Page 1


Calendari 4-11 de març 11-21 de març

Oferta inicial de places (Ordinaris + NEEs) (20+5 40+10) Presentació de les Sol·licituds

1 d’abril 2 d’abril 2-4 d’abril 10 d’abril

Publicació de les llistes de sol·licituds. Puntuació provisional Sorteig per determinar l’ordenació de sol·licituds Termini per reclamar la puntuació Publicació de les llistes de sol·licituds. Puntuació definitiva

6 de maig 15 de maig

Publicació de l’Oferta Final Publicació de la llista d’alumnes admesos

10-13 de juny

Matrícula

www.gencat.cat/preinscripció


Places de P3 ofertades a les escoles p煤bliques de Matar贸

Oferta inicial 2014-2015 50 50

25 50

50

50 50 50

50 50 50

50 50

50/50

50

25

50 25 25


Places de P4 ofertades a les escoles p煤bliques de Matar贸

Oferta inicial 0

2014-2015

0 0

0

0

4 0 0

10 0 0

7 0

0

12

0

0 0 0


Sol·licituds 1. Emplenar el full 1. 2. 3. 4.

Dades de l’alumne i de l’escola actual Places sol·licitades (codi i nom de les escoles) Criteris específics/generals/complementaris Dades del pare/mare/tutor/tutora

2. Acreditacions 1. 2. 3. 4.

Original i fotocòpia del llibre de família Original i fotocòpia del DNI del pare o mare que inscriu Original i fotocòpia del DNI del fill (si en té) Targeta Sanitària del nen

3. Lliurar el full i papers a: 1. Centre escollit com a primera opció 2. OME 3. Internet (www.gencat.cat/preinscripció)


Puntuació 1. Criteris ESPECÍFICS 1. Centres adscrits (No important per P3)

2. Criteris GENERALS 1. Germans estudiant o pares treballant al centre 2. Proximitat al domicili habitual 1. Proximitat a la feina 20 punts 2. Resident al municipi però fora de la zona 10 punts 3. Renda anual (beneficiaris de la renda mínima d’inserció) 4. Discapacitat >33% del alumne/pares/germà

40 punts 30 punts

10 punts 10 punts

3. Criteris COMPLEMENTARIS 1. Família nombrosa o monoparental 15 punts 2. Malaltia crònica de l’alumne (digestiu/endocrí/metabòlic) 10 punts 3. Tenir pare/mare/germans han estat escolaritzats a l’escola 05 punts

www.gencat.cat/preinscripció


Sorteig General per ordenar en casos d’empat de punts 2 d’abril Publicat a www.gencat.cat/preinscripció

Reclamacions Si la puntuació donada no s’hi està d’acord 2-4 d’abril

www.gencat.cat/preinscripció


Oferta final Pot variar segons resultat de preinscripcions 1. Pot variar la relació ordinaris/NEEs 2. Pot reflexar augments de ràtio (Concertades) 3. Rarament augmenta línies

REIVINDICACIÓ d’AFANYA’T de reobrir 2a línia de P4 al Joan Coromines Animem als pares que no van poder entrar a l’escola de primera opció a participar a la preinscripció per demanar plaça de P4 www.gencat.cat/preinscripció


Llista d’admesos Llista d’espera 1. Consultar 1. al web www.gencat.cat/preinscripció 2. a les escoles de primera opció 3. OME

2. Aquestes poden variar (no matriculats, renúncies, canvis d’escola..) Possibilitat de demanar estar en llista d’espera de centres que no hagin sol·licitat de 1a opció i que hagin tingut més oferta que demanda (no tindran llista d’espera normal)

www.gencat.cat/preinscripció


Xerrada AFANYA'T Procés de Preinscripció 2014-2015  

Xerrada AFANYA'T sobre el procés de preinscripció a les escoles de Mataró. 5 de març de 2014