Page 1

nieuwetijd magazine voor openbare diensten

Jongerenwerking ACV-Openbare Diensten Septemberverklaring 2012

maandblad van AC V-O p enbare D iensten – O k tob er 2012 v.u.: L . H a m e lin ck, H e lihave nl aa n 21, 10 0 0 B r u s s e l


2

In dit nummer

05

14 lokale & regionale besturen

focus

03

Edito Opnieuw besparingen?!

04

Focus Jongerenwerking ACV-Openbare Diensten nodigt uit!

05

Vragen over de pensioenhervorming?

09 11

18

Vlaamse overheid Septemberverklaring 2012, oorlogsverklaring? Is het deze winter gedaan met kou lijden in het Arenberggebouw?

COLOFON

federale overheid

12

Lokale & regionale besturen Afscheid van Jan Dendooven, Gewestelijk secretaris Mechelen

17

Federale overheid Civiele Bescherming. Het einde van de driehoek nabij?

13

Frans Marivoet: veertig jaar syndicaal werk in Antwerpen

18

Voorbereiding wervingsselecties niveau B en C bij hoven en rechtbanken

19

Bijzondere korpsen Geen bont en blauw op straat

20

Actua

Gewest Gent‐Eeklo kiest voor…

14 16

Overuren uitbetalen? ’t Is allemaal voor de belastingen! Tweede pensioenpijler Oostende-Westhoek

Afscheid van een ACV-vriend

Brugge – Oostende – Westhoek een vernieuwde aanpak!

Redactie Luc Hamelinck | Amélie Janssens | Chris Herreman | Joris Lermytte | Thomas Vael | Ilse Heylen | Marc Saenen | Frédéric De Gelissen Eindredactie Amélie Janssens Vormgeving Gevaert Graphics Druk Corelio Printing | www.corelio.be


3

edito

23

Opnieuw besparingen?! De politiek staat in het teken van de verkiezingen.

O

ndertussen staat de komende weken veel op het spel voor het overheidspersoneel. De federale regering heeft op de verkiezingen gewacht om haar begroting op te stellen. We verwachten hierover weinig goeds. De economische groei vermindert, wat de zaken voor de overheidsfinancies bemoeilijkt. Nu de verkiezingen voorbij zijn, kan men gemakkelijker ‘moeilijke beslissingen’ nemen. Sommige topambtenaren hebben al publiek gewaarschuwd. Zij vrezen dat er dwaze besparingen worden beslist. Men bedoelt daarmee dat men zal terugvallen op gemakkelijkheidsoplossingen, zoals lineaire beknottingen op het personeel, die alleen maar sociale onrust zullen veroorzaken en die negatief zijn voor de werking van de overheid.

vervoer

21

Vervoer De Lijn: Programma voor het Syndicaal werkjaar 2012–2013

22

Agressie in het Openbaar Vervoer

23

Snelbuslijnen gered dankzij steun van reizigers

24

Jouw mening over evaluatieregelingen

De Vlaamse regering bewijst dat die vrees niet ver af is. Die Vlaamse regering heeft beslist dat er 100 miljoen euro bijkomende besparingen moeten gebeuren op haar personeelsuitgaven en 60 miljoen euro op haar werkingskosten. De We dachten dat Vlaamse regering speelt het handig: ze laat de de Vlaamse regering vakbonden kiezen uit een aantal mogelijkheden. De komende weken zal moeten blijken het goed voor had met of de regering het ernstig meent met die dialoog. Want de regering houdt meteen een haar personeel dikke stok achter de hand: als de regering denkt dat het nodig is, zal ze zelf beslissen. De mogelijke maatregelen die de Vlaamse regering voorstelt getuigen van het reinste populisme: er is te veel overheidspersoneel (er mag bijkomend 1,5% af ), overheidspersoneel is te veel ziek (ziekteverloven aanpassen), men verdient te veel (opteer maar voor een salarissprong) en bevorderingen kunnen opgeschort. We dachten dat de Vlaamse regering het goed voor had met haar personeel. Ze zou de autonomie gebruiken om te komen tot beter personeelsbeleid. Algemene garanties die de vakbonden op globaal vlak hebben bekomen, vindt Vlaanderen niet meer nodig. Maar nu puntje bij paaltje komt, is het overheidspersoneel de enige groep die wordt aangepakt om de besparingen te dragen! De voorstellen op Vlaams vlak zijn niet alleen kwalijk voor de betrokken personeelsleden. Ze zouden binnenkort best wel eens navolging kunnen krijgen, eerst bij de federale overheid, nadien bij lokale overheden. Reden genoeg om syndicaal alle zeilen bij te zetten.

Luc Hamelinck, Voorzitter


4

focus

Jongerenwerking ACV-Openbare Diensten nodigt uit! ACV-Openbare Diensten wil jongere militanten een stem geven binnen onze werking. Een kerngroep van jonge hoofdmilitanten en jonge ACV-medewerkers heeft daarom een actieplan opgesteld. We nodigen daarom alle militanten jonger dan 35 jaar uit op een eerste jongerenbijeenkomst waar we dit actieplan zullen voorleggen. Ben jij één van die jonge militanten die meer zijn stem wil laten horen in de organisatie of ben je nieuwsgierig naar wat het project allemaal inhoudt? Kom dan zeker langs op onze eerste bijeenkomst op 7 november.

Exclu

Bijeen sieve u komst i van en tnodig jonge ing voor milita n Open bare D ten van ACV ienste n

To do ?

- Mast erpla n “Ho - ACV e beko Jonge men w renwe e mee What’ r k i ng na r inspr s in it aak?” tiona f o r m a - Nieu l? e? w pro pagan - Teas dacon er ma cept k e n beden - What ken ’s up - rond je

Broodje ‘s middags voorzien!

Wann ee

r? 7 n o Hoe la vember at? 9u Waar? ACV O Hoofd 30 penba ze re Die tel n Helih avenl sten aan 2 Op wa 1 n 0 d 0 e lafstan 0 Bru 1 Beves t d i gen v ssel Syndic ia mie van het N aal ve oo t.d rlof via rd ebruy cker@ station het sec a cv-csc van jo retaria .be uw sec at tor of gewes t zelf aa nvrag en!


5

focus

Vragen over

de pensioenhervorming? Joris Lermytte De pensioenhervorming zet aan tot langer werken en verlaagt een belangrijk deel van de overheidspensioenen. Heel wat leden raadplegen ons met vragen over de impact van de hervorming op hun loopbaan en pensioen. U krijgt van ons de meest voorkomende vragen en de antwoorden daarop.

Vervroegd pensioen

Vandaag is vervroegd pensioen mogelijk op

Kan ik met pensioen voor mijn 62 jaar?

de leeftijd van 60 jaar mits een loopbaan van

Vervroegd pensioen vanaf de leeftijd van 62

vijf jaar voor ambtenaren en vijfendertig jaar

jaar is pas van toepassing vanaf 2016, daar-

voor werknemers. In 2013 zal vervroegd pen-

voor is er een overgangsperiode. Daaren-

sioen pas mogelijk zijn op 60 jaar en 6 maan-

boven blijft pensioen vanaf 60 jaar mogelijk

den ĂŠn na een loopbaan van 38 jaar. Daarna

voor wie een lange loopbaan heeft.

verschuift de leeftijdsgrens jaarlijks met zes


6

focus

Vervroegd pensioen vanaf de leeftijd van 62 jaar is pas van toepassing vanaf 2016, daarvoor is er een overgangsperiode.

maand en de loopbaanvoorwaarde met één

gen konden terugvallen. Tijdens het overleg

jaar. Zo worden de leeftijd van 62 jaar en een

is er bekomen dat men deze uitzonderingen

loopbaan van 40 jaar de nieuwe norm voor

juridisch sluitend zal maken, zodat het om

vervroegd pensioen. Twee jaar langer wer-

een daadwerkelijke garantie gaat. Ook werd

ken dus. Wie een loopbaan heeft van meer

verankerd dat garanties die worden gebo-

dan 40 jaar kan ook na 2012 nog steeds met

den aan militairen die een overstap maken

pensioen voor de leeftijd van 62 jaar. Vanaf

naar het veiligheidskorps of naar een andere

2016 kan wie een loopbaan van 42 jaar heeft

openbare werkgever worden behouden.

bewezen nog steeds met pensioen op 60 jaar. Wie een loopbaan van 41 jaar kan voorleg-

Wordt er geen rekening gehouden

gen kan gaan op 61 jaar. Het onderstaande

met jaren in een ‘zware functie’?

schema biedt een overzicht van de loopbaan-

Omwille van de zwaarte van de functies val-

voorwaarden. Daarnaast bestaan er ook nog

len een aantal groepen overheidspersoneel

uitzonderingen voor specifieke groepen sta-

terug op een eigen regeling bij de bereke-

tutair overheidspersoneel.

ning van de pensioenen. Hun pensioen wordt

effectieve loopbaanduur – waarop het spe-

berekend aan de hand van een voordelige

cifieke pensioenbreuk van toepassing is – te

Zijn de nieuwe voorwaarden van

pensioenbreuk. Tot deze groepen behoren

vermenigvuldigen met een coëfficiënt. Dat

toepassing op alle statutair

heel wat onderwijspersoneel (55sten) en

verschilt naargelang de pensioenbreuk, het

overheidspersoneel?

overheidspersoneel dat ‘actieve diensten’ ver-

ingangsjaar van het pensioen en de leeftijd

Het rijdend personeel van de NMBS, het per-

richt: brandweer, douane, officieren van poli-

bij pensionering. Hoewel we vele malen heb-

soneel van de geïntegreerde politie en mili-

tie, … (50sten). Voor het vervroegd pensioen

ben gepleit voor de uitbereiding van deze

tairen behouden de afwijkende loopbaan- of

wordt voor deze groepen de effectieve loop-

regeling tot alle overheidspersoneel dat ploe-

leeftijdsgrenzen die voor deze stelsels gelden.

baanduur verlengd zodat men sneller aan

genarbeid verricht (o.m. zorgpersoneel) heeft

Het gaat hier immers om bijzondere groepen

de voorwaarden voor vervroegd pensioen

men steeds geweigerd bijkomende uitzonde-

die reeds in het verleden op eigen regelin-

kan voldoen. Die verlening gebeurt door de

ringen te voorzien.

60 jaar 2012

5

2013

40

2014

40

2015

41

2016

42

60j6m

61 jaar

61j6m

62 jaar

Hoe tel ik mijn loopbaanjaren als ambtenaar? Pensioenaanspraakverlenende periodes die in aanmerking komen voor het overheidspen-

38

sioen komen in aanmerking van de begin- tot einddatum. Daarenboven tellen kalender-

39

jaren met minstens 1/3e tewerkstelling mee voor een volledig kalenderjaar. Elk kalender-

40 41

jaar met vier pensioenaanspraakverlenende 40

maanden telt dus mee voor een volledig jaar. In het overheidsstelsel wordt geen rekening


7

focus

gehouden met deeltijdse prestaties: elke pe-

genomen voor het overheidspensioen, gelijk-

op basis van de voorwaarden van december.

riode waarin rechten worden opgebouwd

gestelde periodes, en militaire of burgerdien-

Omdat in de overgangsperiode de leeftijds-

wordt meegeteld, ongeacht of die deeltijds

sten.

en loopbaanvoorwaarden jaarlijks strenger worden zou wie in december verjaart steeds

of voltijds is. Pensioenaanspraakverlenende periodes zijn periodes van tewerkstelling in

Ik ben geboren voor 1 januari 1956 gelden

onder de strengere regels van januari vallen.

overheidsdienst, aanneembare verloven in

er voor mij andere voorwaarden?

Dat wordt met deze garantie vermeden.

overheidsdienst, militaire of burgerdiensten

Wie geboren is voor 1 januari 1956 kan op 62

en studieperiodes die recht geven op een

jaar met pensioen na een loopbaan van 37

Wat met de ambtenaren die in een verlof

diplomabonificatie. Ook jaren als vrijwillige

jaar in plaats van 40 jaar. De garantie is be-

voorafgaand aan pensioen zitten?

brandweerman worden opgenomen.

doeld voor wie een kortere loopbaan heeft en

Wie een verlof vooraffgaand aan pensioen

aan de vooravond staat van het pensioen. In

heeft aangevraagd voor 1 januari 2012 be-

Hoe tel ik mijn jaren als contractueel?

sommige gevallen zou men tot vijf jaar langer

houdt de voorwaarden voor vervroegd pensi-

Kalenderjaren met minstens 1/3e tewerkstel-

moeten werken. Om die te beperken gelden

oen uit 2012. De aanvraag voor de vervroegde

ling tellen mee voor een volledig kalender-

voor wie geboren is voor 1 januari 1956 min-

uitstap dient door de werkgever ingewilligd

jaar. Elk kalenderjaar met vier pensioenaan-

der strenge voorwaarden vanaf 62 jaar.

te zijn voor 5 maart 2012 en het verlof dient binnen het jaar in te gaan.

spraakverlenende maanden telt dus mee voor een volledig jaar. Hierbij wordt wel re-

Ik ga met pensioen op 1 januari welke

kening gehouden met deeltijdse prestaties:

voorwaarden gelden dan?

periodes tellen pro rata mee. Pensioenaan-

De vervroegde pensioenen die tijdens de

Loopbaanonderbreking voor ambtenaren

spraakverlenende periodes zijn periodes van

overgangsperiode ingaan op 1 januari wor-

Bouw ik pensioen op wanneer ik

tewerkstelling als werknemer, periodes die

den vastgesteld op basis van de voorwaar-

loopbaanonderbreking neem?

in aanmerking komen in andere stelsels, dus

den van het voorgaande jaar. Wie verjaart

Periodes van loopbaanonderbreking wor-

ook alle periodes die in aanmerking worden

in december kan zo in januari met pensioen

den in een bepaalde mate in aanmerking


8

focus Periodes van loopbaanonderbreking worden in een bepaalde mate in aanmerking genomen voor de berekening van het overheidspensioen. genomen voor de berekening van het overheidspensioen. Ze tellen dan mee alsof het om effectieve arbeidsprestaties zou gaan. Op

vanaf 50 jaar over een bijkomend krediet van

die manier worden pensioenrechten geheel

180 maanden. Het is dus mogelijk op vanaf 1

of gedeeltelijk gevrijwaard wanneer men

januari 2012 1/5e loopbaanonderbreking te

loopbaanonderbreking neemt. Die aanneem-

laten meetellen vanaf de leeftijd van 45 jaar

baarheid van loopbaanonderbreking wordt

tot 65 jaar – in totaal 240 maanden.

gewijzigd. Daarenboven worden voortaan de halftijdse vervroegde uittreding en de vier-

Wat met de thematische verloven?

dagenweek op dezelfde manier gelijkgesteld

De zogenaamde thematische loopbaanon-

voor het pensioen. De wijzigingen gelden

derbrekingen (ouderschapsverlof, verlof voor

voor verloven vanaf 1 januari 2012. Periodes

een ziek familielid of palliatief verlof ) wor-

van loopbaanonderbreking die zijn ingegaan

den voortaan steeds volledig gelijkgesteld.

voor 2 april 2012 kunnen onder de regels van

Ze worden dus niet meer gelijkgesteld alsof

voor 2012 blijven vallen indien die voordeli-

het om gewone loopbaanonderbreking zou

ger zijn.

gaan.

Hoeveel voltijdse loopbaanonderbreking

Referentiewedde bij de berekening van de overheidspensioenen

kan er meetellen? Voor loopbaanonderbreking vanaf 1 januari 2012 geldt een basiskrediet van 12 maanden. Dat krediet wordt uitgebreid met 24 maanden in geval van kinderlast. Hoeveel halftijdse loopbaanonderbreking kan er meetellen? In geval van een onderbreking met 1/2e geldt het basiskrediet van 12 maanden (eventueel aangevuld in geval van kinderlast). Daar bovenop beschikt men vanaf de leeftijd van 50 jaar over een bijkomend krediet van 12 maanden voor deeltijdse onderbrekingen. Deeltijdse onderbrekingen langer deze 24 maanden kunnen daarenboven nog steeds aanneembaar gemaakt worden door ze te valideren. Dat gebeurt door het betalen van een persoonlijke bijdrage aan de pensioendienst. In totaal mogen deze deeltijdse loopbaanonderbrekingen 50+ evenwel niet meer bedragen dan 84 maanden 1/2e. Wanneer verschillende vormen van deeltijdse loopbaanonderbreking 50+ worden gecombineerd, dan worden die verrekend op het krediet van 180 maanden. Hoeveel 1/5e loopbaanonderbreking kan er meetellen? In geval van een onderbreking met 1/5e geldt een basiskrediet van 60 maanden in plaats van ĂŠĂŠn jaar. Daarenboven beschikt men

Wie zal valt er onder de aanpassing van de referentiewedde? De referentiewedde voor de berekening van de overheidspensioenen wordt aangepast. De vaststelling ervan gebeurt vanaf 1 januari 2012 op basis van de weddenschalen van de laatste tien jaar van de loopbaan, tegenover de laatste vijf jaar vroeger. De hervorming geldt evenwel enkel voor ambtenaren die geboren zijn vanaf 1 januari 1962. Hoeveel ambtenaren zullen een lager pensioen ontvangen? Naar schatting de helft van de ambtenarenpensioenen zullen hierdoor tot 7% worden verlaagd. De overheid was niet bereid nog terug te komen op deze blinde besparingsmaatregel, maar we konden wel een aantal bijkomende garanties afdwingen die zorgen voor meer sociale rechtvaardigheid. We zijn er daarbij van uit gegaan dat vooral de laagste pensioenen buiten schot moesten blijven. Er werd bekomen dat de referentieperiode van vijf jaar behouden blijft voor pensioenen lager dan het minimumpensioen voor alleenstaanden en bij de berekening van het minimumpensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid. Voor referentiewedden die werden berekend op minder dan vijf jaar geldt voortaan een referentieperiode van vier jaar.


9

vlaamse overheid

Septemberverklaring 2012,

oorlogsverklaring? Christoph Vandenbulcke Maandag 24 september 2012 heeft de minister-president de blijde boodschap verkondigd: Vlaanderen is goed bezig en heeft een begroting in evenwicht! Bij nader toehoren bleek dat Vlaanderen nog altijd bezig is om te proberen goed bezig te zijn en dat het de bedoeling is dat de wankele begroting met alle middelen in evenwicht zou moeten komen. Maar niet getreurd; de minister-president belooft het volk brood en de ondernemers spelen, dit alles op kap en kosten van de algemeen verguisde ‘ambtenaar’, die als enige en eens te meer kan opdraaien voor het gat in de begroting. Is dit het respect dat de excellenties opbrengen voor ‘hun’ overheidspersoneel?

Begroting in evenwicht

enkel met Muyteriaanse rekenkunde te door-

De Septemberverklaring 2012 is een door-

gronden… Hiermee is misschien het mysterie

slagje van vorig jaar, waarbij vooral het ge-

over het totaal uitblijven van perslekken en

brek aan cijfermateriaal opvalt. De weinige

de vertraging waarmee de minister-president

cijfers en procenten die in dit werkstuk voor-

het Vlaams parlement kwam binnen draven

komen, lijken op het eerste zicht het gevolg

verklaard. Maar dit is allemaal niet zo be-

van een haastige improvisatieoefening of zijn

langrijk; de boodschap voor de kiezers is: de Vlaamse regering heeft, in tegenstelling tot de federale collega’s, op tijd een begroting in evenwicht, waarbij burger en ondernemer ontzien worden.

Kiezen om niet te kiezen (maar om verkozen te worden) In aanloop van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen kon de Vlaamse regering het niet maken om burger en ondernemer tegen de borst te stoten. Dus zijn echte en misschien noodzakelijke keuzes uitgebleven of uitgesteld tot de begrotingscontrole van februari ’13. Het gat in de begroting dat door dit gebrek aan durf en verantwoordelijkheidszin

De Septemberverklaring 2012 is een doorslagje van vorig jaar


10

vlaamse overheid

Het is genoeg geweest! Geen bijkomende besparingen op de personeelskredieten.

Opschorten functioneringstoelagen (ma-

ter weten in probeerde een verklaring te ge-

den door een electoraal verwaarloosbare

nagementtoelagen voor de top niet ter

ven aan het onverklaarbare. Na een pijnlijke

groep: ‘de ambtenaar’. Na 14 oktober, uiter-

discussie?)

discussie die meer vragen dan antwoorden

ontstaat, moet voorlopig dichtgereden wor-

lijk bij de begrotingscontrole komt de echte

• Vertraging promoties (welke?) en anci-

opleverde, is besloten om ‘de hete aardap-

afrekening… en komen na de leeggeplukte

ënniteitsverhogingen (verkapte index-

pel’ door te schuiven naar techniekers. Het

‘ambtenaren’ ook burgers en bedrijven in het

sprong?)

resultaat van deze technische werkgroep zou

vizier.

Voorspelbaar, doorzichtig en kortzichtig

• Aanpassing salarisschalen (komt het

de nodige antwoorden moeten aanleveren

‘nieuw beloningsbeleid’ alsnog van de

voor de volgende meeting met de kern van

grond?)

de Vlaamse regering op 24 oktober 2012 om 8u00 stipt.

Over de inhoud van de Septemberverklaring

No pasaran!

kunnen we kort zijn: geklungel van de boven-

Laat het vooral duidelijk zijn: ACV-openbare

Actie, als het moet!

ste plank. Geen enkel cijfer blijkt te kloppen,

diensten is bereid om mee te werken aan

We kunnen niet anders dan vaststellen dat

inhoudelijke vragen krijgen geen eenduidig

en denken over een efficiënte en effectieve

‘het menu’ waaruit wij verondersteld worden

antwoord, … De minister-president probeer-

Vlaamse overheid, maar voor besparingen op

te kiezen om bijkomend 100.000.000. EUR

de wanhopig de schijn op te houden door

het aantal personeelsleden of personeelskre-

te besparen, van dezelfde kwaliteit is als de

nog harder te gaan spreken in de illusie dat

dieten is geen marge meer!

Septemberverklaring: ondermaats en niet te

dit hem geloofwaardiger zou maken… Een

De Vlaamse regering verkondigt dat zij niet

vreten!

pijnlijke vertoning!

zal raken aan Sectorale Akkoorden; dan moet

Wij denken dat er wel nog wat middelen te

Het enige wat wel duidelijk was is dat ‘de

het ook duidelijk zijn dat er momenteel gro-

vinden zijn bij een échte kosten/batenana-

ambtenaar’ zou bloeden!

te gaten zijn in de personeelsbezetting en

lyse van alle uitbestedingen, snoepreisjes en

personeelsplannen, dat er taken uitbesteed

seminars in binnen-en buitenland, blijkbaar

Barbertje moet hangen

worden wegens personeelstekort, dat de

vanzelfsprekende bonussen en toelagen, het

De Vlaamse regering vraagt aan de ambtena-

verplichte kosten/batenanalyse voor uitbe-

rationaliseren van het BBB-verhaal, etc…

ren en personeelsleden een inspanning ten

steding veelal achterwege blijft, etc… Wie

En waar blijft het voorbeeld van onze grote

belope van 1% van de personeelskosten om

gelooft die mensen nog?

leiders? Heeft de regering, de kabinetten, het Vlaams parlement al 7,5% ingeleverd in

de begroting 2013 in evenwicht te krijgen. Wat de minister-president er niet bij vertelt

Overleg, zolang het kan…

centen en koppen? Of is de ontvetting van

is dat de ambtenaren en personeelsleden

Na alle dubbelzinnige boodschappen en

het ‘overheidsapparaat’ enkel voorbehouden

al bezig zijn met een besparingsoefening

onduidelijkheden die ontstaan zijn over de

voor zij die (iets) uitvoeren?

van 6%… Om deze bijkomende besparing

overigens nietszeggende regeerverklaring,

Het is genoeg geweest! Geen bijkomende

te realiseren heeft het de excellenties van

zijn de vakorganisaties uitgenodigd op een

besparingen op de personeelskredieten. Niet

de Vlaamse regering in al hun goedheid be-

eerste overlegmoment met de kern van de

op koppen, niet op centen. En als de Vlaamse

haagd om een menu voor te stellen waaruit

Vlaamse regering. In de hoop toch wat meer

regering graag het Vlaamse land ziet stilval-

de vakorganisaties ‘mogen’ kiezen:

verduidelijking te krijgen, zijn de vakbonden

len… dan moeten ze maar hun onverholen

Verhogen van de doelstelling van het ver-

node hierop ingegaan (iemand moet toch het

dreigement uitvoeren en eigengereid beslis-

minderen van het aantal personeelsleden

gezond verstand gebruiken, niet?). Het bleek

sen.

van -6% tot 7,5% (6%+1%= 7,5%?)

helaas ijdele hoop… De excellenties Lieten en

• Aanpassing stelsel ziekteverloven (strikt verbod op ziek worden?)

Bourgeois lieten zich netjes uit de wind zetten door de minister-president, die tegen be-


11

vlaamse overheid

Is het deze winter gedaan met kou lijden in het Arenberggebouw? Wij hopen dat het personeel van het Arenberggebouw deze winter geen kou hoeft te lijden.

Thomas Vints Op 9 oktober kwam de werkgroep Welzijn van het Arenberggebouw in Brussel opnieuw samen. De laatste vergadering dateerde van juni en we hadden gehoopt nu toch een aantal duidelijke antwoorden te krijgen. Volgende punten stonden ook deze keer op de agenda: de isolatieproblemen in het gebouw, de rokerscabine, de toegankelijkheid van het gebouw, etc. Als we de overheid mogen geloven, hoeven we deze winter niet meer te bibberen in het Arenberggebouw.

Isolatieproblemen in het Arenberggebouw

De eigenaar heeft zich er toe verbonden om

Na de vorige koude winter hebben wij als

laten uitvoeren. Hiervoor heeft hij nog onder-

ACV-Openbare Diensten erop gehamerd om

steuning nodig van een firma die de nodige

snel werk te maken van de isolatie van het

bouwfysische kennis in huis heeft, deze firma

gebouw. De problemen van het Arenbergge-

is intussen aangesteld. Aanvankelijk wou

bouw werden in 2010 al bevestigd in een kli-

men slechts een deel van het plafond van

maatrapport van de arbeidsgeneeskundige

de 4e verdieping aanpakken maar er werd

dienst. De conclusies van het rapport waren

aangedrongen om het volledige oppervlak

toen: “klachten bij koud weer worden veroorzaakt

te isoleren. Op de vergadering van 9 oktober

de veiligheid van het gebouw en het plaatsen

door belangrijke koudebruggen (10°C tot 15°C),

werd aangekondigd dat de werken voor de

van toegangspoortjes was een van de aanbe-

slechte luchtdichtheid en inefficiënte verdeling van

isolatie van de 4e verdieping zullen starten

velingen in dit rapport.

de extractie evenals door koude luchtstromen in

eind november en dat de volledige verdie-

plafond en onder de valse vloer.” Na de winter is

ping wordt aangepakt. Ook de problemen die

Rookcabine

er opnieuw overleg geweest tussen AFM, de

zich op het gelijkvloers voordeden zullen in

Sinds enige tijd heeft ook het Arenbergge-

gebouwverantwoordelijken en de eigenaar

die periode worden aangepakt. Er is ook een

bouw een rokerscabine zodat er niet meer

van het gebouw. De eigenaar besloot echter

offerte uitgeschreven voor isolatiewerken op

buiten aan de straat gerookt moest worden.

opnieuw een studie te laten uitvoeren om de

het gelijkvloers. Daar is er een kunstmatig ge-

Althans, daar gingen wij vanuit. Er doen zich

structurele gebreken van het Arenbergge-

creëerde luchtstroom die onder het gebouw

echter heel wat problemen voor met deze

bouw in kaart te brengen. Het verbaast ons

doorgaat waardoor de bovenliggende vloer

rokerscabine. De afzuiging werkt volgens ons

echter niet dat deze conclusies dezelfde zijn

sterk afkoelt. AFM maakt zich sterk dat men

niet naar behoren vermits het rokerslokaal op

als het rapport van 2010:

hiermee klaar is voor de winter zal toeslaan.

de geur te vinden is. In de andere grote ge-

• De technische installaties beantwoorden

Wij hopen inderdaad dat het personeel van

bouwen waar er zo’n cabine staat is dit niet

het Arenberggebouw deze winter geen kou

het geval. De cabine werd intussen ook nage-

hoeft te lijden.

keken en men kwam tot de vaststelling dat de

aan de eisen ter zake • De sturing van de verwarming is ontregeld door het bijplaatsen van wanden,

de aanbevelingen van het studiebureau te

filters – die de rook moeten filteren – uitzon-

daardoor moeten een aantal thermosta-

Toegangscontrole

derlijk waren aangetast rekening houdende

ten van plaats veranderen.

In het verleden is er wat discussie geweest

met de korte gebruikstermijn.

• De isolatie is niet overal goed aange-

over de toegankelijkheid van het gebouw

bracht. Er werden verschillende plaat-

voor onbevoegden. In tegenstelling tot in

Heeft u suggesties of wil u andere problemen

sen gevonden waar er koudebruggen

andere grote gebouwen van de Vlaamse

aankaarten, kan u steeds terecht bij de aan-

bestaan. Om dit probleem te verhelpen,

overheid zijn er in het Arenberggebouw geen

spreekpunten van het ACV-Openbare Dien-

stelt het studiebureau voor om de zolder

toegangspoorten en kan men vrij in en uit

sten: Erik Van Cauter, Kristof Aelbrecht, Domi-

en het dak (beter) te isoleren.

wandelen. Er is een doorlichting gebeurd van

nique Knops of Dimitri Verheyden.


12

lokale & regionale besturen

Afscheid van

Jan Dendooven Gewestelijk secretaris Mechelen

Vinciane Mortier Vooreerst bied ik in naam van de medewerkers van de centrale ACV OD en de militanten van het gewest Mechelen in het bijzonder ons diep medeleven aan. Maar tevens willen wij onze erkentelijkheid, waardering en dank uitspreken voor wat Jan voor ons betekende. Wij hebben Jan ervaren als collega, als syndicalist en als papa.

Je was een fijne collega:

Je was ook altijd van de partij als een grap

Je was een toffe papa:

Je was met de hele ploeg secretarissen van

met een collega werd uitgehaald.

In veel gesprekken liet je ons blijken hoeveel

onze sector eind augustus nog samen in Oos-

je twee dochters, Lore en Kato, voor je bete-

tende voor onze jaarlijkse 2-daagse. We heb-

Je was een echte syndicalist:

ben je op foto: sterk, opgewekt, enthousiast,

Je was graag gezien en gerespecteerd. Je

lijden van je vrouw ging alle aandacht van

genietend van het samenzijn, echt een rots in

deur stond voor iedereen open om de meest

jou naar hen. Je kocht een mobilehome om

de branding. Je leefde vanuit het motto ‘elke

verschillende en moeilijke problemen aan te

samen met je dochters Europa af te reizen.

dag is een nieuwe kans die je aangeboden

raken en wat belangrijker is, om ze opgelost

Deze manier van reizen toont je verbonden-

krijgt en moet grijpen’.

te krijgen.

heid, nabijheid met je 2 oogappels. Zij moe-

Voor je als ACV-secretaris in Mechelen begon

Je was altijd opgewekt, je was heel collegiaal

werkte je op het stadsbestuur van Vilvoorde

en stond altijd klaar om iemand te helpen.

halftijds als archivaris en halftijds op de dienst

Ook in het verbond werkte je graag met ie-

Slot

secretariaat. Jij was er onze militant. Je syndi-

dereen samen.

De mens heeft geen vat op de onafgebroken

kenden, zij waren alles voor je. Na het over-

ten nu verder zonder jou. Onze bekommernis

cale overtuiging kreeg je mee van thuis voor-

en aandacht gaan dan ook sterk naar hen uit.

en onvoorspelbare stroom van de rivier van

al via je vader die jarenlang op onze centrale

Typerend voor jou als vakbondsman was het

de tijd. Verleden, heden en toekomst gaan

werkzaam was. Die syndicale geest maakte

warme gevoel dat je je militanten en leden

onverstoorbaar door. Maar het goede dat

dat je als basismilitant kon doorgroeien tot

kon geven als ze met problemen zaten. Je

door Jan gerealiseerd werd zal voor ons, en

gewestelijk secretaris van Mechelen.

militanten en leden kwamen voor jou op de

ontelbaar veel andere mensen, een onuitwis-

eerste plaats. Je werklust werd door ieder van

baar mooie en warme herinnering nalaten.

Voor ons was je een bijzondere collega, een

hen gewaardeerd, ook door de personeels-

vriend, attent, zorgzaam, toegewijd, luister-

diensten die op jou konden terugvallen voor

bereid, solidair….

je dossierkennis. Je gewest was voor jou heilig, daar speelde het syndicale leven zich echt af.

We zullen je missen, Jan


13

lokale & regionale besturen

Frans Marivoet

veertig jaar syndicaal werk in Antwerpen Joris Lermytte Frans Marivoet was gedurende vier decennia onze gangmaker in Antwerpen. Op z’n 65ste zette Frans in augustus de stap naar zijn pensioen. Het uitgelezen moment voor een interview over wijsheden die voortkomen uit een halve eeuw inzet voor het overheidspersoneel in en rond Antwerpen. Antwerpen

bond, maar was geen militant. Ook de keuze

“Ik was niet voor het conflict, ik was nooit een

Na zijn legerdienst in 1970 wordt Frans opge-

voor de sociale hogeschool was op de eerste

stakingsman en hield niet van betogingen: ik

beld door de vakbond. Hij had sociale hoge-

plaats ingegeven door een interesse in de

was altijd gelukkig als het voorbij was. Zie dat

school van Heverlee gedaan: de rekruterings-

werking van de economie en door de wens

je met de tenoren, de hoofdrolspelers, achter

poel voor de christelijke arbeidersbeweging. Hij

om een job op te nemen in de ruime sociale

de coulissen een compromis kan uitwerken.

wordt verzocht om in Antwerpen langs te gaan

sector. Het syndicale engagement is dan ook

Ik wilde niet bezig zijn met het drogen van de

voor een gesprek. Meteen wordt hij aangewor-

gegroeid tijdens het werk zelf: “het zat niet in

tranen van wie afgedankt wordt; ik wilde mee

ven door toenmalig gewestelijk secretaris Filip

de genen, maar als ik iets opneem, dan ga ik

onderhandelen voor een gezond financieel

Wieërs. “Ik ben er gebleven omdat ik wilde blij-

er voor, dan doe ik dat geëngageerd: als je iets

bestuur zodat er geen afdankingen kwamen”.

ven. De belangrijkste reden: Antwerpen is een

doet, moet je dat goed doen!”

Om die plaats aan de onderhandelingstafel af

centrum van de politiek. Er wordt geschiede-

dwingen zijn twee elementen erg belangrijk:

nis geschreven, veel dingen worden eerst in

Mee aan tafel

geloofwaardigheid en overal aanwezig zijn.

Antwerpen ingevoerd. In Antwerpen was het

Frans legt er de nadruk op dat de dingen in

Gewest Gent‐Eeklo kiest voor…  Wie mee aan tafel wil zitten moet vertrekken

niet veertig jaar hetzelfde. De stad stelde toen

hun perspectief moeten gezien worden: het

van een sterke positie. Die vertrekt van dos-

15.000 personeelsleden te werk, het OCMW

openbaar bestuur moet goed functioneren

12.000. We hadden na Lyon de grootste groep

dat blijft het einddoel. Mensen moeten dus

openbare ziekenhuizen van Europa”.

hun job goed doen zodat ze bijdragen aan

We bedanken Frans voor zijn jarenlange inzet

Frans was niet in de wieg gelegd om syndica-

het goed functioneren van het bestuur. Wie

voor onze organisatie, en wensen hem een

list te worden. Zijn vader was als werkman bij

goed werk levert moet daar vervolgens ook

deugddoend pensioen toe, met tijd voor ont-

een lokaal bestuur weliswaar lid van de vak-

goed voor beloond worden.

spanning, hobby’s en natuurlijk zijn gezin.

Peter Wieme 

sierkennis. OpOp onze Startdag‐Militantendag van 28 september 201 die manier kan men scoren.

van 14 oktober 2012 onze eigen campagne gelanceerd

Gewest Gent‐Eeklo kiest voor…

Gent‐Eeklo

Gewest Gent‐Eeklo kiest voor…  Peter Wieme  Peter Wieme   Op onze Startdag‐Militantendag van 28 september 2012 in de Genste Torrepoort, hebben we naar aanleiding van de verkiezingen  Op onze Startdag‐Militantendag van 28 september 2012 in de Genste Torrepoort, hebben we naar aanleiding van de van 14 oktober 2012 onze eigen campagne gelanceerd! 

verkiezingenvan 14 oktober 2012 onze eigen campagne gelanceerd!

Ook na de ve KIEST ACV‐Op

KIEST

Gent‐Eeklo

voor?

het PERSONEEL 

 

De TOP 5 uit 

1. 2.  3.  4.  5.   

Geen p

Investe

Investe

Investe

Investe het ver

www. Ook na de verkiezingen van 14 oktober 2012 … KIEST ACV‐Openbare Diensten Gent‐Eeklo voor het personeel van de Openbare Sector!

Ook na de verkiezingen van 14 oktober 2012 …   KIEST ACV‐Openbare Diensten Gent‐Eeklo voor het personeel van de Openbare Sector! 

De TOP 5 uit onze prioriteiten lijst voor de ’Lokale en Provinciale Besturen Gent‐Eeklo’: De TOP 5 uit onze prioriteiten lijst voor de ’Lokale en Provinciale Besturen Gent‐Eeklo’:  1. Geen privatiseringen en geen1. afbouw van de tewerkstelling   Geen priva�seringen en geen a�ouw van de tewerkstelling  2. Investeren in personeel en materiaal, door voldoende middelen ter beschikking te stellen 2.  Investeren in personeel en materiaal, door voldoende middelen ter beschikking te stellen  3. Investeren in duurzame tewerkstelling (met de structurele mogelijkheid tot statutarisering) 3.  Investeren in duurzame tewerkstelling (met de structurele mogelijkheid tot statutarisering)   4.  personeelsbeleid Investeren in een lee�ijdsbewust personeelsbeleid dit in sociaal overleg  4. Investeren in een leeftijdsbewust dit in sociaal overleg 5.  van Investeren in de verdere uitbouw van de openbare sector en   5. Investeren in de verdere uitbouw de openbare sector en het versterken van de ‘Openbare ZORGsector’

het PERSONEEL 

 

www.acv‐lrb‐gent.be

het versterken  van de ‘Openbare ZORGsector’ 

www.acv‐lrb‐gent.be

Verantwoordelijke uitgever: Peter.Wieme@acv‐csc.be    Gewestelijk Secretaris ACV‐Openbare Diensten Gent‐Eeklo  Poel 7 ‐ 9000 GENT ‐ twi�er: @acvodgenteeklo 


14

lokale & regionale besturen

Overuren uitbetalen? ’t Is allemaal voor de belastingen! Joris Lermytte Een cliché is iets vreemds: niemand weet waarop het gebaseerd is maar iedereen is er rotsvast van overtuigd dat het correct is. Met het onderwerp ‘overuren’ is het niet anders. Iedereen die hoort van overuren die zullen uitbetaald worden, schiet in een kramp en met een pavloviaanse reactie worden de belastingen als grote winnaar aangewezen. Nee, liever overuren laten staan in de veronderstelling dat die ooit nog wel eens zullen opgenomen worden dan eieren voor je geld te kiezen. Hoog tijd dus om ons eens aan het rekenen te zetten.

OVERUREN: wat zijn het en van waar komen ze?

Wie gedurende de referteperiode meeruren

uurloon voor weekdagen, 100% voor presta-

presteert moet deze tijdens deze periode in

ties op zon- of feestdagen.

Vooraleer we beginnen te rekenen moeten

principe compenseren door inhaalrust. Op

we toch weten wat er juist bedoeld wordt met

het einde van de referteperiode worden alle

Overuren? Nee, bedankt!

overuren. Het woord lijkt immers eenvoudi-

gewerkte uren samengeteld en gedeeld door

Als vakbond zijn wij helemaal geen voorstan-

ger dan de realiteit.

het aantal weken. Is het resultaat op dat mo-

der van de uitbetaling van overuren. Het pres-

ment het normale arbeidsregime dan is er

teren van overuren betekent immers dat je

In zijn pure vorm zijn overuren uren die ge-

geen vuiltje aan de lucht: je hebt misschien in

beslag legt op arbeid die door iemand anders

presteerd werden boven op het aantal uren

sommige weken wel meer gewerkt maar deze

zonder werk zou kunnen uitgevoerd worden.

dat je normaal gezien moet presteren. In som-

uren heb je later gecompenseerd.

Wij pleiten er voor om zoveel mogelijk men-

mige gevallen – maar zeker niet altijd – wor-

sen aan het werk te krijgen. En dit blijft ook

den overuren extra vergoed met overloon.

Indien het resultaat echter groter is dan je ar-

onze bekommernis. We moeten de beschik-

Voor alle duidelijkheid noemen we deze uren

beidsregime, dan spreken we over overuren:

bare arbeid zo goed mogelijk verdelen over

‘overuren’. Indien je meer uren presteert dan

je hebt immers meer uren gepresteerd dan

zoveel mogelijk mensen. Het verhaal is echter

voorzien maar je ontvangt hiervoor geen ex-

voorzien. In dit geval wordt doorgaans be-

anders als er geen kandidaten zijn voor dit

travergoeding, dan praten we over meer-uren.

paald dat deze uren moeten uitbetaald wor-

extra-werk. In dit geval lijkt een extra-inspan-

den, samen met een toeslag.

ning die ook financieel vergoed wordt perfect

Het aantal uren dat je normaal gezien moet

te verantwoorden. Zo zou de uitbetaling van

presteren wordt vastgelegd bij de aanstelling

Voor de klassieke overheidsdiensten die on-

overuren binnen de zorgsector een mogelijk

of de ondertekening van het contract. Is er

der de arbeidstijdwet vallen is de kous hier-

alternatief zijn voor het gebrek aan personeel.

een week waarin je wat extra gewerkt hebt,

mee af, maar niet voor de zorg- en industriële

dan heb je meer-uren. Deze meer-uren moe-

instellingen die onder de arbeidswet vallen.

Het overloon

ten gecompenseerd worden binnen een be-

In deze wet worden immers nog bijkomende

Strikt wettelijk kunnen meeruren niet uitbe-

paalde referteperiode. In de openbare sector

situaties voorzien waarbij de werkgever ver-

taald worden, maar moeten ze gecompen-

ligt deze periode doorgaans vast op 4 maan-

plicht is overloon te betalen. Dit is bvb. zo

seerd worden. Het overloon (de toeslag dus)

den. Er zijn echter een aantal groepen binnen

indien je uren gewerkt hebt buiten het voor-

die moet wel uitbetaald worden, tenzij de

de openbare sector die onder de private rege-

ziene uurrooster. Zelfs al kom je op het einde

rechtspositieregeling dit anders heeft be-

ling vallen: ziekenhuizen, woonzorgcentra en

van de referteperiode aan het correcte aantal

paald.

alle diensten met een commerciële activiteit.

uren, toch moet de werkgever voor deze uren

In dit geval bedraagt deze periode 3 maan-

een toeslag betalen. In de arbeidswet ligt

In sommige gevallen blijven de meeruren

den.

deze toeslag voor iedereen vast: 50% van het

zich opstapelen zodat een bestuur soms be-


15

lokale & regionale besturen

slist om de geldkraan open te draaien: alles

op basis van schijven. Tot 8350 euro per jaar

wordt uitbetaald.

wordt 25% aangerekend. Verdien je meer dan wordt op het bedrag hoger dan 8350 30%

Heel wat mensen zijn daar niet gelukkig mee

aangerekend. Vanaf 11890 euro wordt dit

omdat ze vrezen dat hierdoor ‘alles toch voor

40%.

Als vakbond zijn wij helemaal geen voorstander van de uitbetaling van overuren.

de belastingen’ zal zijn. Met ons slecht karakter vroegen we ons af of dit wel klopt…

Wie normaal gezien bruto 19 810 euro per jaar verdient, betaalt gemiddeld 31,89% be-

op de veronderstelling dat het uitbetaalde

Belastingen

lastingen. Indien er in een bepaald jaar 1000

brutoloon ook het bedrag is dat je iedere

De belastingen zijn een vreemd beestje: hoe

euro meer wordt betaald, dan zal dit beteke-

maand zal ontvangen. Hierdoor wordt er bij

meer je verdient, hoe meer belasting je dient

nen dat er op dat bedrag 45% belasting wordt

de maand van uitbetaling overdreven veel

te bepalen. Als je loon dus stijgt omdat je

betaald. Je houdt dus nog steeds 550 euro

bedrijfsvoorheffing ingehouden. In plaats

overuren uitbetaald krijgt, zal je weliswaar

netto over!

van de te verwachten 55% netto loon zal dit

een hoger bedrag ontvangen, maar bestaat

doorgaans maar 35 tot 45% zijn. Dit betekent

de kans dat je hierop procentueel meer be-

Netto-loon

lastingen betaalt dan op je gewone loon.

Bij de uitbetaling van de overuren zal ieder-

uitbetaling nog een stuk van dit bedrag moet

Hiervoor moeten we dus eens kijken naar de

een wel eens slikken. Op dit moment wordt

recupereren.

belastingsschalen. Hierbij vind je de belas-

immers geen rekening gehouden met het

tingsschalen zoals deze voor de inkomsten

belastingspercentage maar wordt gebruik

Conclusie

van 2012 worden gehanteerd.

gemaakt van de schalen voor bedrijfsvoor-

Er is geen echte conclusie! Iedereen moet

Zoals je ziet worden de belastingen geheven

heffing. Deze schalen zijn echter gebaseerd

uiteraard zelf beslissen wat hij of zij priori-

dat je bij de belastingsaanslag op het jaar van

tair vindt. Wel belangrijk om weten is dat het Belastingschijven

Inkomsten 2012

Max. belasting

25 %

0 – 8.350 €

2087,50

30 %

8.350 – 11.890 €

1062,00

40 %

11.890 – 19.810€

3168,00

45 %

19.810 – 36.300 €

7420,50

50 %

> 36.300 €

Gemiddeld belastingspercentage

verhaal van ‘geld naar de belastingen dragen’ niet klopt. Niemand doet verlies door uren te laten uitbetalen. Iedereen houdt op het einde

26,49%

31,89%

van de rit meer over dan voordien. Wat je net37,85%

to overhoudt is echter wel minder dan bij een normale uitbetaling. Maar iemand die deeltijds werkt en overstapt naar een voltijdse betrekking stelt dit doorgaans niet in vraag. Nochtans is dit hetzelfde systeem.


16

lokale & regionale besturen

Niet aflatende inspanningen is tal van besturen met vele militanten leidde tot behoorlijke resultaten.

Wat voorafging De tweede pensioenpijler voor contractueel personeel is een belangrijk element van het lopende sectoraal akkoord 2008-2013 voor de LRB-sector.

Van belang? Je zult het maar meemaken als contractueel personeelslid, op pensioen gaan en zonder tweede pijler … een stuk minder pensioen dan je vastbenoemde collega (met dezelfde loopbaan) ontvangen. En dit terwijl we veelal hetzelfde werk uitvoeren.

We pakken dit aan Als ACV openbare diensten ondertekenden we destijds als enige overheidsvakbond dit sectoraal akkoord. En plaatselijk maken we er werk van. Niet aflatende inspanningen is tal van besturen met vele militanten leidde tot behoorlijke resultaten.

Waarvoor gingen we? Een degelijk instappercentage, een groeipad, een inhaaloperatie voor collega’s met een

Tweede pensioenpijler Oostende-Westhoek Philip Broidioi Tijd voor een nieuwe stand van zaken voor het dossier: Tweede pensioenpijler voor contractueel personeel in de lokale sector in de regio OostendeWesthoek. lange staat van dienst. En bij het afsluiten van de huidige bestuursperiode stellen we met enige voldoening vast dat we in alle besturen van onze regio een akkoord hebben. De tabel hierbij geeft de timing, het eventuele groeipad én de afgesproken percentages vast.

Even de resultaten bekijken: 10 besturen (40%) stapten onmiddellijk in met 2 % • 12 besturen (48%) legden een groeipad voor • We bereikten in vele besturen met een woon-zorgcentrum een principsakkoord om ook deze personeelsleden mee te nemen • Met 7 besturen (28%) konden we een inhaaloperatie voorzien • Op 01.01.2012 hebben we 18 besturen (72%) die op 2 % staan •

Opvallende zaken?

nen. Wat sterk gewaardeerd wordt. Zo zijn er besturen die 1 jaar op de 4 ( of op 5 jaar / of op 6 jaar). Andere besturen losten dit nog anders op. Rekening houdend met de specifieke situatie in het eigen bestuur.

Nog wat te doen? Uiteraard! • We konden in vele besturen met Woonzorgcentra ook die personeelsleden mee betrekken in deze regeling. We sloten daarvoor principsakkoorden. Alleen moet de federale regeling (die in een gedeeltelijke subsidiëring voorziet) nog in praktijk omgezet worden. Dringend werk voor de boeg dus! • De huidige percentages zijn geen eindpunt. Het is een goede start. Wanneer de nieuwe bestuursploegen aantreden per 01.01.2013 weten ze meteen dat we verder willen gaan op de ingeslagen weg.

Ondertussen hebben we in 8 besturen (32%) een akkoord om ook een aantal dienstjaren gepresteerd in het verleden mee te verreke-

BRUGGE – OOSTENDE – WESTHOEK een vernieuwde aanpak! Philip Broidioi We namen in het werkjaar 2012-2013 een vliegende start: Afscheid van onze goede collega Annie, infoavonden rond pensioenen, een startdag in Oostende, de verwelkoming van een nieuwe collega, de installatie van een steunpunt op ons secretariaat te Oostende voor de collega’s van Landsverdediging, Politie en De Lijn,… een overtuigende start voor een nieuw syndicaal werkjaar! We zetten graag alle praktische informatie voor u op een rijtje. Secretariaat Brugge •

Secretariaat Oostende

en donderdag te Oostende. De vrijdag

Dr L Colensstraat 7 te 8400 Oostende

op het secretariaat ACV-Openbare Dien-

Tel: 050 / 44 41 82

Tel: 059 / 55 25 47

sten te Kortrijk

Email: openbarediensten.brugge@acv-

Email: openbarediensten.oostende@

csc.be

acv-csc.be

Oude Burg 17 te 8000 Brugge

Secretaris LRB: Johan Beernaert

Gewestelijk secretaris: Philip Broidioi

Steunpunt andere sectoren te Oostende

Administratief medewerker: Vera Laga

Administratief medewerker: Rosita Cicou

Bereikbaarheid – permanentie: maandag

Bereikbaarheid – permanentie: elke

volledige dag en elke voormiddag van

voormiddag van de week

de week. (je maakt best op voorhand een afspraak)

Vakbondsconsulent voor beide secretari-

gsm: 0473 52 90 95 •

Politie West-Vlaanderen: Koen Dooms, tel: 059 55 25 26 of gsm: 0473 53 86 64

aten: Heidi Derudder. Bereikbaarheid: Elke maandag, dinsdag

De Lijn- West-Vlaanderen: Alain Haegheman, tel: 059 55 25 78 of

Landsverdediging: Dirk Deheegher, tel: 059 55 25 27 of gsm: 0473 92 41 43


17

federale overheid

Civiele Bescherming Het einde van de driehoek nabij? Marc Saenen Het gist en borrelt nu al jaren over de zogezegde hervorming van de Civiele Bescherming. Het monster van Loch Ness?

Openbare dienstverlening? Ja, soms, misschien, en zeker niet alle dagen!

In ieder geval zal er iets moeten gebeuren

diensten niet naar behoren functioneren en

De bevolking en ook de hulpdiensten verdie-

want er loopt van alles mis. Binnenlandse

dus beter gesloten kunnen worden. Wie de

nen veel en veel beter. We vrezen bovendien

Zaken zal ooit de tol moeten betalen van ja-

schuld draagt, is bijkomstig want in dit land

dat na de gemeenteraadsverkiezingen het

renlange blinde besparingen door de opeen-

worden enkel vragen gesteld als het kalf al

van kwaad naar erger zal gaan.

volgende regeringen. De verklaring hiervoor

verdronken is. Het symbool van de civiele bescherming,

is complex, maar daarom niet minder onaanvaardbaar. Voor de vakbonden die hiertegen

Karikatuur

de driehoek in een cirkel, de waarborg voor

in gemeenschappelijk front ageren telt enkel

Het is dus niet sensationeel genoeg. Als het zo

een permanente burgerbescherming dreigt

de realiteit op het terrein: personeel wordt

verder gaat wordt onze Civiele Bescherming

te verdwijnen en het is dus normaal dat wij

niet meer vervangen en de reparatie van het

een karikatuur: materiaal staat zonder wielen

bijzonder verontrust zijn. Het personeel maar

materiaal duurt abnormaal lang door allerlei

in een private garage, want de factuur werd

ook de bevolking heeft recht op een gewaar-

absurde begrotingsmaatregelen. Het is ei-

niet betaald. En personeel zal enkel nog be-

borgde hulpverlening, deze regering heeft

genlijk een klassiek verhaal: de werking wordt

schikbaar zijn voor kleine interventies. Open-

plannen op tafel liggen en het wordt tijd om

beetje bij beetje uitgehold en finaal staat er

bare dienstverlening? Ja, soms, misschien, en

iedereen te informeren en overleg te plegen.

altijd wel iemand recht om te verklaren dat de

zeker niet alle dagen!


18

federale overheid

Voorbereiding wervingsselecties niveau B en C bij hoven en rechtbanken De bedoeling van deze opleidingen is mensen wegwijs te maken in het selectiesysteem Selor

Marijke Konings In dit najaar organiseert Selor een vergelijkende selectie voor de werving van assistenten voor hoven en rechtbanken en voor griffiers/secretarissen voor hoven en rechtbanken.

Deze selecties bestaan uit een algemeen deel

de opleidingsdagen worden de competen-

voor het personeelslid zelf, voor zijn werkom-

dat een aantal competenties meet en een

ties die geëvalueerd worden op deze testen,

geving en voor de rechtsonderhorige.

computergestuurde proef bestaande uit ver-

overlopen en toegelicht. De lesgever geeft

Spijtig genoeg merken we op dat binnen

schillende testen.

informatie aan om inzicht te krijgen in ‘de

hoven en rechtbanken hieraan te weinig

computergestuurde’ test: wat is een post-

aandacht wordt besteed. Basisopleiding, per-

Wij zijn overtuigd dat mensen zich kunnen

bak? Waaraan kan men zich verwachten als

manente opleiding, loopbaanbegeleiding

voorbereiden op dergelijke selecties.

men spreekt van een test van het abstract

moeten verder worden uitgebouwd op een

Daarom werd vrij snel het licht op groen gezet

redeneervermogen, een test van verbaal re-

professionele manier.

om net zoals bij bevorderingsselecties binnen

deneervermogen,…? Allemaal vragen die er

hoven en rechtbanken vorming te geven aan

rijzen als men wil deelnemen aan een wer-

Als ACV-Openbare Diensten willen wij, daar

onze leden.

vingsselectie.

waar we de middelen en de know-how heb-

Er werd op 26 september en op 2 oktober

Door mensen tips, informatie, links naar web-

kansen in hun loopbaan bij hoven en recht-

een dag opleiding gepland voor de wervings-

sites te geven zijn we ervan overtuigd dat we

banken te vergroten. Wij zijn overtuigd dat

selecties niveau C en op 27 september en op

onze leden een dienst kunnen bewijzen om

vele deelnemers de competenties en de vaar-

17 oktober voor de wervingsselecties niveau

hen optimaal voor te bereiden op (deze )se-

digheden hebben maar zij moeten de moge-

B. Door het grote succes werd er nog een bij-

lecties.

lijkheid krijgen hierover de nodige informatie

ben, onze leden opleiding aanbieden om hun

komende vorming gepland voor wervingsse-

en begeleiding te verkrijgen.

lectie niveau C op 16 oktober. De bedoeling

Algemeen gesteld moet toch nog eens dui-

van deze opleidingen is mensen wegwijs te

delijk worden onderstreept dat vorming in

maken in het selectiesysteem Selor. Tijdens

de meest ruime zin steeds een meerwaarde is

Wij dragen in ieder geval onze steen bij!


19

bijzondere korpsen

Jan Adam Op 26 september 2012 vond de tweede plenaire vergadering plaats in de strijd tegen geweld ten aanzien van de politie. Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet, alsmede minister van Justitie, Annemie Turtelboom, zaten het onderhandelingscomité politie voor (ingevolge stakingsaanzegging in gemeenschappelijk vakbondsfront). De oprichting van de vier werkgroepen (preventie en opleiding; fenomeenanalyse; nazorg en begeleiding; justitie) resulteerde uit de eerste plenaire vergadering op 6 september, die plaatsvond op het kabinet van Binnenlandse Zaken. Tussen 6 september en 26 oktober vergaderden de werkgroepen niet minder dan tien keer. Precies zoals de eerste plenaire vergadering, verliep ook de tweede in een zeer constructieve sfeer. Alle partijen onderstreepten de vooruitgang die is geboekt. Zo kwamen de werkgroepen na hun eerste werkvergaderingen tot dertien concrete engagementen. Die engagementen zullen het voorwerp uitmaken van een eerste protocolakkoord. In de komende weken zullen de verschillende werkgroepen hun besprekingen voortzetten. Bedoeling is dat de werkzaamheden concreet in nieuwe duidelijke engagementen worden omgezet. Het doel is daarbij nog steeds om voor het eind van het jaar tot een globaal plan te komen om het geweld tegen politiediensten prioritair te bestrijden.

A. Voor de bevoegdheden die verband houden met Binnenlandse Zaken: 1. Een specifieke opleiding voor het HRMbeheer Er wordt een specifieke opleiding georganiseerd voor de HRM-verantwoordelijken van

Tijdens een interventie wordt een politie-

Dit is maar een van de vele story’s die ons

ambtenaar slachtoffer van geweld met ar-

ter ore komen en aanleiding geven tot toe-

beidsongeschiktheid en blijvend letsel tot

nemende kritiek op ons justitieapparaat en

gevolg. Het strafdossier werd geseponeerd.

een falend vervolgingsbeleid. Quo vadis?

Onbegrijpelijk en laakbaar. Een verkeerd signaal dat wordt ervaren als een kaakslag

Dit verhaal staat in schril contrast met de

en een vrijgeleide tot nog meer geweld.

veroordeling van een dader tot vier maanden cel en 2400 € boete om de chihuahua

Het slachtoffer klaagt zijn nood bij de

van zijn vriendin dood te schoppen (voor

procureur des Konings. Deze laatste be-

alle duidelijkheid feiten die we evenmin

schouwt dit als “oprispingen” en is van oor-

goedkeuren).

deel dat de feiten niet van die aard zijn dat vervolging zich opdringt. Hij durft zelfs te

Goed nieuws?

stellen dat geweld deels “ als een risico van

De minister van Binnenlandse Zaken en de

het vak kan worden beschouwd”! Ronduit

minister van Justitie engageren zich, met

schandalig!

concrete engagementen in de strijd tegen geweld ten aanzien van de politie.

de politiezones en van de federale politie, opdat ze arbeidsongevallen en geweldsincidenten tegen politiemensen zo goed mogelijk kunnen behandelen. 2. Een interne website met nuttige en noodakelijke informatie Er zal een interne website worden opgezet om politiemensen die het slachtoffer zijn van geweld, van alle nodige en nuttige informatie te voorzien zoals good practices, bestaande rechtspraak, nuttige formulieren enzovoort. 3. Een rondzendbrief voor juridische steun bij morele schade en valse klachten Voor het einde van het jaar zal een rondzendbrief worden verstuurd om de federale en lokale politie ertoe aan te zetten, als werkgever gerechtelijke stappen te ondernemen wanneer een politieman morele schade heeft opgelopen of wanneer hij het slachtoffer is

van een valse klacht. Een dergelijke praktijk was tot nu toe enkel effectief voor materiële schade. 4. Statutaire verbeteringen voor politiebeambten die het slachtoffer zijn van gewelddaden 1. Een statutair ontwerp van koninklijk besluit moet de herplaatsing binnen de geïntegreerde politie – van federale naar de lokale politie en omgekeerd – formeel mogelijk maken, wanneer een politiebeambte na een gewelddaad een traumatische ervaring heeft opgelopen. Nu is een overstap mogelijk, maar die is op goodwill van de hiërarchie gebaseerd. 2. Hetzelfde statutair ontwerp van KB moet de rechtstreekse financiering door de overheid van kosten opgelopen door politieslachtoffers van geweld, mogelijk maken. Op dit moment moeten ze die kosten voorschieten en worden ze pas nadien terugbetaald.


20

bijzondere korpsen

5. Eén stressteam voor politie en familie Een gespecialiseerd stress-team voor de politie zal zich in de toekomst toeleggen op hulp en steun, en dat niet langer alleen voor de politiebeambten maar voortaan ook voor hun gezin.

geweldbeheersing in de toekomst meer aandacht worden besteed aan communicatieve vaardigheden. Momenteel ligt de nadruk te sterk op het schietonderricht en te weinig op verbale vaardigheden (omzendbrief GPI 48).

6. Bevraging van de politieslachtoffers Om te kunnen beschikken over exacte gegevens over geweld tegen de politie, engageert de federale politie zich ertoe om over zeven maanden klaar te zijn met een brede survey die het fenomeen in kaart zal brengen, zonder zich daarbij te beperken tot de zwaarste feiten.

1. Kwaliteitsvolle registratie van de feiten bij justitie Justitie neemt beslissingen op basis van dossiers, vandaar dan ook het primordiale belang van een goede registratie van informatie, dit vanaf de eerste schakel in de keten.

7. Een centrale registratie van het geweld De federale politie zal ook instaan voor een permanente monitoring van de incidenten door middel van een centrale registratie. Er zullen dus niet langer enkel gewapende gewelddaden worden geregistreerd, maar ook alle andere vormen van geweld. Daarmee wordt het toepassingsveld van de rondzendbrief GPI 62 uitgebreid, die zich nu alleen beperkt tot schietincidenten. 8. Een sensibiliseringscampagne ‘respect voor openbare gezagsdragers’ Zoals reeds aangekondigd, zal de minister in 2013 een uitgebreide campagne lanceren om de bevolking te sensibiliseren voor respect voor openbare gezagsdragers. De openbare aanbesteding zal binnenkort gelanceerd worden. 9. Meer communicatievaardigheden in de opleiding geweldbeheersing Om beter te kunnen inspelen op de geweldsituatie op het terrein, zal in de opleiding

B. Op het vlak van Justitie:

geweldsituatie en met duidelijke taken voor iedere betrokkene. 3. Snelrecht voor geweld tegen politie Vanaf midden volgend jaar zal elke provinciehoofdstad over een snelrechtkamer beschikken. Naast kleine criminaliteit zal deze snelrechtkamer ook gebruikt kunnen worden voor feiten van geweld tegen politiemensen.

Enerzijds zal een daderperspectief worden opgesteld, zodat de “geschiedenis” van de dader in kaart wordt gebracht en de gepaste preventieve en repressieve maatregelen kunnen genomen worden.

4. Elektronisch toezicht en thuisdetentie Om de straffeloosheid in het kader van geweld tegen agenten aan te pakken, zullen daders van geweld tegen agenten ook een straf kunnen krijgen opgelegd via thuisdetentie. Tegen het einde van dit jaar zullen alle arrondissementen beschikken over de mogelijkheid om thuisdetentie op te leggen als alternatief voor celstraffen tot 8 maanden.

Anderzijds zal een feitenperspectief worden opgesteld, zodat er voldoende kwantitatieve cijfers voorhanden zijn over de feiten zelf.

Daders die in voorhechtenis worden genomen zullen deze voorhechtenis kunnen uitzitten onder elektronisch toezicht met GPS.

2. Geweldsprotocollen “korps-parket” Net zoals in de strijd tegen geweld tegen holebi’s moeten bij geweld tegen politieagenten de verschillende schakels in de strafrechtsketen beter op elkaar aansluiten zodat een uniform optreden, bescherming en vervolging mogelijk wordt. De politiekorpsen zullen afspraken kunnen maken met het Openbaar Ministerie inzake de opvolging van een dossier met betrekking tot geweld tegen politieagenten. Net zoals in Nederland zullen deze afspraken kunnen worden vastgelegd in een “geweldsprotocol”. In dit protocol wordt een stappenplan vastgelegd dat bepaalt welke uniforme stappen moeten worden doorlopen na elke

Vanuit ACV vinden we de maatregelen van justitie weinig krachtdadig zonder garanties op vervolging en vrijheidsberoving. Nog steeds geen duidelijk signaal van de rechterlijke macht. ACV volgt dit dossier op de voet. Constructieve voorstellen kan je bezorgen op geweld@ acvpolitie.be. Je kan er tevens je verhaal kwijt zodat we elementen voldoende kunnen stofferen en argumenteren.

Actua Volg ons op de voet. Onze website www.acvpolitie.be staat tot uw dienst.

Afscheid van een ACV-vriend 1 oktober is voor ons deels geen kleurrijke dag. Sinds 1998 maakte James Vandenbussche deel uit van het team vaste afgevaardigden ACV politie. Nu geniet hij van een welverdiend pensioen op 65-jarige leeftijd, wat we hem van harte toewensen. Bedankt James vanwege uw collega’ s en de talrijke militanten en leden die je bijstond met raad en daad.


21

vervoer

De Lijn: Programma voor het

Syndicaal werkjaar 2012–2013 Jan Coolbrandt Maandag 24 september jl. kwam het VVM-comité bijeen. Uit de besprekingen bleek dat het een heel druk en belangrijk jaar zal worden. We zullen dus alle zeilen moeten bijzetten en moeten kunnen rekenen op de medewerking van iedereen. Alvast bedankt!

Voor het ACV blijft het vrijwaren van de index prioriteit nummer 1 Een kort overzicht:

Meteen stelt zich de vraag hoe wij de finan-

Algemeen:

ciering van onze sociale programmatie ‘2013-

In het kader van de start van de onderhan-

2014’ zullen rond krijgen. In de begroting

Op welke manier kunnen wij dan de ont-

delingen over het Interprofessioneel akkoord

2013 van de Vlaamse overheid zijn hiervoor

vangsten verhogen? In dat verband stelt de

2013-2014 hebben zowat alle organisaties

geen middelen ingeschreven. Wel voor de in-

Vlaamse regering dat naar meer inkomsten

(werkgevers en werknemers) hun eisenbun-

dexsprong van het voorjaar 2013!

moet worden gezocht, o.a. door meer commerciële inkomsten en door meer gerichte

del opgemaakt. Voor het ACV blijft het vrijwaren van de index prioriteit nummer 1. Ruimte

Ook het dossier ‘kostendekking’ en ‘de tarie-

acties ‘zwartrijden’? Uiteraard zal dit niet vol-

voor meer koopkracht is een tweede prioriteit

vennota’ zal onze aandacht opeisen. Verder

staan om uit de ‘kosten te geraken’.

van het ACV. Meteen onze twee belangrijkste

snoeien in het aanbod is uit den boze en is

eisen. Wil je meer weten over ons program-

bovendien contraproductief. We jagen de rei-

We zullen er rekening mee moeten houden

ma? Surf naar www.acv-online.be

zigers weg.

dat De Lijn ‘slimme’ (?) maatregelen zal willen

Ook het dossier arbeiders-bedienden zal de komende maanden verder worden uitgewerkt. Ook voor De Lijn – gezien het groot aantal arbeiders – een belangrijke ‘kluif’. De Lijn We blijven ons zorgen maken over de financiële toestand van De Lijn. Het feit dat de Vlaamse regering besliste om haar personeelskosten met nog eens 1% te doen dalen, wekt boosheid en ongerustheid op. Deze algemene maatregel zou betekenen dat De Lijn nog eens 4,8 miljoen moet snoeien in haar personeelskosten! Onaanvaardbaar! Besprekingen tussen vakbonden en de Vlaamse regering zijn op 2 oktober jl. van start gegaan. Wordt er een uitweg gevonden?


22

vervoer

De begeleiding en opvolging van het exploitatiepersoneel kan zeker beter!

doorvoeren teneinde haar vervoersaanbod

een nieuw bevorderingsreglement voor onze

op peil te houden ( de fameuze basismobili-

bedienden. Tevens moet de uitvoering van

teit). Zo stelt zich de vraag of de belbus nog

de ‘reorganisatie van de technische diensten’

Voorts, is De Lijn bezig met heel wat projec-

een lang leven is beschoren. Zet De Lijn niet

worden opgevolgd.

ten die op een of andere manier een impact

in op de beltaxi’s? Wordt hiermee het Paard

wij hier bij De Lijn in de toekomst mee om?

zullen hebben op het personeel. De ontwik-

van Troje binnengebracht? Want geef toe,

We zullen moeten bekijken hoe we verder

keling van competentiecentra, de harmoni-

de Vlaamse regering en De Lijn is het er al-

zullen moeten omgaan met de ingevoerde

sering van de loon- en arbeidsvoorwaarden,

leen om te doen om haar kosten te doen

wervingstop (zie beslissing van de Vlaamse

de informatisering van processen, de reorga-

dalen. Wat houdt De Lijn dus morgen tegen

regering). Is dit nog langer werkbaar? Wat

nisaties in bepaalde departementen en afde-

om op grote schaal andere dan de klassieke

moet de toenemende werkdruk?

lingen, … En er staan nog heel wat ‘projecten’

vervoersmodi (de standaardbus en tram) in te zetten?

op stapel. Dat vernemen wij in de ‘wandelTijdens het komend werkjaar zal bovendien

gangen’.

werk moeten worden gemaakt van een opWat het komend werkjaar opnieuw onze aan-

leidingsplan dat voldoet aan de eisen vastge-

Kortom, het sociaal overleg zal op volle toe-

dacht zal vragen, is het dossier ‘veilig op weg’!

legd in vorige IPA’s. Per personeelslid zal een

ren moeten draaien. Het zal er voor ons als

Hier staat veel op het spel. Onze aandacht

opleidingstraject moeten worden vastge-

vakbond vooral op aankomen om goed te

mag zeker niet verslappen. De begeleiding

legd. Wij zullen onze vormingsinspanningen

blijven communiceren met de werknemers

en opvolging van het exploitatiepersoneel

moeten verhogen.

over wat kan en wat niet kan.

kan zeker beter! Ook de CAO 100 – alcohol op het werk – ligt

Een goed overleg moet pogen de belangen

Ook de rij- en rusttijden van onze chauffeurs

tijdens het komend werkjaar op tafel. Een

van De Lijn te verzoenen met de belangen

blijft een heikel punt. De besparingen en

hele brok! Kunnen we de nultolerantie die De

van haar werknemers! Ook in moeilijke tijden

vooral de ingrepen op het aanbod hebben

Lijn zich zelf oplegt invoeren zonder de be-

en omstandigheden moeten wij tonen dat

het probleem alleen maar verscherpt. Dit

scherming van de werknemer uit het oog te

het kan…

probleem zal dringend moeten worden aan-

verliezen. Een stevig preventief beleid van De

gepakt!

Lijn is hier noodzakelijk!

De uitvoering van onze sociale programmatie

Voorts zullen de CAO’s ‘oudere werknemers’,

2011-2012 is nog niet volledig afgerond. Hier

‘tijdskrediet’, alsook de brugpensioenproble-

moet dringend werk gemaakt worden van

matiek moeten worden bekeken. Hoe gaan

Agressie in het Openbaar Vervoer Jan Coolbrandt Controlepersoneel krijgt meer bevoegdheden!

Identiteitskaart kan worden opgevraagd:

bliek toegankelijke infrastructuur van De Lijn

onze ‘veiligheidsagenten’ mogen de identiteit

of MIVB. Ze mogen ten uitzonderlijken titel

Naar aanleiding van het dodelijk ongeval met

controleren bij inbreuken op de eigen regel-

ook optreden op de openbare weg in de di-

TAHIRAJ ILIAZ, personeelslid van MIVB, werd

geving. Wie weigert zich te identificeren, kan

recte omgeving van bus en tram, in afwach-

de wetgeving rond de veiligheidsdienst aan-

tot een half uur met dwang worden tegenge-

ting van de komst van de politie. Was reeds

gepast. De wetswijziging komt tegemoet aan

houden (= gevat).

het geval voor De Lijn.

2 uur -vatting: wie een gemeenrechtelijk wan-

Zowel De Lijn als de MIVB moeten hierover

bedrijf of misdrijf begaat, anderen of zichzelf

nog de nodige richtlijnen uitvaardigen.

een aantal verzuchtingen van medewerkers van MIVB als van De Lijn. De bestaande wetgeving rond de bijzondere

in gevaar brengt, kan maximaal 2 uur worden

bevoegdheden

gevat in plaats van een half uur.

wordt aangepast:

voor

veiligheidsagenten

Op meer plaatsen optreden: onze agenten mogen voortaan ook optreden op niet pu-


23

vervoer

Autobus-Autocar Nieuwe bezoldigingen ‘Autocar’ van toepassing vanaf 01/10/2012 (aanpassing aan de evolutie van de index) De gewaarborgde dagbezoldiging met één bestuurder aan boord

Gemeenschappelijke beschikkingen voor de drie categorieën a) Overuren te betalen voor een amplitude boven de 1564,5 u per

Diensttijd 1 bestuurder

RSZ -loon

ARAB -vergoeding

tot 06 u

60,25

1,41 /u

van 06 u 01 tot 12u

99,27

1,41 /u

per u boven de 12u

11,01

1,41 /u

semester (van 01/01 tot 30/06 of 01/07 tot 31/12): 12,85 €/u. De op zon- en feestdagen en op hun compensatiedagen ge-

De gewaarborgde dagbezoldiging met meerdere bestuurders Diensttijd meerdere bestuurders 11 u 12 u 13 u 14 u 15 u 16 u 17 u 18 u 19 u 20 u 21 u

RSZ -loon

ARAB -vergoeding

80,77 89,06 97,46 105,79 114,17 122,57 130,83 139,25 147,56 155,97 164,35

1,41 /u 1,41 /u 1,41 /u 1,41 /u 1,41 /u 1,41 /u 1,41 /u 1,41 /u 1,41 /u 1,41 /u 1,41 /u

Snelbuslijnen gered dankzij steun van reizigers ACV-Limburg en ACV-Openbare Diensten hebben de vele

presteerde overuren worden vergoed aan 17,13 €/u b) Anciënniteittoeslag: 2€/ prestatie op de dagbezoldigingen voor chauffeurs met een anciënniteit van minimum 10 jaar in hetzelfde bedrijf. c) Vergoeding

Inactiviteitdag in het buitenland: 81,73 €

Prestatie van minder dan 06 u volledig in het in het buitenland geleverd: 81,73 € + ARAB vergoeding (1,41€/u)

Dankzij hun steun en herhaaldelijke acties van ACV werden 3 snelbuslijnen gered.

Garagearbeid: -

tot 06 u 30’ amplitude: 81,73 €

-

van 06 u 31’ tot 08 u amplitude: 97,50 €

Zondagwerk:

-

betaling van de prestatie aan het normale tarief

-

recuperatie binnen de 6 dagen: geen loon

-

recuperatie later: 99,27 €

Werk op feestdagen:

-

betaling van de prestatie aan het normale tarief

-

recuperatie (binnen de 6 dagen of later): 99,27 €

Verplaatsing van meer dan 06 u met een ander

vervoermiddel: 81,73 € Indien deze verplaatsing minder dan 6u bedraagt: 60,25 € d) Uurloon voor technische werkloosheid, ziekte, arbeidsongeval, werkloosheid,…: 13,0223 €

studenten, pendelaars en andere reizigers bedankt voor hun steun in de acties tegen de afschaffing van de snelbuslijnen.

e) In geval van gemengde arbeid boven 6 u amplitude:

Autobus -autocar:

De volledig dagvergoeding valt onder de autobusvergoeding.

Autocar -bijzondere autobusdiensten:

De volledige dagvergoeding wordt betaald volgens de sector waaraan het grootst aantal uren besteed werd.


Jouw mening over evaluatieregelingen

Systemen van beoordeling of evaluatie van werknemers zijn gemeengoed in het personeelsbeleid. De afgelopen jaren zijn in verschillende geledingen van de openbare sector en vooral in de overheidsbedrijven, ook diverse vormen van prestatieverloning ingevoerd. Deze systemen beantwoorden aan essentiële vragen inzake personeelsbeleid. Hoe zorgt een organisatie ervoor dat medewerkers worden ingezet volgens de doelstellingen van die organisatie? Hoe motiveert men personeelsleden? Wie wijst men andere verantwoordelijkheden toe of bekomt een andere functie-invulling?… Omgekeerd weten werknemers ook graag waar ze staan. Doen ze hun werk goed? Wordt hun inzet geapprecieerd? Op welke wijze kunnen zich vervolmaken? Er is heel wat literatuur over de manier waarop organisaties best omgaan met hun personeel. Maar alle theoretische beschouwingen of modellen ten spijt, is het uiteindelijk de toets van de praktijk die doorslaggevend is in deze materies. De praktijk laat zich niet zomaar vastleggen in regeltjes en afspraken. Om over dit thema een beter inzicht te krijgen in de opstelling van onze leden en afgevaardigden, is een enquête opgesteld. We willen je aanmoedigen ze in te vullen. We willen op die manier beter in staat zijn om deze materies syndicaal goed aan te pakken.

Je vindt de enquête op www.acv-openbarediensten.be

Nieuwe Tijd - oktober 2012  

Het ledenmagazine van ACV-Openbare Diensten

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you