Page 1

CESKY 1 TSCHECHISCH SCHRITT FÜR SCHRITT Učebnice Česky krok za krokem 1 je určena pro výuku na úrovních A1 a A2. Pod novým názvem v ní najdeme přepracované, rozšířené a podstatně obsahově i graficky inovované vydání nejprodávanější učebnice češtiny jako cizího jazyka New Czech Step by Step/Tschechisch Schritt für Schritt. Publikace obsahuje 24 lekcí, které na bázi komunikačních situací systematicky rozvíjejí všechny dovednosti, a to jak receptivní (čtení a poslech s porozuměním), tak produktivní (psaní a mluvení), přičemž důraz je kladen na schopnost dorozumět se a aktivně používat češtinu v praktickém životě. Oproti předchozí generaci učebnice přináší publikace Česky krok za krokem 1 metodicky propracovanější postupy práce s texty a komunikativněji orientovaná cvičení a zadání. Gramatika je prezentována v přehledných tabulkách a pomocí srozumitelných schémat, obrázků a symbolů. Zcela nově se zde využívá originální koncept deklinačních vzorů, které tvoří modelové věty a napomáhají tak osvojení českého deklinačního systému. Učebnice obsahuje bohatý fotografický a obrazový materiál, Přílohu se slovníčkem a klíčem a dvě CD s nahrávkami textů (též zdarma ke stažení jako MP3 on-line). K procvičení probírané látky jsou určeny dva samostatně prodejné pracovní sešity. Publikace svou bohatou slovní zásobou, množstvím textů a podrobnými gramatickými vysvětleními v němčině uspokojí i náročné zájemce o studium češtiny jako cizího jazyka. Na učebnici plynule navazuje již vydaný druhý díl Česky krok za krokem 2, který dovádí studenty na úroveň B1. PhDr. Lída Holá se zabývá výukou češtiny jako cizího jazyka od roku 1994. Je autorkou řady učebnic, např. New Czech Step by Step a Čeština expres, a výukových materiálů Česká gramatika v kostce a Česká adaptovaná próza.

PhDr. Lída Holá befasst sich seit 1994 mit dem Unterrichten der tschechischen Sprache als Fremdsprache. Sie ist Autorin verschiedener Lehrwerke wie z.B. Tschechisch Schritt für Schritt und Čeština expres, sowie von Unterrichtsmaterialien wie Tschechische Grammatik auf einen Blick und der Reihe „Adaptovaná česká próza“ (Vereinfachte tschechische Prosa).

SA M OSTAT N Ě P R O D E J N É : EJČ BUL T R A VÁ , PE O L Á R ÁT I LO H A LÍD E PŘEV I S I LV

Í KO

VÁ ,

Y K S CE

A1 –

A2

1

JČÍK OVÁ , LÍDA HOL Á, PETR A BULE SILV IE PŘEV RÁTI LOVÁ

A1 – A2

KY 1 CEOS K

Č E S KY K R O K Z A K R O K E M • T S C H E C H I S C H S C H R I T T F Ü R S C H R I T T • 1

LÍDA HOLÁ

A1 – A2

ZA KROKEM TSCHECHISCH SCHRITT FÜR SCHRITT

LÍDA HOLÁ

KROK ZA KROKEM

Das Lehrbuch Česky krok za krokem 1 (Tschechisch Schritt für Schritt 1) ist bestimmt für den Tschechischunterricht auf den Niveaustufen A1 und A2. Mit dem neuen tschechischen Titel ist es die erweiterte und sowohl inhaltlich als auch grafisch komplett überarbeitete Neuauflage des meistverkauften Lehrwerks für Tschechisch als Fremdsprache New Czech Step by Step/Tschechisch Schritt für Schritt. Das Buch enthält 24 Lektionen, in denen auf der Grundlage realer kommunikativer Situationen systematisch alle Fertigkeiten entwickelt werden. Die Lerner trainieren sowohl die rezeptiven (Lese- und Hörverstehen) als auch die produktiven Fertigkeiten (Sprechen und Schreiben), wobei es immer das Ziel ist, sich im realen Leben verständigen und aktiv die tschechische Sprache benutzen zu können. Gegenüber dem vorherigen Lehrwerk ist in Česky krok za krokem 1 die Arbeit mit den Lesetexten methodisch besser aufbereitet und die Aufgaben sind kommunikativer angelegt. Die Grammatik wird in übersichtlichen Tabellen, verständlichen Schemen und mithilfe von Bildern und Symbolen dargestellt. Ganz neu in diesem Buch ist das Konzept der neuen Deklinationsmuster, bei dem die Lerner Modellsätze lernen, die ihnen bei der Aneignung des tschechischen Deklinationssystems helfen. Das Lehrbuch enthält zahlreiche Fotos und Illustrationen, einen Anhang mit Wortlisten und Lösungsschlüssel und zwei CDs mit den Hörtexten (auch online als MP3). Zwei extra erhältliche Arbeitsbücher dienen zur Einübung und Vertiefung des erlernten Stoffes. Aufgrund des umfangreichen Wortschatzes, der Menge an unterschiedlichen Texten und der ausführlichen grammatischen Erklärungen auf Deutsch eignet sich das Lehrbuch auch für anspruchsvollere Lerner. Im Anschluss an Česky krok za krokem 1 können Sie mit dem schon erschienenen zweiten Teil Česky krok za krokem 2 fortsetzen, der zu Niveau B1 führt.

1 CESKY KROK LÍDA HOLÁ

A1 – A2

KR Z A K R OSITK13E–2M4

K M K R OK R O KI TE1 – 1 2 Z AR A CO V N I S E S

PR AC OV NI SE

P

ISBN 978-80-7470-131-3 R O A K

P O

S L I

L I S A K R O P O

wwwwww. .c cz zeec chhs st teeppbbyys st teepp. .c cz z

A K R O P O L I S


1 CESKY KROK LÍDA HOLÁ

ZA KROKEM TSCHECHISCH SCHRITT FÜR SCHRITT

A K R O P O L I S

A1 – A2


Česky krok za krokem 1 Tschechisch Schritt für Schritt 1 Lída Holá

Upozornění: Toto dílo, včetně všech jeho částí, je opatřeno výhradou autorských práv a je chráněno zákonem. Jiné než zákonem předepsané užití je trestné – jde především o přísný zákaz dalšího rozmnožování bez písemného souhlasu nakladatele. Jednotlivé součásti učebního kompletu jsou samostatně neprodejné. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen ist strafbar. Vervielfältigungen ohne die vorherige schriftliche Einwilligung des Verlags sind strengstens verboten. Die einzelnen Teile des Lehrbuchs sind nicht getrennt verkäuflich. Odborná a lektorská spolupráce: Petra Bulejčíková, Friderike Komárek, Silvie Převrátilová, Jiří Pešička, Kateřina Šichová, Jitka Veroňková Odborná spolupráce na gramatické části učebnice: Pavla Bořilová Redakce, tvorba klíče a jazyková spolupráce: Lukáš Holčák, Hana Suchánková Fotografická produkce a redakční spolupráce: Magdalena Slabá Údaje z Českého národního korpusu na s. 18: Lucie Chlumská Spolupráce na německé jazykové verzi a překlad: Friderike Komárek, Kateřina Šichová Při přípravě slovníčku této knihy byl využit software firmy Geneea Analytics (www.geneea.com). © Text Lída Holá, 2017 © Illustrations Stanislav Setinský, 2017 © Graphic Design Martina Bartošová – Matypo s.r.o., 2017 © Photography Jiří Pírko, 2017 © Photography shutterstock.com, wikipedia.org, Archiv Chodského souboru Mrákov, ČTK; ostatní fotografie jsou z archivu autorek a nakladatelství. ©, Filip Tomáš – Akropolis, 2017

Bezplatné CD přílohy byly nahrány ve studiu Professional sound – Petr Sýs. Post-production & mastering CD Tomáš Karásek, 2017 Na CD účinkují: Petra Bulejčíková, Kristýna Franková, Viktorie Hásková, Marta Hrachovinová, Matěj Křístek, Ivo Kubečka, Alena Kubečková, Martin Luhan, Daniel Pinc, Petr Srna Na CD jsou dále použity nahrávky: Lidovou píseň Kde je sládek nahrála Krajanka, zpěv: Ivana Jarešová, Anna Studničková, Aleš Briscein a Jiří Škvára. Kontakt na Krajanku www.krajanka.cz. Nahrávku na CD „Cesta piva do džbánu“ vydalo Vydavatelství P+B v roce 1991. Píseň Vínečko bílé nahrála Varmužova cimbálová muzika (foto s. 200, www.varmuzika.cz).

Vydal Filip Tomáš – Akropolis 5. května 1338/43, 140 00 Praha 4 www.akropolis.info v roce 2017 jako svoji 331. publikaci 1. vydání, 204 + 72 stran příloh Tisk: Těšínské papírny, s. r. o., Bezručova 212/17, 737 01 Český Těšín Bližší informace: www.czechstepbystep.cz

ISBN 978-80-7470-131-3


Inhalt

A1 Thema der Lektion

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Seznamujeme se Kennenlernen

Kde je to?

Wo ist das?

Jídlo a pití

Essen und Trinken

Moje rodina

Meine Familie

Kdy je to?

Wann ist das?

Co jsi dneska dělal? Was hast du heute gemacht?

Dům a byt

Haus und Wohnung

Plánujeme víkend

Pläne fürs Wochenende

Lidské tělo

Der Körper

10

Místo, kde bydlíme

11

Na dovolené

12

Tradiční svátky

Wo wir wohnen

Im Urlaub

Traditionelle Feiertage

Kapitel

Grammatik

Kennenlernen Aussprache Formelle und informelle Dialoge Wer ist das? Was macht er/sie? Die Zahlen 0–10. Persönliche Angaben Wortbank: Berufe

Personalpronomen Das Verb být Konjugation im Präsens (á-, í- und uj-Verben) Anrede (Vokativ) Das Verb mít Wie schreibt man das? Tschechische Buchstaben

9

Wo ist das? Links, rechts, oben, unten Eine E-Mail schreiben Die Zahlen 10–1000 Wortbank: Orte

Das grammatische Geschlecht Nominativ Singular Die Verben jít und jet Adverbien, die eine Richtung oder einen Ort angeben

17

Essen und Trinken Im Restaurant Einladung zum Kaffee Wortbank: Essen und Trinken

Das grammatische Geschlecht – Wiederholung Akkusativ Singular Konjugation im Präsens: e-Verben Die Verben chtít, jíst und mít rád

25

Meine Familie Die Familie von Petr Wie ist…? Die Zahlen 1000–10 000 Wortbank: Familie

Possessivpronomen Das Verb jmenovat se Possessivadjektive Akkusativ Singular – Wiederholung

33

Wann ist das? Wann treffen wir uns? Marinas Tag Lerche oder Eule? Marinas Woche Wortbank: Tagesablauf

Zeitangaben (Uhrzeit, Tageszeiten) Modalverben Die Präpositionen od / do Das Wörtchen rád

41

Was hast du heute gemacht? Wo warst du? Wann war das? Wissen Sie, wer das war? Wortbank: Länder, Nationalitäten, Sprachen

Vergangenheit Die zweite Position im tschechischen Satz Lokativ Singular Ortsangaben. Die Frage kde? Die Verben vědět × znát

49

Haus und Wohnung Eine Wohnung oder ein Haus einrichten Eine Unterkunft suchen Wortbank: Möbel und Einrichtungsgegenstände

Verben mit dem Akkusativ Nominativ und Akkusativ Plural Die Zahlwörter 1 und 2 Datum

57

Pläne fürs Wochenende Eva und Herr Professor Higgins Mein Wochenende Wortbank: Freizeitaktivitäten

Futur Richtungsangaben. Die Frage kam? „na-Wörter“

65

Der Körper Aussehen Beim Arzt In der Apotheke Wortbank: Körperteile

Unregelmäßige Pluralformen Personalpronomen im Dativ und Akkusativ Ausdrücke mit dem Akkusativ Die Präpositionen pro, za, na

73

Wo wir wohnen Eva geht von einer Arbeit zur anderen Private Einladungen Wortbank: Geschäfte

Präpositionen mit dem Genitiv Genitiv Singular Richtungsangaben. Die Frage Odkud kam?

81

Im Urlaub Reisen Komplikationen beim Reisen Wortbank: Was man zum Reisen braucht

„Lange“ und „kurze“ Bewegungsverben Die Grundverben der Bewegung mit den Vorsilben při- und odVorsilben und ihre Bedeutung

89

Traditionelle Feiertage Saubermachen Pläne für die Feiertage Wortbank: Arbeiten im Haushalt

Imperfektive/perfektive Verben Die Zukunft mit perfektiven Verben ausdrücken

97

Česky krok za krokem 1

3


Inhalt

A2 Thema der Lektion

13

Výmluvy a přání

14

Mluvíme o počasí

Ausreden und Wünsche

Über das Wetter sprechen

15

Technika a komunikace

16

Móda včera a dnes

17

18

Technik und Kommunikation

Mode gestern und heute

Stěhujeme se Wir ziehen um

Etapy života

Lebensphasen

19

Rodiče a děti

20

Vaříme a vážíme

21

22

23

24

Eltern und Kinder

Kochen und Abwiegen

Máme rádi zvířata Wir mögen Tiere

Mluvíme o práci

Über die Arbeit sprechen

Kultura a my

Kultur und wir

Česko krok za krokem

Tschechien Schritt für Schritt

4 Česky krok za krokem 1

Kapitel

Grammatik

Ausreden und Wünsche Was wäre, wenn... Höflichkeit Wie ist jemand? Wie sollte er/sie sein? Wortbank: Eigenschaften

Konjunktiv Irreale Konditionalsätze („kdyby-Sätze“) Ratschläge und Empfehlungen (Modalverb mít im Konjunktiv)

105

Über das Wetter sprechen „Dobrý“ oder „dobře“? Wer ist am schönsten? Wortbank: Wetter

Adjektive × Adverbien Bildung von Adverbien Steigerung der Adjektive

113

Technik und Kommunikation Computer und Internet Geschenke kaufen Einladung zu einer Party Wortbank: Elektronik, Computer, Internet

Vergangenheit der Verben, die auf -nout enden Dativ Singular Verben mit dem Dativ Präpositionen mit dem Dativ

121

Mode gestern und heute Kleidung kaufen Ich liebe dich! Ich warte auf dich… Wortbank: Kleidung

Die Ausdrücke mít rád × líbit se × chutnat Ausdrücke mit dem Dativ Personalpronomen (kurze Formen und Formen nach Präpositionen)

129

Wir ziehen um Wir brauchen Handwerker Dienstleistungen Wortbank: Handwerker und Dienstleistungen

Instrumental Singular Präpositionen mit dem Instrumental Präpositionen mit dem Akkusativ und dem Instrumental Deklination der Fragepronomen kdo, co Deklination der Indefinit- und Negativpronomen někdo, něco und nikdo, nic Das Relativpronomen který

137

Lebensphasen Zwischenmenschliche Beziehungen Über das Leben sprechen Wortbank: Beziehungen

Verben mit der Präposition s/se und dem Instrumental Zeitangaben (ohne Präposition und mit Präposition) Verben mit der Präposition o und dem Lokativ

145

Eltern und Kinder Was sagen Eltern zu ihren Kindern? Petře! Lucie! Marku! Wortbank: Anweisungen und Verbote

Imperativ Negativer Imperativ Nebensätze mit der Konjunktion aby („aby-Sätze“) Ratschläge und Empfehlungen ausdrücken (Nebensätze mit aby, ať, že) Vokativ Singular Verkleinerungsformen

153

Kochen und Abwiegen Wem gehört das? Wie man keine Diät machen sollte Wortbank: Kochen

Partitiver Genitiv Possessiver Genitiv Genitiv Plural Auf Tschechisch zählen

161

Wir mögen Tiere Haben oder nicht haben? Das ist die Frage… Zoobesuch Interessantes über Tiere Wortbank: Tiere

Höfliche Bitte oder Aufforderung (Modalverb moct im Konjunktiv) Ma- und N-Substantive im Nominativ Plural Ma-Substantive und Adjektive im Nominativ und Akkusativ Plural

169

Über die Arbeit sprechen Arbeit suchen Ein Vorstellungsgespräch Kommunikation im Beruf Wortbank: Arbeit

Das Possessivpronomen svůj, svoje Steigerung der Adverbien

177

Kultur und wir Was trägt man im Theater? Kulturelle Veranstaltungen Ein Gespräch mit einem Schriftsteller Wortbank: Kultur

Ordnungszahlen Verben mit den Reflexivpronomen se und si Reflexives Passiv

185

Tschechien Schritt für Schritt Kulturdenkmäler der UNESCO Wie spricht man wo? Wortbank: Gebäude und historische Sehenswürdigkeiten

Das Relativpronomen který Deklination der Adjektive und Substantive im Singular – Wiederholung Die tschechische Schriftsprache und die Alltagssprache

193


Häufig gestellte Fragen 1. Sind Tschechisch und Deutsch verwandt? Ja, beide Sprachen gehören zur indoeuropäischen Sprachfamilie (vgl. matka Mutter, bratr Bruder, sestra Schwester, tři drei) und haben Ähnlichkeiten im Sprachsystem, z.B. in der Unterscheidung der drei Geschlechter oder in den Fällen (Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ). Es gibt auch Überschneidungen im Wortschatz (Lehnwörter, Ähnlichkeiten in festen Wortverbindungen oder in Redewendungen), die durch den engen Kontakt der beiden Sprachen in der Geschichte entstanden sind. Dennoch gehören beide Sprachen unterschiedlichen Sprachtypen an: Das Deutsche als germanische Sprache ist eine analytisch-synthetische Sprache, während das Tschechische als slawische Sprache zu den synthetischen Sprachen zählt. Zum Vergleich: ich verstehe nicht (3 Wörter) – nerozumím (1 Wort), mit dem Auto (3 Wörter) – autem (1 Wort). 2. Warum gibt es im Tschechischen keine Artikel? Wie das Lateinische brauchen auch slawische Sprachen keinen Artikel. Die einzelnen Fälle (Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ, Vokativ, Lokativ, Instrumental) werden im Tschechischen durch Endungen gekennzeichnet. Der Unterschied zwischen dem bestimmten und dem unbestimmten Artikel wird teilweise durch die Wortstellung kompensiert: Die Information, die bereits erwähnt wurde bzw. allgemein bekannt ist, steht am Anfang des Satzes (im Deutschen würde hier der bestimmte Artikel stehen), während die neue Information an das Satzende rückt (im Deutschen würde der unbestimmte Artikel stehen). Dennoch gibt es auch im Tschechischen Wörter, die den deutschen Artikeln ähnlich sind. Z.B. werden nějaký, nějaká, nějaké (irgendein/e) oder jeden, jedna, jedno (ein/e) in der Bedeutung des unbestimmten Artikels benutzt, während ten, ta, to (der, die, das) die Bedeutung des bestimmten Artikels haben kann. 3. Wie viele Fälle gibt es im Tschechischen und welche Bedeutung haben sie? Es gibt sieben Fälle, aber keine Angst. Die ersten vier Fälle kennen Sie nämlich schon, es sind dieselben wie im Deutschen (Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ). In diesem Buch lernen Sie die Fälle nacheinander kennen und werden merken, dass das System gar nicht so schwer ist. Im Tschechischen sind die Fälle durch Endungen gekennzeichnet. Hier ein Überblick über den Gebrauch: 1. Fall / Nominativ Der Nominativ antwortet auf die Frage „wer oder was?“, z.B.: Student je ve škole. Der Student ist in der Schule/Uni. 2. Fall / Genitiv Der Genitiv antwortet auf die Frage „wessen?“ und kann eine possessive oder eine partitive Bedeutung haben, z.B.: kniha studenta das Buch des Studenten, láhev vína eine Flasche Wein 3. Fall / Dativ Der Dativ antwortet auf die Frage „wem oder was?“, z.B.: Dám dárek studentovi. Ich gebe dem Studenten das Geschenk. 4. Fall / Akkusativ Der Akkusativ antwortet auf die Frage „wen oder was?“, z.B.: Vidím studenta. Ich sehe einen Studenten. 5. Fall / Vokativ Der Vokativ ist die Form, in der man eine Person anspricht oder ruft, z.B.: Adam (Nominativ) – Adame! (Vokativ), Eva (Nominativ) – Evo! (Vokativ) 6. Fall / Lokativ Der Lokativ wird in Verbindung mit einer Präposition vor allem bei Ortsangaben auf die Frage „wo?“ gebraucht, z.B.: Jsem ve škole. Ich bin in der Schule. 7. Fall / Instrumental Der Instrumental antwortet auf die Frage „womit, wodurch?“ und drückt das Mittel (das „Instrument“) aus, z.B.: Jedu autem. Ich fahre mit dem Auto. Außerdem gibt es Verben und Präpositionen, die mit bestimmten Fällen stehen. Man muss sich das so vorstellen, dass Verben und Präpositionen wie Atome die Fähigkeit haben, bestimmte Fälle an sich zu binden. In der Grammatik spricht man deshalb ebenso wie in der Chemie von „Valenz“. Diese Verben und Präpositionen muss man mit Beispielsätzen auswendig lernen und mithilfe von Übungen automatisieren. Manche Verben und Präpositionen binden so wie im Deutschen je nach der Bedeutung auch unterschiedliche Fälle an sich. Z.B. die Präposition na: Kniha je na stole. (na + 6. Fall) Das Buch liegt auf dem Tisch. (auf + Dativ) Dám knihu na stůl. (na + 4. Fall) Ich lege das Buch auf den Tisch. (auf + Akkusativ) 4. Warum gibt es für ein deutsches Verb oft zwei tschechische Äquivalente, z.B. kochen – vařit, uvařit? Die meisten tschechischen Verben „leben in Paaren“, d.h. sie haben eine imperfektive (unvollendete) und eine perfektive (vollendete) Aspektform. Die imperfektive Form drückt den Verlauf einer Handlung aus, während die perfektive Form das Ergebnis betont. Imperfektive Verben (z.B. vařit) kann man sich so vorstellen, als ob eine Kamera die Handlung filmt. Diese Verben drücken eine unbegrenzte, unvollendete oder eine sich wiederholende Handlung aus. Mit imperfektiven Verben kann man die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft ausdrücken. Perfektive Verben (z.B. uvařit) beschreiben das Ergebnis einer Handlung oder einen bestimmten Zeitpunkt der Handlung. Man kann sich das so vorstellen, als ob das Ergebnis bzw. ein Moment auf einem Foto festgehalten wird. Die Formen der perfektiven Verben, die wie Präsens aussehen, drücken nicht die Gegenwart aus, sondern das zukünftige bzw. geplante Ergebnis einer Handlung (z.B. uvařím ich werde kochen). In der Wortliste sind alle perfektiven Verben mit „pf.“ gekennzeichnet. 5. Bestehen alle tschechischen Wörter aus unaussprechlich vielen Konsonanten? Einige ja, aber die meisten Wörter, die Sie im täglichen Leben brauchen, sind nicht so schwer auszusprechen. Das Wort cvrnkl (= er hat geklickert / mit Murmeln gespielt) oder den tschechischen Zungenbrecher strč prst skrz krk (= steck den Finger durch den Hals) verwenden Sie wirklich nicht oft. Česky krok za krokem 1

5


6. Warum gibt es zwei Formen der tschechischen Sprache, die Schriftsprache und die Alltagssprache? Nach der Niederlage der böhmischen Stände in der Schlacht am Weißen Berg (1620) verschwand die tschechische Sprache nahezu vollständig als Amts- und Literatursprache und wurde durch die deutsche Sprache ersetzt. Es wurde aber weiterhin Tschechisch gesprochen und diese hauptsächlich mündlich benutzte Sprache entwickelte sich weiter. Im Zuge der nationalen Wiedergeburt zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde die tschechische Schriftsprache auf der Grundlage der tschechischen Schriftsprache aus dem 16. Jahrhundert kodifiziert, sodass bis heute eine Differenz zwischen der Schriftsprache und der Alltagssprache besteht. Bei offiziellen Anlässen, in amtlichen Dokumenten, in Schulen und den öffentlich-rechtlichen Medien wird die Schriftsprache benutzt, während in der täglichen Kommunikation die Alltagssprache gebraucht wird. In Böhmen (d.h. im westlichen Teil Tschechiens) ist es überwiegend das sog. Gemeintschechisch (obecná čeština), in Mähren werden auch Elemente verschiedener Dialekte verwendet. In diesem Lehrbuch lernen Sie die Schriftsprache, auf die Unterschiede zur Alltagssprache weisen wir aber immer wieder hin. 7. Was bedeuten die Farben im Lehrbuch? Die Farben bezeichnen das grammatische Geschlecht der Substantive. Im Tschechischen unterscheidet man folgende Geschlechter: Maskulinum animatum (belebt), d.h. Personen oder Tiere männlichen Geschlechts, die leben oder gelebt haben, z.B.: muž Mann, doktor Arzt, tatínek Vater, kolega Kollege, pes Hund, losos Lachs Maskulinum inanimatum (unbelebt), z.B.: obchod Geschäft, les Wald, počítač Computer Femininum, z.B.: škola Schule, žena Frau, doktorka Ärztin, kolegyně Kollegin, restaurace Restaurant, kancelář Büro, místnost Raum Neutrum, z.B.: kino Kino, divadlo Theater, letiště Flughafen, nádraží Bahnhof Es ist wichtig, das Geschlecht der Substantive zu kennen, damit man weiß, wie das Substantiv dekliniert wird (d.h. welche Endungen die einzelnen Fälle haben). Das Geschlecht der Substantive ist meistens am letzten Buchstaben (im Nominativ Singular) zu erkennen. Mehr dazu finden Sie in der Tabelle auf S. 18. Das grammatische Geschlecht des Substantivs spiegelt sich im Satz auch in anderen Wortarten wider. Vergleichen Sie: Ten doktor byl nový. Der Arzt war neu. Ten obchod byl nový. Das Geschäft war neu. Ta škola byla nová. Die Schule war neu. To kino bylo nové. Das Kino war neu. 8. Ist Tschechisch wirklich so schwer, wie man sagt? Ja und nein. Ja, weil es im Tschechischen bei der Deklination viele Endungen gibt oder weil die die meisten Verben zwei Aspektformen haben. Nein, weil der Gebrauch der Fälle dem Deutschen sehr ähnlich ist und weil es viele Gemeinsamkeiten mit dem Deutschen gibt. Außerdem gibt es nur drei Zeitformen und nur wenige unregelmäßige Verben. 9. Gibt es in der tschechischen Grammatik Prioritäten, auf die sich ein Anfänger beim Lernen konzentrieren sollte? Ja. Natürlich gibt es verschiedene Ansichten, aber wir sind der Meinung, dass es hilfreich ist, wenn Sie sich zunächst auf die folgenden Aspekte der Sprache (und auch in dieser Reihenfolge) konzentrieren: 1. Die Verben: Verben bilden die Grundlage jedes Satzes. Lernen Sie zu den Verben immer den Fall, mit dem (bzw. die Präposition, mit der) das Verb gebraucht wird. 2. Die Präpositionen: Präpositionen brauchen Sie von Anfang an. Lernen Sie die Präpositionen immer mit dem Fall zusammen, mit dem die Präposition in dem jeweiligen Kontext benutzt wird. 3. Das Geschlecht der Substantive: Versuchen Sie, sich beim Lernen der Substantive das Geschlecht zu merken (dabei helfen Ihnen die Farben). Das grammatische Geschlecht spiegelt sich nämlich nicht nur in der Form der Pronomen, der Zahlwörter und der Adjektive wider, sondern auch in den Verbformen der Vergangenheit und des Konjunktivs. 4. Die Fälle mit ihren Endungen: Um korrekte Sätze bilden zu können, müssen Sie die Substantive deklinieren, d.h. die richtigen Endungen benutzen. Aber lassen Sie sich nicht abschrecken, man versteht Sie meistens auch, wenn Sie hierbei Fehler machen. 10. Was kann mir beim Lernen helfen? Suchen Sie eine Motivation zum Lernen. Motivation ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für den Lernerfolg. Egal, welche Sprache Sie lernen, warten Sie mit dem Sprechen nicht, bis Sie die Sprache „perfekt“ können. Bemühen Sie sich von Anfang an, in einfachen Sätzen zu kommunizieren. Lernen Sie dafür Ausdrücke bzw. kurze Sätze auswendig und üben Sie diese in verschiedenen Situationen. Wenn Ihnen ein Wort fehlt, können Sie verschiedene sog. Kompensationsstrategien anwenden: Versuchen Sie, den Gedanken anders auszudrücken, z.B. ganz vereinfacht, mit anderen Worten oder auch mit Gesten (bei Gegenständen können Sie z.B. einfach darauf zeigen). Haben Sie keine Angst, mit Fehlern zu sprechen. Fehler sind ein natürlicher – und sogar notwendiger – Teil des Lernprozesses. Nur wenn Sie sprechen und Fehler machen, können Sie lernen, wie es richtig heißt. Hören Sie möglichst viel Tschechisch. Jede Sprache hat ihre eigenen Besonderheiten, und wenn Sie sich an die Intonation und die Aussprache gewöhnen, fällt ihnen auch die Kommunikation leichter. Lesen Sie möglichst viel, auch mit dem Wörterbuch. Sie können z.B. die Bücher der Reihe „Adaptovaná česká próza“ (Vereinfachte tschechische Prosa) lesen oder die CDs dazu hören (Infos unter www.czechstepbystep.cz).

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und Freude beim Lernen! Lída Holá

6 Česky krok za krokem 1


Symbole Lesen

PAMATUJTE SI:

Merken Sie sich:

Schreiben

POZOR:

Vorsicht:

Sprechen Hören „Sprache unter der Lupe“ (Erklärungen zu Grammatik oder Wortschatz)

Abkürzungen und Markierungen Ma

maskulinum animatum

Maskulinum animatum (belebt)

Mi

maskulinum inanimatum

Maskulinum inanimatum (unbelebt)

F

femininum

Femininum

N

neutrum

Neutrum

kol.

kolokviální

Alltagssprache/Umgangssprache (ugs.)

impf.

imperfektivní sloveso

imperfektives Verb (unvollendet, drückt den Verlauf einer Handlung aus)

pf.

perfektivní sloveso

perfektives Verb (vollendet, drückt das Ergebnis oder einen bestimmten Zeitpunkt einer Handlung aus)

sg.

singulár

Singular (Sg.)

pl.

plurál

Plural (Pl.)

N

nominativ, první pád

Nominativ, 1. Fall

G

genitiv, druhý pád

Genitiv, 2. Fall

D

dativ, třetí pád

Dativ, 3. Fall

A

akuzativ, čtvrtý pád

Akkusativ, 4. Fall

V

vokativ, pátý pád

Vokativ, 5. Fall

L

lokál, šestý pád

Lokativ, 6. Fall

I

instrumentál, sedmý pád

Instrumental, 7. Fall

×

versus

e

Mit einem Unterstrich ist das sog. bewegliche e gekennzeichnet, das bei den deklinierten Substantivformen verschwindet, z.B.: tatínek – mám tatínka

*

Mit Sternchen sind die e-Verben (4. Konjugationstyp) gekennzeichnet, die in der Präsenskonjugation eine Änderung im Verbstamm aufweisen (Auswahl s. S. 211)

Anweisungen čtěte, přečtěte

lesen Sie

používejte

verwenden Sie

doplňte

ergänzen Sie

procvičujte

üben Sie

najděte

finden Sie

přeložte

übersetzen Sie

pište, napište

schreiben Sie

ptejte se

fragen Sie

odpovídejte

antworten Sie

řekněte

sagen Sie

opakujte

wiederholen Sie / sprechen Sie nach

seřaďte

ordnen Sie

označte

markieren Sie

spojte

verbinden Sie

počítejte

rechnen Sie

tvořte

bilden Sie

poslouchejte

hören Sie

změňte

formen Sie um

Online-Materialien: Online-Kurs:

www.mluvtecesky.net

Internetseiten: www.czechstepbystep.cz. Hier finden Sie gratis:

E-shop:

eshop.czechstepbystep.cz

– Hörtexte zum Lehrbuch Tschechisch Schritt für Schritt 1 im MP3-Format zum Herunterladen – Lehrerhandreichungen zum Lehrbuch Tschechisch Schritt für Schritt 1 – Übersicht über weitere Publikationen Česky krok za krokem 1

7


LEKCE

12 Tradiční svátky

1.

Tradiční svátky Uklízíme Co plánujete na svátky? Slovní banka: Domácí práce

Povídejte si.

1. Jaké svátky slavíte ve vaší zemi? Jaký je váš oblíbený svátek? Kdy je? 2. Jak svátek nebo svátky připravujete? Uklízíte, vaříte nebo kupujete nějaké typické jídlo a pití?

2. Znáte největší tradiční české svátky? Doplňte, co je to.

3. Hádejte, kdy je to. 1. Velikonoce jsou

Vánoce | Silvestr | Velikonoce

ČTK/Glück Dalibor

a) na jaře. b) v zimě. c) v létě.

1.

.....................................

4.

2.

.....................................

3.

.....................................

2. Vánoce jsou

3. Silvestr je

a) v květnu. b) v lednu. c) v prosinci.

a) 14. února. b) 6. ledna. c) 31. prosince.

POZOR: Wiederholen Sie auf S. 63, wie man das Datum sagt.

Čtěte text. Doplňte název svátku.

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jsou křesťanský svátek. Slaví se tři dny. Hlavní svátek je večer 24. prosince (Štědrý den). Lidé zdobí stromeček a večeří tradiční jídlo: rybí polévku, kapra, bramborový salát a cukroví. Pak si dávají dárky, zpívají koledy a jdou do kostela na půlnoční bohoslužbu. Děti věří, že dárky nosí Ježíšek. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jsou křesťanský svátek. Slaví se na jaře. Významné dny jsou Velký pátek, Bílá sobota a nedělní Boží hod. Jí se sladké pečivo, mazanec a beránek. Tradičně se slaví také Velikonoční pondělí, kdy muži mrskají ženy, aby byly zdravé, a dostávají za to barevná vajíčka. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . se slaví 31. prosince, kdy má podle katolického kalendáře svátek Silvestr. Lidé dělají party a oslavy. Jí se chlebíčky a jednohubky a pije se alkohol. O půlnoci se pije šampaňské a je ohňostroj. 1. ledna na Nový rok se jí čočka, která symbolizuje peníze.

5. Kdy se jí a pije tohle jídlo a pití? Na Vánoce, na Velikonoce, nebo na Silvestra? Například: Smažený kapr se jí na Vánoce.

PAMATUJTE SI:

1. smažený kapr a bramborový salát

2. cukroví

3. šampaňské

4. jednohubky

5. čočka

6. mazanec

6.

Smažený kapr se jí na Vánoce. Zu Weihnachten isst man gebratenen Karpfen. Vánoce se slaví tři dny. Weihnachten feiert man drei Tage. Jí se sladké pečivo. Man isst süßes Gebäck. Mehr zum reflexiven Passiv s. S. 188.

7. chlebíčky

8. beránek

Napište text (50 slov) o tom, jak slavíte váš oblíbený svátek. Používejte tyto začátky vět.

Můj oblíbený svátek je ... | Je ... (kdy). | Předtím připravujeme, vaříme ... | Jíme ... | Pijeme ... | Chodíme ... (kam) Lekce 12 • Česky krok za krokem 1

97


7. Jaké svátky nebo události to jsou? Doplňte výrazy k fotografiím. svatba | narozeniny | Vánoce | Silvestr | Velikonoce | pohřeb

B

hno ! Vš e ce j l e p š í n

........................

Veselé Velikonoce !

Upřímnou soustrast !

ě H oěds tní ! št

D

..........................

VVeselé ánoce !

..........................

Šťastný nový rok ! A

C

F

E

..........................

..........................

..........................

CD1: 96

8. 1.

K jaké fotografii patří to, co slyšíte? Poslouchejte a doplňte písmena A–F. 2.

..........

9.

3.

..........

4.

..........

..........

5.

..........

Tom bude mít narozeniny. Zopakujte si, jak někoho zveme a jak se omlouváme. Čtěte e-maily. Co píše Tom? Co píše Petr? Pozvání na party

Ahoj, bude mi 25 let a to musíme oslavit! Zvu vás na party v neděli 19. března v 15 hodin do restaurace U Tygra (www.utygra.cz). Re: Pozvání na party Těším se, ...............................................

Ahoj, děkujeme za pozvání! Omlouvám se, ale já bohužel nemůžu přijít, budu v Německu. Eva určitě přijde, těší se. Tak přeju všechno nejlepší a hodně zdraví, užij si to! ...............................................

CD1: 97

10.

Tom má narozeniny. Poslouchejte písničku, která se při téhle příležitosti může zpívat. Doplňte slova.

Hodně

..................................

,

.......................................

,

Hodně

..................................

,

.......................................

,

hodně

..................................

, milý Tome,

hodně

..................................

,

11.

.......................................

.

Jaké písničky zpíváte ve vaší zemi, když má někdo narozeniny nebo když je tradiční svátek?

Například: Na Vánoce zpíváme koledy.

98 Lekce 12 • Česky krok za krokem 1

6.

..........


Uklízíme 1.

Povídejte si.

Jak často uklízíte? Děláte někdy velký úklid (třeba před svátky)?

2.

Jaké domácí práce děláte rád/a, nebo naopak nerad/a? Používejte imperfektivní slovesa na straně 104. Pak řekněte, co jste dělal/a včera.

Například: Rád/a myju okna. Nerad/a myju nádobí. Včera jsem uklízel/a, ...

3.

Co dělali/udělali Petr a Eva před Vánocemi? Čtěte. Co je, nebo není pravda?

1. Když se blíží Vánoce, Češi obvykle neuklízejí, ale pečou maso. 2. Petr nejdřív napsal seznam, co všechno musí udělat. 3. Když Eva s Petrem doma všechno udělali, šli nakupovat dárky. 4. Večer šli do hospody a pak do divadla.

ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE

Když se blíží Vánoce, Češi, a hlavně Češky, obvykle uklízejí a pečou cukroví. Taky Eva a Petr chtěli pořádně uklidit nový byt. Petr napsal seznam, co všechno musí udělat. Nejdřív pekli cukroví. Když upekli cukroví, myli okna. Když umyli okna, utírali prach a luxovali. Když utřeli prach a vyluxovali, prali prádlo. Když vyprali prádlo, šli nakupovat vánoční dárky. Když nakoupili dárky, řekl Petr: „A dost! Stromeček a kapra koupíme až zítra. Teď jdeme na večeři do restaurace a pak do kina. Zasloužíme si to!“

4. Co Eva s Petrem dělali/udělali? Doplňte slovesa z textu k obrázkům.

napsal

1

Petr psal seznam.

Petr

2

Pekli cukroví.

..........................

3

Myli okna.

...............................

....................

seznam.

4

Luxovali.

....................................

cukroví.

5

Prali prádlo.

...........................

6

Nakupovali dárky.

...........................

okna.

.

prádlo.

dárky.

5. Kde vidíte, že Eva a Petr dokončili práci a jsou hotoví? Na obrázku vlevo, nebo na obrázku vpravo? Lekce 12 • Česky krok za krokem 1

99


6. K imperfektivním slovesům (vlevo) doplňte perfektivní slovesa (vpravo). nakoupit | vyprat | uklidit | koupit | napsat | utřít | vyluxovat | umýt | uvařit 1. uklízet/ uklidit 2. psát/

...........................................................................

3. mýt/

............................................................................

4. luxovat/

........................................................................

5. prát/

............................................................................

6. vařit/

...........................................................................

7. utírat/

..........................................................................

8. kupovat/

POZOR: Unterscheiden Sie: nakupovat/nakoupit einkaufen × kupovat/koupit (něco) (etwas) kaufen

.......................................................................

9. nakupovat/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Imperfektivní/perfektivní verba (nedokonavá/dokonavá slovesa) • Imperfektive/perfektive Verben Die meisten tschechischen Verben* „leben in Paaren“, d.h. sie haben eine imperfektive und eine perfektive Form, z.B. dělat/udělat, psát/napsat, uklízet/uklidit. Es handelt sich um zwei verschiedene Aspekte eines Verbs, den unvollendeten und den vollendeten Aspekt (auf Tschechisch imperfektivní/ perfektivní aspekt oder nedokonavý/dokonavý vid). Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Verbformen? Imperfektive (unvollendete) Verben beschreiben den Verlauf einer Handlung. Wichtig ist die Handlung selbst, nicht das Ergebnis. Man kann sich das so vorstellen, als ob eine Kamera die Handlung filmt. Diese Verben drücken eine unbegrenzte, unvollendete oder eine sich wiederholende Handlung aus. Perfektive (vollendete) Verben beschreiben das Ergebnis einer Handlung oder einen bestimmten Zeitpunkt der Handlung. Wichtig ist das Ergebnis. Man kann sich das so vorstellen, als ob das Ergebnis bzw. ein Moment auf einem Foto festgehalten wird. Vergleichen Sie die Bilder: Imperfektive Verben: Zukunft

Gegenwart

Vergangenheit

Budu psát dopis.

Píšu dopis.

Psal jsem dopis.

Gegenwart

Vergangenheit

Perfektive Verben: Zukunft

––––

Napíšu dopis.

Napsal jsem dopis.

Die Formen der perfektiven Verben, die wie Präsens aussehen (z.B. udělám, napíšu, uklidím), drücken nicht die Gegenwart aus, sondern das zukünftige bzw. geplante Ergebnis einer Handlung. Vereinfacht gesagt kann man das so erklären, dass perfektive Verben das Ergebnis einer Handlung beschreiben, das man entweder in der Zukunft sieht (man plant, dass man die Handlung vollendet) oder in der Vergangenheit (man hat die Handlung vollendet, etwas ist fertig geworden). In der Gegenwart kann man nicht das Ergebnis beschreiben, da die Handlung immer noch abläuft. Übersetzen Sie die folgenden Ausdrücke mit perfektiven Verben in Ihre Sprache. Welche Zeit wird benutzt? Dám si ... – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zaplatím. –

..............................................................................

Sejdeme se ... –

..........................................................................

Koupím ... –

..............................................................................

Prodám ... –

..............................................................................

Wir empfehlen Ihnen, die Verben immer mit beiden Aspektformen (z.B. dělat/udělat, kupovat/koupit, psát/napsat usw.) zu lernen, und zwar in der Reihenfolge imperfektives/perfektives Verb. So können Sie sich besser merken, welche Form welche ist. * Einige Verben haben keinen perfektiven Partner, d.h. sie existieren nur in der imperfektiven (unvollendeten) Form. Das sind z.B. Verben, die einen Zustand ausdrücken, z.B. být, spát, stát oder Modalverben, z.B. chtít, moct, muset. Zu den imperfektiven Verben werden auch die „langen“ und „kurzen“ Bewegungsverben gezählt, z.B. chodit – jít, jezdit – jet, létat – letět (s. S. 90).

100 Lekce 12 • Česky krok za krokem 1


7. Co už lidé na obrázcích dokončili? Doplňte výrazy s perfektivními slovesy v minulém čase. umyla nádobí | napsal dopis | zametl podlahu | upekla pizzu | uvařil večeři | uklidila byt | napsal dobře test vymaloval byt | vyprala prádlo | zalila kytky | vytřela podlahu | umyl okno

vymaloval byt.

1

Adam

...............................

.

5 Lucie

...............................

.

2

Jiřina

...............................

.

6 Jarda

...............................

.

3

Dáša

................................

.

7 Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 Vojtěch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Radek

.

8 Jan

12 Klára

..............................

..................................

.

9

Simona

10 Vítek

............................

.

...............................

.

...............................

.

8. Kdo už dokončil práci? Podtrhněte, kdo je hotový a může odpočívat. Například: Adam opravil auto. Robert opravoval auto. – Adam je hotový. Může odpočívat.

1. Ivana vařila oběd. Daniela uvařila oběd. 2. Barbora nakupovala. Michal nakoupil. 3. František napsal dopis. Denisa psala dopis. 4. Sofie četla e-maily. Radka přečetla e-maily. 5. Simona udělala čaj. Kristián dělal čaj. 6. Jáchym namaloval obraz. Klára malovala obraz. 7. Matěj myl nádobí. Andrea umyla nádobí. 8. Ladislav luxoval byt. Josef vyluxoval byt. 9. David se naučil novou lekci. Irena se učila nová slova. 10. Ivan uklízel byt. Evžen uklidil byt.

Adam

Robert

9. Co můžete dělat/udělat? Vyberte vhodný předmět. Hledejte víc možností. Například: Můžu mýt/umýt okno, vanu...

1. mýt/umýt 2. opravovat/opravit 3. péct/upéct 4. prát/vyprat 5. psát/napsat 6. uklízet/uklidit 7. utírat/utřít 8. vařit/uvařit 9. zalévat/zalít

10.

okno | domácí úkol | brambory | vanu | vlasy oběd | byt | auto | koberec | pizzu | pokoj dům | lampu | prádlo | dort | ložnici | test svetr | podlahu | dopis | maso | garáž | stůl e-mail | kytky | omáčku | skříň | seznam koupelnu | knedlíky | prach | večeři | nádobí snídani | projekt | obývák | ruce | zahradu

POZOR: mýt/umýt okna die Fenster putzen × mýt se/umýt se sich waschen × mýt si/umýt si vlasy sich die Haare waschen Mehr zu reflexiven Verben s. S. 188

Co jste včera dokončili vy? Napište 3 věty. Používejte perfektivní slovesa. Lekce 12 • Česky krok za krokem 1

101


Co plánujete na svátky? 1. Hádejte, o jakém svátku budete číst v textu (na fotografiích vidíte, co je pro tento svátek typické). Doplňte výrazy k fotografiím. A. cukroví | B. kostel | C. stromeček a dárky | D. rybí polévka | E. vánočka | F. kapr a bramborový salát

1

B

2

....

CO E UJET ? N Á L P Y VÁT K S A N

3

....

....

4

....

5

6

....

....

2. Začíná prosinec. Studenti, kteří se učí česky, chtějí vědět, jak Češi tráví Vánoce. Zeptali se lidí na ulici. Zjistili, že české Vánoce se slaví 3 dny. Najděte v textu, jak se ty dny jmenují. Dáša říká: Jako každý rok: budu doma u televize. Uklidím dům, nakoupím nějaké dárky, upeču vánočku, na Štědrý den si dám rybí polévku, kapra a bramborový salát a budu se dívat na pohádky v televizi. Vnuky mám daleko, syn s rodinou žije v USA. Tak ani nemám vánoční stromeček. Na Boží hod pojedu na návštěvu k bratrovi. Už se těším na jeho vnuky.

Jakub říká: Na Vánoce pojedu s kamarády na hory. Budeme lyžovat a večer hrát karty. Určitě se nebudu Dáša koukat na televizi, to není nic pro mě. Na Štědrý den si dám k večeři řízek, kapra nemám rád. A vánoční úklid nebo dárky? Uklízet nebudu a dárky taky kupovat nebudu, v rodině jsme se domluvili, že je to zbytečné. Za ty peníze pojedeme radši někdy v létě na dovolenou. Markéta říká: Máme tři děti a na Vánoce se vždycky moc těšíme. Před Vánocemi budeme vyrábět dárky pro babičky a dědečky. Na Štědrý den půjdeme do kostela, chodíme tam každý týden. Večer sníme kapra a salát, rozdáme dárky a budeme zpívat koledy, krájet jablka a lít olovo. Na Boží hod nebo na Štěpána půjdeme na procházku do lesa a dáme tam jídlo pro zvířata. Určitě se taky budeme dívat na pohádky, viděli jsme je už mockrát, ale máme je rádi.

Jakub

Markéta František říká: Na Štědrý den ráno budu ještě v práci, pracuju jako lékař na chirurgii. Když přijedu domů, budu asi tak unavený, že půjdu spát. Odpoledne uvařím rybí polévku, to je moje specialita. Pak budeme večeřet, podíváme se na dárky a půjdeme do kostela na půlnoční bohoslužbu. Určitě nebudu jíst cukroví, nemám rád sladké, ale kapra si dám, to je tradice. Mám volno jenom dva dny, na Štěpána ráno už musím zase do práce.

3.

František

Přečtěte si texty a odpovězte na otázky.

1. Kdo pojede na Vánoce na hory? –

.................................................................

2. Kdo se bude dívat na pohádky? –

.................................................................

3. Kdo bude krájet jablka a lít olovo? –

..............................................................

4. Kdo bude na Vánoce v práci? –

.....................................................................

5. Kdo nebude mít stromeček? –

.....................................................................

6. Kdo si nedá k večeři kapra? –

......................................................................

4. Vymyslete další 3 otázky k textu a zeptejte se spolužáků.

PAMATUJTE SI: In Tschechien ist es ein Weihnachtsbrauch, in die Zukunft zu blicken: krájet jablka Äpfel aufschneiden lít olovo Blei gießen

5. Všimněte si tučně označených sloves v textu. Doplňte celé výrazy správně do tabulky. Verb být

imperfektive Verben

Bewegungsverben

perfektive Verben

budu doma

budu se dívat na pohádky

pojedu na návštěvu

uklidím dům

102 Lekce 12 • Česky krok za krokem 1


CD1: 98

6.

Procvičujte výslovnost. Poslouchejte a opakujte. Pečlivě vyslovujte h a ch a dodržujte slovní přízvuk.

budu se dívat na pohádky, na Boží hod pojedu na návštěvu, už se těším na jeho vnuky, pojedu s kamarády na hory, večer budeme hrát karty, půjdeme na půlnoční bohoslužbu chodíme do kostela každý týden, půjdeme na procházku do lesa, pracuju jako lékař na chirurgii

Futurum perfektivních verb (budoucí čas dokonavých sloves) • Die Zukunft mit perfektiven Verben ausdrücken Perfektive Verben, die wie Präsens aussehen, drücken die Zukunft aus, z.B. uklidím, nakoupím, upeču, udělám, dám si... Vergleichen Sie die Bilder: imperfektives Verb

perfektives Verb

Zukunft

Zukunft

Gegenwart Vergangenheit

Vergangenheit

Wiederholen Sie die vier Möglichkeiten, wie man die Zukunft ausdrücken kann: 1. Futur des Verbs být: budu, budeš, bude, budeme, budete, budou

3. Futur bei den „kurzen“ (determinierten) Bewegungsverben, z.B.: jít: půjdu, půjdeš, půjde… jet: pojedu, pojedeš, pojede… letět: poletím, poletíš, poletí…

2. Futur bei imperfektiven Verben: Hilfsverb být im Futur + Infinitiv, z.B.: budu dělat, budeš dělat, bude dělat...

4. Mit perfektiven Verben, z.B.: udělám, uděláš, udělá...

7. Je pátek večer. Marina telefonuje Evě. Doplňte do textu perfektivní slovesa ve správném tvaru. Marina: Evo, co děláte o víkendu? Nechcete jít někam do kina nebo do klubu? Eva: Díky, ale bohužel nemůžeme, musíme uklízet. Marina: Cože? Prosím tě, už zase? Vždyť jste uklízeli nedávno! Eva: Nedávno? Uklízeli jsme v prosinci a teď už brzy budou Velikonoce. Ne, ne, o víkendu 1.

...................................................

(my – udělat) pořádný jarní úklid.

Nejdřív 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (my – vymalovat) byt, pak 3.

....................................................

potom všude 4. podlahu a 5.

(my – umýt) okna,

...........................................................

............................................................

(my – vytřít)

(my – vyluxovat) koberce

a všechno hezky 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (my – uklidit). Marina: Ty, Evo, promiň, ale to takhle uklízí všichni Češi? Eva: Hm, to asi ne. Já jsem perfekcionistka a mám prostě strašně ráda pořádek. Jé, ale promiň, zapomněla jsem, že mám kosmetiku a manikúru. Už musím letět. A Petr může začít uklízet.

8. Taky rádi plánujete jako Eva? Naplánujte si, co všechno zítra uděláte. Používejte perfektivní slovesa. Například: (umýt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . okna. – Umyju okna.

1. (umýt)

...........................................................

nádobí.

2. (koupit)

.........................................................

chleba a mléko.

3. (napsat)

.........................................................

e-mail.

4. (uvařit)

..........................................................

5. (opravit)

........................................................

6. (vyprat)

.........................................................

7. (dát si)

..........................................................

8. (uklidit)

.........................................................

9. (naučit se) 10. (upéct)

9.

......................................................

..........................................................

oběd. auto. prádlo. kávu. celý byt. perfektivní slovesa. bábovku.

Napište text (50 slov) o tom, jak budete připravovat a pak slavit nějaký svátek. Co uděláte nejdřív, potom, pak a nakonec? Lekce 12 • Česky krok za krokem 1

103


S LOV N Í B A N K A

Domácí práce

(na)kupovat/(na)koupit jídlo Essen (ein)kaufen

luxovat/vyluxovat koberec (den Teppich) staubsaugen

malovat/vymalovat byt die Wohnung streichen

mýt*/umýt* nádobí Geschirr spülen

opravovat/opravit auto das Auto reparieren

prát*/vyprat* prádlo Wäsche waschen

péct*/upéct* pizzu Pizza backen

uklízet/uklidit saubermachen, aufräumen

vytírat/vytřít* podlahu den Boden wischen

utírat/utřít* prach Staub wischen

vařit/uvařit kochen

vynášet/vynést* odpadky den Müll rausbringen

zalévat/zalít* kytky Blumen gießen

zametat/zamést* podlahu (den Boden) fegen

žehlit/vyžehlit prádlo (Wäsche) bügeln

104 Lekce 12 • Česky krok za krokem 1


CESKY 1 TSCHECHISCH SCHRITT FÜR SCHRITT Učebnice Česky krok za krokem 1 je určena pro výuku na úrovních A1 a A2. Pod novým názvem v ní najdeme přepracované, rozšířené a podstatně obsahově i graficky inovované vydání nejprodávanější učebnice češtiny jako cizího jazyka New Czech Step by Step/Tschechisch Schritt für Schritt. Publikace obsahuje 24 lekcí, které na bázi komunikačních situací systematicky rozvíjejí všechny dovednosti, a to jak receptivní (čtení a poslech s porozuměním), tak produktivní (psaní a mluvení), přičemž důraz je kladen na schopnost dorozumět se a aktivně používat češtinu v praktickém životě. Oproti předchozí generaci učebnice přináší publikace Česky krok za krokem 1 metodicky propracovanější postupy práce s texty a komunikativněji orientovaná cvičení a zadání. Gramatika je prezentována v přehledných tabulkách a pomocí srozumitelných schémat, obrázků a symbolů. Zcela nově se zde využívá originální koncept deklinačních vzorů, které tvoří modelové věty a napomáhají tak osvojení českého deklinačního systému. Učebnice obsahuje bohatý fotografický a obrazový materiál, Přílohu se slovníčkem a klíčem a dvě CD s nahrávkami textů (též zdarma ke stažení jako MP3 on-line). K procvičení probírané látky jsou určeny dva samostatně prodejné pracovní sešity. Publikace svou bohatou slovní zásobou, množstvím textů a podrobnými gramatickými vysvětleními v němčině uspokojí i náročné zájemce o studium češtiny jako cizího jazyka. Na učebnici plynule navazuje již vydaný druhý díl Česky krok za krokem 2, který dovádí studenty na úroveň B1. PhDr. Lída Holá se zabývá výukou češtiny jako cizího jazyka od roku 1994. Je autorkou řady učebnic, např. New Czech Step by Step a Čeština expres, a výukových materiálů Česká gramatika v kostce a Česká adaptovaná próza.

PhDr. Lída Holá befasst sich seit 1994 mit dem Unterrichten der tschechischen Sprache als Fremdsprache. Sie ist Autorin verschiedener Lehrwerke wie z.B. Tschechisch Schritt für Schritt und Čeština expres, sowie von Unterrichtsmaterialien wie Tschechische Grammatik auf einen Blick und der Reihe „Adaptovaná česká próza“ (Vereinfachte tschechische Prosa).

SA M OSTAT N Ě P R O D E J N É : EJČ BUL T R A VÁ , PE O L Á R ÁT I LO H A LÍD E PŘEV I S I LV

Í KO

VÁ ,

Y K S CE

A1 –

A2

1

JČÍK OVÁ , LÍDA HOL Á, PETR A BULE SILV IE PŘEV RÁTI LOVÁ

A1 – A2

KY 1 CEOS K

Č E S KY K R O K Z A K R O K E M • T S C H E C H I S C H S C H R I T T F Ü R S C H R I T T • 1

LÍDA HOLÁ

A1 – A2

ZA KROKEM TSCHECHISCH SCHRITT FÜR SCHRITT

LÍDA HOLÁ

KROK ZA KROKEM

Das Lehrbuch Česky krok za krokem 1 (Tschechisch Schritt für Schritt 1) ist bestimmt für den Tschechischunterricht auf den Niveaustufen A1 und A2. Mit dem neuen tschechischen Titel ist es die erweiterte und sowohl inhaltlich als auch grafisch komplett überarbeitete Neuauflage des meistverkauften Lehrwerks für Tschechisch als Fremdsprache New Czech Step by Step/Tschechisch Schritt für Schritt. Das Buch enthält 24 Lektionen, in denen auf der Grundlage realer kommunikativer Situationen systematisch alle Fertigkeiten entwickelt werden. Die Lerner trainieren sowohl die rezeptiven (Lese- und Hörverstehen) als auch die produktiven Fertigkeiten (Sprechen und Schreiben), wobei es immer das Ziel ist, sich im realen Leben verständigen und aktiv die tschechische Sprache benutzen zu können. Gegenüber dem vorherigen Lehrwerk ist in Česky krok za krokem 1 die Arbeit mit den Lesetexten methodisch besser aufbereitet und die Aufgaben sind kommunikativer angelegt. Die Grammatik wird in übersichtlichen Tabellen, verständlichen Schemen und mithilfe von Bildern und Symbolen dargestellt. Ganz neu in diesem Buch ist das Konzept der neuen Deklinationsmuster, bei dem die Lerner Modellsätze lernen, die ihnen bei der Aneignung des tschechischen Deklinationssystems helfen. Das Lehrbuch enthält zahlreiche Fotos und Illustrationen, einen Anhang mit Wortlisten und Lösungsschlüssel und zwei CDs mit den Hörtexten (auch online als MP3). Zwei extra erhältliche Arbeitsbücher dienen zur Einübung und Vertiefung des erlernten Stoffes. Aufgrund des umfangreichen Wortschatzes, der Menge an unterschiedlichen Texten und der ausführlichen grammatischen Erklärungen auf Deutsch eignet sich das Lehrbuch auch für anspruchsvollere Lerner. Im Anschluss an Česky krok za krokem 1 können Sie mit dem schon erschienenen zweiten Teil Česky krok za krokem 2 fortsetzen, der zu Niveau B1 führt.

1 CESKY KROK LÍDA HOLÁ

A1 – A2

KR Z A K R OSITK13E–2M4

K M K R OK R O KI TE1 – 1 2 Z AR A CO V N I S E S

PR AC OV NI SE

P

ISBN 978-80-7470-131-3 R O A K

P O

S L I

L I S A K R O P O

wwwwww. .c cz zeec chhs st teeppbbyys st teepp. .c cz z

A K R O P O L I S

Lída Holá: Česky krok za krokem 1 – německá  

http://akropolis.info/kniha/cesky-krok-za-krokem-1-nemecka/

Advertisement