T. Prokůpek – M. Foret: Před komiksem. Formování domácího obrázkového seriálu ve 2. polovině XIX.st.

Page 1Před komiksem před komiksem.indd 1

06.12.16 12:26


před komiksem.indd 2

06.12.16 12:26


Tomáš Prokůpek Martin Foret Akropolis

před komiksem.indd 3

Před komiksem

Formování domácího obrázkového seriálu ve 2. polovině XIX. století

06.12.16 12:26


Katalogizace v knize — Národní knihovna ČR Prokůpek, Tomáš Před komiksem : formování domácího obrázkového seriálu ve 2. polovině XIX. století / Tomáš Prokůpek, Martin Foret. — Praha : Akropolis, 2016. — 368 stran Anglické a německé resumé ISBN 978-80-7470-145-0 (brožováno) 82-312.5:741/744 * 74/76.05 * (437.3) * (437.6) — komiksy — Česko — 1851—1900 — komiksy — Slovensko — 1851—1900 — komiksy — dějiny — časopisecké ilustrace — Česko — 1851—1900 — časopisecké ilustrace — Slovensko — 1851—1900 — monografie 72/76 — Výtvarné umění [21]

Recenzovaly: doc. PhDr. Hana Šmahelová, CSc., Technická univerzita v Liberci doc. PhDr. Anna Zelenková, Ph.D., Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Zpracování a vydání publikace bylo umožněno díky finanční podpoře grantového projektu GA ČR Hranice komiksu: konstituování českého obrázkového seriálu a dalších literárně-výtvarných (narativních) forem v domácích tiskovinách 19. století (GA14-30299S) řešeného v letech 2014—2015 na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Dokončovací práce na publikaci byly realizovány v rámci aktivit Centra pro studia komiksu ÚČL AV ČR a FF UP s podporou Katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Publikace vychází za laskavé podpory Ministerstva kultury ČR. © Univerzita Palackého v Olomouci, 2016 Text © Martin Foret, Tomáš Prokůpek, 2016 © Graphic and Cover Design Katka Orlíková (Studio Symbiont), 2016 © Filip Tomáš — Akropolis, 2016 ISBN 978-80-7470-145-0

před komiksem.indd 4

06.12.16 12:26


před komiksem.indd 5

06.12.16 12:26


před komiksem.indd 6

06.12.16 12:26


Obsah

před komiksem.indd 7

06.12.16 12:26


Obsah

Úvodem → 14

I. Zrození komiksu z ducha tisku I.1

Hledání „vyprávění v obrazech“

Dlouhé dějiny obrázkového seriálu ve zpětném zrcátku definic

I.4 Jazyk karikatury a možnosti obrázkového seriálu

Zjednodušování výtvarného výrazu, expresivita emocí a příběhy v obrázcích

→ 44

→ 20

I.2 Pradědové, dědové a otcové obrázkového seriálu

Paternita komiksu usilovaná i ex post připisovaná

→ 27

I.3 Dvojí zrození obrázkového seriálu

Ustavování svébytného žánru, formátu a média

→ 38

před komiksem.indd 8

I.5 Ur-bubliny a zrádné historické analogie

Od alegorických fylaktérií ke komiksovému vyjádření promluvy

→ 53

I.6 Mezi kramářskou písní a novinovou ilustrací

Rodící se obrázkový seriál v prostoru tisku a v kontextu jiných forem

→ 60

06.12.16 12:26


II. Podoby obrázkového seriálu v domácím tisku XIX. století II.1 Obrázky v novinách a obrázkové časopisy

Historický a kulturní kontext, tiskové poměry

Nepublikovaná tvorba stolní společnosti Lorenzovy kavárny 1847—1873

→ 79

Do roku 1878 II.3 O kocourkovském syndikovi, generálu Windischgrätzovi a hejtmanu Kaktusovi

před komiksem.indd 9

Obrázkové seriály v ostatních humoristicko-satirických časopisech 1861—1878

→ 104

→ 72

II.2 Výtvarníci sobě

II.4 O Pánovi z Nehodů, Fabianu Kocourkovi a rektoru Krtkovi

Obrázkové seriály v Krameriově Česko-slovanském vlastenském denníku, Havlíčkově Šotku a Vilímkových Humoristických listech 1848—1878

II.5 Jak šle stréček Mrkvička do Moskve — a jeho tvůrce do Vídně

Obrázkové seriály Karla Václava Klíče ve Vose a Veselých listech 1864—1878

→ 120

II.6 Opatrné pokusy rozličného druhu

Obrázkové seriály v ostatních tiskovinách 1848—1878

→ 128

→ 88

06.12.16 12:26


II.7 Párky místo Mrkvičky

II.11 O šelmosmrtičích, velocipedistech a kinematografu

Obrázkové seriály v humoristicko-satirických časopisech 1878—1900

Obrázkové seriály Artuše Scheinera 1886—1900

→ 175

→ 136

II.12 Smutný začátek a veselý konec

1878—1900

II.8 Domácí tvůrci se vybarvují

Obrázkové seriály ve společenských časopisech a novinách 1878—1900

→ 153

II.9 Osud talentu v Čechách a pasáč­ kovy příhody v Římě

Obrázkové seriály Mikoláše Alše 1883—1896

→ 160

II.10 Na cestě k promluvové bublině

Obrázkové seriály Karla Krejčíka 1879—1900

→ 166

před komiksem.indd 10

Obrázkové seriály v dětských časopisech 1878—1900

→ 181

II.13 Dětem pro zasmání a jiným pro inspiraci

Obrázkové seriály Karla Ladislava Thumy 1883—1900

→ 187

II.14 Obrazové archy a kalendáře všeho druhu

Obrázkové seriály z ostatních publikací 1878—1900

→ 195

06.12.16 12:26


III. Kontexty (regionální, jazykové a časové) III.1 Napříč monarchií

Cizojazyčná tvorba českých tvůrců 1864—1891

Německojazyčná tvorba v českých zemích (a na Slovensku)

Další tvorba autorů činných před rokem 1900

→ 222

před komiksem.indd 11

Medailony tvůrců → 325

Kalendárium → 331

Redakční poznámka → 336

Zdroje vyobrazení → 338

Literatura → 344

Jmenný rejstřík → 353

Summary → 359

Zusammenfassung → 363

→ 216

III.3 Dlouhý stín dlouhého století

Obrazová příloha → 231

→ 204

III.2 Z Liberce až za oceán

Místo závěru → 228

06.12.16 12:26


před komiksem.indd 12

06.12.16 12:26


Ăšvodem

před komiksem.indd 13

06.12.16 12:26


Úvodem

Zatímco dějiny domácího komiksu ve 20. století se v posledních několika le­ tech staly předmětem zájmu hned několika badatelů a úroveň jejich ohledání a zpracování se výrazně prohloubila, domácími protokomiksovými formami (obrázkovými seriály) ani samotným (postupným) ustavováním budoucí ko­ miksové formy jako takové se doposud nikdo systematicky nezabýval. Rekon­ strukce vlastních kořenů specifické domácí komiksové tradice před rokem 1900 zůstávala zcela neprozkoumána a nepopsána. V předkládané publikaci jsme se proto pokusili zmapovat proces konstitu­ ování domácího obrázkového seriálu, pozdějšího komiksu, především v perio­ dických tiskovinách (zejména těch humoristicko­‑satirických, společenských a dětským čtenářům určených). Nekladli jsme si přitom za cíl stanovit přesné datum či konkrétní dílo coby „počátek domácího obrázkového seriálu“, ale po­ drobně zachytit tendence, které k ustavení lokální varianty obrázkovoseriálové tvorby vedly, a postihnout vlivy, jež toto formování spoluutvářely. Ona adjektiva „domácí“ a „lokální“ si žádají upřesnění. V námi sledova­ ném období byly české země i území Slovenska součástí Rakouského císařství, resp. Rakouska­‑Uherska, celku mnohonárodního soustátí, v němž národnostně vymezená území nebyla izolována od ostatních, a to ani v kulturní produkci. Tomu navzdory jsme se vedeni oborovým územ rozhodli soustředit svou po­ zornost primárně na českojazyčnou a slovenskojazyčnou tvorbu (stejně jako bývá například literatura národní obvykle vyčleňována podle jazykového, niko­ liv územního klíče). Jsme si přitom samozřejmě vědomi, že se jedná sice o tra­ diční, ale v mnohém umělou konstrukci, řez nerespektující ani územní celky (sledujeme i tvorbu publikovanou v češtině a slovenštině např. ve Vídni, coby metropoli monarchie, tedy mimo dnešní české a slovenské území), ani celist­ vost tvorby jednotlivých přirozeně bilingvních autorů (z nichž někteří publi­ kovali i v cizojazyčných periodikách, dokonce i mimo území mocnářství). Jsme přesvědčeni, že je to rozhodnutí legitimní, a uvedené kontexty se snažíme ales­ poň rámcově reflektovat a následně, na zvláštním místě, i přímo tematizovat. Podobně nejednoznačné je to i s vymezením samotného předmětu našeho zkoumání. Hranice mezi konstituujícím se obrázkovým seriálem a ostatní kreslenou či grafickou produkcí v tehdejších periodikách se totiž ustavovala pozvolna a postupně a po většinu sledovaného období nebyla příliš ostrá. A jakkoliv dnes již disponujeme hned několika konkurenčními definicemi ob­ rázkového seriálu/komiksu, jak je ostatně tematizuje i následující výklad, bylo by významně omezující a zkreslující přistupovat k dobové produkci prizma­

14 před komiksem.indd 14

06.12.16 12:26


tem nějaké pevné a precizní definice, která by z ní striktně vyčlenila nějaký její (vlastně poněkud arbitrárně delimitovaný) segment, jejž bychom označili jako (raný) obrázkový seriál. Jako adekvátnější, zajímavější, podstatnější a vlastně v důsledku „poctivější“ jsme shledali sledování toho, jak se z původně nepříliš rozlišovaného obsahu periodik kombinujícího texty a kresby či grafiku (zahrnu­ jícího různé formy novinové a časopisecké ilustrace, cykly karikatur a dalších souběžně se vyskytujících „konkurenčních“ forem), tedy z celkového karikatur­ ního a ilustračního diskursu, postupně vyčleňovaly série dějově provázaných obrázků jako svébytný „formát“. Byť jsme tedy měli představu jistého „pracovního ideálu“, kterým byla posloupnost alespoň tří kreseb vyjadřujících dohromady nějakou narativní návaznost, chápali jsme tuto spíše jako modelovou „vztažnou jednotku“, a ni­ koliv jako „vzorový etalon“. V odůvodněných případech jsme se tak věnovali i různým ve vztahu k tomuto ideálu hraničním formám (např. sekvencím bez­ dějovým), které s hledaným a postupně krystalizujícím obrázkovým seriálem sdílely totožný prostor a stejné tvůrce. U některých příspěvků je dnes rovněž nemožné rozhodnout například to, zda vznikaly jako série kreseb, která byla ex post doprovozena extenzivním veršovaným doprovodem, anebo zda šlo o bá­ seň, která byla doplněna větším počtem ilustrací a spolu s nimi typograficky segmentována – v dobovém redakčním provozu se zjevně uplatňovaly oba postupy, s různou mírou zastoupení obou variant. Kdo byl oním „prvotním vypravěčem“ a kdo redakcí přivolaným „doprovodným interpretem“, je tak dnes mnohdy nejisté. Kniha je rozdělena do tří hlavních oddílů. První, nazvaný Zrození komiksu z ducha tisku, je zaměřen na teoretické problémy vymezování dějin obrázkového seriálu (a komiksu) a také na postižení globálního kontextu vývoje této výrazové formy. Diskutuje problematiku samotného vyčleňování obrázkového seriálu/ komiksu jakožto specifického žánru či média, konfrontuje různé rekonstrukce jeho postupného ustavování a rozličné, leckdy třeba na podloží národním utvá­ řené a konkurující si pokusy o nalezení kořenů a zdrojů obrázkového seriálu. Stejně tak jsou zde reflektovány různé přístupy k určování počátku jeho historie od neurčitě pojímaného a v dějinách kultury různě modifikovaného „vyprávění v obrazech“ až po vznik komiksu v moderním slova smyslu. Věnuje se i klíčo­ vým zakladatelským, „otcovským“ osobnostem a formálním prostředkům ur­ čujícím podobu a řeč obrázkového seriálu, tedy především vývoji karikaturního výtvarného výrazu, rozvoji sekvenční piktoriální narativity a prostředků vyjad­

15 před komiksem.indd 15

06.12.16 12:26


řování verbálních promluv kreslených postav vedoucích k „vynálezu“ pozdější komiksové bubliny. Druhý, nejrozsáhlejší oddíl, nazvaný Podoby obrázkového seriálu v domácím tisku XIX. století, se soustřeďuje na podrobné zpracování domácí obrázkovose­ riálové produkce v česko­‑ a slovenskojazyčném tisku. Samotné počátky lokální tradice obrázkového seriálu nacházíme v polovině 19. století, a to v souvislosti s rozvojem tiskového prostředí vlivem revolučních událostí spjatých s rokem 1848. Rozšiřování nabídky různých typů periodik, především těch satirických, i rozvoj tiskových a reprodukčních technologií umožňovaly větší propojování obrazu s textem i vznik různých „hybridních“ forem. Nejprve tak usilujeme vymezit dobový kontext definující tiskové poměry na našem území, ale také zachytit jakési podhoubí budoucích časopiseckých obrázkových seriálů, které tvořila interní, nepublikovaná tvorba výtvarníků ze stolních společností. Na základě pramenného průzkumu desítek dochovaných dobových periodik vydá­ vaných v češtině a slovenštině na území tehdejšího Rakouského císařství, resp. Rakouska­‑Uherska jsme poté usilovali nahlédnout jejich obsah optikou „ko­ miksu před komiksem“, tedy identifikovat a rozlišit jednotlivé protokomiksové formy 19. století, jak se v domácím prostoru postupně představovaly a prosa­ zovaly, vymezit jejich hranice i vzájemné vztahy. Jednotlivé kapitoly podrobně sledují vývoj a proměny obrázkových seriálů, které tehdejší periodika nabízela. Vedle kapitol zacílených k podchycení dané produkce na základě rozlišení podle typu tiskovin (satiricko­‑humoristická versus obecnější společenská periodika) a podle typu modelových recipientů (seriály určené dospělým versus ty určené dětským čtenářům) jsme do samo­ statných kapitol koncentrovali zpracování obrázkovoseriálové tvorby nejvýraz­ nějších autorských osobností, které často své práce tiskly napříč různými tituly. Aby bylo možné zachytit jak jistou generační obměnu výtvarníků věnu­ jících se obrázkovému seriálu, tak i proměny samotné dobové produkce, rozdělili jsme II. oddíl do dvou částí, tematizujících vývoj před rokem 1878 a po něm. Tento námi konstruovaný „mezník“ přitom nenachází žádnou vý­ raznou oporu ve velkých dějinách, v determinantách obecných sociokulturních událostí, ale vzešel z analyzovaného materiálu coby přirozený předěl, který nám umožnil tento lépe třídit, popsat a analyzovat. Oddíl třetí, Kontexty (regionální, jazykové a časové), pak nabízí několik doplňkových sond zachycujících bezprostřední kontext územní, jazykový a časový. Sleduje produkci domácích tvůrců otiskovanou v jinojazyčných

16 před komiksem.indd 16

06.12.16 12:26


(rakouských, maďarských, ale i britských) periodikách, tvorbu německoja­ zyčných tvůrců biograficky spjatých s českým či slovenským územím a také do 20. století zasahující další tvorbu autorů činných před rokem 1900. Syste­ matický výklad je v závěru doplněn obsáhlou přílohou s reprezentativním vý­ běrem dobové produkce, především té rozsáhlejší a otiskované na pokračování, medailony nejvýraznějších tvůrců a kalendáriem zachycujícím na časové ose nejvýznamnější momenty ve vývoji sledovaného materiálu. Tato publikace vznikala až po vydání Dějin československého komiksu 20. století (Akropolis 2014), jejichž jsme byli spoluautory, což ji v mnohém ovlivnilo, jakkoliv uvedené práci materiálově předchází. Tato skutečnost se promítla například do rozhodnutí omezit záběr přítomné publikace rokem 1900, který na první pohled nejspíše vypadá jako příliš mechanicky zvolený – je to ale právě rok, kde se obě publikace ve zpracovávaném materiálu stýkají. Zároveň jsme byli ovlivněni i v tom smyslu, že jsme se do produkce 19. století „ohlíželi“, tedy zpracovávali ji právě onou optikou „komiksu před komiksem“, sledovali dominantně především ty trendy, které vedly k ustavení té formy obrázkového seriálu, jak ji známe z 20. století. Věříme, že tento přístup při­ nesl zajímavá zjištění a že tato součinnost s Dějinami československého komiksu 20. století dodává přítomné knize pro čtenáře nezanedbatelnou přidanou hod­ notu. Publikace Před komiksem. Formování domácího obrázkového seriálu ve 2. polo‑ vině XIX. století vznikla jako hlavní výstup projektu GAČR Hranice komiksu: konstituování českého obrázkového seriálu a dalších literárně­‑výtvarných (narativ‑ ních) forem v domácích tiskovinách 19. století (GA14–30299S), který byl v letech 2014–2015 řešen na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V Olomouci a Brně Martin Foret – Tomáš Prokůpek

17 před komiksem.indd 17

06.12.16 12:26


II.9

→ Mikoláš Aleš Nápad kmotra Vrány (1885)

Osud talentu v Čechách a pasáčkovy příhody v Římě Obrázkové seriály Mikoláše Alše 1883—1896

Spolupráci s humoristicko­‑satirickými periodiky, kterou Mikoláš Aleš za­ hájil v roce 1872 příspěvky do týdeníků Paleček (← II.4) a Humoristické listy (← II.3), načas přerušil v období 1878 až 1879, kdy se díky podpoře mecenáše Alexandra Brandejse mohl soustředit pouze na malbu a další ambicióznější výtvarné projekty. Poté se ale ke karikatuře i obrázkovým seriálům vrátil, jeli­ kož pro něj znamenaly významný zdroj obživy. Na počátku 80. let se dokonce stal výtvarným redaktorem a hlavním ilustrátorem satirického časopisu Šotek (1880–1881), jejž redigoval Jakub Arbes. Periodikum se svým názvem (opět) přihlásilo ke stejnojmenné příloze Havlíčkových Národních novin (← II.3), po necelém roce a půl však pro malý zájem čtenářů coby samostatný titul za­ niklo, aniž by se na jeho stránkách objevil jediný Alšův obrázkový seriál.1 Arbes se nicméně v roce 1883 pokusil titul oživit a učinil z něj satirickou přílohu Palečka. Ani tentokrát se mu sice větší přízně recipientů dosáhnout ne­ podařilo, Aleš zde ale otiskl jednu sekvenční práci. Hořkost z neúspěšné snahy prosadit se na poli malby, úsilí, které zahrnovalo řadu nepříjemných zkušeností ze soutěže na výzdobu Národního divadla, přetavil do triptychu Osud talentu v Čechách (č. 2/1883, 3  , P24 →) s podtitulem „Nejtrpčí báseň beze slov“, a po žertovném dílku Pomsta malíře Pentličky z Palečka (← II.4) se tak po čase vrátil k reflexi uměleckého prostředí, tentokrát ovšem laděné do nesrovnatelně temnějších barev. Mladý umělec v ní z venkova (podobně jako Aleš) odchází plný ideálů do velkého světa, končí však jako svatý Šebestián probodán šípy nenávistné kritiky a nepřejícího prostředí, aby mu nakonec v ironickém finále jeho vrazi pod dohledem blahosklonných mecenášů vztyčili pomník. Současně ale kreslíř pokračoval v přípravě čistě humorných komentova­ ných seriálů do Palečka (1872–1887), kteréžto měly pouze ambici nekompliko­ vaně pobavit. V Nápadu kmotra Vrány (č. 24/1885, 6   ) si tedy dva veselí kum­ páni zkrátí cestu hraběcím lesem a vyzrají přitom i na jeho nerudného aristo­

1. Jeho hranici se pouze přiblížila bohatě ilustro­ vaná báseň Josefa Václava Friče Čert a bába (č. 17/1881, 4   ).

160 před komiksem.indd 160

06.12.16 12:27


161 před komiksem.indd 161

06.12.16 12:27


kratického vlastníka, v příspěvku nazvaném Trest hříchu v zápětí (č. 33/1885, 5   ) se zase strýci Hroudovi podaří s pomocí strážníka uchránit své peníze před dvěma nenechavými kapsáři a v kresleném příběhu Z tvrdého sna v měk­ kou vodu (č. 50/1885, 5   ) se usnuvší polní hlídač Azor probudí teprve v mo­ mentě, kdy jej čtveřice nenechavců vyklopí do rybníka. Jak dokládá dopis výtvarného redaktora Palečka Karla Krejčíka (II.10 →) z 11. března 1887, spolupráce mezi časopisem a Alšem neprobíhala úplně hladce (Míčko – Svoboda 1951: 290–291). Oba muže sice pojilo osobní přá­ telství, přesto Krejčík Alšovi vyčítá, že jeho kresby jsou odbyté, byť z dnešního pohledu vyznívají především jako výtvarníkova snaha držet se vlastního stylu a nepodléhat dobovým módám. Navzdory stupňujícím se sporům však Aleš do Palečka ještě několik měsíců přispíval, a to i sekvenčními pracemi. Píseň o nešťastné lásce (č. 11/1887, 8   ) s gustem parafrázovala kramářskou píseň, přičemž v úvodu obsahovala i výjev s dvojicí zpěváků a demonstrační tabulí, a na časy potulných středověkých pěvců odkazovala Metamorfosa lásky, čili: Rytířova msta (č. 13/1887, 3   ), v níž dvoření se vyvolené probíhá tak dlouho, až oba protagonisté ztratí své mladistvé kouzlo. Autorství veršů a dost možná i scénářů pak v případě dalších dvou Alšových komentovaných seriálů náleží Josefu Švábovi Malostranskému. Půlnoční pomsta (č. 14/1887, 5   ) vypráví o tom, kterak malí ministranti jako odplatu zlému kostelníkovi nalijí v chrámu do nádržky se svěcenou vodou inkoust, a Nová balada o jednom starém králi (č. 15/1887, 6   ) o monarchovi Xaveriovi posedlém nalepováním obtisků. Ovšem už 20. června 1887 napsal Aleš svému příteli Aloisi Jiráskovi: „S Pa­ lečkem jsem se rozešel pro všeliké příčiny“ (Svoboda 1947: 97). Jedním z dů­ vodů, které výtvarníkovi umožnily odhodlat se k tomuto kroku, bylo zahájení spolupráce s Herrmannovým Švandou dudákem (1882–1914, ← II.7). Kromě kresby záhlaví a řady ilustrací i kreslených vtipů sem Aleš přispěl také několika obrázkovými seriály. V komentovaném seriálu Pohnutliwá hystorie o hod­ ném Fridolínowi aneb: Jak se z pasáka slawný umělec stal (v. Tandariáš [Josef Peška], č. 18/1887, 10  , P25 →) se znovu vrátil k údělu umělce, tentokrát však místo patosu sáhl po kousavé ironii. Protagonistou příběhu je prostý pasáček vepřů Fridolín, jehož domnělého talentu si všimne bohatý mecenáš a vyšle jej na výtvarná studia do Říma. Když se pak česká veřejnost doví, že Fridolín v ital­ ské metropoli obdržel cenu, začne se nové hvězdě nadšeně kořit, ačkoli jsou na jeho plátně stále jen prasata nakreslená naivně dětským způsobem. Aleš si tak utahoval z domácích poměrů, kdy výtvarníci museli téměř povinně prokazovat svou kvalitu studiem a následně výstavními či publikačními úspěchy v zahraničí. Svou formální stránkou je mimořádně zajímavá Alšova bezeslovná práce Týden ze života mistra Perlíka (č. 16/1888, 7   ). Kreslíř měl silný vztah k typo­ grafii, jeho kresby byly často doplňovány kaligraficky vyvedenými texty, a tak v podstatě není překvapivé, že se velké iniciály pokusil i antropomorfizovat; tělo hrdiny příběhu postupně tvoří písmena, kterými začínají jednotlivé dny v týdnu. Další dvě Alšovy práce ze Švandy dudáka zase potvrzují jeho lásku k his­ torii a vojenským uniformám. Téměř bezeslovná práce Jak Vašek Michlovi zaplatil za jablka (č. 18/1888, 6  , P23 →) s podtitulem „Dragounská historie z dob napoleonských“ poněkud násilně vkládá nacionální podtón do rozepře mezi vojákem na koni, který omylem srazí z jabloně pár plodů, a hamižným sadařem.2 A národnostní spor je přítomný i v díle Z manévru anno 1813 (č. 20/1888, 3   ) – ze souboje mezi polským hulánem a uherským husarem vyjde vítězně ten druhý, když svému sokovi narazí čapku přes oči. Poslední Alšova práce z Herrmannova humoristického čtrnáctideníku se pak jmenovala Láska – kluziště – domobrana – Amerika (v. Tandariáš [Josef Peška], č. 21/1888, 6   ) a pohybovala se na hranici bohatě ilustrované

2. Michl byl dobovou německou typovou figurou, užívanou často v kontrastu s figurou Slovana či typového Čecha — Vaška, Honzy apod. (Srov. Prahl — Vondráček — Sekera 2014: 53—54).

162 před komiksem.indd 162

06.12.16 12:27


← Mikoláš Aleš Týden ze života mistra Perlíka (1888)

básně. Její hlavní hrdina pan Pampeliška se nejprve ožení s krásnou Andělí­ nou, když je ale povolán do armády, raději obětuje svou lásku k ženě i vlasti a uprchne do Nového světa. Důležitou kapitolu v Alšově humoristické a satirické tvorbě, ale i v historii slovenského tisku s touto profilací představuje kreslířova spolupráce s obno­ veným Černokňažníkem (1876–1910, ← II.7). Ačkoli Aleš po velkou část svého života bojoval s hmotnou nouzí, ke spolupráci se slovenským periodikem jej podle některých historiků motivovala především snaha podpořit emancipační úsilí blízkého národa (Míčko – Svoboda 1951: 291), jehož situace byla ještě komplikovanější než situace Čechů. Kreslíř se v období 1886 až 1896 stal prak­ ticky výlučným výtvarným spolupracovníkem Černokňažníka – jeho šéfredak­ tor Juraj Čajda, kterého s Alšem seznámil Krejčík, zasílal českému tvůrci velmi podrobně rozepsané náměty na jednotlivé kresby do Prahy z Turčianského Svätého Martina poštou (ibidem: 293) a čas od času se mezi nimi objevil i scé­ nář k sekvenční práci; jako první do této kategorie spadal příběh Na výstrahu všetkým prigurážnym hazatíkom a solgabírovom… (č. 2/1887, 8   ) posmíva­ jící se horlivosti některých uherských vlastenců. A bylo zřejmě právě Čajdovou zásluhou, že se v Alšově tvorbě poprvé (a zároveň naposledy) objevil motiv vizualizace zvuku. Po antisemitsky laděné kresbě útočící na pražské německojazyčné noviny Politik (č. 8/1887) a ilustraci

163 před komiksem.indd 163

06.12.16 12:27


k povídce Ten nádejný „nýpfelkelýš“ (č. 10/1892), na níž má obtloustlý gardista k ústům přičiněn výkřik „Holt!!“ provázený dvěma vodícími čarami, se zárodečná podoba promluvové bubliny objevila také v práci Smierenie v Rajchu (č. 2/1894, 3   ). Německý kancléř Otto von Bismarck a mladý císař Vilém II. se zde usmiřují nad lahví vína a Vilém I. na ně u toho z nebes pokřikuje „Jaký to obrat přičině­ ním božské prozřetelnosti!“,3 přičemž tento text opět vychází přímo z jeho úst a je provázen vodícími linkami. Opravdu ostré politické satiře se ovšem Aleš věnoval v podstatě jen na Slo­ vensku a jeho česká tvorba na poli obrázkových seriálů už se nesla pouze v du­ chu společenského humoru. Po přerodu Palečka v Nového Palečka (1887–1900) přispěl kreslíř do nového periodika jednou sekvenční prací. Komentované dílo Síla hudby virtuosní (č. 2/1890, 6   ) se ovšem po stylové stránce z jeho tvorby poněkud vymyká – v příběhu hudebníka, který svou hrou zahubí krejčího, jemuž dluží za šaty, totiž mají oba protagonisté výrazně nadsazenou proporci hlav.4 Podle scénáře Josefa Švába Malostranského dále Aleš připravil pro Zá‑ bavné listy (1879–1895) celostránkovou grotesku Osudný motýl (č. 3/1890, 6   ), ve které se jeden z dvojice zedníků nečekaně pokusí ulovit motýla, pročež druhý skončí zalitý maltou. Ve Výletu bezděčném (č. 5/1890, 3   ) z téhož pe­ riodika pak útlý pan Pudivítr přidrží na pouti balónkáři jeho zboží a nečekaně se s ním vznese k obloze. Do třetice si kreslíř spolupráci se Švábem Malostranským zopakoval v krátce existujícím „časopise humorném a zábavném“ Telefon, kde sám po čase opět působil jako výtvarný redaktor. V komentovaném seriálu Zmýlená neplatí čili Špásovitá mlha (č. 1/1891, 3   ) se smuteční průvod v pošmourném počasí omy­ lem zapojí za pivovarský vůz a v příspěvku Jak si pomohl pan domácí od vody

↓ Mikoláš Aleš Smierenie v Rajchu (1894)

3. Pozoruhodné je, že v reedici této práce, jež vyšla v reprezentativní publikaci Mikoláš Aleš. Humor a satira z roku 1951, byl zmíněný německý nápis pečlivě vyretušován — důvodem byla zřejmě potřeba prezentovat Alše jako vpravdě českého umělce. 4. Na žádost Nového Palečka také Aleš zasedl v porotě, která v roce 1892 vybírala vítězné práce v soutěži o nejlepší bezeslovný obrázkový seriál (← II.7).

164 před komiksem.indd 164

06.12.16 12:27


← Mikoláš Aleš Výlet bezděčný (1890)

(č. 1/1891, 6   ) se pan Krupička snaží zbavit vody ve sklepě přivoláním hasičů, nicméně málem dosáhne toho, že místo odčerpávání začnou dotyční jeho dům kropit. Obě práce se navíc objevily také v týdeníku Pražský humor (1896–1897), jehož vydavatel musel od redakce Telefonu získat původní štočky (← II.7).5 V 90. letech se Alšova tvorba na poli obrázkového seriálu definitivně uza­ vřela.6 Na rozdíl od řady svých kolegů k ní zřejmě nikdy nepřistupoval s oprav­ dovým nadšením ani s chutí do formálních experimentů, zároveň však v pod­ statě nikdy nepodlehl tlaku okolností a neklesl pod svůj důsledně hájený umě­ lecký standard. Alšovy výtvarné kvality se díky tomu plně projevily i v zakáz­ kové produkci a jeho kreslené příběhy byly díky dalším tvůrcovým aktivitám minimálně posledních padesát let téměř automaticky vnímány jako součást příběhu „vysokého“ umění7 – takové štěstí žádného z jeho kolegů nepotkalo.

5. Zmýlená neplatí tak znovu vyšla jako Ó, ta mýlka (č. 25/1896) a Jak si pomohl pan domácí od vody poněkud neinvenčně pod názvem Zmýlená neplatí (dvojčíslo 21—22/1896). Obě nově vydané práce byly zároveň provázeny jinými veršovanými komentáři a o původním autorství Alše či Švába Malostranského nepadlo ani slovo. 6. O jeho služby přitom usilovaly například ostře útočné Šípy, Aleš však po vytvoření několika kreseb s historizujícími náměty další spolupráci odmítl (Švehla 1941: 19). 7. Viz například monografický svazek Humor a satira (Míčko — Svoboda 1951).

165 před komiksem.indd 165

06.12.16 12:27


před komiksem.indd 230

06.12.16 12:27


Obrazová příloha

P

před komiksem.indd 231

06.12.16 12:27


Obsah obrazové přílohy

Josef Mánes Quidos Erholungsreise in X Bildern (1848) → 235—240 Quido Mánes Winterwergnügungen auf der Moldau (1863) → 241 anonym Balada (1859) → 242—243 Viliam Pauliny-Tóth Historia národností v Uhorsku (1861) → 244

anonym Smutná a truchlivá píseň (1867) → 261 anonym Dobrodružství pana Fabiana Kocourka na maškarním plesu (1867) → 262—263

Mikoláš Aleš (podle Wilhelma Busche) Rektor Krtek (1877) → 2294—296

Karel Václav Klíč Strašná smrť (1867) → 270

Mikoláš Aleš Jak Vašek Michlovi zaplatil za jablka (1888) → 297

Karel Václav Klíč Jak se šle stréček Mrkvička podívat do Moskve (1867) → 271—274

anonym Netopýr anebo nehody a příhody váženého pana Majera… (1862) → 242—243

Karel Václav Klíč Pech zůstane na věky pech! / K novému roku (1867) → 275

anonym (podle Rodolpha Töpffera) Pán z Nehodů (1862) → 250—255

Karel Václav Klíč Hody Michala Bryndálka (1867) → 276—277

anonym Příhody, nehody a náhody, které potkaly ruského vlastence Ivana Ivanoviče… (1864) → 258—260

Mikoláš Aleš Pomsta malíře Pentličky (1874) → 292—293

Karel Václav Klíč Jak se šle stréček Mrkvička podívat do světa (1867) → 264—269

Viliam Pauliny-Tóth Poľské povstanie (1863) → 245—247

František Karel Kolár Žalostná píseň o hrozném morytátu (1864) → 256—257

Gustav Jaroslav Schulz Trauriges Schicksal des Herrn Giseke (1877) → 290—291

František Karel Kolár Válka v obrazích (1871) → 278—279 František Karel Kolár Osudy pana c. k. hejtmana Kaktusa na českém táboře lidu (1871) → 280—286 Emanuel Mírohorský Od zvaní do vdaní (1876) → 287—289

Mikoláš Aleš Osud talentu v Čechách (1883) → 298—299 Mikoláš Aleš Pohnutliwá hystorie o hodném Fridolínowi aneb: Jak se z pasáka slawný umělec stal (1887) → 300—301 Josef Varvažovský Břetislav (1877) → 302—303 Karel Krejčík Zrádné dárky! (1880) → 304—306 Karel Krejčík Na rybách (1885) → 307 Karel Ladislav Thuma [Zajíc a lokomotiva] (1887) → 308

232 před komiksem.indd 232

06.12.16 12:27


Karel Krejčík Proháňka vybarveného zajíce po Boleslavsku (1890) → 309 Artuš Scheiner Dobrodružství na poušti (1889) → 310 Artuš Scheiner Nepochopený šelmosmrtič (1890) → 311

Karel Krejčík Že se milkování dobře snáší s grammatikou, toho důkazem tato příhoda studenta Čipery (1888) → 322 Emanuel Boháč Smutný osud výletu v prvním jara rozkvětu (1896) → 323

František Kožíšek Dva Kneipiáni (1893) → 312 anonym Neočekávané výsledky Kneippova léčení (1896) → 313 Ladislav Novák Myslit na vítězství možno není — vnikne-li vám blecha pod brnění (1900) → 314—315 anonym Dekadentova tvorba a triumf (1900) → 316—317 Hugo Boettinger Cesta k vavřínům (1900) → 318—319 Karel August Huguenin Erinnerungen an den Sylvestrabend 1853—54 (1854) → 320 Karel Václav Klíč obálka časopisu Der Floh (1878) → 321

233 před komiksem.indd 233

06.12.16 12:27


P6 anonym Netopýr anebo nehody a příhody váženého pana Majera… (1862)

248 před komiksem.indd 248

06.12.16 12:27


249 před komiksem.indd 249

06.12.16 12:27


před komiksem.indd 324

06.12.16 12:28


Medailony tvůrců

Mikoláš Aleš * 18. 11. 1852 Mirotice † 10. 7. 1913 Vinohrady

Karel Václav Klíč * 30. 5. 1841 Hostinné † 16. 11. 1926 Vídeň

Po reálné škole v Písku absolvoval výtvarnou Akademii v Praze. Jeho cílem bylo stát se malířem velkých historických pláten, ale většinu života představovala hlavní zdroj jeho příjmů drobnější zakázková tvorba. Už během studií si začal přivydělávat kreslenými příspěvky do časopisu Paleček, k ně­ muž brzy přibyly Humoristické listy a poté mnohé další; kromě ilustrací a zdobených záhlaví se věnoval i ob­ rázkovým seriálům. V roce 1879 uspěl spolu s Františkem Ženíškem v soutěži na malířskou výzdobu Národního di­ vadla. Jeho prvním výraznějším dílem na poli knižní ilustrace byl výtvarný doprovod Čelakovského Ohlasu písní ruských, ilustroval také Rukopis králo‑ védvorský a opakovaně spolupracoval se svým přítelem, literátem Aloisem Jiráskem. Pro fasády domů projek­ tovaných architektem Antonínem Wiehlem navrhl řadu sgrafit. Ačkoli se Alšova tvorba zpočátku často setká­ vala s nepochopením, byl doceněn už na sklonku svého života a dnes je pova­ žován za jednoho z nejvýznamnějších českých výtvarníků konce 19. století.

Po studiích na pražské Akademii si založil litografickou dílnu, v níž produ­ koval mimo jiné podobizny význam­ ných postav národního hnutí. V roce 1864 se přestěhoval do Brna a společně s otcem zde založili fotografický ateliér Rafael. V Brně také začal výtvarně při­ spívat do časopisu Vosa a později sám vydávat Veselé listy. V roce 1868 přesíd­ lil do Pešti, kde byl hlavním kreslířem týdeníku Borsszem Jankó, a brzy nato do Vídně, kde kresebně dominoval časopisům Der Floh a Humoristische Blätter von K. Klíč. Současně přispíval do českého Palečka, ale i do slovin­ ského Pavlihy nebo srbského Zmaje. V 70. letech se intenzivně zabýval experimentováním na poli reprodukč­ ních grafických technologií a postupně přišel s několika významnými objevy. Na konci 80. let jej jeho podnikatelské aktivity zavedly do Velké Británie, kde jako výtvarník krátce spolupracoval s časopisem Puck. V úhrnu Klíč před­ stavuje mezinárodně zřejmě vůbec nejúspěšnějšího českého karikaturistu, jenž se přitom soustavně věnoval i ob­ rázkovému seriálu.

325 před komiksem.indd 325

06.12.16 12:28


Redakční poznámka

Při přípravách knihy Před komiksem. Formování domácího obrázkového seriálu ve 2. polovině XIX. století byly následovány a jen dílčím způsobem upravovány ediční a redakční postupy, které byly zavedeny při pracích na Dějinách česko‑ slovenského komiksu 20. století, k nimž představuje přítomná publikace svého druhu pandán. Odlišný charakter materiálu, zejména tedy jeho převažující jednorázovost (tj. v podstatě minimální zastoupení prací na pokračování) a formální rozrůzněnost, ve které se promítla nespecifičnost a dobová nevy­ hraněnost teprve rodícího se obrázkového seriálu jako takového, si vymínil dílčí změny. Respektujeme názvy (proto)komiksových děl včetně jejich případných tis­ kových omylů, a stejně tak šetříme kolísající kvalitu a kvantitu hláskovou. Spíše ojedinělé názvy, jež jsou v originále zaznamenány pravopisem před provede­ ním opravy skladné (přibližně 40. léta 19. století), transliterujeme dle zavede­ ných pravidel (název Pinkasovy ilustrace, uvedený v dobovém tisku jako Staw obležení, tedy přepisujeme jako Stav obležení; jindy výraz dennjk převádíme na denník a podobně). V případě prací publikovaných bez explicitně přiřazeného titulu tento pro potřeby odkazování a zdrojování konstruujeme a tuto skuteč­ nost signalizujeme hranatou závorkou. Většina obrázkovoseriálových prací sledovaného období vycházela bez údaje o autoru scénáře či doprovodných veršů. Není-li tento v textu či v popiskách explicitně uveden, jedná se o práce anonymní. U prvního výskytu komiksového díla v kapitole tento zvýrazňujeme tučným řezem písma, kurzivu užíváme pro ­titu­ly periodik, popřípadě odka­ zovaných prací nesekvenční povahy (jednorázové karikatury, básně, prózy, filmy atd.). Při psaní rozlišujeme dle zdrojového periodika dvojí variantu zápisu: u časopisů vydávaných v ročníkovém pořadu a v každém ročníku číslovaných znovu od čísla 1 volíme podobu s lomítkem (tedy např. Humoristické listy č. 12/1877), tam, kde číslování probíhá průběžně, neodvisle od konkrétního vročení, volíme zápis s čárkou (Fliegende Blätter č. 596, 1856). V případě, že časopis v daném období nenásledoval členění podle kalendářních roků, ale or­ ganizoval ročníky dle školního pořádku, signalizujeme tuto informaci zápisem pomlčky a zkráceného druhého roku (např. Malý čtenář č. 7/1898—99). Chce­ me-li ale mimo kontext časopiseckého členění do ročníků upozornit na prosté rozmezí let, rozepisujeme oba roky (např. do tvaru 1898–1899). Pro zefektivnění zápisu užíváme zkratek s. (scénář), k. (kresba) a v. (verše), pro přehlednost nerozlišujeme v tomto zkratkovitém záznamu mezi různými

336 před komiksem.indd 336

06.12.16 12:28


výtvarnými technikami. Spolu s těmito údaji zaznamenáváme u seriálů i počet pokračování a u všech prací pak rovněž počet panelových polí (pro něž uží­ váme značku  ). Pro větší zpřehlednění a usouvztažnění byly do textu včleněny křížové odkazy (→). U prací, jejichž reprodukce byly zařazeny do obrazové přílohy (kam byly kromě vícestránkových prací na pokračování pro lepší pro­ porcionalitu výkladu odkázány i některé obrázkové seriály charakteru jednorá­ zového), na tuto skutečnost upozorňujeme červeným odkazem P →). Jmenný rejstřík pokrývá všechny části výkladového textu včetně poznám­ kového aparátu a popisků k obrázkům, stejně jako medailony a obrazovou pří­ lohu. Vyloučeny z něj naopak byly strany servisní a čistě odkazové (obsah, pře­ dělové listy, literatura). Od vlastních jmen odvozené výrazy značkové (např. vy­ davatelství Braun & Schneider) do rejstříku nepromítáme.

337 před komiksem.indd 337

06.12.16 12:28


Zdroje vyobrazení

Ilustrace v textu s. 22 Giovanni Battista Piranesi, Veduta del prospetto principale della Colonna Trajana, 1774, in: Wikimedia Commons (online: https://commons. wikimedia.org/wiki/File:Piranesi-14006.jpg) s. 23 Tapisserie de Bayeux — Scènes 55 & 56, cca 1070, in: Wikimedia Commons (online: https://commons. wikimedia.org/wiki/File: Bayeux_Tapestry_scene55_ William_Hastings_battlefield.jpg) s. 24 Biblia pauperum, 14./15. století, in: Wikimedia Commons (online: https://commons. wikimedia.org/wiki/File:Biblia-pauperum-Bnf-A.jpg) s. 25 Fliegende Blätter, č. 2752 — titulní strana (Adolf Hengeler, Rache des Nebenbuhlers), 1898, in: Fliegende Blätter č. 2752, 1898, s. 1 s. 28 William Hogarth, A Harlot’s Progress V, 1732, in: Thierry Smolderen, The Origins of Comics: From William Hogarth to Winsor McCay, University Press of Mississippi, Jackson 2014, s. 16 s. 29 Franz Joseph von Goez, Lenardo und Blandine. Ein Melodram nach Bürger in 160 Leidenschaftlichen Entwürfen, 1783, listy

11—13, in: Andy’s Early Comics Archive (online: http://konkykru.com/ e.goez.1783.lenardo.und. blandine.1.html) s. 30 Thomas Rowlandson, Doctor Syntax, Losing his Way, 1813, in: Wikimedia Commons (online: https://commons. wikimedia.org/wiki/File:SYNTAX(1813)_-_02_-_Doctor_ Syntax,_ Losing_his_Way. jpg) s. 31 George Cruikshank, The Bottle, 1847, in: Wikimedia Commons (online: https:// commons.wikimedia.org/ wiki/File:The_bottle,_by_ George_Cruikshank_Wellcome_L0007411.jpg) s. 32 Gustave Doré, Les Dés-Agréments d’un Voyage d’Agrément, 1851, in: David Kunzle (ed.), Gustave Doré: Twelve Comic Strips, University Press of Mississippi, Jackson 2015, s. 164 s. 34 Wilhelm Busch, Die fromme Helene, 1872, in: Wilhelm Busch, Humoristischer Hausschatz, Fr. Bassermann, München 1925, s. 18 s. 36 Richard Felton Outcault, The Yellow Kid and His New Phonograph, 1896, in: Thierry Smolderen, The Origins of Comics: From William Hogarth to Winsor McCay, University Press of Mississip­pi, Jackson 2014, s. 143

s. 39 Rodolphe Töpffer, M. Vieux Bois, 1846, in: Collection des histoires en Estampes de R. Toepffer, 6me Volume, Librairie allemande de J. Kessmann, Geneve 1846, obálka s. 40 Rodolphe Töpffer, M. Vieux Bois, 1846, titulní list, in: Collection des histoires en Estampes de R. Toepffer, 6me Volume, Librairie allemande de J. Kessmann, Geneve 1846, s. 11 s. 41 Rodolphe Töpffer, upoutávka na další svazky edice Töpfferových obrázkových seriálů, 1846, in: Collection des histoires en Estampes de R. Toepffer, 6me Volume, Librairie allemande de J. Kessmann, Geneve 1846, s. 104 s. 42 Gustave Doré, Histoire Dramatique, Pittoresque et Caricaturale de la Sainte Russie, 1853, in: Thierry Smolderen, The Origins of Comics: From William Hogarth to Winsor McCay, University Press of Mississippi, Jackson 2014, s. 52 s. 46 Rodolphe Töpffer, Essai de physiognomonie, manuskript, 1845, s. 34 (online: http:// gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8529034f) s. 47 Karel Václav Klíč, Šest okamžiků ze života pana Abrahama Tajtelesa, bursiána, 1885, in: Paleček č. 9/1885, s. 68

338 před komiksem.indd 338

06.12.16 12:28


s. 48 Antonín Gareis, Kterak se pan Cvrček dal fotografovati, 1876, in: Světozor č. 6/1876, s. 91 s. 49 Antonín Gareis, Kterak se pan Cvrček dal fotografovati, 1876, in: Světozor č. 8/1876, s. 123 s. 50 Der Floh, č. 44/1869 — titulní strana (Karel Václav Klíč, Ernst Renz), 1869, in: Der Floh č. 44/1869, s. 1 s. 52 Rodolphe Töpffer, L’Histoire de Monsieur Cryptogame, manuskript, 1830, in: David Kunzle (ed.), Rodolphe Töpffer: The Complete Comic Strips, University Press of Mississippi, Jackson 2007, s. 590 s. 54 Le Bois Protat, cca 1370—1380, in: Wikimedia Commons (online: https:// commons.wikimedia.org/ wiki/File:Le_bois_Protat.jpg) s. 56 anonym, Prager Potpourri, 1865, in: Leuchtkugel č. 23/1865, s. 184 s. 58 František Kožíšek, Žák a mistr, 1893, in: Nový Paleček č. 22/1893, s. 172 s. 59 Karel Krejčík, Jsou to čtyři slova, 1888, in: Šípy č. 51/1888, s. 2 s. 61 Karel Václav Klíč, Strašná historie o jednom přeukrutném mordu, 1864, in: Veselé listy č. 3/1864, s. 20 s. 62 Charles Philipon, Les Poires, 1831, in: OpenEdition books (online: http://books.openedition.org/pupo/2240) s. 63 Karel Krejčík, Tisíciletý vývoj, 1896, in: Šípy č. 29/1896, s. 6 s. 64 Adolf Liebscher, Sedm havranů, 1880, in: Světozor č. 29, 1880, s. 341 s. 65 Karel Václav Klíč, Klic’s Ferienreise, 1872, in: Der Floh č. 19/1872, s. 85 s. 66 anonym, Z nejnovějších afrických cest Dra. Emila Holuba, 1888, in: Světozor č. 10/1888, s. 156

s. 67 anonym, Z nejnovějších afrických cest Dra. Emila Holuba, 1888, in: Světozor č. 10/1888, s. 157 s. 74 Humoristické listy, č. 14/1865 — titulní strana (Karel František Kolár, Také jeden ženiální nápad německého Cavoura), 1865, in: Humoristické listy č. 14/1865, s. 1 s. 75 Češíček, č. 31/1866 — titulní strana (Theodor Rothaug, Žalostný rok), 1866, in: Češíček č. 31/1866, s. 1 s. 76 Paleček, č. 63/1877 — titulní strana (Karel Václav Klíč, Kámen mudrců), 1877, in: Paleček č. 63/1877, s. 1 s. 77 Šípy, č. 51/1888 — titulní strana (Karel Krejčík, Jsou to čtyři slova), 1888, in: Šípy č. 51/1888, s. 1 s. 81 Hippolyt Soběslav Pinkas, V nouzi Franta dobrý, 1853, in: Svatolukášská kniha, manuskript; fotografie © Národní galerie v Praze 2016 s. 83 Josef Mánes, [Vystoupení Viktora Barvitia na jevišti], cca 1850, in: Svatolukášská kniha, manuskript; fotografie © Národní galerie v Praze 2016 s. 85 Pavel Maixner, Tragödie aus dem 19ten Jahrhundert im Jičiner Kreise, 1. pol. 50. let 19. stol., in: Svatolukášská kniha, manuskript; fotografie © Národní galerie v Praze 2016 s. 86 Bedřich Havránek, Ritter Frantiscon von Kozojet, 1. pol. 50. let 19. stol., in: Svatolukášská kniha, manuskript; fotografie © Národní galerie v Praze 2016 s. 89 (nahoře) Kaspar Braun, Des Herrn Barons Beisele und seines Hofmeisters Dr. Eisele Kreuz- und Querzüge durch Deutschland, 1846, in: Fliegende Blätter č. 53, 1846, s. 40 s. 89 (dole) anonym, [Dva šosáci], 1847, in: Paleček č. 19/1847, s. 2

s. 90 anonym, Veliké spiknutí v Kocourkově, 4. Dálší pátrání po spiknutí, 1848, in: Česko-slovanský vlastenský denník 18. 8. 1848, s. 164 s. 91 Hippolyt Soběslav Pinkas, Illustrace k liberálnímu programu, 1849, in: Šotek č. 1/1849, s. 3 s. 93 Bedřich Havránek (?), Slasti a strasti myslivecké, 1866, in: Humoristické listy č. 9/1866, s. 70 s. 94 Emanuel Mírohorský (?), Osudy moderních „Vatermördrův“, 1858, in: Humoristické listy č. 5/1858, s. 104 s. 97 AL, A opět Darwin!, 1877, in: Humoristické listy č. 24/1877, s. 189 s. 98 František Karel Kolár, Veršíky pro malé děti s obrázky velkých dětí, 1871, in: Humoristické listy č. 40/1871, s. 316 s. 99 František Karel Kolár, Veršíky pro malé děti s obrázky velkých dětí, 1871, in: Humoristické listy č. 40/1871, s. 317 s. 100 Hanuš Brádka, Svoboda hajný a Procházka pytlák, 1874, in: Humoristické listy č. 10/1874, s. 40 s. 102 Emanuel Mírohorský, Před posvícením, 1876, in: Humoristické listy č. 37/1876, s. 293 s. 105 anonym, Bájka o dvoch levoch, 1862, in: Černokňažník č. 12/1862, s. 93 s. 107 anonym, Pošmourná a plačtivá píseň pro mládence a panny, 1862, in: Kovář č. 2/1862, s. 16 s. 109 František Karel Kolár, Znázornění boje v Americe a jeho nepochybný výsledek, 1864, Bič č. 13/1864, s. 101 s. 110 anonym, Naruživost a její následky, 1866, in: Češíček č. 34/1866, s. 8 s. 113 Gustav Jaroslav Schulz, Pět smyslů, 1876, in: Paleček č. 3/1876, s. 21

339 před komiksem.indd 339

06.12.16 12:28


s. 114 Gustav Jaroslav Schulz, Krátká blaženost, 1875, in: Paleček č. 21/1875, s. 165 s. 116 Mikoláš Aleš, Rytířská ballada, 1878, in: Paleček č. 22/1878 s. 172 s. 117 Hanuš Brádka, Oklamaný Turek, 1874, in: Paleček č. 1/1874 s. 5 s. 119 František Karel Kolár, Pan Má­ček obléká se na „špacír“, 1878, in: Paleček č. 15/1878, s. 116 s. 121 Karel Václav Klíč, Osudy a nehody cušóra brněnských „Neuigkeitů“, 1864, in: Vosa č. 9/1864, s. 8 s. 122 anonym, Politisches Gespräch von einer Stunde, 1845, in: Fliegende Blätter č. 162, 1848, s. 140 s. 123 Karel Václav Klíč, Nejkratší ces­ ta protivníka přesvědčiti, 1866, in: Veselé listy č. 1/1866, s. 4 s. 124 Carl Stauberin, Pläsir-Reise des Herrn Blaumeier und seiner Frau Nanni, 1851, in: Fliegende Blätter č. 322, 1851, s. 77 s. 125 Karel Václav Klíč, Jak se šle stréček Mrkvička podívat do světa, 1867, in: Veselé listy č. 1/1867, s. 5 s. 127 Karel Václav Klíč, Studená lázeň s teplým koncem, 1878, in: Paleček č. 19/1878, s. 147—148 s. 129 Karel Svoboda, Dlouhý, Široký, Bystrozraký, 1869, in: Květy č. 19/1869, s. 149 s. 130 Antonín Gareis, Šel Jukel na pivo, 1868, in: Světozor č. 48/1868, s. 10 s. 133 anonym, Od instance k instanci, 1854, in: Zlaté klasy č. 37/1853—54, s. 275 s. 134 anonym, Veselý začátek a smutný konec, 1875, in: Přítel dítek č. 2/1875, s. 12 s. 137 František Karel Kolár, Z Čech do Bosny, 1880, in: Humoristické listy č. 34/1880, s. 268

s. 139 František Karel Kolár, Udatný sněmu rek „fon“ Plener-Jabůrek, 1887, in: Humoristické listy č. 2/1887, s. 16 s. 140 Gustav Jaroslav Schulz, Mistr Žehlička a „Červený Beneda aneb Loupežnická peleš v zakletém městě“, čili „Účinky krvavých románů“, 1880, in: Paleček č. 37/1880, s. 293 s. 142 (nahoře) Gustav Jaroslav Schulz (?), Co láska dělá, aneb: Šťastný začátek, nešťastný konec, 1879, in: Paleček č. 40/1879, s. 317 s. 142 (dole) Gustav Jaroslav Schulz, Krasno li se počelo, a gle kako se svršilo!, 1897, in: Starmali č. 30/1897, s. 126 s. 144 Josef Mukařovský, Nový klobouk — a jeho nehody, 1887, in: Nový Paleček č. 1/1887, s. 5 s. 146 anonym, Návrh k cyklu konkurenčnímu o cenu dvou dukátů…, 1892, in: Nový Paleček č. 7/1892, s. 54 s. 147 František Kožíšek, Nešťastný konec Amorkův, 1893, in: Nový Paleček č. 20/1893, s. 156—157

s. 157 Emanuel Boháč, Pekař a vozka, 1893, in: Besedy lidu č. 15/1893, s. 176 s. 161 Mikoláš Aleš, Nápad kmotra Vrány, 1885, in: Paleček č. 24/1885, s. 189 s. 163 Mikoláš Aleš, Týden ze života mistra Perlíka, 1888, in: Švanda dudák č. 16/1888, s. 123—124 s. 164 Mikoláš Aleš, Smierenie v Rajchu, 1894, in: Černokňažník č. 2/1894, s. 13 s. 165 Mikoláš Aleš, Výlet bezděčný, 1890, in: Zábavné listy č. 5/1890, s. 117 s. 167 Karel Krejčík, Ballada literární, 1879, in: Humoristické listy č. 47/1879, s. 373 s. 168 Adolf Oberländer, Der Urlaubs-Abenteuer aus der Zeit der Kreuzzüge, 1891, in: Fliegende Blätter č. 2371, 1891, s. 1—2 s. 169 Karel Krejčík, „Pokoj lidem dobré vůle!“ — a tento úbor napadeným šelmami čechožroutskými, 1893, in: Humoristické listy č. 51/1893, s. 1

s. 149 (nahoře) Rudolph Dirks, Les Grenouilles, 1899, in: Journal pour tous č. 18/1899, s. 7

s. 171 Karel Krejčík, Jak Herec pan B. studuje v kavárně „Imperial“ novou roli, 1881, in: Paleček č. 50/1881, s. 397

s. 149 (dole) anonym, Žabí veselo­ hra, 1900, in: Nový Paleček č. 24/1900, s. 188

s. 172 Karel Krejčík (?), Pan Cáp, 1885, in: Paleček č. 19/1885, s. 151

s. 150 Emanuel Mírohorský, Tragoedie muže, 1896, in: Šípy č. 50/1896, s. 12

s. 173 Karel Krejčík, David a Goliáš, 1896, in: Pražský humor č. 23/1896, s. 4—5

s. 152 Karel Stroff (?), Nutna-li ti Quisisana — nechtěj nikdo dělat pána!, 1900, in: Švanda dudák č. 23/1900, s. 202—203

s. 177 Artuš Scheiner, Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá, 1888, in: Švanda dudák č. 5/1888, s. 37

s. 154 Edvard Brechler, Umělcova vycházka, 1881, in: Světozor č. 20/1881, s. 237 s. 155 Josef Mukařovský, Ladíkova výprava, 1886, in: Světozor č. 41/1886, s. 649 s. 156 Stanislav Lenc, Koncertní dvojzpěv, 1889, in: Světozor č. 23/1889, s. 272

s. 179 Artuš Scheiner, Nezdařené pohostění, 1889, in: Světozor č. 48/1889, s. 576 s. 180 Artuš Scheiner, Klep není sice na škodu, však ejhle při něm nehodu!, 1891, in: Vilímkův humoristický kalendář na rok 1892, s. 62—63

340 před komiksem.indd 340

06.12.16 12:28


s. 182 anonym, Povídka beze slov, 1880, in: Přítel dítek č. 10/1880, s. 40 s. 184 anonym, Nebezpečná hračka, 1899, in: Česká mládež č. 2/1899, s. 7—8 s. 186 anonym, Potrestaný mlsout, 1897, in: Rajská zahrádka č. 1/1897—98, s. 23 s. 189 Karel Ladislav Thuma, Pomsta, 1886, in: Paleček č. 25/1886, s. 220 s. 190 Karel Ladislav Thuma, [Neúspěšný lov], 1887, in: Malý čtenář č. 9/1886—87, s. 143 s. 191 Karel Ladislav Thuma, Páně Krupičkův vynález na rošťáky, 1900, in: Malý čtenář č. 19/1899—1900, s. 304 s. 192 Frank Morris Howarth, Chytrý strejda, 1898, in: Nový Paleček č. 51/1898, s. 405 s. 193 Karel Ladislav Thuma, Neblahá zmýlená, 1900, in: Malý čtenář č. 4/1900—01, s. 64 s. 196 František Karel Kolár, Udatný rek kanonýr Jabůrek, 1884, František Augustin Urbánek, Praha 1884 s. 198 Josef Ulrich, Když se v Americe nesmluví, 1896, in: Vilímkův humoristický kalendář na 1897, s. 49 s. 199 anonym, Jeden a jedna dají — tři, 1897, in: Kalendář Pikantního světa na rok 1898, s. 40—45 s. 205 František Karel Kolár, Eine pra­ger Mord-Geschichte, 1864, in: Leuchtkugeln č. 24/1864, s. 96 s. 207 Karel Václav Klíč, „Balek“ és „Kozák“, 1868, in: Borszzem Jankó č. 43/1868, s. 578 s. 208 Karel Václav Klíč, Vorarbeiten zur deutschen Kaiserkrönung, 1871, in: Der Floh č. 7/1871, s. 28 s. 209 Karel Václav Klíč, „Diese Hitze!“, 1870, in: Der Floh č. 22/1870, s. 88

s. 211 Karel Václav Klíč, Die Duell­ manie oder chienesische Zustände, 1876, in: Humoristische Blätter von K. Klíč č. 20/1876, s. 4 s. 213 Theodor Zajączkowski, Tschokerl und Paperl, 1874, Neue Fliegende č. 1/1874, s. 7 s. 214 Artuš Scheiner, Überrascht, 1889, in: Caviar č. 11/1888—89, s. 325 s. 217 anonym, Der Diplomatische Zaschenspieler, 1871, in: Der Satan č. 6/1871, s. 4 s. 219 Karl Pommerhanz, Der unfreiwillige Equilibrist, 1896, in: Meggendorfer’s humoristische Blätter č. 290, 1896, s. 30 s. 220 Hans Horina, Parádnice, 1907, in: Malý čtenář č. 18/1906—07, s. 288 s. 223 Karel Ladislav Thuma, Nové příhody opičáka Fuka, II., Fuk knihařem, 1908, in: Malý čtenář č. 16/1907—08, s. 260 s. 224 Karel Stroff, Páně Ťopáskova spiritistická příhoda sylvestrovská, 1906, in: Švanda dudák č. 1/1906, s. 9

s. 237 Josef Mánes, Quidos Erholungsreise in X Bildern, list 3 a 4, 1848, Svatolukášská kniha, manuskript; fotografie © Národní galerie v Praze 2016 s. 238 Josef Mánes, Quidos Erholungsreise in X Bildern, list 5 a 6, 1848, Svatolukášská kniha, manuskript; fotografie © Národní galerie v Praze 2016 s. 239 Josef Mánes, Quidos Erholungsreise in X Bildern, list 7 a 8, 1848, Svatolukášská kniha, manuskript; fotografie © Národní galerie v Praze 2016 s. 240 Josef Mánes, Quidos Erholungsreise in X Bildern, list 9 a 10, 1848, Svatolukášská kniha, manuskript; fotografie © Národní galerie v Praze 2016 s. 241 Quido Mánes, Winterwer­ gnügungen auf der Moldau, 1863, Svatolukášská kniha, manuskript; fotografie © Národní galerie v Praze 2016 s. 242 anonym, Balada, 1859, in: Humoristické listy č. 14/1859—60, s. 116

s. 225 Artuš Scheiner (s. Marta Voleská), Kulihrášek v hlubinách mořských, 1932, in: Artuš Scheiner — Marta Voleská, Kulihrášek v hlubinách mořských, Gustav Voleský, Praha 1932, s. 5

s. 243 anonym, Balada, 1859, in: Humoristické listy č. 14/1859—60, s. 117

s. 227 Gustav Jaroslav Schulz, Veselé čtení, 1881, in: Světozor č. 38/1881, s. 449

s. 245 Viliam Pauliny-Tóth, Poľské povstanie, 1863, in: Černokňažník č. 13/1863, s. 104

Obrazová příloha

s. 246 Viliam Pauliny-Tóth, Poľské povstanie, 1863, in: Černokňažník č. 14/1863, s. 112

s. 235 Josef Mánes, Quidos Erholungsreise in X Bildern, titulní list, 1848, Svatolukášská kniha, manuskript; fotografie © Národní galerie v Praze 2016 s. 236 Josef Mánes, Quidos Erholungsreise in X Bildern, list 1 a 2, 1848, Svatolukášská kniha, manuskript; fotografie © Národní galerie v Praze 2016

s. 244 Viliam Pauliny-Tóth, História národností v Uhersku, 1861, in Černokňažník č. 1/1861, s. 4

s. 247 Viliam Pauliny-Tóth, Poľské povstanie, 1863, in: Černokňažník č. 15/1863, s. 120 s. 248 anonym, Netopýr anebo nehody a příhody váženého pana Majera…, 1862, in: K ­ ovář č. 1/1862, s. 7

341 před komiksem.indd 341

06.12.16 12:28


s. 249 anonym, Netopýr anebo nehody a příhody váženého pana Majera…, 1862, in: Kovář č. 1/1862, s. 8

s. 262 anonym, Dobrodružství pana Fabiana Kocourka na maškarním plesu, 1867, in: Češíček č. 3/1867, s. 20

s. 275 (nahoře) Karel Václav Klíč, Pech zůstane navěky pech!, 1867, in: Veselé listy č. 16/1867, s. 119

s. 250 anonym (podle Rodolpha Töpffera), Pán z Nehodů, 1862, in: Kovář č. 17/1862, s. 132

s. 263 anonym, Dobrodružství pana Fabiana Kocourka na maškarním plesu, 1867, in: Češíček č. 4/1867, s. 28

s. 275 (dole) Karel Václav Klíč, K novému roku, 1867, in: Veselé listy č. 25/1867, s. 196

s. 251 anonym (podle Rodolpha Töpffera), Pán z Nehodů, 1862, in: Kovář č. 17/1862, s. 133

s. 264 Karel Václav Klíč, Jak se šle stréček Mrkvička podívat do světa, 1867, in: Veselé listy č. 1/1867, s. 5

s. 276 Karel Václav Klíč, Hody Michala Bryndálka, 1867, in: Veselé listy č. 22/1867, s. 168

s. 252 anonym (podle Rodolpha Töpffera), Pán z Nehodů, 1862, in: Kovář č. 18/1862, s. 140

s. 265 Karel Václav Klíč, Jak se šle stréček Mrkvička podívat do světa, 1867, in: Veselé listy č. 2/1867, s. 13

s. 277 Karel Václav Klíč, Hody Michala Bryndálka, 1867, in: Veselé listy č. 22/1867, s. 169

s. 253 anonym (podle Rodolpha Töpffera), Pán z Nehodů, 1862, in: Kovář č. 20/1862, s. 156

s. 266 Karel Václav Klíč, Jak se šle stréček Mrkvička podívat do světa, 1867, in: Veselé listy č. 3/1867, s. 21

s. 278 František Karel Kolár, Válka v obrazích, 1871, in: Humoristické listy č. 7/1871, s. 52

s. 254 anonym (podle Rodolpha Töpffera), Pán z Nehodů, 1862, in: Kovář č. 22/1862, s. 174

s. 267 Karel Václav Klíč, Jak se šle stréček Mrkvička podívat do světa, 1867, in: Veselé listy č. 4/1867, s. 29

s. 255 anonym (podle Rodolpha Töpffera), Pán z Nehodů, 1862, in: Kovář č. 22/1862, s. 175

s. 268 Karel Václav Klíč, Jak se šle stréček Mrkvička podívat do světa, 1867, in: Veselé listy č. 5/1867, s. 37

s. 256 František Karel Kolár, Žalostná píseň o hrozném morytátu, 1864, in: Bič č. 3/1864, s. 20

s. 269 Karel Václav Klíč, Jak se šle stréček Mrkvička podívat do světa, 1867, in: Veselé listy č. 6/1867, s. 45

s. 257 František Karel Kolár, Žalostná píseň o hrozném morytátu, 1864, in: Bič č. 3/1864, s. 21 s. 258 anonym, Příhody, nehody a náhody, které potkaly ruského vlastence Ivana Ivanoviče…, 1864, in: Bič č. 7/1864, s. 53 s. 259 anonym, Příhody, nehody a náhody, které potkaly ruského vlastence Ivana Ivanoviče…, 1864, in: Bič č. 8/1864, s. 60 s. 260 anonym, Příhody, nehody a náhody, které potkaly ruského vlastence Ivana Ivanoviče…, 1864, in: Bič č. 9/1864, s. 68 s. 261 anonym, Smutná a truchlivá píseň, 1867, in: Češíček č. 1/1867, s. 13

s. 270 Karel Václav Klíč, Strašná smrť, 1867, in: Veselé listy č. 7/1867, s. 57 s. 271 Karel Václav Klíč, Jak se šle stréček Mrkvička podívat do Moskve, 1867, in: Veselé listy č. 11/1867, s. 81 s. 272 Karel Václav Klíč, Jak se šle stréček Mrkvička podívat do Moskve, 1867, in: Veselé listy č. 12/1867, s. 88 s. 273 Karel Václav Klíč, Jak se šle stréček Mrkvička podívat do Moskve, 1867, in: Veselé listy č. 12/1867, s. 89 s. 274 Karel Václav Klíč, Jak se šle stréček Mrkvička podívat do Moskve, 1867, in: Veselé listy č. 13/1867, s. 96

s. 279 František Karel Kolár, Válka v obrazích, 1871, in: Humoristické listy č. 7/1871, s. 53 s. 280 František Karel Kolár, Osudy pana c. k. hejtmana Kaktusa na českém táboře lidu, 1871 in: Humoristické listy č. 29/1871, s. 228 s. 281 František Karel Kolár, Osudy pana c. k. hejtmana Kaktusa na českém táboře lidu, 1871 in: Humoristické listy č. 30/1871, s. 236 s. 282 František Karel Kolár, Osudy pana c. k. hejtmana Kaktusa na českém táboře lidu, 1871 in: Humoristické listy č. 30/1871, s. 237 s. 283 František Karel Kolár, Osudy pana c. k. hejtmana Kaktusa na českém táboře lidu, 1871 in: Humoristické listy č. 31/1871, s. 244 s. 284 František Karel Kolár, Osudy pana c. k. hejtmana Kaktusa na českém táboře lidu, 1871 in: Humoristické listy č. 31/1871, s. 245 s. 285 František Karel Kolár, Osudy pana c. k. hejtmana Kaktusa na českém táboře lidu, 1871 in: Humoristické listy č. 32/1871, s. 252

342 před komiksem.indd 342

06.12.16 12:28


s. 286 František Karel Kolár, Osudy pana c. k. hejtmana Kaktusa na českém táboře lidu, 1871 in: Humoristické listy č. 32/1871, s. 253 s. 287 Emanuel Mírohorský, Od zvaní do vdaní, 1876, in: Humoristické listy č. 10/1876, s. 77 s. 288 Emanuel Mírohorský, Od zvaní do vdaní, 1876, in: Humoristické listy č. 11/1876, s. 85 s. 289 Emanuel Mírohorský, Od zvaní do vdaní, 1876, in: Humoristické listy č. 12/1876, s. 93 s. 290 Gustav Jaroslav Schulz, Trauriges Schicksal des Herrn Giseke, 1877, in: Neue Fliegende č. 25/1877, s. 198 s. 291 Gustav Jaroslav Schulz, Trauriges Schicksal des Herrn Giseke, 1877, in: Neue Fliegende č. 25/1877, s. 199 s. 292 Mikoláš Aleš, Pomsta malíře Pentličky, 1874, in: Paleček č. 17/1874, s. 132 s. 293 Mikoláš Aleš, Pomsta malíře Pentličky, 1874, in: Paleček č. 17/1874, s. 133 s. 294 Mikoláš Aleš (podle Wilhelma Busche), Rektor Krtek, 1877, in: Paleček č. 40/1877, s. 317 s. 295 Mikoláš Aleš (podle Wilhelma Busche), Rektor Krtek, 1877, in: Paleček č. 41/1877, s. 324 s. 296 Mikoláš Aleš (podle Wilhelma Busche), Rektor Krtek, 1877, in: Paleček č. 41/1877, s. 325 s. 297 Mikoláš Aleš, Jak Vašek Michlovi zaplatil za jablka. Dragounská historie z dob napoleonských, 1888, in: Paleček č. 18/1888, s. 144 s. 298 Mikoláš Aleš, Osud talentu v Čechách. Nejtrpčí báseň beze slov, 1883, in: Paleček č. 2/1883, příloha Šotek, s. 6

s. 299 Mikoláš Aleš, Osud talentu v Čechách. Nejtrpčí báseň beze slov, 1883, in: Paleček č. 2/1883, příloha Šotek, s. 7

s. 313 anonym, Neočekávané výsledky Kneippova léčení, 1896, in: Nové illustrované listy č. 12/1896, s. 189

s. 300 Mikoláš Aleš, Pohnutliwá hystorie o hodném Fridolínowi aneb: Jak se z pasáka slavný umělec stal, 1887, in: Švanda dudák č. 18/1887, s. 140

s. 314 Ladislav Novák, Myslit na vítězství možno není — vnikne-li vám blecha pod brnění, 1900, in: Švanda dudák č. 10/1900, s. 88

s. 301 Mikoláš Aleš, Pohnutliwá hystorie o hodném Fridolínowi aneb: Jak se z pasáka slavný umělec stal, 1887, in: Švanda dudák č. 18/1887, s. 141

s. 315 Ladislav Novák, Myslit na vítězství možno není — vnikne-li vám blecha pod brnění, 1900, in: Švanda dudák č. 10/1900, s. 89

s. 302 Josef Varvažovský, Břetislav, 1877, in: Paleček č. 33/1877, s. 260

s. 316 anonym, Dekadentova tvorba a triumf, 1900, in: Švanda dudák č. 26/1900, s. 228

s. 303 Josef Varvažovský, Břetislav, 1877, in: Paleček č. 34/1877, s. 268

s. 317 anonym, Dekadentova tvorba a triumf, 1900, in: Švanda dudák č. 26/1900, s. 229

s. 304 Karel Krejčík, Zrádné dárky!, 1880, in: Paleček č. 17/1880, s. 133

s. 318 Hugo Boettinger, Cesta k vavřínům, 1900, in: Švanda dudák č. 29/1900, s. 254

s. 305 Karel Krejčík, Zrádné dárky!, 1880, in: Paleček č. 18/1880, s. 141

s. 319 Hugo Boettinger, Cesta k vavřínům, 1900, in: Švanda dudák č. 29/1900, s. 255

s. 306 Karel Krejčík, Zrádné dárky!, 1880, in: Paleček č. 19/1880, s. 149

s. 320 Karel August Huguenin, Erinnerungen an den Sylvestrabend 1853—54, 1854, Svatolukášská kniha, manuskript; fotografie © Národní galerie v Praze 2016

s. 307 Karel Krejčík, Na rybách, 1885, in: Paleček č. 11/1885, s. 84 s. 308 Karel Ladislav Thuma, [Zajíc a lokomotiva], 1887, in: Malý čtenář č. 8/1887—88, s. 16 s. 309 Karel Krejčík, Proháňka vybarveného zajíce po Boleslavsku, 1890, in: Šípy č. 16/1890, s. 8 s. 310 Artuš Scheiner, Dobrodružství na poušti, 1889, in: Světozor č. 24/1889, s. 288 s. 311 Artuš Scheiner, Nepochope­ný šelmosmrtič, 1890, in: ­Vilímkův humoristický kalendář na rok 1890, s. 30—31

s. 321 Der Floh, č. 43/1878 — titulní strana (Karel Václav Klíč, Der gewutzelte Beust), 1878, in: Der Floh č. 43/1878, s. 1 s. 322 Karel Krejčík, Že se milkování dobře snáší s grammatikou, toho důkazem tato příhoda studenta Čipery, 1888, in: Humoristické listy č. 22/1888, s. 221 s. 323 Emanuel Boháč, Smutný osud výletu v prvním jara rozkvětu, 1896, in: Besedy lidu č. 14/1896, s. 161

s. 312 František Kožíšek, Dva Kneipiáni, 1893, in: Nový Paleček č. 19/1893, s. 148

343 před komiksem.indd 343

06.12.16 12:28


Literatura

Primární zdroje (excerpovaná periodika)

A Acta Fidelica 1890, 1891 Algemeine Zeitung von Böhmen 1848, 1849 Anděl strážný 1882—1900

B Beseda 1875 Besedy lidu 1893—1900 Besídka malých 1881—1900 Bič 1864 Bič (II) 1890—1893 Bild und Leben 1846—1849 Blesk 1864 Blesk (II) 1887 Borsszem Jankó 1868—1871 Botičské bludičky 1896, 1898 Brejle 1849 Brejle (II) 1861 Brivec 1899, 1900 Brněnský drak 1894 Brünner Fliegende Blätter 1897—1900 Brünner Kikeriki 1882, 1883 Břitva 1892 Budečská zahrada 1869—1889

C

F

Caviar 1886—1891 Caviar­‑Kalender für 1888—1899 Cepy 1881

Figaro (Vídeň) 1890 Fliegende Blätter 1844—1900 (Der) Floh 1869—1890 Floh­‑Kalender für 1872 (Der) Freund des Volkes 1848

Č Časopis českého studenstva 1889—1890 Černokňažník 1861—1864 Černokňažník (II) 1876—1900 Česká mládež 1898, 1899 České kopřivy 1889, 1890 Česko­‑moravské kopřivy 1891, 1892 Česko­‑slovanský vlastenecký denník 1848, 1849 Český Figaro 1898 Český jinoch 1896 Češíček 1866, 1867 Češíčkův kalendář na rok 1867

D Dělník 1869—1871 Diblík 1855 Diblík (II) 1865 Diblík (III) 1885, 1886 Drak 1875 Düsseldorfer Monatshefte 1847, 1848

E Echo 1868

H Hacafírek v kacabajce 1848 Hasičský kalendář rodinný na obyčejný rok 1894—1900 Hiddigeigei 1873, 1874 Hlasatel český 1818—1819 Hoblík a rajblík 1890, 1891 Hospodářské listy 1884, 1885 Hrom 1900 Humor 1896, 1897 Humoristické listy 1858—1900 Humoristische Blätter 1873—1880 Hvězda 1860—1862

I Illustrovaný kurýr 1893—1895

J Jarý věk 1883—1888 Jasoň 1859, 1860 Ječmínek 1864 Ježibaba 1871—1872 Junoš 1865—1866 Jurij s pušo 1884, 1885

344 před komiksem.indd 344

06.12.16 12:28


K Kalendář Besed lidu na rok 1895—1900 Kalendář Pikantního světa na rok 1898—1900 Káně 1885 Karabáč 1896 Kikeriki 1861—1870 Kladderadatsch 1848, 1849 Kmotr 1881 Kneippův kalendář 1898 Kocaurkowan 1884 Komenský 1865, 1866 Komenský (II) 1873—1900 Kopřiva 1887, 1889 Kos 1888 Kosí zobák 1889—1894 Kovář 1862 Krajáč humoru a vtipu 1882 Krakonoš: Humoristický almanah 1860 Kratochvilná včelička 1827 Kvedlačka 1887 Květy mládeže 1894—1898

Naší mládeži 1879—1889 Netopýr 1888—1890 Nové illustrované listy 1894—1900 Nový Boleslavan 1882—83, 1884 Nový Paleček 1887—1900 Nur Oposizion! 1848, 1849

O Občanské noviny 1867 Občanský kalendář koruny svatováclavské na rok 1868—1900 Obecné listy poučné a zábavné 1860—1862 Obrana 1868, 1871 Obrázková revue 1899, 1900 Obrazy života 1859—1862 Obrazy života (II) 1872—1875 Orion 1896

P

Rajské jablko 1886 Rajské sady mládeže 1893 Randál 1881 Rarach 1875 Rarášek 1865 Rarášek (II) 1870—1875 Rarášek (III) 1884, 1885 Rašple 1890—1900 Rejdovačka 1889, 1893 (Le) Rire 1896—1900 Rodinná kronika 1883—1886 Rolničky 1864 (Der) Rübezahl 1858—1861 (Der) Rübezahl (II) 1899—1900

S (Der) Satan 1871, 1872 Satan (II) 1896 Simplicissmus 1896—1900 Slovanská lípa 1848 Slovanský kalendář na rok 1871—1900 Sokol 1893 Sokolí drápek 1900 Sůva 1884—1900 Starmali 1878—1897 Sršeni 1871 Světozor 1834, 1835 Světozor (II) 1855 Světozor (III) 1867—1899 Světozor české mládeže 1895—1900

Malý čtenář 1882—1900 Malý veselý kalendář obrázkový na rok 1898 Masopustní motolské noviny Povříslo 1887 Matice dítek 1885—1892 Meggendorfers humoristische Blätter 1894—1900 Metla 1896, 1898 Motolské noviny Buben 1884, 1885, 1887 Motolské noviny Snop 1880, 1883, 1885—1888, 1894—1895 Münchener Bilderbogen 1848—1898 Münchener Punsch 1848—1870 Můra 1884

Paleček 1872—1887 Palečkův humoristický kalendář na rok 1876, 1877, 1888 Palečkův salonní kalendář na rok 1885 Pampeliška 1898 Panorama des Universums 1845—1848 Pardubické listy 1885, 1886 Pavliha 1870 Pekingský drak 1898 Pepř 1890 Pestré listy 1880 Petrklíče 1898 Pikante Blätter 1882, 1883 Pikantní svět 1896—1900 Pochodeň 1880 Polaban 1894 Polichinel 1849 Politické brejle 1864 Pomluvy a klepy 1889 Posel z Prahy 1857—1860 Poutník 1846 Prager Abend­‑Blatt 1848 Praha 1874 Pražský humor 1896, 1897 Pražský illustrovaný kurýr 1895—1900 Příbramský buben 1886, 1887 Přítel dítek 1874—1900 Přítel dítek (II) 1887—1897 Pst! Pst! 1885—1886 Puck (Londýn) 1889, 1890

N

R

T

Národní noviny 1848, 1849 Náš domov 1892, 1898—1900

Rachejtle 1854 Rajská zahrádka 1892—1900

Tatar 1874—1876 Telefon 1891

L Leipziger Illustrierte Zeitung 1869—1873 Leuchtkugeln 1864, 1865 (The) Little Corporal, 1870—1874 Lustige Blätter 1890—1900

M

Ś Śmigus 1892—1900

Š Šarivari 1848 Šípy 1887—1900 Škrat 1883—1885 Šlehy 1898—1900 Šotek 1848 Šotek (II) 1863, 1864 Šotek (III) 1867, 1868 Šotek (IV) 1881 Šotek (V) 1892 Šotek (VI) 1893 Štěpnice 1855—1858, 1878—1880 Švanda dudák 1882—1900 Švingulant 1854

345 před komiksem.indd 345

06.12.16 12:28


Turek na mostě pražském 1851 Týdenník 1848

U Ulk 1891—1900

V Včela 1848—1850 Včelka 1850—1856 Včelka (II) 1878—1883 Včelka (III) 1888—1889 Vějíř 1895—1897 Velký zábavný kalendář na rok 1893 Veselé čtení pro náš lid 1888, 1889 Veselé listy 1866—1867 Veselé listy (II) 1877 Veselé listy (III) 1891—1894 Vilímkův humoristický kalendář na rok 1859, 1860, 1868, 1885—1900 Veselý šotek 1898 Vilímkův kalendář Malého čtenáře na školní rok 1892—1900 Vlastenský kalendář na rok 1852, 1863, 1864, 1868, 1878 Vlasť 1884, 1885, 1899, 1900 Volks­‑Blatt für Bohmen 1848, 1849 Vosa 1864—1866 Všehochuť pro obveselení a zasmání 1856

W Wau­‑Wau 1865—1870 Wiener Caricaturen 1881—1900 Wiener Charivari 1848

Z Zábavné listy 1886—1900 Zahrádka maličkých 1888 Zlatá Praha 1884—1900 Zlaté klasy 1853—1856 Zlaté mládí 1885—1895 Zmaj 1865—1871

Ž Žíhadlo 1893—1896 Žumbera 1892—1895

Knižní publikace

Buzinkay, Géza 1983 Borsszem Jankó és társaí. Corvina, Budapest

B

C

Baleka, Jan 2010 Výtvarné umění. Výkladový slovník. Academia, Praha

Castelli, Alfredo 2009 Chicago Sonntag Tribune. Comicon Edizioni, Napoli

Balog, Peter — Součková, Taťána 2013 Monarchie. Kouzelné hrací strojky. Národní muzeum — České muzeum hudby, Praha

Clair, René — Tichý, Jaroslav 1967 Comics. Státní nakladatelství dětské knihy, Praha

Bartlová, Milena 2012 Skutečná přítomnost: středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou. Argo, Praha Bednařík, Petr — Jirák, Jan — Köpplová Barbara 2011 Dějiny českých médií. Od počátku do současnosti. Grada, Praha Bendová, Eva — Váša, Ondřej 2013 Proměny Williama Hogartha. Národní galerie v Praze, Praha Beránková, Milena 1981 Dějiny československé žurnalistiky. Díl 1. Český periodický tisk do roku 1918. Novinář, Praha Beronä, David A. 2008 Wordless Books: The Original Graphic Novels. Harry N. Abrams, New York Blackbeard, Bill 1995 R. F. Outcault’s the Yellow Kid: A Centennial Celebration of the Kid Who Started the Comics. Kitchen Sink Press, Northampton Blanchard, Gérard 1969 La bande dessinée: Histoire des histoires en images de la préhistoire à nos jours. Marabout Université, Paris

Clottes, Jean — Půtová, Barbora — Soukup, Václav 2011 Pravěké umění. Akademie veřejné správy, Praha

Č Červený, Jaroslav 1937 František Vymazal. Život, snahy a dílo polyglota malého národa. Jaroslav Červený, Praha

D Dierick, Charles — Lefèvre, Pascal (eds.) 1998 Forging a New Medium. The Comic Strip in the Nineteenth Century. VUB University Press, Brussels Diesing, Helena 2011 Český komiks 01. poloviny 20. století. Verzone, Praha Donald, Diana 1996 The Age of Caricature: Satirical Prints in the Reign of George III. Yale University Press for the Paul Mellon Centre for Studies in British Art, New Haven — London

Blažíčková­‑Horová, Naděžda 1994 Bedřich Havránek. Odeon, Praha 2002 Malířská rodina Mánesů. Národní galerie, Praha

Dowd, D.B. — Hignite, Todd (eds.) 2004 Strips, Toons, and Bluesies. Essays in Comics and Culture. Princeton Architectural Press — Washington University in St. Louis, New York — St. Louis

Boštík, Martin 2007 Spasitel všednosti Quido Šimek (1857—1933). Paseka, Praha — Litomyšl

Draginić, Slavko — Zupan, Zdravko 1986 Istorija jugoslovensksog stripa I. Forum­‑Marketprint, Novi Sad

346 před komiksem.indd 346

06.12.16 12:28


Duchkowitsch, Wolfgang — Serafínová, Dušana — Vartál, Jozef 2007 Dejiny slovenského novinárstva. Vývoj novinárstva na Slovensku v kontexte podunajském monarchie. Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok Duncan, Randy — Smith, Matthew J. 2009 The Power of Comics. History, Form, and Culture. Continuum, New York — London

F Fronk, Václav 2011 Sebereflexe české společnosti. Přelom 19. a 20. století v perspektivě humoristických časopisů. Václav Fronk, Bílina — Praha

G Gabilliet, Jean­‑Paul 2009 [2005] Of Comics and Men. A Cultural History of American Comic Books. University Press of Mississippi, Jackson (orig. Des comics et des hommes. Histoire culturelle des comic books aux Etats­‑Unis) Gabrielová, Bronislava — Marčák, Bohumil 1999 Kapitoly z dějin brněnských časopisů. Masarykova univerzita — Nakladatelství Georgetown, Brno Gabut, Jean­‑Jacques 2004 L’Age d’or de la BD. Herscher, Paris Globočnik, Damir 2010 Pavliha 1870. Levstikov satirični list. Slovenska matica, Ljubljana 2013 Likovna satira. Revija SRP, Ljub­ ljana Gombrich, Ernst Hans 1985 [1960] Umění a iluze. Studie o psychologii obrazového znázorňování. Odeon, Praha (orig. Art and Illusion. A Study in the Psychology of Pictorial Representation) Gravett, Paul (ed.) 2013 [2011] 1001 komiksů, které musíte přečíst, než zemřete. Plus, Praha (orig. 1001 Comics You Must Read Before You Die)

Groensteen, Thierry 2005 [1999] Stavba komiksu. Host, Brno (orig. Système de la bande dessinée) Groensteen, Thierry — Peeters, Benoît (eds.) 1994 Töpffer. L’Invention de la Bande Dessinée. Hermann, Paris Grove, Laurence 2016 Comic Invention. Black Hearted Press, Glasgow

H Hájková­‑Sutnarová, Zdenka 1952 Česká politická karikatura 19. století. [strojopis], Praha Harder, Hans — Mittler, Barbara (eds.) 2013 Asian Punches. A Transcultural Affair. Springer, Heidelberg Harvey, Robert C. 1994 The Art of Funnies. An Aesthetic History. University Press of Mississippi, Jackson Heer, Jeet — Worcester, Kent (eds.) 2009 A Comics Studies Reader. University Press of Mississippi, Jackson Hoffmeister, Adolf 1955a Sto let české karikatury. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1955b Karel Václav Klíč. O zapomínaném umělci, který se stal vynálezcem. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha Horn, Maurice (ed.) 1999 The World Encyclopedia of Comics. Chelsea House Publishers, Philadelphia Hýsek, Miloslav 1911 Literární Morava v letech 1849—1885. Vydavatelské družstvo Moravsko­‑slezské revue, Praha 1934 Ignát Herrmann. F. Topič, Praha

CH Chrobák, Ondřej — Winter, Tomáš (eds.) 2006 V okovech smíchu. Gallery, Praha

J Jiřík, František Xaver 1925 S. Pinkas. Jan Štenc, Praha

K Kneidl, Pravoslav 1983 Česká lidová grafika v ilustracích novin, letáků a písniček. Odeon, Praha Knigge, Andreas C. 1996 Comics. Vom Massenblatt ins multimediale Abenteuer. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg Kořínek, Pavel — Foret, Martin — Jareš, Michal 2015 V panelech a bublinách. Kapitoly z teorie komiksu. Akropolis, Praha Kubíček, Jaromír 1976 Brněnské noviny a časopisy od doby nejstarší až do roku 1975. Universitní knihovna — Archiv města Brna, Brno 2010 Časopisy České republiky od počátku do roku 1918. Část 1. Bibliografie. Sv. 1, A—N. Sdružení knihoven ČR, Brno 2010 Časopisy České republiky od počátku do roku 1918. Část 1. Bibliografie. Sv. 2, O—Ž. Sdružení knihoven ČR, Brno 2010 Časopisy České republiky od počátku do roku 1918. Část 2. Přehledy, rejstříky. Sdružení knihoven ČR, Brno Kunzle, David 1973 The Early Comic Strip: Narrative Strips and Picture Stories in the European Broadsheet from c. 1450 to 1825. The History of the Comic Strip, Vol. 1. University of California Press, Berkeley 1990 The Nineteenth Century. The History of the Comic Strip, Vol. 2. University of California Press, Berkeley 2007 Father of the Comic Strip: Rodolphe Töpffer. University of California Press, Berkeley Kunzle, David (ed.) 2007 Rodolphe Töpffer: The Complete Comic Strips. University Press of Mississippi, Jackson

347 před komiksem.indd 347

06.12.16 12:28


2015 Gustave Dore: Twelve Comic Strips. University Press of Mississip­ pi, Jackson

L Lexikon české literatury 1985 Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. Díl 1, A—G. Academia, Praha 1993 Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. Díl 2, sv. I, H—J. Academia, Praha 1993 Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. Díl 2, sv. II, K—L. Academia, Praha 2000 Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. Díl 3, sv. I, M—O. Academia, Praha 2000 Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. Díl 3, sv. II, P—Ř. Academia, Praha 2008 Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. Díl 4, sv. I, S—T. Academia, Praha 2008 Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. Díl 4, sv. II, U—Ž. Academia, Praha

M Marshall, Rick 1989 America’s Great Comic Strip Artists: From the Yellow Kid to Peanuts. Abbeville Press, New York McCloud, Scott 2008 [1993] Jak rozumět komiksu. BB/Art, Praha (orig. Understanding Comics) Míčko, Miroslav — Svoboda, Emanuel 1951 Mikoláš Aleš, humor a satira. Orbis, Praha Miller, Ann — Beaty, Bart (eds.) 2014 The French Comics Theory Reader. Leuven University Press, Leuven

P Parton, James 2014 Caricature and Other Comic Art: In All Times and Many Lands. Createspace, New York

Petersen, Robert S. 2011 Comics, Manga, and Graphic Novels. A History of Graphic Narratives. Praeger, Santa Barbara Prahl, Roman — Vondráček, Radim — Sekera, Martin 2014 Karikatura a její příbuzní. Obrazový humor v českém prostředí 19. století. Arbor vitae — Západočeská galerie, Řevnice — Plzeň Prokůpek, Tomáš — Kořínek, Pavel — Foret, Martin — Jareš, Michal 2014 Dějiny československého komiksu 20. století. Akropolis, Praha Půtová, Barbora 2015 Skalní umění. Karolinum, Praha

R Robinson, Jerry 2011 The Comics: Illustrated History of Comic Strip Art. Dark Horse Books, New York Roubík, František 1930 Časopisectvo v Čechách v letech 1848—1862. Duch novin, Praha 1936 Bibliografie časopisectva v Čechách z let 1863—1895. Česká akademie věd a umění, Praha 1948 Český rok 1848. Ladislav Kuncíř, Praha 1948 Rok 1848 v obrázcích a karikaturách. Orbis, Praha Rusek, Adam 2001 Tarzan, Matołek i inni. Cykliczne historyjki obrazkowe w Polsce w latach 1919—1939. Biblioteka Narodowa, Warszawa Rytíř, Václav 1933 Malířské signatury. Václav Rytíř, Úvaly

S Sabin, Roger 2001 Comics, Comix & Graphic Novels. A History of Comic Art. Phaidon, London Sezima, Karel (ed.) 1937 Jos. R. Vilímek. Osobnosti i závod. Svaz knihkupců a nakladatelů Československé republiky, Praha

Scheybal, Josef V. 1990 Senzace pěti století v kramářské písni. Příspěvek k dějinám lidového zpravodajského zpěvu. Kruh, Hradec Králové Smith, Matthew J. —Duncan, Randy (eds.) 2012 Critical Approaches to Comics. Theories and Methods. Routledge, New York — London Smolderen, Thierry 2014 [2009] The Origins of Comics: From William Hogarth to Winsor McCay. University Press of Mississippi, Jackson (orig. Naissances de la bande dessinée) Stein, Daniel — Thon, Jan­‑Noël (eds.) 2013 From Comic Strips to Graphic Novels. Contributions to the Theory and History of Graphic Narrative. Walter de Gruyter, Berlin — Boston Svojítko, Pravoslav 2004 La Tapisserie de Bayeux. Akropolis, Praha

Š Švec, Štefan 2014 Česky psané časopisy pro děti (1850—1989). Karolinum — Národní muzeum, Praha Švehla, Jaroslav 1941 Česká karikatura v XIX. století. Vladimír Žikeš, Praha

T Toman, Prokop 1947 Nový slovník československých výtvarných umělců. Díl 1, A—K. 3., značně rozšířené vydání. Rudolf Ryšavý, Praha 1950 Nový slovník československých výtvarných umělců. Díl 2, L—Ž. 3., značně rozšířené vydání. Rudolf Ryšavý (resp. Svaz čs. výtvarných umělců Tvar), Praha 1955 Dodatky ke Slovníku československých výtvarných umělců. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha

348 před komiksem.indd 348

06.12.16 12:28


Tomíčková, Oldřiška 2002 Maixnerové. Čtyři generace jedné umělecké rodiny. Městské muzeum, Hořice

U Uhlíř, Zdeněk 2007 Velislavova bible / Velislai biblia picta / Velislaus Bible. Národní knihovna České republiky, Praha

V Vasari, Giorgio 1976 Životy nejvýznamnějších malířů, sochařů a architektů. I. díl. Odeon, Praha Večeřa, Pavel 2015 Úvod do dějiny tištěných médií. Grada, Praha Volavková, Hana 1981 Josef Mánes. Malíř vzorků a ornamentu. Odeon, Praha Vopravil, Jaroslav 1973 Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře (anagramů, kryptonymů, značek, jmen původních, přijatých, dvojitých, polatinštělých atd.). Státní pedagogické nakladatelství, Praha Vošáhlíková, Pavla 1999 Zlaté časy reklamy. Karolinum, Praha

W Walker, Brian 2004 The Comics: Before 1945. Harry N. Abrams, New York Walker, Mort 2000 [1980] The Lexicon of Comicana. iUniverse, Bloomington Waugh, Colton 1991 [1947] The Comics. University Press of Mississippi, Jackson

Články a studie v časopisech a sbornících

Browne, Janet 2001 „Darwin in caricature: A study in the popularisation and dissemination of evolution“. Proceedings of the American Philosophical Society 145, č. 4, s. 496—509

A Acasuso, Rubén 1967 „Jed v obrázcích“. Zlatý máj 11, č. 4, s. 267—272 anonym 1875 „Pražské kukátko“. Národní listy 31. 7. 1875, s. 2

Č Čadík, Jindřich 1939 „Nad hrobem českého malíře­ ‑pohádkáře“. Úhor 27, č. 4, s. 57—68

F B Beronä, David A. 2012 „Vyprávět i dnes příběhy dřevorytem“. In: Martin Foret — Pavel Kořínek — Tomáš Prokůpek — Michal Jareš (eds.), Studia komiksu. Možnosti a perspektivy, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, s. 115—141 Baudelaire, Charles 1968a [1857] „Několik karikaturistů z Francie“. In: Charles Baudelaire, Úvahy o některých současnících, Odeon, Praha, s. 295—313 1968b [1857] „Několik karikaturistů z ciziny“. In: Charles Baudelaire, Úvahy o některých současnících, Odeon, Praha, s. 314—333 Bayer, Antal — Szabó, Zóltán Ádám 2011 „Maďarsko a komiks“. In: Aargh! 11, Analphabet Books, Brno, s. 56—63 Bergersen, Ralph 2004 [1906] „From ‚The Humor of the Colored Supplement‘“. In: Jeet Heer — Kent Worcester (eds.), Arguing Comics. Literary Masters on a Popular Medium, University Press of Mississippi, Jackson, s. 9—12 Blanchard, Gérard 1969 „Le véritable domaine de la bande dessinée“. Communication et langages 3, č. 1, s. 56—69 Bleck, Andy 2007 „The First Graphic Novel“. Andy’s Early Comics Archive [online], dostupné na http://konkykru.com/ e.goez.1783.lenardo.und.blandine.1.html [cit. 27. 6. 2016]

Foret, Martin 2010 „Mezi literárnem a výtvarnem: komiks jako obrazoslovní ­amalgám“. Česká literatura 58, č. 5, s. 581—606 2012 „Nejistá medialita komiksu“. In: Martin Foret — Pavel Kořínek — Tomáš Prokůpek — Michal Jareš (eds.), Studia komiksu. Možnosti a perspektivy, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, s. 85—96

G Gamma [Jaroš, Gustav] 1900 „Česká karikatura“. Volné směry 4, č. 7, s. 269—272 Gaudreault, André — Marion, Philippe 2004. „Médium se vždycky rodí dvakrát…“. In: Petr Szczepanik (ed.), Nová filmová historie. Antologie současného myšlení o dějinách kinematografie a audiovizuální kultury, Herrmann a synové, Praha, s. 439—451

H Habro, Matt 2016 „German Comics: Form, Content, and Production“. In: Lynn Marie Kutch (ed.), Novel Perspectives on German­‑Language Comics Studies: History, Pedagogy, Theory. Lexington Books, Lanham, s. 19—36 Harvey, Robert C. 2016 „Outcault, Goddard, the Comics, and the Yellow Kid“. The Co-

349 před komiksem.indd 349

06.12.16 12:28


mics Journal, 9. 6. 2016 [online], dostupné na: http://www.tcj.com/ outcault­‑goddard­‑the­‑comics­‑and­ ‑the­‑yellow­‑kid/ [cit. 1. 9. 2015]

J Jiránek, Miloš 1900 „Kreslíři­‑karikaturisté“. Volné směry 4, č. 7, s. 211—265

Kunzle, David 1985 „Goethe and Caricature: From Hogarth to Töpffer“. In: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 48, s. 164—188 2009 „Rodolphe Töpffer’s Aesthetic Revolution“. In: Jeet Heer — Kent Worcester (eds.), A Comics Studies Reader, University Press of Mississippi, Jackson, s. 17—24

L K Kolářová, Petra 2010 „‚Mnohovýznamné tváření obličeje‘ Jana Evangelisty Purkyněho“. In: Taťána Petrasová — Pavla Machalíková (eds.), Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století, Academia, Praha Konečný, Lubomír 1991 „Laokoon ve výtvarném humoru a satiře 19. století“. In: Marta Ottlová — Milan Pospíšil (eds.), Proudy české umělecké tvorby 19. století: Smích v umění, Ústav pro hudební vědu ČSAV, Praha Kořínek, Pavel 2013 „K pramenům komiksového pojmosloví. Přínosná těkavost definic“. In: Zuzana Vyskočilová (ed.), Literatura a média, Tomáš Halama, České Budějovice, s. 55—68 2015 „Sledujte jejich počínání v příštím čísle! Serialita komiksu“. In: Pavel Kořínek — Martin Foret — Michal Jareš, V panelech a bublinách. Kapitoly z teorie komiksu, Akropolis, Praha, s. 241—257 Krejčík, Karel 1895 „Pan Dr. Hřeben psal onehdy…“. Humoristické listy 37, č. 46, s. 3 Křivánková, Anna 2012 „Manga na počátku 21. století“. In: Martin Foret — Pavel Kořínek — Tomáš Prokůpek — Michal Jareš (eds.), Studia komiksu. Možnosti a perspektivy, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, s. 143—158 Kumermann, Daniel 1990 „Trochu historie, trochu teorie z vývoje kreslených seriálů“. In: Aréna — edice kreslených příběhů 1, Pressfoto, Praha, s. 47—49

Lefèvre, Pascal 2006 „The Battle over the Balloon. The conflictual institutionalization of the speech balloon in various European cultures“. Image & Narrative 7, č. 1 [online], dostupné na: http:// www.imageandnarrative.be/inarchive/painting/pascal_levevre.htm [cit. 1. 9. 2015]

M Mainardi, Patricia 2007 „The Invention of Comics“. Nineteenth­‑Century Art Worldwide. A Journal of Nineteenth­‑Century Visual Culture 6, č. 1 [online], dostupné na: http://www.19thc­ ‑artworldwide.org/spring07/145­‑the­ ‑invention­‑of­‑comics [cit. 1. 9. 2015] 2011 „From Popular Prints to Comics“. Nineteenth­‑Century Art Worldwide. A Journal of Nineteenth­ ‑Century Visual Culture 10, č. 1 [online], dostupné na: http://www. 19thc­‑artworldwide.org/spring11/ from­‑popular­‑prints­‑to­‑comics [cit. 1. 9. 2015] Mánes, Josef 1903 „Quidonova cesta na zotavenou“. Dílo 1, č. 3, s. 50—53 Markalous, Bohumil 1921 „Výklady děl výtvarně uměleckých“. Pedagogické rozhledy 31, č. 7—8, s. 297 Matějček, Antonín 1929 „Josef a Guido Mánesové v knize umělecké společnosti v kavárně Lorenzově“. In: Sborník k sedmdesátým narozeninám Karla B. Mádla, Kruh přátel, Praha, s. 179—208 Mellby, Julie L. 2011 „More than 100,000 copies sold in the first few days“. Graphic

Arts — Exhibitions, acquisitions, and other highlights from the Graphic Arts Collection, Princeton University Library, 13. 4. 2011 [online], dostupné na: http://blogs.princeton.edu/graphicarts/2011/04/ the_bottle.html [cit. 1. 9. 2015] Mulíček, Dušan 2012 „Komiks před komiksem. Tušení bublin v českých obrázkových seriálech druhé poloviny 19. století“. In: Martin Foret — Pavel Kořínek — Tomáš Prokůpek — Michal Jareš (eds.), Studia komiksu. Možnosti a perspektivy, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, s. 161—174

N Neff, Ondřej 1979 „Svět bílých bublinek“. Zlatý máj 23, č. 2 a 3, s. 94—99 a 171—176 Nešvera, Rudolf Karel 1957 „Život a dílo Karla Klíče“. In: Karel Klíč, vynálezce hlubotisku. Orbis, Praha, s. 19—73 Novák, Tomáš 2008 „Velislavova obrázková bible — perla českého ‚středověkého komiksu‘“. Komiks.cz, 23. 1. 2008 [online], dostupné na: http://www.komiks.cz/ clanek.php?id=1480 [cit. 1. 9. 2015]

O Opletalová, Veronika 2012 „Omezený prostor jako výzva. Pseudonarativní strategie v kreslených vtipech“. In: Martin Foret — Pavel Kořínek — Tomáš Prokůpek — Michal Jareš (eds.), Studia komiksu: možnosti a perspektivy, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, s. 217—234

P Petersen, Robert S. 2008 „Metamorphosis of the Phylactery: changes in Emanata from the Medieval Times through the 18th Century“. International Journal of Comic Art 10, č. 1, s. 226—246

350 před komiksem.indd 350

06.12.16 12:28


Prokůpek, Tomáš 2012a „Josef Lada a komiks“. In: Josef Lada, Nezbedné komiksy. Obrázkové seriály z Humoristických listů 1908—1916, Plus, Praha, s. 5—17 2012b „Boj o bublinu v českém a překladovém obrázkovém seriálu od 20. do počátku 40. let 20. století“. In: Martin Foret — Pavel Kořínek — Tomáš Prokůpek — Michal Jareš (eds.), Studia komiksu. Možnosti a perspektivy, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, s. 175—199 2014 „Narodziny czeskiego komiksu dla dzieci“. In: Zeszyty komiksowe 18, s. 44—47 2015 „Karel Václav Klíč. Artiste et inventeur entre mythe et oubli“. Papiers nickelés 12, č. 47, s. 24—27

S Sedlářová, Jitka 2001 „Kresba: naturalismus a neo­ barokní historismus“. In: Dějiny českého výtvarného umění (III/2) 1780—1890, Academia, Praha, s. 288—290 Smolderen, Thierry 2006 „Of Labels, Loops, and Bubbles: Solving the Historical Puzzle of the Speech Balloon“. In: Comic Art 8, Buonaventura Press, Oakland, s. 90—112

V

H

Valček, Peter 2008 „Kára paradoxu — sémantika politickej karikatúry v diachrónii dejín“. Otázky žurnalistiky 51, č. 1—2, s. 17—23

Herrmann, Ignát 1921 O živých, o mrtvých. Kniha drobných vzpomínek. Díl 1. F. Topič, Praha 1924 Před padesáti lety. Drobné vzpomínky z minulosti. F. Topič, Praha 1928 O živých, o mrtvých. Kniha drobných vzpomínek. Díl 2. F. Topič, Praha 1940 O živých, o mrtvých. Kniha drobných vzpomínek. Díl 3. F. Topič, Praha

Vymazal, František 1874 „Z vídeňských potulek“. Moravská orlice 17. 9. 1874, s. 1 Vymazal, František — Klíč, Karel 1867 „Všem ctěným čtenářům ‚Veselých Listův‘“. Národní listy 5. 12. 1867, s. 3

Vzpomínky, memoárové texty a soubory korespondence

Šmahel, František 2015 „Mluva mluvících pásek. Etuda o Zvěstování hůlkou, gesty, nápisovými páskami, zpečetěnými listy a loveckým rohem“. In: Jan Chlíbec — Zoë Opačić (eds.), Setkávání. Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské, Artefactum, Praha, s. 422—440

T L. T. 1901 „Za Karlem Krejčíkem“. Národní listy 8. 1. 1901, s. 1 Töpper, Stephan 2007 „Urvater des Comics“. Der Tagesspiegel 22. 12. 2007, s. 8

Lada, Josef 2007 [1942] Kronika mého života. Knižní klub, Praha

N C Cvejn, Karel 1955 J. V Frič v dopisech a denících. Československý spisovatel, Praha

E Š

L

Eckermann, Johann Peter 1960 Rozhovory s Goethem. Československý spisovatel, Praha

F Frič, Josef Václav 1957 Paměti. Sv. 1. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1960 Paměti. Sv. 2. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1963 Paměti. Sv. 3. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha

Neruda, Jan 1951 Podobizny I, 1873—1881. Československý spisovatel, Praha 1952 Podobizny II, 1882—1884. Československý spisovatel, Praha 1954 Podobizny III, 1885—1888. Československý spisovatel, Praha 1957 Podobizny IV, 1889—1891. Československý spisovatel, Praha

P Pokorná­‑Purkyňová, Růžena 1944 Život tří generací. Vzpomínky na velké Purkyně. Umělecká beseda, Praha

Q Quis, Ladislav 1903 Korespondence Karla Havlíčka. Bursík a Kohout, Praha

S Stašek, Antal 1925 Vzpomínky. Fr. Borový, Praha

351 před komiksem.indd 351

06.12.16 12:28


Svoboda, Emanuel (ed.) 1941 Alšovy listy milostné. Sfinx, Praha 1947 Aleš a Jirásek. Listy dvou přátel. Evropský literární klub, Praha

Š Štech, Václav Vilém 1969 V zamlženém zrcadle. Díl první. Československý spisovatel, Praha Štolba, Josef 1906 Z mých pamětí. Vzpomínky ze života, z divadla a z literárních styků 1. Nakladatelské družstvo Máje, Praha 1907 Z mých pamětí. Vzpomínky ze života, z divadla a z literárních styků 2. Nakladatelské družstvo Máje, Praha

T Tůma, Ladislav 1958 Alej vzpomínek. Československý spisovatel, Praha

V Vilímek, Josef Richard, st. 1908 Ze zašlých dob. Josef Richard Vilímek, Praha

Diplomové a rigorózní práce

M Mulíček, Dušan 2002 Karel Klíč, karikaturista a ilustrá­ tor. Příspěvek k vývoji středoevropské karikatury a ilustrace v 60. a 70. letech 19. století [diplomová práce]. Katedra dějin umění, Filozofická fakulta Univerzity Masarykovy v Brně

U Ulmanová, Kristýna 2010 Češi na světových výstavách [rigorózní práce]. Ústav českých dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Internetové zdroje (databáze, bibliografie, slovníky, encyklopedie apod.)

Andy’s Early Comics Archive http:// konkykru.com ANNO — Historische österreichische Zeitungen und Zeitschriften http://anno.onb.ac.at

Leonardo De Sá: Rodolphe Töpffer http://leonardodesa.interdinamica. net/ Reading an Ancient Comic Strip, National Geographic http://www.nationalgeographic. com/trajan­‑column/ The McMaster Trajan Project, 1999 http://cheiron.mcmaster.ca/ Töpfferiana — Bandes dessinées et littératures graphiques du XIXe et début XXe siècles http:// www.topfferiana.fr Universität Heidelberg, Digitale Bibliothek http://www.ub.uni­‑heidelberg.de/ helios/fachinfo/www/kunst/digilit

Archivy a texty archivní povahy

Archiv Muzea východních Čech v Hradci Králové Archiv Národní galerie Literární archiv Památníku národního písemnictví Moravský zemský archiv Umělecké sbírky Památníku národního písemnictví

Archiv výtvarného umění http://abart­‑full.artarchiv.cz Billy Ireland Cartoon Library & Museum http:// cartoons.osu.edu

B Brožová, Kristýna 2012 Soběslav Pinkas (1827—1901) [diplomová práce]. Ústav pro dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze

K Koritenská, Pavla 2008 Humoristický časopis Švanda dudák [rigorózní práce]. Ústav české literatury a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Bonner Online­‑Bibliografie zur Comicforschung http://webbel.germanistik.uni­‑bonn. de/wikindx4/index.php Elektronikus Periodika Archívum & Datbázis http:// epa.oszk.hu Gallica, la Bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France http:// gallica.bnf.fr Lambiek Comiclopedia — Illustrated Artist Compendium http://www.lambiek.net/comiclopedia/artist_compendium.html

352 před komiksem.indd 352

06.12.16 12:28


Jmenný rejstřík

A Acasuso, Rubén → 20 Áďa (pseud.) → 152, 317 Ágai, Adolf → 205—207 Aleš, Mikoláš → 35, 76, 85, 95, 100, 115, 116, 141, 143, 145, 148, 151, 152, 157, 160—165, 171, 187, 292—301, 325, 327, 329 Ambrož, Vilém → 185 Amuth (pseud.) viz Thuma, Karel Ladislav Andrássy, Gyula Károly → 209 Andrejev-Burlak, Vasilij Nikolajevič → 68 Arbes, Jakub → 85, 160, 171 Arry Petit (pseud.) viz Scheiner, Artuš Aubert, Gabriel → 33, 40, 41 Augusta, Antonín → 128

B Bahr, Johann → 157, 158, 198 Bach, Alexander → 92, 104 Baleka, Jan → 50 Balog, Peter → 195 Balzac, Honoré de → 64 Bánffy, Dezső → 172 Barborka, Antonín (pseud.) viz Neruda, Jan Bartel, František → 132 Bartlová, Milena → 54 Barvitius, Viktor → 79, 80, 82, 83 Baše, Josef → 115, 116 Baudelaire, Charles → 49 Belcredi, Richard → 111 Bendová, Eva → 27, 28 Bennett, Charles Henry → 63 Beronä, David A. → 50 Beust, Friedrich Ferdinand von  → 212, 216

Bismarck, Otto von → 108, 164, 208, 210, 212, 214 Blackbeard, Bill → 36, 58 Blanchard, Gérard → 21, 25 Blansch, Christiaan le → 123 Blatenský, Jiří → 115, 116 Blažíčková-Horová, Naděžda  → 80, 84 Bleck, Andy → 28, 29 Bobula, Ján Nepomuk → 111 Boccaccio, Giovanni → 29 Boettinger, Hugo → 152, 318, 319 Boháč, Emanuel → 138, 157, 158, 198, 323 Borový, František → 140 Bořický, J. M. → 195 Boštík, Martin → 148 Brádka, Hanuš → 95, 97, 100, 101, 116—118 Brachelli, Hugo Franz → 109 Brandejs, Alexandr → 160 Braun, Kaspar → 88, 89 Brechler, Edvard → 153, 154 Bürger, Gottfried August → 28, 29, 157 Busch, Wilhelm → 33—35, 37, 46, 51, 61, 72, 85, 111, 115, 116, 125, 132, 141, 151, 190, 198, 200, 212, 213, 219, 294, 295 Bušek, Karel viz Kaminský, Bohdan Buzinkay, Géza → 206, 207

C Caprioli (pseud.) viz Oliva, Viktor Carracci, Agostino → 45, 47 Carracci, Annibale → 45, 47 Castelli, Alfredo → 218, 219 Clair, René → 20—25, 27, 54 Coburg, Ferdinand → 63, 138, 169 Colomb, Marie-Louis-Georges → 175 Comb, William → 29, 30 Corre, Jean-Marie → 159 Costenoble(ová), Anna → 150

Cruikshank, George → 30, 31, 32, 45, 55, 57 Cruikshank, Isaac Robert → 32 Cvejn, Karel → 95, 171

Č Čajda, Juraj → 163 Čech, K. F. → 112 Čelakovský, František Ladislav → 98, 141, 325 Černiansky, Andrej → 111

D Dadd, Stephen Thomas → 158 d’Ache, Caran (pseud.) viz Poiré, Emmanuel Darwin, Charles → 63, 96, 97, 112, 115, 116, 136, 138, 140, 159, 169, 172, 212 Daumier, Honoré → 33, 46, 51 De Sá, Leonardo → 31 Dierick, Charles → 28, 32, 37, 55 Diesing, Helena → 80, 82, 95 Dirks, Rudolph → 37, 43, 58, 149 Disney, Walt → 157 Distl, Jaroslav → 143 Dlouhý, E. → 170 Doré, Gustave → 32, 33, 41—43, 157 Dowd, D. B. → 38 Dr. Desiderius (pseud.) viz Boettinger, Hugo Dubochet, Jacques-Julien → 43 Dudáček, D. → 183 Duchkowitsch, Wolfgang → 73 Dumas, Alexandre → 64 Dvořáček, Jan → 128

353 před komiksem.indd 353

06.12.16 12:28


E Edison, Thomas Alva → 35, 212 Erben, Karel Jaromír → 98, 129

F Fany (pseud.) viz Kožíšek, František Feininger, Lyonel → 218—220 Fenderson, Mark → 35 Fiala, Eduard → 183, 200 Filip, O. → 158 Filípek, Václav → 88 Fischer, Jan → 59 Foglar, Jaroslav → 59 Foret, Martin → 20, 43, 48, 74, 78, 145, 152, 159, 186 František Josef I. → 125 Frič, Josef Václav → 85, 95, 160, 171, 195 Friedberg, Emanuel Salomon viz Mírohorský, Emanuel Frisch, Josef → 206, 207

G Gabilliet, Jean-Paul → 25, 26, 37, 41, 43 Gallmeyer(ová), Josefine → 209 Gamma (pseud.) viz Jaroš, Gustav Gareis, Antonín → 48, 49, 129—131, 200 Gaudreault, André → 32, 39—43, 145 Gebauer, Jan → 171 Gérard, Jean Ignace Isidore → 63 Gill, André → 206 Gillray, James → 29, 45, 55 Giovanni, Bruno di → 55 Girardin, Émile de → 64 Goethe, Johann Wolfgang von  → 32, 97 Goez, Franz Joseph von → 28, 29 Gogol, Nikolaj Vasiljevič → 68 Gombrich, Ernst Hans → 32, 45, 46, 49, 51, 63 Grandville, Jean-Jacques (pseud.) viz Gérard, Jean Ignace Isidore Grégr, Julius → 171 Grévin, Alfred → 206 Grimm, Gustav → 215 Groensteen, Thierry → 25, 32, 65 Grocholski, Kazimierz → 209 Günther, František → 143 Gutwirth, Antonín František → 148

Hájek, R. → 143 Hájková-Sutnarová, Zdenka → 89 Hajniš, František → 88 Hálek, Vítězslav → 128 Hall, C. → 158 Hanka, Václav → 171 Harder, Hans → 51 Harmsworth, Alfred → 48 Harvey, Robert C. → 26, 37 Hass, Fritz → 172 Haushofer, Maximilian → 84 Havlíček Borovský, Karel → 73, 80, 90, 92, 104, 107, 112, 159, 160 Havránek, Bedřich → 80, 84—86, 92, 93, 95 Hearst, William Randolph → 36, 37 Heine, Thomas Theodor → 147 Hengeler, Adolf → 175, 198, 218 Herbst, Eduard → 212 Herold, Eduard → 84, 85 Herrmann, Ignát → 62, 72, 73, 85, 113, 148, 151, 152, 162, 176 Hetteš, Josef Ferdinand → 157 Heyda, Jaroslav → 95, 96 Heyduk, Adolf → 94 Hignite, Todd → 38 Hoffmann, Heinrich → 34 Hoffmeister, Adolf → 82, 208, 210 Hofmann, Jan → 109 Hogarth, William → 26—31, 45, 46, 55, 56 Holub, Emil → 64, 66—68 Horecký, Jan → 200 Horina, Hans → 218—221 Hořejší, Otto → 138 Howarth, Frank Morris → 147, 157, 192, 193, 198 Huguenin, Karl August → 80, 84, 320 Hypšman, Filip → 183 Hýsek, Miloslav → 122

CH Cham (pseud.) viz Noé, Charles Amédée de Chicki, George → 41 Chomette, René Lucien viz Clair, René Christić(ová), Artemisia → 214 Christophe (pseud.) viz Colomb, Marie-Louis-Georges

I Iwerks, Ub → 157

H

J

Habro, Matt → 28 Hájek, Konstantin → 143

Jablonský, Boleslav → 98 Jankó, János → 206, 207

Jareš, Michal → 20, 43, 48, 74, 78, 145, 152, 159, 186 Jaroš, Gustav → 151 Javorský, ? → 143 Jenne, Antonín → 224 Jiránek, Miloš → 52 Jirásek, Alois → 159, 162, 325 Just, Eduard → 96, 108, 132 Jüttner, Franz → 157

K Kafka, Tomáš → 34 Kálnoky, Gustav → 172 Kaminský, Bohdan → 176, 178 Kautský, Jan Václav → 80, 82 Keeley, James → 218, 219 Kianek (pseud.) → 109 Kiener, I. → 185 Kitazawa, Rakuten → 51 Klíč, Karel František → 120 Klíč, Karel Václav → 35, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 73, 76, 78, 108, 109, 112, 113, 115, 120—127, 141, 151, 158, 170, 174, 180, 204—215, 218, 221, 264—277, 321, 325 Klusáček, Karel Ladislav → 141, 152 Kneipp, Sebastian → 158, 313 Knerr, Harold Hering → 37 Knigge, Andreas C. → 33 Kočí, Josef → 224 Kolár, František Karel → 95—101, 103, 108, 109, 111, 118, 119, 137—139, 166, 169, 188, 195—197, 204, 205, 216, 256, 257, 278—286, 326 Kolářová, Petra → 209 Konečný, Lubomír → 97 Kořínek, Pavel → 20, 43, 48, 74, 78, 145, 152, 159, 186 Kovařík, Václav → 223 Kožíšek, František → 58, 143, 145, 147, 148, 158, 180, 312 Kramerius, Václav Rodomil → 73, 88, 90 Krbek, Jan → 126 Krečmer, Bedřich → 128 Krejčík, Karel → 59, 63, 76—78, 85, 137, 138, 140, 141, 143, 150, 151, 159, 162, 163, 166—174, 183, 187, 188, 194, 197, 200, 215, 225, 304—307, 309, 322, 326 Kryšpín, František → 129 Kříž, Michal B. → 120 Kříženecký, Jan → 178, 329 Kubelka, Gabriel B. → 116 Kuber, Filip → 151 Kubíček, Jaromír → 120 Kubík, Albín Kajetán → 110, 111 Kumermann, Daniel → 21 Kunzle, David → 24, 25, 27, 32, 33, 43, 55, 64, 65, 96, 148, 213 Kuranda, Ignác → 208

354 před komiksem.indd 354

06.12.16 12:28


L Lada, Josef → 59, 145, 226 Laufberger, Ferdinand Julius → 80, 210 Lazecký, S. T. → 138 Lefèvre, Pascal → 28, 32, 37, 55, 58, 59 Lefils (pseud.) → 41 Lehrer, Václav → 226 Lenc, Stanislav → 155—157 Leonardo da Vinci → 44 Libor, F. → 185, 186 Liebscher, Adolf → 64, 65, 153 Linda, Josef → 171 Liška, Emanuel Krescenc → 95, 115, 118 Lokaj, Emanuel → 209 Lorenz, Ludwig Paul → 51, 79, 80, 84, 85, 95, 115, 141, 210 Ludvík I. Bavorský → 106 Ludvík Filip III. Orleánský → 63 Luks, George → 36, 37 Lumière, Louis → 178

Muttich, Kamil Vladislav → 195 Muyden, Évert Louise van → 155 Myslbek, Josef Václav → 115

N Nadar (pseud.) viz Tournachon, Gaspard-Félix Napoleon I. Bonaparte → 29, 35 Navrátil, Antonín → 80, 84 Navrátil, Josef → 60 Neff, Ondřej → 80 Neruda, Jan → 96, 128, 166, 167 Nešvera, Rudolf Karel → 214, 215 Nevšímal, August → 113, 115, 118, 143, 180 Noé, Charles Amédée de → 33, 40, 41, 43 Novák, Ladislav → 85, 141, 143, 147, 151, 152, 197, 314, 315, 327 Novák, Tomáš → 54 Novotný, Josef Raimund → 108

M

O

Maixner, Petr → 80, 84, 85, 92 Mánes, Josef → 80, 82—84, 235—240 Mánes, Quido → 80, 82, 84, 235—240, 241 Manzel, Ludwig → 157 Marcelin, Emile → 206 Marion, Philippe → 32, 39—41, 43, 145 Marshall, Rick → 58 Martini, Claudio → 22 Masaryk, Tomáš Garrigue → 171 Matějček, Antonín → 73, 82, 85 Maternová, Pavla → 183 Mauder, Josef → 115 McCay, Winsor → 56 McCloud, Scott → 21, 23—25, 29, 38, 48 Meggendorfer, Lothar → 155, 157, 158, 175 Meissl, August von → 219 Melanová, Tereza → 183 Mellby(ová), Julie L. → 31 Míčko, Miroslav → 115, 162, 163, 165, 167 Mičková, Věra → 23 Milan I. Obrenović → 138, 214 Mírohorský, Emanuel → 94—96, 101—103, 120, 138, 150, 174, 287—289, 327 Mittler(ová), Barbara → 51 Montez(ová), Lola → 106 Moser, Bedřich → 90, 106—108 Mucha, Alfons → 151 Mukařovský, Josef → 138, 143—145, 153—155, 183 Mulíček, Dušan → 59, 68, 82, 92, 97, 183, 215 Muravěv, Michail Nikolajevič → 108

Oberländer, Adolf → 103, 147, 168, 169, 178, 218 Ödberg, Tycho → 154 Offenbach, Jacques → 68, 209 Oliva, Viktor → 85, 148 Omáčka, Víťazoslav (pseud.) → 111 Opper, Frederick Burr → 37, 58 Otto, Jan → 112, 140, 329 Outcault, Richard Felton → 21, 26, 35—37, 43, 51, 57

P Pacovský, Antonín → 152, 169, 177, 178 Palacký, František → 217 Pauliny-Tóth, Viliam → 73, 104, 105, 244—247 Payer, H. → 158 Peeters, Benoît → 32 Pechánek, František → 96 Pellerin, Jean-Charles → 61 Peška, Josef → 162 Petersen, Robert S. → 21—23, 28, 30—32, 43, 45, 48, 51, 53, 55, 57, 60, 61, 63 Petit (pseud.) viz Scheiner, Artuš Philipon, Charles → 33, 62, 63 Pinka, Štefan → 111 Pinkas, Hippolyt Soběslav → 59, 80, 81, 85, 91, 92, 95, 104, 115, 174 Plener, Ernst von → 138, 139, 212 Poiré, Emmanuel → 41, 175, 178, 198 Pokorná-Purkyňová, Růžena → 95 Pokorný, Rudolf → 85, 140, 141, 170

Pollack, Leopold → 172 Pommerhanz, Karl → 218, 219, 221 Prahl, Roman → 44, 45, 49, 60, 63, 69, 78, 79, 82, 84, 95, 97, 105, 109, 122, 150, 162, 175 Prokůpek, Tomáš → 20, 59, 74, 78, 145, 152, 159, 186 Prude, A. (pseud.) viz Scheiner, Artuš Přerhof, Heřman → 95 Pulitzer, Joseph → 35—37 Purkyně, Jan Evangelista → 209 Purkyně, Karel → 80, 84, 85, 95, 106, 209 Půtová, Barbora → 22

Q Quis, Ladislav → 80, 92

R Rabier, Benjamin → 147, 175 Read, Donald F. → 41 Read, James Alexander → 41 Reinicke, Emil → 175, 185, 194, 218, 221 Reisner, Karel → 145 Ritter, Henry → 89 Rosenmüller, Karel František → 73 Rošer, František → 88, 106, 107 Rothaug, Theodor → 75, 109 Roubík, František → 92, 103, 106, 136, 140, 148, 150, 153, 155 Routa, F. → 159 Rowlandson, Thomas → 26, 29—31, 40, 45 Rubeš, František Jaromír → 88, 92, 112

S Sedlářová, Jitka → 206 Sekera, Martin → 44, 45, 49, 60, 63, 69, 78, 79, 82, 84, 95, 97, 105, 109, 122, 150, 162, 175 Sekora, Ondřej → 226 Semrad, K. → 158, 159 Serafínová, Dušana → 73 Scheiner, Artuš → 141, 145, 148, 151, 152, 154, 175—180, 187, 197, 214, 215, 225, 226, 310, 311, 328, 329 Scheiner, Josef → 175 Scheybal, Josef V. → 60, 195 Schiller, Friedrich → 105 Schließmann, Hans → 157, 175, 178, 215 Schmerling, Anton von → 98, 103, 108, 122 Schmidhammer, Arpad → 218 Schmolze, Carl Hermann → 170 Schneider, K. → 159, 193 Schultze, Carl Emil → 222

355 před komiksem.indd 355

06.12.16 12:28


Schulz, Gustav Jaroslav → 95, 112—116, 118, 131, 140—142, 153, 158, 170, 183, 185, 210—212, 215, 226, 227, 290, 291, 328 Schwind, Moritz von → 106 Skrejšovský, Jan Stanislav → 126 Skřivan, Jaroslav → 143, 171 Slabý, František → 145 Slavík, Alfréd → 140 Smetana, Gabriel → 188 Smolderen, Thierry → 21, 28, 43, 54, 56—59, 175, 178, 209 Součková, Taťána → 195 Spitzer, Berthold → 210, 212 Stauberin, Carl → 124 Sterne, Laurence → 31 Stroff, Karel → 59, 152, 224—226 Stroupežnický, Ladislav → 115 Stur, Carl von → 208 Sudík, František → 171 Sue, Eugène → 64 Sušil, František → 126 Svátek, Josef → 92 Světlá, Karolina → 327 Svoboda, Václav Alois → 49 Svoboda, Emanuel → 115, 162, 163, 165, 187 Svoboda, Karel → 129 Svoboda, Václav → 96 Swinnerton, James Guilford → 37, 57, 58 Széll, Koloman → 212

Š Šimáček, František → 183, 185 Šimek, Quido → 148 Šimůnek, Karel → 141, 143, 188, 197 Šnaidr, Josef → 126 Špánik, M. A. (pseud.) viz Černiansky, Andrej Štábera (pseud.) viz Štapfer, Karel Štapfer, Karel → 85, 145, 148, 197 Štolba, Josef → 112, 113, 118 Šváb Malostranský, Josef → 78, 85, 143, 157, 162, 164, 165, 178, 188, 195, 200, 329 Švagrovský, Max → 63, 172 Švanda ze Semčic, Karel → 158 Švec, Štefan → 78 Švehla, Jaroslav → 82, 85, 165

Tichý, Jaroslav → 21 Tonner, Emanuel → 172 Töpffer, Rodolphe → 30—33, 39, 40, 41, 43, 46, 51, 52, 55, 107, 116, 209, 250—255 Topič, František → 148 Töpper, Stephan → 33 Tournachon, Gaspard-Félix → 33, 96 Townshend, George → 45 Tůma, Karel → 187 Tůma, Ladislav → 187, 195

U Uhlíř, Zdeněk → 54 Ulmanová, Kristýna → 177 Ulrich, Josef → 143, 147, 197, 198, 224, 226 Urbánek, František Augustin → 195

V

Wildt, Antonín → 80, 84 Windischgrätz, Alfred → 88, 90, 91 Winter, Peter → 29 Witinghoff, C. J. → 84 Wörnse, W. → 170

Z Zajączkowski, Theodor → 210—215, 218 Zelený, Josef → 188 Zillich, Emil → 80, 141, 153 Zola, Émile → 215 Züngel, Emanuel František → 96, 204

Ž Žádník, Karel → 115, 122, 141, 159, 185, 210, 211, 212, 215 Ženíšek, František → 325

Vartál, Jozef → 73 Varvažovský, Josef → 116, 302, 303 Vasari, Giorgio → 55 Vasněcov, Viktor Michajlovič → 129 Váša, Ondřej → 27, 28 Večeřa, Pavel → 50 Vechtovič, Mydloslav (pseud.) viz Pauliny-Tóth, Viliam Věšín, Jaroslav → 141 Vilda (pseud.) → 151 Vilém I. → 164, 208, 209 Vilém II. → 164 Vilém Dobyvatel → 23 Vilímek, Josef Richard, ml. → 197, 223, 224 Vilímek, Josef Richard, st. → 78, 92, 95, 103, 108, 128, 131, 136, 140, 166, 182, 186, 188, 190, 197, 221, 329 Vittinghoff, Carl von → 84 Voborský, František → 329 Vok, J. (pseud.) viz Jenne, Antonín Volavková, Hana → 85 Voleská, Marta → 225, 328 Vondráček, Radim → 44, 45, 49, 60, 63, 69, 78, 79, 82, 84, 95, 97, 105, 109, 122, 150, 162, 175 Vranský (pseud.) viz Věšín, Jaroslav Vymazal, František → 122, 123, 126, 205, 206

T Taaffe, Eduard → 137 Tandariáš (pseud.) viz Peška, Josef Terront, Charles → 159 Thuma, Karel Ladislav → 35, 138, 141, 143, 145, 172, 182, 183, 185, 187—194, 197, 200, 218, 222—224, 226, 308, 329

W Walker, Brian → 26, 36, 57 Walker, E. → 154 Walker, Mort → 53 Waugh, Coulton → 20, 26 Wiehl, Antonín → 325

356 před komiksem.indd 356

06.12.16 12:28


před komiksem.indd 357

06.12.16 12:28


před komiksem.indd 358

06.12.16 12:28


Summary

The book Before Comics: The Formation of the Domestic Picture Story in the Second Half of the XIX Century maps out the establishment of picture stories, later comics, in the Czech and Slovak periodical press (first and foremost, satirical-humorous, social and children’s magazines) and this both from a historical as well as a theoretical perspective. The book is divided into three main sections, wherein the first treats thematically certain theoretical issues which define the picture story (and comics) along with the global context of the development of this form of expression. The second, primary and most extensive section, focuses on a detailed examination of domestic picture story production in the Czech and Slovak press. The third section provides several analyses which depict the immediate context in terms of territory, language and time-frame. The systematic analysis is finally supplemented by short summaries of the most significant figures and a calendar summarizing the most important moments over time in the development of the analyzed material as well as the defining contextual moments. The first section entitled The Birth of Comics from the Spirit of Print discusses the issue of the actual defining of the picture story/comics as a specific form of expression which is often impacted by ideology. Various reconstructions of its gradual establishment are consequently analyzed, the seeking out of the roots and sources of the picture story, various versions which designated the beginning of its history from uncertain approaches and various modified “narratives in pictures” in the history of culture up to the emergence of comics in the modern sense of the word. Although it is quite common in secondary literature concerning the subject to trace the beginnings of the picture story back to pre-historic, classical or medieval times, the delimitations of the subject are defined here to the development of newspapers and magazines. There have been repeated discussions over the long-term concerning the paternity of comics which have led to the establishment of the picture story form as a result of a number of tendencies found in the creative work of various “fathers” and “grandfathers”, in which each of them in this lens of “comics before comics” provided something both specific and important for the constitution of the picture story: from the print cycles of William Hogarth, Franz Joseph von Goez and Thomas Rowlandson, to the key role played by Rodolphe Töpffer in the creation of the medium up to the series by Wilhelm Busch and Richard

359 před komiksem.indd 359

06.12.16 12:28


Felton Outcault which all led to an increased connection between the picture story and the periodical press. Apart from the issue of the actual delimitation of the subject and the definition given by either the limitation or expansion of the material, the first section also examines the key formal means which determined the appearance and “the language” of the picture story, first and foremost the development of caricature artistic expression, the development of sequential pictorial narrative and the resources for expressing verbal speeches by means of drawn figures. The predecessors to the current-day comic balloons can often be sought out and found in cultural artefacts from various time periods, which, however, served a markedly different function, being declarative theses as opposed to replications of dialogue. It was specifically the interest in simplifying the pictorial means, the expressivity of emotions, the development of the story and the linking of the picture with the text which represented key sources for the constitution of the picture story. This only came about gradually in the period press, taking place in close proximity or better said indistinguishable from other, formal or genre associated types of used contributions (newspaper and magazine illustrations, caricature cycles and additional parallel manifesting “competitive” forms). The actual beginnings of the domestic tradition of the picture story, which have not been as yet completely explored and described, can be dated to the middle of the nineteenth century and in connection with the development of press environment under the influence of the events linked with the revolutionary year 1848. The expansion of offerings of various types of periodicals, primarily those of a satirical nature, along with the development of printing and reproduction technologies made possible increased linking of the picture with the text along with the development of various “hybrid” forms. The second section The Forms of the Picture Story in the Domestic Press of the XIX Century first describes the period context with a definition of the press conditions in the country as well as the breeding ground of sorts for picture stories from those periodicals which made up the internal, unpublished work of artists from so-called “table societies” such as, for example, Cafe Lorenz. The aim of the following detailed mapping of picture story production as manifested in the second half of the nineteenth century in Czech and Slovak language periodicals is not to determine the exact dating or concrete work of “the beginning of the domestic picture story” but to depict in detail those tendencies which led to the establishment of the domestic variant of the picture story and describe the influences upon this formation. The border between picture stories and other drawing or illustration production in the periodicals of the day was established slowly and gradually as series of accounts linked with pictures were gradually incorporated into the overall caricature and illustration discourse. The source research consisting of dozens of period periodicals issued in Czech and Slovak within the territory of Austrian Empire of the day, AustriaHungary, made it possible to identify and distinguish between the particular proto-comics forms of the nineteenth century as they were gradually imagined and realized in the domestic space, define its borders and mutual relations. Apart from these plot-oriented works in the true sense of the word, there were first and foremost significant numbers of “Darwinian” contributions which described, in a sequence of drawings, a certain development metamorphosis, most often the transformation of things or animals into humans, identifiable persons for the reader, who were supposed to be thereby ridiculed. This

360 před komiksem.indd 360

06.12.16 12:28


approach represented one of the motifs which ran through periodicals not only throughout Europe, but also in the USA. In order to capture how a certain generational change in artists dedicated to picture stories came about as well as the transformations in the actual period production, the second section has been divided into parts dedicated to the development both before and after the year 1878. The concrete chapters analyze in detail the development and evolution of picture stories which were provided in the periodicals of the time. These initially consisted of satirical pieces with a political background, only for contributions of an exclusively entertainment or designated for child readers to gradually predominate. The first serials began to appear as early as the first phase of development of the domestic picture story and along with them the first recurring heroes. Amongst the most interesting was the figure of Uncle Carrot (stréček Mrkvička) who appeared repeatedly in the work of Karel Václav Klíč. Series without words began to appear more prominently by the end of the century and increased space was granted to work aimed at children. Apart from chapters focused on depicting the given production on the basis of the type of printed material (satirical-humorous versus more general social periodicals) and based on the type of model recipients (serials designated for adults versus those aimed at child readers), analyses of picture story work by the most important authors who would often publish their work in various different periodicals are included in separate chapters. The second half of the 1860s was marked by pioneering activities and creative searching out of the potential of the picture story along with various borders or related forms from the side of the already-mentioned Klíč. As of the 1880s, there was an increase, first and foremost, in artists for whom picture stories became one of the most common and popular genres along with caricatures and illustration which continued to be equal modes of production. The most prominent artists included Mikoláš Aleš, Karel Krejčík, Artuš Scheiner and Karel Ladislav Thuma. The number of artists involved in picture stories gradually increased. Apart from those who worked in the area of picture stories primarily for financial reasons alongside their other work, an increasing number of “specialists” came on the scene who were obviously fascinated by the form. The first “specialized” librettists such as Josef Šváb Malostranský also appeared who, apart from other production, regularly also worked in the area of picture stories. The editorial staff of periodicals now viewed picture stories as a specific form in terms of content, this being testified to by announcements of competitions encouraging the production of the genre. The question of the originality of the particular works as well as the intense connection with foreign production serve as key themes running through the work of the entire period under investigation. The most common source for these kinds of borrowings were predictably German language production for the region, in particular from the Munich weekly Fliegende Blätter. These various, mostly unacknowledged, takings and paraphrases, often underwent a certain transformation during the cultural transfer, receiving a political or satirical character in the Czech language environment at the expense of the general situation humour. Domestic periodicals thus often became a mediator in some sense of certain trends, approaches and motifs drawn from a range of periodicals from western European to southern Slavonic (within the framework of the Austria-Hungary grouping). The historical Czech Lands as part of the Austrian Empire, AustriaHungary, were indelibly linked in the nineteenth century with events throughout Central Europe and specifically the area ruled over by

361 před komiksem.indd 361

06.12.16 12:28


the Habsburgs. Any attempt therefore to separate (either generally or in the case of concrete authors) work into exclusively Czech and Slovak is therefore an artificial construction to a certain extent. This aspect is reflected and analysed in the third section entitled Contexts (regional, language and time). Karel Václav Klíč repeatedly introduced foreign language work from not only the region of the Austria-Hungarian monarchy, but also from beyond its borders. Domestic artists consequently also contributed to German language periodicals published in the Czech Lands, with the aim of informing the local German population of the Czech political agenda. German-speaking artists born in this region also later impacted the development of modern American comics. Since the year 1900 established for the end of the research under question is also an artificially constructed border, the final chapter also delves into the twentieth century and additional work by certain authors who were active prior to this cut-off year. With this time delimitation, the material under analysis makes reference to the book The History of Czechoslovak Comics of the Twentieth Century which actually begins its analysis with the year 1900. The book Before Comics: The Formation of the Domestic Picture Story in the Second Half of the XIX Century came about as the primary output of the GAČR grant project Demarcating Comics: Establishing Czech Picture Stories and Other Literary-Pictorial (Narrative) Forms in Local Printed Matter in the Nineteenth Century (GA14-30299S) which was carried out over the years 2014–2015 at the Faculty of Arts of Palacký University in Olomouc.

362 před komiksem.indd 362

06.12.16 12:28


Zusammenfassung

Die Publikation Vor dem Comic. Die Entstehung der tschechisch- und slowakisch­ sprachigen Bildserie in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts beschäftigt sich mit der Konstituierung der Bildserie, dem späteren Comic, in den tschechischund slowakischsprachigen Periodika (v. a. in satirisch-humoristischen, in Gesellschafts- und Kinderzeitschriften) sowohl aus der historischen als auch theoretischen Perspektive. Das Buch besteht aus drei Hauptkapiteln. Das erste Kapitel thematisiert die theoretischen Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Abgrenzung der Geschichte der Bildserie (und des Comics) und skizziert den globalen Entwicklungskontext dieser Form. Das zweite und umfangreichste Hauptkapitel bringt eine eingehende Beschreibung der Bildserienproduktion in der tschechisch- sowie slowakischsprachigen Presse und das dritte Hauptkapitel umfasst Teilstudien zum unmittelbaren Raum-, Sprach- und Zeitkontext. Die systematische Darstellung wird letztlich um Kurzdarstellungen berühmter Künstler sowie um ein Kalendarium ergänzt, das die wichtigsten Momente und Ereignisse in der Comicgeschichte chronologisch zusammenfasst. Im ersten Teil Die Entstehung des Comics aus dem Geiste der Presse wird die Problematik der Abgrenzung der Bildserie bzw. des Comics als einer spezifischen Kunstform problematisiert, insbesondere die ideologischen Hintergründe dieser Diskussion. Es werden diverse Rekonstruktionen der allmählichen Etablierung sowie der Suche nach dem Ursprung und den Quellen der Bildserie verfolgt. Es werden unterschiedliche Versuche miteinander konfrontiert, die Anfänge dieser Form zu bestimmen, von dem vage aufgefassten und in der Kunstgeschichte oft modifizierten „Erzählen in Bildern“ bis zur Entstehung des Comics im modernen Sinne des Wortes. Wenn es auch in der Fachliteratur relativ üblich ist, die Anfänge der Bildserie auf die urzeitlichen, altertümlichen bzw. mittelalterlichen Kunstwerke zurückzuführen, fokussiert die vorliegende Studie nur diejenige Produktion, die mit dem Aufschwung der Zeitungen und der Zeitschriften zusammenhängt. Im Einklang mit der Jahrzehnte andauernden Diskussion über die Paternität des Comics wird hier die Etablierung der bildseriellen Kunstform als ein Zusammentreffen mehrerer Tendenzen in den Werken der „Väter“ und „Vorväter“ aufgefasst, wobei jede dieser Tendenzen für das Phänomen des „Comics vor dem Comic“ spezifische Merkmale aufweist und für die Entstehung der Bildserie von Bedeutung war, seien es graphische Zyklen von William Hogarth, Franz Joseph von Goez und Thomas Rowlandson, die grundlegende Initiative von Rodolphe Töpffer oder

363 před komiksem.indd 363

06.12.16 12:28


die Serien von Wilhelm Busch und Richard Felton Outcault, die eine übliche Konnotation der Bildserie mit der periodischen Presse zur Folge hatten. Neben der Frage nach der Abgrenzung des Gegenstands und der Definition der jeweiligen Einschränkungen widmet sich das erste Kapitel ferner den grundlegenden formalen Mitteln, die die Gestalt und Sprache der Bildserie bestimmten, v. a. der Geschichte des karikativen Bildausdrucks, der Entfaltung der sequentiellen piktoralen Narrativität sowie der Darstellung verbaler Handlungen bei den Figuren. Auch die Vorformen der heutigen Sprechblasen werden oft in diversen Kunstwerken unterschiedlichen Alters gesehen, sie erfüllten jedoch eine deutlich andere Funktion, sie fungierten nämlich als Thesendeklaration, nicht als eine Gesprächsreplik. Gerade die Bemühungen um die Vereinfachung des Ausdrucks, um die emotionale Expressivität, um die Entfaltung der Plots sowie um die Verflechtung von Bild und Wort bildeten zentrale Grundsteine bei der Etablierung der Bildserie. Dies geschah in der Presse jedoch nur Schritt für Schritt und ferner in einer unbestimmten Nähe zu anderen, formal sowie gattungsspezifisch ähnlichen (Konkurrenz-)Formen wie etwa Zeitungs- und Zeitschriftillustration, Karikaturenzyklus u. a. Die Anfänge der tschechisch- bzw. slowakischsprachigen Tradition der Bildserie, die bis dato unerforscht blieben, lassen sich um die Mitte des 19. Jahrhunderts verorten und im Zusammenhang mit der heftigen Entfaltung der Presselandschaft nach dem Revolutionsjahr 1848 interpretieren. Der Angebotsanstieg (diverse Typen von Zeitschriften und Zeitungen, v. a. den satirischen) sowie die Fortschritte in den Druck- und Reproduktionstechnologien ermöglichten eine engere Verflechtung von Bild und Wort und die Entstehung vieler „hybrider“ Formen. Das zweite Hauptkapitel der vorliegenden Studie mit dem Titel Die Formen der Bildserie in der tschechisch- und slowakischsprachigen Presse des 19. Jahrhun‑ derts verfolgt den zeit- und raumtypischen, die Presselandschaft bestimmenden Kontext. Es widmet sich ferner den frühen Anfängen der Bildserien in der periodischen Presse; hierbei handelte es sich größtenteils um die internen, nicht publizierten Werke der Tafelrundenmitglieder (wie etwa derjenigen im Kaffeehaus Lorenz). Das Ziel dieser detaillierten Darstellung der bildseriellen Produktion in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts in tschechisch- und slowakischsprachigen Periodika ist es dabei nicht, ein bestimmtes Datum bzw. ein konkretes Kunstwerk als „den Anfang der Bildserie im tschecho-slowakischen Raum“ zu deklarieren, sondern die Tendenzen en detail zu beschreiben, die an der Etablierung der bildseriellen Tradition im tschecho-slowakischen Raum beteiligt waren sowie die Einflüsse zu benennen, die diese Etablierung mitprägten. Die Grenze zwischen der Bildserie und der anderen graphischen Produktion in damaligen Periodika festigte sich nach und nach, parallel mit der allmählichen Verselbstständigung der Bildserie vom Diskurs der Karikatur und der Illustration. Die Quellenforschung, d. h. die Erforschung der damaligen, tschechisch- und slowakischsprachigen Periodika im Kaisertum Österreich bzw. in Österreich-Ungarn ermöglichte es unterschiedliche Formen des Protocomics zu identifizieren und zu typologisieren, wie sie sich zunächst herausgebildet und später durchgesetzt haben, und nicht zuletzt ihre gegenseitige Abgrenzung sowie die Beziehungen unter ihnen zu beschreiben. Neben im wirklichen Sinne handlungsdarstellenden Beiträgen gab es v. a. eine große Anzahl von „darwinistischen“ Beiträgen, die in der Abfolge von Bildern eine Verwandlung darstellten, am häufigsten die Verwandlung eines Gegenstands oder eines Tieres in eine häufig berühmte, vom Rezipienten zu identifizierende Persönlichkeit, die dadurch lächerlich gemacht worden ist. Dies war eines der Motive, die durch die Periodika in ganz Europa und in den USA grassierten.

364 před komiksem.indd 364

06.12.16 12:28


Um den Generationswechsel der Künstler, die sich der Bildserie widmeten, sowie die Entwicklung der Produktion beschreiben zu können, wurde der zweite Teil der vorliegenden Publikation in zwei Unterkapitel gegliedert: Das eine konzentriert sich auf die Entwicklung vor und das andere nach 1878. Diese Darstellung verfolgt eingehend die Entwicklung und Verwandlung der Bildserien, die in der damaligen Presse gedruckt wurden. Am Anfang handelte sich v. a. um satirische Beiträge mit politischen Konnotationen, später erschienen jedoch auch Beiträge, die nur zu unterhalten hatten und an Kinder adressiert waren. Bereits in der ersten Phase der tschechisch- und slowakischsprachigen Bildserie gab es Beiträge mit Fortsetzung und somit auch erste wiederkehrende Helden – zu den wichtigsten zählt die von Karel Václav Klíč wiederholt benutzte Figur des Onkels Mrkvička (stréček Mrkvička). Am Ende des 19. Jahrhunderts nahmen dann wortlose Serien überhand, die Serien für Kinder erhielten mehr Raum. Selbstständige Unterkapitel des vorliegenden Buches widmen sich dem bildseriellen Werk bedeutender Autoren, die ihre Werke oft quer durch alle möglichen Zeitungen und Zeitschriften publizierten. Nach der Pionieraktivität des bereits erwähnten Karel Václav Klíč, der seit der 2. Hälfte der 1860er Jahren die Möglichkeiten der Form kreativ erprobte und sich auch mit diversen Grenzformen beschäftigte, gab es in den 1880er Jahren bereits mehrere Maler und Zeichner, die die Bildserie für eine zwar immer der Karikatur und Illustration verwandte und verpflichtete, jedoch zugleich auch für eine übliche und gleichrangige Ausdrucksweise hielten (z. B. Mikoláš Aleš, Karel Krejčík, Artuš Scheiner und Karel Ladislav Thuma). Die Anzahl solcher Künstler wuchs langsam; neben denen, die die Bildserie entweder zum Broterwerb nutzten oder sich der Bildserie nur marginal widmeten, gab es immer mehr „Spezialisten“, die von dieser Form offensichtlich fasziniert waren. Es meldeten sich die ersten „spezialisierten“ Librettisten (wie etwa Josef Šváb Malostranský), die u. a. als Plotbearbeiter für die Bildserien wirkten. Zu der Zeit empfunden sogar die Redaktionen der jeweiligen Zeitungen und Zeitschriften die Bildserie als eine spezifische Gattung, davon zeugen die von diesen Redaktionen ausgeschriebenen Wettbewerbe. Als roter Faden zieht sich durch den ganzen, in der vorliegenden Studie behandelten Zeitraum die Frage nach der Originalität konkreter Werke sowie nach deren unbezweifelbaren Verbindung mit den Kunstwerken im Ausland. Wie zu erwarten, gab es Quellen für etliche ‚Ausleihen‘ v. a. im deutschsprachigen Raum (z. B. das Münchner Wochenblatt Fliegende Blätter). Die meistens verheimlichten Übernahmen oder Paraphrasen erfuhren bei diesem Kulturtransfer jedoch eine spezifische Umwandlung, indem im tschechischsprachigen Raum der politische bzw. satirische Charakter zu Ungunsten des allgemein situativen Humors forciert wurde. Die tschechischsprachigen Periodika erfüllten oft auch eine Vermittlerrolle angesichts diverser Moden, Kunstbewegungen und thematischer Wellen (die Richtung aus den westeuropäischen Periodika in den slawischen Süden der österreich-ungarischen Monarchie). Als Teil des Kaiserreichs Österreich bzw. der österreich-ungarischen Monarchie waren die Böhmischen Länder mit dem Geschehen in Mitteleuropa vernetzt. Das dritte Hauptkapitel der vorliegenden Monographie Kontexte (regional, sprachlich und zeitlich) reflektiert demnach die Tatsache, dass die Bemühungen, die Produktion tschechischer und slowakischen Provenienz aus dem mitteleuropäischen Kontext herauszunehmen, ein künstliches Konstrukt ist. Es war etwa Karel Václav Klíč, der sich regelmäßig mit seinen anderssprachigen Beiträgen durchsetzen konnte. Die tschechischsprachigen Künstler publizierten ihre Beiträge auch in deutschsprachigen Periodika in Böhmischen Ländern, das Ziel war, die deutschsprachigen Bürger mit der tschechischen politischen Agenda bekannt zu machen. Viele der deutschsprachigen Künstler beeinflussten

365 před komiksem.indd 365

06.12.16 12:28


später die Entwicklung des modernen amerikanischen Comics. Die künstliche Zeitgrenze für die vorliegenden Darstellungen, das Jahr 1900, bezieht sich auf die Publikation Dějiny československého komiksu 20. století [Die Geschichte des tschechoslowakischen Comics im 20. Jahrhundert], die ihre Darstellung mit dem Jahr 1900 beginnt. Das letzte Kapitel der vorliegenden Studie widmet sich deshalb auch solchen Künstlern, die um 1900 tätig waren. Die Publikation Vor dem Comic. Die Entstehung der tschechisch- und slo‑ wakischsprachigen Bildserie in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts entstand als Ergebnis des Projekts der Grantagentur der Tschechischen Republik (GAČR): Hranice komiksu: konstituování českého obrázkového seriálu a dalších literárně-výtvarných (narativních) forem v domácích tiskovinách 19. století (GA14-30299S), das 2014–2015 an der Philosophischen Fakultät der Palacký-Universität in Olmütz realisiert wurde.

366 před komiksem.indd 366

06.12.16 12:28


před komiksem.indd 367

06.12.16 12:28


Tomáš Prokůpek — Martin Foret Před komiksem Formování domácího obrázkového seriálu ve 2. polovině XIX. století Vydal Filip Tomáš — Akropolis (5. května 1338/43, 140 00 Praha 4, www.akropolis.info) v roce 2016 jako svou 339. publikaci Kapitoly I.1 až II.1 Martin Foret, II.2 až III.3 Tomáš Prokůpek Redakce Lucie Kořínková a Pavel Kořínek Jmenný rejstřík sestavil Pavel Kořínek Překlad resumé David Livingstone (angličtina) a Lukáš Motyčka (němčina) Grafická úprava a obálka (s použitím kresby Karla Václava Klíče ze seriálu Jak se šle stréček Mrkvička podívat do světa z časopisu Veselé listy, č. 4/1867, s. 29) Katka Orlíková (Studio Symbiont), 2016 Sazba písmem Walsheim Pro a Warnock Pro a předtisková příprava Stará škola (www.staraskola.net) Tisk Těšínské papírny, s. r. o., Bezručova 212/17, 737 01 Český Těšín Vydání první, 368 stran ISBN 978-80-7470-145-0 Doporučená cena včetně DPH 550 Kč

ISBN 978-80-7470-145-0

před komiksem.indd 368

06.12.16 12:28Tomáš Prokůpek Martin Foret Akropolis

Před komiksem

Před komiksem

Formování domácího obrázkového seriálu ve 2. polovině XIX. století

Tomáš Prokůpek Martin Foret

Po úspěšné publikaci Dějiny československého komiksu 20. století se polovina jejího autorského týmu vydala ještě hlouběji do minulosti, k samotným počátkům domácí tradice obrázkového seriálu, které lze klást do poloviny 19. století a které dosud zůstávaly zcela neprozkoumány a nepopsány. Předkládaná kniha podrobně mapuje tendence, které k ustavení domácí varianty komiksové tvorby vedly, a sleduje vlivy, jež toto formování spoluutvářely. Pramenný průzkum desítek dobových periodik vydávaných v češtině a slovenštině na území tehdejšího Rakouska-Uherska umožnil identifikovat a rozlišit jednotlivé protokomiksové formy 19. století, jak se postupně v domácím prostoru utvářely. Sledovány byly rovněž vazby těchto zárodečných obrázkových seriálů ke karikatuře, novinové ilustraci a dalším souběžně se vyskytujícím „konkurenčním“ formám, stejně jako kontext dobové zahraniční tvorby. Publikace nahlíží optikou „komiksu před komiksem“ i práce známých českých výtvarníků, ilustrátorů a karikaturistů, jako byli např. Josef Mánes, Karel Václav Klíč, Mikoláš Aleš nebo Artuš Scheiner. Bohatě ilustrovaný svazek ale samozřejmě představuje i tvorbu řady dalších, dnes mnohdy pozapomenutých autorů, kteří se různým variantám obrázkového seriálu v dobových tiskovinách věnovali.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.