Page 1

nie u w s b r ie f v a n AC V- O p e n b are D ie n s te n v.u.: M ar ijke Ko nin g s, H elihave nl aan 21, 10 0 0 B r u s s el

2013-nummer 1

1

hoven en rechtbanken

Driemaandelijks infoblad Afgifte kantoor: Postbus X Erkenningsnummer: P900213 België - Belgique PB-PP 9099 Masspost Gent BC31218

voorwoord In 2009 is de redactieraad opgericht. De redactieraad bestond en bestaat nog altijd uit leden-gerechtspersoneel die zich vrijwillig engageren om nieuws en informatie te verzamelen. Deze gegevens worden in een boekje gegoten dat twee keer per jaar wordt verspreid door de regioverantwoordelijken en via onze website, aan onze leden. We vinden het belangrijk dat we onze leden op deze manier iets kunnen aanbieden dat specifiek is binnen hoven en rechtbanken. Maar zoals alles is ook dit concept aan modernisering toe. We merken dat de boekjes moeilijker verdeeld geraken. We moeten de vraag durven stellen: is er nood aan een boekje, onder welke vorm, met welke inhoud, enz. Dit vraagt enige reflectie, enige brainstorming hoe we deze vorm van nieuwsverspreiding efficiënter kunnen maken. Suggesties, reacties zijn natuurlijk welkom en wij beloven met ons hele redactieteam en de regioverantwoordelijken dat we onze creatieve geesten gaan laten werken om op een aantrekkelijke manier aan informatieoverdracht te kunnen doen. Hierbij wil ik zeer erkentelijk zijn voor het engagement van deze groep militanten. Het is dankzij hun inzet en samenwerking dat de redactie van onze boekjes is tot stand gekomen en in een modernere versie zal gegoten worden. marijke konings Permanent Afgevaardigde ACV Hoven en Rechtbanken

in deZe kijkoP

1

Voorwoord

2

selectie: feedback

3

deontologie

4

Faits divers


2

Selectie: feedback

• Dennis De Vriese Onze vorige auteur had het over “De selectietesten” in editie 6. Voor elk niveau werden er ondertussen al één of meer selectietesten gehouden door SELOR, uitgezonderd voor niveau D. ACV Openbare Diensten – Hoven en Rechtbanken kreeg heel veel reacties van de deelnemers op deze testen. Daarbij waren de negatieve commentaren wel in de meerderheid. Deze negatieve commentaren waren ook terug te vinden in alle niveau’s. Commentaren als : “Deze testen hebben niets met ons beroep of onze dienst te maken !”; “Hoe moet een postbakoefening nu uitmaken als ik een goede assistent ben ?”; “Ik neem al jaren de door mij geambieerde functie waar en toch slaag ik niet in de test !” “Hoe moet een extern assessor nu oordelen over iemand van Justitie, die weet helemaal niet hoe een parket of rechtbank werkt ? “Het is precies alsof we moeten acteren – met dat rollenspel !” “De assessoren zijn bij een volgende poging bevooroordeeld door mijn vorige mislukte poging !” ACV Hoven en Rechtbanken neemt jullie opmerkingen ter harte en heeft deze onderzocht en probeert jullie hierop een antwoord te geven. Zoals in het vorige artikel aangebracht, wordt er niet meer gepeild hoe goed je wel bent in de uitoefening van je job. SELOR gaat op zoek naar je competenties. En daar hoeft ze niet te weten welke taak je juist uitvoert of hoe lang je dat al doet. Die competenties zijn bepaald voor elk niveau. Het is werkelijk aan de kandidaat om zich daarop voor te bereiden. De competenties met de daaraan verbonden gedragsindicatoren kunt u terugvinden in het ‘Competentiewoordenboek’ van Selor . Dit “woordenboek” kunt u o.m. terugvinden op de site van SELOR – Testen – Selectietesten - Wat zijn competenties . Daarom vraagt SELOR naar dagdagelijkse werksituaties, hoe je daarop reageert of hoe je actie onderneemt. Uw antwoorden geven een beeld van je competenties. “Wat is je motivatie om aan de selectie mee te doen? Kan je goed in team werken ?, Ben je loyaal tegenover je chef ? Kun je beslissingen nemen ? Ben je goed in organiseren ? Hoe analyseer je de verschillende problemen ? Wat zijn de belangrijkste problemen ? Welke acties hebben de grootste prioriteit ? Maar pas echter op met ingestudeerde antwoorden ! Acteurs vallen door de mand !

Is het dan wel mogelijk om je erop voor te bereiden ? Natuurlijk wel ! Maar eerst en vooral moet je de test(en) afleggen met het bewustzijn als zou je al in die nieuwe functie zitten. Je moet kennis hebben van de gevraagde competenties. Daarmee moet je dan aan de slag. De nodige zelfkritiek is hier zeker niet misplaatst ! Kijk eens in de spiegel ! Vind je het moeilijk om jezelf te beoordelen. Vraag dan hulp ! Ja, misschien zelfs van je collega’s. Maar dan moeten ze wel eerlijk antwoorden. En ze mogen niet meestappen in jouw visie van “ik doe deze job al jaren ter vervanging van de eigenlijke titularis” ! Neen, ze moeten jou een eerlijk en objectief antwoord geven. Ook hoogmoed is geen goede begeleider in de voorbereiding op de testen. “De beste assistent van de rechtbank, die alles al weet en iedereen eens de les gaat spellen, zal niet hoog scoren qua teamwerk ! Je kan je competenties leren kennen, verbeteren en trainen door cursussen te volgen. Maar begrijp ons niet verkeerd. Het is niet omdat je boeken over management leest en 36 auteurs kan opsommen of door vele cursussen te volgen dat je automatisch de jury overtuigt. Neen, je moet het ook effectief bewijzen dat je de opgedane kennis kan toepassen ! Maar laat we je vooral niet afschrikken om deel te nemen aan de selecties ! Over veel van de gevraagde competenties zul je waarschijnlijk al beschikken, maar je bent er je misschien niet van bewust. Hierin kunnen cursussen en opleidingen dan wel nuttig zijn. Ze behandelen deze competenties. En door ermee bezig te zijn, besef je dat je misschien al altijd zo handelt. Daardoor kunnen de antwoorden op een selectie misschien wel meer voor de hand liggend zijn, dan je zelf beseft. Een goed begin om in een selectie te stappen is je kritisch afvragen waarom je aan die welbepaalde selectie deelneemt en wat je zult doen als je de functie zou hebben. En zo zou de bal moeten beginnen rollen…: “Heb ik die competenties, wel?” “Zo ja , kan ik daar voorbeelden van geven?” “Zo neen, hoe kan ik die competenties verwerven ? ‘The rest is up to you !’ Veel succes!


3 DEONTOLOGIE: Over INTERNET - GSM en ander MULTIMEDIA-gebruik • Dennis De Vriese Omzendbrief 125 van 20 oktober 2008 was een mijlpaal op informaticavlak bij de parketten, hoven en rechtbanken. Deze omzendbrief stelt dat in een administratie het gebruik van informaticamiddelen onmisbaar is. Dat databanken, e-mail, intranet en internet meer en meer ondersteuning bieden bij professionele werkzaamheden. De omzendbrief gaat zelfs verder, en stelt dat alle personeelsleden toegang moeten hebben op interessante sites zoals deze van de FOD Justitie, SELOR, de portaalsite van het federale personeel, het Belgisch Staatsblad, OFO, de opleidingsdienst RO (thans IGO), CDVU, de pensioendienst voor het overheidspersoneel . Daarvoor moet aan elk personeelslid de toegang tot een PC geboden worden. Elk personeelslid moet toegang hebben tot intranet om, op de bovenvermelde sites, minstens de omzendbrieven, opleidingen en examens te kunnen raadplegen. Opdat het gebruik van deze middelen niet zou misbruikt worden werd de omzendbrief 164 verspreid op 14 juli 2010. Daarin werd aan elk personeelslid, die van deze technieken gebruikt maakt, gevraagd om de gedragscode voor het gebruik van informaticamiddelen, elektronische gegevensverwerking en het gebruik van internet, intranet en email te ondertekenen. Daarmee snijden we natuurlijk een gevaarlijk onderwerp aan. Wat is misbruik en wat wordt als aanvaardbaar aanzien. De term misbruik zal natuurlijk afhankelijk zijn van de interpretatie van de leidinggevende. Daarenboven is de perceptie van wat aanvaardbaar is, de laatste jaren net door deze informaticamiddelen serieus ter discussie komen te staan. Dan hebben we het alleen nog maar over het e-mailverkeer en het surfen op internet. Vandaag de dag zouden we eigenlijk ook al met de sociaal-media sites als Twitter, Facebook, Linkedin e.a moeten rekening houden. Qua hardware komen dan daar nog eens de smartphones en tablets bij, waarop we die sites met een vingerknip kunnen activeren en bewerken. Een oplijsting maken van wat kan en wat niet door de deontologische

beugel kan is onbegonnen werk en is misschien wel aan specifieke situaties gebonden. Bijvoorbeeld : bij de raadpleging van de site van een krant lijkt er zich geen deontologisch probleem te stellen als dit werkgerelateerd is in het kader van de artikels in verband met een rechtszaak of een interview met de minister, als dit gebeurt op een voor het werk verantwoord tijdstip. Maar als men zich dan laat verleiden tot sitehopping en zo doorsurft via andere minder werkgerelateerde links, dan moet men zich al beginnen af te vragen wat dit nog met het werk te maken heeft. Ook de interactieve reacties, via de sociale mediasites, op artikels kunnen aanleiding geven tot deontologische problemen. Zelfs al werden deze reacties ge-upload in de vrije tijd. Zo bleek al meermaals dat reacties die op sociale mediasites verkondigd werden, serieuze gevolgen hadden voor de auteurs van de berichten. We kunnen hier alleen maar waarschuwen en u aanmanen tot voorzichtigheid met welke berichten u verspreidt. Vaak reageren we in een emotionele toestand op een situatie en vanachter een toetsenbord of touchscreen kunnen we misschien wel onze mening kwijt, maar éénmaal op de bewuste knop geklikt, is het kwaad geschied en staat uw mening om het net en is het voor iedereen toegankelijk ! Laten we ons dus daar niet toe verleiden en houden we best de werksfeer en het privé-leven gescheiden. We kunnen misschien als vakbond de raad meegeven, dat men op het werk best op een professionele manier omgaat met dergelijke informaticamiddelen. Gebruik de middelen die u ter beschikking gesteld worden op uw parket, hof of rechtbank enkel ten dienste van

het werk. Daarnaast is ook het GSM-gebruik zodanig ingeburgerd dat het niet meer weg te denken is op de werkvloer. Maar laten we het “Sms’en” en het “Twitteren” niet primeren op de vervulling van onze dagtaak. Als uw e-mailverkeer uit meer privémails bestaat dan uit professionele berichten, dan moet u zich toch beginnen afvragen als u de grens van het toelaatbare niet overschrijdt. Als u uw dagtaak telkens moet onderbreken om uw privé-gesprekken, -Sms’en of Twitter-reacties te behandelen, dan zal dit niet in goede aarde vallen bij uw leidinggevende. Deze nieuwe technologieën hebben natuurlijk ook tal van voordelen, anders waren ze niet zo populair. Zo zijn de opzoekmogelijkheden eindeloos, de bereikbaarheid van de gebruikers is maximaal en zeker de snelheid waarmee we de informatie kunnen verspreiden is fenomenaal. De opdracht bestaat erin, een evenwicht te vinden tussen het gebruik en het ten dienste stellen van deze technologie voor uw job. Een prachtige uitdaging zowel voor personeel als voor leidinggevenden !


4

Vormingsdag: Evaluatie van het voorbije werkjaar & prioriteiten voor 2012 Beste Vriend(inn)en, Naar jaarlijkse gewoonte houden we eraan het voorbije werkjaar (2010-2011) met u te evalueren en de prioriteiten van het werkjaar 2012 toe te lichten. Daarom vonden we het zinvol een vormingsdag hierover te organiseren. Deze dag zal doorgaan op vrijdag 3 februari 2012 in het studiecentrum van het ACV: “Ter Nood”, Loensdelleweg, 2 te Overijse. Gelieve deze datum reeds vast te leggen in uw agenda. Een uitnodiging en een overzicht van de dagorde wordt u later meegedeeld. Het zou ons uitermate plezier doen u hierbij te mogen begroeten. We hopen op een voltallige aanwezigheid van de 14 Nederlandstalige Gerechtelijke Arrondissementen.

Halftijdse vervroegde uittreding en vrijwillige 4-dagenweek

Colofon

De reglementaire bepalingen met betrekking tot de vrijwillige vierdagenweek en de halftijdse vervroegde uittreding vanaf 55 jaar eindigen eind 2010.

Guy De Lobelle

Een intersectoraal akkoord voorziet om de bepalingen te verlengen, ook na 2010.

Dennis De Vriese

Echter kan een regering “in lopende zaken” geen wetgevend initiatief nemen om dit akkoord uit te voeren.

Guido De Zutter

Er is geen probleem voor de ambtenaren die nu reeds in het systeem zitten, maar er moeten hoogdringend nodige bepalingen genomen worden om ambtenaren toe te laten nieuwe aanvragen in te dienen. Deze materie moet op het Comité A geregeld worden en ACV-Openbare Diensten is reeds tussengekomen bij de Eerste Minister met de vraag de nodige initiatieven te nemen. Meer info op http://openbarediensten.acv-online.be/

Redactie

Marijke Konings

Kathy Maes

Nathalie Lhoest Bart Arents Yvan Mertens Dirk Vandevoorde Joris Zwaenepoel Eindredactie Kathy Maes

Word redactielid !

Lay-out

Wil je graag je collega’s informeren? Ben je sociaal geëngageerd? Heb je een hart voor ACV-Openbare Diensten? Goochel je met woorden? Word dan lid van ons redactieteam ! Je kan voor meer informatie contact opnemen met redactie_km@hotmail.com

Amélie Janssens Druk www.peetersenpeeters.be

Hoven en rechtbanken - proef opmaak 2012  

Magazine hoven en rechtbanken

Hoven en rechtbanken - proef opmaak 2012  

Magazine hoven en rechtbanken

Advertisement