadne priamo s vodičom danej zvozovej trasy.

● Stropkov

→ Bardejov

→ Svidník, Medzilaborce

→ Snina, Humenné

→ Vranov nad Topľov

→ Sobrance, Michalovce

→ Michalovce – mesto

→ Stropkov, Kežmarok

→ Stropkov, Košice

→ Stropkov, Spišské Podhradie

→ Košice, Revúca

● Kežmarok

→ Kežmarok, Poprad

→ Kežmarok

● Košice

→ Košice, Trebišov, Michaľany

→ Košice, Čaňa, Valaliky

→ Košice, Prešov, Rozhanovce

→ Košice, mesto

● Partizánske

→ Partizánske

● Rožňava

→ Rožňava

● Bánovce n. Bebravou

→ Bánovce n. Bebravou

→ Bánovce n. Bebravou, Hlohovec

● Topoľčany

→ Topoľčany

● Bratislava

→ Bratislava

→ Bratislava

→ Bratislava

→ Bratislava

→ Bratislava

→ Bratislava (Volkswagen)

→ Bratislava, Nitra

→ Bratislava, Dunajská Streda

→ Bratislava, Považská Bystrica

→ Bratislava, Trnava

→ Bratislava, Galanta

● Komárno

→ Komárno

→ Komárno, Dunajská Streda

● Nové Zámky

→ Nové Zámky

→ Nové Zámky, Nitra

→ Nové Zámky, Štúrovo

→ Nové Zámky, Šaľa

→ Nové Zámky, Želiezovce

● Nové Mesto nad Váhom

→ Nové Mesto nad Váhom

● Rimavská Sobota

→ Rimavská Sobota, Lučenec

● ● ● Patológia

→Bratislava – mesto

→Bratislava, Partizánske, Nitra

→Bratislava, Trenčín

Laboratórna diagnostika 47
3

Mapa pokrytia zvozovými trasami

DaxnerovoNám.

Fedinová

Záhradnícka

Kvačalova

Budovateľská

Klenová

Limbová Ďumbierska

Šustekova

Novosvetská

Líščieúdolie

Bajzova

ProCareCentral Adámiho Šancová

Dúbravskácesta Štefanovičová

Eisnerova

KristyBendovej

Líščieúdolie

Ružinovská

Papraďová

Ľanová

Tomášikova

Babušková Sedmokrásková

Rezedová

Krajinská

Vrakunská

Betliarska

Stupava

Bardejovská ZáhorskáBystrica

Karpatská

Saratovská

J.Jonáša (Volkswagen)

Strážnická

Sklenárova

NákupnáTrojičnénám.

Nám.Sv.Vincenta

Popradská

Herlianska

StrednáKostlivého

Malokarp.Nám.

Vlčiehrdlo

Železničná nemocnica

Mýtna

ZŠHroboňova

Tbiliská Strelkova

Východné Podbrezovská Podvinohradmi

Račianska

Vajnorská

Radlinského

Bratislava

ČiernaVoda Pezinok

Šárovce PohronskýRuskov

Tlmače HronomKalnánad

Laboratórna diagnostika 48
Zemianskésady Dubnica Nitra Bánovce n. Bebravou Hurbanovo MarcelováKomárno Voderady StredaDunajská Šamorín Kolárovo VeľkýZemiankskaOlča Meder Slovnaft Cabaj Čápor NesvadyImeľ VeľkýCetín Vinodol Slatinan.Bebravou Bojnice KlatovaNováVesBošanyChynoranyŽabokreky VeľkéBielice Skačany Partizánske Veľké Uherce Prievidza NováBaňa Levice HronomHliníknad Kremnica Handlová Banská Štiavnica Golianovo Topoľčany Pohranice VeľkýKýr Komjatice Vráble MichalnadŽitavou Maňa Trávnica SemerovoJasová Dubník Strekov GbelceDulovce PohronskýŠtúrovoSvodín Rusov Čičov SokolceKlížskaNemá ZemianskaOlča OkoličnánaOstrove ZlatnánaOstrove VeľkéKosihy PodhájskaHulRadavaBešeňovVeľkéLovce nadDvoryŽitavou Šurany Levice Jelenec Myjava MelčiceJavorinouBzincepod Nemšová Soblahov TrenčianskeStankovce NováDubnica TrenčianskeTeplice Čachtice Trenčín BohuniceJaslovské Vrbové Trnava Nové mesto n. Váhom Sereď Šaľa Trnovecn.Váhom Selice Diakovce KomočaVlčanyNeded Zemné Palárikovo Nové Zámky PiešťanyChtelnica Hlohovec ZlatéMoravce NitrianskePravno Rajec TepliceRajecké Ilava PruskéLednickéRovne Dubnica nad Váhom Beluša Púchov VeľkéRovné Kolárovce Štiavnik Predmier Klokočov Čadca ČierneKrásnonad KysucouNovéKysuckéMesto PovažskáBystrica Bytča Žilina Martin TurčianskeTeplice NitrianskePravno SlovenskéPravno Mošovce StaráBystrica VrútkySučanyTuranyKrpeľany Želiezovce
Farná
TekovskéŠahy Lužany
HôrkanadVáhom Hájovky
Nedožery-Brezany Príbovce Jelčice
Kozia

Zakamenné Novoť OravskéVeselé Rabča Námestovo Lokča Hruštín OravskáLesná

TatranskáPolianka Huncovce Svit

Toporec Holubnica SlovenskáVes SpišskáBelá

Tvrdošín Nižná Habovka Mokraď Dolný Kubín Istebné

HoraSuchá Trstená Brezovec

LúčkyLiptovskáTepláĽubovňa

StaráPodolinecĽubovňa

Smižany Markušovce

Lužná

Važec Liptovský Mikuláš Východná PodbrezinyBeňadiková

OsadaBielyPotokĽubochňa Lúčky

ĽupčaPartizánskaTepláLiptovská Ľubela Dúbrava Sliače

Harmanec

Radvaň slatinaZvolenská

Žiarnad Hronom

Hriňová Detva Vlkanová

Muráň

Spišsképodhradie Ľubica Lipany Ihľany Lendak

Vrbov Levoča Svinia Gelnica Krompachy

Kežmarok

Bzenov Chminianska NováVes

SpišskáStaráVes VeľkáLomnica

Kružľov Bardejov Zborov

Sobrance

Stropkov

Stakčín SninaCirochovBelánad Humenné

Revúca

Ľubeník

Prešov

Hanušovce Bystré SečovskáZamutovSoľ SečovcePolianka Banská Bystrica

Jelšava GemerskáVesTornaľa Jablonov Turňan.Bodvou Moldavan.Bodvou Čečejovce ProCare KúpeleŠtós Štós-Jasov nadVranovTopľov

Gemerská Poloma Krásnohorské Podhradie

NemeckáPodbrezováHronecValaskáSlovenskáĽupča

Beňuš Polomka

Slaná Poltár Lučenec

Dobšiná Revúca SobotaRimavská

Svidník Cernina Medzilaborce ParchovanySačurov

Plešivec GemerskáHôrka

Štítnik Slavošovce JablonovnadTurňou

Čemerné

Trebišov

Michaľany Novosad SpišskýŠtvrtok Stráňany Sliač Ružomberok Rožňava 3

PavlovcenadUhom Spišská Nová ves NižnýŽipov Zvolen

Laboratórna diagnostika 49 Košice
Strážske NižnýHrabovec Michalovce
VeľkéKapušanyBežovce VranovnadTopľov Giraltovce Veľaty
RáztokaHornáLehotaPredajná Brezno
Selce Podháj Hrochoť Krupina VeľkýKrtíš
Oravský Podzámok
Zázrivá DlhánadOravou PartizánskaĽupčaDúbrava Sliače SielnicaPalucka LiptovskýHrádok

4. Registrácia a príprava vzorky

Vzorka sa hneď po príchode do laboratória eviduje v laboratórnom informačnom systéme, kde sa podľa priloženej žiadanky od lekára zaznamenávajú všetky požadované vyšetrenia k danej vzorke.

Na presnú evidenciu a nastavenie procesov na vyhodnocovanie využívame tzv. barcoding – značenie čiarovými kódmi (s výnimkou patologických vyšetrení).

Barcoding

Pri klasických žiadankách sa využíva dvojitý barcoding (jeden čiarový kód s číslom ide na žiadanku a druhý na skúmavku), zatiaľ čo v prípade elektronických žiadaniek stačí jeden kód, ktorý sa nalepí na materiál a naskenuje do NIS (nemocničný informačný systém), resp. AIS (ambulantný informačný systém).

JEDNODUCHŠIA ELEKTRONICKÁ REGISTRÁCIA

Naša spoločnosť ponúka možnosť využívať elektronické žiadanky. Táto výhoda umožňuje urýchliť a zefektívniť prácu v nemocniciach aj ambulanciách, čo vedie k výraznému progresu v spolupráci lekárov s laboratóriami. Momentálne je Unilabs Slovensko jediná spoločnosť, ktorá prostredníctvom partnerov dodávajúcich AIS ponúka možnosť využívať výhody elektronickej žiadanky.

Laboratórna diagnostika 50

Bežné vyšetrenia majú čierne čiarové kódy, prioritné vzorky STATIM sa označujú červeným kódom.

Značenie žiadaniek a vzoriek čiarovými kódmi má viacero výhod. Azda najväčšou z nich je zefektívnenie práce, pretože čiarový kód je sám o sebe dostačujúcim identifikačným znakom. A čo z toho vyplýva? Nielenže sa zvýši efektivita práce, ale sa aj eliminuje nebezpečenstvo zámeny vzorky.

Spracovanie a príprava vzorky Po zaevidovaní vzorky a vyšetrení zo žiadanky dochádza k samotnému spracovaniu vzorky. Tá sa pripravuje na testovanie priamo v laboratóriu alebo pre transport do príslušného laboratória v sieti, kde budú realizované špeciálne vyšetrenia. Spracovanie vzorky je realizované prostredníctvom scentrifugovania a vytvorenia alikvóty tak, aby boli dodržané podmienky stability pre stanovované parametre. Každá alikvóta sa takisto značí čiarovým kódom, vďaka čomu je možné presne identifikovať, do ktorého laboratória vzorka smeruje.

Objednajte si odberový materiál elektronicky www.unilabs.sk/objednanie-odberoveho-materialu

Laboratórna diagnostika 51
1. 3. 2.
4

5. Komplexná diagnostika

Logistika našej spoločnosti sleduje jednoznačný cieľ – vyšetriť vzorky v čo najkratšom čase a čo najrýchlejšie poskytnúť lekárovi výsledok.

Naša laboratórna sieť je postavená na:

• troch veľkokapacitných centrálnych laboratóriách, ktoré v sebe integrujú minimálne 2 odbory laboratórnej medicíny,

• troch desiatkach satelitných laboratórií v rámci logistického zabezpečenia spádovej oblasti,

• piatich patologických centrách a ich detašovaných pracoviskách.

Vďaka precízne stanovenému procesu spracovania vzorky, od momentu jej odberu cez transport až po analýzu s vyhodnotením výsledkov, dokážeme realizovať komplexnú laboratórnu diagnostiku.

Komplexná diagnostika

Satelitné laboratóriá poskytujú lekárom urgentné analýzy a predanalytické spracovanie biologického materiálu pred jeho odvozom a analytickým spracovaním v centre, kde sa obyčajne realizujú špeciálne vyšetre -

nia (ale aj rutinné). Ak je teda potrebné špeciálne vyšetrenie, ktoré sa vyšetruje v inom laboratóriu v rámci siete, pripravia sa zo vzorky alikvóty (spomínané vo štvrtej kapitole), ktoré sa následne vložia do prepravných vrecúšok. Na prepravných vrecúškach je nalepený štítok s označením, odkiaľ a kam daná vzorka smeruje a pri akej teplote je potrebný jej prevoz (zmrazené, chladené alebo v termoboxoch). Spracované a rozdelené vzorky sú teda podľa požiadaviek predanalytickej fázy zasielané na vyšetrenie raritnejších parametrov do centrálneho laboratória na ďalšiu analýzu. Vďaka tejto distribúcii a následnej centralizácii sme schopní realizovať takmer všetky vyšetrenia v rutinnom režime, a to aj tie, pri ktorých sa čas dodania výsledkov meral v týždňoch. Lekár tak môže bez ohľadu na lokalitu ordinovať plnú paletu vyšetrení a takmer všetky písomne vyhodnotené výsledky dostávať do 24 hodín.

do 24 hod.

Písomne vyhodnotené výsledky do 24 hodín.

Laboratórna diagnostika 52

Doordinovanie vyšetrení

Ošetrujúci lekár, prípadne ním poverená zdravotná sestra, môže dodatočne telefonicky doordinovať vyšetrenie niektorých parametrov z už odobratej krvi, ktorá bola predtým poslaná do nášho laboratória. Telefonické doordinovanie je možné prostredníctvom call centra na čísle 0850 150 00 0, resp. vo vybraných prípadoch aj priamo v laboratóriu, pričom identita volajúceho musí byť verifikovateľná (údaje o kóde poskytovateľa, RČ pacienta, č. telefónu, z ktorého sa hovor uskutočňuje sú obsiahnuté v informačnom systéme našej spoločnosti). Pri doordinovaní vyšetrenia treba zohľadniť stabilitu požadovaného parametra pri skladovaní za daných podmienok, pôvodný dátum odberu vzorky, ako aj dobu skladovania vyšetrených vzoriek v laboratóriu. Záznam o doordinovaní bude uvedený aj na výsledkovom liste v rámci komentáru k žiadanke. Vyšetrenia koagulačných parametrov a vyšetrenia krvného obrazu je možné doordinovať pri dodržaní špecifických podmienok stability vzorky. Vyšetrenia zo séra a zbieraného moču sa môžu dodatočne objednať najneskôr do dvoch pracovných dní (48 hodín) od doručenia vzorky do laboratória. Je to doba, počas ktorej sa vyšetrené vzorky séra a moču skladujú. Takmer všetky vyšetrované parametre stanovované zo séra sú pri chladničkovej teplote 2 – 8 °C stabilné najmenej 2 dni. Každé laboratórium má vypracované pracovné postupy pre možnosť doordinovania jednotlivých parametrov. V prípade nesplnenia týchto podmienok nemôžeme doordinovanie akceptovať, o čom bude ošetrujúci lekár ako objednávateľ vyšetrení telefonicky informovaný.

DOOBJEDNANIE

koagulačné faktory, proteín C

fibrinogén APTT, TT, D-dimér, Pro C Global

antitrombín III, PT-ratio, INR

Laboratórna diagnostika 53
do hod. do 4 hod. do hod. do hod.
VYŠETRENIA NA
V HODINÁCH OD ODBERU VZORKY
↓ krvný obraz ↓
VYŠETRENIA ZO SÉRA A ZBIERANÉHO MOČU ↓ MOŽNO DOOBJEDNAŤ DO DVOCH DNÍ (48 HODÍN) OD DORUČENIA VZORKY DO LABORATÓRIA 5

AKTUALIZOVANÉ

6. Kvalita a akreditácia

V garancii správnosti výsledkov sa môže spoločnosť Unilabs Slovensko oprieť o vykonávanie pravidelnej internej (IQC) a externej kontroly kvality (EQC). Povinnosť vykonávať pravidelné merania IQC a EQC vyplýva z dodržiavania pravidiel správnej laboratórnej praxe a je základným predpokladom pre udelenie osvedčenia o akreditácii pre laboratórium. Interná kontrola kvality slúži na kontinuálnu revíziu správnosti a presnosti merania. V procese externej kontroly kvality preukazuje laboratórium nadväznosť svojich výsledkov merania jednotlivých parametrov na medzinárodné štandardy.

Spoločnosť Unilabs Slovensko má v súčasnosti väčšinu laboratórií akreditovaných Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS). Všetky laboratóriá našej spoločnosti sú akreditované podľa medzinárodne platnej normy ISO 15189. Akreditované sú aj naše laboratóriá lekárskej genetiky v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach, cytogenetiky v Spišskej Novej Vsi a takisto pracoviská diagnostických centier patológií (DCP) v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici a v Prešove.

Výhody akreditovaného laboratória

Rozdiel medzi akreditovanými a neakreditovanými laboratóriami, ktoré sú certifikované podľa požiadaviek na systém manažérstva kvality (QMS) ISO 9 0 01, je najmä v tom, že akreditácia je potvrdenie kompetentnosti laboratórií vykonávať odborné činnosti, ktoré sú akreditované a že v laboratóriu bol zavedený systém manažérstva kvality v súlade s ISO 15189 a certifikácia je potvrdenie, že v laboratóriu bol zavedený QMS podľa ISO 9001, avšak certifikácia nepotvrdzuje odbornú kompetentnosť/spôsobilosť

Všetky procesy v akreditovanom laboratóriu sú podrobne zdokumentované a laboratórium má:

• zavedený kvalitný systém internej a externej kontroly/riadenia kvality,

• prístroje/zariadenia/pomôcky certifikované a validované ich výrobcami, pravidelne verifikované autorizovanými servisnými organizáciami a kde je treba, tak aj kalibrované kompetentnými poskytovateľmi metrologických služieb,

• výlučne certifikované reagencie, kalibrátory a kontrolné materiály,

• kvalifikovaný a kompetentný personál,

• stanovené politiky a ciele kvality zamerané na neustále zlepšovanie starostlivosti o pacientov a služieb pre lekárov.

Akreditované pracoviská sú pravidelne posudzované počas dohľadov zo strany národného akreditačného orgánu (SNAS).

Osvedčenie o akreditácii sa udeľuje na obdobie 5 rokov. Akreditované pracoviská sú zárukou maximálnej spoľahlivosti a presnosti, hoci si to mnohí lekári, ktorí akreditované a neakreditované laboratóriá neodlišujú, neuvedomujú.

Interná kontrola

V rámci systému internej kontroly kvality (IQC) sa v laboratóriách pravidelne monitorujú výsledky kalibrácii, variácia v stanovovaní kontrolných látok a správna funkciu jednotlivých analyzátorov. Denná frekvencia IQC je závislá od objemu vzoriek, ktoré laboratórium počas dňa spracováva.

Pri vyhodnocovaní IQC sa postupuje nasledovne:

• pred spustením rutinnej prevádzky sa vykonáva kontrola kvality na každom analyzátore a pre každú metódu, ktorá bude v daný deň používaná, • po analýze kontrolných látok skontroluje zodpovedná osoba výsledky kontrolných látok v číselnej, resp. grafickej forme.

Metódy vyhodnocovania

Výsledky meraní IQC sa vyhodnocujú podľa Westgardových pravidiel a Six sigma metriky. Hodnota six sigma je mierou kvality metódy a je kľúčová pre nastavenie kontrolných pravidiel. Hodnoty 6 a viac predstavujú „svetovú“ triedu kvality. Hodnoty pod 3 signalizujú nedostatočnú kvalitu a malo by sa uvažovať o výmene vyšetrovacej metódy. Všeobecne platí, že čím vyššia je six sigma, tým sú jednoduchšie pravidlá pre kontrolu kvality.

Laboratórna diagnostika 54

Externá kontrola kvality

Externá kontrola kvality (EQC) začína doručením špeciálnej testovacej sady vzoriek do laboratória, ktorých analýza sa uskutočňuje v rutinnej prevádzke s ostatnými vzorkami štandardným spôsobom. Namerané výsledky kontrolnej vzorky sa zadajú online na webovej stránke dodávateľa externej kontroly kvality. Vyhodnotenie kontrolného cyklu je zasielané e-mailom na kontaktnú adresu laboratória, a to najneskôr 2 dni po STOP termíne. Výsledky vyhodnoteného EQC skontroluje zodpovedný pracovník za danú prevádzku. V prípade potreby urobí nápravné opatrenia, ktoré vyplynú z vyhodnotenia EQC a všetko zaznamená v ISOhelpe.

Akreditácia

V roku 2019 sme rozbehli nový systém akreditácie laboratórií na úseku operácií. V predošlých rokoch boli akreditované jednotlivé prevádzky samostatne. Akreditačná dokumentácia sa vedie elektronicky, čím prispievame k ochrane životného prostredia.

Začiatkom roku 2020 sme obdržali prvé osvedčenia v novom systéme akreditácie pre Centrálne laboratórium STRED – laboratóriá Likavka (klinická biochémia a hematológia, klinická mikrobiológia), Banská Bystrica, Spišská Nová Ves a Žiar nad Hronom a pre Centrálne

laboratórium VÝCHOD – laboratóriá Stropkov a Rožňava. V Likavke je špeciálne konfirmačné pracovisko. V Stropkove akreditovali biochemické, hematologické a sérologické vyšetrenia, ktoré sa robia v novej linke APTIO a širokú paletu novozavedených špeciálnych hemokoagulačných vyšetrení. Na mikrobiológii pribudli k širokej palete akreditovaných kultivačných a sérologických ELISA vyšetrení nové kultivačné a PCR vyšetrenia na TBC. V priebehu roka 2022 sa nám podarilo pod Úsekom operácií (Osvedčenie M-082) zakreditovať 3 centrálne a 3 satelitné laboratóriá.

V roku 2023 pripravujeme akreditáciu cytogenetického laboratória v Bratislave.

NAŠE LABORATÓRIÁ SA AKREDITUJÚ

UŽ OD ROKU 2006

– Prvé akreditované laboratóriá našej spoločnosti boli Laboratórium klinickej biochémie a hematológie a Laboratórium klinickej mikrobiológie v Ružomberku.

– Tieto laboratóriá sa v júni 2006 ako prvé na Slovensku akreditovali podľa medzinárodne platnej normy ISO 15189, ktorá je vytvorená práve pre klinické laboratóriá.

Spoločnosti Unilabs Slovensko, s. r. o., a Nemocnica Bory, a. s., podpísali zmluvu o prenájme priestorov, v ktorých bude zriadené naše laboratórium biochémie, hematológie a patologickej anatómie. Tieto laboratórne služby budeme dodávať od 1. 3. 2023 pre Nemocnicu Bory, a. s., ktorá je najmodrenejšou nemocnicou v strednej Európe.

Naše laboratóriá budú zaberať plochu viac ako 500 m2. Máme ambíciu vyšetriť až 200 000 vzoriek ročne. Staneme sa tak dominantným poskytovateľom laboratórnych služieb v rámci Bratislavy.

Laboratórna diagnostika 55
6
Nové laboratórium vBratislave

7. Analýza

Deväťdesiat percent zariadení v laboratóriách Unilabs Slovensko tvorí technika SIEMENS, ktorú dopĺňajú značky Roche, Beckman coulter, Sysmex, BIOMERIEUX, Brucker, Becton Dikinson a iné. Zabezpečujeme komplexnú modernú laboratórnu diagnostiku s vysokou kvalitou a širokou dostupnosťou. Naše služby poskytujeme prostredníctvom siete viac než 40 laboratórií na území celého Slovenska.

ADVIA 1800

Biochemický systém ADVIA® 1800 je automatický analyzátor pre klinickú biochémiu, ktorý analyzuje vzorky ľudského séra, plazmy alebo moču s kapacitou 1 200 fotometrických a 600 ISE testov za hodinu. Dokáže stanoviť mnohé parametre od glukózy cez enzýmy, lipidy, špecifické proteíny, stopové prvky ako Fe, Mg, Li až po terapeutické hladiny liekov.

ADVIA Centaur XP

Je automatizovaný imunoanalytický analyzátor ponúkajúci optimálnu produktívnu účinnosť. Skupiny testov zahŕňajú diagnostiku z oblasti fertility, ochorení štítnej žľazy, onkológie, kardiovaskulárnych ochorení, monitorovania liekových hladín, infekčných chorôb , alergií , f unkcie nadobličiek a kostného metabolizmu.

Immulite 2000XPi

Vysokocitlivý plnoautomatický imunochemický analyzátor, ktorý pracuje na princípe chemiluminiscencie. Je určený na stanovenie hormónov, kardiomarkerov, onkomarkerov, rastových hormónov, diabetu, markerov anémie, sérologických parametrov infekcií, hladiny liekov a  markerov zápalu. Je kľúčovým v  diagnostike alergií  – analyzuje obrovské spektrum špecifických IgE alergénov (vyše 400).

ADVIA 2120

Hematologický systém ADVIA 2120 je plne automatický diagnostický prístroj s kapacitou 120 vzoriek za hodinu (CBC/diff). Analyzátor používa vzorky plnej krvi a poskytuje nasledovné druhy výsledkov:

• kompletný krvný obraz (CBC),

• CBC plus rozdielové počty bielych krviniek (CBC/diff ),

• absolútne, percentuálny a indexové počty retic,

• CBC/diff plus retic (CBC/diff/retic),

• CBC/retic.

Sysmex® CA-1500

Plne automatizovaný koagulačný analyzátor pre in vitro diagnostiku umožňuje rýchlo a s veľkou presnosťou spracovať veľký objem vzoriek. Je založený na koagulačnej, chromogennéj a imunologickej metóde.

Laboratórna diagnostika 56
CentraLink™
Laboratórna diagnostika 57
Advia 1800 VersaCell®
Advia Centaur XP 7
Immulite 2000XPi

CentraLink™

Systém správy údajov poskytuje výkonnú platformu pre centrálne riadenie laboratórnych dát a nástrojov , pričom automatizuje manuálne procesy a workflow.

VersaCell®

Je to kompaktný robotický systém, ktorý spája až 2 samostatné nástroje flexibilnej konfigurácie.

ROCHE Cobas e411

Plne automaticky analyzátor určený na imunochemickú analýzu založenú na ECL. Využitie má najmä v diagnostike napríklad kostných markerov.

BN II ProSpec

Umožňuje plne automatizované stanovenie plazmatických proteínov nefelometrickou analýzou séra, plazmy, moču a likvoru.

Sysmex UF-1000i a Sysmex UF-4000i Prietokové cytometre na bakteriologický skríning. Dnes sú už štandardnou výbavou všetkých našich laboratórií. Umožňujú efektívne využitie kultivačných vyšetrení a výrazne zrýchľujú čas diagnostiky.

Sysmex U-WAM

Plne automatizovaná linka na analýzu moču. Zahŕňa prietokovú cytometriu, mikroskopiu a chemické stanovenie moču na stripoch.

Mindray BC 6200 a 6000

Analyzátor MINDRAY BC 6000 a BC 6200 je určený na in vitro vyšetrovanie krvného obrazu (KO) s 5-parametrovým diferenciálnym rozpočtom leukocytov (neutrofily, lymfocyty, eozinofily monocyty, bazofily). Princípy, ktoré používa analyzátor pre merania, sú nasledujúce: impedančná metóda s tieneným prietokom, laserový rozptyl a patentovaná technológia SF Cube (3D analýza využívajúca informácie z rozptylu laserového svetla v dvoch uhloch a z fluorescenčných signálov pre rozlíšenie a počítanie buniek).

Beckman Coulter NAVIOS

Prietokový cytometer na imunofenotypizáciu lymfocytov. Výsledky sú k dispozícii do 24 hodín.

TECAN EVO Clinical 200

Pipetor na riedenie a následne rozpipetovanie vzoriek do mikrotitračných testovacích platničiek, ktoré sú ďalej spracované pomocou analyzátora BEP III metodikou ELISA.

BEP III

Dokáže stanoviť vírusové hepatitídy, syfilis, herpetické vírusy, respiračne vírusy, borélie, chlamýdie a mykoplazmy.

MALDI TOF

Analyzátory umožňujúce rýchlu a presnú druhovú identifikáciu mikroorganizmov pomocou hmotnostnej spektrofotometrie.

VITEK 2 BIOMERIEUX

Plnoautomatické analyzátory na stanovenie kvantitatívnej citlivosti, ktoré okrem stanovenia citlivosti detegujú aj mechanizmy rezistencie testovaného bakteriálneho kmeňa. Výsledky testov citlivosti sú interpretované a každoročne aktualizované podľa medzinárodnej antibiotickej smernice EUCAST. Vďaka VITEK-u sú výsledky našich vyšetrení rýchlejšie, presnejšie a kvalitnejšie.

BACT/ALERT® 3D

Umožňuje automatizované kultivačné vyšetrenie hemokultúr so signalizáciou pozitívnej hemokultúry.

Tissue-Tek Xpressx120

Plnoutomatický tkanivový procesor, ktorý umožňuje spracovať bioptické vzorky v „zrýchlenom“ procese (do 1,5 hodiny oproti štandardným 15 hodinám) pomocou kombinácie mikrovlnovej technológie a presycovacích reagencií.

Tissue-Tek AutoTEC

Plnoautomatický zalievací prístroj umožňujúci zaliať spracovanú vzorku do paraformu bez manuálneho zásahu – čiže oproti štandardnému postupu s orientáciou vzorky pri zalievaní, prípadne stratou materiálu počas tohto procesu.

Laboratórna diagnostika 58

Aptio® Automation

Umožňuje zlepšiť využitie laboratórnych zdrojov, zvýšiť efektivitu, urýchliť spracovanie vzoriek.

– Ponúka rozsiahle diagnostické portfólio: biochemickú analýzu, imunoanalýzu, hematologickú analýzu, analýzu hemostázy a testovanie plazmatických proteínov.

– Poskytuje maximálnu automatizáciu v pred-, posta analytickej fáze.

Aptio Automation – automatizácia v predanalytickej fáze

• Input/Output Modul

Rutinný a statimový riadiaci vstup a výstup skúmaviek. Kapacita 780 skúmaviek, 15 stojanov, 48 polôh.

• Bulk Input Modul Vysokorýchlostný nakladač skúmaviek. Kapacita 1 000 skúmaviek za hodinu.

• Centrifúga Modul

Kapacita 80 skúmaviek. Priechodnosť až 300 skúmaviek za hodinu s 10-minútovým odstreďovaním.

• Decapper Modul

Kapacita 2 000 odpadových vrchnákov. Priechodnosť 800 skúmaviek za hodinu.

Aptio Automation – automatizácia v postanalytickej fáze

• Aliquotter Modul

Kapacita: z 1 primárnej skúmavky dokáže odpipetovať 4 alikvotačné skúmavky. Priechodnosť 400 skúmaviek za hodinu.

• Tube Sealer Modul

Modul uzatvárania skúmaviek. Priechodnosť 800 skúmaviek za hodinu.

• Tube DeSealer Modul

Modul otvárania skúmaviek. Priechodnosť 200 skúmaviek za hodinu.

• Storage/Chladiaci

skladovací modul

Automatické skladovanie, vyhľadávanie a likvidácia

skúmaviek. Kapacita 15 360 skúmaviek. Priechodnosť 800 skúmaviek za hodinu.

Laboratórna diagnostika 59 7

Aptio Analýza

Atellica® Sample Handler

Komponent na spracovanie vzoriek pre vstup/výstup rutinných, statimových vzoriek, kalibrátorov a kontrol (QC). Pomocou komponentu spája Atellica Magline biochemický (CH) a imunoanalytický (IM) analyzátor. Kapacita až 500 skúmaviek za hodinu.

Analyzátor Atellica IM 1600

Imunologický analyzátor s metódou testovania chemiluminiscencie s využitím pokročilého akridínu esterovej technológie.

• Prevádzkuje až 440 testov za hodinu.

• Kapac ita palubného systému: 42 primárnych st anovení (35 pomocných reagencií).

Typ vzoriek: sérum, plazma, plodová voda, moč, celá krv (špecifické pre test). Automatická kontrola hladiny vzoriek, detekcia zrazeniny, detekcia b u blín, hemolýza, ikterus, kontrola lipémie (HIL). Automatické opakovanie vzorky a automatické riedenie, závislé od testu. Doba testu 10 až 54 minút.

Analyzátor Atellica® CH 930

Biochemický systém, ktorý prevádzkuje až 1 800 testov za hodinu.

• Fo tometrické: 1 200 testov za hodinu.

• In tegrovaná multisenzorová technológia (IMT): 60 0 testov za hodinu.

• Kapac ita palubného systému: 70 testov. Typ vzoriek: sérum, plazma, CSF, moč. Automatická kontrola hladiny vzoriek, detekcia zrazeniny, detekcia bublín, hemolýza, ikterus a kontrola lipémie (HIL). Automatické opakovanie vzorky, automatické riedenie vzorky 1 : 5. Požadovaný objem vzorky: 0,4 μl až 5,0 μl (mení sa podľa analýzy). Doba testu 3 až 10 minút. Metóda: potenciometrická, fotometrická, turbidimetrická.

Analyzátor Sysmex CS-5100

Široké optické spektrum spracováva širokú

škálu testov.

• Vy soká výkonnosť až 400 testov PT/APTT za hodinu.

• Kapacita palubného systému: až 3 000 testov a až 4 0 reagencií.

• Metóda: chromogénna, imunoanalýza a agregácia.

Laboratórna diagnostika 60

Sekvenovanie novej generácie

NextSeqTM 550

• se kvenovanie 30 – 120 Gb/run

• 40 0 miliónov čítaní

• cel kový čas sekvenovania 12 – 30 h

• sevenovanie 300 bp v 1 čítaní

• ve ľké panelové analýzy, analýza klinického exó mu, exómu

Genetický analyzátor (sekvenátor)

Umožňuje získať informácie o poradí nukleotidov (báz) v molekule DNA (stanovenie primárnej štruktúry DNA). Inými slovami, pomocou sekvenátora je možné „prečítať“ gén a nájsť v ňom mutáciu zodpovednú za genetické ochorenie, prípadne predispozíciu k ochoreniu.

Real-Time PCR cykler (LightCycler 480)

Meraním fluorescencie pri určitých vlnových dĺžkach umožňuje stanoviť genotyp pacienta (detegovať prítomnosť mutácie), napríklad v súvislosti s trombofilnými stavmi, hemochromatózou a s mnohými ďalšími.

IdyllaTM

iSeq™ 100

• se kvenovanie 1,2 Gb/run

• 4 mi lióny čítaní

• cel kový čas sekvenovania 9 – 17 h

• max imálna dĺžka čítania 300 bp

• mal é panelové analýzy, analýza veľkých génov

IdyllaTM, Biocartis je plne automatický real-time PCR molekulárny diagnostický systém navrhnutý pre rýchle získanie klinických molekulárnych informácií. IdyllaTM zahŕňa kompletný proces od vloženia vzorky až po zobrazenie výsledku (od 35 do 150 minút). IdyllaTM je použiteľná pre široké spektrum klinických typov vzoriek: FFPE (formalínom fixované, v parafíne zaliate) tkanivové rezy, krv, moč, stolica, spútum alebo tkanivo. Plne integrovaný systém umožňuje klinickému laboratóriu uskutočňovať široké spektrum onkologických, infekčných a ďalších vyšetrení. Ďalšie výhody systému: mimoriadne jednoduché použitie, vysoká špecificita a senzitivita a krátky čas na prípravu vzorky (menej ako 2 minúty).

Využívame testy:

• IdyllaTM NRAS/BRAF Test

• IdyllaTM KRAS Test

• IdyllaTM EGFR Test

• IdyllaTM MSI Test

• IdyllaTM ctNRAS/BRAF Test

• IdyllaTM ctKRAS Test

• IdyllaTM ctEGFR Test

• najnovšie aj IdyllaTM GeneFusion Test

Laboratórna diagnostika 61 7

8. Validácia a distribúcia výsledkov

Každý výsledok pacienta pred odoslaním z laboratória podlieha dvojstupňovej kontrole – technickej aj klinickej. Naše procesy sú nastavené tak, aby sme v maximálne možnej miere eliminovali pravdepodobnosť pochybenia na strane automatického spracovania alebo ľudského faktora.

Distribúcia výsledkov

Výsledky sa štandardne zasielajú v tlačenej podobe (aby mohli byť evidované v karte pacienta), čo okrem iného vyplýva aj zo zákona. Popri tejto základnej forme ponúkame možnosť dostávania výsledkov aj elektronicky, prípadne telefonicky.

Rozlišujeme dva výsledkové listy:

1. priebežný výsledkový list

vz ťahuje sa na rutinné denné vyšetrenia – na konci výsledkového listu sa uvádzajú neukončené vyšetrenia s popisom „vyšetríme“ + text (konkrétne parametre)

2. konečný výsledkový list

vz ťahuje sa na dovyšetrované parametre (označené znakom „««“) – konečný výsledkový list sa považuje za skompletizovaný prehľad zahŕňajúci všetky vyšetrenia, ktoré boli ordinované v deň prijatia žiadanky do laboratória

Zasielanie písomných výsledkov

Čo sa týka štandardných písomných výsledkov, tie sa okamžite po schválení oprávnenou osobou, ktorej skratkové meno je uvedené na výsledkovom liste, vytlačia a vyexpedujú ošetrujúcemu lekárovi, resp. sú k dispozícii v elektronickom režime. V každom laboratóriu sú určené kompetencie jednotlivých pracovníkov, čím je zabezpečená jednoznačná zodpovednosť za technické, respektíve klinické, uvoľnenie výsledkov vyšetrení.

Zasielanie výsledkov elektronicky

Laboratóriá Unilabs Slovensko zároveň poskytujú možnosť bezplatného prístupu k elektronickým v ý sledkom prostredníctvom internetu s využitím kryptovanej komunikácie bežného internetového prehliadača. Klient tak po zadaní svojich prihlasovacích údajov (meno, heslo) získava možnosť prístupu k výsledkom laboratórnych vyšetrení z ktoréhokoľvek počítača pripojeného na internet, a to v identickom vizuálnom formáte voči papierovému výsledku. Elektronický výsledok je umiestený v dispozičnej sfére klienta bezprostredne po jeho klinickej validácii v laboratóriu. Ak lekár disponuje ambulantným IS, je možné laboratórne výsledky automaticky prepojiť s kartou pacienta, čím je zabezpečený komplexný prehľad o zdravotnom stave pacienta.

Telefonické hlásenie výsledku

O výsledkoch vyšetrení sa možno informovať prostredníctvom call centra 0850 150 00 0. Môže tak urobiť iba príslušný ošetrujúci lekár alebo ním poverená zdravotná sestra. Vyšetrenia krvných skupín, Rh protilátok, antierytrocytových protilátok a výsledky z patológie nie je možné telefonicky poskytnúť. Každá telefonická informácia o výsledkoch vyšetrení je v laboratóriu zaznamenaná v LIS. Výsledky vyšetrení, ktoré sú označené ako STATIM (urgentné vyšetrenia), sa hlásia ošetrujúcemu lekárovi čo najrýchlejšie po obdržaní výsledku a jeho klinickej kontrole, a to na číslo oddelenia alebo ambulancie priamo ošetrujúcemu lekárovi alebo zdravotnej sestre. Pri hlásení je nevyhnutná presná identifikácia pacienta a odberu.

Laboratórna diagnostika 62

Výsledkový list

Meno a priezvisko pacienta

Rodné číslo pacienta

Meno a priezvisko ordinujúceho lekára

Dátum narodenia pacienta

Dátum a čas príjmu materiálu

Dátum a čas odberu materiálu Komentár klinická informácia k prijatej vzorke

Konečný výsledkový list k žiadanke číslo RK/39385106

Unilabs Slovensko, s. r. o., Záborského 2, 036 01 Martin

OR OS Žilina, oddiel: Sro vložka č.63112/L

Klinická informácia k pacientovi

Realizačné laboratórium kontaktné údaje

Pacient: Ordinujúci lekár:

TEST TEST Lekár NEUVEDENÝ

Rod.číslo: Nar.: Zariadenie a adresa:

Dátum a čas odberu:

Adresa ordinujúceho lekára Kód lekára Kód diagnózy Kód poisťovne

Poisťovňa: Diagnózy:

111111/111 11. 11. 1911 Alpha medical, s.r.o. Laboratórium ZH Sládkovičova 11 965 01, ŽIAR NAD HRONOM

18. 01. 202108:30 D500

Príjem: Komentár k prijatému materiálu: Kód lekára / PZS :

18. 01. 2021 15:58

XX X12345678 / X00020ZH1101

Centrálne laboratórium STRED LIKAVKA,

Akreditované prevádzky podľa ISO 15 189:2012

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

J. Bellu 66, 034 95 LIKAVKA

hviezdička sú neakreditované * Vyšetrenia označené symbolom

ZáverVýsledokJednotkyRef.rozsah Schválil EDTA krv ZáverVýsledokJednotkyRef.rozsah Schválil

Výsledok vyšetrenia druh klinického materálu, záver (+ nad ref. rozsahom, - pod ref. rozsahom, OK v ref. rozsahu), výsledok (číselné vyjadrenie), jednotky, ref. rozsah, schválil (skratkové meno)

Laboratórna diagnostika 63 8
EDTA krv Leukocyty [WBC] + 10^9/l BST 18.01.21 16:03 12.00 3.80-10.70 Erytrocyty [RBC] OK 10^12/l BST 18.01.21 16:03 5.00 4.40-5.80 Hemoglobín [HGB] OK g/l BST 18.01.21 16:03 150.00 135.00-175.00 Hematokrit [HCT] OK pomer BST 18.01.21 16:03 0.50 0.38-0.52 * Stred.obj.RBC [MCV] OK fL BST 18.01.21 16:03 95.00 82.00-98.00 * Stred.hmot.HGB v RBC [MCH] OK pg BST 18.01.21 16:03 30.00 27.00-33.00 * Stred.farebná konc. HGB v RBC [MCHC] OK g/l BST 18.01.21 16:03 320.0 320.0-370.0 * Šírka distr. RBC [RDW] OK % BST 18.01.21 16:03 12.00 11.60-15.10 Trombocyty [PLT] OK 10^9/l BST 18.01.21 16:03 350.0 140.0-420.0 * Stredný objem PLT [MPV] + fL BST 18.01.21 16:03 12.00 7.10-11.50 * Šírka distr. PLT [PDW] OK fl BST 18.01.21 16:03 12.00 9.0-17.0 * Neutrofily [NE] OK70.00%35.0-74.0 BST 18.01.21 16:03 * Lymfocyty [LY] OK30.00%15.5-50.0 BST 18.01.21 16:03 * Eozinofily [EO] OK1.00%0.00-5.00 BST 18.01.21 16:03 * Monocyty [MO] OK2.00%2.0-11.0 BST 18.01.21 16:03 * Bazofily [BA] OK1.00%0.00-1.50 BST 18.01.21 16:03 * Neutrofily abs.počet OK1.8010^9/l1.70-6.90 BST 18.01.21 16:03 * Lymfocyty abs.počet OK2.010^9/l1.00-3.60 BST 18.01.21 16:03 * Eozinofily abs.počet OK0.310^9/l0.0-0.43 BST 18.01.21 16:03 * Monocyty abs.počet OK0.110^9/l0.10-0.80 BST 18.01.21 16:03 * Bazofily abs.počet OK0.1010^9/l0.00-0.10 BST 18.01.21 16:03 ZáverVýsledokJednotkyRef.rozsah Schválil Plazma ZáverVýsledokJednotkyRef.rozsah Schválil Plazma P- INR (liečení pacienti) BST 18.01.21 16:03 1.02 Terapeutickú hladinu pri liečbe kumarínmi určuje ošetrujúci lekár. Odporúčaná hodnota: 2,0 - 3,5 ZáverVýsledokJednotkyRef.rozsah Schválil Sérum ZáverVýsledokJednotkyRef.rozsah Schválil Sérum S-Glukóza OK mmol/l BST 18.01.21 16:03 4.60 3.30-5.59 S-Močovina + mmol/l BST 18.01.21 16:03 25.20 2.5-10.9 S-Kreatinín OK70.00µmol/l52.00-110.00 BST 18.01.21 16:03 S-Kyselina močová + 580.00µmol/l150.0-420.0 BST 18.01.21 16:03 ZáverVýsledokJednotkyRef.rozsah Schválil Sérum ZáverVýsledokJednotkyRef.rozsah Schválil Sérum S-Sodík OK mmol/l BST 18.01.21 16:03 142.00 132.00-146.00 S-Draslík OK mmol/l BST 18.01.21 16:03 5.40 3.70-5.40 S-Chloridy OK110.00mmol/l97.00-111.00 BST 18.01.21 16:03 Strana č. RK/39385106 1 z 2 0850 150 000 www.unilabs.sk, call centrum: 2021-1-20 Ver 3.117 11093C03.uds
Unilabs Slovensko, s. r. o.

9. Kontakty

 +421 2 32 11 22 22

 Digital park II, Einsteinova 23  www.unilabs.sk

 unilabs@unilabs.sk

Call Centrum

 0850 150 000

• za cenu miestneho hovoru

• v pracovných dňoch od 7.30 16.30

Sídlo spoločnosti

Záborského 2

036 01 Martin

Slovenská republika

IČO: 31647758

DIČ: 2020577603

IČ DPH: SK2020577603

Riaditeľstvo

Digital park II, Einsteinova 23 851 01 Bratislava

tel: +421 2 32 11 22 22

Administratíva

Záborského 2 036 01 Martin

tel: +421 43 422 00 41

Adresa na fakturáciu

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Záborského 2

036 01 Martin

Slovenská republika

IČO: 31647758

DIČ: 2020577603

IČ DPH: SK2020577603

Bankové spojenie: UniCredit Bank

č. účtu: 6602253029/1111

IBAN: SK59 1111 0000 0066 0225 3029

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 63112/L.

Medicínski reprezentanti Obchodný manažér

RNDr. Alexandra Malaníková

Veľkí klienti: nemocnice – vedenie

Digital park II

Einsteinova 23, 851 01 Bratislava

0903 160 894 I alexandra.malanikova@unilabs.sk

Špecialista predaja a

Mgr. Lukáš Lednický

Digital park II

Einsteinova 23, 851 01 Bratislava

0902 529 992 I lukas.lednicky@unilabs.sk

Klientské centrum

(lab.online, B2C klienti)

Ing. Monika Kalčíková

Manažérka klientského centra

Šancová 110, 831 04 Bratislava

0910 972 176 I monika.kalcikova@unilabs.sk

Podpora predaja

Mgr. Monika Vernarská

Covid-19 (PCR, Atg, Protilátky) – firmy

BabyLab (Trec/Krec, SMA) – celá SR

Záborského 2, 036 01 Martin

0910 138 972 I monika.vernarska@unilabs.sk

1 Diana Kemp

Digital park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 0910 139 477

2 Mgr. Mária Chotváčová

Nová nemocnica 511, 958 01 Partizánske 0911 066 515

3 Mgr. Mária Majtánová

J. Bellu 66, 034 95 Likavka 0902 829 481

4 Mgr. Annamária Mališová

Horná 67, 974 01 Banská Bystrica 0910 994 229

5 Ing. Jana Mišíková

J. Bellu 66, 034 95 Likavka 0911 102 740

6 Mgr. Liana Hríbová

Jánskeho 1, 952 01 Spišská Nová Ves 0904 604 193

7 Mgr. Iveta Varadzinová

Gorkého 2, 040 01 Košice 0911 820 568

Laboratórna diagnostika 64
analytik kontroly
2 6 3 5 1 7 4

Manažment

Mgr. Stanislav Čársky Generálny riaditeľ (CEO) stanislav.carsky@unilabs.sk

Alpha medical – a teraz Unilabs Slovensko – plní svoj počiatočný sľub poskytovať kvalitnú a dostupnú laboratórnu diagnostiku už 25 rokov. Každým rokom nášho pôsobenia prinášame nové atribúty, ktoré sú s týmto záväzkom spojené – ďalšie odbory diagnostiky, rozšírenie laboratórnej siete, nové moderné metódy testovania, rýchlejšie výsledky, vzájomnú kompatibilitu a porovnateľnosť v rámci siete, komfortnejší servis. Sme silným a spoľahlivým partnerom, s ktorým môžete počítať – kdekoľvek na Slovensku a kedykoľvek, keď to váš pacient práve potrebuje. Spoločne sa staráme, aby ľudia v našej krajine mali svoje zdravie pod kontrolou. To je to, čo nás motivuje byť každým dňom o kúsok lepší v tom, čo robíme.

Ing. Jozef Karlík Finančný riaditeľ (CFO) jozef.karlik@unilabs.sk

RNDr. Ľubomír Gallik Obchodný riaditeľ (CSO) lubomir.gallik@unilabs.sk

Ing. Katarína Rumanová Výkonný riaditeľ pre patológie a genetiky katarina.rumanova@unilabs.sk

RNDr. Jozef Marčišin, MSc. Prevádzkový riaditeľ (COO) jozef.marcisin@unilabs.sk

MUDr. Marta Dobáková Medicínsky riaditeľ (CMO) marta.dobakova@unilabs.sk

Ing. Gabriel Gajdoš IT riaditeľ (CIO) gabriel.gajdos@unilabs.sk

Mgr. Lívia Franková Marketingový riaditeľ (CMO) livia.frankova@unilabs.sk

Laboratórna diagnostika 65 9
Dominika Petrová Riaditeľ projektovej kancelárie (CPO) dominika.petrova@unilabs.sk Ing. Lucia Sýkorová Riaditeľ nákupu (CPO) lucia.sykorova@unilabs.sk Ing. Peter Kelčík Riaditeľ ľudských zdrojov (HR Director) peter.kelcik@unilabs.sk

RNDr. Viera Zboňáková, MSc. Manažér pre dane a účtovníctvo viera.zbonakova@unilabs.sk

Tibor Majer Senior koordinátor logistiky tibor.majer@unilabs.sk

Ing. Ivan Zaťko Manažér logistiky ivan.zatko@unilabs.sk

Ing. Róbert Lamoš Projektový manažér TaHO robert.lamos@unilabs.sk

RNDr. Alexandra Malaníková Obchodný manažér alexandra.malanikova@unilabs.sk

Ing. Kristína Langerová Manažér pre styk so zdravotnými poisťovňami kristina.langerova@unilabs.sk

MUDr. Ivana Revayová, MPH, MBA Manažér prevádzky ambulancií ivana.revayova@unilabs.sk

Mgr. Katarína Dudová, MPH Manažér Centrálneho laboratória – ZÁPAD katarina.dudova@unilabs.sk

MUDr. Jana Koporcová Manažér Centrálneho laboratória – STRED jana.koporcova@unilabs.sk

Mgr. Stanislava Vargová Manažér Centrálneho laboratória – VÝCHOD stanislava.vargova@unilabs.sk

Mgr. Bibiana Straková, MPH Manažér kvality (rutinné laboratóriá) bibiana.strakova@unilabs.sk

Laboratórna diagnostika 66
Manažment rutinných laboratórií

MUDr. Ľubomír Straka

Manažér DCP Prešov a odborný zástupca lubomir.straka@unilabs.sk

MUDr. Iveta Mečiarová, PhD.

Manažér DCP Bratislava a odborný zástupca iveta.meciarova@unilabs.sk

MUDr. Jozef Bodnár

Manažér DCP Košice a odborný zástupca jozef.bodnar@unilabs.sk

RNDr. Jana Verebová, PhD.

Manažér Laboratória lekárskej genetiky Košice jana.verebova@unilabs.sk

MUDr. Viliam Gábriš

Manažér DCP Banská Bystrica a odborný zástupca viliam.gabris@unilabs.sk

MUDr. Miroslav Žatko

Manažér DCP Topoľčany a odborný zástupca miroslav.zatko@unilabs.sk

RNDr. Renáta Zemjarová Mezenská

Manažér Laboratória lekárskej genetiky Bratislava – Polianky renata.zemjarova@unilabs.sk

MVDr. Eva Drusová

Manažér Laboratória lekárskej genetiky Spišská Nová Ves eva.drusova@unilabs.sk

Mgr. Lenka Tomášiková

Manažér Laboratória lekárskej genetiky Banská Bystrica lenka.tomasikova@unilabs.sk

RNDr. Jaroslava Veljačiková

Manažér Laboratória lekárskej genetiky Bratislava – Šancová jaroslava.veljacikova@unilabs.sk

Mgr. Zuzana Kmentová

Centrálny manažér kvality pre patológie a genetiky zuzana.kmentova@unilabs.sk

Laboratórna diagnostika 67 9
Manažment špecializovaných laboratórií patológie a genetiky

Sieť laboratórií a pracovísk

Centrálne laboratórium − ZÁPAD

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Laboratórium klinickej mikrobiológie

Laboratórium klinickej imunológie a alergológie

Polianky 7, 841 01 Bratislava

Laboratórium lekárskej genetiky

Patologická anatómia − DCP Bratislava

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Polianky 7, 841 01 Bratislava

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Bory

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Ivana Kadlečíka 2, 841 06 Bratislava

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Tematínska 3778/5A, 851 01 Bratislava

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Hviezdoslavova 23/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Nová nemocnica 511, 958 01 Partizánske

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Veľkoblahovská č. 23, 929 01 Dunajská Streda

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Hodská 373/38, 924 22 Galanta

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany

Laboratórium klinickej biochémie

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Piešťanská 1184/24, 915 01 Nové Mesto n. Váhom

centrálne laboratórium

patologická anatómia – DCP

laboratórium v rámci nemocnice

Centrálne veterinárne laboratórium laboratórium patológia

laboratórium lekárskej genetiky ambulancie

územie pokryté pravidelnými zvozovými trasami centrá hemostázy a trombózy

Pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo

Laboratórium klinickej biochémie

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Ivana Krasku 2464/38, 926 01 Sereď

Laboratórium klinickej biochémie

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Slovenská 11, 940 02 Nové Zámky

Laboratórium klinickej biochémie

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Fatranská 12, 949 01 Nitra

Laboratórium klinickej biochémie

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Senný trh 6, 945 01 Komárno

Laboratórium klinickej biochémie

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Komenského 36, 937 01 Želiezovce

Patologická anatómia

Laboratórium patologickej anatómie

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Antolská 11, 851 07 Bratislava

Patologická anatómia

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Ružinovská 6, 826 06 Bratislava, areál FNsP

Patologická anatómia

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany

Laboratórium lekárskej genetiky

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Šancová 110, 831 04 Bratislava

Laboratórna diagnostika 68
Topoľčany

Pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Šancová 110, 831 04 Bratislava

Centrálne laboratórium − STRED

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Laboratórium klinickej mikrobiológie

J. Bellu 66, 034 95 Likavka

Centrálne veterinárne laboratórium

Unilabs Slovensko, s. r. o.

J. Bellu 66, 034 95 Likavka

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Sládkovičova 11, 965 01 Žiar nad Hronom

Laboratórium klinickej biochémie

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Bratská 17, 969 01 Banská Štiavnica

Laboratórium klinickej biochémie

Laboratórium klinickej imunológie a alergológie

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Horná 67, 974 01 Banská Bystrica

Laboratórium klinickej biochémie

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Československej armády 3, 036 01 Martin

Laboratórium klinickej biochémie

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Školská 153/2, 034 91 Ľubochňa

Patologická anatómia – DCP Banská Bystrica

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Námestie L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

Laboratórium lekárskej genetiky

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Námestie L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

Laboratórium lekárskej genetiky

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Centrálne laboratórium − VÝCHOD

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Laboratórium klinickej imunológie a alergológie

Laboratórium klinickej mikrobiológie

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Hviezdoslavova 37/46, 091 01 Stropkov

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Unilabs Slovensko, s. r. o.

MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

Laboratórium klinickej biochémie

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Masarykova 9, 040 01 Košice

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Garbiarska 19, 060 01 Kežmarok

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Sama Chalupku 5, 071 01 Michalovce

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Laboratórium klinickej mikrobiológie

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Špitálska 1, 048 01 Rožňava

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Unilabs Slovensko, s. r. o.

SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Laboratórium lekárskej genetiky

Unilabs Slovensko, s. r. o.

1. mája 2045, 066 01 Humenné

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Unilabs Slovensko, s. r. o.

M. R. Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Šrobárova 1, 979 01 Rimavská Sobota

Laboratórium klinickej biochémie

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

Patologická anatómia – DCP Košice

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Gorkého 8, 040 01 Košice

Patologická anatómia – DCP Prešov

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Dilongova 11239, 080 01 Prešov

Laboratórium lekárskej genetiky

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Gorkého 8, 040 01 Košice

Ambulancia lekárskej genetiky

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Šancová 110, 831 04 Bratislava

Ambulancia lekárskej genetiky

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Horná 67, 974 01 Banská Bystrica

Ambulancia lekárskej genetiky

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Ambulancia lekárskej genetiky

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Dilongova 11239, 080 01 Prešov

Ambulancia lekárskej genetiky

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Gorkého ulica 8, 040 01 Košice

Ambulancia lekárskej genetiky

Unilabs Slovensko, s. r. o.

1. mája 21, 066 01 Humenné

Ambulancia hematológie a transfúziológie

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Garbiarska 19, 060 01 Kežmarok

Centrum hemostázy a trombózy

Ambulancia hematológie a transfúziológie

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Šustekova č. 2, 851 04 Bratislava

Centrum hemostázy a trombózy

Ambulancia hematológie a transfúziológie

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Prieložtek 1, 036 01 Martin

Centrum hemostázy a trombózy

Ambulancia hematológie a transfúziológie

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

Centrum hemostázy a trombózy

Ambulancia hematológie a transfúziológie

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Strojárenská 11/A, 040 01 Košice

Laboratórna diagnostika 69 9
DCP = Diagnostické centrum patológie
Laboratórna diagnostika 70

TEST NA PREEKLAMPSIU

Na preeklampsiu zomiera celosvetovo približne 76 000 žien a 500 000 detí ro ne. Využite spo ahlivú laboratórnu diagnostiku od Unilabs Slovensko na ochranu svojich pacientok pred preeklampsiou – jednou z hlavných prí in materskej a perinatálnej morbidity a mortality. Z bežného odberu venóznej krvi pritom jednoducho zistíte, i a do akej miery môžu by vaše pacientky touto chorobou ohrozené.

Pre o tento test?

• Laboratórne vyšetrenie parametrov v krvi (PlGF, sFlt-1) a výpo et ich pomeru (sFlt-1/ PlGF) umož uje diagnostiku preeklampsie, ale aj predikciu jej rozvoja vo fáze chýbania klinických prejavov a tiež odlíšenie preeklampsie od iných prí in hypertenzie po as gravidity.

• Výpo et pomeru sFlt-1/PlGF umož uje stanovi nízke, vysoké alebo ve mi vysoké riziko rozvoja preeklampsie a tomu prispôsobi monitorovanie zdravotného stavu tehotnej.

• Rozvoj preeklampsie poškodzuje tehotnú na úrovni rôznych orgánov, ale aj vyvíjajúci sa plod. Ochorenie prechodom do eklampsie a HELLP syndrómu môže skon i aj smr ou.

• Test na preeklampsiu zabra uje zbyto ným hospitalizáciám tehotnej.

Medzi rizikové faktory rozvoja

preeklampsie patria:

• prvorodi ka,

• vek 35 rokov a viac,

• predgesta ný a gesta ný diabetes mellitus,

• chronická hypertenzia,

• ochorenia obli iek,

• systémový lupus erythematosus,

• trombo lné stavy,

• viacplodová gravidita,

• tehotenstvo ako výsledok asistovanej reprodukcie a výskyt preeklampsie v niektorom z predchádzajúcich tehotenstiev u viacrodi ky.

Vyšetrenie je možné realizova skríningovo alebo diagnosticky, a to od 20. týžd a tehotenstva až do konca tehotenstva.

Preeklampsia je charakterizovaná objektívne vysokým krvným tlakom a de novanou proteinúriou, pri absencii proteinúrie možno využi aj zvýšené pe e ové enzýmy (ALT, AST). Pacientky môžu poci ova nevo nos , závraty, silné bolesti hlavy, zhoršenie zraku a dýchavi nos

Vyšetrenie nie je hradené zdravotnými pois ov ami.

Pri fakturácii vyšetrenia na ambulanciu lekára vám poskytneme z avu vo výške 10 %

Vyšetrenie si môžete objedna štandardne prostredníctvom elektronickej alebo papierovej žiadanky na prenatálny skríning.

V prípade záujmu nás kontaktujte prostredníctvom vášho medicínskeho reprezentanta alebo cez call centrum na 0850 150 000.

www.unilabs.sk

GynTect R

Ako ďalej v prípade abnormálneho výsledku skríningového vyšetrenia na rakovinu krčka maternice alebo ak má pacientka pozitívny výsledok testu na HPV? Aj keď oba testy poukazujú na možné nádorové ochorenie, v mnohých prípadoch nejde o malígny stav. Pre spoľahlivé upresnenie výsledkov siahnite po vyšetrení GynTectR.

Ako toto vyšetrenie funguje?

Premene zdravých buniek krčka maternice na bunky nádorové predchádza množstvo zmien na mikroskopickej úrovni. Jednou takou zmenou je aj zvýšená úroveň metylácie vybraných oblastí DNA. Test GynTectR umožňuje pomocou vysokocitlivej kvantitatívnej real-time PCR metódy stanoviť úroveň metylácie v 6 špecických oblastiach DNA. Zvýšená úroveň metylácie je prítomná nielen v nádorových, ale už aj v prekanceróznych bunkách krčka maternice.

Detekcia markerov metylácie umožňuje vyselektovať zo skupiny pacientok s pozitívnym výsledkom HPV testu (pozitívny vysokorizikový typ HPV) a pacientok s abnormálnym cytologickým nálezom pacientky so skutočným zvýšeným rizikom nádorovej transformácie.

Jednoznačné výhody testu GynTectR pre vaše pacientky:

• umožňuje spresniť riziko rozvoja rakoviny krčka maternice,

• na základe negatívneho výsledku môže pacientku ušetriť od zbytočných invazívnych zákrokov,

• pri pozitívnom náleze môže lekár ihneď prispôsobiť následnú zdravotnú starostlivosť

Výsledky musia byť posudzované spolu s ďalšími klinickými a laboratórnymi nálezmi a sú k dispozícii do 2 týždňov (v závislosti od doručenia a prijatia vzorky v laboratóriu) formou: markery metylácie (GynTectR test) negatívne/pozitívne.

Vyšetrenie nie je hradené zdravotnými poisťovňami, je realizované v samoplatcovskom režime.

V prípade záujmu kontaktujte vášho medicínskeho reprezentanta.

www.unilabs.sk

Articles from inVitro 1/2023