Page 1

nieuwetijd magazine voor openbare diensten

Europese manifestatie

groot succes

maandblad van AC V-O p enbare D iensten – apr il 2014 v.u.: L . H a m e lin ck, H e lihave nl aa n 21, 10 0 0 B r u s s e l


2

In dit nummer

04

07

FOCUS

10

VLAAMSE OVERHEID

03

edito Besparen!

07

04

focus Schrijf vandaag nog in voor opleiding tot gebrevetteerde verpleegkundige en bachelor in de verpleegkunde! Europese manifestatie op 4 april

05

lokale & regionale besturen Lokale besturen staan voor grote uitdagingen

06

Langdurig ziek en eindejaarstoelage

07

COLOFON

08 10 12

FEDERALE OVERHEID

vlaamse overheid Inschaling rond voor personeelsleden Agentschap Plantentuin Meise

14

bijzondere korpsen Brandweerstatuut nu afgerond?

16

Politie

Sectoraal akkoord 2013-2014 op sterven na dood?

18

Militairen: Compromistekst reglement ‘fysieke geschiktheid’

federale overheid Fiscaal kader voor telewerk

20

Belangrijke investeringen in rollend materieel De Lijn

zorg Ministerraad beslist tot commerciële uitbating van nieuw forensisch psychiatrisch centrum Gent. Geen primeur maar bittere pil

21

De Lijn: heel wat werk op de plank! Veolia wordt Hansea

Redactie Luc Hamelinck | Amélie Janssens | Chris Herreman | Joris Lermytte | Thomas Vael | Ilse Heylen | Marc Saenen | Frédéric De Gelissen | Jan Mortier Eindredactie Amélie Janssens | Luc Hamelinck Vormgeving Gevaert Graphics Druk Corelio Printing | www.corelio.be


3

edito

18

Besparen! I

n de aanloop van de verkiezingen geven de politieke partijen duidelijkheid over hun intenties voor de komende vijf jaren. Zowat alle partijen kondigen aan dat er stevig verder moet worden bespaard. De oplossing lijkt papsimpel. De overheid moet maar besparen op haar eigen werking, zo horen we telkens: Minder overheidspersoneel, minder werkingskosten bij de overheid en meer privatiseringen. Het sociaal economisch herstel gaat blijkbaar via de afbouw van de openbare sector en van sociale verworvenheden. De opstelling tegenover het overheidspersoneel zal dus niet veranderen. De evolutie van de uitgaven die de overheid de afgelopen jaren deed voor haar werking (lonen personeel en kosten aankopen goederen en diensten) vielen reeds duidelijk lager uit dan de globale overheidsuitgaven. De komende jaren staan we voor diezelfde aanpak. Uiteraard moet de overheid er alles aan doen om middelen doelmatig en efficiënt te gebruiken. Niemand vraagt dat diensten ‘zomaar’ middelen toegestopt krijgen of verdedigt dat personeelsbehoeften niet veranderen. Maar we weten bijvoorbeeld ondertussen wel dat personeelsverminderingen bij de belastingen ertoe leiden dat de fiscale controles minder opbrengen! Zij zochten vermoedelijk op de foute plaats: Gaf de minister van Justitie mevrouw Turtelboom (Open VLD) in de media niet mee dat de fiscus beter niet zoekt bij ondernemingen, omdat men die ‘gerust moet laten’?

BIJZONDERE KORPSEN

22

Werkgelegenheid in de Autobus Autocar sector onder de loep

23

Pensioenen zijn betaalbaar

24

ACV lanceert infopunt discriminatie

Volg ons op twitter.com/acvopenbaar

We zetten ons af tegen de blinde aanpak door lineaire personeelsverminderingen of het simpelweg bevriezen van alle uitgaven. Besparingen moeten op een verstandige manier worden uitgedacht. De structuren kunnen gerust een pak eenvoudiger. Moet een stadsgewest als Brussel bestuurd blijven vanuit 19 gemeenten, 6 politiezones en een waslijst gewestelijke instellingen? Maar heeft men de politieke moed om zo’n dingen aan te pakken? Verstandig besparen vergt een actieve aanpak. We hebben bijvoorbeeld al meermaals gepleit voor meer samen aankoop over overheden heen. Men zou daar nu een aanvang mee nemen voor energie. Op dezelfde wijze is veel winst te halen uit een beter beheer van IT, bestellingen van werkingsmiddelen,… noem maar op.

Niemand vraagt dat diensten ‘zomaar’ middelen toegestopt krijgen

Het ‘mainstream’ politiek discours over de openbare sector verbergt een andere agenda: Men verwacht van mensen dat ze meer voor zichzelf zorgen. Politiek wil men minder verantwoordelijk gesteld kunnen worden als er zich problemen voordoen. Het is nu eenmaal politiek interessanter uit te leggen wat er wel zou moeten gebeuren, dan zelf verantwoordelijk te worden gesteld. Dat die aanpak niet werkt, is ondertussen duidelijk: nieuwe vormen van sociale voorzieningen komen bijvoorbeeld meer terecht bij beter gegoeden dan voorheen. Minder overheid leidt dus tot meer sociale ongelijkheid. De openbare sector is geen blok aan het been van de economie. De algemene politieke opstelling tegenover de openbare sector vergt serieus bijsturing. Een goed werkende overheid draagt bij tot een betere economie. Willen we een betere samenleving dan moeten we zorgen voor goede collectieve voorzieningen in de plaats van ze af te bouwen. Vriendelijke groeten

Like ons op facebook.com/acv-openbarediensten

www. acv-openbarediensten.be

Luc Hamelinck, Voorzitter


4

focus

Opleiding tot gebrevetteerde verpleegkundige en bachelor in de verpleegkunde met het opleidingsproject ‘vorming 600’

Geinteresseerd? Schrijf vandaag nog in! Het project ‘Vorming 600’ biedt reeds ver-

maar liefst 62 meer dan vorig jaar) uit deze

schillende jaren de mogelijkheid aan werk-

sector om gedurende maximum 3 schoolja-

nemers uit de federale gezondheidssector

ren een opleiding te volgen vanaf september

om, met behoud van loon, een opleiding te

2014. De inschrijving dient binnen te zijn

volgen van maximum 3 schooljaren tot ba-

vóór 5 mei 2014 bij de RSZPPO. Voor meer

chelor in de verpleegkunde (A1) of gebre-

informatie en inschrijving: contacteer uw ge-

vetteerde verpleegkundige (A2). Het project

westelijk secretariaat of op www.rszppo.fgov.

‘Vorming 600’ biedt dit jaar opnieuw de kans

be (doorklikken naar werkgever > Medede-

aan 150 voltijdse werknemers (dit zijn er

ling 2014/02 van 27 maart 2014)

Europese manifestatie op 4 april Amélie Janssens De Europese manifestatie van begin april was

de sociale dumping moet tegengaan, moet

het accent op de onnodige besparingen in de

een succes. Meer dan 35000 Europese vak-

werken aan de grote werkloosheid bij jongeren

openbare sector en de privatisering in de zorg-

bondsmilitanten gaven een duidelijke bood-

en de oprukkende verarming en ongelijkheid

sector. Van een mini-overheid wordt niemand

schap aan de regeringsleiders en Europese

moet stoppen. ACV-Openbare Diensten was

beter.

instanties. Ze gaven duidelijk aan dat Europa

met een mooie delegatie aanwezig, en legde

Bedankt aan alle deelnemers!


5

lokale & regionale besturen

Lokale besturen staan voor

grote uitdagingen Joris Lermytte De uitdagingen voor de overheden in de komende vijf jaar zijn bijzonder groot. De lokale besturen zitten krap bij kas, maar de bevolking doet meer dan ooit een beroep op lokale diensten. De sleutel ligt volgens ons bij het personeel. Voldoende, gemotiveerd en kwalitatief personeel kan de dienstverlening aan de burger garanderen. Hierbij onze verwachtingen tegenover de nieuwe Vlaamse en Federale regeringen.

Sociaal overleg is een noodzakelijke stap om tot goede beslissingen te komen.

Geen terugtrekkende, maar een betere overheid

De overheid moet een aantrekkelijke werkgever zijn

Onze samenleving heeft nood aan kwalitatie-

Zeker nu lokale overheden bijkomende in-

mende structurele pensioenfinanciering. Lo-

ve publieke diensten. Besparingen op perso-

spanningen vragen aan hun personeel moet

kale overheden moeten daarvoor net als alle

neel hebben rechtstreekse gevolgen voor de

er ingezet worden op de arbeidsvoorwaarden

andere stelsels kunnen rekenen op de inzet

dienstverlening. Toch willen we mee op zoek

voor dat personeel. Inspanningen moeten

van bijkomende middelen.

gaan naar besparingen, op voorwaarde dat

gehonoreerd worden.

die gevonden worden mét en niet ten koste

We vragen:

van het personeel. Oefeningen die voorbij

• Een enveloppe van de Vlaamse overheid

gaan aan het eigen personeel, zoals het li-

voor een globaal sectoraal akkoord.

Goede sociale relaties in de openbare sector De uitdagingen die zich aandienen in de sec-

neair schrappen van arbeidsplaatsen, afsto-

• Doorstroom voor de Gesco’s. Met het oog

tor vragen om een versterking van het soci-

ten en uitbesteden van dienstverlening, enz.

op de doorstroom van de Gesco-mede-

aal overleg. Efficiëntieoefeningen moeten in

zorgen voor een negatieve balans op lange

werkers dient de bestemming van de Ges-

dialoog, onderbouwd en transparant gebeu-

termijn.

co-middelen verruimd te worden tot alle

ren. Sociaal overleg is een noodzakelijke stap

tewerkstellingsvormen.

om tot goede beslissingen te komen. Van de

We blijven ons uitdrukkelijk verzetten tegen

• Een ruime meerderheid van het personeel

Vlaamse overheid verwachten we dat ze, bin-

privatisering. Publieke dienstverlening or-

in de lokale besturen is tewerkgesteld met

nen haar voogdijrol, niet enkel toezicht houdt

ganiseren en aanbieden is een taak van de

een arbeidsovereenkomst. Er moeten ver-

op de lokale besturen, maar ook de nodige

overheid. Zelfs bij ondersteunende diensten

dere inspanningen gebeuren om hun so-

structurele stimulansen voorziet.

leidt privatisering niet tot betere resultaten

ciale bescherming te verbeteren.

op lange termijn. We geloven in de mogelijkheden van samen-

• Er moet uitgegaan worden van het prin-

Een verantwoordelijke overheid

cipe dat personeelsinzet vraagt om duur-

De huidige crisis vraagt om verantwoordelijke

zame financiering.

overheden. Lokale werkgelegenheid, ook met

werking om lokale overheden te versterken.

• We vragen dat de financiering voor perso-

bijzondere aandacht voor zwakkere groepen,

Samenwerkingsmogelijkheden dienen zich

neel met een arbeidshandicap verbeterd

is een verantwoordelijkheid van de lokale be-

aan binnen besturen en daarbuiten. Belang-

wordt.

sturen en hogere overheden. Dit valt niet te rijmen met de duizenden arbeidsplaatsen die

rijk is dat de samenwerking wordt afgestemd

bij de lokale besturen op de tocht staan. We

worden tussen gemeente en OCMW voor on-

Overheidspensioenen zijn het enige volwaardige wettelijk stelsel

dersteunende diensten en met andere bestu-

De pensioenuitgaven in de lokale besturen

doen om een sociaal bloedbad bij de lokale

ren in een regio voor kernactiviteiten (zorg-

stijgen omdat er meer gepensioneerden zijn

overheden te vermijden.

netwerken; …).

en minder personeelsleden die bijdragen

op de dienstverlening. Zo kan samengewerkt

betalen. Er is ook maar heel weinig gespaard voor de pensioenen. We verzetten ons tegen ingrepen in de pensioenen: het personeel mag niet opdraaien voor de problemen van de besturen. Er is wel nood aan een bijko-

eisen van alle overheden dat ze er alles aan


6

focus

Langdurig ziek en eindejaarstoelage Luc Maes - Erika De Backer Als personeelslid van een gemeente, OCMW of provincie kijk je bij elk jaareinde opnieuw reikhalzend uit naar de uitbetaling van je eindejaarstoelage. Tot je plots als (langdurig) zieke vaststelt dat er op je bankrekening niets verschijnt. Heb je dan geen recht op de eindejaarstoelage? Een wat technisch maar niet onbelangrijk verhaal.

Ben je ziek en stel je vast dat je geen eindejaarstoelage hebt ontvangen, contacteer dan onze vakbondsconsulenten

Recht op eindejaarstoelage

Bijzonder pijnlijk was dat sommige van deze

Sommige besturen handelen misschien uit

Het RPR (rechtspositieregeling)-besluit van

personeelsleden, die reeds verscheidene ja-

onwetendheid. Andere besturen misschien

2007 bepaalt uitdrukkelijk dat elk personeels-

ren ziek waren, nog nooit een eindejaarstoe-

uit onwil. Immers, het gaat toch maar over

lid recht heeft op een eindejaarstoelage.

lage hadden ontvangen.

langdurig zieken die eigenlijk minder binding hebben met hun bestuur, zo redeneren ze

Voorwaarde is dat je – al dan niet volledig – gewerkt moet hebben tussen 1 januari en

Onwettelijk !

wellicht.

30 september van het betrokken jaar en dat

ACV-Openbare Diensten heeft deze dossiers

Maar feit is dat het bestuur zijn verplichtingen

je tijdens deze referteperiode een salaris, een

onmiddellijk ter harte genomen en de betrok-

moet naleven. Daarover is geen discussie mo-

wachtgeld of een uitkering in de plaats van

ken besturen gewezen op hun verplichting,

gelijk.

een salaris hebt ontvangen.

nl. het uitbetalen van de eindejaarstoelage.

In één bepaald bestuur zijn we zelfs via de

De eindejaarstoelage is dus een verplichte

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (het zo-

arbeidsrechtbank moeten gaan om de ein-

toelage die aan elk personeelslid moet uitbe-

genaamde “Toezicht”) treedt ons hierin bij en

dejaarstoelage af te dwingen. Uiteraard met

taald worden. Daarover bestaat geen discus-

is zéér formeel : elk personeelslid dat tijdens

succes !

sie.

de referteperiode

Tot hier geen vuiltje aan de lucht, tot je plots

disponibiliteit of een uitkering van de mutu-

Enkel een Turnhouts probleem ?

(al dan niet langdurig) ziek wordt.

aliteit (of na 1 jaar ziekte een invaliditeitsuit-

Ongetwijfeld niet !

kering) heeft ontvangen, heeft recht op een

We kunnen ons niet van de indruk ontdoen

Wat bij een (langdurige) ziekte?

eindejaarstoelage !

dat het probleem van de niet-betaling van

Recentelijk stelden we binnen het gewest

Bij uitbreiding geldt dit zelfs voor personeels-

de eindejaarstoelage aan (langdurig) zieken

Turnhout echter vast dat vele personeelsle-

leden die, in de plaats van hun salaris, een

zich ook op andere plaatsen in Vlaanderen

den eind 2013 deze eindejaarstoelage niet

werkloosheidsuitkering ontvangen in geval

voordoet.

mochten ontvangen omdat ze (al dan niet

van tijdelijke werkloosheid of werkloosheid

langdurig) ziek waren.

door een technische stoornis. Al komt deze

Daarom deze gouden raad aan onze le-

Uit nader onderzoek bleek dat verschillende

laatste situatie maar zelden voor in een lokaal

den van ACV-Openbare Diensten : ben je

besturen deze toelage niet betaalden aan :

bestuur.

(langdurig) ziek en stel je vast dat je geen

een wachtgeld wegens

eindejaarstoelage(s) hebt ontvangen, contac-

• Statutairen die, na uitputting van hun ziek-

Raadpleeg uw vakbondsconsulent(e)

teer dan onze vakbondsconsulenten op onze

• Contractuelen die een uitkering van de

In Turnhout zijn we er op deze manier in ge-

Eens te meer een bewijs dat ACV-Openbare

mutualiteit ontvangen of die, na 1 jaar

slaagd om voor vele van onze ACV-leden als-

Diensten uw belangen ten volle behartigt !

ziekte, een invaliditeitsuitkering genieten.

nog hun eindejaarstoelage te recupereren. Bij

tedagen, in disponibiliteit staan en dus een wachtgeld genieten ;

sommigen ging het zelfs over de eindejaarstoelage van verschillende jaren.

secretariaten van ACV-Openbare Diensten.


7

vlaamse overheid

Inschaling rond voor personeelsleden Agentschap Plantentuin Meise Ilse Remy Na 10 jaar werd de Nationale Plantentuin op 1 januari een Vlaams agentschap. Maar dan begon het pas! De personeelsleden waren dan wel van de ene dag op de andere personeel van de Vlaamse overheid, over hun verloning was nog lang geen akkoord.

Waarom is dit nu zo moeilijk?

Resultaat

Met wat gezond verstand ga je er vanuit dat je

Door het in rekening brengen van de

gewoon krijgt waar je recht op hebt en je loon

maaltijdcheques kwamen heel wat perso-

dan ook gewoon doorloopt. En inderdaad, je

neelsleden uit op een lager brutoloon, met

krijgt waar je recht op hebt. Maar daar ligt nu

alle gevolgen van dien voor werkloosheid,

net de discussie. Waarop heb je recht? De ver-

ziekte en pensioen.

schillen tussen een federaal personeelslid en

Vergoeding zaterdagwerk ligt Vlaams een

een Vlaams personeelslid op vlak van verlo-

stuk lager dan federaal: gezien het frequen-

ning zijn in de loop van de jaren groter gewor-

te weekendwerk, een aanzienlijk loonver-

den. De salarisschalen zijn niet dezelfde, de

lies voor bepaalde personeelscategorieën.

eindejaarstoelage is niet dezelfde, Vlaams zijn

er maaltijdcheques – federaal niet, weekendwerk wordt anders vergoed, de toelagen en toekenningsmodaliteiten zijn verschillend,…

Verlies toelage voor leidinggeven en hoger ambt.

Toelage voor competentieontwikkeling die gegarandeerd een overgang naar een volgende salarisschaal tot gevolg had

Uiteindelijk moet alles verlopen volgens het

loopt nog door, maar de overgang naar de

KB van 1989 – dat zelfs door de verschillende

hogere salarisschaal blijft achterwege.

overheden niet hetzelfde geïnterpreteerd wordt. Dit maakt elke overheveling anders en

Dat we het hier niet bij konden laten is evi-

steeds moeilijker.

dent. Heel wat overlegmomenten later kunnen we zeggen dat we toch een aantal zaken

Er zijn heel wat overlegmomenten over gegaan, tot een technische werkgroep toe. Er werd begonnen met het principe dat basisloon, eindejaarstoelage, vakantiegeld (en deels ook taalpremie) als loon werden aanzien. Dit loon werd vergeleken met de best aansluitende salarisschaal op Vlaams niveau – maar dan wel verminderd met de waarde van de maaltijdcheques bij de Vlaamse overheid. Dit is geen eenvoudige berekening, maar om het kort te maken: voor elk personeelslid moest het nettoloon + de nettowaarde van de maaltijdcheques minstens gelijk zijn aan het nettoloon van december 2013. Premies vervielen, behalve de competentietoelage, die voor de volledige geldigheidsduur doorbetaald blijft.

hebben kunnen rechtzetten:

Om het nadeel van het lagere brutoloon naar pensioen te neutraliseren komen er P-schalen.

De huidige personeelsleden behouden de vergoeding voor zaterdagwerk die in december 2013 federaal geldig was. Toelage voor leidinggeven en hoger ambt wordt gelijkgeschakeld en nog tot afronding van de functiewegingen (+- 2,5 jaar) uitbetaald.

We kunnen dus wel stellen dat de vele overlegmomenten hun vruchten hebben afgeworpen en dat heel wat nadelen van de overheveling ongedaan gemaakt werden. Wel blijven er nog twee knelpunten: het lagere brutoloon voor sommige jongere personeelsleden (die niet aan de voorwaarden van de P-schalen voldoen) en het negeren van het recht op een hogere salarisschaal bij bepaalde toelagen voor competentieontwikkeling. Dit laatste geeft vooral problemen in niveau B. Eens te meer is duidelijk geworden dat de verloning niveau B bij de Vlaamse overheid niet mee geëvolueerd is en dit zal ook in de toekomst voor de nodige uitdagingen zorgen.


8

vlaamse overheid

Sectoraal akkoord 2013-2014 op sterven na dood? Het duurde enige tijd vooraleer we het eisenbundel van de overheid te zien kregen.

Nathalie Hiel Ondanks de aanhoudende besparingen, zowel op middelen als personeel, startte het gemeenschappelijk vakbondsfront toch met volle moed aan de onderhandelingen voor het SA 2013-2014. Dat er geen middelen ter beschikking zijn (door het raamakkoord van eind 2012 waarbij de middelen van het sectoraal akkoord verdwenen) probeerden we in ons eisenbundel mee te nemen door vooral voor kwalitatieve voorstellen te gaan. Iets te enthousiaste voorstellen tot aanpassing van het VPS in het kader van Modern HR-beleid doorkruisten echter onze plannen. Historiek Begin 2013 dienden de vakorganisaties hun eisenbundel in waarbij vooral gefocust werd

pen en verschillende noden op dit vlak; • in personeelsplannen aandacht behouden voor de tewerkstelling van niveau D en C;

op kwalitatieve eisen. In een vorig nummer

• een betere opvolging van de huisvestings-

werd dit al uitgebreid toegelicht, het ging

problematiek in de VAC’s (ook Brussel);

hierbij in grote lijnen over:

• het optrekken van de eindejaarstoe-

• het zicht houden op uitbestedingen door

lage door efficiëntiewinsten gehaald in

een algemene kosten/batenanalyse in te

de optimalisatie van de BBB-structuur.

voeren; • personeelscategorieën die uitgesloten zijn

De onderhandelingen gingen niet zo vlot van

van het ‘anders werken’ en die onderhevig

start en het duurde ook enige tijd vooraleer

zijn aan tijdsregistratie de mogelijkheid

we het eisenbundel van de overheid te zien

geven om teveel gepresteerde tijd te recu-

kregen. Geen grote verrassingen hierin:

peren;

• Het HR-instrumentarium aanvullen met

• de Raad van Beroep meer impact geven door bij gewone meerderheid een bin-

enkele maatregelen waaronder: - de ontwikkeling van een per entiteit

dend karakter te geven aan het advies;

aangepast personeelsbeleid waarbij

• de rapportering over financieel - economi-

de leidend ambtenaar specifieke maat-

sche informatie aan vakorganisaties vlot-

regelen kan voorstellen tav specifieke

ter laten verlopen, adviezen Inspectie van

doelgroepen

Financiën die gelinkt zijn aan personeels-

• De maatregelen rond leeftijdsbewust per-

zaken automatisch aan de vakorganisaties

soneelsbeleid evalueren en waar nodig

ter beschikking stellen;

actualiseren, reactiveren en optimaliseren.

• de balans arbeid/gezin voor personeels-

• Een digitale instrumentendoos ontwikke-

leden in evenwicht houden waarbij op

len waarbij personeelsleden gemotiveerd

Vlaams niveau oplossingen gevonden

worden om na te denken over hun verdere

moeten worden voor de federale negatie-

professionele loopbaan.

ve maatregelen in het kader van pensioe-

• Mogelijkheid voor graadverandering van

nen, loopbaanonderbreking,… Belangrijk

een administratieve naar een technische

om maatregelen te vinden voor perso-

functie, mits slagen voor de examens en

neelsleden in verschillende leeftijdsgroe-

het voldoen aan de diplomavoorwaarden.


9

vlaamse overheid

• Gemeenschappelijke bevorderingsmogelijkheden voor de technische assistent en

2013 werden hierover de onderhandelingen afgesloten.

de speciaal assistent. • Proefperiode voor top- en middenkader ook voor interne kandidaten.

Op naar de finish… Op 5 februari jl. hebben we uiteindelijk te-

• De functies van het middenkader niet lan-

rug de onderhandelingen kunnen aanvat-

ger eerst intern openstellen, kan onmid-

ten. Dit gaf ons niet veel tijd, als je rekening

dellijk extern opengesteld worden.

houdt met het feit dat de onderhandelingen

• Relevante beroepservaring van 6 jaar voor

moeten afgerond zijn tegen eind maart in de

alle kandidaten middenkader, niet enkel

aanloop naar de verkiezingen. De gesprekken

internen.

verliepen heel moeizaam. Onze voorstellen

• Instroom naar functies in een hoger niveau

werden ofwel naar de vuilbak doorverwezen

versoepelen door ambtenaren van het la-

ofwel bij wel te bespreken, maar moeilijke

ger niveau te laten deelnemen aan selec-

zaken geklasseerd. Bij het overlopen van de

ties van het hogerliggend niveau. Voor hen

verschillende voorstellen kwamen we ook tot

gelden deze testen als bevorderingsexa-

de vaststelling dat bij het eisenbundel van

men.

de overheid heel wat voorstellen ondertussen waren uitgevoerd ofwel in de aanpassing

Terwijl de vakorganisaties en overheid aan ta-

van het VPS eind december werden meege-

fel zaten om tot een akkoord te komen, werd

nomen… Dit is niet bevorderlijk voor de ge-

echter een besluit van de Vlaamse Regering

sprekken natuurlijk… Tijdens het laatste over-

ontwikkeld waarbij rond HR-beleid een aan-

leg van 19 maart jl. kwam de overheid met

tal quick-wins gerealiseerd zouden worden.

een voorstel om de onderhandelingen stop

Hierin was sprake van een aantal maatregelen

te zetten omwille van tijdsgebrek. Wij besef-

die voor de vakorganisaties onaanvaardbaar

fen dat de tijd zeer kort wordt om nog tot een

waren (bijvoorbeeld ontslag na één onvol-

goed akkoord te komen, maar om nu samen

doende voor statutaire personeelsleden). Wij

met de overheid te beslissen dat het beter is

beslisten toen om de onderhandelingen rond

geen sectoraal akkoord af te sluiten… dat was

het sectoraal akkoord even ‘on hold’ te zetten

voor ons een brug te ver!

en ons ten volle te concentreren op de onderhandelingen van dit besluit. Je kan namelijk

Wat nu?

moeilijk enerzijds onderhandelen over een

Wij ontvingen geen vraag van de overheid om

akkoord waarbij je ook bepaalt de sociale vre-

verder te praten. Een sectoraal akkoord 2013-

de te bewaren en anderzijds op een conflict

2014 zal er dus wellicht niet meer komen. We

afstevenen indien deze aanpassingen aan het

hopen dan ook dat de overheid haar verant-

statuut doorgevoerd zouden worden.

woordelijkheid neemt en dat we snel gesprek-

De onderhandelingen over dit besluit tot

ken voor een sectoraal akkoord 2015-2016

aanpassing van het VPS hebben heel lang

kunnen aanvatten, met gesprekpartners die

aangesleept, waarbij we toch enkele belang-

de nodige engagementen durven te nemen.

rijke bijsturingen bekomen hebben. Eind

Wij beseffen dat de tijd zeer kort wordt om nog tot een goed akkoord te komen


10

federale overheid

Fiscaal kader voor telewerk Geert Dewulf Nieuwe circulaire van de fiscus creëert een nieuw fiscaal kader

een leverancier, op een werf, enz...

bruikt, moet bij hem geen voordeel van alle aard worden belast. Wanneer het informatica-

Internetaansluiting en –abonnement bij de computer

materiaal daarentegen ook voor persoonlijke

januari 2014 bespreekt de gevolgen voor de inkomensbelastingen voor de werknemers in

Onder «internetaansluiting» wordt verstaan,

stig de voornoemde reglementaire bepalin-

het kader van het telewerk van:

alle apparatuur die verband houdt met de

gen een voordeel van alle aard ten name van

• de terbeschikkingstelling door de werkge-

aansluiting van de PC op het internet onge-

de werknemer belastbaar.

ver van een computer en/of van een inter-

acht het gebruikte systeem (telefoonkabel,

net-aansluiting en internetabonnement;

De circulaire nr. Ci.RH.241/616.975 van 16

doeleinden wordt gebruikt, is overeenkom-

ADSL, televisiekabel,...).

In de praktijk zal geen enkel voordeel van alle

• de tussenkomst van de werkgever voor

Onder «internetabonnement» wordt verstaan,

aard bij de werknemer worden belast wan-

het gebruik van een privé internetaanslui-

de verstrekking door een «provider» of ver-

neer de volgende voorwaarden zijn voldaan :

ting en internetabonnement;

strekker van toegang tot het internet (ADSL-

• het privégebruik door de werknemer van

• de tussenkomst van de werkgever voor

abonnementen, kabeltelevisie).

het hem ter beschikking gestelde informaticamateriaal is formeel verboden op

het gebruik van een privécomputer. Als computer worden alle soorten van com-

grond van schriftelijke, reglementaire of

Telewerk

puterinstallaties, namelijk zowel de desktops

Onder telewerk verstaan we elke vorm van

als de draagbare pc’s (laptop) en de tablets,

• de werknemer verbindt zich schriftelijk tot

organisatie en/of uitvoering van het werk

evenals de randapparatuur en noodzakelijke

het naleven van dit verbod tot privége-

waarbij op regelmatige of incidentele basis

software voor de uitoefening van het tele-

werkzaamheden buiten de werkvloer worden

werk bedoeld.

contractuele bepalingen;

bruik; • de werkgever treft de nodige technische maatregelen (zoals een firewall) om het

uitgevoerd. De circulaire heeft betrekking op het telewerk

Ter beschikkingstelling van “informaticamateriaal”

in de private lokalen van de werknemer, ge-

Aangezien het gaat om een terbeschikking-

woonlijk in zijn woonplaats, en dat georgani-

stelling van informaticamateriaal door de

Voor meer inlichtingen omtrent het voordeel

seerd wordt in het kader van normale werk-

werkgever, is de werknemer geen eigenaar

van alle aard wordt verwezen naar de circulai-

dagen. Ze is niet van toepassing op de werk-

van het materiaal, noch titularis van het in-

re van 9 februari 2005, nr. Ci.RH.241/560.386,

nemers die regelmatig of occasioneel, buiten

ternetabonnement, noch schuldenaar van de

rubriek IV, nrs. 16 tot 21.2.

de normale werkuren (bijv. ‘s avonds of in het

internetfacturen.

weekend), thuis werken. Ook de zogenaamd

Bij persoonlijk gebruik van een kosteloos ter

mobiele werknemers, nl. diegenen voor wie

beschikking van een werknemer gestelde PC

het mobiele karakter integraal deel uitmaakt

en/of internetaansluiting en -abonnement,

van hun functie, worden niet beoogt.

wordt het voordeel forfaitair vastgesteld op

Tussenkomst van de werkgever voor het gebruik van een privé-internetaansluiting en –abonnement en/of van een privécomputer

respectievelijk 180 EUR en/of 60 EUR per jaar.

Wanneer een werkgever een vergoeding toe-

privégebruik van het informaticamateriaal zoveel mogelijk te beperken.

kent aan een werknemer, kan die vergoeding

Het werk dat wordt verricht in een satellietkantoor van de werkgever, dit wil zeggen een

Dit voordeel is onderworpen aan de bedrijfs-

slechts worden aangemerkt als een niet-be-

gedecentraliseerd lokaal van de werkgever of

voorheffing en moet worden vermeld op de

lastbare terugbetaling van eigen kosten van

een lokaal dat de werkgever aan het perso-

fiche 281.10 van de betrokken werknemers.

de werkgever, op voorwaarde dat de werkge-

neelslid ter beschikking stelt, wordt eveneens

Wanneer het ter beschikking gestelde in-

ver het dubbele bewijs levert dat :

niet bedoeld. Worden evenmin beoogd: de

formaticamateriaal door de telewerker uit-

1. de vergoeding bestemd is tot het dekken

werkzaamheden uitgevoerd bij een klant, bij

sluitend voor beroepsdoeleinden wordt ge-

van kosten die hem eigen zijn;


11

federale overheid

Onder telewerk verstaan we elke vorm van organisatie waarbij de werkzaamheden buiten de werkvloer worden uitgevoerd.

2. die vergoeding ook daadwerkelijk aan der-

de tussenkomst van de werkgever forfaitair

fing en moet het worden vermeld op de fiche

wordt vastgesteld op 20 EUR per maand.

nr. 281.10 van de betrokken werknemers.

Wanneer het internet door de werknemer

Wanneer het maandelijks toegekende be-

De fiscale administratie zal er zich van onthou-

werkelijk wordt gebruikt in het kader van te-

drag hoger is dan 20 EUR, en het voornoemde

den om enige rechtvaardiging te vragen wan-

lewerk (1e bewijs), zal de administratie er zich

tweede bewijs niet wordt geleverd, wordt het

neer het bedrag van de tussenkomst (voor de

omwille van praktische redenen nochtans

belastbare gedeelte van de vergoeding, nl. het

computer) forfaitair wordt vastgesteld op 20

van onthouden om enige rechtvaardiging te

gedeelte van de vergoeding dat 20 EUR over-

EUR per maand.

vragen (2e bewijs) wanneer het bedrag van

schrijdt, onderworpen aan de bedrijfsvoorhef-

gelijke kosten is besteed.

Voorbeelden Voorbeeld 1

EUR voor het internet).

toegekend voor de computer en de vergoeding

Een werknemer doet elke vrijdag van de

In dit geval aanvaardt de administratie zonder

met betrekking tot het internetabonnement

maand maart aan telewerk en gebruikt hier-

meer dat deze vergoeding wordt aangemerkt

wordt zonder meer beschouwd als een niet-be-

voor een computer en een internetabonne-

als een niet-belastbare terugbetaling van eigen

lastbare terugbetaling van eigen kosten van de

ment ter beschikking gesteld door zijn werk-

kosten van de werkgever.

werkgever.

camateriaal ook voor persoonlijke doeleinden.

Voorbeeld 4

Voorbeeld 6

In dit geval wordt voor de maand maart een belast-

Dezelfde gegevens als in voorbeeld 3, behalve

Een werknemer doet elke vrijdag van de

baar voordeel van alle aard ten name van de werk-

dat de werkgever een forfaitaire vergoeding

maand maart aan telewerk en gebruikt hier-

nemer vastgesteld op (180 + 60) x 1/12 = 20 EUR.

van 50 EUR toekent.

voor zijn eigen internetabonnement. De werk-

In dit geval beschouwt de administratie, bij ge-

gever stelt een computer ter beschikking van

Voorbeeld 2

brek aan verantwoordingsstuk-ken, een gedeel-

de werknemer, welke ook voor persoonlijke

Dezelfde gegevens als in voorbeeld 1, behalve

te van deze vergoeding (10 EUR) als een belast-

doeleinden wordt gebruikt.

dat het informaticamateriaal niet voor per-

bare bezoldiging.

Voor deze maand maart kent de werkgever

gever. De werknemer gebruikt het informati-

hem op forfaitaire wijze een vergoeding toe

soonlijke doeleinden wordt gebruikt. In dit geval wordt geen voordeel van alle aard

Voorbeeld 5

van 20 EUR.

toegekend.

Een werknemer doet elke vrijdag van de

In dit geval wordt bij de werknemer een belast-

maand maart aan telewerk en gebruikt hier-

baar voordeel van alle aard vastgesteld voor de

Voorbeeld 3

voor zijn eigen internetabonnement. De werk-

maand maart ten belope van 180 x 1/12 = 15

Een werknemer doet elke vrijdag van de

gever stelt een computer ter beschikking van

EUR.

maand maart aan telewerk en gebruikt hier-

de werknemer, welke niet voor persoonlijke

De administratie aanvaardt zonder meer dat de

voor zijn eigen computer en zijn eigen inter-

doeleinden wordt gebruikt.

vergoeding van 20 EUR wordt aangemerkt als

netabonnement.

Voor deze maand maart kent de werkgever

een niet-belastbare terugbetaling van eigen kos-

Voor deze maand maart kent de werkgever

hem op forfaitaire wijze een vergoeding toe

ten van de werkgever.

hem op forfaitaire wijze een vergoeding toe

van 20 EUR voor het internetabonnement.

van 40 EUR (20 EUR voor de computer + 20

In dit geval wordt geen voordeel van alle aard

(Bron : FOD FinanciĂŤn)


12

zorg

Ministerraad beslist tot commerciële uitbating van nieuw forensisch psychiatrisch centrum Gent

Geen primeur maar bittere pil Jan Mortier De Ministerraad van vrijdag 4 april 2014 besliste om de uitbating van het nieuw forensisch psychiatrisch centrum (FPC) in Gent volledig toe te vertrouwen aan commerciële spelers. Het consortium rond het Franse cateringbedrijf Sodexo en de Nederlandse Parnassia Groep en FPC de Kijvelanden krijgen de uitbating van het FPC Gent toegewezen. Veiligheid en complexe zorg zijn winkelwaar geworden. Minister van Justitie Turtelboom spreekt van “een primeur”. Voor ACV-Openbare Diensten wordt deze onbegrijpelijke beslissing beter “een bittere pil” voor de ganse zorgsector genoemd.

Privatisering van veiligheid kan niet Ook rond het aspect veiligheid hebben wij al langer dan vandaag een duidelijk standpunt. Collega Luc Neirynck, secretaris Justitie: “Dergelijke ontwikkelingen zijn bijzonder onrustwekkend. Het opvolgen en bewaken van delinquenten, waar ze ook verblijven, is een kerntaak van de overheid die niet kan geprivatiseerd worden, laat staan gecommercialiseerd. Het garanderen van de veiligheid binnen deze

Situering

aandacht wordt besteed aan een psychoso-

instellingen is hierbij bijzonder cruciaal en kan

In 2007 werd door de Federale Regering be-

ciale re-integratie en, zo mogelijk, ook aan

alleen door de overheid worden gewaarborgd

slist om twee nieuwe forensische psychiatri-

de doorstroming van de geïnterneerde naar

en het is slechts diezelfde overheid die hierin

sche centra (FPC) op te richten in Antwerpen

het reguliere circuit. Het is belangrijk dat in

ook verantwoordelijkheid kan opnemen. De

en Gent. Het gaat hier om gesloten centra

deze centra de samenwerking van de fede-

privatiseringen in Groot-Brittannië van gevan-

voor de opvang van personen waarvoor er zo-

rale overheidsdiensten Justitie (veiligheids-

genissen zijn geen modelvoorbeeld te noemen,

wel een veiligheidsrisico is als een noodzaak

aspect) en Volksgezondheid (zorgaspect)

in die mate zelfs dat o.a. door wantoestanden

aan gespecialiseerde (psychiatrische) zorg.

optimaal verloopt. Deze centra zijn geen

een aantal gevangenissen ondertussen reeds

Deze instellingen moeten dus sterk beveiligd

“gevangenissen met basiszorg” maar moeten

werden of zullen worden “teruggegeven” aan

worden, vergelijkbaar met een gevangenis,

gespecialiseerde psychiatrische zorg kunnen

de overheid.”

maar moeten anderzijds eveneens voorzien

aanbieden. Recent werd nog de wettelijke

in complexe psychiatrische zorg zoals in een

basis gelegd voor de financiering van de ge-

Sodexo en aanverwanten

psychiatrisch ziekenhuis.

neeskundige verstrekkingen binnen deze

De Ministerraad besliste al veel vroeger om

centra via de ziekteverzekering (RIZIV), wat

de uitbating van het centrum toe te wijzen

Heel wat geïnterneerden bevinden zich in

de wettelijke verankering van het aspect zorg

via een aanbestedingsprocedure. Uiteindelijk

gevangenissen terwijl ze daar niet thuis ho-

binnen deze instellingen accentueert.

werden uit de geïnteresseerden twee kandidaten weerhouden: het Platform Forensisch

ren en eerder zorg zouden moeten krijgen in

Psychiatrisch Centrum Gent VZW (een VZW

werd hiervoor in het verleden herhaaldelijk

Beslissing over de uitbesteding van de uitbating onbegrijpelijk

door het Europees Hof voor de Rechten van

ACV-Openbare Diensten is steeds gekant

OCMW en de stad Gent samen met andere

de Mens veroordeeld. De nieuwe centra in

geweest tegen de plannen van de Ministers

publieke en private partners bij betrokken

Gent en Antwerpen zullen onderdak bieden

van Justitie en Volksgezondheid om de uit-

zijn) en een consortium rond Sodexo. Bij het

aan 450 geïnterneerden.

bating van dit centrum uit handen te geven.

grote publiek is Sodexo gekend als maaltijd-

Het nieuwe FPC in Gent is nu bijna volledig af-

Veiligheid en zorg zijn geen goederen die

chequebedrijf. Sodexo is een Franse multina-

gewerkt en wordt op korte termijn in gebruik

zo maar te huur of te koop kunnen worden

tional die zeer uiteenlopende commerciële

genomen.

aangeboden. Het beheer van zo’n instelling

activiteiten aanbiedt en ook al uitbater is van

is een dagelijkse verantwoordelijkheid van de

gevangenissen in Groot-Brittannië en Aus-

Een FPC is meer dan “een gevangenis met basiszorg”

overheid. Dergelijke gespecialiseerde instel-

tralië. Deze uitbatingen verlopen, zo blijkt

lingen met complexe veiligheid en zorg mo-

althans uit de Engelse pers, allesbehalve rim-

De oprichting van deze nieuwe centra is

gen gewoonweg niet in handen komen van

pelloos.

ongetwijfeld een goede zaak. Deze centra

commerciële uitbaters. De overheid is perfect

moeten tot doel hebben geïnterneerden in

in staat zelf in te staan voor de uitbating, zo

een beveiligde omgeving adequate psychi-

nodig in samenwerking met instellingen die

Psychiaters en zorgpersoneel op sollicitatie bij Sodexo & Co?

atrische behandeling te geven waarbij veel

de nodige expertise hebben ontwikkeld.

Al even onrustwekkend is het wanneer ook

beveiligde psychiatrische instellingen. België

rond de Broeders van Liefde waar ook het


13

zorg

het zorgaspect wordt uitbesteed aan een

De Parnassia Groep is een groot kluwen van

wordt dit alles zomaar uit handen gegeven. De

commerciële partner. Sodexo heeft geen kaas

allerhande vennootschappen en enkele stich-

fout ligt natuurlijk niet bij de geïnteresseerde

gegeten van complexe psychiatrische zorg,

tingen, zo’n 40-tal in totaal en heeft nog nooit

commerciële partners maar bij de bevoegde

zoveel is duidelijk. Vandaar dat het Nederland-

buiten de Nederlandse grenzen haar activitei-

ministers die van veiligheid en psychiatri-

se commerciële zorgbedrijf Parnassia Groep

ten ontplooid. Opmerkelijk dat Onkelinx dit

sche zorg commerciële goederen maken en

onder de arm werd genomen. De uitbater

nu toelaat…

bijgevolg commerciële partners aantrekken.

krijgt blijkbaar ook alle zeggenschap over de

Dit Nederlands zorgbedrijf heeft geen enkele

De forensische psychiatrische centra, waarop

aanstelling van het personeel, zo valt te lezen

voeling met het Belgische/Vlaamse netwerk in

decennialang werd gewacht, zijn hierdoor

in een antwoord van de Minister van Justitie

de zorg, wat nochtans primordiaal zou moe-

nog voor ze operationeel zijn ten dode opge-

op een parlementaire vraag: “Het zal ook de uit-

ten zijn om ervoor te zorgen dat ook de be-

schreven.

bater zijn die de nodige psychiaters zal moeten

langrijke functies van re-integratie en rehabili-

aanwerven”.

tatie correct worden ingeschat, indien dit kan

Waar is Onkelinx?

en wenselijk is. Of zullen ook deze functies

Onkelinx is bijzonder stil de laatste dagen. Zij

verder worden uitbesteed?

zwijgt en ondergaat? Waarom? Of beseft ze

Wie is Parnassia Groep?

dat ze al fout was door toe te laten dat voor

Turtelboom werd geconfronteerd met veel

de uitbating een aanbesteding zou worden

werd uitbesteed aan een maaltijdchequebe-

Toch niet allemaal koek en ei bij de Parnassia Groep?

drijf en verweerde zich door te stellen dat de

Enkele dagen na de beslissing van de Minister-

voorzien? Of werd gehoopt dat de non-profit-

zorg aangeboden zal worden door de Parnas-

raad komen al eerste onrustwekkende berich-

sector in samenwerking met een aantal open-

sia Groep, die volgens haar een grote specia-

ten over de Parnassia Groep. Zo staat één van

bare voorzieningen de aanbesteding zou bin-

list is op het vlak van forensische psychiatri-

haar instellingen sinds 3 april laatstleden on-

nenhalen? Het risico was nochtans perfect in

sche zorg. De Parnassia groep houdt het zelf

der “verscherpt toezicht” van de Nederlandse

te schatten. De gevolgen zijn echter blijvend

bij “specialist in geestelijke gezondheidszorg”.

Inspectie voor de Gezondheidszorg.

en zullen als een boemerang terug in het ge-

Parnassia staat volgens de Minister garant

Wat in Nederland kan, moet ook in België kun-

zicht komen van de grote pleitbezorgers van

voor zorgkwaliteit.

nen, hoorden we een Minister zeggen. Toch

de commercie in de zorg. De regering bewijst

maar liever niet, zouden wij zo denken.

met deze verregaande commercialisering

onbegrip over het feit dat psychiatrische zorg

uitgeschreven i.p.v. zelf als overheid hierin te

Het kan hier gaan om een geïsoleerd pro-

eens te meer dat ze het niet zo nauw neemt

Waarom Parnassia?

bleem maar ook het FPC de Kijvelanden met

met de basistaken van de overheid, zoals

Daarenboven is volgens Turtelboom Sodexo &

wie Parnassia voor de uitbating in Gent wenst

veiligheid en zorg. Een overheid moet haar

Co met de Parnassia Groep ontegensprekelijk

samen te werken, kwam in februari laatstle-

verantwoordelijkheid opnemen, haar maat-

de “beste” aanbieder met grote voorsprong

den zeer negatief in het nieuws wegens het

schappelijke rol waarmaken, zowel tegenover

op de VZW rond de Broeders van Liefde. Al

niet melden (wat volgens de Nederlandse

de gemeenschap zelf maar al evenzeer tegen-

vlug wordt duidelijk waarom. De Parnassia

strafwet verplicht is) van sexuele relaties tus-

over delinquenten. Zo niet, miskent zij haar

groep voorziet slechts in 7 zorgverleners per

sen therapeuten en patiënten…

eigen bestaansrecht. Als vakbond volgen wij het dossier verder op

10 patiënten, de andere aanbieder meent dat 1 zorgverlener noodzakelijk is per patiënt. Het

Wat nog overblijft, is ongeloof

en blijven wij bijzonder waakzaam. De Parnas-

kostenplaatje is dus vlug gemaakt voor een in-

Als we een en ander in een ruimere context

sia Groep mag zich dus ook in België verwach-

stelling waar 272 delinquenten. Het verschil in

plaatsen is dit toch werkelijk ongelooflijk. De

ten aan een “verscherpt toezicht”.

kwaliteit ook. Er is dus wel duidelijk geopteerd

federale en Vlaamse zorgsectoren en de ge-

voor minder zorgpersoneel per patiënt. Onbe-

zondheidsberoepen zijn dermate gereguleerd

grijpelijk dat de regering niet vooraf de spe-

en aan regels onderworpen dat instellingen

cifieke personeelsnormen heeft vastgelegd,

enorme expertise hebben moeten verwer-

zoals ze dit ook doet bij rusthuizen, ziekenhui-

ven om ervoor te zorgen dat aan alle normen

zen… Vergetelheid of bewuste keuze?

wordt voldaan. En bij dergelijk nieuw initiatief


14

bijzondere korpsen

Brandweerstatuut nu Ilse Heylen Op 3 april was er een laatste onderhandelingscomité over het statuut. Daarop werden enkele laatste aanpassingen van de Raad van State besproken. Zo is er nog een aanpassing rond de inschaling van de officieren in het nieuwe statuut. Bovendien werd in de teksten opnieuw het verworven recht omtrent het verlof ingeschreven in het administratieve luik. ACV-Openbare Diensten tekende alsnog een protocol van niet-akkoord. We blijven vooral op onze honger op vlak van de professionalisering. Tegen januari 2015 moet het statuut geïmplementeerd worden in de zones. Ons werk is dus nog lang niet af.

Rond opleiding zal er nog werk aan de winkel zijn. Want hoewel opleiding een van de fundamenten van het statuut is, moet het concept dat men voor ogen heeft, nog in teksten worden gefinaliseerd. Dit zal nog heel wat onderhandelingswerk in beslag nemen. Opleiding betekent immers afwegen tussen kwaliteit en kwantiteit, rekening houden met beschikbaarheid en professionaliteit en de balans tussen recht en plicht. Er werden ook eindeloopbaanmaatregelen

Tijdens de discussie hebben we bovendien nog

nemen. Het regeerakkoord gaf hier ook het no-

ingebouwd, omdat brandweerman of vrouw

volgende zaken kunnen bekomen:

dige kader voor. Maar al gauw bleek het dossier

zijn, toch wel heel wat vergt van een persoon.

• Het niet voldoen aan de benoemingsvoor-

te complex en hoe dan ook, koken kost geld.

Zo kunnen brandweerlui vanaf 50 jaarlijks een

waarde kan een reden zijn tot ontslag. De

extra bijkomende verlofdag genieten en heeft

raad kan echter als bijkomende benoe-

En hoewel iedereen de brandweer steeds

men verschillende formules van wedertewerk-

mingsvoorwaarde het brevet 100 opleggen.

hoog in het vaandel draagt, wordt ook voor

stelling ingebouwd. Mits de toets van deze

Het kan volgens ons echter niet dat deze

brandweer de discussie heel wat moeilijker als

wedertewerkstelling wordt tevens het verlof

voorwaarde aanleiding zou kunnen geven

het om centen draait. Het heeft dan ook tot

voorafgaand aan het pensioen als recht inge-

tot ontslag wanneer men functies uitoefent

maart 2013 geduurd vooraleer we duidelijk-

bouwd. Hierbij is de wedertewerkstelling ook

waarvoor deze voorwaarde niet langer geldt.

heid kregen binnen welk financieel kader we

niet zomaar willekeurig, maar zal deze moeten

Het kabinet had hiervoor begrip en zou de

aan de slag konden gaan. Informeel werd voor-

rijmen met het profiel van betrokkene en zal

teksten in die zin nog aanpassen.

dien een en ander wel eens afgetast en daaruit

een paritair orgaan toezien op een degelijke

• Er is wat discussie geweest omtrent het va-

bleek al wel enig verschil in visie. Het zou dus

toepassing.

lideren van de opleiding rampenmanage-

niet altijd evident worden. Het werd dan ook

ment als equivalent aan het brevet crisis-

een zeer grillig parcours om te komen tot wat

Vormen van loopbaanonderbreking zullen in

situatiebeheer. Ook hier zou men de zaak

vandaag als definitief wordt beschouwd.

de toekomst (in een voltijdse formule) mogelijk

bekijken om een oplossing te zoeken via collectieve validering.

zijn. Dit was lang niet het geval voor alle korpSinds de echte doorstart van de gesprekken

sen. Bovendien zijn de thematische verloven

• Voor DBDMH (brandweer Brussel) wordt

eind juni vorig jaar heeft het ontwerp statuut

volwaardig gevrijwaard , dus ook in deeltijdse

verwezen naar een samenwerkingsak-

toch een hele weg afgelegd. We hebben als

formules.

koord. Hiervoor hebben we gepleit om de

vakbond gevochten voor elke wijziging in het

memorie van toelichting te vervolledigen

voordeel van het personeel.

met het feit dat dit akkoord deel uit moet

Mobiliteit en professionalisering zijn nieuwigheden in het statuut, waarbij het ene al

maken van onderhandeling in sector XV

Administratief luik

beter onthaald dan het andere. Mobiliteit geeft

volgens het syndicaal statuut

Zo is er geen sprake meer van rechtstreekse

de kans om in te stappen in een andere zone,

werving in de graad sergeant. Iets wat aan-

in dezelfde hoedanigheid, dus als beroepsper-

De wijzigingen in functie van de opmerkingen

vankelijk logisch leek voor de overheid, maar

soneelslid wanneer het om een beroepsbrand-

Raad van State al werden aangenomen op het

brandweerlui met deze graad hebben net een

weerman of vrouw gaat, of als vrijwilliger van-

niveau van de interkabinettenwerkgroep. De

sleutelfunctie bij een interventie. Naast kennis

uit de hoedanigheid van vrijwilliger.

teksten moeten niet meer passeren in de mi-

en vaardigheden, is ervaring, opgedaan in de

Professionalisering daarentegen geeft vrijwilli-

nisterraad en zullen dus worden overgemaakt

vorige graden, dan ook minstens zo belangrijk.

gers de kans om naar het beroepskader over te

ter ondertekening door de koning.

stappen. Dit laatste ligt zeer gevoelig bij het be-

Omdat naast opleiding, evaluatie mee een

roepspersoneel, omdat we vandaag al zien dat

We denken dat de teksten gepubliceerd zullen

rode draad vormt in het statuut, werd gezorgd

mensen vaak lang in een graad blijven omdat

worden half april.

voor een uitgebreide omkadering bij deze eva-

er niet altijd plaatsen zijn om door te groeien.

luatie en het mogelijke gevolg van ontslag na

Beroepslui vrezen dat ze nog minder kansen

Is het werk nu volledig af?

twee onvoldoendes in een periode van drie

zullen genieten op deze manier. De professio-

Van bij aanvang was de minister vastberaden:

jaar, moet de toets van een onafhankelijk be-

nalisering werd uiteindelijk beperkt tot deze in

ze zou de brandweerhervorming in handen

roepsorgaan doorstaan.

dezelfde graad, maar de zone blijft vrij te be-


15

lokale & bijzondere regionale besturen korpsen

u afgerond? schikken om de plaats voor zowel beroeps als

len de mogelijkheid hebben om vrijwillig zich

chure. Deze brochure zal nu worden geactua-

vrijwilligers open te stellen.

bijkomend te engageren via een opt-out, en

liseerd. De brochure zal naast de belangrijkste

dit tot een maximum van achtenveertig uren

elementen van het statuut ook enkele andere

In het geldelijke luik

op weekbasis. Opleiding is voortaan duidelijk

zaken bevatten die nuttig en interessant kun-

De onregelmatige prestaties worden voort-

arbeidstijd wat niet altijd evident blijkt voor

nen zijn als leidraad bij de verdere ontwikkelin-

aan vervat in een operationaliteitspremie,

brandweer.

gen in de zones. Ze zal te vinden zijn op onze

soms nog een discussiepunt wanneer men

Ook de diensttijd voor vrijwilligers is voortaan

site en we zorgen ook voor enige gedrukte

dagdienst en continudienst naast elkaar zet

vastgelegd, met een maximum van vierentwin-

exemplaren.

maar die allicht minder gevoelig zal zijn aan

tig uren op weekbasis, dit wel met een jaar als

wijzigingen in de arbeidstijdorganisatie. Star-

referentieperiode.

Ondertussen werd ook de site van Binnenlandse zaken al gestoffeerd met verschillende

tende van 29% , werd een eindresultaat van

nieuwe (ontwerp) teksten, een korte handlei-

de zone in deze niet langer een marge heeft:

Wel verworven rechten, geen onderhoudsproeven

elk gepresteerd uur geeft bijkomend recht op

‘Verworven rechten’ zijn een turbulent gegeven

het personeel.

deze premie.

geweest in dit statuut. Het huidige diverse land-

Dit in tegenstelling tot de toepassing voor de

schap van korpsen resulteert immers in tal van

Het werk is niet af

vrijwilligers waarbij men de bestaande regel-

diverse statuten, met elk hun eigen accenten.

De federale onderhandelingen werden afge-

geving omtrent onregelmatige prestaties heeft

Een onmogelijke oefening dus om te harmoni-

rond. Na een laatste advies Raad Van State

behouden, wat een marge betekent tussen 0

seren wat ons heeft gebracht tot de vraag om

werd er nog bijgeschaafd, voornamelijk aan

en 25% bijkomend voor nachturen en tussen 0

verworven rechten te consolideren. Een uiterst

de integratieregels voor de officieren. Half

en 100% bijkomend voor weekenduren.

gevoelige vraag, langs beide kanten, die we uit-

april zouden we de teksten in het staatsblad

eindelijk met kracht hebben bijgezet, wat niet

mogen verwachten. Ondanks de afgelegde

Diplomatoelagen werden met dit statuut

alleen heeft geleid tot een zeer bewogen actie,

weg bleven de drie vakbonden bij een proto-

nieuw leven ingeblazen. De teksten daterende

maar eveneens een uitermate wispelturig poli-

col van niet akkoord. Voor wat ACV-Openbare

van 1994, die tot nu toe nagenoeg dode letter

tiek debat. We zijn uiteindelijk geland met het

Diensten betreft vooral omwille van het hei-

bleven, zullen worden geactualiseerd. Een con-

behoud ten persoonlijke titel van de verloven,

kele punt, van bij aanvang, inzake de profes-

cept met goede intenties maar het welke nog

de maaltijdcheques, de hospitalisatieverzeke-

sionalisering. Verschillende voorstellen van on-

concrete invulling vraagt.

ring, de meest gunstige eindejaarspremie en

zentwege mochten niet baten. Toch moet ook

de fietsvergoeding mocht deze bestaan in het

gezegd dat de pil al veel minder bitter smaakt

huidige statuut.

door de behaalde resultaten in onder meer de

38% genoteerd. Ook belangrijk hierbij is dat

De wedden op zich zullen licht stijgen, al naargelang de graad, voornamelijk omwille van de

ding voor besturen en een handleiding voor

verworven rechten. De actie van december

harmonisatie tussen Vlaanderen en Wallonië.

In de stroom van deze turbulentie is ook de

jongstleden heeft dus toch concrete resultaten

Het gewicht van de loonmassa zal ook in het

discussie omtrent de onderhoudsproeven op

opgeleverd.

begin van de loopbaan liggen, al de geldelijke

fysiek vlak ontstaan, wat uiteindelijk heeft ge-

loopbanen ontwikkelen zich voortaan over 25

leid tot het volledige schrappen van deze on-

Het werk is echter nog niet af. Pas nu begint

jaar en elke graad kent een vork van vier scha-

derhoudsproeven uit de teksten. We betreuren

het exploitatiewerk: de implementatie van dit

len waarin men kan groeien mits voldaan aan

dit. Want de weg die we rond deze proeven

raamwerk, naast al de andere nieuwe regelge-

de opleidingsvoorwaarden en een goede eva-

hebben afgelegd was constructief. Er was een

ving, in de zones. Ook daar zullen nog de no-

luatie.

draagvlak voor ontstaan omdat er overgangs-

dige discussies worden gevoerd om de zonale

maatregelen en omkadering voorzien was,

marges in te vullen, maar ook om het statuut

Arbeidstijd

omdat de proeven als haalbaar en relevant wer-

van het administratief en technisch personeel

Arbeidstijd zal worden georganiseerd volgens

den beschouwd , omdat het aspect veiligheid

te beslechten en de arbeidstijd(organisatie) te

het principe van achtendertig uren gemiddeld

een belangrijk gegeven is voor brandweerlui

bespreken. Met een objectief van januari 2015

per week, rekening houdend met de aspecten

en omdat het uniforme van het verhaal positief

voor ogen ligt er dus nog heel wat werk op de

van een continudienst en mogelijke onvoorzie-

werd onthaald. Op dit vlak staan we dus terug

plank. We zullen dan ook snel werk maken van

ne omstandigheden. Slechts zeven zones van

bij af en riskeren we zeer diverse toepassingen

een initiatief richting zone voorzitters om de

de vierendertig krijgen hierop een afwijking tot

zonder duidelijke en degelijke omkadering.

gesprekken te starten.

maximaal achtenveertig uren per week, mits voorafgaand onderhandeld. Maar ook zij zul-

Tekst en uitleg

len op termijn het principe van achtendertig

Eind december maakten we al een balans met

uren moeten respecteren. Brandweerlui zul-

enkele oriëntaties van het statuut in een bro-


16

bijzondere korpsen

Politie Saldo vakantiegeld 2009 en 2010

in nauw overleg met de syndicale partners

ste een van hen, dragen een armband die op

Ingevolge het arrest van de Raad van State

uit te voeren. De overheid heeft de bedoeling

zichtbare en leesbare wijze het interventie-

225.923 van 19 december 2013 kunnen alle

een ‘dynamische organisatie’ op poten te zet-

nummer vermeldt waarvan zij houder zijn,

politieambtenaren voor de jaren 2009 en

ten op basis van functionaliteiten.

behalve wanneer de omstandigheden het niet toelaten.

2010 aanspraak maken op een vakantiegeld ten belope van 92% van een maandwedde.

Syndicaal zullen we de hervorming zowel nationaal als provinciaal begeleiden. We openen

Wanneer de persoon tegenover wie zij op-

Tijdens het begrotingsconclaaf van 2 april

alvast een nieuw mailadres optimalisatie@

treden hierom verzoekt, doen de politie-

2014 heeft de federale regering beslist, op

acvpolitie.be waarbij leden hun bezorgdhe-

ambtenaren en de politieagenten van hun

voorstel van minister van Binnenlandse Za-

den kunnen uiten. Deze worden dan gebun-

hoedanigheid blijken door middel van het

ken Joëlle Milquet, om de gehele som van het

deld en verder opgevolgd door uw vakbond.

legitimatiebewijs waarvan zij houder zijn, behalve wanneer de omstandigheden het niet

saldo aan vakantiegeld te betalen (voor de lokale en de federale politie, respectievelijk een

Identificatie politieambtenaren

bedrag van 14 en 28,7 miljoen euro).

Een wetsontwerp voorziet in een wijziging

toelaten.

van de wet op het politieambt teneinde de

Hetzelfde geldt wanneer politieambtenaren

De modaliteiten inzake de uitbetaling waren

identificatie van politieambtenaren en poli-

of politieagenten in uniform zich aanmelden

op het ogenblik van publicatie van dit artikel

tieagenten te waarborgen en hun persoon-

aan de woning van een persoon.

nog niet gekend. De meest recente info wordt

lijke levenssfeer beter te beschermen. Het interventienummer is een nummer van

steeds gepubliceerd op onze website www. acvpolitie.be .

Alle politieambtenaren en politieagenten

maximum vier cijfers, voorafgegaan door een

in functie dienen in alle omstandigheden te

code tot aanduiding van de politiezone voor

De betaling van het saldo aan vakantiegeld

kunnen worden geïdentificeerd. Dit is het uit-

de lokale politie en door een code tot aandui-

staat los van de gerechtelijke procedures die

gangspunt.

ding van de dienst voor de federale politie. Een Koninklijk Besluit zal de nadere regels tot

het ACV heeft ingesteld tot het bekomen van de zogenaamde ‘Copernicuspremie’.

Politieambtenaren en politieagenten in uni-

identificatie vastleggen.

form moeten een naamplaatje dragen dat op

Wet optimalisatie

zichtbare en leesbare wijze is aangebracht op

Indien opgetreden wordt onder een inter-

Op 31 maart 2014 werd de wet houdende op-

een welbepaalde plaats van hun uniform.

ventienummer wordt voor deze aanvankelijke processen-verbaal de naam van de

timalisatiemaatregelen voor de politiediensten in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Voor bepaalde interventies kunnen de korps-

politieambtenaren of de politieagenten niet

De schaalvergroting met 13 DirCo’ s en 14 Dir-

chef, de commissaris-generaal, de directeur-

vermeld.

Jud’ s treedt in werking op 1 juni 2014.

generaal of hun afgevaardigde evenwel be-

De implementatie van de reorganisatie van

slissen het naamplaatje te vervangen door

Slachtoffers gewelddaden

een interventienummer.

Gelet op de gewelddaden, de bedreigingen, het geweld met vuurwapens, … ten opzichte

de Federale Politie zal niet van vandaag op morgen gebeuren. Commissaris-generaal C.

De politieambtenaren die in burgerkledij te-

van de politiepersoneelsleden, werden een

De Bolle heeft ons verzekerd de hervorming

genover een persoon optreden, of ten min-

aantal werkgroepen (overheid – representa-


17 NIET OP DE OPENBARE WEG GOOIEN • VU: Niels Knockaert, Dr. L. Colensstraat 7

- 8400 Oostende

bijzondere korpsen

tieve vakbonden) in plaats gesteld om maatregelen uit te werken om aan die problematiek te verhelpen. Ingevolge de werkzaamheden van die werkgroepen, zijn 13 concrete engagementen getroffen. Eén van die engagementen is het voorzien van statutaire verbeteringen voor de politiepersoneelsleden die het slachtoffer zijn van gewelddaden. Een recent KB beoogt de uitvoering van dit engagement. Slachtoffers van ernstige gewelddaden kunnen voortaan vragen herplaatst te worden in een andere betrekking, hetzij in hun eigen korps, hetzij in een ander (federaal of lokaal). Het besluit definieert tevens wat een ‘ernstige gewelddaad’ inhoudt en wat men moet begrijpen onder ‘administratieve

procedurekosten’

in het raam van een arbeidsongeval en wie die kosten ten laste neemt. Er wordt tevens geregeld wanneer het ereloon rechtstreeks aan de arts wordt betaald in geval van bijstand bij verschijning op de gerechtelijk geneeskundige dienst (GGD). Volledige info gepubliceerd op onze website www.acvpolitie.be (artikel 20-02-2014).

INFOSE

Kom na ar

SSIE

Wil je g r onze in aag bij de poli fosessie s en ma tie werken? ak mee r kans o p een jo b.

Tijdens deze infosessies krijg je veel nuttige tips, oefeningen en informatie. Zodat je goed voorbereid aan de selectieproeven van de politie kan deelnemen. En da’s nodig, want momenteel slaagt slechts 1 op de 10 kandidaten voor deze proeven.

WANNEER? Zaterdag 17 mei van 9u30 tot 12u30 Zaterdag 24 mei van 9u30 tot 16u30 WAAR? ACV Volksbond, Dr. L. Colensstraat 7, 8400 Oostende

www.acvpolitie.be

Meer informatie en inschrijven via www.jeloopbaan.be


18

bijzondere korpsen

Militairen: Compromistekst reglement ‘fysieke geschiktheid’ Walter Van den Broeck Op vrijdag 14 maart 2014 hebben de overheid en de syndicale organisaties een akkoord bereikt over de inhoud van het nieuwe reglement “De fysieke evaluatie fitness (PhEF)”. Statutair karakter van de fysieke testen

naar programma “MeNuFit” dat betrokkene op vrijwillige basis kan volgen.

Aangezien het nieuwe statuut (wet G1) een statutair karakter geeft aan de fysieke tes-

De opvolging door de (A)PTI van de mis-

ten is het voor ACV-Openbare Diensten zeer

lukte militairen. (in samenwerking met de

belangrijk dat de militaire overheid mee zijn

“Remedial Instructor”.

Naargelang de resultaten behaald bij het afleggen van de PhEF ontvangt de militair een brevet.

Er minimaal één fysiek trainingsmoment

legd gedurende de volledige duur van de

trainingsmogelijkheden en begeleiding geeft

van minstens 45 minuten effectieve trai-

loopbaan.

aan de militair. De onderhandelingen werden

ning per dag voorzien wordt teneinde

bemoeilijkt omdat bepaalde chefs het recht

voldoende flexibiliteit te bieden aan de

Een uitzondering wordt gemaakt voor de mi-

op deze trainingsuren wilden beperken. Uit-

militairen die zich wensen voor te berei-

litairen die in 2014 volgens de oude regeling

eindelijk werd een compromis bereikt met de

den op de PhEF.

“MTLG” vrijgesteld zijn van sporttesten van-

De richtlijnen om sportongevallen te

wege het bereiken van de leeftijdsgrens van

voorkomen worden uitgevoerd, te weten:

50 jaar. Deze behouden deze vrijstelling voor

1. De verantwoordelijkheid opdat de mi-

Erover waken dat eenieder minsten

het uitvoeren van de nieuwe testen “PhEF”.

litairen de basisfitheid behouden, ligt

tweemaal per week kan deelnemen

Dit zijn dus de militairen geboren in 1964 of

deels bij het militair commando en deels

aan een training van het uithoudings-

vroeger.

bij de individuele militair.

vermogen.

verantwoordelijkheid neemt en voldoende

overheid met onderstaande krachtlijnen:

2. De trainingsfaciliteiten van het kwartier

De militair enkel toe te laten tot de

Met het nieuwe statuut (G1) kan een militair

worden ter beschikking gesteld van de

PhEF indien hij minstens 20 oefenses-

die tot de geschiktheidscategorie D behoort

militair.

sies in de loop der voorafgaande drie

de hoedanigheid van militair verliezen. De

maanden heeft genoten.

geschiktheidscategorie wordt bepaald aan

3. Elke militair kan, indien hij dit wenst, beroep doen op de ondersteuning van een

(A)PTI.

Een lokale risicoanalyse wordt opgemaakt

de hand van de medische geschiktheid, de

op basis van de generieke risicoanalyse

fysieke geschiktheid en de postbeoordeling.

(parcours, meteo, Infra, temperatuur, …)

4. Het is de verantwoordelijkheid van elke

Vanaf 1 januari 2020 heet elke militair die

Dit nieuwe statuut voorziet dat bepaalde mi-

5. Minimaal 1 datum per maand voorzien

tot de geschiktheids-categorie B, C of D

litairen die tot de geschiktheidscategorie D

wordt waarop de PhEF kan worden afge-

behoort en waarop statutaire gevolgen

behoren vanwege het mislukken in de PhEF,

legd. (rekening houdend met de risico-

van toepassing zijn indien hij niet slaagt

onder voorwaarde de hoedanigheid van mi-

analyse).

in de PhEF, het recht op drie aparte trai-

litair kunnen behouden tot hun opruststel-

De PhEF in een eerste poging wordt afge-

ningssessies fysieke training en sport van

ling:

legd voor 1 juli van het kalenderjaar. Het

45 minuten (exclusief hygiëne en ver-

1. De militairen die vijf jaar of minder verwij-

aantal pogingen is onbeperkt.

plaatsing) en op sportbegeleiding.

Korpscommandant om toe zien dat:

derd zijn van hun opruststelling, kunnen op beslissing van de beroepsinstantie of

De militairen die niet slagen of die tijdelijk niet in conditie zijn door te sturen naar de

De doelgroep – de statutaire gevolgen

minister de hoedanigheid van militair be-

“Remedial Instructor (RI)”. Doorverwijzing

De testen worden door alle militairen afge-

houden. (volgens art 72/2 van de wet G1)


19

bijzondere korpsen

2. De militairen die op 1 januari 2014 de

de aanvang van de proeven zal onder leiding

onder begeleiding van de (A)PTI een geleide

leeftijd van 45 jaar hebben bereikt of die

van een (A)PTI een opwarming worden voor-

“cool down” worden uitgevoerd.

ten minste vijfentwintig jaren dienstanci-

zien.

De overheid zal ervoor zorgen dat er geen bij-

enniteit tellen als militair behouden van

De eerst af te leggen test is de “core stability”

komende zware fysieke activiteiten, zoals een

rechtswege de hoedanigheid van militair.

proef (zie foto1).

mars, 15 km lopen, … , wordt georganiseerd

(volgens art 255 van de wet G1)

Deze test wordt zowel rechts als links uitge-

op de dag van de testen en op de dag vooraf-

voerd. Tussen de twee proeven zal een rust-

gaand en volgend op deze testen.

Voorwaarde:

pauze van 5 minuten worden voorzien.

Laatste twee postbeoordelingen (evalu-

Elke kant wordt gequoteerd op 20 punten. De

Alternatieve proeven

aties) hebben minimaal de vermelding

militair moet slagen in de twee onderdelen

Voor de militairen die minstens 6 maand een

“voldoende”

(minimum score van 10/20). Nadien worden

bijzondere medische vrijstelling bekomen,

Volgende postbeoordelingen hebben mi-

de resultaten opgeteld en herleid op 20 pun-

kunnen alternatieve testen worden voorzien.

nimaal de vermelding “voldoende”.

ten.

Ter vervanging van de proef “R&L Side Bridge”

Vooraleer de aërobe proef (loopproef ) te star-

wordt de proef “Biering Sörensen” voorzien

Geschiktheid om deel te nemen aan de PhEF

ten zal een minimale rustpauze voorzien zijn

(zie foto 2).

van 10 minuten.

Ter vervanging van de 2400 meter loopproef

De arbeidsgeneesheer zal om de twee jaar

De tweede en laatste fysieke proef is de 2400

kan ofwel een alternatieve zwemproef waar

bepalen of een militair mag deelnemen aan

meter loopproef. Deze wordt gequoteerd op

de militair in 12 minuten een zo lang moge-

de PhEF. Deze toelating geld voor twee jaar.

20 punten. Ook hier moet de militair om te

lijke afstand moet zwemmen, of een alterna-

slagen een minimale score behalen van 10 op

tieve fietsproef worden voorzien.

De fysieke testen

20.

Voor de kandidaat militairen zijn de alternatie-

Behalve voor de kandidaten, zullen vanaf 1

De uitslagen van de twee testen worden op-

ve proeven in geval van medische vrijstelling

januari 2015 de nieuwe fysieke testen door

geteld en zo bekomt men de einduitslag van

niet toegankelijk. De kandidaten moeten bo-

de militairen moeten worden uitgevoerd.

de fysieke evaluatie fitness gequoteerd op

venop de PhEF ook een zwemproef afleggen.

De kandidaten zullen in de loop van het jaar

40 punten. De quoteringstabellen zijn leef-

2015 de overstap van de MTLG naar de PhEF

tijdsgebonden. De leeftijd die in aanmerking

Het brevet PhEF

maken.

wordt genomen is de leeftijd die de militair

Naargelang de resultaten behaald bij het af-

De nieuwe fysieke testen worden opeenvol-

bereikt in de loop van het jaar dat hij de fy-

leggen van de PhEF ontvangt de militair een

gend afgelegd in een tijdspanne van twee

sieke testen aflegt.

brevet. De bijbehorende pin (zelf aan te ko-

uur. Ze worden afgelegd in sportkledij. Voor

Na het uitvoeren van deze twee proeven zal

pen) mag hij dragen tot 30 juni van het jaar

·

·

volgend op dat waarin hij de proeven heeft afgelegd. Er zijn drie brevetten voorzien. ·

Een gouden brevet voor de militairen die

·

Een zilveren brevet voor de militairen die

100% halen (40 op 40) 90% of meer halen bekomen. (tussen 36 en 39 op 40) ·

Een bronzen brevet voor de militairen die 80% of meer bekomen. (tussen 32 en 35

Foto 1

Foto 2

op 40)


20

bijzondere korpsen

Belangrijke investeringen in rollend materieel De Lijn De eerste bussen werden reeds tijdens dit voorjaar geleverd.

Jan Coolbrandt Alhoewel de financiële middelen beperkt zijn, probeert De Lijn haar achterstand inzake de vernieuwing van haar tram- en bussenpark in te halen. De redenen zijn zondermeer duidelijk: ons tram- en bussenpark is sterk verouderd. Voor wat de tramexploitatie komt daar nog bij dat nieuwe ( of verlengingen van bestaande) lijnen aan het tramnet zijn en nog zullen toegevoegd.

TRAM

Als alles goed gaat zal de eerste nieuwe tram

Vlaamse regering belangrijke politieke en fi-

Inzake tram moet eerst nog worden vermeld

geleverd worden in de loop van 2015! De laat-

nanciële knopen moeten doorhakken.

dat de dringende herstelling van de kusttram

ste van deze serie zal vermoedelijk eind 2016

Hierbij moet nog een belangrijke kantteke-

(daken) in uitvoering is. Er wordt in 2014 ook

worden geleverd.

ning worden gemaakt: de bestellingen die na

voorzien in de goedkeuring van het dossier

De Lijn is reeds gestart met een nieuwe pro-

de verkiezingen van 25 mei e.k. zullen wor-

rond de (opnieuw) dringende revisie van de

cedure voor de aankoop van nieuwe trams. In

den geplaatst zullen de goedkeuring moeten

kusttram.

principe moet in 2015 een bestelling kunnen

krijgen van de nieuwe Vlaamse regering. Wij

Voor Antwerpen staat een nieuwe revisie van

worden geplaatst voor nieuwe kusttrams (38

kunnen ons niet voorstellen dat deze nieuwe

de PCC’s op stapel in 2015.

in het totaal). Tot 2020 wordt in het totaal voor

Vlaamse regering deze hoogstnoodzakelijke

In september 2012 werd een bestelling van nieu-

zo maar eventjes 320.000.000 euro voorzien

investeringen in het tramnet niet wil doen,

we trams geplaatst van 48 nieuwe trams. Hiervan

voor de bestelling van in het totaal 146 trams.

maar houden toch een slag om de arm!

gaan er 10 (lange trams) naar Oost-Vlaanderen,

Voor het Spartacus-plan (Limburg) wordt in

10 (lange trams) naar Antwerpen en nog eens 28

het voorjaar een bestelling geplaatst van 12

BUS

(lange trams) naar Antwerpen. Voorts staat er in

trams.

In februari 2013 gaf de Vlaamse regering haar

2015 nog een bestelling op stapel van 40 trams,

Laten wij ook niet vergeten dat zowel in

goedkeuring aan de bestelling van 386 bus-

waarvan 10 (korte trams) voor Antwerpen, 16

Vlaams-Brabant , Oost-Vlaanderen en West-

sen ter waarde van 93 miljoen euro.

(lange trams) voor Oost-Vlaanderen en nog eens

Vlaanderenl nog een aantal nieuwe trampro-

Er werd 255 bussen (met Euro 5-motor) be-

14 (lange trams) voor Antwerpen ).

jecten op stapel staan. Ook hier zal de nieuwe

steld. De verdeling over de entiteiten is als volgt: 67 voor Limburg, 66 voor Antwerpen, 48 voor Vlaams-Brabant, 39 voor Oost-Vlaanderen en 30 voor West-Vlaanderen. Tevens werden er 123 hybride bussen besteld verdeeld over de stadsneten van Brugge en Oostende (33 in het totaal), Gent (30), Leuven (30), Antwerpen (22) en Hasselt (8). Er werden ook 5 waterstofbussen besteld die zullen ingezet worden in Antwerpen en 3 elektrische bussen die zullen ingezet worden in Brugge. De eerste bussen werden reeds tijdens dit voorjaar geleverd. De laatste van deze reeks zullen eind van het jaar in het straatbeeld verschijnen. Uiteraard zal de nieuwe Vlaamse regering verder moeten blijven investeren in de vernieuwing en de verjonging van het verouderde bussenpark.

Binnenkort zullen ook de hybride bussen te zien zijn in onze steden.


21

vervoer

De Lijn: heel wat werk op de plank! Jan Coolbrandt In ons vorig nummer hadden wij het over de reorganisatie ‘De Lijn van de toekomst’. Ondertussen draait de machine op volle toeren... Wij komen hier in ons volgend nummer op terug. Op 6 mei komt het paritair comité bijeen en ligt de nieuwe organisatie van de afdeling ‘techniek’ (luik weddetrekkenden) op tafel. ACV wenst toch nog hardere en betere afspraken te maken rond volgende onderwerpen. Eerst en vooral zijn wij het niet eens met de inschaling en de verloning van de functie van brigadier. Wij blijven ons vragen stellen over de verschillen die er bestaan tussen gelijke functies in functie van de grootte van een bepaalde dienst, enerzijds en de verschillen onder ‘gelijke (gelijkwaardige)’ functies, anderzijds. Voorts zijn wij bezorgd over de loopbaanmogelijkheden van onze ‘technische’ bedienden. Wij zijn er ook niet van overtuigd dat de cao 2004 zal volstaan. De directie stelt dat

ze voor de transitie de nodige tijd zal nemen.

gen aanpassen of zelfs afschaffen. Van een

Wij willen hier ook en vooral duidelijkheid.

aantal onder hen wil De Lijn de spelregels vereenvoudigen. Het is ons niet altijd duidelijk

Tot slot blijven wij ons vragen stellen – en dit

wat De Lijn hier nu echt wil. Het is voor ons

ook voor onze arbeiders bij de technische

duidelijk dat dit niet zomaar kan. Zoals reeds

diensten – over de toekomst van de techni-

eerder gezegd moeten (lokale) afspraken ge-

sche diensten. In dat verband is het uiterst

respecteerd blijven. Als vereenvoudigen bete-

belangrijk dat wij voldoende geschoold per-

kent dat onze personeelsleden er slechter van

soneel kunnen aantrekken. Vacatures moeten

worden, dan zeggen wij resoluut NEEN. Dit wil

absoluut worden opgevuld. Vragen en acties

niet zeggen dat wij niet bereid zijn om te on-

van de vakbonden in de verschillende entitei-

derhandelen over eenvoudige, duidelijke en

ten tonen aan dat de nood heel hoog is! Het

eerlijke spelregels voor iedereen.

water staat, hier en daar, tot aan onze lippen. Na de grote vakantie zal de discussie over de Moeten wij niet meer zelf gaan investeren in

werkroosters van de bedienden en de discus-

het aantrekken van personeel met technische

sie over een cao ‘nieuwe werken’ (w.o. tele-

kwalificaties? En de opleiding van datzelfde

werk) worden aangevat. Dit dossier zal natuur-

personeel? Ons antwoord is zondermeer: JA!

lijk ook intern worden voorbereid.

Ondertussen heeft De Lijn ook haar eerste voorstellen over de harmonisering en vereen-

Het overleg en de dialoog zal dus de komende

voudiging van de regelgeving - de zogenaam-

weken en maanden op alle terreinen op volle

de regelset - aan de vakbonden overgemaakt.

toeren moeten draaien…

De Lijn wil een aantal premies en vergoedin-

Veolia wordt Hansea Veolia Transport Belgium rondde de aande-

Onze militanten kregen de afgelopen maan-

lentransactie van Transdev naar Cube infra-

den eveneens garanties wat betreft:

structure/GIMV vorige maand af. Met deze

Behoud van structuur sociaal overleg op groepsniveau (4 CPBW’s en 1 onderne-

transactie komt er ook een nieuwe merknaam:

mingsraad).

HANSEA. HANSEA wil in de toekomst een betrouwbare mobiliteitspartner blijven voor de

Behoud van bedrijfsafspraken.

publieke overheden.

Daarenboven wordt de tewerkstelling binnen de onderneming gegarandeerd omdat

Het management van HANSEA benadrukt de

deze direct gelinkt is aan de uitvoering van

blijvende verbondenheid tussen de verschil-

de solide openbaar vervoerscontracten die

lende dochterbedrijven van deze groep.

nog op (middel)lange termijn lopen.


22

vervoer

Werkgelegenheid in de de Werkgelegenheid in Autobus sector AutobusAutocar Autocar sector onder onderde de loep loep Thomas Vael Aanbevelingen van het VLAMT onderzoek

de werkplek, en dat er voldiende kwaliteitsga-

Eerder berichtten wij dat de sector uitgeko-

kelingsplan voor chauffeurs, kunnen onge-

zen was om deel te nemen aan dit onderzoek

twijfeld een meerwaarde bieden in elk bedrijf.

ranties bestaan in andere opleidingskanalen. Een onthaalbeleid en een persoonlijk ontwik-

over de Vlaamse arbeidsmarkt van de toekomst. Het onderzoek bevestigde duidelijk

Een aantal kansengroepen, zoals personen

dat er in de toekomst grote uitdagingen zijn

van allochtone origine, blijken representatief

wat betreft instroom en competenties van

werkzaam in de sector. Daarentegen blijft het

chauffeurs.

aandeel van zowel vrouwelijke als jongere

Het onderzoek bevestigde duidelijk dat er in de toekomst grote uitdagingen zijn

chauffeurs bijzonder laag. Ook is de uitstroom In de eerste plaats toonde de VLAMT studie

van chauffeurs naar andere sectoren veel te te

zoek. Wij zijn ervan overtuigd dat vele be-

immers duidelijk aan dat de vergrijzing in

groot. De redenen van deze uitstroom zullen

vindingen van dit onderzoek, onze syndicale

de sector zeer hard toeslaat. Bij gelijke werk-

nauwkeurig in kaart gebracht worden in een

prioriteiten zullen ondersteunen. Wij houden

gelegenheid zal de vervangingsvraag van

volgend ESF onderzoek dat gecoördineerd

jullie op de hoogte via De Nieuwe Tijd en via

50-plussers in de komende vijf jaar gemid-

wordt door het sociaal fonds autobus autocar:

www.acvbuscar.be. Daar is ondertussen ook

deld met 28% stijgen t.o.v. de voorbije vijf

‘werkbaar werk’ .

het uitgebreide slotrapport van het VLAMT onderzoek vinden.

jaar. De sector moet dus op zoek naar manieren om de instroom van jongeren te verho-

Werkbaar werk

gen. Het inzetten van mobiele basisopleidin-

Uit VLAMT bleek dat jaarlijks ongeveer 750

gen, en uitbesteding van de basisopleiding

chauffeurs de sector verlaten. Dit is maar liefst

door de VDAB aan rijscholen, zijn opties die

11% van het totaal. Via een uitgebreide ana-

bekeken worden. Ook werd geconcludeerd

lyse wil de sector van de privé autobus- en

dat een chauffeur bij het in dienst treden ab-

autocarondernemingen te weten komen in

soluut dient te beschikken over een aantal

welke mate de werkstress, het gebrek aan

basiscompetenties, maar dat andere com-

motivatie, de onvoldoende aanwezigheid

petenties die nu beschreven worden in het

van leermogelijkheden en de moeilijke ba-

chauffeursprofiel, eveneens zouden kunnen

lans werk-privé de hoge jaarlijkse uitstroom

verworven worden tijdens de beginperiode

van chauffeurs bepalen. De kwaliteit van de

van de loopbaan.

arbeid van chauffeurs is in vele ondernemingen duidelijk niet hoog genoeg om ze lang

Herdenken van opleiding en werkplek-leren

in de onderneming te houden. De grootste

kan dus zorgen voor de noodzakelijke verho-

focus van ‘werkbaar werk’ zal liggen op de

ging van de instroom, maar tegelijk moet ook

uitstroom van 50 plussers. Zij staan immers in

zorgvuldig bewaakt worden dat bijkomende

voor 55% van de totale uitstroom. Uiteraard

competenties effectief aangeleerd worden op

werkt ACV zeer intensief mee aan dit onder-


23

vervoer

Pensioenen zijn betaalbaar Joris Lermytte Hoewel velen u iets anders willen doen geloven: onze pensioenen blijven betaalbaar! De uitgaven voor onze sociale zekerheid zullen de komende 15 jaar met één derde toenemen, maar dat maakt ze nog niet onbetaalbaar. Althans niet voor wie wil blijven bijdragen aan een sterke sociale zekerheid. Het hele pensioendebat doet me dezer dagen

- de landen die het meeste uitgeven aan hun

denken aan een komische bijdrage in het tv-

sociale zekerheid. Dat hoeft overigens niet

programma ‘Het Klokhuis’, met de klinkende

te verwonderen: de diensten die de sociale

titel: “Hoe te overleven zonder het zelf te willen”.

zekerheid produceert, zijn een belangrijk on-

Het in stand houden van ons sociaal systeem

derdeel van een economie. De lonen en erelo-

zal ons om extra inspanningen vragen. Met die

nen van honderdduizenden mensen worden

boodschap pakt de studiecommissie voor de

rechtstreeks betaald uit de kas van de sociale

vergrijzing elk jaar opnieuw uit en ze bleef ook

zekerheid en ze verschaft miljoenen mensen

in het rapport van 2013 overeind. Naar ver-

een vervangingsinkomen. Daarbovenop komt

wachting zal de omvang van onze pensioenen

een enorme indirecte tewerkstelling. Denken

stijgen van 10,2% van het BBP naar 13,6% in

we maar aan de farmaceutische industrie, me-

2030. Alle sociale uitgaven samen van 25,8%

dische beeldvorming, de bouw van ziekenhui-

naar 29,1%. Structurele hervormingen heb-

zen, … Al die inkomsten worden vervolgens

ben de benodigde inspanningen enigszins

natuurlijk opnieuw uitgegeven en geven zo

kunnen verlichten, maar er blijven nieuwe

een ‘boost’ aan de economie. Daarenboven

inkomsten nodig om de pensioenen de ko-

ontstaat een sociaal-duurzame samenleving

mende decennia te blijven betalen. Het wordt

die een hoge levenskwaliteit biedt aan alle

dus kiezen: of minder belastingen betalen; of

inwoners, wat de economische productiviteit

iedereen een deftig pensioen blijven uitbeta-

van die inwoners de hoogte in duwt.

len. Vanzelf zal het niet gaan.

Transities

De vergrijzingseconomie

Echter, zo’n evolutie naar een doorgedreven

Uit cijfers van de studiecommissie voor de

diensteneconomie is niet neutraal. Net zoals

vergrijzing wordt gemakkelijk de conclusie

bij eerdere economische transities zijn er win-

getrokken dat de kostprijs van ons sociaal

naars en verliezers. Zij die vrezen te verliezen,

systeem té hoog oploopt. Sommigen bewe-

proberen dan ook de evolutie te counteren

ren zelfs dat de factuur niet meer betaald zal

door de uitkomst ervan negatief af te schilde-

kunnen worden. Een dergelijke stelling houdt

ren. Het discours dat daartoe gecreëerd wordt

geen steek om verschillende redenen. Om te

is er één van kosten, schulden, uitgaven én

beginnen is de stijging van de uitgaven voor

het ‘overheidsbeslag’ (waarmee men pannen-

pensioenen, gezondheidszorg en andere so-

koeken bakt in de wetstraat). Daarbij vergeet

ciale systemen helemaal niet zo groot. De

men te vermelden dat al die kosten, schulden,

Het betalen van belastingen en sociale bijdragen heeft wel degelijk zin voor onze economie.

uitgaven en het beslag wel ergens toe leiden. Ze worden niet in een bodemloze put gestort, maar genereren economische activiteiten en groei voor onze economie. Op die manier heeft het betalen belastingen en sociale bijdragen wel degelijk zin voor onze economie. Veel meer zelfs dan er consumptiegoederen mee aanschaffen die uit het buitenland komen.

Waar een wil is, is een weg Wat is dan het probleem? Dat is van tweeërlei aard. Het betalen van belastingen en sociale bijdragen zorgt via solidariteitsmechanismen voor de herverdeling van middelen. De sterkste schouders zouden daarbij het zwaarst moeten worden belast. Het is net die groep die vandaag is gaan geloven dat ze te winnen hebben bij minder solidariteit. Ze slagen er dezer dagen bijzonder goed in om andere groepen van de bevolking die gedachte aan te praten. Ten tweede is het ook duidelijk dat er haalbare, maar wel bijkomende inspanningen nodig zijn voor ons sociaal systeem. Dus dat de lasten in de toekomst nog moeten toenemen. Daar tegenover staat dat het geloof afneemt dat we met z’n allen te winnen hebben bij een sterke sociale zekerheid. Daar-

verwachte toename van de uitgaven voor de sociale zekerheid bedraagt 3,3 procentpunt van het bbp tegen 2030. Die stijging is slechts half zo groot als die tussen 1970 en 1980. Geen weldenkend persoon zal beweren dat die evolutie ons destijds heeft geschaad, wel in tegendeel. Vandaag zijn de meest competitieve landen ter wereld – de Scandinavische landen

Erratum In de Nieuwe Tijd van januari hadden we aangekondigd dat er een nieuwe wettelijke basis zou komen voor het meetellen van contractuele diensten voorafgaand aan een benoeming. Die moest meer rechtszekerheid bieden. De bepaling werd evenwel geschrapt in het wetontwerp omdat ze een discriminatie zou kunnen inhouden.


ACV lanceert

infopunt discriminatie Het ACV wil de strijd tegen discriminatie aangaan, door meer dan ooit in te zetten op ‘gelijke kansen’ voor iedereen. Want op de nieuwe werkvloer telt iedereen. Discriminatie tijdens de zoektocht naar een job en op de werkvloer heeft een grote impact op de maatschappelijke deelname van werkzoekenden en werknemers. Het ACV wil de strijd tegen discriminatie aangaan, door meer dan ooit in te zetten op ‘gelijke kansen’ voor iedereen. Dit infopunt wil het debat over vooroordelen voeren en de strijd tegen discriminatie aangaan. Vooroordelen herkennen en mensen hierop aanspreken is een eerste stap. Het is belangrijk om ook in je eigen organisatie bewust om te gaan met vooroordelen en daar waar nodig stappen te zetten. Het ACV wil militanten handvatten aanreiken om een syndicaal antwoord te bieden op vragen of meldingen rond discriminatie.

ACV werkte ook een brochure uit rond discriminatie op de werkvloer. Je kan ze vinden op de website van het infopunt discriminatie: www.acv-infopunt-discriminatie.be

Nieuwe Tijd - april 2014  

Het ledenmagazine van ACV-Openbare Diensten

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you