__MAIN_TEXT__

Page 1

Akropolis

Doplňkové materiály k učebnicím Čeština expres a Česky krok za krokem

Jazykové hry a aktivity pro výuku češtiny A1.1

ZDENA MAL Á

obalka.indd 1

30.08.19 13:28


Doplňkové materiály k učebnicím Čeština expres a Česky krok za krokem

Jazykové hry a aktivity pro výuku češtiny A1.1

ZDENA MAL Á

jazykové hry a aktivity_215x297.indd 1

30.08.19 13:19


Kopírovatelné Kopírovatelné části části díladíla podléhají podléhají licenci licenci creative creative commons: commons: původ původ b Uveďte b Uveďte licenci licenci 4.04.0 Mezinárodní Mezinárodní (CC(CC BY-SA BY-SA 4.0). 4.0). a Zachovejte a Zachovejte Lektorovaly Lektorovaly Silvie Silvie Převrátilová Převrátilová a Petra a Petra Bulejčíková Bulejčíková Redakce Redakce Lukáš Lukáš Holčák Holčák Ilustrace Ilustrace Evgenij Evgenij Terpugov Terpugov Grafi Grafi ckácká úprava úprava a sazba a sazba Stará Stará škola škola (staraskola.net) (staraskola.net) © Text © Text Zdena Zdena Malá, Malá, 2019 2019 © Illustration © Illustration Evgenij Evgenij Terpugov, Terpugov, 2019 2019 © Photography © Photography shutterstock.com, shutterstock.com, 2019 2019 © Graphic © Graphic & Cover & Cover Design Design Stará Stará škola, škola, 2019 2019 © Filip © Filip Tomáš Tomáš — Akropolis, — Akropolis, 2019 2019 ISBN ISBN 978-80-7470-260-0 978-80-7470-260-0 Vydal Vydal Filip Filip Tomáš Tomáš — Akropolis — Akropolis 5. května 5. května 1338/43, 1338/43, 140140 00 00 Praha Praha 4 4 www.akropolis.info www.akropolis.info v roce v roce 2019 2019 jako jako svoji svoji 401. 401. publikaci publikaci 1. vydání 1. vydání (2019), (2019), 192192 stran stran TiskTisk Těšínské Těšínské papírny, papírny, s. r.s.o., r. o., Bezručova Bezručova 212/17, 212/17, 737737 01 01 Český Český Těšín Těšín Bližší Bližší informace informace na na www.czechstepbystep.cz www.czechstepbystep.cz

jazykové hry a aktivity_215x297.indd 2

30.08.19 13:19


Úvod Úvod

Publikace Publikace HryHry a aktivity a aktivity propro výuku výuku češtiny češtiny jako jako cizího cizího a druhého a druhého jazyka jazyka na na úrovni úrovni A1.1 A1.1 je ideálním je ideálním doplňkem doplňkem učebnic učebnic Čeština Čeština expres expres a Česky a Česky krok krok za za krokem, krokem, může může však však býtbýt použita použita i jako i jako doplňkový doplňkový materiál materiál jiných jiných učebnic učebnic na na této této úrovni. úrovni. Je Je určena určena především především vyučujícím vyučujícím češtiny češtiny jako jako cizího cizího jazyka, jazyka, aleale využívat využívat ji mohou ji mohou rovněž rovněž čeští čeští mluvčí, mluvčí, kteří kteří chtějí chtějí pomáhat pomáhat svým svým partnerům partnerům cizincům cizincům nebo nebo dětem dětem naučit naučit se se česky. česky. HryHry a aktivity a aktivity se se osvědčují osvědčují ve ve skupinové skupinové i individuální i individuální výuce výuce (protihráčem (protihráčem studenta studenta může může býtbýt v tom v tom případě případě učitel). učitel). Většina Většina uvedených uvedených herher a aktivit a aktivit je všeobecně je všeobecně známá známá (puzzle, (puzzle, domino, domino, pexeso, pexeso, lodě, lodě, karetní karetní hryhry kvarteto, kvarteto, prší, prší, Černý Černý Petr, Petr, různé různé deskové deskové hryhry a křížovky). a křížovky). HraHra je důležitou je důležitou součástí součástí výuky výuky nejen nejen u dětí. u dětí. I dospělí I dospělí si mohou si mohou hrát hrát a automatizovat a automatizovat si přitom si přitom lexikální lexikální a gramatické a gramatické struktury. struktury. Pokud Pokud hrahra odpovídá odpovídá úrovni úrovni studentů, studentů, může může probíhat probíhat v uvolněné v uvolněné atmosféře, atmosféře, díky díky nížníž studenti studenti ztrácejí ztrácejí obavu obavu vyjadřovat vyjadřovat se se v cizím v cizím ja-jazyce. zyce. PřiPři vyplňování vyplňování cvičení cvičení v učebnici v učebnici se se studenti studenti často často soustředí soustředí jenjen na na procvičované procvičované tvary, tvary, zatímco zatímco hrahra často často simuluje simuluje reálnou reálnou komunikační komunikační situaci, situaci, kdykdy jsou jsou důležité důležité obsah, obsah, forma forma a rychlá a rychlá reakce. reakce. Hráči Hráči se se soustředí soustředí na na pravidla pravidla a taktiku, a taktiku, přičemž přičemž procvičovaprocvičované né struktury struktury používají používají automaticky, automaticky, fixují fixují si jejich si jejich tvar tvar i použití. i použití. Dochází Dochází k implicitnímu k implicitnímu učení, učení, k neuvědomovanému k neuvědomovanému osvojování osvojování dovedností dovedností a návyků. a návyků. Většina Většina herher a aktivit a aktivit v  publikaci v  publikaci se se zaměřuje zaměřuje na na nácvik nácvik gramatických gramatických struktur. struktur. Velmi Velmi často často je používán je používán – dnes – dnes neprávem neprávem opop omíjený omíjený a negativně a negativně vnímaný vnímaný – dril. – dril. Pokud Pokud aleale nácvik nácvik strukturních strukturních vzorců vzorců (tzv. (tzv. pattern pattern drills) drills) vychází vychází z  reálné z  reálné komunikační komunikační situace situace a studenti a studenti používají používají reálné reálné věty věty a reakce, a reakce, nejde nejde v žádném v žádném případě případě o bezduchou o bezduchou a nuda nudnou nou aktivitu, aktivitu, aleale o příležitost o příležitost fixovat fixovat si novou si novou látku látku v kontextu, v kontextu, spontánně spontánně se se vyjadřovat vyjadřovat bezbez obav obav z chyb z chyb a mnohem a mnohem více více v hodině v hodině mluvit mluvit a procvičovat a procvičovat výslovnost. výslovnost. Promyšlená Promyšlená grafi grafi ckácká úprava úprava publikace publikace s navigačními s navigačními postranními postranními lištami lištami umožňuje umožňuje užiuživatelům vatelům velmi velmi snadnou snadnou orientaci. orientaci. Každá Každá hrahra či aktivita či aktivita mámá vlastní vlastní dvoustranu, dvoustranu, přičemž přičemž na na jedné jedné stránce stránce je vždy je vždy uveden uveden postup postup hryhry a na a na další další je příslušný je příslušný kopírovatelný kopírovatelný prapracovní covní list.list. Tyto Tyto pracovní pracovní listy listy lzelze kopírovat kopírovat v dané v dané velikosti, velikosti, není není zapotřebí zapotřebí je zvětšovat je zvětšovat aniani zmenšovat. zmenšovat. Celá Celá kniha kniha mámá kroužkovou kroužkovou vazbu, vazbu, abyaby se se připři kopírování kopírování neničila. neničila. Před Před začátkem začátkem hryhry by by měl měl mítmít učitel učitel promyšlené promyšlené sestavy sestavy dvojic dvojic nebo nebo týmů. týmů. Podle Podle typu typu aktivity aktivity je vhodné je vhodné rozhodnout, rozhodnout, kdo kdo mámá s kým s kým spolupracovat, spolupracovat, a studenty a studenty případně případně přepřeskupit, skupit, abyaby spolu spolu nehráli nehráli stále stále stejné stejné dvojice dvojice či týmy. či týmy. Je Je také také důležité, důležité, abyaby učitel učitel uvážil, uvážil, kdykdy a proč a proč hruhru zařadí. zařadí. Bylo Bylo by by chybou chybou zařadit zařadit hruhru nebo nebo aktivitu aktivitu nepromyšleně, nepromyšleně, bezbez ohleohledudu na na vyučovanou vyučovanou látku, látku, např. např. jenjen proto, proto, že že na na konci konci hodiny hodiny zbývá zbývá několik několik minut minut času. času. HraHra by by vždy vždy měla měla vhodně vhodně navazovat navazovat na na téma téma a cíl a cíl lekce. lekce. V ideálním V ideálním případě případě by by se se pakpak s některými s některými strukturami strukturami mělo mělo dále dále pracovat. pracovat. Tipy Tipy propro takové takové aktivity aktivity jsou jsou u her u her popsány. popsány. Před Před začátkem začátkem hryhry by by měl měl učitel učitel vždy vždy ověřit, ověřit, zdazda studenti studenti znají znají slovní slovní zásobu, zásobu, případně případně by by ji měl ji měl vysvětlit vysvětlit a ověřit a ověřit porozumění. porozumění. Dále Dále je dobré, je dobré, abyaby si vždy si vždy předem předem přečetl přečetl celý celý postup postup hry.hry. JejíJejí realizace realizace může může býtbýt v konkrétní v konkrétní skupině skupině studentů studentů odod popsaného popsaného postupostupupu odlišná odlišná (hru (hru lzelze modifi modifi kovat, kovat, něco něco vynechat, vynechat, či naopak či naopak přidat). přidat). Aby Aby hrahra splnila splnila svůj svůj didaktický didaktický cíl,cíl, musí musí býtbýt vhodně vhodně uvedena uvedena a vysvětlena. a vysvětlena. Zastávám Zastávám názor, názor, že že je důležité je důležité učit učit jazyk jazyk pouze pouze v cílovém v cílovém jazyce, jazyce, bezbez zprostředkovacího zprostředkovacího jazyka. jazyka.

jazykové hry a aktivity_215x297.indd 3

30.08.19 13:19


Úvod Úvod

Bylo nepraktické vysvětlovat zprostředkovacím jazyce a teprve přistoupit Bylo by by nepraktické vysvětlovat hruhru ve ve zprostředkovacím jazyce a teprve pakpak přistoupit v cílovém jazyce. samotné vysvětlení totiž slouží jako trénink porozumění ke ke hřehře v cílovém jazyce. UžUž samotné vysvětlení totiž slouží jako trénink porozumění slyšenému projevu. Studenti sledují výklad a z kontextu si vyvozují případná neznámá slyšenému projevu. Studenti sledují výklad a z kontextu si vyvozují případná neznámá slova. Celá aktivita v  cílovém jazyce působí konzistentně. Vysvětlit některé slova. Celá aktivita v  cílovém jazyce pakpak působí konzistentně. Vysvětlit některé hryhry a aktivity v cílovém jazyce úrovni je ovšem poměrně náročné, proto u většiny a aktivity v cílovém jazyce na na úrovni A1 A1 je ovšem poměrně náročné, proto je ujevětšiny popsán nejen postup i vstupní vysvětlení, které učitel adresuje studentům. herher popsán nejen postup hry,hry, aleale i vstupní vysvětlení, které učitel adresuje studentům. Platí zásada vysvětlovat v jednoduchých větách a jednotlivé kroky vždy hned předváPlatí zásada vysvětlovat v jednoduchých větách a jednotlivé kroky vždy hned předvádět. také důležité tabuli předem zapsat modelové věty nebo dialogy, které budou dět. Je Je také důležité na na tabuli předem zapsat modelové věty nebo dialogy, které budou studenti potřebovat. V mnoha učebnách jsou k dispozici interaktivní tabule nebo datastudenti potřebovat. V mnoha učebnách jsou k dispozici interaktivní tabule nebo dataprojektory, které usnadňují vysvětlení postupu a realizaci projektory, které usnadňují vysvětlení postupu a realizaci hry.hry. Před každou hodinou si měl učitel zkontrolovat, všechny pomůcky, jsou Před každou hodinou by by si měl učitel zkontrolovat, že že mámá všechny pomůcky, že že jsou karty kompletní a pracovní listy nastříhané. Pokud učitel větší skupinu, doporučuji karty kompletní a pracovní listy nastříhané. Pokud mámá učitel větší skupinu, doporučuji nakopírovat karty a další části barevné čtvrtky, budou lépe třídit sady. nakopírovat karty a další části hryhry na na barevné čtvrtky, pakpak se se budou lépe třídit sady. Je Je vhodné kopírovat takový papír, který neprosvítá (pokud nejde, je možné z rubové vhodné kopírovat na na takový papír, který neprosvítá (pokud to to nejde, je možné z rubové strany karty počmárat fixem, nedalo přečíst je na straně lícové). Učitel strany karty počmárat fixem, abyaby se se nedalo přečíst to,to, coco je na straně lícové). Učitel může sady karet zalaminovat. V  papírnictvích je možné koupit různě velké plastové může sady karet zalaminovat. V  papírnictvích je možné koupit různě velké plastové pytlíčky zavíráním. Učitel si může postupně vytvořit zásoby her, které budou popytlíčky se se zavíráním. Učitel si může postupně vytvořit zásoby her, které se se budou používat několik užívat několik let.let. zvážení učitele, během aktivity nebo pustí přiměřeně hlasitě hudbu. StuJe Je na na zvážení učitele, zdazda během aktivity nebo hryhry pustí přiměřeně hlasitě hudbu. Studenti často neobávají nebo nestydí mluvit nahlas. Také tolik neslyší jednotlivé denti se se pakpak často neobávají nebo nestydí mluvit nahlas. Také se se tolik neslyší jednotlivé dvojice nebo skupiny studentů. Postupným zesilováním hlasitosti můžeme studenty dvojice nebo skupiny studentů. Postupným zesilováním hlasitosti můžeme studenty přimět k hlasitějšímu hovoru. Ukončení hudby může i signálem konce aktivity. přimět k hlasitějšímu hovoru. Ukončení hudby může býtbýt i signálem konce aktivity. V  průběhu aktivity učitel studenty obchází a monitoruje, všichni princip poV  průběhu aktivity učitel studenty obchází a monitoruje, zdazda všichni princip hryhry pochopili, případně pomáhá. Není vhodné příliš opravovat drobnější nedostatky, chopili, případně jimjim pomáhá. Není vhodné příliš opravovat drobnější nedostatky, abyaby nerušila plynulost. K nim je možné vrátit aktivitě. Pokud však dojde k tomu, se se nerušila plynulost. K nim je možné vrátit se se popo aktivitě. Pokud však dojde k tomu, že že studenti dělají závažnější chyby nebo zcela nepochopili pravidla, může učitel přestudenti dělají závažnější chyby nebo zcela nepochopili pravidla, může učitel hruhru přerušit, problém vysvětlit a opět pokyn k pokračování. Když je některá dvojice hotová rušit, problém vysvětlit a opět dátdát pokyn k pokračování. Když je některá dvojice hotová příliš rychle, může opakovat. Když naopak protahuje a studenti nejsou příliš příliš rychle, může hruhru opakovat. Když se se naopak hrahra protahuje a studenti nejsou příliš aktivní, učitel ji ukončí. skončení vyhlásit vítěze. Některé skupiny uvítají cenu aktivní, učitel ji ukončí. PoPo skončení hryhry lzelze vyhlásit vítěze. Některé skupiny uvítají cenu první místo – bonbóny, drobné samolepky nebo body. za za první místo – bonbóny, drobné samolepky nebo body. závěr bych ráda vyjádřila přání, a aktivity přinášely vyučujícím i studentům NaNa závěr bych ráda vyjádřila přání, abyaby HryHry a aktivity přinášely vyučujícím i studentům češtiny hodně radosti, zábavy a užitku. češtiny hodně radosti, zábavy a užitku. Zdena Malá Zdena Malá

jazykové hry a aktivity_215x297.indd 4

30.08.19 13:19

C


Obsah Obsah

Číslovky Číslovky 8 8 Opakování Opakování číslovek číslovek 1–100 1–100 10 10 Procvičení Procvičení číslovek číslovek 1–100 1–100 12 12 Procvičení Procvičení číslovek číslovek 1–100 1–100 14 14 Číslovky Číslovky 1–200 1–200 16 16 Procvičení Procvičení číslovek číslovek 100–1000 100–1000 18 18 Procvičení Procvičení číslovek číslovek 100–1000 100–1000 20 20 Procvičení Procvičení číslovek číslovek 100–3000 100–3000

Slyším Slyším – Říkám – Říkám Co Co slyším slyším Puzzle Puzzle Křížovka Křížovka Číselné Číselné domino domino Diktát Diktát s malováním s malováním Práce Práce ve dvojicích ve dvojicích

Základní Základní slovesa slovesa 22 22 Časování Časování slovesa slovesa býtbýt 26 26 Procvičení Procvičení významu významu sloves sloves 28 28 Procvičení Procvičení významu významu sloves sloves 32 32 Procvičení Procvičení významu významu a 3.aos. 3. os. sg. sg. sloves sloves 34 34 Procvičení Procvičení tvarů tvarů sloves sloves 36 36 Procvičení Procvičení tvarů tvarů sloves sloves 38 38 Procvičení Procvičení tvarů tvarů rád,rád, ráda, ráda, rádirádi 42 42 Procvičení Procvičení časování časování sloves sloves

Halma Halma Domino Domino s obrázky s obrázky Bingo Bingo s obrázky s obrázky Křížovka Křížovka Lodě Lodě Puzzle Puzzle Práce Práce ve dvojicích ve dvojicích Karetní Karetní hrahra pršíprší

Další Další slovesa slovesa 48 48 Procvičení Procvičení tvarů tvarů sloves sloves 50 50 Procvičení Procvičení významu významu a tvarů a tvarů sloves sloves 52 52 Opakování Opakování tvarů tvarů sloves sloves a doplňujících a doplňujících informací informací 56 56 Procvičení Procvičení tvarů tvarů sloves sloves 58 58 Procvičení Procvičení tvarů tvarů a významů a významů sloves sloves 60 60 Porozumění Porozumění informacím informacím v textu v textu 62 62 Opakování Opakování významu významu sloves sloves 64 64 Procvičení Procvičení tvarů tvarů sloves sloves 68 68 Procvičení Procvičení sloves sloves a akuzativu a akuzativu 70 70 Procvičení Procvičení otázek otázek a odpovědí a odpovědí 72 72 Porozumění Porozumění textu textu 74 74 Procvičení Procvičení tvarů tvarů sloves sloves 76 76 Procvičení Procvičení tvarů tvarů sloves sloves

Diktát Diktát s malováním s malováním HraHra s figurkami s figurkami a kostkou a kostkou Co Co kdykdy dělám dělám Start Start – Cíl – Cíl Křížovka Křížovka Logický Logický problém problém Slyším Slyším – Říkám – Říkám Práce Práce s obrázky s obrázky Najděte Najděte rozdíly rozdíly Práce Práce s obrázky s obrázky Práce Práce s obrázky s obrázky Práce Práce s obrázky s obrázky Práce Práce s obrázky s obrázky

Modální Modální slovesa slovesa 78 78 Procvičení Procvičení slovesa slovesa chtít chtít v přítomném v přítomném čase čase 80 80 Procvičení Procvičení významu významu sloves sloves moct, moct, umět, umět, znát znát a vědět a vědět 84 84 Procvičení Procvičení tvarů tvarů modálních modálních sloves sloves v přítomném v přítomném čase čase 86 86 Procvičení Procvičení tvarů tvarů modálních modálních sloves sloves v přítomném v přítomném čase čase 90 90 Procvičení Procvičení sloves sloves můžu, můžu, nemůžu, nemůžu, musím musím 94 94 Opakování Opakování časování časování modálních modálních sloves sloves 98 98 Procvičení Procvičení časování časování modálních modálních sloves sloves

jazykové hry a aktivity_215x297.indd 5

Puzzle Puzzle Černý Černý PetrPetr Lodě Lodě Bingo Bingo Domlouvání Domlouvání termínu termínu Karetní Karetní hrahra kvarteto kvarteto Karetní Karetní hrahra pršíprší

30.08.19 13:19


Obsah Obsah

Minulý Minulý časčas 106106Procvičení Procvičení tvarů tvarů l-formy l-formy 108108Procvičení Procvičení tvarů tvarů l-formy l-formy 110110Časové Časové výrazy výrazy propro minulý minulý časčas 114114Časové Časové výrazy výrazy propro minulý minulý časčas 116116Časování Časování sloves sloves – minulý – minulý časčas 118118Procvičení Procvičení minulého minulého času času a časových a časových údajů údajů 120120Procvičení Procvičení tvarů tvarů minulého minulého času času 124124Procvičení Procvičení tvarů tvarů minulého minulého času času

Domino Domino Flashcards Flashcards Otázky Otázky a odpovědi a odpovědi Domino Domino Puzzle Puzzle Lodě Lodě Netypické Netypické piškvorky piškvorky Diktát Diktát s malováním s malováním

Přivlastňovací Přivlastňovací zájmena zájmena 126126Procvičení Procvičení přivlastňovacích přivlastňovacích zájmen zájmen v nominativu v nominativu sg. sg. 128128Procvičení Procvičení přivlastňovacích přivlastňovacích zájmen zájmen v nominativu v nominativu sg. sg. 130130Procvičení Procvičení přivlastňovacích přivlastňovacích zájmen zájmen v nominativu v nominativu sg. sg. 132132Procvičení Procvičení přivlastňovacích přivlastňovacích zájmen zájmen v nominativu v nominativu sg. sg. 134134Naučení Naučení nové nové slovní slovní zásoby zásoby 138138Procvičení Procvičení tvaru tvaru jeho, jeho, její,její, jejich jejich 140140Procvičení Procvičení tvarů tvarů váš,váš, vaše, vaše, můj, můj, moje, moje, jeho, jeho, její její a jejich a jejich 142142Procvičení Procvičení přivlastňovacích přivlastňovacích zájmen zájmen v nominativu v nominativu sg. sg. 144144Procvičení Procvičení přivlastňovacích přivlastňovacích zájmen zájmen v nominativu v nominativu sg. sg. 148148Procvičení Procvičení tvarů tvarů můjmůj – moje – moje 152152Procvičení Procvičení přivlastňovacích přivlastňovacích zájmen zájmen v nominativu v nominativu sg. sg.

Domino Domino Práce Práce ve dvojicích ve dvojicích Diktát Diktát s malováním s malováním Puzzle Puzzle Práce Práce s obrázky s obrázky Práce Práce ve dvojicích ve dvojicích Práce Práce ve dvojicích ve dvojicích Start Start – Cíl – Cíl Karetní Karetní hrahra Černý Černý PetrPetr Halma Halma Halma Halma

Akuzativ Akuzativ 156156Procvičení Procvičení akuzativu akuzativu 160160Opakování Opakování akuzativu akuzativu 164164Opakování Opakování slovní slovní zásoby zásoby a akuzativu a akuzativu – rodina – rodina 166166Procvičení Procvičení akuzativu akuzativu 168168Procvičení Procvičení slovní slovní zásoby zásoby a akuzativu a akuzativu – jídlo – jídlo 174174Procvičení Procvičení tvarů tvarů akuzativu akuzativu 176176Procvičení Procvičení tvarů tvarů akuzativu akuzativu 178178Opakování Opakování slovní slovní zásoby zásoby – jídlo – jídlo 180180Procvičení Procvičení akuzativu akuzativu

Bingo Bingo Domino Domino Logický Logický problém problém Křížovka Křížovka Karetní Karetní hrahra kvarteto kvarteto Lodě Lodě Puzzle Puzzle Slyším Slyším – Říkám – Říkám Karetní Karetní hrahra pršíprší

Přílohy Přílohy 187187Šablona Šablona puzzle puzzle 188188Šablona Šablona lodě lodě 189189Šablona Šablona domino domino 190190Další Další obrázky obrázky 191191Použitá Použitá slovní slovní zásoba zásoba

jazykové hry a aktivity_215x297.indd 6

30.08.19 13:19


Obsah Obsah

Jak Jak pracovat pracovat s touto s touto publikací publikací Obecné Obecné informace informace – Aktivity – Aktivity jsou jsou řazené řazené podle podle toho, toho, jaký jaký gramatický gramatický jevjev procvičují. procvičují. – Grafi – Grafi ckácká podoba podoba je je maximálně maximálně přizpůsobena přizpůsobena potřebám potřebám vyučujících vyučujících – rychle – rychle najít najít potřebné potřebné informace informace bezbez listování listování a čtení a čtení dlouhých dlouhých textů textů a jednoduše a jednoduše okopírovat okopírovat potřebnou potřebnou kopírovatelnou kopírovatelnou předlohu. předlohu.

Praktické Praktické tipytipy dodo výuky výuky – Aktivity – Aktivity jsou jsou určeny určeny propro více více studentů, studentů, aleale je možné je možné je používat je používat i při i při individuální individuální vý-výuce uce – pak – pak je studentovi je studentovi partnerem partnerem či soupeřem či soupeřem učitel. učitel. – U – většiny U většiny aktivit aktivit stačí stačí okopírovat okopírovat příslušný příslušný počet počet pracovních pracovních listů, listů, někdy někdy je potřeba je potřeba mítmít i figurky i figurky a hrací a hrací kostku, kostku, místo místo figurek figurek postačí postačí i různé i různé drobné drobné předměty předměty jako jako minmince,ce, svorky svorky a podobně. a podobně. – Pokud – Pokud je potřeba je potřeba více více sadsad karet karet nebo nebo domina, domina, které které se se používají používají opakovaně, opakovaně, je prakje praktické tické kopírovat kopírovat je na je na různobarevné různobarevné čtvrtky, čtvrtky, lépe lépe se se pakpak třídí. třídí. – Hrací – Hrací karty karty je nutné je nutné kopírovat kopírovat na na papír, papír, který který není není průhledný, průhledný, jinak jinak je potřeba je potřeba zadní zadní stranu stranu fixem fixem počmárat, počmárat, abyaby připři hřehře nebylo nebylo vidět, vidět, coco je na je na kartě. kartě. Karty Karty je možné je možné zalazalaminovat. minovat. – Učitel – Učitel by by se se měl měl ujistit, ujistit, zdazda studenti studenti znají znají všechna všechna slovíčka. slovíčka. ProPro rychlou rychlou orientaci orientaci je je použitá použitá slovní slovní zásoba zásoba podle podle jednotlivých jednotlivých témat témat na na straně straně 188. 188. – U – aktivit U aktivit je většinou je většinou malý malý „scénář“, „scénář“, jakjak aktivitu aktivitu vysvětlit vysvětlit jenjen v češtině. v češtině. Příkladové Příkladové věty věty (kurzívou) (kurzívou) uvádíme uvádíme většinou většinou ve ve formě formě tykání, tykání, učitel učitel by by však však neměl neměl za-zanedbávat nedbávat aniani procvičování procvičování vykání.  vykání.  V naší V naší školní školní tradici tradici se se obvykle obvykle vyžadují vyžadují odpovědi odpovědi celou celou větou, větou, dáváme dáváme však však k úvaze k úvaze i možnost i možnost využití využití krátkých krátkých odpovědí odpovědí (např. Jak (např. Jak se se máte? máte? nejen nejen Mám Mám se se dobře. dobře. aleale i Dobře.). i Dobře.). Levá Levá strana strana (nekopírovatelná) (nekopírovatelná) – Obsahuje – Obsahuje informace informace propro učitele učitele – popis – popis aktivity, aktivity, pomůcky, pomůcky, tipytipy a podobně. a podobně. – Do – Do kolonky kolonky Poznámky Poznámky si učitel si učitel může může poznamenat poznamenat svésvé vlastní vlastní tipytipy a nápady. a nápady. – V horní – V horní liště liště jsou jsou uvedena uvedena všechna všechna témata témata a procvičované a procvičované téma téma je zvýrazněno. je zvýrazněno. – V levé – V levé liště liště je vyznačen je vyznačen typtyp aktivity. aktivity. Pravá Pravá strana strana (kopírovatelná (kopírovatelná propro potřeby potřeby výuky) výuky) – V horní – V horní liště liště je cíl je cíl aktivity aktivity a název a název aktivity. aktivity. – Přerušovaná – Přerušovaná čára čára naznačuje, naznačuje, kdekde je potřeba je potřeba pracovní pracovní listlist rozstřihnout. rozstřihnout.

jazykové hry a aktivity_215x297.indd 7

30.08.19 13:19


Číslovky Číslovky Číslovky Číslovky

Slovesa Slovesa Slovesa Slovesa Základní Základní Základní Základní

Další Další Další Další

Přivlast. Přivlast. Přivlast. Přivlast. zájmena zájmena zájmena Modální Modální Minulý Minulý časčas zájmena

Akuzativ Akuzativ Akuzativ Akuzativ

Modální Modální Minulý Minulý časčas

Aktivita: Aktivita: Bingo Bingo

Bingo Bingo Bingo Bingo

Cíl: Cíl: Procvičení Procvičení infiinfi nitivů nitivů sloves sloves nebo nebo tvarů tvarů jednotlivých jednotlivých osob osob v přítomném v přítomném čase čase

Deskové Deskové Deskové Deskové hry hry hry hry

Počet Počet hráčů: hráčů: Libovolný Libovolný Pomůcky: Pomůcky: Nakopírované Nakopírované tikety tikety binga binga propro všechny všechny studenty studenty (jedna (jedna sada sada nastříhanastříhaných ných obrázků obrázků na na losování losování v obálce, v obálce, jedna jedna sada sada zvětšených zvětšených nastříhaných nastříhaných obrázků obrázků na na úvodní úvodní opakování) opakování)

Domino Domino Domino Domino

Karetní Karetní Karetní Karetní hry hry hry hry

Křížovka Křížovka Křížovka Křížovka

Práce Práce Práce Práce veve veve dvojicích dvojicích dvojicích dvojicích

Práce Práce Práce Práce s obrázky s obrázky s obrázky s obrázky

Puzzle Puzzle Puzzle Puzzle

Různé Různé Různé Různé

Opakování Opakování před před aktivitou: aktivitou: Učitel Učitel rozdá rozdá obrázky obrázky studentům studentům dodo dvojic, dvojic, studenti studenti je mají je mají před před sebou sebou na na hromádkách hromádkách obrázkem obrázkem dolů. dolů. Ukáže Ukáže studentům studentům jeden jeden obrázek obrázek a zea zeptáptá se:se: CoCo dělá? dělá? Studenti Studenti odpovědí. odpovědí. PakPak pracují pracují ve ve dvojicích, dvojicích, střídavě střídavě obracejí obracejí obrázky obrázky a ptají a ptají se se navzájem navzájem a reagují. a reagují.

Postup: Postup: Každý Každý student student dostane dostane svůj svůj tiket, tiket, nastříhané nastříhané zmenšené zmenšené obrázky obrázky se se sloslovesy vesy jsou jsou v obálce v obálce (v klobouku, (v klobouku, míse míse apod.). apod.). Učitel Učitel předvede předvede postup postup hry.hry. Promítne Promítne nebo nebo ukáže ukáže svůj svůj tiket, tiket, vytáhne vytáhne z obálky z obálky obrázek obrázek a řekne, a řekne, coco na na něm něm je (např. je (např. uklízí). uklízí). Pokud Pokud mámá uklízí uklízí na na svém svém tiketu, tiketu, označí označí hoho křížkem. křížkem. Pokud Pokud ne,ne, řekne: řekne: Nemám Nemám a tahá a tahá další další obrázek. obrázek. Vysvětlí: Vysvětlí: Bingo Bingo jsou jsou tři tři křížky křížky vodorovně, vodorovně, svisle svisle nebo nebo úhlopříčúhlopříčně.ně. Učitel Učitel s obálkou s obálkou obchází obchází studenty. studenty. Ti postupně Ti postupně vytahují vytahují obrázky, obrázky, dí-dívajívají se se na na ně ně tak,tak, abyaby soused soused nicnic neviděl, neviděl, a řeknou a řeknou určený určený tvar tvar slovesa slovesa k aktivitě k aktivitě na na obrázku. obrázku. Student, Student, který který mámá obrázek obrázek na na tiketu, tiketu, hoho označí označí křížkem. křížkem. Cílem Cílem je zísje získatkat tři označené tři označené obrázky obrázky vodorovně, vodorovně, svisle svisle nebo nebo úhlopříčně úhlopříčně – to – to je malé je malé bingo; bingo; pokud pokud hoho student student dosáhne, dosáhne, zakřičí zakřičí bingo. bingo. Potom Potom přečte přečte tvary tvary sloves sloves 3. os. 3. os. sg.,sg., které které tvoří tvoří jeho jeho bingo. bingo. Hraje Hraje se se aleale dáldál a dalším a dalším cílem cílem je je dosáhnout dosáhnout velkého velkého binga, binga, tedy tedy mítmít označené označené všechny všechny obrázky obrázky na na tiketiketu.tu. Student, Student, kterému kterému se se to to povede povede jako jako prvnímu, prvnímu, vyhrává. vyhrává. Musí Musí přečíst přečíst všechny všechny tvary tvary 3. os. 3. os. sg.sg. na na svém svém tiketu. tiketu.

Další Další varianty: varianty: Učitel Učitel napíše napíše na na tabuli tabuli tázací tázací zájmena zájmena Kdy? Kdy? Kde? Kde? JakJak dlouho? dlouho? a Proč? a Proč? (podle (podle toho, toho, která která tázací tázací zájmena zájmena už už byla byla probraná). probraná). Studenti Studenti se se posadí posadí dodo dvojic, dvojic, vezmou vezmou si jeden si jeden tiket tiket jako jako materiál, materiál, tvoří tvoří otázky otázky k obrázkům k obrázkům se se slovy slovy Kdy? Kdy? Kde? Kde? JakJak dlouho? dlouho? a Proč? a Proč? a odpovídají a odpovídají si. si.

Poznámky: Poznámky:

2828 jazykové hry a aktivity_215x297.indd 28

30.08.19 13:19


Procvičení Procvičení významu významu sloves sloves / Bingo / Bingo s obrázky s obrázky Procvičení Procvičení významu významu sloves sloves / Bingo / Bingo s obrázky s obrázky

cc bb aa

jazykové hry a aktivity_215x297.indd 29

BINGO BINGO

BINGO BINGO

BINGO BINGO

BINGO BINGO

BINGO BINGO

BINGO BINGO

CC

v v

Jazykové Jazykové hryhry a aktivity a aktivity propro úroveň úroveň A1.1A1.1 / www.czechstepbystep.cz / www.czechstepbystep.cz / KOPÍROVATELNÉ / KOPÍROVATELNÉ

30.08.19 13:19


Procvičení Procvičení významu významu sloves sloves / Bingo / Bingo s obrázky s obrázky

CC

cc bb aa

jazykové hry a aktivity_215x297.indd 30

Jazykové Jazykové hryhry a aktivity a aktivity propro úroveň úroveň A1.1A1.1 / www.czechstepbystep.cz / www.czechstepbystep.cz / KOPÍROVATELNÉ / KOPÍROVATELNÉ

30.08.19 13:19

C


Procvičení Procvičení významu významu sloves sloves / Bingo / Bingo s obrázky s obrázky

CC cc bb aa

jazykové hry a aktivity_215x297.indd 31

Jazykové Jazykové hryhry a aktivity a aktivity propro úroveň úroveň A1.1A1.1 / www.czechstepbystep.cz / www.czechstepbystep.cz / KOPÍROVATELNÉ / KOPÍROVATELNÉ

30.08.19 13:19


Číslovky Číslovky Číslovky Číslovky

Slovesa Slovesa Slovesa Slovesa Základní Základní Základní Základní

Další Další Další Další

Přivlast. Přivlast. Přivlast. Přivlast. zájmena zájmena Modální Modální Minulý Minulý časčas zájmena zájmena

Akuzativ Akuzativ Akuzativ Akuzativ

Modální Modální Minulý Minulý časčas

Aktivita: Aktivita: Puzzle Puzzle

Bingo Bingo Bingo

Cíl: Cíl: Procvičení Procvičení přivlastňovacích přivlastňovacích zájmen zájmen v nominativu v nominativu sg.sg. Počet Počet hráčů: hráčů: Dvojice Dvojice nebo nebo trojice trojice

Deskové Deskové Deskové hryhryhry

Pomůcky: Pomůcky: Okopírované Okopírované a nastříhané a nastříhané trojúhelníky trojúhelníky se se zájmeny zájmeny Pokud Pokud je potřeba je potřeba více více sad, sad, je praktické je praktické nakopírovat nakopírovat je na je na různobarevrůznobarevné né papíry, papíry, budou budou se se taktak lépe lépe třídit. třídit.

Postup: Postup:

Domino Domino Domino

Karetní Karetní Karetní hryhryhry

Každá Každá dvojice dvojice studentů studentů dostane dostane obrazec obrazec rozstříhaný rozstříhaný na na jednotlivé jednotlivé trojútrojúhelníky. helníky. Učitel Učitel naznačí, naznačí, že že je třeba je třeba zrekonstruovat zrekonstruovat velký velký trojúhelník. trojúhelník. PředPředvede, vede, že že u jednotlivých u jednotlivých částí částí se se musí musí shodovat shodovat přivlastňovací přivlastňovací a osobní a  osobní zájmeno. zájmeno. Může Může začít začít jeden jeden trojúhelník trojúhelník skládat. skládat. Studenti Studenti pracují pracují a učitel a učitel kontroluje kontroluje a pomáhá. a pomáhá.

Tip: Tip: Je Je možné možné dátdát studentům studentům i listi list s prázdnou s prázdnou kopií kopií obrysu obrysu trojúhelníku trojúhelníku (s. 187), (s. 187), abyaby lépe lépe pochopili, pochopili, jakjak puzzle puzzle skládat. skládat.

Křížovka Křížovka Křížovka

Poznámky: Poznámky:

Práce Práce Práce veveve dvojicích dvojicích dvojicích

Práce Práce Práce s obrázky s obrázky s obrázky

Puzzle Puzzle Puzzle

Různé Různé Různé

132 132 jazykové hry a aktivity_215x297.indd 132

30.08.19 13:20


v v

Procvičení Procvičení přivlastňovacích přivlastňovacích zájmen zájmen v nominativu v nominativu sg.sg. / Puzzle / Puzzle Procvičení Procvičení přivlastňovacích přivlastňovacích zájmen zájmen v nominativu v nominativu sg.sg. / Puzzle / Puzzle

já já

my mnyaše še na

on jehon jeho o

můj můj

tvoje tvoje

jejich jejich

vy vyváš š vá

i oni on ich jej ch i jej

ty tvůty tvůj j

onioni

ty tvůty tvůj j

ty ty

jejíjejí

jejich jejich

nášnáš

ty tyvůj t j tvů

vy vyaše v e š va

ty tyvoje t je tvo

on a jeoj na í jej í

mymy

já můjá můj j

onioni

my na my š na e še

ona ona

CC cc bb aa

jazykové hry a aktivity_215x297.indd 133

Jazykové Jazykové hryhry a aktivity a aktivity propro úroveň úroveň A1.1A1.1 / www.czechstepbystep.cz / www.czechstepbystep.cz / KOPÍROVATELNÉ / KOPÍROVATELNÉ

30.08.19 13:20


Šablona Šablona domino domino

CC

START START

CÍL CÍL cc bb aa

jazykové hry a aktivity_215x297.indd 189

Jazykové Jazykové hryhry a aktivity a aktivity propro úroveň úroveň A1.1A1.1 / www.czechstepbystep.cz / www.czechstepbystep.cz / KOPÍROVATELNÉ / KOPÍROVATELNÉ

30.08.19 13:20


Použitá Použitá slovní slovní zásoba zásoba

Číslovky Číslovky Základní Základní slovesa slovesa s. 8–20 s. 8–20 s. 22–42 s. 22–42 1–1000 1–1000

Slovesa Slovesa být být čístčíst dělat dělat diktovat diktovat dívat dívat se se hráthrát mít mít nakupovat nakupovat odpočívat odpočívat poslouchat poslouchat pracovat pracovat psátpsát spátspát studovat studovat tancovat tancovat telefonovat telefonovat uklízet uklízet vařitvařit vstávat vstávat Kdy? Kdy? ráno ráno dopoledne dopoledne odpoledne odpoledne večer večer v noci v noci v osm v osm hodin hodin Kde? Kde? doma doma na diskotéce na diskotéce v hotelu v hotelu v kanceláři v kanceláři v práci v práci v supermarketu v supermarketu Co?Co? čeština čeština domácí domácí úkolúkol e-mail e-mail esemeska esemeska fotbal fotbal guláš guláš hudba hudba karty karty matematika matematika poezie poezie polévka polévka román román šachy šachy tango tango tenis tenis vínovíno

Další Další slovesa slovesa s. 48–76 s. 48–76 Slovesa Slovesa bydlet bydlet cestovat cestovat jet jet jíst jíst jít jít jmenovat jmenovat se se kopírovat kopírovat obědvat obědvat pít pít plavat plavat snídat snídat sportovat sportovat studovat studovat večeřet večeřet zaplatit zaplatit Kde? Kde? v bance v bance v Alpách v Alpách v bazénu v bazénu v kavárně v kavárně v klubu v klubu v parku v parku v restauraci v restauraci ve five rmě firmě ve five tcentru fitcentru ve škole ve škole Co?Co? autíčko autíčko dům dům hudba hudba chleba chleba jogurt jogurt kávakáva kniha kniha koláč koláč materiály materiály mítink mítink pivopivo pizza pizza počítač počítač problém problém rohlík rohlík steak steak a krokety a krokety špagety špagety

Modální Modální slovesa slovesa s. 78–98 s. 78–98 Další Další autoauto dcera dcera detektivka detektivka dětiděti dlouho dlouho do 10 do hodin 10 hodin do kina do kina dohromady dohromady metro metro na fina lmfilm na televizi na televizi rádio rádio smůla smůla Práce Práce s obrázky s obrázky autíčko autíčko cukrcukr doktorka doktorka fungovat fungovat herec herec koukat koukat kousek kousek maso maso miláček miláček Na zdraví! Na zdraví! pauza pauza projekt projekt prodavač prodavač růžerůže učitel učitel úředník úředník vdaná vdaná zbytek zbytek dnedne

Slovesa Slovesa chtítchtít mluvit mluvit moct moct muset muset umět umět vědět vědět zpívat zpívat Další Další arabsky arabsky autobusem autobusem becherovka becherovka česká česká kapela kapela dědeček dědeček jméno jméno klavír klavír knedlíky knedlíky kurzkurz kytara kytara müsli müsli na koncert na koncert na počítači na počítači o víkendu o víkendu přítelkyně přítelkyně recept recept španělsky španělsky voda voda volejbal volejbal zelenina zelenina a rýže a rýže

Další Další celou celou nocnoc kamarád kamarád rád rád

191 191 jazykové hry a aktivity_215x297.indd 191

30.08.19 13:21


Použitá Použitá slovní slovní zásoba zásoba

Minulý Minulý časčas s. 106–124 s. 106–124

Přivlastňovací Přivlastňovací zájmena zájmena Akuzativ Akuzativ s. 126–152 s. 126–152 s. 156–180 s. 156–180

Kdy? Kdy? minulý minulý rok rok minulý minulý týden týden minulý minulý víkend víkend na Silvestra na Silvestra někdy někdy nikdy nikdy o dovolené o dovolené o Vánocích o Vánocích o víkendu o víkendu před před rokem rokem v pondělí v pondělí v roce v roce 2001 2001 včera včera

Substantiva Substantiva deštník deštník diářdiář guma guma hřeben hřeben kapesník kapesník kelímek kelímek klíč klíč kniha kniha láhev láhev mobil mobil ořezávátko ořezávátko peněženka peněženka pouzdro pouzdro na brýle na brýle propiska propiska sešitsešit taška taška tužka tužka zrcátko zrcátko

Kde? Kde? na baletu na baletu na demonstraci na demonstraci na fotbale na fotbale na golfu na golfu na hokeji na hokeji na kosmetice na kosmetice na opeře na opeře na párty na párty na univerzitě na univerzitě u doktora u doktora u moře u moře v hospodě v hospodě v Americe v Americe v Anglii v Anglii v baru v baru v divadle v divadle v kasinu v kasinu v kavárně v kavárně v Londýně v Londýně v nemocnici v nemocnici v obchodě v obchodě v zoo v zoo Další Další do klubu do klubu chemie chemie maso maso a knedlíky a knedlíky poezie poezie sejítsejít se se

Jídlo Jídlo bageta bageta banán banán bonbóny bonbóny brambory brambory cibule cibule citrón citrón čaj čaj dezerty dezerty dortdort houska houska hranolky hranolky hruška hruška chléb chléb chleba chleba jablko jablko jídelní jídelní lístek lístek jídlojídlo kakao kakao knedlíky knedlíky kotleta kotleta kuřekuře minerálka minerálka mléčné mléčné produkty produkty mléko mléko nápoje nápoje okurka okurka ovoce ovoce palačinka palačinka pečivo pečivo přílohy přílohy rajče rajče rohlík rohlík rýžerýže salám salám salátsalát sýr sýr oběd oběd zelenina zelenina zelí zelí zmrzlina zmrzlina

Další Další biologie biologie čas čas dopis dopis kniha kniha obrázek obrázek počítač počítač práce práce testtest texttext účetúčet

Rodina Rodina babička babička bratr bratr dcera dcera dědeček dědeček kočka kočka maminka maminka manžel manžel manželka manželka pespes rodiče rodiče rodokmen rodokmen sestra sestra syn syn tatínek tatínek

192 192 jazykové hry a aktivity_215x297.indd 192

30.08.19 13:21


Doplňkové materiály k učebnicím Čeština expres a Česky krok za krokem Jazykové hry a aktivity pro výuku češtiny A1.1 — více než 60 her a jejich variant — inovované a rozšířené vydání stejnojmenné starší příručky — procvičení číslovek, sloves v přítomném a minulém čase a akuzativu sg. substantiv — přehledné a praktické grafické zpracování — jednoduše kopírovatelné pracovní listy — podrobné popisy postupů — snadno pochopitelné principy her: puzzle, domina, pexesa, lodě, kvarteta, prší, Černý Petr, různé deskové hry a křížovky — vhodné pro děti i dospělé

PhDr. Zdena Malá má dlouholeté zkušenosti s výukou němčiny a češtiny jako cizího jazyka. V současnosti pracuje jako ředitelka střediska Krystal Ústavu jazykové a odborné přípravy UK. Je autorkou pracovních sešitů k učebnici Česky krok za krokem 2 (Akropolis 2012 a 2016).

Naše další publikace pro úroveň A1:

10 příběhů o pejskovi a kočičce Anglický, německý a ruský slovníček Lexikální a gramatická cvičení Klíč ke cvičením DVD s 6 filmy o pejskovi a kočičce Aktivity k DVD Audio nahrávky na www.czechstepbystep.cz CDP.qxd

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Začátečníci Mírně pokročilí Středně pokročilí 1 Středně pokročilí 2 Velmi pokročilí 1 Velmi pokročilí 2

ISBN 978-80-7470-256-3

20.6.2005

14:00

StrÆnka 1

Josef Čapek O pejskovi a kočičce English Glossary | Deutsches Wörterverzeichnis | Pусский словарик

P R Ó Z A

P R Ó Z A

Č E S K Á

Č E S K Á

A D A P T O V A N Á

Josef Čapek O pejskovi a kočičce A D A P T O V A N Á

S. Převrátilová, P. Bulejčíková – Josef Čapek

O pejskovi a kočičce

CZECH STEP BYSTEP

Obsahuje DVD A D A P T O V A N Á

Č E S K Á

P R Ó Z A

RGB R 250, G 225, B 0

ISBN 978-80-7470-260-0

Doporučená cena 499 Kč

obalka.indd 2

30.08.19 13:28

Profile for Akropolis

Zdena Malá: Jazykové hry a aktivity pro výuku češtiny A1.1  

https://akropolis.info/kniha/jazykove-hry-a-aktivity-pro-vyuku-cestiny-a1-1/

Zdena Malá: Jazykové hry a aktivity pro výuku češtiny A1.1  

https://akropolis.info/kniha/jazykove-hry-a-aktivity-pro-vyuku-cestiny-a1-1/

Profile for akropolis