Page 1

   

 

24  lata  propozycji  uruchomienia  kolei​  ​ miejskiej​  ​ w​  ​ Nowym​  ​ Sączu          pod​  ​ redakcją​  ​ Adama​  ​ Fularza  Zielona​  ​ Góra,​  ​ 2017​  ​ r.      

  1 


24­ta​ ​ rocznica​  ​ opublikowania​  ​ propozycji​  ​ naziemnego​  ​ metra​  ​ w​  ​ Nowym​  ​ Sączu    Szanowni​  ​ Państwo!  Uprzejmie  oddajemy  do  Państwa  rąk  1.  wydanie  kolejnej  publikacji  o  niezrealizowanych  planach  odtworzenia  kolei  aglomeracyjnej,  jaka  ongiś  działała  wokół  Nowego  Sącza.  Obecnie  torowiska  są  rozbierane,  dworce  są  likwidowane­  na  przykład  nieczynne  są  linie  kolei  pasażerskiej  do  Gorlic  (dworzec  w  centrum  miasta)  i  Limanowej­  a  ta  ostatnia  miała  niedawno​  ​ zostać​  ​ zlikwidowana.   Z  okazji  tej  rocznicy  przypominamy,  co  zniszczyły  rozmaite  władze  odpowiadające  za  transport  publiczny.  To  władze  organizują  transport  miejski  i  aglomeracyjny  i  to  władze  odpowiadają  za  zniszczenie  systemu  transportowego  ongiś  mającej  tutaj  powstać  aglomeracji.​  ​ Plany​  ​ mają​  ​ już​  ​ 24​  ​ lata.  Z​  ​ wyrazami​  ​ szacunku,  Adam​  ​ Fularz  Prezes​  ​ Zarządu,​  ​ Wyd.​  ​ Merkuriusz​  ​ Polski,​  ​ “Wieczorna.pl“​  ​ sp.​  ​ z​  ​ o.o.    Fot.​  ​ Dworzec​  ​ kolejowy​  ​ Nowy​  ​ Sącz​  ​ Miasto­​  ​ rzekomo​  ​ zlikwidowano​  ​ ten​  ​ budynek. 

wg​  ​ bazakolejowa.pl      

  2 


Wprowadzenie   Budowa  kilometra  torowiska  kolei  miejskiej  w  obszarze  zurbanizowanym  to  wydatek  zaczynający  się  od  kwoty  60  mln  PLN.  Sam  pas  terenu  ma  wartość  ok.  50  mln  PLN  za  każdy  kilometr  w  terenie  zurbanizowanym.  Tymczasem­  w  Nowym  Sączu ta infrastruktura  znika.  Znikł  ­  sądząc  z  relacji  internautów­  gmach  dworca  Miasto,  warto  zapytać,  kiedy  zostanie​  ​ zdjęta​  ​ sieć​  ​ trakcji​  ​ elektrycznej​  ​ znad​  ​ torowiska​  ​ prowadzącego​  ​ do​  ​ centrum?     Przystanek  PKP  Nowy  Sącz  Miasto  został  wg  relacji­  jakiś  czas  temu  pozbawiony  budynku.  Gmach  dworca,  mogący  pomieścić  kasy biletowe, został wg doniesień po prostu  zburzony  przez  PKP.  Władze  doprowadziły  swoją  polityką  do  sytuacji  w  której  ­  potencjalny  główny  dworzec  całej  aglomeracji­  dworzec  Nowy  Sącz  Miasto,  po  prostu  został​  ​ fizycznie​  ​ rozebrany.     Przystanek  PKP  Miasto  po  prostu  okazał  się  zbyteczny  w  mieście  znanym  z  produkcji  autobusów  szynowych  i  elektrycznych  zespołów  trakcyjnych.  Pokazuje  to  stan  lokalnej  polityki  transportowej,  opartej  o  transport  drogowy,  mimo  że gospodarka miasta opiera się  także  o  produkcję  taboru  dla  systemów  kolei  miejskich  i  podmiejskich­  tylko  że  te  są  wykorzystywane  w  wielu  innych  miastach  Polski,  ale  nie  w  Nowym  Sączu.  Z  okazji  zbliżających  się  wyborów  zamierzamy  doprowadzić  do  zmian.  Sądzimy  że  można  przypomnieć  ten  temat  i  że  politycy  nie  będą  swoim  postępowanie  prowadzić  do rozbiórki  infrastruktury​  ​ komunikacyjnej​  ​ aglomeracji​  ​ i​  ​ miasta.    

Kolej​ ​ aglomeracyjna  Od  2  dekad  lat  zabiegamy  o  odtworzenie  ­  ongiś  tutaj  działającej­  kolei  aglomeracyjnej,  mającej​  ​ w​  ​ nowym​  ​ wcieleniu​  ​ być​  ​ rodzajem​  ​ kursującego​  ​ co​  ​ 30­​  ​ 60​  ​ minut​  ​ naziemnego​  ​ metra.    Szansą  dla  Nowego  Sącza  jest  wykorzystanie  istniejącej  linii  kolejowej,  w  dodatku  zelektryfikowanej  (choć,  znając  PKP,  wkrótce  trakcja  elektryczna  może  zostać  zdjęta),      

  3 


prowadzącej do  śródmieścia  miasta.  Jest  to  pozostałość  po  próbach  wprowadzenia  tutaj  systemu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Od września 2009 ruch pociągów pasażerskich na  stacji  Nowy  Sącz  ­  Miasto  został  wstrzymany.  Stacja  istnieje,  ale  jej  budynku  nie  ma,  gmach​  ​ miejskiego​  ​ dworca​  ​ został​  ​ rozebrany​  ​ na​  ​ początku​  ​ 2013​  ​ roku.    Dziś  ta  sama  infrastruktura  byłaby  użyta  do  projektu  kolei  aglomeracyjnej.  Trakcja  elektryczna  kończy  się  na  stacji  Marcinkowice.  Składy  dla  celów technicznych docierałyby  właśnie​  ​ do​  ​ stacji​  ​ Marcinkowice,​  ​ gdzie​  ​ kończy​  ​ się​  ​ trakcja​  ​ elektryczna.    W  pierwszej  kolejności  uruchomiona  zostałaby  podmiejska  linia  kolei  aglomeracyjnej  "metra  naziemnego"  w  relacji  Stary  Sącz­  Nowy  Sącz­  Nowy  Sącz  Miasto  lub  ­  dalej,  do  Marcinkowic.    W  dalszej  kolejności  odtworzona  zostałaby  linia  kolei  podmiejskiej  w  trakcji  spalinowej  w  relacji  Nowy  Sącz­  Limanowa.  Pociągi  powróciłyby  na  tą  linię  po  ok.  12  latach  przerwy.  Spalinowe  autobusy  szynowe  kursowałyby  co  ok.  60  minut,  obsługując  wszystkie  przystanki  na  trasie,  które  generowałyby określony ruch pasażerski. Linię przez Limanową  do Nowego Sącza otwarto ok. 135 lat temu. Na początku roku 2014 planowano jej fizyczną  likwidację­  PKP  przeznaczyła  linię  do  rozbiórki.  Obecnie  na  linii  brak  jest  oferty  podmiejskiej​  ​ kolei​  ​ aglomeracyjnej.    Linia  zelektryfikowanej  kolei  podmiejskiej  na  odcinku  do  śródmieścia  Nowego  Sącza  obsługiwałaby​  ​ takie​  ​ przystanki​  ​ (podano​  ​ także​  ​ dystans​  ​ pomiędzy​  ​ nimi):    ● Marcinkowice   ● 5,587​  ​ km  ● Nowy  Sącz  Chełmiec  (W  latach  1977­1985  przystanek  Nowy  Sącz  Chełmiec  miał  nazwę​  ​ Nowy​  ​ Sącz​  ​ Zachodni)  ● 1,409​  ​ km  ● Nowy​  ​ Sącz​  ​ Miasto  ● 1,871​  ​ km  ● Nowy​  ​ Sącz​  ​ (Główny)      W  dalszej  kolejności  odtworzona  zostałaby  nieczynna  linia  kolejowa  do  centrum  miasta  Gorlice.  Jest  to  jedno  z  największych  miast  w  pobliżu  Nowego  Sącza.  Chcąc  odbudować      

  4 


nieczynną aglomerację  sądecką,  chcemy  do  orbity  aglomeracji  wciągnąć  także  miasto  Gorlice,  posiadające  nieczynną  linie  kolei  miejskiej,  łączącej  podmiejsko  ulokowany  dworzec  kolei  dalekobieżnej,  z  centrum  miasta.  Ten  obecnie  nieczynny  odcinek  byłby  na  powrót  wykorzystany  w  intensywnym  ruchu  aglomeracyjnym.  Chcielibyśmy  by  pociągi  do  centrum  Gorlic  kursowały  co  60  minut  w  szczycie  i  rzadziej­  poza  szczytem,  niemniej  nie  rzadziej​  ​ niż​  ​ w​  ​ cyklu​  ​ co​  ​ 2​  ​ godziny.     

Aglomeracja​ ​ sądecka  Zapomniana  "aglomeracja  sądecka",  może  znów  powstać  dzięki  tej  ciekawej  inwestycji.  Chcemy,  aby  w  wyborach  samorządowych  roku  2018  znaleźli  się  politycy  którzy  doprowadzą do odbudowy i rewitalizacji sieci kolejowej pomiędzy centrum Nowego Sącza i  Starym  Sączem  w  pierwszej  kolejności,  wraz  z  wykorzystaniem  nieczynnej  zelektryfikowanej  linii  kolejowej  do  centrum  miasta,  która  została  zamknięta  dla  ruchu  pasażerskiego,  przez  co  stracono  ok.  60­ 80 mln PLN kapitału, który nie generuje korzyści  gospodarczych​  ​ i​  ​ społecznych.    Sądzimy  że  aglomeracja  wytworzy  się  dopiero  gdy  komunikacja  między  jej  częściami  zostanie  oparta  o  transport  zbiorowy­  choćby  dlatego  że  sieć  drogowa  już  istnieje  w  tym  regionie,​  ​ i​  ​ trudno​  ​ mówić​  ​ że​  ​ aglomeracja​  ​ już​  ​ istnieje.    Oto​  ​ pierwotne​  ​ plany​  ​ ­​  ​ uaktualnione​  ​ po​  ​ kilkunastu​  ​ latach​  ​ od​  ​ publikacji:   

  

  5 


Czy po  sądeckich  torach  kolejowych  może  pomknąć  rodzaj  naziemnego  metra? 

Oprac.Instytut​  ​ Ekologiczny,​  ​ podkład​  ​ z​  ​ Targeo/​  ​ mapa.szukacz.pl,​  ​ dozw.​  ​ użytek​  ​ do  celów​  ​ dydaktycznych    Adam​  ​ Fularz    Pomysł​  ​ wprowadzenia​  ​ komunikacji​  ​ szynowej​  ​ o​  ​ charakterze​  ​ miejskim​  ​ w​  ​ rejonie​  ​ Nowego  Sącza​  ​ po​  ​ raz​  ​ pierwszy​  ​ został​  ​ zaprezentowany​  ​ przez​  ​ prof.​  ​ A.​  ​ Rudnickiego​  ​ w​  ​ roku​  ​ 1993​  ​ w  ramach​  ​ studium​  ​ komunikacyjnego​  ​ do​  ​ szczegółowego​  ​ planu​  ​ zagospodarowania      

  6 


przestrzennego​ ​ i​  ​ wówczas​  ​ wywołał​  ​ tylko​  ​ zdziwienie​  ​ władz.     Ideą​  ​ profesora​  ​ było​  ​ wprowadzenie​  ​ pojazdu​  ​ dwusystemowego​  ​ na​  ​ kształt​  ​ modelu​  ​ Karlsruhe  w​  ​ celu​  ​ obsługi​  ​ tego​  ​ położonego​  ​ nad​  ​ Dunajcem​  ​ zespołu​  ​ miejskiego.​  ​ Obecnie,​  ​ po​  ​ latach  pojawiły​  ​ się​  ​ na​  ​ rynku​  ​ mniej​  ​ skomplikowane​  ​ i​  ​ tańsze​  ​ pojazdy​  ​ szynowe.​  ​ Możliwe​  ​ jest​  ​ dziś  wprowadzenie​  ​ systemu​  ​ naziemnego​  ​ metra­​  ​ kolei​  ​ miejskiej​  ​ dużo​  ​ mniejszym​  ​ kosztem.    Przebieg​  ​ linii​  ​ kolejowych​  ​ względem​  ​ tkanki​  ​ miejskiej​  ​ jest​  ​ bardzo​  ​ korzystny.​  ​ Kolej​  ​ obejmuje  najważniejsze​  ​ ośrodki​  ​ funkcjonalne​  ​ miasta,​  ​ a​  ​ w​  ​ obrębie​  ​ historycznego​  ​ centrum  usytuowany​  ​ jest​  ​ przystanek​  ​ kolejowy.     W​  ​ pierwszej​  ​ kolejności​  ​ pożądanym​  ​ wydaje​  ​ się​  ​ wprowadzenie​  ​ systemu​  ​ pre­metra  kolejowego​  ​ w​  ​ relacji​  ​ Stary​  ​ Sącz­​  ​ Biegonice­​  ​ Nowy​  ​ Sącz​  ​ Główny­​  ​ Nowy​  ​ Sącz​  ​ Miasto  (Centrum)​  ​ ­​  ​ Nowy​  ​ Sącz​  ​ Chełmiec.​  ​ Czas​  ​ przejazdu​  ​ od​  ​ stacji​  ​ Chełmiec​  ​ do​  ​ stacji​  ​ Nowy​  ​ Sącz  to​  ​ około​  ​ 9​  ​ minut,​  ​ a​  ​ do​  ​ Starego​  ​ Sącza​  ​ dodatkowe​  ​ 8​  ​ minut.    Proponowana​  ​ jest​  ​ nawet​  ​ 20­​  ​ minutowa​  ​ częstotliwość​  ​ w​  ​ szczycie​  ​ komunikacyjnym.  Konieczne​  ​ będzie​  ​ dodanie​  ​ dodatkowych​  ​ przystanków​  ​ w​  ​ celu​  ​ pozyskania​  ​ większej​  ​ liczby  podróżnych.​  ​ Koszt​  ​ inwestycji​  ​ to​  ​ przede​  ​ wszystkim​  ​ tabor,​  ​ musialaby​  ​ tez​  ​ powstać​  ​ osobna  spółka​  ​ do​  ​ obsługi​  ​ połączeń,​  ​ albo​  ​ operatora​  ​ wyłonionoby​  ​ w​  ​ drodze​  ​ przetargu.    Zakładany​  ​ jest​  ​ zakup​  ​ 3­4​  ​ lekkich​  ​ składów​  ​ ezt​  ​ oraz​  ​ wagonów​  ​ motorowych,​  ​ tzw.​  ​ autobusów  szynowych,​  ​ co​  ​ może​  ​ kosztować​  ​ około​  ​ dwudziestukilku​  ​ mln​  ​ PLN.​  ​ Koszt​  ​ budowy  dodatkowych​  ​ przystanków​  ​ może​  ​ zostać​  ​ odroczony​  ​ w​  ​ czasie.​  ​ Pomocny​  ​ może​  ​ być  miejscowy​  ​ producent​  ​ taboru​  ​ do​  ​ takich​  ​ systemów​  ​ naziemnego​  ​ metra­​  ​ nowosądecki​  ​ Newag.   

Koncepcja Aby  przejąć  część  ruchu  na  sieć  szynową,  należy  tu  wprowadzić  kursujące  z  wysoką  częstotliwością­  co  30  do  60  minut  „naziemne  kolejowe  metro”­  lekkie  pojazdy  szynowe.  System  ten będzie charakteryzował się cechami produktu, jakim jest system kolei miejskiej  lub  aglomeracyjnej,  tzn.  wysoka  częstotliwość  kursowania,  wysoka  prędkość  handlowa,  kursy  w  godzinach  5.00  do  23.00.  Jest  to  praktykowane  w  RFN,  gdzie  funkcjonuje  16  takich  systemów  wykorzystujących  tory  kolejowe  dla  transportu  miejskiego  (Berlin,      

  7 


Hamburg, Monachium,  Stuttgart,  Norymberga,  Heidelberg/Mannheim/Ludwigshafen,  Frankfurt  nad  Menem,  Kolonia,  Hannover,  Zagłębie  Ruhry,  Lipsk,  Drezno,  Halle  (Saale),  Magdeburg,  Rostock,  Karlsruhe,  Zagłębie  Saary).  Niekiedy  wykorzystuje  się  także  tramwaje  dwusystemowe,  lecz  są  one  dużo  droższą  i  nie  zawsze  uzasadnioną  alternatywą.  Obecna  technika  pozwala  także  w  Polsce  na  wprowadzenie  tego  typu  połączeń.    W  Nowym  Sączu  wprowadzenie  pojazdów  komunikacji  miejskiej  i  podmiejskiej  na  tory  kolejowe  jest  możliwe,  zarówno  technicznie  jak  i  ekonomicznie.  Nowa  technika  pojazdów  szynowych  to  umożliwia,  np.  nowy  lub  zmodernizowany  autobus  szynowy  dobrze  nadaje  się  do  obsługi  tej  linii  w  trakcji  spalinowej  do  Limanowej,  a  nowoczesny  skład  EZT,  może  obsłużyć​  ​ zelektryfikowany​  ​ odcinek​  ​ podmiejski​  ​ do​  ​ Marcinkowic.    Konieczne  jest  także,  by  powstała  unia  taryfowa:  tzn.  bilet  na  szybki  tramwaj  był  jednakowy  jak na autobusy lokalnego przewoźnika, oraz by autobusy były skomunikowane  z  “naziemnym  metrem”  i  by  możliwe  były  dogodne  przesiadki.  W  celu  dopasowania  systemu  transportowego  do  struktury  urbanizacji  powstać  muszą  liczne  nowe  przystanki,  tak​  ​ by​  ​ umożliwić​  ​ wygodniejsze​  ​ korzystanie​  ​ z​  ​ systemu.    Dzięki  nowemu  połączeniu  o  połowę­  z  wielu  miejsc  aglomeracji  szybka  podróż  transportem  zbiorowym  nie  jest  możliwa.  Zatłoczona  sieć  drogowa  zostanie  odciążona,  a  jakość  życia  polepszy  się  z  uwagi  na  zmniejszenie  intensywności  ruchu  kołowego  na  drogach​  ​ oraz​  ​ związanych​  ​ z​  ​ tym​  ​ zanieczyszczeń,​  ​ hałasu​  ​ i​  ​ wypadków.    Zakłada  się  że  w  pierwszych  latach  działalności  system  przewiezie  750  tysięcy  ­  1  mln  pasażerów  rocznie,  redukując  ruch  na  pobliskiej  drodze  o  od  5  do  nawet  15  procent  (dokładna  ocena  oddziaływania  nie  jest  możliwa).  Władzom  miasta  zalecono  zakup  nowego  taboru­  początkowo  autobusów  szynowych  i  składów  takich  jak  EN­81  zdolnych  do​  ​ obsługi​  ​ ruchu​  ​ miejskiego​  ​ i​  ​ podmiejskiego.    

  

  8 


Fot. Polski  pojazd  EN­81  używany  był  podczas  próby utworzenia Kieleckiej Kolei Miejskiej  i​  ​ nadaje​  ​ się​  ​ do​  ​ obsługi​  ​ ruchu​  ​ w​  ​ naziemnej​  ​ kolei​  ​ miejskiej­​  ​  ​ “SKM​  ​ Nowy​  ​ Sącz”    Natężenie  ruchu  pasażerskiego  (ruch  miejski,  więc  konieczna  jest  wysoka częstotliwość) i  gęstość  przystanków  zaleca  wykorzystanie  takiego  właśnie  krótkiego  pojazdu.  W  przypadku  tej  linii  krótki  pojazd  pojedzie  szybciej  (50­80  km/h,  dla  porównania  warszawskie  metro  osiąga  prędkość  60  km/h)  od  tradycyjnego  taboru  bez  inwestycji  w  infrastrukturę,  ze  względu  na  mniejszy  ciężar,  także  na  odcinkach,  gdzie  obecnie  tradycyjne​  ​ pociągi​  ​ kursują​  ​ z​  ​ prędkością​  ​ zaledwie​  ​ 30​  ​ km/h.    W  celu  wdrożenia  projektu  władzom  miasta  zaproponowano  już  kilkanaście  lat  temu,  by  zarząd  miasta  ogłosił  przetarg  na  obsługę  linii  i  jej  uruchomienie.  W  Polsce  istnieje  kilku  licencjonowanych  przewoźników  kolejowych  (operatorów), np. w woj. podkarpackim jest to  m.  in.  aktywny  na  południu  województwa  SKPL,  mający  renomę  sezonowego,  turystycznego  pasażerskiego  przewoźnika  kolejowego.  Przewoźnikiem  kolejowym  może  też  być  lokalna  spółka,  lecz  konieczna  jest  licencja  zezwalająca  na  prowadzenie  przewozów.        

  9 


Z racji  na  złożony  charakter  przedsięwzięcia  i  możliwość  jego  porażki  przy  wykorzystaniu  obarczonych  problemami  finansowymi  spółek  w  rodzaju  Przewozów  Regionalnych,  władzom  miasta  zaproponowano  wykorzystanie  niezależnego  operatora  do  realizacji  tego  zadania.   

Przyszłość W  przyszłości  możliwe  jest  wprowadzenie  elektrycznych  zespołów  trakcyjnych  (EZT)  w  relacjach  podmiejskich  do  Krynicy  (dziś  nieliczne  połączenia osobowe dziennie) i do miast  po​  ​ stronie​  ​ słowackiej,​  ​ dokąd​  ​ częste​  ​ kursy​  ​ kolei​  ​ pasażerskiej​  ​ zlikwidowano.     Możliwe jest nawet, iż zostaną dobudowane dodatkowe odcinki torowisk do centrów osiedli  i  okolicznych  miast,  gdy  taki  system  okaże  się  popularny.  Przewiduje  się,  iż  system  naziemnego  metra  kolejowego  będzie  ważnym  środkiem  transportu  w  tworzącej  się  aglomeracji.      opr.​  ​ Adam​  ​ Fularz​  ​ 2002­​  ​ 2014    Literatura    Koleje  miejskie  s­bahn:  niemiecki  sposób  na  metro​  ​ tanim​  ​ kosztem​  .​ ..  Kolej  SKM  generuje  1/3  kosztów  obsługi  komunikacyjnej​  ​ tego​  ​ nękanego​  ​ …    adamfularz.salon24.pl/247509,​ koleje​ ­miejskie­s­ bahn­niemiecki­sposob­na­  metro­tanim­kosztem,3            

  10 


Załącznik: 3  lata  korespondencji  ze  spółką  Newag­  nowosądeckim  producentem​  ​ taboru​  ​ kolei​  ​ pasażerskiej:    List​  ​ z​  ​ dnia​  ​ 2​  ​ listopada​  ​ 2017  Tytuł:​  ​ Przesyłam​  ​ publikację​  ​ uzgodnioną​  ​ na​  ​ targach​  ​ Trako  Link​  ​ do​  ​ uzgodnionej​  ​ w​  ​ rozmowie​  ​ publikacji,​  ​ którą​  ​ mówiłem​  ​ że​  ​ doślę.    Odnośnik:    https://books.google.pl/books?id=X5vHBgAAQBAJ   

Nowosądecka​ ​ Kolej​  ​ Miejska:​  ​ Opis​  ​ nieczynnej​  ​ kolei​  ​ podmiejskiej​  ​ wokół​  ​ ...    https://books.google.pl/books?id=X5vHBgAAQBAJ  2015​  ​ ­​  ​ Podgląd  1.1.1  Szansa  na  ​ kolej   miejską​ ?  (2015­01­09  10:31)  Przebieg  linii  kolejowych  względem   tkanki  miejskiej  jest   bardzo  korzystny.   Kolej  obejmuje  najważniejsze  ośrodki  funkcjonalne  miasta,   a  w  obrębie​  ​ historycznego​  ​ centrum​  ​ usytuowany​  ​ jest​  ​ . ..    Pytanie:  ­  ­  czy  Newag  podejmie  działania  dot.   wprowadzenia  innowacyjnych  tramwajów  dwusystemowych  do  Polski?  Takie  tramwaje  kursują  już  w  Niemczech.   W  Polsce  uniemożliwiają  ich  kursowanie  zapisy  ustawowe,   które  zakazuja  kursowania  tramwajów  po  torach  kolejowych.   Czy  Newag  podejmie  działania  legislacyjne  mogące  umożliwić​  ​ wjazd​  ​ t ramwajów​  ​ na​  ​ sieć​  ​ kolejową?    Pozdrawiam    ­­   Adam​  ​ Fularz 

Wydawnictwo​ ​ Merkuriusz​  ​ Polski  "Wieczorna.pl"​  ​ sp.​  ​ z​  ​ o.o. 

    

  11 


List​ ​ z​  ​ 18​  ​ lipca​  ​ 2016​  ​ r.    Data:​  ​ 18​  ​ lipca​  ​ 2016​  ​ 15:28  Temat:​  ​ Fwd:​  ​ Pytania​  ​ prasowe  Do:​  ​ Urszula​  ​ M akosz​  ​ <​ urszula.makosz(at)newag.pl​ >    urszula.makosz(at)newag.pl   ­  ­  czy  Newag  podejmie  działania  dot,   wprowadzenia  innowacyjnych  tramwajów  dwusystemowych  do  Polski?  Takie  tramwaje  kursują  już  w  Niemczech.   W  Polsce  uniemożliwiają  ich  kursowanie  zapisy  ustawowe,   które  zakazuja  kursowania  tramwajów  po  torach  kolejowych.   Czy  Newag  podejmie  działania  legislacyjne  mogące  umożliwić​  ​ wjazd​  ​ t ramwajów​  ​ na​  ​ sieć​  ​ kolejową?    Pozdrawiam    ­­   Adam​  ​ Fularz 

Wydawnictwo​ ​ Merkuriusz​  ​ Polski  "Wieczorna.pl"​  ​ sp.​  ​ z​  ​ o.o. 

  List​  ​ z​  ​ 28​  ​ stycznia​  ​ 2015    temat:​  ​ Proszę​  ​ o​  ​ odbieranie​  ​ telefonów      Adam​  ​ Fularz    

28.01. 2015  

 

do  urszula.makosz   <​ urszula.makosz( at)newag.pl​ > 

    Chciałem​  ​ opisać​  ​ sprawę​  ​ likwidacji​  ​ linii​  ​ kolejowych​  ​ wokół​  ​ Nowego​  ​ Sącza,​  ​ Pani​  ​ telefon​  ​ nie​  ​ odbiera,  Pzdr 

  

  12 


List​ ​ z​  ​ 25​  ​ kwietnia​  ​ 2015​  ​ r.    Temat​  ​ listu:​  ​ Prośba​  ​ o​  ​ komentarz​  ​ prasowy​  ​ do​  ​ tekstu 

Prośba​  ​ o​  ​ komentarz​  ​ f irmy​  ​ Newag​  ​ do​  ​ t ekstu,  Pozdrawiam,  Adam      ­­­­­­­­­­​  ​ Wiadomość​  ​ przekazana​  ​ dalej​  ​ ­­­­­­­­­­  Od:​  ​ Adam​  ​ Fularz   Data:​  ​ 25​  ​ kwietnia​  ​ 2015​  ​ 16:58  Temat:​  ​ Prośba​  ​ o​  ​ komentarz​  ​ prasowy​  ​ do​  ​ t ekstu  Do:​  ​ urzad(at)nowysacz.pl   

Władze Nowego  Sącza   przeciwne   kolei  aglomeracyjnej,  mającej  zmniejszyć   skrajnie   wysokie​  ​ zanieczyszczenie​  ​ miasta?  Pytaliśmy  władz  miasta  o  kolej  aglomeracyjną.   Wokół  Krakowa  powstała  kolej  aglomeracyjna.   Badamy,   czy  to  samo​  ​ jest​  ​ m ożliwe​  ​ wokół​  ​ Nowego​  ​ Sącza.​  ​ Wokół​  ​ Krakowa​  ​ pociągi​  ​ SKA​  ​ kursują​  ​ co​  ​ 30​  ​ m inut​  ​ w​  ​ dni​  ​ powszednie.   

  

  13 


14


Odpowiedziano nam   iż  bezcelowa  jest   jest   dalsza  dyskusja  n/t   polityki  transportowej  (wypowiedź  rzecznika  w  rozmowie  telefonicznej),   organizatorem   na  prawach  monopolu  w  kwestii  komunikacji  zbiorowej  jest   MPK,   wg  interpretacji  urzędu  miejskiego  władze  nie  mogą  organizować  transportu  szynowego  w  mieście (choć w innych  miastach­​  ​ m ogą),​  ​ zaś​  ​ zanieczyszczenia​  ​ nie​  ​ są​  ​ związane​  ​ z​  ​ polityką​  ​ t ransportową​  ​ UM​  ​ Nowy​  ​ Sącz.    Według  informacji Europejskiej Agencji Środowiska aż 6 polskich miast  znalazło się w pierwszej dziesiątce miast   europejskich  z  największą liczbą dni w roku,  w których przekroczono dobowe dopuszczalne stężenie pyłu PM10  (pozostałe  cztery  miasta  są  w  Bułgarii).   Najgorzej  z  polskich  miast   wypada  Kraków,   w  którym   limity  przekroczone  były  przez  150  dni  w  roku,   w  Nowym   Sączu  przez  126  dni,   (...)  we  wszystkich  kontrolowanych  miastach w 2013 r.  dopuszczalne stężenie benzo(a)pirenu przekroczone zostało średnio o 500 proc.  Najwyższe  stężenie​  ​ B(a)P​  ​ odnotowano​  ​ w​  ​ Nowym​  ​ Sączu​  ​ ­​  ​ limity​  ​ przekroczone​  ​ jedenastokrotnie(...).     

wg​  ​ http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik­o­ochronie­powietrza­przed­zanieczyszczeniami.html    Czy  to  oznacza że miasto Nowy Sącz nie jest  zainteresowane koleją aglomeracyjną? Rozebrano już przystanek  kolejowy  w  śródmieściu  miasta.   Planowane  są  kolejne  rozbiórki  torów  i  stacji.   Rzekomo  niechętne  lokalne  władze­  podejmują  jedynie  decyzję  o ujednoliceniu taryf  komunikacji lokalnej i kolejowej podmiejskiej,  ew.  mogą  dopłacić​  ​ do​  ​ kursów​  ​ t akiego​  ​ systemu​  ​ na​  ​ t erenie​  ​ m iasta­​  ​ nie​  ​ są​  ​ t ym​  ​ t ematem​  ​ zainteresowane.    Opis​  ​ t aboru​  ​ do​  ​ połączeń​  ​ lokalnych​  ​ na​  ​ poszczególnych​  ​ liniach,      

  15 


­​ ​ t abor​  ​ spalinowy:​  ​ linia​  ​ Limanowa­​  ​ Nowy​  ​ Sącz​  ​ Stare​  ​ M iasto­​  ​ Nowy​  ​ Sącz​  ​ Dw.​  ​ Główny  ­​  ​ t abor​  ​ elektryczny​  ​ (o​  ​ m ałej​  ​ liczbie​  ​ m iejsc,​  ​ krótkie​  ​ jednostki​  ​ ezt):   relacje  wykorzystujące  poniższy  odcinek  kolei  podmiejskiej  i  wybiegające  do:   Gorlic,   Starego  Sącza,   Muszyny,   Krynicy.    Proponowana  jest   linia  zelektryfikowanej  kolei  podmiejskiej  na  odcinku  do  śródmieścia  Nowego  Sącza,   która  obsługuje​  ​ t akie​  ​ przystanki​  ​ (podano​  ​ t akże​  ​ dystans​  ​ pomiędzy​  ​ nimi):     Marcinkowice   5,587​  ​ km   Nowy​  ​ Sącz​  ​ Chełmiec​  ​ (W​  ​ latach​  ​ 1977­1985​  ​ przystanek​  ​ Nowy​  ​ Sącz​  ​ Chełmiec​  ​ m iał​  ​ nazwę​  ​ Nowy​  ​ Sącz​  ​ Zachodni)   1,409​  ​ km   Nowy​  ​ Sącz​  ​ M iasto   1,871​  ​ km   Nowy​  ​ Sącz​  ​ (Główny)    Ideałem​  ​ byłby​  ​ cykl​  ​ co​  ​ 20​  ​ m inut​  ​ w​  ​ relacji​  ​ Nowy​  ​ Sącz​  ​ M iasto­​  ​ Nowy​  ​ Sącz​  ​ Główny­​  ​ Stary​  ​ Sącz.      ­­   Adam​  ​ Fularz 

Wydawnictwo​ ​ Merkuriusz​  ​ Polski  "Wieczorna.pl"​  ​ sp.​  ​ z​  ​ o.o. 

Listo​  ​ do​  ​ Newag​  ​ z​  ​ dnia​  ​ 9.1.2015 

Temat​ ​ likwidacji​  ​ sieci​  ​ kolejowej​  ​ kolei​  ​ podmiejskiej​  ​ wokół​  ​ Nowego​  ​ Sącza  ­  czy  Newag  jest  zainteresowany  przekonaniem  lokalnej   opinii   publicznej   i   lokalnych  dziennikarzy­  (nawet  ignorując  rzekomo  niechętne  lokalne  władze­  podejmują  jedynie  decyzję  o  ujednoliceniu  taryf  komunikacji   lokalnej   i   kolejowej   podmiejskiej,   ew.   mogą  dopłacić  do  kursów  takiego  systemu  na  terenie​  ​ miasta)­​  ​ za​  ​ pomocą​  ​ "testów"​  ​ taboru​  ​ do​  ​ połączeń​  ​ l okalnych​  ​ na​  ​ poszczególnych​  ​ l iniach,  ­​  ​ tabor​  ​ spalinowy:​  ​ l inia​  ​ Limanowa­​  ​ Nowy​  ​ Sącz​  ​ Stare​  ​ M iasto­​  ​ Nowy​  ​ Sącz​  ​ Dw.​  ​ Główny  ­​  ​ tabor​  ​ elektryczny​  ​ (o​  ​ małej​  ​ l iczbie​  ​ miejsc,​  ​ krótkie​  ​ j ednostki​  ​ ezt):   relacje  wykorzystujące  poniższy  odcinek  kolei   podmiejskiej   i   wybiegające  do:  Gorlic,   Starego  Sącza,   Muszyny,​  ​ Krynicy.   Czy  można  liczyć  na  "promocyjne"  przejazdy  na  tych  trasach  w  ramach  promowania  taboru  do  wykonywania​  ​ takich​  ​ połączeń?​  ​ Akcję​  ​ można​  ​ połączyć​  ​ z​  ​ testami​  ​ nowego​  ​ taboru.  Pozdrawiam,  Adam

  List​  ​ do​  ​ Newag​  ​ z​  ​ dnia​  ​ 24.04.2015  Szanowna  Pani,   Wokół  Krakowa  powstała  kolej  aglomeracyjna.   Badamy,   czy  to  samo  jest   możliwe  wokół  Nowego​  ​ Sącza.​  ​ Wokół​  ​ Krakowa​  ​ pociągi​  ​ SKA​  ​ kursują​  ​ co​  ​ 30​  ​ m inut​  ​ w​  ​ dni​  ​ powszednie.  Proszę​  ​ o​  ​ odpowiedzi​  ​ na​  ​ pytania,  Pozdrawiam,      

  16 


Adam   Jedyna​  ​ odpowiedź​  ​ f irmy​  ​ Newag​  ​ jaką​  ​ otrzymaliśmy​  ​ w​  ​ t ej​  ​ sprawie: 

Szanowny​ ​ Panie,  Takie​  ​ pytanie​  ​ proszę​  ​ skierować​  ​ do​  ​ władz​  ​ miasta​  ​ i​  ​ do​  ​ potencjalnych​  ​ przewoźników.   My  jako  producent  taboru  szynowego  możemy  jedynie  zapewnić,  że  jeżeli  będzie takie zainteresowanie ze  strony  samorządu  czy  przewoźników  i  ogłoszony  zostanie  przetarg  na tabor szynowy to na pewno do niego  przystąpimy.     Pozdrawiam​  ​ serdecznie,  Urszula​  ​ Makosz          Newag​  ​ S.A.  ul.​  ​ Wyspiańskiego​  ​ 3,​  ​ 33‐300​  ​ Nowy​  ​ Sącz 

  Odpowiedź​  ​ na​  ​ list​  ​ firmy​  ​ Newag​  ​ (do​  ​ dziś​  ​ nie​  ​ otrzymaliśmy​  ​ na​  ​ niego​  ​ odpowiedzi)  Szanowna  Pani,   Ale  pytałem   czy  Newag  byłby  zainteresowany  działaniami  promocyjnymi,   na  przykład­  czy  w  czasie  testów  pojazdów  na  sieci  kolejowej  wokół  Tarnowa  nie  można  by  promować  jednocześnie  idei  kolei  aglomeracyjnej?  Przecież  testują  Państwo  swoje  produkty.   Zależy  nam   na  zorganizowaniu  testowych  kursów  nowosądeckiej​  ​ SKA​  ​ do​  ​ Starego​  ​ Sącza​  ​ i​  ​ do​  ​ centrum​  ​ m iasta.   Pozdrawiam,  Adam 

  List​  ​ do​  ​ redakcji    Panie  Adamie  ,  jestem  dziennikarzem  i  mieszkańcem  Nowego  Sącza.  Poruszam  się  po  mieście  komunikacją  miejską​  ​ lub​  ​ pieszo.    

Już 15  lat  temu  władze  miasta  uruchomiły  taki  szynobus,  ale  okazało  się...  że  jeździł  zupełnie  na  pusto,  bo  topografia  miasta  jest  taka,  że  bezsensem  jest  czekanie  na  szynobus,  wsiadania  do  niego  na  dworcu  PKP  i  jazda  gdzieś  naokoło,  aby  dojechać  ­  co  prawda  do  samego  centrum,  ale  na  mapie  tego  nie  widać.  że  ten  przystanek​  ​ był​  ​ położony​  ​ znacznie​  ​ poniżej​  ​ poziomu​  ​ Rynku,​  ​ bo​  ​ Nowy​  ​ Sącz​  ​ leży​  ​ w​  ​ terenie​  ​ górskim.    

Pasażerom po  prostu  (mnie  też)  nie chce się iść pod górę , do tego bardzo niewygodną ulicą, bo krętą, wąską,  czyli​  ​ ryzykując​  ​ wpadnięcie​  ​ pod​  ​ samochód​  ​ zjeżdżający​  ​ z​  ​ góry.    

Ja także  nigdy  bym  nie  korzystał  z  takiego  szynobusu.  Do  tego  ludzie  miejscowi  są absolutnie przyzwyczajeni  do​  ​ autobusów,​  ​ bo....​  ​ tutaj​  ​ są​  ​ góry.      

  17 


Ja jestem  wychowany  na  nizinach,  jako  dziecko  i  młodzieniec  byłem  przywiązany  do  pociągów,  ale  w  górach  pociąg  i  szynobus  bardzo  się  nie  sprawdza,  bo  jedzie  dalekimi  zakolami,  pokonując  różne  poziomy  górskiego  terenu  ­  jedzie długo i oddala się szynami od głównych ciągów komunikacyjnych. W  górach powszechnie jeździ  się  autobusami.  Jazda  pociągiem  lub  szynobusem  trwa  zbyt  długo  ­  pieszo  szybciej  się  dojdzie  niż  pociągiem  tutaj​  ​ dojedzie.    

Pozdrawiam Marek​  ​ J.​  ​ (z​  ​ uwagi​  ​ na​  ​ brak​  ​ zgody​  ​ na​  ​ publikację­​  ​ nazwisko​  ​ usunięto)  Redaktor​  ​ naczelny 

Moja​  ​ odpowiedź​  ​ na​  ​ ten​  ​ list:    Szanowny​  ​ Panie,​  ​ Standardem​  ​ jest​  ​ rodzaj​  ​ kolei​  ​ linowo­​  ​ t erenowej­​  ​ f unikular,​  ​ lub​  ​ coś​  ​ podobnego.  Niech  Pan  zbierze  więcej  uwag,   fajnie  by  było  uzgodnić  z  lokalnym   producentem   taboru,   jak  rozwiązać  te  problemy.  Pana  uwagi  są  dziwne­  ogólnie  właśnie  w  górach  kolej  sprawdza  się  najlepiej.   Myślę  że  po  pokonaniu  takich  problemów​  ​ jak​  ​ Pan​  ​ opisuje,​  ​ kolej​  ​ m a​  ​ szansę​  ​ zaistnieć.     Poza​  ​ t ym​  ​ połączenia​  ​ m ają​  ​ jedną​  ​ zaletę­​  ​ byłyby​  ​ chyba​  ​ dość​  ​ szybkie,  Pozdrawiam,  Adam   

List​ ​ do​  ​ władz​  ​ miasta:​  ​ Wydanie​  ​ specjalne​  ​ Gazety​  ​ Nowosadecka.pl​  ​ z​  ​ okazji​  ​ likwidacji​  ​ jednego​  ​ z  przystanków​  ​ na​  ​ Starym​  ​ Mieście​  ​ i​  ​ planów​  ​ likwidacji​  ​ linii​  ​ kolejowych​  ​ w​  ​ centrum​  ​ Nowego​  ​ Sącza

Szanowni​ ​ Państwo​  ​ Politycy​  ​ i​  ​ Radni​  ​ Miasta​  ​ Nowy​  ​ Sącz,  Załączam   niskonakładowy  numer  specjalny  o  zlikwidowanym  systemie kolei podmiejskiej w Nowym  Sączu­ linie  przez  centrum   miasta  nawet   ongiś  zelektryfikowano  dla  potrzeb  kolei  miejskiej,   kursowały  także  autobusy  szynowe.   Temat   numeru  to  nieczynny  system   transportowy  powstającej  od  dekad  aglomeracji  nowosądeckiej,  likwidacja  jego  linii  i  zamknięty,   zlikwidowany  dworzec  staromiejski  kolei  pasażerskiej  w  aglomeracji­  nieczynnej  zresztą.   Gdyby  rozwiązać  problem   niewygodnej dla pieszych różnicy wysokości między przystankiem  w centrum  miasta,   a  nowosądeckim   rynkiem,   problem   transportu  aglomeracyjnego  rozwiązałaby  sprawna  i  szybka  kolej  podmiejska​  ​ kursująca​  ​ co​  ​ 20­​  ​ 30​  ​ m inut.   W  chwili  obecnej  opisujemy  jak  grupa  mieszkańców­  mimo  braku  zainteresowania  władz  miasta,   planuje  uruchomić  kolej  miejską  z  pominięciem   lokalnych  władz,   niezainteresowanych problemem,  i doprowadzających  do  rozbiórki  infrastruktury.   Jesteśmy  ciekawi,  czy kolej miejska ma szansę powstać wbrew,  lub mimo ­ władzom   miasta​  ​ Nowy​  ​ Sącz,​  ​ które​  ​ m imo​  ​ licznych​  ​ listów,​  ​ nie​  ​ zechciały​  ​ nawet​  ​ odpowiedzieć.    Pozdrawiam,  Adam​  ​ Fularz  Edycja​  ​ Nowosądecka,​  ​ M erkuriusz​  ​ Polski        

  18 


Odpowiedzi​ ​ władz​  ​ miasta    Szanowny​  ​ Panie,  w​  ​ odpowiedzi​  ​ na​  ​ zapytanie​  ​ przesłane​  ​ przez​  ​ pana​  ​ na​  ​ skrzynkę​  ​ m ailową​  ​ Zespołu  Rzecznika​  ​ Prasowego​  ​ w​  ​ dniu​  ​ 9​  ​ stycznia​  ​ 2015​  ​ roku,​  ​ informuję,​  ​ że​  ​ poruszane  przez​  ​ pana​  ​ kwestie​  ​ dotyczące​  ​ stacji​  ​ kolejowej​  ​ Nowy​  ​ Sącz​  ​ ­​  ​ Centrum​  ​ przy  ulicy​  ​ Żeglarskiej,​  ​ nie​  ​ należą​  ​ do​  ​ kompetencji​  ​ Urzędu​  ​ M iasta​  ​ Nowego​  ​ Sącza.  Pytanie​  ​ w​  ​ t akiej​  ​ f ormie​  ​ sugeruję​  ​ przesłać​  ​ do​  ​ właściwej​  ​ spółki​  ​ PKP.    Jednocześnie​  ​ informuję,​  ​ że​  ​ komunikacja​  ​ na​  ​ t erenie​  ​ Nowego​  ​ Sącza,  realizowana​  ​ przez​  ​ M iejskie​  ​ Przedsiębiorstwo​  ​ Komunikacji,​  ​ zabezpiecza​  ​ cały  obszar​  ​ m iasta,​  ​ t akże​  ​ z​  ​ wieloma​  ​ m iejscowościami​  ​ w​  ​ gminach​  ​ ościennych.    Ze​  ​ względu​  ​ na​  ​ Pana​  ​ zainteresowanie​  ​ Nowym​  ​ Sączem​  ​ i​  ​ komunikacją​  ​ na​  ​ obszarze  miasta,​  ​ prezydent​  ​ Ryszard​  ​ Nowak​  ​ chętnie​  ​ odpowie​  ​ na​  ​ pańskie​  ​ pytania​  ​ i  wątpliwości​  ​ podczas​  ​ umówionego​  ​ odpowiednio​  ​ wcześniej​  ​ spotkania.    Z​  ​ poważaniem,    ­­  Krzysztof​  ​ WITOWSKI  Zespół​  ​ Rzecznika​  ​ Prasowego  Urzędu​  ​ M iasta​  ​ Nowego​  ​ Sącza    Moja​  ​ odpowiedź​  ​ do​  ​ .​  ​ Krzysztofa   Szanowny​  ​ Panie,  Czy  może  Pan  doprecyzować,   w  jaki  sposób  określają  Państwo  swoje  kompetencje? Być może to Państwo nie  rozumieją  działania  tego  sektora  gospodarki­  zechcę  zwrócić  uwagę  na  fakt   istnienia  kolei  miejskich  w  dziesiątkach​  ​ m iast​  ​ Europy,​  ​ których​  ​ władze​  ​ poczuwają​  ​ się​  ​ do​  ​ kompetencji​  ​ w​  ​ t ym​  ​ t emacie.    Ponadto  w  chwili  obecnej  przebywam   we  Flaine  we  Francji,   gdzie  działa  szereg  automatycznych  systemów  transportu  miejskiego,   umożliwiających  pokonanie  podobnych  różnic  terenu  jak  pomiędzy  stacją  kolei  w  centrum​  ​ m iasta,​  ​ a​  ​ rynkiem​  ​ w​  ​ Nowym​  ​ Sączu.     Chyba  nie  rozumie  Pan  zasad  organizowania  tego  typu  usług.   Nie  rozumiem,   jaką  rolę odgrywa tutaj wg Pana  ­PKP,  skoro wymienił Pan tą instytucję w swojej odpowiedzi? Nie jest  organizatorem  przewozów ani tym  bardziej  przewoźnikiem   w  tym   regionie  woj.   małopolskiego,   co  najwyżej  zarządcą  infrastruktury,  o której wykorzystanie­  zapytałem​  ​ w​  ​ korespondencji.​  ​ To​  ​ chyba​  ​ jakaś​  ​ pomyłka.​  ​ Proszę​  ​ o​  ​  ​ udzielenie​  ​ poprawnych​  ​ odpowiedzi.    Pracujemy  w  formie  pisemnej,   uprzejmie  proszę  o  przesłanie  odpowiedzi  w  tej  formie.   Dziękuję  za  propozycję  spotkania,   ale  ­  jak  rozumiem,  p.  prezydent  miasta zapewne potrafi udzielić odpowiedzi pisemnej,  za co byłbym   wdzięczny,   Pozdrawiam,      

  19 


Adam     Odpowiedź​  ​ władz​  ​ m iasta:    Szanowny​  ​ Panie,     Informuję,   że  odpowiedź  przesłana  przez  Zespół  Rzecznika  Prasowego  na  zapytanie  z  dnia 9 stycznia 2015 r.   jest   jedynym   komentarzem   w  tej  sprawie.   Istotnie,   Urząd  Miasta  Nowego  Sącza  nie  odpowiada za organizację  transportu  w  zakresie  kolei podmiejskiej oraz nie planuje dowożenia pasażerów z nieużytkowanej obecnie stacji  przy​  ​ ul.​  ​ Żeglarskiej,​  ​ w​  ​ ramach​  ​ dodatkowej​  ​ komunikacji,​  ​ do​  ​ centrum​  ​ m iasta.  Jednocześnie,   dla  właściwego  wyjaśnienia  poruszanego  przez  pana  tematu,   ponownie  sugeruję  kontakt   z  właściwą spółką PKP w celu ustalenia jakie są dalsze plany przewozów na trasie komunikacyjnej,  gdzie znajduje  się​  ​ stacja​  ​ Nowy​  ​ Sącz​  ​ –​  ​ Centrum.     Nadal  aktualna  jest   propozycja  spotkania  z  prezydentem   Ryszardem  Nowakiem  w interesującym  pana temacie  organizacji  transportu  na  terenie  miasta Nowego Sącza.  Termin możemy ustalić po pańskim  powrocie do kraju.   Ponieważ  jestem  przekonany,  że jest  to dla pana temat  istotny,  proponuję aby w tym  przypadku zamienić formę  pisemną​  ​ komunikacji​  ​ na​  ​ bezpośrednie​  ​ spotkanie​  ​ z​  ​ panem​  ​ prezydentem​  ​ Ryszardem​  ​ Nowakiem.     Z​  ​ poważaniem,     ­­  Krzysztof​  ​ Witowski  Zespół​  ​ Rzecznika​  ​ Prasowego  Urzędu​  ​ M iasta​  ​ Nowego​  ​ Sącza      List​  ​ z​  ​ dnia​  ​ 24.02.2015​  ​ po​  ​ rozmowie​  ​ t elefonicznej​  ​ z​  ​ rzecznikiem:    ­  proszę  o  potwierdzenie,   iż­  bezcelowa  jest   jest   dalsza  dyskusja  n/t   polityki  transportowej  (Pana wypowiedź w  rozmowie  telefonicznej),   organizatorem   na  prawach  monopolu  w  kwestii  komunikacji  zbiorowej  jest  MPK,  w wg  Państwa  interpretacji  władze  nie  mogą  organizować transportu szynowego w mieście (choć w innych miastach­  mogą),​  ​ zaś​  ​ zanieczyszczenia​  ​ nie​  ​ są​  ​ związane​  ​ z​  ​ polityką​  ​ t ransportową​  ​ UM​  ​ Nowy​  ​ Sącz.      Odpowiedź​  ​ władz​  ​ m iasta:   

Szanowny​ ​ Panie,  Proszę  o  zadanie  pytania  w  pełnej  formie  tak,  aby  było  zrozumiałe  i  nie  wykorzystywało  skrótów  myślowych.  O  temat  transportu  szynowego  pytał  pan  w  poprzednich  korespondencjach  i  poruszana  wówczas  kwestia  została  wyczerpująco  wyjaśniona.  Jeśli  mogę  panu  służyć  pomocą  w  innych  kwestiach  dotyczących​  ​ miasta​  ​ Nowego​  ​ Sącza,​  ​ proszę​  ​ o​  ​ taką​  ​ informację.     Z​  ​ poważaniem,      

  20 


­­ Krzysztof​  ​ Witowski  Zespół​  ​ Rzecznika​  ​ Prasowego  Urzędu​  ​ M iasta​  ​ Nowego​  ​ Sącza      Odpowiedź​  ​ wysłana​  ​ rzecznikowi​  ​ w​  ​ dniu​  ​ 25.04.2015​  ​ r.  Proszę  Pana,   opisujemy  sprawę,   ale  podał  Pan  nieprawdziwe  dane.   To  nie  spółki  PKP  organizują  ruch  pasażerski.   Proszę  o  odpowiedzi  zgodne  ze  stanem   faktycznym.   Wg  UM   w  Nowym   Sączu,   kto  organizuje  transport   kolejowy  w  Nowym   Sączu  i  okolicach?  Czy  wiedzą to Państwo? Jak sądzę,  nie,  ponieważ podaje Pan  nieprawdziwe​  ​ informacje.  Pozdrawiam,  Adam     

O​ ​ kolej​  ​ miejską​  ​ w​  ​ Nowym​  ​ Sączu  Apel​  ​ o​  ​ k olej​  ​ miejską​  ​ w​  ​ Nowym​  ​ Sączu  Apel​  ​ do​  ​ radnych​  ​ m iasta​  ​ Nowy​  ​ Sącz    Apeluję  do  Państwa  o  powołanie  lokalnego  przewoźnika  kolejowego  w  formie  spółki  z  o.,o.   lub  S.A.   w  posiadaniu  100  %  władz  samorządowych,   wzorem   na  przykład  spółki  Szybka  Kolej  Miejska  Sp.   z  o.o.   w  Warszawie.​  ​ Spółka​  ​ t a​  ​ działa​  ​ na​  ​ rynku​  ​ już​  ​ ponad​  ​ 10​  ​ lat​  ​ i​  ​ zbudowała​  ​ przez​  ​ lata​  ​ podstawową​  ​ sieć​  ​ połączeń​  ​ SKM.     To  samo  jest   możliwe  w  Państwa  mieście.   Należy  powołać  taką  spółkę,   umożliwić  jej  pozyskanie  środków  na  zakup  taboru  lub  otrzymanie  taboru  będącego  na  stanie  władz  województwa.   Wszystko  to  już  zdarzyło  się  podczas​  ​ t worzenia​  ​ t zw.​  ​ samorządowych​  ​ spółek​  ​ przewozowych.     Miejskie  i  podmiejskie  przewozy  kolejowe  w  Polsce  to  rynek  na  którym   sprawdza  się  idea  spółek  tworzonych  przez  samorządy­  realizują  one  swoje  cele  nierzadko  znacznie  lepiej  niż  duża  ogólnopolska  firma  komunalna­  Przewozy  Regionalne.   Po  przejęciu  niewielkich  linii  nierzadko,   dzięki  lepszej  jakościowo  obsłudze,   przewozy  wzrosły​  ​ do​  ​ nieznanych​  ​ wcześniej​  ​ rozmiarów.​  ​ Kolej​  ​ stała​  ​ się​  ​ rodzajem​  ​ naziemnego​  ​ pre­metra.     Wszystko  to  stało  się  możliwe  po  zmianach  przewoźników.   Zapomniane  linie  ożyły  dzięki  lepszej  ofercie.   Możliwe  jest   też  rozpisanie  przetargów  na  obsługę  poszczególnych  linii.   Władze  samorządowe  mogłyby  się  choć​  ​ przekonać,​  ​ ile​  ​ kosztuje​  ​ uruchomienie​  ​ danego​  ​ systemu​  ​ komunikacyjnego.      Często  okazuje  się  że  nie  wszystkie  linie  muszą  być  zelektryfikowane,   by  być  pełnoprawną  koleją  miejską.   W  Gdańsku  na  ukończeniu  jest   budowa  spalinowego  systemu  kolei  miejskiej  o  nazwie  Pomorska  Kolej  Aglomeracyjna.   Nie zawsze kolej spalinowa w relacji wewnątrzmiejskej jest  gorsza od elektrycznej,  a zwłaszcza­  nie zawsze jest  droższa­ często jest  to opcja dużo tańsza w realizacji.  Niskie koszty realizacji pomysłów są także      

  21 


istotne.​ ​ Także​  ​ kolej​  ​ spalinowa​  ​ m oże​  ​ się​  ​ dobrze​  ​ sprawdzić​  ​ jako​  ​ rodzaj​  ​ naziemnego​  ​ pre­metra.      Zachęcam   i  apeluję  o  powołanie  miejskiego,   lokalnego  przewoźnika  kolejowego,   który  przeprowadzi  stosowne  inwestycje  w  budowę  sieci  nowych przystanków lub skoordynuje te wysiłki.  Kolej miejska może powstać także w  wersji  częściowo  spalinowej­  lub  ­  w  całości  spalinowej,   nawet   jeśli  tylko  niewielkie  odcinki  sieci  nie  są  zelektryfikowane.​  ​ Liczy​  ​ się​  ​ t akże​  ​ t empo​  ​ realizacji​  ​ inwestycji.     Kolej  miejska  pozwala  przejąć  nawet   do  40  %  i  50  %  ruchu  miejskiego,   jak  w  niektórych  miastach  i  aglomeracjach  świata.   W  Polsce  kolej pasażerska niemalże nie istnieje,  często cudem  tylko ocalały nieużywane  od  lat,   porzucone  torowiska.   Często­  nadal  możliwa  jest   ich  odbudowa,   tak  samo  jak  w  Gdańsku,   gdzie  kolej  miejską​  ​ po​  ​ prostu​  ​ odbudowano​  ​ od​  ​ zera.      Takie inwestycje są często konieczne,  ale pokazują że koleje można­ nadal odbudować.  Podejmijmy ten wysiłek  chociażby  z  okazji  rocznicy  170  lat   uruchomienia  w Polsce kolei pasażerskiej.  Po 170 latach system  kolejowy w  niemalże  niczym   nie  przypomina  systemów  kolejowych  Europy  Zachodniej.   Nie  służy  niemalże  pasażerom,   poza  relacjami  regionalnymi  nie  odgrywa  niemal  żadnej  roli  w  przewozach  miejskich,   mimo  że  na  zachodnie  Europy  powstały  setki  systemów  kolei  miejskich  w  aglomeracjach,   oferujących  przewozy  nierzadko  z  częstotliwościami​  ​ co​  ​ kilka​  ​ m inut.      Ta  erupcja  systemów  premetra  nie  byłaby  możliwa  bez  wielości  przewoźników,   mnogości  nowych  spółek  na  rynku​  ​ przewozowym.     W  Berlinie  kolej  miejska  S­bahn  przewoziła  rocznie  414  mln  pasażerów.   Najważniejsza  część  systemu  transportu  publicznego  miasta  ­  nie  działa.   W  Polsce  kolej  pasażerska  praktycznie zupełnie zanikła,  niemal nie  funkcjonuje,​  ​ przewozi​  ​ m niej​  ​ pasażerów­​  ​ w​  ​ całości­​  ​ niż​  ​ system​  ​ podmiejski​  ​ jednego​  ​ t ylko​  ​ Berlina,​  ​ m imo​  ​ że:    ­  dworzec  jest  usytuowany blisko centrum  miasta (choć istnieje różnica poziomów między rynkiem  a poziomem   stacji​  ​ kolejowej​  ​ Nowy​  ​ Sącz​  ​ M iasto)    ­​  ​ istnieje​  ​ sieć​  ​ przystanków​  ​ korzystnie​  ​ obejmująca​  ​ dużą​  ​ część​  ​ samego​  ​ m iasta​  ​ jak​  ​ i​  ​ aglomeracji    ­​  ​ w​  ​ przeszłości​  ​ przewozy​  ​ podmiejskie​  ​ w​  ​ Polsce​  ​ prowadzono​  ​ nawet​  ​ z​  ​ 20­minutową​  ​ częstotliwością     W  Krakowie,   Warszawie,   Gdańsku  te  problemy  rozwiązano,   tworząc  wyspecjalizowanych  przewoźników  skoncentrowanych​  ​ na​  ​ obsłudze​  ​ ruchu​  ​ stricte​  ​ m iejskiego​  ​ i​  ​ podmiejskiego.    Apeluję  do  Radnych  Miasta  o  powołanie  Kolei  Miejskiej,   wbrew  ewentualnej  ­  zapewne  krytycznej  (jak  sądzę)  opinii  części  polityków.   Zachęcam   do  podjęcia  wysiłków  mających  na  celu  uruchomienie  konkurencyjnego  projektu:​  ​ Kolei​  ​ M iejskiej.    Kolej  miejska  w  Warszawie  funkcjonuje  nie  dlatego,   że  władze  województwa  uruchomiły  projekt   Kolei  Mazowieckich.   Powstała  przed  ponad  10  laty  jako osobna spółka będąca własnością władz miasta.  Trójmiejska  kolej  SKM   powstała  także  jako osobna,  wydzielona spółka,  realizując połączenia prawie tylko w obszarze ścisłej  aglomeracji.     Kolej  regionalna  powinna  pozostać  osobnym   przewoźnikiem   na  rynku,   zaś  władze  miasta  powinny  powołać  kolejnego  przewoźnika,   Kolej  Miejską,   po  to  by  móc  uruchomić  kolej  SKM   wzorowaną  na  berlińskim   systemie      

  22 


kolei​ ​ m iejskiej.      Przewozy  Regionalne­  ta  komunalna  spółka  obsługuje  ruch  regionalny.   Nawet   nazwa  tego  przewoźnika  nie  sugeruje,   że  przewoźnik  ma  coś  wspólnego  z  aglomeracją,   podczas  gdy  świadczone  przez  ten podmiot  usługi  mają  raczej  marginalny  charakter  w  całości  systemu  transportowego  aglomeracji  i  być  może  dotyczą zaledwie  promili​  ​ całości​  ​ ruchu.​  ​ M ożna​  ​ t ak​  ​ wnioskować​  ​ ze​  ​ statystyk​  ​ przewiezionych​  ​ pasażerów.    Aby  kolej  miejska  zafunkcjonowała,   pociągi  powinny  kursować  co  10­  20  minut,   ze  stałymi  częstotliwościami.   Aby  tego  dokonać,   władze  miasta  powinny  czerpać  wzór  z  Warszawy  lub  Trójmiasta,   gdzie  działają  wyspecjalizowani  przewoźnicy  oferujący  usługi  przewozowe  z  wysokimi  częstotliwościami,   a  rozkład  ma  charakter​  ​ cykliczny.    Zachęcam   do  powołania  nowego  podmiotu  gospodarczego,   nowego przewoźnika,  który realizowałby przewozy  o​  ​ charakterze​  ​ SKM​  ​ na​  ​ t erenie​  ​ m iasta​  ​ oraz​  ​ być​  ​ m oże­​  ​ w​  ​ relacjach​  ​ do​  ​ m iast​  ​ satelickich.     Apeluję  o  rozróżnienie  między  koleją  regionalną a szybką koleją miejską­ z czym  w chwili obecnej projekt  spółki  "Przewozy  Regionalne"  nie  ma  niemal  nic  wspólnego.  Polityka władz miasta zorientowana na rozwój transportu  miejskiego  w  mojej  ocenie  powinna  dawać  pierwszeństwo  kolei  typu  SKM,   która  przecież  możliwa  jest   w  mieście.     Na  kolei  miejskiej  powinno  zależeć  władzom   miasta,   ale w chwili obecnej­ w żadnym  stopniu to nie ma miejsca.   W​  ​ załącznikach​  ​ znajdą​  ​ Państwo​  ​ propozycje​  ​ połączeń​  ​ SKM​  ​ na​  ​ t erenie​  ​ m iasta. 

  

  23 


24


​ ​ Proponowana​ ​ linia​  ​ do​  ​ Krynicy­​  ​ nowy​  ​ peron​  ​ i​  ​ łącznica​  ​ w​  ​ M uszynie.  

   

  

  25 


Korespondencja​ ​ z​  ​ Kolejami​  ​ Małopolskimi   

Pytanie­​ ​ czy​  ​ Koleje​  ​ Małopolskie​  ​ nie​  ​ są​  ​ zainteresowane​  ​ obsługą​  ​ wewnątrzmiejskiej​  ​ linii​  ​ w​  ​ Nowym  Sączu?​  ​ Szczegóły​  ​ poniżej:   

z​ ​ prasy 

Z​ ​ powodów​  ​ finansowych​  ​ oddala​  ​ się​  ​ szansa​  ​ na​  ​ realizację​  ​ pomysłu,​  ​ by​  ​ na​  ​ c zas​  ​ planowanej​  ​ budowy  nowego​  ​ mostu​  ​ heleńskiego​  ​ uruchomić​  ​ szynobus​  ​ kursujący​  ​ wahadłowo​  ​ między​  ​ Marcinkowicami,  dzielnicą​  ​ Helena,​  ​ przystankiem​  ​ Nowy​  ​ Sącz​  ​ Miasto​  ​ i​  ​ dworcem​  ​ głównym.  Zaplanowane​  ​ na​  ​ około​  ​ półtora​  ​ roku​  ​ prace​  ​ z wiązane​  ​ z​  ​ przebudową​  ​ układu​  ​ komunikacyjnego​  ​ w  rejonie​  ​ obecnej​  ​ przeprawy​  ​ przez​  ​ Dunajec​  ​ i​  ​ budowa​  ​ nowego​  ​ mostu​  ​ z nacząco​  ​ utrudnią​  ​ komunikację  między​  ​ osiedlem​  ​ Helena​  ​ a​  ​ resztą​  ​ miasta.​  ​ Kłopoty​  ​ z​  ​ dojazdem​  ​ do​  ​ Nowego​  ​ Sącza​  ​ mogą​  ​ także​  ​ dotknąć  mieszkańców​  ​ m.in.​  ​ sąsiedniej​  ​ gminy​  ​ Chełmiec.​  ​ Dlatego​  ​ jednym​  ​ z​  ​ pomysłów​  ​ prezydenta​  ​ Nowaka  jest​  ​ uruchomienie​  ​ połączenia​  ​ kolejowego​  ​ na​  ​ fragmencie​  ​ linii​  ​ do​  ​ Chabówki.  Miasto​  ​ otrzymało​  ​ właśnie​  ​ a nalizę​  ​ –​  ​ ofertę​  ​ z​  ​ małopolskiego​  ​ oddziału​  ​ spółki​  ​ Przewozy​  ​ Regionalne.  Wynika​  ​ z​  ​ niej,​  ​ ż e​  ​ strona​  ​ samorządowa​  ​ musiałaby​  ​ do​  ​ kursowania​  ​ szynobusu​  ​ dokładać​  ​ około​  ​ 250​  ​ tys.  zł​  ​ miesięcznie.​  ​ –​  ​ Chodzi​  ​ o​  ​ 36​  ​ przejazdów​  ​ dziennie,​  ​ c zyli​  ​ po​  ​ 18​  ​ w​  ​ jedną​  ​ stronę,​  ​ licząc​  ​ również​  ​ soboty  i​  ​ niedziele.​  ​ Szynobus​  ​ kursowałby​  ​ z​  ​ Marcinkowic​  ​ do​  ​ Nowego​  ​ Sącza,​  ​ w​  ​ tym​  ​ również​  ​ do​  ​ dworca  głównego,​  ​ z atrzymując​  ​ się​  ​ na​  ​ osiedlu​  ​ Helena,​  ​ jak​  ​ i​  ​ na​  ​ stacji​  ​ Nowy​  ​ Sącz​  ​ Centrum.​  ​ Przejazd​  ​ z  Marcinkowic​  ​ do​  ​ Nowego​  ​ Sącza​  ​ trwałby​  ​ 16​  ​ minut,​  ​ a​  ​ do​  ​ dworca​  ​ głównego​  ​ 21​  ​ minut.​  ​ Z​  ​ tego​  ​ wynika,  że​  ​ ten​  ​ środek​  ​ komunikacji​  ​ mógłby​  ​ kursować​  ​ c o​  ​ około​  ​ 50​  ​ minut​  ​ –​  ​ tłumaczył​  ​ w​  ​ poniedziałek​  ​ na  konferencji​  ​ prasowej​  ​ Ryszard​  ​ Nowak.  Zdaniem​  ​ prezydenta​  ​ z​  ​ takiego​  ​ połączenia​  ​ korzystałaby​  ​ tylko​  ​ niewielka​  ​ c zęść​  ​ mieszkańców​  ​ Nowego  Sącza​  ​ a​  ​ większość​  ​ z​  ​ okolic​  ​ miasta,​  ​ dlatego​  ​ konieczne​  ​ byłoby​  ​ dofinansowanie​  ​ przejazdów​  ​ przez  sąsiednie​  ​ gminy,​  ​ przede​  ​ wszystkim​  ​ Chełmiec.​  ​ –​  ​ Przez​  ​ półtora​  ​ roku​  ​ budowy​  ​ nowego​  ​ mostu  heleńskiego​  ​ miasto​  ​ musiałoby​  ​ wydatkować​  ​ kwotę​  ​ blisko​  ​ 3,5​  ​ mln​  ​ z ł,​  ​ na​  ​ c o​  ​ ja​  ​ z godzić​  ​ się​  ​ nie​  ​ mogę.  Musimy​  ​ z atem​  ​ jeszcze​  ​ pewne​  ​ kwestie​  ​ ustalić​  ​ i​  ​ z astanowić​  ​ się​  ​ c zy​  ​ z realizowanie​  ​ tej​  ​ propozycji  będzie​  ​ w​  ​ ogóle​  ​ możliwe.​  ​ Na​  ​ pewno​  ​ samo​  ​ miasto​  ​ tego​  ​ projektu​  ​ realizować​  ​ nie​  ​ będzie.  Zadeklarowałem,​  ​ ż e​  ​ 50​  ​ procent​  ​ kosztów​  ​ możemy​  ​ na​  ​ ten​  ​ c el​  ​ przeznaczyć.​  ​ Jeszcze​  ​ inną​  ​ możliwością  jest​  ​ dofinansowanie​  ​ przez​  ​ z arząd​  ​ województwa,​  ​ a le​  ​ nie​  ​ wiem,​  ​ c zy​  ​ do​  ​ tego​  ​ dojdzie​  ​ –​  ​ pokreślił  prezydent​  ​ Nowego​  ​ Sącza.  Tymczasem​  ​ wójt​  ​ Chełmca​  ​ Bernard​  ​ Stawiarski​  ​ w​  ​ poniedziałek​  ​ oświadczył,​  ​ ż e​  ​ „ Prezydent​  ​ Nowego  Sącza​  ​ nie​  ​ z wracał​  ​ się​  ​ do​  ​ Wójta​  ​ Gminy​  ​ Chełmiec​  ​ a ni​  ​ Urzędu​  ​ Gminy​  ​ Chełmiec​  ​ z​  ​ propozycją  uruchomienia​  ​ szynobusu​  ​ i​  ​ współfinansowania​  ​ kosztów​  ​ jego​  ​ utrzymania”.​  ​ Ale​  ​ w​  ​ kilku​  ​ wywiadach​  ​ i  tak​  ​ skrytykował​  ​ koncepcję​  ​ i​  ​ z​  ​ jego​  ​ słów​  ​ wynika,​  ​ ż e​  ​ na​  ​ dofinansowanie​  ​ kursów​  ​ z e​  ​ strony​  ​ Chełmca  nie​  ​ ma​  ​ c o​  ​ liczyć. 

  

  26 


–​ ​ To​  ​ a bsurdalny​  ​ pomysł.​  ​ Nikt​  ​ tym​  ​ pociągiem​  ​ nie​  ​ będzie​  ​ jeździł.​  ​ Z​  ​ kierunku​  ​ Marcinkowic​  ​ jadąc  autem​  ​ i​  ​ tak​  ​ wcześniej​  ​ skręca​  ​ się​  ​ na​  ​ Obwodnicę​  ​ Północną​  ​ i​  ​ nowy​  ​ most​  ​ na​  ​ Dunajcu.​  ​ Od​  ​ strony​  ​ Heleny  także​  ​ każdy​  ​ pojedzie​  ​ na​  ​ rondo​  ​ na​  ​ ul.​  ​ Marcinkowickiej​  ​ w​  ​ Chełmcu​  ​ i​  ​ na​  ​ Obwodnicę​  ​ Północną​  ​ –  powiedział​  ​ m.in.​  ​ Stawiarski​  ​ w​  ​ programie​  ​ Radia​  ​ RDN​  ​ „ Słowo​  ​ z a​  ​ słowo”.​  ​ Jego​  ​ z daniem​  ​ niekorzystne  położenie​  ​ przystanków​  ​ kolejowych​  ​ –​  ​ oddalonych​  ​ od​  ​ głównych​  ​ szlaków​  ​ –​  ​ również​  ​ z niechęci  mieszkańców​  ​ do​  ​ podróży​  ​ szynobusem.  Prezydent​  ​ Nowego​  ​ Sącza​  ​ już​  ​ szuka​  ​ innych​  ​ rozwiązań.​  ​ –​  ​ Dysponujemy​  ​ przecież​  ​ swoim​  ​ Miejskim  Przedsiębiorstwem​  ​ Komunikacyjnym.​  ​ Postaram​  ​ się​  ​ o​  ​ uruchomienie​  ​ dodatkowych​  ​ linii  komunikacyjnych.​  ​ Wprawdzie​  ​ to​  ​ wydłuży​  ​ przejazd​  ​ a le​  ​ na​  ​ pewno​  ​ problem​  ​ z ałatwi​  ​ –​  ​ uważa​  ​ Ryszard  Nowak.  (JO)  ​ /  Twój  Sącz,  ​ 27  mar  2017  ­​ wg  ​ Szynobus  Marcinkowice  ­  Nowy  Sącz  na  trasę  raczej  nie  wyjedzie​  ​ …​  ​ twojsacz.pl​  ​ ›​  ​ Wiadomości​  ​ 27​  ​ mar​  ​ 2017 

Odpowiedzi​ ​ innych​  ​ przewoźników:  Na  list   odpowiedział  przewoźnik  Przewozy  Regionalne.   Koleje  Małopolskie  nie  odpowiedziały,   choć  coś  obiecywały​  ​ w​  ​ m ediach.​  ​ Oto​  ​ odpowiedź​  ​ PR​  ​ sp.​  ​ z​  ​ o.o.:    Panie​  ​ Adamie,    rozkład  jazdy  pociągów  regionalnych  zazwyczaj  finansują  samorządy  wojewódzkie,   ale  zgodnie  z  aktualnymi  regulacjami  prawnymi,   w  zależności  od  przebiegu  danej  linii  komunikacyjnej,   połączenia  mogą  zamawiać  i  finansować​  ​ t eż​  ​ np.​  ​ urzędy​  ​ m iejskie​  ​ i​  ​ gminne,​  ​ starostwa​  ​ powiatowe.    W​  ​ sprawie​  ​ szczegółów​  ​ zachęcam​  ​ do​  ​ kontaktu​  ​ z​  ​ naszym​  ​ rzecznikiem​  ​ regionalnym​  ​ w​  ​ Krakowie.    Pozdrawiam,    Michał​  ​ Stilger  główny​  ​ specjalista​  ​ ds.​  ​ PR     

Witam  Potwierdzamy  doniesienia  prasowe  dotyczące  stanowiska  Przewozów  Regionalnych  w  sprawie  uruchomienia      

  27 


połączeń​ ​ kolejowych​  ​ na​  ​ t rasie​  ​ Nowy​  ​ Sącz​  ​ ­​  ​ M arcinkowice.  Naszą  propozycją  jest   uruchomienie  na  tej  trasie  36  pociągów  (18  par)  dziennie  z  dofinansowaniem   w  kwocie  248  tys.   zł.   Aktualnie  prowadzimy  rozmowy  i  uzgodnienia  z  władzami  samorządowymi  w  powyższej  sprawie.   Jesteśmy​  ​ otwarci​  ​ na​  ​ propozycje,​  ​ dlatego​  ​ połączenia​  ​ m ożemy​  ​ uruchomić​  ​ również​  ​ na​  ​ okres​  ​ próbny.     W​  ​ dniu​  ​ 6​  ​ kwietnia​  ​ 2017​  ​ 08:36​  ​ użytkownik​  ​ Sylwia​  ​ Penc​  ​ napisał:    Pozdrawiam  Sylwia​  ​ Penc  rzecznik​  ​ prasowy  Oddział​  ​ M ałopolski​  ​ z​  ​ siedzibą​  ​ w​  ​ Krakowie  31­514​  ​ Kraków,​  ​ al.​  ​ płk.​  ​ Wł.​  ​ Beliny​  ​ Prażmowskiego​  ​ 6A     

Epilog:​ ​ brak​  ​ odpowiedzi  Informację​  ​ tę​  ​ przekazałem​  ​ do​  ​ Urzędu​  ​ miasta​  ​ Nowy​  ​ Sącz​  ​ w​  ​ dniu​  ​ 6​  ​ kwietnia​  ​ 2017​  ​ r.​  ​ z​  ​ komentarzem:  Prosimy​  ​ o​  ​ odpowiedż,​  ​ czy​  ​ UM​  ​ Nowy​  ​ Sącz​  ​ nie​  ​ może​  ​ pozyskać​  ​ innych​  ​ przewoźników​  ​ kolejowych  (Arriva​  ​ RP,​  ​ SKPL,​  ​ Kol.​  ​ Małopolskie)?​  ​ Albo​  ​ uruchomić​  ​ połączeń​  ​ kolejowych​  ​ miejskich​  ​ jedynie  testowo,​  ​ na​  ​ krótki​  ​ okres​  ​ czasu?  Pozdrawiam,    ​ ​ Listów​  ​ ów​  ​ ponowiłem​  ​ w​  ​ dniu​  ​ 11​  ​ kwietnia​  ​ 2017​  ​ r.​  ​ na​  ​ adres​  ​ rzecznik​  ​ (małpa)nowysacz.pl​  ​ z  dopiskiem​  ​ “Prosimy​  ​ o​  ​ odpowiedź”.​  ​ Taka​  ​ odpowiedź​  ​ nie​  ​ nadeszła​  ​ do​  ​ dzisiaj.  

  

  28 

Nowosądecka: wydanie o kolei miejskiej z roku 2017  

24 lata propozycji uruchomienia kolei miejskiej w Nowym Sączu

Nowosądecka: wydanie o kolei miejskiej z roku 2017  

24 lata propozycji uruchomienia kolei miejskiej w Nowym Sączu

Advertisement