Page 1

16 adaptovaných textů čtrnácti českých autorů pro studenty na úrovni A2 dle Společného evropského referenčního rámce ● postup od významu sdělení (co se říká) k formě (jak se to říká) ● gramatika propojená s obsahem textů ● slovní zásoba asi 3 000 slov ● česko-anglicko-německo-ruský slovník ● adaptované literární texty v podobě audioknihy na samostatném CD či zdarma ke stažení na www.akropolis.info/citanka ● ●

Tištěno na ze 75 % recyklovaném papíře

Adaptované texty a cvičení ke studiu češtiny

Česká čítanka

PaedDr. Ilona Kořánová působí od roku 1997 v Ústavu bohemistických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Bohaté zkušenosti získala při výuce na univerzitách v Los Angeles, Sheffieldu, Tampere a Ghentu. Je spoluautorkou učebnic Czech for Fun a Interaktivní čeština. V poslední době se teoreticky věnuje především metodice výuky českého vidu.

Ilona Kořánová

Česká čítanka je určena studentům češtiny jako cizího jazyka, kteří mají rádi příběhy a mýty a na základě jejich významového sdělení je baví odhalovat jazykové zákonitosti češtiny. Obsahuje soubor adaptovaných textů např. K. Čapka, K. J. ­Erbena, D. Fischerové, J. Haška, B. Hrabala, B. Němcové, J. Seiferta, Z. Svěráka nebo dvojice J. Suchý a J. Šlitr. Důraz se klade na rozvoj porozumění a na rozšiřování slovní zásoby. V kontextu zřetelně zobrazené komunikační situace se potom procvičuje určitá významová nebo gramatická kategorie. Velká pozornost je věnována kategorii vidu, metodika vychází z výzkumu Českého národního korpusu. Převládá žánrová rozmanitost humorně laděných textů: Dialog, povídka, filmový scénář, anekdota, mýtus, divadelní hra, báseň a další. Specifika českého humoru a české mentality mohou studenti odhalovat porovnáváním obsahu a sdělení jednotlivých textů s kulturními zkušenostmi a návyky své země. Čítanka je koncipována tak, aby se mohla začít používat jako doprovodný výukový materiál ke gramatickým učebnicím češtiny pro studenty na prahu úrovně A2. Po dokončení práce s čítankou by měli studenti ovládat úroveň A2 aktivně a pasivně slovní zásobu úrovně B1 až B2. Čítanku ilustroval Petr Herold. Vychází ve třech mutacích sémanticko-gramatického přehledu: anglicky, německy a rusky.

Česká čítanka Adaptované texty a cvičení ke studiu češtiny jako cizího jazyka Ilona Kořánová


Česká čítanka Adaptované texty a cvičení ke studiu češtiny jako cizího jazyka Ilona Kořánová

Praha 2012


Upozornění Toto dílo, včetně všech svých částí, je opatřeno výhradou autorských práv a je chráněno zákonem. Jiné než zákonem předepsané užití je trestné – jde především o přísný zákaz dalšího rozmnožování bez písemného souhlasu nakladatele. Jednotlivé součásti učebního kompletu jsou samostatně neprodejné. No part of this publication may be reprinted, reproduced or distributed in any form or by any means, or stored in a data base retrieval system without prior written permission of the publisher.

Lektorovaly: doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D. PhDr. Věra Schmiedtová Redakce: PhDr.Jiří Pešička Překlad slovní zásoby a redakce slovníčku: PhDr.Jiří Pešička, Antina Ittner (nj), Veronika Novoselová (rj) Audionahrávka natočena ve studiu Gloriet, mistr zvuku: Tomáš Kubec. Účinkují: Martina Krátká (Paštika aj.), Jarmila Vlčková (Velbloud aj.), Miloslav Maršálek (Švejk aj.), Martin Severýn (Modrý pokoj aj.) a Ondřej Jiráček (Mám bydlet… aj.). Klavírní doprovod: Sylvia Georgieva. Režie nahrávky: Janka Ryšánek Schmiedtová Obrazové materiály pocházejí z archivu Ivana M. Havla, z Archivu bezpečnostních složek ČR, z archivu autorky a nakladatelství, není-li uvedeno jinak. Veškerá práva vyhrazena!

© Text and adaptation Ilona Kořánová, 2012 © Illustrations Petr Herold, 2012 © Graphic & Cover Design Filip Blažek – Designiq, 2012 © Recording & Post-production Tomáš Kubec, 2012 © Filip Tomáš – Akropolis, 2012 Vydal Filip Tomáš – Akropolis Severozápadní IV 16/433, 141 00 Praha 41 www.akropolis.info v roce 2012 jako svoji 229. publikaci 1. vydání 288 stran Tisk: Těšínské papírny, s. r. o. Bezručova 212/17, 737 01 Český Těšín ISBN 978-80-87481-99-8 (anglická verze přílohy / English version) ISBN 978-80-7470-024-8 (německá verze přílohy / deutsche Version) ISBN 978-80-7470-025-5 (ruská verze přílohy / pусская версия)


Úvod Česká čítanka je určena studentům češtiny jako cizího jazyka, kteří mají za sebou alespoň 50 vyučovacích hodin a aktivně znají minimálně 500 slov. Podle Evropského referenčního rámce je čítanka určená studentům na prahu úrovně A2. Předkládaná jazyková témata jsou uspořádána tak, aby po dokončení práce s čítankou studenti ovládali úroveň A2 aktivně a B1 až B2 pasivně. Úplný počet všech lemmat („slov v  základním tvaru“) v  celé čítance je asi 3000. Učebnice je vhodná i pro zájemce o češtinu a českou kulturu z řad krajanů žijících v zahraničí, kteří sice trochu mluví a rozumí česky, ale mají malou, minimální, nebo žádnou zkušenost s psanými texty a chtěli by si postupně prohlubovat znalost čtení a uspořádat své poznatky o psaném i živém mluveném jazyce. Česká čítanka je koncipována jako doplňkový výukový materiál ke gramatickým učebnicím češtiny. Bude vyhovovat těm, kdo mají rádi příběhy a mýty a na základě jejich významového sdělení je baví odhalovat jazykové zákonitosti češtiny. Učebnice obsahuje soubor adaptovaných textů českých autorů. Strukturu každé kapitoly tvoří úvodní text, na něj navazují cvičení na porozumění a na rozvoj slovní zásoby, která přecházejí v prezentaci určité sémantické nebo gramatické kategorie a její procvičení. Velká pozornost je věnována vidovým rozdílům v kontextu. Metodika jejich osvojování vznikla jako výsledek výzkumu prováděného na Českém národním korpusu a opírá se vidovou kolokabilitu, tedy o spojitelnost slovesa určitého vidu s jinými slovy. Vybrané humorně laděné texty jsou žánrově rozmanité: Dialog, povídka, filmový scénář, anekdota, mýtus, divadelní hra, báseň a další. Porovnáváním obsahu a sdělení jednotlivých textů s kulturními zkušenostmi a návyky své země budou studenti sami odhalovat specifika českého humoru a české mentality vůbec. Doufám, že Česká čítanka bude přinášet všem zájemcům hodně zážitků a radost z vlastního objevování.

Introduction Česká čítanka is intended for students of Czech as a second language at Common European Framework level A2, who have had at least 50 hours of language training and actively know at least 500 words. Language topics are arranged such that when students finish the book, they will have mastered level A2 actively and levels B1 to B2 passively. There are about 3,000 lemmas (e.g. words in their basic form) used in the textbook. Česká čítanka is also suitable for those of Czech descent interested in Czech language and culture, who understand and speak a little Czech but have little or no experience of written texts and would like to develop their reading skill and organize their knowledge of the written and spoken language. The textbook is designed as a complement to Czech textbooks that focus on grammar. It contains a set of adapted texts by Czech authors and will suit those who like stories and myths and will enjoy learning rules of Czech language as revealed through study of these texts. Each chapter begins with an introductory text accompanied by comprehension exercises and vocabulary development. These are followed by presentation of a semantic or grammar category and its practice. Considerable attention is paid to the function of aspect and its contextual differences in Czech. This method of presentation is based on research on

Česká čítanka

3


aspect collocability — the ability of verbs to connect with other words — using data from the Czech National Corpus. The selected texts present different genres, including dialogue, story, screenplay, anecdote, myth, drama and poetry. By comparing the content and communicativeness of individual texts with the cultural experiences and habits of their own countries, students themselves will uncover specifics of Czech humor and the essence of the Czech mentality. I hope Česká čítanka will bring its users many interesting experiences and the joy of learning itself. Ilona Kořánová

4 Úvod


Poděkování Prof. Michaelu Heimovi a dr.Susan Kresin děkuji za vytvoření kreativního prostředí na katedře slavistiky UCLA v Kalifornii, kde z podnětu studentů i českých krajanů žijících v Los Angeles vznikl nápad a první nástin této učebnice. Neobvyklý tvar čítanky o české kultuře a zároveň učebnice českého jazyka formovali sami studenti a zájemci o češtinu a českou kulturu. Za všechny bych ráda poděkovala alespoň třem z nich: Miki Hruskovi, dr.Gary Schillerovi a Davidu Strombergovi. Prezentace lexikálních a gramatických prostředků v učebnici se opírá o statistická data z Českého národního korpusu a jejich výzkum. Na tomto místě patří poděkování prof. Františku Čermákovi a  doc. Niki Petkevičovi i  všem ostatním kolegům z  ČNK za všechny odborné rady a pomoc. Tvorba učebnice je dlouhý proces vyžadující řadu ověřování a vzájemnou interakci učitele se studentem. Výsledky tohoto oboustranného působení nemohou být úplné, pokud s učebnicí pracuje jen autor sám. V této souvislosti jsem vděčná všem milým kolegyním a kolegům (v abecedním pořadí) dr. Aně Adamovičové, prof. Neilu Bermelovi, dr. Heleně Confortiové, Markétě Gebhartové, Zuzaně Hajíčkové, dr. Janu Holubovi, dr.Andree Hudouskové a Marii Kestřánkové, kteří se učebnice ujali, pracovali s ní a o své náměty a postřehy se upřímně podělili. Za to jim patří mé vřelé poděkování. Za velkou organizační podporu děkuji Vlastě Mikátové, za redakční práci na učebnici a překlad česko-německého slovníku děkuji dr. Jiřímu Pešičkovi, za překlad česko-ruského slovníku děkuji Veronice Novoselové. Maggie Hirsch a Carey Vosecké děkuji za jazykovou revizi anglického slovníku a gramatických poznámek. Poděkování patří i odborným recenzentkám doc. Ireně Vaňkové a dr. Věře Schmied­tové, za metodické poznámky děkuji dr.Lídě Holé a Pavle Bořilové. Za dobrou spolupráci na zvukové nahrávce textů a dialogů děkuji režisérce Jance Ryšánek Schmiedtové, mistru zvuku Tomáši Kubcovi, herečkám Martině Krátké a Jarmile Vlčkové a hercům Miloslavu Maršálkovi, Martinu Severýnovi a Ondřeji Jiráčkovi. Sylvii Georgievě děkuji za klavírní improvizace k jednotlivým textům. Na závěr bych ráda poděkovala také Noře, Kryštofovi a  Petrovi za jejich zájem o  mou práci, podporu a porozumění. Ilona Kořánová

Česká čítanka

5


OBSAH Paštika  podle Karla Čapka

8

Téma

Jídlo Food / Domácí zvíře Pet / Co děláme každý den Everyday activities

Gramatika

Verbs in the present tense / Verbal suffix -ovat / Subject and direct object / Adjectives

Můj modrý pokoj  námět Ivan Kraus

20

Téma

Bydlení Living / Místa Places / Charakteristika lidí People’s simple characterization

Gramatika

Verbs in the present tense / Direct object / Liking: rád, ráda, rádi / Nominal suffixes -ice, -iště, -tel / Pronouns ten, jeden, nějaký, žádný / Pronouns všichni, všechno, každý

Mám bydlet doma, nebo v lese? Téma

Zdraví Health / Životní styl Lifestyle / Prostředí Environment

Gramatika

Modal verbs and adjectives / Modal verb mít and imperative

33

Velbloud  podle Miloše Macourka

42

Téma

Cestování Travelling / Pohyb někam Motion somewhere

Gramatika

Verbs of motion determinate – indeterminate / Prepositions for direction / Nominal suffix -ost

Václav Havel vzpomíná  podle Václava Havla

58

Téma

Václav Havel / Propaganda / Charta 77

Gramatika

Verbs in the past tense / Word order / Nominal suffix -ista / Adjectives describing personality

Kněžna Libuše  podle Aloise Jiráska Téma

Mluvíme o budoucnosti Talking about the future / Legendy Legends

Gramatika

Verbs in the future tense: Být, Imperfective verbs, Perfective verbs, Determinate verbs, Indeterminate verbs / Adjectival suffixes -ší, -ejší / Adjectival prefix nej-

72

Jonáš a tingltangl  podle Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra

87

Téma

Hudba Music / Divadlo Theatre / Hudební nástroje Musical Instruments / Vtipy Jokes

Gramatika

Negation in Czech / Object in genitive and accusative / Ještě – už / Pronouns ten, jeden, nějaký / Personal pronouns in accusative and genitive / Indefinite pronouns / Nominal suffix -ie

Osudy dobrého vojáka Švejka  podle Jaroslava Haška

102

Téma

Švejkovy příběhy Švejk’s stories / Vlastnosti Švejka, Duba a Lukáše Characterization of Švejk, Dub and Lukáš

Gramatika

Aspect: Imperfective and perfective verbs / Signal words I. / Perfective verbs of motion / Verbal prefixes při-, -od / Conjunctions když, až

6 OBSAH


Seifert vzpomíná na Haška  podle Jaroslava Seiferta

118

Téma

Pražské hospody Prague pubs / Haškův život J. Hašek’s life

Gramatika

Position and motion: Verbs and prepositions / Pronoun svůj / Nomial suffix -árna

Hadač snů  podle Daniely Fischerové

131

Téma

Sny Dreams / Naděje Hope

Gramatika

Verbs taking locative / Prepositions with genitive, accusative and locative

Kolja  podle Zdeňka Svěráka

138

Téma

Rodina Family / Národnosti Nationalities

Gramatika

Aspect: Signal words II. / Umět – vědět – znát / Verbs using “se”

Rozhovor se spisovatelem

156

Téma

Dílo B. Hrabala B. Hrabal’s work / Tvůrčí aktivity Creative activities / Domácí práce Chores

Gramatika

Aspect: Signal words III. / Adjectives of result

Strýc Pepin vypravuje  podle Bohumila Hrabala Téma

Legrační příběh Funny story / Zvířata Animals

Gramatika

Aspect: Revision of signal words

169

Cesta jinam  podle Daniely Fischerové

173

Téma

Vyjádření obliby Likes and dislikes / Srovnání Comparison

Gramatika

Verbs of liking / Dokázat, podařit se, povést se / Adjectives: comparative and superlative / Number–subject–verb agreement

Viktorka  podle Boženy Němcové

181

Téma

Zvyky Customs / Pověry Superstition

Gramatika

Aspect: Signal words IV. / Conditional / Conditional clauses with kdyby / Word order / Clauses with aby

Vodník  podle Karla Jaromíra Erbena

195

Téma

Lidové příběhy Folk tales / Poezie Poetry

Gramatika

Diminutives / Imperative / Negative imperative / Indirect speech

Žena, paže, tvář, řeč

210

Klíč  Key to exercises

214

Slovník  Vocabulary

227

Česká čítanka

7


x1

Paštika je jídlo z masa. Jíte maso? Kdo je na obrázku? Máte domácí zvíře?

 Paštika Pondělí Pan Michl je v obchodě. Kupuje jídlo. Co si dám dnes k večeři? Myslí si pan Michl. „Salám ne, ten není zdravý. Sýr taky ne, ten jím pořád. Tak já nevím…“ „Co si přejete?“, ptá se prodavač. „Paštiku“, říká pan Michl. „Paštiku, ano“, říká prodavač. „Máme pražskou paštiku, játrovou paštiku, husí paštiku, štrasburskou paštiku… Jakou paštiku si dáte?“ „Štrasburskou paštiku.“ „A okurky?“ „Ano, okurky a rohlík.“ „Ještě něco?“, ptá se prodavač. „Ne. Kolik to stojí?“, ptá se pan Michl. ... Pan Michl jde domů. Kristepane, to je drahá paštika! Myslí si pan Michl. To je asi pravá štrasburská paštika. Já neznám štrasburskou paštiku. To musí být dobrota. Ale ta cena! ... Pan Michl má kocoura. Jmenuje se Eman. „Ahoj Emane“, říká pan Michl. „Mám dobrotu k večeři.“ „Mňau“, říká Eman. „Ty chceš taky, viď?“, říká pan Michl. „Kdepak, to ne. Ta paštika je moc drahá. Já sám neznám tu paštiku,“ říká pan Michl a těší se na paštiku. Eman se dívá na pana Michla. 8  Paštika


„Tak můžeš jenom čichat k paštice, ale ne jíst“, říká pan Michl. ... Pan Michl sedí u stolu. Na stole má paštiku, okurky a rohlík. Na stole sedí taky Eman a dívá se na pana Michla a na paštiku. „Mňau“, říká Eman. „Můžeš jenom čichat k paštice, ale ne jíst“, říká pan Michl. Eman opatrně čichá k paštice. „Voní dobře, viď?“, říká pan Michl. Kocour se dívá na paštiku a nedělá nic. Nechce jíst paštiku. „Cože? Paštika nevoní? Taková drahá paštika?“ ptá se pan Michl. „Mňau“, říká Eman. „Co? Ta paštika není dobrá?“ ...

Možná paštika není dobrá, myslí si pan Michl. Kocour má instinkt. Kocour ví, co je dobré a co není dobré. Kocour možná čichá botulin. „Emane“, říká pan Michl. „To je výborná štrasburská paštika. Na, tady máš kousek paštiky, můžeš jíst.“ Kocour opatrně čichá k paštice. Potom pomalu jí kousek paštiky. „Taková drahá paštika nemůže být špatná“, říká pan Michl. Ale možná botulin nefunguje hned, myslí si pan Michl. ...

Česká čítanka

9


Pan Michl se dívá do slovníku a hledá botulin. „Botulin je silný jed. Funguje za 24–36 hodin. Pacient může umřít.“ „Děkuju pěkně“, říká pan Michl a večeří jenom rohlík a okurky. ...

V noci Eman spí u pana Michla v posteli. Ale pan Michl nespí. Dívá se na Emana. Kontroluje Emana. Není nemocný?, myslí si pan Michl. ... Úterý Ráno říká pan Michl: „Tak co, Emane, jak se máš? Dobrá večeře? Dobrá paštika?“ Eman neříká nic. Nic neříká. Možná je nemocný. „Já teď nechci jíst tu paštiku. Nemám hlad“, říká pan Michl. ... 10  Paštika


Večer je pan Michl zase doma. „Ahoj Emane, jsi v pořádku?“ „Mňau“, říká Eman. „Máš štěstí“, říká pan Michl. „Ale musíme ještě čekat, ještě to není 36 hodin.“ Pan Michl čichá k paštice. Voní jinak než včera. Možná dnes je tam botulin, myslí si pan Michl. Ale můžu vyhodit tak drahou paštiku? Nemůžu. ... Pan Michl se dívá na Emana. „Ty jsi můj jediný přítel,“ říká. „Na, Emane.“ Pan Michl dává celou paštiku Emanovi. Eman dlouho čichá k paštice a potom jí paštiku. „Ty se máš!“, říká pan Michl. „Ty máš štěstí. Který kocour má k večeři štrasburskou paštiku?“ ... V noci pan Michl pětkrát kontroluje Emana. Není nemocný? Eman spí a má se dobře. ... Středa Ráno říká pan Michl: „Ty se ale máš, Emane. Snědl jsi moji paštiku a já jsem neměl nic.“ Podle Karla Čapka, Paštika. Z knihy Podpovídky, Praha 2000.

Česká čítanka

11


1. Vyberte správnou odpověď. 1. Pan Michl kupuje k večeři: a) sýr b) paštiku c) salám

2. Prodavač se ptá: a) Prosím? b) Co to bude? c) Co si přejete?

3. a) b) c)

4. Pan Michl má a) kočku b) kocoura c) psa

Prodavač se ptá: Jakou paštiku si dáte? Jaký paštiku si dáte? Jaké paštiku si dáte?

5. Eman čichá a) k salámu b) k sýru c) k paštice

6. Pan Michl dává Emanovi kousek a říká: a) Prosím. b) Na. c) Neříká nic.

7. Eman a) jí kousek paštiky b) nejí kousek paštiky c) jde kousek paštiky

8. Pan Michl hledá ve slovníku slovo a) byt b) bota c) botulin

9. a) b) c)

Pan Michl večeří chleba a šunku okurky a rohlík maso a zeleninu

11. Pan Michl říká Emanovi: a) Ty se máš! Ty máš štěstí. b) Kdo se má? c) Vy se máte. Vy máte štěstí!

10. Pan Michl říká, že musí čekat a) 3 hodiny b) 6 hodin c) 36 hodin 12. Paštiku snědl a) pan Michl b) Eman c) nikdo ji nesnědl

2. Je to pravda? Opravte, co není pravda. ANO 1. Pan Michl zná štrasburskou paštiku. 2. Štrasburská paštika není levná. 3. Eman nejí paštiku často. 4. Botulin je slabý jed. 5. V noci pan Michl spí, ale Eman nespí. 6. Pan Michl vyhodí paštiku. 7. Pan Michl říká, že Eman je jeho jediná přítelkyně. 8. Eman večeří celou štrasburskou paštiku.

12  Paštika

NE


3. Seřaďte chronologicky. _______ Eman čichá k paštice. „Cože? Paštika nevoní?“, myslí si pan Michl. _______ Eman jí kousek paštiky. _______ Pan Michl jde domů a těší se na paštiku. _______ Pan Michl má kocoura Emana. Říká kocourovi: „Můžeš čichat, ale ne jíst.“ _______ Pan Michl se dívá do slovníku a hledá botulin. _______ V úterý ráno Eman nic neříká. „Možná je nemocný“, myslí si pan Michl. _______ „Ty se máš, Emane! Taková drahá paštika, a já jsem neměl nic!“, říká pan Michl. _______ V noci pan Michl nespí a kontroluje Emana. _______ V úterý večer pan Michl dává paštiku Emanovi. Eman jí celou paštiku. 1 V pondělí pan Michl kupuje paštiku. _______ 4. Označte, co NENÍ … A. Jídlo: guláš, svíčková, řízek, smažený sýr, pes, knedlíky B. Pití: pivo, čaj, víno, ocet, káva, džus, voda C. Z mléka: máslo, marmeláda, jogurt, smetana, sýr, tvaroh D. Maso: hovězí, vepřové, kuřecí, krůta, kachna, rýže, husa E. Ovoce: zelí, jablko, citron, pomeranč, meloun, švestka, meruňka F. Zelenina: okurka, rajče, paprika, růže, brambory, salát, brokolice G. Pečivo: chleba, párek, rohlík, vejce, houska, bageta, koláč H. Z cukru: hranolky, zmrzlina, čokoláda, bonbon, sušenka, dort

VERBA

G 5.1

5.a) Napište pronomen a infinitiv. čekají → oni, čekat čekáme – čichá – dáš si – děkujeme – dívají se – funguje – 

jí – jdou – jmenujete se – kontroluje – ptám se – sedí – 

spíš – těšíte se – večeřím – víš – voní – znáš – 

jít (vy) – vědět (oni) – 

ptát se (já) – vonět (to) – 

5.b) Tvořte verbální formy. jíst (já) → jím jíst (my) – spát (ty) – 

Česká čítanka

13


G3

SUFIX -ovat Pan Michl kontroluje Emana. kontrola + ovat → kontrolovat film + ovat → filmovat 6. Tvořte infinitivy ze substantiv. film → filmovat 1. telefon 5. sport 9. snowboard

2. e-mail 6. Skype 10. nákup

3. kontrola 7. potřeba 11. cesta

4. jméno 8. práce 12. funkce

7. Tvořte verbální formy v prézentu. Jeden můj známý (jméno) → se jmenuje Jonas. 1. Jedna moje známá (jméno) ______ ___________ Laura. Je manažerka. 2. Manažerka (práce) ________________ v kanceláři: (telefon) ________________, (Skype) ________________, (e–mail) ________________ a (příprava) ________________ projekty. 3. Laura často (cesta) ________________ protože její firma je v Česku, na Slovensku a v Rakousku. 4. Laura (kontrola) ________________, jestli firma dobře (funkce) ________________. 5. Laura a její přítel rádi (sport) ______________. (oni) V zimě často (snowboard) ______________. 6. Ale Laura moc nerada (nákup) ________________ jídlo. 7. Její přítel (nákup) ________________ jídlo a všechno, co oni (potřeba) ________________. 8. Tvořte věty. (ty – sportovat) → Sportuješ často? 4. (ty – filmovat) ___________________ rád? 1. (já – sportovat) _____________________ dvakrát 5. (oni – skypovat) ___________________ za týden. každý den. 2. (my – nakupovat) ____________________ ovoce 6. (vy – potřebovat) _________________ a zeleninu. počítač? 3. Ben (fotografovat) ______________ Karlův most. 9. Doplňte vhodné verbum ve správném tvaru. (ty) _______________ na univerzitě? → Studuješ na univerzitě? Potřebovat / telefonovat / jmenovat se / děkovat / pracovat / studovat 1. – (vy) Jak se ___________________? – Jana Nebeská. 2. – (vy) Kde ___________________? – Ve firmě Jupiter. 3. (my) __________________ za pomoc. 4. Filip a Adéla jsou studenti. _________________ na univerzitě. 5. Jsem manažer a často ___________________. 6. Ty nevíš, co je botulin? ___________________ slovník.

14  Paštika


VERBUM A PŘÍMÝ OBJEKT

G 14

Co je subjekt a co je objekt? 10. Napište správnou větu pod obrázek. Paštiku jí kocour / Paštika jí kocoura / Kocour jí paštiku / Kocoura jí paštika

1. nebo 2. 

1. nebo 2. 

11. Které verbum potřebuje objekt a které nepotřebuje objekt? Tvořte otázky. znát: Co znáš? Znám Prahu. → Prahu = objekt jíst jmenovat se být 

spát dát si mít 

hledat fungovat znát 

kontrolovat jít chtít 

12. Vyberte správný tvar. 1. Máme štrasburská paštika/štrasburskou paštiku. 2. Kristepane, to je drahá paštika/drahou paštiku! 3. Ta paštika/tu paštiku já neznám. 4. Eman/Emana se dívá na pan Michl/pana Michla a na paštika/paštiku. 5. Pan Michl/pana Michla hledá slovo BOTULIN. 6. Spí pan Michl/pana Michla? – Nespí. Kontroluje Eman/Emana. 7. Kocour Eman/kocoura Emana jí celá paštika/celou paštiku. 8. Paštika/paštiku má k večeři Eman, ne pan Michl. 9. Pan Michl/pana Michla jde domů. 10. Pan Michl/pana Michla zná Eman/Emana.

Česká čítanka

15


G 1.3

13. Tvořte věty s objektem v akuzativu. Pozor na maskulina životná a feminina! Pan Michl se dívá na (pan Novák a nové auto) → pana Nováka a nové auto. 1. V obchodě se pan Michl dívá na ________________________________________ (prodavač, sýr, salám a paštika) 2. Eman čeká na _______________________ (pan Michl) a na _______________________ (večeře) 3. Eman často jí ________________________________________ (ryba a granule – pl.) 4. Eman nikdy nejí ________________________________________ (okurka, brokolice, jablko ani zelí) 5. Pan Michl myslí na ________________________________________ (jediný kamarád a přítel Eman) 6. Mňau! Mňam! Eman děkuje za ________________________________________ (výborná štrasburská paštika) 14. Spojte. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Mám hlad. Máme žízeň. Mám radost. Mám strach. Máš štěstí! Máme volno.

A. Dáme si vodu. B. Hurá! C. Kde je chleba? D. Nejdeme do práce. E. Možná je v paštice botulin! F. Jsi zdravý a silný. Ty se máš!

ADJEKTIVA 15. Najděte opozita. (Některá adjektiva nemají opozitum.) černý – bílý 1. slabý 2. pražský 3. zdravý 4. dobrý 5. pravý 6. drahý

A. špatný B. výborný C. silný D. husí E. levný F. nemocný

16. Doplňte některá adjektiva ze cvičení 15 do vět. 1. Když říkáme: „Jsi v pořádku?“, myslíme: Máš se dobře? Jsi _______________________, nejsi ________________________? 2. Dneska je ________________________ den. 3. Škoda je _______________________ auto. Stojí 200 000 Kč. 4. Porsche je ________________________ auto. Stojí milion. 5. Hrad v Praze se jmenuje _______________________ hrad. 6. Demagog je _______________________ politik. 7. Čaj může být ________________________ nebo ________________________. 8. Espresso je ________________________ káva.

16  Paštika


OPAKOVACÍ CVIČENÍ 17. Vyberte správný tvar. 1. Dnes si nedám sýr, myslí si pan Michl. Sýr jedu/jím pořád. 2. Ještě nevědím/nevím, co si mám/dám k večeři. 3. Máme štrasburského/štrasburskou paštiku, říká prodavač. 4. Emane, ty jsi můj/moje kocour, říká pan Michl. 5. Emane, máš/dáš hlad? Můžeš jít/jíst tu paštiku! 6. Cože? Paštika nevoní? Takový/taková drahý/drahá paštika? ptá se pan Michl. 7. Dobrý/dobrá večeře? Ptá se pan Michl. Eman říká/neříká nic. 8. Eman je možná mocný/nemocný, myslí si pan Michl. 9. Botulin nefunguje/nefungová hned. 10. Večer jde pan Michl spát/psát do postele. Ale nespí/nepíše. 11. Kontrolová/kontroluje Emana. 12. Emane, snědl jsi tvoji/moji paštiku a já jsem neměl nic, říká pan Michl ráno. 18. Tvořte věty. Kocour – čekat – doma – na – pan Michl → Kocour čeká doma na pana Michla. 1. Pan Michl – jít – domů 2. Pan Michl – mít – kocour 3. Jeho kocour – jmenovat se – Eman. 4. Eman – dívat se – na – paštika – a – na – pan Michl 5. Pan Michl – čekat – 36 hodin 6. Kocour – jíst – celá paštika 7. Emane – ty – mít se! 8. Pan Michl – neznat – štrasburská paštika 9. Čichat – Eman – botulin? 10. Co – dát si – pan Michl – k večeři? 11. Pan Michl – kontrolovat – jeho kamarád kocour 12. Kdo – těšit se – na – paštika? 

Česká čítanka

17


CO SI MYSLÍ KOCOUR EMAN 19. Doplňte verba do textu. čichat čichám čekám není nevoní znám

jdeš jíst jíš nejíš jím nejí

dívám se říká říkáš mám děkuju kupuješ

1. Ahoj Karle, kde jsi tak dlouho? To je dobře, že už __________________ domů. 2. (já) __________________ na večeři. Máš večeři? Já __________________ hlad. 3. Karle, ty __________________, že máš dobrotu? Aha, a jakou dobrotu? Já tu dobrotu neznám. 4. (já) __________________ jenom granule a to není dobrota. Granule jsou jídlo pro kočku. 5. Máš paštiku? Co je to? Říkáš, že můžu __________________ a nemůžu __________________. Ale proč? To není fér! 6. (já) __________________ k paštice. Hmmm. Nevoní jako ryba a _____________ jako mléko. Voní jinak než granule. Co je to? 7. (já) __________________ na Karla. Cože? Karel __________________, že můžu jíst kousek paštiky. Opravdu? 8. (já) __________________ paštiku. Není to ryba a _____________ to myš, ale je to zajímavé. 9. Karel __________________ paštiku. Jí jenom rohlík a okurky. 10. Karle, proč __________________ tu dobrou paštiku? 11. Tak paštika je moje??! Milý Karle, mockrát __________________ za výbornou večeři! 12. Ty __________________ pro mě tak dobrou večeři a ty sám __________________ jenom rohlík a okurky. 20. Doplňte vhodné verbum. Existuje víc variant. 1. Pan Michl ____________________________ paštiku. 2. Pan Michl ____________________________ k večeři rohlík a okurky. 3. Eman ____________________________ k paštice. 4. Pan Michl ____________________________ botulin. 5. Pan Michl ____________________________ Emana. 6. Eman ____________________________ dobře.

18  Paštika


PÍSEMNÝ ÚKOL 21. Napište, co pan Michl dělá …

V obchodě 

Doma 



U stolu 

V posteli 

Napište, co Eman dělá…

Na stole V posteli 

Inzerát

Kocour hledá kočku. Zn. Žijeme jen sedmkrát. Text: Karel Plíhal, ilustrace: Petr Herold

Česká čítanka

19


ŽENA, PAŽE, DLAŇ, ŘEČ

Ž   ENA, PAŽE, DLAŇ, ŘEČ

“I love the feminine side of your personality,” said the student.“I like your hlava and ruka. Mám rád celá tvoje postava.” “Celou tvoji postavu,” she replied. “Fair enough,” said the student.“When I pronounce po-li-bek, I kiss you with my lips. Do you have a lover? I will be your lover, but you mustn’t betray me, it would break my heart.” “I don’t want to cheat on you,” she said,“but I have never promised to be like какая–то женщина. I won’t keep anything from you. It’s only if you truly know who I am, with all my secrets, that we can make a good match.” “I like your paže,” he said.“A chci znát tvoju dušu.” 210

ŽENA, PAŽE, DLAŇ, ŘEČ


“I don’t mean to disappoint you,” she replied with a smile,“but you need to know the whole truth: moje duše is very soft, like moje kůže. Budeš mít ještě hodně…” “I know,” he said,“hodně práci.” “My sculptor Genitive,” she said,“have you met him yet? He left my soft duše and paže as they were. And when it comes to hodně práce, he thinks that paže and práce go together well.” “Your sculptor must have great respect for you. I do too. Paže, práce… vůle. Yes, now I get it! I understand that Musím mít pevnou vůli.” “That is a conditio sine qua non,” she said.“Many of my admirers were drawn to my grapes, but when they found they couldn’t reach them, they ended up claiming that they were too sour.” “To je hrozna?” he asked. “No, I don’t think I am that hrozná,” she replied defensively.“Můj hrozen, moje hrozny.” “I see. Now I know what you mean!” Then, after a moment’s thought, he said: “Well, no. Hrozen is not something I am interested in. It sounds too masculine to me. What I am really drawn to is your paže and kůže – they are yours, arent they?” “Yes, they belong to my postava, alike, yet dissimilar. I am full of different images.” “That is what I like about you, you are not a boring person,” he said. “Thank you. And when it comes to my tvář and dlaň…” “They’re yours too?” He raised his eyebrows. “There is no osoba in the world bez tváře and dlaně.” “Of course not, but… well… I hate to tell you this, but… they don’t look feminine to me at all.” “Not at first, perhaps,” she said.“Podle postavy mě rozeznáš na dálku, and when you come closer, you will also recognize me podle tváře a …” “I know,” he was quick to absorb her general shapes,“podle pletě.” “Podle pleti,” she blushed. “Podle pleti?!” he protested.“You can’t do this to me! That’s really not fair!” “I’m so sorry; I never meant to hurt your feelings.” “Of course you didn’t. But how can I be sure of you? You’re a woman of so many personalities! Which one is the real you? – I’ve finally come to understand that I’ve committed myself to…” “Try to touch me,” she interrupted his lament.“Do you feel it? My tvář and pleť have no vous. They are so smooth and silky. It would be too hard for me to have vousy.”

Česká čítanka

211


“You are right, your tvář and pleť are so gentle to the touch,” he said in a dreamy voice.“They are smooth and soft. …Even so, I’m not close enough. How can I get to know them? How can I get to know your tvář and your pleť?” “Podle tváře mě poznáš, ale podle pleti také! Moje pleť is the most special of my soft forms.” “That it is, but I am just a human being, you know? And who are you? How many facets are there to you? If it were not for your beautiful ruka and your charming ústa I would have had given up on you.” She smiled at him, not daring to open her ústa, because she did not want him to realize that it did not – that THEY did not – belong to her completely. However he was a good observer. He looked at her closely and stopped smiling: “Tvoje ústa,” he said.“When I come closer…” “… k tvým ústům,” she whispered quickly. “Exactly,” he said.“Once again I can tell that there is something that is not entirely yours. Or am I hallucinating, seeing you more than once, having double vision?” “You might not be,” she admitted. He gave her a sharp and penetrating look. “You should know that everything starts with ústa. Without ústa and řeč I cannot comprehend any of your forms and shapes. If you do not have your own ústa to produce řeč, I don’t…” She was aware of that. Besides, she loved the brightness of his gaze and did not want to discourage his passionate interest. “Let me keep my ústa a secret,” she interrupted him.“There will come a day when you will discover why. I promise. Look at moje pusa instead. Isn’t she pretty?” He couldn’t help it. He was excited by her hlava, her paže, her dlaň and her řeč. And most of all by her pusa, because he was only able to sense her physical presence, her řeč, through her pusa. And so he stayed. For her complex secrets. For the mystery behind her mystery. IK

212

ŽENA, PAŽE, DLAŇ, ŘEČ


Text: Karel Plíhal, ilustrace: Petr Herold

Česká čítanka

213


Klíč ke cvičením

Paštika s. 12:  1. 1 b, 2 c, 3 a, 4 b, 5 c, 6 b, 7 a, 8 c, 9 b, 10 c, 11 a, 12 b 2. 1 N, 2 A, 3 A, 4 N, 5 N, 6 N, 7 N, 8 A s. 13:  3. 4, 5, 2, 3, 6, 8, 10, 7, 9, 1 4. a pes, b ocet, c marmeláda, d rýže, e zelí, f růže, g párek, vejce, h hranolky 5.a 1 my, 2 on/ona, 3 ty, 4 on/ona, 5 oni, 6 vy, 7 ty, 8 vy, 9 já, 10 my, 11 on/ona, 12 ty, 13 oni, 14 já, 15 on/ona/oni, 16 on/ona, 17 on/ona/oni, 18 ty 5.b 1 jíme, 2 jdete, 3 ptám se, 4 spíš, 5 vědí, 6 voní s. 14:  6. 1 telefonovat, 2 e-mailovat, 3 kontrolovat, 4 jmenovat se, 5 sportovat, 6 skypovat, 7 potřebovat, 8 pracovat, 9 snowboardovat, 10 nakupovat, 11 cestovat, 12 fungovat 7. 1 se jmenuje‚2 pracuje, telefonuje, skypuje, e-mailuje, připravuje, 3 cestuje, 4 kontroluje, funguje, 5 sportujou, snowboardujou, 6 nakupuje, 7 nakupuje, potřebujou 8. 1 sportuju, 2 nakupujeme, 3 fotografuje, 4 filmuješ, 5 skypujou, 6 potřebujete 9. 1 jmenujete, 2 pracujete, 3 děkujeme, 4 studujou, 5 telefonuju, 6 potřebuješ s. 15:  10. Kocour jí paštiku. nebo: Paštiku jí kocour. Paštika jí kocoura. nebo: Kocoura jí paštika. 12. 1 štrasburskou paštiku, 2 drahá paštika, 3 tu paštiku, 4 Eman se dívá na pana Michla a na paštiku, 5 pan Michl, 6 pan Michl, Emana, 7 kocour Eman celou paštiku, 8 paštiku, 9 pan Michl, 10 pan Michl Emana / pana Michla Eman s. 16:  13. 1 na prodavače, sýr, salám a paštiku, 2 na pana Michla, na večeři, 3 rybu a granule, 4 okurku, brokolici, jablko ani zelí, 5 na jediného kamaráda a přítele Emana 6 za výbornou štrasburskou paštiku 14. 1 C, 2 A, 3 B, 4 E, 5 F, 6 D 15. 1 C, 3 F, 4 A, 6 E 16. 1 zdravý, nemocný 2 dobrý/špatný, 3 levné, 4 drahé, 5 Pražský, 6 špatný, 7 slabý, silný 8 dobrá, silná s. 17:  17. 1 jím, 2 nevím, dám, 3 štrasburskou, 4 můj, 5 máš, jíst, 6 taková drahá, 7 dobrá, neříká 8 nemocný, 9 nefunguje, 10 nespí‚11 kontroluje, 12 moji 18. 1 Pan Michl jde domů. 2 Pan Michl má kocoura. 3 Jeho kocour se jmenuje Eman. 4 Eman se dívá na paštiku a na pana Michla. 5 Pan Michl čeká 36 hodin. 6 Kocour jí celou paštiku. 7 Emane, ty se máš! 8 Pan Michl nezná štrasburskou paštiku. 9 Čichá Eman botulin? 10 Co si dá pan Michl k večeři? 11 Pan Michl kontroluje jeho kamaráda kocoura. 12 Kdo se těší na paštiku? s. 18:  19. 1 jdeš, 2 čekám, mám 3 říkáš, 4 znám, 5 čichat, jíst 6 čichám, nevoní 7 dívám se, říká, 8 jím, 9 nejí, 10 nejíš, 11 děkuju, 12 kupuješ, jíš

214

Klíč ke cvičením


Slovník

Lingvistická terminologie a zkratkyLingvistická terminologie a zkratky–A adjektivum

adjective

Adjektiv

имя прилагательное

adverbium

adverb

Adverb

наречие

akuzativ, A

accusative

Akkusativ

винительный падеж

čas

time

Zeit, Tempus

время

dativ, D

dative

Dativ

дательный падеж

deminutivum, demin.

diminutive

Deminutiv

уменьшительноласкательное имя

expresivní, expr.

expressive

expressiv

экспрессивно, эмоционально

femininum, f.

feminine

Femininum

женский род

futurum, fut. (budoucí čas)

future tense

Futur

будущее время

genitiv, G

genitive

Genitiv

родительный падеж

imperativ, imper.

imperative

Imperativ

повелительное наклонение

interjekce

interjection

Interjektion

междометие

instrumentál, I

instrumental

Instrumental

творительный падеж

jen plurál, jen pl.

only plural

nur Plural

только множественное число

komparativ, komp.

comparative

Komparativ

сравнительная степень

konjunkce

conjunction

Konjunktion

союз

konverze, konvert.

adjective that converts to Adjektiv, das zum be a noun Substantiv konvertiert wird

субстантивированное прилагательное

lokál, L

locative

Lokal

предложный падеж

maskulinum, m.

masculine

Maskulinum

мужской род

minulé participium, min. part.

past participle

Partizip der Vergangenheit

причастие прошедшего времени

nesklonné, neskl.

indeclinable

indeklinabel

не склоняется

neutrum, n.

neuter

Neutrum

средний род

nominativ, N

nominative

Nominativ

именительный падеж

numerale

numeral

Numerale

числительное

partikule

particle

Partikel

частица

pasivní participium, pas. part.

passive participle

Partizip des Passivs

страдательный залог причастия

plurál, pl.

plural

Plural

множественное число

Česká čítanka

227


poetismus, poet.

poetic expression

Poetismus

возвышенный стиль, поэтически

pohyb

motion

Bewegung

движение

pozice

position

Position

позиция

prepozice

preposition

Präposition

предлог

préteritum, préter. (minulý čas)

past tense

Präteritum

прошедшее время

prézens, préz. (přítomný čas)

present tense

Präsens

настоящее время

pronomen

pronoun

Pronomen

местоимение

singulár, sg.

singular

Singular

единственное число

směr

direction

Richtung

направление

substantivum

noun

Substantiv

имя существительное

superlativ, superl.

superlative

Superlativ

превосходная степень

verbum

verb

Verb

глагол

viz

see

siehe

смотри, см.

zastaralý, zast.

obsolete

veraltet

устаревшее

AA–B a

and

und

и

a proto

therefore, that’s why

deshalb, deswegen

(и) поэтому

absint

absinthe

Absinth

абсент

abstinent

nondrinker

Abstinenzler

абстинент

absurdní

1. ridiculous 2. absurd

absurd

абсурдный

ač, ačkoliv

although

obwohl

хотя

adresa

address

Adresse

адрес

advokát

lawyer

Rechtsanwalt

адвокат

agresivní

aggressive

aggressiv

агрессивный

Aha!

I see!

Ach so! Aha!

Ага! Смотри! Вот!

akademie

academy

Akademie

академия

akce

action

Aktion

действие

aktivní

active

aktiv

активный

ale

but

aber

но

Ale jdi! Ale prosím tě!

Come on!

Komm schon!

Иди ты! Да что ты!

alergie

allergy

Allergie

аллергия

alespoň

at least

wenigstens

хотя бы

alchymista

alchemist

Alchemist

алхимик

alkohol

alcohol

Alkohol

алкоголь

alternativa

alternative

Alternative

альтернатива

ambasáda

embassy

Botschaft

консульство

ambice

ambition

Ambition

амбиция

ananas

pineapple

Ananas

ананас

anebo

or

oder

или

anekdota

1. anecdote 2. joke

1. Anekdote 2. Witz

анекдот, шутка

angína

tonsillitis

Angina

ангина

228 Slovník A–B


Angličan

Englishman

Engländer

англичанин

anglický

English

englisch

английский

angličtina

English language

Englisch (Sprache)

английский язык

Anglie

England

England

Англия

ani; ani jednou

not even; not a single time, not even once

nicht einmal; kein einziges Mal

ни, (и) даже, ни-ни; ни разу

Nemám pít ani kávu.

I shouldn’t even drink coffee.

Ich soll nicht einmal Kaffee trinken.

Мне нельзя пить даже кофе.

Nemůžu to ani vidět.

I cannot even bear the sight of it.

Ich kann mir das nicht mehr mit ansehen.

Я не могу это даже видеть.

ani…, ani

neither…, nor

weder…noch

ни – ни

anonymní

anonymous

anonym

анонимный

antiburžoazní

anti-bourgeois

antibürgerlich

антибуржуазный

architekt

architect

Architekt

архитектор

architektonický

architectural

architektonisch

архитектурный

armáda

army

Armee

армия

asi, zast. as

1. about 2. probably

1. ungefähr 2. wohl

1. примерно 2. наверно

Asi deset minut.

About ten minutes.

Ungefähr zehn Minuten.

Примерно 10 минут.

Asi mě tam nenajdeš.

You probably won’t find me there.

Du wirst mich dort wohl nicht finden.

Наверно, ты меня там не найдешь.

aspoň

at least

wenigstens

хотя (бы)

astrolog/ložka

astrologer

Astrologe / in

астролог

astronom

astronomer

Astronom

астроном

ať; Řekni mu, ať přijde.

Tell him to come.

Sag ihm, er soll kommen.

Скажи ему, чтобы он пришел.

ať chudý, nebo bohatý

whether poor or rich

ob arm, oder reich

бедный ли, богатый ли…

atd. (a tak dále)

etc.

usw.

и т.д. (и так далее)

atmosféra

1. atmosphere 2. mood

Atmosphäre

атмосфера

auto

car

Auto

машина

autobus

bus

Bus

автобус

autohavárie

car crash

Autounfall

автомобильная авария

automobilista

motorist

Autofahrer

автомобилист

autonehoda

car accident

Autounfall

автомобильная авария

až part. až k domu; až do konce života

as far as the house; till the end of life

bis zu dem Hause; bis zum Lebensende

прямо к дому; до (самого) конца жизни

až konj. až budu doma

(in the future) when I am at home

(Futur) wenn ich zu Hause sein werde

когда (в буд. времени) когда я буду дома

až konj. Pil, až vypil celou lahev.

(in the past) He drank until he drank up the whole bottle.

Er trank, bis er die ganze Flasche ausgetrunken hat.

аж (максимальная степень); Он пил, пока не выпил всю бутылку.

až moc

too much

zu viel

даже слишком

bába

an old crone

altes Weib

баба

babička

grandmother

Großmutter, Oma

бабушка

baf interj; udělat baf!

boo; to shout boo at sb

baff!

гав! напугать кого-то

barva

color

Farbe

цвет

BB–C

Česká čítanka

229


JAnA HARPeRová

Čeština extra Průvodce českou gramatikou Your guide to Czech grammar Jana Harperová

Jana Harperová

Čeština extra

Čeština extra / Průvodce českou gramatikou (A1/2)

A1– A2

A1– A2

456 g

Čeština extra představuje první příručku svého druhu na trhu. Je určena širokému spektru studentů-cizinců, kteří si chtějí upevnit a procvičit základy české gramatiky. Shrnuje a doplňuje učivo z různých učebnic pro začátečníky. Tento přehledný, systematický a praktický návod, jak češtinu používat, obsahuje především:

• převážně spisovnou češtinu, seznamuje však uživatele i s běžně mluvenou češtinou • základní gramatiku úrovně A1, kterou by začátečníci měli ovládat aktivně, ale též pokročilejší gramatiku z úrovně A2, jejíž pasivní znalost pomůže lépe rozumět jak psané, tak mluvené autentické češtině

• zrcadlové řešení výkladu a gramatických cvičení • upozornění na časté a typické chyby • barevné označení pádů, které umožňuje lepší pochopení jejich užití • spoustu užitečných frází a obratů v příkladech a ve cvičeních, čímž uživatelům přibližuje českou gramatiku v přirozeném kontextu

Každá z 50 lekcí začíná jednoduchým a přehledným výkladem, za nímž následují cvičení. Součástí příručky je audio klíč (zdarma ke stažení na www.akropolis.info/extra, paralelně nabízíme k zakoupení rovněž audiopack 3 CD), gramatická příloha, barevné tabulky pro deklinaci, přehled pádů, předložek a sloves, česko-anglický slovníček instrukcí a gramatických pojmů.

248 str., flexovazba, 550 Kč vč. DPH ISBN 978-80-86903-80-4

JAnA HARPeRová

Čeština extra / Průvodce českou gramatikou (A1 – 3 CD) Příručku Čeština extra doplňuje sada tří tradičních audio CD. Obsahuje 246 nahrávek rodilých mluvčích, které mohou rovněž sloužit jako audioklíč k jednotlivým cvičením.

160 g

Všechny tyto nahrávky jsou také bezplatně ke stažení na www.akropolis.info/extra. Další informace pro učitele a studenty jak s příručkou pracovat naleznete na www.czextra.cz.

3 CD, 81 min. záznamu, 160 Kč vč. DPH eAn 8594171050015

LÍDA HoLá

new Czech Step by Step / Tschechisch Schritt für Schritt Anglická nebo německá verze výukového programu češtiny pro cizince New Czech Step by Step je určena začátečníkům až středně pokročilým. Ve dvaceti přehledně strukturovaných lekcích seznamuje studenty se základy českého jazyka. Nové, kompletně přepracované vydání zachovává základní principy starší verze, jako je uspořádání do samostatně kombinovatelných panelů, systém odkazů a především barevné rodové kódování gramatiky, které se u studentů i učitelů setkalo s mimořádně příznivým ohlasem. Graficky zcela nově pojatá učebnice přináší mnohem více cvičení, obrázků (Michaela Kukovičová), fotografií a textů (včetně krátkých vstupních textů, které

260 str. + 128 str. + 4 str., brož. 1 audio CD, 899 Kč vč. DPH ISBN 80-86903-35-4 (německá verze) ISBN 978-80-86903-73-6 (anglická verze) 1300 g

umožňují přímé uchopení daného gramatického jevu). Názvy lekcí dokazují praktické a komunikativní zaměření učebnice (např. Moje rodina; Orientace; V restauraci; Volný čas; Hledáme cestu; Komunikace), každou lekci doprovází šest stran cvičení a aktivit v ilustrovaném pracovním sešitě a zvukové CD. Každý komplet navíc obsahuje čtyřstránkovou přílohu Českou gramatiku v kostce. Anglická či německá verze učebnice jsou přesnou jazykovou mutací a lze je dobře používat ve smíšených kurzech. Nové vydání obsahuje slovníček použité slovní zásoby. Více informací – a učitelé i bezplatný Teacher’s Manual – naleznete na www.czechstepbystep.cz.


ALenA neKovářová

Čeština pro život Konverzační příručka Aleny Nekovářové je určena všem středně pokročilým až pokročilým studentům češtiny, kteří se chtějí zdokonalit ve svém vyjadřování tak, aby mluvili jako rodilí Češi. Učebnice představuje dlouho chybějící materiál pro pokročilejší studenty. Umožňuje zdokonalení v 15 tématech týkajících se běžných situací každodenního života. Názvy lekcí představují praktické a komunikativní zaměření učebnice – např. Taková normální rodina. – Jezte a pijte! – Dobrou chuť! – Ukažte mi, prosím, cestu.– U doktora. Východiskem každé lekce jsou úvodní otázky k danému tématu a vstupní text. Otázky k textu prověří porozumění čtenému textu a  schopnost samostatného vyjadřování. Následují gramatická cvičení a konverzační blok, který

vede studenty k samostatnému ústnímu vyjadřování, při němž se naučí správně reagovat na vzniklé situace. Oddíl nabízí množství podnětů jak pro týmovou práci, tak i pro individuální rozšiřování slovní zásoby. Poslechová cvičení (na 2 CD) posilují zapamatování nově osvojené frazeologie. Autentičnosti jazyka je dosaženo užitím běž ně mluveného slova, včetně hovorových výrazů. Součástí učebnice jsou klíč s řešeními, přepisy poslechových cvičení, stručný přehled české gramatiky a v rámci každé lekce drilová cvičení a slovní zásoba s německým a anglickým překladem. Další informace najdete na www.czechforlife.cz, nahrávky bezplatně na www.akropolis.info/cestinaprozivot1

Czech for Life / Tschechisch fürs Leben 264 str., flexovazba, plnobarevné, 2 CD, 550 Kč vč. DPH ISBN 978-80-86903-80-4

Le tchèque pour la vie / Чешский для жизни 264 str., flexovazba, plnobarevné, 2 CD, 550 Kč vč. DPH ISBN 978-80-87481-32-5

550 g

Moderní učebnice češtiny jako cizího jazyka ALenA neKovářová

Čeština pro život 2 Czech for Life 2/ Tschechisch fürs Leben 2

656 g

Čeština pro život 2 navazuje na úspěšnou konverzační příručku Aleny Nekovářové Čeština pro život. Opět je určena všem středně pokročilým až pokročilým studentům, kteří se chtějí ve svém vyjadřování dále zdokonalovat. Čeština pro život 2 zachycuje dalších 15 témat týkajících se běžných situací každodenního života, mezi něž patří aktuální témata jako Moderní komunikace, Ve světě českých médií, Jak být dlouho fit? apod. Východiskem každé lekce jsou úvodní otázky doplněné ilustracemi. Vstupní text (monolog, dialog, anketa) a následující úkoly k textu prověří porozumění a schopnost samostatného vyjadřování. V učebnici je posílen konverzační blok, který obohacují fotografie, 360 str., flexovazba, plnobarevné, 2 CD 599 Kč vč. DPH ISBN 978-80-87481-52-3

ilustrace, grafy a křížovky. Poslechová cvičení (na CD) posilují zapamatování nově osvojené frazeologie a zároveň dávají návod, jak reagovat v konkrétní situaci. Autentičnosti jazyka je dosaženo užitím běžně mluveného slova, včetně hovorových výrazů. Novinkou jsou krátké články vybrané z denního tisku. Součástí učebnice jsou klíč, přepisy poslechových cvičení, stručný přehled české gramatiky a slovní zásoba s německým a anglickým překladem. Úspěšná práce s učebnicí předpokládá znalost češtiny na úrovni B2. Další informace najdete na www.czechforlife.cz, nahrávky bezplatně na www.akropolis.info/cestinaprozivot2


K čítance můžete využít také audioknihu, která je zdarma ke stažení ve formátu MP3 na stránkách nakladatelství (www.akropolis.info/citanka) či k zakoupení jako samostatný CD digipack. EAN: 8594171050039 Doporučená prodejní cena 120 Kč vč. DPH

Ilona Kořánová: Česká čítanka  

Ilona Kořánová: Česká čítanka

Ilona Kořánová: Česká čítanka  

Ilona Kořánová: Česká čítanka

Advertisement