Česky krok za krokem 2 – Pracovní sešit: Lekce 1–10

Page 1

CESKY 2 ZDENA MALÁ

KROK ZA KROKEM PRACOVNI SESIT 1–10

A K R O P O L I S

B1


Vážení a milí studenti a učitelé, děkujeme vám za zakoupení e-verze učebnice a věříme, že vám stejně jako naše tištěné učebnice bude pomáhat ve studiu. Bližší instrukce, jak s e-verzemi pracovat, najdete na následujícím odkazu www.czechstepbystep.cz/e-verze-ucebnic. Příprava učebních materiálů je velmi náročná jak časově, tak finančně, proto vás prosíme o čestné jednání: nekopírujte naše materiály a neposkytujte k nim přístup dalším osobám. Umožníte nám tak, abychompro vás vytvářeli další zajímavé materiály. Děkujeme vám a přejeme, ať se vám s našimi učebnicemi dobře pracuje! Tým Czech Step by Step Zdena Malá, autorka Filip Tomáš, nakladatel

Webové stránky Více informací: www.czechstepbystep.cz www.eshop.czechstepbystep.cz/ Materiál y on-line: www.czechstepbystep.cz/materialy-on-line


CESKY 2 ZDENA MALÁ

KROK ZA KROKEM PRACOVNI SESIT 1–10

A K R O P O L I S

B1


Česky krok za krokem 2 Pracovní sešit: Lekce 1–10 Zdena Malá

Děkuji všem spolupracovníkům, uvedeným v tiráži knihy. Dále děkuji milým kolegyním a kolegům z ÚJOP UK Krystal a Albertov za cenné podněty a připomínky.

Upozornění: Toto dílo, včetně všech svých částí, je opatřeno výhradou autorských práv a je chráněno zákonem. Jiné než zákonem předepsané užití je trestné – jde především o přísný zákaz dalšího rozmnožování bez písemného souhlasu nakladatele. No part of this publication may be reprinted, reproduced or distributed in any form or by any means, or stored in a database retrieval system without prior written permission of the publisher. Lektorovaly: Lída Holá a Pavla Bořilová Redakce: Jana Blažejová a Petra Bulejčíková Sazba a předtisková příprava: Alena Srpová

© Text Zdena Malá, 2012, 2019 © Illustrations Martin Hron, 2012, 2019 © Graphic & Cover Design Martina Bartošová, 2012, 2019 © Images – all rights reserved! istockphoto.com; shutterstock.com Ostatní fotografie jsou z archivu autorky a nakladatelství. © Filip Tomáš – Akropolis, 2012, 2019 Vydal Filip Tomáš – Akropolis 5. května 1338/43, 140 00 Praha 4 – Nusle v roce 2012 jako svoji 206. publikaci E-verze učebnice: 11/2020, 172 stran Bližší informace: www.czechstepbystep.cz

ISBN 978-80-7470-341-6 (PDF)


Úvod Pracovní sešit obsahuje doplňková cvičení k většině aktivit v učebnici Česky krok za krokem 2. Tento učební materiál se hodí jak pro práci v hodině, tak pro samostatnou domácí přípravu. K orientaci a k výběru vhodného cvičení slouží trojúhelníčky vedle cvičení, které odkazují na strany a cvičení v učebnici Česky krok za krokem 2. Znaménkem + (plus) jsou označena náročnější cvičení, jejichž úroveň může přesahovat úroveň B1. Takto označená cvičení jsou vhodná pro studenty se zájmem o rychlejší progres ve výuce a pro studenty, jejichž mateřštinou je některý ze slovanských jazyků. Slovní zásoba cvičení a textů vychází z dané lekce a z výběrového slovníčku k učebnici. Pracovní sešit obsahuje i výukové texty, které svou tematikou, slovní zásobou i gramatikou odpovídají příslušné lekci. Tyto texty a cvičení, která k nim patří, jsou označeny šedivým podkladem. Na konci každé lekce je pravopisné minimum. V rámečku je jednoduché vysvětlení daného pravopisného jevu a poté následuje jeho procvičení. Za účelem hlubšího osvojení jsou uváděné pravopisné jevy nejen procvičovány, ale v každé následující lekci i systematicky opakovány. Téměř všechna cvičení (kromě těch, která jsou určena k diskusi) lze zkontrolovat podle Klíče uvedeného v závěru Pracovního sešitu.

Zdena Malá

Učebnice Česky krok za krokem 2 vznikla na základě oficiálního popisu Prahové úrovně B1 – čeština jako cizí jazyk. Po jejím dokončení dosáhnou studenti úrovně B1. Pro vaši informaci uvádíme přehled úrovní podle Společného evropského referenčního rámce pro výuku jazyků1.

1

C2

Snadno rozumím téměř všemu, co si vyslechnu nebo přečtu. Dokážu shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokážu přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Dokážu se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny dokonce i ve složitějších situacích.

C1

Rozumím širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpoznám implicitní významy textů. Umím se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umím jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umím vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuju ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze.

B2

Dokážu porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokážu se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že můžu vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umím napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.

B1

Rozumím hlavním myšlenkám srozumitelných spisovných2 sdělení týkajících se běžných témat, se kterými se pravidelně setkávám v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umím si poradit s většinou situací, které můžou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umím napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře znám nebo která mě osobně zajímají. Dokážu popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umím stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

A2

Rozumím větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se mě bezprostředně týkají (např. základní informace o mně a mé rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokážu komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umím jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se mých nejnaléhavějších potřeb.

A1

Rozumím známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umím tyto výrazy a fráze používat. Umím představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žiju, o lidech, které znám, a věcech, které vlastním, a na podobné otázky umím odpovídat. Dokážu se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mi pomoci.

Více o Společném evropském referenčním rámci pro výuku jazyků v angličtině a jiných jazycích najdete na https://www.coe.int/en/web/portfolio/self-assessment-grid

Úvod • Česky krok za krokem 2


Obsah

Vysvětlivky

27/3

Aktivita se vztahuje ke cvičení 3 na straně 27 v učebnici Česky krok za krokem 2.

Aktivita se vztahuje ke cvičení 3 na straně 28 v učebnici Česky krok za krokem 2, je těžší než ostatní, proto není určena všem

28/3+

studentům, je vhodná pro studenty se zájmem o rychlejší progres ve výuce a pro studenty, jejichž mateřštinou je některý ze slovanských jazyků.

4

Obsah • Česky krok za krokem 2


LEKCE

1

Seznamujeme se 7/1

1. Jak reagujeme? Spojte. 1. My se ještě neznáme, že?

A. Ne, jsem Američan.

2. Dovolte, abych se představil. Martin Sova.

B. Opravdu? Já taky.

3. Můžeme si tykat?

C. Ano, v centru blízko Staroměstského náměstí.

4. Vy asi nejste z České republiky, že?

D. S dvojitým vé. Werner.

5. Promiňte, mohla byste mi zopakovat své příjmení?

E. Myslím, že ne. Já jsem Roman Farský.

6. Bydlíte také v Praze?

F. Moc mě těší. Leona Navrátilová.

7. Moc ráda hraju volejbal.

G. Ano, už skoro šest let.

8. Těší mě.

H. Jistě, jmenuju se Smetánková.

9. Jak se píše vaše jméno?

I. Mě taky.

10. Žijete tady už dlouho?

J. Ano, moc rád. Já jsem Pavel.

7/1

2. Jak se píše vaše jméno? Doplňte. Například: Jmenuju se Poří_. Na konci je zet. – Jmenuju se Poříz.

1. Hanu_. Na konci je eš. 2. Kryst_na. Je tam dlouhé tvrdé i. 3. Kv_ta La_ková, Kv_ta je e s háčkem a La_ková se píše s bé. 4. Jmenuje se Sm_tková – s ypsilon. 5. Jmenuju se Vla_. Na konci je chá. 6. Moje příjmení je Jír_ , u s kroužkem. 7. Jmenuju se Ur_, na konci je iks. 8. Jmenuje se Hu_ka. En s háčkem. 9. Jmenuju se Čí_ková. Píšeme žet. 10. Jmenuju se Jan _pol. S dlouhým u. 11. Moje příjmení je _agner, s dvojitým vé. 12. Jmenuju se Ro_ová, dvě té.

7/4

3. Víte, kdy tykat a kdy vykat? 1. Lidé, kteří spolu hrají fotbal nebo volejbal, si tykají.

Ano / Ne

2. Děti rodičům tykají.

Ano / Ne

3. Žena může navrhnout tykání muži.

Ano / Ne

4. Starší člověk může vždy tykat mladšímu člověku.

Ano / Ne

5. Starší člověk může navrhnout tykání mladšímu člověku.

Ano / Ne

6. Profesor na univerzitě může tykat studentovi nebo studentce.

Ano / Ne

7. Studentka může navrhnout tykání profesorovi.

Ano / Ne

8. Kolegové v kanceláři si musí vykat.

Ano / Ne

9. Sousedi si vždy tykají.

Ano / Ne

10. Cizí lidé na ulici si vždy vykají.

Ano / Ne

11. Spolužáci na gymnáziu si tykají.

Ano / Ne

12. Doktor může pacientce navrhnout tykání.

Ano / Ne

13. Vnuk babičce vyká.

Ano / Ne

14. Dospělí lidé dětem do 15 let tykají.

Ano / Ne

15. Kolegyně může stejně starému kolegovi navrhnout tykání.

Ano / Ne

4. Kolik chyb jste měli? 0 – 1 chyba: Perfektně víte, ve které situaci máte tykat a ve které vykat. 2 – 4 chyby: V českém tykání a vykání se orientujete. 4 – více chyb: Správné vykání a tykání je opravdu důležité. Ještě jednou si zopakujte pravidla.

Lekce 1 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

5


7/5

5. Jak oslovíte tyto lidi? Vytvořte vokativ a doplňte ho do tabulky. Pozor na mobilní e. mužská jména David Dušan Jarda

Erik Filip Tomáš

Martin – Martine!

Marek – Marku!

Jakub Leoš Miloš Aleš – Aleši!

Ondřej Richard René

Pavel Hynek Zdeněk

Honza – Honzo!

Jiří – Jiří

ženská jména Alice Erika

Ester Ilona

Martina – Martino!

Iva Jiřina

Patricie Silvie

Lucie – Lucie!

Šárka Valerie Carmen – Carmen!

6. Jak se jmenují lidé, které takto oslovujeme? Pozor na mobilní e! Je to muž (M), nebo žena (Ž)?

7/5

Například: Roberte ! – Robert – M

1. Pavlo! – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Romane! – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Pavle! – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Romano! – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Danieli! – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Petře! – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Danielo! – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Petro! – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Radko! – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Marceli! –. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Radku! – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Marcelo! – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Zdeňko! – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. Kamilo! – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Zdeňku! – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. Kamile! – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Ivano! – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19. Jane! – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Ivane! – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20. Jano! –. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Jak se tito lidé jmenují? Doplňte k neoficiálním formám oficiální. Je to muž (M), nebo žena (Ž)? Například: – Honza – Jan – M

Alena Anna Antonín Bedřich Břetislav Dagmar

Eduard František Gabriela Jakub Jaroslav Jindřich/Jindřiška

Josef Karel/Karla Libuše Marie Michal/Michala Milan/Milena

Oldřich Pavel/Pavla Petr/Petra Richard Stanislav Tereza

Tomáš Václav Veronika Viktor Zbyněk Zdeněk

1. Líba – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Míša – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. Péťa – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Jindra – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Kája – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Standa – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Kuba – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Dáša – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Tonda – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Anička – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Břéťa – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Míla – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Víťa – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Zděnda – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25. Zbynďa – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Olda – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Verča – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Pepa – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Ála – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. Béda – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27. Ríša – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Maruška – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. Tom – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. Eda – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Jára / Jarda – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19. Gabi – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29. Pája – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Vašek / Venca – . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20. Terka – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. Franta / Fanda – . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 Lekce 1 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

7/5+


7/5+

8. Ke jménům vytvořte formy vokativu. Například: – Honza – Honzo!

1. Líba – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Míša – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. Péťa – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Jindra – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Kája – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Standa – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Kuba – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Dáša – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Tonda – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Anička – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Břéťa – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Míla – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Víťa – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Zděnda – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25. Zbynďa – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Olda – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Verča – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Pepa – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Ála – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. Béda – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27. Ríša – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Maruška – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. Tom – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. Eda – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Jára /Jarda – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19. Gabi – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29. Pája – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Vašek / Venca – . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20. Terka – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. Franta / Fanda – . . . . . . . . . . . . . . . . .

8/2

9. Doplňte tyto výrazy do vět ve správné formě. byt na sídlišti chodit na češtinu chtít jet s Evou mít moc práce

moct se bavit o všem nemít velký plat pomáhat postiženým lidem

tenisové hřiště zamilovat se změnit

1. Denis dlouho nepsal, protože . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Minulý měsíc se přestěhoval do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Je dobře, že byt je blízko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , protože Denis rád hraje tenis. 4. Denis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zaměstnání, teď učí na jazykové škole. 5. Práce ho baví, ale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Třikrát týdně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , protože chce dělat zkoušku. 7. Přestal kouřit a taky víc sportuje, protože . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Jeho přítelkyně Eva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. S Evou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. V létě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . k její mamince.

9/7

10. Denis dostal dopis od Adama. Zeptejte se Denise na informace o Adamovi. co jak

jak často (1x) jak dlouho (2x)

jaká (2x) jaký (2x)

kde kdo

kolik (2x) proč (2x)

kdy

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . se má Adam? – Dobře. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bydlí Adam? – Na kraji města. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . byt má? – Malý, ale levný. 4. Za. . . . . . . . . . . . . . . . . . se dostane do práce? – Za hodinu. 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . si nekoupí auto? – Protože nemá řidičský průkaz. 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pracuje ve firmě Konstrukta? – Už tři roky. 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je jeho práce? – Docela zajímavá. 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . má plat? – Docela velký. 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lidí s ním je v kanceláři? – Čtyři. 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chodí na angličtinu? – Dvakrát týdně. 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je Romana? – Jeho přítelkyně. 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je? – Hodně veselá a společenská. 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jí je? – Dvacet pět. 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ji baví? – Tanec a malování. 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pojedou na dva měsíce do Austrálie? – Chtějí tam pracovat a učit se anglicky. 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tam pojedou? – Příští léto. Lekce 1 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

7


11. Přečtěte si ještě jednou text v učebnici na str. 8. Adam telefonuje Denisovi. Na co se ptá? Doplňte otázky.

9/7

1. A:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

D: Protože jsem měl fakt hodně práce.

2. A:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

D: Do nového bytu na sídlišti.

3. A:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

D: Ne, je větší a levnější.

4. A:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

D: Je to už starší renault, ale já s ním jsem spokojený.

5. A:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

D: Protože mě ta práce nebavila.

6. A:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

D: Učím děti i dospělé lidi.

7. A: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

D: No, plat nemám velký, ale jde to.

8. A:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

D: Ještě ne perfektně, ale chodím na kurz.

9. A:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

D: Protože budu dělat zkoušku.

10. A:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

D: Třikrát týdně.

11. A:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

D: Protože Eva nemá ráda, když kouřím.

12. A:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

D: To je moje nová přítelkyně.

13. A:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

D: Je strašně fajn.

14. A:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

D: O muzikoterapii.

15. A:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

D: O všem – o politice, o ekologii, o filmech.

12. Doplňte do vět o Adamovi a Denisovi slovesa znát, vědět a umět ve správné (i negativní) formě. 1. Adam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , kde teď Denis bydlí.

6. Adam ještě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , že Denis přestal kouřit.

2. Denis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hrát tenis.

7. Adam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Denise už dlouho.

3. Adam ještě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Evu.

8. Adam ještě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , že si Denis koupil auto.

4. Denis ještě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . perfektně česky,

9. Adam ještě . . . . . . . . . . . . , že Denis už nepracuje v Taxonu.

ale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , že češtinu bude potřebovat.

10. Adam ještě . . . . . . . . . . . . . , že Denis. . . . . . . . . . . . . . . . Evu.

5. Až bude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . perfektně česky, bude

11. Adam ještě . . . . . . . . . . . . . . . . . . , koho Denis učí ve škole.

12. Denis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adamovu sestru.

dělat zkoušku.

8 Lekce 1 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

9/9


9/11

13. Do vět o Denisovi doplňte který, která, které nebo že. 1. V dopise Denis píše, . . . . . . . . . . . . . . . se přestěhoval.

8. S autem, . . . . . . . . . . . . . . . si koupil, je Denis spokojený.

2. Byt, . . . . . . . . . . . . . . . . . si Denis pronajal, je levnější.

9. Denis přestal dělat práci, . . . . . . . . . . . . . . . . . . ho nebavila,

3. Denis občas hraje tenis na hřišti, . . . . . . . . . . . . . . . . . je

10. Plat, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . teď má, není velký.

blízko jeho domu.

a začal učit francouzštinu.

4. Adam ví, . . . . . . . . . . . . . . . . . Denis rád hraje tenis.

11. Rozhodl se, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . udělá zkoušku z češtiny,

5. Denis má novou práci, . . . . . . . . . . . . . . ho moc baví.

6. Do centra se dostane autobusem, . . . . . . . . . jede 20 minut.

12. Adam bude překvapený, . . . . . . . . . . . . . Denis přestal kouřit.

a proto chodí na kurz.

7. Adam si v dopise přečetl, . . . . . . . . si Denis koupil nové auto.

14. Znáte slovní druhy? Doplňte do tabulky vždy dvě slova. ten krásně tři

prominout asi česky

do nebo prý

rajče její moct

10/1 nádraží dvakrát crr

pro proto starý

sportovní bum

1. Substantiva (podstatná jména) 2. Adjektiva (přídavná jména) 3. Pronomina (zájmena) 4. Numerálie (číslovky) 5. Verba (slovesa) 6. Adverbia (příslovce) 7. Prepozice (předložky) 8. Konjunkce (spojky) 9. Partikule (částice) 10. Interjekce (citoslovce)

10/1

15. Které slovo sem nepatří? A proč? Například: první – dvakrát – tři – ten – Nepatří sem ten, protože to není číslovka.

1. nebo – když – kvůli – proto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. první – sportovní – kvalitní – jarní. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. levně – hezky – suchý – prakticky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. koření – kuřecí – nádobí – počasí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. okolo – kolo – oko – jídlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. daleko – kvůli – pro – díky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. prý – hm – bum – crr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10/5

16. Určete rod substantiv. Pozor na substantiva s méně typickými koncovkami. centrum čas garáž herec okno Maskulinum animatum (rod mužský životný)

kancelář kluk kuře kuchař loď

místnost moře nálada náušnice oblečení Maskulinum inanimatum (rod mužský neživotný)

optimista ovoce parkoviště podzim povídka Femininum (rod ženský)

problém profesionál program překladatel skříň

štěstí tělo trpělivost úředník život

Neutrum (rod střední)

Lekce 1 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

9


10/5

17. Slova označená kurzívou dejte do nominativu (sg). Například: jedu vlakem – vlak

1. Ahoj, Romano. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Bydlí u něho. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Vidím tě. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Krájí zeleninu nožem. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Potřebuju tvého bratra. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Dobrý den, Jindřichu. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Přidáme trochu soli. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Přijedu tramvají. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Přijdu s jejím kamarádem. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Mám hezkou přítelkyni. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Dopis leží na stole. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Děti jsou ve školce. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Mám rád chleba. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Mluví s Pavlem. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. Doplňte podle modelu.

11/6

Například: ten / ta / to můj / moje nov_ práce – ta moje nová práce

1. ten / ta / to tvůj / tvoje hodn_ dítě

6. ten / ta / to můj / moje drah_ dovolená

2. ten / ta / to tvůj / tvoje star_ problém

7. ten / ta / to váš / vaše velk_ skříň

3. ten / ta / to váš / vaše luxusn_ obývák

8. ten / ta / to váš / vaše modern_ sídliště

4. ten / ta / to náš / naše velk_ radost

9. ten / ta / to tvůj / tvoje nekvalitn_ jídlo

5. ten / ta / to váš / vaše nov_ kolega

10. ten / ta / to náš / naše star_ nádraží

11/8

19. Spojte latinské a české gramatické termíny. 1. verbum

7. imperativ

A. podmiňovací způsob

G. spojka

2. konjunkce

8. aspekt

B. rozkazovací způsob

H. příslovce

3. nominativ

9. pronomen

C. přídavné jméno

I. vid

4. kondicionál

10. substantivum

D. sloveso

J. 1. pád

5. adverbium

11. adjektivum

E. podstatné jméno

K. předložka

6. prepozice

F. zájmeno

20. J erome žije v České republice. Píše e-mail svému českému kamarádovi Romanovi. Doplňte vhodné sloveso. budu chodit budu odcházet budu přicházet

dostanu neuvidím pronajal

přestal přestanu přestěhoval

skončit učit učit

11/9

udělám začal změní

Ahoj Romane, dlouho jsem nepsal, promiň. Mám opravdu hodně novinek. Od teď se můj život (1.) . . . . . . . . . . . . . . . Dnes jsem se konečně (2.) . . . . . . . . . . . . . . . do nového bytu. Není můj, (3.) . . . . . . . . . . . . . . . jsem si ho na dva roky. Budu pracovat v zahraniční firmě v centru města. Už vím, že z domu se tam (4.) . . . . . . . . . . . . . . . tramvají za 10 minut. Z bytu (5.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vždy v 8.40 a do kanceláře (6.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v 8.55. Samozřejmě je mi líto, že už asi (7. ) . . . . . . . . . . . . kolegy ze staré firmy. Budou mi chybět. Ale všechno musí jednou (8.) . . . . . . . . . . . . . . . V nové práci budu muset denně mluvit česky, v minulé práci jsem mluvil jen anglicky, tak se budu muset zase začít systematicky (9.) . . . . . . . . . . . . . . . Znovu (10.) . . . . . . . . . . . . . . . . . dvakrát týdně do kurzu češtiny. Když se budu hodně (11.) . . . . . . . . . . . . ., tak možná v červnu (12.) . . . . . . . . . . . . . . . zkoušku na úrovni B1. Moje nová přítelkyně nemá ráda, když kouřím. Tak (13.) . . . . . . . . . . . . . . . kouřit. Už jsem jednou (14.) . . . . . . . . . . . . . . . , ale za dva měsíce jsem (15.) . . . . . . . . . . . . . . . znovu. Doufám, že teď to bude lepší, protože mám opravdu silnou motivaci. A co je nového u tebe? Těším se na tvůj e-mail.

Měj se

Jerome

10 Lekce 1 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT


21. Doplňte chybějící imperfektivní/perfektivní sloveso.

11/9

1. psát*/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . / skončit

9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . / přestat*

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . / naučit se

6. dostávat se / . . . . . . . . . . . . . . . . *

10. pronajímat si /. . . . . . . . . . . . . . . . . . *

3. přijíždět / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *

7. měnit /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . / udělat

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . / přestěhovat se

8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / uvidět

12. odcházet / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *

22. Procvičujte konjugaci sloves. Doplňte formy sloves podle modelu.

11/9

Například: chodit – on – chodí

1. psát – on –. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. přestat – oni –. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. odejít – ona –. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. přestěhovat se – my –. . . . . . . . . . . . .

6. měnit – ty – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. přijet – my – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. měnit – já – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. dostat se – oni – . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. dostávat se – on –. . . . . . . . . . . . . . . .

4. přijíždět – vy – . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. skončit – já –. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. přestat – já –. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Doplňte vhodné sloveso ze cvičení 21 ve správné formě.

11/9

1. Prosím vás, nevíte, jak se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do centra? 2. Až ten film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , udělám něco k jídlu. 3. Vlak z Kolína vždycky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . přesně. Každý den je tady v 8.40. 4. Můj byt v centru byl malý a drahý. Ale minulý týden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do většího bytu na kraji města. 5. Jak je venku? Ještě prší? – Ne, už . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pršet. 6. Mluvíš perfektně česky. Kde ses to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 7. Je tady ještě Dominik? – Ne, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . asi před hodinou. 8. Tam vpředu je Honza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ho? – Ne, kde je?

24. Doplňte se nebo si (někde nemusí být).

11/1

Například: Nevíte, jak . . . . . . . . . . dostanu k poště? – Nevíte, jak se dostanu k poště?

1. Na podzim budu měsíc v Ostravě. Nechci bydlet v hotelu, pronajmu . . . . . . nějaký malý byt.

6. Linda říkala, že . . . . . . změnila číslo mobilu. 7. V květnu nebudu mít čas. Budu . . . . . . učit na zkoušku.

2. Včera jsem . . . . . . dostala dopis.

8. Maminka je učitelka, učí . . . . . . matematiku.

3. Mám dva byty a jeden nepotřebuju. Ten druhý byt . . . . .

9. Děti . . . . . . hrály v parku.

pronajmu. 4. Minulý týden jsem viděla našeho učitele z gymnázia. Hodně . . . . . . změnil. 5. V centru už nepracuju, změnil jsem . . . . . . zaměstnání.

10. Rád . . . . . . hraju počítačové hry. 11. Ondra . . . . . . včera přestěhoval do bytu v centru. 12. Před párty jsem . . . . . . přestěhoval pohovku pod okno. 13. Do obýváku . . . . . . přestěhuju novou knihovnu.

11/1

25. Doplňte se nebo si tam, kde je to nutné. Pozor na druhou pozici! Například: Denis přestěhoval z centra na sídliště. – Denis se přestěhoval z centra na sídliště.

1. Denis píše Adamovi, že má docela dobře.

6. Učí děti i dospělé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Byt není jeho, pronajal ho na dva roky.

7. Se svými studenty často hraje hry.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Líbí mu, že do centra dostane za pár minut.

8. Ale Denis je také student, učí češtinu, v létě chce dělat zkoušku.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Včera dostal Denis dopis od Adama, musí mu taky napsat.

9. Denis přestal kouřit a denně hraje tenis, zamiloval do Evy.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Adam ještě neví, že Denis změnil zaměstnání, pracuje teď

10. Denis opravdu hodně změnil.

jako učitel francouzštiny.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. S Evou může bavit o všem, co ho zajímá.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lekce 1 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

11


26. Doplňte zájmena nikdo a nic ve správné formě.

12/4

Včera jsem byla nastydlá. Celý den jsem byla doma a (1.) . . . . . . . . . . jsem nedělala. S (2.) . . . . . . . . . . jsem nemluvila a (3.) . . . . . . . . . . jsem netelefonovala. (4.) . . . . . . . . . . ke mně nepřišel na návštěvu a já jsem taky k (5.) . . . . . . . . . . nešla. Neměla jsem hlad, tak jsem (6.) . . . . . . . . . . nejedla, jen jsem pila teplý čaj. Ležela jsem, poslouchala muziku a na (7.) . . . . . . . . . . nemyslela. Léky jsem měla doma, tak jsem nemusela (8.) . . . . . . . . . . kupovat v lékárně.

27. Doplňte zájmena někdo a něco ve správné formě. Pak se zeptejte svého souseda a odpovězte podle pravdy. 1. Znáte . . . . . . . . . ., kdo pracuje v televizi?

9. Mluvil/a jste někdy s . . . . . . . . . . slavným?

2. Telefonoval/a jste včera večer . . . . . . . . . . ?

10. Koupil/a jste někdy . . . . . . . . . ., co jste vlastně

3. Jezdíte do školy nebo do práce . . . . . . . . . . jiným než tramvají nebo autobusem?

12/4

nepotřeboval/a? 11. Kdy jste byl/a naposled u . . . . . . . . . . na návštěvě?

4. Máte tady . . . . . . . . . . na bolení hlavy?

12. Máte teď v tašce nebo v kabelce . . . . . . . . . . zajímavého?

5. Bavíte se s kolegy v práci o . . . . . . . . . . jiném než o práci?

13. Kdy jste se naposledy . . . . . . . . . . dlouho smál/a?

6. Chodíte s . . . . . . . . . . každý den na oběd?

14. Jíte guláš s . . . . . . . . . . jiným než s knedlíkem?

7. Píšete . . . . . . . . . . dopisy?

15. Půjdete dnes k . . . . . . . . . . na návštěvu?

8. Chodíte do školy nebo do práce kolem . . . . . . . zajímavého?

16. Bavil/a jste se včera s . . . . . . . . . o . . . . . . . . . zajímavém?

13/2

28. Kdo jak mluví? Doplňte podle modelu. Například: . . . . . . . . . . mluví německy. Němec mluví německy.

1. . . . . . . . . . . . . . . . . mluví polsky.

5. . . . . . . . . . . . . . . . . mluví maďarsky.

9. . . . . . . . . . . . . . . . . mluví slovensky.

2. . . . . . . . . . . . . . . . . mluví česky.

6. . . . . . . . . . . . . . . . . mluví čínsky.

10. . . . . . . . . . . . . . . . . mluví rusky.

3. . . . . . . . . . . . . . . . . mluví italsky.

7. . . . . . . . . . . . . . . . . mluví norsky.

4. . . . . . . . . . . . . . . . . mluví francouzsky.

8. . . . . . . . . . . . . . . . . mluví japonsky.

13/2

29. Doplňte femininum podle modelu. Například: Němec a . . . . . . . . . . . . . . . – Němec a Němka

1. Ukrajinec a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Polák a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Angličan a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Čech a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Rakušan a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Brazilec a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Evropan a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Portugalec a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Mexičan a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Španěl a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Slovák a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Srb a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. Pracujte se slovníkem. Doplňte do textu názvy národností, adjektiva a adverbia. Například: Lev Nikolajevič Tolstoj byl Rus. Psal rusky. Byl ruský spisovatel.

1. Lidé ve Finsku mluví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Karel Čapek psal . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. William Shakespeare byl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dramatik.

15. Claude Monet byl . . . . . . . . . . . . . . . . . . malíř.

3. Božena Němcová byla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Lidé v Brazílii mluví . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Gambrinus je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pivo.

17. Sushi je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jídlo.

5. Marie Curie-Sklodowská byla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. Arnold Schwarzenegger je . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Albert Einstein byl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19. Kleopatra byla . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Paella je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . specialita.

20. Charles Dickens psal romány . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. J. W. Goethe byl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Nokia je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . firma. 10. Mahátma Gándhí byl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . politik. 11. Lidé v Řecku mluví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Fiat je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . auto. 13. Alfred Nobel byl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Lekce 1 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

Kolik správných odpovědí jste měli? Víc než 15 ? Pak toho opravdu hodně víte a znáte.

13/2+


31. Poslechněte si příběh Umidy Nazarxon. Pak odpovídejte na otázky.

14/4

1. Kdy a kde se narodila?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Jaké je její povolání?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Kolik vydělávala v Uzbekistánu?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Na co jí stačily peníze, které tam vydělala?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Kdo jí zařídil pracovní povolení a povolení k pobytu v České republice?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Proč neví, jestli na začátku pracovala legálně?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Kde pracovala, když přijela do České republiky?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Kdo jí pomohl najít informace o kurzech češtiny pro cizince?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Proč dělala zkoušky v češtině na odborné zdravotnické škole?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Co si začala platit?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14/4

32. Doplňte slovesa podle textu o Umidě. Hledejte více možností. vydělávat nutit

potřebovat platit

podat si pracovat

udělat vystudovat

zařídit

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . školu

6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jazyk

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 dolarů měsíčně

7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . někoho pracovat 12 hodin

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jako uklízečka

8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . žádost o trvalý pobyt

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pracovní povolení

9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zdravotní pojištění

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zkoušky

33. Doplňte slova do textu o Umidě Nazarxon. bavila jako uklízečka k pobytu

nestačilo nutil pojištění

příjezdu svoje doklady vydělávala

14/4 vystudovala vzdělání zařídila

zjistil zkoušku žádost

Umida je zubní laborantka. V Uzbekistánu (1.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . střední zdravotní školu. Začala pracovat, práce ji (2.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ale 45 dolarů, které (3.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . měsíčně, jí na život (4.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Její teta pracovala v Praze (5.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . , i když je vystudovaná ekonomka. Ta Umidě (6.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . vízum, pracovní povolení a povolení (7.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Umida (8.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ale nikdy neviděla. Po (9.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . do Česka začala pracovat v hotelové kuchyni, ale její zaměstnavatel ji (10.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . pracovat 12 hodin denně za 45 korun za hodinu. Rozhodla se dělat práci, na kterou má (11.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kvůli tomu potřebovala jazyk. Pomohl jí její kamarád, který (12.). . . . . . . . . . . . . . . . . . , že může chodit do kurzů češtiny, které pořádají neziskové organizace. Když chtěla pracovat jako laborantka, musela udělat (13.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . v češtině na jedné odborné zdravotnické škole. Podala si (14.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . o trvalý pobyt a začala si platit zdravotní (15.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chce zůstat a pracovat v České republice. Lekce 1 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

13


34. Pracujte se slovníkem. Přečtěte si text. Doplňte následující výrazy. dost podobná chodila na gymnázium která

požádat o prodloužení požádat o vízum prostě všude

14/4

zamilovala zdravotní pojištění znalosti češtiny

Olexandra je Ukrajinka ze Lvova. Je jí 17 let a ve Lvově (1.) .....................

Mluví ukrajinsky, polsky, francouzsky

a anglicky. Rozhodla se studovat vysokou školu v České republice, protože se při jedné návštěvě (2.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . do Prahy. Olexandra by chtěla studovat češtinu pro cizince a angličtinu, potom by mohla ve Lvově pracovat jako překladatelka a tlumočnice. Má talent na jazyky po mamince, (3.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . učí francouzštinu v jazykové škole. Starší bratr studuje na lvovské univerzitě anglistiku. Olexandra je ale první z rodiny, kdo studuje češtinu. Nejdřív se ale musí naučit velmi dobře česky, protože pro studium na vysoké škole potřebuje (4.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na úrovni B2. Známí jí doporučili roční přípravný kurz na jedné pražské univerzitě. Každý den má lekce češtiny a další odborné předměty, například dějiny a zeměpis. Všechno se učí jen v češtině. Na začátku to bylo těžké, ale za několik dnů si zvykla a zjistila, že dělá velké pokroky. Ještě doma ve Lvově musela na české ambasádě (5.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Po několika týdnech ho dostala. Pak si zařídila (6.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a odletěla do Prahy. Do tří dnů musela jít na cizineckou policii a zaregistrovat se. Teď má studijní vízum a povolení k pobytu na 11 měsíců. Potom bude muset (7. ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olexandra je v Praze ráda. Pro Ukrajince není studium češtiny tak těžké, protože ukrajinština je češtině

(8.)

.....................

Rychle

se

naučila

deklinaci

podstatných

jmen

i konjuga-

ci sloves. Slovíčka se učí v praxi, brzy si totiž našla české kamarády, se kterými hodně mluví o české kultuře a hlavně o českých filmech. Pravidelně chodí do knihovny a půjčuje si české knihy, čte v tramvaji, v metru, v kavárně, (9.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ukrajinsky mluví jen s rodiči, když si telefonují. 35. Označte, co je/není pravda. 1. Olexandra chtěla studovat v Praze, protože tady měla kamarády.

Ano / Ne

2. Olexandra už umí pět jazyků.

Ano / Ne

3. Její maminka také mluví česky.

Ano / Ne

4. Olexandra po příjezdu do Prahy začala studovat na vysoké škole.

Ano / Ne

5. Pro pobyt v České republice potřebuje vízum.

Ano / Ne

6. Zdravotní pojištění si zařídila, když přijela do Prahy.

Ano / Ne

7. Olexandra má povolení k trvalému pobytu.

Ano / Ne

8. Olexandra má v Praze hodně ukrajinských kamarádů.

Ano / Ne

9. Pro Ukrajince je nejtěžší konjugace sloves.

Ano / Ne

10. Olexandře při studiu češtiny nejvíc pomáhá kontakt s českými kamarády a čtení knih.

Ano / Ne

Procvičujeme pravopis Pravidlo: Psaní velkých a malých písmen I Názvy kontinentů (Evropa), zemí (Česká republika), národností (Čech) a měst (Praha) píšeme s velkým začátečním písmenem. Názvy jazyků (čeština) a adjektiv (český) píšeme s malým písmenem.

14 Lekce 1 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT


1. Doplňte velké nebo malé písmeno. 1. F – f:

Ve _rancii lidé mluví _rancouzsky.

8. S – s:

Lidé ze _lovenska mluví _lovensky.

2. A – a:

John je z _ustrálie, jeho jazyk je _ngličtina.

9. I – i:

Mám rád _talská vína. Znáte _talského

3. N – n:

Volkswagen je _ěmecké auto.

premiéra?

4. R – r:

Natálie je _uska, mluví _usky.

10. Č – č:

Znáte nějaký typický _eský výrobek? Velký

5. A – a:

Víte, jak mluví _meričané?

pedagog z 16. století Jan Amos Komenský

6. R – r, N – n: Vídeň je _akouské město, lidé tady mluví

byl _ech.

_ěmecky. V _akousku je mnoho krásných

11. M –m:

Znáte nějaké typické _aďarské jídlo? Hlavní

měst.

město _aďarska je Budapešť.

7. Č – č:

Velmi těžký jazyk je _ínština. Ale _ínsky mluví

nejvíc lidí na světě.

Pravidlo: Psaní čárek ve vedlejších větách I Vedlejší věta, ve které je zájmeno který, se nazývá věta vztažná. Tato věta je vždy oddělena čárkami. To je kolo, které si chci koupit. Kolo, které si chci koupit, je drahé. Všimněte si, že pokud je před zájmenem který předložka, píšeme čárku před ní. Kolo, na kterém tak rád jezdí, bylo hodně drahé.

2. Doplňte čárku. 1. Napsal dopis kamarádovi kterého už dlouho neviděl.

5. Byt ve kterém teď bydlí je úplně nový.

2. Učitel který nás učí v jazykové škole je moc sympatický.

6. Za byt který si pronajal platí 12 000 za měsíc.

3. Brzy bude dělat zkoušku která je opravdu těžká.

7. Jak se jmenuje ta dívka která studuje muzikoterapii?

4. Se starším autem které si nedávno koupil je moc spokojený.

8. Kluk do kterého se zamilovala pracuje v charitativní organizaci.

Pravidlo: Psaní -i / -í a -y / -ý po tvrdých a měkkých konsonantech (souhláskách) I V češtině jsou a) tvrdé konsonanty (souhlásky): h, ch, k, r, g, d, t, n. Po těchto konsonantech píšeme -y / -ý. POZOR: V některých slovech přejatých z cizích jazyků toto pravidlo neplatí: chirurgie, kino...

b) měkké konsonanty (souhlásky): ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň. Po těchto konsonantech píšeme -i / -í. Další skupinu souhlásek tvoří obojetné souhlásky b, f, l, m, p, s, v, z, po kterých píšeme -y / -ý nebo -i / -í. Češi se učí seznamy slov, ve kterých se píše -y. Tato slova se nazývají vyjmenovaná slova. Vyjmenovaná slova naleznete v Pravidlech českého jazyka nebo na internetu (např. www.pravidla.cz).

3. Doplňte -y /-ý nebo -i /-í. 1. k_selý

6. hořč_ce

11. r_chle

16. ch_trý

21. č_st

2. hř_ště

7. ch_ba

12. ž_vot

17. bř_cho

22. umř_t

3. dž_ny

8. uvař_t

13. j_zdenka

18. c_gareta

23. uč_t

4. ch_bět

9. němč_na

14. poč_tač

19. jej_ch

24. nebezpeč_

5. sportovk_ně

10. ostř_hat

15. c_tron

20. c_zinec

25. ch_tit

+

4. Doplňte -y /-ý nebo -i /-í. Používejte slovníček k učebnici. 1. př_stroj

6. nej_stota

11. stř_bro

16. r_chlost

21. urč_tý

2. dvoj_ce

7. poř_zovat si

12. svač_na

17. dož_votní

22. př_buzný

3. krejč_

8. straš_dlo

13. žebř_k

18. výž_va

23. cvič_t

4. ř_dký

9. plavk_

14. poč_tačový

19. proš_t

24. nebezpeč_

5. umělk_ně

10. ř_ct

15. poh_bovat

20. več_rek

25. kož_ch

Lekce 1 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

15


LEKCE

2

Rodina a rodinné vztahy

1. Doplňte do rodokmenu rodiny Bílých a Sovákových konkrétní jména podle následujících informací.

17/1

1. Lenka Bílá je maminka Martina a Jakuba. 2. Její manžel se jmenuje Libor Bílý. 3. Lenka Bílá se za svobodna ( = když byla svobodná)

jmenovala Sováková.

4. Lenka Bílá je sestra Tomáše Sováka. 5. Libor Bílý je syn Františka Bílého. 6. Kristýna je sestřenice Jakuba a Martina. 7. Babička Kristýny se jmenuje Marie Sováková. 8. Libor Bílý je strýc Kristýny. 9. Švagr Libora Bílého se jmenuje Tomáš Sovák. 10. Tchyně Lenky Bílé se jmenuje Libuše Bílá. 11. Tchán Libora Nováka se jmenuje Václav Sovák. 12. Snacha Václava Sováka a Marie Sovákové se jmenuje Jana Sováková,

za svobodna Dvořáková.

Jakub

2. Doplňte jména podle předchozího cvičení. 1. Bratranci Kristýny se jmenujou . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . 2. Teta Jakuba se jmenuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Švagrová Lenky se jmenuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Vnuk Libuše se jmenuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Teta Kristýny se jmenuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Tchyně Libora se jmenuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Zeť Václava se jmenuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Prarodiče Martina se jmenujou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Vnučka Václava a Marie se jmenuje . . . . . . . . . . . . . . . .

16 Lekce 2 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

17/2


17/5

3. V jaké situaci řeknete tyto věty? Doplňte. Hledejte víc možností. Gratuluju. Jé, to jste rádi, že? Není zač. Omlouvám se.

Promiň. Prosím. To je mi moc líto.

To mě mrzí. To nic. Ty jsi hodná.

1. Jdete pozdě na schůzku s kamarádem:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Kamarádka vám říká, že nemůže najít práci:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Kolega vám říká, že jeho tatínek je v nemocnici:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Kolegyně vidí, že máte moc práce. Přinese vám kávu:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Někdo se vám za něco omlouvá:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Někdo vám poděkoval za vaši pomoc:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Sousedka vám řekla, že bude babičkou:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Váš známý udělal zkoušku z češtiny:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Zapomněl/a jste na narozeniny kamaráda:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18/2

4. Co znamenají tyto výrazy? Najděte vysvětlení v pravém sloupci. 1. hádat se

A. žena, která má dítě, ale není vdaná

2. vzít se

B. být větší a větší

3. pořídit si

C. mít svatbu

4. stačit

D. mít konflikt

5. vycházet s někým dobře

E. být dost

6. starat se o někoho

F. mít dobré vztahy

7. růst

G. místo pod střechou, kde můžeme bydlet

8. svobodná matka

H. opravovat byt

9. podkroví

I. dělat pro někoho všechno, co potřebuje

10. rekonstruovat byt

J. koupit si nebo jinak získat

18/2

5. O kom to řeknete? Doplňte do vět jména lidí z textu (Filip, Veronika, David, Martin). 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je svobodná matka.

8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . byla vždycky zvyklá žít bez partnera.

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je s dcerou na „mateřské“ dovolené.

9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vidí, jak jeho dcera roste a co se učí

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . většinou vychází s příbuznými dobře.

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . si pořídila Martina.

10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . se možná někdy zeptá na tatínka.

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . se stará o dceru.

11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a jeho příbuzní se někdy hádají.

6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rekonstruuje malý byt v podkroví.

12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bydlí s přítelkyní.

a co už umí.

7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a jeho manželka budou mít za pár

měsíců další miminko. Lekce 2 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

17


6. Do vět o netradičních rodinách doplňte následující výrazy.

18/2

Eva a David Malých: roste – na mateřské – baví ho – všechno jinak – nezažil – se stará 1. O dceru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tatínek.

4. Vidí, jak dcera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. David je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dovolené.

5. Kdyby pracoval, nikdy by to . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . být s dcerou doma.

6. Brzy bude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Veronika Janů: líto – vlastního – stačilo – vadit – svobodná – pořídila – zvyklá 7. Veronika je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . matka.

11. Bylo jí ale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , že nemá děti.

8. Martin nikdy neviděl svého . . . . . . . . . . . . . otce.

12. Tak si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martina.

9. Veronika byla vždycky . . . . . . . . . . . . . . . . . žít bez partnera.

13. Martinovi bude možná . . . . . . . . . . . . . . . . , že nemá tatínka.

10. Měla práci a kamarády, to jí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dvořákovi: do podkroví – vycházejí – nelezou – užijou si – pod jednou střechou – se chtějí brát – jak kdy – poradit 14. Tři generace bydlí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , někdy se hádají.

15. Vnuk se přestěhoval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. Ale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . spolu dobře.

16. Bydlí tam s přítelkyní, příští rok . . . . . . . . . . . .

19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dost legrace.

17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . si na nervy?

20. Rodiče můžou Filipovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Přečtěte si text o netradiční rodině. Doplňte věty. starali se o děti spolu vycházejí mu bylo pět let a jeho sestře Kristýně deset

pod jednou střechou lezli si na nervy užijou si spolu hodně legrace

Netradiční rodina Honzíkovi je osm let. Má dvě sestry a jednoho bratra, dvě maminky, dva tatínky, tři babičky a tři dědečky. Jak je to možné? Honzíkovi rodiče se rozvedli, když (1.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeho tatínek se brzy znovu oženil a vzal si Moniku, která má stejně starého syna, jako je Honzík. Monika byla svobodná matka, její syn Tomáš svého vlastního otce nikdy nepoznal. Teď mají Honzíkův tatínek a Monika dceru Lucinku a Honzík a Kristýna mají malou sestřičku. Honzík u tatínka a Moniky tráví každý druhý víkend. Vždycky se k nim hrozně těší, protože si celé dny hraje s bráchou Tomášem, to je teď jeho nejlepší kamarád. Povídají si o klukovských věcech, hodně se smějou a (2.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Honzíkovu starší sestru Kristýnu zase baví pomáhat Monice s malou sestřičkou. Honzíkova maminka žila po rozvodu nějaký čas sama. Potom pronajala byt a přestěhovala se i s dětmi do domu svých rodičů. Babička a dědeček mamince hodně pomáhali, (3.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a maminka mohla dál chodit do práce. Měla dobrý plat a tatínek také vždy platil alimenty a dával dětem dárky. Proto nikdy neměli finanční starosti. Maminka si s kamarádkami občas vyšla večer do klubu a tam také poznala Martina. Před rokem se vzali. Všichni teď žijí (4.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martin hodně sportuje a učí Honzíka lyžovat a jezdit na kole. Honzík ho má rád, říká mu táto a dobře (5.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rodina si pořídila nové auto a často jezdí na vesnici k nové babičce a novému dědečkovi – to jsou Martinovi rodiče. Ti se už dlouho těšili na vnoučata a teď mají hned dvě. Honzík je u nich rád, protože se tam může starat o kočky i dva psy. Honzík si vzpomíná, jak se před rozvodem maminka s tatínkem hádali a (6.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teď je to vlastně lepší. A Honzík i Kristýna mají dva domovy.

18 Lekce 2 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

19/9+


8. Odpovídejte na otázky k textu. 1. Před kolika lety se rodiče rozvedli?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Jak se jmenujou Honzíkovi sourozenci?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Kdo si první vzal nového partnera, tatínek, nebo maminka?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Jak se jmenuje Honzíkova nevlastní maminka?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Kolik let je teď Kristýně?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Kdo se staral o Honzíka a jeho sestru po rozvodu rodičů?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Kde se Honzíkova maminka seznámila s Martinem?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Jak dlouho je Honzíkova maminka podruhé vdaná?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Proč Honzík rád jezdí k novým prarodičům?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Má Honzík rád Tomáše?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19/9

9. Kolik jim je let? Doplňte do textu slova rok, roky, let. 1. Dceři je dvanáct . . . . . . . . . . .

4. Vnučce jsou dva . . . . . . . . . . .

7. Kamarádce je třicet . . . . . . . . . .

2. Dítěti je jeden . . . . . . . . . . . . .

5. Vnukovi je pět . . . . . . . . . . . .

8. Lukášovi jsou tři . . . . . . . . . . .

3. Holčičce jsou čtyři . . . . . . . . . .

6. Kolik ti je . . . . . . . . . . . . . . . ?

9. Chlapečkovi je šest . . . . . . . . . .

19/9

10. Kolik jim je/bude/bylo let? Napište správně podle modelu. Například: o n – zítra – 20 – Zítra mu bude dvacet. on – 20 – Je mu 20. on – včera – 20 – Včera mu bylo dvacet.

1. dědeček – 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. já – za měsíc – 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. kolik – vy – let . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. maminka – minulý měsíc – 50 . . . . . . . . . . . . . .

3. tatínek – 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. já – 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. příští týden – on – 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. on – pozítří – 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. bratr – minulou neděli – 24 . . . . . . . . . . . . . . . .

15. ty – zítra – 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Jana – v lednu – už 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. ona – 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. oni – 4 a 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. sestra – předevčírem – 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. syn – jeden rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lekce 1 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

19


19/12

11. Doplňte zájmena kdo, co (nominativ) a koho, co (akuzativ). Například: P ro . . . . . . . . . rekonstruuje Filip byt v podkroví? – Pro koho rekonstruuje Filip byt v podkroví?

1. O . . . . . . . . . . se David stará? – O roční dceru.

7. . . . . . . . . . . . asi bude potřebovat Martin? – Vlastního otce.

2. . . . . . . . . . . . se těší na miminko? – Eva.

8. . . . . . . . . . . . si Filip zrekonstruoval? – Byt v podkroví.

3. . . . . . . . . . . . baví Davida? – Být doma s dcerou.

9. Pro . . . . . . . . Filip rekonstruuje byt v podkroví? – Pro sebe

4. . . . . . . . . . . . Martin nikdy neviděl? – Svého vlastního otce. 5. . . . . . . . . . . . stačilo Veronice? – Zajímavá práce.

a svou přítelkyni. 10. Na . . . . . . . . se těší dědeček a babička? – Na pravnoučata.

6. . . . . . . . . . . . bylo Veronice líto? – Že nemá vlastní děti.

20/5

12. Jak se jmenují? Je to muž (M), nebo žena (Ž)? Pozor na mobilní e. Například: Z nám Pavlu. – Pavla Ž

1. Znám Daniela. – . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Znám Jana. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Znám Marcela. – . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Znám Danielu. – . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Znám Janu. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Znám Marcelu. – . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Znám Zdeňku. – . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Znám Radku. – . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Znám Kamilu. – . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Znám Zdeňka. – . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Znám Radka. – . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Znám Kamila. – . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Znám Ivana. – . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Znám Petra. – . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Znám Ivanu. – . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Znám Petru. – . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Jak se jmenují? Je to muž (M), nebo žena (Ž)? 20/5+

Například: Z nám Honzu. – Honza M

1. Znám Frantu. – . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Znám Dášu.– . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Znám Jardu. – . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Znám Álu. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Znám Bédu.– . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Znám Terku. – . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Znám Péťu. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Znám Ríšu. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Znám Vaška. – . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Znám Gábi. –. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Znám Kubu. – . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Znám Zděndu. – . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Koho znáte? Napište jména lidí v akuzativu sg. Pozor na mobilní e. 20/5

Například: (Petr Novák). – Znám Petra Nováka.

1. Jarda Smutný . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Pepa Novák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Kristýna Nývltová . . . . . . . . . . . . . . .

2. Rudolf Faněra . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Miloš Táborský . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Dana Jírů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Pavel Daněk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Linda Sováková . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Blanka Novotná . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Leoš Jirků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Alice Bílá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Lucie Kočí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Libor Nový . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Ester Malá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Zbyněk Miler . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Marcela Stodolová . . . . . . . . . . . . . .

15. Slova v závorkách použijte ve správné formě (akuzativ sg.). 1. Proč se Petr hádá s Monikou? – Žárlí na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (její starý kamarád). 2. O čem s tebou mluvil Kryštof? – Stěžoval si na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (špatný šéf). 3. Co dělá Pavel? – To víš, zvyká si na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nová práce). 4. Proč jsi smutný? – Myslím na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (naše špatná finanční situace). 5. Těšíme se na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (příští víkend). Pojedeme na koncert do Berlína. 6. Syn mi pořád telefonuje. Je zvyklý na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (moje pomoc). 7. Co se stalo? – Zlobím se na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (naše mladší dcera). Včera přišla pozdě domů. 8. Moje tchyně pořád utrácí. O víkendu zase hodně utratila za . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nějaká drahá večeře). 9. Jaroslav se minulý rok rozvedl s Anetou. Teď se sám stará o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (jejich malý syn). 10. Kvůli krizi jsme ztratili několik klientů. Bojím se o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (naše firma). 20 Lekce 2 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

21/7


21/7

16. Doplňte do vět následující slovesa. žádám

utrácím

žárlí

těším se

mám strach

starám se

zvykám si

1. Manželka . . . . . . . . . . . . . . na manžela.

5. . . . . . . . . . . . . . . o sestru, protože je v nemocnici.

2. . . . . . . . . . . . . . . o starou prababičku.

6. . . . . . . . . . . . . . . úředníka o formulář.

3. Hodně . . . . . . . . . . . . . . za knihy a lístky do divadla.

7. . . . . . . . . . . . . . . na bydlení v paneláku.

4. . . . . . . . . . . . . . . na letní dovolenou. prosím

děkuju

zlobím se

myslet

bojím se

stěžuju si

jsem zvyklá

8. . . . . . . . . . . . . . na šéfa, protože mi nechce dát vyšší plat.

12. Musím . . . . . . . . . . . . . . na dnešní večer.

9. . . . . . . . . . . . . . . tě o pomoc.

13. . . . . . . . . . . . . . . o dědečka, protože je hodně nemocný.

10. . . . . . . . . . . . . . . na problémy v práci.

14. Milý pane Novotný, . . . . . . . . . . . . . . za váš dopis.

11. . . . . . . . . . . . . . . na svou postel, která je krásně měkká.

21/7

17. Přečtěte si text o panu Kovářovi. Pan Kovář má mladou manželku Terezu. Tereza má mladého hezkého kolegu, se kterým musí jezdit na služební cesty. Tereza taky chodí každou sobotu večer na víno s kamarádkou Leonou. Pan Kovář si myslí, že Leona hrozně moc mluví a není moc upřímná. Pan Kovář má také dvouletou dceru Miládku. Je to jeho sluníčko. Jeho manželka Tereza ráda kupuje Miládce drahé hračky. Pan Kovář má své oblíbené zvyky, například vždycky pije kávu z modrého hrnečku s kytičkou. Má rád klid a nesnáší, když jejich mladý soused dělá hlasité večírky skoro do rána. Už několikrát s ním mluvil a říkal mu, že chce mít v noci klid, ale nepomohlo to. V létě bude panu Kovářovi 50 let. Plánuje, že udělá velkou oslavu pro příbuzné i kamarády. Ale co na to bude říkat jeho soused? 18. Jaké problémy má pan Kovář? Doplňte věty. Někde můžete mít víc možností. 1. Pan Kovář žárlí na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Pan Kovář nemá rád . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Pan Kovář miluje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Paní Kovářová utrácí za . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Pan Kovář je zvyklý na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Pan Kovář se zlobí na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Pan Kovář si stěžuje na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Pan Kovář se těší na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19. Doplňte do vět podle textu v učebnici na str. 18 zájmeno který v nominativu nebo akuzativu sg.

21/9

1. David, . . . . . . . . . . . . . . se stará o dceru Alžbětu, je na mateřské dovolené. 2. Alžbětě, o . . . . . . . . . . . . . . se stará její tatínek David, je jeden rok. 3. Manželka Eva, . . . . . . . . . . . . . . byla s Alžbětou doma jen půl roku a pak šla do práce, čeká další dítě. 4. Pak půjde do práce David, . . . . . . . . . . . . . . teď byl doma s Alžbětou. 5. Veronika, . . . . . . . . . . . . . . má tříletého syna Martina, je svobodná matka. 6. Veronika nikdy nemluví o jeho otci, . . . . . . . . . . . . . . Martin nikdy neviděl. 7. Veronika měla zajímavou práci, . . . . . . . . . . . . . . jí stačila. 8. Martin se někdy možná bude ptát na tatínka, . . . . . . . . . . . . . . bude potřebovat. 9. Dům, . . . . . . . . . . . . . . mají Dvořákovi, je dost velký pro tři generace. 10. Vnuk Filip, . . . . . . . . . . . . . . se chce příští rok ženit, bydlí v podkroví. Lekce 2 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

21


21/11

20. Doplňte prepozice pro, na nebo za. 1. V Praze budeme ještě týden a potom pojedeme do Londýna . – . . . . . . . . . . týden pojedeme do Londýna. 2. Příští týden pojedu do Egypta. Budu tam od 1.9. do 21.9. – . . . . . . . . . . týden pojedu . . . . . . . . . . tři týdny do Egypta. 3. Příští měsíc poletím do Austrálie. Zůstanu tam dva měsíce. – . . . . . . . . . . měsíc poletím . . . . . . . . . . dva měsíce do Austrálie. 4. Odjedu příští týden. – . . . . . . . . . . týden odjedu. 5. Celé léto budu na chatě. – Jedu na chatu . . . . . . . . . . celé léto. 6. Odjíždím a dva týdny neuvidím kancelář. – Odjíždím . . . . . . . . . . dva týdny. 7. V téhle firmě budu pracovat už jenom měsíc. Pak začnu pracovat jinde. – . . . . . . . . . . měsíc začnu pracovat jinde. 8. O víkendu jsem byl v Berlíně. – Jel jsem do Berlína . . . . . . . . . . víkend. 9. Doma není žádný čaj. Půjdu . . . . . . . . . . čaj do obchodu. 10. Ráda bych si s tebou popovídala. Půjdeme někdy . . . . . . . . . . kafe? 11. Mám chuť na čerstvé pečivo. Jdu do pekárny . . . . . . . . . . rohlíky. 12. Včera jsem potkala Radka a šli jsme spolu . . . . . . . . . . skleničku. 13. Volal Miloš, chce jít zase někdy ke Flekům . . . . . . . . . . pivo.

21/12

21. Doplňte prepozice na, pro, o, za a přes. 1. Bojím se . . . . . . . . . . starou babičku, je nemocná.

14. . . . . . . . . . . tu firmu není problém zaplatit, má peníze.

2. Děkuju . . . . . . . . . . pomoc. Jste moc hodná!

15. Dnes je středa, . . . . . . . . . dva dny odjedeme na dovolenou.

3. Nemám peníze. Hodně utrácím . . . . . . . . . . oblečení.

16. Koupila jsem si krásný svetr . . . . . . . . . . 1000 korun.

4. Příští týden jedu . . . . . . . . . . tři dny do Brna.

17. Koupila jsem vajíčka . . . . . . . . . . palačinky.

5. Špatně jsem spal. Jsem zvyklý . . . . . . . . . . svou postel.

18. Paní Bílá! Mám tady dopis . . . . . . . . . . pana Nováka.

6. Mám strach . . . . . . . . . . syna. Už týden mi nevolal.

19. Musím jít . . . . . . . . . . chleba. Je otevřeno?

7. Manžel žárlí . . . . . . . . . . manželku. Chodí pozdě domů.

20. Nechceš jít . . . . . . . . . . kafe a popovídat si?

8. Myslím . . . . . . . . . . kamarádku. Má teď nějaké problémy.

21. Mám tolik práce! Nemám čas . . . . . . . . . . oběd.

9. Starám se . . . . . . . . . . dědečka. Je už moc starý.

22. Nevím, co mám dělat. Prosím tě . . . . . . . . . . radu.

10. Těším se . . . . . . . . . . jaro. Ta zima je tak dlouhá!

23. Příští týden jedeme . . . . . . . . . . chatu. Moc se těším.

11. Večer chodím domů . . . . . . . . . . park a dost se bojím.

24. Babičku bolí nohy. Stěžuje si. . . . . . . . . . počasí.

12. Zlobím se . . . . . . . . . . šéfa, protože mi nedal dovolenou.

25. Uvařila jsem večeři . . . . . . . . . . všechny kamarády.

13. Žádám úředníka . . . . . . . . . . nový formulář.

26. Špatně si zvykám . . . . . . . . . . letní čas.

22/15

22. Kam to dáme? Doplňte formy akuzativu sg. Například: Kniha je pod stolem. – Knihu dáme na stůl.

1. Kočka leží pod židlí. – . . . . . . . . . . . . . . . dáme na . . . . . . . . . . . . . . . 2. Váza je pod knihovnou. – . . . . . . . . . . . . . dáme na . . . . . . . . . . . . . . . 3. Jídlo ještě není na talíři. – . . . . . . . . . . . . . dáme na . . . . . . . . . . . . . . . 4. Sklenička je pod oknem. – . . . . . . . . . . . . . dáme na . . . . . . . . . . . . . . . 5. Kalendář je pod skříňkou. – . . . . . . . . . . . . dáme nad . . . . . . . . . . . . . . . 6. Televize je pod stolkem. – . . . . . . . . . . . . . dáme na . . . . . . . . . . . . . . . 7. Taška je pod židlí. – . . . . . . . . . . . . . . . . dáme na . . . . . . . . . . . . . . . 8. Květina je pod policí. – . . . . . . . . . . . . . . . dáme na . . . . . . . . . . . . . . . 9. Koberec je před gaučem. – . . . . . . . . . . . . . dáme pod . . . . . . . . . . . . . . . 10. Krabice je před skříní. – . . . . . . . . . . . . . dáme na . . . . . . . . . . . . . . .

23. Tvořte věty podle modelu. Doplňte dva/dvě a akuzativ plurálu. Například: (bratr) – Mám dva bratry.

1. (sestřenice) – Mám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. (tchyně) – Mám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. (teta) – Mám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. (bratranec) – Mám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. (kolega) – Mám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. (pes) – Mám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22 Lekce 2 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

22/2


7. (pokoj) – Mám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. (televize) – Mám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. (ložnice) – Mám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. (koberec) – Mám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. (garáž) – Mám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. (počítač) – Mám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. (obývák) – Mám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19. (jablko) – Mám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. (okno) – Mám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20. (talíř) – Mám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. (byt) – Mám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. (pivo) – Mám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. (židle) – Mám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. (sklenička) – Mám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. (skříň) – Mám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. (pomeranč) – Mám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. (gauč) – Mám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. (citrón) – Mám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Prohlédněte si obrázky. Co tito lidé dělají? Která věta patří ke kterému obrázku? Doplňte číslo obrázku. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1. Čte ji. . . . . . . . . . .

5. Píše ji. . . . . . . . . . .

9. Pije ji. . . . . . . . . . .

13. Myslí na něj. . . . . . . .

2. Dívá se na ně. . . . . . .

6. Jí ji. . . . . . . . . . . .

10. Myslí na ni. . . . . . . .

14. Fotografuje je. . . . . . .

3. Fotografuje ho. . . . . .

7. Píše ho. . . . . . . . . .

11. Pije ho. . . . . . . . . .

15. Dívá se na ni. . . . . . .

4. Čte je. . . . . . . . . . .

8. Hraje ho. . . . . . . . . .

12. Jí je. . . . . . . . . . . .

16. Hraje je. . . . . . . . . .

23/1

Lekce 2 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

23


23/1

25. Ke každé větě z předchozího cvičení napište větu se substantivem. Například: Čte ji. – Čte knihu.

1. Dívá se na ně. – Dívá se na . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Myslí na ni. – Myslí na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Fotografuje ho. – Fotografuje . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Pije ho. – Pije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Čte je. – Čte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Jí je. – Jí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Píše ji. – Píše . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Myslí na něj. – Myslí na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Jí ji. – Jí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Fotografuje je. – Fotografuje . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Píše ho. – Píše . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Dívá se na ni. – Dívá se na . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Hraje ho. – Hraje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Hraje je. – Hraje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Pije ji. – Pije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Doplňte zájmeno který v nominativu nebo akuzativu sg. Například: Žena, . . . . . . . pije kávu, je mladá. – Žena, která pije kávu, je mladá. Káva, . . . . . . pije žena, je dobrá. – Káva, kterou žena pije, je dobrá.

1. Víno, . . . . . . . . .

muž pije, je z Moravy.

10. Holka, na . . . . . . . mladý muž myslí, se jmenuje Sandra.

2. Muž, . . . . . . . . . . pije víno, je pan Sviták.

11. Student, . . . . . . .

3. Žena, . . . . . . . . .

12. Noviny, . . . . . . . . čte ta žena, jsou ze včerejška.

se dívá na televizi, je stará.

čte knihu, studuje biologii.

4. Televize, na . . . . . . se žena dívá, je také stará.

13. Muž, . . . . . . . . . . jí špagety, není Ital.

5. Kočky, na . . . . . . . se muž dívá, jsou šedo-bílé.

14. Polévka, . . . . . . . . jí žena, není dobrá.

6. Muž, . . . . . . . . . . se dívá na kočky, má brýle.

15. Žena, . . . . . . . . .

7. Děti, . . . . . . . . . . žena fotografuje, mají míč.

16. Muž, . . . . . . . . . . hraje tenis, je tlustý.

8. Kluk, . . . . . . . . .

muž fotografuje, jí zmrzlinu.

17. Esemeska, . . . . . .

9. Mladý muž, na . . . .

holka myslí, se jmenuje Pavel.

18. Test, . . . . . . . . . . píše, je hodně těžký.

hraje karty, má dlouhé vlasy. dívka píše, je hodně dlouhá.

27. Tvořte věty podle modelu. Používejte zájmeno který v nominativu nebo akuzativu sg. Například: žena – fotografovat děti – být – jejich maminka – Žena, která fotografuje děti, je jejich maminka.

1. muž – fotografovat – kluka – být – jeho tatínek

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. dívka – myslet na kluka – jmenovat se Sandra

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. kluk – myslet na holku – jmenovat se – Pavel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. kniha – číst student – být – ze školní knihovny

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. žena – číst noviny – být – naše sousedka

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. špagety – jíst ten muž – nebýt slané

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. žena – jíst polévku – neumět vůbec vařit

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. karty – hrát žena – být moc staré

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. dívka – psát esemesku – být Jarmila Králová

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24 Lekce 2 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT


23/1

28. Doplňte zájmena v akuzativu. 1. Viděla jsem . . . . . . . . . . . . . . . . . (on).

9. Zeptám se . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ty) ještě jednou.

2. Chtěla bych . . . . . . . . . . . . . . . . . (oni).

10. Chci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (oni).

3. Zná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Mám o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (oni) strach.

(já).

4. Stará se o . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ty).

12. Potřebuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . (vy)

5. Vidí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (my)?

13. Hádáme se o . . . . . . . . . . . . . . . . (on).

6. Těší se na . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ty).

14. Myslím na . . . . . . . . . . . . . . . . . . (oni).

7. Na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ty) se netěší.

15. Koupil to pro . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Nemá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (on) ráda.

16. Potřebuju . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ty).

(my).

23/1

29. Kam to dáme? Změňte věty podle modelu. Například: Váza je pod stolem. – Dáme ji na stůl.

1. Polštář je pod křeslem. – Dáme . . . . . . . . na . . . . . . . . . . . 2. Auto je před domem. – Dáme . . . . . . . . . . za . . . . . . . . . . . 3. Noviny jsou pod gaučem. – Dáme . . . . . . . na . . . . . . . . . . . 4. Váza je pod oknem. – Dáme . . . . . . . . . . na . . . . . . . . . . . 5. Pánev je pod sporákem. – Dáme . . . . . . . . na . . . . . . . . . . . 6. Obraz je pod televizí. – Dáme . . . . . . . . . nad . . . . . . . . . . . 7. Krabice je pod zrcadlem. – Dáme . . . . . . . . před . . . . . . . . . . 8. Květiny jsou před skříní. – Dáme . . . . . . . . na . . . . . . . . . . . 9. Kočka leží pod křeslem. – Dáme . . . . . . . . na . . . . . . . . . . . 10. Taška je před ledničkou. – Dáme . . . . . . . . na . . . . . . . . . . .

23/1

30. Místo substantiva v akuzativu použijte správné formy zájmen. Například: Manželka žárlí na manžela. – Manželka na něho žárlí.

1. Manžel žárlí na manželku. Manžel na . . . . . . . . žárlí.

9. Děkuju za pomoc. Děkuju za . . . . . . . . .

2. O syna nemám strach, ale o dceru ano. O . . . . . . . . nemám

10. Zlobím se na tebe a na Lenku. Zlobím se na . . . . . . . . .

strach, ale o . . . . . . . . ano. 3. Hodně utrácím za boty. Hodně za . . . . . . . . utrácím. 4. Viděl jsi Romanu? Viděl jsi . . . . . . . . ? 5. Bojím se o babičku. Bojím se o . . . . . . . . . 6. Žádám úředníka o formulář. Žádám . . . . . . . . o . . . . . . . . . 7. Myslím na dovolenou. Myslím na . . . . . . . . .

11. Jsem zvyklá na svou postel. Jsem na . . . . . . . . zvyklá. 12. Uvařila jsem večeři pro kamarády. Uvařila jsem . . . . . . . . pro . . . . . . . . . 13. Pro pana Lánského to není problém. Pro . . . . . . . . to není problém. 14. Nemám čas na oběd. Nemám na . . . . . . . . čas.

8. Starám se o dědečka a o babičku. Starám se o . . . . . . . . .

31. Místo substantiva v akuzativu doplňte zájmeno. Pozor na druhou logickou pozici ve větě.

23/1

Například: Kdo se o Alžbětu stará? – Kdo se o ni stará?

1. Kdy Eva půjde na mateřskou? – . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Neznám tu novou kolegyni. – . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Prarodiče se těší na vnoučata. – . . . . . . . . . . . . . . .

7. Kdo hledá mě a Renatu? – . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Koupili jsme garáž. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Prodal jsem auto. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Mám strach o tebe a o Martina. – . . . . . . . . . . . . . .

9. Koupil jsem květiny pro přítelkyni. – . . . . . . . . . . . . .

5. Nemám ráda Martinu. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Dívala se na romantickou komedii. – . . . . . . . . . . . . . Lekce 2 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

25


24/1

32. Co je to? Doplňte slova. bufet cukrárna

hospoda jídelna

menza pařba

rodinná oslava stánek

svačina večírek

1 Jdu tam, když si chci rychle koupit nějaké levné jídlo, například na nádraží: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Jdu tam, když chci pít pivo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Jdu tam, když mám chuť na něco sladkého: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Jídlo mezi snídaní a obědem: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Jiné slovo pro party: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Akce, kdy se opravdu hodně pije: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Setkání příbuzných, když má někdo narozeniny nebo svátek: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Jedí tam vysokoškolští studenti: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Koupím si tam párek v rohlíku: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Můžu tam levně obědvat, ale není tam obsluha: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24/4

33. Doplňte do textu slova. chodí chuť na zmrzlinu chutná

jdou vepřové nudličky si objedná

dobrá obsluha plno polední menu

řídit stravenky

si vybírají zamluvil stůl

Marta a její rodiče dnes (1.) . . . . . . . . . . . . . . na oběd do restaurace. (2.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . spolu na oběd každý měsíc. Pan Brož (3.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . předem, to je dobře, protože dneska je (4.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . V restauraci je (5.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hned, jak se posadí, přijde servírka a ptá se, co si dají. Bohužel už není (6.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , tak (7.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jídlo z jídelního lístku. Pan Brož bude (8.) . . . . . . . . . . . . . . , tak pije minerálku a později hruškový džus. Jenom on (9.) . . . . . . . . . . . . . . polévku a hlavní jídlo. Paní Brožová chce biftek a Marta přemýšlí, jestli si má dát salát nebo (10.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nakonec si objedná salát, ale bez majonézy. Jídlo všem (11.) . . . . . . . . . . . . . . . Marta má ještě (12.) . . . . . . . . . . . . . . a pak pan Brož zaplatí. Nemůže platit kartou, ale berou tady (13.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34. Představte si, že jste v této situaci. Co řeknete nebo slyšíte? Chcete to do trojky? Je mi líto, ale už není. Je tady volno?

Máte vybráno? Můžete mi to zabalit? Ne, jenom hotově.

Tady, nebo s sebou? Venku se neobsluhuje. Zvlášť, nebo dohromady?

1. Přijdete do restaurace, všude je plno, jen u jednoho stolu sedí jeden člověk. Ptáte se ho: „ . . . . . . . . . . . . “ 2. Je krásný letní den, nechcete sedět v restauraci, ale venku na zahrádce, ale musíte si objednat jídlo a pití uvnitř, protože . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Jste v bufetu a říkáte prodavačce: „Dva šunkové chlebíčky, prosím.“ A ona se ptá: „. . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 4. Posadili jste se v restauraci a číšník vám dal jídelní lístek. Za chvíli zase přijde a ptá se: „. . . . . . . . . . . . . . “ 5. Chcete platit. Ptáte se, jestli můžete platit kartou. Číšník odpovídá: „. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 6. Chcete si objednat jablečný džus. Číšník se zeptá: „. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 7. Je 13.30, vy chcete obědvat, objednáváte si smažené rybí filé a bramborovou kaši, ale číšník říká: „. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 8. V pizzerii jste si dali opravdu velkou pizzu. Celou ji nesníte. Říkáte číšníkovi: „. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 9. Obědváte s kolegou. Když chcete platit, číšník se vás zeptá: „. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 26 Lekce 2 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

25/6


35. Procvičujte slova ze strany 25. Vyluštěte křížovku. 1)

25/9

. . . . . . . . . . . . maso nožem 2) je bílý mléčný produkt, kte-

1

rý přidáváme do kávy 3) . . . . . . . . . . . . salám nemůžeme jíst,

k 2

je moc starý 4) jedno slovo pro kuře, husu, kachnu 5) luštěni-

e s

e

na hnědé barvy 6) . . . . . . . . . . . . dort nebo maso 7) nevařený

3

z

8) .

4

d

. . . . . . . . . . . víno nebo vodu do skleničky 9) . . . . . . . . . . . .

brambory jsou moc měkké 11)

10)

. . . . . . . . . . . . jídlo na oleji

5

jedno slovo pro párek, klobásu a salám 12) zelenina bílé

15) .

7

. . . . . . . . . . . ryby nebo maso 16) ovoce červené nebo zele-

23)

22)

9

jedno slovo pro špagety, makarony

jídlo, které se moc dlouho vařilo bez vody nebo připravova-

lo na oleji, je . . . . . . . . . . . . 24) vařit v malém množství vody 25)

a t

p ý

né barvy 17) dáváme je do polévky 18) mléčný produkt, speciáljídlo je moc slané

ů

s

ní sýr 19) ryba 20) luštěnina oválného tvaru 21) . . . . . . . . . . . .

8

l

r

o

t é

10 s 11 u

a

t

i 12 k 13 m

. . . . . . . . . . . . banán, brambory, jablko 26) . . . . . . . . . . . .

maso na terase nebo na zahradě

ě a 14 š

á

15 u

Tajenka:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .

t 16 j

o

17 n

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , budeš tady dlouhá léta. (české přísloví)

18

t

e h

a 19 p

20 21 p 22

Rozumíte přísloví?

f

a

e

e t

u e

ě

24 d 25 26 g

l

u i

é i á

23 p

Řekněte ho jinými slovy. Máte ve svém jazyce podobné?

ý

ž

č 6

barvy 13) . . . . . . . . . . . . kávu lžičkou 14) zelenina zelené barvy

a

e

é

t

u a

t a

t

25/9

36. Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda. Víte, že… oblíbenou letní aktivitou Čechů je chodit do lesa na houby? Aspoň jednou za rok jde na houby 70 % Čechů. Statistika říká, že každá česká rodina nasbírá za rok průměrně 8 kilogramů hub. A co se dá s houbami dělat? Můžeme z nich dělat saláty, vařit polévky a omáčky, smažit je jako řízky nebo dusit je jako smaženici. 1. Češi chodí v létě rádi na houby.

Ano / Ne

2. 70 % Čechů chodí do lesa.

Ano / Ne

3. Česká rodina sní každý rok 8 kilogramů hub.

Ano / Ne

4. Z hub můžeme připravit hodně jídel.

Ano / Ne

Lekce 2 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

27


25/9+

37. Doplňte následující výrazy do receptu na houbovou smaženici. cibuli dusíme

kousky nakrájíme

nalijeme očistíme

opepříme zamícháme

Houbová smaženice Cibuli (1.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a smažíme na oleji. Houby (2.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a nakrájíme na (3.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Na osmaženou (4.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dáme houby, zamícháme, (5.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . trochu vody a (6.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . asi 20 až 25 minut doměkka. Občas zamícháme. Osolíme, (7.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a přidáme kmín. Nakonec přidáme jedno nebo dvě vajíčka a (8.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ještě chvíli smažíme. Podáváme s chlebem.

25/11

38. Co můžete najít na jídelním lístku? brambory kachna kuře

květák losos maso

pstruh rýže řízek

sýr zelenina žampiony

1. smažený,-á,-é: smažený sýr, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. pečený,-á,-é: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. vařený,-á,-é: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. grilovaný,-á,-é: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. dušený,-á,-é: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. uzený,-á,-é: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39. Na co si můžete v restauraci stěžovat? (Pozor na správnou formu adjektiv.) hlasitý pomalý přesolený

připálený rozvařený starý

špinavý studený syrový

25/13

teplý vysoký zkažený

1. stůl je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. rýže je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. hudba je moc .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. pivo je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. obsluha je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. víno je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. polévka je .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. majonéza v salátu je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. pečivo je .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. hranolky jsou .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. maso je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. účet je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. brambory jsou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40. Poslechněte si ještě jednou dialogy z učebnice na str. 25. Pak doplňte texty. 1. dialog Host si dal hovězí polévku a (1.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s bramborovou kaší, ale kaše byla nějaká (2.) . . . . . . . . . . . . . . . . . K pití si dal pivo (3.) . . . . . . . . . . . . . . . . . , ale pivo bylo teplé. Servírka se omlouvá a chce mu přinést jiné, ale host už (4. ) . . . . . . . . . . . . . . . . . Platí, a protože nebyl moc spokojený, dává servírce spropitné jenom (5.) . . . . . . . . . . . . . . . . . koruny. 2. dialog Paní si vybrala (1.) . . . . . . . . . . . . . . . . . biftek a smetanové brambory. K pití si dala (2.) . . . . . . . . . . . . . . . . . Mattonku. Moc jí (3.) . . . . . . . . . . . . . . . . . a chce si dát ještě (4.) . . . . . . . . . . . . . . . . . Nechá spropitné (5.) . . . . . . . . . . . . . . . . . korun.

28 Lekce 2 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

25/14


3. dialog Číšník je hodně nepříjemný a nervózní, protože má v restauraci (1.) . . . . . . . . . . . . . . . . . lidí. Hosté si dají jeden (2.) . . . . . . . . . . . . . . . . . s bramborem a jeden (3.) . . . . . . . . . . . . . . . . . s hranolky. Dali by si salát, ale v restauraci žádný nemají. Když platí, chce číšník 760 korun, protože vzal jiný (4.) . . . . . . . . . . . . . . . . . Hosté protestují a platí jen (5.) . . . . . . . . . . . . . . . . . korun.

Procvičujeme pravopis Zopakujte si 1. Doplňte malé nebo velké písmeno. Š – š: 1. Znáte nějakého _védského spisovatele?

R – r: 10. Je _umunština těžký jazyk?

2. Mají všichni _védi světlé vlasy?

11. Můžete jmenovat tři _uské sportovce?

3. Byli jste už ve _výcarsku.

12. Učili jste se někdy _usky?

4. Chtěli byste studovat _panělštinu?

13. Je Salcburk v _akousku?

5. Byl Kryštov Kolumbus _paněl?

14. Jedli jste někdy _akouské speciality?

A – a: 6. Leží _lžírsko v severní _frice?

P – p: 15. Je fotbalista Maradona _eruánec?

7. Znáte ještě jiné _frické státy?

16. Chtěli byste cestovat po _eru?

8. Víte, jakým jazykem se mluví v _rgentině?

17. Byl papež Jan Pavel II. _olák?

9. Už jste pili _ustralské víno?

18. Umíte _ortugalsky?

2. Doplňte čárky. 1. Bydlí v bytě který si sám zrekonstruoval.

4. Má malou dceru o kterou se stará sám.

2. Žena kterou tolik miloval si vzala jeho nejlepšího kamaráda.

5. Vydělává hodně peněz které pak utrácí za drahé víno a jídlo

3. Kolega kterého nesnáší má lepší plat než on.

v luxusních restauracích.

3. Doplňte -i / -í nebo -y / -ý. 1. j_ný

6. j_nam

11. tř_da

16. lž_ce

21. ž_vot

2. c_tit

7. ch__trý

12. zaj_mavý

17. br_le

22. Č_na

3. Alž_r

6. ř__dič

13. nejdř_v

18. poč_tačový

23. koš_le

4. rež_sér

9. j__dlo

14. seš_t

19. tak_

24. r_bník

5. r_ma

10. r__že

15. holč_čka

20. noh_

25. pr_č

Pravidlo: Psaní -i / -í a -y / -ý po tvrdých a měkkých konsonantech II Po konsonantech d, t, n můžeme psát a) -y Vyslovujeme: [d], [t], [n], například tady, ty, šťastný. b) -i Vyslovujeme: [ď], [ť], [ň], například divadlo, ticho, nikdo. Český mluvčí ve výslovnosti i nebo y po d, t, slyší rozdíl, nemá tedy problém napsat správně i nebo y. Vy už hodně těchto slov umíte napsat i vyslovit. Pokud si nejste jisti, zkuste si říct slovo s oběma variantami, tedy s i nebo s y. Pomůže vám to rozhodnout se podle výslovnosti. Viz také Hlavní principy českého pravopisu, učebnice str. 205. POZOR: V některých slovech přejatých z cizích jazyků toto pravidlo neplatí. Píšeme v nich di, ti, ni, ale čteme [d], [t], [n], ne [ď], [ť], [ň]. Například: politika, tenis, diktát… Více na straně 41.

Lekce 2 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

29


4. Doplňte -i / -í nebo -y / -ý. 1. češt__na

7. dohromad_

13. d_vka

19. vžd_cky

2. d_tě

8. ct_žádostivý

14. rod_če

20. n_kde

3. nové oblečen_

9. náušn_ce

15. řid_čka

21. sn_dat

4. d_ky

10. n_c

16. kn_ha

22. t_den

5. Lond_n

11. vesn_ce

17. kd_ž

23. narozen_ny

6. hod_na

12. řed_tel

18. tad_

24. starš_

Pravidlo: Psaní čárek ve vedlejších větách II Před spojkami že, protože, když, i když, a tak, proto, a proto, až, aby, ačkoli, neboť, kdyby… musíme vždy psát čárku (Půjdeme na procházku, když bude hezké počasí.) Všimněte si, jak píšeme čárku, když je pořadí vět opačné: Když bude hezké počasí, půjdeme na procházku.

5. Doplňte čárky. 1. Eva má vyšší plat než Martin proto chodí dál do práce. 2. Rozhodli se že David zůstane s dcerou doma. 3. O dceru se stará David protože je na „mateřské“ dovolené. 4. Být s dcerou Davida baví i když někdy je to těžké. 5. Kdyby chodil do práce viděl by dceru jen o víkendu. 6. Až bude Veroničin syn větší bude se možná ptát na tatínka. 7. Veronika si pořídila Martina když jí začalo být líto že nemá děti.

30 Lekce 2 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

8. Veronika se trochu bojí že se jednou Martin na tatínka začne ptát. 9. V domě Dvořákových bydlí v přízemí dědeček a babička protože by se jim špatně chodilo do schodů. 10. Příští rok se bude jejich vnuk Filip ženit proto si rekonstruuje byt v podkroví. 11. I když se někdy hádají jsou rádi že bydlí pod jednou střechou.


LEKCE

3

Kde bydlíme a žijeme 27/3

1. Opakujte místa k bydlení ze strany 27.

o

puošť

2

t

nast

12

s

sotorv

1 chataj

j n

nozpein 17

z

n

14

10

t

chaat

q

qatus

a 3

kanraav

k

r 13

mjaák

m

k 15

i

liav

a 16

r

akmoparrd

a

p 4

sotmaa

s

m f

folt

o

koelj

j 5

napleák

p

a 9

e

zákme

k

11

u

rajtu

8

u

volbanug

n

7

6

ř

Tajenka: 1

2

3

4

5

4

6

7

8

9

,

í 4

10 11 12

13 14 15 16

17

Rozumíte přísloví? Řekněte ho jinými slovy. Máte ve svém jazyce podobné? Lekce 3 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

31


2. Kde můžeme bydlet? Používejte slova z předchozího cvičení. Tvořte formy lokálu podle modelu. Zařaďte je do tabulky podle koncovky. -u

-ě/ -e

ve squatu

ve vile

27/3

-i na poušti

28/3

3. Co není správně? Označte. Například: Byl jsem na prohlídce koncertu, zámku, muzea, u doktora.

1. Natírám loď, stůl, obývák, chatu. 2. Trávím víkend, dovolenou, léto, počasí na chatě. 3. Vyrábím stoly, auta, písničky, lodě. 4. Chytám stromy, ryby, zloděje, míč. 5. Vyměním špatné počasí za hezké počasí, malý byt za větší, hausbót za chatu, staré auto za nové.

6. Vytáhnu auto na výlet, loď na břeh, papíry z tašky, rybu na palubu. 7. Užívám si zelenou barvu, život na chalupě, dovolenou, výlet na hrad. 8. Stavím obraz, stan, dům, hausbót. 9. Okouzlit mě může film, žena, jarní sluníčko, chřipka.

4. Doplňte do textu následující výrazy. dostat se houpat natřít

za nic nevyměnila okouzlily postavil

28/3 na samotě slavnosti svoje strašidlo

moderní topení tráví moc romantické

Bydlení na hradě není (1.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kastelánka Zdeňka Vaníčková to ví moc dobře, protože bydlí na hradě Roštejn už dvanáct let. Bydlí (2.) . . . . . . . . . . . . . . uprostřed lesa, v zimě mají problém (3.) . . . . . . . . . . . . do města, protože všude leží hodně sněhu. Když hodně mrzne, v bytě je jen 17° C, i když mají (4.) . . . . . . . . . . . . . . . Ale paní kastelánka by hrad (5.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Výhodou je klid, lesy a ticho. Na hrad k nim také jezdí přátelé. A v sezóně je tam lidí dost – jezdí turisté. Kastelánka Vaníčková má svou práci ráda a pro turisty pořádá (6.) . . . . . . . . . . . . a prohlídky. Na hradě mají i (7.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , je to duch Ferdinand. Pan Hodek nikdy nebyl u moře, ale lidé mu říkají „mořský vlk“, protože už třicet let (8.) . . . . . . . . . . . . skoro celý rok na svém hausbótu. Na hausbótu na rozdíl od chaty nemůžete bydlet v zimě. Pan Hodek měl před mnoha lety chatu, ale pak ho (9.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . hausbóty. V jednom hausbótu bydlí a dvacet hausbótů už (10.) . . . . . . . . . . . . . . . . Když pan Hodek nevyrábí hausbóty, chytá ryby. Říká, že život na hausbótu je jednodušší než život na chatě. Jenom na podzim musíte hausbót vytáhnout na břeh a na jaře ho (11). . . . . . . . . . . . . Už by nikdy nechtěl mít chalupu u vody, on se musí (12). . . . . . . . . . . . . přímo na vodě.

5. Doplňte oba, obě nebo oboje. 1. Hrad Buchlov je na Moravě a hrad Okoř je blízko Prahy. . . . . . . . . . . . . hrady často navštěvují turisté. 2. Hradní pán pije kávu v salónu a pak se dívá ve věži na hvězdy. . . . . . . . . . . . . je moc romantické. 3. Kastelánka Vaníčková bydlí na hradě a její dcera také . . . . . . . . . . . . bydlí na hradě. 4. Na Roštejně straší duch Ferdinand, na hradě v Českém Krumlově straší Bílá paní. . . . . . . . . . . . . strašidla jsou populární. 5. Pan Hodek staví hausbóty a často chytá ryby. . . . . . . . . . . . . ho moc baví. 6. Pan Hodek má hausbót u Boudova, pan Liška u Uherského Hradiště. . . . . . . . . . . . . své hausbóty milují. 7. Paní Samková a paní Lipská bydlí v Boudově. . . . . . . . . . . . . pana Hodka dobře znají. 8. Hausbót musíte na jaře natřít, a když máte chuť, umyjete palubu. . . . . . . . . . . . . dělají hausbótáři rádi. 32 Lekce 3 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

28/3


28/3+

6. Jaké výhody a jaké nevýhody má bydlení v iglú? 1. Představuju si, že v iglú je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Výhoda / nevýhoda iglú je, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Líbí se mi, že v iglú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Okouzluje mě, že iglú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Ve srovnání s panelákem je iglú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Na rozdíl od paneláku je v iglú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Nevyměnil/a bych iglú za . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Vadilo by mi, že v iglú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Co víte o iglú? Spojte věty. 1. Iglú je typické pro

A. ze sněhu.

2. Dnes ale žije v iglú jen

B. jen 20 minut.

3. Iglú si Eskymáci staví

C. arktickou zimu.

4. Na stavbu provizorního iglú potřebují

D. proto tam není pod nulou.

5. Eskymáci v něm tráví dlouhou

E. ve Švédsku.

6. Většinou v něm nejsou okna,

F. polovina Eskymáků.

7. Topení v iglú není, ale sníh dobře izoluje,

G. až 100 lidí.

8. Největší iglú na světě se každý rok staví

H. ale přes sníh se do iglú dostane dost světla.

9. Je to Ledový hotel

I. kanadské Eskymáky.

10. Může v něm spát

J. pro turisty.

8. Jak se bydlí v maringotce? Doplňte slova do textu. 1.

a) nábytek

b) zařízení

c) věci

6.

a) pronajal

b) postavil

c) vyrobil

2.

a) přes

b) do

c) po

7.

a) houpe

b) okouzluje

c) užívá

3.

a) jsou

b) jedou

c) tráví

8.

a) nevyměnili

b) vyměnili

c) změnili

4.

a) vybavená

b) je

c) má

9.

a) přijedou

b) dostanou

c) odjedou

5.

a) pořídili

b) pořídí

c) chtějí pořídit

10.

a) končí

b) začínají

c) přestanou

28/3+

Jak se bydlí na hradě a na hausbótu, to už víme. Ale jak se bydlí v maringotce? Asi byste byli překvapení, protože (1.) . . . . . . . . . . . . . . . . je to tu skoro stejné jako u vás doma. Pan Vronský je žonglér a celý život pracuje u různých cirkusů. Cestuje s nimi (2.) . . . . . . . . . . . . . . celé Evropě. Jeho manželka je artistka. Neumějí si představit jiné povolání, práce v kanceláři by je nebavila. Oba jsou z cirkusových rodin, a tak jsou odmalička zvyklí žít v maringotce. V Brně mají malý byt, kde (3.) . . . . . . zimu, když mají cirkusy přestávku. Možná si představujete, že v maringotce není místo a člověk musí žít jako před sto lety. Maringotka pana Vronského je ale zařízená moc pěkně. Mají v ní všechno, co potřebují. Je tady obývák i s pohovkou a televizí, malá ložnice, kuchyň, která je (4.) . . . . . . . . .

ledničkou, sporákem i mikrovlnkou. V koupelně je sprcha, prač-

ka a samozřejmě záchod. Tahle maringotka je už jejich druhá, (5.) . . . . . . . . . . . . . . . si ji před patnácti lety. Minulý rok ji pan Vronský krásně zrekonstruoval. Sám (6.) . . . . . . . . . . . . . . a natřel všechny poličky a skřínky, práce se dřevem mu opravdu jde. V maringotce má každá věc své místo a všechno je vždy perfektně uklizené. Když maringotka jede, trochu se to (7.) . . . . . . . . . . . . , ale nic nepadá a nic se nerozbije. Maringotku by manželé Vronských za nic (8.) . . . . . . . . . . . .  , život v ní je zábavný a oni se nikdy nenudí. Domů do Brna se (9.) . . . . . . . . . . . . až na podzim, ale už po Vánocích se (10). . . . . . . . . . . . . . těšit na jaro, kdy budou moct vyjet na novou cestu za prací. Lekce 3 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

33


9. Vyberte větu, která odpovídá informaci v textu. Vždy jedna věta je správná. 1. a) Bydlení v maringotce není jiné než v normálním bytě.

4. a) Život v maringotce je stejný

b) V maringotce se bydlí stejně jako na hausbótu.

jako před sto lety.

c) Bydlení v maringotce není pohodlné.

b) Před 15 lety pan Vronský zrekonstruoval druhou

2. a) Pan Vronský ještě nikdy nebyl v západní Evropě.

maringotku.

b) Pan Vronský je ženatý.

c) V zimě pracuje pan Vronský v Brně.

c) Pan Vronský umí pracovat se dřevem.

3. a) Manželé Vronských nikdy nežili v normálním bytě.

5. a) Když není maringotka perfektně uklizená, houpe se.

b) Manželka pana Vronského už jako dítě žila v maringotce.

b) Nikde jinde než v maringotce by manželé nemohli žít.

c) Předtím než pan Vronský začal pracovat u cirkusu,

c) Po Vánocích manželé Vronských vyjíždějí na novou

pracoval v kanceláři.

cestu.

29/8

10. Doplňte perfektivní sloveso. 1. vytahovat / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *

6. natírat / .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *

2. rozbíjet se / .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. okouzlovat / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. představovat si / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. trávit / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. stavět / .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. užívat si / .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *

5. pořádat / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. vyrábět / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Označte vhodnou formu slovesa.

29/8

1. Honza staví / postaví dům už tři roky. 2. Ten stůl už není hezký. Musím ho znovu natírat / natřít. 3. Automobily se v Mladé Boleslavi vyrábějí / vyrobí už skoro 100 let. 4. Byla jsem v Paříži, to město mě skutečně okouzlovalo / okouzlilo. 5 Plot kolem zahrady jsme natírali / natřeli celý týden. 6. Kde obvykle trávíš / strávíš víkend? 7. Představuj si / Představ si, že se Renata vdala! 8. V té malé galerii vždycky pořádají / uspořádají zajímavé výstavy. 9. Někdy si představuju / představím, že žiju v úplně jiné zemi. 10. Na okraji města stavěli / postavili nový stadion. Už je otevřený.

12. Doplňte před, předtím a předtím než. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . hodinou češtiny si zajdeme na kafe. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . začne čeština, si zajdeme na kafe. 3. Teď si někdy zajdeme na kafe, ale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jsme chodili na pivo. 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . přijde návštěva, musíme uklidit. 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . příchodem návštěvy musíme uklidit. 6. Večer přijde návštěva, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . musíme uklidit. 7. Slavnost začne v devět, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bude koncert. 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . slavností bude koncert. 9. Koncert bude . . . . . . . . . . . . . . . . . začne slavnost. 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . hausbót natřeme, musíme ho vytáhnout z vody. 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . natíráním hausbót vytáhneme z vody. 12. Hausbót natřeme, ale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ho vytáhneme z vody. 34 Lekce 3 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

29/10


30/6

13. Doplňte formy lokálu sg. Mluvíme o…

5. (její sestřenice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. (jeho syn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. (tvůj manžel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. (můj bratr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. (váš švagr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. (moje kamarádka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. (naše rodina) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. (tvoje sestra) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. (jejich dědeček). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31/9

14. Tvořte vedlejší věty se zájmenem který v lokálu nebo akuzativu sg. Někdy budete muset přidat prepozice na, v/ve nebo o. Například: Kastelánka pořádá akci. – Mluví o akci, . . . . . . . . . . . . . . . pořádá. – Mluví o akci, kterou pořádá.

1 Bratr rád poslouchá hudbu. – Mluví o hudbě, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . poslouchá. 2. Zná ten starý hrad. – Mluví o tom starém hradu, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zná. 3. David má strach o syna. – Mluví o synovi, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . má strach. 4. Včera myslel na konferenci. – Mluví o konferenci, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . včera myslel. 5. O víkendu se dívali na film. – Mluví o filmu, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . se dívali o víkendu. 6. Domluvili jsme se na projektu. – Mluví o projektu, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jsme se domluvili. 7. Přemýšlel o bratrovi. – Mluví o bratrovi, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . přemýšlel. 8. Četl reportáž. – Mluví o reportáži, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . četl. 9. Žárlí na manžela. – Mluví o manželovi, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . žárlí. 10. Stěžoval si na kolegu. – Mluví o kolegovi, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . si stěžoval. 11. Těším se na večer. – Mluvím o večeru, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . se těším. 12. Je zvyklá na svůj pokoj. – Mluví o pokoji, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je zvyklá.

15. Označte správnou formu.

31/10

1. Babička mi vyprávěla pohádky o princeznu / princezně. 2. Bál se o manželce / manželku. 3. Co si myslíš o jeho nová přítelkyně / jeho nové přítelkyni? 4. Často pochybuju o styl svého života / stylu svého života. 5. Diskutujeme o novou metodu / nové metodě. 6. Dlouho čekáme na objednaném jídle / objednané jídlo. 7. Domluvili jsme se na termínu / termín. 8. Má strach o staršího syna / starším synovi. 9. Na úřadě žádal o novém formuláři / nový formulář. 10. Napsal diplomovou práci o českém kondicionálu / český kondicionál. 11. Někdy myslím na naší kamarádce / naši kamarádku. 12. Povídali jsme si o včerejší hodinu češtiny / včerejší hodině češtiny. 13. Přemýšlel jsi o tu novou práci / té nové práci? 14. Slyšel hluk / hluku. 15. Slyšeli o kongresu / kongres. 16. Stará se o malé sestřenici / malou sestřenici. 17. Studenti četli knihy o matematiku / matematice. 18. Ta práce jeho bratrovi / jeho bratra nebaví. 19. Těšíme se na letošní dovolené / letošní dovolenou. 20. Včera se u piva bavili o jeho bratrovi / jeho bratra.

Lekce 3 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

35


16. Výrazy v závorkách použijte ve správné formě (akuzativu nebo lokálu).

31/10

1 Slyšel jsem o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (tvůj problém). 2. Mám strach o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (náš pes). 3. Diskutovali jsme o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (jeho nový román). 4. Těším se na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (tvoje oslava narozenin). 5. Myslím na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (váš syn). 6. Bavili jsme se o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (jejich finanční situace). 7. Postaráme se o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (váš byt), až budete na dovolené. 8. Díváme se na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (tvoje fotografie). 9. Bojíme se o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (náš kamarád). 10. Co si myslíš o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (můj plán)?

17. Tvořte správnou formu podle modelu. Pozor na zájmeno svůj.

31/10+

Například: M luvím o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (můj přítel). – Mluvím o svém příteli. Mluví o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (můj přítel). – Mluví o mém příteli.

1. Bojí se o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (jeho dcera).

5. Máme strach o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (její otec).

Bojím se o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (jeho dcera).

Má strach o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (její otec).

2. Myslí na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (moje práce).

6. Vyprávěl nám o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (jejich byt).

Myslím na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (moje práce).

Vyprávěl nám o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (jeho byt).

3. Stará se o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (tvoje babička).

7. Přemýšlím o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (moje situace).

Staráš se o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (tvoje babička).

Přemýšlí o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (moje situace).

4. Napsal mi o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (jeho dovolená).

8. Máme rádi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (naše město).

Napsala mi o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (jeho dovolená).

Mají rádi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (naše město).

18. Doplňte o tom, o to, na tom a na to.

31/11

Například: N ikdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . neslyšeli. – Nikdy o tom neslyšeli.

1 Nepochybuju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Požádal mě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . minulý týden.

2. Někdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . myslím.

9. Podívali jsme se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ještě jednou.

3. Diskutujeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . často.

10. Píšu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v nové knize.

4. Bavili jsme se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . při snídani.

11. Postarám se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Požádala jsem ho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . včera.

12. Těším se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jako malé dítě.

6. Domluvili jsme se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Někdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . přemýšlím.

7. Jednou ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . budu vyprávět.

14. Ráno jsem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . slyšel od Martina.

19. Označte vhodný spojovací výraz. 1. Pochybuju o tom, že / proč bydlení na hradě je lepší než v normálním bytě. 2. Nepochybuju o tom, co / jak paní kastelánka řekla o bydlení na hradě. 3. Čtu o tom, kde / proč se paní kastelánka nedostane do civilizace. 4. Kastelánka nám vyprávěla o tom, co / jak duch Ferdinand rozbil na hradě zrcadlo. 5. Myslím na to, co / že kastelánka řekla o hradě. 6. Těším se na to, co / že se v létě podíváme na hrad Roštejn. 7. V novinách píšou o tom, že / co na hradě straší duch. 8. Slyšel jsem o tom, co / že na Roštejně dělají i noční prohlídky. 9. Čtu o tom, jak / když si pan Hodek postavil hausbót. 10. Diskutujeme o tom, jestli / jak si také nepořídíme hausbót. 11. Hádáme se o to, kde / že je nejlepší bydlet. 12. Přemýšlím o tom, kde / co řekl pan Hodek o bydlení na hausbótu. 36 Lekce 3 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

31/11+


20. Kde můžeme bydlet? Doplňte prepozice v / ve a na a formy lokálu sg.

32/2

Například: _ levn_ hotel_ – v levném hotelu

1. _ velk_ dom_

7. _ mal_ vil_

13. _ strašideln_ hrad_

2. _ modern_ lod_

8. _ rakousk_ kemp_

14. _ tepl_ stan_

3. _ horsk_ chat_

9. _ luxusn_ loft_

15. _ star_ panelák_

4. _ pražsk_ činžák_

10. _ vlastn_ pokoj_

16. _ luxusn_ byt_

5. _ romantick_ zámk_

11. _ newyorsk_ mrakodrap_

17. _ africk_ poušt_

6. _ drah_ jacht_

12. _ levn_ penzion_

18. _ exotick_ ostrov_

21. Rozdělte prepozice podle toho, se kterým pádem se pojí. na

mezi

o

po

pod

pro

nad

32/12

při

v

přes

před

za

Prepozice a pády akuzativ lokál akuzativ a lokál

32/12

22. Výrazy v závorkách použijte ve správné formě. 1. Polštář leží na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ta zelená pohovka). 2. Vázu dáme na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ta nová skříňka). 3. Včera mluvili o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (politická situace) ve střední Evropě. 4. Koupil knihu pro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (jeho nová přítelkyně). 5. Po . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (dobrá večeře) si dáme skleničku dobrého vína. 6. Při . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (minulá návštěva) u rodičů se dozvěděl hodně nového. 7. Domů šel přes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (noční náměstí). 8. V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ten nový obchod) prodávají výborné pečivo. 9. Obraz dáme nad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ta nová televize). 10. Kočka leží na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nový drahý koberec).

32/12

23. Doplňte prepozici v / ve, na, po, při a u. Jsem 1. _ zoo, 2. _ Lenky doma, 3. _ party, 4. _ oslavě, 5. _ ulici, 6. _ domu, 7. _ domě, 8. _ češtině, 9. _ zubaře, 10. _ kostele, 11. _ dětském hřišti, 12. _ policii, 13. _ poliklinice, 14. _ nemocnici. Když mám dovolenou, plavu 15. _ moři, ležím 16. _ pláži, chodím 17. _ městě, jím 18. _ pizzerii, plavu 19. _ bazénu, dárky kupuju 20. _ trhu, procházím se 21. _ pláži nebo 22. _ lese. Teď budeme jíst a 23. _ večeři půjdeme do kina. 24. _ jídle se nemluví, ale jí. Budeme o tom mluvit 25. _ mítinku. 26. _ té scéně v kině plakala. 27. _ kině šli ještě na skleničku.

33/5

24. Na mapě České republiky najděte tato města. Brno

Kladno

Luhačovice

Pardubice

Roztoky

České Budějovice

Klatovy

Mariánské Lázně

Plzeň

Ústí nad Labem

Frýdek – Místek

Liberec

Opava

Poděbrady

Zlín

Karlovy Vary

Litoměřice

Ostrava

Rokycany

Znojmo Lekce 3 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

37


25. Kde jste už byli/nikdy nebyli? Města z předchozího cvičení použijte v lokálu sg. nebo pl. a napište je do tabulky.

33/5

Už jsem byl/a v… / Nikdy jsem nebyl/a v … Názvy měst v singuláru -u

-e/-ě

-i /-í

Už jsem byl/a v… / Nikdy jsem nebyl/a v … Názvy měst v plurálu -ech

-ách

-ích

33/6

26. Doplňte akuzativ a lokál zájmen do tabulky. N

ty

on / ono

ona

A

ji

pro

ni

L o

my

vy

oni

tobě

27. Přečtěte si text. Není stylisticky dobrý. Co myslíte, proč?

Naďa a Lída sedí v kavárně. Naďa vypráví: „Romana má nový byt! Slyšela jsi o jejím novém bytě? Včera jsme se o tom novém bytě dlouho bavily. Koupila si ten nový byt minulý měsíc a hned se přestěhovala. Stěhování ale trvalo tři dny. Romana mi o stěhování vyprávěla. Všechno si musela zorganizovat sama. Nejdřív si myslela, že jí pomůže kamarád, který má velké auto. Požádala toho kamaráda o pomoc a on souhlasil. Potom jí kamarád ale řekl, že nemá čas. Romana se na toho kamaráda ještě dnes trochu zlobí. Dům, ve kterém má Romana byt, je na hezkém místě. Blízko domu je supermarket, restaurace i park. V parku bude Romana každé ráno běhat. Ten dům má jen jednu nevýhodu. Před domem je zastávka autobusu. Romana slyší autobusy každých 15 minut. Nemůže si na ty autobusy zvyknout.“

38 Lekce 3 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

33/6


28. Vylepšete text tím, že opakující se substantiva nahradíte zájmeny. Naďa a Lída sedí v kavárně. Naďa vypráví: „Romana má nový byt. Slyšela jsi o (1.) . . . . . . . . . . . ? Včera jsme se o (2.) . . . . . . . . . . dlouho bavily. Koupila si (3.) . . . . . . . . . . minulý měsíc a hned se přestěhovala. Stěhování ale trvalo tři dny. Romana mi o (4.) . . . . . . . . . vyprávěla. Všechno si musela zorganizovat sama. Nejdřív si myslela, že jí pomůže kamarád, který má velké auto. Požádala (5.) . . . . . . . . o pomoc a on souhlasil. Potom jí ale řekl, že nemá čas. Romana se na (6.) . . . . . . . . . ještě dnes trochu zlobí. Dům, ve kterém má Romana byt, je na hezkém místě. Blízko (7.) . . . . . . . . je supermarket, restaurace i park. V (8.) . . . . . . . . . bude Romana každé ráno běhat. Ten dům má jen jednu nevýhodu. Před ním je zastávka autobusu. Romana (9.) . . . . . . . . . slyší každých 15 minut. Nemůže si na (10.) . . . . . . . . . zvyknout.“ 34/4

29. Doplňte do textů následující výrazy. dlouhodobě do šesti milionů na hypotéku

na kraji Prahy na něj v paneláku

po i s poplatky pronajmout

v realitní kanceláři má zájem zařízený

Michal Nový je (1.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , protože chce koupit rodinný dům (2.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nebo v okolí. (3.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o dům 5 nebo 6 + 1 s garáží a zahradou maximálně (4.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . korun. Rád by ho koupil (5.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Makléř Michalovi nabízí jeden starší dům (6.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kompletní rekonstrukci v Hostivicích. Michal se (7.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chce jet podívat. Jana Tichá si chce (8.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pronajmout byt v Brně. Chce menší a (9.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . byt. Makléř Janě nabízí byt (10.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v Žabovřeskách, který stojí měsíčně 9 000 korun (11.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Je možné si ho (12.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na jeden rok.

35/6

30. Doplňte do inzerátu slova. se nachází osobního vlastnictví

v podzemní garáži sklep 3 m2²

dopravní spojení kuchyňskými spotřebiči

krásný výhled

Prodej bytu 2+kk do (1.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v klidné lokalitě v Praze 8, 116 m2. Byt (2.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v 6.patře, má (3. ) . . . . . . . . . . . . . . . . na park. K bytu patří (4.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parkování (5.) . . . . . . . . . . . . . . . . Výborné (6.) . . . . . . . . . . . . . . . . do centra (5 minut od stanice metra). Kuchyň je plně vybavená (7.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pan Svoboda se zajímá o byt v Praze 8. Telefonuje do realitní kanceláře. Co říká? 31. Doplňte dialog.

35/6

M: Realitní kancelář Real. Dobrý den. 1. S: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M: A který byt myslíte?

2. S: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M: Aha. Ano, ten je ještě volný.

3. S: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M: 3 820 000.

4. S: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cvičení pokračuje na následující straně. Lekce 3 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

39


35/6

M: Ano, samozřejmě, na hypotéku by to šlo.

5. S: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M: Ano, výtah tam je.

6. S: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M: Ne, dům je z roku 1986, ale je kompletně zrekonstruovaný.

7. S: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M: Jsou tam obvyklé spotřebiče, sporák, myčka, lednička, mikrovlnka.

8. S: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M: Ano, parkování je v ceně.

9. S: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M: Je tam jenom sprchový kout.

10. S: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M: Jistě, kdy by se vám to hodilo?

11. S:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M: Výborně, sejdeme se před domem.

35/8

32. Doplňte chybějící imperfektivní/perfektivní sloveso. 1. prodávat / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. zařizovat / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / pronajmout si*

6

3. stavět / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / zrekonstruovat

4. kupovat / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. pronajímat /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *

vybavovat / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33. Označte vhodnou formu slovesa. 35/8

1. Ten byt, který se mi líbil, makléř včera prodával / prodal. 2. Do Brna jsme přijeli na dva roky, chceme si pronajímat / pronajmout nějaký menší dům. 3. V Praze mám ještě jeden byt, který nepotřebuju, proto jsem ho pronajímala / pronajala kamarádce na pár měsíců. 4. Vedle našeho domu už několik měsíců staví / postaví nové nákupní centrum, je tu hrozný hluk. 5. Kamarád si kupoval / koupil nový 3+1 na sídlišti. 6. Tu kuchyň sis zařizovala / zařídila opravdu moc hezky! 7. Ten dům už rekonstruuju / zrekonstruuju tři roky. To víš, nemám moc peněz, jde to pomalu.

35/8

34. Doplňte do tabulky slova. substantivum

sloveso

adjektivum

pronájem zařízení rekonstruovat koupě prodaný X

postavený vybavit stavět

40 Lekce 3 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

X


Procvičujeme pravopis Zopakujte si 1. Doplňte -i / -í nebo -y / -ý. 1. rod_če

7. rušt_na

13. str_c

19. modern_

25. modr_

2. ř_zek

8. kon_ček

14. pohledn_ce

20. ch_bět

26. šat_

3. topen_

9. vždyck_

15. schod_

21. zelen_na

27. poj_štění

4. někd_

10. r_ba

16. př_buzný

22. j_delna

28. post_žený

5. prot_vný

11. sklen_ce

17. t_den

23. ř_dič

6. j_st

12. nat_rat

18. př_zemí

24. příjmen_

2. Doplňte čárky ve větě. 1. Kastelánka Zdeňka Vaníčková která bydlí s rodinou na hradě Roštejn by bydlení na hradě za nic nevyměnila. 2. Miluje bydlení na hradě i když je v něm někdy zima. 3. Na hradě pořádají různé akce a proto pracuje od rána do večera. 4. Panu Hodkovi říkají mořský vlk protože už třicet let žije na hausbótu. 5. Když pan Hodek ještě neměl hausbót jezdil na chatu. 6. Říká že na hausbótu je méně práce než na chatě protože stačí když ho na jaře natřete.

Pravidlo: Psaní -i / -í a -y / -ý ve slovech přejatých z cizích jazyků Na straně 15 jste se naučili pravidlo o psaní -i / -í a -y / -ý po tvrdých a měkkých souhláskách (konsonantech). V mnoha slovech přejatých z cizích jazyků se ale používá původní pravopis. Porovnejte: a lchymie – chirurg hysterický – historický rytmus – gril cyklus – ambiciózní

3. Doplňte -i nebo -y v těchto slovech (-y je jen v šesti slovech). 1. Afr_čan

8. br_gádník

15. gor_la

22. h_mna

29. Br_t

2. text_l

9. c_klista

16. gramat_ka

23. klin_ka

30. h_potéka

3. Amer_ka

10. d_ář

17. akt_vita

24. komed_e

31. kron_ka

4. automechan_k

11. d_skotéka

18. hekt_cký

25. fest_val

32. techn_ka

5. bonbon_éra

12. h_potéza

19. párt_

26. h_pnóza

33. kr_ze

6. polit_cký

13. detekt_vka

20. ch_rurg

27. van_lkový

34. opt_ka

7. Pák__stán

14. tr_čko

21. tur_sta

28. vegetar_án

35. opt_mista

Pravidlo: Psaní čárek ve vedlejších větách III V lekci 2 jste se naučili pravidlo o psaní čárek před některými spojkami. Čárky píšeme také na začátku vedlejších vět, které začínají výrazy co, jestli, kdy, kde, proč, jak, jaký, kdo… Například: Paní kastelánka vypráví o tom, jaký je život na hradě. Viz také Hlavní principy českého pravopisu, učebnice str. 205.

4. Doplňte čárky ve větě. 1. Víš kdy na hradě straší duch Ferdinand?

5. Ptala jsem se jestli byl pan Hodek někdy u moře.

2. Paní kastelánka nám řekla co všechno už duch rozbil.

6. Přečetla jsem si kde má pan Hodek svůj hausbót.

3. Vyprávěla nám proč je v hradním bytě taková zima.

7. Už víme proč je život na hausbótu tak krásný.

4. Napíše nám kdy bude příští noční prohlídka.

8. V textu není napsáno kdo pana Hodka naučil stavět hausbóty.

Lekce 3 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

41


LEKCE

4

Cestování včera a dnes 37/1

1. Znáte názvy kontinentů a zemí? Kontinenty: 1. E_rop_

2. Ji_ní Am_rika

3. Se_er_í Am_rika

Země:

9. F_an_ie

18. N_rs_o

1. Am_ri_a

10. I_di_

19. Po_sk_

2. A_gli_

11. It_l_e

20. R_kou_ko

3. A_str_lie

12. Ja_on_ko

21. R_s_o

4. Br_zíl_e

13. Ka_ad_

22. Š_aně_sko

5. Č_sk_

14. Maďa_sk_

23. Š_éds_o

6. Č_na

15. M_xik_

24. Š_ýc_rsko

7. E_yp_

16. Mo_go_sko

25. T_reck_

8. Fi_sk_

17. Ně_ec_o

4. Ant_rkt_da

5. As_ _

1 2 3

Š

a

M

e

7

ř

Č č

9

n

10

s

11 N 12 B

i 37/2

13 š

1. vidět Montreal

17. vidět Gangu

2. jíst suši

18. vidět centrálu Ikea

3. pít sangriu a vidět Madrid

19. vidět Oslo

4. pít tequilu

20. jíst špagety

16 A

i

5. jíst originální guláš

21. vidět Melbourne

17

I

e

6. ---

22. ---

7. pít nejlepší pivo

23. vidět centrálu Nokia

é

a

8. ---

24. pít víno a jíst sýry

9. jíst rýži

25. ---

10. pít vodku

26. vidět Varšavu

11. koupit auto Volkswagen

27. vidět Ulánbátar

12. vidět nejtypičtější karneval

28. jíst fondue a koupit si

13. ---

čokoládu

14. vidět pyramidy

31. vidět Ankaru

15. vidět Vídeň

32. vidět Sochu Svobody

14 E

a

15

18 Š

a

19 20

u

I

i á 22

24

r

i

j

i

23

k

o

21 A

a

a 25 č o

26

Tajenka:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

27 M

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a o

28

ý

o

a

a

a

29 ě

V tajence je české přísloví.

42 Lekce 4 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

y

a 6

Například: K dyž chci vidět Montreal, jedu do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Když chci vidět Montreal, jedu do Kanady.

Máte ve svém jazyce podobné přísloví?

d

a

2. Do které země jedete, když chcete vidět, jíst nebo pít něco, co je pro tuto zemi typické? Doplňte tvary genitivu sg. Pomůžou vám země ze cvičení 1.

Co znamená? Vysvětlete.

a

a

8

16. vidět Londýn

n

a

4 5

K

6. A_str_li_

30 k 31 T

c 32 A

i


37/4

3. Jak, kudy a kam jedete? Doplňte koncovky. Například: J el jsem vlak_ přes cel_ Evrop_ do Švédsk_. – Jel jsem vlakem přes celou Evropu do Švédska.

1. Jel jsem vlak_ přes Česk_ republik_ na Slovensk_.

7. Jel jsem na kol_ přes měst_.

2. Jel jsem na slon_ přes džungl_.

8. Jel jsem tramvaj_ přes cel_ Brn_.

3. Šel jsem pěšk_ přes vesnic_ do hospod_.

9. Jel jsem na velbloud_ přes poušť_ do Egypt_.

4. Jel jsem taxík_ přes cel_ Prah_ dom_.

10. Jel jsem autobus_ přes Německ_ do Hamburk_.

5. Letěl jsem letadl_ přes Asi_ do Japonsk_.

11. Jel jsem na motor_ přes Rakousk_ a Itáli_ na Sicíli_.

6. Jel jsem lod_ přes Tich_ oceán_ do Amerik_.

37/5

4. Doplňte do textů následující výrazy. baví ji by se chtěla

třeba hned jednou

v důchodu musel

někdo projel

stopem vydělal si

Lucie by na cestu kolem světa jela (1.) . . . . . . . . . . . . . . . . Je to její velký sen. (2.) . . . . . . . . . . . . . . . . asijská kultura, proto (3.) . . . . . . . . . . . . . . . . podívat do Japonska a do Číny. Marie nemá na cestu kolem světa čas a peníze. Možná až bude (4.) . . . . . . . . . . . . . . , tak by to šlo, ale (5.) . . . . . . . . . . . . . . . . by jí tu cestu (6.) . . . . . . . . . . . . . . zaplatit. Chtěla by se podívat do Austrálie, protože má ráda teplo. Karel už kolem světa (7.) . . . . . . . . . . . . . . . . jel. Dva roky pracoval v Americe a (8.) . . . . . . . . . . . . . . . tam nějaké peníze. Když se pak vracel, (9.) . . . . . . . . . . . . . . Japonsko, Čínu, Tibet a Indii. Letěl letadlem, ale také jel autobusem, vlakem a (10.) ...............

5. Honza Kratina mluví o tom, jestli by chtěl jet na cestu kolem světa. Doplňte vhodný výraz do textu.

1.

a) jet

b) trvat

c) dlouhá

5.

a) náhodou

b) ani

c) ani náhodou

2.

a) památky

b) prohlídky

c) příběhy

6.

a) objede

b) projede

c) odjede

3.

a) nabízejí

b) dávají

c) jedou

7.

a) tolik

b) hned

c) vlastně

4.

a) si koupíte

b) si vyberete

c) se zúčastníte

37/5

Možná, ale taková cesta by musela (1.) . . . . . . . . . . . . . . aspoň rok. Mohl bych tak poznat nové kultury, ochutnat nová jídla, prohlédnout si zajímavé (2.) . . . . . . . . . . . . . . . . . a procvičit si cizí jazyky. Na roční cestu ale nemám čas ani peníze. Cestovní kanceláře (3.) . . . . . . . . . . . . . . cestu kolem světa za několik týdnů. Za takovou cestu zaplatíte sto tisíc i půl milionu podle toho, jaká místa, hotely a dopravní prostředky (4.) . . . . . . . . . . . . . . . Za takové peníze bych kolem světa nechtěl jet (5.) . . . . . . . . . . . . . . ! Člověk jezdí od hotelu k hotelu, od památky k památce, chvíli jede vlakem, chvíli lodí, chvíli letí letadlem. Vystoupí, přespí v hotelu, podívá se na nějaký slavný kostel, vyfotí se a hned (6.) . . . . . . . . . do další země. Až doma pak může podle fotografií vzpomínat, kde (7.) . . . . . . . . . . . . . . byl!

Lekce 4 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

43


38/1

6. Přečtěte si ještě jednou text o panu Foggovi. Označte, co je/není pravda. 1. Jules Verne je hrdina slavného románu Cesta kolem světa za 80 dní.

Ano / Ne

2. Román měl už v době prvního vydání velký úspěch.

Ano / Ne

3. Román vyšel knižně v roce 1872.

Ano / Ne

4. Davy lidí si pak chtěly koupit světový jízdní řád cestovní kanceláře Thomas Cook.

Ano / Ne

5. Po cestě kolem světa dostal Verne nápad napsat román.

Ano / Ne

6. Phileas Fogg věří ve vědu.

Ano / Ne

7. Vsadí se, že za 20 000 liber objede svět.

Ano / Ne

8. Sluha Proklouz pracuje u pana Fogga jen několik dní.

Ano / Ne

9. Sluha Proklouz začal pracovat u pana Fogga, protože měl rád dobrodružství.

Ano / Ne

10. Pan Fogg nemůže žít bez dobrého vína.

Ano / Ne

11. Pan Fogg měl radost z toho, že potkal detektiva ze Scotland Yardu.

Ano / Ne

12. Detektiv panu Foggovi na cestě hodně pomohl.

Ano / Ne

13. Cestu zkomplikovalo to, že pan Fogg vykradl banku.

Ano / Ne

14. Cesta přes Asii a Ameriku byla bez problémů.

Ano / Ne

15. Auda, která pak s nimi cestovala, je z Indie.

Ano / Ne

16. Dobrodružství na ně čekala i v Asii a Americe.

Ano / Ne

17. Pan Fogg si myslel, že se do Anglie vrátil pozdě.

Ano / Ne

18. Panu Foggovi nevadí, že prohrál.

Ano / Ne

19. Proklouz si bude brát Audu.

Ano / Ne

20. Džentlmeni z klubu panu Foggovi řeknou, že vyhrál.

Ano / Ne

21. Vyhrál proto, že jel směrem na východ, a tím měl jeden den navíc.

Ano / Ne

7. Co znamenají tyto výrazy? Najděte vysvětlení v pravém sloupci. 1. davy

A. hlavní postava v knize

2. dopadnout

B. jít za někým a chtít ho chytit

3. hrdina

C. dobrý konec nějaké akce

4. nápad

D. progres

5. pokrok

E. za peníze tipovat, jak něco skončí

6. pronásledovat

F.

7. úspěch

G. najít nové informace

8. úžas

H. hodně lidí

9. vsadit se

I.

začít nějakou cestu

10. vyjet

J.

mít zážitky

11. zachránit

K. velké překvapení

12. zažít

L.

13. zjistit

M. skončit

pomoct někomu v hodně těžké situaci

myšlenka

8. Slova z levého sloupečku dosaďte ve správném tvaru do otázek a odpovězte na ně. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . román Cesta kolem světa za 80 dní špatně? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Co . . . . . . . . . . . . . . . . . sluha Proklouz, když koupil noviny? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Co udělal pan Fogg předtím, než . . . . . . . . . . . . . . . . . na dlouhou cestu? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Jak se jmenuje . . . . . . . . . . . . . . . . . románu Julese Verna? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Jaká dobrodružství . . . . . . . . . . . . . . . . . pan Fogg v Americe? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Jaký . . . . . . . . . . . . . . . . . dostal Jules Verne při čtení světového jízdního řádu? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Kde čekaly . . . . . . . . . . . . . . . . . lidí, protože chtěly znát konec knihy? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Kde pan Fogg . . . . . . . . . . . . . . . . . krásnou Audu? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Kdo . . . . . . . . . . . . . . . . . pana Fogga na jeho cestě? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Měl román Cesta kolem světa za 80 dní . . . . . . . . . . . . . . . . . ? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. O co . . . . . . . . . . . . . . . . . pan Fogg s pány ze svého klubu? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Věřil pan Fogg v . . . . . . . . . . . . . . . . . ? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Lekce 4 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

38/1

38/1


38/1

9. Doplňte otázku a odpovězte. Například: O co . . . . . . . . . . . . . . . . . ? – . . . . . . . . . . . . O co se vsadil pan Fogg? – O 20 000 liber.

čekaly davy lidí jel pan Fogg na cestu kolem světa měli jeden den navíc nemůže žít Proklouz objel svět román Julese Verna vycházel nejdřív v časopise

se vsadil pan Fogg se zamiloval pan Fogg věřil pan Fogg vyhrál pan Fogg zachránil Phileas Fogg zažil velká dobrodružství

1. Který . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Před čím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. V co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. S kým . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Za jak dlouho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Koho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Bez čeho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Do koho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Během čeho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Proč . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39/9

10. Doplňte vhodný prefix (někdy jsou dvě možnosti): od-, ob-, do-, při-, vy-, pro-, ve-. 1. Román nejdříve _ šel v časopise. 2. Pan Fogg _ jel svět za 80 dní. 3. Sluha Proklouz k němu _ šel, protože chtěl žít klidný život. 4. Předtím než _ jel na cestu, jeho sluha sbalil kufry. 5. Pan Fogg _ jel z Anglie se svým sluhou Proklouzem. 6. Když _ jel do Indie, zachránil krásnou Indku Audu. 7. Pan Fogg _ jel mnoho zemí. 8. Nakonec _ jel zpátky do Anglie. 9. Myslel si, že _ hrál, protože do Londýna _ jel o den později. 10. Když pan Fogg _ šel do klubu, všichni mu gratulovali, protože _ hrál sázku.

38/1+

11. Pracujte se slovníkem. Do textu doplňte slova. cestoval povídky

předpověděl samozřejmě

sourozence spisovatelem

spolu syna

v roce zemřel

Jules Verne se narodil (1.) . . . . . . . . . . 1828 ve francouzském městě Nantes. Měl čtyři (2.) . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeho tatínek byl právník. Už od dětství chtěl cestovat. V jedenácti letech chtěl jet lodí do Indie jako plavčík, ale rodiče mu to nedovolili. Vystudoval práva a později pracoval jako obchodník s akciemi. Oženil se a měl (3.) . . . . . . . . . . . . Michela, který po jeho smrti dopsal několik jeho knih. Jules Verne hodně (4.) . . . . . . . . . . . . . . . . . po Anglii, Skotsku, Skandinávii, jel do Ameriky a do Afriky. Byl v Nizozemsku, v Německu a Dánsku. Své zážitky použil ve svých románech. Od mládí psal básně, (5.) . . . . . . . . . . . . . . . . . , písně a divadelní hry. Jeho román Pět neděl v balóně měl tak velký úspěch, že mu nakladatel nabídl exkluzivní smlouvu na dvacet let, podle ní musel Verne psát dvě knihy ročně. Potom se Verne stal profesionálním (6.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cvičení pokračuje na následující straně.

Lekce 4 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

45


K jeho nejznámějším dílům patří Ocelové město, Děti kapitána Granta, Dvacet tisíc mil pod mořem, Tajuplný ostrov, Patnáctiletý kapitán, Dva roky prázdnin a (7.) . . . . . . . . . . . . . . . . . Cesta kolem světa za 80 dní. Jules Verne je (8.) . . . . . . . . . . . . . . . . . s anglickým spisovatelem Herbertem Georgem Wellsem zakladatelem žánru vědecko-fantastické literatury (science-fiction). Ve svých dílech (9.) . . . . . . . . . . . . . . . . . celou řadu vědeckých a technických objevů, např. dálkové lety balónem, videofon, skafandr, kosmické cesty, elektrický motor, tank, vrtulník a další. Jules Verne (10.) . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. března 1905.

12. Přečtěte si životopis českého cestovatele Emila Holuba. Pracujte se slovníkem. Očíslujte odstavce (1–5).

39/13+

Hned po studiu si splnil svůj sen a odjel do jižní Afriky a tam pracoval jako lékař. Když vydělal nějaké peníze, vydal se na svou první objevnou cestu do neznámých území. Sbíral rostliny, hmyz a etnografický materiál. Sbírky poslal do Prahy příteli Vojtěchu Náprstkovi, který je vystavoval. To ale nemělo zájem, a proto jeho sbírka skončila ve Vídni. V letech 1893 – 94 přednášel v Americe. Potom se přestěhoval do Vídně a tam také v roce 1902 zemřel. Jeho druhá cesta vedla k Viktoriiným vodopádům. Jako první vytvořil mapu vodopádů a okolí. Potom onemocněl a musel se vrátit. Po sedmi letech v Africe přijel do Evropy, pořádal výstavy, napsal několik knih o Africe. Také jezdil po Evropě a přednášel o svých cestách. V té době byl slavný.

1 Už jste někdy slyšeli jméno Emil Holub? Ne? Byl to český cestovatel, který cestoval po jižní Africe. Narodil se v roce 1847 v rodině lékaře. Emil Holub chodil na gymnázium v Praze a v Žatci, zajímal se o historii a archeologii. Když si v roce 1860 přečetl životopis Livingstona, chtěl se také stát cestovatelem. Ale tatínek chtěl, aby nejdřív studoval, proto mladý Emil vystudoval medicínu na pražské lékařské fakultě. Oženil se a zorganizoval ještě třetí expedici do Afriky, na kterou odjel i se svou mladou manželkou. Jeho poslední expedice však nebyla úspěšná, protože několik lidí z expedice onemocnělo malárií, a dva dokonce umřeli. V roce 1891 uspořádal velkou etnografickou výstavu ve Vídni. Po návratu do Prahy chtěl svou sbírku, která měla 13 000 exemplářů, věnovat Národnímu muzeu.

13. Podle předchozího textu vytvořte otázky a doplňte je k odpovědím. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Český cestovatel. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – O historii a archeologii. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Protože si přečetl životopis Livingstona. 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Protože to chtěl tatínek. 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Do jižní Afriky. 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Rostliny, hmyz a etnografický materiál. 46 Lekce 4 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

39/13+


7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Příteli Vojtěchu Náprstkovi. 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Mapu vodopádů a okolí. 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Protože onemocněl. 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Sedm let. 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – O Africe. 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Se svou manželkou. 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Ne, nebyla úspěšná. 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – V roce 1891. 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – V Americe. 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Ve Vídni.

14. Co dělá pan Vavruška jinak než já? Doplňte podle vzoru.

40/4

Například: : Piju kávu s cukrem. – Pije kávu bez cukr_. – Pije kávu bez cukru.

1. Do parku chodím se psem. – Do parku chodí bez ps_. 2. Mám rád řízek s kaší. – Má rád řízek bez kaš_. 3. Snídám palačinky s marmeládou. – Snídá palačinky bez marmelád_. 4. Obědvám maso s brokolicí. – Obědvá maso bez brokolic_. 5. Chutná mi párek s hořčicí. – Chutná mu párek bez hořčic_. 6. Nesnáším chleba s máslem. – Nesnáší chleba bez másl_. 7. Večeřím omeletu s cibulí. – Večeří omeletu bez cibul_. 8. Jím zmrzlinu se šlehačkou. – Jí zmrzlinu bez šlehačk_. 9. Bydlím se synem. – Bydlí bez syn_. 10. Projekt připravuju s kolegou. – Projekt připravuje bez koleg_. 11. Žiju s otcem. – Žije bez otc_.

15. Označte správnou formu (sg.).

40/5

1. Mamince jsem dala k narozeninám velké bonboniéry / velkou bonboniéru. 2. Bojím se o svojí staré babičce / svoji starou babičku. 3. Jsem zvyklý na našeho bytu v centru / náš byt v centru. 4. Mám strach o práce / práci. 5. Bojím se nového šéfa / novém šéfovi. 6. Minulý týden jsem se zúčastnil demonstrace / demonstraci proti politice vlády. 7. Myslel na konference / konferenci. 8. Naše mladá kolegyně se zamilovala do našeho šéfa / našem šéfovi. 9. Potřebuju dobrého čaje / dobrý čaj. 10. Přátelé si dělají legraci z mého starého auta / mém starém autě. 11. Přemýšlím o naši situaci / naší situaci. 12. Ptám se jeho starší sousedky / jeho starší sousedku, kdy se vrátí domů. 13. Těším se na zimu / zimě. 14. Vážím si toho politika / tom politikovi. 15. Všiml si jejího nového účesu / jejím novém účesu. 16. Vždycky měl strach z bouřky / bouřce. 17. Zavolal policie /policii. Lekce 4 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

47


40/5

16. Doplňte výrazy v genitivu k vhodnému slovesu. Hledejte víc možností. ta dopravní značka fyzická práce

její nová sukně letní bouřka

mladší kolega poslední mítink

naše personalistka náš přítel

1. Nevšiml sis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Je zamilovaná do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Mám strach z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Vážím si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Zeptej se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Nedělej si legraci z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Nikdy jsem se nebál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Zúčastnili jste se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40/5

17. Doplňte slovesa k prepozicím. být zvyklý čekat děkovat dělat si legraci na

mít radost mít strach (2x) mluvit myslet za

poděkovat pochybovat poprosit požádat z / ze

ptát se starat se stěžovat si těšit se o

účastnit se utrácet vážit si všímat si

zamilovat se zlobit se žárlit

do

---

18. Doplňte správnou prepozici. 1. Proč si děláš legraci . . . . . . . . . . . mé nové kravaty?

10. Kamarádka mi poděkovala . . . . . . . hezký dárek k svátku.

2. Má radost . . . . . . . . . . . . . úspěchu té nové knihy.

11. Minulý víkend jsem se zlobil . . . . . . sousedy, protože

3. Maminka . . . . . . . . . . . . . mě vždycky měla strach.

dlouho do noci něco slavili a já nemohl spát.

4. Hodně utrácí . . . . . . . . . . . . . . . dobré jídlo.

12. Pomalu si zvykám . . . . . . . . . . .

novou situaci.

5. Zamiloval se . . . . . . . . . . . . . . . kolegyně z práce.

13. Děti mají strach . . . . . . . . . . . .

strašidla Ferdinanda.

6. Včera večer jsme mluvili . . . . . . . . . tom novém filmu.

14. . . . . . . . . . . . . . . koho se zamilovala?

7. Požádala jsem úředníka . . . . . . . . . nový formulář.

15. Chtěl bych tě . . . . . . . . . . . . . . něco poprosit.

8. Často se hádali, protože . . . . . . . . . něj žárlila.

16. Pacienti v nemocnici si stěžovali . . . . . . . . kvalitu jídla.

9. . . . . . .

děti se hodně stará babička a dědeček.

48 Lekce 4 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

40/5


41/7

19. Výrazy v závorkách použijte ve správné formě. Například: M onika seděla v kině vedle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (tvůj kamarád). – Monika seděla v kině vedle tvého kamaráda.

1. Romana si nevšimla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (moje nová sukně). 2. Vážím si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (vaše pomoc). 3. Ptal jsem se na to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (tvoje sestra). 4. Blízko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (jeho dům) je známá galerie. 5. Kolem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (naše hřiště) rostou vysoké stromy. 6. Místo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (můj přítel) se mnou přijde moje sestra. 7. Nechám ti tu knížku u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (tvoje kamarádka). 8. Na svatbu přijeli všichni kromě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (její bratranec). 9. Uprostřed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (naše zahrada) je malé jezírko. 10. Máme tě pozdravovovat od . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (náš dědeček).

41/7+

20. Výrazy v závorkách použijte ve správné formě. Pozor na zájmeno svůj. Například: R enata seděla v divadle vedle . . . . . . . . . . . . . . . . . (její přítel). – svého přítele Renata seděla v divadle vedle . . . . . . . . . . . . . . . . . (tvůj přítel). – tvého přítele

1. Na konferenci Julie seděla vedle . . . . . . . . . . . . . . . . . . (můj kolega). 2. Na konferenci Julie seděla vedle . . . . . . . . . . . . . . . . . . (její kolega). 3. Ty to nevíš? Zeptej se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (můj bratr). 4. Ty to nevíš? Zeptej se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (tvůj bratr). 5. Máte strach z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (jeho šéf)? 6. Máte strach ze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (váš šéf). 7. Nedělej si legraci ze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (tvoje přítelkyně). 8. Nedělej si legraci z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (moje přítelkyně). 9. Nikdy se nebál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (jejich otec). 10. Nikdy se nebál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (jeho otec). 11. Na oslavu přišel bez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (jeho přítelkyně). 12. Na oslavu přišel bez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (naše přítelkyně). 13. Iva je zamilovaná do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (její učitel). 14. Iva je zamilovaná do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (náš učitel).

41/7+

21. Označte správné zájmeno podle kontextu. 1. Jiří se nezajímal o svou / jeho práci (práci, kterou dělá Ivan).

13. Radek si nevšiml své / jeho chyby (byla to chyba Dana).

2. Pavel miluje svou / jeho sestru (je to sestra Martina).

14 Lukáš myslí na svou / jeho práci (je to práce Ondřeje).

3. Pořád mluví o svém / jeho autě (auto patří jeho sousedovi).

15. Magda si váží svého / jejího učitele (je to učitel Magdy).

4. Eva si všimla svého / jejího účesu (účes, který má Jana).

16. Julie přišla bez svého / jejího syna (byl to syn Julie).

5. Honza myslí na svého / jeho bratra (je to Honzův bratr). 6. Dana často přemýšlí o svém / jejím životě (je to život Dany). 7. Syn se bojí svého / jejich učitele (je to jeho učitel). 8. Simona potřebuje své / její peníze (peníze matky). 9. Miloš byl včera u svého / jeho přítele (je to přítel Josefa). 10. Jana navštívila svou / její matku (je to matka Lucie). 11. Stará se o svou / její kočku (je to kočka jeho kolegyně). 12. Jiří se zeptal svého / jeho otce (byl to otec Jiřího). Lekce 4 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

49


41/8

22. Prohlédněte si obrázek. Doplňte podle něj do vět prepozice blízko, do, z, kromě, od, bez, u, kolem, uprostřed a místo.

1. Žena s taškou vchází . . . . . . . . . . . pekárny.

8. Holka s dlouhými vlasy dostala květinu . . . . . . . . přítele.

2. Mladí muži sedí . . . . . . . . . . . stolu.

9. Kluk stojí . . . . . . . . . . . lavičky.

3. . . . . . . . . . . . stolu leží fotoaparát.

10. Všichni . . . . . . . . . . . muže s kufrem mají dobrou náladu.

4. Auto jede . . . . . . . . . . . pekárny.

11. Zahradní restaurace je . . . . . . . . . . . trafiky.

5. . . . . . . . . . . . pekárny je trafika.

12. Muž s novinami jde . . . . . . . . . . . trafiky.

6. Na kole jede dívka . . . . . . . . . . . helmy.

13. . . . . . . . . . . . stolu vpravo nikdo nesedí.

7. Holka má na hlavě . . . . . . . . . . . helmy čepici.

41/9

23. Do tabulky doplňte tvary formy který. N

který

která

G A

které kterého

kterého

který

L

které

24. Doplňte věty. Používejte který v genitivu. Pokud je to nutné, doplňte prepozici. Například: T o je učitel. Mám z něho strach. – To je učitel, ze kterého mám strach.

1. To je studentka. Zamiloval se do ní. – To je studentka, . . . . . . . . . . . . . . . . se zamiloval. 2. To je soused. Děláme si z něj legraci. – To je soused, . . . . . . . . . . . . . . . . si děláme legraci. 3. To je zkouška z matematiky. Bojím se jí. – To je zkouška z matematiky, . . . . . . . . . . . . . . . . se bojím. 4. To je slavný vědec. Vážíme si ho. – To je slavný vědec, . . . . . . . . . . . . . . . . si vážíme. 5. To je kolegyně. Zeptám se jí na to. – To je kolegyně, . . . . . . . . . . . . . . . . se na to zeptám. 6. To je můj mobil. Nemůžu bez něj žít. – To je můj mobil, . . . . . . . . . . . . . . . . nemůžu žít. 7. To je nový svetr. Nikdo si ho nevšiml. – To je nový svetr, . . . . . . . . . . . . . . . . si nikdo nevšiml. 8. To je konference. Zúčastníme se jí na jaře. – To je konference, . . . . . . . . . . . . . . . . se zúčastníme na jaře. 50 Lekce 4 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

41/9


41/9

25. Doplňte který v genitivu, akuzativu a lokálu. Například: M už, . . . . . . . . . . . . . si všimla hned na začátku večírku, ji přišel pozdravit. Muž, kterého si všimla hned na začátku večírku, ji přišel pozdravit.

1. To je ta kniha, . . . . . . . . . . . . . . . . potřebuju. 2. Muže, do . . . . . . . . . . . . . . . . jsem se zamilovala, jsem potkala v baru. 3. Můj kolega, . . . . . . . . . . . . . . . . jsem si opravdu vážil, odchází z firmy. 4. Včera jsem na ulici viděla toho slavného režiséra, o . . . . . . . . . . . . . . . . psali v novinách. 5. Kostel, vedle . . . . . . . . . . . . . . . . právě stojíme, je ze 14. století. 6. Termín, na . . . . . . . . . . . . . . . . jsme se včera domluvili, se mi už nehodí. 7. To je žena, o . . . . . . . . . . . . . . . . muži sní. 8. Chci vám něco říct o konferenci, . . . . . . . . . . . . . . . . jsem se včera zúčastnil. 9. Park, přes . . . . . . . . . . . . . . . . teď půjdeme, je největší ve městě. 10. Znáš ten obchod, ve . . . . . . . . . . . . . . . . jsem si koupila tenhle svetr?

26. Podívejte se znovu na obrázek ve cvičení 22. Doplňte do vět prepozici a který ve správné formě.

41/9

Například: S tůl, . . . . . . . . . . . . . sedí mladíci, je kulatý. – Stůl, kolem kterého sedí mladíci, je kulatý.

1. Trafika, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jde ten muž, bude brzy zavírat. 2. Stůl, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . leží fotoaparát, není velký. 3. Auto, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sedí dva lidé, jede rychle. 4. Na lavičce, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jde muž s kufrem, sedí kluk a holka. 5. Kluk, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ta holka dostala květinu, má na hlavě čepici. 6. Holka, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ten kluk koupil květinu, se jmenuje Lucie. 7. Lavička, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . holka sedí, je natřená na bílo. 8. Ulice, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jede auto, se jmenuje Hlavní ulice. 9. Pekárna, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jde žena, je nejstarší ve městě. 10. Zahradní restaurace, . . . . . . . . . . . . . . . je pekárna, není drahá. 11. U stolu, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nikdo nesedí, jsou dvě židle.

41/9

27. Změňte věty podle modelu. Například: B yl jsem v obchodě, teď jsem ve škole. – Šel jsem z obchodu do školy. Byl jsem u obchodu, teď jsem u školy. – Šel jsem od obchodu ke škole.

1. Byl jsem ve městě, teď jsem v lese. – Jel jsem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Byl jsem v Anglii, teď jsem ve Francii. – Jel jsem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Byl jsem na poště, teď jsem v pizzerii. – Jdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Byl jsem na náměstí, teď jsem v kině. – Šel jsem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Byl jsem v Brně, za chvíli budu v Ostravě. – Jedu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Byl jsem u doktora, za chvíli budu v kanceláři. – Jdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Byl jsem u řeky, za chvíli budu v lese. – Jdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Byl jsem u holiče, za chvíli budu u kamaráda. – Jdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Byl jsem blízko letiště, teď jsem u divadla. – Jel jsem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Byl jsem blízko parku, teď jsem v centru. – Jel jsem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Byl jsem u parkoviště, teď jsem u řeky. – Jel jsem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Byl jsem u Romana, teď jsem u Radky. – Šel jsem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Byl jsem blízko Prahy, teď jsem v Kolíně. – Jel jsem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. Byl jsem blízko Ostravy, teď jsem blízko Brna. – Jedu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. Byl jsem v kině, teď jsem u maminky. – Šel jsem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. Byl jsem u Romany, teď jsem u Lucie. – Šel jsem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lekce 4 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

51


28. Prohlédněte si obrázek. Doplňte věty podle situace na obrázku.

1. Uprostřed . . . . . . . . . . . . je fontána.

6. Přes . . . . . . . . . . . . . . . jsou tři mosty.

2. Blízko . . . . . . . . . . . . . . je stadión.

7. Blízko . . . . . . . . . . . . . . a blízko . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Kolem . . . . . . . . . . . . . . jsou lavičky. 4. Vpravo vedle . . . . . . . . . .

je pošta.

41/8

je koupaliště. 8. Na . . . . . . . . . . . . . . . . je velký bazén.

5. Vlevo vedle . . . . . . . . . . . je les.

29. Na plánku vidíte osm tras. Napište, odkud, kam a přes co nebo kolem čeho půjdeme. Použijte prepozice od, z, přes, kolem, okolo, do a na. Například: T rasa 0: Půjdeme od koupaliště přes most kolem parku a kolem hotelu na náměstí.

1. trasa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. trasa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. trasa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. trasa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. trasa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. trasa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. trasa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. trasa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Lekce 4 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

41/1


42/1

30. Doplňte do vět formy posesivního genitivu. angličtiny Philease Fogga jarní přírody jeho bytu

mojí babičky nové vlády toho mladého malíře slavného spisovatele

starého hradu toho domu toho města toho mladého muzikanta

1. Zahrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je moc hezká. 2. Okna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jsou na sever. 3. Cédéčko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je hrozně populární. 4. Kniha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . se dobře prodává. 5. Náš učitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je z Austrálie. 6. Bábovka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je nejlepší. 7. Politika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je lepší. 8. Krása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mě znovu a znovu okouzluje. 9. Prohlídka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . trvá asi hodinu. 10. Cesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . byla plná dobrodružství. 11. Výstava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je moc navštěvovaná. 12. Na ulicích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je i v noci hodně lidí.

42/6

31. Prohlédněte si obrázek. Doplňte do vět formy genitivu sg.

1. Na stole je několik plátků . . . . . . . . . . . . . , kus . . . . . . . . . . . . . , konvice . . . . . . . . . . . . . , láhev . . . . . . . . . . . . . a láhev . . . . . . . . . . . . . , tři kousky . . . . . . . . . . . . . , sklenice . . . . . . . . . . . . . a na talířku malý kousek . . . . . . . . . . . . . 2. Brýle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , která čte, jsou moderní. 3. Čepice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , který má kočku, je malá. 4. Okna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jsou zavřená. 5. Stránky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , kterou žena čte, jsou hodně velké. 6. Oči . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jsou zavřené. 7. Listy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , na kterém jsou jablka, jsou zelené. 8. Světlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , které právě zapadá, je romantické. Lekce 4 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

53


41/8

32. Doplňte, co koupíte. Například: K oupíme . . . . . . . . . . . šlehačky. – Koupíme kelímek šlehačky.

20 deka balení

konzervu kousek

krabičku láhev

půl kila sáček

sklenici tabulku

trochu tubu

Koupíme (1.) . . . . . . . . . . . olivového oleje, (2.) . . . . . . . . . . . šunky, (3.) . . . . . . . . . . marmelády, (4.) . . . . . . . . . . . . . . sýra, (5.) . . . . . . . . . . . tuňáka v oleji, (6.) . . . . . . . . . . . . uzeného masa, (7.) . . . . . . . . . . zeleného čaje, (8.) . . . . . . . . . . bonbónů, (9.) . . . . . . . . . . . . másla, (10.) . . . . . . . . . . . . plátkového sýra, (11.) . . . . . . . . . . zubní pasty, (12.) . . . . . . . . . . . čokolády

43/1

33. Co koupíte? Používejte akuzativ pl. a genitiv pl. Koupím 1

Koupím 2,3,4 + A pl.

Koupím 5 a více + G pl.

jednu sklenici marmelády

dvě . . . . . . . . . . . . marmelády

pět . . . . . . . . . . . . marmelády

jednu konzervu guláše

dvě . . . . . . . . . . . . guláše

pět . . . . . . . . . . . . guláše

jeden kelímek jogurtu

dva . . . . . . . . . . . . jogurtu

pět . . . . . . . . . . . . jogurtu

jeden sáček bonbónů

dva . . . . . . . . . . . . bonbónů

pět . . . . . . . . . . . . bonbónů

jedno kilo uzeného masa

dvě . . . . . . . . . . . .

pět kilo uzeného masa (výjimka)

jednu krabičku čaje

dvě . . . . . . . . . . . .

pět . . . . . . . . . . . . čaje

jednu minerálku

dvě . . . . . . . . . . . .

pět . . . . . . . . . . . .

jedno pivo

dvě . . . . . . . . . . . .

pět . . . . . . . . . . . .

jeden šampón

dva . . . . . . . . . . . .

pět . . . . . . . . . . . .

jednu bonboniéru

dvě . . . . . . . . . . . .

pět . . . . . . . . . . . .

jedno vajíčko

dvě . . . . . . . . . . . .

pět . . . . . . . . . . . .

jeden pomeranč

dva . . . . . . . . . . . .

pět . . . . . . . . . . . .

jednu mapu

dvě . . . . . . . . . . . .

pět . . . . . . . . . . . .

jednu papriku

dvě . . . . . . . . . . . .

pět . . . . . . . . . . . .

jednu tatarku

dvě . . . . . . . . . . . .

pět . . . . . . . . . . . .

jeden chleba

dva . . . . . . . . . . . .

pět . . . . . . . . . . . .

43/3

34. Doplňte genitiv, akuzativ a lokál zájmen do tabulky. N

G

ho

vás

blízko

něho / něj

vás

A

ho

ji

pro

něho / něj

ni

L o

já:

ty

on / ono

ona

my

vy

oni

vás

tobě

35. Doplňte zájmena ve správné formě.

43/3

ona:

vy:

1. Mluvili o . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Diskutovali o . . . . . . . . . . . . .

11. Poslouchali . . . . . . . . . . . . . .

2. Zamiloval se do . . . . . . . . . . .

7. Viděli . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Někdo . . . . . . . . . . . . . . . . . . hledal.

3. Potřebuje . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Těšili se na . . . . . . . . . . . . . .

13. Nevím, co si o . . . . . . . . . . . . myslí.

4. Sedí blízko. . . . . . . . . . . . . . .

9. Měli z . . . . . . . . . . . . . . . . . . strach.

14. Váží si . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Má o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strach.

10. Napsal o . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Soused si na . . . . . . . . . . . . . stěžoval.

54 Lekce 4 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT


on:

oni:

ty:

16. Povídali si o. . . .

21. Staral se o . . . . . .

26. Měli . . . . . . . . . . rádi.

17. Bojí se . . . . . . . .

22. Měl o . . . . . . . . . strach.

27. Byl na . . . . . . . . zvyklý.

18. Slyšeli . . . . . . . . , když se vracel domů.

23. Potřeboval . . . . .

28. Utrácel za . . . . . dost peněz.

19. Četli o . . . . . . . .

24. Ptal se . . . . . . . .

29. Viděli . . . . . . . . . tam.

20. Váží si . . . . . . . .

25. Dělal si z . . . . . . legraci.

30. Roman . . . . . . . . nesnáší.

43/3

36. Místo substantiva napište správnou formu zájmena. Například: J sem zvyklý na . . . . . . . . . . (svou postel), . . . . . . . . .

(své auto), . . . . . . . . .

(své kolegy). – Jsem zvyklý na ni, na něj, na ně.

1. Nebojím se . . . . . . . . . . . . . . . (bouřky), . . . . . . . . . . . . . . (hadů), . . . . . . . . . . . . . . (toho pavouka). 2. Neznám . . . . . . . . . . . . . . . . . (tu paní), . . . . . . . . . . . . . . (ty lidi), . . . . . . . . . . . . . . (našeho souseda). 3. Mám strach o . . . . . . . . . . . . . . (děti), . . . . . . . . . . . . . . . . (psa), . . . . . . . . . . . . . . . (tebe a Martina). 4. To je dárek od . . . . . . . . . . . . . . (mě a Libora), . . . . . . . . . . . . (tatínka), . . . . . . . . . . . . . (rodičů). 5. Často jsme diskutovali o . . . . . . . . (práci) , . . . . . . . . . . . . . . . (ekonomii), . . . . . . . . . . . . (knížkách) 6. Četla jsem o . . . . . . . . . . . . . . . (krizi), . . . . . . . . . . . . . . . . (problému), . . . . . . . . . . . . (lidech v Indii). 7. Neviděl jsem . . . . . . . . . . . . . .

(nový muzikál), . . . . . . . . . . . (tvoji sestru), . . . . . . . . . . . (děti).

8. Stojí vedle . . . . . . . . . . . . . . .

(stromu), . . . . . . . . . . . . . . (zahrady), . . . . . . . . . . . . . (těch domů).

9. Proč na . . . . . . . . . . . . . . . . . (manželku), . . . . . . . . . . . . . (manžela) žárlí?

37. Doplňte výrazy do dialogů. až k poliklinice béčkem daleko

44/5

se dostanu kde kudy

přes park spěchám ujela

za rohem vystoupit zahněte

1. dialog Prosím vás, (1.) . . . . . . . . . . . . se jde k lékárně? Tudy ne, to jdete špatně. Musíte jít zpátky až k poště a pak (2.) . . . . . . . . . . . . . . doprava. Jděte rovně (3.) . . . . . . . . . . . . a na konci parku se raději zeptejte. Jak je to (4.) . . . . . . . . . . . . ? Kousek, tak deset minut. 2. dialog Prosím vás, (5.) . . . . . . . . . . . . . . je poliklinika? No, ta je docela daleko. Jeďte osmičkou, je to šestá stanice. Jedna osmička vám teď (6.) . . . . . . . . . . . . . . další pojede tak za deset minut. Hm, já dost (7.) . . . . . . . . . . . . . . , tady jede desítka. Nemůžu jet desítkou? Můžete, ale desítka nejede (8.) . . . . . . . . . . . . . . , pod kopcem jede doleva přes most. Můžete ale (9.) . . . . . . . . . . . . . . na páté stanici a pak jít pěšky. 3. dialog Dobrý den, jak (10.) . . . . . . . . . . . . . . k Národnímu divadlu? Můžu jít pěšky? No, můžete, ale je to docela daleko. Jeďte raději (11.) . . . . . . . . . . . . . . , stanice metra je hned tady (12.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vystoupíte na stanici Národní třída a pak je to pár minut pěšky.

43/3

38. Doplňte slovo s opačným významem. Například: S tojí vlevo? – Ne, stojí vpravo.

1. Jdeš sem? – Ne, jdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

7. Odešla doprava? – Ne, odešla . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Je to nahoře? – Ne, je to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. To auto přijelo odtud? – Ne, přijelo . . . . . . . . . . . . . .

3. Přijde zprava? – Ne, přijde . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Nechceš jít jinam? – Ne, chci jít . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Půjdeme horem? – Ne, půjdeme . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Půjdeme tudy? – Ne, půjdeme . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Chceš jít dolů? – Ne, chci jít . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Je to tady? – Ne, je to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Je to jinde? – Ne, je to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Přijde shora? – Ne, přijde . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

Lekce 4 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

55


45/8+

39. Prohlédněte si obrázek a popište ho. Co kdo dělá? Používejte slovesa běžet, jet, letět, vytahovat, skákat, plavat, jít, lézt, jíst a být.

45/8+

40. Rozdělte slovesa ze cvičení 39 na dynamická a statická. dynamická slovesa

statická slovesa

41. Prohlédněte si znovu obrázek ve cvičení 39. Tvořte otázky k odpovědím. Používejte statická slovesa v otázce kde a dynamická slovesa v otázce odkud, kam, kudy. Například: O dkud vytahuje rybář rybu? – Rybář vytahuje rybu zdola.

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? – Rybář vytahuje rybu nahoru. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? – Děti běží sem. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? – Děti běží odtamtud. 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? – Děti běží tudy. 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? – Loďka se ženou jede zleva. 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? – Někdo plave odtud. 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? – Lidé jedí tady. 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? – Loďka s rybářem jede doleva. 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? – Pes běží dolem. 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? – Pes běží tam. 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? – Pes běží zprava. 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? – Děti lezou zdola. 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? – Děti lezou nahoru. 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? – Muž sedí nahoře. 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? – Muž se dívá dolů. 56 Lekce 4 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

43/3


Procvičujeme pravopis Zopakujte si 1. Doplňte -i / -í nebo -y / -ý. Pozor na slova přejatá z cizích jazyků. 1. ch_rurg

5. zj_stit

9. kost_m

13. š_roký

17. rok_

2. d_vný

6. h_pnóza

10. h_storie

14. gr_lovat

18. vš_mat si

3. kd_

7. kd_by

11. dohromad_

15. ž_t

19. kron_ka

4. detekt_v

8. Jiř_

12. urč_tě

16. h_potéka

20. tur_stika

2. Doplňte -i / -í nebo -y / -ý. 1. Dět_ se včera nauč_ly novou písn_čku. 2. Česk_ podn_katel př_jel do Č_ny.

6. Uč_tel matemat_k_ se o dovolené věnoval turist_ce a c_klistice.

3. Studentk_ četly kn_h_ o demokrac_i.

7. Na zahradě rozkvetly c_trónově žluté květ_ny.

4. Ch_rurg operoval pac_enta.

8. Maj_tel cestovní kanceláře doporuč_l zákaznic_m víkend

5. Na chodn_ku před kn_hovnou muvil polic_sta s důchodk_ní.

v Pař_ž_.

3. Doplňte čárky. 1. Znáš toho spisovatele o kterém jsme mluvili ve škole?

5. Můžu říct že moje povolání mě i dnes baví.

2. Nevím jaké knihy se jí líbí.

6. Nikdy nemluvila o tom proč se stala lékařkou.

3. Ptala se mě čím jsem chtěla být jako dítě.

7. Ten kluk se kterým teď chodí se mi vůbec nelíbí.

4. Když mi bylo deset let chtěla jsem být herečkou.

Pravidlo: Psaní velkých a malých písmen II Názvy měst a zemí píšeme s velkým písmenem na začátku (Poděbrady, Slovensko). Adjektiva, která jsou od nich odvozená, píšeme s malým písmenem (poděbradský zámek, slovenská řeka). POZOR: pražské metro x Pražský hrad

4. Doplňte malé nebo velké písmeno. 1. R – r: Byl jsem v _akousku a pil _akouské pivo. 2. O – o: Už jste někdy byli v _stravě a slyšeli typický _stravský dialekt? 3. O – o: Moje _lomoucká kamarádka se přestěhovala do Prahy. V _lomouci žila skoro třicet let. 4. I – i: Na dovolené v _tálii si dám pravou _talskou pizzu. 5. B – b: Byla jsem v _rně a prohlédla si nejslavnější _rněnský kostel

7. P – p: Kdo by neznal _lzeňské pivo. Ale už jste ho pili přímo v _lzni? 8. J – j: Slyšeli jste už o _ablonecké bižuterii? Vyrábí se ve městě _ablonec nad Nisou. 9. H – h: Tomáš Garrique Masaryk se narodil v _odoníně. Jeho socha stojí blízko _odonínského nádraží. 10. F – f: Někdy doma pijeme _rancouzská vína. Kamarádka mi z _rancie přivezla parfém.

6. P – p: V létě chceme jet do _olska a ochutnat _olská jídla.

Pravidlo: Psaní ď, ť, ň

5. Doplňte háček, pokud je potřeba.

Měkké souhlásky (konsonanty) ď, ť a ň píšeme s háčkem, když stojí samotné na konci slova (loď), před samohláskami a a o (parťák, dýňový) nebo jinými souhláskami (pojďte).

1. chut / ochutit / chutový

POZOR: di

3. Plzen / plzenské pivo / v Plzni

/ dí, ti / tí, ni / ní a dě, tě, ně

Když je po d, t a n měkké i nebo í, vyslovujeme [ďi], [ťi] a [ňi], například lodička, nebo [ďí], [ťí] a [ňí], například dívka. Háček v tomto případě nepíšeme.

Jak už víte, pro některá cizí slova toto pravidlo výslovnosti neplatí (diktát, tenis). Háček u těchto slov také nepíšeme.

Když je po d, t a n samohláska -ě, vyslovujeme [ďe], [ťe] a [ňe], například (lodě). Háček v tomto případě píšeme jen nad e. Viz také Hlavní principy českého pravopisu, učebnice str. 205.

2. kuchyne / kuchynská linka / kuchyn 4. odpověd / odpovědi / odpovědet 5. letet / let! / letište 6. mín / méne 7. řid! / řidič / řídit 8. skřín / skříne / ve skříni 9. Doplnte! / doplnit 10. v poušti / poušt

Lekce 4 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

57


LEKCE

5

Práce, nebo poslání?

1. Zopakujte si názvy povolání ze strany 47 v učebnici. Doplňte názvy povolání. 1) pracuje v koncertních sálech, hraje na hudební

u

1

nástroje 2) pracuje s formuláři 3) pracuje venku

2

na poli, má těžkou práci 4) pracuje např. v parlamentu,

e

í e

ú

í

často mluví v televizi 5) pracuje v obchodě 6) pracuje

3

e

ě

ě

v redakci časopisu nebo novin, píše články 7) objevuje

4

o

i

i

o

a

a

něco nového v chemii, biologii nebo fyzice 8) pra-

5

cuje v divadle, potřebuje talent 9) pracuje na směny

6

v továrně 10) stará se o nemocná zvířata 11) --- 12)

o 7

pomáhá tam, kde hoří, má nebezpečné povolání 13) nosí uniformu, má nebezpečné povolání 14) musí mít

e

9

lidi 16) pracuje na lodi, často jezdí na dlouhé cesty

ě

e

i

o

i

i

14 u

ě

e

e

á

11 j

lidem, když mají nějaký konflikt, například rozvod,

12

hádku o majetek, někdy pracuje u soudu 19) pracuje s čísly 20) pracuje s turisty, musí umět cizí jazyky

a 13

Tajenka:

15

................................

17 u

i

a o

í

á

í

19 ú 20

ů

o

a

e

18

V tajence je české přísloví.

i

é á

16

................................

Co znamená? Vysvětlete.

e í

10

17) pracuje s dětmi nebo se studenty 18) pomáhá

................................

e

8

malířský nebo hudební talent 15) stará se o nemocné

47/3

á

i ě

e

e

í

e

Máte ve svém jazyce podobné přísloví? 2. Čím chtějí být tyto děti?

47/3

Například: P etr rád píše domácí úkoly z češtiny. – Chce být spisovatelem.

1. Daniela moc baví auta. – Chce být . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Renatu zajímá lidské tělo. – Chce být . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Filip rád staví hrady z písku. – Chce být . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Naďa si často čte módní časopisy. – Chce být . . . . . . . . . . . . . 5. Leona ráda maluje. – Chce být . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Standa se zajímá o politiku. – Chce být . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Miloš vždycky pomáhá slabším. – Chce být . . . . . . . . . . . . . . 8. Ruda rád počítá peníze. – Chce být . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Hanka je dobrá ve sportu. – Chce být . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Stanislav má rád lodě a moře. – Chce být . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Šimon miluje letadla. – Chce být . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Sofinka se ráda stará o malé děti. – Chce být . . . . . . . . . . . . .

12. Jakub rád organizuje děti při hraní. – Chce být . . . . . . . . . . . .

14. Šárka moc hezky zpívá. – Chce být . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58 Lekce 5 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT


47/5

3. Kdo tam pracuje? Doplňte koncovky a povolání. Například: N a / v / ve farm_ pracuje . . . . . . . . . . . . . . – Na farmě pracuje farmář.

1. Na / v / ve univerzit_ pracuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Na / v / ve kancelář_ pracuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Na / v / ve obchodní firm_ pracuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Na / v / ve policejní stanic_ pracuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Na / v / ve továrn_ pracuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Na / v / ve škol_ pracuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Na / v / ve divadl_ pracuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Na / v / ve laboratoř_ pracuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Na / v / ve lod_ pracuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Na / v / ve ban(ka)_ pracuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Na / v / ve úřad_ pracuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48/2

4. Spojte věty nebo části vět. Anna Matoušková, studentka 1. Jako malá holka chtěla být modelkou

A. protože bydlí v paneláku.

2. Pak se chtěla stát farmářkou,

B. o křečka.

3. Nedostala žádné velké zvíře,

C. proto by se chtěla stát spisovatelkou.

4. Stará se aspoň

D. kvůli krásným červeným nehtům.

5. Baví ji literatura a jazyky,

E. protože změnila názor.

Roman Novotný, lékař 1. Lékařem se asi stal

A. čím dál tím víc.

2. Četl knihy o lidském těle,

B. dětskou neurochirurgií.

3. Lidský organismus ho zajímal

C. pořád objevuje něco nového.

4. Dnes se zabývá

D. díky své první lásce.

5. Jako lékař

E. protože chtěl poznat rozdíly mezi chlapcem a dívkou.

Stanislav Beneš, historik 1. Jako každý malý kluk chtěl

A. stát se cestovatelem.

2. Později se rozhodl

B. procestoval svět prstem po mapě.

3. Přečetl knihy českých cestovatelů

C. společně se svým vnukem.

4. Taky začal sbírat známky, a tak

D. ale politologem a historikem.

5. Známky teď sbírá

E. být kosmonautem.

6. Nestal se cestovatelem,

F. politickým vývojem v postkomunistických zemích.

7. Zabývá se

G. Hanzelky a Zikmunda.

48/4

5. Do nepřímých otázek doplňte tázací výrazy. co čí

čím (2x) díky komu

jak jestli (5x)

kdy (2x) o co

o koho proč

s kým

1. Víte, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chtěla být Anna modelkou? – Když byla malá. 2. Víte, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chtěla být modelkou? – Protože chtěla mít červené nehty. 3. Víte, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . se chtěla stát později? – Farmářkou. 4. Víte, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prosila rodiče? – O koně. 5. Víte, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bydlí v paneláku? – Ano, bydlí. 6. Víte, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . se teď stará? – O křečka. 7. Víte, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . se chce stát spisovatelkou? – Ano, chce.

Cvičení pokračuje na následující straně. Lekce 5 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

59


8. Víte, . . . . . . . . . . . . . . . . . se stal Roman lékařem? – Díky své první lásce. 9. Víte, . . . . . . . . . . . . . . . . . chtěl poznat jako kluk? – Rozdíly mezi klukem a holkou. 10. Víte, . . . . . . . . . . . . . . . . . ho zajímal lidský organismus? – Ano, zajímal. 11. Víte, . . . . . . . . . . . . . . . . . se stal jeho koníček? – Jeho povoláním 12. Víte, . . . . . . . . . . . . . . . . . se zabývá dětskou neurologií? – Ano, zabývá. 13. Víte, . . . . . . . . . . . . . . . . . se Stanislav chtěl stát kosmonautem? – Když mu bylo asi pět let. 14. Víte, . . . . . . . . . . . . . . . . . knihy začal později číst? – Knihy Hanzelky a Zikmunda. 15. Víte, . . . . . . . . . . . . . . . . . procestoval svět? – Prstem po mapě. 16. Víte, . . . . . . . . . . . . . . . . . se stal opravdovým cestovatelem? – Ne, nestal. 17. Víte, . . . . . . . . . . . . . . . . . sbírá známky? – Se svým malým vnukem.

6. Doplňte slova do textu. k běžným haváriím čím dál tím důchod

u počítače klid o nic

49/10 pořídil si poslání práce

se stal zachránil nějaké zaměstnání

zažil zbytečně zlobí

Učitelka Učí už třicet let a těší se na (1.) . . . . . . . . . . . . . . . . Cítí se unavená, protože práce je (2.) . . . . . . . . . . . . . . . . těžší. Děti víc (3.) . . . . . . . . . . . . . . . . , (4.) . . . . . . . . . . . . . . . . se nezajímají a sedí (5.) . . . . . . . . . . . . . . . . nebo u televize. Hasič Vždycky chtěl pomáhat lidem, bral to jako (6.) . . . . . . . . . . . . . Už patnáct let je hasičem a myslí si, že je to (7.) . . . . . . . . . . . . . . . . jako každá jiná. Často jezdí (8.) . . . . . . . . . . . . . . . . Často je lidé volají (9.) . . . . . . . . . . . . . . . . , ale párkrát už (10.) . . . . . . . . . . . . . . . . „horké chvilky“ a (11.) . . . . . . . . . . . . . . . několik lidských životů. Uklízeč Jako kluk se chtěl stát automechanikem nebo řidičem, ale nešlo mu učení a taky se brzy oženil a (12.) . . . . . . . . . . . . . dítě. Musel si rychle najít (13.) . . . . . . . . . . . . . . , a tak (14.) . . . . . . . . . . . . . . . . . uklízečem. Je ale spokojený, protože pracuje jen odpoledne. Má hodně času a má (15.) . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Eva Jánová pracuje jako průvodčí. Co říká o svém povolání? Seřaďte text (1–10). _ a nosit krásnou uniformu. _ a také pozná hodně měst a zemí. _ a zjistila jsem, že mi v letadle vůbec není dobře. _ Chtěla jsem vidět hodně zemí

1. Jako dítě jsem chtěla být letuškou. _ Pak jsem jednou letěla letadlem _ Průvodčí má také krásnou uniformu _ Se svým povoláním jsem spokojená. _ stát se průvodčí ve vlaku. _ Změnila jsem názor a rozhodla se

60 Lekce 5 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

49/10


49/10

8. Robert Žárský pracuje jako chovatel ledních medvědů. Vyberte vhodné slovo.

1.

a) jsem chtěl se

b) jsem se chtěl c) chtěl jsem se

6.

a) až

b) už

c) teprve

2.

a) mnou

b) mi

c) mě

7.

a) koníčka

b) koníček

c) koníčkem

3.

a) protože

b) proto

c) když

8.

a) celou

b) úplnou

c) plnou

4.

a) díky

b) protože

c) při

9.

a) roky

b) léta

c) rok

5.

a) pozdě

b) brzy

c) nejdřív

10.

a) baví

b) všímá

c) se zajímá

Jako kluk jsem chtěl být veterinářem, protože (1.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . starat o nemocná zvířata. Celé dny jsem četl knihy o zvířatech. Ve škole (2.) . . . . . . nejvíc bavila biologie, měl jsem z ní samé jedničky. Potom mi to ale na gymnáziu moc nešlo, (3.) . . . . . . . . . jsem nemohl jít na vysokou. (4.) . . . . . . . . . tetě jsem se dozvěděl, že v zoo hledají nového ošetřovatele ledních medvědů, protože ten starý ošetřovatel (5.) . . . . . . . . . . . . . půjde do důchodu. Udělal jsem si nějaké kurzy a začal v zoo pracovat. (6.) . . . . . . tam pracuju dvanáct let. Moje práce je mým (7.) . . . . . . . . . . . . . , můžu být celé dny se svými milovanými zvířaty. Když je některý medvěd nemocný, zůstávám v zoo (8.) . . . . . . . . . . . . noc. A tak jsem si splnil svůj dětský sen, i když mi je někdy líto, že nemám vlastní veterinární kliniku. Ale veterinářem možná jednou bude můj syn. Jsou mu čtyři (9.) . . . . . . . . . . . , rád se mnou chodí do práce a nejvíc (10.) . . . . . . . . . . . . . o ryby a ptáky. 9. Spojte věty.

49/13

1. Čím víc jíme,

A. tím ji mám raději.

2. Čím jsme starší,

B. tím lépe rozumím.

3. Čím déle ho znám,

C. tím jsme tlustší.

4. Čím víc vydělávám,

D. tím jsem klidnější.

5. Čím častěji se dívám na české filmy,

E. tím víc si ho vážím.

6. Čím častěji cvičím,

F. tím lépe se cítím.

7. Čím víc o ní vím,

G. tím víc věcí kupuju.

8. Čím méně o tom vím,

H. tím hůř obvykle vidíme.

50/4+

10. Čím se zabývají? archeologie architektura biologie

botanika český jazyk filozofie

fyzika historie matematika

medicína umění věda

1. Biolog se zabývá . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Historik se zabývá . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Matematik se zabývá . . . . . . . . . . . . . .

10. Umělec se zabývá . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Filozof se zabývá . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Lékař se zabývá . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Fyzik se zabývá . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Archeolog se zabývá . . . . . . . . . . . . . .

5. Bohemista se zabývá . . . . . . . . . . . . . . 6. Architekt se zabývá . . . . . . . . . . . . . . . 7. Vědec se zabývá . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Botanik se zabývá . . . . . . . . . . . . . . . . Lekce 5 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

61


50/5

11. Slova v závorkách použijte ve správné formě. 1. Včera se seznámila s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ten legendární fotbalista). 2. Stala se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (populární herečka). 3. Viděli tě v divadle s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (naše legrační kolegyně). 4. Chodí s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (inteligentní dívka). 5. Přišla s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nevlastní otec). 6. Rozešel se s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ta ambiciózní politička). 7. Často sem chodí i se svou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (inteligentní neteř).

51/6

12. Doplňte do otázek ses nebo se a do odpovědí jsem se nebo se. Například: S etkal ses tam s někým známým? – Ne, nesetkal jsem se tam s nikým známým. Sejdeš se tam s někým známým? – Ne, nesejdu se tam s nikým známým.

1. Rozešel . . . . . s Helenou? – Ne, nerozešel . . . . . s ní.

10. Rozejdeš . . . . . s Martinou? – Ne, nerozejdu . . . . . s ní.

2. Rozejdeš . . . . . s Helenou? – Ne, nerozejdu . . . . . s ní.

11. Seznámil . . . . . s ním v práci? – Ne, neseznámil . . . . .

3. Zeptáš . . . . . ho na něco? – Ne, nezeptám . . . . . ho na nic.

s ním v práci.

4. Zeptal . . . . . ho na něco? – Ne, nezeptal . . . . . ho na nic.

12. Těšil . . . . . na prázdniny? – Ne, netěšil . . . . . na ně.

5. Zajímáš . . . . . o historii. – Ne, nezajímám . . . . . o ni.

13. Těšíš . . . . . na prázdniny. – Ne, netěším . . . . . na ně.

6. Zajímal . . . . . o historii už jako kluk? – Ne, nezajímal

14. Zeptáš . . . . . jich na to? – Ne, nezeptám . . . . . jich na to.

. . . . . o ni.

15. Zeptal . . . . . jich na to? – Ne, nezeptal . . . . . jich na to.

7. Oženíš . . . . . v létě? – Ne, neožením . . . . . v létě.

16. Zabýval . . . . někdy astrologií? – Ne, nezabýval . . . jí nikdy.

8. Oženil . . . . . v létě? – Ne, neoženil . . . . . v létě.

17. Zabýváš . . . . . astrologií? – Ne, nezabývám . . . . . jí.

9. Rozešel . . . . . s Martinou? – Ne, nerozešel . . . . . s ní.

18. Rozvedeš . . . . . s ním? – Ne, nerozvedu . . . . . s ním.

51/6

13. Doplňte následující výrazy ke slovesům. Hledejte víc možností. do kolegy jeho práce na léto na manželku na nudnou práci

na práci na rodině o klidném životě o práci o sobě

o syna o té katastrofě o životě s dětmi s kamarádkou

1. přemýšlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. sejít se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. záležet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. těšit se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. rozejít se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. zvyknout si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. hrát si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. žárlit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. starat se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. bát se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. utrácet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. seznámit se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. slyšet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. souhlasit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. zamilovat se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. pochybovat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. snít . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. hádat se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. myslet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. vážit si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Lekce 5 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

s klukem s manželkou s přítelkyní se šéfem za oblečení


51/6

14. Doplňte slovesa k prepozicím. Pak je použijte ve větách. hádat se (2x) mít radost sejít se spokojit se starat se s

být spokojený dělat si legraci hrát snít těšit se z

bavit se (2x) myslet slyšet souhlasit

o

bát se pochybovat seznámit se zamilovat se

na

povídat si rozejít se utrácet záležet

do

za

51/7

15. Výrazy v závorkách použijte ve správné formě. 1. Nesouhlasím s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (tvůj plán). 2. Slyšela jsi, že Martin chodí s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (její sestřenice)? 3. Včera jsem se na oslavě seznámila s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (tvůj bratr). 4. Zítra přijedu do Prahy i s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (naše babička). 5. Včera jsem mluvila s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (vaše sousedka). 6. Nejsem spokojená s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (jeho projekt). 7. Po poradě jsem si ještě chvíli povídal s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (náš ředitel). 8. Můj nejlepší kamarád se včera oženil s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (moje sestra). 9. Chci se někdy setkat s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (tvoje matka)

51/6

16. Výrazy v závorkách použijte ve správné formě. Pozor na zájmeno svůj. Například: V čera jsem poprvé jela jejím novým autem. (auto kamarádky). Včera jsem poprvé jela svým novým autem. (moje auto).

1. Minulý rok se Leona seznámila se . . . . . . . . . . . . . . . přítelem (přítel Leony). 2. Souhlasíš s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nápadem (můj nápad)? 3. Milena se už dlouho nehádala s . . . . . . . . . . . . . . . . šéfem (náš šéf). 4. Příští týden se sejdu se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

učitelem (můj učitel).

5. Martin se rozešel se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

přítelkyní (přítelkyně Martina).

6. Přijedeme i s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . maminkou (jejich maminka). 7. Profesor diskutoval se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . studentem (student profesora). 8. Jsem spokojená se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prací (moje práce). 9. Povídala jsem si se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tetou (moje teta). 10. Včera mluvil s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . babičkou (naše babička).

51/6

17. Doplňte do vět vhodné imperfektivní nebo perfektivní sloveso ve správné formě. 1. Irena si dala do novin inzerát. Chtěla by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s nějakým hodným mužem. (seznamovat se/seznámit se) 2. Ivan je velmi společenský. Rád . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s novými lidmi. (seznamovat se/seznámit se) 3. Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s Lindou už dva měsíce. (scházet se/sejít se) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . každý pátek v kavárně Slavie. (scházet se/sejít se)

Cvičení pokračuje na následující straně. Lekce 5 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

63


Cvičení začíná na straně 63.

4. Minulý čtvrtek . . . . . Honza poprvé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . se ženou, se kterou se seznámil na inzerát. (scházet se / sejít se) 5. Lenka včera na ulici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . spolužačku ze základní školy. (potkávat/potkat) 6. Miloš tu dívku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . už několik týdnů vždy v 8.30 ráno u stanice metra. (potkávat/potkat) 7. Viktor . . . . . minulý víkend na večírku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . po mnoha letech se svým profesorem. (setkávat se / setkat se) 8. Každý první pátek v měsíci . . . . . Renata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s kamarádkami. (setkávat se/setkat se)

18. Přečtěte si ještě jednou inzeráty v učebnici na str. 51 a odpovídejte.

51/8

1. S kým se chce seznámit žena z Jihlavy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. S kým bydlí žena z Ostravy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. S kým se rozvedl muž z Chebu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. S kým se chce seznámit muž z Chebu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. S kým žije muž z Chebu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. S kým chce žít muž z okolí Prahy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. S kým si chce povídat žena z Brna? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. S kým chce pít kávu žena z Ostravy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. S kým chodí do kina žena z Ostravy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. S kým chce mít společnou budoucnost muž z Berouna? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19. Radka Nováčková odpověděla na jeden z inzerátů. Hádejte, na který. Doplňte do jejího dopisu prepozice s / se, pro, z / ze, o, na, do, pro, za, po. Pozor – někde prepozice nemusí být. Ahoj, možná jsem já (1.) _ tebe ta pravá. Je mi 28, jsem štíhlá a umím se spokojit (2.) _ málem. Nikdy se (3.) _ nikým nehádám, mám radost (4.) _ každého dne, vážím si (5.) _ klidu a ráda si dělám legraci sama (6.) _ sebe. Sport mě moc nebaví, občas si (7.) _ kamarády zahraju volejbal, ale mám ráda (8.) _ cestování. Už dlouho sním (9.) _ klidném životě s mužem, (10.) _ kterým se můžu bavit (11.) _ všem, (12.) _ co myslím. Před lety jsem se na koncertě seznámila (13.) _ milým a hezkým klukem, zamilovala jsem se (14.)_ něho a dva roky jsme spolu chodili. Čím déle jsem ho ale znala, tím víc jsem pochybovala (15.)_ našem vztahu. Neměli jsme si (16.) _ čem povídat, žárlil (17.) _ mě, hodně utrácel (18.) _ oblečení a pořád si (19.) _ něco stěžoval. Moje kamarády nesnášel. Hádali jsme se víc a víc a (20.) _ jedné hádce jsem se (21.) _ ním rozešla. Budu si teď vážit klidného muže se smyslem (22.) _ rodinu. Často přemýšlím (23.) _ budoucím životě, myslím, že budu dobrá manželka, bude mi hodně záležet (24.) _ domově a (25.) _ dětech, chci se (26.) _ někoho starat. Chceš se (27.) _ mnou sejít? Radka

64 Lekce 5 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

51/8


51/10

20. Rozdělte prepozice podle pádů. během bez blízko díky do

k kolem kromě kvůli

mezi na nad naproti o

od okolo po pod

pro před přes

při proti s skrz

směrem k u uprostřed v

včetně vedle z za

Prepozice + pády genitiv dativ akuzativ lokál instrumentál akuzativ a lokál akuzativ a instrumentál

51/10

21. Do vět doplňte prepozice. kolem

na

na

před

naproti

1. _ poštou stojí zaparkované auto.

4. Sestra pracuje _ poště.

2. Jdeme _ pošty.

5. Budu čekat v 8 hodin _ pošty.

3. Zítra půjdu _ poštu poslat dopis.

6. Stanice tramvaje je hned _ poště.

kromě

kvůli

na

o

u

u

včetně

7. Zítra přijdou do školy všichni _ Milana. Ten je nemocný.

10. Nechci jít na párty _ Milanovi. Nemám ho ráda.

8. Odpoledne půjdu _ návštěvu k Milanovi.

11. Včera jsme se dlouho bavili _ Milanovi.

9. Včera jsem byl na návštěvě _ Milana.

12. Na poradě byli všichni _ Milana, ten přišel taky.

na

po

před

13. Je hrozně pozdě. _ hodinou jsem měla být v práci.

za 15. Můžu k tobě přijít tak _ hodinu,

14. Mám čas, vlak jede až _ hodinu.

pak budu muset jít. 16. _ hodině češtiny půjdeme na kávu.

blízko

do

kolem

přes

uprostřed

v

17. Celé odpoledne strávili _ parku.

20. _ parku je jezero.

18. Domů jsem šla _ park.

21. Bydlím _ parku.

19. Na kole jsem jela _ parku.

22. Odpoledne chodím se synem _ parku.

bez

díky

kvůli

o

od

pro

před

s

vedle

23. To je dárek _ Radku, má narozeniny.

28. Ve škole vždycky seděla _ Radkou.

24. To je dárek _ Radky, mám dnes narozeniny.

29. V kavárně se bavily _ Radce.

25. Je nešťastný _ Radce, rozešla se s ním.

30. Na výlet pojedeme _ Radky, nemá čas.

26. Novou práci dostal _ Radce.

31. Na dovolenou pojedu _ Radkou, je to moje nejlepší

27. Ve škole vždycky seděla _ Radky.

kamarádka. Lekce 5 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

65


51/11

22. Doplňte prepozici za nebo k / ke. 1. Když jsem byl malý kluk, jezdil jsem každé léto _ babičce na vesnici.

7. Kamarádce se včera narodilo dítě, zítra _ ní půjdu na kliniku.

2. Jsi zítra v kanceláři? Zajdu _ tebou kolem jedenácti. 3. Kdy jdeš zítra _ šéfovi?

8. Policista běžel několik ulic _ zlodějem. Nakonec ho ale nechytil.

4. Ten cizí pes šel celou cestu pár metrů _ ním. 5. Moje rodina je celý týden na horách. Já musím pracovat, ale v pátek _ nimi pojedu.

9. Syn má problémy ve škole. Musím zajít _ učitelkou a promluvit s ní. 10. _ komu jedeš o víkendu?

6. Proč musíme jít _ Janě na tu oslavu?

11. Neznám dobře cestu. Jeď první, já pojedu _ tebou.

23. Změňte věty podle modelu. Použijte zájmeno který v instrumentálu a předložku, pokud je potřeba.

51/12

Například: K řeslo je pod oknem. – Mluví o okně, pod kterým je křeslo.

1. Zabývá se sbírkou známek. – Mluví o sbírce známek, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Chodí s Petrem. – Mluví o Petrovi, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Souhlasí s bratrem. – Mluví o bratrovi, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Rozvádí se s manželem. – Mluví o manželovi, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Seznámil se s krásnou servírkou. – Mluví o servírce, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Rozešla se s přítelem. – Mluví o příteli, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Je spokojený se svým životem. – Mluví o životě, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Koberec je před stolkem. – Mluví o stolku, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Spokojil se s nudnou prací. – Mluví o nudné práci, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Je spokojený s novým autem. – Mluví o novém autě, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52/2

24. Do tabulky doplňte formy zájmena který. N

který

která

které

G A

který

L I

které které

kterým

25. Doplňte správnou formu zájmena který a prepozici, pokud je potřeba.

52/2

1. Včera jsem potkal na ulici kamaráda, . . . . . . . . . . . . . . . . jsem neviděl několik let. 2. Žena, . . . . . . . . . . . . . . . . jsem si všiml už na včerejší konferenci, je slavná vědkyně. 3. Vůbec nerozumím astrologii, . . . . . . . . . . . . . . . . se můj přítel věnuje už pět let. 4. Můžeš mi půjčit ten časopis, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je reportáž o situaci v Egyptě? 5. Ta holka, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . si všichni dělali legraci, se stala slavnou modelkou. 6. Musím odejít z práce, . . . . . . . . . . . . . . . . jsem měl tak rád. 7. Na večírek přišla i s tím novým přítelem, . . . . . . . . . . . . . . . . nesnáším. 8. Už ses seznámil s tou holkou, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jirka kupuje ty drahé dárky? 9. Jak se jmenuje ten román Karla Čapka, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jsme včera mluvili? 10. Včera jsem viděla toho kluka, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chodí Radka.

26. Jindřich si zařizuje byt. Kam co dal a kde co je? Změňte věty podle modelu. Například: K nihu dal pod gauč. – Kniha je pod gaučem.

1. Televizi dal na skříňku. –. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Stůl dal mezi židli a skříň. –. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Křeslo dal před stolek. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Peněženku dal na polici. –. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Židli dal pod obraz. –. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Košík dal pod stůl. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Polici dal nad ledničku. –. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Lekce 5 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

52/2


8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pračka je v koupelně.

11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Křeslo je na koberci.

9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sklenice je před talířem.

12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vidlička je na ledničce.

10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krabice je za pohovkou.

52/4+

27. Odpovězte: bankovní karta hřeben kladivo letadlo

lžíce lžička metro noha

nůž pero nebo propiska raketa ruka

šampón šroubovák vidlička voda a mýdlo

1. Čím se češeš? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Čím šroubuješ ten šroub? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Čím kopeš do balonu? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Čím krájíš zeleninu? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Čím zatloukáš hřebík do zdi? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Čím jíš špagety? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Čím píšeš? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Čím si myješ vlasy? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Čím létáš na dovolenou? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Čím platíš? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Čím se myješ? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Čím máváš? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Čím létá kosmonaut? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. Čím jezdíme v Praze? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. Čím jíš polévku? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. Čím mícháš kávu? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52/4+

28. Doplňte výrazy z tabulky ke slovesům. Hledejte víc možností. bolestí hrůzou

radostí strachem

studem štěstím

únavou závistí

zimou žízní

1. zčervenat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. plakat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. zezelenat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. padat (usínat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. zblednout* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. ztuhnout* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. zářit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. třást* se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. umírat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52/4+

29. Doplňte vhodné spojení z předchozího cvičení do vět (pozor na osobu a čas). 1. Naše dcera si zlomila nohu. Když jsme jeli do nemocnice, dcera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Když poprvé mluvila na konferenci před tolika lidmi, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Večer v parku tak velkého psa nečekala. Když ho uviděla, měla strašný strach, úplně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Host v hospodě volá: Dám si pivo, ale rychle, prosím vás, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! 5. Když pan Vocásek uviděl nové sousedovo auto, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Ten e-mail ji určitě moc potěšil, oči jí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Čekali na tramvaj už 20 minut, teplo nebylo, a tak se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Děti si celý den hrály venku. Večer pak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Když jí sestra v nemocnici ukázala jejího prvního syna, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lekce 5 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

67


52/4+

30. Co se stane, když…? Například: K dyž celý den nic nepiju, večer umírám žízní.

1. Když je venku -5° C a nemám dobré oblečení, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Když dostanu dobrou zprávu, která k dobrému změní můj život, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Když celý den nic nejím, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Když dlouho a hodně fyzicky pracuju, večer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Když jsem v opravdu nebezpečné situaci, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Když řeknu na poradě opravdu velký nesmysl, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53/1

31. Následující výrazy doplňte do vět. Použijte formy instrumentálu pl. dům manželka

oliva tunel

názor student

strom

1. Nesouhlasím s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . toho politika.

5. Před . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stála drahá auta.

2. Nejraději mám pizzu s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Rozvedl se už se třemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Cestou do Itálie jsme projely několika alpskými . . . . . . . . . . . .

7. Mezi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vesele běhaly děti.

4. Učitelé se sešli se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53/1+

32. Vyberte prepozici s / se a doplňte formy instrumentálu sg. nebo pl. Pozor – někde prepozice nemusí být. Například: V lasy si česala s / se / –hřeben_. – Vlasy si česala hřebenem.

1. Na konferenci jsem se seznámil s / se / – několika slavnými spisovatelk_ . 2. Jela jsem na výlet s / se / – autobus_ s / se / – třemi kamarádk_ . 3. Jel jsem na dovolenou s / se / – dvěma kufr_ a jedn_ velk_ tašk_ . 4. U stolu jsem seděl s / se / – dvěma kamarád_ . 5. Zmrzlinu s / se / – šlehačkou jsem jedl s / se / – mal_ lžičk_ . 6. Domů jsem šel s / se / – park_ a umíral jsem s / se / – strach_ . 7. Při fotbale umí lépe kopat s / se / – pravou noh_ . 8. Naďa se rozešla s / se / – Robert_ . 9. Nerad píšu s / se / – tužk_ , raději píšu s / se / – per_ . 10. Nebyl spokojený s / se / – svou prac_ . 11. Projel s / se / – tunel_ a pak zahnul s / se / – druhou ulic_ doleva. 12. Šel s / se / – měst_ s / se / – p(e)s_ . 13. Často se scházel s / se / – dvěma kamarád_ v hospodě. 14. Souhlasím s / se / – tvým názor_ .

53/5

33. Doplňte zájmena v genitivu, akuzativu, lokálu a instrumentálu. N

ty

on / ono

G bez

my

vy

oni

nás

něho / něj ji

A pro Lo

ona

ho

ni tobě

I s 68 Lekce 5 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

námi ním

jimi


53/5

34. Slova v závorce nahraďte zájmeny. 1. V centru otevřeli nový obchod. Slyšela jsi už o . . . . . . . . . . . (tom obchodě)? Už jsem si v . . . . . . . . . . . (obchodě) koupila tričko. Chceš se do . . . . . . . . . . . (toho obchodu) zítra se mnou podívat? 2. Vidíš to auto? Někdo . . . . . . . . . . (auto) postavil před dům. Za . . . . . . . . . (autem) stojí pan Darkovský. 3. Koupím si . . . . . . . . (novou knihu). Přečtu . . . . . . . . . (knihu) a dám . . . . . . . . . . (knihu) do knihovny. Dal jsem do . . . . . . . . . (knihy) fotografii. Zapomněl jsem si v . . . . . . . . . (knize) fotografii. 4. Sejdu se s kamarádkou. Budu s . . . . . . . . . (kamarádkou) mluvit o historii. Mám pro . . . . . . . . . (kamarádku) historický román. 5. Hanka studuje fyziku. Zabývá se . . . . . . . . . (fyzikou) dlouho. Zajímala se o . . . . . . . . . (fyziku) už jako malá holka. 6. Koupím olivy. Jdu pro . . . . . . . . . (olivy) do obchodu s řeckými specialitami. Dám . . . . . . . . . (olivy) do salátu. Miluju . . . . . . . . . (olivy). 7. Tam je Pavel, znáš . . . . . . . . . (Pavla)? Jana se do . . . . . . . . . (Pavla) zamilovala, chodí s . . . . . . . . . (Pavlem) už dva měsíce, pořád mluví jenom o (Pavlovi) . . . . . . . . . 8. Zítra přijdou na návštěvu kamarádi. Připravím pro . . . . . . . . . (kamarády) něco dobrého. Pak si s . . . . . . . . . (kamarády) budu povídat. 9. Na fotografii jsem já a Linda. Vidíš . . . . . . . . . (mě a Lindu)? Těšíš se na . . . . . . . . . (mě a Lindu)? Co si o . . . . . . . . . (mně a Lindě) myslíš?

54/2

35. Co znamenají tyto výrazy? Najděte vysvětlení v pravém sloupci. 1. finanční ohodnocení

A. absolvovaná vysoká škola

2. plný úvazek

B. odkdy dokdy se musí pracovat

3. uchazeč o zaměstnání

C. pracovník

4. zaměstnanec

D. CV

5. živnostenský list

E. plat

6. pracovní doba

F. licence k podnikání

7. pohovor

G. práce na 8 hodin denně

8. přesčas

H. delší práce než normálně

9. VŠ vzdělání

I. rozhovor ve firmě, kde chceme dostat práci

10. životopis

J. kandidát na místo

54/3

36. Poslechněte si ještě jednou text v učebnici na straně 54. Doplňte tyto výrazy. hledá na hlídání

podat inzerát potkala

na mateřské dovolené sehnat

účetní zkrácený úvazek

Monika (1.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na ulici kamarádku Alenu, kterou už dlouho neviděla. Monika jí vypráví, že už dlouho (2.) . . . . . . . . . . . . . . . . . práci, má školu i praxi, ale nemůže nic (3.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Předtím pracovala v jedné menší firmě, ale poslední tři roky byla (4.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Potřebovala by místo jako (5.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ale na (6.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . maximálně 6 hodin denně, protože kvůli dětem nemůže pracovat dlouho do večera. Nemůže si najít paní (7.) . . . . . . . . . . . . . . . . , protože to je moc drahé. Teď si právě jde (8.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lekce 5 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

69


37. Aneta Vondráčková vypráví o tom, jak hledala práci. Doplňte do textu slova. Pracujte se slovníkem.

1.

a) úvazek

b) uchazeče

c) brigádu

6.

a) dobu

b) úvazek

c) poměr

2.

a) si všimla

b) četla

c) viděla

7.

a) dopis

b) dopise

c) dopisem

3.

a) sedadlo

b) křeslo

c) židli

8.

a) přesčas

b) pohovor

c) hodiny

4.

a) herečka

b) herečkou

c) herečky

9.

a) čas

b) dobu

c) poměr

5.

a) představila

b) seznámila

c) naučila

10.

a) budou dávat

b) bude

c) budou mít

54/6+

Aneta Vondráčková studuje vysokou školu. Potřebuje peníze, a proto hledá nějakou (1.) . . . . . . . . . . . . . . Náhodou (2.) . . . . . . . . . . . . . . . . . inzerátu v lokálních novinách, že v jejich městském divadle hledají uvaděčku. To je žena, která kontroluje vstupenky, pomáhá hostům najít správné (3.) . . . . . . . . . . . . . . a prodává program. Aneta od dětství miluje divadlo, dokonce se v deseti letech chtěla stát (4.) . . . . . . . . . . . . . . . To by bylo něco – každý večer by byla v divadle, viděla by všechny hry, možná by se i (5.) . . . . . . . . . . . . . . s herci a herečkami. V inzerátu bylo napsáno, že je to práce na vedlejší pracovní (6.) . . . . . . . . . . . . . . , požadavky na uchazečky jsou zájem o divadlo a příjemné a klidné vystupování. Aneta hned napsala motivační (7.) . . . . . . . . . . . . . . a poslala ho spolu s životopisem na adresu uvedenou v inzerátu. Za týden jí přišla pozvánka na (8.) . . . . . . . . . . . . . . Ten byl krátký a úspěšný. Milá paní z personálního oddělení jí položila několik otázek o jejím studiu a volném čase a řekla jí, jakou by měla pracovní (9.) . . . . . . . . . . . . . . a finanční ohodnocení. Ačkoliv to nebylo moc peněz, Aneta okamžitě souhlasila a práci přijala. Příští neděli půjde poprvé do práce. V divadle (10). . . . . . . . . . . . . . . Romea a Julii.

38. Na co se ptá při pohovoru uchazeč? Doplňte slova.

54/6

1. Jakou budu mít pr_c_vn_ d_b_? – Od osmi třiceti do šestnácti třiceti. 2. Kolik dní d_v__l _n_ budu mít? – Čtyři týdny. 3. Nabízí vaše firma nějaké b_n_f_t_? – Ano, jistě. Stravenky a příspěvky na dopravu. 4. Je někdy nutné pracovat př_sč_s? – Obvykle ne. 5. Nabízíte šk_l_n_ pro zvýšení kvalifikace? – Ano, několik za rok. 6. Jaké nabízíte finanční _h_dn_c_n_? – Na začátku 21 000 hrubého. 7. Mohla bych první rok pracovat na zkrácený _v_z_k? – Ano, bylo by to možné.

39. Doplňte otázky, které může dostat uchazeč při pracovním pohovoru. minulém zaměstnání naši firmu pracovat na počítači

pracovat přesčas praxi v oboru průkaz

1. Jakou máte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 2. Jaké jazyky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 3. Jaký plat jste měl v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 4. Máte řidičský . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 5. Kdyby to bylo nutné, můžete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 6. Kde jste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 7. Umíte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 8. Proč chcete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 9. Proč jste si vybral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 70 Lekce 5 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

54/6 studoval umíte změnit práci


40. Jitka Šilhavá hledá práci. Napsala motivační dopis. Doplňte do něj chybějící fráze a části vět. jak dokládá můj životopis mám pět let praxe mám velký zájem

na osobní pohovor na případnou spolupráci pokud budete mít zájem

55/12+

reaguji na váš inzerát v současné době pracuji

Jitka Šilhavá Pražská 26

ZŠ Roztoky u Prahy

252 62 Roztoky

Školní 79

tel.: 774 258 369

252 60 Roztoky

e-mail: silhava.jitka@seznam.cz

Roztoky, 20. 5. 2012 Vážená paní ředitelko, (1.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z deníku Mladá fronta Dnes. Mám zájem o místo učitelky fyziky a chemie, které zde nabízíte. (2.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , který zasílám v příloze, splňuji všechny požadavky na tuto pozici. Vystudovala jsem obor matematika a fyzika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a (3.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na různých základních školách v Praze. Absolvovala

jsem několik kurzů a seminářů pro učitele základních škol organizovaných Výzkumným ústavem pedagogickým a Pedagogickou fakultou UK. (4.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na ZŠ Modrá v Praze 6. O místo na vaší škole (5.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , protože je známá svou kvalitou a profesní podporou učitelů a protože se nachází v místě mého bydliště. (6.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , kontaktujte mě, prosím, na uvedeném telefonním čísle nebo na mé e-mailové adrese. Ráda se dostavím (7.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Děkuji za posouzení mé žádosti a těším se (8.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S pozdravem Jitka Šilhavá 41. Přečtěte si text Nejčastější chyby při pracovních pohovorech. K situacím pod textem napište číslo chyby, kterou uchazeč o zaměstnání udělal.

54/8+

Nejčastější chyby při pracovních pohovorech 1. přijít příliš brzy nebo pozdě 2. kouřit před pohovorem 3. lhát o vlastních schopnostech, zkušenostech a znalostech 4. mít nevhodné oblečení, doplňky nebo příliš silný parfém 5. zapomenout jméno člověka, se kterým se máme setkat 6. nezjistit si informace o firmě 7. ptát se na finanční ohodnocení a zaměstnanecké benefity na začátku pohovoru 8. nepřinést kopie životopisu a dalších dokumentů 9. mít příliš mnoho otázek, nebo naopak nemít žádné otázky 10. přijít s rodičem nebo přítelem 11. špatně podat ruku 12. nemít oční kontakt 13. být příliš nervózní 14. stěžovat si na čekání nebo cokoli dalšího 15. chovat se nezdvořile k recepční

16. detailně vysvětlovat, proč jsem ztratil minulé místo 17. být příliš familiární nebo vtipný 18. nevypnout si mobilní telefon volně podle jobs.cz

Lekce 5 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

71


A 5 Uchazeč: „Dobrý den, paní… Promiňte, nemůžu si vzpomenout na vaše jméno.“ B _ Uchazeč: „Víte, musel jsem tady 10 minut čekat a přitom mám za hodinu důležitou schůzku. Můžeme to trochu urychlit?“ C _ Uchazeč: „Promiňte, to je hodně důležité, volá manželka, já to vezmu.“ D _ Uchazeč si hraje s tužkou, sahá si na vlasy a kouše se do rtu. E _ Uchazeč: „ Promiňte, mám malinké zpoždění, nemohl jsem to najít.“ F _ Uchazeč přišel na pohovor kvůli místu bankovního úředníka v džínách a tričku. G _ Uchazeč: „Hele, okamžitě řekněte paní Tomáškové, že jsem tady. Mám s ní za chvíli pohovor. A udělejte mi kávu, jo?“ H _ Uchazeč: „No, já opravdu nevím, na co bych se měl zeptat. Hm...“ I _ Uchazeč je cítit cigaretami. J _ Uchazečka: „Pochopte, nemohla jsem v té firmě už zůstat, kolegyně o mně řekla, že jsem hloupá. Tak jsem si šla stěžovat k šéfovi a ten jí nic neřekl, prý si to máme vyřídit mezi sebou. Také jsem měla nižší plat než ostatní.“ K _ Uchazečka: „Jé, diplom, já ho zapomněla doma. Já vám ho někdy přinesu.“ L _ Uchazeč: „Co vyrábí tahle firma? No, nějaké papírenské produkty, myslím.“ M _ Uchazeč se stále dívá z okna, které je za personalistou, nebo na své ruce. N _ Uchazeč: „Umím perfektně pracovat s počítačem, znám skoro všechny běžné programy, ne výpočetní techniku jsem nestudoval, na kurzy jsem taky nechodil. Prosím? Access? Ne, tak to jsem ještě neslyšel.“ O _ Uchazeč po vstupu do místnosti stiskne personalistce ruku tak, že ji ještě po jeho odchodu bolí. P _ Uchazeč: „Abychom neztráceli čas, mohla byste mi nejdřív říct, jak vysoký je plat?“ R _ Uchazečka: „Může jít maminka se mnou? Nebo musí počkat venku?“ S _ Uchazeč: „Tak co, začneme, ne? Ať to máme brzy za sebou, nechceme tu být do večera, no ne? A můžeme si tykat, ne? Já jsem nějakej Petr, ale kámoši mi říkaj Péťa.“

72 Lekce 5 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT


Procvičujeme pravopis Zopakujte si 1. Doplňte malé nebo velké písmeno. M – m:

B – b:

1. Které památky si můžete prohlédnout v _adridu?

7. Znáte nějaké _ratislavské náměstí?

2. Víte, že _oskevské metro má více než 50 tras?

8. Víte, že v _rně je také Národní divadlo jako v Praze?

3. Také rádi jíte _ilánské špagety?

9. A že _rněnské Národní divadlo má tři budovy?

4. Víte, ve které zemi leží _nichov?

10. Navštívili jste _erlín?

5. Má _onako knížete, nebo prezidenta?

11. A ochutnali jste _erlínskou specialitu „currywurst“?

6. Jak se jmenuje hlavní město _aďarska?

12. Byla někdy v _arceloně zimní olympiáda?

2. Kde musíme napsat háček? Tip: používejte slovníček k učebnici. 1. básen

básnička

básne

7. štestí

neštastný

2. dan

danové přiznání

dane

8. vyřídit

Vyřid Janě, že nepřijdu!

3. budit

Nebud mě!

budík

9. hodit

Hod mi míč!

4. vyplnit

Vyplnte formulář!

vyplnovat

10. písen

písnička

5. kone

kůn

konský

11. žízen

žíznivý

6. sedet

Sed na židli!

sedí

12. chodit

Chod do fitness centra!

Pravidlo: Psaní ú a ů Dlouhé u má dvě grafické podoby: ú a ů. Na začátku slova píšeme ú- (úkol, účastnit se), uprostřed a na konci slova píšeme -ů (dům, domů). POZOR: ú píšeme také uprostřed slova po prefixu (zúčastnit se), ve slovech přejatých z cizích jazyků (múza) a v citoslovcích (Kráva dělá bú.). Viz také Hlavní principy českého pravopisu, učebnice str. 205.

3. Doplňte ú nebo ů. 1. z_častnit se porady

8. _řední formulář

15. otevřít _sta

2. jít z kopce dol_

9. _spěch

16. ostrý n_ž

3. _žasná žena

10. _čet za elektřinu

17. plný _vazek

4. přijde v _terý

11. Karl_v most

18. nový _čes

5. pět muž_

12. _zká ulice

19. _čel pobytu

6. masáž a pedik_ra

13. _plný zákaz kouření

20. nem_žu přijít

7. psát domácí _kol

14. d_chodce

Pravidlo: Psaní čárek ve vedlejších větách III Čárku píšeme jen po větách, kde je sloveso, které časujeme. Po časových nebo jiných výrazech v jedné větě čárky nepíšeme (předtím, před hodinou, v roce 2011, při bouřce, po jídle…). Porovnejte: P ředtím než se s ní seznámil, žil sám. x Předtím žil sám. Po jídle umyli nádobí. x Když dojedli, umyli nádobí.

4. Napište čárky, pokud je potřeba. 1. V roce 2010 se Honza a Martina seznámili na dovolené v Itálii.

6. Před bouřkou bylo úplné ticho.

2. Když byl Honza v roce 2010 na dovolené v Itálii seznámil se

7. Předtím ještě vyplň dva formuláře.

s Martinou. 3. Po snídani půjdeme nakoupit.

8. Předtím než odjedeš na služební cestu, musíš ještě vyplnit dva formuláře.

4. Až dosnídáme půjdeme nakoupit.

9. Po dovolené se nikdy netěším do práce.

5. Než začala bouřka bylo úplné ticho.

10. Od roku 2009 jezdí Milan vždy na dovolenou do Alp.

Lekce 5 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

73


LEKCE

6

Slavíme narozeniny, svátky a výročí 57/1

1. Přečtěte si ještě jednou text v učebnici na straně 57 a odpovězte. 1. Málokdo má oblíbeného dětského hrdinu.

Ano / Ne

2. Animovaný film je film s pohyblivými obrázky.

Ano / Ne

3. Reynaud natočil první animovaný film v dnešním smyslu slova.

Ano / Ne

4. Otcem kresleného filmu byl Francouz Émile Cohl.

Ano / Ne

5. V roce 2008 oslavil animovaný film dvě výročí.

Ano / Ne

6. Hrdina prvního animovaného filmu se jmenuje Fantasmagorie.

Ano / Ne

2. Doplňte málokdo, máloco, málokdy a málokterý.

57/2

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . animovaný seriál je tak slavný jako Simpsonovi. 2. V Evropě jen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nezná filmy o Asterixovi a Obelixovi. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . baví děti tak jako filmy o kocourovi Tomovi a myšákovi Jerrym. 4. Dnes se už jen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dívám na animované filmy, ale jako dítě jsem se na ně dívala často. 5. V Česku jen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . neviděl seriál o včelce Máje. 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . program je v Česku tak populární jako Večerníček. 7. Japonské animované filmy dávají v České televizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , vlastně skoro nikdy.

3. Helena Vacková vypráví o svém nejoblíbenějším filmu. Do textu doplňte slova.

1.

a) udělal

b) vyrobil

c) natočil

2.

a) a další

b) např.

c) a také

3.

a) prožít

b) žít

c) dožít

4.

a) vypadají

b) vypadat

c) vypadali

5.

a) když

b) aby

c) proto

6.

a) mají

b) dávají

c) prezentují

Můj oblíbený film je starší česká komedie Světáci. (1.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ji v roce 1969 režisér Zdeněk Podskal-

ský. Hrají v ní nejlepší komediální herci té doby – Sovák, Brodský, Menšík, Janžurová, Bohdalová (2.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Film nemá jednoho hlavního hrdinu, ale tři. Jsou to tři zedníci, kteří se rozhodnou (3.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . jednu noc v luxusním baru. Chtějí přitom (4.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . jako světáci, tedy elegantní lidé, kteří se v luxusním prostředí často pohybují. Naši tři hrdinové nechtějí, aby někdo poznal, že jsou jen obyčejní zedníci, (5.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . se na tuto noc několik týdnů připravují. Trénují tanec, konverzaci a správné chování u stolu. Vzniká tak mnoho humorných situací. Kdykoliv ten film (6.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . v televizi, musím se dívat. Viděla jsem ho aspoň desetkrát, ale pořád se mi líbí.

74 Lekce 6 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

57/5+


58/3

4. Spojte. 1. Filmaři chtěli natočit film pro děti o tom,

A. které by se dětem líbilo.

2. Zdeněk Miler se snažil vymyslet nějaké zvíře,

B. že jí krteček jako malé holce moc pomohl.

3. Přemýšlel o tom celé dva měsíce,

C. svému malému synovi.

4. Když se malíř vracel domů,

D. protože se špatně malovaly.

5. Malíř zkrátil krtkovi čumák a zrušil vlasy a ocásek,

E. jak se vyrábí oblečení.

6. Miluše Hálová říká,

F. ale pořád nemohl žádné zvířátko najít.

7. Jiří Karas pouští cédéčko o krtečkovi

G. hodně zdraví a dalších hezkých knih a filmů.

8. Čtenáři přejí Zdeňku Milerovi

H. zakopl o krtčí hromádku.

59/6+

5. Která spojení slov nepoužíváme? Škrtněte je. Například: p lyšový pes, plyšová hračka, plyšový svetr, plyšové pantofle

1. čumáček psa, čumáček myšky, čumáček kočky, čumáček ptáka 2. natočit pivo, natočit vlasy, natočit film, natočit počítač 3. hromádka karet, hromádka času, hromádka peněz, hromádka knih 4. zkrátit peníze, zkrátit vlasy, zkrátit text, zkrátit pracovní dobu 5. vypadat hloupě, vypadat nervózně, vypadat odpočatě, vypadat zeleně 6. rozdávat starost, rozdávat radost, rozdávat papíry, rozdávat dárky 7. pouštět světlo, pouštět DVD, pouštět si hudbu, pouštět pohádky 8. zakopnout o schod, zakopnout o vodu na podlaze, zakopnout o židli, zakopnout o nohu 9. vyprávět vtip, vyprávět pohádku, vyprávět problém, vyprávět příběh 10. použít vidličku, použít mýdlo, použít počítač, použít obývák 11. věřit kamarádovi, věřit jeho slovům, věřit novinám, věřit mobilu 12. zažít dobře, zažít nudu, zažít dobrodružství, zažít bouřku 13. vymyslet postavu, vymyslet pravdu, vymyslet blbost, vymyslet příběh 14. zrušit lekci, zrušit mítink, zrušit program, zrušit dům

59/6

6. Co to znamená? Například: k rteček je malý . . . . . . . . . . . . . – krteček je malý krtek

1. cestička je malá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. knížečka je malá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. holčička je malá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. říčka je malá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. domeček je malý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. stoleček je malý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. ručičky jsou malé . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. děťátko je malé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. hrádek je malý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. křesílko je malé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. tělíčko je malé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. lodička je malá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Pracujte s textem Krtkovi je 50 ! Najděte a doplňte chybějící imperfektivní nebo perfektivní slovesa.

59/10

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / vyrobit

10. vymýšlet / . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. používat / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *

11. pomáhat / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / oslavit

12. nacházet / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *

4. přidávat / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. zakopávat / . . . . . . . . . . . . . . . . . . *

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / namalovat

14. zažívat / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *

6. krátit /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * / popřát*

7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / říct*

16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /poděkovat

8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / postěžovat si

17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / rozdat

9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / pustit

18. točit/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lekce 6 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

75


59/10

8. Do vět doplňte slovesa. Přemýšlejte o tom, jestli je podle kontextu vhodnější imperfektivní nebo perfektivní. přidáme přidávám nacházejí našli

říct říkala rozdal rozdávám

natočil točí zažívám zažili

pustil pouští používám nepoužila

1. Nakonec do polévky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ještě trochu petrželky. 2. Do bramborové polévky vždycky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . trochu česneku. 3. K narozeninám jsem dostala nový mobil, ale ještě jsem ho ani jednou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Mobil a počítač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . každý den. 5. V lese jsme včera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hodně hub. 6. Archeologové stále . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nové historické předměty. 7. Syn si denně v pokoji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hodně nahlas muziku. 8. Kamarád mi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nový film našeho oblíbeného režiséra. 9. O dovolené jsme u moře . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tři bouřky. 10. Při cestování po Africe vždycky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . spoustu dobrodružství. 11. Učitel studentům . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . opravené testy. 12. Mám novou brigádu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na ulici prospekty a katalogy. 13. V Praze teď . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nový film jeden populární hollywoodský režisér. 14. Ten režisér už . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dvacet pět filmů. 15. Babička nám často . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš. 16. Paní učitelko, mohla byste nám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , co bude v testu?

59/10

9. Doplňte věty podle textu o krtečkovi. dětem film na nemoc

oblečení postavu pro film radost

scénář správně „r“ tři vlasy

všechno nejlepší výročí krtkovi za radost

1. vyrobit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. napsat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. přidat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. poděkovat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. stěžovat si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. pomáhat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. vymyslet si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. natočit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. slavit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. říct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. rozdávat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. přát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59/10

10. Doplňte konjugaci nepravidelných perfektivních sloves. najít* já

zakopnout*

použít*

popřát*

pomoct*

říct*

najdu

ty on…

zakopne

my vy oni

11. Co včera dělala Renata? Doplňte do vět slovesa ze cvičení 10. 1. Renata včera . . . . . . . . . . . . . . kamarádce k narozeninám.

4. Renata . . . . . . . . . . . . . na ulici peněženku s tisícikorunou.

2. Renata . . . . . . . . . . . . . . . synovi s těžkým úkolem z fyziky.

5. Renata poprvé . . . . . . . . . . . . . . . . . novou kreditní kartu.

3. Renata na cestě do práce . . . . . . . . . . . . o schod a spadla.

6. Renata konečně . . . . . . . . . . . . . kolegyni, co si o ní myslí.

76 Lekce 6 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

59/10


59/10+

12. Historie Večerníčku. Doplňte titulky k odstavcům. A. Kde všude znají Večerníček? B. Jak se jmenoval první program věnovaný dětem? C. Kdo je Večerníček?

D. Co je Večerníček? E. Kdo dnes sleduje Večerníček?

1. . . . . . . . Večerníček je asi desetiminutový pořad pro děti. Vysílá se každý večer předtím, než jdou malé děti spát, tedy kolem sedmé hodiny. Jsou to nejčastěji animované pohádkové příběhy. Za čtyřicet let existence Večerníčku bylo vytvořeno asi 300 seriálů. 2. . . . . . . . Televize v Čechách pravidelně vysílá od roku 1954. První program pro děti podobný Večerníčku se objevil v roce 1963, ale jmenoval se Stříbrné zrcátko. Děti se na něj mohly dívat vždy v neděli večer. Večerníčkem se nedělní pohádka stala až v roce 1965. 3. . . . . . . . Děti mají rády i večerníčkovskou znělku. Kluk v papírové čepici, který se jmenuje Večerníček, je na začátku pořadu přivítá pozdravem Dobrý večer a na konci se s nimi rozloučí slovy Dobrou noc. Tato znělka, která je nejstarší českou televizní znělkou, vznikla v roce 1965. 4. . . . . . . . Na Večerníček se ale tehdy nemohl dívat každý, protože televizi neměla každá domácnost. S rozvojem televize bylo diváků víc a víc a dnes se na Večerníček dívají miliony dětí, jejich rodičů a prarodičů. 5. . . . . . . . O Večerníček je zájem i v dalších zemích. Kromě všech evropských zemí se dostal i do vzdálených zemí, jako je Austrálie, Malajsie, Spojené arabské emiráty, Turecko, Japonsko, Čína, Korea, Indonésie, Keňa, Zimbabwe, Island a další.

13. Podívejte se, kdy byly natočeny nejoblíbenější české Večerníčky. Potom doplňte do vět ještě ne- nebo už.

59/10

Například: V roce 1968 se děti . . . . . . . . . . . mohly dívat na pohádky o kocouru Mikešovi. – V roce 1968 se děti ještě nemohly dívat na pohádky o kocouru Mikešovi.

Bob a Bobek 1978 Broučci 1995 A je to 1976 Krkonošské pohádky 1974 Mach a Šebestová 1982

Maxipes Fík 1975 O loupežníku Rumcajsovi 1967 O Mikešovi 1971 Pohádky z mechu a kapradí 1968 Štaflík a Špagetka 1971

1. V roce 1980 se děti . . . . . . . . . . . . . . . . . . dívaly na Maxipsa Fíka. 2. V roce 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . byl natočen seriál Štaflík a Špagetka. 3. V roce 1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . existoval večerníček A je to. 4. V roce 1979 děti . . . . . . . . . . . . . . . . . . znaly Boba a Bobka. 5. V roce 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . v televizi byl večerníček Broučci. 6. V roce 1967 se děti . . . . . . . . . . . . . . . . . . dívaly na loupežníka Rumcajse. 7. V roce 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . byl populární večerníček Pohádky z mechu a kapradí. 8. V roce 1973 děti . . . . . . . . . . . . . . . . . . znaly Krkonošské pohádky. 9. V roce 1983 si děti . . . . . . . . . . . . . . . . . . oblíbily Macha a Šebestovou. 10. V roce 1970 se děti . . . . . . . . . . . . . . . . . . dívaly na večerníček O Mikešovi.

60/5

14. Výrazy v závorkách použijte v dativu sg. 1. Kvůli . . . . . . . . . . . . . . . . . . (rozbité auto), . . . . . . . . . . . . . . . . . . (silný vítr), . . . . . . . . . . . . . . . . . . (špatné počasí) a . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nemocná dcera) nepojedeme na výlet. 2. Vyřídím to . . . . . . . . . . . . . . . . . . (tvůj dědeček), . . . . . . . . . . . . . . . . . . (jeho bratr), . . . . . . . . . . . . . . . . . . (náš soused), . . . . . . . . . . . . . . . . . . (jejich učitel), . . . . . . . . . . . . . . . . . . (naše teta), . . . . . . . . . . . . . . . . . . (jeho kolega), . . . . . . . . . . . . . . . . . . (její přítel) a . . . . . . . . . . . . . . . . . . (vaše kolegyně). 3. Smějeme se . . . . . . . . . . . . . . . . . . (americká komedie), . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pan Novák), . . . . . . . . . . . . . . . . . . (jeho příběh) a . . . . . . . . . . . . . . . . . . (český film). 4. Bydlím naproti . . . . . . . . . . . . . . . . (vysoký dům), . . . . . . . . . . . . . . . . (barokní kostel), . . . . . . . . . . . . . . . . (slavná kavárna), . . . . . . . . . . . . . . . . (moderní budova), . . . . . . . . . . . . . . . . (sportovní stadion) a . . . . . . . . . . . . . . . . . . (romantický park).

Lekce 6 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

77


60/5

15. Co kde je na plánku města? Používejte prepozici naproti s dativem sg. Například: Š kola je naproti . . . . . . . . . . . . – Škola je naproti divadlu. Divadlo je naproti škole.

1. Kavárna je naproti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . je naproti . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Restaurace je naproti . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . je naproti . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Kostel je naproti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . je naproti . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. kavárna je naproti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . je naproti . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Supermarket je naproti . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . je naproti . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Kino je naproti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . je naproti . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Nádraží je naproti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . je naproti . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Kemp je naproti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . je naproti . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Divadlo je naproti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . je naproti . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

10

9 11

8

6 5

12

4

3 2

1 16. Světlana Komarovová včera celé dopoledne chodila po městě a zařizovala různé věci. Podívejte se na plánek a říkejte, kam šla.

60/5

Například: S větlana šla . . . . . . . . . . . . . . . poslat dopis. – Světlana šla na poštu poslat dopis.

1. Šla . . . . . . . . . . . . . . . . . podívat se na fotbal.

6. Šla . . . . . . . . . . . . . . . . . na procházku.

2. Šla . . . . . . . . . . . . . . . . . na oběd.

7. Šla . . . . . . . . . . . . . . . . . na nový film.

3. Šla . . . . . . . . . . . . . . . . . koupit lístky na vlak.

8. Šla . . . . . . . . . . . . . . . . . vyměnit si peníze.

4. Šla . . . . . . . . . . . . . . . . . na Hamleta.

9. Šla . . . . . . . . . . . . . . . . . popovídat si s učitelkou své dcery.

5. Šla . . . . . . . . . . . . . . . . . navštívit nemocnou kolegyni.

10. Šla . . . . . . . . . . . . . . . . . nakoupit.

17. Katja Becher se včera procházela po městě. Prohlédněte si vyznačené trasy. Napište, odkud kam šla. Používejte prepozice od a k/ke. Tvořte tvary genitivu a dativu. Například: T rasa 0. Šla od kavárny k poště.

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78 Lekce 6 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

60/5


60/5

18. Rozdělte prepozice podle pádů. během bez blízko díky do k

kolem kromě kvůli mezi na nad

naproti o od okolo pod pro

proti před s směrem k u uprostřed

v včetně vedle vzhledem k z za

Prepozice + pády genitiv

dativ

akuzativ

lokál

instrumentál

60/5+

19. Spojte. 1. Během

A. náměstí.

2. Bydlím naproti

B. největšímu supermarketu ve městě.

3. Díky

C. večera se seznámil se třemi dívkami.

4. Jedeme směrem k

D. situaci v tomto regionu bych vám nedoporučoval jet tam na dovolenou.

5. Kromě

E. problémům se šéfem se rozhodl změnit zaměstnání.

6. Kvůli

F. náměstí stojí barokní fontána.

7. Nájem je včetně

G. posledních dvou vět jsem rozuměl všemu.

8. Uprostřed

H. poplatků za elektřinu.

9. Vzhledem k

I. jeho pomoci našel nové místo.

20. Označte správnou formu.

60/5

1. Na oslavu narozenin malé Haničky přišel s přítelkyni / přítelkyní. 2. Kvůli práce / práci nemohl jít večer do kina. 3. Večer jdu do pizzerii / pizzerie. 4. Uprostřed lesa / lese je malá chalupa. 5. Mám strach o babičce / babičku. 6. Právě stojím proti kostela / kostelu. 7. Jsem z Rusko / Ruska. 8. Na výlet pojedou všichni kromě Petra / Petrovi. 9. Jdu od banky / bance ke kostela / kostelu. 10. Vzhledem k jeho nemoci / nemocí museli zrušit exkurzi. 11. Čekala jsem na kolegy před restauraci / restaurací. 12. Během večeři / večeře jsme mluvili o programu na zítřek. 13. Na židli / židlí je polštář. 14. Včera jsme s manželem dlouho mluvili o naší dceru / dceři. 15. Příští pátek pojedu na dovolenou / dovolené. Lekce 6 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

79


60/5

21. Slova v závorkách použijte ve správné formě. 1. Při . . . . . . . . . . . . . . . . . (večeře) mluvili o práci. 2. Před . . . . . . . . . . . . . . . . . (večeře) si syn umyl ruce vodou a mýdlem. 3. Po . . . . . . . . . . . . . . . . . (večeře) jsme si dali ještě skleničku bílého vína. 4. Vůbec neměla hlad a šla spát bez . . . . . . . . . . . . . . . . . (večeře). 5. Kvůli . . . . . . . . . . . . . . . . . (večeře) s rodiči musela odejít dřív z práce. 6. Před . . . . . . . . . . . . . . . . . (moje kancelář) je vedle dveří kopírka. 7. Vedle . . . . . . . . . . . . . . . . . (moje kancelář) je kancelář šéfa. 8. Naproti . . . . . . . . . . . . . . . . . (moje kancelář) je malá kuchyňka. 9. Uprostřed . . . . . . . . . . . . . . . . . (moje kancelář) stojí psací stůl. 10. V . . . . . . . . . . . . . . . . . (moje kancelář) je málo světla. 11. Nechtěla tam jít bez . . . . . . . . . . . . . . . . . (Miloš). 12. Rodiče se často hádají kvůli . . . . . . . . . . . . . . . . . (Miloš). 13. Odpoledne přišel fax pro . . . . . . . . . . . . . . . . . (Miloš). 14. Všichni kromě . . . . . . . . . . . . . . . . . (Miloš) dostali z testu z matematiky trojku. 15. Iva se rozešla s . . . . . . . . . . . . . . . . . (Miloš). 16. Ty červené růže jsou od . . . . . . . . . . . . . . . . . (Miloš). 17. Kolega tady bohužel není, včera odjel na . . . . . . . . . . . . . . . . . (dovolená). 18. Kvůli . . . . . . . . . . . . . . . . . (dovolená) je ten malý ochod celý týden zavřený. 19. Na . . . . . . . . . . . . . . . . . (dovolená) nikdy nečtu pracovní e-maily. 20. Během . . . . . . . . . . . . . . . . . (dovolená) u moře si vždycky odpočinu. 21. Po . . . . . . . . . . . . . . . . . (dovolená) mám v kanceláři vždycky hrozně moc práce.

22. Doplňte do textu prepozice do, z, díky, kvůli, k, na, v / ve, po nebo s. Pozor – někde nemusí být. Štěstí v neštěstí Jarda Smolík měl celý život štěstí v neštěstí. Jako dítě byl velmi často nemocný. (1.) . . . . . . . . . alergii musel být často (2.) . . . . . . . doma, a proto měl problémy (3.) . . . . . . . . škole. Pak mu ale jeho rodiče našli dobrého doktora, (4.) . . . . . . . kterému se Jarda uzdravil. Jarda dokončil školu a dostal se (5.) . . . . . . vysokou školu. Když chtěl dělat poslední zkoušky, měl zase smůlu, protože dostal těžkou angínu. (6.) . . . . . . . . tomu nemohl dělat zkoušky (7.) . . . . . normálním termínu. Naštěstí měl ale víc času (8.) . . . . . učení, zkoušky udělal později a školu dokončil. (9.) . . . . . . škole měl Jarda štěstí, protože si našel dobré místo (10.) . . . . . . menší firmě. Firma ale bohužel brzy zkrachovala. Jarda neměl práci, a tak šel (11.) . . . . . . . úřad práce jako nezaměstnaný. Naštěstí tam potkal svou známou Martu a ta mu doporučila výborné místo (12.) . . . . . . . velké firmě. A Jarda měl štěstí i (13.) . . . . . . . . lásce – Marta se (14.) . . . . . . . . . něj zamilovala a brzo byla svatba. Jarda

hodně

pracoval

a hodně

vydělával.

Bohužel

byl

pořád

(15.) . . . . . . . . . stresu a začal pít. Začal mít problémy (16.) . . . . . . . práci i (17.) . . . . . . . . . doma (18.) . . . . . . . . . manželkou. Nakonec musel (19.) . . . . . . . . . práce odejít a Marta se (20.) . . . . . . . . . ním rozvedla.

80 Lekce 6 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

60/5


Jarda šel (21.) . . . . . . . . . protialkoholické léčení. (22.) . . . . . . . . . léčení už nepil, ale byl rozvedený a zase nezaměstnaný. Měl deprese a musel jít (23.) . . . . . . . . . psychiatrovi. Ten mu dal léky a doporučil mu speciální terapii. (24.) . . . . . . . . . terapii se naštěstí seznámil (25.) . . . . . . . . . ředitelem jedné firmy, který měl podobné problémy, a ten mu dal novou práci. Jarda měl zase štěstí v neštěstí! Štěstí ale Jardovi nepřálo dlouho. Jednou dostal (26.) . . . . . . . . . ulici infarkt. Naštěstí se rychle dostal (27.) . . . . . . . . . nemocnice. Byl (28.) . . . . . . . . . nemocnici několik týdnů a našel tam novou lásku – zdravotní sestru Věru. Věra a Jarda se brzy vzali. Neměli děti, a tak si koupili psa. (29.) . . . . . . . . . psem ale mají problém, protože nemá rád dlouhé cestování (30.) . . . . . . . . . autem nebo autobusem. (31.) . . . . . . . . . němu proto už několik let nebyli (32.) . . . . . . . . . dovolené (33.) . . . . . . . . . cizině. Jardovi a Věře to ale nevadí. Koupili si chatu (34.) . . . . . . . . . jižních Čechách a jezdí tam každý víkend. Je jim tam dobře, protože je tam klid a čistý vzduch. Doma v Praze zůstávají, jen když je špatné počasí. (35.) . . . . . . . . . tomu ale mají čas chodit (36.) . . . . . . . . . divadla a (37.) . . . . . . . . . výstavy. 23. Tvořte otázky k textu. Používejte výrazy díky komu / čemu a kvůli komu / čemu. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . musel být jako dítě často doma?

7. . . . . . . . . . . . . . . . . . dostal novou práci?

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . se uzdravil?

8. . . . . . . . . . . . . . . . . . málem umřel na ulici?

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . nemohl dělat zkoušky v normálním

9. . . . . . . . . . . . . . . . . . poznal druhou ženu?

termínu?

10. . . . . . . . . . . . . . . . . . nebyli už dlouho na dovolené

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . našel výborné místo ve velké firmě?

v cizině?

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . začal pít?

11. . . . . . . . . . . . . . . . . . zůstávají doma v Praze?

6. . . . . . . . . . . . . . . . . . šel k psychiatrovi?

24. Výrazy v závorkách použijte v dativu sg. 1. Díky . . . . . . . . . . . . . . . . . . (její pomoc) už nemám žádné

60/6 5. V neděli půjdeme na návštěvu k . . . . . . . . . . . . . . . . . .

problémy. 2. Ondřej protestuje proti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (moje rozhodnutí).

(moje přítelkyně). 6. Nemám nic proti . . . . . . . . . . . . . . . . . . (tvůj nápad). 7. Všechno jsem řekla . . . . . . . . . . . . . . . . . . (náš učitel).

3. Vyřídím to . . . . . . . . . . . . . . . . . . (váš přítel).

8. Musím zatelefonovat . . . . . . . . . . . . . . . . . . (tvoje matka).

4. Kvůli . . . . . . . . . . . . . . . . . . (jeho nemoc) jsme v neděli ne-

9. Šel jsem směrem k . . . . . . . . . . . . . . . . . . (jejich dům).

mohli jet na výlet.

10. Půjčili jsme auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . (jeho dcera).

25. Výrazy v závorkách použijte ve správné formě. Pozor na zájmeno svůj.

60/6+

Například: P etr napsal test díky svému kamarádovi (kamarád Petra). Petr napsal test díky jejímu kamarádovi (kamarád Lenky).

1. Helena zavolala . . . . . . . . . . . . . . . . . . (učitel Martiny a Moniky). 2. Helena zavolala . . . . . . . . . . . . . . . . . . (učitel Heleny). 3. Telefonuju . . . . . . . . . . . . . . . . . . (můj přítel). 4. Telefonuju . . . . . . . . . . . . . . . . . . (tvůj přítel). 5. Jdeme na návštěvu k . . . . . . . . . . . . . . . . . . (moje přítelkyně). 6. Jdeme na návštěvu k . . . . . . . . . . . . . . . . . . (naše přítelkyně). 7. Pavel kvůli . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nemoc Pavla) nechodil dva týdny na češtinu. 8. Pavel kvůli . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nemoc učitele) nechodil dva týdny na češtinu. 9. Pojedeš k . . . . . . . . . . . . . . . . . . (jeho babička)? 10. Pojedeš k . . . . . . . . . . . . . . . . . . (tvoje babička)? 11. Johanka půjde k . . . . . . . . . . . . . . . . . . (bratranec Johanky). 12. Johanka půjde k . . . . . . . . . . . . . . . . . . (bratranec Hanky). Lekce 6 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

81


61/8

26. Doplňte sloveso v přítomném nebo budoucím čase. Například: K amil se podobá tatínkovi. (on – podobat se)

1. Čemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ty – smát se)?

5. Jestli chceš, . . . . . . . . . . (já – ukázat) ti fotografie z výletu.

2. Kdo ti s tím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (on – pomoct)?

6. Učitel nám dobře . . . . . . . . . . . . . . . . . (on – vysvětlovat)

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (já – říct) ti, že se mi zítra vůbec nechce jít do práce.

gramatiku. 7. . . . . . . . . . . . . . (já – přát) ti krásnou a klidnou dovolenou.

4. Ve velkých supermarketech kapesní zloději často . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (oni – krást) lidem peněženky.

8. Nikomu nic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (já – nezávidět). 9. Ten dopis si . . . . . . . . . . . . . . . . . (já – přečíst) až později.

61/8

27. Označte vhodnou formu slovesa. 1. Maminko, pustíš mi / budeš mi pouštět dneska večer pohádku o krtečkovi? 2. Včera jsem napsala e-mail a posílala / poslala ho kamarádovi. 3. Malíř nám nechtěl ukazovat / ukázat nový obraz, protože ještě nebyl hotový. 4. Před měsícem jsem půjčoval / půjčil kolegovi 2 000 korun, ale ještě mi je nevrátil. 5. Prosím tě, jak se česky říká / řekne animated cartoon? 6. Ten film musíte vidět. Doporučuju / Doporučím vám ho! 7. Proč se smějete / zasmějete? Já to myslím vážně! 8. Někdo včera kradl / ukradl kamarádovi peněženku a mobil. 9. Prosím tě, můžeš mamince vyřizovat / vyřídit, že přijdu později? 10. Udělal jsem v práci velkou chybu, musím se omlouvat / omluvit šéfovi.

28. Představte si, že Martin Dvořák, kterého vidíte na fotografii, je váš kamarád. Co o něm můžete říct? Doplňte sloveso ve správné formě.

61/8

Například: M artinovi . . . . . . . . . . . . . . . . . termín zítra v šest. – Martinovi se hodí termín zítra v šest.

bavit být (2x) hodit se

chutnat chybět líbit se

nemít rád nerozumět podobat se

pouštět si slušet smát se

vadit vyprávět závidět

1. Martinovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . často zima.

8. Martina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . manuální práce.

2. Martinovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . guláš a pivo.

9. Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . italským komediím.

3. Martinovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . manželka, která jela na

10. Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tatínkovi.

dlouhou služební cestu.

11. Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . šéfovi jeho plat.

4. Martinovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hezké holky.

12. Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . doma hlasitou muziku.

5. Martinovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . džíny a sako.

13. Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . matematice.

6. Martinovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 let.

14. Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vegetariánské jídlo.

7. Martinovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stres a chaos v práci.

15. Martin rád . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vtipy.

29. Procvičujte objektové konstrukce s dativem. Tvořte věty v minulém čase. Například: h olčička – líbit se – růžová sukně – Holčičce se líbila růžová sukně.

1. jejich host – chutnat – grilované maso

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. naše sousedka – vadit – štěkání našeho psa

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. můj mladší bratr – nejít – matematika

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. nový klient – hodit se – termín ve čtvrtek

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82 Lekce 6 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

61/8


5. jeho kolega – líbit se – nová škodovka

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. lední medvěd – nebýt – v zoo nikdy zima

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. ta stará paní – být – včera – 83 let

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. tvoje kočka – být dobře – v křesle u topení

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. jeho přítel vegetarián – chutnat – bramborová kaše

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. štíhlá modelka – slušet – ten extravagantní model

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. Doplňte do křížovky slovesa, která znáte z učebnice ze strany 61. Podle smyslu je použijte v 1. nebo 3. osobě sg. prézentu.

3

1. . . . . . . . . . . . . . . . . přátelům fotky z dovolené.

4

2. . . . . . . . . . . . . . . . . se mi to zítra v pět.

u

2

h

a

z

u

t 7

8. . . . . . . . . . . . . . . . . se mi tvoje nové džíny.

8

9. . . . . . . . . . . . . . . . . vám k výročí.

9

11. . . . . . . . . . . . . . . . . mi kouření v restauraci.

n

l a

u

10 a

12. . . . . . . . . . . . . . . . . kolegovi, co říkal pán, který ráno volal.

í

11

13. . . . . . . . . . . . . . . . . pradědečkovi, jak používám počítač.

12 v

14. . . . . . . . . . . . . . . . . se tatínkovi, mám oči jako on.

ř

u

13 v

18. . . . . . . . . . . . . . . . . vám hodně štěstí a zdraví. 20. . . . . . . . . . . . . . . . . mi zelená barva. 21. . . . . . . . . . . . . . . . . kamarádce 2 000 korun.

14 15 v

16 u

23. . . . . . . . . . . . . . . . . se tomu vtipu.

17 n

24. . . . . . . . . . . . . . . . . synovi DVD o krtečkovi.

18

j

25. . . . . . . . . . . . . . . . . vždy půjčené věci. 26. . . . . . . . . . . . . . . . . mu to jeho nové auto, já nikdy takové mít nebudu.

u

b

á

m

u

19 n 20 s

u 21

ů

m v

22

Máte ve svém jazyce podobné přísloví?

j l

22. . . . . . . . . . . . . . . . . se, že jsem zapomněla zavolat.

Tajenka: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ě

23

........., ......... ......... .........

u

6

6. . . . . . . . . . . . . . . . . mi 26 let.

Co znamená? Vysvětlete.

j

61/8

5. . . . . . . . . . . . . . . . . mi moravské víno.

V tajence je české přísloví.

u

k

4. . . . . . . . . . . . . . . . . v supermarketech, říká zloděj.

15. . . . . . . . . . . . . . . . . kamarádovi, že dnes nemůžu přijít.

k

ě 5

3. . . . . . . . . . . . . . . . . ti, že mluvíš pravdu.

1

26 z

r

m

j

24 p 25

á

m í

m

v Lekce 6 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

83


62/13

31. Do tabulky doplňte všechny formy zájmena který. N

který

která

G

kterého

D A

které

které který

L

které

I

kterým

32. Tvořte věty se zájmenem který podle modelu. Pozor na správný pád.

62/13

Například: V levo je kino. Vedle něho bydlím. – Vlevo je kino, vedle kterého bydlím.

1. To je ten problém. Kvůli němu musíme zůstat doma.

6. Všimla sis toho muže? Stojí tam vzadu.

To je ten problém, kvůli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Tam je to muzeum. Blízko něho je zaparkované naše auto.

Všimla sis toho muže, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Leoš je můj kamarád. Pro něj jsem koupila ten dárek.

Tam je to muzeum, blízko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Včera jsem v novinách četla reportáž. Nerozumím jí.

Leoš je můj kamarád, pro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Vidíš tu ženu? Podobá se mojí sestře.

Včera jsem v novinách četla reportáž, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Petr je můj kolega. Díky Petrovi jsem dostal tohle místo.

Vidíš tu ženu, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Má malého syna. Ještě neumí mluvit.

Petr je můj kolega, díky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Chci ti ukázat novou školu. Do ní chodí můj syn.

Má malého syna, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Pořídili si psa. Psa se všichni bojí.

Chci ti ukázat novou školu, do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pořídili si psa, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62/13

33. Rozhodněte, která forma je vhodnější. 1. Děti se smějou klaunu / klaunovi.

6. Tomu muži / mužovi se to nelíbilo.

2. Telefonovala jsem příteli / přítelovi.

7. Půjčil knihu kamarádu / kamarádovi.

3. Napsala jsem panu Svobodovi / panovi Svobodovi.

8. Vyřídil to bratru / bratrovi.

4. Nerozumím tomu politiku /politikovi.

9. Gratuloval panu doktorovi / panovi doktorovi.

5. Tomáši / Tomášovi se to hodí.

10. Omlouval se učiteli / učitelovi.

34. Co znamenají tyto výrazy v telefonním dialogu? Najděte vysvětlení v pravém sloupci. 1. rušit

A. na požadované lince někdo telefonuje

2. obsazeno

B. místo, odkud někdo volá

3. vyřídit

C. potom

4. později

D. někomu něco říct

5. předat

E. volat ve špatný čas

6. tady

F. místo, na kterém je volaný

7. tam

G. krátká ústní nebo písemná informace

8. vzkaz

H. dát telefon někomu jinému

35. Slova z předchozího cvičení doplňte do dialogů ve správné formě. Dialog 1 Recepční: Dobrý den, (1.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . firma Babáček. Pan Pokorný: Dobrý den, chtěl bych linku 234. Recepční: Moment, přepojím. Bohužel, je (2.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chcete počkat? Pan Pokorný: Ne, děkuji. Zavolám později. Dialog 2 Roman: Ahoj, Radku. (3.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .? Radek: Promiň, teď nemůžu, zavolám za 15 minut. 84 Lekce 6 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

62/16+

62/16+


Dialog 3 Pan Jirotka: Dobrý den, Jirotka. Je (4.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., prosím, paní Lebedová? Paní Šíchová: Ne, bohužel, momentálně tady není. Chcete nechat (5.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .? Pan Jirotka: Ne, to je v pořádku. Víte, kdy se vrátí? Paní Šíchová: Tak za hodinu. Pan Jirotka: Děkuju, zkusím to (6.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Dialog 4 Pan Šťastný: Dobrý den, Šťastný, marketing. Co pro vás můžu udělat? Pan Plíhal: Dobrý den, mohl bych mluvit s paní Vytiskovou? Pan Jirotka: Momentálně má schůzku s klientem. Ale měla by přijít asi za 20 minut. Pan Plíhal: A můžete jí něco (7.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .? Pan Jirotka: Samozřejmě. Můžete diktovat. Pan Plíhal: Má urgentně volat na číslo 602 525 300. Jde o jejího manžela. Dialog 5 Pan Řepa: Dobrý den, tady Lipka. Prosím vás... Pan Lipka: Haló? Nerozumím. Můžete mluvit víc nahlas? Pan Řepa: Haló, haló. Slyšíme se? Tady Řepa. Firma Kovoton. Pan Lipka: Ano, už je to lepší. Dobrý den. Tady Lipka. Můžu mluvit s Pavlem Hovorkou? Pan Řepa: Moment, (8.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62/16+

36. Doplňte do telefonních dialogů vhodné věty. A kdy přijde? Čau Jirko, neruším? Dobrý den, je tam pan Ledvina? Dobrý den, můžu mluvit s panem Sodomou? Mohl byste mu něco vyřídit?

Moment, hned vás přepojím. Moment, předám. Můžu nechat vzkaz? Ne, zavolám za chvíli. Volala jsem, ale měla jsi pořád obsazeno.

Dialog 1 Kamil: (1.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jirka: Ahoj Kamile. Ne, to je v pořádku. Co potřebuješ? Dialog 2 Recepční: Dobrý den, tady firma Sporovar. Jak vám můžeme pomoct? Klient: (2.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recepční: Samozřejmě, pan Sodoma má linku 247. Malý moment… Bohužel, je tam obsazeno. Počkáte si? Klient: (3.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dialog 3 Pan Hošek: Hošek, marketing. Paní Šilhavá: (4.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pan Hošek: Ne, momentálně ne. Paní Šilhavá: (5.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pan Hošek: Bohužel, nevím. Paní Šilhavá: (6.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pan Hošek: Jistě. Moment, vezmu si tužku a papír. Dialog 4 Pan Vrána: Vrána, logistika. Paní Stašová: Stašová, mohla bych mluvit s paní Novou? Pan Vrána: (7.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lekce 6 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

85


Dialog 5 Simona: Čau Kamilo. Proč jsi nezavolala dopoledne? Kamila: (8.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simona: No jo, několikrát mi volal ten pán, který má vždycky tolik otázek. Dialog 6 Recepční: Jazyková škola Schola, recepce. Paní Neprašová: Potřebuju mluvit s někým z knihovny. Recepční: (9.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dialog 7 Pan Sova: Sova, dobrý den. Je tam pan Syrovátka? Pan Navrátil: Ne, bohužel. Před pár minutami odešel k řediteli. Pan Sova: Aha. (10.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pan Navrátil: Samozřejmě. Pan Sova: Že mi má co nejdřív zavolat, jde o toho nového klienta. Moje číslo zná.

63/1

37. Doplňte do vět formy dativu pl. Hledejte víc možností. blondýnkám českým komediím čtenářům

dětem holkám obchodním partnerům

pacientům politikům přítelkyním

rodičům sousedům starým lidem

studentům turistům vnučkám

1. Často půjčuju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kabelky a boty. 2. Modrá barva sluší . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Říká se, že . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nejde matematika. 4. Mladí lidé mají pomáhat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5. Někdy pouštím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pohádky na DVD. 6. Málokdy se směju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Děti se podobají . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Kdo ještě věří . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 9. Učitel doporučuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dobrý slovník. 10. Babička vypravuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pohádky. 11. Autor děkuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , že mají tak rádi jeho knihy. 12. Často vysvětluju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , kde je ve městě muzeum. 13. Pan Králík závidí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jejich novou vilu. 14. Omlouvám se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , že jsem přišel pozdě na mítink. 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v nemocnici chybí domácí jídlo.

63/2

38. Opakujte všechna zájmena. Doplňte je do tabulky. N

ty

on / ono

G bez

ho

něho/něj

ona

D k/ke A pro

ho

ji

něho

ni

my

oni

nám

jim

nám

nim

Lo I s/se

vy ...a FOTO... tady...ano nebo vás ne... vás

vás mnou

námi

jimi

mnou

námi

nimi

86 Lekce 6 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT


39.Použijte vhodné zájmeno v dativu. Pozor na krátké, dlouhé a akcentované formy. 1. Nesměj se těm lidem. – Nesměj se . . . . . . . . . . . . . . 2. Proti Martině nic nemám. – Proti . . . . . . . . . . . . . . . nic nemám.

9. Evě vůbec nejde geometrie. – . . . . . . . . . . . . . . . . vůbec nejde geometrie. 10. Mně a Pavlovi nemusíš děkovat. – . . . . . . . . . . . . . .

3. Vždycky záviděla sousedce. – Vždycky . . . . . . . záviděla. 4. Mně a Lindě to nevadí. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . to nevadí.

nemusíš děkovat. 11. Dědečkovi je 65 let. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je 65 let.

5. Petrovi se ten koncert nelíbil. – . . . . . . . . . . . . . . . se ten koncert nelíbil.

12. Ivanovi a tobě nezavolám. – . . . . . . . . . . . . . . . . . nezavolám.

6. Tu práci dostal díky švagrové. – Tu práci dostal díky . . . .

13. Udělal to kvůli Jiřímu. – Udělal to kvůli . . . . . . . . . . .

7. Zítra jdu k Honzovi a Lucce. – Zítra jdu k . . . . . . . . . . .

14. Robertovi a Magdě se to nehodí. – . . . . . . . . . . . . . .

8. Tobě a Milanovi se to nezdá praktické. – . . . . . . . . . . . se to nezdá praktické.

se to nehodí. 15. Mně a Milanovi věříš? – . . . . . . . . . . . . . . . . . věříš?

63/2

40. Nahraďte zájmeno vhodným substantivem ve správné formě. Hledejte víc možností. Například: R ozumím jí. – Rozumím matematice.

bouřka dopis

kamarád kniha

konference matematika

přítelkyně Roman

sourozenci

1. Starám se o ně. – Starám se o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Potřebuju je. – Potřebuju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Vážím si jich. – Vážím si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Vrátím mu ji. – Vrátím mu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Omlouvám se mu. – Omlouvám se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Nezúčastním se jí. – Nezúčastím se . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Utrácí za ni. – Utrácí za . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Mám z ní strach. – Mám strach z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Rozešla se s ním. – Rozešla se s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Napíšu jim ho. – Napíšu jim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Bavíme se o nich. – Bavíme se o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Seznámím ho s ní. – Seznámím ho s . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Zabývám se jí. – Zabývám se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Řekl jí o nich. – Řekl jí o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Záleží mi na něm. – Záleží mi na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41. Co to znamená? Rozlišujte osobní zájmena. Spojte. 1. Dám to pod ně.

A. Pod židli.

2. Dám to pod ni.

B. Pod židle.

3. Vážím si jich.

C. Učitelů.

4. Vážím si ho.

D. Učitele.

5. Stará se o ně.

E. O moje sestřenice.

6. Stará se o ni.

F. O moji sestřenici.

7. Seznámil ho s ní.

G. S přítelem.

8. Seznámil ho s ním.

H. S přítelkyní.

9. Záleží mi na něm.

I. Na synech.

10. Záleží mi na nich.

J. Na synovi.

11. Nezúčastním se jí.

K. Nedělního oběda.

12. Nezúčastním se ho.

L. Porady.

13. Bojím se o něj.

M. O Pavla.

14. Bojím se o ni.

N. O Pavlu.

63/2

Lekce 6 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

87


63/2

42. Označte, co je správně. 1. U něj / němu se nám vždycky líbilo.

8. Zabýval se jí / ji už dlouho.

2. Zaplatili všichni kromě ní / jí.

9. Bydlí v domě naproti nás / nám.

3. Vedle nás / nám bydlí rodina Jírových.

10. Musíte odjet bez jich / nich.

4. Za mnou / mě seděla v divadle moje kolegyně.

11. Ten dárek je od tebe / tobě?

5. Jdeme směrem k němu / něj.

12. Přijedou všichni včetně něho / němu.

6. Lucie přijede s jimi / nimi.

13. Obraz dáme nad ni / ní.

7. Četl si v ni / ní dlouho.

14. Má problémy kvůli tebe / tobě.

43. Do textu o krtečkovi doplňte správné formy zájmen. Krtek superstar Už tři generace dětí (1.) . . . . . . . . (krtečka) milují. Je o (2.) . . . . . . . . (krtečkovi) mno-

63/2

ho filmů a knížek. V roce 2007 (3.). . . . . . . . (krtkovi) bylo 50 let. V roce 1957 (4.) . . . . . . . . (krtečka) namaloval ilustrátor Zdeněk Miler. V tomto roce za (5.) . . . . . . . .

(Milerem) přišli filmaři a řekli (6.) . . . . . . . . (Milerovi), že chtějí film o výrobě oblečení. Miler pro (7.) . . . . . . . . (filmu) potřeboval zvířátko, které by se dětem líbilo. Ale hodně (8.) . . . . . . . . (zvířátek) už použil pro své filmy Walt Disney. Miler o (9.). . . . . . . . (zvířátku) přemýšlel dlouho, nápad dostal jednou na procházce, když zakopl o krtčí hromádku. Krtek nebyl vždy stejný jako dnes, nejdřív (10.) . . . . . . . . (krtkovi) malíř namaloval dlouhý čumáček a vousky, pak (11.) . . . . . . . . (krtkovi) ale čumák zkrátil. A na hlavu (12.) . . . . . . . . (krtkovi) přidal tři vlásky. Děti krtečka milují. Krteček (13.) . . . . . . . . . . (dětem) dělá radost i pomáhá. Všichni čtenáři (14.) . . . . . . . . . . (krtečkovi) přejí hodně dalších hezkých knih a filmů. A jeho autorovi děkují za radost, kterou (15.) . . . . . . . . . (čtenářům) rozdává. 44. Martina Bartáková a Jitka Vašková jsou kamarádky. Píšou si e-maily. Doplňte zájmena já a ty ve správné formě. Od: jitka.slanska@centrum.cz Komu: martinka_bartakova@centrum.cz Předmět: oslava Ahoj Martino, v sobotu (1.) . . . . . . bude 20 let. Chci to s (2.) . . . . . . a s Lenkou pěkně oslavit. Oslava bude v pátek večer u (3.) . . . . . . doma. Musíš přijít, bez (4.) . . . . . . by to byla nuda. Hned (5.) . . . . . . napiš, jestli můžeš přijít. Jíťa

Od: martinka_bartakova@centrum.cz Komu: jitka.slanska@centrum.cz Předmět: Re:oslava Ahoj Jíťo, gratuluju (6.) . . . . . . k narozkám. Přeju (7.) . . . . . . super kluka. Ale musím se (8.) . . . . . . moc omluvit. V pátek tady nebudu. Jedu s Rudou na celý víkend na hory. Máme to už dlouho zaplacený. Je (9.) . . . . . . to líto. Ale nemohla bys to slavit až ten další pátek? Lenka by čas měla, mluvila jsem s ní. Pošli (10.) . . . . . . SMS. Čau Marťa

88 Lekce 6 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

64/2


Od: jitka.slanska@centrum.cz Komu: martinka_bartakova@centrum.cz Předmět: Re: oslava Ahoj Marťo, tak kvůli (11.) . . . . . . ta oslava bude až ten další pátek. Počítej s tím. Užij si hory! Jíťa

64/2

45. Najděte ve cvičení 44 výrazy typické pro běžně mluvenou češtinu (i jména).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46. Hanka a Lukáš Dvořákovi měli svatbu. Doplňte do blahopřání, které dostali, zájmena vy a váš ve správné formě. Pozor na zájmeno svůj. Milí novomanželé, do (1.) . . . . . . . společného života (2.) . . . . . . . přejeme hodně lásky a štěstí. Ať na (3.) . . . . . . . společné cestě životem nejsou žádné komplikace a problémy, ať je (4.) . . . . . . . život jako slunečný den bez mráčku. Užijte si nejkrásnější den (5.) . . . . . . . života. (6.). . . . . . . sousedka Jana Nová

64/2

47. Ivanovi a Janě Michálkovým se narodilo miminko. Doplňte zájmena on a jeho ve správné formě. Milí novopečení rodiče, gratulujeme Vám k narození syna! Přejeme (1.) . . . . . . . v životě jen to nejlepší. Doufáme, že (2.) . . . . . . . maminka bude vždycky hodná a (3.) . . . . . . . tatínek na (4.) . . . . . . . vždycky bude mít čas. Vaši sousedé Horálkovi a Vackovi

65/8

48. O čem spolu mluvily paní Nová a paní Hladká? Spojte části vět. 1. Paní Nová je ráda,

A. ale nakonec to dobře dopadlo.

2. Paní Hladká a její manžel přijeli z chalupy,

B. kde jsou každý rok skoro do Vánoc.

3. Paní Nová měla fofr,

C. kolik let je vnučce paní Hladké.

4. Všude byl zmatek,

D. která je teď v cizině.

5. Paní Hladká o svatbě věděla,

E. který před měsícem umřel.

6. Paní Hladká dostala pohled od vnučky,

F. protože dostala oznámení.

7. Paní Nová neví,

G. protože ještě musí koupit vánoční přání.

8. Paní Nová poslala kondolenci rodině pana Čermáka,

H. protože se jí ženil nejmladší syn.

9. Paní Nová musí letět,

I. že paní Hladkou vidí.

49. Najděte ve cvičení 48 dva výrazy z běžně mluvené češtiny. ............................

65/8

............................

Lekce 6 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

89


65/10

50. Veronika potkala na ulici bývalou kolegyni Naďu. Doplňte do dialogu. Označte výrazy, které jsou typické pro běžně mluvený jazyk. fofr letos

musím letět to to letí

všechno při starým zmatek

Veronika: Čau Naďo, jak je? Naďa: No, (1.) . . . . . . . . . . Práce, děti, manžel, no a teď ještě ten (2.) . . . . . . . , protože prababička slavila narozeniny. Bylo jí 90 let. Veronika: Fakt? (3.) . . . . . . . . . . . . Ale prababička vypadá pořád dobře. Našemu dědovi bude (4.) . . . . . . . . . . 75, taky budeme mít velkou slávu. Naďa: Kdy to má? No jo, v květnu. Musím mu poslat přání. Veronika: Ale promiň, (5.) . . . . . . . . . . . . . V práci máme (6.) . . . . . . . . . . . . Měj se! Zavoláme si.

65/8+

51. Najděte ve cvičení 48 výrazy typické pro běžně mluvenou češtinu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65/8+

52. Irena a Robert Fuksovi budou slavit dvacáté páté výročí svatby. Do textu doplňte slova. 1.

a) během

b) v

c) před

6.

a) bohužel

b) je mi líto

c) bohudík

2.

a) se ženili

b) se vdávali

c) se brali

7.

a) přinesla

b) upekla

c) objednala

3.

a) kromě

b) včetně

c) vzhledem k

8.

a) kondolenci

b) oznámení

c) blahopřání

4.

a) cestu

b) líbánky

c) výlet

9.

a) přibrat

b) vybrat

c) nabrat

5.

a) teprve

b) až

c) jenom

10.

a) podjezd

b) zájezd

c) nájezd

Jak ten čas letí! Brzy budeme mít s manželem stříbrnou svatbu, to znamená, že jsme opravdovou svatbu měli (1.) . . . . . . . . . dvaceti pěti lety. Tenkrát jsme (2.) . . . . . . . . . . . na radnici v našem městě. Byla krásná květnová sobota, já měla na sobě dlouhé bílé šaty. (3.) . . . . . . . . . . . mých a manželových příbuzných přišlo hodně našich kamarádů. Bylo nás celkem asi šedesát. Svatba byla na radnici a potom jsme šli na slavnostní oběd do restaurace. O týden později jsme jeli na svatební (4.) . . . . . . . . . . . do Vysokých Tater. No a letos slavíme stříbrnou svatbu. Máme dvě krásné a chytré dcery, jedna už má svou vlastní rodinu. Druhá přijede na oslavu (5.) . . . . . . . . . z Paříže, kde teď studuje. Máme z nich velkou radost. Na radnici tentokrát nepůjdeme, ale chceme slavit spolu s našimi dětmi a s kamarády. Naše rodiče už (6.) . . . . . . . . . . . . . . pozvat nemůžeme, všichni už zemřeli. V pátek v šest hodin se sejdeme v malé restauraci blízko našeho domu. Dcera (7.) . . . . . . . . . . . . v cukrárně dort, na kterém bude napsáno číslo 25. Po večeři si budeme povídat, a kdo bude chtít, může i tancovat. Možná dostaneme i nějaká (8.). . . . . . . . . . . . . . . Dcera mi řekla, že pro mě má manžel dárek – krásný zlatý prsten, který mu pomáhala (9.) . . . . . . . . . . . . . . Já mám pro manžela také dárek. Koupila jsem nám (10.) . . . . . . . . . . . . na Krétu, to bude naše druhá svatební cesta. Teď mám ještě jedno velké přání: doufám, že budeme zdraví a spokojení a za dalších dvacet pět let oslavíme zlatou svatbu s dětmi, vnoučaty a pravnoučaty. 5. ne_spěšný kandidát

13. vesnice v _dolí

6. těžký _raz

14. hodně strom_

7. ne_plný seznam

15. s__l a pepř

8. ne_čelné zařízení

16. cítím se h_ř

1. dáme si rag_

9. _četní

17. dřevěný st_l

2. bratr_v d_m

10. v_ně parfému

18. koupit sk_tr

3. jet k rodič_m

11. v_bec nikdo to neví

19. nej_žasnější dovolená

4. ne_čtovat poplatky

12. z_stal doma

20. kráva dělá b_, b_

Procvičujeme pravopis Zopakujte si 1. Doplňte ú nebo ů.

90 Lekce 6 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT


2. Napište čárky, pokud je potřeba. 1. Od pondělí je nemocná.

6. Předtím než Anička odjela pracovat do Španělska se půl roku

2. Před pěti lety Leoš pracoval jako vedoucí oddělení nákupu

učila španělsky.

v jedné chemické továrně.

7. V roce 1998 začala Jarmila Šikolová pracovat ve firmě Remako.

3. Když žil Arnošt Nývlt v Itálii mluvil jenom italsky.

8. Předtím byla Jarmila s dětmi na mateřské dovolené.

4. Předtím než se Jitka dozvěděla o jeho minulosti si ho moc

9. Příští rok se chtějí brát.

vážila.

10. Do té doby musí Jiří vystudovat vysokou školu a najít si práci.

5. Při práci si Monika vždy tiše zpívá.

Pravidlo: Psaní některých výrazů dohromady nebo zvlášť Některé dvojice výrazů se vyslovují stejně, ale píšou se různě. Porovnejte: adverbium (příslovce)

prepozice (předložka) + substantivum (podstatné jméno) nebo zájmeno

nahoru

na horu

zatím

za tím

předtím

před tím

potom

po tom

3. Vyberte správný výraz. 1. Turisté vyšli nahoru / na horu Sněžku.

6. Potom / Po tom koncertě půjdeme do vinárny.

2. Půjdeme teď směrem nahoru / na horu.

7. Předtím / Před tím vysokým domem jsem zaparkoval auto.

3. Zatím / Za tím kopcem je jezero.

8. Půjdu brzy spát, ale předtím / před tím si dám horkou sprchu.

4. Uvařím kávu a ty zatím / za tím zapni televizi. 5. Večer půjdeme na koncert a potom / po tom ještě můžeme jít do vinárny.

Pravidlo: Psaní prepozic k, s, v, z x ke, se, ve, ze Prepozice k, s, v a z mají rozšířené formy ke, se, ve a ze. Tyto formy se používají kvůli výslovnosti, a to a) před slovy, která začínají na stejný konzonant, například se sestrou, ze zahrady, ke kamarádce, ve vlaku b) před slovy, která začínají na znělý, respektive neznělý protějšek těchto konsonantů, nebo na podobný konsonant, například ke garáži, se zeleninou, se ženou, se špenátem, ve filmu, ze skla, ze Španělska c) často i před slovy, která začínají na dva a více konzonantů, například ke dveřím, ve čtvrtek, ze střechy POZOR: Před slovem, kde je druhý konsonant r, ř nebo l, obvykle píšeme s, z, k, v (s prací, z Prahy, k mlýnu, v Příbrami), někdy jsou správné obě varianty (v třetí třídě – ve třetí třídě).

4. Doplňte správnou formu prepozice. Přijdu s / se 1. _ synem

3. _ sestřenicí

5. _ Olgou

7. _ strýcem

9. _ Milanem

2. _ bratrem

4. _ Žanetou

6. _ Petrem

8. _ psem

10. _ prababičkou

Přišel jsem z / ze 11. _ divadla

13. _ parku

15. _ zahrady

17. _ zastávky

19. _ stadionu

12. _ sklepa

14. _ úřadu

16. _ obýváku

18. _ kanceláře

20. _ zoo

Byl jsem v / ve 21. _ Brně

23. _ Itálii

25. _ Paříži

27. _ Oslu

29. _ Egyptě

22. _ Finsku

24. _ Švédsku

26. _ Praze

28. _ Frankfurtu

30. _ Barceloně

Jdu k / ke 31. _ kadeřnici

33. _ kamarádovi

35. _ Galině

37. _ kostelu

39. _ zastávce

32. _ gauči

34. _ bratranci

36. _ babičce

38. _ stanici

40. _ muzeu

Lekce 6 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

91


LEKCE

7

Lidé a věci 67/2

1. Změňte větu na negativní. Pak řekněte o sobě, co je/není pravda. Například: V ždycky vyhazuju všechny staré krámy. – Nikdy nevyhazuju žádné staré krámy.

1. Často vzpomínám na dětství. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. V cizím městě vždycky navštěvuju galerie. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. V cizí zemi vždycky nakupuju nějaké suvenýry. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Často někomu půjčuju svoje oblečení. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. V bytě mám všude nějaké suvenýry a dárky pro štěstí. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Vždycky jsem něco sbíral/a a vždycky mě to bavilo. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Lucie Novotná vypráví o své sbírce. Doplňte do textu následující výrazy.

bavit

se rozhodla

dostávala

sbírat

slavných osobností

do sklepa

Když mi bylo asi deset let, sbírala jsem známky. Vlastně známky sbíraly všechny holky v naší třídě. V trafice jsme si kupovaly malé sáčky se známkami, na kterých byli motýli, rostliny, portréty a jiné obrázky. Každá z nás (1.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , co chce sbírat. Já jsem sbírala portréty (2.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Známky s jinými obrázky jsem vyměňovala se sběratelkami, které o ně měly zájem. Nikdy jsem samozřejmě žádné nevyhazovala. O mé sbírce věděla celá rodina, a proto jsem od příbuzných (3.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . k narozeninám nebo svátkům sáčky se známkami. Dávala jsem je do speciálních alb. Alba se známkami jsem dávala na poličku ke knihám. Celkem jsem měla asi osm alb. Ve čtrnácti letech mě sbírka přestala (4.) . . . . . . . . . . . . . . . . . , schovala jsem ji do krabice a dala (5.) . . . . . . . . . . . . . . . . . Nedávno jsem ji při velkém úklidu objevila a dojatě ji ukazovala své desetileté dceři. Dcera se hned rozhodla, že taky začne (6.) . . . . . . . . . . . . . . . . . známky a bude pokračovat v mé sbírce. 3. Označte, co je/není pravda. 1. Lucie sbírá známky od devíti let.

Ano / Ne

2. Lucie sbírala známky s různými motivy.

Ano / Ne

3. Známky, které se jí nelíbily, vyhazovala.

Ano / Ne

4. Všechny holky sbíraly známky s motýly.

Ano / Ne

5. Rodiče a příbuzní dávali Lucii známky jako dárky k narozeninám.

Ano / Ne

6. Lucie měla známky v krabici.

Ano / Ne

7. Ve čtrnácti letech se Lucie rozhodla se sbíráním známek přestat.

Ano / Ne

8. Luciina dcera začne také sbírat známky.

Ano / Ne

92 Lekce 7 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

67/4


68/3

4. Spojte výrazy. 1. malované

A. sběratelka

2. zkušený

B. známky

3. vášnivá

C. něco do ucha

4. mít vzpomínky

D. spisovatele a filosofy

5. obdivovat

E. něco nosem

6. sbírat

F. květináče

7. strčit si

G. na zajímavé lidi

8. vdechnout

H. pro maminky

9. pecka

I. z pomeranče

10. výstraha

J. lékař

68/3

5.Doplňte do textů následující výrazy. proto – díky – který – i když – protože (2x) Učitel Zídek, (1.) . . . . . . . . . . . . . má sbírku podpisů slavných lidí, začal sbírat podpisy jako kluk. Nejdřív sbíral jen podpisy herců a hereček, (2.) . . . . . . . . . . . . . je obdivoval. Později ho zajímala i literatura, historie a filozofie, (3.) . . . . . . . . . . . . . začal sbírat i podpisy dalších osobností. (4.) . . . . . . . . . . . . . své sbírce se naučil cizí jazyky, (5.) . . . . . . . . . . . . . musel psát slavným lidem z cizího světa. (6.) . . . . . . . . . . . . . jeho sbírka nemá velkou finanční hodnotu, dělá lidem radost. která – které – když – že (7.) . . . . . . . . . . . . . znáte bratry Nezkusilovy, znáte i jejich sbírku. Sbírka, (8.) . . . . . . . . . . . . . je v čekárně ordinace jednoho z nich, je výstraha pro děti i maminky. Jsou v ní věci, (9.) . . . . . . . . . . . . . si děti strčily do nosu, do ucha nebo které vdechly. Málokdo by věřil, (10.) . . . . . . . . . . . . . v ní jsou i jehly, špendlíky a kousky skla! protože – která (2x) – když (2x) – ale Paní Černá sbírá svatební oznámení, (11.) . . . . . . . . . . . . jí dnes posílají i příbuzní a známí. První oznámení dostala od sestřenice, (12.) . . . . . . . . . . . . . jí bylo třináct. Nechala si ho na památku, (13.) . . . . . . . . . . . . bylo dojemné i vtipné. Dnes má ve sbírce pět tisíc oznámení, (14.) . . . . . . . . . . . . . nejmilejší kousky jsou oznámení její a jejích dětí. (15.) . . . . . . . . . . . . . byla malá holka, sbírala paní Černá různé věci – pohlednice, jízdenky i kamínky. Vášnivá sběratelka je po mamince, (16.) . . . . . . . . . . . . . také stále něco sbírala.

68/5+

6. Přečtěte si se slovníkem povídku Ukradený kaktus. Ukradený kaktus „Tak já vám povím o jednom zloději,“ řekl pan Holan. „Pracuju jako hlavní zahradník u továrníka Holbena, který je vášnivý sběratel kaktusů. Kdyby tu sbírku prodal, určitě by stála velké peníze. Starý pán chce, aby jeho sbírka byla veřejně přístupná, každý se tam může přijít podívat. Loni jsme viděli, že se nám začínají ztrácet kaktusy. Nebyly to jenom nějaké obyčejné kousky, ale opravdové speciality: třeba takový Echinocactus Wislizenii nebo Grasnerii, ale i Melocactus Leopoldii – to je unikát, který nikdo jiný v Evropě nemá... Navrhl jsem, že sbírku zavřeme, ale starý pán Holben se rozzlobil a řekl, že toho zloděje musíme chytit. Ale jak můžete hlídat třicet šest tisíc kaktusů? Tak jsem vymyslel plán. Cvičení pokračuje na následující straně.

Lekce 7 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

93


Cvičení začíná na předchozí straně.

Šel jsem ke známým zahradníkům a poprosil jsem je, aby mi dali nějaké nemocné, nahnilé kaktusy. V noci jsem je tajně dal do Holbenovy sbírky. Pak jsem publikoval v novinách zprávu, že Holbenovy kaktusy dostaly vzácnou nemoc a že na ni existuje jediný lék, který je možné koupit jenom v našem obchodě. A druhý den už byl v obchodě takový malý človíček, nějaký pan Ráček, a zoufale prosil o ten lék pro své kaktusy! „Tak, pane,“ řekl jsem mu, „a teď pojedeme do vašeho bytu a vy nám ty ukradené kaktusy vrátíte!“ A jeli jsme. Měl takový malý byt, asi tak tři krát čtyři metry, byla tam jenom postel, židle a stůl a jinak všude samé kaktusy! A víte, kolik nám těch kaktusů ukradl? Asi osmdesát! Ani jsme nevěděli, že nám jich tolik chybí. „A jak jste, prosím vás, ty kaktusy nosil ven?“ zeptal jsem se ho. Pan Ráček byl celý červený: „Já jsem prosím nosil ženské šaty a ty kaktusy jsem si dával za ňadra…“ No, tak jsem ho vzal ke starému Holbenovi a myslel jsem, že mu utrhne obě uši. Ale ti dva sběratelé si začali povídat a povídali si o kaktusech celou noc… „Víte,“ řekl mi starý pán Holben, „to je první člověk, který umí kaktusy ocenit!“ A asi za měsíc dal panu Ráčkovi peníze na cestu do Jižní Ameriky, aby tam sbíral kaktusy. Za rok jsme pak jen slyšeli, že pan Ráček zemřel jako mučedník, když chtěl ukrást indiánům jejich posvátný kaktus.“ Karel Čapek: Povídky z druhé kapsy. Adaptováno, zkráceno.

7. Označte, co je/není pravda. 1. Pan Holan je sběratel kaktusů.

Ano / Ne

2. Pan továrník měl velkou sbírku kaktusů.

Ano / Ne

3. Pan Ráček chodil v ženských šatech.

Ano / Ne

4. Pan Ráček kradl kaktusy.

Ano / Ne

5. Pan Ráček byl bohatý člověk.

Ano / Ne

6. Pan Holan chytil zloděje kaktusů.

Ano / Ne

7. Kaktusy v Holbenově sbírce dostaly vzácnou nemoc.

Ano / Ne

8. Pan Holan objevil lék na nemoc kaktusů.

Ano / Ne

9. Zloděj kaktusů odjel za továrníkovy peníze do Jižní Ameriky.

Ano / Ne

10. Pan Ráček přivezl pro pana továrníka z Ameriky vzácné kaktusy.

Ano / Ne

8. Spojte výrazy. 1. vášnivý

A. prosit

2. veřejně přístupná

B. sběratel

3. nahnilý

C. za ňadra

4. zoufale

D. sbírku

5. dávat si něco

E. mučedník

6. ocenit

F.

7. zemřít jako

G. sbírka

kaktus

9. Co to znamená? K výrazům z předchozího cvičení najděte vysvětlení v pravém sloupci a doplňte je. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – člověk, který nejvíc ze všeho miluje svou sbírku 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – může tam jít každý 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – nemocná rostlina 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – nosit něco vpředu pod svetrem nebo tričkem 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – intenzivně žádat 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – vědět, jakou má sbírka cenu 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – být zabit kvůli víře

94 Lekce 7 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT


69/10

10. Doplňte se nebo si na správné místo. Například: P roč jste na mě stěžoval u pana ředitele? – Proč jste si na mě stěžoval u pana ředitele?

1. Včera jsme bavili o plánech na léto.

11. Už jako malý kluk jsem chtěl stát pilotem.

2. Půjdeme se někam najíst, nechcete jít s námi?

12. Na tohle setkání jsem hrozně dlouho těšil.

3. Narodil jsem v Polsku.

13. Kdybych víc učil, napsal bych ten test lépe.

4. Musím mu omluvit, zapomněl jsem na jeho narozeniny.

14. Užijte dovolenou u moře!

5. Minulý rok jsme pořídili nový byt.

15. Kdy jste vdávala, paní Jůzová?

6. Pronajal jsem byt od pana Slováka za 6 000 korun měsíčně.

16. Celý život věnovala malým dětem.

7. Neumíte představit, kolik práce jsem s tím měl.

17. V úterý odpoledne jsem vrátil ze služební cesty.

8. Slyšela jsem, že jste rozvedl, je to pravda?

18. Nemůžu vzpomenout, kdy jsem ji naposledy viděl.

9. V neděli v osm jsem sešel s přítelkyní před divadlem.

19. Nikdy jsem na ně nemohla zlobit dlouho.

10. Už dlouho jsem tak nesmál.

69/11

11. Následující výrazy přiřaďte ke slovesům. Hledejte víc možností. brambory čočku před vařením holku 1. sbírat / sebrat*

jídlo z jídelního lístku šaty na večírek dobrou školu pro syna

vodu známky minci ze země

motor novou gramatiku polévku

známky . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. probírat /probrat* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. vybírat / vybrat* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. nabírat (si) / nabrat* (si) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. rozebírat / rozebrat* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. přebírat / přebrat* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Slovesa z předchozího cvičení doplňte do minidialogů. Používejte minulý čas. Pozor na správnou osobu a vid!

69/11

Číšník: Už máte vybráno? Host: Moment, prosím. Ještě (1.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maminka: Chceš ještě polévku? Je tamhle v hrnci. Syn: Díky, už (2.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sám. Kamarád: Co jsi dělala včera? Kamarádka: To bylo strašný! Celý den (3.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na zahradě brambory. Bolí mě záda! Učitel: Pamatujete si, jakou gramatiku (4.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . včera? Studenti: Ano, (5.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . minulý čas. Kamarádka: Veroniko, proč nemluvíš s Dášou? Kamarádka: Protože je hrozná. Před rokem mi (6.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kluka. Mechanik: Tak, pane, tady je to opravené kolo. (7.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ho a vyčistil. Cyklista: No tak doufám, že bude jezdit líp než předtím. Blanka: Lucko, (8.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . něco, když ti bylo deset let? Lucka: No jasně, (9.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . známky.

70/3

13. Doplňte koncovky akuzativu pl. V obchodě kupujeme 1. hlávkov_ salát_

4. smetanov_ sýr_

7. čestv_ vajíčk_

10. dobr_ salám_

2. čerstv_ rohlík_

5. dietn_ párk_

8. žlut_ citrón_

11. červen_ rajč_

3. bíl_ jogurt_

6. salátov_ okurk_

9. velk_ grep_

12. levn_ kuř _ Lekce 7 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

95


Ve městě vidíme 13. nov_ tramvaj_

20. drah_ butik_

27. dobr_ řidičk_

34. zlobiv_ kluk_

14. modern_ aut_

21. městsk_ úřad_

28. nervózn_ řidič_

35. čern_ kočk_

15. star_ autobus_

22. dobr_ restaurac_

29. mil_ prodavačk_

36. šed_ holub_

16. rychl_ taxík_

23. nočn_ bar_

30. nepříjemn_ prodavač_.

37. velk_ ps_

17. tramvajov_ stanic_

24. hudebn_ klub_

31. sympatick_ policistk_

38. mlad_ žebrák_

18. autobusov_ zastávk_

25. hezk_ žen_

32. unaven_ policist_

39. star_ bezdomovc_

19. luxusn_ obchod_

26. star_ muž_

33. mal_ holk_

14. Tvořte formy nominativu pl. Pozor na palatalizaci.

71/1

Například: j eden africký slon – dva afričtí sloni

jeden

dva

1. dobrý obchodník

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. asijský pavouk

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. přátelský automechanik

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. vysoký bratr

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. slovenský dělník

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. drahý doktor

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. americký hudebník

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. starý cholerik

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. anglický kadeřník

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. sympatický masér

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. moudrý partner

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. dobrý pstruh

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. čínský režisér

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. romantický spolužák

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. chytrý vnuk

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. český voják

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Procvičujte formy maskulin animat a feminin. Doplňte koncovky nominativu pl. Ve velké firmě pracují 1. ředitel_ a ředitelk_

3. uklízeč_ a uklízečk_

2. asistent_ a asistentk_

4. kuchař_ a kuchařk_

V nemocnici pracují 5. dokto(r)_ a doktork_

8. medi(k)_ a medičk_

6. sestr_ a brat(r)_

9. úřední(k)_ a úřednic_

7. laborant_ a laborantk_ V supermarketu jsou 10. muž_ a žen_

13. manaže(r)_ a manažerk_

11. prodavač_ a prodavačk_

14. brigádní(k)_ a brigádnic_

12. zákazní(k)_ a zákaznic_

15. klu(k)_ a holk_

96 Lekce 7 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

71/1


71/2

16. Tvořte jména národností a jména obyvatelská v pl. Hledejte víc možností. Afričan Angličan Američan Asiat Australan

Belgičan Bulhar Čech Číňan Dán

Evropan Fin Francouz Holanďan Ind

-i (pozor na palatalizaci)

Ital Japonec Maďar Mexičan Němec

Nor Polák Rakušan Rus Skot

Slovák Španěl Švéd Turek Ukrajinec -ové

71/4

17. Nominativ pl., nebo akuzativ pl.? Označte správnou formu. Například: T yto mapy si často kupují cestovatelé/cestovatele.

1. Blízko nádraží žijí dva bezdomovci / bezdomovce.

6. Neznám bohatí podnikatelé / bohaté podnikatele.

2. Zajímám se o slavní návrháři / slavné návrháře.

7. Moji bratři/moje bratry jsou milionáři / milionáře.

3. Stará se o dva kluci / kluky.

8. Majitelé / majitele firmy přijeli včera.

4. V galerii mají výstavu dva slavní malíři / slavné malíře.

9. Čekám na přátelé / přátele.

5. Na konferenci mluvili dva slavní spisovatelé / slavné spisovatele.

71/4

18. Tvořte formy nominativu sg. a pl. a akuzativu pl. maskulin animat. Například: T o je malý kluk. To jsou malí kluci. Znám malé kluky.

To je

To jsou

Znám

1. mladý pesimista

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dobré zákazníky

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

moderní skladatelé

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. slovenský sportovec

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

čeští premiéři

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pilné zaměstnance

7. známý ekolog

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

staří úředníci

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

slovenští biologové

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.statečný hasič

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72/1

19. Tvořte formy nominativu pl. Například: s tarý pes – staří psi

1. modrý pstruh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. zajímavý Ital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. dobrý člověk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. hnědé morče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. hezké dítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. suchý strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. veselé štěně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. malovaný květináč . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. velký kluk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. vášnivý sběratel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. některý politik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. nový nůž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. mladý muž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. žluté kuře . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lekce 7 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

97


20. Co je pro tato zvířata typické? Označte zvíře

domácí

morče

divoké

72/2+

✔.

srst

masožravé

užitečné

nebezpečné

zobák

peří

žába medvěd had kočka kráva kapr moucha slepice kachna ovce husa ježek papoušek lev

72/2+

21. Která zvířata „dělají“? Například: h af, haf : . . . . . . . . . . . . . . . . . . – haf haf dělá pes

had husa kočka

kráva kuře medvěd

moucha ovce prase

slepice žába

1. bzzzz: . . . . . . . . . . .

4. kva, kva: . . . . . . . . .

7. píp, píp: . . . . . . . . . .

10. sssss: . . . . . . . . . . .

2. kokokodák: . . . . . . . .

5. mňau, mňau: . . . . . . .

8. ga, ga: . . . . . . . . . .

11. chro, chro: . . . . . . . .

3. brum, brum: . . . . . . .

6. bé, bé: . . . . . . . . . .

9. bú, bú: . . . . . . . . . .

72/2+

22. Utvořte kompletní „rodinu“. býk (OČ bejk) fena/fenka kocour kočka samec (táta)

kráva kuře kůzle lev

lvice lvíče medvěd medvědice samice (máma)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

98 Lekce 7 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

medvídě pes sele slepice mládě (dítě)

svině (prasnice) štěně tele vepř (prase)

kohout kotě koza kozel


23. Marek Dvořák vypráví o výletu do zoo. Výrazy v závorkách použijte ve správné formě.

72/2

V neděli odpoledne jsme jeli do zoo. Bylo krásné počasí a stejný nápad měli i další (1.) . . . . . . . . . . . . . . . . (člověk). Na parkovišti stála všude (2.) . . . . . . . . . (auto), proto jsme měli problém zaparkovat. U pokladny jsme si koupili (3.) . . . . . . . . . . . . . (lístek). Hned na začátku zahrady jsme viděli (4.) . . . . . . . . . . . . . . (panda). Dětem se líbili (5.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (velký papoušek). Šli jsme do terária, kde jsme se dlouho dívali na (6.) . . . . . . . . . . . . . . . . (nebezpečný had). Ve vedlejším pavilonu leželi ve špinavé vodě (7.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (líný hroch), otevírali na nás svoje (8.) . . . . . . . . . . . . . . . . . (velká tlama ) a ukazovali nám (9.) . . . . . . . . . . . . . . . . (velký zub). Děti chtěly jít do dětského areálu, tam mohly hladit (10.) . . . . . . . . . . . . . . . . . (malá koza) a (11.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (chlupatý králík). Blízko dětského koutku je pavilon šelem. Jsou tam (12.) . . . . . . . . . . . . . . . . (tygr), (13.) . . . . . . . . . (lev), (14.) . . . . . . . . . . . . . . (leopard). Vrátili jsme se k lanovce a vyjeli do horní části zoo. Tam jsou (15.) . . . . . . . . . . (vlk), (16.) . . . . . . . . . . . . (lama), (17.) . . . . . . . . . . . . . . . . . (antilopa). Děti už byly unavené, tak jsme se pomalu vraceli. V jednom pavilonu jsme viděli (18.) . . . . . . . . . . . . (pavouk), vedle jsme pozorovali (19.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lední medvěd), dva (20.) . . . . . . . . . . . . . . (medvěd) se právě koupali v bazénku. Do pavilonu Indonéská džungle jsme už nešli, tak jsme neviděli (21.) . . . . . . . . . . . . . . . . (barevný pták) a (22.) . . . . . . . . . . . . . . . (veselá opice). U východu jsme si ještě koupili (23.) . . . . . . . . . . . . (suvenýr): (24.) . . . . . . . . . . . . . . . . . (pohlednice) a (25.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (plyšové zvíře). 24. Spojte text písničky. Pak kontrolujte poslechem. 1. Máme rádi

A. zahradě, zahradě, zahradě

2. protože jsou

B. svou ruku podá,

3. a mají hezkou

C. chlupatá

4. V zoologické

D. prst, prst, prst.

5. nehlaďte lva

E. škoda.

6. ukousne vám

F. srst, srst, srst.

7. Chybuje ten, kdo lvu skrz tu mříž

G. po hlavě,

8. i když máme deset

H. zvířata, zvířata, zvířata,

9. každého je

I. prstů,

25. Doplňte zájmena kteří, které nebo která.

72/4

73/1

Například: Z náš ty studenty, . . . . . . . . . . . . . . byli včera s námi na výletě? – Znáš ty studenty, kteří byli včera s námi na výletě?

1. Jak se jmenují ta zvířata, na . . . . . . . . . . . . . . . . jsme se dívali v zoo? 2. Jak se jmenují ti dva angličtí autoři, . . . . . . . . . . . . . . . . rád čteš? 3. Kde kupuješ ty španělské olivy, . . . . . . . . . . . . . . . . jsem včera u tebe ochutnala? 4. Přinesl jsi mi ty knihy, o . . . . . . . . . . . . . . . . jsem tě včera poprosila? 5. Porady se zúčastnili všichni kolegové, . . . . . . . . . . . . . . . . pracovali na novém projektu. 6. Kde kupuješ ta italská vína, . . . . . . . . . . . . . . . . nám na tvém večírku tak chutnala? 7. Včera nám vyprávěla o synovcích, pro . . . . . . . . . . . . . . . . koupila drahé hračky. 8. Herci, . . . . . . . . . . . . . . . . hrají v těchto pražských divadlech, hrají často i v televizních seriálech. 9. Na zítřejší večírek jsem pozvala přátele, . . . . . . . . . . . . . . . . jsem už dlouho neviděla. 10. Zítra přijedou naši kamarádi, . . . . . . . . . . . . . . . . už několik let žijí na Slovensku. Lekce 7 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

99


26. Doplňte formy zájmen kdo a co.

73/2

1. Na . . . . . . . . . . . . hraje tvoje dcera? – Na violu. 2. . . . . . . . . . . . . . . nevěříš? – Jeho slovům.

12. O . . . . . . . . . . . .

3. Pro . . . . . . . . . . .

13. Z . . . . . . . . . . . . . sis dělal legraci? – Z její nové

jdeš? – Pro cigarety.

minisukně, je strašná.

4. . . . . . . . . . . . . . . jsem si nevšimla? – Jejího nového mobilu. 5. O . . . . . . . . . . . .

pochybuješ? – O tom, že Jaroslav to myslí vážně.

6. O . . . . . . . . . . . .

jsi je požádala? – O nový formulář.

jste se bavili při obědě? – O práci.

14. Ke . . . . . . . . . . . . půjdeš v pátek na návštěvu? – K naší babičce. 15. Do . . . . . . . . . . . . . ses zamilovala? – Do souseda.

7. . . . . . . . . . . . . . . je podobný tvůj syn? – Manželovi. 8. Na . . . . . . . . . . . . to závisí? – Na tom, jestli budeme mít peníze. 9. . . . . . . . . . . . . . . se zabývá ve volném čase? – Sbírá známky. 10 . . . . . . . . . . . . .

se zeptáš? – Kamarádů.

11. S . . . . . . . . . . . . . by se chtěla seznámit? – S nějakými slavnými lidmi.

27. Co víte o shopoholismu? Odpovídejte ano/ne. Potom zkontrolujte odpovědi. 1. Je o psychická porucha (dysfunkce).

Ano / Ne

2. Je to porucha moderní, stará asi 25 let.

Ano / Ne

3. Poruchu nemají muži.

Ano / Ne

4. Poruchou trpí jen lidé, kteří mají dostatek peněz.

Ano / Ne

5. Typickou shopoholičkou je mladá, krásná, úspěšná a bohatá žena.

Ano / Ne

6. Shopoholikem byl i Andy Warhol.

Ano / Ne

7. Shopoholici kupují věci, které jim pak doma dělají radost.

Ano / Ne

8. V době nakupování po internetu je méně shopoholiků.

Ano / Ne

9. Shopoholici jsou šťastní lidé.

Ano / Ne

74/1+

9. Ne, mají finanční i partnerské problémy. 8. Ne, shopoholici nakupují i na internetu. 7. Ne, často doma věci uklidí do skříně, protože nechtějí, aby je viděl partner, používají je minimálně. 6. Ano. 5. Ne, poruchou trpí hlavně nejistí lidé s nižším sebevědomím a depresí. 4. Ne, i lidé s minimálními platy. 3. Ne, ženy z 90 %, muži tedy z 10 %. 2. Ne, první ji popsal německý psycholog Emil Kaepelin v roce 1915. 1. Ano, cizí slovo je oniomanie. Výsledky:

28. Teď si udělejte test. 1. Když mám depresi, jdu obvykle nakupovat.

Ano / Ne

2. Utrácím hodně peněz, které nemám, za věci, které nepotřebuju.

Ano / Ne

3. Když si něco kupuju, jsem šťastný/šťastná, ale hned potom mám špatný pocit.

Ano / Ne

4. Mám skříně plné šatů a bot, které jsem nikdy neměl/a na sobě.

Ano / Ne

5. Když nakupuju, připadám si bezstarostně a ztrácím sebekontrolu.

Ano / Ne

6. Neříkám své rodině a přátelům pravdu o tom, kolik utrácím.

Ano / Ne

7. I když mám problémy kvůli dluhům, nakupuju dál.

Ano / Ne

8. Vím, že to, jak nakupuju, není správné.

Ano / Ne

9. Po velkém nákupu se cítím dezorientovaně.

Ano / Ne

10. Kvůli nakupování jsme měl/a problémy s partnerem nebo rodinou.

Ano / Ne

100 Lekce 7 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

Když jste na čtyři nebo více otázek odpověděli ano, je možné, že máte skutečný problém s nakupováním. Zdroj: Shopaholics Anonymous


29. Označte, co v tomto obchodě nemůžete koupit.

74/2

1. V optice můžeme koupit brýle / pouzdro na brýle / oční kapky / kontaktní čočky. 2. Ve sportovních potřebách můžeme koupit hřebíky / hůlky / míče / boty. 3. Ve zlatnictví můžeme koupit náušnice / prstýnky / žvýkačky / hodinky. 4. V lékárně můžeme koupit mast / gumu / nosní kapky / ubrousky. 5. V železářství můžeme koupit šroubovák / zákusek / hřebíky / šrouby. 6. V drogerii můžeme koupit mýdlo / krém na opalování / náplast / nosní kapky.

30. Napište tři věci, které můžete koupit v těchto obchodech.

74/2

1. V květinářství: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. V oděvech: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. V papírnictví: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. V obuvi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. V trafice: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31. Poslechněte si ještě jednou dialogy v učebnici na str. 74 a potom doplňte texty.

74/4

Dialog 1 drobné

k pokladně

rozměnit

vozík

Pán nemá desetikorunu na (1.) . . . . . . . . . . . . . . . . a ptá se prodavačky, jestli mu může (2.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . sto korun. Prodavačka ale nemá (3.) . . . . . . . . . . . . . . . a posílá pána (4.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dialog 2 který rozbalila

spotřebujte vrátit

všimla vysvětluje

zkažený

Zákaznice ukazuje prodavačce sýr, (5.) . . . . . . . . . . . . . . . . koupila včera. Doma ho (6.) . . . . . . . . . . . . . . . . a viděla, že je zelený. Myslela si, že je (7.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ale prodavačka jí (8.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , že to je takový typ. Zákaznice si ale také (9.) . . . . . . . . . . . . . . . . , že na obalu je napsáno (10.) . . . . . . . . . . . . . . . . do 13. 5. – a to bylo včera. Prodavačka se tedy ptá, jestli chce sýr vyměnit, nebo jestli chce (11.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . peníze.

Dialog 3 na reklamace

zákaznice

vrátí

vyměnit

(12.) . . . . . . . . . . . . . . . . chce (13.) . . . . . . . . . . . . . . . . malý svetr za větší. Je to možné, ale musí jít nejdřív (14.) . . . . . . . . . . . . . . . . , kde jí (15.) . . . . . . . . . . . . . . . . peníze. Potom si koupí větší svetr.

Dialog 4 záruční list

poslat

zapne

v záruce

se má zeptat

Zákazník reklamuje televizi, která je ještě (16.) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stěžuje si, že když televizi (17.) . . . . . . . . . . . . . . . . , nejde obraz. Musí ji několikrát zapnout a vypnout a pak obraz funguje. Zákazník má (18.) . . . . . . . . . . . . . . . . i účet. Prodavač říká, že ji musí (19.) . . . . . . . . . . . . . . . . do servisu. Zákazník (20.) . . . . . . . . . . . . . . . . za týden. Lekce 7 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

101


74/4

32. Doplňte do dialogů tyto věty. A je ještě v záruce? Aha, a máte záruční list? Kdy jste ji koupil? Aha, tak mi dejte 20 deka. Ano, můžete. A nechcete je vyměnit za větší? Dokdy se musí spotřebovat ten zlevněný salám?

Mám jen dvoutisícovku. Nevadí? Nevypíná se, když se voda uvaří. Prosím vás, chtěl bych vrátit tyhle bačkory. Jsou mi malé. Před třemi lety. Tak chvíli počkejte, dojdu si rozměnit ke kolegyni.

Dialog 1 Prodavačka: Je to 85 korun. Zákaznice: (1.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prodavačka: To je problém, nebudu mít zpátky. Zákaznice: Hm, ale já opravdu nemám menší. Prodavačka: (2.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dialog 2 Zákaznice: (3.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prodavačka: Do pátku, máte ještě dva dny. Zákaznice: (4.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dialog 3 Zákaznice: Chtěla bych reklamovat tuhle konvici. Prodavač: (5.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zákaznice: Určitě, koupila jsem ji před měsícem. Prodavač: Hm, a co je jí? Zákaznice: (6.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prodavač: Aha, musíme ji ale poslat do servisu. Mají 30 dní na opravu. Zeptejte se někdy kolem 20. dubna. Dialog 4 Zákazník: (7.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prodavačka: Jistě, a kdy jste je koupil? Zákazník: Manželka je koupila před dvěma dny, to je můžu vrátit, ne? Prodavačka: (8.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zákazník: Ne, nechci. Nelíbí se mi. Prodavačka: Dobře, a máte účet? Dialog 5 Zákazník: Dobrý den, ta tiskárna nefunguje. Chtěl bych ji vyměnit za jinou. Prodavač: (9.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zákazník: (10.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prodavač: No, ale ona už není v záruce, záruka je jen dva roky. Musíte si ji nechat opravit v servisu a pak zaplatit.

33. Která spojení slov nepoužíváme? Označte je. 1. rozepnout / zapnout šálu, svetr, kabát, sako 2. zapnout / vypnout rádio, sporák, lampu, televizi, ledničku 3. otevřít / zavřít kabát, knihu, ledničku, pračku 4. rozsvítit / zhasnout světlo, lampičku, televizi, žárovku

102 Lekce 7 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

75/10


75/10

34. Podívejte se na obrázky. Chceme udělat opak. Přiřaďte k nim správná slovesa. otevřít x zavřít zapnout x vypnout

rozsvítit x zhasnout zapnout x rozepnout

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

35. Co musíte udělat? Doplňte slovesa rozepnout x zapnout, vypnout x zapnout nebo rozsvítit x zhasnout, otevřít x zavřít.

75/10

1. Chcete vyndat sýr z ledničky. – Nejdříve musíte ledničku . . . . . . . . . . . . . . . . , potom vyndáte sýr a pak musíte ledničku ................ . 2. Chcete se dívat na televizi. – Musíte televizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Už nechcete poslouchat empétrojku. – Musíte ji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Jdete ven a je zima. – Musíte si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kabát. 5. Už je tma a chcete číst. – Musíte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lampu. 6. Chcete odejít z bytu. – Nejdřív musíte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dveře, potom vyjdete ven a dveře musíte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7. Chcete vyprat prádlo. – Nejdřív musíte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pračku, dáte do ní prádlo, musíte pračku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a nakonec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8. Je horko. – Musíte si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . svetr. 9. Četli jste a chcete jít spát. Musíte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . světlo. 10. Dívali jste se na film a teď chcete odejít od televize. Musíte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . televizi. Lekce 7 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

103


36. Co Jana udělala? Doplňte slovesa rozepnout x zapnout, vypnout x zapnout nebo rozsvítit x zhasnout, otevřít x zavřít v minulém čase.

75/10

1. Jana vyprala prádlo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pračku, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pračku a prádlo vyndala. 2. Jana se podívala na film, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . televizi a odešla. 3. Janě bylo horko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . si svetr. 4. Janě bylo zima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . si kabát. 5. Jana chtěla číst a v pokoji byla tma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . světlo. 6. Jana chtěla mít v pokoji čerstvý vzduch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . okno. 7. Jana chtěla jít spát. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lampu. 8. Jana si chtěla číst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . knihu a četla.

75/10

37. Doplňte vhodný prefix vy-, za-, roz- a pře-. 1. Až půjdeš pryč, _ pni počítač. 2. Je tady zima, _ pni si ten svetr. 3. Podíváme se na zprávy. _ pni televizi. 4. Proč ta televize pořád hraje? _ pni ji a jdi se učit! 5. Film na prvním programu se mi nelíbí. _ pni na druhý program! 6. Chci vyprat. _ pni mi pračku. 7. Tady je hrozné horko. _ epni si bundu.

75/10+

38. Doplňte formy sloves. infinitiv

3. sg. minulý čas

3. sg. přítomný čas

3. sg. budoucí čas

rozsvěcoval rozsvítit

--bude zhasínat

zhasnout*

---

vypínat *

vypnul

--zapíná

*

---

zapne

otevíral otevřít*

--zavírá *

104 Lekce 7 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

---

zavře


Procvičujeme pravopis Zopakujte si

4. Musím ještě do knihovny a potom / po tom přijdu.

1. Vyberte správný výraz:

5. Půjdu na oběd, ale předtím / před tím musím dopsat ty e-maily.

1. Jeho sen byl vylézt nahoru / na horu v Himálaji.

6. Vynesu ti ty věci až nahoru / na horu do třetího patra.

2. Můžeš nakrmit kočku? Já zatím / za tím pro nás usmažím vajíčka.

7. Potom / Po tom včerejším výletě mě hrozně bolí nohy.

3. Předtím / Před tím závodem trénoval denně.

8. Hledáš noviny? Leží na podlaze zatím / za tím zeleným křeslem.

2. Doplňte prepozice. Přijedu s / se 1. _ Jarmilou

3. _ neteří

5. _ otcem

7. _ účetní

9. _ kufrem

2. _ Sylvou

4. _ kočkou

6. _ zavazadlem

8. _ Vladimírem

10. _ Simonou

11. _ Stockholmu

13. _ Švýcarska

15. _ Asie

17. _ Zimbabwe

19. _ Sicílie

12. _ Finska

14. _ Polska

16. _ Berlína

18. _ Evropy

20. _ Londýna

21. _ obchodě

23. _ škole

25. _ parku

27. _ sklepě

29. _ sprše

22. _ vinárně

24. _ nemocnici

26. _ autobuse

28. _ kuchyni

30. _ kostele

31. _ kolegovi

33. _ hotelu

35. _ Erikovi

37. _ Galině

39. _ náměstí

32. _ kempu

34. _ restauraci

36. _ Karolíně

38. _ soše

40. _ knihkupectví

Přijel jsem z / ze

Byl jsem v / ve

Jdu k / ke

Pravidlo: Používání prepozic z / ze a s / se Prepozici z / ze používáme s genitivem, prepozici s / se používáme s instrumentálem: Jsem z Prahy. x Přijdu s dcerou.

3. Doplňte s nebo z. 1. Ten kelímek od jogurtu je _ plastu.

7. _ práce půjdu hned domů.

2. Nevíš, _ kým chodí Viktor?

8. Helena se minulý týden seznámila ve vlaku _ moc

3. Rodiče se včera vrátili _ Turecka, byli tam na dovolené. 4. Když jsem byla malá, měla jsem strach _ našeho souseda. 5. Souhlasím _ tím, co řekl pan Mazáček. 6. Zítra půjdu _ kolegyní na kávu.

sympatickým klukem. 9. Nedělej si legraci _ mého kamaráda. Vypadá komicky, ale je moc hodný. 10. Slyšela jsi, že se Leona rozešla _ Jakubem?

Pravidlo: Psaní slov mít x mýt a bít x být Slovesa mít a mýt nebo bít a být, která vyslovujeme stejně, mají různý význam. Podle toho také píšeme -i / -í nebo -y / -ý. Porovnejte: m ít – Chtěl bych mít dost času. x mýt – Musíme si mýt ruce mýdlem. být – Chtěl bych být šťastný. x bít – Nechci bít psa. Podobně píšeme -i nebo -y také ve všech slovech odvozených od těchto sloves. Porovnejte: u mýt, umytý, mýdlo – Máš umyté ruce? dobýt – Vojáci dobyli hrad. nabít, nabitý – Musím si nabít mobil. vybít, vybitý – Mám vybitý mobil.

4. Doplňte -i / -í nebo -y / -ý. 1. Musíme um_t auto, je hrozně špinavé od bláta.

6. Stala se hrozná tragédie, její bratr se zab_l v autě.

2. Co budeme m_t dneska k večeři?

7. Nikdy jsem neb_la v Asii.

3. Nem_t přátele je horší než nem_t peníze.

8. Víš, co znamená přísloví Kdo chce psa b_t, hůl si vždycky najde?

4. Jak často si m_ješ vlasy?

9. Jejich tatínek je opravdu přísný, ale nikdy je neb_je.

5. Na stole stály neum_té skleničky a talíře.

10. Můj mobil je úplně vyb_tý, musím ho dát nab_t.

Lekce 7 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

105


LEKCE

8

Svátky a tradice 77/1

1. Co dělají lidé, když slaví tradiční svátky? Spojte. 1. chodí se dívat

A. svátek

2. pořádají

B. každý den jednu svíčku

3. rozsvěcují

C. svatyni Ka´ba

4. sedmkrát obcházejí

D. na kvetoucí stromy

5. scházejí se

E. oslavy a pikniky

6. slaví

F. stromeček

7. tancují

G. na slavnostním obědě

8. zdobí

H. kolem stromečku

77/1

2. Co znamenají tyto výrazy? Najděte vysvětlení v pravém sloupci. 1. bujarý

A. čas

2. pouť

B. věc, do které dáváme svíčky

3. kvetoucí

C. kus něčeho většího

4. jetel

D. den, kdy slaví celá země, lidé nejdou do práce

5. svícen

E. dlouhá cesta

6. období

F. hodně veselý

7. státní svátek

G. malá rostlina se třemi lístky

8. svatyně

H. s květy

9. součást

I. rituální místo, někdy kostel, kaple

77/1

3. Co je/není pravda? 1. Etiopský svátek Timkat se slaví v lednu.

Ano / Ne

2. V období svátku Timkat lidé nepracují.

Ano / Ne

3. Při pouti do Mekky musí věřící jenom sedmkrát obejít svatyni Ka´ba.

Ano / Ne

4. Svátek kvetoucích sakur se slaví v letních měsících.

Ano / Ne

5. Oslavy svátku svatého Patrika jsou velmi seriózní.

Ano / Ne

6. Při oslavách ruského Nového roku lidé chodí v průvodu ke stromečku.

Ano / Ne

7. Brazilský karneval se slaví před Velikonocemi.

Ano / Ne

8. S karnevalem je spojený průvod.

Ano / Ne

9. Židovský Svátek světel se slaví týden.

Ano / Ne

10. Pro Svátek světel je důležitý speciální svícen.

Ano / Ne

11. Tanec draků a lvů je součástí oslav čínského svátku.

Ano / Ne

4. Doplňte do textů slova. Valentýn neslaví

78/2 nezvykla

přáníčka

Většina Čechů tento svátek (1.) . . . . . . . . . . . . . . . . , především starší generace si na něj ještě (2.) . . . . . . . . . . . . . . . . . V obchodech ale můžete koupit valentinské kytice, (3.) . . . . . . . . . . . . . . . . , plyšáky a bonboniéry. 106 Lekce 8 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT


78/2

Velikonoce beránek dostávají

možná mrskají

svátek úplňku

zdravé

Tento (4.) . . . . . . . . . . . . . je každý rok v jinou dobu, slaví se vždy týden po prvním jarním (5.) . . . . . . . . . . . . . Na Velikonoční pondělí chodí muži a děti na koledu s pomlázkou, kterou (6.) . . . . . . . . . . . . ženy. Cizincům se to (7.) . . . . . . . . . . . . . zdá barbarské a agresivní, ale je to stará tradice. Říká se, že ženy jsou potom (8.) . . . . . . . . . . . . . a krásné. Muži od žen (9.) . . . . . . . . . . . . . malovaná vajíčka. Typický symbol těchto svátků a také dezert je velikonoční (10.) . . . . . . . . . . . . . Pálení čarodějnic buřty kouzelná

ohně se baví

skáčou věřili

zla

To je stará předkřesťanská tradice. Lidé (11.) . . . . . . . . . . . . . , že upálením čarodějnice bojují proti silám (12.) . . . . . . . . . . . . . . Dodnes se v noci ze 30. dubna na 1. května, která je prý (13.) . . . . . . . . . . . . . , dělají na kopcích (14.) . . . . . . . . . . . . . . Někde se opravdu pálí figuríny čarodějnice, někde lidé (15.) . . . . . . . . . . . . . přes oheň, pečou (16.) . . . . . . . . . . . . . , zpívají a dobře (17.) . . . . . . . . . . . . . . Mikuláš hodným dětem chodí

stát v kalendáři

ve 3. století zachránil

(18). . . . . . . . . . . . . . . má svatý Mikuláš svátek 6. prosince. Ale na ulicích ho můžete vidět večer 5. prosince. (19.) . . . . . . . . . . . . . . spolu s čertem a andělem a (20.) . . . . . . . . . . . . . . nosí malé dárky. Svatý Mikuláš žil (21.) . . . . . . . . . . . . . . v Byzanci a podle legendy (22.) . . . . . . . . . . . . . . chudou dívku, které dal v noci za okno peníze, aby se nemusela (23.) . . . . . . . . . . . . . . prostitutkou. Dušičky hroby

s podzimem

svíčky

vzpomínají

Svátek, který je spojený (24.) . . . . . . . . . . . . . . a se hřbitovy. Slaví se 2. listopadu. Lidé (25.) . . . . . . . . . . . . . . na své zemřelé příbuzné a přátele, zdobí jejich (26.) . . . . . . . . . . . . . . a zapalují na nich (27.) . . . . . . . . . . . . . . . Vánoce cukroví kapr

najdou příbuznými

se schází se těší

slavíme věřící

Je to rodinný svátek, který (28.) . . . . . . . . . . . . . . doma se svými (29.) . . . . . . . . . . . . . .. Slaví se tři dny, ale hlavní svátek, který se jmenuje Štědrý den, je 24. prosince. Na něj (30.) . . . . . . . . . . . . . . hlavně děti, protože večer po štědrovečerní večeři (31.) . . . . . . . . . . . . . . pod ozdobeným stromečkem dárky. K večeři (32.) . . . . . . . . . . . . . . celá rodina. Typické štědrovečerní jídlo je (33.) . . . . . . . . . . . . . . a bramborový salát a na stole nesmí chybět (34.) . . . . . . . . . . . . . . O půlnoci chodí hodně Čechů do kostela, i když nejsou (35.) . . . . . . . . . . . . . .. Silvestr jednohubky ohňostroj

přinést připíjíme

slaví většinou

Poslední den v roce slavíme (36.) . . . . . . . . . . . . . . celou noc. Hodně lidí je doma a dívá se v televizi na silvestrovský program, ale hodně lidí (37.) . . . . . . . . . . . . . . také v restauracích a barech nebo na náměstích. Typické silvestrovské jídlo jsou chlebíčky nebo (38.) . . . . . . . . . . . . . . , na Nový rok se jí čočka s uzeným masem, která má (39.) . . . . . . . . . . . . . . peníze a štěstí. Na Silvestra o půlnoci si (40.) . . . . . . . . . . . . . . šampaňským, přejeme si štěstí do nového roku a díváme se na (41.) . . . . . . . . . . . . . . . Lekce 8 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

107


5. Napište formy sloves v přítomném nebo budoucím čase.

78/2

Například: v ydělat – já vydělám

1. pálit – on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. dostat – ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. přinášet – vy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. přinést – oni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. jíst – oni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. zvyknout si – my . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. zachraňovat – ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. dostávat – vy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. oslavit – já . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. sníst – oni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Vyberte imperfektivní nebo perfektivní tvar slovesa. Někdy jsou možné obě formy. 1. Včera jsme slavili / oslavili jeho narozeniny.

8. Na Štědrý den se děti těší, až po večeři zvoní / zazvoní zvoneček.

2. Když jsme v baru slavili / oslavili jeho narozeniny,

9. Když jsem byl v České republice první rok, hodně jsem se divil /

šli jsme domů. 3. Už jsem si zvykal / si zvykl na českou velikonoční tradici s pomlázkou.

se podivil velikonoční koledě s pomlázkou. 10. „Proč to muži dělají?“ divila se / podivila se Angličanka Ginny, když poprvé slyšela o velikonočním mrskání.

4. Češi si ještě zvykají / zvyknou na oslavy Valentýna.

11. Smažený kapr mi moc chutnal, jedl / snědl jsem celou porci.

5. Čarodějnice se pálí / se spálí vždy v noci z 30. dubna

12. Jaké tradiční jídlo u vás jíte /sníte na Silvestra?

na 1. května. 6. Minulý rok jsme si vyrobili figurínu ošklivé čarodějnice a tu jsme pak na ohni pálili / spálili. 7. Každé poledne několik minut zvoní / zazvoní zvony blízkého kostela.

13. Vždycky na Mikuláše a na Štědrý den české děti dostávají / dostanou dárky. 14. Biskup Mikuláš zachraňoval / zachránil tři sestry. 15. Lékaři každé Vánoce zachraňují / zachrání lidi, kteří mají v krku kost z kapra.

7. Přečtěte si text. Pracujte se slovníkem. Pak označte, co je/není pravda. Večer s Mikulášem Janičce jsou čtyři roky. Dnes večer k nim přijde Mikuláš. Janička viděla Mikuláše, čerta i anděla na obrázku v časopise, ale u nich doma ještě nebyli. Babička a maminka jí říkaly, že Mikuláš ví o dětech všechno, jestli byly hodné, nebo zlobivé. Hodné děti dostanou nadílku, zlobivé děti odnese čert do pekla. Janička se trochu bojí. Ale ona přece není zlobivá a maminka ji čertovi nedá. Taky je tady babička. Škoda že tatínek je ještě v práci, je silný a určitě se čerta nebojí. Janička je moc nervózní. Kdy přijdou? Její sestra Helenka je ještě malá, vůbec tomu nerozumí. Někdo zvoní. Maminka jde otevřít a babička je s dětmi v pokoji. Chvíli čekají, maminka tam venku s Mikulášem mluví. A už jsou tady! Otevřely se dveře a první vběhl do pokoje čert. Měl špinavý kožich, ocas, na hlavě opravdové rohy a v ruce pytel. Dělal: „Bll, bll, dám tě do pytle, bll.“ Potom šel pomalu Mikuláš. Měl dlouhé bílé vousy a vlasy, v jedné ruce měl berlu a v druhé velkou knihu. Poslední vešel krásný anděl. Měl zlaté vlasy a křídla a nesl velký košík. Bylo to docela jiné než na fotografii v časopisech. Janička se hrozně bála a začala brečet. Malá Helenka se jen dívala. Byla ještě moc malá a nevěděla, co to znamená. Když Mikuláš viděl, jak se Janička bojí, řekl: „Pomalu, čerte, pomalu! Nejdřív se podíváme do knihy, jestli byla Janička hodná.“ Mikuláš otevřel knihu, díval se na Janičku a ptal se: „Tak co, Janičko, byla jsi hodná?“ A Janička tiše řekla: „Ano, byla.“ A Mikuláš četl v knize: „ Ale Janičko, tady je napsáno, že nechceš jíst polévku a nechceš

108 Lekce 8 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

78/2


půjčovat sestřičce Helence hračky. A na hřišti jsi byla zlá na děti. To je špatné, to je špatné…“ A čert zase začal:„Bll, bll, dám tě do pytle a odnesu tě do pekla.“ A chtěl ji chytit. „Počkej, čerte, počkej,“ řekl Mikuláš. „Tady v knize je taky napsáno, že Janička má ráda kočičku Micku, pomáhá mamince uklízet a někdy si se sestřičkou hezky hraje. Co myslíš, anděli, má ji čert odnést do pekla, nebo bude Janička příští rok hodná?“ Anděl se podíval na Janičku: „Milý Mikuláši, já myslím, že Janička bude hodná. Když slíbí, že bude příští rok jíst polévku a víc si hrát se sestřičkou, můžeme ji nechat doma.“ „Dobře, dobře,“ řekl Mikuláš. „Necháme tě doma, ale musíš být hodná. Slibuješ?“ A Janička jenom zašeptala: „Slibuju!“ „Janičko, umíš říct nějakou básničku?“ ptal se Mikuláš. A Janička začala tiše říkat: „Mik, Miku, Mik, Miku, Mikuláš, přišel s čertem na koláč, Mik, Miku, Mik, Miku, Mikuláš, přinesli nám zimní čas.“ „To bylo moc hezké, viď, čerte, viď, anděli?“ ptal se Mikuláš. Anděl se jen usmíval a čert brblal: „Bll, bylo, bll.“ „Anděli, dáme Janičce a Helence nadílku,“ řekl Mikuláš. Anděl šel k holčičkám a každé dal z košíku velký pytlík. „Děkuju,“ zašeptala Janička. „Na shledanou příští rok a buďte hodné,“ řekl ještě Mikuláš, potom se otočil a šel ven ze dveří. Anděl se ještě jednou usmál a šel taky. Čert ještě chvíli ukazoval holčičkám pytel a dělal: „Bll, bll.“ Mikuláš zavolal: „Tak čerte, pojď, musíme k dalším dětem,“ a konečně byl pryč i čert. Janička byla ráda, taková návštěva není nic hezkého. Anděl byl moc krásný, ale čerta se bála. Měl ten velký špinavý pytel a chtěl ji odnést do pekla. Maminka řekla: „Tak se podívejte, co vám Mikuláš přinesl.“ Janička otevřela pytlík. To byl šok – v pytlíku bylo jenom uhlí a cibule. To Janička dostala od čerta, protože trochu zlobila. Janička začala plakat. „Janičko, neboj se, podíváme se, co je tam ještě,“ řekla maminka. Spolu vyndaly z pytlíku uhlí a cibuli a pod tím našla Janička čokoládu, bonbóny a čokoládové figurky čerta a Mikuláše. Byla tam taky malá panenka. Helenka měla v pytlíku podobnou nadílku. Janička si s maminkou o návštěvě dlouho povídala. „Mami, jak je možné, že ten Mikuláš o mně všechno ví? Jak to dělá, to má nějaký speciální počítač? A všimla sis, že měl podobné boty jako táta?“ Ale maminka se jenom usmívala. 8. Označte, co je/není pravda.

1. Janička už viděla živého Mikuláše.

Ano / Ne

2. Janička byla starší sestra Helenky.

Ano / Ne

3. Helenka se čerta nebála, protože nezlobila.

Ano / Ne

4. Čert měl rohy a křídla.

Ano / Ne

5. Čert přinesl dětem v pytli dárečky.

Ano / Ne

6. Mikuláš přinesl v košíku nadílku.

Ano / Ne

7. Anděl a Mikuláš si mysleli, že by měl čert odnést Janičku do pekla.

Ano / Ne

8. Čert nemluvil.

Ano / Ne

9. Janička a její sestřička řekly Mikulášovi básničku.

Ano / Ne

10. Anděl dal nadílku jenom Janičce.

Ano / Ne

11. Když Mikuláš odešel, Janička se sama hned podívala do svého pytlíku.

Ano / Ne

12. Janička měla v pytlíku jen samé dobré věci.

Ano / Ne

13. Janička nechápe, jak může Mikuláš všechno vědět.

Ano / Ne

Lekce 8 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

109


9. Vyluštěte křížovku. 1. krátký text, který musí říct děti Mikulášovi . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. čert má v ruce špinavý . . . . . . . . . . . . . . . . .

á

1

i

2

3. Mikuláš má bílé . . . . . . . . . . . . . . . . .

e

3

4. anděl má v ruce . . . . . . . . . . . . . . . . .

a

o

5. lidé, kteří přijdou na chvíli k vám domů . . . . . . . . . . . . . . . . .

u o

4

6. v tom měla Janička dárky od anděla . . . . . . . . . . . . . . . . .

á

5

7. čert má na hlavě . . . . . . . . . . . . . . . . .

ě

7

9. dárky od Mikuláše a anděla . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. děti jsou hodné a . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. čert má . . . . . . . . . . . . . . . . . jako pes

9

12. žijou tam čerti . . . . . . . . . . . . . . . . .

o a

í

8

a o

10

í i

11 o

Tajenka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a

í

6

8. anděl má na zádech. . . . . . . . . . . . . . . . .

í

12

a é

a o

e

79/7

10. Odpovídejte na otázku kdy. Doplňte následující výrazy do správného sloupce. 2. listopadu dvě hodiny půlnoci středu večer 15.20 jaře

víkendu večer zimě pondělí noci

v / ve

příští rok úterý ráno dopoledne Silvestra Vánoce Velikonocích na

Vánocích Nový rok roce 2009 minulý víkend Velikonoce říjnu o

bez propozice

80/3

11. Poslechněte si ještě jednou dialog v učebnici na str. 80. Doplňte do textu slova. furt hodí

letí nestihla

pamatovat se ptá

radši se sejdou

teprve zašla

V supermarketu (1.) . . . . . . . . . . . . . . dvě kamarádky, Klára a Monika. Klára (2.) . . . . . . . . . . . . . . Moniky, jak se má. Monika se má (3.) . . . . . . . . . . . . . . . . . stejně a ráda by si s Klárou (4.) . . . . . . . . . . . . . . . . na kafe. Klára teď nemůže, protože po nákupu (5.) . . . . . . . . . . . . . . k holiči. Ale třeba v pondělí by čas měla. Monice se pondělí třetího taky (6.) . . . . . . . . . . . . . . . Klára se chce sejít ve dvě, ale Monika by to (7.) . . . . . . . . . . . . . . . . , protože v práci končí (8.) . . . . . . . . . . . . . . . . ve čtvrt na tři. Sejdou se (9.) . . . . . . . . . . . . . . . . . ve tři. Třetího ve tři – to si budou dobře (10.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Lekce 8 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT


12. Najděte v předchozím cvičení tři výrazy, které jsou typické pro běžně mluvenou češtinu. Nahraďte je spisovnými výrazy.

80/3

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Kolik je hodin? Napište čas číslicí.

80/3

Například: p ůl osmé ráno – 7.30 půl osmé večer – 19.30

1. čtvrt na deset večer – . . . . . . . . . . . . .

6. čtvrt na tři v noci – . . . . . . . . . . . . . . .

2. půl páté ráno – . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. tři čtvrtě na jedenáct ráno – . . . . . . . . . .

3. tři čtvrtě na osm ráno – . . . . . . . . . . . .

8. půl jedné v noci – . . . . . . . . . . . . . . . .

4. půl dvanácté a pět minut večer – . . . . . . .

9. tři čtvrtě na devět večer – . . . . . . . . . . .

5. půl deváté večer – . . . . . . . . . . . . . . .

10. půl druhé a tři minuty ráno – . . . . . . . . .

14. Poslechněte si znovu dialogy v učebnici na straně 80. V každém textu jsou chyby. Opravte je.

80/5

Dialog 1 Pan Ježek na někoho čeká v restauraci už dvě hodiny. Je 15.30. Potom člověku, se kterým měl rande, telefonuje. Ten se omlouvá, protože na to zapomněl, ale přijde zítra. Dialog 2 Pán telefonuje paní doktorce. Měli se sejít dopoledne kvůli lékům, ale on dnes nechce přijít, omlouvá se a ptá se, jestli se můžou sejít zítra. Oba se dívají do svých diářů a hledají volný termín, ale je to problém, protože paní doktorka odjíždí na týden mimo republiku. Pán jí zavolá koncem měsíce a domluví se potom. Dialog 3 Profesorka dává studentce diplomovou práci. Nabízí jí, že se ještě jednou sejdou 2.dubna. Studentce se to nehodí. Sejdou se v 11.30. Profesorka studentce děkuje za pomoc. Dialog 4 Dva kamarádi se potkají na ulici. Naposledy se viděli před týdnem, tak chtějí zajít na pivo. Jeden z nich má v pátek 12. dubna narozeniny, tak je budou spolu slavit v hospodě U Tygra. Sejdou se odpoledne.

15. Následující věty nebo části vět doplňte do dialogů. A kde se sejdeme? ale nestihnu naši schůzku v 10 hodin. Jasně. Co třeba zítra? Měl byste čas na krátkou schůzku? nezajdeme spolu někdy na oběd?

80/5+ to se mi hodí. No jo, jde to. Omlouvám se, ale musím změnit termín schůzky. To nevadí, určitě najdeme jiný termín.

Dialog 1 Linda: Ahoj Šimono, jak se máš? Šimona: (1.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Linda: Hele Šimono, (2.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chtěla bych si s tebou popovídat. Šimona: (3.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Linda: Ne, zítra ne, jsem celý den pracovně v Bratislavě, ale pozítří by to šlo. Šimona: Super, tak ve čtvrtek v půl jedné v naší pizzerii. Lekce 8 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

111


Dialog 2 Pan Dobeš: Dobrý den, pane Špáte. (4.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pan Špát: Ano, určitě. Taky jsem s vámi chtěl něco probrat. Kdy se vám to hodí? Pan Dobeš: Měl bych čas v úterý dopoledne. Pan Špát: Ano, to by šlo, tak v 10? (5.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pan Dobeš: Přijdu za vámi do kanceláře. Pan Špát: Výborně, budu se těšit. Dialog 3 Paní Klásková: Dobrý den, moc se omlouvám, (6.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Je tady nějaká havárie a všechno stojí, budu mít asi 20 minut zpoždění. Dr. Spurná: (7.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mám čas do jedenácti. Paní Klásková: Děkuji, doufám že přijdu nejpozději v půl jedenácté. Dialog 4 Pan Racek: Dobrý den, paní Svárová. (8.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Měli jsme se sejít ve čtvrtek v půl jedenácté, ale já musím odjet pracovně na Slovensko. Paní Svárová: To nevadí, (9.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Co příští úterý v jedenáct? Pan Racek: Ano, děkuji, (10.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81/1

16. Napište datum číslicemi. Například: dvacátého třetího června – 23. 6.

1. prvního ledna – . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. třetího března – . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. dvacátého devátého června – . . . . . . . . . .

7. desátého října – . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

třicátého března – . . . . . . . . . . . . . . . .

8. osmnáctého srpna – . . . . . . . . . . . . . . .

4. dvacátého pátého dubna – . . . . . . . . . . . .

9. druhého listopadu – . . . . . . . . . . . . . . .

5. devatenáctého září – . . . . . . . . . . . . . . .

10. šestnáctého února – . . . . . . . . . . . . . . .

81/1+

17. Napište datum číslicemi. Například: třiadvacátého června – 23. 6. / třináctého šestý – 13. června

1. jednatřicátého května – . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. pátého osmý – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. pětadvacátého října – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. jedenáctého jedenáctý – . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. sedmadvacátého září – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. devátého dvanáctý – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 dvaadvacátého prosince – . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. třetího sedmý – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. šestadvacátého července – . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. prvního třetí – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81/2

18. Napište rok číslicemi. Například: třináct set šedesát dva – 1362

1. dvanáct set čtyřicet osm . . . . . . .

4. tisíc devadesát devět . . . . . . . . .

7. dva tisíce třicet dva . . . . . . . . . .

2. devět set čtyřicet čtyři . . . . . . . .

5. sedmnáct set osm . . . . . . . . . .

8. třináct set pět . . . . . . . . . . . . .

3. čtrnáct set dvanáct . . . . . . . . . .

6. patnáct set čtrnáct . . . . . . . . . .

9. devatenáct set devadesát šest . . . .

81/tab

19. Vždy jedna odpověď není správná. Poznáte která? 1. Jak dlouho jste nemocný?

3. Jak dlouho ses včera učil?

5. Dokdy na tom budeš pracovat?

7. Kdy jsi to slyšel?

a) Od včera.

a) Celý večer.

a) Za dva dny.

a) Včera po mítinku.

b) Už dva dny.

b) V 8 hodin.

b) V pátek budu hotový.

b) Při mítinku.

c) V neděli.

c) Od devíti do desíti.

c) Do pátku.

c) Do mítinku.

2. Kdy půjdeš na tu výstavu?

4. Jak často jezdíte do Polska?

6. Kdy ses stěhoval?

8. Kdy odjedete?

a) Po obědě.

a) Příští rok.

a) Před rokem.

a) Za dva dny.

b) Za měsíc.

b) Vždycky na jaře.

b) Minulý měsíc.

b) Na dva dny.

c) Na měsíc.

c) Každé léto.

c) Za měsíc.

c) V neděli.

112 Lekce 8 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT


81/tab

20. Tvořte spojení s prepozicemi. během + G

za + A

po + L

před + I

minuta hodina týden měsíc rok schůzka

---

konference

---

výlet

---

práce

---

snídaně

---

oběd

---

večeře

---

film

---

návštěva

---

82/3

21. Doplňte do vět časové výrazy. Hledejte víc možností. po konferenci po snídani po večeři

před chvílí před schůzkou před týdnem

při meetingu při obědě při snídani

za dvacet minut za hodinu za měsíc

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jsem uklidil celý byt. 2. Kde je Martin? – Nevím, ještě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tady byl. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . půjdeme na oběd. 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jsme mluvili o plánech na večer. 5. S tím domácím úkolem budu hotová asi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . poletím do Tokia. 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . si ještě jednou přečetl připravené materiály. 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ještě všichni půjdeme na pivo. 9. Ještě nevím, kdy budu mít čas. Zavolám vám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jsem se vrátila z dovolené. 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . si vždy čtu noviny.

82/6

22. Vyberte správnou prepozici. 1. Před obědem / Při obědě si děti musely umýt ruce.

11. Před dvěma lety / Za dva roky jsem bydlela

2. Mám teď hrozně moc práce. Nedostanu se do kina od / do příštího týdne. 3. Jsem v Praze už od / do listopadu. 4. Po / Při večeři půjdeme do kina.

v Rakousku. 12. Kde je Roman? – Odešel před 20 minutami / za 20 minut.

5. Babička nám často říkala: „Po / Při jídle se nemluví, ale jí!“

13. Budeme tam před hodinou / za hodinu.

6. Před týdnem / Za týden se přestěhuju.

14. Po / Při lekci půjdu do knihovny.

7. Jsem doma nemocná, mám angínu. Zůstanu doma od / do pátku. 8. Od té doby / Do té doby, co beru tyhle léky, už nemám žádné bolesti. 9. Od té doby / Do té doby, než dopíšu diplomovou práci, nemůžu chodit na večírky. 10. Už jsi hotová? – Jo, před chvílí / za chvíli. Lekce 8 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

113


23. Představte si, že je rok 2 000. Doplňte do vět následující výrazy: před rokem / za rok / před dvěma, třemi, čtyřmi lety / za dva, tři, čtyři roky / před pěti, šesti… lety / za pět, šest... let.

73/1

Například: J itka se narodila v roce 1980. – Jitka se narodila před dvaceti lety.

1. Naďa v roce 2005 dostuduje vysokou školu. – Naďa . . . . . . . . . . . . . . dostuduje vysokou školu. 2. Robert maturoval v roce 1996. – Robert maturoval . . . . . . . . . . . . . . 3. Simona se chce v roce 2 003 vdát. – Simona se chce . . . . . . . . . . . . . . vdát. 4. Filipovi se v roce 1994 narodil syn. – Filipovi se . . . . . . . . . . . . . . narodil syn. 5. Milena chce v roce 2 002 odjet studovat do Francie. – Milena chce . . . . . . . . . . . . . . odjet studovat do Francie 6. Ludvík v roce 1997 začal chodit na gymnázium. – Ludvík . . . . . . . . . . . . . . začal chodit na gymnázium. 7. Renata začala v této firmě pracovat v roce 1999. – Renata v této firmě začala pracovat . . . . . . . . . . . . . . 8. Štěpán pojede v roce 2 001 do Indie. – Štěpán pojede . . . . . . . . . . . . . . do Indie. 9. Libor si v roce 1998 pořídil nový byt. – Libor si pořídil nový byt . . . . . . . . . . . . . . . 10. Šárka si v roce 1990 koupila chatu u vody. – Šárka si chatu u vody koupila . . . . . . . . . . . . . . . 11. Karel by chtěl mít v roce 2 010 dvě děti, dům a auto. - Karel by chtěl mít . . . . . . . . . . . . . . děti, dům a auto.

82/7+

24. Ke kterému slovesu patří tato substantiva? Například: p saní – psát

1. cesta . . . . . . . . . . . . . . .

5. poslech . . . . . . . . . . . . . .

9. snídaně . . . . . . . . . . . . . .

2. cvičení . . . . . . . . . . . . . .

6. práce . . . . . . . . . . . . . . .

10. telefonování . . . . . . . . . . .

3. jídlo . . . . . . . . . . . . . . . .

7. procházka . . . . . . . . . . . . .

11. trénink . . . . . . . . . . . . . .

4. hra . . . . . . . . . . . . . . . .

8. příjezd . . . . . . . . . . . . . .

12. učení . . . . . . . . . . . . . . .

25. Změňte věty. Použijte prepozice po a při a substantiva z předchozího cvičení.

82/7+

Například: K dyž večeříme, mluvíme o počasí. – Při večeři mluvíme o počasí. Když dojíme večeři, myjeme nádobí. – Po večeři myjeme nádobí.

1. Když hraje na klavír, nesmí ho nikdo rušit. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Když snídám, čtu si noviny. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Když se procházíme v parku, povídáme si i počasí. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Když přijel do hotelu, šel se osprchovat. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Když poslouchá hudbu, má zavřené oči. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Když skončíme s jídlem, uklízíme nádobí ze stolu. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Když přijel vlakem ze Slovenska, byl velmi unavený. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Když se učí, poslouchá hudbu. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Když skončí v práci, zajde si s kamarády na pivo. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Když telefonuje, maluje na papír kytičky. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Tvořte věty podle modelů. Například: P etr luxovat x Monika vařit – Zatímco Petr luxoval, Monika vařila. / Petr luxoval a Monika zatím vařila.

1. Petr cestovat x Monika studovat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Petr se učit x Monika cvičit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Lekce 8 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

82/7+


3. Petr být na procházce se psem x Monika prát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Petr grilovat maso x Monika dělat salát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Petr nalévat víno x Monika nabírat polévku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Petr natírat terasu x Monika uklízet chatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27. Co dělal Rudolf? Tvořte věty podle modelu (všimněte si čísel, která označují pořadí). Používejte časové výrazy nejdřív, přitom, potom a nakonec.

83/2

Například: 1 mýt nádobí – 1 poslouchat rádio - 2 pít kávu – Ruda myl nádobí, přitom poslouchal rádio a potom pil kávu. 1 mýt nádobí – 2 luxovat – 3 pít kávu – Ruda nejdřív myl nádobí, potom luxoval a nakonec pil kávu.

1. 1 čekat na kamaráda – 1 číst knížku – 2 jít s kamarádem na pivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 1 obědvat – 2 mýt nádobí – 3 jít na procházku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 1 zdobit stromeček – 1 dívat se na pohádky – 2 večeřet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 1 opravovat mixér – 1 dívat se na televizi – 2 obědvat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 1 večeřet – 2 dívat se na fotbal – 3 jít spát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 1 snídat – 1 mluvit s manželkou – 2 odejít do práce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 1 zapnout počítač – 2 přečíst e-maily – 3 odpovědět na e-maily . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 1 jet autem – 1 poslouchat rádio – 2 zaparkovat u supermarketu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lekce 8 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

115


83/2

28. Odpovězte na otázky. Používejte výrazy nejdřív, přitom, potom, pak a nakonec. Co jste dělali, když jste včera přišli z práce nebo ze školy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Co jste dělali dneska ráno? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Co jste dělali, když jste dneska přišli do práce nebo do školy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83/3

29. Doplňte vhodný časový výraz. brzy letos loni

pořád pozítří předevčírem

v budoucnosti v minulosti

v současnosti v šedesátých letech vždycky

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ženy začaly nosit minisukně. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lidé necestovali tolik jako . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3. Tento rok chceme jet na pěknou dovolenou někam daleko, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jsme dovolenou trávili na chatě. 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . přiletí kamarádka z Holandska. 5. Věřím, že . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bude obvyklé, že lidé budou žít do sta let. 6. Ahoj Renato, co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . děláš? 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . začal studovat na univerzitě. 8. Syn už . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . začne mluvit. 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jsme byli na zajímavé výstavě Karla Čapka, chceš vidět katalog? 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o víkendu uklízím byt.

30. Doplňte časový výraz opačného významu. 1. (ve všední dny ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vstávám v deset hodin a dlouho snídám. 2. (před rokem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . asi budu žít a pracovat v Německu. 3. (dříve) Diplomovou práci přinesl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . než ostatní studenti. 4. (nakonec) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bych vás ráda přivítala na našem setkání. 5. (včera) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . budu mít dovolenou. 6. (příští rok) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jsem v České republice ještě nežil. 7. (za hodinu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jsem mluvila s panem Kočím a mám špatné zprávy. 8. (někdy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nepiju kávu s cukrem. 9. (brzy) Každý den chodím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . domů. 10. (v minulosti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . budou lidé chodit do důchodu mnohem později. 116 Lekce 8 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

83/4


83/5

31. Doplňte fráze do minidialogů. na oběd kávu

přijít na návštěvu obchodu

zajít na kafe by se to hodilo

ráda se zúčastním ráda přijdu

se ti to hodí v kavárně Slavia

1. Rád bych vás pozval v neděli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –

Děkuji, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Nechceš se někdy stavit na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? –

Jasně, kdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Dovolujeme si vás pozvat na otevření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –

Děkuji, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Měl bys čas zítra v šest? Můžeme si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –

Určitě. Tak zítra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Ahoj, nechcete někdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? –

Teď toho máme hodně, ale příští víkend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32. Přečtěte si věty (A – D) a rozhodněte, o jakou situaci (1 – 15) se jedná.

78/2

Například: H ele, můžete začít beze mě? Určitě přijdu, ale až tak v deset. A

A – Jdete pozdě na schůzku. B – Musíte plánovanou akci zrušit. C – Můžete přijít, ale nehodí se vám čas. D – Můžete přijít, ale nehodí se vám místo. 11. Tomáši, promiň, sejdeme se příští týden, dneska to nejde. _ 12. Hrozně moc se omlouvám, ale dneska vůbec nebudu mít čas. _ 13. Chtěla jsem se zeptat, jestli by vám nevadilo, kdybychom se sešli jindy. V pondělí v deset musím na schůzi, tak to nestihnu. _ 14. Tak jsem konečně tady. Je mi líto, ale na silnici byla zácpa. _ 15. Už běžím, za chvíli jsem u vás. _ 16. Promiňte, zítra musím odjet na služební cestu, v pátek dopoledne se tedy nebudeme moct sejít. _ 17. Mohl byste na mě počkat místo v kavárně Dobrá káva raději v hospodě U Vaška? V osm, jak jsme se domluvili. _ 18. Musím kvůli projektu okamžitě odletět do Londýna, budeme muset naši zítřejší schůzku přesunout. _ 19. Můžeme se sejít tak o hodinu později? Dneska nějak nestíhám. _ 10. Moc mě to mrzí, ale dneska nemůžu, můžeme tu schůzku odložit? _ 11. Nezlobte se, už jsem konečně tady, autobus mi ujel před nosem. _ 12. Omlouvám se, večer nemůžeme, obě děti jsou nemocné. _ 13. Promiňte, dneska to nevyjde, musím dělat přesčas. _ 14. Strašně se omlouvám, čekal jsem víc než dvacet minut na tramvaj. _ 15. Promiňte, máme se sejít dnes ve čtyři na náměstí. Nešlo by to raději u nádraží? _

Lekce 8 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

117


84/6

33. Co znamenají tyto výrazy? Najděte vysvětlení v pravém sloupci. 1. návštěva

A. dát dolů kabát nebo bundu

2. nechat

B. dát si na talíř víc jídla

3. odložit si

C. domácí boty

4. odskočit si

D. jít na toaletu

5. pantofle

E. jít špatnou cestou

6. přidat

F. když někdo přijde k vám domů

7. skvělý

G. místo, kam dáváme kabáty nebo bundy

8. trochu

H. ne moc

9. zabloudit

I. říkat dobrý den, pojďte dál

10. věšák

J. výborný

11. vítat

K. věc z papíru nebo látky, kterou si utíráme ústa po jídle

12. ubrousek

L. zde: neprotestovat

84/6

34. Doplňte do textu následující výrazy. na návštěvu nemusí odložit

odskočit pantofle pořídila

pozval přidat o ubrousek

na věšák vzít zabloudil

Pan Vrzal (1.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pana profesora Dubského na večeři. Pan profesor přišel o pár minut později, protože (2.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pan Vrzal ho zve dál a dává mu (3.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Říká mu, že si má (4.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kabát. Pan profesor přinesl pralinky a víno. Pan Vrzal mu děkuje a říká, že to nemusel. Ptá se ho, jestli bude pít bílé, nebo červené. Pan profesor si před večeří ještě chce (5.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Večeře je výborná, ale pan profesor nechce (6.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Říká paní Vrzalové, že je dobrá kuchařka, ale ona nevařila. Vařil pan Vrzal. Petra přišla se synem (7.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ke Zdeňce. Ta je ráda, že je vidí, a říká jim, aby si dali kabáty (8.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petře se líbí nábytek, který si Zdeňka (9.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zdeňka má pro malého Lukáška dort, ale on si chce (10.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bonbón. Jeho mamince Petře se to moc nelíbí, říká mu, že (11.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mít všechno, co vidí. Petra žádá Zdeňku (12.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , protože Lukášek je špinavý.

85/8

35. Označte, co je/není pravda. 1. Paulovi se hned líbil český zvyk zouvat si doma boty.

Ano / Ne

2. V Kanadě se lidé také přezouvají.

Ano / Ne

3. Paul si myslí, že chodit doma v pantoflích je hygieničtější.

Ano / Ne

4. Susan se při první návštěvě zdálo, že se lidé v Česku málo usmívají.

Ano / Ne

5. Její čeští kamarádi se o tom nechtěli bavit.

Ano / Ne

6. Susan už dneska není divné, že se na ni lidé v tramvaji nebo v metru dívají.

Ano / Ne

7. Stephanie si myslí, že Češi se raději scházejí v restauracích než doma.

Ano / Ne

8. Stephanii připadá, že je srdečnější, když Francouzi zvou své přátele k sobě domů.

Ano / Ne

9. České restaurace jsou levnější než ty francouzské.

Ano / Ne

10. Kamila se setkala s lidmi ze Španělska v obchodě.

Ano / Ne

11. Delegáti ze Španělska ji objali a políbili, když odjížděli domů.

Ano / Ne

12. Kamila byla šokovaná, že ji delegáti ze Španělska při představování objali a políbili.

Ano / Ne

13. Pavel si všiml, že Američané jedí jenom nožem.

Ano / Ne

14. Pavel měl dojem, že jsou Američané nezdvořilí.

Ano / Ne

15. Pavlovi se zdálo směšné, že si Američané dávají při jídle ubrousek na klín.

Ano / Ne

16. Evžen nastoupil do německé firmy.

Ano / Ne

17. Evžen nevěděl, že „How are you?“ je jenom konvenční pozdrav.

Ano / Ne

18. Evžen si i dneska myslí, že se všichni v anglické firmě přetvařujou.

Ano / Ne

118 Lekce 8 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT


85/8

36. Co znamenají tyto výrazy? Najděte vysvětlení v pravém sloupci. 1. divný

A. dát boty dolů

2. klín

B. dlouze a intenzivně se dívat

3. nechápat

C. nerozumět

4. být nezdvořilý

D. víc pravděpodobné, víc možné

5. obejmout

E. přátelštější

6. otřít si rty

F. dát ruce kolem těla někoho jiného

7. pocit

G. neříkat nebo nedělat něco správně podle konvencí

8. přetvařovat se

H. když sedíme, místo na našich nohou blízko těla

9. spíš

I. říkat nebo dělat něco jiného, než si opravdu myslíme

10. srdečnější

J. to, co cítím

11. zírat

K. nenormální

12. zout se

L. očistit si ústa

85/8

37. Slova z levého sloupce použijte ve větách. 1. Matka se v tramvaji posadila na jediné prázdné sedadlo a dítě si vzala na . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Před vstupem do mešity se každý musí . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Když mu číšník přinesl tak vysoký účet, chvíli na něj jenom . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Nepozdraví, nepoděkuje, neusměje se, je to . . . . . . . . . . . . . . . člověk. 5. Včera jsem měla . . . . . . . . . . . . . . ., že se stalo něco doma. Hned jsem tam zavolala, ale naštěstí bylo všechno v pořádku. 6. Lucinka tatínkovi popřála k narozeninám a pak ho . . . . . . . . . . . . . . . a dala mu pusu. 7. Ty zelené šaty mi nějak nesluší. Měla jsem si . . . . . . . . . . . . . . . koupit ty fialové. 8. Na party byl i jeho kamarád Matěj. Seděl, nemluvil, byl takový . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Janin manžel je opravdu nesympatický. Vůbec . . . . . . . . . . . . . . . , jak si ho mohla vzít!

85/8+

38. Rozumět, nebo chápat? Vyberte správné sloveso. 1. Jeho syn je hrozně chytrý, všechno rychle rozumí / chápe. 2. Na tom formuláři je tolik otázek, já mu vůbec nerozumím / nechápu, pomůžeš mi s ním? 3. Už rozumím / chápu skoro všemu, co mi říkají kolegové. 4. Když jsem přijel do Prahy, nerozuměl jsem / nechápal jsem, proč se Češi tak málo usmívají. 5. Když jsem přijel do Prahy, nikomu jsem nerozuměl / nechápal. 6. Chápeš / rozumíš, že je to pro mě důležité? 7. Nikdy jsem nerozuměl / nepochopil matematice. 8. Učitel jí znovu vysvětlil tu gramatiku a pak to konečně porozuměla / pochopila.

85/9

39. Do vět doplňte následující konstrukce. Hledejte víc možností. zdálo se mi, že… připadalo mi, že… měl jsem pocit, že…

překvapilo mě, že… nepřekvapilo mě, že... nebyl jsem si jistý, jestli …

nebyl jsem si jistý, jak … bylo mi divné, že… nebylo mi divné, že…

Když jsem poprvé přijel do České republiky, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . se lidé doma zouvají. 2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . mi lidé budou rozumět.

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . se nikdo neusmívá. 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . všichni jenom zírají. 5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . Češi zvou přátele spíš do restaurace než domů.

Když jsem byl poprvé v Americe, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . Američané jedí často jen vidličkou. 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . se všichni přetvařujou. 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . mám odpovídat na otázku „How are you?“ Lekce 8 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

119


Procvičujeme pravopis Zopakujte si 1. Doplňte s nebo z. 1. Nesouhlasím _ vámi, mám na to jiný názor.

6. Štěpán má novou přítelkyni. Včera se _ ní sešel poprvé

2. Mám rád chleba _ máslem a _ paprikou.

v kavárně Slavia.

3. To je pan Kestřík _ firmy Neoplast.

7. Mám náušnice _ bílého zlata a _ umělými diamanty.

4. Milena mi včera říkala, že se chce rozvést _ manželem.

8. Nejsem spokojený _ vaší prací, pane Sodomko.

5. Na třetí kolej přijel vlak _ Poděbrad.

9. V noci _ pondělí na úterý jsem nemohla spát. 10. Dcera včera přišla _ klubu hrozně pozdě, už jsem se začala bát.

2. Doplňte -i / -y nebo -y / -ý. 1. Chtěla bych m_t víc času jen pro sebe.

6. Když um_la okna, začala luxovat podlahu.

2. Už nemusíme m_t nádobí, koupili jsme si myčku.

7. Až nab_ju baterie, dám je do fotoaparátu a zase můžeme foto-

3. Včera tam nikdo neb_l.

grafovat.

4. V téhle domácnosti nikdo nikdy neb_l děti ani zvířata.

8. Kdyby neb_l malířem, chtěl by b_t pianistou.

5. Příští týden bude m_t dovolenou.

9. Hrad Karlštejn nikdy nikdo nedob_l.

Pravidlo: Psaní mě a mně (formy zájmena já) Formu mě používáme v genitivu a v akuzativu, formu mně v dativu a lokativu.

3. Doplňte mě nebo mně. 1. Chce tam jít beze _.

6

Vnuci ke _ chtějí přijet v létě na měsíc na prázdniny.

2. Ty _ nikdy neposloucháš!

7. Těší _, že vás poznávám.

3. Nevěděl to nikdo kromě _ a Milady.

8. Posadila se vedle _.

4. Nevím, co si o _ myslíš.

9. Dal jídlo na stůl přede _.

5. Udělala to jenom kvůli _.

10. To nezávisí na _.

Pravidlo: Psaní ji a jí (formy zájmena ona) Formu ji používáme v akuzativu. Formu jí používáme v genitivu, dativu a instrumentálu. POZOR: Po prepozicích (předložkách) mají tato zájmena jinou formu: ji > ni jí > ní

4. Doplňte ji nebo jí.

5. Doplňte ni nebo ní.

1. Každý večer _ četl knížku o krtečkovi.

1. Kvůli _ jsem včera přišel pozdě.

2. Hledal _ celý večer.

2. Nikdy o _ nemluvili.

3. Stěžoval jsem si _ na jejího syna, který nám rozbil okno.

3. Šla jsem na návštěvu k _ domů.

4. V tramvaji _ zloděj ukradl doklady.

4. Nesouhlasil s _, měl jiný názor.

5. Kdo _ půjčil moje auto?

5. Měl jsem o _ velký strach.

6. Doplňte ji/ni nebo jí/ní. 1. Strašně _ nudí sport v televizi.

6. Bavili se o _ celý večer.

2. Nikdy jsem _ neměl rád a nikdy jsem _ nevěřil.

7. Dal na stůl před _ kávu s mlékem.

3. Sestru mám moc rád a záleží mi na _.

8. Chodil s _ jen dva měsíce.

4. Seznámil se s _ minulý víkend v klubu.

9. Nechtěli jsme k _ jít, ale museli jsme.

5. Vždycky se _ líbila stará auta.

10. Ve škole se _ děti smály, protože neuměla dobře říkat r.

120 Lekce 8 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT


LEKCE

9

Muži versus ženy?

1. Jaké domácí práce dělali pan Dvořák a paní Dvořáková dřív a jaké dělají dnes? Do vět doplňte slovesa ve správném tvaru.

87/2

Například: D řív . . . . . . . . . . . . . . různé přístroje pan Dvořák, dnes je . . . . . . . . . . . . . . . . paní Dvořáková. – Dřív opravoval různé přístroje pan Dvořák, dnes je opravuje paní Dvořáková.

luxovat mýt

opravovat péct

prát utírat

vodit vyměňovat

vynášet vytírat

1. Dříve . . . . . . . . . . . . . . . prach paní Dvořáková, dnes ho . . . . . . . . . . . . . . . pan Dvořák. 2. Dříve . . . . . . . . . . . . . . . koberec pan Dvořák, dnes ho . . . . . . . . . . . . . . . paní Dvořáková. 3. Dříve . . . . . . . . . . . . . . . buchty a koláče paní Dvořáková, dnes je . . . . . . . . . . . . . . . pan Dvořák. 4. Dříve . . . . . . . . . . . . . . . podlahu paní Dvořáková, dnes ji . . . . . . . . . . . . . . . pan Dvořák. 5. Dříve . . . . . . . . . . . . . . . prádlo paní Dvořáková, dnes ho . . . . . . . . . . . . . . . pan Dvořák. 6. Dříve . . . . . . . . . . . . . . . nádobí paní Dvořáková, dnes ho . . . . . . . . . . . . . . . pan Dvořák. 7. Dříve . . . . . . . . . . . . . . . odpadky pan Dvořák, dnes je . . . . . . . . . . . . . . . paní Dvořáková. 8. Dříve . . . . . . . . . . . . . . . žárovky pan Dvořák, dnes je . . . . . . . . . . . . . . . paní Dvořáková. 9. Dříve . . . . . . . . . . . . . . . děti do školy paní Dvořáková, dnes je . . . . . . . . . . . . . . . pan Dvořák.

2. Doplňte slova kdokoliv, cokoliv, kdykoliv, kdekoliv, jakkoliv.

88/1

1. Ta kniha je tak napínavá! Nevím, jak to skončí, může to dopadnout . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Hledám práci už půl roku. Pro to nové místo udělám . . . . . . . . . . . . . . . ! 3. Ten text je velmi emotivní, . . . . . . . . . . . . . . . ho čte, musí o něm přemýšlet. 4. Jedu na měsíc na cestu po Africe. . . . . . . . . . . . . . . . budu, budu na tebe myslet. 5. Dostala od něho, . . . . . . . . . . . . . . . chtěla. 6. Lenka a Radek mají rádi návštěvy. K nim domů může přijít . . . . . . . . . . . . . . . a bude přátelsky vítán. 7. Depresi může mít . . . . . . . . . . . . . . . . Nikdo není imunní. 8. Učit se česky můžete . . . . . . . . . . . . . . . , na ulici, ve vlaku, v kině… 9. Grilovat na balkoně můžete v létě i v zimě, prostě . . . . . . . . . . . . . . . 10. . . . . . . . . . . . . . . . přijel k babičce na návštěvu, vždycky pro něho měla něco dobrého. 11. Pomůžu ti s češtinou, . . . . . . . . . . . . . . . budeš potřebovat. 12. Můžu na tu party přijít i já? – Přijít může . . . . . . . . . . . . . . . , ale musí donést i něco k jídlu.

3. Co znamenají tyto výrazy? Najděte vysvětlení v pravém sloupci. 1. nesmysl

A. zde: souhlasit

2. nespravedlivý

B. to, co stereotypně opakuje hodně lidí

3. nezávislý

C. zde: fakt, že je někdo s někým

4. živit

D. zde: možnost

5. předpoklad

E. blbost

6. předsudek

F. nefér

7. příležitost

G. dát

8. přítomnost

H. moct udělat

9. uznávat

I. ten, kdo nic a nikoho nepotřebuje

10. věnovat

J. zde: financovat

11. zvládnout

K. zde: to, co někdo musí mít pro nějakou práci

88/1

Lekce 9 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

121


4. Vyberte vhodné slovo a diskutujte o následujících otázkách a názorech.

88/1

1. Řekl bych, že je nespravedlivé / nezávislé, že platy žen jsou často nižší než platy mužů. 2. Myslíte, že ženy mají lepší předpoklady / předsudky pro práci zdravotní sestry? 3. Uznáváte / Zvládáte, že v politice by mělo být více žen? 4. Podle mého názoru mají mít muži i ženy v zaměstnání rovné předsudky / příležitosti. 5. Muž, který je v domácnosti a kterého uznává / živí manželka, je parazit. 6. Samozřejmě že přítomnost / příležitost matky je pro malé dítě důležitá. 7. Souhlasíte s tím, že muži se bojí nespravedlivých / nezávislých žen? 8. Myslím, že je předpoklad / předsudek, že muži se nemohou starat o malé děti.

5. Ráchel a Sylvie mluví o svém životě a rodině. Seřaďte jejich monology (1–5). Ráchel, 28 let: Chci mít perfektní domácnost a spokojenou rodinu. Kdykoliv mě děti potřebují, jsem s nimi. Kdybych každý den chodila na osm hodin do laboratoře, byla bych unavená a nervózní, nikdy bych neměla uklizený dům a krásnou zahradu. Po maturitě jsem dva roky pracovala v laboratoři v jedné malé nemocnici. Celý den jsem testovala krev pacientů. Byla to stereotypní práce a vůbec mě nebavila. Byla jsem ráda, když jsem zjistila, že jsem těhotná.

1

Jsem vdaná, mám tři děti a jsem žena v domácnosti. Manžel pracuje v zahraniční firmě a dobře vydělává.

Já jsem vystudovala střední chemickou školu a mám maturitu. Ať se každá žena rozhodne, co je pro ni nejlepší. Já jsem spokojená doma se svou rodinou. Vdala jsem se a po narození syna jsem šla na mateřskou dovolenou. Po dvou letech se narodila dcera a po dalších třech letech ještě druhý syn. Neumím si představit, že bych zase někdy šla do zaměstnání. Mám dost práce s dětmi, domem a zahrádkou. Sylvie, 34 let: Myslím, že je předsudek, že dobrá matka je s malými dětmi doma. Nejsem ten typ ženy, která pořád vaří a uklízí a myslí jenom na dům a rodinu, ale dceru miluju a snažím se pro ni dělat jen to nejlepší. Dcera byla hodná a hodně spala, měla jsem klid. Když jí bylo 6 měsíců, našla jsem starší paní, která se o ni stará devět hodin denně, a já se můžu koncentrovat na svou práci. Kdybych zůstala dva roky doma, měla bych pocit, že mi něco chybí, že nedělám to, co umím, a že se už nikdy nebudu moct vrátit ke své práci. Před třemi lety se mi narodila dcera. Manžel je také úspěšný právník a také nechtěl zůstat na „mateřské“ dovolené. Dohodla jsem se s ním, že se co nejdříve vrátím do práce. Zůstala jsem doma dva měsíce a pak jsem i s dcerou začala chodit do kanceláře a pracovat. Raději s ní budu trávit méně času, ale budu se na ni těšit a nebudu mít pocit, že jsem se kvůli ní musela něčeho vzdát.

1

Vystudovala jsem práva a po vysoké škole jsem začala pracovat v advokátní kanceláři.

Práce mě baví a věnuju jí většinu volného času. 122 Lekce 9 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

88/1


6. Označte, co je/není pravda. 1. Manžel Ráchel vydělává dost peněz, proto nechtěl, aby Ráchel pracovala.

Ano / Ne

2. Ráchel nikdy nepracovala.

Ano / Ne

3. Ráchel nemá vysokoškolské vzdělání.

Ano / Ne

4. Ráchel nevadí, že je s dětmi doma.

Ano / Ne

5. Ráchel má tři děti.

Ano / Ne

6. Ráchel by se zase ráda vrátila do práce na částečný úvazek.

Ano / Ne

7. Ráchel záleží na perfektně uklizeném bytě.

Ano / Ne

8. Ráchel si myslí, že by ženy měly být s dětmi doma.

Ano / Ne

9. Sylvie je právnička.

Ano / Ne

10. Její dceři jsou tři roky.

Ano / Ne

11. Sylvie byla na mateřské dovolené dva měsíce.

Ano / Ne

12. Její manžel nesouhlasil s tím, že šla brzy do práce.

Ano / Ne

13. Sylvie nechce zůstat delší dobu doma s dcerou kvůli finanční situaci rodiny.

Ano / Ne

14. Sylvie se bojí, že by kvůli mateřské mohla ztratit místo v advokátní kanceláři.

Ano / Ne

15. Sylvie si myslí, že je špatná matka, když není s dcerou doma.

Ano / Ne

7. Co dělal Roman často, když byly děti malé? Vyluštěte křížovku. Doplňte vhodná slovesa v minulém čase.

l

1 l

2 4

13) ... nádobí 14) ... děti na kroužky

5

15) ... koberec 16) ... s dětmi úkoly

l 6

17) ... byt 18) --- 19) --- 20) ... dort

l

7

l á

9

č

Tajenka:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

l

10 11

3) ... odpadky 4) --- 5) ... podlahu 10) ... prádlo 11) ... se psem ven 12) ---

n

8

1) ... domácí přístroje 2) ... jídlo 6) ... prádlo 7) ... prach 8) --- 9) ---

l

3

87/2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

l

12 á 13 14

l

15

l 16 17

l 18 á

Co znamená? Vysvětlete.

19 č 20

V tajence je české přísloví.

l

Máte ve svém jazyce podobné přísloví?

Lekce 9 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

123


89/7

8. Doplňte do vět slovesa s prefixy ve správné formě. nabrat odložit

přeložit rozepnout

sebrat složit

vybrat vypnout

založit zapnout

1. Máš už hlad? Chceš už . . . . . . . . . . . . . . . tu polévku? 2. Už sis . . . . . . . . . . . . . . . školu, kterou chceš studovat? 3. Ten film končí, mohl bys . . . . . . . . . . . . . . . tu televizi. 4. Honzíčku, kde jsi vzal tu špinavou minci? Tu jsi určitě . . . . . . . . . . . . . . . ze země, viď? 5. Operu Prodaná nevěsta . . . . . . . . . . . . . . . Bedřich Smetana. 6. Janičko, je tady teplo, můžeš si . . . . . . . . . . . . . . . ten svetříček. 7. Kdo . . . . . . . . . . . . . . . firmu Škoda? 8. Musím si nechat . . . . . . . . . . . . . . . diplom do češtiny. 9. Musel tu důležitou schůzku . . . . . . . . . . . . . . . , protože byl nemocný. 10. Lindo, mohla bys . . . . . . . . . . . . . . . to autorádio? Chci si poslechnout předpověď počasí.

9. Které časové výrazy se obvykle používají s imperfektivními a které s perfektivními slovesy? Doplňte je do tabulky. celý den dlouho dokdy

hned chvíli jak dlouho

konečně na jak dlouho najednou

Obvykle s imperfektivními slovesy se používají:

nakonec nějakou dobu odkdy

1. Byla skoro půlnoc, když manžel konečně tu televizi vypínal / vypnul. 2. Dokdy ti mám vrátit / vracet tu knihu? 3. Najednou říkal / řekl: „Dobře, uděláme to tak.“ 4. Jak dlouho ještě budu čekat / počkám na tvoji odpověď? 5. Nějakou dobu si ten byt pronajímal / pronajal, měl za to asi 9 tisíc měsíčně. 7. Jak dlouho budeš opravovat / opravíš ten mixér? 8. Je mu už 80 let a pořád ještě sbírá / sebere známky. 9. Psal úkol a přitom poslouchal / si poslechl rádio. 10. Venku už svítí sluníčko. Konečně přestávalo / přestalo pršet! 11. Tvary genitivu se učil / se naučil opravdu dlouho. 12. Za jak dlouho se učíš / se naučíš tvary genitivu? 13. Chvíli se díval / se podíval na televizi a šel brzy spát. 14. Za jak dlouho mám nabírat / nabrat ten boršč? 15. Bál se jít v úterý na zkoušku, a proto nakonec termín odkládal / odložil. 16. Kde je táta? – Ještě pořád vykládá / vyloží zavazadla z auta. 124 Lekce 9 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

pořád přitom za jak dlouho

Obvykle s perfektivními slovesy se používají:

10. Označte vhodnější sloveso. Pomůže vám předchozí tabulka.

6. Když viděl, že tomu vůbec nerozumí, hned mu pomáhal / pomohl.

90/tab

90/1


90/1

11. Co jste minulý týden dělali pravidelně a co jste dnes neudělali? Doplňte vhodné sloveso ve správné formě. Například: M inulý týden jsem každý den . . . . . . . . . . . . . . . . . . prádlo, ale dnes jsem ho . . . . . . . . . . . . . – Minulý týden jsem každý den žehlil prádlo, ale dnes jsem ho nevyžehlil.

1. Minulý týden jsem každé ráno . . . . . . . . . . . . . . . léky, ale dnes jsem si je . . . . . . . . . . . . . . . 2. Minulý týden jsem každé ráno . . . . . . . . . . . . . . . nádobí, ale dnes jsem ho . . . . . . . . . . . . . . . 3. Minulý týden jsem každé ráno . . . . . . . . . . . . . . . noviny, ale dnes jsem je . . . . . . . . . . . . . . . 4. Minulý týden jsem každé ráno . . . . . . . . . . . . . . . kávu, ale dnes jsem ji . . . . . . . . . . . . . . . 5. Minulý týden jsem každé ráno . . . . . . . . . . . . . . . byt, ale dnes jsem ho . . . . . . . . . . . . . . . 6. Minulý týden jsem každé ráno . . . . . . . . . . . . . . . prádlo, ale dnes jsem ho . . . . . . . . . . . . . . . 7. Minulý týden jsem každé ráno . . . . . . . . . . . . . . . odpadky, ale dnes jsem je . . . . . . . . . . . . . . . 8. Každé ráno jsem . . . . . . . . . . . . . . . v šest hodin, ale dnes jsem . . . . . . . . . . . . . . . až v osm. 9. Minulý týden jsem každé ráno . . . . . . . . . . . . . . . okno, ale dnes jsem ho . . . . . . . . . . . . . . .

90/1

12. Co všechno jsem včera ráno udělala? Doplňte slovesa ve správné formě. pověsit

udělat

umýt

uvařit

vstát

vzít

1. Vyprala jsem prádlo a pak jsem ho . . . . . . . . . . . . . . . 2. Bolela mě hlava, proto jsem si . . . . . . . . . . . . . . . prášek. 3. Včera jsem musela být v práci v sedm hodin, proto jsem . . . . . . . . . . . . . v šest hodin. 4. Chtěla jsem kávu, tak jsem si ji . . . . . . . . . . . . . . . 5. Měla jsem chuť na vajíčka, tak jsem si je . . . . . . . . . . . . . . . 6. Nádobí bylo ráno špinavé, tak jsem ho . . . . . . . . . . . . . . .

90/2

13. Doplňte imperfektivní slovesa. 1. . . . . . . . . . . . . . . . / vystudovat vysokou školu

11. . . . . . . . . . . . . . . . / vyhrát* dva miliony korun

2. . . . . . . . . . . . . . . . / naučit se na zkoušky

12. . . . . . . . . . . . . . . . / půjčit si peníze

3. . . . . . . . . . . . . . . . / vydělat víc peněz

13. . . . . . . . . . . . . . . . / vsadit se o peníze

4. . . . . . . . . . . . . . . . / vrátit peníze

14. . . . . . . . . . . . . . . . / zaplatit dluhy

5. . . . . . . . . . . . . . . . / naučit se hrát golf

15. . . . . . . . . . . . . . . . / postavit dům

6. . . . . . . . . . . . . . . . / koupit malé auto

16. . . . . . . . . . . . . . . . / sehnat* peníze

7. . . . . . . . . . . . . . . . / založit vlastní firmu

17. . . . . . . . . . . . . . . . / pořídit si nové auto

8. . . . . . . . . . . . . . . . / oženit se

18. . . . . . . . . . . . . . . . / pronajmout* si byt

9. . . . . . . . . . . . . . . . / vdát se

19. . . . . . . . . . . . . . . . / stát se* šéfem

10. . . . . . . . . . . . . . . . / rozvést se*

20. . . . . . . . . . . . . . . . / seznámit se s někým

90/2

14. Doplňte formy sloves. infinitiv

3. sg. minulý čas

3. sg. přítomný čas

rozvést se*

3. sg. budoucí čas

--pořídil si

--vydělává

*

---

vyhraje

nachází složil

---

sehnal

---

seznamovat se *

kupuje Lekce 9 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

125


90/2

15. Na obrázcích vidíte, jak se měnil život Romana Širokého. Napište jeho příběh. Používejte výrazy ze cvičení 13. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126 Lekce 9 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT


90/4

16. Přečtěte si příběh Jany Šťastné. Označte imperfektivní a perfektivní slovesa slovesa v textu.

Jana studovala medicínu, dělala zkoušky a psala testy. Vystudovala školu a našla si první místo. Pořídila si první byt a pak sháněla peníze na malé auto. Půjčila si od kamaráda. Každý týden sázela Sportku a jednou měla štěstí a vyhrála. Pak vrátila dluh. V kavárně se seznámila s Honzou a za rok se vdala. Po svatbě měla děti a byla s nimi doma na mateřské dovolené. Honza hodně pracoval a vydělával peníze, potom si založil vlastní firmu. Za několik let si postavili krásný dům a v něm spokojeně žili.

17. Jana Šťastná si představuje, jaký bude mít život. Napište její příběh v budoucím čase.

90/4

Například: J ana bude studovat medicínu, bude dělat zkoušky a psát testy. …

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. Paní Valentová odjela na týden do lázní. Pan Valenta bude doma sám, bude „slaměný vdovec“. Paní Valentová mu napsala, co musí doma dělat.

91/5

1. denně dávat jídlo kočce 2. opravit mixér 3. sníst ten guláš s knedlíkem, který je v ledničce 4. koupit novou ledničku 5. každý den mýt nádobí 6. každé ráno chodit se psem ven 7. vyměnit žárovku v koupelně 8. v úterý a ve čtvrtek vynést odpadky 9. každý den uklízet v obýváku 10. každý den kupovat mléko a čerstvé rohlíky 11. v pátek odpoledne vyluxovat 12. nechodit do hospody 13. nejíst k večeři saláty s majonézou 14. aspoň jednou mi zatelefonovat 15. zaplatit za elektřinu 16. každý večer si brát prášky 17. v pátek vytřít podlahu Lekce 9 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

127


91/5

19. Napište, co bude / nebude pan Valenta dělat? 1. Denně bude dávat jídlo kočce.

10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Opraví mixér.

11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20. Co myslíte, co bude dělat rád a co nerad? Co možná nebude dělat vůbec?

91/5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. Je pátek odpoledne. Za dvě hodiny se paní Valentová vrátí domů. Napište, co už pan Valenta udělal a co ještě musí udělat.

Pan Valenta už…

Pan Valenta ještě musí…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128 Lekce 9 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

91/5


91/5

22. Přečtěte si text o panu Valentovi. Potom ho přepište v budoucím čase. 1. Pan Valenta je od neděle sám doma. 2. Jeho manželka odjela do lázní na léčení. 3. Pan Valenta šel s paní Valentovou na nádraží a pomohl jí dát do vlaku zavazadla. 4. Potom se vrátil domů a díval se na televizi.5. Večer snědl guláš, který našel v ledničce, a v deset hodin už spal. 6. V pondělí ráno vstal pan Valenta trochu dřív, protože musel jít se psem ven. 7. Udělal si snídani a přečetl noviny. 8. Do práce jel jako vždycky tramvají. 9. Po práci si koupil v obchodě něco k večeři a taky novou žárovku. 10. Doma se navečeřel, po večeři šel zase se psem do parku, potom umyl nádobí a vyměnil žárovku v koupelně. 11. Dal jídlo kočce i psovi. 12. Večer si četl v posteli detektivku a kočka ležela vedle něho. 13. Usnul kolem jedenácté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91/5

23. Tvořte věty. Například: M inulý rok . . . . . . . . . . . . .

(Radka – chodit na jógu). – Minulý rok Radka chodila na jógu.

1. Zítra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Martin – zaplatit nájem). 2. Včera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Jana – seznámit se s milým klukem). 3. Minulý týden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Libor – složit všechny zkoušky). 4. Minulý rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Šárka – vydělávat hodně dobře). 5. Před dvěma dny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Vendula – pořídit si nový nábytek). 6. Za dva dny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Leona – vybírat si svatební šaty). 7. Příští měsíc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tomáš – vrátit se z dovolené). 8. Minulý měsíc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ondřej – pohádat se s bratrem). 9. Příští týden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Renata – starat se o malého bratra). 10. Potom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Miloš – přemýšlet o problému).

91/5+

24. Tvořte věty v budoucím čase. Pozor na slovosled ve větě s modálním slovesem. Například: B lanka – odpoledne – zavolat do banky – Blanka odpoledne zavolá do banky. Blanka – odpoledne – muset zavolat do banky – Blanka bude muset odpoledne zavolat do banky.

1. kolega – za hodinu – moct vyřídit vzkaz šéfovi

6. Romana – večer – jít na nový film

................................................

................................................

2. kolega – za hodinu – vyřídit vzkaz šéfovi

7. Luboš – příští týden –zaplatit nájem

................................................

................................................

3. Milan – zítra – jet na služební cestu

8. Luboš – příští týden – muset zaplatit nájem

................................................

................................................

4. Milan – zítra – muset jet na služební cestu

9. Nikola – v lednu – chtít si pořídit nový nábytek

................................................

................................................

5. Romana – večer – chtít jít na nový film

10. Nikola – v lednu – pořídit si nový nábytek

................................................

................................................ Lekce 9 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

129


25. Bylo to přitom, nebo předtím? Namalujte časové schéma pro následující děje. Když jsem vařila, bavila jsem se s Petrem.

Když jsem uvařila, bavila jsem se s Petrem.

1. Balila věci do krabic a mluvila s ním.

9. Vrátil knihu v knihovně a půjčil si další.

2. Pohádal se s ní a odešel.

10. Snědl oběd a zaplatil.

3. Četla knihu a smála se.

11. Když vydělal dost peněz, pořídil si nové auto.

4. Když vypila čaj, dívala se na televizi.

12. Opravoval auto, manželka zatím luxovala byt.

5. Studoval vysokou školu a pracoval na částečný úvazek na poště.

13. Naučil se slovíčka a šel na pivo.

6. Když jsem psal úkol, poslouchal jsem písničky.

14. Když myl nádobí, povídal si s dcerou.

7. Když sehnala ty peníze, koupila si byt.

15. Přemýšlel o tom návrhu a psal si poznámky.

8. Uklízela byt a poslouchala rádio.

16. Když dostal ten dárek, měl velkou radost.

26. Bylo to přitom, nebo předtím? Označte správné sloveso.

91/6

91/6

1. Když se učil / se naučil na zkoušky, nespal celé noci. 2. Když si nacházel / si našel první místo, pořídil si první auto. 3. Když dělal / udělal školení pro manažery, stal se šéfem. 4. Když zakládal / založil vlastní firmu, musel vyplňovat hodně žádostí a formulářů. 5. Když se učil / se naučil japonsky, měl japonského učitele. 6. Když se seznamoval / se seznámil s krásnou dívkou, oženil se. 7. Když se ženil / se oženil, pršelo. 8. Když si půjčoval / si půjčil peníze od banky, postavil si malý dům. 9. Když se stával / se stal politikem, měl hodně nových přátel.

27. Ivanovi Farskému je 23 let. Studuje na vysoké škole a má před sebou poslední zkoušky. Co plánuje do budoucna? Tvořte věty se spojkou až. Například: v šechno se naučit – udělat zkoušky – Až se všechno naučí, udělá zkoušky.

1. vystudovat vysokou školu – začít pracovat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. oženit se – shánět nový byt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. pronajmout si byt – pořídit si nový nábytek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. vyhrát v loterii – zaplatit dluhy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. stát se vedoucím oddělení – víc vydělávat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. sehnat peníze – postavit si dům . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. naučit se hrát golf – seznámit se při hře se zajímavými lidmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Lekce 9 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

92/2


91/6

28. Doplňte až nebo když. Diskutujte o alternativách a rozdílech ve významu. Například: K dyž poslouchám hudbu, mám dobrou náladu. – přitom Až si poslechnu tu písničku, začnu se učit. – potom

1. . . . . . . . . . . . . . . . naberu polévku, můžeme začít jíst. 2. . . . . . . . . . . . . . . . vypneš televizi, budeme si povídat. 3. . . . . . . . . . . . . . . . probíráme ve škole těžkou gramatiku, musíme se doma hodně učit. 4. . . . . . . . . . . . . . . . si pronajmu byt v centru, budu chodit do práce pěšky. 5. . . . . . . . . . . . . . . . zazvoní zvonek, půjdu otevřít dveře. 6. . . . . . . . . . . . . . . . dostaneš ten dopis, zavolej mi. 7. . . . . . . . . . . . . . . . se učí, musí být v pokoji ticho. 8. . . . . . . . . . . . . . . . se vrátím z dovolené, promluvíme si o tvých plánech. 9. . . . . . . . . . . . . . . . utírá prach, zpívá si. 10. . . . . . . . . . . . . . . . udělám zkoušky, budu nejšťastnější člověk na světě.

92/2

29. Co bude Petr dělat, až se mu narodí první dítě? Doplňte slova do textu.

1.

a) před dvěma týdny

b) dva týdny

c) za dva týdny

2.

a) oslaví

b) slaví

c) oslavil

3.

a) do nemocnice

b) od nemocnice

c) z nemocnice

4.

a) jít

b) půjde

c) chodit

5.

a) jí

b) ní

c) ji

6.

a) ještě teď

b) už teď

c) teprve teď

Petrovi je 34 let. Je ženatý. (1.) . . . . . . . . . . . . . . se jim narodí první dítě. Až se narodí, pěkně to (2.) . . . . . . . . . . . . . . se svými kamarády. Potom uklidí byt a připraví všechno pro návrat manželky a děťátka (3.) . . . . . . . . . . . . . . . První týden bude mít Petr dovolenou a bude manželce se vším pomáhat. Potom bude muset zase začít (4.) . . . . . . . . . . . . . . do práce a žena zůstane doma s dítětem sama. Petr (5.) . . . . . . . . . . . . . . bude co nejvíc pomáhat s domácími pracemi a bude jezdit s kočárkem do parku. (6.) . . . . . . . . . . . . . . se těší, jak si bude se svým dítětem hrát a povídat.

92/3

30. Poslouchejte ještě jednou text v učebnici na straně 92. Odpovídejte: 1. Pro koho bude Libuše péct a vařit? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Proč si bude dělat řidičák? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Proč se chce učit anglicky? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Za jak dlouho se naučí anglicky? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Proč nepřečetla ty knihy, které si kupovala? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Proč musí Klára nejdřív ze všeho uklízet? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Proč nemůže dlouho odpočívat? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Proč se chce učit malovat? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Jak dlouho plete svetr? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Proč pojede do Německa, když se nedostane na vysokou? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lekce 9 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

131


92/3

31. Doplňte slova do textů o Libuši a Kláře. co má doma jako au-pair

na kurzu aerobiku na zkoušky

nejdřív ze všeho kurz angličtiny

se zetěm si udělat řidičák

v důchodu víc malovat

Až bude Libuše konečně (1.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., bude hodně vařit a péct. Nebude ale pořád jen doma, chce (2.) . . . . . . . . . . . . . . a koupit si nějakou motorku. Zaplatí si (3.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , bude se učit, protože se chce domluvit (4.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No a taky si přečte všechny ty knížky, (5.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Až Klára dodělá školu, (6.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pořádně uklidí byt, na který neměla čas. Ale hned se zase začne učit (7.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na vysokou školu. Taky chce dodělat svetr a (8.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V srpnu bude s kamarádkou (9.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Když se nedostane na vysokou, bude pracovat v Německu (10.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92/5

32. Přečtěte si text o Filipovi Slavíčkovi. Do textu doplňte slovesa ve správné formě.

oženil

rozvedl se

vrátit

vzal si

pořídili si

seznámil se

vydělával

založit si

si pronajali

se stará

vystudoval

změnit

Filip Slavíček studoval ekonomii na vysoké škole. Když ji (1.) . . . . . . . . . . . . . . . . , našel si místo v jedné realitní kanceláři v oddělení prodeje. (2.) . . . . . . . . . . . . . . . . tam s kolegyní. Rok spolu chodili a pak se s ní (3.) . . . . . . . . . . . . . . . . Společně (4.) . . . . . . . . . . . . . . . . malý byt, půjčili si od rodičů peníze a (5.) . . . . . . . . . . . . . . . . nábytek a malé auto.

Za rok se jim narodil syn a Filipova manželka odešla na mateřskou dovolenou. Filip se stal vedoucím oddělení. (6.) . . . . . . . . . . . . . . . . víc peněz, proto mohli za rok (7.) . . . . . . . . . . . . . . . . rodičům půjčené peníze. Filipova žena začala znovu pracovat a syn chodil do školky a pak do školy. Po několika letech se Filip rozhodl (8.) . . . . . . . . . . . . . . . . vlastní realitní kancelář. (9.) . . . . . . . . . . . . . . . . půjčku od banky. Měl štěstí a brzy byla jeho realitka jednou z nejlepších ve městě. Filipovi bylo přes čtyřicet a rozhodl se (10.) . . . . . . . . . . . . . . . . svůj život. Naučil se hrát golf a chodil do drahých restaurací.Tam se seznámil s Karolínou, byla o dvacet let mladší, ale moc se mu líbila. (11.) . . . . . . . . . . . . . . . . a odešel od rodiny. Brzy se mu narodil druhý syn. Filip (12.) . . . . . . . . . . . . . . . . o oba syny ve dvou rodinách, a tak bude muset ještě dlouho pracovat a vydělávat.

33. Představte si, že Filip Slavíček plánuje svoji budoucnost. Odpovídejte podle textu. Například: Kdy vystuduje vysokou školu? – Až napíše diplomovou práci.

1. Kdy dostane místo v realitní kanceláři? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Kdy se ožení? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Kdy si pronajme byt? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Kdy manželka odejde na mateřskou dovolenou? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Kdy vrátí peníze rodičům? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Kdy vydělá víc peněz? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Kdy si vezme půjčku od banky? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Kdy se rozhodne změnit svůj život? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Kdy se naučí hrát golf? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Kdy se rozvede? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Kdy se mu narodí druhý syn? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132 Lekce 9 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT


94/2

34. Kam jdete nebo jedete? Doplňte koncovky genitivu, akuzativu nebo dativu. 1. do autoservis_

8. do oční optik_

2. do čistírn_

9. do opravn_ obuvi

3. do hodinářstv_

10. do výrob_ klíčů

4. do kadeřnictv_

11. na kosmetik_

5. do krejčovstv_

12. na manikúr_

6. do myčk_ aut

13. na pedikúr_

7. k benzinové pump_ / na benzinovou pump_

14. na masáž_

94/2

35. Doplňte vhodný objekt ke slovesům. Hledejte víc možností. auto benzin

hodinky manikúru

oblečení kalhoty

pleť rozbité boty

rozbitý zip šaty

1. vyměnit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. vyčistit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. opravit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. udělat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. namasírovat . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. vzít . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. ušít . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. zkrátit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

vlasy záda

5. ostříhat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95/4

36. Doplňte se nebo si, pokud je to nutné. 1. Maminka ostříhala malému synovi nehty. 2. Po sprchování Petr ostříhal nehty. 3. Po obědě jsem uviděla skvrnu na šatech, ale hned jsem ji vyčistila. 4. V čistírně mi vyčistili zimní bundu. 5. Student udělal chybu v minulém čase, učitel ho opravil. 6. Student udělal chybu v minulém čase, ale hned sám opravil. 7. Dcera už měla moc dlouhé vlasy. Ostříhala jsem jí je. 8. Manžel je šikovný, nemusí dávat televizi do servisu, umí ji opravit sám. 9. V servisu mi opravili auto. 10. Chodila jsem půl roku do kurzu a pak jsem ušila první sukni.

95/5

37. Dokončete věty. byly moc dlouhé. je moc dlouhá. na něm byla skvrna.

musím jít sestře na svatbu. nezvoní. se mi blond barva už nelíbila.

se sám vypínal. upadl podpatek.

1. Musím si dát opravit budík, protože . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Dal jsem si opravit počítač, protože . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Nechal jsem si ostříhat vlasy, protože . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Dal jsem si ušít nový oblek, protože . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Nechal jsem si vyčistit zimní kabát, protože . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Nechám si zkrátit sukni, protože . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Musím si nechat opravit boty, protože . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Nechala jsem si obarvit vlasy, protože – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lekce 9 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

133


38. Poslouchejte dialogy v učebnici na straně 95. Odpovídejte na otázky.

95/7

Dialog 1 1. Jaký je účes podle Hanky? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Jak moc chtěla ostříhat? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Kde chtěla nechat vlasy zkrátit? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Jaké jsou její vlasy teď? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Myslí si její kamarádka, že účes není hezký? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dialog 2 1. Jakou chybu měly nové šaty? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Kdo je zkrátil? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Kolik to stálo? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Jaká je paní, která to dělala? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dialog 3 1. Upadl té ženě podpatek poprvé? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Kdy si nechala boty opravit? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Proč je nemůže reklamovat? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dialog 4 1. Odkud ten muž přinesl bundu? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Proč se zlobí? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Co bude dělat teď? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dialog 5 1. Proč šel ten muž na masáž? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Kde ten masér pracuje? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Proč se k němu lidé musí objednávat? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39. Poslechněte si ještě jednou dialogy na straně 95. Potom doplňte do textu následující výrazy. z čistírny flek nechat

nelíbí se jí objednat v opravně

šikovná švadlena nový účes

účet záda zkrátit

Hanka má (1.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ale (2.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , protože vlasy jsou moc krátké. Hanka chtěla v kadeřnictví v centru jen (3.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ofinu a vlasy vzadu na krku. Její kamarádka jí rozumí a taky si myslí, že holičky nikdy neposlouchají. Ale myslí si, že krátké vlasy budou praktické na léto. První žena má nové šaty, koupila je v Tesku, ale musela je (4.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zkrátit, protože byly moc dlouhé. Stálo to jen 120 korun. (5.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je levná a (6.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I když byly boty před měsícem (7.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , podpatek zase upadl. Není možné je reklamovat, protože žena ztratila (8.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Muž se zlobí, protože přinesl bundu (9.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ale je na ní pořád (10.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Čistírna byla drahá. Půjde tam znovu a bude to reklamovat. Muž zná dobrého maséra, který mu pomohl, když ho bolela (11.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . po volejbalu. Masér je moc šikovný, ale musí se k němu předem (12.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , protože má pořád plno. 134 Lekce 9 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

95/7


95/9+

40. Z jakého materiálu jsou tyto předměty? Doplňte formy genitivu. Například: d řevěný stůl – stůl ze dřeva

1. plastový kelímek – kelímek z . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. skleněná váza – váza ze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. zlatý prstýnek – prstýnek ze . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. gumová hračka – hračka z . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. papírový ubrousek – ubrousek z . . . . . . . . . . . . . . .

7. stříbrné hodinky – hodinky ze . . . . . . . . . . . . . . . .

4. kožená kabelka – kabelka z . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. kovová věc – věc z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Procvičujeme pravopis Zopakujte si 1. Označte správnou formu zájmena. 1. Už ti na mě / mně nezáleží.

6. Slyšel jsem, že se o mě / mně kolegové bavili.

2. Bydlí blízko mě / mně.

7. Zajímá mě / mně, co říkáte.

3. Auto jelo směrem ke mě / mně.

8. Manželka mě / mně nikdy neposlouchá.

4. Manžel mě / mně i po třiceti letech manželství miluje.

9. Už se na mě / mně nezlob.

5. Nebojí se mě / mně.

10. Dlouho se na mě / mně díval.

2. Doplňte ji/ni nebo jí/ní. 1. Dědeček _ často vyprávěl o svém mládí.

6. Syn _ napsal krásný dopis.

2. Miloval _ , ale nemohl se s _ oženit.

7. Díky _ si mohl koupit nové auto.

3. Koupil si _, i když _ nepotřeboval.

8. Nezávidím _ tu práci, pořád je kvůli _ ve stresu.

4. Robert se s _ rozešel včera večer.

9. Nedělej si z _ legraci!

5. Nikomu na _ nezáleží.

10. Vadí _ kouření v restauracích.

Pravidlo: Psaní naši a naší Formu naši používáme v akuzativu sg. F a v nominativu pl. Ma. Formu naší používáme v genitivu sg. F, dativu sg. F a lokálu sg. F a instrumentálu sg. F.

3. Doplňte naši nebo naší. 1. Oba _ synové studují na vysoké škole.

6. V _ vesnici není ani obchod, ani hospoda.

2. Už jste viděli _ chatu?

7. Těšíme se na _ tetu, přijede o víkendu na návštěvu.

3. Moc si vážím _ paní učitelky.

8. Příští týden pojedeme i s _ dcerou do Ostravy.

4. _ dceři nechutnají knedlíky.

9. V kavárně jsem jim vyprávěla o _ svatbě.

5. Zítra přijede k _ babičce na návštěvu její kamarádka.

10. Mezi _ ulicí a náměstím je krásný park.

Pravidlo: Psaní vaši a vaší Formu vaši používáme v akuzativu sg. F a v nominativu pl. Ma. Formu vaší používáme v genitivu sg. F, dativu sg. F a lokálu sg. F a instrumentálu sg. F. Všimněte si: v oficiálních dopisech můžeme zájmeno ve všech pádech psát i s velkým písmenem Váš, Vaše, Vaši, … Těším se na Vaši odpověď. x Těším se na vaši odpověď.

4. Doplňte vaši nebo vaší. 1. Jsme moc spokojení s _ prací.

6. Omlouvám se _ kolegyni, že jsem poslal tu žádost až dnes.

2. Jak se mají _ vnuci, paní Krabcová?

7. Jsem rád, že můžu mluvit s vámi. _ kolegyni moc nevěřím.

3. Mám dárek pro _ dceru.

8. Bez _ pomoci bych ten projekt nedokončil.

4. Před _ garáží parkuje nějaké cizí auto.

9. Opravdu moc si vážím _ maminky, je to úžasná žena.

5. Mluvili jsme o _ diplomové práci.

10. Jak jde _ vnučce ve škole matematika?

Lekce 9 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

135


LEKCE

10

Sporty a hry 97/1

1. Doplňte slova do vět. herečka hráč hráči

hračku hraje hrát

hry si nehraj prohrál

prohrávat si hrála si hrály

vyhrává zahraj zahrát

1. Moje babička neměla moc hraček. Jako malá holka . . . . . . . . . . . . . . . jenom s malou panenkou . 2. Nevíš, která . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . v tom novém filmu? Nemůžu si vzpomenout.

3. Můj manžel neumí šetřit. K narozeninám koupil synovi drahou novou . . . . . . . . . . . . . . . – autodráhu. 4. Náš fotbalový klub hraje v této sezóně opravdu špatně. Minulý týden zase . . . . . . . . . . . . . . . 5. Když byla Eva malá, učila se . . . . . . . . . . . . . . . na klavír, ale dneska už neumí . . . . . . . . . . . . . . . skoro nic. 6. Náš Péťa má talent. Když hraje šachy, vždycky . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Ty umíš hrát poker i bridž? Já neumím hrát žádné karetní . . . . . . . . . . . . . . . . 8. V létě to bylo fajn. Děti . . . . . . . . . . . . . . . celý den venku na zahradě a nezlobily. 9. Není náš Martin na basketbal moc malý? . . . . . . . . . . . . . . . basketbalu jsou vždycky hodně vysocí. 10. Lukášku, už toho nech! Teď . . . . . . . . . . . . . . . a jez. 11. Můj kamarád má neobvyklé povolání. Už několik let se živí jako profesionální . . . . . . . . . . . . . . . pokeru. 12. S naší Adélkou jsou problémy. Neumí . . . . . . . . . . . . . . . , vždycky se hrozně zlobí. 13. Komedie Woodyho Allena se jmenuje „ . . . . . . . . . . . . . . . to znovu, Same.“ Neznáš ji?

97/2+

2. Doplňte tabulku podle modelu. Hledejte víc možností. sport

sportovec

sportovkyně

tenis

to, co potřebuje

to, co dělá

raketa, míček, síť

fotbal

kope do míče, dává gól

hokej volejbal basketbal lyžování

lyžař

97/2+

3. Které slovo se nehodí k danému sportu? 1. fotbal: brankář – kopat – míček – vyhrát

4. basketbal: házet – míč – koš – kopat

2. tenis: síť – míček – házet – raketa

5. dostihy: hráč – vyhrát – závodit – kůň

3. hokej: bruslit – branka – koule – gól

6. šipky: házet – tágo – terč – prohrát

97/2+

4. Které informace nejsou správné? Opravte je. 1. Při lyžování potřebují hráči dobré lyže a lyžařské boty.

7. V basketbale hráči házejí míč přes síť.

2. Při tenise hráči kopou míček přes síť.

8. Při dostizích sedí jezdci na koni.

3. Při hraní deskových her se člověk nemusí rychle pohybovat.

9. Potápěč potřebuje kyslíkovou bombu.

4. Při bowlingu potřebují hráči gumové míčky.

10. Ve fotbale se do míče nesmí kopat.

5. Hráč kulečníku potřebuje tágo.

11. Při hraní kulečníku potřebujete terč.

6. Při hokeji hráči musí umět bruslit.

12. Závodníci při fotbale nesmí kopnout míč do autu.

136 Lekce 10 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT


98/3

5. Přečtěte si text v učebnici na str. 98. Označte, co je správně. Yvetta Hlaváčová 1. Yvetta přeplavala kanál La Manche v obou směrech.

Ano / Ne

2. Vytvořila světový rekord.

Ano / Ne

3. Její rekordní čas je zapsaný v Guinessově knize rekordů.

Ano / Ne

4. Yvetta má dlouhé nohy.

Ano / Ne

Miloš Honzejk 5. Miloš s dcerou obešel pěšky Českou republiku.

Ano / Ne

6. Vystoupil na každou horu, kolem které šel.

Ano / Ne

7. Jednou musel spát v lese.

Ano / Ne

8. O cestě říká, že to byla „absolutní svoboda“, protože během ní mohl nocovat v luxusních hotelech.

Ano / Ne

9. Myslí si, že poslední kilometry cesty jsou nejhorší.

Ano / Ne

Hana Ebertová 10. Hana vstává ráno v pět a jde jezdit na kole.

Ano / Ne

11. Na kole jezdí už šest let.

Ano / Ne

12. Už ujela celkem 25 000 kilometrů.

Ano / Ne

13. Za rok ujede 785 kilometrů, to je ženský rekord.

Ano / Ne

14. Dvakrát se zúčastnila i extrémního třídenního závodu kolem České republiky, kdy vůbec nespala a neodpočívala.

Ano / Ne

15. Je to těžký závod, třetí den z něho chtěla odstoupit.

Ano / Ne

16. Její sen je přejet Ameriku.

Ano / Ne

98/3

6. Spojte věty nebo části vět. 1. Hana jezdí na kole

A. protože byla vyčerpaná.

2. Hana vydržela

B. díky délce svých nohou.

3. Hana vytvořila

C. jen tak pro radost.

4. Třetí noc měla Hana chuť

D. odstoupit ze závodu.

5. Miloš párkrát přespal

E. i pod mostem.

6. Na Sněžku vystoupil Miloš

F. v padesáti letech.

7. Miloš obešel republiku

G. ženský světový rekord v počtu ujetých kilometrů za den.

8. Yvetta je zapsaná v Guinessově knize rekordů

H. jet na kole tři dny a tři noci bez spánku.

9. Yvetta nepřeplavala kanál v obou směrech,

I. na doporučení lékařů.

98/3

7. Doplňte do textu slova. jela jezdit obešel

objet podle trvalo jí to

ujela výkon vystoupil

vytvořila vzkazuje vzpomíná

se zúčastnila

Yvetta Hlaváčová má (1.) . . . . . . . . . . . Guinnessovy knihy rekordů nejdelší nohy na světě. Také má za sebou (2.) . . . . . . . . . . . na hranici lidských sil – přeplavala kanál La Manche. (3.) . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 hodin 25 minut a 15 sekund a (4.) . . . . . . . . . . . . tak ženský světový rekord. Nepodařilo se jí ale přeplavat kanál v obou směrech, jak plánovala. Před šesti lety začala Hana Ebertová (5.) . . . . . . . . . na kole, protože jí to nařídili lékaři. Teď ujede ročně 25 000 kilometrů a má za sebou i cyklomaratony. Vytvořila ženský světový rekord, když (6.) . . . . . . . . . . . 785 kilometrů za den. Také (7.) . . . . . . . . . . . extrémního závodu, kdy závodníci musí bez spánku (8.) . . . . . . . . . . . Českou republiku. Tento extrémní závod (9.) . . . . . . . . . . . už čtyřikrát. V padesáti letech (10.) . . . . . . . . . Miloš Honzejk za 92 dní Českou republiku. Cestou (11.) . . . . . . . . . . . na nejvyšší horu Sněžku. Přespával na nádražích, pod mostem i v lese. Když dnes na cestu (12.) . . . . . . . . . . . . . , říká, že to byla absolutní svoboda. A těm, kteří něco podobného také plánují, (13.) . . . . . . . . . . . . . , že nejhorší jsou poslední kilometry. Lekce 10 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

137


99/11

8. Co tito lidé udělali jako první na světě? Doplňte do vět slovesa. došel obeplul

obletěl přeletěl

přeplul vstoupil

vyletěl vylezl

1. Neil Armstrong v roce 1969 . . . . . . . . . . . . . . . na povrch Měsíce. 2. Edmund Hillary v roce 1953 . . . . . . . . . . . . . . . na Mount Everest. 3. Steve Fosset v roce 2002 . . . . . . . . . . . . . . . balonem svět. 4. Fernao de Magalhaes v letech 1519 – 1522 . . . . . . . . . . . . . . . svět. 5. Thor Heyerdahl v roce 1947 . . . . . . . . . . . . . . . na voru Kon-Tiki z Jižní Ameriky do Polynésie. 6. Jurij Gagarin v roce 1961 . . . . . . . . . . . . . . . do vesmíru. 7. Roald Amundsen v roce 1911 . . . . . . . . . . . . . . . na Jižní pól. 8. Charles Lindberg v roce 1927 . . . . . . . . . . . . . . . Atlantský oceán.

99/11

9. Doplňte formy perfektivních sloves. infinitiv

3. sg. minulý čas

3. sg. přítomný čas

dojít*

--přeletěl

---

* *

3. sg. budoucí čas

obeplul

---

vstoupí

---

přepluje

---

vylézt*

---

*

---

sleze

99/11

10. Do vět doplňte slovesa dojít, obeplout, obletět, přeletět, přeplout, vstoupit, vyletět a vylézt v budoucím čase. 1. V roce 1940 ještě nikdo nevěděl, že Thor Heyerdahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na voru z Jižní Ameriky do Polynésie. 2. V roce 1500 ještě nikdo nevěděl, že Magalhaes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . svět. 3. V roce 1960 ještě nikdo nevěděl, že Neil Armstrong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na povrch Měsíce. 4. V roce 1920 ještě nikdo nevěděl, že Charles Lindberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atlantský oceán. 5. V roce 1910 ještě nikdo nevěděl, že Roald Amundsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na Jižní pól. 6. V roce 2000 ještě nikdo nevěděl, že Steve Fosset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . balonem svět. 7. V roce 1950 ještě nikdo nevěděl, že Edmund Hillary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na Mount Everest. 8. V roce 1900 ještě nikdo nevěděl, že Jurij Gagarin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do vesmíru.

99/12

11. Doplňte slovesa do vět. nastoupila nastoupím

odstoupil postoupil

přestupovat vstoupila

vystoupit zastupuje

1. Talentovaná mladá tenistka vyhrála zápas a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do semifinále Wimbledonu. 2. Cesta vlakem do té vesnice je komplikovaná. Budeme muset dvakrát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Díval se právě na dveře, když Jana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do místnosti. 4. Pan ředitel tady teď dva týdny nebude, ale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ho pan inženýr Nebeský. 5. Náš klub překvapivě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do druhé fotbalové ligy. 6. Irena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do autobusu a sedla si na místo u okna. 7. Mám nové místo v bance. Ale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tam až příští měsíc. 8. Když ten politik konečně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z funkce, byli všichni rádi. 9. Na které stanici musíme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

138 Lekce 10 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

postoupila


100/1

12. Jana Havlíková měla volné odpoledne. Napište podle obrázků, co dělala. Používejte sloveso jít s různými prefixy. 1.

2.

3.

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.

5.

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.

7.

8.

6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.

10.

9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lekce 10 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

139


100/1

13. Slova v závorkách použijte ve správné formě. Například: A uto objelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (strom). – Auto objelo strom.

1. Auto dojelo k . . . . . . . . . . (les).

13. Úředník přišel ke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (kancelář).

2. Auto vjelo do . . . . . . . . . . (les).

14. Úředník vešel do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (kancelář).

3. Auto projelo . . . . . . . . . . (les).

15. Úředník prošel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (kancelář).

4. Auto vyjelo z . . . . . . . . . . (les).

16. Úředník vyšel z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (kancelář).

5. Auto objelo . . . . . . . . . . (les).

17. Úředník odešel z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (kancelář).

6. Muž přišel k . . . . . . . . . . . . . . . . . (velký dům) na náměstí.

18. Řidič přejel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (králík).

7. Muž obešel . . . . . . . . . . . . . . . . . (velký dům) na náměstí.

19. Řidič projel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (louže).

8. Muž vešel do . . . . . . . . . . . . . . . . . (velký dům) na náměstí.

20. Řidič najel na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (hřebík).

9. Muž vyšel z . . . . . . . . . . . . . . . . . (velký dům) na náměstí.

21. Řidič podjel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (strom). 22. Řidič přejel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (most).

10. Žena vyšla do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (třetí patro).

23. Řidič přejel přes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (most).

11. Žena prošla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (třetí patro). 12. Žena sešla ze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (třetí patro).

100/1

14. Doplňte prepozice do, z, k, na a přes. Pozor – někde prepozice nemusí být. Hledejte víc možností. 1. Milan vešel _ domu.

11. Simona zašla _ kavárny.

2. Milan vyšel _ domu.

12. Simona došla _ kavárně.

3. Milan přišel _ domu.

13. Simona přišla _ kavárny a posadila se.

4. Milan prošel _ domem.

14. Simona vyšla _ kavárny. 15. Simona vešla _ kavárny.

5. Hanka sešla _ kopce.

16. Simona odešla _ kavárny.

6. Hanka vyšla _ kopec.

17. Simona prošla _ kavárnou.

7. Hanka obešla _ kopec.

18. Simona obešla _ kavárnu.

8. Lukáš odešel _ náměstí. 9. Lukáš přešel _ náměstí. 10. Lukáš přišel _ náměstí.

15. Pan Novák a paní Šilhavá jsou kolegové. Co dělali po práci? Spojte. Hledejte víc možností. Pan Novák...

Paní Šilhavá...

1. přešel

A. do 3.patra

1. vjela

A. do Děčína

2. došel

B. do cíle

2. vyjela

B. dolů

3. přišel

C. do hospody na pivo

3. projela

C. les

4. odešel

D. do obchodu

4. objela

D. louží

5. vyšel

E. náměstí

5. sjela

E. myš

6. obešel

F. odtud pryč

6. přejela

F. na nákup do supermarketu

7. vešel

G. parkem

7. přijela

G. na parkoviště

8. sešel

H. s přítelkyní

8. odjela

H. nahoru

9. zašel

I. sem

9. předjela

I. pomalejší auto

10. rozešel se

J. ulici

10. vyjela

J. v 8 hodin

11. prošel

K. z domu

11. zajela

K. z města

L. z kopce do údolí

140 Lekce 10 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

100/1


16. Ondra Koubek rád cestuje. Minulý rok letěl na dovolenou do Číny. Jak letělo letadlo? Spojte. 1. vyletělo

A. mrakem

2. proletělo

B. do bouřky

3. obletělo

C. v 8.30

4. doletělo

D. až do Pekingu

5. vletělo

E. nad mraky

6. uletělo

F. tisíce kilometrů

7. odletělo

G. půlku Země

100/1

17. Olga Maříková ráda plave. Co dělala na dovolené v Itálii? Spojte. 1. dvacetkrát přeplavala

A. ke břehu

2. uplavala

B. tři kilometry

3. doplavala

C. bazén

18. Petr Mazáč dneska nemohl jezdit autem, protože mělo poruchu. Od rána do večera chodil pěšky. Doplňte správnou prepozici. Pozor – někde prepozice nemusí být. 1. Petr sešel _ druhého patra.

5. Petr vešel _ kavárny.

9. Petr zašel _ restaurace na oběd.

2. Petr vyšel _ domu.

6. Petr se sešel _ přítelkyní.

10. Petr přišel _ kanceláře.

3. Petr obešel _ auto.

7. Petr zaplatil a odešel _ kavárny.

11. Petr odešel _ kanceláře.

4. Petr přešel _ ulici.

8. Petr přešel _ most.

12. Petr prošel _ městem.

100/1

19. Co uděláte? Spojte. Hledejte víc možností. 1. donesu

A. něco ven z pokoje

2. přinesu

B. ti něco k jídlu

3. vynesu

C. něco dolů do přízemí

4. odnesu

D. tu krabici

5. roznesu

E. dopisy na různá místa

6. snesu

F. ten kufr nahoru

7. unesu

G. ti tu knihu až domů

8. přenesu

H. dítě přes potok

100/1

20. Označte správné sloveso. 1. Balonek vylétl / rozlétl nahoru k mrakům.

7. Letadlo odletělo / obletělo přesně.

2. Po konferenci se všichni delegáti odešli / rozešli.

8. Musel jsem čekat. Letadlo přiletělo / přeletělo

3. Autobus Brnem jen projel / vyjel a nikde nezastavil.

o 20 minut později.

4. Auto dojelo / přejelo náměstí a zaparkovalo před hotelem.

9. Vlak vjel / přejel do stanice.

5. Nad městem vyletělo / přeletělo letadlo.

10. Seběhl / Vyběhl dolů.

6. Vešli / Přešli jsme ulici.

100/1

21. Slovesa v závorkách použijte v minulém čase. 1. Honza včera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (odjet) na dovolenou.

5. Auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (objet) louži na silnici.

2. Lucka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (odejít) domů.

6. Linda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (obejít) náměstí.

3 Martin před chvílí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (vjet) do města.

7. Kamil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sjet) na lyžích z kopce dolů.

4. Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (vejít) do domu.

8. Štěpán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sejít) dolů.

Lekce 10 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

141


101/3

22. Napište větu s opačným významen. Například: P řed chvílí jsem vjel do města. – Před chvílí jsem vyjel z města.

1. Vyšel jsem z domu. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Přišel jsem do kanceláře. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Nastoupil jsem do vlaku. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Sešel dolů. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Vešel do restaurace. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Sešli jsme se na náměstí. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Odjeli na dovolenou. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Vyhráli jsme o dva góly. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. To plážové lehátko musíte rozložit. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Už sis vybalil kufr? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Kamarád se odstěhoval. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Naložili jsme zavazadla do auta. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101/4

23. Doplňte imperfektivní/perfektivní tvar slovesa. 1. sbírat / . . . . . . . . . . . . . . *

5. vydělávat / . . . . . . . . . . . .

9. . . . . . . . . . . . . . / prohrát*

2. dočítat / . . . . . . . . . . . . . .*

6. dopisovat / . . . . . . . . . . . . *

10. . . . . . . . . . . . . . / rozměnit

3. vyměňovat / . . . . . . . . . . .

7. . . . . . . . . . . . . . / pročíst*

11. . . . . . . . . . . . . . / přepsat*

4. přebírat / . . . . . . . . . . . . . *

8. . . . . . . . . . . . . . / předělat

12. . . . . . . . . . . . . . / nabrat*

101/4

24. Doplňte formy sloves. infinitiv

3. sg. minulý čas

3. sg. přítomný čas

3. sg. budoucí čas

vybírat *

sebral

--přepisuje

*

---

prohraje

rozměňuje vyměnil

---

pročítat

25. Co bude Milan Koukal dělat nebo udělá? Například: v ydělat – Příští rok vydělá dva miliony. vydělávat – Příští rok bude dobře vydělávat.

1. Za chvíli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sebrat) z podlahy všechny papíry. 2. Zítra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (dobrat) léky. 3. Zítra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (předělávat) prezentaci na poradu. 4. Příští rok určitě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (vyhrát) v loterii. 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (rozměnit si) tisícikorunu. 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (zapisovat si) všechny nápady. 7. Dnes večer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (dočíst) detektivku. 8. Zítra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (přepsat) domácí úkol z němčiny. 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (podepsat) všechny dokumenty. 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sbírat) pohlednice. 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (rozebrat) lux a opraví ho. 142 Lekce 10 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

101/4


101/4

26. Doplňte do vět vhodná slovesa. dodělal

prodělala

předělat

vydělává

1. Šéfovi se projekt nelíbil, musel ho celý . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Jako dítě . . . . . . . . . . . . . . . . několik dětských nemocí. 3. S novým místem je spokojený, práce se mu líbí, také dobře . . . . . . . . . . . . . . . 4. Na projektu pracoval několik dnů, v úterý ho konečně . . . . . . . . . . . . . . . . doberete nabrala

probírali přebrat

přibrala rozebral

sbírají vybrala

5. Viděla jsi Martinu? Hodně ztloustla, . . . . . . . . . . . . . . . . aspoň čtyři kila. 6. Malé děti . . . . . . . . . . . . . . . . ze země všechno, co je barevné. 7. Maminka . . . . . . . . . . . . . . . . polévku a začali jíst. 8. Můj syn dostal novou hračku a hned ji celou . . . . . . . . . . . . . . . . na malé části. 9. Před vařením musíme čočku . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Už sis . . . . . . . . . . . . . . . . kabelku k těm novým šatům? 11. Ve škole jsme . . . . . . . . . . . . . . . . prefixy. 12. Až . . . . . . . . . . . . . . . . ty léky, přijdete na kontrolu. dopsat napsal

podepsala předepsal

přepsat připsala

zapsat

13. Doktor mi . . . . . . . . . . . . . . . . nové prášky. 14. Domácí úkol jsem . . . . . . . . . . . . . . . . hned v pátek. 15. Na tom nákupním seznamu chybělo mléko a marmeláda, tak jsem to tam . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. Tady v tom textu chybí jedna věta, můžete ji tam . . . . . . . . . . . . . . . . ? 17. Ten projekt není dobrý, měli byste ho . . . . . . . . . . . . . . . . 18. To si nebudu pamatovat, musím si to . . . . . . . . . . . . . . . . 19. Včera jsem . . . . . . . . . . . . . . . . novou smlouvu a zítra nastupuju do práce. dohrajte

prohrávám

zahrál

20. Pianista . . . . . . . . . . . . . . . . na koncertě slavnou symfonii. 21. Neumím moc hrát šachy, vždycky . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. Děti, . . . . . . . . . . . . . . . . si tu hru a půjdete spát. rozměnit

vyměnit

23. Musím si někde . . . . . . . . . . . . . . . . peníze, potřebuju desetikorunu na vozík. 24. Můžete mi . . . . . . . . . . . . . . . . ten svetr? Není to správná velikost.

dočetl

pročetl

přečetla

25. Už jsi . . . . . . . . . . . . . . . . ty noviny? Dej mi je. 26. Ten román jsem . . . . . . . . . . . . . . . . několikrát. 27. Ráno jsem si rychle . . . . . . . . . . . . . . . . e-maily a začal jsem pracovat.

Lekce 10 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

143


101/4

27. Označte správné sloveso (imperfektivní nebo perfektivní). 1. Doktor mi už nějakou dobu předepisuje / předepíše ty léky na žaludek. 2. Tu schůzku si musím hned zapisovat / zapsat do diáře. 3. Renata šla do obchodu vyměňovat / vyměnit boty, které jí byly moc velké. 4. Nemám brýle, ukažte mi, kde mám tu smlouvu podepisovat / podepsat. 5. Libor celý den přepisuje / přepíše ten text. 6. Jejich klub má štěstí, pořád vyhrává / vyhraje. 7. Konečně jsem dobírala / dobrala ty prášky. 8. Odkdy tolik vyděláváš / vyděláš? 9. Nakonec si vybírala / vybrala ty žluté šaty. 10. Na čem pracuješ? – Předělávám / Předělám tu prezentaci na zítřejší poradu.

102/1

28. Doplňte formy sloves. infinitiv

3. sg. minulý čas

3. sg. přítomný čas

3. sg. budoucí čas

nést* *

vedl vozí poběží

vézt* *

nosil běhá bude vodit

29. Přečtěte si text o Radkovi a jeho rodině. Doplňte správnou formu sloves jezdit, chodit a vozit.

Radek a jeho rodina žijí na vesnici. Radek pracuje ve městě, které je od vesnice asi patnáct kilometrů. Když byly děti malé, (1.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do práce autobusem, ale teď (2.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

autem

a (3.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . také jejich dvě děti do školy ve stejném městě. Je to velká škola, která dětem nabízí i odpolední kroužky. Syn Štěpán (4.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . odpoledne po škole ještě na atletiku. Dcera Johanka nemá ráda sport, tak (5.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na atletiku, ale dvakrát týdně (6.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autobusem do vedlejší vesnice, kde je koňská farma. Tam (7.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na koni Zoltánovi. Johanka pokaždé (8.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zoltánovi něco dobrého, třeba jablko nebo kousek cukru. Radkova manželka Zorka nikam do práce (9.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nemusí, je designérka a může pracovat doma. Dřív (10.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dvakrát týdně cvičit, teď má ale zlomenou nohu, tak nemůže (11.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144 Lekce 10 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

102/1


102/1

30. Napište věty v budoucím čase. Například: V čera jsem jel vlakem. – Zítra pojedu vlakem.

1. Minulý týden jsem letěl balonem. – Příští rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Minulý rok jsem vozil děti do školy autem. – Příští rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Včera jsem nesla kamarádce koláč. – Zítra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Dnes ráno jsem běžela na tramvaj. – Zítra ráno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. V září jsem vedla syna poprvé do školy. – V září . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Minulý měsíc jsem každý den běhala v parku. – Příští měsíc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Dřív jsem často létal letadlem. – Později . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Včera jsem vezla dceru do školy. – Zítra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. V zimě jsem nosila teplou bundu. – V zimě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Minulý rok jsem vodil syna do školky. – Příští rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102/1

31. Označte vhodné sloveso. 1. Někdy jezdím / jedu do školy na kole.

6. Ráno často běhám / běžím v parku.

2. Zítra ráno budu vodit / povedu děti do školky.

7. Teď vozím / vezu psa k veterináři.

3. Koupila jsem jen rohlíky a mléko, tak domů

8. Zítra nebudu chodit / nepůjdu do školy.

nebudu nosit / neponesu nic těžkého.

9. Teď vodím / vedu dceru na klavír.

4. Každý den chodím / jdu na procházku.

10. Každou neděli nosím / nesu babičce

5. V pátek budu létat / poletím do Londýna.

do nemocnice ovoce a květiny.

102/1

32. Doplňte do vět vhodné sloveso. běhá běží

chodí jezdí

nejde nese

nosí vede

veze vodí

1. Simona každé ráno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . syna do školky. 2. Jana dnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do kavárny, protože její kamarádka je nemocná. 3. Leoš každý týden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plavat. 4. Dnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . syna do školky tatínek. 5. Jiřina často . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do práce kalhotový kostým. 6. Pavel vždycky před snídaní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v parku. 7. Soused dnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dědečka autem k doktorovi na kontrolu. 8. Pepa jde pozdě, a tak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na tramvaj. 9. Sestra každé léto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s cestovní kanceláří k moři. 10. Vidíš tu paní, která . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ten červený kufr?

33. Doplňte slovesa jít – chodit, jet – jezdit, letět – létat, nést – nosit, vést – vozit, běžet – běhat v prézentu.

102/1

Například: K aždé léto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . babičce na Moravu. – Každé léto jezdím k babičce na Moravu.

1. Dnes ne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do práce, mám chřipku. 2. Nemám čas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v poledne na obědy do restaurace, vždycky si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . něco z domova. 3. Vidíš tu paní, která . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na kole nákup? To je naše sousedka. 4. Přemek miluje sport, denně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 minut v blízkém lese. 5. Číšník nám konečně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . to jídlo. 6. Náš ředitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . několikrát za měsíc na porady do centrály v Paříži. 7. Moc rád . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do divadla. 8. Ahoj, upekla jsem výborné koláče. Tak vám jich pár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na ochutnání. 9. Dnes poprvé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dceru do školy, jde do první třídy. 10. Babička k nám jezdí na návštěvu jednou za měsíc a vždycky dětem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bonbóny. Lekce 10 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

145


34. Napište, co se děje právě teď.

103/3

Například: J itka přinesla květiny. – Právě teď Jitka přináší květiny.

1. Do stanice přijel vlak. – Právě teď . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Autobus přivezl turisty. – Právě teď . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Číšník přinesl jídlo. – Právě teď . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Zákazník vešel do obchodu. – Právě teď . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Sanitka přivezla do nemocnice pacienta. – Právě teď . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Maminka přivedla dceru do školky. – Právě teď . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Diváci vyšli z kina. – Právě teď . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Letadlo přiletělo. – Právě teď . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Kolega odešel z kanceláře. – Právě teď . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Jana přiběhla na nádraží. – Právě teď . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35. Prohlédněte si obrázek. Co se děje právě teď? Doplňte slovesa přibíhat, přicházet, přijíždět a odcházet ve správné formě.

103/3

Na zastávce

1. Autobus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na zastávku. 2. Muž s kufrem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zastávku a nějaká žena ze zastávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Tlustý muž na zastávku rychle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36. Napište, co se stane za několik minut. Například: A ž autobus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na zastávku, lidé vystoupí. – Až autobus přijede na zastávku, lidé vystoupí.

1. Až muž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na zastávku, nastoupí do autobusu. 2. Až ta žena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ze zastávky, otočí se a někomu zamává. 3. Až tlustý muž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na zastávku, také nastoupí do autobusu. 146 Lekce 10 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

103/3


103/3

37. Prohlédněte si obrázek. Co se děje právě teď? Doplňte slovesa do vět. Před školou

odchází

odnáší

přichází

přijíždí

přivádí

přiváží

vchází

1. Ke škole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . auto. 2. V něm sedí maminka, která . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do školy své dvě děti. 3. Další maminka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zleva a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . za ruku holčičku. 4. Jedna holka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do školy a ještě se otáčí se na maminku, která právě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . od školy a na rukou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . malou sestřičku.

103/3

38. Co se dělo před několika minutami? Napište text v minulém čase. 1. Ke škole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . auto. 2. V něm seděla maminka, která . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do školy své dvě děti. 3. Další maminka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zleva a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . za ruku holčičku. 4. Jedna holka . . . . . . . . . . . . . . do školy a ještě se otočila na maminku, která právě . . . . . . . . . . . . . . na rukou malou sestřičku.

39. Prohlédněte si obrázek. Co se děje právě teď a co stane za několik minut? Doplňte slovesa ve správné formě.

103/3

Například: L etadlo . . . . . . . . . . . . . . . . Až . . . . . . . . . . . . , bude na dráze místo pro další letadlo. – Letadlo odlétá. Až odletí, bude na dráze místo pro další letadlo.

Na letišti

1. Letadlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Až . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., pasažéři vystoupí. 2. K jinému letadlu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . velké auto. Až k němu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., naloží do letadla zavazadla. 3. Od letadla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mechanik. Až mechanik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., letadlo bude moct odletět. Lekce 10 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

147


40. Prohlédněte si obrázek. Co se děje právě teď? Do vět doplňte slovesa odvádět, odcházet, přicházet, odnášet a přinášet ve správné formě.

103/3+

V restauraci

1. Do restaurace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . žena. 2. Číšník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ke stolu zmrzlinové poháry. 3. Druhý číšník od jiného stolu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prázdný talíř. 4. Maminka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na toaletu a za ruku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . malé dítě, které nahlas brečí.

41. Napište, co se stane za několik minut. Do vět doplňte slovesa odvést, odejít, přijít, odnést, přinést ve správné formě.

103/3

1. Až žena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., posadí se. 2. Až číšník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zmrzlinové poháry, lidé začnou jíst. 3. Až druhý číšník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . talíř, někdo ho umyje. 4. Až maminka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na toaletu, neuvidíme ji. 5. Až maminka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dítě, které brečí, bude v restauraci ticho.

42. Prohlédněte si obrázek. Co se děje právě teď? Do vět doplňte slovesa odnášet, přicházet, přivážet, přivádět, vylézat ve správné formě. V parku

1. Kluk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na prolézačku. 2. Maminka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dítě od prolézačky ke kočárku. 3. Malý kluk má nákladní auto. Na něm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . písek k jinému klukovi, který staví hrad. 4. K pískovišti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tatínek. 5. Tatínek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . holčičku. 148 Lekce 10 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

103/3+


43. Napište, co se stane za několik minut.

103/3

1. Kluk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na prolézačku. 2. Maminka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dítě od prolézačky. 3. Malý kluk na nákladním autě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . písek k jinému klukovi. 4. K pískovišti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tatínek. 5. Tatínek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . holčičku.

44. Co znamenají tyto výrazy? Najděte vysvětlení v pravém sloupci. 1. lehátko

A. vesnice nebo město (formálně)

2. krytý bazén

B. WC a koupelna

3. krajina

C. místo venku, kde můžeme plavat

4. nacházet se

D. místo uvnitř budovy, kde můžeme plavat

5. obec

E. fitcentrum

6. osoba

F. speciální cesta pro některé druhy sportu, například běh

7. poplatek

G. člověk

8. venkovní bazén

H. být

9. posilovna

I. postel navíc

10. přikoupit

J. koupit si navíc

11. přistýlka

K. hory, řeky, údolí, pole...

12. sociální zařízení

L. placení něčeho navíc

13. trať

M. jednoduchá „postel“ na terasu nebo pláž

45. Označte výraz, který je v tomto kontextu vhodnější.

103/3

104/3

1. Mám chatu na vesnici / v obci. 2. Do formuláře napište, v jaké obci / vesnici jste se narodil. 3. Promiň, musím jít na záchod / sociální zařízení. 4. Záchod / Sociální zařízení v tomto objektu je ve velmi špatném stavu. 5. V hotelu jsme měli dvoulůžkový pokoj a syn měl postel / přistýlku. 6. Do dětského pokoje jsme synovi koupili novou postel / přistýlku. 7. V srpnu obchody prodávají letní zboží za nízké poplatky / ceny. 8. Slunečníky na pláži můžete používat za poplatek / cenu. 9. Zámek Karlštejn se nachází / je oblíbený cíl turistů. 10. Zámek Karlštejn se nachází / je mezi Prahou a Berounem. 11. Prosím, vystupte! Tady je napsáno, že ve výtahu může jet maximálně 5 osob / lidí. 12. V hospodě bylo asi 10 osob / lidí. 13. Komentátor v televizi říká: Závodníci Formule 1 už vyjeli na trať / cestu! 14. V pondělí ráno jsme naložili auto a vyjeli na trať / cestu. 15. V ložnici máme dvě lehátka / postele vedle sebe. 16. Koupili jsme dvě lehátka / postele na zahradu.

Lekce 10 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

149


46. Jaroslav Nováček byl na dovolené v Egyptě, ale nebyl spokojený. Napsal do cestovní kanceláře stížnost. Označte v textu, na co si Jaroslav nemůže stěžovat. Ahoj, píšu vám kvůli tomu, že se mi na dovolený s vaší cestovkou vůbec nelíbilo. Jeli jsme v srpnu do Egypta a bylo tam velký horko a to já vůbec nemám rád. Kvůli tomu jsem nemohl chodit do města. Hotel byl o dost horší, než jste slibovali. Nefungovala tam klimatizace, a proto jsme se vůbec nevyspali. Pokoj byl moc malej a z okna nebylo vidět moře. Byla tam televize, ale v půlce pobytu přestala fungovat. Říkali jsme to na recepci asi pětkrát a nic. V restauraci se vůbec nedalo jíst, každej den jsme dostávali stejný jídlo a vůbec jsme neměli knedlíky. Pivo tam bylo moc drahý. A ta pláž! Ten písek nebyl vůbec tak žlutej jako v katalogu. Navíc byla strašně daleko. V tom katalogu máte, že je 50 metrů od hotelu, ale museli jsme denně chodit skoro dva kilometry. Taky tam bylo plno lidí, i když jste psali, že tam bude klid. V celým hotelovým komplexu nebyli žádný Češi, tak jsme si s manželkou neměli s kým popovídat. Když jsme letěli zpátky, tak letadlo letělo o půl hodiny později a museli jsme čekat na letišti. V letadle mi bylo špatně, protože byly turbulence. Takže čekám, že mi co nejdřív vrátíte nějaký peníze. Váš Jarda Nováček 47. Přečtěte si stížnost znovu. Najděte výrazy, které jsou typické pro běžně mluvený jazyk. Například: n a dovolený – na dovolené

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48. Napište stížnost znovu. Stěžujte si jen na to, co je opravdu důvodem ke stížnosti. Použijte následující formulace. Obracím se na vás se stížností na pobyt… Na rozdíl od toho… Nebyl jsem spokojený s…

V nabídce vaší cestovní kanceláře inzerujete, že… Vzhledem k tomu, že… vás žádám o vrácení…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Lekce 10 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

105/5


49. Poslechněte si ještě jednou, co říkají Michal, Tereza a Hana o dovolené. Pak doplňte texty.

105/8

Monolog 1 Na francouzskou Riviéru jsme jeli (1.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , protože to je levnější. Bydleli jsme v hotelu (2.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . blízko Cannes. Bylo skvělé, že hotel byl (3.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . od pláže. Bylo docela horko a naše malá Kristýnka byla ráda, že v hotelu byl taky (4.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nechodili jsme do restaurací, protože (5.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vařili jsme si sami v (6.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vadilo mi, že hotel je hned vedle (7.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , a proto tam byl i v noci (8.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monolog 2 V listopadu jsem byla v Thajsku. Navštívili jsme tam (9.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z Bankoku jsme jeli (10.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pak jsme na tři dny jeli (11.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a týden jsme byli u moře. Všechno bylo dobře zorganizované a náš průvodce byl perfektní, ale někteří lidé chtěli raději jenom (12.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ubytování bylo dobré, jen v jednom hotelu (13.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monolog 3 S manželem jsme letos cestovali lodí, plavba (14.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 týdnů. Viděli jsme Dánsko, Švédsko a Norsko, nejvíc se nám líbilo severní (15.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Měli jsme ale smůlu, protože pršelo a bylo zima. Po pár dnech jsme si kapitánovi (16.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na jídlo, protože jsme jedli pořád ryby. Pak se to (17.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cestu jsme si opravdu užili a (18.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . se chceme plavit (19.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50. Jak správně číst katalogy cestovních kanceláří?

104/3+

Když si vybíráte dovolenou podle katalogu, dobře si přečtěte, co je tam napsáno o lokalitě a o hotelu. Někdy jsou texty formulovány velmi chytře a reklamace zájezdu není možná. Například když v katalogu stojí, že je hotel nově otevřený, může to znamenat, že tráva na trávníku se teprve začíná zelenat, stěny v pokojích jsou ještě vlhké, personál je nový a nic neví. Přečtěte si následující texty z katalogů. V pravém sloupečku najděte jejich možný význam. 1. hotel si uchoval původní vzhled

A. = anglicky se v hotelu moc nedomluvíte

2. hotel je přímo u moře

B. = ticho a klid tu nenajdete, celou noc budete slyšet hudbu a křik

3. 15 minut na pláž

C. = kolem hotelu je staveniště, nejsou tu obchody ani restaurace

4. internacionální atmosféra

D. = svoje dva rohlíky, máslo a marmeládu si budete muset na stůl sami donést

5. mladý tým

E. = absolutně nezkušený

6. dětská postýlka není možná

F. = je to stará a neopravená budova

7. výhled na moře

G. = personál prakticky nevidíte, počítejte s dlouhým čekáním

8. rozrůstající se rekreační lokalita

H. = možná pěšky, možná autem

9. snídaňový bufet

I. = z jednoho rohu balkonu vidíte kousíček moře

10. obsluha, která vás nebude rušit

J. = pokoje v hotelu jsou tak malé, že tam pro nic dalšího není místo

11. lokalita pro mladé lidi

K. = to ale ještě neznamená, že se na tom místě dá koupat

Volně podle http://www.berliner-kurier.de/ratgeber/reise/-/7168824/8331384/-/index.html

Lekce 10 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

151


Procvičujeme pravopis Zopakujte si 1. Označte správnou formu zájmena. 1. Mám strach o naši / naší vnučku, je nemocná.

6. Až příště pojedete přes naši / naší vesnici, musíte přijít na kávu.

2. V létě bude dva týdny u naši / naší maminky na Moravě.

7. Naproti naši / naší radnici staví nový obchodní dům.

3. Myslím na naši / naší dceru, právě teď dělá zkoušku.

8. Učitel se mnou chtěl mluvit o naši / naší dceři.

4. Nesouhlasím s naši / naší šéfovou, nemá pravdu.

9. Před naši / naší školou je stanice tramvaje.

5. Na výlet s námi pojedou i naši / naší kamarádi.

10. Často vzpomínám na naši / naší minulou dovolenou.

2. Označte správnou formu zájmena. 1. Víte, že Jáchym chodí už dva měsíce s vaši / vaší sestrou?

6. Domácí úkol neměl nikdo kromě vaši / vaší dcery.

2. Přečetla jsem si vaši / vaší diplomovou práci a mám k ní několik

7. Mohl bych taky přijet na vaši / vaší chatu?

poznámek.

8. Mohl byste vyřídit vaši / vaší šéfové, že dnes přijdu trochu později?

3. Jak se vaši / vaší rodině líbilo v Chorvatsku?

9. Naproti vaši / vaší zahradě je moc krásná louka.

4. Vaši / Vaší sousedé jsou moc milí lidé.

10. Ta vaše holčička se hrozně podobá vaši / vaší mamince.

5. Zeptal jsem se vaši / vaší učitelky, jaké máte ve škole známky.

Pravidlo: Psaní b – p, v – f, d – t, ď – ť, z – s, ž – š, g – k a h – ch (asimilace) V češtině existují párové znělé a neznělé konsonanty. Znělé jsou: b, v, d, ď, z, ž, g, h Neznělé jsou: p, f, t, ť, s, š, k, ch Znělé konsonanty se v určitých pozicích vyslovují jako neznělé a naopak. Například: zub vyslovujeme jako [zup], lev vyslovujeme jako [lef], led vyslovujeme jako [let] a podobně. Tento jev se jmenuje asimilace*. Když nevíte, jakou souhlásku napsat, zkuste si říct nějakou jinou formu stejného slova, kde souhlásku dobře slyšíte. Například slovo zub vyslovujeme jako [zup], ale píšeme b, protože b je také v ostatních formách (zuby, zubu, zubem...). *Asimilace se objevuje i jinde než jen na konci slova. Například kdo vyslovujeme jako [gdo], těžký vyslovujeme jako [těšký] apod.

3. Doplňte správnou souhlásku (konsonant) a formu pl. Například: b – p: zu_ plurál: zuby

1. b – p: holu__ plurál: . . . . . . . . . . . . .

6. d – t: hra__ plurál: . . . . . . . . . . . . . .

2. h – ch: bře__ plurál: . . . . . . . . . . . . .

7. d – t: nápa__ plurál: . . . . . . . . . . . . .

3. h – ch: výta__ plurál: . . . . . . . . . . . .

8. d – t: scho__ plurál: . . . . . . . . . . . . .

4. d – t: pla__ plurál: . . . . . . . . . . . . . .

9. ž – š: plá__ plurál: . . . . . . . . . . . . . .

5. d – t: důcho__ plurál: . . . . . . . . . . . .

10. v – f: ostro__ plurál: . . . . . . . . . . . . .

4. Jak píšeme tyto rozkazy? Doplňte správnou souhlásku (konsonant). Jako pomůcku si řekněte jiný tvar slovesa, v něm uslyšíte správný konsonant. Například: ď – ť:

Nechoďte tam, je to nebezpečné.

(já chodím)

1. ď – ť: Vra __ mi tu knihu, kterou jsem ti půjčil. . . . . . . . . .

6. z – s: Ome__te kouření, škodí to zdraví! . . . . . . . . . . . .

2. ď – ť: Zapla__te nájem do 15.března! . . . . . . . . . . . . . .

7. v – f: Osla__te s námi 200 let od založení firmy! . . . . . . . .

3. ď – ť: Probu__ se, je už 8 hodin! . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 z – s: Přive__ mi z dovolené něco hezkého! . . . . . . . . . . .

4. ď – ť: Obje__ to náměstí ještě jednou! . . . . . . . . . . . . .

9. b – p: Poli__te nevěstu, pane ženichu! . . . . . . . . . . . . .

5. ž – š: Nalo__ kufry do auta, pojedeme! . . . . . . . . . . . . .

10. v – f: Ba__te se večer dobře! . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152 Lekce 10 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT


5. Doplňte správnou souhlásku (konsonant) a napište slovo v jiné formě. Vytvořte plurál, najděte podobné verbum nebo adjektivum. b–p

v–f

ž–š

9. zpě_ . . . . . . . . . . . . . . . .

17. vě_ . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. hro_ . . . . . . . . . . . . . . . .

10. hřbito_ . . . . . . . . . . . . . .

18. nů_ . . . . . . . . . . . . . . . .

3. pohy_ . . . . . . . . . . . . . . .

11. da_ . . . . . . . . . . . . . . . .

19. soutě_ . . . . . . . . . . . . . . .

h – ch

d–t

g–k

5. přepy_ . . . . . . . . . . . . . . .

12. dokla_ . . . . . . . . . . . . . . .

20. ekolo_ . . . . . . . . . . . . . . .

6. sní_ . . . . . . . . . . . . . . . .

13. výhle_ . . . . . . . . . . . . . . .

7. me_ . . . . . . . . . . . . . . . .

14. svě_ . . . . . . . . . . . . . . . .

8. příbě_ . . . . . . . . . . . . . . .

15. obcho_ . . . . . . . . . . . . . .

1. krb

krby

4. vstu_ . . . . . . . . . . . . . . .

16. úče_ . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Jak píšeme tato jména? Například: Tere z – s ka se jmenuje . . . . . . . . . . . . . , píšeme tedy . . . . . . . . . . . . . . . Terezka se jmenuje Tereza, píšeme tedy Terezka.

1. Zu z – s ka se jmenuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . , píšeme tedy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Bo ž – š ka se jmenuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . , píšeme tedy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Vla ď - ť ka se jmenuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . , píšeme tedy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Milá d - t ka se jmenuje . . . . . . . . . . . . . . . . . , píšeme tedy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Jak píšeme tato jména? Například: Ferdinan d – t: říkáme například vidím Ferdinanda, musíme tedy psát Ferdinand.

1. Richar d – t

3. Klemen d – t

5. Jaku b – p

7. Jose v – f

2. Arnoš d – t

4. Norber d – t

6. Proko b – p

8. Václa v – f

Lekce 10 • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

153Klíč

Cv. 14 1. rajče, nádraží 2. starý, sportovní 3. ten, její 4. tři, dvakrát 5. promi-

LEKCE 1

nout, moct 6. krásně, česky 7. do, pro 8. nebo, proto 9. asi prý 10. crr, bum

Cv. 1 1. E 2. F 3. J 4. A 5. H 6. C 7. B 8. I 9. D 10. G

Cv. 15 1. kvůli 2. první 3. suchý 4. kuřecí 5. okolo 6. daleko 7. prý

Cv. 2 1. Hanuš 2. Kristýna 3. Květa Labková 4. Smytková 5. Vlach 6. Jírů

Cv. 16 centrum N, čas MI, garáž F, herec MA, okno N, kancelář F, kluk MA,

7. Urx 8. Huňka 9. Čížková 10. Jan Úpol 11. Wagner 12. Rottová

kuře N, kuchař MA, loď F, místnost F, moře N, nálada F, náušnice F, obleče-

Cv. 3 1. Ano 2. Ano 3. Ano 4. Ne 5. Ano 6. Ne 7. Ne 8. Ne 9. Ne 10. Ano

ní N, optimista MA, ovoce N, parkoviště N, podzim MI, povídka F, problém

11. Ano 12. Ne 13. Ne 14. Ano 15. Ano

MI, profesionál MA, program MI, překladatel MA, skříň F, štěstí N, tělo N,

Cv. 5

trpělivost F, úředník MA, život MI

mužská jména Martin – Martine!

Marek – Marku!

Aleš – Aleši!

Honza – Honzo!

Jiří – Jiří!

Davide! Dušane!

Eriku! Hynku!

Tomáši! Leoši!

Jardo!

René!

Filipe! Jakube!

Zdeňku!

Miloši! Ondřeji!

Richarde! Pavle! ženská jména Martina – Martino!

Lucie – Lucie!

Carmen – Carmen!

Eriko! Ilono! Ivo! Jiřino! Šárko!

Alice! Patricie! Silvie! Valerie!

Ester!

Cv. 6 1. Pavla Ž, 2. Pavel, M 3. Daniel, M 4. Daniela, Ž 5. Radka, Ž 6. Ra-

Cv. 17 1. Romana 2. ty 3. bratr 4. sůl 5. kamarád 6. stůl 7. chleba 8. on

dek, M 7. Zdeňka, Ž 8. Zdeněk, M 9. Ivana, Ž 10. Ivan, M 11. Roman,

9. nůž 10. Jindřich 11. tramvaj 12. přítelkyně 13. školka 14. Pavel

M 12. Romana, Ž 13. Petr, M 14. Petra, Ž 15. Marcel, M 16. Marcela, Ž

Cv. 18 1. to tvoje hodné 2. ten tvůj starý 3. ten váš luxusní 4. ta naše velká

17. Kamila, Ž 18. Kamil, M 19. Jan, M 20. Jana, Ž

5. ten váš nový 6. ta moje drahá 7. ta vaše velká 8. to vaše moderní 9. to

Cv. 7 1. Libuše Ž 2. Jindřich M/Jindřiška Ž 3. Jakub M 4. Anna Ž 5. Viktor

vaše nekvalitní 10. to naše staré

M 6. Oldřich M 7. Alena Ž 8. Marie Ž 9. Jaroslav M 10. Václav M 11. Michal

Cv. 19 1. D 2. G 3. J 4. A 5. H 6. K 7. B 8. I 9. F 10. E 11. C

M /Michala Ž 12. Karel M/Karla Ž 13. Dagmar Ž 14. Břetislav M 15. Zde-

Cv. 20 1. změní 2. přestěhoval 3. pronajal 4. dostanu 5. budu odcházet

něk M 16. Veronika Ž 17. Bedřich M 18. Tomáš M 19. Gabriela Ž 20. Te-

6. budu přicházet 7. neuvidím 8. skončit 9. učit 10. budu chodit 11. učit

reza Ž 21. Petr M 22. Stanislav M 23. Antonín M 24. Milan M/Milena Ž

12. udělám 13. přestanu 14. přestal 15. jsem začal

25. Zbyněk M 26. Josef M 27. Richard M 28. Eduard M 29. Pavel M/Pavla

Cv. 21 1. napsat 2. učit se 3. přijet 4. stěhovat se 5. končit 6. dostat

Ž 30. František M

7. změnit 8. vidět 9. přestávat 10. pronajmout 11. dělat 12. odejít

Cv. 8 1. Líbo 2. Jindro 3. Kubo 4. Aničko 5. Víťo 6. Oldo 7. Álo 8. Maruš-

Cv. 22 1. píše 2. přestěhujeme se 3. měním 4. přijíždíte 5. přestanou

ko 9. Járo, Jardo, 10. Vašku, Venco 11. Míšo 12. Kájo 13. Dášo 14. Břé-

6. měníš 7. dostanou 8. skončím 9. odejde 10. přijedeme 11. dostává se

ťo 15. Zděndo 16. Verčo 17. Bédo 18. Tome 19. Gabi 20. Terko 21. Péťo

12. přestanu

22. Stando 23. Tondo 24. Mílo 25. Zbynďo 26. Pepo 27. Ríšo 28. Edo

Cv. 23 1. dostanu 2. skončí 3. přijíždí 4. jsem se přestěhoval 5. přestalo

29. Pájo 30. Franto, Fando

6. naučil 7. odešel 8. vidíš

Cv. 9 1. měl moc práce 2. bytu na sídlišti 3. tenisového hřiště 4. změnil

Cv. 24 1. si 2 – 3. – 4. se 5. – 6. si nebo – 7. se 8. – 9. si 10. – 11. se

5. nemá velký plat 6. chodí na češtinu 7. se zamiloval 8. pomáhá postiže-

12. – 13. si nebo –

ným lidem 9. se může bavit o všem 10. chce jet s Evou

Cv. 25 1. Denis píše Adamovi, že se má docela dobře. 2. Byt není jeho,

Cv. 10 1. Jak 2. Kde 3. Jaký 4. jak dlouho 5. Proč 6. Jak dlouho 7. Jaká

pronajal si ho na dva roky. 3. Líbí se mu, že se do centra dostane za pár

8. Jaký 9. Kolik 10. Jak často 11. Kdo 12 Jaká 13. Kolik 14. Co 15. Proč

minut. 4. Včera dostal Denis dopis od Adama, musí mu taky napsat.

16. Kdy

5. Adam ještě neví, že Denis změnil zaměstnání, pracuje teď jako učitel

Cv. 11 1. Proč jsi mi tak dlouho nepsal? 2. Kam ses přestěhoval? 3. Je stej-

francouzštiny. 6. Učí děti i dospělé. 7. Se svými studenty často hraje hry.

ný jako tvůj starý byt? 4. Jaké je tvoje auto? 5. Proč jsi změnil zaměstnání?

8. Ale Denis je také student, učí se češtinu, v létě chce dělat zkoušku.

6. Koho učíš v jazykové škole? 7. Máš velký plat? 8. Umíš už dobře česky?

9. Denis přestal kouřit a denně hraje tenis, zamiloval se do Evy. 10. Denis

9. Proč chodíš na češtinu? 10. Jak často chodíš na češtinu? 11. Proč jsi

se opravdu hodně změnil. 11. S Evou se může bavit o všem, co ho zajímá.

přestal kouřit? 12. Kdo je Eva? 13. Jaká je Eva? 14. O čem bude psát diplo-

Cv. 26 1. nic 2. nikým 3. nikomu 4. nikdo 5. nikomu 6. nic 7. nic 8. nic

movou práci? 15. O čem se s Evou můžeš bavit?

Cv. 27 1. někoho 2. někomu 3. něčím 4. něco 5. něčem 6. někým 7. něko-

Cv. 12 1. neví 2. umí 3. nezná 4. neumí, ví 5. umět 6. neví 7. zná 8. neví

mu 8. něčeho 9. někým 10. něco 11. někoho 12. něco 13. něčemu 14. ně-

9. neví 10. neví, zná 11. neví 12. zná

čím 15. někomu 16. někým, něčem

Cv. 13 1. že 2. který 3. které 4. že 5. která 6. který 7. že 8. které 9. která 10. který 11. že 12. že Klíč • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

155


Cv. 28 1. Polák 2. Čech 3. Ital 4. Francouz 5. Maďar 6. Číňan 7. Nor 8. Ja-

Cv. 2 1. Martin, Jakub 2. Jana Sováková 3. Jana Sováková 4. Martin, Jakub

ponec 9. Slovák 10. Rus

5. Lenka Bílá 6. Marie Sováková 7. Libor Bílý 8. František a Libuše Bílí

Cv. 29 1. Ukrajinka 2. Angličanka 3. Rakušanka 4. Evropanka 5. Mexičan-

9. Kristýna

ka 6. Slovenka 7. Polka 8. Češka 9. Brazilka 10. Portugalka 11. Španělka

Cv. 3 1. Omlouvám se. Promiň. 2. To je mi moc líto. 3. To je mi moc líto.

12. Srbka

To mě mrzí. 4. Ty jsi hodná. 5. To nic. 6. Není zač. To nic. Prosím. 7. Jé, to

Cv. 30 1. finsky 2. anglický 3. Češka 4. české 5. Polka 6. Němec 7. španěl-

jste rádi, že? Gratuluju. 8. Gratuluju. 9. Promiň. Omlouvám se. To je mi

ská 8. Němec 9. finská 10. indický 11. řecky 12. italské 13. Švéd 14. česky

moc líto.

15. francouzský 16. portugalsky 17. japonské 18. Rakušan / Američan

Cv. 4 1. D 2. C 3. J 4. E 5. F 6. I 7. B 8. A 9. G 10. H

19. Egypťanka 20. anglicky

Cv. 5 1. Veronika 2. David 3. Filip 4. Veronika 5. David 6. Filip 7. David

Cv. 31 1. 20. května 1987 2. zubní laborantka 3. 45 dolarů měsíčně/

8. Veronika 9. David 10. Martin 11. Filip 12. Filip

800 korun měsíčně 4. na základní potraviny a dopravu po městě 5. teta

Cv. 6 1. se stará 2. na mateřské 3. baví ho 4. roste 5. nezažil 6. všechno

6. protože nikdy neviděla svoje doklady 7. v jednom hotelu v kuchyni

jinak 7. svobodná 8. vlastního 9. zvyklá 10. stačilo 11. líto 12. pořídi-

8. její známý 9. protože chtěla pracovat jako laborantka 10. zdravotní po-

la 13. vadit 14. pod jednou střechou 15. do podkroví 16. se chtějí brát

jištění

17. nelezou, jak kdy 18. vycházejí 19. užijou si 20. poradit

Cv. 32 1. vystudovat 2. vydělávat 3. pracovat 4. zařídit 5. udělat 6. potře-

Cv. 7 1. mu bylo pět let a jeho sestře Kristýně deset 2. užijou si spolu hod-

bovat 7. nutit 8. podat si 9. platit

ně legrace 3. starali se o děti 4. pod jednou střechou 5. spolu vycházejí

Cv. 33 1. vystudovala 2. bavila 3. vydělávala 4. nestačilo 5. jako uklízečka

6. lezli si na nervy

6. zařídila 7. k pobytu 8. svoje doklady 9. příjezdu 10. nutil 11. vzdělání

Cv. 8 1. Před třemi lety. 2. Kristýna, Lucinka a Tomáš. 3. Tatínek. 4. Mo-

12. zjistil 13. zkoušku 14. žádost 15. pojištění

nika 5. Třináct. 6. Maminka, babička a dědeček. 7. V klubu. 8. Jeden rok.

Cv. 34 1. chodila na gymnázium 2. zamilovala do Prahy 3. která 4. znalos-

9. Protože mají kočky a dva psy. 10. Ano, má.

ti češtiny 5. požádat o vízum

Cv. 9 1. let 2. rok 3. roky 4. roky 5. let 6. let 7. let 8. roky 9. let

6. zdravotní pojištění 7. požádat o prodloužení 8. dost podobná 9. prostě

Cv. 10 1. Dědečkovi je 75. 2. Kolik vám je let? 3. Tatínkovi je 64. 4. Pří-

všude

ští týden mu bude 33. 5. Bratrovi bylo minulou neděli 24. 6. Janě bude

Cv. 35 1. ne 2. ne 3. ne 4. ne 5. ano 6. ne 7. ne 8. ne 9. ne 10. ano

v lednu už 29. 7. Je jí 50. 8. je jim 4 a 7. 9. Sestře bylo předevčírem 33. 10. Synovi je jeden rok. 11. Za měsíc mi bude 44. 12. Mamince bylo mi-

LEKCE 1 PRAVOPIS

nulý měsíc 50. 13. je mi 43. 14. Pozítří mu bude 56. 15. Zítra ti bude 47.

Cv. 1 1. ve Francii, francouzsky 2. z Austrálie, angličtina 3. německé

Cv. 11 1. koho 2. Kdo 3. Co 4. Koho 5. Co 6. Co 7. Koho 8. Co 9. koho

4. z Ruska, rusky 5. Američané 6. rakouské, v Rakousku 7. čínština, čínsky

10. koho

8. ze Slovenska, slovensky 9. italská, italského 10. český, Čech 11. ma-

Cv. 12 1. Daniel M 2. Daniela Ž 3. Zdeňka Ž 4. Zdeněk M 5. Ivan M 6. Ivana Ž

ďarské, Maďarska

7. Jan M 8. Jana Ž 9. Radka Ž 10. Radek M 11. Petr M 12. Petra Ž 13. Marcel M

Cv. 2 1. Napsal dopis kamarádovi, kterého už dlouho neviděl. 2. Učitel,

14. Marcela Ž 15. Kamila Ž 16. Kamil M

který nás učil v jazykové škole, je moc sympatický. 3. Brzy bude dělat

Cv. 13 1. Franta M 2. Ála Ž 3. Péťa M/Ž 4. Gábi Ž 5. Dáša Ž, 6. Béda M

zkoušku, která je opravdu těžká. 4. Se starším autem, které si nedáv-

7. Ríša M 8. Kuba M 9. Jarda M 10. Terka Ž 11. Vašek M 12. Zděnda M

no koupil, je moc spokojený. 5. Byt, ve kterém teď bydlí, je úplně nový.

Cv. 14 1. Jardu Smutného 2. Rudolfa Faněru 3. Pavla Daňka 4. Leoše Jirků

6. Za byt, který si pronajal, platí 12 000 za měsíc. 7. Jak se jmenuje ta

5. Libora Nového 6. Zbyňka Milera 7. Pepu Nováka 8. Miloše Táborského

dívka, která studuje muzikoterapii? 8. Kluk, do kterého se zamilovala,

9. Lindu Sovákovou 10. Alici Bílou 11. Ester Malou 12. Marcelu Stodolo-

pracuje v charitativní organizaci.

vou 13. Kristýnu Nývltovou 14. Danu Jírů 15. Blanku Novotnou 16. Lucii

Cv. 3 1. kyselý 2. hřiště 3. džíny 4. chybět 5. sportovkyně 6. hořčice

Kočí

7. chyba 8. uvařit 9. němčina 10. ostříhat 11. rychle 12. život 13. jízdenka

Cv. 15 1. jejího starého kamaráda 2. špatného šéfa 3. novou práci 4. naši

14. počítač 15. citrón 16. chytrý 17. břicho 18. cigareta 19. jejich 20. ci-

špatnou finanční situaci 5. příští víkend 6. moji pomoc 7. naši mladší dce-

zinec 21. číst 22. umřít 23. učit 24. nebezpečí 25. chytit

ru 8. nějakou drahou večeři 9. jejich malého syna 10. naši firmu

Cv. 4 1. přístroj 2. dvojice 3. krejčí 4. řídký 5. umělkyně 6. nejistota 7. po-

Cv. 16 1. žárlí 2. Starám se 3. utrácím 4. Těším se 5. Mám strach 6. Žá-

řizovat si 8. strašidlo 9. plavky 10. říct 11. stříbro 12. svačina 13. žebřík

dám 7. Zvykám si 8. Zlobím se 9. Prosím 10. Stěžuju si 11. Jsem zvyklá

14. počítačový 15. pohybovat 16. rychlost 17. doživotní 18. výživa 19. pro-

12. myslet 13. Bojím se 14. děkuju

šít 20. večírek 21. určitý 22. příbuzný 23. cvičit 24. nebezpečí 25. kožich

Cv. 17 – Cv. 18 1. mladého hezkého kolegu 2. hlasité večírky u souseda 3. svou

LEKCE 2

dceru Miládku 4. drahé hračky 5. svůj modrý hrneček s kytičkou 6. souse-

Cv. 1 prarodiče: František Bílý + Libuše Bílá / Marie Sováková + Václav

da 7. hlučné večírky 8. oslavu svých narozenin

Sovák rodiče: Libor Bílý + Lenka Bílá / Tomáš Sovák + Jana Sováková /

Cv. 19 1. který 2. kterou 3. která 4. který 5. která 6. kterého 7. která

děti: Martin + Jakub / Kristýna

8. kterého 9. který 10. který

156 Klíč • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT


Cv. 20 1. za 2. za, na 3. za, na 4. za 5. na 6. na 7. za 8. na 9. pro

Cv. 36 1. Ano 2. Ne 3. Ne 4. Ano

10. na 11. pro 12. na 13. na

Cv. 37 1. nakrájíme 2. očistíme 3. kousky 4. cibuli 5. nalijeme 6. dusíme

Cv. 21 1. o 2. za 3. za 4. na 5. na 6. o 7. na 8. na 9. o 10. na 11. přes

7. opepříme 8. zamícháme

12. na 13. o 14. pro 15. za 16. za 17. na 18. pro 19. pro 20. na 21.

Cv. 38 –

na 22. o 23. na 24. na 25. pro 26. na

Cv. 39 1. špinavý 2. hlasitá 3. pomalá 4. přesolená/studená 5. staré

Cv. 22 1. kočku, židli 2. vázu, knihovnu 3. jídlo, talíř 4. skleničku, okno

6. zkažené/syrové/přesolené/ připálené/studené 7. rozvařené/přesole-

5. kalendář, skříňku 6. televizi, stolek 7. tašku, židli 8. květinu, polici

né/studené 8. rozvařená/přesolená/studená 9. teplé 10. teplé 11. zkaže-

9. koberec, gauč 10. krabici, skříň

ná 12. připálené/studené 13. vysoký

Cv. 23 1. dvě sestřenice 2. dvě tety 3. dva kolegy 4. dvě tchyně 5. dva bra-

Cv. 40 dialog 1 1. uzené maso 2. přesolená 3. desítku 4. nechce 5. čtyři

trance 6. dva psy 7. dva pokoje 8. dvě ložnice 9. dvě garáže 10. dva obý-

dialog 2 1. dobře propečený 2. jemně perlivou 3. chutnalo 4. něco slad-

váky 11. dvě okna 12. dva byty 13. dvě židle 14. dvě skříně 15. dva gauče

kého 5. dvacet osm dialog 3 1. spoustu 2. vepřový řízek 3. kuřecí řízek

16. dvě televize 17. dva koberce 18. dva počítače 19. dvě jablka 20. dva

4. účet 4. tři sta dvacet

talíře 21. dvě piva 22. dvě skleničky 23. dva pomeranče 24. dva citróny Cv. 24 1. obr. 9 2. obr. 4 3. obr. 6 4. obr. 10 5. obr. 15 6. obr. 12 7. obr. 16

LEKCE 2 PRAVOPIS

8. obr. 14 9. obr. 1 10. obr. 8 11. obr. 2 12. obr. 11 13. obr. 7 14. obr. 5

Cv. 1. švédského 2. Švédi 3. Švýcarsku 4. španělštinu 5. Španěl 6. Alžír-

15. obr. 3 16. obr. 13

sko, Africe 7. africké 8. Argentině 9. australské 10. rumunština 11. ruské

Cv. 25 1. kočky 2. kluka / syna 3. noviny 4. smsku 5. polévku 6. test 7. te-

12. rusky 13. Rakousku 14. rakouské 15. Peruánec 16. Peru 17. Polák

nis 8. kávu 9. dívku/ženu 10. víno 11. špagety 12. muže/přítele 13. děti

18. portugalsky

14. televizi 15. karty

Cv. 2 1. Bydlí v bytě, který si sám zrekonstruoval. 2. Žena, kterou tolik

Cv. 26 1. které 2. který 3. která 4. kterou 5. které 6. který 7. které 8. které-

miloval, si vzala jeho nejlepšího kamaráda. 3. Kolega, kterého nesnáší,

ho 9. kterého 10. kterou 11. který 12. které 13. který 14. kterou 15. která

má lepší plat než on. 4. Má malou dceru, o kterou se stará sám. 5. Vy-

16. který 17. kterou 18. který

dělává hodně peněz, které pak utrácí za drahé víno a jídlo v luxusních

Cv. 27 1. Muž, který fotografuje kluka, je jeho tatínek. 2. Dívka, která

restauracích.

myslí na kluka, se jmenuje Sandra. 3. Kluk, který myslí na holku, se jme-

Cv. 3 1. jiný 2. cítit 3. Alžír 4. režisér 5. rýma 6. jinam 7. chytrý 8. ři-

nuje Pavel. 4. Kniha, kterou student čte, je ze školní knihovny. 5. Žena,

dič 9. jídlo 10. rýže 11. třída 12. zajímavý 13. nejdřív 14. sešit/sešít

která čte noviny, je naše sousedka. 6. Špagety, které ten muž jí, nejsou

15. holčička 16. lžíce 17. brýle 18. počítačový 19. taky 20. nohy 21. život

slané. 7. Žena, která jí polévku, neumí vůbec vařit. 8. Karty, které žena

22. Čína 23. košile 24. rybník 25. pryč

hraje, jsou moc staré. 9. Dívka, která píše esemesku, je Jarmila Králová.

Cv. 4 1. čeština 2. dítě 3. oblečení 4. díky 5. Londýn 6. hodina 7. dohro-

Cv. 28 1. ho 2. je 3. mě 4. tebe 5. nás 6. tebe 7. tebe 8. ho 9. tě 10. je

mady 8. ctižádostivý 9. náušnice 10. nic 11. vesnice 12. ředitel 13. dívka

11. ně 12. vás 13. něj 14. ně 15. nás 16. tě

14. rodiče 15. řidička 16. kniha 17. když 18. tady 19. vždycky 20. nikde

Cv. 29 1. ho, křeslo 2. ho, dům 3. je, gauč 4. ji, okno 5. ji, sporák 6. ho,

21. snídat 22. týden 23. narozeniny 24. starší

televizi 7. ji, zrcadlo 8. je, skříň 9. ji, křeslo 10. ji, ledničku

Cv. 5 1. Eva má vyšší plat než Martin, proto chodí dál do práce. 2. Rozhod-

Cv. 30 1. ni 2. něj/něho, ni 3. ně 4. ji 5. ni 6. ho, něj 7. ni 8. ně 9. ni

li se, že David zůstane s dcerou doma. 3. O dceru se stará David, protože

10. vás 11. ni 12. ji, ně 13. něj/něho 14. něj

je na „mateřské“ dovolené. 4. Být s dcerou Davida baví, i když někdy je to

Cv. 31 1. na ni 2. na ně 3. ji 4. o vás 5. ji 6. ji 7. nás 8. ho 9. je, pro ni

těžké. 5. Kdyby chodil do práce, viděl by dceru jen o víkendu. 6. Až bude

10. na ni

Veroničin syn větší, bude se možná ptát na tatínka. 7. Veronika si pořídila

Cv. 32 1. bufet 2. hospoda 3. cukrárna 4. svačina 5. večírek 6. pařba 7. ro-

Martina, když jí začalo být líto, že nemá děti. 8. Veronika se trochu bojí,

dinná oslava 8. menza 9. stánek 10. jídelna

že se jednou Martin na tatínka začne ptát. 9. V domě Dvořákových bydlí

Cv. 33 1. jdou 2. chodí 3. zamluvil stůl 4. plno 5. dobrá obsluha 6. polední

v přízemí dědeček a babička, protože by se jim špatně chodilo do schodů.

menu 7. si vybírají 8. řídit 9. si objedná 10. vepřové nudličky 11. chutná

10. Příští rok se bude jejich vnuk Filip ženit, proto se rekonstruuje byt

12. chuť na zmrzlinu 13. stravenky

v podkroví. 11. I když se někdy hádají, jsou rádi, že bydlí pod jednou

Cv. 34 1. Je tady volno? 2. Venku se neobsluhuje. 3. Tady, nebo s sebou?

střechou.

4. Máte vybráno? 5. Ne, jenom hotově. 6. Chcete to do trojky? 7. Je mi líto, ale už není. 8. Můžete mi to zabalit? 9. Zvlášť, nebo dohromady?

LEKCE 3

Cv. 35 1. krájet 2. smetana 3. zkažený 4. drůbež 5. čočka 6. péct 7. syrový

Cv. 1 1. poušť 2. stan 3. ostrov 4. jachta 5. penzion 6. chata 7. squat

8. lít 9. rozvařené 10. smažit 11. uzeniny 12. květák 13. míchat 14. špe-

8. karavan 9. maják 10. vila 11. mrakodrap 12. samota 13. loft 14. kolej

nát 15. udit 16. jablko 17. nudle 18. tvaroh 19. pstruh 20. fazole 21. pře-

15. panelák 16. zámek 17. jurta 18. bungalov

solené 22. těstoviny 23. připálené 24. dusit 25. loupat 26. grilovat

TAJENKA: Všude dobře, doma nejlíp.

TAJENKA: Jez do polosyta, pij do polopita.

Klíč • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

157


Cv. 2 -u

-ě/-e

-i

ve stanu, v penzionu, v karavanu, v majáku,

na ostrově, na jachtě, na chatě,

na poušti, na koleji

v mrakodrapu, v loftu, v paneláku, na zámku,

ve vile, na samotě, v jurtě

v bungalovu Cv. 3 1. obývák 2. počasí 3. písničky 4. stromy 5. špatné počasí za hezké počasí 6. auto na výlet 7. zelenou barvu 8. obraz 9. chřipka Cv. 4 1. moc romantické 2. na samotě 3. dostat se 4. moderní topení 5. za nic nevyměnila 6. slavnosti 7. svoje strašidlo 8. tráví 9. okouzlily 10. postavil 11. natřít 12. houpat Cv. 5 1. oba 2. oboje 3. obě 4. obě 5. oboje 6. oba 7. obě 8. oboje

Cv. 21 prepozice

prepozice s lokálem

prepozice s akuzati-

s akuzativem

vem i lokálem

mezi, pod, nad, pro, po, při

na, o, v

přes, před, za

Cv. 7 1. I 2. F 3. A 4. B 5. C 6. H 7. D 8. E 9. J 10. G Cv. 8 1. b 2. c 3. c 4. a 5. a 6. c 7. a 8. a 9. b 10. b

Cv. 22 1. té zelené pohovce 2. tu novou skříňku 3. politické situaci 4. jeho

Cv. 9 1. a 2. b 3. b 4. c 5. b

novou přítelkyni 5. dobré večeři 6. minulé návštěvě 7. noční náměstí

Cv. 10 1. vytáhnout 2. rozbít se 3. představit si 4. postavit 5. uspořádat

8. tom novém obchodě 9. tu novou televizi 10. novém drahém koberci

6. natřít 7. okouzlit 8. strávit 9. užít si 10. vyrobit

Cv. 23 1. v 2. u 3. na 4. na 5. na 6. u 7. v 8. na 9. u 10. v 11. na 12. na 13. na

Cv. 11 1. staví 2. natřít 3. vyrábějí 4. okouzlilo 5. natírali 6. trávíš 7. před-

14. v 15. v 16. na 17. po 18. v 19. v 20. na 21. na/po 22. v 23. po 24. při

stav si 8. pořádají 9. představuju 10. postavili

25. na/po 26. při 27. po

Cv. 12 1. před 2. předtím než 3. předtím 4. předtím než 5. před 6. předtím 7. předtím 8. před 9. předtím než 10. předtím než 11. před 12. předtím Cv. 13 1. jeho synovi 2. mém bratrovi 3. mojí kamarádce 4. tvé / tvojí sestře 5. její sestřenici 6. tvém manželovi 7. vašem švagrovi 8. naší rodině 9. jejich dědečkovi Cv. 14 1. kterou 2. který 3. o kterého 4. na kterou 5. na který 6. na kte-

Cv. 25 Názvy měst v singuláru -u

-e/-ě

-i /-í

Frýdku – Místku

Brně

Liberci

Kladně

Plzni

Opavě

Ústí nad Labem

rém 7. o kterém 8. kterou 9. na kterého 10. na kterého 11. na který 12. na který

Ostravě

Cv. 15 1. princezně 2. manželku 3. jeho nové přítelkyni 4. stylu svého ži-

Zlíně

vota 5. nové metodě 6. objednané jídlo 7. termínu 8. staršího syna 9. nový

Znojmě

formulář 10. českém kondicionálu 11. naši kamarádku 12. včerejší hodině češtiny 13. té nové práci 14. hluk 15. kongresu 16. malou sestřenici 17. matematice 18. jeho bratra 19. letošní dovolenou 20. jeho bratrovi

Názvy měst v plurálu

Cv. 16 1. tvém problému 2. našeho psa 3. jeho novém románu 4. tvoji /

-ech

-ách

-ích

tvou oslavu narozenin 5. vašeho syna 6. jejich finanční situaci 7. váš byt

Karlových Varech

Roztokách

Českých Budějovicích

8. tvoji / tvou fotografii 9. našeho kamaráda 10. mém plánu

Klatovech

Litoměřicích

Cv. 17 1. svoji/svou dceru, jeho dceru 2. moji/mou práci, svoji/svou prá-

Poděbradech

Luhačovicích

ci 3. tvoji/tvou babičku, svoji/svou babičku 4. svojí/své dovolené, jeho

Rokycanech

Mariánských Lázních

dovolené 5. jejího otce, svého otce 6. jejich bytě, svém bytě 7. svojí/své situaci, mojí/mé situaci 8. svoje/své město, naše město Cv. 18 1. o tom 2. na to 3. o tom 4. o tom 5. o to 6. na tom 7. o tom 8. o to 9. na to 10. o tom 11. o to 12. na to 13. o tom 14. o tom Cv. 19 1. že 2. co 3. proč 4. jak 5. co 6. že 7. že 8. že 9. jak 10. jestli 11. kde 12. co Cv. 20 1. ve velkém domě 2. na moderní lodi 3. v / na horské chatě 4. v praž­ském činžáku 5. v/na romantickém zámku 6. na drahé jachtě 7. v malé vile 8. v rakouském kempu 9. v luxusním loftu 10. ve vlastním pokoji 11. v newyorském mrakodrapu 12. v levném penzionu 13. v / ve / na strašidelném hradě 14. v teplém stanu 15. ve starém paneláku 16. v luxusním bytě 17. v africké poušti 18. na exotickém ostrově

158 Klíč • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

Pardubicích


Cv. 26 N

ty

on/ono

ona

my

vy

oni

A

jej/jeho

ji

nás

vás

je

pro

tebe

něj/něho

ni

nás

vás

Lo

mně

tobě

něm

nás

vás

nich

Cv. 27 opakují se substantiva

potéza 13. detektivka 14. tričko 15. gorila 16. gramatika 17. aktivita

Cv. 28 1. něm 2. něm 3. ho 4. něm 5. ho 6. něj 7. něj 8. něm 9. je 10. ně

18. hektický 19. párty 20. chirurg 21. turista 22. hymna 23. klinika 24. ko-

Cv. 29 1. v realitní kanceláři 2. na okraji Prahy 3. má zájem 4. do šesti

medie 25. festival 26. hypnóza 27. vanilkový 28. vegetarián 29. Brit 30.

milionů 5. na hypotéku 6. po 7. na něj 8. dlouhodobě 9. zařízený 10. v pa-

hypotéka 31. kronika 32. technika 33. krize 34. optika 35. optimista

neláku 11. i s poplatky 12. pronajmout

Cv. 4. 1. Víš, kdy na hradě straší duch Ferdinand? 2. Paní kastelánka nám

Cv. 30 1. osobního vlastnictví 2. se nachází 3. krásný výhled 4. sklep 3 m

2

řekla, co všechno už duch rozbil. 3. Vyprávěla nám, proč je v hradním

5. v podzemní garáži 6. dopravní spojení 7. kuchyňskými spotřebiči

bytě taková zima. 4. Napíše nám, kdy bude příští noční prohlídka. 5. Pta-

Cv. 31 1. Dobrý den, je ten byt ještě volný? 2. Ten 2+kk v Praze 8. 3. Kolik

la jsem se, jestli byl pan Hodek někdy u moře. 6. Přečetla jsem si, kde má

stojí ten byt? 4. Šlo by to na hypotéku? 5. Je v domě výtah? 6. Je dům nový?

pan Hodek svůj hausbót. 7. Už víme, proč je život na hausbótu tak krásný.

7. Jaké spotřebiče jsou v kuchyni? 8. Je parkování v ceně? 9. Je v koupelně

8. V textu není napsáno, kdo pana Hodka naučil stavět hausbóty.

vana? 10. Můžu se na ten byt podívat? 11. Dnes ve tři hodiny. Cv. 32 1. prodat 2. pronajímat si 3. postavit 4. koupit 5. zařídit 6. vybavit

LEKCE 4

7. rekonstruovat 8. pronajmout

Cv. 1 Kontinenty: 1. Evropa 2. Jižní Amerika 3. Severní Amerika 4. Antark-

Cv. 33 1. prodal 2. pronajmout 3. pronajala 4. staví 5. koupil 6. zařídila

tida 5. Asie 6. Austrálie

7. rekonstruuju

Země: 1. Amerika 2. Anglie 3. Austrálie 4. Brazílie 5. Česko 6. Čína 7. Egypt 8. Finsko 9. Francie 10. Indie 11. Itálie 12. Japonsko 13. Ka-

Cv. 34

nada 14. Maďarsko 15. Mexiko 16. Mongolsko 17. Německo 18. Norsko 19. Polsko 20. Rakousko 21. Rusko 22. Španělsko 23. Švédsko 24. Švý-

substantivum

sloveso

adjektivum

pronájem

pronajmout

pronajatý

zařízení

zařídit

zařízený

rekonstrukce

rekonstruovat

zrekonstruovaný

koupě

koupit

koupený

21. Austrálie 22. j 23. Finska 24. Francie 25. č 26. Polska 27. Mongolska

prodej

prodat

prodaný

28. Švýcarska 29. ě 30. k 31. Turecka 32. Ameriky TAJENKA: Kolik řečí

xxx

postavit

postavený

umíš, tolikrát jsi člověkem.

výbava, vybavení

vybavit

vybavený

Cv. 3 1. vlakem, českou, republiku, Slovensko 2. slonu /slonovi, džungli

stavba

stavět

xxx

3. pěšky, vesnici, hospody 4. taxíkem, přes celou Prahu domů 5. leta-

carsko 25. Turecko Cv. 2 1. Kanady 2. Japonska 3. Španělska 4. Mexika 5. Maďarska 6. ř 7. Česka 8. č 9. Číny 10. Ruska 11. Německa 12. Brazílie 13. š 14. Egypta 15. Rakouska 16. Anglie 17. Indie 18. Švédska 19. Norska 20. Itálie

dlem, Asii, Japonska 6. lodí, Tichý, oceán, Ameriky 7. kole, město 8. tramLEKCE 3 PRAVOPIS

vají, celé Brno 9. velbloudu/velbloudovi, poušť, Egypta 10. autobusem,

Cv. 1 1. rodiče 2. řízek 3. topení 4. někdy 5. protivný 6. jíst 7. ruština 8.

Německo, Hamburku 11. motorce, Rakousko, Itálii, Sicílii

koníček 9. vždycky 10. ryba 11. sklenice 12. natírat 13. strýc 14. pohled-

Cv. 4 1. třeba hned 2. baví ji 3. by se chtěla 4. v důchodu 5. někdo 6. mu-

nice 15. schody 16. příbuzný 17. týden 18. přízemí 19. moderní 20. chy-

sel 7. jednou 8. vydělal si 9. projel 10. stopem

bět 21. zelenina 22. jídelna 23. řidič 24. příjmení 25. modrý 26. šaty

Cv. 5 1. b 2. a 3. a 4. b 5. c 6. c 7. c

27. pojištění 28. postižený

Cv. 6 1. ne 2. ano 3. ne 4. ne 5. ne 6. ano 7. ne 8. ano 9. ne 10. ne 11.

Cv. 2 1. Kastelánka Zdeňka Vaníčková, která bydlí s rodinou na hradě

ne 12. ne 13. ne 14. ne 15. ano 16. ano 17. ano 18. ano 19. ne 20. ne

Roštejn, by bydlení na hradě za nic nevyměnila. 2. Miluje bydlení na hra-

21. ano

dě, i když je v něm někdy zima. 3. Na hradě pořádají různé akce, a proto

Cv. 7 1. H 2. M 3. A 4. L 5. D 6. B 7. C 8. K 9. E 10. I 11. F 12. J 13. G

pracuje od rána do večera. 4. Panu Hodkovi říkají mořský vlk, protože už

Cv. 8 1. dopadl 2. zjistil 3. vyjel 4. hrdina 5. zažil 6. nápad 7. davy 8. za-

třicet let žije na hausbótu. 5. Když pan Hodek ještě neměl hausbót, jezdil

chránil 9. pronásledoval 10. úspěch 11. se vsadil 12. pokrok

na chatu. 6. Říká, že na hausbótu je méně práce než na chatě, protože

Cv. 9 1. román Julese Verna vycházel nejdřív v časopise 2. čekaly davy

stačí, když ho na jaře natřete.

lidí 3. věřil pan Fogg 4. jel pan Fogg na cestu kolem světa 5. objel svět

Cv. 3 1. Afričan 2. textil 3. Amerika 4. automechanik 5. bonboniéra 6. po-

6. zachránil Phileas Fogg 7. nemůže žít Proklouz 8. se zamiloval pan Fogg

litický 7. Pákistán 8. brigádník 9. cyklista 10. diář 11. diskotéka 12. hy-

9. zažil velká dobrodružství 10. měli jeden den navíc 11. vyhrál pan Fogg Klíč • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

159


Cv. 10 1. vyšel 2. objel 3. přišel 4. odjel/vyjel 5. odjel 6. přijel 7. projel 8.

Cv. 24 1. do které 2. z kterého 3. které 4. kterého 5. které 6. bez kterého

přijel 9. prohrál, přijel, dojel 10. přišel, vyhrál

7. kterého 8. které

Cv. 11 1. v roce 2. sourozence 3. syna 4. cestoval 5. povídky 6. spisovate-

Cv. 25 1. kterou 2. kterého 3. kterého 4. kterém 5. kterého 6. kterém

lem 7. samozřejmě 8. spolu 9. předpověděl 10. zemřel

7. které 8. které 9. který 10. kterém

Cv. 12 2, 5, 3, 1, 4

Cv. 26 1. ze které 2. na kterém 3. ve kterém 4. ke které /kolem které

Cv. 13 1. Kdo byl Emil Holub? 2. O co se zajímal mladý Emil Holub?

5. od kterého 6. které/pro kterou 7. na které 8. po které / kterou 9. do kte-

3. Proč se chtěl stát cestovatelem? 4. Proč vystudoval medicínu? 5. Kam

ré 10. vedle které 11. u kterého

odjel hned po studiu? 6. Co sbíral v jižní Africe? 7. Komu poslal své sbír-

Cv. 27 1. Jel jsem z města do lesa. 2. Jel jsem z Anglie do Francie. 3. Jdu

ky? 8. Co vytvořil jako první? 9. Proč se musel vrátit do Evropy? 10. Jak

z pošty do pizzerie. 4. Šel jsem z náměstí do kina. 5. Jedu z Brna do Os-

dlouho trvala jeho druhá cesta do Afriky? 11. O čem napsal několik knih?

travy. 6. Jdu od doktora do kanceláře. 7. Jdu od řeky do lesa. 8. Jdu od ho-

12. S kým odjel na třetí expedici? 13. Byla jeho poslední expedice úspěš-

liče ke kamarádovi. 9. Jel jsem od letiště k divadlu. 10. Jel jsem od par-

ná? 14. Kdy uspořádal velkou etnografickou výstavu? 15. Kde přednášel

ku do centra. 11. Jel jsem od parkoviště k řece. 12. Šel jsem od Romana

v letech 1893 – 94? 16. Kde zemřel?

k Radce 13. Jel jsem od Prahy do Kolína. 14. Jedu od Ostravy k Brnu.

Cv. 14 1. psa 2. kaše 3. marmelády 4. brokolice 5. hořčice 6. másla 7. ci-

15. Šel jsem z kina k mamince. 16. Šel jsem od Romany k Lucii.

bule 8. šlehačky 9. syna 10. kolegy 11. otce

Cv. 28 1. náměstí 2. kina/parku 3. fontány 4. divadla 5. hospody 6. řeku

Cv. 15 1. velkou bonboniéru 2. svoji starou babičku 3. náš byt v cent-

7. parku, hospody 8. koupališti

ru 4. práci 5. nového šéfa 6. demonstrace 7. konferenci 8. našeho šéfa

Cv. 29 1. Od koupaliště přes most kolem hotelu přes náměstí k supermar-

9. dobrý čaj 10. mého starého auta 11. naší situaci 12. jeho starší sou-

ketu. 2. Od hospody přes most kolem hotelu na náměstí. 3. Od stadionu

sedky 13. na zimu 14. toho politika 15. jejího nového účesu 16. z bouřky

kolem kina přes náměstí k supermarketu. 4. Od nádraží přes most ko-

17. policii

lem divadla přes les k hospodě. 5. Od supermarketu přes most k poště.

Cv. 16 více možností

6. Od nádraží kolem supermarketu přes náměstí ke kinu. 7. Od kina kolem

Cv. 17

stadionu přes park přes most na koupaliště.

na

za

z/ze

o

do

–––

být zvyklý

děkovat

dělat si legraci

mít strach

zamilovat se

účastnit se

čekat

poděkovat

mít radost

mluvit

vážit si

myslet

utrácet

mít strach

pochybovat

všímat si

ptát se

poprosit

stěžovat si

požádat

těšit se

starat se

zlobit se žárlit Cv. 18 1. z 2. z 3. o 4. za 5. do 6. o 7. o 8. na 9. o 10. za 11. na 12.

Cv. 30 1. toho domu 2. jeho bytu 3. toho mladého muzikanta 4. slavného

na 13. ze 14. do 15. o 16. na

spisovatele 5. angličtiny 6. mojí babičky 7. nové vlády 8. jarní přírody

Cv. 19 1. mojí/mé nové sukně 2. vaší pomoci 3. tvojí/tvé sestry 4. jeho

9. starého hradu 10. Philease Fogga 11. toho mladého malíře 12. toho

domu 5. našeho hřiště 6. mého přítele 7. tvojí/tvé kamarádky 8. jejího

města

bratrance 9. naší zahrady 10. našeho dědečka

Cv. 31 1. chleba, sýra, čaje/kávy, vody, vína, dortu, džemu, sýra 2. dívky/

Cv. 20 1. mého kolegy 2. svého kolegy 3. mého bratra 4. svého bratra

ženy 3. muže 4. domu 5. knihy 6. muže/kočky 7. stromu 8. slunce

5. jeho šéfa 6. svého šéfa 7. své/svojí přítelkyně 8. mojí/mé přítelkyně

Cv. 32 1. láhev 2. 20 deka, půl kila 3. sklenici 4. 20 deka, balení 5. kon-

9. jejich otce 10. svého otce 11. své/svojí přítelkyně 12. naší přítelkyně

zervu 6. půl kila 7. krabičku, sáček 8. sáček 9. balení 10. 20 deka, balení

13. svého učitele 14. našeho učitele

11. tubu 12. tabulku

Cv. 21 1. jeho 2. jeho 3. jeho 4. jejího 5. svého 6. svém 7. svého 8. její

Cv. 33 1. dvě sklenice, pět sklenic, dvě konzervy, pět konzerv, dva kelím-

9. jeho 10. její 11. její 12. svého 13. jeho 14. jeho 15. svého 16. svého

ky, pět kelímků, dva sáčky, pět sáčků, dvě kila, pět kilo, dvě krabičky, pět

Cv. 22 1. do 2. u 3. uprostřed 4. kolem 5. u 6. bez 7. místo 8. od 9.

krabiček, dvě minerálky, pět minerálek, dvě piva, pět piv, dva šampony,

u 10. kromě 11. blízko 12. z 13. u

pět šamponů, dvě bonboniéry, pět bonboniér, dvě vajíčka, pět vajíček,

Cv. 23

dva pomeranče, pět pomerančů, dvě mapy, pět map, dvě papriky, pět pa-

N

který

která

které

G

kterého

které

kterého

A

kterého/který

kterou

které

L

kterém

které

kterém

160 Klíč • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

prik, dvě tatarky, pět tatarek, dva chleby, pět chlebů


Cv. 34 N

ty

on/ono

ona

my

vy

oni

G

ho

nás

vás

jich

blízko

tebe

něho / něj

nás

vás

nich

A

ho

ji

nás

vás

je

pro...

tebe

něho / něj

ni

nás

vás

Lo

mně

tobě

něm

nás

vás

nich

Cv. 35 1. mně 2. mě 3. mě 4. mě 5. mě 6. ní 7. ji 8. ni 9. ní 10. ní 11. vás

LEKCE 5

12. vás 13. vás 14. vás 15. vás 16. něm 17. ho 18. ho 19. něm 20. ho 21. ně

Cv. 1 1. hudebník 2. úředník 3. zemědělec 4. politik 5. prodavač 6. no-

22. ně 23. je 24. jich 25. nich 26. tě 27. tebe 28. tebe 29. tě 30. tě

vinář 7. vědec 8. herec 9. dělník 10. veterinář 11. j 12. hasič 13. polici-

Cv. 36 1. jí, jich, ho 2. ji, je, ho 3. ně, něj, vás 4. nás, něj, nich 5. ní, ní,

sta 14. umělec 15. lékař 16. námořník 17. učitel 18. právník 19. účetní

nich 6. ní, něm, nich 7. ho, ji, je 8. něj, ní, nich 9. ni, něj

20. průvodce. TAJENKA: Bez práce nejsou koláče.

Cv. 37 1. kudy 2. zahněte, 3. přes park 4. daleko 5. kde 6. ujela 7. spě-

Cv. 2 1. automechanikem 2. doktorkou 3. stavitelem 4. modelkou 5. ma-

chám 8. až k poliklinice 9. vystoupit 10. se dostanu 11. béčkem 12. za ro-

lířkou 6. politikem 7. policistou 8. bankéřem/ekonomem 9. sportovky-

hem

ní 10. námořníkem 11. pilotem 12. učitelem/manažerem 13. učitelkou

Cv. 38 1. tam 2. dole 3. zleva 4. dolem 5. nahoru 6. tady 7. doleva 8. od-

14. zpěvačkou

tamtud 9. tam /sem 10. jinudy 11. tam 12. zdola

Cv. 3 1. na univerzitě 2. v kanceláři 3. v obchodní firmě 4. na policej-

Cv. 39 –

ní stanici 5. v továrně 6. ve škole 7. v divadle 8. v laboratoři 9. na lodi

Cv. 40

10. v bance 11. v / na úřadě

dynamická slovesa

statická slovesa

jet, letět, jít, skákat, vytahovat, plavat, běžet

být, jíst, plavat

Cv. 4 Anna Matoušková 1. D 2. E 3. A 4. B 5. C Roman Novotný 1. D 2. E 3. A 4. B 5. C Stanislav Beneš 1. E 2. A 3. G 4. B 5. C 6. D 7. F Cv. 5 1. kdy 2. proč 3. čím 4. o co 5. jestli 6. o koho 7. jestli 8. díky

Cv. 41 1. Kam 2. Kam 3. Odkud 4. Kudy 5. Odkud 6. Odkud 7. Kde 8. Kam

komu 9. co 10. jestli 11. čím 12. jestli 13. kdy 14. čí 15. jak 16. jestli

9. Kudy 10. Kam 11. Odkud 12. Odkud 13. Kam 14. Kde 15. Kam

17. s kým Cv. 6 1. důchod 2. čím dál tím 3. zlobí 4. o nic 5. u počítače 6. poslání

LEKCE 4 PRAVOPIS

7. práce 8. k běžným haváriím 9. zbytečně 10. zažil 11. zachránil 12. po-

Cv. 1 1. chirurg 2. divný 3. kdy 4. detektiv 5. zjistit 6. hypnóza 7. kdyby

řídil si 13. nějaké zaměstnání 14. se stal 15. klid

8. Jiří 9. kostým 10. historie 11. dohromady 12. určitě 13. široký 14. gri-

Cv. 7 3, 9, 5, 2, 1, 4, 8, 10, 7, 6

lovat 15. žít 16. hypotéka 17. roky 18. všímat si 19. kronika 20. turistika

Cv. 8 1. b 2. c 3. b 4. a 5. b 6. b 7. c 8. a 9. a 10 c

Cv. 2 1. Děti se včera naučily novou písničku. 2. Český podnikatel při-

Cv. 9 1. C 2. H 3. E 4. G 5. B 6. F 7. A 8. D

jel do Číny. 3. Studentky četly knihy o demokracii. 4. Chirurg operoval

Cv. 10 1. biologií 2. matematikou 3. filozofií 4. fyzikou 5. českým jazykem

pacienta. 5. Na chodníku před knihovnou mluvil policista s důchodkyní.

6. architekturou 7. vědou 8. botanikou 9. historií 10. uměním 11. medi-

6. Učitel matematiky se o dovolené věnoval turistice a cyklistice. 7. Na za-

cínou 12. archeologií

hradě rozkvetly citrónově žluté květiny. 8. Majitel cestovní kanceláře do-

Cv. 11 1. tím legendárním fotbalistou 2. populární herečkou 3. naší leg-

poručil zákaznicím víkend v Paříži.

rační kolegyní 4. inteligentní dívkou 5. nevlastním otcem 6. tou ambicióz-

Cv. 3 1. Znáš toho spisovatele, o kterém jsme mluvili ve škole? 2. Nevím,

ní političkou 7. inteligentní neteří

jaké knihy se jí líbí. 3. Ptala se mě, čím jsem chtěla být jako dítě. 4. Když

Cv. 12 1. ses, jsem se 2. se, se 3. se, se 4. ses, jsem se 5. se, se 6. ses,

mi bylo deset let, chtěla jsem být herečkou. 5. Můžu říct, že moje povolání

jsem se 7. se, se 8. ses, jsem se 9. ses, jsem se 10. se, se 11. ses, jsem

mě i dnes baví. 6. Nikdy nemluvila o tom, proč se stala lékařkou. 7. Ten

se 12. ses, jsem se 13. se, se 14. se, se 15. ses, jsem se 16. ses, jsem se

kluk, se kterým teď chodí, se mi vůbec nelíbí.

17. se, se 18. se, se

Cv. 4 1. v Rakousku, rakouské 2. v Ostravě, ostravský 3. olomoucká,

Cv. 13 více řešení

v Olomouci 4. v Itálii, italskou 5. v Brně, brněnský 6. do Polska, polská 7. plzeňské, v Plzni 8. jablonecké, Jablonec 9. v Hodoníně, hodonínského 10. francouzská, z Francie Cv. 5 1. chuť, ochutit, chuťový 2. kuchyně, kuchyňská linka, kuchyň 3. Plzeň, plzeňské pivo, v Plzni 4. odpověď, odpovědi, odpovědět 5. letět, Leť,! letiště 6. míň, méně 7. Řiď!, řidič, řídit 8. skříň, skříně, ve skříni 9. Doplňte!, doplnit 10. v poušti, poušť Klíč • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

161


Cv. 14 s

z

o

na

do

za

sejít se

mít radost

hádat se

těšit se

zamilovat se

utrácet

spokojit se

dělat si legraci

starat se

myslet

být spokojený

snít

záležet

hrát si

bavit se

bavit se

slyšet

souhlasit

bát se

seznámit se

pochybovat

povídat si

povídat si

rozejít se hádat se Cv. 15 1. tvým plánem 2. její sestřenicí 3. tvým bratrem 4. naší babičkou 5. vaší sousedkou 6. jeho projektem 7. naším ředitelem 8. mojí sestrou

Cv. 24 N

který

která

které

G

kterého

které

kterého

7. svým 8. svou/svojí 9. svou/svojí 10. naší

A

kterého/který

kterou

které

Cv. 17 1. se seznámit 2. se seznamuje 3. se schází , scházejí se 4. se

L

kterém

které

kterém

sešel 5. potkala 6. potkává 7. se setkal 8. se setkává

I

kterým

kterou

kterým

9. tvojí matkou Cv. 16 1. svým 2. mým 3. naším 4. svým učitelem 5. svou /svojí 6. jejich

Cv. 18 1. se spolehlivým a upřímným mužem s dobrým vztahem k dětem. 2. s nemocnou maminkou 3. s alkoholičkou 4. se sympatickou a hod-

Cv. 25 1. kterého 2. které 3. které 4. ve kterém 5. ze které 6. kterou 7. kte-

nou abstinentkou 5. se sedmnáctiletou dcerou 6. s milou a příjemnou

rého 8. pro kterou / které 9. o kterém 10. s kterým

inteligentní dívkou, nekuřačkou 7. s elegantním a vtipným podnikatelem

Cv. 26 1. Televize je na skříňce. 2. Křeslo je před stolkem. 3. Židle je pod

8. s mužem vyšší postavy 9. s nikým 10. s pohodovou dívkou

obrazem. 4. Police je nad ledničkou. 5. Stůl je mezi židlí a skříní. 6. Pe-

Cv. 19 1. pro 2. s 3. s 4. z 5. – 6. ze 7. s 8. – 9. o 10. se 11. o 12. na

něženka je na polici. 7. Košík je pod stolem. 8. Pračku dal do koupelny.

13. s 14. do 15. o 16. o 17. na 18. za 19. na 20. po 21. s 22. pro 23. o

9. Sklenici dal před talíř. 10. Krabici dal za pohovku. 11. Křeslo dal na ko-

24. na 25. na 26. o 27. se

berec. 12. Vidličku dal na ledničku. Cv. 27 1. hřebenem 2. šroubovákem 3. nohou 4. nožem 5. kladivem

Cv. 20

6. vidličkou 7. perem/propiskou 8. šamponem 9. letadlem 10. bankovní kartou 11. vodou a mýdlem 12. rukou 13. raketou 14. metrem 15. lžící

Prepozice + pády během, bez, blízko, do, kolem, kromě, od, okolo, genitiv u, uprostřed

16. lžičkou Cv. 28 1. zčervenat studem 2. zezelenat závistí 3. zblednout hrůzou, stra-

díky, kvůli, naproti, proti, vzhledem k

dativ

chem 4. zářit štěstím 5. umírat žízní 6. plakat bolestí, radostí, štěstím

pro, přes, skrz

akuzativ

7. padat (usínat) únavou 8. ztuhnout strachy 9. třást se zimou, strachem

po, v, při

lokál

Cv. 29 1. plakala bolestí 2. třásla se strachem 3. ztuhla strachy 4. umírám

s

instrumentál

na, o

akuzativ a lokál

mezi, nad, pod, před, za

akuzativ a instrumentál

žízní 5. zezelenal závistí 6. zářily štěstím 7. se třásli zimou 8. usnuly únavou 9. plakala radostí Cv. 30 1. třesu se zimou 2. zářím štěstím 3. umírám hladem 4. usínám únavou 5. ztuhnu strachem / hrůzou 6. zčervenám studem Cv. 31 1. názory 2. olivami 3. tunely 4. studenty 5. domy 6. manželkami

Cv. 21 1. před 2. kolem 3. na 4. na 5. u 6. proti 7. kromě 8. na 9. u 10. kvů-

7. stromy

li 11. o 12. včetně 13. před 14. za 15. na 16. po 17. v 18. přes 19. kolem

Cv. 32 1. s několika slavnými spisovatelkami 2. – – – autobusem se třemi

20. uprostřed 21. blízko 22. do 23. pro 24. od 25. kvůli 26. díky 27. vedle

kamarádkami 3. se dvěma kufry a jednou velkou taškou 4. se dvěma ka-

28. s/před 29. o 30. bez 31. s

marády 5. se šlehačkou, – – – malou lžičkou 6. – – – parkem, – – – stra-

Cv. 22 1. k 2. za 3. k 4. za 5. za 6. k 7. za/k 8. za 9. za 10. ke 11. za

chem 7. – – – pravou nohou 8. s Robertem 9. – – – tužkou, – – – perem

Cv. 23 1. kterou 2. se kterým 3. se kterým 4. se kterým 5. se kterou 6. se

10. se svou prací 11. – – – tunelem, – – – druhou ulicí 12. – – – městem

kterým 7. se kterým 8. před kterým 9. se kterou 10. se kterým

se psem 13. se dvěma kamarády 14. s tvým názorem

162 Klíč • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT


Cv. 33 N

ty

on/to

ona

my

vy

oni

G

ho

nás

vás

jich

bez

tebe

něho / něj

nás

vás

nich

A

ho / jeho

ji

nás

vás

je

pro

tebe

něj

ni

nás

vás

Lo

mně

tobě

něm

nás

vás

nich

I

mnou

tebou

jím

námi

vámi

jimi

s

mnou

tebou

ním

námi

vámi

nimi

Cv. 34 1. něm, něm, něj 2. ho, ním 3. ji, ji, ji, ní, ní 4. ní, ni 5. jí, ni 6. ně,

Cv. 2 1. málokterý 2. málokdo 3. máloco 4. málokdy 5. málokdo 6. málo-

je, je 7. ho, něj, ním, něm 8. ně, nimi 9. nás, nás, nás

který 7. málokdy

Cv. 35 1. E 2. G 3. J 4. C 5. F. 6. B 7. I 8. H 9. A 10. D

Cv. 3 1. c 2 a 3 a 4 b 5 c 6 b

Cv. 36 1. potkala 2. hledá, 3. sehnat 4. na mateřské dovolené 5. účetní

Cv. 4 1 E 2 A 3 F 4 H 5 D 6 B 7 C 8 G

6. zkrácený úvazek 7. na hlídání 8. podat inzerát

Cv. 5 1. čumáček ptáka 2. natočit počítač 3. hromádka času 4. zkrátit pe-

Cv. 37 1. c 2. a 3. a 4. b 5. b 6. c 7. a 8. b 9. b 10. a

níze 5. vypadat zeleně 6. rozdávat starost 7. pouštět světlo 8. zakopnout

Cv. 38 1. pracovní dobu 2. dovolené 3. benefity 4. přesčas 5. školení

o vodu na podlaze 9. vyprávět problém 10. použít obývák 11. věřit mobilu

6. ohodnocení 7. úvazek

12. zažít dobře 13. vymyslet pravdu 14. zrušit dům

Cv. 39 1. praxi v oboru 2. umíte 3. minulém zaměstnání 4. průkaz 5. pra-

Cv. 6 1. cesta 2. holka 3. dům 4. ruce 5. hrad 6. tělo 7. kniha 8. řeka

covat přesčas 6. studoval 7. pracovat na počítači 8. změnit práci 9. naši

9. stůl 10. dítě 11. křeslo 12. loď

firmu

Cv. 7 1. vyrábět 2. použít 3. oslavovat 4. přidat 5. malovat 6. zkrátit 7. ří-

Cv. 40 1. reaguji na váš inzerát 2. jak dokládá můj životopis 3. mám pět

kat 8. stěžovat si 9. pouštět 10. vymyslet 11. pomoct 12. najít 13. zakop-

let praxe 4. v současné době pracuji 5. mám velký zájem 6. pokud budete

nout 14. zažít 15. přát 16. děkovat 17. rozdávat 18. natočit

mít zájem 7. na osobní pohovor 8. na případnou spolupráci

Cv. 8 1. přidáme 2. přidávám 3. nepoužila 4. používám 5. našli 6. na-

Cv. 41 A 5, B 14, C 18, D 13, E 1, F 4, G 15/17, H 9, I 2, J 16, K 8, L 6,

cházejí 7. pouští 8. pustil 9. zažili 10. zažívám 11. rozdal 12. rozdávám

M 12, N 3, O 11, P 7, R 10, S 17/15

13. točí 14. natočil 15. říkala 16. říct Cv. 9 1. oblečení 2. tři vlasy 3. na nemoc 4. postavu pro film 5. výročí

LEKCE 5 PRAVOPIS

6. radost 7. scénář 8. krtkovi za radost 9. dětem 10. film 11. správně „r“

Cv. 1 1. Madridu 2. moskevské 3. milánské 4. Mnichov 5. Monako 6. Ma-

12. všechno nejlepší

ďarska 7. bratislavské 8. Brně 9. brněnské 10. Berlín 11. berlínskou 12. Barceloně

Cv. 10

Cv. 2. 1. báseň, básnička, básně 2. daň, daňové přiznání, daně 3. budit, Nebuď mě!, budík 4. vyplnit, Vyplňte formulář!, vyplňovat 5. koně, kůň, koňský 6. sedět, Seď na židli!, sedí 7. štěstí, nešťastný 8. vyřídit, Vyřiď Janě, že nepřijdu! 9. hodit, Hoď mi míč! 10. píseň, písnička 11. žízeň, žíznivý 12. chodit, Choď do fitnesscentra! Cv. 3 zúčastnit se 2. dolů 3. úžasná 4. úterý 5. mužů 6. pedikúra 7. úkol 8. úřední 9. úspěch 10. účet 11. Karlův most 12. úzká 13. úplný 14. důchodce 15. ústa 16. nůž 17. úvazek 18. účes 19. účel 20. nemůžu

najít

zakopnout

použít

najdu

zakopnu

použiju

ty

najdeš

zakopneš

použiješ

on

najde

zakopne

použije

my

najdeme

zakopneme

použijeme

vy

najdete

zakopnete

použijete

oni

najdou

zakopnou

použijou

popřát

pomoct

říct

popřeju

pomůžu

řeknu

ty

popřeješ

pomůžeš

řekneš

on

popřeje

pomůže

řekne

my

popřejeme

pomůžeme

řekneme

vy

popřejete

pomůžete

řeknete

oni

popřejou

pomůžou

řeknou

Cv. 4 1. V roce 2010 se Honza a Martina seznámili na dovolené v Itálii. 2. Když byl Honza v roce 2010 na dovolené v Itálii, seznámil se s Martinou. 3. Po snídani půjdeme nakoupit. 4. Až dosnídáme, půjdeme nakoupit. 5. Než začala bouřka, bylo úplné ticho. 6. Před bouřkou bylo úplné ticho. 7. Předtím ještě vyplň dva formuláře. 8. Předtím než odjedeš na služební cestu, musíš ještě vyplnit dva formuláře. 9. Po dovolené se nikdy netěším do práce. 10. Od roku 2009 jezdí Milan vždy na dovolenou do Alp. LEKCE 6

Cv. 11 1. popřála 2. pomohla 3. zakopla 4. našla 5. použila 6. řekla

Cv. 1 1. ne 2. ano 3. ne 4. ne 5. ano 6. ne

Cv. 12 1. Co je Večerníček? 2. Jak se jmenoval první program věnovaný děKlíč • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

163


tem? 3. Kdo je Večerníček? 4. Kdo dnes sleduje Večerníček? 5. Kde všude

Cv. 25 1. jejich učiteli 2. svému učiteli 3. svému příteli 4. tvému příteli

znají Večerníček?

5. mojí/mé přítelkyni 6. své / svojí přítelkyni 7. svojí/své nemoci 8. jeho

Cv. 13 1. už 2. ještě ne- 3. ještě ne- 4. už 5. už 6. už 7. už 8. ještě ne- 9. už

nemoci 9. jeho babičce 10. svojí/své babičce 11. svému bratranci 12. je-

10. ještě ne-

jímu bratranci

Cv. 14 1. rozbitému autu, silnému větru, špatnému počasí, nemocné dce-

Cv. 26 1. se směješ 2. pomůže 3. řeknu 4. kradou 5. ukážu 6. vysvětluje

ři 2. tvému dědečkovi, jeho bratrovi, našemu sousedovi, jejich učiteli,

7. přeju 8. nezávidím 9. přečtu

naší tetě, jeho kolegovi, jejímu příteli, vaší kolegyni 3. americké komedii,

Cv. 27 1. pustíš 2. poslala 3. ukázat 4. půjčil 5. řekne 6. doporučuju

panu Novákovi, jeho příběhu, českému filmu 4. vysokému domu, barok-

7. smějete 8. ukradl 9. vyřídit 10. omluvit

nímu kostelu, slavné kavárně, moderní budově, sportovnímu stadionu,

Cv. 28 1. je 2. chutná 3. chybí 4. se líbí 5. sluší 6. je 7. vadí 8. baví 9. se

romantickému parku

směje 10. se podobá 11. závidí 12. si pouští 13. nerozumí 14. nemá rád

Cv. 15 1. poště – pošta – kavárně 2. nemocnici – nemocnice – restauraci

15. vypráví

3. bance – banka –kostelu 4. kostelu – kostel – kavárně 5. kinu – kino –

Cv. 29 1. Jejich hostu / hostovi chutnalo grilované maso. 2. Naší sousedce

supermarketu 6. metru – metro –kinu 7. parku – park – nádraží 8. nádra-

vadilo štěkání našeho psa. 3. Mému mladšímu bratrovi nešla matemati-

ží – nádraží – kempu 9. škole – škola – divadlu

ka. 4. Novému klientovi se hodil termín ve čtvrtek. 5. Jeho kolegovi se lí-

Cv. 16 1. na stadion 2. do restaurace 3. na nádraží 4. do divadla 5. do ne-

bila nová škodovka. 6. Lednímu medvědovi nebyla v zoo nikdy zima. 7. Té

mocnice 6. do parku 7. do kina 8. do banky 9. do školy 10. do supermar-

staré paní bylo včera 83 let. 8. Tvé / Tvojí kočce bylo dobře v křesle u to-

ketu

pení. 9. Jeho příteli vegetariánovi chutnala bramborová kaše. 10. Štíhlé

Cv. 17 1. Od parku ke kempu. 2. Od nádraží ke stadionu. 3. Od stadio-

modelce slušel ten extravagantní model.

nu k metru. 4. Od metra k supermarketu. 5. Od supermarketu ke kinu.

Cv. 30 1. ukazuju 2. hodí 3. věřím 4. kradu 5. chutná 6. je 7. n 8. líbí

6. Od kina k divadlu. 7. Od divadla ke škole. 8. Od školy k nemocnici.

9. gratuluju 10. a 11. vadí 12. vyřizuju 13. vysvětluju 14. podobám

9. Od nemocnice k restauraci. 10. Od restaurace ke kostelu. 11. Od kos-

15. volám 16. u 17. n 18. přeju 19. n 20. sluší 21. půjčím 22. omlouvám

tela k bance. 12. Od banky ke kavárně.

23. směju 24. pouštím 25. vracím 26. závidím TAJENKA: Komu není rady, tomu není pomoci.

Cv. 18 Cv. 31

Prepozice + pády

N

který

která

které

G

kterého

které

kterého

dativ

D

kterému

které

kterému

na, o, pro, mezi, nad, pod, před, za

akuzativ

A

kterého/který

kterou

které

o, v, na

lokál

L

kterém

které

kterém

s, mezi, nad, pod, před, za

instrumentál

I

kterým

kterou

kterým

během, bez, blízko, do, kolem, kromě, od, okolo, u, uprostřed, včetně, vedle, z

genitiv

díky, k, kvůli, naproti, proti, vzhledem k, směrem k

Cv. 19 1. C 2. B, 3. I 4. A 5. G 6. E 7. H 8. F 9. D

Cv.32 1. kterému 2. kterého 3. které 4. kterému 5. které 6. který 7. které-

Cv. 20 1. přítelkyní 2. práci 3. pizzerie 4. lesa 5. babičku 6. kostelu 7. Rus-

ho 8. která 9. který 10. kterého

ka 8. Petra 9. banky, kostelu 10. nemoci 11. restaurací 12. večeře 13. židli

Cv. 33 1. klaunovi 2. příteli 3. panu Svobodovi 4. politikovi 5. Tomášovi

14. dceři 15. dovolenou

6. muži 7. kamarádovi 8. bratrovi 9. panu doktorovi 10. učiteli

Cv. 21 1. večeři 2. večeří 3. večeři 4. večeře 5. večeři 6. mojí kanceláři

Cv. 34 1. E 2. A 3. D 4. C 5. H 6. B 7. F 8. G

7. mojí kanceláře 8. mojí kanceláři 9. mojí kanceláře 10. mojí kanceláři

Cv. 35 1. tady 2. obsazeno 3. neruším 4. tam 5. vzkaz 6. později 7. vyřídit

11. Miloše 12. Milošovi 13. Miloše 14. Miloše 15. Milošem 16. Miloše

8. předám

17. dovolenou 18. dovolené 19. dovolené 20. dovolené 21. dovolené

Cv. 36 1. Čau Jirko, neruším? 2. Dobrý den, můžu mluvit s panem Sodo-

Cv. 22 1. kvůli 2. – 3. ve 4. díky 5. na 6. kvůli 7. v 8. na 9. po 10. v 11. na

mou? 3. Ne, zavolám za chvíli. 4. Dobrý den, je tam pan Ledvina? 5. A kdy

12. ve 13. v 14. do 15. ve 16. v 17. – 18. s 19. z 20. s 21. na 22. po

přijde? 6. Můžu nechat vzkaz?

23. k 24. díky 25. s 26. na 27. do 28. v 29. se 30. – 31. kvůli 32. na

7. Moment, předám. 8. Volala jsem, ale měla jsi pořád obsazeno. 9. Mo-

33. v 34. v 35. díky 36. do 37. na

ment, hned vás přepojím. 10. Mohl byste mu něco vyřídit?

Cv. 23 1. Kvůli čemu 2. díky komu 3. kvůli čemu 4. díky komu 5. kvůli

Cv. 37 1. kamarádkám 2. blondýnkám 3. holkám 4. starým lidem 5. dě-

čemu 6. kvůli čemu 7. díky komu 8. kvůli čemu 9. díky čemu 10. kvůli

tem 6. českým komediím 7. rodičům 8. politikům 9. studentům 10. vnuč-

komu 11. kvůli čemu

kám 11. čtenářům 12. turistům 13. sousedům 14. obchodním partnerům

Cv. 24 1. její pomoci 2. mému rozhodnutí 3. vašemu příteli 4. jeho nemoci

14. pacientům

5. mojí/mé přítelkyni 6. tvému nápadu 7. našemu učiteli 8. tvojí/tvé matce 9. jejich domu 10. jeho dceři 164 Klíč • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT


Cv. 38 N

ty

on/to

ona

my

vy

oni

G

ho

nás

vás

jich

blízko

tebe

něho / něj

nás

vás

nich

D

mně

ti

mu / jemu

nám

vám

jim

k / ke

mně

tobě

němu

nám

vám

nim

A

ho

ji

nás

vás

je

pro

tebe

něho

ni

nás

vás

Lo

mně

tobě

něm

nás

vás

nich

I

mnou

tebou

jím

námi

vámi

jimi

s / se

mnou

tebou

ním

námi

vámi

nimi

Cv. 39 1. jim 2. ní 3. jí 4. nám 5. jemu 6. ní 7. nim 8. vám 9. jí 10. nám

Cv. 4 1. se synem 2. s bratrem 3. se sestřenicí 4. s / se Žanetou 5. s Ol-

11. jemu 12. vám 13. němu 14. jim 15. nám

gou 6. s Petrem 7. se strýcem 8. se psem 9. s Milanem 10. s prababič-

Cv. 40 1. sourozence 2. sourozenců 3. kamarádovi 4. přítelkyni 5. Ro-

kou 11. z divadla 12. ze sklepa 13. z parku 14. z úřadu 15. ze zahrady

manem 6. sourozencích 7. matematikou 8. Romanovi/kamarádovi 9. sou-

16. z obýváku 17. ze zastávky 18. z kanceláře 19. ze stadionu 20. ze zoo

rozence 10. knihu 11. konference 12. bouřky 13. dopis 14. přítelkyní

21. v Brně 22. ve Finsku 23. v Itálii 24. ve Švédsku 25. v Paříži 26. v Praze

15. sourozencích

27. v Oslu 28. ve Frankfurtu 29. v Egyptě 30. v Barceloně 31. ke kadeřnici

Cv. 41 1. B 2. A 3. C 4. D 5. E 6. F 7. H 8. G 9. J 10. I 11. L 12. K 13. M 14. N

32. ke gauči 33. ke kamarádovi 34. k bratranci 35. ke Galině 36. k babičce

Cv. 42 1. něj 2. ní 3. nás 4. mnou 5. němu 6. nimi 7. ní 8. jí 9. nám 10. nich

37. ke kostelu 38. ke stanici 39. k zastávce 40. k muzeu

11. tebe 12. něho 13. ni 14. tobě Cv. 43 1. ho 2. něm 3. mu 4. ho 5. ním 6. mu 7. něj 8. jich 9. něm 10. mu

LEKCE 7

11. mu 12. mu 13. jim 14. mu 15. jim

Cv. 1 1. nikdy nevzpomínám 2. nikdy nenavštěvuju 3. nikdy nenakupuju

Cv. 44 1. mi 2. tebou 3. mě 4. tebe 5. mi 6. ti 7. ti 8. ti 9. mi 10. mi

4. nikdy nikomu nepůjčuju 5. nikde nemám žádné 6. nikdy jsem nic ne-

11. tobě

sbíral

Cv. 45 Jíťo / narozkám / máme to zaplacený / Marťa

Cv. 2 1. se rozhodla 2. slavných osobností 3. dostávala 4. bavit 5. do skle-

Cv. 46 1. vašeho 2. vám 3. vaší 4. váš 5. svého 6. vaše

pa 6. sbírat

Cv. 47 1. mu 2. jeho 3. jeho 4. něj

Cv. 3 1. ne 2. ne 3. ne 4. ne 5. ano 6. ne 7. ano 8. ano

Cv. 48 1. I 2. B 3. H 4. A 5. F 6. D 7. C 8. E 9. G

Cv. 4 1. F 2. J 3. A 4. G 5. D 6. B 7. C 8. E 9. I 10. H

Cv. 49 1. fofr 2. letět

Cv. 5 1. který 2. protože 3. proto 4. díky 5. protože 6. i když 7. když 8. která

Cv. 50 1. všechno při starým 2. zmatek 3. to to letí 4. letos 5. musím letět

9. které 10. že 11. která 12. když 13. protože 14. ale 15. když 16. která

6. fofr

Cv. 7 1. ne 2. ano 3. ano 4. ano 5. ne 6. ano 7. ne 8. ne 9. ano 10. ne

Cv. 51 všechno při starým /máme fofr / to to letí /musím letět

Cv. 8 1. B 2. G 3. F 4. A 5 C 6. D 7. E

Cv. 52 1. c 2. c 3. a 4. a 5. b 6. a 7. c 8. c 9. b 10. b

Cv. 9 1. vášnivý sběratel 2. veřejně přístupná sbírka 3. nahnilý kaktus 4. dávat si něco za ňadra 5. zoufale prosit 6. ocenit sbírku 7. zemřít jako

LEKCE 6 PRAVOPIS

mučedník

Cv. 1. ragú 2. bratrův dům 3. rodičům 4. neúčtovat 5. neúspěšný 6. úraz

Cv. 10 1. Včera jsme se bavili o plánech na léto. 2. Půjdeme se někam

7. neúplný 8. neúčelné 9. účetní 10. vůně 11. vůbec 12. zůstal 13. údolí

najíst, chcete jít s námi? 3. Narodil jsem se v Polsku. 4. Musím se mu

14. stromů 15. sůl 16. hůř 17. stůl 18. skútr 19. nejúžasnější 20. bú bú

omluvit, zapomněl jsem na jeho narozeniny. 5. Minulý rok jsme si pořídili

Cv. 2 1. Od pondělí je nemocná. 2. Před pěti lety Leoš pracoval jako ve-

nový byt. 6. Pronajal jsem si byt od pana Slováka za 6 000 korun měsíčně.

doucí oddělení nákupu v jedné chemické továrně. 3. Když žil Arnošt Nývlt

7. Neumíte si představit, kolik práce jsem s tím měl. 8. Slyšela jsem, že

v Itálii, mluvil jenom italsky. 4. Předtím než se Jitka dozvěděla o jeho mi-

jste se rozvedl, je to pravda? 9. V neděli v 8 jsem se sešel s přítelkyní před

nulosti, si ho moc vážila. 5. Při práci si Monika vždy tiše zpívá. 6. Předtím

divadlem. 10. Už dlouho jsem se tak nesmál. 11. Už jako malý kluk jsem

než Anička odjela pracovat do Španělska, se půl roku učila španělsky.

se chtěl stát pilotem. 12. Na tohle setkání jsem se hrozně dlouho těšil.

7. V roce 1998 začala Jarmila Šikolová pracovat ve firmě Remako. 8. Před-

13. Kdybych se víc učil, napsal bych ten test lépe. 14. Užijte si dovolenou

tím byla Jarmila s dětmi na mateřské dovolené. 9. Příští rok se chtějí brát.

u moře! 15. Kdy jste se vdávala, paní Jůzová? 16. Celý život se věnovala

10. Do té doby musí Jiří vystudovat vysokou školu a najít si práci.

malým dětem. 17. V úterý odpoledne jsem se vrátil ze služební cesty. 18.

Cv. 3 1. na horu 2. nahoru 3. za tím 4. zatím 5. potom 6. po tom 7. před

Nemůžu si vzpomenout, kdy jsem ji naposledy viděl. 19. Nikdy jsem se

tím 8. předtím

na ně dlouho nemohla zlobit. Klíč • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

165


Cv. 11 více řešení

ekolog, známí ekologové, známé ekology 8. starý úředník, staří úředníci,

Cv. 12 1. jsem si nevybral 2. jsem si nabral 3. jsem přebíral / jsem vybíral

staré úředníky 9. slovenský biolog, slovenští biologové, slovenské biolo-

4. jsme probírali 5. probírali jsme 6. přebrala 7. rozebral jsem 8. sbírala

gy 10. statečný hasič, stateční hasiči, statečné hasiče

jsi 9. sbírala jsem

Cv. 19 1. modří pstruzi 2. dobří lidé 3. hezké děti 4. veselá štěňata 5. velcí

Cv. 13 1. hlávkové saláty 2. čerstvé rohlíky 3. bílé jogurty 4. smetanové

kluci 6. někteří politici 7. mladí muži 8. zajímaví Italové 9. hnědá morčata

sýry 5. dietní párky 6. salátové okurky 7. čerstvá vajíčka 8. žluté citró-

10. suché stromy 11. malované květináče 12. vášniví sběratelé 13. nové

ny 9. velké grepy 10. dobré salámy 11. červená rajčata 12. levná kuřata

nože 14. žlutá kuřata

13. nové tramvaje 14. moderní auta 15. staré autobusy 16. rychlé taxíky 17. tramvajové stanice 18. autobusové zastávky 19. luxusní obchody 20. drahé butiky 21. městské úřady 22. dobré restaurace 23. noční bary 24. hudební kluby 25. hezké ženy 26. staré muže 27. dobré řidičky 28. nervózní řidiče 29. milé prodavačky 30. nepříjemné prodavače 31. sympatické policistky 32. unavené policisty 33. malé holky 34. zlobivé kluky 35. černé kočky 36. šedé holuby 37. velké psy 38. mladé žebráky 39. staré bezdomovce Cv. 14 1. dobří obchodníci 2. asijští pavouci 3. přátelští automechanici 4. vysocí bratři 5. slovenští dělníci 6. drazí doktoři 7. američtí hudebníci 8. staří cholerici 9. angličtí kadeřníci 10. sympatičtí maséři 11. moud-

Cv. 20 zvíře

domácí divoké srst masožravé užitečné nebezpečné zobák peří

morče

x

x

žába

x

medvěd

x

had

x

kočka

x

kráva

x

kapr

x

x x

x

x

x

x

x

x x

x

ří partneři 12. dobří pstruzi 13. čínští režiséři 14. romantičtí spolužáci

moucha

15. chytří vnuci 16. čeští vojáci

slepice

x

Cv. 15 1. ředitelé a ředitelky 2. asistenti a asistentky 3. uklízeči a uklí-

kachna

x

zečky 4. kuchaři a kuchařky 5. doktoři a doktorky 6. sestry 7. laboranti

ovce

x

a laborantky 8. medici a medičky 9. úředníci a úřednice 10. muži a ženy

husa

x

11. prodavači a prodavačky 12. zákazníci a zákaznice 13. manažeři a ma-

ježek

x

nažerky 14. brigádníci a brigádnice 15. kluci a holky

papoušek x

x

lev

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Cv. 16 -i

-ové

Bulhaři

Afričané

Dánové

Češi

Angličané

Finové

Francouzi

Američané

Indové

Japonci

Asiaté

Italové

Maďaři

Australané

Norové

Němci

Belgičané

Rusové

Poláci

Číňané

Skotové/Skoti

Slováci

Evropané

Švédové

Turci

Holanďané

Ukrajinci

Mexičané Rakušané Španělé

Cv. 21 1. moucha 2. slepice 3. medvěd 4. žába 5. kočka 6. ovce 7. kuře 8. husa 9. kráva 10. had 11. prase Cv. 22 samec (táta)

samice (máma)

mládě (dítě)

1. býk

kráva

tele

2. kocour

kočka

kotě

3. lev

lvice

lvíče

4. medvěd

medvědice

medvídě

5. pes

fena/fenka

štěně

6. vepř

svině

sele

7. kohout

slepice

kuře

8. kozel

koza

kůzle

Cv. 17 1. bezdomovci 2. slavné návrháře 3. kluky 4. slavní malíři 5. slav-

Cv. 23 1. lidé 2. auta 3. lístky 4. pandy 5. velcí papoušci 6. nebezpečné

ní spisovatelé 6. bohaté podnikatele 7. moji bratři milionáři 8. majitelé

hady 7. líní hroši 8. velké tlamy 9. velké zuby 10. malé kozy 11. chlupaté

9. přátele

králíky 12. tygři 13. lvi 14. leopardi 15. vlci 16. lamy 17. antilopy 18. pa-

Cv. 18 1. mladý pesimista, mladí pesimisté, mladé pesimisty 2. dobrý

vouky 19. lední medvědy 20. medvědi 21. barevné ptáky 22. veselé opice

zákazník, dobří zákazníci, dobré zákazníky 3. moderní skladatel, moderní

23. suvenýry 24. pohlednice 25. plyšová zvířata

skladatelé, moderní skladatele 4. slovenský sportovec, slovenští sportov-

Cv. 24 1. H 2. C 3. F 4. A 5. G 6. D 7. B 8. I 9. E

ci, slovenské sportovce 5. český premiér, čeští premiéři, české premiéry

Cv. 25. 1. která 2. které 3. které 4. které 5. kteří 6. která 7. které 8. kteří

6. pilný zaměstnanec, pilní zaměstnanci, pilné zaměstnance 7. známý

9. které 10. kteří

166 Klíč • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT


Cv. 26 1. co 2. čemu 3. co 4. čeho 5. čem 6. co 7. komu 8. čem 9. čím

Cv. 2 1. s Jarmilou 2. se Sylvou 3. s neteří 4. s kočkou 5. s otcem 6. se

10. koho 11. kým 12. čem 13. čeho 14. komu 15. koho

zavazadlem 7. s účetní 8. s Vladimírem 9. s kufrem 10. se Simonou 11. ze

Cv. 27 1. ano 2. ne 3. ne 4. ne 5. ne 6. ano 7. ne 8. ne 9. ne

Stockholmu 12. z Finska 13. ze Švýcarska 14. z Polska 15. z Asie 16. z Ber-

Cv. 29 1. oční kapky 2. hřebíky 3. žvýkačky 4. gumu 5. zákusek 6. nosní

lína 17. ze Zimbabwe 18. z Evropy 19. ze Sicílie 20. z Londýna 21. v obcho-

kapky

dě 22. ve vinárně 23. ve škole 24. v nemocnici 25. v parku 26. v autobuse

Cv. 30 –

27. ve sklepě 28. v kuchyni 29. ve sprše 30. v kostele 31. ke kolegovi

Cv. 31 1. vozík 2. rozměnit 3. drobné 4. k pokladně 5. který 6. rozbalila

32. ke kempu 33. k hotelu 34. k restauraci 35. k Erikovi 36. ke Karolíně

7. zkažený 8. vysvětluje 9. všimla 10. spotřebujte 11. vrátit 12. zákaznice

37. ke Galině 38. k soše 39. k náměstí 40. ke knihkupectví

13. vyměnit 14. na reklamace 15. vrátí 16. v záruce 17. zapne 18. záruční

Cv. 3 1. z plastu 2. s kým 3. z Turecka 4. z našeho souseda 5. s tím 6. s ko-

list 19. poslat 20. se má zeptat

legyní 7. z práce 8. s moc sympatickým klukem 9. z mého kamaráda

Cv. 32 1. Mám jen dvoutisícovku. Nevadí? 2. Tak chvíli počkejte. Dojdu si

10. s Jakubem

rozměnit ke kolegyni.

Cv. 4 1. umýt 2. mít 3. nemít, nemít 4. myješ 5. neumyté 6. zabil 7. nebyla

3. Dokdy se musí spotřebovat ten zlevněný salám? 4. Aha, tak mi dejte

8. bít 9. nebije 10. vybitý, nabít

20 deka. 5. A je ještě v záruce? 6. Nevypíná se, když se voda uvaří. 7. Prosím vás, chtěl bych vrátit tyhle bačkory. Jsou mi malé. 8. Ano, můžete.

LEKCE 8

A nechcete je vyměnit za větší? 9. Aha, a máte záruční list? Kdy jste ji

Cv. 1 1. D 2. E 3. B 4. C 5. G 6. A 7. H 8. F

koupil? 10. Před třemi lety.

Cv. 2 1. F 2. E 3 H 4. G 5. B 6. A 7. D 8. I 9. C

Cv. 33 1. šálu 2. lampu 3. kabát 4. televizi

Cv. 3 1. ano 2. ne 3. ne 4. ne 5. ne 6. ne 7. ano 8. ano 9. ne 10. ano 11. ano

Cv. 34

Cv. 4 1. neslaví 2. nezvykla 3. přáníčka 4. svátek 5. úplňku 6. mrskají

rozepnout

zhasnout

otevřít

zavřít/vypnout

zavřít

vypnout

zavřít

zapnout

otevřít

vypnout

zapnout

rozsvítit

7. možná 8. zdravé 9. dostávají 10. beránek 11. věřili 12. zla 13. kouzelná 14. ohně 15. skáčou 16. buřty 17. se baví 18. v kalendáři 19. chodí 20. hodným dětem 21. ve 3. století 22. zachránil 23. stát 24. s podzimem 25. vzpomínají 26. hroby 27. svíčky 28. slavíme 29. příbuznými 30. se

Cv. 35 1. otevřít, zavřít 2. zapnout 3. vypnout 4. zapnout 5. rozsví-

těší 31. najdou 32. se schází 33. kapr 34. cukroví 35. věřící 36. většinou

tit 6. otevřít, zavřít 7. otevřít, zavřít, zapnout 8. rozepnout 9. zhasnout

37. slaví 38. jednohubky 39. přinést 40. připíjíme 41. ohňostroj

10. vypnout

Cv. 5 1. pálí 2. přinášíte 3. jí/jedí 4. zachraňuješ 5. oslavím 6. dostaneš

Cv. 36 1. otevřela, vypnula 2. vypnula 3. rozepnula 4. zapnula 5. rozsvítila

7. přinesou 8. zvykneme si 9. dostáváte 10. sní/snědí

6. otevřela 7. zhasnula 8. otevřela

Cv. 6 1. slavili/oslavili 2. oslavili 3. si zvykl 4. zvykají 5. se pálí 6. spálili

Cv. 37 1. vypni 2. zapni 3. zapni 4. vypni 5. přepni 6. zapni 7. rozepni

7. zvoní 8. zazvoní 9. se divil 10. podivila se 11. snědl 12. jíte 13. dostávají/dostanou 14. zachránil 15. zachraňují

Cv. 38

Cv. 8 1. ne 2. ano 3. ne 4. ne 5. ne 6. ne 7. ne 8. ne 9. ne 10. ne 11. ne 12. ne 13. ano

Infinitiv

3. sg. minulý čas

3. sg. přítomný čas 3. sg. budoucí čas

rozsvěcet

rozsvěcoval

rozsvěcuje

bude rozsvěcovat

rozsvítit

rozsvítil

–––

rozsvítí

zhasínat

zhasínal

zhasíná

bude zhasínat

zhasnout

zhasl

–––

zhasne

vypínat

vypínal

vypíná

bude vypínat

v / ve

na

o

–––

vypnout

vypnul

–––

vypne

ve dvě hodiny

na jaře

o půlnoci

2. listopadu

na Silvestra

o víkendu

večer

Cv. 9 1. básnička 2. pytel 3. vousy 4. košík 5. návštěva 6. pytlík 7. rohy 8. křídla 9. nadílka 10. zlobivé 11. ocas 12. peklo TAJENKA: česká tradice Cv. 10

zapínat

zapínal

zapíná

bude zapínat

ve středu večer

zapnout

zapnul

–––

zapne

v 15.20

na Vánoce

o Velikonocích

příští rok

otevírat

otevíral

otevírá

bude otevírat

v zimě

na Nový rok

o Vánocích

dopoledne

otevřít

otevřel

–––

otevře

v pondělí

na Velikonoce

zavírat

zavíral

zavírá

bude zavírat

v noci

zavřít

zavřel

–––

zavře

v úterý ráno

minulý víkend

v roce 2009 LEKCE 7 PRAVOPIS

v říjnu

Cv. 1 1. na horu 2. zatím 3. před tím 4. potom 5. předtím 6. nahoru

Cv. 11 1. se sejdou 2. se ptá 3. furt 4. zašla 5. letí 6. hodí 7. nestihla

7. po tom 8. za tím

8. teprve 9. radši 10. pamatovat Klíč • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

167


Cv. 12 1. furt 2. letí 3. na kafe

doby 9. do té doby 10. za chvíli 11. před dvěma lety 12. před dvaceti mi-

Cv. 13 1. 21.15 2. 4.30 3. 7.45 4. 23.35 5. 20.30 6. 2.15 7. 10.45 8. 0.30

nutami 13. za hodinu 14. po

9. 20.45 10. 1.33

Cv. 23 1. za pět let 2. před čtyřmi lety 3. za tři roky 4. před šesti lety

Cv. 14 možné řešení: 1. Pan Ježek čeká v kavárně už půl hodiny. Je 14.30.

5. za dva roky 6. před třemi lety 7. před rokem 8. za rok 9. před dvěma lety

Potom telefonuje člověku, se kterým měl schůzku. Ten se omlouvá, že

10. před deseti lety 11. za deset let

na to zapomněl, ale přijde za pět minut. 2. Pán telefonuje paní doktorce,

Cv. 24 1. cestovat 2. cvičit 3. jíst 4. hrát 5. poslouchat 6. pracovat 7. pro-

měli se sejít odpoledne kvůli smlouvě, ale on nemůže přijít. Omlouvá se

cházet se 8. přijet 9. snídat 10. telefonovat 11. trénovat 12. učit (se)

a ptá se, jestli se můžou sejít jindy. Paní doktorka se dívá do svého diáře,

Cv. 25 1. při hře 2. při snídani 3. při procházce 4. při příjezdu 5. při

ale je to problém, protože paní doktorka sedmnáctého odjíždí na tři dny

poslechu hudby 6. po jídle 7. po cestě 8. při učení 9. po práci 10. při

mimo republiku. Pán jí zavolá koncem příštího týdne a domluví se.

telefonování

3. Profesorka dává studentce diplomovou práci. Nabízí jí, že se ještě jed-

Cv. 26 1. Zatímco Petr cestoval, Monika studovala. Petr cestoval a Moni-

nou sejdou 2. dubna. Studentce se to hodí. Sejdou se v 10.30. Studentka

ka zatím studovala. 2. Zatímco se Petr učil, Monika cvičila. Petr se učil

děkuje profesorce za pomoc. 4. Dva kamarádi se potkají na ulici. Naposle-

a Monika zatím cvičila. 3. Zatímco Petr byl na procházce se psem, Monika

dy se viděli před hodně dlouhou dobou, tak chtějí zajít na pivo. Oba mají

prala. Petr byl na procházce se psem a Monika zatím prala. 4. Zatímco

v pátek 13. 4. narozeniny, tak je budou spolu slavit v hospodě U Tygra.

Petr griloval maso, Monika dělala salát. Petr griloval maso a Monika za-

Sejdou se večer.

tím dělala salát. 5. Zatímco Petr naléval víno, Monika nabírala polévku. Petr naléval víno a Monika zatím nabírala polévku. 6. Zatímco Petr natíral

Cv. 15 1. No jo, jde to. 2. nezajdeme spolu někdy na oběd? 3. Jasně, co

terasu, Monika uklízela chatu. Petr natíral terasu a Monika zatím uklízela

třeba zítra? 4. Měl byste čas na krátkou schůzku? 5. A kde se sejdeme?

chatu.

6. ale nestihnu naši schůzku v 10 hodin. 7. To nevadí, 8. Omlouvám se,

Cv. 27 1. Ruda čekal na kamaráda, přitom četl knížku a potom šel s kama-

ale musím změnit termín schůzky. 9. určitě najdeme jiný termín. 10. to

rádem na pivo. 2. Ruda nejdřív obědval, potom myl nádobí a nakonec šel

se mi hodí.

na procházku. 3. Ruda zdobil stromeček, přitom se díval na pohádky a po-

Cv. 16 1. 1. 1., 2. 29. 6., 3. 30. 3., 4. 25. 4., 5. 19. 9., 6. 3. 3., 7. 10. 10.,

tom večeřel. 4. Ruda opravoval mixér, přitom se díval na televizi a potom

8. 18. 8., 9. 2. 11., 10. 16. 2.

obědval. 5. Ruda nejdřív večeřel, potom se díval na fotbal a nakonec šel

Cv. 17 1. 31. 5., 2. 25. 10., 3. 27. 9., 4. 22. 12., 5. 26. 7., 6. 5. srpna,

spát. 6. Ruda snídal, přitom mluvil s manželkou a potom odešel do práce.

7. 11. listopadu, 8. 9. prosince, 9. 3. července, 10. 1. března

7. Ruda nejdřív zapnul počítač, potom přečetl e-maily a nakonec odpově-

Cv. 18 1. 1248. 2. 944 3. 1412 4. 1099 5. 1708 6. 1514 7. 2032 8. 1305

děl na e-maily. 8. Ruda jel autem, přitom poslouchal rádio a potom zapar-

9. 1996

koval u supermarketu.

Cv. 19 1. c 2. c 3. b 4. a 5. a 6. c 7. c 8. b

Cv. 29 1. v šedesátých letech 2. v minulosti, v současnosti 3. loni 4. pozítří 5. v budoucnosti 6. pořád 7. letos 8. brzy 9. předevčírem 10. vždycky

Cv. 20

Cv. 30 1. o víkendu 2. za rok 3. později 4. na začátek/na začátku/nejdřív 5. zítra 6. loni 7. před hodinou 8. nikdy 9. pozdě 10. v budoucnosti

během +G

za + A

po + L

před + I

minuta

minuty

minutu

minutě

minutou

hodina

hodiny

hodinu

hodině

hodinou

týden

týdne

týden

týdnu

týdnem

měsíc

měsíce

měsíc

měsíci

měsícem

rok

roku

rok

roce

rokem

Cv. 33 1. F 2 L 3. A 4. D 5. C 6. B 7. J 8. H 9. E. 10. G 11. I 12. K

schůzka

schůzky

schůzce

schůzkou

Cv. 34 1. pozval 2. zabloudil 3. pantofle 4. odložit 5. odskočit 6. přidat

konference

konference

konferenci

konferencí

7. na návštěvu 8. na věšák 9. pořídila 10. vzít 11. nemusí 12. o ubrousek

výlet

výletu

výletě

výletem

Cv. 35 1. ne 2. ano 3. ano 4. ano 5. ne 6. ano 7. ano 8. ano 9. ano 10. ne

práce

práce

práci

prací

11. ne 12. ano 13. ne 14. ano 15. ano 16. ne 17. ano 18. ne

snídaně

snídaně

snídani

snídaní

Cv. 36 1. K 2. H 3. C 4. G 5. F 6. L 7. J 8. I 9. D 10. E 11. B 12. A

oběd

oběda

obědě

obědem

Cv. 37 1. klín 2. zout 3. zíral 4. nezdvořilý 5. pocit 6. objala 7. spíš 8. div-

večeře

večeře

večeři

večeří

ný 9. nechápu

film

filmu

filmu

filmem

Cv. 38 1. chápe 2. nerozumím 3. rozumím 4. nechápal jsem 5. nerozuměl

návštěva

návštěvy

návštěvě

návštěvou

6. chápeš 7. nerozuměl 8. pochopila

Cv. 31 1. na oběd, ráda přijdu 2. kávu, se ti to hodí 3. obchodu, ráda se zúčastním 4. zajít na kafe, v kavárně Slavia 5. přijít na návštěvu, by se to hodilo Cv. 32 1. C 2. B 3. C 4. A 5. A 6. B 7. D 8. C 9. C 10. C 11. A 12. B 13. B 14. A 15. D

Cv. 39 více řešení Cv. 21 více řešení Cv. 22 1. před obědem 2. do 3. od 4. po 5. při 6. za týden 7. do 8. od té 168 Klíč • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT


LEKCE 8 PRAVOPIS

Cv. 13 1. studovat 2. učit se 3. vydělávat 4. vracet 5. učit se 6. kupovat

Cv. 1 1. s vámi 2. s máslem, s paprikou 3. z firmy 4. s manželem 5. z Podě-

7. zakládat 8. ženit se 9. vdávat se 10. rozvádět se 11. vyhrávat 12. půjčo-

brad 6. s ní 7. z bílého zlata a s umělými diamanty 8. s vaší prací 9. z pon-

vat si 13. sázet se 14. platit 15. stavět 16. shánět 17. pořizovat si 18. pro-

dělí 10. z klubu

najímat si 19. stávat se 20. seznamovat se

Cv. 2 1. mít 2. mýt 3. nebyl 4. nebil 5. mít 6. umyla 7. nabiju 8. nebyl, být 9. nedobyl

Cv. 14

Cv. 3 1. mě 2. mě 3. mě 4. mně 5. mně 6. mně 7. mě 8. mě 9. mě

Infinitiv

3. sg. minulý čas 3. sg. přítomný čas 3. sg. budoucí čas

rozvést se

rozvedl se

–––

rozvede se

pořídit si

pořídil si

–––

pořídí si

vydělávat

vydělával

vydělává

bude vydělávat

vyhrát

vyhrál

–––

vyhraje

LEKCE 9

nacházet

nacházel

nachází

bude nacházet

Cv. 1 1. utírala, utírá 2. luxoval, luxuje 3. pekla, peče 4. vytírala, vytírá

složit

složil

–––

složí

5. prala, pere 6. myla, myje 7. vynášel, vynáší 8. vyměňoval, vyměňuje

seznamovat se seznamoval se

seznamuje se

bude se seznamovat

9. vodila, vodí

sehnat

sehnal

–––

sežene

Cv. 2 1. jakkoliv 2. cokoliv 3. kdokoliv 4. kdekoliv 5. cokoliv 6. kdokoliv

kupovat

kupoval

kupuje

bude kupovat

10. mně Cv. 4 1. jí 2. ji 3. jí 4. jí 5. jí Cv. 5 1. ní 2. ní 3. ní 4. ní 5. ni Cv. 6 1. ji 2. ji, jí 3. ní 4. ní 5. jí 6. ní 7. ni 8. ní 9. ní 10. jí

7. kdokoliv 8. kdekoliv 9. kdykoliv 10. kdykoliv 11. kdykoliv 12. kdokoliv Cv. 3 1. E 2. F 3. I 4. J 5. K 6. B 7. D 8. C 9. A 10. G 11. H

Cv. 15 –

Cv. 4 1. nespravedlivé 2. předpoklady 3. uznáváte 4. příležitosti 5. živý

Cv. 16 studovala, dělala, psala, vystudovala, našla, pořídila si, sháněla,

6. přítomnost 7. nezávislých 8. předsudek

půjčila si, sázela, měla, vyhrála, vrátila, se seznámila, se vdala, měla,

Cv. 5 Ráchel: 4, 2, 1, 5, 3, Sylvie: 4, 3, 2, 5, 1

byla, pracoval, vydělával, založil, postavili, žili

Cv. 6 1. ne 2. ne 3. ano 4. ano 5. ano 6. ne 7. ano 8. ne 9. ano 10. ano

Cv. 17 bude studovat, bude dělat, bude psát, vystuduje, najde si, pořídí

11. ano 12. ne 13. ne 14. ano 15. ne

si, bude shánět, půjčí si, bude sázet, bude mít, vyhraje, vrátí, se seznámí,

Cv. 7 1. opravoval 2. vařil 3. vynášel 4. n 5. vytíral 6. pral 7. utíral 10. žehlil

se vdá, bude mít, bude doma, bude pracovat, bude vydělávat, si založí,

11. chodil 12. á 13. myl 14. vodil 15. luxoval 16. psal 17. uklízel 18. á

si postaví, budou žít

19. č 20. pekl

Cv. 19 1. bude dávat 2. opraví 3. sní 4. koupí 5. bude mýt 6. bude chodit

TAJENKA: Ranní ptáče dál doskáče.

7. vymění 8. vynese 9. bude uklízet 10. bude kupovat 11. vyluxuje 12. ne-

Cv. 8 1. nabrat 2. vybral/a 3. vypnout 4. sebral 5. složil 6. rozepnout

bude chodit 13. nebude jíst 14. zatelefonuje 15. zaplatí 16. bude si brát

7. založil 8. přeložit 9. odložit 10. zapnout

17. vytře Cv. 20 více řešení

Cv. 9

Cv. 21 více řešení

Obvykle s imperfektivními slovesy Obvykle s perfektivními slovesy

Cv. 22 1. bude 2. odjede 3. půjde, pomůže 4. se vrátí, bude se dívat 5. sní, najde, bude spát 6. vstane, bude muset jít 7. udělá si, přečte 8. pojede

celý den

dokdy

dlouho

hned

chvíli

konečně

jak dlouho

najednou

dělávala 5. si Vendula pořídila 6. si bude Leona vybírat 7. se Tomáš vrátí

nějakou dobu

nakonec

8. se Ondřej pohádal 9. se Renata bude starat 10. bude Miloš přemýšlet

odkdy

na jak dlouho

Cv. 24 1. bude moct vyřídit 2. vyřídí 3. pojede 4. bude muset jet 5. bude

pořád

za jak dlouho

chtít jít 6. půjde 7. zaplatí 8. bude muset zaplatit 9. si bude chtít pořídit

přitom

9. si koupí 10. se navečeří, půjde, umyje, vymění 11. dá 12. bude číst, bude ležet 13. usne Cv. 23 1. Martin zaplatí 2. se Jana seznámila 3. Libor složil 4. Šárka vy-

10. si pořídí Cv. 25 1. šipky nad sebou 2. šipky za sebou 3. šipky nad sebou 4. šipky

Cv. 10 1. vypnul 2. vrátit 3. řekl 4. budu čekat 5. pronajímal 6. pomohl

za sebou 5. šipky nad sebou 6. šipky nad sebou 7. šipky za sebou 8. šip-

7. budeš opravovat 8. sbírá 9. poslouchal 10. přestalo 11. se učil 12. se

ky nad sebou 9. šipky za sebou 10. šipky za sebou 11. šipky za sebou

naučíš 13. se díval 14. nabrat 15. odložil 16. vykládá

12. šipky nad sebou 13. šipky za sebou 14. šipky nad sebou 15. šipky nad

Cv. 11 1. bral, nevzal 2. myl, neumyl 3. četl, nepřečetl 4. pil, nevypil

sebou 16. šipky za sebou

5. uklízel, neuklidil 6. pral, nevypral 7. vynášel, nevynesl 8. vstával, vstal

Cv. 26 1. se učil 2. si našel 3. udělal 4. zakládal 5. se učil 6. se seznámil

9. otvíral, otevřel

7. se ženil 8. si půjčil 9. se stal

Cv. 12 1. pověsila 2. vzala 3. vstala 4. uvařila 5. udělala 6. umyla

Cv. 27 1. až vystuduje, začne 2. až se ožení, bude shánět 3. až si pronaKlíč • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

169


jmou byt, pořídí si 4. až vyhraje v loterii, zaplatí 5. až se stane vedoucím

Cv. 2 1. jí 2. ji, ní 3. ji, ji 4. ní 5. ní 6. jí 7. ní 8. jí, ní 9. ní 10. jí

oddělení, bude víc vydělávat 6. až sežene peníze, postaví si 7. až se naučí

Cv. 3 1. naši 2. naši 3. naší 4. naší 5. naší 6. naší 7. naši 8. naší 9. naší

hrát golf, seznámí se

10. naší

Cv. 28 1. Až 2. Až 3. Když 4. Až 5. Až 6. Až 7. Když 8. Až 9. Když 10. Až

Cv. 4 1. vaší 2. vaši 3. vaši 4. vaší 5. vaší 6. vaší 7. vaší 8. vaší 9. vaší 10.

Cv. 29 1. c 2. a 3. c 4. c 5. a 6. b

vaší

Cv. 30 1. pro vnuky 2. protože se jí líbí motorky 3. protože manžel její dcery je Angličan 4. za rok 5. protože na ně neměla čas 6. protože před

LEKCE 10

maturitou na to neměla čas 7. protože se musí učit na zkoušky na vysokou

Cv. 1 1. si hrála 2 herečka, hraje 3. hračku 4. prohrál 5 hrát, zahrát 6.

8. protože ji to baví 9. dva roky 10. protože bude pracovat jako au-pair,

vyhrává 7. hry 8. si hrály 9. hráči 10. si nehraj 11. hráč 12. prohrávat 13.

aby se naučila německy

zahraj

Cv. 31 1. v důchodu 2. si udělat řidičák 3. kurz angličtiny 4. se zetěm 5. co má doma 6. nejdřív ze všeho 7. na zkoušky 8. víc malovat 9. na kurzu aerobiku 10. jako au-pair

Cv. 2 sport

sportovec

sportovkyně

to, co potřebuje

tenis

tenista

tenistka

raketa, míček, síť hraje

fotbal

fotbalista

fotbalistka

míč

hokej

hokejista

hokejistka

hokejka, puk, brusle bruslí, dává góly

se ožení 4. až se jim narodí syn 5. až bude víc vydělávat 6. až se stane

volejbal

volejbalista volejbalistka

vedoucím oddělení 7. až se rozhodne založit realitní kancelář 8. až mu

basketbal basketbalista basketbalistka koš, míč

bude čtyřicet 9. až se rozhodne změnit život 10. až se seznámí s Karolí-

lyžování lyžař

Cv. 32 1. vystudoval 2. seznámil se 3. oženil 4. si pronajali 5. pořídili si 6. vydělával 7. vrátit 8. založit si 9. vzal si 10. změnit 11. rozvedl se 12. se stará Cv. 33 1. až vystuduje 2. až dostane místo / až se seznámí s kolegyní 3. až

lyžařka

to, co dělá kope do míče

míč, síť

hraje hází míč do koše

lyže, hůlky, helma, boty lyžuje

nou 11. až se rozvede Cv. 34 1. do autoservisu 2. do čistírny 3. do hodinářství 4. do kadeřnic-

Cv. 3 1. míček 2. házet 3. koule 4. kopat 5. hráč 6. tágo

tví 5. do krejčovství 6. do myčky aut 7. k benzinové pumpě/na benzi-

Cv. 4 1. hráči 2. kopou 3. – 4. gumové míčky 5. – 6. – 7. přes síť 8. – 9. –

novou pumpu 8. do oční optiky 9. do opravny obuvi 10. do výroby klíčů

10. nesmí 11. terč 12. závodníci

11. na kosmetiku 12. na manikúru 13. na pedikúru 14. na masáž

Cv. 5 1. ne 2. ano 3. ne 4. ano 5. ne 6. ne 7. ne 8. ne 9. ano 10. ne 11. ano

Cv. 35 více řešení

12. ne 13. ne 14. ne 15. ne 16. ano

Cv. 36 1. Maminka ostříhala malému synovi nehty. 2. Po sprchování si

Cv. 6 1. I 2. H 3. G 4. D 5. E 6. C 7. F 8. B 9. A

Petr ostříhal nehty. 3. Po obědě jsem uviděla skvrnu na šatech, ale hned

Cv. 7 1. podle 2. výkon 3. trvalo jí to 4. vytvořila 5. jezdit 6. ujela 7. se

jsem si ji vyčistila. 4. V čistírně mi vyčistili zimní bundu. 5. Student udělal

zúčastnila 8. objet 9. jela 10. obešel 11. vystoupil 12. vzpomíná 13. vzka-

chybu v minulém čase, učitel ho opravil. 6. Student udělal chybu v minu-

zuje

lém čase, ale hned se sám opravil. 7. Dcera už měla moc dlouhé vlasy.

Cv. 8 1. vstoupil 2. vylezl 3. obletěl 4. obeplul 5. přeplul 6. vyletěl 7. došel

Ostříhala jsem jí je. 8. Manžel je šikovný, nemusí dávat televizi do servi-

8. přeletěl

su, umí ji opravit sám. 9. V servisu mi opravili auto. 10. Chodila jsem půl roku do kurzu a pak jsem si ušila první sukni. Cv. 37 1. nezvoní. 2. se sám vypínal. 3. byly moc dlouhé. 4. musím jít sestře na svatbu. 5. na něm byla skvrna. 6. je moc dlouhá. 7. upadl podpatek. 8. se mi blond barva už nelíbila. Cv. 38 dialog 1 1. strašný 2. ne moc 3. jenom vpředu ofinu a vzadu 4. krátké 5. ne dialog 2 1. moc dlouhé 2. švadlena 3. 120,- 4. levná a šikovná dialog 3 1 ne, podruhé 2. před měsícem 3. ztratila účet dialog 4 1. z čistírny 2. protože je na ní flek 3. reklamovat to dialog 5 1. bolela ho záda 2. na sídlišti 3. má pořád plno Cv. 39 1. nový účes 2. nelíbí se jí 3. zkrátit 4. nechat 5. švadlena 6. šikov-

Cv. 9 Infinitiv

3. sg. minulý čas 3. sg. přítomný čas 3. sg. budoucí čas

dojít

došel

–––

dojde

přeletět

přeletěl

–––

přeletí

vstoupit

vstoupil

–––

vstoupí

přeplout

přeplul

–––

přepluje

obeplout

obeplul

–––

obepluje

vylézt

vylezl

–––

vyleze

slézt

slezl

–––

sleze

ná 7. v opravně 8. účet 9. z čistírny 10. flek 11. záda 12. objednat

Cv. 10 1. přepluje 2. obepluje 3. vstoupí 4. přeletí 5. dojde 6. obletí 7. vy-

Cv. 40 1. z plastu 2. ze zlata 3. z papíru 4. z kůže 5. ze skla 6. z gumy 7. ze

leze 8. vyletí

stříbra 8. z kovu

Cv. 11 1. postoupila 2. přestupovat 3. vstoupila 4. zastupuje 5. postoupil 6. nastoupila 7. nastoupím 8. odstoupil 9. vystoupit

LEKCE 9 PRAVOPIS

Cv. 12

Cv. 1 1. mně 2. mě 3. mně 4. mě 5. mě 6. mně

Cv. 13 1. k lesu 2. do lesa 3. les/lesem 4. z lesa 5. les 6. k velkému domu

7. mě 8. mě 9. mě 10. mě

7. velký dům 8. velkého domu 9. velkého domu 10. třetího patra 11. třetí

170 Klíč • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT


patro/třetím patrem 12. třetího patra 13. kanceláři 14. kanceláře 15. kancelář/kanceláří 16. kanceláře 17. kanceláře, 18. králíka 19. louži / louží

Cv. 28 Infinitiv

3. sg. minulý čas 3. sg. přítomný čas 3. sg. budoucí čas

nést

nesl

nese

ponese

vést

vedl

vede

povede

vozit

vozil

vozí

bude vozit

běžet

běžel

běží

poběží

vézt

vezl

veze

poveze

10. K, H 11 F, G

nosit

nosil

nosí

bude nosit

Cv. 16 1. E 2. A 3. G 4. D 5. B 6. F 7. C

běhat

běhal

běhá

bude běhat

Cv. 17 1. C 2 B 3. A

vodit

vodil

vodí

bude vodit

20. hřebík 21. strom 22. most 23. most Cv. 14 1. do 2. z 3. do / k 4. – 5. z 6. na 7. – 8. z 9. – 10. na / k / z 11. do 12. ke 13. do 14. z 15. do 16. z 17. – 18. – Cv. 15 Pan Novák 1. J/E 2. A/B/C/D/I 3. A/B/C/D/H/I 4. F/K/L 5. K/A 6. E 7. C/D/H/I 8. L 9. C/D 10. H 11. G/J Paní Šilhavá 1. A/G 2. K/H 3. C/D 4. C 5. B 6. E 7. A/F/G/J 8. K/J/F 9. I

Cv. 18 1. z 2. z 3. – 4. – 5. do 6. s 7. z 8. – 9. do 10. do 11. z 12. – Cv. 19 více řešení

Cv. 29 1. jezdil 2. jezdí 3. vozí 4. chodí 5. nechodí 6. jezdí 7. jezdí 8. vozí

Cv. 20 1. vylétl 2. rozešli 3. projel 4. přejelo 5. přeletělo 6. přešli 7. odle-

9. jezdit / chodit 10. jezdila / chodila 11. chodit

tělo 8. přiletělo 9. vjel 10. seběhl

Cv. 30 1. poletím 2. budu vozit 3. ponesu 4. poběžím 5. povedu 6. budu

Cv. 21 1. odjel 2. odešla 3. vjel 4. vešel 5. objelo 6. obešla 7. sjel 8. se-

běhat 7. budu létat 8. povezu 9. budu nosit 10. budu vodit

šel

Cv. 31 1. jezdím 2. povedu 3. neponesu 4. chodím 5. poletím 6. běhám

Cv. 22 1. vešel jsem do domu 2. odešel jsem z kanceláře 3. vystoupil jsem

7. vezu 8. nepůjdu 9. vedu 10. nosím

z vlaku 4. vyšel nahoru 5. vyšel z restaurace 6. rozešli jsme se na náměstí

Cv. 32 1. vodí 2. nejde 3. chodí 4. vede 5. nosí 6. běhá 7. veze 8. běží

7. přijeli z dovolené 8. prohráli jsme o dva góly 9. to plážové lehátko mu-

9. jezdí 10. nese

síte složit 10. už sis sbalil kufr? 11. kamarád se přistěhoval, nastěhoval

Cv. 33 1. jdu 2. chodit, nosím 3. veze 4. běhá 5. nese 6. létá 7. chodím

12. vyložili jsme zavazadla z auta

8. nesu 9. vedu 10. nosí / vozí

Cv. 23 1. sebrat 2. dočíst 3. vyměnit 4. přebrat 5. vydělat 6. dopsat 7. pročí-

Cv. 34 1. přijíždí 2. přiváží 3. přináší 4. vchází 5. přiváží 6. přivádí 7. vy-

tat 8. předělávat 9. prohrávat 10. rozměňovat 11. přepisovat 12. nabírat

chází/vycházejí 8. přilétá 9. odchází 10. přibíhá Cv. 35 1. přijíždí 2. přichází, odchází 3. přibíhá

Cv. 24

Cv. 36 1. přijde 2. odejde 3. přiběhne Cv. 37 1. přijíždí 2. přiváží, 3. přichází, přivádí 4. vchází, odchází, odnáší

Infinitiv

3. sg. minulý čas 3. sg. přítomný čas 3. sg. budoucí čas

vybírat

vybíral

vybírá

bude vybírat

Cv. 39 1. přilétá, přiletí 2. přijíždí, přijede 3. odchází, odejde

sebrat

sebral

–––

sebere

Cv. 40 1. přichází 2. přináší 3. odnáší 4. odchází, odvádí

přepisovat

přepisoval

přepisuje

bude přepisovat

Cv. 41 1. přijde 2. přinese 3. odnese 4. odejde 5. odvede

prohrát

prohrál

–––

prohraje

Cv. 42 1. vylézá 2. odnáší 3. přiváží 4. přichází 5. přivádí

rozměňovat

rozměňoval

rozměňuje

bude rozměňovat

Cv. 43 1. vyleze 2. odnese 3. přiveze 4. přijde 5. přivede

vyměnit

vyměnil

–––

vymění

Cv. 44 1. M 2. D 3. K 4. H 5. A 6. G 7. L 8. C 9. E 10. J 11. I 12. B 13. F

pročítat

pročítal

pročítá

bude pročítat

Cv. 45 1. na vesnici 2. obci 3. na záchod 4. sociální zařízení 5. přistýlku

Cv. 38 1. přijelo 2. přivezla 3. přišla, přivedla 4. vešel, odnesla

6. postel 7. ceny 8. poplatek 9. je 10. se nachází 11. osob 12. lidí 13. trať Cv. 25 1. sebere 2. dobere 3. bude předělávat 4. vyhraje 5. rozmění si

14. cestu 15. postele 16. lehátka

6. bude si zapisovat 7. dočte 8. přepíše 9. podepíše 10. bude sbírat

Cv. 46 1. velký horko 2. neměli knedlíky 3. pivo tam bylo moc drahý.

11. rozebere

4. písek nebyl tak žlutej 5. plno lidí 6. žádní Češi 7. v letadle mi bylo

Cv. 26 1. předělat 2. prodělala 3. vydělává 4. dodělal 5. přibrala 6. sbírají

špatně

7. nabrala 8. rozebral 9. přebrat 10. vybrala 11. probírali 12. doberete

Cv. 47 1. cestovka 2. písek nebyl žlutej 3. velký horko 4. malej pokoj

13. předepsal 14. napsal 15. připsala 16. dopsat 17. přepsat 18. zapsat

5. stejný jídlo 6. každej den

19. podepsala 20. zahrál 21. prohrávám 22. dohrajte 23. rozměnit 24. vy-

Cv. 48 –

měnit 25. dočetl 26. přečetla 27. pročetl

Cv. 49 1. na začátku června 2. v malém městě 3. 5 minut 4. bazén 5. byly

Cv. 27 1. předepisuje 2. zapsat 3. vyměnit 4. podepsat 5. přepisuje 6. vy-

drahé 6. malé kuchyňce 7. velké silnice 8. hluk 9. nejzajímavější místa

hrává 7. dobrala 8. vyděláváš 9. vybrala 10. předělávám

10. na sever 11. do Kambodže 12. nakupovat, chodit do barů a ležet na pláži 13. byly špinavé pokoje 14. trvala 15. pobřeží Norska 16. stěžovali 17. zlepšilo 18. příští rok 19. kolem Afriky Cv. 50 1. F 2. K 3. H 4. A. 5. E 6. J 7. I 8. C 9. D 10. G 11. B

Klíč • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠIT

171


LEKCE 10 PRAVOPIS Cv. 1 1. naši 2. naší 3. naši 4. naší 5. naši 6. naši 7. naší 8. naší 9. naší 10. naši Cv. 2 1. vaší 2. vaši 3. vaší 4. vaši 5. vaší 6. vaší 7. vaši 8. vaší 9. vaší 10. vaší Cv. 3 1. holub, holubi 2. břeh, břehy 3. výtah, výtahy 4. plat, platy 5. důchod, důchody 6. hrad, hrady 7. nápad, nápady 8. schod, schody 9. pláž, pláže 10. ostrov, ostrovy Cv. 4 1. vrať 2. zaplať 3. probuď 4. objeď 5. nalož 6. omezte 7. oslavte 8. přivez 9. polibte 10. bavte Cv. 5 1. krb, krby 2. hrob, hroby3. pohyb, pohyby 4. vstup, vstupy 5. přepych, přepychy 6. sníh, sněhy 7. mech, mechy 8. příběh, příběhy 9. zpěv, zpěvy 10. hřbitov, hřbitovy 11. dav, davy 12. doklad, doklady 13. výhled, výhledy 14. svět, světy 15. obchod, obchody 16. účet, účty 17. věž, věže 18. nůž, nože 19. soutěž, soutěže 20. ekolog, ekologové Cv. 6 1. Zuzana, Zuzka 2. Božena, Božka 3. Vladimíra, Vlaďka 4. Milada, Miládka Cv. 7 1. Richard 2. Arnošt 3. Klement 4. Norbert 5. Jakub 6. Prokop 7. Josef 8. Václav

172 Klíč • Česky krok za krokem 2 • PRACOVNÍ SEŠITCESKY 2 KROK ZA KROKEM ZDENA MALÁ

P R A COV N I S E S I T 1–10

PRACOVNÍ SEŠIT K UČEBNICI ČESKY KROK ZA KROKEM 2

DAS ARBEITSBUCH ZUM LEHRBUCH ČESKY KROK ZA KROKEM 2

• obsahuje doplňková cvičení a výukové texty k lekcím 1–10

• beinhaltet Ergänzungsübungen und Lehrtexte zu den Lektionen 1–10

• hodí se jak pro práci v hodině, tak pro samostatnou domácí přípravu

• eignet sich sowohl für die Arbeit im Unterricht als auch für das Selbststudium zu Hause

• tematicky i lexikálně vychází z obsahu lekcí a výběrového slovníčku k učebnici • v závěru každé lekce procvičuje pravopis • obsahuje klíč ke cvičením, který umožňuje samostatnou kontrolu

WORKBOOK FOR THE COURSEBOOK CZECH STEP BY STEP 2 • contains supplementary exercises and teaching texts for lessons 1–10 • suitable both for classroom work and work on your own at home • thematically and lexically based on lesson content and vocabulary selected for the coursebook • spelling practice at the end of each lesson • includes answers to exercises, so you can check them for yourself

• geht thematisch und lexikalisch vom Inhalt der Lektionen und des Wortschatzes zum Lehrbuch aus • enthält am Ende jeder Lektion Übungen zur Rechtschreibung • ermöglicht die selbstständige Kontrolle mit Hilfe eines Lösungsschlüssels zu den Übungen

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ К УЧЕБНИКУ ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК. ШАГ ЗА ШАГОМ 2 • содержит дополнительные упражнения и тексты к урокам 1–10 • используется как для работы на уроках, так и для самостоятельной домашней подготовки • по тематике и словарному запасу ориентируется на содержание уроков из учебника и словаря к учебнику • в конце каждого урока – упражнения на закрепление орфографии • содержит ключ к упражнениям для самостоятельной проверки

www.czechstepbystep.cz


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.