Page 1

De Schildwacht

September - Oktober 2018 - nr. 05

Voorwoord Tweemaandelijks tijdschrift van de Algemene Centrale van het Militair Personeel Verantwoordelijke uitgever: Yves Huwart - Afgiftekantoor: Aalst X - P109013

Minister verliest de pedalen! de militaire vakbond


Voorwoord

Minister verliest de pedalen! AVANT-PROPOS PAR YVES HUWART | SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Na enkele weken vakantie zou een mens denken dat men even het hoofd heeft kunnen leegmaken. Al moet men hierbij ‘het leegmaken van het hoofd’ uiteraard ook niet te letterlijk nemen. Ons baserend op de uitlatingen en reacties van de minister van Defensie vrezen wij ervoor… De 'besognes' die de militairen bezighouden worden hetzij geminimaliseerd, hetzij weggezet als ‘fake news’.

2

Afgelopen 23 augustus hebben we op onze Facebookpagina een mededeling geplaatst dat Defensie in de maand juli 2018 een triest record bereikt heeft: we zijn voor het eerst onder de drempel van 27.000 actieve militairen gezakt (mensen in loopbaanonderbreking niet meegeteld). Tussen maart en juli heeft Defensie bijna 1.000 militairen ‘verloren’. Wanneer de media dit bericht oppikt reageert de minister als door een wesp gestoken met de woorden: ‘ACMP toont zich opnieuw als totaal onbetrouwbaar’. We hebben nochtans de cijfers van de defensiestaf zelf gehanteerd. Alsof jaren van loze politieke beloften over Defensie wel blijk geven van betrouwbaarheid.

zwaar geïnvesteerd in advertenties op sociale media voor een job bij Defensie. Dit leverde dit jaar reeds 4.707 kandidaten die gesolliciteerd hebben voor een job bij Defensie’, gaat hij verder. Toch verwonderlijk dat we dan nog steeds in de opleidingsorganismen moeten vaststellen dat er telkens minder kandidaten dan vooropgesteld hun dienstnemingsakte tekenen. En eens de kandidaten toch getekend hebben, stellen we vast dat de helft na verloop van tijd Defensie weer verlaat. Het blijft dus dweilen met de kraan open! Niet moeilijk wanneer we volgens officiële cijfers moeten vaststellen dat een jonge militair minder betaald wordt dan een vuilnisman (zie pagina 8 van deze editie).

Dat we ons over deze evolutie van het personeelsbestand zorgen maken en vrezen dat in een verhitte arbeidsmarkt de rekruteringsambities van Defensie niet zullen kunnen gerealiseerd worden, mag kennelijk niet gezegd worden en wordt door de minister benoemd als ‘doemdenken die contraproductief werkt’. ‘Er werd nochtans

Minder personeel, doch wel steeds dezelfde taken. Neem nu bijvoorbeeld OVG: wanneer in de media aangekondigd werd dat er vanaf september 2018 minder militairen zouden worden ingezet in de straten van Brussel, wordt dit in eerste instantie bevestigd door de minister en lezen we enkele dagen later dat in regeringskringen

De Schildwacht

er voorlopig niets gaat veranderen. Wie moeten we dan nog geloven? Om dan nog de heisa rond het verder uithollen van ons statuut niet te vergeten. Na het pensioendebacle worden we nu geconfronteerd met de intentie van de regering om – naar analogie met de werknemers uit de privésector - onze wedde te verminderen tot 60% wanneer een militair vanaf de 31ste dag afwezig is om medische redenen. ‘Uw vakbond vertelt leugens!’, reageert de minister ten aanzien van enkele van onze leden. Kortom: ‘fake news’ vanwege de vakbonden. Een paar dagen later echter, laat hij aan diezelfde leden weten, dat de regering in de maand juli heeft beslist om niet alleen de militairen, maar alle statutairen in ons land van dezelfde regeling te voorzien… Inmiddels neemt het ongenoegen bij de militairen alleen maar toe! Bovenstaande zijn slechts enkele voorbeelden die aangeven dat de minister blijkbaar geen vat meer heeft op de situatie. Anders gezegd: hij is de pedalen kwijt! 


De Schildwacht September - Oktober 2018 - nr. 05

Foto: Orban Daniel

Colofon De Schildwacht is het tweemaandelijkse tijdschrift van de Algemene Centrale van het Militair Personeel. Alle leden krijgen een exemplaar toegestuurd. Adresgegevens worden behandeld overeenkomstig de wet op de privacy (wet 8/12/1992 & GDPR).

Verantwoordelijke uitgever: Yves Huwart Coördinatie: Concetto Bandinelli & Laurent Schmitz Algemene gegevens - ACMP: Romboutsstraat 1 – Bus 021 1932 Zaventem srt@acmp-cgpm.be www.acmp-cgpm.be Tel.: 02 245 72 14 Fax: 02 245 73 01 BE32 2100 6234 6602 BIC: GEBABEBB BE57 0682 3639 9535 BIC: GKCCBEBB

Foto cover: Laurent Schmitz

Facebook “f ” Logo

2

Voorwoord Minister verliest de pedalen!

4

Maatregelen om pensioenhervorming te milderen

6

De cijfers liegen niet

9

NAVO: het Belgische bedrog

10

Koers naar Terra Incognita

13

De Belgische vloot '2.0'

14

ACMP ondersteunt BELDEFRAC

16

Word rijk dankzij de ACMP-CGPM!

18

Een nieuwkomer bij de ‘Cel Communicatie’

CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Volg ons op Facebook EUROMIL

European Organisation of Military Associations

De Schildwacht

3


Rechtspositie

Maatregelen om pensioenhervorming te milderen Vlak voor het politieke zomerreces werden een aantal concepten en krachtlijnen vastgelegd, om de geplande pensioenmaatregelen enigszins te milderen en de attractiviteit van het militair beroep te verbeteren. Een kleine toelichting is noodzakelijk… Wat de pensioenhervorming betreft is het tot op heden nog niet helemaal duidelijk in welke mate de regering nog rekening zal houden met het standpunt van de sociale partners of andere voorafgaandelijke adviezen. Maar door het (voorwaardelijke) akkoord dat bepaalde vakorganisaties uit de overheidssector (ACV Openbare Diensten en VSOA) op intersectoraal niveau hebben uitgesproken, zit de regering uiteraard in een relatief comfortabele positie om de desastreuze pensioenhervorming alsnog tijdens deze legislatuur af te ronden. Een pensioenhervorming waarbij er niet enkel 4 à 5 jaar langer zal moeten gewerkt worden t.o.v. de huidige regeling, maar waarbij op termijn het langer werken eveneens zal leiden tot een lager pensioenbedrag. Het blijft dus onbegrijpelijk dat hogergenoemde vakbonden hebben ingestemd, met deze voor de militairen zeer nadelige hervorming. In tijden van nood leert men zijn vrienden kennen… Voor het standpunt inzake het pensioendossier van de militaire vakbond ACMP-CGPM verwijzen we naar de vorige uitgave van De Schildwacht of onze website onder de rubriek: ‘Dossier Pensioenen’ (zie publicatie van 14 juni 2018).

4

De Schildwacht

We kunnen dus nog niet met zekerheid aankondigen dat de ontwerpteksten voor de vooropgestelde pensioenhervorming nog tijdens deze legislatuur door de regering zal worden neergelegd in het parlement. Desondanks zal iedereen kunnen beamen dat een opwaardering van het militaire statuut geen overbodige luxe is. Aangezien de kans reëel is dat de pensioenhervorming er door deze regering toch nog wordt doorgeduwd, was het m.a.w. aangewezen om samen met de militaire overheden na te denken over een reeks ‘compenserende maatregelen’. Kwestie van de bittere pil van de toekomstige pensioenmaartregelen te vergulden en te trachten om het militaire beroep opnieuw attractiever te maken.

Foto: Orban Daniel

De ACMP-CGPM heeft in de gegeven omstandigheden ingestemd om samen met de overheid de komende maanden een aantal concepten en krachtlijnen om te zetten in concrete regelgevende teksten. Enkele van de principes

die verder zullen worden uitgewerkt, zijn rechtstreeks verbonden met de pensioenhervorming. Ze zullen er bijgevolg enkel komen wanneer de hervorming effectief uitgevoerd wordt. De andere besproken maatregelen zullen uitgewerkt worden, ongeacht de evolutie van het pensioendossier. De maatregelen die er komen indien de pensioenhervorming doorgaat: - Een globale herziening van de militaire loopbaan op administratief en geldelijk vlak. Het zal hier in de toekomst gaan om een herziening van o.a. de bevorderingsmogelijkheden, een betere verloning, enz. Kortom: maatregelen om de attractiviteit van het statuut te verhogen als compensatie voor het wegvallen van onze huidige pensioenregeling. - Verder zal aan de militairen de mogelijkheid worden geboden om hun loopbaan vrijwillig te verlengen in hetzelfde statuut als waarin ze actief waren. M.a.w. wie langer bij Defensie wenst te blijven dan de vroegst mogelijke uitstapdatum, zou dit niet noodzakelijk moeten doen in het statuut van het reservekader (Lees: VEP) zoals dit vandaag het geval is. 


Maatregelen die er komen ongeacht de evolutie van de pensioenhervorming: - Op korte termijn zal voor de vrijwilligers die een functie van onderofficier uitvoeren een functietoelage worden voorzien. Deze is vergelijkbaar met deze die reeds bestaat voor de onderofficieren die een functie van officier uitvoeren. Op basis van de actuele gegevens bij Defensie zouden er ongeveer een 250 beroepsvrijwilligers een functie van een onderofficier uitoefenen. Zij zullen over afzienbare tijd een functietoelage van ±136 euro bruto per maand ontvangen. - De invoering van een mechanisme van compensatie voor de vele ‘uithuizigheid’ van de militairen. Het basisprincipe is dat de militair, die in uitvoering van zijn job niet in staat is om ‘thuis te slapen’, per periode van 24 uren een tijdskrediet ontvangt van 2 uren. M.a.w. wie een vorming, oefening of periode van operationele inzet uitoefent, en per definitie niet ‘thuis slaapt’, zal per schijf van 24 uren 2 uren gecompenseerd worden in tijd of in geld. Behalve de compensatie voor iedere periode van ‘uithuizigheid’, zal de militair in de toekomst ook de normale compensaties in tijd of in het kader van de variabele arbeidstijd kunnen opsparen. Daarenboven zal het ook mogelijk zijn om de jaarlijkse ‘drie dagen dienstontheffingen van het Departement’ te laten omzetten in uren, evenals de ‘toegekende dienstontheffingen in het kader van een transformatieplan’. Al deze uren zullen toelaten om een ‘tijdsconto’ op te bouwen dat moet leiden tot een betere

Foto: Vincent Bordignon

work-life-balance. Dit tijdsconto zal dan ‘later’ - volgens de keuze van het individu - voorafgaandelijk aan de pensionering kunnen opgebruikt worden. Al vallen hierbij twee belangrijke opmerkingen te maken: 1) Wie in overeenstemming met de overgangsmaatregelen van de pensioenhervorming VOOR zijn 59ste verjaardag met pensioen kan, zal het opgespaarde ‘tijdsconto’ hetzij gespreid over de resterende tijd van de loopbaan moeten verbruiken, hetzij laten uitbetalen in geld volgens de regel van 1/1850ste van een jaarwedde per opgespaard uur. 2) Het opgespaarde tijdsconto dat voorafgaandelijk aan de toekomstige pensioenleeftijd zal kunnen verbruikt worden, kan nooit meer zijn dan een equivalent van 1 dienstjaar. Mocht er toch meer dan 1 dienstjaar (lees: 214 werkdagen aan 7,36 uur per dag) zijn opgespaard, dan zal dit teveel aan uren eveneens uitbetaald worden gedurende de actieve dienst of uiterlijk bij het verlaten van de actieve dienst. Daarnaast blijft het ook mogelijk om gebruik te maken van het eindeloopbaanverlof zoals we dat

vandaag reeds kennen en zal er ook nog een mogelijkheid blijven om de dienstontheffing wegens deelname aan operaties (DO Ops) te consumeren alvorens met pensioen te gaan. De combinatie van maatregelen zou dus kunnen toelaten om een jaar en enkele maanden korting te krijgen op de vroegst mogelijk pensioendatum eens de pensioenhervorming in haar definitieve vorm van toepassing wordt. Van deze gelegenheid maken we nog eens gebruik om u door te verwijzen naar onze website www.acmp-cgpm.be, voor onze online rekenmodule, die u in de mogelijkheid stelt om uw vroegst mogelijke pensioendatum te bepalen. Op het bekomen resultaat – en mits de leeftijd van 59 jaar te hebben bereikt – zal men dus nog een korting kunnen bekomen als gevolg van de hierboven aangehaald concept tot opsparen van uren. Bij wijze van voorbeeld: wie in de toekomst een loopbaanduur van 40 jaar volbrengt en gemiddeld een 40-tal uur per jaar kan opsparen volgens bovenvermelde maatregelen, zal dus op relatief eenvoudige wijze één jaar voorafgaandelijk aan het pensioen ‘de bottines aan de haak kunnen hangen’. 

De Schildwacht

5


Info

Cijfers liegen niet Onze politici beloven, de CHOD stelt gerust. Intussen brokkelt het leger elke dag wat verder af: budget in vrije val, massale personeelsuitstroom, absenteïsme, falende rekrutering,… Iedereen heeft het erover maar wat is er van waar? Cijfers zijn misschien gewillig, maar liegen doen ze nooit.

Het leger rekruteert massaal om de uitstroom te compenseren ONWAAR

In 2017 heeft Defensie 1.459 soldaten aangeworven om 2.375 vertrekkende militairen te compenseren. Voor 2018 zal het verlies op jaarbasis de 1.000 overschrijden, zonder rekening te houden met het feit dat Defensie voortaan 150 militairen per jaar naar de Federale Politie dient over te hevelen voor het ‘DAB’project. Als je dan weet dat de helft van de nieuw aangeworven militairen (afgezien van de BDL’ers) binnen de eerste 10 jaar de dienst verlaat, spreekt het voor zich dat de huidige inspanningen inzake rekrutering schromelijk tekort schieten. Het aantal gepensioneerden neemt een hoge vlucht. Zelfs indien de rekrutering toeneemt, vanaf 2023 zal aan het huidige tempo Defensie minder dan 22.500 militairen tellen, terwijl de ‘Strategische visie’ 24.000 militairen voorziet tegen 2030. De situatie zal in de komende jaren niet verbeteren aangezien de lichting van militairen ‘BDL’ tegen dan hun loopbaan van 8 à 12 jaar zullen beëindigd hebben.

met personeel dat niet beschikbaar is door ziekte, vrijstelling, verlof, recup, vorming, … verschijnen in werkelijkheid minder dan de helft van de strijders op het appel. We constateren hetzelfde in de andere infanterie-eenheden. Het trieste record staat op naam van het 2de Commando waar in de gevechtscompagnieën maar 173 militairen geaffecteerd zijn in plaats van de voorziene 453 Het absenteïsme neemt elk jaar toe in het leger ONWAAR

In 2017 waren de militairen gemiddeld 19,6 dagen ziek (dit cijfer omvat ook zieken van lange duur, ongevallen, hospitalisaties, enz.) ten opzichte van 19,4 dagen in 2010. Het absenteïsme is de laatste

In België is de helft van de gevechtseenheden fictief WAAR

Het bataljon 12/13Li bijvoorbeeld heeft drie gevechtscompagnieën: de slagorde voorziet 453 man, maar er zijn er maar 247 op post, hetzij iets meer dan de helft. Vermits de slagorde ‘op papier’ geen rekening houdt

6

De Schildwacht

Foto: Patrick Brion


Foto: Sedeyn Ritchie

10 jaar niet significant toegenomen, terwijl de gemiddelde leeftijd onrustwekkend gestegen is. In tegenstelling tot wat de volksmond beweert, blijven de militairen trouw op post ondanks de verloedering van hun werkomstandigheden. Nog maar eens een bewijs van hun eerlijkheid en professionalisme. België heeft een seniorenleger WAAR

Op dit moment is de helft van de militairen in actieve dienst ouder dan 44 jaar. Eén derde van de actieve militairen is ouder dan 50 en mag zich stilaan ‘senior’ noemen. Een oude militair kost gemiddeld tweemaal zoveel als een jonge WAAR

militairen en 2.351 waren met loopbaanonderbreking, wat neerkomt op 6% van het totaal. Er zijn dus vandaag 3 keer minder militairen in loopbaanonderbreking dan 7 jaar geleden. Er zijn steeds meer gepensioneerden wegens lichamelijke ongeschiktheid WAAR

In 2017, heeft Defensie 254 militairen wegens lichamelijke ongeschiktheid op pensioen gesteld. Ten opzichte van de 178 militairen in 2016, is dit een verhoging van 43% ! We moeten terug in de tijd naar 2007 om een vergelijkbare aantal te vinden, maar toentertijd telde het leger nog zo’n 40.000 militairen… De arbeidsgeneesheren worden overbevraagd, evenals de psychologische ondersteuning georganiseerd door ACOS WB.

Jonge militair van 22,5 jaar: 24.000 €/jaar Oude militair van 55 jaar: 57.000 €/jaar

Er zijn steeds minder ‘operationele’ militairen

Militairen nemen steeds vaker TAPA, TALO, …

Tegenwoordig maken er meer dan 8.000 militairen deel uit van de Ops categorie ‘A’. In 2010, daarentegen, telde het leger maar 5.935 militairen in Ops Cat A. In feite is het aantal zogenaamde ‘operationele’ militairen de laatste tien jaar blijven stijgen tot 30% van het totaal effectief. Als je dan nog rekening houdt met de toename van de gemiddelde leeftijd en 

ONWAAR

Op 1 maart 2018, telde Defensie nog 27.572 actieve militairen en 595 militairen die tijdelijk op non-actief stonden, wat overeenkomt met 2%. In diezelfde periode van 2010 bestond het leger uit 34.659 actieve

ONWAAR

De Schildwacht

7


 de afslanking van de gevechtseenheden, kan je maar één conclusie trekken: de cijfers roepen ernstige vragen op. Hopelijk werden ze niet gemanipuleerd opdat meer militairen aan operaties zouden kunnen deelnemen. Nieuwe rekruten blijven niet in het leger WAAR

In de loop van de laatste 10 jaar heeft Defensie 12.087 militairen aangeworven. Bijna de helft van de nieuwe rekruten heeft de actieve dienst verlaten (5.958). De ‘normale’ attritie is minder groot dan je zou kunnen denken want maar 1 jongere op 5 gooit z’n

hij onderluitenant wordt, in zijn 3de jaar KMS… Voor de vele gespecialiseerde militairen (truckchauffeurs, mecaniciens, bewakers, technici, verplegers, programmeurs, logistieke medewerkers, managers,…), is er een gigantische kloof met de privésector. Vooral als we ook de extralegale voordelen in rekening nemen zoals maaltijdcheques, leasingwagen, tankkaart, terugbetaling van mobiele telefoniekosten, enz. Een 13de en 14de maand en overuren tegen 130%, daar kunnen militairen alleen maar van dromen. Maar goed, wij gaan tenminste vroeger met pensioen. Hoewel… Het enige wat niet afneemt, is het aantal sterren bij de generaals WAAR

Foto: Jürgen Braekevelt

handdoek in de ring in het jaar van z’n aanwerving. De meerderheid van de ‘weglopers’ houdt het voor bekeken na enkele jaren dienst, wat getuigt van een gebrek aan voldoening bij die jonge militairen. Frustratie, teleurstelling, bore out, de aantrekkingskracht van het burgerleven… zijn de redenen die het vaakst naar voor komen.

Oei, dat is een lastige… Het verandert ook voortdurend! Generaals krijgen hun benoeming aan het einde van hun loopbaan, enkele jaren voor hun pensioen. Daarom schommelt het aantal generaals op de maat van verjaardagen en benoemingen. Dan hebben we het nog niet over tijdelijke aanstellingen tot de graad van brigadegeneraal. Een voorbeeld: in maart 2015, telde Defensie 34 generaals. Een jaar later waren er 29 en het jaar daarop waren er maar 24 meer… om dan weer te stijgen tot 35 in 2018! Als we wat verder teruggaan in de tijd, stellen we vast dat het aantal actieve en benoemde generaals (van 2 tot 4 sterren) tussen maart 2012 en maart 2018 verdubbeld is. Hoe dan ook, beleven we hoogdagen in het leger: alle graden samen deelt Defensie 71 generaalssterren uit, wat neerkomt op één per 389 militairen.

Militairen worden goed betaald ONWAAR

Een vuilnisman wordt beter betaald dan een soldaat. Volgens StatBel (statbel.fgov.be), behoren de vuilnismannen tot de top 10 van de slechtst betaalde beroepen van België, met gemiddeld €2.520 bruto per maand. Een soldaat begint tegen €1.977 en een sergeant krijgt amper €2.343 na twee jaar. Zelfs een officier is niet beter af want hij krijgt maar €2.454 als

Foto: Sedeyn Ritchie

Er zijn steeds meer ontslagnemende militairen WAAR ONWAAR

In 2010 koos 2% van de militairen ervoor om onze rangen te verlaten. In 2015 waren er maar 321 collega’s die hun ontslag indienden, wat neerkomt op slechts 1% van het effectief. In 2017 hebben 449 militairen Defensie vrijwillig verlaten, wat overeenkomt met 1,5%. Na een dalende trend stellen we vast dat de laatste drie jaar het aantal militairen dat er de brui aan geeft weer toeneemt. 

8

De Schildwacht


Info

NAVO: het Belgische bedrog In 2014 heeft België zich bij de NAVO geëngageerd z’n besparingen te stoppen en 2% van z’n BBP in Defensie te investeren tegen 2024. Tot nu toe is die belofte een lege doos gebleken: de enige Belgische inspanning bestaat uit een ‘Strategische Visie’ voor 2030 waarvoor de staatskas nog geen enkele eurocent gelost heeft. De Belgische regering liegt tegen zijn bevolking en zijn bondgenoten van de NAVO! Ze heeft beloofd ‘elke vermindering van de uitgave op vlak van defensie te stoppen’ maar ten opzichte van 2014 is het Defensiebudget met om en bij de 200 miljoen geslonken. Plan Vandeput: 'Visie' of 'hallucinatie'? Met het 1,3% van het BBP dat minister Vandeput vandaag in z’n ‘Strategische Visie’ aankondigt draait hij ons vakkundig een rad voor de ogen: − Dit plan is gebaseerd op het Europese gemiddelde van de landen zonder kernwapens in 2015: 1,2% van het BBP. Echter sindsdien verhogen bijna alle landen (behalve België) hun militaire uitgaven in de richting van de door de NAVO vooropgestelde 2%. Vandaag bereiken de andere landen het gemiddelde van 1,4% en de beloofde 1,3% voor 2030 is dus inmiddels al achterhaald. − De minister heeft het budget vakkundig berekend op de BBP-groei van 2015 (een 'mager' jaar). De groei van het BPP van 1,5% in 2015 is inmiddels toegenomen tot 1,7% in 2017 en zelfs tot 1,9% volgens de laatste cijfers van de Nationale Bank. Het BBP ligt nu dus hoger, maar de voorziene financiële inspanning blijft even laag. Aan dat tempo smelt het 1,3% als sneeuw voor de zon. − Drie jaar na de bekendmaking van de ‘Strategische Visie’ is er nog niets veranderd. Defensie heeft nog geen eurocent gezien.

Om het Europese gemiddelde te halen moeten we de beloofde inspanning meer dan verdubbelen!

9 miljard valse euros De 9 miljard die de regering Michel beloofd heeft ‘vanaf 2018’ komt in werkelijkheid overeen met een gespreide investering tot in 2030, wat overeenkomt met 750 miljoen per jaar. De huidige regering is echter niet van plan ook maar één euro uit te geven in 2018: zij schuift de totale financiële inspanning door naar de komende legislaturen! Momenteel bestaat dat geld enkel op papier. Anderzijds steunt de hele Strategische Visie op personeelskosten die geen rekening houden met de verhoging van de pensioenleeftijd, noch met extra uitgaven voor de rekrutering van nieuw personeel. Het komt er dus op neer dat de prognoses in de Strategische Visie van 2016 nu al niet meer kloppen. Het 'budgettair traject' voorzag een inkrimping van de personeelsuitgaven en een stabilisatie in 2016, 2017 en 2018. Wat nu gebeurt is exact het tegenovergestelde. Als dat 'plan' nu al niet meer strookt met de werkelijkheid na amper twee jaar, wat blijft dan nog over van z’n geloofwaardigheid voor 2030? ACMP eist geen 4%, zelfs geen 2%. Wat wij willen, is een Defensie die niet alleen doordacht investeert in z’n materieel, maar vooral ook in z’n personeel. België is één van de rijkste landen van Europa. Er is dus geen enkele reden waarom het minder goed zou scoren dan Montenegro of Roemenië. 

De Schildwacht

9


Interview

Koers naar Terra Incognita Zoals de rest van Defensie, is de Marine een zinkend schip. Op de 1.760 zeelui die nog overblijven is de helft de 45 voorbij en de meerderheid verlaat het schip binnen de vijf jaar. De regering heeft weliswaar een plan om de vloot te vervangen, maar wie zal er aan het roer staan? Ondanks de storm trekt Admiraal Robberecht het grootzeil strak aan en vaart hij scherp aan de wind.

Marginalisatie

Foto: Laurent Schmitz

Ook qua loopbaan zou de Marine meer flexibiliteit moeten kunnen bieden

‘Het personeel is mijn eerste bekommernis, vooral de verhouding tussen het aantal matrozen aan boord en aan wal. Voor een optimaal evenwicht moeten er minstens drie zeelui aan wal staan tegenover één aan boord. Op dit moment zijn er dat, onder de vrijwilligers, maar 1 tegen 0,6! Sociaal gezien is deze situatie onleefbaar; we moeten dringend massaal aanwerven.’

10 De Schildwacht

‘Met een eerste levering vanaf 2023 ter vervanging van het commandoschip Godetia, zijn wij op dit moment qua vernieuwing van de uitrusting het verst gevorderd t.o.v. de andere componenten. Vijf mijnenjagers en twee fregatten volgen enkele jaren later. Deze projecten worden samen met onze Nederlandse partners en de industrie opgestart. Ik twijfel er niet aan dat onze toekomstige regeringen zich aan de toezeggingen van de programmawet gaan houden. Die nieuwe vloot zal in 2030 echter een effectief van 2.400 mannen en vrouwen vereisen: 600 ter zee en 1.800 te land. Het gaat er niet enkel om aan het varend personeel de kans te geven tijd met familie en vrienden aan land door te brengen. Ook moeten de oudsten onder hen blijvend een functie aan wal kunnen bekleden want het is ondenkbaar nog te varen als je over de 60 bent. Met die realiteit moeten we ook rekening houden. Een andere prioriteit is de doorstroming van het effectief van de Marine naar de Generale Staf en

de Internationale organismen. Met slechts 6,5% van de militairen is onze component nu op alle niveaus ondervertegenwoordigd in Brussel waardoor we als minder belangrijk dreigen beschouwd te worden. Ik heb marinemensen in Evere nodig om onze stem te laten horen.’ Een meer empathisch personeelsbeleid ‘We moeten streven naar een empathischer en menselijker personeelsbeleid. Dit is een van de belangrijkste criteria om het onze mensen mogelijk te maken, om hun job en privéleven te combineren. Het is ook een argument dat moet leiden tot aanwerving, een kwestie die me veel kopzorgen baart. De jongste initiatieven om de basisopleiding naar de kandidaten toe te brengen staan nog in hun kinderschoenen. We hebben nog geen idee wat hiervan de weerslag zal zijn. Anderzijds wil ik ook niet aan het hoofd staan van een ‘West-Vlaamse Marine’. Ik hoop van harte dat we de ‘historische’ verdeelsleutel van 70% Nederlandstaligen tegen 30% Franstaligen kunnen aanhouden. Om dat te bereiken 


Foto: Laurent Schmitz

Het personeel komt op de eerste plaats bij de Marine moeten we de aanwervings-, selectie- en basisopleidingsprocedures optimaliseren. Ik zou willen dat de kandidaten zo vlug mogelijk aan boord kunnen. Pollux en Castor beschikken bijvoorbeeld over extra slaapplaatsen. Op die manier zitten onze toekomstige matrozen meteen in de juiste omgeving. De opleiding zou aan zee moeten plaatsvinden, in Lombardsijde of Brugge. Ik zie er het nut niet van in de rekruten eerst putten te laten graven in Leopoldsburg.’ ‘We zijn nieuwe ideeën aan het uitwerken om nieuw bloed aan te trekken, zoals stages, studentenjobs of opleidingen als reservist. We leven in de 21ste eeuw, dus moet de militaire ‘machine’ ook soepeler draaien. Het is bijvoorbeeld ongehoord dat een jongere na de selectieprocedure nog zes maanden of langer moet wachten om met z’n opleiding te starten. Of dat je maar tweemaal per jaar kunt inschrijven. Na een eerste ‘klik’ op de webpagina of de App van de Marine, zou de

kandidaat niet langer dan een week moeten wachten om het uniform aan te trekken. We moeten geen vast aantal plaatsen per jaar meer openstellen, maar eerder doorlopend rekruteren in functie van de behoeften. Iedereen weet dat, als we 1.500 vacatures openstellen, er 1.200 jongeren zijn die effectief binnenkomen en maar 900 die hun opleiding afmaken. Die methode werkt niet, we moeten de aanwerving pas afsluiten als de 1.500ste kandidaat uiteindelijk zijn plaats binnen de eenheid ingevuld heeft.’

het burgerleven en omgekeerd moet vloeiender. Dat moet zich ook vertalen naar de opleidingen. Waarom moeten wij kraanmachinisten opleiden als die module al bij de VDAB voorhanden is? We zouden ook bepaalde kwalificaties van de koopvaardij kunnen erkennen en omgekeerd. Waarover ik me geen zorgen maak is het financiële luik. Met al die vaarperiodes in het verschiet zullen jonge matrozen zeker goed hun brood verdienen.’

Synergie

‘De klachten die momenteel het meest terugkeren gaan over het te vaak gewijzigde vaarprogramma. De matrozen kunnen niets met hun familie plannen omdat ze steeds teruggeroepen kunnen worden voor een onverwachte missie of een vervanging, soms op heel korte termijn. Ik zou er willen in slagen het programma vast te leggen om het personeel minstens zes maanden vóór een missie of een mutatie op de hoogte te kunnen brengen. Wat dat betreft moeten commandanten van een eenheid of een schip op een bepaald moment ‘nee’ durven zeggen. Niet louter omwille van het personeelswelzijn,

‘Ook qua loopbaan zou de Marine meer flexibiliteit moeten kunnen bieden. Ongeacht het diploma zou promotie van een categorie naar een andere veel vlotter moeten kunnen verlopen. Ook de selectiecriteria zijn aan herziening toe. Weet u dat een jonge kandidaat afgewezen wordt als hij toegeeft dat hij ooit een joint gerookt heeft? Dat vind ik wat kort door de bocht: één keer blowen maakt van jongeren nog geen criminelen. Ik denk dat er tegenwoordig nog weinig jonge mensen zijn die niet geprobeerd hebben. Ook de fysieke en medische vereisten zijn voor versoepeling vatbaar. Een jonge rekruut die niet kan hardlopen kan het leren. Tot slot moeten onze matrozen ook op degelijke toekomstperspectieven kunnen rekenen als ze onze rangen verlaten. We moeten mikken op samenwerking met de privésector. Daarbij denk ik aan scheepvaartbedrijven die er alleen maar bij kunnen winnen als ze ervaren personeel aanwerven. De stroom van de Marine naar

Planning vastleggen

Foto: Laurent Schmitz

De Godetia dateert uit 1965. Het wordt als eerste vervangen in 2023

De Schildwacht

11


 maar ook om veiligheidsredenen. Het is beter met twee weken vertraging het anker van een operationeel schip te lichten dan op tijd te vertrekken om nooit aan te komen.’ ‘Onder de Franstaligen stel ik heel wat knelpunten op het vlak van onthaalstructuren aan wal vast. Logement en diensten ten behoeve van onze matrozen moeten beter om ook voor zij die van ver komen aantrekkelijk te blijven. De nieuwe schepen worden ongetwijfeld een stuk comfortabeler. Ook zullen ze ruimer zijn, wat deels de problemen met logement wegwerkt. We kunnen ook het welbevinden tijdens de missies zelf verhogen. Ik merk dat veel families een goedkope vlucht nemen om onze matrozen op te zoeken, als ze in het buitenland aangemeerd liggen. Daar moeten we rekening mee houden bij het opstellen van vrij kwartieren en rustpauzes, om onze militairen de kans te geven wat met hun naasten uit te blazen.’

We zouden bepaalde kwalificaties van de koopvaardij kunnen erkennen en omgekeerd

ontlasten. Zo kan de bemanning van een fregat dat in Den Helder voor onderhoud ligt terug naar huis komen. Een ploeg bestaande uit Belgische en Nederlands matrozen die vast aangesteld zijn in Nederland en contractuelen uit de burgerij zal hen vervangen. Dat project, ‘BST’ (Binational Support Team) genoemd, zou omstreeks 2020 van start moeten gaan, als ons volgend fregat in groot onderhoud moet. Onze Nederlandse collega’s doen nu al hetzelfde in België met het gemeenschappelijk onderhoud van de mijnenjagers.’

Bewaking ‘Op korte termijn willen we een systeem van ‘conciërge’ van de schepen die in onderhoud zijn invoeren, om het personeel te

‘De Marine kan al die uitdagingen aanpakken als iedereen gedurende een paar jaar de handen uit de mouwen steekt. Zelfs de vakbonden hebben een belangrijke rol te spelen. Daarom reken ik ook

Foto: Laurent Schmitz Foto: Jürgen Braekevelt

De fregatten worden door een binationale ploeg bemand tijdens hun groot onderhoud in Den Helder

12 De Schildwacht

De verhouding tussen het aantal matrozen aan boord en aan wal moet dringend beter

op hen, niet in het minst om een zekere feedback te krijgen over de problemen waar de matrozen mee zitten. De dag dat een admiraal voor het eerst zijn graden opspeldt komt hij inderdaad algauw tot de slotsom dat de stem van z’n personeel hem moeilijk bereikt. De vakbonden, van hun kant, hebben hun eigen bronnen en behalen soms resultaten waar de hiërarchie op een muur stuit. We moeten tenslotte samenwerken want onze doelstellingen zijn grotendeels gelijklopend. Ik ben ervan overtuigd dat dankzij de goede wil van iedereen de Marine de storm doorstaat, om te evolueren naar de vloot ‘2.0’ die Defensie nodig heeft.’ 

Standpunt van het ACMP De ACMP juicht elk initiatief ten voordele van het personeel toe. Het is hoog tijd dat de Marine de 21ste eeuw resoluut binnentreedt. Niet enkel qua wapensystemen maar ook en vooral op het vlak van de mensen die ze bedienen. Wij betreuren het dat de plannen van de regering om de Marine te moderniseren zich beperken tot beloftes over schepen en bewapening. Met een coherent statuut, degelijke toekomstgaranties en een passende verloning voor het personeel heeft het beroep evenveel nood aan modernisering als het materieel. Als deze voorwaarden niet vervuld zijn, zal ons land weldra eigenaar zijn van een ultramoderne vloot van spookschepen.


Info

De Belgische vloot '2.0' Zes mijnenjagers

Artistieke impressie van een mijnenjager van scheepswerf Damen. Vermits de Europese prijsaanvraag nog volop aan de gang is zou het schip dat in 2019 als eerste uit de selectie komt er heel anders kunnen uitzien De eerste schepen die vervangen worden zijn onze ‘tripartite’ mijnenjagers en dat vanaf 2023. Dit programma onder leiding van België staat bekend als New Generation Naval MCM Capacity binnen de Marine. Het contract wordt via een openbare aanbesteding in 2019 toegewezen. In het huidige stadium zijn er verschillende scenario’s mogelijk maar we weten nu al dat de nieuwe schepen polyvalent genoeg moeten zijn om, door middel van een moduleerbare configuratie, MCM Toolbox genaamd, naast het jagen op mijnen, een hele resem andere missies aan te kunnen. Niettegenstaande de maximale capaciteit 63 personen zal bedragen, zullen ze al kunnen varen met een bemanning van maar 29 matrozen. Bovenop de conventionele systemen om mijnen te vegen, zal de uitrusting aan boord onder meer ook over varende en/of vliegende drones beschikken voor het jagen op en/of vernietigen van mijnen.

Moduleerbaarheid zou ook hun voornaamste kenmerk moeten zijn met het oog op het vervullen van verschillende types opdrachten. Ze zullen uitgerust zijn met een cargoruimte om optionele containers aan boord te laden in functie van de geplande opdracht: strijd tegen piraterij, tegen drugs, humanitaire hulp, enz. Een slipway zal dienen om snel een VDS-sonar of een RHIB van 11m voor dringende interventies te water te laten. De hoofdopdracht van die schepen zal echter de strijd tegen onderzeeërs blijven. (Voorlopige) kenmerken: Lengte: 140 - 145 m Waterverplaatsing: >3.000 t Bemanning: 110 + 70 passagiers Bewapening (voorlopige lijst gebaseerd op de laatste gekende elementen): Kanon van 76 mm Sovraponte op het voorplecht. Vertical Launch System van 16 cellen voor raketten en onderzeese ladingen. Kanon van 30 mm Marlin WS. RAM Mod 2 of hoge energielaser ‘HEL’ boven de brug 8 raketten ASuW. Decoy Launcher Rheinmetall MASS. 2 mitrailleurs met afstandsbediening 12,7 mm Hitrole RHMG. Kanon van 76 mm Sovraponte op de loods. Een helikopter NH-90 en een UAV in de loods. Thales Netherlands zal waarschijnlijk de sensoren, gebaseerd op de SEAMASTER 400 radar en de APAR BLOCK 2 radar, leveren. Een PHAROS-toestel zal de bewapening voor korte afstandsafweer bedienen. 

Twee fregatten Kort na de mijnenjagers komen de all-round fregatten van de Karel Doormanklasse aan de beurt. In 2005 hebben we de F930 Leopold I en de F931 Louise-Marie tweedehands van Nederland aangekocht. Het programma Future Multi-Mission Frigate voorziet de bouw van vier eenheden onder leiding van Nederland. Tussen 2024 en 2026 zou elke partner twee fregatten moeten krijgen.

Artistieke impressie uit het witboek van de Nederlandse Defensie

De Schildwacht 13


Info

Ik ben ook een De 'macho-wereld' van het leger zou veronderstellen dat iedereen die bij Defensie werkt (of alle militairen) 'heteroseksueel' zijn. Niets is minder waar, want Defensie is ook maar een afspiegeling van onze samenleving. Tussen de 5 en de 10% van de werknemers binnen het Belgische leger zijn lid van de LGBT-gemeenschap (lesbiennes, homo’s (gay), biseksuelen en transgenders). De vzw BELDEFRAC wil deze mensen graag helpen en begeleiden bij hun emancipatie. Vaak worden we nog geconfronteerd met gevallen van mishandeling of extreem geweld tegen homoseksuelen, zelfs in België. Vele landen hebben nog een lange weg af te leggen om een minimum aan tolerantie aan de dag te leggen ten opzichte van de LGBT. Sommige landen, zoals België, hebben een open wetgeving betreffende diversiteit, en dus ook naar seksuele geaardheid toe. Wat diversiteit betreft is Defensie een voorloper. Dit mag vreemd klinken voor een microkosmos als ons leger, dat in de volksmond bekend staat voor haar 'macho-cultuur’. Sedert maart 2006 heeft Defensie het Diversiteitscharter van de Federale Overheid ondertekend, en de nadruk gelegd op het ‘respect voor anderen’. Door toepassing van de wet van 10 mei 2007, strijdt Defensie mee tegen bepaalde vormen van discriminatie, waaronder ook de homofobie. De seksuele geaardheid van elke medewerker is een beschermd criterium. 1

Maar het veranderen van een bepaalde mentaliteit duurt meestal langer dan het veranderen van de wetgeving. Op het terrein zien we dat heel wat LGBT discreet blijven ten opzichte van hun collega's; soms zelfs gedurende vele jaren. 'Uit de kast komen' 1 op de werkplaats is toch steeds een sprong in het duister, en de angst van onbegrip blijft bestaan. 'Wat gaan mijn collega's van me denken?' 'Hoe gaan ze zich gedragen in de kleedkamers van de sportzaal?' 'Kan mijn coming-out mijn carrière scha-

den?' 'Zou ik gemuteerd worden naar een verre, ongewenste bestemming?', enzovoort. De vragen die men zich stelt zijn talrijk en gaan in alle richtingen. ‘Volgens een studie uit 2014 door de ULB (Université Libre de Bruxelles), die ook verscheen op de site 'Federale diversiteit', zou 45% van de LGBT binnen Defensie niet spreken over hun geaardheid tegen hun chefs, 31% zou er niet met de directe collega's over spreken, en 20% van de ondervraagden die uit de kast kwamen, voelden zich vroeg of laat toch uitgesloten,

 e term komt van ‘Coming out of the closet’, letterlijk vertaald als: ‘uit de kast komen’. Zijn, ‘coming out’ doen, betekent dat met open is D over zijn homoseksuele, lesbische of biseksuele gevoelens. Met andere woorden: het is het moment waarop men zijn omgeving inlicht over zijn seksuele geaardheid. Het is een repetitief proces, waarbij de betrokken persoon moet beslissen of hij bij elke nieuwe ontmoeting moet besluiten of hij wel of niet zijn 'coming out' doet. Definitie ‘Seksuele geaardheid in het Diversiteitsbeleid’ DGHR-SPS-HOLEBI-001 - 02 Apr 15

14 De Schildwacht


verklaart Freddy Van Eeckhout, verantwoordelijke voor het diversiteitsbeleid bij Defensie en voorzitter van het netwerk 'Federale diversiteit'. Het personeelslid is aldus gedestabiliseerd en geremd in zijn werkomgeving door de angst. De groep, het peloton, de compagnie of de eenheid, die verzwakt of gedestabiliseerd is, kan zijn cohesie zien verzwakken waardoor de operationaliteit kan verminderen. De oprichting van BELDEFRAC Net zoals de Rainbow Cops Belgium (Politie), heeft een handvol LGBT-militairen beslist om een versnelling hoger te schakelen, door het oprichten van de vzw BELDEFRAC (BELgian DEFence RAinbow Community), welke erkend is door de militaire autoriteiten. Deze jonge vereniging stelt als doel de LGBT te verenigen en deel te nemen aan hun emancipatie. ‘LBGT kunnen perfect werken en leven binnen Defensie zonder BELDEFRAC. En dat is goed! Maar indien ze ons nodig hebben, zijn we er!’, onderstreept Freddy, die medeoprichter is van de vzw. Visibiliteit ‘Stelselmatig krijgen we hulp van bondgenoten. Ook van hetero's die de aandacht willen vestigen

op hun personeel, en zo BELDEFRAC ondersteunen’, vertelt Freddy. Om bekend te raken, heeft BELDEFRAC kunnen rekenen op communicatiekanalen binnen Defensie (DG StratCom) en mogen we twee dagen per jaar gratis beschikken over de 'Federal truck'. ‘In 2017 hebben we de Federal truck gebruikt om naar de Gay Pride te gaan’, zegt Freddy. ‘Het was een gezamelijke actie met beproud!, het LGBT-netwerk van de openbare diensten en de Rainbow Cops Belgium’. In de Pride van 2018 heeft het LGBT-netwerk van de spoorwegen (NMBS) ons ook vervoegd. Door de visibiliteit van de LGBTgemeenschap te verhogen binnen Defensie en op het federale niveau, zal de Belgische militaire gemeenschap zijn imago versterken als een veilige en respectvolle werkomgeving waar de vaardigheden en het profes-

sionalisme van iedereen, LGBT of niet, primeren op de seksuele geaardheid. De vrijheid van vereniging is ook gegarandeerd. ‘We hebben de toelating verkregen van de minister van Defensie om elk jaar een activiteit te organiseren van een halve dag, gedurende de diensturen’, zegt Freddy trots. ‘Uiteraard is het deelnemen aan zo'n activiteit een beetje een 'coming

out'‘, vindt Anne Gravy, voorzitster van de vzw BELDEFRAC. Volgens de militaire vakbond ACMP-CGPM staat het als een paal boven water dat wederzijds respect enkel kan leiden tot solidariteit, en uitwisseling van ervaringen leiden uiteindelijk tot een betere operationaliteit van Defensie. De ACMP-CGPM steunt het initiatief van de collega's-oprichters van deze vzw ten volle, en verzekert dat zij dezelfde waarden zal hanteren: elke medewerker zal op eenzelfde respectvolle wijze behandeld en geholpen worden, en de individuele en collectieve bescherming zal gelden voor elkeen, ongeacht hij/zij hetero, homo, biseksueel of transgender is. Om meer te weten te komen over de vzw BELDEFRAC, kunt u een kijkje nemen op hun site www.beldefrac.be of een mailtje sturen op volgend adres: info@beldefrac.be. Op Facebook : Belgian Defence Rainbow Community. 

De Schildwacht 15


Info

Word rijk dankzij de ACMP-CGPM! Wist u dat het lidmaatschap bij uw favoriete vakbond u veel geld kan opleveren? Voor een gemiddeld gezin kan dit gemakkelijk oplopen tot 1.670 euro (of meer) per jaar! We laten een van onze leden hierover aan het woord… Samen met mijn echtgenote Greet en mijn dochters Sarah en Emily, had ik beslist om gedurende een jaar alle voordelen (Merits & Benefits; M&B) die ik via mijn lidmaatschap bij de ACMP-CGPM geniet, eens op een rijtje te zetten, en te zien hoeveel we daardoor zouden besparen. Het was een eenvoudig plan: we zouden niets veranderen aan onze levensstijl, maar waar mogelijk, zouden we de betalingen doen met aankoop- of verminderingsbons die we via M&B konden bekomen. De procedure is niet altijd even gemakkelijk, en vergt een zekere discipline, maar eens men zich de gewoonte heeft aangemaakt is het slechts routine. De eerste stap is een profiel aanmaken op de site http://acmp-cgpm-benefits.be. In plaats van cash of met de kaart te betalen, betalen we nu met de aankoopbons die we via deze site besteld hebben. Voor sommige producten (zoals bijvoorbeeld brandstof) moet men zich rechtstreeks bij de verkoper registreren, wat ook maar een kleine moeite is, niet? Bij DATS24 bijvoorbeeld, geniet ik een extra korting van 1 cent per liter, wat voor ons gezin een besparing opleverde van 42 euro op één jaar voor onze twee wagens. Bij aankopen moet men soms een geheime code intikken of een aankoopbon tonen, meer is het echt niet!

16 De Schildwacht

Rekenmachientjes bovenhalen! Beginnen we met onze favoriet: Decathlon. 9% Vermindering, ook op afgeprijsde artikelen (zelfs op solden). Dat laat men toch niet liggen? Een terreinfiets voor Sarah, drie paar wandelschoenen 'Goretex', een duikpak, een set zwemvliezen, een reistas, een aantal kledingstukken, zwemkleding, en een aantal gadgets: onze factuur loopt op tot 1.852 euro (verdeeld over 8 bezoeken aan de winkel en 2 online-aankopen). Een netto-besparing van maar eventjes 167 euro! Laten we naar de serieuzere zaken overstappen: de Ikea, waar een aankoopbon van 100 euro ons slechts 95 euro kost. Twee zetels voor het kot van Emily, een canapé, een vitrinekast en nog een paar snuisterijen: 1.351 euro. Weer 68 euro dat we kunnen besparen, bovenop de gezinskorting. Een spijtige zaak: vorig jaar hebben we onze keuken vernieuwd. Dit kostte ongeveer 4.000 euro. Indien we toen aan M&B hadden gedacht, hadden we daar ook 200 euro kunnen besparen. Drie vrouwen in huis: genoeg redenen om klant te zijn bij 'Ici Paris XL'... Op één jaar tijd hadden we daar een uitgave van 421 euro (parfums, lotions en andere pottekes en geschenken). Gelukkig hebben we daar een korting van 42 euro via M&B. Ik neem 'wraak' met een ski-

vest, een rugzak, twee hemden en Teva's in promotie bij AS Adventure: 381 euro, goed voor 38 euro korting. Ondertussen zijn mijn schatjes het familiaal budget gaan opsouperen bij schoenen Torfs. Waarom hebben vrouwen toch zo’n zwak voor schoenen? Ik doe elke dag dezelfde schoenen aan: zwarte. Maar ja... Torfs dus: 498 euro op een jaar, goed voor 50 euro extra korting. En wat met Zalando, de chouchou van mijn dochters? 10% op 503 euro: weer eens een besparing van 50 euro! Ik ben toch niet gek! Een mens moet ook eten, niet? De boodschappen bij Carrefour zijn 5% goedkoper, en op sommige producten bij Colruyt zelfs 6%. Voor ons gezin van 4, kwamen we voor één jaar uit op 8.978 euro aankopen, wat een besparing betekent van ongeveer 469 euro. Ik bespaar u de details, maar bij Kinepolis hadden we een winst van 66 euro, en bij Hubo een korting van maar eventjes 43 euro op een toilet. Op de website van Samsung hebben de leden van ACMP-CGPM recht op het Enhanced Partnership Program. Wat een benaming om te zeggen dat dit ons een besparing opleverde van 339 euro op een combi was/droogmachine. Deze aankoop was zelfs 289 euro minder duur dan bij Med****rkt. Ik ben toch niet gek? 


Het is nog niet gedaan: Bongo, Hema, Shoe Discount/Bristol (inderdaad: nog schoenen!), Philips, Flair, Gamma, VAB, Proximus, …: samen goed voor 251 euro extra kortingen op één jaar. De kers op de taart: 4% extra korting op de sites van Amazon.fr en Amazon.de, waar wij in 2017 voor 1.554 euro kochten, goed voor een besparing van 62 euro. Nadelen Inderdaad, er zijn er een paar... Merits & Benefits is geen vzw, dus van waar komen deze kortingen? Enerzijds worden deze aangeboden door de leveranciers voor 'aankoop in grote hoeveelheden'. Wanneer ik 5% krijg, ontvangt M&B 7%, en houdt het verschil, maar dit is normaal, niet? Tenslotte wint de klant er ook bij. Anderzijds verdient de winkelier soms ook geld door bijvoorbeeld verloren of vervallen aankoop- of verminderingsbons. Je zou denken dat dit miniem is, maar op de grote hoeveelheid klanten, kan dit toch over een aanzienlijk bedrag gaan. Ik kan ervan meespreken, want mijn schatjes hebben het toch klaargespeeld om een bon van Inno ter waarde van 50 euro kwijt te raken (grrrrr!). Aangezien we daar een totaalaankoop over één jaar hadden van 890 euro, was onze winst toch nog steeds 39 euro (rekening

houdend met het verlies van de bon van 50 euro). Natuurlijk moet men steeds waakzaam zijn, hé? Als Amazon bijvoorbeeld zijn geschenkbonnen tijdelijk aanbiedt aan 25 euro i.p.v. 30 euro, is dit interessanter dan de 4% korting via M&B. Uitkijken is en blijft de boodschap! Laat u ook niet verblinden door de ‘parel’... De keten van opticiens, welke ik niet ga vernoemen (maar... heb je 'm?) geeft een grote korting, doch deze is niet geldig op promoties (en 99% van hun showroom zijn nu eenmaal 'promoties'!). Het is uiteraard interessanter van een tweede gratis bril te krijgen dan een reductie van 25%. Win for life ? Wanneer ik de optelsom maak, kom ik op een bedrag van 1.676 euro dat ons gezin bespaarde in 2017, wat neerkomt op ongeveer 140 euro per maand! Enkel en alleen door de kortingen van Merits & Benefits. Wetende dat de bijdrage van de ACMP-CGPM grotendeels terugbetaald wordt door de syndicale premie (van 90 euro per jaar), heeft het lidmaatschap van een professionele 'top-vakbond' (voor en door militairen) niets dan voordelen! En indien men verder kijkt dan z'n neus lang is: wanneer men bijvoor-

beeld een tv of een vaatwasmachine voor z'n ouders koopt (of schoenen voor z'n schoonmoeder) ... lopen de voordelen nog meer op. En als men enkele gewoonten wilt veranderen en klant wordt bij firma's die een grote korting geven via M&B (elektriciteit, bank, reizen, concerten, verzekeringen, restaurants, enz.) moet men geen groot rekenwonder zijn om te beseffen dat men vlug een besparing heeft van meer dan 2.000 euro per jaar voor een gezin van 4 personen. Als ik even de boekhouder mag spelen: een jonge militair van 20 jaar, die tot 67 jaar moet werken (tja, men moet nu eenmaal meegaan met z'n tijd, hé?), komt vlug aan een som van om en bij de 100.000 euro. Dat is meer dan wat ik voor mijn woning betaalde in 1997! En... ook wanneer men gepensioneerd is, kan men van de voordelen van M&B blijven genieten (een reden op zich om lid van de ACMP-CGPM te blijven na z'n actieve loopbaan!). Indien onze militair in het voorbeeld de gemiddelde leeftijd in België van 81 jaar bereikt, loopt het financieel voordeel op tot om en bij de 122.000 euros ! En dit alles dankzij wie? JUIST: dankzij de ACMP! 

De Schildwacht 17


Info

Een nieuwkomer bij de ‘Cel Communicatie’ ACMP-CGPM versterkt zijn communicatieploeg. Laurent Schmitz is sedert begin juli vaste afgevaardigde, aan de zijde van Concetto Bandinelli. Uw vakorganisatie, wenst hiermee de interne en externe communicatie te verbeteren, maar zeer zeker ook: onze visibiliteit! Laurent is geen onbekende in Zaventem. Naast lokaal afgevaardigde te Peutie, leverde hij ook al een tijdje bijdragen ten voordele van De Schildwacht (DS). Het interview met de CHOD (DS van mei 2018) was trouwens van zijn hand. De unieke ‘rekenmodule pensioenleeftijd’, die op onze website beschikbaar is (en die zelfs door DG HR gebruikt wordt!), werd door Laurent geprogrammeerd. Met zijn echtgenote, die afkomstig is van West-Vlaanderen, woont hij in de regio van Sint-Truiden. Hij verzorgt heel graag de communicatie in het Nederlands, maar soms verraadt hij zijn Luikse afkomst, wanneer we hem eens in het Waals horen vloeken... Zijn komst betekent hoegenaamd niet dat Concetto nu meer verlof zal kunnen nemen, want gezien de uitdagingen van de komende jaren, zal de ACMP-CGPM een versnelling hoger schakelen. De impasse in het pensioendossier, de niet-nagekomen beloften van onze regeerders, het debacle van de rekruteringen,… : allemaal zaken waardoor de verwachtingen van onze leden hoger liggen dan ooit tevoren. Uw vakbond zal dus een meer kritische en actievere communicatiestrategie toepassen, met meer actie en grotere zichtbaarheid. We gaan er voorlopig niet meer over zeggen, maar jullie zullen de veranderingen in de volgende maanden al kunnen vaststellen! In afwachting hiervan, laten we Laurent zichzelf even voorstellen. ‘De cel communicatie versterken, is voor mij een beetje thuiskomen. Na de luchtdoelartillerie in Korbach, niet ver van het IJzeren Gordijn, heb ik de Hawk-missielen geruild voor het hoofdkwartier van de 4e Brigade te Soest. Bij de terugtrekking van de Belgische Strijdkrachten uit Duitsland, heb ik een vorming als journalist gevolgd bij de Informatiedienst van Defensie. Gedurende acht jaar heb ik onze troepen her en der in de wereld kunnen volgen voor het magazine ‘VOX’ (remember?): Beli Monastir, Vukovar, Tomislavgrad, Mitrovica, Leposavic, … Ik ben mee geweest naar de parachute-

18 De Schildwacht

sprongen op grote hoogte in Portugal, de militaire vijfkamp in Peking, het afvuren van de Exocet vanop De Wandelaar, … Een leuke tijd om op terug te blikken, maar niet steeds even gemakkelijk wanneer men twee kleine kinderen heeft en een woning die moet gerenoveerd worden. Zelfs niet met een zeer begrijpende echtgenote. Toen heb ik besloten om me om te scholen tot informaticus, een meer 'statische' functie, welke ik bekleedde tot ik door de ACMP-CGPM geselecteerd werd als vaste afgevaardigde’. ‘Het werken binnen de cel communicatie is meer gevarieerd en zorgt voor meer voldoening dan het werken als informaticus te Peutie. Maar het werk is hier intenser. Ik heb sommige van mijn passies moeten opgeven, zoals de astronomische fotografie, die me bij elke nieuwe maan wel enkele slapeloze nachten heeft bezorgd... Maar er zijn twee activiteiten die me nauw aan het hart liggen, en welke ik niet ga laten: ik ben voorzitter van de vzw ‘Les Busards’. We baten in Faimes een vliegveld uit voor modelvliegtuigen. Sedert kort is er ook een school voor het leren besturen van drones. Anderzijds ben ik duiker en freediver. Samen met mijn echtgenote en een vriend, gaan we in september een school voor freediving openen te Sint-Truiden. Voor de geïnteresseerden: u kan hierover alle informatie vinden op de site: http://users.telenet.be/freediving 

Duikexpeditie met zijn echtgenote in Myanmar


GEBOORTEN

LUCAS - 05/02/2018 geboren in het gezin van Michael TIELENS (Genk) OSCAR – 11/06/2018 geboren in het gezin van Jérémie FOULON (Dinant) TAURE & JUKKA – 15/06/2018 geboren in het gezin van Didier GROSEMANS (Jette) CLÉMENT – 18/06/2018 geboren in het gezin van Cédric CANAL (Namur) FIEN – 25/06/2018 geboren in het gezin van Michael THIELEMANS (Diest)

HUWELIJKEN

De militaire vakbond feliciteert Leon Depreeuw en zijn vrouw Maria Collard voor hun 65e huwelijksverjaardag, gevierd op 8 augustus 2018. Leon, trouw lid van de ACMPCGPM en gevestigd in Eupen, is bij ons aangesloten sinds 1 januari 1952! 06/06/2018 Sven DE WOLF en Jessica AMORGASTE (Leopoldsburg) 02/07/2018 Frank JANSSENS en Belinda KROLS (Wettelijke samenwoning) (Rumst)

JINTE – 28/06/2018 geboren in het gezin van Dimitri VAN HORENBEECK (Asse)

25/04/2018 Julien ALEXANDRE en Françoise KOCH (Wettelijke samenwoning) ( Flémalle)

AMELIE – 09/07/2018 geboren in het gezin van Pierre EVRARD (Oudenaarde)

12/07/2018 Jonas DE LOOSE en Elke KRAEWINKELS (Peer)

MAEL – 12/07/2018 geboren in het gezin van Julien ALEXANDRE (Liège)

14/07/2018 Christopher THIBAUX en Sandrine CABANSKI (Arlon)

VIC & JACK – 30/07/2018 geboren in het gezin van Pieter PALMANS (Leuven)

14/07/2018 Kim HAUMAN en Seglinda TOURNEMINE (MeeuwenGruitrode)

OVERLIJDENS

THIERRY COMPERE (NAMUR) 1963 - … 11/03/2018 DIRK VAN TRIER (PEUTIE) 1966 - … 14/06/2018 DE CORTE PEPIN (ANTWERPEN) 1933 - … 02/07/2018

26/07/2018 Kevin TRAETS en Anneleen PONCELET (Wettelijke samenwoning) (Zonhoven) 03/08/2018 Rudy GUNST en Kristine LEEMAN (Oostende) 04/08/2018 Dimitri GEELEN en Vicky DERWAEL (Maasmechelen)

Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand augustus 2018 Uw salaris zal worden verhoogd! De consumptieprijsindex van de maand augustus 2018 bedraagt 107,58 punten. De index stijgt deze maand met 0,15 punt, in vergelijking met juli 2018. Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993, bedraagt 107,77 punten voor de maand augustus 2018. Het rekenkundig gemiddelde van de afgevlakte gezondheidsindex cijfers van de laatste vier maanden, namelijk, mei, juni, juli en augustus 2018, bedraagt 105,10 punten. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 105,10 punten werd hierbij bereikt. Dit betekent dat de sociale uitkeringen en de pensioenen in september met 2% worden verhoogd. De wedden in de openbare sector worden in oktober geïndexeerd met 2%. De vorige spilindexoverschrijding vond in mei 2017 plaats. Bron: Statbel

De Schildwacht 19


U bent uitgenodigd op ons Congres! Om de vijf jaar organiseert de militaire vakbond ACMP-CGPM een Congres. Dit belangrijk evenement zal opnieuw plaatsvinden op zaterdag 24 november 2018. Elk lid is welkom. U dus ook! Het dagelijkse leven van de militair werd de laatste jaren serieus dooreengeschud. Onze toekomst tekent zich opnieuw af als een gevarieerd parcours in de relatie met de overheid, waarmee dient te worden onderhandeld, argumenten dienen te worden uitgewisseld en aanvallen op de individuele en collectieve rechten van de militairen moeten worden afgeschermd. De richting van onze syndicale acties worden beschreven in een document dat het 'Algemeen Programma' heet. Gedurende de komende vijf jaar zal de ACMP-CGPM dit Algemeen Programma gebruiken als leidraad om de vooropgestelde objectieven te bereiken, ten voordele van zowel de individuele militair, als Defensie op zich. Tijdens het Congres leggen de verantwoordelijken van uw militaire vakbond u de belangrijkste thema's van dit Algemeen Programma ter goedkeuring voor. U kunt dan vrij uw mening geven over het engagement van de ACMP-CGPM voor de komende vijf jaar. De nieuwe Directieraad, verantwoordelijk voor de goede werking van de militaire vakbond, zal eveneens op 24 november aanstaande benoemd worden. Indien u de presentatie van het nieuwe Algemeen Programma en de voorstelling van de nieuwe

Directieraad van de ACMP-CGPM wenst bij te wonen, gelieve u dan in te schrijven via dit e-mailadres: congres2018@acmp-cgpm.be. Indien u niet over internet beschikt, kunt u zich ook inschrijven bij het Vast Secretariaat – Romboutsstraat 1 Bus 021 te 1932 ZAVENTEM Adres van het gebeuren: Kinepolis Brussel (Heizel) Eeuwfeestlaan 20 1020 BRUSSEL Programma van zaterdag 24 november 2018: 08u15 Onthaal + koffie 09u00 Aanvang Congres - Officiële opening - Benoemen nieuwe directieraad - Stemming Algemeen Programma – Deel 1 10u30 Pauze 11u00 Stemming Algemeen Programma – Deel 2 12u30 Slottoespraak 12u45 Lunch 14u45 Einde van het Congres De deelname aan het Congres is gratis (inclusief de lunch) voor elk lid dat in orde is met zijn/haar lidgeld.

De Schildwacht Sep-Okt 2018  
De Schildwacht Sep-Okt 2018