Česky krok za krokem 1 – Pracovní sešit: Lekce 1–12

Page 1

LÍDA HOLÁ, PETRA BULEJČÍKOVÁ, SILVIE PŘEVRÁTILOVÁ

CESKY 1 KROK ZA KROKEM PRACOVNI SESIT 1–12

A K R O P O L I S

A1 – A2


Vážení a milí studenti a učitelé, děkujeme vám za zakoupení e-verze učebnice a věříme, že vám stejně jako naše tištěné učebnice bude pomáhat ve studiu. Příprava učebních materiálů je velmi náročná jak časově, tak finančně, proto vás prosíme o čestné jednání: nekopírujte naše materiály a neposkytujte k nim přístup dalším osobám. Umožníte nám tak, abychom pro vás vytvářeli další zajímavé materiály. Děkujeme vám a přejeme, ať se vám s našimi učebnicemi dobře pracuje! Za tým Czech Step by Step Lída Holá, autorka Filip Tomáš, nakladatel Уважаемые и дорогие студенты и преподаватели! Благодарим вас за приобретение электронной версии учебника. Мы верим, что она поможет вам в учебе точно так же, как и печатная версия нашего учебника. Подготовка учебных материалов - процесс, требующий больших затрат, как с точки зрения финансов, так и с точки зрения времени. Поэтому мы обращаемся к вам с просьбой: будем честны по отношению друг к другу. Не копируйте, пожалуйста, наши материалы и не распространяйте их дальше, а также не предоставляйте к ним доступ третьим лицам. Таким образом вы дадите нам возможность создавать для вас новые интересные публикации. Благодарим вас за сотрудничество и желаем, чтобы с нашими учебниками вам работалось легко и плодотворно! Команда Czech Step by Step Лида Гола, автор Филип Томаш, издатель

NOVÉ: Plně interaktivní e-verzi Pracovního sešitu 1–12 najdete na platformě PUBLI.

Webové stránky

Více informací zde.

Více informací: www.czechstepbystep.cz www.eshop.czechstepbystep.cz/

Materiály Materiályon-line: on-line: www.czechstepbystep.cz/materiály-on-line www.czechstepbystep.cz/materialy-on-line

www.czechstepbystep.cz/e-verze


LÍDA HOLÁ, PETRA BULEJČÍKOVÁ, SILVIE PŘEVRÁTILOVÁ

CESKY 1 KROK ZA KROKEM P R ACOV NI SESIT 1–12

A K R O P O L I S

A1 – A2


Česky krok za krokem 1 Pracovní sešit: Lekce 1 – 12 Lída Holá – Petra Bulejčíková – Silvie Převrátilová

Upozornění: Toto dílo, včetně všech svých částí, je opatřeno výhradou autorských práv a je chráněno zákonem. Jiné než zákonem předepsané užití je trestné – jde především o přísný zákaz dalšího rozmnožování bez písemného souhlasu nakladatele. No part of this publication may be reprinted, reproduced or distributed in any form or by any means, or stored in a database retrieval system without prior written permission of the publisher. Lektorská spolupráce: Kateřina Holá, Magdalena Slabá Redakce: Lukáš Holčák, Hana Suchánková Sazba a předtisková příprava: Martina Bartošová – Matypo s.r.o. © Text Lída Holá – Petra Bulejčíková – Silvie Převrátilová, 2016 © Illustrations Stanislav Setinský, 2016 © Graphic & Cover Design Martina Bartošová, 2016 © Images – all rights reserved! shutterstock.com Ostatní fotografie jsou z archivu autorky a nakladatelství. © Filip Tomáš – Akropolis, 2016 Vydal Filip Tomáš – Akropolis 5. května 1338/43, 140 00 Praha 4, www.akropolis.info v roce 2016 jako svoji 333. publikaci E-verze učebnice: 12/2023, 158 stran

Bližší informace: www.czechstepbystep.cz

ISBN 978-80-7470-315-7 (PDF)


Úvod Pracovní sešit 1 obsahuje doplňková cvičení a aktivity k lekcím 1–12 v učebnici Česky krok za krokem 1. Tento učební materiál se hodí jak k práci v hodině, tak pro domácí přípravu. K orientaci a výběru vhodného cvičení slouží trojúhelníčky vedle cvičení, které odkazují na strany a cvičení v učebnici Česky krok za krokem 1 (vysvětlivky viz následující strana). Obsahová náplň, slovní zásoba a gramatika vycházejí z daných lekcí v učebnici. Po každé lekci následuje procvičení pravopisu a opakování, které shrnuje látku předchozích lekcí. Většina cvičení má řešení v Klíči, výjimkou jsou pouze cvičení s více možnostmi řešení.

Obsah


Vysvětlivky Vztahuje se ke cvičení 4 na straně 97 v učebnici Česky krok za krokem 1.

97/4

Vztahuje se k tabulce na straně 97 v učebnici Česky krok za krokem 1.

97/TAB

97

Vztahuje se k celé straně 97 v učebnici Česky krok za krokem 1.

Vztahuje se ke cvičení 4 na straně 97 v učebnici Česky krok za krokem 1. Takto označená cvičení jsou náročnější, jsou zaměřena na detailnější procvičení gramatiky a můžou obsahovat rozšiřující slovní zásobu. Jsou vhodná pro studenty se zájmem o rychlejší progres ve výuce a pro studenty, jejichž mateřštinou je některý ze slovanských jazyků.

97/4+

Úrovně výuky

PSANÍ

MLUVENÍ

POROZUMĚNÍ

Učebnice Česky krok za krokem 1 vznikla na základě Společného evropského referenčního rámce pro výuku jazyků. Je určena pro výuku na úrovních A1 a A2. Komplexní přehled úrovní v angličtině a dalších 30 jazycích najdete na http://www.coe.int/en/web/portfolio/self-assessment-grid. A1

A2

Poslech

Rozumím známým slovům a zcela základním frázím týkajícím se mé osoby, mé rodiny a bezprostředního konkrétního okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně.

Rozumím slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se mě bezprostředně týkají (např. základní informace o mně a mé rodině, o nakupování, místopisu, zaměstnání). Dokážu pochopit smysl krátkých jasných jednoduchých zpráv a hlášení.

Čtení

Rozumím známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, například na vývěskách, plakátech nebo v katalozích.

Umím číst krátké jednoduché texty. Umím vyhledat konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech. Rozumím krátkým jednoduchým osobním dopisům.

Ústní interakce

Umím se jednoduchým způsobem domluvit, je-li můj partner ochoten zopakovat pomaleji svou výpověď nebo ji přeformulovat a pomoci mi formulovat, co se snažím říci. Umím klást jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, pokud se týkají mých základních potřeb, nebo jde-li o věci, jež jsou mi důvěrně známé.

Umím komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech. Zvládnu velmi krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle nerozumím natolik, abych konverzaci sám/sama dokázal(a) udržet.

Samostatný mluvený projev

Umím jednoduchými frázemi a větami popsat místo, kde žiji, a lidi, které znám.

Umím použít řadu frází a vět, abych jednoduchým způsobem popsal(a) vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, dosažené vzdělání a své současné nebo předchozí zaměstnání.

Písemný projev

Umím napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, například pozdrav z dovolené. Umím vyplnit formuláře obsahující osobní údaje, například své jméno, národnost a adresu při přihlašování v hotelu.

Umím napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se mých základních potřeb. Umím napsat velmi jednoduchý osobní dopis, například poděkování.

© Council of Europe / Conseil de l‘Europe


LEKCE

1

Seznamujeme se 9/1

1. Co říkají lidé na obrázku? Doplňte výrazy z tabulky. Já jsem... | jednou

|

se to píše Ano.

|

Prosím. | Nerozumím.

|

|

znamená... otázku.

| |

Dobrý den. Těší mě. |

|

se řekne... Mluvíte

2. Já jsem... –

3. Těší mě. –

4. ������������������������������������������������� / Jo.

�������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

Ne.

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anglicky?

6. ��������������������������������������������������������������

7. Jak ��������������������������������������������������� ?

8. Co ���������������������������������������������������� ?

9. Jak ��������������������������������������������������� ?

10. Ještě ������������������������������������������� , prosím.

11. Mám ��������������������������������������������

12. Děkuju. – ����������������������������������

1. Dobrý den.

– ������������������������������������������������������������������� Dobrý den.

2. Doplňte písmena.

9/1

ě (2x) | í | u | á | o | e | ou | ř | š | k 1. Dě...uju.

5. Ml...víte anglicky/rusky/německy?

9. R...zumíte?

2. Pros...m.

6. Co znamen...?

10. T...ší m...

3. N...rozumím. 4. Jak se ...ekne

7. Ještě jedn..., prosím! ?

8. Jak se to pí...e?

3. Co je to? 10/2

tramvaj | infocentrum | supermarket | škola | autobus | taxi/taxík | restaurace | kino

kino 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lekce 1 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

5


4. Podívejte se na fotografie. Jaká je to situace? Formální (F), nebo neformální (NF)?

12/9

Například: Myslím, že situace A je neformální.

A NF ......

B

......

C

......

D

......

E

F

......

G

......

H

......

......

5. Jaké výrazy použijete v této situaci? Co je formální a co je neformální?

12/9

Dobrý den. | Čau. | Měj se hezky. | Co děláš? | Odkud jste? | A vy? | Co děláte? | Mějte se hezky. | Ahoj. | Díky. Na shledanou. | Odkud jsi? | A ty? | Děkuji. Ve formální situaci říkáme...

V neformální situaci říkáme...

Dobrý den.

Ahoj.

6. Jak oslovíte tyto lidi? Vy, nebo ty? Diskutujte.

Simona, 8 let

Patrik, 42 let

Monika, 17 let

12/9

Tomáš, 74 let

Hana, 56 let

7. Procvičujte další pozdravy. Doplňte. 12/9

Dobrou noc. | Dobrý večer. | Dobré ráno.

1.

������������������������������������������������������������������������������������������

2.

������������������������������������������������������������������������������������������

8. Jak budete reagovat? Spojte. 1. Ahoj. 2. Dobrý den. 3. Odkud jste? 4. Co děláte? 5. Děkuju. 6. Na shledanou. 6

A. Dobrý den. B. Na shledanou. C. Jsem z Austrálie. D. Čau. E. Prosím. F. Jsem profesor.

Lekce 1 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

3.

������������������������������������������������������������������������������������������

12/9


9. Co říkají Eva a Tom? Co říkají Tom a Marina? Doplňte 2 dialogy. jsem

| děláš

taky. |

| Odkud student |

| z Bulharska. | Děkuju. Těší mě. | Na shledanou. |

|

To nic. vy

Dialog 1 1.

Dialog 2 1.

Dobrý den.

Čau.

Dobrý den.

Ahoj.

Já jsem Eva Hanušová.

Já . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tom.

Já jsem Thomas Brown.

Já jsem Marina.

Těší mě.

Odkud jsi?

....................................

Těší mě. ...................................

12/10

Jsem z Austrálie. A ty? jste?

Jsem z Austrálie.

Jsem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.

Aha, to je zajímavé.

Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

2.

Jsem studentka. A ty?

Co děláte?

Já jsem taky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jsem student. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? Jsem učitelka.

3. Au.

3.

Promiň. .

.....................................

..................................

Prosím.

4.

4.

Měj se hezky. Čau.

Mějte se hezky.

Ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ahoj.

Vy taky. Na shledanou. .....................................

12/10

10. Spojte části vět. 1. Já jsem 2. Těší 3. Co 4. Odkud 5. Jsem z 6. Jsem 7. Mějte se

A. jste? B. hezky. C. mě. D. Eva Hanušová. E. České republiky. F. děláte? G. učitelka.

11. Vymyslete a napište formální a neformální dialog.

12 +

A. ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ...........................................................................................

B. ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ...........................................................................................

Lekce 1 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

7


12. Doplňte osobní zájmena k obrázkům. |

ty

my

|

oni

|

vy (plurál)

|

on

|

|

ona

to

|

|

13/ TAB1

vy (formální singulár)

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Najděte 7 dalších osobních zájmen (já, ty…)

13/ TAB1

W

Z

P

Ř

D

B

Q

O

S

Q

N

Č

Z

O

CH

Ď

T

O

T

F

O

T

Y

S

W

N

U

L

U

Q

T

N

W

Z

S

R

G

N

M

W

C

Š

X

I

N

R

M

Y

I

Č

P

P

E

U

V

Ř

O

N

A

G

M

X

B

T

V

X

P

X

R

A

W

P

Y

K

Ž

X

H

D

Ř

Ž

M

C

Z

Š

Q

H

J

Á

P

G

13/ TAB2

14. Procvičujte sloveso být. Doplňte tabulku. být já ty

jsi

ona, ona, to my

není jsme

vy oni

15. Procvičujte sloveso být. Doplňte. jsem/nejsem 1. (já) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . student. 2. (ty) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . studentka? 3. Tom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z Austrálie. 4. (my) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z Británie. 5. (oni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z České republiky. 6. Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z Bulharska. 7. Odkud (vy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

nejsou

16. Procvičujte sloveso být. Vyberte, co je správně. 12/9

1. Já jsem / jsme Eva. 2. My nejsou / jsme z Anglie. 3. Oni jsou / jste z Ukrajiny. 4. Ty jste / jsi student? 5. Vy jste / nejsi učitelka? 6. Odkud jste / je Tom? 7. Halina není / nejsem z Ruska. 8. Ty nejsi / není z České republiky?

13/ TAB2

8. Odkud (ty) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

17. Procvičujte negativní formy slovesa být. Pište věty jako negativní. Například: To je hotel. – To není hotel.

1. Já jsem Tom. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. To je profesor. – ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3. Ty jsi student. – ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4. Marina je z Austrálie. – ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5. Tom je z České republiky. – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6. Tom a Eva jsou studenti. – ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7. Vy jste studentka? – ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8. To je škola. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Jsme z Bulharska. – ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8

Lekce 1 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

13/ TAB2


18. Procvičujte sloveso dělat. Spojte. 1. já 2. ty 3. on, ona, to 4. my 5. vy 6. oni

13/ TAB3

A. dělají B. děláme C. dělám D. děláš E. děláte F. dělá

13/ TAB3

19. Procvičujte slovesa být a dělat. Analyzujte formy. Doplňte kdo. já 1. dělám – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. jsou – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. jsme – . . . . . . . . . . . . .

16. není – . . . . . . . . . . . . . . .

2. jsem – . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. dělají – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. neděláš – . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. děláš – . . . . . . . . . . . . . . .

3. jste – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. nejsem – . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. děláte – . . . . . . . . . . . . . .

18. dělá – . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. děláme – . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. jsi – . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. nejsou – . . . . . . . . . . . . . .

19. nejsi – . . . . . . . . . . . . . . . .

5. je – . . . . . . . . . . . . . . . .

10. nedělám – . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. nejste – . . . . . . . . . . . . . . .

20. dělají – . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13/ TAB3

20. Procvičujte slovesa dělat, rozumět a pracovat. Doplňte tabulku. dělat já

rozumět

pracovat

dělám

pracuju (pracuji)

ty on, ona, to my

rozumí děláme

pracujeme

vy

rozumíte

oni

dělají

rozumí (rozumějí)

pracujou (pracují)

21. Procvičujte slovesa dělat, rozumět a pracovat. Vyberte, co je správně. 1. Eva pracuje / pracovat / pracujeme ve škole. 2. Promiňte, nerozumím / nerozumíš / nerozumět. 3. Co dělá / děláte / dělají Tom? 4. (Já) pracujeme / pracuju / pracujete na univerzitě.

5. (My) rozumím / rozumíme / rozumí česky. 6. (Ty) pracujete / pracuješ / pracujou tady? 7. Co děláš / děláte / dělají Tom a Marina? 8. Tom a Marina rozumím / rozumí / rozumíte.

22. Procvičujte slovesa. Napište je ve správné formě. jsem

13/ TAB3

1. já – být . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. já – dělat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. vy – dělat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. on – dělat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. ty – pracovat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. ty – rozumět . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. ona – rozumět . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. oni – dělat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. ona – pracovat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. my – pracovat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. oni – být . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. ty – být . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. vy – být . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. on – rozumět . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. my – dělat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Procvičujte slovesa mluvit a studovat. Doplňte tabulku. já

mluvit

studovat

mluvím

studuju (studuji)

13/ TAB3

13/ TAB3

ty on, ona, to

mluví

my vy oni

mluví

24. Vyberte, co je správně.

studujou (studují)

13/ TAB3

1. Eva mluví / mluvit / mluvíš česky. 2. Marina a Tom studujete / studujeme / studujou. 3. Tom nemluvit / nemluví / nemluvím dobře česky. 4. Tom studovat / studujete / studuje na univerzitě. 5. (Já) studujeme / studuju / studovat. 6. (My) mluvíš / mluvíme / mluvíte rusky. 7. Co studovat / studuješ / studuje Marina? 8. (Já) mluvím / mluvíme / mluvit dobře česky. Lekce 1 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

9


25. Procvičujte -uj slovesa. Analyzujte formy. Doplňte kdo. oni 1. pracujou – . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. studujou – . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. studuje – . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. studuju – . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. pracuješ – . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. studuješ – . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. studujeme – . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. pracujete – . . . . . . . . . . . . . . . .

5. pracuju – . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. pracuje – . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13/ TAB3

13/ TAB3

26. Procvičujte -uj slovesa. Napište je ve správné formě. 1. já – pracovat – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pracuju

6. my – studovat – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. on – pracovat – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. oni – studovat – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. oni – pracovat – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. já – studovat – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. vy – pracovat – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. vy – studovat – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. ty – pracovat – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. ona – studovat – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27. Tvořte věty se slovesy dělat, rozumět, pracovat, mluvit a studovat. Doplňte vhodné sloveso. studuje

1. Tom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na univerzitě.

5. Učitelka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ve škole.

2. Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? Jsi student?

6. Tome, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na univerzitě?

3. Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? Jste učitelka?

7. (Já) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dobře anglicky.

4. Tome, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . česky?

8. Eva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . česky.

13/ TAB3

13/ TAB3+

28. Zopakujte si slovesa, která znáte. Doplňte minidialogy. mluví | jste (2×) | jsi | pracuju | jsem (2×) | nejsem | mluvíš | nejste | je | nemluvím | děláš | pracujete | studuju Dialog 1

Dialog 4

Vy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . učitelka?

................................

Ano, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tady ve škole.

Ano, Eva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z České republiky.

Ne, já tady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dialog 2

Dialog 5

Dialog 8

Ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . česky?

Vy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z Polska?

Promiňte, nerozumím.

Ne, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dobře česky.

Ano, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z Varšavy.

Aha, vy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z České republiky?

Dialog 3

Dialog 6

Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Tome?

Ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . student?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . student.

Ne, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29. Kdo je to? Napište profese správně. Například: SRPOTOCEV – sportovec

1. PROADČAV – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. MANAREŽKA – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. CEVĚD – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. KÍČNÍŠ – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. ČASIH – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. ŘEDÚINCE – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. ZÁKPĚV – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. KLÍUČEZKA – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. LĚDNÍK – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. AKČEREH – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. LUČETIKA – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. OPLICISTKA – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Lekce 1 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

Dialog 7 Eva dobře česky?

Vy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tady ve škole?

14/2


30. Co kdo dělá? Doplňte profese.

14/2

ava 1. Dan je p. .ro . . . .d . . . . . . . . .č.

2. Mia je h. . .r. . .čka.

3. Petra je l. . .k. . .ř. . . . . ..

4. Olga je u. . .it. . . . . .ka.

5. Petr je v. . .d. . .c.

6. Ella je m. . .n. . .žer. . . . . ..

7. Max je s. . .ort. . . . . . . . .c.

8. Marta je p. . .l. . .cis. . . . . . . . ..

9. Iva je u. . .l. . .zeč. . . . . ..

10. Inna je ú. . . . . .d. . . . . .c. . ..

11. Leoš je d. . .l. . . . . .k.

12. Libor je z. . .ě. . . . . .k.

14/2

31. Jaké profese znáte? Doplňte tabulku.

doktor

doktorka

politik manažerka ekonom profesorka asistentka úředník sportovec

32. Procvičujte sloveso být. Napište ho ve správné formě.

14/2

Například: Eva (nebýt) studentka. Eva (být) učitelka. – Eva není studentka. Eva je učitelka.

1. Maike (nebýt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . učitelka. Maike (být) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . manažerka. 2. Tadeusz (nebýt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dělník. Tadeusz (být) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . policista. 3. Marina (nebýt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . učitelka. Marina (být) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . studentka. 4. Tom (nebýt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ekonom. Tom (být) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . student. 5. Zuzana a Marek (nebýt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z Ruska. Zuzana a Marek (být) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z Česka. 6. Ichiro a Midori (nebýt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z USA. Ichiro a Midori (být) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z Japonska. 7. Mike a Simon (nebýt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z Austrálie. Mike a Simon (být) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z Anglie. 8. Alicia a Verónica (nebýt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. z Francie. Alicia a Verónica (být) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z Itálie. 9. Ty (nebýt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . asistent? Ty (být) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . doktor? 10. Vy (nebýt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . manažerka? Vy (být) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . profesorka? Lekce 1 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

11


33. Procvičujte intonaci otázky. Přečtěte nahlas.

14/2

1. To je student? – Ano. 2. To je lékař? – Ne. 3. Marina je z Bulharska? – Ano. 4. Tom je taky z Bulharska? – Ne. 5. Co děláš? – Jsem student. 6. Co děláte? – Jsem manažer. 7. Odkud jsi? – Z Německa. 8. Odkud jste? – Z Ruska.

34. Označte, kdo to říká. Eva (E), Maike (M), nebo Tadeusz (T)?

14/3

1. Těší mě, paní Wolf – nebo Wolfová?

E

M

2. To je pan Tadeusz Dombrowski a to je paní Maike Wolf.

×T

E

M

T

3. Já jsem z Polska.

E

M

T

4. Promiňte, Maike, ale vy nejste doktor, vy jste doktorka.

E

M

T

5. To je jedno. Těší mě, pane Dombrowski.

E

M

T

6. To je náhoda, já jsem taky doktor!

E

M

T

7. Jsem z Německa. A vy?

E

M

T

8. Aha, takže já jsem doktorka. Můžeme si tykat?

E

M

T

9. Jsem doktor. A vy?

E

M

T

14/3

35. Seřaďte dialog (1–15). 4.

Odkud jste?

Já jsem z Polska.

Jsem doktor. A vy?

Aha, a co děláte? 1.

Odkud jste? 13. 7.

To je pan Tadeusz Dombrowski a to je paní Maike Wolf.

Aha, takže já jsem doktorka. Můžeme si tykat?

Těší mě, paní Wolf – nebo Wolfová?

To je náhoda, já jsem taky doktor!

A já jsem Maike.

Jsem z Německa. A vy?

To je jedno. Těší mě, pane Dombrowski.

Promiňte, Maike, ale vy nejste doktor, vy jste doktorka.

5.

Promiňte, nerozumím. Ještě jednou, prosím.

Určitě. Já jsem Tadeusz.

14/TAB

36. Doplňte. Jak se máte/máš? – | Špatně. | Dobře. | Ujde to.

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

37. Co říkáme, když se seznamujeme? Doplňte minidialogy. Dialog 1

Dialog 4

Dobrý den, promiňte, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anglicky?

Odkud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

Ano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anglicky a německy.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z Polska.

Dialog 2 Vy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pan Dombrowski? Eee... Promiňte, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ještě jednou, prosím. Dialog 3 Ahoj, jak se máš? .............................................

12

Lekce 1 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

Dialog 5 Pracujete, nebo studujete? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . matematiku na univerzitě.

Dialog 6 ..................................

rusky?

Ne, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mluvím jenom česky.


38. Jaké je to číslo? Doplňte.

15/1

sedm | pět | nula | šest | devět | jedna | dva | osm | čtyři | tři 0

1

2

3

4

6

7

8

9

nula 5

39. Najděte čísla 0–10.

15/1

M

J

E

D

N

A

S

Š

E

S

T

P

I

R

O

A

G

H

D

E

T

I

I

U

O

P

N

P

L

S

D

E

V

Ě

T

B

Z

S

CH

F

J

U

R

E

M

M

X

C

D

O

D

V

A

Y

L

O

L

F

G

M

N

B

S

A

S

E

I

G

Q

W

P

A

T

P

N

T

Á

E

O

D

E

S

E

T

K

D

Q

Ň

Ě

H

Ř

Y

D

P

T

N

E

X

E

I

Í

C

V

T

F

I

X

M

Ú

R

G

Č

T

Y

Ř

I

D

Ě

K

T

O

B

A

M

N

CH

J

T

W

Z

Ó

A

P

L

R

15/1

40. Procvičujte čísla 0–10. Napište podle modelu. Například: dva – 2

1. šest – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. tři – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. deset – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. čtyři – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. nula – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. osm – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. jedna – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. sedm – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. pět – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. devět – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

41. Je to dobře? Opravte, co není dobře. Například: tři – jedna = dva dva + dva = pět čtyři

1. šest + dva = devět

7. jedna + tři = šest

2. sedm + tři = osm

8. devět – tři = šest

3. nula + dva = tři

9. osm – čtyři = pět

4. pět – tři = dva

10. deset – šest = čtyři

5. deset – devět = jedna

11. devět – pět = tři

6. čtyři + šest = deset

12. dva + osm = deset

15

42. Počítejte s + (plus) a – (mínus). Pak pracujte v páru. Ptejte se a reagujte podle modelu. Například: 3 + 4 = 7 – Kolik je tři plus čtyři? – Sedm.

1. 5 + 5 = . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 0 + 2 = . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. 10 – 7 = . . . . . . . . . . . . . . . .

10. 5 – 5 = . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 7 – 1 = . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 8 – 4 = . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. 5 + 1 = . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. 6 – 3 = . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 4 + 4 = . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2 + 2 = . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. 1 + 6 = . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. 3 + 5 = . . . . . . . . . . . . . . . .

43. Spojte. 1. deset 2. osm 3. pět 4. tři 5. jedna 6. nula 7. sedm 8. devět

15/2 A. 0 B. 1 C. 8 D. 10 E. 5 F. 7 G. 9 H. 3

44. Čtěte nahlas e-mailové adresy. 1. kamil.novak@marimex.cz 2. penzionalfa@centrum.cz 3. vera.cermakova@optimum.com 4. autoservis@auto-kozak.eu 5. anglictina@jazyky.cz 6. simon_boll@synergie.co.uk 7. renata125@gmail.com 8. dana_hruba@lektori.cz

15/3

PAMATUJTE SI: @ . – _

= = = =

zavináč tečka pomlčka podtržítko

Lekce 1 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

13


45. Procvičujte sloveso mít. Napište ho ve správné formě. U čísla 7 a 8 doplňte vaše kontaktní údaje. 1. Jaký telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tadeusz?

15/4

2. Jaký e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maike? 3. Jaký (ty) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail? 4. (my) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . telefon 225 807 321. 5. (vy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . telefon 706 853 224, nebo 225? 6. (oni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail firma@firma.cz. 7. (já) . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. (já) . . . . . . . . . . . . . . . . . . telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46. Doplňte otázky.

15+

Jak (2×) | Co (2×) | Jaký (2×) | Odkud | Kdo

Kdo 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . je to? – To je pan Dombrowski. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . děláš? – Jsem prodavačka. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . jsi? – Jsem z Mexika. 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . máš telefon? – 777 665 901. 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . se máš? – Ujde to. 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . máš e-mail? – vdt@seznam.cz. 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . se to píše? – Vé dé té. 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . znamená „zavináč“? – Promiňte, nerozumím.

47. Vyberte správnou reakci.

15+

1. Můžeme si tykat?

3. Jsem zpěvačka.

5. Jak se máš?

a) Určitě. Já jsem Eva. b) Určitě. To je Eva.

a) Určitě. Já jsem taky herečka. b) To je zajímavé. Já jsem herečka.

a) Dobře. A ty? b) Ujde to. A vy?

2. Jsem doktorka.

4. Au!

6. Jaký máš e-mail?

a) To je náhoda. Já jsem taky doktor! b) Těší mě. Já jsem Jana Doláková.

a) Prosím. b) Promiň.

a) Mám. b) marta.jandova@centrum.cz

Pravopis 48. Doplňte a nebo á. 1. M . . . . m ot . . . . zku. 2. J . . . . jsem Ev . . . . 3. Vy jste učitelk . . . . ? – Ne, jsem studentk . . . . 4. . . . . hoj, j . . . . k se m . . . . š? 5. Jaký m . . . . š telefon?

49. Doplňte i/í nebo y/ý. 1. Dobr . . . . den.

5. Můžeme s . . . . t . . . . kat?

2. Těš . . . . mě.

6. Prom . . . . ňte.

3. To je zaj . . . . mavé.

7. To n . . . . c.

4. Nerozum . . . . m.

8. Dík . . . . !

50. Doplňte e nebo ě (= e s háčkem).

14

1. Dobrý d . . . . n.

6. Ješt . . . . jednou, prosím.

2. D . . . . kuju.

7. Jak se to píš . . . . ?

3. Co d . . . . lát . . . . ? – Jsem učit . . . . lka.

8. Co znam . . . . ná „herečka“?

4. T . . . . ší m . . . .

9. Mluvít . . . . česky?

5. M . . . . jt . . . . se h . . . . zky.

10. Odkud jst . . . . ?

Lekce 1 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT


LEKCE

2 Kde je to? 17/2

1. Co je to? Doplňte. letiště | zastávka, stanice | obchod | nádraží | náměstí | škola | nemocnice | divadlo | hotel | restaurace | kino | parkoviště

divadlo 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Co je to? Napište správně.

17/2

Například: NÁMSĚÍT – náměstí

1. TRESARACUE – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Co je od místa, kde jste teď, daleko nebo blízko? Doplňte 8 lokalit.

17/3

Například: Nádraží je daleko.

2. KOIN – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je daleko.

3. SANICTE – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je blízko.

4. LEŠTITĚ – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je daleko.

5. DLODIVA – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je blízko.

6. BOCHOD – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je daleko.

7. KŠOAL – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je blízko.

8. MOCNICENE – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je daleko.

9. NÁŽÍDRA – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je blízko. Lekce 2 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

15


4. Co je, nebo není pravda? Odpovídejte ano, nebo ne.

Ne. 1. Hledají Tom a Marina nádraží? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Je hotel daleko? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Je restaurace blízko? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Je kino taky blízko? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Je kino na náměstí? – .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Musí jet Tom a Marina vlakem? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Spojte části vět. 1. Prosím vás, nevíte, 2. Moment... Aha, 3. Hotel je blízko, asi pět 4. Musíte jet 5. Musíte jít rovně 6. Vidíte 7. Tam je

17/5 A. a pak doprava. B. minut pěšky. C. kde je tady nějaký hotel? D. ten dům? E. už vím! F. zastávka. G. autobusem.

7. Musí jet autobusem číslo jedna? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Co říkají Tom a Marina? Čtěte 3 dialogy. Vyberte a doplňte, co je správně.

17/5

1.

3.

5.

7.

a) prosím b) prosím vás

a) dobře b) doprava

a) jeden nový b) jedna nová

a) to je daleko b) to je doprava

2.

4.

6.

8.

a) jeden nový b) jedna nová

a) nevíte b) nevidíte

a) jedno nové b) jeden nový

a) zastávka b) letiště

Dialog 1

prosím vás

Tom: Dobrý den, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nevíte, kde je tady nějaký hotel? Paní: No, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hotel je odtud asi pět minut pěšky. Musíte jít rovně a pak 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dialog 2 Marina: Dobrý den, prosím vás, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , kde je tady nějaká dobrá restaurace? Pán: Hm, nevím. Moment... Aha, už vím! 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . restaurace je tady blízko. Musíte jít zpátky a pak doleva. Dialog 3 Tom: Dobrý den, prosím vás, je tady nějaké kino nebo divadlo? Paní: 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . moderní kino je na náměstí, ale 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Musíte jet jedničkou. Marina: Eee... Jedničkou? Promiňte, nerozumím. Paní: Autobusem číslo jedna. Vidíte ten dům? Tam je 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Jaké to je? Rozlišujte maskulinum, femininum a neutrum. Doplňte -ý, -á nebo -é.

18/TAB

Například: nový moderní supermarket

1. nov. . . . . moderní obchod

10. nov. . . . . moderní stanice

2. nov. . . . . moderní škola

11. nov. . . . . moderní autobus

3. nov. . . . . moderní restaurace

12. nov. . . . . moderní auto

4. nov. . . . . moderní divadlo

13. nov. . . . . moderní hotel

5. nov. . . . . moderní letiště

14. nov. . . . . moderní nádraží

6. nov. . . . . moderní nemocnice

15. nov. . . . . moderní kino

7. nov. . . . . moderní zastávka

16. nov. . . . . moderní metro

8. nov. . . . . moderní náměstí

17. nov. . . . . moderní supermarket

9. nov. . . . . moderní parkoviště

18. nov. . . . . moderní vlak

8. Co je to? Doplňte.

19/8

doprava | zpátky | rovně | nahoru | dolů | doleva

rovně

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lekce 2 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


9. Doplňte správné slovo. 1. Prosím vás, kde je hotel? – Musíte jít

19/9

nahoru.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Prosím vás, kde je nemocnice? – Musíte jít

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Prosím vás, kde je parkoviště? – Musíte jít

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Prosím vás, kde je nádraží? – Musíte jít

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Prosím vás, kde je pošta? – Musíte jít

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Co je to? Doplňte.

19/10

metro | autobus | auto | vlak | tramvaj | taxi, taxík

vlak 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Jak musíte jet? Doplňte správné formy.

19/11

1. Musíte jet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (metro). 2. Musíte jet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (auto). 3. Musíte jet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (taxík). 4. Musíte jet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (vlak). 5. Musíte jet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (autobus). 6. Musíte jet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (tramvaj).

12. Řekněte, jak kdo jde nebo jede.

19/11

Například: Martin jede na kole. Honza a Iva jedou...

1. Martin

2. Honza a Iva

3. Filip

4. Petra

5. Zina a Ivan

6. Věra a Karel

7. Hana a Josef

8. Bob, Mia a Dan Lekce 2 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

17


13. Doplňte minidialogy.

19/12

nevíte | jet (2x) | Vidíte | nemluvím | prosím (2x) | je (2x) | nevím | jít | musíte | mluvíte Dialog 1

nevíte Prosím vás, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , kde je nádraží? To je daleko. Musíte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autobusem.

Dialog 4 Dobrý den, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vás, nevíte, kde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nemocnice? Ne, bohužel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dialog 2 Prosím vás, kde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tady nějaký obchod

Dialog 5

nebo supermarket?

Dobrý den, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vás, kde je Národní divadlo?

Supermarket? Musíte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tři stanice

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jít rovně a pak doprava.

autobusem číslo 3 a pak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . asi 5 minut pěšky.

Dialog 6 Prosím vás, nevíte, kde je stanice Anděl?

Dialog 3

Ano, vím. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ten nový moderní

Prosím vás, kde je tady nějaký hotel?

dům? Tam je vchod.

Promiňte, nerozumím. ������������������������������������������������������������������������ moc česky. Aha, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anglicky?

14. Turista se ptá na nějaké místo tam, kde bydlíte. Napište dialog. Používejte následující výrazy. Turista:

Vy:

Prosím vás, kde je... Je to daleko?

To je blízko/daleko. To je tady/tam. Je to odtud asi 5, 10... minut pěšky/autobusem/tramvají... Musíte jet... a pak... / Musíte jít...

19/12

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

20/2

15. Kde co je? Doplňte podle instrukcí. Například: Škola je vpravo nahoře.

škola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Kino je vlevo dole. 2. Zastávka je uprostřed. 3. Kancelář je vlevo nahoře. 4. Nemocnice je vpravo dole.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20/TAB

16. Vyberte, co je správně. 1. Divadlo je vlevo / doleva. 2. Náměstí Míru je vpravo / doprava. 3. Musíte jít vpravo / doprava. 4. Hotel Ariel je nahoře / nahoru. 5. Prosím vás, kde je kino? – Musíte jít vlevo / doleva.

18

Lekce 2 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Kino Atlas je vlevo / doleva. 7. Musíte jít rovně a vpravo / doprava. 8. Restaurace Duo je dole / dolů ? 9. Kancelář je nahoře / nahoru. 10. Musíte jít dole / dolů.


17. Co píše Marina kamarádce Adéle? Kdo nebo co je na fotografii?

21/2

Karlův most a řeka Vltava | pivo, guláš a knedlíky | Marina a Tom ve škole | Marina v práci | moderní metro | Pražský hrad

Marina v práci.

1. To je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. To je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. To jsou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. To je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. To je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. To je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21/2

18. Doplňte e-mail. Vinohradská 17 | jako asistentka | se mám | Bydlím | restaurace | chutná mi | Moje učitelka | v restauraci | Jsem ráda nechutnají mi | moc sympatický | Líbí se mi

marina.kazakova@seznam.cz

adela.vanickova@centrum.cz Ahoj!

Ahoj Adélo,

se mám jak se máš? Já 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dobře. Jsem teď v České republice a bydlím v Praze. Pracuju ve firmě Ekoservis. Je to mezinárodní ekologická organizace. Pracuju v kanceláři 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v centru. To je fajn, protože všechno je blízko. Můj dům je starý, ale hezký. Vzadu je velký park

a dole je docela dobrá 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Problém je, že 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je někdy diskotéka a je tam hluk, ale to není tak často. Učím se česky. 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . se jmenuje Eva Hanušová. Ve škole jsou studenti z Evropy, z Afriky, z Asie a z Ameriky. Jeden student je 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. Je z Austrálie a jmenuje se Tom.

8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , že jsem tady! Praha je moc hezká. Je to historické město, ale je tady moderní metro. 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . řeka Vltava, Pražský hrad a Karlův most. Mám jenom jeden problém: 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

knedlíky

! Ale 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . české pivo a líbí se mi tady

.

Měj se hezky, Marina P. S. Tady je moje nová adresa: Marina Kazakova 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120 00 Praha 2 Česká republika

Lekce 2 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

19


19. Co píše Marina v e-mailu? Spojte otázky a odpovědi. 1. Jak se Marina má? 2. Kde bydlí? 3. Kde pracuje? 4. Pracuje jako manažerka? 5. Proč je ráda, že bydlí v centru? 6. Jaký problém je dole v restauraci? 7. Učí se Marina anglicky? 8. Líbí se jí Praha? 9. Co jí nechutná? 10. Co jí chutná?

22/4

A. Knedlíky. B. Všechno je blízko. C. Dobře. D. Je tam hluk. E. V Praze, v centru. F. Ve firmě Ekoservis. G. Ne, jako asistentka. H. Pivo. I. Ne, učí se česky. J. Ano, líbí.

POZOR: učím se, učíš se, učí se...

20. Co píše Marina v e-mailu? Spojte věty. 1. Bydlím 2. Dům, kde bydlím, 3. Dole je 4. Ekoservis je mezinárodní 5. Moje učitelka se jmenuje 6. Tom je 7. Praha je 8. Metro je

22/4

A. docela dobrá restaurace. B. v Praze. C. Eva Hanušová. D. organizace. E. je starý, ale hezký. F. moderní. G. moc sympatický. H. historické město.

21. Co píše Marina v e-mailu? Tvořte věty. Pozor na druhou pozici reflexivního se !

22/4

Například: se / jak / Ireno, / máš / ahoj – Ahoj Ireno, jak se máš?

1. dobře / já / mám / se – ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2. tady / líbí / mi / se – ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3. pracuju / Ekoservis / ve / firmě – ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4. učím / česky / se – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5. Eva / naše / se / učitelka / Hanušová / jmenuje – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6. chutná / pivo / mi – ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7. jsem / tady / ráda, / jsem / že – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8. se / měj / hezky – �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

22. Jaké výrazy Marina používá? Doplňte koncovky adjektiv.

22/4

Například: nov… adresa – nová adresa

1. mezinárodn . . . . ekologick . . . . organizace 2. dům je star . . . . , ale hezk . . . . 3. docela dobr . . . . restaurace

4. velk . . . . park 5. sympatick . . . . student 6. Praha je moc hezk . . . .

23. Co se vám líbí? Co vám chutná? Vyberte, co je správně. 1. Líbí se mi / Chutná mi české pivo. 2. Líbí se mi / Chutná mi Praha. 3. Líbí se mi / Chutná mi ta nová restaurace. 4. Líbí se mi / Chutná mi Pražský hrad. 5. Líbí se mi / Chutná mi Karlův most. 6. Líbí se mi / Chutnají mi knedlíky. 7. Líbí se mi / Chutná mi můj dům. 8. Líbí se mi / Chutná mi řeka Vltava.

24. Spojte opozita. 1. tady 2. blízko 3. nahoře 4. vpravo, napravo 5. starý 6. dobře 7. moderní 20

22+ A. dole B. vlevo, nalevo C. daleko D. tam E. historický F. nový G. špatně

Lekce 2 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

7. historick . . . . město 8. modern . . . . metro 9. česk . . . . pivo

22/TAB


25. Opakujte slovesa, která znáte. Doplňte 1. osobu sg. (já-formu) a přeložte je do vašeho jazyka. 1. osoba sg. (já-forma)

22+

váš jazyk

jsem

být dělat rozumět mluvit pracovat studovat mít hledat vidět vědět muset bydlet

26. Procvičujte sloveso být a -á slovesa. Doplňte tabulku.

22+

být

dělat

mít

hledat

jsem

dělám

mám

hledám

jsou

dělají

mají

hledají

ty on, ona, to my vy oni

27. Procvičujte slovesa být, dělat, mít a hledat. Napište je ve správné formální a neformální formě.

22+

Například: Jaký ... telefon? – Jaký máte telefon? Jaký máš telefon?

formální otázka (vy-forma):

neformální otázka (ty-forma):

1. Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? Jste studentka?

1. Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? Jsi studentka?

2. Jak se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

2. Jak se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

3. Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? Hotel, nebo penzion?

3. Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? Hotel, nebo penzion?

4. Jaký . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail?

4. Jaký . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail?

5. Odkud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

5. Odkud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

28. Procvičujte -í slovesa. Doplňte tabulku.

22+

rozumět

mluvit

muset

vidět

vědět

bydlet

učit se

rozumím

mluvím

musím

vidím

vím

bydlím

učím se

rozumí (-ějí)

mluví

musí (musejí)

vidí

ví (vědí)

bydlí

učí se

ty on... my vy oni

Lekce 2 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

21


29. Procvičujte slovesa rozumět, mluvit, muset, vidět, vědět a bydlet. Vyberte, co je správně. 1. Tom mluvit / mluví / mluvíte anglicky. 2. Prosím vás, nevím / nevíš / nevíte, kde je nemocnice? 3. Sandra neví / nevíme / nevědět, kde je metro. 4. Škola je daleko. Muset / Nemusíme / Musíte jet tramvají. 5. (My) rozumím / rozumíme / rozumí česky. 6. Vidíte / vidím / vidět ten zelený dům? Tam je vchod. 7. (Já) nevidí / nevidím / nevidíme ten dům. 8. Promiňte, nemluvím / nemluvíš / nemluvit moc česky. 9. Tome, vím / víš / ví, kde je nádraží? 10. Promiňte, (my) nerozumím / nerozumíme / nerozumět. 11. Kde bydlíš / bydlí / bydlet Marina?

30. Procvičujte slovesa rozumět, mluvit, muset, vidět, vědět a bydlet. Napište je ve správné formě. mluvíš 1. ty – mluvit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. ty – bydlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. on – rozumět . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. on – vidět . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. my – vidět . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. my – rozumět . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. já – vědět . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. ona – muset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. my – muset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. já – mluvit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. ty – rozumět . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. oni – muset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. ona – bydlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. vy – bydlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. já – vidět . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. ty – vidět . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. vy – vědět . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. já – muset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31. Procvičujte -uj slovesa. Doplňte tabulku. já

pracovat

studovat

pracuju (pracuji)

studuju (studuji)

pracujou (pracují)

studujou (studují)

22+

22+

22+

ty on, ona, to my vy oni

32. Procvičujte všechna slovesa. Vyberte, co je správně. 1. Promiňte, nevím / nerozumím / nevidím, kde je hotel. 2. Marina mluví / musí / ví česky. 3. Prosím vás, nevidíte / nevíte / nemusíte, kde je kino Ostrov? 4. To je daleko. Musíte / mluvíte / víte jet metrem. 5. Nevím / Nemluvím / Nevidím nádraží. 6. Tom ví / rozumí / hledá obchod. 7. Hana rozumí / vidí / ví, kde je divadlo. 8. Hledám / Bydlím / Rozumím v Praze. 9. Hledám / Pracuju / Rozumím ve škole. 10. Studuju / rozumím / vím tady.

33. Spojte věty. 1. Doktor pracuje 2. Mluvím dobře 3. Hledám 4. Nevím, 5. Vidíš ten bílý 6. Bydlím 7. Je to daleko. Musíte 8. Co 9. Studuju 10. Jaký máš

34. Procvičujte všechna slovesa. Napište je ve správné formě. pracuje

1. Jana (pracovat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ve firmě Prodex.

2. Daniel (mít) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . telefon 608 224 091. 3. Jan (rozumět) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anglicky. 4. Irena (nemluvit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . francouzsky. 5. Adam (bydlet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v Brně. 6. Martin (vidět) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dům. 7. Karel (nevědět) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , kde je tady nádraží. 8. Romana (být) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z Německa. 9. Leoš dobře (rozumět) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . česky. 10. Patrik (nebýt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z USA. 22

Lekce 2 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

22+ A. česky. B. kde je pošta. C. v centru. D. v nemocnici. E. hledáte? F. jet autobusem číslo 92. G. hotel Golf. H. moderní dům? I. e-mail? J. na univerzitě.

22+


35. Zapište čísla do tabulky. Rozdělte je podle koncovek.

23/2

padesát | šest | šest set | dvacet | devět | osm set | nula | patnáct | deset | osmdesát | šestnáct | dvanáct | osmnáct jedenáct | čtrnáct | čtyřicet | devatenáct | třicet | pět set | dvě stě | sedm | tři sta | čtyři sta | dva 0–10

-náct

-cet

-desát

šest

stě

sta

set

padesát

36. Pište čísla podle modelu.

23/4

Například: dvě stě osmdesát sedm – 287

1. osm set devadesát čtyři – . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. devět set sedmdesát osm – . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. čtyři sta dvacet sedm – . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. tisíc tři sta devatenáct – . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. sedm set osmdesát pět – . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. šest set osmdesát jedna – . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. pět set sedmdesát čtyři – . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. deset tisíc sto padesát čtyři – . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. čtyři tisíce dvě stě padesát jedna – . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. sedm set sedmdesát sedm – . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37. Pište čísla podle modelu.

23/4

Například: 4 926 – čtyři tisíce devět set dvacet šest

A. 1 456 – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. 7 327 – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. 2 680 – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. 3 054 – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. 5 680 – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F. 8 080 – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G. 1 067 – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 6 540 – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. 9 205 – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38. Procvičujte čísla 0–1 000. Najděte 10 čísel.

23

P

Č

T

Y

Ř

I

X

S

T

O

A

I

Ř

Š

B

Q

Z

W

Ř

S

T

Y

D

E

S

E

T

D

I

Š

N

R

V

D

Ř

B

R

S

C

T

Á

M

A

E

Ž

X

Í

A

E

I

C

A

C

S

D

E

V

Ě

T

S

T

E

E

Á

Š

Y

Ž

Č

B

Í

P

A

T

T

N

Č

É

T

Ř

C

X

B

G

Q

J

H

Č

Í

Ě

N

D

E

V

A

D

E

S

Á

T

R

39. Doplňte minimálně 1 další číslo.

23

Například: pět, deset, patnáct, ... – pět, deset, patnáct, dvacet

1. tři, šest, devět, ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2. šedesát, padesát, čtyřicet, ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3. sto, dvě stě, tři sta, ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4. čtyři, osm, dvanáct, ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5. deset, osm, šest, ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6. sedm, čtrnáct, dvacet jedna, ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7. dvacet pět, padesát, sto, . ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Lekce 2 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

23


40. Jste turista/turistka a něco hledáte. Ptejte se a reagujte podle modelu. Část A je tady, část B najdete v Klíči.

23/7

Například: Jak daleko je nádraží? – ... metrů.

NÁD RAŽ Í

..........

POL ICIE ČR

400 m

NÁ MĚ ST Í RE PU BL IK Y

..........

SUPERM ARKET

100 m

NEMOCN ICE

..........

RES TAU RAC E

80 m

AUTO BUSO VÉ NÁDR AŽÍ

..........

HOTEL ***

200 m

23/7

41. Kde co je? Čtěte nahlas adresy.

Česká pošta Jindřišská 14 110 00 Praha 1 tel.: 221 131 445 24

Policie Brno Běhounská 105/1 602 00 Brno tel.: 974 624 403

Lekce 2 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

Magistrát Olomouc Horní náměstí 583 779 11 Olomouc tel.: 585 513 111

Pivovar Plzeň U Prazdroje 7 304 97 Plzeň tel.: 377 062 888


42. Kde to můžete slyšet? Spojte otázky a lokality. 1. Ještě jednou pivo! 2. Já jsem nová studentka. 3. Kolik stojí lístek do Brna? 4. Nevíte, kde je paní doktorka? 5. Prosím vás, máte lístky na film Hobit?

23/7+

A. na nádraží B. v restauraci C. ve škole D. v kině E. v nemocnici

43. Co je to? Kolik to stojí?

23/7+

lístek do kina | lístek na koncert | lístek na vlak (= jízdenka) | lístek na tramvaj (= jízdenka)

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pravopis 44. Doplňte ú nebo ů. Kde obvykle píšeme ú? Na začátku slova, nebo uprostřed? 1. To je . . . . .ředník.

4. Vidíte ten d. . . . .m?

2. To je . . . . .řednice.

5. Musíte jít dol. . . . .

3. To je . . . . .řad.

6. Stanice M. . . . .stek je blízko.

45. Doplňte e nebo ě. 1. Musíte jít rovn. . . . .

7. Je to asi pět minut p. . . . .šky.

2. Nevít. . . . ., kde je hotel Grand?

8. Nám. . . . .stí je uprostřed.

3. Banka je dol. . . . .

9. Praha je historické m. . . . .sto.

4. Kde je tady n. . . . .jaký supermarket?

10. Je tady m. . . . .tro.

5. Je tady n. . . . .kde blízko pošta?

11. Učím se č. . . . .sky.

6. Musíte jít dol. . . . .va.

12. Mám se dobř. . . . .

46. Doplňte i nebo í. 1. Kde je náměst. . . . . Míru?

7. Musíte jet tramvaj. . . . .

2. Hledám nádraž. . . . .

8. Bydl. . . . .m v Praze.

3. Nevíte, kde je nemocn. . . . .ce?

9. Všechno je bl. . . . .zko.

4. Pros. . . . .m vás, kde je zastávka?

10. L. . . . .b. . . . . se mi tady.

5. K. . . . .no je daleko.

11. Je tady modern. . . . . metro.

6. Musíte jet autobusem č. . . . .slo 58.

12. Nen. . . . . to často. Lekce 2 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

25


Opakování 47. Tvořte otázky. je to 1. Kdo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 2. Co ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ . ? 3. Odkud �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� . ? 4. Jaký �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� . ? 5. Jaká �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� . ? 6. Jaké �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� . ? 7. Jak ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� . ? 8. Kde �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� . ? 9. Kolik ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ . ?

48. Tvořte otázky k těmto odpovědím. Hledejte víc možností.

Jak se jmenuje vaše učitelka?

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Eva. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Dobře. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Pivo. 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Je v restauraci. 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Z Francie. 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Je nahoře. 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Ne, Jana je manažerka. 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Tady vlevo.

49. Rozdělte slova na profese, dopravní prostředky a místa. Doplňte je do tabulky. Pak vymyslete a doplňte další slova, která můžete potřebovat. dělník | hasič | kolo | lékárna | manažer | metro | letiště | auto | učitel | kino | parkoviště stanice | taxík | tramvaj | vlak | obchod | škola | divadlo | zoo | fitcentrum profese

dopravní prostředek

|

prodavač

místo

manažer

50. Opakujte fráze, které znáte. Vyberte správnou reakci.

26

1. Odkud jste?

4. Jste z Německa?

7. Co dělá Eva?

10. Au!

a) Z Anglie. b) Nejsem. c) Anglie.

a) Nejsou. b) Nejste. c) Nejsem.

a) Pracuju. b) Pracuje. c) Pracuješ.

a) Prosím. b) Promiňte. c) Ty taky.

2. Jak se máte?

5. Kde je metro?

8. Kde pracujete?

11. Promiňte.

a) Ujde to. b) James Brown. c) Praha.

a) Ano, to je metro. b) Je blízko. c) Ano, jsem.

a) Ve škole. b) Učitelka. c) Pracuje.

a) To nic. b) Těší mě. c) A vy?

3. Děkuju!

6. Kde bydlíte?

9. Mluvíte česky?

12. Mějte se hezky.

a) To nic. b) To je fajn! c) Prosím.

a) V centru. b) Z Kanady. c) Australanka.

a) Mluvíš. b) Mluvíme. c) Mluvíte.

a) A ty. b) A vy. c) Vy taky.

Lekce 2 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT


LEKCE

3 Jídlo a pití 25/3

1. Co je to? Doplňte k fotografiím. Pak pracujte v páru. Ptejte se a reagujte podle modelu. Například: Kolik stojí hranolky? – 25 korun.

bramborová polévka | pečené kuře | světlé pivo | hranolky | vanilková zmrzlina | guláš a knedlíky hovězí maso a dušená rýže | okurkový salát

40,–

25,–

135,–

38,–

hranolky

1

����������������������������������������������������������

2

3

����������������������������������������������������������

4

����������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������

98,– 19,–

120,– 5

����������������������������������������������������������

6

7

����������������������������������������������������������

22,– 8

����������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������

25/3

2. Jaké jídlo a pití znáte? Najděte 12 slov. H

S

A

L

Á

T

K

P

I

V

O

L

Z

Y

A

N

Z

M

R

Z

L

I

N

A

K

N

Ž

M

P

Y

P

X

V

A

C

F

H

R

A

N

O

L

K

Y

P

O

L

O

D

M

L

Ž

L

Z

N

R

G

I

Í

D

L

E

D

Z

A

K

Z

N

E

L

Ý

E

Z

T

O

É

Q

A

V

P

Á

A

Č

A

J

Ž

B

Z

Š

R

V

F

N

U

R

V

M

I

E

T

E

R

A

Ě

T

K

G

S

S

G

A

F

X

S

Q

K

A

J

A

C

A

C

G

H

Y

Č

W

B

R

A

M

B

O

R

Y

I

Ý

H

G

V

Í

N

O

Z

I

P

F

V

K

É

25/3

3. Jaké jídlo a pití znáte? Spojte výrazy. 1. červené 2. česneková 3. dušená 4. světlé 5. perlivá 6. pomerančový 7. smažený 8. vanilková 9. vepřové 10. zeleninový

A. rýže B. sýr C. víno D. polévka E. maso F. zmrzlina G. džus H. voda I. pivo J. salát Lekce 3 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

27


4. Spojte substantiva a příbuzná adjektiva. 1. brambory 2. česnek 3. čokoláda 4. okurka 5. ovoce 6. pomeranč 7. vanilka 8. zelenina

25/3+

A. okurkový salát B. česneková polévka C. bramborová polévka D. zeleninový salát E. vanilková zmrzlina F. čokoládová zmrzlina G. pomerančový džus H. ovocný čaj

5. Co tam nepatří?

25/3

Například: Alkoholické nápoje: bílé víno

voda

pivo

červené víno

1. Polévky: česneková perlivá bramborová gulášová 2. Maso: řízek zeleninový hovězí vepřové 3. Saláty: okurkový šopský knedlíky zeleninový 4. Dezerty: losos zmrzlina palačinky dort 5. Nápoje: voda džus dort čaj

6. Rozdělte slova do tabulky.

25/3

víno | česneková | čaj | kuře | vepřové | zmrzlina | šopský | bramborová | dort | okurkový | voda | zeleninový palačinky | gulášová | řízek polévka

maso

dezert

salát

česneková

nápoj

víno

7. Rozdělte slova podle rodu. Všimněte si koncovek nominativu sg.

26/TAB

polévka | losos | salát | čaj | zmrzlina | rýže | sýr | voda | pivo | džus | víno | maso | kapr | omáčka | kuře | zelí Maskulinum animatum

Maskulinum inanimatum

Femininum

Neutrum

polévka

8. Představte si, že chcete pochválit jídlo nebo pití. Doplňte podle modelu. Procvičujte nominativ sg. Například: ... bramborová polévka je ... – Ta bramborová polévka je dobrá.

1.

.. . . . . . . . . . . . . . .

smažený sýr je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.

. . . . . . . . . . . . . . .

bílé víno je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.

. . . . . . . . . . . . . . .

česneková polévka je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.

. . . . . . . . . . . . . . .

černé pivo je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.

. . . . . . . . . . . . . . .

smažený losos je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.

. . . . . . . . . . . . . . .

červené víno je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.

. . . . . . . . . . . . . . .

vepřové maso je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.

. . . . . . . . . . . . . . .

okurkový salát je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.

. . . . . . . . . . . . . . .

vanilková zmrzlina je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. . . . . . . . . . . . . . . . hovězí maso je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. . . . . . . . . . . . . . . . ovocný čaj je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. . . . . . . . . . . . . . . . zeleninový salát je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. . . . . . . . . . . . . . . . svíčková omáčka je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. . . . . . . . . . . . . . . . dušená rýže je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. . . . . . . . . . . . . . . . pečené kuře je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Lekce 3 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

26/6


9. Co říkáme, když něco je, nebo není dobré? Doplňte k fotografiím.

26/7

Mňam, to je dobré! | Mm, to je výborné! | Fuj, to není dobré!

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

10. Co je to? Doplňte slova do křížovky. V tajence je, co říkáme, když začínáme jíst nebo pít. Pak řekněte, co je, nebo není dobré. 3. 2.

8.

10.

7. 5. 1.

13. 11.

6.

12.

9.

14. 15.

4. CH

1

Ť

!

!

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Lekce 3 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

29


11. Co slyšíte nebo říkáte v restauraci? Spojte. 1. Co si dáte? 2. Co si dáte k jídlu? 3. Co si dáte k pití? 4. Dáte si salát? 5. Zaplatím. 6. Dáte si dezert? 7. Děkuju. 8. Zvlášť, nebo dohromady?

A. Ano. Dám si palačinky. B. Dám si Colu, pečené kuře a hranolky. C. Ne, děkuju. D. Zvlášť. E. Dáme si dvakrát guláš a knedlíky. F. Dám si černé pivo. G. 350 korun. H. Prosím.

27/3

27/5

12. Co říká číšník (Č) a co host (H)? 1. Dám si maso a knedlíky.

Č

H

2. Zvlášť, nebo dohromady?

Č

H

3. Dáte si taky nějaký dezert?

Č

H

4. Zaplatím.

Č

H

5. Já nechci polévku.

Č

H

6. Co si dáte k jídlu?

Č

H

7. Máte hranolky?

Č

H

8. Ještě něco?

Č

H

9. Dáme si hovězí maso a brambory.

Č

H

10. Co si dáte k pití?

Č

H

27/6

13. Čtěte nahlas podle modelu. Například: 2× zelený čaj – Dám si dvakrát zelený čaj.

1. 2× kávu 2. 3× limonádu 3. 4× čokoládový dort

4. 1× biftek a hranolky 5. 2× džus 6. 3× pivo

7. 2× vanilkovou zmrzlinu 8. 5× pivo a 5× limonádu 9. 1× palačinky

14. Co je v jídelním lístku? Co si dáte? Doplňte formy akuzativu sg. V jídelním lístku je:

Dám si:

1. bramborová polévka

bramborovou polévku ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. palačinky

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3. smažený sýr a brambory

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4. vanilková zmrzlina

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

5. káva

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

6. černé pivo

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7. zelený čaj

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

8. grilovaný losos a hranolky

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

9. Cola

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

10. okurkový salát

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

15. Co říkáte v restauraci? Procvičujte akuzativ sg. Například: Dám si ... (perlivá voda). – Dám si perlivou vodu.

1. Dám si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (zelený čaj). 2. Prosím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (černá káva). 3. Máte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (bílé víno)? 4. Máte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (gulášová polévka)? 5. Dáme si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (černé pivo). 6. Prosím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (zeleninová pizza). 7. Dám si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (hovězí maso). 8. Prosím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (tatarská omáčka). 9. Prosím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (čokoládová zmrzlina). 10. Dám si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (okurkový salát). 11. Dám si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (smažený kapr). 12. Máte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (grilovaný losos)? 30

Lekce 3 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

10. 2× zeleninový salát 11. 7× pizzu 12. 6× bramborovou polévku

28/TAB

28/TAB


16. Čtěte dialog nahlas. Slova v závorce a čísla použijte ve správném tvaru.

28/9

Číšník: Prosím, co si dáte? Iva a Jakub: Dáme si 2× (bramborová polévka) a 3× (rohlík). Číšník: A ještě něco? Iva a Jakub: Ano, 2× (pečené kuře) a 2× (zeleninový salát). Číšník: A dáte si brambory nebo hranolky? Iva a Jakub: 1× hranolky a 1× brambory. Číšník: A co k pití? Iva a Jakub: 1× (pivo) a 1× (Cola). Číšník: A dáte si nějaký dezert? Iva a Jakub: Ano. 2× (vanilková zmrzlina) a 2× (černá káva). Číšník: To je všechno? Iva a Jakub: Ano, to je všechno.

17. Co říkáte v restauraci? Použijete akuzativ, nebo nominativ? Vyberte, co je správně.

28/10

1. Dám si zeleninová polévka / zeleninovou polévku. 2. Kolik stojí grilovaný losos / grilovaného lososa? 3. Nemám rád vegetariánská pizza / vegetariánskou pizzu. 4. Svíčková omáčka / Svíčkovou omáčku není dobrá. 5. Kolik stojí vanilková zmrzlina / vanilkovou zmrzlinu? 6. Dáš si čokoláda / čokoládu? 7. Dáme si smažený kapr / smaženého kapra. 8. Zmrzlina / Zmrzlinu není zdravá, ale je dobrá. 9. Dáme si perlivá voda / perlivou vodu. 10. Salámová pizza / Salámovou pizzu stojí 110 korun.

18. Monika a Nella jsou v restauraci. Doplňte dialog. Použijete akuzativ, nebo nominativ? Doplňte koncovky -a, -á, -u nebo -ou.

28/10

Například: Dám si perliv. . . . . vod. . . . . – Dám si perlivou vodu.

Monika: Dobrý den, jak. . . . . máte polévk. . . . .? Číšník: Máme bramborov. . . . . a zeleninov. . . . . Monika: A kolik stojí t. . . . . zeleninov. . . . .? Číšník: Zeleninov. . . . . stojí 35. Bramborov. . . . . stojí 39. Monika: Tak my si dáme dvakrát t. . . . . zeleninov. . . . . ------

Nella: Mňam, t. . . . . polévk. . . . . je opravdu moc dobr. . . . . Monika: No, je. A nedáš si ještě dezert? Třeba zmrzlin. . . . .? Nella: A jak. . . . . mají? Monika: Vidím vanilkov. . . . . a čokoládov. . . . . Nella: Tak já si dám t. . . . . vanilkov. . . . .

28/10

19. Použijete nominativ, nebo akuzativ? Napište ve správné formě. Například: Dám si ... (černá káva). – Dám si černou kávu.

1. Dáme si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (česneková polévka). 2. To je dobrá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (perlivá voda). 3. Dám si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (černé pivo). 4. To je dobrý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (smažený sýr). 5. To je dobrá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (čokoládová zmrzlina). 6. Dám si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (čokoládový dort). 7. To je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (neperlivá voda). 8. Dneska mají . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (svíčková omáčka). 9. Dáš si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (světlé pivo)? 10. Máte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (bílé víno)? 11. Prosím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sýrová pizza). 12. Dáme si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (okurkový salát). 13. Dáte si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (vanilková zmrzlina)? 14. To je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (bramborová polévka). Lekce 3 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

31


20. Co je to? Napište správně.

28+

Například: Nemám rád IPOV. – PIVO.

1. Dáme si nějaké dobré ÍVON. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Chci nějaký dobrý REZETD. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Piju jenom DOVU. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Mám ráda KOČODÁLU. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Dáte si PAALINKČY? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Můj syn nejí POÉLKVU. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. To je dobrá LINRZMZA. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Nemám ráda NEKLÍDKY. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Piješ ráno KVUÁ, nebo JAČ? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. V neděli jíme MOSA a RBMABOYR. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............................................................................

21. Kdo je v obchodě, v restauraci a v cukrárně? Co si dají nebo co kupují? Popište obrázky. Pak doplňte dialogy.

28+

A ještě něco? Třeba nějaký dezert? | Ano. Bílé, nebo červené? | Co si dáte? | Jednou kávu. | Ještě salát, prosím. To je všechno. | Jednou pivo a jednou limonádu. | Chtěl bych dvakrát mléko a jednou tenhle sýr. Dialog 1 Číšník: Prosím, paní, co si dáte? Lori: 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Číšník: Espresso, nebo tureckou? Lori: Espresso s mlékem. Číšník: 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lori: Tak dobře, dám si zmrzlinu a palačinky se šlehačkou. Dneska nemám dietu!

1

Dialog 2 Servírka: Prosím, co si dáte? David: Jednou polévku a kuře s rýží. Servírka: A ještě něco? David: 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Servírka: Je to všechno? David: Ano, to je všechno. Dialog 3 Číšník: 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jana: Dáme si dvakrát guláš s knedlíkem. Číšník: A co k pití? Máme pivo, limonádu, džus... Pavel: 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Číšník: A ještě něco?

3

Pavel: Ne, díky. 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dialog 4 Prodavačka: Prosím? Robert: 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prodavačka: A ještě něco? Robert: Máte nějaké víno? Prodavačka: 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Robert: Tak jednou červené a jednou bílé.

22. Procvičujte slovesa. Doplňte tabulku. mít

jíst

29/TAB číst

pít

mít rád

čtu

chtít chci

ty on, ona, to

má rád/ráda

my vy oni 32

jí (jedí)

Lekce 3 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

pijou (pijí)

mají rádi

chtějí


23. Procvičujte slovesa jíst, číst, pít a chtít. Vyberte, co je správně.

29/ TAB 1, 2

1. (Já) piju / pijeme / pijou čaj. 2. Karel číst / čte / čtou jídelní lístek. 3. (My) nepiju / nepijeme / nepít alkohol. 4. Jana chce / chtít / chtějí zeleninovou polévku. 5. (Ty) nechcete / nechceš / nechtít lososa? 6. Proč Anna nepijete / nepiješ / nepije víno? 7. (Já) nejí / nejíš / nejím maso. 8. (Ty) piju / piješ / pije zelený čaj? 9. Co (ty) čtu / čteš / čtete? 10. Co (vy) chceš / chce / chcete? 11. Proč (vy) nejíš / nejíte / nejí knedlíky? 12. Max a Klára nechceme / nechcete / nechtějí kávu.

29/ TAB 1, 2

24. Procvičujte slovesa být, mít, mít rád, jíst, číst, pít a chtít. Vyberte, co je správně. 1. Pavel pije / má rád / čte jídelní lístek. 2. Mám ráda / Piju / Čtu smažený sýr. 3. Smažený sýr nechci / není / nejí zdravý. 4. Jaké čtete / jíte / máte víno? 5. Nechci / Nečtu / Nepiju řízek, jsem vegetarián. 6. Nemáme rádi / Nečteme / Nepijeme pizzu. 7. Nepije / Nejí / Nečte pivo, ale má rád víno. 8. Nepiju / Nečtu / Nejím maso, mám rád zeleninu. 9. Nečte / Nechce / Nepije polévku. 10. Monika má ráda / čte / pije kapra.

25. Pracujte v páru. Tvořte otázky a reagujte podle modelu.

29/14

Například: Chceš pivo, nebo víno? – Chtěl/a bych víno. /Dám si víno.

1. (chtít) perlivou, nebo neperlivou vodu? 2. (chtít) zelený, nebo černý čaj? 3. (chtít) čokoládovou, nebo vanilkovou zmrzlinu? 4. (chtít) vepřové, nebo hovězí maso? 5. (chtít) brambory, nebo knedlíky? 6. (chtít) bramborovou, nebo česnekovou polévku? 7. (chtít) pečené, nebo smažené kuře? 8. (chtít) hranolky, nebo rýži? 9. (chtít) grilovaného, nebo smaženého lososa?

26. Procvičujte slovesa, která už znáte. Tvořte 1. osobu sg. (já-formu) a zařaďte je do skupin podle konjugace. vidět

-á slovesa

|

jíst

|

mluvit

|

pít

| vědět | pracovat | muset | dělat | studovat rozumět | hledat | bydlet | dát si | učit se

-í slovesa

-uj slovesa

|

mít

|

číst

|

29/14+

chtít

-e slovesa

vidím

Lekce 3 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

33


27. Analyzujte formy sloves. Doplňte kdo. oni 1. jsou – ������������������������������������������������� 5. pije – ���������������������������������������������������

9. studuju – ���������������������������������������

13. bydlíme – ���������������������������������������

2. děláš – �����������������������������������������������

6. máme rádi – �����������������������������������

10. děláte – �������������������������������������������

14. pracuje – ���������������������������������������

3. rozumíme – �������������������������������������

7. víte – ���������������������������������������������������

11. musíme – ���������������������������������������

15. čtu – ���������������������������������������������������

4. mluví – �����������������������������������������������

8. vidíš – �������������������������������������������������

12. hledám – ���������������������������������������

16. vím – �������������������������������������������������

28. Procvičujte slovesa, která už znáte. Spojte části vět. 1. Bydlíme 2. Ivana čte 3. Nejím 4. Hledáme 5. Nevíte, kde 6. Josef mluví 7. Musíte 8. Nepiju 9. Pracujete 10. Chci vidět

29/14+

29/14+

A. jídelní lístek. B. v hotelu. C. čokoládový dort. D. jet autobusem číslo 321. E. je Náměstí Republiky? F. černý čaj. G. ve škole? H. dobře česky. I. nějaký český film. J. nový byt.

29. Doplňte vhodné sloveso ve správné formě. Hledejte víc možností.

29/14+

Například: Ester je v kavárně. ... černý čaj. – Ester je v kavárně. Pije černý čaj.

1. (my) Ve škole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . česky. 2. Jsem učitel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tady ve škole. 3. Eliška je v restauraci a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jídelní lístek. 4. Martin je v kavárně. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . čokoládový dort. 5. Nemocnice je daleko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jet metrem. 6. Nemá byt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v hotelu. 7. Erik bydlí v hotelu a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nový byt. 8. (já) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., kde je nádraží.

30. Tvořte věty.

29/14+

Například: Iva / pít / voda. – Iva pije vodu.

1. Petr / pít / limonáda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Markéta / chtít / česneková polévka. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3. Alena / číst / jídelní lístek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Ty / mít rád / bílé víno? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Dana / chtít / kočka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. David a Martin / nechtít / dezert. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7. Jan a Eva / nepít / pivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Renata / jíst / smažený řízek. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9. Vy / nejíst / maso? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Vy / chtít / polévka? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Milan / nemít rád / palačinky. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12. David / nepít / káva? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Já / nepít / Cola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. Ty / nechtít / dort? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. Tereza / nepít / perlivá voda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31. Procvičujte akuzativ sg. Napište ve správné formě.

29/14+

Například: Dám si (neperlivá voda). – Dám si neperlivou vodu.

34

1. Dám si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (červené víno).

10. Hledám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (banka).

2. Nechci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (zelený čaj).

11. Hledáte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (hotel)?

3. Dan nepije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (černá káva).

12. Hledám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (divadlo).

4. Nedám si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (polévka).

13. Vidím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (škola).

5. Chceš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (limonáda)?

14. Mám rád . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Praha).

6. Nemám rád . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pizza).

15. Nemám ráda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (opera).

7. Dáte si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (omáčka)?

16. Mám rád . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (balet).

8. Nechcete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (dort)?

17. Máš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lístek)?

9. Mám ráda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pivo).

18. Hledám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pošta).

Lekce 3 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT


32. Pracujte se slovníkem. Doplňte do vět slova.

29/15+

proto | Nikdy | někdy (2×) | protože | Proč | ale | taky

protože 1. Nejím maso, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jsem vegetarián. 2. Jsem vegetarián, a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nejím maso. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nejíš maso? – Protože jsem vegetarián. 4. Jsem vegetarián a moje přítelkyně je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vegetariánka. 5. Jsem vegetarián, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . někdy jím ryby. 6. Jíš maso? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ano, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ne. 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nejím maso, protože jsem vegetarián.

33. Doplňte do textu slovesa ve správné formě. Pak hádejte, kdo je na fotografii. Doplňte jména.

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29/15+

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A. Marcela říká: Jsem vegetariánka a 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nejíst) maso už 8 let. Ale 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (mít rád) červené víno, to 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pít) skoro každý den. B. Ivan říká: 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nepít) vůbec alkohol, jsem abstinent. 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pít) jenom neperlivou vodu a nealkoholické pivo. Taky často 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pít) kávu. 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (mít rád) italské jídlo, pizzu, špagety a sýry. C. Romana říká: 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (mít rád) jídlo z fast foodů. Obvykle 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (jíst) hamburgery, smažené maso a zmrzliny a 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pít) Colu nebo Sprite. Teď mám ale vysoký cholesterol, tak 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (jíst) zdravé jídlo a 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pít) jenom vodu. D. Aleš říká: Já 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (být) asi typický Čech. 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (mít rád) pivo, ale skoro vůbec 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nepít) víno. Taky 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (mít rád) typické české jídlo: „vepřo-knedlo-zelo“

a svíčkovou. 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nemít rád) zeleninu, ale trochu 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (jíst) ovoce.

34. Doplňte jména z předchozího cvičení. 1. Kdo má rád jídlo z fast foodů? – . . .Romana. .........................

29/15+

2. Kdo nepije víno ani pivo? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Kdo vůbec nejí maso? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Kdo teď musí jíst zdravé jídlo? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Kdo pije jenom neperlivou vodu a nealkoholické pivo? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Kdo má rád italské jídlo? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Kdo často pije kávu? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Kdo má rád typické české jídlo? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Kdo má rád červené víno? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Kdo nemá rád zeleninu? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35. Pište o sobě. Používejte výrazy každý den, často, obvykle, nikdy ne-.

29/15+

Například: pít víno – Každý den piju pivo. Nikdy nepiju víno.

1. pít pivo – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. pít kávu – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. jíst maso – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. jíst zdravé jídlo – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. mít rád zeleninu – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lekce 3 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

35


36. Představte si, že jste na neformální návštěvě. Co říkáte? Doplňte typické fráze.

30/3

sestru | nechceš | dál | máš | pomoct | toaleta | líto | si | později | škoda 1. Pojď . . dál. ....................... 2. Jak se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 3. To je mi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cukr? 5. Ne, děkuju, možná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. To je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Promiň, kde je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 8. Odskočím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Můžu ti nějak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 10. Pozdravuj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !

30/3

37. Co říkáte na formální návštěvě? Spojte. 1. Jak se máte? 2. Dáte si něco k pití? 3. Chcete černý, nebo zelený čaj? 4. Nechcete cukr nebo mléko? 5. Sestra je už zdravá? 6. Promiňte, už musím jít. 7. Dáte si čokoládový dort?

A. Černý. B. Děkuju, dobře. C. Ano, děkuju. Mám rád dorty. D. Dám si jenom vodu. E. To je škoda. Tak na shledanou. F. Ano, je. Už pracuje. G. Jenom mléko, cukr ne, děkuju.

38. Paní Bílá pozvala pana Nováka ještě jednou na návštěvu. Seřaďte dialog. 12 Pan Novák: Na shledanou.

Paní Bílá: A co je nového? Sestra je už zdravá?

30/3

Pan Novák: Děkuju, docela dobře. A vy? 1 Paní Bílá: Dobrý den, pojďte dál. Jak se máte?

Paní Bílá: A chcete černý, nebo zelený?

Paní Bílá: Není zač. Mějte se hezky. A pozdravujte sestru. Na shledanou.

Paní Bílá: Aha, tak to je dobře.

Pan Novák: Promiňte, paní Bílá, už musím jít. Děkuju za čaj.

Pan Novák: Ano, je. Už pracuje.

Paní Bílá: Taky dobře. Dáte si něco k pití? Kávu, čaj nebo vodu?

Pan Novák: Dám si čaj.

Pan Novák: Zelený, děkuju.

39. Daniel mluví s Monikou. Doplňte do dialogu.

31/6

jsem v pohodě | peníze | mám moc práce | jít na kafe | rýmu | náladu | ujde to | smůlu Daniel: Čau, Moniko. Jak se máš?

to Monika: Čau, 1. . . ujde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A co ty? Daniel: Jo, mám se docela fajn, ale 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! Monika: Tak máš taky 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ne? Daniel: To jo, ale taky nemám vůbec čas. Ale ty seš nějaká smutná. Máš špatnou 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? Monika: Ne, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mám jen trochu 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Daniel: Hm... A nechceš 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? Monika: Ne, díky, nechci. Mám rande! Čau! Daniel: Ach jo, mám dneska fakt 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40. Pište o sobě. Dokončete věty. Například: Každý den mám moc práce.

1. Každý den mám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Často mám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Často nemám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Dneska mám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Teď mám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Obvykle mám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Obvykle nemám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. O víkendu mám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Lekce 3 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

31/9


41. Co je to? Napište správně.

31/ TAB2

Například: Mám PORBÉLMY. – Mám problémy.

1. Mám MÝRU. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Mám LŮSMU. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Mám LAHD. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Mám SATRCH. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Mám ŽEZÍŇ. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Nemám SAČ. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Mám LODOVENOU. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Mám moc RÁCEP. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31/ TAB2

42. Kdo to asi říká? Doplňte výrazy z tabulky. Například: Karel říká: Mám strach.

A. Mám rýmu. E. Mám hlad. I. Mám depresi.

| | |

B. Mám dovolenou. F. Mám rande. | J. Mám nápad. |

|

C. Mám dietu. | D. Mám strach. G. Mám peníze. | H. Mám žízeň. K. Mám moc práce. | L. Mám vztek.

Karel

. . . . .

D

Irena

. . . . .

Ivan

. . . . .

Jiří

. . . . .

David

. . . . .

Sylva

. . . . .

Patrik

. . . . .

Boris

. . . . .

Dana

. . . . .

Leoš

. . . . .

Klára

. . . . .

Libor

. . . . .

31/ TAB2

43. Spojte otázky a reakce. 1. Máš hlad? 2. Máš ještě rýmu? 3. Máš teď moc práce? 4. Máš strach? 5. Máš žízeň? 6. Máš peníze? 7. Máš o víkendu čas?

A. Ano, mám tady dva tisíce. B. Ne. Teď mám čas. C. Ne, děkuju. Mám jenom žízeň. D. Ano. Dám si velkou Colu. E. Ne, mám moc práce. F. Ne, nemám. G. Ne, už jsem zdravý.

POZOR: ještě × už

Lekce 3 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

37


Pravopis 44. Doplňte í nebo ý. 1.Nechci vepřov. . . . . ř. . . . .zek.

5. Smažen. . . . . s. . . . . r není zdrav. . . . . .

9. Mám ž. . . . .zeň.

2. Dám si hověz. . . . . guláš.

6. Ten guláš je moc dobr. . . . . .

10. Mám r. . . . .mu.

3. Nechutná mi čokoládov. . . . . dort.

7. Pros. . . . .m, tady je cukr.

11. Nemám pen. . . . .ze.

4. Mám ráda kuřec. . . . . maso.

8. Já nej. . . . .m knedl. . . . .ky.

12. Na zdrav. . . . .!

1. Eva a Petr js. . . . . v restauraci.

5. Máte vod. . . . .?

9. Proč máš špatn. . . . . nálad. . . . .?

2. Dám si vanilkov. . . . . zmrzlin. . . . .

6. Dám si velk. . . . . limonád. . . . .

10. Mám dovolen. . . . .

3. Dobr. . . . . chuť!

7. Nechcete káv. . . . .?

11. Mám smůl. . . . .

4. Ještě jedn. . . . . pivo.

8. Na shledan. . . . .

12. Mám rým. . . . .

1. Dám si hovězí mas. . . . .

5. Dáte si čaj nebo káv. . . . .?

9. Ne, děk. . . . .ju.

2. Máte červené vín. . . . .?

6. Nechcete c. . . . .kr nebo mlék. . . . .?

10. Sestra je boh. . . . .žel nemocná.

3. Dám si vod. . . . .

7. Jak se máte? – . . . . . jde to.

11. To je mi lít. . . . . .

4. Chcete bramb. . . . .ry, nebo hran. . . . .lky?

8. Tady je ten d. . . . .rt.

12. Dobrou ch. . . . . ť!

45. Doplňte u nebo ou.

46. Doplňte u nebo o.

Opakování 47. Kde můžete říkat nebo slyšet tyto věty? Na ulici, na neformální návštěvě, nebo v restauraci? Rozdělte je do tabulky. Pak dopište do každé kolonky další 2 věty, které můžete potřebovat. Dám si menu číslo 4. | Dáš si kafe? | Hledám hotel Orion. | Jaké máte červené víno? | Jednou hranolky. | Musíte jít doleva. Nádraží je daleko. | Nechceš čaj? | Promiň, ale nejím maso, jsem vegetarián. na ulici

na neformální návštěvě

v restauraci

48. Vyberte, co je správně.

38

1. Václav . . . . . . . . . . ekonom.

4. Můžeme . . . . . . . . . .

7. Dole je . . . . . . . . . . restaurace.

a) nepracuje b) není c) jsem

a) tykat. b) si tykat. c) ty.

a) dobrý b) dobrá c) dobré

2. Marie . . . . . . . . . . nový telefon.

5. Jsem doktor a Táňa je . . . . . . . . . . doktorka.

8. Je tady . . . . . . . . . . moderní hotel?

a) mám b) máš c) má

a) taky b) tady c) tam

a) nějaký b) nějaká c) nějaké

3. Mějte se . . . . . . . . . . a) dobrý. b) těší. c) hezky.

6. Hana pracuje ve škole. Je . . . . . . . . . .

9. . . . . . . . . . . Praha.

a) herečka. b) učitelka. c) zpěvačka.

a) Líbí se mi b) Chutná mi c) Jsem ráda

Lekce 3 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT


LEKCE

4 Moje rodina 33/1

1. Spojte páry. 1. tatínek 2. bratr 3. přítel 4. manžel 5. kamarád 6. syn 7. dědeček

A. kamarádka B. babička C. maminka D. sestra E. manželka F. přítelkyně G. dcera

2. Rozdělte slova na profese a rodinu. Doplňte do tabulky. sestra | tatínek | profesor

profese

33/1 rodina

manželka | studentka | bratr herečka | politik | maminka manžel | syn | dělník | prodavačka dcera | švagr

33/2

3. Co je, nebo není pravda? 1. Eva je učitelka. 2. Tatínek pracuje jako automechanik. 3. Maminka je manažerka. 4. Starší sestra se jmenuje Anna. 5. Mladší bratr není ženatý. 6. Petr je z Německa. 7. Petr není hezký.

ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE

4. Co říká Eva Hanušová? Doplňte kdo.

33/2

Můj tatínek | Moje maminka | Alena | David | Petr | Rex 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je moc hezký a inteligentní. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . studuje. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je vdaná, ale nemá děti. 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nepracuje, je v domácnosti. 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pracuje jako automechanik. 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je už starý, ale je moc hodný.

5. Doplňte můj, moje.

34/8

Například: ... učitel – můj učitel

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dcera

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tatínek

7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . manžel

10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . přítel

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bratr

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . učitelka

8. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . manželka

11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kamarád

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pes

6. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . syn

9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kamarádka

12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . přítelkyně

34/ TAB2

6. Vyberte, co je správně. Například: můj / moje přítelkyně

1. můj / moje kamarád 2. můj / moje sestra 3. můj / moje kamarádka 4. můj / moje auto 5. můj / moje tatínek

6. tvůj / tvoje pivo 7. tvůj / tvoje maminka 8. tvůj / tvoje učitel 9. tvůj / tvoje přítel 10. tvůj / tvoje dcera Lekce 4 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

39


7. Představte si, že se díváte na fotografie. Co říkáte? Vyberte, co je správně. Například: To je tvůj / tvoje syn?– Ano, to je můj / moje syn.

34/ TAB2

1. To je tvůj / tvoje učitel?– Ano, to je můj / moje učitel. 2. To je váš / vaše učitelka? – Ano, to je můj / moje učitelka. 3. To je tvůj / tvoje kamarádka? – Ano, to je můj / moje kamarádka. 4. To je váš / vaše kamarád? – Ne, to není můj / moje kamarád. 5. To je tvůj / tvoje sestra? – Ne, to není můj / moje sestra. 6. To je váš / vaše bratr? – Ano, to je můj / moje bratr. 7. To je tvůj / tvoje přítelkyně? – Ne, to není můj / moje přítelkyně. 8. To je váš / vaše přítel? – Ne, to není můj / moje přítel. 9. To je tvůj / tvoje manžel? – Ne, to není můj / moje manžel. 10. To je váš / vaše manželka? – Ne, to není můj / moje manželka.

34/ TAB2

8. Co, nebo kdo? Vyberte, co je správně. Například: Co / kdo je to? – To je můj / moje dům.

1. Co / kdo je to? – To je můj / moje maminka. 2. Co / kdo je to? – To je náš / naše auto. 3. Co / kdo je to? – To je tvůj / tvoje pivo. 4. Co / kdo je to? – To je váš / vaše učitel. 5. Co / kdo je to? – To je náš / naše dům.

6. Co / kdo je to? – To je můj / moje přítelkyně. 7. Co / kdo je to? – To je váš / vaše nový student. 8. Co / kdo je to? – To je náš / naše syn. 9. Co / kdo je to? – To je můj / moje káva. 10. Co / kdo je to? – To je tvůj / tvoje voda.

34/ TAB2

9. Spojte osobní a posesivní zájmena. 1. já 2. ty 3. on 4. ona 5. my 6. vy 7. oni

A. náš, naše B. váš, vaše C. její D. jejich E. můj, moje F. tvůj, tvoje G. jeho

10. Čí je to? Karel a jeho dcera Eliška jsou v supermarketu a kupují jídlo a pití. Co je to? Co je asi jeho a co je její? Hledejte víc možností.

34/ TAB2

Například: Myslím, že ta čokoláda je její.

34/ TAB2

11. Doplňte správnou formu. Například: (já) ... sestra – moje sestra

40

1. (já) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . káva

10. (já) . . . . . . . . . . . . . . . . . . učitelka

19. (vy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . babička

2. (ty) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kamarád

11. (on) . . . . . . . . . . . . . . . . . . auto

20. (ty) . . . . . . . . . . . . . . . . . . přítelkyně

3. (on) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . víno

12. (ty) . . . . . . . . . . . . . . . . . . salám

21. (oni) . . . . . . . . . . . . . . . . . čaj

4. (ona) . . . . . . . . . . . . . . . . . . profesorka

13. (ona) . . . . . . . . . . . . . . . . dům

22. (já) . . . . . . . . . . . . . . . . . . manžel

5. (my) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autobus

14. (my) . . . . . . . . . . . . . . . . . profesor

23. (ona) . . . . . . . . . . . . . . . . pivo

6. (vy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . doktor

15. (já) . . . . . . . . . . . . . . . . . . čokoláda

24. (my) . . . . . . . . . . . . . . . . . dcera

7. (oni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . učitel

16. (já) . . . . . . . . . . . . . . . . . . tatínek

25. (on) . . . . . . . . . . . . . . . . . . syn

8. (ty) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jídlo

17. (vy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . kamarádka

26. (ty) . . . . . . . . . . . . . . . . . . manželka

9. (oni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . maminka

18. (ty) . . . . . . . . . . . . . . . . . . přítel

27. (my) . . . . . . . . . . . . . . . . . dort

Lekce 4 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT


12. Čí je? Doplňte posesivní zájmena.

34/ TAB2

Například: To jsem já a ... sestra. – To jsem já a moje sestra.

1. To jsem já a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tatínek.

6. To jsou Patrik a Iveta a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dům.

2. To je kamarádka a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . manžel.

7. To jste vy a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . učitel.

3. To jsme my a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dcera.

8. To jsme my a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . učitelka.

4. To je syn a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . přítelkyně.

9. To jsem já a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . přítelkyně.

5. To je manžel a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . maminka.

10. To jsi ty a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . přítel?

13. Vyberte a doplňte, co je správně.

35/12

1. Jak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

3. Můj syn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gabriel.

a) jmenuješ se b) jmenuje c) se jmenujete

a) jmenuje se b) se jmenuje c) se jmenuješ

2.

4. To je můj bratr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vincent.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andrea.

a) Jmenujeme se b) Jmenuju se c) Se jmenuju

a) Se jmenuje b) Se jmenuješ c) Jmenuje se

14. Procvičujte sloveso jmenovat se. Tvořte věty (existuje víc možností slovosledu). Pozor na 2. pozici!

35/12

1. se / kamarád/ můj / jmenuje / český / Josef – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. jak / přítelkyně / jmenuje / se / tvoje? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. pes / jmenuje / jak / se / váš? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Marie / jmenuju / se / maminka / jako / moje – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. se / Novák /, / nejmenuju / se / jmenuju / Novotný – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Na fotografii je Adam Hanzlík a jeho rodina. Kdo je kdo? Čtěte text a doplňte do šipek jména.

36+

Adam Hanzlík je manažer. Je Marinin kolega, stejně jako ona pracuje ve firmě Ekoplán. Je mu 42 let. Adamova manželka se jmenuje Ema. Je jí 37 let a pracuje jako úřednice. Hanzlíkovi mají tři děti. Jejich nejstarší syn se jmenuje Vojtěch a je mu 11 let. Prostřední syn se jmenuje Lukáš a je mu 8 let. Adamovo a Emino nejmladší dítě je Julie a je jí 1 rok. Adam Hanzlík už nemá rodiče, takže Hanzlíkovi mají jenom jednu babičku a jednoho dědečka. Emina maminka se jmenuje Anna Holá. Už je v důchodu a nepracuje. Je jí 64 let. Emin tatínek se jmenuje Jaroslav Holý a je mu 60 let. Ještě pracuje jako úředník na obecním úřadě. Lukáš

|

Jaroslav

|

Anna

|

Ema

| Vojtěch

|

Julie

4 �������������������������������������������������������� 1 ��������������������������������������������������������

Adam Hanzlík

5 �������������������������������������������������������� 2 �������������������������������������������������������� 6 ��������������������������������������������������������

3 ��������������������������������������������������������

16. Podívejte se na fotografii. Doplňte. Pak hledejte další rodinné vztahy.

36+

1. Jaroslav je Emin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Anna je Adamova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Adam je Emin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Jaroslav je Adamův . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Anna je Emina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Ema je Adamova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Lukáš je Emin mladší . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Vojtěch je Adamovo nejstarší . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Julie je Emina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Julie je Emino nejmladší . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Vojtěch je Emin starší . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Julie, Lukáš a Vojtěch jsou Adamovy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lekce 4 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

41


17. Čí je to příbuzný? Čtěte ještě jednou texty o Adamově rodině. Vyberte, co je správně.

36+

1. Adamův / Emin tatínek pracuje jako úředník. 2. Adamova / Emina maminka nepracuje. 3. Adamův / Jaroslavův syn se jmenuje Vojtěch. 4. Adamova / Jaroslavova manželka se jmenuje Anna. 5. Annina / Emina dcera se jmenuje Julie. 6. Lukáš je Adamovo / Annino dítě. 7. Emina / Vojtěchova maminka se jmenuje Anna.

18. Čí je to příbuzný? Napište správnou formu jména a zkontrolujte v textu.

36+

Například: (Adam) … manželka se jmenuje Ema. – Adamova manželka se jmenuje Ema.

1. (Adam a Ema) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nejmladší dítě je dcera Julie. 2. (Ema) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . maminka se jmenuje Anna Holá. 3. (Ema) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tatínek se jmenuje Jaroslav Holý.

19. Procvičujte posesivní adjektiva. Vyberte, co je správně.

36+

1. Adamův / Adamova / Adamovo manželka 2. Adamův / Adamova / Adamovo dítě 3. Adamův / Adamova / Adamovo tatínek 4. Emin / Emina / Emino auto 5. Emin / Emina / Emino dcera 6. Emin / Emina / Emino tatínek 7. Patrikův / Patrikova / Patrikovo sestra 8. Václavův / Václavova / Václavovo bratr 9. Danin / Danina / Danino kamarádka 10. Martinův / Martinova / Martinovo švagr 11. Martinin / Martinina / Martinino miminko 12. Šimonův / Šimonova / Šimonovo babička

20. Čtěte ještě jednou text ve cv. 15 a procvičujte posesivní adjektiva. Napište je ve správné formě.

36+

Například: (Ema) … manžel se jmenuje Adam. – Emin manžel se jmenuje Adam.

1. (Vojtěch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tatínek se jmenuje Adam. 2. (Jaroslav) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . manželka se jmenuje Anna.

POZOR:

3. (Julie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dědeček se jmenuje Jaroslav.

babička: babiččin, babiččina, babiččino dcera: dceřin, dceřina, dceřino

4. (Anna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vnučka se jmenuje Julie. 5. (Lukáš) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bratr se jmenuje Vojtěch.

21. Procvičujte posesivní adjektiva. Napište je ve správné formě.

36/TAB

Například: dědeček – ... vnuk – dědečkův vnuk

1. bratr – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . syn

6. babička – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sestra

2. tatínek – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bratr

7. maminka – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bratr

3. manžel – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sestra

8. kamarádka – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tatínek

4. přítel – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . maminka

9. manželka – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kamarádka

5. syn – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kamarád

10. sestra – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . manžel

22. Znáte další příbuzné? Kdo je to? Pracujte se slovníkem. Vyberte, co je správně. 1. Maminčina nebo tatínkova sestra je 2. Maminčin nebo tatínkův bratr je 3. Manželův nebo manželčin bratr je 4. Manželova nebo manželčina sestra je 5. Sestřina nebo bratrova dcera je 6. Sestřin nebo bratrův syn je 7. Tetina nebo strýcova dcera je 8. Tetin nebo strýcův syn je 9. Manželův nebo manželčin tatínek je 10. Manželova nebo manželčina maminka je 11. Synova manželka je 12. Dceřin manžel je 42

Lekce 4 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

a) teta. a) tchán. a) strýc. a) tchyně. a) synovec. a) synovec. a) sestra. a) bratranec. a) švagr. a) teta. a) snacha. a) tchán.

b) švagrová. b) strýc. b) tchán. b) švagrová. b) neteř. b) neteř. b) sestřenice. b) synovec. b) strýc. b) tchyně. b) švagrová. b) švagr.

36+ c) tchyně. c) vnuk. c) švagr. c) neteř. c) tchyně. c) tchán. c) synovec. c) bratr. c) tchán. c) švagrová. c) sestřenice. c) zeť.


23. Procvičujte posesivní adjektiva. Doplňte rodinné vztahy podle modelu.

36+

Například: Jak se jmenuje Dušanova tchyně? – Božena.

Dana Bartáková a její rodina

Božena

+

František

Anežka

Milan

Dana

Lukáš

+

Dušan

Alice

Tereza

Šimon

+

Hubert

+

Luboš

Sára

1. Jak se jmenuje Danin manžel? – ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 2. Jak se jmenuje Danin tchán? – ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 3. Jak se jmenuje Dušanova dcera? – ������������������������������������������������������������������������������������������������ 4. Jak se jmenuje Milanova neteř? – �������������������������������������������������������������������������������������������������� 5. Jak se jmenuje Danina švagrová? – ������������������������������������������������������������������������������������������������ 6. Jak se jmenuje Dušanův švagr? – �������������������������������������������������������������������������������������������������� 7. Jak se jmenuje Dušanův tchán? – �������������������������������������������������������������������������������������������������� 8. Jak se jmenuje Alicina sestřenice? – ���������������������������������������������������������������������������������������������� 9. Jak se jmenuje Lubošova tchyně? – ������������������������������������������������������������������������������������������������ 10. Jak se jmenuje Šimonova sestřenice? – ���������������������������������������������������������������������������������������� 11. Jak se jmenuje Šimonova teta? – ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 12. Jak se jmenuje Anežčin manžel? – ������������������������������������������������������������������������������������������������ 13. Jak se jmenuje Anežčina vnučka? – ������������������������������������������������������������������������������������������������ 14. Jak se jmenuje Sářin tatínek? – ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 15. Jak se jmenuje Sářin strýc? – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������

36+

24. Kdo je kdo? Podle cvičení 23 vyberte a doplňte, co je správně. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je Sářin bratranec.

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je Sářina sestřenice.

a) František b) Lukáš c) Dušan

a) Alice b) Božena c) Dana

2. Šimon je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vnuk.

4. Tereza je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dcera.

a) Anežčin b) Terezin c) Danin

a) Danina b) Boženina c) Anežčina

36+

25. K, nebo č? R, nebo ř? Doplňte, co je správně. 1. tatínek: tatín. . . . .ův bratr 2. dědeček: dědeč. . . . .ova sestra 3. bratr: brat. . . . .ova přítelkyně 4. Petr: Pet. . . . .ova kolegyně 5. maminka: mamin. . . . .in bratr 6. babička: babič. . . . .ina kamarádka

POZOR: Anežka: Anežčin manžel, Anežčina maminka Sára: Sářin tatínek, Sářina maminka

7. Monika: Mon. . . . .in manžel 8. Sára: Sá. . . . .in tatínek 9. Petra: Pet. . . . .ina kolegyně 10. sestra: sest. . . . .in přítel Lekce 4 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

43


26. Jaký kdo je? Jaké to je? Doplňte adjektivum.

dobrý

37/2

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27. Jaký? Najděte 10 adjektiv. L

E

V

N

Ý

P

O

I

U

Z

T

R

Ě

C

Y

D

A

C

V

B

N

M

J

K

L

V

I

G

H

J

T

Z

Ý

Z

D

R

A

V

Ý

M

Y

D

S

A

CH

R

Š

Q

E

T

F

Ž

D

S

Y

S

Á

Ř

O

U

Č

P

H

J

K

V

B

C

Š

Ř

O

Ý

M

K

D

E

A

Á

H

U

B

E

N

Ý

Í

K

K

Č

M

Ý

M

T

F

Ů

Ř

L

K

V

É

P

Ý

Í

B

Z

Ř

P

N

B

T

S

M

U

T

N

Ý

Ú

T

D

L

N

Ě

Ý

Š

O

C

N

H

J

D

Ř

O

Ž

P

Ý

K

N

B

T

R

M

L

A

D

Ý

N

L

M

E

D

Č

U

V

C

E

Ž

S

G

J

Č

U

K

Č

F

I

O

O

S

D

Š

N

Ě

B

O

F

H

E

Z

K

Ý

Á

28. Spojte opozita. 1. veselý 2. bohatý 3. starý . 4. malý 5. krásný 6. mladý 7. dobrý 8. drahý 9. hubený 44

37/2

A. starý B. chudý C. levný D. nový E. smutný F. velký G. tlustý H. špatný I. ošklivý

Lekce 4 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

37/2


6

29. Jaký je? Vyplňte křížovku.

1

4

37/2

4 2

3 5 9

5

2 1

8

7

3 6

7

8

9

30. Jaká jsou to adjektiva? Doplňte -ý nebo -í. Pak je přečtěte nahlas.

37/3

Například: zdrav... – zdravý

vesel. . . . . | mlad. . . . . | elegantn. . . . . | energick. . . . . | pasivn. . . . . | inteligentn. . . . . levn. . . . . | aktivn. . . . . | krásn. . . . . | smutn. . . . . | modern. . . . . | hezk. . . . . | sympatick. . . . . huben. . . . . | oškliv. . . . . | mal. . . . . | nervózn. . . . . | nemocn. . . . . | velk. . . . .

31. Jaké to může být? Vyberte vhodná adjektiva.

37/5

Například: dům: vysoký – chudý – drahý – horký – šťastný – zlý – krásný

1. káva: studená – levná – drahá – dobrá – tlustá – nemocná – chudá 2. víno: nové – tlusté – vysoké – malé – levné – hezké – zlé 3. čaj: dobrý – levný – smutný – mladý – zlý – zdravý – ošklivý 4. problém: zlý – malý – hodný – hubený – velký – veselý – nový 5. škola: nemocná – stará – mladá – dobrá – nová – velká – veselá 6. hotel: malý – nový – drahý – zdravý – špatný – hubený – smutný 7. student: dobrý – drahý – chudý – vysoký – hezký – smutný – tlustý 8. maminka: hubená – zdravá – levná – malá – mladá – hodná – krásná

32. Jaký kdo je? Doplňte vhodná opozita.

37/5

Například: Náš dům je starý, ale váš dům je nový.

1. Můj bratr je vysoký, ale tvůj bratr je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Moje maminka je nemocná, ale tvoje maminka je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Moje kočka je tlustá, ale tvoje kočka je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Moje dcera je smutná, ale tvoje dcera je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Můj pes je zlý, ale tvůj pes je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Moje babička je stará, ale tvoje babička je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Moje auto je ošklivé, ale tvoje auto je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Náš dům je starý, ale váš dům je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33. Jaké to není? Škrtněte jedno nevhodné adjektivum.

37/5

Například: zdravá / dobrá / drahá škola

1. bohatý / velký / malý problém 2. levný / chudý / malý dům 3. hodná / špatná / dobrá restaurace 4. hodný / zlý / chudý pes

5. velké / mladé / drahé auto 6. malý / hubený / velký konflikt 7. hodná / stará / levná babička 8. aktivní / drahé / staré víno Lekce 4 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

45


34. Vyberte, co je správně. 1. 2. 3. 4. 5.

Můj / Moje maminka je hodný / hodná / hodné. Náš / Naše dům je starý / stará / staré. Váš / Vaše auto je malý / malá / malé. Tvůj / Tvoje dcera je smutný / smutná / smutné. Můj / Moje teta je mladý / mladá / mladé.

6. Můj / Moje pes je tlustý / tlustá / tlusté. 7. Tvůj / Tvoje sestra je krásný / krásná / krásné. 8. Tvůj / Tvoje syn je vysoký / vysoká / vysoké. 9. Můj / Moje tatínek je nemocný / nemocná / nemocné. 10. Můj / Moje telefon je drahý / drahá / drahé.

35. Mluvte o lidech na fotografiích. Používejte následující výrazy ve vhodné formě.

38/10

38/10

Například: Carmen je mladá. David je taky mladý.

mladý

|

nemocný | sympatický | zdravý | bohatý | hodný | veselý | starý | manžel, manželka fotograf, fotografka | vědec, vědkyně | pán, paní | manažer, manažerka

A. David a Carmen

B. Františka a Josef

C. Marie a Richard

36. Čtěte texty. Vyberte správnou formu (maskulinum nebo femininum). Pak doplňte texty k obrázkům ze cvičení 35.

38/10

1. Josef Novák je Čech. Je můj kamarád / kamarádka. Jeho / Její manželka se jmenuje Františka Nováková. Josef je starý pán / paní, je mu už 74 let, ale je zdravý / zdravá a energický / energická. Jeho / Její manželka je taky stará pán / paní. Je moc sympatický / sympatická, ale bohužel je nemocný / nemocná. 2. Carmen Bartáková je vědec / vědkyně a pracuje na univerzitě. Je můj / moje kamarádka. Je z USA [čtěte: ú es á], ale bydlí v České republice. Její manžel / manželka se jmenuje David Barták a je Čech / Češka. Je fotograf / fotografka. Carmen je moc hezký / hezká a veselý / veselá. 3. Richard Hanák je manažer / manažerka. Je bohatý / bohatá a inteligentní. Není můj kolega / kolegyně ani kamarád / kamarádka. Je můj / moje šéf. Jeho / Její manželka je krásný / krásná, ale není moc hodný / hodná a sympatický / sympatická.

37. Odpovídejte na otázky k textům z předchozího cvičení.

38/10

1. Jaký je pan Novák? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolik mu je? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jak se jmenuje jeho manželka? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jaká je? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Odkud je paní Bartáková? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Co dělá? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Co dělá její manžel? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kde Carmen pracuje? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Co dělá pan Hanák? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jaký je? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jaká je jeho manželka? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jaká není jeho manželka? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38. Doplňte otázky.

38/10+

Co | Jak | Jaký | Kdo | Jaká | Kolik | Jaké | Máš | Odkud | Kde

46

Kdo

1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

je to? – To je můj přítel.

6.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

je tvoje maminka? – Hodná.

2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

se jmenuje tvůj přítel? – Michail.

7.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

je tvoje auto? – Staré.

3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

je tvoje přítelkyně? – Z Polska.

8.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sestru? – Ano, mám.

4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pracuje tvůj tatínek? – Na úřadě.

9.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

je to? – To je džus.

5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

je tvůj tatínek? – Vysoký.

10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stojí káva? – 45 korun.

Lekce 4 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT


39. Doplňte minidialogy. Napište správně velká písmena.

38/10+

vysoký | jaký | se jmenuje | jmenuje se | jaká | tlustý | jí je | vysoká | štíhlá | mu je Dialog 1 Jak 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tvoje sestra? – 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klára. Kolik 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? – 22 let. Dialog 2 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je tvůj přítel? – Je 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a trochu 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kolik 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? – 40 let. Dialog 3 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je tvoje přítelkyně? – Je 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40. Alina žije v České republice. Učí se česky. Co říká o sobě a své rodině? Doplňte.

38/14+

energický | se jmenuje | je mu | je mi | krásná | je jí | tlustý | rádi | malého Jmenuju se Alina. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 let a jsem z Ruska. Jsem z Moskvy, ale teď bydlím v Brně. Jsem úřednice. Mám dceru, syna a hodného manžela. Můj manžel se jmenuje Bogdan. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 let a pracuje jako ekonom v jedné malé firmě. Naše dcera 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inna. Je herečka. 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 let. Inna je 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Náš syn se jmenuje Maxim. Je mu 21 let a studuje na univerzitě matematiku. Je inteligentní, ale je trochu pasivní. Má moc rád čokoládu a nikdy nesportuje. Je trochu 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Máme taky 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . psa. Jmenuje se Raf. Je malý a 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Máme ho moc 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38/14+

41. Co říká Alina? Vyberte, co je správně. 1. Alina bydlí v Moskvě. 2. Alina má mladšího manžela. 3. Alina má 2 děti. 4. Bogdan je hodný. 5. Inna studuje. 6. Inna je zpěvačka. 7. Maxim má starší sestru. 8. Maxim je energický. 9. Raf je velký pes.

ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE

38/14+

42. Co říká Alina? Vyberte, co je správně. 1. Mám hodný manžel / hodného manžela. 2. Mám dcera / dceru a syn / syna. 3. Můj manžel / manžela se jmenuje Bogdan. 4. Naše dcera / dceru se jmenuje Inna. 5. Náš syn / syna se jmenuje Maxim. 6. Máme pes / psa.

43. A. Procvičujte akuzativ sg. Pracujte v páru, ptejte se a reagujte podle modelu. Část A je tady, část B najdete v Klíči. Například: Má Viktor bratra? –

Ano, má. /

Ne, nemá.

bratr

sestra

pes

kočka

38/TAB

Viktor Adéla Matouš Hana Lekce 4 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

47


44. Změňte věty podle modelu. Porovnejte akuzativ a nominativ sg. Například: Mám starou babičku. – Moje babička je stará.

38/TAB

1. Mám hodného dědečka. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Mám malou dceru. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Mám vysokého bratra. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Mám hezkou sestru. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Mám starého tatínka. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Mám mladou maminku. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Mám tlustou kočku. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Mám malého psa. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45. Rozlišujte nominativ sg. a akuzativ sg. Vyberte, co je správně.

38/TAB

1. Můj dědeček je mladý / mladého. 2. Mám mladý dědeček / mladého dědečka. 3. Naše kočka je tlustá / tlustou. 4. Máme tlustá kočka / tlustou kočku. 5. Mám vysoký tatínek / vysokého tatínka. 6. Můj tatínek je vysoký / vysokého. 7. Můj bratr je malý / malého. 8. Mám malý bratr / malého bratra. 9. Mám hodná babička / hodnou babičku. 10. Moje babička je hodná / hodnou. 11. Moje maminka je hezká / hezkou. 12. Mám hezká maminka / hezkou maminku. 13. Moje sestra je malá / malou. 14. Mám malá sestra / malou sestru. 15. Máme malý syn / malého syna. 16. Náš syn je malý / malého.

46. Procvičujte substantiva z 1. deklinační skupiny. Tvořte věty s akuzativem sg. Pozor na mobilní e. Například: tatínek – Mám/Nemám tatínka.

47. Procvičujte substantiva z 2. deklinační skupiny. Tvořte věty s akuzativem sg. Pozor na mobilní e. Například: bratranec – Mám/Nemám bratrance.

1. sestra – �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1. přítel – ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. bratr – �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. sestřenice – ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3. babička – ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3. kolegyně – �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4. syn – �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4. strýc – �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

5. maminka – �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

5. synovec – ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

6. dědeček – ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

6. přítelkyně – ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7. švagr – ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7. tchyně – �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

8. dcera – ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

8. zeť – ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

48. Procvičujte substantiva z 1. a 2. deklinační skupiny. Tvořte věty s akuzativem sg. Například: Mám ... (přítelkyně). - Mám přítelkyni.

48

1. Mám ráda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (rýže).

9. Piješ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (víno)?

2. Hledám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (dcera).

10. Dáte si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (dezert)?

3. Nemám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (bratr).

11. Vidíš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (kočka)?

4. Nejím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (polévka).

12. Máte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pes)?

5. Piju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (čaj).

13. Máš ráda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (káva)?

6. Dám si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (losos).

14. Hledáte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (tatínek)?

7. Vidím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (přítel).

15. Jíš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (kapr)?

8. Nechci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (auto).

16. Nechcete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pivo)?

Lekce 4 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

38/TAB

38/TAB


49. Procvičujte akuzativ sg. Co nebo koho máte nebo nemáte? Pište podle modelu.

38/TAB

Například: Moje dcera je malá. – Mám malou dceru.

1. Můj manžel je vysoký. – ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2. Náš dům je velký. – ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3. Můj tatínek je hodný. – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4. Náš pes je starý. – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5. Náš byt je moderní. – ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6. Náš profesor je inteligentní. – ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7. Náš učitel je mladý. – ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8. Moje kamarádka je sympatická. – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9. Moje sestra je malá. – ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10. Naše auto je staré. – ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11. Můj kamarád je veselý. – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12. Můj mobil je drahý. – �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

39/5

50. Pište čísla podle modelu. Například: 1 348 – tisíc tři sta čtyřicet osm

A. 5 856 – ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� B. 4 222 – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� C. 6 395 – ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� D. 3 791 – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E. 1 000 – ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� F. 2 465 – ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� G. 9 923 – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� H. 8 139 – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� I. 1 999 – ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� J. 7 542 – ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� K. 10 679 – �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

51. Procvičujte čísla a jak vyjadřujeme věk. Doplňte mu nebo jí. Pak čtěte nahlas.

39

Například: To je můj tatínek. Je mu 50 let.

1. To je můj dědeček. Je . . . . . . . . . 90 let.

5. To je můj bratr. Je . . . . . . . . . 8 let.

2. To je moje babička. Je . . . . . . . . . 81 let.

6. To je moje sestra. Je . . . . . . . . . 27 let.

3. To je moje maminka. Je . . . . . . . . . 53 let.

7. To je naše kočka. Je . . . . . . . . . 5 let.

4. To je můj tatínek. Je . . . . . . . . . 55 let.

8. To je náš pes. Je . . . . . . . . . 7 let.

52. Procvičujte čísla. Podívejte se na fotografie. Hádejte, kolik mu/jí asi je. Pak porovnejte v páru.

39

Například: Číslo 1: Myslím, že je jí asi 30. – Ne, já myslím, že je jí asi 25.

1 �������������������������

2 �������������������������

3 �������������������������

4 �������������������������

5 �������������������������

53. Kolik mu/jí je? Počítejte. Pak přečtěte nahlas. 1. Pavel se narodil v roce 1959. Je mu . . . . . . . . . let.

7. Ivana a Matěj se narodili v roce 1986. Je jim . . . . . . . . .let.

2. Monika se narodila v roce 2004. Je jí . . . . . . . . . let.

8. Filip se narodil v roce 1977. Je mu . . . . . . . . . let.

3. Soňa a Vladimír se narodili v roce 1992. Je jim . . . . . . . . . let. 4. Bruno se narodil v roce 2005. Je mu . . . . . . . . . let. 5. Matylda se narodila v roce 2007. Je jí . . . . . . . . . let. 6. Valerie se narodila v roce 1963. Je jí . . . . . . . . . let.

39

POZOR: v roce 1959 čteme: v roce devatenáct set padesát devět v roce 2004 čteme: v roce dva tisíce čtyři Lekce 4 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

49


Pravopis 54. Vyberte, co je správně. 1. m a / o minka 2. babi š / č ka 3. tat i / í nek

4. d ě / e deček 5. s / z yn 6. dce r / ř a

7. man š / ž el 8. ko č / c ka 9. p r / ř ítel

1. To je můj ta. . . . . . . .nek.

5. Náš pes je tlus. . . . . . . .

9. Ten muž je hube. . . . . . . .

2. Mám velkou ro. . . . . . . .nu.

6. Tvůj tatínek je mla. . . . . . . .

10. Náš učitel je nemoc. . . . . . . .

3. Můj dědeček je moc hod. . . . . . . .

7. Proč je tvůj bratr smut. . . . . . . . ?

11. Naše učitelka je elegant. . . . . . . .

4. Můj bratr je často nervóz. . . . . . . .

8. Tvoje maminka má moder. . . . . . . . styl.

12. Adam už nemá ro. . . . . . . .če.

55. Doplňte di, dý, tí, tý, ní a ný.

56. Doplňte je, nebo ě. 1. To je mo. . . . . . . rodina.

5. Petr je prost. . . . . . . . fantastický.

2. Jak se jmenu. . . . . . . . tvoje sestra?

6. . . . . . . . .ště nemáme d. . . . . . . .ti.

3. To je pan Kudrna a . . . . . . . .ho manželka.

7. Patrikova přítelkyn. . . . . . . . je sympatická.

4. To je tvůj d. . . . . . . .deček?

8. Moje dcera studu. . . . . . . . na univerzit. . . . . . . .

Opakování 57. Spojte otázky a reakce. 1. Jaký máš telefon? 2. Co děláš? 3. Ahoj, já jsem Eva. 4. Kolik ti je let? 5. Jak se jmenuje tvoje maminka? 6. Jak se máš? 7. Jak se jmenuje tvůj bratr? 8. Co děláte?

A. Jsem studentka. A ty? B. Těší mě. Já jsem Ivana. C. Jmenuje se David. D. Mám telefon 608 233 541. E. Dobře. A ty? F. Je mi 34 let. G. Jmenuje se Irena. H. Jsem prodavačka. A vy?

58. Vyberte, co je správně.

50

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kávu.

6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . češtinu.

11. Prosím vás, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , kde je metro?

a) To je b) Piju c) Jíme

a) Mluvím b) Studuju c) Chci

a) nevidíte b) nevíte c) bydlíte

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dobrá pizza.

7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je dobrá.

12. Dědeček je už starý. Je mu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . let.

a) Jím b) To je c) Chci

a) Polévka b) Polévku c) Salát

a) osm set b) osmdesát c) osmnáct

3. Často . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dobrou pizzu.

8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tvoje sestra?

13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . české pivo.

a) mám rád b) jím c) piju

a) Vím b) Jak se jmenuje c) Máš rád

a) Nechutnají mi b) Jsem ráda c) Chutná mi

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . učitelka.

9. Můj bratr je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Hotel je daleko. Musíte jet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) Pracuju b) Mám c) Jsem

a) vysokého. b) jmenuje Tom. c) velký.

a) taxíkem. b) autobus. c) pěšky.

5. Náš dům je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Čtu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Kde je nějaká dobrá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

a) velkého. b) velký. c) mladý.

a) dobrá kniha. b) dobrou knihu. c) dobrý film.

a) kino b) restaurace c) hotel

Lekce 4 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT


LEKCE

5

Kdy je to? Kdy se sejdeme?

41/2

1. Kdo to říká? Tom (T), nebo Marina (M)? 1. Proč tak spěcháš? –

T

M

2. Prosím tě, kolik je hodin? –

T

M

3. Mám strach, že jdu pozdě. –

T

M

4. Teď je 9.55. –

T

M

5. A kdy začíná lekce? –

T

M

6. Zapomněl jsem doma mobil. –

T

M

7. Ještě máme čas na kávu. –

T

M

41/3

2. Kolik je hodin? Doplňte čas.

osmnáct třicet.

1. Je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Jsou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42/4

3. Co je to? Napište správně. Například: KCONETR – KONCERT

1. NCRFEEKOEN �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

5. KELCE �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. YTAPR �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

6. BLATOF ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3. CHSZE٠�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7. ILMF ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4. VADOLID �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

8. NKÍMTI ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

42/6

4. Kdy to je? Tvořte věty. Například: pět / v / Tenis / je / hodin. – Tenis je v pět hodin.

1. hodinu / Fotbal / v / je / jednu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. hodiny / je / dvě / ve / Lekce.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. šest / hodin / je / v / Koncert.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. je / osm / Film / v / hodin.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. tři / Schůze / ve / hodiny / je.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. je / ve / čtyři / Co / hodiny?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Doplňte začíná ( 1. Film 2. Party

) nebo končí (

).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v 11 v noci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ve 4 odpoledne.

3. Schůze

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v 10 dopoledne.

4. Konference

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v 9 večer.

5. Lekce

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v 8 ráno.

6. Mítink

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v 7 večer.

7. Tenis 8. Fotbal

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v 6 ráno.

6. Co říkají Eva a Petr? Spojte části vět. 1. Nechceš jít 2. Zítra dopoledne 3. Co zítra 4. Kdy 5. Hodí se 6. Ano, hodí, končím 7. Dobře, 8. Já

42/10

A. těším se! B. na tenis? C. v práci v pět. D. nemůžu. E. se sejdeme? F. večer? G. taky. H. ti to?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ve 12 v noci.

Lekce 5 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

51


7. V, nebo ve? Doplňte. 1. . . . . . . . . . . jednu

3. . . . . . . . . . . tři

5. . . . . . . . . . . pět

7. . . . . . . . . . . sedm

9. . . . . . . . . . . . . devět

2. . . . . . . . . . . dvě

4. . . . . . . . . . . čtyři

6. . . . . . . . . . . šest

8. . . . . . . . . . . osm

10. . . . . . . . . . . deset

8. Kdy je to? Doplňte části dne k obrázkům. v noci

|

odpoledne

|

večer

|

dopoledne

|

v poledne

|

ráno

5.00 – 9.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.00 – 12.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.00 – 17.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.00 – 23.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.00 – 5.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Doplňte vhodnou reakci. Já taky. | Ano, a kdy? | Zítra nemůžu. | Ne, nehodí. | Hodí se ti to v 5?

42/7

42/9

42/10

1. Nechceš jít na fotbal? – ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2. Co zítra večer? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Hodí se ti to? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Kdy se dneska sejdeme? – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5. Těším se. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Evina kamarádka Dana mluví s Martinem. Doplňte jejich dialog.

42/10

Dana: Ahoj Martine, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do kina? Martin: Ano, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? Dana: Třeba ve čtvrtek večer. Hodí se ti to? Martin: 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dana: A co v neděli? Martin: Super, v neděli mám čas. Dana: Fajn. Tak třeba v sedm večer? Martin: 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dana: A kde se sejdeme? Martin: Třeba v kavárně Slunce. Dana: Dobře. Těším se. Měj se hezky. Martin: 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ahoj.

11. Změňte věty podle modelu. Doplňte část dne. Například: Sejdeme se v 19 hodin. – Sejdeme se v sedm večer.

1. Sejdeme se v 15 hodin. – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2. Sejdeme se v 8 hodin. – ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3. Sejdeme se v 16 hodin. – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4. Film začíná ve 21 hodin. – ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5. Film končí ve 22 hodin. – ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6. Konference končí ve 13 hodin. – ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7. Hokej začíná ve 14 hodin. – ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8. Koncert končí ve 2 hodiny. – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9. Divadlo začíná v 18 hodin. – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10. Detektivka končí v 1 hodinu. – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 52

Lekce 5 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

42/10


12. Evina kolegyně Helena a její manžel Karel mají malou dceru Elišku. Plánují, kdo zítra půjde pro Elišku do školky. Čtěte dialog a doplňte informace o času.

Karel 14.00 – 15.00

porada

15.30 – 16.30

konzultace

22.00 – 23.30

fotbal

Helen

Eliška

9.00 –

15.00

42 +

a

12.00

8.00 - 17.00. . . školka Tři bratři 20.15 ––2116.5.050 18.00 - 19.30. . . . pohádka

firemn

s ch ů z k

seriál

í ku r z y

a – plá n na m ěsíc D r. H o use

Helena: Můžeš jít zítra ve tři pro Elišku do školky? Karel: Zítra nemůžu. Helena: Proč ne? Karel: Máme v práci poradu a ta začíná 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a končí 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helena: Aha. A myslíš, že tam můžeš být ve čtyři? Karel: Nemůžu. Kolega a já začínáme psát nový projekt a 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . máme konzultaci. A proč zítra nemůžeš ty? Ty nekončíš v 15.30 jako normálně? Helena: Ne, příští týden začíná nový kurz, tak máme od 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . schůzku a musíme plánovat celý měsíc. Karel: Ale co Eliška? Může jít do školky tvoje maminka? Helena: Zavolám jí. Myslím, že zítra odpoledne má volno. Karel: Fajn. A večer se můžeme dívat na pohádku. Začíná 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helena: Dobře. Ale v osm už musí Eliška jít spát. Ve 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . začíná můj oblíbený Doktor House. Karel: A kdy končí? V 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . začíná fotbal.

13. Jaký program je dneska v televizi? Čtěte televizní program a spojte, co je to. 1. Máme rádi Česko 2. Jste to, co jíte 3. Ulice 4. Evropa dnes 5. Všechno nejlepší! 6. Večerníček 7. Karel Gott 2014 8. České nebe 9. Kill Bill 10. Jesus Christ Superstar ČT 1 19.00

20.10 ........

23.05

A. akční film B. česká komedie C. český seriál D. divadelní hra E. dokument F. koncert G. kvíz o ČR H. program pro děti I. program o zdravém jídle J. rocková opera ČT 2

Události. Zprávy z domova i ze světa.

18.45

Doktorka. Talk show. Všechno nejlepší! Komedie ČR (2006). Karel Gott 2014. Koncert ČR (2014).

42 +

Nova

Prima

Večerníček. Program pro děti.

18.30

Ulice. Seriál ČR (2016).

18.55

Zprávy.

19.25

Krimi zprávy.

Evropa dnes. Dokument.

19.30

Televizní noviny. Sportovní noviny. Počasí.

19.55

TOP STAR magazín.

20.00

České nebe. Divadelní hra (2010).

20.20

Chcete být milionářem? Soutěž.

21.45

Cestománie – Kanada. Cestopis.

21.45

Kriminálka Las Vegas. Krimiseriál USA (2014).

........

........

Jesus Christ Superstar. Rocková opera (1973).

........

Kill Bill. Akční film USA (2003).

........

Máme rádi Česko. Zábavný kvíz. Co víte o ČR?

22.00

Jste to, co jíte. Recept na zdravý životní styl.

23.55

Hokej: HC Sparta Praha - HC Škoda Plzeň. Záznam semifinále.

14. Kdy je česká komedie, dokument, opera, akční film a kvíz? Pracujte v páru. Doplňte informace do televizního programu. Část A je tady, část B je v Klíči.

42 +

Lekce 5 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

53


15. Porovnejte, co dělá Marina ve všední den a o víkendu. Doplňte věty.

43/1

1. Ve všední den

2. O víkendu

3. Ve všední den ráno

4. O víkendu ráno

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Ve všední den dopoledne

6. O víkendu dopoledne

7. Ve všední den odpoledne

8. O víkendu odpoledne

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Ve všední den večer

10. O víkendu večer

11. Ve všední den v noci

12. O víkendu v noci

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Co děláte vy? Opravte nelogické nebo nesmyslné věty. Hledejte víc možností. 1. Ráno večeřím. 2. Nesnídám, protože mám čas. 3. Dopoledne tancuju v kanceláři. 4. Večer poslouchám kávu.

43/3

5. V noci se učím česky ve škole. 6. Nejdu spát a spím dlouho. 7. Nakupuju v klubu. 8. O víkendu plavu tenis.

17. Doplňte konjugaci sloves. vstávat já

snídat

43/3 obědvat

večeřet

vstávám

vařit

učím se

ty

obědváš

on...

učit se

večeříš

vaříš

snídá

my vy oni

obědváte vstávají

snídají

uklízet

nakupovat

já ty

tancovat

nakupuju uklízíš

on...

vaříte večeří

učí se

plavat

hrát

plavu tancuješ

spát spím

hraješ

nakupuje

my vy oni 54

uklízí/uklízejí

Lekce 5 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

tancujou/tancují

plavete

hrajete

plavou

hrajou/hrají

spí


18. Doplňte rád, ráda nebo rádi.

44/5

Například: Monika . . . vstává brzy ráno. – Monika ráda vstává brzy ráno.

1. Adam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hraje fotbal.

6. Pan Janák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hraje tenis.

2. Ema a Filip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vaří.

7. Milada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . čte noviny.

3. Markéta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jezdí na kole.

8. Jakub a Klára . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nakupujou.

4. David . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tancuje flamenco.

9. Lea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cvičí aerobik.

5. Irena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lyžuje.

10. Diana a Ivan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plavou.

19. Vyberte, co je správně.

44/8

Například: Roman rád / má rád lyžuje.

1. Pavel rád / má rád hraje fotbal a tenis. 2. Milan rád / má rád pracuje v noci. 3. Iveta ráda / má ráda jezdí na kole. 4. Petra ráda / má ráda čokoládovou zmrzlinu. 5. Daniel a Eva rádi / mají rádi červené víno.

6. Katka a Honza rádi / mají rádi sport. 7. Šimon rád / má rád spí. 8. Leona ráda / má ráda tancuje. 9. Paní Horáková, ráda / máte ráda balet? 10. Pane Malý, vy rád / máte rád hrajete tenis?

20. Doplňte mít rád / mít ráda / mít rádi nebo rád/ráda/rádi.

44/8

Například: Alice . . . zelený čaj. – Alice má ráda zelený čaj.

1. Michal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lyžuje.

11. Andrej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fotografuje.

2. Ema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tancuje.

12. Eva a Jiří . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nakupujou.

3. David a Filip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fotbal.

13. Alice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . čaj s mlékem.

4. Paní Málková . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . černý čaj.

14. Maminka a tatínek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jezdí na kole.

5. Linda a Marek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . smažený sýr.

15. Irena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vanilkovou zmrzlinu.

6. Jakub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . čte noviny.

16. Zuzana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . romantické knihy.

7. Leoš a Marek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dobrou hudbu.

17. Daniel a Lucie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nakupujou.

8. Jan a Iva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pijou pivo.

18. Jaroslav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hraje tenis.

9. Renata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . čte knihy.

19. Robert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kakao.

10. Pan Hromádka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dobré jídlo.

20. Jana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jí čokoládu.

21. Tvořte věty.

44/8

Například: čokoládovou / Jana / ráda / zmrzlinu / má – Jana má ráda čokoládovou zmrzlinu.

1. má / Petr / rád / volejbal – ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2. Michal a Jana / vaří / rádi / italské jídlo – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3. má / černou / sestra / moje / kávu / ráda – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4. tancuje / Dominik / rád – ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5. pes / rád / můj / spí – ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6. nemá / pivo / ráda / Iva / černé – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7. rád / doma / Adam / pracuje – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8. má / ráda / dcera / moje / palačinky – ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

22. Napište věty o sobě. Co máte nebo nemáte rádi? Co rádi nebo neradi děláte? Používejte výrazy z tabulky.

44/9

Například: Nerad tancuju. Nemám rád operu.

balet | limonáda | čokoláda | snídat | fotbal | obědvat doma | večeřet | cvičit jógu hrát fotbal | tenis | jezdit na kole | psát test | opera | nakupovat | učit se | vstávat brzy uklízet | tancovat | plavat | knedlíky | vařit | alkohol | odpočívat | lyžovat | černé pivo pracovat na počítači | červené víno | akční filmy | spát odpoledne | zeleninový salát ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................

Lekce 5 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

55


23. Pracujte se slovníkem. Napište věty o sobě. 1. Pořád ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

44/10

2. Často ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3. Obvykle ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4. Někdy ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5. Nikdy ne- �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

24. Odpovídejte na otázky. Pak porovnejte v páru. Máte něco společného?

44/10

Například: Jak často piješ kávu? – Nikdy. – Já taky nikdy nepiju kávu.

partner/partnerka

1. Jak často pijete kávu? 2. Jak často pracujete na počítači? 3. Jak často sportujete? 4. Jak často jíte zeleninu? 5. Jak často spíte odpoledne? 6. Jak často obědváte doma? 7. Jak často jíte čokoládu? 8. Jak často jezdíte na kole? 9. Jak často vaříte? 10. Jak často posloucháte operu?

25. Podle významu věty doplňte teď, často, někdy nebo nikdy. 1. Jsem z Francie, ale . . teď . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bydlím v Praze.

PAMATUJTE SI:

44/10

každý den, týden, měsíc, rok jednou za den, týden, měsíc, rok

2. Jsem aktivní a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sportuju. 3. Jsem abstinent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nepiju alkohol. 4. Nepiju kávu, ale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . piju zelený čaj. 5. Chci být zdravá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jím zeleninu.

6. Jsem vegetariánka a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nejím maso. Manžel je taky vegetarián, ale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . si dá rybu. 7. Mám rád čaj i kávu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . piju kávu a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . piju čaj. 8. Rád studuju jazyky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . se učím česky.

26. Co říkají Eva a Petr? Spojte. Eva říká: 1. Strašně nerada 2. Nikdy 3. Ráda 4. Večeřím obvykle 5. V noci 6. Pak se dívám

A. pracuju na počítači. B. v 9 večer. C. vstávám brzy. D. na televizi. E. nesnídám. F. tancuju a cvičím.

45/3 Petr říká: 1. Rád vstávám 2. Čtu noviny 3. Dopoledne máme 4. Často dělám 5. Večeřím většinou 6. Rád se dívám

A. v 7 hodin. B. přednášky a semináře. C. brzy ráno. D. na internetu. E. teplou večeři. F. na filmy.

27. Doplňte dny v týdnu v nominativu sg. (vlevo). Pak doplňte, kdy (vpravo). pondělí v pondělí 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................... 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.....................................

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.....................................

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.....................................

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.....................................

6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.....................................

7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.....................................

46/ TAB1

28. Kdy to je? Napište správně. Například: V RÚTEÝ: V ÚTERÝ

56

1. V TÁPKE �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4. V ENIDĚL �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. V NDÍPOĚL �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

5. VE TČVRTKE �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3. VE TŘDUSE �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

6. V BOTUSO ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Lekce 5 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

46/ TAB1


29. Kdy je to? Doplňte prepozici v/ve, kde je to nutné. Pozor, někde prepozice není!

46

1. Lekce je . . . . . . . . . . . . . ráno. 2. Konference je . . . . . . . . . . . . . dopoledne. 3. Schůze je . . . . . . . . . . . . . pondělí. 4. Koncert je . . . . . . . . . . . . . večer. 5. Tenis je . . . . . . . . . . . . . 16.00. 6. Hokej je . . . . . . . . . . . . . 17.40. 7. Schůze je . . . . . . . . . . . . . úterý. 8. Opera je . . . . . . . . . . . . . 21.15. 9. Party je . . . . . . . . . . . . . neděli. 10. Večeře je . . . . . . . . . . . . . večer. 11. Fotbal je . . . . . . . . . . . . . zítra. 12. Film je . . . . . . . . . . . . . sobotu. 13. Balet je . . . . . . . . . . . . . úterý. 14. Divadlo je . . . . . . . . . . . . . středu. 15. Opera je . . . . . . . . . . . . . 18.00. 16. Detektivka je . . . . . . . . . . . . . noci.

30. Marek Drahorád je manažer. Rád sportuje. Vlevo vidíte jeho diář. Napište podle modelu, jaký má program. V pondělí v deset třicet je konference / má konferenci. 3. 7. Po 10.30 konference

46

...............................................................................................

4. 7.

Út

10.00 konzultace

...............................................................................................

5. 7.

St

19.00 tenis

...............................................................................................

6. 7.

Čt

12.00 oběd se šéfem | 14.00 schůze

...............................................................................................

7. 7.

8.00 fotbal

...............................................................................................

8. 7.

So

21.00 party

...............................................................................................

9. 7.

Ne

15.00 tenis | 19.00 kino

...............................................................................................

31. Co říká Marina? Seřaďte věty chronologicky.

46/3

V pátek mám návštěvu. Jo, v sobotu můžu. A ve čtvrtek musím nakupovat a vařit. 1 V pondělí nemůžu, musím se učit.

V úterý jsem ve škole. Musím psát test. Ve středu taky nemůžu, musím uklízet.

46/3

32. Co říkají Tom a Marina? Co je, nebo není pravda? 1. Marina nechce jít do kina. 2. V pondělí musí Marina psát test. 3. V úterý je Marina celý den ve škole. 4. Ve středu musí Marina uklízet. 5. Ve čtvrtek musí Marina nakupovat a vařit. 6. V pátek má Marina návštěvu. 7. Marina chce jít v sobotu na večeři a tancovat. 8. Tom neumí tancovat.

ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE

33. Tvořte věty.

46/3

Například: projekt / psát / Musím. – Musím psát projekt.

1. někdy / kávu / Nechceš / na / jít? – ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2. nemůžu / odpoledne / čtvrtek / Ve – ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3. na / Musím / se / učit / test – ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4. pátek / návštěvu / V / mám – ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5. večer / 7 / v / se / Sejdeme – ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6. se / to / Hodí / ti? – ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Lekce 5 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

57


34. Denis zve Vandu do kina. Doplňte jejich dialog.

46/3

těším se | nemůžu | nechceš | se sejdeme | taky | hodí se ti to | v pátek Denis: Ahoj Vando, 1. . .nechceš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jít ve čtvrtek do kina? Vanda: Ve čtvrtek 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , mám moc práce. Denis: A co 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? Vanda: V pátek můžu. Kdy 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? Denis: Třeba v 8 večer, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? Vanda: Ano, hodí. 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Denis: Já 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35. Procvičujte modální slovesa. Doplňte nechceš, neumím, umí, můžu, nemůžu nebo musím.

46/3

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jít do kina? 2. V pondělí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . se učit. 3. V sobotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tancovat. 5. To přece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . každý!

46/ TAB2

36. Doplňte konjugaci modálních sloves muset, moct a umět. muset já

moct

umět

můžu (mohu)

ty on, ona, to my vy oni

musí (musejí)

můžou (mohou)

umí (umějí)

46/ TAB2

37. Změňte věty podle modelu. Například: V úterý nakupuju v supermarketu. V úterý musím nakupovat v supermarketu.

1. V pondělí ráno pracuju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. V neděli dopoledne vařím. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. V sobotu odpoledne uklízím. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. V úterý obědvám v restauraci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Ve čtvrtek vstávám v 7 hodin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. V pátek večer jdu do klubu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Ve středu odpoledne jsem ve škole a učím se česky. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8. V pátek odpoledne jdu na tenis. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9. V pondělí ráno jedu na mítink. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10. V sobotu večeřím s kolegy v restauraci. �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

46/ TAB2

38. Analyzujte formy modálních sloves. Doplňte kdo. Například: musím – já

1. umíme – . . . . . . . . . . .

6. umíte – . . . . . . . . . . .

11. umím – . . . . . . . . . . .

2. musíš – . . . . . . . . . . .

7. musím – . . . . . . . . . . .

12. musí – . . . . . . . . . . .

3. umí – . . . . . . . . . . .

8. můžou – . . . . . . . . . . .

13. musíme – . . . . . . . . . . .

4. může – . . . . . . . . . . .

9. umíš – . . . . . . . . . . .

14. musíte – . . . . . . . . . . .

5. můžete – . . . . . . . . . . .

10. můžu – . . . . . . . . . . .

15. můžeš – . . . . . . . . . . .

46/ TAB2

39. Doplňte správnou formu modálních sloves. Například: my – umět: umíme

58

1. já – umět: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. oni – moct: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. vy – moct: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. ty – muset: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. já – nemuset: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. já – nemoct: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. on – moct: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. my – neumět: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. ty – umět: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. my – muset: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. ty – nemoct: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. on – muset: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. vy – umět: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. ona – umět: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. vy – nemuset: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lekce 5 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT


40. Procvičujte slovesa. Doplňte je k fotografiím. snídat | obědvat | večeřet | cvičit jógu | hrát fotbal | jezdit na kole | psát test | nakupovat | učit se | číst | uklízet tancovat | plavat | spát | vstávat | vařit | odpočívat | lyžovat | pracovat na počítači | poslouchat hudbu

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41. Používejte slovesa z předchozího cvičení. Napište informace o sobě.

46+

46+

Ve všední den musím ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

O víkendu můžu ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Umím ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Lekce 5 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

59


42. Doplňte modální sloveso ve správné formě.

46/ TAB2

Například: Karolína dneska nemá čas, (nemoct) jít plavat. – Karolína dneska nemá čas, nemůže jít plavat.

1. (já) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (umět) dobře vařit.

8. (my) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (umět) dobře hrát tenis.

2. Karel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (moct) nakupovat.

9. (vy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (muset) vstávat brzy?

3. Filip nemá čas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (muset) studovat.

10. Dana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (neumět) tancovat.

4. Honza je malý, ale už . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (umět) mluvit.

11. Petra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (muset) psát test.

5. Matěj ještě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (neumět) plavat?

12. Dan má čas, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (moct) spát.

6. (oni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nemuset) pracovat?

13. Ema ještě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (neumět) číst?

7. (vy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (moct) jít večer do kina?

14. Hugo musí uklízet, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nemoct) odpočívat.

43. Doplňte vhodné sloveso. Hledejte víc možností. 1. O víkendu můžu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. V pondělí můžu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mám čas.

2. Zítra nemám čas, musím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Jana musí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zítra píše test.

3. Adam může . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dlouho. Nepracuje.

8. Promiň. Nemám čas. Musím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . večeři.

4. Martina umí dobře . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Musím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zítra vstávám v 6 ráno.

5. Umíš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? Ne, nemám rád fotbal.

10. Už umím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46/ TAB2

44. Co chcete, můžete nebo musíte dělat? Vyberte vhodné výrazy. Hledejte víc možností.

vařit

psát

|

|

jíst pít

cvičit |

|

jet

| |

test

hrát

anglicky

tancovat

zumbu česky

poslouchat

nakupovat

|

| | |

|

|

karty

kávu

|

domácí úkol

matematiku guláš

oběd

učit se

jógu

|

|

tenis

|

|

e-mail

večeři |

| |

|

polévku

šachy

|

|

projekt

tramvají

autobusem

|

|

pivo

techno

džus

|

aerobic

v supermarketu

|

fotbal

|

|

| | |

|

|

knedlíky

sambu

volejbal autem

46+

flamenco

dopis

scrabble

jídlo a pití

|

|

|

|

čaj

metrem

jazz

rusky

musím psát test,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................

45. Procvičujte slovesa v já-formě. Spojte části vět. Pak pište o sobě a dokončete věty tak, aby platily o vás. 1. Pracuju jako 2. Někdy jím 3. Mluvím 4. Čtu 5. Studuju 6. Chci 7. Často piju 8. Nikdy. 9. Teď

A. studuju češtinu. B. nový byt. C. nesportuju. D. mléko. E. učitelka. F. v restauraci. G. dobrou knihu. H. rusky. I. na univerzitě.

........................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ......................................................................................................

46. Vyberte, co je správně. 1. Koncert je středa / v úterý / dobře. 2. Sejdeme se ve čtyři. Hodí / Ráda / Může se ti to? 3. Ve všední den umím / musím / těším se pracovat. 4. Max rád / má rád / musí hraje fotbal. 5. V sobotu nemůžu jít do kina, protože chceš / nemůžu / musím psát esej. 6. Tom neumí tancuje / tancovat / tancuješ. 7. Petr má rád / rád / rádi akční filmy. 8. Nemám čas. Mám / Umím / Můžu moc práce. 60

Lekce 5 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

46+

46+


47. Co píšou Mai a Marina? Doplňte e-maily. Měj se hezky, | zvu tě | omlouvám se | Hodí se ti to | už od sedmi hodin | od tří do šesti | moc práce | v pátek | od šesti večer

47/7

linh_mai@gmail.com marina.kazakova@seznam.cz

party

Ahoj Marino, co děláš 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? Mám narozeniny a 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na party! Party je v restauraci U Krokodýla (www.ukrokodyla.cz), máme rezervaci 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zdravím,

marina.kazakova@seznam.cz

Mai

linh_mai@gmail.com

Re: party

Ahoj Mai, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ale v pátek bohužel nemůžu, mám 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Máme

teď ve firmě auditory. Musím být denně v práci 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Od osmi do dvanácti máme školení, pak máme společný oběd a 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . máme zase školení

. A v sedm večer jdu na večeři

s Tomem. Máme výročí, víš? Chodíme spolu už měsíc Můžeme se sejít někdy příští týden? Zvu tě na oběd. 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . třeba v pondělí? 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Marina

48. Odkdy dokdy to je? Napište podle modelu. Například: od jedenácti do dvanácti: 11–12

49. Odkdy dokdy to je? Napište podle modelu. Například: 7–8: od sedmi do osmi

1. od jedné do pěti: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. 1–3: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. od devíti do dvanácti: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 4–6: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. od tří do šesti: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 10–12: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. od dvou do osmi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 9–11: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. od deseti do jedenácti: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2–5: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. od sedmi do devíti: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 8–9: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. od čtyř do šesti: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. 4–7: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. od dvanácti do jedné: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. 2–3: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50. Petrův kamarád Arnošt Kučera je hudební skladatel. Čtěte, jaký má denní program, a odpovídejte na otázky.

47/TAB

47+

Například: Kdy Arnošt vstává? – Ve tři hodiny odpoledne.

1. Odkdy dokdy snídá? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. V kolik hodin obědvá? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Odkdy dokdy pracuje ve studiu? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. V kolik hodin večeří? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Kdy jde spát? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arnošt má zajímavou a neobvyklou práci. Skládá písničky a hudbu k filmům. Také jeho denní program je opravdu neobvyklý. Arnošt je typická sova. Vstává většinou ve tři hodiny odpoledne. Do pěti hodin „snídá“ a čte noviny. Pak obvykle hraje na klavír a hledá nové melodie. Někdy má také pracovní schůzky a konzultace. V devět večer „obědvá“ a pak jede do hudebního studia. Od deseti do čtyř pracuje ve studiu. V pět hodin ráno „večeří“. Jde spát v šest hodin ráno, ale někdy i později.

51. Co kdy Arnošt dělá? Doplňte tabulku a přečtěte jeho program nahlas. Používejte správné prepozice. .........

15.00 – . . . . . . . . . .........– .........

21.00

47+

vstává snídá hraje na klavír nebo má schůzky a konzultace

. . . . . . . . . – 4.00

5.00 .........

jde spát Lekce 5 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

61


Pravopis 52. Doplňte a nebo á. 1. R. . . . . .d spím.

5. Kdy vst. . . . . .v. . . . . .š?

9. Tom a Marina nem. . . . . .jí čas.

2. Ner. . . . . .d uklízím.

6. V pondělí hr. . . . . .jeme tenis.

10. Co děl. . . . . .š v p. . . . . .tek?

3. R. . . . . .di tancujou.

7. Martin je v pr. . . . . .ci.

4. Ner. . . . . .di hrajou fotbal.

8. M. . . . . .š zítra večer čas?

53. Doplňte s nebo z. 1. Rád . . . . . .nídám rohlík s máslem a čaj.

5. Večer se dívám na televi. . . . . .i.

2. Ráno čtu . . . . . .právy na internetu.

6. Jsem sova. Vstávám po. . . . . .dě.

3. Dopoledne mám . . . . . .chůzi.

7. Jsem skřivan. Vstávám br. . . . . .y.

4. Odpoledne mám kon. . . . . .ultaci.

8. Jdu na večeři . . . . . . kamarádkou.

54. Doplňte h nebo ch. 1. Mám stra. . . . . .

5. Ne. . . . . .ceš jít na koncert?

9. Nerad spím v . . . . . .otelu.

2. Poslou. . . . . .ám . . . . . .udbu.

6.

10. Na náměstí je nový ob. . . . . .od.

3. V neděli večer . . . . . .rajeme volejbal.

7. Musím jít do práce, máme s. . . . . .ůzi.

4. Máš . . . . . .odnou babičku.

8. Vstávám v 6 . . . . . .odin ráno.

. . . . . .odí se ti to v pět odpoledne?

Opakování 55. Vyberte, co je správně. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zelený čaj.

5. Můj manžel je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Dan není ve škole, je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) Můžu b) Rád c) Mám ráda

a) hodného. b) hodný. c) hodnou.

a) vysoký. b) nemocný. c) veselý.

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kuřecí řízek a hranolky.

6. Moje sestra je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Můj tatínek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jako číšník.

a) Dám si b) Pijeme c) Čtu

a) ženatý. b) vdaná. c) svobodný.

a) dělá b) je c) pracuje

3. Ten salát je moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. To je Iva a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . přítel.

11. To jsem já a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . maminka.

a) dobrý. b) dobře. c) dobré.

a) jeho b) ona c) její

a) tvůj b) náš c) moje

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . čokoládu?

8. Mám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bratra.

12. Tvoje sestra je malá. Kolik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

a) Máš rád b) Jíme c) Rádi

a) mladší b) mladšího c) mladý

a) je b) mu je c) jí je

56. Doplňte otázky. Používejte výrazy co, odkud, kdo, kde, kdy, proč, jaká, jak, jaký, kolik. Kdy 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . začíná lekce? – V 8.30. 2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pracuje Zuzana? – V nemocnici.

3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je hodin? – 10.15.

4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . děláš? – Pracuju.

5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nemáš čas? – Protože mám moc práce.

6.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . se máš? – Dobře.

7.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je Marina? – Z Bulharska.

8.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je Tom? – Sympatický.

9.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je Evina babička? – Hodná.

10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je Petr Hanuš? – Evin přítel. 62

Lekce 5 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT


LEKCE

6

Co jsi dneska dělal? 49/2

1. Doplňte sms (čtěte: esemesky). zrušit | Omlouvám se | nemůžu | přijít | projekt | později | Promiňte | Jsem

CZ

9:05

< Zprávy (20)

8:05

CZ

< Zprávy (32)

Kontakt

CZ

7:15

< Zprávy (116)

Kontakt

CZ

6:45

< Zprávy (26)

Kontakt

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

Bohužel dneska

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ale dneska musím

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

u doktora, bolí mě

ale nemůžu

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

přijít do školy.

zub. Přijdu do školy

8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

lekci. Jsem

Musím být v práci

6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

na schůzku.

nemocná.

a dokončit

nebo zítra.

1

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Co je, nebo není pravda? 1. Petr byl ve škole. 2. Petr vstával v 9. 3. Petr se učil. 4. Eva pracovala. 5. Tom a Marina byli ve škole. 6. Tom a Marina nepsali test. 7. Tom šel do práce. 8. Marina šla k doktorovi.

2

3

4

3. Spojte části vět. ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE

1. Petr měl 2. Petr se učil 3. Eva měla 4. Eva byla ve škole 5. Studenti dnes psali 6. Tom a Marina se omlouvali, 7. Tom měl 8. Marina musela

Kontakt

A. moc práce. B. test. C. celý den volno. D. anglicky. E. problémy se zubem. F. psát projekt. G. a učila. H. že nemůžou přijít.

4. Doplňte správné sloveso.

49/3

49/3

měl | měla | šla | psali | nebyli | vstával | musela | šel 1. Petr . . . měl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . celý den volno.

5. Tom a Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ve škole.

2. Petr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . až v 9 hodin.

6. Tom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . k doktorovi.

3. Eva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . moc práce.

7. Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do práce.

4. Studenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . test.

8. Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . psát projekt.

5. Co kdo dělal? Doplňte slovesa v minulém čase. 1. Anna . . pracovala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pracovat) celý den. 2. Dana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (večeřet) kuře a salát. 3. Michal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (snídat) v 8 ráno. 4. David . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nakupovat) jídlo. 5. Martina a Dan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (hledat) školu. 6. Katka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (odpočívat). 7. Ivan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (vařit) oběd. 8. Linda a Pavel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (psát) e-maily. 9. Jana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (učit se) matematiku.

6. Spojte formy infinitivu a minulého času (l-formy). 1. být 2. číst 3. chtít 4. jíst 5. jít 6. mít 7. moct 8. pít 9. psát 10. spát

49/TAB

A. spal B. byl C. pil D. mohl E. šel F. četl G. jedl H. psal I. chtěl J. měl

10. Věra a Libor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (tancovat) salsu.

7. Doplňte nepravidelná slovesa v minulém čase. infinitiv

mít

on (=I-forma)

měl

infinitiv

moct

49/TAB

chtít

být

jíst

číst

pít

psát

spát

jít

on (=I-forma) Lekce 6 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

63


8. Doplňte slovesa jít, jet a jíst v minulém čase ve správné formě (já).

49/TAB

Například:... (jít) na koncert. – Šel/Šla jsem na koncert.

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (jet) taxíkem.

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (jíst) zmrzlinu.

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (jíst) v restauraci.

6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (jet) metrem.

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (jít) pěšky.

7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (jít) do školy.

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nejet) autem.

8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (jíst) guláš.

9. Co kdo dělal včera? Doplňte jména.

49/TAB

Tobiáš

Kryštof a Jan

Laura a Lucie

Matěj

Barbora

Viktorie

Emma

Dana

Daniel

Jana

Lenka

Tomáš

Kryštof a Jan

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . se dívali na fotbal.

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . telefonovala.

9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pracoval na počítači.

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vařila.

6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tancovaly.

10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nakupovala.

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . něco psala.

7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . četla noviny.

11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jedl v restauraci.

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . spal.

8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hrál tenis.

12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . šla do školy.

10. Procvičujte slovesa v minulém čase. Napište je ve správné formě.

byl

64

1. Můj tatínek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (být) doma.

6. Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (jíst) tvoje sestra včera večer?

2. Petr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (mít) včera velký hlad.

7. Kdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (umřít) tvůj dědeček?

3. Moje šéfka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nebýt) v práci celý týden.

8. Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (jít) na koncert.

4. Můj manžel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (chtít) vstávat v 5 ráno.

9. Alice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (jet) na party.

5. Kamarádi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pít) kávu, nebo čaj?

10. Náš pes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nechtít) včera jíst.

Lekce 6 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

49/TAB


11. Pamatujete si, co dělá Marina ve všední den a o víkendu? Procvičujte minulý čas. Napište, co dělala minulý týden a minulý víkend. Minulý týden...

49/TAB

Minulý víkend...

1

2

1

2

3

4

3

4

5

6

5

6

Vstávala v 6 ráno.

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Pracujte se slovníkem. Napište texty v minulém čase.

49/TAB+

1. Můj dědeček je moc hodný člověk. Vždycky má dobrou náladu a je veselý. Je vysoký a hubený. Moc nejí, ale pije pivo. Odpoledne spí a večer čte. Má rád komedie a detektivky.

Můj dědeček byl moc hodný člověk. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. Moje teta Alena bydlí v Praze, ale má ráda hory. Když má volno, vždycky jede na hory. Nemá auto, a proto jede autobusem. Alena je výborná sportovkyně. Ráda lyžuje a hraje tenis. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

13. Procvičujte minulý čas. Analyzujte formy. Doplňte kdo.

50/TAB

Například: psal jsem – já

1. nebyl – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. měla jsem – . . . . . . . . . . . . . . . .

7. byl jsi – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.telefonoval jsem – . . . . . . . . . .

2. učila jsem – . . . . . . . . . . . . . . . .

5. psali jsme – . . . . . . . . . . . . . . . .

8. učili jste se – . . . . . . . . . . . . . . .

11. omlouvali jsme se – . . . . . . . . .

3. dělali – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. šli jste – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. rozuměl – . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. musela – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lekce 6 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

65


14. Procvičujte minulý čas. Napište slovesa ve správné formě.

49/TAB

Například: já – dělat – dělal/dělala jsem

1. já – být . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. vy – telefonovat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. já – muset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. my – mít . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. oni – psát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. my – studovat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. on – jít . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. já – číst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. ona – chtít . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. ona – učit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. ty – jíst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. oni – pracovat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. ty – dělat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. on – moct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. ty – spát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. oni – obědvat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. on – učit se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. vy – poslouchat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Eva mluví s Petrem. Co říkají? Doplňte slovesa v minulém čase. Pozor na druhou pozici!

49/TAB

Eva: Ahoj, jak se máš? Co jsi dneska dělal?

jsem Petr: Nic moc. 1. . Měl . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . (mít) celý den volno, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nebýt) ve škole. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Vstávat) výjimečně až v 9 hodin, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (dívat se) na televizi, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (učit se) anglicky. A co 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (dělat) ty, Evo? Eva: Já jsem naopak celý den pracovala. 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Plánovat) lekce, 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (připravovat) materiály, 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (být) ve škole a 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (učit). 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Psát – my) test, ale Tom

a Marina tam 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nebýt). Musí psát test příští týden. Petr: Jak to? A kde byli? Eva: 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Psát – oni) mi a 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (omlouvat se – oni), že nemůžou přijít. Tom 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (jít) k doktorovi, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (mít) problémy se zubem. A Marina 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(jít) do práce, 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (muset) psát projekt.

16. Co jste dělal, dělala nebo dělali? Změňte věty podle modelu. Pozor na druhou pozici. 1. Byl jsem ve škole.

byl V pondělí . .jsem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ve škole.

2. Vařila jsem polévku.

6. Poslouchala jsi hudbu? Včera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hudbu? 7. Pil jsem pivo. Včera večer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pivo.

Odpoledne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . polévku. 3. Pracoval jsem v restauraci.

8. Měli jste moc práce? Včera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . moc práce?

Minulý rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v restauraci. 4. Psali jsme e-maily.

9. Psal jsi ten test? Už . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ten test?

Večer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-maily. 5. Odpočívali jsme celý den.

51/11

10. Byli jsme ve Francii.

V sobotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . celý den.

O víkendu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ve Francii.

17. Změňte věty podle modelu. Pozor na druhou pozici.

51/11

Například: Byl jsem v restauraci. Včera jsem byl v restauraci.

1. Jedl jsem knedlíky. Včera ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2. Spala jsem. O víkendu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Vařil jsem guláš. Včera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Četl jsem detektivku. Minulý týden ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5. Měla jsem hlad a žízeň. Ráno ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6. Díval jsem se na televizi. Včera v noci ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7. Byl jsi včera večer doma? Ty ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8. Viděli jste ten zajímavý film? Vy �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

18. V každé větě je chyba v druhé pozici. Opravte ji. Například: Večer viděla jsem zajímavý film. – Večer jsem viděla zajímavý film.

1. Včera byli jsme celý den doma. – ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2. Jsme nakupovali v supermarketu. – ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3. Včera večer měla jsem velký strach, protože četla detektivku jsem. – ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4. Jsme nechtěli jíst doma, jsme chtěli jíst v restauraci. – ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5. Dneska odpoledne spal jsi? – ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 66

Lekce 6 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

51/ TAB1


19. Procvičujte minulý čas. Vyberte, co je správně.

51

1. David . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . problémy.

6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . doma?

a) měla b) měl c) měl je

a) Byl jsi b) Jsi byl c) Byli jsou

2. Lucie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dobrý film.

7. Jídlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dobré.

a) viděl b) viděla je c) viděla

a) byl b) byla c) bylo

3. Já a bratr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . banku.

8. Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . peníze.

a) hledal jsem b) hledali jsme c) jsme hledali

a) nepotřeboval b) nepotřebovala je c) nepotřebovala

4. Maike a Tadeusz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . česky.

9. Pablo a John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ve škole.

a) se učili b) se učili jsou c) učili se

a) nebyli b) nejsou byli c) byli nejsou

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jít do práce.

10. O víkendu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v práci.

a) Nejsem mohl b) Nemohl jsem c) Nemohl jsme

a) nebyl jsem b) nejsem byl c) jsem nebyl

20. Procvičujte minulý čas. Doplňte vhodné sloveso. Hledejte víc možností.

51

Například: jít do školy. – Chtěl jsem/nemohl jsem/musel jsem jít do školy.

1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e-mail.

2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

v hotelu.

3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dobrý film.

4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

celý den.

5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

v kanceláři.

6.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

doma.

7.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

jako manažer.

8.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

oběd.

9.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

česky.

10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . domácí úkoly. 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jít do práce. 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v 6 hodin ráno. 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v restauraci. 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . test. 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na počítači. 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dlouho.

21. Co říkají Eva, Petr a pan Hanuš? Seřaďte dialog.

52/1

Prosím tě, v hospodě? Byl jsem ve škole. V úterý večer jsem vždycky ve škole! 1

Čau, Evo, kde jsi? Jsem v klubu. A je to tady fajn. Promiň, musím končit. Zavolám ti později. Měj se!

7

Evo, prosím tě, pojď sem! Fakt? A jak to? Ty nejsi v práci? Ne, dělám si legraci. Nejsem v klubu ani v práci. Jsem doma a poslouchám hudbu. Ale kde jsi ty? Volala jsem ti, ale nebral jsi telefon. Nebyl jsi v hospodě? No jo, máš pravdu, zapomněla jsem. Lekce 6 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

67


22. Spojte části vět. 1. Čau, kde 2. Je to tady 3. Jsem doma a poslouchám 4. Volala jsem ti, 5. No jo, máš pravdu, 6. Prosím tě, 7. Promiň, musím 8. Zavolám ti

52/1

A. zapomněla jsem. B. jsi? C. pojď sem! D. končit. E. fajn. F. hudbu. G. později. H. ale nebral jsi telefon.

23. Ke slovům v lokálu sg. doplňte nominativ sg. Například: Učím se česky ve škole. – škola

1. Bydlím v hotelu. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Nakupuju v supermarketu. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Včera jsem byl v klubu. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Teď jsem v práci. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Obědvali jsme v restauraci. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Pracuju v kanceláři. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

POZOR:

7. V neděli jsme byli v divadle. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

v kině, v divadle, v restauraci... (v budově) na koncertě, na univerzitě, na letišti, (= akce, instituce, otevřený prostor)

8. Zavolám později, jsem v kině. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Byli jsme v hospodě. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Jsem v obchodě. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Studujeme v Praze. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Žiju v České republice. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Kde jste byl/a včera? Procvičujte substantiva z 1. a 2. deklinační skupiny v lokálu sg. Doplňte -u, -e, -ě nebo -i. Někde můžete použít dvě koncovky.

52/TAB

Například: supermarket – Byl/a jsem v supermarketu.

Byl/a jsem. . . . . 1. obchod – v obchod. . . . . 2. letiště – na letišt. . . . . 3. klub – v klub. . . . . 4. kancelář – v kancelář. . . . . 5. parkoviště – na parkovišt. . . . . 6. divadlo – v divadl. . . . . 7. restaurace – v restaurac. . . . . 8. škola – ve škol. . . . . 9. práce – v prác. . . . . 10. nemocnice – v nemocnic. . . . . 11. stanice – na stanic. . . . . 12. koncert – na koncert. . . . . 13. kino – v kin. . . . . 14. hotel – v hotel. . . . . 15. hospoda – v hospod. . . . . 16. univerzita – na univerzit. . . . . 17. zastávka – na zastáv. . . . .

52/TAB

25. Co kde můžeme dělat? Hledejte víc možností. Například: Můžeme bydlet v hotelu,...

bydlet

|

studovat

čekat telefonovat

| |

pracovat

|

poslouchat hudbu psát e-maily

psát domácí úkol 68

|

|

|

obědvat

vidět film |

Lekce 6 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

spát

večeřet

psát test |

|

pít

| |

v kině

|

v hotelu

na univerzitě

tancovat

v kanceláři

snídat

na parkovišti

|

|

na nádraží

na koncertě

|

v restauraci |

v hospodě

| |

|

ve škole v práci

na letišti |

doma


26. Kde jsou lidé na fotografiích? Doplňte formy lokálu sg.

52/TAB

Martina, Ema a Dita

Lukáš

Dan a Dora

Magdalena a Arnošt

děti a učitelka

Romana, Bára a Josef

Hung a Laura

Karel

Sára

v hotelu 1. Dan a Dora jsou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Romana, Bára a Josef jsou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Martina, Ema a Dita jsou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Hung a Laura jsou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Lukáš je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Karel je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Magdalena a Arnošt jsou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Sára je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Děti a učitelka jsou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27. Doplňte v nebo ve.

52/4

Například: ..... hotelu – v hotelu

1. . . . . . . . divadle

5. . . . . . . . bance

9.

2. . . . . . . . nemocnici

6. . . . . . . . autobusu

10. . . . . . . . kině

. . . . . . . kanceláři

14. . . . . . . . Praze

3. . . . . . . . škole

7. . . . . . . . vlaku

11. . . . . . . . práci

15. . . . . . . . Brně

4. . . . . . . . restauraci

8. . . . . . . . obchodě

12. . . . . . . . klubu

16. . . . . . . . České republice

28. Co kde děláme nebo dělají? Doplňte lokál sg. hotelu 1. Bydlím v (hotel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. . . . . . . . supermarketu

52/4

2. Tancujeme v (klub) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Nakupuju v (supermarket) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Jsem v (kino) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Píšeme test ve (škola) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Obědvám v (restaurace) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Píšu projekt v (práce) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Jsem nemocný a jsem v (nemocnice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Pracuju v (divadlo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Dominik pracuje v (banka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Jolana pracuje v (lékárna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Eva parkuje na (parkoviště) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Diana nakupuje v (obchod) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. Radek studuje na (univerzita) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. David čeká na (nádraží) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lekce 6 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

69


29. Tom mluví s Marinou. Doplňte dialog.

53/7

v kanceláři | v práci | doma | na konferenci | na party | u doktora

party Tom: Ahoj Marino, co se stalo? Proč jsi nebyla 1. . na .................................... ? Marina: Ahoj Tome, jsem nemocná. Musím být 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , mám angínu. Tom: Aha, to je mi líto. Ale proč jsi nezavolala? Já jsem ti volal asi pětkrát, ale nebrala jsi to. Marina: No, to je právě ten problém. Ztratila jsem mobil. Tom: Hm, tak to je smůla. A kde jsi včera byla? Marina: Dopoledne jsem byla 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , normálně jsem pracovala, ale byla jsem hodně unavená. Odpoledne jsem byla 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ale bylo mi špatně, tak jsem šla k doktorovi. Myslím, že jsem ten mobil zapomněla 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nebo asi – moment, Tome! Někdo zvoní. ... Promiň, to byla kolegyně z práce. Tak už mám mobil, hurá! Zapomněla jsem ho 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. Co je, nebo není pravda?

53/7

1. Marina byla na party. 2. Marina je zdravá. 3. Marina ztratila mobil. 4. Marina byla včera u doktora. 5. Marina zapomněla mobil u kolegyně.

ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE

53/7

31. Na co se ptá Tom Mariny a Marina Toma? Doplňte otázky. jsi nebyla na party? 1. Proč . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? – Protože jsem nemocná, mám angínu. 2. Proč . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? – Protože jsem ztratila mobil. 3. Kde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? – Byla jsem v práci. 4. Kdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? – Odpoledne, bylo mi špatně. 5. Kdo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? – Kolegyně z práce. 6. Kde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? – V kanceláři.

32. Doplňte do tabulky prepozice v/ve, na a u.

53/TAB kde? . . . . . . . . . . . . . . . . . + lokál

být, bydlet, pracovat, čekat...

. . . . . . . . . . . . . . . . . + lokál

. . . . . . . . . . . . . . . . . + genitiv

33. Kde jste byl/a včera? Vyberte správnou prepozici. 1. Byl/a jsem ve / na / u škole. 2. Byl/a jsem v / na / u koncertě. 3. Byl/a jsem v / na / u divadle. 4. Byl/a jsem v / na / u restauraci.

70

53/TAB

5. Byl/a jsem v / na / u obědě. 6. Byl/a jsem v / na / u návštěvě. 7. Byl/a jsem v / na / u kolegyně. 8. Byl/a jsem v / na / u kamarádky.

9. Byl/a jsem v / na / u konferenci. 10. Byl/a jsem v / na / u nemocnici. 11. Byl/a jsem v / na / u doktora. 12. Byl/a jsem v / na / u klubu.

34. Doplňte prepozice v/ve, na nebo u. 1. Eva je učitelka. Pracuje . . . ve . . . . . . . škole.

10. . . . . . . . . . . náměstí je nový supermarket.

2. Maike je doktorka. Pracuje . . . . . . . . . . nemocnici.

11. Infocentrum je . . . . . . . . . . nádraží.

3. Marina pracuje . . . . . . . . . . kanceláři.

12. Mám auto . . . . . . . . . . parkovišti.

4. Petr studuje . . . . . . . . . . univerzitě.

13. Byl jsem . . . . . . . . . . kamaráda.

5. Tom je . . . . . . . . . . klubu.

14. Nový byt je . . . . . . . . . . centru.

6. Marina bydlí . . . . . . . . . . Praze.

15. Jsem nemocná. Teď jsem . . . . . . . . . . doktorky.

7. Kamarádka je herečka. Hraje . . . . . . . . . . divadle.

16. Autobus je . . . . . . . . . . zastávce.

8. Teď bydlím . . . . . . . . . . kamarádky.

17. Eva bydlí . . . . . . . . . . České republice.

9. Nejsem doma. Jsem . . . . . . . . . . práci.

18. Byla jsem . . . . . . . . . . doktora.

Lekce 6 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

53/TAB


35. Co jste kde dělal/a? Spojte části vět. 1. Nakupovali jsme 2. Tancoval/a jsem 3. Včera jsme obědvali 4. Viděl/a jsem Hamleta 5. Byl/a jsem na návštěvě 6. Čekali jsme na vlak 7. Jedl/a jsem popcorn a pil Colu 8. Měl/a jsem prezentaci 9. Na dovolené jsme bydleli 10. Jsem nemocný. Ráno jsem byl/a

53/TAB

A. na diskotéce. B. v supermarketu. C. v divadle. D. v restauraci. E. u doktorky. F. u kamaráda. G. v hotelu. H. na nádraží. I. v kině. J. na mítinku.

36. Kde jste byl/a včera? Vyberte správnou prepozici. Doplňte do tabulky.

53/TAB

škole | kanceláři | centru | nádraží | divadle | hotelu | doktora | kamaráda | mítinku | klubu | kině přítelkyně | nemocnici | obědě | party | práci | doktorky | obchodě | restauraci | konzultaci | supermarketu univerzitě | letišti | kamarádky | parkovišti | konferenci | Praze | Brně | České republice | Německu | Rusku Rakousku | Polsku | Ukrajině | Itálii Byl/a jsem v/ve...

Byl/a jsem na...

Byl/a jsem u...

škole

nádraží

doktora

37. Je pondělí ráno. Maike a Tadeusz jsou ve škole a povídají si. Čtěte dialog a doplňte prepozice.

53/TAB+

Tadeusz: Ahoj Maike, jak ses měla o víkendu? Byla jsi doma? Maike: Byli jsme s přítelem 1. . . . . . . . . . . návštěvě 2. . . . . . . . . . . jeho sestry 3. . . . . . . . . . . Olomouci. V pátek večer jsme tancovali 4. . . . . . . . . . . diskotéce, šli jsme spát až ve 4 ráno. V sobotu jsme dlouho spali a pak jsme obědvali 5. . . . . . . . . . . restauraci. Odpoledne jsme hráli volejbal 6. . . . . . . . . . . parku. A večer jsme byli 7. . . . . . . . . . . kině. A co jsi dělal ty?

Tadeusz: Já jsem byl 8. . . . . . . . . . . maminky. Byla 9. . . . . . . . . . . nemocnici a teď potřebuje doma pomoc. Tak jsem celý den pracoval a večer jsem si dal pár piv 10. . . . . . . . . . . hospodě. Bylo to docela fajn.

38. Odpovídejte na otázky podle dialogu.

V Olomouci.

1. Kde byla Maike o víkendu? – ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

53/TAB+

2. Kdy šla Maike spát? – ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3. Kde hrála Maike volejbal? – ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4. Co dělala v sobotu večer? – ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5. Co dělal Tadeusz u maminky? – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Lekce 6 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

71


39. Napište, co včera dělala Marinina kamarádka Adéla. Používejte slova nejdřív, pak, potom a nakonec. obědvat guláš a knedlíky psát e-maily

| |

učit se česky

|

být ve škole

snídat džus a chleba s máslem

večeřet pizzu a salát

|

|

psát domácí úkoly

|

vstávat v 8 hodin

hrát hry na internetu |

| |

číst detektivku

54/TAB

psát test

dívat se na televizi

Adéla vstávala v 8 hodin. Nejdřív . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... ....................................................................................................................................

40. Doplňte výrazy český, česká, české, česky nebo čeština. 55/ TAB1

Například: Bedřich Smetana byl ... skladatel. – Bedřich Smetana byl český skladatel.

1. Karel Gott je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zpěvák. 2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je těžký jazyk.

3. Mám rád . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jídlo. 4. Můj tatínek umí dobře . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Učím se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dva roky. 6. Václav Havel byl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prezident. 7. Ve škole mluvíme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Lucie Bílá je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zpěvačka. 9. Baví mě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Chutná mi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pivo. 11. Viděl jsem nový . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . film. 12. Jak dlouho se učíte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

41. Spojte otázky a odpovědi. 1. Kdo byl Karel IV.? 2. Kdy se narodil? 3. Kdy umřel? 4. Odkud byl jeho otec? 5. Byla jeho matka Češka? 6. Kde studoval? 7. Jaký byl Karel IV.? 8. Kolikátého začal stavět most v Praze? 9. Jak se jmenovala jeho čtvrtá manželka? 10. Jaké stavby Karel postavil?

55/3 A. V roce 1316. B. Byl energický a inteligentní. C. 9. 7. 1357 D. Byl to slavný český král. E. Eliška Pomořanská. F. Z Lucemburska. G. Karlův most, Karlštejn a Karlovu univerzitu. H. Ve Francii. I. Ano. J. V roce 1378.

42. Doplňte slovesa znát, vědět a umět ve správné formě (vy-formy). Pak odpovídejte na otázky.

55/ TAB2

Například: ..., kdo byl Jaroslav Seifert? – Víte, kdo byl Jaroslav Seifert? – Ano, vím. Byl to... / Ne, nevím.

1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , kde je české město Ostrava?

7.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . české město Brno?

2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nějakého českého politika?

8.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , kdo vymyslel kontaktní čočky?

3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hrát na kytaru?

9.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nějakou českou sportovkyni?

4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , kdo byl Václav Havel?

10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , kdo postavil Karlův most?

5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nějakou operu?

11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dobře plavat?

6.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dobře vařit?

12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nějaký český film?

43. Procvičujte slovesa znát, vědět a umět. Napište je ve správné formě. Víš 1. (ty) – vědět – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , kdo byl W. A. Mozart? 7. (vy) – umět – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vařit české jídlo?

72

2. (já) – umět – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . česky.

8. (ty) – znát – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moravu?

3. (my) – vědět – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , kde je nádraží.

9. (vy) – vědět – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , kdo je to?

4. (on) – umět – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hrát na flétnu.

10. (on) – nevědět – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , kde je Žižkov.

5. (oni) – znát – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . operu Aida.

11. (ona) – vědět – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , kdo je Kundera.

6. (já) – neumět – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dobře zpívat.

12. (ona) – neznat – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johna Lennona.

Lekce 6 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

55/4


44. Znáte země, které sousedí s Českou republikou? Jak tam lidé mluví? Doplňte tabulku.

56

německy | Slovensko | Rakousko | polsky země

mluví tam

Německo

německy

Polsko slovensky

45. Jak znáte Evropu? Pracujte se slovníkem. Doplňte křížovku. V tajence je krásné české historické město, památka UNESCO. 10.

2. I

4. 6.

3.

P

5.

11.

12.

9. R

L

1.

56+

7.

V

S

N

A

8.

K

R

V

S

K R J E

Jak se jmenuje země, kde... 1. . . . . se vyrábí pivo Plzeň? 2. . . . . se narodil malíř Leonardo da Vinci? 3. . . . . je historické město Krakow? 4. . . . . se vyrábí Lego?

5. . . . . se vyrábí čokoláda Milka? 6. . . . . je hlavní město Baile Átha Cliath? 7. . . . . můžete vidět Eiffelovu věž (= Eiffelovku)? 8. . . . . se dělá polévka boršč? 9. . . . . je Octoberfest?

46. Kde to je? Doplňte prepozici a zemi v lokálu sg.

10. . . . . se tancuje flamenco? 11. . . . . se dělá dort Sacher? 12. . . . . jsou hory Tatry?

POZOR: se dělá = lidé dělají se vyrábí = lidé vyrábějí se tancuje = lidé tancují

1. Big Ben je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

v Anglii.

2. Eiffelova věž je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Kreml je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Koloseum je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Akropolis je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Sagrada Familia je �������������������������������������������������

47. Pište o sobě. V jaké zemi jste byl/a a nikdy nebyl/a?

56

56

Například: Byl/a jsem ve Španělsku / na Ukrajině. Nikdy jsem nebyl/a v Dánsku / na Slovensku.

Byl/a jsem už ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Ještě nikdy jsem nebyl/a ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Lekce 6 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

73


Pravopis 48. Doplňte v posledním slově háček nad e, kde je potřeba. 1. Byl jsem v kine. 2. Irena byla v divadle. 3. Byli jsme v obchode. 4. Byli jste v pátek v hospode? 5. Bydlím v Praze.

6. Byli jsme na koncerte. 7. Ty nejsi ve škole? 8. Kde jste byli na oběde? 9. Jsme v České republice. 10. Kdy jsi byl poprvé v Evrope?

11. Jsme na zastávce. 12. Tom studuje na univerzite. 13. Jarmila pracuje na pošte. 14. Anna pracuje v bance.

49. Procvičujte psaní malých a velkých písmen. Opravte chyby. 1. adam je z dánska. 2. emma je angličanka. 3. antoine je z belgie. mluví francouzsky. 4. byli jsme na dovolené v rakousku. 5. proč se učíš česky? 6. myslíš si, že čeština je těžká? 7. chutná mi české jídlo.

8. mluvím česky, anglicky a trochu německy. 9. jste z české republiky? 10. moje maminka je italka. 11. učím se španělsky. 12. timea je z maďarska. 13. bedřich smetana byl český skladatel. 14. božena němcová byla česká spisovatelka.

Opakování 50. Doplňte prepozice. Pozor, někde nemusí být. 1. Každý den vstávám . .v. . . . . . . sedm ráno.

8. Dám si kávu . . . . . . . . . mlékem.

2. Náš dědeček je . . . . . . . . . nemocnici.

9. Přítelkyně pracuje . . . . . . . . . restauraci.

3. Bydleli jsme . . . . . . . . . hotelu.

10. Proč dneska nejsi . . . . . . . . . škole?

4. . . . . . . . . . šesti . . . . . . . . . osmi jsem byl . . . . . . . . . doma.

11. . . . . . . . . . pondělí ráno máme mítink.

5. . . . . . . . . . odpoledne hrajeme fotbal.

12. Studuju češtinu . . . . . . . . . univerzitě.

6. . . . . . . . . . večer musím psát projekt.

13. Co jsi dělal . . . . . . . . . víkendu?

7. Co si dáte . . . . . . . . . pití?

14. Tom byl . . . . . . . . . doktora.

51. Kde můžete říkat nebo slyšet tyto věty? Ve škole, v restauraci, nebo doma? Rozdělte je do tabulky. Pak dopište do každé kolonky další 2 věty, které můžete potřebovat. Musíš vstávat! | Kdy začíná lekce? | Neměl jsem čas studovat. | Máte guláš? | Nemůžeš celý den hrát na počítači! Zvlášť, nebo dohromady? | Dáte si taky dezert? | Nechceš se dívat na televizi? | Musíme psát test. | Nechci uklízet. Zapomněl jsem učebnici. | Prosím vás, kde je toaleta? ve škole

v restauraci

doma

Kdy začíná lekce?

52. Vyberte, co je správně.

74

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vám nějak pomoct?

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . se ti to?

5. Promiňte, kde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tady toaleta?

a) Hodí b) Prosím c) Můžu

a) Hodí b) Musí c) Může

a) je b) jste c) jsem

2. Zvu tě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . party.

4. Měj se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Sejdeme se zítra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . se!

a) v b) ve c) na

a) těším. b) tady. c) hezky.

a) Musím b) Těším c) Zapomněl

Lekce 6 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT


LEKCE

7 Dům a byt 57/2

1. Jaké jsou domy na fotografiích? Vyberte adjektiva z tabulky. levný

hezký |

| velký krásný |

1

|

vysoký moderní

| |

drahý nový

| |

malý bílý

2

| |

starý | obyčejný

ošklivý | zajímavý

3

1. Dům číslo 1 je ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3. �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. Co říká Eva? Co říká Petr? Doplňte.

57/3

daleko | na vesnici | ticho | v centru | autem

na vesnici.

1. Petr chce bydlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Petr myslí, že na vesnici je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Eva myslí, že na vesnici je všechno ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 4. Do práce musíš jet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Eva chce bydlet přímo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Přiřaďte inzeráty k obrázkům.

A

57/5

B

C

1 . . . . .

Prodám velkou luxusní vilu s bazénem, zahradou 2 000 m2 a garáží.

2 . . . . .

Prodám rodinný dům 4+1 se zahradou 500 m2, na kraji lesa, výborné spojení do centra.

3 . . . . .

Prodám moderní byt 3+1 po rekonstrukci, blízko parku a autobusu.

4. Představte si, že prodáváte tento dům. Napište inzerát. Používejte následující výrazy. bazén

|

zahrada

|

6+1

|

z roku 2013

|

rodinný dům

57/5 |

500 m2

Prodám ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Lekce 7 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

75


5. Co je to? Napište správně.

58/6

Například: ŇUYCHK – kuchyň

1. TĚKÝSD PJKOO – �����������������������������������������������������������������������������������������������������������

5. AZAADRH – �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. YODSCH – ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

6. ZOÁDCH – ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3. SPEKL – �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7. ELNCIOŽ – �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4. BNKOAL – ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

8. KEALONUP – ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

6. Co je co na obrázku? Doplňte.

58/6

3

5

2

7

1

4

6

8

garáž

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58/8

7. Vyberte, co je správně.

76

1. Paní Veselá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Paní Hanušová hledá byt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) jde na metro. b) jde do kina. c) čeká na syna.

a) 1+1 nebo 2+1. b) 2+kk nebo 3+kk. c) 3+kk nebo 3+1.

2. Paní Hanušová se má špatně, protože . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

5. Syn paní Veselé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) je nemocná. b) nemůže najít byt. c) nemá peníze.

a) chce koupit byt. b) nemá byt. c) chce prodat byt.

3. Paní Hanušová potřebuje byt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Paní Hanušová chce .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) pro dceru. b) pro syna. c) pro kamarádku.

a) koupit ten byt. b) kontakt na syna paní Veselé. c) vědět, kolik byt stojí.

Lekce 7 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT


8. Spojte výrazy. 1. jít 2. čekat 3. kupovat byt 4. hledat byt 5. pronajmout si byt 6. přijít se podívat

58/8

A. na tři roky B. na nákup C. na byt D. na hypotéku E. na syna F. na internetu

58/8

9. Vyberte a doplňte správné sloveso.

Čekám

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na kamaráda.

5. Kamarád . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . byt.

a) Hledám b) Čekám c) Potřebuju

a) čeká b) dívá se c) prodává

2. Potřebujeme byt, ale žádný nemůžeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Chci si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . byt na dva roky.

a) hledat. b) najít. c) vidět.

a) prodat b) kupovat c) pronajmout

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . byt na internetu.

7. Chceme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . byt na hypotéku.

a) Hledáme b) Čekáme c) Píšeme

a) koupit b) prodat c) vidět

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . inzeráty.

8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na internet?

a) Potřebujeme b) Píšeme c) Chceme

a) Viděli jste b) Dívali jste se c) Hledali

58/8

10. Co říkají paní Hanušová a paní Veselá? Vyberte správné sloveso. 1. Čekám / Hledám / Vidím tady na syna. 2. Můžeme / Hledáme / Prodáváme byt pro dceru. 3. Žádný hezký nemůžeme najít / číst / hledat. 4. A viděli jste / četli jste / dívali jste se na internet? 5. Díváme se / Čteme / Prodáváme každý den inzeráty. 6. Chcete si ten byt pronajmout, nebo najít / koupit / čekat? 7. Chceme ten byt koupit na hypotéku nebo si ho pronajmout / čekat / potřebovat tak na tři roky. 8. Můj syn najde / dívá se / prodává byt.

11. Doplňte otázky.

POZOR: kdo – v akuzativu: koho

58/8

Na jak dlouho | Pro koho | Na koho | Jak velký | Kolik

Na koho 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . čekáte? – Na syna. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hledáte byt? – Pro dceru. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . byt chcete? – Minimálně 3+kk. 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . si chcete byt pronajmout? – Tak na tři roky. 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ten byt stojí? – Tři miliony.

12. Napište věty v minulém čase.

58/TAB

Například: Čekám tady na manžela. – Čekal/a jsem tady na manžela.

1. Kupujeme byt na hypotéku. – ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2. Kamarádka často hledá informace na internetu. – ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3. Prodáváme rodinný dům. – ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4. Potřebuješ ubytování? – ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5. Čekáte tady na maminku? – ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6. Bratr jde na nákup. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Manželka najde hezký byt. – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Lekce 7 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

77


13. Procvičujte slovesa. Doplňte tabulku. čekat na

hledat

prodávat

potřebovat

dívat se na

58/TAB

potřebuju (potřebuji)

ty

díváš se na

on, ona, to

hledá

my vy

prodáváte

oni

čekají na

potřebujou (potřebují)

14. Opakujte slovesa, která znáte. Vyberte slovesa, která můžou mít objekt v akuzativu.

58/ TAB+

být | dělat | mluvit | pracovat | studovat | mít | hledat | vidět | muset | bydlet | rozumět | obědvat | učit učit se | jíst | pít | jmenovat se | číst | chtít | snídat | dát si | hrát | jít | vstávat | vařit | kupovat vědět | plánovat | uklízet | psát | potřebovat | mít rád | večeřet | čekat na | dívat se na | znát | moct

15. Procvičujte slovesa s akuzativem. Napište slova v závorce ve správné formě (v akuzativu sg.).

58/ TAB+

Například: Máme (nový profesor). – Máme nového profesora.

1. Hledám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (dobrý doktor). 2. Potřebujeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (dobrá učitelka). 3. Mám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (velký pes a malá kočka). 4. Čekám na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (kamarád a kamarádka). 5. Čtu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (zajímavá kniha). 6. Vidím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nová studentka). 7. Moje dcera potřebuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (hodná doktorka). 8. Máme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nový student). 9. Hledám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (dobrá škola). 10. Mám ráda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (silná černá káva). 11. Čekám na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (syn a dcera). 12. Studuju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (matematika). 13. Chci koupit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nový dům a nové auto). 14. Nejím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pizza). 15. Nikdy nepiju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (vodka). 16. Snídám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (káva a rohlík). 17. Chci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nový počítač). 18. Znáš jeho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (maminka)?

16. Opakujte slovesa, která znáte. Tvořte krátké otázky, pak se ptejte spolužáků. Pozor, někde musíte použít formy akuzativu! Například: být – Jsi z Anglie?

78

1. být . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. jmenovat se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. dělat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. číst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. mít . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. chtít . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. pracovat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19. hrát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. studovat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20. jít . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. mluvit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. jet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. vidět . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. vstávat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. vědět . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. učit se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. hledat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. vařit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. bydlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25. potřebovat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. muset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. psát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. dát si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27. spát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. jíst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. čekat na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. pít . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29. dívat se na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. mít rád . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. znát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lekce 7 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

58/ TAB+


17. Najděte 10 názvů pro zařízení bytu. Doplňte je k fotografiím.

ZAN

KAAJTSNRS J TSKMYČ

EKT

59/1

T

KLEDNIČ ALAPA K

ANA PAN E K R L U PA R KR MALSPRCHA TKA O L O D P A A P S C J N Y T P R RWC AM LAPR A K ZAZ Č A USL RTN DA EAVT LSE O L E T P S K A O Ň K M Í A E Ř O L U K L K M O P S S M T BER DPLAKALP ODKR D LO LKŘO ECM EJST STE O ŮMA P ON T A P K L E J L K Ř ES LO

VAB

TA LMA

LLAM

NRS

1 ��������������������������������������������

2 ��������������������������������������������

myčka 3 ��������������������������������������������

4 ��������������������������������������������

5 ��������������������������������������������

6 ��������������������������������������������

7 ��������������������������������������������

8 ��������������������������������������������

9 ��������������������������������������������

10 ��������������������������������������������

18. Jaký je to pokoj? Co tam je? Popište pokoje.

59/1

Například: Na fotografii číslo 1 je obývák. Vlevo je... Vpravo je... Vzadu je... Vpředu je...

1

2

3

4 Lekce 7 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

79


19. Co kde obvykle je? Doplňte nábytek nebo zařízení.

59/1

Například: V koupelně je obvykle sprcha nebo vana.

1. V kuchyni je/jsou obvykle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. V obýváku je/jsou obvykle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. V ložnici je/jsou obvykle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. V dětském pokoji je/jsou obvykle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20. Představte si, že jste v obchodě s nábytkem. Jaký nábytek se vám líbí? Doplňte ten, ta, to a barvy.

59

Například: Líbí se mi ... vana. – Líbí se mi ta modrá vana.

1. Líbí se mi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lednička.

5. Líbí se mi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lampa.

2. Líbí se mi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stůl.

6. Líbí se mi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sedačka.

3. Líbí se mi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . křeslo.

7. Líbí se mi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . židle.

4. Líbí se mi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . postel.

8. Líbí se mi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . skříň.

21. Jaký nový nábytek potřebujete? Procvičujte adjektiva a substantiva v akuzativu sg.

59+

Například: Potřebuju . . . (nová lednička). – Potřebuju novou ledničku.

Potřebuju... 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nová myčka).

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nový stůl).

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nové zrcadlo).

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nová židle).

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nová lampa).

6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nové křeslo).

22. Kde to je? Procvičujte substantiva v lokálu sg. Doplňte -u, -e, -ě nebo -i.

59+

Například: obývák – v obýváku

1. koupelna – v koupeln. . . . . .

5. židle – na židl. . . . . .

9. garáž – v garáž. . . . . .

13. pokoj – v pokoj. . . . . .

2. vana – ve van. . . . . .

6. záchod – na záchod. . . . . .

10. kuchyň – v kuchyn. . . . . .

14. lednička – v ledničc. . . . . .

3. zahrada – na zahrad. . . . . .

7. stůl – na stol. . . . . .

11. skříň – ve skřín. . . . . .

15. sedačka – na sedačc. . . . . .

4. ložnice – v ložnic. . . . . .

8. křeslo – na křesl. . . . . .

12. koberec – na koberc. . . . . .

16. sprcha – ve sprš. . . . . .

23. Kde to je? Doplňte k fotografiím výrazy z předchozího cvičení.

59+

POZOR: lednička – v ledničce sedačka – v sedačce sprcha – ve sprše

80

1. Televize je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

v obýváku.

2. Myčka je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Auto je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Děti jsou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Jídlo a pití je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Oblečení je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Počítač stojí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Kočka sedí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Kniha a brýle leží ���������������������������������������������������

Lekce 7 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT


24. Co říkají Eva a Petr? Vyberte, co je správně.

60/7

1. Eva a Petr měli štěstí / smůlu / radost. 2. Byty jsou dneska drahé / levné / malé. 3. Eva a Petr sehnali velký / malý / drahý byt. 4. Teď potřebujou dům / nábytek / psa. 5. Petr chce mít v obýváku sedačku / zrcadlo / křeslo. 6. Koupí dva / dvě / tři křesla. 7. Eva viděla hezké velké / levné / malé židle. 8. Dětské pokoje a koupelny můžou / musí / nemusí být prázdné.

25. Procvičujte substantiva v nominativu a akuzativu plurálu. Doplňte koncovky -y, -e nebo -a.

61/TAB

Například: zahrada – zahrady, ložnice – ložnice, okno – okna

1. křeslo – křesl. . . . . .

6. myčka – myčk. . . . . .

11. gauč – gauč. . . . . .

2. židle – židl. . . . . .

7. garáž – garáž. . . . . .

12. balkon – balkon. . . . . .

3. obraz – obraz. . . . . .

8. sporák – sporák. . . . . .

13. koberec – koberc. . . . . .

4. lednička – ledničk. . . . . .

9. byt – byt. . . . . .

14. koupelna – koupeln. . . . . .

5. lampa – lamp. . . . . .

10. pokoj – pokoj. . . . . .

15. zrcadlo – zrcadl. . . . . .

26. Představte si, že si chcete zařídit byt. Co potřebujete? Procvičujte adjektiva a substantiva v akuzativu plurálu.

61/TAB

Například: To je hezká lampa. – Potřebuju hezké lampy.

1. To je velká sedačka. Potřebuju ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2. To je červené křeslo. Potřebuju ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3. To je hnědý koberec. Potřebuju ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4. To je krásný obraz. Potřebuju ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5. To je černý stůl. Potřebuju ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6. To je velké zrcadlo. Potřebuju ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7. To je velká lednička. Potřebuju

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

8. To je modrý gauč. Potřebuju ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9. To je nová lampa. Potřebuju ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10. To je hezká židle. Potřebuju ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

27. Dva, nebo dvě? Vyberte, co je správně.

61/15

Například: dva / dvě lampy

1. dva / dvě knihy 2. dva / dvě byty 3. dva / dvě auta

4. dva / dvě pokoje 5. dva / dvě knedlíky 6. dva / dvě kávy

7. dva / dvě knihovny 8. dva / dvě hotely 9. dva / dvě banky

10. dva / dvě kanceláře 11. dva / dvě kočky 12. dva / dvě domy

61/15

28. Dva, nebo dvě? Doplňte. zrcadla | křesla | koberce | sedačky | obrazy | židle | stoly | skříně | lampy | ledničky

koberce, Dva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dvě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29. Odpovídejte podle modelu. Používejte dva/dvě a koncovky substantiv -y, -e nebo -a.

61/15

Například: Máš jednoho bratra? – Ne, mám dva bratry.

1. Máš jednu sestru? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Máš jednu učitelku? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Chceš jednoho psa? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Máš jednu dceru? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Hledáš jednu kamarádku? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Máš jednu kočku? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Dáš si jedno pivo? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Potřebuješ jedno auto? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Dáte si jeden guláš? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Chceš jeden čaj? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Máš jednoho syna? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Potřebuješ jeden počítač? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lekce 7 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

81


30. Co říká Tom? Co říká recepční? Vyberte, co je správně. 1. Tom chce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Pokoj stojí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) rezervovat pokoj. b) koupit byt. c) rezervovat lístky do kina.

a) 350 korun za osobu a noc. b) 350 korun za dvě osoby. c) 350 korun za víkend.

2. Tom chce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. V ceně je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) jednolůžkový pokoj. b) dva dvoulůžkové pokoje. c) jednolůžkový nebo dvoulůžkový pokoj, to je jedno.

a) snídaně a večeře. b) snídaně a oběd. c) snídaně.

3. V penzionu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Tom musí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) mají volno 22. i 23. března. b) mají volno jenom 23. března. c) nemají volno.

a) ještě jednou zavolat. b) poslat e-mail. c) poslat e-mail nebo vyplnit formulář.

62/3

31. Spojte výrazy.

62/3

1. jednolůžkový nebo dvoulůžkový 2. odkdy 3. mít teď na jaře 4. snídaně 5. vyplnit 6. poslat něco 7. polopenze je

A. slevu B. e-mailem C. pokoj D. v ceně E. snídaně a večeře F. dokdy? G. formulář

32. Karel Havránek pojede na služební cestu do Ostravy. Hledá ubytování v hotelu. Seřaďte dialog.

62/4+

Tak dobře, můžete mi ten pokoj rezervovat? Dobrý den, Havránek. Prosím vás, máte volný pokoj od 12. do 15. dubna? Ano, je. A jaký pokoj chcete? Jednolůžkový, nebo dvoulůžkový? 1

Prosím, hotel Diana. Jednolůžkový. A je v ceně snídaně? Ano, ale prosím vás, pošlete mi to taky písemně. Nebo můžete vyplnit formulář na www.hoteldiana.cz. Ano, máme volno. Jednolůžkový pokoj stojí 900 korun za osobu a noc.

33. Renata Palková telefonuje do hotelu Iris. Doplňte dialog. parkoviště

|

volný pokoj

|

wifi

|

Recepční: Dobrý den, hotel Iris.

rezervovat

|

děkuju

62/4+ |

jednolůžkový

volný pokoj

|

samozřejmě

Renata: Dobrý den, tady Renata Palková. Máte prosím 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na příští čtvrtek? Recepční: Ano, máme. Chcete 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nebo dvoulůžkový pokoj? Renata: Dvoulůžkový. Recepční: Tak moment prosím. Ano, dvoulůžkové pokoje máme volné. Renata: Dobře. A kolik stojí? Recepční: 730 korun. V ceně je i 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Renata: A máte 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? Recepční: Ano, máme. Renata: A prosím vás, je tam taky 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? Recepční: Ano, parkoviště je hned vedle hotelu. Renata: Dobře. Můžete mi prosím ten pokoj 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recepční: 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Na jaké to bude jméno? Renata: Renata Palková. Recepční: Dobře, děkuju. Těšíme se na vás. Renata: Taky 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Na shledanou. 82

Lekce 7 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

|

snídaně


34. Co říkáme, když rezervujeme ubytování? Tvořte věty.

63/10

Například: pokoje / dva / jednolůžkové / máte – Máte dva jednolůžkové pokoje?

1. dvoulůžkový / stojí / pokoj / kolik? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. od / volný / 13. 7. / pokoj / 6. 7. / do / máte? – ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3. rezervovat / můžete / pokoj / mi / ten? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. ceně / jsou / snídaně / v? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. internetu / vyplnit / můžete / na / formulář – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. je / hotelu / parkoviště / vedle – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. restaurace / blízko / nějaká / je? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63/11

35. Chcete si objednat pokoj na internetu. Vyplňte formulář.

HOTEL IRIS  REZERVAČNÍ FORMULÁŘ den

měsíc

rok

jednolůžkový

Datum příjezdu:

dvoulůžkový

třílůžkový

Pokoj: den

měsíc

rok

Datum odjezdu: Osobní údaje: jméno:

příjmení:

ulice:

město:

stát:

PSČ:

e-mail:

telefon:

fax: ODESLAT

36. Co znamenají následující výrazy? Pracujte se slovníkem. Přeložte je do vašeho jazyka.

63+

penzion | příroda | plavání a lyžování | ubytování | parkoviště | jednolůžkový pokoj | stravování | polopenze | osoba sociální zařízení | WC | domácí zvíře | příplatek | zdarma

37. Tom a Marina chtějí jet někam na víkend. Na internetu našli malý penzion. Přečtěte si text a označte, co je, nebo není pravda. 1. Penzion není ve městě. 2. Blízko můžou lyžovat nebo plavat. 3. V penzionu si můžou koupit snídani, oběd a večeři. 4. V penzionu můžou používat internet.

ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE

5. Parkoviště je drahé. 6. V penzionu můžou mít psa zdarma. 7. V květnu zaplatí jenom 380 korun za osobu a noc.

63+

ANO/NE ANO/NE ANO/NE

Penzion Horský dům Penzion Horský dům nabízí: • krásnou přírodu v nadmořské výšce 800 metrů • mnoho možností pro letní i zimní turistiku, lyžování a plavání • ubytování po celý rok, jedno-, dvoui třílůžkové pokoje • vlastní sociální zařízení (sprcha, WC), telefon, TV-SAT a wifi • stravování formou polopenze nebo plné penze • parkoviště u penzionu zdarma • pes nebo jiné domácí zvíře za příplatek 100,– Kč/den

a: V ík Akční nabídk Od 1. 5. do 3

í na minim př i ubytován

end pro dva

1. 5. 2017

álně 2 noci se č osoba/noc

snídaní

380,– K

Info: www.horskydum.cz • E-mail: horskydum@gmail.com • Telefon: 357 886 215, mobil: 777 653 142

Lekce 7 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

83


38. Podle čeho se jmenují měsíce? Spojte jména měsíců a slova pod obrázky.

63/TAB

Například: leden – led

leden

březen

duben

květen, červen, červenec

srpen

listopad

srp

list

červená květina

dub

led

bříza

39. Najděte 12 měsíců.

63/TAB

R

Č

E

R

V

E

N

E

C

Ř

P

É

O

S

I

N

Š

Ú

S

Z

U

D

U

B

E

N

K

R

L

S

H

L

U

R

N

M

K

M

Q

A

K

V

Ě

T

E

N

S

S

I

C

X

O

T

M

X

K

X

P

R

R

H

W

T

Y

R

S

S

F

R

L

J

P

P

G

B

Ř

E

Z

E

N

W

P

T

H

J

D

L

N

X

Y

L

K

Č

Ě

T

Y

N

H

E

O

V

B

I

V

Z

H

H

Ř

Í

J

E

N

O

M

Q

N

P

U

L

G

S

Á

Q

V

Y

M

C

I

H

D

L

T

R

A

R

E

N

E

Ř

Q

A

M

L

H

U

A

U

L

V

D

D

B

D

V

P

Í

Z

D

W

D

P

P

V

Y

G

Y

P

A

C

E

Č

E

R

V

E

N

R

P

R

O

S

I

N

E

C

O

N

40. Seřaďte data chronologicky (1–12). A. 5. prosince

12

41. Kolikátého je? Pište datum podle modelu. Například: Je prvního července. – Je 1. 7.

B. 1. září

1. Je prvního června. – . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C. 28. října

2. Je devátého listopadu. – . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D. 7. února

3. Je třetího ledna. – . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E. 22. dubna

4. Je osmnáctého února. – . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F. 30. června

5. Je dvacátého března. – . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G. 8. března

6. Je jedenáctého dubna. – . . . . . . . . . . . . . . . . . .

H. 13. srpna

7. Je druhého srpna. – . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. 4. května

8. Je sedmého července. – . . . . . . . . . . . . . . . . . .

J. 30. ledna

1

9. Je dvanáctého května. – . . . . . . . . . . . . . . . . . .

K. 6. července

10. Je patnáctého září. – . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L. 7. listopadu

11. Je třicátého října. – . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42. Kdy je to? Rozdělte měsíce podle ročních období.

12. Je třináctého prosince. – . . . . . . . . . . . . . . . . . .

v lednu | v srpnu | v únoru | v červnu | v dubnu | v březnu | v listopadu | v květnu | v říjnu | v září | v červenci | v prosinci na jaře

v létě

na podzim

v zimě

v lednu

84

63/TAB

Lekce 7 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

63


43. Procvičujte datum a čas. Eva a Petr chtějí jít na různé akce. Kdy co je? Kolikátého a v kolik hodin? 1. Kdy začíná koncert vážné hudby? 2. V kolik hodin končí koncert? 3. Kdy je test češtiny pro úroveň A1? 4. Dokdy se studenti můžou registrovat na test? 5. Kdy začíná vánoční party? 6. V kolik hodin začíná program konference? 7. Kdy je sleva na fitness? 8. Kdy začíná výstava? 9. Odkdy je oběd na konferenci? 10. V kolik hodin začínají testy z angličtiny?

44. Procvičujte datum a čas. Přečtěte si ještě jednou plakáty a pozvánky. Co je, nebo není pravda? 1. Testy z češtiny jsou v únoru. 2. Na testy se studenti musí registrovat. 3. Vánoční party je ve škole. 4. Výstava fotografií končí v 5 odpoledne. 5. Konference je dva dny. 6. Konference končí 17. března ve 3 odpoledne. 7. Fitness kurz trvá čtyři týdny. 8. Koncert trvá dvě hodiny. 9. Lístek na koncert stojí 150 korun nebo víc. 10. Sleva na fitness je v únoru.

63+

ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE

Srdečně Vás zveme na výstavu fotografií

Po zvá nk a na fire mn í pa rty Milé koleg yně, milí koleg ové, zveme vás na

ván očn í več írek ❆ naší

SPORT VE FOTOGRAFII Výstava bude zahájena vernisáží ve Sportovním klubu

17. 12. v 17.00

Tandem

sová lingvistika

Termín:

16. – 17. 3. 2017

Místo konání: 156, Praha 4 Tandem, Horní ola Jazyková šk Program: – 15:00 Oba dny 10:00 :30 – 13:30) 12 ěd (přestávka na ob encekl.net na www.konfer Další informace

Od ledna zpět do formy !

F IT N E S S K U R Z P R O ÎENY dna   I M U Î E Od 1. do 31. le 50% sleva na dopolední lekce

• Program na 4 t˘d ny • Profesionální trené r • Dûtsk˘ koutek zd arma • Bonus: sleva 15 % na nákup v e-shopu

Více na doformy@dofo

jazyk ové školy , který se bude kona t

19. 12. v klubu Rado st od 18.0 0 .

Prosím , potvrď te účast telefon icky (251 007 839) nebo e-mail em (lucie. janiko va@js .tande m.cz)

JAZYKOVÁ ŠKOLA

Čeština a korpu

rmy.cz

JAZYKOVÁ ŠKOLA

Tandem Termíny zkoušek na jaře Angličtina na 10:00 – 12:50 břez A1: 19. na 10:00 – 13:20 břez 20. A2:

Čeština A1: 19. března 14:00 – 15:50 A2: 20. března 16:00 – 17:20 Registrace nutná do konce února

K on ce rt – vá žn á hu db

.

a

E b e n t r io a B 9

0 5 : 0 2 – 0 0 : 19 , a n d le 11 . ům ku ltu ry M íst o ko ná ní : D

av ý in ter pr etů vz ni kn e za jím N eo bv yk lou ko mb in ac í hu de bn í ko kt ejl .

C en a vs tu pe nk y: od 15

0 ,– K č

Lekce 7 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

85


Pravopis 45. Doplňte h nebo ch. 1. Máme novou ku. . . . . .yň.

5. . . . . . .ledám ubytování.

2. V koupelně je spr. . . . . .a.

6. Spali jsme v . . . . . .ostelu.

3. Potřebuju novou po. . . . . .ovku.

7. Tom chce jet na . . . . . .ory.

4. Zá. . . . . .od je vlevo.

8. Líbí se mi . . . . . .nědá barva.

46. Doplňte s nebo z. 1. Chcete bydlet ve mě. . . . . .tě?

5. Měli jsme ště. . . . . .tí.

9. Na jaře máme . . . . . .levu.

2. Bydlíme na ve. . . . . .nici.

6. Koupíme velké kře. . . . . .lo.

10. . . . . . .nídaně je v ceně.

3. Hledám zaří. . . . . .ený byt.

7. Pokoje necháme prá. . . . . .dné.

11. Můžete mi po. . . . . .lat e-mail?

4. Líbí se ti . . . . . .elená barva?

8. Potřebuju nové . . . . . .rcadlo.

12. Můžete mi ten pokoj re. . . . . .ervovat?

47. Doplňte i/í nebo y/ý. 1. Pronajmu krásn. . . . . . zařízen. . . . . . b. . . . . .t 3+1 po rekonstrukc. . . . . . Modern. . . . . . náb. . . . . .tek, velká kuch. . . . . .ň, pračka, m. . . . . .čka, světl. . . . . . ob. . . . . .vák, mal. . . . . . balkon. Bl. . . . . .zko je park, v. . . . . .borné spojen. . . . . . do centra. 2. Prodám rodinn. . . . . . dům 5+1 se zahradou a garáž. . . . . . Možné i na h. . . . . .potéku. 3. Chtěl b. . . . . .ch rezervovat dvoulůžkov. . . . . . pokoj od 1. do 3. pros. . . . . .nce. Je v ceně ub. . . . . .tování taky sn. . . . . .daně?

Opakování 48. Co je to? Rozdělte slova do tabulky. obývák | křeslo | středa | večer | úterý | ložnice | kuchyň | koupelna | postel | stůl | židle | odpoledne nábytek

místnost v domě/bytě

čas

obývák

49. Procvičujte akuzativ sg., lokál sg. a akuzativ pl. Vyberte, co je správně.

86

1. Čekám tady na . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

4. Rád pracuju na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Dáme si dvě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) maminka. b) maminku. c) mamince.

a) zahrada. b) zahradu. c) zahradě.

a) pivo. b) piva. c) pivu.

2. Prodáme rodinný . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Díváme se na televizi v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Ta nová židle je v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) dům. b) domů. c) doma.

a) obývák. b) obýváku. c) obýváky.

a) koupelna. b) koupelně. c) koupelnu.

3. Kupuju byt na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Chceme si koupit dvě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Chtěl bych rezervovat dva . . . . . . . . . . . . . .

a) hypotéka. b) hypotéku. c) hypotéce.

a) židle. b) židli. c) židlí.

a) pokojů. b) pokoj. c) pokoje.

Lekce 7 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT


LEKCE

8

Plánujeme víkend 65/1

1. Co děláte vy, když máte o víkendu volno? Co naopak nikdy neděláte? Například: O víkendu často pracuju na zahradě. O víkendu nikdy neuklízím.

pracovat na zahradě

jít do kina

mít návštěvu

být celý den v práci

uklízet

číst knihy

jít na návštěvu

psát test

jet na výlet

vařit

jet na hory

jít na koncert

dlouho spát

být ve škole

mít piknik v parku

vstávat v 6 hodin ráno

dívat se na televizi

jít do kostela

být doma

tancovat v klubu

nakupovat

sportovat

učit se

nakupovat v supermarketu

65/2

2. Co říkají Eva a Petr? 1. Eva je unavená. 2. Petr chce odpočívat. 3. Petr nemá peníze na lístky. 4. Eva chce jet na výlet sama. 5. Petr nemůže jet na výlet.

pojedeme

ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE

65/3

3. Co říkají Eva a Petr? Doplňte. |

budeme dělat

|

půjdeme

|

budeme

1. Co ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ o víkendu? 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . doma a budeme odpočívat. 3. Večer ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� do kina. 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . někam na výlet?

4. Doplňte, co budou Novákovi dělat o víkendu.

65/TAB

1. Babička . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Dědeček . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Maminka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

����������������������������������������������������������������������� na zahradě.

���������������������������������������������������������������������� staré knihy.

����������������������������������������������������������������������� v kanceláři.

4. Tatínek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Syn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Dcera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

������������������������������������������������������������������������������������� oběd.

���������������������������������������������������������������������������������

fotbal.

����������������������������������������������������������������������������������� fyziku.

65/TAB

5. Analyzujte formy budoucího času. Doplňte kdo.

ty

1. budeš – ���������������������������������������������

5. budete – �������������������������������������������

9. poletíme – . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. půjdete – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. bude – �����������������������������������������������

6. poletíš – �������������������������������������������

10. budou – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. poletí – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. půjdou – �������������������������������������������

7. půjdu – �����������������������������������������������

11. půjdeme – . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. budeme – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. pojedeme – �������������������������������������

8. pojedeš – �����������������������������������������

12. pojedu – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. poletím – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lekce 8 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

87


6. Procvičujte slovesa v budoucím čase. Doplňte tabulku. být

pracovat

jít

jet

65/TAB

já ty on,ona, to

bude

my

pojedeme

vy

půjdete

oni

budou pracovat

7. Procvičujte budoucí čas slovesa být. Napište ho ve správné formě.

66/5

Například: (ty / být) v neděli doma? – Budeš v neděli doma?

1. Miloš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ve středu celý den v kanceláři. (být) 2. V úterý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na konferenci v Berlíně. (já / být) 3. Zítra večer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . doma. (my / být) 4. Kde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v sobotu? (ty / být) 5. Berta a Klaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . večer v restauraci. (být) 6. Olívie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dopoledne u doktora. (být) 7.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . příští týden v Praze? (vy / být)

8. Petr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v neděli sám doma. (nebýt) 9.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zítra ve škole? (ty / nebýt)

10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na party? (vy / nebýt)

8. Procvičujte budoucí čas imperfektivních sloves. Napište je ve správné formě.

66/6

Například: Dneska … doma. (já / obědvat) – Dneska budu obědvat doma.

1. Tereza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . večer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jógu. (cvičit) 2. František a Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o víkendu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . karty. (hrát) 3. Kdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ten domácí úkol? (ty / psát)

4. Karel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zítra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tenis. (hrát) 5. Celý den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (my / nakupovat).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? (vy – snídat)

7. Monika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . celý den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uklízet). 8. V sobotu odpoledne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Večer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (my / plavat).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na počítači. (já / pracovat)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ten projekt sám? (ty / psát)

9. Procvičujte budoucí čas sloves pohybu. Napište je ve správné formě. Například: … na výlet na kole. (my – jet) – Pojedeme na výlet na kole.

1. V pondělí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do Bulharska. (já – jet) 2. V neděli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na dovolenou k moři. (my – letět) 3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do kina? (ty – jít)

4. O víkendu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na koncert. (já – jít) 5. Kristýna a Radek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na výlet. (jít) 6. Hynek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v září poprvé do školy. (jít) 7.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v sobotu na tu party? (vy – jít)

8. Odpoledne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do obchodu na velký nákup. (my – jet) 9. Dneska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do práce autem. (já – jet) 10. Zítra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na Maltu. (oni – letět)

88

Lekce 8 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

66/8


10. Tvořte věty v budoucím čase. Pak je řekněte negativně.

66/9

Například: Zítra ... (my / hrát) tenis. – Zítra budeme hrát tenis. Zítra nebudeme hrát tenis.

1. Zítra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (já / uklízet) 2. V neděli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . večeři. (my / vařit) 3. Příští rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . češtinu. (my / studovat) 4. Příští týden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tady v kanceláři? (vy / být) 5. Pozítří . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na výlet. (oni / jet) 6. V sobotu večer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . party? (ty / dělat) 7. O víkendu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hrát golf? (ty / chtít) 8. V pátek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jídlo a pití? (vy / nakupovat) 9. V zimě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (my / lyžovat) 10. Příští rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (on / cestovat) 11. Na jaře . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ona / pracovat) 12. V zimě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dovolenou. (my / mít) 13. V létě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tenis. (já / hrát) 14. O víkendu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? (ty / spát) 15. Večer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v klubu. (my / tancovat) 16. Na podzim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do školy. (on / jít)

66/9

11. Procvičujte slovesa, která znáte. Napište je ve správné formě budoucího času. Například: jíme – budeme jíst

1. pracuju – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. jsi – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. děláš – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. odpočíváte – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. vstáváte – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. máte – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. jsem – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. končíme – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. obědvá – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. jsou – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. spím – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19. dělají – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. telefonujete – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20. cestuješ – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. uklízíme – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. vařím – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. mám – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. plavou – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. je – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. jsme – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. začíná – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. lyžuju – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. znáte – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25. tancuješ – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. posloucháš – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. vím – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Co asi bude v roce 2050? Dokončete věty.

66+

1. V České republice už nebudou paneláky, ale ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2. Lidé už nebudou bydlet jenom na Zemi, ale ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3. Nikdy nebude špatné počasí, protože ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4. Nikdo už nebude číst knihy, protože ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5. Lidé nebudou muset jíst léky, protože ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6. Nebudou existovat mobilní telefony, protože �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

13. Co myslíte, že bude nebo nebude v roce 2200? Pracujte v páru. Diskutujte.

66+

1. Lidé budou bydlet na Marsu. 2. Nebudou už žádné konflikty a války. 3. Lidé budou žít 200 let. 4. Nebudou už žádné ekologické problémy. 5. Klonovat lidi bude normální. 6. Budeme používat roboty. 7. Auta budou používat elektřinu, ne benzin. 8. Architekti budou stavět města na moři. Lekce 8 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

89


14. Napište slovesa v minulém a v budoucím čase.

66+

včera

teď

zítra

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pracoval/a jsem

pracuju

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

telefonuje

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

čtou

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

máš

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

jsi

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

uklízím

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

vaříme

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

píšete

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

budu pracovat

15. Co psala Eva Petrovi? Doplňte výrazy do textu. Pak zkontrolujte v učebnici. do restaurace na oběd

| na večeři | na konferenci | na návštěvu ke kolegovi | na Floridu na britskou ambasádu | k doktorovi | na výlet | do klubu

67/1 |

na letiště

petr.svoboda@gmail.de

jak se máš?

Ahoj miláčku, jak se dneska máš? Já mám strašně moc práce, naše škola teď připravuje velkou lingvistickou konferenci. Zítra musím vstávat už v 5 ráno. Pojedu 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pro pana profesora Higginse z Velké Británie. Pojedeme 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a pan profesor bude mít přednášku o češtině. Celé dopoledne budu moderovat

konferenci, protože naše ředitelka je nemocná a ráno musí jít 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V poledne půjdeme 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a pak pojedeme 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , protože pan profesor tam

má kamarády. Potom půjdeme 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z mojí školy. Slíbil, že udělá svíčkovou s knedlíky, protože pan profesor chce ochutnat nějakou českou specialitu. Přitom asi zase budeme mluvit o práci. Ale zítra večer poletí pan profesor 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , tak snad budu mít volno. V sobotu budu jenom spát a odpočívat! A v neděli můžeme jet spolu někam 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , co myslíš? Měj se hezky, zavolám ti. Eva P. S. Tak, teď jsem dostala nový e-mail. Pan profesor píše, že zítra nepoletí domů, ale chce zůstat o víkendu v Praze. Zve mě 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a pak chce jít někam 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tancovat :-o. Pomoc! Co mám dělat?

1.

16. Tvořte otázky k informacím z textu. Proč má Eva moc práce? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? – Protože její škola plánuje konferenci.

2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? – Už v 5 ráno.

3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? – Na konferenci.

4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? – Z Británie.

5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? – Do restaurace.

6.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? – Svíčkovou s knedlíky.

7.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? – Spát a odpočívat.

8.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? – Na výlet.

9.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? – V Praze.

67/1

10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? – Chce jít na večeři a pak tancovat.

17. Spojte části vět. 1. Eva pojede pro pana profesora Higginse 2. Ředitelka je nemocná a musí jít 3. Eva a pan profesor půjdou v poledne 4. Pak pojedou 5. Potom půjdou na návštěvu 6. Eva chce jet v neděli 7. Pan profesor nepoletí 8. Pan profesor chce jít 90

Lekce 8 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

67/1 A. do klubu tancovat. B. k doktorovi. C. ke kolegovi. D. na Floridu. E. na letiště. F. na britskou ambasádu. G. na oběd do restaurace. H. na výlet.


18. Doplňte do tabulky prepozice do, na a k/ke. Porovnejte významy prepozic.

68/TAB

kam? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + genitiv

jít, jet, letět...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . + akuzativ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . + dativ

68/5

19. Procvičujte prepozice do, na a k/ke. Doplňte je do vět. 1. Jdu . . . . . . . . . . . . . . nákup . . . . . . . . . . . . . . supermarketu.

11. Příští týden půjdeme . . . . . . . . . . . . . . divadla.

2. V sobotu jdu . . . . . . . . . . . . . . výlet.

12. Ve čtyři odpoledne pojedu . . . . . . . . . . . . . . doktorovi.

3. Pojedu autem . . . . . . . . . . . . . . práce.

13. Jdu . . . . . . . . . . . . . . policii.

4. Jedeme . . . . . . . . . . . . . . restaurace . . . . . . . . . . . . . . večeři.

14. Jdeme . . . . . . . . . . . . . . školy.

5. V pondělí pojedeme . . . . . . . . . . . . . . Brna.

15. Půjdete dneska večer . . . . . . . . . . . . . . procházku?

6. Alice jde v neděli . . . . . . . . . . . . . . návštěvu.

16. Jdeš . . . . . . . . . . . . . . ambasádu?

7. Příští víkend pojedeme . . . . . . . . . . . . . . hory.

17. Jedeš zítra . . . . . . . . . . . . . . kina . . . . . . . . . . . . . . nový film?

8. Ve středu večer půjdu . . . . . . . . . . . . . . kina.

18. V sobotu půjdu . . . . . . . . . . . . . . kamarádovi.

9. Zítra půjdu . . . . . . . . . . . . . . babičce . . . . . . . . . . . . . . návštěvu.

19. Ve čtvrtek pojedu . . . . . . . . . . . . . . divadla.

10. Zítra pojedu . . . . . . . . . . . . . . hokej . . . . . . . . . . . . . . Prahy.

20. Nechceš jít zítra . . . . . . . . . . . . . . kamarádce?

20. Procvičujte na-slova. Plánujte, kam kdy půjdete, pojedete nebo poletíte. Tvořte věty podle modelu.

69/7

Například: V sobotu půjdu na nákup.

v sobotu zítra v pondělí dneska odpoledne příští týden pozítří o víkendu příští měsíc zítra ráno dneska večer

jít jet letět

výlet konference schůze rande hory nákup návštěva koncert letiště procházka

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

21. Procvičujte na-slova. Doplňte proč. chci vařit velkou večeři. 1. V sobotu pojedu na nákup, protože . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69/8

2. Dneska nepůjdu na oběd, protože . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. O víkendu pojedeme na výlet, protože . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Pojedu na služební cestu, protože . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Nepůjdu na procházku, protože . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Půjdu na ten nový film, protože . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Půjdeme na koncert, protože . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Nepojedu na dovolenou, protože . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Příští rok půjdu na univerzitu, protože . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Zítra musím jít na konzultaci k naší profesorce, protože ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Lekce 8 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

91


22. Najděte na-slova. Pak je použijte ve větách podle modelu.

69/8

Například: návštěva – Půjdeme na návštěvu.

škola | mítink | schůzka | výstava | doktor | letiště | oběd divadlo | hokej | nádraží | práce | kancelář | nemocnice | policie procházka | kino | koncert | kavárna | tenis | nákup | konzultace | přednáška toaleta/záchod | chata | restaurace | konference | dovolená | večeře výlet | hory | zastávka | pošta | fotbal | obchod | univerzita | služební cesta

23. Procvičujte na-slova. Napište, kam ti lidé asi půjdou, pojedou nebo poletí.

69/8

Například: Kristýna asi poletí na dovolenou.

Kristýna

Vanda a Viktor

Štěpán

Ema, Jana a Iva

Linda

Veronika

Václav

Dominik

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ...........................................................................................................................................................................

24. Spojte části vět. 1. Zítra půjdu do kina 2. Večer budu pracovat 3. Po lekci půjdu 4. O víkendu pojedu 5. Zítra ráno budu 6. Za měsíc poletíme 92

Lekce 8 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

69 A. domů. B. na španělský film. C. na dovolenou k moři. D. na počítači. E. na výlet. F. vstávat už v pět.


25. Procvičujte na-slova. Napište je správně.

69/8

Například: V pátek pojedeme na TUCHA. – V pátek pojedeme na chatu.

1. Musím jít na MBAADÁSU. – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2. V sobotu poletíme na VODOLEOUN. – ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3. Dneska večer musíme jet na KÁPUN. – ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4. Odpoledne chci jít na ZCHÁPROUK. – ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5. V sobotu půjdeme na STAVÝVU. – ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6. Příští týden pojedu na služební TUCES. – ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7. Zítra nemůžu jít na CIKLE. – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8. Odpoledne půjdu pro maminku na ÍŽDRANÁ. – ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9. V neděli půjdeme na TĚVNÁVUŠ. – ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10. Půjdeme do restaurace na IČEVEŘ. – ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

26. Tvořte věty v budoucím čase. Doplňte prepozici na a substantivum v akuzativu sg.

69/8

Například: (já) / zítra / jít / koncert. – Zítra půjdu na koncert.

1. (já) odpoledne / jet / nákup. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Eva / a / Alex / v sobotu / jít / návštěva. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. (já) nejet / výlet / ale / jít / procházka. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Jana / dneska / nejít / oběd. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. (ty) dneska večer / jít / ten nový film? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. (my) v pátek / jet / festival. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. (vy) jít / příští týden / konference? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Michal / příští měsíc / jet / dovolená. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27. Tvořte otázky. Pak se ptejte a reagujte podle modelu.

69/10

Například: kina / do / večer / půjdete? – Půjdete večer do kina? – Ano, půjdu.

1. procházku / v / půjdete / na / neděli? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. na / půjdete / koncert / večer / sobotu / v? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. zítra / výlet / nechcete / na / jet? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. víkendu / chcete / doma / o / být? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. chcete / dovolenou / jet / kam / na? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. Vyberte, co je správně.

69/11

1. Eva a Petr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . doma.

6. Pojedu . . . . . . . . . služební cestu.

11. Máme velký . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) budete b) pojedou c) budou

a) do b) na c) k

a) domů. b) dům. c) doma.

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . večer na pivo?

7. Martin musel jít . . . . . . . . . doktorovi.

12. Půjdeme . . . . . . . . oběd . . . . . . . . restaurace.

a) Půjdeš b) Budeš c) Koupíš

a) do b) na c) k

a) do – na b) na – do c) k – do

3. Kde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zítra večer?

8. Promiňte, musím jít . . . . . . . . . toaletu.

13. O víkendu budu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) budeš b) budeš být c) půjdeš

a) do b) na c) k

a) dům. b) domů. c) doma.

4. Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o víkendu?

9. Pojedu . . . . . . . . . kamaráda . . . . . . . . . letiště.

a) budeš b) budeš dělat c) pojedeš

a) na – na b) pro – na c) ke – do

14. Pojedu . . . . . . . . . konferenci . . . . . . . . . Polska. a) do – na b) na – na c) na – do

5. Zítra budeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Odpoledne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na procházku.

15. Promiňte, už musím jít . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) odpočívat. b) odpočíváme. c) odpočívá.

a) poletíme b) pojedeme c) půjdeme

a) dům. b) domů. c) doma. Lekce 8 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

93


29. Doplňte do tabulky prepozice. Porovnejte významy prepozic.

69+

v/ve | do | na (2×) | k/ke | u jít, jet, letět... kam?

být, bydlet, pracovat, čekat... kde?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . + genitiv

. . . . . . . . . . . . . . . . + lokál

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . + akuzativ

. . . . . . . . . . . . . . . . . + lokál

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . + dativ

. . . . . . . . . . . . . . . . . + genitiv

30. Představte si, že nerozumíte. Ptejte se na označené výrazy. Procvičujte prepozici na s akuzativem a lokálem sg.

69+

Například: Jsem na letišti. – Kde? × Jedu na letiště. – Kam?

1. Jedeme na koncert. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Půjdeš na mítink? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Teď jsem na koncertě. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Byl jsem na mítinku. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Čekám na nádraží. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Jsem na služební cestě. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Musím jít na nádraží. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Musím jet na služební cestu. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Zítra pojedu na konferenci. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Půjdeme na návštěvu. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Byla jsem na konferenci. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Byli jsme na návštěvě. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31. Co bude Tom dělat, až vyhraje v loterii? Napište věty správně.

70/13

1. Jeho život bude stejný, jako je teď. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Nebude mít velký dům, ale jenom velkou zahradu s bazénem. – ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3. Bude mít luxusní auto, které bude sám řídit. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Bude pracovat. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Každý den bude plavat v moři. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Nebude vařit, protože vařit bude Marina. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Bude nakupovat v supermarketu. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Nebude studovat češtinu. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32. Představte si, že jste vyhráli v loterii. Budete žít stejně jako Tom? Co taky budete, nebo naopak nebudete mít nebo dělat? Napište krátký text.

................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................

94

Lekce 8 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

70/15


33. Martin Dvořák studuje medicínu. Co asi bude dělat zítra? Co bude dělat o víkendu? vstávat v 6 ráno | mluvit s pacienty

70+

jít na univerzitu | jít na konzultaci | jít na seminář | mít praxi v nemocnici | jít na přednášku | studovat v knihovně | učit se celou noc | psát test dělat zkoušku z anatomie | jít do klubu | tancovat celý večer

Zítra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................

O víkendu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................

34. Co říkají Ivan, Oldřich, Richard, Monika a Markéta? Spojte části vět. 1. Už jsme tam byli, ale 2. Už se těším 3. Chata, to je 4. Pojedu na hory, 5. Doufám, 6. Pracuju moc, ale 7. Každý víkend navštěvujeme 8. To bude

71/4

A. nějaký hrad nebo zámek. B. někam daleko od civilizace. C. chceme tam jet ještě jednou. D. jinak to nejde. E. že bude dobré počasí. F. na víkend. G. pohoda! H. naše!

71/4

35. Vyberte, co je správně. 1. Monika / Markéta má ráda historii. 2. Ivan / Oldřich pojede o víkendu na hory. 3. Richard / Ivan bude o víkendu pracovat. 4. Oldřich / Ivan má rád jahodové knedlíky. 5. Oldřich / Richard možná půjde na tenis.

6. Markéta / Monika se ráda opaluje. 7. Monika / Markéta ráda cestuje. 8. Monika / Markéta půjde na večeři do restaurace. 9. Ivan / Oldřich chce spát v lese. 10. Oldřich / Ivan bude na dovolené sám.

36. Napište věty ze cvičení 35 o sobě.

71/4

Například: Nemám rád/a historii. O víkendu nepojedu na hory. .............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

Lekce 8 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

95


37. Co není dobře? Najděte, škrtněte a napište správně. Pak kontrolujte v textu.

71/4

Například: Celý den budeme ležet na pláži, lyžovat a někdy taky plavat. – Celý den budeme ležet na pláži, opalovat se a někdy taky plavat.

1. Celý týden pracuju, a tak chci o víkendu pracovat. – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2. Doufám, že bude špatné počasí. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Ráno půjdeme na večeři do restaurace. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Mám vlastní firmu, a proto musím odpočívat. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Mám rád přírodu, a proto pojedu do centra, někam daleko od civilizace. – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ................................................................................................................................................................

6. Máme rádi historii. Každý víkend navštěvujeme nějaký obchodní dům nebo zámek. – ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ................................................................................................................................................................

7. Pojedu do školy. Budu tam lyžovat. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Manželka bude chytat jahodové knedlíky. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38. Vyberte, co je správně.

72

Například: číst knihu / ryby / e-mail / šachy

1. hrát křížovku / hry / karty / na klavír 2. chytat puzzle / šachy / ryby / na kole 3. luštit na klavír / sudoku / z papíru / křížovku 4. chodit z papíru / na výlet / křížovku / na procházku 5. vyrábět na kytaru / něco z papíru / na procházku 6. jezdit sudoku / na kole / na výlet / na kytaru 7. fotit přírodu / něco ze dřeva / na výlet / na kytaru 8. skládat puzzle / šachy / ryby / něco z papíru

39. Co dělají lidé na fotografiích? Doplňte křížovku (on-, ona- a oni-formy). V tajence najdete, co každý rád dělá.

1. René

2. Max a Dita 1.

F

o

3. Mia a Robert

t

í

4. Zoe a Dan

přírodu.

2.

puzzle. 3. 4.

na výlet. 5.

6.

pohádku. křížovku.

7. 8.

něco ze dřeva. ryby.

Každý rád . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Honza, Hana a děti 96

6. Matyáš

Lekce 8 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

7. Alexandr

8. Matěj

72


40. Soňa Málková píše do redakce časopisu Váš sladký život. Čtěte její e-mail. Co je, nebo není pravda? 1. Soňa nemá ráda svého přítele. 2. Soňa je ráda doma. 3. Soňa má strach, že její přítel má jinou ženu.

72+

ANO/NE ANO/NE ANO/NE

dopis čtenářky

Milá redakce, s přítelem plánujeme svatbu. Ale najednou mám strach. Můj přítel je skvělý a miluju ho, ale myslím, že každý jsme úplně jiný. Máme každý jiné zájmy. Můj přítel rád luští sudoku, ale já čísla a matematiku nesnáším. Můj přítel rád hraje šachy, ale já mám ráda křížovky. Můj přítel rád chodí na procházky a na výlety a fotí, ale já jsem ráda doma a pletu svetry nebo skládám puzzle. Myslíte, že spolu budeme šťastní? S pozdravem, vaše čtenářka Soňa

41.Diskutujte. Co myslíte? Je to problém, nebo ne? 42. Co Soně poradila redakce? Čtěte. Re: dopis čtenářky

Milá Soňo, jestli přítele miluješ a jestli on miluje tebe, nevidíme žádný problém. Nemusíte přece dělat všechno spolu! On může luštit sudoku a ty křížovky. Nemusíte hrát šachy, ale můžete hrát nějakou hru se slovy, třeba scrabble. Někdy může tvůj budoucí manžel jít na procházku sám a ty můžeš zůstat doma a plést. Budeš mít pro manžela krásný dárek, nový svetr, který si může vzít na výlet, kam pojedete spolu. Na výletě bude manžel fotit a z fotografií pak doma můžete vyrobit puzzle a skládat ho spolu . Přejeme vám krásný společný život. Váš sladký život

43. Myslíte, že redakce poradila Soně dobře? 44. Procvičujte budoucí čas. Doplňte slovesa v budoucím čase a napište, kdy to budete dělat.

72+

Například: pracovat – Zítra budu pracovat.

1. tancovat – ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2. vařit polévku – ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3. jet na hory – ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4. být doma – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5. jít na výlet – ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6. letět na konferenci – ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7. nakupovat – ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8. být ve škole – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9. jít do školy – ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10. studovat češtinu – ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11. opalovat se – ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12. číst dobrou knihu – ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13. jet na výlet – ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14. být tady – ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15. jít na večeři do restaurace – ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16. odpočívat – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17. být v práci – ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18. mít volno – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 19. jet pro kamaráda na nádraží – ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20. letět na Floridu – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Lekce 8 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

97


Pravopis 45. Doplňte diakritická znaménka (háčky, čárky nebo kroužek). 1. Zitra pojedu na letiste.

4. Nase reditelka je nemocna.

7. Chceme zustat doma.

2. Mam strasne moc prace.

5. Pujdeme na obed do restaurace.

8. Uz se tesim na vikend.

3. Budu mit prednasku.

6. Pujdu na navstevu.

46. Doplňte u, ů nebo ou. 1. Petr a Eva bud. . . . . . o víkendu doma.

6. Zítra půjd. . . . . . na nákup. (já)

2. M. . . . . .žeme jet na výlet.

7. Pan profesor nepoletí dom. . . . . .

3. Kam pojedete na dovolen. . . . . .?

8. Chci z. . . . . .stat doma.

4. Sám doma neb. . . . . .d. . . . . .!

9. Zítra ráno mám sch. . . . . .zku.

5. Pojedu na služební cest. . . . . .

10. Chci ochutnat nějak. . . . . . česk. . . . . . specialit. . . . . .

47. Doplňte d, t, ž nebo š. 1. Každý víken. . . . . . navštěvujeme nějaký hra. . . . . .

4. U. . . . . . se těším na dovolenou.

2. Musím vařit obě. . . . . .

5. Pří. . . . . .tí rok poletíme na Floridu.

3. Chceme je. . . . . . na chatu.

6. Můj . . . . . .ivot bude úplně jiný!

Opakování 48. Vyberte, co je správně. 1. Co jsi . . . . . . . . . . . . . . . ? – Guláš a knedlíky.

5. Kde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o víkendu?

9. Byli jsme . . . . . . . . . . . . party.

a) jedl b) šel c) mohl

a) vy byli b) byli jste c) jste byli

a) v b) na c) u

2. Petr . . . . . . . . . . . . . . . k doktorovi.

6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na počítači?

10. Karel IV. byl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . král.

a) psal b) chtěl c) šel

a) Pracoval je b) Pracoval jsi c) Jsi pracoval

a) Čech b) český c) čeština

3. Ivo byl nemocný, . . . . . . . . . . . . . . . . . jít do školy. 7. Byl jsem . . . . . . . . . . . . . obchodě.

11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . není těžká.

a) nemohl b) nebyl c) nepsal

a) v b) na c) u

a) Čeština b) Česky c) Češka

4. Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . včera?

8. Ráno jsem byla . . . . . . . . . . . . . doktora.

12. Mluvíte . . . . . . . . . . . . . . . . . .?

a) jsi dělat b) dělal jsi c) jsi dělal

a) v b) na c) u

a) české b) česky c) Češka

49. Co říkáme, když mluvíme o bytě nebo domě? Vyberte, co je správně. Například: V kuchyni je sporák / záchod.

1. V ložnici je postel / lednička. 2. V obýváku je pračka / sedačka. 3. V koupelně je sprcha / gauč. 4. V dětském pokoji je postel / vana. 5. V kuchyni je myčka / zrcadlo.

6. 2+kk znamená byt, který má dva pokoje a kuchyň / kuchyňský kout. 7. Byt v OV znamená byt v osobním vlastnictví / v ošklivé vesnici. 8. RD znamená rodinný doktor / rodinný dům. 9. Dr. byt znamená drahý byt / družstevní byt. 10. 3+1 znamená byt, který má tři pokoje a kuchyň / terasu.

50. Co říkáme, když hledáme ubytování? Spojte otázky a odpovědi. 1. Máte volné pokoje? 2. Kolik stojí jednolůžkový pokoj? 3. Nemáte teď nějakou slevu? 4. Je v ceně i snídaně? 5. Můžu mít v hotelu psa? 6. Je tady wifi? 98

Lekce 8 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

A. 500 Kč za osobu a noc. B. Ne, zvířata v hotelu nemohou být. C. Ano, máme. Chcete jednolůžkový, nebo dvoulůžkový? D. Samozřejmě. Heslo je hotel123. E. Slevu budeme mít na podzim. F. Ano, snídaně je v ceně. Je od 7.30 do 9 hodin.


LEKCE

9 Lidské tělo 73/1

1. Co je to? Například: CRUE – RUCE

1. HLVAA – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. SYVLA – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. BCHOŘI – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. KOO – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. ROENAM – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. KONELO – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. UOCH – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. DÁZA – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. SON – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. SPAU – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. NHAO – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. KKR – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Co je to? Doplňte chybějící písmena.

1 v . . . . .a . . . .y 2

3 p . . . . .s . . . . .

73/1

. . . . .ch . . . . .

4 k . . . . .k

5 r . . . . .k . . . . .

6 bř. . . . .ch. . . . .

7 n . . . . .h . . . . .

73/1

3. Najděte 12 částí těla. K

E

R

I

L

C

D

M

X

K

N

P

U

S

A

Z

J

W

F

D

W

X

N

D

O

J

V

N

K

H

Á

R

A

Ř

É

N

Š

C

O

L

Z

N

A

E

K

D

O

Z

H

L

A

V

A

S

E

S

O

K

Š

R

A

Ě

Ž

D

Á

R

N

Q

B

N

K

S

E

G

K

Ř

S

P

P

F

N

O

H

A

O

X

C

D

R

W

U

O

O

K

O

D

A

J

F

P

J

X

M

U

T

CH

S

M

R

K

Z

I

V

L

A

S

Y

L

K

K

O

E

Q

Q

Y

B

R

I

K

H

Ž

I

G

A

O

H

L

X

V

Č

H

F

O

I

B

Ř

I

CH

O

K

4. Doplňte výrazy v plurálu.

73/TAB

Například: rameno – ramena

1. ruka – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. noha – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. prst – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. oko – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. koleno – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. ucho – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lekce 9 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

99


5. Co říká Eva? Co říká Věra? Vyberte a doplňte, co je správně. 1. Věra je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Eva je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) studentka. b) učitelka. c) manažerka.

a) dost vysoká. b) dost štíhlá. c) dost malá.

2. Eva a Věra se sejdou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Eva má . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) v pondělí. b) ve středu. c) ve čtvrtek.

a) černé vlasy. b) tmavé vlasy. c) světlé vlasy.

3. Sejdou se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Věra je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) u metra na náměstí. b) u kostela na náměstí. c) ve škole.

a) malá a má brýle. b) vysoká a má brýle. c) vysoká a má dlouhé vlasy.

74/1

6. Seřaďte dialog Evy a Věry.

74/2

Dobrý den, Dobešová, vaše nová kolegyně. Budu učit ve vaší škole. A já jsem vysoká a mám brýle a krátké tmavé vlasy. Určitě. Hodí se vám to třeba ve čtvrtek ve tři hodiny? Ano, co třeba u kostela na náměstí?

1

Prosím? Ano, hodí. A kde se sejdeme? Někde v centru? Dobře. Já jsem dost malá a mám světlé vlasy, ani dlouhé, ani krátké. Á, dobrý den, paní Dobešová. Můžeme se někdy sejít?

7. Spojte výrazy. Hledejte víc možností. 1. modré 2. dlouhé 3. štíhlá 4. kudrnaté 5. velké 6. velký 7. černý

A. brýle B. knír C. nos D. vlasy E. postava F. oči G. uši

74/3

8. Co máme dvakrát? Označte párové části těla. Pak doplňte vhodná adjektiva. ruce nos nohy uši hlava pusa

9. Kdo je kdo? Doplňte jména k fotografiím. Ludmila

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . má hodně krátké černé vlasy, tmavé oči, knír a vousy. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . má krátké světlé vlasy a černé brýle. 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . má krátké šedé vlasy, malé oči, knír a vousy. 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . má krátké vlasy a malé oči. Je ještě malý. 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . má dlouhé tmavé vlasy a tmavé oči.

Lenka

Ludmila

Daniel

Michal

Irena

Martin

Lekce 9 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

oči břicho vlasy ramena krk kolena

74/4+

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . má dlouhé blonďaté vlasy a elegantní brýle.

100

74/3+


10. O jaké fotografii z předchozího cvičení mluví tito lidé? Vyberte správné jméno.

74/4+

Dialog 1: Maminka a Anežka mluví o Lence / o Ludmile / o Ireně. Anežka: Mami, odpoledne tě tady hledala nějaká paní. Maminka: A jak vypadala? Anežka: Taková starší. Maminka: Neměla brýle a krátké blond vlasy? Anežka: Jo, měla. Maminka: Tak to byla asi paní Nováková.

POZOR: mluví o + lokál Více o lokálu najdete v učebnici na s. 52 a 150.

Dialog 2: Jolana a Dan mluví o Danielovi / o Michalovi / o Martinovi. Jolana: A kdo je tady na té fotce? To jsi ty? Dan: Ne, to nejsem já. To je bratranec. Jolana: A kolik mu je? Dan: Na té fotce je mu asi šest. Ale teď už mu je dvacet. Je o pět let mladší než já. Jolana: Ten je roztomilý. A kde to je? Dan: U babičky na chatě. Dialog 3: Marie a Radka mluví o Lence / o Ludmile / o Ireně. Marie: Víš, že Marek má novou přítelkyni? Radka: Vážně? A jak vypadá? Marie: Je hodně mladá, je jí asi 17. Má dlouhé tmavé vlasy a je dost hubená. Je docela sympatická. Radka: Aha, to je zajímavé. Jeho expřítelkyně byla blondýna a hubená určitě nebyla, spíš naopak.

11. Co je, nebo není pravda v dialogu 1, 2 a 3? 1. Paní Nováková je mladá. 2. Paní Nováková nosí brýle. 3. Dan má staršího bratrance. 4. Dan je roztomilý. 5. Markova přítelkyně má tmavé vlasy. 6. Markova expřítelkyně nebyla hubená.

74/4+

ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE

12. Jak kdo vypadá? Tvořte věty.

74/4

Například: starší / trochu / Radek / a / silnější / je – Radek je starší a trochu silnější.

1. velký / a / Radek /černé / oči / má / malé / nos – ................................................................................................ 2. štíhlou / brýle / a / postavu / má / Alena – .......................................................................................................... 3. vlasy / a / oči / Daniela / má / blonďaté / modré / velké – ................................................................................... 4. Jirka / dlouhé / nohy / a / ruce / dlouhé / má – ................................................................................................... 5. vysoká / ani / ani / malá / Zdeňka / není – ......................................................................................................... 6. sympatická / Lenka / docela / je – ......................................................................................................................

13. Jaké můžou být vlasy, oči...? Doplňte adjektiva ve správné formě. Pak označte, co máte vy.

74/5

vysoký | malý | krátký | velký | dlouhý | tmavý | blonďatý | štíhlý | hnědý | tlustý | černý | hubený | modrý | krásný šedý | bílý | silnější | zelený | hezký

krátké, vlasy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oči: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uši: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nohy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . postava: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74/5

14. Pište o sobě. Jak vypadáte? Jsem ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Mám �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Lekce 9 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

101


15. Podívejte se na fotografie. Co asi ti lidé říkají doktorovi? Doplňte.

mě 1. Bolí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75/4

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Co říká doktor (D) a co pacient (P)?

75/4

Například: Bolí mě hlava. – P

1. Bolí mě v krku.

D

P

5. Lehněte si.

D

P

9. Pojďte dál!

D

P

2. Otevřete ústa.

D

P

6. Myslím, že mám chřipku. D

P

10. Bolí mě břicho.

D

P

3. Musíte hodně pít.

D

P

7. Máte teplotu?

D

P

11. Není mi dobře.

D

P

4. Mám teplotu.

D

P

8. Bolí to?

D

P

12. Co vás bolí?

D

P

17. Co říkáte nebo slyšíte u doktora? Spojte otázky a odpovědi. 1. Co vás bolí? 2. Máte teplotu? 3. Musím brát nějaké léky? 4. Bolí vás v krku? 5. Jak často to musím brát? 6. Můžu jít do práce? 7. Bolí vás to tady? 8. Je vám špatně?

75/4

A. Mám jenom 37. B. Bolí mě břicho a hlava. C. Musíte brát Paralen. D. Ne, nemůžete. Musíte zůstat doma. E. Ano, je mi špatně. F. Ne, tady to nebolí. G. Ne, v krku mě nebolí. H. Dvakrát denně.

18. Doplňte tabulku s osobními zájmeny v akuzativu. nominativ:

ty

on

75/TAB

ona

ono/to

my

vy

ho

akuzativ, např.: Bolí . . . . . hlava.

oni

je

19. Doplňte zájmena v akuzativu. 1. Bolí (on) . . . ho . . . . . . . . ruka.

4. Bolí (ty) . . . . . . . . . . . nohy?

7. Bolí (vy) . . . . . . . . . . . oko?

2. Bolí (ona) . . . . . . . . . . . hlava.

5. Bolí (my) . . . . . . . . . . . záda.

8. Bolí (já) . . . . . . . . . . . v krku.

3. Bolí (já) . . . . . . . . . . . zub.

6. Bolí (oni) . . . . . . . . . . . břicho.

75/TAB

75/TAB

20. Procvičujte zájmena v akuzativu. Doplňte věty. 1. To je pan Novák. Znáš . .ho ......... ?

6. Kdo jste? Neznám . . . . . . . . . . .

2. To je jeho manželka. Znáš . . . . . . . . . . . ?

7. Já jsem nový student. Znáte . . . . . . . . . . . ?

3. To jsou jeho děti. Znáš . . . . . . . . . . . ?

8. Jsme studenti. Znáte . . . . . . . . . . . ?

4. To je Marie. Znáš . . . . . . . . . . . ?

9. To je moje kamarádka. Znáš . . . . . . . . . . . ?

5. To jsou její rodiče. Znáš . . . . . . . . . . . ?

10. To jsou její sestry. Znáš . . . . . . . . . . . ?

21. Doplňte tabulku s osobními zájmeny v dativu.

102

nominativ:

dativ, např.: Je. . . . . špatně.

mi

ty

on

75/TAB ona

ono/to

my

vy

mu

22. Doplňte zájmena v dativu. jí 1. Ivana je nemocná. Je . . . . . . . . . . . špatně.

6. Nejste nemocná? Není . . . . . . . . . . . špatně?

2. Karel je zdravý. Je . . . . . . . . . . . dobře.

7. Helena a Šárka jsou doma. Je . . . . . . . . . . . špatně.

3. Už jsi zdravá? Je . . . . . . . . . . . dobře?

8. Včera jsme moc jedli a teď je . . . . . . . . . . . špatně.

4. Maminka je nemocná. Není . . . . . . . . . . . dobře.

9. Proč nejsi ve škole? Je . . . . . . . . . . . špatně?

5. Jsem unavená a není . . . . . . . . . . . dobře.

10. Děti mají teplotu a není . . . . . . . . . . . dobře.

Lekce 9 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

oni

75/TAB


23. Použijete dativ, nebo akuzativ? Vyberte, co je správně.

75/TAB

1. Richard je nemocný. Je mu / jí / ho špatně. 2. Soňa je unavená a bolí ji / ho / mu hlava. 3. Radka není v práci. Není jí / mu / ho dobře. 4. Vladimír nemůže jíst. Bolí mu / ho / ji v krku. 5. Eduard nechce jíst. Je ho / mu / jí špatně. 6. Jak se má maminka? Už je mu / jí / ho dobře? 7. Petr a Dana nejsou ve škole. Je jim / jich / je špatně. 8. Děti nejsou ve škole. Bolí jich / jim / je břicho. 9. Jsem nemocná. Bolí ji / mě / mi celé tělo. 10. Včera jsme byli na party a dneska nás / my / nám bolí hlava.

24. Doplňte zájmena v dativu a akuzativu.

75/TAB

Například: Je .... (on) špatně – Je mu špatně.

1. Je . . . . . . . . . . . (on) špatně.

5. Bolí . . . . . . . . . . . (on) nohy.

9. Bolí . . . . . . . . . . . (vy) zuby?

2. Bolí . . . . . . . . . . . (já) hlava.

6. Bolí . . . . . . . . . . . (já) ucho.

10. Je . . . . . . . . . . . (ty) dobře?

3. Bolí . . . . . . . . . . . (ona) oči.

7. Bolí . . . . . . . . . . . (ty) v krku?

11. Je . . . . . . . . . . . (vy) špatně?

4. Je . . . . . . . . . . . (já) špatně.

8. Je . . . . . . . . . . . (ona) špatně?

12. Není . . . . . . . . . . . (on) špatně?

25. Doplňte vhodná zájmena v dativu a akuzativu.

75/TAB

Například: Pavel je nemocný. Bolí ho v krku. Je mu špatně.

1. Irena chce spát. Je . . . . . . . . . . . . . . špatně.

6. Filip nejde do kina. Bolí . . . . . . . . . . . . . . hlava.

2. Nechci jíst. Bolí . . . . . . . . . . . . . . břicho.

7. Paní Válková dneska nepracuje. Bolí . . . . . . . . . . . . . . v krku.

3. Dan a Markéta už jsou v pořádku. Už . . . . . . . . . . . . . . nic nebolí.

8. Martin a Hana půjdou k doktorovi. Je . . . . . . . . . . . . . . špatně.

4. Nemůžu spát. Je . . . . . . . . . . . . . . špatně.

9. Tereza je doma. Není . . . . . . . . . . . . . . dobře.

5. Jana nemusí brát Paralen. Už je . . . . . . . . . . . . . . dobře.

10. Davide, jsi v pořádku, nebo . . . . . . . . . . . . . . ještě bolí břicho?

26. Doplňte problém, který můžou mít pacienti.

76/9

1. mít an. . . . .ínu

5. mít p. . . . .ů. . . . .em

9. mít d. . . . .pre. . . . .i

2. mít ho. . . . .e. . . . .ku

6. mít ka. . . . .el

10. mít z. . . . .omeno. . . . . n. . . . .hu

3. mít al. . . . .r. . . . .ii n. . . . .py. . . . .

7. mít c. . . . .k. . . . .ovk. . . . .

11. mít mig. . . . .é. . . . .u

4. mít zl. . . . .m. . . . .no. . . . .ru. . . . .u

8. mít ch. . . . .ip. . . . .u

12. mít r. . . . .mu

27. Seřaďte dialogy u doktora.

77/13

Dialog 1 A máte teplotu? Ano. Mám 39,2. Au! To bolí! Bolí mě břicho a je mi špatně.

1

Dobrý den. Tak jak se máte? Co vás bolí? Hm. Myslím, že to může být apendicitida. Musíte jet do nemocnice. Zavolám sanitku. Tak se svlékněte a lehněte si, prosím. Bolí to tady?

Dialog 2 Aha... No, ten zub musí ven. Sestra vás objedná na příští týden.

1

Dobrý den, tak co potřebujete, paní Malá? Dobře. A ještě něco, pane doktore, tady dole nemám jeden zub. Můžete mi tam dát nový? Za měsíc budu mít narozeniny, a tak chci mít všechno v pořádku. Pane doktore, já mám takový problém. Tady nahoře mě bolí tenhle zub. Samozřejmě, paní Malá, dáme vám nový zub a budete zase krásná. Lekce 9 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

103


Dialog 3

77/13

Ano, vím, děkuju. A bolí ji v krku?

7 A kdy měla antibiotika naposled? 5 Otevři pusu, Lucko! ... Aha, hm, to je ošklivá angína. Musí dostat antibiotika. Nemá Lucka alergii na penicilin, paní Peštová? Tak za týden přijdete na kontrolu. Ano, bolí. Dobrý den, paní doktorko. Lucka je nemocná, dneska ráno měla horečku 39,2.

1 Dobrý den, paní Peštová. Ahoj, Lucko. Ty jsi dneska nějaká smutná. Ne, alergii nikdy neměla. Naposled měla Ampicilin před rokem. Měla těžkou bronchitidu.

9 Tak dobře. Bude brát tenhle lék jednou za osm hodin. Musí být doma, ležet a hodně pít. Tady máte recept, paní Peštová. Víte, že dole je nová lékárna?

28. Spojte části vět věty podle dialogu 1, 2, 3. 1. Bolí to 2. Musíte jet 3. Zavolám 4. Mám 5. Chci mít všechno 6. Sestra vás objedná 7. Ty jsi nějaká 8. Nemá Lucka 9. Naposled měla 10. Za týden přijdete

A. do nemocnice. B. sanitku. C. tady? D. na příští týden. E. problém. F. v pořádku. G. Ampicilin před rokem. H. na kontrolu. I. smutná. J. alergii na penicilin?

29. Podle dialogů vyberte a doplňte, co je správně. 1. Tak co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , paní Malá?

5. Lucka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . antibiotika.

a) máte b) potřebujete c) bolí

a) nepotřebuje b) musí dostat c) objedná

2. Sestra vás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na příští týden.

6. Před rokem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bronchitidu.

a) musí b) potřebuje c) objedná

a) měla b) chtěla c) brala

3. Lucka nemá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na penicilin.

7. Tenhle lék bude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jednou za osm hodin.

a) alergii b) antibiotika c) bronchitidu

a) jíst b) pít c) brát

4. Lucka alergii nikdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) nechtěla. b) nevěděla. c) neměla.

8. Lucka musí být . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a ležet.

Sestra: Ordinace doktora Čížka. Dobrý den. Václav: Dobrý den, tady Václav Dvořák. Jsem nemocný, bolí mě v krku a mám skoro 39. Můžu k vám přijít? Dokdy je tam dneska pan doktor? Sestra: Určitě. Dneska jsme tu do šesti. Můžete přijít ve tři? Václav: Ano, děkuju. Sestra: Tak prosím vaše celé jméno a rok narození. Václav: Václav Dvořák, 1956. Sestra: Děkuju. Na shledanou. Václav: Na shledanou. Lekce 9 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

77/13

a) v lékárně b) doma c) v nemocnici

30. Václav Dvořák je nemocný. Telefonuje do ordinace. Čtěte dialog. Pak ve cvičení na další straně označte, co je, nebo není pravda.

104

77/13

77/13+


1. Václav má horečku. 2. Václava bolí břicho. 3. Václav chce jít k doktorovi. 4. Václav může přijít dneska odpoledne. 5. Doktor dneska pracuje do tří hodin.

ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE

77/13+

31. Václav je u doktora. Doplňte do dialogu výrazy z tabulky. bolí mě hlava Co vás bolí?

| |

lékárna angínu

| |

kontrolu antibiotika

77/13+ | |

bolí vás v krku odpočívat |

|

ústa teplotu

vás bolí? Doktor: Dobrý den. 1. . Co ................................... Václav: Dobrý den, pane doktore, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a je mi špatně. Doktor: A máte 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? Václav: Ano, mám 38,8. Doktor: Aha. A 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? Václav: Ano, bolí mě v krku už tři dny. Doktor: Otevřete prosím 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Václav: Au, to bolí! Doktor: Máte 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Musíte brát 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jednou za osm hodin. Tady je recept. Václav: Ale ne, to je smůla! Chtěl jsem jet na hory. A kde je tady 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? Doktor: Lékárna je tady dole. Tady máte recept. Václav: Dobře, děkuju. Doktor: Prosím. Musíte hodně pít a 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A za týden přijďte na 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32. Podle cvičení 31 vyberte, co je správně.

77/13+

1. Václava bolí břicho / hlava / ústa. 2. Václav má rýmu / angínu / depresi. 3. Musí brát antibiotika jednou / dvakrát / třikrát denně. 4. Václav je veselý / smutný / zlý, protože nemůže jet na hory. 5. Lékárna je blízko / daleko / v centru. 6. Václav může / nemůže / musí lyžovat. 7. Za týden musí přijít do lékárny / na hory / na kontrolu.

77/13+

33. Václav píše e-mail kamarádovi Radkovi. Čtěte text a odpovídejte na otázky. radek@seznam.cz

Jak se máš?

Ahoj Radku, jak se máš? Já celkem dobře, ale mám teď hodně práce, protože jsem byl celý minulý týden doma, byl jsem nemocný. Měl jsem angínu. Nejdřív mě trochu bolelo v krku, tak jsem si koupil nějaké prášky a sirup v lékárně, protože jsem nechtěl jít k doktorovi. Ale pak mi bylo hrozně špatně a měl jsem horečku, tak jsem k doktorovi musel. Dostal jsem antibiotika a musel jsem zůstat doma a ležet. S přítelkyní jsme plánovali jet na týden na hory, ale měli jsme smůlu . Tak jsem se aspoň celý týden díval na sport v televizi . V úterý jsem šel na kontrolu a od středy normálně pracuju. Nechceš jít o víkendu na fotbal? Už jsem zdravý a potřebuju víc sportovat! Večer můžeme jít na pivo. Měj se fajn, Václav 1. Jak dlouho byl Václav nemocný? – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2. Jakou měl nemoc? – ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3. Co si nejdřív koupil v lékárně? – ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4. Proč musel jít k doktorovi? – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5. Jaké léky dostal? – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6. Kam chtěl jet s přítelkyní? – ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7. Co dělal celý týden? – ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8. Co chce dělat o víkendu? – ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Lekce 9 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

105


34. Kdy jste byl/a naposled nemocný/nemocná? Spojte otázky a odpovědi. 1. Kdy jste byl/a naposled nemocný/á? 2. Jak dlouho jste byl/a nemocný/á? 3. Co vám bylo? 4. Musel/a jste jít k doktorovi? 5. Co jste dělal/a? 6. Co jste nemohl/a dělat? 7. Šel/Šla jste na kontrolu?

77/13+

A. Nemohl/a jsem dělat nic, jenom jsem odpočíval/a. B. Minulý rok v létě. C. Celý týden. D. Měl/a jsem virózu. E. Ne, doktor řekl, že nemusím. F. Spal/a jsem, pil/a jsem čaj a bral/a vitamíny. G. Ano, musel/a.

35. Kdy jste byl/a naposled nemocný/nemocná? Odpovídejte na otázky z předchozího cvičení. Pak napište krátký text.

77/13+

................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................

36. Procvičujte akuzativ. Doplňte správné formy akuzativu sg.

78/TAB

1. Mého (bratr) . . .bratra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bolí zub.

7. Mého (syn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bolí v krku.

2. Moji (kočka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bolí ucho.

8. Moji (maminka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bolí záda.

3. Mého (kamarád) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bolí nohy.

9. Našeho (tatínek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bolí ruka.

4. Naši (babička) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bolí oko.

10. Mého (pes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bolí ucho.

5. Tvého (bratr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bolí v krku?

11. Moji (sestra) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bolí rameno.

6. Mého (dědeček) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bolí břicho.

12. Naši (kamarádka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bolí noha.

37. Kdo je to? Doplňte k fotografiím. 1. Martina bolí zub. 2. Evička má teplotu. 3. Danu bolí noha.

A

Filip

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78/TAB

4. Filipa bolí v krku. 5. Helenu bolí oko. 6. Davida bolí břicho.

B

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38. Jaké mají problémy? Použijete nominativ, nebo akuzativ? Vyberte, co je správně. 1. Syn / Syna má horečku. 2. Anna / Annu bolí hlava. 3. Bratr / Bratra nemůže jet na hory. 4. Marek / Marka bolí ucho. 5. Klára / Kláru musí jít k doktorovi. 6. Babička / Babičku bolí zub.

106

Lekce 9 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

7. Tatínek / tatínka bolí v krku. 8. Adam / Adama musí přijít na kontrolu. 9. Linda / Lindu bolí celé tělo. 10. Věra / Věru musí odpočívat. 11. Kamarádka / Kamarádku bolí břicho. 12. Kolega / Kolegu má migrénu.

F

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78/TAB


39. Čtěte dialog a označte, co je, nebo není pravda.

78/TAB+

Je odpoledne. Marina a Tom jsou v kavárně. Povídají si. Marina: Nepůjdeme dneska do kina? V kině MAT dávají ten nový dokument. Moc mě to zajímá. Tom: Víš, Marino, mě historie moc nezajímá. Baví mě spíš akční filmy. Marina: No jo, ale mě akční filmy nebaví. Tak můžeme jít na nějaký romantický film. Tom: To ne. Nebaví mě dívat se na zamilované filmy, je to hrozná nuda. A nechceš jít radši na tenis nebo plavat? Sport tě baví, ne? Marina: To jo, normálně mě baví, ale dneska jsem nějaká unavená a bolí mě hlava. Chci odpočívat. Tom: Dobře, tak můžeme jít třeba na tu novou kriminální komedii, to by mohlo být fajn, nemyslíš? Marina: Můžeme to zkusit. 1. Marina chce jít do kina. 2. Marinu zajímá dokument. 3. Toma zajímá historie. 4. Marinu baví akční filmy.

ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE

5. Toma nebaví romantické filmy. 6. Marinu nebaví sport. 7. Marina dneska nechce sportovat. 8. Marina chce odpočívat.

ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE

40. Ivana je studentka. Studuje angličtinu na univerzitě. Napište podle fotografií, co dělá ráda nebo co ji baví.

78/TAB+

Například: Ráda čte. / Baví ji číst.

.................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... ....................................................................................................................................

41. Opakujte osobní zájmena v akuzativu. Doplňte je do vět. 1. Baví (já) . .mě . . . . . . . . . . . . . jóga. 8. Zajímá (já) . . . . . . . . . . . . . . . móda.

78/TAB+

2. Zajímá (ty) . . . . . . . . . . . . . . . historie?

9. Baví (ty) . . . . . . . . . . . . . . . čeština?

3. Baví (on) . . . . . . . . . . . . . . . cestovat.

10. Nezajímá (on) . . . . . . . . . . . . . . . sport.

4. Nebaví (my) . . . . . . . . . . . . . . . tenis.

11. Baví (ona) . . . . . . . . . . . . . . . hrát hry na tabletu.

5. Nezajímá (ona) . . . . . . . . . . . . . . . škola.

12. Baví (vy) . . . . . . . . . . . . . . . to?

6. Zajímá (vy) . . . . . . . . . . . . . . . literatura?

13. Nezajímá (oni) . . . . . . . . . . . . . . . klasická hudba.

7. Baví (oni) . . . . . . . . . . . . . . . hrát fotbal?

14. Baví (vy) . . . . . . . . . . . . . . . psát domácí úkoly?

78/TAB+

42. Opakujte formy akuzativu sg. Doplňte je do vět. Kristýnu 1. (Kristýna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zajímá móda.

6. (Bratr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nezajímá opera.

2. (Erik a Lucka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . baví sport.

7. (Sestra) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nebaví psát domácí úkoly.

3. (Milan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nezajímá balet.

8. (Babička) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . baví detektivky.

4. (Martin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nebaví angličtina.

9. (Dědeček) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zajímá historie.

5. (Anna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . baví číst.

10. (Maminka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nebaví uklízet.

43. Co vás baví nebo nebaví? Co baví vaše příbuzné?

78/TAB+

1. Baví mě ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2. Nebaví mě ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3. Mého tatínka / bratra / dědečka / kamaráda baví ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4. Moji maminku / sestru / babičku / kamarádku baví ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Lekce 9 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

107


44. Co říkáme, když mluvíme o zdravotních problémech? Doplňte.

78/16

spát | špatně | do 18 hodin | chodit | na pyl | strašnou rýmu | přijet | k zubaři | doktorovi

špatně 1. Co je ti? Vypadáš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Bolí mě hlava a mám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Nemáš alergii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 4. Nejdřív půjdu k praktickému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Bolí mě zub, vůbec nemůžu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. A proč jsi včera nešel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 7. Ty nemůžeš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 8. Dceru bolí noha, můžeme ještě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 9. Paní doktorka je na chirurgii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78/17

45. Kam půjdete nebo pojedete v této situaci? Spojte. 1. Mám alergii. 2. Mám zlomenou nohu. 3. Bolí mě zub. 4. Bolí mě oko. 5. Čekám dítě. 6. Syn má horečku a je noc.

A. Musím jet na chirurgii. B. Musím jít na alergologii. C. Musím jít na oční. D. Musím jít k zubaři. E. Musíme jet na pohotovost. F. Půjdu na gynekologii.

46. Co můžeme koupit nebo dostat na recept v lékárně? Napište správně. oční kapky 1. ČONÍ KYPAK – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79/3

2. VAZBO – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. TIVAMÍNY – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. STAPLÁN – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. OBIANTITIKA – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. PUSIR AN ŠELAK – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. AKONCENTIPCE – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. MÉKR – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47. Podle dialogu v učebnici označte, co je, nebo není pravda. 1. Alena potřebuje lék na rýmu. 2. Alena potřebuje recept. 3. Tablety stojí 116 korun. 4. Alena musí brát sirup 4x denně. 5. Alena potřebuje kapky pro syna. 6. Lékárník nemá kapky pro děti. 7. Alena platí dohromady 135 korun. 8. Alena nemůže platit kartou.

79/6

ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE

79/6

48. Co můžete říkat v lékárně? Tvořte věty. Například: kapky / oční / stojí / kolik? – Kolik stojí oční kapky?

1. lék / nějaký / kašel / na / potřebuju – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. recept / mít / musím? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. sirup / brát / ten / často / musím / jak? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. krém / opalování / máte / kvalitní / na / nějaký? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. vitamíny / děti / nějaké / pro / potřebuju – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. penicilin / alergii / na / mám – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. máte / jaké / nosní / kapky? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49. Co můžete slyšet nebo říkat v lékárně (L) a co u doktora (D)?

108

79/6+

1. Otevřete prosím ústa.

L

D

8. Jaký lék chcete? Máme Paralen nebo Ibalgin.

L

D

2. Prosím vás, potřebuju nějaký lék na kašel.

L

D

9. Kapat třikrát za den podle návodu.

L

D

3. Bolí vás tady?

L

D

10. Prosím vás, máte nějaký sirup na kašel pro děti?

L

D

4. Máte angínu. Tady je recept na antibiotika.

L

D

11. Tak to je všechno, děkuju.

L

D

5. Za týden přijďte na kontrolu.

L

D

12. Svlékněte se a lehněte si, prosím.

L

D

6. Máte nějaký krém na ruce?

L

D

13. Musím mít na ty kapky recept?

L

D

7. Potřebuju nosní kapky pro moji babičku.

L

D

14. Je to jenom viróza.

L

D

Lekce 9 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT


50. Co můžete říkat nebo slyšet v lékárně? Doplňte prepozice pro, na nebo za. za 1. Kupuju léky . . . pro . . . . . . . . . . . syna a dceru . . . . . . . . . . . . . . 130 korun.

79/TAB

2. Musím brát Paralen dvakrát . . . . . . . . . . . . . . den. 3. Chcete ty oční kapky . . . . . . . . . . . . . . 120 korun? 4. Máte nějaký lék . . . . . . . . . . . . . . kašel? Ano, máme Mucosolvan . . . . . . . . . . . . . . 120 korun. 5. Můžeš koupit nějaký šampon . . . . . . . . . . . . . . vlasy? 6. Chci koupit nějaký obvaz . . . . . . . . . . . . . . babičku. 7. Máte nějaký krém . . . . . . . . . . . . . . ruce? 8. Musím koupit antibiotika . . . . . . . . . . . . . . dceru a nosní kapky . . . . . . . . . . . . . . manželku. 9. Včera jsem koupil vitamín C . . . . . . . . . . . . . . 200 korun. 10. Anna musí brát antibiotika třikrát . . . . . . . . . . . . . . den. 11. Chtěl bych ty nosní kapky . . . . . . . . . . . . . . 90 korun. 12. Mám recept . . . . . . . . . . . . . . oční kapky . . . . . . . . . . . . . . maminku. 13. Chtěla bych ten krém . . . . . . . . . . . . . . opalování . . . . . . . . . . . . . . 200 korun. 14. Potřebuju nějaké vitamíny . . . . . . . . . . . . . . děti. 15. Máte nějaký čaj . . . . . . . . . . . . . . spaní? – Ano, máme jeden . . . . . . . . . . . . . . 70 korun. 16. . . . . . . . . . . . . . . tento lék musíte mít recept.

79/TAB

51. Vyberte správnou prepozici. 1. Eva je nemocná. Musí brát lék pro / na / za kašel. 2. Musím koupit nějaké oční kapky pro / na / za maminku. 3. David a Iveta už jsou v pořádku. Příští týden jedou pro / na / za dovolenou. 4. Koupil jsem léky v lékárně dohromady pro / na / za 450 korun. 5. Ten sirup pro / na / za kašel pro / na / za 80 korun je moc dobrý. 6. Helena má recept pro / na / za oční kapky pro / na / za syna. 7. Musíte brát antibiotika čtyřikrát pro / na / za den podle návodu. 8. Musím jít pro / na / za náměstí do lékárny koupit krém pro / na / za syna. 9. Nemáš nějaký krém pro / na / za ruce? 10. Musíte přijít pro / na / za kontrolu.

52. Co přejete, když je někdo nemocný? Vyplňte křížovku.

1

2

3

80

4 1.

5

B

2.

É 3.

4.

Y

S 5. 6.

R

K 7.

A

8.

Z 9.

Z 10.

R

11. 12.

7

6

K

H

8

9

10

11

12 Lekce 9 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

109


Pravopis 53. Doplňte diakritická znaménka (háčky, čárky a kroužek nad u). 1. Mam ted hodne prace, protoze jsem byl cely tyden nemocny. 2. Mel jsem anginu. 3. Nejdriv me trochu bolelo v krku, tak jsem si koupil nejake prasky v lekarne. 4. Pak mi bylo spatne a mel jsem horecku. 5. Musel jsem zustat doma a lezet. 6. Planovali jsme jet na hory, ale meli jsme smulu. 7. Cely tyden jsem se kazdy den dival na sport. 8. V utery jsem sel na kontrolu a od stredy normalne pracuju. 9. Nechces jit o vikendu na fotbal? 10. Vecer muzeme jit na pivo.

54. Doplňte s, z nebo c. 1. Julie má dlouhé černé vla. . . . . .y.

5. Musíte jet do nemo. . . . . .nice.

9. Maminka musí jít na opera. . . . . .i.

2. Alena má štíhlou po. . . . . .tavu.

6. Minulý týden jsem měl viró. . . . . .u.

10. Otevřete ú. . . . . .ta.

3. Bolí mě . . . . . .ub.

7. Máte nějaký . . . . . .irup na kašel?

4. Bolí vás . . . . . .áda?

8. Na ten lék musíte mít re. . . . . .ept.

55. Doplňte r nebo ř. 1. Co pot. . . . . .ebujete?

5. Dcera má ho. . . . . .ečku.

9. Zuba. . . . . . dnes neordinuje.

2. Máte ka. . . . . .tičku pojištění?

6. Musíte b. . . . . .át vitamíny.

10. Musím jít k oča. . . . . .i.

3. Michala bolí b. . . . . .icho.

7. Dáša má často mig. . . . . .énu.

11. Oční o. . . . . .dinace má v pátek zavřeno.

4. Marinu bolí v k. . . . . .ku.

8. Měla jsem ch. . . . . .ipku.

12. Erik má k. . . . . .átké kud. . . . . .naté vlasy.

Opakování 56. Vyberte, co je správně. 1. V pátek . . . . . . . . . . . . . . . . celý den v práci.

5. Zítra půjdeme . . . . . . . . . . návštěvu . . . . . . . . . . babičce.

a) budu b) půjdu c) pojedu

a) do – na b) na – k c) k – na

9. V bytě jsou dvě . . . . . . . . . . a) koupelna. b) koupelnu. c) koupelny.

2. Večer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do divadla.

6. Čekám tady . . . . . . . . . . syna.

10. V penzionu mají teď . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) jít b) budeme jít c) půjdeme

a) pro b) k c) na

a) datum. b) slevu. c) podpis.

3. Musíme jít . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Musíme koupit . . . . . . . . . . . . . židle.

11. Máte volné . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

a) dům. b) doma. c) domů.

a) jedna b) dva c) dvě

a) pokoje b) formulář c) noc

4. O víkendu pojedeme . . . . . . . . . . výlet.

8. Potřebujeme . . . . . . . . . . křesla.

12. Snídaně je . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

a) do b) na c) k

a) dva b) dvě c) jedna

a) sleva. b) volno. c) v ceně.

57. Opakujte, jak čteme datum. Napište datum slovy. patnáctého devátý / září

1. Přijdete na kontrolu 15. 9. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Můžu se objednat na 10. 6.? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Doktor má od 22. 2. dovolenou. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Dcera se narodila 31. 3. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Máte volno 22. 11.? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

POZOR:

6. 18. 8. tady nebudu. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

jsem mimo kancelář = nejsem v kanceláři

7. Máme rezervaci od 29. 12. do 3. 1. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Od 26. 4. do 5. 5. jsem mimo kancelář. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Lekce 9 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT


LEKCE

10

Místo, kde bydlíme

81/2

1. Co píše Marina Adéle? 1. Měla jsem problémy 2. Byt byl 3. Musela jsem bydlet 4. Přestěhovala jsem se 5. Teď jsem 6. Tom je teď 7. Chodíme spolu 8. Mluvíme 9. V létě chceme s Tomem 10. Měj se

A. moc spokojená. B. s bytem. C. cestovat. D. už čtyři měsíce. E. anglicky nebo česky. F. krásně. G. u kamarádky ze školy. H. do jiného bytu. I. můj přítel. J. blízko hospody.

2. Co píše Marina? Vyberte, co je správně.

81/2

1. Marina měla problémy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Marina musela nějaký čas bydlet . . . . . . . . . . . . . . .

5. Marina už čtyři měsíce . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) s Tomem. b) s bytem. c) s kolegyní.

a) u Toma. b) u kolegyně z práce. c) u kamarádky.

a) studuje češtinu. b) chodí s Tomem. c) chodí běhat do parku.

2. Byt byl drahý a byl tam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Teď má nový byt a je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. V létě chce s Tomem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) strašný hluk. b) velký bazén. c) sympatický kluk.

a) moc spokojená. b) moc sympatická. c) moc smutná.

a) studovat. b) pracovat. c) cestovat.

3. Co píše Marina? Vyberte správnou možnost. 1. Byt byl bez / kolem / blízko restaurace. 2. Stanice autobusu je jenom asi 5 minut do / od / bez domu. 3. Kousek u / od / do bazénu je velký park. 4. Do / Bez / Vedle domu mám obchody. 5. Pojedeme k moři blízko / kolem / do Itálie. 6. Budeme bydlet od / u / do mé kolegyně. 7. Moje kolegyně má krásný byt u moře nedaleko kolem / blízko / od pláže. 8. Do Bulharska pojedu blízko / vedle / bez Toma.

4. Dan je z USA. Teď žije v ČR a píše e-mail českému kamarádovi. Doplňte do textu výrazy z tabulky.

81/2+

hezké město | kamarády | se mám dobře | levný byt | letenku | angličtinu | do Itálie | u kamaráda | v penzionu | blízko centra david.hanus@gmail.com

pozdrav z Brna

Čau Davide, jak se máš? Já 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teď jsem v Brně, v České republice. Pracuju jako lektor v jazykové škole a učím tady 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brno je 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a lidi jsou tady fajn, líbí se mi tady. Už tady mám české 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (a samozřejmě taky kamarádky

).

Nedávno jsem měl problémy s bytem. Můj starý byt byl moc drahý a nechtěl jsem ho platit. Taky byl dost daleko od centra. Hledal jsem nějaký 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ale to byl problém. Musel jsem dva měsíce bydlet 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teď jsem si ale pronajal nový byt 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a jsem spokojený. Příští měsíc jedu na dovolenou 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a moc se těším. Budu tam asi bydlet 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nebo v hostelu, to ještě nevím. Chtěl bych vidět Vatikán a Koloseum a taky jít

do nějaké galerie. Musím si ale hlavně koupit 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Měj se hezky, Dan

Lekce 10 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

111


5. Odpovídejte. Pak porovnejte se spolužáky. Máte něco společného? 1. Kdy jste se naposled přestěhoval/a? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81/2+

2. Je u vás ticho, nebo hluk? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Kdy jste naposled přespal/a na návštěvě u kamaráda/kamarádky? – ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4. Jste rád/a, když u vás spí návštěva? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Co je blízko vašeho domu? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Napište e-mail kamarádovi nebo kamarádce o místě, kde bydlíte. Používejte následující výrazy.

81/2

Jak se máš? | Já se mám … | Teď jsem v … | Pracuju v … | Líbí/Nelíbí se mi tady. | Lidi jsou tady ... | Můj byt je... nedaleko/daleko od centra | jsem/nejsem spokojený/á | Měj se hezky,

Ahoj

............................................................ ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................ ............................................................

7. Pracujte s obrázkem z učebnice. Co je, nebo není pravda? 1. Blízko města je hrad. 2. Vedle banky je pošta. 3. Blízko parku je kavárna. 4. Kolem kašny běhají děti. 5. Uprostřed parku je velké auto. 6. Kolem kašny jsou stromy. 7. U školy je hrad. 8. Banka je blízko kašny. 9. Děti jsou blízko pošty. 10. Blízko kavárny je škola.

81/TAB

ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE

8. Vyberte vhodnou prepozici. 1. Bydlím kolem / blízko parku. 2. Uprostřed / Okolo náměstí je kašna. 3. Hospoda je bez / kousek od nádraží. 4. Vedle / Do bazénu je cukrárna.

81/TAB 5. Jdu do / u lékárny pro aspirin. 6. Kolega přišel na návštěvu uprostřed / bez přítelkyně. 7. Kolem / Do stolu v cukrárně sedí lidé. 8. Spala jsem okolo / u kamarádky.

9. Používejte prepozice u, kolem, vedle, blízko a uprostřed. Hledejte víc možností.

POZOR: bydlet u maminky × bydlet blízko maminky

1. Náš dům je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nemocnice.

6. Byl jsem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . doktora.

2. Byli jsme na návštěvě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dědečka.

7. Musíte jít . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . parku.

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kašny jsou stromy.

8. Pošta je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . divadla.

4. Ve škole sedím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sestry.

9.

5. Náš hotel je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . letiště.

10. Už nechci bydlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . maminky.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . města je park.

10. Ke slovům v genitivu sg. doplňte nominativ sg. Porovnejte koncovky se vzory v tabulce. Například: Jdeme na procházku do parku. – park

1. Bydlíme blízko supermarketu. – ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2. Chci jet do hotelu. – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3. Uprostřed parku je kašna. – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4. Sejdeme se u obchodu. – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5. Kino je kousek od zastávky. – ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6. Sešli jsme se u banky. – ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7. Pošta je vedle nemocnice. – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8. Jeli jsme kolem divadla. – ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9. Sejdeme se u metra. – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 112

Lekce 10 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

81/TAB

82/TAB


11. Nominativ, nebo genitiv? Vyberte, co je správně.

82/TAB

Například: Obchod je blízko hotel / hotelu.

1. Blízko školy je obchod / obchodu. 2. Kde je ten nový supermarket / supermarketu? 3. Nechceš jít tancovat do klub / klubu? 4. Nevíš, jak se jmenuje ten nový klub / klubu? 5. Škola je kousek od zastávka / zastávky.

6. Infocentrum je nedaleko od metro / metra. 7. Sešli jsme se u obchod / obchodu. 8. Uprostřed ulice je zastávka / zastávky. 9. V Praze je moderní metro / metra. 10. Bydlím vedle supermarket / supermarketu.

12. Procvičujte substantiva z 1. deklinační skupiny. Tvořte formy genitivu sg.

82/TAB

Například: do (škola) – do školy

1. uprostřed (park) – �������������������������������������������������������������������������������������������������������

9. blízko (kavárna) – �����������������������������������������������������������������������������������������������������

2. z (banka) – �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

10. kousek od (kino) – ����������������������������������������������������������������������������������������������������

3. vedle (obchod) – �����������������������������������������������������������������������������������������������������������

11. do (klub) – �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

POZOR:

4. u (supermarket) – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������

12. kolem (divadlo) – �������������������������������������������������������������������������������������������������������

5. blízko (hotel) – ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

13. vedle (lékárna) – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������

centrum do centra

6. u (pošta) – �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

14. kolem (zastávka) – ���������������������������������������������������������������������������������������������������

7. z (cukrárna) – �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

15. vedle (muzeum) – �����������������������������������������������������������������������������������������������������

8. u (metro) – �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

16. do (centrum) – �������������������������������������������������������������������������������������������������������������

13. Procvičujte substantiva z 2. deklinační skupiny. Tvořte formy genitivu sg.

muzeum do muzea

82/TAB

Například: u (stanice) – u stanice

1. z (restaurace) – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. vedle (kancelář) – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. do (nemocnice) – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. od (letiště) – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. u (zubař) – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. do (práce) – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. u (lékař) – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. blízko (parkoviště) – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

lékař, doktor

zubní lékař, kol. zubař

14. Procvičujte substantiva z 1. a 2. deklinační skupiny. Tvořte formy genitivu sg.

82/TAB

1. Kdy jdeš ze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (škola)?

12. Kde jsi ráno byla? – U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (zubař).

2. Chci jet do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (hotel).

13. Nechcete jít do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (kino)?

3. Bydlím blízko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (kancelář).

14. Často chodím do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (klub).

4. Jeli jsme kolem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (divadlo).

15. Sejdeme se u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (banka).

5. Kdy jdeš z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (práce)?

16. Maminka jde od . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (doktor).

6. Park je blízko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (parkoviště).

17. Kousek od . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (metro) je park.

7. Uprostřed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (park) je krásná socha.

18. Nechceš jít do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (restaurace)?

8. Škola je kousek od . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (stanice) metra.

19. Jedu z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (letiště).

9. Blízko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (obchod) je restaurace.

20. Odkud jdete tak pozdě? – Od . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lékař).

10. Bydlíme blízko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (univerzita).

21. Jdu nakupovat do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (supermarket).

11. Domů chodím kolem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nemocnice).

22. Kino je kousek od . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (zastávka).

15. Procvičujte názvy zemí v genitivu sg.

82+

Například: Pojedu do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Německo). – Pojedu do Německa.

1. Pojedu do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Rakousko). 2. Moje přítelkyně je z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Rusko). 3. Jedu do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Francie). 4. Vy jste z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Polsko)? 5. Příští měsíc poletím do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Austrálie). 6. Přijeli jsme z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Itálie). 7. Ty jsi z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kanada)? 8. Pojedeme do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Vietnam). 9. Můj kamarád je ze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Španělsko). 10. Chci jet do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Mexiko). 11. Vy a vaše manželka jste z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ukrajina)? 12. Na dovolenou pojedeme do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Norsko). Lekce 10 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

113


16. Váš kamarád / Vaše kamarádka chce někam jet. Přečtěte si, co říká, a poraďte mu/jí. Například: Musíš jet do...

1. Chtěl/a bych vidět tulipány a větrné mlýny. 2. Chtěl/a bych se naučit tancovat flamenco. 3. Chtěl/a bych vidět Stonehenge. 4. Chtěl/a bych vidět Eiffelovu věž. 5. Chtěl/a bych vidět šikmou věž v Pise. 6. Chtěl/a bych navštívit mešitu Hagia Sofia. 7. Chtěl/a bych vidět chrám Vasilije Blaženého. 8. Chtěl/a bych vidět pyramidy. 9. Chtěl/a bych vidět sochu Svobody.

do Francie

|

do Itálie

do Velké Británie do Egypta

|

do Holandska

do Ruska do Španělska do Turecka

|

do USA

17. Co je, nebo není pravda? 1. Filip říká, že dovolená se mu líbila. 2. Filip a jeho manželka byli na Islandu. 3. Filip a jeho manželka jeli z Dánska do Norska. 4. Eva necestovala, protože neměla peníze. 5. Eva studovala němčinu. 6. Evu bolela hlava a záda. 7. Eva neměla moc práce. 8. Eva pojede na svatební cestu.

83/4

ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE

18. Co Eva a Filip říkají? Spojte části vět. 1. Tak jaká byla 2. Byli jsme 3. Nejdřív jsme jeli 4. Už jsme neměli 5. No, a co 6. Na dovolenou 7. To byla 8. Musím tady 9. Jedeme s Petrem

82+

83/4 A. jsem ještě vůbec neměla čas. B. v severní Evropě. C. ty? D. dovolená? E. něco dodělat. F. na svatební cestu. G. do Dánska. H. čas. I. smůla.

19. Kam půjdete nebo pojedete? Vyberte, co je správně.

84/5

Například: Pojedeme do / na školy tramvají.

1. Zítra jdu do / na kina do / na film Štěstí. 2. Eva potřebuje jít do / na supermarketu. 3. Filip jde do / na nádraží a do / na knihovny. 4. Martina a David jdou do / na lekci. 5. Jedu do / na dovolenou do / na Itálie. 6. Jedu do / na galerie do / na výstavu. 7. Nechceš jít do / na oběd? 8. V pátek jdeme do / na divadla. 9. Mám problém. Musím jít do / na policii. 10. Zítra nemůžu jít do / na parku.

11. Nechcete jít do / na koncert? 12. Večer jdeme do / na restaurace a do / na klubu. 13. Daniel šel do / na tenis. 14. Můžeme jet do / na výlet do / na Brna. 15. Jdeme do / na restaurace nebo do / na kina? 16. Musím jet do / na nádraží a potom do / na letiště. 17. Jedu do / na Rakouska a do / na Francie. 18. Zítra jdeme do / na obchodu. 19. Nechceš jít do / na parku? 20. Jedu do / na Norska a pak do / na Island.

20. Kam půjdete nebo pojedete? Doplňte do, na nebo k/ke. Například: Večer půjdeme ... hospody ... večeři. – Večer půjdeme do hospody na večeři.

114

1. Jana musí jet . . . . . . . doktorovi . . . . . . . nemocnice.

10. Eliška chce jít zítra . . . . . . . galerie.

2. Zítra jdeme . . . . . . . kina nebo . . . . . . . divadla.

11. Dneska nechci jít . . . . . . . nákup . . . . . . . supermarketu.

3. V neděli jdeme . . . . . . . návštěvu . . . . . . . bratrovi.

12. Zuzana měla problém. Musí jít . . . . . . . policii.

4. Nechceš jít . . . . . . . hospody . . . . . . . pivo?

13. Zítra jdeme . . . . . . . oběd . . . . . . . babičce.

5. Nemůžu jít . . . . . . . klubu. Musím jít . . . . . . . dědečkovi.

14. Chceš jít . . . . . . . parku nebo . . . . . . . náměstí?

6. Večer jdeme . . . . . . . restaurace . . . . . . . večeři.

15. Pavel a Milan jdou zítra . . . . . . . fotbal.

7. Halina poletí . . . . . . . konferenci . . . . . . . Kanady.

16. Katka jde . . . . . . . cukrárny . . . . . . . kávu.

8. Nemusím jít . . . . . . . práce. Můžu jít . . . . . . . koncert.

17. Pojedete zase . . . . . . . dovolenou . . . . . . . Itálie?

9. Lea musí jít . . . . . . . poštu a pak . . . . . . . kanceláře.

18. V pátek večer jdeme . . . . . . . kamarádovi . . . . . . . party.

Lekce 10 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

84/7


21. Odkud nebo kam jdou/jedou?

Tina

84/7

Igor

Vilma

Blanka

Ilona

Robert

Filip

Ester

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jede do nemocnice. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jde z nákupu. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jde z práce. 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jde do práce. 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jde z nemocnice. 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jede na festival. 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jde do školy. 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jede z letiště.

22. Odkud jdete? Doplňte z nebo ze.

84/9

Například: … lékárny – z lékárny

1. . . . . . . . . . . školy

5. . . . . . . . . . . nemocnice

9.

. . . . . . . . . . konference

13. . . . . . . . . . . letiště

2. . . . . . . . . . . náměstí

6. . . . . . . . . . . supermarketu

10. . . . . . . . . . . parku

14. . . . . . . . . . . zastávky

3. . . . . . . . . . . letiště

7. . . . . . . . . . . restaurace

11. . . . . . . . . . . banky

15. . . . . . . . . . . návštěvy

4. . . . . . . . . . . práce

8. . . . . . . . . . . nádraží

12. . . . . . . . . . . klubu

16. . . . . . . . . . . hospody

84/11

23. Napište, odkud jde. Doplňte z/ze nebo od.

od kamaráda

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Doplňte do tabulky prepozice z/ze (2×), od, do, na (2×), k/ke, v/ve a u.

84+

Odkud?

Kam?

Kde?

. . . . . . . . . . . + genitiv

z/ze

. . . . . . . . . . . + genitiv

. . . . . . . . . . . + lokál

. . . . . . . . . . . + genitiv

. . . . . . . . . . . + akuzativ

. . . . . . . . . . . + lokál

. . . . . . . . . . . + genitiv

. . . . . . . . . . . + dativ

. . . . . . . . . . . + genitiv

Lekce 10 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

115


25. Z/ze, od, do, k nebo na? Doplňte správnou prepozici. Například: Půjdu ... doktorovi a pak ... doktora ... práce. – Půjdu k doktorovi a pak od doktora do práce.

84

1. Půjdu . . . . . . . . . . . babičce na návštěvu, je nemocná. 2. Nechceš jít zítra . . . . . . . . . . . koncert nebo . . . . . . . . . . . klubu? 3. Jsem nemocná. Nemůžu jít . . . . . . . . . . . kanceláře, musím jít . . . . . . . . . . . doktorovi. 4. V pátek nemám čas. Jdu . . . . . . . . . . . práce a pak . . . . . . . . . . . návštěvu . . . . . . . . . . . bratrovi. 5. Minulý týden jsem jela . . . . . . . . . . . konferenci . . . . . . . . . . . Itálie. 6. Půjdu . . . . . . . . . . . kamarádce a . . . . . . . . . . . kamarádky pojedu . . . . . . . . . . . sestře. 7. Kdy jdete . . . . . . . . . . . hospody? 8. Nemám peníze. Musím jít . . . . . . . . . . . banky. 9. Marta měla angínu. Šla . . . . . . . . . . . doktorce a potom . . . . . . . . . . . lékárny. 10. David šel . . . . . . . . . . . školy . . . . . . . . . . . kamarádovi. 11. . . . . . . . . . . . doktora půjdeme domů. 12. . . . . . . . . . . . nádraží musíte jet . . . . . . . . . . . letiště.

26. Procvičujte formy akuzativu, genitivu a lokálu sg. Vyberte správnou formu. 1. Jdu do banky / banka / bance. 2. Jsem v obchodu / obchod / obchodě. 3. Vedle banky je lékárna / lékárny / lékárně. 4. Zítra nejdu do škole / škola / školy. 5. Odpoledne musím jít na poště / poštu / pošta. 6. Pepa je v hospody / hospodě / hospoda.

84+

7. Kde jste byli na dovolená / dovolenou / dovolené? 8. Moje maminka pracuje na pošta / poště / poštu. 9. Sejdeme se v kavárně / kavárny / kavárna? 10. Za měsíc poletíme na dovolená / dovolené / dovolenou. 11. Včera jsem byl v kino / kina / kině. 12. Dneska budu spát u kamarádovi / kamarád / kamaráda.

27. Procvičujte formy genitivu a lokálu sg. Doplňte věty podle modelu. Pozor na dynamické a statické použití.

85/13

Například: restaurace: Jdu do restaurace. × Jsem v restauraci.

1. supermarket: Jdu do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . × Jsem v/ve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. škola: Jdu do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . × Jsem v/ve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. klub: Jdu do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . × Jsem v/ve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. lékárna: Jdu do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . × Jsem v/ve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. nemocnice: Jdu do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . × Jsem v/ve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. park: Jdu do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . × Jsem v/ve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. kino: Jdu do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . × Jsem v/ve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. divadlo: Jdu do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . × Jsem v/ve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. Kam jdete, když...? Doplňte formy akuzativu, genitivu a lokálu sg.

85/13+

Například: Když chci pít kávu, půjdu do kavárny. Pak budu v kavárně.

1. Když chci vidět film, půjdu do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pak budu v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (kino). 2. Když chci jíst, půjdu do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pak budu v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (restaurace). 3. Když chci poslouchat hudbu, půjdu na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pak budu na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (koncert). 4. Když potřebuju peníze, půjdu do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pak budu v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (banka). 5. Když jsem nemocný, půjdu do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pak budu v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nemocnice). 6. Když chci poslat balík, půjdu na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pak budu na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pošta). 7. Když chci nakupovat, půjdu do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pak budu v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (obchod). 8. Když chci tancovat, půjdu do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pak budu v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (klub). 9. Když chci vidět divadelní hru, půjdu do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pak budu v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (divadlo). 10. Když chci jet autobusem, půjdu na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pak budu na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (zastávka). 11. Když chci obědvat, půjdu na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pak budu na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (oběd). 12. Když chci koupit léky, půjdu do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pak budu v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lékárna). 13. Když chci vidět obrazy, půjdu do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pak budu v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (galerie). 14. Když chci navštívit kamaráda, půjdu na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pak budu na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (návštěva). 15. Když chci pracovat, půjdu do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pak budu v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (práce). 16. Když chci studovat, půjdu na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pak budu na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (univerzita).

29. Napište 3 věty o sobě. Odkud kam jste včera nebo dneska šli? Kde jste byli? ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

116

Lekce 10 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

85/13+


30. Jaké názvy obchodů znáte? Doplňte písmena. Pak přečtěte nahlas. 1. CUKR. . . . . .RN. . . . . .

6. KVĚT. . . . . .NÁŘSTV. . . . . .

11. P. . . . . .K. . . . . .ŘSTV. . . . . .

2. KNIHK. . . . . .PECTV. . . . . .

7. PAP. . . . . .RNICTV. . . . . .

12. OV. . . . . .C. . . . . . A Z. . . . . .LEN. . . . . .N. . . . . .

3. EL. . . . . .KTR. . . . . .

8.

13. P. . . . . .TR. . . . . .VIN. . . . . .

4. DR. . . . . .GERI. . . . . .

9. M. . . . . .SO A UZENIN. . . . . .

14. TR. . . . . .FIK. . . . . .

5. L. . . . . .K. . . . . .RNA

10. ODĚV. . . . . .

15. O. . . . . .UV

. . . . .ČNÍ OPTIK . . . . . .

85/15

85/15

31. Na obrázku vidíte obchodní centrum. Co tam je? Doplňte a pak řekněte, co kde je. Například: V přízemí je/jsou... V prvním / Ve druhém/třetím/čtvrtém patře je/jsou...

elektro | oděvy | obuv | cukrárna | restaurace | parkoviště | kavárna | lékárna | kino | autoservis | drogerie knihkupectví | květinářství | automyčka | oční optika | papírnictví | supermarket | trafika | pekařství | nábytek

4. patro

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. patro

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. patro

9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. patro

13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Přízemí

17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lekce 10 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

117


32. Kam jdete, když potřebujete... ? Spojte části vět. 1. Když potřebuju nové brýle, 2. Když chci koupit květiny, 3. Když chci koupit dort, 4. Když jsem nemocný a potřebuju léky, 5. Když chci novou televizi, 6. Když chci noviny nebo časopis, 7. Když potřebuju šampon, mýdlo nebo sprej na vlasy, 8. Když potřebuju nové boty, 9. Když potřebuju nové oblečení, 10. Když potřebuju všechno dohromady,

85/15

A. jdu do lékárny. B. jdu do elektra. C. jdu do květinářství. D. jdu do trafiky. E. jdu do obchodního centra. F. jdu do optiky. G. jdu do drogerie. H. jdu do cukrárny. I. jdu do obchodu s obuví. J. jdu do obchodu s oděvy.

85/15

33. Najděte 8 obchodů. E

N

P

A

P

Í

L

R

A

M

I

K

E

Ž

Č

Ž

D

C

K

A

A

O

X

Q

T

O

A

B

W

Y

R

N

I

C

T

V

Í

T

L

Č

P

Q

B

J

D

T

R

É

U

K

R

Á

R

N

A

A

K

P

K

U

Z

O

M

A

F

Á

O

A

K

V

Č

V

F

I

R

R

P

E

K

A

Ř

S

T

V

Í

U

Y

I

K

N

O

G

C

V

P

O

T

R

A

V

I

N

Y

A

A

K

N

I

H

K

U

P

E

C

T

V

Í

A

O

Ř

34. Kde můžete slyšet tyto dialogy? Doplňte písmena. Tři obchody nebudete potřebovat.

35. Co vidíte na fotografiích? Doplňte podle cvičení 34.

85/15+

A. v drogerii | B. v lékárně | C. v optice | D. v papírnictví E. v pekařství | F. v elektru | G. v květinářství | H. v trafice

B. V lékárně

1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

■ ● ■ ● ■

Dobrý den, prosím vás, máte něco na alergii? Určitě. Třeba Zyrtec nebo Claritine. A kolik to stojí? Zyrtec 170 korun za 20 tablet a Claritine 220 za 30 tablet. Vezmu si ten Zyrtec. Děkuju.

2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

● ■ ● ■

Prosím, co to bude? Čtyři housky a dvě koblihy. Ještě něco jiného? Vezmu si tu fitness bagetu.

3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dobrý den, prosím vás, nějakou červenou propisku. Propisky máme tady vpředu, prosím, můžete si vybrat. Chcete spíš dražší, nebo levnější? ■ To je jedno, hlavně kvalitní. ● Tak třeba tuhle za 70 korun? ■ Ano, děkuju. ■ ●

118

4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

● ■ ● ■ ● ■

Prosím, můžu vám poradit? Chtěl bych něco pro babičku. Líbí se vám třeba tyhle růže? Růže ne, babička je nemá ráda. A co třeba tulipány? Dobře, tak ty tulipány.

5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

■ ● ■ ● ■

Prosím vás, máte nějaké sluneční brýle? Prosím, tady jsou. Tyhle stojí 540 korun, tyhle 650... Hm, ty jsou drahé, nemáte nějaké levnější? Bohužel, my máme jenom speciální s UV filtrem. Aha, tak já radši půjdu do drogerie. Tam jsem viděl levnější.

Lekce 10 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


36. Kdo to říká? Prodavač/prodavačka (P), nebo zákazník/zákaznice (Z)? 1. Máte něco na alergii?

5. Vezmu si to.

9. Chtěl/a bych něco pro dceru.

2. Bohužel, máme jenom tenhle.

6. Hotově, nebo kartou?

10. Můžu vám poradit?

3. Ještě něco jiného?

7. Nemáte nějaké levnější?

11. Můžete mi to ukázat?

4. Potřeboval/a bych poradit.

8. Líbí se vám třeba tohle?

12. Můžete si vybrat.

85+

37. Kam asi půjdou nebo pojedou Eva a Petr příští týden? Doplňte informace do kalendáře. SMS z 22.5. 13:15

SMS z 22.5. 16:33

Čau Petře, odpoledne jdu plavat a pak na aerobic. Uvidíme se večer. E.

Ahoj Evo, Tom mě pozval na pivo. Nevím, kdy přijdu. Užij si plavání P.

nákup na víkend: chleba jahodová marmeláda

máslo !

Ahoj kamarádi, bude mi 25 a chci to s vámi oslavit! Kdy: 27. května od 16 hodin Kde: Na zahradě u nás Těším se na vás, Roman

PONDĚLÍ

!! 23. 5. v 16.3

0

M y dv a

Eva půjde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petr půjde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zkouška 25. 5.!!šatu ve ctvrtek ! N árod ní 21, 110 00 Pra ha 1

23.

vejce mléko brambory kure

Ra dlic ká 16, 150 00 Pra ha 5 tel. 737 255 400

Sv ate bní sal ón

KVĚTEN

22.

M ari an a No vot ná a kos me tick é slu žby - sal ón M ar ian

ÚTERÝ

prof. Aleš Zím a

24.

Katedra algebry MFF UK

Sokolovská 83, Praha 8 tel.: 227 335 846

STŘEDA

papírové kapesníky zubní pasta

e č tv r te k K o n z u lt a c0 ! 25. 5. v 1

25.

ČTVRTEK

cervená propiska barevné papíry

26.

Divadelní bar Múza

PÁTEK

27.

K V Ě T E N

SOBOTA

25. čt 20:00

28.

Autorské čtení poezie: Pavla Šťastná

NEDĚLE

26. pá 21:00

Jazzový večer E v o ,

27. so 15:00 VSTUPENKA

28. ne 10:00

19:00 2017 12 24.85. sedadlo středa řada

Karel Čapek: R.U. R.

Karel Čapek: R.U.R .

ístky!

Workshop: Kreativní psaní

PřízemíV S T U P E N K A Sedadlo 12 Řada 8přízemí

středa 24. 5. 2017 19:00 390 Kč 390 Kč

mám 2 l

Pohádka pro nejmenší a jejich rodiče

Touto částí vstupenky se prokážete u vstupu

Lekce 10 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

119


38. Marina pozvala Adélu na návštěvu. Co psala Marina a co psala Adéla? Doplňte. děkuju za pozvání | přijet na návštěvu | bydlet u mě | Měj se | hezký den | musím něco dokončit | můžeme jít na nákupy že to nevadí | nechci ji zrušit | domluvíme se, ok?

86/2

adela.vanickova@centrum.cz

Pozvání

Ahoj Adélo, v pátek 1. května bude svátek, tak nemusím jít do práce ani do školy. Nechceš

na návštěvu? 1. . . . přijet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Můžeš 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Můžeš přijet už ve čtvrtek večer. Jestli bude v pátek otevřeno, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nebo můžeme jít plavat a večer si zajít do kina nebo divadla. A o víkendu můžeme jet někam na výlet. Můžu na tebe čekat na nádraží, je to kousek od domu, kde bydlím. 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hezky,

Marina marina.kaz@gmail.com

Re: Pozvání

Čau Marino, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc ráda přijedu, ale ve čtvrtek ještě nemůžu. Odpoledne 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v práci a pak mám lekci angličtiny, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V pátek jdu na oběd k babičce, tak taky nemůžu. Můžu přijet až v pátek večer, ale myslím, 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a že stihneme nákupy, výlet i kino nebo divadlo! Zavolám ti večer a 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Měj se a 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! Adéla

39. Co píše Marina, když zve Adélu na návštěvu? Tvořte věty.

86/2

Například: školy / práce / nemusím / ani / do / jít / do – Nemusím jít do práce ani do školy.

1. na / návštěvu / přijet / nechceš? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. mě / bydlet / u / můžeš – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. na / pátek / nákupy / v / jít / můžeme – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. divadla / do / kina / nebo / do / zajít / můžeme / si – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5. na / někam / výlet / víkendu / o / jet / můžeme – ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6. nádraží / tebe / na / čekat / můžu / na – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. kde / od / domu, / kousek / to / bydlím / je – �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

40. Co píše Adéla? Napište správně.

86/2

Například: Děkuju za ZVÁNÍPO. – Děkuju za pozvání.

1. Moc DÁRA přijedu, ale ve čtvrtek ještě MENŮŽU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Musím něco KONDOČIT v práci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Mám lekci angličtiny, nechci ji ŠIZRUT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Můžu přijet až v pátek, ale to VENADÍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Stihneme KUPYNÁ, LEVÝT i NOKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. VAZOLÁM ti večer a domluvíme se. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41. Doplňte už, ještě nebo až. 1. Mám volno, můžeš přijet . . . . . . . . . . . . . . . . . ve čtvrtek večer.

6. . . . . . . . . . . . . . . . . . nevím, co budu dělat o víkendu, nemám plán.

2. Mám moc práce, ve čtvrtek . . . . . . . . . . . . . . . . . nemůžu přijet.

7. . . . . . . . . . . . . . . . . . jsem ten projekt nedokončil, napíšu ho

3. Promiňte, . . . . . . . . . . . . . . . . . musím jít. 4. Je tady Petra? – Ne, . . . . . . . . . . . . . . . . . šla domů. 5. Teď nemám čas, můžu přijít . . . . . . . . . . . . . . . . . odpoledne. 120

86/TAB

Lekce 10 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

. . . . . . . . . . . . . . . . . zítra.

8. Jsem unavená. Půjdu spát a budu se učit . . . . . . . . . . . . . . . . . ráno.


42. Chcete pozvat kamaráda nebo kamarádku na návštěvu. Odpovídejte na otázky.

87/5

1. Kdy nemusíte do práce nebo do školy a máte volno? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Kdy k vám může přijet kamarád/ka na návštěvu? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Může kamarád/ka bydlet u vás doma? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Co můžete dělat s kamarády v pátek odpoledne? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Kam můžete jít nebo jet o víkendu? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Co všechno stihnete za jeden den? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43. Napište pro kamaráda/kamarádku pozvání do vaší země. Používejte následující výrazy.

87/5

.......................................................................

Nechceš přijet...?

.......................................................................

Můžu na tebe čekat v/na...

.......................................................................

Můžeš bydlet...

.........................................................................................................................

Můžeme jít do/na...

.........................................................................................................................

Můžeme jet do/na...

.........................................................................................................................

Měj se hezky.

......................................................................................................................... .........................................................................................................................

44. Adéla telefonuje Marině. Co říkají? Spojte části vět. 1. Už jsem tady, ale 2. Já jsem ti 3. Já jsem ti určitě říkala, že 4. Tak promiň, to se moc 5. Asi jsem to 6. Ale proč jsi 7. Ale jak se teď 8. A nemůžeš pro mě

87/8

A. dostanu k tobě? B. nevidím tě. C. nebrala mobil? D. přijedu až v 8.30. E. radši přijít? F. už aspoň pětkrát telefonovala. G. omlouvám. H. nějak spletla.

45. Adéla neví, jak se jde k Marině. Co jí Marina říká? Podle symbolů (šipek a fotografií) doplňte názvy obchodů a směry.

Z nádraží půjdeš 1.

87/9

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a pak druhou ulicí 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Přejdeš náměstí

a u 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zahneš 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Projdeš kolem 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . a u 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zahneš zase 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tam už uvidíš náš dům.

46. Jak vysvětlujeme cestu? Spojte části vět. 1. Z nádraží musíš 2. Přestoupíš na tramvaj 3. Pojedeš čtyři 4. Vystoupíš 5. Pak půjdeš kolem 6. Na křižovatce

87/10

A. na stanici Jungmannova. B. supermarketu. C. číslo 6. D. stanice. E. zahneš doprava. F. jet autobusem číslo 102. Lekce 10 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

121


Pravopis 47. Doplňte p nebo b.

48. Vyberte, co je správně.

1. V oční o. . . . .tice kupuju . . . . .rýle.

1. Musíme koupit nějaké potravin y / i. 2. Potřebuješ nějaké nové oblečen ý / í. 3. Je tady blízko nějaké papírn i / y ctví? 4. Mapu můžeš koupit v kn i / y hkupectví. 5. Mám pro manželku kv ie / ě tiny. 6. Už nemáme zubní pastu. Musíme jít do droger ě / ie.

2. V . . . . .a. . . . .írnictví kupuju . . . . .a. . . . .íry. 3. Je tady nějaký o. . . . .chod? . . . . .otřebuju nové o. . . . .lečení. 4. Musím koupit chle. . . . .a v . . . . . ekařství. 5. Co znamená o. . . . .uv? – To je o. . . . .chod, kde prodávají . . . . .oty. 6. . . . . .lízko . . . . .ytu mám velké . . . . .arkoviště.

Opakování 49. Spojte části vět. 1. Zítra budeme psát test. Odpoledne 2. Večer 3. V sobotu půjdu 4. V neděli pojedeme 5. V létě budu 6. Příští rok poletíme 7. Kde 8. Kam 9. Co

A. půjdeme v neděli? B. na návštěvu k bratrovi. C. se musím učit. D. budete v sobotu odpoledne? E. cestovat. F. budeme doma. G. do Austrálie. H. budete dělat zítra večer? I. na výlet.

50. Opakujte prepozice. Vyberte, co je správně. Například: Půjdeme dneska do / na / k nákup?

1. Večer chceme jít do / na / k klubu. 2. Půjdeme na návštěvu do / na / ke kolegovi. 3. Po lekci půjdu na procházku / doma / hospody. 4. Půjdeš po lekci dům / domů / doma? 5. V neděli půjdeme / budeme / hrajeme na hokej.

6. Bolí mě v krku a mám sanitku / recept / teplotu. 7. Je mi hlava / špatně / teplotu. 8. Máte nějaké vitamíny pro / za / na děti? 9. Mám alergii / Bolí mě / Není mi břicho. 10. Potřebuju krém pro / za / na opalování.

51. Kde můžete říkat nebo slyšet tyto věty? Doma, u doktora, nebo v lékárně? Rozdělte je do tabulky. Pak dopiště do každé kolonky další 2 věty, které můžete potřebovat. Prosím vás, potřebuju nějaký lék na kašel. Bolí mě zub, zítra musím jít k zubaři.

|

Bolí vás břicho? |

Bolí mě hlava a je mi špatně, tak dneska nebudu vařit. Musíte jet do nemocnice. Zavolám sanitku. Mám teplotu, nemůžu jít do školy. doma

122

Lekce 10 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

|

u doktora

|

Můžu platit kartou?

To je angína, musíte brát antibiotika. |

Tady máte recept.

|

Chcete kapky, nebo sirup?

Nemáte alergii na penicilin? |

Jsem unavený, už jdu spát. v lékárně


LEKCE

11 Na dovolené 89/2

1. Co můžeme dělat na dovolené? Doplňte vhodná slovesa. Hledejte víc možností. fotografovat, fotit | plavat | nakupovat | prohlížet si | ochutnávat | jezdit | chodit 1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na kole

2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . suvenýry

3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na procházky

4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . památky

5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na bruslích

6.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . místní speciality

7.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na snowboardu

8.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na výlety

9.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na lodi

POZOR: jezdit, chodit – často, obvykle, vždycky, nikdy... × jet, jít – konkrétní čas (teď, v 7 večer...)

10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v moři

2. Co dělají tito lidé na dovolené? Doplňte k fotografiím.

89/2

1. Max a Ina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Bára . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Julie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

...................................................

...................................................

...................................................

4. Igor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Jindřich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

...................................................

...................................................

...................................................

7. Adam a Sára . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Zoe a Dan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Viktor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

...................................................

...................................................

...................................................

89/4

3. Co píše Marina Adéle? Co je, nebo není pravda? 1. Marina je na dovolené ve Francii. 2. Marina umí dobře italsky. 3. Obvykle chodí plavat večer. 4. Každý den tancujou na diskotéce.

ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE

5. Včera jeli na výlet lodí. 6. Marině nebylo špatně. 7. Marina měla problém s kufrem. 8. Všechno dobře dopadlo.

ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE Lekce 11 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

123


4. Doplňte do e-mailu vynechaná slova ve správné formě.

89/4

pizza | bydlet | mluvit | autobus | učit | zdravit | špatně | kufr | umět | protože adela.vanickova@centrum.cz

Pozdrav z Itálie

Čau Adélo,

1. . . zdravím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tě z Itálie. Jsme tady s Tomem už týden. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u mé kolegyně ve Vieste v jižní Itálii. Verena je moc fajn, vaříme spolu a dala mi recept na výborné špagety. Musím ti je udělat, až přijedeš na návštěvu :-). Hodně si povídáme, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . spolu anglicky, ale já ji 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . trochu bulharsky a ona mě italsky. Už se 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zeptat na cestu a hlavně si objednat 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

!

Posílám pár fotek, je tady krásně. Každý den dopoledne chodíme k moři, opalujeme se a plaveme. Odpoledne vždycky spíme, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je horko a všechny obchody jsou zavřené. Večer obvykle chodíme na večeři do restaurace a na

procházky do města nebo na pláž. Jednou jsme šli tancovat do klubu. Taky jsme si půjčili auto a jezdíme na výlety. Včera jsme jeli lodí na výlet na ostrov San Domino, který je asi 40 kilometrů od Vieste. Bylo to fajn, ale bylo mi trochu 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , protože byly velké vlny. Chceme se jet podívat taky do Neapole a Tom chce určitě vidět Pompeje. Dneska večer jdeme na koncert, tak se moc těším. Cesta do Itálie byla docela dramatická. Nejdřív nám ujel 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na letiště a skoro nám uletělo letadlo. Když jsme přiletěli do Itálie, na letišti jsme zjistili, že se ztratil můj 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Měla jsem tam všechno oblečení, foťák, nabíječku na mobil a tak. Naštěstí to dobře dopadlo a kufr mám. A jak se máš ty? Co je nového? Měj se moc hezky! Marina

89/4

5. Co Marina píše? Spojte části vět. 1. Zdravím tě 2. Jsme tady 3. Bydlíme 4. Umím se zeptat 5. Dneska jdeme 6. Ztratil se 7. Měj se

A. už týden. B. u mé kolegyně. C. z Itálie. D. můj kufr. E. moc hezky. F. na cestu. G. na koncert.

89/4

6. Co Marina píše? Tvořte věty. Například: fajn / Verena / moc / je – Verena je moc fajn.

1. špagety / výborné / recept / dala / mi / na – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. večer / na / jdeme / dneska / koncert – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. dramatická / do / cesta / Itálie / docela / byla – ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4. problém / měli / na / jsme / letišti – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. dopadlo / naštěstí / dobře / to – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. hezky / měj / moc / se – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Doplňte věty. Používejte výrazy proč, protože nebo a proto.

89/4+

1. Ztratila jsem pas, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jdu na ambasádu. 2. Jdu na ambasádu, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jsem ztratila pas. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jdeš na ambasádu? – Ztratila jsem pas.

8. Co píše Marina? Doplňte ještě nebo už.

124

89/4+

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . se umím zeptat na cestu.

5. Verena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nemluví bulharsky, ale učí se.

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . umím trochu italsky.

6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jsme neviděli Pompeje.

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . neumím dobře italsky.

7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jsme byli na ostrově San Domino.

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . si umím objednat pizzu.

8. Jsme tady v Itálii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . týden.

Lekce 11 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT


9. Doplňte do tabulky „dlouhá“ slovesa pohybu jezdit, chodit nebo létat. „dlouhá“ slovesa pohybu

90/TAB

„krátká“ slovesa pohybu jít jet letět

10. Vyberte vhodné sloveso.

90/7

1. Každý den dopoledne chodíme / jdeme na pláž. 2. Často jdeme / chodíme do kina. 3. Včera jsme jezdili / jeli lodí na výlet. 4. Chceme jet / jezdit taky do Neapole. 5. Dneska večer jdeme / chodíme na koncert.

6. Jak často jezdíš / jedeš na dovolenou? 7. Dita jde / chodí cvičit každý pátek. 8. Nikdy nejedou / nejezdí taxíkem. 9. Adam je nemocný, dneska nejde / nechodí do práce. 10. Rádi jedeme / jezdíme vlakem.

11. Změňte věty podle modelu. Používejte výrazy každý den/týden/rok, často, obvykle, vždycky...

91/10

Například: Dneska jdu na schůzku. – Každý týden chodím na schůzku.

1. Jdu na nákup. 2. V sobotu jdu na krásný dlouhý výlet. 3. Jedu do práce autem. 4. Jedeme do restaurace na večeři. 5. V pondělí jedeme do Brna na konferenci. 6. Adam a Vojtěch jdou v neděli na návštěvu. 7. Příští víkend jedeme na hory. 8. Ve středu večer jdu na koncert. 9. Tenhle víkend jdu do divadla. 10. Zítra jedu na hokej.

11. Příští týden jedeme na konferenci. 12. Ve čtyři odpoledne jedu na letiště. 13. Jdu na policii. 14. Jdeme na úřad. 15. Jdete dneska večer na procházku do lesa? 16. Jdeš na ambasádu? 17. Jedeš zítra na služební cestu? 18. V sobotu jdu na velký nákup. 19. Pozítří jedu do Anglie. 20. Jdeš teď taky na oběd?

12. Doplňte „krátká“ slovesa pohybu jdu, jedu nebo letím. Například: Dneska jdu na schůzku. – Každý týden chodím na schůzku.

1. Každý pátek chodím do hospody, ale dneska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na koncert. 2. Často létám na služební cestu, ale teď . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na dovolenou.

91/10

PAMATUJTE SI: fitness centrum – kol. fitko

3. Každé ráno jezdím tramvají do školy, ale dneska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do zoo. 4. Každé pondělí chodím do fitka, ale tohle pondělí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do kina. 5. Většinou jezdím vlakem k babičce, ale teď . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na výlet. 6. Obvykle chodím odpoledne na procházku do parku, ale teď . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na nákup. 7. Často chodím o víkendu do restaurace, ale dneska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . domů. 8. Každý rok létám na dovolenou na Floridu, ale teď . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do New Yorku.

13. Co jste dělal/a a co budete dělat? Změňte věty podle modelu. Co jste dělal/a?

91/10+

Co děláte teď?

Co budete dělat?

��������������������������������������������������������������������������������������������������

Jdu do školy.

��������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������

Chodím do galerie.

��������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������

Jedu do supermarketu.

��������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������

Jezdím do práce.

��������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������

Letím na dovolenou.

��������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������

Létám na služební cesty.

��������������������������������������������������������������������������������������������������

Šel jsem do školy.

Půjdu do školy.

14. Napište věty podle modelu ve správném čase. Doplňte vhodnou prepozici.

91/10+

Například: Včera / jít / kino – Včera jsem šel do kina.

1. Zítra / jet / práce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Minulý rok / často / jezdit / Brno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Příští týden / jít / party. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Dneska / jet / výlet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Minulé pondělí / jít / pošta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Nikdy / létat / letadlo / dovolená. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Příští rok / chodit / lekce češtiny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Teď / jít / supermarket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Nikdy / chodit / divadlo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Příští rok / letět / Francie. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lekce 11 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

125


15. Jak můžete jezdit nebo jet? Doplňte k fotografiím.

91/11+

na lodi/lodí | na koni | na kole | na motorce

na motorce

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Pracujte se slovníkem. Dokončete věty podle modelu. Hledejte víc možností.

91/11+

Například: Jezdit taxíkem je drahé.

1. Jezdit na kole je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Chodit pěšky je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Létat letadlem je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Jezdit na motorce je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Jezdit na koni je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Chodit spát po půlnoci je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Chodit často do restaurace je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

drahé levné | nudné | pomalé rychlé | zajímavé | těžké | lehké pohodlné | ekologické | zábavné náročné | nezdravé zbytečné

8. Chodit do fitness centra je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91/11+

17. Dokončete věty podle modelu. Například: Nikdy nejezdím autem, protože to je neekologické.

1. Nikdy nejezdím vlakem, protože ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2. Často jezdím na motorce, protože ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3. Někdy jezdím na koni, protože ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4. Obvykle chodím do práce pěšky, protože ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5. Nikdy nelétám letadlem, protože ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6. Málokdy jezdím na kole, protože ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7. Někdy chodím na procházky, protože ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8. Nikdy nelétám helikoptérou, protože �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

18. Podívejte se na fotografie. Doplňte jména do vět. Pak změňte věty podle modelu a doplňte, jak často to dělají.

Sára

Martin

Dáša

Šárka

Barbora

Dan a Dora

Dan a Dora jezdí každý týden. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jedou na chatu. Dan a Dora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na chatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jede na motorce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jede na kole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jde na nákup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jede na bruslích. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jde se psem do parku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Lekce 11 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

91/11+


19. Tomáš Vedral je Marinin kolega. V časopise Bioživot mluví o dopravě v Praze. Čtěte text a doplňte slova. Pak odpovídejte na otázky.

91+

vzduch (2×) | chodí pěšky | nebezpečné | má pravdu | obvykle | revolver | ve firmě | mám vztek | jezdí na kole | cyklostezky

Extrémista, nebo realista? firmě Tomáš Vedral pracuje 1. . . .ve ....................................

chce. O víkendu chodí

Ekoservis. Je ženatý a má dvě malé děti. Má rád moderní

na procházky nebo

hudbu a dobré jídlo, má hezký byt a kvalitní počítač. Nemá ale

s celou rodinou

jednu věc, kterou lidé 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mají.

7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nemá auto. Není to proto, že nemá peníze. Auto prostě nechce.

..............................

Říká, že auto je stejně nebezpečné jako

na výlety. Když chce

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Všichni jezdí autem, a proto

jet někam daleko, jede

je všude tak mizerný 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moje

vlakem. V centru ale na

děti mají alergie a bronchitidy. Když budu jezdit autem, bude

kole nejezdí, protože myslí, že je to dost

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ještě horší,“ říká. „Vím, že

8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „Problém je, že tady nejsou

takový názor mám skoro sám, ale auto kupovat nebudu.“

skoro žádné dobré 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,” říká

Tomáš 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............................

nebo jezdí autobusem

Tomáš. „Řidiči mají dálnice, silnice, garáže a parkoviště, ale cyklisti? Cyklisti mají málo možností. Když to vidím, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,“ říká.

a tramvají. Říká, že

Jaký názor na to máte vy? Myslíte, že Tomáš je moc radikální,

aspoň v Praze je dopra-

nebo že

va velmi dobrá

11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

a že může jet, kam 1. Kde pracuje Tomáš? 2. Proč nechce auto? 3. Jaké problémy mají jeho děti? 4. Jak Tomáš cestuje v Praze? 5. Proč nejezdí v centru Prahy na kole?

PAMATUJTE SI: cyklistická stezka – kol. cyklostezka

20. Vyberte, co je správně. 1. Tomáš Vedral má . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. O víkendu nechodí a nejezdí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) drahé auto. b) špatný počítač. c) hezký byt.

a) na výlety. b) na hory. c) na procházky.

2. Tomáš nemá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Tomáš si myslí, že cyklisti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) děti. b) auto. c) peníze.

a) mají hodně možností. b) mají málo možností. c) mají dobré cyklistické stezky.

3. Tomáš si myslí, že auto je stejně nebezpečné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Tomáš má . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) vztek. b) radost. c) štěstí.

a) jako revolver. b) jako cigarety. c) jako tank.

21. Použijte tato slova ve větách.

91+

91+

1. mizerný vzduch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. cyklostezka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. mít názor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. chodit na procházky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. mít vztek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lekce 11 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

127


22. Podle hlášení v učebnici vyberte, co je správně.

92/1

1. Na stanici Florenc je přestup na linku A / B / C. 2. Letadlo letí do Varšavy / Bratislavy / Ostravy. 3. Musíte přestoupit na autobus číslo 22 / X22 / X. 4. Rychlík má zpoždění 10 minut / 15 minut / 50 minut.

92/2

23. Seřaďte dialogy. Dialog 1

Dialog 3

Aha, děkuju. A nevíte, kdy přiletí letadlo z Varšavy?

Áčko? Musíte jít zpátky a pak nahoru.

1. Prosím vás, kdy letí letadlo do Paříže?

Ano, na stanici Muzeum.

Ve 12.25.

Děkuju. A můžu z áčka přestoupit na céčko?

Už je tady. Přiletělo ve 12.05.

1. Prosím vás, kde je metro A?

Dialog 2

Dialog 4 220 korun.

Aha, děkuju. A nevíte, kdy to přijede? Ne, nejede. Do Jihlavy to jede z nástupiště 5, ale ještě to tady není.

1. Jednou Český Krumlov.

No, odjezd je normálně v 9.15, ale má asi 10 minut zpoždění.

Jenom tam, nebo zpáteční? Moment... Na nástupiště 3.

1. Prosím vás, jede tenhle vlak do Jihlavy?

Zpáteční. A nevíte, kam to přijede?

24. Doplňte přijít, odejít, přijet, odjet, přiletět nebo odletět v minulém čase ve správné formě. Hledejte víc možností.

92/TAB

1. Vlak z Brna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do Prahy pozdě. 2. Kamarádka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na rok studovat do Londýna. 3. Přítel dneska ráno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z domu už v 6 hodin. 4. Kolegyně tady není, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . k doktorovi. 5. Moje sestra včera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . domů pozdě v noci. 6. Musel jsem na kamaráda čekat hodinu na letišti, protože letadlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pozdě. 7. Kolega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do práce, uvařil si kávu a přečetl si nové e-maily. 8. Manželka včera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na služební cestu. 9. Musíme jet rychle, letadlo už . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Prosím vás, nevíte, jestli už . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autobus z Brna?

25. Eva Hanušová chce jet na konferenci o češtině. Přečtěte si informace o konferenci a vyberte, co je, nebo není pravda. 1. Konference je v Plzni. 2. Konference je v červenci. 3. Program začíná v 10:00. 4. Oběd bude ve 12:00. 5. Registrace je na internetu.

ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE

Jazyková škola Lingua pořádá konferenci

Čeština jako cizí jazyk Termín: 6. – 7. 6. 2017 Místo konání: Jazyková škola Lingua, Nádražní 156, Plzeň Program: 10:00 – 15:00 (přestávka na oběd 12:30 – 13:30) Další informace a registrace na www.lingua.cz nebo http://www.lingua-franca.cz.

128

Lekce 11 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

93+


26. Eva si kupuje lístek na autobus do Plzně. Čtěte jízdní řád a odpovídejte na otázky.

93+

1. V kolik hodin musí ráno jet, když chce být v Plzni v 9 hodin? 2. V kolik hodin asi pojede zpátky, když program konference končí v 15:00? 3. Kolik Eva zaplatí za cestu tam a zpátky? 4. Může Eva změnit čas, kdy pojede? Praha – Plzeň

Plzeň – Praha

Odjezd

Příjezd

Odjezd

Příjezd

6:50

7:50

14:00

15:00

7:50

8:50

15:00

16:00

8:50

9:50

16:00

17:00

9:50

10:50

17:00

18:00

Cena: dospělý 100 Kč, dítě do 10 let 65 Kč. Více než 30 minut do odjezdu je možné jízdenku stornovat nebo změnit rezervaci bez poplatku.

27. Co říká Eva? Co říká pokladní? Doplňte dialog u pokladny.

93+

nástupiště | kartou | lístek | zpátky | zpáteční | Plzně | hodin Eva: Dobrý den, jednou do 1. . .Plzně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na příští pondělí. Pokladní: A v kolik 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? Eva: V 7:50. Pokladní: Jenom tam, nebo 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? Eva: Zpáteční. Pokladní: A kdy chcete jet 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? Eva: V pondělí, ten stejný den. Pokladní: A chcete sedět u okna, nebo u uličky? Eva: U okna, děkuju. Pokladní: Takže Praha – Plzeň, zpáteční, jeden dospělý, v pondělí 6. června. Tady je 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ještě si to zkontrolujte. Eva: Ano, děkuju. Pokladní: Tak prosím 200 korun. Eva: Můžu platit 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? Pokladní: Ano. Eva: A z jakého to jede 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? Pokladní: Sedm, máte to na lístku. Eva: Děkuju. Na shledanou.

93+

28. Chcete jet na výlet. Napište dialog u pokladny podle následujících instrukcí. Dobrý den, prosím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (město a datum)

A v kolik hodin?

V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (čas) Jenom tam, nebo zpáteční? Zpáteční. A kdy chcete jet zpátky? V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (datum a čas) Ano.

To je všechno? Prosím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . korun. Budete platit hotově?

Kartou. Děkuju. Na shledanou.

93/5

29. Co je to? Doplňte.

. . . .CH . . . .D

V. . . .CH. . . .D

P. . . .DCH. . . .D

P. . . .ÍJ. . . .ZD

PŘÍ. . . .E. . . .

. . . .DL . . . .T

P. . . .ES. . . .UP

Lekce 11 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

129


30. Tom šel v sobotu na procházku. Jak šel? Doplňte věty k obrázkům.

94/8

Sešel z kopce. | Vyšel z domu. | Prošel park. | Vešel do hospody a dal si oběd. | Obešel rybník. | Vyšel na kopec. Přešel most. | Došel k hospodě. | Přešel ulici.

Vyšel z domu.

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31. Spojte věty s podobným významem. 1. Dcera přišla domů. 2. Letadlo ještě neodletělo. 3. Vlak přijel do Prahy. 4. Letadlo z Tokia přiletělo. 5. Dcera před chvílí odešla do školy. 6. Vlak odjel před pěti minutami.

A. Letadlo už je na letišti. B. Dcera už je doma. C. Dcera už není doma. D. Vlak už tu není. E. Letadlo je ještě na letišti. F. Vlak už je v Praze.

32. Doplňte správný prefix. Například: ...šel jsem ulici. – Přešel jsem ulici.

při- | roze- | za- | od- |

pro- | obe- | pře- (3×) | vy- (2×) | se- | na-

1. Auto . . . . . . . . . . . .jelo most. 2. Autobus . . . . . . . . . . . .jel na vysoký kopec. 3.

. . . . . . . . . . . .šli jsme z kopce dolů.

4. Dneska jsem . . . . . . . . . . . .šel domů pozdě. 5. Když demonstrace skončila, lidé se . . . . . . . . . . . .šli. 6. Děti pomalu . . . . . . . . . . . .šly přes silnici. 7.

. . . . . . . . . . . .stoupil jsem z vlaku a . . . . . . . . . . . .stoupil jsem do autobusu.

8. Auto . . . . . . . . . . . .jelo do garáže. 9. Manžel . . . . . . . . . . . .jel na služební cestu. 10. . . . . . . . . . . . .šli jsme celý les, ale houby jsme nenašli. 11. Ten rybník musíme . . . . . . . . . . . .jít. 12. . . . . . . . . . . . .stoupil jsem z autobusu na vlak. 130

Lekce 11 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

94/8

94/8


33. Co udělali nebo chtějí udělat? K jaké fotografii můžete doplnit tyto věty?

94/8

A. Asi se rozešli. | B. Chce vyjít schody. | C. Vyšla z domu. | D. Prošel louží. | E. Vyšel na horu. | F. Přešel most. G. Chtějí přejít ulici. | H. Sešli se. | I. Odešel.

H. Sešli se. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34. Vyberte si dvě fotografie a napište, co ti lidé říkají nebo co si myslí.

94/8+

1.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Lekce 11 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

131


35. Povídejte si. Máte rád/a přírodu? Porovnejte přírodu v ČR a ve vaší zemi. Například: V České republice (= v Česku) jsou hory, lesy... U nás / v naší zemi jsou...

94+

36. Pracujte se slovníkem. Čtěte text Poklad na ostrově. Vyberte, co je správně. 1. Když hledáte poklad, potřebujete a) loď. b) peníze. c) kamaráda piráta. 2. Hora na mapě je a) malá. b) velká. c) vysoká. 3. Kolem hory je a) moře. b) bazén. c) bažina.

4. Můžete obejít a) hotel. b) školu. c) hrad. 5. Musíte přejít a) most. b) tunel. c) řeku. 6. Musíte přeplavat a) moře. b) řeku. c) rybník.

7. Sopka je nebezpečná, protože je tam a) pirát. b) krokodýl. c) hluboký kráter. 8. Džungle je a) krásná jako ráj. b) nebezpečná jako peklo. c) divoká jako tygr. 9. Poklad je a) v džungli. b) v kráteru. c) v oceánu.

POKLAD NA OSTROVĚ

Chcete hledat poklad? Jestli ano, tady je plán. Budete potřebovat loď, mapu, kompas a revolver, protože pojedete na nebezpečnou cestu. Musíte najít jeden malý ostrov v Pacifiku. Až ho najdete, musíte ho objet a podívat se, jestli tam nejsou piráti. Když tam nikdo není, můžete jít hledat poklad. Nejdřív vyjdete na vysokou horu a sejdete dolů. Horu nemůžete obejít, protože kolem je bažina. Pak půjdete na východ. Tam je poušť, ve které žijou škorpioni. Jestli poušť přejdete živí a zdraví, uvidíte hrad. Hrad můžete obejít. Pak přijdete k údolí. Přejdete ho přes most. Potom musíte projít džungli. Příroda je tady krásná jako v ráji, ale musíte dávat pozor – když zajdete moc daleko do džungle, můžete ztratit cestu. Když vyjdete z džungle, musíte přeplavat řeku. Ale pozor – jsou tam krokodýli! Když přeplavete řeku, uvidíte vysokou horu. Je to sopka, která má hluboký kráter. V kráteru je prý vchod do pekla. A tam na vás čeká poklad. Teď jenom sejdete dolů a poklad je váš. Tak šťastnou cestu!

37. Přečtěte si text ještě jednou. Všimněte si významu prefixů. Vyberte vhodné sloveso. Například: vyjít / sejít / projít / přijít / dojít džungli

1. sejít / obejít / přijít / najít do údolí 2. vyjít / projít / sejít / obejít / najít na vysokou horu 3. vyjít / objet / sejít / obejít / přijít ostrov 132

Lekce 11 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

4. sejít / obejít / přejít / projít / objet most 5. přejít / projít / objet / sejít do kráteru, kde je poklad 6. vyjít / přejít / projít / najít poklad

94+


38. Co potřebujeme, když cestujeme? Najděte 10 slov. Z

I

B

I

E

E

P

R

Ů

V

O

D

96 C

E

J

T

M

Ř

L

S

N

W

O

C

N

A

L

B

B

Z

N

Í

Ř

Ý

M

E

A

D

A

P

T

É

R

N

P

Ř

V

N

Z

P

Ž

Ž

T

R

D

Ě

R

E

N

D

A

E

Ý

S

A

D

A

A

K

E

Z

C

F

O

Ť

Á

K

F

N

O

C

T

E

T

M

U

N

A

B

Í

J

E

Č

K

A

N

Ž

Q

R

N

E

A

F

K

P

E

A

D

M

F

V

Í

Z

U

M

Š

K

Ť

P

R

A

Ů

E

B

A

T

O

H

M

E

U

D

A

A

Ů

A

96

39. Co říkáme, když někdo někam jede? Vyplňte křížovku.

1

2

3

4 9.

6. 1.

5.

P 4.

11. 10.

J

U 7.

2.

5

Ů

8.

D

6

12.

3.

13. A

Z

Š

T Á

P

É

H

! F

K

12

9

7

8

10

11

13

40. Doplňte slova z křížovky do vět ve správné formě. 1. Chtěl bych letět do Kanady. Nevíš, kolik stojí . . .letenka ................................ ?

96

2. Ztratil jsem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , musím jít na ambasádu a požádat o nový. 3. Když chci používat fén nebo nabíječku v Anglii, musím mít . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Koupila jsem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na sobotu. Autobus jede v 7:30. 5. Věci na cestu dám do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nebo do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Náš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . má zajímavé informace o Egyptě. 7. Nevím, kde je ta ulice. Musíme se podívat do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Prosím tě, nemáš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? Zapomněl jsem si ji a už mám skoro vybitý mobil. 9. Když jsem byl v Paříži, zapomněl jsem v muzeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tak mám jen pár fotek z mobilu. 10. Johana neměla cestovní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , a proto musela u doktora zaplatit. Lekce 11 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

133


Pravopis 41. Doplňte háček nad t, d, n a e, kde je potřeba. 1. Přejeme vám dobrou chut! 2. Tak štastnou cestu! 3. Máte cestovní pojištení? 4. Zapomnel jsem v muzeu foták. 5. Plzen je asi 100 km od Prahy. 6. Kdy pojedete do Plzne? 7. V cene je snídane, obed i večeře.

8. Hodne si povídáme. 9. Chceme jet na festival do Nemecka. 10. Bydlíme u kolegyne. 11. Videl jsem na moři krásnou velkou lod. 12. Včera jsme jeli na výlet lodí. 13. Kde ted bydlíš? 14. Jedeme na letište.

42. Doplňte h nebo ch. 1. V pátek . . . . .odím cvičit.

5. Bato. . . . . si můžete dát do ús. . . . .ovny.

2. Nevíš, kde je v. . . . .od?

6. Letos pojedeme na . . . . .ory.

3. Cenově vý. . . . .odná nabídka.

7. Nevidím vý. . . . .od.

4. Odpoledne je . . . . .orko.

8. Ry. . . . .lík do Bratislavy jede v 10:33.

43. Doplňte s, z, š nebo ž. 1. Vlak má 20 minut . . . . .poždění.

6. Můžete si dát batoh do ú. . . . .chovny.

2. Ztratil jsem pení. . . . .e.

7. Máte cestovní poji. . . . .tění?

3. V Olomouci musíte vy. . . . .toupit.

8. Blízko hotelu je plá. . . . .

4. Nevíte, kde jsou . . . . .tráty a nále. . . . .y?

9. Na zahradě je ba. . . . .én.

5. Vlak je na druhém ná. . . . .tupi. . . . .ti.

10. Ka. . . . .dý rok je. . . . .díme k moři.

Opakování 44. Doplňte do dialogu prepozice. Pozor, někde nemusí být. Andrea: Ahoj, Kryštofe. Je tam Lukáš? Kryštof: Lukáš odletěl 1. . . . . . . . . . dovolenou 2. . . . . . . . . . Francie. Přijede 3. . . . . . . . . . příští týden. Andrea: Aha, a nevíš, kde je Laura? Kryštof: Laura odjela 4. . . . . . . . . . služební cestu 5. . . . . . . . . . Maltu. Přijede 6. . . . . . . . . . pátek. Andrea: No jo, všichni jsou někde pryč, jen my dva sedíme 7. . . . . . . . . . kanceláři, viď? A neříkal jsi minulý týden, že taky někam jedeš? Kryštof: Jo, koupil jsem si zájezd 8. . . . . . . . . . Španělska, ale včera jsem četl 9. . . . . . . . . . internetu, že cestovní kancelář zkrachovala. Takže jsem jako vždycky 10. . . . . . . . . rána 11. . . . . . . . . večera 12. . . . . . . . . práci a mám vztek. Andrea: A nechceš jet 13. . . . . . . . . . Rakouska? Příští týden tam jedu 14. . . . . . . . . . kamarády 15. . . . . . . . . . divadelní festival a máme ještě volné místo v autě. Kryštof: Hm, to zní dobře. Kdy přesně jedete? A jak dlouho tam budete? Andrea: Týden. Jedeme 16. . . . . . . . . . pátek 17. . . . . . . . . . ráno tady 18. . . . . . . . . . Prahy. Nejdřív budeme 19. . . . . . . . . . tom festivalu 20. . . . . . . . . . Salzburgu, tam budeme 21. . . . . . . . . . jednu noc spát 22. . . . . . . . . . mé

kamarádky a pak chceme projet Alpy. Zpátky 23. . . . . . . . . . Praze budeme 24. . . . . . . . . . neděli večer. Kryštof: Tak to je super! Pojedu moc rád.

45. Vyberte, co je správně.

134

1. Bolí . . . . . . . . . . . . . . . . . hlava.

4. V létě jsem chodila . . . . . . . . . . . . angličtinu.

7. Půjdu do . . . . . . . . . . . . . . . . . koupit vitamín C.

a) mě b) mu c) jim

a) do b) na c) v

a) cukrárny b) lékárny c) kavárny

2. Je . . . . . . . . . . . . . . . . . špatně.

5. . . . . . . . . . doktora jsem jela . . . . . . . . . práce.

8. Učebnici češtiny můžu koupit . . . . . . . . . . . . . . .

a) mě b) mi c) ho

a) z – do b) od – k c) od – do

a) v papírnictví. b) v knihkupectví. c) v pekařství.

3. Musíte . . . . . . . . . . . . . . . léky dvakrát denně.

6. . . . . . . . . . . . . . . . . . školy pojedu domů.

9. Jaký obchod prodává cigarety?

a) jít b) pít c) brát

a) ve b) do c) ze

a) Obuv. b) Oděvy. c) Trafika.

Lekce 11 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT


LEKCE

12 Tradiční svátky 97/4

1. Doplňte texty. vajíčka | na jaře | dny | stromeček | dárky | Ježíšek | alkohol | ohňostroj | salát | peníze

dny

1. Vánoce jsou křesťanský svátek. Slaví se tři 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hlavní svátek je večer 24. prosince (Štědrý den). Lidé zdobí 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a večeří tradiční jídlo: rybí polévku, kapra, bramborový 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a cukroví. Pak si dávají 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , zpívají koledy a jdou do kostela na půlnoční bohoslužbu. Děti věří, že dárky nosí 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Velikonoce jsou křesťanský svátek. Slaví se 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Významné dny jsou Velký pátek, Bílá sobota a nedělní Boží hod. Tradičně se slaví také Velikonoční pondělí, kdy muži symbolicky mrskají ženy a dostávají barevná 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Silvestr se slaví 31. prosince, kdy má podle katolického kalendáře svátek Silvestr. Lidé dělají party a oslavy. Jí se chlebíčky a jednohubky a pije se 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O půlnoci se pije šampaňské a je 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. ledna na Nový rok se jí čočka, která symbolizuje 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97/4

2. K jakému svátku patří tato slova? Spojte. 1. ohňostroj 2. vajíčka 3. pomlázka 4. beránek 5. stromeček 6. dárky 7. party 8. cukroví 9. kapr 10. Ježíšek

A. Vánoce

B. Velikonoce

C. Silvestr

97/4+

3. O jakém svátku mluví Aleš, Libor a Alena? O Silvestru, o Velikonocích, nebo o Vánocích? Aleš Koukal říká: „Nemám rád zimu, ale atmosféru těchhle svátků miluju – stromeček, koledy, cukroví. Manželka každý rok peče s dětmi rohlíčky a perníčky. Pro ně jsou to nejhezčí svátky, asi taky díky dárkům. Samozřejmě, že mě trochu stresuje nakupování dárků a obchody plné lidí, a taky musíme uklidit celý dům. Ale pak je doma uklizeno a voní cukroví, sejde se celá rodina a všichni jsme spokojení. To se mi moc líbí.“ Libor Dohnal říká: „Tenhle svátek nesnáším. V televizi je nudný program, všichni organizují večírky, pijou alkohol a jsou veselí. Nevím, proč to musí být tento den. Já chodím na pivo celý rok, ale tenhle den naopak většinou ani nepiju. Všude je hodně lidí. Venku na ulici je hluk a nepořádek. Ohňostroj se mi líbí, ale jdu většinou spát brzy a na ohňostroj se podívám druhý den v televizi.“ Alena Procházková říká: „Jako malá jsem tyhle svátky neměla ráda, protože se mi nelíbilo, že nás kluci mrskají. Někdy to dost bolelo. Teď ale ráda barvím vajíčka, peču beránka a těším se na jaro. V pondělí u nás zazvoní děti z ulice a dostanou čokoládu a vajíčka. Líbí se mi, že tahle tradice ještě existuje. Jsme věřící a chodíme s manželem pravidelně do kostela, takže svátky pro mě mají křesťanský význam.“

4. Co je, nebo není pravda? 1. Aleš peče každý rok cukroví. 2. Aleš rád nakupuje dárky. 3. Libor nikdy nepije alkohol.

97/4+ ANO/NE ANO/NE ANO/NE

4. Libor chodí na Silvestra spát pozdě. 5. Alena peče beránka. 6. Alena má ráda jaro.

97/4+

5. Spojte věty. 1. Manželka peče 2. Musíme uklidit 3. Všichni jsme 4. V televizi je nudný 5. Ohňostroj se mi 6. Ráda barvím 7. Těším se 8. Chodíme

ANO/NE ANO/NE ANO/NE

A. celý dům. B. program. C. cukroví. D. spokojení. E. líbí. F. do kostela. G. vajíčka. H. na jaro. Lekce 12 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

135


6. Co je to? Doplňte křížovku. Najdete tam, co říkáme, když má někdo narozeniny nebo svátek.

2

4

3

1

97/5

5

9. O

1.

6

3. 5.

U

7 11.

B

7.

13.

8.

14. 10.

Á

6. 2.

M

12.

E

S A

4.

Š

J

!

0 E

T

K

K

R

Poslední den v roce je...

Děti věří, že vánoční dárky nosí...

11 13

9

10 14

8

12

7. Co píšeme nebo říkáme? Veselé Velikonoce! | Šťastné a veselé! | Hodně štěstí! | Upřímnou soustrast | Všechno nejlepší!

a veselé! 1. Na Vánoce: . . . . . . .Šťastné .......................................................................................................... 2. Na Velikonoce: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Když má někdo svátek nebo narozeniny: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4. Když má někdo svatbu: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5. Když někdo umřel: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 136

Lekce 12 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

98/7


8. Jak pozvete někoho na oslavu a jak se domluvíte? Tvořte věty.

98/9

Například: oslavit / bude / 30 / mi / a / to / musíme – Bude mi 30 a musíme to oslavit.

1. do / v / klubu Dox / 14. 4. / vás / pátek / zvu ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2. pozvání / děkujeme / za . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. přijít / nemůžu / já / bohužel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Eva / těší / určitě / přijde/ a / se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. zdraví / nejlepší / všechno / a / hodně ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6. si / to / užij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Napište pozvání na oslavu. Můžete používat výrazy ze cvičení 8.

98/9

.................................................................... ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ....................................................................

10. Napište omluvu, proč nemůžete přijít na oslavu. Můžete používat výrazy ze cvičení 8.

98/9

.................................................................... ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ....................................................................

11. Co dělají lidé na fotografiích? Doplňte.

99/2

myje okna | zametá podlahu | nakupuje | luxuje | píše nákupní seznam | pere prádlo | zalévá květiny | vaří večeři | utírá prach

nakupuje.

1. Jana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. David. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Katka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Jáchym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Vlasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Radka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Nela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Samira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Martin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lekce 12 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

137


12. Co dělali/udělali Eva a Petr? Seřaďte text.

99/3

Když vyprali prádlo, šli nakupovat vánoční dárky. 3. Petr napsal seznam, co všechno musí udělat.

Když utřeli prach a vyluxovali, prali prádlo. Nejdřív pekli cukroví. Když upekli cukroví, myli okna. Když umyli okna, utírali prach a luxovali. 1. Když se blíží Vánoce, Češi, a hlavně Češky, obvykle uklízejí a pečou cukroví.

Taky Eva a Petr chtěli pořádně uklidit nový byt.

13. Co všechno musíme dělat/udělat, když chceme mít doma pořádek? Spojte výrazy. 1. luxovat/vyluxovat 2. mýt/umýt 3. utírat/utřít 4. prát/vyprat 5. zametat/zamést 6. zalévat/zalít

100/6

A. okna B. prach C. koberec D. kytky E. podlahu F. prádlo

14. Najděte a napište páry (imperfektivní sloveso/perfektivní sloveso). nakupovat | luxovat | udělat | mýt | prát | uklízet | vařit | prodat | uvařit | uklidit | vyprat | prodávat | umýt | dělat sníst | psát | péct | vyluxovat | nakoupit | utírat | upéct | utřít | napsat | jíst

nakupovat

nakoupit

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100/6

15. K imperfektivním a perfektivním slovesům v minulém čase doplňte infinitiv. Všimněte si změn ve kmeni.

jíst

sníst

1. jedl/snědl – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / ���������������������������������������������������������������������������������������

101/7

2. četl/přečetl – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / ��������������������������������������������������������������������������������������� 3. pekl/upekl – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / ��������������������������������������������������������������������������������������� 4. pral/vypral – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / ��������������������������������������������������������������������������������������� 5. utíral/utřel – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / ���������������������������������������������������������������������������������������

16. O kom to můžete říct? Doplňte jména.

Tomáš

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . přečetl knihu.

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . upekla chleba.

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . snědla palačinku.

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . utřela nádobí.

Martina

138

Tomáš

Lekce 12 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

Vanda

Marcela

101/7


17. Procvičujte perfektivní slovesa. Doplňte je do vět.

101/7

Například: Pereš prádlo? – Ne, už jsem ho vypral.

přečetl/a | snědl/a | umyl/a | uvařil/a | udělal/a | vypil/a | opravil/a | uklidil/a | napsal/a | koupil/a 1. Jíš večeři? – Ne, už jsem ji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Piješ kávu? – Ne, už jsem ji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Vaříš oběd? – Ne, už jsem ho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Děláš domácí úkol? – Ne, už jsem ho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Uklízíš byt? – Ne, už jsem ho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Čteš knihu? – Ne, už jsem ji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Myješ nádobí? – Ne, už jsem ho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Píšeš e-mail? – Ne, už jsem ho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

POZOR: umýt – umyl zalít – zalil přečíst – přečetl sníst – snědl upéct – upekl utřít – utřel zamést – zametl

9. Kupuješ dům? – Ne, už jsem ho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Opravuješ rádio? – Ne, už jsem ho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101/7

18. Procvičujte perfektivní slovesa. Napište, co kdo udělal. Hledejte víc možností. Například: Kolegyně ... čaj. – Kolegyně uvařila / vypila / koupila čaj.

1. Tatínek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nový byt. 2. Mechanik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . auto. 3. Maminka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nádobí. 4. Prodavačka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nový kabát. 5. Syn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oběd. 6. Sekretářka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dopis a šla domů. 7. Sestra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nový dům. 8. Kamarádka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dárek.

19. Vyberte vhodnější formulaci, která předchází poslední větě.

101/8

1. Jana vařila polévku. / Jana uvařila polévku. Teď může polévku jíst. 2. Četl jsem detektivku. / Přečetl jsem detektivku. Už vím, kdo byl vrah. 3. Petr prodával auto. / Petr prodal auto. Ještě nevím, jestli jeho auto někdo koupil. 4. Sekretářka psala dopis. / Sekretářka napsala dopis. Pak šla na poštu a dopis poslala. 5. Manžel myl nádobí. / Manžel umyl nádobí. Všechno nádobí bylo čisté. 6. Maminka vařila oběd. / Maminka uvařila oběd. Nevím, jestli už je oběd hotový. 7. Kamarádka pila minerálku. / Kamarádka vypila minerálku. Ještě má minerálku a nemusí kupovat novou. 8. Bratr uklízel byt. / Bratr uklidil byt. Už je hotový a může odpočívat. 9. Učitel opravoval test. / Učitel opravil test. Byl rád, že tam byla jenom jedna chyba. 10. Babička prala prádlo. / Babička vyprala prádlo. Ještě není hotová a nemůže odpočívat.

20. Jaké sloveso použijete? Imperfektivní, nebo perfektivní? Vyberte vhodnější možnost.

101/8

Například: Jana včera četla / přečetla od rána do večera. Jana četla / přečetla celou knihu. Moc se jí líbila.

1. a) Maminka pekla / upekla cukroví celý den. b) Maminka pekla / upekla cukroví. Je moc dobré.

6. a) Jak často babička pere / vypere prádlo? b) Když babička prala / vyprala prádlo, šla na nákup.

2. a) Pavel jedl / snědl večeři a šel spát. b) Pavel nikdy nejí / nesní maso. Je vegetarián.

7. a) Sekretářka psala / napsala dopisy a šla na poštu. b) Sekretářka psala / napsala dopisy a telefonovala.

3. a) Malíř dnes celý den maluje / namaluje obraz. b) Malíř maloval / namaloval obraz a pak ho prodal.

8. a) Richard každý měsíc platí / zaplatí 3 000 za byt. b) Dneska Richard platil / zaplatil nájem za celý měsíc.

4. a) Iva myla / umyla nádobí a pak uklidila kuchyň. b) Iva neslyšela telefon, protože myla / umyla nádobí.

9. a) Student se učil / se naučil všechno. Může psát test. b) Student se učil / se naučil celý den, ale ještě to neumí.

5. a) David celý den opravoval / opravil kolo. b) David opravoval / opravil kolo a pak jel na výlet.

10. a) Manžel vařil / uvařil večeři a pak šel spát. b) Když manžel vařil / uvařil, používal speciální koření. Lekce 12 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

139


21. Na co si lidé stěžují? Například: Celý den jsem opravoval ledničku, ale ještě jsem ji neopravil.

101/8

1. Už rok píšu knihu, ale ještě jsem ji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Celý večer jsem četl knihu, ale ještě jsem ji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Včera jsem myl okna, ale ještě jsem je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Můj syn jedl večeři, ale ještě ji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Sestra nakupovala celý den, ale nic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Odpoledne jsem myla auto, ale ještě jsem ho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Učil jsem se celý víkend, ale ještě jsem se všechno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Uklízela jsem od rána, ale ještě jsem všechno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101/8

22. Spojte věty a reakce. 1. Už jsem napsal domácí úkol. 2. Už nechci číst. 3. Vyprala jsem si svetr. 4. Opravil jsem auto. 5. Vzala jsem si aspirin.

A. Musíš to přečíst, paní učitelka to říkala. B. To je dobře, nemusíme jet do servisu. C. A nevezmeš si taky vitamíny? D. A můžeš vyprat taky můj svetr? E. Tak se můžeš dívat na televizi.

23. Doplňte sloveso ve správném čase (přítomném, nebo minulém). Použijte správnou vidovou formu. 1. jíst / sníst

101/8

Děti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . snídani a šly do školy. Naše děti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . každý den k snídani cereálie s mlékem.

2. mýt / umýt

Přítel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . auto a odjel do práce. Přítel nemohl odpoledne odpočívat, protože . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . auto.

3. prát / vyprat

Teta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prádlo každý týden. Teta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prádlo a potom šla ven.

4. číst / přečíst

Kolegyně včera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . celou noc. Kolegyně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . celou knihu. Konec je opravdu smutný.

5. vařit / uvařit

Kamarád . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . večeři. Večeře byla výborná. Kamarád neslyšel telefon, protože . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oběd.

6. učit se / naučit se

Student . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . španělsky. Teď může jet pracovat do Španělska. Musíš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . každý den.

7. psát / napsat

Šéf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail a odešel na konferenci. Šéf dneska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . celé ráno e-maily a dopisy.

8. opravovat / opravit

Lukáš celý den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . počítač. Počítač ale ještě nefunguje. Lukáš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . počítač a přečetl si e-maily.

9. platit / zaplatit

Tomáš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . každý měsíc 3 000 za elekřinu. Tomáš dneska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . za oběd v restauraci 350 korun.

101/9+

24. Spojte otázky. 1. Udělal jsi včera domácí 2. Kdy jsi naposled napsal 3. Nakoupil jsi včera 4. Kolik jsi zaplatil 5. Snědl jsi někdy jídlo, 6. Uklidil jsi o víkendu 7. Uvařil jsi někdy něco

A. e-mail? B. celý byt? C. úkol? D. jídlo v supermarketu? E. které ti nechutnalo? F. pro kamarády? G. za oběd v restauraci?

25. Pište o sobě. Odpovídejte na otázky z předchozího cvičení. 1. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 140

Lekce 12 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

101/9+


26. Jak Linda, Karolína a Ondřej slaví narozeniny a tradiční české svátky? Pracujte se slovníkem. Čtěte texty a doplňte slovesa. jsem snědl

|

udělala

|

jsme upekly | oslavíme | pozveme | koupili jsme jsme uklidili | uklízím | jsme nedělali | čte

|

napíšeme

|

101+

půjdeme

Linda říká: „Můj tatínek má příští týden narozeniny. Chceme mu připravit oslavu. Nejdřív chceme udělat rezervaci v restauraci a pak 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hosty. Potom plánujeme koupit dárek. Tatínek rád 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , tak to asi bude nějaká kniha. Taky mu do knihy 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hezké přání. Nakonec se všichni sejdeme a narozeniny společně 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .“

Karolína říká: „Je Štědrý den. Všichni jsou doma a čekají na Ježíška. 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . všechny dárky, už jsou připravené ve skříni. S maminkou 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cukroví. Včera maminka 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bramborový salát a tatínek před chvílí usmažil kapra. Po večeři 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na

procházku. Až se vrátíme, budou dárky pod stromečkem! V noci půjdeme do kostela.“ Ondřej říká: „Letos na Velikonoce jsme jeli k babičce. V sobotu odpoledne 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . celý dům, protože babička má ráda pořádek. Já 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strašně nerad, ale musel jsem. V neděli odpoledne jsme barvili vajíčka. Pak 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nic, odpočívali jsme. V pondělí ráno jsem šel mrskat holky ve vesnici, to bylo super. Dostal jsem čokoládu a vajíčka. Čokoládu 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , už žádnou nemám. Maminka pak udělala vajíčkový salát.“

101+

27. Co je, nebo není pravda podle cvičení 26? Opravte, co není správně. Například: Lindin tatínek má svátek. Lindin tatínek má narozeniny.

1. Lindin tatínek bude slavit narozeniny doma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Tatínek dostane auto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Karolína upekla cukroví sama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Karolínina maminka usmažila kapra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Po večeři půjde Karolína do kostela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Ondřej rád uklízí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. V pondělí večer šel Ondřej mrskat holky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Maminka snědla vajíčkový salát. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. Co říkají Dáša, Jakub, Markéta a František o tom, jak budou slavit Vánoce? Spojte věty. 1. Jako každý rok budu 2. Budeme se dívat 3. Budeme zpívat 4. Budeme vyrábět 5. Večer sníme kapra a 6. Na Vánoce pojedu 7. Na Štěpána půjdeme 8. Když přijedu večer domů,

102/1

A. koledy. B. dárky pro babičky a dědečky. C. doma u televize. D. salát. E. na procházku do lesa. F. budu unavený. G. na pohádky v televizi. H. s kamarády na hory.

29. Co obvykle děláte a co budete dělat zítra? Napište v budoucím čase podle modelu.

102/5

Například: Dneska jsem doma, zítra taky budu doma.

1. Dneska jsem unavený, zítra taky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . unavený. 2. Jíme kapra a příští rok taky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kapra. 3. Dívám se na televizi a zítra taky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na televizi. 4. Každý den uklízím a zítra taky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Večeřím v 6 a dneska taky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v 6. 6. Na Štědrý den jsem obvykle v práci a letos taky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v práci. 7. Večer zpíváme koledy a letos taky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . koledy. 8. Každý den lyžujeme a dneska taky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Večer hrajeme karty a zítra taky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . karty. 10. Každý rok jsem doma a letos taky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . doma. 11. Teď jedeme na návštěvu a o víkendu taky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na návštěvu. 12. Teď jdeme na procházku a zítra taky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na procházku. Lekce 12 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

141


30. Doplňte slova do textu.

103/7

budou Velikonoce | jarní úklid | začít uklízet | nedávno | umyjeme | strašně ráda | všichni Češi Marina: Evo, co děláte o víkendu? Nechcete jít někam do kina nebo do klubu? Eva: Díky, ale bohužel nemůžeme, musíme uklízet. Marina: Cože? Prosím tě, už zase? Vždyť jste uklízeli 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! Eva: Nedávno? Uklízeli jsme v prosinci a teď už brzy 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ne ne, o víkendu uděláme pořádný 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nejdřív vymalujeme byt, pak 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . okna, potom

všude vytřeme podlahu a vyluxujeme koberce a všechno hezky uklidíme. Marina: Ty, Evo, promiň, ale to takhle uklízí 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? Eva: Hm, to asi ne. Já jsem perfekcionistka a mám prostě 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pořádek. Jé, ale promiň, zapomněla jsem, že mám kosmetiku a manikúru. Už musím letět. A Petr může 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !

31. Spojte věty.

103/7

1. Nechcete někam jít 2. Nemůžeme, 3. Uklízeli jsme 4. Mám prostě strašně ráda 5. Jé, ale promiň, zapomněla jsem, 6. A Petr může

A. v prosinci. B. se mnou a s Tomem? C. že mám kosmetiku. D. musíme uklízet. E. začít uklízet! F. pořádek.

32. Co je, nebo není pravda?

103/7

1. Eva bude o víkendu uklízet, ale Marina ne. 2. Eva naposledy uklízela před rokem. 3. Eva chce udělat pořádný zimní úklid.

ANO/NE ANO/NE ANO/NE

4. Eva plánuje vymalovat byt. 5. Eva jde na kosmetiku. 6. Všichni Češi uklízí často jako Eva.

ANO/NE ANO/NE ANO/NE

33. Co tito lidé udělají zítra?

Martina

Světlana

103/8

Natálie

Jindřich

Lukáš

uvaří polévku.

1. Martina ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2. Světlana ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3. Natálie ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4. Jindřich ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5. Lukáš ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6. Tereza ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7. Oliver ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 142

Lekce 12 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

Tereza

Oliver


34. Marina telefonuje mamince. Maminka se ptá, co bude Marina dělat v pátek a o víkendu. Seřaďte text.

103+

Asi uvaří nějaké typické české jídlo… Ach jo, určitě sním všechno a budu mít o tři kila víc! Odpoledne půjdu domů a budu se učit češtinu. Napíšu domácí úkoly a naučím se nová slova. A bude večer a víkend bude pryč. Když bude špatné počasí, nebudeme doma, ale půjdeme na nějakou výstavu. Večer asi pojedeme do kina nebo uvaříme něco dobrého a budeme se dívat na televizi. V neděli ráno půjdu do kostela. Po bohoslužbě budeme s kamarády plánovat akce na léto. Pak půjdu na návštěvu do jedné české rodiny, pozvali mě na oběd. Potom půjdeme s kamarádkou plavat do bazénu. Budeme plavat asi dvě hodiny. Pak půjdeme do restaurace, ale dáme si jenom lehkou večeři, protože nechceme ztloustnout.

1.

No, bude to takový normální, ale hezký víkend. V pátek odpoledne budu v práci, ale pak půjdu do centra. Koupím si nějakou kosmetiku, jídlo a asi taky nějaký svetr. V sobotu budu spát minimálně do deseti hodin. Dopoledne budu uklízet a mýt okna. Až umyju okna a uklidím, půjdu na oběd s Tomem. Když bude odpoledne hezké počasí, pojedeme někam na výlet nebo půjdeme na dlouhou procházku.

103+

35. Co plánuje Marina na víkend? Doplňte slovesa v budoucím čase.

si 1. (koupit si – já) . . . .Koupím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nějakou kosmetiku a svetr. 2. (jít – my) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plavat do bazénu. 3. (plavat – my) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . asi dvě hodiny. 4. (spát – já) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do deseti. 5. (uvařit – my) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . něco dobrého. 6. (plánovat – my) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . akce na léto. 7. Určitě (sníst – já) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . všechno a budu mít o tři kila víc. 8. (napsat – já) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . domácí úkoly. 9. (naučit se – já) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nová slova. 10. Víkend (být) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pryč.

36. Napište otázky k vyznačeným výrazům.

103+

Například: Bude to takový normální, ale hezký víkend. – Jaký to bude víkend?

1. V pátek odpoledne budu v práci, ale pak půjdu do centra. – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2. V sobotu budu spát minimálně do deseti hodin. – ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3. Až umyju okna a uklidím, půjdu na oběd s Tomem. – ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4. Večer asi pojedeme do kina nebo uvaříme něco dobrého. – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5. V neděli ráno půjdu do kostela. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Asi uvaří nějaké typické české jídlo. – ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7. Odpoledne půjdu domů a budu se učit češtinu. – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8. Napíšu domácí úkoly. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37. Doplňte do vět tyto výrazy.

103+

nebo | ale | protože | když | a 1. Bude to takový normální, . . ale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hezký víkend. 2. Dáme si jen lehkou večeři, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nechceme ztloustnout. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bude špatné počasí, půjdeme na nějakou výstavu. 4. Večer půjdeme do kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . něco uvaříme a budeme doma. 5. Odpoledne napíšu domácí úkoly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . naučím se nová slova.

Lekce 12 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

143


38. Plánujte, co uděláte nebo budete dělat. Tvořte věty.

103+

Například: Dneska večer uvařím dobré jídlo. V létě se budu učit anglicky.

zítra

číst/přečíst

dneska večer

dělat/udělat

o víkendu

jíst/sníst

dobré jídlo

v pátek

prodávat/prodat

nová kniha

v létě

psát/napsat

byt/dům

příští týden

učit se/naučit se

e-mail

příští měsíc

platit/zaplatit

německy...

příští rok

vařit/uvařit

do konce týdne

uklízet/uklidit

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39. Anka Trebichowska je Marinina a Tomova spolužačka. Je sobota ráno. Anka plánuje, co všechno udělá o víkendu. Řekněte podle obrázků, co udělá.

103

Například: Anka opraví lampu.

40. Je neděle večer. Co Anka udělala nebo neudělala? Například: Anka si umyla vlasy.

144

Lekce 12 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

103


41. Změňte věty podle modelu. Používejte perfektivní slovesa z tabulky.

103

Například: Budu dělat domácí úkoly. – Udělám domácí úkoly.

jíst/sníst | číst/přečíst | vařit/uvařit | uklízet/uklidit | kupovat/koupit | mýt/umýt | prodávat/prodat | psát/napsat malovat/vymalovat | učit se/naučit se | platit/zaplatit 1. Budu se učit nová slova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Budu prodávat náš starý dům. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. O víkendu budu uklízet byt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Budu vařit dobrou večeři. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Budeme číst dobrou knihu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Budeme jíst zeleninu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Budeme mýt nádobí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Budu psát e-maily. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Budeme malovat byt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Budu kupovat dárky na Vánoce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42. Procvičujte konjugaci perfektivních sloves. Spojte infinitivy a tvary první osoby sg. (= já formy). Zapište si je vpravo a doplňte konjugaci. 1. umýt

A. upeču

umýt – umyju, umyješ, umyje, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. opravit

B. umyju

opravit – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. upéct

C. vyperu

upéct – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. vyprat

D. napíšu

vyprat – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. napsat

E. uklidím

napsat – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. uklidit

F. zaliju

uklidit – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. utřít

G. uvařím

utřít – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. uvařit

H. zametu

uvařit – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. zamést

I. opravím

zamést – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. zalít

J. utřu

zalít – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43. Doplňte do věty perfektivní sloveso v budoucím čase.

104

104

Například: Obvykle maluju v létě, ale letos vymaluju v prosinci.

1. Obvykle si dávám minerálku, ale dneska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (dát si) pivo. 2. Obvykle uklízím večer, ale zítra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uklidit) už ráno. 3. Teď jsem nervózní a nemůžu jíst. Proto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sníst) oběd později. 4. Dcera často ztrácí klíče, peníze a tašky. Opravdu nevím, co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ztratit) zítra. 5. Vařím obyčejná jídla, ale zítra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uvařit) něco moc dobrého. 6. Tu knihu jsem četla dvakrát, ale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (přečíst) ji ještě jednou. 7. Každý den vidím učitelku a zítra ji určitě taky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uvidět). 8. Nerad píšu dopisy, ale zítra ten dopis určitě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (napsat). 9. Obvykle končíme v 7 hodin, ale v pátek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (skončit) až v 9.

44. Tvořte krátké věty v budoucím čase. POZOR na 4 typy budoucího času!

104

Například: Dneska večer uvařím dobré jídlo. V létě se budu učit anglicky.

Budu jíst v hotelu. 1. jíst v hotelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. jet do školy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. sníst všechno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. přečíst knihu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. zamést podlahu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. zaplatit účet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. jít do restaurace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. letět do Ameriky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. vařit oběd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. péct kuře . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. uvařit brambory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19. být doma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. koupit máslo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20. umýt nádobí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. jít na procházku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. být ve škole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. jet na výlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. udělat čaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. dát si kapra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. telefonovat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. uklízet garáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. napsat test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. kupovat dům . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25. spát dlouho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. uklidit byt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. číst knihu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lekce 12 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

145


Pravopis 45. Doplňte i/í nebo y/ý. 1. Nerad ukl. . . . .z. . . . .m.

11. Obv. . . . .kle končíme v 7.

2. Večer asi půjdeme do k. . . . .na.

12. Vařím ob. . . . .čejná jídla.

3. Až budu m. . . . .t čas, nap. . . . .šu domác. . . . . úkol. . . . .

13. Jsem nervózn. . . . ., protože píšeme test.

4. Musím um. . . . .t nádob. . . . .

14. Budu spát m. . . . .n. . . . .málně do deseti hodin.

5. Každý týden musíme zal. . . . .t k. . . . .tk. . . . .

15. Možná pojedeme na v. . . . .let do Prah. . . . .

6. Odpoledne chci v. . . . .prat prádlo.

16. Nechceš jít na nějakou v. . . . .stavu?

7. Musíš utř. . . . .t prach a pak v. . . . .třít podlahu.

17. Koupím si nějakou kosmet. . . . .ku.

8. Adam umí oprav. . . . .t auto.

18. Eva chce udělat jarní úkl. . . . .d.

9. Erik nechce v. . . . .malovat b. . . . .t.

19. Brz. . . . . budou Vánoce.

10. Umíš uvař. . . . .t nějaké t. . . . .pické české jídlo?

20. Cel. . . . . den jsem studovala.

46. Doplňte p nebo b. 1. Vařím ry. . . . .í . . . . .olévku.

5. Pak utřeme . . . . .rach.

2 Nejíme . . . . .ram. . . . .orový salát.

6. Dáte si chle. . . . .íčky?

3. Půjdeme na . . . . .ůlnoční . . . . .ohoslužbu.

7. Potřebujeme o. . . . .ravit auto.

4. Musíme vy. . . . .rat . . . . .rádlo.

8. Můžeš vynést od. . . . .adky?

47. Doplňte s, z nebo c. 1. Váno. . . . .e jsou v prosin. . . . .i.

4. Pečeme . . . . .ukroví.

2. . . . . .dobíme . . . . .tromeček.

5. Velikono. . . . .e jsou na jaře.

3. . . . . .píváme koledy.

6. Po. . . . .lední den v ro. . . . .e je Silve. . . . .tr.

Opakování 48. Kde můžete říkat nebo slyšet tyto věty? U doktora, na oslavě, na dovolené, nebo u pokladny na nádraží? Rozdělte je do tabulky. Pak dopište do každé kolonky další 2 věty, které můžete potřebovat. Hotel je blízko centra. | Kde vás to bolí? | Jak daleko je pláž? | Všechno nejlepší! | Kdy přijede ten vlak? | Děkuju za dárky. Jenom tam, nebo zpáteční? | Máte teplotu? | Jednou do Ostravy. | Dáš si dort? | Ty chlebíčky jsou moc dobré. Pojedeme na výlet na kole? | Mám alergii na penicilin. | Z jakého nástupiště to jede? | Chtěl bych se objednat na příští týden. Za chvíli bude ohňostroj. | Kdy jste měla naposled antibiotika? | Mají děti na vlak slevu? | Ztratil jsem pas. | Parkoviště je zdarma. u doktora

na oslavě

na dovolené

u pokladny na nádraží

49. Vyberte, co je správně.

146

1. Na dovolenou vždycky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autem.

4. Rád . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pěšky.

7. Bydlím . . . . . . . . . . . . . . . . . parku.

a) jezdím b) chodím c) jel jsem

a) chodím b) jedu c) jezdím

a) blízko b) kolem c) do

2. Na jaké nástupiště . . . . . . . . . . . . . . . . . vlak do Brna?

5. Nejdřív jsme jeli . . . . . . . . . . Dánska.

8. Autobus má 15 minut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) přijde b) přijede c) projede

a) do b) v c) na

a) odjezd. b) pozdě. c) zpoždění.

3. Nechceš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na návštěvu?

6. Jana odešla domů . . . . . . . . . . práce.

9. Na letišti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . můj kufr.

a) odjet b) přijet c) projet

a) od b) na c) z

a) zapomněl se b) se ztratil c) cestoval

Lekce 12 • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠITKlíč ke cvičením LEKCE 1 Cv. 1 1. Dobrý den. 2. Já jsem... 3. Těší mě. 4. Ano. 5. Mluvíte 6. Nerozumím. 7. se řekne... 8. znamená... 9. se to píše 10. jednou 11. otázku. 12. Prosím. Cv. 2 1. Děkuju. 2. Prosím. 3. Nerozumím. 4. Jak se řekne „“? 5. Mluvíte anglicky/ rusky/německy? 6. Co znamená? 7. Ještě jednou prosím! 8. Jak se to píše? 9. Rozumíte? 10. Těší mě. Cv. 3 1. kino 2. restaurace 3. autobus 4. supermarket 5. infocentrum 6. škola 7. tramvaj 8. taxi/taxík Cv. 4 A. NF B. F C. F D. NF E. NF F. F G. F H. NF Cv. 5 Ve formální situaci říkáme: Dobrý den. Odkud jste. A vy? Co děláte? Mějte se hezky. Na shledanou. Děkuji. V neformální situaci říkáme: Ahoj. Čau. Měj se hezky. Co děláš? Díky. Odkud jsi? A ty? Cv. 6 Simona TY, Patrik VY, Monika TY/VY, Tomáš VY, Hana VY Cv. 7 1. Dobré ráno. 2. Dobrý večer. 3. Dobrou noc. Cv. 8 1. D 2. A 3. C 4. F 5. E 6. B Cv. 9 Dialog 1: 1. Odkud jste? 2. A vy? 3. Děkuju. 4. Na shledanou. Dialog 2: 1. Já jsem Tom. Jsem z Bulharska. 2. Co děláš? Já jsem taky student. 3. To nic. 4. Ty taky. Cv. 10 1. D 2. C 3. F 4. A 5. E 6. G 7. B Cv. 13 vodorovně: TO, TY, MY, ONA, JÁ, svisle: VY, ONI, ON Cv. 14 jsem/nejsem, jsi/nejsi, je/není, jsme/nejsme, jste/nejste, jsou/nejsou Cv. 15 1. jsem/nejsem 2. jsi/nejsi 3. je/není 4. jsme/nejsme 5. jsou/nejsou 6. je/ není 7. jste 8. jsi Cv. 16 1. jsem 2. jsme 3. jsou 4. jsi 5. jste 6. je 7. není 8. nejsi Cv. 17 1. Já nejsem Tom. 2. To není profesor. 3. Ty nejsi student. 4. Marina není z Austrálie. 5. Tom není z České republiky 6. Tom a Eva nejsou studenti. 7. Vy nejste studentka? 8. To není škola. 9. Nejsme z Bulharska. Cv. 18 1. C 2. D 3. F 4. B 5. E 6. A Cv. 19 1. já 2. já 3. vy 4. my 5. on, ona, to 6. oni 7. oni 8. já 9. ty 10. já 11 my 12. ty 13. vy 14. oni 15. vy 16. on, ona, to 17. ty 18. on, ona, to 19. ty 20. oni Cv. 20 dělat: dělám, děláš, dělá, děláme, děláte, dělají, rozumět: rozumím, rozumíš, rozumí, rozumíme, rozumíte, rozumí (rozumějí), pracovat: pracuju (pracuji), pracuješ, pracuje, pracujeme, pracujete, pracujou (pracují)

Cv. 34 1. T 2. E 3. T 4. E 5. M 6. M 7. M 8. M 9. T Cv. 35 1. To je pan Tadeusz Dombrowski a to je paní Maike Wolf. 2. Těší mě, paní Wolf – nebo Wolfová? 3. To je jedno. Těší mě, pane Dombrowski. 4. Odkud jste? 5. Promiňte, nerozumím. Ještě jednou, prosím. 6. Odkud jste? 7. Jsem z Německa. A vy? 8. Já jsem z Polska. 9. Aha, a co děláte? 10. Jsem doktor. A vy? 11. To je náhoda, já jsem taky doktor! 12. Promiňte, Maike, ale vy nejste doktor, vy jste doktorka. 13. Aha, takže já jsem doktorka. Můžeme si tykat? 14. Určitě. Já jsem Tadeusz. 15. A já jsem Maike. Cv. 36 1. Dobře. 2. Ujde to. 3. Špatně Cv. 37 1. mluvíte – mluvím 2. jste – nerozumím 3. dobře/špatně/ujde to 4. jste/ jsi – jsem 5. studuju 6. Mluvíte/mluvíš – nemluvím Cv. 38 nula, jedna, dva, tři čtyři,pět, šest, sedm, osm devět Cv. 39 vodorovně: JEDNA, ŠEST, DEVĚT, DVA, DESET, ČTYŘI, svisle: TŘI, SEDM, PĚT, OSM Cv. 40 1. 6 2. 10 3. 0 4. 1 5. 5 6. 3 7. 4 8. 8 9. 7 10. 9 Cv. 41 1. šest + dva = osm 2. sedm + tři = deset 3. nula + dva = dva 4. pět – tři = dva 5. deset – devět = jedna 6. čtyři + šest = deset 7. jedna + tři = čtyři 8. devět – tři = šest 9. osm – čtyři = čtyři 10. deset – šest = čtyři 11. devět – pět = čtyři 12. dva + osm = deset Cv. 42 1. 10 2. 6 3. 8 4. 2 5. 4 6. 4 7. 3 8. 6 9. 7 10. 0 11. 3 12. 8 Cv. 43 1. D 2. C 3. E 4. H 5. B 6. A 7. F 8. G Cv. 45 1. má 2. má 3. máš 4. Máme 5. Máte 6. Mají 7. Mám 8. Mám Cv. 46 1. Kdo 2. Co 3. Odkud 4. Jaký 5. Jak 6. Jaký 7. Jak 8. Co Cv. 47 1. a) 2. a) 3. b) 4. b) 5. a) 6. b) Cv. 48 1. Mám otázku. 2. Já – Eva. 3. učitelka – studentka 4. Ahoj, jak se máš? 5. Jaký máš telefon?

Cv. 21 1. pracuje 2. nerozumím 3. dělá 4. pracuju 5. rozumíme 6. pracuješ 7. dělají 8. rozumí

Cv. 49 1. Dobrý 2. Těší 3. zajímavé 4. Nerozumím. 5. si tykat 6. Promiňte. 7. nic 8. Díky!

Cv. 22 1. jsem 2. dělá 3. rozumí 4. pracujeme 5. jste 6. dělám 7. pracuješ 8. dělají 9. jsou 10. rozumí 11. děláte 12. rozumíš 13. pracuje 14. jsi 15. děláme

Cv. 50 1. den 2. Děkuju. 3. děláte – učitelka 4. Těší mě. 5. Mějte se hezky. 6. Ještě 7. píše 8. znamená 9. Mluvíte 10. jste

Cv. 23 mluvit: mluvím, mluvíš, mluví, mluvíme, mluvíte, mluví, studovat: studuju (studuji), studuješ, studuje, studujeme, studujete, studujou (studují)

LEKCE 2

Cv. 24 1. mluví 2. studujou 3. nemluví 4. studuje 5. studuju 6. mluvíme 7. studuje 8. mluvím

Cv. 1 1. divadlo 2. zastávka, stanice 3. restaurace 4. nádraží, 5. obchod, 6. hotel 7. letiště 8. náměstí 9. nemocnice 10. kino 11. škola 12. parkoviště

Cv. 25 1. oni 2. on, ona, to 3. ty 4. my 5. já 6. oni 7. já 8. ty 9. vy 10. on, ona, to

Cv. 2 1. RESTAURACE 2. KINO 3. STANICE 4. LETIŠTĚ 5. DIVADLO 6. OBCHOD 7. ŠKOLA 8. NEMOCNICE 9. NÁDRAŽÍ

Cv. 26 1. pracuju 2. pracuje 3 pracujou 4. pracujete 5. pracuješ 6. studujeme 7. studujou 8. studuju 9. studujete 10. studuje Cv. 27 1. studuje 2. děláš 3. děláte 4. mluvíš/rozumíš 5. pracuje 6. studuješ 7. mluvím/rozumím 8. mluví/rozumí Cv. 28 Dialog 1: Vy jste učitelka? Ano, pracuju tady ve škole. Dialog 2: Ty mluvíš česky? Ne, nemluvím dobře česky. Dialog 3: Co děláš, Tome? Dialog 4: Mluví Eva dobře česky? Ano, Eva je z České republiky. Dialog 5: Vy jste z Polska? Ano, jsem z Varšavy. Dialog 6: Ty jsi student? Ne, nejsem. Dialog 7: Vy pracujete tady ve škole? Ne, já tady studuju. Dialog 8: Promiňte, nerozumím. Aha, vy nejste z České republiky? Cv. 29 1. PRODAVAČ 2. MANAŽERKA 3. VĚDEC 4. ČÍŠNÍK 5. HASIČ 6. ÚŘEDNICE 7. ZPĚVÁK 8. UKLÍZEČKA 9. DĚLNÍK 10. HEREČKA 11. UČITELKA 12. POLICISTKA Cv. 30 1. prodavač 2. herečka 3. lékařka 4. učitelka 5. vědec 6. manažerka 7. sportovec 8. policistka 9. uklízečka 10. úřednice 11. dělník 12. zpěvák Cv. 31 muž: doktor, politik, manažer, ekonom, profesor, asistent, úředník, sportovec, žena: doktorka, politička, manažerka, ekonomka, profesorka, asistentka, úřednice, sportovkyně

148

Cv. 32 1. Maike není učitelka. Maike je manažerka. 2. Tadeusz není dělník Tadeusz je policista. 3. Marina není učitelka. Marina je studentka. 4. Tom není ekonom. Tom je student. 5. Zuzana a Marek nejsou z Ruska. Zuzana a Marek jsou z Česka. 6. Ichiro a Midori nejsou z USA. Ichiro a Midori jsou z Japonska. 7. Mike a Simon nejsou z Austrálie. Mike a Simon jsou z Anglie. 8. Alicia a Verónica nejsou z Francie. Alicia a Verónica jsou z Itálie. 9. Ty nejsi asistent? Ty jsi doktor? 10.Vy nejste manažerka? Vy jste profesorka?

Klíč ke cvičením • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

Cv. 4 1. Ne 2. Ne 3. Ano 4. Ne 5. Ano 6. Ne 7. Ano Cv. 5 1. C 2. E 3. B 4. G 5. A 6. D 7. F Cv. 6 1. b) 2. a) 3 b) 4. a) 5. b) 6. a) 7 a) 8. a) Cv. 7 1. nový 2. nová 3. nová 4. nové 5. nové 6. nová 7. nová 8. nové 9. nové 10. nová 11. nový 12. nové 13. nový 14. nové 15. nové 16. nové 17. nový 18. nový Cv. 8 1. rovně 2. doprava 3. doleva 4. nahoru 5. dolů 6. zpátky Cv. 9 1. nahoru 2. doprava 3. dolů 4. doprava 5. doleva Cv. 10 1. vlak 2. taxi, taxík 3. autobus 4. auto 5. tramvaj 6. metro Cv. 11 1. metrem 2. autem 3. taxíkem 4. vlakem 5. autobusem 6. tramvají Cv. 12 1. jede na kole 2. jedou vlakem 3. jede metrem 4. jede autobusem 5. jedou taxíkem 6. jedou autem 7. jedou tramvají 8. jdou pěšky Cv. 13 1. nevíte – jet 2. je – jet – jít 3. Nemluvím – mluvíte 4. prosím – je – nevím 5. prosím – Musíte 6. Vidíte


Cv. 39 1. dvanáct 2. třicet 3. čtyři sta 4. šestnáct 5. čtyři 6. dvacet osm 7. dvě stě

Cv. 15

kancelář . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

škola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cv. 40 Jste turista/turistka a něco hledáte. Ptejte se a reagujte podle modelu. Část B je tady, část A je na s. 24. Například: Jak daleko je policie? – ... metrů.

zastávka

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nemocnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NÁDRAŽ Í

500 m

POLICIE ČR

..........

m NÁM ĚSTÍ REPU BLIK Y 250

Cv. 16 1. vlevo 2. vpravo 3. doprava 4. nahoře 5. doleva 6. vlevo 7. doprava 8. dole 9. nahoře 10. dolů Cv. 17 1. Marina v kanceláři 2. Karlův most a řeka Vltava 3. Marina a Tom ve škole 4. Pražský hrad 5. pivo a knedlíky 6. moderní metro Cv. 18 1. se mám 2. jako asistentka 3. Bydlím 4. restaurace 5. v restauraci 6. Moje učitelka 7. moc sympatický 8. Jsem ráda 9. Líbí se mi 10. nechutnají mi 11. chutná mi 12. Vinohradská 17

SUPERMARKET

..........

NEMOCNICE

300 m

RESTAUR ACE

..........

AUTOBUS OVÉ NÁDRAŽÍ

50 m

HOTEL ***

..........

Cv. 19 1. C 2. E 3. F 4. G 5. B 6. D 7. I 8. J 9. A 10. H Cv. 20 1. B 2. E 3. A 4. D 5. C 6. G 7. H 8. F Cv. 21 1. Já se mám dobře. 2. Líbí se mi tady. 3. Pracuju ve firmě Ekoservis. 4. Učím se česky. 5. Naše učitelka se jmenuje Eva Hanušová. 6. Chutná mi pivo. 7. Jsem ráda, že jsem tady. 8. Měj se hezky. Cv. 22 1. mezinárodní ekologická 2. starý – hezký 3. dobrá 4. velký 5. sympatický 6. hezká 7. historické 8. moderní 9. české Cv. 23 1. Chutná mi 2. Líbí se mi 3. Líbí se mi 4. Líbí se mi 5. Líbí se mi 6. Chutnají mi 7. Líbí se mi 8. Líbí se mi Cv. 24 1. D 2. C 3. A 4. B 5. F 6. G 7. E Cv. 25 jsem, dělám, rozumím, mluvím, pracuju, studuju, mám, hledám, vidím, vím, musím, bydlím Cv. 26 být: jsem, jsi, je, jsme, jste, jsou, dělat: dělám, děláš, dělá, děláme, děláte, dělají, mít: mám, máš, má, máme, máte, mají, hledat: hledám, hledáš, hledá, hledáme, hledáte, hledají Cv. 27 formální: 1. děláte 2. máte 3. hledáte 4. máte 5. jste; neformální: 1. děláš 2. máš 3. hledáš 4. máš 5. jsi Cv. 28 rozumět: rozumím, rozumíš, rozumí, rozumíme, rozumíte, rozumí (rozumějí), mluvit: mluvím, mluvíš, mluví, mluvíme, mluvíte, mluví, muset: musím, musíš, musí, musíme, musíte, musí (musejí), vidět: vidím, vidíš, vidí, vidíme, vidíte, vidí, vědět: vím, víš, ví, víme, víte, ví (vědí), bydlet: bydlím, bydlíš, bydlí, bydlíme, bydlíte, bydlí, učit se: učím se, učíš se, učí se, učíme se, učíte se, učí se Cv. 29 1. mluví 2. nevíte 3. neví 4. musíte 5. rozumíme 6. Vidíte 7. nevidím 8. nemluvím 9. víš 10. bydlíš Cv. 30 1. mluvíš 2. rozumí 3. vidíme 4. vím 5. musíme 6. rozumíš 7. bydlí 8. vidím 9. víte 10. bydlíš 11. vidí 12. rozumíme 13. musí 14. mluvím 15. musí/musejí 16. bydlíte 17. vidíš 18. musím Cv. 31 pracovat: pracuju (pracuji), pracuješ, pracuje, pracujeme, pracujete, pracujou (pracují), studovat: studuju (studuji), studuješ, studuje, studujeme, studujete, studujou (studují) Cv. 32 1. nevím 2. mluví 3. nevíte 4. Musíte 5. nevidím 6. hledá 7. ví 8. bydlím 9. pracuju 10. studuju Cv. 33 1. D 2. A 3. G 4. B 5. H 6. C 7. F 8. E 9. J 10. I Cv. 34 1. pracuje 2. má 3. rozumí 4. nemluví 5. bydlí 6. vidí 7. neví 8. je 9. rozumí 10. není Cv. 35 0 – 10: dva šest, devět, nula, deset, sedm, -náct: jedenáct, dvanáct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, osmnáct, devatenáct -cet: dvacet, třicet, čtyřicet, -desát: osmdesát, stě: dvě stě, sta: tři sta, čtyři sta, set: pět set, šest set, osm set Cv. 36 1. 894 2. 427 3. 785 4. 574 5. 4251 6. 978 7. 1319 8. 681 9. 10 154 10. 777 Cv. 37 A. Tisíc čtyři sta padesát šest B. Sedm tisíc tři sta dvacet sedm C. Dva tisíce šest set osmdesát D. tři tisíce padesát čtyři E. Pět tisíc šest set osmdesát F. osm tisíc osmdesát G. tisíc šedesát sedm H. šest tisíc pět set čtyřicet I. devět tisíc dvě stě pět Cv. 38 vodorovně: ČTYŘI, STO, DESET, DEVĚT, DEVADESÁT; svisle: PATNÁCT, DVACET, ŠEDESÁT, TŘICET, TISÍC

Cv. 42 1. B 2. C 3. A 4. E 5. D Cv. 43 1. lístek na tramvaj (=jízdenka, stojí 24 korun) 2. lístek na vlak (=jízdenka, stojí 29 korun) 3. lístek do kina, stojí 214 korun 4. lístek na koncert, stojí 250 korun Cv. 44 1. úřední 2. úřednice 3. úřad 4. dům 5. dolů 6. Můstek Cv. 45 1. rovně 2. Nevíte 3. dole 4. nějaký 5. někde 6. doleva 7. pěšky 8. Náměstí 9. město 10. metro 11. česky 12. dobře Cv. 46 1náměstí 2. nádraží 3. nemocnice 4. Prosím 5. kino 6. číslo 7. tramvají 8. Bydlím 9. blízko 10. Líbí 11. moderní 12. Není Cv. 49 profese: manažer, dělník, hasič, učitel, prodavač, dopravní prostředek: kolo, metro, auto, taxík, tramvaj, vlak, místo: lékárna, letiště, kino, parkoviště, stanice, obchod, škola, divadlo, zoo, fitcentrum Cv. 50 1. a) 2. a) 3. c) 4. c) 5. b) 6. a) 7. b) 8. a) 9. b) 10. b) 11. a) 12. c)

LEKCE 3 Cv. 1 1. hranolky 2. světlé pivo 3. bramborová polévka 4. hovězí maso a dušená rýže 5. guláš a knedlíky 6. pečené kuře 7. vanilková zmrzlina 8 okurkový salát Cv. 2 vodorovně: SALÁT, PIVO ZMRZLINA, HRANOLKY, ČAJ, BRAMBORY, VÍNO; svisle: POLÉVKA, VODA, KÁVA, RÝŽE, DORT Cv. 3 1. C 2. D 3. A 4. I 5. H 6. G 7. B 8. F 9. E 10. J Cv. 4 1. C 2. B 3. F 4. A 5. H 6. G 7. E 8. D Cv. 5 1. perlivá 2. zeleninový 3. knedlíky 4. losos 5. dort Cv. 6 polévka: česneková, bramborová, gulášová, maso: kuře, vepřové, řízek, dezert: zmrzlina, dort, palačinky, salát: šopský, okurkový, zeleninový, nápoj: víno, čaj, voda Cv. 7 Maskulinum animato: losos, kapr, Maskulinum inanimatum: salát, čaj, sýr, džus, Femininum: polévka, zmrzlina, rýže, voda, omáčka, Neutrum: pivo, víno, maso, kuře, zelí Cv. 8 1. Ten – dobrý 2. To – dobré 3. Ta – dobrá 4. To – dobré 5. Ten – dobrý 6. To – dobré 7. To – dobré 8. Ten – dobrý 9. Ta – dobrá 10. To – dobré 11. Ten – dobrý 12. Ten – dobrý 13. Ta – dobrá 14. Ta – dobrá 15. To – dobré 16. To – dobré Cv. 9 1. Fuj, to není dobré! 2. Mňam, to je dobré. 3. Mm, to je výborné! Cv. 10 1. DŽUS 2. MASO 3. BRAMBORY 4. RÝŽE 5. POLÉVKA 6. KUŘE 7. OKURKA 8. HRANOLKY 9. ČAJ 10. ZMRZLINA 11. VODA 12. SÝR 13. KÁVA 14. PIVO 15. VÍNO Cv. 11 1.B 2. E 3. F 4. C 5. G 6. A 7. H 8. D Cv. 12 1. H 2. Č 3. Č 4. H 5. H 6. Č 7. H 8. Č 9. H 10. Č Cv. 14 1. bramborovou polévku 2. palačinky 3. smažený sýr a brambory 4. vanilkovou Klíč ke cvičením • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

149


zmrzlinu 5. kávu 6. černé pivo 7. zelený čaj 8. grilovaného lososa a hranolky 9. Colu 10. okurkový salát Cv. 15 1. zelený čaj 2. černou kávu 3. bílé víno 4. gulášovou polévku 5. černé pivo 6. zeleninovou pizzu 7. hovězí maso 8. tatarskou omáčku 9. čokoládovou zmrzlinu 10. okurkový salát 11. smaženého kapra 12. grilovaného lososa Cv. 17 1. zeleninovou polévku 2. grilovaný losos 3. vegetariánskou pizzu 4. Svíčková omáčka 5. vanilková zmrzlina 6. čokoládu 7. smaženého kapra 8. Zmrzlina 9. perlivou vodu 10. Salámová pizza Cv. 18 Monika: Dobrý den, jakou máte polévku? Číšník: Máme bramborovou a zeleninovou. Monika: A kolik stojí ta zeleninová? Číšník: Zeleninová stojí 35. Bramborová stojí 39. Monika: Tak my si dáme dvakrát tu zeleninovou. Nella: Mňam, ta polévka je opravdu moc dobrá. Monika: No, je. A nedáš si ještě dezert? Třeba zmrzlinu? Nella: A jakou mají? Monika: Vidím vanilkovou a čokoládovou. Nella: Tak já si dám tu vanilkovou. Cv. 19 1. česnekovou polévku 2. perlivá voda 3. černé pivo 4. smažený sýr 5. čokoládová zmrzlina 6. čokoládový dort 7. neperlivá voda 8. svíčkovou omáčku 9. světlé pivo 10. bílé víno 11. sýrovou pizzu 12. okurkový salát 13. vanilkovou zmrzlinu 14. bramborová polévka

Cv. 44 vepřový řízek 2. hovězí 3. čokoládový 4. kuřecí 5. Smažený sýr není zdravý. 6. dobrý 7. prosím 8. nejím knedlíky 9. žízeň 10. rýmu 11. peníze 12. zdraví Cv. 45 1. jsou 2. vanilkovou zmrzlinu 3. Dobrou 4. jednou 5. vodu 6. velkou limonádu 7. kávu 8. Na shledanou 9. špatnou náladu 10. dovolenou. 11. smůlu 12. rýmu Cv. 46 1. maso 2. víno 3. vodu 4. brambory – hranolky 5. kávu 6. cukr – mléko 7. Ujde 8. dort 9. děkuju 10. bohužel 11. líto 12. chuť Cv. 47 na ulici: Hledám hotel Orion. Musíte jít doleva. Nádraží je daleko. na neformální návštěvě: Dáš si kafe? Nechceš čaj? Promiň, ale nejím maso, jsem vegetarián. v restauraci: Dám si menu číslo 4. Jaké máte červené víno? Jednou hranolky. Cv. 48 1. b) 2. c) 3. c) 4. b) 5. a) 6. b) 7. b) 8. a) 9. a)

LEKCE 4 Cv. 1 1. C 2. D 3. F 4. E 5. A 6. G 7. B Cv. 2 profese: profesor, studentka, herečka, politik, dělník, prodavačka, rodina: sestra, tatínek, manželka, bratr, maminka, manžel, syn, dcera, švagr

Cv. 20 1. VÍNO 2. VODU 3. PALAČINKY 4. ZMRZLINA 5. KÁVU/ČAJ 6. DEZERT 7. ČOKOLÁDU 8. POLÉVKU 9. KNEDLÍKY 10. MASO A BRAMBORY

Cv. 3 1. ANO 2. ANO 3. NE 4. NE 5. ANO 6. ANO 7. NE

Cv. 21 1. Jednou kávu. 2. A ještě něco? Třeba nějaký dezert? 3. Ještě salát, prosím. 4. Co si dáte? 5. Jednou pivo a jednou limonádu. 6. To je všechno. 7. Chtěl bych dvakrát mléko a jednou tenhle sýr. 8. Bílé, nebo červené?

Cv. 5 1. moje 2. můj 3. můj 4. můj 5. moje 6. můj 7. můj 8. moje 9. moje 10. můj 11. můj 12. moje

Cv. 22 mít: mám, máš, má, máme, máte, mají, jíst: jím, jíš, jí, jíme, jíte, jí (jedí), číst: čtu, čteš, čte, čteme, čtete, čtou, pít: piju (piji), piješ, pije, pijeme, pijete, pijou (pijí), mít rád: mám rád, máš rád, má rád/ráda, máme rádi, máte rádi, mají rádi, chtít: chci, chceš, chce, chceme, chcete, chtějí Cv. 23 1. piju 2. čte 3. nepijeme 4. chce 5. nechceš 6. nepije 7. nejím 8. piješ 9. čteš 10. chcete 11. nejíte 12. nechtějí Cv. 24 1. čte 2. Mám ráda 3. není 4. máte 5. Nechci 6. Nemáme rádi 7. Nepije 8. nejím 9. nechce 10. má ráda Cv. 26 -á slovesa: dělat, mít, hledat, dát si, -í slovesa: jíst, vědět, vidět, mluvit, muset, rozumět, bydlet, učit se, -uj slovesa: pracovat, studovat, -e slovesa: pít, číst, chtít Cv. 27 1. oni 2. ty 3. my 4. on, ona, to, oni 5. on, ona, to 6. my 7. vy 8. ty 9. já 10. vy 11. my 12. já 13. my 14. on, ona, to 15. já 16. já Cv. 28 1. B 2. A 3. C 4. J 5. E 6. H 7. D 8. F 9. G 10. I Cv. 30 1. Petr pije limonádu. 2. Markéta chce česnekovou polévku. 3. Alena čte jídelní lístek. 4. Ty máš rád bílé víno? 5. Dana chce kočku. 6. David a Martin nechtějí dezert. 7. Jan a Eva nepijou (nepijí) pivo. 8. Renata jí smažený řízek. 9. Vy nejíte maso? 10. Vy chcete polévku? 11. Milan nemá rád palačinky. 12. David nepije kávu? 13. Já nepiju Colu. 14. Ty nechceš dort? 15. Tereza nepije perlivou vodu. Cv. 31 1. červené víno 2. zelený čaj 3. černou kávu 4. polévku 5. limonádu 6. pizzu 7. omáčku 8. dort 9. pivo 10. banku 11. hotel 12. divadlo 13. školu 14. Prahu 15. operu 16. balet 17. lístek 18. poštu

Cv. 4 1. Petr 2. David/Petr 3. Alena 4. Moje maminka 5. Můj tatínek 6. Rex

Cv. 6 1. můj 2. moje 3. moje 4. moje 5. můj 6. tvoje 7. tvoje 8. tvůj 9. tvůj 10. tvoje Cv. 7 1. tvůj – můj 2. vaše – moje 3. tvoje – moje 4. váš – můj 5. tvoje – moje 6. váš – můj 7. tvoje – moje 8. váš – můj 9. tvůj – můj 10. vaše – moje Cv. 8 1. kdo – moje 2. Co – naše 3. Co – tvoje 4. kdo – váš 5. Co – náš 6. kdo – moje 7. kdo – váš 8. kdo – náš 9. Co – moje 10. Co – tvoje Cv. 9 1. E 2. F 3. G 4. C 5. A 6. B 7. D Cv. 11 1. moje 2. tvůj 3. jeho 4. její 5. náš 6. váš 7. jejich 8. tvoje 9. jejich 10. moje 11. jeho 12. tvůj 13. její 14. náš 15. moje 16. můj 17. vaše 18. tvůj 19. vaše 20. tvoje 21. jejich 22. můj 23. její 24. naše 25. jeho 26. tvoje 27. náš Cv. 12 1. můj 2. její 3. naše 4. jeho 5. jeho 6. jejich 7. váš 8. naše 9. moje 10. tvůj Cv. 13 1. c) 2. b) 3. b) 4. c) Cv. 14 1. Můj český kamarád se jmenuje Josef. 2. Jak se jmenuje tvoje přítelkyně? 3. Jak se jmenuje váš pes? 4. Jmenuju se Marie jako moje maminka. 5. Nejmenuju se Novák/Novotný, jmenuju se Novotný/Novák. Cv. 15 1. Jaroslav 2. Ema 3. Lukáš 4. Anna 5. Vojtěch 6. Julie Cv. 16 1. tatínek/otec 2. manžel 3. maminka/matka 4. syn 5. dcera 6. syn 7. tchyně 8. tchán 9. manželka 10. dítě 11. dítě 12. děti Cv. 17 1. Emin 2. Emina 3. Adamův 4. Jaroslavova 5. Emina 6. Adamovo 7. Emina Cv. 18 1. Adamovo – Emino 2. Emina 3. Emin Cv. 19 1. Adamova 2. Adamovo 3. Adamův 4. Emino 5. Emina 6. Emin 7. Patrikova 8. Václavův 9. Danina 10. Martinův 11. Martinino 12. Šimonova

Cv. 32 1. protože 2. proto 3. Proč 4. taky 5. ale 6. někdy – někdy 7. Nikdy

Cv. 20 1. Vojtěchův 2. Jaroslavova 3. Juliin 4. Annina 5. Lukášův

Cv. 33 1. Romana 2. Aleš 3. Ivan 4. Marcela

Cv. 21 1. bratrův 2. tatínkův 3. manželova 4. přítelova 5. synův 6. babiččina 7. maminčin 8. kamarádčin 9. manželčina 10. sestřin

1. nejím 2. mám ráda 3. piju 4. Nepiju 5. Piju 6. piju 7. Mám rád 8. Mám ráda 9. jím 10. piju 11. jím 12. piju 13. jsem 14. Mám rád 15. nepiju 16. mám rád 17. Nemám rád 18. jím Cv. 34 1. Romana 2. Ivan 3. Marcela 4. Romana 5. Ivan 6. Ivan 7. Ivan 8. Aleš 9. Marcela 10. Aleš Cv. 36 1. dál 2. máš 3. líto 4. nechceš 5. později 6. škoda 7. toaleta 8. si 9. pomoct 10. sestru Cv. 37 1. B 2. D 3. A 4. G 5. F 6. E 7. C Cv. 38 12, 7, 5, 9, 8, 4, 2, 1, 11, 10, 3, 6 Cv. 39 1. ujde to 2. mám moc práce 3. peníze 4. náladu 5. jsem v pohodě 6. rýmu 7. jít na kafe 8. smůlu.

150

Cv. 43 1. C 2. G 3. B 4. F 5. D 6. A 7. E

Cv. 22 1. a) 2. b) 3. c) 4. b) 5. b) 6. a) 7. b) 8. a) 9. c) 10. b) 11. a) 12. c) Cv. 23 1. Dušan 2. Hubert 3. Alice 4. Alice 5. Tereza 6. Milan, Luboš 7. František 8. Sára 9. Anežka 10. Sára 11. Tereza 12. Hubert 13. Sára, Alice 14. Luboš 15. Dušan Cv. 24 1. b) 2. a) 3. a) 4. c) Cv. 25 1. k 2. k 3. r 4. r 5. č 6. č 7. č 8. ř 9. ř 10. ř Cv. 26 1. dobrý 2. špatný 3. starý 4. nemocný 5. smutný 6. hodný 7. hubený 8. tlustý 9. velký/krásný 10. silný 11. drahý 12. chudý Cv. 27 vodorovně: LEVNÝ, ZDRAVÝ, HUBENÝ, SMUTNÝ, MLADÝ, HEZKÝ; svisle: ŠPATNÝ, VYSOKÝ, ZLÝ, CHUDÝ Cv. 28 1. E 2. B 3. D 4. F 5. I 6. A 7. H 8. C 9. G

Cv. 41 1. Mám RÝMU. 2. Mám HLAD. 3. Mám ŽÍZEŇ. 4. Mám DOVOLENOU. 5. Mám SMŮLU. 6. Mám STRACH. 7. Nemám ČAS. 8. Mám moc PRÁCE.

Cv. 29 1. krásný 2. tlustý 3. zdravý 4. hodný 5. bohatý 6. malý 7. drahý 8. starý 9. dobrý

Cv. 42 Karel: D, Irena: C, Ivan: E, Jiří: B, David: L, Sylva: J, Patrik: I, Boris: H, Dana: A, Leoš: G, Klára: F, Libor: K

Cv. 30 veselý, mladý, elegantní, energický, pasivní, inteligentní, levný, aktivní, krásný, smutný, moderní, hezký, sympatický, hubený, ošklivý, malý, nervózní, nemocný, velký

Klíč ke cvičením • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT


Cv. 31 1. studená – levná – drahá – dobrá 2. levné 3. dobrý – levný – zdravý 4. malý – velký – nový 5. stará – dobrá – nová – velká 6. malý – nový – drahý – špatný 7. dobrý – chudý – vysoký – hezký – smutný – tlustý 8. hubená – zdravá – malá – mladá – hodná – krásná Cv. 32 1. malý 2. zdravá 3. hubená 4. veselá 5. hodný 6. mladá 7. krásné/hezké 8. nový

Cv. 52 1. 26, 2. 76, 3. 51, 4. 7, 5. 43 Cv. 54 1. maminka 2. babička 3. tatínek 4. dědeček 5. syn 6. dcera 7. manžel 8. kočka 9. přítel Cv. 55 1. tatínek 2. rodinu 3. hodní 4. nervózní 5. tlustý 6. mladý 7. smutný 8. moderní 9. hubený 10. nemocný 11. elegantní 12. rodiče

Cv. 33 1. bohatý 2. chudý 3. hodná 4. chudý 5. mladé 6. hubený 7. levná 8. aktivní

Cv. 56 1. moje 2. jmenuje 3. jeho 4. dědeček 5. prostě 6. Ještě – děti 7. přítelkyně 8. studuje –univerzitě

Cv. 34 1. moje – hodná 2. Náš – starý 3. vaše – malé 4. tvoje – smutná 5. moje – mladá 6. Můj – tlustý 7. tvoje – krásná 8. Tvůj – vysoký 9. Můj – nemocný 10. Můj – drahý

Cv. 57 1. D 2. A 3. B 4. F 5. G 6. E 7. C 8. H

Cv. 36 1. Josef Novák je Čech. Je můj kamarád. Jeho manželka se jmenuje Františka Nováková. Josef je starý pán, je mu už 74 let, ale je zdravý a energický. Jeho manželka paní Nováková je taky stará paní. Je moc sympatická, ale bohužel je nemocná. 2. Carmen Bartáková je vědkyně a pracuje na univerzitě. Je moje kamarádka. Je z USA, ale bydlí v České republice. Její manžel se jmenuje David Barták a je Čech. Je fotograf. Carmen je moc hezká a veselá. 3. Richard Hanák je manažer. Je bohatý a inteligentní. Není můj kolega ani kamarád. Je můj šéf. Jeho manželka, paní Marie Hanáková, je krásná, ale není moc hodná a sympatická. Cv. 37 1. Zdravý a energický. – 74 let. – Františka Nováková. – Sympatická a nemocná. 2. Z USA. – Je vědkyně. – Je fotograf. – Na univerzitě. 3. Je manažer. – Bohatý a inteligentní. – Krásná. – Hodná a sympatická. Cv. 38 1. Kdo 2. Jak 3. Odkud 4. Kde 5. Jaký 6. Jaká 7. Jaké 8. Máš 9. Co 10. Kolik Cv. 39 Dialog 1: se jmenuje – Jmenuje se – je jí; Dialog 2: Jaký – vysoký – tlustý – mu je; Dialog 3: Jaká – vysoká – štíhlá

Cv. 58 1. b) 2. b) 3. b) 4. c) 5. b) 6. b) 7. a) 8. b) 9. c) 10. b) 11. b) 12. b) 13. c) 14. a) 15. b)

LEKCE 5 Cv. 1 1. M 2. T 3. T 4. M 5. T 6. T 7. M Cv. 2 1. osmnáct třicet. 2. jedenáct dvacet dva. 3. pět dvacet sedm 4. dvanáct třicet 5. dvacet třicet pět. 6. tři padesát dva. Cv. 3 1. KONFERENCE 2. PARTY 3. SCHŮZE 4. DIVADLO 5. LEKCE 6. FOTBAL 7. FILM 8. MÍTINK Cv. 4 1. Fotbal je v jednu hodinu. 2. Lekce je ve dvě hodiny. 3. Koncert je v šest hodin. 4. Film je v osm hodin. 5. Schůze je ve tři hodiny. 6. Co je ve čtyři hodiny? Cv. 5 1. končí 2. začíná 3. začíná 4. končí 5. začíná 6. končí 7. začíná 8. končí Cv. 6 1. B 2. D 3. F 4. E 5. H 6. C 7. A 8. G

Cv. 40 Je mi – Je mu – se jmenuje – Je jí – krásná – tlustý – malého – energický – rádi

Cv. 7 1. v 2. ve 3. ve 4. ve 5. v 6. v 7. v 8. v 9. v 10. v

Cv. 41 1. NE 2. NE 3. ANO 4. ANO 5. NE 6. NE 7. ANO 8. NE 9. NE

Cv. 8 5.00-9.00 ráno, 9.00-12.00 dopoledne, 12.00 poledne, 12.00-17.00 odpoledne, 17.00-23.00 večer 23.00-5.00 v noci

Cv. 42 1. hodného manžela 2. dceru a syna 3. manžel 4. dcera 5. syn 6. psa Cv. 43 část B Procvičujte akuzativ sg. Pracujte v páru, ptejte se a reagujte podle modelu. Například: Má Adéla bratra? – Ano, má./Ne, nemá.

bratr

sestra

pes

kočka

Viktor Adéla Matouš

Cv. 9 1. Ano, a kdy? 2. Zítra nemůžu. 3. Ne, nehodí. 4. Hodí se ti to v 5? 5. Já taky. Cv. 10 1. nechceš jít 2. (a) kdy 3. Nehodí. 4. Dobře/fajn. 5. Ty taky. Cv. 11 1. Sejdeme se ve tři odpoledne. 2. Sejdeme se v osm ráno. 3. Sejdeme se ve čtyři odpoledne. 4. Film začíná v devět večer. 5. Film končí v deset večer. 6. Konference končí v jednu odpoledne. 7. Hokej začíná ve dvě odpoledne. 8. Koncert končí ve dvě v noci. 9. Divadlo začíná v šest večer. 10. Detektivka končí v jednu v noci. Cv. 12 1. ve 14 / ve 2, 2. v 15 / ve 3, 3. v 15.30, 4. 15 / 3, 5. 16 / 4, 6. v 18.00 / v 6, 7. ve 20.15, 8. ve 22 / v 10 Cv. 13 1. G 2. I 3. C 4. E 5. D 6. H 7. F 8. B 9. A 10. J

Hana Cv. 44 1. Můj dědeček je hodný. 2. Moje dcera je malá. 3. Můj bratr je vysoký. 4. Moje sestra je hezká. 5. Můj tatínek je starý. 6. Moje maminka je mladá. 7. Moje kočka je tlustá. 8. Můj pes je malý. Cv. 45 1. mladý 2. mladého dědečka 3. tlustá 4. tlustou kočku. 5. vysokého tatínka. 6. vysoký 7. malý 8. malého bratra 9. hodnou babičku 10. hodná 11. hezká 12. hezkou maminku 13. malá 14. malou sestru 15. malého syna 16. malý Cv. 46 1. Mám/Nemám sestru. 2. Mám/Nemám bratra. 3. Mám/Nemám babičku. 4. Mám/Nemám syna. 5. Mám/Nemám maminku. 6. Mám/Nemám dědečka. 7. Mám/Nemám švagra. 8. Mám/Nemám dceru. Cv. 47 1. Mám/Nemám přítele. 2. Mám/Nemám sestřenici. 3. Mám/Nemám kolegyni. 4. Mám/Nemám strýce. 5. Mám/Nemám synovce. 6. Mám/Nemám přítelkyni. 7. Mám/Nemám tchyni. 8. Mám/Nemám zetě. Cv. 48 1. rýži 2. dceru 3. bratra 4. polévku 5. čaj 6. lososa 7. přítele 8. auto 9. víno 10. dezert 11. kočku 12. psa 13. kávu 14. tatínka 15. kapra 16. pivo Cv. 49 1. Mám vysokého manžela. 2. Máme velký dům. 3. Mám hodného tatínka. 4. Máme starého psa. 5. Máme moderní byt. 6. Máme inteligentního profesora. 7. Máme mladého učitele. 8. Mám sympatickou kamarádku. 9. Mám malou sestru. 10. Máme staré auto. 11. Mám veselého kamaráda. 12. Mám drahý mobil. Cv. 50 A. pět tisíc osm set padesát šest B. čtyři tisíce dvě stě dvacet dva C. šest tisíc tři sta devadesát pět D. tři tisíce sedm set devadesát jedna E. tisíc F. dva tisíce čtyři sta šedesát pět G. devět tisíc devět set dvacet tři H. osm tisíc sto třicet devět I. tisíc devět set devadesát devět J. sedm tisíc pět set čtyřicet dva K. deset tisíc šest set sedmdesát devět Cv. 51 1. mu 2. jí 3. jí 4. mu 5. mu 6. jí 7. jí 8. mu Klíč ke cvičením • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

151


Cv. 14. Kdy je koncert, program pro děti, divadelní hra, český seriál a hokej? Pracujte v páru. Doplňte informace do televizního programu. Část B je tady, část A je na s. 53.

ČT 1 19.00

ČT 2 Události. Zprávy z domova i ze světa.

20.10

Doktorka. Talk show.

21.25

Všechno nejlepší! Komedie ČR (2006).

........

Karel Gott 2014. Koncert ČR (2014).

........

18.55

........

21.45 22.35

Nova Večerníček. Program pro děti.

........

Ulice. Seriál ČR (2016).

18.55

Zprávy.

19.25

Krimi zprávy.

Evropa dnes. Dokument.

19.30

Televizní noviny. Sportovní noviny. Počasí.

19.55

TOP STAR magazín.

České nebe. Divadelní hra (2010).

20.20

Chcete být milionářem? Soutěž.

20.15

Cestománie – Kanada. Cestopis.

21.45

Kriminálka Las Vegas. Krimiseriál USA (2014).

Máme rádi Česko. Zábavný kvíz. Co víte o ČR?

22.00

Jste to, co jíte. Recept na zdravý životní styl.

Jesus Christ Superstar. Rocková opera (1973).

22.35

Kill Bill. Akční film USA (2003).

........

Hokej: HC Sparta Praha - HC Škoda Plzeň. Záznam semifinále.

Cv. 17 vstávat: vstávám, vstáváš, vstává, vstáváme, vstáváte, vstávají, snídat: snídám, snídáš, snídá, snídáme, snídáte, snídají, obědvat: obědvám, obědváš, obědvá, obědváme, obědváte, obědvají, večeřet: večeřím, večeříš, večeří, večeříme, večeříte, večeří, učit se: učím se, učíš se, učí se, učíme se, učíte se, učí se, vařit: vařím, vaříš, vaří, vaříme, vaříte, vaří, uklízet: uklízím, uklízíš, uklízí, uklízíme, uklízíte, uklízí (uklízejí), nakupovat: nakupuju (nakupuji), nakupuješ, nakupuje, nakupujeme, nakupujete, nakupujou (nakupují), tancovat: tancuju (tancuji), tancuješ, tancuje, tancujeme, tancujete, tancujou (tancují), plavat: plavu, plaveš, plave, plaveme, plavete, plavou, hrát: hraju (hraji), hraješ, hraje, hrajeme, hrajete, hrajou (hrají), spát: spím, spíš, spí, spíme, spíte, spí

(mohu), můžeš, může, můžeme, můžete, můžou (mohou), umět: umím, umíš, umí, umíme, umíte, umí (umějí)

Cv. 18 1. rád 2. rádi 3. ráda 4. rád 5. ráda 6. rád 7. ráda 8. rádi 9. ráda 10. rádi

Cv. 39 1. umím 2. musíš 3. může 4. musíme 5. umíte 6. můžou 7. nemusím 8. neumíme 9. nemůžeš 10. umí 11. můžete 12. nemůžu 13. umíš 14. musí 15. nemusíte

Cv. 19 1. rád 2. rád 3. ráda 4. má ráda 5. mají rádi 6. mají rádi 7. rád 8. ráda 9. máte ráda 10. rád Cv. 20 1. rád 2. ráda 3. mají rádi 4. má ráda 5. mají rádi 6. rád 7. mají rádi 8. rádi 9. ráda 10. má rád 11. rád 12. rády 13. má ráda 14. rádi 15. má ráda 16. má ráda 17. rádi 18. rád 19. má rád 20. ráda Cv. 21 1. Petr má rád volejbal. 2. Michal a Jana rádi vaří italské jídlo. 3. Moje sestra má ráda černou kávu. 4. Dominik rád tancuje. 5. Můj pes rád spí. 6. Iva nemá ráda černé pivo. 7. Adam rád pracuje doma. 8. Moje dcera má ráda palačinky.

Cv. 37 1. V pondělí ráno musím pracovat. 2 V neděli dopoledne musím vařit. 3. V sobotu odpoledne musím uklízet. 4. V úterý musím obědvat v restauraci. 5. Ve čtvrtek musím vstávat v 7 hodin. 6. V pátek večer musím jít do klubu. 7. Ve středu odpoledne musím být ve škole a učit se česky. 8. V pátek odpoledne musím jít na tenis. 9. V pondělí ráno musím jet na mítink. 10. V sobotu musím večeřet s kolegy v restauraci. Cv. 38 1. my 2. ty 3. on, ona, to 4. on, ona, to, oni 5. vy 6. vy 7. já 8. oni 9. ty 10. já 11. já 12. on, ona, to/oni 13. my 14. vy 15. ty

Cv. 40 1. vařit 2. tancovat 3. lyžovat 4. číst 5. večeřet 6. uklízet 7. pracovat na počítači 8. hrát fotbal 9. vstávat 10. nakupovat 11. jezdit na kole 12. cvičit jógu 13. odpočívat 14. obědvat 15. učit se 16. snídat 17. poslouchat hudbu 18. plavat 19. spát 20. psát test Cv. 42 1. umím 2. může 3. Musí 4. umí 5. neumí 6. Nemusí/Nemusejí 7. Můžete 8. Umíme 9. Musíte 10. neumí 11. musí 12. může 13. neumí 14. nemůže

Cv. 25 1. teď 2. často 3. Nikdy 4. často/někdy 5. Často 6. nikdy – někdy 7. Někdy – někdy 8. Teď

Cv. 45 1. E 2. F 3. H 4. G 5. I 6. B 7. D 8. C 9. A

Cv. 26 Eva říká: 1. C 2. E 3. F 4. B 5. A 6. D Petr říká: 1. C 2. D 3. B 4. E 5. A 6. F

Cv. 47 1. v pátek 2. zvu tě 3. od šesti večer 4. omlouvám se 5. moc práce 6. už od sedmi hodin 7. od tří do šesti 8. Hodí se ti to 9. Měj se hezky.

Cv. 27 1. pondělí – v pondělí 2. úterý – v úterý 3. středa – ve středu 4. čtvrtek – ve čtvrtek 5. pátek – v pátek 6. sobota – v sobotu 7. neděle – v neděli Cv. 28 1. V PÁTEK 2. V PONDĚLÍ 3. VE STŘEDU 4. V NEDĚLI 5. VE ČTVRTEK 6. V SOBOTU Cv. 29 1. – 2. – 3. v 4. – 5. v 6. v 7. v 8. ve 9. v 10. v 11. – 12. v 13. v 14. ve 15. v 16.

Cv. 46 1. v úterý 2. Hodí 3. musím 4. rád 5. musím 6. tancovat 7. má rád 8. Mám

Cv. 48 1. 1–5, 2. 9–12, 3. 3–6, 4. 2–8, 5. 10–11, 6. 7–9, 7. 4–6, 8. 12–1 Cv. 49 1. od jedné do tří 2. od čtyř do šesti 3. od deseti do dvanácti 4. od devíti do jedenácti 5. od dvou do pěti 6. od osmi do devíti 7. od čtyř do sedmi 8. od dvou do tří

Cv. 30 V pondělí v deset třicet je konference/má konferenci. V úterý v deset je konzultace/má konzultaci. Ve středu v devatenáct je/má tenis. Ve čtvrtek ve dvanáct je/má oběd se šéfem a ve čtrnáct je schůze/má schůzi. V pátek v osm je/má fotbal. V sobotu ve dvacet jedna je/má party. V neděli v patnáct je/má tenis a v devatenáct je kino.

Cv. 50 1. Od tří do pěti. 2. V devět večer. 3. Od deseti do čtyř. 4. V pět ráno. 5. V šest ráno.

Cv. 31 1. V pondělí nemůžu, musím se učit. 2. V úterý jsem ve škole. Musím psát test. 3. Ve středu taky nemůžu, musím uklízet. 4. A ve čtvrtek musím nakupovat a vařit. 5. V pátek mám návštěvu. 6. Jo, v sobotu můžu.

21.00 obědvá, 22.00–4.00 pracuje ve studiu, 5.00 večeří, 6.00 jde spát

Cv. 32 1. NE 2. NE 3. ANO 4. ANO 5. ANO 6. ANO 7. NE 8. ANO

Cv. 53 1. snídám 2. zprávy 3. schůzi 4. konzultaci 5. televizi 6. pozdě 7. brzy 8. s

Cv. 33 1. Nechceš jít někdy na kávu? 2. Ve čtvrtek odpoledne nemůžu. 3. Musím se učit na test. 4. V pátek mám návštěvu. 5. Sejdeme se v 7 večer. 6. Hodí se ti to?

Cv. 54 1. strach 2. Poslouchám hudbu 3. hrajeme 4. hodnou 5. Nechceš 6. Hodí 7. schůzi 8. hodin 9. hotelu 10. obchod

Cv. 34 nechceš 2. nemůžu 3. v pátek 4. se sejdeme 5. hodí se ti to 6. těším se 7. taky

Cv. 55 1. c) 2. a) 3. a) 4. a) 5. b) 6. b) 7. c) 8. b) 9. b) 10. c) 11. c) 12. c)

Cv. 35 1. Nechceš 2. nemůžu, musím 3. můžu 4. Neumím 5. umí

Cv. 56 1. Kdy 2. Kde 3. Kolik 4. Co 5. Proč 6. Jak 7. Odkud 8. Jaký 9. Jaká 10. Kdo

Cv. 36 muset: musím, musíš, musí, musíme, musíte, musí (musejí), moct: můžu

152

Prima

Klíč ke cvičením • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

Cv. 51 15.00 vstává, 15.00–17.00 snídá, 17.00–21.00 hraje na klavír nebo má schůzky a konzultace, Cv. 52 1. Rád 2. Nerad 3. Rádi 4. Neradi 5. vstáváš 6. hrajeme 7. práci 8. máš 9. nemají 10. děláš – pátek


LEKCE 6

Cv. 33 1. ve 2. na 3. v 4. v 5. na 6. na 7. u 8. u 9. na 10. v 11. u 12. v

Cv. 1 1. Omlouvám se – zrušit 2. nemůžu – projekt 3. Jsem – později 4. Promiňte – přijít

Cv. 34 1. ve 2. v 3. v 4. na 5. v 6. v 7. v 8. u 9. v 10. Na 11. na 12. na 13. u 14. v 15. u 16. na 17. v 18. u

Cv. 2 1. NE 2. ANO 3. ANO 4. ANO 5. NE 6. ANO 7. NE 8. NE

Cv. 35 1. B 2. A 3. D 4. C 5. F 6. H 7. I 8. J 9. G 10. E

Cv. 3 1. C 2. D 3. A 4. G 5. B 6. H 7. E 8. F

Cv. 36 Byl/a jsem v/ve škole, kanceláři, centru, divadle, hotelu, klubu, kině, nemocnici, práci, obchodě, restauraci, supermarketu, Praze, Brně, České republice, Německu, Rusku, Rakousku, Polsku, Itálii. Byl/a jsem na nádraží, mítinku, obědě, party, konzultaci, univerzitě, letišti, parkovišti, konferenci, Ukrajině. Byl/a jsem u doktora, kamaráda, přítelkyně, doktorky, kamarádky.

Cv. 4 1. měl 2. vstával 3. měla 4. psali 5. nebyli 6. šel 7. šla 8. musela Cv. 5 1. pracovala 2. večeřela 3. snídal 4. nakupoval 5. hledali 6. odpočívala 7. vařil 8. psali 9. se učila 10. tancovali Cv. 6 1. B 2. F 3. I 4. G 5. E 6. J 7. D 8. C 9. H 10. A Cv. 7 mít: měl, chtít: chtěl, být: byl, jíst: jedl, číst: četl, moct: mohl, pít: pil, psát: psal, spát: spal, jít: šel Cv. 8 1. Jel/a jsem 2. Jedl/a jsem 3. Šel/Šla jsem 4. Nejel/a jsem 5. Jedl/a jsem 6. Jel/a jsem 7. Šel/Šla jsem 8. Jedl/a jsem Cv. 9 1. Kryštof a Jan 2. Jana 3. Emma 4. Tobiáš 5. Lenka 6. Laura a Lucie 7. Dana 8. Tomáš 9. Matěj 10. Barbora 11. Daniel 12. Viktorie Cv. 10 1. byl 2. měl 3. nebyla 4. chtěl 5. pili 6. jedla 7. umřel 8. šel 9. jela 10. nechtěl Cv. 11 1. Vstávala v 6 ráno. 2. Snídala v 6.15 ráno. 3. Pracovala na počítači. 4. Psala test. 5. Vařila večeři. 6. Spala/ šla spát (o půlnoci). 1. Vstávala v 10 dopoledne. 2. Snídala v 10.30. 3. Plavala v bazénu. 4. Šla do kina 5. Večeřela v restauraci. 6. Tancovala na diskotéce. Cv. 12 1. Můj dědeček byl moc hodný člověk. Vždycky měl dobrou náladu a byl veselý. Byl vysoký a hubený. Moc nejedl, ale pil pivo. Odpoledne spal a večer četl. Měl rád komedie a detektivky. 2. Moje teta Alena bydlela v Praze, ale měla ráda hory. Když měla volno, vždycky jela na hory. Neměla auto, a proto jela autobusem. Alena byla výborná sportovkyně. Ráda lyžovala a hrála tenis. Cv. 13 1. on 2. já 3. oni 4. já 5. my 6. vy 7. ty 8. vy 9. on 10. já 11. my 12. ona Cv. 14 1. byl/a jsem 2. měli jsme 3. šel 4. učila 5. dělal jsi 6. obědvali 7. telefonovali jste 8. psali 9. četl/a jsem 10. jedl jsi 11. mohl 12. učil se 13. musel/a jsem 14. studovali jsme 15. chtěla 16. pracovali 17. spal jsi 18. poslouchali jste Cv. 15 1. Měl jsem 2. nebyl jsem 3. Vstával jsem 4. díval jsem se 5. učil jsem se 6. jsi dělala 7. Plánovala jsem 8. připravovala jsem 9. byla jsem 10. učila jsem 11. Psali jsme 12. nebyli 13. Psali 14. omlouvali se 15. šel 16. měl 17. šla 18. musela Cv. 16 1. jsem byl 2. jsem vařila 3. jsem pracoval 4. jsme psali 5. jsme odpočívali 6. jsi poslouchala 7. jsem pil 8. jste měli 9. jsi psal 10. jsme byli Cv. 17 1. Včera jsem jedl knedlíky. 2. O víkendu jsem spala. 3. Včera jsem vařil guláš. 4. Minulý týden jsem četl detektivku. 5. Ráno jsem měla hlad a žízeň. 6. Včera v noci jsem se díval na televizi. 7. Ty jsi byl včera večer doma? 8. Vy jste viděli ten zajímavý film? Cv. 18 1. Včera jsme byli celý den doma. 2. Nakupovali jsme v supermarketu. 3. Včera večer jsem měla velký strach, protože jsem četla detektivku. 4. Nechtěli jsme jíst doma, chtěli jsme jíst v restauraci. 5. Spal jsi dneska odpoledne?

Cv. 37 1. na 2. u 3. v 4. na 5. v 6. v 7. v 8. u 9. v 10. v Cv. 38 1. V Olomouci. 2. Ve 4 ráno. 3. V parku. 4. Byli v kině. 5. Celý den pracoval. Cv. 40 1. český 2. Čeština 3. české 4. česky 5. česky 6. český 7. česky 8. česká 9. čeština 10. české 11. český 12 česky Cv. 41 1. D 2. A 3. J 4. F 5. I 6. H 7. B 8. C 9. E 10. G Cv. 42 1. Víte 2. Znáte 3. Umíte 4. Víte 5. Znáte 6. Umíte 7. Znáte 8. Víte 9. Znáte 10. Víte 11. Umíte 12. Znáte Cv. 43 1. Víš 2. Umím 3. Víme 4. Umí 5. Znají 6. Neumím 7. Umíte 8. Znáš 9. Víte 10. Neví 11. Ví 12. Nezná Cv. 44 Německo: německy, Polsko: polsky, Slovensko: slovensky, Rakousko: německy Cv. 45 1. ČESKO 2. ITÁLIE 3. POLSKO 4. DÁNSKO 5. ŠVÝCARSKO 6. IRSKO 7. FRANCIE 8. UKRAJINA 9. NĚMECKO 10. ŠPANĚLSKO 11. RAKOUSKO 12. SLOVENSKO Cv. 46 1. ve Velké Británii/v Anglii. 2. ve Francii. 3. v Rusku. 4. v Itálii. 5. v Řecku. 6. ve Španělsku. Cv. 48 1. v kině 2. – 3. v obchodě 4. v hospodě 5. – 6. na koncertě 7. – 8. na obědě 9. – 10. v Evropě 11. – 12. na univerzitě 13. na poště 14. Cv. 49 1. Adam je z Dánska 2. Emma je Angličanka. 3. Antoine je z Belgie. Mluví francouzsky. 4. Byli jsme na dovolené v Rakousku. 5. Proč se učíš česky? 6. Myslíš si, že čeština je těžká? 7. Chutná mi české jídlo. 8. Mluvím česky, anglicky a trochu německy. 9. Jste z České republiky? 10. Moje maminka je Italka. 11. Učím se španělsky. 12. Timea je z Maďarska. 13. Bedřich Smetana byl český skladatel. 14. Božena Němcová byla česká spisovatelka. Cv. 50 1. v 2. v 3. v 4. Od – do – – 5. – 6. – 7. k 8. s 9. v 10. ve 11. V 12. na 13. o 14. u Cv. 51 ve škole: Kdy začíná lekce? Neměl jsem čas studovat. Musíme psát test. Zapomněl jsem učebnici. v restauraci: Máte guláš? Zvlášť, nebo dohromady? Dáte si taky dezert? Prosím vás, kde je toaleta? doma: Musíš vstávat! Nemůžeš celý den hrát na počítači! Nechceš se dívat na televizi? Nechci uklízet. Cv. 52 1. c) 2. c) 3. a) 4. c) 5. a) 6. b)

LEKCE 7

Cv. 19 1. b) 2. c) 3. c) 4. a) 5. b) 6. a) 7. c) 8. c) 9. a) 10. c)

Cv. 2 1. na vesnici 2. ticho 3. daleko 4. autem 5. v centru

Cv. 21 5, 1, 2, 8, 7, 3, 4, 6

Cv. 3 1. C 2. A 3. B

Cv. 22 1. B 2. E 3. F 4. H 5. A 6. C 7. D 8. G

Cv. 5 1. DĚTSKÝ POKOJ 2. SCHODY 3. SKLEP 4. BALKON 5. ZAHRADA 6. ZÁCHOD 7. LOŽNICE 8. KOUPELNA

Cv. 23 1. hotel 2. supermarket 3. klub 4. práce 5. restaurace 6. kancelář 7. divadlo 8. kino 9. hospoda 10. obchod 11. Praha 12. Česká republika Cv. 24 1. -ě 2. -i 3. -u 4. -i 5. -i 6. -e 7. -i 8. -e 9. -i 10. -i 11. -i 12. -ě 13. -ě 14. -u 15. -ě 16. -ě 17. -ce Cv. 26 1. v hotelu 2. v kině 3. v klubu/na diskotéce 4. v práci 5. ve škole 6. v supermarketu/obchodě 7. v restauraci 8. v nemocnici 9. na letišti Cv. 27 1. v 2. v 3. ve 4. v 5. v 6. v 7. ve 8. v 9. v 10. v 11. v 12. v 13. v 14. v 15. v 16. v Cv. 28 1. hotelu 2. klubu 3. supermarketu 4. kině 5. škole 6. restauraci 7. práci 8. nemocnici 9. divadle 10. bance 11. lékárně 12. parkovišti 13. obchodě 14. univerzitě 15. nádraží Cv. 29 1. na party 2. doma 3. v práci 4. na konferenci 5. u doktora 6. v kanceláři Cv. 30 1. NE 2. NE 3. ANO 4. ANO 5. NE Cv. 31 1. jsi nebyla na party 2. jsi nezavolala 3. jsi včera byla 4. jsi šla k doktorovi 5. zvonil 6. jsi zapomněla mobil Cv. 32 v/ve + lokál, na + lokál, u + genitiv

Cv. 6 1. garáž 2. dětský pokoj 3. ložnice 4. koupelna 5. kuchyň 6. záchod/toaleta 7. obývák 8. zahrada Cv. 7 1. c) 2. b) 3. a) 4. c) 5. c) 6. c) Cv. 8 1. B 2. E 3. D 4. F 5. A 6. C Cv. 9 1. b) 2. b) 3. a) 4. b) 5. c) 6. c) 7. a) 8. b) Cv. 10 1. Čekám 2. Hledáme 3. najít 4. dívali jste se 5. Čteme 6. koupit 7. pronajmout 8. prodává Cv. 11 1. Na koho 2. Pro koho 3. Jak velký 4. Na jak dlouho 5. Kolik Cv. 12 1. Kupovali jsme byt na hypotéku. 2. Kamarádka často hledala informace na internetu. 3. Prodávali jsme rodinný dům. 4. Potřeboval jsi ubytování? 5. Čekali jste tady na maminku? 6. Bratr šel na nákup. 7. Manželka našla hezký byt. Cv. 13 čekat: čekám, čekáš, čeká, čekáme, čekáte, čekají, hledat: hledám, hledáš, hledá, hledáme, hledáte, hledají, prodávat: prodávám, prodáváš, prodává, prodáváme, prodáváte, prodávají, potřebovat: potřebuju (potřebuji), potřebuješ, Klíč ke cvičením • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

153


potřebuje, potřebujeme, potřebujete, potřebujou (potřebují), dívat se: dívám se, díváš se, dívá se, díváme se, díváte se, dívají se

Cv. 48 nábytek: křeslo, postel, stůl, židle, místnost v domě/bytě: obývák, ložnice, kuchyň, koupelna, čas: středa, odpoledne, večer, úterý

Cv. 15 1. dobrého doktora 2. dobrou učitelku 3. velkého psa a malou kočku 4. kamaráda a kamarádku 5. zajímavou knihu 6. novou studentku 7. hodnou doktorku 8. nového studenta 9. dobrou školu 10. silnou černou kávu 11. syna a dceru 12. matematiku 13. nový dům a nové auto 14. pizzu 15. vodku 16. kávu a rohlík 17. nový počítač 18. maminku

Cv. 49 1. b) 2. a) 3. b) 4. c) 5. b) 6. a) 7. b) 8. b) 9. c)

Cv. 17 1. lampa 2. sprcha 3. myčka 4. koberec 5. lednička 6. zrcadlo 7. postel 8. skříň 9. křeslo 10. sedačka

Cv. 3 1. budeme dělat 2. Budeme 3. půjdeme 4. Pojedeme

Cv. 21 1. novou myčku 2. nové zrcadlo 3. novou lampu 4. nový stůl 5. novou židli 6. nové křeslo Cv. 22 1. -ě 2. -ě 3. -ě 4. -i 5. -i 6. -ě 7. -e 8. -e 9. -i 10. -i 11. -i 12. -i 13. -i 14. -e 15. -e 16. -e Cv. 23. 1. v obýváku 2. v kuchyni 3. v garáži 4. na zahradě 5. v ledničce 6. ve skříni 7. na stole 8. na židli 9. na křesle/sedačce Cv. 24 1. štěstí 2. drahé 3. velký 4. nábytek 5. křeslo 6. dvě 7. levné 8. musí Cv. 25 1. křesla 2. židle 3. obrazy 4. ledničky 5. lampy 6. myčky 7. garáže 8. sporáky 9. byty 10. pokoje 11. gauče 12. balkony 13. koberce 14. koupelny 15. zrcadla Cv. 26 1. velké sedačky 2. červená křesla 3. hnědé koberce 4. krásné obrazy 5. černé stoly 6. velká zrcadla 7. velké ledničky 8. modré gauče 9. nové lampy 10. hezké židle Cv. 27 1. dvě 2. dva 3. dvě 4. dva 5. dva 6. dvě 7. dvě 8. dva 9. dvě 10. dvě 11. dvě 12. dva Cv. 28 Dva koberce, obrazy, stoly. Dvě zrcadla, křesla, sedačky, židle, skříně, lampy, ledničky. Cv. 29 1. Ne, mám dvě sestry. 2. Ne, mám dvě učitelky. 3. Ne, chci dva psy. 4. Ne, mám dvě dcery. 5. Ne, hledám dvě kamarádky. 6. Ne, mám dvě kočky. 7. Ne, dám si dvě piva. 8. Ne, potřebuju dvě auta. 9. Ne, dáme si dva guláše. 10. Ne, chci dva čaje. 11. Ne, mám dva syny. 12. Ne, potřebuju dva počítače. Cv. 30 1. a) 2. b) 3. a) 4. a) 5. c) 6. c) Cv. 31 1. C 2. F 3. A 4. D 5. G 6. B 7. E Cv. 32 8, 2, 7, 3, 1, 4, 6, 9, 5 Cv. 33 1. volný pokoj 2. jednolůžkový 3. snídaně 4. wifi 5. parkoviště 6. rezervovat 7. Samozřejmě. 8. děkuju. Cv. 34 1. Kolik stojí dvoulůžkový pokoj? 2. Máte volný pokoj od 6. 7. do 13. 7.? 3. Můžete mi ten pokoj rezervovat? 4. Jsou v ceně snídaně? 5. Můžete vyplnit formulář na internetu. 6. Parkoviště je vedle hotelu. 7. Je blízko nějaká restaurace? Cv. 37 1. ANO 2. ANO 3. ANO 4. ANO 5. NE 6. NE 7. ANO Cv. 38 leden – led, březen – bříza, duben – dub, květen/červen/červenec – červená květina, srpen – srp, listopad – list Cv. 39 vodorovně: červenec, duben, květen, březen, říjen, červen, prosinec; svisle: únor, září, srpen, listopad, leden Cv. 40 A. 12, B. 9, C. 10, D. 2, E. 4., F. 6, G. 3, H. 8, I. 5, J. 1, K. 7, L. 11 Cv. 41 1. Je 1. 6. 2. Je 9. 11. 3. Je 3. 1. 4. Je 18. 2. 5. Je 20. 3. 6. Je 11. 4. 7. Je 2. 8. Je 7. 7. 9. Je 12. 5. 10. Je 15. 9. 11. Je 30. 10. 12. Je 13. 12. Cv. 42 na jaře: v březnu, v dubnu, v květnu, v létě: v červnu, v červenci, v srpnu, na podzim: v září, v říjnu, v listopadu, v zimě: v prosinci, v lednu, v únoru Cv. 43 1. 11. ledna v 19.00. 2. Ve 20.50. 3. 19. března. 4. Do konce února. 5. V 18.00. 6. V 10.00. 7. Od 1. do 31. ledna. 8. 17. 12. v 17.00. 9. Od 12.30. 10. V 10.00. Cv. 44 1. NE 2. ANO 3. NE 4. ANO 5. ANO 6. ANO 7. ANO 8. NE 9. ANO 10. NE Cv. 45 1. kuchyň 2. sprcha 3. pohovku 4. záchod 5. Hledám 6. hostelu 7. hory 8. hnědá Cv. 46 1. městě 2. vesnici 3. zařízený 4. zelená 5. štěstí 6. křeslo 7. prázdné 8. zrcadlo 9. slevu 10. Snídaně 11. poslat 12. rezervovat Cv. 47 1. Pronajmu krásný zařízený byt 3+1 po rekonstrukci. Moderní nábytek, velká kuchyň, pračka, myčka, světlý obývák, malý balkon. Blízko je park, výborné spojení do centra. 2. Prodám rodinný dům 5+1 se zahradou a garáží. Možné i na hypotéku. 3. Chtěl bych rezervovat dvoulůžkový pokoj od 1. do 3. prosince. Je v ceně ubytování taky snídaně?

154

Klíč ke cvičením • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

LEKCE 8 Cv. 2 1. NE 2. ANO 3. NE 4. ANO 5. NE Cv. 4 1. bude pracovat 2. bude číst 3. bude pracovat 4. bude vařit 5. bude hrát 6. bude studovat Cv. 5 1. ty 2. on, ona, to 3. oni 4. my 5. vy 6. ty 7. já 8. ty 9. my 10. oni 11. my 12. já 13. vy 14. on, ona, to/oni 15. my 16. já Cv. 6 být: budu, budeš, bude, budeme, budete, budou, pracovat: budu pracovat, budeš pracovat, bude pracovat, budeme pracovat, budete pracovat, budou pracovat, jít: půjdu, půjdeš, půjde, půjdeme, půjdete, půjdou, jet: pojedu, pojedeš, pojede, pojedeme, pojedete, pojedou Cv. 7 1. bude 2. budu 3. budeme 4. budeš 5. budou 6. bude 7. Budete 8. nebude 9. Nebudeš 10. Nebudete Cv. 8 1. bude – cvičit 2. budou – hrát 3. budeš psát 4. bude – hrát 5. budeme nakupovat 6. budete snídat 7. bude – uklízet 8. budeme plavat 9. budu pracovat 10. Budeš psát Cv. 9 1. pojedu 2. poletíme 3. Půjdeš 4. půjdu 5. půjdou 6. půjde 7. Půjdete 8. pojedeme 9. pojedu 10. poletí Cv. 10 1. budu uklízet 2. budeme vařit 3. budeme studovat 4. budete 5. pojedou 6. budeš dělat 7. budeš chtít 8. budete nakupovat 9. budeme lyžovat 10. bude cestovat 11. bude pracovat 12. budeme mít 13. budu hrát 14. budeš spát 15. budeme tancovat 16. půjde Cv. 11 1. budu pracovat 2. budeš dělat 3. budete vstávat 4. budu 5. bude obědvat 6. budu spát 7. budete telefonovat 8. budeme uklízet 9. budu mít 10. bude 11. bude začínat 12. budete znát 13. budeš poslouchat 14. budeš 15. budete odpočívat 16. budete mít 17. budeme končit 18. budou 19. budou dělat 20. budeš cestovat 21. budu vařit 22. budou plavat 23. budeme 24. budu lyžovat 25. budeš tancovat 26. budu vědět Cv. 14 pracoval/a jsem – pracuju – budu pracovat, telefonoval/a – telefonuje – bude telefonovat, četli – čtou – budou číst, měl jsi – máš – budeš mít, byl jsi – jsi – budeš, uklízel/a jsem – uklízím – budu uklízet, vařili jsme – vaříme – budeme vařit, psali jste – píšete – budete psát Cv. 15 1. na letiště 2. na konferenci 3. k doktorovi 4. do restaurace na oběd 5. na britskou ambasádu 6. na návštěvu ke kolegovi 7. na Floridu 8. na výlet 9. na večeři 10. do klubu Cv. 17 1. E 2. B 3. G 4. F 5. C 6. H 7. D 8. A Cv. 18 do + genitiv, na + akuzativ, k/ke + dativ Cv. 19 1. na – do 2. na 3. do 4. do – na 5. do 6. na 7. na 8. do 9. k – na 10. na – do 11. do 12. k 13. na 14. do 15. na 16. na 17. do – na 18. ke 19. do 20. ke Cv. 22 na mítink, na schůzku, na výstavu, na letiště, na oběd, na hokej, na nádraží, na policii, na procházku, na koncert, na tenis, na nákup, na konzultaci, na přednášku, na toaletu/záchod, na chatu, na konferenci, na dovolenou, na večeři, na výlet, na hory, na zastávku, na poštu, na fotbal, na univerzitu, na služební cestu Cv. 24 1. B 2. D 3. A 4. E 5. F 6. C Cv. 25 1. Musím jít na ambasádu. 2. V sobotu poletíme na dovolenou. 3. Dneska večer musíme jet na nákup. 4. Odpoledne chci jít na procházku. 5. V sobotu půjdeme na výstavu. 6. Příští týden jedu na služební cestu. 7. Zítra nemůžu jít na lekci. 8. Odpoledne půjdu pro maminku na nádraží. 9. V neděli půjdeme na návštěvu. 10. Půjdeme do restaurace na večeři. Cv. 26 1. Odpoledne pojedu na nákup. 2. Eva a Alex půjdou v sobotu na návštěvu. 3. Nepojedu na výlet, ale půjdu na procházku. 4. Jana dneska nepůjde na oběd. 5. Dneska večer půjdeš na ten nový film? 6. V pátek pojedeme na festival. 7. Půjdete příští týden na konferenci? 8. Michal příští měsíc pojede na dovolenou. Cv. 27 1. Půjdete v neděli na procházku? 2. Půjdete v sobotu večer na koncert? 3. Nechcete jet zítra na výlet? 4. Chcete být o víkendu doma? 5. Kam chcete jet na dovolenou?


Cv. 28 1. c) 2. a) 3. a) 4. b) 5. a) 6. b) 7. c) 8. b) 9. b) 10. c) 11. b) 12. b) 13. c) 14. c) 15. b)

Cv. 23 1. mu 2. ji 3. jí 4. ho 5. mu 6. jí 7. jim 8. je 9. mě 10. nás

Cv. 29 do + genitiv, na + akuzativ, k/ke + dativ, v/ve + lokál, na + lokál, u + genitiv

Cv. 25 1. jí 2. mě 3. je 4. mi 5. jí 6. ho 7. ji 8. jim 9. jí 10. tě

Cv. 30 1. Kam? 2. Kde? 3. Kde? 4. Kam? 5. Kam? 6. Kde? 7. Kam? 8. Kde? 9. Kde? 10. Kam? 11. Kam? 12. Kde?

Cv. 26 1. angínu 2. horečku 3. alergii na pyl 4. zlomenou ruku 5. průjem 6. kašel 7. cukrovku 8. chřipku 9. depresi 10. zlomenou nohu 11. migrénu 12. rýmu

Cv. 31 1. Jeho život bude úplně jiný. 2. Bude mít velký dům a velkou zahradu s bazénem. 3. Bude mít luxusní auto a řidiče. 4. Nebude pracovat. 5. Každý den bude plavat v bazéně. 6. Nebude vařit, protože bude mít kuchaře. 7. Bude nakupovat v luxusních obchodech. 8. Bude studovat češtinu.

Cv. 27 Dialog 1: 3, 4, 6, 2, 1, 7, 5 Dialog 2: 3, 1, 4, 2, 5 Dialog 3: 10, 3, 7, 5, 11, 4, 2, 1, 6, 8, 9

Cv. 34 1. C 2. F 3. H 4. B 5. E 6. D 7. A 8. G Cv. 35 1. Monika 2. Ivan 3. Richard 4. Oldřich 5. Richard 6. Markéta 7. Monika 8. Markéta 9. Ivan 10. Ivan Cv. 37 1. Celý týden pracuju, a tak chci o víkendu odpočívat. 2. Doufám, že bude dobré počasí. 3. Večer půjdeme na večeři do restaurace. 4. Mám vlastní firmu, a proto nemůžu odpočívat. 5. Mám rád přírodu, a proto pojedu na hory, někam daleko od civilizace. 6. Máme rádi historii. Každý víkend navštěvujeme nějaký hrad nebo zámek. 7. Pojedu do školy. Budu se tam učit./Budu tam studovat/číst/psát... 8. Manželka bude dělat jahodové knedlíky.

Cv. 24 1. mu 2. mě 3. ji 4. mi 5. ho 6. mě 8. tě 7. jí 9. vás 10. ti 11. vám 12. mu

Cv. 28 1. C 2. A 3. B 4. E 5. F 6. D 7. I 8. J 9. G 10. H Cv. 29 1. b) 2. c) 3. a) 4. c) 5. b) 6. a) 7. c) 8. b) Cv. 30 1. ANO 2. NE 3. ANO 4. ANO 5. NE Cv. 31 1. Co vás bolí? 2. bolí mě hlava 3. teplotu 4. bolí vás v krku 5. ústa 6. angínu 7. antibiotika 8. lékárna 9. odpočívat 10. kontrolu. Cv. 32 1. hlava 2. angínu 3. třikrát 4. smutný 5. blízko 6. nemůže 7. na kontrolu Cv. 33 1. Celý minulý týden. 2. Angínu. 3. Nějaké prášky a sirup. 4. Protože mu bylo hrozně špatně a měl horečku. 5. Antibiotika. 6. Jet na týden na hory. 7. Díval se na sport v televizi. 8. Jít na fotbal a na pivo. Cv. 34 1. B 2. C 3. D 4. G 5. F 6. A 7. E

Cv. 38 1. hry / karty / na klavír 2. ryby 3. sudoku / křížovku 4. na výlet / na procházku 5. něco z papíru 6. na kole / na výlet 7. přírodu 8. puzzle / něco z papíru

Cv. 36 1. bratra 2. kočku 3. kamaráda 4. babičku 5. bratra 6. dědečka 7. syna 8. maminku 9. tatínka 10. psa 11. sestru 12. kamarádku

Cv. 39 1. FOTÍ 2. SKLÁDAJÍ 3. OPALUJOU SE 4. CHODÍ 5. ČTOU 6. LUŠTÍ 7. VYRÁBÍ 8. CHYTÁ Tajenka: Každý rád odpočívá.

Cv. 37 A. Filip B. Evička C. David D. Dana E. Helena F. Martin

Cv. 40 1. NE 2. ANO 3. NE

Cv. 38 1. Syn 2. Annu 3. Bratr 4. Marka 5. Klára 6. babičku 7. tatínka 8. Adam 9. Lindu 10. Věra 11. kamarádku 12. Kolega

Cv. 45 1. Zítra pojedu na letiště. 2. Mám strašně moc práce. 3. Budu mít přednášku. 4. Naše ředitelka je nemocná. 5. Půjdeme na oběd do restaurace. 6. půjdu na návštěvu. 7. Chceme zůstat doma. 8. Už se těším na víkend.

Cv. 39 1. ANO 2. ANO 3. NE 4. NE 5. ANO 6. NE 7. ANO 8. ANO

Cv. 46 1. budou 2. Můžeme 3. na dovolenou 4. nebudu 5. cestu 6. půjdu 7. domů 8. zůstat 9. schůzku 10. nějakou českou specialitu.

Cv. 42 1. Kristýnu 2. Erika a Lucku 3. Milana 4. Martina 5. Annu 6. Bratra 7. Sestru 8. Babičku 9. Dědečka 10. Maminku

Cv. 47 1. víkend – hrad 2. oběd 3. jet 4. Už 5. Příští 6. život

Cv. 44 1. špatně 2. strašnou rýmu 3. na pyl 4. doktorovi 5. spát 6. k zubaři 7. chodit 8. přijet 9. do 18 hodin

Cv. 48 1. a) 2. c) 3. a) 4. c) 5. c) 6. b) 7. a) 8. c) 9. b) 10. b) 11. a) 12. b) Cv. 49 1. postel 2. sedačka 3. sprcha 4. postel 5. myčka 6. kuchyňský kout 7. osobním vlastnictví 8. rodinný dům 9. družstevní byt 10. kuchyň Cv. 50 1. C 2. A 3. E 4. F 5. B 6. D

Cv. 41 1. mě 2. tě 3. ho 4. nás 5. ji 6. vás 7. je 8. mě 9. tě 10. ho 11. ji 12. vás 13. je 14. vás

Cv. 45 1. B 2. A 3. D 4. C 5. F 6. E Cv. 46 1. oční kapky 2. obvaz 3. vitamíny 4. náplast 5. antibiotika 6. sirup na kašel 7. antikoncepce 8. krém Cv. 47 1. NE 2. NE 3. ANO 4. NE 5. NE 6. NE 7. NE 8. NE

LEKCE 9 Cv. 1 1. HLAVA 2. RAMENO 3. NOS 4. VLASY 5. KOLENO 6. PUSA 7. BŘICHO 8. UCHO 9. NOHA 10. OKO 11. ZÁDA 12. KRK

Cv. 48 1. Potřebuju nějaký lék na kašel. 2. Musím mít recept? 3. Jak často musím brát ten sirup? 4. Máte nějaký kvalitní krém na opalování? 5. Potřebuju nějaké vitamíny pro děti. 6. Mám alergii na penicilin. 7. Jaké máte nosní kapky?

Cv. 2 1. vlasy 2. ucho 3. pusa 4. krk 5. ruka 6. břicho 7. noha

Cv. 49 1. D 2. L 3. D 4. D 5. D 6. L 7. L 8. L 9. L 10. L 11. L 12. D 13. L 14. D

Cv. 3 vodorovně: PUSA, HLAVA, NOHA, OKO, VLASY, BŘICHO; svisle: ZÁDA, UCHO, KOLENO, NOS, RUKA, KRK

Cv. 50 1. pro – za 2. za 3. za 4. na – za 5. na 6. pro 7. na 8. pro – pro 9. za 10. za 11. za 12. na – pro 13. na – za 14. pro 15. na – za 16. Na

Cv. 4 1. ruce 2. oči 3. nohy 4. kolena 5. prsty 6. uši

Cv. 51 1. na 2. pro 3. na 4. za 5. na – za 6. na – pro 7. za 8. na – pro 9. na 10. na

Cv. 5 1. b) 2. c) 3. b) 4. c) 5. c) 6. b)

Cv. 52 1. BŘICHO 2. KRÉM 3. ZUBY 4. VLASY 5. SIRUP 6. KOLENO 7. RUKA 8. OBVAZ 9. ZÁDA 10. KRK 11. KAPKY 12. HLAVA

Cv. 6 2, 8, 4, 6, 1, 5, 7, 3 Cv. 8 ruce, nohy, uši, oči, ramena, kolena Cv. 9 1. Ludmila 2. Daniel 3. Irena 4. Michal 5. Martin 6. Lenka Cv. 10 1. o Ireně 2. o Martinovi 3. o Lence Cv. 11 1. NE 2. ANO 3. NE 4. ANO 5. ANO 6. ANO Cv. 12 1. Radek má malé černé oči a velký nos. 2. Alena má štíhlou postavu a brýle. 3. Daniela má blonďaté vlasy a velké modré oči. 4. Jirka má dlouhé nohy a dlouhé ruce. 5. Zdeňka není ani malá, ani vysoká. 6. Lenka je docela sympatická. Cv. 15 1. Bolí mě hlava. 2. Bolí mě břicho. 3. Bolí mě zuby. 4. Bolí mě záda. Cv. 16 1. P 2. D 3. D 4. P 5. D 6. P 7. D 8. D 9. D 10. P 11. P 12. D Cv. 17 1. B 2. A 3. C 4. G 5. H 6. D 7. F 8. E Cv. 18 mě, tě, ho, ji, ho, nás,

vás, je

Cv. 19 1. ho 2. ji 3. mě 4. tě 5. nás 6. je 7. vás 8. mě Cv. 20 1. ho 2. ji 3 je 4. ji 5. je 6. vás 7. mě 8. nás 9. ji 10. je

Cv. 53 1. Mám teď hodně práce, protože jsem byl celý týden nemocný. 2. Měl jsem angínu. 3. Nejdřív mě trochu bolelo v krku, tak jsem si koupil nějaké prášky v lékárně. 4. Pak mi bylo špatně a měl jsem horečku. 5. Musel jsem zůstat doma a ležet. 6. Plánovali jsme jet na hory, ale měli jsme smůlu. 7. Celý týden jsem se každý den díval na sport. 8. V úterý jsem šel na kontrolu a od středy normálně pracuju. 9. Nechceš jít o víkendu na fotbal? 10. Večer můžeme jít na pivo. Cv. 54 1. vlasy 2. postavu 3. zub 4. záda 5. nemocnice 6. virózu 7. sirup 8. recept 9. operaci 10. ústa Cv. 55 1. potřebujete 2. kartičku 3. břicho 4. krku 5. horečku 6. brát 7. migrénu 8.chřipku 9. Zubař 10. očaři 11. ordinace 12. krátké kudrnaté Cv. 56 1. a) 2. c) 3. c) 4. b) 5. b) 6. c) 7. c) 8. b) 9. c) 10. b) 11. a) 12. c) Cv. 57 1. patnáctého devátý/září 2. desátého šestý/června 3. dvacátého druhého druhý/ února 4. třicátého prvního třetí/března 5. dvacátého druhého jedenáctý/ listopadu 6. osmnáctého osmý/srpna 7. dvacátého devátého dvanáctý/prosince třetího první/ledna 8. dvacátého šestého čtvrtý/dubna - pátého pátý/května

Cv. 21 mi, ti, mu, jí, mu, nám, vám, jim Cv. 22 1. jí 2. mu 3. ti 4. jí 5. mi 6. vám 7. jim 8. nám 9. ti 10. jim Klíč ke cvičením • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

155


LEKCE 10 Cv. 1 1. B 2. J 3. G 4. H 5. A 6. I 7. D 8. E 9. C 10. F Cv. 2 1. b) 2. a) 3. c) 4. a) 5. b) 6. c) Cv. 3 1. blízko 2. od 3. od 4. Vedle 5. do 6. u 7. od 8. bez Cv. 4 1. se mám dobře 2. angličtinu 3. hezké město 4. kamarády 5. levný byt 6. u kamaráda 7. blízko centra 8. do Itálie 9. v penzionu 10. letenku Cv. 7 1. ANO 2. ANO 3. ANO 4. NE 5. NE 6. ANO 7. NE 8. ANO 9. NE 10. ANO Cv. 8 1. blízko 2. Uprostřed 3. kousek 4. Vedle 5. do 6. bez 7. Kolem 8. u Cv. 10 1. supermarket 2. hotel 3. park 4. obchod 5. zastávka 6. banka 7. nemocnice 8. divadlo 9. metro Cv. 11 1. obchod 2. supermarket 3. klubu 4. klub 5. zastávky 6. metra 7. obchodu 8. zastávka 9. metro 10. supermarketu Cv. 12 1. parku 2. banky 3. obchodu 4. supermarketu 5. hotelu 6. pošty 7. cukrárny 8. metra 9. kavárny 10. kina 11. klubu 12. divadla 13. lékárny 14. zastávky 15. muzea 16. centra Cv. 13 1. restaurace 2. kanceláře 3. nemocnice 4. letiště 5. zubaře 6. práce 7. lékaře 8. parkoviště Cv. 14 1. školy 2. hotelu 3. kanceláře 4. divadla 5. práce 6. parkoviště 7. parku 8. stanice 9. obchodu 10. univerzity 11. nemocnice 12. zubaře 13. kina 14. klubu 15. banky 16. doktora 17. metra 18. restaurace 19. letiště 20. lékaře 21. supermarketu 22. zastávky Cv. 15 1. Rakouska 2. Ruska 3. Francie 4. Polska 5. Austrálie 6. Itálie 7. Kanady 8. Vietnamu 9. Španělska 10. Mexika 11. Ukrajiny 12. Norska

Cv. 34 1. B. V lékárně 2. E. V pekařství 3. D. V papírnictví 4. G. V květinářství 5. C. V optice Cv. 35 1. sluneční brýle 2. koblihy 3. růže 4. bageta 5. tulipán 6. houska 7. propiska Cv. 36 1. Z 2. P 3. P 4. Z 5. Z 6. P 7. Z 8. P 9. Z 10. P 11. Z 12. P Cv. 37 V pondělí půjde Eva plavat a na aerobic, Petr půjde večer na pivo. V úterý v 16:30 půjde Eva na kosmetiku. Ve středu v 19:00 půjdou do divadla. Ve čtvrtek dopoledne půjde Eva/Petr na konzultaci na univerzitu a do svatebního salonu. V pátek ve 21.00 půjdou na koncert. V sobotu odpoledne půjdou na party. V pátek půjdou na nákup. Cv. 38 1. přijet na návštěvu 2. bydlet u mě 3. můžeme jít na nákupy 4. Měj se 5. děkuju za pozvání 6. musím něco dokončit 7. nechci ji zrušit 8. že to nevadí 9. domluvíme se, ok? 10. hezký den Cv. 39 1. Nechceš přijet na návštěvu? 2. Můžeš bydlet u mě. 3. V pátek můžeme jít na nákupy. 4. Můžeme si zajít do kina nebo do divadla. 5. O víkendu můžeme jet někam na výlet. 6. Můžu na tebe čekat na nádraží. 7. Je to kousek od domu, kde bydlím. Cv. 40 1. Moc ráda přijedu, ale ve čtvrtek ještě nemůžu. 2. Musím něco dokončit v práci. 3. Mám lekci angličtiny, nechci ji zrušit. 4. Můžu přijet až v pátek, ale to nevadí. 5. Stihneme nákupy, výlet i kino. 6. Zavolám ti večer a domluvíme se. Cv. 41 1. už 2. ještě 3. už 4. už 5. až 6. Ještě 7. Ještě – až 8. až Cv. 44 1. B 2. F 3. D 4. G 5. H 6. C 7. A 8. E Cv. 45 1. rovně 2. doleva 3. lékárny 4. doprava 5. drogerie 6. elektra 7. trafiky 8. doleva Cv. 46 1. F 2. C 3. D 4. A 5. B 6. E

Cv. 16 1. do Holandska 2. do Španělska 3. do Anglie/Velké Británie 4. do Francie 5. do Itálie 6. do Turecka 7. do Ruska 8. do Egypta 9. do USA

Cv. 47 1. optice – brýle 2. papírnictví – papíry 3. obchod – Potřebuju – oblečení 4. chleba – pekařství 5. obuv – obchod – boty 6. Blízko bytu – parkoviště

Cv. 17 1. ANO 2. NE 3. ANO 4. NE 5. NE 6. NE 7. NE 8. ANO

Cv. 48 1. potraviny 2. oblečení 3. papírnictví 4. knihkupectví 5. květiny 6. drogerie

Cv. 18 1. D 2. B 3. G 4. H 5. C 6. A 7. I 8. E 9. F

Cv. 49 1. C 2. F 3. B 4. I 5. E 6. G 7. D 8. A 9. H

Cv. 19 1. do – na 2. do 3. na – do 4. na 5. na – do 6. do – na 7. na 8. do 9. na 10. do 11. na 12. do – do 13. na 14. na – do 15. do – do 16. na – na 17. do – do 18. do 19. do 20. do – na

Cv. 50 1. do 2. ke 3. procházku 4. domů 5. půjdeme 6. teplotu 7. špatně 8. pro 9. Bolí mě 10. na

Cv. 20 1. k – do 2. do – do 3. na – k 4. do – na 5. do – k 6. do – na 7. na – do 8. do – na 9. na – do 10. do 11. na – do 12. na 13. na – k 14. do – na 15. na 16. do – na 17. na – do 18. ke – na Cv. 21 1. Vilma 2. Robert 3. Filip 4. Ester 5. Igor 6. Blanka 7. Tina 8. Ilona Cv. 22 1. ze 2. z 3. z 4. z 5. z 6. ze 7. z 8. z 9. z 10. z 11. z 12. z 13. z 14. ze 15. z 16. z

Cv. 51 doma: Bolí mě zub, zítra musím jít k zubaři. Bolí mě hlava a je mi špatně, tak dneska nebudu vařit. Mám teplotu, nemůžu jít do školy. Jsem unavený, už jdu spát. u doktora: Bolí vás břicho? To je angína, musíte brát antibiotika. Musíte jet do nemocnice. Zavolám sanitku. Nemáte alergii na penicilin? v lékárně: Prosím vás, potřebuju nějaký lék na kašel. Můžu platit kartou? Chcete kapky, nebo sirup? Tady máte recept.

Cv. 23 1. od kamaráda 2. od tety 3. od doktora 4. ze školy 5. z práce Cv. 24 Odkud? z/ze + genitiv, z/ze + genitiv, od + genitiv Kam? do + genitiv, na + akuzativ, k/ke + dativ Kde? v + lokál, na + lokál, u + genitiv Cv. 25 1. k 2. na – do 3. do – k 4. do – na – k 5. na – do 6. ke – od – k 7. do 8. do 9. k – do 10. ze – ke 11. Od 12. Z – na Cv. 26 1. banky 2. obchodě 3. lékárna 4. školy 5. poštu 6. hospodě 7. dovolené 8. poště 9. kavárně 10. dovolenou 11. kině 12. kamaráda Cv. 27 1. supermarketu x supermarketu 2. školy x škole 3. klubu x klubu 4. lékárny x lékárně 5. nemocnice x nemocnici 6. parku x parku 7. kina x kině 8. divadla x divadle Cv. 28 1. kina – kině 2. restaurace – restauraci 3. koncert – koncertě 4. banky – bance 5. nemocnice – nemocnici 6. poštu – poště 7. obchodu – obchodě 8. klubu – klubu 9. divadla – divadle 10. zastávku – zastávce 11. oběd – obědě 12. lékárny – lékárně 13. galerie – galerii 14. návštěvu – návštěvě 15. práce – práci 16. univerzitu – univerzitě

Cv. 2 1. nakupujou suvenýry 2. jezdí na snowboardu 3. fotografuje/fotí památky 4. se potápí 5. se opaluje 6. lyžuje 7. jezdí na bruslích/bruslí 8. sáňkujou 9. plave Cv. 3 1. NE 2. NE 3. NE 4. NE 5. ANO 6. NE 7. ANO 8. ANO Cv. 4 1. zdravím tě 2. Bydlíme 3. mluvíme 4. učím 5. umím 6. pizzu 7. protože 8. špatně 9. autobus 10. kufr Cv. 5 1. C 2. A 3. B 4. F 5. G 6. D 7. E Cv. 6 1. Dala mi recept na výborné špagety. 2. Dneska večer jdeme na koncert 3. Cesta do Itálie byla docela dramatická. 4. Měli jsme problém na letišti. 5. Naštěstí to dobře dopadlo. 6. Měj se moc hezky. Cv. 7 1. a proto 2. protože 3. Proč Cv. 8 1. Už 2. Už 3. Ještě 4. Už 5. ještě 6. Ještě 7. Už 8. už

Cv. 30 1. CUKRÁRNA 2. KNIHKUPECTVÍ 3. ELEKTRO 4. DROGERIE 5. LÉKÁRNA 6. KVĚTINÁŘSTVÍ 7. PAPÍRNICTVÍ 8. OČNÍ OPTIKA 9. MASO A UZENINY 10. ODĚVY 11. PEKAŘSTVÍ 12. OVOCE A ZELENINA 13. POTRAVINY 14. TRAFIKA 15. OBUV

Cv. 9 „Dlouhá“ slovesa: chodit, jezdit, létat. „Krátká“ slovesa: jít, jet, letět.

Cv. 31 1. restaurace, 2. kavárna 3. cukrárna 4. kino 5. oděvy 6. obuv 7. oční optika 8. nábytek 9. elektro 10. knihkupectví 11. papírnictví 12. pekařství, pečivo 13. lékárna 14. drogerie 15. květinářství 16. trafika 17. parkoviště 18. autoservis 19. myčka aut 20. supermarket

Cv. 12 1. jdu 2. letím 3. jedu 4. jdu 5. jedu 6. jdu 7. jdu 8. letím

Cv. 32 1. F 2. C 3. H 4. A 5. B 6. D 7. G 8. I 9. J 10. E Cv. 33 vodorovně: PAPÍRNICTVÍ, CUKRÁRNA, PEKAŘSTVÍ, POTRAVINY, KNIHKUPECTVÍ; svisle: ELEKTRO, TRAFIKA, LÉKÁRNA

156

LEKCE 11

Klíč ke cvičením • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

Cv. 10 1. chodíme 2. chodíme 3. jeli 4. jet 5. jdeme 6. jezdíš 7. chodí 8. nejezdí 9. nejde 10. jezdíme Cv. 13 Šel/ Šla jsem do školy. – Jdu do školy. – Půjdu do školy. Chodil/a jsem do galerie. – Chodím do galerie. – Budu chodit do galerie. Jel/a jsem do supermarketu. – Jedu do supermarketu. – Pojedu do supermarketu. Jezdil/a jsem do práce. – Jezdím do práce. – Budu jezdit do práce. Letěl/a jsem na dovolenou. – Letím na dovolenou. – Poletím na dovolenou. Létal/a jsem na služební cesty. – Létám na služební cesty. – Budu létat na služební cesty.


Cv. 14 1. Zítra pojedu do práce. 2. Minulý rok jsem často jezdil/a do Brna. 3. Příští týden půjdu na party. 4. Dneska jedu/pojedu na výlet. 5. Minulé pondělí jsem šel/ šla na poštu. 6. Nikdy nelétám letadlem na dovolenou. 7. Příští rok budu chodit na lekce češtiny. 8. Teď jdu do supermarketu. 9. Nikdy nechodím do divadla. 10. Příští rok letím/poletím do Francie. Cv. 15 1. na motorce 2. na lodi/lodí 3. na koni 4. na kole Cv. 18 1. Dan a Dora – jezdí 2. Barbora – jezdí 3. Martin – jezdí 4. Šárka – chodí 5. Dáša – jezdí 6. Sára – chodí Cv. 19 1. firmě 2. obvykle 3. revolver 5. vzduch 6. vzduch 7. jezdí na kole 8. nebezpečné 9. cyklostezky 10. mám vztek 11. má pravdu 1. Ve firmě Ekoservis. 2. Protože auto je nebezpečné a není ekologické. 3. Mají alergie a bronchitidy. 4. Chodí pěšky nebo jezdí autobusem a tramvají. 5. Protože myslí, že je to dost nebezpečné. Cv. 20 1. c) 2. b) 3. a) 4. b) 5. b) 6. a) Cv. 22 1. B 2. Varšavy 3. X22 4. 15. minut Cv. 23 1. Dialog 1: Prosím vás, kdy letí letadlo do Paříže? 2. Ve 12.25. 3. Aha, děkuju. A nevíte, kdy přiletí letadlo z Varšavy? 4. Už je tady. Přiletělo ve 12.05. Dialog 2: 1. Prosím vás, jede tenhle vlak do Jihlavy? 2. Ne, nejede. Do Jihlavy to jede z nástupiště 5, ale ještě to tady není. 3. Aha, děkuju. A nevíte, kdy přijede? 4. No, odjezd je normálně v 9.15, ale má asi 10 minut zpoždění. Dialog 3: 1. Prosím vás, kde je metro A? 2. Áčko? Musíte jít zpátky a pak nahoru. 3. Děkuju. A můžu z áčka přestoupit na céčko? 4. Ano, na stanici Muzeum. Dialog 4: 1. Jednou Český Krumlov. 2. Jenom tam, nebo zpáteční? 3. Zpáteční. 4. 220 korun. 5. A nevíte, kam to přijede? 6. Moment... Na nástupiště 3.

Cv. 3 O Vánocích. O Silvestru. O Velikonocích. Cv. 4 1. NE 2. NE 3. NE 4. NE 5. ANO 6. ANO Cv. 5 1. C 2. A 3. D 4. B 5. E 6. G 7. H 8. F Cv. 6 1. CUKROVÍ 2. ŠAMPAŇSKÉ 3. STROMEČEK 4. CHLEBÍČKY 5. BERÁNEK 6. DORT 7. JEDNOHUBKY 8. DÁREK 9. OHŇOSTROJ 10. SALÁT 11. SILVESTR 12. KAPR 13. JEŽÍŠEK 14. VAJÍČKA Cv. 7 1. Šťastné a veselé! 2. Veselé Velikonoce! 3. Všechno nejlepší! 4. Hodně štěstí! 5. Upřímnou soustrast. Cv. 8 1. Zvu vás v pátek 14. 4. do klubu Dox. 2. Děkujeme za pozvání. 3. Já bohužel nemůžu přijít. 4. Eva určitě přijde a těší se. 5. Všechno nejlepší a hodně zdraví. 6. Užij si to. Cv. 11 1. nakupuje 2. luxuje 3. myje okna 4. píše nákupní seznam 5. vaří večeři 6. pere prádlo 7. zalévá květiny 8. utírá prach 9. zametá podlahu Cv. 12 1. Když se blíží Vánoce, Češi, a hlavně Češky, obvykle uklízejí a pečou cukroví. 2. Taky Eva a Petr chtěli pořádně uklidit nový byt. 3. Petr napsal seznam, co všechno musí udělat. 4. Nejdřív pekli cukroví. Když upekli cukroví, myli okna. 5. Když umyli okna, utírali prach a luxovali. 6. Když utřeli prach a vyluxovali, prali prádlo. 7. Když vyprali prádlo, šli nakupovat vánoční dárky. Cv. 13 1. C 2. A 3. B 4. F 5. E 6. D Cv. 14 nakupovat /nakoupit, luxovat / vyluxovat, dělat / udělat, mýt /umýt, prát / vyprat, uklízet / uklidit, vařit / uvařit, prodávat / prodat, jíst / sníst, psát / napsat, péct / upéct, utírat / utřít Cv. 15 1. jíst / sníst 2. číst / přečíst 3. péct / upéct 4. prát / vyprat 5. utírat / utřít

Cv. 25 1. ANO 2. NE 3. ANO 4. NE 5. ANO

Cv. 16 1. Tomáš 2. Marcela 3. Martina 4. Vanda

Cv. 26 1. v 7.50. 2. V 16.00. 3. 200 Kč. 4. Ano, více než 30 minut do odjezdu.

Cv. 17 1. snědl/a 2. vypil/a 3. uvařil/a 4. udělal/a 5. uklidil/a 6. přečetl/a 7. umyl/a 8. napsal/a 9. koupil/a 10. opravil/a

Cv. 27 1. Plzně 2. hodin 3. zpáteční 4. zpátky 5. lístek 6. kartou 7. nástupiště Cv. 29 VCHOD – VÝCHOD – PODCHOD – PŘÍJEZD – PŘÍLET – ODLET – PŘESTUP Cv. 30 1. Vyšel z domu. 2. Přešel ulici. 3. Obešel rybník. 4. Prošel park. 5. Vyšel na kopec. 6. Sešel z kopce. 7. Přešel most. 8. Došel k hospodě. 9. Vešel do hospody a dal si oběd. Cv. 31 1. B 2. E 3. F 4. A 5. C 6. D Cv. 32 1. přejelo 2. vyjel 3. Sešli 4. přišel 5. rozešli 6. přešly 7. Vystoupil – nastoupil 8. zajelo 9. Manžel odjel? 10. Prošli 11. obejít 12 Přestoupil Cv. 33 1. H 2. G. 3. D. 4. F. 5. C. 6. B. 7. I. 8. E. 9. A. Cv. 36 1. a) 2. c) 3. c) 4. c) 5. a) 6. b) 7. c) 8. a) 9. b) Cv. 37 1. sejít 2. vyjít 3. objet 4. přejít 5. sejít 6. najít Cv. 38 vodorovně: PRŮVODCE, ADAPTÉR, FOŤÁK, NABÍJEČKA, VÍZUM, BATOH; svisle: KUFR, LETENKA, JÍZDENKA, MAPA Cv. 39 1. POJIŠTĚNÍ 2. FOŤÁK 3. MAPA 4. PAS 5. ADAPTÉR 6. JÍZDENKA 7. BATOH 8. VÍZUM 9. PRŮVODCE 10. NABÍJEČKA 11. AUTOBUS 12. LETENKA 13. KUFR Cv. 40 1. letenka 2. pas 3. adaptér 4. jízdenku 5. batohu – kufru 6. průvodce 7. mapy 8. nabíječku 9. foťák 10. pojištění Cv. 41 1. Přejeme vám dobrou chuť! 2. Tak šťastnou cestu! 3. Máte cestovní pojištění? 4. Zapomněl jsem v muzeu foťák. 5. Plzeň je asi 100 km od Prahy. 6. Kdy pojedete do Plzně? 7. V ceně je snídaně, oběd i večeře. 8. Hodně si povídáme. 9. Chceme jet na festival do Německa. 10. Bydlíme u kolegyně. 11. Viděl jsem na moři krásnou velkou loď. 12. Včera jsme jeli na výlet lodí. 13. Kde teď bydlíš? 14. Jedeme na letiště. Cv. 42 1. chodím 2. vchod 3. výhodná 4. horko 5. Batoh – úschovny 6. hory 7. východ 8. Rychlík Cv. 43 1. zpoždění 2. peníze 3. vystoupit 4. ztráty a nálezy 5. nástupišti 6. úschovny 7. pojištění 8. pláž 9. bazén 10. Každý - jezdíme Cv. 44 1. na 2. do 3. – 4. na 5. na 6. v 7. v 8. do 9. na 10. od 11. do 12. v 13. do 14. s 15. na 16. v 17. – 18. z 19. na 20. v 21. – 22. u 23. v 24. v Cv. 45 1. a) 2. b) 3. c) 4. b) 5. c) 6. c) 7. a) 8. b) 9. c

LEKCE 12 Cv. 1 1. dny 2. stromeček 3. salát 4. dárky 5. Ježíšek 6. na jaře 7. vajíčka 8. alkohol 9. ohňostroj 10. peníze

Cv. 19 1. Jana uvařila polévku. 2. Přečetl jsem detektivku. 3. Petr prodával auto. 4. Sekretářka napsala dopis. 5. Manžel umyl nádobí. 6. Maminka vařila oběd. 7. Kamarádka pila minerálku. 8. Bratr uklidil byt. 9. Učitel opravil test. 10. Babička prala prádlo. Cv. 20 1. a) pekla b) upekla 2. a) snědl b) nejí 3. a) maluje b) namaloval 4. a) umyla b) myla 5. a) opravoval b) opravil 6. a) pere b) vyprala 7. a) napsala b) psala 8. a) platí b) zaplatil 9. a) se naučil b) se učil 10. a) uvařil b) vařil Cv. 21 1. nenapsal/a 2. nepřečetl 3. neumyl 4. nesnědl 5. nenakoupila 6. neumyla 7. nenaučil 8. neuklidila Cv. 22 1. E 2. A 3. D 4. B 5. C Cv. 23 1. snědly – jedí 2. umyl – myl 3. pere – vyprala 4. četla – přečetla 5. uvařil – vařil 6. se naučil – učit 7. napsal – píše/psal 8. opravuje/opravoval – opravil 9. platí – zaplatil Cv. 24 1. C 2. A 3. D 4. G 5. E 6. B 7. F Cv. 26 1. pozveme 2. čte 3. napíšeme 4. oslavíme 5. Koupili jsme 6. jsme upekly 7. udělala 8. půjdeme 9. jsme uklidili 10. uklízím 11. jsme nedělali 12. jsem snědl Cv. 27 1. Lindin tatínek bude slavit narozeniny v restauraci. 2. Tatínek dostane knihu. 3. Karolína upekla cukroví s maminkou. 4. Karolínin tatínek usmažil kapra 5. Po večeři půjde Karolína na procházku. 6. Ondřej nerad uklízí. 7. V pondělí ráno šel Ondřej mrskat holky. 8. Maminka udělala vajíčkový salát. Cv. 28 1. C 2. G 3. A 4. B 5. D 6. H 7. E 8. F Cv. 29 1. budu 2. budeme jíst 3. se taky budu dívat 4. budu uklízet 5. budu večeřet 6. budu 7. budeme zpívat 8. budeme lyžovat 9. budeme hrát 10. budu 11. pojedeme 12. půjdeme Cv. 30 1. nedávno 2. budou Velikonoce 3. jarní úklid 4. umyjeme 5. všichni Češi 6. strašně ráda 7. začít uklízet Cv. 31 1. B 2. D 3. A 4. F 5. C 6. E Cv. 32 1. ANO 2. NE 3. NE 4. ANO 5. ANO 6. NE Cv. 34 6, 7, 4, 5, 2, 1, 3 Cv. 35 1. Koupím si 2. Půjdeme 3. Budeme plavat 4. Budu spát 5. Uvaříme 6. Budeme plánovat 7. sním 8. Napíšu 9. Naučím se 10. bude

Cv. 2 1. C 2. B 3. B 4. B 5. A 6. A 7. C 8. A 9. A 10. A Klíč ke cvičením • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠIT

157


Cv. 36 1. Kdy budeš v práci? 2. Dokdy budeš spát v sobotu? 3. Kdy půjdeš na oběd s Tomem? 4. Co budete dělat večer? 5. Kam půjdeš v neděli ráno? 6. Co uvaří? 7. Kam půjdeš odpoledne? 8. Co napíšeš?/Co budeš dělat? Cv. 37 1. ale 2. protože 3. Když 4. nebo 5. a Cv. 39 opraví lampu, umyje si vlasy, vypere prádlo, zalije kytku, upeče pizzu/dort..., umyje nádobí, zamete podlahu Cv. 40 umyla si vlasy, neopravila lampu, umyla nádobí, zalila kytku, nevyprala prádlo, upekla dort, zametla podlahu Cv. 41 1. Naučím se nová slova. 2. Prodám náš starý dům. 3. O víkendu uklidím byt. 4. Uvařím dobrou večeři. 5. přečteme dobrou knihu. 6. Sníme zeleninu. 7. Umyjeme nádobí. 8. Napíšu e-maily. 9. Vymalujeme byt. 10. Koupím dárky na Vánoce. Cv. 42 1. B umyju, umyješ, umyje, umyjeme, umyjete, umyjou/umyjí; 2. I opravím, opravíš, opraví, opravíme, opravíte, opraví; 3. A upeču, upečeš, upeče, upečeme, upečete, upečou; 4. C vyperu, vypereš, vypere, vypereme, vyperete, vyperou; 5. D napíšu, napíšeš, napíše, napíšeme, napíšete, napíšou/napíší; 6. E uklidím, uklidíš, uklidí, uklidíme, uklidíte, uklidí; 7. J utřu, utřeš, utře, utřeme, utřete, utřou; 8. G uvařím, uvaříš, uvaří, uvaříme, uvaříte, uvaří; 9. H zametu, zameteš, zamete, zameteme, zametete, zametou; 10. F zaliju, zaliješ, zalije, zalijeme, zalijete, zalijou/ zalijí Cv. 43 1. si dám 2. uklidím 3. sním 4. ztratí 5. uvařím 6. přečtu 7. uvidím 8. napíšu 9. skončíme Cv. 44 1. budu jíst 2. sním 3. zametu 4. půjdu 5. budu vařit 6. uvařím 7. koupím 8. půjdu 9. pojedu 10. dám si 11. budu uklízet 12. budu kupovat 13. uklidím 14. pojedu 15. přečtu 16. zaplatím 17. poletím 18. budu péct 19. budu 20. umyju 21. budu 22. udělám 23. budu telefonovat 24. napíšu 25. budu spát 26. budu číst Cv. 45 1. uklízím 2. kina 3. mít – napíšu domácí úkoly 4. umýt nádobí 5. zalít kytky 6. vyprat 7. utřít – vytřít 8. opravit 9. vymalovat byt 10. uvařit – typické 11. Obvykle 12. obyčejná 13. nervózní 14. minimálně 15. výlet – Prahy 16. výstavu 17. kosmetiku 18. úklid 19. Brzy 20. Celý Cv. 46 1. rybí polévku 2. bramborový 3. půlnoční bohoslužbu 4. vyprat prádlo 5. prach 6. chlebíčky 7. opravit 8. odpadky Cv. 47 1. Vánoce – prosinci 2. Zdobíme stromeček 3. Zpíváme 4. cukroví 5. Velikonoce 6. Poslední – roce – Silvestr Cv. 48 u doktora: Kde vás to bolí? Máte teplotu? Mám alergii na penicilin. Chtěl bych se objednat na příští týden. Kdy jste měla naposled antibiotika? na oslavě: Všechno nejlepší! Děkuju za dárky. Ty chlebíčky jsou moc dobré! Za chvíli bude ohňostroj. Dáš si dort? na dovolené: Hotel je blízko centra. Jak daleko je pláž? Pojedeme na výlet na kole? Ztratil jsem pas. Parkoviště je zdarma. u pokladny na nádraží: Kdy přijede ten vlak? Jenom tam, nebo zpáteční? Jednou do Ostravy. Z jakého nástupiště to jede? Mají děti na vlak slevu? Cv. 49 1. a) 2. b) 3. b) 4. a) 5. a) 6. c) 7. a) 8. c) 9. b)

158

Klíč ke cvičením • Česky krok za krokem 1 • PRACOVNÍ SEŠITCESKY 1 KROK ZA KROKEM

L Í D A H O L Á , P E T R A B U L E J Č Í KOVÁ , S I LV I E P Ř E V R ÁT I LOVÁ

P R A COV N I S E S I T 1–12

PRACOVNÍ SEŠIT K UČEBNICI ČESKY KROK ZA KROKEM 1

DAS ARBEIT SBUCH ZUM LEHRBUCH ČESKY KROK ZA KROKEM 1

• obsahuje doplňková cvičení a výukové texty k lekcím 1–12

• beinhaltet Ergänzungsübungen und Lehrtexte zu den Lektionen 1–12

• hodí se jak pro práci v hodině, tak pro samostatnou domácí přípravu

• eignet sich sowohl für die Arbeit im Unterricht als auch für das Selbststudium zu Hause

• tematicky i lexikálně vychází z obsahu lekcí a slovníčku k učebnici • v závěru každé lekce se procvičuje pravopis a opakuje probraná látka

• geht thematisch und lexikalisch vom Inhalt der Lektionen und des Wortschatzes zum Lehrbuch aus

• obsahuje klíč ke cvičením, který umožňuje samostatnou kontrolu

• enthält am Ende jeder Lektion Übungen zur Rechtschreibung

WORKBOOK FOR THE COURSEBOOK CZECH STEP BY STEP 1 • contains supplementary exercises and teaching texts for lessons 1–12 • suitable both for classroom work and work on your own at home • thematically and lexically based on lesson content and vocabulary for the coursebook • spelling practice at the end of each lesson • includes answers to exercises, so you can check them for yourself

• ermöglicht die selbstständige Kontrolle mit Hilfe eines Lösungsschlüssels zu den Übungen

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ К УЧЕБНИКУ ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК. ШАГ ЗА ШАГОМ 1 • содержит дополнительные упражнения и тексты к урокам 1–12 • используется как для работы на уроках, так и для самостоятельной домашней подготовки • по тематике и словарному запасу ориентируется на содержание уроков из учебника и словаря к учебнику • в конце каждого урока – упражнения на закрепление орфографии • содержит ключ к упражнениям для самостоятельной проверки

www.czechstepbystep.cz


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.