Page 1


a u c ˇ c j


Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka

2017


KATALOGIZACE V KNIZE — NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2017 / editorka: Lenka Suchomelová. — Vydání první. — Akropolis, 2017 Anglická resumé Vydáno ve spolupráci s Asociací učitelů češtiny jako cizího jazyka (www.auccj.cz) ISBN 978-80-7470-172-6 (Tomáš Filip — Akropolis ; brožováno) 811.162.3‘243 * 81‘24 * (062.552) — čeština jako cizí jazyk — jazyková výuka — sborníky 811.162.3 — Čeština [11]

Vydání sborníku podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu Podpory aktivit integrace cizinců na území ČR, číslo rozhodnutí o přidělení dotace 24981-1/2016-6. Za obsahovou stránku příspěvků odpovídají autoři. Prezentace k příspěvkům jsou pro členy Asociace učitelů čeština jako cizího jazyka k dispozici na webu AUČCJ (www.auccj.cz).

Editorka: Lenka Suchomelová Recenzentky: Jitka Lukášová, Eva Složilová © Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, 2017 © Graphic & Cover Design Lukáš Fairaisl, 2017 © Filip Tomáš – Akropolis, 2017 ISBN 978-80-7470-172-6 ISBN 978-80-7470-173-3 (PDF)


Obsah

Prezentace organizací, spolků a materiálů VLAĎKA KOPCZYKOVÁ-DOBEŠOVÁ

11

Žijeme v Česku, umíme česky

15

Učebnice českých reálií a videokurz Tschechisch lernen, Prag erkunden

LENKA NERLICH

JANA KALINOVÁ ZMRZLÍKOVÁ

21

Prezentace časopisu AHOJ

23

Jazykové kompetenční centrum: nový projekt EUREGIO Bayerischer Wald – Böhmerwald – Unterer Inn

27

Využití aplikace Včelka pro zlepšení čtení u žáků z cizojazyčného prostředí

37

Česko-vietnamský ilustrovaný slovník jako odpověď na jazykové potřeby vietnamské minority v ČR

SILVIA HÄUSLER

MICHAL HUDEČEK – RENATA WOLFOVÁ

JANA DOLANSKÁ HRACHOVÁ


Prezentace prací studentů a absolventů KATEŘINA KOTKOVÁ

45

Neverbální komunikace ve výuce češtiny jako cizího jazyka

Další vzdělávání učitelů EVA VINCEJOVÁ

55

Další vzdělávání a jeho perspektivy v podpoře pedagogů

65

Metodická činnost AUČCJ a DVPP

DANA HAVLÍKOVÁ

Online výuka: e-learning, webináře… MICHAL CUKR – PAVLÍNA VALIŠOVÁ

71

Workshop: Český SkELL – online nástroj pro zkoumání i výuku češtiny

79

Využití iPadu ve výuce cizího jazyka

TEREZA TALAVAŠKOVÁ

PETR HLADÍK

85

Workshop: Práce s videem aneb Kliknutím na play a stop to nekončí

Jazykové nástroje EU (SERR, EJP) a vzdělávání dětí JITKA CVEJNOVÁ – KATEŘINA ŠORMOVÁ

91

Deskriptory pro češtinu jako druhý jazyk KAMILA SLADKOVSKÁ

103

Workshop: Online Evropské jazykové portfolio MILENA KMENTOVÁ

107

Workshop: Hudebně-jazykové hry na podporu osvojování ČJDJ


PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE výuka v nehomogenní třídě MARKÉTA SLEZÁKOVÁ

115

Nízkoprahové (otevřené) kurzy češtiny pro cizince Centra pro integraci cizinců

121

Workshop: Různorodost výhodou

STANISLAVA JANÍČKOVÁ

Výuka seniorů MILAN DEMJANENKO

137

Teorie celoživotního učení GABRIELA NOVÁKOVÁ

145

Workshop: Gabriela Nováková, první pražská lektorka angličtiny pro seniory – studenty starší 50 let

149

Workshop: Jazyková výuka seniorů

153

Medailony autorů

161

Abstrakty (Abstracts)

EVA KULMOVÁ


MEDAILONY AUTORŮ

| 153

Medailony autorů

Michal Cukr (Lexical Computing CZ, s. r. o.) Na jaře 2017 dokončil obor český jazyk se specializací na počítačovou lingvistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Během studií absolvoval stáže u různých firem zabývajících se zpracováním českého jazyka (Seznam.cz, Lingea,…). Od konce roku 2014 pracuje pro brněnskou firmu Lexical Computing, která působí v oblasti korpusové lingvistiky a počítačové lexikografie a vyvíjí celosvětově uznávaný a používaný korpusový manažer Sketch Engine. PhDr. Jitka Cvejnová Jitka Cvejnová vystudovala Filozofickou fakultu MU v Brně obor francouzština – španělština – čeština. Výuce češtiny pro cizince se věnuje od roku 1982. V roce 1994/95 působila jako lektorka češtiny na Univerzitě Paris IV – Sorbonne. V letech 1995–2002 pracovala v ÚJOP UK v oddělení češtiny. Od roku 2003 do roku 2014 učila jazyky na FIM UHK. V současné době se plně věnuje přípravě zkoušky pro trvalý pobyt v Národním ústavu pro vzdělávání. Kromě výuky jazyků se věnuje také překládání a tlumočení. Je autorkou několika učebnic. Jako spoluautorka se podílela na vzniku odborných publikací Prahová úroveň ‒ čeština jako cizí jazyk, (Council of Europe 2001) a Úroveň B2 – čeština jako cizí jazyk, (MŠMT 2005), Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2, (NUV 2014).


154 |

PhDr. Milan Demjanenko, Ph.D. (UJAK Praha) Téměř deset let pracoval na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze, kde se kromě jiného spolupodílel na tvorbě psychoedukačních programů pro duševně nemocné. V současnosti působí jako zástupce vedoucího katedry andragogiky na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha a odborně se zaměřuje především na sociální andragogiku a sociálně andragogické poradenství. Absolvoval výcvik v systemické rodinné terapii a provozuje soukromou poradenskou praxi. Je členem České psychoterapeutické společnosti a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. MgA. Jana Dolanská Hrachová (nakladatelství Dolanski) Na Vysoké škole uměleckoprůmyslové vystudovala obor typografie. Za svou diplomovou práci nazvanou Intelektuální abeceda DDT obdržela ocenění nejkrásnější kniha roku 2005 (cena Arna Sáňky). Během studií spolupracovala s několika vydavatelstvími a reklamními agenturami. V letech 2005–2007 byla zaměstnána v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze jako grafička. Grafické zpracování výstav a doprovodných katalogů: Hodiny z Černého lesa, Sklo a světlo (Kamenický Šenov) a 100% sklo (Železný Brod). Od roku 2007 do současnosti pracuje jako grafická designérka na volné noze. Během tohoto období zpracovala například grafický design vizuálů a výročních zpráv pro ITI (Institut Terezínské iniciativy), AGM (Asociace galerií a muzeí ČR), vizuál a logo soutěže Umění a řemeslo ve skle pro Sklářské muzeum Nový Bor, Etický kodex ICOM nebo knihy pro nakladatelství Hejkal. V současnosti ve svém nakladatelství Dolanski vystupuje ve více rolích – od autora a grafika až po nakladatele. Silvia Häusler, B.A. (Jazykové kompetenční centrum pro němčinu a češtinu) Silvia Häusler vystudovala obor evropská studia se zaměřením na sociologii v Pasově. Specializovala se na kulturní oblast východní a střední Evropy, zejména na politiku, historii, literaturu a lingvistiku tohoto regionu. Od února 2017 pracuje v jazykovém kompetenčním centru EUREGIA Bavorský les – Šumava – Dolní Inn, kde je zodpovědná za organizaci jazykových programů v češtině, exkurze, setkání německých a českých žáků, za práci s veřejností a kontakt s českými partnery projektu.  Mgr. Dana Havlíková (AUČCJ, VTC ÚJOP UK) Dana Havlíková vystudovala obor český jazyk na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Český jazyk pro cizince nejprve vyučovala v různých


MEDAILONY AUTORŮ

| 155

jazykových školách, učila také zaměstnance The Prague British School a studenty The International School of Prague. Od roku 2011 pracuje v ÚJOP UK, kde se věnuje testování češtiny. Od roku 2013 je vedoucí metodičkou AUČCJ a od roku 2016 členkou Výboru AUČCJ. Podílí se na různých projektech dalšího vzdělávání učitelů češtiny jako cizího jazyka. Mgr. Petr Hladík Na Západočeské univerzitě v Plzni vystudoval magisterský obor učitelství českého a německého jazyka. Věnuje se výuce německého jazyka a češtiny pro cizince. V posledních letech se zabývá i metodikou výuky, ve které spatřuje příležitost k zintenzivnění pokroku studentů. Je autorem knih 111 her pro atraktivní výuku angličtiny, 111 her pro atraktivní výuku němčiny a 111 her pro atraktivní výuku jazyků. Dále se podílí na tvorbě interaktivní výukové řady pro výuku němčiny d.leicht. Pořádá metodické semináře a workshopy pro učitele jazyků. Mgr. Barbora Hrabalová (Study Czech) Vystudovala bohemistiku na Masarykově univerzitě v Brně. Výuce češtiny jako cizího jazyka se věnuje od roku 2009. Aktuálně se zajímá o nové metody v jazykovém vzdělávání. Ing. Michal Hudeček (Levebee, s. r. o.) Vystudoval obor podniková ekonomika a management na Podnikohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. Řadu let se věnuje řízení vývoje internetových aplikací, včetně vzdělávacích. Po online programu na trénink efektivního čtení Rozečti.se nyní pracuje s týmem na aplikaci Včelka, jejímž cílem je zlepšit čtení dětí na základních školách v ČR i v zahraničí. Mgr. Stanislava Janíčková (Study Czech, Brno) Magisterský titul získala v roce 2008 na Filozofické fakultě MU v Brně, vystudovala zde obor česká a anglická filologie a výuka českého a anglického jazyka na střední škole, včetně pedagogického minima. Při studiu absolvovala také metodický kurz pro učitele angličtiny vytvořený podle kurzu CELTA. Po odchodu z univerzity získala tři certifikáty International House ‒ pro výuku individuálních kurzů (Teaching 1-2-1), pro výuku dětí a mladých studentů (Teaching Young Learners and Teenagers) a pro výuku obchodní angličtiny (Teaching Business English). Učí češtinu pro cizince od roku 2002,


156 |

v současné době hlavně ve škole Study Czech v Brně. Prezentovala v češtině a angličtině na několika konferencích v Brně a Praze, přispívá do časopisu AHOJ, vedla metodický kurz pro učitele ve škole Study Czech. Mgr. Jana Kalinová Zmrzlíková (Study Czech) Jana Kalinová Zmrzlíková vystudovala bohemistiku, učitelství češtiny a finštinu na Masarykově univerzitě v Brně v roce 2009. V současné době provozuje jazykovou školu Study Czech v Brně, která se specializuje na výuku češtiny pro cizince a vydává časopis pro studenty češtiny AHOJ. Mgr. Milena Kmentová, Ph.D. (PedF UK, katedra hudební výchovy; Církevní mateřská škola Laura) Na PedF UK absolvovala speciální pedagogiku (2000) a postgraduálně hudební teorii a pedagogiku (2017). Dlouhodobě se zabývá efektivním propojením hudebních a jazykových činností ve prospěch kultivace komunikačních schopností předškolních dětí, včetně dětí s narušenou komunikační schopností a s odlišným mateřským jazykem. V této oblasti spolupracuje s Národním institutem pro další vzdělávání, s Českou obcí sokolskou a dalšími zainteresovanými organizacemi. Na PedF se věnuje hudební přípravě studujících obor učitelství pro mateřské školy. Mgr. Kateřina Kotková (ÚJOP UK Praha-Hostivař / FF UK) Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudovala bakalářský obor český jazyk a literatura v kombinaci s oborem finská studia a poté navazující magisterský obor učitelství češtiny jako cizího jazyka. Věnuje se výuce češtiny pro cizince na Středisku jazykové a odborné přípravy ÚJOP UK v pražské Hostivaři a současně studuje doktorský studijní program didaktika konkrétního jazyka se zaměřením na češtinu na Filozofické fakultě UK. Její disertační práce je zaměřena na výzkum neverbální komunikace ve výuce češtiny pro cizince. Mgr. Eva Kulmová (Jazyková škola Březinka) Absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor učitelství anglického jazyka a literatury a českého jazyka a literatury. Po studiu se začala věnovat výuce anglického jazyka. Pedagogické vzdělání si rozšiřovala v institutu St. Giles College – London Highgate. Speciální kurzy této školy absolvovala v Londýně i v Praze. Působí jako senior teacher v Jazykové škole Březinka, kde vyučuje řadu let a patří zde k hlavním pilířům výuky angličtiny. Věnu-


MEDAILONY AUTORŮ

| 157

je se kurzům na všech jazykových úrovních, od začátečníků po přípravné kurzy ke Cambridge Exams (FCE, CAE). V roce 2016 převzala v rámci Březinky zodpovědnost za mezinárodní jazykové zkoušky LanguageCert. Od roku 2017 v Březince studenti tyto zkoušky skládají, a to se 100% úspěšností. Je také garantkou oblíbených anglických kurzů pro seniory. Bc. Vlaďka Kopczyková-Dobešová Vlaďka Kopczyková-Dobešová je spisovatelka a učitelka češtiny jako cizího jazyka. Ve své autorské tvorbě se zaměřuje na literaturu pro děti: O princezně Klárce a jiné pohádky (Nové Město Praha 2001), Maminko, přečtu ti pohádku (Fragment 2005) a knihy s příběhy Cáka a Flíčka (Victoria Art Production 2016). Češtinu jako cizí jazyk učí od roku 2006. V současné době pracuje v Integračním centru pro cizince v Hradci Králové jako koordinátorka vzdělávacích a kulturních aktivit a lektorka jazykových kurzů. Dr. phil. Lenka Nerlich (Institut slavistiky, Univerzita Regensburg) Absolvovala magisterské studium slavistiky na Univerzitě Erlangen-Nürnberg (FAU), závěrečná práce na téma Český jazykový standard a substandard vs. postoj mluvčích k těmto varietám. Jejím odborným zaměřením je: jazyková situace v současné češtině, didaktika češtiny jako cizího jazyka, české reálie, didaktika české literatury pro německé mluvčí. Do roku 2005 působila jako vědecká pracovnice na Institutu slavistiky Univerzity Erlangen-Nürnberg (FAU), od roku 2005 pracuje jako lektorka češtiny na Institutu slavistiky Univerzity Regensburg. Ing. Gabriela Nováková (OSVČ) Na Vysoké škole hotelové v Praze 8 vystudovala obor marketingové komunikace v rámci studijního programu ekonomika a management s hlavním cizím jazykem angličtinou. Rok studovala angličtinu na Westchester Community College, Valhalla, New York, USA. Má za sebou také au-pair pobyty v Anglii, ve Skotsku a v USA. V minulosti působila na administrativních pozicích ve firmách s předním postavením na tuzemském a mezinárodním trhu, kde angličtina byla součástí její pozice. Aktuálně již druhým rokem samostatně vede kurzy angličtiny pro seniory, studenty starší 50 let na poliklinice DAM v Praze 6. Spolupracuje s neziskovou organizací Senior fitnes (www.seniorfitnes.cz) a ISA (www.studiesabroad.com); dále s odborníky na anglický jazyk.


158 |

Mgr. Kamila Sladkovská Od roku 2005 pracuje jako odborná pracovnice a didaktička cizích jazyků v Národním ústavu pro vzdělávání ‒ NÚV (dříve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze). V letech 2005‒2008 byla gestorem úkolů Národního plánu výuky cizích jazyků – Jazyková propedeutika a Cizí jazyky napříč předměty 1. stupně. Od roku 2007 se věnuje přípravě metodických a učebních materiálů CLIL pro učitele (integrovaná výuka cizího jazyka a odborných předmětů). V letech 2010‒2014 působila jako odborný garant v projektu Evropské jazykové portfolio v praxi. Od roku 2008 realizuje a řídí projekt Čeština pro cizince, v rámci nějž se koordinuje příprava Zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR. Zároveň realizuje didaktiku a metodiku cizích jazyků pro základní a střední vzdělávání, které jsou v gesci NÚV, publikuje na metodickém portále pro učitele www.rvp.cz a dle aktuální potřeby provádí aktuální pedagogický výzkum a komunikuje s výzkumnými institucemi v zahraničí Markéta Slezáková Zabývá se vzděláváním a jazykovou integrací cizinců (dětí i dospělých), poskytuje metodickou podporu v některých základních školách, především pro učitele češtiny, ale i jiných předmětů. Vede kurzy pro učitele základních a středních škol o zapojování dětí cizinců do výuky, specializované kurzy pro cizince (výuka čtení a psaní, výslovnosti), učí v nízkoprahových kurzech češtiny pro cizince. Zabývá se systémem vzdělávání azylantů (i v rámci své doktorské práce). Pracovala v Ústavu pro jazyk český AV ČR, učila na Literární akademii Josefa Škvoreckého, jako metodička působila v jazykových školách, vedla kurzy pro krajany, podílela se na vzniku inovativních programů: nízkoprahové výuky a videokurzu Čeština do práce. Kromě toho vyučuje v České televizi a vede kurzy pro rodilé mluvčí (písemná komunikace, mluvená kultura). Je autorkou řady odborných statí a příspěvků. Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D. (Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK) Je absolventkou doktorského studia na FF UK, obor český jazyk. V současné době působí jako odborná asistentka v ÚČJTK FF UK, vyučuje zejména v programech navazujícího magisterského studia učitelství českého jazyka a literatury a učitelství češtiny jako cizího jazyka, zaměřuje se na osvojování češtiny jako prvního a druhého jazyka, využití korpusů ve výuce, rozvoji


MEDAILONY AUTORŮ

| 159

čtenářské gramotnosti a na jazykové testování. Spolupodílela se na vybudování korpusu češtiny nerodilých mluvčích češtiny CZESL. Je spoluautorkou nové generace čítanek pro II. stupeň ZŠ nakl. Fraus. Spolupracuje s Ústavem jazykové a odborné přípravy UK jako lektorka kurzů pro učitele češtiny jako cizího jazyka a s Národním ústavem pro vzdělávání na jazykových zkouškách pro uchazeče o trvalý pobyt. Mgr. Tereza Talavašková Absolventka programu učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ na katedře anglistiky a amerikanistiky FF MU. V současnosti je studentkou doktorského programu didaktika cizího jazyka na pedagogické fakultě MU. Působí také v kanceláři e-learningu na Filozofické fakultě MU, kde se věnuje problematice využití mobilních zařízení ve výuce. Mgr. Pavlína Vališová (Meta, o. p. s., CIC) Vystudovala obor český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde pokračuje v doktorském studiu a zabývá se využitím korpusů ve výuce češtiny jako cizího jazyka. Od roku 2006 vyučuje v různých typech kurzů češtinu pro cizince, včetně vzdělávání učitelů. V současné době se věnuje výuce a tvorbě výukových materiálů především pro organizaci Meta a Centrum pro integraci cizinců v Praze. PaedDr. Eva Vincejová, Ph.D. (PedF FF UK v Praze) Práci ve školství se věnuje od roku 1986. Vystudovala pedagogiku, geografii a informatiku, profesně prošla celou řadou škol a odborností, působila jako vychovatelka, poté učitelka na základní škole a gymnáziu. Od roku 2003 pracovala jako metodička a později řídila Metodicko-pedagogické centrum v Košicích. V odborné činnosti se zajímá o pedeutologii a didaktiku. Od roku 2013 působí jako akademická pracovnice na katedře pedagogiky FF UK a od roku 2014 na centrálním pracovišti NIDV v Praze. PaedDr. Renata Wolfová (Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9 ) Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy vystudovala obor speciální pedagogika. Více než 30 let působí v praxi jako speciální pedagožka. Kromě toho se věnuje lektorské činnosti, především v oboru čtenářské a matematické gramotnosti. Je spoluautorkou několika odborných publikací včetně knihy Školní speciální pedagog (Portál 2013).


ABSTRAKTY (ABSTRACTS)

| 161

Abstrakty (Abstracts)

Žijeme v Česku, umíme česky Live in the Czech Republic – Speak Czech Bc. Vlaďka Kopczyková-Dobešová Žijeme v Česku, umíme česky vede přístupnou a záživnou formou od základních pojmů k osvojení kompletní české gramatiky. Slouží tedy i jako stručná mluvnice českého jazyka. Každá lekce obsahuje úvodní text, gramatická a poslechová cvičení a v závěru shrnutí, které lze z učebnice vyjmout a využít pro samostudium české gramatiky. Učebnice obsahuje slovní zásobu a konstrukce z běžného současného jazyka, základní odborné termíny, fráze i poezii v rozsahu asi 2000 slov. Samostatným doplňkem učebnice je CD s nahrávkami úvodních textů a řadou poslechových cvičení. Učebnice je obohacena ilustracemi známou ilustrátorkou Marií Koželuhovou. Více informací najdete na www.mluvime-cesky.info. The Czech for foreigners textbook Live in the Czech Republic – Speak Czech (Žijeme v Česku, umíme česky) encourages students to master the Czech language in an accessible and engaging way from basic terms to complex understanding of the Czech grammar. This is why it also works well as a concise grammar book of the Czech language. Each lesson contains an introductory text, grammar and listening exercises and final wrap ups, which can be taken out of the text book and used as a self-study guide to the Czech grammar. The textbook contains vocabulary and current everyday language constructions,


162 |

rudiments of technical terms, phrases and poetry ranging to cca 2000 words. The textbook is supplemented by an independent CD with recordings of the introductory texts and a variety of listening exercises. The textbook is embellished with illustrations by the well-known artist Marie Koželuhová. You can find more information on www.mluvime-cesky.info.

Učebnice českých reálií a videokurz: Lenka Nerlich: Tschechisch lernen, Prag erkunden Textbook and DVD Lenka Nerlich: Tschechisch lernen, Prag erkunden, level A2‒B1, Publishing Helmut Buske Verlag Hamburg, 2017 Dr. phil. Lenka Nerlich Ve spolupráci s českou filmovou agenturou Duha Rokycany pod vedením pana Jiřího Čapka vznikl multimediální učební materiál (texty a krátké filmy) na jazykové úrovni A2‒B1, jenž integrativně cílí na procvičování poslechu a čtení s porozuměním a zároveň aktivuje studenty češtiny jako cizího jazyka v oblasti ústního a písemného projevu. Tématem učebního materiálu jsou české reálie, hlavní důraz je kladen na kulturní památky, historii a osobnosti spjaté s Prahou. Multimedia A2/B1 language level study material (texts and short films) was created in cooperation with the Czech film agency called Duha Rokycany under the supervision of Mr. Jiří Čapek. The material integratively focuses on practising listening and reading with understanding while it also activates students of Czech as a foreign language in the fields of oral and written expression. The topic of the study material is Czech life and institutions with the main emphasis on cultural heritage, history and personalities linked with the capital city Prague.

Časopis AHOJ pro studenty češtiny pro cizince Magazine AHOJ for Czech-learners Mgr. Jana Kalinová Zmrzlíková Příspěvek představuje časopis AHOJ, který je určen především studentům češtiny pro cizince. Časopis vychází v online podobě čtyřikrát ročně a může


ABSTRAKTY (ABSTRACTS)

| 163

být používán jak studenty češtiny pro cizince při samostudiu, tak jako doplňkový materiál přímo ve výuce jazyka. V rámci prezentace byli posluchači seznámeni se strukturou a obsahem časopisu. V průběhu následného workshopu si pak účastníci mohli osobně vyzkoušet práci s konkrétními materiály z časopisu AHOJ. This article presents the magazine AHOJ which is targeted predominantly at students of Czech as a foreign language. The magazine is published quarterly online and can be used by students during self-study or as an extra material in language lessons. Structure and content of the magazine were discussed in the presentation, which was followed by a hands-on workshop, in which the participants were able to try and work with specific materials from the magazine AHOJ.

Jazykové kompetenční centrum pro němčinu a češtinu Language Competence Centre for German and Czech Silvia Häusler, B.A. Příspěvek představuje vznik a fungování Jazykového kompetečního centra, které vzniklo v únoru 2017. Cílem tohoto projektu je odbourávat jazykové bariéry v bavorsko-českém příhraničí. Projekt nabízí školkám, základním školám a na ně navazujícím školám na obou stranách hranice výuku němčiny a češtiny v rozsahu 30 vyučovacích hodin za školní rok. Každé vzdělávací zařízení se může účastnit jeden rok a navíc obdrží kontakt na partnerskou školu nebo školku. Tímto způsobem mohou děti při návštěvě partnerského zařízení využít a procvičit své jazykové znalosti a navázat přátelství. V průběhu projektového období od února 2017 do konce roku 2020 se zúčastní celkem 160 zařízení (60 školek a 100 škol) jazykového programu a exkurzí jazykového kompetenčního centra. The paper explains the creation and operation of the Language competence centre, which came into being in February 2017. The aim of this project is to remove language barriers in the area around the Bavarian-Czech border. Courses of German and Czech in the extent of 30 lessons per school year are offered to kindergartens, elementary schools and ensuing secondary schools on both sides of the border within the framework of the project. Every


164 |

educational institution is eligible to take part for one year and on top of that will get the contact details of a partner kindergarten or school. This enables the children to use and put into practice their language skills and form new friendships when visiting the partner institution. In total 160 institutions (60 kindergartens and 100 schools) are to take part in the language learning programme and field trips to the language competence centre during the programming period from February 2017 till the end of 2020.

Využití aplikace Včelka pro zlepšení čtení u žáků z cizojazyčného prostředí Using Vcelka app to improve reading skills of students from foreign-language environment PaedDr. Renata Wolfová, Ing. Michal Hudeček Příspěvek popisuje důležitost funkční čtenářské gramotnosti jako základu k celoživotní spokojenosti a společenskému uplatnění a možnosti jejího zlepšení. Mnoho dětí má ve školní praxi z nejrůznějších důvodů speciální vzdělávací potřeby. Mezi takové žáky řadíme i  děti z  cizojazyčného prostředí. Aplikace Včelka poskytuje efektivní nástroj ke zlepšení čtení i u této skupiny. Vždy na míru pro dané dítě sestaví seznam cvičení vhodných k procvičování a nadále je přizpůsobuje jeho pokroku. Včelka obsahuje přes 100 typů interaktivních zábavných cvičení, která je kromě individuálního procvičování možné použít i k zatraktivnění výuky čtení ve třídě. The paper illustrates the importance of functional reading literacy as a basis for life-long satisfaction and becoming a valid member of society. The article also discusses the possibilities for improving reading literacy. Due to a wide range of reasons many children in the schooling system have special educational needs. Children with a foreign language background are part of the group of pupils with special educational needs. The Vcelka app is an efficient tool for improving reading in this particular group of children. It sets up a list of reading exercises tailor made for the particular child and adjusts this list according to the progress of that individual. There are over 100 kinds of interactive entertaining exercises. These exercises can be used for individual training and also to make reading lessons more attractive at school.


ABSTRAKTY (ABSTRACTS)

| 165

Česko-vietnamský ilustrovaný slovník jako odpověď na jazykové potřeby vietnamské minority v ČR Czech-Vietnamese Illustrated Dictionary MgA. Jana Dolanská Hrachová V příspěvku je představen Česko-vietnamský ilustrovaný slovník, jehož primární motivací je usnadnit členům vietnamské menšiny porozumění českému jazyku. Vzhledem k dalším vydaným či plánovaným jazykovým mutacím je obecněji cílem slovníku usnadnění integrace cizinců v českém jazykovém prostředí. Slovník se snaží vystihnout některé podstatné oblasti a situace, do kterých se každý člověk běžně dostává, a v nichž potřebuje jistou jazykovou výbavu. Kromě základních pojmů se slovník nevyhýbá ani nespisovným a hovorovým výrazům, které jsou ovšem k náležitému dorozumění nezbytné. Česko-vietnamský ilustrovaný slovník je vytvořen na základě českých reálií a je zcela původní. The paper deals with the Czech-Vietnamese Illustrated dictionary, which primarily aims at facilitating understanding of the Czech language to the Vietnamese minority. With regard to the already published and planned language versions, there is also a broader goal of the publication – to facilitate integration of foreigners in the Czech language environment. The dictionary illustrates some significant areas of life and situations, which people usually find themselves in and in which they need to be equipped with a certain set of language skills. Besides the basic terms, the dictionary does not shy away from every-day speech and non-standard expressions, which are crucial for proper understanding. The Czech-Vietnamese Illustrated dictionary is based on Czech culture, history and institutions and is absolutely original.

Neverbální komunikace ve výuce češtiny jako cizího jazyka Nonverbal Communication in Teaching Czech as a Foreign Language Mgr. Kateřina Kotková Příspěvek představuje výsledky diplomové práce zabývající se způsoby využití neverbální komunikace ve výuce češtiny pro cizince. Příspěvek se zaměřuje především na to, jaké druhy neverbální komunikace


166 |

jsou ve výuce nejdůležitější a v jakých situacích se vyskytují. Příspěvek obsahuje ukázky z materiálu diplomové práce k jednotlivým složkám neverbální komunikace. Poznatky z diplomové práce, kterou příspěvek popisuje, jsou důležitým podkladem pro směřování dalšího výzkumu v disertační práci. The paper presents the findings of a diploma thesis dealing with ways of employing nonverbal communication in teaching Czech as a foreign language. It focuses mainly on what kinds of nonverbal communication are most important in education and in which situations are they used. The paper contains excerpts from the diploma thesis explaining the individual parts of nonverbal communication. Findings of the diploma thesis are an important basis for focusing further research in a doctoral thesis.

Další vzdělávání a jeho perspektivy v podpoře pedagogů Further Education and its Perspectives in the Support of Educators PaedDr. Eva Vincejová, Ph.D. Příspěvek se stručně zabývá změnami v pojetí výuky v našem prostředí a v Evropě, zejména ve Francii, v Maďarsku a Německu. Dále představuje výsledky analýz k využití jednotlivých aktivit dlouhodobě podporujících profesní rozvoj učitelů. V neposlední řadě příspěvek seznamuje se zkušenostmi a trendy ze zahraničí a doporučeními z 2. mezinárodní konference Národního institutu pro další vzdělávání nazvané Profesní rozvoj pedagogických pracovníků. The paper briefly deals with the changes in the approach to education in the Czech Republic and Europe, mainly France, Hungary and Germany. The article goes on to present analyses findings concerning the use of individual activities which represent long term support of further education of teachers. Last but not least the paper brings experience and trends from abroad and also recommendations from the 2nd International Conference of the National Institute for Further education called “Professional development of pedagogical staff ”.


ABSTRAKTY (ABSTRACTS)

| 167

Metodická činnost AUČCJ a DVPP Methodical Activities of Association of Teachers of Czech as a Foreign Language and Further Education of Teachers Mgr. Dana Havlíková Jedním z cílů Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka je usilovat o rozvoj různých forem dalšího vzdělávání učitelů. AUČCJ již od r. 2015 realizuje Cyklus školení pro začínající učitele češtiny jako cizího jazyka a od ledna 2017 poskytuje metodickou podporu v pilotním projektu Magistrátu hl. města Prahy nazvaném Systémová podpora výuky ČJ jako cizího jazyka. Cílem příspěvku je seznámit odbornou veřejnost s detaily výše zmíněných projektů a především s hlavními tématy a myšlenkami metodických školení, která tvoří Cyklus školení pro začínající učitele češtiny jako cizího jazyka. One of the goals of the Association of Teachers of Czech as a Foreign Language is to strive for the development of different forms of further education of teachers. Since 2015 the association runs a Cycle of Trainings for Incipient Teachers of Czech as a Foreign Language and as of January 2017 it provides methodical support in the pilot project run by the Prague City Hall called Systemic support of teaching Czech as a Foreign Language. The article aims at introducing the details of the above mentioned projects to professional audience. First and foremost the objective is to discuss the main topics and ideas of methodical trainings, which are the building blocks of the Cycle of Trainings for Incipient Teachers of Czech as a foreign language.

Workshop: Český SkELL – online nástroj pro výuku češtiny Czech SkELL – Online Tool for Czech Language Learning Mgr. Michal Cukr, Mgr. Pavlína Vališová Nástroj český SkELL je speciálním webovým rozhraním (volně dostupné na https://cestinadnes.cz). Díky tomuto nástroji má kdokoli možnost studovat český jazyk na základě prohledávání 1,4 miliardy slov ve více než 90 milionech vět. Aplikace SkELL je založena na českém textovém korpusu, což je soubor elektronicky zpracovaných textů za účelem obohacení textu o morfologické informace. Jedná se o reálně užitý jazyk – texty webových stránek, které byly vybrány pro archivaci českým Webarchivem. Rozhraní


168 |

nabízí tři funkce: vyhledávání příkladových vět (až 40 vět pro hledané slovo / hledanou frázi), word sketch (zobrazení slovních kolokací) a podobná slova (slova vyskytující se v podobných kontextech). The tool Czech SkELL is a special web interface, which is freely accessible at https://cestinadnes.cz/. Thanks to this tool everyone has the chance to study Czech based on browsing 1.4 billion words in more than 90 million sentences. The SkELL app is based on the Czech text corpus, which is a collection of texts that were electronically processed in order to augment them by morphological information. The texts represent actual applied language – these are texts appearing on Czech web pages which were selected for archiving by the Czech Webarchive. The interface offers three functions: examples (up to 40 sentences per searched word/phrase), word sketch (collocation finder) and similar words (words which tend to appear in similar contexts).

Workshop: Práce s videem aneb Kliknutím na play a stop to nekončí How to Work with Videos in Class Mgr. Petr Hladík Příspěvek představuje workshop věnovaný tématu práce s videem ve výuce. Video se stává běžnou součástí výuky jazyků a je bezpochyby nástrojem jejího zatraktivnění a také důležitým zdrojem reálií. Významné obohacení výuky však nabízí pouze tehdy, pokud se s ním správně pracuje. Článek stručně představuje zásady práce s videem a přináší množství praktických nápadů a tipů, jak efektivně používat video ve výuce, jaké aktivity zařadit před zhlédnutím, v průběhu sledování a po zhlédnutí videa, jaké videomateriály lze ve výuce použít a jak lze stahovat volně dostupná videa. Nechte se inspirovat a využijte videomateriály a účelnou práci s nimi k obohacení výuky a lepší motivaci žáků. The paper presents a workshop on how to work with videos in class. Videos are becoming a common part of teaching foreign languages and without a doubt it is a tool for making the lesson more attractive. It is also a significant source of information about history, culture and institutions of the given country. However, it has the potential to significantly enhance the classes only when being used in a proper way. The article briefly introduces principles for working


ABSTRAKTY (ABSTRACTS)

| 169

with videos and brings an array of practical ideas and tips for efficient use of videos in classes, activities to be included before/during/after watching videos, what kinds of video materials to use in classes and how to download publicly accessible videos. Get inspired concerning the use of video materials and purposeful way of working with them in order to enrich your classes and better motivate your pupils.

Deskriptory pro češtinu jako druhý jazyk Descriptors for Czech as a second language PhDr. Jitka Cvejnová, Ph.D, Mgr. Kateřina Šormová Příspěvek představuje historii a vznik Evropského jazykového portfolia a jeho jednotlivé nástroje, cíle a účel. Následně ukazuje vývoj jednoho z těchto nástrojů, deskriptorů pro sebehodnocení studentů, na příkladu češtiny jako druhého jazyka, který je v příspěvku rovněž vymezen. V příspěvku je konkrétně popsána koncepce vývoje deskriptorů pro češtinu jako druhý jazyk a pojetí pilotáže těchto deskriptorů na reálném vzorku uživatelů češtiny jako druhého jazyka. This paper presents the foundation and history of the European language portfolio, its specific tools, goals and purpose. The article also to illustrates the development of one of the tools, descriptors for students’ self-evaluation using the example of Czech as a second language, which is also defined in the article. The paper specifically describes the philosophy underlying the development of descriptors for Czech as a second language and the approach to piloting these descriptors in a real sample of users of Czech as a second language.

Workshop: Online Evropské jazykové portfolio The Online European Language Portfolio Mgr. Kamila Sladkovská Online Evropské jazykové portfolio (www.evropskejazykoveportfolio.cz) je webovou aplikací, která umožňuje sebehodnocení a sledování učebního pokroku v jazyce žáka, studenta či uživatele. Jazykové portfolio má informační, pedagogickou a jazykově-politickou funkci. Webová aplikace je dělena


170 |

pro čtyři věkové kategorie, a to pro uživatele do 11 let, pro uživatele od 11 do 15 let, pro uživatele od 15 do 19 let a dále pro uživatele od 19 let výše. Aplikace je určena pro všechny uživatele cizích jazyků. Elektronická verze je funkční v 6 jazycích, a to v češtině, angličtině, němčině, francouzštině, španělštině a italštině. Jazykové portfolio se skládá ze čtyř částí: Jazykového životopisu, části Můj pokrok, Moje sbírka a Jazykového pasu. The Online European Language Portfolio (www.evropskejazykoveportfolio. cz) is a web application that enables self-evaluation and progress monitoring in the language of pupils, students and teachers. The Language portfolio has a threefold function – informational, pedagogical and language-political. The web application is divided into four age categories: for users under 11 years, users between 11 and 15, users between 15 and 19 and 19 and more years of age. The app is intended for all foreign language users. The electronic version works in 6 languages: Czech, English, German, French, Spanish and Italian. The language portfolio is composed of four sections: Language Biography, My Progress, Dossier and Language Passport.

Workshop: Hudebně-jazykové hry na podporu osvojování ČJDJ Musical-language Games to Support the Acquisition of Czech as a Foreign Language – Comment on the Workshop of the 59th AUČCJ Meeting on December 2, 2017 Mgr. Milena Kmentová, Ph.D. Příspěvek shrnuje obsah předvánočního workshopu, během něhož se účastníci seznámili s principy, obsahem a formou hudebních činností, které autorka uplatňuje při osvojování češtiny jako druhého jazyka u předškolních dětí. Účastníci workshopu hledali varianty těchto činností vhodné pro další věkové kategorie a prakticky zkoušeli vedení některých hudebních činností. Příspěvek obsahuje část pracovního listu, který slouží vyučujícím k přípravě na vedení hudební činnosti, a noty a texty písní vhodných k obohacení výuky ČJDJ. The paper sums up the content of a pre-Christmas workshop. During the workshop, the participants learned about the principles, content and form of musical activities, which are employed by the author during Czech as a second language lessons for pre-school children. As a part of the workshop, the


ABSTRAKTY (ABSTRACTS)

| 171

participants were looking for variations of these activities that would be suitable for other age groups and also tried leading some of the musical activities in practice. The article also contains a part of the handout, which is used by teachers during preparation for leading a musical activity, and sheet music and lyrics of songs useful for enhancing lessons of Czech as a second language.

Nízkoprahové (otevřené) kurzy češtiny pro cizince Centra pro integraci cizinců Czech: Open Czech language courses for Foreigners by Center for Integration for Foreigners Markéta Slezáková Uvedený příspěvek stručně charakterizuje nízkoprahové (otevřené) kurzy češtiny pro cizince Centra pro integraci cizinců. Představuje jedinečný koncept otevřeného jazykového kurzu, který byl inspirován kurzy zahraničními, ale v Centru pro integraci cizinců došel nové, zcela originální podoby. Článek jednoznačně vymezuje místo nízkoprahových kurzů mezi ostatními kurzy češtiny pro cizince a popisuje principy, na kterých je tento druh kurzu založen. This article briefly characterizes low-threshold (open) courses of Czech for foreigners offered by the Center for Integration of Foreigners. It represents a unique concept of open language course, which was inspired by foreign courses, but was re-invented into a new, utterly original form in the Center for Integration of foreigners. The article clearly defines a place for low-threshold courses among other courses of Czech as a foreign language and describes principles, which form a basis of such a course.

Workshop: Různorodost výhodou Advantages of a non-homogenous class Mgr. Stanislava Janíčková Různorodost studentů v jedné třídě je běžným jevem, ať už se liší úrovní jazyka, kulturou, nebo třeba motivací. Jak proměnit tyto zdánlivé překážky ve výhodu? Předkládám plán lekce, kterou jsem prezentovala na setkání Asociace v Praze a která předtím proběhla v rámci jednoho z večerů Study


172 |

Czech Friday v Brně – tedy otevřené lekce pro studenty češtiny pro cizince. Jelikož se na těchto večerech často sejdou studenti různých pokročilostí, snažila jsem se postavit hodinu tak, aby se do ní mohl zapojit každý a všichni se mohli učit od sebe navzájem. V lekci jsem cíleně střídala aktivity „rozhýbávací“ a „uklidňující“, abych měnila dynamiku a udržela tak studenty aktivní. Jazykovým tématem bylo počasí, protože zmíněná lekce probíhala 11. listopadu, tedy na den svatého Martina. Diversity of students in one class is a common phenomenon. Students may differ in language level, cultural background or motivation. How to turn these seemingly hindering differences into an advantage? I present a lesson plan, which I talked about at the association’s meeting in Prague and which I taught as a part of one of the Study Czech Friday evenings in the city of Brno – i.e. as a part of an open lesson for students of Czech for foreigners. These lessons are very often attended by students of different levels, which is why I tried to build up the lesson in such a way that everyone could be included and all students could mutually learn from one another. I alternated “activation” and “calming” activities on purpose, so that I could change the dynamics of the lesson and keep the students active. The lesson’s topic was the weather because the lesson took place on 11th November i.e. on St. Martin’s day.

Využití iPadu ve výuce cizího jazyka The Use of iPads in Foreign Language Education Mgr. Tereza Talavašková Mobilní technologie jsou v dnešní zrychlené době nedílnou součástí našich životů, a je tedy zcela přirozené, že pronikají i do výuky jazyků. Tento text pojednává o termínu „mobilního učení“ a jeho rozdělení. Následuje část o podrobnějším využití mobilních zařízení v jazykové výuce. Konkrétně je zde představen model pro posouzení vhodnosti aktivit s mobilními zařízeními. Závěr tvoří pojednání o roli moderních technologií z pohledu vyučujícího. In the current accelerated era mobile technologies are an inseparable part of our lives and it is thus absolutely natural that they permeate also language lessons. The following text deals with the term “mobile learning” and its classification.


ABSTRAKTY (ABSTRACTS)

| 173

The article goes on to explain the use of mobile devices in language education in more detail. Specifically it introduces a model for assessing suitability of activities, which make use of mobile devices. The paper is wound up by an essay on the role of modern technologies from the point of view of a teacher.

Teorie celoživotního učení The theory of lifelong learning PhDr. Milan Demjanenko, Ph.D. Celoživotní učení a vzdělávání zahrnuje učební aktivity v průběhu celého života, od dětského věku po věk seniorský. Zároveň se jedná o učení v celé šíři života, formální, neformální i informální. S celoživotním učením je v současnosti většina z nás konfrontována téměř denně. Dnešní realizační strategie ovlivňují život každého jednotlivce, práci vzdělávacích institucí, pojetí sociální a vzdělávací politiky. Je zřejmé, že příspěvek nemůže obsáhnout veškeré aspekty této tematiky. Zaměřuje se proto především na otázky související se vzděláváním dospělých. Life-long learning and education includes educational activities in the course of the whole human life – from childhood to old age. It also encompasses learning in the whole spectrum of activities that life has to offer: formal, non-formal and informal. Most of us are confronted with life-long learning almost on a daily basis. Today’s implementation strategies influence the life of every individual, the work of educational institutions and the concepts of social and educational policies. It is clear that the article cannot cover all aspects of this topic. This is why it predominantly concentrates on issues related to adult education.

Workhop: Gabriela Nováková, první pražská lektorka angličtiny pro seniory – studenty starší 50 let English: Gabriela Nováková, the first Prague English teacher for seniors – students of 50+ years old Ing. Gabriela Nováková Gabriela Nováková představila cílovou skupinu 50+ a důvody a specifika učení cizího jazyka u seniorů. Zabývala se obsahovou náplní kurzu


174 |

vybrané jazykové úrovně ‒ začátečníci. Gabriela Nováková kombinuje dvě výukové metody a zpestřuje je o zážitkové aktivity. Tradiční pojetí výuky využívá tradičního výukového materiálu – učebnici Angličtina nejen pro samouky od PhDr. Ludmily Kollmannové – a vlastních tištěných materiálů přepracovaných odborníkem na anglický jazyk. Moderní pojetí výuky využívá prvků moderních technologií, tj. e-mail, blog, internet, projektor. Kurz je zpestřen o zážitkové aktivity, které zefektivňují a diverzifikují výuku. Jsou to např. fotoreportáže z anglicky hovořících zemí, písničky nebo vstupy rodilých mluvčích či emigrantů, jejichž zájmem jsou senioři a angličtina. Gabriela Nováková presented the target group 50+ and reasons and specifics of foreign language education in senior population. She dealt with the content of a selected language level – Beginners. Gabriela Nováková combines two educational methods and adds experience activities to make the lessons more interesting. Traditional approach to teaching makes use of a traditional educational material – textbook of English called Angličtina nejen pro samouky (English not Only for Self-study Purposes) by PhDr. Ludmila Kollmanová and the lecturer’s own printed materials re-worked by an expert on the English language. Modern approach to teaching uses elements of modern technologies such as e-mail, blog, internet, projector. The course is liven up by experience activities, which make the lessons more efficient and diversified. Among these there are e.g. photo reports from English speaking countries, songs or visits of native speakers or emigrants, who are interested in seniors and English.

Workshop: Jazyková výuka seniorů Workshop: Language Lessons for Senior Citizens Mgr. Eva Kulmová Účastníci workshopu se seznámili s hlavními specifiky výuky seniorů na příkladu angličtiny. Lektorka se zaměřila na obecnou charakteristiku této věkové skupiny v roli studentů – motivace ke studiu, pozitiva i negativa práce se staršími studenty. Vymezila jazykové dovednosti, které studentům vyššího věku činí potíže, a ty, ve kterých naopak dělají snadno pokroky. Podělila se s posluchači o jednotlivé metody a druhy aktivit, které se jí v hodinách výuky cizího jazyka pro seniory osvědčily.


ABSTRAKTY (ABSTRACTS)

| 175

Workshop participants learned about the main specifics of teaching senior citizens on the example of English as a foreign language. The lecturer focused on a general characteristics of this age group when in the role of students – their motivation for studying, pros and cons of working with older students. The lecturer also defined language skills, which are difficult to master for older age students and the skills, in which these students progress easily. With the workshop participants she shared specific methods and kinds of activities, which have proven useful in teaching foreign languages to senior citizens.


Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2003–2005 (Editorky Jana Čemusová, Lída Holá a Jitka Ryndová) 208 s., brož., 199 Kč vč. DPH – ISBN 80-86903-15-X Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2005–2006 (Editorky Jana Čemusová a Barbora Štindlová) 240 s., brož., 230 Kč vč. DPH – ISBN 80-86903-37-0 Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2006–2007 (Editorky Jana Čemusová a Barbora Štindlová) 240 s., brož., 249 Kč vč. DPH – ISBN 978-80-86903-58-3 Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2007–2009 (Editorka Kateřina Hlínová) 156 s., brož., 165 Kč vč. DPH – ISBN 978-80-87310-07-6 Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2010 (Editorka Kateřina Hlínová) 160 s., brož., 165 Kč vč. DPH – ISBN 978-80-87481-25-7 a ISBN 978-80-87481-30-1 (PDF) Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2011 (Editorka Zuzana Hajíčková) 236 s., brož., 220 Kč vč. DPH – ISBN 978-80-87481-63-9 a ISBN 978-80-87481-64-6 (PDF) Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2012 (Editoři Zuzana Hajíčková a Richard Vacula) 264 s., brož., 250 Kč vč. DPH – ISBN 978-80-7470-027-9 Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2013 (Editor Richard Vacula) 352 s., brož., 265 Kč vč. DPH – ISBN 978-80-7470-053-8 Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2014 (Editor Martina Tomancová) 168 s., brož., 149 Kč vč. DPH – ISBN 978-80-7470-089-7 Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2015 (Editor Martina Tomancová) 192 s., brož., 169 Kč vč. DPH – ISBN 978-80-7470-121-4 Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2016 (Editor Martina Ehlers-Tomancová) 144 s., brož., 149 Kč vč. DPH – ISBN 978-80-7470-162-7 Sborníky můžete objednat na www.kosmas.cz


Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka

2017

Vydal Filip Tomáš – Akropolis (5. května 1338/43, 140 00 Praha 4, www.akropolis.info) ve spolupráci s Asociací učitelů češtiny jako cizího jazyka (www.auccj.cz) v roce 2017 jako svou 370. publikaci Ediční příprava Lenka Suchomelová Překlad abstraktů do angličtiny Tereza Janáčková Jazyková korektura Lukáš Holčák Grafická úprava, obálka a sazba písmem Minion a Nimbus Lukáš Fairaisl Tisk tiskárna Nakladatelství Karolinum, Pacovská 350, 140 21 Praha 4 Vydání první, 178 stran, TS 12. ISBN 978-80-7470-172-6 ISBN 978-80-7470-173-3 (PDF) Distribuce www.kosmas.cz. Doporučená cena včetně DPH 180 Kč


2017 ISBN 978-80-7470-172-6

V pořadí již dvanáctý sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) nabízí čtenářům výběr těch nejdůležitějších a nejzajímavějších příspěvků přednesených na čtyřech pravidelných společných setkáních Asociace uskutečněných v roce 2017. Mezi přednášejícími se i v tomto roce objevili nejen specialisté z různých oborů, ale především lingvisté a učitelé jazyků. Ve sborníku zájemci naleznou prezentace zajímavých a užitečných výukových pramenů – učebnic češtiny pro cizince, slovníku, online aplikace a dalších doplňujících materiálů. Ve stejnojmenné sekci uveřejňujeme rovněž příspěvek představující fungování Jazykového kompetenčního centra pro němčinu a češtinu v česko-německém pohraničí. Mezi hlavními přednesenými tématy najdeme inspiraci pro další vzdělávání učitelů v českém i evropském prostředí, online výuku či výuku dětí. Dále autoři představují jazykové nástroje Evropské unie (zejména Společný evropský referenční rámec pro jazyky a Evropské jazykové portfolio). V rámci tradiční rubriky Příklady dobré praxe jsme se letos zaměřili především na jazykovou výuku v nehomogenní třídě a výuku seniorů. Novinku v letošním sborníku představuje oddíl prezentující práce studentů a absolventů zastoupený v tomto roce prací o neverbální komunikaci. Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s., je odborná zájmová organizace učitelů češtiny jako cizího jazyka na všech stupních a typech škol i mimoškolských vzdělávacích zařízení. AUČCJ byla založena v roce 2003. Od té doby se uskutečňují pravidelná setkání a semináře, na kterých vystupují učitelé a odborníci z České republiky i ze zahraničí.

Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka

9 7 8 8 074 7 017 2 6

Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka

2017

výukové materiály | práce studentů a absolventů | další vzdělávání učitelů | online výuka | jazykové nástroje EU a výuka dětí | příklady dobré praxe

a u cˇ c j

AKR_AUCCJ12_cover_TISK.indd 1

11.3.2018 2:04:29

Profile for Akropolis

Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2017  

http://akropolis.info/kniha/sbornik-auccj-2017/

Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2017  

http://akropolis.info/kniha/sbornik-auccj-2017/

Profile for akropolis

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded