Page 25

25 - 2018 #44

Interview

ܴGīŨǁťťŐńǝŐųĤŐť ƬƹĀƹŐƬƹŐƬĝŋīĀųĀŨǤƬīƬŨīǁť om te doen’ àīƤťīųűīƹťŐųĤīƤīųĬųơƤŽűŽƹŐī‫ܧ‬ŽųĤīƤǮŽīťĤŽīų‫ܐ‬ŢīǁńĤĀƤƹƬrĀƤńƤīīƹNĀƤƬťĀűơǞŐŨĤīŋīƹ ĀŨŨīĜīŐ‫܋‬GīīųńīűĀťťīŨŐŢťīĝŽųƬƹƤǁĝƹŐīǝŽŽƤĀŨǝĀųǞīńīĤīȀųĀųĝŐīƤŐųńǝĀųŋĀĀƤơƤŽűŽƹŐīƹƤĀŢīĝƹ‫܋‬ rĀĀƤŋīƹŐƬńīŨǁťƹīųƬŐųĤƬƬīơƹīűĜīƤ‫ڏډڈڊ‬ĤŽīƹǮīŽųĤīƤǮŽīťųĀĀƤƬŨĀĀơīųńƤŽīŐŐųĤīīīƤƬƹī ĤǁŐǮīųĤĤĀńīų‫܋‬ Tekst: Jeanne-Marie Hament Beeld: Jelleke van Ooteghem (meisje in roze), Brytny (pasgeboren baby)

àĀųųīīƤǞīƤĤĜŐŢŢŽǁĤīŐųƹīƤīƬƬīńīǞīťƹǝŽŽƤƬŽĝŐĀŨīńīųīīƬ‫ܧ‬ kunde? “Tijdens mijn studie heb ik een stage sociale geneeskunde gedaan in het San Antonio Metropolitan Health District in Texas. Dit is heel vergelijkbaar met een GGD en ik bezocht er alle afdelingen. Daardoor kreeg ik een beeld van hoe de publieke gezondheidszorg in de Verenigde Staten geregeld is. Wat een blijvende indruk op me maakte was een presentatie over een onderzoek naar tienerzwangerschappen en seksuele voorlichting. Vanaf dat moment werd ik me meer bewust van het belang van preventie en publieke gezondŋīŐĤƬǮŽƤń‫ܳ܋‬

‘Er lijkt een verband tussen slaap en overgewicht’ /ųǝĀųĀŃǞīŨťűŽűīųƹǞŐŨĤīŢīǮīŨŃŽųĤīƤǮŽīťńĀĀųĤŽīų‫܌‬ “Ik las ergens een artikel over academisering binnen de sociale geneeskunde. Het artikel was geschreven door Marie-Louise EssinkBot, hoogleraar sociale geneeskunde aan het AMC. Ik heb een gesprek met haar aangevraagd en geïnformeerd naar de mogelijkhe-

Ja! magazine

Profile for AJN Jeugdartsen Nederland

AJN Jeugdartsen JA! 44  

Dit nummer focust op de meerwaarde van de jeugdarts met onder meer een aantal portretten van jeugdartsen. Nu voor het leven.

AJN Jeugdartsen JA! 44  

Dit nummer focust op de meerwaarde van de jeugdarts met onder meer een aantal portretten van jeugdartsen. Nu voor het leven.

Advertisement