Lída Holá: Česky krok za krokem 1 – ukrajinská

Page 1

CMYK

CESKY 1 LÍDA HOLÁ

ЧЕСЬКА КРОК ЗА КРОКОМ Učebnice Česky krok za krokem 1 je určena pro výuku na úrovních A1 a A2. Pod novým názvem v ní najdeme přepracované, rozšířené a podstatně obsahově i graficky inovované vydání nejprodávanější učebnice češtiny jako cizího jazyka New Czech Step by Step/Tschechisch Schritt für Schritt. Nově vychází také v ukrajinské mutaci s podtitulem Чеська крок за кроком. Publikace obsahuje 24 lekcí, které na bázi komunikačních situací systematicky rozvíjejí všechny dovednosti, a to jak receptivní (čtení a poslech s porozuměním), tak produktivní (psaní a mluvení), přičemž důraz je kladen na schopnost dorozumět se a aktivně používat češtinu v praktickém životě. Oproti předchozí generaci učebnice přináší publikace Česky krok za krokem 1 metodicky propracovanější postupy práce s texty a komunikativněji orientovaná cvičení a zadání. Gramatika je prezentována v přehledných tabulkách a pomocí srozumitelných schémat, obrázků a symbolů. Zcela nově se zde využívá originální koncept deklinačních vzorů, které tvoří modelové věty a napomáhají tak osvojení českého deklinačního systému. Učebnice obsahuje bohatý fotografický a obrazový materiál, Přílohu se slovníčkem a klíčem a dvě CD s nahrávkami textů (též jako MP3 on-line). K procvičení probírané látky jsou určeny dva samostatně prodejné pracovní sešity. Publikace svou bohatou slovní zásobou, množstvím textů a podrobnými gramatickými vysvětleními v ukrajinštině uspokojí i náročné zájemce o studium češtiny jako cizího jazyka. Na učebnici plynule navazuje již vydaný druhý díl Česky krok za krokem 2, který dovádí studenty na úroveň B1. PhDr. Lída Holá se zabývá výukou češtiny jako cizího jazyka od roku 1994. Je autorkou řady učebnic, např. New Czech Step by Step a Čeština expres, a výukových materiálů Česká gramatika v kostce a Česká adaptovaná próza.

PhDr. Ліда Гола займається викладанням чеської мови як іноземної з 1994 року. Є автором ряду підручників, напр., „New Czech Step by Step“ та „Чеська мова. Експрес“, навчальних матеріалів „Чеська граматика – коротко про головне“ та серії „Чеська адаптована проза“.

SA M OSTAT N Ě P R O D E J N É : EJČ BUL T R A VÁ , PE O L Á R ÁT I LO H A LÍD E PŘEV I S I LV

Í KO

VÁ ,

Y K S CE

A1 –

A2

1

JČÍK OVÁ , LÍDA HOL Á, PETR A BULE SILV IE PŘEV RÁTI LOVÁ

A1 – A2

KY 1 CEOS K KR Z A K R OSITK13E–2M4

K M K R OK R O KI TE1 – 1 2 Z AR A CO V N I S E S

PR AC OV NI SE

P

ISBN 978-80-7470-132-0 R O A K

P O

S L I

L I S A K R O P O

wwwwww. .c cz zeec chhs st teeppbbyys st teepp. .c cz z

Č E S KY K R O K Z A K R O K E M • Ч Е С Ь К А К Р О К З А К Р О К О М • 1

KROK ZA KROKEM

Підручник Česky krok za krokem 1 (Чеська крок за кроком 1) призначено для вивчення мови на рівні А1 і А2. Під новою назвою у ньому знайдемо перероблене, розширене та значною мірою оновлене як за змістом, так і в графічному відношенні видання найбільш продаваного підручника чеської мови New Czech Step by Step/Tschechisch Schritt für Schritt. Тепер підручник виходить і в українській версії з підзаголовком «Чеська крок за кроком». Публікація складається з 24 лекцій, які на базі комунікативних ситуацій систематично розвивають усі вміння, як рецептивні (читання та аудіювання), так і продуктивні (письмо та мовлення), причому головна увага приділяється здатності домовитися і активно користуватися чеською мовою у практичному житті. На відміну від попереднього покоління підручника, публікація «Česky krok za krokem 1» пропонує більш пропрацьовану в методичному плані роботу з текстами, а також комунікативно орієнтовані вправи та завдання. Граматику подано в добре упорядкованих таблицях і за допомогою наочних схем, малюнків та символів. Вперше тут вживається оригінальна концепція нових взірців відмінювання, які представлені у вигляді модельних речень і допомагають, таким чином, засвоїти чеську систему відмінювання. Підручник містить багато фотографій та малюнків, вкладний словничок, ключ та 2 компакт-диски з аудіозаписами текстів (а також онлайн MP3). Для практичної роботи з пройденим матеріалом призначені два робочих зошити, що їх можна купити окремо. Завдяки своєму багатому словниковому запасу, достатній кількості текстів та докладним граматичним поясненням українською мовою підручник задовольнить навіть найвибагливішого користувача, що цікавиться чеською мовою як іноземною. Продовженням цього підручника є вже видана друга частина Česky krok za krokem 2, яка має на меті довести студентів до рівня В1.

1 CESKY KROK LÍDA HOLÁ

A1 – A2

LÍDA HOLÁ

žlutá Pantone 116 C

ZA KROKEM ЧЕСЬКА КРОК ЗА КРОКОМ

A1 – A21 CESKY KROK LÍDA HOLÁ

ZA KROKEM ЧЕСЬКА КРОК ЗА КРОКОМ

A K R O P O L I S

A1 – A2


Česky krok za krokem 1 Чеська крок за кроком 1 Lída Holá

Upozornění: Toto dílo, včetně všech jeho částí, je opatřeno výhradou autorských práv a je chráněno zákonem. Jiné než zákonem předepsané užití je trestné – jde především o přísný zákaz dalšího rozmnožování bez písemného souhlasu nakladatele. Jednotlivé součásti učebního kompletu jsou samostatně neprodejné. Усі права захищено. Ця книга, включаючи всі її частини, є власністю авторів і охороняється законом про авторське право. Будь-яке її використання, окрім передбаченого законом, є карним – йдеться передусім про сувору заборону подальшого ксерокопіювання та репродукування без письмової згоди видавця. Частини учбового комплекту окремо не продаються. Odborná a lektorská spolupráce: Petra Bulejčíková, Friederike Komárek, Silvie Převrátilová, Jiří Pešička, Kateřina Šichová, Jitka Veroňková Odborná spolupráce na gramatické části učebnice: Pavla Bořilová Redakce, tvorba klíče a jazyková spolupráce: Lukáš Holčák, Hana Suchánková Fotografická produkce a redakční spolupráce: Magdalena Slabá Údaje z Českého národního korpusu na s. 18: Lucie Chlumská Spolupráce na ukrajinské jazykové verzi a překlad: Jana Macurová, Věra Lendělová Při přípravě slovníčku této knihy byl využit software firmy Geneea Analytics (www.geneea.com). © Text Lída Holá, 2017 © Illustrations Stanislav Setinský, 2017 © Graphic Design Martina Bartošová – Matypo s.r.o., 2017 © Photography Jiří Pírko, 2017 © Photography shutterstock.com, wikipedia.org, Archiv Chodského souboru Mrákov, ČTK; ostatní fotografie jsou z archivu autorek a nakladatelství. ©, Filip Tomáš – Akropolis, 2017

Bezplatné CD přílohy byly nahrány ve studiu Professional sound – Petr Sýs. Post-production & mastering CD Tomáš Karásek, 2017 Na CD účinkují: Petra Bulejčíková, Kristýna Franková, Viktorie Hásková, Marta Hrachovinová, Matěj Křístek, Ivo Kubečka, Alena Kubečková, Martin Luhan, Daniel Pinc, Petr Srna Na CD jsou dále použity nahrávky: Lidovou píseň Kde je sládek nahrála Krajanka, zpěv: Ivana Jarešová, Anna Studničková, Aleš Briscein a Jiří Škvára. Kontakt na Krajanku www.krajanka.cz. Nahrávku na CD „Cesta piva do džbánu“ vydalo Vydavatelství P+B v roce 1991. Píseň Vínečko bílé nahrála Varmužova cimbálová muzika (foto s. 200, www.varmuzika.cz).

Vydal Filip Tomáš – Akropolis 5. května 1338/43, 140 00 Praha 4 www.akropolis.info v roce 2017 jako svoji 332. publikaci 1. vydání, 204 + 72 stran příloh Tisk: Těšínské papírny, s. r. o., Bezručova 212/17, 737 01 Český Těšín Bližší informace: www.czechstepbystep.cz

ISBN 978-80-7470-132-0


Зміст

A1 Тема уроку

1

2

3

4

5

Seznamujeme se Знайомимося

Kde je to?

Де це?

Jídlo a pití

Їжа та напої

Moje rodina

Моя родина

Kdy je to?

Коли це?

6

Co jsi dneska dělal?

7

Dům a byt

8

9

Що ти сьогодні робив?

Дім і квартира

Plánujeme víkend Плануємо вихідні

Lidské tělo

Тіло людини

10

Místo, kde bydlíme

11

Na dovolené

12

Tradiční svátky

Місце, де ми живемо

У відпустці

Традиційні свята

Глави

Граматика

Знайомимося Вимова Формальні та неформальні діалоги Хто це? Чим він/вона займається? Числівники від 0 до 10. Контактна інформація Словник: Професія

Особові займенники Дієслово být Дієвідмінювання в теперішньому часі (дієслова на -á,-í та -uj) Звертання (у кличному відмінку) Дієслово mít Як це пишеться? Чеський алфавіт

9

Де це? Ліворуч, праворуч, вгорі, внизу Пишемо e-mail Числівники від 10 до 1000 Словник: Місце

Граматичний род Називний відмінок однини Дієслова jít і jet Прислівники, що виражають напрямок або місце

17

Їжа та напої В ресторані Запрошення на каву Словник: Їжа та напої

Граматичний рід – повторення Знахідний відмінок однини Дієвідмінювання в теперішньому часі: дієслова на -e Дієслова chtít, jíst і mít rád

25

Моя сім’я Сім’я Петра Який/яка/яке є...? Числівники від 1000 до 10 000 Словник: Сім’я

Присвійні займенники Дієслово jmenovat se Присвійні прикметники Знахідний відмінок однини - повторення Говоримо про ціну

33

Коли це? Коли ми зустрінемося? Маринин день Жайворонок чи сова? Маринин тиждень Словник: Плани на день

Вираження часу (години, частини дня) Модальні дієслова Прийменники od / do Вираз rád

41

Що ти сьогодні робив? Де ти був? Коли це було? Чи ви знаєте, хто це був? Словник: Країни, національності, мови

Минулий час Друга позиція у чеському реченні Місцевий відмінок однини Вираження місця. Питання kde? Дієслова vědět × znát

49

Дім і квартира Обставляємо квартиру або дім Шукаємо житло Словник: Меблі та обстановка

Дієслова зі знахідним відмінком Називний і знахідний відмінки множини Числівники 1 і 2 Дата

57

Плануємо вихідні Ева та пан професор Гіґґінс Мої вихідні Словник: Що ми робимо у вільний час

Майбутній час Вираження напрямку. Питання kam? Слова на -na

65

Тіло людини Як ми виглядаємо? У лікаря В аптеці Словник: Тіло людини

Нерегулярні форми іменників у називному відмінку множини Особові займенники в давальному та знахідному відмінках Вирази з додатком у знахідному відмінку Прийменники pro, za, na

73

Місце, де ми живемо Ева йде з роботи на роботу Запрошення в гості Словник: Магазини

Прийменники з родовим відмінком Родовий відмінок однини Вираження напрямку. Питання odkud? kam?

81

У відпустці Подорожуємо Проблеми в дорозі Словник: Що нам потрібно в подорожі?

„Довгі“ та „короткі“ дієслова руху Основні дієслова руху з префіксами při- й odПрефікси та їхнє значення

89

Традиційні свята Прибираємо Що ви плануєте на свята? Словник: Домашня робота

Дієслова недоконаного/доконаного виду Майбутній час дієслів доконаного виду

97

Česky krok za krokem 1

3


Зміст

A2 Тема уроку

13

Výmluvy a přání

14

Mluvíme o počasí

Виправдання та побажання

Погода

15

Technika a komunikace

16

Móda včera a dnes

Техніка та спілкування

Мода вчора й сьогодні

17

Stěhujeme se

18

Etapy života

19

20

21

Переїжджаємо

Етапи життя

Rodiče a děti Батьки й діти

Vaříme a vážíme

Готуємо і зважуємо

Máme rádi zvířata

Ми любимо тварин

22

Mluvíme o práci

23

Kultura a my

24

Česko krok za krokem

Говоримо про роботу

Культура й ми

Чехія крок за кроком

4 Česky krok za krokem 1

Глави

Граматика

Виправдання та побажання Що було б, якби... Поводимося ввічливо Хто який? Яким би мав бути? Словник: Властивості

Умовний спосіб Речення зі словом kdyby (речення з „якби“) Ради та рекомендації (модальне дієслово mít в умовному способі)

105

Говоримо про погоду Добрий (dobrý) чи добре (dobře)? Хто найгарніший? Словник: Погода

Прикметники × прислівники Утворення прислівників Ступені порівняння прикметників

113

Техніка та спілкування Комп’ютер і інтернет Купуємо подарунки Запрошення на вечірку Словник: Електроніка, комп’ютер і інтернет

Давальний відмінок однини Дієслова з давальним відмінком Прийменники з давальним відмінком

121

Мода вчора й сьогодні Купуємо одяг Я тебе кохаю! Чекаю тебе… Словник: Одяг

Вирази mít rád × líbit se × chutnat Вирази з додатком у давальному відмінку Особові займенники (короткі форми та форми після прийменників)

129

Переїжджаємо Нам потрібні робітники Послуги Словник: Робітники та послуги

Орудний відмінок однини Прийменники з орудним відмінком Прийменники з орудним і знахідним відмінками Відмінювання питальних займенників kdo, co Відмінювання неозначених і заперечних займенників někdo, něco й nikdo, nic Відносний займенник který

137

Етапи життя Міжлюдські стосунки Говоримо про життя Словник: Стосунки

Дієслова з прийменником s/se й орудним відмінком Вирази часу (без прийменника та з прийменником) Дієслова з прийменником o та місцевим відмінком

145

Батьки та діти Що кажуть батьки дітям? Петре! Луціє! Марку! Словник: Накази й заборони

Наказовий спосіб Заперечний наказовий спосіб Речення зі сполучником aby (речення з „щоб“) Вираження ради або рекомендації (підрядні речення зі сполучниками aby, ať, že) Кличний відмінок одинини Демінутиви

153

Готуємо і зважуємо Чиє це? Як не слід сидіти на дієті Словник: Готуємо

Партитивний родовий відмінок Посесивний родовий відмінок (родовий належності) Родовий відмінок множини Рахування в чеській мові

161

Ми любимо тварин Мати чи не мати? Ось де питання... Відвідини зоопарку Цікаві факти про тварин Словник: Тварини

Ввічливе прохання або вимога (модальне дієслово moct в умовному способі) Іменники чоловічого роду, назви істот і іменники середнього роду в називному відмінку множини Іменники чоловічого роду, назви істот і прикметники в називному та знахідному відмінках множини

169

Говоримо про роботу Шукаємо роботу Співбесіда Спілкування на роботі Словник: Праця

Займенник svůj, svoje Ступені порівняння прислівників

177

Культура й ми Що вдягають у театр? Інтерв’ю з письменником Словник: Культура

Порядкові числівники Дієслова зі зворотними se та si Зворотний пасивний стан

185

Чехія крок за кроком Пам’ятки ЮНЕСКО Як де говорять Словник: Споруди та пам’ятники

Відносний займенник který Відмінювання прикметників та іменників в однині – повторення Літературна та розмовна чеська мова

193


Часті питання 1. Чи правда, що чеська мова дуже подібна до української? Так, ці мови – близькі родички. Обидві належать до слов’янських мов, українська до східної гілки, а чеська – до західної. Завдяки спільному праслов’янському корінню чеська та українська мови мають дуже багато подібностей на всіх мовних рівнях – у вимові, словниковому фонді, граматиці. Саме тому чеська мова для українців не така складна, як, скажімо, для американців чи японців. Якщо навчитеся впізнавати ці спільні слов’янські риси, з’ясуєте, що багато чеських слів та виразів ви розумієте без перекладу – просто „знаєте“! Але, як кажуть чехи, „Bez práce nejsou koláče“ (дослівно: „Без праці немає калачів“). Без наполегливої праці не можна добре оволодіти жодною іноземною мовою. 2. Що може допомогти при вивченні чеських слів? Нижче в таблиці ви знайдете „ключ“ до звукових змін, який допоможе вам шукати відповідники. При знайомстві з новими чеськими словами і зворотами дуже корисно співставити їх з українськими: по-перше, так ми глибше проникнемо в їхній зміст, по-друге, використаємо подібність як опору для запам’ятовування. в українській мові

у чеській мові

приклади

приклади

-оро-, -оло-

-ra-, -la-

cторона, голова, долоня

strana, hlava, dlaň

-ере-, -еле-

-re-, -le-

берег, дерево, мелений

břeh, dřevo, mletý

-ер-, -ор-, -ри-, -лу-

-r-

верх, морква, кривавий, яблуко

vrch, mrkev, krvavý, jablko

р припере-

ř připře-

море, крик, три прийти (пор. рос. м‘який р: прийти, польськ. rz: przyjść) переконати, перенести,

moře, křik, tři přijít

-ий -ій, -я, -є

-ý -í

великий, (велика, велике) літній, літня, літнє

veliký, (veliká, veliké) letní, letní, letní

-у -уть у дієслів

-ou

купити, сусід можуть, печуть, їдуть

koupit, soused můžou, pečou, jedou

překonat, přenést

3. Що українцям дається в чеській мові найважче? Серед труднощів, які доводиться долати в чеській мові майже усім носіям української мови, можна назвати довготу чеських голосних, відмінювання іменників II групи, відмінювання займенників, порядок слів та деякі інші. Крім того, помилики спричиняють і так звані „фальшиві друзі перекладача“, тобто слова, що мають подібну форму, але інше значення. Подивіться, будь ласка, на основні відмінності між українською та чеською мовами: a) Правопис. Чеська мова користується латинкою, доповненою діакритичними (надрядковими) знаками. Ці знаки дуже важливі, тому що за їхньою допомогою часто розрізняється значення слів: rada рада – řada низка, черга, špatné погане – špatně погано, pas паспорт – pás пояс. Заперечна частка n» пишеться з дієсловом разом: nechci – не хочу. Зворотні se, si, навпаки, пишуться окремо і можуть стояти досить далеко від дієслова. б) Вимова. У чеській мові, на відміну від української, наголос є завжди на першому складі: z Ukrajiny з України. Односкладові прийменники перебирають наголос на себе: na nádraží на вокзалі (Увага: хоча такі сполучення й вимовляємо як одне слово, прийменник завжди пишемо окремо). Особливу увагу слід приділити правильній вимові довгих голосних: bílá біла – bila била. Дзвінкі приголосні на кінці слова оглушуються: hlad голод (вимовляється: hlat), oběd обід (вимовляється: objet). в) Граматика. Основні граматичні категорії в чеській та українській мовах збігаються: обідві мови мають три роди (чоловічий, жіночий, середній), два числа (однина й множина), сім відмінків, подібні дієслівні часи тощо. Головною відмінністю є, однак, сама система відмінювання та дієвідмінювання, яка в чеській мові є дещо складніша, ніж в українській. Напр., одному закінченню множини прикметників в українській мові відповідають три закінчення в чеській: добрі (чоловіки, жінки, міста) – dobří (muži), dobré (ženy), dobrá (města). Крім того, дуже часто в подібних словосполученнях ці мови відрізняються відмінком і/або прийменником: obrátit se (na koho) – звернутися (до кого). Тому ми радимо українським учням звертати увагу на такі відмінності й не задовольнятися дослівним перекладом із рідної мови. Чеська мова має, на відміну від української, менш вільний порядок слів. Правильне розташування „малих зрадних слівець“ – чеських енклітиків вимагає особливо старанного тренування. Більш детально про енклітики ви дізнаєтеся в Додатку на стор. 209. У чеській мові не опускаємо дієслово-зв’язку být: Petr je student. – Петро студент. А ось особові займенники в ролі підмета, навпаки, майже не вживаємо: Půjdu s vámi. – Я піду з вами. г) Лексика. Багато слів в українській і чеській мовах дуже подібні, однак, на цю зовнішню подібність не завжди можна покластися. Деякі „фальшиві друзі“ відрізняються лише частково – за обсягом значення або стилем (jahoda – суниця, полуниця, klobása – сардельки, palec – великий палець, okuláry (застаріле) – окуляри, medikament (застаріле) – медикаменти, ліки), іноді значення не пов’язані або й зовсім протилежні: holka – дівчина, дівчинка, hroši – бегемоти, čerstvý – свіжий, vonět – приємно пахнути, bezcenný – нічого не вартий, малоцінний. В цілому слід сказати, що завдяки близькості наших мов учні-українці дуже швидко набувають здатності елементарно виражати свої думки й підтримувати спілкування засобами чеської мови. Початковий етап вони зазвичай проходять значно інтенсивніше, ніж носії інших, неслов’янських мов. Česky krok za krokem 1

5


4. Чому говорять, що існує „дві чеські мови“? Після поразки протестантів у битві на Білій Горі в 1620 році чеська мова майже перестала вживатися як офіційна і мова літератури. У цих функціях її замінила німецька. Але розмовна форма чеської мови продовжувала існувати й розвиватися. Під час національного відродження на початку XIX століття літературна чеська мова була поступово кодифікована на основі старої чеської мови XVI століття. Це й спричинило ту різницю між літературною чеською мовою (spisovná čeština) та розмовно-побутовою (obecná čeština), яку ми відчуваємо донині. У цьому підручнику ви будете вивчати передусім літературну чеську мову. Якщо з’являтимуться граматичні явища або вирази, що належать до області розмовно-побутового мовлення, то вони будуть означені скороченням. Звичайно, добре володіння чеською мовою означає насправді володіння як літературною, так і розмовно-побутовою чеською мовою, проте для новачка золоте правило звучить: доброю літературною мовою зазвичай нічого не зіпсуєте. Не поспішайте активно вживати розмовно-побутову мову – на разі тримайтеся доброго літературного стандарту. 5. Яке значення мають кольорові увиразнення в тексті? Кольорові увиразнення відповідають трьом граматичним родам іменників: чоловічий рід (у чеській мові важливо відрізняти назви істот, або ж живих осіб і тварин чоловічого роду, напр., student студент, та назви неістот, напр., banán банан), жіночий рід (напр., káva кава) та середній рід (напр., auto авто). На щастя, рід чеських іменників та їхніх українських еквівалентів переважно збігається. Проте є й винятки, які треба запам’ятати. Так, слова univerzita університет, šance шанс, tramvaj трамвай у чеській мові жіночого роду, problém проблема – чоловічого, vízum віза – середнього. 6. На чому початківцю варто зосередитися передусім? Серед приорітетів, на наш погляд, слід назвати: 1. Вимову. Особливо важливо засвоїти правильну вимову довгих голосних, які служать засобом розрізнення значення, порівняйте: pas – паспорт, pás – пояс. 2. Дієслово, адже саме воно є основою чеського речення. 3. Прийменник. Правильне вживання прийменників для вільного зв’язного мовлення дуже важливе. 4. Систему відмінювання іменників (у чеській мові вона, як ви вже знаєте, дещо складніша, ніж в українській). 5. Правила поведінки та формули етикету, що вживаються в чеському середовищі. Для початківця, який ще недостатньо знає іноземну мову, підтримка її носіїв дуже важлива. Слова prosím будь ласка, omlouvám se вибачте, promiňte пробачте, buďte tak hodný/á будь ласка, будьте так люб’язні, nemohl(a) byste… ви не могли б?, pardon перепрошую, dovolíte ви дозволите? здатні чинити дива. Навіть якщо все інше, що ви будете намагатися сказати, не буде ідеальне у мовному відношенні, симпатія, а отже й поміч, ваших чеських співрозмовників вам заручена. 7. Що вам може допомогти в навчанні? У всякому разі не потрібно чекати аж до часу, коли ваша „чештіна“ буде досконалою. Вже від самого початку намагайтеся всіма способами підтримати спілкування. Не вистачають потрібні слова? Вживайте так звані компенсаційні стратегії: спробуйте виразити думку інакше – хоча б і дуже просто, іншими словами або за допомогою жестів (наприклад, замість назви якогось предмета покажіть на нього). Більшість чехів оцінить вашу снагу й підтримає розмову. Не бійтеся говорити навіть із помилками, адже вони природньо супроводжують освоєння будь-якої нової мови. Старайтеся приділяти навчанню мінімум п’ятнадцять хвилин щодня, читайте книги, хоча б і зі словником (див. Адаптована чеська проза на сайті www.czechstepbystep.cz), та використовуйте вправи on-line (їх ви знайдете на сайті www.czechstepbystep.cz).

Бажаю вам багато успіхів і задоволення від навчання!

Ліда Гола

6 Česky krok za krokem 1


Символи читання

PAMATUJTE SI:

пам’ятайте

письмо

POZOR:

увага

говоріння слухання „мова під лупою“ (граматичні або лексичні пояснення)

Скорочення та інші позначки Ma

maskulinum animatum

чоловічий рід, назви істот

Mi

maskulinum inanimatum

чоловічий рід, назви неістот

F

femininum

жіночий рід

N

neutrum

середній рід

kol.

kolokviální

розм. = розмовна чеська мова

impf.

imperfektivní sloveso

дієслово недоконаного виду

pf.

perfektivní sloveso

діслово доконаного виду

sg.

singulár

однина

pl.

plurál

множина

N

nominativ, první pád

називний відмінок

G

genitiv, druhý pád

родовий відмінок

D

dativ, třetí pád

давальний відмінок

A

akuzativ, čtvrtý pád

знахідний відмінок

V

vokativ, pátý pád

кличний відмінок

L

lokál, šestý pád

місцевий відмінок

I

instrumentál, sedmý pád

орудний відмінок

×

проти, антонім

e

т.зв. вставне e, яке у відмінкових формах іменників зникає, напр.: tatínek – mám tatínka

*

дієслова, які належать до т.зв. -e типу дієвідмінювання й мають у формах теперішнього часу зміни в основі (див. їхній вибірковий список на стор. 211)

Інструкції čtěte, přečtěte

читайте, прочитайте

používejte

вживайте

doplňte

доповніть

procvičujte

робіть вправу, практикуйтеся

hledejte

шукайте

přeložte

перекладіть

pište, napište

пишіть, напишіть

ptejte se

запитуйте

odpovídejte

відповідайте

řekněte

скажіть

opakujte

повторюйте

seřaďte

розташуйте за порядком

označte

позначте

spojte

поєднайте

počítejte

рахуйте

tvořte

утворюйте

poslouchejte

слухайте

změňte

змiнiть

Наступні матеріали Курс on-line:

www.mluvtecesky.net

Тут ви знайдете безкоштовно:

E-shop:

eshop.czechstepbystep.cz

– аудіоматеріали в MP3 до підручнка „Чеська крок за кроком 1“ для скачування – пocібник для вчителів – огляд інших наших публікацій Česky krok za krokem 1

7LEKCE

12 Tradiční svátky

1.

Tradiční svátky Uklízíme Co plánujete na svátky? Slovní banka: Domácí práce

Povídejte si.

1. Jaké svátky slavíte ve vaší zemi? Jaký je váš oblíbený svátek? Kdy je? 2. Jak svátek nebo svátky připravujete? Uklízíte, vaříte nebo kupujete nějaké typické jídlo a pití?

2. Znáte největší tradiční české svátky? Doplňte, co je to.

3. Hádejte, kdy je to. 1. Velikonoce jsou

Vánoce | Silvestr | Velikonoce

ČTK/Glück Dalibor

a) na jaře. b) v zimě. c) v létě.

1.

.....................................

4.

2.

.....................................

3.

.....................................

2. Vánoce jsou

3. Silvestr je

a) v květnu. b) v lednu. c) v prosinci.

a) 14. února. b) 6. ledna. c) 31. prosince.

POZOR: Повторіть, будь ласка, на стор. 63, як читається дата.

Čtěte text. Doplňte název svátku.

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jsou křesťanský svátek. Slaví se tři dny. Hlavní svátek je večer 24. prosince (Štědrý den). Lidé zdobí stromeček a večeří tradiční jídlo: rybí polévku, kapra, bramborový salát a cukroví. Pak si dávají dárky, zpívají koledy a jdou do kostela na půlnoční bohoslužbu. Děti věří, že dárky nosí Ježíšek. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jsou křesťanský svátek. Slaví se na jaře. Významné dny jsou Velký pátek, Bílá sobota a nedělní Boží hod. Jí se sladké pečivo, mazanec a beránek. Tradičně se slaví také Velikonoční pondělí, kdy muži mrskají ženy, aby byly zdravé, a dostávají za to barevná vajíčka. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . se slaví 31. prosince, kdy má podle katolického kalendáře svátek Silvestr. Lidé dělají party a oslavy. Jí se chlebíčky a jednohubky a pije se alkohol. O půlnoci se pije šampaňské a je ohňostroj. 1. ledna na Nový rok se jí čočka, která symbolizuje peníze.

5. Kdy se jí a pije tohle jídlo a pití? Na Vánoce, na Velikonoce, nebo na Silvestra? Například: Smažený kapr se jí na Vánoce.

PAMATUJTE SI:

1. smažený kapr a bramborový salát

2. cukroví

3. šampaňské

4. jednohubky

5. čočka

6. mazanec

6.

Smažený kapr se jí na Vánoce. Смаженого коропа їдять на Різдво. Vánoce se slaví tři dny. Різдво святкують три дні. Jí se sladké pečivo,… Їдять солодку випічку,... Більш детально про зворотний пасивний стан див. стор. 188.

7. chlebíčky

8. beránek

Napište text (50 slov) o tom, jak slavíte váš oblíbený svátek. Používejte tyto začátky vět.

Můj oblíbený svátek je ... | Je ... (kdy). | Předtím připravujeme, vaříme ... | Jíme ... | Pijeme ... | Chodíme ... (kam) Lekce 12 • Česky krok za krokem 1

97


7. Jaké svátky nebo události to jsou? Doplňte výrazy k fotografiím. svatba | narozeniny | Vánoce | Silvestr | Velikonoce | pohřeb

B

hno ! Vš e ce j l e p š í n

........................

Veselé Velikonoce !

Upřímnou soustrast !

ě H oěds tní ! št

D

..........................

VVeselé ánoce !

..........................

Šťastný nový rok ! A

C

F

E

..........................

..........................

..........................

CD1: 96

8. 1.

K jaké fotografii patří to, co slyšíte? Poslouchejte a doplňte písmena A–F. 2.

..........

9.

3.

..........

4.

..........

..........

5.

..........

Tom bude mít narozeniny. Zopakujte si, jak někoho zveme a jak se omlouváme. Čtěte e-maily. Co píše Tom? Co píše Petr? Pozvání na party

Ahoj, bude mi 25 let a to musíme oslavit! Zvu vás na party v neděli 19. března v 15 hodin do restaurace U Tygra (www.utygra.cz). Re: Pozvání na party Těším se, ...............................................

Ahoj, děkujeme za pozvání! Omlouvám se, ale já bohužel nemůžu přijít, budu v Německu. Eva určitě přijde, těší se. Tak přeju všechno nejlepší a hodně zdraví, užij si to! ...............................................

CD1: 97

10.

Tom má narozeniny. Poslouchejte písničku, která se při téhle příležitosti může zpívat. Doplňte slova.

Hodně

..................................

,

.......................................

,

Hodně

..................................

,

.......................................

,

hodně

..................................

, milý Tome,

hodně

..................................

,

11.

.......................................

.

Jaké písničky zpíváte ve vaší zemi, když má někdo narozeniny nebo když je tradiční svátek?

Například: Na Vánoce zpíváme koledy.

98 Lekce 12 • Česky krok za krokem 1

6.

..........


Uklízíme 1.

Povídejte si.

Jak často uklízíte? Děláte někdy velký úklid (třeba před svátky)?

2.

Jaké domácí práce děláte rád/a, nebo naopak nerad/a? Používejte imperfektivní slovesa na straně 104. Pak řekněte, co jste dělal/a včera.

Například: Rád/a myju okna. Nerad/a myju nádobí. Včera jsem uklízel/a, ...

3.

Co dělali/udělali Petr a Eva před Vánocemi? Čtěte. Co je, nebo není pravda?

1. Když se blíží Vánoce, Češi obvykle neuklízejí, ale pečou maso. 2. Petr nejdřív napsal seznam, co všechno musí udělat. 3. Když Eva s Petrem doma všechno udělali, šli nakupovat dárky. 4. Večer šli do hospody a pak do divadla.

ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE

Když se blíží Vánoce, Češi, a hlavně Češky, obvykle uklízejí a pečou cukroví. Taky Eva a Petr chtěli pořádně uklidit nový byt. Petr napsal seznam, co všechno musí udělat. Nejdřív pekli cukroví. Když upekli cukroví, myli okna. Když umyli okna, utírali prach a luxovali. Když utřeli prach a vyluxovali, prali prádlo. Když vyprali prádlo, šli nakupovat vánoční dárky. Když nakoupili dárky, řekl Petr: „A dost! Stromeček a kapra koupíme až zítra. Teď jdeme na večeři do restaurace a pak do kina. Zasloužíme si to!“

4. Co Eva s Petrem dělali/udělali? Doplňte slovesa z textu k obrázkům.

napsal

1

Petr psal seznam.

Petr

2

Pekli cukroví.

..........................

3

Myli okna.

...............................

....................

seznam.

4

Luxovali.

....................................

cukroví.

5

Prali prádlo.

...........................

6

Nakupovali dárky.

...........................

okna.

.

prádlo.

dárky.

5. Kde vidíte, že Eva a Petr dokončili práci a jsou hotoví? Na obrázku vlevo, nebo na obrázku vpravo? Lekce 12 • Česky krok za krokem 1

99


6. K imperfektivním slovesům (vlevo) doplňte perfektivní slovesa (vpravo). nakoupit | vyprat | uklidit | koupit | napsat | utřít | vyluxovat | umýt | uvařit 1. uklízet/ uklidit 2. psát/

...........................................................................

3. mýt/

............................................................................

4. luxovat/

........................................................................

5. prát/

............................................................................

6. vařit/

...........................................................................

7. utírat/

..........................................................................

8. kupovat/

POZOR: Порівняйте значення: nakupovat/nakoupit робити/зробити покупки kupovat/koupit (něco) купувати/купити (щось)

.......................................................................

9. nakupovat/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Imperfektivní /perfektivní verba (nedokonavá /dokonavá slovesa) • Дієслова недоконаного / доконаного виду Більшість чеських дієслів* „живуть у парі“, тобто мають форми як недоконаного, так і доконаного виду, напр., dělat/udělat, psát/napsat, uklízet/uklidit. У зв’язку з цим ми говоримо про недоконаний/доконаний вид. Яка між цими формами різниця? Дієслова недоконаного виду виражають дію як процес. Важливою є сама дія, а не її результат (це можна уявити собі так, ніби дію знімає кінокамера). Ці дієслова виражають необмежену, незавершену або повторювану дію. Дієслова доконаного виду виражають результат дії або дію, зафіксовану в певний конкретний момент. Важливим є результат дії (це можна собі уявити як результат сфотографованої дії). Порівняйте картинки: Дієслова недоконаного виду: майбутній час

теперішній час

минулий час

Budu psát dopis.

Píšu dopis.

Psal jsem dopis.

Дієслова доконаного виду: майбутній час

теперішній час

минулий час

––––

Napíšu dopis.

Napsal jsem dopis.

Форми дієслів доконаного виду, які виглядають як форми теперішнього часу (напр., udělám, napíšu, uklidím) не мають значення теперішнього часу, а виражають майбутній, планований результат дії. Простіше це можна пояснити так, що дієслова доконаного виду виражають результат дії, який ми бачимо в майбутньому (плануємо, що його закінчимо), або в минулому (щось вже готово, ми це зробили), але не можемо його бачити зараз, коли дія ще відбувається. Перекладіть рідною мовою дієслова доконаного виду, які ви знаєте з попередніх занять. Який час ви вживатимете? Dám si ... – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zaplatím. –

..............................................................................

Sejdeme se ... –

..........................................................................

Koupím ... –

..............................................................................

Prodám ... –

..............................................................................

Видові пари (напр., dělat/udělat, kupovat/koupit, psát/napsat і т.п.) радимо вивчати разом, у порядку дієслово недоконаного виду/дієслово доконаного виду. Так ви краще запам’ятаєте, яка форма належить до якого виду. *Деякі дієслова не мають пару доконаного виду і є лише дієсловами недоконаного виду. Це, напр., дієслова, що виражають певний стан, напр., být, spát, stát або модальні дієслова, напр., chtít, moct, muset. Дієсловами недоконаного виду вважаються також усі „довгі“ та „короткі“ дієслова руху, напр., chodit – jít, jezdit – jet, létat – letět (див. стор. 90).

100 Lekce 12 • Česky krok za krokem 1


7. Co už lidé na obrázcích dokončili? Doplňte výrazy s perfektivními slovesy v minulém čase. umyla nádobí | napsal dopis | zametl podlahu | upekla pizzu | uvařil večeři | uklidila byt | napsal dobře test vymaloval byt | vyprala prádlo | zalila kytky | vytřela podlahu | umyl okno

vymaloval byt.

1

Adam

...............................

.

5 Lucie

...............................

.

2

Jiřina

...............................

.

6 Jarda

...............................

.

3

Dáša

................................

.

7 Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 Vojtěch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Radek

.

8 Jan

12 Klára

..............................

..................................

.

9

Simona

10 Vítek

............................

.

...............................

.

...............................

.

8. Kdo už dokončil práci? Podtrhněte, kdo je hotový a může odpočívat. Například: Adam opravil auto. Robert opravoval auto. – Adam je hotový. Může odpočívat.

1. Ivana vařila oběd. Daniela uvařila oběd. 2. Barbora nakupovala. Michal nakoupil. 3. František napsal dopis. Denisa psala dopis. 4. Sofie četla e-maily. Radka přečetla e-maily. 5. Simona udělala čaj. Kristián dělal čaj. 6. Jáchym namaloval obraz. Klára malovala obraz. 7. Matěj myl nádobí. Andrea umyla nádobí. 8. Ladislav luxoval byt. Josef vyluxoval byt. 9. David se naučil novou lekci. Irena se učila nová slova. 10. Ivan uklízel byt. Evžen uklidil byt.

Adam

Robert

9. Co můžete dělat/udělat? Vyberte vhodný předmět. Hledejte víc možností. Například: Můžu mýt/umýt okno, vanu...

1. mýt/umýt 2. opravovat/opravit 3. péct/upéct 4. prát/vyprat 5. psát/napsat 6. uklízet/uklidit 7. utírat/utřít 8. vařit/uvařit 9. zalévat/zalít

10.

okno | domácí úkol | brambory | vanu | vlasy

POZOR:

oběd | byt | auto | koberec | pizzu | pokoj

mýt/umýt okna мити/помити вікна × mýt se/umýt se митися/помитися × mýt si/umýt si vlasy мити/помити волосся Більше про зворотні дієслова див. стор. 188.

dům | lampu | prádlo | dort | ložnici | test svetr | podlahu | dopis | maso | garáž | stůl e-mail | kytky | omáčku | skříň | seznam koupelnu | knedlíky | prach | večeři | nádobí snídani | projekt | obývák | ruce | zahradu

Co jste včera dokončili vy? Napište 3 věty. Používejte perfektivní slovesa. Lekce 12 • Česky krok za krokem 1

101


Co plánujete na svátky? 1. Hádejte, o jakém svátku budete číst v textu (na fotografiích vidíte, co je pro tento svátek typické). Doplňte výrazy k fotografiím. A. cukroví | B. kostel | C. stromeček a dárky | D. rybí polévka | E. vánočka | F. kapr a bramborový salát

1

B

2

....

CO E UJET ? N Á L P Y VÁT K S A N

3

....

....

4

....

5

6

....

....

2. Začíná prosinec. Studenti, kteří se učí česky, chtějí vědět, jak Češi tráví Vánoce. Zeptali se lidí na ulici. Zjistili, že české Vánoce se slaví 3 dny. Najděte v textu, jak se ty dny jmenují. Dáša říká: Jako každý rok: budu doma u televize. Uklidím dům, nakoupím nějaké dárky, upeču vánočku, na Štědrý den si dám rybí polévku, kapra a bramborový salát a budu se dívat na pohádky v televizi. Vnuky mám daleko, syn s rodinou žije v USA. Tak ani nemám vánoční stromeček. Na Boží hod pojedu na návštěvu k bratrovi. Už se těším na jeho vnuky.

Jakub říká: Na Vánoce pojedu s kamarády na hory. Budeme lyžovat a večer hrát karty. Určitě se nebudu Dáša koukat na televizi, to není nic pro mě. Na Štědrý den si dám k večeři řízek, kapra nemám rád. A vánoční úklid nebo dárky? Uklízet nebudu a dárky taky kupovat nebudu, v rodině jsme se domluvili, že je to zbytečné. Za ty peníze pojedeme radši někdy v létě na dovolenou. Markéta říká: Máme tři děti a na Vánoce se vždycky moc těšíme. Před Vánocemi budeme vyrábět dárky pro babičky a dědečky. Na Štědrý den půjdeme do kostela, chodíme tam každý týden. Večer sníme kapra a salát, rozdáme dárky a budeme zpívat koledy, krájet jablka a lít olovo. Na Boží hod nebo na Štěpána půjdeme na procházku do lesa a dáme tam jídlo pro zvířata. Určitě se taky budeme dívat na pohádky, viděli jsme je už mockrát, ale máme je rádi.

Jakub

Markéta František říká: Na Štědrý den ráno budu ještě v práci, pracuju jako lékař na chirurgii. Když přijedu domů, budu asi tak unavený, že půjdu spát. Odpoledne uvařím rybí polévku, to je moje specialita. Pak budeme večeřet, podíváme se na dárky a půjdeme do kostela na půlnoční bohoslužbu. Určitě nebudu jíst cukroví, nemám rád sladké, ale kapra si dám, to je tradice. Mám volno jenom dva dny, na Štěpána ráno už musím zase do práce.

3.

František

Přečtěte si texty a odpovězte na otázky.

1. Kdo pojede na Vánoce na hory? –

.................................................................

2. Kdo se bude dívat na pohádky? –

.................................................................

3. Kdo bude krájet jablka a lít olovo? –

..............................................................

4. Kdo bude na Vánoce v práci? –

.....................................................................

5. Kdo nebude mít stromeček? –

.....................................................................

6. Kdo si nedá k večeři kapra? –

......................................................................

4. Vymyslete další 3 otázky k textu a zeptejte se spolužáků.

PAMATUJTE SI: Чеською різдвяною традицією є ворожіння на майбутнє: krájet jablka краяти яблука lít olovo лити олово

5. Všimněte si tučně označených sloves v textu. Doplňte celé výrazy správně do tabulky. глагол být

глаголы несовершенного вида

глаголы движения

глаголы совершенного вида

budu doma

budu se dívat na pohádky

pojedu na návštěvu

uklidím dům

102 Lekce 12 • Česky krok za krokem 1


CD1: 98

6.

Procvičujte výslovnost. Poslouchejte a opakujte. Pečlivě vyslovujte h a ch a dodržujte slovní přízvuk.

budu se dívat na pohádky, na Boží hod pojedu na návštěvu, už se těším na jeho vnuky, pojedu s kamarády na hory, večer budeme hrát karty, půjdeme na půlnoční bohoslužbu chodíme do kostela každý týden, půjdeme na procházku do lesa, pracuju jako lékař na chirurgii

Futurum perfektivních verb (budoucí čas dokonavých sloves) • Майбутній час дієслів доконаного виду Дієслова доконаного виду, які виглядають як форми теперішнього часу, виражають майбутній час, напр.: uklidím, nakoupím, upeču, udělám, dám si... Порівняйте картинки: дієслово недоконаного виду

дієслово доконаного виду

майбутній час

майбутній час

теперішній час минулий час

минулий час

Повторіть усі типи майбутнього часу, які ви вже знаєте: 1. Майбутній час дієслова být: budu, budeš, bude, budeme, budete, budou

3. Майбутній час „коротких“ (обумовлених) дієслів руху, напр.: jít: půjdu, půjdeš, půjde... jet: pojedu, pojedeš, pojede... letět: poletím, poletíš, poletí...

2. Майбутній час дієслів недоконаного виду: být + інфінітив, напр.: budu dělat, budeš dělat, bude dělat...

4. Майбутній час дієслів доконаного виду, напр.: udělám, uděláš, udělá...

7. Je pátek večer. Marina telefonuje Evě. Doplňte do textu perfektivní slovesa ve správném tvaru. Marina: Evo, co děláte o víkendu? Nechcete jít někam do kina nebo do klubu? Eva: Díky, ale bohužel nemůžeme, musíme uklízet. Marina: Cože? Prosím tě, už zase? Vždyť jste uklízeli nedávno! Eva: Nedávno? Uklízeli jsme v prosinci a teď už brzy budou Velikonoce. Ne, ne, o víkendu 1.

...................................................

(my – udělat) pořádný jarní úklid.

Nejdřív 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (my – vymalovat) byt, pak 3.

....................................................

potom všude 4. podlahu a 5.

(my – umýt) okna,

...........................................................

............................................................

(my – vytřít)

(my – vyluxovat) koberce

a všechno hezky 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (my – uklidit). Marina: Ty, Evo, promiň, ale to takhle uklízí všichni Češi? Eva: Hm, to asi ne. Já jsem perfekcionistka a mám prostě strašně ráda pořádek. Jé, ale promiň, zapomněla jsem, že mám kosmetiku a manikúru. Už musím letět. A Petr může začít uklízet.

8. Taky rádi plánujete jako Eva? Naplánujte si, co všechno zítra uděláte. Používejte perfektivní slovesa. Například: (umýt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . okna. – Umyju okna.

1. (umýt)

...........................................................

nádobí.

2. (koupit)

.........................................................

chleba a mléko.

3. (napsat)

.........................................................

e-mail.

4. (uvařit)

..........................................................

5. (opravit)

........................................................

6. (vyprat)

.........................................................

7. (dát si)

..........................................................

8. (uklidit)

.........................................................

9. (naučit se) 10. (upéct)

9.

......................................................

..........................................................

oběd. auto. prádlo. kávu. celý byt. perfektivní slovesa. bábovku.

Napište text (50 slov) o tom, jak budete připravovat a pak slavit nějaký svátek. Co uděláte nejdřív, potom, pak a nakonec? Lekce 12 • Česky krok za krokem 1

103


S LOV N Í B A N K A

Domácí práce

kupovat/koupit jídlo купувати/купити їжу

luxovat/vyluxovat koberec пилососити/пропилососити килим

malovat/vymalovat byt красити/покрасити квартиру

mýt*/umýt* nádobí мити/помити посуд

opravovat/opravit auto ремонтувати/відремонтувати авто

prát*/vyprat* prádlo прати/випрати білизну

péct*/upéct: pizzu випікати/спекти піцу

uklízet/uklidit прибирати/прибрати

vytírat/vytřít* podlahu мити/помити підлогу

utírat/utřít* prach витирати/витерти пил

vařit/uvařit готувати/приготувати (їжу)

vynášet/vynést* odpadky виносити/винести сміття

zalévat/zalít* kytky поливати/полити квіти

zametat/zamést* podlahu замітати/замести підлогу

žehlit/vyžehlit prádlo прасувати/випрасувати білизну

104 Lekce 12 • Česky krok za krokem 1CMYK

CESKY 1 LÍDA HOLÁ

ЧЕСЬКА КРОК ЗА КРОКОМ Učebnice Česky krok za krokem 1 je určena pro výuku na úrovních A1 a A2. Pod novým názvem v ní najdeme přepracované, rozšířené a podstatně obsahově i graficky inovované vydání nejprodávanější učebnice češtiny jako cizího jazyka New Czech Step by Step/Tschechisch Schritt für Schritt. Nově vychází také v ukrajinské mutaci s podtitulem Чеська крок за кроком. Publikace obsahuje 24 lekcí, které na bázi komunikačních situací systematicky rozvíjejí všechny dovednosti, a to jak receptivní (čtení a poslech s porozuměním), tak produktivní (psaní a mluvení), přičemž důraz je kladen na schopnost dorozumět se a aktivně používat češtinu v praktickém životě. Oproti předchozí generaci učebnice přináší publikace Česky krok za krokem 1 metodicky propracovanější postupy práce s texty a komunikativněji orientovaná cvičení a zadání. Gramatika je prezentována v přehledných tabulkách a pomocí srozumitelných schémat, obrázků a symbolů. Zcela nově se zde využívá originální koncept deklinačních vzorů, které tvoří modelové věty a napomáhají tak osvojení českého deklinačního systému. Učebnice obsahuje bohatý fotografický a obrazový materiál, Přílohu se slovníčkem a klíčem a dvě CD s nahrávkami textů (též jako MP3 on-line). K procvičení probírané látky jsou určeny dva samostatně prodejné pracovní sešity. Publikace svou bohatou slovní zásobou, množstvím textů a podrobnými gramatickými vysvětleními v ukrajinštině uspokojí i náročné zájemce o studium češtiny jako cizího jazyka. Na učebnici plynule navazuje již vydaný druhý díl Česky krok za krokem 2, který dovádí studenty na úroveň B1. PhDr. Lída Holá se zabývá výukou češtiny jako cizího jazyka od roku 1994. Je autorkou řady učebnic, např. New Czech Step by Step a Čeština expres, a výukových materiálů Česká gramatika v kostce a Česká adaptovaná próza.

PhDr. Ліда Гола займається викладанням чеської мови як іноземної з 1994 року. Є автором ряду підручників, напр., „New Czech Step by Step“ та „Чеська мова. Експрес“, навчальних матеріалів „Чеська граматика – коротко про головне“ та серії „Чеська адаптована проза“.

SA M OSTAT N Ě P R O D E J N É : EJČ BUL T R A VÁ , PE O L Á R ÁT I LO H A LÍD E PŘEV I S I LV

Í KO

VÁ ,

Y K S CE

A1 –

A2

1

JČÍK OVÁ , LÍDA HOL Á, PETR A BULE SILV IE PŘEV RÁTI LOVÁ

A1 – A2

KY 1 CEOS K KR Z A K R OSITK13E–2M4

K M K R OK R O KI TE1 – 1 2 Z AR A CO V N I S E S

PR AC OV NI SE

P

ISBN 978-80-7470-132-0 R O A K

P O

S L I

L I S A K R O P O

wwwwww. .c cz zeec chhs st teeppbbyys st teepp. .c cz z

Č E S KY K R O K Z A K R O K E M • Ч Е С Ь К А К Р О К З А К Р О К О М • 1

KROK ZA KROKEM

Підручник Česky krok za krokem 1 (Чеська крок за кроком 1) призначено для вивчення мови на рівні А1 і А2. Під новою назвою у ньому знайдемо перероблене, розширене та значною мірою оновлене як за змістом, так і в графічному відношенні видання найбільш продаваного підручника чеської мови New Czech Step by Step/Tschechisch Schritt für Schritt. Тепер підручник виходить і в українській версії з підзаголовком «Чеська крок за кроком». Публікація складається з 24 лекцій, які на базі комунікативних ситуацій систематично розвивають усі вміння, як рецептивні (читання та аудіювання), так і продуктивні (письмо та мовлення), причому головна увага приділяється здатності домовитися і активно користуватися чеською мовою у практичному житті. На відміну від попереднього покоління підручника, публікація «Česky krok za krokem 1» пропонує більш пропрацьовану в методичному плані роботу з текстами, а також комунікативно орієнтовані вправи та завдання. Граматику подано в добре упорядкованих таблицях і за допомогою наочних схем, малюнків та символів. Вперше тут вживається оригінальна концепція нових взірців відмінювання, які представлені у вигляді модельних речень і допомагають, таким чином, засвоїти чеську систему відмінювання. Підручник містить багато фотографій та малюнків, вкладний словничок, ключ та 2 компакт-диски з аудіозаписами текстів (а також онлайн MP3). Для практичної роботи з пройденим матеріалом призначені два робочих зошити, що їх можна купити окремо. Завдяки своєму багатому словниковому запасу, достатній кількості текстів та докладним граматичним поясненням українською мовою підручник задовольнить навіть найвибагливішого користувача, що цікавиться чеською мовою як іноземною. Продовженням цього підручника є вже видана друга частина Česky krok za krokem 2, яка має на меті довести студентів до рівня В1.

1 CESKY KROK LÍDA HOLÁ

A1 – A2

LÍDA HOLÁ

žlutá Pantone 116 C

ZA KROKEM ЧЕСЬКА КРОК ЗА КРОКОМ

A1 – A2