Page 1

Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

TRANSCRIPCIÓ EN BRUT

Aquesta transcripció està pendent de verificació i correcció. Pot contenir, doncs, errades de fidelitat i incorreccions lingüístiques i no es pot considerar com una publicació oficial

1


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

Fitxer 07CEU01

Comissió d’Ensenyament i Universitats X legislatura / Segon període / 16 de maig de 2013

Comissió d’Ensenyament i Universitats Presidència de l’I. Sr. Xavier Sabaté i Ibarz Sessió núm. 7

SESSIÓ NÚM. 7 La sessió s’obre a ***. Presideix Xavier Sabaté i Ibarz, acompanyat de la vicepresidenta, Marta Vilalta i Torres, i del secretari, Xavier Cima i Ruiz. Assisteix la Mesa el lletrat Miquel Lluís Palomares Amat. Hi són presents els diputats Antoni Balasch i Parisi, Ramona Barrufet i Santacana, Mireia Canals i Botines, Anna Figueras i Ibàñez, Àngels Ponsa i Roca, Elena Ribera i Garijo i Anna Solé i Ramos, pel G. P. de Convergència i Unió; Agnès Russiñol i Amat i Anna Simó i Castelló, pel G. P. d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marina Geli i Fàbrega i Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, pel G. P. Socialista; Pedro Chumillas Zurilla, María José Garcia Cuevas i Juan Milián Querol, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya; Joan Mena Arca i Marc Vidal i Pou, pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carlos Carrizosa Torres, pel G. P. de Ciutadans, i Quim Arrufat Ibáñez, pel G. Mixt. Assisteix/-en a aquesta sessió...

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA 1. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè 2


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

informi sobre la situació de les universitats públiques, les reformes necessàries, els informes dels experts de la Comissió de Governança del Sistema Universitari i l’informe encarregat pel Ministre d’Educació (tram. 356-00193/10). Marina Geli i Fàbrega, juntament amb 1 altre diputat del Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. 2. Proposta de resolució sobre l’homologació directa de la titulació d’enginyer tècnic al grau d’enginyeria (tram. 250-00107/10). Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 22, 50; esmenes: BOPC 46, 26). 3. Proposta de resolució sobre l’oferta educativa a Lliçà d’Amunt (tram. 25000223/10). Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 39, 93; esmenes: BOPC 73, 27). 4. Proposta de resolució sobre l’Escola Can Montllor, de Terrassa (tram. 25000224/10). Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 39, 95; esmenes: BOPC 73, 28). 5. Proposta de resolució sobre l’anunci de tancament de l’Escola Can Montllor, de Terrassa, i sobre la construcció del nou emplaçament i la licitació i l’execució de les obres d’altres centres educatius d’aquest municipi (tram. 250-00230/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 39, 98; esmenes: BOPC 73, 30). 6. Proposta de resolució sobre el manteniment de l’Escola El Castell, de Tona, i sobre el mapa escolar d’aquest municipi (tram. 250-00228/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 39, 97; esmenes: BOPC 73, 29). 7. Proposta de resolució sobre el manteniment de la preinscripció de P3 a l’Escola Sant Baldiri, de Lliçà d’Amunt, i sobre el mapa escolar d’aquest municipi (tram. 250-00229/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra

3


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

Unida i Alternativa. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 39, 98; esmenes: BOPC 73, 30). 8. Proposta de resolució sobre l’Escola Sant Baldiri, de Lliçà d’Amunt (tram. 25000281/10). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació (text presentat: BOPC 46, 48). 9. Proposta de resolució sobre el manteniment de la línia de P3 a l’Escola Gil Cristià i Arbós, de la Selva del Camp, i sobre el mapa escolar d’aquest municipi (tram. 250-00231/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 39, 99; esmenes: BOPC 73, 31). 10. Proposta de resolució sobre l’Escola Gil Cristià, de la Selva del Camp (tram. 250-00255/10). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 43, 47; esmenes: BOPC 73, 35). 11. Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta educativa de P3 a l’Escola Gil Cristià i Arbós, de la Selva del Camp (tram. 250-00270/10). Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 43, 58; esmenes: BOPC 73, 36). 12. Proposta de resolució sobre el garantiment del dret d’escollir una escola pública a la Selva del Camp (tram. 250-00256/10). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 43, 47; esmenes: BOPC 73, 35). 13. Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies de P3 a l’Escola Joan Coromines, de Mataró, i el projecte de construcció del nou centre (tram. 25000232/10). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 39, 100; esmenes: BOPC 73, 32). 14. Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut a Lliçà d’Amunt (tram. 250-00234/10). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 39, 101; esmenes: BOPC 73, 33). 4


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

15. Proposta de resolució sobre la ràtio d’alumnes i el nombre d’aules de P3 a les escoles públiques d’Esplugues de Llobregat i sobre la revisió dels concerts amb les escoles concertades d’aquest municipi (tram. 250-00235/10). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 39, 102; esmenes: BOPC 73, 33). 16. Proposta de resolució sobre la construcció i la posada en marxa de l’Escola Cau de la Guineu, de Corbera de Llobregat (tram. 250-00237/10). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 39, 103; esmenes: BOPC 73, 34). 17. Proposta de resolució sobre l’ampliació i els horaris de batxillerat de l’Institut Els Pallaresos (tram. 250-00238/10). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 39, 104; esmenes: BOPC 73, 34). 18. Proposta de resolució sobre les obres de l’Escola Gaudí de Sant Boi de Llobregat (tram. 250-00251/10). Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació (text presentat: BOPC 43, 44).

El president Bona tarda, senyores i senyors diputats, senyores i senyors invitats. Farem, si els sembla, un repàs de com tenim l’ordre del dia per si aquesta Mesa ha pres bona nota de com anirà. Tenim el punt 2 posposat o retirat. Senyora María José Garcia Cuevas, el 2 posposat o retirat? (Pausa.) Posposat. I el 17 retirat. El 17 referit a l’institut Els Pallaresos. (Remor de veus.) Ens fiem del que diu el Govern. I llavors agruparem, seguint les indicacions dels diferents portaveus: el 3, 7, 8 i 14, tenint en compte que no tots es refereixen exactament a la mateixa qüestió, però tots es refereixen al municipi de Lliçà d’Amunt, als serveis educatius de Lliçà d’Amunt. Per tant, si escau, votarem els quatre punts per separat, això ja ho veurem en el curs del debat o fins i tot algun d’ells es podria agrupar.

5


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

Després, el punt 4 i 5, referits a l’escola Can Montllor, de Terrassa, també anirien junts. Després el 6. I després el 9, 10, 11 i 12, de l’escola Gil Cristià, de la Selva del Camp. I finalment, ja per ordre correlatiu, 13, 15, 16 i 18, perquè el 17, tal com els he dit, l’acabem de retirar. Sí, alguna observació, senyora Rocío Martínez-Sampere? Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Sí, president. En els correus que ens hem anat intercanviant els portaveus i la mesa d’aquesta comissió dèiem que el punt 13, que és el de l’escola Joan Coromines, de Mataró, la diputada territorial que vindrà a fer-lo està en una altra comissió que s’acaba a les sis, és a dir, si arribem a l’ordre del dia tal i si no, demanàvem de posar-lo a l’últim punt de l’ordre del dia, després de tot el paquet, diguem-ne, d’escoles del Baix Llobregat, i els altres portaveus han acceptat. I per tant, de l’ordre... El president Molt bé, doncs, l’ordre quedaria alterat d’aquesta manera que diu la senyora Rocío Martínez-Sampere, si ningú hi té cap inconvenient, i veig que ningú el té. Doncs, començaríem, si els sembla bé, tal com hem dit... (José María Espejo-Saavedra Conesa demana per parlar.) Sí? José María Espejo-Saavedra Conesa Només per comunicar una substitució. El president Ah, substitucions, vinga, té raó. José María Espejo-Saavedra Conesa Sí, el diputado José María Espejo-Saavedra substituye a Carlos Carrizosa. El president Molt bé, senyor el senyor Espejo substitueix el senyor Carrizosa, pel Grup de Ciutadans. Pel Grup d’Iniciativa... 6


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

Joan Mena Arca Sí, pel Grup d’Iniciativa - Esquerra Unida, el senyor Salvador Milà substituirà el senyor Marc Vidal i d’aquí a una estona la senyora Lorena Vicioso substituirà el senyor Salvador Milà. El president Molt bé. N’hem pres nota. Algú més? Cap substitució més? (Pausa.) Doncs, comencem. Sol·licitud de compareixença d’una

representació

de

l’Associació

Catalana

d’Universitats

Públiques perquè informi sobre la situació de les universitats públiques, les reformes necessàries, els informes dels experts de la Comissió de Governança del Sistema Universitari i l’informe encarregat pel Ministre d’Educació (tram. 356-00193/10) Hi ha un sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre la situació de les universitats públiques, les reformes necessàries, els informes dels experts de la Comissió de Governança del Sistema Universitari i l’informe encarregat pel ministre d’Educació. Signa la senyora Marina Geli, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista, que deu ser qui els parla. Sobre aquesta qüestió hi ha alguna paraula? La senyora Marina Geli vol fer la justificació de la seva petició? Marina Geli i Fàbrega Em sembla que vostè ha llegit les motivacions que estan exposades en la sol·licitud de compareixença: el ministre Wert va encarregar a un grup d’experts cap a on ha d’anar la universitat pública en el cas de l’àmbit espanyol, atès que tenim legislació que ens competeix. Segon, també tenim un document de governança. I tercer, doncs la situació pròpia de la universitat del present. I per tant, jo crec que hi han motius més que suficients, és ordinari que a cada legislatura vinguin, i per tant, van venir a l’anterior i aquesta que hi han novetats i

7


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

decisions que haurem de prendre, doncs, ens semblava molt important, senyor president, que tornessin a venir. Gràcies. El president Moltes gràcies. Hi ha algú més que vulgui prendre la paraula o passem directament a votació? (Pausa.) Doncs, es pot considerar que és per assentiment? (Pausa.) Doncs, s’aprova per assentiment. Passem, tal com hem dit, als punts 3, 7, 8 i 14, tots ells referits al municipi de Lliçà d’Amunt, encara que cada una de les propostes de resolució es refereix a temes no exactament coincidents. Proposta de resolució sobre l’oferta educativa a Lliçà d’Amunt (tram. 250-00223/10) I per tant, començarem pel 3, que és sobre l’oferta educativa al municipi que els esmentat, i el grup parlamentari que ha sol·licitat la incorporació d’aquest punt és el Grup Popular i la senyora María José Garcia Cuevas té la paraula. María José Garcia Cuevas Gracias, presidente. Bien, la escuela de Sant Baldiri se creó en el curso del 93-94 con una sola línea, ubicada en el centro urbano de Lliçà d’Amunt. Esto fueron las características que junto con su proyecto educativo la hicieron muy atractiva para muchas familias que tienen que pasar prioritariamente o diariamente por esta zona donde se encuentra la escuela. Durante los trámites de comunicación de la oferta de preinscripción para el curso 2013-2014, los servicios territoriales de Ensenyament pusieron en conocimiento del ayuntamiento que había un recorte previsto por el departament y que se pretendía eliminar la línea de P3, además de una de las dos líneas de P3 que se ofrecen en la escuela Països Catalans, que es otra escuela ubicada en el núcleo urbano del municipio. También se les comentó que se planteaba el cierre progresivo de la escuela de Sant Baldiri. Lógicamente, la comunidad educativa se movilizó, mantuvieron reuniones con los servicios territoriales de Ensenyament donde manifestaban su oposición a la 8


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

decisión de la Generalitat e incluso plantearon alternativas, ninguna de las cuales fueron aceptadas. Básicamente, los argumentos de la comunidad educativa de Lliçà d’Amunt, pues, se resumen en lo siguiente: por una parte, que el descenso del censo del municipio no justifica la supresión de dos líneas de P3 en las escuelas del centro, una en cada escuela. Como segundo argumento, pues, ellos calculan que el 60 por ciento de la población censada en el núcleo urbano se quedará sin plaza en la única línea que quedaría de P3 en la zona, lo que obligaría a las familias a desplazarse a distancias de incluso hasta diez quilómetros para llevar sus hijos a escuelas del municipio, con los consiguientes costes de transporte, comedor, etcétera. Incluso el ayuntamiento defiende que el coste de mantenimiento de la escuela de Sant Baldiri es perfectamente asumible y sostenible en el marco del presupuesto municipal. Por todo ello, el Consell Escolar Municipal de Lliçà d’Amunt el pasado 19 de febrero envió un escrito a la consellera d’Ensenyament en el que manifestaba su oposición al recorte de la oferta educativa de P3. Y también su oposición a la decisión unilateral que había adoptado el departamento en relación con la conversión de la escuela de Sant Baldiri en un instituto de educación secundaria. Esta decisión incluso, pues, fue conocida por la prensa, sin haber consultado al municipio. En relación con el instituto, pues, hay que recordar que en 2005 ya el departament manifestó su voluntad de construir un nuevo centro de estudios de secundaria; el ayuntamiento ya ha cedido el terreno, ya se han realizado las obras de urbanización necesarias, pero pasados siete años la Generalitat no ha construido este edificio. E incluso, bueno, pues, ahora las últimas noticias que tenemos es que se pretende que este equipamiento salga de la planificación aprobada. A final..., perdón, a principios de 2012 los grupos municipales de Lliçà d’Amunt, incluido, y esto es importante, el Grupo de Convergència i Unió, aprobaron por unanimidad una propuesta conjunta en la que se instaba a la Generalitat a incluir en el presupuesto de 2012 la redacción del nuevo proyecto ejecutivo..., perdón, del proyecto ejecutivo del nuevo instituto y en el presupuesto de 2013 la inversión necesaria para su construcción. Esta petición, a pesar de que lleva el apoyo

9


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

municipal del Grupo de Convergencia, fue absolutamente desatendida por el Gobierno de la Generalitat de Convergencia. Y finalmente, pues, la reciente noticia sobre la decisión unilateral, sin consultar ni informar, de transformar la escuela de Sant Baldiri en el instituto prometido, ha sido recibida en el municipio como una falta de responsabilidad, una falta de respeto hacia la autoridad municipal, hacia el resto de comunidad educativa y sobretodo, pues, una falta de cumplimiento de su compromiso. Por esto, el Grupo Popular, conocidos estos hechos, presentamos en este Parlamento una propuesta de resolución. Es un tema que preocupa al Parlamento, que preocupa al territorio, porque hoy vemos que presentamos cuatro grupos propuestas de resolución de contenidos muy parecidos. Para nosotros la nuestra es la más exigente, porque pide que se mantenga la oferta educativa de P3 en la escuela de Sant Baldiri, garantizando que estén centro sigue como un centro de enseñanza infantil y primaria en el núcleo urbano. Como segundo punto, incluir en el presupuesto de 2013 de la Generalitat la partida necesaria para construir el instituto prometido desde hace siete años, como hemos dicho, porque sin un compromiso presupuestario, pues, las palabras y los acuerdos se los lleva el viento si no se concretan en un presupuesto. Y finalmente, pues, pedimos a la Generalitat que de su presupuesto, de los 40.000 millones de euros que recibe vía modelo de financiación,

garantice

los

recursos

necesarios,

humanos

y

materiales,

básicamente para garantizar la educación de calidad en el sistema público de Cataluña que merecemos los catalanes. Y nada más, nada más, presidente. Muchas gracias. El president Moltes gràcies. Aquí hi ha esmenes presentades pel Grup d’Esquerra Republicana i de Convergència. Per Esquerra Republicana, té la paraula la senyora Simó. Ah, perdó, senyor Jordi Solé. (Veus de fons.) Estem agrupant, però...

10


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

Deuen haver observat que no totes les PR diuen el mateix, no? Aquesta és sobre el sistema educatiu... (veus de fons), bé, doncs, el que vostès manin. Fem les esmenes al final, doncs. D’acord. Proposta de resolució sobre el manteniment de la preinscripció de P3 a l’Escola Sant Baldiri, de Lliçà d’Amunt, i sobre el mapa escolar d’aquest municipi (tram. 250-00229/10) Doncs, anem al punt número 7, no és això?, que és d’Iniciativa per Catalunya, i té la paraula el senyor Mena. Joan Mena Arca Sí, gràcies, senyor president. Bé, jo primer de tot fer una salutació als regidors i regidores que ens acompanyen del municipi de Lliçà d’Amunt. No repetiré alguns dels arguments que ha donat la portaveu del Partit Popular, però sí que aprofundiré en uns altres que han actualitzat, diguéssim, una mica més la proposta. Jo crec que qualsevol persona que conegui la realitat geogràfica de Lliçà d’Amunt sap que el municipi té una realitat, doncs això, dispersa, que durant anys va costar explicar a les diferents administracions que d’un extrem a l’altre del municipi, doncs, pot haver-hi més de quinze quilòmetres, per tant, és un d’aquells municipis típics que va sorgir a partir dels anys seixanta-setanta, amb una densitat molt baixa i dispersa, amb urbanitzacions, que avui en els últims anys, en els últims sis anys s’han construït dues escoles que donen aquest servei en el territori. Actualitzant, dir també que el passat dia 28 de febrer es va aprovar un nou POUM, un pla d’ordenació urbana municipal de Lliçà d’Amunt en el qual després de sis anys es va aprovar amb un increment de més 2.400 habitatges, tots situats a la zona del centre del terme municipal. Hi haurà també en breu la inauguració d’un nou magatzem logístic amb més de 120.000 metres quadrats al centre del municipi. Tot això fa que sigui molt més incoherent, en la línia del que hem aprovat en les darreres comissions i fins i tot en el Ple d’aquest Parlament de considerar l’oferta educativa no només a un any vista, sinó amb uns paràmetres com a mínim de tres anys. Un motiu més és que fa sis anys es va sol·licitar i es van cedir els terrenys de Can Cuscó per a la construcció del segon institut. Fa dos anys

11


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

l’ajuntament va rebre la comunicació que s’havia d’urbanitzar de forma urgent aquests terrenys, atès que inicialment es preveia la instal·lació de mòduls prefabricats, i per tant, el cost que va suposar aquesta inversió per part de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt va ser d’1.200.000 euros. Al cap de tres mesos...

Fitxer 07CEU02 ...el departament i el Govern van reconsiderar aquesta decisió i l’ajuntament va haver de cedir un dels edificis municipals, que acull els alumnes que en aquell any no tenien institut. Per tant, el compromís que hi havia del Govern que en els pressupostos de 2012 hi hauria una partida per al projecte, doncs, evidentment, i com queda clar a través de les diferents mocions..., perdó, propostes de resolució que presentem els grups parlamentaris, no ha complert el departament amb el seu compromís, que és la seva obligació. Dir també que la proposta que presentem des d’Iniciativa i Esquerra Unida va en la línia d’agilitzar els tràmits per iniciar la construcció d’aquest segon institut que ha de donar servei al municipi de Lliçà d’Amunt i ateses aquestes dues realitats geogràfiques que té la població, i també de reconsiderar el tancament anunciat de les línies de P3 de l’escola i, per tant, en la via de garantir la continuïtat d’aquesta escola de Lliçà d’Amunt. Gràcies. El president Moltes gràcies. Si ningú dels qui presenten la seva proposta de resolució diu res respecte de les esmenes, entenc que les rebutgen, entenc, o no? Rocío Martínez-Sampere Rodrigo President, disculpi’m, però és que hem arribat a una transacció de les quatre... El president Doncs, perfecte. Rocío Martínez-Sampere Rodrigo ...amb la qual cosa, com que ja en tenim transaccionades quatre, doncs, deixa de tenir sentit, diguem-ne, tot el posicionament individual de cadascuna d’elles. 12


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

El president Molt bé, doncs, moltes gràcies. Si ens passen la transacció, després pels qui no hagin transaccionat que ho puguin saber i els oïdors i televidents que ens estan veient... Antoni Balasch i Parisi President, i els portaveus necessitaríem tenir la transacció perquè no sabem en què consistirà i, per tant... El president Per això dic que els que no hagin transaccionat que se’n puguin assabentar. Anem al número 8, que és d’Esquerra Republicana i ho fa el senyor Simó..., ai, el senyor Solé, perdó. (Remor de veus.) Ja, ja. Endavant, senyor Solé. Jordi Solé i Ferrando Gràcies, president. Faré el posicionament com a diputat territorial. En primer lloc, saludar els membres de la plataforma Cap escola es tanca que són presents aquí, també els membres de la comunitat educativa de Lliçà d’Amunt i una salutació també als membres del consistori, que és un consistori veí al meu, que és el de Caldes de Montbui, per tant, benvinguts. L’escola de Sant Baldiri és, malauradament, una de les escoles del nostre país avui en dia amenaçades pel tancament progressiu. I cal dir que dues d’aquestes escoles es troben a la comarca del Vallès Oriental: una és l’escola objecte d’aquesta moció, Sant Baldiri, de Lliçà d’Amunt, i l’altra és l’escola Vilamagore, de Sant Pere de Vilamajor. Pel que fa a Sant Baldiri, ja saben que enguany no s’ha obert preinscripció a la línia de P3 i el departament té la intenció d’ubicar el segon institut a les dependències d’aquesta escola. Nosaltres en la proposta de resolució que hem presentat demanem que es replantegi aquest tancament, creiem que és necessari fer un replanteig conjuntament amb tots els agents educatius, tots els membres de la comunitat educativa del municipi, inclòs, evidentment, l’ajuntament, que també té molt a dir en aquesta qüestió. Per tant, replantejar el mapa escolar tenint en compte diversos factors: en primer lloc, creiem que és necessari tenir en compte la 13


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

demanda real existent de places a primària en tot el municipi i també sobretot de places en el centre del municipi. Les preinscripcions, segons les dades que coneixem, deixen clar que per al curs 2013-2014 hi ha prou demanda com per mantenir dues línies de P3 al centre de la població. Concretament, hi ha hagut quaranta-una sol·licituds adreçades a l’escola Països Catalans, que seria l’única escola on s’ha pogut fer la preinscripció ubicada en el centre del municipi, quan només hi havia vint-i-cinc places oferides. A més a més, l’evolució demogràfica del mateix municipi fa preveure un increment de la demanda de places de P3 de cara al curs no el vinent, sinó l’altre, el 2014-2015. I finalment, també cal tenir en compte que Lliçà d’Amunt és un municipi encara amb potencial de creixement i amb una mobilitat poblacional molt elevats, fets que fan recomanable tenir previsió sobre un eventual augment de la demanda en places de P3. Per tant, factors de demanda real que hauríem de tenir en compte i també factors d’equitats social i territorial. També s’ha comentat en les intervencions anteriors, la realitat urbanística de Lliçà d’Amunt és d’una forta dispersió urbanística en un terme municipal força gran, on hi ha distàncies relativament grans entre els diferents nuclis de població, molts d’ells antigues urbanitzacions. I és per això que en els darrers anys els diferents governs municipals, doncs, han fet un esforç molt important per mirar de cohesionar socialment i territorialment el municipi repartint de manera equitativa la ubicació dels serveis i dels principals equipaments bàsics. Si al centre urbà només hi queda una escola amb una línia, doncs, probablement, probablement no, segur, s’obligarà a fer desplaçaments cap a altres zones del municipi, desplaçaments que poden anar fins a uns quants quilòmetres del centre i també pot ser que hi hagi un increment en les ràtios de la resta de centres educatius. Per tant, per tots aquests motius, nosaltres demanem que el departament reconsideri i consensuï amb la resta d’agents de la comunitat educativa la decisió que han pres enguany de no obrir matriculació o preinscripció a la línia de P3 del Sant Baldiri. Pel que fa al segon institut, la nostra moció també feia una menció al segon institut, nosaltres volem que es mantingui, és necessari mantenir el compromís del

14


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

departament de fer un nou centre de secundària al municipi, un compromís que va ser ratificat precisament també per aquest Parlament, i de fer-lo en els terrenys ja cedits per l’ajuntament, en els terrenys de Can Cuscó. Per l’evolució de la mateixa població escolar, es farà imprescindible un nou edifici que permeti dur a terme l’activitat educativa en millors condicions de les que s’està fent ara, que és en l’espai cedit pel municipi l’any 2011. Vaig acabant president. I entenem també que la seva programació i la seva construcció s’ha de dur a terme en funció, per tant, de les necessitats d’escolarització a mitjà termini; per tant, també apostem perquè aquest segon institut es desbloqueig i pugui ser una realitat al més aviat possible. Moltes gràcies. El president Moltes gràcies. Per als diputats «invitats», entre cometes, els recordarem que són tres minuts, ara n’hem fet cinc, tornarem a passar al que és costum en aquesta comissió. Moltes gràcies, senyor Jordi Solé. Pel Grup del PSC, la senyora Rocío Martínez-Sampere. Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Sí, molt bé, moltes gràcies, president. Doncs, el grup socialista també ha entrat una proposta de resolució per intentar aturar aquestes decisions, al nostre parer, equivocades que s’estan prenent amb l’escola Sant Baldiri, de Lliçà d’Amunt, eh?, i de retruc amb la creació d’aquest segon institut, no?, perquè és una mica com es diu en castellà: «si no quieres caldo, dos tazas», no només tanquen la Sant Baldiri, sinó que la utilitzen en lloc de crear el segon institut. I per tant, nosaltres entenem que és importantíssim, jo crec que la coincidència de quatre grups parlamentaris, diguem-ne, amb altres discrepàncies en un tema i la coincidència que hem tingut els quatre a entrar una proposta de resolució justament d’aquests dos temes, tant de l’escola Sant Baldiri com del segon institut demostra que hi ha una preocupació compartida políticament i també amb la comunitat educativa a Lliçà d’Amunt. Perquè, efectivament, jo ho dic sempre i ho repetirem sempre, perquè després sentirem la cantarella de Convergència i Unió de «no es pot fer una altra cosa, no

15


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

hi han diners», i és veritat que la situació és extremament complexa, però entenem, eh? –a les samarretes d’aquesta marea groga diu: «l’educació és futur»– que hi ha coses amb què no es juga i hi hem d’anar molt en compte i no podem perdre aquest valor de l’escola en el teixit social, urbà i el que significa per al municipi i per a tota la societat catalana. Jo crec que hem fet un esforç, hem fet un esforç molt important de consens, i per tant, hem pogut transaccionar, i en aquest sentit, president, no ens estem posicionant sobre les esmenes, perquè hem fet un esforç de transacció entre el Partit Popular, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya - Esquerra Unida i Alternativa i el Grup Socialista, i hem posat una proposta conjunta, eh? Una proposta conjunta que diu: no tanquem aquesta escola de Sant Baldiri, reconsiderem aquest tancament i mantinguem a la planificació aquest segon institut de Lliçà d’Amunt. Perquè sap què passa? Sap què passa? Que no només l’important que és l’educació per al futur dels nostres nens i nenes, per al futur de la societat catalana, sinó que tal com estan les coses, costa més desfer que acabar de fer. I aquest Govern es dedica a desfer en lloc d’acabar de fer. I això és el que crec que no ens podem permetre col·lectivament. I per tant, presentem aquesta transacció a quatre, que és, crec, un fet positiu, massa insòlit en aquest Parlament, però positiu per intentar solucionar aquest problema a Lliçà d’Amunt. Moltes gràcies, president. El president Moltes gràcies, també per ajustar-se al temps. La senyora Marta Vilalta, vicepresidenta d’aquesta comissió, llegirà la transacció a la qual han arribat els quatre grups proposants i després els altres grups que no han estat al cas d’aquesta negociació podran opinar, suposo, amb més coneixement de causa si ho fem així, si els sembla. Molt bé, doncs, endavant. La vicepresidenta La transacció diu així: «Punt 1. Reconsiderar el tancament de l’escola Sant Baldiri valorant de forma àmplia, conjuntament amb els agents educatius de Lliçà d’Amunt

16


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

i en especial amb el Govern i representants municipals, en tant que competents en la determinació de l’oferta educativa i en la programació general de l’ensenyament al municipi segons la legislació educativa, totes les variables urbanes, poblacions i d’equitat social i territorial que influeixen en el mapa educatiu d’aquest municipi a curt i mitjà termini. »Punt 2. Mantenir la planificació del segon institut de Lliçà d’Amunt en els terrenys ja cedits pel municipi a Can Cuscó i comprometre’s a continuar els passos per a la seva programació i construcció, que es duria a terme en funció de les necessitats d’escolarització a mitjà termini.» El president Molt bé, doncs, aquest és el text. I ara és el torn del Grup de Ciutadans, el senyor Espejo és el que té la paraula. José María Espejo-Saavedra Conesa Muchas gracias, presidente. Bueno, pues, estamos ante una propuesta de resolución transaccionada que vuelve a traer sobre la mesa los recortes en educación, que se están practicando muchas veces sin tener en cuenta las circunstancias específicas de allí donde se pretende realizar esta actuación de recorte, como es, y tampoco me extenderé mucho, pues, efectivamente, la realidad dispersa del municipio, donde la supresión de la línea de P3 comportaría un desplazamiento excesivo para las familias perjudicadas. Y luego, por otra parte, el incumplimiento de los compromisos de la Generalitat en cuanto a la construcción del instituto. Y además, pues, utilizando el cierre de la escuela de Sant Baldiri para cumplir de una manera un poco torticera, pues, el compromiso del instituto que no estaba cumplido. Por eso, mi grupo, viendo la transacción y aunque es un poco descafeinada respecto de las propuestas que se habían puesto sobre la mesa, pero, en cualquier caso, es un esfuerzo negociador por todos los grupos, apoyaremos la propuesta. Muchas gracias. El president Moltes gràcies. Pel Grup la CUP, el senyor Arrufat. Quim Arrufat Ibáñez 17


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

No afegirem nous arguments, ens sembla correcta de tràmit la transacció presentada. Tindrem ocasió de parlar-ne durant aquesta comissió, però és obvi que el cost, l’elevat cost que té en paciència i en feina d’anar darrere les decisions preses amb precipitació per part del Departament d’Ensenyament. El president Moltes gràcies. I pel Grup de Convergència i Unió, el senyor Balasch. Antoni Balasch i Parisi Moltes gràcies, president. Dir abans de començar, que ja s’ha dit aquí, ho dic per aclarir algunes intervencions, que estem parlant d’un edifici que s’hauria d’haver construït fa set anys. I m’agrada recordar-ho perquè les coses són com són i són així. I per tant..., i el moment actual és el moment que és. I a partir d’aquí que cadascú faci les reflexions oportunes, a les quals jo no em referiré. Sí dir que valorem molt la proposta de resolució i la transacció presentada, nosaltres la veiem bé. I, en tot cas, ho veiem des del punt de vista que nosaltres reconsiderar-ho d’acord amb els agents educatius i el Govern i representants municipals, entenem que forma part d’una visió global i, per tant, de l’estructura que fa referència al municipi i als acords que s’han de buscar per tal d’atendre a la demografia i a les necessitats i demandes de la població. I després que, òbviament, mantenir la planificació de l’institut, doncs, en els terrenys ja cedits es preveu aquesta [#, 14.13] d’acord amb les necessitats d’escolarització i d’acord amb les disponibilitats que hi pugui haver, també ho veiem correcte. Per tant, manifestem el vot favorable a aquesta transacció presentada, president. El president Molt bé, moltes gràcies. Ho podem aprovar per assentiment, veig, no? (Pausa.) Molt bé, doncs, aprovat per assentiment, per unanimitat, efectivament. Passem als punts 4 i 5, que hem dit també que els tractàvem conjuntament perquè es refereixen a la mateixa escola, Cant Montllor, de Terrassa. I els grups proposant són el Partit Popular, per una banda, i Iniciativa per Catalunya, per l’altra. Proposta de resolució sobre l’Escola Can Montllor, de Terrassa (tram. 250-00224/10) 18


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

En nom del Partit Popular, té la paraula la senyora María José Garcia Cuevas. María José Garcia Cuevas Gracias...

Fitxer 07CEU03 ...presidente. Bien, la escuela Can Montllor, de Terrassa, también lleva años pendiente de un edificio propio, provisionalmente desde el curso 2010-11 está funcionando provisionalmente, como digo, en el edificio de otra escuela, la Joan Marquès, que está además muy alejada de la ubicación prevista para Can Montllor, lo que, bueno, pues, ya supone, como denunció el AMPA, un grave perjuicio logístico para las familias. Según nos informó también el AMPA, el espacio cedido para Can Montllor es muy reducido en este colegio donde está provisionalmente y, por tanto, no se pueden realizar adecuadamente las actividades escolares. Hay que hacer notar también que en el año 2008 el Ayuntamiento de Terrassa cedió a la Generalitat un terreno para la ubicación de Can Montllor, poniendo en marcha todos los trámites de reparcelación, recalificación y urbanización necesarios. Incluso en la memoria de GISA de 2010 ya aparece el encargo y adjudicación de la obra de construcción de esta escuela a la empresa Copcisa SA, por un importe de 3,3 millones de euros y un plazo de ejecución de doce meses. Sin embargo, a pesar de estar ya incluso en la memoria GISA, esta obra, pues, no se inició. Aquí hay que decir que cambió el Gobierno, llegaron los acuerdos presupuestarios de 2011 y 2012, donde ustedes saben que el Grupo de Convergència i Unió firmó un compromiso con el Partido Popular donde se incluía la escuela de Can Montllor como un equipamiento prioritario, de manera que la Generalitat se comprometió por escrito con este grupo a realizar antes de 2011 y 2012 respectivamente un informe evaluara las necesidades y acometiera la programación de un número determinado de equipamientos, entre los que se encontraba Can Montllor. Incluso en noviembre de 2011 se aprobó, también con el apoyo del Grupo de Convergència i Unió, un acuerdo unánime del Pleno del Ayuntamiento de Terrassa

19


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

que instaba a la Generalitat a destinar la partida presupuestaria para comenzar la construcción del edificio de la escuela de Can Montllor. Sin embargo, pues, sorprendentemente, hace una semana los servicios territoriales del Departament d’Ensenyament comunicaron al AMPA el cierre definitivo de la escuela de Can Montllor. E incluso ya estaban advertidos por el inspector de que la situación del colegio era delicada y que si no había un mínimo de doce preinscripciones, pues, la escuela no se aseguraba. Pero hay que decir o denunciar también que la conselleria decidió cerrar la escuela sin esperar a la preinscripción, con lo cual, claro, así, pues, no se puede saber si había doce, había más o había menos. La consellera aseguro en este Parlamento que el cierre de Can Montllor se justificaba en la propia opción de los padres que habían elegido el Roser Capdevila como primera opción, pero este punto lo desmintió el AMPA, que nos vinieron a ver y nos dijeron que en este punto la consellera había faltado a la verdad, porque no había habido preinscripción. Y parece ser que lo que había habido era como una especie de encuesta interna donde los padres habían elegido Can Montllor, no el Roser Capdevila. Pero es que tampoco desde el Roser Capdevila ven con buenos ojos esta opción propuesta por la conselleria, porque temen que sus aulas van a masificarse y va a haber una ampliación de líneas no prevista para que el equipamiento, pues, no está tampoco previsto y será un perjuicio a la larga. Por tanto, en relación con la construcción de la escuela de Can Montllor, queda patente el incumplimiento de la Generalitat, incumplimiento absoluto de los sucesivos compromisos con la comunidad educativa del anterior Gobierno, de este Gobierno con el Grupo Parlamentario del Partido Popular de Cataluña, con el presupuesto aprobado en este Parlament, que es una ley, con la ciudad de Terrassa, con los representantes municipales del propio grupo de Convergencia, con los ciudadanos. Con lo cual, bueno, pues, hemos llegado a un punto en el que recogiendo el descontento, la frustración, las inquietudes de las familias, no solo de las familias, sino también de las propias autoridades municipales, de los miembros del ayuntamiento, pues, hemos presentado una propuesta que entendemos que puede parece maximalista, pero lo que recoge es lo que entendemos que es justo, que es: primero, revocar la decisión de cerrar Can Montllor; segundo, incluir en el presupuesto de 2013 de una vez por todas la partida necesaria para construir el 20


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

equipamiento, el edificio prometido para la escuela de Can Montllor, que ya está la parcela, está la urbanización, está todo, y finalmente, pues, volver a poner de manifiesto que la Generalitat tiene muchos recursos y que la Generalitat es autónoma para decidir en qué se los gasta. Para terminar, presidenta, para no tener que volver a intervenir, hemos tenido unas enmiendas por parte del Grupo de Esquerra Republicana que nos hubiera gustado poder transaccionar, porque nuestro objetivo no es sacar adelante lo que este grupo pretende, porque es la voluntad de este grupo, sino llegar a un acuerdo, como hemos podido llegar en el punto anterior, que beneficie básicamente a la comunidad. Las enmiendas tal y como están presentadas no las podemos aceptar, porque entendemos que no solucionan el problema que tienen estas familias, sino que es, pues seguir mareando la perdiz. Pero no perdemos la esperanza de que aquí a la próxima comisión donde se substancie la propuesta de Esquerra Republicana, pues, seamos capaces de entre todos volver a llegar a un acuerdo, en el caso de que los demás grupos no den apoyo a la propuesta del Partido Popular tal y como está presentada. Gracias, presidenta. La vicepresidenta Gràcies, senyora diputada. Proposta de resolució sobre l’anunci de tancament de l’Escola Can Montllor, de Terrassa, i sobre la construcció del nou emplaçament i la licitació i l’execució de les obres d’altres centres educatius d’aquest municipi (tram. 25000230/10) Si ho fem igual que abans, ara tindria la paraula el senyor Mena, per Iniciativa per Catalunya els Verds - Esquerra Unida i Alternativa, per presentar la proposta. Gràcies. Joan Mena Arca

21


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

Molt bé, moltes gràcies. Bé, com deia la senyora Cuevas, presentem aquesta proposta de resolució per l’injust de l’anunci novament fet per la consellera d’Ensenyament, la senyora Irene Rigau. Dir que potser..., primer de tot volíem des del Grup d’Iniciativa i Esquerra Unida saludar i molt més que saludar és encoratjar la plataforma Cap escola es tanca, en aquest cas també l’AMPA de Can Montllor en la seva lluita pel que entenem que és de justícia. Mirin, si de totes les escoles que la consellera injustament i de forma frívola va anunciar el seu tancament en una roda de premsa haguéssim de triar un clar exemple del model d’educació que pretén el Govern de Convergència i Unió seria el de l’escola Can Montllor, perquè un tancament disfressat d’una davallada demogràfica –que després desmuntarem, que no és així–, el que busca en realitat és afavorir els interessos de les escoles privades. Per tant, al darrere de tot això no hi ha qüestions demogràfiques, sinó, com hem dit sempre, hi ha qüestions ideològiques del Govern de Convergència i Unió. El barri de la Grípia - Can Montllor és un dels barris de Terrassa, jo facilitaré algunes de les dades, no d’aquest grup parlamentari, sinó de l’Àrea d’Hisenda i de Serveis Generals de l’Ajuntament de Terrassa, que deia que el barri de les Arenes - la Grípia - Can Montllor és el quart més poblat de tota la ciutat de Terrassa, amb més de catorze mil habitants, amb l’afegitó que el tercer barri més poblat de la ciutat, Sant Pere Nord, pertany al mateix districte; per tant, dos dels barris amb més concentració demogràfica de tota la ciutat de Terrassa comparteixen un mateix districte. Per a l’any 2012 el barri de les Arenes - la Grípia - Can Montllor ha sigut el cinquè barri que més ha crescut en població, amb 156 noves persones residents, sense oblidar que en el període del 2004 al 2012 el conjunt del districte sisè ha estat l’àrea de la ciutat de Terrassa que ha tingut un major increment relatiu de població, al voltant d’un 23 per cent. Són dades que posen de manifest l’important pes específic que a nivell població representa el barri de les Arenes - la Grípia - Can Montllor, un aspecte que ha de ser tingut molt present a l’hora de distribuir i de gestionar recursos i necessitats bàsiques i de caràcter públic, com és el que parlem, és a dir, en definitiva, l’educació. L’escola Can Montllor ha tingut una sèrie de dificultats des de la seva inauguració, ja s’ha dit, per tant, no repetiré els mateixos arguments. Està a l’altra banda de la 22


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

franja educativa que li pertany, per tant, les famílies s’han de desplaçar molts quilòmetres. Geogràficament també és un territori amb certes dificultats, hi passa pel mig una riera que dificulta, doncs, l’accessibilitat i la mobilitat entre una banda i l’altra del territori per poder anar a l’escola Can Montllor. I posar també de manifest com l’AMPA de l’escola Can Montllor s’ha pres tan seriosament el que és el futur dels seus fills, han demanat un informe demogràfic, per tant, que desmunta la tesi del Govern de Convergència i Unió. I jo llegiré només alguna de les interpretacions que fa aquest informe demogràfic, que diu: «Un darrer aspecte que volem tractar és el del mapa escolar del barri, que compta amb quatre escoles d’infantil i primària, dues concertades, Sant Josep de Calassanç i Joaquima Vedruna, i dues públiques, Joan XXII i escola Can Montllor, sense oblidar els barris veïns Egara, Sant Llorenç i Montserrat, Torre-sana. »De tirar-se endavant la no-continuïtat de l’escola Can Montllor el barri passaria de tenir una oferta equilibrada entre escoles públiques i concertades a condicionar l’accés en favor de centres concertats, que encara que dins del sistema públic, es regeixen per altres valors i en essència i origen provenen de projectes de caràcter privat.» Per tant... La vicepresidenta Senyor Mena, si pot anar acabant i posicionar-se sobre les esmenes. Joan Mena Arca Sí, acabo dient dues coses: la proposta de resolució que presentem des d’Iniciativa i Esquerra Unida no només parla de l’escola Can Montllor, per tant, el que demanem és deixar sense efecte la decisió del Departament d’Ensenyament i avançar en la construcció de la nova escola, sinó que també ens preocupa el futur projecte..., el futur educatiu de la ciutat de Terrassa, perquè després de les escoles de primària vindran els instituts de secundària. I per tant, amb aquesta PR també reclamem que la Generalitat compleixi els seus compromisos amb Terrassa, amb l’institut les Aimerigues, l’institut de Can Roca i l’escola Sala i Baldrines, que totes tres estan en ubicacions provisionals. I dir que no acceptarem cap de les esmenes que se’ns han fet arribar.

23


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

Gràcies. La vicepresidenta Gràcies, diputat. Per posicionar-se té ara la paraula la diputada Anna Simó, pel Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya. Anna Simó i Castelló Moltes gràcies, presidenta. Hem tingut oportunitat ja d’expressar el nostre posicionament en altres comissions, a la darrera comissió es van debatre dos propostes de resolució, i en aquell moment ho va defensar el diputat del Vallès Occidental Marc Sanglas. Tant des del grup parlamentari com des d’Esquerra Republicana de Terrassa hem volgut entomar el problema del futur incert de l’escola ja des del mateix moment en què va arribar la crisi econòmica i de la davallada de natalitat. Com s’ha dit també, el problema de la ubicació actual, allunyada de la zona de la futura escola, que això no hi ha ajudat gens, i de totes les vicissituds que també s’han expressat de la construcció de l’edifici malgrat estar licitada i adjudicada. El que és evident és que ens consta d’acceptar el tancament d’una escola sencera perquè s’obrin línies de P3 a una ciutat com Terrassa i més quan el barri on s’ha de construir l’escola Les Arenes creix en població, en natalitat. I entenem que si cal tancar línies, hi ha escoles de tres línies que podrien reduir-ne una sense cap cost sobre els projectes educatius, cosa que sí pot passar entre el Roser Capdevila i Can Montllor. Per això hem presentat un seguit d’esmenes, que intentaré explicar de manera molt ràpida: la primera, el que ve a dir és: si quan s’acaba el període de matriculació, resulta que s’han de redistribuir alumnes a altres centres, s’ha de reconsiderar de tancar Can Montllor i que Can Montllor sigui un centre d’escolarització d’infants. I que abans de fer obres d’ampliació a altres centres educatius per poder encabir el nombre d’alumnat que està a Can Montllor, que es replantegi el tancament de Can Montllor. Perquè si s’han de fer obres d’ampliació d’altres centres, és molt més lògic que es pugui buscar una solució per a l’equipament de Can Montllor en si. I aquesta és la segona esmena, és a dir, nosaltres entenem que s’ha de fer un estudi econòmic molt ràpid, perquè no hi ha gaire temps –això tant el departament com l’Ajuntament de Terrassa tenen capacitat per fer-ho–, valorant dues: o bé mantenir Can Montllor on està ara amb 24


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

un mòdul per acollir el nou alumnat o traslladar Can Montllor amb mòduls al solar del barri de les Arenes, i el solar que seria el definitiu, ampliant progressivament cada curs en funció de l’alumnat. I quan hi hagi recursos que es pugui construir l’edifici definitiu a Can Montllor. Poder estudiar aquests dos escenaris econòmicament comparant amb l’ampliació que representaria altres centres educatius per donar cabuda a aquells alumnes. Estem convençuts que d’aquest estudi econòmic en sortiria que qualsevol d’aquestes dues propostes que fem Esquerra Republicana és viables i és sensata i no representa un increment gaire elevat de recursos. I després refer amb l’Ajuntament de Terrassa el mapa educatiu, evidentment. I hem entrat també una altra esmena al punt 3 del Partit Popular, que, clar, diu: «garantir els recursos necessaris, humans i materials», aquesta no és l’esmena, és el punt del Partit Popular, «perquè al sistema educatiu de Catalunya es garanteixi la qualitat, hi hagi els diners...» Molt bé, doncs, nosaltres el que diem és: «explicar a la ciutadania i actuar en conseqüència que el Govern de l’Estat», entre parèntesi, «(governant pel Partit Popular) alhora ens fixa un objectiu públic restrictiu i que els recursos no hi són». Si no se’ns accepten aquestes esmenes, doncs, no podrem votar-hi favorablement. I en el cas del segon punt b de la proposta d’Iniciativa, sobre els instituts, hi votarem favorablement. Gràcies. El president Moltes gràcies. Per presentar la seva esmena, pel Grup de Convergència i Unió, el senyor Balasch. Antoni Balasch i Parisi Sí, gràcies, president. Nosaltres hem presentat esmenes, tant en una com en l’altra, hem intentat negociar. En tot cas, no hem pogut negociar. Però sí que voldria manifestar el contingut de les nostres esmenes, perquè s’entengui ben bé què és el que demanem, per evitar, diguem-ne, malentesos i per la precisió que ens toca.

25


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

També dir per endavant que defugim de la demagògia que es vol portar sempre i constantment entre si pública, si privada, quan pensem que és un debat ja, per sort, altament superat des de tots els punts de vista. Dir que al punt 1 nosaltres hem presentat una esmena dient que...

Fitxer 07ceu04 ...si finalitzat el procés de matriculació calgués una redistribució, abans que ampliar nous centres continuarà Can Montllor. Que quedi clar. Per tant, el mateix contingut des de coherència que hem dit sempre d’atendre la realitat demogràfica i la voluntat real, d’acord amb les disponibilitats econòmiques, de manteniment de les escoles. Però també ens cal entendre que ens cal aportar a tots plegats, més enllà de la lluita particular d’un centre o d’una població específica, una visió global del conjunt de l’ensenyament a nivell de Catalunya, una visió global de tota l’estructura sistèmica del món de l’ensenyament. Vol dir, primer, podem mirar-ho només des de la voluntat que una escola es mantingui, però també podem mirar-ho des de la necessitat que es mantingui. Després, hi ha d’haver uns criteris de priorització, que hi han de ser, i després, de la disponibilitat econòmica. I no mirar-ho des de tota aquesta estructura global i holística, doncs, ens fa anar tots malament. Per tant, que quedi clara la voluntat de continuar, si la demografia ho permet, Can Motllor per part del nostre grup parlamentari. Pel que fa al punt 2, també nosaltres demanem fer un estudi comparatiu des del rigor, de la transparència, de l’eficiència i de l’optimització de la despesa pública per analitzar les diferents situacions per veure costos econòmics i què és millor, des del punt de vista de la despesa pública, d’aplicar. Ho proposem. I després també l’anàlisi del mapa educatiu de Terrassa i per vigilar el repartiment dels alumnes adequant la distribució, especialment dels alumnes amb necessitats educatives específiques, pels diferents centres del municipi, com és, per exemple, el cas de Vic, que ja fa molts anys que s’està fent, doncs, per tal que la cohesió social no sigui només una paraula, sinó que intenti ser un fet diari.

26


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

I aquests són els acords que nosaltres posem damunt de la taula, i una proposta de transacció clara en aquests temes. Sembla que no hi ha voluntat d’arribar-hi, doncs, malauradament, nosaltres hi haurem de votar en contra, perquè ens hagués agradat, des d’aquests paràmetres d’eficiència econòmica, qualitat pedagògica, atenció a la realitat demogràfica, buscar l’acord real possible, des de l’òptica, ho repeteixo, global del sistema educatiu català. I dir que pel que fa a la proposta presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya, demanaríem votació separada del punt 2b, perquè ens agradaria votarhi a favor, que és el que fa referència a l’institut de Les Aimerigues, a l’institut de Can Roca i a l’escola Sala i Baldrines. Gràcies, president. El president Molt bé, gràcies. Per posicionar-se queden tres grups, el grup del PSC en primer lloc, la senyora Rocío Martínez-Sampere. Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Sí, molt bé, president, moltes gràcies. Una a la vida, no?, recorda l’escola que ha anat, l’escola a la qual envia els seus fills, segurament es sap el nom de l’escola de la seva parella, però jo crec que tots nosaltres recordarem durant molt de temps el nom d’aquestes set escoles, entre elles, l’escola Can Montllor, perquè realment el que està passant, i la mostra de la quantitat, eh?, de propostes de resolució que estem intentant posar sobre la taula els grups de l’oposició, la mostra sobretot de la mobilització de la comunitat educativa al voltant d’aquestes escoles demostren que és una reclamació sobre la qual –deixin-m’ho dir així sense acritud, eh?, senyor Balasch i senyora Barrufet– l’arrogància del Govern, doncs, crec que almenys s’hauria de limitar. Perquè les formes han estat molt lletges. Ho han comentat els altres portaveus, no?, aquests anuncis unilaterals saltant-se l’esperit de la LEC que diu s’ha de pactar amb la comunitat educativa, i això inclou l’ajuntament en el cas de l’escola Can Montllor. L’alcalde Jordi Ballart ha fet tot el possible –tot el possible– per solucionar aquest problema i no hi ha hagut manera ni de tenir un mínim diàleg, perquè és més fàcil, tant que es queixen de la centralització d’Espanya, prendre les decisions de manera unilateral des de Via Augusta i sense tenir en compte ningú. 27


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

Aquesta escola Can Montllor, hi insisteixo, entra dins d’aquest conjunt de set escoles on sincerament les sospites són molt altes, primera, perquè no és una qüestió de demografia –no és una qüestió de demografia. Com es gestiona la demografia això és ideologia, quines escoles es tanquen i quines no. Totes aquestes escoles són escoles amb un gran compromís, amb un gran compromís amb projectes pedagògics innovadors, són escoles dinàmiques, diferents, i són aquestes les que segurament a la consellera no li acaben d’agradar. I després, jo els hi insistia abans i els hi insisteixo ara, perquè el cas de Lliçà d’Amunt també és semblant, les obres ja estaven licitades, estaven els compromisos pagats, la voluntat, per exemple, de l’ajuntament de posar-hi esforços. I en aquest cas els hi insisteixo un cop més, és que costa més desfer que fer, costa més desfer que acabar de fer. I això és el que estan fent. Nosaltres, el Grup Socialista, a la passada comissió vam deixar la moció de l’escola Can Motllor en una línia de resistència mínima, no?, que deia: no tancar l’escola Can Montllor. Era així de fàcil la nostra proposta de resolució. I aquí la vam votar afirmativament uns quants i Convergència i Unió i Esquerra Republicana hi van votar en contra. Jo crec que això és la demostració de quina és la voluntat d’uns grups polítics i la voluntat d’uns altres grups polítics. En aquest sentit, president, nosaltres donarem suport a les propostes de resolució que han presentat tant el Partit Popular com Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa, perquè entenem que aquestes escoles s’han de mantenir, hi ha els motius pedagògics, hi ha els motius demogràfics, hi ha els motius urbans, de xarxa urbana, de compromís públic i sobretot hi ha d’una vegada deixar el neguit que tenen els pares i mares respecte al futur dels seus fills, que, en definitiva, és el futur de tota la nostra societat. Moltes gràcies, president. El president Moltes gràcies, senyora Martínez-Sampere. Pel Grup de Ciutadans, el senyor Espejo. José María Espejo-Saavedra Conesa

28


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

Muchas gracias, presidente. De nuevo incumplimientos de compromisos asumidos ya hace años con la comunidad educativa, con incluso obras licitadas, etcétera, que se paralizan de una manera abrupta y sin negociar. Igualmente, cierres que se anuncian y se justifican en razones demográficas o de insuficiencia de demanda cuando es perfectamente demostrable que no es así, ya lo han dicho otros diputados, y forman de nuevo parte de la lista de recortes que no son planificados, se realizan de forma frívola, a los que por desgracia nos tiene también acostumbrados la consellera Rigau. Además, en este caso, con el absoluto rechazo de la comunidad educativa. Por lo tanto, nosotros daremos apoyo tanto a la propuesta presentada por el Partido Popular como la propuesta de Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida. Gracias. El president Moltes gràcies. I pel Grup Mixt, el senyor Arrufat. Quim Arrufat Ibáñez Bé, sent l’últim sempre a un li toca això, intervenir l’últim i, per tant, els arguments la major part ja han estat exposats, en els quals coincidir amb aquells que anaven en el sentit de votar favorablement totes dues propostes. Des que hem entrat nosaltres al Parlament l’assumpte de Can Montllor, de Terrassa, ha estat sobre la taula en totes i cadascuna de les comissions i per repetides vegades i per part de diferents grups parlamentaris, i demostra, com es deia, la importància o el fet paradigmàtic que representa en el tancament d’escoles l’escola de Can Montllor, de Terrassa. Nosaltres en la discussió de les esmenes volíem un aclariment en tot cas o..., és a dir, la proposta de Convergència, malgrat no es voti favorablement perquè no ha estat acceptada com a esmena, és el que el Govern intentarà aplicar? És el que està fent, no? Llavors, tampoc calia l’acord del Parlament de qui s’oposa al tancament de Can Montllor. Moltes gràcies. El president 29


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

Moltes gràcies. Passem a la votació, doncs, de les dues..., per separat, s’entén, no? (Pausa.) Tenint en compte... Bé, fem la primera, que no hi ha cap petició de votació separada. Vots a favor de la primera?, que és la del Grup Popular. Vots a favor? 10. Vots en contra? 13 (veus de fons), 11, perdó. Abstenció, cap. Per tant, queda rebutjada. Ara votarem de la segona, en primer lloc, el punt 2b, que el Grup de Convergència i Unió ha demanat que es votés per separat. Vots a favor? Unanimitat. La resta de la proposta de resolució. Vots a favor? 10. Vots en contra? 11. Queda rebutjada la resta de la proposta. Proposta de resolució sobre el manteniment de l’Escola El Castell, de Tona, i sobre el mapa escolar d’aquest municipi (tram. 250-00228/10) I passem al punt 6, el punt 6..., referit a l’escola el Castell, de Tona. I l’autor de la proposta és el Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, té la paraula el senyor Mena en el seu nom. Joan Mena Arca

30


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

Sí, bona tarda i gràcies, senyor president. Com he dit abans, una salutació i un encoratjament en la seva lluita a l’AMPA de l’escola El Castell, de Tona, perquè quan defensem les coses amb justícia, tenim moltes més possibilitats d’acabar guanyant aquestes guerres. Dir, evidentment, com hem dit al llarg de tota la tarda, que l’escola de El Castell, de Tona, també va ser una d’aquelles escoles amenaçades de tancament per la consellera Irene Rigau de forma frívola, en roda de premsa i sense informar prèviament la comunitat educativa. Ha anunciat el tancament progressiu de l’escola El Castell, del municipi de Tona. Segons la consellera, la justificació és la davallada de la natalitat a la població. Aquesta aplicació estricta de la LEC ha deixat la comunitat educativa sense veu ni vot en la planificació escolar, per tant, hem perdut la democràcia a la planificació educativa dels nostres territoris. En aquest sentit, l’escola El Castell plantejava un projecte educatiu, i entenem que encara el planteja, i defensarem que el pugui continuar plantejant, un projecte educatiu innovador, amb una valoració per part de les famílies, amb forts components humans i qualitatius més enllà dels números estrictes en què es basa la consellera Rigau. I és que l’educació, senyors de Convergència i Unió, no pot mai limitar-se a la frivolitat i a la fredor dels números, de les dades, dels increments poblacions, perquè al darrere de tot això hi ha projectes, hi ha implicacions emocionals, personals i hi ha el futur dels fills i les nostres filles, que sembla que està en les mans de la consellera. Dir també, i això ens preocupa, que per partida doble no es respecti la democràcia en aquest Parlament, que aquesta proposta ja la vam presentar i la vam guanyar amb el vot en contra de Convergència i Unió i amb el vot afirmatiu d’Esquerra Republicana de Catalunya en una moció al plenari del Parlament, en el qual jo mateix vaig fer una interpel·lació, i a la moció subsegüent, en què vam presentar des d’Iniciativa i Esquerra Unida, i que instava a obrir la matriculació i la preinscripció de la línia de P3. La consellera ha incomplert un mandat del Ple del Parlament de Catalunya, per tant, ens preocupa que una consellera d’Educació del Govern de Catalunya tingui tanta falta de respecte a l’essència democràtica del nostre país. I és que de vegades perden vostès tot l’argumentari. Estem defensant i defensem amb totes les forces i contra una bèstia immunda com és l’aparell de l’Estat el dret a decidir i, en canvi, en aquelles coses que podem decidir, que són 31


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

amb votació en seu parlamentària a Catalunya i que es decideix una cosa, el Govern de Convergència i Unió i la consellera no apliquen els compromisos i les exigència democràtiques d’un parlament. La proposta que fa la conselleria d’Educació, per a Iniciativa i Esquerra Unida és inassumible: volen allargar el tancament cinc o sis anys de l’escola El Castell; per tant, en definitiva, el que estan planificant és allargar l’agonia d’una escola i allargar l’agonia també d’unes famílies. Perquè, evidentment, i com hem repetit moltes vegades, l’anunci fet per la consellera ha tingut un efecte negatiu a l’escola, i és normal, quan una consellera amenaça i assenyala a la llista negra una escola, les famílies, les que estan implicades treballen activament perquè l’escola no es tanqui, però hi ha moltes famílies que legítimament busquen una alternativa, perquè, evidentment, no tenen tota la confiança que han de tenir en la conselleria. Dir també que si es tanca l’escola, hi haurà una competència directa novament entre l’escola pública i l’escola privada. A Tona hi ha dues escoles públiques i una privada, que és la Vedruna, i per tant, la que en sortirà beneficiada és l’escola privada. Per això des del Grup d’Iniciativa i Esquerra Unida demanem en el primer punt mantenir oberta l’escola El Castell, de Tona, i en el segon punt, consensuar amb la comunitat educativa i l’Ajuntament de Tona les modificacions d’oferta de línies i mapa escolar que afectin la població, que, en definitiva, és complir allò que diu la LEC i que la consellera no compleix. Gràcies i espero el posicionament favorable de la majoria de grups parlamentaris. El president Ara ho veurem, senyor Mena. Té la paraula el representant de Convergència i Unió per presentar la seva esmena, el senyor Balasch. Antoni Balasch i Parisi Sí, gràcies, president. Nosaltres hi hem presentat esmena, ja avanço que demanarem votació separada dels dos punts, perquè nosaltres el segon punt, que parla de consensuar amb la comunitat educativa i l’Ajuntament de Tona les modificacions, el valorem positivament. I el primer punt diu literalment: «mantenir oberta», nosaltres en la situació i la realitat, ho torno a dir i no pararem de dir-ho, perquè és massa tossuda, amb la

32


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

realitat demogràfica d’una generació que es diu «generació buida», que com tots sabem és una generació en la qual hi ha pocs habitants en edat de tenir fills, una generació baixa, en la qual la crisi ha generat que tinguin menys naixements, en la qual hi ha hagut gent que havien vingut aquí emigrant del seu país que han retornat; per tant, s’està parlant, diguem-ne, des d’un punt de vista teòric...

Fitxer 07CEU05 ...d’una generació buida per aquesta baixada demogràfica que és una realitat contrastada, contrastable i analitzable des de tots els punts de vista. Per tant, sentències categòriques d’aquest estil, nosaltres estem demostrant en les esmenes voluntat de pactar-les, però de manera categòrica no, perquè no es pot i s’ha de ser sensible a aquestes dades, que hi són i que són les que són, i s’ha de ser sensible a unes possibilitats econòmiques que són també les que són. I a mi em sap greu que es parli de frivolitat dels números, me sap greu, perquè hi ha moments que l’anàlisi freda, òbviament, no hi ha component emocional, és clar que no, i, òbviament, és molt important poder valorar els sentiments emocionals. Però també hi ha una altra frivolitat que és que a la caixa, i se sap i ho saben, no n’hi ha. I això és d’una duresa brutal. I aquí per desgràcia no hi pot haver ni frivolitat, que d’això és del que ens queixem, que no pot ser-hi. I és clar que volem que el Parlament decideixi –és clar que volem que el Parlament decideixi–, té raó el senyor Mena quan diu que volen que el Parlament decideixi, nosaltres també, però no oblidi que per decidir, més enllà de temes legals, per decidir segons què, com és el cas de molta construcció d’escoles que nosaltres voldríem i de manteniment d’escoles que nosaltres voldríem i d’unes ràtios que voldríem enormement més baixes, fan falta diners, que no hi són. I demanem a tothom que s’impliqui, doncs, per anar a buscar la gran, la grossa a partir de la qual ens podrem entendre tots, segur, per buscar aquesta qualitat que volem tots plegats. Nosaltres demanem votació separada, ho torno a dir, president, perquè la categorització del punt 1 ens fa, des del respecte al rigor que no podem crear falses expectatives, hem de votar que no, no és que vulguem, hem de votar que no. I al punt 2 votaríem que sí. 33


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

Gràcies, president. El president Moltes gràcies senyor Balasch. Per manifestar-se al voltant d’aquestes esmenes, el senyor Mena té trenta segons. Joan Mena Arca Trenta segons. Miri, senyor Balasch, no ens parli de disponibilitats pressupostàries, perquè mentre vostès tinguin diners per pagar escoles privades de l’OPUS o per pagar escoles privades que concerten i que segreguen alumnes... (aplaudiments) El president Silenci, si us plau, silenci. Joan Mena Arca ...mentre vostès tinguin diners per fer això, des d’Iniciativa i Esquerra Unida no acceptarem que es tanqui cap escola pública. El president Trenta segons també, senyor Balasch. Antoni Balasch i Parisi Intentaré que siguin menys. Simplement que les escoles concertades avui en dia són les mateixes que hi havia quan hi havia el Govern tripartit, simplement això. El president Molt bé, gràcies. Passem a votació. (Veus de fons.) Perdó, perdó, tenen tota la raó –tenen tota la raó. L’emoció. Esquerra Republicana, la senyora Simó. Anna Simó i Castelló Moltes gràcies, president. També afegir-me al que deia el senyor Mena que hi ha aprovada una moció en Ple del Parlament que va ser votada per una majoria del Ple, per tal de mantenir oberta l’escola El Castell, de Tona. Aquesta moció, que és, en definitiva, també més o menys aquesta proposta de resolució que es presenta, no és pas incompatible amb la proposta de resolució d’Esquerra Republicana, que esperem que es debati i que es voti en la pròxima comissió. I que és una 34


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

alternativa que el municipi i les famílies van fer, van proposar, que era mantenir obert el Castell durant sis anys i si al final d’aquests sis anys no hi havia prou matrícula, doncs, aleshores prendre l’opció de tancar el centre. La proposta d’Esquerra, que ha estat parlada amb l’AMPA, és garantir la continuïtat de l’escola El Castell fins que l’escola l’Era de Dalt, que és on s’hauria d’integrar si no hi hagués prou matrícula a El Castell, pogués permetre d’acollir-hi tot l’alumnat. I mentrestant, intentar fer les coses bé, és a dir, fer obres d’adequació a les instal·lacions de l’Era de Dalt, mentrestant traslladar els alumnes de El Castell, treure’ls dels mòduls i que vagin a una altra escola amb espai suficient fins que hi hagi la integració a l’Era i que les dues direccions tinguin temps per treballar, per posar en comú els projectes educatius i pedagògics per poder-ne fer un de comú ben treballat i ben acordat. I evidentment, la importància, i això ho vam dir des del primer dia quan va comparèixer la consellera en aquesta comissió, que en moments durs i de crisi econòmica es fa més necessari que mai el consens i el diàleg amb la comunitat educativa i els municipis, perquè les formes i l’actitud, quan hi ha moments de crisi econòmica i de falta de recursos, són més imprescindibles que mai. Per tot això que hem comentat, votarem favorablement a la proposta de resolució. El president Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la senyora Rocío Martínez-Sampere. Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Sí, molt bé, moltes gràcies, president. Efectivament, l’escola El Castell, de Tona, doncs, entra en aquest grup que comentàvem abans d’aquestes set escoles, no? I per tant, jo crec que tant la senyora Simó com el senyor Mena ja han expressat per què, la justificació de per què aquesta escola no s’ha de tancar. I a mi m’agradaria dedicar el temps que ens queda a aclarir uns quants conceptes amb el grup del Govern. Mirin, sap què va fer el Govern d’esquerres i catalanista? Per exemple, eh?, li poso un exemple: va reformar l’impost de successions i donacions, i per tant, va fer que molta part de la població de Catalunya deixés de pagar, però que el 6 per cent de catalans més rics el paguessin. Quan vostès van arribar al Govern vostès van 35


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

eliminar aquell tram, això no només és una injustícia, sinó que en moments en què vostès estan retallant la sanitat pública i l’educació pública és una greu irresponsabilitat. Doncs, és exactament el mateix, és el que els estava dient el senyor Mena, en el cas de l’educació pública respecte a altres coses. Tenen vostès els mateixos concerts, els mantenen respecte a l’època que governaven les esquerres; sí, i tant que sí, però saben quina és la diferència? Que nosaltres fèiem una escola cada quinze dies i vostès tanquen escoles, escoles que tenen projecte, escoles que tenen demanda, escoles que són diferents, que tenen i que són totes públiques –totes públiques–, totes amb innovació pedagògica. I per tant, no compari, si us plau, senyora Balasch, el que no és comparable. Vivim moments de dificultats i en aquests moments de dificultats la importància és prioritzar, i vostès estan prioritzant, i tant que estan prioritzant, sempre perjudicant els mateixos. I això és el que els estem intentant dir amb aquestes propostes de resolució, que aquestes set escoles que no tenen ni motius demogràfics, ni motius que l’escola no funcioni, que no hi hagi projecte, que no hi hagin pares i mares que vulguin portar els seus fills, per tant, no hi ha justificació per tancar aquesta escola, que tancar-la és una decisió ideològica respecte d’altres, entenent totes les dificultats i totes les complexitats del moment. I per tant, nosaltres votarem també favorablement en aquesta proposta de resolució. Moltes gràcies, senyor president. El president Moltes gràcies. Té la paraula, pel Grup del Partit Popular, la senyora María José Garcia Cuevas. María José Garcia Cuevas Gracias, presidente. El Partido Popular se une también al voto favorable a esta propuesta, pero nosotros entendemos que es una cuestión bastante demagógica plantear aquí el tema en términos de si se favorece a la concertada o se favorece a la privada; es que son modelos compatibles. Y Cataluña tiene dinero para mantenerlo todo, se trata de cómo se priorizan los 40.000 millones que se reciben vía el modelo de financiación, y de los cuales hay 20.000 que son, digamos, de libre disposición de la comunidad autónoma. Pues, si de esos 20.000 se deciden destinar 15.000, 1.000 o 0 a reforzar la partida que va a educación, eso es la 36


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

decisión, perfectamente legítima, pero de la cual es exclusivamente responsable el Gobierno de la Generalitat. Cuando decía el portavoz de Convergencia que ellos no es que quisieran o no, sino que tenían que votar en contra el primer punto, no, porque ustedes son el Gobierno y ustedes pueden cambiar la realidad. Nosotros no, pero ustedes sí. Y ustedes pueden mantener abierta la escuela El Castell, de Tona, porque es una decisión del Gobierno, porque para eso son el Gobierno y es lo que tiene gobernar, que puedes decidir y tienes que asumir el coste y las implicaciones de las decisiones que tomas. Nosotros en este caso de la escuela de El Castell, de Tona, lo que nos volvemos a encontrar es que vuelve a haber una decisión unilateral, una decisión en contra de la voluntad y del deseo de la comunidad educativa, no solo del colegio afectado, sino también del colegio que recibe a los niños desplazados. Y además, donde la propia comunidad está proponiendo alternativas que han sido no escuchadas por la Generalitat. Y a nosotros esta manera de tomar decisiones de manera unilateral y al margen y a espaldas de la comunidad, pues, es lo que no podemos apoyar. La comunidad les propuso a ustedes que se podrían aprovechar las instalaciones de la guardería de La Cuca Fera, que ahora cerraba, porque se fusionaba con otra guardería, y mientras que se encontraba una solución. Porque, claro, es que el centro de l’Era de Dalt, que tiene veinticinco años de antigüedad, que lleva años acogiendo una [sección #, 09.31] de secundaria, pues, es que no está en condiciones para coger cien alumnos más, máxime cuando hay unas obras de mejora en este centro de la Era de Dalt que están desde hace cuatro años incorporadas a un plan director y que no se cumplen. Entonces, claro, después de todas estas cosas es lógico que la comunidad educativa desconfíe y que nos traslade su desconfianza, su temor a los grupos políticos, que legítimamente también, pues, tenemos que defender sus intereses si es que los encontramos razonables, como en este caso es así. Por eso, por estos motivos, el Grupo Popular apoyará esta propuesta. Y también nosotros tenemos presentada la nuestra, que también esperamos que tenga el apoyo, porque entendemos que más allá de que sean muchas propuestas y puedan parecer reiterativas, creo que la unidad y el esfuerzo de todos los grupos por presentar propuestas y por llegar a acuerdos, lo único que refuerza es eso, la 37


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

voluntad unitaria de la oposición de hacer cambiar el rumbo del Gobierno en relación con estas decisiones. Gracias, presidente. El president Moltes gràcies. En nom del Grup de Ciutadans, té la paraula el senyor Espejo. José María Espejo-Saavedra Conesa Gracias, presidente. Nosotros también daremos apoyo a la propuesta presentada por Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida. De nuevo la actuación del Govern ha sido unilateral, sin consenso. De este modo, también se contraviene la Ley de educación de Cataluña y, aunque el representante de Convergència i Unió vuelva a decir que esto se hace de una manera planificada, pues, no parece que se haya demostrado que así sea, y más bien parece que se ha demostrado lo contrario. Y al menos aquí están representantes de la comunidad educativa que sí que son una prueba de que hay una demanda de que eso no se haga de esta manera. Por lo tanto, nosotros, como ya digo, votaremos favorablemente a la propuesta. Muchas gracias. El president Moltes gràcies. I pel Grup de la CUP, té la paraula el senyor Arrufat. Quim Arrufat Ibáñez Procurarem no entrar en retrets del que ha dit un i el que ha dit l’altre sobre el passat i el present i el futur i en cenyirem a la defensa de la necessitat de no tancar aquesta escola, com a mínim, en allò que les comunitats educatives d’ambdues escoles de Tona públiques defensen, que és que es mantingui com a mínim uns anys més oberta a l’espera del que pugui passar i a l’espera de preparar, en tot cas, les instal·lacions de l’escola de l’Era i el projecte educatiu i tots elements necessaris perquè una integració d’una escola en l’altra es pugui fer de manera tranquil·la. Nosaltres només volem recordar que estem reiterant una cosa que ja ha passat per aquest Ple, vull dir, estem revotant una decisió ja votada el 14 de març, votada 38


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

també per l’Ajuntament de Tona el 18 de febrer. I que si ja ho teníem clar el 14 de març, ens continua quedant encara més clar, i més encara a mesura que anem rebent cada vegada més explicacions de les comunitats educatives de Tona a l’entorn de la precipitació en el tancament d’aquesta escola i en la seva integració, que bàsicament comportaria en aquesta proposta..., o ens expliquen i sembla bastant evident que no cabrien tots els alumnes a l’escola de l’Era de Dalt, que generaria problemes la integració sobtada de tants alumnes, que el fet que no s’hagin fet les obres a la segona escola, a l’escola de l’Era, que s’havien promès generaria una nova massificació i que bàsicament ningú en el municipi està d’acord en què aquestes siguin ni les formes ni les necessitats del municipi ni de la comunitat educativa a Tona. I per tant, nosaltres ens sumem a la reivindicació i també, o sigui, al revés que a altres municipis, aquí ens adrecem directament al grup que dóna suport al Govern, on l’oposició de la comunitat educativa és taxativa al tancament per una defensa de llocs educatius, per una defensa de projecte educatiu, per una defensa de necessitats educatives. O sigui, l’esforç que ha fet la comunitat educativa de Tona per oferir, diguéssim, una via intermèdia i dir: «no ho tanquis ara, esperem uns anys, deixa’ns veure com evoluciona tot, deixa’ns mirar com és la integració, fesnos les millores a l’altra escola, garanteix-nos que podran continuar gaudint de la mateixa qualitat educativa», crec que és l’oferta més, diguéssim, amistosa que es podria esperar d’una comunitat educativa a qui bàsicament tanquen una escola de cop i sense previ avís. El president Moltes gràcies. Doncs, passem a la votació, tenint en compte que votarem el dos punts per separat, tal com ha sol·licitat el Grup de Convergència i Unió. I per tant, votarem en primer lloc el primer punt. Vots a favor? 13. Vots en contra? 8. Per tant, s’aprova el primer punt.

39


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

Segon punt. Vots a favor? Per unanimitat. Moltes gràcies, passem als següents punts, que són el 9, 10, 11 i 12, referits a l’escola Gil Cristià, de la Selva del Camp. Farem el mateix que els que hem agrupat abans i, per tant, defensarà cadascú la seva...

Fitxer 07CEU06 ...proposta. Proposta de resolució sobre el manteniment de la línia de P3 a l’Escola Gil Cristià i Arbós, de la Selva del Camp, i sobre el mapa escolar d’aquest municipi (tram. 250-00231/10) Té, en primer lloc, la paraula, pel Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, el senyor Mena. Joan Mena Arca Sí, gràcies. Bé, presentem novament una d’aquestes escoles que va estar amenaçada, ho reitero, d’una forma frívola i amb la fredor d’una roda de premsa per part de la consellera d’Ensenyament, la senyora Irene Rigau, i que hem evidenciat..., jo amb el temps que fa que sóc diputat i sent portaveu d’aquesta comissió, han sigut aquestes escoles les que han passat per aquesta comissió reiteradament, per tant, s’evidencia la necessitat de buscar el consens en tots els àmbits, però fonamentalment també en l’àmbit educatiu. Dir que la proposta de resolució que presentem des d’Iniciativa i Esquerra Unida tenia una voluntat en el seu moment, perquè instava obrir el període de preinscripció de places de P3. La lentitud burocràtica, doncs, del Parlament ha fet que la realitat sigui una de diferent a la que tenim avui sobre la taula; per tant, hem transaccionat el text de la proposta de resolució a partir d’unes esmenes que ens feia arribar el Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, evidentment, amb la voluntat que si pactàvem la transaccional amb Esquerra Republicana de Catalunya 40


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

teníem com a mínim garantida l’aprovació d’aquesta proposta de resolució, que, ho reiteraré, és una proposta de resolució de mínims per aquest grup, el Grup d’Iniciativa i Esquerra Unida. La situació que tenim a la Selva del Camp és que hi ha dues escoles públiques: l’escola Gil Cristià i l’escola Abel Ferrater. La que està amenaçada de tancament és l’escola Gil Cristià, que té una línia educativa, i l’escola Abel Ferrater, que té dues línies educatives. L’exigència que posem sobre la taula des del Grup d’Iniciativa - Esquerra Unida, a través d’aquesta transacció feta amb Esquerra Republicana, és garantir la continuïtat i, per tant, l’obertura de les dues escoles públiques, és a dir, garantir l’obertura del Gil Cristià i també l’obertura de l’Abel Ferrater, amb la voluntat que amb el temps anirem recuperant tot allò que avui no puguem recuperar. Per tant, hem de garantir una línia de P3 a l’escola Gil Cristià i hem de garantir com a mínim una línia també de P3 a l’escola Abel Ferrater, amb la voluntat, ho repeteixo, des d’Iniciativa i Esquerra Unida de buscar que, i això la proposta de resolució que finalment transaccionarem no ho tanca definitivament, de garantir també les dues línies a l’escola Abel Ferrater. Per tant, el que proposem, i ho repeteixo, ho hem pactat amb Esquerra Republicana amb la voluntat de poder aprovar i tenir una proposta de resolució de mínims, és que el Parlament de Catalunya insti el Govern que s’obri la matriculació d’un grup de P3 a cadascuna de les escoles, a l’Abel Ferrater i al Gil Cristià, per al curs 2013-2014 si hi ha un mínim de dotze alumnes les famílies dels quals hagin demanat voler fer P3 a l’escola Gil Cristià, perquè, evidentment, ens consta que així és. I un segon punt, que és importantíssim per a nosaltres, que diu «a consensuar amb l’ajuntament i la comunitat educativa», és a dir, amb l’ajuntament i amb les AMPA del Gil Cristià i de l’Abel Ferrater, «les modificacions d’oferta de línies», si hi ha d’haver una modificació d’oferta de línia ha de ser consensuada amb l’ajuntament i amb les comunitat educativa, «i el mapa escolar que afecti la població». Gràcies. La vicepresidenta Gràcies, senyor Mena.

41


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

Proposta de resolució sobre l’Escola Gil Cristià, de la Selva del Camp (tram. 250-00255/10) Per presentar la seva proposta, ja que hem agrupat també aquestes propostes, té la paraula, per part d’Esquerra Republicana de Catalunya, la senyora Anna Simó. Anna Simó i Castelló Moltes gràcies. Ja vam tenir oportunitat de debatre sobre aquesta escola, aquest centre educatiu de la Selva del Camp amb la moció a la qual fèiem referència que es va debatre en el Ple del Parlament. Aquest municipi, la Selva del Camp, té dos centres educatius de titularitat pública, amb dos grups de P3 a l’Abel Ferrater i un grup al Gil Cristià, i nosaltres sí que considerem que és una dada objectiva, tot i que sabem que hi ha una majoria representada per la plataforma que manté, i altres grups polítics, que calen tres línies de P3 al municipi, nosaltres entenem que no estan justificades demogràficament. I el que diem si han d’haver-hi dues línies, el més lògic és que n’hi hagi una a l’Abel Ferrater i una al Gil Cristià, perquè l’Abel Ferrater, que és una escola que té dos grups a hores d’ara, no posaria en perill en absolut el seu projecte educatiu, ni la continuïtat de l’escola si temporalment deixa de tenir un grup, cosa que sí que passarà si a la Gil Cristià, que té un sol grup, desapareix aquest grup. Evidentment, això és que a curt termini desaparegui l’escola. I per això, el nostre plantejament en tot moment ha estat un grup a l’Abel Ferrater i un grup al Gil Cristià. La nostra proposta de resolució la vam presentar, doncs, a principis de març quan encara no estava la preinscripció feta, i per això també creiem que és molt positiu haver pogut arribar a una transacció amb Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa per poder actualitzar aquesta proposta de resolució, que, en definitiva, el que diu és un a l’Abel Ferrater i un grup de P3 al Gil Cristià. Perquè en aquest curs que ara s’acaba i en anteriors s’han obert grups de P3 amb dotze alumnes, i tenim constància i tenim còpia de la petició que dotze alumnes, representats per les seves famílies, van fer als serveis territorials que volien preinscriure’s a la Gil Cristià. Finalment, al no obrir-se la preinscripció, nou es van preinscriure a l’Abel Ferrater i tres a l’escola concertada Sant Rafael, que hi ha al mateix municipi. Però hi ha dotze alumnes disposats, quan s’obri la matriculació, si s’obre la matriculació, que és el que estem demanant 42


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

i que esperem que s’aprovi, que puguin inscriure’s al Gil Cristià. Perquè, ho reitero, s’han obert arreu de Catalunya grups de P3, tant de titularitat pública com de concertada, amb dotze alumnes. I entenem que això es pot fer perfectament a la Selva del Camp. Així no es posaria en perill cap dels dos projectes educatius, no es posaria en perill la continuïtat de l’escola Gil Cristià. I entenem que és la solució més raonable i que en cap cas l’Abel Ferrater tindria una línia per sempre o un grup per sempre, sinó que quan millorés la demografia podria perfectament recuperar aquest segon grup que aquest curs hi ha hagut. Per tant, celebrem haver pogut arribar a aquesta transacció i demanem el vot favorable de la resta de grups. La vicepresidenta Gràcies, diputada. Ha quedat clar que hi ha una transacció en aquest dos punts. Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta educativa de P3 a l’Escola Gil Cristià i Arbós, de la Selva del Camp (tram. 250-00270/10) Però, en tot cas, com que hi ha dues propostes més que parlen i tracten sobre el mateix tema, sobre la mateixa escola, té la paraula el Partit Popular per presentar la seva proposta, la senyora María José Garcia Cuevas. María José Garcia Cuevas Gracias, presidenta. Bueno, yo ya me posicionaré respecto de todo por no repetir la presentación de la situación de la escuela. Básicamente, lo que queríamos dejar patente es que lo primero es que esto es un tema territorial y es un tema de interés general de territorio, no es como en otras comisiones y en otros casos que nos encontramos que cuando una propuesta del territorio llega al Parlament –lo comentamos el otro día en la Comisión de Empresa– el interés general del territorio se convierte en particular en el Parlament. Este no es el caso, porque es un tema que afecta directamente a los ciudadanos del territorio y se queda en el territorio. Por eso entendemos que en el Parlament hay que hacer un esfuerzo por respetar y por reforzar los compromisos que se asumen en el territorio.

43


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

Entonces, hay que decir que en este caso se nos ha hecho llegar a los grupos una propuesta de la plataforma en defensa de la escuela pública de la Selva del Camp, donde nos pedían que llegáramos a un acuerdo, que transaccionáramos una enmienda todos los grupos que decía: «Garantizar la continuidad de la escuela Gil Cristià, de la Selva del Camp, con el mantenimiento de una línea de P3 para el curso 2013-14 y a la vez mantener también la oferta de tres líneas de P3 en las escuelas de titularidad pública de la Selva del Camp, aceptando si es necesario la oferta de colaboración económica del ayuntamiento y teniendo también en cuenta para la planificación de la oferta los datos demográficos para el curso 14-15». Esta fue una propuesta, como digo, de la plataforma territorial que ha sido ratificada por el Ayuntamiento de la Selva del Camp con fecha 13 de mayo, por unanimidad, el mismo texto. Y en este sentido, nosotros, aunque teníamos una propuesta que pretendía ser más ambiciosa manteniendo la oferta e incluyendo en el presupuesto de 2013 las dotaciones necesarias en aras del consenso de respetar lo que se ha acordado ya en el territorio y porque acordar esto y votar esto hoy no significa que no podamos cuando debatamos los presupuestos, si es que algún día llega la Ley de presupuestos del 2013, antes de que acabe el ejercicio de 2013 a este Parlamento, pues, tendremos oportunidad de intentar incorporar enmiendas aunque no estemos avalados por una propuesta aprobada. En cualquier caso, el Partido Popular, entonces, sustituye el texto de nuestra propuesta por esta enmienda que nos hace el Partido Socialista, que les aceptamos, igualmente nosotros hacemos la misma enmienda a su propuesta, con lo cual, presidenta, sería una transacción pero que no hay que pasar a los grupos, porque ya está dentro del redactado como enmiendas a la propuesta. Con lo cual, nosotros votaríamos en contra de la transacción a la que han llegado Esquerra e Iniciativa. Bueno, nosotros el segundo punto lo podemos votar a favor, pero el primero no lo vamos a votar a favor, porque se opone de plano a la voluntad de la escuela Abel Ferrater, que era poder mantener sus dos líneas de P3. Lo que quiere el territorio, lo que pide la plataforma, lo que se ha ratificado en el ayuntamiento con el apoyo de todos los grupos municipales es que se mantengan tres líneas: dos de la Abel Ferrater y una de la Gil Cristià. Eso es lo que nosotros queremos votar y apoyar en este Parlamento. Y entendemos que el punto 1 de la

44


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

transacción a la que han llegado Iniciativa y Esquerra, pues, cede a que haya solamente dos líneas de P3, una en la Gil Cristià y otra en la Abel Ferrater. Nosotros, respetando el criterio territorial, pues, no votaremos este punto. Gracias presidenta. La vicepresidenta Per tant, senyora diputada, entenem que la proposta de resolució queda substituïda per l’esmena número 1 del Partit Socialista, que és de nova redacció. D’acord. Moltes gràcies. Per presentar la seva proposta de resolució, té ara la paraula el senyor Xavier Sabaté, pel Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya. Xavier Sabaté i Ibarz Moltes gràcies, presidenta. Miri, portem moltes sessions que anem parlant de demografia, de números, de diners, de pressupostos, de dèficit i algú ja avui aquí, la meva companya de grup Rocío Martínez-Sampere, ha parlat d’aquesta qüestió i també alguns altres il·lustres diputats d’aquesta comissió. Jo voldria llegir una carta que m’ha arribat, que, en fi, és molt tendra, diu: «Les persones que tenim contacte gairebé diari amb l’escola», s’entén Gil Cristià, eh?, és una senyora que parla de l’escola Gil Cristià, «veiem que compta amb un equip de mestres competents i il·lusionats amb la seva feina, veiem també el bon estat en què es troba l’edifici i la vida que dóna a aquella zona de la població, però per sobre de tot veiem que els infants han fet seva l’escola i hi van contents i s’hi senten feliços. Jo he vist plorar la meva néta el dia que no ha pogut anar al col·legi. Doncs bé, tot això que suposa un tresor per a una comunitat i per extensió per al futur d’un país no compta per a res, per a l’escola pública Gil Cristià no hi ha pressupost. És clar que l’escola pública no compta amb la valuosíssima protecció de Sant Eulogi, Sant Auguri i Dant Fructuós i Sant José María», diu, «llàstima.» Acaba així. Bé, a banda que coneix molt el santoral de l’arxidiòcesi de Tarragona, pel que veig, doncs, en fi... És una mostra més, no?,... Ho dic perquè una escola és tot això, saben? Una escola és la reproducció de la vida, els que som mestres i hem tingut contacte..., i jo he estat onze anys mestre i sé que això és el que passa: són

45


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

sentiments. I allí hi ha gent que estableix moltes relacions socials i els nens i els seus germans de vegades no poden anar a la mateixa escola, i tots aquests problemes són els que s’estan reproduint aquests dies a la Selva del Camp, entenen? I després, arran de tot això, s’estableixen preses de posició també respecte a la consciència que cadascú té de si és just o no que hi hagi menys oferta d’escola pública en un municipi o no. I per això nosaltres pensem que és just allò que aquests dies està defensant la plataforma, però no només la plataforma. Jo aquí tinc l’acord que per unanimitat va adoptar el municipi, de tot els regidors de la Selva del Camp, de tots els partits polítics, que són de Convergència, en aquest cas, d’Esquerra Republicana i del PSC. I això està firmat pel secretari, que ahir va fer aquesta credencial, aquesta certificació el dia 16 de maig. Va ser ahir, no? Ho avui mateix aquest matí. Bé, doncs, nosaltres diem el que diuen ells, el que diu Esquerra Republicana, Convergència i Unió i els Socialistes a la Selva del Camp. I això és el contingut exacte de l’esmena que presenta el Grup Popular i el Grup Socialista, exacte, no els el llegeixo perquè l’ha llegit la senyora María José Garcia Cuevas. És aquesta. Nosaltres volem que hi hagi la continuïtat de P3 de l’escola Gil Cristià, perquè és la garantia que aquesta escola pot continuar, perquè això és el que vol el poble, això és el que vol l’ajuntament per unanimitat. L’ajuntament fins i tot va oferir la seva col·laboració i ha estat desatesa pel departament; el departament només veu números. I aquí hi ha d’haver també la consciència que és alguna cosa més, que és la vida, que són sentiments, que són gent, que són persones, que són els nens i les nenes, que no són projecte de futur tampoc, que són un present. I per això votarem a favor del que diu l’ajuntament, que era la nostra proposta, doncs, és la mateixa que la de la plataforma, és la mateixa que va aprovar en un plenari...

Fitxer 07 ...l’Ajuntament de la Selva del Camp, perquè només volem que continuï l’escola, i aquesta és la diferència, i acabo, presidenta. No només volem que continuï l’Escola Gil Cristià, volem que hi hagi tres línies d’escola pública. Això és el que 46


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

volem, i que per causa de la crisi no es vegi disminuïda l’oferta d’escola pública, que és la que garanteix l’accés igual per a tothom, que per això votarem, i em sap creu que no puguem votar-ho per unanimitat, per la majoria, no sé com anirà la votació, però m’és igual, la nostra consciència estarà més tranquil·la si votem d’aquesta manera, per bé que farem el mateix que ha dit la senyora Maria José Garcia Cuevas, respecte de la transacció votarem, en part, la transacció..., no, ja s’entén, d’Esquerra Republicana i d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Moltes gràcies. La vicepresidenta Gràcies, senyor diputat. Per entendre’ns, també: accepta l’esmena del Partit Popular, que, a la vegada, és el mateix text de l’esmena que havien presentat vostès a la proposta del PP i, que, per tant, podríem fer només una votació dels dos punts. D’acord. Per posicionar-se, té ara la paraula el diputat de Convergència i Unió, Antoni Balasch. Antoni Balasch i Parisi Només, presidenta, per qüestió de procediment. Entenc que, per tant, la proposta de resolució del Grup Socialista és manté viva, per tant. Nosaltres ens posarem tots en la transacció. No és tal transacció, bé, diguin-li com vulguin. Perdoni, presidenta, vostè ordena el debat. Nosaltres acceptem l’esmena del Partit Popular, que substitueix la nostra, i el Grup Popular, que accepta la nostra esmena, que substitueix la seva. En aquest cas és coincident i, per tant, es pot passar a votació de forma conjunta, com una transacció del Grup Popular i del Grup Socialista, perquè és el mateix text, que és el mateix que diu l’Ajuntament de la Selva. La vicepresidenta Exacta. L’esmena de les dues propostes és el mateix, per tant... Antoni Balasch i Parisi D’acord, presidenta, d’acord. Passo, en tot cas, a manifestar. Primer, els que som mestres d’escola i directors d’escola no parlarem d’anys, n’he exercit algun més 47


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

que els que s’ha comentat aquí, però en tot cas, òbviament els sentiments són molt potents. També és veritat que no només de sentiments podríem estar-hi, tot i que la gent que deixés la pell a les escoles amb l’afecta als nens i a les famílies, i, en definitiva quan hi treballes, s’ha d’entendre que hi ha molt més que el dia a dia, hi ha molt és. Però, d’aquest punt de vista, jo que sóc d’un poble en el qual s’ha fet una concentració parcel·lària no s’ha desfet, des d’aquest punt de vista no s’ha desfet, perquè arriba un moment que la realitat d’un poble determinat és que si sobren una línia, o dos o tres o quatre o cinc, la realitat és molt tossuda, i això òbviament, a totes les escoles va en contra de totes les línies. Per tant, en algun lloc, l’Administració que treballa des de la racionalitat per optimitzar els recursos públics, ho ha de fer i ho ha d’executar. I, si no, comencem a emplaçar ja avui i aquí els grups que diguin ells, quina és la línia, de quina escola volen suprimir. Perquè és mol fàcil dir la d’aquesta no, però quina és la que s’ha de suprimir. Nosaltres, i així es fa, i volem que sigui sempre de comú acord amb els governs municipals i les comunitats educatives. I així ho volem que funcioni i, per això, en aquesta línia havíem presentat dues esmenes, amb dos punts molt concrets. Una, obrir la preinscripció, demanar que a Gil Cristià s’obrís la preinscripció per tal que siguin els pares els que decideixin i la realitat demogràfica que la manifesti la preinscripció i la matrícula definitiva, que són dos coses diferents i que, a vegades tenen variacions, i després en alguna altra moció m’hi referiré. I, després, el segon punt, consensuar amb l’Ajuntament i la comunitat educativa les modificacions de línies i mapa d’acord a la realitat. Aquestes eren les nostres esmenes, totalment coherents amb el que anem dient sempre i amb una realitat que és la que és. I, nosaltres, ens veiem amb la possibilitat, i ho veiem correcte, que podem votar d’acord a la transacció presentada conjuntament per Esquerra Republicana i per Iniciativa per Catalunya, perquè veiem que aquests posicionaments ens hi encaixen. I, en tot cas, aquí acabo, president, per qüestions d’optimització de temps. Gràcies. El president Moltes gràcies. Té la paraula pel Grup de Ciutadans, el senyor Espejo. 48


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

José María Espejo-Saavedra Conesa Muchas gracias, presidente. A ver, nosotros en este punto, habiendo escuchado las intervenciones y viendo las propuestas y la diferentes enmiendas que se han aceptado, tanto por parte del Partido Popular, como por parte del Partido Socialista, creemos que las propuestas de estas dos formaciones son las más, digamos, las que van más allá de la exigencia de mantenimiento de las líneas, que es, por otra parte, lo que entiende mi formación que se ha de hacer por argumentos que ya se han expuesto por otros diputados. No obstante, es cierto que la propuesta que se ha transaccionado entre Esquerra Republicana y Iniciativa por Catalunya-Esquerra Unida y Alternativa, no podemos dejar de valorar el consenso que ello supone, y que, en cualquier caso, incorpora un apunto que dice que se va a consensuar con el ayuntamiento y la comunidad educativa que, por otra parte, es lo que obliga la Ley de educación a llevar a cabo; y una crítica que es recurrente por todos los diputados de esta comisión a estas actuaciones de cierre de centros. Por lo tanto, nosotros, aunque pueda parecer contradictorio votaremos a favor tanto de una, como de otra propuesta de resolución. Gracias. El president Gràcies. I per la CUP té la paraula el senyor Arrufat. Quin Arrufat Ibáñez És obvi que les dues propostes que es porten a votació finalment no diuen el mateix, l’una exclou el que explica l’altra, el que demana l’altra i, per tant, nosaltres ens mantindrem al costat del que demana l’Ajuntament i el que demana el [contracte #] educatiu de la Selva del Camp, i demanarem dues coses, que es mantingui P3 per poder mantenir la continuïtat de Gil Cristià, i que es mantinguin en el conjunt del municipi tres línies a l’escola pública de P3, i, per tant, no donarem suport a la moció trasaccionada pel Govern i pel grup que dóna suport al Govern, per Esquerra i per Iniciativa per Catalunya - Esquerra Unida. El president

49


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

Bé, doncs, moltes gràcies. Procedim a la votació. Per tant, hi haurà dues propostes. Aquí hi ha dues propostes, una, que és la que han consensuat Esquerra Republicana i Iniciativa, i l’altra el Grup Popular i el Grup Socialista. La primera, la d'Esquerra Republicana i Iniciativa té dos punts que el Grup Popular vol que es votin per separat. No és això? Doncs, comencem per aquesta, el punt primer i el punt segon, està clar? O la llegim? Ja està llegida, no? Ja està llegit. Doncs, vots a favor del primer punt. Tretze vots en contra. Abstencions. Només cal que votem tres, eh?, els socialistes? És que n’han vingut més, però tres, només som tres. Per tant, s’ha aprovat amb 13 vots a favor, 4 en contra i 3 abstencions. Ara votem el segon punt. Vots a favor? El segon punt de la primera..., continuem amb la d'Esquerra Republicana

i

Iniciativa. Quants? 18 Vots en contra? Cap Abstencions? 3 I ara la proposta resultat de l’acord entre el Grup Popular i el Grup Socialista. Vots a favor? Vots en contra? Doncs queda rebutjada aquesta segona per 11 vots en contra i 10 vots a favor. Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies de P3 a l’Escola Joan Coromines, de Mataró, i el projecte de construcció del nou centre (tram. 25000232/10)

50


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

Molt bé, doncs, passem al punt número 13, que és l’Escola Joan Coromines de Mataró, i en nom del Grup Socialista té la paraula la senyora Alícia Romero. Alícia Romero Llano Bona tarda, gràcies president. En primer lloc permeteu-me que saludi als pares que han vingut de l’AFA del Joan Coromines, que avui ens han volgut acompanyar per aquest tema que els afecta d’una manera tan directa i tan colpidora. El Partit Socialista va presentar al Parlament, fa un parell de mesos, aquesta proposta de resolució, en un moment molt determinat, com molt bé coneixem tots, perquè en aquesta comissió dia sí i dia també, doncs, en parlem, justament una PR que era intentar donar una resposta, doncs, a una decisió unilateral presa per part del Govern de la Generalitat sobre el tancament d’algunes línies de P3, no només, com ara aquest cas, a una escola de Mataró, sinó a moltes altres escoles de Catalunya. Nosaltres presentàvem aquesta proposta, juntament per evitar aquest tancament, per diferents motius, en concret en el cas de l’Escola Joan Coromines de Mataró, perquè justament uns mesos abans d’aquesta decisió unilateral de la consellera Rigau, l’Ajuntament havia presentat el document de planificació educativa de la ciutat, en el que establia que segons el procés demogràfic de la mateixa ciutat, doncs, aquesta hauria d’augmentar una línia en l’educació primària. Tot i això, la Generalitat, que suposo que deu parlar poc amb l’Ajuntament de Mataró, perquè, pel que sembla, no es coordina gaire i, a més a més, no consensua ni acorda les polítiques educatives de la ciutat, tenint en compte que les competències de planificació són de l’Ajuntament i, normalment, a la història de la democràcia sempre els ajuntaments ho han acordat tot amb la Generalitat, doncs, tot i que no s’havia fet així, la Generalitat no fa cas d’aquest estudi de l’Ajuntament, no es reuneix amb l’Ajuntament, no acorda amb l’Ajuntament i decideix aquest tancament. Nosaltres, evidentment, ens havíem d’oposar de totes, totes en aquesta decisió, sobretot també, perquè durant molts anys hem defensat a l’Ajuntament de Mataró, però també en aquest Parlament, que la decisió que s’havia de prioritzar i prevaldre era la de les famílies i que abans de tancar algunes línies, el que havíem

51


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

de veure era quina era la decisió de les famílies a l’hora de decidir a on volien portar els seus fills a l’escola. Això és una cosa que es va transmetre a la consellera, sembla que tampoc ens va fer massa cas, i seguia endavant la seva decisió de tancar la línia de P3 del Joan Coromines, que és una línia i una escola que està al centre de la ciutat, i perquè ens posem en situació aquells que no sou de Mataró, al Maresma, a la ciutat de Mataró al centre hi ha pròpiament una única escola, que és l’Angeleta Ferrer, que ja n’hem parlat també en aquesta comissió, una escola que degut a la situació deficitària de l’edifici va haver de traslladar-se a un altre barri de la ciutat i, per tant, va perdre la ubicació física en el centre de la ciutat, per part de l’escola pública. L’Escola Joan Coromines no està ben bé al centre, però podríem dir que està al centre-eixample. Aquesta escola tenia dos línies, i degut a aquesta decisió, doncs, ens trobàvem en la situació que perdíem una línia, per tant, només en quedava una al centre de la ciutat, perquè l’Angeleta Ferrer, per desgràcia, i, a més a més, per votació d’aquesta comissió, es va decidir que no hi hagués una partida pressupostària el 2013, per iniciar la inversió d’aquesta nova escola que havia de substituir l’Angeleta Ferrer, que sí havia d’anar al centre. Per tant, en aquesta situació, doncs, ens sembla més que de justícia, doncs, presentar aquesta proposta de resolució en què evidentment el que demanem, és que vista la preinscripció que hi ha hagut a l’Escola Joan Coromines, en què es queden fora moltes famílies, per tant, que han volgut triar aquesta escola d’una manera voluntària, i s’han arriscat, malgrat haver anunciat la conselleria que tancava aquesta segona línia, s’han arriscat a fer la preinscripció en aquesta escola per un pur convenciment. A nosaltres ens sembla que aquests són els criteris que hem de seguir, els criteris també de les mateixes famílies abans de prendre decisions. Això no ha estat així, però em sembla que ens toca poder portar aquesta proposta en aquesta comissió, que la comissió sigui la que decideixi si això ha de ser així o no, intentar veure si som capaços de convèncer el Govern que la decisió unilateral que pren, doncs, no és la més adequada. A més a més, i m’agradaria recalcar-ho bé en aquesta comissió, la tasca que està fent la Generalitat amb l’Ajuntament, doncs, no ens sembla la més adequada,

52


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

perquè es descoordinen constantment. Avui, hem rebut també una resposta que li fa la consellera a la CUP, en què es reafirma amb el tancament, doncs, d’aquesta línia, i amb les seves decisions demogràfiques i no ideològiques, que nosaltres evidentment, en aquests moments, i degut a les greus contradiccions en el que ens posa sempre la consellera, doncs, creiem que no és demografia, que clarament és ideologia, i el que clarament doncs es vol fer, és establir o eliminar places públiques d’escola, en aquest cas, en el centre de la ciutat. Per tant, nosaltres fem aquesta proposta, una proposta que, ja els hi haig de dir, que presenta una transacció, conjuntament amb Esquerra Republicana, que havia presentat una esmena. Aquesta transacció que tenen tots els grups, el que pretén i l’objectiu que persegueix és justament que no es redueixi aquesta segona línia, i, per tant, doncs, bastant en el sentit del que ja proposàvem nosaltres ens ha semblat convenient acceptar aquesta transacció i fer-la conjuntament en ares del consens i de l’acord, i que evidentment...

Fitxer 08 ...en aquesta comissió es pugui aprovar aquest punt que, per nosaltres és molt important, tenint en compte que demà surten les llistes de les preinscripcions a les escoles i, per tant, la incertesa a les famílies és cada dia més gran. Si això avui ho podem aprovar, doncs em sembla que no serà una lluita guanyada per part nostra, sinó per part de les famílies que han sigut molt valentes, i han arriscat molt, apuntant «no» els seus fills en aquesta línia que semblava o sembla que, de moment està tancada. Esperem que hi hagi esperança, i que les utopies a vegades es compleixin, i, per tant, que puguem veure aquesta segona línia mantinguda a l’Escola Joan Coromines de Mataró. Gràcies. El president Moltes gràcies. Per Esquerra Republicana, per presentar la seva esmena té la paraula la senyora Anna Simó. Anna Simó i Castelló 53


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

Moltes gràcies, president. Nosaltres, com suposo que tothom que aborda, entre d’altres, la qüestió de l’Escola Joan Coromines, però tota la resta ens fèiem i ens fem dues preguntes. Per una banda, en aquest cas, com queda l’oferta de P3 al centre de la ciutat de Mataró? I una altra pregunta: Quina és la demanda que hi ha per a les escoles, de línies de P3 al centre de Mataró. La nostra esmena anava en la línia de dir: Mont bé, mirem quin és el resultat de la preinscripció, quan vam presentar aquesta esmena la prescripció encara no estava conclosa, i en funció de com vagi la preinscripció, revisem l’oferta, i el que diu l’esmena «busquem fórmules per mantenir les dues línies.» Què ens ha dit la preinscripció? Doncs, que hi ha quaranta-dues sol·licituds al Joan Coromines. És a dir, que aquí dóna, no per una línia, dóna per dues. De manera, que nosaltres el que creiem i així hem arribat a aquesta transacció amb el Partit Socialista, que toca mantenir les dues línies de P3 d’acord amb els resultats del procés de preinscripció que hi ha hagut al centre educatiu i al conjunt de la ciutat de Mataró. Tampoc no hem pogut aclarir... –ho dic perquè aquí també hi ha hagut una certa controvèrsia i també hem pogut llegir respostes a preguntes que han fet altres grups parlamentaris–, ...Esquerra, tampoc si l’equip de Govern municipal ha participar o no de la decisió del departament de tancar una línia de les dues, perquè el departament diu que sí, i l’equip de Govern municipal diu que no. Per tant, no sabem ni Esquerra el grup parlamentari, ni Esquerra de Mataró no sabem exactament que és el que ha decidit l’equip de Govern municipal, o no. En tot cas, nosaltres, el que ens hauria agradat és que, com sempre, diem, que hi hagués hagut un debat, un diàleg, amb la comunitat educativa encapçalada per l’Ajuntament, que les coses s’haguessin explicat de manera molt clara, quines són les posicions de cadascú, i segur que les raons d’uns i altres, doncs, el fet de posar-les sobre la taula, haurien ajudat a entendre, totes les parts en litigi, diguemne. Lamentem que això no hagi estat així, i estem satisfets d’haver pogut arribar a aquesta transacció amb el PSC, i el que esperem és poder estar satisfets, que aquesta resolució avui s’aprovi, i un cop aprovada aquesta resolució, el departament la compleixi. Moltes gràcies. El president

54


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

Moltes gràcies, senyora Simó. Arribats a aquest punt, ja que han parlat els dos que transaccionen, els dos grups, potser que la senyora vicepresidenta llegeixi la transacció, per veure com es posicionen la resta. (Veu.) Sí, però, tot i així crec que és convenient que llegim primer la transacció. Endavant. La vicepresidenta La transacció diu: «Mantenir les dues línies de P3 a l’Escola Joan Coromines de Mataró, d’acord amb els resultats del procés de preinscripció al centre educatiu i al conjunt de la ciutat de Mataró.» El president Moltes gràcies. Doncs, llavors el senyor Antoni Balasch té la paraula per presentar la seva esmena, si considera que encara l’ha de presentar. Antoni Balasch i Parisi Sí, gràcies, president, gràcies. Primer, saludar la ciutat de Mataró que és una ciutat amb què m’uneix lligams emocionals, com deia abans, escoles con Rocafonda o com Jaume Recoder o Torre Llauder, com ja he dit, m’hi uneixen molt directament. Dir, que nosaltres vam presentar una esmena, i la llegiré perquè es vegi que és del sentit exacte de la votació que farem. L’esmena deia: «El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a realitzar conjuntament amb l’Ajuntament de Mataró, un cop analitzats els resultats i el procés de preinscripció de l’alumnat, una revisió del mapa escolar de la ciutat, per tal de donar cabuda a les demandes sol·licitades per les famílies, tenint en compte l’optimització dels recursos humans necessaris per a l’obtenció de l’esmentada demanda, l’optimització.... etcètera... » Bé, aquest és el cas. Estem en una situació per, des de nosaltres, d’una situació a Mataró que ha fet un esforç molt important d’una banda, i penso que cal posar en valor de manera molt potent per a la cohesió social que comporta, que és la distribució d’alumnes amb necessitat educatives específiques a la ciutat de Mataró per a tots els centres. Penso que és un esforç molt decidit que s’ha de valorar molt, des de la cohesió social que necessita una ciutat amb les característiques singulars de Mataró.

55


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

D’altra banda, dir que els alumnes que s’han repartit en aquest sentit són quarantanou. Després, dir també, que hi ha un futur demogràfic molt incert, molt incert, que els naixements que hi ha, ja es tenen, i que ja consten censats, fan preveure que el curs vinent s’obrin dues línies, parlo del curs 14/15, i que el curs 15/16 hi hauria una altra línia que decauria, a menys que hi hagi un increment de natalitat important o de persones que arribin a Mataró amb nens petits d’aquestes edats. Per tant, estem en una situació enormement inestable i enormement fluctuant i, per tant, això ens ha de fer vigilar a tots plegats i a estar molts atents a la situació real, perquè com sabeu, la disponibilitat econòmica és massa justa per a les necessitats que tenim els catalans, i diria, massa justa i, a més, enormement injusta. Després, dir que estem parlant de resultats de preinscripció, que no tenen res a veure amb els resultats finals de matriculació. A vegades, sabem que els resultats finals hi pot haver gent que hagi vingut d’altres municipis o no, etcètera, però que en total, el que mana és la matrícula definitiva. Nosaltres d’acord amb l’esmena que vam presentar, doncs, entenem que reflecteix els continguts d’acord amb un procés de preinscripció, manifestem que votarem que sí, d’acord, a aquesta transacció que s’ha acordat, i que serà un sí vigilant, en el sentit que el resultat real serà el que aporti la matriculació. I, per tant, veurem si la matriculació real ens haurà de fer o no reconfigurar aquesta decisió a la qual avui votarem que sí. Gràcies, president. El president Moltes gràcies, senyor Balasch. Per posicionar-se, el Grup del Partit Popular, senyor Milián. Joan Milián Querol Moltes gràcies, senyor president. Jo volia començar donant la benvinguda als representants dels pares i mares de l’AMPA del Joan Coromines, i als regidors de Mataró que avui ens acompanyen en aquesta comissió. Nosaltres votarem a favor, naturalment, aquesta proposta de resolució, de la transacció a què s’ha arribat, de reafirmar el nostre compromís del Partit Popular català amb l’oferta pública d’ensenyament, al centre i a l’eixample de Mataró. Així ho va fer també el nostre

56


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

grup municipal l’acord unànime de l’Ajuntament de Mataró per mantenir les places públiques al centre. Com així també, donem tot el nostre suport a les reivindicacions de les AMPA del Joan Coromines i de l’Angeleta Ferrer. Aquestes reivindicacions no poden anar a la cua, no poden anar a la cua de les reivindicacions, perquè la situació deficitària de les infraestructures educatives al centre de Mataró ve de molt lluny. Ja a l’època del tripartit, quan hi havia recursos tampoc se li va donar una solució. Per tant, ara no poden anar a la cua de les reivindicacions. De totes maneres, en aquesta proposta de resolució, en aquesta transacció no parlem ja de millorar, sinó de mantenir la situació actual, que no es tanqui cap línia de P3. La conselleria, la consellera repeteix contínuament, com vostès saben, l’eslògan, la cançó aquella de «no és per ideologia, és per demografia», suposo que al final la cantem tots a una, però no ho aconseguirà, perquè el nivell de preinscripcions, com hem vist últimament, com hem vist recentment desmenteix qualsevol argument d’aquest tipus, i està clar que el centre i l’eixample de Mataró no sobra cap línia de P3, en tot cas, haurien d’obrir-ne una altra de nova, ja que disset famílies s’han quedat fora. Finalment, ens alegrem que el grup proposant no hagi acceptat les dues esmenes que s’havien presentat, ni l’escrita per Esquerra Republicana, ni l’escrita per Esquerra Republicana i presentada per Convergència i Unió eren dues esmenes amb la fórmula aquella de la «disponibilitat pressupostària», el diputat de Convergència i Unió li deia, etcètera, però això volia dir «disponibilitat pressupostària», que és una fórmula per no comprometre’s a res. I en aquestes alçades això és inacceptable. Sí que lamentem no obstant, que no s’hagi aprovat un compromís pressupostari, i molt [especialment #] que en els pressupostos ocults de la Generalitat, aquells que Esquerra Republicana i convergència amaguen, perquè no volen que els catalans sàpiguen en què es gasten els diners, no hi hagi cap compromís amb les famílies, i les necessitats de Mataró, del centre de Mataró. Des del Partit Popular català volem donar, o demanem una correcció de rumb al Govern, i que comencin a apostar per l’estat del benestar, en lloc de les estructures d’Estat. Abans el diputat de Convergència ens deia «què retallarien vostès per

57


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

donar suport a aquesta línia de P3?» Doncs, mirin, podrien retallar les subvencions a les escoles privades a França. El president Moltes gràcies. Pel Grup d’Iniciativa, el senyor Salvador Milà. Endavant. Salvador Milà i Solsona Moltes gràcies, president. També, des del Grup d’Iniciativa i Esquerra Unida, donar la benvinguda als companys i companyes de Mataró que ens acompanyen, també de l’Ajuntament, i expressar, primer la nostra satisfacció, perquè creiem, si no ho hem entès malament, senyor Balasch, que sí, que realment el Govern mantindrà les dues línies de P3 al Coromines. Ho dic, perquè si Convergència i Unió vota a favor, serà perquè el departament ho mantindrà. I vindrà a desmentir, que no és ideologia, és demografia, perquè resulta que la demografia estava molt clara. Preguntava la diputada Anna Simó: «I com està el tema educatiu al centre de Mataró?» Doncs, mira, està amb una escola Angeleta Ferré desplaçada a fora, amb l’edifici per refer, i segurament per un nou centre, l’Enxaneta funcionant des de fa uns anys va ser la primera oferta educativa pública que va haver-hi al centre de Mataró gràcies als governs d’esquerres que hi van haver-hi en aquesta ciutat, fins ara fa dos. I, amb una escola Coromines, dispersa, sense projecte –que per cert, també hi ha un punt que em [tracta #] –, i la Montserrat Solà. Per tant, ha passat a haver-hi una oferta significativa al centre de Mataró, que intenta atendre una demanda, també molt important, de ciutadans al centre de Mataró, que si fins ara hi han anat algunes privades, és perquè no hi havia aquesta oferta pública al centre. A mi m’ha fet gràcia, sentir el senyor Balasch que té afecte per Mataró, parlar d’aquesta feina de redistribuir els infants amb necessitats educatives especials a tots els centres de Mataró, i redistribuir-ho. Ho dic, perquè fa quatre dies o tres anys, Convergència i Unió deia tot el contrari de la ciutat de Mataró, i s’hi oposava amb ungles i dents. Ara quan va bé per justificar els arguments, ara es diu això. Bé, benvinguts al club. Però, en tot cas, el que hem d’atendre és aquesta demanda. També el tema dels resultats de la matriculació. No, ell ha dit matriculació, el representant de Convergència i Unió diu: «Bé, donem suport, però al que hem 58


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

d’estar és al resultat de la matriculació.» Però, si no arriba a ser per les famílies que no han fet cas de la consellera demògrafa, sinó que han tingut en compte la seva realitat social i, malgrat tot han fet un acte de desobediència cívica i s’han preinscrit, no tindríem aquesta matrícula. No s’amoïni, que avui quan a Mataró se sàpiga que sí, que aquestes dos línies es mantindran, tota aquesta preinscripció es convertirà en matriculació. I això, és important, saber que si es vol, es pot. Si es vol, es pot, perquè realment les famílies no han fet cas d’aquests consells tan tècnics, i tan poc ideològics de Convergència i Unió, i al final han acabat imposant una solució. Per tant, ens felicitem d’aquesta resolució, i instem el Govern, i el Grup Parlamentari de Convergència i Unió que tant afecte té per Mataró, cosa que no dubtem, que el Govern municipal de Mataró es posi les piles, que no digui a les famílies una cosa, i després pacti una altra amb la Comissió Territorial, i que tiri endavant, també –perdó, senyor president, i amb això acabo– un punt que creiem que es manté també de la proposta de resolució, i que no se n’ha parlar, que és el punt que diu que «en el termini de tres mesos es presenti el projecte executiu de l’Escola Joan Coromines, i el calendari d’inversions per a la construcció del nou centre, tal com estava previst a la planificació educativa», que, això en definitiva, és el que ens ha de permetre dotar d’un pla d’equipaments escolars dignes al centre de Mataró, com ja fa anys que voldríem tenir. Gràcies, senyor president. El president Després aclarirem què és el que es manté i no, o ho vol aclarir ara la senyora Alícia, o després? Pel Grup de Ciutadans, té la paraula el senyor Carrizosa. Carlos Carrizosa Torres Sí, senyor president. Ja, en substitució del meu company. Nosaltres votarem a favor de la proposta de resolució i només, ja s’ha dit tot aquí, per part dels grups que m’han precedit, i jo només volia fer esment de dues reflexions. Una, que l’educació no pot anar a la cua dels recursos econòmics i que s’ha de dotar suficientment, sempre, a les poblacions dels recursos necessaris per mantenir les escoles i donar el servei de l’educació a les persones que viuen a les ciutats.

59


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

Segon, que no es pot mantenir, o sigui, que no és de rebut que s’estigui sotmetent la continuïtat d’aquesta escola a la matriculació. Aquí, en aquesta proposta de resolució s’ha dit «la preinscripció», però aquesta manera d’actuar amb aquesta escola, el que està aconseguint és una dissuasió a la població de Mataró, que veuen amb angoixa que està posada en qüestió la continuïtat de la seva escola. O sigui, que les mencions que s’han fet, a veure com anirà la matriculació i tot això, doncs, em sembla que sobraven, perquè és una manera de tenir l’espasa de Damocles a sobre de la...

Fitxer 09 ...comunitat educativa, i, per tant, rebutgem aquesta manera de subordinar la continuïtat de l’escola, quan ja s’ha fet palès que la preinscripció és gran, que encara es continuï amb aquesta qüestió. Res més. El president Moles gràcies, senyor Carrizosa. Per la Cup, té la paraula el senyor Arrufat. Quim Arrufat Ibáñez Bé, d’entrada ens alegrem que el Grup de Convergència hi voti a favor. Em sorprèn, certament. Tot i que la resposta que hem rebut de la consellera a la nostra pregunta, de fet, en part, ho deixa entendre, però de manera generalitzada, que hi podríem votar a favor perquè es mantingués una segona línia de P3 a l’Escola Joan Coromines, o qualsevol altra escola de Mataró, perquè bàsicament ens respon que si un cop feta la preinscripció no es pogués atendre tota la demanda, es procediria a obrir un nou grup de P3 a la ciutat, tenint en compte les demandes de les famílies i les disponibilitats d’espais a les escoles més sol·licitades, és a dir, en qualsevol escola. I em sorprèn, vaja, que després de voler clausurar un P3, que finalment ha tingut la demanda que ha tingut, i, per tant, té tots els avals perquè hagi de continuar i s’hagi de fer aquesta segona línia, s’ofereixin a obrir segons demanda un P3 a qualsevol altra escola, segons vagin les preinscripcions, em sorprèn enormement.

60


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

Portem, bàsicament, s’està acabant la comissió, i hi ha un esquema que es reprodueix en totes les escoles. Hi ha un argument de demografia que al final no és exactament tal, el de la demografia, malgrat òbviament hi ha, sí, un descens generalitzat de la població a tot Catalunya, en els casos concrets no és tan aplicable. Hi ha un procediment que comporta un no diàleg, i un legislar o un tancar P3 i escoles per decret. Hi ha un argument vinculat a la demanda, que després quan realment es comprova, com en aquest cas, la demanda persisteix, i la demanda torna a incidir en voler mantenir les línies obertes. I, en concret, a Mataró hi ha una cosa que ens preocupa enormement, i que és una urgència que trobem indispensable, que és que hi ha, en el conjunt del centre de Mataró hi ha un deteriorament de l’escola pública, que òbviament, si continua aquest deteriorament farà baixar la demanda, això és evident, és aquesta la manera, diguéssim, suau d’anar passant població escolar d’una banda a l’altra, d’un sistema a un altre. I ens urgeix certament que es tiri endavant la reubicació i redignificació, per tant, construcció de l’Escola Angeleta Ferrer al centre, perquè és la garantia de continuïtat de l’escola pública, i que sigui de qualitat al centre de Mataró, i, per tant, del prestigi de l’escola pública en el centre d’aquesta ciutat. Res més. El president Moltes gràcies. Anem a clarificar quina serà la votació. Crec que hem entès, senyora Alícia Romero? Digui, senyor Antoni Balasch, digui. Trenta segons d’al·lusions. Antoni Balasch i Parisi Gràcies, president. Només per matisar. L’Escola Angeleta Ferrer, anteriorment el Pilar de la plaça de Cuba, ha de plegar per problemes d’infraestructura. El Govern municipal era el que tenia, el que ha de mantenir l’estructura. També en serem culpables nosaltres, d’això, al final. La demografia fa obrir escoles i la demografia fa tancar, de la mateixa manera que la demografia fa que un ajuntament tingui un número de regidors o un altre, i varien segons com va la demografia. Com el finançament dels ajuntaments també varia d’acord a la demografia, com varien tots els serveis d’acord amb la demografia.

61


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

Nosaltres no som Govern, nosaltres som responsables del que fem. Hem presentat una esmena que diu el que diu i la defensem. I, per tant, actuem amb rigor i amb coherència que és l’únic que volem de cara a defensar les comunitats educatives, totes amb la major qualitat que podem tots plegats, i això ja sabem tots que hi ha la disponibilitat pressupostària que no és una entelèquia, sinó que és una realitat per a tots plegats, diria que llastimosament. Gràcies. El president Trenta segons per al senyor Milà i per a la senyora Alícia Romero i votem. Salvador Milà i Solsona Breument, m’ha desorientar en aquesta última intervenció de les disponibilitats pressupostàries. Això no ho diu la moció, és a dir, entenem que els serveis educatius són bàsics, vénen abans de qualsevol altra cosa. Per tant, si hi ha aquesta demanda acreditada i confirmada amb la preinscripció i la matriculació, la línia s’ha d’obrir, i així ho han votat. No sé si vostès són Govern o no, però en feien tota l’aparença fins ara. Potser ara, hi ha alguna cosa que no ens n’hem assabentat. I, segona qüestió, molt simple pel tema de Mataró. Vostè estima Mataró, però oblida que fa molt de temps que l’Ajuntament de Mataró té ofert els terrenys de Can Fàbregas del paper, per fer una nova escola al centre, on es podia traslladar i on es va demanar que es presentés el projecte per construir aquesta escola, atès que l’edifici de l’antic el Pilar, ja no es pot aprofitar, perquè presenta patologies greus, i aquest és el compromís. El problema és que no construeixen ni una escola nova ni per equivocació, i això s’ho haurien de fer mirar, perquè no hi han diners, és clar. El president Vinga, senyora Alícia Romero. Ens clarifica què votem. Alícia Romero Llano Sí, abans d’això, només un tema. Dir que em sorprèn també. Primer, estic contenta i felicito, doncs, al grup de Convergència per votar a favor d’aquesta transacció que ens permetrà mantenir aquesta segona escola, encara que vostè acabi 62


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

condicionant-ho a la matrícula. Jo li diria, Home! Que amb el risc que han corregut les famílies de fer la preinscripció amb la línia tancada, li asseguro que ara tothom s’anirà a matricular, estic convençuda que això serà així. I, en segon lloc, també volia dir una cosa. Mantinc el punt 2, mantinc el punt 2 que és el que parla sobre el calendari d’inversions, perquè, miri, és veritat que fa poques setmanes van presentar aquí una proposta de resolució sobre la inversió de l’Escola Angeleta Ferrer, i vostès la van votar en contra, i, per tant, no va poder avançar. Però, resulta que ens vam assabentar per una resposta per escrit de la consellera al Grup Parlamentari de la CUP, que l’Angeleta Ferrer es fusionaria amb l’Escola Joan Coromines. També primera notícia, que sembla que era una primera notícia també per a l’alcalde de Mataró que no ho sabia. Però, tercera, resulta que la consellera Rigau, en visita a Calella, una alcaldessa seva, també, em sembla que hi té bona relació, va fer unes declaracions dient exactament: «El compromís d’aquesta consellera és incloure en els comptes dels 2013 una partida per al projecte inicial de la nova escola Salicrú que anirà a la fabrica Llobet-Guri.» Llavors, és clar, jo quan llegeixo això, dic: Home! No hi han diners per a res, però resulta que anem a Calella i ens comprometem amb declaracions davant la premsa, que el Govern, l’any 2013 posarà una partida per iniciar aquesta inversió, i que cada any anirà posant les partides corresponents fins que es finalitzi l’obra. Home! Doncs, miri, mantinc el punt 2, perquè si s’ho mereix l’Escola Salicrú de Calella, doncs, em sembla que també s’ho mereix l’Escola Joan Coromines de Mataró. Gràcies. El president Moltes gràcies. Em sembla que el Grup de Convergència voldrà votar per separat els dos punts, o no? Ah! No, no, ha estat un error meu. Estan a favor de tot. Doncs, escolti’m, no cal que aixequem les mans, no? Ah! S’han d’aixecar les mans? Germans? Doncs, vinga, no les unim, sinó que les aixequem. Vots a favor de la transacció aquesta que ja tothom coneix? Veuen com era per unanimitat? (Aplaudiments.)

63


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

I això no ho podem fer els invitats, però bé. Ara ja ho han fet, jo no ho he sentit. Falten dos punts, tres, perdó. Proposta de resolució sobre la ràtio d’alumnes i el nombre d’aules de P3 a les escoles públiques d’Esplugues de Llobregat i sobre la revisió dels concerts amb les escoles concertades d’aquest municipi (tram. 250-00235/10) El número 15 que és el que començarem ara, que també l’autor o autora és la senyora Marina Geli, en nom del Grup Socialista. Endavant Marina Geli i Fàbrega Moltes gràcies. La ciutat d’Esplugues és un d’aquests exponents que ens podria analitzar què ha passat en aquests últims deu anys, no molt més, a Catalunya, un increment demogràfic molt important, i de població, especialment a les ciutats molt a prop, perdoni president... El president A veure, si han de fer algun tipus d’expressió, tot això es fa a fora. I qui es vulgui quedar es queda, però amb contenció i en silenci. Endavant, senyora diputada. Marina Geli i Fàbrega Deia, president, que la ciutat d’Esplugues és un dels exponents del que ha passat en aquests últims anys, on la necessitat d’incrementar l’oferta educativa, i aquests últims anys amb un cert alentiment dels increments demogràfics. El passat 11 de febrer, el Departament d’Ensenyament comunica a l’Ajuntament d’Esplugues, l’oferta educativa per al proper curs, 2013/2014, i que constava amb la supressió de tres línies, i comparaven amb el curs de tres línies de l’escola pública, de les escoles públiques d’infantil i primària, del curs 2011/2012 que afectava les escoles Isidre Martí, Folch i Torres i Joan Maragall. Finalment, només es va anterior a l’anterior curs una línia a Folch i Torres, deixant, per tant, una única escola pública al Barri de la Plana, i així també, s’anunciava, torno a insistir, que és un element molt important, que només traguem línies a l’escola pública, aquest és un element que es reprodueix constantment, si la demografia fos, podríem veure per què no els traguem a la concertada. Però, en tot 64


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

cas, també hi havia un element molt important, és que s’anunciava, per tant, un augment de ràtios de més de vint-i-cinc alumnes, per aula, sense tenir en compte les necessitats educatives especials i la matrícula viva, en un municipi que tenia i que té nouvinguts al llarg de tot el curs. I és per això que la comunitat educativa, i l’alcaldessa i el mateix ajuntament, doncs, presentem, i el Grup Socialista, presentem aquesta iniciativa, que demanaven el que és obvi, tres qüestions: una, impedir la massificació, que no se superés la ràtio de vint-i-cinc alumnes en cap aula, i, per tant, prioritzar la continuïtat, és a dir les línies de P3 a l’escola pública; segon, replantejar l’oferta educativa a la ciutat, amb la comunitat educativa, i tercer, revisar els concerts a les escoles concertades en aquest mateix mapa. Hem arribat, i em sembla que hem fet arribar ja a la Mesa, amb un acord amb els dos grups esmenants, Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència i Unió, que ens ha satisfet raonablement, perquè en ([#] l’esperit i la intencionalitat explicita amb molta concreció el que pensem que s’ha de fer a la ciutat i el mapa, en aquest cas, de primària, d’infantil i de primària, a la ciutat d’Esplugues. Cal, i ho diu així literalment, «prioritzar les línies, el manteniment de les línies de P3, no sobrepassant, en la mesura que sigui possible, com a molt màxim els ràtios el 10 per cent a cap escola del servei públic, ni, diríem, en la matriculació, si no és per incorporació de sardanes.» El segon punt, és el que plantejàvem i que de fet és l’esperit de la LEC, a on la comunitat educativa i els ajuntaments prenen el sentit, que és que s’ha de revisar tot el mapa educatiu de la ciutat, intentant preveure què s’ha de fer en les línies educatives de l’escola pública, i l’escola pública concertada, i permeti’m que en parli així, escola pública concertada, aquest seria un altre debat molt llarg, però és escola pública i escola pública concertada. I, tercer, revisar també, perquè no passi que en època de crisi ens estalviem línies a la pública i, en canvi, continuem primant, perquè, de fet, la inducció de dir que tenques línies de la pública, pot estar fent que persones o pares vagin a la concertada. Però, en tot cas, s’ha arribat amb un bon acord, i nosaltres, doncs, ja hem passat a tots els grups parlamentaris les esmenes transaccionades que substitueixen el text presentat. Moltes gràcies.

65


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

La vicepresidenta Per posicionar-se sobre les esmenes, té la paraula la diputada d’Esquerra Republicana de Catalunya, Anna Simó. Després donaríem la paraula al diputat de Convergència, per posicionar-se, i llavors faríem lectura, si us sembla, de la transacció a què heu arribat. Anna Simó i Castelló Moltes gràcies. Les esmenes que nosaltres hem fet i que hem acabat transaccionant, amb el grup proposant, amb el Partit dels Socialistes de Catalunya, anaven en la línia següent: En primer lloc, tornar al que és les ràtios màximes previstes a la LOE, abans que el ministre Wert fes la modificació via al seu reial decret, és a dir, que no pugui haver increments superiors del 10 per cent, si no és per incorporacions tardanes, i, a més a més, que abans era prioritari mantenir-los a P3, a incrementar ràtios. La segona esmena que hem plantejat, és amb l’objectiu d’evitar massificacions, fer que les famílies puguin triar escola pública, i que el criteri de qualitat pedagògica sigui el criteri imperant a l’hora de decidir el mapa educatiu i l’oferta d’aules, en aquest cas de P3 de titularitat pública a la ciutat d’Esplugues. I, finalment, sobre els concerts a les escoles concertades, nosaltres també compartim que el model educatiu a Catalunya, el model sostingut amb fons públics a Catalunya, consta del que són les escoles de titularitat pública, i de les escoles concertades amb recursos públics. És un model que fa anys i panys que funciona, i nosaltres hi apostem, mentre, mentre aquestes escoles concertades, evidentment aquests concrets obeeixin a criteris d’escolarització. I, per tant, nosaltres no volem contraposar mai el que és l’escola de titularitat pública a la concertada si obeeix a criteris d’escolarització. El que sí que no compartim, és quan els criteris d’escolarització no hi són per cap banda. Per això, el que diem, com ara, em refereixo a escoles manteniment de concerts amb escoles d’elit. Però, per això hem presentat aquesta esmena en la línia que els concerts educatius, a Esplugues i arreu responguin exclusivament a criteris de necessitats d’escolarització. Celebrem que des del grup proposant s’hagi arribat amb una transacció...

66


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

Fitxer 10 ...també i, per tant, entenem que l’esperit, i més que l’esperit de les nostres esmenes estigui recollit en aquesta transacció i crec que la ciutat d’Esplugues hi guanyi. Moltes gràcies. La vicepresidenta Gràcies. Per posicionar-se sobre les esmenes, té la paraula el senyor Antoni Balasch del Grup de Convergència i Unió. Antoni Balasch i Parisi Sí, gràcies, presidenta. Molt breument. En primer lloc sí que m’agradaria agrair a la persona de l’Eva Granados que ens hagi pogut permetre, des de la lògica, des del rigor de la coherència arribar a una transacció, jo penso que molt encertada i molt potent per tot el que representa Esplugues de Llobregat. Pel que fa al primer punt, doncs, el manteniment de les ràtios, etcètera. I pel que fa al segon punt, que parla de revisar els nous concerts de les escoles concertades de la ciutat, home!, com que aquí s’ha volgut posar en dubte de com funcionen, jo els podria dir que hi ha dos decrets del 2012, en els quals hi ha set pàgines revisant concerts. És a dir, que el que s’ha de fer, es fa, i, si no, això és públic, està publicat al Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya i, per tant, està a l’abast de tothom, només faltaria! Simplement per deixar constància que això es fa. Agrair, ho torno a dir, la predisposició de la senyora Eva Granados i el Partit Socialista, en el seu nom, i també Esquerra Republicana en la persona de l’Anna Simó, que hem pogut facilitar aquesta transacció tan important. I anunciar, òbviament, el vot favorable. Gràcies, presidenta. La vicepresidenta Gràcies, senyor Balasch. Per defensar la seva posició té ara la paraula el diputat Pedro Chumillas del Partit Popular. Pedro Chumillas Zorilla

67


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

Gràcies, presidenta. Nosaltres estem absolutament d’acord amb el que ja han exposat els partits proposants, i votarem favorablement el punt 1 i el punt 2. El punt 3 és tan ambigu que estem pensant, doncs, mantenir una posició igualment ambigua. De totes maneres, volíem dir que, qui ve aquí com acabem de veure aquestes comissions quan parlem d'inversions en col·legis, són els pares, sembla una cosa bastant evident, perquè són els pares, però és que no en vénen altres, no ve la Generalitat, no vénen els que passen per allà, no vénen els ajuntaments, no vénen els ideòlegs, no vénen els pedagogs. No, vénen el pares. Ho dic, perquè durant tota aquesta comissió sembla com si, és cert que alguna diputada hagi dit que no, és evident, perquè la LEC ho reconeix, no hi ha una oposició entre escola concertada i escola pública, sembla com sí, la hi hagués. Tant de bo, que totes l’escola fos pública i tant de bo que tota l’escola a Catalunya estigués finançada amb fons públics, de tal forma que cap pare hagués de pagar res. I, al mateix temps, tant de bo es complís això que demanen tots els partits que critiquen la consellera Rigau per la seva ideologia que va tancant projectes, com diríem?, projectes de centre amb personalitat pròpia, amb identitat pròpia, doncs, el Partit Popular el que voldríem és dir: «Perfecte, tant de bo que cada escola tingués el seu projecte de centre, dirigit pels pares, que són els que vénen aquí i diuen: “Escolti’m, és que tenim un projecte educatiu estupend, no em tanqui el col·legi, o deixi’m fer.» Doncs, mentre no pugui ser, no veig per què s’hauria de perjudicar a qui vol fer un projecte de centre propi en una escola concertada. A part d’això, doncs, res, dir que les escoles públiques les línies de P3 d’avui, doncs, seran el primer, segon, la primària, la ESO i el Batxillerat del futur d’Esplugues de Llobregat. Llavors votaré el que he dit, votaríem a favor. Moltes gràcies, senyor president. El president Moltes gràcies. Té la paraula el representant d’Iniciativa, el senyor Mena. Joan Mena Arca Sí, gràcies de nou. Bé, nosaltres des d’Iniciativa-Esquerra Unida votarem a favor d’aquesta proposta de la transacció que ens presenten Esquerra, Convergència i Unió i el Partit Socialista, per tres motius fonamentals, tot i que segurament els tres

68


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

motius no els entenem igual tots els grups que donarem suport en aquesta proposta de resolució. Des d’Iniciativa i Esquerra Unida compartim que el tema de les ràtios l’hem de posar a discussió i hem de veure com garantim, també a través de ràtio, la qualitat educativa, és a dir, jo crec que a ningú se li escapa, que com més augmentem les ràtios de les escoles, més disminueix la qualitat educativa també a les mateixes escoles. Aquesta és la línia que avala la LOMCE, que sembla ser que demà, per desgràcia, aprovarà el Consell de Ministres sense tenir en compte, novament, la comunitat educativa i d’esquenes als professionals de l’educació, com ens acostuma a fer el Govern del PP, tot i que avui sembla ser que defensen que totes les escoles es converteixin en escoles públiques. Dit això, també compartim el que diu la proposta de resolució, i és que es prioritzin per sobre de tot les aules de P3 públiques, nosaltres evidentment compartim que l’escola pública ha de ser prioritària, i quan parlem de la revisió dels concerts, no es diu de quina manera s’han de revisar. Des d’Iniciativa i Esquerra Unida defensarem i entenem que aquesta revisió ha d’anar amb la garantia de primar la funció social, que també poden fer les escoles concertades, no diem que no la puguin fer, i és el que hem de fer, el que ha de fer una escola concertada, és a dir, una escola privada sostinguda amb fons públics, és també la de funció social en el territori, però sobretot garantint-la, que això no passa avui amb el Govern de Convergència i Unió, sota els principis de la laïcitat i sota els principis dels valors democràtics de l’escola pública i nosaltres no entenem, evidentment, com a valor democràtic la segregació en funció dels sexes. El president Pel Grup dels Ciutadans, el senyor Carrizosa. Carlos Carrizosa Torres Votaremos favorablemente, sin reservas a los dos primeros puntos. Y, en cuanto al tercero, verdaderamente el tercer punto era ambiguo, puesto que, así dicho «revisar los conciertos», no se sabía muy bien qué podía significar o que entrañaba, y por tanto, nosotros considerábamos si es lo que íbamos a decir, que bueno, que esto es misión de la Administración, proceder a esta revisión periódica de los conciertos, en tanto en cuanto se mantienen o no se mantiene. Pero esto 69


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

es..., forma parte de las atribuciones de la Administración. Se ha introducido la enmienda de Convergència i Unió, que en realidad recogería más o menos esta obligatoriedad que existe de revisar los convenios y, por tanto, nosotros votaremos a favor, puesto que es correcta y beneficiosa para el municipio. El president Moltes gràcies. Doncs procedim a la votació, perdó, el senyor Pedro Chumillas té la paraula. Pedro Chumillas Zorilla Senyor president, un aclariment al diputat Mena, perquè no voldria donar peu a un titular demà que no correspon al que realment es pensa en el meu partit. Tant de bo que tota l’escola fos pública, vol dir que no costés més diners als pares del que ja paguen per la seva via impositiva. I que poguessin ells decidir quin és el projecte pedagògic de centre, que pot ser, com vostè diu, la laica o no sé què, o pot no ser laic. I tant pública pot ser una, com una altra, potser així queda més matisat. Mentrestant si no queda més remei que fer pagar més diners a alguns pares a la concertada, doncs, això que ens estalviem tots. Gràcies. El president Moltes gràcies. Senyora Geli. Marina Geli i Fàbrega Sí, per aclariments, perquè s’han fet algunes afirmacions. El president Trenta segons. Marina Geli i Fàbrega L’oferta la pot condicionar el Departament d’Ensenyament, i la demanda la pot induir. Per tant, com queda clar a la disposició de motius, en aquest cas el que es plantejava per part del Departament d’Ensenyament era minorar l’oferta pública, l’oferta de línies d’educació infantil a la pública. I aquest és el sentit del punt tercer, no vol dir ni minorar o no, depèn, però el que no pot ser és induir una oferta, perquè si tu baixes a les perspectives dels pares a tenir una oferta pública, per 70


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

descomptat que baixa la matrícula. Ho dic, això, perquè que quedi clar que aquesta és la intencionalitat clara del que estem fent, i no vol dir, vol dir garantir una oferta pública, i per descomptat, no és anar en contra de l’escola concertada. El president Molt bé. Senyor Mena, també trenta segons i procedirem a la votació. Joan Mena Arca Recordar-li al senyor Chumillas que estem en un estat laic, li agradi a vostè o no, i tant que vostè defensa l’Estat totes aquelles institucions, totes aquelles institucions que depenen de l’Estat, doncs, s’han de garantir sobre aquest principi de la laïcitat. I dir-li també que em pensava que em sorprenia, i el titular que vostè no volia que sortís demà als mitjans de comunicació, era que el Consell de Ministres aprovaria la LOMCE. El president Anem a veure. El senyor secretari llegirà el text que sotmetrem

a votació.

Endavant. El secretari La transacció, el punt 1 quedaria «prioritzar el manteniment dels grups de P3 a l’increment de ràtios, i, en aquest sentit, no autoritzar increments de ràtios superiors al 10 per cent en cap escola del servei públic, si no és per les incorporacions tardanes.» En el punt 2 s’acceptaria l’esmena que ha presentat el Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya. I, en el punt 3, la transacció diu: «Revisar de nou els concerts de les escoles concertades de la ciutat d’Esplugues de Llobregat, d’acord amb els criteris de necessitat d’escolarització.» El president Molt bé. Doncs això és el que sotmetem a votació. Vots a favor? Per unanimitat. Ah! Volen per separat? Perdó. Doncs si són dos punts...

71


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

Anem a votar primer l’1 i el 2? Vots a favor de l’1 i el 2? Sembla que sí, que per unanimitat. I ara el tercer. Vots a favor? 17 Vots en contra? Abstencions? 3 Moltes gràcies. Proposta de resolució sobre la construcció i la posada en marxa de l’Escola Cau de la Guineu, de Corbera de Llobregat (tram. 250-00237/10) Anem ara pel punt número 16, que és proposta de resolució sobre la construcció i la posada en marxa de l’Escola Cau de la Guineu, de Corbera de Llobregat. Té la paraula la senyora Marina Geli, en nom del Grup Socialista que és qui fa la proposta. Marina Geli i Fàbrega Moles gràcies. La intencionalitat de la part prepositiva, és clara, poder votar en aquesta comissió la prioritat, la molt alta prioritat de la construcció de la segona fase de l’ampliació de l’escola d’educació infantil i primària, del Cau de la Guineu de Corbera de Llobregat. Aquesta és una escola que inicia, diríem, la seva primera fase de la construcció el curs 2009/2010, i des de llavors ençà, per diferents problemes de disponibilitats, dificultats pressupostàries, etcètera, no s’ha executat la segona fase d’aquesta escola d’educació infantil i primària. En aquest curs, el 2012/2013, aquesta escola Cau de la Guineu compta amb cinc aules de primària i quatre d’infantil, però no té aules de serveis, ni cuina, ni gimnàs, ni biblioteca, ni aula d’informàtica, ni pati. En aquest curs ja tindrà cent noranta-dos alumnes, com hem comentat en altra, hi ha una voluntat dels pares i mares que els seus fills siguin escolaritzats en aquesta escola. La demanda de places, permetria 72


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

fins i tot obrir en el curs ja 2011/2012 dos línies, que no van ser possible per qüestions d’espai. Per tant, aquest és un element molt important, i no fem una dissociació entre pares i mares i professors, perquè és el Consell Escolar i, de fet, sempre, perquè sembla que els pares demanin una cosa i els professors en demanin una altra. No, aquests són acords del Consell Escolar, que aquí ens acompanya, i, per tant, però ho diria en general, perquè semblava en anteriors, que quan parlem de comunitat educativa parlem de tothom, ajuntament, pares i mares, i professors, mestres, per descomptat, i, per tant, en termes generals, en aquest cas es ratifica, hi ha una alta valoració d’aquesta escola, i per dificultats d’espais necessitem accelerar al màxim possible la segona fase d’aquesta construcció. Hem arribat amb un acord, que vetllarem perquè es complexi, perquè clarament és una molt alta prioritat, aquesta segona fase, perquè, hi torno a insistir, fins i tot serien de dos línies si haguéssim tingut espais, a part dels espais que ens falten, i que aquesta segona fase, tal com diu el text transaccional a què hem arribat amb Esquerra Republicana i Convergència, diu que: «S’ha de posar en marxa aquesta segona fase de l’Escola Cau de la Guineu de Corbera, el curs 2014/2015.» Això és el que hem pogut acordar, i, en fi, ja hauria d’estar fet, però, en tot cas, és el que hem acordat amb el grup que dóna, amb els grups que donen suport al Govern. Moles gràcies. El president Moltes gràcies, senyora Geli. Doncs, potser que llegim el text de l’acord d’Esquerra Republicana, Convergència i Unió i Socialistes, perquè la resta de grups... Anna Simó i Castelló President, si em permet, m’agradaria posicionar-me abans de... El president Sí, sí, ja ho explicarà també. Bé, si ho vol dir ara. Doncs, endavant, ja li toca. Anna Simó i Castelló

73


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

Per això, gràcies. Des d'Esquerra Republicana ja fa anys que considerem que la segona fase del Cau de la Guineu és urgent i és prioritària, així ho vam plasmar en la primera esmena que vam presentar, i així ho vam plasmar també amb esmenes als pressupostos de la Generalitat de l’any 2011 i de l’any 2012. La segona esmena que hem presentat era en la línia que anem parlant a cada comissió, que és acordar el calendari de l’execució d’aquesta segona fase amb l’Ajuntament i, en tot cas, fer-ho abans que comenci la matriculació per al curs vinent, per al curs 2013/2014. I incloure la partida en els pressupostos 2013 si les condicions ho permeten. Quines condicions? La fixació de l’objectiu de dèficit per part de l’Estat i el cobrament de deutes per part de l’Estat. Això és evident. Hem arribat a una transacció en què es...

Fitxer 11 ...es constata la prioritat d’aquesta construcció, que ja està planificada, i d’acordar el calendari amb l’ajuntament, tal com dèiem, posant un termini màxim de posada en marxa de l’escola que és el curs 2014/2015. Ho celebrem, esperem que tothom pugui veure aquest acord, aquesta resolució que s’aprovarà, que sigui una realitat, en temps i en forma, i, en tot cas, volem agrair també a la resta de formacions polítiques, amb les quals hem pogut arribar a aquesta transacció, i també la força de les famílies i a tots els grups municipals que porten anys treballant perquè això sigui així. Moles gràcies, senyora Simó. I el senyor Balasch, que també és un altre dels grups dels signants d’aquesta transacció. Antoni Balasch i Parisi Sí, gràcies, president. Molt breument, és una obra totalment planificada pel departament aquesta segona fase, és una obra totalment necessària, per tant, la voluntat ja la vam manifestar també a la proposta d’esmenes, per tant, felicitar-nos tots plegats per haver pogut arribar en aquesta transacció. Felicitar també al Grup Socialista, en la persona de la Marina Geli, òbviament com a portaveu aquí i l’Eva Granados amb la qual ens ha estat possible fer la transacció, i també el Grup d'Esquerra Republicana en la persona d’Anna Simó.

74


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

I dir, que, doncs, el departament ens consta que està treballant per prioritzar-ho al màxim possible, d’acord a la capacitat que hi hagi de resposta d’acord amb l’economia. Gràcies, president. El president Doncs, moltes gràcies. I ara sí, potser, que passem a la lectura d’aquesta transacció, senyor secretari. El secretari La transacció diu al punt 1: «Constatar la necessitat i considerar com a molt prioritària la construcció de la segona fase de l’ampliació de l’Escola del Cau de la Guineu de Corbera de Llobregat, i la posada en marxa de la totalitat de l’escola, atès que es tracta d’una obra planificada per la Generalitat de Catalunya.» I el punt dos: «Acordar el calendari d’execució de la segona fase de l’ampliació de l’Escola del Cau de la Guineu de Corbera de Llobregat amb l’Ajuntament i la comunitat educativa, tot garantint la total i òptima posada en marxa de l’escola durant el curs 2014/2015.» El president Moltes gràcies. Doncs, els altres grups que han d’expressar la seva posició, el Partit Popular, el senyor Chumillas. Pedro Chumillas Zorilla Gràcies, senyor president. Per expressar el nostre vot favorable a la transacció arribada. El president Doncs, moltes gràcies. Per Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, el senyor Mena. Joan Mena Arca Sí, gràcies. Bé, nosaltres evidentment donarem suport a la transaccional entre el Partit Socialista, Esquerra Republicana i Convergència i Unió, fonamentalment perquè estem parlant de la dignitat dels equipaments públics, de la dignitat de les escoles públiques, que hem de tenir assumit que la qualitat de l’edifici, és a dir, un 75


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

edifici en condicions òptimes, va lligat també amb la qualitat educativa. No es pot donar la mateixa qualitat educativa en un edifici que estigui optimitzat i que, per tant, acompleixi tots els requisits que necessita una escola pública, que si no és així. I, evidentment, una instal·lació que no compta amb cuina pròpia, que no compta amb gimnàs, que no compta amb biblioteca, que no compta amb una aula d’informàtica, ni pati per als alumnes de primària, no està garantida la qualitat educativa, i el que és pitjor encara, tampoc no garanteix la igualtat d’oportunitats entre els alumnes d’aquesta escola i els alumnes d’una altra escola, que sí, que tenen aquestes instal·lacions en situació digna. El president Moltes gràcies. I finalment, pel Grup de Ciutadans el senyor Carrizosa. Carlos Carrizosa Torres También votaremos favorablemente a la propuesta de resolución. El president Doncs, moltes gràcies. Crec que per assentiment, és a dir, per unanimitat s’aprova. No és així? Doncs, queda aprovada aquesta proposta de resolució. (Aplaudiments.) Proposta de resolució sobre les obres de l’Escola Gaudí de Sant Boi de Llobregat (tram. 250-00251/10) I, per últim, el punt número 18, que presenten..., és una proposta de resolució que presenten conjuntament els grups de Convergència i Unió, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes de Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Per aquest ordre, la senyora Barrufet, en nom de Convergència i Unió. Ramona Barrufet i Santacana Sí, gràcies, president. En primer lloc, tot i que hi hagi molt pocs diputats, no siguin presents tots els grups que som a la comissió, sí que voldria demanar ja, des

76


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

d’aquí, cada vegada que fem una proposta de resolució conjunta, com és aquesta, en té molts grups, demanarem passar-la al primer punt, perquè saben què passa? Que ara no tenim ningú al darrere que ens escolta. Jo estic segura i convençuda, que el posicionament de molts diputats serà molt diferent, ja que no hi ha pares al darrere que ens escolten. I em dóna la sensació tota la tarda, que no sabem arribar a acords, quan sí que sabem arribar a acords, quan hem fet transaccions, quan hem estat fent propostes de resolució conjuntes de què ens hem d’alegrar, ens en felicitem tots. Per tant, tot i que no hi hagi els pares al darrere, sí que voldré precisar alguna cosa, tot i que els diputats que han fet el comentari, no hi siguin. Perquè també voldria destacar, que en alguns centres hi ha els pares al darrere, en altres centres no hi ha els pares, però tots són prou importants, o sigui, uns surten contents, perquè ja han fet una votació o una altra, però totes les escoles que passen per la comissió, penso que tenen la mateixa importància. No vull anar més enllà, quan vénen uns pares o uns altres, suposo que la intenció de tots és sempre la mateixa, avançar i de poder tirar endavant, com han fet en aquesta proposta de resolució. En aquesta proposta, se'ns va demanar l’adhesió, és una proposta real, realista, possibilista, tant, que en aquest moment totes les dificultats que hi havia hagut en aquesta escola, que no eren altres que problemes per economia i per problemàtiques diferents que havien sortit amb l’empresa constructora, estan solucionats. L’obra s’ha licitat amb una altra empresa, que la durà a terme, ja l’ha començada. Hi ha un altre punt en què es demana un diàleg amb la conselleria, i, per tant, hi estem totalment d’acord. L’únic que sí, que voldria dir, sí que hi és el senyor Mena, i no voldria fer al·lusions, només no tenim públic, tenim el públic de les càmeres, per tant, no hi dic amb cap intenció, només que dir-li, sí que es tancaven escoles en altres centres, en altres moments, en altres èpoques. La meva mateixa es va tancar, i com a mestre i com a mare, per tant, no és cert, sí que estancaven centres. Havia dit la senyora Sampere, que s’obrien escoles cada quinze dies. Tant de bo ho poguessin fer, d’obrir-les, però saben perfectament que n’estem pagant moltes, d’aquestes escoles. En alguns moments reconeixen també l’esforç que s’està fent, perquè si no, haurem d’anar a la frase, que hem convidat a moltes coses, i ho estem fent entre tots, de pagar-ho, eh?, no dic, nosaltres, ho dic entre tots. 77


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

Senyor Sabaté, que ara vostè és president, sí que vostè parla, ha parlat que si són sentiments. Precisament, pel que he dit abans són sentiments tots, davant del tancament d’una escola, aquesta diputada tots els sentiments, perquè ho ha viscut. Només, aclarir aquestes coses, i que les necessitats educatives especials acaba decidint en quins llocs va, la comissió d’escolarització, i a la comissió d’escolarització hi estem tos representats políticament. Votarem a favor, evidentment, de la proposta de resolució. Gràcies, president. El president Moltes gràcies. Té la paraula, pel Grup d'Esquerra Republicana, la senyora Anna Simó. Anna Simó i Castelló Doncs, afegir-me a les paraules de la diputada Ramona Barrufet, crec que avui ha estat una comissió amb molts acords, i moltes transaccions, i molta voluntat de fer les coses bé, si es poden fer bé, i si tenen raons objectives al darrere, que és el que crec que perseguim. I en el cas de l’Escola Gaudi de Sant Boi de Llobregat de Llobregat, aquí hi ha hagut una, com qui diu, pràctica unanimitat, que calia acabar aquesta obra, faltava un percentatge molt baix d’obra per executar, doncs, que va quedar una obra aturada per la suspensió de pagaments, ara no se’n diu suspensió de pagaments, sinó concurs de creditors de l’empresa que realitzava les obres, es va haver de resoldre administrativament aquesta qüestió, i, certament, en el moment en què es va plantejar aquesta proposta de resolució, quedava pendent una reunió de la consellera amb l’alcalde de Sant Boi, el senyor Bosch, per tal de poder conèixer quina era la situació i que s’accelerés la posada en funcionament. Afortunadament, avui aquesta proposta de resolució, doncs, ja està, com qui diu, mig complerta, i crec que és bo de posar en valor, doncs, que hem estat capaços molts grups parlamentaris d’adherir-nos a aquesta iniciativa, que inicialment era del Partit dels Socialistes de Catalunya, que ens la va passar per signar els grups, i que vam creure que era perfectament cabal i que havia de tirar endavant. Jo me’n felicito, i crec que hauríem de ser capaços tots plegats, de poder portar a les comissions, a la d’Ensenyament també, moltes coses treballades prèviament,

78


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

sent conscients de la situació en què estan les finances de la Generalitat, sent conscients de les necessitats que hi ha en els nostres centres educatius, de poder arribar a acords previs en les comissions, per tal de poder treballar en favor de l’educació d’aquest país, sent conscient del mal moment pel qual està passant l’educació i les finances educatives. Tant de bo, iniciatives com aquesta fossin les majoritàries en la Comissió d’Ensenyament. Moltes gràcies. El president Moltes gràcies, senyora Simó. Pel Grup Socialista té la paraula la senyora Marina Geli. Marina Geli i Fàbrega Moltes gràcies, faré arribar a la senyora Granados els comentaris que vostès han fet. Faig de substituta per un problema de malaltia no greu. I, per tant, desencallat el tema, com ja han dit, ens felicitem perquè segurament també hi va ajudar la insistència de la comunitat educativa, de l’alcalde de Sant Boi, a desencallar un tema que, fins i tot, s’havia plantejat l’Ajuntament a avançar els recursos, donada la importància de poder acabar aquesta Escola Gaudí de Sant Boi de Llobregat. Alguns comentaris que potser ajudarien més polítics, més de fons. Ningú pot negar que en els set anys del Govern d’esquerres, es va fer un pacte nacional per l’educació, que potser caldria revisar, sí, sí, però va liderar-lo un govern. Segon, una Llei d’educació que es va pactar, es va pactar majoritàriament, amb alguns aspectes de dissidències normals. Es va fer un increment pressupostari molt important, del 80 per cent del pressupost d’Educació. Es va fer un pla d’inversions molt important, que potser simplement caldria refer-lo. Per què no es plantegen un pla d’inversions de noves escoles i de reformes a quatre i sis anys? S’ha tret la sisena hora, i, per tant, aquest és un debat de fons. Jo crec que estem, de cap manera, del nostre Grup Socialista direm que l’educació no va bé, perquè està passant el contrari, que és un efecte positiu de la crisi. Hi ha una mobilització per baix de donar valor a l’educació. I aquest és l’element substantiu dels canvis. És curiós, en època de bonança, en fi, era qüestió d’anar

79


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

fent. Però, en canvi ara hi ha un moviment importantíssim, com des de la Transició, d’exigència de serveis públics i de qualitat. I aquest és l’element que fa, segurament, que aquí haurem d’arribar a acords, no puntuals només, que també, i nosaltres per descomptat, el nostre grup ho intenta sempre que és possible. Hi ha concreció en l’acord, hi ha concreció en l’acord. Ara bé, hi ha temes de fons molt pendents, perquè probablement ens estan interpel·lant, la comunitat educativa, pares i mares, alumnes i professors i mestres, perquè ens posem d’acord en algunes qüestions de planificació, inclosa la conjuntura econòmica en què estem. Moles gràcies, senyor president. El president Moltes gràcies, senyora Geli. Té la paraula en nom d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa el senyor Mena. Joan Mena Arca Sí, des d’Iniciativa – Esquerra Unida, primer de tot agrair al Partit Socialista que hagi permès que la resta de grups parlamentaris també puguem subscriure aquesta moció i, per tant, aquí ja hi va implícita una voluntat de, en tots els temes, però especialment en l’àmbit educatiu, buscar els consensos que són necessaris que mai. Dir també que lamento la intervenció i les consideracions que ha fet la senyora Ramona Barrufet, de Convergència i Unió. Miri, jo crec que el que ha posat de manifest avui a aquesta comissió, per tant, vostès com a Govern, encara que el senyor Balasch digui que no són Govern, però, sí, que són Govern, vostès com a Govern reflexionin. Quan hi ha acord és quan ho fem, quan hi ha desacord és quan vostès desfan. Aquesta és una diferència substancial. Quan tenen vostès els grups parlamentaris enfront? Quan tanquen escoles, quan no adquireixen, no, diguéssim, fan els compromisos als quals s’havien compromès a fer. Per tant, quan estan desfent coses. I l’educació pública es tracta de fer. Evidentment, nosaltres arribem a acords, quan aquests acords són coherents, com és el que presentem avui. I acusar-nos que diem una cosa, quan estan aquí els pares o les mares o les famílies o la comunitat educativa, i quan no, en diem unes

80


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

altes, simplement és faltar a la veritat. Qui fa això, senyora Barrufet, qui fa això precisament és la senyora Rigau, i és fins i tot el president de la Generalitat, el senyor Mas, que no fa gaire, a l’Escola Can Montllor que avui no estan aquí, però jo parlaré d’ells, no fa gaire l’Escola Can Montllor es va comprometre, dialogant amb l’AMPA i amb la premsa davant, es va comprometre a reconsiderar el tancament de l’escola i vostès avui han votat en contra d’això. Per tant, qui diu una cosa quan estan els pares i els mitjans de comunicació és el Govern, i és Convergència i Unió, i qui no ho fa som aquests grups de l’oposició. I un altre exemple que li puc posar. Escolti’m, moltes de les escoles que avui vostès estan votant en contra, són les mateixes que vostès presentaven quan hi havia el Govern tripartit, i el Govern tripartit les aprovava. Per tant, qui diu una cosa quan està al Govern, i una altra de diferent quan està a l’oposició és el Grup de Convergència i Unió. El que fem des d’Iniciativa i Esquerra Unida al Govern, no, a l’oposició, perquè tal com deia la senyora Geli, fins i tot estant en el Govern, Iniciativa i Esquerra Unida, va votar en contra d’alguns dels punts de la LEC, perquè no els compartíem, i estàvem en el Govern, per tant, jo crec que qui ha fet un exercici de coherència en aquest Parlament, és Iniciativa i Esquerra Unida, hi siguin els pares o no hi sigui, i tant de bo els pares hi siguessin...

Fitxer 12 ...sempre, perquè els propietaris d’aquest Parlament són els pares. El president Moltes gràcies, senyor Mena. Pel Grup Popular té la paraula el senyor Milián. Juan Milián Querol Gràcies, president. Jo també em vull sumar a aquesta eufòria que corre ara per aquí dels acords per unanimitat. I espero que el Govern compleixi i demà no tinguem una sorpresa, que anunciïn l’incompliment d’alguna cosa que aquí s’ha votat majoritàriament, com podria ser potser la proposta de resolució de Mataró. En aquest cas, en el de l’Escola Gaudí de Sant Boi de Llobregat, anunciem el vot favorable a aquesta proposta de resolució, que constata la manca de voluntat de la consellera, no només de complir amb els seus compromisos, sinó també la manca

81


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

de voluntat de reunir-se amb els ajuntaments i les comunitats educatives afectades per aquests compromisos incomplerts. En aquest cas parlem de Sant Boi, però s’ha fet exactament el mateix que en la situació en altres municipis, com deia abans en el cas de Mataró. Per tant, votarem a favor d’una solució definitiva a les necessitats de la [#] de Sant Boi de Llobregat, i també una solució definitiva a la problemàtica agenda de la consellera. Moles gràcies.. El president Moltes gràcies. I pel Grup de Ciutadans el senyor Carrizosa. Carlos Garrizosa Torres Sí, votaremos a favor de la propuesta de resolución, solamente decir que la señora Barrufet ha expresado algo que ya se ha hecho evidente en todas les veces que hemos estado aquí interviniendo, y es que yo creo que tanto ella, como el señor Balasch, que ahora no está, como profesionales del sector, yo estoy convencido que ustedes personalmente lamentan las veces que tienen que, desde su posición de Gobierno, pues decir que no a cosas que supongo que les gustaría decir que sí, pero la verdad es que esto, desde la oposición no podemos hacer otra cosa que reprochar al Gobierno que, en el ámbito de la priorización de los gastos que hace y de los recortes, pues estos afecten a la enseñanza pública. Entonces, eso es lo que hacemos. Yo, estoy convencido de que usted personalmente lo lamenta, y también el señor Balasch, se les nota a ustedes, si lo permite, en sus caras, pero es cierto que desde la oposición, no podemos hacer otra cosa y, además, hacemos lo que creemos que debemos hacer, porque nos parece mal que desde el Gobierno se hagan ciertas cosas, o se dejen de hacer otras y que en educación sea lo primero que se recibe cuando se habla de recortes. Prioricen ustedes, y no sé, esto es todo lo que podemos decir y, aparte de ello, pues que votaremos a favor de la propuesta. El president

82


Sessió núm. 7 / Comissió d’Ensenyament i Universitats / 16 de maig de 2013

Està bé, perquè estem parlant de l’Escola Gaudí de Sant Boi de Llobregat. Si vostès volen la propera vegada posarem un últim punt de balanç, de com ha anat la comissió, si em permeten la digressió. Bé, doncs, anem a votar sobre les obres de l’Escola Gaudí de Sant Boi de Llobregat en els termes que s’ha presentat la proposta de quatre grups, i sembla que serà per assentiments, per unanimitat, doncs. Queda així aprovada per unanimitat aquesta última proposta de resolució d’aquest ordre del dia. Aixequem la sessió. La sessió s’aixeca a les....

83

Comissioensenyament  

Transcripció en brut de la sessió núm. 7 de la Comissió d'Ensenyament i Universitats. 16 de maig de 2013. Tema línia de P3 de l'Escola Joan...